Sony | KDL-40W3000 | Sony KDL-40W3000 Bruksanvisning

3-219-140-41(2)
LCD Digital Colour TV
Betjeningsvejledning
DK
Før du betjener tv'et, skal du læse afsnittet
"Sikkerhedsoplysninger" i denne vejledning.
Gem vejledningen til senere brug.
Käyttöohje
FI
Ennen kuin käytät tätä televisiota, lue tämän käyttöoppaan
”Turvallisuusohjeita”-jakso.
Säilytä tämä käyttöopas vastaisen varalle.
Bruksanvisning
NO
Før du bruker TVen, må du lese gjennom avsnittet
"Sikkerhetsinformasjon" i denne håndboken. Ta vare på
håndboken for fremtidig referanse.
Bruksanvisning
Läs avsnittet ”Säkerhetsinformation” i denna
bruksanvisning innan TV:n används.
Spara bruksanvisningen för framtida referens.
KDL-52W3000
KDL-46W3000
KDL-40W3000
For mere information om Sony-produkter
Hyödyllista tietoa Sony tuotteista
For nyttig informasjon om Sony produkter
For nyttig information om Sony-produkter
© 2007 Sony Corporation
SE
Indledning
Bemærkning til digital tv-funktion
Tak, fordi du har valgt dette Sony-produkt.
Før du betjener tv'et, skal du læse vejledningen
omhyggeligt og gemme den til senere brug.
Bortskaffelse af tv'et
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding
af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti henviser vi til de adresser,
som fremgår af vedlagte garantidokument.
• Alle funktioner, der er relateret til digitalt tv (
),
virker kun i lande eller områder, hvor der sendes digitale
jordbaserede signaler, DVB-T (MPEG2 og MPEG4
AVC), eller hvor der er adgang til en kompatibel DVB-Ckabeltjeneste (MPEG2 og MPEG4 AVC). Spørg din
forhandler, om du kan modtage et DVB-T-signal, hvor du
bor, eller spørg kabeludbyderen, om deres DVB-Ckabeltjeneste er kompatibel med dette tv's integrerede
funktion.
• Kabeludbyderen kan muligvis opkræve en ekstra afgift for
sådanne tjenester, og du skal muligvis acceptere deres
vilkår og forretningsbetingelser.
• Selvom dette tv er i overensstemmelse med DVB-T- og
DVB-C-specifikationerne, kan kompatibilitet med
fremtidige jordbaserede digitale DVB-T- og DVB-Cudsendelser ikke garanteres.
• Visse digitale tv-funktioner er muligvis ikke tilgængelige
i visse lande/områder, og DVB-C-kabel fungerer muligvis
ikke korrekt med visse udbydere.
For en liste over kompatible kabeludbydere henvises til
support-webstedet:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Oplysninger om varemærke
•
is a registered trademark of the DVB Project
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia
Interface er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC.
• Adobe er et registreret varemærke eller et varemærke
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller
andre lande.
• Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
Illustrationerne, der er anvendt i denne vejledning, er
fra KDL-40W3000, medmindre andet er angivet.
2 DK
Indholdsfortegnelse
Kom godt i gang
4
Sikkerhedsoplysninger ..............................................................................................................9
Forholdsregler .........................................................................................................................10
Oversigt over fjernbetjeningen ............................................................................................11
Oversigt over knapper og indikatorer på tv'et....................................................................13
Betjening af tv
Betjening af tv .........................................................................................................................14
Brug af den digitale elektroniske programguide (EPG)
...................................................16
Brug af listen Digitale favoritter
.......................................................................................18
Brug af ekstraudstyr
Tilslutning af ekstraudstyr .......................................................................................................19
Visning af billeder fra tilsluttet udstyr.......................................................................................21
Brug af fjernbetjeningen ..........................................................................................................22
Brug af HDMI-betjening...........................................................................................................25
Brug af menufunktioner
Navigering gennem menuerne................................................................................................26
Menuen Billede .......................................................................................................................27
Menuen Lyd ............................................................................................................................29
Menuen Skærmstyring (undtagen for PC-indgang) ................................................................31
Menuen Skærmstyring (for PC-indgang) ................................................................................32
Menuen Video-indstillinger......................................................................................................33
Menuen Lydindstillinger ..........................................................................................................35
Menuen Opsætning.................................................................................................................36
Menuen Analog opsætning .....................................................................................................39
Menuen Digital opsætning
..............................................................................................42
Yderligere oplysninger
Specifikationer.........................................................................................................................45
Fejlfinding................................................................................................................................47
: kun til digitale kanaler
3 DK
DK
Kom godt i gang
1: Kontrol af tilbehør
Netledning (type C-6)* (1)
Koaksialkabel* (1)
PC-kabel* (1)
2: Montering af
standeren (undtagen
for KDL-52W3000)
Støttestrop (1) og skruer (2)
Stander (1) og skruer (4) (kun til KDL-46W3000/
40W3000)
Fjernbetjening RM-ED010 (1)
Batterier, størrelse AA (type R6) (2)
* Fjern ikke ferritkernerne.
Sådan isættes batterier i fjernbetjeningen
Tryk ind og skub for at åbne.
~
• Overhold den korrekte polaritet ved isætning af batterier.
• Brug ikke forskellige batterityper eller gamle og nye
batterier samtidigt.
• Bortskaf batterier på miljøvenlig måde. I visse områder
kan der være regler for bortskaffelse af batterier. Rådspørg
de lokale myndigheder.
• Behandl fjernbetjeningen omhyggeligt. Tab den ikke,
træd ikke på den, og spild ikke nogen form for væske på
den.
• Læg ikke fjernbetjeningen på steder nær en varmekilde
eller på steder i direkte sollys, eller i fugtige lokaler.
1
Placer tv'et på standeren ved at justere
justeringslinjerne på skruehullerne oven på
standeren som vist.
2
Fastgør tv'et til standeren med de
medfølgende skruer.
~
• Dette tv er meget tungt, så det kræver to personer eller
flere at placere tv'et på standeren.
• Hvis der anvendes en elektrisk skruetrækker, skal
tilspændingsmomentet indstilles til ca. 1,5 N·m
(15 kgf·cm).
• Ved montering af tv'et på væggen, følges trin 1 for at
forhindre, at tv'et vælter.
4 DK
4: Undgå, at tv'et vælter
Tilslutning af en antenne/et kabel
Koaksialkabel (medfølger)
Jordbaseret
signal eller kabel
Netledning
(medfølger)
Tilslutning af antenne/kabel og videobåndoptager
Netledning
(medfølger)
Koaksialkabel
(medfølger)
Jordbaseret
signal eller kabel
Scartkabel
(medfølger ikke)
Koaksialkabel
(medfølger ikke)
Videobåndoptager
5 DK
Kom godt i gang
3: Tilslutning af en
antenne/kabel/
videobåndoptager
5: Samling af kablerne
6: Udførelse af den
basale tilslutning
~
Krogen på kabelholderen kan åbnes fra begge sider,
afhængigt af monteringspositionen.
3, 4, 6, 7
3, 4, 6, 7
9
Valg af sprog og land/område
1
Tilslut tv'et til en stikkontakt (220–240 V
AC, 50 Hz).
2
Tryk på 1 oven på tv'et.
Første gang du tænder tv'et, vises menuen
Language (Sprog) på skærmen.
3
6 DK
Tryk på F/f/G/g for at vælge et sprog, vist
på menuskærmen, og tryk derefter på .
4
8
Når menuen Programsortering vises på
skærmen, skal du følge trinene under
"Programsortering" på side 39.
Gå til næste trin, hvis du ikke ønsker at ændre den
rækkefølge, de analoge kanaler gemmes i på tv'et.
9
Tryk på MENU for at afslutte.
Tv'et har nu indstillet alle tilgængelige kanaler.
~
Når en digital kanal ikke kan modtages, eller når der vælges
et land eller et område, hvor der ikke er nogen digitale
udsendelser, i trin 4 (side 7), skal klokkeslættet indstilles
efter udførelsen af trin 9.
Hvis det land/område, der skal benyttes på tv'et,
ikke vises på listen, skal du vælge "–" i stedet for
et land/område.
Automatisk programindstilling af
tv'et
5
Indstilling af tv'et til digital
kabelforbindelse
1
Tryk på F/f for at vælge "Scanningstype",
og tryk derefter på .
2
Tryk på F/f for at vælge "Hurtig scanning"
eller "Fuld scanning", og tryk derefter på .
"Hurtig scanning": Kanaler indstilles afhængigt
af kabeludbyderens oplysninger i det udsendte
signal. Den anbefalede indstilling for "Frekvens",
"Netværks-ID" og "Symbolrate" er "Auto",
medmindre kabeludbyderen har angivet bestemte
værdier, der skal benyttes. "Hurtig scanning"
anbefales til hurtig indstilling, når
kabeludbyderen understøtter dette.
"Fuld scanning": Alle tilgængelige kanaler
indstilles og gemmes. Denne procedure kan tage
noget tid. Denne indstilling anbefales, når
kabeludbyderen ikke understøtter "Hurtig
scanning".
For yderligere oplysninger om understøttede
kabeludbydere henvises til support-webstedet:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Før du starter automatisk indstilling af tv'et,
skal du indsætte et indspillet bånd i den
videobåndoptager, der er tilsluttet til tv'et
(side 5), og starte afspilning.
Videokanalen findes og gemmes på tv'et under
automatisk indstilling.
Spring dette trin over, hvis der ikke er sluttet en
videobåndoptager til tv'et.
6
Tryk på G/g for at vælge "OK", og tryk
derefter på .
3
7
Tv'et begynder søgningen efter kanaler. Tryk ikke
på nogen af knapperne på tv'et eller
fjernbetjeningen.
Tryk på F/f for at vælge "Egen Antenne"
eller "Kabel TV", og tryk derefter på .
Hvis du vælger "Kabel TV", vises skærmen til
valg af scanningstype. Se "Indstilling af tv'et til
digital kabelforbindelse" på side 7.
Tv'et begynder at søge efter alle tilgængelige
digitale kanaler og derefter alle tilgængelige
analoge kanaler. Dette kan tage noget tid. Undlad
at trykke på nogen af knapperne på tv'et eller
fjernbetjeningen imens.
Hvis der vises en meddelelse, hvor du skal
bekræfte antenneforbindelsen
Der blev hverken fundet digitale eller analoge
kanaler. Kontroller alle antenneforbindelserne, og
tryk på for at starte den automatiske
programindstilling igen.
Tryk på G/g/f for at vælge "Start", og tryk
derefter på .
~
Nogle kabeludbydere understøtter ikke "Hurtig scanning".
Hvis der ikke bliver fundet nogen kanaler ved hjælp af
"Hurtig scanning", skal du udføre "Fuld scanning".
7 DK
Kom godt i gang
Tryk på F/f for at vælge det land/område,
som du vil bruge tv'et i, og tryk derefter på
.
Fjernelse af
bordstanderen fra tv'et
~
Fjern ikke bordstanderen fra tv'et, medmindre tv'et skal
monteres på væggen, eller du vil montere den valgfri tvstander.
8 DK
Monteret på stander
Sikkerhedsoplysninger
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Installation/opsætning
Installer og brug tv'et i overensstemmelse med
nedenstående vejledning for at undgå brand, elektrisk
stød eller skader på personer og materiel.
Installation
•
•
•
•
Tv'et skal sættes op ved en let tilgængelig stikkontakt.
Placer tv'et på en stabil, plan overflade.
Kun en autoriseret intallatør må udføre væginstallationer.
Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at anvende
Sony tilbehør, herunder:
KDL-52W3000/46W3000/40W3000:
– Vægbeslag SU-WL500
KDL-52W3000/46W3000/40W3000:
– Tv-bord SU-FL62
KDL-46W3000/40W3000:
– TV-bord SU-FL300M
Der skal være mindst så meget plads omkring tv'et.
• For at sikre tilstrækkelig ventilation og forhindre
ansamling af støv og snavs:
– Læg ikke tv'et fladt ned og monter det ikke på hovedet,
bagvendt eller sidevendt.
– Tv'et må ikke installeres på en hylde, et tæppe, en seng
eller i et skab.
– Tv'et må ikke dækkes til med stof, f.eks. gardiner, eller
andre ting, f.eks. aviser, osv.
– Installer ikke Tv'et som vist nedenfor.
Luftcirkulationen afspærres.
Transport
• Før transport af tv'et
tages alle kabler ud.
• Der skal mindst to eller 3
personer til at bære det
store tv.
• Tv'et skal bæres som vist
til højre. Belast ikke
LCD-skærmen.
• Når tv'et løftes eller
flyttes, skal det holdes i
bunden med et fast greb.
• Tv'et må ikke udsættes
for fysiske stød eller
kraftige vibrationer
under transport.
Sørg for at holde i
• Tv'et skal pakkes ind i
bunden af panelet, ikke
originalemballa-gen og
i forsiden.
sættes ned i
originalkassen, når det skal til reparation eller blot flyttes.
Ventilation
• Tildæk ikke ventilationshullerne og stik ikke noget ind i
kabinettet.
• Der skal være plads omkring tv'et som vist nedenfor.
• Det anbefales stærkt at anvende et Sony vægbeslag for at
sikre tilstrækkelig luftcirkulation.
Monteret på væggen
30 cm
10 cm
Væg
Væg
Netledning:
Brug netledningen og stikket som følger for at undgå
brand, elektrisk stød eller skader på personer og
materiel:
– Tv'et skal tilsluttes med et trebenet netstik med en
beskyttende jordforbindelse.
– Brug kun netledninger fra Sony, ikke andre mærker.
– Stikket skal sættes helt ind i kontakten.
– Slut kun tv'et til en stikkontakt med 220-240 V AC.
– Af sikkerhedshensyn skal du trække netledningen ud af
stikket og være omhyggelig med ikke at vikle fødderne
ind i kablerne.
– Tag netledningen ud af stikkontakten, før du arbejder
eller flytter på tv'et.
– Hold netledningen væk fra varmekilder.
– Tag netstikket ud og rengør det med jævne mellemrum.
Hvis stikket er dækket med støv og tiltrækker fugt,
forringes isoleringen, og der kan opstå brand.
Bemærk
10 cm
10 cm
Der skal være mindst så meget plads omkring tv'et.
• Du må ikke bruge den medfølgende netledning med andet
udstyr.
• Undgå så vidt muligt at klemme, bøje eller sno
netledningen. Ledningstrådene kan være afisoleret eller
knækket.
• Du må ikke ændre på netledningen.
• Du må ikke placere tunge genstande på netledningen.
• Træk ikke i selve ledningen, når stikket skal tages ud af
stikkontakten.
• Du må ikke slutte for mange apparater til samme
stikkontakt.
• Du må ikke bruge stikkontakter, som stikket ikke passer i.
Fortsættes
9 DK
Forbudt brug
Tv'et må ikke placeres eller anvendes på steder eller i
omgivelser eller situationer som de nedenfor
beskrevne. Ellers kan tv'et fungere dårligt og
forårsage brand, elektrisk stød og personskader.
Placering:
Udendørs (i direkte sollys), på et skib eller et andet fartøj, i
et køretøj, på hospitaler, ustabile placeringer, tæt på vand,
fugt eller røg.
Miljø:
Forholdsregler
Behagelig afstand til tv'et
• Der skal være moderat belysning, da det kan belaste dine
øjne at se tv ved dårligt lys eller i længere tid.
• Når du bruger hovedtelefoner, skal du justere lyden, så
den ikke er for høj, da det kan skade hørelsen.
LCD-skærm
• Du må ikke kaste genstande mod tv'et. Skærmglasset kan
knuses af slaget og medføre alvorlig personskade.
• Hvis tv'ets overflade revner, må du ikke røre det, før du
har trukket netledningen ud af stikkontakten. I modsat fald
kan du få elektrisk stød.
• Selvom LCD-skærmen er fremstillet med
højpræcisionsteknologi og 99,99% eller flere effektive
pixler, kan der forekomme sorte pletter eller lysende
punkter (røde, blå eller grønne), der optræder konstant på
LCD-skærmen. Det er en konstruktionsmæssig egenskab
ved LCD-skærmen og ikke en fejl.
• Tryk ikke og skrab ikke frontfilteret, og placer ikke
genstande oven på tv'et. Billedet kan blive uensartet, eller
LCD-skærmen kan blive beskadiget.
• Hvis tv'et bruges et sted, hvor der er koldt, kan billedet
virke udtværet eller blive mørkt. Dette er ikke tegn på fejl.
Fænomenerne forsvinder, efterhånden som temperaturen
stiger.
• Der kan forekomme skyggebilleder (ghosting), når der
konstant vises stillbilleder. Det forsvinder efter et øjeblik.
• Skærmen og kabinettet kan blive varmt, når tv'et er i brug.
Dette er ikke en fejl.
• LCD-skærmen indeholder en lille mængde flydende
krystal og kviksølv. Lysrørene i dette tv indeholder også
kviksølv. Følg de lokale regler og retningslinjer for
bortskaffelse.
Når tv'et ikke er i brug
Behandling og rengøring af tv'ets skærmoverflade og
kabinet
Steder, der er varme, fugtige eller meget støvede, hvor der
kan komme insekter ind, hvor det kan blive udsat for
mekaniske vibrationer, tæt på brændbare genstande
(stearinlys ol.). TV-apparatet må ikke udsættes for dryp eller
stænk, og der må ikke anbringes væskefyldte genstande som
f.eks. vaser på TV-apparatet.
Situation:
Undlad brug med våde hænder, med kabinettet afmonteret
eller med udstyr, der ikke anbefales af producenten. Tag
tv'ets netledning ud af stikkontakten i tordenvejr.
Ituslåede dele:
• Hvis du ikke anvender tv'et i flere dage, skal det afbrydes
fra lysnettet af miljø- og sikkerhedshensyn.
• Da tv'et ikke er helt afbrudt fra lysnettet, selvom det er
slukket, skal stikket tages ud af stikkontakten for at
afbryde tv'et fuldkomment.
• Visse tv'er kan have funktioner, hvor tv'et skal stå i
standby for at fungere korrekt. Instruktionen i denne
vejledning vil fortælle, om dette gælder.
Børn
• Lad ikke børn klatre op på tv'et.
• Mindre tilbehør skal opbevares utilgængeligt for børn, så
det ikke sluges ved en fejl.
Hvis følgende problemer opstår...
Sluk tv'et og træk straks netledningen ud af
stikkontakten, hvis følgende problemer opstår.
Bed din forhandler eller Sony servicecentre om at få
tv'et efterset af autoriserede serviceteknikere.
Når:
– Netledningen er beskadiget.
– Stikket passer dårligt.
– Tv'et er beskadiget på som følge af at være tabt eller
slået, eller der er kastet genstande mod det.
– Væske eller genstande er trængt ind gennem kabinettets
åbninger.
10 DK
Sørg for at tage netledningen til tv'et ud af stikkontakten før
rengøring.
Følg nedenstående forholdsregler for at undgå nedbrydning
af materialer eller skærmbelægning.
• Tør støv forsigtigt af skærmen/kabinettet med en blød
klud. Hvis støvet sidder fast, skal skærmen tørres
forsigtigt af med en hårdt opvredet blød klud, der er fugtet
let med vand og et mildt rengøringsmiddel.
• Du må ikke bruge skuresvampe, opløsningsmidler eller
syreholdige rengøringsmidler, skurepulver eller flygtige
opløsningsmidler som alkohol, rensebenzin, fortynder
eller insektmiddel. Brug af sådanne midler eller
længerevarende kontakt med gummi- eller
vinylmaterialer kan beskadige skærmens overflade og
kabinetmaterialet.
• Når vinklen på tv'et skal justeres, skal du bevæge det
langsomt for at undgå, at det flytter sig på standeren eller
falder ned.
Ekstraudstyr
Hold ekstraudstyr eller andet udstyr, der udsender
elektromagnetisk stråling, på afstand af tv'et. Ellers kan
billedforvrængning og/eller dårlig lyd forekomme.
Oversigt over fjernbetjeningen
1 TV "/1 — tv-standby
Tænder og slukker TV-apparatet fra standby.
2 Nummerknapper
• I tv-tilstand: Vælger kanaler. For kanal 10 og derover skal du indtaste det
andet og tredje ciffer hurtigt.
• I teksttilstand: Indtaster sidenummeret for at vælge siden.
3
— Forrige kanal
Returner til den forrige kanal (som du har set i mindst fem sekunder).
4
5
— Skærmtilstand (side 15)
— Frys billede (side 14)
Fryser tv-billedet.
6
/
— Indgangsvælger / Hold tekst-tv
• I tv-tilstand (side 21): Vælger indgangskilde fra udstyr, der er sluttet til tvstikkene.
• I teksttilstand (side 15): Stopper på den aktuelle side.
7
F/f/G/g/
(side 14, 26)
8 TOOLS (side 15, 21)
Giver dig adgang til forskellige visningsindstillinger og mulighed for at
ændre/justere i overensstemmelse med kilden og skærmformatet.
9 MENU (side 26)
0 PROG +/–/
/
• I tv-tilstand (side 14): Vælger den næste (+) eller forrige (–) kanal.
• I teksttilstand (side 15): Vælger den næste ( ) eller forrige ( ) side.
qa % — Slå lyden fra (side 14, 21)
qs 2 +/– — Lydstyrke (side 21)
qd THEATRE
Du kan slå biograftilstand til eller fra. Når biograftilstand er slået til, bliver
den optimale lydudgang (hvis tv'et er forbundet med et lydsystem via et
HDMI-kabel) og billedkvalitet til filmbaseret indhold automatisk indstillet.
z
Hvis du slukker for tv'et, bliver biograftilstanden også deaktiveret.
Fortsættes
11 DK
qf RETURN /
Vender tilbage til det forrige skærmbillede i den menu, der vises.
qg
— EPG (digital elektronisk programguide) (side 16)
qh Farvede knapper (side 15, 16, 18)
qj DIGITAL/ANALOG — Tv-tilstand (side 14)
qk A/B — To-kanal lyd (side 30)
ql / — Tekst (side 15)
w; LIGHT
Belyser knapperne på fjernbetjeningen, så de er lette at se, selvom der er
mørkt i værelset.
wa
/
— Oplysninger / Vis tekst
• I digital tilstand: Viser kortfattede oplysninger om det program, der vises
i øjeblikket.
• I analog tilstand: Viser oplysninger, f.eks. aktuelt kanalnummer og
skærmformat.
• I teksttilstand (side 15): Viser skjulte oplysninger (f.eks. svar på en quiz).
ws Knapper til brug af ekstraudstyr
Se side 22.
z
Nummer 5-, H-, PROG +- og A/B-knapperne har markeringspunkter. Brug
markeringspunkterne som udgangspunkt, når du betjener tv'et.
12 DK
Oversigt over knapper og indikatorer på tv'et
1 1 — Strøm
Tænder eller slukker tv'et.
~
Tv'et afbrydes helt ved at tage stikket ud af
stikkontakten.
2 PROG +/–/
/
• I tv-tilstand: Vælger den næste (+) eller forrige
(–) kanal.
• I tv-menu: Går op ( ) eller ned ( ) i
indstillingerne.
3 2 +/–/
/
• I tv-tilstand: Øger (+) eller sænker (–) lydstyrken.
• I tv-menu: Går til højre ( ) eller venstre ( )
gennem indstillingerne.
4
/
— Indgangsvælger / OK
• I tv-tilstand (side 21): Vælger indgangskilde fra
udstyr, der er sluttet til tv-stikkene.
• I tv-menu: Vælger en menu eller indstilling og
bekræfter indstillingen.
5
6
(side 26)
— Sluk billede / Timer-indikator
• Lyser grønt, når billedet er slået fra (side 37).
• Lyser orange, når timeren er indstillet (side 36).
7 1 — Standbyindikator
Lyser rødt, når tv'et er på standby.
8 "
— Strøm / Timeroptagelseprogramindikator
• Lyser grønt, når tv'et er tændt.
• Lyser orange, når timeroptagelse er indstillet
(side 16).
• Lyser rødt under timeroptagelse.
9 Fjernbetjeningssensor / lyssensor (side 37)
• Modtager infrarøde signaler fra fjernbetjeningen.
• Sensoren må ikke dækkes til, da det vil forringe
dens effektivitet.
~
Sørg for, at der er fuldstændig slukket for tv'et, før du trækker
stikket ud. Hvis stikket trækkes ud, mens tv'et er tændt, kan
det medføre, at indikatoren bliver ved med at lyse, eller at der
opstår funktionsfejl i tv'et.
13 DK
Betjening af tv
Betjening af tv
3
Tryk på nummerknapperne eller PROG +/–
for at vælge en tv-kanal.
Vælg kanalnummer 10 eller derover med
nummerknapperne ved at indtaste det andet og
tredje ciffer hurtigt.
For at vælge en digital kanal med den digitale
elektroniske programguide (EPG), se side 16.
I digital tilstand
Der vises kortvarigt et oplysningsbanner.
Følgende ikoner vises muligvis på banneret.
:
:
:
:
HD-service
Radiotjeneste
Kodnings-/abonnementstjeneste
Undertekster tilgængelige
:
3
2
Undertekster for hørehæmmede tilgængelige
:
Flere tilgængelige lydsprog
: Anbefalet minimumsalder for aktuelt program
(fra 4 til 18 år)
: Børnelås
c (i rødt):
Det aktuelle program bliver optaget
Flere betjeningsmuligheder
Funktion
Tryk på
Fastfrys billedet
(Frys billede)
.
Tryk igen for at vende tilbage til
normal tv-tilstand.
~
Funktionen er ikke tilgængelig for
en PC-indgangskilde.
3
1
Tryk på 1 oven på tv'et for at tænde for
tv'et.
Når tv'et er i standby-tilstand (1-indikatoren
(standby) foran på tv'et lyser rødt), skal du trykke
på TV "/1 på fjernbetjeningen for at tænde for
tv'et.
2
Tryk på DIGITAL/ANALOG for at skifte
mellem digital og analog tilstand.
De tilgængelige kanaler afhænger af tilstanden.
14 DK
Aktivere
.
programindeks
Vælg en analog kanal ved at
tabellen (kun i analog trykke på F/f, og derefter på
.
tilstand)
Aktivere listen
.
Digitale favoritter
Der er flere oplysninger på side
(kun i digital tilstand) 18.
Slå lyden fra
%.
Tryk igen for at slå lyden til.
Tænd tv'et uden lyd
fra standby tilstand
%.
Aktivering af tekst-tv
Tryk på /. Hver gang du trykker på /, skifter
visningen som følger:
Tekst-tv og tv-billede t tekst-tv t ingen tekst
(afslut tekst-tv)
Tryk på nummerknapperne eller / for at vælge en
side.
Tryk på
/ for at stoppe på siden.
Tryk på / for at få vist skjulte oplysninger.
14:9*
Viser billedet i 14:9format med de korrekte
proportioner. Derfor
vises der sorte bjælker
på skærmen.
* Den øverste og nederste del af billedet skæres muligvis
væk.
~
• Du kan også gå direkte til en side ved at vælge det
sidenummer, der vises på skærmen. Tryk på
og F/f/
G/g for at vælge sidenummeret, og tryk derefter på .
• Når der vises fire farvede elementer nederst på tekst-tvsiden, kan du bruge Fastext. Fastext gør det muligt hurtigt
og let at få adgang til en side. Tryk på den tilsvarende
farvede knap for at få adgang til siden.
Nogle tegn og/eller bogstaver øverst og nederst i billedet er
muligvis ikke synlige i "Smart". Hvis dette er tilfældet, kan
du vælge "Lodret størrelse" på menuen "Skærmstyring" og
ændre den lodrette størrelse for at gøre dem synlige.
Sådan ændres skærmformatet manuelt, så
det passer til udsendelsen
Tryk på
flere gange for at vælge det ønskede
skærmformat.
z
• Hvis "Auto-format" er indstillet til "Til", vælger tv'et
automatisk den tilstand, der passer bedst til udsendelsen
(side 31).
• Du kan justere billedpositionen ved at vælge "Smart"
(50 Hz), "Zoom" eller "14:9". Tryk på F/f for at flytte op
eller ned (f.eks. for at læse undertekster).
• Vælg "Smart" eller "Zoom" for at justere for 720p-, 1080ieller 1080p-kildebilleder, hvor dele af kanten er skåret af.
Brug af menuen Tools
Smart*
Viser billedet i
almindeligt 4:3-format
med en efterligning af
bredformat. Et billede i
4:3-format trækkes ud,
så det fylder skærmen
helt.
4:3
Viser billedet i
almindeligt 4:3-format
(dvs. ikke-bredformat)
med de korrekte
proportioner.
Bred
Viser billedet i
bredformat (16:9) med
de korrekte
proportioner.
Zoom*
Viser billedet i et
format (letter boxformat) som det, der
anvendes i biografen
med de korrekte
proportioner.
Tryk på TOOLS for at få vist de følgende indstillinger
under visning af et tv-program.
Indstillinger
Beskrivelse
Luk
Lukker menuen Tools.
Billedfunktion
Se side 27.
Lydfunktion
Se side 29.
Højttaler
Se side 35.
PAP
Se side 21.
Lydsprog (kun i digital Se side 43.
tilstand)
Undertekst-indstilling
(kun i digital tilstand)
Se side 42.
Digitale favoritter (kun Se side 18.
i digital tilstand)
i Lydstyrke
Se side 35.
Sleeptimer
Se side 36.
Strømsparefunktion
Se side 37.
Automatisk indstilling
af ur (kun i analog
tilstand)
Giver dig mulighed for at
skifte til digital tilstand og få
vist klokkeslættet.
Systemoplysninger
(kun i digital tilstand)
Viser skærmen med
systemoplysninger.
15 DK
Betjening af tv
z
Brug af den digitale elektroniske programguide
(EPG)
*
1
2
I digital funktion skal du trykke på
.
Udfør den ønskede handling som
beskrevet i nedenstående tabel, eller som
det vises på skærmen.
Digital elektronisk programguide (EPG)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande/områder.
Funktion
Handling
Se et program
Tryk på F/f/G/g for at vælge det ønskede program, og tryk derefter på
Slå programguiden fra
Tryk på
Sorter programoplysningerne efter
kategori
– Kategoriliste
1 Tryk på den blå knap.
2 Tryk på F/f for at vælge en kategori, og tryk derefter på
Indstil et program, der skal optages
– Timer-optagelse
1 Tryk på F/f/G/g for at vælge det program, du vil optage, og
tryk derefter på / .
2 Tryk på F/f for at vælge "Timer-optagelse".
3 Tryk på
for at indstille tv'ets og videobåndoptagerens timere.
.
.
.
De tilgængelige kategorier omfatter:
"Alle kategorier", "Radio": Indeholder alle tilgængelige kanaler.
Andet kategorinavn (f.eks. "Nyheder"): Indeholder alle programmer,
der svarer til den valgte kategori.
Der vises et rødt c symbol ud for programmets oplysninger. Indikatoren
foran på tv'et lyser orange.
z
Ovenstående fremgangsmåde kan også benyttes, selvom det program, der skal
optages, allerede er begyndt.
Indstil et program til automatisk at blive
vist på skærmen, når det starter
– Påmindelse
1 Tryk på F/f/G/g for at vælge det fremtidige program, du vil
vise, og tryk derefter på / .
2 Tryk på F/f for at vælge "Påmindelse", og tryk derefter på .
c symbolet vises ud for det pågældende programs oplysninger.
Indikatoren foran på tv'et lyser orange.
~
Hvis du skifter tv'et til standby-tilstand, tænder det automatisk, når
programmet skal til at starte.
16 DK
Handling
Angiv klokkeslættet og datoen for et
program, du vil optage
– Manuel timer-optagelse
1 Tryk på / .
2 Tryk på F/f for at vælge "Manuel timer-optagelse", og tryk
derefter på .
3 Tryk på F/f for at vælge datoen, og tryk på g.
4 Angiv start- og stoptidspunktet på samme måde som i trin 3.
5 Tryk på F/f for at vælge det ønskede program, og tryk derefter
på .
6 Tryk på
for at indstille tv'ets og videobåndoptagerens timere.
Indikatoren
Annuller en optagelse/påmindelse
– Timer-liste
foran på tv'et lyser orange.
1 Tryk på / .
2 Tryk på F/f for at vælge "Timer-liste", og tryk derefter på .
3 Tryk på F/f for at vælge det program, du vil annullere, og tryk
på .
4 Tryk på F/f for at vælge "Annuller timer", og tryk derefter på
.
Der vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte, at du vil annullere
programmet.
5 Tryk på G/g for at vælge "Ja", og tryk derefter på
bekræfte.
for at
~
• Du kan kun indstille videobåndoptagerens timer til at optage på tv'et, hvis videobåndoptageren er SmartLink-kompatibel. Hvis
videobåndoptageren ikke er SmartLink-kompatibel, vises der en meddelelse om, at du skal indstille videobåndoptagerens timer.
• Når en optagelse er i gang, kan du skifte tv'et til standby-tilstand, men du må ikke slukke tv'et helt, ellers annulleres optagelsen.
• Hvis der er valgt en aldersbegrænsning for programmer, vises der en anmodning om en pinkode på skærmen. Der er flere
oplysninger under "Børnelås" på side 43.
17 DK
Betjening af tv
Funktion
Brug af listen Digitale favoritter
*
Med funktionen Favorit kan du vælge op til fire lister
med dine yndlingsprogrammer.
1
2
3
Listen Digitale favoritter
Tryk på MENU.
Tryk på F/f for at vælge "Digitale
favoritter", og tryk derefter på .
Udfør den ønskede handling som
beskrevet i nedenstående tabel, eller som
det vises på skærmen.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande/områder.
Funktion
Handling
Opret en liste over favoritter for første
gang
1 Tryk på for at vælge "Ja".
2 Tryk på den gule knap for at vælge listen over favoritter.
3 Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil tilføje, og tryk
derefter på .
Kanaler, der er gemt på listen over fovoritter, angives med symbolet
.
Se en kanal
1 Tryk på den gule knap for at navigere i listen over favoritter.
2 Tryk på , mens du vælger en kanal.
Slå listen over favoritter fra
Tryk på RETURN.
Tilføj eller fjern kanaler på den liste over
favoritter, der redigeres i øjeblikket
1 Tryk på den blå knap.
2 Tryk på den gule knap for at vælge den ønskede liste over
favoritter.
3 Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil tilføje eller fjerne, og
tryk derefter på .
Fjern alle kanaler fra den aktuelle liste
over favoritter
1 Tryk på den blå knap.
2 Tryk på den gule knap for at vælge den ønskede liste over
favoritter.
3 Tryk på den blå knap.
4 Tryk på G/g for at vælge "Ja", og tryk derefter på for at
bekræfte.
18 DK
Brug af ekstraudstyr
Tilslutning af ekstraudstyr
Tv'et kan tilsluttes et stort udvalg af ekstraudstyr.
DVD-afspiller med komponentudgang
Digital lydkomponent
PC
Hi-fi-lydudstyr
DVD-afspiller
Brug af ekstraudstyr
Udstyr til videospil
DVD-optager
Videobåndoptager
Dekoder
DVD-afspiller
Blu-ray-diskafspiller
Lydsystem
Dekoder
PC (HDMI-udgang)
Kun til
servicebrug
CAM-kort
Hovedtelefoner
Videokamera
Videokamera
Digitalt stillkamera
(HDMI-udgang)
PC (HDMI-udgang)
DVD-afspiller
Blu-ray-diskafspiller
Lydsystem
Fortsættes
19 DK
Tilslut til
Indgangssymbol på
skærmen
Beskrivelse
A
/
1
AV1 eller
AV1
Når du tilslutter dekoderen, sendes det kodede signal fra tvmodtageren til dekoderen, der afkoder signalet og sender det
videre.
B
/
2
AV2 eller
AV2
SmartLink er et direkte link mellem tv'et og en video-/DVDoptager.
/ 3 eller
4
AV3 eller
AV4
C
/
D DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Benyt det optiske lydkabel.
E
Du kan afspille lyden fra tv'et på Hi-Fi-lydudstyr.
F PC IN
/
PC
G HDMI IN 5 eller 6
K HDMI IN 8
Det anbefales at benytte det medfølgende PC-kabel med
ferritkerner.
AV5,
AV8
AV6 eller
De digitale video- og lydsignaler sendes fra udstyret.
Når HDMI-betjeningskompatibelt udstyr er tilsluttet,
understøttes desuden kommunikation med det tilsluttede
udstyr. Se side 37 angående konfiguration af kommunikation.
Hvis udstyret har et DVI-stik, skal du forbinde DVI-stikket
med HDMI IN 5-stikket gennem et DVI - HDMIadapterinterface (medfølger ikke) og tilslutte udstyrets
lydudgangsstik til lyd i HDMI IN 5-stikkene.
~
• HDMI-stikkene understøtter kun følgende videoindgange: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p og 1080/24p. For PCvideoindgang henvises til side 46.
• Sørg for kun at bruge et HDMI-kabel, som bærer HDMI-logoet.
• Når der tilsluttes et HDMI-betjeningskompatibelt lydsystem, skal
du sørge for også at slutte det til DIGITAL OUT (OPTICAL)stikket.
H CAM
(Conditional Access
Module)
Til at anvende betalings-tv-tjenester. Yderligere oplysninger
findes i den betjeningsvejledning, der fulgte med CAM-kortet.
Hvis du vil bruge CAM, skal du fjerne dummy-kortet fra
CAM-stikket. Sluk for tv'et, når du indsætter CAM-kortet i
CAM-stikket. Når CAM-kortet ikke anvendes, anbefales det, at
dummy-kortet sættes i og beholdes i CAM-stikket.
~
CAM understøttes ikke i visse lande/områder. Spørg en autoriseret
forhandler til råds.
I Hovedtelefoner
J
7 eller
7
20 DK
Du kan afspille lyden fra tv'et i hovedtelefoner.
7, og
AV7 eller
AV7
For at undgå billedstøj må du ikke slutte camcorderen til
videostikket
7 og S video-stikket
7 på samme tid. Hvis
du tilslutter monoudstyr, skal det forbindes til
7 L-stikket.
Brug af menuen Tools
Visning af billeder fra
tilsluttet udstyr
Tænd det tilsluttede udstyr, og følg derefter
nedenstående trin.
Udstyr, der er sluttet til scartstikkene med et
fuldkoblet 21-bens scartkabel (side 19)
Start afspilningen på det tilsluttede udstyr.
Billedet fra det tilsluttede udstyr vises på skærmen.
Automatisk indstillet videobåndoptager (side 7)
I analog tilstand skal du trykke på PROG +/– eller på
nummerknapperne for at vælge videokanalen.
Indstillinger
Beskrivelse
Luk
Lukker menuen Tools.
Billedfunktion
Se side 27.
Lydfunktion
Se side 29.
Højttaler
Se side 35.
PAP (undtagen i PCindgangstilstand)
Se side 21.
PIP (kun i PCindgangstilstand)
Se side 22.
Aut. justering (kun i Se side 32.
PC-indgangstilstand)
Vandret position (kun Se side 32.
i PC-indgangstilstand)
i Lydstyrke
Handling
Skift til normal tvtilstand
Tryk på DIGITAL/ANALOG.
Åbn indekstabellen for
indgangssignal
(undtagen i analog
tilstand)
Tryk på
for at få adgang til
indekstabellen for
indgangssignalet. For at vælge
en indgangskilde skal du
trykke på F/f og derefter
trykke på .
Indstil lydstyrken på
det tilsluttede HDMIbetjeningskompatible
lydsystem
Tryk på 2 +/–.
Dæmp lyden på det
tilsluttede HDMIbetjeningskompatible
lydsystem
Tryk på %.
Tryk igen for at slå lyden til.
Se side 35.
Sleeptimer (undtagen Se side 36.
i PC-indgangstilstand)
Strømsparefunktion
Se side 37.
Automatisk
indstilling af ur
Giver dig mulighed for at skifte
til digital tilstand og få vist
klokkeslættet.
Flere betjeningsmuligheder
Funktion
Brug af ekstraudstyr
Andet tilsluttet udstyr (side 19)
Tryk på
/ for at få vist listen over tilsluttet
udstyr. Tryk på F/f for at vælge den ønskede
indgangskilde, og tryk derefter på . (Det
fremhævede element markeres, hvis der går
2 sekunder uden betjening, efter at der er trykket på
F/f.) Når indgangskilden er indstillet til "Udelad" i
menuen "AV-indstillinger" under menuen
"Opsætning" (side 36), vises den pågældende indgang
ikke på listen.
Tryk på TOOLS for at få vist følgende indstillinger,
når der vises billeder fra tilsluttet udstyr.
Sådan vises to billeder samtidigt
– PAP (Picture and Picture – Billede og
billede)
Du kan få vist to billeder (eksternt input og tvprogram) på skærmen samtidigt.
Tilslut ekstraudstyret (side 19), og kontroller, at
billederne fra udstyret vises på skærmen (side 21).
~
• Funktionen er ikke tilgængelig for en PC-indgangskilde.
• Du kan ikke ændre billedernes størrelse.
1
2
Tryk på TOOLS for at få vist menuen Tools.
Tryk på F/f for at vælge "PAP", og tryk
derefter på .
Billedet fra det tilsluttede udstyr vises til venstre,
og tv-programmet vises til højre.
Fortsættes
21 DK
3
Tryk på nummerknapperne eller PROG +/–
for at vælge tv-kanal.
Sådan kommer du tilbage til enkeltbilledtilstand
Tryk på eller RETURN.
z
Lyden følger billedet med den grønne ramme. Du kan skifte
mellem, hvilket billede der skal være lyd til, ved at trykke på
G/g.
Brug af
fjernbetjeningen
Knapper til brug af ekstraudstyr
Sådan vises to billeder samtidigt
– PIP (Picture in Picture – Billede i billede)
Du kan få vist to billeder (PC-indgang og tv-program)
på skærmen samtidigt.
Tilslut en PC (side 19), og kontroller, at billederne fra
PC'en vises på skærmen.
1
2
Tryk på TOOLS for at få vist menuen Tools.
Tryk på F/f for at vælge "PIP", og tryk
derefter på .
Billedet fra den tilsluttede PC vises i fuld størrelse,
mens tv-programmet vises i højre hjørne.
Du kan bruge F/f/G/g til at ændre
skærmpositionen for tv-programmet.
3
Tryk på nummerknapperne eller PROG +/–
for at vælge tv-kanal.
Sådan kommer du tilbage til enkeltbilledtilstand
Tryk på RETURN.
z
Du kan ændre, hvilket billede der afspilles lyd fra, ved at
vælge "TV-lyd/PC-lyd" på menuen Tools.
1 "/1
Tænder eller slukker det ekstraudstyr, der er valgt
med funktionsknapperne.
2 Funktionsknapper
Lader dig betjene det tilsvarende udstyr. For flere
oplysninger, se "Programmering af fjernbetjeningen"
på side 23.
3 BD/DVD-betjeningsknapper
• . : Afspiller det aktuelle program igen fra det
forrige kapitelmærke (hvis et sådant findes).
• > : Går frem til det næste kapitelmærke (hvis et
sådant findes).
•
: Afspiller det aktuelle program i et angivet
tidsinterval.
•
: Går et angivet tidsinterval fremad.
• m : Afspiller et program hurtigt baglæns.
• M : Afspiller et program hurtigt fremad.
• H : Afspiller et program ved normal hastighed.
22 DK
• X : Stopper afspilningen midlertidigt.
• x : Stopper afspilningen.
1
4 DVD-optageknapper
• z REC: Starter optagelse.
• X REC PAUSE: Afbryder optagelsen
midlertidigt.
• x REC STOP: Stopper optagelsen.
5 F1/F2
• Vælger en disk ved brug af en DVD-omskifter.
• Vælger en funktion ved brug af en
kombinationsenhed (f.eks. en BD-afspiller/DVD).
For yderligere oplysninger henvises til den
brugsvejledning, der fulgte med DVD-omskifteren
eller kombinationsenheden.
Den valgte funktionstast (BD, DVD eller AMP)
blinker.
2
3
Tryk på
.
Når programmeringen er korrekt, blinker den
valgte funktionsknap to gange. Hvis det ikke er
tilfældet, blinker den fem gange.
4
Viser DVD-diskens topmenu. For yderligere
oplysninger henvises til den brugsvejledning, der
fulgte med det tilsluttede udstyr.
Tænd for udstyret, og kontroller, at
følgende hovedfunktioner virker.
H (afspil), x (stop), m (spol tilbage),
M (spol frem), kanalvalg både for BD-afspillere
og DVD-afspillere, TOP MENU/MENU og
F/f/G/g kun for DVD-afspillere.
Hvis udstyret ikke fungerer, eller nogle af
funktionerne ikke fungerer
Indtast den korrekte kode, eller prøv med den
næste kode, der er angivet for fabrikatet. Det er
ikke nødvendigvis alle modeller af hvert fabrikat,
der er dækket.
For at vende tilbage til normal tv-funktion
Tryk på tv-funktionsknappen.
z
H-knappen har et justeringspunkt. Brug justeringspunktet
som reference ved betjening af andet udstyr.
Programmering af fjernbetjeningen
Fabrikatkoder
DVD-fabrikatliste
DVD-afspiller
~
Før du begynder, skal du finde den trecifrede kode for din
type BD-afspiller, DVD-afspiller eller AMP under
"Fabrikatkoder" på side 23.
1
2
1
3
Fabrikat
Kode
SONY
001, 029, 030, 036 – 044, 053 – 055
AIWA
021
AKAI
032
DENON
018, 027, 020, 002
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
HITACHI
025, 026, 015, 004, 035
JVC
006, 017
KENWOOD
008
LG
015, 014, 034
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI
013, 016
ONKYO
022, 033
Fortsættes
23 DK
Brug af ekstraudstyr
7 BD/DVD TOP MENU
Denne fjernbetjening er forudindstillet til at betjene
Sony-tv'er, de fleste Sony BD-afspillere, DVDafspillere, og AMP'er (hjemmebiografer osv.).
Hvis du vil betjene BD-afspillere og DVD-afspillere
fra andre producenter (og visse andre BD-afspillere,
DVD- og AMP-modeller fra Sony), skal du benytte
denne fremgangsmåde for at programmere
fjernbetjeningen.
Tryk på nummerknapperne for at indtaste
den trecifrede fabrikatkode, når knappen
blinker.
Hvis koden ikke indtastes inden for 10 sekunder,
skal du udføre trin 1 igen.
6 BD/DVD MENU
Viser DVD-diskmenuen. For yderligere oplysninger
henvises til den brugsvejledning, der fulgte med det
tilsluttede udstyr.
Tryk på og hold den BD, DVD eller AMP
funktionstast, som du vil programmere på
fjernbetjeningen, og tryk derefter på
/ , mens funktionstasten holdes nede.
Fabrikat
Kode
Fabrikat
Kode
PANASONIC
018, 027, 020, 002, 045 – 047
SANYO
335, 336
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003, 031
SHARP
324
PIONEER
004, 050, 051, 052
THOMSON
319, 350, 365
SAMSUNG
011, 014
TOSHIBA
337
SANYO
007
SHARP
019, 027
THOMSON
012
TOSHIBA
003, 048, 049
YAMAHA
018, 027, 020, 002
AUX Sony-systemfabrikatliste
DAV-hjemmebiografsystem
Fabrikat
Kode
SONY (DAV)
401 – 404
AV-receiver
BD (Blu-ray Disc)-afspiller
Fabrikat
Kode
SONY
101 – 103
Fabrikat
Kode
SONY
451 – 454
Digital jordbaseret receiver
DVD-afspiller/videobåndoptager
Fabrikat
Kode
SONY
251
DVD-optager
Fabrikat
Kode
SONY
201 – 203
Fabrikatliste for videobåndoptagere
Fabrikat
Kode
SONY
301 – 310, 362
AIWA
325, 331, 351
AKAI
326, 329, 330
DAEWOO
342, 343
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351, 366
HITACHI
327, 333, 334
JVC
314, 315, 322, 344, 352 – 354, 348, 349
LG
332, 338
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
MATSUI
356, 357
ORION
328
PANASONIC
321, 323
PHILIPS
311 – 313, 316 – 318, 358, 359, 363,
364
SAMSUNG
339 – 341, 345
24 DK
Fabrikat
Kode
SONY
501 – 503
Brug af HDMI-betjening
Med HDMI-betjeningsfunktionen kan apparater
kontrollere hinanden ved hjælp af en HDMI CECbetjening (Consumer Electronics Control), der er
specificeret af HDMI.
Du kan tilslutte Sony HDMI-betjeningskompatibelt
udstyr som f.eks. tv-apparater, DVD-optagere med
harddisk og lydsystemer (ved hjælp af HDMI-kabler),
så de kan fungere sammen.
Sørg for at forbinde og indstille det kompatible udstyr
til at benytte HDMI-betjeningsfunktionen.
Sådan forbindes HDMIbetjeningskompatibelt udstyr
Brug af ekstraudstyr
Forbind det kompatible udstyr med tv'et ved hjælp af
et HDMI-kabel. Ved tilslutning af et lydsystem skal
du sørge for at forbinde DIGITAL OUT (OPTICAL)stikket på tv'et og lydsystemet med et optisk lydkabel
ud over HDMI-kablet. Der er flere oplysninger på
side 19.
