Sony | KDL-26T3000 | Sony KDL-26T3000 Bruksanvisning

3-218-327-52(1)
K
LCD Digital Colour TV
LCD Digital Colour TV
Bruksanvisning
SE
Läs avsnittet ”Säkerhetsinformation” i denna
bruksanvisning innan TV:n används.
Spara bruksanvisningen för framtida referens.
Betjeningsvejledning
DK
Før du betjener tv'et, skal du læse afsnittet
"Sikkerhedsoplysninger" i denne vejledning.
Gem vejledningen til senere brug.
Käyttöohje
FI
Ennen kuin käytät tätä televisiota, lue tämän käyttöoppaan
”Turvallisuusohjeita”-jakso.
Säilytä tämä käyttöopas vastaisen varalle.
Bruksanvisning
NO
Før du bruker TVen, må du lese gjennom avsnittet
"Sikkerhetsinformasjon" i denne håndboken. Ta vare på
håndboken for fremtidig referanse.
Kullanım klavuzu
KDL-26T30xx
KDL-26T30xx
Printed in Slovak Republic
Televizyonu çalıútırmadan önce, lütfen bu kullanma
kılavuzunun “Güvenlik bilgileri” kısmını okuyunuz.
Bu kullanma kılavuzunu ileride kullanmak üzere saklayınız.
For nyttig information om Sony-produkter
For mere information om Sony-produkter
Hyödyllista tietoa Sony tuotteista
For nyttig informasjon om Sony produkter
Sony ürünleri için faydali bilgiler
3-218-327-52(1)
K
© 2007 Sony Corporation
TR
Information om varumärken
Inledning
Tack för att du har valt denna produkt från Sony.
Innan du använder TV:n bör du noga läsa igenom den här
bruksanvisningen och spara den för framtida bruk.
Kassering av TV-apparaten
Kassering av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (tillämpligt inom
EU och andra europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller dess
förpackning anger att produkten
inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället
lämnas in på en lämplig
uppsamlingsplats för återvinning
av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa
att produkten kasseras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av
material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För mer
information om återvinning av denna produkt, kontakta de
lokala myndigheterna, ortens sophämtningstjänst eller
affären där du köpte produkten.
Anmärkning om digital TV
• Funktioner avseende digital TV (
) fungerar endast i
länder eller områden där DVB-T (MPEG2) digitala
marksignaler sänds eller där du har tillgång till en
kompatibel DVB-C (MPEG2) kabeltjänst. Hör med din
återförsäljare om du kan ta emot en DVB-T-signal där du
bor eller fråga din kabelleverantör om deras DVB-C-tjänst
är lämplig för integrerad användning med denna TVapparat.
• Kabelleverantören kanske tar ut en extra avgift för en
sådan tjänst och du kanske måste godkänna leverantörens
villkor för tjänsten.
• Även om denna TV följer gällande specifikationer för
DVB-T och DVB-C kan vi inte garantera kompatibilitet
med framtida DVB-T digitala marksändningar och DVBC digitala kabelsändningar.
• Vissa digitala TV-funktioner kanske inte är tillgängliga i
vissa länder/regioner och DVB-C-kabel kanske inte
fungerar korrekt med alla leverantörer.
• För mer information om DVB-C-funktionalitet, var god
besök vår webbsida för kabelsupport:
http://support.sony-europe.com/tv/DVBC.
2 SE
•
är ett registrerat varumärke tillhörande DVB Project.
• Tillverkas på licens från BBE Sound, Inc. Licensierad av
BBE Sound Inc. under ett eller flera av följande USApatent: 5510752, 5736897. BBE och BBE-symbolen är
registrerade varumärken tillhörande BBE Sound, Inc.
• Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. “Dolby” och
den dubbla D-symbolen
är varumärken tillhörande
Dolby Laboratories.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken tillhörande HDMI Licensing LLC.
D I G I T A L
• De två x:en som anges i modellnamnet motsvarar två
siffror avseende färgvariation.
Innehållsförteckning
Startguide
4
Startguide 4
Säkerhetsinformation ................................................................................................................8
Säkerhetsföreskrifter .................................................................................................................9
Översikt över fjärrkontrollen................................................................................................10
Översikt över TV:ns knappar och indikatorer ....................................................................11
Se på TV
Se på TV .................................................................................................................................12
Kontrollera den digitala, elektroniska programguiden (EPG)
.........................................14
Använda den digitala favoritlistan
..................................................................................16
Använda extra utrustning
SE
Ansluta extra utrustning ..........................................................................................................17
Visa bilder från ansluten utrustning.........................................................................................18
Använda HDMI-styrning ..........................................................................................................19
Använda MENY-funktioner
Navigering i menyerna ............................................................................................................20
Menyn Bildjustering.................................................................................................................21
Menyn Ljudjustering ................................................................................................................23
Menyn Finesser.......................................................................................................................25
Menyn Inställningar .................................................................................................................27
Menyn Digital inställning
................................................................................................30
Övrig information
Specifikationer.........................................................................................................................32
Felsökning...............................................................................................................................34
: endast för digitala kanaler
3 SE
Startguide
1: Kontrollera tillbehör
2: Montera stativet
Fjärrkontroll RM-ED009 (1)
1
Öppna kartongen och plocka fram stativet.
AA-batterier (typ R6) (2)
Stödrem (1) och skruvar (2)
Stativ (1)
Skruvar till stativ (3)
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
Stativ
Tryck och lyft luckan för att öppna.
~
• Var noga med att sätta i batterierna åt rätt håll (+ / -).
• Använd inte olika typer av batterier tillsammans och
blanda inte gamla och nya batterier.
• Kassera batterier enligt gällande miljöbestämmelser.
I vissa regioner kan särskilda bestämmelser gälla för
kassering av batterier. Rådfråga de lokala myndigheterna.
• Hantera fjärrkontrollen med varsamhet. Se till att inte
tappa eller trampa på den och spill inga vätskor på den.
