Sony | KDL-40ZX1 | Sony KDL-40ZX1 Bruksanvisning

LCD Digital Colour TV
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FI
Bruksanvisning
NO
Bruksanvisning
SE
KDL-40ZX1
© 2009 Sony Corporation
4-146-430-41(1)
Indledning
Til kunder i Cypern
Tak fordi du valgte dette Sony-produkt.
Før TV-apparatet betjenes, læses denne vejledning grundigt og
beholdes til senere opslag.
Slutbrugeren skal registrere det trådløse tv-system hos "Department
of Electronic Communications" (P.I. 6/2006 og P.I. 6A/2006). P.I.
6/2006 er radiokommunikationsforordningen af 2006 vedrørende
kategorier af stationer, der er underlagt generel tilladelse og
registrering ("Categories of Stations Subject to General
Authorization and Registration"). P.I. 6A/2006 er den generelle
tilladelse vedrørende brug af radiofrekvenser af radiobaserede
lokalnet og trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede
netværk (WAS/RLAN).
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser,
som fremgår af vedlagte garantidokument.
Oplysning om digital TV-funktion
s Funktioner i forbindelse med digitalt TV (
) fungerer kun
i lande eller områder, hvor der udsendes i DVB-T (MPEG-2 og
H.264/MPEG-4 AVC) digitale jordbundne signaler, eller der er
adgang til en kompatibel DVB-C (MPEG-2 og H.264/MPEG-4
AVC) kabeltjeneste. Få at vide hos din lokale forhandler, om du
kan modtage et DVB-T-signal på din bopæl, eller spørg
kabeludbyderen, om deres DVB-C kabeltjeneste er egnet til
integreret betjening med dette TV-apparat.
s Kabeludbyderen kan opkræve et ekstra gebyr for en sådan
service, og du skal eventuelt indvilge i deres
forretningsbetingelser og -vilkår.
s Selvom dette TV-apparat følger specifikationerne for DVB-T
og DVB-C, kan der ikke garanteres for kompatibiliteten med
fremtidige DVB-T digitale jordbundne udsendelser og DVB-C
digitale kabeludsendelser.
s Visse digitale tv-funktioner er muligvis ikke tilgængelige i
visse lande/områder, og DVB-C-kabel fungerer eventuelt ikke
korrekt hos alle udbydere.
s Yderligere information om DVB-C funktionen findes på vores
hjemmeside for kabelsupport:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Oplysninger om trådløst signal
1. Sony erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med
de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/
5/EC.
For at se DoC (declaration of conformity) i R&TTE-direktivet, skal
du have adgang til følgende URL-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
2. Et trådløst TV-system, kan kun anvendes i følgende lande:
Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland,
Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland,
Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta,
Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Rumænien, Slovenien,
Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet og Storbritannien.
Ved brug af det trådløse TV-system, kan kanalerne 36 til 48 (5,155,25 GHz) kun vælges til indendørs brug.
Forordninger og bestemmelser
vedrørende trådløst tv-system
Til kunder i Italien
s Vedrørende privat brug sker dette jf. lovgivende forordning nr.
259 af 1. august 2003 i loven om elektroniske kommunikationer
("Code of Electronic Communications"). Særlig artikel 104, der
indeholder oplysninger om, hvornår en forudgående generel
tilladelse er påkrævet, og artikel 105, der beskriver tilladelse af
brug uden begrænsninger;
s Vedrørende offentlighedens RLAN-adgang til teleselskabernes
netværk og tjenester (f.eks. trådløst tv-system) sker dette jf.
ministeriel forordning af 28. maj 2003 med senere ændringer og
jf. artikel 25 (generel tilladelse til brug af elektroniske
kommunikationsnetværk og -tjenester) i loven om elektronisk
kommunikation ("Code of Electronic Communications").
s Vedrørende privat brug sker dette jf. ministeriel forordning af
12. juli 2007
Til kunder i Norge
Brug af dette radioudstyr er ikke tilladt fra centrum af Ny-Ålesund,
Svalbard, inden for et geografisk område af 20 km i radius.
2 DK
Oplysninger om varemærker
s
er et registreret varemærke, der tilhører DVB projektet.
s Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det
dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
s HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia Interface
er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører
HDMI Licensing LLC.
s "BRAVIA" og
er varemærker tilhørende Sony
Corporation.
s "XMB" og "xross media bar" er varemærker tilhørende Sony
Corporation og Sony Computer Entertainment Inc.
Bemærkning om identifikationsmærkat
Mærket med oplysninger om modelnummer og strømforsyning
(jævnfør gældende sikkerhedsretningslinjer) findes på følgende
placeringer:
Skærm: I stikdækslet
Mediemodtager: På undersiden
INDEPENDENT JPEG GROUP
SOFTWARE
The module, libjpeg is the work of the Independent JPEG Group.
© copyright 1991-1998. Thomas G.Lane. ALL right reserved
Indholdsfortegnelse
Opstartsvejledning
4
Sikkerhedsoplysninger .................................................................................................................. 15
Forholdsregler ................................................................................................................................ 17
Knapper/indikatorer på fjernbetjening og enhed ........................................................................ 18
Betjening af TV
Betjening af TV ............................................................................................................................... 23
Brug af den elektroniske programoversigt (EPG)
Brug af listen Digitale favoritter
............................................................. 25
.......................................................................................... 26
Brug af ekstraudstyr
Tilslutningsoversigt ....................................................................................................................... 27
Visning af billeder fra tilsluttet udstyr .......................................................................................... 30
Brug af USB-fotovisning................................................................................................................ 31
Brug af BRAVIA Sync med Kontrol til HDMI ................................................................................ 32
Brug af funktioner under MENU
Navigation i medieboksens menu Hjemme (XMB™)................................................................... 33
Indstillinger ..................................................................................................................................... 34
Navigere gennem skærmens hjemmemenu ................................................................................ 42
Yderligere oplysninger
Specifikationer................................................................................................................................ 48
Fejlfinding ....................................................................................................................................... 51
: Kun til digitale kanaler
DK
Før du betjener tv'et, skal du læse afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" i denne vejledning.
Gem vejledningen til senere brug.
3 DK
Opstartsvejledning
1: Kontrol af enhed og
tilbehør
Skærm (1)
Medieboks (1)
2: Installation af tv'et
Følgende trin skal udføres i overensstemmelse
med de installationstrin, som findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med dit
tilbehør. Følg anvisningerne i denne
vejledning i overensstemmelse med den
betjeningsvejledning, der fulgte med dit
tilbehør. Yderligere beskrivelse af tekst, der
står i ( ) i installationstrinnene, findes i de
samme trin i den betjeningsvejledning, der
fulgte med dit tilbehør.
Montering på tv-fod
Klargør følgende del;
– Højttalersystemet SS-TBL700 (medfølger ikke)
Netledning til skærm (1)
~
Netledning til vekselstrømsadapter (1)
• Før du udfører anvisningerne nedenfor, skal du
klargøre dit højttalersystem SS-TBL700 (tv-fod).
Monter foden på tv-foden som beskrevet i
vejledningen til højttalersystemet SS-TBL700.
• Du må ikke fjerne den blå tape, der fastholder
foden bag på tv'et, før du har monteret tv-foden.
Vekselstrømsadapter til medieboks (1)
Ekstern RMF-ED001 (1)
AA-batterier (type R6) (2)
IR-sender (Y-kabel) (2)
1 Fjern kabelskjuleren.
Kabelskjuler
Fod til medieboks (1)
Stikdæksel (1)
Afstandsskiver (sorte) (4)
2 Lad forsigtigt skærmen glide ned over den
øverste del af tv-foden, når fodens Fmærke er ud for den øverste del af tvfoden. Sørg for, at I er mindst to personer
om at løfte tv'et.
4 DK
• Du må ikke trykke på LCD-skærmen eller
skærmrammen.
• Hold godt fast i tv-foden med begge hænder.
4 Slut netledningen (medfølger) til AC INOpstartsvejledning
stikket.
F-mærket
Øverste del
~
3 Skru skærmen fast på tv-foden med
skruerne (følger med SS-TBL700). Skru
først de to nederste skruer fast, og skru
derefter de to øverste skruer fast.
• Stikket skal sættes helt ind i kontakten.
• Når du bruger HDMI-udstyr, skal HDMIkablet også sluttes til HDMI IN-stikket
(side 27).
5 Sæt kabelskjuleren på igen.
Placer kabelskjuleren over den øverste del
af tv-fodens midterstolpe, og luk den ved
at trykke ned, indtil den klikker på plads.
De øverste
skruer
De nederste skruer
~
• Hvis der bruges en elektrisk skruetrækker,
skal drejningsmomentet indstilles til ca. 1,5
N·m {15 kgf·cm}.
(Fortsættes)
5 DK
3 Løft låsebeslaget for at isætte
~
• Pas på, at netledningen ikke kommer i
klemme, når kabelskjuleren sættes på plads.
6 Sæt stikdækslet på igen.
højttalersystemet (4-5).
Monteringsbeslag
Højttalersystem
Låsebeslag
Placer det ved
skærmens samling
7 Slut tv'et til stikkontakten.
Montering på væggen
Klargør følgende dele;
– Beslaget til vægmontering SU-WL700 (medfølger
ikke)
– Højttalersystemet SS-WAL700 (medfølger ikke)
– Afstandsskiver (sorte) (4) (medfølger)
1 Indsæt den medfølgende afstandsskive
(4-2).
Skrue
Denne del skal placeres øverst på
monteringsbeslaget
4 Skru højttalersystemet fast med to skruer
(følger med højttalersystemet).
Skruer
Afstandsskive
1 Fjern de fire skruer fra bagsiden af
skærmen.
2 Placer afstandsskiverne (sorte) over
skruehullerne efter de skruer, der blev
fjernet i ovenstående anvisning.
2 Følg trin 4-3 til 4-4 i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
beslaget til vægmontering.
Når du kun bruger beslaget til
vægmontering
Fortsæt til trin 5 nedenfor i denne
vejledning.
Når du bruger højttalersystemet
Fortsæt til trin 3 nedenfor i denne
vejledning.
6 DK
5 Se den betjeningsvejledning, der fulgte
med beslaget til vægmontering, og følg
trin 4-6 til 4-7.
6 Slut netledningen (medfølger) til AC IN-
3: Tilslutning af antenne/Set
Top Box/optager (f.eks.
dvd-optager) til
medieboksen
AC IN
Tilslutning af en Set Top Box/optager (f.eks.
dvd-optager) med SCART
Når du installerer højttalersystemet
Sæt netledningen fast med de to kroge, og
før ledningen ned langs skærmens højre
side.
Medieboks
~
• Når du bruger HDMI-udstyr, skal HDMIkablet også sluttes til HDMI IN-stikket
(side 27).
Scartkabel
7 Følg den monteringsvejledning, der fulgte
med beslaget til vægmontering for at
hænge produktet op på væggen.
~
Set Top Box/optager (f.eks. dvd-optager)
• Du kan ikke slutte kablerne til skærmen efter,
at skærmen er monteret på væggen.
• Sørg for, at et blød underlag hele tiden er
under skærmen for at undgå beskadigelser,
når den løftes eller flyttes. Du må ikke tage
fat i højttaleren.
(Fortsættes)
7 DK
Opstartsvejledning
stikket (5-1).
Tilslutning af en Set Top Box/optager (f.eks.
dvd-optager) med HDMI
4: Undgå, at skærmen
vælter (kun ved placering
på en tv-fod)
Klargør følgende element:
– Adapter til fod (følger med højttalersystemet
SS-TBL700)
IN
1 Fjern skruen fra tv-foden.
Medieboks
HDMI-kabel
Set Top Box/optager (f.eks. dvd-optager)
~
• Du kan også slutte udstyret til HDMI-indgangen
på venstre side af skærmen.
Tilslutning af netledningen til en
medieboks
~
• Sørg for at isætte netledningen helt.
2 Fastgør støttebeslaget til tv-foden.
DC
IN
18V
Medieboks
til
stikkontakt
8 DK
3 Sæt et kraftigt reb eller en kæde i
støttebeslaget, og gør det fast til tv-foden
(medfølger ikke). Kontroller, at rebet eller
kæden er stramt og ikke løst.
5: Udførelse af
startopsætning
Tryk på låget, og løft det for at åbne det.
~
1 Placer en træskrue (4 mm i diameter,
medfølger ikke) i tv-foden.
2 Skru en maskinskrue (M6 × 12-15,
medfølger ikke) i skruehullet på tv'et.
3 Bind træskruen og maskinskruen sammen
med en kraftig snor.
• Kontroller, at batteripolerne vender korrekt, når de
sættes i.
• Du må ikke bruge forskellige batterityper eller
blande gamle og nye batterier.
• Batterier skal bortskaffes på miljørigtig vis. I visse
områder kan der være regler for bortskaffelse af
batterier. Kontakt de lokale myndigheder.
• Fjernbetjeningen skal håndteres forsigtigt. Du må
ikke tabe den, træde på den eller spilde væske på
den.
• Læg ikke fjernbetjeningen på steder nær en
varmekilde eller på steder i direkte sollys eller i
fugtige lokaler.
Etablering af den trådløse
kommunikation mellem enheden
~
• Denne enhed kan placeres i samme rum.
• Hold en afstand på ca. 30 cm til 20 m mellem
skærmen og medieboksen ved installation.
• Hold området mellem skærmen og medieboksen
fri. Ellers kan billedet blive forringet.
• Omarranger installationens placering af monitoren
og medieboksen i tilfælde af uskarpe billeder.
• Anbring ingen af enhederne i et metalrack.
• Brug ikke to enheder eller mere samtidigt i et
område med radiointerferens.
1 Tryk på 1 for at tænde for strømmen til
enheden.
POWER-knap
Medieboks
(Fortsættes)
9 DK
Opstartsvejledning
Isætning af batterier i fjernbetjeningen
POWER-knap
Language
English
Español
ББлгарски
Nederlands
Català
Suomi
Français
Português
Dansk
Italiano
Polski
Svenska
Deutsch
Česky
Norsk
Magyar
Slovenčina
Русский
Română
Türkçe
~
Skærm
2 Kontroller LINK-indikatoren på
medieboksen.
Hvis der er etableret trådløs
kommunikation mellem medieboksen og
skærmen, lyser denne indikator.
• Hvis fjernbetjeningen ikke virker, skal du trykke
på F/f/G/g/ på medieboksen (side 21) for at
vælge sproget. Skærmen til registrering af
fjernbetjeningen vises.
2 Vælg "OK", og tryk derefter på
.
LINK-indikator
Som det næste startes
grundopsætning for medieboks.
Kontrollér at medieboksen er tændt.
LINK
OK
LINK
3 Tryk på F/f for at vælge det land, hvor du
Udførelse af startopsætning
vil bruge enheden, og tryk derefter på
Land
TV
Vælg land
-
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
EXT
COMPONENT
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
Hvis landet, som enheden bruges i, ikke
vises på listen, skal du vælge "-" i stedet
for at vælge et land.
AUDIO
1-10
4 Tryk på F/f for at vælge, hvor enheden
skal bruges, og tryk derefter på
.
~
Første gang enheden tændes, vises
sprogmenuen på skærmen.
1 Tryk på F/f/G/g for at vælge sprog på
menuskærmbillederne, og tryk derefter på
.
10 DK
• Vælg "Hjemme" for at få de optimale
indstillinger til brug af skærmen i hjemmet.
Placering
Vælg TV'ets placering
Hjemme
I butik
.
5 Vælg "OK", og tryk derefter på
9
.
Kontrol til HDMI
Aut. programindstilling
Vil du aktivere betjening af
kompatible HDMI-enheder?
Ja
OK
6 Tryk på F/f for at vælge "Egen Antenne"
eller "Kabel TV", og tryk derefter på
.
Hvis du vælger "Kabel TV", vises
skærmen til valg af scanningstype. Se
afsnittet "Sådan indstilles enheden til
Kabel TV" (side 11).
Enheden begynder at søge efter alle
tilgængelige digitale kanaler, efterfulgt af
alle tilgængelige analoge kanaler. Dette
kan tage nogen tid, så tryk ikke på nogen
knapper på enheden eller
fjernbetjeningen.
Hvis en meddelelse vises for at få dig til
at bekræfte antennetilslutningen
Ingen digitale eller analoge kanaler blev
fundet. Kontroller alle antenne/
kabelforbindelser, og tryk derefter på
for at genoptage den automatiske
programindstilling.
7 Følg trinnene under "Programsortering",
når menuen "Programsortering" (side 37)
vises på skærmen.
Hvis du vælger ikke at ændre enhedens
lagringsrækkefølge for de analoge
kanaler, skal du trykke på
RETURN
for at gå til trin 8.
8
Hurtig start
Vil du aktivere Hurtig start?
TV'et tænder hurtigere, men standby
strømforbrug øges.
Ja
Nej
Annuller
Nej
Yderligere oplysninger findes på side 34.
Yderligere oplysninger findes på side 32.
10 Tryk på .
Enheden har nu indstillet alle tilgængelige
kanaler.
~
• Hvis en digital kanal ikke kan modtages, eller hvis
der i trin 3 vælges et land, der ikke sender digitale
udsendelser, skal klokkeslættet indstilles efter, at
du har udført trin 7.
Sådan indstilles enheden til Kabel TV
1 Tryk på .
2 Tryk på F/f for at vælge "Hurtig
scanning" eller "Fuld scanning", og tryk
derefter på .
"Hurtig scanning" : Kanalerne indstilles
efter oplysninger fra kabel-TV-udbyderen
i sendesignalet.
Den anbefalede indstilling til "Frekvens",
"Netværks-ID" og "Symbolrate" er
"Auto".
Denne indstilling anbefales til hurtig
indstilling, hvis den understøttes af kabeltv-udbyderen.
Hvis "Hurtig scanning" ikke virker, skal
du bruge metoden "Fuld scanning", som
beskrives i det følgende.
"Fuld scanning" : Alle tilgængelige
kanaler indstilles og gemmes. Denne
procedure kan vare nogen tid.
Denne indstilling anbefales, når "Hurtig
scanning" ikke understøttes af kabel-TVudbyderen.
Yderligere oplysninger om understøttede
kabel-tv-udbydere findes på
supportwebstedet:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
(Fortsættes)
11 DK
Opstartsvejledning
Hvis du vælger "Ja", øges standby strømforbrug.
Vil du starte automatisk programindstilling?
3 Tryk på f for at vælge "Start", og tryk
derefter på
.
Enheden begynder at søge efter kanaler.
Du må ikke trykke på knapper på enheden
eller fjernbetjeningen.
6: Betjening af ekstraudstyr
med fjernbetjeningen
~
Tilslutning af IR-sender til
ekstraudstyret
• Ikke alle kabel-TV-udbydere understøtter "Hurtig
scanning". Hvis en "Hurtig scanning" ikke
registrerer kanaler, skal du udføre en "Fuld
scanning".
Sluk for medieboksen, før IR-senderen
tilsluttes.
Monter IR-senderen i nærheden af udstyrets
fjernbetjeningsmodtager (IR).
Medieboks
IR BLASTER
IRsender
Ekstraudstyr
Opsætning af IR-sender
Ved indstilling af "Opsætning af IR-sender"
kan denne fjernbetjening styre de fleste Sony
Blu-ray Disc-afspillere, DVD-afspillere,
DVD-optagere og AV-receivere eller dem fra
andre producenter. Følg trinnene nedenfor for
at programmere fjernbetjeningen.
1 Tryk på HOME på fjernbetjeningen.
2 Tryk på G/g for at vælge "Indstillinger".
3 Tryk på F/f for at vælge "Opsætning af
medieboks", og tryk derefter på
12 DK
.
4 Tryk på F/f for at vælge "Opsætning af
Brug af ekstraudstyr
Der henvises til betjeningsvejledningen, der
fulgte med det tilsluttede udstyr angående
detaljer. Nogle knapper fungerer muligvis ikke
afhængigt af det tilsluttede udstyr.
Opsætning af IR-sender
1 Tryk på HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3,
Indgange
Type
Mærke
Kode
AV1
AV2
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Component
Blu-ray Disc
-
Sony
-
1
-
AV1, AV2 eller COMPONENT.
2 Tryk på EXT.
3 Når EXT-knappen lyser, skal du trykke på
\/1 for at tænde udstyret og derefter
betjene udstyret vha. følgende knapper.
5 Tryk på F/f for at vælge "Indgange" for
TV
at registrere fjernbetjeningen, og vælg
derefter følgende emner:
Type: Tilsluttet udstyrskategori.
Mærke: Udstyrets fabrikant.
Kode: IR-kode. IR-kodens
standardindstilling "1" vises, når du
vælger udstyrets fabrikant.
Test: Tester den faktiske indstilling af
strøm til udstyret. Kontroller, at strømmen
til udstyret tændes og slukkes.
HDMI 3
AV1
AV2
THEATRE
EXT
COMPONENT
1
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
2
3
1
4
7
Indtast den korrekte kode eller alternativer
(hvis de findes), der er vist på listen i trin 5.
Bemærk, at listen muligvis ikke indeholder
koder til alle modeller eller mærker.
• Ikke alle enheder kan garantere problemfri drift
med denne funktion.
HDMI 2
SYNC MENU
Hvis udstyret ikke virker, eller nogle af
funktionerne ikke virker
~
HDMI 1
MONITOR
HDMI
3
6
9
2
5
8
0
PROG
REC
7
6
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
REC STOP
F2
4
5
WIRELESS MENU
TV
z
• N-knappen har en blindfingermarkering. Brug
blindfingermarkeringen som en reference ved
betjening af andet udstyr.
(Fortsættes)
13 DK
Opstartsvejledning
IR-sender", og tryk derefter på .
Skærmbilledet "Opsætning af IR-sender"
vises.
Emne
Beskrivelse
1 BD/DVD
• ./>: Går til
betjeningsbegyndelsen af den tidligere/
knapper
næste titel/kapitel/sekvens/
spor.
•
/ : Afspiller sekvens/
går kortvarigt, hurtigt fremad
i sekvensen.
• m/M: Hurtigt tilbage/går
hurtigt fremad på disken, når
der trykkes på den under
afspilning.
• N: Afspiller en disk ved
normal hastighed.
• X: Holder pause i
afspilningen.
• x: Stopper afspilningen.
2 F/f/G/g/3
Vælger/bekræfter et emne.
3 HOME
Åbner menuen.
4 DVD optageknapper
• z REC: Starter optagelsen.
• X REC PAUSE: Holder
pause i optagelsen.
• x REC STOP: Stopper
optagelsen.
5 F1/F2
Vælger en funktion, når der
anvendes en
kombinationsenhed (f.eks. en
DVD/HDD).
6 BD/DVD
MENU
Viser BD/DVD-diskmenuen.
7 BD/DVD
TOP MENU
Viser hovedmenuen for BD/
DVD-disken.
14 DK
Montering af foden til
medieboksen
Medieboksen kan også bruges vandret med
den medfølgende fod.
1 Ret stiften i midten af foden og hullet på
højre side af medieboksen ind efter
hinanden.
Fod
Fjernelse af skærmens
stikdæksel
Tag fat i dit Stikdæksel som vist.
Træk nedad 1, og træk skråt udad 2.
Sikkerhedsoplysninger
Ventilation
s Tildæk ikke ventilationshullerne og stik ikke noget ind i
kabinettet.
s Der skal være plads omkring tv'et som vist nedenfor.
s Det anbefales stærkt at anvende et Sony vægbeslag for at sikre
tilstrækkelig luftcirkulation.
Skærm
Installation/opsætning
Monteret på væggen
Installer og brug tv'et i overensstemmelse med nedenstående
vejledning for at undgå brand, elektrisk stød eller skader på
personer og materiel.
30 cm
10 cm
10 cm
Installation
s
s
s
s
Tv'et skal sættes op ved en let tilgængelig stikkontakt.
Placer tv'et på en stabil, plan overflade.
Kun en autoriseret intallatør må udføre væginstallationer.
Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at anvende Sony
tilbehør, herunder:
– Vægbeslag SU-WL700
– Højttalersystem SS-TBL700/SS-WAL700
s Når monteringskrogene skal monteres på tv'et, skal du bruge de
skruer, der fulgte med vægmonteringsbeslaget.
De medfølgende skruer er 8-12 mm lange målt fra
monteringskrogens overflade.
Skruernes diameter og længde varierer, afhængigt af
vægmonteringsbeslaget.
Brug af andre skruer end de medfølgende kan ødelægge tv'et,
eller få det til at falde ned, osv.
8mm – 12mm
10 cm
Der skal være mindst så meget plads
omkring tv'et.
Monteret på stander
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Afstandsskive (sort)
Skrue M6 × 16 (følger med
Beslaget til vægmontering)
Monteringskrog
Bagsiden af skærmen
Der skal være mindst så meget plads
omkring tv'et.
Medieboks
Monteret vandret
Øverst
Transport
s Før transport af tv'et tages alle
kabler ud.
s I skal være mindst to personer
om at transportere et stort tv.
s Tv'et skal bæres som vist til
højre. Belast ikke LCDskærmen og rammen omkring
skærmen.
s Når tv'et løftes eller flyttes,
skal det holdes i bunden med
et fast greb.
s Tv'et må ikke udsættes for
fysiske stød eller kraftige
vibrationer under transport.
s Tv'et skal pakkes ind i
originalemballagen og sættes
ned i originalkassen, når det
skal til reparation eller blot
flyttes.
Front
20 cm
10 cm
8 cm
8 cm
8 cm
8 cm
Der skal være mindst så meget plads omkring medieboksen.
Monteret lodret
Øverst
Front
20 cm
10 cm
6 cm
Sørg for at holde
under panelets
bund, løft ikke i den
forreste del.
6 cm
6 cm
6 cm
Der skal være mindst så meget plads omkring medieboksen.
s For at sikre tilstrækkelig ventilation og forhindre ansamling af
støv og snavs:
– Læg ikke tv'et fladt ned, og monter det ikke på hovedet,
bagvendt eller sidevendt.
– Tv'et må ikke installeres på en hylde, et tæppe, en seng eller
i et skab.
– Tv'et må ikke dækkes til med stof, f.eks. gardiner, eller
andre ting, f.eks. aviser, osv.
– Installer ikke tv'et som vist nedenfor.
(Fortsættes)
15 DK
Luftcirkulationen
en afspærres.
Væg
Luftcirkulationen
en afspærres.
Når tv'et ikke er i brug
s Hvis du ikke anvender tv'et i flere dage, skal det afbrydes fra
lysnettet af miljø- og sikkerhedshensyn.
s Da tv'et ikke er helt afbrudt fra lysnettet, selvom det er slukket,
skal stikket tages ud af stikkontakten for at afbryde tv'et
fuldkomment.
s Visse tv'er kan have funktioner, hvor tv'et skal stå i standby for
at fungere korrekt.
Væg
Børn
s Lad ikke børn klatre op på tv'et.
s Mindre tilbehør skal opbevares utilgængeligt for børn, så det
ikke sluges ved en fejl.
Hvis følgende problemer opstår...
Netledning
Brug netledningen og stikket som følger for at undgå brand,
elektrisk stød eller skader på personer og materiel:
–
–
–
–
–
–
–
Brug kun netledninger fra Sony, ikke fra andre leverandører.
Stikket skal sættes helt ind i kontakten.
Slut kun tv'et til en stikkontakt med 220-240 V AC.
Af sikkerhedshensyn skal du trække netledningen ud af stikket
og være omhyggelig med ikke at vikle fødderne ind i kablerne.
Tag netledningen ud af stikkontakten, før du arbejder eller
flytter på tv'et.
Hold netledningen væk fra varmekilder.
Tag netstikket ud og rengør det med jævne mellemrum. Hvis
stikket er dækket med støv og tiltrækker fugt, forringes
isoleringen, og der kan opstå brand.
Sluk tv'et og træk straks netledningen ud af stikkontakten, hvis
følgende problemer opstår.
Bed din forhandler eller Sony servicecenter om at få tv'et efterset af
autoriserede serviceteknikere.
Når:
–
–
–
–
Netledningen er beskadiget.
Stikket passer dårligt.
Tv'et er beskadiget på som følge af at være tabt eller slået, eller
der er kastet genstande mod det.
Væske eller genstande er trængt ind gennem kabinettets
åbninger.
BEMÆRKNING OM
VEKSELSTRØMSADAPTER
Bemærk
Advarsel
s Du må ikke bruge den medfølgende netledning med andet
udstyr.
s Undgå så vidt muligt at klemme, bøje eller sno netledningen.
Ledningstrådene kan være afisoleret eller knækket.
s Du må ikke ændre på netledningen.
s Du må ikke placere tunge genstande på netledningen.
s Træk ikke i selve ledningen, når stikket skal tages ud af
stikkontakten.
s Du må ikke slutte for mange apparater til samme stikkontakt.
s Du må ikke bruge stikkontakter, som stikket ikke passer i.
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød bør apparatet
ikke udsættes for regn eller fugt.
Forbudt brug
Tv'et må ikke placeres eller anvendes på steder eller i omgivelser
eller situationer som de nedenfor beskrevne. Ellers kan tv'et fungere
dårligt og forårsage brand, elektrisk stød og personskader.
Placering:
Udendørs (i direkte sollys), på et skib eller et andet fartøj, i et
køretøj, på hospitaler, ustabile placeringer, tæt på vand, fugt eller
røg.
Miljø:
Steder, der er varme, fugtige eller meget støvede, hvor der kan
komme insekter ind, hvor det kan blive udsat for mekaniske
vibrationer, tæt på brændbare genstande (stearinlys ol.).
Tv-apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke
anbringes væskefyldte genstande som f.eks. vaser på tv-apparatet.
Situation:
Undlad brug med våde hænder, med kabinettet afmonteret eller med
udstyr, der ikke anbefales af producenten. Tag tv'ets netledning ud
af stikkontakten i tordenvejr.
Ituslåede dele:
s Du må ikke kaste genstande mod tv'et. Skærmglasset kan
knuses af slaget og anrette alvorlig personskade.
s Hvis tv'ets overflade revner, må du ikke røre det, før du har
trukket netledningen ud af stikkontakten. I modsat fald kan du
få elektrisk stød.
16 DK
For at forhindre brand eller elektrisk stød må genstande, der er fyldt
med væske, såsom vaser, ikke placeres på apparatet.
Undgå at montere dette udstyr i et lukket rum, såsom en boghylde
eller tilsvarende.
s Sørg for, at stikkontakter er monteret i nærheden af udstyret, og
at der er nem adgang til den.
s Sørg for at bruge den medfølgende vekselstrømsadapter og
netledning.
s Brug ikke andre vekselstrømsadaptere. Der kan ske
fejlfunktion.
s Slut vekselstrømsadapteren til en stikkontakt, der er nem
adgang til.
s Rul ikke netledningen rundt om
vekselstrømsadapteren.
Ledningen kan blive skåret over
og/eller forårsage en fejlfunktion i
medieboksen.
s Rør ikke vekselstrømsadapteren
med våde hænder.
s Hvis du bemærker noget unormalt ved vekselstrømsadapteren,
skal du straks tage den ud af stikkontakten.
s TV'et er ikke koblet fra strømforsyningen, så længe det er sluttet
til stikkontakten, selv om TV'et er slukket.
Om LCD-skærmens temperatur
Området omkring panelet bliver varmt efter længere tids brug af
LCD-skærmen. Panelet kan føles varmt, når du rører ved det.
Forholdsregler
Behagelig afstand til tv'et
s Der skal være moderat belysning, da det kan belaste dine øjne
at se tv ved dårligt lys eller i længere tid.
s Når du bruger hovedtelefoner, skal du justere lyden, så den ikke
er for høj, da det kan skade hørelsen.
LCD-skærm
s Selvom LCD-skærmen er fremstillet med
højpræcisionsteknologi og 99,99% eller flere effektive pixler,
kan der forekomme sorte pletter eller lysende punkter (røde, blå
eller grønne), der optræder konstant på LCD-skærmen. Det er
en konstruktionsmæssig egenskab ved LCD-skærmen og ikke
en fejl.
s Tryk ikke og skrab ikke frontfilteret, og placer ikke genstande
oven på tv'et. Billedet kan blive uensartet, eller LCD-skærmen
kan blive beskadiget.
s Hvis tv'et bruges et sted, hvor der er koldt, kan billedet virke
udtværet eller blive mørkt. Dette er ikke tegn på fejl.
Fænomenerne forsvinder, efterhånden som temperaturen stiger.
s Der kan forekomme skyggebilleder (ghosting), når der konstant
vises stillbilleder. Det forsvinder efter et øjeblik.
s Skærmen og kabinettet kan blive varmt, når tv'et er i brug. Dette
er ikke en fejl.
s LCD-skærmen indeholder en lille mængde flydende krystal.
Visse lysstofrør, der anvendes i dette tv, indeholder også
kviksølv. Følg de lokale regler og retningslinjer for
bortskaffelse.
Behandling og rengøring af tv'ets
skærmoverflade og kabinet
Sørg for at tage netledningen til tv'et ud af stikkontakten før
rengøring.
Følg nedenstående forholdsregler for at undgå nedbrydning af
materialer eller skærmbelægning.
s Tør støv forsigtigt af skærmen/kabinettet med en blød klud.
Hvis støvet sidder fast, skal skærmen tørres forsigtigt af med en
hårdt opvredet blød klud, der er fugtet let med vand og et mildt
rengøringsmiddel.
s Du må ikke bruge skuresvampe, opløsningsmidler eller
syreholdige rengøringsmidler, skurepulver eller flygtige
opløsningsmidler som alkohol, rensebenzin, fortynder eller
insektmiddel. Brug af sådanne midler eller længerevarende
kontakt med gummi- eller vinylmaterialer kan beskadige
skærmens overflade og kabinetmaterialet.
s Det anbefales at støvsuge ventilationsåbningen for at sikre en
korrekt ventilation.
Ekstraudstyr
s Hold ekstraudstyr eller andet udstyr, der udsender
elektromagnetisk stråling, på afstand af tv'et. Ellers kan
billedforvrængning og/eller dårlig lyd forekomme.
s Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde grænserne i
EMC-direktivet ved brug af et tilslutningssignalkabel, der ikke
er længere end 3 m.
Bortskaffelse af enheden
s Hvis trådløst udstyr, der anvender den samme frekvens (5GHz
bånd) som enheden, er i brug i nærheden af enheden, kan der
forekomme støj i billederne og lyden eller manglende billede.
Også andet trådløst udstyr eller radioudstyr kan have
indflydelse. 5GHz bånd trådløst udstyr, f.eks. et trådløst LAN
eller trådløse telefoner, skal holdes på afstand af enheden.
s Billedet kan forstyrres afhængigt af installationsmiljøet eller
placeringen af skærmen og medieboksen (side 9).
s Da medieboksen og skærmen kommunikerer trådløst, kan
billeder fra medieboksen blive forringet sammenlignet med
dem fra det udstyr, der er tilsluttet monitoren med HDMI.
s Det kan tage tid at overføre billeder afhængigt af signaltype,
hurtig bevægelse, såsom spilbilleder osv.
s Hvis billeder fra en PC eller stillbilleder, såsom EPG, vises, kan
billederne blinke eller blive slørede.
s Denne enhed kan kun bruges sammen med den medfølgende
skærm og medieboks.
s Du må ikke betjene enheden i nærheden af medicinsk udstyr
(pacemakere, osv.), da dette kan forårsage fejl i det medicinske
udstyr.
s Selvom denne enhed sender/modtager scramblede signaler, vær
opmærksom på uautoriseret aflytning. Vi hæfter ikke for
følgerne heraf.
RF-fjernbetjening
s Hvis trådløst udstyr, der anvender den samme frekvens
(2,4GHz bånd) som enheden, er i brug i nærheden af enheden,
fungerer fjernbetjeningen muligvis ikke korrekt.
Også mikrobølgeovne eller radioudstyr kan have indflydelse.
Hold 2,4 GHz bånd trådløst udstyr på afstand af enheden.
Bortskaffelse af tv'et
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse
og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre, at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette
produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske
Union samt europæiske lande
med særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt
ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for
kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere
end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at sådanne
batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte
naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller
data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente
produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse
beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der
omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.
17 DK
Knapper/indikatorer på fjernbetjening og enhed
Fjernbetjening
Da enheden og den medfølgende fjernbetjening kommunikerer ved radiofrekvens, kan du betjene
enheden uden at rette fjernbetjeningen mod enheden.
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
EXT
COMPONENT
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
1
2
7
8
3
6
9
2
5
8
0
Beskrivelse
1 TV "/1
(tv-standby)
Tryk på denne knap for at tænde og slukke fra
standby-tilstand.
2 EXT
Tryk på denne knap for at betjene udstyret
med den medfølgende IR-sender vha.
fjernbetjeningen (side 13).
z
• Batterierne skal skiftes ud, når knappen
EXT blinker tre gange.
3
Tryk på denne knap for at ændre undertekstsproget (side 39) (kun i digital-tilstand).
3
4
5
6
1
4
7
Knap
(undertekstindstilling)
4 AUDIO
5
/
I digital tilstand: Viser oplysninger om det
(oplysninger/
aktuelt viste program.
vis skjult tekst) I analog tilstand: Viser oplysninger. Tryk én
gang for at få vist det aktuelle kanalnummer
og skærm-tilstanden. Tryk igen for at få vist
oplysninger om klokken. Tryk en tredje gang
for at fjerne visningen fra skærmen.
I tilstanden Tekst (side 24): Viser skjulte
oplysninger (f.eks. svar på en quiz).
6
/
(indgangsvælger/stop på
side)
PROG
REC
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
REC STOP
F2
I analog tilstand: Tryk på denne knap for at
ændre tilstand for To-kanalslyd (side 36).
I digital tilstand: Tryk for at ændre sproget,
der skal bruges til det program, der i
øjeblikket vises (side 40).
Tryk på denne knap for at se en liste over
indgange (side 28).
I tilstanden Tekst: Tryk for at stoppe på den
aktuelle side.
WIRELESS MENU
7 F/f/G/g/
Tryk på F/f/G/g for at flytte markøren på
skærmen. Tryk på
for at vælge/bekræfte
det markerede element. Når du afspiller en
fotofil: Tryk på
for at holde pause/starte et
diasshow. Tryk på F/G for at vælge den
tidligere fil. Tryk på f/g for at vælge den
næste fil.
8 OPTIONS
Tryk på denne for at få vist en liste, der
indeholder "Enhedsstyring", eller
genvejstaster til nogle indstillingsmenuer.
Brug menuen "Enhedsstyring" til at betjene
udstyr, der er kompatibelt med Kontrol til
HDMI. Indstillingerne på listen varierer
afhængigt af indgangskilden.
TV
z
• Knapperne 5, PROG +, AUDIO
og
er
blindfingermarkeringsknapper.
Brug blindfingermarkeringerne
som referencepunkt, når du
betjener TV'et.
18 DK
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
DIGITAL/
ANALOG
Beskrivelse
9 HOME
Tryk på denne knap for at få vist
medieboksens Hjemme-menu i
mediebokstilstanden (side 33), eller Hjemmemenuen i skærm-tilstanden (side 42).
0 Farvede
knapper
Betjeningsvejledningen vises på skærmen,
når de farvede knapper er tilgængelige. Følg
betjeningsvejledningen for at udføre en valgt
handling (side 24, 25, 26).
qz Nummerknapper
I tilstanden TV: Tryk for at vælge kanaler.
For kanal 10 og derover skal du trykke på det
andet og tredje ciffer hurtigt efter hinanden.
I tilstanden Tekst: Tryk på disse knapper for
at indtaste et sidetal.
qs
Tryk på denne knap for at åbne den angivne
Digitale favoritter (side 26).
EXT
COMPONENT
SYNC MENU
THEATRE
Knap
AUDIO
w;
ql
9
0
1
4
7
qk
qj
qh
3
6
9
2
5
8
0
qg
qf
qs
qd
qf
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
qd PROG +/–/
/
qa
PROG
REC
(Favorit)
(forrige
kanal)
I tilstanden TV: Tryk på en af disse knapper
for at vælge den næste (+) eller forrige (–)
kanal.
I tilstanden Tekst: Tryk på denne knap for at
vælge den næste
eller foregående
side.
Tryk på denne for at vende tilbage til den
sidst viste kanal (i mere end fem skunder).
qg WIRELESS
MENU
Tryk på denne for at få vist "Opsætning af
trådløs kanal" (side 47).
qh % (Slå lyd fra)
Tryk på denne knap for at slå lyden fra. Tryk
på knappen igen for at slå lyden til.
z
• I standby-tilstand: Tryk på denne knap for
at tænde skærmen uden lyd.
qj 2+/–
(lydstyrke)
Tryk på en af disse knapper for at regulere
lydstyrken.
qk / (Tekst)
Tryk på denne knap for at åbne tekst-tv
(side 24).
ql RETURN /
Tryk på denne for at vende tilbage til den
foregående skærm i den viste menu. Ved
afspilning af en fotofil: Tryk på denne knap
for at stoppe afspilningen. (Skærmbilledet
vender tilbage til fil- eller mappelisten.)
w; GUIDE /
(EPG)
Tryk på denne knap for at åbne den
elektroniske programoversigt (EPG)
(side 25).
REC STOP
F2
WIRELESS MENU
TV
(Fortsættes)
19 DK
wj
wf
wh
wg
wd
ws
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
EXT
COMPONENT
Knap
Beskrivelse
wa ANALOG/
DIGITAL
Tryk på denne knap for at åbne den analoge
eller digitale kanal, der blev set sidst.
ws THEATRE
Du kan slå biograftilstand til eller fra. Når
biograftilstand er slået til, sker der automatisk
indstilling af det optimale lydoutput og den
optimale billedkvalitet til filmbaseret indhold
(hvis skærmen er sluttet til et lydsystem med
et HDMI-kabel).
z
• Hvis du slukker enheden, slås
biograftilstanden også fra.
• "Kontrol til HDMI" (BRAVIA Sync) er kun
tilgængelig på tilsluttet Sony-udstyr, der er
mærket med BRAVIA Sync- eller BRAVIA
Theatre Sync-logoet, eller som understøtter
Kontrol til HDMI.
wd SYNC MENU
Viser menuen for det tilsluttede HDMIudstyr. Når du trykker på denne knap under
visning af andre billeder fra andre
indgangskilder eller TV-programmer, vises
"Valg af HDMI-enheder".
z
• "Kontrol til HDMI" (BRAVIA Sync) er kun
tilgængelig på tilsluttet Sony-udstyr, der er
mærket med BRAVIA Sync-logoet, eller
som understøtter Kontrol til HDMI.
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
wa
1
4
7
3
6
9
2
5
8
0
PROG
REC
wg
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
WIRELESS MENU
TV
20 DK
F1
REC STOP
F2
wf
Tryk på denne knap for at ændre
(tilstanden
skærmformatet (side 24).
skærmstyring)
wg Knapper til
brug af
ekstraudstyr
Du kan betjene udstyret, der er sluttet til
enheden (side 13).
wh HDMI1/2/3,
MONITOR
HDMI, AV1/2,
COMPONENT
Tryk på disse knapper for at vælge
indgangskilden.
wj "/1
Tryk på denne for at tænde eller slukke for
den tilsluttede enhed (side 13).
Enhed
Skærm
5
4
6
31
E
HOM
8
9
0
qa
2
Medieboks
2
PROG
LINK
HOME
PROG
LINK
HOME
6 5
7
8 9
0
qa
(Fortsættes)
21 DK
Emne
Beskrivelse
1 Fjernbetjeningsmodtager
Modtager IR-signaler fra fjernbetjeningen (hvis der anvendes en IRfjernbetjening, medfølger ikke).
Du må ikke dække sensoren til, da dette kan påvirke dens funktion.
2 1 (strøm)
Tænder eller slukker enheden.
~
• Tag stikket ud af stikkontakten for at afbryde enheden helt.
3 Lyssensor
Du må ikke dække sensoren til, da dette kan påvirke dens funktion.
4
Lyser grønt, når der slukkes for billedet (side 47).
Lyser orange, når der er indstillet en påmindelse (side 25), eller når der er
indstillet timer (side 34).
(indikator for Sluk
billede/Timer)
5 1 (Standby-indikator)
Lyser rødt, når enheden er i standby.
6 " (Strøm-indikator)
Lyser grønt, når enheden er tændt.
7 LINK-indikator
Lyser, når den trådløse tilslutning mellem medieboksen og skærmen er
stabil.
8
HOME
Viser medieboksens Hjemme-menu i mediebokstilstanden (side 33), eller
Hjemme-menuen i skærmtilstanden (side 42).
9
/
OK)
(HOME)
(indgangsvælger/
0 2 +/–/
/
qa PROG +/–/
I skærmtilstanden: Vælg indgangskilde blandt det udstyr, der er sluttet til
enhedsstikkene (side 27).
I enhedsmenuen: Vælg en menu eller indstilling, og bekræft
indstillingen.
I skærmtilstanden: Skru op (+) eller ned (–) for lyden.
I enhedsmenuen: Gå til højre ( ) eller venstre ( ) i indstillingerne.
/
I tilstanden TV: Vælger den næste (+) eller forrige (–) kanal.
I enhedsmenuen: Går op ( ) eller ned ( ) i indstillingerne.
~
• Kontroller, at enheden er helt slukket, før du trækker netledningen ud af stikkontakten. Hvis netledningen
tages ud af stikkontakten, mens enheden er tændt, kan det ske, at indikatoren bliver ved med at lyse, eller at
der opstår fejl på enheden.
• Du må ikke dække indikatorerne til, da dette kan påvirke deres funktion.
• Når medieboksen anvendes lodret med foden monteret, ombyttes knapfunktionerne 0 og qa (i
enhedsmenuen).
22 DK
Betjening af TV
1 Tryk på 1 på medieboksen eller skærmen
Betjening af TV
for at tænde den.
~
• Når en af enhederne er tændt, er den anden
også tændt samtidigt.
2 Tryk på DIGITAL/ANALOG for at skifte
mellem digital og analog.
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
De tilgængelige kanaler afhænger af
tilstanden.
EXT
COMPONENT
3 Tryk på nummerknapperne eller
PROG +/– for at vælge en TV-kanal.
Når du vil vælge kanal nummer 10 eller
derover med nummerknapperne, skal du
indtaste det andet og tredje ciffer inden for
to sekunder.
Hvis du vil vælge en digital kanal med
Guide, skal du se side 25.
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
2
I digital tilstand
Et oplysningsbanner vises et kort øjeblik.
Følgende ikoner optræder på banneret.
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
3
PROG
3
: Betyder, at der findes radiotjeneste.
: Betyder, at en tjeneste er krypteret/
kræver abonnement.
: Betyder, at lyden er tilgængelig på flere
sprog.
: Betyder, at der findes undertekster.
: Betyder, at der findes undertekster for
hørehæmmede.
: Betyder, at det aktuelle program ikke bør
ses af mindreårig (fra 4 til 18 år).
: Børnelås
Flere funktioner
Hvis du vil
Handling
Tænde skærmen fra
standby uden lyd
Tryk på %. Tryk på 2
+/– for at indstille
lydstyrken.
Justere lydstyrken
Tryk på 2 + (skru op)/
– (skru ned).
(Fortsættes)
23 DK
Betjening af TV
1
Når enheden er i standby-tilstand
(indikatoren 1 (standby) foran på
enheden lyser rødt), skal du trykke på
TV "/1 på fjernbetjeningen for at tænde
enheden.
Sådan aktiveres tekst-tv
Tryk på /. Hver gang du trykker på /,
skifter visningen som følger:
Tekst-tv t Tekst-tv over tv-billedet (blandet)
t Skjul tekst-tv (luk tekst-tv)
Tryk på nummerknapperne eller PROG +/–
for at vælge en side.
Tryk på
/ for at stoppe på siden.
Tryk på / for at få vist skjulte
oplysninger.
z
• Fastext er tilgængelig, når der vises fire farvede
elementer nederst på en tekstside. Med Fastext
kan du nemt og hurtigt åbne tekstsiderne. Tryk på
den tilsvarende farvede knap for at åbne siden.
Sådan ændres skærmformatet manuelt
Tryk flere gange på
for at vælge det
ønskede skærmformat.
Smart*
Viser udsendelser i
almindeligt 4:3format med imiteret
bredskærmseffekt.
4:3-billedet strækkes,
så det fylder hele
skærmen.
4:3
Viser udsendelser i
almindeligt 4:3format (f.eks. ikke
bredskærms-tv) med
de korrekte
proportioner.
Viser udsendelser i
14:9-format med de
korrekte proportioner.
Der vises en sort kant
på skærmen.
* Den øverste og nederste del af billedet skæres muligvis
væk.
~
• Ikke alle tegn og/eller bogstaver i billedets top og
bund er synlige i tilstanden "Smart". I dette
tilfælde kan du vælge "Lodret størrelse" i menuen
"Skærmindstillinger" (side 35) og justere den
lodrette størrelse, så de bliver synlige.
z
• Når "Auto-format" er indstillet til "Til", vælger
enheden automatisk den tilstand, der egner sig
bedst til udsendelsen (side 35).
• Billedets placering kan justeres, når du vælger
"Smart", "14:9" eller "Zoom". Tryk på F/f for at
flytte billedet op eller ned (f.eks. for at læse
undertekster).
Brug af menuen Valg
Tryk på OPTIONS for at få vist følgende
indstillinger, når der vises et TV-program.
Valg
Beskrivelse
Billedfunktion
Se side 43.
Lydfunktion
Se side 45.
Højttaler
Se side 36.
Motionflow
Se side 44.
Undertekst-indstilling Se side 39.
(kun i digital tilstand)
Sleeptimer
Bred
Et billede i 4:3-format
strækkes vandret, så
det fylder hele 16:9skærmen.
Zoom*
Viser udsendelser i
filmformat (letter boxformat) med de
korrekte proportioner.
24 DK
14:9* (kun til medieboks-input)
Se side 34.
Strømsparefunktion
Se side 47.
Brug MONITOR
HDMI
Skift til MONITOR
HDMI-indgang.
Systemoplysninger
Se side 41.
(kun i digital tilstand)
Brug af den elektroniske programoversigt (EPG)
Alle kategorier
11: 30
001 BBC ONE
Homes Under the Hammer
002 BBC TWO
Ready Steady Cook
003
Dancing On Ice Exclusive
ITV1
004 Channel 4
12: 00
House
Crime Hour: Midsomer Murders
007 BBC THREE
BBC Learning Zone: Schools: World P...
Afterlife
følgende skema eller på skærmen.
Real Crime: The Truth About the...
Racing from Chepstow and Ascot
Næste
Homes Under th...
PartyPoker.com Worl...
Vodafone TBA: L...
A Picture of Brit...
Everybody Loves Raymond
Forrige
13: 00
CSI: Crime Scene Inv...
Eastenders
This is BBC FOUR
The Sharon Osb...
Baseball Wedne...
30 min. oversigt
Trans World Sport
Kategori
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.
Hvis du vil
Handling
Se et program
Tryk på F/f/G/g for at vælge programmet, og tryk derefter på
Slå guiden fra
Tryk på
Sortere programmet efter kategori
– Kategoriliste
1
2
1
Indstille et program til at blive vist
automatisk på skærmen, når det
starter
– Påmindelse
2
.
GUIDE.
Tryk på den blå knap.
Tryk på F/f for at vælge en kategori, og tryk derefter på
.
Tryk på F/f/G/g for at vælge det fremtidige program, der skal
vises, og tryk derefter på / .
Tryk på F/f for at vælge "Påmindelse", og tryk derefter på .
Symbolet c vises ved siden af programoplysningerne.
Indikatoren
på skærmens frontpanel lyser orange.
~
• Hvis du indstiller skærmen til standby, tændes den automatisk, når
programmet skal til at starte.
Annullere en påmindelse
– Timer-liste
1
2
3
4
5
Tryk på / .
Tryk på F/f for at vælge "Timer-liste", og tryk derefter på .
Tryk på F/f for at vælge det program, som du vil annullere, og
tryk derefter på .
Tryk på F/f for at vælge "Annuller timer", og tryk derefter på
.
Du bliver bedt om at bekræfte, at programmet skal annulleres.
Tryk på G/g for at vælge "Ja", og tryk derefter på for at
bekræfte.
~
• Hvis der er valgt en aldersbegrænsning for programmer, bliver du på skærmen bedt om en PIN-kode. Se
"Børnelås" (side 40) angående oplysninger.
25 DK
Betjening af TV
010 SKY THREE
The Jeremy Kyle...
Law and Order: Special Victims U...
ER
Past
Neighbours
Cracker
Sign Zone: Ancient Rome: The Rise a...
006 ITV2
009 ITV3
12: 30
Extraordinary People: Britains Iden...
005 Five
008 BBC FOUR
1 Tryk på GUIDE i digital tilstand.
2 Udfør den ønskede handling som vist i
Fre 16 Mar 11:35
I dag
*
Brug af listen Digitale favoritter
Favorit-opsætning
Digital
Indtast programnummer
Favoritter 1
001
BBC ONE
011
002
BBC TWO
012
abc1
003
ITV1
013
QVC
004
Channel 4
014
UKTV Gold
005
Five
015
The HITS
006
BBC Three
016
007
ITV2
017
ftn
008
Sky Sports
018
TMF
009
UKTV History
019
E4
010
Channel 4+1
020
Forrige
Næste
---
More 4
*
1 Tryk på i digital tilstand.
2 Udfør den ønskede handling som vist i
følgende skema eller på skærmen.
UKTV Bright Ideas
E4+1
Favoritter 2
Listen Digitale favoritter
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande.
Hvis du vil
Handling
Oprette din første favoritliste
1
2
Se en kanal
1
2
Tryk på F/f/G/g for at vælge den kanal, som du vil tilføje, og
tryk derefter på .
Kanaler, der er gemt i favoritlisten er angivet med et -symbol.
Tryk på den gule tast for at vælge "Favoritter 2" eller "Favoritter
3".
Tryk på den gule knap for at navigere gennem favoritlisterne.
Tryk på F/f for at vælge en kanal, og tryk derefter på .
Slå favoritlisten fra
Tryk på
Tilføje eller slette kanaler fra den
favoritliste, der aktuelt redigeres
1
2
3
Slette af alle kanaler på den aktuelle
favoritliste
1
2
3
4
26 DK
RETURN.
Tryk på den blå knap.
Tryk på den gule knap for at vælge den liste, som du vil
redigere.
Tryk på F/f/G/g for at vælge den kanal, som du vil tilføje eller
slette, og tryk derefter på .
Tryk på den blå knap.
Tryk på den gule knap for at vælge den favoritliste, som du vil
redigere.
Tryk på den blå knap.
Tryk på G/g for at vælge "Ja", og tryk derefter på for at
bekræfte.
Brug af ekstraudstyr
Tilslutningsoversigt
Du kan slutte et bredt udvalg af ekstraudstyr til enheden. Tilslutningskabler medfølger ikke.
Medieboks
1
2
3
4 5
Bagside
COMPONENT IN
R
L
AV2
R
L
PR/CR
PB/CB
Y
AV1
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
2
DC IN 18V
6
1
IN
7
Brug af ekstraudstyr
3
(RGB)
PC IN
IR BLASTER
8
9
Front
PROG
LINK
HOME
0
qa qs
Skærm
Bagside
AC IN
MONITOR
IN
qd
8
(Fortsættes)
27 DK
Tilslutning til
1
2
/
Indgangssymbol
på skærmen
AV2
/
COMPONENT IN
3
/
AV1
Beskrivelse
AV2
Når der tilsluttes monoudstyr, skal det sluttes til
stikket.
Component
Komponentvideostikkene understøtter kun følgende
videoinput: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i og 1080p.
AV1
Når du tilslutter en dekoder, sender TV-tuneren kodede
signaler til dekoderen, og dekoderen afkoder signalerne, før
de sendes videre.
4
L-
Brug et optisk lydkabel.
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
~
• Der sendes ingen lyd i skærmtilstand.
5 8
RF-indgang, der sluttes til kabel-TV-systemet eller VHF/
UHF.
6 ! DC IN 18V
Tilslutter den medfølgende vekselstrømsadapter.
7
(RGB)/
PC IN
8 HDMI IN 1/2/3,
MONITOR HDMI
IN
PC
Det anbefales at bruge et pc-kabel med ferritkerner som
"Kabel, D-sub 15" (ref. 1-793-504-13, fås hos dit Sony
servicecenter) eller tilsvarende.
HDMI 1/
HDMI 2/
HDMI 3/
MONITOR
HDMI
De digitale video- og lydsignaler sendes fra det tilsluttede
udstyr.
Hvis det tilsluttede udstyr understøtter Kontrol til HDMI,
understøttes også kommunikation med det tilsluttede udstyr.
Yderligere oplysninger om opsætning af denne
kommunikation findes på side 37.
~
• HDMI-stikket understøtter kun det følgende videoinput:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p og 1080/24p
(1080/24p er kun til MONITOR HDMI). Yderligere
oplysninger om pc'ens videoindgange findes på side 50.
• Sørg for kun at anvende et godkendt HDMI-kabel med
HDMI-logoet. Vi anbefaler, at du bruger et Sony HDMIkabel (højhastighedstype).
• Når der tilsluttes et lydsystem til HDMI 1/2/3, der
understøtter Kontrol til HDMI, skal du kontrollere, at det
også er sluttet til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)stikket.
9 IR BLASTER
Tilslutter de medfølgende IR-senderkabler.
0
Til brug af Pay Per View-tjenester.
Fjern "gummiafdækningen" fra CAM-stikket, sluk derefter
skærmen og isæt CAM-kortet i stikket. Der henvises til
betjeningsvejledningen, der fulgte med Sådan bruges CAM,
for yderligere oplysninger. Hvis du ikke bruger CAM,
anbefaler vi, at du sætter "gummiafdækningen" på plads i
CAM-stikket.
CAM
(Conditional
Access Module)
~
• CAM understøttes ikke i alle lande. Spørg din autoriserede
forhandler.
• Prøv igen, hvis CAM-kortet sætter sig fast ved indsætning.
Brug ikke magt til at indsætte det.
qa i Høretelefoner
28 DK
Afspil lyden fra skærmen via høretelefonerne.
Tilslutning til
qs
USB
qd AC IN
Indgangssymbol
på skærmen
Beskrivelse
Du kan afspille fotofiler, der er gemt på et Sony digitalt
stillbilledkamera eller videokamera via et USB-kabel eller et
USB-lagringsenhed (side 31).
Slut den medfølgende netledning til AC IN-stikket og den
nærmeste stikkontakt.
Brug af ekstraudstyr
29 DK
Visning af billeder fra
tilsluttet udstyr
Tænd det tilsluttede udstyr, og udfør en af
følgende handlinger.
Udstyr, der er sluttet til scartstikkene med
et scartkabel (21 ben)
Start afspilningen på det tilsluttede udstyr.
Billedet fra det tilsluttede udstyr vises på
skærmen.
Automatisk indstillet video/dvd-optager
Tryk på PROG +/– eller nummerknapperne i
analog tilstand for at vælge en videokanal.
Udstyr, der er sluttet til MONITOR HDMIstikket
Tryk på MONITOR HDMI.
Andet tilsluttet udstyr
Tryk på
/ for at få vist en liste over
tilsluttet udstyr. Tryk på F/f for at vælge den
ønskede indgangskilde, og tryk derefter på .
Det fremhævede element vælges automatisk,
hvis der ikke udføres handlinger i to sekunder
efter, at du har trykket på F/f.
Hvis du har indstillet en indgangskilde til
"Udelad" i menuen "AV-indstillinger"
(side 36), vises den pågældende indgangskilde
ikke på listen.
Valg
Beskrivelse
Sleeptimer (gælder
ikke tilstanden PC/
HDMI PC-indgang)
Se side 34.
Strømsparefunktion
Se side 47.
Brug MONITOR
HDMI
Skift til MONITOR
HDMI-indgang.
Aut. justering (kun
tilstanden PC/HDMI
PC-indgang)
Se side 35.
Vandret position (kun Se side 35.
tilstanden PC/HDMI
PC-indgang)
Enhedsstyring (kun
tilstanden HDMIindgang)
Se side 32.