Sådan angives HDMIbetjeningsindstillingerne
HDMI-betjening skal være indstillet på både tv'et og
det tilsluttede udstyr. Se "HDMI-opsætning" på
side 37 angående indstillinger på tv'et. Se i
brugsvejledningen til det tilsluttede udstyr angående
oplysninger om indstilling.
HDMI-betjeningsfunktioner
• Slukker automatisk for det tilsluttede udstyr, når du
slukker for tv'et.
• Tænder for tv'et og skifter automatisk indgangen til
det tilsluttede udstyr, når udstyret begynder at
afspille.
• Hvis du tænder for et tilsluttet lydsystem, mens der
er tændt for tv'et, skifter lydudgangen fra tvhøjttaleren til lydsystemet.
• Justerer lydstyrken og dæmper lyden fra et tilsluttet
lydsystem.
25 DK
Brug af menufunktioner
Navigering gennem
menuerne
Menufunktionerne gør det muligt at benytte tv'ets
forskellige nyttige funktioner. Du kan nemt vælge
kanal eller indgangskilde og skifte indstillinger for
tv'et.
4 Digital EPG*
Viser den digitale elektroniske programguide
(EPG) (side 16).
5 Eksterne indgange
Vælger udstyr, der er tilsluttet dit tv.
• Vælg indgangskilden, og tryk derefter på
for at se den ønskede eksterne indgang.
• Hvis du vil tildele et navn til en ekstern
indgang, skal du vælge "Rediger AV-navn"
(side 36).
• Hvis du vil vælge det tilsluttede HDMIbetjeningskompatible udstyr, skal du vælge
"Valg af HDMI-enheder".
6 Indstillinger
Viser menuen "Indstillinger", hvor de fleste
avancerede indstillinger og justeringer udføres.
1 Tryk på F/f for at vælge et menuikon,
og tryk derefter på .
2 Tryk på F/f/G/g for at vælge en
valgmulighed eller ændre en indstilling,
og tryk derefter på .
For oplysninger om indstillingerne henvises til
siderne 27 til 44.
~
2
2
1
1
2
Tryk på MENU.
Tryk på F/f for at vælge en indstilling, og
tryk derefter på .
Tryk på MENU for at lukke menuen.
1 Digitale favoritter*
Viser listen Favoritter (side 18).
2 Analog
Vender tilbage til den senest viste analoge kanal.
3 Digital*
Vender tilbage til den senest viste digitale kanal.
26 DK
Hvilke indstillinger du kan ændre, afhænger af
situationen. Utilgængelige indstillinger vises
nedtonet, eller de vises ikke.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i nogle
lande/områder.
Menuen Billede
Nedenstående indstillinger kan vælges på menuen
"Billede". For valg af indstillinger i "Indstillinger"
henvises til "Navigering gennem menuerne" (side 26).
Indgange
For det input, der vises i øjeblikket, skal du vælge, om du vil benytte den almindelige
indstilling eller angive hvert punkt separat.
"Alle": Anvender fælles indstillinger, hvis justeringer deles med andre indgange,
hvor "Indgange" er indstillet til "Alle".
Navn på aktuelt input (f.eks. AV1): Gør det muligt at angive hver indstilling
enkeltvist for det aktuelle input.
z
Indstil hvert input til "Alle", hvis du ønsker at anvende de samme indstillinger på hvert input.
Vælger billedtilstanden. Valgmulighederne for "Billedfunktion" kan variere
afhængigt af "Video/foto"-indstillingen (side 33).
"Kraftig": Forbedrer billedets kontrast og skarphed.
"Standard": Viser et standardbillede. Anbefales til underholdning.
"Biograf": Til visning af filmbaseret indhold. Bedst egnet til et biograflignende
miljø.
"Foto": Indstiller den optimale billedkvalitet til fotografier.
"Personlig": Lagrer foretrukne indstillinger.
Nulstil alt
Gendanner fabriksindstillingerne for alle "Billede"-indstillinger undtagen
"Indgange", "Billedfunktion" og "Avancerede indstillinger".
Baggrundslys
Justerer lysstyrken for baggrundslyset.
Kontrast
Øger eller reducerer billedkontrasten.
Lys
Gør billedet lysere eller mørkere.
Farvemætning
Øger eller reducerer farveintensiteten.
Farvebalance
Øger eller reducerer de grønne toner og røde toner.
~
"Farvebalance" kan kun justeres for et NTSC-farvesignal (f.eks. amerikanske videobånd).
Fortsættes
27 DK
Brug af menufunktioner
Billedfunktion
Farvetemperatur
Justerer billedets hvidhed.
"Kølig": Tilfører hvide farver et blåt skær.
"Neutral": Tilfører hvide farver et neutralt skær.
"Varm 1"/"Varm 2": Tilfører hvide farver et rødt skær. "Varm 2" giver en rødere
nuance end "Varm 1".
z
"Varm 1" og "Varm 2" er ikke tilgængelige, når "Billedfunktion" er indstillet til "Kraftig".
Skarphed
Gør billedet skarpere eller blødere.
Støjreduktion
Reducerer billedets støjniveau (sne på billedet) under dårlige modtageforhold.
"Auto": Reducerer automatisk billedstøjen (kun for analog tv-tilstand eller
sammensatte signaler).
"Høj"/"Mellem"/"Lav": Ændrer støjreduktionens effekt.
"Fra": Slår "Støjreduktion"-funktionen fra.
MPEG-støjreduktion
Reducerer billedstøjen i MPEG-komprimeret video.
DRC-funktion
Vælger et højopløsningsbillede med 4x tæthed til højkvalitetskilder (f.eks. DVDafspillere, digitale modtagere).
"Funktion 1": Anbefales til filmbilleder.
"Funktion 2": Anbefales til stillbilleder og tekst.
"Fra": Slår "DRC-funktion"-funktionen fra.
DRC-palet
Tilpasser detaljeniveauet ("Realisme") og jævnheden ("Klarhed") for hvert
indgangssignal. Du kan f.eks. oprette en brugerdefineret indstilling for billedet fra
kabelindgangen og oprette en anden indstilling for billeder fra DVD-afspilleren.
"DRC-palet" vises. Tryk på F/f/G/g for at justere placeringen af mærket (z).
Når du flytter z højere op på "Realisme"-aksen, bliver billedet mere detaljeret. Når
du flytter z til højre på "Klarhed"-aksen, bliver billedet blødere.
Avancerede
indstillinger
28 DK
Tilpasser billedfunktionen mere detaljeret. Hvis du indstiller "Billedfunktion" til
"Kraftig", kan du ikke angive eller ændre disse indstillinger.
"Nulstil alt": Gendanner fabriksindstillingerne for alle de avancerede indstillinger.
"Sort-korrigering": Forstærker de sorte områder i billedet, så det giver en stærkere
kontrast.
"Avanc. kontrastforbedring": Justerer automatisk "Baggrundslys" og "Kontrast"
til de mest egnede indstillinger i forhold til skærmens lysstyrke. Denne indstilling er
især effektiv til sekvenser med mørke billeder. Den øger kontrasten i sekvenser med
mørke billeder.
"Gamma": Justerer balancen mellem lyse og mørke områder i billedet.
"Klar hvid": Forstærker de hvide farver.
"Farvespektrum": Ændrer farvereproduktionsskalaen. "Bredt" reproducerer
levende farve, og "Standard" reproducerer standardfarve.
"Levende farver": Gør farverne mere levende.
"Hvidbalance": Justerer farvetemperaturen farve for farve.
"Detaljeforbedring": Forstærker detaljerne i billedet.
"Kantforbedring": Forstærker konturen i billedet.
Menuen Lyd
Nedenstående indstillinger kan vælges på menuen
"Lyd". For valg af indstillinger i "Indstillinger"
henvises til "Navigering gennem menuerne" (side 26).
Indgange
For det input, der vises i øjeblikket, skal du vælge, om du vil benytte den almindelige
indstilling eller angive hvert punkt separat.
"Alle": Anvender fælles indstillinger, hvis justeringer deles med andre indgange,
hvor "Indgange" er indstillet til "Alle".
Navn på aktuelt input (f.eks. AV1): Gør det muligt at angive hver indstilling
enkeltvist for det aktuelle input.
z
Indstil hvert input til "Alle", hvis du ønsker at anvende de samme indstillinger på hvert input.
"Dynamisk": Forstærker diskant og bas.
"Standard": Til standardlyd. Anbefales til underholdning.
"Personlig": Flat-respons. Giver dig også mulighed for at lagre dine foretrukne
indstillinger.
Nulstil alt
Gendanner fabriksindstillingerne for alle "Lyd"-indstillinger undtagen "Indgange",
"Lydfunktion" og "To-kanal lyd".
Diskant
Justerer højere tonehøjder.
Bas
Justerer lavere tonehøjder.
Balance
Forstærker venstre eller højre højttalerbalance.
Auto lydstyrke
Fastholder et konstant lydniveau, selvom der er lydmæssige niveauforskelle (lyden i
reklameblokke er f.eks. ofte højere end lyden i programmer).
Lydstyrke offset
Indstiller lydstyrkeniveauet for det aktuelle input i forhold til andre input, når
"Indgange" er sat til det valgte inputnavn (d.v.s. AV1).
Surround
"S-FORCE Front Surround": Tilgængelig for normale stereoudsendelser og 5.1kanals digitale udsendelser i surroundlyd samt til lydindgangen fra tilsluttet udstyr.
"Fra": Konverterer og reproducerer 5.1-kanals- og andre digitale udsendelser med
surroundlyd som normal stereolyd (2 kanaler). Reproducerer den oprindelige lyd fra
andre udsendelser, som den er.
Fortsættes
29 DK
Brug af menufunktioner
Lydfunktion
Lydniveau for tale
Justerer tydeligheden af menneskestemmer. Hvis en nyhedsoplæsers stemme for
eksempel er utydelig, kan du skrue op for denne indstilling for at gøre stemmen
tydeligere. Hvis du derimod ser et sportsprogram, kan du skrue ned for indstillingen
for at dæmpe kommentatorlyden.
Sound Booster
Giver lyden mere fylde ved at kompensere for faseeffekter i højttalerne.
To-kanal lyd
Vælger, om lyden fra højttaleren skal være til en stereo- eller tosproget udsendelse.
"Stereo"/"Mono": Til en stereoudsendelse.
"A"/"B"/"Mono": Til en tosproget udsendelse skal du vælge "A" for lydkanal 1,
"B" for lydkanal 2 eller "Mono" for en eventuel monokanal.
~
Hvis du vælger andet udstyr, der er sluttet til tv'et, skal du indstille "To-kanal lyd" til "Stereo",
"A" eller "B". Når det eksterne udstyr, der er sluttet til HDMI-stikket, er valgt, er indstillingen
dog fastsat til "Stereo" (undtagen når du benytter lyden i stikkene).
30 DK
Menuen Skærmstyring (undtagen for PC-indgang)
Nedenstående indstillinger kan vælges på menuen
"Skærmstyring". For valg af indstillinger i
"Indstillinger" henvises til "Navigering gennem
menuerne" (side 26).
Indgange
For det input, der vises i øjeblikket, skal du vælge, om du vil benytte den almindelige
indstilling eller angive hvert punkt separat.
"Alle": Anvender fælles indstillinger, hvis justeringer deles med andre indgange,
hvor "Indgange" er indstillet til "Alle".
Navn på aktuelt input (f.eks. AV1): Gør det muligt at angive hver indstilling
enkeltvist for det aktuelle input.
~
Der kan vælges følgende elementer: "Skærmformat", "Skærmområde", "Lodret position" og
"Lodret størrelse".
Indstil hvert input til "Alle", hvis du ønsker at anvende de samme indstillinger på hvert input.
Skærmformat
For oplysninger om skærmformatet henvises til "Sådan ændres skærmformatet
manuelt, så det passer til udsendelsen" på side 15.
Auto-format
Ændrer automatisk skærmformatet til udsendelsens signal. Vælg "Fra" for at
beholde indstillingen.
4:3 som standard
Vælger standardskærmformatet til brug ved 4:3-format.
"Smart": Viser billedet i almindeligt 4:3-format med en efterligning af bredformat.
"4:3": Viser billedet i traditionelt 4:3-format med de korrekte proportioner.
"Fra": Bevarer den aktuelle indstilling for "Skærmformat", når kanalen eller
indgangen ændres.
Skærmområde
Justerer skærmområdet for at vise billedet.
"1:1 Pixel Mapping": Viser billedet for 1080i- eller 1080p-kilder i den oprindelige
størrelse, når dele af billedet er afskåret.
"+1": Viser det oprindelige billedområde. Denne indstilling kan vælges for HDMIvideoindgangssignaler, undtagen for 1080i- eller 1080p-signaler.
"Normal": Viser det anbefalede billedområde.
"-1"/"-2": Forstørrer billedet, så billedkanten skjules.
Vandret position
Justerer billedets vandrette position.
Lodret position
Justerer den lodrette position af billedet, når "Skærmformat" er indstillet til "Smart",
"Zoom" eller "14:9".
Lodret størrelse
Justerer den lodrette størrelse af billedet, når "Skærmformat" er indstillet til "Smart".
31 DK
Brug af menufunktioner
z
Menuen Skærmstyring (for PC-indgang)
Når du vælger PC-indgangen, kan du vælge mellem
de indstillinger, der vises nedenfor, på menuen
"Skærmstyring". For valg af indstillinger i
"Indstillinger" henvises til "Navigering gennem
menuerne" (side 26).
Aut. justering
Justerer automatisk displaypositionen, billedfasen og billedpitch, når tv'et modtager
et indgangssignal fra den tilsluttede PC.
z
"Aut. justering" fungerer muligvis ikke med visse indgangssignaler. I sådanne tilfælde skal du
justere "Fase", "Pitch", "Vandret position" og "Lodret position" manuelt.
Nulstil alt
Gendanner fabriksindstillingerne for alle PC-skærmindstillinger.
Fase
Justerer fasen, når skærmen flimrer.
Pitch
Justerer pitch, når billedet har uønskede lodrette striber.
Vandret position
Justerer billedets vandrette position.
Lodret position
Justerer billedets lodrette position.
Skærmformat
Vælger et skærmformat til visning af indgang fra din PC.
"Normal": Viser billedet i den oprindelige størrelse.
"Fuld 1": Forstørrer billedet, så det udfylder det lodrette visningsområde, og
bevarer det oprindelige bredde-højde-forhold.
"Fuld 2": Forstørrer billedet, så det fylder hele skærmområdet.
32 DK
Menuen Video-indstillinger
Nedenstående indstillinger kan vælges på menuen
"Video-indstillinger". For valg af indstillinger i
"Indstillinger" henvises til "Navigering gennem
menuerne" (side 26).
Film-tilstand
Giver en bedre billedbevægelse ved afspilning af billeder fra DVD eller
videobåndoptager, som er taget på film, så billedets uskarphed og kornethed
reduceres.
"Auto 1": For et stabilt billede med minimal støj. Indstil til "Auto 2", hvis skærmen
er delvist forvrænget.
"Auto 2": Brug denne indstilling til normalt brug.
"Fra": Slår "Film-tilstand"-funktionen fra.
~
Spil-/teksttilstand
Giver den bedste skærm til visning af billeder med tynde streger og tegn, der
indlæses fra videospiludstyr og PC'er. Indstil til "Til" for skarp visning af tynde
streger og tegn.
Video/foto
Giver en passende billedkvalitet ved at vælge indstillingen afhængigt af
indgangskilden (video- eller fotografiske data).
"Video-A": Indstiller en passende billedkvalitet afhængigt af indgangskilden,
videodata eller fotografiske data, når der direkte tilsluttes udstyr med Sony HDMIudgangsfunktion, der understøtter "Video-A"-tilstand.
"Video": Producerer en passende billedkvalitet til filmbilleder.
"Foto": Producerer en passende billedkvalitet til stillbilleder.
~
Indstillingen er fastsat til "Video", når Video-A-tilstand ikke understøttes på det tilsluttede
udstyr, også selvom "Video-A" vælges.
x.v.Colour
Viser filmbilleder, der svarer bedre til den oprindelige kilde, ved at tilpasse til
kildens farveområde.
~
Indstillingen er fastsat til "Normal", når indgangssignalet er HDMI (RGB), selvom
"x.v.Colour" er valgt.
Farvespektrum for foto
Vælger den indstilling (sRGB, sYCC, Adobe RGB), der passer til
udgangsfarveområdet i udgangssignalet fra det udstyr, der er sluttet til HDMI- eller
komponentindgangsjackstikkene.
~
• Vælg "sYCC" ved brug af udstyr, der understøtter "x.v.Colour".
• Indstillingen er fastsat til "sRGB", når indgangssignalet er HDMI (RGB), selvom "sYCC"
er valgt.
Fortsættes
33 DK
Brug af menufunktioner
Selvom "Auto 1" eller "Auto 2" vælges, er "Film-tilstand" automatisk deaktiveret, og et billede
i bevægelse afspilles ikke jævnt, hvis billedet indeholder ujævne signaler eller for meget støj.
Farvematrix
Benyttes normalt i fabriksindstillingen (AV1/2/7 (Komposit- og S videoindgangssignal) er indstillet til "ITU601", og AV3/4/5/6/8
(Komponentindgangssignal) er indstillet til "Auto"). Hvis billedets farvetone ikke
svarer til farvestandarden og ikke ser naturlig ud, skal du vælge enten "ITU601" eller
"ITU709". Dette gør farvetonen normal.
RGB dynamikområde
Producerer naturlige farver ved at ændre gengivelsen af luminanstonen for HDMIindgangsfarvesignaler (RGB). Angiv til "Auto" til normalt brug. Du må kun ændre
indstillingen, hvis luminanstonen i visningen ikke er naturlig.
Farvesystem
Vælger farvesystemet ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58" eller "NTSC4.43")
i overensstemmelse med indgangssignalet fra indgangskilden.
34 DK
Menuen Lydindstillinger
Nedenstående indstillinger kan vælges på menuen
"Lydindstillinger". For valg af indstillinger i
"Indstillinger" henvises til "Navigering gennem
menuerne" (side 26).
Højttaler
Slår tv'ets interne højttalere til eller fra.
"TV-højttaler": Tv-højttalerne slås til, så der kan lyttes til tv-lyden afspilles
gennem tv-højttalerne.
"Audiosystem": Tv-højttalerne slås fra, så tv'ets lyd udelukkende går gennem
eksternt lydudstyr, der er tilsluttet lydudgangsstikkene.
Når der er tilsluttet HDMI-betjeningskompatibelt udstyr, kan du tænde for de
apparater, hvis betjening er sammenkædet med tv'ets. Denne indstilling skal angives,
efter at udstyret er tilsluttet.
Brug af menufunktioner
Hovedtelefonindstillinger i Hovedtelefonafbryder
Slår tv'ets interne højttalere til og fra, når hovedtelefoner er tilsluttet.
"Til": Lyden afspilles kun i hovedtelefonerne.
"Fra": Lyden afspilles både på tv'et og i hovedtelefonerne.
i Lydstyrke
Indstiller lyden ved brug af hovedtelefoner, når "i Hovedtelefonafbryder" er
angivet til "Fra".
i To-kanal lyd
Vælger lyden i hovedtelefonerne for en stereo- eller tosproget udsendelse.
Lydudgang
"Variabel": Lydoutputtet fra lydsystemet kan kontrolleres med fjernbetjeningen til
tv'et.
"Fast niveau": Tv'ets lydoutput er fast. Brug lydreceiverens lydstyrkekontrol til at
indstille lydstyrken (og andre lydindstillinger) via lydsystemet.
35 DK
Menuen Opsætning
Nedenstående indstillinger kan vælges på menuen
"Opsætning". For valg af indstillinger i "Indstillinger"
henvises til "Navigering gennem menuerne" (side 26).
Timerindstillinger
Indstiller timeren til at tænde og slukke for tv'et.
Sleeptimer
Angiver, hvornår tv'et automatisk skal skifte til standby.
Når "Sleeptimer" er aktiveret, lyser indikatoren (Timer) foran på tv'et orange.
z
• Hvis du slukker og tænder tv'et igen, nulstilles "Sleeptimer" til "Fra".
• Der vises en besked på skærmen, et minut før tv'et går i standby.
Aut. tænd
Indstiller timeren til at tænde for tv'et fra standby.
"Dag": Vælger den dag, hvor du vil aktivere "Aut. tænd".
"Tid": Indstiller klokkeslættet, hvor tv'et skal tændes.
"Varighed": Vælger den tidsperiode, hvorefter tv'et automatisk skal vende tilbage
til standbytilstand.
"Lydstyrkeopsætning": Indstiller lydstyrken, når timeren tænder for tv'et.
Ur-indstilling
Giver dig mulighed for at justere uret manuelt. Når tv'et modtager digitale kanaler,
kan uret ikke indstilles manuelt, da det er stillet efter tidskoden i det udsendte signal.
AV-indstillinger
Gør det muligt at vælge et navn til ethvert udstyr, der er sluttet til de stik, der sidder
på siden og bagpå. Navnet vises kort på skærmen, når du vælger udstyret. Du kan
ignorere indgangssignaler fra tilsluttet udstyr, som du ikke ønsker at få vist på
skærmen.
1 Tryk på F/f for at vælge den ønskede indgangskilde, og tryk derefter på
.
2 Tryk på F/f for at vælge den ønskede indstilling nedenfor, og tryk
derefter på .
Navn på udstyr: Bruger en af de forudindstillede tekster til at tildele et navn til
tilsluttet udstyr.
"Rediger:": Opret selv et navn. Følg trin 2 til 4 i "Programnavn" (side 39).
"Udelad": Springer en uønsket inputkilde over.
Automatisk S-Video
36 DK
Vælger indgangssignalet fra S-videostik
tilsluttede.
7, når stik
/
7 begge er
AV2-udgang
Indstiller et signal til at blive sendt via stikket
/
2 på tv'ets bagside. Hvis du
slutter en videobåndoptager eller andet optageudstyr til stikket
/
2, kan du
optage fra udstyr, der er sluttet til andre stik på tv'et.
"TV": Sender en udsendelse.
"AV1": Sender signaler fra det udstyr, der er sluttet til stikket
/
1.
/
7.
"AV7": Sender signaler fra det udstyr, der er sluttet til stikket
"Auto": Sender det, der vises på skærmen (undtagen signaler fra
/ 3,
/ 4, HDMI IN 5, HDMI IN 6, HDMI IN 8 og PC IN
/ -stikkene).
HDMI-opsætning
Dette benyttes til at indstille det HDMI-betjeningskompatible udstyr, der er sluttet til
HDMI-stikkene. Bemærk, at indstillingen for sammenkædet betjening også skal
angives på det tilsluttede HDMI-betjeningskompatible udstyr.
HDMI-styring
Angiver, om betjeningen af det HDMI-betjeningskompatible udstyr skal kædes til
tv'et. Når den er indstillet til "Til", kan følgende menupunkter benyttes.
Sluk enheder aut.
Når denne er indstillet til "Til", slukkes der for alt HDMI-betjeningskompatibelt
udstyr samtidig med tv'et.
Tænd TV aut.
Når denne er indstillet til "Til", tændes der for tv'et, når der tændes for et af de
HDMI-betjeningskompatible apparater.
~
Du kan ikke benytte "HDMI-styring", hvis betjeningen af tv'et er kædet til betjeningen af et
lydsystem, der er kompatibelt med HDMI-betjening.
Auto.
programindstilling
Starter den oprindelige konfiguration for at vælge sprog og land/område samt for at
indstille alle de tilgængelige digitale og analoge kanaler.
Du behøver som regel ikke udføre denne betjening, da sprog og land/område blev
valgt og kanalerne indstillet, første gang tv'et blev tændt (side 6).
Indstillingen gør det dog muligt at gentage programindstillingen (genindstille tv'et
efter en flytning, eller hvis udbyderen tilbyder nye kanaler).
Strømsparefunktion
Vælger strømbesparende tilstand for at reducere tv'ets strømforbrug.
Når "Sluk billede" er valgt, slås billedet fra, og indikatoren
(Sluk billede) foran
på tv'et lyser grønt. Lyden forbliver uændret.
Lyssensor
"Til": Optimerer automatisk billedindstillingerne i overensstemmelse med det
omgivende lys i lokalet.
"Fra": Slår "Lyssensor"-funktionen fra.
~
Sensoren må ikke dækkes til, da det vil forringe dens effektivitet. Se side 13 for flere
oplysninger om sensoren.
PC Strømstyring
Sætter tv'et i standby, hvis der ikke modtages noget signal i 30 sekunder i PCindgangen.
Fortsættes
37 DK
Brug af menufunktioner
HDMI-enhedsliste
Viser det tilsluttede HDMI-betjeningskompatible udstyr.
Sprog
Vælger det sprog, som menuerne skal vises på.
Produktoplysninger
Viser produktoplysninger om tv'et.
Nulstil alt
Gendanner fabriksindstillingerne for alle indstillinger og viser derefter skærmen
"Auto. programindstilling".
~
• Sørg for ikke at slukke for tv'et i denne periode (det tager ca. 30 sekunder) eller trykke på
knapperne.
• Alle indstillinger, inklusive listen Digitale favoritter, land/område, sprog, automatisk
indstillede kanaler osv., bliver gendannet.
38 DK
Menuen Analog opsætning
Nedenstående indstillinger kan vælges på menuen
"Analog opsætning". For valg af indstillinger i
"Indstillinger" henvises til "Navigering gennem
menuerne" (side 26).
Direkte programvalg
Når "Direkte programvalg" er indstillet til "Til", kan du vælge en analog kanal ved
hjælp af en forudindstillet nummerknap (0 – 9) på fjernbetjeningen.
~
Når "Direkte programvalg" er indstillet til "Til", kan du ikke vælge kanalnummer 10 og derover
ved at indtaste to cifre med fjernbetjeningen.
Aut. programindstilling Indstiller alle tilgængelige analoge kanaler.
Denne indstilling gør det muligt at genindstille tv'et, når du er flyttet, eller at søge
efter nye kanaler, der er startet af tv-stationer.
Ændrer rækkefølgen af de analoge kanaler, der er lagret på tv'et.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, der skal flyttes til en ny placering, og
tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge kanalens nye placering, og tryk derefter på .
Programnavn
Tildeler et programnavn på op til fem bogstaver eller tal efter dit ønske. Navnet vises
kort på skærmen, når du vælger kanalen. (Hvis det er muligt, hentes kanalernes
navne automatisk fra tekst-tv.)
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, der skal navngives, og tryk derefter
på .
2 Tryk på F/f for at vælge det ønskede bogstav eller tal ("_" indsætter et
mellemrum), og tryk derefter på g.
Hvis du vælger et forkert tegn
Tryk på G/g for at fremhæve det forkerte tegn. Tryk derefter på F/f for at vælge det
korrekte tegn.
Sådan slettes alle tegn
Vælg "Nulst.", og tryk derefter på
.
3 Gentag fremgangsmåden i trin 2, indtil navnet er indtastet.
4 Vælg "OK", og tryk derefter på .
Fortsættes
39 DK
Brug af menufunktioner
Programsortering
Manuel
programindstilling
Ved at trykke på PROG +/– kan der vælges programnummeret for en kanal, før du
vælger "Navn"/"AFT"/"Lydfilter"/"Udelad"/"Dekoder"/"LNA". Du kan ikke vælge
et programnummer, der er indstillet til "Udelad" (side 40).
Program/System/Kanal
Gør det muligt at indstille programkanalerne manuelt.
1 Tryk på F/f for at vælge "Program", og tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge det programnummer, der skal indstilles manuelt
(hvis du indstiller en videobåndoptager, skal du vælge kanal 00), og tryk
derefter på RETURN.
3 Tryk på F/f for at vælge "System", og tryk derefter på .
4 Tryk på F/f for at vælge et af følgende tv-sendesystemer, og tryk
derefter på RETURN.
B/G: Vesteuropæiske lande/områder
I: Storbritannien
D/K: Østeuropæiske lande/områder
L: Frankrig
5 Tryk på F/f for at vælge "Kanal", og tryk derefter på .
6 Tryk på F/f for at vælge "S" (kanaler via kabel-tv) eller "C" (kanaler via
jordkabler), og tryk derefter på g.
7 Indstil kanalerne som følger:
Hvis du ikke kender kanalnummeret (frekvensen)
Tryk på F/f for at søge efter den næste, tilgængelige kanal. Søgningen stopper, når
der registreres en kanal. Tryk på F/f for at fortsætte søgningen.
Hvis du kender kanalnummeret (frekvensen)
Tryk på nummerknapperne for at indtaste kanalnummeret for den ønskede
sendestation, eller indtast videobåndoptagerens kanalnummer.
8 Tryk på for at hoppe til "Bekræft", og tryk derefter på
9 Tryk på f for at vælge "OK", og tryk derefter på .
Gentag ovenstående trin for at indstille andre kanaler manuelt.
.
Navn
Gør det muligt at tildele en valgt kanal et navn på op til fem bogstaver eller tal.
Navnet vises kort på skærmen, når kanalen er valgt.
Følg trin 2 til 4 under "Programnavn" (side 39) for at angive tegn.
AFT
Gør det muligt at finindstille det valgte programnummer manuelt, hvis der er behov
for en finjustering for at forbedre billedkvaliteten.
Du kan justere finindstillingen i et interval på –15 til +15. Når "Til" er valgt, udføres
finindstillingen automatisk.
Lydfilter
Gør det muligt at forbedre lyden for individuelle kanaler, hvis der er støj på
monoudsendelserne. Et ikke-standard sendesignal kan af og til medføre støj eller
lydafbrydelser på monoprogrammer.
Hvis der ikke er problemer med støj, anbefaler vi, at indstillingen bliver på
fabriksindstillingen "Fra".
~
Du kan ikke modtage stereo- eller to-kanalslyd, når du har valgt "Lav" eller "Høj".
Udelad
Springer over ubrugte analoge kanaler, når du trykker på PROG +/– for at vælge
kanaler. (Du kan stadig vælge en udeladt kanal med nummerknapperne.)
40 DK
Dekoder
Viser og optager den valgte kodede kanal, når du bruger en dekoder, der er sluttet
direkte til scartstik
/
1 eller til scartstik
/
2 via en videobåndoptager.
~
Indstillingen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af det land/område, der blev valgt for
"Land" (side 7).
LNA
Forbedrer billedkvaliteten for enkelte kanaler, hvis signaler er meget svage (billede
med støj).
Hvis du ikke oplever en forbedring i billedkvaliteten, selvom indstillingen angives
til "Til", skal den angives til "Fra" (fabriksindstillingen).
Bekræft
Gemmer ændringer, der er foretaget til indstillingerne "Manuel programindstilling".
Brug af menufunktioner
41 DK
Menuen Digital opsætning
Nedenstående indstillinger kan vælges på menuen
"Digital opsætning". For valg af indstillinger i
"Indstillinger" henvises til "Navigering gennem
menuerne" (side 26).
~
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige i nogle lande/
områder.
Digital
programindstilling
Aut. programindstilling
Indstiller de tilgængelige digitale kanaler.
Denne indstilling gør det muligt at genindstille tv'et, når du er flyttet, eller at søge
efter nye kanaler, der er startet af tv-stationer. For flere oplysninger, se "Automatisk
programindstilling af tv'et" på side 7.
Redigering af programliste
Fjerner alle uønskede digitale kanaler, der er gemt på tv'et, og ændrer rækkefølgen
af de digitale kanaler, der er gemt på tv'et.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil fjerne eller flytte til en ny
position.
Tryk på nummerknapperne for at indtaste det kendte trecifrede programnummer på den
ønskede udsendelse.
2 Fjern eller ændr rækkefølgen af de digitale kanaler på følgende måde:
Sådan fjernes den digitale kanal
Tryk på . Når der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal du trykke på G for at vælge
"Ja" og derefter trykke på .
Sådan ændres rækkefølgen af de digitale kanaler
Tryk på g, og derefter på F/f for at vælge den nye placering for kanalen, og tryk på G.
3 Tryk på RETURN.
Manuel indstilling
Indstiller de digitale kanaler manuelt. Denne funktion er tilgængelig, når "Aut.
programindstilling" er angivet til "Egen Antenne".
1 Tryk på nummerknappen for at vælge det kanalnummer, du vil indstille
manuelt, og tryk derefter på F/f for at indstille kanalen.
2 Når de tilgængelige kanaler er fundet, skal du trykke på F/f for at vælge
den kanal, du vil gemme, og tryk derefter på .
3 Tryk på F/f for at vælge det programnummer, hvor den nye kanal skal
gemmes. Tryk derefter på .
Gentag ovenstående fremgangsmåde for at indstille andre kanaler manuelt.
Undertekst opsætning
42 DK
"Undertekst-indstilling": Når "Hørehæmmet" er valgt, vises der muligvis også
nogle visuelle hjælpefunktioner sammen med underteksterne (hvis tv-kanalerne
udsender sådanne oplysninger).
"Sprog i undertekster": Vælger det sprog, som underteksterne vises på.
"Lydtype": Skifter til udsendelsen for hørehandicappede, når "Hørehæmmet" er
valgt.
"Lydsprog": Vælger det sprog, der bruges for et program. Nogle digitale kanaler
kan udsende lyd på flere sprog for et program.
"Lydbeskrivelse": Giver lydbeskrivelse (fortælling) med visuel information, hvis
tv-kanalen udsender denne information.
"Miksningsniveau": Indstiller udgangsniveauer for tv'ets hovedlyd og
lydbeskrivelse.
"Dynamikområde": Kompenserer for forskelle i lydniveauet mellem forskellige
kanaler. Bemærk, at denne funktion muligvis ikke har nogen effekt for visse kanaler.
"Optisk udgang": Vælger, hvilket lydsignal der sendes fra DIGITAL OUT
(OPTICAL)-terminalen bag på tv'et. Indstil til "Auto", hvis der er tilsluttet udstyr,
som er kompatibelt med Dolby Digital, og indstil til "PCM", hvis der er tilsluttet
udstyr, som ikke er kompatibelt.
Bannertilstand
"Basis": Viser programinformation med et digitalt banner.
"Fuldt": Viser programinformation med et digitalt banner og viser detaljeret
programinformation under banneret.
Radio-display
Skærmtapetet vises, når der lyttes til en radioudsendelse. Du kan vælge
skærmtapetets farve eller få vist en tilfældig farve. Tryk på en vilkårlig knap for at
annullere skærmtapetet midlertidigt.
Børnelås
Angiver en aldersbegrænsning for programmer. Et program, der overskrider
aldersbegrænsningen, kan kun vises, efter at der er indtastet en korrekt PIN-kode.
1 Tryk på nummerknapperne for at indtaste din eksisterende PIN-kode.
Hvis du ikke tidligere har angivet en PIN-kode, vises et skærmbillede til indtastning af
en PIN-kode. Følg instruktionerne under "PIN-kode" nedenfor.
2 Tryk på F/f for at vælge aldersbegrænsningen, eller vælg "Ingen" (for
ingen begrænsning), og tryk derefter på .
3 Tryk på RETURN.
PIN-kode
Sådan indstilles PIN-koden første gang
1 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den nye PIN-kode.
2 Tryk på RETURN.
Sådan ændres PIN-koden
1 Tryk på nummerknapperne for at indtaste din eksisterende PIN-kode.
2 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den nye PIN-kode.
3 Tryk på RETURN.
z
PIN-koden 9999 accepteres altid.
Fortsættes
43 DK
Brug af menufunktioner
Lyd opsætning
Teknisk opsætning
"Auto Service opdatering": Gør det muligt for tv'et at registrere og gemme nye
digitale tjenester, når de bliver tilgængelige.
"Download af software": Gør det muligt for tv'et at modtage gratis
softwareopdateringer automatisk gennem den eksisterende antenne eller det
eksisterende kabel (når de gøres tilgængelige). Det anbefales, at denne indstilling
altid er indstillet til "Til". Hvis du ikke ønsker, at softwaren skal opdateres, skal du
angive denne indstilling til "Fra".
"Systemoplysninger": Viser den aktuelle softwareversion samt signalniveauet.
"Tidszone": Gør det muligt at vælge den tidszone, du befinder dig i, manuelt, hvis
den ikke er den samme som standardtidszonen for dit land/område.
"Auto sommertid": Angiver, om der automatisk skal skiftes mellem sommertid og
vintertid.
• "Fra": Klokkeslættet vises i overensstemmelse med den tidsforskel, der angives af
"Tidszone".
• "Til": Skifter automatisk mellem sommertid og vintertid i overensstemmelse med
kalenderen.
CA-modulopsætning
44 DK
Gør det muligt at få adgang til en betalings-tv-tjeneste, når du har købt et CAM-kort
(Conditional Access Module) og et visningskort. På side 19 kan du se placeringen af
stikket til
(PCMCIA).
Yderligere oplysninger
Specifikationer
Modelnavn
System
Panelsystem
Tv-system
Farve-/videosystem
Kanaldækning
Lydeffekt
Indgangs/udgangsstik
Antenne/kabel
/
1
/
3/
2 (SmartLink)
4
3/ 4
HDMI IN 5, 6, 8
7
7
7
KDL-40W3000
KDL-46W3000
KDL-52W3000
LCD-panel (flydende krystal)
Analog: Afhængigt af dit valg for land/område: B/G/H, D/K, L, I
Digital: DVB-T/DVB-C
Analog: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (kun videoindgang)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, MPEG-4 HP@L3/L4
Analog: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digital: VHF/UHF
11 W + 11 W
75 ohm eksternt stik til VHF/UHF
21-bens scartstik (CENELEC-standard) herunder lyd-/videoindgang, RGB-indgang og tv-lyd-/
videoudgang.
21-bens scartstik (CENELEC-standard) herunder lyd-/videoindgang, RGB-indgang, valgfri lyd-/
videoudgang og SmartLink-interface.
Understøttede formater: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3V negativ synk/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
Lydindgang (phono-stik): 500 mVrms, Impedans: 47 kiloohm
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd: Tokanals liniær PCM
32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bit
Analog lydindgang (phono-stik): 500 mVrms, Impedans: 47 kiloohm (kun HDMI IN 5)
PC-indgang (se side 46)
S-videoindgang (4-bens mini-DIN)
Videoindgang (phono-stik)
Lydindgang (phono-stik)
DIGITAL OUT (OPTICAL) (digitalt optisk stik)/lydudgang (phono-stik)
PC IN
CAM-åbning (Conditional Access Module)
Strøm og andet
Strømkrav
Skærmstørrelse
Skærmopløsning
Strømforbrug
Strømforbrug i standby*
Mål (b × h × d) (med stander)
(uden stander)
Vægt
(med stander)
(uden stander)
Medfølgende tilbehør
Ekstraudstyr
220–240 V AC, 50 Hz
40 tommer (Ca. 101,6 cm målt
46 tommer (Ca. 116,8 cm målt
diagonalt)
diagonalt)
1.920 punkter (vandret) × 1.080 linjer (lodret)
52 tommer (Ca. 132,2 cm målt
diagonalt)
220 W
270 W
305 W
Ca. 992 × 688 × 265 mm
Ca. 1.135 × 779 × 306 mm
Ca. 1.278 × 874 × 384 mm
Ca. 992 × 643 × 122 mm
Ca. 1.135 × 734 × 122 mm
Ca. 1.278 × 832 × 123 mm
Ca. 25,5 kg
Ca. 32,5 kg
Ca. 43,5 kg
Ca. 22,0 kg
Ca. 28,5 kg
Ca. 36,0 kg
0,3 W
Se flere oplysninger under "1: Kontrol af tilbehør" på side 4.
Vægbeslag SU-WL500
Tv-bord SU-FL62
TV-bord SU-FL300M
* Den angivne standby-strømforsyning kommer, når tv-apparat har afsluttet de nødvendige interne procedurer.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Fortsættes
45 DK
Yderligere oplysninger
i
PC-indgang (D-sub 15-benet) (se side 46)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, negativ Sync-on-Green/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
PC-lydindgang (mini-jackstik)
Stik til hovedtelefoner
Referencediagram for PC-indgangssignal
Signaler Vandret (pixel)
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
HDTV
Lodret (linje)
Vandret
frekvens (kHz)
Lodret
frekvens (Hz)
Standard
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
VESAretningslinjer
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESAretningslinjer
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60,0
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1280
768
60,3
75
1360
768
47,7
60
VESA
1280
1024
64,0
60
VESA
1280
1024
80,0
75
VESA
1920
1080
67,5
60
• PC-indgangen på dette tv understøtter ikke Sync-on-Green eller Composite Sync.
• PC-indgangen på dette tv understøtter ikke interlaced signaler.
• For at opnå den bedste billedkvalitet anbefales det at bruge signalerne (fede typer) i ovenstående skema med en lodret frekvens
på 60 Hz fra en PC. I plug and play vælges signaler med en lodret frekvens på 60 Hz automatisk.
46 DK
Fejlfinding
Der vises meget små sorte prikker og/eller lyse
prikker på skærmen
• Billedet på en skærm består af pixel. Det er ikke en fejl, at
der vises meget små sorte og/eller lyse prikker (pixel) på
skærmen.
Kontroller, om indikatoren 1 (standby)
blinker rødt.
Programmer vises i sort-hvid
• Vælg "Nulstil alt" (side 27).
Indikatoren blinker
Selvdiagnosefunktionen er aktiveret.
1 Tæl, hvor mange gange indikatoren 1
(standby) blinker mellem hver pause på to
sekunder.
Ingen farve eller ujævn farve, når der vises et
signal fra
3- eller 4-stikkene
• Kontroller forbindelsen til
3- eller 4-stikkene, og
kontroller, om hvert kabel sidder korrekt i de tilsvarende
stik.
Indikatoren blinker f.eks. tre gange, derefter kommer
et pause på to sekunder efterfulgt af endnu tre blink
osv.
2
Tryk på 1 oven på tv'et for at slukke for det,
tag netledningen ud af forbindelse, og fortæl
forhandleren eller Sony-servicecentret,
hvordan indikatoren blinker (antallet af blink).
Indikatoren blinker ikke
1 Læs punkterne i skemaerne nedenfor.
2 Hvis problemet fortsætter, skal tv'et efterses
af en autoriseret servicetekniker.
Billede
Intet billede (skærmen er mørk) og ingen lyd
• Kontroller antenne/kabelforbindelsen.
• Slut tv'et til stikkontakten, og tryk på 1 oven på tv'et.
• Hvis indikatoren 1 (standby) lyser rødt, skal du trykke på
TV "/1.
Lyd
Ingen lyd, men godt billede
• Tryk på 2 +/– eller % (Slå lyd fra).
• Kontroller, om "Højttaler" er indstillet til "TV-højttaler"
(side 35).
• Når der benyttes HDMI-indgang med Super Audio-cdeller dvd-lyd, vil DIGITAL OUT (optisk) muligvis ikke
levere et lydsignal.
Kanaler
Den ønskede kanal kan ikke vælges
• Skift mellem digital og analog tilstand, og vælg den
ønskede digitale/analoge kanal.
Nogle kanaler er tomme
• Kun for kodede kanaler/abonnementskanaler. Abonner på
betalings-tv-tjenesten.
• Kanal bruges kun til data (intet billede og ingen lyd).
• Kontakt tv-selskabet for at få transmissionsoplysninger.
Digitale kanaler vises ikke
• Kontakt en lokal montør for at finde ud af, om der er
digitale transmissioner i dit område.
• Opgrader til en antenne med større forstærkning.
Dobbelte billeder eller skyggebilleder
• Kontroller antenne/kabelforbindelsen.
• Kontroller antennens placering og retning.
Generelt
Kun sne og støj på skærmen
• Kontroller, om antennen er knækket eller bøjet.
• Kontroller, om antennen er ved at være slidt (tre til fem år
med normal brug, et til to år ved kysten).
Forvrænget billede (punkterede linjer eller striber)
• Sørg for, at tv'et ikke står i nærheden af elektriske
støjkilder, f.eks. biler, motorcykler, hårtørrere eller andet
optisk udstyr.
• Når du installerer ekstraudstyret, skal du sørge for, at der
er afstand mellem ekstraudstyret og tv'et.
• Sørg for, at antennen/kablet er tilsluttet ved hjælp af det
medfølgende koaksialkabel.
• Hold tv'ets antenne/kabel på afstand af andre
tilslutningskabler.
Støj i billede eller lyd ved visning af en tv-kanal
• Indstil "AFT" (Automatic Fine Tuning) for at opnå bedre
billedmodtagelse (side 40).
Tv'et slukker automatisk (det skifter til standby)
• Kontroller, om "Sleeptimer" er aktiveret, eller bekræft
indstillingen "Varighed" for "Aut. tænd" (side 36).
• Tv'et skifter automatisk til standby, hvis der ikke
modtages noget signal, og hvis der ikke udføres nogen
betjening i tv-tilstanden i 10 minutter.
Tv'et tændes automatisk
• Kontroller, om "Aut. tænd" er aktiveret (side 36).
Nogle indgangskilder kan ikke vælges
• Vælg "AV-indstillinger", og annuller "Udelad" for
indgangskilden (side 36).
Fjernbetjeningen virker ikke
• Udskift batterierne.
En kanal kan ikke føjes til listen med Favoritter
• Der kan gemmes op til 999 kanaler på listen med
favoritter.
Fortsættes
47 DK
Yderligere oplysninger
Intet billede eller ingen menuoplysninger fra
udstyr, der er sluttet til scartstikket
• Tryk på
/
for at få vist listen over tilsluttet udstyr,
og vælg den ønskede indgang.
• Kontroller forbindelsen mellem ekstraudstyret og tv'et.
Meddelelsen "Gem displaytilstand: Til" vises på
skærmen
• Vælg "Nulstil alt" på menuen "Opsætning" (side 38).
Ikke alle kanaler er indstillet til kabel
• Se på support-webstedet for at få oplysninger om
kabeludbydere.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
48 DK
Yderligere oplysninger
49 DK
Johdanto
Kiitos, että olet hankkinut tämän Sonyn tuotteen.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen television
käytön aloittamista. Säilytä käyttöohje myöhempää
tarvetta varten.
Television käytöstäpoisto ja
hävittäminen
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli , joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan
estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 17-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani.
Tuotteen turvallisuuden ja EMC hyväksyjä on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huolto- tai
takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony
huoltoon.
Digitaalisia televisiotoimintoja
koskeva huomautus
• Digitaalisen television (
) toiminnot ovat
käytettävissä vain maissa ja alueilla, joissa lähetetään
maanpäällistä DVB-T (MPEG2 ja MPEG4 AVC)
-digitaalisignaalia tai joissa on käytettävissä yhteensopiva
DVB-C (MPEG2 ja MPEG4 AVC) -kaapelipalvelu.
Varmista myyjältä, voidaanko asuinalueellasi
vastaanottaa DVB-T-signaalia, tai kysy kaapelipalvelun
tarjoajalta, sopiiko heidän DVB-C-kaapelipalvelunsa
käytettäväksi tämän television kanssa.
• Kaapelipalveluiden tarjoaja voi veloittaa lisämaksun
tällaisista palveluista ja velvoittaa sinut hyväksymään
heidän ehtonsa.
• Vaikka tämä televisio noudattaa DVB-T- ja DVB-Cmäärityksiä, yhteensopivuutta tulevien maanpäällisten
DVB-T-kaapelilähetysten ja DVB-Cdigitaalikaapelilähetysten kanssa ei voida taata.
• Joitakin digitaalikaapelitoimintoja ei voi ehkä käyttää
joissakin maissa tai alueilla tai DVB-C-kaapeli ei ehkä
toimi oikein joidenkin palveluntarjoajien palveluiden
kanssa.
Yhteensopivien kaapelipalveluiden tarjoajien luettelo on
tukisivustolla:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Tavaramerkit
•
is a registered trademark of the DVB Project
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface -nimi ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Adobe on Adobe Systems Incorporatedin rekisteröity
tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa tai muissa
maissa.
• Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
Tässä ohjekirjassa käytetyissä kuvissa esiintyy KDL40W3000, ellei toisin mainita.
2 FI
Sisällysluettelo
Aloitusopas
4
Turvallisuusohjeita ....................................................................................................................9
Varotoimenpiteet .....................................................................................................................11
Kaukosäätimen painikkeet ...................................................................................................12
Television painikkeet ja merkkivalot ...................................................................................14
Television katselu
Television katselu....................................................................................................................15
Digitaalisen ohjelmaoppaan (EPG) käyttö
......................................................................17
Digitaalisen Suosikkiluettelon
käyttäminen .....................................................................19
Lisälaitteiden käyttäminen
Lisälaitteiden kytkentä.............................................................................................................20
Televisioon liitetystä muusta laitteesta tulevan kuvan katselu ................................................22
Kaukosäätimen käyttö.............................................................................................................23
HDMI-ohjauksen käyttö...........................................................................................................26
Valikkotoimintojen käyttö
Valikoissa liikkuminen .............................................................................................................27
Kuva-valikko............................................................................................................................28
Ääni-valikko.............................................................................................................................30
Kuvasäädöt-valikko (paitsi PC-tulo) ........................................................................................32
Kuvasäädöt-valikko (PC-tuloa varten).....................................................................................33
Videoasetukset-valikko ...........................................................................................................34
Ääniasetukset-valikko .............................................................................................................36
Perusasetukset-valikko ...........................................................................................................37
Analogisten perusasetusten valikko........................................................................................40
Digi-tv-asetusten valikko
.................................................................................................43
Lisätietoja
Tekniset tiedot.........................................................................................................................46
Vianmääritys ...........................................................................................................................49
: vain digitaalisille kanaville
3 FI
FI
Aloitusopas
1: Varusteiden
tarkistaminen
Verkkovirtajohto (tyyppi C-6)* (1)
Koaksiaalikaapeli* (1)
Tietokonekaapeli* (1)
2: Telineen
kiinnittäminen (paitsi
mallissa KDL52W3000)
Tukiside (1) ja ruuvit (2)
Teline (1) ja ruuvit (4) (vain mallille KDL-46W3000/
40W3000)
Kaukosäädin RM-ED010 (1)
AA-kokoiset paristot (tyyppi R6) (2)
* Ferriittirenkaita ei saa poistaa.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
Paina ja liu’uta auki.