• Placera inte fjärrkontrollen i närheten av värmekällor,
i direkt solljus eller i ett fuktigt rum.
4 SE
2
Öppna skyddspåsen och plocka fram
TV-apparaten.
3
3: Ansluta en antenn/
videobandspelare
Ansluta en antenn/kabel
Marksignal eller
kabel
Koaxialkabel
(medföljer ej)
4
Plocka fram skruvarna ur tillbehörspåsen.
Ansluta en antenn/kabel och video
Koaxialkabel
(medföljer ej)
5
Marksignal eller
kabel
Montera fast TV:n på stativet med
medföljande skruvar.
Scart-kabel (medföljer ej)
Koaxialkabel
(medföljer ej)
~
Om du använder en elektrisk skruvmejsel, ställ in
åtdragningsmomentet på cirka 1,5 Nm.
Video
Fortsättning
5 SE
Startguide
Placera TV:n på stativet. Se till att kablarna
inte kommer i kläm.
4: Förhindra att din TV
välter
6: Välja språk och land/
region
3,4
5: Binda ihop kablar
1
Anslut TV:n till eluttaget
(220-240 volt AC, 50 Hz).
2
Tryck på strömbrytaren 1 upptill på TV:ns
front.
När du slår på TV:n första gången visas
Språkmenyn på skärmen.
3
Tryck på F/f för att välja önskat språk på menyn
och tryck sedan på .
Auto Start Up
Language
Country
Select:
4
6 SE
Confirm:
Tryck på F/f för att välja landet/regionen där
du skall använda TV:n och tryck sedan på
.
5
Tryck på MENU för att avsluta.
~
Språk
Land
När en digital TV-kanal inte kan tas emot, eller om en region
väljs där det inte finns några digitala sändningar i steg 4
(sidan 6), måste tiden ställas in när steg 5 har utförts.
Ställa in TV:n för Kabel-anslutning
Åter:
Välj:
1
2
Bekräfta:
Om landet/regionen där du använder TV:n inte
visas i listan väljer du “-” i stället för land/region.
Innan du startar den automatiska
inställningen av TV:n, sätt i ett inspelat
band i videobandspelaren som är ansluten
till TV:n (sidan 5) och starta
uppspelningen.
Videokanalen lokaliseras och lagras i TV:n under
den automatiska inställningen.
Hoppa över detta steg om ingen video är ansluten
till TV:n.
2
Tryck på
.
3
Autom. kanalinställ.
.
Tryck på F/f för att välja “Snabb sökning”
eller “Fullständig sökning” och tryck sedan
på .
“Snabb sökning” : Kanalerna ställs in enligt
kabeloperatörens information som är överlagrad i
TV-signalen.
Rekommenderad inställning av “Frekvens”,
“Nätverks-ID” och “Symbolhastighet” är “Auto”.
Detta alternativ rekommenderas för en snabb
inställning av TV:n när funktionen stöds av din
kabeloperatör.
Om snabbsökningen inte fungerar, använd då i
stället följande metod för “Fullständig sökning”.
“Fullständig sökning”: Alla tillgängliga kanaler
ställs in och lagras. Denna procedur kan ta en
stund.
Detta alternativ rekommenderas när “Snabb
sökning” inte stöds av din kabeloperatör.
För mer information om kabeloperatörer som
stöds, var god besök vår supportsida:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
7: Automatisk
inställning av TV:n
1
Tryck på
Tryck på G/g/f för att välja “Starta”.
TV:n börjar söka efter kanaler. Tryck inte på
någon knapp på TV:n eller fjärrkontrollen.
Vill du starta automatisk sökning?
~
Åter:
3
Starta:
Avbryt:
MENU
Tryck på F/f för att välja “Egen Antenn”
eller på “Kabel” och tryck sedan på .
Om du väljer “Kabel” visas fönstret för val av typ
av kanalsökning. Se “Ställa in TV:n för Kabelanslutning” (sidan 7).
TV:n börjar söka efter alla tillgängliga digitala
kanaler och sedan efter alla tillgängliga analoga
kanaler. Detta kan ta en stund, så tryck inte på någon
knapp på TV:n eller fjärrkontrollen under tiden.
Om ett meddelande uppmanar dig att bekräfta
antennanslutningarna
Inga digitala eller analoga kanaler har hittats.
Kontrollera alla antenn/kabelanslutningar och
tryck sedan på
för att starta den automatiska
inställningen på nytt.
4
Vissa kabeloperatörer stöder inte “Snabb sökning”. Om inga
kanaler detekteras med “Snabb sökning”, utför en
“Fullständig sökning”.
Demontera
bordsstativet från TV:n
Demontera inte bordsstativet från TV:n av någon annan
anledning än för att väggmontera TV:n.
När menyn Kanalsortering visas på
skärmen, följ anvisningarna under
“Kanalsortering” (sidan 27).
~
Om du inte vill ändra ordningen i vilken de analoga
kanalerna är lagrade i TV:n fortsätter du till steg 5.
Se instruktionerna för väggfäste SU-WL100. Det är möjligt
att modell KDL-26T30xx inte visas i instruktionerna.
7 SE
Startguide
TV:n tar nu emot alla tillgängliga kanaler.
Auto start
Monterad på stativ
Säkerhetsinformation
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Installation
Installera och använd TV:n enligt följande
anvisningar för att undvika brandrisk, elektriska stötar
eller skador på person eller egendom.
Installation
• TV:n bör placeras nära ett lätt åtkomligt eluttag.
• Placera TV:n på en stabil och plan yta.
• Endast en behörig servicetekniker får utföra
vägginstallationer.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi bestämt att du endast
använder tillbehör från Sony, inklusive:
– Väggfäste SU-WL100
Transport
Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt
TV:n.
• För att säkerställa korrekt ventilation och förhindra
ansamling av damm eller smuts:
– Lägg inte TV:n platt ned och installera den inte uppoch-ned, bakvänd eller vänd sidledes.
– Placera inte TV:n på en hylla eller matta, i en säng eller
i en garderob.