Når udstyret er tilsluttet MONITOR HDMIstikket
Valg
Beskrivelse
Billedjustering
Se side 43.
Lyd
Se side 45.
Strømsparefunktion
Se side 47.
Motionflow (gælder Se side 44.
ikke tilstanden HDMI
PC-indgang)
Vandret position (kun Se side 46.
tilstanden HDMI PCindgang)
Lodret position (kun Se side 46.
tilstanden HDMI PCindgang)
z
• Tryk på DIGITAL/ANALOG for at skifte til
normal TV-tilstand.
Enhedsstyring
Se side 32.
Valg af HDMIenheder
Se side 20.
Brug af menuen Valg
Brug medieboks
Skift til
medieboksindgange.
Tryk på OPTIONS for at få vist følgende
indstillinger, når der vises billeder fra tilsluttet
udstyr.
Når udstyret er tilsluttet medieboksens stik
Valg
Beskrivelse
Billedfunktion
(gælder ikke
tilstanden PC/HDMI
PC-indgang)
Se side 43.
Lydfunktion
Se side 45.
Højttaler
Se side 36.
Motionflow (gælder
ikke tilstanden PC/
HDMI PC-indgang)
Se side 44.
30 DK
Hvis trådløs kommunikation ikke lykkes
Valg
Beskrivelse
Opsætning af trådløs
kanal
Se side 47.
Brug MONITOR
HDMI
Skift til MONITOR
HDMI-indgang.
Brug af USB-fotovisning
Du kan afspille fotofiler, der er gemt på et
Sony digitalt stillbilledkamera eller
videokamera via et USB-kabel eller en USBlagringsenhed på enheden.
1 Tilslut en understøttet USB-enhed til
medieboksen.
2 Tryk på HOME.
3 Tryk på G/g for at vælge "Foto", tryk
derefter på F/f for at vælge "USBfotovisning", og tryk på .
Miniatureskærmbilledet vises.
mappe, og tryk derefter på
.
Når du vælger en mappe, skal du vælge en
fil og derefter trykke på .
Afspilningen starter.
5 Tryk på RETURN for at gå tilbage til
miniatureskærmbilledet.
Flere funktioner
Valg
Beskrivelse
Valg af enhed
Tryk på G/g for at vælge
en enhed, når der er
tilsluttet flere enheder.
BRAVIA-billeder er en
foruddefineret enhed.
Diasshow
Viser fotos et efter et.
Opsætning
Du kan foretage
avancerede indstillinger til
et diasshow og angive
visningssekvensen for
miniaturebillederne.
Sådan afspilles et foto
— Billedramme
Du kan få vist et foto på skærmen i et bestemt
stykke tid. Efter udløb af perioden skifter
enheden automatisk til standby.
1 Tryk på HOME.
2 Tryk på G/g for at vælge "Foto", tryk
derefter på F/f for at vælge
"Billedramme", og tryk på .
Sådan vælges et foto
Tryk på OPTIONS, vælg "Valg af
billede", og tryk derefter på . Vælg
derefter et foto, og tryk på
for at
indstille.
(Foto) - tilgængelige valg
Valg
Beskrivelse
Billedfunktion
Se side 43.
Sleeptimer
Se side 34.
Strømsparefunktion
Se side 47.
Sådan indstilles visningsvarigheden for
et foto
Tryk på OPTIONS, vælg "Varighed", og
tryk derefter på . Vælg varighed, og tryk
derefter på .
Tælleren vises på skærmen.
~
• Billedkvaliteten kan være grovkornet, når der
bruges
(Foto), fordi billedernes forstørrelse
muligvis afhænger af filen. Det kan også ske, at
billederne ikke fylder hele skærmen på grund af
billedets størrelse og formatforhold.
• Ikke alle fotofiler vises lige hurtigt, når der bruges
(Foto).
Sådan skiftes til XMB™
Tryk på RETURN.
~
• Hvis fotoet vælges fra en USB-enhed, skal du lade
den sidde i enheden.
• Hvis "Sleeptimer" er aktiveret, skifter enheden
automatisk til standby.
31 DK
Brug af ekstraudstyr
4 Tryk på F/f/G/g for at vælge en fil eller
• Følgende handlinger må ikke udføres, når enheden
indlæser data fra USB-enheden:
– Du må ikke slukke for enheden eller den
tilsluttede USB-enhed.
– Du må ikke afbryde USB-kablet.
– Du må ikke fjerne USB-enheden.
Dataene på USB-enheden kan beskadiges.
• Sony kan ikke holdes ansvarlig for skader på eller
tab af data på optagemediet på grund af en fejl i
tilsluttede enheder eller i enheden.
• USB-fotovisning understøtter kun DCFkompatible JPEG-fotos.
• Hvis du tilslutter et Sony digitalt stillbilledkamera,
skal kameraets tilstand for USB-tilslutning
indstilles til Auto eller "Mass Storage". Yderligere
oplysninger om tilstanden for USB-tilslutning
findes i den vejledning, der fulgte med
digitalkameraet.
• USB-fotovisning understøtter kun FAT32filsystemet.
• Ikke alle filer, herunder filer, der er blevet ændret
på en pc, kan afspilles, selvom filformatet
understøttes. Afspilningen afhænger af
specifikationerne for den pågældende fil.
• Besøg webstedet nedenfor for at finde opdaterede
oplysninger om understøttede USB-enheder.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Brug af BRAVIA Sync med
Kontrol til HDMI
Funktionen Kontrol til HDMI gør det muligt
for enheden at kommunikere med tilsluttet
udstyr via HDMI CEC (Consumer Electronics
Control), når det tilsluttede udstyr understøtter
funktionen.
Hvis du f.eks. tilslutter Sony-udstyr, der
understøtter Kontrol til HDMI (med HDMIkabler), kan du betjene begge typer udstyr
samtidigt.
Sørg for at tilslutte udstyret korrekt, og angiv
de nødvendige indstillinger.
Kontrol til HDMI
• Automatisk slukning af det tilsluttede
udstyr, når du indstiller enheden til standby
med fjernbetjeningen.
• Tænder automatisk enheden og skifter til
det tilsluttede udstyr, når afspilningen
starter på udstyret.
• Hvis du tænder et tilsluttet lydsystem, mens
enheden er tændt, skifter lydudgangen fra
enhedens højttalere til lydsystemet.*
• Justerer lydstyrken (2+/–) og deaktiverer
lyden (%) på det tilsluttede lydsystem.*
• Tryk på følgende knapper på enhedens
fjernbetjening for at betjene tilsluttet Sonyudstyr, der er mærket med BRAVIA Synclogoet:
– N/x/X/m/M: Direkte betjening af tilsluttet
udstyr.
– SYNC MENU: Visning af det tilsluttede HDMIudstyrs menu på skærmen.
Når du har åbnet menuen, kan menuskærmen
betjenes med F/f/G/g og .
– OPTIONS: Åbn "Enhedsstyring", og vælg derefter
indstillinger fra "Menu", "Valg" og "Indholdsliste"
for at betjene udstyret.
– Yderligere oplysninger om tilgængelig betjening
findes i betjeningsvejledningen til udstyret.
Sådan tilsluttes udstyr, der
understøtter Kontrol til HDMI
Tilslut det understøttede udstyr og enheden
med et HDMI-kabel. Når der tilsluttes et
lydsystem, skal du slutte enhedens DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL)-stik til lydsystemet
med et optisk lydkabel. Yderligere oplysninger
findes på side 28.
32 DK
Sådan angives indstillinger for Kontrol
til HDMI
Indstillingerne for Kontrol til HDMI skal både
angives på enheden og det tilsluttede udstyr.
Yderligere oplysninger om "HDMIopsætning" findes på side 37 for HDMI 1/2/3tilslutningen og på side 46 for MONITOR
HDMI-tilslutningen. Yderligere oplysninger
om indstillinger på det tilsluttede udstyr findes
i betjeningsvejledningen til det pågældende
udstyr.
* Funktionen er kun tilgængelig ved tilslutning til HDMI
1/2/3.
Brug af funktioner under MENU
Navigation i medieboksens menu Hjemme (XMB™)
Hvis du vil indstille medieboksens menuen, skal du skifte til mediebokstilstanden ved at trykke på
en af funktionsknapperne (side 13).
XMB™ (XrossMediaBar) er en menu, hvor BRAVIA-funktioner og indgangskilder vises på TVskærmen. XMB™ gør det let at programmere og justere indstillinger på din medieboks.
1 Tryk på HOME.
Medieboksmenuen Hjemme vises på skærmen.
Billede
Lyd
Linje med mediekategorier
Indstillinger
Funktioner
Brug af funktioner under MENU
Opsætning af medieboks
Opsætning af skærm
Analog opsætning
Linje med kategorielementer
2 Tryk på G/g for at vælge en kategori.
Ikon for mediekategori
Beskrivelse
Indstillinger
Gør det muligt at angive avancerede indstillinger og justeringer.
Yderligere oplysninger om indstillinger findes på side 34.
Foto
Gør det muligt at afspille fotofiler via USB-enheder (side 31).
Digital
Gør det muligt at vælge en digital kanal, favoritlisten (side 26) eller
guiden (side 25).
Du kan også vælge en kanal med nummerknapperne eller PROG +/–.
Analog
Gør det muligt at vælge en analog kanal.
Du kan også vælge en kanal med nummerknapperne eller PROG +/–.
Indstil "Vis programliste" til "Fra" (side 37) for at skjule listen over
analoge kanaler.
Eksterne indgange
Gør det muligt at vælge udstyr, der er sluttet til medieboksen.
Yderligere oplysninger om tildeling af et navn til en ekstern indgang
findes under "AV-indstillinger" (side 36).
3 Tryk på F/f for at vælge et element, og tryk derefter på
4 Følg vejledningen på skærmen.
5 Tryk på HOME for at afslutte.
.
~
• Redigerbare indstillinger varierer, afhængigt af situationen.
• Indstillinger, der ikke er tilgængelige, vises som gråtonede eller vises ikke.
33 DK
Indstillinger
Billede
Se indstillingen "Billede" for tv'et (side 43).
Lyd
Se indstillingen "Lyd" for tv'et (side 45).
Funktioner
Hurtig start
Gør det muligt at aktivere tv'et hurtigere end normalt inden for to timer efter, at det
er sat på standby. Strømforbruget i standby er dog 38 watt højere end normalt.
Timerindstillinger
Gør det muligt at indstille timeren til at tænde/slukke enheden.
Sleeptimer
Med denne indstilling kan du angive, hvornår enheden
automatisk skal skifte til standby.
Når "Sleeptimer" er aktiveret, lyser ikonet (Timer) orange
på tv'ets frontpanel.
z
• Hvis du slukker enheden og tænder den igen eller skifter til
tv-tilstand fra mediebokstilstanden, indstilles "Sleeptimer"
til "Fra".
• Der vises en meddelelse på skærmen et minut før, enheden
skifter til standby.
Aut. tændindstillinger
Aut. tænd
Indstil timeren til at tænde enheden fra
standby.
Timer-funktion Angiv det antal dage i ugen, hvor timeren
skal tænde enheden.
Tid
Angiv, hvornår timeren skal tænde
enheden.
Varighed
Angiv, hvor længe enheden skal være
tændt, før det skifter til standby igen.
z
• Hvis du skifter til tv-tilstand fra mediebokstilstand,
annulleres "Varighed".
Ur-indstilling
34 DK
Gør det muligt at justere uret manuelt. Når enheden modtager
digitale kanaler, kan uret ikke justeres manuelt, da det er
indstillet til sendesignalets tidskode.
Opsætning af medieboks
Automatisk opstart
Skærmindstillinger
Starter "menuen til førstegangsbetjening" for at vælge sprog, land og placering og
indstille alle tilgængelige digitale og analoge kanaler. Normalt er dette ikke
nødvendigt, da sprog og land allerede er valgt, og da kanalerne blev indstillet første
gang, enheden blev installeret (side 10). Indstillingen gør det dog muligt at gentage
programindstillingen (hvis du f.eks. skal finde nye kanaler efter en flytning, eller
hvis udbyderen tilbyder nye kanaler).
Skærmformat
Se afsnittet "Sådan ændres skærmformatet manuelt" på
side 24.
Auto-format
Skærmområde
Med denne indstilling kan du automatisk tilpasse
skærmformatet til indgangssignalet. Vælg "Fra" for at
beholde indstillingen.
Juster billedets visningsområde for 1080i/p og 720p-kilder,
når "Skærmformat" er indstillet til "Bred".
Auto
Fuld pixel
Viser billeder i deres anbefalede
størrelse.
Vandret position Justerer den vandrette placering af billedet.
Lodret position Justerer den lodrette placering af billedet, når "Skærmformat"
er indstillet til "Smart", "Zoom" eller "14:9".
Lodret størrelse Justerer den lodrette størrelse af billedet, når "Skærmformat"
er indstillet til "Smart", "Zoom" eller "14:9".
PC-indstillinger
Skærmformat
Nulstil alt
Aut. justering
Vælger et skærmformat til visning af input fra din pc.
Fuld 1
Forstørrer billedet, så et fylder det
lodrette skærmområde og bevarer dets
originale længde-breddeforhold.
Fuld 2
Forstørrer billedet, så det fylder
visningsområdet.
Gendanner standardindstillingerne for pc'ens
skærmindstillinger.
Justerer automatisk visningsplaceringen, billedets fase og
pitch, når enheden modtager et indgangssignal fra den
tilsluttede pc.
z
• "Aut. justering" kan muligvis ikke bruges med alle
indgangssignaler. I dette tilfælde skal du indstille "Fase",
"Pitch" og "Vandret position" manuelt.
Fase
Pitch
Justerer fasen, hvis skærmen flimrer.
Justerer pitch, hvis billedet indeholder uønskede lodrette
streger.
Vandret position Justerer den vandrette placering af billedet.
Strømstyring
Sætter enheden i standby, hvis der ikke modtages signaler fra
pc-indgangen i 30 sekunder.
(Fortsættes)
35 DK
Brug af funktioner under MENU
Normal
Under digitale udsendelser vises
billederne i overensstemmelse med de
indstillinger, der anbefales af
sendestationen.
Viser billeder i deres originale størrelse.
AV-opsætning
AV-indstillinger
Tildeler et navn til enhver form for udstyr, der er tilsluttet til
medieboksen. Dette navn vises kort på skærmen, når udstyret
vælges. Du kan udelade indgangskilder, der ikke er tilsluttet
noget udstyr.
1 Tryk på F/f for at vælge den ønskede indgangskilde, og
tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge den ønskede indstilling
nedenfor, og tryk derefter på .
KABEL, SAT,
Navngiv tilsluttet udstyr med et af de
VIDEO, DVD/
forudindstillede navne.
BD, SPIL,
AUDIOSYSTEM,
KAM, PC
Rediger:
Opret selv et navn.
1 Tryk på F/f for at vælge det
ønskede bogstav eller tal ("_" for et
tomt mellemrum), og tryk derefter
på g.
Hvis du indsætter et forkert
tegn
Tryk på G/g for at markere det
forkerte tegn. Tryk derefter på F/f
for at vælge det korrekte tegn.
2 Gentag fremgangsmåden i trin 1,
indtil navnet er som ønsket.
3 Vælg "OK", og tryk derefter på .
Udelad
Udelader en indgangskilde, der ikke er
tilsluttet udstyr, når du trykker på F/f for
at vælge en indgangskilde.
Højttaler
Med denne indstilling kan du slå enhedens højttalere til eller
fra.
TV-højttaler
To-kanal lyd
Enhedens højttalere aktiveres, så lyden
fra tv'et sendes via enhedens højttalere.
Audiosystem
Enhedens højttalere deaktiveres, så lyden
fra tv'et høres via eksternt lydudstyr, der
er sluttet til lydudgangsstikkene. Hvis der
er tilsluttet "Kontrol til HDMI"kompatibelt udstyr, kan det tilsluttede
udstyr aktiveres sammen med tv'et.
Denne indstilling kan foretages efter
tilslutning af udstyret.
Gør det muligt at indstille lyden fra højttaleren til en stereo- eller tosproget
udsendelse.
Stereo/Mono
Til en stereoudsendelse.
A/B/Mono
Opsætning af
IR-sender
36 DK
Til en tosproget udsendelse skal du vælge "A" for lydkanal 1,
"B" for lydkanal 2 eller "Mono" for en eventuel monokanal.
z
• Hvis du vælger andet udstyr, der er sluttet til enheden, skal du indstille "To-kanal
lyd" til "Stereo", "A" eller "B".
Se side 12 for indstillingen "Opsætning af IR-sender".
HDMI-opsætning
Gør det muligt at indstille "Kontrol til HDMI"-kompatibelt udstyr, der er sluttet til
HDMI-stikkene. Bemærk, at låseindstillingen også skal angives på det "Kontrol til
HDMI"-kompatible udstyr.
Kontrol til HDMI Indstiller om "Kontrol til HDMI"-kompatibelt udstyr skal
låses til enheden. Følgende menuelementer kan vælges, når
du vælger "Til". Strømforbruget i standby er dog højere end
normalt. Hvis der tilsluttes særligt Sony-udstyr, der er
kompatibelt med "Kontrol til HDMI", aktiveres indstillingen
automatisk for det tilsluttede udstyr, når "Kontrol til HDMI"
indstilles til "Til" med enheden.
Sluk enheder
aut.
Tænd TV aut.
Opdater
enhedsliste
Opretter eller opdaterer "HDMI-enhedsliste". Der kan
tilsluttes op til 14 "Kontrol til HDMI"-kompatible enheder,
og der kan tilsluttes op til fire enheder til et enkelt stik. Sørg
for at opdatere "HDMI-enhedsliste", når du ændrer
tilslutninger for "Kontrol til HDMI"-kompatibelt udstyr eller
indstillinger. Vælg enhederne manuelt og enkeltvis, indtil
billedet vises korrekt i flere sekunder.
Viser det tilsluttede "Kontrol til HDMI"-kompatible udstyr.
Produktoplysninger
Gør det muligt at få vist enhedens produktoplysninger.
Vælg "Produktoplysninger om skærm" for at få vist skærmens produktoplysninger.
Nulstil alt
Gør det muligt at gendanne alle indstillinger til standardindstillingerne og få vist
skærmen "Automatisk opstart".
z
• Du må ikke slukke enheden under nulstillingen eller trykke på knapper (tager ca.
30 sekunder).
• Standardindstillingerne gendannes for alle indstillinger, herunder listen Digitale
favoritter, land, sprog, automatisk indstillede kanaler.
Opsætning af skærm
Se indstillingen "Opsætning af skærm" for tv'et (side 47).
Analog opsætning
Vis programliste
Gør det muligt at vælge "Fra" for at skjule listen med analoge kanaler fra XMB™
(XrossMediaBar).
Aut.
programindstilling
Gør det muligt at indstille alle tilgængelige analoge kanaler.
Med denne indstilling kan du indstille enheden efter en flytning eller søge efter nye
kanaler, som udbyderen har gjort tilgængelig på et senere tidspunkt.
Programsortering
Gør det muligt at ændre den rækkefølge, som kanalerne lagres i på enheden.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, som du vil flytte til en ny placering, og
tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge den nye placering til kanalen, og tryk derefter på .
(Fortsættes)
37 DK
Brug af funktioner under MENU
HDMIenhedsliste
Når indstillingen er indstillet til "Til", slukkes det "Kontrol til
HDMI"-kompatible udstyr, når enheden sættes i standby med
fjernbetjeningen.
Når indstillingen er indstillet til "Til", og når det tilsluttede
Kontrol til HDMI-kompatible udstyr er tændt, tændes
enheden automatisk og viser HDMI-input fra det tilsluttede
udstyr.
Manuel
programindstilling
Før du vælger "Navn/AFT/Lydfilter/LNA/Udelad", skal du trykke på PROG +/–
for at vælge kanalens programnummer. Du kan ikke vælge et programnummer, der
er indstillet til "Udelad" (side 36).
Program/
Indstil programkanalerne manuelt.
System/Kanal
1 Tryk på F/f for at vælge "Program", og tryk derefter på
.
2 Tryk på F/f for at vælge det programnummer, der skal
indstilles manuelt (hvis du indstiller en video/dvdoptager, skal du vælge kanal 00), og tryk derefter på
RETURN.
3 Tryk på F/f for at vælge "System", og tryk derefter på
.
4 Tryk på F/f for at vælge et af følgende tvsendesystemer, og tryk derefter på
RETURN.
B/G: For vesteuropæiske lande
I: Storbritannien
D/K: For østeuropæiske lande
L: Frankrig
5 Tryk på F/f for at vælge "Kanal", og tryk derefter på .
6 Tryk på F/f for at vælge "S" (kanaler via kabel-tv) eller
"C" (kanaler via jordkabler), og tryk derefter på g.
7 Indstil kanalerne som følger:
Hvis du ikke kender kanalnummeret
(frekvensen)
Tryk på F/f for at søge efter den næste tilgængelige
kanal. Søgningen stopper, når der registreres en kanal.
Fortsæt søgningen ved at trykke på F/f.
Hvis du kender kanalnummeret (frekvensen)
Tryk på nummerknapperne for at indtaste
kanalnummeret for den ønskede udsendelse eller
kanalnummeret på din video/dvd-optager.
8 Tryk på for at gå til "Bekræft", og tryk derefter på .
9 Tryk på f for at vælge "OK", og tryk derefter på .
Gentag fremgangsmåden ovenfor for at indstille andre
kanaler manuelt.
Navn
Gør det muligt at tildele en valgt kanal et navn på op til fem
bogstaver eller tal. Navnet vises kort på skærmen, når du
vælger kanalen.
Følg trin 1 til 3 under "Rediger" for at indtaste tegn (side 36).
AFT
Gør det muligt at finjustere det valgte programnummer
manuelt, hvis du mener, at en mindre justering vil forbedre
billedkvaliteten.
Du kan justere finjusteringen over et interval fra –15 til +15.
Finjusteringen sker automatisk, når der er valgt "Til".
Gør det muligt at forbedre lyden for individuelle kanaler, hvis
der er støj på monoudsendelserne. Et ikke-standard
sendesignal kan af og til medføre støj eller lydafbrydelser på
monoprogrammer.
Hvis der ikke er problemer med støj, anbefaler vi, at
indstillingen forbliver på standardindstillingen "Fra".
Lydfilter
~
• Du kan ikke modtage stereo- eller tokanalslyd, når du har
valgt "Lav" eller "Høj".
38 DK
LNA
Forbedrer billedkvaliteten for de enkelte kanaler i tilfælde af
meget svage signaler (støj på billedet).
Hvis billedkvaliteten ikke forbedres, selvom du vælger "Til",
skal indstillingen indstilles til "Fra" (standardindstilling).
Udelad
Springer ubrugte analoge kanaler over, når du trykker på
PROG +/– for at vælge kanaler. (Du kan fortsat vælge en
kanal, som er sprunget over, ved hjælp af
nummerknapperne.)
Gemmer ændringer, der er foretaget af indstillingerne under
"Manuel programindstilling".
Bekræft
Digital opsætning
Digital
programindstilling
Programsortering Fjerner uønskede digitale kanaler, der er gemt på enheden, og
ændrer rækkefølgen af de digitale kanaler, der er gemt på
enheden.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, som du vil fjerne
eller flytte til en ny placering.
Du kan også vælge en kanal ved at trykke på
nummerknapperne for at indtaste kanalens trecifrede
nummer.
2 Slet eller rediger rækkefølgen af de digitale kanaler som
følger:
Sådan slettes en digital kanal
Tryk på . Når der vises en bekræftelse, skal du trykke
på G for at vælge "Ja". Tryk derefter på .
Sådan ændres rækkefølgen af de digitale
kanaler
Tryk på g, og tryk derefter på F/f for at vælge den nye
kanalplacering. Tryk på G.
3 Tryk på
RETURN.
Manuel
Gør det muligt at indstille de digitale kanaler manuelt. Denne
indstilling
funktion er tilgængelig, når "Aut. programindstilling" er
indstillet til "Egen Antenne".
1 Tryk på nummerknappen for at vælge det kanalnummer,
som du vil indstille manuelt, og tryk derefter på F/f for
at indstille kanalen.
2 Når de tilgængelige kanaler er fundet, skal du trykke på
F/f for at vælge den kanal, som du vil gemme. Tryk
derefter på .
3 Tryk på F/f for at vælge det programnummer, hvor du
vil gemme den nye kanal, og tryk derefter på .
Gentag fremgangsmåden ovenfor for at indstille andre
kanaler manuelt.
UndertekstNår du har valgt "Hørehæmmet", vises der muligvis
indstilling
undertekster med visuelle hjælpefunktioner (hvis tvkanalerne sender sådanne oplysninger).
Sprog i
Gør det muligt at vælge sprog til undertekster.
undertekster
(Fortsættes)
39 DK
Brug af funktioner under MENU
Undertekst
opsætning
Aut.
Stiller ind på alle tilgængelige digitale kanaler.
programindstilling Med denne indstilling kan du indstille enheden efter en
flytning eller søge efter nye kanaler, som udbyderen har gjort
tilgængelig på et senere tidspunkt. Yderligere oplysninger
findes i trin 6 under: "Udførelse af startopsætning" (side 11).
Lyd opsætning
Lydtype
Skifter til udsendelse for hørehæmmede, når der vælges
"Hørehæmmet".
Lydsprog
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal bruges til et
program. Nogle digitale kanaler sender et program på flere
forskellige sprog.
Synstolkning
Giver en lydbeskrivelse (fortælling) af visuelle oplysninger,
hvis tv-kanalen sender sådanne oplysninger.
Miksningsniveau* Justerer enhedens udgangsniveau for primær lyd og
Lydbeskrivelse.
Dynamikområde Kompenserer for forskelle i lydniveauet mellem forskellige
kanaler. Bemærk, at denne funktion ikke har nogen effekt på
alle kanaler.
Optisk udgang
Vælger det lydsignal, der skal sendes via DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)-stikket på medieboksens bagside. Vælg
"Auto", når der tilsluttes udstyr, der er kompatibelt med
Dolby Digital, og vælg "PCM", når der tilsluttes udstyr, der
ikke er kompatibelt.
z
* Denne indstilling er kun tilgængelig, når "Synstolkning" er indstillet til "Til".
Radio-display
Viser pauseskærmen, når du lytter til en radioudsendelse uden af have trykket på
nogen knapper i 20 sekunder.
Du kan vælge pauseskærmens farve, få vist vilkårlige farver eller vælge et
diasshow (side 31).
Tryk på en vilkårlig knap for at annullere pauseskærmen.
Børnelås
Gør det muligt at angive en aldersbegrænsning for programmerne. Hvis et program
overskrider aldersbegrænsningen, kan det kun ses efter, at der er indtastet en PINkode.
1 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den eksisterende PIN-kode.
Hvis du ikke tidligere har oprettet en PIN-kode, vises en skærm til oprettelse
af PIN-kode. Følg fremgangsmåden nedenfor under "PIN-kode".
2 Tryk på F/f for at vælge en aldersbegrænsning, eller vælg "Ingen" (ingen
aldersbegrænsning), og tryk derefter på .
3 Tryk på
RETURN.
PIN-kode
Første gang der oprettes en PIN-kode
Tryk på nummerknapperne for at indtaste den nye PIN-kode.
Tryk på
RETURN.
Sådan ændres PIN-koden
1 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den eksisterende PIN-kode.
2 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den nye PIN-kode.
3 Tryk på
RETURN.
1
2
z
• PIN-kode 9999 accepteres altid.
Teknisk opsætning
Automatisk
Gør det muligt for enheden at registrere og gemme nye
tjenesteopdatering digitale tjenester, efterhånden som de bliver tilgængelige.
~
• En opdatering af tjenesterne kan kun udføres, når enheden er i standby, og du skal
derfor af og til lade enheden være i standby.
40 DK
Download af
software
Aktiverer enheden, så den automatisk modtager gratis
softwareopdateringer via den eksisterende antenne/
kabelforbindelse (når de udgives). Vi anbefaler, at du altid
lader denne indstilling være indstillet til "Til".
Hvis du ikke ønsker at opdatere din software, skal du sætte
denne indstilling til "Fra".
~
• En opdatering af softwaren kan kun udføres, når enheden er i standby, og du skal
derfor af og til lade enheden være i standby.
Systemoplysninger Viser den aktuelle softwareversion og signalniveauet.
~
• Hvis signalbjælken er rød (intet signal) eller gul (svagt signal), skal du kontrollere
antenne/kabelforbindelsen.
Tidszone
Auto sommertid
Gør det muligt at vælge den relevante tidszone manuelt, hvis
den er forskellig fra standardtidszonen for dit land.
Indstil, om skiftet mellem sommertid og vintertid skal ske
automatisk.
Til
Skifter automatisk mellem sommertid og
vintertid efter kalenderen.
Fra
Tiden vises efter den tidsforskel, der er
indstillet med "Tidszone".
41 DK
Brug af funktioner under MENU
CA-modulopsætning Gør det muligt at få adgang til en tv-betalingskanal, når du har en CAM-enhed
(Conditional Access Module) og et visningskort. Yderligere oplysninger om
placeringen af
-stikket (PCMCIA) findes på side 28.
Navigere gennem skærmens hjemmemenu
For indstilling af skærmens menu skal du skifte skærmmenu ved at trykke på MONITOR HDMI på
fjernbetjeningen.
1 Tryk på HOME.
Skærmmenuen Hjemme vises på skærmen.
Skærmmenu
Billede
Lyd
Skærmstyring
HDMI-opsætning
Opsætning af skærm
PC-indstillinger
2 Tryk på F/f for at vælge et element, og tryk derefter på
3 Følg vejledningen på skærmen.
4 Tryk på HOME for at afslutte.
.
~
• Redigerbare indstillinger varierer, afhængigt af situationen.
• Indstillinger, der ikke er tilgængelige, vises som gråtonede eller vises ikke.
42 DK
Billede
Billedjustering
Billedfunktion
Gør det muligt at vælge billedfunktionen undtagen pcindgangskilde. "Billedfunktion" omfatter de indstillinger, der
er bedst egnet til video og fotos. Indstillinger, der kan vælges,
varierer, afhængigt af indgangskilden.
Kraftig
Til forbedret billedkontrast og skarphed.
Standard
Til standardbillede. Anbefales til
hjemmeunderholdning.
Biograf
Til visning af filmbaseret indhold. Bedst
egnet til visning i et biografagtigt miljø.
Personlig
Baggrundslys
Kontrast
Gør det muligt at justere lysstyrken af modlys.
Gør det muligt at øge eller reducere billedkontrasten.
Lys
Gør det muligt at gøre billedet lysere eller mørkere.
Farvemætning
Farvebalance
Gør det muligt at øge eller reducere farveintensiteten.
Gør det muligt at øge eller reducere grønne og røde
farvetoner.
z
• "Farvebalance" kan kun justeres for et NTSC-farvesignal
(f.eks. amerikanske videobånd).
Farvetemperatur Gør det muligt at justere det hvide i billedet.
Kølig
Gengiver hvide farver med et blåt skær.
Neutral
Gengiver hvide farver med et neutralt
skær.
Varm 1/Varm 2 Gengiver hvide farver med et rødt skær.
"Varm 2" giver et rødere skær end "Varm
1".
Skarphed
z
• "Varm 1" og "Varm 2" er ikke tilgængelige, når
"Billedfunktion" er indstillet til "Kraftig" (eller "FotoKraftig").
Gør det muligt at gøre billedet skarpere eller blødere.
(Fortsættes)
43 DK
Brug af funktioner under MENU
Nulstil alt
Giver dig mulighed for at gemme dine
foretrukne indstillinger.
Foto-Kraftig
Til visning af fotos. Forbedrer
billedkontrast og skarphed.
Foto-Standard Til visning af fotos. Den mest optimale
billedkvalitet til visning i hjemmet.
Foto-Original
Til visning af fotos. Gengiver den
billedkvalitet, der fås, når billedet
fremkaldes.
Foto-Personlig Giver dig mulighed for at gemme dine
foretrukne indstillinger.
Nulstiller alle billedindstillinger undtagen "Billedfunktion"
til standardindstillingerne.
Støjreduktion
Gør det muligt at reducere billedstøj (sne på billedet) i
tilfælde af et svagt sendesignal.
Auto
Reducerer automatisk billedstøj (kun
analog tilstand).
Høj/Mellem/Lav Ændrer effekten af støjreduktionen.
Fra
Deaktiverer funktionen "Støjreduktion".
MPEGstøjreduktion
Avancerede
indstillinger
Gør det muligt at reducere billedstøj i MPEG-komprimerede
videoer. Nyttig til visning af en dvd eller digital udsendelse.
Gør det muligt at angive yderligere indstillinger for
"Billede". Indstillingerne er ikke tilgængelige, når
"Billedfunktion" er indstillet til "Kraftig" (eller "FotoKraftig").
Nulstil alt
Sortkorrigering
Avanc.
kontrastforbedring
Gamma
Gendanner standardindstillingerne for
alle avancerede indstillinger.
Forbedrer de sorte områder i billedet til
højere kontrast.
Gør det muligt automatisk at justere
"Baggrundslys" og "Kontrast" til de bedst
egnede indstillinger på baggrund af
skærmens lysstyrke. Denne indstilling er
særligt effektiv i forbindelse med billeder
med mørke motiver. Det øger
kontrastforskellen på billeder med mørke
motiver.
Justerer balancen mellem lyse og mørke
områder i billedet.
Klar hvid
Fremhæver hvid og lyse farver.
Farvespektrum Ændrer farvegengivelsesskalaen. "Bredt"
gengiver den levende farve, og
"Standard" gengiver en standardfarve.
Levende farver Gør farverne mere levende.
Hvidbalance
Justerer farvetemperaturen i detaljer.
~
• "Levende farver" er ikke tilgængelig, når "Farvespektrum"
er indstillet til "Standard".
Motionflow
Gør det muligt at udjævne billedbevægelser og reducere billedslør.
Høj
Udjævner billedbevægelser til f.eks. filmbaseret indhold.
Standard
Fra
Udjævner billedbevægelser. Vælg denne indstilling til
almindeligt brug.
Vælg denne indstilling, når "Høj" og "Standard" giver støj.
~
• Du kan muligvis ikke se nogen umiddelbar effekt, afhængigt af videoen, selvom
du ændrer indstillingen.
44 DK
Film-tilstand
Gør det muligt at gengive en bedre billedkvalitet, der er optimeret til film ved
afspilning af dvd-billeder, der er optaget på film.
Auto 1/Auto 2
"Auto 1" udjævner billedbevægelserne mere end det originale
filmbaserede indhold. "Auto 2" gengiver det originale
filmbaserede indhold som det er.
Fra
Deaktiverer funktionen "Film-tilstand".
~
• Hvis billedet indeholder uregelmæssige signaler eller for meget støj, deaktiveres
"Film-tilstand" automatisk, selvom du har valgt "Auto 1/Auto 2".
• "Film-tilstand" er ikke tilgængelig, når "Video/foto" er indstillet til "Foto", eller i
tilfælde, hvor der registreres et foto, mens der er valgt "Video-A".
Spil-tilstand
Minimerer forsinkelser i billede og lyd og giver det optimale skærmbillede til
visning af billeder fra videospiludstyr.
Video/foto
Gør det muligt at opnå en egnet billedkvalitet ved at vælge indstilling, afhængigt af
indgangskilden (video eller foto).
Video-A
Video
Giver en egnet billedkvalitet, afhængigt af indgangskinden
(video eller foto) i forbindelse med direkte tilslutning af
Sony-udstyr med HDMI-udgang, der understøtter tilstanden
"Video-A".
Gengiver en egnet billedkvalitet til levende billeder.
Foto
Gengiver en egnet billedkvalitet til stillbilleder.
Brug af funktioner under MENU
~
• Indstillingen er altid "Video", når det tilsluttede udstyr ikke understøtter
tilstanden "Video-A". Dette gælder også, selvom der er valgt "Video-A".
• Kun tilgængelig for HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, MONITOR HDMI og
Komponent i format 1080i eller 1080p.
~
• Visse funktioner er ikke tilgængelige i PC/HDMI PC-inputtilstanden.
Lyd
Lydfunktion
Gør det muligt at vælge en tilstand til lyd.
Dynamisk
Standard
Forbedrer diskanten og bassen.
Til standardlyde.
Nulstil alt
Klar vokal
Gør stemmer tydeligere.
Gør det muligt at gendanne standardindstillingerne for alle lydindstillinger
undtagen "To-kanal lyd".
Diskant
Bas
Gør det muligt at justere lyd i det høje område.
Gør det muligt at justere lyd i det dybe område.
Balance
Surround
Gør det muligt at fremhæve venstre eller højre højttalerbalance.
S-FORCE Front Gengiver virtuel surroundsound med to fronthøjttalere.
Surround
Fra
Vælges til normal stereo- eller monomodtagelse.
Lydniveau for tale
Gør det muligt at justere stemmernes lydniveau. Hvis det f.eks. er svært at høre en
nyhedsoplæser, kan du aktivere denne indstilling for at fremhæve stemmen.
Modsat kan du deaktivere indstillingen for at gøre en stemme mindre udpræget,
f.eks. i forbindelse med en sportskommentator i sportsprogrammer.
Gør det muligt at gengive en mere fyldig lyd og dermed opnå større effekt ved at
fremhæve diskanten og bassen.
Sound Booster
(Fortsættes)
45 DK
Auto lydstyrke
Lydstyrke offset
Gør det muligt at holde et konstant lydniveau, selvom der er lydmæssige
niveauforskelle (lyden i reklameblokke er f.eks. ofte højere end lyden i
programmer).
Gør det muligt at justere lydstyrkeniveauet på den aktuelle indgang i forhold til
andre indgange.
~
• Nogle indstillinger er ikke tilgængelige, når "Højttaler" er indstillet til "Audiosystem" eller hovedtelefoner er
tilsluttet.
Skærmstyring
Skærmformat
Auto-format
Se afsnittet "Sådan ændres skærmformatet manuelt" på side 24.
Med denne indstilling kan du automatisk tilpasse skærmformatet til
indgangssignalet. Vælg "Fra" for at beholde indstillingen.
4:3 som standard
Vælger standardskærmformatet til brug ved udsendelser i 4:3 format.
Smart
Viser udsendelser i almindeligt 4:3-format med imiteret
bredskærmseffekt.
4:3
Viser udsendelser i almindeligt 4:3-format med de korrekte
proportioner.
Fra
Bevarer den aktuelle indstilling af "Skærmformat", når du
skifter kanal eller input.
Skærmområde
Juster billedets visningsområde for 1080i/p og 720p-kilder, når "Skærmformat" er
indstillet til "Bred".
Fuld pixel
Viser billeder i deres oprindelige størrelse, hvis
indgangskilden er 1080i/p.
Normal
-1/-2
Viser billeder i deres anbefalede størrelse.
Forstørrer billedet for at skjule billedets kanter.
Vandret position
Lodret position
Justerer den vandrette placering af billedet.
Justerer billedets lodrette position, når "Skærmformat" er indstillet til "Zoom".
Lodret størrelse
Justerer billedets lodrette størrelse, når "Skærmformat" er indstillet til "Smart"
eller "Zoom".
HDMI-opsætning
Gør det muligt at indstille "Kontrol til HDMI"-kompatibelt udstyr, der er sluttet til HDMI-stikkene.
Bemærk, at låseindstillingen også skal angives på det "Kontrol til HDMI"-kompatible udstyr.
Kontrol til HDMI
Indstiller om "Kontrol til HDMI"-kompatibelt udstyr skal låses til enheden.
Følgende menuelementer kan vælges, når du vælger "Til". Strømforbruget i
standby er dog højere end normalt.
Sluk enheder aut.
Når indstillingen er indstillet til "Til", slukkes det "Kontrol til HDMI"-kompatible
udstyr, når enheden sættes i standby med fjernbetjeningen.
Tænd TV aut.
Når indstillingen er indstillet til "Til", og når det tilsluttede Kontrol til HDMIkompatible udstyr er tændt, tændes enheden automatisk og viser HDMI-input fra
det tilsluttede udstyr.
Opdater enhedsliste
Opretter eller opdaterer "HDMI-enhedsliste". Der kan tilsluttes op til 14 "Kontrol
til HDMI"-kompatible enheder, og der kan tilsluttes op til fire enheder til et enkelt
stik. Sørg for at opdatere "HDMI-enhedsliste", når du ændrer tilslutninger for
"Kontrol til HDMI"-kompatibelt udstyr eller indstillinger. Vælg enhederne
manuelt og enkeltvis, indtil billedet vises korrekt i flere sekunder.
46 DK
HDMI-enhedsliste
Viser det tilsluttede "Kontrol til HDMI"-kompatible udstyr.
Opsætning af skærm
Strømsparefunktion
Reducerer strømforbruget ved at justere baggrundsbelysningens lysstyrke. Dette
forbedrer også niveauet af sort. Vælg mellem "Fra", "Lav", "Høj" og "Sluk
billede".
Lyssensor
Til
Med denne indstilling optimeres billedindstillingerne
automatisk i overensstemmelse med lysforholdene i rummet.
Fra
Deaktiverer funktionen "Lyssensor".
~
Produktoplysninger
Opsætning af
fjernbetjening
• Du må ikke dække sensoren til, da dette kan påvirke dens funktion. Yderligere
oplysninger om lyssensorens placering findes på side 22.
• Virkningen af "Lyssensor" kan variere afhængigt af, hvordan "Billedfunktion" og
"Strømsparefunktion" er indstillet.
Gør det muligt at få vist TV'ets produktoplysninger.
~
• Fjernbetjeningen kan kun registreres for én enhed.
• Når du registrerer en fjernbetjening, skal den placeres så tæt som muligt på den
nederste højre del af skærmfronten.
Opsætning af trådløs Valg af trådløs
kanal
kanal
Vælger en trådløs kanal blandt "Auto", "Kanal 36", "Kanal
40", "Kanal 44" eller "Kanal 48".
Hvis du ikke kender den trådløse kanal, skal du vælge "Auto"
for at søge efter en tilgængelig kanal.
Oplysninger om Viser oplysninger om den aktuelle trådløse kanal og
trådløs
linkniveauet.
Gør det muligt at vælge det sprog, som menuerne skal vises på.
Sprog
PC-indstillinger
Skærmformat
Vælger et skærmformat til visning af input fra din pc.
Normal
Viser billedet i dets originale størrelse.
Fuld 1
Fuld 2
Forstørrer billedet, så et fylder det lodrette skærmområde og
bevarer dets originale længde-breddeforhold.
Forstørrer billedet, så det fylder visningsområdet.
Nulstil alt
Vandret position
Gendanner standardindstillingerne for pc'ens skærmindstillinger.
Justerer den vandrette placering af billedet.
Lodret position
Justerer den lodrette placering af billedet.
47 DK
Brug af funktioner under MENU
Registrerer en fjernbetjening, ellers kan fjernbetjeningen ikke anvendes til
enheden. Der vises instruktionsskærmbilleder, hvis du registrer eller sletter en
fjernbetjening. Følg instruktionerne til at registrere eller slette.
Yderligere oplysninger
Specifikationer
Medieboks
Modelnavn
MBT-W1
System
Tv-system
Analog: Afhængigt af det valgte land: B/G/H, D/K, L, I
Digital: DVB-T/DVB-C
Farve/videosystem
Analog: PAL, SECAM NTSC 3.58, 4.43 (kun videoindgang)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Kanaldækning
Analog: VHF: E2 til E12/UHF: E21 til E69/CATV: S1 til S20/HYPER: S21 til S41
D/K: R1 til R12, R21 til R69/L: F2 til F10, B til Q, F21 til F69/I: UHF B21 til B69
Digital: VHF/UHF
Indgangs/udgangsstik
75 ohm, eksternt stik til VHF/UHF
Antenne
/
AV1
21-bens scartstik (CENELEC-standard) med lyd/videoindgang, RGB-indgang og enhedslyd/
videoudgang.
AV2
Videoindgang (phono-stik)
AV2
Lydindgang (phono-stik)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (digitalt optisk stik)
COMPONENT IN
COMPONENT IN
Understøttede formater: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3 V negativ synk
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
Lydindgang (phono-stik)
500 mVrms
HDMI IN 1, 2, 3
Video: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd: To-kanals lineær PCM
32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bit
Pc-indgang (se side 50)
PC IN
Pc-indgang (Dsub 15-bens)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ikke-Sync på grøn
B: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ikke-Sync på grøn
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ikke-Sync på grøn
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
Pc-lydindgang (ministik)
IR BLASTER
3,5 mm ministik
CAM-stik (Conditional Access Module)
Stik til høretelefoner
i
USB-port
Strøm og andet
Strømkrav
Vekselstrømsadapter: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Medieboks: 18 V DC
Strømforbrug
20 W
Strømforbrug i standby*
3,5 W eller mindre (19W, når Hurtig start er Til)
Mål (ca.)
(b × h × d)
ved lodret
placering med fod
13,1 × 30,2 × 28,6 cm
ved vandret
placering
28,0 × 7,2 × 28,6 cm
ved lodret
placering med fod
2,5 kg
ved vandret
placering
2,4 kg
Vægt (ca.)
48 DK
Skærm
Modelnavn
LDM-Z401
System
Panelsystem
Lydeffekt
LCD-skærm (flydende krystal)
med SS-TBL700
5 W + 5 W + 10 W (woofer)
med SS-WAL700
10 W + 10 W
Indgangs/udgangsstik
MONITOR HDMI IN
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd: To-kanals lineær PCM
32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bit
Pc-indgang (se side 50)
Strøm og andet
Strømkrav
Se den identifikationsmærkat, der findes på skærmen.
Skærmformat (målt diagonalt)
40 tommer (ca. 101,6 cm)
Skærmopløsning
1.920 punkter (vandret) × 1.080 linjer (lodret)
Strømforbrug
I tilstanden
"Hjemme"/
"Standard"
175 W
I tilstanden "I
butik"/"Kraftig"
195 W
Strømforbrug i standby*
0,45 W eller mindre (19 W, når Hurtig start er Til)
Mål (ca.)
(b × h × d)
Inkl. tv-fod
98,6 × 69,1 × 41,5 cm
Uden tv-fod
98,6 × 59,9 × 2,8 cm
Vægt (ca.)
Inkl. tv-fod
16,0 kg
Uden tv-fod
12,2 kg
Se afsnittet "1: Kontrol af enhed og tilbehør" på side 4.
Ekstraudstyr
Højttalersystem SS-TBL700, højttalersystem SS-WAL700, beslag til vægmontering SUWL700
* Den angivne standbyeffekt nås, når enheden har afsluttet nødvendige interne processer.
Konstruktion og specifikationer kan ændres uden varsel.
Trådløst system
Transmissionssystem
OFDM
Bærefrekvens
5,15 til 5,25 GHz
Transmissionsafstand
30 cm til 20 m (afhængigt af installation/brug)
(Fortsættes)
49 DK
Yderligere oplysninger
Medfølgende tilbehør
Referenceoversigt for pc-indgangssignal for
PC
Opløsning
Signaler
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
Vandret
(pixel)
×
Lodret (linje)
Vandret frekvens Lodret frekvens
(kHz)
(Hz)
Standard
640
×
480
31,5
60
VGA
640
×
480
37,5
75
VESA
720
×
400
31,5
70
VGA-T
800
×
600
37,9
60
VESAretningslinjer
800
×
600
46,9
75
VESA
1024
×
768
48,4
60
VESAretningslinjer
1024
×
768
56,5
70
VESA
1024
×
768
60,0
75
VESA
1280
×
768
47,4
60
VESA
VESA
1280
×
768
47,8
60
1280
×
768
60,3
75
1360
×
768
47,7
60
VESA
1280
×
1024
64,0
60
VESA
• Enhedens pc-indgang understøtter ikke Sync på grøn eller Composite Sync.
• Enhedens pc-indgang understøtter ikke interlace-signaler.
• Enhedens pc-indgang understøtter signaler i ovenstående oversigt med en lodret frekvens på 60 Hz. For
andre signaler vises meddelelsen "Intet signal".
Referenceoversigt for pc-indgangssignal for HDMI IN 1, 2, 3
Opløsning
Signaler
VGA
SVGA
Vandret
(pixel)
640
×
×
Lodret (linje)
480
Vandret frekvens Lodret frekvens
(kHz)
(Hz)
31,5
Standard
60
VGA
800
×
600
37,9
60
VESAretningslinjer
1024
×
768
48,4
60
VESAretningslinjer
WXGA
1280
×
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
×
768
47,8
60
VESA
SXGA
1280
×
1024
64,0
60
VESA
XGA
50 DK
Fejlfinding
Kontroller, om indikatoren 1 (standby) blinker rødt.
Indikatoren blinker
Selvdiagnosefunktionen er aktiveret.
1 Tæl, hvor mange gange indikatoren 1 (standby) blinker mellem hvert 2-sekunders interval.
Indikatoren kan f.eks. blinke tre gange, efterfulgt af en pause på to sekunder, hvorefter den
blinker tre gange igen, osv.
2 Tryk på 1 på skærmen for at slukke den, fjern netledningen, og kontakt en forhandler eller et
Sony-servicecenter, og oplys indikatorens blinkemønster (antal blink).
Indikatoren blinker ikke
1 Læs punkterne i skemaerne nedenfor.
2 Hvis problemet fortsætter, skal enheden efterses af en autoriseret servicetekniker.
Tilstand
Beskrivelse/løsningsforslag
Billede
Intet billede (skærmen er
mørk) og ingen lyd
• Kontroller, om antennen er knækket eller bøjet.
• Kontroller, om antennen er ved at være slidt (tre til fem år med normal
brug, et til to år ved kysten).
• Juster "AFT" (Automatic Fine Tuning) for at opnå bedre
billedmodtagelse (side 38).
• Billedet på en skærm består af pixel. Det er ikke en fejl, at der vises
meget små sorte og/eller lyse prikker (pixel) på skærmen.
• Vælg "Nulstil alt" (side 43).
• Kontroller tilslutningen til
/
COMPONENT IN-stikkene, og
kontroller, om stikkene er isat korrekt.
• Kontroller signalniveauet (side 41). Hvis signalbjælken er rød (intet
signal) eller gul (svagt signal), skal du kontrollere antenne/
kabelforbindelsen.
• Fjern den tilsluttede USB-enhed. Den kan være beskadiget eller
understøttes ikke af enheden.
Besøg nedenstående websted for at få opdaterede oplysninger om
kompatible USB-enheder:
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Lyd
Ingen lyd, men godt billede
• Tryk på 2 +/– eller % (slå lyd fra).
• Kontroller, om "Højttaler" er indstillet til "TV-højttaler" (side 36).
• DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) sender muligvis ikke lydsignaler,
når der bruges HDMI-indgang med Super Audio CD eller DVD-Audio.
(Fortsættes)
51 DK
Yderligere oplysninger
Intet billede eller ingen
menuoplysninger fra udstyr,
der er sluttet til scartstikket
Dobbelte billeder eller
ghosting (kun i analog
tilstand)
Der er kun sne og støj på
skærmen (kun i analog
tilstand)
Støj på billed- eller lydsiden,
når der vises en tv-kanal (kun i
analog tilstand)
Enkelte små, sorte prikker og/
eller lyse prikker på skærmen
Programmerne vises i sorthvid
Ingen farver eller ujævne
farver ved visning af et signal
fra
/
COMPONENT
IN-stikkene
Billedet fryser eller vises med
bjælker på skærmen
• Kontroller antenne/kabelforbindelsen.
• Tilslut enheden til netledningen, og tryk på 1 på enheden.
• Hvis indikatoren 1 (standby) lyser rødt, skal du trykke på TV "/1.
• Tryk på
/ for at få vist listen over tilsluttet udstyr, og vælg derefter
den ønskede indgang.
• Kontroller forbindelsen mellem ekstraudstyret og enheden.
• Kontroller antenne/kabelforbindelsen.
• Kontroller antennens placering og retning.
Tilstand
Beskrivelse/løsningsforslag
Kanaler
Den ønskede kanal kan ikke • Skift mellem digital og analog tilstand, og vælg den ønskede digitale/
vælges
analoge kanal.
Nogle af kanalerne er tomme • Der er muligvis stillet ind på en kodet kanal eller en kanal, der kræver
abonnement. Du skal abonnere på en betalings-tv-tjeneste.
• Kanalen bruges kun til data (der er ingen billede eller lyd).
• Yderligere transmissionsoplysninger fås hos sendestationen.
Digitale kanaler vises ikke
• Kontakt en lokal installatør for at få oplysninger om, hvilke digitale
udsendelser der sendes i dit område.
• Opgrader til en stærkere antenne.
Trådløs kommunikation
Forsinkede billeder
• Det tager tid at etablere trådløs kommunikation, efter der er tændt. Der
tager ca. 20 sekunder for at vise billeder. Valg af "Hurtig start" kan
afkorte ventetiden (side 34).
"Trådløs kommunikation i
• Når den trådløse kommunikation forstyrres, tager det ca. 15 sekunder,
gang." forsvinder ikke, ej
før der vises billeder igen. "Trådløs kommunikation i gang." vises indtil
heller vises "Trådløs
billederne vender tilbage.
kommunikation mislykkedes." • Kontroller installationen af skærmen og medieboksen (side 9).
• Kontroller om trådløst udstyr anvender den samme radiofrekvens som
denne enhed virker i nærheden af, eller om nogen forstyrrende trådløs
kommunikation til denne enhed er tæt på enheden. I dette tilfælde skal
sådant udstyr holdes væk fra enheden eller, udstyret skal slukkes.
Støj eller afbrudt billede eller • Kontroller installationen af skærmen og medieboksen (side 9).
lyd
• Billeder kan blive forstyrret, hvis nogen går mellem skærmen og
medieboksen.
• Kontroller om trådløst udstyr anvender den samme radiofrekvens som
denne enhed virker i nærheden af, eller om nogen forstyrrende trådløs
kommunikation til denne enhed er tæt på enheden. I dette tilfælde skal
sådant udstyr holdes væk fra enheden eller, udstyret skal slukkes.
Generelt
Forvrænget billede og/eller
lyd
• Placer enheden på afstand af elektriske støjkilder som biler,
motorcykler, hårtørrere eller optisk udstyr.
• Når du vælger en placering til ekstraudstyret, skal du sørge for, at der er
afstand mellem ekstraudstyret og enheden.
• Kontroller antenne/kabelforbindelsen.
• Placer antennekablet/kablet til kabel-tv på afstand af andre
tilslutningskabler.
Enheden slukker automatisk • Kontroller, at "Sleeptimer" er aktiveret, eller bekræft indstillingen af
(den skifter til standby)
"Varighed" i "Aut. tænd-indstillinger" (side 34).
• Hvis der ikke modtages et signal, og der ikke udføres nogen handling i
tilstanden TV i 10 minutter, skifter skærmen automatisk til standby.
Enheden tænder automatisk • Kontroller, om "Aut. tænd" er aktiveret (side 34).
Ikke alle indgangskilder kan • Vælg "AV-indstillinger", og annuller "Udelad" for indgangskilden
vælges
(side 36).
Fjernbetjeningen virker ikke • Udskift batterierne.
• Registrer fjernbetjeningen til enheden med knapperne / / / /
foran på mediemodtageren (side 47).
Der kan ikke føjes kanaler til • Der kan gemmes op til 999 kanaler på favoritlisten.
favoritlisten
HDMI-udstyret vises ikke på • Kontroller, om udstyret er "Kontrol til HDMI"-kompatibelt.
din "HDMI-enhedsliste"
Der stilles ikke ind på alle
• Besøg supportwebstedet for at få oplysninger om kabel-tv-udbydere:
kanaler
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
52 DK
Tilstand
Du kan ikke vælge "Fra" i
"Kontrol til HDMI"
Meddelelsen "Gem
displaytilstand: Til" bliver vist
på skærmen
Beskrivelse/løsningsforslag
• Hvis enheden er tilsluttet "Kontrol til HDMI"-kompatibelt lydudstyr,
kan du ikke vælge "Fra" i denne menu. Hvis du vil skifte lydudgang til
enhedens højttalere, skal du vælge "TV-højttaler" i menuen "Højttaler"
(side 36).
• Vælg "Nulstil alt" på menuen "Opsætning af medieboks" (side 37).
Yderligere oplysninger
53 DK
Johdanto
Norjassa oleville asiakkaille
Kiitos, että valitsit tämän Sonyn tuotteen.
Lue tämä käyttöohjekirja huolellisesti, ennen kuin alat käyttää
televisiota. Säilytä käyttöohjekirja tulevaa tarvetta varten.
Tämän radiolaitteen käyttö on kielletty Svalbardissa alle 20
kilometrin säteellä Ny-Ålesundin keskipisteestä.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen
turvallisuuden ja EMC hyväksyjä on Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa yhteys
valtuutettuun Sony huoltoon.
Digitaalisen television toimintaan
liittyvä huomautus
s Digitaaliseen televisioon (
) liittyvät toiminnot toimivat
ainoastaan maissa tai alueilla, joissa lähetetään digitaalisia
maanpäällisiä signaaleja DVB-T (MPEG-2 ja H.264/MPEG-4
AVC) tai joissa on käytettävissä yhteensopiva DVB-C (MPEG2 ja H.264/MPEG-4 AVC) -kaapelipalvelu. Tarkista
jälleenmyyjältäsi, ovatko DVB-T-signaalit käytettävissä
asuinpaikkakunnallasi tai kysy kaapelikanavapalvelun
tarjoajalta, onko DVB-C-kaapelipalvelu yhteensopiva tämän
television kanssa.
s Kaapelikanavapalvelun tarjoaja voi veloittaa lisämaksun
palvelusta, ja sinun on mahdollisesti suostuttava noudattamaan
palveluntarjoajan liiketoiminnan ehtoja.
s Tämä televisio noudattaa DVB-T- ja DVB-C-signaaleiden
määrityksiä, mutta yhteensopivuutta tulevien digitaalisten
maanpäällisten DVB-T-lähetysten ja digitaalisten DVB-Ckaapelilähetysten kanssa ei kuitenkaan voida taata.
s Jotkin digitaalisen television toiminnot eivät välttämättä ole
käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla, ja DVB-Ckaapeli ei välttämättä toimi oikein kaikkien palveluntarjoajien
kanssa.
s Lisätietoja DVB-C-toiminnoista löytyy kaapelikanavien
tukisivultamme:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Langattomaan signaaliin liittyvä
huomautus
1. Sony ilmoittaa täten, että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY
olennaisten vaatimusten ja muiden asianmukaisten määräysten
mukainen.
R&TTE-direktiivin edellyttämän yhdenmukaisuusilmoituksen saa
seuraavasta URL-osoitteesta.
http://www.compliance.sony.de/
2. Langatonta televisiojärjestelmää voi käyttää vain seuraavissa
maissa:
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia,
Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua,
Luxemburg, Malta, Norja, Puola, Portugali, Ranska, Romania,
Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin
tasavalta, Turkki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.
Käytettäessä langatonta televisiojärjestelmää kanavat 36 - 48 (5,15 5,25 GHz) voi valita vain sisäkäyttöä varten.
Langaton televisiojärjestelmä säädöstiedot
Italiassa oleville asiakkaille
s yksityistä käyttöä säätelee 1.8.2003 annetun asetuksen artikla
259 (”sähköistä viestintää koskevat määräykset”). Erityisesti
artikla 104 osoittaa, milloin käyttö edellyttää viranomaisilta
ennakkoon haettavaa lupaa, ja artikla 105 osoittaa, milloin
käyttö on vapaata;
s yleisölle tarjottavaa RLAN-yhteyttä tietoliikenneverkkoihin ja
-palveluihin (esimerkiksi langattomaan televisiojärjestelmään)
säätelee sähköistä viestintää koskeviin määräyksiin liittyvä,
28.5.2003 annetun ministeriön päätöksen artikla 25 (sähköisten
tietoliikenneverkkojen ja -palvelujen lupakäytäntö)
muutoksineen
s yksityistä käyttöä säätelee 12.7.2007 annettu ministeriön päätös
2 FI
Kyproksessa oleville asiakkaille
Käyttäjän on rekisteröitävä langaton televisiojärjestelmänsä
viestintäministeriössä (P.I. 6/2006 ja P.I. 6A/2006). P.I. 6/2006 on
vuoden 2006 radioviestintäasetus (asemaluokat, joissa tarvitaan
valtuutus ja joissa tulee rekisteröityä). P.I. 6A/2006 on yleinen
valtuutus radiotaajuuksien käyttöön Radio Local area Network verkoissa ja Wireless Access System -järjestelmissä, mukaan
lukien Radio Local Area Network -verkot (WAS/RLAN).