~
• Tarkista oikea polariteetti asentaessasi paristoja.
• Älä käytä yhdessä erityyppisiä paristoja tai uusia ja
vanhoja paristoja.
• Hävitä käytetyt paristot ympäristöystävällisellä tavalla.
Joissakin maissa paristojen hävittämiseen liittyy
määräyksiä. Kysy neuvoa jätehuoltokeskuksesta.
• Käsittele kaukosäädintä varovasti. Varo pudottamasta sitä
tai astumasta sen päälle. Älä myöskään kaada mitään
nestettä kaukosäätimen päälle.
• Älä laita kaukosäädintä lämmönlähteen lähelle tai suoraan
auringonvaloon. Älä myöskään pidä sitä kosteassa
huoneessa.
1
Sijoita televisio jalustalle siten, että ruuvien
reikien linjat osuvat jalustaan kuvan
osoittamalla tavalla.
2
Kiinnitä televisio telineeseen varusteisiin
kuuluvilla ruuveilla.
~
• Tämä televisio on hyvin painava, joten television
kiinnittämiseen telineeseen tarvitaan kaksi ihmistä tai
useampia.
• Jos käytät sähköruuvitalttaa, aseta kiristysmomentiksi
noin 1,5 N·m (15 kgf·cm).
• Kun asennat televisiota seinälle, noudata vaihetta 1, jotta
televisio ei kaadu.
4 FI
4: Television
kaatumisen estäminen
Liittäminen antenniin ja kaapeliin
Koaksiaalikaapeli (kuuluu
varusteisiin)
Virtajohto
(kuuluu
varusteisiin)
Maanpäällinen
signaali tai kaapeli
Liittäminen antenniin, kaapeliin ja videonauhuriin
Virtajohto
(kuuluu
varusteisiin)
Koaksiaalikaapeli
(kuuluu
varusteisiin)
Maanpäällinen
signaali tai
kaapeli
Scart-johto
(ei kuulu varusteisiin)
Koaksiaalikaapeli
(ei kuulu varusteisiin)
Videonauhuri
5 FI
Aloitusopas
3: Liittäminen
antenniin, kaapeliin ja
videonauhuriin
5: Johtojen
niputtaminen
6: Käyttökuntoon asetus
3, 4, 6, 7
3, 4, 6, 7
9
~
Kaapelin pitimen koukku voidaan avata kummaltakin
puolelta kiinnitysasennon mukaan.
Kielen ja maan/alueen valitseminen
1
Kytke televisio verkkopistorasiaan (220–
240 V AC, 50 Hz).
2
Paina television yläreunassa olevaa
1 -painiketta.
Kun kytket virran televisioon ensimmäisen
kerran, ruutuun ilmestyy Language (kieli)valikko.
6 FI
3
8
4
Kun kuvaruutuun tulee Kanavien järjestely
-valikko, suorita kohdassa ”Kanavien
järjestely” sivulla 40 mainitut vaiheet.
Jos et halua muuttaa järjestystä, jonka mukaan
analogiset kanavat tallennetaan televisioon, siirry
seuraavaan vaiheeseen.
Valitse painikkeilla F/f maa/alue, jossa
televisiota käytetään, ja paina .
9
Poistu painamalla MENU.
Nyt televisio on viritetty kaikille käytettävissä
oleville kanaville.
~
Jos digitaalista kanavaa ei voi vastaanottaa tai jos vaiheessa
4 (sivu 7) valitaan maa tai alue, jolla ei ole digitaalisia
lähetyksiä, aika on asetettava vaiheen 9 tekemisen jälkeen.
Television virittäminen
digitaalikaapeliyhteyttä varten
Jos maa/alue, jossa haluat televisiota käyttää, ei
ole luettelossa, valitse maan/alueen asemesta ”–”.
1
Paina F/f tehdäksesi valinnan
”Hakutapa”. Paina sitten .
2
Valitse ”Pikahaku” tai ”Täydellinen haku”
painamalla F/f ja paina sitten .
Automaattinen viritys
5
”Pikahaku”: Kanavat viritetään
lähetyssignaalissa olevien kaapelipalveluiden
tarjoajan antamien tietojen perusteella.
Vaihtoehtojen ”Taajuus”, ”Verkon tunnus” ja
”Symbolinopeus” suositeltu asetus on ”Autom.”,
ellei kaapelipalveluiden tarjoaja ole antanut muita
arvoja käytettäväksi. ”Pikahaku”-vaihtoehto on
suositeltava pikaviritystä varten, kun
kaapelipalveluiden tarjoaja tukee sitä.
”Täydellinen haku”: Kaikki käytettävissä olevat
kanavat viritetään ja tallennetaan. Tämä
toimenpide voi kestää jonkin aikaa. Tämä
vaihtoehto on suositeltava, kun
kaapelipalveluiden tarjoaja ei tue ”Pikahaku”ominaisuutta.
Tuettuja kaapelipalveluiden tarjoajia koskevia
lisätietoja on tukisivustolla:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Ennen kuin käynnistät television
automaattisen virityksen, aseta televisioon
liitettyyn videonauhuriin (sivu 5) ohjelmaa
sisältävä kasetti ja aloita toisto.
Videokanava paikannetaan ja tallennetaan
televisioon automaattisen virityksen aikana.
Ohita tämä vaihe, jos televisioon ei ole liitetty
videonauhuria.
6
Paina G/g tehdäksesi valinnan ”OK”.
Paina sitten .
7
Valitse ”Antenni” tai ”Kaapeli” painamalla
F/f ja paina sitten .
Jos valitset ”Kaapeli”, näkyviin tulee näyttö
hakutavan valintaa varten. Katso ”Television
virittäminen digitaalikaapeliyhteyttä varten”
sivulla 7.
3
Paina G/g/f tehdäksesi valinnan ”Aloita”.
Paina sitten .
Televisio alkaa hakea kanavia. Älä painele mitään
television tai kaukosäätimen painikkeita.
~
Jotkin kaapelipalveluiden tarjoajat eivät tue ”Pikahaku”ominaisuuta. Jos kanavia ei löydy ”Pikahaku”-toiminnon
avulla, suorita ”Täydellinen haku”.
7 FI
Aloitusopas
Televisio alkaa hakea kaikkia saatavilla olevia
digitaalikanavia ja sen jälkeen kaikkia saatavilla
olevia analogisia kanavia. Tämä voi viedä jonkin
aikaa, joten älä painele mitään television tai
kaukosäätimen painikkeita.
Jos näkyy viesti, jossa pyydetään vahvistamaan
antenniliitäntä
Ei löytynyt digitaalisia eikä analogisia kanavia.
Tarkista kaikki antenniliitännät ja käynnistä
automaattinen viritys uudelleen painamalla .
Valitse valikkokieli painikkeilla F/f/G/g ja
paina .
Jalustan irrottaminen
televisiosta
~
Älä irrota jalustaa missään muussa tapauksessa kuin
television seinälle asentamista tai valinnaisen jalustan
kiinnittämistä varten.
8 FI
Asennus seinälle
Turvallisuusohjeita
30 cm
10 cm
10 cm
Asennus ja käyttö
Noudata television asennuksessa ja käytössä
seuraavia ohjeita välttääksesi tulipalon tai sähköiskun
vaaran tai laitteen vaurioitumisen ja/tai
henkilövahingot.
10 cm
Television ympärille jätettävä tila
Asennus
• Televisio on sijoitettava helposti käsillä olevan
verkkopistorasian lähelle.
• Sijoita televisio tukevalle ja vaakasuoralle alustalle.
• Seinäasennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantunteva
huoltohenkilöstö.
• Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää käyttää Sonyn
varusteita:
KDL-52W3000/46W3000/40W3000:
– Seinäasennusteline SU-WL500
KDL-52W3000/46W3000/40W3000:
– Lattiajalusta SU-FL62
KDL-46W3000/40W3000:
– Televisiojalusta SU-FL300M
Laitteen kuljettaminen ja siirtäminen
• Irrota kaikki kaapelit
ennen television
siirtämistä.
• Suurikokoisen television
siirtämisessä tarvitaan
vähintään kaksi henkilöä.
• Kun siirrät laitetta käsin,
kannattele sitä viereisen
kuvan mukaisesti. Älä
paina LCD-näytön
pintaa.
• Kun nostat tai siirrät
televisiota, tartu siihen
tukevasti pohjasta.
• Älä altista laitetta iskuille Muista pitää kiinni
tai liialliselle tärinälle
näyttöpaneelin pohjasta kuljetuksen aikana.
ei sen etupuolelta.
• Kun toimitat television
huoltoon tai kun kuljetat sitä muuton yhteydessä, pakkaa
laite alkuperäiseen pakkaukseen ja suojaa se alkuperäisillä
pakkausmateriaaleilla.
Asennus jalustalle
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Television ympärille jätettävä tila
• Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi asianmukaisen
ilmanvaihdon ja estääksesi lian tai pölyn kerääntymisen:
– Älä asenna televisiota takaosan varaan, ylösalaisin,
takaperin tai sivuttain.
– Älä sijoita televisiota hyllyn, maton tai vuoteen päälle
tai kaapin sisälle.
– Älä peitä televisiota millään tekstiilillä tai muilla
vastaavilla, esimerkiksi verhoilla tai sanomalehdellä jne.
– Älä asenna televisiota alla olevien kuvien mukaisesti.
Ilmankierto estynyt
Seinä
Seinä
Ilmanvaihto
• Älä peitä television ilmanvaihtoaukkoja tai työnnä mitään
kotelon sisään.
• Jätä television ympärille tilaa alla olevan kuvan
mukaisesti.
• Sonyn seinäasennustelineen käyttäminen on erittäin
suositeltavaa riittävän ilmankierron varmistamiseksi.
jatkuu
9 FI
Verkkovirtajohto
Särkymisen vaara:
Noudata verkkovirtajohdon ja pistorasian käsittelyssä
seuraavia ohjeita välttääksesi tulipalon tai sähköiskun
vaaran, laitteen vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot:
• Älä heitä mitään televisiota kohti. Näytön lasi voi särkyä
iskun voimasta ja aiheuttaa vakavia vahinkoja.
• Jos television näytön pintaan tulee vaurioita, älä koske
siihen ennen kuin olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta.
Sähköiskun vaara.
– Kytke televisio kolmijohtoisella maadoitetulla
pistokkeella maadoitettuun verkkopistorasiaan.
– Käytä ainoastaan Sonyn verkkovirtajohtoa. Älä käytä
muiden valmistajien johtoja.
– Työnnä pistoke kunnolla pistorasiaan.
– Television saa kytkeä ainoastaan verkkovirtaan 220240 V AC.
– Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta kaapeleiden
asennuksen ajaksi turvallisuuden vuoksi. Varo
kompastumasta kaapeleihin.
– Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen kuin teet
mitään toimenpiteitä televisiolle tai siirrät sitä.
– Pidä verkkovirtajohto etäällä lämmönlähteistä.
– Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista se säännöllisin
väliajoin. Jos pistoke on pölyinen ja siihen tiivistyy
kosteutta, sen eriste voi vaurioitua ja seurauksena voi
olla tulipalo.
Huom.
• Älä käytä television mukana toimitettua
verkkovirtajohtoa minkään muun laitteen
verkkoliitännässä.
• Älä purista, taivuta tai kierrä verkkovirtajohtoa
voimakkaasti. Johtimet voivat paljastua tai rikkoutua.
• Älä tee muutoksia verkkovirtajohtoon.
• Älä aseta raskaita esineitä verkkovirtajohdon päälle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä johdosta.
• Älä kytke liian montaa laitetta samaan pistorasiaan.
• Älä käytä vääränlaista pistorasiaa.
Kielletyt käyttötavat
Älä asenna tai käytä televisiota seuraavassa
kuvatuissa paikoissa, ympäristöissä tai tilanteissa.
Seurauksena voi olla toimintahäiriöitä, jotka
aiheuttavat tulipalon, sähköiskun, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahinkoja.
Kielletyt sijoituspaikat:
Ulkotilat (suora auringonpaiste), merenranta, laiva tai muu
alus, ajoneuvon sisällä, terveydenhoitolaitokset, epävakaa
sijoituspaikka, altistus vedelle, sateelle, kosteudelle tai
savulle.
Kielletty ympäristö:
Kuuma, kostea ja hyvin pölyinen ympäristö; paikat, joissa
hyönteisiä voi mennä television sisälle tai joissa televisio voi
joutua alttiiksi tärinälle; tulenarkojen esineiden läheisyys
(kynttilät jne.). Television päälle ei saa tiputtaa tai roiskuttaa
mitään nesteitä eikä sen päälle saa laittaa nesteillä täytettyjä
esineitä (esim. kukkamaljakkoa).
Kielletyt tilanteet:
Älä käytä televisiota kostein käsin tai jos television
suojapaneeli on irrotettu. Älä käytä televisiota sellaisten
lisälaitteiden kanssa, jotka eivät ole valmistajan
valtuuttamia. Irrota television virtapistoke ja antennin
pistoke pistorasiasta ukkosmyrskyn aikana.
10 FI
Kun televisiota ei käytetä
• Jos et käytä televisiota useaan päivään, kytke se irti
verkkovirrasta ympäristö- ja turvallisuussyistä.
• Televisio ei kytkeydy kokonaan irti verkkovirrasta, kun se
kytketään pois päältä virtakytkimellä. Kytke televisio
kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla pistoke
verkkopistorasiasta.
• Huomaa kuitenkin, että joissakin televisioissa voi olla
toimintoja, jotka toimiakseen edellyttävät television
olevan valmiustilassa. Tällaiset toiminnot on kuvattu tässä
ohjekirjassa.
Lasten turvallisuus
• Älä anna lasten kiivetä television päälle.
• Pidä kaikki varusteet poissa lasten ulottuvilta, jotta lapset
eivät vahingossa nielaise pikkuesineitä.
Toimintaohjeet ongelmatilanteissa
Sammuta televisio ja irrota pistoke pistorasiasta
välittömästi, jos joku seuraavassa kuvattu ongelma
esiintyy.
Toimita televisio tarkastettavaksi valtuutettuun
huoltoon jälleenmyyjän tai Sonyn huoltokeskuksen
kautta.
Ongelmatilanteet:
– Verkkovirtajohto on vaurioitunut.
– Pistoke ei ole sopiva.
– Televisio on vaurioitunut putoamisen, iskun tai
törmäyksen vuoksi.
– Television sisään on päässyt nestettä tai esineitä.
Varotoimenpiteet
Television katseleminen
• Katsele televisiota kohtuullisessa valaistuksessa, sillä
katselu heikossa valaistuksessa tai pitkän aikaa rasittaa
silmiä.
• Säädä äänenvoimakkuus kuulokkeita käyttäessäsi
riittävän pieneksi, sillä suuri äänenvoimakkuus voi
vahingoittaa kuuloa.
LCD-näyttö
• LCD-näyttö on valmistettu pitkälle kehitetyn teknologian
mukaisesti, ja siinä on tehokkaita pikseleitä vähintään
99,99 %. LCD-näytössä voi näkyä jatkuvasti mustia
pisteitä tai kirkkaita valopisteitä (punainen, sininen tai
vihreä). Tämä on LCD-näytön normaali ominaisuus eikä
siis merkki viasta.
• Älä paina tai raaputa näytön pintaa äläkä laita mitään
esineitä television päälle. Kuva voi muuttua epätasaiseksi
tai LCD-näyttö voi vahingoittua.
• Jos televisiota käytetään kylmässä paikassa, kuvaan
saattaa tulla vääristymiä tai kuva voi tummua. Tämä ei ole
merkki viasta. Nämä ilmiöt häviävät lämpötilan
noustessa.
• Jos näyttöön jätetään liikkumaton kuva pitkäksi ajaksi,
näyttöön saattaa jäädä jälkikuva. Sen pitäisi kuitenkin
kadota jonkin ajan kuluttua.
• Näytön ja kotelon lämpeneminen television käytön aikana
on normaalia.
• LCD-näyttö sisältää pienen määrän nestekidettä ja
elohopeaa. Myös television loisteputket sisältävät
elohopeaa. Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
Television näytön pinnan ja kotelon käsitteleminen
ja puhdistaminen
Irrota televisioon kytketty virtajohto pistorasiasta aina ennen
television puhdistusta.
Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi vahingoittamasta
kotelon tai näytön pintaa.
• Pyyhi pöly varovasti näytön pinnasta tai kotelosta
pehmeällä liinalla. Jos pöly ei lähde pois helposti, pyyhi
näyttö pehmeällä liinalla, joka on kostutettu laimealla
pesuaineliuoksella.
• Älä käytä hankaustyynyjä, hapanta tai emäksistä
pesuainetta, hankausjauhetta tai liuotinta, kuten alkoholia,
bensiiniä tai tinneriä, tai hyönteismyrkkyä. Tällaisten
aineiden käyttö tai pitkäaikainen kosketus kumin tai
vinyylin kanssa voi vahingoittaa näytön ja kotelon pintaa.
• Kun säädät television katselukulmaa, siirrä laitetta
varovasti, jotta se ei irtoa tai luiskahda pois
pöytäjalustalta.
Lisälaitteet
Pidä kaikki sähkömagneettista säteilyä aiheuttavat
lisävarusteet tai laitteet poissa television läheltä.
Sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa häiriöitä kuvaan ja/
tai kohinaa.
11 FI
Kaukosäätimen painikkeet
1 TV "/1 — TV:n valmiustila
Kytkee television valmiustilan päälle ja pois päältä.
2 Numeropainikkeet
• TV-tilassa: Valitsee kanavat. Jos haluat valita kanavan 10 tai suuremman,
syötä toinen ja kolmas numero nopeasti.
• Teksti-TV-tilassa: Syöttää sivunumeron sivun valintaa varten.
3
— Edellinen kanava
Paluu aiemmin (yli viiden sekunnin ajan) katsomallesi kanavalle.
4
5
— Kuvatila (sivu 16)
— Kuvan pysäytys (sivu 15)
Pysäyttää televisiokuvan.
6
/
— Ohjelmalähteen valinta / Tekstin pito
• TV-tilassa (sivu 22): Ohjelmalähteen valinta television liitäntöihin
kytketyistä laitteista.
• Teksti-TV-tilassa (sivu 16): Pitää valitun sivun.
7
F/f/G/g/
(sivu 15, 27)
8 TOOLS (sivu 16, 22)
Tämän avulla voit katsoa erilaisia valintoja ja muuttaa/tehdä säätöjä lähteen
ja kuvasuhteen mukaan.
9 MENU (sivu 27)
0 PROG +/–/
/
• TV-tilassa (sivu 15): Seuraavan (+) tai edellisen (–) kanavan valinta.
• Teksti-TV-tilassa (sivu 16): Seuraavan ( ) tai edellisen ( ) sivun
valinta.
qa % — Vaimenna (sivu 15, 22)
qs 2 +/– — Voimakkuus (sivu 22)
qd THEATRE
Voit asettaa Teatteri-tilan päälle tai pois. Kun Teatteri-tila asetetaan päälle,
paras mahdollinen äänen laatu (jos televisio on kytketty
äänentoistojärjestelmään HDMI-kaapelilla) ja kuvan laatu filmipohjaista
sisältöä varten asetetaan automaattisesti.
z
Jos televisio kytketään pois päältä, myös Teatteri-tila kytkeytyy pois.
12 FI
qf RETURN /
Palaa minkä tahansa näytössä olevan valikon edelliseen ruutuun.
qg
— EPG (digitaalinen ohjelmaopas) (sivu 17)
qh Värilliset painikkeet (sivu 16, 17, 19)
qj DIGITAL/ANALOG — TV-tila (sivu 15)
qk A/B — Kaksiääni (sivu 31)
ql / — Teksti (sivu 16)
w; LIGHT
Sytyttää kaukosäätimen painikkeiden valot, jotta näet painikkeet helposti
pimeässäkin huoneessa.
wa
/
— Tiedot / Tekstin paljastus
• Digitaalisessa tilassa: Näyttää lyhyen kuvauksen parhaillaan katseltavasta
ohjelmasta.
• Analogisessa tilassa: Näyttää tietoja, kuten käytössä olevan kanavan
numeron ja kuvasuhteen.
• Teksti-TV-tilassa (sivu 16): Tuo esiin piilotettuja tietoja (esim. tietovisan
vastaukset).
ws Painikkeet lisälaitteiden käyttöä varten
Katso sivua 23.
z
Numero 5, H, PROG + ja A/B -painikkeissa on nystyt. Kosketuspisteet helpottavat
television käyttöä.
13 FI
Television painikkeet ja merkkivalot
1 1 — Virta
Television virran kytkeminen tai katkaiseminen.
~
Jos haluat kytkeä virran kokonaan pois televisiosta,
irrota virtajohto pistorasiasta.
2 PROG +/–/
/
• TV-tilassa: Seuraavan (+) tai edellisen (–)
kanavan valinta.
• TV-valikossa: Siirtyminen vaihtoehdoissa ylös
( ) tai alas ( ).
3 2 +/–/
/
• TV-tilassa: Äänenvoimakkuuden suurentaminen
(+) tai pienentäminen (–).
• Televisiovalikossa: Siirtyy vaihtoehtojen välillä
oikealle ( ) tai vasemmalle ( ).
4
/
— Tulon valinta / OK
• TV-tilassa (sivu 22): Ohjelmalähteen valinta
television liitäntöihin kytketyistä laitteista.
• Televisiovalikossa: Valitsee valikon tai
vaihtoehdon ja vahvistaa asetuksen.
5
6
(sivu 27)
— Kuva pois / ajastimen merkkivalo
• Palaa vihreänä, kun kuva on kytketty pois päältä
(sivu 38).
• Palaa oranssina, kun ajastin on asetettu (sivu 37).
7 1 — Valmiustilan merkkivalo
Palaa punaisena, kun televisio on valmiustilassa.
8 "
— Virran ja ajastetun tallennuksen
merkkivalo
• Palaa vihreänä, kun televisio on päällä.
• Palaa oranssina, kun ajastinnauhoitus on asetettu
(sivu 17).
• Palaa punaisena ajastetun tallennuksen aikana.
9 Kaukosäätimen tunnistin / Valon tunnistin
(sivu 38)
• Vastaanottaa infrapunasignaalin kaukosäätimeltä.
• Älä laita mitään tunnistimen päälle, koska tämä
voi vaikuttaa toimintaan.
~
Varmista ennen virtajohdon irrottamista pistorasiasta, että
televisio on kokonaan sammutettu. Jos virtajohto irrotetaan
pistorasiasta television ollessa päällä, merkkivalo voi jäädä
päälle tai televisioon voi tulla vika.
14 FI
Television katselu
Television katselu
3
Paina numeropainikkeita tai painikkeita
PROG +/– televisiokanavan
valitsemiseksi.
3
2
:
:
:
:
:
HD-palvelu
Radiopalvelu
Salattu/Tilauspalvelu
Tekstitys saatavilla
Tekstitys kuulovammaisille saatavilla
:
Ääni saatavilla useilla kielillä
: Valitun ohjelman suositeltu vähimmäisikä
(4 – 18 vuotta)
: Katselun esto
c (punainen):
Valittuna oleva ohjelma tallennetaan
Lisätoiminnot
Kun haluat
Paina
Pysäyttää kuvan
(Kuvan pysäytys)
.
Paina toistamiseen palataksesi
normaaliin televisiotilaan.
~
Tämä toiminto ei ole käytettävissä
tietokonetulon ollessa lähteenä.
3
1
Kytke televisio päälle painamalla television
yläreunassa olevaa 1 -painiketta.
Kun televisio on valmiustilassa (television
etupaneelissa oleva 1 (valmius) -merkkivalo
palaa punaisena), kytke televisio päälle
painamalla kaukosäätimen TV "/1 -painiketta.
2
Voit siirtyä digitaalisen ja analogisen tilan
välillä painelemalla DIGITAL/ANALOGpainiketta.
Saatavilla olevat kanavat riippuvat tilasta.
Siirtyä
ohjelmatietoihin
(vain analogisessa
tilassa)
.
Kun haluat valita analogisen
kanavan, paina F/f. Paina sitten
.
Käyttää digitaalisia
.
suosikkeja (vain
Lisätietoja on sivulla 19.
digitaalisessa tilassa)
Mykistää äänen
%.
Palauta ääni painamalla
uudelleen.
Kytkeä television
päälle valmiustilasta
ilman ääntä
%.
jatkuu
15 FI
Television katselu
Kun haluat valita kanavanumeron 10 tai
suuremman numeropainikkeiden avulla, syötä
toinen ja kolmas numero nopeasti.
Kun haluat valita digitaalisen kanavan
digitaalisen ohjelmaoppaan (EPG) avulla, katso
sivua 17.
Digitaalisessa tilassa
Informaatiotaulu voi näkyä jonkin aikaa. Taulussa
voi olla seuraavat kuvakkeet.
Teksti-TV:n käyttö
14:9*
Paina /. Joka kerta, kun painat /, näyttö vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä:
Teksti ja televisiokuva t Teksti t Ei tekstiä (poistu
tekstipalvelusta)
Voit valita haluamasi sivun numeronäppäimillä tai
painikkeilla / .
Voit pysäyttää haluamasi sivun painamalla
/ .
Voit tuoda piilotetut tiedot näkyviin painamalla /
.
z
• Voit siirtyä myös suoraan sivulle valitsemalla näytössä
näkyvän sivunumeron. Valitse sivunumero painamalla
ja F/f/G/g ja paina sitten .
• Fastext on käytettävissä, kun tekstisivun alareunassa
näkyy neljä värikästä kuviota. Fastextin avulla pääset
haluamillesi sivuille helposti ja nopeasti. Pääset
haluamallesi sivulle painamalla vastaavaa väripainiketta.
Ruudun kuvasuhteen muuttaminen käsin
lähetystä vastaavaksi
Valitse haluamasi kuvasuhde painelemalla
Näyttää 14:9kuvasuhteiset
lähetykset oikeassa
kuvasuhteessa. Sen
vuoksi ruudussa näkyy
mustat reunukset.
* Osa kuvasta voi rajautua pois ylä- ja alareunasta.
~
Joitain kuvan ylä- ja alaosan merkkejä tai kirjaimia ei ehkä
näy käytettäessä ”Smart”-asetusta. Jos näin käy, voit tehdä
valinnan ”Pystykoko” ”Kuvasäädöt”-valikosta ja säätää
pystykokoa siten, että ne näkyvät.
z
• Kun ”Autom. kuvasuhde”-asetuksena on ”Päällä”,
televisio valitsee automaattisesti lähetykseen parhaiten
sopivan kuvatilan (sivu 32).
• Voit säätää kuvan sijaintia, kun valitset ”Smart” (50 Hz),
”Zoom” tai ”14:9”. Voit siirtyä ylös- tai alaspäin
painikkeilla F/f (esim. lukeaksesi tekstitystä).
• Valitse ”Smart” tai ”Zoom” säätääksesi 720p-, 1080i- tai
1080p-lähteestä tulevaa kuvaa siten, että reunat
leikkautuvat pois.
.
Työkaluvalikon käyttö
Smart*
Näyttää 4:3kuvasuhteiset
lähetykset
laajakuvavaikutelmaa
jäljitellen. Toiminto
venyttää 4:3-kuvaa
niin, että se täyttää
koko ruudun.
4:3
Näyttää 4:3kuvasuhteiset
lähetykset (esim. muut
kuin
laajakuvalähetykset)
oikeassa
kuvasuhteessa.
Laaja
Näyttää
laajakuvalähetykset
(16:9) oikeassa
kuvasuhteessa.
Zoom*
Näyttää
elokuvalähetykset
oikeassa
kuvasuhteessa.
Tuo seuraavat vaihtoehdot näkyviin painamalla
TOOLS televisio-ohjelman katselun aikana.
Vaihtoehdot
Kuvaus
Sulje
Sulkee Tools-valikon.
Kuvatila
Katso sivua 28.
Äänitila
Katso sivua 30.
Kaiutin
Katso sivua 36.
PAP
Katso sivua 22.
Äänikieli (vain
digitaalisessa tilassa)
Katso sivua 44.
Tekstityksen asetukset
(vain digitaalisessa
tilassa)
Katso sivua 43.
Digitaaliset suosikit
(vain digitaalisessa
tilassa)
Katso sivua 19.
i Voimakkuus
Katso sivua 36.
Uniajastin
Katso sivua 37.
Virransäästö
Katso sivua 38.
Automaattinen kellon
asetus (vain
analogisessa tilassa)
Tämän avulla voit siirtyä
digitaaliseen tilaan ja saada
kellonajan.
Järjestelmätiedot (vain Näyttää järjestelmätietojen
digitaalisessa tilassa)
näytön.
16 FI
Digitaalisen ohjelmaoppaan (EPG) käyttö
1
2
Paina digitaalitilassa
*
.
Tee haluamasi toiminto seuraavan
taulukon tai näytön mukaisesti.
Television katselu
Digitaalinen ohjelmaopas (EPG)
* Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää joissakin maissa/alueilla.
Kun haluat
Tee näin
Katsoa ohjelmaa
Valitse kanava painamalla F/f/G/g. Paina sitten
Kytkeä EPG:n pois päältä
Paina
Lajitella ohjelmatiedot luokituksen
perusteella
– Luokitusluettelo
1 Paina sinistä painiketta.
2 Valitse luokka painamalla F/f ja paina sitten
Asettaa tallennettavan ohjelman
– Ajastettu tallennus
1 Valitse ohjelma, jonka haluat tallentaa, painamalla F/f/G/g ja
paina sitten / .
2 Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Ajastettu tallennus”.
3 Paina
asettaaksesi television ja videonauhurin ajastimet.
.
.
.
Saatavilla olevia luokituksia ovat:
”Kaikki ryhmät”, ”Radio”: Sisältää kaikki saatavilla olevat kanavat.
Muun ohjelmalajin nimi (esim. ”Uutiset”): Sisältää kaikki valittua
ohjelmalajia vastaavat ohjelmat.
Kyseisen ohjelman tietojen viereen tulee punainen c-symboli. Television
etupaneelin merkkivalo palaa oranssina.
z
Edellä kuvattua menetelmää voidaan käyttää, vaikka tallennettava ohjelma olisi jo
alkanut.
Asettaa ruudulla automaattisesti
näkyvän ohjelman sen alkaessa
– Muistutus
1 Valitse tuleva ohjelma, jonka haluat katsoa, painamalla
F/f/G/g ja paina sitten / .
2 Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Muistutus”. Paina sitten
.
c -symboli näkyy kyseisen ohjelman tietojen vieressä. Television
etupaneelin merkkivalo palaa oranssina.
~
Jos televisio siirretään valmiustilaan, se kytkee itsensä automaattisesti päälle,
kun ohjelma on alkamaisillaan.
jatkuu
17 FI
Kun haluat
Tee näin
Asettaa tallennettavan ohjelman ajan ja
päivämäärän
– Manuaalinen ajastettu nauhoitus
1 Paina / .
2 Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Manuaalinen ajastettu
nauhoitus”. Paina sitten .
3 Valitse päivämäärä painamalla F/f. Paina sitten g.
4 Aseta aloitus- ja lopetusaika samalla tavalla kuin vaiheessa 3.
5 Valitse kanava painamalla F/f. Paina sitten .
6 Paina
asettaaksesi television ja videonauhurin ajastimet.
Television etupaneelin merkkivalo
Peruuttaa tallennuksen/muistutuksen
– Ajastinlista
1
2
3
4
palaa oranssina.
Paina / .
Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Ajastinlista”. Paina sitten .
Valitse peruutettava ohjelma painamalla F/f. Paina sitten .
Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Peruuta ajastin”. Paina sitten
.
Näytöllä pyydetään vahvistamaan, haluatko peruuttaa ohjelman.
5 Paina G/g tehdäksesi valinnan ”Kyllä”. Vahvista sitten
painamalla .
~
• Videonauhurin ajastintallennuksen voi asettaa televisiosta vain jos videonauhuri on SmartLink-yhteensopiva. Jos videonauhuri
ei ole SmartLink-yhteensopiva, näyttöön tulee videonauhurin ajastimen asettamisesta muistuttava ilmoitus.
• Kun tallennus on alkanut, televisio voidaan siirtää valmiustilaan. Sitä ei pidä kuitenkaan sammuttaa kokonaan, koska tällöin
tallennus peruuntuu.
• Jos ohjelmien katselua rajoitetaan iän perusteella, ruudulla näkyy PIN-koodia pyytävä ilmoitus. Lisätietoja on kohdassa
”Katselun esto” sivulla 44.
18 FI
Digitaalisen Suosikkiluettelon
* käyttäminen
Suosikki-ominaisuuden avulla voit määrittää jopa
neljä suosikkiohjelmiesi luetteloa.
1
2
Paina F/f tehdäksesi valinnan
”Digitaaliset suosikit”. Paina sitten
.
Tee haluamasi toiminto seuraavan
taulukon tai näytön mukaisesti.
* Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää joissakin maissa/alueilla.
Kun haluat
Tee näin
Luoda suosikkiluettelon ensimmäistä
kertaa
1 Valitse ”Kyllä” painamalla .
2 Valitse suosikkiluettelo painamalla keltaista painiketta.
3 Valitse painikkeilla F/f kanava, jonka haluat lisätä, ja paina
sitten .
Suosikkiluetteloon tallennetut kanavat on merkitty
-symbolilla.
Katsoa kanavaa
1 Siirry suosikkiluetteloissa painamalla keltaista painiketta.
2 Paina
valitessasi kanavaa.
Kytkeä suosikkiluettelon pois päältä
Paina RETURN.
Lisätä tai poistaa kanavia muokattavana
olevassa suosikkiluettelossa
1 Paina sinistä painiketta.
2 Valitse suosikkiluettelo, jota haluat muokata, painamalla
keltaista painiketta.
3 Valitse painikkeilla F/f kanava, jonka haluat poistaa, ja paina
sitten .
Poistaa kaikki kanavat nykyisestä
suosikkiluettelosta
1 Paina sinistä painiketta.
2 Valitse suosikkiluettelo, jota haluat muokata, painamalla
keltaista painiketta.
3 Paina sinistä painiketta.
4 Paina G/g tehdäksesi valinnan ”Kyllä”. Vahvista sitten
painamalla .
19 FI
Television katselu
3
Digitaalinen suosikkiluettelo
Paina MENU.
Lisälaitteiden käyttäminen
Lisälaitteiden kytkentä
Televisioon voidaan kytkeä useita erilaisia lisälaitteita.
DVD-soitin jossa komponenttilähtö
PC
Digitaalinen
audiokomponentti
Hi-Fi-laitteet
Videopelilaite
DVD-tallennin
Videonauhuri
DVD-soitin
Dekooderi
DVD-soitin
Blu-ray-levysoitin
Äänentoistojärjestelmä
Dekooderi
PC (HDMI-tulo)
Vain
huoltokäyttöön
CAM-kortti
Kuulokkeet
Videonauhuri
Videonauhuri
Digitaalikamera (HDMI-tulo)
PC (HDMI-tulo)
DVD-soitin
Blu-ray-levysoitin
Äänentoistojärjestelmä
20 FI
Liitäntä
Näytössä näkyvä
symboli
Kuvaus
A
/
1
AV1 tai
AV1
Kun liität dekooderin, televisiovirittimeltä tuleva salattu
signaali annetaan dekooderille ja salaamaton signaali annetaan
ulos dekooderilta.
B
/
2
AV2 tai
AV2
SmartLink on suora yhteys television ja kuvanauhurin tai
DVD-tallentimen välillä.
AV3 tai
AV4
C
/
/ 3 tai
4
D DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Käytä optista äänikaapelia.
E
Voit kuunnella television ääntä hifi-äänentoistolaitteilla.
F PC IN
/
PC
AV5,
AV8
AV6 tai
Digitaalinen videosignaali ja analoginen äänisignaali tulevat
laitteesta.
Kun kytkettynä on HDMI-yhteensopiva laite, tiedonsiirtoa
kytkettynä olevan laitteen kanssa tuetaan. Katso tätä
tiedonsiirtoasetusta koskevia tarkempia tietoja sivulta 38.
Jos laitteessa on DVI-liitin, liitä DVI-liitin HDMI IN 5
-liittimeen DVI-HDMI sovittimen (ei vakiovaruste) kautta ja
liitä laitteen audiolähtöliittimet HDMI IN 5 -liittimien audioon.
~
• HDMI-liittimet tukevat ainoastaan seuraavia videotuloja: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ja 1080/24p. Katso
tietokoneen videoliitäntöjä koskevia tietoja sivulta 48.
• Käytä vain HDMI-logolla varustettua HDMI-kaapelia.
• Kun liität HDMI-yhteensopivan äänentoistojärjestelmän, muista
liittää myös DIGITAL OUT (OPTICAL) -liitin.
H CAM
(Conditional Access
Module)
Maksutelevisiopalvelujen käyttö. Katso tarkemmat tiedot
CAM-kortin mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
Jos haluat käyttää CA-moduulia, poista tyhjä kortti CAMkorttipaikasta. Katkaise television virta kun työnnät CAMkortin CAM-aukkoon. Kun et käytä CAM-korttia,
suosittelemme pitämään tyhjän kortin paikallaan CAMaukossa.
~
CA-moduulia ei tueta kaikissa maissa/alueilla. Kysy paikalliselta
myyjältä.
I Kuulokkeet
J
7 tai
7
Voit kuunnella television ääntä kuulokkeilla.
7, ja
AV7 tai
AV7
Älä liitä kameranauhuria videoliittimeen
7 ja Svideoliittimeen
7 samanaikaisesti, sillä se voi aiheuttaa
kohinaa. Monolaite kytketään L-liitäntään
7.
21 FI
Lisälaitteiden käyttäminen
G HDMI IN 5 tai 6
K HDMI IN 8
Suosittelemme mukana toimitetun ferriittirenkailla varustetun
tietokonekaapelin käyttöä.
Työkaluvalikon käyttö
Televisioon liitetystä
muusta laitteesta
tulevan kuvan katselu
Kytke laitteeseen virta ja valitse sitten jokin
seuraavista toiminnoista.
SCART-liitäntöihin 21-nastaisella SCART-johdolla
liitetyt laitteet (sivu 20)
Käynnistä toisto liitetystä laitteesta.
Laitteesta vastaanotettu kuva ilmestyy television
kuvaruudulle.
Automaattisesti viritetty kuvanauhuri (sivu 7)
Valitse videokanava painamalla analogisessa tilassa
PROG +/– tai numeropainikkeita.
Muut laitteet (sivu 20)
Tuo esiin liitettyjen laitteiden luettelo painamalla
/ . Valitse haluttu ohjelmalähde painikkeilla
F/f ja paina . (Korostettuna oleva vaihtoehto
valitaan, jos mitään valintoja ei tehdä 2 sekunnin
kuluessa painikkeen F/f painamisen jälkeen.)
Kun tulolähteeksi on asetettu ”Ohita” valikon
”Perusasetukset” valikossa ”AV-esivalinta” (sivu 37),
kyseinen tulo ei näy luettelossa.
Lisätoiminnot
Kun haluat
Tee näin
Palata normaaliin
televisiotilaan
Paina DIGITAL/ANALOG.
Nähdä tulosignaalin
valintataulukon (paitsi
analogisessa tilassa)
Paina
päästäksesi
tulosignaalin
indeksitaulukkoon. Valitse
haluttu ohjelmalähde
painamalla F/f ja paina sitten
.
Muuttaa liitettynä
olevan HDMIyhteensopivan äänentoistojärjestelmän
äänenvoimakkuutta
Paina 2 +/–.
Vaientaa liitettynä
Paina %.
olevan HDMIPalauta ääni painamalla
yhteensopivan
uudelleen.
äänentoistojärjestelmän
Tuo seuraavat vaihtoehdot näyttöön painamalla
TOOLS, kun katsot liitetyltä laitteelta tulevia kuvia.
Vaihtoehdot
Kuvaus
Sulje
Sulkee Tools-valikon.
Kuvatila
Katso sivua 28.
Äänitila
Katso sivua 30.
Kaiutin
Katso sivua 36.
PAP (paitsi PC-tulotilassa)
Katso sivua 22.
PIP (vain PC-tulotilassa)
Katso sivua 23.
Autom. säätö (vain
PC-tulo-tilassa)
Katso sivua 33.
Vaakasiirto (vain PC- Katso sivua 33.
tulo-tilassa)
i Voimakkuus
Katso sivua 36.
Uniajastin (paitsi PC- Katso sivua 37.
tulo-tilassa)
Virransäästö
Katso sivua 38.
Automaattinen kellon Tämän avulla voit siirtyä
asetus
digitaaliseen tilaan ja saada
kellonajan.
Kahden kuvan katsominen samanaikaisesti
– PAP (kuva ja kuva)
Voit katsella ruudulla samanaikaisesti kahta kuvaa
(ulkoinen tulo ja televisio-ohjelma).
Liitä lisälaite (sivu 20) ja varmista, että laitteen kuva
näkyy ruudulla (sivu 22).
~
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä tietokonetulon ollessa
lähteenä.
• Et voi muuttaa kuvien kokoa.
1
Paina TOOLS saadaksesi Tools-valikon
näkyviin.
2
Paina F/f tehdäksesi valinnan ”PAP”.
Paina sitten .
Liitetyn laitteen kuva näkyy vasemmalla ja
televisio-ohjelma näkyy oikealla.
3
Paina numeropainikkeita tai PROG +/–
valitaksesi televisiokanavan.
Palaaminen yhden kuvan tilaan
Paina tai RETURN.
z
Vihreällä kehystetyn kuvan ääni kuuluu. Voit siirtyä
äänelliseen kuvaan painamalla G/g.
22 FI
Kahden kuvan katsominen samanaikaisesti
– PIP (kuva kuvassa)
Voit katsoa ruudulla kahta kuvaa (tietokonetulo ja
televisio-ohjelma) samanaikaisesti.
Liitä tietokone (sivu 20) ja varmista, että tietokoneelta
tuleva kuva näkyy ruudulla.
1
Paina TOOLS saadaksesi Tools-valikon
näkyviin.
2
Paina F/f tehdäksesi valinnan ”PIP”.
Paina sitten .
Kaukosäätimen käyttö
Painikkeet lisälaitteiden käyttöä
varten
Tietokoneesta tuleva kuva näkyy täysikokoisena
kuvana ja televisio-ohjelman kuva näkyy oikeassa
kulmassa.
Voit siirtää televisio-ohjelman kuvaa painamalla
F/f/G/g.
3
Lisälaitteiden käyttäminen
Paina numeropainikkeita tai PROG +/–
valitaksesi televisiokanavan.
Palaaminen yhden kuvan tilaan
Paina RETURN.
z
Voit vaihtaa äänellistä kuvaa valitsemalla ”Televisioääni/
Tietokoneääni” työkaluvalikosta.
1 "/1
Kytkee päälle tai pois toimintopainikkeilla valitun
lisälaitteen.
2 Toimintopainikkeet
Mahdollistaa vastaavan laitteen käytön. Tarkemmat
tiedot, katso ”Kaukosäätimen ohjelmoiminen”
sivulla 24.
3 BD/DVD-käyttöpainikkeet
• . : Toistaa valitun ohjelman uudelleen
edellisestä jaksomerkistä (jos käytettävissä).
• > : Etenee seuraavaan jaksomerkkiin (jos
saatavilla).
•
: Toistaa valittua ohjelmaa uudelleen ennalta
asetetun ajan.
•
: Etenee ennalta asetetun ajan.
• m : Toistaa ohjelmaa nopeasti taaksepäin.
• M : Toistaa ohjelmaa nopeasti eteenpäin.
• H : Toistaa ohjelmaa normaalilla nopeudella.
• X : Asettaa toiston tauolle.
• x : Pysäyttää toiston.
jatkuu
23 FI
4 DVD-tallennuspainikkeet
• z REC: Aloittaa tallennuksen.
• X REC PAUSE: Asettaa tallennuksen tauolle.
• x REC STOP: Lopettaa tallennuksen.
1
5 F1/F2
• Valitsee levyn käytettäessä DVD-vaihtajaa.
• Valitsee toiminnon käytettäessä yhdistelmälaitetta
(esim. BD/DVD).
Katso tarkemmat tiedot DVD-vaihtajan tai
yhdistelmälaitteen mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
Valittu toimintopainike (BD, DVD tai AMP)
vilkkuu.
2
3
z
Paina
.
Kun ohjelmointi on tehty oikein, valittu
toimintopainike vilkkuu kaksi kertaa. Muussa
tapauksessa se vilkkuu viisi kertaa.
7 BD/DVD TOP MENU
Näyttää DVD-levyn päävalikon. Lue kytketyn
laitteen mukana tulleet käyttöohjeet.
Syötä valmistajan kolminumeroinen
koodinumero painamalla
numeropainikkeita, kun painike vilkkuu.
Jos koodia ei syötetä 10 sekunnin aikana, vaihe 1
on tehtävä uudelleen.
6 BD/DVD MENU
Näyttää DVD-levyvalikon. Lue kytketyn laitteen
mukana tulleet käyttöohjeet.
Pidä kaukosäätimellä ohjelmoitava BD-,
DVD- tai AMP-toimintopainike alhaalla.
Paina sitten
/ , samalla kun pidät
toimintopainikkeen alhaalla.
4
H -painikkeessa on kosketuspiste. Kosketuspiste helpottaa
muiden laitteiden käyttöä.
Kytke laite päälle ja tarkista, että seuraavat
päätoiminnot toimivat.
H (toisto), x (pysäytys), m (pikakelaus
taakse), M (pikakelaus eteen), kanavanvalinta
sekä BD:ille että DVD:ille, TOP MENU/MENU
ja F/f/G/g vain DVD:ille.
Jos laite ei toimi tai jos jotkin toiminnot eivät
toimi
Syötä oikea koodi tai yritä seuraavaa merkille
lueteltua koodia. Kaikkien merkkien kaikkia
malleja ei ehkä ole katettu.
Paluu television normaaliin käyttöön
Paina televisiotoiminnon painiketta.
Kaukosäätimen ohjelmoiminen
Tämä kaukosäädin on esimääritetty ohjaamaan Sonytelevisioita, useimpia Sony-BD:itä, -DVD:itä ja
AMP-laitteita (kotiteatteri yms.).
Jos haluat ohjata muiden valmistajien BD:itä ja
DVD:itä (ja joitain muita Sony-BD, DVD ja AMPmalleja), ohjelmoi kaukosäädin seuraavasti.
~
Katso ennen aloittamista BD-, DVD- tai AMP-merkin
kolminumeroinen koodi kohdasta ”Valmistajan koodit”
sivulla 24.
Valmistajan koodit
DVD-merkkien luettelo
DVD-soitin
1
2
1
3
24 FI
Merkki
Koodi
SONY
001, 029, 030, 036 – 044, 053 – 055
AIWA
021
AKAI
032
DENON
018, 027, 020, 002
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
HITACHI
025, 026, 015, 004, 035
JVC
006, 017
KENWOOD
008
LG
015, 014, 034
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI
013, 016
ONKYO
022, 033
PANASONIC
018, 027, 020, 002, 045 – 047
Merkki
Koodi
Merkki
Koodi
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003, 031
SHARP
324
PIONEER
004, 050, 051, 052
THOMSON
319, 350, 365
SAMSUNG
011, 014
TOSHIBA
337
SANYO
007
SHARP
019, 027
THOMSON
012
TOSHIBA
003, 048, 049
YAMAHA
018, 027, 020, 002
AUX Sony-järjestelmämerkkien luettelo
DAV-kotiteatterijärjestelmä
Merkki
Koodi
SONY (DAV)
401 – 404
AV-viritinvahvistin
BD (Blu-ray Disc) -soitin
Koodi
SONY
101 – 103
Merkki
Koodi
SONY
451 – 454
Lisälaitteiden käyttäminen
Merkki
Maanpäällisen verkon digiviritin
DVD-soitin/videonauhuri
Merkki
Koodi
SONY
251
Merkki
Koodi
SONY
501 – 503
DVD-tallennin
Merkki
Koodi
SONY
201 – 203
Videonauhurimerkkien luettelo
Merkki
Koodi
SONY
301 – 310, 362
AIWA
325, 331, 351
AKAI
326, 329, 330
DAEWOO
342, 343
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351, 366
HITACHI
327, 333, 334
JVC
314, 315, 322, 344, 352 – 354, 348, 349
LG
332, 338
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
MATSUI
356, 357
ORION
328
PANASONIC
321, 323
PHILIPS
311 – 313, 316 – 318, 358, 359, 363,
364
SAMSUNG
339 – 341, 345
SANYO
335, 336
25 FI
HDMI-ohjauksen käyttö
HDMI-ohjaustoiminnon avulla laitteet voivat ohjata
toisiaan käyttämällä HDMI:n määrittämää HDMI
CEC (Consumer Electronics Control) -ohjausta.