– Täck inte över TV:n med tyg såsom gardiner och lägg
inte tidningar och liknande på den.
– Installera inte TV:n såsom figurerna nedan visar.
Luften kan inte
cirkulera fritt.
• Lossa alla kablar från TV:n innan du
transporterar den.
• När du transporterar TV:n för hand,
håll den såsom visas till höger.
• Håll TV:n i ett fast grepp undertill
när du lyfter eller flyttar den. Tryck
inte på LCD-panelen.
• Se till att TV:n inte utsätts för stötar
eller kraftiga vibrationer när den
transporteras.
• Du bör använda originalkartongen
och dess emballage när du sänder in
TV:n för reparation eller om du
flyttar.
Vägg
Luften kan inte
cirkulera fritt.
Vägg
Ventilation
• Täck inte för och stoppa inte in några föremål i TV:ns
ventilationshål.
• Lämna fritt utrymme runt TV:n enligt nedanstående figur.
• Vi rekommenderar bestämt att du använder Sonys
väggfäste för att säkerställa tillräcklig luftcirkulation.
Monterad på väggen
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Lämna minst så här mycket fritt
utrymme runt TV:n.
Nätkabel
Hantera nätkabeln och eluttaget enligt följande
anvisningar för att undvika brandrisk, elektriska stötar
eller skador på person eller egendom:
– Använd endast nätkablar från Sony och inga andra
märken.
– För in stickkontakten hela vägen i eluttaget.
– Anslut TV:n till ett eluttag som levererar 220-240 volt
AC.
– För din egen säkerhet, lossa nätkabeln från eluttaget
före ledningsdragning och se till att du inte snavar på
kablarna.
– Lossa nätkabeln från eluttaget innan du flyttar TV:n
eller utför något arbete på den.
– Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor.
– Lossa stickkontakten från eluttaget och rengör den
regelbundet. Om kontakten täcks med damm och tar
upp fukt kan isoleringen försämras, vilket kan orsaka
brand.
Anmärkningar
• Använd inte medföljande nätkabel tillsammans med
annan utrustning.
• Kläm, böj eller vrid inte nätkabeln för mycket. Ledarna
inne i kabeln kan exponeras eller gå av.
• Modifiera inte nätkabeln.
• Ställ inga tunga föremål på nätkabeln.
8 SE
• Dra inte i själva kabeln när du lossar nätkabeln från
eluttaget - ta tag i stickkontakten.
• Anslut inte alltför många apparater till ett och samma
eluttag.
• Använd inte eluttag som inte passar till stickkontakten.
Förbjuden användning
Installera inte och använd inte TV:n på platser eller i
miljöer/situationer som beskrivs nedan. Annars kan
felfunktioner uppstå i TV:n som kan orsaka
brandtillbud, elektriska stötar eller skador på person
eller egendom.
Platser:
Utomhus (i direkt solsken), på stranden, i en båt eller någon
annan typ av fartyg, inuti ett fordon, på medicinska
institutioner eller nära brandfarliga eller brinnande föremål
(t.ex. levande ljus).
Miljöer:
Platser som är heta, fuktiga eller mycket dammiga, där
insekter kan ta sig in i den, där den kan utsättas för mekaniska
vibrationer, ostadiga platser, nära vatten, regn, fukt eller rök.
Situationer:
Använd inte TV:n med våta händer, när TV:ns hölje är
demonterat eller med tillbehör som inte rekommenderas av
tillverkaren. Koppla loss TV:n från eluttaget och antennen
när det åskar.
Trasiga delar:
• Kasta aldrig något mot TV:n. Skärmglaset kan gå sönder
och orsaka allvarliga personskador.
• Om TV:ns hölje spricker, koppla loss TV:n från eluttaget
innan du tar i den. Annars föreligger risk för elektriska
stötar.
När TV:n inte används
• Om du inte tänker använda TV:n på flera dagar bör du
koppla loss TV:n från eluttaget av miljö- och
säkerhetsskäl.
• Eftersom TV-apparaten inte kopplas bort från
nätspänningen när du endast stänger av den måste du även
lossa stickkontakten från eluttaget för att helt koppla bort
TV:n.
• Vissa TV-apparater kan dock ha funktioner som kräver att
TV:n står kvar i standby-läge för att den skall fungera
korrekt.
Barnens säkerhet
• Se till att inte barn klättrar på TV:n.
• Håll små tillbehör utom räckhåll för barn så att de inte
råkar sväljas av misstag.
Om följande problem uppstår...
Stäng av TV:n och lossa omedelbart stickkontakten
från eluttaget om något av följande problem uppstår.
Kontakta din återförsäljare eller ett Sony
servicecenter för att få TV:n undersökt av en behörig
servicetekniker.
– TV-apparaten skadas genom att den tappas, utsätts för
hårda stötar eller genom att föremål kastas på den.
– Vätska eller något föremål råkar hamna i höljets
öppningar.
Säkerhetsföreskrifter
Se på TV
• Du bör titta på TV i ett rum med måttlig belysning. TVtittande i dålig belysning eller under långa perioder
påfrestar ögonen.
• När du använder hörlurar, ställ in ljudvolymen på en
måttlig nivå så att du inte skadar din hörsel.
LCD-skärm
• Trots att LCD-skärmen är tillverkad med högteknologisk
precision och 99,99 procent eller mer av bildpunkterna är
effektiva kan svarta punkter eller färgade punkter (röda,
blå eller gröna) framträda konstant på LCD-skärmen.
Detta är en strukturell egenskap hos LCD-skärmar och
indikerar inte något fel.
• Tryck inte på och repa inte frontfiltret. Placera inte heller
några föremål ovanpå denna TV-apparat. Bilden kan bli
ojämn och LCD-skärmen kan skadas.
• Om TV:n används på en kall plats kan fläckar framträda i
bilden eller bilden kan bli mörk. Detta indikerar inte
någon felfunktion. Fenomenet försvinner när
temperaturen stiger till normal nivå.