Tuotemerkit
s
on DVB Projectin rekisteröity tuotemerkki.
s Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja kaksoisD-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
s HDMI, HDMI:n logo ja High-Definition Multimedia Interface
ovat HDMI Licensing LLC:n tuotemerkkejä tai rekisteröityjä
tuotemerkkejä.
s ”BRAVIA” ja
ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
s ”XMB” ja ”xross media bar” ovat Sony Corporationin ja Sony
Computer Entertainment Inc:n tavaramerkkejä.
Tunnistemerkintää koskeva huomautus
Mallinumerotiedot ja jännitemerkintä (asianmukaisten
turvasäännösten mukaisesti) ovat seuraavissa paikoissa:
Näyttö: liitäntäkannen sisäpuolella
Mediavastaanotin: pohjassa
INDEPENDENT JPEG GROUP
SOFTWARE
The module, libjpeg is the work of the Independent JPEG Group.
© copyright 1991-1998. Thomas G.Lane. ALL right reserved
Sisällysluettelo
Aloitusopas
4
Turvallisuusohjeita......................................................................................................................... 15
Varotoimenpiteet ............................................................................................................................ 17
Kaukosäätimen ja laitteen painikkeet/merkkivalot...................................................................... 18
Television katselu
Television katselu .......................................................................................................................... 23
Sähköinen ohjelmaopas (EPG)
Digitaaliset suosikit -lista
........................................................................................... 25
.................................................................................................... 26
Lisälaitteiden käyttö
Kytkentäkaavio ............................................................................................................................... 27
Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu ........................................................................ 30
Digikuvien katselu USB-laitteesta................................................................................................. 31
BRAVIA Sync -toiminnon käyttö (HDMI-ohjaus).......................................................................... 32
Valikkotoimintojen käyttö
Mediavastaanottimen aloitusvalikossa (XMB™) siirtyminen ..................................................... 34
Asetukset ........................................................................................................................................ 35
Näytön aloitusvalikossa siirtyminen ............................................................................................ 43
Lisätietoja
Tekniset tiedot ................................................................................................................................ 49
Vianmääritys ................................................................................................................................... 52
: vain digitaaliset kanavat
FI
Ennen kuin käytät tätä televisiota, lue tämän käyttöoppaan ”Turvallisuusohjeita”-luku.
Säilytä tämä käyttöopas vastaisen varalle.
3 FI
Aloitusopas
1: Varusteiden
tarkistaminen
Näyttö (1)
Mediavastaanotin (1)
2: Television asentaminen
Seuraavat vaiheet on suoritettava
lisävarusteiden käyttöohjeessa olevia
asennusvaiheita vastaavissa kohdissa. Noudata
tämän oppaan ohjeita, jos niihin viitataan
lisävarusteiden mukana toimitetuissa ohjeissa.
Jos tarvitset lisätietoja, joihin
asennusvaiheiden ( )-kohdissa viitataan, katso
lisävarusteiden mukana toimitetun oppaan
vastaavia vaiheita.
Asennus televisiojalustalle
Valmistele seuraava kohde;
– SS-TBL700-Kaiutinjärjestelmä (ei sisälly
toimitukseen)
Näytön virtajohto (1)
Virtasovittimen virtajohto (1)
Mediavastaanottimen virtasovitin (1)
Kaukosäädin RMF-ED001 (1)
Paristot, koko AA (tyyppi R6) (2)
~
• Ennen kuin suoritat seuraavat vaiheet, valmistele
SS-TBL700-Kaiutinjärjestelmä (Pöytäjalusta).
Kiinnitä Pohjalevy Pöytäjalustaan SS-TBL700Kaiutinjärjestelmän ohjeen mukaisesti.
• Älä poista sinistä teippiä, jolla levy on kiinnitetty
näytön takaosaan, ennen kuin Pöytäjalusta on
asennettu.
1 Irrota jalustan kansi.
Infrapunavälitin (Y-kaapeli) (2)
Mediavastaanottimen jalusta (1)
Jalustan
kansi
Liitäntäkansi (1)
Välirenkaat (musta) (4)
2 Liu'uta televisio varovasti paikalleen
pöytäjalustan päälle niin, että levyn Fmerkki on kohdakkain Pöytäjalustan
yläosan kanssa. Pyydä vähintään kaksi
henkilöä avuksesi.
4 FI
• Älä paina LCD-näytön pintaa tai näytön
ympärillä olevaa kehystä.
• Pitele Pöytäjalustaa tukevasti molemmin
käsin.
Aloitusopas
4 Kytke virtajohto (mukana) AC IN
-liitäntään.
F-merkki
Yläosa
3 Kiinnitä televisio Pöytäjalustaan ruuveilla
(toimitetaan SS-TBL700:n mukana).
Kiinnitä ensin alaruuvit (2 kpl) ja sitten
yläruuvit (2 kpl).
~
• Työnnä pistoke kunnolla paikoilleen.
• Jos käytät HDMI-laitetta, kytke HDMIkaapeli HDMI IN -liitäntään (sivu 27).
5 Kiinnitä jalustan kansi paikalleen.
Aseta jalustan kansi pöytäjalustan
keskikohdan ylle ja paina sitä alaspäin,
kunnes se naksahtaa.
Yläruuvit
Alaruuvit
~
• Jos käytät sähköistä ruuvinväännintä, valitse
kiristysvoiman asetukseksi noin 1,5 N·m {15
kgf·cm}.
(Jatkuu)
5 FI
3 Nosta Lukituskiinnikettä ja aseta
~
• Varo, ettei virtajohto jää puristuksiin, kun
kiinnität kannen.
6 Kiinnitä liitäntäkansi paikalleen.
Kaiutinjärjestelmä paikalleen (4-5).
Asennuskiinnike
Kaiutinjärjestelmä
Lukituskiinnike
Kiinnitä televisionäytön
kiinnikkeeseen
7 Kytke televisio verkkopistorasiaan.
Asennus seinälle
Valmistele seuraavat kohteet;
– SU-WL700-Seinäasennuskiinnitin (ei sisälly
toimitukseen)
– SS-WAL700-Kaiutinjärjestelmä (ei sisälly
toimitukseen)
– Välirenkaat (musta) (4) (mukana)
1 Aseta mukana toimitettavat välirenkaat
paikoilleen (4-2).
Ruuvi
Tämä osa tulee Asennuskiinnikkeen yläosaan
4 Kiinnitä Kaiutinjärjestelmä kahdella
ruuvilla (toimitetaan Kaiutinjärjestelmän
mukana).
Ruuvit
Välirengas
1 Irrota televisionäytön takaosassa olevat
neljä ruuvia.
2 Aseta välirenkaat (mustat) ruuvireikien
päälle.
2 Noudata vaiheita 4-3~4-4, jotka
viittaavat Seinäasennuskiinnittimen
mukana toimitettavaan käyttöohjeeseen.
Kun käytössä on vain
Seinäasennuskiinnitin
Siirry tämän oppaan vaiheeseen 5.
Kun asennetaan Kaiutinjärjestelmä
Siirry tämän oppaan vaiheeseen 3.
6 FI
5 Katso Seinäasennuskiinnittimen mukana
toimitettua käyttöohjetta ja suorita vaiheet
4-6~4-7.
6 Kytke virtajohto (mukana) AC IN
-liitäntään (5-1).
TV-sovittimen/tallentimen (esim. DVDtallentimen) kytkeminen SCART-liitäntään
Kun asennat Kaiutinjärjestelmän
Kiinnitä virtajohto kahdella koukulla ja
pudota johto alas televisionäytön oikeasta
reunasta.
~
Mediavastaanotin
• Jos käytät HDMI-laitetta, kytke HDMIkaapeli HDMI IN -liitäntään (sivu 27).
7 Jatka tuotteen asennusta seinälle
Scart-kaapeli
Seinäasennuskiinnittimen mukana
toimitetun käyttöohjeen mukaisesti.
~
• Kun televisionäyttö on kiinnitetty seinään,
siihen ei voi enää kytkeä johtoja.
• Jos siirrät televisiota, aseta sen alle noston
ajaksi pehmeä kangas vahinkojen
välttämiseksi. Älä nosta kaiuttimesta.
TV-sovitin/tallennin (esim. DVD-tallennin)
(Jatkuu)
7 FI
Aloitusopas
AC IN
3: Antennin/TV-sovittimen/
tallentimen (esim. DVDtallentimen) kytkeminen
mediavastaanottimeen
TV-sovittimen/tallentimen (esim. DVDtallentimen) kytkeminen HDMI-liitäntään
4: Näytön kaatumisen
estäminen (vain
asennettaessa
televisiojalustalle)
Valmistele seuraava kohde:
– Jalustan tuen sovitin (toimitetaan SS-TBL700Kaiutinjärjestelmän mukana)
IN
1 Irrota Pöytäjalustan ruuvi.
Mediavastaanotin
HDMI-kaapeli
TV-sovitin/tallennin (esim. DVD-tallennin)
~
• Voit kytkeä laitteen myös näytön vasemmassa
reunassa olevaan HDMI-tuloliitäntään.
Verkkovirtajohdon liittäminen
mediavastaanottimeen
~
• Kiinnitä verkkovirtajohto kunnolla.
2 Kiinnitä jalustan tuen sovitin
DC
IN
18V
Pöytäjalustaan.
Mediavastaanotin
pistorasiaan
8 FI
3 Kiinnitä sovittimeen naru tai ketju ja
kiinnitä se tukevasti televisiojalustaan (ei
sisälly toimitukseen). Varmista, että naru
tai ketju on riittävän kireällä.
5: Alkuasetusten
määrittäminen
Avaa kansi työntämällä eteenpäin ja nostamalla.
~
• Tarkista oikea polariteetti asentaessasi paristoja.
• Älä käytä yhdessä erityyppisiä paristoja tai uusia
ja vanhoja paristoja.
• Hävitä käytetyt paristot ympäristöystävällisesti.
Joissakin maissa paristojen hävittämiseen liittyy
määräyksiä. Kysy neuvoa jätehuoltokeskuksesta.
• Käsittele kaukosäädintä varovasti. Älä myöskään
kaada mitään nestettä kaukosäätimen päälle.
• Älä laita kaukosäädintä lämmönlähteen lähelle tai
suoraan auringonvaloon. Älä myöskään pidä sitä
kosteassa huoneessa.
Langattoman yhteyden
muodostaminen laitteeseen
~
1 Kiinnitä televisiojalustaan puuruuvi
(halkaisija 4 mm, ei sisälly toimitukseen).
2 Kiinnitä televisionäytön ruuvinreikään
sopiva koneruuvi (M6 × 12-15, ei sisälly
toimitukseen).
3 Sido puu- ja koneruuvi yhteen vahvalla
narulla.
• Tämä laite voidaan sijoittaa samaan huoneeseen.
• Näytön ja mediavastaanottimen välisen etäisyyden
on asennuksen aikana oltava 30 cm - 20 m.
• Pidä huoli siitä, että näytön ja
mediavastaanottimen välillä ei ole esteitä. Muuten
kuvan laatu voi heikentyä.
• Jos kuvassa on häiriöitä, muuta näytön ja
mediavastaanottimen paikkaa.
• Älä aseta kumpaakaan laitetta metallitelineeseen.
• Älä käytä kahta tai useampaa laitetta
samanaikaisesti alueella, jossa voi esiintyä
radiohäiriöitä.
1 Kytke laitteeseen virta painamalla 1painiketta.
POWER-painike
Mediavastaanotin
(Jatkuu)
9 FI
Aloitusopas
Paristojen asentaminen
kaukosäätimeen
POWER-painike
Language
English
Español
ББлгарски
Nederlands
Català
Suomi
Français
Português
Dansk
Italiano
Polski
Svenska
Deutsch
Česky
Norsk
Magyar
Slovenčina
Русский
Română
Türkçe
~
Näyttö
2 Tarkista mediavastaanottimen
LINK-merkkivalo.
Jos mediavastaanottimen ja näytön
välinen yhteys toimii, tämä merkkivalo
palaa.
• Jos kaukosäädin ei toimi, valitse kieli painamalla
mediavastaanottimen painiketta (sivu 21)
F/f/G/g/ . Kaukosäätimen rekisteröintinäyttö
tulee näkyviin.
2 Valitse ”OK” ja paina
LINK-merkkivalo
-painiketta.
Mediavastaanottimen
käyttöönotto alkaa.
Varmista, että
mediavastaanotin on
päällä.
LINK
OK
LINK
3 Valitse laitteen käyttömaa
Alkuasetusten määrittäminen
TV
nuolipainikkeilla F/f ja paina sen jälkeen
-painiketta.
Maa
Valitse maa
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
EXT
COMPONENT
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
Jos luettelossa ei ole maata, jossa käytät
laitetta, valitse maan sijaan ”-”.
4 Valitse laitteen käyttöpaikka
1-10
nuolipainikkeilla F/f ja paina sen jälkeen
-painiketta.
~
Kun kytket virran laitteeseen ensimmäistä
kertaa, näkyviin tulee Kieli-valikko.
1 Valitse valikkonäyttöjen kieli
nuolipainikkeilla F/f/G/g ja paina sen
jälkeen -painiketta.
10 FI
• Määritä näytön kotikäyttöön optimaaliset
asetukset valitsemalla ”Koti”.
Sijoituspaikka
Valitse sijoituspaikka
Koti
Myymälä
5 Valitse ”OK” ja paina sen jälkeen
9
-painiketta.
HDMI-ohjaus
Automaattiviritys
Otetaanko yhteensopivien HDMI-laitteiden
Aloitusopas
ohjaus käyttöön?
"Kyllä"-vastaus nostaa valmiustilan virrankulutusta.
Aloitetaanko Automaattiviritys?
Kyllä
OK
Ei
Peru
Tarkat ohjeet on esitetty sivulla 32.
6 Valitse nuolipainikkeilla F/f ”Antenni”
tai ”Kaapeli” ja paina sen jälkeen
-painiketta.
Jos valitset vaihtoehdon ”Kaapeli”,
näkyviin tulee hakumenetelmän
valintaikkuna. Katso ”Laitteen
virittäminen kaapeliyhteyttä varten”
(sivu 11).
Laite etsii ensin kaikki digitaaliset
kanavat ja sen jälkeen kaikki analogiset
kanavat. Haku kestää jonkun aikaa. Älä
paina mitään laitteen tai kaukosäätimen
painiketta haun aikana.
Jos näkyviin tulee viesti, jossa
pyydetään vahvistamaan
antenniliitännät
Yhtään digitaalista tai analogista kanavaa
ei löytynyt. Tarkista kaikki antenni-/
kaapeliliitännät ja käynnistä
automaattinen viritys uudelleen
painikkeella .
7 Kun näkyviin tulee ”Kanavien järjestely”
-valikko, noudata ohjeita, jotka on annettu
kohdassa ”Kanavien järjestely” (sivu 39).
Jos et vaihda järjestystä, jossa analogiset
kanavat on tallennettu laitteeseen, siirry
vaiheeseen 8 painamalla
RETURNpainiketta.
8
Pikakäynnistys
Otetaanko pikakäynnistys käyttöön?
Televisio käynnistyy tavallista nopeammin,
mutta valmiustilan virrankulutus suurenee.
Kyllä
Ei
10 Paina -painiketta.
Laite on nyt viritetty, ja kaikki
mahdolliset kanavat on haettu.
~
• Jos digitaalista lähetyskanavaa ei voi vastaanottaa
tai jos vaiheessa 3 valitaan alue, jossa ei ole
digitaalisia lähetyksiä, vaiheen 7 suorittamisen
jälkeen on asetettava kellonaika.
Laitteen virittäminen kaapeliyhteyttä
varten
1 Paina -painiketta.
2 Valitse nuolipainikkeilla F/f ”Pikahaku”
tai ”Täydellinen haku” ja paina sen
jälkeen -painiketta.
”Pikahaku”: kanavat viritetään
lähetyssignaalin sisältämien kaapeli-tvoperaattorin tietojen mukaisesti.
Suositeltava ”Taajuus”- ”Verkon tunnus”ja ”Symbolinopeus”-asetus on ”Autom.”.
Tämä vaihtoehto on suositeltava
pikavirityksessä, mikäli kaapeli-tvoperaattori tukee sitä.
Jos ”Pikahaku” ei onnistu virittämään
televisiota, käytä seuraavassa kuvattua
”Täydellinen haku” -menetelmää.
”Täydellinen haku”: Televisio virittää ja
tallentaa kaikki mahdolliset kanavat.
Toimenpide voi kestää jonkin aikaa.
Tämä vaihtoehto on suositeltava, jos
kaapeli-tv-operaattori ei tue ”Pikahaku”menetelmää.
Lisätietoja tuetuista kaapeli-tvoperaattoreista löytyy Internettukisivultamme:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
Tarkat ohjeet on esitetty sivulla 35.
(Jatkuu)
11 FI
3 Paina f ja valitse ”Aloita”. Paina sen
jälkeen
.
Laite aloittaa kanavien haun. Älä paina
mitään laitteen tai kaukosäätimen
painiketta.
~
• Jotkin kaapeli-tv-operaattorit eivät tue
”Pikahaku”-menetelmää. Jos ”Pikahaku” ei löydä
yhtään kanavaa, suorita ”Täydellinen haku”.
6: Lisälaitteiden
käyttäminen
kaukosäätimellä
Infrapunavälittimen kytkeminen
lisälaitteeseen
Katkaise mediavastaanottimen virta ennen
infrapunavälittimen kytkemistä.
Aseta infrapunalähetin laitteen tunnistimen
(IR) lähelle.
Mediavastaanotin
IR BLASTER
Infrapunavälitin
Lisälaitteet
Infrapunavälittimen perusasetusten
määrittäminen
”Infrapunavälittimen perusasetukset”
-toiminnon avulla tällä kaukosäätimellä voi
käyttää useimpia Sonyn tai muiden
valmistajien Blu-ray-levysoittimia, DVDsoittimia, DVD-tallentimia ja AVvastaanottimia. Ohjelmoi kaukosäädin alla
kuvatulla tavalla.
1 Paina kaukosäätimen HOME-painiketta.
2 Valitse ”Asetukset” nuolipainikkeilla
G/g.
3 Valitse ”Mediavastaanottimen
perusasetukset” nuolipainikkeilla F/f ja
paina sen jälkeen -painiketta.
12 FI
4 Valitse ”Infrapunavälittimen
Lisälaitteiden käyttö
Lisätietoja on lisälaitteiden mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa. Jotkin painikkeet
eivät ehkä toimi kaikkien laitteiden kanssa.
1 Paina HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, AV1,
AV2 tai COMPONENT.
Infrapunavälittimen perusasetukset
Tulot
Tyyppi
Merkki
Koodi
AV1
AV2
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Component
Blu-ray-levy
-
Sony
-
1
-
2 Paina EXT.
3 Kun EXT-painike syttyy, kytke
laitteeseen virta painamalla \/1 ja käytä
sitten laitetta seuraavilla painikkeilla.
TV
5 Rekisteröi kaukosäädin valitsemalla
”Tulot” nuolipainikkeilla F/f ja valitse
sen jälkeen seuraavat kohdat:
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
1
SYNC MENU
THEATRE
Tyyppi: Kytketyn laitteen luokka.
Merkki: Laitteen valmistaja.
Koodi: Infrapunakoodi. Oletusarvoinen
infrapunakoodi ”1” tulee näkyviin, kun
laitevalmistaja on valittu.
Testi: Testaa märitettävän laitteen tehon.
Varmista, että laitteeseen voidaan kytkeä
virta ja että virta voidaan katkaista.
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
2
3
1
4
7
Laite ei toimi tai jotkin toiminnot eivät
toimi
Syötä vaiheen 5 luettelossa mainittu koodi tai
sen vaihtoehto (jos käytettävissä). Huomaa,
että luettelossa ei ehkä ole kaikkien
valmistajien kaikkia malleja.
EXT
COMPONENT
3
6
9
2
5
8
0
PROG
REC
7
6
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
REC STOP
F2
4
5
WIRELESS MENU
~
• Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä joidenkin
laitteiden kanssa.
TV
z
• N-painikkeessa on tuntopiste. Käytä
tuntopistettä apuna, kun käytät muita laitteita.
(Jatkuu)
13 FI
Aloitusopas
perusasetukset” nuolipainikkeilla F/f ja
paina sen jälkeen .
Näkyviin tulee ”Infrapunavälittimen
perusasetukset” -näyttö.
Kohde
Kuvaus
1 BD/DVD
käyttöpainikkeet
• ./>: Siirtää edellisen/
seuraavan nimikkeen,
jakson, kohtauksen tai raidan
alkuun.
•
/ : Toistaa kohtauksen
uudelleen/siirtää lyhyen
matkaa eteenpäin.
• m/M: Pikasiirtää levyä
eteen- tai taaksepäin, kun
painiketta painetaan toiston
aikana.
• N: Toistaa levyä
normaalilla nopeudella.
• X: Keskeyttää toiston.
• x: Lopettaa toiston.
Mediavastaanottimen
jalustan kiinnittäminen
Mediavastaanotinta voi käyttää myös
pystyasennossa sen mukana toimitetun
jalustan kanssa.
1 Kohdista jalustan keskellä oleva uloke ja
mediavastaanottimen oikeassa kyljessä
oleva reikä.
2 F/f/G/g/3
Valitsee/vahvistaa kohdan.
3 HOME
Avaa valikon.
4 DVD tallennuspainikkeet
• z REC: Aloittaa
tallennuksen.
• X REC PAUSE:
Keskeyttää tallennuksen.
• x REC STOP: Lopettaa
tallennuksen.
5 F1/F2
Valitsee toiminnon
yhdistelmälaitetta (kuten
DVD/HDD-laitetta)
käytettäessä.
6 BD/DVD
MENU
Näyttää BD/DVDlevyvalikon.
Näytön liitäntäkannen
poistaminen
7 BD/DVD
TOP MENU
Näyttää BD/DVD-levyn
päävalikon.
Pidä liitäntäkantta kuvassa osoitetulla tavalla.
Vedä alas 1, ja irrota sitten kulmassa 2.
14 FI
Jalusta
Turvallisuusohjeita
Ilmanvaihto
s Älä peitä television ilmanvaihtoaukkoja tai työnnä mitään
kotelon sisään.
s Jätä television ympärille tilaa alla olevan kuvan mukaisesti.
s Sonyn seinäasennustelineen käyttäminen on erittäin
suositeltavaa riittävän ilmankierron varmistamiseksi.
Näyttö
Asennus ja käyttö
Asennus seinälle
Noudata television asennuksessa ja käytössä seuraavia ohjeita
välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran tai laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot.
30 cm
10 cm
10 cm
Asennus
s Televisio on sijoitettava helposti käsillä olevan
verkkopistorasian lähelle.
s Sijoita televisio tukevalle ja vaakasuoralle alustalle.
s Seinäasennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantunteva
huoltohenkilöstö.
s Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää käyttää Sonyn varusteita:
– Seinäasennusteline SU-WL700
– Kaiutinjärjestelmä SS-TBL700/SS-WAL700
s Käytä seinäasennuskiinnittimen mukana toimitettuja ruuveja,
kun kiinnität asennuskoukkuja televisioon.
Mukana toimitetut ruuvit on suunniteltu niin, että niiden pituus
on 8 - 12 mm mitattuna asennuskoukkujen kiinnityspinnasta.
Ruuvien halkaisijat ja pituudet vaihtelevat
seinäasennuskiinnittimien mallien mukaan.
Jos käytät muita kuin mukana toimitettuja ruuveja, television
sisäosat voivat esimerkiksi vaurioitua tai se voi pudota.
8mm – 12mm
10 cm
Television ympärille jätettävä tila
Asennus jalustalle
30 cm
10 cm
10 cm
Välirengas (musta)
Ruuvi M6 ×16 (toimitetaan
Seinäasennuskiinnittimen mukana)
Asennuskoukku
Näytön takaosa
6 cm
Television ympärille jätettävä tila
Mediavastaanotin
Vaaka-asennus
Ylhäältä
Edestä
20 cm
Laitteen kuljettaminen ja siirtäminen
s Irrota kaikki kaapelit ennen
television siirtämistä.
s Suurikokoisen television
siirtämisessä tarvitaan
vähintään kaksi henkilöä.
s Kun siirrät laitetta käsin,
kannattele sitä viereisen
kuvan mukaisesti. Älä paina
LCD-näytön pintaa tai
näytön ympärillä olevaa
kehystä.
s Kun nostat tai siirrät
televisiota, tartu siihen
tukevasti pohjasta.
s Älä altista laitetta iskuille tai
liialliselle tärinälle
kuljetuksen aikana.
s Kun toimitat television
huoltoon tai kun kuljetat sitä
muuton yhteydessä, pakkaa
laite alkuperäiseen
pakkaukseen ja suojaa se
Pitele tukevasti kiinni
alkuperäisillä
paneelin alapuolelta,
pakkausmateriaaleilla.
ei etuosasta.
8 cm
10 cm
8 cm
8 cm
8 cm
Television ympärille jätettävä tila
Pystyasennus
Ylhäältä
Edestä
20 cm
10 cm
6 cm
6 cm
6 cm
6 cm
Television ympärille jätettävä tila
s Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi asianmukaisen
ilmanvaihdon ja estääksesi lian tai pölyn kerääntymisen:
– Älä asenna televisiota takaosan varaan, ylösalaisin,
takaperin tai sivuttain.
– Älä sijoita televisiota hyllyn, maton tai vuoteen päälle tai
kaapin sisälle.
– Älä peitä televisiota millään tekstiilillä tai muilla
vastaavilla, esimerkiksi verhoilla tai sanomalehdellä jne.
– Älä asenna televisiota alla olevien kuvien mukaisesti.
(Jatkuu)
15 FI
Ilmankierto
estynyt
Seinä
Ilmankierto
estynyt
Seinä
Särkymisen vaara:
s Älä heitä mitään televisiota kohti. Näytön lasi voi särkyä iskun
voimasta aiheuttaen vakavia vahinkoja.
s Jos television näytön pintaan tulee vaurioita, älä koske siihen
ennen kuin olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta. Sähköiskun
vaara.
Kun televisiota ei käytetä
s Jos et käytä televisiota useaan päivään, kytke se irti
verkkovirrasta ympäristö- ja turvallisuussyistä.
s Televisio ei kytkeydy kokonaan irti verkkovirrasta, kun se
kytketään pois päältä virtakytkimellä. Kytke televisio kokonaan
irti verkkovirrasta irrottamalla pistoke verkkopistorasiasta.
s Huomaa kuitenkin, että joissakin televisioissa voi olla
toimintoja, jotka toimiakseen edellyttävät television olevan
valmiustilassa.
Verkkovirtajohto
Lasten turvallisuus
Noudata verkkovirtajohdon ja pistorasian käsittelyssä seuraavia
ohjeita välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot:
s Älä anna lasten kiivetä television päälle.
s Pidä kaikki varusteet poissa lasten ulottuvilta, jotta lapset eivät
vahingossa nielaise pikkuesineitä.
–
–
–
–
–
–
–
Käytä ainoastaan Sonyn verkkovirtajohtoa. Älä käytä muiden
valmistajien johtoja.
Työnnä pistoke kunnolla pistorasiaan.
Television saa kytkeä ainoastaan verkkovirtaan 220-240 V AC.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta kaapeleiden asennuksen
ajaksi turvallisuuden vuoksi. Varo kompastumasta kaapeleihin.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen kuin teet mitään
toimenpiteitä televisiolle tai siirrät sitä.
Pidä verkkovirtajohto etäällä lämmönlähteistä.
Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista se säännöllisin väliajoin.
Jos pistoke on pölyinen ja siihen tiivistyy kosteutta, sen eriste
voi vaurioitua ja seurauksena voi olla tulipalo.
Huom.
s Älä käytä television mukana toimitettua verkkovirtajohtoa
minkään muun laitteen verkkoliitännässä.
s Älä purista, taivuta tai kierrä verkkovirtajohtoa voimakkaasti.
Johtimet voivat paljastua tai rikkoutua.
s Älä tee muutoksia verkkovirtajohtoon.
s Älä aseta raskaita esineitä verkkovirtajohdon päälle.
s Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä johdosta.
s Älä kytke liian montaa laitetta samaan pistorasiaan.
s Älä käytä vääränlaista pistorasiaa.
Kielletyt käyttötavat
Älä asenna tai käytä televisiota seuraavassa kuvatuissa paikoissa,
ympäristöissä tai tilanteissa. Seurauksena voi olla toimintahäiriöitä,
jotka aiheuttavat tulipalon, sähköiskun, laitteen vaurioitumisen ja/
tai henkilövahinkoja.
Kielletyt sijoituspaikat:
Ulkotilat (suora auringonpaiste), merenranta, laiva tai muu alus,
ajoneuvon sisällä, terveydenhoitolaitokset, epävakaa
sijoituspaikka, altistus vedelle, sateelle, kosteudelle tai savulle.
Kielletty ympäristö:
Kuuma, kostea ja hyvin pölyinen ympäristö; paikat, joissa
hyönteisiä voi mennä television sisälle tai joissa televisio voi joutua
alttiiksi tärinälle; tulenarkojen esineiden läheisyys (kynttilät jne.).
Television päälle ei saa tiputtaa tai roiskuttaa mitään nesteitä eikä
sen päälle saa laittaa nesteillä täytettyjä esineitä (esim.
kukkamaljakkoa).
Kielletyt tilanteet:
Älä käytä televisiota kostein käsin tai jos television suojapaneeli on
irrotettu. Älä käytä televisiota sellaisten lisälaitteiden kanssa, jotka
eivät ole valmistajan valtuuttamia. Irrota television virtapistoke ja
antennin pistoke pistorasiasta ukkosmyrskyn aikana.
16 FI
Toimintaohjeet ongelmatilanteissa
Sammuta televisio ja irrota pistoke pistorasiasta välittömästi, jos
joku seuraavassa kuvattu ongelma esiintyy.
Toimita televisio tarkastettavaksi valtuutettuun huoltoon
jälleenmyyjän tai Sonyn huoltokeskuksen kautta.
Ongelmatilanteet:
–
–
–
–
Verkkovirtajohto on vaurioitunut.
Pistoke ei ole sopiva.
Televisio on vaurioitunut putoamisen, iskun tai törmäyksen
vuoksi.
Television sisään on päässyt nestettä tai esineitä.
VIRTASOVITINTA KOSKEVA
HUOMAUTUS
Varoitus
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta, jotta tulipalo- ja sähköiskuvaara
voidaan välttää.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä
esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara voidaan välttää.
Älä aseta tätä laitetta ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyyn tai
vastaavaan paikkaan.
s Varmista, että pistorasia sijaitsee laitteen lähellä ja että siihen
pääsee helposti käsiksi.
s Käytä toimitettua virtasovitinta ja virtajohtoa.
s Älä käytä mitään muuta virtasovitinta. Muutoin laite voi
vioittua.
s Kytke virtasovitin pistorasiaan, johon pääse helposti käsiksi.
s Älä kierrä virtajohtoa
virtasovittimen ympärille.
Muutoin keskusjohdin voi katketa
ja/tai mediavastaanottimeen voi
tulla vika.
s Älä kosketa virtasovitinta märin
käsin.
s Jos huomaat virtasovittimessa jotakin poikkeavaa, irrota se heti
pistorasiasta.
s Televisio ei ole irti virtalähteestä niin kauan kuin se on
kytkettynä pistorasiaan, vaikka televisiosta olisi katkaistu virta.
Tietoja LCD-näytön lämpötiloista
Kun LCD-näyttöä käytetään pitkän aikaa, paneeleiden ympärillä
olevat alueet lämpenevät. Nämä alueet voivat tuntua kuumilta
kosketettaessa.
Varotoimenpiteet
Television katseleminen
s Katsele televisiota kohtuullisessa valaistuksessa, sillä katselu
heikossa valaistuksessa tai pitkän aikaa rasittaa silmiä.
s Säädä äänenvoimakkuus kuulokkeita käyttäessäsi riittävän
pieneksi, sillä suuri äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
LCD-näyttö
s LCD-näyttö on valmistettu pitkälle kehitetyn teknologian
mukaisesti, ja siinä on tehokkaita pikseleitä vähintään 99,99 %.
LCD-näytössä voi näkyä jatkuvasti mustia pisteitä tai kirkkaita
valopisteitä (punainen, sininen tai vihreä). Tämä on LCDnäytön normaali ominaisuus eikä siis merkki viasta.
s Älä paina tai raaputa näytön pintaa äläkä laita mitään esineitä
television päälle. Kuva voi muuttua epätasaiseksi tai LCDnäyttö voi vahingoittua.
s Jos televisiota käytetään kylmässä paikassa, kuvaan saattaa
tulla vääristymiä tai kuva voi tummua. Tämä ei ole merkki
viasta. Nämä ilmiöt häviävät lämpötilan noustessa.
s Jos näyttöön jätetään liikkumaton kuva pitkäksi ajaksi,
näyttöön saattaa jäädä jälkikuva. Sen pitäisi kuitenkin kadota
jonkin ajan kuluttua.
s Näytön ja kotelon lämpeneminen television käytön aikana on
normaalia.
s LCD-näyttö sisältää pienen määrän nestekiteitä. Jotkin tässä
televisiossa käytetyt loisteputket sisältävät myös elohopeaa.
Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
Television näytön pinnan ja kotelon
käsitteleminen ja puhdistaminen
Irrota televisioon kytketty virtajohto pistorasiasta aina ennen
television puhdistusta.
Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi vahingoittamasta kotelon tai
näytön pintaa.
s Pyyhi pöly varovasti näytön pinnasta tai kotelosta pehmeällä
liinalla. Jos pöly ei lähde pois helposti, pyyhi näyttö pehmeällä
liinalla, joka on kostutettu laimealla pesuaineliuoksella.
s Älä käytä hankaustyynyjä, hapanta tai emäksistä pesuainetta,
hankausjauhetta tai liuotinta, kuten alkoholia, bensiiniä tai
tinneriä, tai hyönteismyrkkyä. Tällaisten aineiden käyttö tai
pitkäaikainen kosketus kumin tai vinyylin kanssa voi
vahingoittaa näytön ja kotelon pintaa.
s Ilmanvaihtoaukko on suositeltavaa imuroida säännöllisin
väliajoin hyvän ilmanvaihdon varmistamiseksi.
Lisälaitteet
s Pidä kaikki sähkömagneettista säteilyä aiheuttavat lisävarusteet
tai laitteet poissa television läheltä. Sähkömagneettinen säteily
voi aiheuttaa häiriöitä kuvaan ja/tai kohinaa.
s Tämä laite on testeissä todettu olevan EMC-direktiivin
rajoitusten mukainen käytettäessä liitäntäkaapelia, joka on
enintään 3 metrin pituinen.
Laitteen langattoman yhteyden toiminta
s Jos laitteen lähellä käytetään langatonta laitetta, jonka taajuus
on sama kuin laitteen (5 GHz:n taajuusalue), kuvassa tai
äänessä voi ilmetä häiriöitä tai mitään kuvaa ei näy. Myös muut
langattomat laitteet tai radiolaitteet voivat aiheuttaa häiriöitä.
Älä vie 5 GHz:n taajuusalueella toimivia langattomia laitteita,
kuten langatonta lähiverkkoa tai langattomia puhelimia tämän
laitteen lähettyville.
s Kuvan laatu voi vaihdella näytön ja mediavastaanottimen
asennusympäristön ja -olosuhteiden mukaan (sivu 9).
s Koska mediavastaanotin ja näyttö ovat langattomassa
yhteydessä, mediavastaanottimesta tuleva kuva voi olla
laadultaan heikompi kuin näyttöön HDMI-liitännän kautta
kytketyistä laitteista tuleva kuva.
s Kuvan siirtäminen voi kestää jonkin aikaa, kun kyseessä on
tietynlainen signaali, nopea liike, kuten tietokonepelit, tms.
s Jos näytössä näkyy tietokoneen kuva tai liikkumaton kuva,
kuten sähköinen ohjelmaopas (EPG), kuva voi vilkkua tai se voi
olla epäselvä.
s Tätä laitetta voi käyttää vain yhdessä toimitetun näytön ja
mediavastaanottimen kanssa.
s Älä käytä laitetta lääketieteellisten laitteiden (kuten
sydämentahdistimen) lähellä, jottei laitteiden toiminta
häiriinny.
s Vaikka tämä laite lähettää ja vastaanottaa salattua signaalia,
varmista kuitenkin, että signaalia ei kaapata. Sony ei vastaa
signaalin kaappamisesta aiheutuvista seurauksista.
RF-kaukosäädin
s Jos laitteen lähellä käytetään langatonta laitetta, jolla on sama
taajuus (2,4 GHz:n taajuusalue) kuin tällä laitteella,
kaukosäädin ei ehkä toimi oikein.
Myös mikroaaltouunit tai radiolaitteet voivat aiheuttaa
häiriöitä. Älä vie 2,4 GHz:n taajuusalueella toimivia
langattomia laitteita tämän laitteen lähettyville.
Television käytöstäpoisto ja
hävittäminen
Käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee
Euroopan yhteisön ja muiden
Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on
toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit
auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita
muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen
käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta
laite on ostettu.
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys (koskee
Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on
erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä
symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja
elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 %
lyijyä. Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus,
suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun
huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden
paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
17 FI
Kaukosäätimen ja laitteen painikkeet/merkkivalot
Kaukosäädin
Koska laite ja toimitettu kaukosäädin toimivat radiotaajuudella, voit käyttää laitetta osoittamatta
laitetta kaukosäätimellä.
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
EXT
COMPONENT
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
1
2
7
8
3
6
9
2
5
8
0
Kuvaus
1 TV "/1
(Television
valmiustila)
Avaa ja sulkee television valmiustilasta.
2 EXT
Painamalla tätä voit käyttää kaukosäätimellä
laitetta, johon on liitetty infrapunalähetin
(sivu 13).
z
• Vaihda paristot, kun EXT-painike välähtää
kolme kertaa.
3
Vaihtaa tekstityskielen (sivu 41) (vain
digitaalitilassa).
3
4
5
6
1
4
7
Painike
(Tekstitysasetus)
4 AUDIO
5
/
Digitaalitilassa: Näyttää parhaillaan
(Tiedot/ tekstin katseltavan ohjelman tiedot.
paljastus)
Analogiatilassa: Näyttää tiedot. Kun painat
painiketta kerran, näkyviin tulee nykyisen
kanavan numero ja näyttötila. Painamalla
painiketta toistamiseen saat näkyviin
kellotiedot. Painamalla painiketta kolmannen
kerran voit poistaa näytön kuvaruudusta.
Teksti-TV-tilassa (sivu 24): Näyttää
piilotetut tiedot (esim. tietovisan vastaukset).
6
/
(Tulosignaalin
valinta/tekstin
pito)
PROG
REC
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
REC STOP
F2
Analogiatilassa: Vaihtaa Kaksiääni (sivu 37).
Digitaalitilassa: Vaihtaa katseltavan
ohjelman kielen (sivu 41).
Tuo näkyviin tulosignaalien luettelon
(sivu 28).
Teksti-TV-tilassa: Pitää parhaillaan
näkyvissä olevan sivun paikallaan.
WIRELESS MENU
7 F/f/G/g/
Siirrä kohdistinta näytössä nuolipainikkeilla
F/f/G/g. Valitse/vahvista korostettu kohde
painamalla -painiketta. Valokuvatiedostoa
toistettaessa: Painamalla -painiketta voit
keskeyttää/käynnistää kuvaesityksen.
Painamalla nuolipainikkeita F/G voit valita
edellisen tiedoston. Painamalla
nuolipainikkeita f/g voit valita seuraavan
tiedoston.
8 OPTIONS
Tuo näkyviin luettelon, jossa on
”Laiteohjaus” tai joidenkin asetusvalikkojen
pikavalinnat. ”Laiteohjaus”-valikon avulla
voit käyttää HDMI-ohjauksen kanssa
yhteensopivia laitteita. Luettelon vaihtoehdot
vaihtelevat ohjelmalähteen mukaan.
TV
z
• Numeropainikkeessa 5 sekä
painikkeissa PROG +, AUDIO ja
on tuntopisteet. Tuntopisteet
helpottavat kaukosäätimen
käyttöä televisiota katseltaessa.
18 FI
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
DIGITAL/
ANALOG
Kuvaus
9 HOME
Tuo näkyviin mediavastaanottimen
aloitusvalikon mediavastaanotintilassa
(sivu 34) tai näytön aloitusvalikon
näyttötilassa (sivu 43).
0 Värilliset
painikkeet
Kun värilliset painikkeet ovat käytettävissä,
näyttöön tulee toiminto-opas. Voit suorittaa
valitsemasi toiminnon toimimalla toimintooppaan ohjeiden mukaisesti (sivu 24, 25, 26).
qz Numeropainikkeet
TV-tilassa: Näillä valitaan kanava. Kanava
10 ja sitä suurempinumeroiset kanavat
valitaan syöttämällä toinen ja kolmas numero
nopeasti peräkkäin.
Teksti-TV-tilassa: Sivunumeron syöttäminen.
qs
Tuo näkyviin määrittämäsi Digitaaliset
suosikit-listan (sivu 26).
EXT
COMPONENT
SYNC MENU
THEATRE
Painike
AUDIO
w;
ql
9
0
1
4
7
qk
qj
qh
3
6
9
2
5
8
0
qg
qf
qs
qd
qf
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
WIRELESS MENU
F1
qd PROG +/–/
/
qa
PROG
REC
(Suosikit)
(Edellinen
kanava)
TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai
edellisen (–) kanavan.
Teksti-TV-tilassa: Valitsee seuraavan (
edellisen ( ) sivun.
) tai
Painamalla tätä (yli viiden sekunnin ajan)
voit palata viimeksi katsellulle kanavalle.
qg WIRELESS
MENU
Tuo näkyviin ”Langattoman kanava-asetus”
-näytön (sivu 48).
qh % (Mykistys)
Mykistää äänen. Voit palauttaa äänen
painamalla painiketta uudelleen.
z
• Jos haluat valmiustilassa kytkeä näyttöön
virran ilman ääntä, paina tätä painiketta.
qj 2+/–
(Voimakkuus)
Säätää äänenvoimakkuutta.
qk / (Teksti-TV)
Tuo tekstitiedot näkyviin (sivu 24).
ql RETURN /
Painamalla tätä voit palata näytössä näkyvän
valikon edelliselle sivulle. Valokuvatiedostoa
toistettaessa: Painamalla tätä voit lopettaa
toiston. (Näyttöön palaa tiedosto- tai
kansioluettelo.)
w; GUIDE /
(EPG)
Tuo näkyviin sähköisen ohjelmaoppaan
(EPG) (sivu 25).
REC STOP
F2
TV
(Jatkuu)
19 FI
wj
wf
wh
wg
wd
ws
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
EXT
COMPONENT
Painike
Kuvaus
wa ANALOG/
DIGITAL
Tuo näkyviin viimeksi katsellun analogisen
tai digitaalisen kanavan.
ws THEATRE
Tällä painikkeella Teatteritila otetaan
käyttöön tai poistetaan käytöstä. Kun
Teatteritila on käytössä, elokuville optimoitu
ääniulostulo (jos laite on kytketty
audiolaitteeseen HDMI-kaapelilla) ja
kuvanlaatu asettuvat automaattisesti.
z
• Kun suljet television, myös Teatteritila
poistuu käytöstä.
• ”HDMI-ohjaus” (BRAVIA Sync) on
käytettävissä vain sellaisissa kytketyissä
Sony-laitteissa, joissa on BRAVIA Synctai BRAVIA Theatre Sync -logo tai jotka
tukevat HDMI-ohjausta.
wd SYNC MENU
Tällä painikkeella saat näkyviin kytketyn
HDMI-laitteen valikon. Kun katselet muiden
tulosignaalien lähettämää kuvaa tai televisioohjelmia, painike tuo näkyviin tekstin
”HDMI-laitevalinnat”.
z
• ”HDMI-ohjaus” (BRAVIA Sync) on
käytettävissä vain sellaisissa kytketyissä
Sony-laitteissa, joissa on BRAVIA Sync
-logo tai jotka ovat yhteensopivia HDMIohjauksen kanssa.
wf
Vaihtaa kuvasuhteen (sivu 24).
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
wa
1
4
7
3
6
9
2
5
8
0
PROG
REC
wg
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
WIRELESS MENU
TV
20 FI
F1
REC STOP
F2
(Kuvasäädöt)
wg Lisälaitteen
ohjauspainikkeet
Voit käyttää laitteeseen kytkettyä laitetta
(sivu 13).
wh HDMI1/2/3,
MONITOR
HDMI, AV1/2,
COMPONENT
Valitsee ohjelmalähteen.
wj "/1
Kytkee virran laitteeseen kytkettyyn
laitteeseen tai katkaisee virran (sivu 13).
Laite
Näyttö
5
4
6
31
E
HOM
8
9
0
qa
2
Mediavastaanotin
2
PROG
LINK
HOME
PROG
LINK
HOME
6 5
7
8 9
0
qa
(Jatkuu)
21 FI
Kohde
Kuvaus
1 Kaukosäätimen tunnistin Vastaanottaa infrapunasignaalit kaukosäätimestä (jos käytössä on
infrapunakaukosäädin, joka ei sisälly toimitukseen).
Älä laita mitään tunnistimen eteen, jotta sen toimintaan ei aiheudu
häiriöitä.
2 1 (Virtapainike)
Kytkee laitteen päälle tai pois päältä.
~
• Jos haluat kytkeä television kokonaan irti verkkovirrasta, irrota pistoke
pistorasiasta.
3 Valotunnistin
Älä laita mitään tunnistimen eteen, jotta sen toimintaan ei aiheudu
häiriöitä.
4
Merkkivalo on vihreä, kun kuva on kytketty pois (sivu 48).
Merkkivalo on oranssi, kun muistutus (sivu 25) tai ajastin (sivu 35) on
asetettu.
(Kuva pois/
ajastimen merkkivalo)
5 1 (Valmiustilan
merkkivalo)
Merkkivalo on punainen, kun laite on valmiustilassa.
6 " (Virran merkkivalo)
Merkkivalo on vihreä, kun laite on toiminnassa.
7 LINK-merkkivalo
Merkkivalo palaa, kun mediavastaanottimen ja näytön langaton yhteys
on vakaa.
8
HOME
Tuo näkyviin mediavastaanottimen aloitusvalikon
mediavastaanotintilassa (sivu 34) tai näytön aloitusvalikon näyttötilassa
(sivu 43).
9
/ (Tulosignaalin
valinta/OK)
(HOME)
0 2 +/–/
/
qa PROG +/–/
Näyttötilassa: Valitsee laitteen liitäntöihin kytketyn laitteen tulosignaalin
(sivu 27).
Laitevalikossa: Valitsee valikon tai valikon kohdan ja vahvistaa
asetuksen.
Näyttötilassa: Lisää (+) tai vähentää (–) äänenvoimakkuutta.
Laitevalikossa: Siirtää vaihtoehdoissa oikealle ( ) tai vasemmalle ( ).
/
TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai edellisen (–) kanavan.
Laitevalikossa: Siirtää vaihtoehdoissa ylös ( ) tai alas ( ).
~
• Varmista, että virta on kytketty pois kokonaan laitteesta, ennen kuin irrotat virtajohdon pistorasiasta. Jos
virtajohto irrotetaan virran ollessa kytkettynä laitteeseen, merkkivalo voi jäädä palamaan tai laitteeseen voi
tulla toimintahäiriö.
• Älä laita mitään tunnistimien eteen, jotta niiden toimintaan ei aiheudu häiriöitä.
• Kun mediavastaanotinta käytetään pystyasennossa jalusta kiinnitettynä, (laitevalikon) 0- ja qa-painikkeen
toiminnot ovat päinvastaiset.
22 FI
Television katselu
1 Kytke virta mediavastaanottimeen tai
Television katselu
näyttöön painamalla 1-painiketta.
~
• Kun jompaankumpaan laitteeseen kytketään
virta, myös toinen laite käynnistyy.
2 Voit siirtyä digitaali- ja analogiatilan
välillä painamalla DIGITAL/ANALOGpainiketta.
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
Saatavilla olevat kanavat vaihtelevat tilan
mukaan.
EXT
COMPONENT
3 Valitse televisiokanava
numeropainikkeilla tai PROG +/–
-painikkeella.
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
Moninumeroiset kanavat (10 ja
suuremmat) valitaan numeropainikkeilla
syöttämällä toinen ja kolmas numero
kahden sekunnin kuluessa.
Jos haluat lisätietoja digitaalikanavan
valitsemisesta ohjelmaoppaan (Guide)
avulla, katso sivua 25.
AUDIO
2
Digitaalitilassa
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
Näkyviin tulee hetken ajaksi tietokuvake.
Tietokuvake voi olla jokin seuraavista.
3
PROG
3
: Radiopalvelu
: Salatut signaalit/tilauspalvelu
: Useita äänikieliä saatavilla
: Tekstitys saatavilla
: Tekstitys saatavilla kuulovammaisia
varten
: Tämän ohjelman suositeltu alaikäraja (418 vuotta)
: Katselun esto
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimenpiteet
Kytkeä näytön päälle Paina %. Säädä
valmiustilasta ilman äänenvoimakkuus 2 +/–
ääntä
-painikkeella.
Säätää
äänenvoimakkuutta
Paina 2 + (lisää)/
– (vähentää).
(Jatkuu)
23 FI
Television katselu
1
Kun laite on valmiustilassa (laitteen
etupuolella oleva valmiustilan merkkivalo
1 palaa punaisena), avaa laite painamalla
kaukosäätimen painiketta TV "/1.
Teksti-TV:n käyttö
Zoom*
Paina painiketta /. Joka kerta painettaessa
painiketta / näytön tila vaihtuu peräjälkeen
seuraavasti:
Teksti-TV t Teksti-TV televisiokuvan päällä
(Sekoitustila) t Ei teksti-TV:tä (teksti-TVpalvelu lopetetaan)
Valitse sivu numeropainikkeilla tai
PROG +/– -painikkeella.
Voit pitää sivun paikallaan painamalla
painiketta
/ .
Piilotetut tiedot saat näkyviin painikkeella
/ .
z
• Kun tekstisivun alareunassa on näkyvissä neljä
värillistä palkkia, Fastext-toiminto on
käytettävissä. Fastext-toiminnon avulla voit avata
sivuja nopeasti ja helposti. Siirry sivulle
painamalla vastaavaa väripainiketta.
Kuvasuhteen vaihtaminen
manuaalisesti
Valitse haluamasi kuvasuhde painamalla
toistuvasti painiketta .
Smart*
Tavalliset
kuvasuhteen 4:3
lähetykset, joissa
jäljitellään
laajakuvavaikutelmaa.
Kuvasuhteen 4:3
kuvaa venytetään
siten, että se peittää
koko näytön.
4:3
Tavalliset
kuvasuhteen 4:3
lähetykset (esim. eilaajakuvatelevisio)
oikeissa
mittasuhteissa.
Laaja
4:3-kuvaa venytetään
vaakasuunnassa 16:9kuvaruutuun.
24 FI
Elokuvakameralähetykset (letter box)
oikeissa
mittasuhteissa.
14:9* (vain mediavastaanottimen
tulosignaalit)
Kuvasuhteen 14:9
lähetykset oikeissa
mittasuhteissa.
Näytön reunoissa on
mustat palkit.
* Osa kuvan ylä- ja alareunasta leikkautuu mahdollisesti
pois.
~
• Kaikki kuvan ylä- ja alaosassa olevat merkit ja/tai
kirjaimet eivät mahdollisesti näy ”Smart”-tilassa.
Tässä tapauksessa voit valita ”Kuva-asetukset”valikosta ”Pystykoko”-vaihtoehdon (sivu 36) ja
säätää pystykokoa siten, että kaikki tekstit
näkyvät.
z
• Kun ”Autom. kuvasuhde” -asetuksena on
”Päällä”, laite valitsee automaattisesti lähetykseen
parhaiten sopivan kuvasuhteen (sivu 36).
• Voit muuttaa kuvan sijaintia, jos valitset
asetukseksi ”Smart”, ”14:9” tai ”Zoom”. Siirrä
kuvaa ylös- tai alaspäin nuolipainikkeilla F/f
(esim. tekstityksen lukemista varten).
Vaihtoehdot-valikon käyttö
Kun televisiota katsellessasi painat
kaukosäätimen OPTIONS-painiketta, saat
näkyviin seuraavat vaihtoehdot.
Vaihtoehdot
Kuvaus
Kuvatila
Katso sivua 44.
Äänitila
Katso sivua 46.
Kaiutin
Katso sivua 37.
Motionflow
Katso sivua 45.
Tekstityksen
asetukset (vain
digitaalitila)
Katso sivua 41.
Uniajastin
Katso sivua 35.
Virransäästö
Katso sivua 48.
Käytä MONITOR
HDMI -liitäntää
Vaihtaa käyttöön
MONITOR HDMI tulosignaalin.
Järjestelmätiedot
(vain digitaalitila)
Katso sivua 42.
Sähköinen ohjelmaopas (EPG)
Kaikki ryhmät
11: 30
001 BBC ONE
Homes Under the Hammer
002 BBC TWO
Ready Steady Cook
003
Dancing On Ice Exclusive
ITV1
004 Channel 4
12: 00
House
Crime Hour: Midsomer Murders
009 ITV3
ER
A Picture of Brit...
Afterlife
2 Suorita haluamasi toimenpide.
Racing from Chepstow and Ascot
Seuraava
Toimenpiteet on kuvattu alla olevassa
taulukossa tai television näytöllä.
Homes Under th...
PartyPoker.com Worl...
Eastenders
This is BBC FOUR
The Sharon Osb...
Everybody Loves Raymond
Edellinen
-painiketta.
13: 00
CSI: Crime Scene Inv...
Vodafone TBA: L...
Real Crime: The Truth About the...
GUIDE
Baseball Wedne...
30 minuuttia
Trans World Sport
Ryhmä
* Tämä toiminto ei ole välttämättä käytössä kaikissa maissa.
Kun haluat
Toimenpiteet
Katsella jotakin televisio-ohjelmaa
Valitse ohjelma nuolipainikkeilla F/f/G/g ja paina sen jälkeen
painiketta.
Poistua ohjelmataulukosta (Guide)
Paina
Järjestää ohjelmatiedot ryhmiin
– Ryhmäluettelo
1
2
Paina sinistä painiketta.
Valitse ryhmä nuolipainikkeilla F/f ja paina lopuksi
painiketta.
Asettaa ohjelman näkymään
automaattisesti sen alkaessa
– Muistutus
1
Valitse ohjelma, jonka haluat näkyvän automaattisesti,
nuolipainikkeilla F/f/G/g ja paina sen jälkeen painiketta / .
Valitse ”Muistutus” painamalla nuolipainikkeita F/f ja paina
sitten -painiketta.
Ohjelman tietoihin ilmestyy symboli c. Laitteen etupaneelissa
olevan merkkivalo
palaa oranssina.
2
-
GUIDE -painiketta.
-
~
• Jos nyt kytket laitteen valmiustilaan, se palautuu automaattisesti
normaaliin toimintaan ohjelman alkaessa.
Peruuttaa muistutuksen
– Ajastinlista
1
2
3
4
5
Paina painiketta / .
Valitse ”Ajastinlista” painamalla nuolipainikkeita F/f ja paina
sitten -painiketta.
Valitse peruutettava ohjelma nuolipainikkeilla F/f ja paina sen
jälkeen -painiketta.
Valitse ”Peruuta ajastin” painamalla nuolipainikkeita F/f ja
paina sitten -painiketta.
Näkyviin tulee ikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan ohjelman
tallennuksen peruuttaminen.
Valitse nuolipainikkeilla G/g vaihtoehto ”Kyllä” ja vahvista
valinta painamalla -painiketta.
~
• Jos ohjelmille on valittu ikärajoitus, näkyviin tulee PIN-koodia pyytävä ilmoitus. Lisätietoja on kohdassa
”Katselun esto” (sivu 41).
25 FI
Television katselu
010 SKY THREE
The Jeremy Kyle...
Law and Order: Special Victims U...
BBC Learning Zone: Schools: World P...
Past
Neighbours
Cracker
Sign Zone: Ancient Rome: The Rise a...
006 ITV2
008 BBC FOUR
12: 30
Extraordinary People: Britains Iden...
005 Five
007 BBC THREE
1 Paina digitaalitilassa
Pe 16 Maa 11:35
Tänään
*
Digitaaliset suosikit -lista
Suosikkien asetukset
1 Paina digitaalitilassa painiketta
2 Suorita haluamasi toimenpide.
Digitaaliset
Anna ohjelman numero
Suosikit 1
001
BBC ONE
011
002
BBC TWO
012
abc1
003
ITV1
013
QVC
004
Channel 4
014
UKTV Gold
005
Five
015
The HITS
006
BBC Three
016
007
ITV2
017
ftn
008
Sky Sports
018
TMF
009
UKTV History
019
E4
010
Channel 4+1
020
Edellinen
*
Seuraava
---
More 4
.
Toimenpiteet on kuvattu alla olevassa
taulukossa tai television näytöllä.
UKTV Bright Ideas
E4+1
Suosikit 2
Digitaaliset suosikit -lista
* Tämä toiminto ei ole välttämättä käytössä kaikissa maissa.
Kun haluat
Toimenpiteet
Luoda Suosikit-listan ensimmäistä
kertaa
1
2
Katsella jotain kanavaa
1
2
Valitse lisättävä kanava nuolipainikkeilla F/f/G/g ja paina sen
jälkeen -painiketta.
Suosikit-listaan tallennettujen kanavien kohdalla näkyy
-symboli.
Valitse ”Suosikit 2” tai ”Suosikit 3” painamalla keltaista
näppäintä.
Selaa suosikkilistojasi painamalla keltaista painiketta.
Valitse kanava nuolipainikkeella F/f ja paina lopuksi
painiketta.
-
RETURN -painiketta.
Poistaa Suosikit-listan näkyvistä
Paina
Lisätä tai poistaa kanavia juuri
muokatusta Suosikit-listasta
1
2
3
Paina sinistä painiketta.
Valitse muokattava lista painamalla keltaista painiketta.
Valitse lisättävä tai poistettava kanava nuolipainikkeilla
F/f/G/g ja paina sen jälkeen -painiketta.
Poistaa kaikki kanavat nykyisestä
Suosikit-listasta
1
2
Paina sinistä painiketta.
Valitse muokattava Suosikit-lista painamalla keltaista
painiketta.
Paina sinistä painiketta.
Valitse nuolipainikkeilla G/g vaihtoehto ”Kyllä” ja vahvista
valinta painamalla -painiketta.
3
4
26 FI
Lisälaitteiden käyttö
Kytkentäkaavio
Laitteeseen voi kytkeä useita erilaisia lisälaitteita. Kytkentäkaapeleita ei toimiteta television
mukana.
Mediavastaanotin
1
2
3
4 5
Takaa
COMPONENT IN
R
L
AV2
R
L
PR/CR
PB/CB
Y
AV1
3
2
(RGB)
PC IN
DC IN 18V
6
1
IN
7
Lisälaitteiden käyttö
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
IR BLASTER
8
9
Edestä
PROG
LINK
HOME
0
qa qs
Näyttö
Takaa
AC IN
MONITOR
IN
qd
8
(Jatkuu)
27 FI
Liitäntään
1
2
/
Ohjelmalähteen
ilmaisin
AV2
/
COMPONENT IN
3
/
AV1
AV2
Jos kytket televisioon monoäänilaitteen, kytke se
-liitäntään.