Voit kytkeä Sonyn HDMI-yhteensopivan laitteen,
kuten television, kovalevyä käyttävän DVDtallentimen tai äänentoistojärjestelmän, (HDMIkaapeleilla) niin, että ne toimivat yhdessä.
Varmista, että kytket ja asetat yhteensopivat laitteet
oikein HDMI-ohjaustoimintoa varten.
HDMI-yhteensopivien laitteiden liittäminen
Liitä yhteensopiva laite ja televisio HDMI-kaapelilla.
Kun kytket äänentoistojärjestelmän, muista kytkeä
HDMI-kaapelin lisäksi myös television DIGITAL
OUT (OPTICAL) -liitin ja äänentoistojärjestelmä
optisella äänikaapelilla. Jos haluat lisätietoja, katso
sivu 20.
HDMI-ohjausasetusten tekeminen
HDMI-ohjaus täytyy asettaa sekä television että
liitetyn laitteen puolella. Katso televisiopuolen
asetukset kohdasta ”HDMI-perusasetukset” sivulta
38. Katso asetusta koskevat tarkemmat tiedot liitetyn
laitteen käyttöohjeista.
HDMI-ohjaustoiminnot
• Kytkee liitetyn laitteen pois automaattisesti, kun
televisio sammutetaan.
• Kytkee television päälle ja siirtää tulon
automaattisesti liitettynä olevaan laitteeseen
laitteen aloittaessa toiston.
• Jos kytket liitetyn äänentoistojärjestelmän päälle
television ollessa päällä, äänentoisto siirtyy
television kaiuttimista tähän
äänentoistojärjestelmään.
• Säätää liitettynä olevan äänentoistojärjestelmän
äänenvoimakkuutta ja vaientaa sen äänen.
26 FI
Valikkotoimintojen käyttö
Valikoissa liikkuminen
Valikkotoimintojen avulla voit käyttää tämän
television erilaisia käteviä ominaisuuksia. Voit
helposti valita kanavia ja tulolähteitä ja muuttaa
television asetuksia.
4 Digitaalinen EPG*
Näyttää digitaalisen ohjelmaoppaan (EPG)
(sivu 17).
5 Muut tulot
Valitsee televisioon liitetyn laitteen.
• Katso haluamaasi ulkoista tuloa valitsemalla
tulolähde ja painamalla sitten .
• Kun haluat määrätä nimikkeen ulkoiselle
tulolle, valitse ”Muokkaa AV-nimet”
(sivu 37).
• Kun haluat valita liitettynä olevan HDMIyhteensopivan laitteen, valitse ”HDMIlaitevalinnat”.
6 Asetukset
Näyttää ”Asetukset” -valikon, jossa tehdään
useimmat edistyneet asetukset ja säädöt.
1 Paina F/f valitaksesi valikon
kuvakkeen. Paina sitten .
2 Valitse vaihtoehto tai säädä asetusta
painamalla F/f/G/g ja paina sitten .
Tarkempia tietoja on sivuilla 28 – 45.
~
1
2
Säädettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat
tilanteesta. Vaihtoehdot, joita ei voi käyttää,
näkyvät harmaina tai eivät näy.
* Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää joissakin maissa/
alueilla.
Paina MENU.
Valitse vaihtoehto painamalla F/f ja paina
sitten .
Poistu valikosta painamalla MENU.
1 Digitaaliset suosikit*
Näyttää Suosikkiluettelon (sivu 19).
2 Analogiset
Palaa viimeksi katsotulle analogiselle kanavalle.
3 Digitaaliset*
Palaa viimeksi katsotulle digitaaliselle
kanavalle.
27 FI
Valikkotoimintojen käyttö
2
2
1
Kuva-valikko
”Kuva” -valikossa on alla mainitut vaihtoehdot. Kun
haluat tehdä valintoja kohdassa ”Asetukset”, katso
”Valikoissa liikkuminen” (sivu 27).
Tuloliitännät
Valitse parhaillaan katseltavalle tulolle, käytetäänkö yhteisiä asetuksia vai
asetetaanko kukin kohta erikseen.
”Yleinen”: Käyttää yhteisiä asetuksia, joiden säädöt jaetaan muiden tulojen kanssa,
joiden ”Tuloliitännät” -asetukseksi on valittu ”Yleinen”.
Aktiivisena olevan tulon nimi (esim. AV1): Mahdollistaa kunkin kohdan
asettamisen erikseen aktiiviselle tulolle.
z
Aseta kullekin tulolle ”Yleinen” , jos haluat käyttää samaa asetusta kullekin tulolle.
Kuvatila
Tällä toiminnolla voit valita kuvatilan. ”Kuvatila”-valinnat voivat vaihdella ”Video/
digikuvat”-asetuksen mukaan (sivu 34).
”Kirkas”: Kuvan tavallista suurempi kontrasti ja terävyys.
”Vakio”: Vakiokuva. Suositellaan kotitarpeita varten.
”Elokuva”: Elokuvien katselu. Sopii parhaiten teatterin kaltaiseen ympäristöön.
”Digikuvat”: Asettaa parhaan mahdollisen kuvanlaadun valokuvia varten.
”Omat valinnat”: Tällä toiminnolla voit tallentaa haluamasi asetukset.
Palautus
Palauttaa tehdasasetuksiin kaikki ”Kuva”-asetukset paitsi ”Tuloliitännät”,
”Kuvatila” ja ”Lisäasetukset”.
Taustavalo
Säätää taustavalon kirkkautta.
Kontrasti
Lisää tai vähentää kuvan kontrastia.
Kirkkaus
Kirkastaa tai himmentää kuvaa.
Värikylläisyys
Lisää tai vähentää värikylläisyyttä.
Värisävy
Lisää tai vähentää vihreitä ja punaisia sävyjä.
~
”Värisävy”-asetusta voi säätää ainoastaan NTSC-värisignaalia varten (esim. Yhdysvalloista
saadut videokasetit).
28 FI
Värilämpötila
Säätää kuvan valkotasapainoa.
”Kylmä”: Antaa valkoiselle sinisen sävyn.
”Neutraali”: Antaa valkoiselle neutraalin sävyn.
”Lämmin 1”/”Lämmin 2”: Antaa valkoiselle punertavan sävyn. ”Lämmin 2” antaa
punaisemman sävyn kuin ”Lämmin 1”.
z
”Lämmin 1” ja ”Lämmin 2” eivät ole käytettävissä, kun ”Kuvatila”-asetuksena on ”Kirkas”.
Terävöittää tai pehmentää kuvaa.
Kohinanvaimennus
Vähentää kuvan kohinaa (rakeisuutta), kun lähetyssignaali on heikko.
”Autom.”: Vähentää kuvan häiriöitä automaattisesti (vain analogisessa TV-tilassa
tai komposiittisignaaleja käytettäessä).
”Korkea”/”Keski”/”Matala”: Muuttaa kohinanvaimennuksen vaikutusta.
”Pois”: Poistaa käytöstä ”Kohinanvaimennus”-ominaisuuden.
MPEGkohinanvaimennus
Vähentää MPEG-pakatun videon kuvan kohinaa.
DRC-tila
Valitsee teräväpiirtoisen kuvan 4-kertaisella tiheydellä, kun käytössä on
korkealaatuinen lähde (esim. DVD-soitin tai digitaalinen vastaanotin).
”Tila 1”: Suositellaan elokuville.
”Tila 2”: Suositellaan pysäytyskuville ja tekstille.
”Pois”: Poistaa käytöstä ”DRC-tila”-ominaisuuden.
DRC-valikoima
Mukauttaa yksityiskohtien (”Luonnol.”) ja tasauksen tason (”Selkeys”) kullekin
tulosignaalille. Voit esimerkiksi luoda oman asetuksen kaapelitulon kuvalle ja luoda
toisen asetuksen DVD-soittimen kuvalle.
Näkyviin tulee ”DRC-valikoima”. Paina F/f/G/g säätääksesi osoittimen sijaintia
(z).
Kun siirrät z ylemmäs ”Luonnol.”-akselilla, kuva tulee yksityiskohtaisemmaksi.
Kun siirrät z oikealle ”Selkeys”-akselilla, kuva tulee tasaisemmaksi.
Lisäasetukset
Mukauttaa kuvatoimintoa yksityiskohtaisemmin. Kun asetat ”Kuvatila”-asetukseksi
”Kirkas”, et voi asettaa tai muuttaa näitä asetuksia.
”Palautus”: Palauttaa tehdasasetuksiin kaikki edistyneet asetukset.
”Mustan taso”: Korostaa kuvan tummia alueita kontrastin voimistamiseksi.
”Kontr.korostuksen lisäaset.”: Valitsee automaattisesti ”Taustavalo” ja
”Kontrasti”-säädöt ihanteellisiksi ruudun kirkkauden perusteella. Tämä asetus on
erityisen tehokas pimeille kohtauksille. Se lisää pimeiden kohtausten kontrastia.
”Gamma-säätö”: Vaikuttaa kuvan valoisien ja tummien alueiden väliseen
tasapainoon.
”Valkoisen korostus”: Korostaa valkoisia sävyjä.
”Värivalikoima”: Muuttaa väritoiston asteikkoa. ”Laaja” toistaa kirkkaat värit ja
”Vakio” toistaa tavalliset värit.
”Värien elävyys”: Tekee väreistä kirkkaampia.
”Valkotasapaino”: Vaikuttaa värilämpötilaan väri väriltä.
”Yksityiskohtien tehostin”: Vahvistaa kuvan yksityiskohtia.
”Reunan tehostin”: Vahvistaa kuvan ääriviivoja.
29 FI
Valikkotoimintojen käyttö
Terävyys
Ääni-valikko
”Ääni” -valikossa on alla mainitut vaihtoehdot. Kun
haluat tehdä valintoja kohdassa ”Asetukset”, katso
”Valikoissa liikkuminen” (sivu 27).
Tuloliitännät
Valitse parhaillaan katseltavalle tulolle, käytetäänkö yhteisiä asetuksia vai
asetetaanko kukin kohta erikseen.
”Yleinen”: Käyttää yhteisiä asetuksia, joiden säädöt jaetaan muiden tulojen kanssa,
joiden ”Tuloliitännät” -asetukseksi on valittu ”Yleinen”.
Aktiivisena olevan tulon nimi (esim. AV1): Mahdollistaa kunkin kohdan
asettamisen erikseen aktiiviselle tulolle.
z
Aseta kullekin tulolle ”Yleinen” , jos haluat käyttää samaa asetusta kullekin tulolle.
Äänitila
”Dynaaminen”: Voimistaa diskanttia ja bassoa.
”Vakio”: Normaali ääni. Suositellaan kotitarpeita varten.
”Omat valinnat”: Tasainen vaste. Tällä toiminnolla voit myös tallentaa haluamasi
asetukset.
Palautus
Palauttaa tehdasasetuksiin kaikki ”Ääni”-asetukset paitsi ”Tuloliitännät”, ”Äänitila”
ja ”Kaksiääni”.
Diskantti
Säätää korkeita ääniä.
Basso
Säätää matalia ääniä.
Tasapaino
Korostaa vasemman tai oikean kaiuttimen tasapainoa.
Autom. tasosäätö
Säilyttää äänenvoimakkuuden vakiona lähetyksen äänenvoimakkuudesta
riippumatta (esim. mainosten ääni on usein voimakkaampi kuin varsinaisen
ohjelman).
Äänenvoimakk.
poikkeama
Säätää valittuna olevan tulon äänenvoimakkuutta suhteessa muihin tuloihin, kun
”Tuloliitännät” -asetuksena on valitun tulon nimi (esim. AV1).
Surround
”S-FORCE Front Surround”: Käytettävissä normaalille stereolähetykselle ja
5.1-kanavaiselle digitaaliselle surround-äänelle ja liitettynä olevasta laitteesta
tulevalle äänelle.
”Pois”: Muuntaa ja toistaa 5.1-kanavaista ja muuta digitaalista surround-ääntä
normaalina stereoäänenä (2-kanavainen). Toistaa muiden lähetysten alkuperäistä
ääntä sellaisenaan.
30 FI
Puheäänizoomaus
Säätää ihmisäänen selvyyttä. Jos esimerkiksi uutistenlukijan ääni on epäselvä, voit
suurentaa tätä asetusta, jolloin ääni muuttuu selvemmäksi. Voit myös käänteisesti
pienentää tätä asetusta hiljentääksesi esim. urheiluselostajan ääntä.
Äänenvahvistus
Lisää äänentoiston vaikuttavuutta kompensoimalla kaiuttimien vaihevaikutusta.
Kaksiääni
Tällä toiminnolla voit valita stereoäänen tai kaksikielisen lähetyksen.
”Stereo”/”Mono”: Stereolähetys.
”A”/”B”/”Mono”: Kaksikielisessä lähetyksessä äänikanavalle 1 voidaan valita
”A”, kanavalle 2 ”B” tai mahdolliselle monokanavalle ”Mono”.
~
Jos valitset televisioon liitetyn muun laitteen, valitse ”Kaksiääni”-kohtaan ”Stereo”, ”A” tai
”B”. Jos kuitenkin HDMI-liittimeen kytketty ulkoinen laite on valittuna, tämän asetuksena on
”Stereo” (paitsi kun käytetään Audio in -liittimiä).
Valikkotoimintojen käyttö
31 FI
Kuvasäädöt-valikko (paitsi PC-tulo)
”Kuvasäädöt” -valikossa on alla mainitut vaihtoehdot.
Kun haluat tehdä valintoja kohdassa ”Asetukset”,
katso ”Valikoissa liikkuminen” (sivu 27).
Tuloliitännät
Valitse parhaillaan katseltavalle tulolle, käytetäänkö yhteisiä asetuksia vai
asetetaanko kukin kohta erikseen.
”Yleinen”: Käyttää yhteisiä asetuksia, joiden säädöt jaetaan muiden tulojen kanssa,
joiden ”Tuloliitännät” -asetukseksi on valittu ”Yleinen”.
Aktiivisena olevan tulon nimi (esim. AV1): Mahdollistaa kunkin kohdan
asettamisen erikseen aktiiviselle tulolle.
~
Valittavat kohteet ovat ”Kuvasuhde”, ”Näyttöalue”, ”Pystysiirto” ja ”Pystykoko”.
z
Aseta kullekin tulolle ”Yleinen” , jos haluat käyttää samaa asetusta kullekin tulolle.
Kuvasuhde
Kuvasuhdetta koskevia tarkempia tietoja on kohdassa ”Ruudun kuvasuhteen
muuttaminen käsin lähetystä vastaavaksi” sivulla 16.
Autom. kuvasuhde
Tällä toiminnolla voit muuttaa kuvasuhdetta automaattisesti lähetyksen mukaan. Jos
haluat säilyttää nykyisen asetuksen, valitse ”Pois”.
4:3-oletus
Valitsee oletuskuvasuhteen käytettäväksi 4:3-kuvasuhteisissa lähetyksissä.
”Smart”: Näyttää 4:3-kuvasuhteiset lähetykset laajakuvavaikutelmaa jäljitellen.
”4:3”: Näyttää perinteiset 4:3-kuvasuhteiset lähetykset oikeassa kuvasuhteessa.
”Pois”: Säilyttää valittuna olevan ”Kuvasuhde” -asetuksen, kun kanavaa tai tuloa
vaihdetaan.
Näyttöalue
Säätää kuvaa esittävän ruudun alaa.
”Täyskuva”: Näyttää kuvan alkuperäisessä koossa, kun katsotaan 1080i tai
1080p-lähdettä ja kun osa kuvasta leikkautuu irti.
”+1”: Näyttää alkuperäisen kuva-alueen. Tämä asetus voidaan valita HDMIvideotulosignaaleille 1080i- ja 1080p-signaaleja lukuun ottamatta.
”Normaali”: Näyttää suositeltavan kuva-alueen.
”-1”/”-2”: Suurentaa kuvaa kuvan reunojen piilottamiseksi.
Vaakasiirto
Säätää kuvan sijaintia vaakasuunnassa.
Pystysiirto
Säätää kuvan sijaintia pystysuunnassa, kun ”Kuvasuhde”-valintana on ”Smart”,
”Zoom” tai ”14:9”.
Pystykoko
Säätää kuvan kokoa pystysuunnassa, kun ”Kuvasuhde”-valintana on ”Smart”.
32 FI
Kuvasäädöt-valikko (PC-tuloa varten)
Kun valitset PC-tulon, voit valita ”Kuvasäädöt”
-valikossa olevat alla mainitut vaihtoehdot. Kun
haluat tehdä valintoja kohdassa ”Asetukset”, katso
”Valikoissa liikkuminen” (sivu 27).
Autom. säätö
Säätää automaattisesti kuvan paikkaa ja vaihetta, kun televisio vastaanottaa
tulosignaalin liitettynä olevalta tietokoneelta.
z
”Autom. säätö” ei ehkä toimi hyvin tiettyjen tulosignaalien kanssa. Säädä tällöin käsin
”Vaihe”, ”Sovitus”, ”Vaakasiirto” ja ”Pystysiirto”.
Palauttaa tietokoneen näyttöasetukset tehtaan oletusasetuksiin.
Vaihe
Säätää vaihetta, kun ruutu vilkkuu.
Sovitus
Säätää viritystä, kun kuvassa on pystysuoria raitoja.
Vaakasiirto
Säätää kuvan sijaintia vaakasuunnassa.
Pystysiirto
Säätää kuvan sijaintia pystysuunnassa.
Kuvasuhde
Valitsee kuvasuhteen, jolla tietokoneen tulo esitetään.
”Normaali”: Näyttää kuvan alkuperäisessä koossa.
”Koko kuva 1”: Suurentaa kuvaa siten, että se täyttää näyttöalueen pystysuunnassa
säilyttäen kuvan alkuperäiset mittasuhteet.
”Koko kuva 2”: Suurentaa kuvaa siten, että se täyttää näyttöalueen.
33 FI
Valikkotoimintojen käyttö
Palautus
Videoasetukset-valikko
”Videoasetukset” -valikossa on alla mainitut
vaihtoehdot. Kun haluat tehdä valintoja kohdassa
”Asetukset”, katso ”Valikoissa liikkuminen”
(sivu 27).
Elokuvatila
Parantaa kuvan liikettä toistettaessa filmille kuvattuja DVD- tai videokuvia ja
pienentää kuvan epäterävyyttä ja rakeisuutta.
”Autom. 1”: Vakaalle kuvalle minimaalisella kohinalla. Tee valinta ”Autom. 2”, jos
ruutu on osittain huonolaatuinen.
”Autom. 2”: Käytä normaalisti tätä asetusta.
”Pois”: Poistaa käytöstä ”Elokuvatila”-ominaisuuden.
~
Vaikka ”Autom. 1” tai ”Autom. 2” olisi valittuna, ”Elokuvatila” kytkeytyy automaattisesti pois
päältä ja liikkuvaa kuvaa ei toisteta tasaisesti, jos kuvassa on epätasainen signaali tai liian
paljon kohinaa.
Peli-/tekstitila
Tällä saadaan optimaalinen näyttö videopelilaitteista tai tietokoneista peräisin
olevien tarkoista viivoista ja merkeistä koostuvien kuvien katselua varten. Kun
haluat, että ohuet viivat ja merkit näkyvät tarkasti, valitse asetukseksi ”Päällä”.
Video/digikuvat
Tarjoaa sopivan kuvanlaadun valitsemalla tulolähteen (video tai valokuva)
mukaisen vaihtoehdon.
”Video-A”: Asettaa sopivan kuvanlaadun tulolähteen mukaan (video tai valokuva),
kun Sonyn HDMI-tuloa tukeva, ”Video-A”-yhteensopiva laite kytketään suoraan.
”Video”: Tuottaa sopivan kuvanlaadun liikkuvaa kuvaa varten.
”Digikuvat”: Tuottaa sopivan kuvanlaadun valokuvia varten.
~
Asetukseksi asetetaan ”Video”, kun liitettynä oleva laite ei tue Video-A-tilaa, vaikka ”VideoA” olisi valittuna.
x.v.Colour
Näyttää liikkuvia kuvia, jotka muistuttavat enemmän alkuperäistä lähdettä
väriavaruuden paremman vastaavuuden vuoksi.
~
Asetukseksi asetetaan ”Normaali”, kun tulosignaali on HDMI (RGB), vaikka valittuna olisi
”x.v.Colour”-tila.
Digikuvien
värivalikoima
Valitsee vaihtoehdon (sRGB, sYCC, Adobe RGB), joka vastaa HDMI-tai
komponenttituloliitäntöihin liitetystä laitteesta tulevan lähtösignaalin mukaista
lähtöväriavaruutta.
~
• Valitse ”sYCC”, kun käytät ”x.v.Colour”-ominaisuutta tukevaa laitetta.
• Asetukseksi asetetaan ”sRGB”, kun tulosignaali on HDMI (RGB), vaikka valittuna olisi
”sYCC”-tila.
34 FI
Värimatriisi
Käytetään yleensä tehdasasetuksessa (AV1/2/7 (Komposiitti- ja
S-videotulosignaali) -asetuksena on ”ITU601” ja AV3/4/5/6/8
(Komponenttitulosignaali) -asetuksena on ”Autom.”). Jos tulolähteestä tulevan
kuvan värisävy ei vastaa väristandardia ja näyttää epäluonnolliselta, valitse joko
”ITU601” tai ”ITU709”, mikä normalisoi värisävyn.
RGB-dynamiikka
Saa aikaan luonnollisen värin muuttamalla HDMI-tulovärisignaalien (RGB)
luminanssisävyn toistoa. Aseta asetukseksi ”Autom.” normaalikäyttöä varten.
Vaihda asetusta vain, kun näytön luminanssisävy on epäluonnollinen.
Värijärjestelmä
Valitsee värijärjestelmän (”Autom.”, ”PAL”, ”SECAM”, ”NTSC3.58” tai
”NTSC4.43”) tulolähteen tulosignaalin mukaan.
Valikkotoimintojen käyttö
35 FI
Ääniasetukset-valikko
”Ääniasetukset” -valikossa on alla mainitut
vaihtoehdot. Kun haluat tehdä valintoja kohdassa
”Asetukset”, katso ”Valikoissa liikkuminen”
(sivu 27).
Kaiutin
Tällä toiminnolla voit kytkeä television omat kaiuttimet päälle ja pois.
”Television kaiutin”: Television kaiuttimet kytketään päälle, jolloin television ääni
kuuluu television kaiuttimista.
”Äänijärjestelmä”: Television kaiuttimet kytketään pois päältä, jotta television
ääni kuuluu vain audio-lähtöliittimiin liitetyn ulkoisen audiolaitteen kautta.
Kun kytkettynä on HDMI-yhteensopiva laite, voit kytkeä päälle laitteen, jonka
toiminnot on yhdistetty televisioon. Tämä asetus täytyy tehdä laitteen liittämisen
jälkeen.
Kuulokeasetukset
i Kaiuttimet
Kytkee television sisäiset kaiuttimet päälle/pois, kun kuulokkeet on liitetty.
”Päällä”: Ääni annetaan ulos vain kuulokkeilta.
”Pois”: Ääni annetaan ulos sekä televisiosta että kuulokkeilta.
i Voimakkuus
Vaikuttaa kuulokkeiden äänenvoimakkuuteen, kun ”i Kaiuttimet” -asetukseksi on
valittu ”Pois”.
i Kaksiääni
Tällä toiminnolla voit valita kuulokkeista stereoäänen tai kaksikielisen lähetyksen.
Äänilähtö
36 FI
”Säädettävä”: Audiojärjestelmän audiolähtöä voidaan ohjata television
kaukosäätimellä.
”Kiinteä”: Television audiolähtö on kiinteä. Säädä audiojärjestelmän
äänenvoimakkuutta (ja muita audioasetuksia) käyttämällä audiovastaanottimen
äänenvoimakkuuden säätöä.
Perusasetukset-valikko
”Perusasetukset” -valikossa on alla mainitut
vaihtoehdot. Kun haluat tehdä valintoja kohdassa
”Asetukset”, katso ”Valikoissa liikkuminen”
(sivu 27).
Ajastinasetukset
Asettaa ajastimen kytkemään television päälle/pois.
Uniajastin
Vaikuttaa siihen, minkä ajan kuluttua televisio kytkeytyy automaattisesti
valmiustilaan.
Kun ”Uniajastin” on toiminnassa, television etupaneelissa oleva (ajastin)
-merkkivalo palaa oranssina.
z
Ajastin
Asettaa ajastimen kytkemään television päälle valmiustilasta.
”Päivä”: Valitsee päivän, jolloin haluat käynnistää ”Ajastin”-toiminnon.
”Aika”: Asettaa kellonajan, jona televisio kytketään päälle.
”Kesto”: Valitsee ajan, jonka kuluttua televisio siirtyy automaattisesti takaisin
valmiustilaan.
”Äänenvoimakkuus”: Asettaa äänenvoimakkuuden, kun ajastin kytkee television
päälle.
Kellon asetus
Tämän avulla voit säätää kellon käsin. Kun televisio vastaanottaa digitaalisia
kanavia, kelloa ei voi säätää käsin, koska se asetetaan lähetettävän signaalin
aikakoodin mukaan.
AV-esivalinta
Tällä toiminnolla voit nimetä minkä tahansa television sivu- tai takaliitäntään
kytketyn laitteen. Antamasi nimi näkyy ruudussa hetken sen jälkeen, kun kyseinen
laite on valittu. Voit ohittaa liitetyn laitteen tulosignaalin, jonka et halua näkyvän
ruudulla.
1 Valitse haluttu ohjelmalähde painikkeilla F/f ja paina .
2 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista painikkeilla F/f ja paina .
Laitteiden nimet: Kohdistaa nimen liitettyyn laitteeseen käyttämällä jotain
esimääritetyistä nimistä.
”Muokkaa:”: Tällä toiminnolla voit antaa laitteelle haluamasi nimen. Tee kohdan
”Kanavan nimi” (sivu 40) vaiheet 2 – 4.
”Ohita”: Hyppää tarpeettoman tulolähteen ohi.
Autom. S-video
Valitsee S-videoliitännän tulosignaalin
on liitetty.
7, kun molemmat
/
7 -liitännät
jatkuu
37 FI
Valikkotoimintojen käyttö
• Jos sammutat television ja kytket virran uudelleen, ”Uniajastin”-asetukseksi tulee ”Pois”.
• Ruutuun tulee ilmoitus minuutti ennen television kytkeytymistä valmiustilaan.
AV2-lähtö
Tällä vaihtoehdolla voit ohjata signaalin television takapaneelissa olevan liitännän
/
2 kautta. Jos kytket kuvanauhurin tai muun tallennuslaitteen
/
2
-liitäntään, voit nauhoittaa television muihin liitäntöihin kytketyistä laitteista.
”TV”: Antaa lähetyksen ulos.
”AV1”: Välittää
/
1 -liitäntään kytketyn laitteen signaalin.
/
7 -liitäntään kytketyn laitteen signaalin.
”AV7”: Välittää
”Autom.”: Välittää ruudulla näkyvän ohjelman (lukuun ottamatta signaalia
/
3,
/ 4, HDMI IN 5, HDMI IN 6, HDMI IN 8 ja PC IN
/
-liittimistä).
HDMI-perusasetukset
Tätä käytetään HDMI-liittimiin kytkettyjen HDMI-yhteensopivien laitteiden
asettamiseen. Huomaa, että yhteysasetus täytyy tehdä myös liitetyn HDMIyhteensopivan laitteen puolella.
HDMI-ohjaus
Tällä asetetaan, käytetäänkö HDMI-yhteensopivan laitteen ja television toimintojen
välistä yhteyttä. Kun asetuksena on ”Päällä”, seuraavat valikkovaihtoehdot voidaan
suorittaa.
Autom. laitt. virtakatk.
Kun asetuksena on ”Päällä”, HDMI-yhteensopivat laitteet kytkeytyvät pois päältä
yhdessä television kanssa.
Autom. TV-virta
Kun asetuksena on ”Päällä”, televisio kytkeytyy päälle, kun mikä tahansa liitettynä
oleva HDMI-yhteensopiva laite kytketään päälle.
HDMI-laiteluettelo
Näyttää liitettynä olevat HDMI-yhteensopivat laitteet.
~
Asetusta ”HDMI-ohjaus” ei voi käyttää, kun television toiminnot on yhdistetty HDMIyhteensopivan äänentoistojärjestelmän toimintoihin.
Uudelleenasennus
Käynnistää alkuasetuksen, jonka avulla voit valita kielen ja maan/alueen sekä
virittää kaikki saatavilla olevat digitaaliset ja analogiset kanavat.
Yleensä tätä ei tarvitse tehdä, koska kieli ja maa/alue on valittu ja kanavat viritetty,
kun televisio on asennettu ensimmäisen kerran (sivu 6).
Tämän toiminnon avulla viritys voidaan kuitenkin tehdä uudelleen (esim. muuton
jälkeen tai kun halutaan hakea uusia kanavia).
Virransäästö
Valitsee virransäästötilan television kuluttaman virran vähentämiseksi.
Kun ”Kuva pois” valitaan, kuva kytkeytyy pois ja television etupaneelin
pois) -merkkivalo palaa vihreänä. Ääni säilyy muuttumattomana.
Valotunnistin
(kuva
”Päällä”: Optimoi kuvan asetukset automaattisesti huoneen valaistuksen mukaan.
”Pois”: Poistaa käytöstä ”Valotunnistin”-ominaisuuden.
~
Älä laita mitään tunnistimen päälle, koska tämä voi vaikuttaa sen toimintaan. Katso tarkemmat
tunnistinta koskevat tiedot sivulta 14.
PC-virranhallinta
38 FI
Siirtää television valmiustilaan, jos signaalia ei vastaanoteta 30 sekuntiin PCtulossa.
Kieli
Tällä toiminnolla voit valita valikkojen kielen.
Tuotetiedot
Näyttää television tuotetiedot.
Kaikkien nollaus
Palauttaa kaikki tehdasasetukset ja näyttää sitten ”Uudelleenasennus” -ruudun.
~
• Älä kytke televisiota pois päältä tai paina mitään painikkeita tämän aikana (noin 30
sekuntia).
• Kaikki asetukset mukaan lukien digitaalinen suosikkiluettelo, maa/alue, kieli,
automaattisesti viritetyt kanavat yms. palautetaan alkuasetuksiin.
Valikkotoimintojen käyttö
39 FI
Analogisten perusasetusten valikko
”Analogiset asetukset” -valikossa on alla mainitut
vaihtoehdot. Kun haluat tehdä valintoja kohdassa
”Asetukset”, katso ”Valikoissa liikkuminen”
(sivu 27).
Suoravalinta
Kun ”Suoravalinta”-valinnaksi on asetettu ”Päällä”, voi analogisen kanavan valita
jollain kaukosäätimen esivalintapainikkeella (0 – 9).
~
Kun ”Suoravalinta”-valinnaksi on asetettu ”Päällä”, kanavanumeroa 10 tai suurempaa ei voi
valita painamalla kahta kaukosäätimen numeroa.
Automaattiviritys
Virittää kaikki saatavilla olevat analogiset kanavat.
Tämän toiminnon avulla televisio voidaan virittää uudelleen (esim. muuton jälkeen
tai kun halutaan hakea uusia kanavia).
Kanavien järjestely
Muuttaa televisioon tallennettujen analogisten kanavien järjestystä.
1 Valitse painikkeilla F/f kanava, jonka haluat siirtää uuteen paikkaan, ja
paina sitten .
2 Valitse painikkeilla F/f uusi paikka, johon haluat kanavan siirtää, ja paina
sitten .
Kanavan nimi
Tällä toiminnolla voit antaa kanavalle enintään viidestä kirjaimesta tai numerosta
koostuvan nimen. Antamasi nimi näkyy ruudussa hetken sen jälkeen, kun olet
siirtynyt kyseiselle kanavalle. (Yleensä televisio hakee kanavan nimen
automaattisesti teksti-TV:stä (jos käytettävissä).)
1 Valitse painikkeilla F/f uusi kanava, jonka haluat nimetä, ja paina sitten
.
2 Valitse painikkeilla F/f haluttu kirjain tai numero (”_” on välilyönti) ja
paina sitten g.
Virhenäppäilyn korjaaminen
Valitse virheellinen merkki painamalla G/g. Valitse sitten oikea merkki painamalla
F/f.
Kun haluat pyyhkiä kaikki merkit
Valitse ”Pal.” ja paina sitten
.
3 Toista vaihetta 2, kunnes nimi on oikein.
4 Valitse ”OK” ja paina sitten .
40 FI
Manuaalinen viritys
Ennen kuin valitset jonkin vaihtoehdoista ”Nimike”/”AFT”/”Äänisuodin”/”Ohita”/
”Dekooderi”/”LNA”, valitse kanava painikkeilla PROG +/–. Et voi valita kanavaa,
jonka valintana on ”Ohita” (sivu 41).
Kanava/Järjestelmä/Kanava
Tällä toiminnolla voit esivirittää kanavat manuaalisesti.
1 Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Kanava”. Paina sitten .
2 Valitse kanava, jonka haluat virittää manuaalisesti (jos kyseessä on
kuvanauhurin kanava, valitse 00), painikkeilla F/f ja paina sitten
RETURN.
3 Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Järjestelmä”. Paina sitten .
4 Valitse jokin seuraavista television lähetysjärjestelmistä painikkeilla F/f
ja paina sitten RETURN.
B/G: Länsi-Eurooppa
I: Iso-Britannia
D/K: Itä-Eurooppa
L: Ranska
5 Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Kanava”. Paina sitten .
6 Valitse painikkeilla F/f ”S” (kaapelikanavat) tai ”C” (maakanavat) ja paina
sitten g.
7 Viritä kanavat näin:
Jos et tiedä kanavan numeroa (taajuutta)
Hae lähin vapaa kanava painikkeilla F/f. Kun kanava löytyy, haku pysähtyy. Jos
haluat jatkaa hakua, paina F/f.
Jos tiedät kanavan numeron (taajuuden)
.
Nimike
Tällä toiminnolla voit antaa valitulle kanavalle enintään viidestä kirjaimesta tai
numerosta koostuvan nimen. Antamasi nimi näkyy ruudussa hetken sen jälkeen, kun
olet siirtynyt kyseiselle kanavalle.
Syötä merkit tekemällä vaiheet 2 – 4 kohdassa ”Kanavan nimi” (sivu 40).
AFT
Tällä toiminnolla voit hienosäätää valittua ohjelmaa käsin, jos vaikuttaa siltä, että
lisäsäätö voisi parantaa kuvanlaatua.
Voit hienosäätää arvojen –15 ja +15 välillä. Hienosäätö tapahtuu automaattisesti,
kun ”Päällä” on valittuna.
Äänisuodin
Suotimella voidaan parantaa yksittäisten kanavien äänenlaatua, jos
monolähetyksessä esiintyy vääristymiä. Toisinaan standardista poikkeava signaali
voi aiheuttaa äänen vääristymistä tai mykistymistä monolähetyksiä seurattaessa.
Jos äänessä ei mielestäsi ole mitään vikaa, jätä tehdasasetus ”Pois” voimaan.
~
Et voi vastaanottaa stereo- tai kaksiäänilähetyksiä, jos olet valinnut suotimen asetukseksi
”Matala” tai ”Korkea”.
Ohita
Hyppää käyttämättömien analogisten kanavien ohi, kun painetaan PROG +/–
kanavien valitsemiseksi. (Voit silti valita ohitetun kanavan numeropainikkeilla.)
jatkuu
41 FI
Valikkotoimintojen käyttö
Valitse haluttu ohjelmakanava tai kuvanauhurin kanava numeropainikkeilla.
8 Paina siirtyäksesi kohtaan ”Vahvista”. Paina sitten
9 Valitse ”OK” painikkeella f ja paina sitten .
Viritä haluamasi määrä kanavia edellä kuvatulla tavalla.
Dekooderi
Näyttää ja tallentaa valitun salatun kanavan, kun käytetään suoraan scart-liittimeen
/
1 tai videonauhurin kautta scart-liittimeen
/
2 liitettyä dekooderia.
~
Kohdassa ”Maa” (sivu 7) valitusta maasta/alueesta riippuu, onko tämä vaihtoehto
käytettävissä.
LNA
Parantaa yksittäisten kanavien kuvanlaatua, jos lähetyssignaali on erittäin heikko
(kuvassa on kohinaa).
Jos kuvanlaatu ei parane, vaikka valitset asetukseksi ”Päällä”, muuta asetukseksi
”Pois” (tehdasasetus).
Vahvista
Tallentaa ”Manuaalinen viritys” -asetuksiin tehdyt muutokset.
42 FI
Digi-tv-asetusten valikko
”Digi-tv-asetukset” -valikossa on alla mainitut
vaihtoehdot. Kun haluat tehdä valintoja kohdassa
”Asetukset”, katso ”Valikoissa liikkuminen”
(sivu 27).
~
Joitakin toimintoja ei ehkä voi käyttää joissakin maissa tai
alueilla.
Digikanavien viritys
Automaattiviritys
Virittää saatavilla olevat digitaaliset kanavat.
Tämän toiminnon avulla televisio voidaan virittää uudelleen (esim. muuton jälkeen
tai kun halutaan hakea uusia kanavia). Tarkemmat tiedot, katso ”Automaattinen
viritys” sivulla 7.
Syötä haluamasi lähetyksen kolminumeroinen ohjelmanumero painamalla
numeropainikkeita.
2 Poista digitaalisia kanavia tai muuta niiden järjestystä seuraavasti:
Kun haluat poistaa digitaalisen kanavan
Paina
sitten
. Kun vahvistusviesti tulee näkyviin, valitse ”Kyllä” painamalla G ja paina
.
Kun haluat muuttaa digitaalisten kanavien järjestystä
Paina g ja paina sitten F/f valitaksesi kanavan uuden paikan. Paina sitten G.
3 Paina RETURN.
Digitaalinen käsinviritys
Virittää digitaaliset kanavat manuaalisesti. Tämä ominaisuus on käytettävissä, kun
”Automaattiviritys”-asetuksena on ”Antenni”.
1 Valitse manuaalisesti viritettävä kanavanumero painamalla
numeropainikkeita. Viritä sitten kanava painamalla F/f.
2 Kun saatavilla olevat kanavat ovat löytyneet, valitse tallennettava kanava
painamalla F/f. Paina sitten .
3 Paina F/f valistaksesi ohjelmanumeron, jolle haluat tallentaa uuden
kanavan. Paina sitten .
Viritä muut kanavat manuaalisesti toistamalla edellä kuvatut toimet.
Tekstitysasetukset
”Tekstityksen asetukset”: Kun ”Huonokuuloiselle” on valittuna, jotkin kuvalliset
avut voivat myös näkyä tekstityksillä varustettuina (jos televisiokanavat lähettävät
tällaisia tietoja).
”Tekstityskieli”: Valitsee tekstityksen näyttökielen.
jatkuu
43 FI
Valikkotoimintojen käyttö
Kanavapaikkojen järjestely
Poistaa televisioon tallennetut ei-toivotut digitaaliset kanavat ja muuttaa televisioon
tallennettujen digitaalisten kanavien järjestystä.
1 Valitse poistettava tai uuteen paikkaan siirrettävä kanava painamalla
F/f.
Ääniasetukset
”Äänityyppi”: Siirtyy huonokuuloisille tarkoitettuun lähetykseen, kun valitaan
”Huonokuuloiselle”.
”Äänikieli”: Valitsee ohjelman käyttämän kielen. Jotkin digitaaliset kanavat
saattavat lähettää ohjelman äänitettynä usealla eri kielellä.
”Äänikuvaus”: Selostaa kuvalliset tiedot antamalla äänikuvauksen, jos
televisiokanavat lähettävät tähän tarvittavat tiedot.
”Sekoitusosuus”: Säätää television pää-äänentoiston ja äänikuvauksen
äänenvoimakkuutta.
”Dynamiikka”: Kompensoi eri kanavien välisten äänitasojen eroja. Huomaa, että
tämä toiminto ei ehkä vaikuta joihinkin kanaviin.
”Optinen lähtö”: Valitsee audiosignaalin, joka lähetetään television takana olevasta
DIGITAL OUT (OPTICAL) -liittimestä. Asetuksena on ”Autom.”, kun liitettynä on
Dolby Digital -yhteensopiva laite, ja ”PCM”, kun liitettynä on yhteensopimaton
laite.
Palkin tila
”Tavallinen”: Näyttää ohjelmatiedot ja digitaalipalkin.
”Täysi”: Näyttää ohjelmatiedot ja digitaalipalkin ja näyttää yksityiskohtaiset
ohjelmatiedot palkin alla.
Radionäyttö
Radiolähetystä kuunneltaessa näkyvissä on näytön taustakuva. Voit valita näytön
taustakuvan värin tai käyttää satunnaista väriä. Voit peruuttaa näytön taustakuvan
väliaikaisesti painamalla mitä tahansa painiketta.
Katselun esto
Asettaa ikärajoituksen ohjelmille. Ikärajan ylittäviä ohjelmia voidaan katsoa vain
syöttämällä oikea PIN-koodi.
1 Syötä olemassa oleva PIN-koodi painamalla numeropainikkeita.
Jos et ole vielä asettanut PIN-koodia, PIN-koodin asetusruutu näkyy. Noudata alla
olevan kohdan ”PIN-koodi” ohjeita.
2 Valitse ikäraja painamalla F/f tai ”Ei ole” (rajoittamaton katselu). Paina
sitten .
3 Paina RETURN.
PIN-koodi
PIN-koodin asettaminen ensimmäisen kerran
1 Syötä uusi PIN-koodi painamalla numeropainikkeita.
2 Paina RETURN.
PIN-koodin muuttaminen
1 Syötä olemassa oleva PIN-koodi painamalla numeropainikkeita.
2 Syötä uusi PIN-koodi painamalla numeropainikkeita.
3 Paina RETURN.
z
PIN-koodi 9999 hyväksytään aina.
44 FI
Tekniset asetukset
”Autom. Palveluiden päivitys”: Mahdollistaa sen, että televisio havaitsee ja
tallentaa uudet digitaaliset palvelut, kun ne tulevat tarjolle.
”Ohjelmiston lataus”: Mahdollistaa sen, että televisio vastaanottaa automaattisesti
ohjelmistopäivitykset ilmaiseksi olemassa olevan antennin/kaapelin kautta (kun
päivityksiä on saatavilla). Suosittelemme, että tämän vaihtoehdon asetuksena on
aina ”Päällä”. Jos et halua ohjelmiston päivittyvän, aseta valinnaksi ”Pois”.
”Järjestelmätiedot”: Näyttää ohjelman tämän hetkisen version ja signaalitason.
”Aikavyöhyke”: Mahdollistaa sijaintipaikan mukaisen aikavyöhykkeen valinnan,
jos se ei ole sama kuin maan/alueen oletusaikavyöhyke.
”Automaattinen kesäaika”: Asettaa sen, siirrytäänkö kesä- ja talviajan välillä
automaattisesti.
• ”Pois”: Aika näytetään kohdassa ”Aikavyöhyke” asetetun aikaeron mukaisesti.
• ”Päällä”: Siirtyy automaattisesti kesä- ja talviajan välillä kalenterin mukaisesti.
CA-moduulin asennus
Mahdollistaa maksullisen televisiopalvelun käytön, kun käytössä on CA-moduuli
(CAM) ja katselukortti. Katso
(PCMCIA) -korttipaikan sijainti sivulta 20.
Valikkotoimintojen käyttö
45 FI
Lisätietoja
Tekniset tiedot
Mallin nimi
Järjestelmä
Paneelijärjestelmä
Televisiojärjestelmä
Väri-/kuvajärjestelmä
Vastaanotettavat kanavat
Äänilähtöteho
Tulo-/ja lähtöliittimet
Antenni/kaapeli
/
1
/
3/
2 (SmartLink)
4
3/ 4
HDMI IN 5, 6, 8
7
7
7
KDL-40W3000
KDL-46W3000
KDL-52W3000
LCD-paneeli (nestekidepaneeli)
Analoginen: Valitun maan/alueen mukaan: B/G/H, D/K, L, I
Digitaalinen: DVB-T/DVB-C
Analoginen: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (vain videotulo)
Digitaalinen: MPEG-2 MP@ML/HL, MPEG-4 HP@L3/L4
Analoginen: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitaalinen: VHF/UHF
11 W + 11 W
75 ohmin liitäntä ulkoiselle VHF-/UHF-antennille
21-nastainen scart-liitäntä (CENELEC-standardi), joka sisältää audio-/videotulon, RGB-tulon ja TVaudio-/videolähdön.
21-nastainen scart-liitäntä (CENELEC-standardi), joka sisältää audio-/videotulon, RGB-tulon,
valittavissa olevan audio-/videolähdön ja SmartLink-liitännän.
Tuetut formaatit: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia, 0,3 V negatiivinen tahdistus/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmia/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
Audiotulo (RCA-liitäntä): 500 mVrms, Impedanssi: 47 kilo-ohmia
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Kahden kanavan lineaarinen PCM
32, 44,1 ja 48 kHz, 16, 20 ja 24 bitin
Analoginen audiotulo (RCA-liitäntä): 500 mVrms, Impedanssi: 47 kilo-ohmia (vain HDMI IN 5)
Tietokoneen tulo (katso sivua 48)
S-videotulo (4-nastainen mini-DIN)
Videotulo (RCA-liitäntä)
Audiotulo (RCA-liitäntä)
DIGITAL OUT (OPTICAL) (digitaalinen optinen liitin)/Audiolähtö (RCA-liitäntä)
PC IN
i
Tietokoneen tulo (D-sub 15-nastainen) (katso sivua 48)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohmia, ei vihertahdistusta/B: 0,7 Vp-p, 75 ohmia/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohmia/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
Tietokoneen audiotulo (miniliitin)
Kuulokeliitäntä
CAM (Conditional Access Module) -aukko
46 FI
Mallin nimi
Virta ja muut
Käyttöjännite
Kuvaruudun koko
Näytön tarkkuus
Tehonkulutus
Tehonkulutus valmiustilassa*
Mitat
(jalustan kanssa)
(l × k × s)
(ilman jalustaa)
Paino
(jalustan kanssa)
(ilman jalustaa)
Vakiovarusteet
Lisävarusteet
KDL-40W3000
KDL-46W3000
KDL-52W3000
220–240 V AC, 50 Hz
40 tuumaa (Noin 101,6 cm
46 tuumaa (Noin 116,8 cm
vinosti poikki mitattuna)
vinosti poikki mitattuna)
1 920 pistettä (vaakasuora) × 1 080 viivaa (pystysuora)
52 tuumaa (Noin 132,2 cm
vinosti poikki mitattuna)
220 W
270 W
305 W
Noin 992 × 688 × 265 mm
Noin 1 135 × 779 × 306 mm
Noin 1 278 × 874 × 384 mm
Noin 992 × 643 × 122 mm
Noin 1 135 × 734 × 122 mm
Noin 1 278 × 832 × 123 mm
Noin 25,5 kg
Noin 32,5 kg
Noin 43,5 kg
Noin 22,0 kg
Noin 28,5 kg
Noin 36,0 kg
0,3 W
Katso ”1: Varusteiden tarkistaminen” sivulla 4.
Seinäteline SU-WL500
Lattiajalusta SU-FL62
Televisiojalusta SU-FL300M
* Valmiustilan virrankulutus on tämä sen jälkeen, kun televisio on suorittanut välttämättömät digitaaliset prosessit valmiustilaan
kytkemisen jälkeen.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen ulkonäköä ja ominaisuuksia siitä erikseen ilmoittamatta.
Lisätietoja
jatkuu
47 FI
Tietokoneen tulosignaalien taulukko
Signaali
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
HDTV
Vaakasuunta
(pistettä)
Pystysuunta
(juovia)
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Vakio
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
VESA-ohjearvo
800
600
46,9
75
VESA
1 024
768
48,4
60
VESA-ohjearvo
1 024
768
56,5
70
VESA
1 024
768
60,0
75
VESA
1 280
768
47,4
60
VESA
1 280
768
47,8
60
VESA
1 280
768
60,3
75
1 360
768
47,7
60
VESA
1 280
1 024
64,0
60
VESA
1 280
1 024
80,0
75
VESA
1 920
1 080
67,5
60
• Tämän television tietokonetulo ei tue vihertahdistusta eikä komposiittitahdistusta.
• Tämän television tietokonetulo ei tue lomitettua signaalia.