• En spökbild kan uppstå om en stillbild ligger kvar på
skärmen under en längre tid. Den försvinner troligtvis
efter en stund.
• Bildskärmen och höljet blir varma när TV:n används.
Detta är inget fel.
• LCD-skärmen innehåller en liten mängd flytande
kristaller och kvicksilver. Lysrören som används i TV:n
innehåller också kvicksilver. Kassera TV:n enligt lokala
lagar och bestämmelser.
Hantering och rengöring av TV:ns bildskärm/hölje
Var noga med att lossa nätkabeln från eluttaget före
rengöring.
Observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika
degradering av material eller skärmens ytskikt.
• Använd en mjuk duk när du dammar av bildskärmen/
höljet. Smuts som är svår att få bort kan du avlägsna
genom att fukta duken med ett milt, utspätt
rengöringsmedel.
• Använd aldrig skurdukar med slipmedel, alkaliska eller
sura rengöringsmedel, skurpulver eller skarpa
lösningsmedel såsom alkohol, bensin, thinner eller
insektsspray. Om sådana material används, eller vid
långvarig kontakt med gummi- eller vinylmaterial, kan
skärmens ytskikt och höljet skadas.
• När du justerar TV:ns vinkel, rör den försiktigt så att TV:n
inte flyttar sig eller glider av stativet.
Extra utrustning
Håll extra tillbehör och utrustning som avger
elektromagnetisk strålning på avstånd från TV:n. Annars kan
bildstörningar och/eller akustiskt brus uppstå.
Om:
– Nätkabeln skadas.
– Eluttaget inte passar till stickkontakten.
9 SE
Översikt över fjärrkontrollen
1 "/1 – TV standby
Sätter på och stänger av TV:n från standby-läge.
2 A/B – Ljudkanalsval (sidan 23)
3 Färgade knappar (sidan 13, 14, 16)
/
4
– Ingångsväljare / Text håll kvar
• I TV-läge: Väljer ingångskälla från utrustning ansluten till TV-uttagen
(sidan 18).
• I Text-läge (sidan 13): Fryser aktuell sida.
5
F/f/G/g/
6 TOOLS (sidan 13, 19)
Ger tillgång till olika visningsalternativ och funktioner för att ändra/göra
justeringar beroende på källa och skärmformat.
7 MENU (sidan 20)
8 THEATRE
Du kan sätta på och stänga av Filmläget. När Filmläget är På ställs
optimal ljudutgång (om TV:n är ansluten med en ljudanläggning som använder
en HDMI-kabel) och bildkvalitet för videofilmer automatiskt in.
9 Sifferknappar
• I TV-läge: Väljer kanaler. För kanal nummer 10 eller högre ska den andra och
tredje siffran anges snabbt.
• I Text-läge: Ange det tresiffriga sidnumret för att välja sidan.
0
– Föregående kanal
Återgår till den kanal du tittade på senast (under mer än fem sekunder).
qa PROG +/-/
/
• I TV-läge: Väljer nästa (+) eller föregående (-) kanal.
• I Text-läge (sidan 13): Väljer nästa ( ) eller föregående (
) sida.
qs % – Stänga av ljudet
qd 2 +/- – Volym
qf / – Text (sidan 13)
qg DIGITAL – Digitalt läge (sidan 12)
qh ANALOG – Analogt läge (sidan 12)
qj RETURN /
Återgår till föregående fönster i visad meny.
qk
ql
– EPG (digital elektronisk programguide) (sidan 14)
– Frys bild (sidan 13)
Fryser TV-bilden.
– Skärmläge (sidan 13)
w;
wa
/
– Info / Visa text
• I digitalt läge: Visar snabbinformation om programmet som visas på TV:n.
• I analogt läge: Visar information såsom aktuellt kanalnummer och
skärmformat.
• I Text-läge (sidan 13): Visar dold information (t.ex. svar på frågor).
z
• Knapparna 5, PROG + och A/B har upphöjda små punkter. Använd dessa punkter som
referenser när du styr TV-apparaten.
• Om du stänger av TV:n stängs också Filmläget av.
10 SE
Översikt över TV:ns knappar och indikatorer
(sidan 20)
1
2
/
– Ingångsväljare / OK
• I TV-läge: Väljer ingångskälla från utrustning
ansluten till TV-uttagen (sidan 18).
• I TV-meny: Väljer meny eller alternativ och
bekräftar inställningen.
3 2 +/-/
/
• I TV-läge: Ökar (+) eller minskar (-)
ljudvolymen.
• I TV-meny: Flyttar genom alternativen åt
höger ( ) eller vänster ( ).
4 PROG +/-/
/
• I TV-läge: Väljer nästa (+) eller föregående (-)
kanal.
• I TV-meny: Flyttar genom alternativen uppåt
( ) eller nedåt ( ).
5 1 – På/Av
Slår på och stänger av TV-apparaten.
~
För att helt koppla bort TV:n från nätspänningen
måste du lossa nätkabeln från eluttaget.
6
– Indikator för Släckt bild / Timer
• Lyser med grönt sken när bilden är avstängd
(sidan 25).
• Lyser med orangefärgat sken när timern har
ställts in (sidan 26).
7 1 – Standby-indikator
Lyser med rött sken när TV:n är i standby-läge.
8 "
– Nätindikator / Indikator för
timerinspelning
• Lyser med grönt sken när TV:n slås på.
• Lyser med orangefärgat sken när
timerinspelning har ställts in (sidan 14).
• Lyser med rött sken under timerinspelning.
9 Fjärrkontrollsensor
• Tar emot IR-signaler från fjärrkontrollen.
• Placera ingenting över sensorn eftersom detta
kan påverka sensorns funktion.
~
Kontrollera att TV:n är helt avstängd innan du lossar
nätkabeln från eluttaget. Att lossa nätkabeln från
eluttaget medan TV:n är påslagen kan medföra att
nätindikatorn förblir tänd eller att TV:n inte fungerar
korrekt.