Component
Komponenttivideoliitännät tukevat vain seuraavia
videotulosignaaleja: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i ja
1080p.
AV1
Dekooderin kytkemisen jälkeen television virittimestä tuleva
salattu signaali ohjautuu dekooderiin, joka purkaa signaalin
ja lähettää sen edelleen.
4
L
Käytä optista audio-kaapelia.
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
~
• Ääniä ei toisteta näyttötilassa.
5 8
RF-liitäntä, johon voidaan kytkeä kaapelitelevisiojärjestelmä
tai VHF/UHF.
6 ! DC IN 18V
7
Kuvaus
(RGB)/
PC IN
8 HDMI IN 1/2/3,
MONITOR HDMI
IN
Tähän kytketään toimitettu virtasovitin.
PC
On suositeltavaa käyttää häiriösuojattua D-sub 15 -PCliitäntäkaapelia (osanro 1-793-504-13, saatavilla Sonyn
huoltokeskuksista) tai muuta vastaavaa kaapelia.
HDMI 1/
HDMI 2/
HDMI 3/
MONITOR
HDMI
Digitaaliset kuva- ja äänisignaalit lähetetään kytketystä
laitteesta.
Lisäksi jos kytket televisioon HDMI-ohjausta tukevan
lisälaitteen, televisio ja lisälaite voivat olla yhteydessä
keskenään. Yhteyden määritysohjeet ovat sivulla 38.
~
• HDMI-liitännät tukevat vain seuraavia videotulosignaaleja:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ja 1080/24p
(1080/24p: vain MONITOR HDMI). Lisätietoja PCvideotulosignaaleista on sivulla 51.
• Käytä vain hyväksyttyä HDMI-kaapelia, jossa on HDMIlogo. Suositeltavaa on käyttää Sonyn HDMI -kaapelia (high
speed -tyyppiä).
• HDMI 1/2/3: Kun kytket äänijärjestelmän, joka on
yhteensopiva HDMI-ohjauksen kanssa, muista kytkeä
järjestelmä myös DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
-liitäntään.
9 IR BLASTER
Tähän kytketään toimitetun infrapunavälittimen kaapelit.
0
Maksullisten kanavien käyttö.
Lisätietoja on toimitetussa käyttöohjeessa. Jos haluat käyttää
CAM-toimintoa, poista ”tyhjä” kortti CAM-korttipaikasta,
katkaise näytön virta ja aseta CAM-kortti korttipaikkaan. Jos
et käytä CAM-toimintoa, on suositeltavaa pitää ”tyhjä” kortti
CAM-korttipaikassa.
CAM
(Maksu-TVmoduuli)
~
• Maksu-TV-moduulia ei tueta kaikissa maissa. Tarkista asia
jälleenmyyjältäsi.
• Jos CAM-kortti jää jumiin, kun sitä asetetaan
korttipaikkaan, yritä uudelleen. Älä yritä työntää sitä
väkisin.
qa i Kuulokkeet
28 FI
Voit kuunnella näytön ääntä kuulokkeista.
Liitäntään
qs
USB
qd AC IN
Ohjelmalähteen
ilmaisin
Kuvaus
Voit toistaa Sonyn digitaalikameralla tai videokameralla
tallennettuja valokuvatiedostoja tai musiikkitiedostoja
laitteessa USB-kaapelin tai USB-tallennusvälineen avulla
(sivu 31).
Kytke mukana toimitettu virtajohto AC IN -liitäntään ja
lähimpään pistorasiaan.
Lisälaitteiden käyttö
29 FI
Televisioon kytkettyjen
laitteiden kuvan katselu
Vaihtoehto
Kuvaus
Motionflow (ei PCKatso sivua 45.
tai HDMI PC -tilassa)
Kytke virta kytkettyyn laitteeseen ja suorita
sen jälkeen jokin seuraavista toimenpiteistä.
Uniajastin (ei PC- tai Katso sivua 35.
HDMI PC -tilassa)
Virransäästö
Katso sivua 48.
Laitteet, jotka on kytketty Scart-liitäntään
täydellisesti johdotetun 21-napaisen Scartkaapelin avulla
Käytä MONITOR
HDMI -liitäntää
Vaihtaa käyttöön
MONITOR HDMI tulosignaalin.
Käynnistä kytketyn laitteen toisto.
Näkyviin tulee kytketyn laitteen lähettämä
kuva.
Autom. säätö (vain
PC- tai HDMI PC tilassa)
Katso sivua 36.
Automaattisesti viritetty kuvanauhuri/
tallentava DVD-laite
Valitse videokanava analogiatilassa
painamalla PROG +/– -painiketta tai
numeropainikkeita.
Vaakasiirto (vain PC- Katso sivua 36.
tai HDMI PC -tilassa)
Laiteohjaus (vain
HDMI-tilassa)
Katso sivua 32.
Laitteiden kytkeminen MONITOR HDMI
-liitäntään
MONITOR HDMI -liitäntään kytketty laite
Vaihtoehto
Kuvaus
Paina MONITOR HDMI -painiketta.
Kuvasäädöt
Katso sivua 44.
Ääni
Katso sivua 46.
Muut kytketyt laitteet
Hae kytkettyjen laitteiden luettelo näkyviin
painikkeella
/ . Valitse haluamasi
ohjelmalähde nuolipainikkeilla F/f ja paina
sen jälkeen -painiketta.
Korostettu kohta valitaan automaattisesti, ellet
tee mitään toimenpidettä kahden sekunnin
kuluessa nuolipainikkeiden F/f painamisesta.
Jos olet valinnut ”AV-esivalinta”-valikossa
ohjelmalähdeasetukseksi ”Ohita” (sivu 37),
ohjelmalähde ei näy luettelossa.
z
• Voit palata normaaliin TV-tilaan painamalla
DIGITAL tai ANALOG.
Virransäästö
Katso sivua 48.
Motionflow (ei
HDMI PC -tilassa)
Katso sivua 45.
Vaakasiirto (vain
HDMI PC -tilassa)
Katso sivua 47.
Pystysiirto (vain
HDMI PC -tilassa)
Katso sivua 47.
Laiteohjaus
Katso sivua 32.
HDMI-laitevalinnat
Katso sivua 20.
Käytä
mediavastaanotinta
Vaihtaa
mediavastaanottimen
liitäntöihin.
Langaton tiedonsiirto ei onnistu
Vaihtoehdot-valikon käyttö
Vaihtoehto
Kun painat kaukosäätimen painiketta
OPTIONS katsellessasi jonkin televisioon
kytketyn laitteen kuvaa, näkyviin tulevat
seuraavat vaihtoehdot.
Langattoman kanava- Katso sivua 48.
asetus
Laitteiden kytkeminen
mediavastaanottimen liitäntöihin
Vaihtoehto
Kuvaus
Kuvatila (ei PC- tai
HDMI PC -tilassa)
Katso sivua 44.
Äänitila
Katso sivua 46.
Kaiutin
Katso sivua 37.
30 FI
Käytä MONITOR
HDMI -liitäntää
Kuvaus
Vaihtaa käyttöön
MONITOR HDMI tulosignaalin.
~
Digikuvien katselu USBlaitteesta
Voit toistaa Sonyn digitaalikameralla tai
videokameralla tallennettuja
valokuvatiedostoja tai musiikkitiedostoja
laitteessa USB-kaapelin tai USBtallennusvälineen avulla.
1 Kytke tuettu USB-laite
mediavastaanottimeen.
2 Paina HOME-painiketta.
3 Valitse ”Digikuvat” nuolipainikkeilla
Näkyviin tulee pikkukuvanäyttö.
4 Valitse haluamasi tiedosto tai kansio
nuolipainikkeilla F/f/G/g ja paina sitten
-painiketta.
Jos valitset kansion, valitse haluamasi
tiedosto ja paina -painiketta.
Toisto käynnistyy.
5 Palaa pikkukuvanäyttöön painamalla
RETURN-painiketta.
Muut toiminnot
Vaihtoehto
Kuvaus
Laitevalinta
Valitse nuolipainikkeilla
G/g laite, kun kytkettynä
on useita laitteita.
BRAVIA-kuvat on
oletusvaihtoehto.
Kuvaesitys
Näyttää valokuvat
yksitellen.
Perusasetukset
Kuvaesitykselle voi
määrittää lisäasetuksia ja
pikkukuvien
näyttöjärjestyksen voi
valita.
(Digikuvat): käytettävissä olevat
Vaihtoehdot
Valokuvan katseleminen
— Kuvakehys
Voit näyttää valitsemasi valokuvan television
näytössä asettamasi ajanjakson ajan. Sen
jälkeen laite siirtyy automaattisesti
valmiustilaan.
1 Paina HOME-painiketta.
2 Valitse ”Digikuvat” nuolipainikkeilla
G/g, valitse sitten ”Kuvakehys”
nuolipainikkeilla F/f ja paina lopuksi
-painiketta.
Vaihtoehto
Kuvaus
Valokuvan valitseminen
Kuvatila
Katso sivua 44.
Uniajastin
Katso sivua 35.
Virransäästö
Katso sivua 48.
Paina OPTIONS-painiketta, valitse sitten
”Kuvavalikoima” ja paina -painiketta.
Valitse sitten valokuva ja aseta se
valituksi painamalla -painiketta.
(Jatkuu)
31 FI
Lisälaitteiden käyttö
G/g, valitse sitten ”Digikuvien katselu
USB-laitteesta” nuolipainikkeilla F/f ja
paina lopuksi -painiketta.
• Kuvanlaatu voi heiketä
(Digikuvat) -toimintoa
käytettäessä, koska kuvia saatetaan tiedostosta
riippuen suurentaa. Kuvat eivät myöskään
välttämättä täytä koko näyttöä kuvakoosta ja
-suhteesta riippuen.
• Joidenkin kuvatiedostojen näyttäminen voi kestää
jonkin aikaa käytettäessä
(Digikuvat)
-toimintoa.
• Kun laite käyttää USB-laitteen tietoja, noudata
seuraavia ohjeita:
– Älä sammuta laitetta tai kytkettyä USB-laitetta.
– Älä irrota USB-kaapelia.
– Älä irrota USB-laitetta.
USB-laitteen tiedot voivat vioittua.
• Sony ei vastaa tietojen häviämisestä eikä
tallennusvälineille aiheutuneista vahingoista, jos
vahingot ovat aiheutuneet laitteeseen kytketyn
laitteen toimintahäiriöstä.
• Digikuvien katselu USB-laitteesta -toiminto tukee
vain DCF-yhteensopivia JPEG-valokuvia.
• Kun kytket Sonyn digitaalikameran, valitse
kameran USB-kytkentätilan asetukseksi Auto tai
”Mass Storage”. Lisätietoja USB-kytkentätilasta
löytyy digitaalikameran mukana toimitetuista
ohjeista.
• Digikuvien katselu USB-laitteesta -toiminto tukee
vain FAT32-tiedostojärjestelmää.
• Joitakin tiedostoja, muun muassa tietokoneessa
muokattuja, ei voi niiden ominaisuuksien vuoksi
kuitenkaan toistaa, vaikka niiden tiedostomuoto
olisi tuettu.
• Päivitetyt tiedot yhteensopivista USB-laitteista
löytyvät Internet-sivuilta:
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Valokuvan katselun keston
määrittäminen
Paina OPTIONS-painiketta, valitse sitten
”Kesto” ja paina -painiketta. Valitse
haluamasi aika ja paina -painiketta.
Näyttöön tulee laskuri.
XMB™-valikkoon palaaminen
Paina RETURN-painiketta.
~
• Jos valokuva valitaan USB-laitteesta, laite on
pidettävä kytkettynä tähän laitteeseen.
• Jos ”Uniajastin” on aktivoitu, laite kytkeytyy
automaattisesti valmiustilaan.
BRAVIA Sync -toiminnon
käyttö (HDMI-ohjaus)
HDMI-ohjauksen ansiosta laite voi olla
yhteydessä televisioon kytkettyjen HDMIohjauksen kanssa yhteensopivien laitteiden
kanssa HDMI CEC toiminnon avulla
(Consumer Electronics Control).
Kun kytket televisioon esimerkiksi jonkin
HDMI-yhteensopivan Sonyn laitteen (HDMIkaapeleilla), voit ohjata televisiota ja kytkettyä
laitetta yhdessä.
Varmista, että kytket laitteen oikein ja määritä
tarvittavat asetukset.
HDMI-ohjaus
• Sammuttaa kytketystä laitteesta
automaattisesti virran, kun siirrät tämän
laitteen valmiustilaan kaukosäätimellä.
• Avaa tämän laitteen automaattisesti ja
vaihtaa televisioon kytketyn laitteen
tulosignaalin lähteeksi, kun käynnistät
lisälaitteen toiston.
• Jos kytket liitettyyn audiolaitteeseen virran,
kun laite on päällä, äänentoisto siirtyy
television kaiuttimista audiolaitteeseen.*
• Säätää kytketyn äänilaitteen
äänenvoimakkuutta (2+/–) ja mykistää
äänen (%).*
• Seuraavilla painikkeilla voit käyttää
toimitetulla kaukosäätimellä kytkettyä
Sony-laitetta, jossa on BRAVIA Sync logo:
– N/x/X/m/M: kytketyn laitteen käyttö
suoraan.
– SYNC MENU: kytketyn HDMI-laitteen valikon
näyttäminen television näytössä.
Kun valikko on näkyvissä, voit liikkua
valikkonäytöllä nuolipainikkeilla F/f/G/g sekä
painikkeella .
– OPTIONS: ”Laiteohjaus” tuominen näyttöön. Voit
käyttää laitetta valitsemalla asetukset ”Valikko”-,
”Vaihtoehdot”- ja ”Sisältöluettelo”-kohdista.
– Mahdolliset ohjaustoiminnot on kuvattu lisälaitteen
käyttöohjeessa.
32 FI
HDMI-ohjauksen kanssa
yhteensopivan laitteen kytkeminen
Kytke yhteensopiva laite ja tämä laite HDMIkaapelilla. Jos kytket tähän laitteeseen
äänijärjestelmän*, muista kytkeä myös
mediavastaanottimen DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) -liitäntä ja äänijärjestelmä
optisella audiokaapelilla. Tarkat ohjeet on
esitetty sivulla 28.
HDMI-ohjauksen asetukset
Lisälaitteiden käyttö
HDMI-ohjaus on asetettava sekä tähän
laitteeseen että kytkettyyn lisälaitteeseen.
Kun haluat määrittää ”HDMI-perusasetukset”,
katso lisätietoja HDMI 1/2/3-liitännöistä
sivulta 38 ja MONITOR HDMI -liitännästä
sivulta 47. Kytkettävän lisälaitteen asetukset
on esitetty lisälaitteen käyttöohjeessa.
* Toiminto käytettävissä vain HDMI 1/2/3 -liitännässä.
33 FI
Valikkotoimintojen käyttö
Mediavastaanottimen aloitusvalikossa (XMB™) siirtyminen
Voit asettaa mediavastaanottimen valikon siirtymällä mediavastaanotintilaan painamalla jotakin
toimintonäppäintä (sivu 13).
XMB™ (XrossMediaBar) on näytön kuvaruudussa näkyvä BRAVIA-ominaisuuksien ja
signaalitulolähteiden valikko. XMB™-valikon avulla voit helposti ohjelmoida ja määrittää
mediavastaanottimen asetukset.
1 Paina HOME-painiketta.
Kuvaruutuun tulee mediavastaanottimen aloitusvalikko.
Kuva
Ääni
Mediaryhmän rivi
Asetukset
Ominaisuudet
Mediavastaanottimen perusasetukset
Näytön perusasetukset
Analogiset asetukset
Ryhmän toimintojen rivi
2 Valitse ryhmä painikkeella G/g.
Mediaryhmän kuvake
Kuvaus
Asetukset
Voit määrittää lisäasetuksia ja tehdä säätöjä. Asetusten kuvaus, katso
sivu 35.
Digikuvat
Voit katsella valokuvatiedostoja USB-laitteen kautta (sivu 31).
Digitaaliset
Voit valita digitaalisen kanavan, suosikkilistan (sivu 26) tai
ohjelmataulukon (Guide) (sivu 25).
Voit valita kanavan myös numeropainikkeilla tai PROG +/–
-painikkeella.
Analogiset
Voit valita analogisen kanavan.
Voit valita kanavan myös numeropainikkeilla tai PROG +/–
-painikkeella.
Voit piilottaa analogisten kanavien luettelon valitsemalla ”Ohjelmalistan
näyttö” -asetukseksi ”Pois” (sivu 38).
Muut tulot
Voit valita mediavastaanottimeen kytketyn laitteen.
Ulkoisen signaalilähteen nimeäminen on neuvottu kohdassa ”AVesivalinta” (sivu 37).
3 Valitse haluamasi kohta nuolipainikkeilla F/f ja paina sen jälkeen
4 Noudata näytön ohjeita.
5 Voit poistua valikosta painamalla HOME-painiketta.
~
• Säädettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat tilanteesta.
• Vaihtoehdot, joita ei voi käyttää, näkyvät harmaina tai eivät näy lainkaan.
34 FI
-painiketta.
Asetukset
Kuva
Katso näytön ”Kuva”-asetusta (sivu 44).
Ääni
Katso näytön ”Ääni”-asetusta (sivu 46).
Ominaisuudet
Laite avautuu tavallista nopeammin kahden tunnin kuluessa sen siirtymisestä
valmiustilaan. Valmiustilan virrankulutus on kuitenkin 38 W normaalia suurempi.
Ajastinasetukset
Asettaa laitteen avautumaan/sulkeutumaan ajastinohjattuna.
Uniajastin
Voit määrittää ajan, jonka jälkeen laite kytkeytyy
automaattisesti valmiustilaan.
Kun ”Uniajastin” on aktivoitu, näytön etupaneelin
-merkkivalo palaa oranssina.
(ajastin)
z
• Jos sammutat laitteen ja kytket sen uudelleen päälle tai
siirryt mediavastaanotintilasta näyttötilaan, ”Uniajastin”asetukseksi palaa ”Pois”.
• Näyttöön tulee ilmoitus minuuttia ennen kuin laite siirtyy
valmiustilaan.
Ajastimen tiedot Ajastin
Asettaa ajastimen, jonka mukaan laite
kytkeytyy normaaliin toimintaan
valmiustilasta.
Ajastintila
Asettaa haluamasi viikonpäivät, joina
ajastin avaa laitteen.
Aika
Kesto
Asettaa laitteen avautumisajan.
Aika, jonka laite on päällä ennen
siirtymistään takaisin valmiustilaan.
z
• Jos siirryt mediavastaanotintilasta näyttötilaan, ”Kesto”
peruuntuu.
Kellon asetus
Kellon säätäminen manuaalisesti. Kun laite vastaanottaa
digitaalisten kanavien lähetystä, kelloa ei voi säätää
manuaalisesti, sillä kello on asetettu lähetyssignaalin
aikakoodin mukaisesti.
35 FI
Valikkotoimintojen käyttö
Pikakäynnistys
Mediavastaanottimen perusasetukset
Uudelleenasennus
Kuva-asetukset
Avaa ”alkuasetusvalikon”, josta valitaan kieli, maa ja käyttöpaikka ja viritetään
kaikki saatavilla olevat digitaaliset ja analogiset kanavat. Tavallisesti tätä
toimenpidettä ei tarvitse suorittaa, sillä kieli ja maa on valmiiksi valittu ja kanavat
viritetty laitteen asennuksen yhteydessä (sivu 10). Tämän toiminnon avulla voit
kuitenkin uusia toimenpiteen (jos esimerkiksi haluat virittää laitteen uudelleen
muutettuasi uuteen asuntoon tai etsiä lähetysasemien uusia kanavia).
Kuvasuhde
Katso kohtaa ”Kuvasuhteen vaihtaminen manuaalisesti”
(sivu 24).
Autom.
kuvasuhde
Näyttöalue
Muuttaa kuvasuhteen automaattisesti ohjelmalähteen
mukaiseksi. Jos haluat säilyttää valitsemasi kuvasuhteen,
valitse ”Pois”.
Säätää kuvan näyttöaluetta signaalilähteillä 1080i/p ja 720p,
kun ”Kuvasuhde”-asetuksena on ”Laaja”.
Autom.
Täyskuva
Vaakasiirto
Pystysiirto
Pystykoko
PC-asetukset
Kuvasuhde
Palautus
36 FI
Digitaalisten lähetysten aikana näyttää
kuvan lähetysaseman suosittelemilla
asetuksilla.
Näyttää kuvan alkuperäisessä koossa.
Normaali
Näyttää kuvan suositellussa koossa.
Säätää kuvaa vaakasuunnassa.
Säätää kuvaa pystysuunnassa, kun ”Kuvasuhde”-asetuksena
on ”Smart”, ”Zoom” tai ”14:9”.
Säätää kuvan pystykokoa, kun ”Kuvasuhde”-asetuksena on
”Smart”, ”Zoom” tai ”14:9”.
Valitsee kuvasuhteen, joka sopii tietokoneesta tulevalle
kuvalle.
Koko kuva 1
Suurentaa kuvaa siten, että se täyttää
näytön pystysuunnassa säilyttäen
alkuperäisen vaaka/pysty-suhteen.
Koko kuva 2
Suurentaa kuvan siten, että se täyttää
koko näytön.
Palauttaa PC-näytön asetukset tehdasasetuksiin.
Autom. säätö
Säätää automaattisesti kuvan paikkaa, vaihetta ja sovitusta,
kun laite vastaanottaa signaalia kytketystä tietokoneesta.
z
• ”Autom. säätö” ei välttämättä toimi hyvin kaikkien
tulosignaalien yhteydessä. Säädä tällöin manuaalisesti
”Vaihe”-, ”Sovitus”- ja ”Vaakasiirto”-asetuksia.
Vaihe
Sovitus
Säätää vaiheen kuvan vilkkuessa.
Säätää sovitusta, kun kuvassa näkyy häiritseviä pystyviivoja.
Vaakasiirto
Virran hallinta
Säätää kuvaa vaakasuunnassa.
Siirtää laitteen valmiustilaan, jos se ei vastaanota PCtulolähteestä mitään signaalia 30 sekunnin kuluessa.
AV-asetukset
AV-esivalinta
Määrittää nimen mediavastaanottimen kytketylle laitteelle.
Nimi tulee hetkeksi näkyviin näytölle, kun laite valitaan. Voit
ohittaa ohjelmalähteen, jota ei ole kytketty mihinkään
laitteeseen.
1 Valitse haluamasi ohjelmalähde nuolipainikkeilla F/f ja
paina sen jälkeen -painiketta.
2 Valitse sen jälkeen haluamasi nimivaihtoehto
nuolipainikkeilla F/f ja paina lopuksi -painiketta.
-, KAAPELI,
Televisio valitsee kytketyn laitteen
SAT, VIDEO,
nimeksi jonkin näistä valmiiksi
DVD/BD, PELI, määritetyistä nimistä.
ÄÄNIJÄRJESTELMÄ,
KAMERA, PC
Muokkaa:
Kaiutin
Kytkee laitteen kaiuttimet päälle tai pois päältä.
Television
kaiutin
Laitteen kaiuttimet kytketään päälle, jotta
television ääntä voidaan kuunnella niiden
kautta.
Äänijärjestelmä Laitteen kaiuttimet kytketään pois päältä,
jotta television ääntä voidaan kuunnella
ainoastaan äänen lähtöliitäntään kytketyn
ulkoisen äänilaitteen kautta. Kun
televisioon on kytketty ”HDMI-ohjaus”toiminnon kanssa yhteensopiva laite, voit
ohjata kytkettyä laitetta yhdessä näytön
kanssa. Tämä asetus on määritettävä
laitteen kytkennän jälkeen.
Kaksiääni
Asettaa äänen kuulumaan kaiuttimesta stereo- tai kaksikielisissä lähetyksissä.
Stereo/Mono
Stereolähetykset.
A/B/Mono
Kaksikielisessä lähetyksessä valitaan ”A” äänikanavalle 1,
”B” äänikanavalle 2 ja ”Mono” monoäänikanavalle (mikäli
saatavilla).
z
• Jos valitset jonkin toisen tähän laitteeseen kytketyn laitteen, määritä ”Kaksiääni”asetukseksi ”Stereo”, ”A” tai ”B”.
Infrapunavälittimen
perusasetukset
Katso sivua 12, jolla on ”Infrapunavälittimen perusasetukset” -toiminnon kuvaus.
(Jatkuu)
37 FI
Valikkotoimintojen käyttö
Ohita
Tästä kohdasta voit määrittää nimen itse.
1 Valitse kirjain tai numero
nuolipainikkeella F/f (välilyönti on
merkki ”_”) ja paina sen jälkeen
g-painiketta.
Jos syötät väärän merkin
Valitse väärä merkki painikkeella
G/g. Valitse sen jälkeen oikea
merkki painikkeella F/f.
2 Toista vaihetta 1, kunnes nimi on
valmis.
3 Valitse ”OK” ja paina -painiketta.
Ohittaa ohjelmalähteen, jota ei ole
kytketty mihinkään laitteeseen,
valitessasi ohjelmalähteen
nuolipainikkeilla F/f.
HDMI-perusasetukset Tästä määritetään HDMI-liitäntään kytketyn ”HDMI-ohjaus”-toiminnon kanssa
yhteensopivan laitteen asetukset. Huomaa, että yhteisohjausasetus on määritettävä
myös ”HDMI-ohjaus”-toiminnon kanssa yhteensopivaan laitteeseen.
HDMI-ohjaus
Tästä voit määrittää, yhdistetäänkö ”HDMI-ohjaus”toiminnon kanssa yhteensopivan laitteen ohjaus laitteen
ohjaukseen. Kun valitset vaihtoehdon ”Päällä”, voit asettaa
seuraavat valikon kohdat. Valmiustilan virrankulutus on
kuitenkin suurempi. Jos ”HDMI-ohjaus”-toiminnon kanssa
yhteensopiva Sonyn laite kytketään tähän laitteeseen, tätä
asetusta käytetään kytkettyyn laitteeseen automaattisesti, kun
”HDMI-ohjaus”-asetukseksi on tässä laitteessa valittu
”Päällä”.
Tuotetiedot
Kaikkien nollaus
Autom. laitt.
virtakatk.
Kun asetuksena on ”Päällä”, ”HDMI-ohjaus”-toiminnon
kanssa yhteensopivan laitteen virta katkaistaan, kun siirrät
laitteen kaukosäätimellä valmiustilaan.
Autom. TV-virta
Laiteluettelon
päivitys
Kun asetuksena on ”Päällä” ja kytket HDMI-ohjaustoiminnon kanssa yhteensopivan laitteen toimintaan, myös
tämä laite kytkeytyy automaattisesti toimintaan ja näyttää
kytketystä laitteesta tulevan HDMI-tulosignaalin kuvaa.
”HDMI-laiteluettelo” luodaan tai päivitetään. Voit kytkeä
enintään 14 ”HDMI-ohjaus”-toiminnon kanssa
yhteensopivaa laitetta, ja yhteen liitäntään voit kytkeä
enintään neljä laitetta. Muista päivittää ”HDMI-laiteluettelo”,
kun muutat ”HDMI-ohjaus”-toiminnon kanssa yhteensopivan
laitteen kytkentöjä tai asetuksia. Valitse laitteet manuaalisesti
yksi kerrallaan siten, että oikea kuva näkyy useita sekunteja.
HDMIlaiteluettelo
Näyttää kytketyt ”HDMI-ohjaus”-toiminnon kanssa
yhteensopivat laitteet.
Näyttää mediavastaanottimen tuotetiedot.
Valitsemalla ”Näytön tuotetiedot” saat näkyviin näytön tuotetiedot.
Palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin, jonka jälkeen näkyviin tulee
”Uudelleenasennus”-ikkuna.
z
• Älä sulje laitetta toimenpiteen aikana (kesto noin 30 sekuntia) äläkä paina mitään
painikkeita.
• Kaikki asetukset, mukaan lukien Digitaaliset suosikit -lista, maa, kieli,
automaattisesti viritetyt kanavat yms. palautuvat tehdasasetuksiin.
Näytön perusasetukset
Katso näytön ”Näytön perusasetukset” -asetusta (sivu 48).
Analogiset asetukset
Ohjelmalistan näyttö Valitse ”Pois”-vaihtoehto, jos haluat piilottaa analogisten kanavien luettelon
XMB™ (XrossMediaBar) -valikosta.
Automaattiviritys
Virittää kaikki mahdolliset analogiset kanavat.
Tämän toiminnon avulla voit virittää laitteen uudelleen esimerkiksi muutettuasi
uuteen asuntoon tai etsiäksesi lähetysasemien uusia kanavia.
38 FI
Kanavien järjestely
Manuaalinen viritys
Muuttaa järjestystä, jossa analogiset kanavat on tallennettu laitteeseen.
1 Valitse uuteen paikkaan siirrettävä kanava nuolipainikkeilla F/f ja paina
lopuksi -painiketta.
2 Valitse uusi paikka kanavalle painikkeilla F/f ja paina sen jälkeen
-painiketta.
Ennen kuin valitset ”Nimike/AFT/Äänisuodin/LNA/Ohita”, valitse
ohjelmanumero painamalla PROG +/– -painiketta. Ohjelmanumeroa, jonka
asetuksena on ”Ohita”, ei voi valita (sivu 37).
Ohjelma/
Järjestelmä/
Kanava
Ohjelmakanavien manuaalinen viritys.
Valitse ”Ohjelma” nuolipainikkeilla F/f ja paina sitten
-painiketta.
2 Valitse manuaalisesti viritettävä kanava
nuolipainikkeella F/f (jos virität kuvanauhuria/
tallentavaa DVD-laitetta, valitse kanavanumeroksi 00)
ja paina sen jälkeen
RETURN -painiketta.
3 Valitse ”Järjestelmä” nuolipainikkeilla F/f ja paina sen
jälkeen -painiketta.
4 Valitse jokin seuraavista television lähetysjärjestelmistä
nuolipainikkeilla F/f ja paina sen jälkeen
RETURN -painiketta.
B/G: Länsi-Euroopan maat
I: Yhdistynyt kuningaskunta
D/K: Itä-Euroopan maat
L: Ranska
5 Valitse ”Kanava” nuolipainikkeilla F/f ja paina
-painiketta.
6 Valitse nuolipainikkeilla F/f vaihtoehto ”S”
(kaapelikanavat) tai ”C” (maanpäälliset kanavat) ja
paina lopuksi g-painiketta.
7 Viritä kanavat seuraavalla tavalla:
Jos et tiedä kanavan numeroa (taajuutta)
Etsi seuraava mahdollinen kanava nuolipainikkeella
F/f. Kun kanava on löytynyt, haku pysähtyy. Voit
jatkaa etsimistä nuolipainikkeella F/f.
Jos tiedät kanavan numeron (taajuuden)
Syötä haluamasi lähetyksen kanavanumero tai
videonauhurin/DVD-laitteen kanavanumero
numeropainikkeilla.
8 Siirry ”Vahvista”-kohtaan painamalla -painiketta ja
paina lopuksi -painiketta.
9 Valitse ”OK” painamalla f-painiketta ja paina sitten
-painiketta.
1
Nimike
Nimeää valitun kanavan valitsemallasi nimellä, jossa voi olla
korkeintaan viisi kirjainta tai numeroa. Nimi tulee hetkeksi
näkyviin näytölle, kun kanava valitaan.
Merkkien syöttäminen on neuvottu kohdan ”Muokkaa:”
vaiheissa 1 - 3 (sivu 37).
AFT
Voit hienosäätää valitun kanavanumeron manuaalisesti, jos
kuvanlaatua tarvitsee parantaa.
Hienosäädön asteikko on välillä –15 - +15. Kun valitset
vaihtoehdon ”Päällä”, televisio suorittaa hienosäädön
automaattisesti.
(Jatkuu)
39 FI
Valikkotoimintojen käyttö
Voit virittää muita kanavia manuaalisesti edellä
kuvatulla tavalla.
Äänisuodin
Parantaa yksittäisen kanavan ääntä, mikäli monolähetyksissä
esiintyy häiriöitä. Joskus epätavallisen ohjelmalähteen ääni
saattaa kuulua vääristyneenä tai katkonaisesti monoäänisiä
ohjelmia katseltaessa.
Jos äänihäiriöitä ei ole, tämä vaihtoehto on suositeltavaa
jättää tehdasasetukseen ”Pois”.
~
LNA
• Stereo- tai kaksiääntä ei voi vastaanottaa, kun valittuna on
”Matala” tai ”Korkea”.
Parantaa yksittäisen kanavan kuvanlaatua, jos lähetyssignaali
on hyvin heikko (kuvassa on häiriöitä).
Jos kuvanlaatu ei parane, vaikka valitset asetukseksi ”Päällä”,
vaihda asetukseksi ”Pois” (tehdasasetus).
Ohita
Ohittaa käyttämättömät analogiset kanavat valitessasi
kanavia PROG +/– -painikkeella. (Voit kuitenkin valita
ohitetun kanavan numeropainikkeilla.)
Vahvista
Tallentaa ”Manuaalinen viritys” -kohdassa tehdyt asetukset.
Digi-tv-asetukset
Digikanavien viritys
40 FI
Automaattiviritys Virittää saatavilla olevat digitaaliset kanavat.
Tämän toiminnon avulla voit virittää laitteen uudelleen
esimerkiksi muutettuasi uuteen asuntoon tai etsiäksesi
lähetysasemien uusia kanavia. Lisätietoja on kohdan
”Alkuasetusten määrittäminen” vaiheessa 6 (sivu 11).
Kanavien
Poistaa kaikki laitteeseen tallennetut turhat digitaaliset
järjestely
kanavat ja muuttaa tallennettujen digitaalisten kanavien
järjestystä.
1 Valitse poistettava tai toiseen paikkaan siirrettävä
kanava nuolipainikkeilla F/f.
Voit valita kanavan myös syöttämällä kolminumeroisen
kanavanumeron numeropainikkeilla.
2 Voit poistaa digitaalikanavia tai muuttaa niiden
järjestystä seuraavalla tavalla:
Digitaalikanavan poistaminen
Paina -painiketta. Kun näytölle tulee vahvistusviesti,
valitse nuolipainikkeella G vaihtoehto ”Kyllä” ja paina
lopuksi -painiketta.
Digitaalisten kanavien järjestyksen
muuttaminen
Paina nuolipainiketta g, valitse uusi kanavapaikka
nuolipainikkeilla F/f ja paina lopuksi nuolipainiketta G.
3 Paina
RETURN -painiketta.
Tekstitysasetukset
Ääniasetukset
Virittää digitaaliset kanavat manuaalisesti. Tämä ominaisuus
on käytettävissä, kun ”Automaattiviritys”-asetuksena on
”Antenni”.
1 Valitse manuaalisesti viritettävä kanava
numeropainikkeella ja viritä kanava nuolipainikkeilla
F/f.
2 Kun kaikki saatavilla olevat kanavat on löydetty, valitse
tallennettava kanava nuolipainikkeilla F/f ja paina
lopuksi -painiketta.
3 Valitse nuolipainikkeilla F/f kanavanumero, johon
haluat tallentaa uuden kanavan, ja paina lopuksi
-painiketta.
Viritä muut kanavat manuaalisesti toistamalla edellä kuvatut
toimenpiteet.
Tekstityksen
asetukset
Kun valitaan vaihtoehto ”Huonokuuloiselle”, tekstityksen
kanssa voi näkyä myös visuaalisia apumerkkejä (mikäli
televisiokanava lähettää nämä tiedot).
Tekstityskieli
Äänityyppi
Tällä voit valita tekstityksen kielen.
Vaihtaa huonokuuloisille tarkoitettuun lähetykseen, kun
valittuna on vaihtoehto ”Huonokuuloiselle”.
Valitsee ohjelmassa käytetyn kielen. Jotkin digitaaliset
kanavat voivat lähettää ohjelmalle useita äänikieliä.
Ohjelmassa on mukana äänikuvaus (kerronta), mikäli
televisiokanava lähettää nämä tiedot.
Äänikieli
Äänikuvaus
Sekoitusosuus* Säätää laitteen pääasiallisen äänentoistolähteen ja
äänikuvauksen äänenvoimakkuustasoja.
Dynamiikka
Kompensoi eri kanavien väliset äänenvoimakkuustasojen
erot. Huomaa, että toiminto ei välttämättä vaikuta kaikkiin
kanaviin.
Optinen lähtö
Valitsee mediavastaanottimen takapaneelissa sijaitsevan
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitännän
äänisignaalin. Valitse vaihtoehto ”Autom.”, kun tähän
liitäntään on kytketty Dolby Digital -yhteensopiva laite, ja
valitse vaihtoehto ”PCM”, kun kytkettynä on muu laite.
z
* Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun ”Äänikuvaus”-asetuksena on ”Päällä”.
Radionäyttö
Katselun esto
Näyttää taustakuvan, jos radiolähetystä kuunneltaessa ei paineta mitään painiketta
20 sekuntiin.
Voit valita taustakuvan värin, näyttää satunnaiset värit tai kuvaesityksen (sivu 31).
Taustakuvan voi poistaa väliaikaisesti painamalla mitä tahansa painiketta.
Asettaa ikärajan ohjelmille. Asetetun ikärajan ylittäviä ohjelmia voidaan katsella
vain antamalla oikea PIN-koodi.
1 Anna PIN-koodi numeropainikkeilla.
Jos et ole asettanut PIN-koodia, näkyviin tulee PIN-koodin syöttöikkuna.
Noudata alla olevassa kohdassa ”PIN-koodi” annettuja ohjeita.
2 Valitse ikäraja nuolipainikkeilla F/f tai valitse ”Ei ole” (ei katselun estoa) ja
paina lopuksi -painiketta.
3 Paina
RETURN -painiketta.
(Jatkuu)
41 FI
Valikkotoimintojen käyttö
Digitaalinen
käsinviritys
PIN-koodi
PIN-koodin asettaminen ensimmäisen kerran
Anna uusi PIN-koodi numeropainikkeilla.
Paina
RETURN -painiketta.
PIN-koodin vaihtaminen
1 Anna PIN-koodi numeropainikkeilla.
2 Anna uusi PIN-koodi numeropainikkeilla.
3 Paina
RETURN -painiketta.
1
2
Tekniset asetukset
z
• Laite hyväksyy aina PIN-koodin 9999.
Autom.
Uusien digitaalisten palvelujen etsiminen ja tallentaminen
Palveluiden
laitteeseen.
päivitys
~
• Jotta huoltopäivitykset voidaan suorittaa, laite on jätettävä silloin tällöin
valmiustilaan.
Ohjelmiston
Laite ottaa maksuttomat ohjelmistopäivitykset
lataus
automaattisesti vastaan antennin/kaapelin välityksellä (kun
niitä on saatavilla). On suositeltavaa pitää asetuksena aina
”Päällä”.
Jos et halua, että ohjelmisto päivitetään, valitse asetukseksi
”Pois”.
~
• Jotta ohjelmistopäivitykset voidaan suorittaa, laite on jätettävä silloin tällöin
valmiustilaan.
Järjestelmätiedot Näyttää nykyisen ohjelmistoversion ja signaalitason.
~
• Jos signaalipalkki on punainen (ei signaalia) tai keltainen (heikko signaali),
tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
Aikavyöhyke
Automaattinen
kesäaika
CA-moduulin
asennus
42 FI
Tästä voit valita manuaalisesti aikavyöhykkeen, jos se ei ole
sama kuin maan/alueen oletusarvoinen aikavyöhykkeen
asetus.
Tästä voit määrittää, siirtyykö televisio automaattisesti
kesäajasta talviaikaan ja päinvastoin.
Päällä
Televisio siirtyy automaattisesti kesä- ja
talviaikaan kalenterin mukaisesti.
Pois
Kellonaika on kohdassa ”Aikavyöhyke”
määritetyn aikaeron mukainen.
Tällä toiminnolla voit siirtyä maksulliseen TV-palveluun hankittuasi maksu-TVmoduulin (CAM) ja katselukortin.
(PCMCIA) -liitännän sijainti: katso sivu 28.
Näytön aloitusvalikossa siirtyminen
Jos haluat asettaa näytön valikon, siirry näyttötilaan painamalla kaukosäätimen MONITOR HDMI
-painiketta.
1 Paina HOME-painiketta.
Näytön aloitusvalikko tulee näkyviin.
Näyttövalikko
Kuva
Ääni
Kuvasäädöt
HDMI-perusasetukset
Näytön perusasetukset
PC-asetukset
Valikkotoimintojen käyttö
2 Valitse haluamasi kohta nuolipainikkeilla F/f ja paina sen jälkeen
3 Noudata näytön ohjeita.
4 Voit poistua valikosta painamalla HOME-painiketta.
-painiketta.
~
• Säädettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat tilanteesta.
• Vaihtoehdot, joita ei voi käyttää, näkyvät harmaina tai eivät näy lainkaan.
43 FI
Kuva
Kuvasäädöt
Kuvatila
Palautus
Valitsee kuvatilan muille paitsi PC-tulolähteelle. ”Kuvatila”
-toiminnot sopivat parhaiten videoille ja valokuville.
Valittavissa olevat toiminnot määräytyvät ohjelmalähteen
mukaan.
Kirkas
Parantaa kuvan kontrastia ja terävyyttä.
Vakio
Normaali kuva. Suositeltava tavallisessa
kotikatselussa.
Elokuva
Elokuvien katseluun. Tämä on paras
asetus teatterityyppisessä
katseluympäristössä.
Omat valinnat Voit tallentaa omat asetukseksi.
Digikuva-eloisa Digikuvien katseluun. Parantaa kuvan
kontrastia ja terävyyttä.
DigikuvaDigikuvien katseluun. Optimaalinen
normaali
kuvanlaatu digikuvien katseluun
kotioloissa.
Digikuva-alkup. Digikuvien katseluun. Vastaa
kehitettyjen valokuvien kuvanlaatua.
DigikuvaVoit tallentaa omat asetukseksi.
muokattu
Palauttaa kaikki kuva-asetukset ”Kuvatila”-asetusta lukuun
ottamatta tehdasasetuksiin.
Taustavalo
Kontrasti
Säätää taustavalon kirkkautta.
Lisää tai vähentää kuvan kontrastia.
Kirkkaus
Vaalentaa tai tummentaa kuvaa.
Värikylläisyys
Värisävy
Lisää tai vähentää värin voimakkuutta.
Lisää tai vähentää vihreän ja punaisen sävyä.
z
• ”Värisävy”-asetusta voi säätää vain NTSC-värisignaalille
(esim. amerikkalaiset videonauhat).
Säätää kuvan valkoisuutta.
Värilämpötila
Kylmä
Neutraali
Antaa valkoiselle sinertävän sävyn.
Antaa valkoiselle neutraalin sävyn.
Lämmin 1/
Lämmin 2
Antaa valkoiselle punertavan sävyn.
”Lämmin 2” on punaisempi kuin
”Lämmin 1”.
z
• ”Lämmin 1” ja ”Lämmin 2” eivät ole käytettävissä, kun
”Kuvatila”-asetuksena on ”Kirkas” (tai ”Digikuva-eloisa”).
Terävyys
44 FI
Terävöittää tai pehmentää kuvaa.
Kohinanvaimennus Vähentää kuvan häiriöitä (lumisadetta), jos lähetyssignaali on
heikko.
Autom.
Vähentää automaattisesti kuvan häiriöitä
(vain analogiatilassa).
Korkea/Keski/
Matala
Muokkaa kohinanvaimennuksen tehoa.
Pois
Poistaa ”Kohinanvaimennus”ominaisuuden käytöstä.
MPEG-kohinanvaimennus
Vähentää MPEG-pakatun videokuvan häiriöitä. Tämä on
käytössä katseltaessa DVD-levyä tai digitaalisia lähetyksiä.
Lisäasetukset
Tämän avulla voit määrittää yksityiskohtaiset ”Kuva”asetukset. Asetukset eivät ole käytettävissä, kun ”Kuvatila”asetuksena on ”Kirkas” (tai ”Digikuva-eloisa”).
Palauttaa kaikki lisäasetukset
tehdasasetuksiin.
Mustan taso
Korostaa kuvan mustia alueita kontrastin
lisäämiseksi.
Kontr.
korostuksen
lisäaset.
Säätää ”Taustavalo”- ja ”Kontrasti”asetuksen automaattisesti sopivimmaksi
näytön kirkkauden perusteella. Tämä
asetus on erityisen tehokas tummia
kohtauksia sisältävissä ohjelmissa. Se
lisää tummien kohtauksien tai kuvien
kontrastia.
Säätää kuvan vaaleiden ja tummien
alueiden välistä tasapainoa.
Gamma-säätö
Valkoisen
korostus
Korostaa valkoista ja vaaleita värejä.
Värivalikoima
Muuttaa värintoistovalikoimaa. ”Laaja”
antaa kirkkaat värit ja ”Vakio” antaa
vakiovärit.
Värien elävyys Kirkastaa värejä.
Valkotasapaino Säätää värilämpötilan yksityiskohtaisesti.
~
• ”Värien elävyys” ei ole käytettävissä, kun ”Värivalikoima”asetuksena on ”Vakio”.
Motionflow
Pehmentää kuvan liikettä ja vähentää epäterävyyttä.
Suuri
Pehmentää kuvan liikettä esimerkiksi elokuvia katseltaessa.
Normaali
Pehmentää kuvan liikettä. Käytä tätä asetusta
normaalikäytössä.
Pois
Käytä tätä asetusta, kun ”Suuri”- ja ”Normaali”-asetus
aiheuttavat häiriöitä.
~
• Kaikissa videoissa tehoste ei välttämättä näy, vaikka asetusta olisi muutettu.
(Jatkuu)
45 FI
Valikkotoimintojen käyttö
Palautus
Elokuvatila
Parantaa kuvan laatua DVD-elokuvissa.
Autom. 1/ Autom. 2 ”Autom. 1” pehmentää kuvan liikettä alkuperäiseen
elokuvaan verrattuna. ”Autom. 2” näyttää alkuperäisen
elokuvan sellaisenaan.
Pois
Poistaa ”Elokuvatila”-ominaisuuden käytöstä.
~
• Jos kuvassa on häiriösignaaleja tai runsaasti kohinaa, ”Elokuvatila”-ominaisuus
poistuu automaattisesti käytöstä, vaikka valittuna olisi ”Autom. 1/Autom. 2”.
• ”Elokuvatila” ei ole käytettävissä, kun ”Video/digikuvat”-asetuksena on
”Digikuvat” tai kun asetuksena on ”Video-A” ja televisio tunnistaa valokuvan.
Pelitila
Video/digikuvat
Minimoi äänen ja kuvan viiveen ja optimoi näytön videopelilaitteista lähetettävää
kuvaa varten.
Valitsee katselulähteelle soveltuvan kuvanlaadun valitsemasi vaihtoehdon (video tai
digikuvat) mukaisesti.
Video-A
Asettaa sopivan kuvanlaadun signaalilähteestä, videodatasta
tai valokuvadatasta riippuen, kun kytkettynä on Sonyn
HDMI-yhteensopiva laite, joka tukee ”Video-A”-tilaa.
Video
Optimoi kuvanlaadun liikkuvalle kuvalle.
Digikuvat
Optimoi kuvanlaadun valokuville.
~
• Asetus on kiinteästi ”Video”, kun kytketty laite ei tue ”Video-A”-tilaa, vaikka
”Video-A” valittaisiin.
• Asetus on käytettävissä vain HDMI 1-, HDMI 2-, HDMI 3-, MONITOR HDMI- ja
Komponentti-vaihtoehdolle muodossa 1080i tai 1080p.
~
• Jotkin asetukset eivät ole käytettävissä PC/HDMI PC -tulotilassa.
Ääni
Äänitila
Valitsee äänitilan.
Dynaaminen
Vakio
Korostaa diskantti- ja bassoääniä.
Vakioäänet.
Palautus
Selkeä ääni
Selkeyttää ääntä.
Palauttaa tehdasasetuksiin kaikki ääniasetukset paitsi ”Kaksiääni”-asetuksen.
Diskantti
Basso
Säätää korkeita ääniä.
Säätää matalampia ääniä.
Tasapaino
Surround
Korostaa vasemman tai oikean kaiuttimen tasapainoa.
S-FORCE Front Tuottaa virtuaalisen surround-äänivaikutelman kahdella
Surround
etukaiuttimella.
Pois
Normaalia monofonista tai stereofonista vastaanottoa varten.
Puheäänizoomaus
Säätää ihmisäänten voimakkuutta. Jos esimerkiksi uutistenlukijan ääni kuuluu
vaimeasti, voit vahvistaa sitä suurentamalla tätä asetusta. Jos taas katselet
esimerkiksi urheilulähetystä, voit vaimentaa selostajan ääntä pienentämällä tätä
asetusta.
Vahvistaa ja tehostaa ääntä korostamalla diskantti- ja bassoääniä.
Äänenvahvistus
Autom. tasosäätö
Säilyttää äänenvoimakkuuden tasaisena myös silloin, kun äänitaso vaihtelee (esim.
mainokset kuuluvat usein voimakkaammalla äänellä kuin ohjelmat).
Äänenvoimakk.
poikkeama
Säätää senhetkisen signaalilähteen äänenvoimakkuuden tasoa muihin nähden.
46 FI
~
• Jotkin asetukset eivät ole käytettävissä, kun ”Kaiutin”-asetus on ”Äänijärjestelmä” tai kuulokkeet on
kytketty.
Kuvasäädöt
Kuvasuhde
Katso kohtaa ”Kuvasuhteen vaihtaminen manuaalisesti” (sivu 24).
Autom. kuvasuhde
Muuttaa kuvasuhteen automaattisesti ohjelmalähteen mukaiseksi. Jos haluat
säilyttää valitsemasi kuvasuhteen, valitse ”Pois”.
4:3-oletus
Valitsee oletuskuvasuhteen 4:3-lähetyksiä varten.
Smart
Tavalliset kuvasuhteen 4:3 lähetykset, joissa jäljitellään
laajakuvavaikutelmaa.
4:3
Pois
Näyttöalue
Normaali
-1/-2
Näyttää kuvan suositellussa koossa.
Suurentaa kuvan sen reunojen piilottamiseksi.
Vaakasiirto
Pystysiirto
Säätää kuvaa vaakasuunnassa.
Säätää kuvan pystysijaintia, kun ”Kuvasuhde”-asetus on ”Zoom”.
Pystykoko
Säätää kuvan pystysijaintia, kun ”Kuvasuhde”-asetus on ”Smart” tai ”Zoom”.
HDMI-perusasetukset
Tästä määritetään HDMI-liitäntään kytketyn ”HDMI-ohjaus”-toiminnon kanssa yhteensopivan
laitteen asetukset. Huomaa, että yhteisohjausasetus on määritettävä myös ”HDMI-ohjaus”toiminnon kanssa yhteensopivaan laitteeseen.
HDMI-ohjaus
Autom. laitt.
virtakatk.
Autom. TV-virta
Laiteluettelon
päivitys
HDMI-laiteluettelo
Tästä voit määrittää, yhdistetäänkö ”HDMI-ohjaus”-toiminnon kanssa
yhteensopivan laitteen ohjaus laitteen ohjaukseen. Kun valitset vaihtoehdon
”Päällä”, voit asettaa seuraavat valikon kohdat. Valmiustilan virrankulutus on
kuitenkin suurempi.
Kun asetuksena on ”Päällä”, ”HDMI-ohjaus”-toiminnon kanssa yhteensopivan
laitteen virta katkaistaan, kun siirrät laitteen kaukosäätimellä valmiustilaan.
Kun asetuksena on ”Päällä” ja kytket HDMI-ohjaus-toiminnon kanssa
yhteensopivan laitteen toimintaan, myös tämä laite kytkeytyy automaattisesti
toimintaan ja näyttää kytketystä laitteesta tulevan HDMI-tulosignaalin kuvaa.
”HDMI-laiteluettelo” luodaan tai päivitetään. Voit kytkeä enintään 14 ”HDMIohjaus”-toiminnon kanssa yhteensopivaa laitetta, ja yhteen liitäntään voit kytkeä
enintään neljä laitetta. Muista päivittää ”HDMI-laiteluettelo”, kun muutat ”HDMIohjaus”-toiminnon kanssa yhteensopivan laitteen kytkentöjä tai asetuksia. Valitse
laitteet manuaalisesti yksi kerrallaan siten, että oikea kuva näkyy useita sekunteja.
Näyttää kytketyt ”HDMI-ohjaus”-toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet.
47 FI
Valikkotoimintojen käyttö
Kuvasuhteen 4:3 lähetykset oikeissa mittasuhteissa.
Säilyttää nykyisen ”Kuvasuhde”-asetuksen, kun kanavaa tai
kuvalähdettä vaihdetaan.
Säätää kuvan näyttöaluetta signaalilähteillä 1080i/p ja 720p, kun ”Kuvasuhde”asetuksena on ”Laaja”.
Täyskuva
Näyttää kuvan alkuperäisessä koossa, jos kuvalähde on
1080i/p.
Näytön perusasetukset
Virransäästö
Vähentää virrankulutusta säätämällä taustavalon kirkkauden. Tämä korostaa myös
mustan tasoa. Vaihtoehdot: ”Pois”, ”Matala”, ”Korkea” ja ”Kuva pois”.
Valotunnistin
Päällä
Optimoi kuva-asetukset automaattisesti huoneen valaistuksen
mukaisesti.
Pois
Poistaa ”Valotunnistin”-ominaisuuden käytöstä.
~
Tuotetiedot
Kaukosäätimen
perusasetukset
• Älä laita mitään tunnistimen eteen, jotta sen toimintaan ei aiheudu häiriöitä.
Valotunnistimen sijainti, katso sivu 22.
• ”Valotunnistimen” teho voi vaihdella ”Kuvatila”- ja ”Virransäästö”-asetusten
mukaan.
Näyttää näytön tuotetiedot.
Rekisteröi kaukosäätimen laitteeseen, sillä muuten kaukosäädintä ei voi käyttää
laitteen kanssa. Näkyviin tulee ohjenäyttöjä, jos rekisteröit tai poistat
kaukosäätimen. Suorita rekisteröinti tai poisto toimimalla ohjeiden mukaan.
~
• Kaukosäätimen voi rekisteröidä vain yhteen laitteeseen.
• Kun rekisteröit kaukosäädintä, pidä kaukosäädintä mahdollisimman lähellä
näytön etupuolen oikeaa alakulmaa.
Langattoman kanava- Langattoman
Valitsee langattoman kanavan. Vaihtoehdot: ”Autom.”, ”36”,
kanavalinta
”40”, ”44” ja ”48”.
asetus
Jos et ole varma langattomasta kanavasta, etsi käytettävissä
oleva kanava valitsemalla ”Autom.”.
Langattoman
yhteystiedot
Kieli
Näyttää tietoja nykyisestä langattomasta kanavasta ja
linkkikerroksesta.
Valitsee kielen, jolla valikot näytetään.
PC-asetukset
Kuvasuhde
Valitsee kuvasuhteen, joka sopii tietokoneesta tulevalle kuvalle.
Normaali
Koko kuva 1
Koko kuva 2
Näyttää kuvan alkuperäisessä koossa.
Suurentaa kuvaa siten, että se täyttää näytön pystysuunnassa
säilyttäen alkuperäisen vaaka/pysty-suhteen.
Suurentaa kuvan siten, että se täyttää koko näytön.
Palautus
Vaakasiirto
Palauttaa PC-näytön asetukset tehdasasetuksiin.
Säätää kuvaa vaakasuunnassa.
Pystysiirto
Säätää kuvaa pystysijaintia.
48 FI
Lisätietoja
Tekniset tiedot
Mediavastaanotin
Mallinimi
MBT-W1
Järjestelmä
TV-järjestelmä
Analoginen: Maavalinnasta riippuen: B/G/H, D/K, L, I
Digitaalinen: DVB-T/DVB-C
Väri-/videojärjestelmä
Analoginen: PAL, SECAM NTSC 3.58, 4.43 (vain Video In)
Digitaalinen: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Kanavien näkyvyysalue
Analoginen: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitaalinen: VHF/UHF
Tulo-/lähtöliitännät
75 ohmin ulkoinen VHF/UHF-liitin
Antenni
/
AV1
21-nastainen Scart-liitin (CENELEC-standardi), sisältää audio-/videotulon, RGB-tulon ja
laitteen audio/video-ulostulon.
AV2
Videotulo (jakkiliitin)
AV2
Audiotulo (jakkiliittimet)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (digitaalinen optinen liitäntä)
COMPONENT IN
COMPONENT IN
Tuetut muodot: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia, 0,3 V negatiivinen tahdistus
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
HDMI IN 1, 2, 3
Video: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: 2-kanavainen lineaarinen PCM
32, 44,1 ja 48 kHz, 16, 20 ja 24 bittiä
PC-tulo (katso sivu 51)
PC IN
PC-tulo (D-sub, 15-nastainen)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohmia, ei tahdistu (vihreä)
B: 0,7 Vp-p, 75 ohmia, ei tahdistu (vihreä)
R: 0,7 Vp-p, 75 ohmia, ei tahdistu (vihreä)
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
PC-audiotulo (minijakki)
IR BLASTER
3,5 mm:n miniliitäntä
Lisätietoja
Audiotulo (jakkiliittimet)
500 mVrms
Maksu-TV-moduulin (CAM) aukko
Kuulokkeiden liitin
i
USB-liitäntä
Virta ja muut
Virtavaatimukset
Virtasovitin: 100–240 V:n vaihtovirta, 50/60 Hz
Mediavastaanotin: 18 V:n tasavirta
Virrankulutus
20 W
Virrankulutus valmiustilassa*
3,5 W tai vähemmän (19 W, kun Pikakäynnistys on Päällä)
Mitat (noin)
(l × k × s)
pystyasento,
jalusta
13,1 × 30,2 × 28,6 cm
vaaka-asento
28,0 × 7,2 × 28,6 cm
pystyasento,
jalusta
2,5 kg
vaaka-asento
2,4 kg
Paino (noin)
(Jatkuu)
49 FI
Näyttö
Mallinimi
LDM-Z401
Järjestelmä
Näyttöpaneeli
Äänentoisto
LCD-paneeli (nestekidenäyttö)
SS-TBL700:n kanssa
5 W + 5 W + 10 W (Bassokaiutin)
SS-WAL700:n
kanssa
10 W + 10 W
Tulo-/lähtöliitännät
MONITOR HDMI IN
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: 2-kanavainen lineaarinen PCM
32, 44,1 ja 48 kHz, 16, 20 ja 24 bittiä
PC-tulo (katso sivu 51)
Virta ja muut
Virtavaatimukset
Katso televisiossa olevaa tunnistemerkintää.
Näytön koko (vinottain)
40 tuumaa (noin 101,6 cm)
Näytön erottelutarkkuus
1 920 pistettä (vaaka) × 1 080 viivaa (pysty)
Virrankulutus
”Koti”-/
”Vakio”-tila
175 W
”Myymälä”-/
”Kirkas”-tila
195 W
Virrankulutus valmiustilassa*
0,45 W tai vähemmän (19 W, kun Pikakäynnistys on Päällä)
Mitat (noin)
(l × k × s)
pöytäjalustan
kanssa
98,6 × 69,1 × 41,5 cm
ilman
pöytäjalustaa
98,6 × 59,9 × 2,8 cm
pöytäjalustan
kanssa
16,0 kg
ilman
pöytäjalustaa
12,2 kg
Paino (noin)
Vakiovarusteet
Katso kohta ”1: Varusteiden tarkistaminen” sivulla 4.
Lisävarusteet
SS-TBL700-Kaiutinjärjestelmä, SS-WAL700-Kaiutinjärjestelmä, SU-WL700Seinäasennuskiinnitin
* Mainittu valmiustilan virrankulutus on voimassa sen jälkeen, kun laite on suorittanut välttämättömät sisäiset toimenpiteet.