• Jotta tietokoneesta saataisiin paras mahdollinen kuvanlaatu, suosittelemme yllä olevan taulukon mukaista (lihavoitu) 60 Hz:n
pystytaajuutta käyttävää signaalia. Plug and play -liitännöissä 60 Hz:n pystytaajuus valitaan automaattisesti.
48 FI
Vianmääritys
Tarkasta, vilkkuuko 1 (valmiustila)
-merkkivalo punaisena.
Kun merkkivalo vilkkuu
Itsediagnoositoiminto on käynnissä.
1 Laske, montako kertaa 1 (valmiustila)
-merkkivalo vilkkuu kunkin kahden sekunnin
tauon välisenä aikana.
Merkkivalo vilkkuu esimerkiksi kolme kertaa, minkä
jälkeen on kahden sekunnin tauko, minkä jälkeen
valo vilkkuu kolme kertaa jne.
2
Kytke televisio pois päältä painamalla sen
yläreunassa olevaa 1 -painiketta, irrota
verkkojohto ja kerro myyjälle tai Sonyn
huollolle, kuinka merkkivalo vilkkuu
(välähdysten määrä).
Kun merkkivalo ei vilku
1 Tarkista seuraavissa taulukoissa mainitut
asiat.
2 Jos ongelma jatkuu, tilaa huolto valtuutetusta
huoltoliikkeestä.
Kuva
Ei kuvaa (kuvaruutu on pimeänä) eikä ääntä
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Työnnä television verkkojohto pistorasiaan ja paina
television yläreunassa olevaa 1 -painiketta.
• Jos 1 (valmiustila) -merkkivalo syttyy punaisena, paina
TV "/1.
Kaksoiskuvia tai haamukuvia
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Tarkista antennin paikka ja suuntaus.
Ruudussa näkyy vain lumisadetta ja kohinaa
• Tarkista, ettei antenni ole vahingoittunut eikä taipunut.
• Tarkista, onko antenni käyttöikänsä lopussa (3–5 vuotta
normaalissa käytössä, 1–2 vuotta meren rannalla).
Vääristynyt kuva (katkoviivoja tai raitoja)
• Älä sijoita televisiota lähelle sähköisiä häiriölähteitä kuten
autoja, moottoripyöriä, hiustenkuivaajia tai optisia
laitteita.
• Älä sijoita televisioon kytkettyä lisälaitetta aivan
television viereen.
• Varmista, että antenni-/kaapelikytkentä on tehty laitteen
mukana toimitetulla koaksiaalikaapelilla.
• Pidä antennin/kaapelitelevision kaapeli poissa muiden
liitäntäkaapelien läheltä.
Ruudulla näkyy pieniä mustia pisteitä ja/tai
kirkkaita pisteitä
• Ruudussa näkyvä kuva koostuu kuvapisteistä. Ruudussa
näkyvät pienet mustat ja/tai kirkkaat pisteet (pikselit) eivät
ole merkki toimintahäiriöstä.
Värit puuttuvat
• Valitse ”Palautus” (sivu 28).
Ei värejä tai epäsäännölliset värit katsottaessa
kuvaa
3- tai 4-liittimien kautta
• Tarkasta
3- tai 4-liittimien kytkentä ja että kukin liitin
on tiukasti kiinni vastakkeessaan.
Ääni
Ei ääntä mutta hyvä kuva
• Paina 2 +/– tai % (mykistys).
• Tarkasta, että ”Kaiutin”-asetuksena on ”Television
kaiutin” (sivu 36).
• Kun HDMI-tuloa käytetään Super Audio CD:n tai DVDAudion kanssa, DIGITAL OUT (Optical) ei ehkä anna
äänisignaalia.
Kanavat
Haluttua kanavaa ei voi valita
• Vaihda digitaalisen ja analogisen tilan välillä ja valitse
haluamasi digitaalinen/analoginen kanava.
Jotkin kanavat ovat tyhjiä
• Salattu/tilauspohjainen kanava. Tilaa maksu-TV-palvelu.
• Kanavaa käytetään vain datan (ei kuvan tai äänen)
siirtoon.
• Kysy lähetystä koskevat tarkemmat tiedot ohjelman
tuottajalta.
Digitaaliset kanavat eivät näy
• Ota yhteys paikalliseen asennusliikkeeseen saadaksesi
selville, onko alueellasi digitaalisia lähetyksiä.
• Päivitä tehokkaampaan antenniin.
Yleistä
Televisiosta katkeaa automaattisesti virta (televisio
siirtyy valmiustilaan)
• Tarkista, onko ”Uniajastin” käytössä tai varmista ”Kesto”
-asetus kohdassa ”Ajastin” (sivu 37).
• Jos televisio ei vastaanota signaalia tai mitään toimintoa ei
käytetä televisiotilassa 10 minuuttiin, se siirtyy
automaattisesti valmiustilaan.
Televisio kytkeytyy automaattisesti päälle
• Tarkista, onko ”Ajastin” käytössä (sivu 37).
Joitakin ohjelmalähteitä ei voi valita
• Valitse ”AV-esivalinta” ja peruuta tulolähteen ”Ohita”
(sivu 37).
Kaukosäädin ei toimi
• Vaihda paristot.
jatkuu
49 FI
Lisätietoja
Ei kuvaa tai ei valikkotietoja Scart-liitäntään
kytketystä laitteesta
• Tuo esiin liitettyjen laitteiden luettelo painamalla
/
ja valitse sitten haluamasi tulo.
• Tarkista ulkoisen laitteen ja television välinen liitäntä.
Kuvassa tai äänessä kohinaa televisiokanavaa
katsottaessa
• Säädä ”AFT” (Automatic Fine Tuning) -asetusta
parantaaksesi vastaanotetun kuvan laatua (sivu 41).
Suosikkiluetteloon ei voi lisätä kanavaa
• Suosikkiluetteloon voidaan tallentaa enintään
999 kanavaa.
Näyttöön tulee ”Tallennusnäyttötila: Päällä”
-ilmoitus
• Valitse ”Kaikkien nollaus” ”Perusasetukset”-valikosta
(sivu 39).
Kaikkia kanavia ei ole viritetty kaapelia varten
• Katso tukisivustolta kaapeliyhtiön tiedot.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
50 FI
Lisätietoja
51 FI
Innledning
Merknad om digital-TV-funksjoner
Takk for at du har valgt dette Sony-produktet.
Les gjennom denne håndboken før du begynner å
bruke TV-apparatet, og ta vare på boken for framtidig
referanse.
Avhending av TV-apparatet
Avhenting av gamle
elektriske og elektroniske
apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
innpakningen indikerer at dette
produktet ikke må håndteres som
husholdningsavfall. I stedet skal
det leveres inn til spesielt
innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske
utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på
korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan
være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til
med å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale
myndigheter.
Produsenten av dette produktet er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Autorisert representant for EMC og
produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti saker vennligst se
adressene nevnt i det separate service eller
garantidokumentet.
2 NO
• Digital-TV-relaterte funksjoner (
) vil bare fungere i
land eller områder hvor det kringkastes digitale
bakkesignaler av typen DVB-T (MPEG2 og MPEG4
AVC), eller der du har tilgang til en kompatibel
kabeltjeneste av typen DVB-C (MPEG2 og MPEG4
AVC). Hør med forhandleren din om du befinner deg i et
område hvor det er mulig å ta imot DVB-T-signaler, eller
spør kabelselskapet ditt om deres DVB-C-tjeneste egner
seg til integrert bruk med denne TV-en.
• Kabel-TV-leverandøren kan kreve et tilleggsgebyr for
slike tjenester, og du må kanskje samtykke i deres
forretningsmessige vilkår og betingelser.
• Selv om dette TV-apparatet tilfredsstiller spesifikasjonene
for DVB-T og DVB-C, kan det ikke gis noen garanti for
kompatibilitet med fremtidig, digital DVB-T-kringkasting
via bakkenett, eller med digital kabelkringkasting for
DVB-C.
• Enkelte digitale TV-funksjoner er kanskje ikke
tilgjengelige i alle land eller regioner, og DVB-C-kabel vil
kanskje ikke fungere korrekt med alle leverandører.
Du finner en liste over kabel-TV-leverandører på supportnettsiden:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Informasjon om varemerker
•
is a registered trademark of the DVB Project
• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia
Interface er varemerker eller registrerte varemerker for
HDMI Licensing LLC.
• Adobe er et registrert varemerke for Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre land.
• Produsert med lisens fra Dolby Laboratories.
"Dolby" og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby
Laboratories.
Illustrasjoner brukt i denne håndboken forestiller
KDL-40W3000, med mindre noe annet er angitt.
Innhold
Hurtigstartveiledning
4
Sikkerhetsinformasjon...............................................................................................................9
Forholdsregler .........................................................................................................................11
Oversikt over fjernkontrollen ...............................................................................................12
Oversikt over TV-knapper og -indikatorer ..........................................................................14
Se på TV
Se på TV .................................................................................................................................15
Bruke den digitale elektroniske programveiviseren (EPG)
..............................................17
Bruke listen Digitale favoritter
.........................................................................................19
Bruke tilleggsutstyr
Koble til tilleggsutstyr ..............................................................................................................20
Vise bilder fra tilkoblet utstyr ...................................................................................................22
Bruke fjernkontrollen ...............................................................................................................23
Bruke HDMI-kontroll................................................................................................................26
Bruke Menyfunksjonene
Navigere i menyene ................................................................................................................27
Bildemeny ...............................................................................................................................28
Lydmeny..................................................................................................................................30
Skjermkontrollmeny (unntatt for PC-inngang) .........................................................................32
Skjermkontrollmeny (for PC-inngang) .....................................................................................33
Videoinnstillingsmeny..............................................................................................................34
Lydinnstillingsmeny .................................................................................................................36
Oppsettmeny...........................................................................................................................37
Analog innstillingsmeny...........................................................................................................40
Digital innstillingsmeny
....................................................................................................43
Tilleggsinformasjon
Spesifikasjoner........................................................................................................................46
Feilsøking................................................................................................................................49
: Kun for digitale sendinger
3 NO
NO
Hurtigstartveiledning
1: Kontrollere
tilbehøret
Strømledning (type C-6)* (1)
2: Feste stativet
(unntatt på KDL52W3000)
Koaksialkabel* (1)
PC-kabel* (1)
Holderbånd (1) og skruer (2)
Stativ (1) og skruer (4) (bare for KDL-46W3000/
40W3000)
Fjernkontroll RM-ED010 (1)
AA-batterier (type R6) (2)
* Ikke fjern ferrittkjernene.
Sette inn batterier i fjernkontrollen
Skyv for å åpne.
~
• Pass på korrekt polaritet når du setter inn batterier.
• Ikke bruk forskjellige typer batterier samtidig og ikke
bland gamle og nye batterier.
• Kast brukte batterier på en miljøvennlig måte. Ta hensyn
til lokale bestemmelser angående avfallsbehandling av
brukte batterier. Hos kommunen der du bor får du mer
informasjoner om dette.
• Fjernkontrollen må behandles med varsomhet. Ikke mist
den ned eller trakk på den, og ikke søl noen form for
væske på den.
• Ikke plasser fjernkontrollen i nærheten av en varmekilde,
i direkte sollys eller i et fuktig rom.
1
Sett TV-en på stativet ved å plassere
skruehullenes justeringslinjer over stativet,
som vist.
2
Fest TV-en til stativet med de medfølgende
skruene.
~
• Dette TV-apparatet er meget tungt, så det bør plasseres på
stativet av to eller flere personer.
• Hvis du bruker en elektrisk skrutrekker, må du stille inn
dreiemomentet på ca. 1,5 N·m (15 kgf·cm).
• Når TV-apparatet skal installeres på veggen, må du følge
trinn 1 for å hindre at apparatet faller over ende.
4 NO
Koble til en antenne/kabel
4: Hindre
fjernsynsapparatet i å
velte
Hurtigstartveiledning
3: Koble til en antenne/
kabel/videoopptaker
Koaksialkabel (inkludert)
Strømledning
(inkludert)
Bakkesignal eller
kabel
Koble til en antenne/kabel og videoopptaker
Strømledning
(inkludert)
Koaksialkabel
(inkludert)
Bakkesignal eller
kabel
Scart-kabel
(ikke inkludert)
Koaksialkabel
(ikke inkludert)
Videoopptaker
5 NO
5: Bunte kablene
6: Foreta
grunninnstillingene
~
Kroken på kabelholderen kan åpnes fra begge sider,
avhengig av hvordan den er festet.
3, 4, 6, 7
3, 4, 6, 7
9
Velge språk og land/region
1
Koble TV-apparatet til stikkontakten (220–
240 V AC, 50 Hz).
2
Trykk på 1 på oversiden av TV-en.
Når du slår på TV-apparatet første gang, får du
fram språkmenyen på skjermen.
6 NO
3
8
4
Trykk på F/f for å velge det landet/den
regionen hvor du kommer til å bruke TV-en,
og trykk deretter på .
Når kanalsorteringsmenyen vises på
skjermen, må du følge trinnene i
"Kanalsortering" på side 40.
Hvis du ikke vil endre rekkefølgen de analoge
kanalene er lagret i på TV-en, må du gå til neste
trinn.
9
Trykk på MENU for å avslutte.
TV-apparatet har nå stilt inn alle tilgjengelige
kanaler.
~
Når en digital kanal ikke kan mottas, eller når du velger et
land/en region hvor det ikke finnes noen digitale sendinger i
trinn 4 (side 7), må tiden stilles inn etter trinn 9.
Stille inn TV-en på digital kabeltilkobling
Hvis landet/regionen hvor du vil bruke TV-en
ikke vises på listen, må du velge "–" i stedet for et
land/en region.
1
Trykk på F/f for å velge "Kanalsøktype",
og trykk deretter på .
2
Trykk på F/f for å velge "Hurtig kanalsøk"
eller "Fullt kanalsøk", og trykk deretter på
.
"Hurtig kanalsøk": Kanalene stilles inn i
henhold til kabel-TV-leverandørens informasjon i
kringkastingssignalet. Den anbefalte innstillingen
for "Frekvens", "Nettverks-ID" og "Symbol Rate"
er "Auto", med mindre kabel-TV-leverandøren
din har gitt deg konkrete verdier å bruke. "Hurtig
kanalsøk" anbefales for hurtiginnstilling når dette
støttes av kabel-TV-leverandøren.
"Fullt kanalsøk": Alle tilgjengelige kanaler blir
innstilt og lagret. Denne prosedyren kan ta litt tid.
Dette alternativet anbefales når "Hurtig kanalsøk"
ikke støttes av kabel-TV-leverandøren din.
Du finner nærmere informasjon om kabel-TVleverandører som støttes på support-nettsiden:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Auto-innstilling av TV-en
5
Før du setter i gang auto-innstilling av TVen, må du sette inn en forhåndsinnspilt
kassett i videospilleren som er koblet til TVen (side 5) og begynne avspilling.
Videokanalen blir funnet og lagret på TV-en
under auto-innstillingen.
Hvis det ikke er koblet noen videospiller til TVen, kan du hoppe over dette trinnet.
6
Trykk på G/g for å velge "OK", og trykk
deretter på .
3
Trykk på G/g/f for å velge "Start", og trykk
deretter på .
TV-en starter søket etter kanaler. Ikke trykk på
noen knapper på TV-en eller fjernkontrollen.
~
7
Trykk på F/f for å velge "Egen Antenne"
eller "Kabel", og trykk deretter på .
Enkelte kabel-TV-leverandører støtter ikke "Hurtig
kanalsøk". Hvis ingen kanaler blir funnet ved bruk av
"Hurtig kanalsøk", må du utføre "Fullt kanalsøk".
Hvis du velger "Kabel", vises skjermen for valg av
kanalsøktype. Se "Stille inn TV-en på digital
kabeltilkobling" på side 7.
7 NO
Hurtigstartveiledning
TV-en starter søket etter alle tilgjengelige digitale
kanaler, fulgt av alle tilgjengelige analoge
kanaler. Dette kan ta litt tid, så ikke trykk på noen
knapper på TV-en eller fjernkontrollen mens dette
pågår.
Hvis det vises en melding som ber deg bekrefte
antennetilkoblingene
Ingen digitale eller analoge kanaler ble funnet.
Kontroller alle antennetilkoblinger og trykk på
for å starte automatisk innstilling igjen.
Trykk på F/f/G/g for å velge det språket
som vises på menyskjermene, og trykk
deretter på .
Løsne bordstativet fra
TV-en
~
Ikke fjern bordstativet av andre grunner enn at du vil montere
TV-en på veggen eller montere TV-stativet (tilleggsutstyr).
8 NO
Installering på vegg
Sikkerhetsinformasjon
30 cm
10 cm
10 cm
Installasjon/oppsett
Installer og bruk TV-apparatet i samsvar med
instruksjonene nedenfor for å unngå risiko for brann,
elektrisk støt eller annen skade og/eller personskader.
10 cm
La det være minst så mye plass rundt
TV-apparatet.
Installasjon
• TV-en bør installeres i nærheten av en lett tilgjengelig
stikkontakt.
• Plasser TV-apparatet på et stabilt og jevnt underlag.
• Kun kvalifisert serviceperson må gjennomføre eventuell
installasjon på vegg.
• Av sikkerhetsgrunner anbefales det på det sterkeste at du
bruker tilleggsutstyr fra Sony, som omfatter:
KDL-52W3000/46W3000/40W3000:
– Veggmonteringsbrakett SU-WL500
KDL-52W3000/46W3000/40W3000:
– TV-stativ SU-FL62
KDL-46W3000/40W3000:
– TV-stativ SU-FL300M
Bæring
• Før du bærer TV-apparatet,
må du koble fra alle
kablene.
• Et stort TV-apparat må
bæres av to eller flere
personer.
• Når TV-apparatet bæres for
hånd, må du holde det som
vist til høyre. Ikke utsett
LCD-skjermen for pressbelastning.
• Når du løfter eller flytter
TV-apparatet, må du holde
det godt på undersiden.
• Ikke utsett TV-apparatet for Pass på at du holder på
støt eller sterke vibrasjoner undersiden av TV-en,
når du flytter det.
ikke på forsiden.
• Når du leverer inn TVapparatet på grunn av
reparasjon eller hvis du flytter, bør du transportere det i
originalemballasjen.
Installering med sokkel
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
La det være minst så mye plass rundt
TV-apparatet.
• For å sikre tilstrekkelig ventilasjon og forhindre at det
samler seg støv eller smuss:
– Ikke legg TV-apparatet ned på ryggen, ikke installer det
opp-ned, bak-frem eller på skrått.
– Ikke plasser TV-apparatet på en hylle, et teppe, en seng
eller i et skap.
– Ikke dekk til TV-apparatet med et klede, som for
eksempel gardiner, eller andre ting som for eksempel
aviser osv.
– Ikke installer TV-apparatet som vist under.
Blokkert luftsirkulasjon.
Vegg
Vegg
Ventilasjon
• Ventilasjonsåpningene må aldri tildekkes, og du må aldri
stikke gjenstander inn i kabinettet.
• La det være plass rundt TV-apparatet, som vist under.
• Det anbefales på det sterkeste at du bruker en veggbrakett
som er godkjent av Sony for å oppnå tilstrekkelig
luftsirkulasjon.
Fortsatt
9 NO
Nettledning
Håndter nettledningen og støpselet som følger for å
unngå risiko for brann, elektrisk støt eller annen skade
og/eller personskader:
– Koble TV-en med et jordet støpsel med tre ledere til en
stikkontakt med en jordet beskyttelsesforbindelse.
– Bruk kun nettledninger fra Sony, ikke andre merker.
– Stikk støpselet helt inn i stikkontakten.
– Koble TV-apparatet kun til en strømforsyning på 220240 V vekselstrøm.
– Før du legger kablene, pass på at nettledningen er
frakoblet for din egen sikkerhets skyld og pass på at du
ikke snubler i kablene.
– Trekk ut støpselet med nettledningen før du utfører
arbeider eller flytter TV-apparatet.
– Hold nettledningen unna varmekilder.
– Trekk ut støpselet og rengjør det regelmessig. Støv på
støpselet opptar fuktighet, som kan medføre at
isolasjonen forringes. Dermed kan det oppstå brann.
Merknader
• Ikke bruk den vedlagte nettledningen til annet utstyr.
• Ikke klem, bøy eller vri nettledningen for mye. Trådene i
lederne kan bli blottlagt eller brytes av.
• Ikke foreta endringer på nettledningen.
• Ikke sett tunge gjenstander på nettledningen.
• Ikke trekk i selve nettledningen når du kobler fra
strømmen.
• Ikke koble for mange apparater til den samme
stikkontakten.
• Ikke bruk stikkontakter som er i dårlig stand.
• Hvis overflaten på TV-apparatet sprekker, må du ikke
berøre det før du har trukket ut støpslet. Ellers kan du få
elektrisk støt.
Når TV-en ikke er i bruk
• Hvis TV-apparatet ikke skal brukes noen dager, bør du
skille apparatet fra strømnettet av miljøhensyn og
sikkerhetsgrunner.
• Siden TV-en ikke er koblet fra strømnettet når du bare slår
det av, må du trekke støpselet ut av stikkontakten for å
koble TV-apparatet fullstendig fra.
• Enkelte TV-apparater har imidlertid funksjoner som
krever at apparatet står på i ventemodus for at de skal
fungere korrekt. Instruksjonene i denne bruksanvisningen
forteller deg om dette er tilfellet.
Barns sikkerhet
• Ikke la barn klatre på TV-apparatet.
• For å unngå at små barn kan svelge mindre deler, hold
disse delene av tilleggsutstyret unna barns rekkevidde.
Hvis følgende problemer oppstår...
Slå av TV-apparatet og trekk ut støpselet fra
strømnettet øyeblikkelig dersom følgende problemer
oppstår.
Be forhandleren din eller Sony servicesentre om å få
TV-en kontrollert av kvalifisert servicepersonell.
Dersom:
Forbudt bruk
Ikke installer/bruk TV-apparatet på steder, i omgivelser
eller situasjoner som de som er oppført nedenfor, ellers
kan TV-apparatet fungere feil og forårsake brann,
elektrisk støt, skader og/eller personskader.
Steder:
Utendørs (i direkte sollys), ved vannkant, på et skip eller
andre fartøy, i et kjøretøy, i medisinske institusjoner, ustabile
posisjoner, i nærheten av vann eller regn, fuktighet eller
røyk.
Omgivelser:
Steder som er varme, fuktige eller særlig støvet; slik at
insekter har adgang; hvor det kan bli utsatt for mekanisk
vibrasjon, i nærheten av åpen ild (stearinlys osv). TVapparatet må ikke utsettes for vanndråper eller vannsprut.
Det må ikke plasseres gjenstander som er fylt med væske
oppå TV-en (f.eks. blomstervase).
Situasjoner:
Ikke bruk apparatet når du er våt på hendene, når kabinettet
er tatt av eller når det er tilkoblet utstyr som ikke er anbefalt
av produsenten. Trekk ut støpselet fra stikkontakten og koble
fra antenneledningen når det lyner.
Knuselig glass:
• Ikke kast noe på TV-apparatet. Glasset i skjermen kan
knuses på grunn av støtet og forårsake alvorlig
personskade.
10 NO
– Nettkabelen er skadet.
– Stikkontakter er i dårlig stand.
– TV-apparatet er skadet fordi det har falt ned, vært utsatt
for støt eller det er kastet noe på det.
– Det er kommet væske eller gjenstander inn i åpningene
på kabinettet.
Forholdsregler
Se på TV
• Se på TV-apparatet i moderat belysning, da det sliter på
øynene å se på TV-apparatet i dårlig lys over lengre
tidsrom.
• Når du bruker hodetelefoner, justerer du lydvolumet slik
at det ikke blir for kraftig, så unngår du hørselsskader.
LCD-skjerm
• Selv om LCD-skjermen er produsert med
høypresisjonsteknologi og 99,99% eller mer av pikslene
er effektive, kan det opptre svarte punkter eller lyspunkter
(røde, blå eller grønne) konstant på LCD-skjermen. Dette
er en egenskap LCD-skjermer har, og ingen feil.
• Ikke trykk på eller rip i frontfilteret, og ikke plasser noe
oppå dette TV-apparatet. Bildet kan bli ujevnt eller LCDskjermen kan bli ødelagt.
• Hvis dette TV-apparatet brukes på kalde steder, kan bildet
bli uregelmessig eller mørkt. Dette er ingen feil. Det
forsvinner når temperaturen øker.
• Spøkelsesbilder kan opptre når stillbilder vises
kontinuerlig. Disse forsvinner etter en stund.
• Skjermen og kabinettet kan bli varmt når du bruker
apparatet. Dette er ikke en feil på produktet.
• LCD-skjermen inneholder små mengder flytende
krystaller og kvikksølv. Fluorescerende rør som brukes i
dette TV-apparatet inneholder også kvikksølv. Følg lokale
lover og forskrifter for avfallsbehandling.
Håndtering og rengjøring av skjermflaten/kabinettet
på TV-apparatet
Husk å trekke ut støpselet med nettledningen til TV-en før du
rengjør apparatet.
For å unngå forringelse av skjermen og materialene apparatet
er laget av, ta hensyn til følgende forholdsregler.
• Når du skal fjerne støv fra overflaten/kabinettet, tørker du
forsiktig over med en myk klut. Hvis du ikke får av støvet
på denne måten, tørker du med en myk klut fuktet i et
mildt vaskemiddel.
• Bruk aldri skuresvamper, alkaliske/syreholdige
rengjøringsmidler, skurepulver eller sterke løsemidler,
som alkohol, benzen, fortynningsmidler eller
insektmidler. Bruk av denne typen midler, eller langvarig
kontakt med gummi eller vinyl, kan resultere i skade på
skjermen og kabinettet.
• Når TV-apparatets vinkel skal justeres, må du flytte
forsiktig på det for å unngå at TV-en forskyver seg eller
faller av sokkelen.
Alternativt tilleggsutstyr
Hold alternative komponenter eller annet utstyr som avgir
elektromagnetisk stråling, borte fra TV-apparatet. Ellers kan
bildet forvrenges og/eller det oppstår en støyende lyd.
11 NO
Oversikt over fjernkontrollen
1 TV "/1 — TV-standby
Slår på og av TV-en fra hvilemodus.
2 Tallknapper
• I TV-modus: Velger kanaler. For kanalnumre fra og med 10 og oppover,
må du taste inn det andre og tredje sifferet raskt.
• I tekstmodus: Brukes til å skrive inn sidenummeret for å velge side.
3
— Forrige kanal
Går tilbake til forrige kanal det ble sett på (i mer enn fem sekunder).
4
5
— Skjermmodus (side 16)
— Bildefrys (side 15)
Fryser TV-bildet.
6
/
— Velge inngang / Holde tekst
• I TV-modus (side 22): Velger inngangskilde fra utstyret tilkoblet
kontaktene på TV-apparatet.
• I tekstmodus (side 16): Holder nåværende side.
7
F/f/G/g/
(side 15, 27)
8 TOOLS (side 16, 22)
Gir deg tilgang til flere visningsalternativer og muligheten til å endre/justere
i henhold til kilden og skjermformatet.
9 MENU (side 27)
0 PROG +/–/
/
• I TV-modus (side 15): Velger neste (+) eller forrige (–) kanal.
• I tekstmodus (side 16): Velger neste ( ) eller forrige ( ) side.
qa % — Slå av lyden (side 15, 22)
qs 2 +/– — Volum (side 22)
qd THEATRE
Du kan slå kinomodus på eller av. Når kinomodus er slått på, blir optimal lyd
(hvis TV-en er koblet til et lydanlegg ved hjelp av en HDMI-kabel) og
optimal bildekvalitet for film stilt inn automatisk.
z
Hvis du slår av TV-en, slås også kinomodus av.
12 NO
qf RETURN /
Går tilbake til forrige skjermbilde i en hvilken som helst vist meny.
qg
— EPG (Digital Electronic Programme Guide, eller elektronisk
programveiviser) (side 17)
qh Fargede knapper (side 16, 17, 19)
qj DIGITAL/ANALOG — TV-modus (side 15)
qk A/B — Flerspråklig lyd (side 31)
ql / — Tekst (side 16)
w; LIGHT
Lyser opp knappene på fjernkontrollen, så du enkelt kan bruke dem, selv om
det skulle være mørkt i rommet.
wa
/
— Info / Tekstvisning
• I digital modus: Viser kortfattet informasjon om det programmet som
vises i øyeblikket.
• I analog modus: Viser informasjon som f.eks. nåværende kanalnummer og
skjermformat.
• I tekstmodus (side 16): Viser skjult informasjon (f.eks. svar på en
spørrekonkurranse).
ws Knapper for bruk av tilleggsutstyr
Se side 23.
z
Knappene med H, PROG +, A/B og nummer 5 har følbare punkter. Bruk disse som
referanse når du betjener TV-apparatet.
13 NO
Oversikt over TV-knapper og -indikatorer
1 1 — Strøm
Slår TV-apparatet av eller på.
~
For å slå TV-en helt av, må du trekke støpselet ut av
stikkontakten.
2 PROG +/–/
/
• I TV-modus: Velger neste (+) eller forrige (–)
kanal.
• I TV-menyen: Blar gjennom alternativene opp
( ) eller ned ( ).
3 2 +/–/
/
• I TV-modus: Øker (+) eller reduserer (–) volumet.
• I TV-menyen: Blar gjennom alternativene mot
høyre ( ) eller venstre ( ).
/
4
— Velge inngang / OK
• I TV-modus (side 22): Velger inngangskilde fra
utstyret tilkoblet kontaktene på TV-apparatet.
• I TV-menyen: Velger menyen eller alternativet, og
bekrefter innstillingen.
(side 27)
5
— Bilde av / Timerindikator
6
• Tennes og lyser grønt når bildet slås av (side 38).
• Lyser oransje når timeren er stilt inn (side 37).
7 1 — Standby-indikator
Lyser rødt når TV-apparatet står i standby-modus.
8 "
— Indikator for strøm / Timer REC-program
• Tennes og lyser grønt når TV-en er på.
• Tennes og lyser oransje når timeropptak er stilt inn
(side 17).
• Tennes og lyser rødt under timeropptak.
9 Fjernkontrollsensor / Lyssensor (side 38)
• Mottar IR-signaler fra fjernkontrollen.
• Sensoren må ikke tildekkes, da det kan påvirke
funksjonen dens.
~
Pass på at TV-en er slått helt av før du trekker støpselet ut av
stikkontakten. Hvis støpselet trekkes ut av stikkontakten
mens TV-en er på, kan det føre til at indikatorlampen forblir
tent og til at TV-en slutter å virke som den skal.
14 NO
Se på TV
Se på TV
3
Trykk på tallknappene eller PROG +/– for å
velge en TV-kanal.
:
:
HD-service
Radio
:
:
:
3
2
Kodet signal/Abonnement
Teksting er tilgjengelig
Teksting for hørselssvekkede tilgjengelig
:
Flere audio-språk er tilgjengelige
: Anbefalt minstealder for det aktuelle
programmet (fra 4 til 18 år)
: Tilgangskontroll
c (i rødt):
Det aktuelle programmet tas opp
Tilleggsfunksjoner
For å
Trykk på
Fryse bildet
(bildefrys)
.
Trykk igjen for å gå tilbake til
normal TV-modus.
~
Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig hvis inngangskilden er
en PC.
3
1
Trykk på 1 på oversiden av TV-en for å slå
den på.
Når TV-en er i standby-modus (indikatoren 1
(standby) på TV-ens frontpanel lyser rødt), kan du
slå på TV-en ved å trykke på TV "/1 på
fjernkontrollen.
2
Trykk på DIGITAL/ANALOG for å veksle
mellom digital og analog modus.
Hvilke kanaler som er tilgjengelige avhenger av
modusen.
Åpne
.
programindeksFor å velge en analog kanal må
tabellen (kun i analog du trykke på F/f, og deretter
trykke på .
modus)
Gå til Digitale
favoritter (kun i
digital modus)
.
Hvis du vil vite mer, se side 19.
Slå av lyden
%.
Trykk på nytt for å slå lyden på
igjen.
Slå på TV-en uten
lyd fra standbymodus
%.
Fortsatt
15 NO
Se på TV
For å velge kanalnummer 10 og over med
tallknappene, må du taste inn det andre og tredje
sifferet raskt.
For å velge en digital kanal med den digitale
elektroniske programveiviseren (EPG), se
side 17.
I digital modus
Et informasjonsbanner vises kort. Følgende
ikoner kan vises på banneret.
For å få tilgang til tekst-TV
Trykk på /. Hver gang du trykker på /, skifter
bildet syklisk slik:
Tekst og TV-bilde t Tekst t Ingen tekst (forlater
teksttjenesten)
For å velge en side må du trykke på tallknappene eller
/ .
For å holde en side må du trykke på
/ .
For å vise skjult informasjon må du trykke på / .
14:9*
Viser 14:9-sendinger
med riktige
proporsjoner. Dette
fører til svarte områder
i utkanten av bildet.
* Deler av bildet øverst og nederst kan bli kuttet av.
~
z
• Du kan også hoppe direkte til en side ved å velge
sidenummeret som vises på skjermen. Trykk
og F/f/
G/g for å velge sidenummer, og trykk deretter .
• Når det vises fire fargede felter nederst på tekst-TV-siden,
er Fastext tilgjengelig. Med Fastext får du hurtig og enkel
tilgang til sidene. Trykk på den tilsvarende fargeknappen
for å få tilgang til siden.
Endre skjermformatet manuelt, så det
passer til sendingen
Trykk gjentatte ganger på
skjermformatet.
for å velge det ønskede
Enkelte tegn og/eller bokstaver øverst eller nederst på bildet
vil kanskje ikke være synlige i "Smart". I så fall kan du velge
"V Størrelse" ved hjelp av "Skjermkontroll"-menyen og
justere den vertikale størrelsen for å gjøre dem synlige.
z
• Når "Autoformat" er stilt inn på "På", vil TV-en
automatisk velge den modusen som passer best til den
aktuelle sendingen (side 32).
• Du kan justere bildeposisjonen når du velger "Smart"
(50 Hz), "Zoom" eller "14:9". Trykk på F/f for å flytte
bildet opp eller ned (f.eks. for å lese tekstingen).
• Velg "Smart" eller "Zoom" for å justere for 720p-, 1080ieller 1080p-kildebilder med noe beskårede kanter.
Bruke verktøymenyen
Smart*
Viser konvensjonelle
4:3-sendinger med
imitert
bredformateffekt. 4:3bildet strekkes for å
fylle skjermen.
4:3
Viser konvensjonelle
4:3-sendinger (f.eks.
ikkebredformatsendinger)
med riktige
proporsjoner.
Wide
Viser
bredformatsendinger
(16:9) med riktige
proporsjoner.
Zoom*
Viser
kinoformatsendinger
(sendinger i letter boxformat) med riktige
proporsjoner.
Trykk på TOOLS for å vise følgende alternativer når
du ser et TV-program.
Alternativer
Beskrivelse
Lukk
Lukker verktøymenyen.
Bildemodus
Se side 28.
Lydmodus
Se side 30.
Høyttaler
Se side 36.
PAP
Se side 22.
Lydspråk (kun i digital Se side 44.
modus)
Innstillinger for
teksting (kun i digital
modus)
Digitale favoritter (kun Se side 19.
i digital modus)
i Volum
Se side 36.
Innsovningsti.
Se side 37.
Strømsparing
Se side 38.
Automatisk innstilling Setter deg i stand til å koble til
av klokke (kun i analog digital modus og se tiden.
modus)
Systeminformasjon
(kun i digital modus)
16 NO
Se side 43.
Viser
systeminformasjonsskjermen.
Bruke den digitale elektroniske programveiviseren
(EPG)
*
1
2
I digital modus må du trykke på
.
Utfør den ønskede arbeidsoperasjonen,
som vist i følgende tabell eller på skjermen.
Se på TV
EPG (Digital Electronic Programme Guide, eller
elektronisk programveiviser)
* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle land/regioner.
For å
Gjør dette
Se et program
Trykk på F/f/G/g for å velge programmet, og trykk deretter på
Slå av EPG
Trykk på
Sortere programinformasjonen etter
kategori
– Kategoriliste
1 Trykk på den blå knappen.
2 Trykk på F/f for å velge en kategori, og trykk deretter på
Stille inn et program som skal tas opp
– Tidsinnstilt opptak
1 Trykk på F/f/G/g for å velge det programmet du vil ta opp, og
trykk deretter på / .
2 Trykk på F/f for å velge "Tidsinnstilt opptak".
3 Trykk på
for å stille inn TV-en og videospiller-timerne dine.
.
.
.
De tilgjengelige kategoriene omfatter:
"Alle kategorier", "Radio": Inneholder alle tilgjengelige kanaler.
Annet kategorinavn (f.eks. "Nyheter"): Inneholder alle programmer
som svarer til den valgte kategorien.
Et rødt c-symbol vises ved informasjonen til det aktuelle programmet.
indikatoren på TV-ens frontpanel tennes og lyser oransje.
z
-
Ovenstående prosedyre kan brukes selv om det programmet som skal tas opp
allerede har begynt.
Stille inn et program som skal vises
automatisk på skjermen når det begynner
– Påminnelse
1 Trykk på F/f/G/g for å velge det fremtidige programmet du vil
vise, og trykk deretter på / .
2 Trykk på F/f for å velge "Påminnelse", og trykk deretter på .
Et c-symbol vises ved informasjonen til det aktuelle programmet.
-indikatoren på TV-ens frontpanel tennes og lyser oransje.
~
Hvis du slår TV-en over på standby-modus, vil den slå seg på automatisk når
programmet er i ferd med å begynne.
Fortsatt
17 NO
For å
Gjør dette
Stille inn tid og dato til det programmet
du vil ta opp
– Manuelt tidsopptak
1 Trykk på / .
2 Trykk på F/f for å velge "Manuelt tidsopptak", og trykk deretter
på .
3 Trykk på F/f for å velge datoen, og trykk deretter på g.
4 Still inn start- og stopptiden på samme måte som i trinn 3.
5 Trykk på F/f for å velge programmet, og trykk deretter på .
6 Trykk på
for å stille inn TV-en og videospiller-timerne dine.
-indikatoren på TV-ens frontpanel tennes og lyser oransje.
Avbryte et opptak/påminnelse
– Tidsinnstillingsliste
1 Trykk på / .
2 Trykk på F/f for å velge "Tidsinnstillingsliste", og trykk deretter
på .
3 Trykk på F/f for å velge det programmet du vil avbryte, og
trykk deretter på .
4 Trykk på F/f for å velge "Avbryt tidsstyring", og trykk deretter
på .
Det vises et vindu som ber deg bekrefte at du vil avbryte programmet.
5 Trykk på G/g for å velge "Ja", og trykk deretter på
bekrefte.
for å
~
• Du kan stille inn videospiller-timeropptak på TV-en kun for SmartLink-kompatible videospillere. Hvis videospilleren din ikke
er SmartLink-kompatibel, vil det vises en melding som vil minne deg om at du må stille inn timeren på videospilleren din.
• Etter at et opptak har begynt, kan du sette TV-en i standby-modus, men du må ikke slå av TV-en helt, da det vil føre til at opptaket
blir avbrutt.
• Hvis det er valgt en aldersbegrensning for programmene, vil det vises en melding som ber deg taste inn en PIN-kode. Hvis du
vil vite mer, se "Tilgangskontroll" på side 44.
18 NO
Bruke listen Digitale favoritter
*
Favorittfunksjonen setter deg i stand til å spesifisere
opptil fire lister med favorittprogrammer.
1
2
Trykk på MENU.
3
Utfør den ønskede arbeidsoperasjonen,
som vist i følgende tabell eller på skjermen.
* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle land/regioner.
For å
Gjør dette
Opprette din egen favorittliste for første
gang
1 Trykk på for å velge "Ja".
2 Trykk på den gule knappen for å velge favorittlisten.
3 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil legge til, og trykk
deretter på .
Kanalene som er lagret i favorittlisten angis av et
-symbol.
Se en kanal
1 Trykk på den gule knappen for å navigere gjennom
favorittlistene dine.
2 Trykk på
mens du velger en kanal.
Slå av favorittlisten
Trykk på RETURN.
Legge til eller fjerne kanaler i den
favorittlisten som redigeres nå
1 Trykk på den blå knappen.
2 Trykk på den gule knappen for å velge den favorittlisten du vil
redigere.
3 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil legge til eller fjerne,
og trykk deretter på .
Fjerne alle kanalene fra den aktuelle
favorittlisten
1 Trykk på den blå knappen.
2 Trykk på den gule knappen for å velge den favorittlisten du vil
redigere.
3 Trykk på den blå knappen.
4 Trykk på G/g for å velge "Ja", og trykk deretter på for å
bekrefte.
19 NO
Se på TV
Listen Digitale favoritter
Trykk på F/f for å velge "Digitale
favoritter", og trykk deretter på .
Bruke tilleggsutstyr
Koble til tilleggsutstyr
Du kan koble et bredt utvalg tilleggsutstyr til TV-apparatet.
DVD-spiller med komponentutgang
Digital audiokomponent
PC
Hi-Fi-lydutstyr
Videospillutstyr
DVD-opptaker
Videoopptaker
DVD-spiller
Dekoder
DVD-spiller
Blu-ray-spiller
Lydanlegg
Dekoder
PC (HDMI-utgang)
Kun for
servicebruk
CAM-kort
Hodetelefoner
Videokamera
Videokamera
Digitalt stillbildekamera
(HDMI-utgang)
PC (HDMI-utgang)
DVD-spiller
Blu-ray-spiller
Lydanlegg
20 NO
Koble til
Inngangssymbol på
skjermen
Beskrivelse
A
/
1
AV1 eller
AV1
Når du kobler til dekoderen, vil et kodet signal fra TV-tuneren
sendes til dekoderen, og deretter sendes det ukodete signalet ut
fra dekoderen.
B
/
2
AV2 eller
AV2
SmartLink er en direkte link mellom TV-apparatet og en
videospiller/DVD-opptaker.
/ 3 eller
4
AV3 eller
AV4
C
/
D DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Bruk en optisk audiokabel.
E
Du kan høre på lyden fra TV-en på et hifi-lydanlegg.
F PC IN
/
PC
AV5,
AV8
AV6 eller
De digitale video- og lydsignalene kommer fra utstyret.
Når HDMI-kontrollkompatibelt utstyr er tilkoblet, støttes
dessuten kommunikasjon med det tilkoblede utstyret. Se side
38 for å stille inn denne kommunikasjonen.
Hvis utstyret har en DVI-kontakt, må du koble DVI-kontakten
til HDMI IN 5-kontakten via et DVI- HDMI-adaptergrensesnitt
(ikke inkludert), og koble utstyrets lydutgangskontakter til
lydinngangskontaktene HDMI IN 5.
~
• HDMI-kontaktene støtter kun følgende videosignaler: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p og 1080/24p. For PCvideoinngang, se side 48.
• Forviss deg om at du kun bruker en HDMI-kabel som er utstyrt
med HDMI-logoen.
• Når du kobler til et HDMI-kontrollkompatibelt lydanlegg, må du
passe på også å koble det til DIGITAL OUT (OPTICAL)kontakten.
H CAM-spor
(Conditional Accessmodul)
For å bruke betalings-TV-tjenester. Nærmere informasjon
finner du i bruksanvisningen som fulgte med CAM-en din.
For å bruke CAM-en må du fjerne "dummy"-kortet fra CAMsporet. Slå av TV-en når du setter CAM-en inn i CAM-sporet.
Når du ikke skal bruke CAM igjen på en stund, anbefaler vi at
blindkortet (dummyen) settes inn og oppbevares i CAM-sporet.
~
CAM støttes ikke i alle land/regioner. Sjekk med din autoriserte
forhandler.
I Hodetelefoner
J
7 eller
7
Du kan høre på lyden fra TV-en på hodetelefoner.
7, og
AV7 eller
AV7
For å unngå bildestøy må du ikke koble videokameraet til
videokontakten
7 og S-videokontakten
7 samtidig.
Hvis du kobler til mono-utstyr, må du koble det til kontakten
7 L.
21 NO
Bruke tilleggsutstyr
G HDMI IN 5 eller 6
K HDMI IN 8
Det anbefales å bruke den inkluderte PC-kabelen med
ferrittmagneter.
Bruke verktøymenyen
Vise bilder fra tilkoblet
utstyr
Slå på det tilkoblede utstyret, og utfør en av
følgende operasjoner.
For utstyr tilkoblet scart-kontaktene med en
fullkablet, 21-pinners scart-ledning (side 20)
Start avspilling på det tilkoblede utstyret.
Bildet fra det tilkoblede utstyret vises på skjermen.
For en automatisk innstilt videospiller (side 7)
I analog modus må du trykke på PROG +/– eller
tallknappene for å velge videokanalen.
For annet tilkoblet utstyr (side 20)
Trykk på
/ for å vise listen over det tilkoblede
utstyret. Trykk på F/f for å velge den ønskede
inngangskilden, og trykk deretter på . (Det uthevede
elementet velges hvis det har gått 2 sekunder uten
noen arbeidsoperasjon etter at du trykket på F/f.)
Når inngangskilden er stilt inn på "Hopp over" i "AVforvalg"-menyen under "Innstilling"-menyen
(side 37), vises ikke den inngangen på listen.
Tilleggsfunksjoner
Trykk på TOOLS for å vise nedenstående alternativer
når du ser på bilder fra tilkoblet utstyr.
Alternativer
Beskrivelse
Lukk
Lukker verktøymenyen.
Bildemodus
Se side 28.
Lydmodus
Se side 30.
Høyttaler
Se side 36.
PAP (unntatt PCinngangsmodus)
Se side 22.
PIP (kun i PCinngangsmodus)
Se side 23.
Auto innstilling (kun i Se side 33.
PC-inngangsmodus)
H Skift (kun i PCinngangsmodus)
Se side 33.
i Volum
Se side 36.
Innsovningsti.
(unntatt PCinngangsmodus)
Se side 37.
Strømsparing
Se side 38.
Automatisk
innstilling av klokke
Setter deg i stand til å koble til
digital modus og se tiden.
For å
Gjør dette
Gå tilbake til vanlig
TV-modus
Trykk på DIGITAL/
ANALOG.
For å vise to bilder samtidig
– PAP (bilde og bilde)
Gå til
inngangssignalindekstabellen (unntatt
analog modus)
Trykk på
for å åpne
inngangssignalindekstabellen.
For å velge en inngangskilde
må du trykke på F/f, og
deretter trykke på .
Du kan se to bilder (ekstern inngang og TV-program)
på skjermen samtidig.
Koble til tilleggsutstyret (side 20), og forviss deg om
at bildene fra tilleggsutstyret vises på skjermen
(side 22).
Forandre volumet til
det tilkoblede HDMIkontrollkompatible
lydanlegget
Trykk på 2 +/–.
~
Dempe lyden fra det
tilkoblede HDMIkontrollkompatible
lydanlegget
Trykk på %.
Trykk på nytt for å slå lyden
på igjen.
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis inngangskilden
er en PC.
• Du kan ikke endre størrelsen på bildene.
1
Trykk på TOOLS (verktøy) for å vise
verktøymenyen.
2
Trykk på F/f for å velge "PAP", og trykk
deretter på .
Bildet fra det tilkoblede tilleggsutstyret vises på
venstre side, og TV-programmet vises til høyre.
22 NO
3
Trykk på tallknappene eller PROG +/– for å
velge TV-kanalen.
Gå tilbake til enkeltbildemodus
Trykk på eller RETURN.
z
Bruke fjernkontrollen
Knapper for bruk av tilleggsutstyr
Lyden kommer fra bildet med den grønne rammen. Du kan
velge å høre lyden fra det andre bildet ved å trykke på G/g.
For å vise to bilder samtidig
– PIP (bilde i bilde)
Du kan vise to bilder (PC-inngang og TV-program) på
skjermen samtidig.
Koble til en PC (side 20), og forviss deg om at bildene
fra PC-en vises på skjermen.
Trykk på TOOLS (verktøy) for å vise
verktøymenyen.
2
Trykk på F/f for å velge "PIP", og trykk
deretter på .
Bruke tilleggsutstyr
1
Bildet fra den tilkoblede PC-en vises i full størrelse,
og TV-programmet vises i høyre hjørne.
Du kan bruke F/f/G/g for å forandre plasseringen
av TV-programbildet.
3
Trykk på tallknappene eller PROG +/– for å
velge TV-kanalen.
Gå tilbake til enkeltbildemodus
Trykk på RETURN.
z
Du kan velge å høre lyden fra det andre bildet ved å trykke
på "TV-lyd/PC-lyd" fra verktøymenyen.
1 "/1
Slår på eller av tilleggsutstyret som er valgt med
funksjonsknappene.
2 Funksjonsknapper
Setter deg i stand til å bruke det aktuelle utstyret. For
nærmere detaljer, se "Programmere fjernkontrollen"
på side 24.
3 BD/DVD-betjeningsknapper
• . : Spiller av det aktuelle programmet fra
forrige kapittelmerke (hvis et merke er definert).
• > : Hopper frem til neste kapittelmerke (hvis et
merke er definert).