11 SE
Se på TV
Se på TV
3
Tryck på sifferknapparna eller PROG +/för att välja en TV-kanal.
För kanal nummer 10 eller högre ska den andra
och tredje siffran anges inom två sekunder när
sifferknapparna används.
För att välja en digital kanal med den digitala,
elektroniska programguiden (EPG), se sidan 14.
I digitalt läge
Ett informationsfält visas kortvarigt. Följande
ikoner kan visas i fältet:
2
2
3
3
1
Tryck på 1 upptill på TV:ns front för att slå
på TV:n.
När TV:n är i standby-läge (standby-indikatorn 1
på TV:ns front lyser med rött sken), tryck på "/1
på fjärrkontrollen för att slå på TV:n.
2
Tryck på DIGITAL för att växla till digitalt
läge eller på ANALOG för att växla till
analogt läge.
Vilka kanaler som är tillgängliga beror på det
valda läget.
12 SE
: Radiotjänst
: Kodad/abonnerad tjänst
: Flera ljudspråk tillgängliga
: Undertitlar tillgängliga
: Undertitlar tillgängliga för hörselskadade
: Rekommenderad minimiålder för aktuellt
program (från 4 till 18 år)
: Barnlås
c: Aktuellt program spelas in
Ytterligare funktioner
För att
Gör detta
Slå på TV:n från
standby-läge utan
ljud.
Tryck på %. Tryck på 2 +/-för
att ställa in ljudvolymen.
Ställa in volymen.
Tryck på 2 + (öka)/- (minska).
Ta fram
Programregistret
(endast i analogt
läge).
Tryck på
. För att välja en
analog kanal, tryck på F/f och
sedan på
.
Visa text-TV
Tryck på /. Varje gång du trycker på / ändras
skärmen i en cykel på följande sätt:
Text t Text över TV-bilden (blandat läge) t Ingen
Text (avsluta text-TV-tjänsten)
För att välja en sida, tryck på sifferknapparna eller
PROG +/-.
Tryck på
/
för att frysa en sida.
Tryck på
/
för att visa dold information.
Zoom*
Visar biosändningar
(letter box-format) i
korrekta proportioner.
14:9*
Frysa TV-bilden
* Delar av bilden kan klippas av upptill och nedtill.
Fryser TV-bilden (t.ex. för att anteckna ett
telefonnummer eller recept).
~
1
2
3
4
Tryck på
på fjärrkontrollen.
Tryck på F/f/G/g för att justera fönstrets
position.
Tryck på
för att ta bort fönstret.
Tryck på
en gång till för att återgå till
normalt TV-läge.
z
Ej tillgänglig för
ingång.
AV3,
AV4,
AV5 och PC-
För att ändra skärmformat manuellt för att
passa sändningen
Tryck flera gånger på
skärmformat.
för att välja önskat
SmartZoom*
Visar sändningar i det
vanliga förhållandet
4:3 med en imiterande
bredbildseffekt. 4:3bilden dras ut för att
fylla hela skärmen.
4:3
Visar vanliga 4:3sändningar (t.ex. ej TV
med bredbild) i
korrekta proportioner.
• HD-signaler kan endast visas i "Wide" läge.
• Du kan inte använda denna funktion medan det digitala
bsaneret visas.
• Vissa tecken och/eller bokstäver längst upp och längst ned
på skärmen kanske inte syns i SmartZoom-läge. Du kan i
så fall välja “V storlek” på menyn “Skärmkontroll” och
justera den vertikala storleken för att göra texten synlig.
z
• När “Autoformat” är ställd till “På” väljer TV:n
automatiskt det bästa läget som passar sändningen
(sidan 25).
• Du kan justera bildens position när du väljer
“SmartZoom” (50Hz), “14:9” eller “Zoom”.
Tryck på F/f för att flytta upp eller ned (t.ex. för att läsa
textningen).
Använda Verktygsmenyn
Tryck på TOOLS för att visa följande alternativ när du
ser på ett TV-program.
Alternativ
Beskrivning
Stäng
Stänger Verktygsmenyn.
Bildinställning
Se sidan 21.
Ljudeffekt
Se sidan 23.
Högtalare
Se sidan 24.
Audiospråk (endast i
digitalt läge)
Se sidan 31.
Inställning av textning
(endast i digitalt läge)
Se sidan 31.
Avstängn. timer
Se sidan 26.
Strömsparläge
Se sidan 25.
Systeminformation
(endast i digitalt läge)
Visar skärmen med
systeminformation.
Wide
Visar sändningar i
bredbild (16:9) i
korrekta proportioner.
13 SE
Se på TV
Visar 14:9-sändningar i
korrekta proportioner.
Som ett resultat av detta
syns svarta områden i
skärmens kanter.
z
När fyra färgade poster visas längst ned på text-TV-sidan är
Fastext tillgänglig. Med Fastext kan du snabbt och enkelt
öppna sidor. Tryck på motsvarande färgade knapp för att
öppna sidan.
Kontrollera den digitala, elektroniska programguiden
*
(EPG)
1
2
Fre 3 Nov 15:39
Alla kategorier
Idag
I digitalt läge, tryck på
.
Utför önskad åtgärd enligt följande tabell
(eller visas på skärmen).
~
Programinformation visas endast om TV-stationen sänder
denna information.
Föreg.
Välj:
Nästa
+/- 1 dag på/av:
30 min titt
Kategori
Alternativ:
Digital elektronisk programguide (EPG)
* Denna funktion kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.
För att
Gör detta
Titta på ett program.
Tryck på F/f/G/g för att välja program och tryck sedan på
Stänga av EPG:n.
Tryck på
Sortera programinformationen efter
kategori.
– Kategorilista
1 Tryck på den blå knappen.
2 Tryck på F/f/G/g för att välja kategori och tryck sedan på
Ställa in ett program för inspelning
– Timerinspelning
1 Tryck på F/f/G/g för att välja programmet du vill spela in och
tryck sedan på / .
2 Tryck på F/f för att välja “Timerinspelning”.
3 Tryck på
för att ställa in TV:ns och videons timerfunktioner.