Laitteen muotoilua ja teknisiä arvoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Langaton järjestelmä
Siirtojärjestelmä
OFDM
Kantoaallon taajuus
5,15 - 5,25 GHz
Siirtoetäisyys
30 cm - 20 m (asennuksen/käytön mukaan)
50 FI
PC-tulosignaalin viitetaulukko
PC -liitännälle
Tarkkuus
Signaalit
VGA
Vaaka
(pikseli)
×
Pysty (viiva)
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Vakio
640
×
480
31,5
60
VGA
640
×
480
37,5
75
VESA
720
×
400
31,5
70
VGA-T
SVGA
800
×
600
37,9
60
VESA-ohjeet
800
×
600
46,9
75
VESA
XGA
1024
×
768
48,4
60
VESA-ohjeet
1024
×
768
56,5
70
VESA
1024
×
768
60,0
75
VESA
1280
×
768
47,4
60
VESA
VESA
WXGA
SXGA
1280
×
768
47,8
60
1280
×
768
60,3
75
1360
×
768
47,7
60
VESA
1280
×
1024
64,0
60
VESA
• Laitteen PC-tulo ei tue tahdistusta (vihreä) eikä komposiittitahdistusta.
• Laitteen PC-tulo ei tue lomitettuja signaaleita.
• Laitteen PC-tulo tukee edellä olevassa taulukossa mainittuja signaaleita 60 Hz:n pystytaajuudella. Muiden
signaalien kohdalla näkyviin tulee ilmoitus ”Ei signaalia”.
PC-tulosignaalin viitetaulukko HDMI IN -liitännöille 1, 2, 3
Tarkkuus
Signaalit
×
Pysty (viiva)
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Vakio
VGA
640
×
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
×
600
37,9
60
VESA-ohjeet
XGA
1024
×
768
48,4
60
VESA-ohjeet
WXGA
1280
×
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
×
768
47,8
60
VESA
SXGA
1280
×
1024
64,0
60
VESA
51 FI
Lisätietoja
Vaaka
(pikseli)
Vianmääritys
Tarkista, vilkkuuko 1 (valmiustila) -merkkivalo punaisena.
Kun merkkivalo vilkkuu
Television sisäinen vianmääritys on käynnissä.
1 Laske, kuinka monta kertaa 1 (valmiustila) -merkkivalo vilkkuu kahden sekunnin taukojen
välissä.
Esimerkki: Merkkivalo vilkkuu kolme kertaa, jonka jälkeen on kahden sekunnin tauko. Tauon
jälkeen valo vilkkuu taas kolme kertaa jne.
2 Sammuta virta laitteen 1-painikkeesta, irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ja ilmoita
vilkkumiskertojen määrä jälleenmyyjälle tai Sonyn huoltoliikkeeseen.
Kun merkkivalo ei vilku
1 Tarkista alla olevassa taulukossa mainitut kohdat.
2 Jos ongelma ei poistu, toimita laite huoltoon valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ongelma
Syy/ratkaisu
Kuva
Ei kuvaa (näyttö on musta)
eikä ääntä
Ei kuvaa tai ei valikkotietoja
Scart-liitäntään kytketystä
laitteesta
Kaksinkertainen kuva tai
haamukuva (vain
analogiatilassa)
Näytössä näkyy vain
lumisadetta ja häiriöitä (vain
analogiatilassa)
Kuva- tai äänihäiriöitä
televisiokanavaa katseltaessa
(vain analogiatilassa)
Näytössä näkyy pieniä mustia
pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä
Värilähetyksessä ei ole värejä
Ei väriä tai epäsäännöllinen
väri katseltaessa
/
COMPONENT IN -liitännän
kautta tulevaa kuvaa
Kuva pysähtyy, tai kuvassa
näkyy palkkeja ja ruutuja
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Kytke laite sähköpistorasiaan ja paina laitteen 1-painiketta.
• Jos 1 (valmiustila) -merkkivalo palaa punaisena, paina TV
"/1 -painiketta.
• Hae kytkettyjen laitteiden luettelo näkyviin painikkeella
/
valitse haluamasi tulo.
• Tarkista lisälaitteen ja tämän laitteen välinen liitäntä.
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Tarkista antennin sijainti ja suunta.
ja
• Tarkista, onko antenni vioittunut tai taipunut.
• Tarkista, onko antenni käyttöikänsä lopussa (3-5 vuotta
normaalikäytössä, 1-2 vuotta merenrannalla).
• Säädä kohtaa ”AFT” (automaattinen hienosäätö) siten, että kuvan
vastaanotto paranee (sivu 39).
• Näytön kuva muodostuu pikseleistä. Näytöllä näkyvät pienet mustat
pisteet ja/tai kirkkaat pisteet (pikselit) eivät ole merkki viasta.
• Valitse ”Palautus” (sivu 44).
• Tarkista
/
COMPONENT IN -liitinten kytkentä ja tarkista, että
liittimet on työnnetty kunnolla paikalleen.
• Tarkista signaalitaso (sivu 42). Jos signaalipalkki on punainen (ei
signaalia) tai keltainen (heikko signaali), tarkista antenni-/
kaapelikytkentä.
• Poista kytketty USB-laite. Laite voi olla vaurioitunut, tai tämä laite ei
tue sitä.
Päivitetyt tiedot yhteensopivista USB-laitteista löytyvät seuraavasta
Internet-osoitteesta:
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Ääni
Hyvä kuva, mutta ei ääntä
52 FI
• Paina painiketta 2 +/– tai % (mykistys).
• Tarkista, onko ”Kaiutin”-asetuksena ”Television kaiutin” (sivu 37).
• Kun HDMI-liitäntään kytketyssä laitteessa on Super Audio CD- tai
DVD-Audio-levy, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitäntä ei
mahdollisesti syötä ulos äänisignaaleja.
Ongelma
Syy/ratkaisu
Kanavat
Haluttua kanavaa ei voi valita • Vaihda digitaali- ja analogiatilan välillä ja valitse haluamasi
digitaalinen/analoginen kanava.
Jotkin kanavat ovat tyhjiä
• Vain salatut tai tilatut kanavat. Tilaa maksullinen TV-palvelu.
• Kanavaa käytetään vain datalle (ei kuvaa eikä ääntä).
• Kysy lähetysasemalta lähetyksen tarkat tiedot.
Digitaaliset kanavat eivät näy • Ota yhteys televisioasentajaan ja selvitä, onko alueella digitaalisia
lähetyksiä.
• Hanki antenni, jonka vahvistus on suurempi.
Langaton tiedonsiirto
Kuvan viivästyminen
• Langattoman yhteyden muodostuminen kestää jonkin aikaa virran
kytkemisen jälkeen. Kuvan näkymiseen tarvitaan noin 20 sekuntia.
”Pikakäynnistys”-vaihtoehdon valinta voi lyhentää odotusaikaa (sivu 35).
”Langaton yhteys käynnissä.” • Kun langattomassa yhteys katkeaa, kestää noin 15 sekuntia, että kuin
kuva näkyy uudelleen. ”Langaton yhteys käynnissä.” näkyy, kunnes
ei poistu näkyvistä tai
kuva on palautettu.
”Langaton yhteys
epäonnistui.” tulee näkyviin. • Tarkista näytön ja mediavastaanottimen asennus (sivu 9).
• Tarkista, onko lähellä käytössä langatonta laitetta, joka käyttää samaa
radiotaajuutta kuin tämä laite, tai tapahtuuko laitteen lähellä jotain, joka
häiritsee tämän laitteen langatonta yhteyttä. Pidä tällöin tällaiset laitteet
kaukana tästä laitteesta tai katkaise häiriön aiheuttavasta laitteesta virta.
Häiriöitä tai keskeytyksiä
• Tarkista näytön ja mediavastaanottimen asennus (sivu 9).
kuvassa tai äänessä
• Kuvassa voi näkyä häiriöitä, jos joku kävelee näytön ja
mediavastaanottimen välissä.
• Tarkista, onko lähellä käytössä langatonta laitetta, joka käyttää samaa
radiotaajuutta kuin tämä laite, tai tapahtuuko laitteen lähellä jotain, joka
häiritsee tämän laitteen langatonta yhteyttä. Pidä tällöin tällaiset laitteet
kaukana tästä laitteesta tai katkaise häiriön aiheuttavasta laitteesta virta.
Muut ongelmat
Laite sammuu itsestään
(siirtyy valmiustilaan)
• Pidä laite poissa sähköhäiriöiden lähettyviltä, joita voivat aiheuttaa
esimerkiksi autot, moottoripyörät, hiustenkuivaajat tai optiset laitteet.
• Jätä asennuksen yhteydessä lisälaitteen ja tämän laitteen väliin vähän tilaa.
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Pidä antennin/kaapelitelevision kaapeli poissa muiden liitäntäjohtojen
läheltä.
• Tarkista, onko ”Uniajastin” aktivoitu tai tarkista, mikä ”Kesto”-asetus
on valittu ”Ajastimen tiedot” -kohdasta (sivu 35).
• Jos televisio ei vastaanota mitään signaalia eikä mitään toimenpidettä
suoriteta 10 minuutin kuluessa, näyttö kytkeytyy automaattisesti
valmiustilaan.
• Tarkista, onko ”Ajastin” aktivoitu (sivu 35).
Näyttö kytkeytyy toimintaan
itsestään
Joitakin ohjelmalähteitä ei voi • Valitse ”AV-esivalinta” ja peruuta ohjelmalähteen ”Ohita”-asetus
valita
(sivu 37).
Kaukosäädin ei toimi
• Vaihda paristot.
• Rekisteröi kaukosäädin laitteeseen käyttämällä mediavastaanottimen
etuosan painikkeita / / / / (sivu 48).
Ohjelmaa ei voi lisätä
• Suosikit-listaan voi tallentaa enintään 999 ohjelmaa.
Suosikit-listaan
”HDMI-laiteluettelo” ei ole
• Tarkista, että laite on ”HDMI-ohjaus”-toiminnon kanssa yhteensopiva.
HDMI-laitteita
Televisio ei viritä kaikkia
• Tarkista tuetut kaapeli-tv-operaattorit Internet-sivulta:
kanavia
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
”Pois”-asetusta ei voi valita
• Jos laitteeseen on kytketty jokin ”HDMI-ohjaus”-toiminnon kanssa
”HDMI-ohjaus”-kohdassa
yhteensopiva audiolaite, tästä valikosta ei voi valita vaihtoehtoa ”Pois”.
Jos haluat vaihtaa äänen kuulumaan laitteen kaiuttimista, valitse
”Kaiutin”-valikosta ”Television kaiutin” -asetus (sivu 37).
• Valitse ”Mediavastaanottimen perusasetukset” -valikosta ”Kaikkien
Näkyviin tulee
nollaus” (sivu 38).
”Tallennusnäyttötila: Päällä”
-ilmoitus
53 FI
Lisätietoja
Kuva- ja/tai äänihäiriöitä
Introduksjon
For kunder på Kypros
Takk for at du valgte dette Sony-produktet.
Les gjennom denne håndboken før du begynner å bruke TV-en, og
ta vare på den for fremtidig referanse.
Sluttbrukeren må registrere det trådløse TV-systemet hos
kommunikasjonsdepartementet (P.I. 6/2006 og P.I. 6A/2006). P.I.
6/2006 er radiokommunikasjonsreglementet (kategorier over
stasjoner som er underlagt en generell godkjenning og registrering)
av 2006. P.I. 6A/2006 er den generelle godkjenningen for bruk av
radiofrekvenser av radiobaserte lokalnett og av trådløse
tilgangssystem, inkludert radiobaserte lokalnett (WAS/RLAN).
Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Autorisert
representant for EMC og produktsikkerhet er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. For service eller garanti saker vennligst se
adressene nevnt i det separate service eller
garantidokumentet.
Merknader til digital TV-funksjon
s Alle funksjoner som gjelder digital-TV (
) vil kun
fungere i land eller områder der vanlige, digitale DVB-T
(MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC)-signaler kringkastes eller
der hvor du har tilgang til en kompatibel DVB-C (MPEG-2 og
H.264/MPEG-4 AVC) kabelservice. Vennligst opplys din
lokale forhandler dersom du kan motta et DVB-T-signal der du
bor eller spør kabeltilbyderen om dennes DVB-C-kabelservice
er egnet for integrert drift med denne TV-en.
s Kabeltilbyderen kan muligens forlange et tilleggsgebyr for slik
service, og du må sannsynligvis være nødt til å akseptere deres
bedriftsvilkår og -betingelser.
s Selv om denne TV-en følger DVB-T- og DVB-Cspesifikasjoner, kan kompatibilitet med fremtidig digital, vanlig
DVB-T- og DVB-C-digital kabelkringkasting ikke garanteres.
s Endel digitale TV-funksjoner er muligens ikke tilgjengelige i
noen land/områder og DVB-C-kabel vil muligens ikke fungere
helt som den skal med alle tilbydere.
s For mer informasjon om DVB-C-funksjonalitet, kan du besøke
vårt nettsted til kabelstøtte:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Merknad til trådløse signaler
1. Sony erklærer at dette apparatet oppfyller de grunnleggende
kravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.
Du finner samsvarserklæringen til R&TTE-direktivet på følgende
adresse:
http://www.compliance.sony.de/
2. Trådløst TV-system kan bare brukes i følgende land:
Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland,
Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia,
Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland,
Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Romania, Slovenia, Spania,
Sverige, Sveits, Tyrkia, og Storbritannia.
Ved bruk av det trådløse TV-systemet, er kanal 36 til 48 (5,155,25 GHz) bare tilgjengelige for bruk innendørs.
Trådløst TV-system - Informasjon om
forskrifter
For kunder i Italia
s ved privat bruk, av lovforskriften 1.8.2003, nr. 259 ("reglement
for elektronisk kommunikasjon"). Spesielt artikkel 104
indikerer når innhenting av en generell tillatelse er nødvendig
på forhånd og artikkel 105 indikerer når fri bruk er tillatt;
s ved offentlighetens bruk av f.eks. det trådløse TV-systemet for
å oppnå RLAN-tilgang til telekommunikasjonsnettverk og
-tjenester, av regjeringsforskrift 28.5.2003, med endringer, og
artikkel 25 (generell tillatelse for elektronisk
kommunikasjonsnettverk og -tjenester) av reglement for
elektronisk kommunikasjon
s ved privat bruk, av regjeringsforskrift 12.07.2007
For kunder i Norge
Det er ikke tillatt å bruke dette radioutstyret i det geografiske
området til Ny-Ålesund, Svalbard innenfor en radius på 20 km fra
sentrum.
2 NO
Varemerker
s
er et registrert varemerke for DVB-prosjektet
s Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det
doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.
s HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia
Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC.
s "BRAVIA" og
er varemerker for Sony Corporation.
s "XMB" og "xross media bar" er varemerker for Sony
Corporation og Sony Computer Entertainment Inc.
Merknad for identifikasjonsmerke
Etiketter med modellnr. og strømforsyningsrangering (i henhold til
gjeldende sikkerhetsregulering) er plassert på følgende steder:
Monitor: På innsiden av terminaldekselet
Mediamottaker: På undersiden
INDEPENDENT JPEG GROUP
SOFTWARE
The module, libjpeg is the work of the Independent JPEG Group.
© copyright 1991-1998. Thomas G.Lane. ALL right reserved
Innhold
Oppstart
4
Sikkerhetsinformasjon................................................................................................................... 15
Forholdsregler ................................................................................................................................ 17
Fjernkontroll og apparatkontroller/indikatorer ............................................................................ 18
Se på TV
Se på TV .......................................................................................................................................... 23
Bruke Digital Electronic Programme Guide (EPG)
Bruke den digitale favorittlisten
............................................................ 25
.......................................................................................... 26
Bruke alternativt tilleggsutstyr
Tilkoblingstabell ............................................................................................................................. 27
Vise bilder fra tilkoblet utstyr ........................................................................................................ 29
Bruke USB-fotoviser ...................................................................................................................... 30
Bruke BRAVIA Sync med Kontroll for HDMI................................................................................ 31
Bruke MENU-funksjonene
Navigere gjennom mediamottakerens Hjemme-meny (XMB™) ................................................. 32
Innstillinger ..................................................................................................................................... 33
Navigere gjennom Hjemme-menyen for skjermen ...................................................................... 41
Tilleggsinformasjon
Spesifikasjoner ............................................................................................................................... 47
Feilsøking........................................................................................................................................ 50
: bare for digitale kanaler
NO
Før du bruker TVen, må du lese gjennom avsnittet "Sikkerhetsinformasjon" i denne håndboken.
Ta vare på håndboken for fremtidig referanse.
3 NO
Oppstart
1: Kontrollere apparatet og
tilbehøret
Skjerm (1)
Mediamottaker (1)
2: Installere TV-apparatet
Følgende trinn må utføres for å korrespondere
med installasjonstrinnene i
instruksjonshåndboken for ekstra tilbehør.
Følg instruksjonene i denne håndboken som
refererer til bruksanvisningen som fulgte med
tilbehøret. For forklaringer det henvises til i ( )
i installasjonstrinnene, se samme trinn i
instruksjonshåndboken som fulgte med
tilbehøret.
Installering på et TV-stativ
Klargjør følgende gjenstand;
– SS-TBL700 høyttalersystem (medfølger ikke)
Strømkabel til skjerm (1)
Strømkabel til strømadapter (1)
Strømadapter til mediamottaker (1)
Fjernkontroll RMF-ED001 (1)
AA-batterier (type R6) (2)
~
• Før utføring av følgende instruksjoner, må du først
klargjøre SS-TBL700 høyttalersystem (sokkel).
Fest sokkelplaten til sokkelen slik som vist i
instruksjonshåndboken til SS-TBL700
høyttalersystem.
• Ikke fjern den blå tapen som sikrer platen på
baksiden av skjermen, inntil du er ferdig med
installeringen av sokkelen.
1 Fjern sokkeldekselet.
IR Blaster (Y-kabel) (2)
Sokkeldeksel
Stativ til mediamottaker (1)
Terminaldeksel (1)
Avstandsstykker (svart) (4)
2 Skyv skjermen forsiktig på halsen av
sokkelen ved å innrette F-merket på
platen til toppdelen av sokkelen. Sørg for
å utføre arbeidet med to eller flere
personer.
4 NO
• Ikke utsett LCD-skjermen eller rammen
rundt for pressbelastning.
• Hold sokkelen godt fast med begge hender.
4 Tilkoble strømledningen (medfølger) til
Oppstart
AC IN-kontakten.
F-merke
Toppdel
~
3 Fest skjermen til sokkelen ved bruk av
skruer (medfølger SS-TBL700). Fest de to
bunnskruene først, deretter de to
toppskruene.
• Stikk støpselet helt inn i stikkontakten.
• Ved bruk av HDMI-utstyr, tilkoble også
HDMI-kabelen til HDMI IN-kontakten
(side 27).
5 Fest sokkeldekselet.
Heng sokkeldekselet over toppen av
sokkelens senterpost, og skyv deretter ned
for å lukke inntil det klikker.
Toppskruer
Bunnskruer
~
• Hvis du bruker en elektrisk skrumaskin, still
inn tiltrekkingsmomentet på ca. 1,5 N·m {15
kgf·cm}.
(Fortsetter)
5 NO
3 Løft Låsebraketten for å føre inn
~
• Se til at du ikke klemmer strømledningen når
du fester på dekselet.
6 Fest terminaldekselet.
høyttalersystemet (4-5).
Monteringsbrakett
Høyttalersystem
Låsebrakett
Før inn til leddet til
skjermen
7 Koble TV-støpselet til stikkontakten.
Installering på en vegg
Klargjør følgende gjenstander;
– SU-WL700 veggmonteringskonsoll (medfølger
ikke)
– SS-WAL700 høyttalersystem (medfølger ikke)
– Avstandsstykker (svart) (4) (medfølger)
1 Plasser de medfølgende avstandsstykkene
(4-2).
Denne delen kommer oppå
monteringsbraketten
Skrue
4 Fest høyttalersystemet med to skruer
(medfølger høyttalersystemet).
Skruer
Avstandsstykke
1 Fjern de fire skruene fra bak skjermen.
2 Plasser avstandsstykkene (svart) på
skruehullene for tidligere prosedyre.
2 Følg trinn 4-3 til 4-4 som henviser til
instruksjonshåndboken som medfølger
veggmonteringskonsollen.
Ved bruk av kun
veggmonteringskonsoll
Fortsett til følgende trinn 5 i denne
håndboken.
Ved bruk av høyttalersystemet
Fortsett til følgende trinn 3 i denne
håndboken.
6 NO
5 Se instruksjonshåndboken som medfulgte
veggmonteringskonsollen, og følg trinn
4-6 til 4-7.
6 Tilkoble strømledningen (medfølger) til
3: Koble antenne/dekoder/
opptaker (f.eks. DVDopptaker) til
mediamottakeren
AC IN
Koble til en dekoder/opptaker (f.eks. DVDopptaker) med SCART
Ved installering av høyttalersystemet
Fest strømledningen med de to krokene,
og la ledningen falle ned fra høyre kant av
skjermen.
Mediamottaker
~
• Ved bruk av HDMI-utstyr, tilkoble også
HDMI-kabelen til HDMI IN-kontakten
(side 27).
Scartledning
7 Følg instruksjonshåndboken som
medfulgte veggmonteringskonsollen for å
fortsette monteringen av dette produktet
på veggen.
~
Dekoder/opptaker (f.eks. DVD-opptaker)
• Du kan ikke tilkoble kablene til skjermen
etter at den er veggmontert.
• Når du beveger skjermen, løft den med en
myk klut under for å forhindre skade. Ikke
hold høyttaleren.
(Fortsetter)
7 NO
Oppstart
AC IN-kontakten (5-1).
Koble til en dekoder/opptaker (f.eks. DVDopptaker) med HDMI
4: Hindre at skjermen velter
(kun ved plassering på et
TV-stativ)
Klargjør følgende gjenstand:
– Stativstøtteadapter (medfølger SS-TBL700
høyttalersystem)
IN
1 Fjern skruen fra sokkelen.
Mediamottaker
HDMI-kabel
Dekoder/opptaker (f.eks. DVD-opptaker)
~
• Du kan også koble utstyr til HDMI-inngangen på
venstre side av skjermen.
Tilkobling av strømledningen til
mediemottakeren
~
• Pass på å feste strømledningen.
2 Sikre stativstøtteadapteren til sokkelen.
DC
IN
18V
Mediamottaker
til stikkontakt
8 NO
3 Fest et tau eller en kjetting til adapteren,
og sikre den deretter til TV-stativet
(medfølger ikke). Se til at det ikke er noe
slakk i tauet eller kjettingen.
5: Utføre grunnleggende
oppsett
Oppstart
Sette batteriene i fjernkontrollen
Skyv og løft dekselet for å åpne.
~
• Sett batteriene i riktig vei.
• Du må ikke bruke forskjellige batterityper eller
blande gamle og nye batterier.
• Kast brukte batterier på en miljøvennlig måte.
Noen steder kan kassering av batterier være
lovregulert. Kontakt de lokale myndighetene hvis
du vil vite mer om dette.
• Vær forsiktig når du bruker fjernkontrollen. Du
må ikke slippe, tråkke på eller søle noen form for
væske på fjernkontrollen.
• Du må ikke legge fjernkontrollen nær en
varmekilde, et sted der den kan bli utsatt for
direkte sollys eller i et fuktig rom.
Opprette den trådløse
kommunikasjonen mellom enhetene
1 Installer en treskrue (4 mm i diameter,
medfølger ikke) i TV-stativet.
2 Installer en maskinskrue (M6 × 12-15,
medfølger ikke) i skruehullet på skjermen.
3 Fest treskruen og maskinskruen med en
sterk snor.
~
• Denne enheten kan plasseres i samme rom.
• La det være mellom 30 cm og 20 m avstand
mellom skjermen og mediamottakeren ved
montering.
• La området mellom skjermen og mediamottakeren
være uten hindringer. Ellers kan det føre til
dårligere bilde.
• Flytt på skjermen og mediamottakeren hvis bildet
er uklart.
• Ikke plasser noen av apparatene på en metallrist.
• Unngå å bruke to eller flere apparater innenfor
radiostøyområdet.
1 Trykk 1 for å slå på apparatet.
POWER-knapp
Mediamottaker
(Fortsetter)
9 NO
POWER-knapp
~
• Hvis fjernkontrollen ikke fungerer trykker du
F/f/G/g/ på mediamottakeren (side 21) for å
velge språk. Skjermbildet for registrering av
fjernkontrollen vises.
2 Velg "OK" og trykk så på
.
Skjerm
2 Kontroller LINK-indikatoren på
Installasjonen for mediamottakeren starter nå.
Sørg for at mediamottakeren er slått på.
mediamottakeren.
Hvis det er opprettet trådløs
kommunikasjon mellom mediamottakeren
og skjermen tennes indikatoren.
OK
3 Trykk på F/f for å velge landet der
LINK-indikator
apparatet skal brukes, trykk så på
LINK
.
Land
Velg land
United Kingdom
LINK
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Utføre grunnleggende oppsett
Italia
Hvis landet der du skal bruke apparatet
ikke vises på listen, velger du "-" i stedet
for et land.
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
EXT
COMPONENT
4 Trykk på F/f for å velge hvor apparatet
skal brukes, trykk så på
~
SYNC MENU
THEATRE
.
DIGITAL/
ANALOG
• Velg "Hjemme" for de beste
skjerminnstillingene i hjemmet.
AUDIO
Sted
Velg sted
1-10
Hjemme
Butikk
Når du slår apparatet på for første gang
vises menyen Språk på skjermen.
1 Trykk på F/f/G/g for å velge språket som
vises i menyskjermene, trykk så på
.
5 Velg "OK" og trykk så på
Automatisk kanalinnstilling
Language
Vil du starte Automatisk kanalinnstilling?
English
Español
ББлгарски
Nederlands
Català
Suomi
Français
Português
Dansk
Italiano
Polski
Svenska
Deutsch
Česky
Norsk
Magyar
Slovenčina
Русский
Română
Türkçe
10 NO
OK
Avbryt
.
6 Trykk F/f for å velge "Egen Antenne"
eller "Kabel", trykk så på
10 Trykk på .
.
Hvis du får en melding som ber deg
bekrefte antennetilkoblingen
~
• Hvis det er en digital kanal du ikke kan motta,
eller hvis du velger et et land der det ikke finnes
noen digitale kanaler i trinn 3, må du stille
klokkeslettet etter at du har fullført trinn 7.
Stille inn apparatet for kabeltilkobling
1 Trykk på .
2 Trykk på F/f for å velge "Hurtig
kanalsøk" eller "Fullt kanalsøk", trykk så
på .
Det ble ikke funnet noen digitale eller
analoge kanaler. Kontroller alle antenne-/
kabeltilkoblinger og trykk så på for å
starte den automatiske innstillingen på
nytt.
"Hurtig kanalsøk" : Kanalene stilles inn
i forhold til kabeltilbyderens
informasjoner i signalet.
Anbefalt innstilling for "Frekvens",
"Nettverks-ID" og "Symbol Rate" er
"Auto".
Dette alternativet anbefales for rask
innstilling hvis det støttes av
kabeltilbyderen din.
Hvis "Hurtig kanalsøk" ikke stiller inn,
kan du bruke alternativet "Fullt kanalsøk"
nedenfor.
"Fullt kanalsøk" : Alle tilgjengelige
kanaler innstilles og lagres. Denne
prosessen kan ta litt tid.
Dette alternativet anbefales når "Hurtig
kanalsøk" ikke støttes av din
kabeltilbyder.
For mer informasjon om støttede
kabeltilbydere, besøk vårt støttenettsted:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
7 Når "Kanalsortering"-menyen vises på
skjermen følger du trinnene til
"Kanalsortering" (side 36).
Hvis du ikke endrer lagringsrekkefølgen
til de analoge kanalene på apparatet
trykker du på
RETURN for å gå til
trinn 8.
8
Hurtigstart
Vil du tillate hurtigstart?
TV vil skru seg raskere på, men strømforbruk
i hvilemodus er større.
Ja
Nei
For mer informasjon, se side 33.
3 Trykk på f for å velge "Start", trykk så på
9
.
Kontroll for HDMI
Apparatet begynner å søke etter kanaler.
Ikke trykk på noen knapper på apparatet
eller fjernkontrollen.
Vil du tillate styring av kompatible HDMI
enheter?
Velger du "Ja" vil strømforbruket
i hvilemodus øke.
Ja
Nei
For mer informasjon, se side 31.
~
• Noen kabeltilbydere støtter ikke "Hurtig
kanalsøk". Hvis ingen kanaler er registrert med
"Hurtig kanalsøk" utfører du "Fullt kanalsøk".
11 NO
Oppstart
Hvis du velger "Kabel", vises
skjermbildet for valg av kanalsøktype. Se
"Stille inn apparatet for kabeltilkobling"
(side 11).
Apparatet begynner å søke etter alle
tilgjengelige digitale kanaler fulgt av alle
tilgjengelige analoge kanaler. Dette kan ta
litt tid, men ikke trykk på noen knapper på
apparatet eller på fjernkontrollen under
denne prosessen.
Apparatet har nå stilt inn alle de
tilgjengelige kanalene.
4 Trykk på F/f for å velge "Innstilling av
6: Betjene tilleggsutstyr
med fjernkontrollen
IR Blaster", trykk så på .
Skjermbildet "Innstilling av IR Blaster"
vises.
Koble IR Blaster til tilleggsutstyret
Innstilling av IR Blaster
Slå av strømmen på mediamottakeren før du
kobler til IR Blaster.
Koble til IR Blaster i nærheten av
fjernkontrollsensoren (IR) på utstyret.
Mediamottaker
IR BLASTER
Innganger
Type
Fabrikant
Kode
AV1
AV2
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Component
Blu-ray-plate
-
Sony
-
1
-
5 Trykk på F/f for å velge "Innganger" for
å registrere fjernkontrollen, og velg så
følgende elementer:
Type: Det tilkoblede utstyrets kategori.
Fabrikant: Produsenten av utstyret.
Kode: IR-kode. Standard IR-kode "1"
vises når produsenten av utstyret er valgt.
Test: Tester strømmen på utstyret som
stilles inn. Kontroller at strømmen til
utstyret blir slått på og av.
IR
Blaster
Hvis utstyret ikke fungerer, eller hvis
noen av funksjonene ikke fungerer
Alternativt
tilleggsutstyr
Utføre grunnleggende innstilling av IR
Blaster
Ved å stille inn "Innstilling av IR Blaster" kan
denne fjernkontrollen brukes til å betjene de
fleste Sony Blu-ray-plate, DVD-spillere,
DVD-opptakere og AV-mottakere, eller
apparater fra andre produsenter. Følg trinnene
nedenfor for å programmere fjernkontrollen.
1 Trykk HOME på fjernkontrollen.
2 Trykk på G/g for å velge "Innstillinger".
3 Trykk på F/f for å velge "Innstilling av
mediamottaker", trykk så på
12 NO
.
Angi riktig kode eller alternativer (hvis
tilgjengelig) som vist i listen i trinn 5. Legg
merke til at listen kanskje ikke inneholder
koder for alle modeller og merker.
~
• Det kan ikke garanteres at denne funksjonen
fungerer med alle enheter.
Bruke alternativt tilleggsutstyr
1 Trykk på HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3,
AV1, AV2 eller COMPONENT.
2 Trykk på EXT.
3 Når EXT-knappen lyser trykker du på \/1
for å slå på utstyret, og betjener deretter
utstyret med følgende knapper.
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
EXT
COMPONENT
1
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
2
3
1
4
7
3
6
9
2
5
8
0
PROG
REC
7
6
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
REC STOP
F2
Element
Beskrivelse
1 BD/DVD
• ./>: Gå til
betjeningsbegynnelsen av forrige/neste
knapper
tittel/kapittel/scene/spor.
•
/ : Spiller scenen om
igjen/spoler kort raskt
forover i scenen.
• m/M: Spoler raskt
tilbake/raskt forover på
platen når knappen trykkes
under avspilling.
• N: Spiller av en plate i
normal hastighet.
• X: Setter avspillingen på
pause.
• x: Stopper avspillingen.
2 F/f/G/g/3
Velge / bekrefte et element.
3 HOME
Åpne menyen.
• z REC: Starte
4 DVD
innspillings- innspillingen.
knapper
• X REC PAUSE: Sette
innspillingen på pause.
• x REC STOP: Stoppe
innspillingen.
5 F1/F2
Velge en funksjon ved bruk av
kombinert enhet (f.eks. en
DVD/HDD).
6 BD/DVD
MENU
Viser menyen på en BD/DVDplate.
7 BD/DVD
TOP MENU
Viser toppmenyen på BD/
DVD-platen.
4
5
WIRELESS MENU
TV
z
• N-knappen har et opphøyd punkt. Bruk dette
punktet som referanse når du betjener annet utstyr.
13 NO
Oppstart
Du finner flere detaljer i brukerveiledningen
for det tilkoblede utstyret. Enkelte knapper
fungerer kanskje ikke, avhengig av det
tilkoblede utstyret.
Sette på stativet til
mediamottakeren
Fjerne terminaldekslet for
skjermen.
Mediamottakeren kan også brukes loddrett
med det medfølgende stativet.
Hold terminaldekslet som vist.
Trekk ned 1, og fjern deretter 2 ved en
vinkel.
1 Plasser tappen på midten av stativet og
hullet på høyre side av mediamottakeren i
forhold til hverandre.
Stativ
14 NO
Sikkerhetsinformasjon
Ventilasjon
s Ventilasjonsåpningene må aldri tildekkes, og du må aldri stikke
gjenstander inn i kabinettet.
s La det være plass rundt TV-apparatet, som vist under.
s Det anbefales på det sterkeste at du bruker en veggbrakett som
er godkjent av Sony for å oppnå tilstrekkelig luftsirkulasjon.
Skjerm
Installering på vegg
Installasjon/oppsett
Installer og bruk TV-apparatet i samsvar med instruksjonene
nedenfor for å unngå risiko for brann, elektrisk støt eller annen
skade og/eller personskader.
10 cm
Installasjon
s TV-en bør installeres i nærheten av en lett tilgjengelig
stikkontakt.
s Plasser TV-apparatet på et stabilt og jevnt underlag.
s Kun kvalifisert serviceperson må gjennomføre eventuell
installasjon på vegg.
s Av sikkerhetsgrunner anbefales det på det sterkeste at du bruker
tilleggsutstyr fra Sony, som omfatter:
– Veggmonteringsbrakett SU-WL700
– Høyttalersystem SS-TBL700/SS-WAL700
s Pass på at du bruker skruene som følger med veggfestearmen
når du fester hakefestene på TVen.
De medfølgende skruene er designet slik at de er mellom 8 og
12 mm lange målt fra festeoverflaten på hakefestene.
Diameteren og lengden på skruene varierer mellom
veggfestearm-modellene.
Bruk av andre skruer enn de medfølgende kan resultere i skader
inne i TVen eller at TVen faller, etc.
8mm – 12mm
30 cm
Avstandsstykke (svart)
Skrue M6 ×16 (medfølger
Veggmonteringskonsollen)
Hakefeste
På baksiden av skjermen
10 cm
10 cm
La det være minst så mye plass rundt TV-apparatet.
Installering med sokkel
30 cm
10 cm
10 cm
La det være minst så mye plass rundt TV-apparatet.
Mediamottaker
Vannrett montering
Topp
Foran
20 cm
Bæring
s Før du bærer TV-apparatet, må
du koble fra alle kablene.
s Et stort TV-apparat må bæres
av to eller flere personer.
s Når TV-apparatet bæres for
hånd, må du holde det som vist
til høyre. Ikke utsett LCDskjermen og rammen rundt for
press-belastning.
s Når du løfter eller flytter TVapparatet, må du holde det godt
på undersiden.
s Ikke utsett TV-apparatet for
støt eller sterke vibrasjoner når
du flytter det.
s Når du leverer inn TVapparatet på grunn av
reparasjon eller hvis du flytter,
bør du transportere det i
originalemballasjen.
6 cm
8 cm
10 cm
8 cm
8 cm
8 cm
La det være minst så mye plass rundt TV-apparatet.
Montert loddrett
Topp
Foran
20 cm
10 cm
6 cm
Hold apparatet i
bunnen av
kabinettet, ikke i
fronten.
6 cm
6 cm
6 cm
La det være minst så mye plass rundt TV-apparatet.
s For å sikre tilstrekkelig ventilasjon og forhindre at det samler
seg støv eller smuss:
– Ikke legg TV-apparatet ned på ryggen, ikke installer det
opp-ned, bak-frem eller på skrått.
– Ikke plasser TV-apparatet på en hylle, et teppe, en seng eller
i et skap.
– Ikke dekk til TV-apparatet med et klede, som for eksempel
gardiner, eller andre ting som for eksempel aviser osv.
– Ikke installer TV-apparatet som vist under.
(Fortsetter)
15 NO
Blokkert
luftsirkulasjon.
Blokkert
luftsirkulasjon.
Knuselig glass:
s Ikke kast noe på TV-apparatet. Glasset i skjermen kan knuse og
forårsake alvorlig personskade.
s Hvis overflaten på TV-apparatet sprekker, må du ikke berøre
det før du har trukket ut støpslet. Ellers kan du få elektrisk støt.
Når TV-en ikke er i bruk
Vegg
Vegg
s Hvis TV-apparatet ikke skal brukes noen dager, bør du skille
apparatet fra strømnettet av miljøhensyn og sikkerhetsgrunner.
s Siden TV-en ikke er koblet fra strømnettet når du bare slår det
av, må du trekke støpselet ut av stikkontakten for å koble TVapparatet fullstendig fra.
s Enkelte TV-apparater har imidlertid funksjoner som krever at
apparatet står på i ventemodus for at de skal fungere korrekt.
Barns sikkerhet
Nettledning
Håndter nettledningen og støpselet som følger for å unngå risiko for
brann, elektrisk støt eller annen skade og/eller personskader:
–
–
–
–
–
–
–
Bruk kun nettledninger som er levert av Sony, ikke av andre
leverandører.
Stikk støpselet helt inn i stikkontakten.
Koble TV-apparatet kun til en strømforsyning på 220-240 V
vekselstrøm.
Før du legger kablene, pass på at nettledningen er frakoblet for
din egen sikkerhets skyld og pass på at du ikke snubler i
kablene.
Trekk ut støpselet med nettledningen før du utfører arbeider
eller flytter TV-apparatet.
Hold nettledningen unna varmekilder.
Trekk ut støpselet og rengjør det regelmessig. Støv på støpselet
opptar fuktighet, som kan medføre at isolasjonen forringes.
Dermed kan det oppstå brann.
Merknader
s Ikke bruk den vedlagte nettledningen til annet utstyr.
s Ikke klem, bøy eller vri nettledningen for mye. Trådene i
lederne kan bli blottlagt eller brytes av.
s Ikke foreta endringer på nettledningen.
s Ikke sett tunge gjenstander på nettledningen.
s Ikke trekk i selve nettledningen når du kobler fra strømmen.
s Ikke koble for mange apparater til den samme stikkontakten.
s Ikke bruk stikkontakter som er i dårlig stand.
Forbudt bruk
Ikke installer/bruk TV-apparatet på steder, i omgivelser eller
situasjoner som de som er oppført nedenfor, ellers kan TV-apparatet
fungere feil og forårsake brann, elektrisk støt, skader og/eller
personskader.
Steder:
Utendørs (i direkte sollys), ved vannkant, på et skip eller andre
fartøy, i et kjøretøy, i medisinske institusjoner, ustabile posisjoner,
i nærheten av vann eller regn, fuktighet eller røyk.
Omgivelser:
Steder som er varme, fuktige eller særlig støvet; slik at insekter har
adgang; hvor det kan bli utsatt for mekanisk vibrasjon, i nærheten
av åpen ild (stearinlys osv).
TV-apparatet må ikke utsettes for vanndråper eller vannsprut. Det
må ikke plasseres gjenstander som er fylt med væske oppå TV-en
(f.eks. blomstervase).
Situasjoner:
Ikke bruk apparatet når du er våt på hendene, når kabinettet er tatt
av eller når det er tilkoblet utstyr som ikke er anbefalt av
produsenten. Trekk ut støpselet fra stikkontakten og koble fra
antenneledningen når det lyner.
16 NO
s Ikke la barn klatre på TV-apparatet.
s For å unngå at små barn kan svelge mindre deler, hold disse
delene av tilleggsutstyret unna barns rekkevidde.
Hvis følgende problemer oppstår...
Slå av TV-apparatet og trekk ut støpselet fra strømnettet
øyeblikkelig dersom følgende problemer oppstår.
Be forhandleren din eller Sony servicesentre om å få TV-en
kontrollert av kvalifisert servicepersonell.
Dersom:
–
–
–
–
Nettkabelen er skadet.
Stikkontakter er i dårlig stand.
TV-apparatet er skadet fordi det har falt ned, vært utsatt for støt
eller det er kastet noe på det.
Det er kommet væske eller gjenstander inn i åpningene på
kabinettet.
MERKNAD TIL STRØMADAPTER
Advarsel
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må apparatet ikke
utsettes for regn eller fuktighet.
For å unngå brann eller fare for elektrisk støt må gjenstander fylt
med væske, for eksempel blomstervaser, ikke settes på apparatet.
Utstyret må ikke monteres på trange steder, for eksempel i en
bokhylle eller lignende.
s
s
s
s
s
Koble utstyret til en lett tilgjengelig stikkontakt nær apparatet.
Bruk bare den medfølgende strømadapteren og strømkabelen.
Bruk ikke andre strømadaptere. Det kan føre til funksjonsfeil.
Koble strømadapteren til en lett tilgjengelig stikkontakt.
Strømledningen må ikke kveiles
rundt strømadapteren. Dette kan
føre til brudd i kjerneledningen
og/eller at mediamottakeren ikke
fungerer som den skal.
s Unngå å berøre strømadapteren
med våte hender.
s Hvis du legger merke til noe unormalt ved strømadapteren må
den kobles fra stikkontakten umiddelbart.
s Apparatet er ikke koblet helt fra strømnettet så lenge det er
koblet til stikkontakten, selv om apparatet er slått av.
Temperaturen til LCD-skjermen
Kantene blir varme når LCD-skjermen har vært i bruk en stund. Du
kan kjenne denne varmen når du legger hånden der.
Forholdsregler
Se på TV
s Se på TV-apparatet i moderat belysning, da det sliter på øynene
å se på TV-apparatet i dårlig lys over lengre tidsrom.
s Når du bruker hodetelefoner, justerer du lydvolumet slik at det
ikke blir for kraftig, så unngår du hørselsskader.
LCD-skjerm
s Selv om LCD-skjermen er produsert med
høypresisjonsteknologi og 99,99% eller mer av pikslene er
effektive, kan det opptre svarte punkter eller lyspunkter (røde,
blå eller grønne) konstant på LCD-skjermen. Dette er en
egenskap LCD-skjermer har, og ingen feil.
s Ikke trykk på eller rip i frontfilteret, og ikke plasser noe oppå
dette TV-apparatet. Bildet kan bli ujevnt eller LCD-skjermen
kan bli ødelagt.
s Hvis dette TV-apparatet brukes på kalde steder, kan bildet bli
uregelmessig eller mørkt. Dette er ingen feil. Det forsvinner når
temperaturen øker.
s Spøkelsesbilder kan opptre når stillbilder vises kontinuerlig.
Disse forsvinner etter en stund.
s Skjermen og kabinettet kan bli varmt når du bruker apparatet.
Dette er ikke en feil på produktet.
s LCD-skjermen inneholder en liten mengde flytende krystaller.
Enkelte fluorescerende rør som er brukt i dette TV-settet
inneholder dessuten kvikksølv. Følg lokale lover og forskrifter
for avfallsbehandling.
Håndtering og rengjøring av skjermflaten/
kabinettet på TV-apparatet
Husk å trekke ut støpselet med nettledningen til TV-en før du
rengjør apparatet.
For å unngå forringelse av skjermen og materialene apparatet er
laget av, ta hensyn til følgende forholdsregler.
s Når du skal fjerne støv fra overflaten/kabinettet, tørker du
forsiktig over med en myk klut. Hvis du ikke får av støvet på
denne måten, tørker du med en myk klut fuktet i et mildt
vaskemiddel.
s Bruk aldri skuresvamper, alkaliske/syreholdige
rengjøringsmidler, skurepulver eller sterke løsemidler, som
alkohol, benzen, fortynningsmidler eller insektmidler. Bruk av
denne typen midler, eller langvarig kontakt med gummi eller
vinyl, kan resultere i skade på skjermen og kabinettet.
s Vi anbefaler å rengjøre ventilasjonsåpningene regelmessig med
en støvsuger for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.
Alternativt tilleggsutstyr
s Hold alternative komponenter eller annet utstyr som avgir
elektromagnetisk stråling, borte fra TV-apparatet. Ellers kan
bildet forvrenges og/eller det oppstår en støyende lyd.
s Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene som
angitt i EMC-direktivet med en tilkoblingskabel kortere enn 3
meter.
Trådløs funksjon på apparatet
s Hvis trådløst utstyr som bruker samme frekvens (5 GHzbåndet) som apparatet er slått på i nærheten av apparatet kan det
føre til støy i bilde eller lyd, eller til at bildet ikke vises. Annet
trådløst utstyr eller radioutstyr kan også lage forstyrrelse.
Trådløst utstyr som bruker 5 GHz-båndet, som et trådløst
nettverk eller trådløse telefoner, må holdes unna apparatet.
s Bildet kan bli påvirket, avhengig av hvilke omgivelser apparatet
er montert i eller skjermens og mediamottakerens situasjon
(side 9).
s Fordi mediamottakeren og skjermen kommuniserer trådløst kan
bilder fra mediamottakeren ha redusert kvalitet sammenlignet
med bilder fra utstyr som er koblet til skjermen via HDMI.
s Det kan ta tid å overføre bilder, avhengig av signaltype, raske
bevegelser i f.eks. spill osv.
s Hvis det vises bilder fra en datamaskin eller stillbilder, for
eksempel EPG, kan det forekomme flimring eller uskarpt bilde.
s Dette apparatet kan bare brukes sammen med den medfølgende
skjermen og mediamottakeren.
s Ikke bruk denne enheten nær medisinsk utstyr (pacemaker,
osv.) da dette kan føre til feilfunksjon på det medisinske
utstyret.
s Selv om denne enheten overfører/mottar kodede signaler, vær
forsiktig for å unngå uautorisert avskjæring. Vi kan ikke være
ansvarlige for noen problemer som oppstår på grunn av dette.
RF-fjernkontroll
s Hvis trådløst utstyr som bruker samme frekvens (2,4 GHzbåndet) som apparatet er slått på i nærheten av apparatet kan det
føre til at fjernkontrollen ikke fungerer.
Mikrobølgeovner eller radioutstyr kan også lage forstyrrelse.
Trådløst utstyr som bruker 2,4 GHz-båndet må holdes unna
apparatet.
Avhending av TV-apparatet
Avhending av gamle elektriske
og elektroniske apparater
(gjelder i den Europeiske
Unionen og andre europeiske
land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller emballasjen
indikerer at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesiell
innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhendes på korrekt måte,
vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og
helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av
dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være med på
å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du
kjøpte produktet.
Avfallsinstruksjon vedrørende
oppbrukte batterier (gjelder i
EU og andre europeiske land
med separate
resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på
forpakningen betyr at batteriet ikke skal
behandles som vanlig husholdningsavfall. På
visse batterier kan dette symbolet brukes i
kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg)
eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet inneholder mer enn
0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å sørge for at disse
batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og
menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers
kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering
av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser. Hva gjelder
produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner
krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette
batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å forsikre at
batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt.
Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om
hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en
resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier. For mer detaljert
informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet
og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din
avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet.
17 NO
Fjernkontroll og apparatkontroller/indikatorer
Fjernkontroll
Fordi apparatet og den medfølgende fjernkontrollen kommuniserer via radiofrekvenser kan du
betjene apparatet uten å peke fjernkontrollen mot det.
Knapp
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
EXT
COMPONENT
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
1
2
3
4
5
1 TV "/1
Trykk for å slå apparatet på og av fra
(TV i hvilemodus) hvilemodus.
2 EXT
Trykk for å betjene utstyr som er tilkoblet
IR Blaster med fjernkontrollen (side 13).
z
• Bytt ut batteriene når EXT-knappen
blinker tre ganger.
3
Trykk for å endre tekstspråk (side 38) (kun i
digital modus).
(Innstillinger for
teksting)
6
7
8
1
4
7
3
6
9
2
5
8
0
4 AUDIO
I analog modus: Trykk for å endre
Flerspråklig lyd-modus (side 35).
I digital modus: Trykk for å endre språket
som skal brukes i programmet du ser på
(side 38).
5
/
(Info/Hente frem
tekst)
I digital modus: Viser detaljer om det
programmet du ser på nå.
I analog modus: Viser informasjon. Trykk
én gang for å vise gjeldende kanalnummer
og skjerminnstilling. Trykk igjen for å vise
klokkeinformasjon. Trykk en tredje gang
for å fjerne displayet fra skjermen.
I tekst-TV-modus (side 24): Viser skjult
informasjon (f.eks. svar på en oppgave).
6
/
(Inngangsvalg/
Hold tekst)
Trykk på (side 28) for å vise en liste over
innganger.
I tekst-TV-modus: Trykk for å holde den
aktive siden.
PROG
REC
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
REC STOP
F2
WIRELESS MENU
TV
z
• 5-tallet og knappene
PROG +, AUDIO og
har følbare forhøyninger.
Du kan bruke disse
forhøyningene til hjelp ved
betjening av TV-en.
18 NO
Beskrivelse
7 F/f/G/g/
Trykk på F/f/G/g for å flytte pekeren på
skjermen. Trykk på
for å velge/bekrefte
det markerte elementet. Når en bildefil
vises: Trykk på
for å starte en
lysbildefremvisning eller sette den på pause.
Trykk på F/G for å velge forrige fil. Trykk
på f/g for å velge neste fil.
8 OPTIONS
Trykk for å vise en liste over
"Enhetskontroll", eller snarveier til enkelte
innstillingsmenyer. Bruk "Enhetskontroll"menyen til å betjene utstyr som er
kompatibelt med HDMI-kontroll.
Alternativene i listen varierer avhengig av
signalkilden.
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
DIGITAL/
ANALOG
Beskrivelse
9 HOME
Trykk for å vise Hjemme-menyen til
mediamottakeren i mediamottakermodus
(side 32), eller Hjemme-menyen for
skjermen i skjermmodus (side 41).
0 Fargelagte
knapper
Når de fargelagte knappene er tilgjengelige,
vises en bruksveiledning på skjermen. Følg
bruksveiledningen for å utføre en valgt
operasjon (side 24, 25, 26).
qz Tallknapper
I TV-modus: Trykk for å velge kanaler. For
kanalnumre 10 og over, trykker du det andre
og tredje tallet i rask rekkefølge.
I tekst-TV-modus: Trykk for å taste inn et
sidetall.
qs
Trykk for å vise den Digitale favoritter som
du har spesifisert (side 26).
EXT
COMPONENT
SYNC MENU
THEATRE
Knapp
AUDIO
w;
ql
9
0
1
4
7
qk
qj
qh
3
6
9
2
5
8
0
qg
qf
qs
qd
qf
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
WIRELESS MENU
F1
qd PROG+/–/
/
qa
PROG
REC
(Favoritt)
I TV-modus: Trykk for å velge neste (+)
eller forrige (–) kanal.
I tekst-TV-modus: Trykk for å velge neste
eller forrige
side.
(Forrige kanal) Trykk for å gå tilbake til kanalen du så på
sist (i mer enn fem sekunder).
qg WIRELESS
MENU
Trykk for å vise "Innstilling av trådløs
kanal" (side 46).
qh % (Demp)
Trykk for å dempe lyden. Trykk igjen for å
gjenopprette lyden.
z
• I hvilemodus kan du slå på skjermen uten
lyd ved å trykke på denne knappen.
qj 2+/– (Volum)
Trykk for å justere volumet.
qk / (Tekst)
Trykk for å vise tekstinformasjon (side 24).
ql RETURN /
Trykk for å gå tilbake til forrige skjermbilde
av en vist meny. Når en bildefil vises: Trykk
for å stoppe avspillingen. (Skjermbildet går
tilbake til fil- eller mappelisten.)
REC STOP
F2
TV
w; GUIDE /
(EPG) Trykk for å vise Digital Electronic
Programme Guide (EPG) (side 25).
(Fortsetter)
19 NO
wj
wf
wh
wg
wd
ws
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
EXT
COMPONENT
Knapp
Beskrivelse
wa ANALOG/
DIGITAL
Trykk for å vise den analoge eller digitale
kanalen som sist ble sett.
ws THEATRE
Du kan aktivere eller deaktivere
Teatermodus. Hvis Teatermodus er aktivert,
blir optimal lydutgang (hvis skjermen er
koblet til et lydanlegg ved hjelp av en
HDMI-kabel) og bildekvalitet for filmbasert
innhold innstilt automatisk.
z
• Når du slår av skjermen deaktiveres også
Teatermodus.
• "Kontroll for HDMI" (BRAVIA Sync) er
kun tilgjengelig med tilkoblet Sony-utstyr
som er merket med BRAVIA Sync- eller
BRAVIA Theatre Sync-logoen eller er
kompatibelt med kontroll for HDMI.
wd SYNC MENU
Viser menyen for tilkoblet HDMI-utstyr.
Mens du ser på andre inngangsbilder eller
TV-programmer, vises "HDMI-enhetsvalg"
når du trykker på knappen.
z
• "Kontroll for HDMI" (BRAVIA Sync) er
kun tilgjengelig med tilkoblet Sony-utstyr
som er merket med BRAVIA Sync-logoen
eller er kompatibelt med kontroll for
HDMI.
wf
Trykk for å endre skjermformatet (side 24).
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
wa
1
4
7
3
6
9
2
5
8
0
PROG
REC
wg
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
WIRELESS MENU
TV
20 NO
REC STOP
(Skjerm-modus)
F1
F2
wg Knapper for
betjening av
alternativt
tilleggsutstyr
Du kan betjene utstyret som er koblet til
apparatet (side 13).
wh HDMI1/2/3,
MONITOR HDMI,
AV1/2,
COMPONENT
Trykk for å velge innsignalkilde.
wj "/1
Trykk for å slå på eller av utstyret som er
koblet til apparatet (side 13).
Enhet
Skjerm
5
4
6
31
E
HOM
8
9
0
qa
2
Mediamottaker
2
PROG
LINK
HOME
PROG
LINK
HOME
6 5
7
8 9
0
qa
(Fortsetter)
21 NO
Element
Beskrivelse
1 Fjernkontrollsensor
Mottar IR-signaler fra fjernkontrollen (hvis en IR-fjernkontroll brukes,
medfølger ikke).
Ikke dekk til sensoren med noe, for dette kan ha innvirkning på
funksjonen.
2 1 (På/Av)
Slår apparatet på eller av.
~
• For å koble apparatet fullstendig fra strømtilførselen må du trekke
støpslet ut av stikkontakten.
3 Lyssensor
Ikke dekk til sensoren med noe, for dette kan ha innvirkning på
funksjonen.
4
Lyser grønt når bildet slås av (side 46).
Lyser oransje når påminnelsen er stilt inn (side 25) eller timeren er satt
(side 33).
(Bilde av/
timerindikator)
5 1 (Hvilemodusindikator)
Lyser rødt når apparatet er i hvilemodus.
6 " (På/Av-indikator)
Lyser grønt når apparatet er på.
7 LINK-indikator
Tennes når den trådløse forbindelsen mellom mediamottakeren og
skjermen er stabil.
8
HOME
Viser Hjemme-menyen til mediamottakeren i mediamottakermodus
(side 32), eller Hjemme-menyen for skjermen i skjermmodus (side 41).
9
/
OK)
(HOME)
(Inngangsvalg/
0 2 +/–/
/
qa PROG +/–/
I skjermmodus: Velger inngangskilde fra utstyret som er koblet til
apparatkontaktene (side 27).
I apparatmenyen: Velger meny eller alternativ, og bekrefter innstillingen.
I skjermmodus: Øker (+) eller demper (–) lydvolumet.
I apparatmenyen: Går gjennom alternativene til høyre ( ) eller venstre
( ).
/
I TV-modus: Velger neste (+) eller forrige (–) kanal.
I apparatmenyen: Går gjennom alternativene opp ( ) eller ned ( ).
~
• Pass på at apparatet er helt avslått før du trekker støpselet ut av stikkontakten. Hvis du trekker støpselet ut av
stikkontakten mens apparatet er på kan det føre til at indikatoren forblir tent eller at apparatet ikke fungerer
riktig.
• Ikke dekk til indikatorene med noe, for dette kan ha innvirkning på funksjonen.
• Hvis mediamottakeren brukes loddret med stativet blir funksjonene til knappene 0 and qa
(i apparatmenyen) byttet om.
22 NO
Se på TV
1 Trykk på 1 på mediamottakeren eller
Se på TV
skjermen for å slå på.
~
• Når en av enhetene blir slått på blir den andre
også slått på samtidig.
2 Trykk på DIGITAL/ANALOG for å
skifte mellom digital modus og analog
modus.
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
Kanalene som er tilgjengelige, varierer
avhengig av modus.
EXT
COMPONENT
3 Trykk på nummerknappene eller PROG
+/– for å velge TV-kanal.
Når du velger to- og tresifrede
kanalnumre med nummerknappene, må
du trykke på det andre og tredje sifferet
innen to sekunder.
Velge en digital kanal med guiden, se
side 25.
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
2
I digital modus
En informasjonsstripe vises kort.
Følgende symboler kan også forekomme i
stripen.
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
: Radio-tjeneste
: Kodet/Abonnement-tjeneste
: Mange lydspråk tilgjengelige
: Teksting tilgjengelig
: Teksting for hørselshemmede
tilgjengelig
: Anbefalt aldersgrense for aktuelt
program (fra 4 til 18 år)
: Tilgangskontroll
3
PROG
3
Andre operasjoner
For å
Gjør du dette
Slå på apparatet fra
hvilemodus uten lyd
Trykk på %. Trykk på 2
+/– for å stille inn
lydvolumet.
Justere volumet
Trykk på 2 + (øke)/
– (redusere).
(Fortsetter)
23 NO
Se på TV
1
Når apparatet er i hvilemodus (indikatoren
1 (hvilemodus) foran på apparatet er
rød), trykk på TV "/1 på fjernkontrollen
for å slå på apparatet.
Få tilgang til Tekst
Trykk på /. Hver gang du trykker på /,
skifter bildet syklisk som følger:
Tekst t Tekst over TV-bildet (blandet
modus) t Ingen tekst (avslutter teksttjenesten)
Når du vil velge en side, trykker du på
nummerknappene eller PROG +/–.
Hvis du vil holde fast en side, trykker du på
/ .
Hvis du vil vise skjult informasjon, trykker du
på / .
z
• Når Fastext er tilgjengelig, vil du se fire fargede
felt nederst i bildet. Fastext gir deg rask og enkel
tilgang til sider. Trykk på den aktuelle
fargeknappen for å få tilgang til siden.
Endre skjermformatet manuelt
Trykk på
gjentatte ganger for å velge
ønsket skjermformat.
14:9* (bare for innsignaler til
mediamottakeren)
Viser 14:9-sendinger
med riktige
proporsjoner. Det vil
gi svarte kanter på
skjermen.
* Deler av toppen og bunnen på bildet kan bli kuttet bort.
~
• Noen tegn og/eller bokstaver øverst og nederst i
bildet er muligens ikke synlige i "Smart"-modus. I
så fall kan du velge "V Størrelse" ved hjelp av
"Skjerminnstillinger" (side 34)-menyen og justere
vertikal størrelse for å gjøre dem synlige.
z
• Hvis "Autoformat" er innstilt på "På", vil TV-en
automatisk velge den modusen som passer best til
sendingen (side 34).
• Du kan justere posisjonen til bildet ved å velge
"Smart", "14:9" eller "Zoom". Trykk på F/f for å
gå opp eller ned (f.eks. for å lese teksting).