•
: Spiller av det aktuelle programmet om igjen
en innstilt tidsperiode.
•
: Hopper frem en innstilt tidsperiode.
• m : Spiller av et program i hurtig bakovermodus.
• M : Spiller av et program i hurtig forovermodus.
Fortsatt
23 NO
• H : Spiller av et program med normal hastighet.
• X : Setter avspillingen på pause.
• x : Stopper avspillingen.
1
4 DVD-opptaksknapper
• z REC: Starter opptaket.
• X REC PAUSE: Setter opptaket på pause.
• x REC STOP: Stopper opptaket.
5 F1/F2
• Velger en plate ved bruk av en DVD-veksler.
• Velger en funksjon ved bruk av en
kombinasjonsenhet (f.eks. en BD/DVD-spiller).
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen
som fulgte med DVD-veksleren eller
kombinasjonsenheten.
6 BD/DVD MENU
Den valgte funksjonsknappen (BD, DVD eller
AMP) begynner å blinke.
2
3
4
z
Programmere fjernkontrollen
Før du begynner, må du slå opp den tresifrede koden for ditt
merke av BD-, DVD-spiller eller AMP under
"Fabrikantkoder" på side 24.
1
2
1
3
24 NO
.
Slå på utstyret ditt og kontroller at følgende
hovedfunksjoner virker.
H (avspilling), x (stopp), m (spole tilbake),
M (hurtig foroverspoling), kanalvalg for både
BD-er og DVD-er, TOP MENU/MENU og F/f/
G/g kun for DVD-er.
Hvis utstyret ditt ikke virker, eller enkelte av
funksjonene ikke virker
Tast inn korrekt kode eller prøv den neste koden
som er listet opp for det aktuelle merket. Det er
imidlertid mulig at det ikke er tatt hensyn til alle
modeller av alle merker.
Gå tilbake til vanlig TV-modus
Trykk på TV-funksjonsknappen.
H-knappen har et følbart punkt. Bruk det følbare punktet
som referansepunkt når du betjener annet utstyr.
~
Trykk på
Når programmeringen er korrekt, vil den valgte
funksjonsknappen blinke to ganger, og hvis ikke,
vil den blinke fem ganger.
Viser den øverste menyen for DVD-platen. Nærmere
informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med det tilkoblede utstyret.
Denne fjernkontrollen er forhåndsinnstilt til å betjene
TV-er fra Sony og de fleste BD-, DVD-spillere og
AMP-er (hjemmekinoanlegg osv.) fra Sony.
For å bruke fjernkontrollen med BD- og DVD-spillere
fra andre produsenter (og enkelte andre av Sonys BD-,
DVD-spillere og AMP-modeller), må du utføre
følgende prosedyre for å programmere
fjernkontrollen.
Trykk på tallknappene for å taste inn den
tresifrede fabrikantkoden når knappen
blinker.
Hvis koden ikke er tastet inn i løpet av
10 sekunder, må du utføre trinn 1 igjen.
Viser DVD-platemenyen. Nærmere informasjon
finner du i bruksanvisningen som fulgte med det
tilkoblede utstyret.
7 BD/DVD TOP MENU
Trykk ned og hold den funksjonsknappen
for BD, DVD eller AMP som du vil
programmere på fjernkontrollen, og trykk
så på
/ mens du holder
funksjonsknappen trykket.
Fabrikantkoder
Merkeliste for DVD
DVD-spiller
Merke
Kode
SONY
001, 029, 030, 036 – 044, 053 – 055
AIWA
021
AKAI
032
DENON
018, 027, 020, 002
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
HITACHI
025, 026, 015, 004, 035
JVC
006, 017
KENWOOD
008
LG
015, 014, 034
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI
013, 016
ONKYO
022, 033
Merke
Kode
Merke
Kode
PANASONIC
018, 027, 020, 002, 045 – 047
SANYO
335, 336
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003, 031
SHARP
324
PIONEER
004, 050, 051, 052
THOMSON
319, 350, 365
SAMSUNG
011, 014
TOSHIBA
337
SANYO
007
SHARP
019, 027
THOMSON
012
TOSHIBA
003, 048, 049
YAMAHA
018, 027, 020, 002
Merkeliste for AUX Sony systems
DAV hjemmekinosystem
Merke
Kode
SONY (DAV)
401 – 404
AV-mottaker
BD-spiller (Blu-ray Disc)
Kode
SONY
101 – 103
Merke
Kode
SONY
451 – 454
Bruke tilleggsutstyr
Merke
Mottaker for digitalt bakkenett
DVD-/videospiller
Merke
Kode
SONY
251
Merke
Kode
SONY
501 – 503
DVD-opptaker
Merke
Kode
SONY
201 – 203
Merkeliste for videoopptakere
Merke
Kode
SONY
301 – 310, 362
AIWA
325, 331, 351
AKAI
326, 329, 330
DAEWOO
342, 343
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351, 366
HITACHI
327, 333, 334
JVC
314, 315, 322, 344, 352 – 354, 348, 349
LG
332, 338
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
MATSUI
356, 357
ORION
328
PANASONIC
321, 323
PHILIPS
311 – 313, 316 – 318, 358, 359, 363,
364
SAMSUNG
339 – 341, 345
25 NO
Bruke HDMI-kontroll
HDMI-kontrollfunksjonen gjør det mulig å la
utstyrsenheter kontrollere hverandre ved bruk av
HDMI CEC (Consumer Electronics Control),
spesifisert av HDMI.
Du kan koble til Sony utstyr som er kompatibelt med
HDMI-kontroll, som f.eks. TV-er, harddisk-DVDopptakere og lydanlegg (med HDMI-kabler) så de blir
integrert i systemet.
Pass på å koble til og stille inn det kompatible utstyret
på riktig måte for å kunne bruke HDMIkontrollfunksjonen.
Koble til det HDMI-kontrollkompatible
utstyret
Koble sammen det kompatible utstyret og TV-en med
en HDMI-kabel. Når du kobler til et lydanlegg, må du
ikke bare koble til HDMI-kabelen, men også koble
sammen kontakten DIGITAL OUT (OPTICAL) på
TV-en og lydanlegget, ved hjelp av en optisk
audiokabel. Du finner mer informasjon på side 20.
Foreta HDMI-kontrollinnstillingene
HDMI-kontrollen må stilles inn både på TV-en og på
det tilkoblede utstyret. Informasjon om TVinnstillingene finner du under "HDMI-innstilling" på
side 38. Innstillingsdetaljene finner du i
bruksanvisningen for det tilkoblede utstyret.
HDMI-kontrollfunksjoner
• Slår automatisk av det tilkoblede utstyret når du slår
av TV-en.
• Slår på TV-en og slår automatisk på inngangen til
det tilkoblede utstyret når utstyret begynner å spille
av.
• Hvis du slår på et tilkoblet lydanlegg mens TV-en er
på, skifter lydutgangssignalet fra TV-høyttaleren til
lydanlegget.
• Justerer volumet og demper lyden fra et tilkoblet
lydanlegg.
26 NO
Bruke Menyfunksjonene
Navigere i menyene
Menyfunksjonene setter deg i stand til å nyttiggjøre
deg flere praktiske funksjoner på denne TV-en. Du
kan enkelt velge kanaler eller inngangskilder og endre
innstillingene på TV-en din.
4 Digital EPG*
Viser den digitale elektroniske
programveiviseren (EPG) (side 17).
5 AV-innganger
Velger utstyr som er koblet til TV-en din.
• For å se på den ønskede eksterne inngangen,
må du velge inngangskilden og deretter trykke
på .
• For å tildele et navn til en ekstern inngang, må
du velge "Endre AV-navn" (side 37).
• For å velge det tilkoblede HDMIkontrollkompatible utstyret, må du velge
"HDMI-enhetsvalg".
6 Innstillinger
Åpner menyen "Innstillinger", hvor de fleste
avanserte innstillingene og justeringene kan
foretas.
1 Trykk på F/f for å velge et menyikon,
og trykk deretter på .
2 Trykk på F/f/G/g for å velge et
alternativ eller justere en innstilling, og
trykk deretter på .
1
2
Trykk på MENU.
Hvis du vil vite mer om innstillinger, se side 28
til 45.
~
Hvilke alternativer du kan justere, varierer med
situasjonen. Utilgjengelige alternativer er grå eller
vises ikke.
* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle
land/regioner.
Trykk på F/f for å velge et alternativ, og
trykk deretter på .
For å forlate menyen må du trykke på MENU.
1 Digitale favoritter*
Viser favorittlisten (side 19).
2 Analog
Går tilbake til den sist sette analoge kanalen.
3 Digital*
Går tilbake til den sist sette digitale kanalen.
27 NO
Bruke Menyfunksjonene
2
2
1
Bildemeny
Du kan velge de alternativene som er oppført nedenfor
på "Bilde"-menyen. For å velge alternativer i
"Innstillinger", se "Navigere i menyene" (side 27).
Valgt inngang
For den inngangen du ser på i øyeblikket, må du velge om du vil bruke den vanlige
innstillingen eller om du vil stille inn hvert element separat.
"Vanlig": Bruker vanlige innstillinger som virker slik at når de justeres, påvirker
justeringene andre innganger hvor "Valgt inngang" er stilt inn på "Vanlig".
Navn på nåværende inngang (f.eks. AV1): Setter deg i stand til å stille inn hvert
enkelt alternativ separat for den aktuelle inngangen.
z
Still inn hver av inngangene på "Vanlig" hvis de samme innstillingene skal gjelde for hver av
inngangene.
Bildemodus
Velger bildemodus. Alternativene for "Bildemodus" kan variere med "Video/Foto"innstillingen (side 34).
"Dynamisk": For økt bildekontrast og skarpere bilder.
"Standard": For standardbilde. Anbefalt for hjemmeunderholdning.
"Kino": For å se filmbasert innhold. Best egnet for å se i kinoliknende omgivelser.
"Foto": Stiller inn optimal bildekvalitet for fotografier.
"Egendefinert": Setter deg i stand til å lagre dine foretrukne innstillinger.
Tilbakestill
Tilbakestiller alle "Bilde"-innstillinger unntatt "Valgt inngang", "Bildemodus" og
"Avanserte innstillinger" til fabrikkinnstillingene.
Bakgr.lys
Justerer lysstyrken til bakgrunnslyset.
Kontrast
Øker eller reduserer bildekontrasten.
Lysstyrke
Gjør bildet lysere eller mørkere.
Farge
Øker eller reduserer fargeintensiteten.
Fargetone
Øker eller reduserer grønntonene og rødtonene.
~
"Fargetone" kan bare justeres for NTSC-fargesignaler, f.eks. amerikanske videobånd.
28 NO
Fargetemperatur
Justerer hvitheten i bildet.
"Kjølig": Gir de hvite fargene en blåtone.
"Nøytral": Gir de hvite fargene en nøytral tone.
"Varm 1"/"Varm 2": Gir de hvite fargene en rød tone. "Varm 2" gir en rødere tone
enn "Varm 1".
z
"Varm 1" og "Varm 2" er ikke tilgjengelige når "Bildemodus" er stilt inn på "Dynamisk".
Gjør bildet skarpere eller dusere.
Støyreduksjon
Reduserer bildestøyen (snø i bildet) for svake signaler.
"Auto": Reduserer bildestøyen automatisk (kun i analog TV-modus eller
komposittsignaler).
"Høy"/"Middels"/"Lav": Modifiserer virkningen av støyreduksjonen.
"Av": Slår av "Støyreduksjon"-funksjonen.
MPEG støyreduksjon
Reduserer bildestøyen i MPEG-komprimert video.
DRC-modus
Velger et høyoppløsningsbilde med 4x tetthet, for høykvalitetskilder (f.eks. DVDspillere eller digitale mottakere).
"Modus 1": Anbefalt for bevegelige bilder.
"Modus 2": Anbefalt for stillbilder og tekst.
"Av": Slår av "DRC-modus"-funksjonen.
DRC-palett
Tilpasser detaljnivået ("Naturlig") og jevnheten ("Klart") for hvert av
inngangssignalene. Du kan for eksempel lage en tilpasset innstilling for
inngangsbildet fra kabelen din, og lage en annen for bildene fra DVD-spilleren.
"DRC-palett" vises. Trykk på F/f/G/g for å justere plasseringen av markøren (z).
Etter hvert som du beveger z høyere langs "Naturlig"-aksen, blir bildet mer
detaljert. Etter hvert som du beveger z mot høyre langs "Klart"-aksen, blir bildet
jevnere.
Avanserte innstillinger
Tilpasser bildefunksjonen i større detalj. Når du stiller inn "Bildemodus" til
"Dynamisk", kan du ikke stille inn/endre disse innstillingene.
"Tilbakestill": Tilbakestiller alle de avanserte innstillingene til
fabrikkinnstillingene.
"Sortnivåkorrigering": Forbedrer de sorte områdene i bildet for å gi sterkere
kontrast.
"Avansert kontrastkorr.": Justerer automatisk "Bakgr.lys" og "Kontrast" til de
mest passende innstillingene, med utgangspunkt i lysstyrken på skjermen. Denne
innstillingen er særlig virkningsfull for mørke scener. Den vil øke kontrasten i scener
med lite lys.
"Gamma": Justerer balansen mellom lyse og mørke områder i bildet.
"Fremhev hvitt": Fremhever hvite farger.
"Fargespekter": Endrer skalaen for fargegjengivelse. "Bred" gjengir levende
farger og "Standard" gjengir standardfarger.
"Ekte farger": Gjør fargene mer levende.
"Hvitbalanse": Justerer fargetemperaturen farge for farge.
"Detaljforbedring": Forbedrer detaljene i bildet.
"Kantforbedring": Forbedrer konturene i bildet.
29 NO
Bruke Menyfunksjonene
Skarphet
Lydmeny
Du kan velge de alternativene som er oppført nedenfor
på "Lyd"-menyen. For å velge alternativer i
"Innstillinger", se "Navigere i menyene" (side 27).
Valgt inngang
For den inngangen du ser på i øyeblikket, må du velge om du vil bruke den vanlige
innstillingen eller om du vil stille inn hvert element separat.
"Vanlig": Bruker vanlige innstillinger som virker slik at når de justeres, påvirker
justeringene andre innganger hvor "Valgt inngang" er stilt inn på "Vanlig".
Navn på nåværende inngang (f.eks. AV1): Setter deg i stand til å stille inn hvert
enkelt alternativ separat for den aktuelle inngangen.
z
Still inn hver av inngangene på "Vanlig" hvis de samme innstillingene skal gjelde for hver av
inngangene.
Lydmodus
"Dynamisk": Forsterker diskant og bass.
"Standard": For standardlyd. Anbefalt for hjemmeunderholdning.
"Egendefinert": Flat respons. Setter deg også i stand til å lagre dine foretrukne
innstillinger.
Tilbakestill
Tilbakestiller alle "Lyd"-innstillinger unntatt "Valgt inngang", "Lydmodus" og
"Flerspråklig lyd" til fabrikkinnstillingene.
Diskant
Justerer høyfrekvente lyder.
Bass
Justerer lavfrekvente lyder.
Balanse
Forsterker venstre eller høyre høyttalerbalanse.
Auto volumjust.
Holder lydnivået konstant selv om volumsprang oppstår (reklamelyden er f.eks. ofte
høyere enn lyden i programmene).
Volumforstilling
Justerer volumnivået for den aktuelle inngangen relativt til andre innganger når
"Valgt inngang" er stilt inn på navnet til den aktuelle inngangen (f.eks. AV1).
Surround
"S-FORCE Front Surround": Tilgjengelig for normal stereokringkasting og
5.1 kanals surroundlyd fra digitale sendinger, og audioinngangen fra tilkoblet utstyr.
"Av": Konverterer og reproduserer 5.1 kanals og annen surroundlyd fra digitale
sendinger som normal stereolyd (2 kanaler). Reproduserer den originale lyden fra
andre sendinger som den er.
30 NO
Juster nivå på stemme
Justerer tydeligheten av menneskelige stemmer. Hvis for eksempel stemmen til en
nyhetsoppleser er utydelig, kan du skru opp denne innstillingen for å gjøre stemmen
tydeligere. Og omvendt, hvis du ser på et sportsprogram, kan du skru ned denne
innstillingen for å mykne stemmen til kommentatoren.
Sound Booster
Øker "trøkket" i lyden ved å kompensere for faseeffekter i høyttalerne.
Flerspråklig lyd
Velger lyd fra høyttalerne for stereo eller flerspråklig sending.
"Stereo"/"Mono": For en stereosending.
"A"/"B"/"Mono": Hvis du vil stille inn en tospråklig sending, må du velge "A" for
lydkanal 1, "B" for lydkanal 2, eller "Mono" for en monokanal, hvis tilgjengelig.
~
Hvis du velger annet utstyr som er koblet til TV-en, må du stille inn "Flerspråklig lyd" på
"Stereo", "A" eller "B". Når det eksterne utstyret som er koblet til HDMI-kontakten velges, er
dette imidlertid låst til "Stereo" (unntatt når du bruker audio-in-kontaktene).
Bruke Menyfunksjonene
31 NO
Skjermkontrollmeny (unntatt for PC-inngang)
Du kan velge de alternativene som er oppført nedenfor
på "Skjermkontroll"-menyen. For å velge alternativer
i "Innstillinger", se "Navigere i menyene" (side 27).
Valgt inngang
For den inngangen du ser på i øyeblikket, må du velge om du vil bruke den vanlige
innstillingen eller om du vil stille inn hvert element separat.
"Vanlig": Bruker vanlige innstillinger som virker slik at når de justeres, påvirker
justeringene andre innganger hvor "Valgt inngang" er stilt inn på "Vanlig".
Navn på nåværende inngang (f.eks. AV1): Setter deg i stand til å stille inn hvert
enkelt alternativ separat for den aktuelle inngangen.
~
Punktene som kan velges, er "Skjermformat", "Bildestørrelse", "V Skift" og "V Størrelse".
z
Still inn hver av inngangene på "Vanlig" hvis de samme innstillingene skal gjelde for hver av
inngangene.
Skjermformat
Hvis du vil ha nærmere informasjon om skjermformatet, se "Endre skjermformatet
manuelt, så det passer til sendingen" på side 16.
Autoformat
Endrer automatisk skjermformatet i henhold til signalet. For å beholde innstillingen
din må du velge "Av".
4:3 standard
Velger standard skjermformat for bruk med 4:3-sendinger.
"Smart": Viser konvensjonelle 4:3-sendinger med imitert bredformateffekt.
"4:3": Viser tradisjonelle 4:3-sendinger med riktige proporsjoner.
"Av": Beholder den aktuelle "Skjermformat"-innstillingen når kanalen eller
inngangssignalet endres.
Bildestørrelse
Justerer skjermområdet for visning av bildet.
"Full piksel": Viser bildet for 1080i- eller 1080p-kilder i originalstørrelse når deler
av bildet er skåret bort.
"+1": Viser det opprinnelige bildeområdet. Denne innstillingen kan velges for
HDMI-videoinngangssignaler, unntatt for signalene 1080i eller 1080p.
"Normal": Viser det anbefalte bildeområdet.
"-1"/"-2": Forstørrer bildet for å skjule kanten av bildet.
H Skift
Justerer den horisontale bildeposisjonen.
V Skift
Justerer den vertikale bildeposisjonen når "Skjermformat" er stilt inn på "Smart",
"Zoom" eller "14:9".
V Størrelse
Justerer den vertikale størrelsen til bildet når "Skjermformat" er stilt inn på "Smart".
32 NO
Skjermkontrollmeny (for PC-inngang)
Når du velger PC-inngangen, kan du velge de
alternativene som er listet opp nedenfor, på
"Skjermkontroll"-menyen. For å velge alternativer i
"Innstillinger", se "Navigere i menyene" (side 27).
Auto innstilling
Justerer automatisk bildeplasseringen, bildefasen og pikselstørrelsen til bildet når
TV-en mottar et inngangssignal fra den tilkoblede PC-en.
z
"Auto innstilling" vil kanskje ikke fungere så bra med visse inngangssignaler. I slike tilfeller
må du justere "Fase", "Pixelskarphet", "H Skift" og "V Skift" manuelt.
Tilbakestiller alle PC-skjerminnstillingene til fabrikkinnstillingene.
Fase
Justerer fasen når skjermen flimrer.
Pixelskarphet
Justerer pikselstørrelsen når bildet har uønskede vertikale striper.
H Skift
Justerer den horisontale bildeposisjonen.
V Skift
Justerer den vertikale bildeposisjonen.
Skjermformat
Velger et skjermformat for visning av inngangssignaler fra PC-en.
"Normal": Viser bildet i originalstørrelse.
"Full 1": Forstørrer bildet så det fyller det vertikale bildeområdet med sitt
opprinnelige horisontal/vertikal-bildeforhold.
"Full 2": Forstørrer bildet så det fyller bildeområdet.
Bruke Menyfunksjonene
Tilbakestill
33 NO
Videoinnstillingsmeny
Du kan velge de alternativene som er oppført nedenfor
på "Videoinnstillinger"-menyen. For å velge
alternativer i "Innstillinger", se "Navigere i menyene"
(side 27).
Filmmodus
Gir forbedret bildebevegelse ved avspilling av DVD- eller VCR-bilder på film, noe
som reduserer uskarphet og kornethet i bildene.
"Auto 1": For et stabilt bilde med minimalt med støy. Still inn på "Auto 2" hvis
skjermen er delvis uklar.
"Auto 2": Bruk denne innstillingen for standard bruk.
"Av": Slår av "Filmmodus"-funksjonen.
~
Selv om "Auto 1" eller "Auto 2" er valgt, vil "Filmmodus" automatisk bli slått av, og et
bevegelig bilde vil ikke bli avspilt jevnt hvis bildet inneholder irregulære signaler eller for mye
støy.
Spill/Tekst-modus
Gir den optimale skjermen for visning av bilder med fine linjer og bokstaver som
mottas fra videospillutstyr og PC-er. Still inn på "På" for skarp visning av fine linjer
eller bokstaver.
Video/Foto
Gir passende bildekvalitet ved å velge alternativ avhengig av inngangskilden
(videodata eller fotografiske data).
"Video-A": Stiller inn en passende bildekvalitet, avhengig av inngangskilden,
videodata eller fotografiske data, ved direkte tilkobling av Sony HDMIutgangskompatibelt utstyr som støtter "Video-A"-modus.
"Video": Produserer passende bildekvalitet for bilder i bevegelse.
"Foto": Produserer passende bildekvalitet for stillbilder.
~
Innstillingen er låst til "Video" når Video-A-modus ikke støttes på det tilkoblede utstyret, selv
om "Video-A" er valgt.
x.v.Colour
Viser bevegelige bilder som yter den opprinnelige kilden større rettferdighet ved å
tilpasse fargerommet til kilden.
~
Innstillingen er låst til "Normal" når inngangssignalet er HDMI (RGB) , selv om "x.v.Colour"
er valgt.
Fotofargespekter
Velger alternativet (sRGB, sYCC, Adobe RGB) som passer med
utgangsfargerommet i utgangssignalet fra utstyret som er tilkoplet HDMI - eller
komponentinngangskontaktene.
~
• Velg "sYCC" når du bruker utstyr som støtter "x.v.Colour".
• Innstillingen er låst til "sRGB" når inngangssignalet er HDMI (RGB) , selv om "sYCC" er
valgt.
34 NO
Fargematrise
Vanligvis brukt i fabrikkinnstillingen (AV1/2/7 (kompositt- og S-videoinngangssignal) er stilt inn på "ITU601", og AV3/4/5/6/8 (komponentinngangssignal) er stilt inn på "Auto"). Hvis fargetonen til bildet fra inngangskilden
ikke stemmer med fargestandarden, og ser unaturlig ut, må du velge enten "ITU601"
eller "ITU709", hvilket normaliserer fargetonen.
RGB dynamisk område
Produserer naturlig farge ved å endre luminanstonereproduksjonen av HDMIinngangsfargesignaler (RGB). Still inn på "Auto" for standardbruk. Endre
innstillingene kun når luminanstonen på skjermen er unaturlig.
Fargesystem
Velger fargesystemet ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58" eller "NTSC4.43")
i henhold til inngangssignalet fra inngangskilden.
Bruke Menyfunksjonene
35 NO
Lydinnstillingsmeny
Du kan velge de alternativene som er oppført nedenfor
på "Lydinnstillinger"-menyen. For å velge alternativer
i "Innstillinger", se "Navigere i menyene" (side 27).
Høyttaler
Slår på/av TV-ens interne høyttalere.
"TV-høyttaler": TV-høyttalerne er slått på for at TV-lyden skal kunne høres fra
dem.
"Lydanlegg": TV-høyttalerne er slått av for at TV-lyden bare skal kunne høres via
eksternt lydutstyr tilkoblet lydutgangskontaktene.
Når HDMI-kontrollkompatibelt utstyr er tilkoblet, kan du slå på det utstyret som har
funksjoner som er koblet til TV-en. Denne innstillingen må foretas etter at utstyret
er koblet til.
Hodetelefoninnstillinger i Hodetelefonbryter
Slår på/av TV-ens interne høyttalere når hodetelefonene er tilkoblet.
"På": Lyden kommer bare fra hodetelefonene.
"Av": Lyden kommer både fra TV-en og fra hodetelefonene.
i Volum
Justerer volumet i hodetelefonene når "i Hodetelefonbryter" er stilt inn på "Av".
i Flerspråklig lyd
Velger lyden fra hodetelefonene til en stereosending eller tospråklig sending.
Lyd ut
36 NO
"Variabel": Lydutgangen fra lydanlegget ditt kan styres med fjernkontrollen til TVen.
"Fast": Lydutgangen til TV-en ligger fast. Bruk volumkontrollen til lydmottakeren
til å justere volumet (og andre lydinnstillinger) via lydanlegget.
Oppsettmeny
Du kan velge de alternativene som er oppført nedenfor
på "Innstilling"-menyen. For å velge alternativer i
"Innstillinger", se "Navigere i menyene" (side 27).
Tidsstyringsinnst.
Stiller inn timeren for å slå på/av TV-en.
Innsovningsti.
Stiller hvor lang tid det skal gå før TV-apparatet slår seg automatisk over på standbymodus.
Når "Innsovningsti." er aktivert, tennes indikatoren (Timer) på TV-ens frontpanel
og lyser oransje.
z
På-timer
Stiller inn timeren for å slå på TV-en fra standby-modus.
"Dag": Velger den dagen du vil aktivere "På-timer".
"Klokkeslett": Stiller inn klokkeslett for å slå på TV-en.
"Varighet": Velger hvor lang tid det skal gå før TV-en automatisk går inn i standbymodus igjen.
"Voluminnstilling": Stiller inn det volumet som skal brukes når timeren slår på TVen.
Klokkeinnstilling
Setter deg i stand til å justere klokken manuelt. Når TV-en mottar digitale signaler,
kan ikke klokken justeres manuelt, siden den er stilt inn på tidskoden til
kringkastingssignalet.
AV-forvalg
Knytter et navn til utstyr tilkoblet kontaktene på siden og bak. Dette navnet vises et
kort øyeblikk på skjermen når utstyret velges. Du kan hoppe over inngangssignaler
fra tilkoblet utstyr som du ikke vil vise på skjermen.
1 Trykk på F/f for å velge den ønskede inngangskilden, og trykk deretter
på .
2 Trykk på F/f for å velge det ønskede alternativet nedenfor, og trykk
deretter på .
Utstyrsnavn: Bruker en av de forhåndsinnstilte etikettene til å gi det tilkoblede utstyret
et navn.
"Endre:": Oppretter et navn du finner på. Følg trinn 2 til 4 av "Programnavn"
(side 40).
"Hopp over": Hopper over en unødvendig inngangskilde.
Auto S Video
Velger inngangssignalet fra S-videokontaktene
tilkoblet begge to.
7 når
/
7-kontaktene er
Fortsatt
37 NO
Bruke Menyfunksjonene
• Hvis du slår av TV-en og slår den på igjen, tilbakestilles "Innsovningsti." til "Av".
• En melding vises på skjermen ett minutt før TV-en kobles over til standby-modus.
Lyd/bilde ut av AV2
Sender et signal ut gjennom kontakten merket
/
2 på baksiden av TVapparatet. Hvis du kobler en videospiller eller annet opptaksutstyr til
/
2kontakten, kan du ta opp fra utstyr tilkoblet andre kontakter på TV-apparatet.
"TV": Sender en kringkastet sending.
"AV1": Sender signaler fra utstyr tilkoblet
/
1-kontakten.
/
7 -kontakten.
"AV7": Sender signaler fra utstyr tilkoblet
"Auto": Sender hva som enn vises på skjermen (unntatt signaler fra kontaktene
/ 3,
/ 4, HDMI IN 5, HDMI IN 6, HDMI IN 8 og PC IN
/ ).
HDMI-innstilling
Dette brukes til å stille inn HDMI-kontrollkompatibelt utstyr som er koblet til
HDMI-kontaktene. Merk at koblingsinnstillingen også må foretas på det tilkoblede
HDMI-kontrollkompatible utstyret.
HDMI-kontroll
Stiller inn hvorvidt funksjonene til det HDMI-kontrollkompatible utstyret og TV-en
skal kobles til hverandre. Når innstillingen er "På", kan følgende menypunkter
velges.
Enheter automatisk av
Når innstillingen er "På", slås alt tilkoblet HDMI-kontrollkompatibelt utstyr av
samtidig med TV-en.
TV på automatisk
Når innstillingen er "På", slås TV-en på samtidig med alt HDMI-kontrollkompatibelt
utstyr.
HDMI-enhetsliste
Viser det tilkoblede HDMI-kontrollkompatible utstyret.
~
Du kan ikke bruke "HDMI-kontroll" hvis TV-funksjonene er koblet til funksjonene til et
lydanlegg som er kompatibelt med HDMI-kontroll.
Automatisk
grunninnstilling
Starter første gangs oppsett så du kan velge språk og land/region, og stille inn alle
tilgjengelige digitale og analoge kanaler.
Normalt trenger du ikke å utføre denne operasjonen, da språk og land/region allerede
er blitt valgt og kanalene allerede søkt frem første gang TV-apparatet ble installert
(side 6).
Men med dette alternativet kan du gjenta prosessen (f.eks. for å stille inn TVapparatet på nytt etter å ha flyttet, eller for å søke etter nye kanaler som er lansert av
kringkastere).
Strømsparing
Velger strømsparingsmodus for å redusere TV-ens strømforbruk.
Når du velger "Bilde av", slås bildet av, og indikatoren
(Bilde av) på TV-ens
frontpanel tennes og lyser grønt. Lyden forblir uendret.
Lyssensor
"På": Optimaliserer automatisk bildeinnstillingene i henhold til tilgjengelig lys i
rommet.
"Av": Slår av "Lyssensor"-funksjonen.
~
Sensoren må ikke tildekkes, da det kan påvirke funksjonen dens. Se side 14 for ytterligere
informasjon om sensoren.
Strømsparing PC
inngang
Slår TV-en over i standbymodus hvis PC-inngangen ikke har mottatt noe signal i
løpet av 30 sekunder.
Språk
Velger det språket menyene vises i.
38 NO
Produktinformasjon
Viser produktinformasjonen til TV-en din.
Nullstill alle
Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillingene og viser deretter skjermen
"Automatisk grunninnstilling".
~
• Pass på å ikke slå av TV-en i dette tidsrommet (det tar ca. 30 sekunder), eller å trykke på
noen knapper.
• Alle innstillinger, inklusive listen Digitale favoritter, land/region, språk, autoinnstilte
kanaler osv. vil bli tilbakestilt.
Bruke Menyfunksjonene
39 NO
Analog innstillingsmeny
Du kan velge de alternativene som er oppført nedenfor
på "Analog innstilling"-menyen. For å velge
alternativer i "Innstillinger", se "Navigere i menyene"
(side 27).
Direktevalg
Når "Direktevalg" er stilt inn på "På", kan du velge en analog kanal ved hjelp av én
forhåndsinnstilt tallknapp (0 – 9) på fjernkontrollen.
~
Når "Direktevalg" er stilt inn på "På", kan du ikke velge kanalnumrene 10 og høyere ved å taste
inn to sifre med fjernkontrollen.
Automatisk
kanalinnstilling
Stiller inn alle tilgjengelige analoge kanaler.
Med dette alternativet kan du stille inn TV-en din på nytt etter flytting, eller lete etter
nye kanaler lansert av kringkastingsselskapene.
Kanalsortering
Endrer rekkefølgen de analoge kanalene lagres i TV-en i.
1 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil flytte til en ny posisjon, og
trykk deretter på .
2 Trykk på F/f for å velge den nye posisjonen for kanalen din, og trykk
deretter på .
Programnavn
Tilordner kanalnavn etter brukerens ønske med opptil fem bokstaver eller tall.
Navnet vises et kort øyeblikk på skjermen når kanalen velges. (Navnene på kanalene
hentes normalt automatisk fra tekst-TV (hvis tilgjengelig).)
1 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil navngi, og trykk deretter på
.
2 Trykk på F/f for å velge den ønskede bokstaven eller det ønskede tallet
("_" for mellomrom), og trykk deretter på g.
Hvis du legger inn feil tegn
Trykk på G/g for å velge det gale tegnet. Trykk deretter på F/f for å velge det
korrekte tegnet.
Slette alle tegn
Velg "Slett", og trykk deretter på
.
3 Gjenta prosedyren i trinn 2, inntil navnet er fullstendig.
4 Velg "OK", og trykk deretter på .
40 NO
Manuell innstilling
Før du velger "Tekst"/"AFT"/"Lydfilter"/"Hopp over"/"Dekoder"/"LNA", må du
trykke på PROG +/– for å velge programnummeret til kanalen. Du kan ikke velge et
programnummer som er stilt inn på "Hopp over" (side 41).
Program/System/Kanal
Stiller inn programkanalene manuelt.
1 Trykk på F/f for å velge "Program", og trykk deretter på .
2 Trykk på F/f for å velge det programnummeret du vil stille inn manuelt
(hvis du stiller inn en videospiller, må du velge kanal 00), og trykk deretter
på RETURN.
3 Trykk på F/f for å velge "System", og trykk deretter på .
4 Trykk på F/f for å velge en av følgende TV-kringkastingssystemer, og
trykk deretter på RETURN.
B/G: For land/regioner i Vest-Europa
I: For Storbritannia
D/K: For land/regioner i Øst-Europa
L: For Frankrike
5 Trykk på F/f for å velge "Kanal", og trykk deretter på .
6 Trykk på F/f for å velge "S" (for kabelkanaler) eller "C" (for
bakkenettkanaler), og trykk deretter på g.
7 Still inn kanalene slik:
Hvis du ikke kjenner kanalnummeret (frekvensen)
Trykk på F/f for å lete etter neste tilgjengelige kanal. Når kanalen er funnet, stopper
søkingen. For å fortsette letingen må du trykke på F/f.
Hvis du kjenner kanalnummeret (frekvensen)
8 Trykk på for å springe til "Bekreft", og trykk deretter på .
9 Trykk på f for å velge "OK", og trykk deretter på .
Gjenta prosedyren over for å forhåndsinnstille andre kanaler manuelt.
Tekst
Tilordner navn etter eget valg med opptil fem bokstaver eller tall til valgt kanal.
Dette navnet vises et kort øyeblikk på skjermen når kanalen velges.
For å skrive inn tegn må du følge trinnene 2 til 4 i "Programnavn" (side 40).
AFT
Setter deg i stand til å finjustere det valgte programnummeret manuelt, hvis du synes
en liten innstillingsjustering vil forbedre bildekvaliteten.
Du kan justere fininnstillingen over et område fra –15 til +15. Når "På" er valgt,
utføres fininnstillingen automatisk.
Lydfilter
Forbedrer lyden til de enkelte kanalene i tilfelle det er forstyrrelser på
monosendinger. Noen ganger kan et ikke-standard signal forårsake lydforstyrrelser
eller at lyden forsvinner periodevis når du ser på programmer i mono.
Hvis du ikke hører noen lydforvrengning, anbefaler vi at du lar denne innstillingen
stå på fabrikkinnstillingen "Av".
~
Du kan ikke motta stereo eller flerspråklig lyd når "Lav" eller "Høy" er valgt.
Hopp over
Hopper over ubrukte analoge kanaler når du trykker på PROG +/– for å velge
kanaler. (Du kan fortsatt velge en overhoppet kanal ved å bruke talltastene.)
Fortsatt
41 NO
Bruke Menyfunksjonene
Trykk på talltastene for å taste inn kanalnummeret til senderen eller videospillerens
kanalnummer.
Dekoder
Viser og tar opp den valgte kodede kanalen ved bruk av en dekoder som er direkte
tilkoblet scart-kontakt
/
1 eller scart-kontakt
/
2 via en videoopptaker.
~
Avhengig av hvilket land/hvilken region som er valgt for "Land" (side 7), er dette alternativet
kanskje ikke tilgjengelig.
LNA
Forbedrer bildekvaliteten for individuelle kanaler i tilfelle kringkastingssignalene er
veldig svake (støy i bildet).
Hvis du ikke kan se forbedringer i bildet selv om du bruker innstillingen "På", må du
stille inn dette alternativet på "Av" (fabrikkinnstilling).
Bekreft
Lagrer endringer gjort på "Manuell innstilling"-innstillingene.
42 NO
Digital innstillingsmeny
Du kan velge de alternativene som er oppført nedenfor
på "Digital innstilling"-menyen. For å velge
alternativer i "Innstillinger", se "Navigere i menyene"
(side 27).
~
Enkelte funksjoner vil kanskje ikke være tilgjengelige i alle
land eller regioner.
Digital søking
Automatisk kanalinnstilling
Stiller inn de tilgjengelige digitale kanalene.
Med dette alternativet kan du stille inn TV-en din på nytt etter flytting, eller lete etter
nye kanaler lansert av kringkastingsselskapene. For nærmere detaljer, se "Autoinnstilling av TV-en" på side 7.
Trykk på tallknappene for å taste inn det kjente tresifrede programnummeret til den
sendingen du vil stille inn.
2 Fjern eller endre rekkefølgen av de digitale kanalene som følger:
Fjerne en digital kanal
Trykk på . Etter at det har dukket opp en bekreftelsesmelding, må du trykke på G for
å velge "Ja", og deretter trykke på .
Endre rekkefølgen av de digitale kanalene
Trykk på g, og trykk deretter på F/f for å velge den nye posisjonen for kanalen, og
trykk på G.
3 Trykk på RETURN.
Manuell kanalinnstilling
Stiller inn de digitale kanalene manuelt. Denne funksjonen er tilgjengelig når
"Automatisk kanalinnstilling" er stilt inn på "Egen Antenne".
1 Trykk på tallknappene for å velge det kanalnummeret du vil stille inn
manuelt, og trykk deretter på F/f for å stille inn kanalen.
2 Når de tilgjengelige kanalene er funnet, må du trykke på F/f for å velge
den kanalen du vil lagre, og trykk deretter på .
3 Trykk på F/f for å velge det programnummeret hvor du vil lagre den nye
kanalen, og trykk deretter på .
Gjenta prosedyren over for å stille inn andre kanaler manuelt.
Oppsett for teksting
"Innstillinger for teksting": Når "Nedsatt hørsel" er valgt, vil det kanskje også
vises noen visuelle hjelpemidler sammen med teksten (hvis TV-kanalene kringkaster
slik informasjon).
"Språk for teksting": Velger hvilket språk tekstingen skal være på.
Fortsatt
43 NO
Bruke Menyfunksjonene
Redigere programliste
Fjerner uønskede digitale kanaler som er lagret i TV-en, og endrer rekkefølgen av de
digitale kanalene lagret i TV-en.
1 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil fjerne eller flytte til en ny
posisjon.
Lydinnstilling
"Lydtype": Kobler om til sending for hørselssvekkede når "Nedsatt hørsel" er valgt.
"Lydspråk": Velger det språket som skal brukes for et program. Enkelte digitale
kanaler kan kringkaste flere lydspråk for ett program.
"Lyd for synshemmede": Gjengir visuell informasjon som hørbar beskrivelse
(fortelling), hvis TV-kanalene kringkaster slik informasjon.
"Miksenivå": Justerer utgangsnivået på TV-ens hovedlyd og lydbeskrivelse.
"Dynamisk område": Kompenserer for forskjeller i lydnivå mellom ulike kanaler.
Merk at denne funksjonen kan være uten virkning for enkelte kanaler.
"Optisk ut": Velger det lydsignalet som sendes fra DIGITAL OUT (OPTICAL)terminalen på baksiden av TV-en. Still inn på "Auto" når utstyr som er kompatibelt
med Dolby Digital er tilkoblet, og still inn på "PCM" når ikke-kompatibelt utstyr er
tilkoblet.
Programinfo-modus
"Enkel": Viser programinformasjon med et digitalt banner.
"Full": Viser programinformasjon med et digitalt banner, og viser detaljert
programinformasjon under dette banneret.
Radio visning
Når du hører på en radiosending, vises skjermens bakgrunnsbilde. Du kan velge
fargen på bakgrunnsbildet, eller vise en vilkårlig farge. For å avbryte visningen av
skjermbakgrunnen midlertidig, kan du trykke en hvilken som helst knapp.
Tilgangskontroll
Stiller inn en aldersgrense for programmer. Ethvert program som overskrider
aldersgrensen kan kun ses etter at en PIN-kode er tastet inn på riktig måte.
1 Trykk på tallknappene for å skrive inn din aktuelle PIN-kode.
Hvis du ikke har stilt inn en PIN ennå, vises et inntastingsskjermbilde for PIN-koder.
Følg instruksjonene i "PIN-kode" nedenfor.
2 Trykk på F/f for å velge aldersgrensen eller "Ingen" (ingen
begrensninger), og trykk deretter på .
3 Trykk på RETURN.
PIN-kode
Slik definerer du PIN-koden for første gang
1 Trykk på tallknappene for å skrive inn den nye PIN-koden.
2 Trykk på RETURN.
Endre PIN-koden din
1 Trykk på tallknappene for å skrive inn din aktuelle PIN-kode.
2 Trykk på tallknappene for å skrive inn den nye PIN-koden.
3 Trykk på RETURN.
z
PIN-kode 9999 aksepteres alltid.
44 NO
Teknisk innstilling
"Auto tjenesteoppdat.": Setter TV-en i stand til å registrere og lagre nye digitale
tjenester etter hvert som de blir tilgjengelige.
"Programnedlastning": Setter TV-en i stand til å motta programvareoppdateringer
automatisk, kostnadsfritt gjennom din eksisterende antenne/kabel (når de utgis). Det
anbefales at dette alternativet stilles inn på "På" og at du alltid lar det bli stående slik.
Hvis du ikke vil at programvaren din skal oppdateres, må du stille inn dette
alternativet på "Av".
"Systeminformasjon": Viser den aktuelle programvareversjonen og signalnivået.
"Tidssone": Setter deg i stand til manuelt å velge den tidssonen du befinner deg i,
hvis denne avviker fra standardinnstillingen for landet ditt eller regionen din.
"Automatisk sommertid": Stiller inn om omstillingen mellom sommertid og
vintertid skal foregå automatisk eller ikke.
• "Av": Tiden vises i henhold til tidsforskjellen innstilt i "Tidssone".
• "På": Kobler automatisk om mellom sommertid og vintertid i henhold til kalenderen.
Oppsett av CA-modul
Setter deg i stand til å benytte deg av betalings-TV hvis du skaffer deg en Conditional
Access-modul (CAM) og et visningskort. Se side 20 for plasseringen av kontakten (PCMCIA).
Bruke Menyfunksjonene
45 NO
Tilleggsinformasjon
Spesifikasjoner
Modellbetegnelse
System
Panelsystem
TV-system
Farge/video-system
Kanaldekning
Lydutgang
Inn/ut-kontakter
Antenne/kabel
/
1
/
3/
2 (SmartLink)
4
3/ 4
HDMI IN 5, 6, 8
7
7
7
KDL-40W3000
KDL-46W3000
KDL-52W3000
LCD-skjerm (Liquid Crystal Display)
Analog: Avhengig av valget ditt av land/region: B/G/H, D/K, L, I
Digital: DVB-T/DVB-C
Analog: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (kun Video Inn)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, MPEG-4 HP@L3/L4
Analog: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digital: VHF/UHF
11 W + 11 W
75 ohm ekstern terminal for VHF/UHF
21-pinners scart-kontakt (CENELEC-standard) inkludert audio/video-inngang, RGB-inngang og TV
audio/video-utgang.
21-pinners scart-kontakt (CENELEC-standard) inkludert audio/video-inngang, RGB-inngang, valgbar
audio/video-utgang og SmartLink-grensesnitt.
Støttede formater: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3V synk negativ/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
Lydinngang (phono-kontakter): 500 mVrms, impedans: 47 kilo-ohm
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd: To-kanals lineær PCM
32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bits
Analog lydinngang (phono-kontakter): 500 mVrms, impedans: 47 kilo-ohm (kun HDMI IN 5)
PC-inngang (se side 48)
S-videoinngang (4-pinners mini-DIN)
Videoinngang (phono-kontakt)
Lydinngang (phono-kontakter)
DIGITAL OUT (OPTICAL) (digital, optisk kontakt)/Lydutgang (phono-kontakter)
PC IN
i
PC-inngang (D-sub 15-pinners) (se side 48)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, non Sync on Green/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
PC-audioinngang (minikontakt)
Hodetelefonkontakt
CAM-spor (Conditional Access-modul)
46 NO
Modellbetegnelse
Strøm og annet
Strømforsyning
Skjermstørrelse
Skjermoppløsning
Strømforbruk
Strømforbruk i ventemodus*
Mål (b × h × d) (med bord)
(uten bord)
Vekt
(med bord)
(uten bord)
Tilbehør (inkludert)
Tilleggsutstyr
KDL-40W3000
KDL-46W3000
KDL-52W3000
220–240 V AC, 50 Hz
40 tommer (Ca. 101,6 cm målt
46 tommer (Ca. 116,8 cm målt
diagonalt)
diagonalt)
1920 punkter (horisontalt) × 1080 linjer (vertikalt)
52 tommer (Ca. 132,2 cm målt
diagonalt)
220 W
270 W
305 W
Ca. 992 × 688 × 265 mm
Ca. 1135 × 779 × 306 mm
Ca. 1278 × 874 × 384 mm
Ca. 992 × 643 × 122 mm
Ca. 1135 × 734 × 122 mm
Ca. 1278 × 832 × 123 mm
Ca. 25,5 kg
Ca. 32,5 kg
Ca. 43,5 kg
Ca. 22,0 kg
Ca. 28,5 kg
Ca. 36,0 kg
0,3 W
Se "1: Kontrollere tilbehøret" på side 4.
Veggbrakett SU-WL500
TV-stativ SU-FL62
TV-stativ SU-FL300M
* Spesifisert strømforbruk i hvilemodus oppnås etter at TV-en har avsluttet alle nødvendige interne prosesser.
Konstruksjon og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Tilleggsinformasjon
Fortsatt
47 NO
Referansediagram for PC-inngangssignal
Signaler
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
HDTV
Horisontalt
(piksel)
Vertikalt (linje)
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Standard
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
VESAretningslinjer
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESAretningslinjer
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60,0
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1280
768
60,3
75
1360
768
47,7
60
VESA
1280
1024
64,0
60
VESA
1280
1024
80,0
75
VESA
1920
1080
67,5
60
• Denne TV-ens PC-inngang støtter ikke Sync on Green eller Composite Sync.
• Denne TV-ens PC-inngang støtter ikke linjesprangsignaler.
• For at bildekvaliteten skal bli best mulig, anbefales det at du bruker signalene (med fete typer) i ovenstående diagram med en
vertikal frekvens på 60 Hz fra en PC. Ved bruk av plug-and-play vil en vertikal frekvens på 60 Hz velges automatisk.
48 NO
Feilsøking
Enkelte ørsmå svarte punkter og/eller lyse punkter
vises på skjermen
• Bildet på skjermen bygges opp av bildepunkter. Små
svarte punkter og/eller lyse punkter (piksler) på skjermen
tyder ikke på feil.
Kontroller om indikatoren 1 (standby)
blinker rødt.
Ingen farge i programmene
• Velg "Tilbakestill" (side 28).
Når den blinker
Selvdiagnosefunksjonen er aktivert.
1 Tell antall blink fra 1-indikatoren (standby)
mellom hver pause på to sekunder.
Ingen farger, eller gale farger når du ser på
signaler fra
3- eller 4-kontaktene
• Kontroller tilkoblingen av
3- eller 4-kontaktene, og
sjekk at alle pluggene sitter godt i sine respektive
kontakter.
Indikatoren kan for eksempel blinke tre ganger, fulgt
av en to sekunders pause, fulgt av tre blink igjen, osv.
2
Trykk på 1 på oversiden av TV-en for å slå
den av, koble fra strømkabelen, og informer
forhandleren din eller et Sony servicesenter
om hvordan indikatoren blinker (antall blink).
Når den ikke blinker
1 Kontroller punktene i tabellene under.
2 Hvis dette ikke løser problemet, må du få
kvalifisert personell til å utføre service på TVapparatet.