.
.
.
Följande kategorier är tillgängliga:
“Alla kategorier”: Innehåller alla tillgängliga kanaler.
Kategorinamn (t.ex. “Nyheter”): Innehåller alla kanaler som motsvarar
den valda kategorin.
En röd c-symbol visas vid programmets information.
Indikatorn
tänds på TV:ns front med orangefärgat sken..
z
För att spela in programmet du tittar på, tryck på
Ställa in ett program för automatisk
visning på skärmen när det startar.
– Påminnelse
/
.
1 Tryck på F/f/G/g för att välja programmet du vill visa och
tryck sedan på / .
2 Tryck på F/f för att välja “Påminnelse” och tryck sedan på
.
Symbolen c visas vid programmets information.
Indikatorn
tänds på TV:ns front med orangefärgat sken.
~
Om du ställer TV:n i standby-läge slås TV:n på automatiskt när programmet
skall starta.
14 SE
Gör detta
1 Tryck på F/f/G/g för att välja programmet du vill spela in och
tryck sedan på / .
2 Tryck på F/f för att välja “Manuell timerinspelning” och tryck
sedan på .
3 Tryck på F/f för att välja datum och tryck sedan på g.
4 Ställ in start- och stopptid på samma sätt som i steg 3.
5 Tryck på F/f för att välja program och tryck sedan på .
6 Tryck på
för att ställa in TV:ns och videons timerfunktioner.
En röd c-symbol visas vid programmets information.
Indikatorn
tänds på TV:ns front med orangefärgat sken..
z
För att spela in programmet du tittar på, tryck på
Avbryta en inspelning/påminnelse.
– Timerlista
/
.
1 Tryck på / .
2 Tryck på F/f för att välja “Timerlista” och tryck sedan på .
3 Tryck på F/f för att välja programmet du vill avbryta och tryck
sedan på .
4 Tryck på F/f för att välja “Avbryt timer” och tryck sedan på .
Ett fönster visas där du skall bekräfta att du vill avbryta programmet.
5 Tryck på G/g för att välja “Ja” och tryck sedan på
bekräfta.
för att
~
• Du kan ställa in videotimerinspelning på TV:n endast för Smartlink-kompatibla videobandspelare. Om din video inte är
Smartlink-kompatibel visas ett meddelande som påminner dig om att ställa in videons timer.
• När en inspelning har ställts in kan du ställa TV:n i standby-läge, men stäng inte av TV:n helt (då avbryts inspelningen).
• Om en åldersgräns har ställts in för programvisning visas ett meddelande på skärmen där du skall mata in en PIN-kod. För mer
information, Se “Barnlås” på sidan 31.
15 SE
Se på TV
För att
Ställa in tid och datum för inspelning av
ett program.
– Manuell timerinspelning
Använda den digitala favoritlistan
Favorit-inställningar
Favoriter 1
För in programnummer - - -
TV3
011
SETenVEO
33
012
Tienda en VEO
3/24
013
NET TV
K3/300
014
CUATRO
TVE 1
015
CNN+
TVE 2
016
40 LATINO
24H TVE
017
la Sexta
CLAN TVE
018
Telecinco
TELEDEPORTE
019
T5 Estrellas
VEO
020
T5 Sport
Föreg.
Nästa
Välj:
Ställ in favorit:
*
Med Favorit-funktionen kan du skapa upp till fyra
listor över dina favoritprogram.
1
2
3
Favoriter 2
Bakåt: RETURN
Tryck på MENU.
Tryck på F/f för att välja “Digitala
favoriter” och tryck sedan på .
Utför önskad åtgärd enligt följande tabell
(eller visas på skärmen).
Digital favoritlista
* Denna funktion kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.
För att
Gör detta
Skapa din Favoritlista första gången.
1 Tryck på för att välja “Ja”.
2 Tryck på den gula knappen för att välja favoritlistan.
3 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill lägga till och tryck
sedan på .
Kanaler som är lagrade på Favoritlistan markeras med symbolen
.
Titta på en kanal.
1 Tryck på den gula knappen för att navigera genom favoritlistor.
2 Tryck på F/f för att välja kanal och tryck sedan på .
Stänga av Favoritlistan.
Tryck på RETURN.
Lägga till eller ta bort kanaler från den
aktuella Favoritlistan.
1 Tryck på den blå knappen.
2 Tryck på den gula knappen för att välja favoritlistan du vill
redigera.
3 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill lägga till eller ta bort
och tryck sedan på .
Ta bort alla kanaler från den aktuella
Favoritlistan.
1 Tryck på den blå knappen.
2 Tryck på den gula knappen för att välja favoritlistan du vill
redigera.
3 Tryck på den blå knappen.
4 Tryck på G/g för att välja “Ja” och tryck sedan på för att
bekräfta.
16 SE
Använda extra utrustning
Ansluta extra utrustning
Du kan ansluta ett stort utbud av extra utrustning till din TV. Anslutningskablar medföljer inte.
Ljudanläggning
DVD-spelare
PC (HDMI-utgång)
Blu-ray-spelare
Digital videokamera
DVD-spelare med komponentutgång
Digital videokamera
DVD-brännare
Video
Dekoder
PC
Utrustning för
videospel
Hi-Fi-utrustning
DVD-spelare
Dekoder
Hörlurar
6
Endast för
service
Videokamera, typ S VHS/
Hi8/
DVC
CAM-modul
Fortsättning
17 SE
Använda extra utrustning
Ljudanläggning
DVD-spelare
PC (HDMI-utgång)
Blu-ray-spelare
Visa bilder från ansluten
utrustning
Symbol på
skärmen
AV6 eller För att se utrustningen som är ansluten till B.
z
AV6
För att undvika bildstörningar, anslut inte
videokameran till videokontakten
6 och
S video-kontakten
6 samtidigt. Om du
ansluter monoutrustning, anslut till
L-kontakten
6.
Slå på ansluten utrustning och utför sedan en
av följande åtgärder.