Smart*
Viser sendinger på
vanlig format (4:3)
med en imitert
bredformateffekt. 4:3bildet strekkes ut slik
at det fyller
skjermbildet.
4:3
Viser sendinger på
vanlig 4:3-format med
riktige proporsjoner
(dvs. ikke bredformatTV).
Wide
Strekker et 4:3-bilde
horisontalt, slik at det
fyller en 16:9-skjerm.
Zoom*
Viser sendinger på
kinoformat med
riktige proporsjoner.
24 NO
Bruke Alternativer-menyen
Trykk på OPTIONS for å vise følgende
alternativer mens du ser på et TV-program.
Alternativer
Beskrivelse
Bildemodus
Se side 42.
Lydmodus
Se side 44.
Høyttaler
Se side 35.
Motionflow
Se side 43.
Innstillinger for
Se side 38.
teksting (kun i digital
modus)
Innsovningsti.
Se side 33.
Strømsparing
Se side 46.
Bruk MONITOR
HDMI
Bytt til MONITOR
HDMI-innsignal.
Systeminformasjon
(kun i digital modus)
Se side 39.
Bruke Digital Electronic Programme Guide (EPG)
Alle kategorier
11: 30
001 BBC ONE
Homes Under the Hammer
002 BBC TWO
Ready Steady Cook
003
Dancing On Ice Exclusive
ITV1
004 Channel 4
005 Five
12: 00
BBC Learning Zone: Schools: World P...
ER
Past
Afterlife
tabell eller som vist på skjermen.
Everybody Loves Raymond
Racing from Chepstow and Ascot
Neste
Homes Under th...
PartyPoker.com Worl...
Vodafone TBA: L...
A Picture of Brit...
Real Crime: The Truth About the...
Forrige
13: 00
CSI: Crime Scene Inv...
Eastenders
This is BBC FOUR
The Sharon Osb...
Baseball Wedne...
30 minutter
Trans World Sport
Se på TV
010 SKY THREE
The Jeremy Kyle...
Law and Order: Special Victims U...
Crime Hour: Midsomer Murders
007 BBC THREE
009 ITV3
Neighbours
Cracker
Sign Zone: Ancient Rome: The Rise a...
House
12: 30
Extraordinary People: Britains Iden...
006 ITV2
008 BBC FOUR
1 I digital modus, trykk på GUIDE.
2 Utfør ønsket operasjon som vist i følgende
Fre 16 Mar 11:35
I dag
*
Kategori
* Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig i enkelte land.
For å
Gjør du dette
Se på et program
Trykk på F/f/G/g for å velge programmet, trykk så på
Slå av guiden
Trykk på
Sortere programinformasjon etter
kategori
– Kategoriliste
1
2
Trykk på den blå knappen.
Trykk på F/f for å velge en kategori, trykk så på
Stille inn et program som skal vises
automatisk på skjermen når det
starter
– Påminnelse
1
Trykk på F/f/G/g for å velge det fremtidige programmet som
du vil vise, trykk så på / .
Trykk på F/f for å velge "Påminnelse", trykk så på .
Det kommer til syne et c-symbol ved dette programmets
informasjon. Indikatoren
foran på skjermen lyser oransje.
2
.
GUIDE.
.
~
• Hvis du slår skjermen over på hvilemodus, vil den automatisk slå
seg på selv når programmet skal begynne.
Avbryte en påminnelse
– Tidsinnstillingsliste
1
2
3
4
5
Trykk på / .
Trykk på F/f for å velge "Tidsinnstillingsliste", trykk så på .
Trykk på F/f for å velge det programmet du vil avbryte, trykk
så på .
Trykk på F/f for å velge "Avbryt tidsstyring", trykk så på .
En melding kommer til syne for å bekrefte at du vil avbryte
programmet.
Trykk på G/g for å velge "Ja", trykk så på for å bekrefte.
~
• Hvis aldersgrense for programmer er valgt vises en melding med spørsmål om en PIN-kode på skjermen. For
mer informasjon, se "Tilgangskontroll" (side 39).
25 NO
Bruke den digitale favorittlisten
Innstill favoritt
1 Trykk på i digital modus.
2 Utfør ønsket operasjon som vist i følgende
Digital
Angi programnummer
Favoritter 1
001
BBC ONE
011
002
BBC TWO
012
abc1
003
ITV1
013
QVC
004
Channel 4
014
UKTV Gold
005
Five
015
The HITS
006
BBC Three
016
007
ITV2
017
ftn
008
Sky Sports
018
TMF
009
UKTV History
019
E4
010
Channel 4+1
020
Forrige
Neste
*
---
More 4
tabell eller som vist på skjermen.
UKTV Bright Ideas
E4+1
Favoritter 2
Digital favorittliste
* Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig i enkelte land.
For å
Gjør du dette
Sette sammen din favorittliste for
første gang
1
2
Se på en kanal
1
2
Trykk på F/f/G/g for å velge den kanalen som du vil legge til,
trykk så på .
Kanaler som er lagret i favorittlisten er merket med symbolet .
Trykk på den gule knappen for å velge "Favoritter 2" eller
"Favoritter 3".
Trykk på den gule knappen for å navigere gjennom
favorittlistene.
Trykk på F/f for å velge kanalen, trykk så på .
Slå av favorittlisten
Trykk på
Legge til eller fjerne kanaler i den
favorittlisten som du nettopp har
redigert
1
2
3
Fjerne alle kanalene fra den aktuelle
favorittlisten
1
2
3
4
26 NO
RETURN.
Trykk på den blå knappen.
Trykk på den gule knappen for å velge den listen som du vil
redigere.
Trykk på F/f/G/g for å velge den kanalen som du vil legge til
eller fjerne, trykk så på .
Trykk på den blå knappen.
Trykk på den gule knappen for å velge den favorittlisten som du
vil redigere.
Trykk på den blå knappen.
Trykk på G/g for å velge "Ja", trykk så på for å bekrefte.
Bruke alternativt tilleggsutstyr
Tilkoblingstabell
Du kan koble en rekke typer alternativt tilleggsutstyr til apparatet. Kabler for tilkobling medfølger
ikke.
Mediamottaker
1
2
3
4 5
Bak
COMPONENT IN
R
L
AV2
R
L
PR/CR
PB/CB
Y
AV1
2
(RGB)
PC IN
DC IN 18V
6
1
IN
7
Bruke alternativt tilleggsutstyr
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
3
IR BLASTER
8
9
Foran
PROG
LINK
HOME
0
qa qs
Skjerm
Bak
AC IN
MONITOR
IN
qd
8
(Fortsetter)
27 NO
Koble til
1
2
Inngangssymbol
på skjerm
/
AV2
AV2
/
COMPONENT IN
3
/
Beskrivelse
Når du kobler til monoutstyr, bruk
L-kontakten.
Component Component-videokontaktene støtter kun følgende
videoinnganger: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i og 1080p.
AV1
AV1
4
Når du kobler til en dekoder sender TV-tuneren kodete
signaler til dekoren, og dekoderen oversetter signalene før de
brukes.
Bruk en optisk lydkabel.
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
~
• Ingen lyd sendes ut i skjermmodusen.
5 8
RF-inngang som kobler kabelsystemet eller VHF/UHF.
6 ! DC IN 18V
Kobles til den medfølgende strømadapteren.
7
(RGB)/
PC IN
8 HDMI IN 1/2/3,
MONITOR HDMI
IN
PC
Det anbefales å bruke en PC-kabel med ferriter, som f.eks.
"kontakt, D-sub 15" (delenummer 1-793-504-13, tilgjengelig i
Sony servicesenter) eller lignende.
HDMI 1/
HDMI 2/
HDMI 3/
MONITOR
HDMI
Digital video- og lydsignaler sendes inn fra det tilkoblede
utstyret.
I tillegg, når du kobler til utstyret som er kompatibelt med
kontroll for HDMI, støttes kommunikasjon med det tilkoblede
utstyret. Les mer på side 36 om hvordan du skal sette opp
denne kommunikasjonen.
~
• HDMI-kontaktene støtter følgende videoinnganger: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p og 1080/24p (1080/24p
er kun for MONITOR HDMI). For PC-videoinnganger, se
side 49.
• Forsikre deg om at du bruker en godkjent HDMI-kabel med
HDMI-logoen. Vi anbefaler at du bruker en Sony HDMIkabel (høyhastighetstype).
• For HDMI 1/2/3, ved tilkobling av et lydsystem som er
kompatibelt med kontroll for HDMI, må du også huske på å
koble det til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-kontakten.
9 IR BLASTER
Kobles til de medfølgende IR Blaster-kablene.
0
Bruke betal-TV-tjenesten (PPV).
Mer informasjon finner du i brukerhåndboken som fulgte med
CAM-modulen. For å bruke CAM-modulen, fjern det "falske"
kortet fra CAM-kontakten, slå deretter av TV-en og sett CAMkortet ditt inn i kontakten. Når du ikke bruker CAM-modulen,
anbefaler vi at du lar det "falske" kortet stå i CAM-kontakten.
CAM
(Conditional
Access Module)
~
• CAM støttes ikke i alle land. Forhør deg hos din autoriserte
forhandler.
• Hvis CAM-kortet blir sittende fast når du setter det i, prøv
igjen. Ikke bruk kraft.
qa i Hodetelefoner
Du kan lytte til lyd fra skjermen gjennom hodetelefoner.
qs
Du kan vise bildefiler som er lagret i et Sony digitalt
fotokamera eller videokamera gjennom en USB-kabel eller
USB-lagringsenhet på apparatet (side 30).
USB
qd AC IN
28 NO
Tilkoble medfølgende strømledning til AC IN og nærmeste
strømkontakt.
Vise bilder fra tilkoblet
utstyr
Slå på det tilkoblede utstyret, og gjør ett av
følgende.
For utstyr som er koblet til scartkontaktene,
må du bruke en fullt kablet 21-pinners
scartledning
Start avspillingen på det tilkoblede utstyret.
Bildet fra det tilkoblede utstyret vises på
skjermen.
I analog modus, trykk på PROG +/–, eller
nummerknappene, for å velge videokanalen.
For utstyr koblet til MONITOR HDMIkontakten
Trykk på MONITOR HDMI.
For annet tilkoblet utstyr
Trykk på
/ for å vise en liste over
tilkoblet utstyr. Trykk på F/f for å velge
ønsket inngangskilde, trykk så på .
Det markerte elementet velges automatisk hvis
du ikke foretar deg noenting i to sekunder etter
at du har trykket på F/f.
Hvis du har stilt inn en inngangskilde for å
"Hopp over" til "AV-forvalg" -menyen
(side 35), vises ikke denne inngangskilden på
listen.
z
• For å gå tilbake til normal TV-modus, trykk på
DIGITAL/ANALOG.
Beskrivelse
Motionflow (unntatt
PC/HDMI PCinngangsmodus)
Se side 43.
Innsovningsti.
(unntatt PC/HDMI
PC-inngangsmodus)
Se side 33.
Strømsparing
Se side 46.
Bruk MONITOR
HDMI
Bytt til MONITOR
HDMI-innsignal.
Auto innstilling (kun
i PC/HDMI PCinngangsmodus)
Se side 34.
H Skift (kun i PC/
HDMI PCinngangsmodus)
Se side 34.
Bruke alternativt tilleggsutstyr
For en automatisk innstilt videospiller/
DVD-opptaker
Valg
Enhetskontroll (kun i Se side 31.
HDMI
inngangsmodus)
Hvis utstyr er koblet til kontaktene på
MONITOR HDMI-kontakten
Valg
Beskrivelse
Bildejustering
Se side 42.
Lyd
Se side 44.
Strømsparing
Se side 46.
Motionflow (unntatt
HDMI PCinngangsmodus)
Se side 43.
H Skift (kun i HDMI
PC-inngangsmodus)
Se side 45.
V Skift (kun i HDMI
PC-inngangsmodus)
Se side 45.
Enhetskontroll
Se side 31.
HDMI-enhetsvalg
Se side 20.
Bruk mediamottaker
Skift til innsignal fra
mediamottaker.
Bruke Alternativer-menyen
Trykk på OPTIONS for å vise følgende
alternativer når du ser på bilder fra tilkoblet
utstyr.
Hvis utstyr er koblet til kontaktene på
mediamottakeren
Valg
Beskrivelse
Bildemodus (unntatt
PC/HDMI PCinngangsmodus)
Se side 42.
Lydmodus
Se side 44.
Høyttaler
Se side 35.
Hvis trådløs kommunikasjon ikke lykkes
Valg
Beskrivelse
Innstilling av trådløs
kanal
Se side 46.
Bruk MONITOR
HDMI
Bytt til MONITOR
HDMI-innsignal.
29 NO
Bruke USB-fotoviser
Du kan vise bildefiler som er lagret i et Sony
digitalt fotokamera eller videokamera
gjennom en USB-kabel eller USBlagringsenhet på apparatet.
1 Koble en støttet USB-enhet til
mediamottakeren.
2 Trykk på HOME.
3 Trykk på G/g for å velge "Foto", trykk så
på F/f for å velge "USB-fotoviser" og
trykk på .
Skjermbildet med miniatyrbilder vises.
4 Trykk på F/f/G/g for å velge en fil eller
mappe, trykk så på
.
Når du velger en mappe, velg en mappe
og trykk på .
Avspilling starter.
5 Trykk på RETURN for å gå tilbake til
skjermbildet med miniatyrbilder.
Andre operasjoner
Valg
Beskrivelse
Kildevalg
Trykk på G/g for å velge
en kilde hvis flere enheter
er koblet til. BRAVIAbilder er forhåndsdefinert
enhet.
Lysbildevisning
Viser fotografiene i
rekkefølge.
Innstilling
Du kan velge avanserte
innstillinger for en
lysbildevisning, og velge
visningssekvensen for
miniatyrbilder.
• Mens apparatet åpner dataene på USB-enheten, ta
hensyn til følgende:
– Ikke slå av apparatet eller tilkoblet USB-enhet.
– Ikke koble fra USB-kabelen.
– Ikke fjern USB-enheten.
Dataene på USB-enheten kan bli ødelagt.
• Sony kan ikke holdes ansvarlig for eventuell skade
på, eller tap av, data på opptaksmediet som
skyldes feilfunksjon på en enhet som er koblet til
apparatet.
• USB-fotoviser støtter bare DCF-kompatible
JPEG-bilder.
• Hvis du kobler til et Sony digitalt fotokamera, still
kameraets USB-tilkoblingsmodus på automatisk
lagring eller "masselagring". For mer informasjon
om USB-tilkoblingsmodus, les i instruksjonene
som fulgte med digitalkameraet.
• USB-fotoviser støtter bare FAT32-filsystem.
• Avhengig av de nøyaktige filspesifikasjonene, kan
det hende at noen filer, inkludert de som er
tilpasset på en PC, ikke kan spilles av selv om
filformatet støttes.
• Sjekk ut websiden under for oppdatert
informasjon om kompatible USB-enheter.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Vise et fotografi
— Bilderamme
Du kan vise et fotografi på skjermen i en valgt
tidsperiode. Etter denne perioden slår enheten
seg automatisk over til hvilemodus.
1 Trykk på HOME.
2 Trykk på G/g for å velge "Foto", trykk så
på F/f for å velge "Bilderamme" og trykk
på .
Velge et bilde
Trykk på OPTIONS, og velg deretter
"Bildevalg" og trykk på . Deretter
velger du et bilde og trykker
for å angi
det.
(Foto) tilgjengelige alternativer
Valg
Beskrivelse
Bildemodus
Se side 42.
Innsovningsti.
Se side 33.
Strømsparing
Se side 46.
Stille inn varigheten for visning av et
fotografi
Trykk på OPTIONS, og velg deretter
"Varighet" og trykk på . Velg deretter
varigheten, og trykk på .
Telleren vises på skjermen.
~
• Bildekvaliteten kan virke grov når du bruker
(Foto) fordi bilder kan være forstørret
avhengig av filen. Det kan også hende at bilder
ikke fyller hele skjermen avhengig av
bildestørrelsen og bildesideforholdet.
• Noen fotofiler kan ta litt tid før de vises når du
bruker
(Foto).
30 NO
For å gå tilbake til XMB™
Trykk på RETURN.
~
• Hvis bildevalget er blitt valgt fra en USB-enhet,
må denne bli værende tilkoblet til apparatet.
• Hvis "Innsovningsti." er aktivert, vil apparatet
automatisk skifte over til hvilemodus.
Kontroll for HDMI-innstillinger
Bruke BRAVIA Sync med
Kontroll for HDMI
Kontrollen for HDMI-funksjonen gjør det
mulig for apparatet å kommunisere med det
tilkoblede utstyret som er kompatibelt med
funksjonen ved hjelp av HDMI CEC
(Consumer Electronics Control).
For eksempel ved å koble til Sony-utstyr som
er kompatibelt med kontrollen for HDMI (med
HDMI-kabler), kan du kontrollere dem
sammen.
Pass på at du kobler til utstyret korrekt, og
foretar de nødvendige innstillingene.
Kontrollen for HDMI-innstillinger må stilles
inn både på apparatet og på det tilkoblede
utstyret. For å stille inn "HDMI-innstilling", se
side 36 for HDMI 1/2/3-tilkobling og side 45
for MONITOR HDMI-tilkobling. For
innstillinger på det tilkoblede utstyret, les i
utstyrets bruksanvisning.
* Funksjonen er bare tilgjengelig når HDMI 1/2/3 er
tilkoblet.
Bruke alternativt tilleggsutstyr
Kontroll for HDMI
• Slår automatisk av det tilkoblede utstyret
når du bytter til hvilemodus med
fjernkontrollen.
• Slår apparatet automatisk på og skifter
inngangen til det tilkoblede utstyret når
utstyret begynner å spille.
• Hvis du slår på et tilkoblet lydanlegg mens
apparatet er på, skifter lydutgangen fra
apparatets høyttalere til lydanlegget.*
• Justerer volumet (2+/–) og demper lyden
(%) til et tilkoblet lydanlegg.*
• Du kan betjene det tilkoblede Sony-utstyret
som er merket med BRAVIA Sync-logoen
med apparatets fjernkontroll ved å trykke
på:
– N/x/X/m/M for å betjene det tilkoblede
utstyret direkte.
– SYNC MENU for å vise menyen til det tilkoblede
HDMI-utstyret på skjermen.
Når menyen vises, kan du betjene menybildet ved
hjelp av F/f/G/g og .
– OPTIONS for å vise "Enhetskontroll", velg deretter
alternativer fra "Meny", "Alternativer" og
"Innholdsliste" for å betjene utstyret.
– Les i brukeråndboken for utstyret om tilgjengelig
kontroll.
Koble til utstyret som er kompatibelt
med kontroll for HDMI
Koble det kompatible utstyret til apparatet
med en HDMI-kabel. Hvis du kobler til et
lydanlegg*, pass på at du også kobler til
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)kontakten på mediamottakeren og lydanlegget
ved hjelp av en optisk lydkabel. For mer
informasjon, se side 28.
31 NO
Bruke MENU-funksjonene
Navigere gjennom mediamottakerens Hjemme-meny
(XMB™)
For å stille inn menyen til mediamottakeren skifter du til mediamottaker-modus ved å trykke på en
av funksjonstastene (side 13).
XMB™ (XrossMediaBar) er en meny over BRAVIA-funksjoner og inngangskilder som vises på
skjermen. XMB™ er en enkel måte for å velge programmering og for å justere innstillinger på
mediamottakeren.
1 Trykk på HOME.
Mediamottakerens Hjemme-meny kommer til syne på skjermen.
Bilde
Lyd
Mediekategori-linje
Innstillinger
Egenskaper
Innstilling av mediamottaker
Innstilling av skjerm
Analog innstilling
Kategoriobjekt-linje
2 Trykk på G/g for å velge kategori.
Mediekategori-symbol
Beskrivelse
Innstillinger
Du kan foreta avanserte innstillinger og justeringer. For mer informasjon
om innstillinger, se side 33.
Foto
Du kan vise fotofiler via USB-enheter (side 30).
Digital
Du kan velge en digital kanal, favorittliste (side 26) eller guide (side 25).
Du kan også velge en kanal ved hjelp av nummerknappene eller
PROG +/–.
Analog
Du kan velge en analog kanal.
Du kan også velge en kanal ved hjelp av nummerknappene eller
PROG +/–.
For å skjule listen over analoge kanaler, still "Programlistevisning" på
"Av" (side 36).
AV-innganger
Du kan velge utstyr som er koblet til mediamottakeren.
For å tildele et merke til en ekstern inngang, se "AV-forvalg" (side 35).
3 Trykk på F/f for å velge objektet, og trykk så på
4 Følg anvisningene på skjermen.
5 Trykk på HOME for å avslutte.
.
~
• Hvilke alternativer du kan justere, varierer avhengig av situasjon.
• Utilgjengelige alternativer er grå eller vises ikke.
32 NO
Innstillinger
Bilde
Se "Bilde"-innstilling for skjermen (side 42).
Lyd
Se "Lyd"-innstilling for skjermen (side 44).
Egenskaper
Apparatet slår seg på raskere enn vanlig innen to timer etter at det har skiftet til
hvilemodus. Men da er strømforbruket 38 watt høyere enn vanlig for hvilemodus.
Tidsstyringsinnst.
Stiller inn tidsstyringen til å slå på/av apparatet.
Innsovningsti.
Stiller inn en tidsperiode før apparatet skal slå seg over på
hvilemodus automatisk.
Når "Innsovningsti." er aktivert, lyser (Tidsinnstilling)indikatoren oransje foran på apparatet.
z
• Hvis du slår apparatet av og på igjen eller skifter til
skjermmodus fra mediamottakeren blir "Innsovningsti."
tilbakestilt til "Av".
• En melding vises på skjermen ett minutt før apparatet slår
seg over på hvilemodus.
Påtimerinnstilling
På-timer
Timer modus
Klokkeslett
Varighet
Stiller inn tidsstyringen til å slå apparatet
på fra hvilemodus.
Setter ønsket dag(er) i uken for når du vil
at tidsinnstillingen skal slå på apparatet.
Stiller inn den tiden apparatet skal slås
på.
Stiller inn hvor lenge du vil at apparatet
skal forbli på før den bytter til
hvilemodus igjen.
z
• Hvis du skifter til skjermmodus fra mediamottaker-modus
blir "Varighet" kansellert.
Klokkeinnstilling Gjør at du kan justere klokken manuelt. Når apparatet mottar
digitale kanaler, kan ikke klokken justeres manuelt siden den
er innstilt på tidskoden til det kringkastede signalet.
33 NO
Bruke MENU-funksjonene
Hurtigstart
Innstilling av mediamottaker
Automatisk
grunninnstilling
Skjerminnstillinger
Starter "første gangs bruk"-menyen for å velge språk, land og brukssted, og søker
etter alle tilgjengelige digitale og analoge kanaler. Vanligvis trenger du ikke å
utføre denne operasjonen, siden språk og land ble valgt og kanalene ble innstilt da
apparatet ble installert for første gang (side 10). Med dette alternativet kan du
likevel gjenta denne operasjonen (for eksempel for å stille inn apparatet på nytt
etter flytting eller hvis flere kanaler er blitt tilgjengelige).
Skjermformat
Se "Endre skjermformatet manuelt" på side 24.
Autoformat
Bildestørrelse
H Skift
PC-innstillinger
Normal
Viser bildene i anbefalt størrelse.
Justerer den horisontale posisjonen til bildet.
V Skift
Justerer den vertikale posisjonen til bildet når
"Skjermformat" er satt til "Smart", "Zoom" eller "14:9".
V Størrelse
Justerer den vertikale størrelsen til bildet når "Skjermformat"
er satt til "Smart", "Zoom" eller "14:9".
Skjermformat
Velger et skjermformat for å vise inngang fra PC-en.
Full 1
Forstørrer bildet til å fylle det vertikale
skjermområdet, mens opprinnelig forhold
mellom horisontal og vertikal beholdes.
Full 2
Forstørrer bildet til å fylle hele
skjermområdet.
Nullstiller PC-skjermens innstillinger til
fabrikkinnstillingene.
Justerer skjermbildets posisjon, bildets fase og pikselskarphet
når apparatet mottar et inngangssignal fra den tilkoblede PCen.
z
• "Auto innstilling" fungerer muligens ikke helt bra med visse
inngangssignaler. I slike tilfeller, må du manuelt justere
"Fase", "Pixelskarphet" og "H Skift".
Tilbakestill
Auto innstilling
34 NO
Endrer skjermformatet automatisk i henhold til
inngangssignalet. For å beholde innstillingen, velg "Av".
Justerer bildeområdet i 1080i/p og 720p kilder når
"Skjermformat" er innstilt på "Wide".
Auto
Viser bilder i samsvar med de
innstillingene som anbefales av
senderstasjonen under digitale sendinger.
Full piksel
Viser bildene i original størrelse.
Fase
Pixelskarphet
Justerer fasen når skjermen flakker.
Justerer pixelskarpheten når bildet har uønskede, vertikale
striper.
H Skift
Strømsparing
Justerer den horisontale posisjonen til bildet.
Slår apparatet over på hvilemodus hvis den ikke mottar noen
signaler etter mer enn 30 sekunder i PC-inngang.
AV-innstilling
Tilordner et navn til utstyr som er koblet til mediamottakeren.
Dette navnet vises på skjermen et kort øyeblikk når du velger
utstyret. Du kan hoppe over alle inngangskilder som ikke er
tilkoblet til noe utstyr.
1 Trykk på F/f for å velge ønsket inngangskilde, trykk så
på .
2 Trykk på F/f for å velge ønsket alternativ nedenfor,
trykk så på .
-, KABEL, SAT, Bruker en av de forvalgte tekstene for å
VIDEO, DVD/
tilordne et navn til tilkoblet utstyr.
BD, SPILL,
LYDANLEGG,
KAMERA, PC
Endre:
Velg dette når du vil lage din egen tekst.
1 Trykk på F/f for å velge ønsket
bokstav eller tall ("_" for tomrom),
trykk så på g.
Hvis du legger inn feil tegn
Trykk på G/g for å velge det tegnet
som var feil. Trykk så på F/f for å
velge korrekt tegn.
2 Gjenta prosedyren i trinn 1 til navnet
er fullført.
3 Velg "OK" og trykk så på .
Hopp over
Hopper over en inngangskilde som ikke
er tilkoblet til noe utstyr når du trykker på
F/f for å velge inngangskilden.
Høyttaler
Slår på/av apparatets høyttalere.
TV-høyttaler
Apparatets høyttalere slås på slik at lyden
fra TV-en kan høres gjennom
høyttalerne.
Lydanlegg
Apparatets høyttalere slås av slik at lyden
fra TV-en kun går gjennom det eksterne
lydanlegget som du har koblet til
lydutgangskontaktene. Hvis det er
tilkoblet "Kontroll for HDMI"kompatibelt utstyr, kan du slå det
tilkoblede utstyret på samtidig med
skjermen. Denne innstillingen må foretas
etter at utstyret er tilkoblet.
Velger lyden fra høyttaleren for en stereo eller tospråklig sending.
Stereo/Mono
For stereosending.
A/B/Mono
Innstilling av IR
Blaster
For en tospråklig sending, velg "A" for lydkanal 1, "B" for
lydkanal 2, eller "Mono" for en monokanal, hvis tilgjengelig.
z
• Hvis du velger annet utstyr koblet til apparatet, sett "Flerspråklig lyd" til
"Stereo", "A" eller "B".
Se side 12 for "Innstilling av IR Blaster".
(Fortsetter)
35 NO
Bruke MENU-funksjonene
Flerspråklig lyd
AV-forvalg
HDMI-innstilling
Denne brukes for å stille inn "Kontroll for HDMI"-kompatibelt utstyr som er
koblet til HDMI-kontaktene. Merk at den samme innstillingen må foretas på
kontrollene for det tilkoblede "Kontroll for HDMI"-kompatible utstyret også.
Kontroll for
Denne funksjonen stiller inn om det skal kobles "Kontroll for
HDMI
HDMI"-kompatibelt utstyr sammen med apparatet. Når den
er stilt på "På", kan du bearbeide følgende menyposisjoner.
Men da er strømforbruket høyere enn vanlig for hvilemodus.
Hvis det spesifiserte Sony-utstyret som er kompatibelt med
"Kontroll for HDMI" er koblet til, gjelder denne innstillingen
automatisk for det tilkoblede utstyret når "Kontroll for
HDMI" er innstilt til "På" med apparatet.
Enheter
Når denne er innstilt til "På", slås "Kontroll for HDMI"automatisk av
kompatibelt utstyr av når du setter apparatet til hvilemodus
med fjernkontrollen.
TV på
Når denne er stilt på "På" og hvis det tilkoblede Kontroll for
automatisk
HDMI-kompatible utstyret er slått på, slår TV-en seg
automatisk på og viser HDMI-inngangen fra det tilkoblede
utstyret.
Oppdater
enhetsliste
Produktinformasjon
Nullstill alle
Oppretter eller oppdaterer "HDMI-enhetsliste". Opptil 14
"Kontroll for HDMI"-kompatible utstyrsenheter kan være
tilkoblet, og opptil fire utstyrsenheter kan være koblet til en
enkelt kontakt. Sørg for at du oppdaterer "HDMI-enhetsliste"
hvis du endrer tilkoblinger eller innstillinger for "Kontroll for
HDMI"-kompatibelt utstyr. Velg dem manuelt en etter en til
du får et korrekt bilde i flere sekunder.
HDMI-enhetsliste Viser de tilkoblede "Kontroll for de HDMI"-kompatible
utstyrsenhetene.
Viser mediamottakerens produktinformasjon.
Velg "Produktinformasjon for skjerm" for å vise skjermens produktinformasjon.
Nullstiller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene og viser så "Automatisk
grunninnstilling"-skjermbildet.
z
• Pass på at du ikke slår apparatet av under denne prosessen (det tar ca.
30 sekunder) eller trykker på noen av knappene.
• Alle innstillingene, inkludert den digitale favorittlisten, land, språk, automatisk
innstilte kanaler osv. blir nullstilt.
Innstilling av skjerm
Se "Innstilling av skjerm"-innstilling for skjermen (side 46).
Analog innstilling
Programlistevisning Velg "Av" for å skjule listen over analoge kanaler fra XMB™ (XrossMediaBar).
Automatisk
kanalinnstilling
Stiller inn alle tilgjengelige analoge kanaler.
Dette alternativet gjør at du kan stille inn apparatet på nytt etter flytting eller hvis
flere kanaler er blitt tilgjengelige.
Kanalsortering
Endrer lagringsrekkefølgen for de analoge kanalene i apparatet.
1 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil flytte til den nye posisjonen, trykk
så på .
2 Trykk på F/f for å velge den nye posisjonen for kanalen, trykk så på .
36 NO
Manuell innstilling
Gjenta fremgangsmåten over hvis du vil stille inn flere
kanaler manuelt.
Tekst
Tilordner et navn på inntil fem bokstaver eller sifre som du
velger selv for den valgte kanalen. Dette navnet vises på
skjermen et kort øyeblikk når du velger kanalen.
Følg trinnene 1 til 3 på "Endre:" (side 35) for å legge inn tegn.
AFT
Gjør at du kan fininnstille det valgte programnummeret manuelt
for å forsøke å bedre bildekvaliteten.
Du kan justere fininnstillingen over et område på –15 til +15.
Hvis du velger "På", utføres fininnstillingen automatisk.
Forbedrer lyden for enkeltkanaler ved eventuelle forstyrrelser i
monosendinger. Noen ganger kan et signal som ikke er standard
forårsake lydforstyrrelse eller midlertidig bortfall av lyden når
du ser på monoprogrammer.
Hvis du ikke opplever noen lydforstyrrelser, anbefaler vi at du
lar dette alternativet stå på fabrikkinnstillingen "Av".
Lydfilter
~
• Du kan ikke motta to-kanal-lyd når "Lav" eller "Høy" er valgt.
LNA
Hopp over
Forbedrer bildekvaliteten for enkeltkanaler dersom
kringkastingssignalene er særlig svake (støy på bildet).
Hvis du ikke kan se noe forbedring av bildekvaliteten selv om
du stiller inn på "På", still dette alternativet på "Av"
(fabrikkinnstilling).
Hopper over ubrukte analoge kanaler når du trykker på PROG
+/– for å velge kanaler. (Du kan likevel velge kanalene som er
hoppet over ved å bruke nummerknappene.)
(Fortsetter)
37 NO
Bruke MENU-funksjonene
Før du velger "Tekst/AFT/Lydfilter/LNA/Hopp over", trykk på PROG +/– for å
velge programnummeret med kanalen. Du kan ikke velge et programnummer som er
innstilt på "Hopp over" (side 35).
Program/
Stiller inn kanalene manuelt.
System/Kanal
1 Trykk på F/f for å velge "Program", trykk så på .
2 Trykk på F/f for å velge det programnummeret som du vil
innstille manuelt (hvis du stiller inn en videospiller/ DVDopptaker, velg kanal 00), trykk så på
RETURN.
3 Trykk på F/f for å velge "System", trykk så på .
4 Trykk på F/f for å velge ett av følgende systemer for TVkringkasting, trykk så på
RETURN.
B/G: for land i Vest-Europa
I: for Storbritannia
D/K: for land i Øst-Europa
L: for Frankrike
5 Trykk på F/f for å velge "Kanal", trykk så på .
6 Trykk på F/f for å velge "S" (for kanaler via kabel) eller
"C" (for kanaler via vanlig antenne), trykk så på g.
7 Slik stiller du inn kanalene:
Hvis du ikke kjenner kanalnummeret (frekvensen)
Trykk på F/f for å søke etter neste tilgjengelige kanal. Når
en kanal blir funnet, stopper søket. Trykk på F/f hvis du
vil fortsette å søke.
Hvis du kjenner kanalnummeret (frekvensen)
Bruk nummerknappene for å velge kanalnummeret for
TV-kanalen eller kanalen for signalet til videospilleren/
DVD-opptakeren.
8 Trykk på for å hoppe til "Bekreft", trykk så på .
9 Trykk på f for å velge "OK", trykk så på .
Bekreft
Lagrer endringene du gjorde i "Manuell innstilling"innstillingene.
Digital innstilling
Digital søking
Automatisk
kanalinnstilling
Innstiller tilgjengelige digitale kanaler.
Dette alternativet gjør at du kan stille inn apparatet på nytt
etter flytting eller hvis flere kanaler er blitt tilgjengelige. For
mer informasjon, se trinn 6 i "Utføre grunnleggende oppsett"
(side 11).
Kanalsortering
Fjerner alle uønskede digitale kanaler som er lagret i
apparatet, og endrer rekkefølgen for de digitale kanalene i
apparatet.
1 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil fjerne eller
flytte til en ny posisjon.
Du kan også velge en kanal ved å trykke på
nummerknappene for å angi det tresifrede
kanalnummeret.
2 Fjern eller endre rekkefølgen for de digitale kanalene
som følger:
Fjerne en digital kanal
Trykk på . Etter at en bekreftelsesmelding vises, trykk
på G for å velge "Ja", trykk så på .
Endre rekkefølgen på de digitale kanalene
Trykk på g, trykk så på F/f for å velge den nye
posisjonen for kanalen, og trykk på G.
3 Trykk på
RETURN.
Manuell
kanalinnstilling
Innstiller de digitale kanalene manuelt. Denne funksjonen er
tilgjengelig når "Automatisk kanalinnstilling" er innstilt på
"Egen Antenne".
1 Trykk på nummerknappen for å velge det kanalnummeret
du vil innstille manuelt, trykk så på F/f for å innstille
kanalen.
2 Når de tilgjengelige kanalene er funnet, trykk på F/f for
å velge den kanalen du vil lagre, trykk så på .
3 Trykk på F/f for å velge det programnummeret der du
vil lagre den nye kanalen, trykk så på .
Gjenta fremgangsmåten over for å stille inn andre kanaler
manuelt.
Oppsett for teksting Innstillinger for
teksting
Når du har valgt "Nedsatt hørsel", kan noen symboler bli vist
sammen med tekstingen som ekstra hjelp (hvis TV-kanalene
sender slik informasjon).
Lydinnstilling
Språk for
teksting
Lar deg velge språk for tekstingen.
Lydtype
Slår over til sending for nedsatt hørsel når "Nedsatt hørsel" er
valgt.
Lydspråk
Velger språk for et program. Noen digitale kanaler kan sende
mange lydspråk for et program.
Gir lyd for synshemmede (tale) av visuell informasjon hvis
TV-kanalene sender slik informasjon.
Justerer utgangsnivåene for apparatets hovedlyd og
Synstolkning.
Synstolkning
Miksenivå*
38 NO
Dynamisk
område
Optisk ut
Kompenserer forskjellene i lydnivået mellom de ulike
kanalene. Merk at denne funksjonen muligens ikke har noen
virkning for noen kanaler.
Velger det lydsignalet som går ut fra DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)-terminalen bak på mediamottakeren. Still inn på
"Auto" hvis det er tilkoblet utstyr som er kompatibelt med
Dolby Digital, og still inn på "PCM" hvis det er tilkoblet
utstyr som ikke er kompatibelt.
z
* Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis "Synstolkning" er innstilt på "På".
Radio visning
Tilgangskontroll
Stille inn PIN-kode for første gang
Trykk på nummerknappene for å legge inn den nye PIN-koden.
Trykk på
RETURN.
Endre PIN-kode
1 Trykk på nummerknappene for å legge inn PIN-koden.
2 Trykk på nummerknappene for å legge inn den nye PIN-koden.
3 Trykk på
RETURN.
1
2
Teknisk innstilling
z
• PIN-koden 9999 blir alltid akseptert.
Auto
Får apparatet til å oppdage og lagre nye digitale tjenester etter
tjenesteoppdat. hvert som de blir tilgjengelige.
~
• For at tjenesteoppdateringen skal finne sted, må apparatet av og til få bli stående i
hvilemodus.
Programnedlastning
Får apparatet til automatisk å motta
programvareoppdateringer, fritt gjennom den antennen du
bruker (hvis omfattet av dette). Vi anbefaler at du lar
innstillingen stå som "På".
Hvis du ikke vil at programvaren skal oppdateres setter du
dette alternativet til "Av".
~
• For at programvareoppdateringen skal finne sted, må apparatet av og til få bli
stående i hvilemodus.
Systeminformasjon
Viser aktuell programvareversjon og signalnivå.
~
• Hvis signallinjen er rød (intet signal) eller gul (lavt signal), kontroller antenne-/
kabelforbindelsene.
(Fortsetter)
39 NO
Bruke MENU-funksjonene
PIN-kode
Viser skjermbakgrunnen når du hører på en radiosending etter 20 sekunder uten at
du har trykket på noen knapper.
Du kan velge farge på skjermbildebakgrunnen, vise en tilfeldig farge eller vise en
lysbildevisning (side 30).
For å avbryte skjermbildebakgrunnen for et øyeblikk, trykker du på en vilkårlig
knapp.
Setter aldersbegrensning på et program. De programmene som går utover
aldersbegrensningen kan bare sees når det er lagt inn en korrekt PIN-kode.
1 Trykk på nummerknappene for å legge inn PIN-koden.
Hvis du ennå ikke har lagt inn en PIN-kode, kommer det til syne et vindu for å
legge inn PIN-koden. Følg instruksjonene for "PIN-kode" under.
2 Trykk på F/f for å velge aldersbegrensning eller "Ingen" (for ubegrenset
tilgang), trykk så på .
3 Trykk på
RETURN.
Tidssone
Automatisk
sommertid
Oppsett av CAmodul
40 NO
Gir deg mulighet til manuelt å velge den tidssonen du befinner
deg i dersom den er en annen enn standard tidssoneinnstilling
for ditt land.
Stiller inn om TV-en skal skifte automatisk mellom sommerog vintertid.
På
Skifter automatisk mellom sommer- og
vintertid i forhold til kalenderen.
Av
Tiden vises i samsvar med tidsforskjellen
som er innstilt med "Tidssone".
Gir deg tilgang til en betal-TV-tjeneste (PPV) når du har mottatt et CAM-kort
(Conditional Access Module) og et seerkort. Se side 28 for plasseringen av
(PCMCIA)-kontakten.
Navigere gjennom Hjemme-menyen for skjermen
For å stille inn skjermmenyen skifter du til skjermmodus ved å trykke på MONITOR HDMI på
fjernkontrollen.
1 Trykk på HOME.
Skjermens Hjemme-meny kommer til syne på skjermen.
Skjerm Meny
Bilde
Lyd
Skjermkontroll
HDMI-innstilling
Innstilling av skjerm
PC-innstillinger
Bruke MENU-funksjonene
2 Trykk på F/f for å velge objektet, og trykk så på
3 Følg anvisningene på skjermen.
4 Trykk på HOME for å avslutte.
.
~
• Hvilke alternativer du kan justere, varierer avhengig av situasjon.
• Utilgjengelige alternativer er grå eller vises ikke.
41 NO
Bilde
Bildejustering
Bildemodus
Velger bildemodus unntatt for PC-inngangskilde.
"Bildemodus" inkluderer alternativer som best egner seg for
video og fotografier. Alternativene som kan velges er
forskjellig avhengig av inngangskilden.
Dynamisk
For bedre bildekontrast og skarphet.
Standard
For standardbilde. Anbefales for
hjemmeunderholdning.
Kino
For visning av filmbasert innhold. Best
egnet for visning i teaterlignende
omgivelse.
Egendefinert
Brukes til å lagre dine egne foretrukne
innstillinger.
Foto-Vivid
For visning av fotografier. Forbedrer
bildekontrast og skarphet.
Foto-Standard
For visning av fotografier. Gir optimal
bildekvalitet for visning i hjemmet.
For visning av fotografier. Representerer
bildekvaliteten som brukes under
bildefremkalte fotografier.
Foto-Original
Bakgr.lys
FotoBrukes til å lagre dine egne foretrukne
Egendefinert
innstillinger.
Tilbakestiller alle bildeinnstillinger unntatt "Bildemodus" til
fabrikkinnstillinger.
Justerer lysstyrke på bakgrunnsbelysningen.
Kontrast
Lysstyrke
Øker eller reduserer bildekontrasten.
Gjør bildet lysere eller mørkere.
Farge
Fargetone
Øker eller reduserer fargeintensiteten.
Øker eller reduserer de grønne og røde fargetonene.
z
• "Fargetone" kan kun justeres for NTSC-fargesignaler (f.eks.
videokassetter fra USA).
Tilbakestill
Fargetemperatur Justerer hvitfargen i bildet.
Kjølig
Gir hvitfarger en blå tone.
Nøytral
Gir hvitfarger en nøytral tone.
Varm 1/Varm 2 Gir hvite farger en rød tone. "Varm 2" gir
en rødere tone enn "Varm 1".
z
• "Varm 1" og "Varm 2" er ikke tilgjengelige når
"Bildemodus" er satt til "Dynamisk" (eller "Foto-Vivid").
Skarphet
42 NO
Gjør bildet skarpere eller mykere.
Støyreduksjon
MPEG
støyreduksjon
Avanserte
innstillinger
Reduserer bildestøyen (snø på bildet) når signalet er svakt.
Auto
Reduserer bildestøyen automatisk (kun i
analog modus).
Høy/Middels/
Lav
Av
Tilpasser effekten av støyreduksjonen.
Slår av "Støyreduksjon"-funksjonen.
Reduserer bildestøyen i MPEG-komprimerte videoer. Dette
gjelder når du ser på en DVD eller digital kringkasting.
Lar deg sette "Bilde"-innstillinger i mer detalj. Disse
innstillingene er ikke tilgjengelige nå "Bildemodus" er satt til
"Dynamisk" (eller "Foto-Vivid").
Tilbakestill
Nullstiller alle avanserte innstillinger til
fabrikkinnstillingene.
SortnivåForsterker sorte områder på skjermen for
korrigering
å gi sterkere kontrast.
Avansert
kontrastkorr.
Fremhev hvitt
Fargespekter
Ekte farger
Endrer fargereproduksjonsskalaen.
"Bred" reproduserer den dynamiske
fargen og "Standard" reproduserer
standardfargen.
Gjør fargene mer levende.
Hvitbalanse
Justerer fargetemperaturen i detalj.
~
Motionflow
• "Ekte farger" er ikke tilgjengelig når "Fargespekter" er satt
til "Standard".
Gir en mykere bildebevegelse og reduserer bildeuskarphet.
Høy
Standard
Av
Gir en mykere bildebevegelse som for filmbasert innhold.
Gir en mykere bildebevegelse. Bruk denne innstillingen for
standard bruk.
Bruk denne innstillingen når "Høy" og "Standard"innstillingene fører til støy.
~
• Avhengig av videoen kan det hende at du ikke kan se effekten visuelt, selv om du
har endret innstillingen.
(Fortsetter)
43 NO
Bruke MENU-funksjonene
Gamma
Justerer "Bakgr.lys" og "Kontrast"
automatisk til de mest egnede
innstillingene i forhold til lysstyrken på
skjermen. Denne innstillingen er spesielt
effektiv for mørke bildescener. Den øker
kontrastforskjellene i de mørkere
bildescenene.
Justerer balansen mellom lyse og mørke
områder i bildet.
Fremhever hvite og lyse farger.
Filmmodus
Gir forbedret bildekvalitet som er optimal for film når du spiller DVD-bilder som
er tatt på film.
Auto1/Auto2
"Auto 1" gir en mykere bildebevegelse enn det opprinnelige
filmbaserte innholdet. "Auto 2" viser det originale
filmbaserte innholdet som det er.
Av
Slår av "Filmmodus"-funksjonen.
~
• Hvis bildet inneholder uregelmessige signaler eller for mye støy, blir
"Filmmodus" slått av automatisk, selv om du har valgt "Auto1/Auto2".
• "Filmmodus" er ikke tilgjengelig når "Video/Foto" er innstilt på "Foto" eller når
bildet registreres hvis "Video-A" er innstilt.
Spillmodus
Reduserer bilde- og lydforsinkelse til et minimum, og gir optimalt skjermbilde for
visning av bilder fra spillutstyr.
Video/Foto
Gir egnet bildekvalitet ved å velge et alternativ i forhold til inngangskilden (videoeller fotografi-data).
Video-A
Stiller inn egnet bildekvalitet i forhold til inngangskilde,
videodata eller fotografi-data hvis direkte koblet til Sony
HDMI-utgangsegnet utstyr som støtter "Video-A"-modus.
Video
Foto
Produserer bildekvalitet som passer for bevegelige bilder.
Produserer bildekvalitet som passer for stillestående bilder.
~
• Innstillingen er fiksert til "Video" når "Video-A"-modus ikke støttes på det
utstyret som er tilkoblet, selv om "Video-A" er valgt.
• Kun tilgjengelig for HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, MONITOR HDMI og
Component i format 1080i eller 1080p.
~
• Enkelte alternativer er ikke tilgjengelige i PC/HDMI PC-inngangsmodus.
Lyd
Lydmodus
Velger lydmodusen.
Dynamisk
Forbedrer diskant og basslyder.
Tilbakestill
Standard
For standardlyder.
Tydelige
Gjør stemmer tydeligere.
stemmer
Nullstiller alle lydinnstillinger til fabrikkinnstillingene, utenom "Flerspråklig lyd".
Diskant
Bass
Justerer høyfrekvente lyder.
Justerer lavfrekvente lyder.
Balanse
Surround
Fordeler lydstyrken på venstre og høyre høyttaler.
S-FORCE Front Gir en virtuell surroundlydopplevelse som er gjort mulig med
Surround
bare to fronthøyttalere.
Juster nivå på
stemme
Sound Booster
44 NO
Av
Velg for normal stereo eller monomottak.
Justerer lydnivået til stemmer. For eksempel, hvis stemmen til en nyhetsreporter er
utydelig, kan du skru opp denne innstillingen for å gjøre stemmen høyere. På
samme måte kan du skru ned innstillingen når du f.eks. ser på et sportsprogram for
å mykne stemmen til kommentatoren.
Produserer en fyldigere lyd for mer innvirkning, ved å forbedre diskant og
basslyder.
Auto volumjust.
Volumforstilling
Holder konstant volumnivå selv om volumet i sendingen varierer (lyden blir for
eksempel ofte skrudd opp ved reklameinnslag).
Justerer lydvolumet på aktuell inngang relativt til andre innganger.
~
• Enkelte alternativer er ikke tilgjengelige når "Høyttaler" er satt til "Lydanlegg" eller når høretelefoner er
koblet til.
Skjermkontroll
Skjermformat
Autoformat
4:3 standard
Smart
Viser sendinger på vanlig format (4:3) med en imitert
bredformateffekt.
4:3
Av
Viser 4:3-sendinger med riktige proporsjoner.
Beholder gjeldende "Skjermformat"-innstilling når kanal eller
innsignal skiftes.
Justerer bildeområdet i 1080i/p og 720p kilder når "Skjermformat" er innstilt på
"Bred".
Full piksel
Normal
Viser bilder i originalstørrelse hvis inngangskilden er 1080i/p.
Viser bildene i anbefalt størrelse.
-1/-2
Forstørrer bildet for å skjule bildekantene.
Justerer den horisontale posisjonen til bildet.
H Skift
V Skift
V Størrelse
Justerer bildets loddrette plassering når "Skjermformat" er satt til "Zoom".
Justerer bildets loddrette størrelse når "Skjermformat" er satt til "Smart" eller
"Zoom".
HDMI-innstilling
Denne brukes for å stille inn "Kontroll for HDMI"-kompatibelt utstyr som er koblet til HDMIkontaktene. Merk at den samme innstillingen må foretas på kontrollene for det tilkoblede "Kontroll
for HDMI"-kompatible utstyret også.
Kontroll for HDMI
Enheter automatisk
av
TV på automatisk
Denne funksjonen stiller inn om det skal kobles "Kontroll for HDMI"-kompatibelt
utstyr sammen med apparatet. Når den er stilt på "På", kan du bearbeide følgende
menyposisjoner. Men da er strømforbruket høyere enn vanlig for hvilemodus.
Når denne er innstilt til "På", slås "Kontroll for HDMI"-kompatibelt utstyr av når
du setter apparatet til hvilemodus med fjernkontrollen.
Når denne er stilt på "På" og hvis det tilkoblede Kontroll for HDMI-kompatible
utstyret er slått på, slår TV-en seg automatisk på og viser HDMI-inngangen fra det
tilkoblede utstyret.
Oppdater enhetsliste Oppretter eller oppdaterer "HDMI-enhetsliste". Opptil 14 "Kontroll for HDMI"kompatible utstyrsenheter kan være tilkoblet, og opptil fire utstyrsenheter kan være
koblet til en enkelt kontakt. Sørg for at du oppdaterer "HDMI-enhetsliste" hvis du
endrer tilkoblinger eller innstillinger for "Kontroll for HDMI"-kompatibelt utstyr.
Velg dem manuelt en etter en til du får et korrekt bilde i flere sekunder.
HDMI-enhetsliste
Viser de tilkoblede "Kontroll for de HDMI"-kompatible utstyrsenhetene.
45 NO
Bruke MENU-funksjonene
Bildestørrelse
Se "Endre skjermformatet manuelt" på side 24.
Endrer skjermformatet automatisk i henhold til inngangssignalet. For å beholde
innstillingen, velg "Av".
Velger standard skjermformat for bruk til sendinger i 4:3-format.
Innstilling av skjerm
Strømsparing
Reduserer strømforbruket ved å justere lysstyrken i bakgrunnsbelysningen. Dette
forsterker også sortnivået. Velg mellom "Av", "Lav", "Høy" og "Bilde av".
Lyssensor
På
Optimerer bildeinnstillingene automatisk i forhold til
belysningen ellers i rommet.
Av
Slår av "Lyssensor"-funksjonen.
~
Produktinformasjon
Fjernkontrollinnstilling
• Pass på at du ikke dekker til sensoren med noe, for dette kan ha innvirkning på
funksjonen. Se side 22 for plasseringen av lyssensoren.
• Virkningen av "Lyssensor" kan variere avhengig av innstillingene i
"Bildemodus" og "Strømsparing".
Viser skjermens produktinformasjon.
Registrer en fjernkontroll på enheten, ellers kan ikke fjernkontrollen brukes med
enheten. Instruksjonsskjermbildet vises hvis du registrerer eller sletter en
fjernkontroll. Følg instruksjonene for å registrere eller slette.
~
Innstilling av trådløs
kanal
• Fjernkontrollen kan bare registreres på én enhet.
• Når du registrerer en fjernkontroll, må du flytte fjernkontrollen så nært den nedre
høyre delen av skjermfronten som mulig.
Valg av trådløs Velger en trådløs kanal fra "Auto", "36 kan", "40 kan",
kanal
"44 kan" eller "48 kan".
Hvis du er usikker på den trådløse kanalen velger du "Auto"
for å søke etter en tilgjengelig kanal.
Trådløs
informasjon
Språk
Viser informasjon om gjeldende trådløse kanal og
koblingsnivå.
Velger språk for menyene.
PC-innstillinger
Skjermformat
Velger et skjermformat for å vise inngang fra PC-en.
Normal
Full 1
Full 2
Viser bildet i original størrelse.
Forstørrer bildet til å fylle det vertikale skjermområdet, mens
opprinnelig forhold mellom horisontal og vertikal beholdes.
Forstørrer bildet til å fylle hele skjermområdet.
Tilbakestill
H Skift
Nullstiller PC-skjermens innstillinger til fabrikkinnstillingene.
Justerer den horisontale posisjonen til bildet.
V Skift
Justerer den vertikale posisjonen til bildet.
46 NO
Tilleggsinformasjon
Spesifikasjoner
Mediamottaker
Modellnavn
MBT-W1
System
TV-system
Analog: Avhengig av hvilket land du velger: B/G/H, D/K, L, I
Digital: DVB-T/DVB-C
Farge-/videosystem
Analog: PAL, SECAM NTSC 3.58, 4.43 (kun video inn)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Kanaldekning
Analog: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digital: VHF/UHF
Inngang-/utgangskontakter
75 ohm ekstern terminal for VHF/UHF
Antenne
/
AV1
21-pinners scartkontakt (CENELEC-standard) inkludert lyd/bilde-inngang, RGB-inngang og
apparatets lyd/bilde-utgang.
AV2
Bildeinngang (phonoplugg)
AV2
Lydinngang (phonoplugger)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (digital optisk plugg)
COMPONENT IN
COMPONENT IN
Formater som støttes: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3V negativ synk
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
HDMI IN 1, 2, 3
Video: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd: Tokanals lineær PCM
32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bits
PC-inngang (se side 49)
PC IN
PC-inngang (D-sub 15-pinners)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ikke-synk på grønt
B: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ikke-synk på grønt
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ikke-synk på grønt
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
PC-lydinngang (miniplugg)
IR BLASTER
3,5 mm miniplugg
Tilleggsinformasjon
Lydinngang (phonoplugger)
500 mVrms
CAM (Conditional Access Module)-kontakt
Hodetelefoner-kontakt
i
USB-port
Strøm og annet
Strømtilførsel
Hovedstrømadapter: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Mediamottaker: DC18V
Strømforbruk
20 W
Strømforbruk i hvilemodus*
3,5 W eller mindre (19 W hvis Hurtigstart er På)
Mål (ca.)
(b × h × d)
for loddrett
plassering med
sokkel
13,1 × 30,2 × 28,6 cm
for vannrett
plassering
28,0 × 7,2 × 28,6 cm
for loddrett
plassering med
sokkel
2,5 kg
for vannrett
plassering
2,4 kg
Masse (ca.)
(Fortsetter)
47 NO
Skjerm
Modellnavn
LDM-Z401
System
Skjermsystem
Lydutgang
LCD-skjerm (Liquid Crystal Display)
med SS-TBL700
5 W + 5 W + 10 W (basshøyttaler)
med SS-WAL700
10 W + 10 W
Inngang-/utgangskontakter
MONITOR HDMI IN
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd: Tokanals lineær PCM
32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bits
PC-inngang (se side 49)
Strøm og annet
Strømtilførsel
Se identifikasjonsmerket på skjermen.
Skjermstørrelse (målt diagonalt)
40 tommer (ca. 101,6 cm)
Skjermoppløsning
1920 punkter (horisontalt) × 1080 linjer (vertikalt)
Strømforbruk
i "Hjemme"/
"Standard"-modus
175 W
i "Butikk"/
"Dynamisk"modus
195 W
Strømforbruk i hvilemodus*
0,45 W eller mindre (19 W hvis Hurtigstart er PÅ)
Mål (ca.)
(b × h × d)
med sokkel
98,6 × 69,1 × 41,5 cm
uten sokkel
98,6 × 59,9 × 2,8 cm
Masse (ca.)
med sokkel
16,0 kg
uten sokkel
12,2 kg
Medfølgende tilbehør
Se "1: Kontrollere apparatet og tilbehøret" på side 4.
Tilleggsutstyr
SS-TBL700 høyttalersystem, SS-WAL700 høyttalersystem, SU-WL700
veggmonteringskonsoll
* Spesifisert strømforbruk i hvilemodus nås etter at apparatet har avsluttet nødvendige interne prosesser.
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Trådløst system
Overføringssystem
OFDM
Bærefrekvens
5,15 til 5,25 GHz
Sendeavstand
30 cm til 20 m (avhengig av installasjon / bruk)
48 NO
Referansetabell over PC-inngangssignal
PC-
Oppløsning
Signaler
VGA
SVGA
XGA
WXGA
SXGA
Horisontal
(Pixel)
×
Vertikal
(Linje)
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal frekvens Standard
(Hz)
640
×
480
31,5
60
VGA
640
×
480
37,5
75
VESA
720
×
400
31,5
70
VGA-T
800
×
600
37,9
60
VESAretningslinjer
800
×
600
46,9
75
VESA
1024
×
768
48,4
60
VESAretningslinjer
1024
×
768
56,5
70
VESA
1024
×
768
60,0
75
VESA
1280
×
768
47,4
60
VESA
VESA
1280
×
768
47,8
60
1280
×
768
60,3
75
1360
×
768
47,7
60
VESA
1280
×
1024
64,0
60
VESA
• Apparatets PC-inngang støtter ikke synk på grønt eller sammensatt synk (Composite Sync).
• Apparatets PC-inngang støtter ikke sammensatte signaler.
• Apparatets PC-inngang støtter signaler i tabellen over med en 60 Hz vertikal frekvens. For andre signaler ser
du meldingen "Ikke signal".
Referansetabell over PC-inngangssignal for HDMI IN 1, 2, 3
Oppløsning
VGA
SVGA
Horisontal
(Pixel)
640
×
×
Vertikal
(Linje)
480
Horisontal
frekvens (kHz)
31,5
Vertikal frekvens Standard
(Hz)
60
VGA
800
×
600
37,9
60
VESAretningslinjer
1024
×
768
48,4
60
VESAretningslinjer
WXGA
1280
×
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
×
768
47,8
60
VESA
SXGA
1280
×
1024
64,0
60
VESA
XGA
49 NO
Tilleggsinformasjon
Signaler
Feilsøking
Kontroller om indikatoren 1 (hvilemodus) blinker rødt.
Når den blinker
Selvdiagnosefunksjonen er aktivert.
1 Tell hvor mange ganger indikatoren 1 (hvilemodus) blinker mellom hver to-sekunders pause.
Indikatoren blinker for eksempel tre ganger, så er det en pause på to sekunder, så blinker den
tre ganger igjen osv.
2 Trykk på 1 på apparatet for å slå det av, trekk støpselet ut av stikkontakten, og informer
forhandleren din eller Sony servicesenter om hvor mange ganger indikatoren blinker (antall
blink).
Når den ikke blinker
1 Kontroller punktene i tabellene nedenfor.
2 Hvis problemet vedvarer, bør du la en kvalifisert tekniker utføre service på apparatet.
Tilstand
Forklaring/løsning
Bilde
Ikke noe bilde (mørk skjerm)
og ingen lyd.