Bilde
Intet bilde (skjermen er mørk) og ingen lyd
• Kontroller antenne-/kabeltilkoblingen.
• Koble TV-en til strømnettet, og trykk på 1 på oversiden
av TV-en.
• Hvis indikatoren 1 (standby) tennes og lyser rødt, må du
trykke på TV "/1.
Dobbeltbilder eller spøkelsesbilde
• Kontroller antenne-/kabeltilkoblingen.
• Kontroller plasseringen og innrettingen av antennen.
Bare snø eller støy på skjermen
• Kontroller om antennen er brukket eller bøyd.
• Kontroller om antennen er utslitt (normalt etter tre til fem
års bruk, ett til to år ved sjøen).
Forvrengt bilde (prikkete linjer eller striper)
• Hold TV-en unna elektriske støykilder, som f.eks. biler,
motorsykler, hårfønere eller optisk utstyr.
• Når du installerer tilleggsutstyr, må du passe på at det er
noe rom mellom tilleggsutstyret og TV-apparatet.
• Pass på at antennen eller kabelen er tilkoblet med den
inkluderte koaksialkabelen.
• Hold antennekabelen eller kabel-TV-kabelen adskilt fra
andre tilkoblingskabler.
Bildestøy eller lydforstyrrelser når du ser på en TVkanal
• Juster "AFT" (Automatic Fine Tuning) for å få bedre
bildemottak (side 41).
Ingen lyd, men bra bilde
• Trykk på 2 +/– eller % (slå av lyden).
• Kontroller at "Høyttaler" er stilt inn på "TV-høyttaler"
(side 36).
• Ved bruk av HDMI-inngang med Super Audio CD eller
DVD-Audio, vil DIGITAL OUT (Optical) kanskje ikke
produsere noe audiosignal.
Kanaler
Den ønskede kanalen kan ikke velges
• Koble mellom digital og analog modus og velg den
ønskede digitale/analoge kanalen.
Enkelte kanaler er tomme
• Kodet kanal/abonnementskanal. Abonner på betalingsTV.
• Kanalen brukes bare til data (ingen bilder eller lyd).
• Kontakt kringkasteren hvis du trenger nærmere
informasjon om overføringen.
Digitale kanaler vises ikke
• Kontakt en lokal installatør for å finne ut om du kan motta
digitale sendinger i ditt område.
• Oppgrader til en antenne med større forsterkning.
Generelt
TV-apparatet slås av automatisk (TV-apparatet går
til standby-modus)
• Kontroller om "Innsovningsti." er aktivert, eller bekreft
"Varighet"-innstillingen av "På-timer" (side 37).
• Hvis TV-apparatet ikke får noe signal og det ikke betjenes
i løpet av 10 minutter, slås det automatisk over på
standby-modus.
TV-en slår seg på automatisk
• Kontroller om "På-timer" er aktivert (side 37).
Det er ikke mulig å velge enkelte inngangskilder
• Velg "AV-forvalg", og avbryt "Hopp over" for
inngangskilden (side 37).
Fjernkontrollen virker ikke
• Bytt batteriene.
En kanal kan ikke legges til på favorittlisten
• Opptil 999 kanaler kan lagres på favorittlisten.
Fortsatt
49 NO
Tilleggsinformasjon
Intet bilde eller ingen menyinformasjon fra utstyr
tilkoblet scart-kontakten
• Trykk på
/
for å vise listen over det tilkoblede
utstyret, og velg deretter den ønskede inngangen.
• Kontroller tilkoblingen mellom tilleggsutstyret og TVapparatet.
Lyd
Meldingen "Lagre displaymodus: På" vises på
skjermen
• Velg "Nullstill alle" på menyen "Innstilling" (side 39).
Ikke alle kanaler er stilt inn på kabel
• Se etter på support-nettsiden for å finne informasjon om
kabel-TV-leverandører.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
50 NO
Tilleggsinformasjon
51 NO
Introduktion
Tack för att du valde denna Sony-produkt.
Innan du använder TV:n bör du läsa igenom den här
bruksanvisningen noga. Förvara den sedan så att du i
framtiden kan använda den som referens.
Kassering av TV-apparaten
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten
inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället
lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och
produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
För service- och garantiärenden, var vänlig se
separat service- och garantidokument.
Att observera angående digital-TVfunktionen
• Funktioner som hör samman med digital-TV (
)
fungerar bara i länder och områden där det sänds
markbundna digitala DVB-T-signaler (MPEG2 och
MPEG4 AVC) eller där det finns tillgång till kompatibla
DVB-C-kabeltjänster (MPEG2 och MPEG4 AVC). Hör
efter hos din handlare om det går att ta emot DVB-Tsignaler där du bor, eller fråga din kabelleverantör om
deras DVB-C-kabeltjänster passar för den här TV:n.
• Det kan hända att kabelleverantören tar en extra avgift för
sådana tjänster och att du måste gå med på deras villkor.
• Den här TV-apparaten följer DVB-T- och DVB-Cspecifikationerna, men vi kan inte garantera att den även
kommer att vara kompatibel med framtida digitala DVBT-marksändningar och DVB-C-kabelsändningar.
• Det kan hända att somliga digital-TV-funktioner saknas i
somliga länder/områden, och att DVB-C-kabeltjänster
inte fungerar ordentligt med somliga leverantörer.
Se vår kundtjänsts webbsida för en lista över kompatibla
kabelleverantörer:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Varumärkesinformation
•
is a registered trademark of the DVB Project
• HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia
Interface är registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing LLC.
• Adobe är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som
tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra
länder.
• Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby” och symbolen med dubbla D:n är varumärken
som tillhör Dolby Laboratories.
Figurerna i den här bruksanvisningen föreställer
KDL-40X3500 om inget annat anges.
2 SE
Innehållsförteckning
Startguide
4
Säkerhetsinformation ................................................................................................................9
Säkerhetsföreskrifter ...............................................................................................................11
Översikt över fjärrkontrollen................................................................................................12
Översikt över TV-knapparna och indikatorerna .................................................................14
Se på TV
Se på TV .................................................................................................................................15
Hur man använder den digitala elektroniska programguiden (EPG)
...............................18
Hur man använder den digitala favoritlistan
....................................................................20
Använda extrautrustning
Ansluta extrautrustning ...........................................................................................................21
Titta på bilder från ansluten utrustning....................................................................................23
Använda fjärrkontrollen ...........................................................................................................24
HDMI-styrning .........................................................................................................................27
Använda menyfunktionerna
Navigering i menyerna ............................................................................................................28
Bildmenyn ...............................................................................................................................29
Ljudmenyn...............................................................................................................................31
Skärmkontrollmenyn (utom för signaler från en dator)............................................................33
Skärmkontrollmenyn (för signaler som matas in från en dator) ..............................................35
Videoinställningsmenyn ..........................................................................................................36
Ljudinställningsmenyn.............................................................................................................38
Inställningsmenyn ...................................................................................................................39
Den analoga inställningsmenyn ..............................................................................................42
Den digitala inställningsmenyn
........................................................................................45
Övrig information
Tekniska data..........................................................................................................................48
Felsökning...............................................................................................................................50
: endast för digitala kanaler
3 SE
SE
Startguide
1: Kontrollera
tillbehören
Nätkabel (typ C-6)* (1)
2: Montera TV:n på
stativet (utom för KDL52W3000)
Koaxialkabel* (1)
PC-kabel* (1)
Stödrem (1) och skruvar (2)
Stativ (1) och skruvar (4) (endast för KDL-46W3000/
40W3000)
Fjärrkontroll RM-ED010 (1)
Storlek AA-batterier (typ R6) (2)
* Ta inte bort ferritkärnorna.
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
Tryck ned och skjut undan locket.
~
• Var noga med att sätta i batterierna åt rätt håll (+ / –).
• Använd inte olika typer av batterier tillsammans och
blanda inte gamla och nya batterier.
• Kassera batterier enligt gällande miljöbestämmelser.
I vissa regioner kan särskilda bestämmelser gälla för
kassering av batterier. Rådfråga de lokala myndigheterna.
• Hantera fjärrkontrollen försiktigt. Se till att inte tappa eller
trampa på den och spill inga vätskor på den.
• Placera inte fjärrkontrollen i närheten av värmekällor, i
direkt solljus eller i ett fuktigt rum.
1
Placera TV:n på stället genom att passa in
skruvhålslinjerna över stället på det sätt
som visas i figuren.
2
Fäst TV:n i stativet med hjälp av de
medföljande skruvarna.
~
• Den här TV:n är mycket tung, så det krävs minst två
personer för att placera den på stativet.
• Om du använder en elektrisk skruvdragare så ställ in
åtdragningsmomentet på ungefär 1,5 Nm.
• Om TV:n ska monteras på väggen, så utför steg 1 för att
förhindra att TV-panelen välter.
4 SE
4: För att förhindra att
TV:n välter
Startguide
3: Ansluta en antenn/
kabel/
videobandspelare
Ansluta en antenn/kabel
Koaxialkabel (medföljer)
Markbunden
signal eller kabel
Nätkabel
(medföljer)
Ansluta en antenn/kabel och en videobandspelare
Nätkabel
(medföljer)
Koaxialkabel
(medföljer)
Markbunden
signal eller kabel
Scartkabel (medföljer ej)
Koaxialkabel
(medföljer ej)
Videobandspelare
5 SE
5: Bunta ihop kablarna
6: Grundinställningar
~
3, 4, 6, 7
3, 4, 6, 7
9
Kabelhållarens hake går att öppna från båda sidorna
beroende på hur den är fastsatt.
Välja språk och land/område
1
Anslut TV:n till nätuttaget (220–240 V
växelström, 50 Hz).
2
Tryck på 1 på TV:ns ovankant.
När du slår på TV:n för första gången visas
Språkmenyn (Language) på skärmen.
6 SE
3
Tryck på F/f för att ange i vilket land/
vilken område du använder TV:n, och tryck
sedan på .
7
Tryck på F/f för att välja ”Egen antenn”
eller ”Kabel-TV”, och tryck sedan på .
Om du väljer ”Kabel-TV” tänds skärmen för val
av avsökningstyp. Se ”För att ställa in TV:n för
digital kabelanslutning” på sidan 7.
TV:n börjar söka efter alla tillgängliga digitala
kanaler, och därefter alla tillgängliga analoga
kanaler. Detta kan ta en liten stund, men tryck inte
på några knappar på TV:n eller fjärrkontrollen
medan sökningen pågår.
Om det tänds ett meddelande om att bekräfta
antennanslutningen
TV:n hittade inga digitala eller analoga kanaler.
Kontrollera alla antennanslutningar och tryck på
för att starta den automatiska inställningen
igen.
8
När kanalsorteringsmenyn tänds på
skärmen så följ proceduren i avsnittet
”Kanalsortering” på sidan 42.
Om du inte vill ändra ordningen som de analoga
kanalerna är lagrade i TV:n så gå vidare till nästa
steg.
9
Tryck på MENU för att avsluta.
Alla tillgängliga kanaler har nu ställts in för TV:n.
~
Om det land/område där TV:n ska användas inte
visas på listan så välj ”–” i stället för land/område.
Automatisk inställning av TV:n
5
Sätt i en förinspelad videokassett i
videobandspelaren som är ansluten till
TV:n (sidan 5) och börja spela upp den
innan du sätter igång den automatiska
kanalinställningen på TV:n.
Under den automatiska kanalinställningen letar
TV:n upp och lagrar videokanalen i minnet.
Om ingen videobandspelare är ansluten till TV:n
kan du hoppa över detta steg.
6
Tryck på G/g för att välja ”OK”, och tryck
sedan på .
Om det inte går att ta emot några digitala kanaler, eller om du
ställer in ett land/område där det inte förekommer några
digitala sändningar i steg 4 (sidan 7), måste du ställa klockan
efter att du har utfört steg 9.
För att ställa in TV:n för digital
kabelanslutning
1
2
Tryck på F/f för att välja ”Typ av
kanalsökning”, och tryck sedan på
.
Tryck på F/f för att välja ”Snabb sökning”
eller ”Fullständig sökning”, och tryck sedan
på .
”Snabb sökning”: Kanalerna ställs in enligt
kabelleverantörens information inom den utsända
signalen. Den rekommenderade inställningen för
punkterna ”Frekvens”, ”Nätverks-ID” och
”Symbolhastighet” är ”Auto” om inte din
kabelleverantör har gett dig andra specifika
värden att använda. Vi rekommenderar att du
använder ”Snabb sökning” för snabbinställning av
kanalerna om din kabelleverantör stödjer det.
”Fullständig sökning”: Alla tillgängliga kanaler
ställs in och lagras i minnet. Denna procedur kan
ta en liten stund. Vi rekommenderar att du
använder det här alternativet om din
kabelleverantör inte stödjer ”Snabb sökning”.
Se vår kundtjänsts webbsida för närmare
information om kabelleverantörer som stöder
denna tjänst:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Forts.
7 SE
Startguide
4
Tryck på F/f/G/g för att välja språk på
menyn, och tryck sedan på .
3
Tryck på G/g/f för att välja ”Starta”, och
tryck sedan på .
TV:n börjar söka efter kanaler. Tryck inte på
några knappar på TV:n eller fjärrkontrollen.
~
Somliga kabelleverantörer stödjer inte ”Snabb sökning”. Om
inga kanaler upptäcks under ”Snabb sökning” så utför
”Fullständig sökning”.
8 SE
Avtagning av
bordsstativet från TV:n
~
Ta aldrig av bordsstativet av någon annan anledning än för
att montera TV:n på väggen eller på TV-stativet som säljs
separat.
Monterad på stativ
Säkerhetsinformation
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Installation
Installera och använd TV:n enligt följande
anvisningar för att undvika brandrisk, elektriska stötar
eller skador på person eller egendom.
Installation
• TV:n bör placeras nära ett lätt åtkomligt eluttag.
• Placera TV:n på en stabil och plan yta.
• Endast en behörig servicetekniker får utföra
vägginstallationer.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi bestämt att du endast
använder tillbehör från Sony, inklusive:
KDL-52W3000/46W3000/40W3000:
– Väggfäste SU-WL500
KDL-52W3000/46W3000/40W3000:
– Golvstativ SU-FL62
KDL-46W3000/40W3000:
– TV-stativ SU-FL300M
Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt TV:n.
• För att säkerställa korrekt ventilation och förhindra
ansamling av damm eller smuts:
– Lägg inte TV:n platt ned och installera den inte uppoch-ned, bakvänd eller vänd sidledes.
– Placera inte TV:n på en hylla eller matta, i en säng eller
i en garderob.
– Täck inte över TV:n med tyg såsom gardiner och lägg
inte tidningar och liknande på den.
– Installera inte TV:n såsom figurerna nedan visar.
Luften kan inte cirkulera fritt.
Vägg
Transport
• Lossa alla kablar från
TV:n innan du
transporterar den.
• Det krävs två eller tre
personer för att bära en stor
TV-apparat.
• När du transporterar TV:n
för hand, håll den såsom
visas till höger. Tryck inte
på LCD-panelen.
• Håll TV:n i ett fast grepp
undertill när du lyfter eller
flyttar den.
• Se till att TV:n inte utsätts
för stötar eller kraftiga
Var noga med att hålla
vibrationer när den
under panelen, och inte
transporteras.
under den
• Du bör använda
framskjutande delen.
originalkartongen och dess
emballage när du sänder in TV:n för reparation eller om du
flyttar.
Ventilation
• Täck inte för och stoppa inte in några föremål i TV:ns
ventilationshål.
• Lämna fritt utrymme runt TV:n enligt nedanstående figur.
• Vi rekommenderar bestämt att du använder Sonys
väggfäste för att säkerställa tillräcklig luftcirkulation.
Monterad på väggen
Nätkabel
Hantera nätkabeln och eluttaget enligt följande
anvisningar för att undvika brandrisk, elektriska stötar
eller skador på person eller egendom:
– Anslut TV:n med en jordad kontakt med tre ledare till
ett jordat eluttag.
– Använd endast nätkablar från Sony och inga andra
märken.
– För in stickkontakten hela vägen i eluttaget.
– Anslut TV:n till ett eluttag som levererar 220-240 volt
AC.
– För din egen säkerhet, lossa nätkabeln från eluttaget
före ledningsdragning och se till att du inte snavar på
kablarna.
– Lossa nätkabeln från eluttaget innan du flyttar TV:n
eller utför något arbete på den.
– Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor.
– Lossa stickkontakten från eluttaget och rengör den
regelbundet. Om kontakten täcks med damm och tar
upp fukt kan isoleringen försämras, vilket kan orsaka
brand.
Anmärkningar
30 cm
10 cm
Vägg
10 cm
10 cm
Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt TV:n.
• Använd inte medföljande nätkabel tillsammans med
annan utrustning.
• Kläm, böj eller vrid inte nätkabeln för mycket. Ledarna
inne i kabeln kan exponeras eller gå av.
• Modifiera inte nätkabeln.
• Ställ inga tunga föremål på nätkabeln.
• Dra inte i själva kabeln när du lossar nätkabeln från
eluttaget - ta tag i stickkontakten.
• Anslut inte alltför många apparater till ett och samma
eluttag.
• Använd inte eluttag som inte passar till stickkontakten.
Forts.
9 SE
Förbjuden användning
Barnens säkerhet
Installera inte och använd inte TV:n på platser eller i
miljöer/situationer som beskrivs nedan. Annars kan
felfunktioner uppstå i TV:n som kan orsaka
brandtillbud, elektriska stötar eller skador på person
eller egendom.
• Se till att inte barn klättrar på TV:n.
• Håll små tillbehör utom räckhåll för barn så att de inte
råkar sväljas av misstag.
Platser:
Utomhus (i direkt solsken), på stranden, i en båt eller någon
annan typ av fartyg, i ett fordon, på sjukvårdsinrättningar, på
ostadiga platser, nära vatten, regn, fukt eller rök.
Stäng av TV:n och lossa omedelbart stickkontakten
från eluttaget om något av följande problem uppstår.
Kontakta din återförsäljare eller ett Sony servicecenter
för att få TV:n undersökt av en behörig servicetekniker.
Miljöer:
Om:
Platser som är mycket varma, fuktiga eller dammiga, där
insekter kan sig in i TV:n, där TV:n kan utsättas för
mekaniska vibrationer eller i närheten av brinnande föremål
(t.ex. levande ljus). TV-apparaten får inte utsättas för dropp
eller stänk och vätskebehållare såsom vaser får inte ställas på
den.
Situationer:
Använd inte TV:n med våta händer, när TV:ns hölje är
demonterat eller med tillbehör som inte rekommenderas av
tillverkaren. Koppla loss TV:n från eluttaget och antennen
när det åskar.
Trasiga delar:
• Kasta aldrig något mot TV:n. Skärmglaset kan gå sönder
och orsaka allvarliga personskador.
• Om TV:ns hölje spricker, koppla loss TV:n från eluttaget
innan du tar i den. Annars föreligger risk för elektriska
stötar.
När TV:n inte används
• Om du inte tänker använda TV:n på flera dagar bör du
koppla loss TV:n från eluttaget av miljö- och
säkerhetsskäl.
• Eftersom TV-apparaten inte kopplas bort från
nätspänningen när du endast stänger av den måste du även
lossa stickkontakten från eluttaget för att helt koppla bort
TV:n.
• Vissa TV-apparater kan dock ha funktioner som kräver att
TV:n står kvar i standby-läge för att den skall fungera
korrekt. Instruktionerna i denna bruksanvisning
informerar dig om detta.
10 SE
Om följande problem uppstår...
– Nätkabeln skadas.
– Eluttaget inte passar till stickkontakten.
– TV-apparaten skadas genom att den tappas, utsätts för
hårda stötar eller genom att föremål kastas på den.
– Vätska eller något föremål råkar hamna i höljets
öppningar.
Säkerhetsföreskrifter
Se på TV
• Du bör titta på TV i ett rum med måttlig belysning. TVtittande i dålig belysning eller under långa perioder
påfrestar ögonen.
• När du använder hörlurar, ställ in ljudvolymen på en
måttlig nivå så att du inte skadar din hörsel.
LCD-skärm
• Trots att LCD-skärmen är tillverkad med högteknologisk
precision och 99,99 procent eller mer av bildpunkterna är
effektiva kan svarta punkter eller färgade punkter (röda,
blå eller gröna) framträda konstant på LCD-skärmen.
Detta är en strukturell egenskap hos LCD-skärmar och
indikerar inte något fel.
• Tryck inte på och repa inte frontfiltret. Placera inte heller
några föremål ovanpå denna TV-apparat. Bilden kan bli
ojämn och LCD-skärmen kan skadas.
• Om TV:n används på en kall plats kan fläckar framträda i
bilden eller bilden kan bli mörk. Detta indikerar inte
någon felfunktion. Fenomenet försvinner när
temperaturen stiger till normal nivå.
• En spökbild kan uppstå om en stillbild ligger kvar på
skärmen under en längre tid. Den försvinner troligtvis
efter en stund.
• Bildskärmen och höljet blir varma när TV:n används.
Detta är inget fel.
• LCD-skärmen innehåller en liten mängd flytande
kristaller och kvicksilver. Lysrören som används i TV:n
innehåller också kvicksilver. Kassera TV:n enligt lokala
lagar och bestämmelser.
Hantering och rengöring av TV:ns bildskärm/hölje
Var noga med att lossa nätkabeln från eluttaget före
rengöring.
Observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika
degradering av material eller skärmens ytskikt.
• Använd en mjuk duk när du dammar av bildskärmen/
höljet. Smuts som är svår att få bort kan du avlägsna
genom att fukta duken med ett milt, utspätt
rengöringsmedel.
• Använd aldrig skurdukar med slipmedel, alkaliska eller
sura rengöringsmedel, skurpulver eller skarpa
lösningsmedel såsom alkohol, bensin, thinner eller
insektsspray. Om sådana material används, eller vid
långvarig kontakt med gummi- eller vinylmaterial, kan
skärmens ytskikt och höljet skadas.
• När du justerar TV:ns vinkel, rör den försiktigt så att TV:n
inte flyttar sig eller glider av stativet.
Extra utrustning
Håll extra tillbehör och utrustning som avger
elektromagnetisk strålning på avstånd från TV:n. Annars kan
bildstörningar och/eller akustiskt brus uppstå.
11 SE
Översikt över fjärrkontrollen
1 TV "/1 — TV standby
Ställer TV:n på och av från standby-läge.
2 Sifferknappar
• I TV-läge: Används för att välja kanal. För kanalnummer från och med 10
måste man snabbt mata in den andra respektive tredje siffran.
• I textläge: Mata in sidnumret för att välja sida.
3
— Föregående kanal
Används för att återgå till den kanal man tittade på innan (i mer än fem
sekunder).
4
5
— Skärmläge (sidan 16)
— Frysa bilden (sidan 15)
Används för att frysa bilden på TV-skärmen.
6
/
— Ingångsväljare / Text-halt
• I TV-läge (sidan 23): Används för att välja ingångskälla bland utrustning
som är ansluten till TV:ns ingångar.
• I textläge (sidan 16): Används för att frysa den nuvarande sidan.
7
F/f/G/g/
(sidan 15, 28)
8 TOOLS (sidan 16, 23)
Används för att välja olika visningsalternativ och ändra/justera
inställningarna i förhållande till olika sorters material och skärmformat.
9 MENU (sidan 28)
0 PROG +/–/
/
• I TV-läge (sidan 15): Används för att välja nästa (+) eller föregående (–)
kanal.
• I text-läge (sidan 16): Används för att välja nästa ( ) eller föregående
( ) sida.
qa % — Avstängning av ljudet (sidan 15, 23)
qs 2 +/– — Volym (sidan 23)
qd THEATRE
Används för att slå på och stänga av Theatre Mode-funktionen. När Theatre
Mode-funktionen är påslagen ställs automatiskt bästa möjliga ljud (om TV:n
är ansluten till en ljudanläggning via en HDMI-kabel) och bild in för
filmbaserat material.
z
När man stänger av TV:n stängs även Theatre Mode-funktionen av.
12 SE
qf RETURN /
Används för att återvända till föregående skärm bland menyerna.
qg
— EPG (Digital elektronisk programguide) (sidan 18)
qh Färgade knappar (sidan 16, 18, 20)
qj DIGITAL/ANALOG — TV-läge (sidan 15)
qk A/B — Ljudkanalsval (sidan 32)
ql / — Text (sidan 16)
w; LIGHT
Tänder knapparna på fjärrkontrollen så att de går lätt att se även om det är
mörkt i rummet.
wa
/
— Info / Visa text
• I det digitala läget: Används för att se kortfattad information om det
program du håller på att titta på.
• I det analoga läget: Används för att se information som t.ex. nuvarande
kanalnummer och skärmformat.
• I textläget (sidan 16): Används för att se dold information (t.ex. svar till
frågesport).
ws Knappar för styrning av extrautrustning
Se sidan 24.
z
Sifferknapp 5 och knapparna H, PROG + och A/B har en liten knopp som känns med
fingret. Använd knopparna som hjälp när du styr TV-apparaten.
13 SE
Översikt över TV-knapparna och indikatorerna
1 1 — Strömbrytare
Används för att slå på och stänga av TV-apparaten.
~
För att stänga av och frånkoppla TV:n helt måste du
lossa stickkontakten från eluttaget.
2 PROG +/–/
/
• I TV-läge: Används för att välja nästa (+) eller
föregående (–) kanal.
• På TV-menyn: Används för att hoppa uppåt ( )
eller nedåt ( ) bland alternativen.
3 2 +/–/
/
• I TV-läge: Används för att höja (+) eller sänka (–)
volymen.
• På TV-menyn: Används för att hoppa åt höger
( ) eller vänster ( ) bland alternativen.
/
4
— Ingångsval / OK
• I TV-läge (sidan 23): Används för att välja
ingångskälla bland utrustning som är ansluten till
TV:ns ingångar.
• På TV-menyn: Används för att välja meny eller
inställningsalternativ, samt för att bekräfta
inställningen.
(sidan 28)
5
— Bilden släckt-indikator / timerindikator
6
• Lyser grönt när bilden är avstängd (sidan 40).
• Lyser orange när timern är inställd (sidan 39).
7 1 — Standbyindikator
Lyser rött när TV:n är i standbyläge.
8 "
— Ström / timerinspelningsindikator
• Lyser grönt när TV:n är påslagen.
• Lyser orange när en timerinspelning är inställd
(sidan 18).
• Lyser rött under timerinspelning.
9 Fjärrkontrollsensor / ljussensor (sidan 40)
• Tar emot infraröda signaler från fjärrkontrollen.
• Täck inte för sensorn, eftersom det kan hända att
den inte fungerar i så fall.
~
Kontrollera att TV-apparaten är helt avstängd innan du drar
ut stickkontakten ur vägguttaget. Om man drar ut
stickkontakten medan TV:n är påslagen kan det hända att
indikatorn fortsätter att lysa eller att det blir fel på TV:n.
14 SE
Se på TV
Se på TV
3
Tryck på sifferknapparna eller PROG +/–
för att välja TV-kanal.
:
:
:
:
HD-tjänst
Radiotjänst
Kodad tjänst/betaltjänst
Det finns textning
:
3
2
Det finns textning för hörselskadade
:
Det finns flera olika ljudspråk
: Rekommenderad lägsta ålder för nuvarande
program (från 4 till 18 år)
: Barnlås
c (rött):
Det nuvarande programmet håller på att spelas
in
Ytterligare funktioner
För att
Tryck på
Frysa bilden
(Bildfrysning)
.
Tryck en gång till för att återgå
till det vanliga TV-läget.
~
Detta fungerar inte för signaler som
matas in från en dator.
3
1
Komma åt
Programindextabellen (endast i det
analoga läget)
Tryck på 1 på TV:ns ovankant för att slå
på TV:n.
Om TV:n är i standbyläge (1 (standby)indikatorn på TV:ns frontpanel lyser rött) så tryck
på TV "/1 på fjärrkontrollen för att slå på TV:n.
2
Se den digitala
.
favoritlistan (endast i Se sidan 20 för närmare detaljer.
det digitala läget)
Stänga av ljudet
%.
Tryck en gång till för att
återställa.
Slå på TV:n utan
ljud från
standbyläget
%.
Tryck på DIGITAL/ANALOG för att växla
mellan det digitala och det analoga läget.
Vilka kanaler som går att titta på beror på vilket
läge som är inställt.
.
För att välja en analog kanal
trycker man på F/f och därefter
på .
Forts.
15 SE
Se på TV
För kanalnummer från och med 10 matar man
snabbt in den andra respektive tredje siffran.
För att välja en digital kanal med hjälp av den
digitala elektroniska programguiden (EPG), se
sidan 18.
I det digitala läget
Ett informationsfält tänds tillfälligt. Följande
ikoner kan visas i det fältet.
Komma åt Text-TV
Tryck på /. Varje gång du trycker på / ändras
skärmen i följande ordning:
Text och TV-bild t Text t Ingen text (lämna
texttjänsten)
Tryck på sifferknapparna eller / för att välja en
sida.
Tryck på
/ för att frysa en sida.
Tryck på / för att visa dold information.
14:9*
Bilden visas i
förhållandet 14:9 i rätt
proportioner. Det
uppstår en svart ram
runt bilden.
* Bilden kan komma att skäras av i över- och underkanten.
~
z
• Det går även att hoppa direkt till en viss sida genom att
välja det sidnumret på skärmen. Tryck på
och F/f/G/
g för att välja sidnummer, och tryck sedan på .
• När fyra färgade poster visas längst ner på Text-TV-sidan
är Fastext tillgängligt. Med Fastext kan du snabbt och
enkelt öppna sidor. Tryck på knappen med motsvarande
färg för att öppna sidan.
För att ändra skärmformatet för hand så att
det passar till ett visst program
Tryck upprepade gånger på
skärmformat.
för att välja önskat
SmartZoom*
Bilden visas i det
vanliga förhållandet
4:3 med en imiterad
bredbildseffekt. 4:3bilden dras ut för att
fylla hela skärmen.
Det kan hända att somliga tecken och/eller bokstäver längst
upp och längst ned i bilden inte går att se i läget
”SmartZoom”. I så fall kan du välja ”Vertikal storlek” på
”Skärmkontroll”-menyn och justera bildens höjd så att texten
syns.
z
• När punkten ”Autoformat” är inställd på ”På” väljer TV:n
automatiskt det lämpligaste läget i förhållande till
sändningen (sidan 33).
• Det går att justera bildens position när ”SmartZoom”
(50Hz), ”Zoom” eller ”14:9” är valt. Tryck på F/f för att
flytta bilden upp eller ner (t.ex. för att läsa textningen).
• Välj ”SmartZoom” eller ”Zoom” för att justera för bilder i
720p-, 1080i- eller 1080p-format som blir avskurna i
kanterna.
Verktygsmenyn
Tryck på TOOLS för att se följande alternativ medan
du tittar på ett TV-program.
Inställningsmöjligheter
Beskrivning
Stäng
Stänger Verktygsmenyn.
Bildinställning
Se sidan 29.
Ljudläge
Se sidan 31.
Högtalare
Se sidan 38.
PAP
Se sidan 23.
Audiospråk (endast i
det digitala läget)
Se sidan 46.
Inställning av textning
(endast i det digitala
läget)
Se sidan 45.
Digitala favoriter
(endast i det digitala
läget)
Se sidan 20.
i Volym
Se sidan 38.
Avstängn.timer
Se sidan 39.
Energisparläge
Se sidan 40.
4:3
Bilden visas i det
vanliga förhållandet
4:3 (t.ex. TV utan
bredbild) i rätt
proportioner.
Wide
Bilden visas i bredbild
(16:9) i rätt
proportioner.
Zoom*
Filmer (i letter boxformat) visas i rätt
proportioner.
Automatisk
Används för att gå över till det
klockinställning (endast digitala läget och ladda ner
i det analoga läget)
rätt tid.
16 SE
Inställningsmöjligheter
Systeminformation
(endast i det digitala
läget)
Beskrivning
Används för att se
systeminformationsskärmen.
Se på TV
17 SE
Hur man använder den digitala elektroniska
programguiden (EPG)
*
1
2
Tryck på
i det digitala läget.
Utför önskad manöver enligt vad som
beskrivs i nedanstående tabell eller på
skärmen.
Digital elektronisk programguide (EPG)
* Denna funktion kan saknas i somliga länder/områden.
För att
Gör så här
Titta på ett program
Tryck på F/f/G/g för att välja program, och tryck sedan på
Släcka EPG
Tryck på
Sortera programinformationen efter
kategori
– Kategorilista
1 Tryck på den blå knappen.
2 Tryck på F/f för att välja kategori, och tryck sedan på
Ställa in ett program för inspelning
– Timerinspelning
1 Tryck på F/f/G/g för att välja programmet du vill spela in och
tryck sedan på / .
2 Tryck på F/f för att välja ”Timerinspelning”.
3 Tryck på
för att ställa in TV:ns och videobandspelarens
timrar.
.
.
.
De kategorier det går att välja bland inkluderar:
”Alla kategorier”, ”Radio”: Innehåller alla tillgängliga kanaler.
Andra kategorinamn (t.ex. ”Nyheter”): Alla program i vald kategori
listas.
En röd c-symbol tänds vid informationen för det programmet.
-indikatorn på TV:ns frontpanel tänds och lyser orange.
z
Ovanstående procedur kan användas även om programmet du vill spela in redan
har börjat.
Ställa in ett program som ska visas
automatiskt på skärmen så fort det
startar
– Påminnelse
18 SE
1 Tryck på F/f/G/g för att välja det framtida program som du vill
titta på, och tryck sedan på / .
2 Tryck på F/f för att välja ”Påminnelse”, och tryck sedan på .
Symbolen c tänds vid informationen för det programmet. -indikatorn på
TV:ns frontpanel tänds och lyser orange.
~
Om du ställer TV:n i standbyläge slås den automatiskt på när det programmet
ska starta.
Gör så här
Ställa in tidpunkten och datumet för ett
program som du vill spela in
– Manuell timerinspelning
1 Tryck på / .
2 Tryck på F/f för att välja ”Manuell timerinspelning”, och tryck
sedan på .
3 Tryck på F/f för att välja datum, och tryck sedan på g.
4 Ställ in starttiden och stopptiden på samma sätt som i steg 3.
5 Tryck på F/f för att välja program, och tryck sedan på .
6 Tryck på
för att ställa in TV:ns och videobandspelarens
timrar.
-indikatorn på TV:ns frontpanel tänds och lyser orange.
Ta bort en inspelning/påminnelse
– Timerlista
1 Tryck på / .
2 Tryck på F/f för att välja ”Timerlista”, och tryck sedan på .
3 Tryck på F/f för att välja det program du vill ta bort, och tryck
sedan på .
4 Tryck på F/f för att välja ”Avbryt timer”, och tryck sedan på .
Ett meddelande tänds för att bekräfta att du vill stänga av det programmet.
5 Tryck på G/g för att välja ”Ja”, och tryck sedan på
bekräfta.
för att
~
• Det går bara att ställa in videobandspelare som är SmartLink-kompatibla på timerinspelning via TV:n. Om din videobandspelare
inte är SmartLink-kompatibel tänds ett meddelande för att påminna dig om att du måste ställa in videobandspelarens timer.
• När en inspelning väl har påbörjats går det att ställa TV:n i standbyläge, men stäng inte av TV:n helt eftersom inspelningen då
avbryts.
• Om en åldersbegränsning för program är inställd tänds ett meddelande där du ombeds att mata in din PIN-kod på skärmen. Se
”Barnlås” på sidan 46 för närmare detaljer.
19 SE
Se på TV
För att
Hur man använder den digitala favoritlistan
*
Med hjälp av Favoritfunktionen kan du ange upp till
fyra olika listor över dina favoritkanaler.
1
2
Tryck på MENU.
3
Utför önskad manöver enligt vad som
beskrivs i nedanstående tabell eller på
skärmen.
Digital favoritlista
Tryck på F/f för att välja ”Digitala
favoriter”, och tryck sedan på .
* Denna funktion kan saknas i somliga länder/områden.
För att
Gör så här
Skapa din Favoritlista för första gången
1 Tryck på för att välja ”Ja”.
2 Tryck på den gula knappen för att välja Favoritlistan.
3 Tryck på F/f för att välja den kanal som du vill lägga till, och
tryck sedan på .
Kanaler som är lagrade på Favoritlistan markeras med symbolen
.
Titta på en kanal
1 Tryck på den gula knappen för att navigera bland dina
Favoritlistor.
2 Tryck på
medan du väljer kanal.
Släcka Favoritlistan
Tryck på RETURN.
Lägga till eller ta bort kanaler på den
Favoritlista som håller på att redigeras
1 Tryck på den blå knappen.
2 Tryck på den gula knappen för att välja den Favoritlista som du
vill redigera.
3 Tryck på F/f för att välja den kanal som du vill lägga till eller ta
bort, och tryck sedan på .
Ta bort alla kanaler från den nuvarande
Favoritlistan
1 Tryck på den blå knappen.
2 Tryck på den gula knappen för att välja den Favoritlista som du
vill redigera.
3 Tryck på den blå knappen.
4 Tryck på G/g för att välja ”Ja”, och tryck sedan på för att
bekräfta.
20 SE
Använda extrautrustning
Ansluta extrautrustning
Du kan ansluta ett stort utbud av extrautrustning till TV:n.
DVD-spelare med komponentutgångar
PC
Digital ljudkomponent
Stereoanläggning
DVD-brännare
Videobandspelare
DVD-spelare
Använda extrautrustning
TV-spelkonsol
Dekoder
DVD-spelare
Blu-ray-skivspelare
Ljudanläggning
Dekoder
PC (HDMI-utgång)
Endast för
servicebruk
CAM-kort
Hörlurar
Videokamera
Videokamera
Digital stillbildskamera
(HDMI-utgång)
PC (HDMI-utgång)
DVD-spelare
Blu-ray-skivspelare
Ljudanläggning
Forts.
21 SE
Anslut till
Ingångssymbol på
skärmen
Beskrivning
A
/
1
AV1 eller
AV1
När en dekoder är ansluten matas kodade signaler från TVmottagaren ut till dekodern, och avkodade signaler matas in
från dekodern.
B
/
2
AV2 eller
AV2
SmartLink är en direktlänk mellan TV:n och en
videobandspelare/DVD-brännare.
/
3 eller
AV3 eller
AV4
C
/
4
D DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Använd en optisk ljudkabel.
E
Används för att höra ljudet från TV:n via en ljudanläggning.
F PC IN
/
PC
G HDMI IN 5 eller 6
K HDMI IN 8
Vi rekommenderar att du använder den medföljande PC-kabeln
med ferritkärnor.
AV5,
AV8
AV6 eller
Digitala videosignaler och ljudsignaler matas in från
utrustningen.
När utrustning som är kompatibel med HDMI-styrning är
ansluten går det att kommunicera med den anslutna
utrustningen. Se sidan 40 angående hur man ställer in den
kommunikationen.
Om apparaten har ett DVI-uttag så koppla ihop det med HDMI
IN 5-uttaget med hjälp av en DVI - HDMI-adapter (medföljer
ej), och anslut apparatens ljudutgångar till ljudingångarna
bland HDMI IN 5-uttagen.
~
• HDMI-uttagen har bara stöd för insignaler i följande
videoformat: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p och
1080/24p. Se sidan 49 angående PC-bildingångarna.
• Var noga med att bara använda en HDMI-kabel som är märkt
med HDMI-logon.
• Vid anslutning av en ljudanläggning som är kompatibel med
HDMI, ska den anslutas till uttaget DIGITAL OUT (OPTICAL).
H CAM
(Conditional Access
Module)
Används för betal-TV-tjänster. Se bruksanvisningen till CAMkortet för närmare detaljer.
Ta bort atrappkortet från CAM-facket innan du sätter i ditt
CAM-kort. Stäng av TV:n innan du sätter i CAM-kortet i
CAM-facket. Om du inte tänker använda CAM-modulen
rekommenderar vi att du låter atrappkortet sitta kvar i CAMfacket.
~
CAM stöds inte i alla länder/områden. Hör efter hos en auktoriserad
TV-handlare.
I Hörlurar
J
och
22 SE
7 eller
7
Används för att lyssna på ljudet från TV:n via ett par hörlurar.
7,
AV7 eller
AV7
Anslut inte en videokamera till både videouttaget
7 och
S videouttaget
7 samtidigt, eftersom det kan leda till
störningar. Om du ansluter en apparat med mono-ljud så
använd
7 L-uttaget.
Verktygsmenyn
Titta på bilder från
ansluten utrustning
Tryck på TOOLS för att se följande alternativ när
bilden från en ansluten komponent visas.
Beskrivning
Stäng
Stänger Verktygsmenyn.
Bildinställning
Se sidan 29.
För utrustning som är ansluten till scart-uttagen via
en helt ansluten 21-stifts scartkabel (sidan 21)
Starta uppspelningen på den anslutna utrustningen.
Bilden från den anslutna utrustningen visas på
skärmen.
Ljudläge
Se sidan 31.
Högtalare
Se sidan 38.
PAP (utom i
datoringångsläget)
Se sidan 23.
För en automatiskt inställd videobandspelare
(sidan 7)
Tryck på PROG +/– i det analoga läget för att välja
videokanalen, eller använd sifferknapparna.
PIP (endast i
datoringångsläget)
Se sidan 24.
Autom.justering
(endast i
datoringångsläget)
Se sidan 35.
Horisontellt läge
(endast i
datoringångsläget)
Se sidan 35.
i Volym
Se sidan 38.
Starta den anslutna utrustningen och utför
sedan något av följande.
För övrig ansluten utrustning (sidan 21)
Tryck på
/ för att se en lista över de anslutna
komponenterna. Tryck på F/f för att välja önskad
ingångskälla, och tryck sedan på . (Om du inte gör
något inom 2 sekunder efter det att du tryckte på F/f
väljs automatiskt det alternativ som visas med
omvänd färg.)
När en ingång är inställd på ”Hoppa över” under ”AV
namn”-menyn på undermenyn ”Inställningar”-menyn
(sidan 39) visas inte den ingången på listan.
Ytterligare funktioner
Använda extrautrustning
Inställningsmöjligheter
Avstängn.timer (utom Se sidan 39.
i datoringångsläget)
Energisparläge
Se sidan 40.
Automatisk
klockinställning
Används för att gå över till det
digitala läget och ladda ner rätt
tid.
För att
Gör så här
Återgå till det vanliga
TV-läget
Tryck på DIGITAL/
ANALOG.
För att se två bilder samtidigt
– PAP (Bild och bild)
Komma åt
indextabellen för
insignaler (utom i det
analoga läget)
Tryck på
för att se
Insignalindextabellen. Tryck
för
på F/f och därefter på
att välja en ingång.
Det går att se två bilder (bilden via den externa
ingången och TV-programmet) samtidigt på skärmen.
Anslut extraapparaten (sidan 21) och kontrollera att
bilden från den visas på skärmen (sidan 23).
Ändra volymen på en
ansluten HDMIstyrningskompatibel
ljudanläggning
Tryck på 2 +/–.
~
Stänga av ljudet på en
ansluten HDMIstyrningskompatibel
ljudanläggning
Tryck på %.
Tryck igen för att återställa.
• Detta fungerar inte för signaler som matas in från en dator.
• Det går inte att ändra bildernas storlek.
1
Tryck på TOOLS för att tända
Verktygsmenyn.
2
Tryck på F/f för att välja ”PAP”, och tryck
sedan på .
Bilden från den anslutna apparaten visas till
vänster och TV-programmet till höger.
Forts.
23 SE
3
Tryck på sifferknapparna eller PROG +/–
för att välja TV-kanal.
För att återgå till enbildsläget
Tryck på eller RETURN.
z
Ljudet hörs för bilden i den gröna ramen. Det går att växla
mellan vilken bild ljudet ska höras för genom att trycka på
G/g.
Använda fjärrkontrollen
Knappar för styrning av
extrautrustning
För att se två bilder samtidigt
– PIP (Bild i bild)
Det går att se två bilder (bilden via datoringången och
TV-programmet) samtidigt på skärmen.
Anslut en dator (sidan 21) och kontrollera att bilden
från datorn visas på skärmen.
1
Tryck på TOOLS för att tända
Verktygsmenyn.
2
Tryck på F/f för att välja ”PIP”, och tryck
sedan på .
Bilden från den anslutna datorn visas i fullt format
och TV-bilden i det högra hörnet.
Det går att flytta omkring TV-bilden på skärmen med
F/f/G/g.
3
Tryck på sifferknapparna eller PROG +/–
för att välja TV-kanal.
För att återgå till enbildsläget
Tryck på RETURN.
z
Det går att växla mellan vilken bild som ljudet ska höras för
genom att välja ”TV-ljud/PC-ljud” på Verktygsmenyn.
1 "/1
Används för att slå på och stänga av den
extrakomponent som är vald med
funktionsknapparna.
2 Funktionsknappar
Används för att styra motsvarande komponenter. Se
”Programmering av fjärrkontrollen” på sidan 25 för
närmare detaljer.
3 BD/DVD-styrknappar
• . : Används för att spela om nuvarande
program från föregående kapitelmarkering (om
det finns någon).
• > : Används för att hoppa fram till nästa
kapitelmarkering (om det finns någon).
•
: Används för att spela om nuvarande program
under en förinställd tid.
•
: Används för att hoppa fram en förinställd tid.
• m : Används för att snabbspela ett program
baklänges.
24 SE
• M : Används för att snabbspela ett program
framlänges.
• H : Används för att spela ett program på normal
hastighet.
• X : Används för att pausa uppspelningen.
• x : Används för att avbryta uppspelningen.
1
2
4 DVD-inspelningsknappar
• z REC: Används för att starta inspelningen.
• X REC PAUSE: Används för att pausa
inspelningen.
• x REC STOP: Används för att avbryta
inspelningen.
5 F1/F2
1
3
• Används för att välja skiva när en DVD-växlare
används.
• Används för att välja funktion på en kombinerad
apparat (t.ex. en kombinerad BD/DVD-brännare).
Se bruksanvisningen till DVD-växlaren eller den
kombinerade apparaten för närmare detaljer.
Används för att se DVD-skivans skivmeny. Se
bruksanvisningarna till de anslutna apparaterna för
närmare detaljer.
1
7 BD/DVD TOP MENU
Används för att se DVD-skivans toppmeny. Se
bruksanvisningarna till de anslutna apparaterna för
närmare detaljer.
z
H-knappen har en liten prick som känns med fingret.
Använd pricken som hjälp för att styra de andra apparaterna.
Programmering av fjärrkontrollen
Den här fjärrkontrollen är förinställd för att kunna
styra Sonys TV-apparater, och de flesta av Sonys BDspelare, DVD-spelare och förstärkare
(hemmabioanläggningar osv.).
För att kunna styra BD-spelare och DVD-spelare av
andra fabrikat (eller vissa modeller av Sonys BDspelare, DVD-spelare och förstärkare) måste man
utföra följande procedur för att programmera
fjärrkontrollen.
~
Leta allra först reda på den tresiffriga koden för fabrikatet på
din BD-spelare, DVD-spelare eller förstärkare i listan
”Fabrikatkoder” på sidan 26.
Tryck in den av funktionsknapparna (BD,
DVD eller AMP) som du vill programmera
på fjärrkontrollen, och tryck sedan på
/
medan du håller funktionsknappen
intryckt.
Vald funktionsknapp (BD, DVD eller AMP)
börjar blinka.
2
Mata in den tresiffriga fabrikatkoden med
sifferknapparna medan knappen blinkar.
Om koden inte matas in inom 10 sekunder måste
du börja om från steg 1.
3
Tryck på
.
Om programmeringen är rätt utförd blinkar vald
funktionsknapp två gånger. Annars blinkar den
fem gånger.
4
Slå på apparaten och kontrollera att
följande huvudfunktioner fungerar som de
ska.
H (uppspelning), x (stopp), m
(snabbspolning bakåt), M (snabbspolning
framåt), kanalval för både BD-spelare och DVDspelare, TOP MENU/MENU och F/f/G/g enbart
för DVD-spelare.
Om apparaten inte reagerar alls, eller vissa av
funktionerna inte fungerar
Mata in rätt kod, eller prova nästa kod i listan för
det fabrikatet. Det kan dock hända att
fjärrkontrollen inte kan hantera samtliga modeller
för alla fabrikat.
För att återgå till det vanliga TV-läget
Tryck på TV-funktionsknappen.
Forts.