För utrustning ansluten till Scart-kontakterna via en
komplett 21-polig Scart-kabel
Starta uppspelning av ansluten utrustning.
Bilden från den anslutna utrustningen visas på skärmen.
För en automatiskt inställd videobandspelare (sidan 7)
I analogt läge, tryck på PROG +/- eller använd
sifferknapparna för att välja videokanal.
För övrig ansluten utrustning
Tryck flera gånger på
/ tills önskad ingångskälla
(se nedan) visas på skärmen.
Symbol på
skärmen
Beskrivning
AV1 /
AV1
För att se utrustningen som är ansluten till
I.
AV2/
AV2
För att se utrustningen som är ansluten till
J.
~
SmartLink är en direkt förbindelse mellan
TV-apparaten och en videobandspelare/
DVD-brännare.
AV3
För att se utrustningen som är ansluten till H.
AV4
HDMI IN 4*.
AV5
PC
För att
ansluta
För att se utrustningen som är ansluten till
F.
z
Vi rekommenderar att du använder en PCkabel med ferritkärna.
Gör detta
Hörlurar A
Anslut till i-kontakten för att lyssna på
TV-ljudet i hörlurar.
CAM
(villkorlig
åtkomstmodul)
C
För PPV-tjänster (Pay Per View).
Mer information finns i bruksanvisningen
till din CAM-modul. För att använda
CAM-modulen, ta loss gummiskyddet från
CAM-öppningen. Stäng av TV:n innan du
sätter i CAM-modulen i CAM-öppningen.
När du inte använder CAM-modulen
rekommenderar vi att du sätter tillbaka
gummiskyddet i CAM-öppningen.
~
CAM stöds inte i alla länder. Hör med din
återförsäljare.
Hi-Fiutrustning G
Anslut till ljudutgångarna
för att
lyssna på ljudet från TV:n på Hi-Fiutrustning.
Ytterligare funktioner
För att se utrustningen som är ansluten till E.
För att
HDMI IN 5*.
Återgå till normalt TV- Tryck på DIGITAL eller
läge.
ANALOG.
För att se utrustningen som är ansluten till D.
Om utrustningen har en DVI-kontakt, anslut
DVI-kontakten till HDMI IN-ingången via en
DVI-HDMI-adapter (medföljer ej) och anslut
utrustningens ljudutgångar till HDMI INljudingångarna.
*~
• Var noga med att endast använda en HDMI-kabel som bär
HDMI-logotypen.
• När utrustning kompatibel för HDMI-styrning ansluts stöds
kommunikation med den anslutna utrustningen. Se sidan 19
för att ställa in denna kommunikation.
• När en ljudanläggning med HDMI-kontakt ansluts, var
noga med att också ansluta till HiFi-uttaget.
18 SE
Beskrivning
Gör detta
Ta fram
Insignalregistret (utom
i analogt läge).
Tryck på
för att ta fram
Insignalregistret. För att välja en
ingångskälla, tryck på F/f och
sedan på .
Ändra volymen hos
det anslutna HDMIkompatibla
ljudsystemet.
Tryck på 2 +/-.
Stänga av ljudet från det Tryck på %.
Tryck på knappen en gång till för att
anslutna HDMIåterställa.
kompatibla
ljudsystemet.
Använda Verktygsmenyn
Tryck på TOOLS för att visa följande alternativ när du
ser på bilder från ansluten utrustning.
Använda HDMI-styrning
Alternativ
Beskrivning
Stäng
Stänger Verktygsmenyn.
Med HDMI-styrfunktionen kan olika utrustningar styra
varandra genom att använda HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) specificerad av HDMI.
Du kan utföra kopplade styrkommandon mellan enheter
som är kompatibla med Sonys HDMI-styrning såsom
en TV, DVD-brännare med hårddisk och en
ljudanläggning genom att ansluta utrustningen med
HDMI-kablar.
Var noga med att ansluta och ställa in den kompatibla
utrustningen korrekt för att använda HDMIstyrfunktionen.
Bildinställning (utom Se sidan 21.
i PC-ingångsläge).
Visningsläge (endast Se sidan 21.
i PC-ingångsläge).
Se sidan 23.
Högtalare
Se sidan 24.
PIP (endast i
PC-ingångsläge).
Se sidan 19.
För att ansluta utrustning kompatibel för
HDMI-styrning
H center (endast i
PC-ingångsläge).
Se sidan 26.
V linjer (endast
i PC-ingångsläge).
Se sidan 26.
Anslut den kompatibla utrustningen och TV:n med en
HDMI-kabel. När en ljudanläggning ansluts, var noga
med att (förutom användning av en HDMI-kabel) också
till ljudanläggningens
ansluta TV:ns ljudutgång
ljudingång. För mer information, se sidan 17.
Avstängn.timer (utom Se sidan 26.
i PC-ingångsläge).
Strömsparläge
Se sidan 25.
För att visa två bilder samtidigt – PIP
(Picture in Picture)
Du kan visa två bilder (PC-ingång och TV-program) på
skärmen samtidigt.
Anslut en PC (sidan 17) och kontrollera att bilder från
PC:n visas på skärmen.
~
Du kan inte visa upplösningar högre än WXGA (1280 × 768
bildpunkter).
1
Tryck på TOOLS för att visa
Verktygsmenyn.
2
Tryck på F/f för att välja “PIP” och tryck
sedan på .
Göra inställningar för HDMI-styrning
HDMI-styrning måste ställas in både för TV:n och för
den anslutna utrustningen. Se HDMI -inställningar
(sidan 28) för inställningar av TV:n. Se
bruksanvisningen för den anslutna utrustningen för mer
information.
HDMI-styrfunktioner
• Stänger av ansluten utrustning som är kopplad till
TV:n.
• Slår på TV:n, kopplad till den anslutna utrustningen,
och växlar automatiskt ingången till utrustningen när
denna börjar att spela.
• Om du sätter på en ansluten ljudanläggning medan
TV:n är påslagen växlar ingången till ljudet från
ljudanläggningen.