Ikke noe bilde eller ikke noen
menyinformasjon fra utstyr
som er koblet til scartkontakten
Doble bilder eller ekkobilder
(kun i analog modus)
Bare snø og støy vises på
skjermen (kun i analog modus)
• Kontroller antenne-/kabelforbindelsene.
• Koble apparatet til strømnettet og trykk 1 på apparatet.
• Hvis indikatoren 1 (hvilemodus) lyser rødt, trykk på TV "/1.
• Trykk på
/ for å vise listen over tilkoblet utstyr, velg så ønsket
inngang.
• Kontroller forbindelsen mellom alternativt tilleggsutstyret og apparatet.
• Kontroller antenne-/kabelforbindelsene.
• Kontroller antennens plassering og retning.
• Kontroller om antennen er knekket eller bøyd.
• Kontroller om antennen har nådd slutten på den forventede levetiden
(3-5 år under vanlige forhold, 1-2 år ved sjøen).
• Juster "AFT" (Automatisk fininnstilling) for å oppnå bedre bildemottak
(side 37).
• Skjermbildet består av bildepunkter. Små svarte og/eller lyse punkter
(bildepunkter/piksler) på skjermen betyr ikke at noe er feil.
• Velg "Tilbakestill" (side 42).
Støy på bildet når du ser på en
TV-kanal (kun i analog modus)
Små svarte og/eller lyse
punkter vises på skjermen.
Ingen farge på
fargeprogrammer
Ingen eller ujevn farge ved
• Kontroller forbindelsene til
/
COMPONENT IN-kontaktene og
signaler fra
/
kontroller om hver kontakt sitter godt inne i kontaktåpningen.
COMPONENT IN-kontaktene
Bildet fryser eller inneholder • Kontroller signalnivå (side 39). Hvis signallinjen er rød (intet signal)
små blokker på skjermen
eller gul (lavt signal), kontroller antenne-/kabelforbindelsene.
• Fjern tilkoblet USB-utstyr. Det kan være ødelagt eller støttes ikke av
apparatet.
Sjekk ut websiden under for oppdatert informasjon om kompatible USBenheter:
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Lyd
Ingen lyd, men godt bilde
50 NO
• Trykk på 2 +/– eller % (demp lyd).
• Sjekk om "Høyttaler" er satt til "TV-høyttaler" (side 35).
• Hvis du bruker HDMI-inngang med Super Audio CD eller DVD-lyd, er
det mulig at DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ikke sender ut
lydsignaler.
Tilstand
Forklaring/løsning
Kanaler
Ønsket kanal lar seg ikke velge • Slå over mellom digital og analog modus og velg ønsket digital/analog
kanal.
Noen kanaler er blanke
• Kodet/abonnement-kanal. Abonner hos betal-TV (PPT).
• Kanalen brukes bare for data (ingen bilde eller lyd).
• Kontakt senderen for overføringsdetaljer.
Digitale kanaler vises ikke
• Kontakt lokal fagperson for å finne ut om du kan motta digitale
overføringer der du bor.
• Oppgrader til større mottakerantenne.
Trådløs kommunikasjon
Forsinkede bilder
"Trådløs kommunikasjon er i
gang." forsvinner ikke, eller
"Trådløs kommunikasjon
mislyktes." vises
Støy eller forstyrrelser i bilde
eller lyd
Generelt
Bilde- og/eller lydforstyrrelser • Hold apparatet borte fra elektriske støykilder, som biler, motorsykler,
hårtørkere eller optisk utstyr.
• Når du kobler til alternativt tilleggsenheter, må du la det være litt klaring
mellom dette alternativt utstyret og apparatet.
• Kontroller antenne-/kabelforbindelsene.
• Hold Tv-kabelen til antenne/kabel borte fra andre kabler.
Apparatet slår seg av
• Kontroller om "Innsovningsti." er aktivert, eller bekreft at "Varighet" er
automatisk (går i hvilemodus)
innstilt på "På-timerinnstilling" (side 33).
• Hvis apparatet ikke mottar noe signal og du ikke velger noen funksjon i
løpet av 10 minutter, går TV-en automatisk i hvilemodus.
Apparatet slår seg på automatisk • Kontroller om "På-timer" er aktivert (side 33).
Noen inngangskilder kan ikke • Velg "AV-forvalg" og avbryt "Hopp over" for inngangskilden (side 35).
velges
Fjernkontrollen virker ikke
• Skift batteriene.
• Registrer fjernkontrollen på enheten ved hjelp av knappene / / /
/ foran på mediamottakeren (side 46).
Det går ikke å legge en kanal til • Opptil 999 kanaler kan lagres i favorittlisten.
på favorittlisten
HDMI-utstyr vises ikke på
• Kontroller at utstyret er kompatibelt for "Kontroll for HDMI".
"HDMI-enhetsliste"
Ikke alle kanaler blir innstilt
• Besøk nettsiden for støtte om kabelinformasjon:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Du kan ikke velge "Av" i
• Hvis det er koblet "Kontroll for HDMI"-kompatible lydanlegg til
"Kontroll for HDMI"
apparatet, kan du ikke velge "Av" i denne menyen. Hvis du vil endre
lydutgangen til apparatets høyttalere, velger du "TV-høyttaler" i
"Høyttaler"-menyen (side 35).
Meldingen "Lagre displaymodus: • Velg "Nullstill alle" i menyen "Innstilling av mediamottaker" (side 36).
På" vises på skjermen
51 NO
Tilleggsinformasjon
• Det tar litt tid å opprette trådløs kommunikasjon etter at strømmen er
slått på. Det kreves ca. 20 sekunder for å vise bildene. Hvis du velger
"Hurtigstart" kan det forkorte ventetiden (side 33).
• Hvis den trådløse kommunikasjonen blir forstyrret tar det ca. 15
sekunder å vise bildene igjen. "Trådløs kommunikasjon er i gang." vises
til bildet kommer tilbake.
• Kontroller installasjonen av skjermen og mediamottakeren (side 9).
• Kontroller om det finnes trådløst utstyr som bruker samme
radiofrekvens i nærheten, eller om det finnes noe som forstyrrer den
trådløse kommunikasjonen. Hvis dette er tilfelle fjerner du utstyret fra
apparatet eller slår av det aktuelle utstyret.
• Kontroller installasjonen av skjermen og mediamottakeren (side 9).
• Bildet kan bli forstyrret hvis noen går mellom skjermen og
mediamottakeren.
• Kontroller om det finnes trådløst utstyr som bruker samme
radiofrekvens i nærheten, eller om det finnes noe som forstyrrer den
trådløse kommunikasjonen. Hvis dette er tilfelle fjerner du utstyret fra
apparatet eller slår av det aktuelle utstyret.
Inledning
För kunder på Cypern
Tack för att du har valt denna produkt från Sony.
Innan du använder TV:n bör du läsa igenom den här
bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk.
Slutanvändaren måste registrera det trådlösa TV-systemet på
departementet för elektonisk kommunikation (P.I. 6/2006 och P.I.
6A/2006). P.I. 6/2006 är radiokommunikationförordningarna
(stationskategorier som är föremål för allmänt godkännande och
registering) Order från 2006. P.I. 6A/2006 är det allmänna
godkännandet för användning av radiofrekvenser av lokala
radionätverk samt av anläggningar med trådlös anslutning,
inklusive lokala radionätverk (WAS/RLAN).
Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad
representant för EMC och produktsäkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. För service- och garantiärenden, var vänlig se
separat service- och garantidokument.
Anmärkning om digital TV
s Funktioner avseende digital TV (
) fungerar endast i
länder eller områden där DVB-T (MPEG-2 och H.264/
MPEG-4 AVC) digitala marksignaler sänds eller där du har
tillgång till en kompatibel DVB-C (MPEG-2 och H.264/
MPEG-4 AVC) kabeltjänst. Hör med din återförsäljare om du
kan ta emot en DVB-T-signal där du bor eller fråga din
kabelleverantör om deras DVB-C-tjänst är lämplig för
integrerad användning med denna TV-apparat.
s Kabelleverantören kanske tar ut en extra avgift för en sådan
tjänst och du kanske måste godkänna leverantörens villkor för
tjänsten.
s Även om denna TV följer gällande specifikationer för DVB-T
och DVB-C kan vi inte garantera kompatibilitet med framtida
DVB-T digitala marksändningar och DVB-C digitala
kabelsändningar.
s Vissa digitala TV-funktioner kanske inte är tillgängliga i vissa
länder/regioner och DVB-C-kabel kanske inte fungerar korrekt
med alla leverantörer.
s För mer information om DVB-C-funktionalitet, var god besök
vår webbsida för kabelsupport:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Anmärkning beträffande trådlös signal
1. Härmed deklarerar Sony, att denna enhet följer viktiga krav och
andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC.
Konformitetsdeklarationen (declaration of conformity, DoC) för
R&TTE-direktiv, finns på följande URL-adress.
http://www.compliance.sony.de/
2. Trådlösa TV-system kan endast användas i följande länder:
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweiz, Slovakiska republiken, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Tjeckiska republiken, Turkiet, Tyskland,
Ungern och Österrike.
När du använder det trådlösa TV-systemet , kan kanalerna 36 till 48
(5,15-5,25GHz) endast väljas för inomhusanvändning.
Trådlöst TV-system - Information
angående regler
För kunder i Italien
s med avseende på privatbruk, av lagstiftningsdekret 1.8.2003, nr
259. (”Regler för elektronisk kommunikation”). Särskilt artikel
104 anger när tidigare anskaffande av en allmän auktorisation
krävs och artikel 105 anger när en obegränsad användning är
tillåten;
s med avseende på leverans av RLAN-åtkomsten med hänsyn till
telecomnätverk och -tjänster (t.ex trådlöst TV-system), av
ministerdekret 28.5.2003, enligt tillägg, och artikel 25 (allmän
auktorisation för elektronisk kommunikationsnätverk och
-tjänster) i Regler för elektronisk kommunikation
s med avseende på privatbruk, av minsiterdekret 12.07.2007
För kunder i Norge
Användning av den här radioutrustningen är inte tillåten i
geografiska områden med en radie av 20 km från centrum i NyÅlesund, Svalbard.
2 SE
Information om varumärken
s
är ett registrerat varumärke tillhörande DVB Project.
s Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och
symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
s HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia
Interface är varumärken eller registrerade varumärken
tillhörande HDMI Licensing LLC.
s ”BRAVIA” och
är varumärken för Sony
Corporation.
s ”XMB” och ”xross media bar” är varumärken som tillhör Sony
Corporation och Sony Computer Entertainment Inc.
Meddelande om identifikationsetikett
Etiketten med modellnummer och märkeffekt (i enlighet med
tillämpliga säkerhetsbestämmelser) finns på följande platser:
Bildskärm: på insidan av kontaktluckan
Mediamottagare: på undersidan
INDEPENDENT JPEG GROUP
SOFTWARE
The module, libjpeg is the work of the Independent JPEG Group.
© copyright 1991-1998. Thomas G.Lane. ALL right reserved
Innehållsförteckning
Startguide
4
Säkerhetsinformation..................................................................................................................... 15
Säkerhetsföreskrifter ..................................................................................................................... 17
Fjärrkontrollen och kontroller på enheten/indikatorer................................................................ 18
Se på TV
Se på TV .......................................................................................................................................... 23
Använda den digitala programguiden (EPG)
Använda den digitala favoritlistan
..................................................................... 25
...................................................................................... 26
Använda extra utrustning
Översikt över anslutningar ............................................................................................................ 27
Visa bilder från ansluten utrustning ............................................................................................. 30
Använda USB-fotogranskare......................................................................................................... 31
Använda BRAVIA Sync med Kontroll för HDMI........................................................................... 32
Använda MENU-funktioner
Navigera genom mediamottagarens startmeny (XMB™) ........................................................... 33
Inställningar .................................................................................................................................... 34
Navigera genom skärmens startmeny.......................................................................................... 42
Övrig information
Specifikationer................................................................................................................................ 48
Felsökning ...................................................................................................................................... 51
: endast för digitala kanaler
SE
Läs avsnittet ”Säkerhetsinformation” i denna bruksanvisning innan TV:n används.
Spara bruksanvisningen för framtida referens.
3 SE
Startguide
1: Kontrollera enheten och
tillbehören
Skärm (1)
Mediamottagare (1)
2: Installera TV:n
Följande åtgärder måste utföras på så sätt att
de stämmer överens med
installationsanvisningarna i bruksanvisningen
till de extra tillbehören. Följ instruktionerna i
denna handbok och hänvisa till den
bruksanvisning som medföljde tillbehören.
De förklaringar med hänvisningar som står
inom ( ) i installationsstegen refererar till
samma steg i bruksanvisningen som medföljde
tillbehören.
Installation på ett TV-stativ
Förbered följande;
– SS-TBL700-högtalarsystem (medföljer ej)
Nätkabel för skärmen (1)
Nätkabel för nätadapter (1)
Nätadapter för mediamottagare (1)
Fjärrkontroll RMF-ED001 (1)
AA-batterier (typ R6) (2)
IR-sändare (Y-kabel) (2)
Stativ för mediamottagare (1)
~
• Innan du följer instruktionerna nedan måste du
först förbereda högtalarsystemet SS-TBL700
(bordstativ). Fäst bottenplattan vid bordstativet så
som visas i bruksanvisningen till högtalarsystemet
SS-TBL700.
• Ta inte bort den blå tejp som håller fast plattan vid
skärmens baksida förrän du är klar med
installationen av bordstativet.
1 Ta bort stativluckan.
Stativlucka
Kontaktlucka (1)
Distanser (svarta) (4)
2 Skjut försiktigt ned bildskärmen på
bordstativet samtidigt som du passar in
F-märket på plattan mot den övre delen
av bordstativet. Två eller flera personer
bör hjälpas åt.
4 SE
• Tryck inte på LCD-panelen eller ramen runt
bildskärmen.
• Håll i bordstativet ordentligt med bägge
händerna.
AC IN.
F-märke
Övre del
~
3 Skruva fast bildskärmen vid bordstativet
med skruvarna (medföljer SS-TBL700).
Fäst först de två nedre skruvarna, därefter
de två övre.
• Skjut in kontakten ordentligt i uttaget.
• Om du även använder HDMI-utrustning,
ansluter du HDMI-kabeln till uttaget HDMI
IN (sidan 27).
5 Montera luckan till stativet.
Häng luckan över mittstolpen i
bordstativet, och tryck bestämt nedåt ända
tills du hör ett klick.
Övre skruvar
Nedre skruvar
~
• Om du använder en elskruvmejsel ska du
ställa in åtdragsmomentet på ungefär 1,5 Nm
{15 kgf·cm}.
(Fortsättning)
5 SE
Startguide
4 Anslut nätsladden (medföljer) till uttaget
~
Monteringsfäste
• Kontrollera att nätkabeln inte hamnar i kläm
när du sätter tillbaka luckan.
6 Montera kontaktluckan.
Högtalarsystem
Låsplatta
Skjut in till
bildskärmen tar emot
7 Anslut TV:n till eluttaget.
Installation på vägg
Förbered följande;
– SU-WL700-väggfäste (medföljer ej)
– SS-WAL700-högtalarsystem (medföljer ej)
– Distanser (svarta) (4) (medföljer)
1 Sätt dit de medföljande distanserna
(4-2).
Skruv
Denna del hör till ovandelen av
monteringsfästet
4 Fäst högtalarsystemet med två skruvar
(medföljer högtalarsystemet).
Skruvar
Distans
1 Ta bort de fyra skruvarna från skärmens
baksida.
2 Placera distanserna (svarta) över skruvhålen
från föregående procedur.
2 Följ steg 4-3 till 4-4, och ha den
bruksanvisning som medföljde väggfästet
till hands.
När endast väggfästet används
Fortsätt till steg 5 i denna handbok.
När högtalarsystemet används
Fortsätt till steg 3 i denna handbok.
3 Lyft upp låsplattan för att sätta in
högtalarsystemet (4-5).
6 SE
5 Se bruksanvisningen som medföljde
väggfästet, och följ steg 4-6 till 4-7.
6 Anslut nätsladden (medföljer) till uttaget
AC IN (5-1).
Ansluta en digitalbox/inspelare (t ex DVDinspelare) med SCART
När högtalarsystemet installeras
Fäst nätsladden med de två krokarna, och
dra sladden nedåt från skärmens högra
sida.
~
• Om du även använder HDMI-utrustning,
ansluter du HDMI-kabeln till uttaget HDMI
IN (sidan 27).
Mediamottagare
7 Följ den bruksanvisning som medföljde
väggfästet för att fortsätta med
installationen av produkten på väggen.
Scart-kabel
~
• Det går inte att ansluta kablarna till skärmen
efter att den har monterats på väggen.
• När du flyttar bildskärmen, ha då en mjuk filt
under den vid lyft för att undvika skador.
Håll inte i högtalaren.
Digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare)
(Fortsättning)
7 SE
Startguide
AC IN
3: Ansluta en antenn/
digitalbox/inspelare
(t ex en DVD-inspelare) till
mediamottagaren
Ansluta en digitalbox/inspelare (t ex DVDinspelare) med HDMI
4: Förhindra att skärmen
välter (endast vid placering
på TV-stativ)
Förbered följande;
– Adapter för stativstödet (medföljer högtalarsystem
SS-TBL700)
IN
1 Ta bort skruven från bordstativet.
Mediamottagare
HDMI-kabel
Digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare)
~
• Du kan även ansluta utrustning till HDMIingången på skärmens vänstra sida.
Anslut nätkontakten till en
mediamottagare
~
• Se till att fästa nätkabeln.
2 Fäst adaptern för stativstödet vid
bordstativet.
IN
DC
18V
Mediamottagare
till
nätuttag
8 SE
3 Fäst en lina eller kedja vid adaptern, och
fäst den sedan vid TV-stativet (medföljer
ej). Kontrollera att linan eller kedjan är
ordentligt spänd.
5: Utföra startinställningar
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
Startguide
Tryck och lyft luckan för att öppna.
~
• Var noga med att sätta i batterierna åt rätt håll
(+/–).
• Använd inte olika typer av batterier tillsammans
och blanda inte gamla och nya batterier.
• Kassera batterier enligt gällande
miljöbestämmelser. I vissa regioner kan särskilda
bestämmelser gälla för kassering av batterier.
Rådfråga de lokala myndigheterna.
• Hantera fjärrkontrollen med varsamhet. Se till att
inte tappa eller trampa på den och spill inga
vätskor på den.
• Placera inte fjärrkontrollen i närheten av
värmekällor, i direkt solljus eller i ett fuktigt rum.
Upprätta trådlös kommunikation med
enheten
~
1 Dra fast en träskruv (4 mm diameter,
medföljer ej) i TV-bänken.
2 Dra fast en maskinskruv (M6 × 12-15,
medföljer ej) i skruvhålet på skärmen.
3 Förbind träskruven och maskinskruven med
ett kraftigt band.
• Den här enheten kan placeras i samma rum.
• Installera skärmen och mediamottagaren på ett
avstånd av 30 cm till 20 m.
• Placera ingenting mellan skärmen och
mediamottagaren. Annars kan bilden försämras.
• Om du får dålig bild ska du flytta om skärmen och
mediamottagaren.
• Placera inte någon av enheterna på ett metallstativ.
• Använd inte två eller flera enheter samtidigt i ett
område där de kan störa varandra.
1 Tryck på 1 för att slå på strömmen.
POWER-knapp
Mediamottagare
(Fortsättning)
9 SE
POWER-knapp
Language
English
Español
ББлгарски
Nederlands
Català
Suomi
Français
Português
Dansk
Italiano
Polski
Svenska
Deutsch
Česky
Norsk
Magyar
Slovenčina
Русский
Română
Türkçe
~
Skärm
2 Kontrollera LINK-indikatorn på
mediamottagaren.
Denna indikator tänds om trådlös
kommunikation har upprättats mellan
mediamottagaren och skärmen.
• Om fjärrkontrollen inte fungerar, trycker du på
F/f/G/g/ på mediamottagaren (sidan 21) för att
välja språket. Fjärrkontrollens registreringsskärm
visas.
2 Välj ”OK”, och tryck därefter på
.
LINK-indikator
Härnäst startar mediamottagarens inledande
uppstart. Se till att mediamottagaren är på.
LINK
OK
LINK
3 Tryck på F/f för att välja landet där du
skall använda enheten och tryck sedan på
.
Utföra startinställningar
TV
Land
Välj land
HDMI 1
HDMI 2
MONITOR
HDMI
AV1
HDMI 3
EXT
COMPONENT
United Kingdom
AV2
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
Italia
AUDIO
Om landet där du använder enheten inte
visas i listan väljer du ”-” i stället för land.
1-10
4 Tryck på F/f för att välja platsen där du
skall använda enheten och tryck sedan på
.
~
När du slår på enheten första gången visas
språkmenyn på skärmen.
1 Tryck på F/f/G/g för att välja språket
som visas på menyskärmarna, tryck
därefter på .
• Välj ”Hemma” för bästa
bildskärmsinställningar för att använda
bildskärmen i hemmet.
Plats
Välj plats
Hemma
Butik
10 SE
5 Välj ”OK” och tryck sedan på
.
9
Kontroll för HDMI
Autom. kanalinställ.
Vill du aktivera styrning av kompatibla
HDMI-apparater?
Ja
OK
Nej
Avbryt
6 Tryck på F/f för att välja ”Egen antenn”
eller ”Kabel-TV”, och tryck därefter på
.
Om du väljer ”Kabel-TV” visas fönstret
för val av typ av kanalsökning. Se ”Ställa
in enheten för kabelanslutning”
(sidan 11).
Enheten börjar söka efter alla tillgängliga
digitala kanaler och sedan efter alla
tillgängliga analoga kanaler. Detta kan ta
en stund, så tryck inte på någon knapp på
enheten eller fjärrkontrollen under tiden.
Om ett meddelande uppmanar dig att
bekräfta antennanslutningarna
Inga digitala eller analoga kanaler har
hittats. Kontrollera alla antenn-/
kabelanslutningar och tryck sedan på
för att starta den automatiska inställningen
på nytt.
7 När menyn ”Kanalsortering” visas på
skärmen, följ anvisningarna under
”Kanalsortering” (sidan 37).
Om du inte vill ändra ordningen i vilken
de analoga kanalerna är lagrade i enheten,
tryck på
RETURN för att gå till
steg 8.
8
Snabbstart
Vill du aktivera Snabbstart?
TV:n startar snabbare, men strömförbrukningen i standbyläge ökar.
Ja
Startguide
Om du väljer "Ja" så ökar strömförbrukningen.
Vill du starta Autom. kanalinställ.?
Nej
Se sidan 34 för mer information.
Se sidan 32 för mer information.
10 Tryck på .
Enheten tar nu emot alla tillgängliga
kanaler.
~
• När en digital sändningskanal inte kan tas emot,
eller om ett land väljs där det inte finns några
digitala sändningar i steg 3, måste tiden ställas in
när steg 7 har utförts.
Ställa in enheten för kabelanslutning
1 Tryck på .
2 Tryck på F/f för att välja ”Snabb
sökning” eller ”Fullständig sökning”, och
tryck därefter på .
”Snabb sökning”: Kanalerna ställs in
enligt kabeloperatörens information som
är överlagrad i TV-signalen.
Rekommenderad inställning av
”Frekvens”, ”Nätverks-ID” och
”Symbolhastighet” är ”Auto”.
Detta alternativ rekommenderas för en
snabb inställning av TV:n när funktionen
stöds av din kabeloperatör.
Om ”Snabb sökning” inte fungerar,
använd då i stället följande metod för
”Fullständig sökning”.
”Fullständig sökning”: Alla tillgängliga
kanaler ställs in och lagras. Denna
procedur kan ta en stund.
Detta alternativ rekommenderas när
”Snabb sökning” inte stöds av din
kabeloperatör.
För mer information om kabeloperatörer
som stöds, var god besök vår supportsida:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
(Fortsättning)
11 SE
3 Tryck på f för att välja ”Starta” och tryck
sedan på
.
Enheten börjar söka efter kanaler. Tryck
inte på någon knapp på enheten eller
fjärrkontrollen.
~
• Vissa kabeloperatörer stöder inte ”Snabb
sökning”. Om inga kanaler detekteras med ”Snabb
sökning”, utför en ”Fullständig sökning”.
6: Styra extra utrustning
med hjälp av fjärrkontrollen
Ansluta IR-sändaren till extrautrustning
Stäng av strömmen till mediamottagaren innan
du ansluter IR-sändaren.
Fäst IR-sändaren nära utrustningens
fjärrsensor (IR).
Mediamottagare
IR BLASTER
IRsändare
Extra utrustning
Utföra inställning av IR-sändare
Genom att ställa in ”IR-sändare”, kan denna
fjärrkontroll kontrollera de flesta Blu-rayspelare, DVD-spelare, DVD-inspelare och
AV-mottagare från Sony, eller från andra
tillverkare. Utför stegen nedan för att
programmera fjärrkontrollen.
1 Tryck på HOME på fjärrkontrollen.
2 Tryck på G/g för att välja ”Inställningar”.
3 Tryck på F/f för att välja ”Inställning av
mediamottagare”, och tryck därefter på
.
12 SE
4 Tryck på F/f för att välja ”IR-sändare”,
och tryck därefter på .
Skärmen ”IR-sändare” visas.
Använda extra utrustning
IR-sändare
Inmatning
Typ
Fabrikat
Kod
AV1
AV2
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Component
Blu-ray-spelare
-
Sony
-
1
-
1 Tryck på HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3,
AV1, AV2 eller COMPONENT.
2 Tryck på EXT.
3 Medan EXT-knappen tänds, trycker du på
\/1 för att sätta på utrustningen, därefter
styr du utrustningen med hjälp av följande
knappar.
5 Tryck på F/f för att välja ”Inmatning” för
att registrera fjärrkontrollen, välj därefter
följande alternativ:
TV
Typ: Typ av ansluten utrustning.
Fabrikat: Utrustningens tillverkare.
Kod: IR-kod. Den förinställda IR-koden
”1” visas när utrustningens tillverkare
väljs.
Test: Testar strömmen för den utrustning
som för närvarande ställs in. Se till att
strömmen till utrustningen sätts på och
stängs av.
HDMI 2
HDMI 3
AV1
AV2
EXT
COMPONENT
1
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
2
3
Om utrustningen inte fungerar eller om
några funktioner inte fungerar
1
4
7
Ange en korrekt kod eller dess alternativ (om
tillgänglig) som visas i listan steg 5. Observera
att listan kanske inte innehåller koder för alla
modeller för alla märken.
3
6
9
2
5
8
0
PROG
~
• Denna funktion garanteras inte fungera med alla
enheter.
HDMI 1
MONITOR
HDMI
REC
7
6
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
REC STOP
F2
4
5
WIRELESS MENU
TV
z
• N-knappen har en upphöjd punkt som kan
kännas med fingret. Använd denna punkt som
referens när du styr annan utrustning.
(Fortsättning)
13 SE
Startguide
Mer information finns i bruksanvisningen som
medföljer den anslutna utrustningen. Vissa
knappar kanske inte fungerar beroende på den
anslutna utrustningen.
Kontroll
Beskrivning
1 BD/DVDknappar
• ./>: Går till början av
föregående/nästa titel/
kapitel/scen/spår.
•
/ : Spelar om scenen/
snabbspolar ett kort avsnitt
framåt.
• m/M: Snabbspolar
bakåt/snabbspolar skivan när
den trycks in under
uppspelning.
• N: Spela upp en skiva med
normal hastighet.
• X: Pausar uppspelningen.
• x: Avbryter uppspelningen.
2 F/f/G/g/3
Väljer / bekräftar ett
alternativ.
3 HOME
Öppnar menyn.
• z REC: Startar
4 DVDinspelnings- inspelningen.
knappar
• X REC PAUSE: Pausar
inspelningen.
• x REC STOP: Avbryter
inspelningen.
5 F1/F2
Väljer en funktion när man
använder en
kombinationsenhet (t ex en
DVD/HDD).
6 BD/DVD
MENU
Visar BD/DVD-skivmenyn.
7 BD/DVD
TOP MENU
Visar BD/DVD-skivans
huvudmeny.
14 SE
Fästa stativet för
mediamottagaren
Mediamottagaren kan även användas vertikalt
med det medföljande stativet.
1 Passa in den utskjutande delen mitt på
stativet mot hålet på högra sidan av
mediamottagaren.
Stativ
Ta bort bildskärmens
kontaktlucka
Håll i kontaktluckan så som visas i bilden.
Dra ned den 1, vinkla den och ta därefter bort
den 2.
Säkerhetsinformation
Installation
Installera och använd TV:n enligt följande anvisningar för att
undvika brandrisk, elektriska stötar eller skador på person eller
egendom.
Ventilation
s Täck inte för och stoppa inte in några föremål i TV:ns
ventilationshål.
s Lämna fritt utrymme runt TV:n enligt nedanstående figur.
s Vi rekommenderar bestämt att du använder Sonys väggfäste för
att säkerställa tillräcklig luftcirkulation.
Skärm
Monterad på väggen
Installation
30 cm
s
s
s
s
TV:n bör placeras nära ett lätt åtkomligt eluttag.
Placera TV:n på en stabil och plan yta.
Endast en behörig servicetekniker får utföra vägginstallationer.
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi bestämt att du endast
använder tillbehör från Sony, inklusive:
– Väggfäste SU-WL700
– Högtalarsystem SS-TBL700/SS-WAL700
s Kontrollera att du använder skruvarna som medföljer väggfästet
när du fäster monteringskrokarna på TV-apparaten. De
medföljande skruvarna är utformade så att de är 8 mm till
12 mm långa när de mäts från monteringskrokens fästyta.
Diameter och längd på skruvar varierar beroende på väggfästets
modell. Användning av andra skruvar än de som medföljer kan
orsaka interna skador på TV:n, eller leda till att den faller, o.s.v.
10 cm
10 cm
10 cm
Lämna minst så här mycket fritt utrymme
runt TV:n.
Monterad på stativ
30 cm
8mm – 12mm
Distans (svart)
10 cm
10 cm
6 cm
Skruv M6 × 16 (medföljer
Väggfästet)
Monteringshake
Skärmens baksida
Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt TV:n.
Transport
s Lossa alla kablar från TV:n
innan du transporterar den.
s Det krävs två eller flera
personer för att bära en stor
TV-apparat.
s När du transporterar TV:n för
hand, håll den såsom visas till
höger.
Tryck inte på LCD-panelen
eller ramen runt bildskärmen.
s Håll TV:n i ett fast grepp
undertill när du lyfter eller
flyttar den.
s Se till att TV:n inte utsätts för
stötar eller kraftiga
vibrationer när den
transporteras.
s Du bör använda
originalkartongen och dess
emballage när du sänder in
TV:n för reparation eller om
du flyttar.
Var noga med att
hålla under
skärmen, inte i den
främre delen.
Mediamottagare
Horisontellt monterad
Ovansida
Framsida
20 cm
8 cm
10 cm
8 cm
8 cm
8 cm
Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt mediamottagaren.
Vertikalt monterad
Ovansida
Framsida
20 cm
10 cm
6 cm
6 cm
6 cm
6 cm
Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt mediamottagaren.
s För att säkerställa korrekt ventilation och förhindra ansamling
av damm eller smuts:
– Lägg inte TV:n platt ned och installera den inte upp-ochned,
bakvänd eller vänd sidledes.
– Placera inte TV:n på en hylla eller matta, i en säng eller i en
garderob.
– Täck inte över TV:n med tyg såsom gardiner och lägg inte
tidningar och liknande på den.
– Installera inte TV:n såsom figurerna nedan visar.
(Fortsättning)
15 SE
Luften kan inte
cirkulera fritt.
Luften kan inte
cirkulera fritt.
Vägg
Vägg
När TV:n inte används
s Om du inte tänker använda TV:n på flera dagar bör du koppla
loss TV:n från eluttaget av miljö- och säkerhetsskäl.
s Eftersom TV-apparaten inte kopplas bort från nätspänningen
när du endast stänger av den måste du även lossa stickkontakten
från eluttaget för att helt koppla bort TV:n.
s Vissa TV-apparater kan dock ha funktioner som kräver att TV:n
står kvar i standby-läge för att den skall fungera korrekt.
Barnens säkerhet
s Se till att barn inte klättrar på TV:n.
s Håll små tillbehör utom räckhåll för barn så att de inte råkar
sväljas av misstag.
Om följande problem uppstår...
Nätkabel
Hantera nätkabeln och eluttaget enligt följande anvisningar för att
undvika brandrisk, elektriska stötar eller skador på person eller
egendom:
–
–
–
–
–
–
–
Använd endast nätkablar från Sony och inga andra märken.
För in stickkontakten hela vägen i eluttaget.
Anslut TV:n till ett eluttag som levererar 220-240 volt AC.
För din egen säkerhet, lossa nätkabeln från eluttaget före
ledningsdragning och se till att du inte snavar på kablarna.
Lossa nätkabeln från eluttaget innan du flyttar TV:n eller utför
något arbete på den.
Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor.
Lossa stickkontakten från eluttaget och rengör den regelbundet.
Om kontakten täcks med damm och tar upp fukt kan isoleringen
försämras, vilket kan orsaka brand.
Anmärkningar
s Använd inte medföljande nätkabel tillsammans med annan
utrustning.
s Kläm, böj eller vrid inte nätkabeln för mycket. Ledarna inne i
kabeln kan exponeras eller gå av.
s Modifiera inte nätkabeln.
s Ställ inga tunga föremål på nätkabeln.
s Dra inte i själva kabeln när du lossar nätkabeln från eluttaget ta tag i stickkontakten.
s Anslut inte alltför många apparater till ett och samma eluttag.
s Använd inte eluttag som inte passar till stickkontakten.
Förbjuden användning
Installera inte och använd inte TV:n på platser eller i miljöer/
situationer som beskrivs nedan. Annars kan felfunktioner uppstå i
TV:n som kan orsaka brandtillbud, elektriska stötar eller skador på
person eller egendom.
Platser:
Utomhus (i direkt solsken), på stranden, i en båt eller någon annan
typ av fartyg, i ett fordon, på sjukvårdsinrättningar, på ostadiga
platser, nära vatten, regn, fukt eller rök.
Miljöer:
Platser som är mycket varma, fuktiga eller dammiga, där insekter
kan sig in i TV:n, där TV:n kan utsättas för mekaniska vibrationer
eller i närheten av brinnande föremål (t.ex. levande ljus).
TV-apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och
vätskebehållare såsom vaser får inte ställas på den.
Situationer:
Använd inte TV:n med våta händer, när TV:ns hölje är demonterat
eller med tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren. Koppla
loss TV:n från eluttaget och antennen när det åskar.
Trasiga delar:
s Kasta aldrig något mot TV:n. Skärmglaset kan gå sönder och
orsaka allvarliga personskador.
s Om TV:ns hölje spricker, koppla loss TV:n från eluttaget innan
du tar i den. Annars föreligger risk för elektriska stötar.
16 SE
Stäng av TV:n och lossa omedelbart stickkontakten från eluttaget
om något av följande problem uppstår.
Kontakta din återförsäljare eller ett Sony servicecenter för att få
TV:n undersökt av en behörig servicetekniker.
Om:
–
–
–
–
Nätkabeln skadas.
Eluttaget inte passar till stickkontakten.
TV-apparaten skadas genom att den tappas, utsätts för hårda
stötar eller genom att föremål kastas på den.
Vätska eller något föremål råkar hamna i höljets öppningar.
ANMÄRKNING OM NÄTADAPTERN
Varning
För att minska risken för brand eller elektriska stötar, ska du inte
utsätta apparaten för regn eller fukt.
För att förhindra brand eller stötar, ska du inte placera föremål som
är fyllda med vätska, t ex vaser, på apparaten.
Installera inte denna utrustning i ett begränsat utrymme, t ex en
bokhylla eller liknande.
s
s
s
s
s
Se till att nätuttaget sitter nära utrustningen och är lättåtkomligt.
Använd medföljande nätadapter och nätsladd.
Använd inte några andra nätadaptrar. Det kan orsaka fel.
Anslut nätadaptern till ett lättåtkomligt nätuttag.
Linda inte nätkabeln runt
nätadaptern. Ledaren kan skadas
och/eller så kan det orsaka ett fel
på mediamottagaren.
s Vidrör inte nätadaptern med våta
händer.
s Om du upptäcker något onormalt
med nätadaptern, ska du omedelbart koppla bort den från
nätkontakten.
s Apparaten kopplas inte bort från elnätet så länge som den är
ansluten till ett eluttag, även om själva apparaten har stängts av.
Om LCD-skärmens temperatur
När LCD-skärmen används under en längre tidsperiod blir panelens
kanter varma. Du kan känna denna värme om du tar på panelen med
handen.
Säkerhetsföreskrifter
Se på TV
s Du bör titta på TV i ett rum med måttlig belysning. TV-tittande
i dålig belysning eller under långa perioder påfrestar ögonen.
s När du använder hörlurar, ställ in ljudvolymen på en måttlig
nivå så att du inte skadar din hörsel.
LCD-skärm
s Trots att LCD-skärmen är tillverkad med högteknologisk
precision och 99,99 procent eller mer av bildpunkterna är
effektiva kan svarta punkter eller färgade punkter (röda, blå
eller gröna) framträda konstant på LCD-skärmen. Detta är en
strukturell egenskap hos LCD-skärmar och indikerar inte något
fel.
s Tryck inte på och repa inte frontfiltret. Placera inte heller några
föremål ovanpå denna TV-apparat. Bilden kan bli ojämn och
LCD-skärmen kan skadas.
s Om TV:n används på en kall plats kan fläckar framträda i bilden
eller bilden kan bli mörk. Detta indikerar inte någon
felfunktion. Fenomenet försvinner när temperaturen stiger till
normal nivå.
s En spökbild kan uppstå om en stillbild ligger kvar på skärmen
under en längre tid. Den försvinner troligtvis efter en stund.
s Bildskärmen och höljet blir varma när TV:n används. Detta är
inget fel.
s LCD-skärmen innehåller en liten mängd flytande kristaller.
Vissa lysrör som används i TV:n innehåller också kvicksilver.
Kassera TV:n enligt lokala lagar och bestämmelser.
Hantering och rengöring av TV:ns
bildskärm/hölje
Var noga med att lossa nätkabeln från eluttaget före rengöring.
Observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika
degradering av material eller skärmens ytskikt.
s Använd en mjuk duk när du dammar av bildskärmen/höljet.
Smuts som är svår att få bort kan du avlägsna genom att fukta
duken med ett milt, utspätt rengöringsmedel.
s Använd aldrig skurdukar med slipmedel, alkaliska eller sura
rengöringsmedel, skurpulver eller skarpa lösningsmedel såsom
alkohol, bensin, thinner eller insektsspray. Om sådana material
används, eller vid långvarig kontakt med gummi- eller
vinylmaterial, kan skärmens ytskikt och höljet skadas.
s Vi rekommenderar att du regelbundet dammsuger
ventilationsöppningarna för att säkerställa fullgod ventilation.
Extra utrustning
s Håll extra tillbehör och utrustning som avger elektromagnetisk
strålning på avstånd från TV:n. Annars kan bildstörningar och/
eller akustiskt brus uppstå.
s Denna utrustning har testats och befunnits följa gränsvärdena
som anges i EMC-direktivet vid användning av en
anslutningskabel som är kortare än 3 meter.
Trådlös funktion
s Om det finns annan trådlös utrustning som använder samma
frekvens (5 GHz-bandet) nära enheten, kan det leda till att brus
visas i bilderna eller hörs i ljudet eller att inga bilder visas alls.
Dessutom kan annan trådlös utrustning eller radioutrustning
orsaka störningar. Placera trådlös utrustning för 5GHz-bandet, t
ex trådlösa nätverk eller trådlösa telefoner, på avstånd från
enheten.
s Bilden kan påverkas beroende på installationsmiljön eller
situationen för bildskärmen och mediamottagaren (sidan 9).
s Eftersom mediamottagaren och bildskärmen kommunicerar
trådlöst, kan bilder från mediamottagaren försämras jämfört
med bilder från utrustning som är ansluten till bildskärmen med
HDMI.
s Det kan ta tid att överföra bilder för vissa typer av signaler,
snabbrörliga bilder, t ex spelbilder etc.
s Om bilder från en dator eller stillbilder, till exempel EPG, visas,
kan fladder och suddighet uppstå.
s Denna enhet kan endast användas i kombination med
medföljande bildskärm och mediamottagare.
s Använd inte denna enhet i närheten av medicinsk apparatur
(pacemaker m.m.) eftersom dessa apparater då kan upphöra att
fungera.
s Även om den här enheten sänder/tar emot kodade signaler, bör
du vara försiktig med icke-auktoriserat uppsnappande. Vi kan
inte hållas ansvariga för problem som uppstår.
RF-fjärrkontroll
s Om det finns annan trådlös utrustning som använder samma
frekvens (2,4GHz-bandet) nära enheten, kan det leda till att
fjärrkontrollen inte fungerar som den ska.
Dessutom kan mikrovågsugnar eller radioutrustning orsaka
störningar. Placera trådlös utrustning för 2,4 GHz-bandet på
avstånd från enheten.
Kassering av TV-apparaten
Kassering av gamla elektriska
och elektroniska produkter
(tillämpligt inom EU och andra
europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten eller dess
förpackning anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället
lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för
återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att
säkerställa att produkten kasseras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av
material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För mer
information om återvinning av denna produkt, kontakta de lokala
myndigheterna, ortens sophämtningstjänst eller affären där du
köpte produkten.
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller i
EU och andra europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet inte skall
behandlas som vanligt hushållsavfall. På vissa
batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer
än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly. Med att sörja för att dessa
batterier blir kastade på ett riktigt sätt kommer du att bidra till att
skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa
konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig
avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara
naturens resurser. När det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av
ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker. För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt
skall det levereras till återvinningsstation för elektriska produkter
när det är förbrukat. För alla andra batterier, vänligen se avsnittet
om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på
en återvinningsstation för förbrukade batterier. För mer detaljerad
information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller
batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation
eller din återförsäljare där du köpt produkten.
17 SE
Fjärrkontrollen och kontroller på enheten/indikatorer
Fjärrkontroll
Eftersom enheten och den medföljande fjärrkontrollen kommunicerar med hjälp av
radiofrekvenser, kan du styra enheten utan att rikta fjärrkontrollen mot enheten.
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
EXT
COMPONENT
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
1
2
7
8
3
6
9
2
5
8
0
Beskrivning
1 TV "/1
(TV-standby)
Tryck för att sätta på och stänga av enheten
från standbyläge.
2 EXT
Tryck för att styra utrustning med
IR-sändaren monterad, med hjälp av
fjärrkontrollen (sidan 13).
z
• Byt ut batterierna när EXT-knappen
blinkar tre gånger.
3
Tryck för att växla textspråk (sidan 39)
(endast i digitalt läge).
3
4
5
6
1
4
7
Knapp
(Inställning av
textning)
4 AUDIO
I analogt läge: Tryck på denna knapp för att
ändra ljudkanalsval (sidan 36).
I digitalt läge: Tryck för att växla språket
som används för det program som för
närvarande visas (sidan 40).
5
/
(Info/Visa text)
I digitalt läge: Visar information om
programmet som för närvarande visas.
I analogt läge: Visar information. Tryck en
gång för att visa aktuellt kanalnummer och
skärmläge. Tryck igen för att visa
klockinformation. Tryck en tredje gång för
att ta bort visningen från skärmen.
I Text-läge (sidan 24): Visar dold
information (t.ex. svar på frågor).
6
/
(Ingångsväljare/Text håll
kvar)
Tryck för att visa en lista över ingångar
(sidan 28).
I Text-läge: Tryck för att hålla kvar aktuell
sida.
PROG
REC
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
F1
REC STOP
F2
WIRELESS MENU
7 F/f/G/g/
Tryck på F/f/G/g för att flytta
skärmmarkören. Tryck på
för att välja/
bekräfta det markerade alternativet. När du
visar en fotofil: Tryck på
för att pausa/
starta ett bildspel. Tryck på F/G för att välja
föregående fil. Tryck på f/g för att välja
nästa fil.
8 OPTIONS
Tryck för att visa en lista som innehåller
”Apparatstyrning”, eller genvägar till vissa
inställningsmenyer. Använd menyn
”Apparatstyrning” för att styra utrustning
som är kompatibel med Kontroll för HDMI.
De listade alternativen varierar beroende på
insignalkällan.
TV
z
• Knapparna 5, PROG +,
AUDIO och
har
upphöjda små punkter.
Använd dessa punkter som
referenser när du styr
TV-apparaten.
18 SE
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
DIGITAL/
ANALOG
Beskrivning
9 HOME
Tryck för att visa mediamottagarens
startmeny i mediamottagarläget (sidan 33),
eller visa bildskärmens startmeny i
skärmläget (sidan 42).
0 Färgade
knappar
När de färgade knapparna är tillgängliga,
visas en användningsguide på skärmen. Följ
användningsguiden för att utföra en vald
operation (sidan 24, 25, 26).
EXT
COMPONENT
SYNC MENU
THEATRE
Knapp
AUDIO
w;
qz Sifferknapparna I TV-läge: Tryck för att välja kanaler. För
kanal nummer 10 eller högre skall den andra
och tredje siffran anges i snabb följd.
I Text-läge: Tryck för att ange sidnummer.
ql
qs
(Favorit)
Tryck för att visa den digitala favorit-listan
över favoriter som du har angett (sidan 26).
9
0
1
4
7
qk
qj
qh
3
6
9
2
5
8
0
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
qg
F1
/
I TV-läge: Tryck för att välja nästa (+) eller
föregående (–) kanal.
I Text-läge: Tryck för att välja nästa
eller
föregående
sida.
qa
qf
qs
qg WIRELESS
MENU
Tryck för att visa ”Inställning av trådlös
kanal” (sidan 47).
qd
qf
qh % (Stänga av
ljudet)
Tryck för att stänga av ljudet. Tryck igen för
för att återställa ljudet.
z
• I standbyläge, om du vill sätta på
bildskärmen utan ljud, trycker du på denna
knapp.
qj 2+/– (Volym)
Tryck för att justera ljudet.
qk / (Text)
Tryck för att visa textinformation (sidan 24).
ql RETURN /
Tryck för att återgå till den föregående
skärmbilden i den visade menyn. När du
visar en fotofil: Tryck för att stoppa
visningen. (Visningen återgår till listan över
filer eller mappar.)
PROG
REC
qd PROG +/–/
(Föregående
kanal)
REC STOP
F2
Tryck för att återgå till den kanal som
visades senast (under mer än fem sekunder).
WIRELESS MENU
TV
w; GUIDE/
(EPG) Tryck för att visa EPG (Electronic
Programme Guide) (sidan 25).
(Fortsättning)
19 SE
wj
wf
wh
wg
wd
ws
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
EXT
COMPONENT
Knapp
Beskrivning
wa ANALOG/
DIGITAL
Tryck för att visa den analoga eller digitala
kanal som senast visades.
ws THEATRE
Du kan sätta på och stänga av
Hemmabioläget. När Hemmabioläget
aktiveras ställs den optimala ljudutgången
(om enheten är ansluten till en
ljudanläggning med en HDMI-kabel) och
bildkvaliteten för filmbaserat innehåll in
automatiskt.
z
• Om du stänger av enheten stängs också
Hemmabioläget av.
• ”Kontroll för HDMI” (BRAVIA Sync) är
endast tillgänglig med ansluten Sonyutrustning som har BRAVIA Synclogotypen, BRAVIA Theatre Synclogotypen eller är kompatibel med Kontroll
för HDMI.
wd SYNC MENU
Visar menyn för ansluten HDMI-utrustning.
När du tittar på andra ingångsskärmar eller
TV-program visas ”Välj HDMI-apparat” när
knappen trycks in.
z
• ”Kontroll för HDMI” (BRAVIA Sync) är
endast tillgänglig med ansluten Sonyutrustning som har BRAVIA Synclogotypen eller är kompatibel med Kontroll
för HDMI.
wf
Tryck för att ändra skärmformat (sidan 24).
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
wa
1
4
7
3
6
9
2
5
8
0
PROG
REC
wg
REC PAUSE
BD/DVD
TOP MENU MENU
WIRELESS MENU
TV
20 SE
F1
REC STOP
F2
(Skärmläge)
wg Knappar för att
använda extra
utrustning
Du kan styra utrustning som är ansluten till
enheten (sidan 13).
wh HDMI1/2/3,
MONITOR
HDMI, AV1/2,
COMPONENT
Tryck för att välja insignalkälla.
wj "/1
Tryck för att sätta på eller stänga av
utrustning som är ansluten till enheten
(sidan 13).
Enhet
Skärm
5
4
6
31
E
HOM
8
9
0
qa
2
Mediamottagare
2
PROG
LINK
HOME
PROG
LINK
HOME
6 5
7
8 9
0
qa
(Fortsättning)
21 SE
Kontroll
Beskrivning
1 Fjärrkontrollsensor
Tar emot IR-signaler från fjärrkontrollen (om du använder en IRfjärrkontroll, medföljer ej).
Placera ingenting över sensorn eftersom detta kan påverka sensorns
funktion.
2 1 (Strömbrytare På/Av)
Slår på och stänger av enheten.
~
• För att helt koppla bort enheten från nätspänningen måste du lossa
nätkabeln från eluttaget.
3 Ljussensor
Placera ingenting över sensorn eftersom detta kan påverka sensorns
funktion.
4
Lyser med grönt sken när bilden är avstängd (sidan 47).
Lyser med gult sken när påminnelsen är aktiverad (sidan 25) eller timern
är inställd (sidan 34).
(Indikator för Bild
släckt/Timer)
5 1 (Standby-indikator)
Lyser med rött sken när enheten är i standby-läge.
6 " (Ström på-indikator)
Lyser med grönt sken när enheten är påslagen.
7 LINK-indikator
Tänds när den trådlösa anslutningen mellan mediamottagaren och
bildskärmen är stabil.
8
HOME
Visar mediamottagarens startmeny i mediamottagarläget (sidan 33), eller
visar bildskärmens startmeny i bildskärmläget (sidan 42).
9
/
OK)
(HOME)
(Ingångsväljare/
0 2 +/–/
/
qa PROG +/–/
I skärmläge: Väljer ingångskälla från utrustning ansluten till enhetens
uttag (sidan 27).
I enhetens meny: Väljer meny eller alternativ och bekräftar inställningen.
I skärmläge: Ökar (+) eller minskar (–) ljudvolymen.
I enhetens meny: Flyttar genom alternativen åt höger ( ) eller vänster
( ).
/
I TV-läge: Väljer nästa (+) eller föregående (–) kanal.
I enhetens meny: Flyttar genom alternativen uppåt ( ) eller nedåt ( ).
~
• Kontrollera att enheten är helt avstängd innan du lossar nätkabeln från eluttaget. Att lossa nätkabeln från
eluttaget medan enheten är påslagen kan medföra att nätindikatorn förblir tänd eller att enheten inte fungerar
korrekt.
• Placera ingenting över indikatorerna eftersom deras funktion kan påverkas.
• När mediamottagaren används vertikalt med stativet fäst, växlas funktionen för knapparna 0 och qa
(i enhetens meny).
22 SE
Se på TV
1 Tryck på 1 på mediamottagaren eller
Se på TV
bildskärmen för att slå på.
~
• Om någon av enheterna sätts på, sätts även
den andra enheten på.
2 Tryck på DIGITAL/ANALOG för att
växla mellan digitalt läge och analogt
läge.
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
MONITOR
HDMI
AV1
AV2
Vilka kanaler som är tillgängliga beror på
det valda läget.
EXT
COMPONENT
3 Tryck på sifferknapparna eller PROG +/–
för att välja en TV-kanal.
För kanal nummer 10 eller högre ska den
andra och tredje siffran anges inom två
sekunder när sifferknapparna används.
För att välja en digital kanal med Guiden,
se sidan 25.
SYNC MENU
THEATRE
DIGITAL/
ANALOG
AUDIO
2
I digitalt läge
Ett informationsfält visas kortvarigt.
Följande ikoner kan visas i fältet:
1
4
7
2
5
8
0
3
6
9
: Radiotjänst
: Kodad/abonnerad tjänst
: Flera ljudspråk tillgängliga
: Undertexter tillgängliga
: Undertexter tillgängliga för
hörselskadade
: Rekommenderad minimiålder för aktuellt
program (från 4 till 18 år)
: Barnlås
3
PROG
3
Ytterligare funktioner
För att
Gör detta
Slå på bildskärmen
från standby-läge
utan ljud.
Tryck på %. Tryck på
2 +/– för att ställa in
ljudvolymen.
Ställa in volymen
Tryck på 2 + (öka)/
– (minska).
(Fortsättning)
23 SE
Se på TV
1
När enheten är i standby-läge (standbyindikatorn 1 på enhetens front lyser med
rött sken), tryck på TV "/1 på
fjärrkontrollen för att slå på TV:n.
Visa text-TV
~
Tryck på /. Varje gång du trycker på /
ändras skärmen i en cykel på följande sätt:
Text t Text över TV-bilden (blandat läge)
t Ingen Text (avsluta text-TV-tjänsten)
För att välja en sida, tryck på sifferknapparna
eller på PROG +/–.
Tryck på
/ för att frysa en sida.
Tryck på / för att visa dold information.
• Vissa tecken och/eller bokstäver längst upp och
längst ned på skärmen kanske inte syns i
”SmartZoom”-läget. Du kan i så fall välja
”Vertikal storlek” på menyn
”Skärmkontrollinställningar” (sidan 35) och
justera den vertikala storleken för att göra texten
synlig.
z
• När fyra färgade poster visas längst ned på textTV-sidan är Fastext tillgänglig. Med Fastext kan
du snabbt och enkelt öppna sidor. Tryck på
motsvarande färgade knapp för att öppna sidan.
z
• Om ”Autoformat” ges inställningen ”På” väljer
enheten automatiskt det bästa läget som passar
sändningen (sidan 35).
• Du kan justera bildens position när du väljer
”SmartZoom”, ”14:9” eller ”Zoom”. Tryck på
F/f för att flytta upp eller ned (t.ex. för att läsa
textningen).
Ändra skärmformat manuellt
Tryck flera gånger på
skärmformat.
för att välja önskat
Tryck på OPTIONS för att visa följande
alternativ när du ser på ett TV-program.
SmartZoom*
Visar sändningar i det
vanliga förhållandet
4:3 med en imiterande
bredbildseffekt. 4:3bilden dras ut för att
fylla hela skärmen.
4:3
Visar vanliga 4:3sändningar (t.ex. ej
TV med bredbild) i
korrekta proportioner.
Wide
Sträcker en bild i
formatet 4:3
horisontellt för att
fylla en 16:9-skärm.
Zoom*
Visar biosändningar
(letter box-format) i
korrekta proportioner.
14:9* (endast för insignaler från
mediamottagaren)
Visar 14:9-sändningar
i korrekta
proportioner. Som ett
resultat av detta syns
svarta områden i
skärmens kanter.
* Delar av bilden kan klippas av upptill och nedtill.
24 SE
Använda menyn Alternativ
Alternativ
Beskrivning
Bildinställning
Se sidan 43.
Ljudläge
Se sidan 45.
Högtalare
Se sidan 36.
Motionflow
Se sidan 44.
Inställning av
textning (endast i
digitalt läge)
Se sidan 39.
Avstängn.timer
Se sidan 34.
Energisparläge
Se sidan 47.
Använd MONITOR
HDMI
Växla till MONITOR
HDMI-insignal.
Systeminformation
Se sidan 41.
(endast i digitalt läge)
Använda den digitala programguiden (EPG)
Alla kategorier
Fre 16 Mar 11:35
Idag
11: 30
001 BBC ONE
Homes Under the Hammer
002 BBC TWO
Ready Steady Cook
003
Dancing On Ice Exclusive
ITV1
004 Channel 4
005 Five
12: 00
House
BBC Learning Zone: Schools: World P...
Afterlife
(visas på skärmen).
Real Crime: The Truth About the...
Racing from Chepstow and Ascot
Nästa
Homes Under th...
PartyPoker.com Worl...
Vodafone TBA: L...
A Picture of Brit...
Everybody Loves Raymond
Föreg.
13: 00
CSI: Crime Scene Inv...
Eastenders
This is BBC FOUR
The Sharon Osb...
Baseball Wedne...
30 min titt
Trans World Sport
Se på TV
010 SKY THREE
ER
Past
The Jeremy Kyle...
Law and Order: Special Victims U...
Crime Hour: Midsomer Murders
007 BBC THREE
009 ITV3
Neighbours
1 I digitalt läge, trycker du på GUIDE.
2 Utför önskad åtgärd enligt följande tabell
Cracker
Sign Zone: Ancient Rome: The Rise a...
006 ITV2
008 BBC FOUR
12: 30
Extraordinary People: Britains Iden...
*
Kategori
* Denna funktion kanske inte är tillgänglig i vissa länder.
För att
Gör detta
Titta på ett program
Tryck på F/f/G/g för att välja program och tryck sedan på
Stänga av Guiden
Tryck på
Sortera programinformationen efter
kategori
– Kategorilista
1
2
Tryck på den blå knappen.
Tryck på F/f för att välja en kategori och tryck sedan på
Ställa in ett program för automatisk
visning på skärmen när det startar
– Påminnelse
1
Tryck på F/f/G/g för att välja programmet du vill visa och
tryck sedan på / .
Tryck på F/f för att välja ”Påminnelse”, och tryck därefter på
.
Symbolen c visas vid programmets information. Indikatorn
på bildskärmens front tänds med orangefärgat sken.
2
.
GUIDE.
.
~
• Om du ställer bildskärmen i standby-läge slås den på automatiskt
när programmet skall starta.
Avbryt en påminnelse
– Timerlista
1
2
3
4
5
Tryck på / .
Tryck på F/f för att välja ”Timerlista” och tryck sedan på .
Tryck på F/f för att välja programmet du vill avbryta och tryck
sedan på .
Tryck på F/f för att välja ”Avbryt timer” och tryck sedan på .
Ett fönster visas där du skall bekräfta att du vill avbryta
programmet.
Tryck på G/g för att välja ”Ja” och tryck sedan på för att
bekräfta.
~
• Om en åldersbegränsning för program har valts, visas ett meddelande som frågar efter PIN-kod på skärmen.
Mer information finns i ”Barnlås” (sidan 40).
25 SE
Använda den digitala favoritlistan
Favorit-inställningar
Digital
För in kanalnummer
Favoriter 1
001
BBC ONE
011
002
BBC TWO
012
abc1
003
ITV1
013
QVC
004
Channel 4
014
UKTV Gold
005
Five
015
The HITS
006
BBC Three
016
007
ITV2
017
ftn
008
Sky Sports
018
TMF
009
UKTV History
019
E4
010
Channel 4+1
020
Föreg.
Nästa
---
More 4
*
1 I digitalt läge, tryck på .
2 Utför önskad åtgärd enligt följande tabell
(visas på skärmen).
UKTV Bright Ideas
E4+1
Favoriter 2
Digital favoritlista
* Denna funktion kanske inte är tillgänglig i vissa länder.
För att
Gör detta
Skapa din Favoritlista första gången
1
2
Tryck på F/f/G/g för att välja den kanal du vill lägga till och
tryck sedan på .
Kanaler som finns lagrade i favoritlistan indikeras med
symbolen .
Tryck på den gula knappen för att välja ”Favoriter 2” eller
”Favoriter 3”.
Titta på en kanal
1
2
Stänga av Favoritlistan
Tryck på
Lägga till eller ta bort kanaler från
den aktuella Favoritlistan
1
2
3
Tryck på den blå knappen.
Tryck på den gula knappen för att välja listan du vill redigera.
Tryck på F/f/G/g för att välja den kanal du vill lägga till eller ta
bort och tryck sedan på .
Ta bort alla kanaler från den aktuella
Favoritlistan
1
2
Tryck på den blå knappen.
Tryck på den gula knappen för att välja favoritlistan du vill
redigera.
Tryck på den blå knappen.
Tryck på G/g för att välja ”Ja” och tryck sedan på för att
bekräfta.