25 SE
Använda extrautrustning
6 BD/DVD MENU
Fabrikatkoder
Lista över videobandspelarfabrikat
Lista över DVD-spelarfabrikat
DVD-spelare
Fabrikat
Kod
SONY
301 – 310, 362
Fabrikat
Kod
AIWA
325, 331, 351
SONY
001, 029, 030, 036 – 044, 053 – 055
AKAI
326, 329, 330
AIWA
021
DAEWOO
342, 343
AKAI
032
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351, 366
DENON
018, 027, 020, 002
HITACHI
327, 333, 334
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
JVC
314, 315, 322, 344, 352 – 354, 348, 349
HITACHI
025, 026, 015, 004, 035
LG
332, 338
JVC
006, 017
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
KENWOOD
008
MATSUI
356, 357
LG
015, 014, 034
ORION
328
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
PANASONIC
321, 323
MATSUI
013, 016
PHILIPS
ONKYO
022, 033
311 – 313, 316 – 318, 358, 359, 363,
364
PANASONIC
018, 027, 020, 002, 045 – 047
SAMSUNG
339 – 341, 345
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003, 031
SANYO
335, 336
PIONEER
004, 050, 051, 052
SHARP
324
SAMSUNG
011, 014
THOMSON
319, 350, 365
SANYO
007
TOSHIBA
337
SHARP
019, 027
THOMSON
012
Lista över fabrikat för andra Sony-anläggningar
DAV-hemmabioanläggningar
TOSHIBA
003, 048, 049
Fabrikat
Kod
YAMAHA
018, 027, 020, 002
SONY (DAV)
401 – 404
BD (Blu-ray Disc)-spelare
A/V- receiver
Fabrikat
Kod
Fabrikat
Kod
SONY
101 – 103
SONY
451 – 454
Kombinerade DVD-spelare/videobandspelare
Digitala markbundna mottagare
Fabrikat
Kod
Fabrikat
Kod
SONY
251
SONY
501 – 503
DVD-brännare
Fabrikat
Kod
SONY
201 – 203
26 SE
HDMI-styrning
Med HDMI-styrningsfunktionen går det att låta
apparaterna styra varandra med hjälp av HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) som specificerats av
HDMI.
Det går att ansluta olika HDMI-styrningskompatibla
Sony-komponenter som TV-apparater, hårddisk- och
DVD-brännare, och ljudanläggningar med hjälp av
HDMI-kablar för att styra alla komponenterna
tillsammans.
Var noga med att koppla ihop de kompatibla
komponenterna och ställa in dem på rätt sätt för att
använda HDMI-styrningsfunktionerna.
Använda extrautrustning
För att ansluta HDMI-styrningskompatibla
komponenter
Anslut den kompatibla komponenten till TV:n med en
HDMI-kabel. Om du ansluter en ljudanläggning så
glöm inte att även koppla ihop DIGITAL OUT
(OPTICAL)-utgången på TV:n med ljudanläggningen
via en optisk ljudkabel, förutom anslutningen med
HDMI-kabeln. Se sidan 21 för närmare detaljer.
Inställningar för HDMI-styrning
Både TV:n och de anslutna komponenterna måste
ställas in för HDMI-styrning. Se ”HDMIinställningar” på sidan 40 angående inställningarna på
TV-sidan. Se bruksanvisningen till respektive
ansluten komponent angående inställningarna på den
komponenten.
HDMI-styrningsfunktioner
• De anslutna komponenterna stängs automatiskt av
när TV:n stängs av.
• TV:n slås automatiskt på och ställs in på rätt ingång
när en av de anslutna komponenterna sätter igång.
• Om en ljudanläggning är ansluten och den slås på
medan TV:n är påslagen, ändras ljudet till att matas
ut via ljudanläggningen i stället för via TV:ns
högtalare.
• Justera volymen eller stäng av ljudet för en ansluten
ljudanläggning.
27 SE
Använda menyfunktionerna
Navigering i menyerna
Med hjälp av menyfunktionerna går det att utnyttja
olika praktiska finesser på den här TV:n. Det går lätt
att välja kanal eller ingång och att ändra
inställningarna för TV:n.
4 Digital EPG*
Används för att tända den digitala elektroniska
programguiden (EPG) (sidan 18).
5 Ext. ingångar
Används för att välja bland övriga apparater som
är anslutna till TV:n.
• För att titta på bilden från en annan apparat
väljer man den ingången och trycker på .
• Om du vill mata in namnet på en extern ingång
så välj ”Ändra AV namn” (sidan 39).
• Välj ”Välj HDMI-apparat” för att välja bland
de anslutna HDMI-styrningskompatibla
komponenterna.
6 Inställningar
Används för att tända ”Inställningar”-menyn
som används för de flesta av de mer avancerade
inställningarna och justeringarna.
1 Tryck på F/f för att välja en menyikon,
och tryck sedan på .
2 Tryck på F/f/G/g för att välja ett
alternativ eller justera en inställning,
och tryck sedan på .
2
2
1
1
2
Se sidan 29 till 47 för närmare detaljer om de
olika inställningarna.
~
Vilka punkter som går att ställa in varierar mellan
olika situationer. Alternativ som inte går att välja
visas i grått eller inte alls.
* Denna funktion kan saknas i somliga länder/områden.
Tryck på MENU.
Tryck på F/f för att välja alternativ, och
tryck sedan på .
Tryck på MENU för att avsluta menyn.
1 Digitala favoriter*
Används för att tända Favoritlistan (sidan 20).
2 Analog
Används för att återvända till den analoga kanal
du senast tittade på.
3 Digital*
Används för att återvända till den digitala kanal
du senast tittade på.
28 SE
Bildmenyn
På ”Bild”-menyn går det att välja mellan
nedanstående inställningsmöjligheter. Se ”Navigering
i menyerna” (sidan 28) angående hur man väljer
inställningspunkter under ”Inställningar”.
Ingångar
För den ingång du tittar på för tillfället kan du välja om du vill använda de
gemensamma inställningarna eller ställa in varje punkt för sig.
”Standard”: De gemensamma inställningarna används och alla justeringar gäller
även för alla andra ingångar för vilka punkten ”Ingångar” är inställd på ”Standard”.
Namn på nuvarande ingång (t.ex. AV1): Gör det möjligt att ställa in varje punkt
för sig för den nuvarande ingången.
z
Ställ in var och en av ingångarna på ”Standard” om du vill använda samma inställningar för
alla ingångarna.
Används för att välja bildläge. Inställningsalternativen för ”Bildinställning” kan
variera beroende på inställningen för ”Video/Fotografi” (sidan 36).
”Dagsljus”: Ger förhöjd bildkontrast och skärpa.
”Standard”: För standardbild. Rekommenderas för hemunderhållning.
”Biograf”: För att se filmbaserat innehåll. Passar bäst i teaterliknande rum.
”Fotografi”: Används för att ställa in optimal bildkvalitet för foton.
”Personlig”: Här kan du lagra dina egna inställningar.
Återställ
Återställer alla ”Bild”-inställningarna utom ”Ingångar”, ”Bildinställning” och
”Avancerade inställningar” till fabriksinställningarna.
Bakgrundsbelysning
Används för att justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Kontrast
Används för att höja eller sänka kontrasten.
Ljusstyrka
Används för att göra bilden ljusare eller mörkare.
Färg
Används för att öka eller minska färgernas intensitet.
Färgton
Används för att öka eller minska gröna toner och röda toner.
~
Punkten ”Färgton” kan bara justeras för NTSC-färgsignaler (t.ex. videoband från USA).
Forts.
29 SE
Använda menyfunktionerna
Bildinställning
Färgtemp.
Används för att justera bildens vithet.
”Kall”: Ger ljusa färger en blå nyans.
”Neutral”: Ger ljusa färger en neutral nyans.
”Varm 1”/”Varm 2”: Ger ljusa färger en röd nyans. ”Varm 2” ger en rödare ton än
”Varm 1”.
z
”Varm 1” och ”Varm 2” går inte att välja när punkten ”Bildinställning” är inställd på
”Dagsljus”.
Skärpa
Används för att göra bilden skarpare eller mjukare.
Brusreducering
Minskar bildstörningarna (snöig bild) vid svag sändningssignal.
”Auto”: Reducerar automatiskt bildstörningarna (endast i det analoga TV-läget eller
för kompositsignaler).
”Hög”/”Mellan”/”Låg”: Modifierar brusreduceringens effekt.
”Av”: ”Brusreducering”-funktionen avstängd.
Brusred. för MPEG
Används för att minska bildstörningarna för MPEG-komprimerat bildmaterial.
DRC-läge
Används för att välja en högupplösningsbild med fyrdubbel densitet för material
med hög kvalitet (t.ex. DVD-spelare, digitala mottagare).
”Läge 1”: Rekommenderas för rörliga bilder.
”Läge 2”: Rekommenderas för stillbilder och text.
”Av”: ”DRC-läge”-funktionen avstängd.
DRC-Palett
Används för att specialinställa detaljnivån (”Verklig”) och jämnheten (”Tydlig”) för
var och en av ingångarna. Det går t.ex. att skapa en specialinställning för bilden via
kabelingången, och en annan inställning för bilden från DVD-spelaren.
”DRC-Palett”-skärmen tänds. Tryck på F/f/G/g för att justera markörens position
(z).
Ju högre man flyttar z längs ”Verklig”-axeln, desto mer detaljerad blir bilden. Ju
längre man flyttar z åt höger på ”Tydlig”-axeln, desto mjukare blir bilden.
Avancerade
inställningar
30 SE
Används för att skräddarsy bildfunktionerna mer detaljerat. De här inställningarna
går inte att göra eller ändra när punkten ”Bildinställning” är inställd på ”Dagsljus”.
”Återställ”: Används för att återställa alla de avancerade inställningarna till
fabriksinställningarna.
”Svartkorrigering”: Används för att framhäva svarta områden i bilden för att få
starkare kontrast.
”Avanc. kontrastförbättrare”: Används för att automatiskt justera punkterna
”Bakgrundsbelysning” och ”Kontrast” i förhållande till skärmens ljusstyrka. Denna
inställning är speciellt effektiv för mörka bilder som får bättre kontrast.
”Gamma”: Justerar balansen mellan ljusa och mörka områden i bilden.
”Klarvit”: Används för att framhäva vitt och ljusa färger.
”Färgomfång”: Används för att ändra kulörrymden för färgåtergivningen. I läget
”Brett” blir färgerna mer levande, och i läget ”Standard” används standardfärgerna.
”Färg dagsljus”: Används för att göra färgerna mer levande.
”Vitbalans”: Används för att justera färgtemperaturen för varje färg.
”Detaljförstärkning”: Används för att framhäva detaljerna i bilden.
”Kantförstärkning”: Används för att framhäva konturerna i bilden.
Ljudmenyn
På ”Ljud”-menyn går det att välja mellan
nedanstående inställningsmöjligheter. Se ”Navigering
i menyerna” (sidan 28) angående hur man väljer
inställningspunkter under ”Inställningar”.
Ingångar
För den ingång du tittar på för tillfället kan du välja om du vill använda de
gemensamma inställningarna eller ställa in varje punkt för sig.
”Standard”: De gemensamma inställningarna används och alla justeringar gäller
även för alla andra ingångar för vilka punkten ”Ingångar” är inställd på ”Standard”.
Namn på nuvarande ingång (t.ex. AV1): Gör det möjligt att ställa in varje punkt
för sig för den nuvarande ingången.
z
Ställ in var och en av ingångarna på ”Standard” om du vill använda samma inställningar för
alla ingångarna.
Använda menyfunktionerna
Ljudläge
”Dynamiskt”: Framhäver basen och diskanten.
”Standard”: För vanligt ljud. Rekommenderas för hemunderhållning.
”Personligt”: Rak frekvensgång. I detta läge kan du även lagra dina egna
inställningar.
Återställ
Återställer alla ”Ljud”-inställningarna utom ”Ingångar”, ”Ljudläge” och
”Ljudkanalsval” till fabriksinställningarna.
Diskant
Används för att justera diskanten.
Bas
Används för att justera basen.
Balans
Används för att ställa in balansen mellan höger och vänster högtalare.
Aut. volymjust.
Håller en konstant volymnivå även om det förekommer luckor i volymen (t.ex. när
reklamen hörs högre än programmen).
Volymförskjutning
Används för att justera volymen för den nuvarande ingången i förhållande till övriga
ingångar när punkten ”Ingångar” är inställd på den nuvarande ingången (t.ex. AV1).
Surround
”S-FORCE Front Surround”: Går att välja för material som sänds med vanligt
stereoljud eller 5.1-kanaligt digitalt surroundljud, och ljudet som matas in från
anslutna komponenter.
”Av”: Ljudet för program som sänds med 5.1-kanaligt eller annat digitalt
surroundljud omvandlas till vanligt (2-kanaligt) stereoljud. För övriga sorters
program matas ljudet ut som det är.
Forts.
31 SE
Röstzoom
Används för att justera klarheten för människoröster. Om t.ex. en nyhetsuppläsares
röst är svår att höra kan man höja den här inställningen för att göra rösten tydligare.
Omvänt kan man t.ex. skruva ner rösten för kommentatorn när man tittar på
sportprogram.
Ljudförstärkare
Används för att ge ljudet mer stöt genom att kompensera för högtalarnas faseffekter.
Ljudkanalsval
Används för att välja ljud i högtalarna för sändningar i stereo eller på flera språk.
”Stereo”/”Mono”: För sändningar i stereo.
”A”/”B”/”Mono”: För flerspråkiga sändningar väljer du ”A” för ljudkanal 1, ”B”
för ljudkanal 2, eller ”Mono” för en monokanal, om sådan finns.
~
Om du väljer någon annan utrustning som är ansluten till TV:n ställer du in ”Ljudkanalsval” på
”Stereo”, ”A” eller ”B”. När en extern apparat som är ansluten till HDMI-ingången är vald är
dock denna punkt fast inställd på ”Stereo” (utom när ljudingångarna används).
32 SE
Skärmkontrollmenyn (utom för signaler från en
dator)
På ”Skärmkontroll”-menyn går det att välja mellan
nedanstående inställningsmöjligheter. Se ”Navigering
i menyerna” (sidan 28) angående hur man väljer
inställningspunkter under ”Inställningar”.
Ingångar
För den ingång du tittar på för tillfället kan du välja om du vill använda de
gemensamma inställningarna eller ställa in varje punkt för sig.
”Standard”: De gemensamma inställningarna används och alla justeringar gäller
även för alla andra ingångar för vilka punkten ”Ingångar” är inställd på ”Standard”.
Namn på nuvarande ingång (t.ex. AV1): Gör det möjligt att ställa in varje punkt
för sig för den nuvarande ingången.
~
z
Ställ in var och en av ingångarna på ”Standard” om du vill använda samma inställningar för
alla ingångarna.
Skärmformat
Se ”För att ändra skärmformatet för hand så att det passar till ett visst program” på
sidan 16 för närmare detaljer om de olika skärmformaten.
Autoformat
Ändrar automatiskt skärmformatet enligt sändningssignalen. För att behålla din
inställning väljer du ”Av”.
4:3 förval
Används för att välja standardskärmformat för sändningar i 4:3-format.
”SmartZoom”: Bilden visas i det vanliga förhållandet 4:3 med en imiterad
bredbildseffekt.
”4:3”: Bilden visas i vanligt 4:3-format med rätt proportioner.
”Av”: Den nuvarande ”Skärmformat”-inställningen bibehålls även om man byter
kanal eller ingång.
Display area
Används för att justera bildvisningsområdet på skärmen.
”1:1 Pixelmapping”: Bilden visas i sin ursprungliga storlek för material i 1080ieller 1080p-format om delar av bilden är avskurna.
”+1”: Bilden visas i sin ursprungliga storlek. Det här läget går att välja för
videosignaler som matas in via HDMI-ingången, utom 1080i- och 1080p-signaler.
”Normal”: Bilden visas i rekommenderad storlek.
”-1”/”-2”: Bilden förstoras så att kanterna döljs.
Horisontellt läge
Används för att justera bildens position i sidled.
Forts.
33 SE
Använda menyfunktionerna
Punkterna som går att ställa in är ”Skärmformat”, ”Display area”, ”Vertikalt läge” och
”Vertikal storlek”.
Vertikalt läge
Används för att justera bildens position i höjdled när punkten ”Skärmformat” är
inställd på ”SmartZoom”, ”Zoom” eller ”14:9”.
Vertikal storlek
Används för att justera bildens höjd när punkten ”Skärmformat” är inställd på
”SmartZoom”.
34 SE
Skärmkontrollmenyn (för signaler som matas in
från en dator)
När PC-ingången är vald går det att göra nedanstående
inställningar på ”Skärmkontroll”-menyn. Se
”Navigering i menyerna” (sidan 28) angående hur
man väljer inställningspunkter under ”Inställningar”.
Autom.justering
Bildens visningsposition, fas och frekvens ställs automatiskt in när signaler matas in
till TV:n från den anslutna datorn.
z
Det kan hända att ”Autom.justering” inte fungerar ordentligt för vissa insignaler. Ställ i så fall
in punkterna ”Fas”, ”Pixelskärpa”, ”Horisontellt läge” och ”Vertikalt läge” för hand.
Används för att återställa PC-skärminställningarna till fabriksinställningarna.
Fas
Används för att justera fasen när skärmen flimrar.
Pixelskärpa
Används för att justera frekvensen när det uppstår oönskade vertikala ränder i bilden.
Horisontellt läge
Används för att justera bildens position i sidled.
Vertikalt läge
Används för att justera bildens position i höjdled.
Skärmformat
Används för att välja skärmformat för bilder som matas in från datorn.
”Normal”: Bilden visas i sin ursprungliga storlek.
”Full 1”: Bilden förstoras så att den fyller skärmen i höjdled medan bredd/höjdförhållandet bibehålls.
”Full 2”: Bilden förstoras så att den fyller hela visningsområdet.
35 SE
Använda menyfunktionerna
Återställ
Videoinställningsmenyn
På ”Videoinställningar”-menyn går det att välja
mellan nedanstående inställningsmöjligheter. Se
”Navigering i menyerna” (sidan 28) angående hur
man väljer inställningspunkter under ”Inställningar”.
Filmläge
Ger smidigare bildrörelser vid uppspelning av filmmaterial på DVD-skivor och
videokassetter, och minskar bildens suddighet och kornighet.
”Auto 1”: Ger en stabil bild med minimala störningar. Ställ in ”Auto 2” om bilden
blir delvis sämre på skärmen.
”Auto 2”: Låt detta läge vara inställt i vanliga fall.
”Av”: ”Filmläge”-funktionen avstängd.
~
Även om man väljer ”Auto 1” eller ”Auto 2” stängs ”Filmläge” automatiskt av och rörliga
bilder spelas inte upp på ett mjukt sätt om bilden innehåller felaktiga signaler eller alltför
mycket störningar.
Spel/Text-läge
Ger optimal bildkvalitet för bilder med tunna linjer och text som matas in från ett
TV-spel eller en dator. Ställ in ”På” för att se tunna linjer och text så skarpt som
möjligt.
Video/Fotografi
Ger lämplig bildkvalitet genom att välja läge beroende på ingångskällan (video eller
fotodata).
”Video-A”: Ställer in lämplig bildkvalitet, beroende på ingångskälla, video eller
fotodata, vid direktanslutning av utrustning kompatibel med Sony HDMI som stöder
läget ”Video-A”.
”Video”: Skapar lämplig bildkvalitet för rörliga bilder.
”Fotografi”: Skapar lämplig bildkvalitet för stillbilder.
~
Om den anslutna apparaten saknar stöd för Video-A är den här punkten fast inställd på ”Video”,
även om man ställer in ”Video-A”.
x.v.Colour
Gör rörliga bilder mer trogna mot originalmaterialet genom att matcha originalets
kulörrymd.
~
Denna punkt är fast inställd på ”Normal” när ingångssignalen är HDMI (RGB) , även om
”x.v.Colour” är valt.
Färgomfång för
fotografi
Används för att välja samma kulörrymd (sRGB, sYCC, Adobe RGB) som i
utsignalen från en komponent som är ansluten till HDMI-ingången eller
komponentingångarna.
~
• Välj ”sYCC” vid användning av utrustning som stödjer ”x.v.Colour”.
• Denna punkt är fast inställd på ”sRGB” när ingångssignalen är HDMI (RGB), även om
”sYCC” är valt.
36 SE
Färgmatris
Låt fabriksinställningarna vara inställda i normala fall (Punkten AV1/2/7 (kompositoch S-videoinputsignaler) är inställd på ”ITU601”, och AV3/4/5/6/8
(komponentinsignaler) är inställd på ”Auto”). Om färgtonerna för bilden som matas
in inte motsvarar färgstandarden och ser konstiga ut så välj antingen ”ITU601” eller
”ITU709” för att göra färgtonerna mer normala.
RGB dynamiskt omfång Ger naturliga färger genom att ändra luminansåtergivningen för RGB-färgsignaler
som matas in via HDMI-ingångarna. Låt ”Auto” vara inställt i vanliga fall. Ändra
bara den här inställningen om skärmens ljusstyrka är onaturlig.
Färgsystem
Används för att välja färgsystem (”Auto”, ”PAL”, ”SECAM”, ”NTSC3.58” eller
”NTSC4.43”) efter signalen som matas in från ingångskällan.
Använda menyfunktionerna
37 SE
Ljudinställningsmenyn
På ”Ljudinställningar”-menyn går det att välja mellan
nedanstående inställningsmöjligheter. Se ”Navigering
i menyerna” (sidan 28) angående hur man väljer
inställningspunkter under ”Inställningar”.
Högtalare
Slår på/stänger av TV:ns inbyggda högtalare.
”TV-högtalare”: TV:ns högtalare slås på så att TV-ljudet hörs via TV:ns högtalare.
”Ljudanläggning”: TV:ns högtalare stängs av för att lyssna på TV-ljudet enbart via
en separat ljudanläggning som är ansluten till ljudutgångarna.
När HDMI-styrningskompatibla komponenter är anslutna går det att slå på dem
länkat med TV:n. Denna inställning måste göras efter det att komponenten har
anslutits.
Hörlursinställningar
i Hörlursbrytare
Används för att slå på eller stänga av TV:ns inbyggda högtalare när ett par hörlurar
kopplas in.
”På”: Ljudet matas bara ut genom hörlurarna.
”Av”: Ljudet matas ut både via TV:n och genom hörlurarna.
i Volym
Används för att justera hörlursvolymen när punkten ”i Hörlursbrytare” är inställd
på ”Av”.
i Ljudkanalsval
Används för att välja ljud i hörlurarna för stereosändningar eller tvåspråkiga
sändningar.
Audio ut
38 SE
”Variabel”: Ljudet via din stereoanläggning går att styra med TV:ns fjärrkontroll.
”Fast”: Ljudet från TV:n är fast inställt. Justera volymen (och övriga
ljudinställningar) med volymkontrollen på ljudanläggningen.
Inställningsmenyn
På ”Inställningar”-menyn går det att välja mellan
nedanstående inställningsmöjligheter. Se ”Navigering
i menyerna” (sidan 28) angående hur man väljer
inställningspunkter under ”Inställningar”.
Timerinställningar
Används för att ställa in timern för att slå på och stänga av TV:n.
Avstängn.timer
Ställer in en tidsperiod efter vilken TV:n automatiskt stängs av till standbyläget.
När ”Avstängn.timer” är aktiverad lyser (Timer)-indikatorn på TV:ns frontpanel
orange.
z
På-timer
Används för att ställa in timern för att slå på TV:n från standbyläge.
”Dag”: Används för att välja vilken dag som ”På-timer” ska aktiveras.
”Tid”: Ställ in hur dags TV:n ska slås på.
”Varaktighet”: Ställ in hur länge TV:n ska vara påslagen innan den automatiskt
stängs av till standbyläget igen.
”Volyminställning”: Ställ in volymen när timern slår på TV:n.
Klockinställning
Används för att ställa klockan för hand. När TV:n tar emot en digital kanal går det
inte att ställa klockan för hand, eftersom klockan då ställs med hjälp av tidskoden i
den mottagna signalen.
AV namn
Används för att mata in namn på den utrustning som är ansluten till uttagen på sidan
och baktill. Detta namn visas kort på skärmen när utrustningen väljs. Det går att
hoppa över ingångarna för anslutna komponenter som du inte vill ska visas på
skärmen.
1 Tryck på F/f för att välja önskad ingångskälla, och tryck sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja önskat alternativ nedan, och tryck sedan på .
Utrustningsetiketter: Använd ett av de förinställda namnen på en ansluten apparat.
”Ändra:”: Skapa dina egna namn. Utför steg 2 till 4 i ”Kanalnamn” (sidan 42).
”Hoppa över”: Onödiga ingångar hoppas över.
Auto S-Video
Används för att välja S video-ingången
och
7-ingången.
7 när kablar är anslutna till både
-
Forts.
39 SE
Använda menyfunktionerna
• Om du stänger av TV:n och sedan slår på den igen återställs punkten ”Avstängn.timer” till
”Av”.
• Ett meddelande tänds på skärmen en minut innan TV:n går över till standbyläget.
AV2 Utsignal
Används för att ställa in vilken signal som skall matas ut via uttaget märkt
/
2
på TV:ns baksida. Om du ansluter en videobandspelare eller annan
inspelningsutrustning till
/
2-uttaget, kan du spela in från utrustning som är
ansluten till andra uttag på TV:n.
”TV”: TV-signalen matas ut.
”AV1”: Signalerna från den utrustning som är ansluten till
/
1-uttaget matas
ut.
/
7-uttaget matas
”AV7”: Signalerna från den utrustning som är ansluten till
ut.
”Auto”: Det som visas på skärmen matas ut (utom signaler som matas in via uttagen
/ 3,
/ 4, HDMI IN 5, HDMI IN 6, HDMI IN 8 och PC IN
/ ).
HDMI-inställningar
Denna punkt används för att ställa in HDMI-styrningskompatibla komponenter som
är anslutna till HDMI-uttagen. Observera att motsvarande länkningsinställningar
även måste göras på de anslutna HDMI-styrningskompatibla komponenterna.
HDMI-styrning
Används för att välja om TV:n ska länkas med de HDMI-styrningskompatibla
komponenterna. När ”På” är inställt går det att utföra följande menyfunktioner.
Apparater automatiskt Av
När den här punkten är inställd på ”På” stängs alla HDMI-styrningskompatibla
komponenter av samtidigt med TV:n.
TV automatiskt På
När den här punkten är inställd på ”På” slås TV:n på när en ansluten HDMIstyrningskompatibel komponent slås på.
HDMI-apparatlista
Används för att se en lista över anslutna HDMI-styrningskompatibla komponenter.
~
Punkten ”HDMI-styrning” går inte att använda om TV-manövrerna är länkade till manövrer på
en ljudanläggning som också är kompatibel med HDMI-styrning.
Auto start
Används för att starta grundinställningsmenyn för att välja språk och land/område,
och ställa in alla tillgängliga digitala och analoga kanaler.
Vanligtvis behöver du inte utföra denna åtgärd, eftersom språket och land/område
redan valts och kanalerna redan ställts in då TV:n ursprungligen installerades
(sidan 6).
Detta alternativ hjälper dig dock att göra om denna procedur (t.ex. för att ställa in
TV:n på nytt efter att du har flyttat eller för att söka efter nystartade kanaler).
Energisparläge
Används för att välja strömsparläget för att minska TV:ns energiförbrukning.
När ”Bild släckt” är valt släcks bilden och
(Bilden släckt)-indikatorn på TV:ns
frontpanel lyser grönt. Ljudet ändras inte.
Ljussensor
”På”: Används för att automatiskt optimera bildinställningarna i förhållande till
belysningen i rummet.
”Av”: ”Ljussensor”-funktionen avstängd.
~
Var noga med att inte täcka för sensorn, eftersom det kan hända att den inte fungerar i så fall.
Se sidan 14 för närmare information om sensorn.
40 SE
PC-energisparhantering Används för att ställa TV:n i standbyläge om det inte matas in några signaler på över
30 sekunder i PC-ingångsläget.
Språk
Används för att välja vilket språk som menyerna ska visas på.
Produktinformation
Används för att se produktinformation om TV:n.
Återställ allt
Används för att återställa alla inställningar till fabriksinställningarna och sedan tända
”Auto start”-skärmen.
~
• Var noga med att inte stänga av TV:n eller trycka på några knappar medan återställningen
pågår (det tar ungefär 30 sekunder).
• Alla inställningar återställs, inklusive den digitala favoritlistan, land/område, språk,
automatiskt inställda kanaler, osv.
Använda menyfunktionerna
41 SE
Den analoga inställningsmenyn
På ”Analog inställning”-menyn går det att välja
mellan nedanstående inställningsmöjligheter. Se
”Navigering i menyerna” (sidan 28) angående hur
man väljer inställningspunkter under ”Inställningar”.
1 siffra direkt
När punkten ”1 siffra direkt” är inställd på ”På” går det att välja en analog kanal med
hjälp av sifferknapparna (0 – 9) på fjärrkontrollen.
~
När punkten ”1 siffra direkt” är inställd på ”På” går det inte att kanalnummer 10 eller högre
genom att ange mata in två siffror med fjärrkontrollen.
Autom. kanalinställ.
Används för att ställa in alla tillgängliga analoga kanaler.
Detta alternativ används för att ställa in TV-kanalerna på nytt när du har flyttat, eller
för att söka efter nystartade kanaler.
Kanalsortering
Används för att ändra lagringsordningen för de analoga kanalerna på TV:n.
1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill flytta till en ny plats, och tryck
sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja kanalens nya plats, och tryck sedan på .
Kanalnamn
Används för att mata in ett kanalnamn efter eget önskemål på upp till fem bokstäver
eller siffror. Namnet visas kort på skärmen när kanalen väljs. (Kanalnamn kan
vanligtvis hämtas automatiskt från Text-TV (om sådan finns).)
1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill mata in namnet på, och tryck
sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja önskad bokstav eller siffra (”_” för mellanslag),
och tryck sedan på g.
Om du matar in fel tecken
Tryck på G/g för att välja det felaktiga tecknet. Tryck sedan på F/f för att välja rätt
tecken.
För att radera alla tecknen
Välj ”Nollst” och tryck på
.
3 Gör om proceduren i steg 2 tills hela namnet är inmatat.
4 Välj ”OK” och tryck på .
42 SE
Manuell kanalinställ.
Innan du väljer ”Namn”/”AFT”/”Ljudfilter”/”Hoppa över”/”Dekoder”/”LNA”
trycker du på PROG +/– för att välja programnummer till kanalen. Det går inte att
välja programnummer som är inställda på ”Hoppa över” (sidan 43).
Program/System/Kanal
Används för att ställa in kanaler manuellt.
1 Tryck på F/f för att välja ”Program”, och tryck sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja det programnummer du vill ställa in manuellt
(ställ in kanal 00 för videobandspelaren), och tryck sedan på RETURN.
3 Tryck på F/f för att välja ”System”, och tryck sedan på .
4 Tryck på F/f för att välja ett av följande TV-system, och tryck sedan på
RETURN.
B/G: För länder/områden i Västeuropa
I: För Storbritannien
D/K: För länder/områden i Östeuropa
L: För Frankrike
5 Tryck på F/f för att välja ”Kanal”, och tryck sedan på .
6 Tryck på F/f för att välja ”S” (för kabelkanaler) eller ”C” (för marksända
kanaler), och tryck sedan på g.
7 Ställ in kanalerna enligt följande:
Om du inte vet kanalnumret (frekvensen)
Tryck på F/f för att söka efter nästa tillgängliga kanal. Sökningen avslutas när
kanalen hittats. Tryck på F/f för att fortsätta sökningen.
Om du vet kanalnumret (frekvensen)
8 Tryck på för att hoppa till ”Bekräfta”, och tryck sedan på
9 Tryck på f för att välja ”OK”, och tryck sedan på .
Upprepa proceduren ovan för att ställa in andra kanaler manuellt.
.
Namn
Används för att mata in ett namn efter eget önskemål på upp till fem bokstäver eller
siffror för vald kanal. Detta namn visas kort på skärmen när kanalen väljs.
Mata in tecken med hjälp av proceduren i steg 2 till 4 i ”Kanalnamn” (sidan 42).
AFT
Används för att fininställa valt programnummer manuellt om du tycker att en
finjustering kan förbättra bildkvaliteten.
Det går att justera fininställningen inom ett område från –15 till +15. När ”På” är
inställt utförs fininställningen automatiskt.
Ljudfilter
Förbättrar ljudet för individuella kanaler vid förvrängning i monosändningar. Om
signalen inte är i standardformat kan det uppstå förvrängningar eller tillfälliga
avbrott i ljudet för monoprogram.
Om du inte upplever någon ljudförvrängning, rekommenderar vi att du låter detta
alternativ vara inställt på fabriksinställningen ”Av”.
~
Det går inte att höra ljud i stereo eller med dubbla ljudspår när ”Låg” eller ”Hög” är inställt.
Hoppa över
Används för att hoppa över oanvända analoga kanaler när man trycker på
PROG +/– för att välja kanal. (Du kan fortfarande välja överhoppade kanaler med
hjälp av sifferknapparna.)
Forts.
43 SE
Använda menyfunktionerna
Tryck på sifferknapparna för att ange kanalnumret för önskad sändning eller
videobandspelarens kanalnummer.
Dekoder
Används för att titta på och spela in från kodade kanaler när en dekoder är direkt
ansluten till scartuttag
/
1, eller till scartuttag
/
2 via en
videobandspelare.
~
Beroende på vilket land/område som valts för ”Land” (sidan 7) kan det hända att detta
alternativ inte går att välja.
LNA
Används för att förbättra bildkvaliteten för enskilda kanaler vars signal är väldigt
svag (störningar i bilden).
Om du inte kan se någon förbättring när du ställer in ”På”, så låt den här punkten vara
inställd på ”Av” (fabriksinställningen).
Bekräfta
Används för att spara de inställningar du gjort bland ”Manuell kanalinställ.”inställningarna.
44 SE
Den digitala inställningsmenyn
På ”Digital inställning”-menyn går det att välja mellan
nedanstående inställningsmöjligheter. Se ”Navigering
i menyerna” (sidan 28) angående hur man väljer
inställningspunkter under ”Inställningar”.
~
Somliga funktioner kan saknas i vissa länder/områden.
Digital sökning
Digital auto.kanalinst.
Används för att ställa in alla tillgängliga digitala kanaler.
Detta alternativ används för att ställa in TV-kanalerna på nytt när du har flyttat, eller
för att söka efter nystartade kanaler. Se ”Automatisk inställning av TV:n” på sidan 7
för närmare detaljer.
Om du vet det tresiffriga positionsnumret för önskad kanal så mata in det med
sifferknapparna.
2 Gör så här för att ta bort digitala kanaler eller ändra ordningen mellan
dem:
För att ta bort en digital kanal
Tryck på . Vänta tills det tänds ett bekräftelsemeddelande, tryck på G för att välja
”Ja”, och tryck sedan på .
För att ändra ordningen mellan de digitala kanalerna
Tryck på g, och därefter på F/f för att välja den nya positionen för kanalen, och tryck
sedan på G.
3 Tryck på RETURN.
Digital man.kanalinst.
Används för att ställa in digitala kanaler manuellt. Denna funktion går att välja när
punkten ”Digital auto.kanalinst.” är inställd på ”Egen antenn”.
1 Mata in numret på den kanal som du vill ställa in med sifferknapparna,
och tryck sedan på F/f för att ställa in den kanalen.
2 Om det finns tillgängliga kanaler så tryck på F/f för att välja den kanal du
vill lagra, och tryck sedan på .
3 Tryck på F/f för att välja det positionsnummer där du vill lagra den nya
kanalen, och tryck sedan på .
Upprepa ovanstående procedur för att lagra ytterligare kanaler för hand.
Undertextinställningar
”Inställning av textning”: När ”Nedsatt hörsel” är valt kan det även hända att
visuella hjälpmedel visas tillsammans med textningen (om TV-kanalen sänder sådan
information).
”Textspråk”: Används för att välja textningsspråk.
Forts.
45 SE
Använda menyfunktionerna
Redigera kanallista
Används för att ta bort oönskade digitala kanaler som är lagrade i TV:n, eller ändra
ordningen mellan de digitala kanalerna som är lagrade i TV:n.
1 Tryck på F/f för att välja den kanal som du vill ta bort eller flytta till en ny
position.
Ljudinställningar
”Audiotyp”: Används för att gå över till läget för hörselskadade när ”Nedsatt
hörsel” är valt.
”Audiospråk”: Används för att välja ljudspråk för ett program. Somliga digitala
kanaler sänder program med ljud på flera olika språk.
”Röstmeny”: Används för att höra en beskrivning (berättarröst) av visuell
information, om TV-stationen sänder sådan information.
”Procentandel röstmeny”: Används för att ställa in volymbalansen mellan TV:ns
huvudljud och ljudbeskrivningen.
”Dynamiskt omfång”: Kompenserar för skillnader i ljudnivån mellan olika kanaler.
Observera att denna funktion kanske inte har någon effekt på vissa kanaler.
”Optisk utsignal”: Används för att välja vilken sorts ljudsignaler som ska matas ut
via DIGITAL OUT (OPTICAL)-utgången på TV:ns baksida. Ställ in ”Auto” när en
Dolby Digital-kompatibel komponent är ansluten, och ställ in ”PCM” när en
komponent som inte är kompatibel är ansluten.
Programinformation
”Grundläggande”: Används för att se programinformation med ett digitalt baner.
”Fullständig”: Används för att se programinformation med ett digitalt baner och
detaljerad programinformation under baneret.
Radiovisning
En bakgrundsbild visas på skärmen när man lyssnar på radio. Det går att välja färg
på bakgrundsbilden, eller att visa en slumpmässigt vald färg. För att släcka
bakgrundsbilden tillfälligt trycker man på vilken knapp som helst.
Barnlås
Används för att åldersbegränsa program. Program vars åldersbegränsning
överskrider den inställda gränsen går bara att se om man först matar in rätt PIN-kod.
1 Mata in din PIN-kod med sifferknapparna.
Om du inte redan har ställt in en PIN-kod tänds en PIN-kodsinmatningsskärm. Följ
anvisningarna under ”PIN-kod” nedan.
2 Tryck på F/f för att välja åldersbegränsning eller ”Ingen” (för obegränsat
tittande), och tryck sedan på .
3 Tryck på RETURN.
PIN-kod
För att ställa in PIN-koden för första gången
1 Mata in den nya PIN-koden med sifferknapparna.
2 Tryck på RETURN.
För att ändra PIN-koden
1 Mata in din PIN-kod med sifferknapparna.
2 Mata in den nya PIN-koden med sifferknapparna.
3 Tryck på RETURN.
z
PIN-koden 9999 fungerar alltid.
46 SE
Teknisk inställning
”Autom. uppdatering”: Gör det möjligt för TV:n att upptäcka och lagra nya
digitala tjänster när de blir tillgängliga.
”Hämta programvara”: Används för att automatiskt ladda ner gratis
mjukvaruuppdateringar till TV:n (när det finns) via den befintliga antennen/kabeln.
Vi rekommenderar att du alltid låter den här punkten vara inställd på ”På”. Om du
inte vill att mjukvaran ska uppdateras så ställ in den här punkten på ”Av”.
”Systeminformation”: Används för att se den nuvarande mjukvaruversionen och
signalnivån.
”Tidszon”: Används för att ställa in tidszonen för hand, även om det inte är samma
som standardinställningen för tidszonen för ditt land/område.
”Automatisk sommartid”: Används för att välja om TV:n automatiskt ska växla
mellan sommartid och vintertid.
• ”Av”: Klockan visas med den tidsskillnad som är inställd med punkten ”Tidszon”.
• ”På”: Klockan växlar automatiskt mellan sommartid och vintertid enligt kalendern.
CA-modulinställningar
Används för att komma åt betal-TV-tjänster när du har skaffat en CAM-modul
(Conditional Access-modul) och ett tittarkort. Se sidan 21 angående var
(PCMCIA)-uttaget sitter.
Använda menyfunktionerna
47 SE
Övrig information
Tekniska data
Modellnamn
System
Panelsystem
TV-system
Färg-/Videosystem
Kanaltäckning
Uteffekt
In/utgångar
Antenn/kabel
/
1
/
3/
2 (SmartLink)
4
3/ 4
HDMI IN 5, 6, 8
7
7
7
KDL-40W3000
KDL-46W3000
KDL-52W3000
Flytande kristall-skärm (LCD)
Analogt: Beror på valt land/vald område: B/G/H, D/K, L, I
Digitalt: DVB-T/DVB-C
Analogt: PAL, SECAM NTSC 3.58, 4.43 (bara för videoinsignaler)
Digitalt: MPEG-2 MP@ML/HL, MPEG-4 HP@L3/L4
Analogt: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitalt: VHF/UHF
11 W + 11 W
75 ohm extern anslutning för VHF/UHF
21-stifts scartuttag (CENELEC-standard) inklusive insignaler för ljud/bild, RGB-ingång och utsignaler
för TV-ljud/bild.
21-stifts scartuttag (CENELEC-standard) inklusive insignaler för ljud/bild, RGB-ingång, valbara
utsignaler för ljud/bild och SmartLink-gränssnitt.
Stödda format: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vtt, 75 ohm, 0,3 V negativ sync/PB/CB: 0,7 Vtt, 75 ohm/
PR/CR: 0,7 Vtt, 75 ohm
Ljudingångar (phono-uttag): 500 mVrms, Impedans: 47 kohm
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ljud: Linjärt PCM-ljud med två kanaler
32, 44,1 och 48 kHz, 16, 20 och 24 bitar
Analoga ljudingångar (phono-uttag): 500 mVrms, Impedans: 47 kohm (gäller endast HDMI IN 5)
PC-ingång (se sidan 49)
S-videoingång (4-stifts mini-DIN)
Videoingång (phono-uttag)
Ljudingångar (phono-uttag)
DIGITAL OUT (OPTICAL) (digitalt optiskt uttag)/Ljudutgångar (phono-uttag)
PC IN
i
Strömförsörjning och övrigt
Strömkrav
Skärmstorlek
Upplösning
Energiförbrukning
Energiförbrukning i standbyläge*
Storlek
(med stativ)
(b × h × d)
(utan stativ)
Vikt
(med stativ)
(utan stativ)
Medföljande tillbehör
Tillval
PC-ingång (D-sub 15 stift (se sidan 49)
G: 0,7 Vtt, 75 ohm, utan grönsynk/B: 0,7 Vtt, 75 ohm/
R: 0,7 Vtt, 75 ohm/HD: 1-5 Vtt/VD: 1-5 Vtt
Datorljudingång (minikontakt)
Utgång för hörlurar
CAM (Conditional Access Module)-fack
220–240 V växelström, 50 Hz
40 tum (Ca. 101,6 cm uppmätt
46 tum (Ca. 116,8 cm uppmätt
diagonalt)
diagonalt)
1 920 bildpunkter (horisontellt) × 1 080 linjer (vertikalt)
220 W
270 W
48 SE
305 W
0,3 W
Ca. 992 × 688 × 265 mm
Ca. 1 135 × 779 × 306 mm
Ca. 1 278 × 874 × 384 mm
Ca. 992 × 643 × 122 mm
Ca. 25,5 kg
Ca. 1 135 × 734 × 122 mm
Ca. 32,5 kg
Ca. 1 278 × 832 × 123 mm
Ca. 43,5 kg
Ca. 22,0 kg
Ca. 28,5 kg
Se ”1: Kontrollera tillbehören” på sidan 4.
Väggfäste SU-WL500
Golvstativ SU-FL62
TV-stativ SU-FL300M
* Angiven effekt i standby-läge nås när TV:n är klar med vissa nödvändiga interna processer.
Rätt till ändringar förbehålles.
52 tum (Ca. 132,2 cm uppmätt
diagonalt)
Ca. 36,0 kg
Referenstabell över datorinsignaler
Signaltyp
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
HDTV
Horisontellt
(bildpunkter)
Vertikalt (linjer)
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Standard
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
VESA-riktlinjer
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESA-riktlinjer
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60,0
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1280
768
60,3
75
1360
768
47,7
60
VESA
1280
1024
64,0
60
VESA
1280
1024
80,0
75
VESA
1920
1080
67,5
60
• Datoringången på den här TV:n saknar stöd för grönsynkronisering och kompositsynkronisering.
• Datoringången på den här TV:n saknar stöd för interlace-signaler.
• För bästa resultat rekommenderar vi att du använder signalerna (i fetstil) i ovanstående tabell med en vertikal frekvens på 60 Hz
från datorn. När datorn kopplas in väljs signaler med en vertikal frekvens på 60 Hz automatiskt.
Övrig information
49 SE
Felsökning
Kontrollera om 1 (standby)-indikatorn
blinkar rött.
Om den blinkar
Självdiagnosfunktionen är aktiverad.
1 Räkna hur många gånger 1 (standby)indikatorn blinkar mellan varje
tvåsekunderspaus.
Exempel: indikatorn blinkar tre gånger, sedan är det
uppehåll i två sekunder, sedan blinkar indikatorn tre
gånger igen, osv.
2
Tryck på 1 på TV:ns ovankant för att stänga
av den, dra ut stickkontakten ur vägguttaget,
och tala om för din TV-handlare eller Sonys
servicecenter hur indikatorn blinkar (hur
många gånger den blinkar).
Om den inte blinkar
1 Kontrollera punkterna i tabellerna nedan.
2 Om problemen kvarstår bör du lämna in TV:n
för service hos en behörig servicetekniker.
Bild
Ingen bild (skärmen är mörk) och inget ljud
• Kontrollera antenn/kabelanslutningarna.
• Anslut TV:n till vägguttaget och tryck på 1 på TV:ns
ovankant.
• Om 1 (standby)-indikatorn lyser rött så tryck på TV "/1.
Ingen bild eller menyinformation från den
utrustning som är ansluten till scartuttaget
• Tryck på
/
för att se en lista över de anslutna
komponenterna, och välj sedan önskad ingång.
• Kontrollera anslutningen mellan extrautrustningen och
TV:n.
Dubbla bilder eller spökbilder
• Kontrollera antenn/kabelanslutningarna.
• Kontrollera antennens placering och hur den är riktad.
Det är bara brus och flimmer på skärmen
• Se efter om antennen är skadad eller böjd.
• Antennen kan vara utsliten (tre till fem år är en ganska
normal ålder; ett till två år i kustnära miljöer).
Bilden är förvrängd (prickiga linjer eller ränder)
• Håll undan TV:n från källor till elektriska störningar som
bilar, motorcyklar, hårtorkar och optisk utrustning.
• När du ansluter extrautrustning bör du lämna ett visst
utrymme mellan utrustningen och TV:n.
• Kontrollera att antennen/kabeln är ansluten via den
medföljande koaxialkabeln.
• Håll undan antennkabeln/kabel-TV-kabeln från övriga
anslutningskablar.
Det förekommer störningar i bilden eller ljudet när
du tittar på en TV-kanal
• Justera ”AFT”-funktionen (automatisk fininställning) så
att bilden blir bättre (sidan 43).
50 SE
Det förekommer små svarta punkter och/eller ljusa
punkter på skärmen
• Bilden på den här bildskärmen är uppbyggd av
bildpunkter. Små svarta och/eller ljusa punkter (pixlar)
kan förekomma på skärmen, men är inte tecken på att
något är fel.
Ingen färg för program som sänds i färg
• Välj ”Återställ” (sidan 29).
Bilden för en signal som matas in via
3- eller 4uttagen är inte i färg eller färgerna är konstiga
• Kontrollera anslutningarna till
3- respektive 4uttagen och kontrollera att kontakterna är ordentligt isatta
i respektive uttag.
Ljud
Inget ljud men bra bild
• Tryck på 2 +/– eller % (avstängning av ljudet).
• Kontrollera om punkten ”Högtalare” är inställd på ”TVhögtalare” (sidan 38).
• När Super Audio CD- eller DVD-Audio-signaler matas in
via HDMI-ingången kan det hända att det inte matas ut
några ljudsignaler via DIGITAL OUT (Optical)utgången.
Kanaler
Önskad kanal går inte att välja
• Växla mellan det digitala och det analoga läget och välj
önskad digital/analog kanal.
Vissa kanaler är tomma
• Kodad kanal eller betal-TV-kanal. Prenumerera på den
betal-TV-tjänsten.
• Kanalen används enbart för data (utan bild eller ljud).
• Kontakta stationen för närmare detaljer om sändningarna.
Digitala kanaler visas inte
• Kontakta en lokal installatör och hör efter om det
förekommer digitala sändningar där du bor.
• Uppgradera till en antenn med bättre förstärkning.
Allmänt
TV:n stängs av automatiskt (TV:n går över till
standbyläge)
• Kontrollera om ”Avstängn.timer” är aktiverad, eller
kontrollera ”Varaktighet”-inställningen för ”På-timer”
(sidan 39).
• Om ingen signal tas emot och inga åtgärder utförs i TVläget under 10 minuter går TV:n automatiskt över till
standbyläge.
TV:n slås på automatiskt
• Kontrollera om ”På-timer” är aktiverad (sidan 39).
Vissa ingångskällor går inte att välja
• Välj ”AV namn” och ta bort ”Hoppa över”-markeringen
för den ingången (sidan 39).
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska
• Byt batterier.
En viss kanal går inte att lägga till på Favoritlistan
• Upp till 999 kanaler går att lagra på Favoritlistan.
Meddelandet ”Butiksdemoläge: På” tänds på
skärmen
• Välj ”Återställ allt” på ”Inställningar”-menyn (sidan 41).
Inte alla kanaler är inställda för kabel
• Kontrollera webbsidan för vår kundtjänst för information
om kabelleverantörer.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Övrig information
51 SE
KDL-52W3000
KDL-46W3000
KDL-40W3000
3-219-140-41(2)
Printed in Spain
Download PDF

advertising