3
4
26 SE
Tryck på den gula knappen för att navigera genom favoritlistor.
Tryck på F/f för att välja kanal och tryck sedan på .
RETURN.
Använda extra utrustning
Översikt över anslutningar
Du kan ansluta ett stort utbud av extra utrustning till enheten. Anslutningskablar medföljer inte.
Mediamottagare
1
2
3
4 5
Baksida
COMPONENT IN
R
L
AV2
R
L
PR/CR
PB/CB
Y
AV1
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
2
DC IN 18V
6
1
IN
7
Använda extra utrustning
3
(RGB)
PC IN
IR BLASTER
8
9
Framsida
PROG
LINK
HOME
0
qa qs
Skärm
Baksida
AC IN
MONITOR
IN
qd
8
(Fortsättning)
27 SE
Ansluta till
1
2
/
Symbol på
skärmen
AV2
/
COMPONENT IN
3
/
AV1
Beskrivning
AV2
När du ansluter monoutrustning, ska du ansluta till
L-kontakten.
Component
Anslutningen för komponentvideo stödjer endast följande
videoinsignaler: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i och
1080p.
AV1
När du ansluter en dekoder, matar TV-tunern ut kodade
signaler till dekodern och dekodern avkodar signalerna innan
den matar ut dem.
4
Använd en optisk ljudkabel.
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
~
• Ljudet är avstängt i skärmläget.
5 8
RF-ingång som ansluter till ditt kabel-TV-system eller VHF/
UHF.
6 ! DC IN 18V
Ansluter den medföljande nätadaptern.
7
(RGB)/
PC IN
8 HDMI IN 1/2/3,
MONITOR HDMI
IN
PC
Vi rekommenderar att du använder en PC-kabel med
ferritkärna, t.ex. ”Connector, D-sub 15” (artikelnummer
1-793-504-13, kan köpas hos ditt Sony servicecenter) eller
motsvarande.
HDMI 1/
HDMI 2/
HDMI 3/
MONITOR
HDMI
Digitala video- och ljudsignaler matas in från den anslutna
utrustningen.
Om du ansluter utrustning som är kompatibel med Kontroll
för HDMI, kan TV:n dessutom kommunicera med den
anslutna utrustningen. Se sidan 37 för att ställa in denna
kommunikation.
~
• HDMI-anslutningen stödjer endast följande
videoinsignaler: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
och 1080/24p (1080/24p är endast för MONITOR HDMI).
Information om videosignaler från datorer, finns på sidan
50.
• Var noga med att endast använda en godkänd HDMI-kabel
som bär HDMI-logotypen. Vi rekommenderar att du
använder en Sony HDMI-kabel (höghastighetstyp).
• För HDMI 1/2/3, när du ansluter ett ljudsystem som är
kompatibelt med Kontroll för HDMI, ska du alltid även
ansluta det till DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)anslutningen.
9 IR BLASTER
Ansluter de medföljande IR-sändarkablarna.
0
För PPV-tjänster (Pay Per View).
Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer din
CAM-modul. För att använda CAM-modulen, ta loss
”dummykortet” från CAM-kortplatsen, stäng av bildskärmen
och sätt sedan in CAM-modulen i CAM-kortplatsen. När du
inte använder CAM-modulen rekommenderar vi att du sätter
tillbaka dummykortet i CAM-kortplatsen.
CAM
(villkorlig
åtkomstmodul)
~
• CAM stöds inte i alla länder. Hör med din återförsäljare.
• Om CAM-modulen fastnar när du sätter i den, provar du
igen. Använd inte kraft när du för in modulen.
qa i Hörlurar
28 SE
Du kan lyssna på bildskärmsljud via hörlurar.
Ansluta till
qs
USB
qd AC IN
Symbol på
skärmen
Beskrivning
Du kan njuta av fotofiler lagrade i en Sony digital
stillbildskamera eller videokamera via en USB-kabel eller
USB -lagringsenhet på enheten (sidan 31).
Anslut den medföljande nätsladden till AC IN och närmaste
vägguttag.
Använda extra utrustning
29 SE
Alternativ
Beskrivning
Motionflow (utom i
PC/HDMI PCingångsläge)
Se sidan 44.
Avstängn.timer
(utom i PC/HDMI
PC-ingångsläge)
Se sidan 34.
Energisparläge
Se sidan 47.
Använd MONITOR
HDMI
Växla till MONITOR
HDMI-insignal.
Autom. justering
(endast i PC/HDMI
PC-ingångsläge)
Se sidan 35.
För en automatiskt inställd
videobandspelare/DVD-brännare
Horisontellt läge
(endast i PC/HDMI
PC-ingångsläge)
Se sidan 35.
I analogt läge, tryck på PROG +/– eller
använd sifferknapparna för att välja
videokanal.
Apparatstyrning
(endast i HDMIingångsläge)
Se sidan 32.
Visa bilder från ansluten
utrustning
Slå på ansluten utrustning och utför sedan en
av följande åtgärder.
För utrustning ansluten till Scartkontakterna via en komplett 21-polig Scartkabel
Starta uppspelning av ansluten utrustning.
Bilden från den anslutna utrustningen visas på
skärmen.
För utrustning som är ansluten till
MONITOR HDMI-uttaget
Tryck på MONITOR HDMI.
För övrig ansluten utrustning
Tryck på
/ för att visa en lista över
ansluten utrustning. Tryck på F/f för att välja
önskad ingångskälla och tryck sedan på .
Den markerade posten väljs automatiskt om du
inte utför någon åtgärd inom två sekunder när
du har tryckt på F/f.
Om du har ställt in en ingångskälla på ”Hoppa
över” på menyn ”AV namn” (sidan 36) visas
inte denna ingångskälla i listan.
z
• För att återgå till normalt TV-läge, tryck på
DIGITAL/ANALOG.
Använda menyn Alternativ
Tryck på OPTIONS för att visa följande
alternativ när du ser på bilder från ansluten
utrustning.
När utrustning är ansluten till uttagen på
mediamottagaren
Alternativ
Beskrivning
Bildinställning (utom Se sidan 43.
i PC/HDMI PCingångsläge)
Ljudläge
Se sidan 45.
Högtalare
Se sidan 36.
30 SE
När utrustning är ansluten till MONITOR
HDMI-uttaget
Alternativ
Beskrivning
Bildjustering
Se sidan 43.
Ljud
Se sidan 45.
Energisparläge
Se sidan 47.
Motionflow (utom i
HDMI PCingångsläge)
Se sidan 44.
Horisontellt läge
(endast i HDMI PCingångsläge)
Se sidan 46.
Vertikalt läge (endast Se sidan 46.
i HDMI PCingångsläge)
Apparatstyrning
Se sidan 32.
Välj HDMI-apparat
Se sidan 20.
Använd
mediamottagare
Växlar till insignaler från
mediamottagare.
Om trådlös kommunikation inte fungerar
Alternativ
Beskrivning
Inställning av trådlös
kanal
Se sidan 47.
Använd MONITOR
HDMI
Växla till MONITOR
HDMI-insignal.
Använda USBfotogranskare
Du kan njuta av fotofiler lagrade i en Sony
digital stillbildskamera eller videokamera via
en USB-kabel eller USB -lagringsenhet på
enheten.
1 Anslut en understödd USB-enhet till
mediamottagaren.
2 Tryck på HOME.
3 Tryck på G/g för att välja ”Fotografier”,
och tryck därefter på F/f för att välja
”USB-fotogranskare” och tryck på .
mapp, och tryck därefter på
.
När du ska välja en mapp, väljer du en fil
och trycker därefter på .
Uppspelningen startar.
5 Tryck på RETURN för att gå tillbaka till
miniatyrbildsskärmen.
Ytterligare funktioner
Alternativ
Beskrivning
Apparatval
Tryck på G/g för att välja
enhet om flera enheter är
anslutna. BRAVIA-bilder
är fördefinierad enhet.
Bildspel
Visar fotografierna ett
efter ett.
Inställningar
Du kan göra avancerade
inställningar för ett
bildspel och ställa in
visningssekvensen för
miniatyrbilderna.
Visa ett fotografi — Bildram
Du kan visa ett fotografi på skärmen under en
inställd tidsperiod. Efter denna period går
enheten automatiskt in i standby-läge.
1 Tryck på HOME.
2 Tryck på G/g för att välja ”Fotografier”,
och tryck därefter på F/f för att välja
”Bildram” och tryck på .
Välja ett fotografi
Tryck på OPTIONS, välj därefter
”Bildurval” och tryck på . Välj därefter
ett fotografi och tryck på
för att
aktivera.
Ställa in varaktigheten för att visa ett
fotografi
(Fotografier) Tillgängliga alternativ
Alternativ
Tryck på OPTIONS, välj därefter
”Varaktighet” och tryck på . Välj
därefter varaktighet och tryck på .
Räknaren visas på skärmen.
Beskrivning
Bildinställning
Se sidan 43.
Avstängn.timer
Se sidan 34.
Energisparläge
Se sidan 47.
~
• Bildkvalitén kan förefalla grov när man använder
(Fotografier) eftersom bilder kan förstoras
beroende på filen. Dessutom kanske bilderna inte
fyller hela skärmen beroende på bildstorlek och
sidförhållande.
• Vissa fotofiler kan ta lite tid att visas när man
använder
(Fotografier).
Återgå till XMB™
Tryck på RETURN.
~
• Om fotografiet väljs från en USB-enhet måste
denna vara ansluten till enheten.
• Om ”Avstängn.timer” är aktiverad går enheten
automatiskt in i standby-läge.
31 SE
Använda extra utrustning
Miniatyrbildsskärmen visas.
4 Tryck på F/f/G/g för att välja en fil eller
• Medan enheten hämtar data på USB-enheten,
observera följande:
– Stäng inte av enheten eller den anslutna USBenheten.
– Koppla inte loss USB-kabeln.
– Avlägsna inte USB-enheten.
Data på USB-enheten kan skadas.
• Sony ansvarar inte för eventuella skador på eller
förlust av data på lagringsmediet på grund av
felfunktion hos anslutna enheter eller hos enheten.
• USB-fotogranskaren stödjer endast DCFkompatibla JPEG-fotografier.
• När du ansluter en Sony digital stillbildskamera,
ställ in kamerans USB-anslutningsläge på Auto
eller ”Masslagring”. För mer information om
USB-anslutningar, se bruksanvisningen för din
digitala kamera.
• USB-granskaren stöder endast filsystemet FAT32.
• Beroende på exakta filspecifikationer, kan vissa
filer inklusive sådana som har modifierats på en
dator, inte spelas även om filformatet stöds.
• Besök webbsidan nedan för uppdaterad
information om kompatibla USB-enheter.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Göra inställningar för Kontroll för HDMI
Använda BRAVIA Sync med
Kontroll för HDMI
Via funktionen Kontroll för HDMI kan
enheten kommunicera med ansluten utrustning
som är kompatibel med denna funktion genom
att använda HDMI CEC (Consumer
Electronics Control).
Genom att exempelvis ansluta Sony-utrustning
som är kompatibel med Kontroll för HDMI
(med HDMI-kablar) kan du styra dem
tillsammans.
Var noga med att ansluta och ställa in
utrustningen korrekt.
Kontroll för HDMI
• Stänger automatiskt av ansluten utrustning
när du sätter enheten i standbyläge med
hjälp av fjärrkontrollen.
• Slår automatiskt på enheten och växlar
ingången till den anslutna utrustningen när
denna börjar att spela.
• Om du sätter på en ansluten ljudanläggning
medan enheten är påslagen växlar
ljudutgången från enhetens högtalare till
ljudet från ljudanläggningen.*
• Justerar volymen (2+/–) och dämpar
ljudet (%) från ett anslutet ljudsystem.
• Du kan styra ansluten Sony-utrustning som
har BRAVIA Sync-logotypen med den
medföljande fjärrkontrollen genom att
trycka på:
– N/x/X/m/M för att direkt styra den anslutna
utrustningen.
– SYNC MENU för att visa menyn för den anslutna
HDMI-utrustningen på skärmen.
När menyn visas kan du styra menyskärmen med
F/f/G/g och .
– OPTIONS för att visa ”Apparatstyrning”, välj
därefter funktioner från ”Meny”, ”Alternativ” och
”Innehållslista” för att styra utrustningen.
– Se bruksanvisningen för utrustningen för
information om tillgänglig styrning.
För att ansluta utrustning kompatibel
med Kontroll för HDMI
Anslut den kompatibla utrustningen och
enheten med en HDMI-kabel. När en
ljudanläggning ansluts, var noga med att också
ansluta mediamottagarens DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)-kontakt till
ljudanläggningen med en optisk ljudkabel. Se
sidan 28 för mer information.
32 SE
HDMI-styrningen måste ställas in både för
enheten och för den anslutna utrustningen.
Mer information om HDMI 1/2/3-anslutning
finns på sidan 37, medan du kan läsa om
MONITOR HDMI-anslutning på sidan 46 för
inställning av ”HDMI-inställningar”. För
inställningar på den anslutna utrustningen, se
bruksanvisningen för den aktuella
utrustningen.
* Funktion är endast tillgänglig när enheten är ansluten till
HDMI 1/2/3.
Använda MENU-funktioner
Navigera genom mediamottagarens startmeny (XMB™)
Du tar fram inställningsmenyn för mediamottagaren, genom att trycka på en av funktionsknapparna
och växla till mediamottagarläge (sidan 13).
XMB™ (XrossMediaBar) är en meny av BRAVIA-funktioner och ingångskällor som visas på
skärmen. XMB™ är ett enkelt sätt att välja programmering och justera inställningar på din
mediamottagare.
1 Tryck på HOME.
Startmenyn för mediamottagaren visas på skärmen.
Bild
Ljud
Fält med mediakategorier
Inställningar
Använda MENU-funktioner
Finesser
Inställning av mediamottagare
Inställning av bildskärm
Analog inställning
Fält med kategoriobjekt
2 Tryck på G/g för att välja kategori.
Symbol för mediakategori
Beskrivning
Inställningar
Du kan göra avancerade inställningar och justeringar. För information
om inställningar, se sidan 34.
Fotografier
Du kan visa fotofiler via USB-enheter (sidan 31).
Digital
Du kan välja en digital kanal, Favoritlista (sidan 26) eller Guide
(sidan 25).
Du kan också välja en kanal med sifferknapparna eller PROG +/–.
Analog
Du kan välja en analog kanal.
Du kan också välja en kanal med sifferknapparna eller PROG +/–.
För att dölja listan på analoga kanaler, ställ in ”Visa i kanallista” på ”Av”
(sidan 37).
Ext. ingångar
Du kan välja utrustning som är ansluten till mediamottagaren.
För att namnge en extern ingång, se ”AV namn” (sidan 36).
3 Tryck på F/f för att välja objekt och tryck sedan på
4 Följ instruktionerna på skärmen.
5 Tryck på HOME för att avsluta.
.
~
• Vilka alternativ du kan justera beror på situationen.
• Alternativ som ej kan väljas är gråtonade eller visas inte.
33 SE
Inställningar
Bild
Se ”Bild”-inställningen för skärmen (sidan 43).
Ljud
Se ”Ljud”-inställningen för skärmen (sidan 45).
Finesser
Snabbstart
Enheten slås på snabbare än normalt inom två timmar efter övergång till
standbyläge. Effektförbrukningen i standbyläget är dock 38 watt högre än normalt.
Timerinställningar
Ställer in timern för att slå på/stänga av enheten.
Avstängn.timer Ställer in en tidsperiod efter vilken enheten automatiskt går in
i standby-läge.
När ”Avstängn.timer” aktiveras tänds timerindikatorn på
skärmens frontpanel med orangefärgat sken.
z
• Om du stänger av enheten och sedan slår på den igen eller
växlar till skärmläge från mediamottagarläge, återställs
”Avstängn.timer” till ”Av”.
• Ett meddelande visas på skärmen en minut innan enheten
ställs i standby-läge.
Inställningar för På-timer
På-timer
Timerläge
Tid
Varaktighet
Ställer in timern för att slå på enheten
från standby-läge.
Ställer in de önskade veckodagar som du
vill att timern ska sätta på enheten.
Ställer in tiden då enheten ska slås på.
Ställer in hur länge du vill att enheten ska
vara påslagen innan den växlar till
standbyläge igen.
z
• Om du växlar till skärmläge från mediamottagarläge
avbryts, ”Varaktighet”.
Klockinställning Med denna funktion kan du ställa in klockan manuellt. När
enheten tar emot digitala kanaler kan inte klockan justeras
manuellt eftersom den ställs in enligt den utsända signalens
tidskod.
34 SE
Inställning av mediamottagare
Auto start
Startar ”startinställningar” för att välja språk, land och plats samt för att ställa in
alla tillgängliga digitala och analoga kanaler. Vanligtvis behöver inte detta utföras
eftersom språket, landet och kanalerna redan ställdes in när enheten först
installerades (sidan 10). Denna funktion hjälper dig dock att upprepa proceduren
(t.ex. för att återställa enheten efter flytt eller för att söka efter nystartade kanaler).
Skärmkontrollinställningar
Skärmformat
Autoformat
Display area
Se ”Ändra skärmformat manuellt” på sidan 24.
Ändrar automatiskt skärmformatet enligt insignalen. För att
behålla din inställning, väljer du ”Av”.
Justerar bildens visningsområde i 1080i/p- och 720p-källor
när ”Skärmformat” är inställt på ”Wide”.
Auto
Visar, under digitala sändningar, bilder
enligt de inställningar som
rekommenderas av TV-stationen.
Alla bildpunkter Visar bilder i deras ursprungliga storlek.
Normal
Visar bilder i deras rekommenderade
storlek.
Horisontellt läge Justerar bildens horisontella position.
Justerar bildens vertikala position när du väljer
”Skärmformat”, ”SmartZoom”, ”Zoom” eller ”14:9”.
Vertikal storlek
Justerar bildens vertikala storlek när du väljer
”Skärmformat”, ”SmartZoom”, ”Zoom” eller ”14:9”.
Skärmformat
Väljer ett skärmformat för att visa insignalen från din PC.
Full 1
Förstorar bilden så att den fyller det
vertikala visningsområdet och bibehåller
bildens ursprungliga horisontella/
vertikala sidförhållande.
Full 2
Förstorar bilden så att den fyller
visningsområdet.
Återställ
Återställer PC-skärmens inställningar till
fabriksinställningarna.
Autom.justering Justerar automatiskt bildens position, fas och pixelskärpa när
enheten tar emot en insignal från den anslutna PC:n.
z
• ”Autom.justering” kanske inte fungerar bra med vissa
insignaler. I så fall, justera manuellt ”Fas”, ”Pixelskärpa”
och ”Horisontellt läge”.
Fas
Pixelskärpa
Justerar fasen när bilden fladdrar.
Justerar pixelskärpan när bilden har oönskade vertikala
ränder.
Horisontellt läge Justerar bildens horisontella position.
Power-kontroll Ställer enheten i standbyläge om ingen signal tas emot i PCingången inom 30 sekunder.
(Fortsättning)
35 SE
Använda MENU-funktioner
PC-inställningar
Vertikalt läge
AV-inställning
AV namn
Högtalare
Tilldelar ett namn till den utrustning som är ansluten till
mediamottagaren. Detta namn visas kortvarigt på skärmen
när utrustningen väljs. Du kan hoppa över en ingångskälla
som inte är ansluten till någon utrustning.
1 Tryck på F/f för att välja önskad ingångskälla och tryck
sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja det alternativ som önskas
nedan och tryck sedan på .
-, KABEL, SAT, Använder en av de förinställda etiketterna
VIDEOBANDSP., för att tilldela ett namn till den anslutna
DVD/BD, SPEL, utrustningen.
LJUDANLÄGGNING, KAMERA,
PC
Ändra:
Skapar dina egna etiketter.
1 Tryck på F/f för att välja önskad
bokstav eller siffra (”_” för
mellanslag) och tryck sedan på g.
Om du matar in fel tecken
Tryck på G/g för att välja det
felaktiga tecknet. Tryck sedan på
F/f för att välja rätt tecken.
2 Upprepa proceduren i steg 1 tills
namnet är fullständigt.
3 Välj ”OK”, och tryck därefter på .
Hoppa över
Hoppar över en ingångskälla som inte är
ansluten till någon utrustning när du
trycker på F/f för att välja ingångskälla.
Kopplar bort/på enhetens högtalare.
TV-högtalare
Enhetens högtalare kopplas in så att du
kan lyssna på TV-ljudet genom dem.
Ljudanläggning Enhetens högtalare kopplas bort så att du
endast kan lyssna på TV-ljudet genom
din externa ljudutrustning som är
ansluten till ljudutgångarna. När
kompatibel ”Kontroll för HDMI”utrustning är ansluten kan du sätta på
utrustningen kopplad med skärmen.
Denna inställning måste göras efter att
utrustningen har anslutits.
Ljudkanalsval
Väljer ljudet från högtalaren för sändning i stereo eller på flera språk.
Stereo/Mono
För sändning i stereo.
A/B/Mono
IR-sändare
36 SE
För flerspråkiga sändningar, välj ”A” för ljudkanal 1, ”B” för
ljudkanal 2, eller ”Mono” för en monokanal om sådan finns.
z
• Om du väljer någon annan utrustning som är ansluten till enheten, ställ in
”Ljudkanalsval” på ”Stereo”, ”A” eller ”B”.
Se sidan 12 beträffande inställning av ”IR-sändare”.
HDMI-inställningar
Detta används för att ställa in ”Kontroll för HDMI”-utrustning som är ansluten till
HDMI-uttagen. Observera att ”interlock”-inställningen (kopplingen) också måste
göras för den anslutna ”Kontroll för HDMI”-utrustningen.
Kontroll för
Bestämmer huruvida ”Kontroll för HDMI”-utrustningen och
HDMI
enheten skall kopplas samman för Kontroll för HDMI. I läge
”På” kan följande menyposter utföras. Effektförbrukningen i
standby-läget är dock högre än normalt. Om specifik Sonyutrustning som är kompatibel med ”Kontroll för HDMI” är
ansluten, tillämpas denna inställning automatiskt på den
anslutna utrustningen när ”Kontroll för HDMI” är inställd på
”På” med hjälp av enheten.
Apparater
När detta alternativ är inställt på ”På”, stängs den ”Kontroll
automatiskt Av för HDMI”-kompatibla utrustningen av när du växlar enheten
till standbyläge med hjälp av fjärrkontrollen.
TV automatiskt Om detta alternativ är inställt på ”På” och om den anslutna
På
utrustningen som är HDMI-kompatibel är påslagen, slås
enheten automatiskt på och visar HDMI-insignalen från den
anslutna utrustningen.
Uppdatera
apparatlista
Återställ allt
HDMIapparatlista
Visar mediamottagarens produktinformation.
Välj ”Produktinformation för bildskärm” för att visa bildskärmens
produktinformation.
Återställer alla inställningar till fabriksinställningarna och visar sedan skärmen
”Auto start”.
z
• Var noga med att ha enheten avstängd under denna period (det tar cirka
30 sekunder) och tryck inte på några knappar.
• Alla inställningar, inklusive digital favoritlista, land, språk, automatiskt inställda
kanaler etc, återställs.
Inställning av bildskärm
Se ”Inställning av bildskärm”-inställningen för skärmen (sidan 47).
Analog inställning
Visa i kanallista
Välj ”Av” för att dölja listan på analoga kanaler från XMB™ (XrossMediaBar).
Autom. kanalinställ.
Ställer in alla analoga kanaler som är tillgängliga.
Denna funktion hjälper dig att ställa in enheten på nytt när du t.ex. har flyttat eller
för att söka efter nystartade kanaler.
Ändrar den ordning i vilken de analoga kanalerna är lagrade i enheten.
1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill flytta till en ny plats och tryck
sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja den nya platsen för kanalen och tryck sedan på .
Kanalsortering
(Fortsättning)
37 SE
Använda MENU-funktioner
Produktinformation
Skapar eller uppdaterar ”HDMI-apparatlista”. Upp till 14
kompatibla utrustningsenheter kan anslutas för ”Kontroll för
HDMI” och upp till fem utrustningar kan anslutas till samma
uttag. Var noga med att uppdatera ”HDMI-apparatlista” när
du ändrar anslutningar eller inställningar för ”Kontroll för
HDMI”-utrustning. Välj dem manuellt en efter en tills du
erhåller en korrekt bild under flera sekunder.
Visar anslutna ”Kontroll för HDMI”-utrustningar.
Manuell kanalinställ.
Innan du väljer ”Namn/AFT/Ljudfilter/LNA/Hoppa över”, tryck på PROG +/– för
att välja programnumret med kanalen. Du kan inte välja ett kanalnummer som är
inställt på ”Hoppa över” (sidan 36).
Program/
Ställer manuellt in kanaler.
System/Kanal
1 Tryck på F/f för att välja ”Program” och tryck sedan på
.
2 Tryck på F/f för att välja kanalen du vill ställa in
manuellt (om du ställer in en videobandspelare/DVDinspelare, välj kanal 00) och tryck sedan på
RETURN.
3 Tryck på F/f för att välja ”System”, och tryck därefter
på .
4 Tryck på F/f för att välja ett av följande TVsändningssystem och tryck därefter på
RETURN.
B/G: för länder i Västeuropa
I: för Storbritannien
D/K: för länder i Östeuropa
L: för Frankrike
5 Tryck på F/f för att välja ”Kanal” och tryck sedan på
.
6 Tryck på F/f för att välja ”S” (för kabelkanaler) eller
”C” (för markbundna kanaler). Tryck sedan på g.
7 Ställ in kanalerna enligt följande:
Om du inte vet kanalnummer (frekvens)
Tryck på F/f för att söka efter nästa tillgängliga kanal.
Sökningen avslutas när kanalen hittats. Tryck på F/f för
att fortsätta sökningen.
Om du vet kanalnummer (frekvens)
Tryck på sifferknapparna för att ange kanalnummer för
den sändning du önskar eller kanalnumret för din
videobandspelare/DVD-inspelare.
8 Tryck på för att hoppa till ”Bekräfta” och tryck sedan
på .
9 Tryck på f för att välja ”OK” och tryck därefter på .
Upprepa proceduren ovan för att förinställa andra
kanaler manuellt.
Namn
Tilldelar den valda kanalen ett namn, efter eget önskemål, på
upp till fem bokstäver eller siffror. Detta namn visas
kortvarigt på skärmen när kanalen väljs.
För att mata in tecken, följ steg 1 till 3 under ”Ändra:”
(sidan 36).
AFT
Med denna funktion kan du finjustera valt programnummer
manuellt om du tycker att en finjustering kan förbättra
bildkvaliteten.
Du kan justera finjusteringen på en skala från –15 till +15.
När ”På” väljs utförs finjusteringen automatiskt.
Förbättrar ljudet för individuella kanaler vid förvrängning i
monosändningar. Ibland kan en icke standardiserad TVsignal orsaka ljuddistorsion eller intermittent stänga av ljudet
när du tittar på monoprogram.
Om du inte har några problem med ljuddistorsion
rekommenderar vi att du låter detta alternativ vara inställt
enligt fabriksinställningen ”Av”.
Ljudfilter
~
• Du kan inte ta emot stereo- eller Ljudkanalsval-signaler när
”Låg” eller ”Hög” har valts.
38 SE
LNA
Hoppa över
Bekräfta
Förbättrar bildkvaliteten hos enskilda kanaler vid mycket
svaga sändningssignaler (brusig bild).
Om du även med inställningen ”På” inte ser någon förbättring
av bildkvaliteten, ställ in detta alternativ på ”Av”
(fabriksinställning).
Hoppar över analoga kanaler när du trycker på PROG +/–
för att välja kanaler. (Du kan fortfarande välja en kanal du
hoppat över med hjälp av sifferknapparna.)
Sparar ändringar som gjorts under ”Manuell kanalinställ.”.
Digital inställning
Digital sökning
Ställer in digitala kanaler som är tillgängliga.
Denna funktion hjälper dig att ställa in enheten på nytt när du
t.ex. har flyttat eller för att söka efter nystartade kanaler. För
mer information, se steg 6 av ”Utföra startinställningar”
(sidan 11).
Kanalsortering
Tar bort oönskade digitala kanaler som är lagrade i enheten
och ändrar den ordning i vilken de digitala kanalerna är
lagrade i enheten.
1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill ta bort eller
flytta till en ny plats.
Du kan även välja en kanal genom att trycka på
sifferknapparna för att ange ett tresiffrigt kanalnummer.
2 Gör så här för att ta bort eller ändra ordningen på de
digitala kanalerna:
För att ta bort den digitala kanalen
Tryck på . När ett bekräftelsemeddelande visas på
skärmen, tryck på G för att välja ”Ja” och tryck sedan på
.
För att ändra ordningen på de digitala
kanalerna
Tryck på g och sedan på F/f för att välja den nya
platsen för kanalen och tryck sedan på G.
3 Tryck på
RETURN.
Digital
man.kanalinst.
Manuell inställning av de digitala kanalerna. Denna funktion
är tillgänglig när ”Digital auto.kanalinst.” är inställd på
”Egen antenn”.
1 Tryck på sifferknapparna för att välja kanalen du vill
ställa in manuellt och tryck sedan på F/f för att ställa in
kanalen.
2 När de tillgängliga kanalerna har hittats, tryck på F/f
för att välja kanalen du vill lagra och tryck sedan på .
3 Tryck på F/f för att välja kanalnumret där du vill lagra
den nya kanalen och tryck sedan på .
Upprepa ovanstående procedur för att ställa in andra kanaler
manuellt.
När ”Nedsatt hörsel” väljs kan också visuella hjälpmedel
visas tillsammans med undertexterna (om TV-kanalerna
sänder sådan information).
Används till att välja språk för undertext.
Inställning av
textning
Textspråk
(Fortsättning)
39 SE
Använda MENU-funktioner
Undertextinställningar
Digital
auto.kanalinst.
Ljudinställningar
Audiotyp
Audiospråk
Växlar till sändning för personer med nedsatt hörsel när
”Nedsatt hörsel” väljs.
Väljer språket för ett program. Vissa digitala kanaler kan
sända flera olika ljudspråk för ett program.
Röstmeny
Ger en ljudbeskrivning (berättarröst) för visuell information
om TV-kanalen sänder sådan information.
Procentandel
röstmeny*
Justerar utgångsnivåerna för enhetens vanliga ljud och
Röstmenyn.
Dynamiskt
omfång
Kompenserar för skillnader i ljudnivå mellan olika kanaler.
Observera att denna funktion kanske inte har någon effekt på
vissa kanaler.
Optisk utsignal
Väljer ljudsignalen som matas ut från DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) på mediamottagarens baksida. Välj ”Auto”
när utrustning kompatibel med Dolby Digital är ansluten och
välj ”PCM” när icke-kompatibel utrustning är ansluten.
z
* Denna funktion är endast tillgänglig när ”Röstmeny” är inställd till ”På”.
Radiovisning
Barnlås
PIN-kod
Visar en bakgrundsbild när du lyssnar på en radiosändning efter 20 sekunder utan
att någon knapp har tryckts in.
Du kan välja färg på bakgrundsbilden, visa en slumpmässig färg eller visa ett
bildspel (sidan 31).
Tryck på vilken knapp som helst för att tillfälligt avbryta visningen av
bakgrundsbilden.
Ställer in en åldersgräns för program. Program som överskrider denna åldersgräns
kan endast ses om rätt PIN-kod anges.
1 Tryck på sifferknapparna för att ange din befintliga PIN-kod.
Om du inte har ställt in en PIN-kod tidigare visas ett fönster för inmatning av
en PIN-kod. Följ instruktionerna under ”PIN-kod” nedan.
2 Tryck på F/f för att välja åldersgräns, eller på ”Ingen” för obehindrat TVtittande, och tryck sedan på .
3 Tryck på
RETURN.
För att ställa in din PIN-kod första gången
Tryck på sifferknapparna för att ange den nya PIN-koden.
Tryck på
RETURN.
För att ändra din PIN-kod
1 Tryck på sifferknapparna för att ange din befintliga PIN-kod.
2 Tryck på sifferknapparna för att ange den nya PIN-koden.
3 Tryck på
RETURN.
1
2
Teknisk inställning
z
• PIN-kod 9999 accepteras alltid.
Autom.
Med detta alternativ kan enheten detektera och lagra nya
uppdatering
digitala tjänster när sådana blir tillgängliga.
~
• För att serviceuppgradering skall kunna utföras behöver enheten emellanåt ställas
i standby-läge.
Hämta
programvara
Med detta alternativ kan enheten automatiskt ta emot
uppdateringar av programvara, kostnadsfritt via din befintliga
antenn/kabel. Vi rekommenderar att du alltid lämnar denna
inställning på ”På”.
Om du inte vill att programvaran ska uppdateras, ställer du in
detta alternativ på ”Av”.
~
• För att programvaruuppgradering skall kunna utföras behöver enheten emellanåt
ställas i standby-läge.
40 SE
Systeminforma- Visar aktuell programvaruversion och signalnivå.
tion
~
• Om signalstapeln är röd (ingen signal) eller gul (låg signal), kontrollera antenn/
kabelanslutningen.
Tidszon
Automatisk
sommartid
CAmodulinställningar
För manuell inställning av den tidzon du befinner dig i om
denna inte är densamma som den inställda standardtidzonen
för ditt land.
Bestämmer huruvida växling mellan vinter- och sommartid
skall ske automatiskt eller inte.
På
Växlar automatiskt mellan vinter- och
sommartid enligt kalendern.
Av
Tiden visas enligt tidsskillnaden inställd i
”Tidszon”.
Med detta alternativ får du tillgång till en betal-TV-tjänst när du har erhållit en
CAM-modul (Conditional Access Module = villkorlig åtkomstmodul) och ett
visningskort. Se sidan sidan 28 för information om var PCMCIA-kontakten
sitter.
Använda MENU-funktioner
41 SE
Navigera genom skärmens startmeny
Du tar fram inställningsmenyn för bildskärmen, genom att trycka MONITOR HDMI på
fjärrkontrollen och växla till bildskärmsläge.
1 Tryck på HOME.
Bildskärmens startmeny visas på skärmen.
Bildskärmsmeny
Bild
Ljud
Skärmkontroll
HDMI-inställningar
Inställning av bildskärm
PC-inställningar
2 Tryck på F/f för att välja objekt och tryck sedan på
3 Följ instruktionerna på skärmen.
4 Tryck på HOME för att avsluta.
~
• Vilka alternativ du kan justera beror på situationen.
• Alternativ som ej kan väljas är gråtonade eller visas inte.
42 SE
.
Bild
Bildjustering
Bildinställning
Väljer bildinställning utom för PC-ingång. ”Bildinställning”
inkluderar alternativ som är bäst lämpade för video
respektive fotografier. Alternativen som kan väljas varierar
beroende på ingångskällan.
Dagsljus
För förbättrad bildskärpa och kontrast.
Standard
För standardbild. Rekommenderas för
hemunderhållning.
Biograf
För visning av filmbaserat innehåll.
Lämpar sig bäst för visning i en
biografliknande miljö.
Personligt
Med denna funktion kan du spara de
inställningar du personligen föredrar.
Foto-ljusstarkt För att visa fotografier. Förbättrar
bildskärpa och kontrast.
Foto-normalt
Foto-original
Foto-personligt Med denna funktion kan du spara de
inställningar du personligen föredrar.
Återställer samtliga bildinställningar förutom
”Bildinställning” till fabriksinställningarna.
Justerar bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Bakgrundsbelysning
Kontrast
Ökar eller minskar bildkontrasten.
Ljusstyrka
Gör bilden ljusare eller mörkare.
Färg
Färgton
Ökar eller minskar färgintensiteten.
Ökar eller minskar de gröna och röda färgtonerna.
z
• ”Färgton” kan endast justeras för NTSC-färgsignaler (t.ex.
videoband från USA).
Justerar bildens vithet.
Färgtemp.
Kall
Neutral
Ger vita färger en blå nyans.
Ger vita färger en neutral nyans.
Varm 1/Varm 2 Ger vita färger en röd nyans. ”Varm 2”
ger en rödare nyans än ”Varm 1”.
Skärpa
z
• ”Varm 1” och ”Varm 2” är inte tillgängliga när
”Bildinställning” är inställd på ”Dagsljus” (eller ”Fotoljusstarkt”).
Gör bilden skarpare eller mjukare.
(Fortsättning)
43 SE
Använda MENU-funktioner
Återställ
För att visa fotografier. Ställer in optimal
bildkvalitet för visning i hemmet.
För att visa fotografier. Representerar den
bildkvalitet som används när man visar
framkallade fotografier.
Brusreducering
Minskar bildstörningen (snöig bild) vid svaga
sändningssignaler.
Auto
Reducerar automatiskt bildstörningar
(endast i analogt läge).
Hög/Mellan/Låg Modifierar effekten av brusreduceringen.
Av
Stänger av ”Brusreducering”-funktionen.
Brusred. för
MPEG
Avancerade
inställningar
Minskar bildstörningen i MPEG-komprimerad video. Detta
är effektivt när man tittar på en DVD-skiva eller en digital
sändning.
Används till att ställa in ”Bild”-inställningar mer detaljerat.
Dessa inställningar är inte tillgängliga när ”Bildinställning”
är inställd på ”Dagsljus” (eller ”Foto-ljusstarkt”).
Återställ
Återställer alla avancerade inställningar
till fabriksinställningarna.
Svartkorrigering Förstärker svarta områden i bilden för
starkare kontrast.
Avanc.
Justerar automatiskt
kontrastförbättrare ”Bakgrundsbelysning” och ”Kontrast” till
de lämpligaste inställningarna i
förhållande till bildens ljusstyrka. Denna
inställning är särskilt effektiv för mörka
bildscener. Detta ökar kontrastskillnaden
i de mörkare bildscenerna.
Gamma
Justerar balansen mellan ljusa och mörka
områden i bilden.
Klarvit
Förstärker vita och ljusa färger.
Färgomfång
Ändrar färgåtergivningens omfång.
”Brett” återger ljusare färger och
”Standard” återger Standardfärger.
Färg dagsljus
Gör färger ljusare och klarare.
Vitbalans
Justerar färgtemperaturen i detalj.
~
• ”Färg dagsljus” är inte tillgänglig när ”Färgomfång” är
inställt på ”Standard”.
Motionflow
Ger mjukare bildrörelse och minskar bildens suddighet.
Hög
Ger mjukare bildrörelse t.ex. för filmbaserat innehåll.
Standard
Ger mjukare bilrörelse. Använd denna inställning för normalt
bruk.
Av
Använd denna inställning när inställningarna för ”Hög” och
”Standard” ger brus.
~
• Beroende på videofilmen kanske du inte ser effekterna visuellt även om du har
ändrat inställningen.
44 SE
Filmläge
Ger en förbättrad bildkvalitet som är optimerad för film vid uppspelning av DVDbilder tagna från film.
Auto1/Auto2
”Auto 1” ger mjukare bildrörelse än det ursprungliga
filmbaserade innehållet. ”Auto 2” visar det ursprungliga
filmbaserade innehållet utan förändring.
Av
Stänger av ”Filmläge”-funktionen.
~
• Om bilden innehåller oregelbundna signaler eller för mycket brus stängs
”Filmläge” automatiskt av även om ”Auto1/Auto2” har valts.
• ”Filmläge” är ej tillgängligt när ”Video/Fotografi” är inställt på ”Fotografi” eller
när ett fotografi detekteras när ”Video-A” är inställd.
Spelläge
Minimerar bild- och ljudfördröjning och ger den omptimala skärmbilden för
visning av bilder från videospelsutrustning.
Video/Fotografi
Ger lämplig bildkvalitet genom att välja alternativ beroende på ingångskälla
(video- eller fotografidata).
Video-A
Ställer in lämplig bildkvalitet beroende på ingångskällan,
videodata eller fotodata, vid direkt anslutning av Sony
HDMI-kontrollerad utrustning som stöder ”Video-A”-läge.
Video
Fotografi
Ger lämplig kvalitet för rörliga bilder.
Ger lämplig kvalitet för stillbilder.
• Inställningen är fast inställd på ”Video” när läget ”Video-A” inte stöds av den
anslutna utrustningen även om ”Video-A” väljs.
• Endast tillgänglig för HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, MONITOR HDMI och
Komponent i formatet 1080i eller 1080p.
~
• Vissa alternativ är inte tillgängliga i PC/HDMI PC-ingångsläget.
Ljud
Ljudläge
Väljer ljudläge.
Dynamiskt
Förstärker diskanten och basen.
Standard
Tydlig röst
För standardljud.
Gör röstljud tydligare.
Återställ
Återställer alla ljudinställningar till fabriksinställningarna förutom
”Ljudkanalsval”.
Diskant
Bas
Justerar högfrekventa ljud.
Justerar lågfrekventa ljud.
Balans
Surround
Betonar vänster eller höger högtalarbalans.
S-FORCE Front Gör det möjligt att lyssna på virtuellt surroundljud genom
Surround
endast två fronthögtalare.
Röstzoom
Ljudförstärkare
Av
Välj detta alternativ för normal stereo eller monomottagning.
Justerar ljudnivån för mänskliga röster. Om exempelvis ljudet från en
nyhetsuppläsare är otydligt, kan du justera upp denna inställning för att öka rösten.
Omvänt, om du tittar på ett sportprogram, kan du justera ner denna inställning för
att göra kommentatorns röst mjukare.
Ger ett mer komplett ljud för kraftigare intryck, genom att förstärka diskant och
bas.
(Fortsättning)
45 SE
Använda MENU-funktioner
~
Aut. volymjust.
Volymförskjutning
Behåller en konstant ljudvolym även när skillnader i volymen uppstår (t.ex.
tenderar reklam att vara högre än programmen).
Justerar ljudvolymen hos den aktuella ingången i förhållande till övriga ingångar.
~
• Vissa alternativ är inte tillgängliga när ”Högtalare” är inställd på ”Ljudanläggning” eller om hörlurar är
anslutna.
Skärmkontroll
Skärmformat
Se ”Ändra skärmformat manuellt” på sidan 24.
Autoformat
Ändrar automatiskt skärmformatet enligt insignalen. För att behålla din inställning,
väljer du ”Av”.
4:3 förval
Väljer det förvalda skärmformatet att använda med 4:3-sändningar.
SmartZoom
Visar sändningar i det vanliga förhållandet 4:3 med en
imiterande bredbildseffekt.
4:3
Av
Display area
Visar 4:3-sändningar i korrekta proportioner.
Behåller den aktuella inställningen för ”Skärmformat” när
kanalen eller ingången ändras.
Justerar bildens visningsområde i 1080i/p- och 720p-källor när ”Skärmformat” är
inställt på ”Brett”.
Alla bildpunkter Visar bilder i orginalformat om insignalkällan är 1080i/p.
Normal
-1/-2
Visar bilder i deras rekommenderade storlek.
Förstorar bilden så att den döljer bildens kanter.
Horisontellt läge
Vertikalt läge
Justerar bildens horisontella position.
Justerar bildens vertikala position när ”Skärmformat”, är inställt på ”SmartZoom”.
Vertikal storlek
Justerar bildens vertikala storlek när ”Skärmformat”, är inställt på ”SmartZoom”
eller ”Zoom”.
HDMI-inställningar
Detta används för att ställa in ”Kontroll för HDMI”-utrustning som är ansluten till HDMI-uttagen.
Observera att ”interlock”-inställningen (kopplingen) också måste göras för den anslutna ”Kontroll
för HDMI”-utrustningen.
Kontroll för HDMI
Bestämmer huruvida ”Kontroll för HDMI”-utrustningen och enheten skall kopplas
samman för Kontroll för HDMI. I läge ”På” kan följande menyposter utföras.
Effektförbrukningen i standby-läget är dock högre än normalt.
Apparater
automatiskt Av
När detta alternativ är inställt på ”På”, stängs den ”Kontroll för HDMI”kompatibla utrustningen av när du växlar enheten till standbyläge med hjälp av
fjärrkontrollen.
TV automatiskt På
Om detta alternativ är inställd på ”På” och om Kontroll för HDMI-utrustningen är
påslagen, slås enheten automatiskt på och visar HDMI-insignalen från den
anslutna utrustningen.
Skapar eller uppdaterar ”HDMI-apparatlista”. Upp till 14 kompatibla
utrustningsenheter kan anslutas för ”Kontroll för HDMI” och upp till fem
utrustningar kan anslutas till samma uttag. Var noga med att uppdatera ”HDMIapparatlista” när du ändrar anslutningar eller inställningar för ”Kontroll för
HDMI”-utrustning. Välj dem manuellt en efter en tills du erhåller en korrekt bild
under flera sekunder.
Visar anslutna ”Kontroll för HDMI”-utrustningar.
Uppdatera
apparatlista
HDMI-apparatlista
46 SE
Inställning av bildskärm
Energisparläge
Reducerar elförbrukning genom att justera bakgrundsbelysningen. Detta förbättrar
även svartnivån. Välj mellan ”Av”, ”Låg”, ”Hög” och ”Bild släckt”.
Ljussensor
På
Optimerar automatiskt bildinställningarna baserat på den
omgivande belysningen i rummet.
Av
Stänger av ”Ljussensor”-funktionen.
~
Produktinformation
Installation av
fjärrkontroll
• Placera ingenting över sensorn eftersom detta kan påverka sensorns funktion. Se
sidan 22 för information om var ljussensorn sitter.
• Beroende på inställningarna för ”Bildinställning” och ”Energisparläge”, kan
effekten på ”Ljussensor” variera.
Visar bildskärmens produktinformation.
Registrerar en fjärrkontroll till enheten, annars kan inte fjärrkontrollen användas
med enheten. Anvisningar visas på skärmen om du registrerar eller tar bort en
fjärrkontroll. Följ anvisningarna för att registrera eller radera.
~
Information om
trådlöst
Språk
Visar information om aktuell trådlös kanal och länknivå.
Väljer det språk som menyerna ska visas på.
PC-inställningar
Skärmformat
Väljer ett skärmformat för att visa insignalen från din PC.
Normal
Full 1
Visar bilden i dess ursprungliga storlek.
Förstorar bilden så att den fyller det vertikala
visningsområdet och bibehåller bildens ursprungliga
horisontella/vertikala sidförhållande.
Återställ
Full 2
Förstorar bilden så att den fyller visningsområdet.
Återställer PC-skärmens inställningar till fabriksinställningarna.
Horisontellt läge
Vertikalt läge
Justerar bildens horisontella position.
Justerar bildens vertikala position.
47 SE
Använda MENU-funktioner
• Fjärrkontrollen kan endast registreras till en enhet.
• Håll fjärrkontrollen så nära nedre högra delen av bildskärmens framsida som
möjligt vid registrering av fjärrkontrollen.
Inställning av trådlös Val av
Väljer en trådlös kanal mellan ”Auto”, ”36 kan.”, ”40 kan.”,
trådlös kanal
”44 kan.” eller ”48 kan.”.
kanal
Om den trådlösa kanalen är osäker, väljer du ”Auto” för att
söka efter en tillgänglig kanal.
Övrig information
Specifikationer
Mediamottagare
Modellnamn
MBT-W1
System
TV-system
Analogt: Beroende på val av land: B/G/H, D/K, L, I
Digitalt: DVB-T/DVB-C
Färg/videosystem
Analogt: PAL, SECAM NTSC 3.58, 4.43 (endast videoingång)
Digitalt: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0
Kanaltäckning
Analogt: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitalt: VHF/UHF
Ingångar/utgångar
75 ohms extern anslutning för VHF/UHF
Antenn
/
AV1
21-polig Scart-kontakt (CENELEC standard) inkl. ljud/videoingång, RGB-ingång och
bildskärmsljud/videoutgång.
AV2
Videoingång (phonokontakt)
AV2
Ljudingång (phonokontakter)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (digitalt optiskt uttag)
COMPONENT IN
COMPONENT IN
Format som stöds: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3 V negativ synk
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
Ljudingång (phonokontakter)
500 mVrms
HDMI IN 1, 2, 3
Video: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ljud: Tvåkanalig linjär PCM
32, 44,1 och 48 kHz, 16, 20 och 24 bitar
PC-ingång (se sidan 50)
PC IN
PC-ingång (15-polig D-sub)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ej synk på Grön
B: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ej synk på Grön
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ej synk på Grön
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
PC-ljudingång (minijack)
IR BLASTER
3,5 mm minikontakt
CAM-plats (villkorlig åtkomstmodul)
Hörlursuttag
i
USB port
Strömförsörjning och övrigt
Nätspänning
Nätadaptor: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Mediamottagare: DC18V
Effektförbruk-ning
20 W
Effektförbrukning i viloläge*
(standby)
3,5 W eller mindre (19 W när Snabbstart är På)
Mått (cirka)
(b × h × d)
för vertikal
placering med
stativ
13,1 × 30,2 × 28,6 cm
för horisontell
placering
28,0 × 7,2 × 28,6 cm
för vertikal
placering med
stativ
2,5 kg
för horisontell
placering
2,4 kg
Vikt (cirka)
48 SE
Skärm
Modellnamn
LDM-Z401
System
Skärmsystem
Ljudutmatning
LCD-skärm (bildskärm med flytande kristaller)
med SS-TBL700
5 W + 5 W + 10 W (Woofer)
med SS-WAL700
10 W + 10 W
Ingångarna/utgångar
MONITOR HDMI IN
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ljud: Tvåkanalig linjär PCM
32, 44,1 och 48 kHz, 16, 20 och 24 bitar
PC-ingång (se sidan 50)
Strömförsörjning och övrigt
Nätspänning
Se identifikationsetiketten på bildskärmen.
Skärmstorlek (diagonalt uppmätt)
40 tum (cirka 101,6 cm)
Bildupplösning
1 920 punkter (horisontell) × 1 080 linjer (vertikal)
Effektförbrukning
i ”Hemma”/
”Standard”-läge
175 W
i ”Butik”/
”Dagsljus”-läge
195 W
Effektförbrukning i viloläge*
(standby)
0,45 W eller mindre (19 W när Snabbstart är På)
Mått (cirka)
(b × h × d)
med bordstativ
98,6 × 69,1 × 41,5 cm
utan bordstativ
98,6 × 59,9 × 2,8 cm
Vikt (cirka)
med bordstativ
16,0 kg
utan bordstativ
12,2 kg
Medföljande tillbehör
Se ”1: Kontrollera enheten och tillbehören” på sidan 4.
Extra tillbehör
SS-TBL700-högtalarsystem, SS-WAL700-högtalarsystem, SU-WL700-väggfäste
Övrig information
* Specificerad standby-effekt uppnås när enheten har avslutat nödvändiga interna processer.
Vi förbehåller oss rätten att ändra design och specifikationer utan föregående meddelande.
Trådlöst system
Sändningssystem
OFDM
Bärvågsfrekvens
5,15 till 5,25 GHz
Sändningsavstånd
30 cm till 20 m (beroende på installation / användning)
(Fortsättning)
49 SE
Referenstabell över PC-insignaler för
PC
Upplösning
Signaler
VGA
Horisontellt
(bildpunkter)
×
Vertikalt
(linjer)
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Standard
640
×
480
31,5
60
VGA
640
×
480
37,5
75
VESA
720
×
400
31,5
70
VGA-T
SVGA
800
×
600
37,9
60
VESA riktlinjer
800
×
600
46,9
75
VESA
XGA
1024
×
768
48,4
60
VESA riktlinjer
1024
×
768
56,5
70
VESA
1024
×
768
60,0
75
VESA
1280
×
768
47,4
60
VESA
VESA
WXGA
SXGA
1280
×
768
47,8
60
1280
×
768
60,3
75
1360
×
768
47,7
60
VESA
1280
×
1024
64,0
60
VESA
• PC-ingången på denna enhet stöder ej Synk på Grön eller KompositSynk.
• PC-ingången på denna enhet stöder ej sammanflätade signaler.
• PC-ingången på denna enhet stöder signaler i ovanstående tabell med en vertikal frekvens på 60 Hz. För alla
andra signaler visas meddelandet ”Ingen signal”.
Referenstabell över PC-insignaler för HDMI IN 1, 2, 3
Upplösning
Signaler
Horisontellt
(bildpunkter)
×
Vertikalt
(linjer)
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Standard
VGA
640
×
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
×
600
37,9
60
VESA riktlinjer
XGA
1024
×
768
48,4
60
VESA riktlinjer
WXGA
1280
×
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
×
768
47,8
60
VESA
SXGA
1280
×
1024
64,0
60
VESA
50 SE
Felsökning
Kontrollera om standby-indikatorn 1 blinkar med rött sken.
Om den blinkar
Den självdiagnostiska funktionen är aktiverad.
1 Räkna hur många gånger standby-indikatorn 1 blinkar mellan varje paus på två sekunder.
Indikatorn kan exempelvis blinka tre gånger, följt av en paus på två sekunder, och därefter
ytterligare tre blinkningar etc.
2 Stäng av enheten genom att trycka på 1 på enheten, koppla loss nätkabeln från eluttaget och
informera din återförsäljare eller ditt Sony-servicecenter om antalet blinkningar från
indikatorn.
Om den inte blinkar
1 Kontrollera punkterna i nedanstående tabell.
2 Om problemet kvarstår, kontakta en auktoriserad servicetekniker.
Tillstånd
Förklaring/åtgärd
Bild
Inga eller ojämna färger när
du tittar på en signal från
kontakterna
/
COMPONENT IN
Bilden blir fryst eller
innehåller block på skärmen
• Kontrollera anslutningen av kontakterna
/
COMPONENT IN
och att varje kontakt sitter ordentligt i sina respektive uttag.
• Kontrollera signalnivån (sidan 41). Om signalstapeln är röd (ingen
signal) eller gul (låg signal), kontrollera antenn/kabelanslutningen.
• Koppla loss den anslutna USB-enheten. Den kan vara skadad eller den
kanske inte stöds av enheten.
Besök följande webbsida för uppdaterad information om kompatibla
USB-enheter:
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
(Fortsättning)
51 SE
Övrig information
Ingen bild (skärmen är mörk) • Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
och inget ljud
• Anslut enheten till eluttaget och tryck på 1 på enheten.
• Om 1 (standby)-indikatorn lyser rött, trycker du på TV "/1.
Ingen bild eller ingen
• Tryck på
/ för att visa listan över ansluten utrustning och välj
menyinformation från
sedan önskad ingång.
utrustning ansluten till Scart- • Kontrollera anslutningen mellan den externa utrustningen och enheten.
kontakten
Dubbla bilder eller spökbilder • Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
(endast i analogt läge)
• Kontrollera antennens placering och inriktning.
På skärmen syns bara snö och • Kontrollera om antennen är av eller böjd.
brus (endast i analogt läge)
• Kontrollera om antennens livslängd har löpt ut (3-5 år vid normal
användning, 1-2 år vid havet).
Bild- eller ljudstörningar när • Justera ”AFT” (Automatisk fininställning) för att erhålla en bättre
du tittar på en TV-kanal
bildmottagning (sidan 38).
(endast i analogt läge)
En del små svarta punkter
• Bilden på skärmenheten är uppbyggd av bildpunkter (pixels). Små svarta
och/eller ljuspunkter syns på
punkter och/eller ljuspunkter (pixels) på bildskärmen indikerar inte en
skärmen
felfunktion.
Ingen färg på färgprogram
• Välj ”Återställ” (sidan 43).
Tillstånd
Förklaring/åtgärd
Ljud
Inget ljud, men bra bild
• Tryck på 2 +/– eller % (Mute).
• Kontrollera om ”Högtalare” är inställd på ”TV-högtalare” (sidan 36).
• När en HDMI-ingång används med Super Audio CD eller DVD-Audio,
kanske DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) inte ger några utgående
ljudsignaler.
Kanaler
Önskad kanal kan inte väljas
Vissa kanaler är tomma
Digitala kanaler visas inte
• Växla mellan digitalt och analogt läge och välj önskad digital/analog
kanal.
• Kanal avsedd endast för kodade/abonnerade tjänster. Abonnera på betalTV-tjänsten.
• Kanal används endast för data (ingen bild eller inget ljud).
• Kontakta TV-stationen för sändningsinformation.
• Hör efter hos en lokal installatör om digitala sändningar är tillgängliga i
ditt område.
• Byt till en kraftigare antenn (bättre förstärkning).
Trådlös kommunikation
Fördröjer bilder
• Det tar tid att etablera trådlös kommunikation efter att strömmen satts
på. Cirka 20 sekunder krävs för att visa bilder. Att välja ”Snabbstart”
kan förkorta väntetiden (sidan 34).
”Trådlös kommunikation
• Om den trådlösa kommunikationen störs, tar det 15 sekunder innan
pågår.” försvinner inte, eller
bilder visas igen. ”Trådlös kommunikation pågår.” visas tills bilderna
”Trådlös kommunikation
kommer tillbaka.
misslyckades.” visas
• Kontrollera installationen för bildskärmen och mediamottagaren
(sidan 9).
• Kontrollera om det finns trådlös utrustning som använder samma
radiofrekvens som denna enhet i närheten, eller om det finns någonting
annat i närheten som stör trådlös kommunikation. Om detta är fallet, ska
du hålla sådan utrustning på avstånd från enheten eller stänga av
strömmen för den utrustningen.
Brusig eller avbruten bild eller • Kontrollera installationen för bildskärmen och mediamottagaren
ljud
(sidan 9).
• Bilder kan förvrängas om någon går mellan bildskärmen och
mediamottagaren.
• Kontrollera om det finns trådlös utrustning som använder samma
radiofrekvens som denna enhet i närheten, eller om det finns någonting
annat i närheten som stör trådlös kommunikation. Om detta är fallet, ska
du hålla sådan utrustning på avstånd från enheten eller stänga av
strömmen för den utrustningen.
Allmänt
Störningar i bild och/eller ljud • Håll bildskärmen borta från elektriska störningskällor såsom bilar,
motorcyklar, hårtorkar eller optisk utrustning.
• När extra utrustning installeras, se till att det finns lite fritt utrymme
mellan utrustningen och bildskärmen.
• Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
• Håll antennkabeln/TV-kabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
Enheten stängs av automatiskt • Kontrollera om ”Avstängn.timer” är aktiverad, eller bekräfta
(enheten ställs i standby-läge) inställningen av ”Varaktighet” för ”Inställningar för På-timer”
(sidan 34).
• Om ingen signal tas emot, och TV:ns inställning inte ändras på något
sätt, under 10 minuter ställs bildskärmen automatiskt i standby-läge.
Enheten slås på automatiskt • Kontrollera om ”På-timer” är aktiverad (sidan 34).
Vissa ingångskällor kan inte
väljas
Fjärrkontrollen fungerar inte
52 SE
• Välj ”AV namn” och avbryt ”Hoppa över” för ingångskällan (sidan 36).
• Byt ut batterierna.
• Registrera fjärrkontrollen till enheten med knapparna
på framsidan av mediamottagaren (sidan 47).
/
/
/
/
Tillstånd
Förklaring/åtgärd
En kanal kan inte läggas till i • Upp till 999 kanaler kan lagras i Favoritlistan.
Favoritlistan
HDMI-utrustning visas inte på • Kontrollera att utrustningen är kompatibel med ”Kontroll för HDMI”.
”HDMI-apparatlista”
Alla kanaler är inte inställda • Besök vår supportsida för information om kabeltillgänglighet:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Du kan inte välja ”Av” i
• Om någon ljudutrustning som är kompatibel med ”Kontroll för HDMI”
”Kontroll för HDMI”
är ansluten till enheten kan du inte välja ”Av” på denna meny. Om du
vill ändra ljudutgången till enhetens högtalare, välj ”TV-högtalare” på
”Högtalare”-menyn (sidan 36).
Meddelandet
• Välj ”Återställ allt” i menyn ”Inställning av mediamottagare” (sidan 37).
”Butiksdemoläge: På” visas
på skärmen
Övrig information
53 SE
For mere information om Sony-produkter
Hyödyllista tietoa Sony tuotteista
For nyttig informasjon om Sony produkter
For nyttig information om Sony-produkter
4-146-430-41(1)
Printed in Slovak Republic
Download PDF

advertising