• Justerar volymen och stänger av ljudet hos en
ansluten ljudanläggning.
Bilden från den anslutna PC:n visas i full storlek och
TV-programmet visas i det högra hörnet.
Du kan använda F/f/G/g för att flytta TV-bilden på
skärmen.
3
Tryck på sifferknapparna eller PROG +/- för
att välja TV-kanal.
För att återgå till visning av en bild
Tryck på RETURN.
z
Du kan växla ljudbild genom att välja “PC-ljud/TV-ljud” på
Verktygsmenyn.
19 SE
Använda extra utrustning
Ljudeffekt
Använda MENY-funktioner
Navigering i menyerna
Med hjälp av “MENU” kan du använda de olika
praktiska funktionerna hos denna TV. Du kan enkelt
välja kanaler eller ingångskällor och ändra
inställningarna för din TV.
5 AV-ingångar
Väljer utrustning som är ansluten till TV:n.
• För att titta på önskad AV-ingång, välj
ingångskälla och tryck sedan på .
6 Inställningar
Visar menyn Inställningar där de flesta
avancerade inställningar och justeringar utförs.
1 Tryck på F/f för att välja en menyikon
och tryck sedan på .
2 Tryck på F/f/G/g för att välja ett
alternativ eller justera en inställning
och tryck sedan på .
För information om inställningar, se
sidan 21 till 31.
~
Vilka alternativ du kan justera beror på situationen.
Alternativ som ej kan väljas är gråtonade eller visas
inte.
* Denna funktion kanske inte är tillgänglig i vissa
länder/regioner.
2
1
1
2
Tryck på MENU.
Tryck på F/f för att välja ett alternativ och
tryck sedan på .
Tryck på MENU för att gå ur menyn.
Digitala favoriter
Analog
Digital
Digital EPG
AV-ingångar
Inställningar
Välj:
Bekräfta:
Ut:
MENU
1 Digitala favoriter*
Visar Favoritlistan. För information om
inställningar, se sidan 16.
2 Analog
Återgår till senast visade analoga kanal.
3 Digital*
Återgår till senast visade digitala kanal.
4 Digital EPG*
Visar den digitala, elektroniska programguiden
(EPG).
För information om inställningar, se sidan 14.
20 SE
Menyn Bildjustering
Du kan välja nedanstående alternativ på
menyn Bildjustering. För att välja alternativ
under “Inställningar”, se “Navigering i
menyerna” (sidan 20).
Bildjustering
Bildinställning
Bakgr.bel.
Biograf
5
Max
50
50
0
15
Varm
Auto
På
Kontrast
Ljusstyrka
Färg
Färgton
Skärpa
Färgtemp
Brusreducering
Avanc. kontrastförbättr.
Normalinst.
Åter:
Välj:
Bekräfta:
Ut:
MENU
Väljer bildinställning utom för PC-ingång.
“Dagsljus”: För förbättrad bildskärpa och kontrast.
“Standard”: För standardbild. Rekommenderas för hemunderhållning.
“Biograf”: För att se filmbaserat innehåll. Passar bäst i teaterliknande rum.
Bildinställningen är utvecklad tillsammans med Sony Pictures Entertainment, för att
återge filmer såsom producenterna hade tänkt sig dem.
Visningsläge
(endast i PC-läge)
Väljer visningsläge för PC-ingång.
“Video”: För videobilder.
“Text”: För text, diagram eller tabeller.
Bakgr.bel.
Justerar bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Kontrast
Ökar eller minskar bildkontrasten.
Ljusstyrka
Gör bilden ljusare eller mörkare.
Färg
Ökar eller minskar färgintensiteten.
Färgton
Ökar eller minskar de gröna färgtonerna.
Använda MENY-funktioner
Bildinställning
z
“Färgton” kan endast justeras för NTSC-färgsignaler (t.ex. videoband från USA).
Skärpa
Gör bilden skarpare eller mjukare.
Färgtemp
Justerar bildens vithet.
“Kall”: Ger vita färger en blå nyans.
“Neutral”: Ger vita färger en neutral nyans.
“Varm”: Ger vita färger en röd nyans.
z
“Varm” kan inte väljas när “Bildinställning” ställs in på “Dagsljus”.
Fortsättning
21 SE
Brusreducering
Minskar bildstörningen (snöig bild) vid svaga sändningssignaler.
“Auto”: Reducerar automatiskt bildstörningar (endast i analogt läge).
“Hög/Mellan/Låg”: Modifierar brusreduceringens effekt.
“Av”: Stänger av funktionen “Brusreducering”.
z
“Auto” är inte tillgänglig för
AV3,
AV4,
AV5 - og PC-lägena.
Avanc.
kontrastförbättr.
Justerar automatiskt “Bakgr.bel.” och “Kontrast” till de lämpligaste inställningarna
i förhållande till bildens ljusstyrka. Denna inställning är särskilt effektiv för mörka
bildscener. Detta ökar kontrastskillnaden i de mörkare bildscenerna.
Normalinst.
Återställer alla bildinställningar utom “Bildinställning” och “Visningsläge” (endast
i PC-läge) till fabriksinställningarna.
~
“Ljusstyrka”, “Färg”, “Skärpa” och “Avanc. kontrastförbättr.” är ej tillgängliga när “Bildinställnig” är inställd på “Dagsljus” eller
när “Visningsläge” är inställt på “Text”.
22 SE
Menyn Ljudjustering
Du kan välja nedanstående alternativ på menyn
Ljudjustering. För att välja alternativ under
“Inställningar”, se “Navigering i menyerna”
(sidan 20).
Ljudjustering
Ljudeffekt
Diskant
Bas
Balans
Standard
50
50
0
Normalinst.
Ljudkanalsval
Mono
Aut. volymjust.
På
TV-högtalare
Högtalare
Åter:
Välj:
Ljudeffekt
Bekräfta:
Ut:
MENU
MENU
Väljer ljudinställning.
“Standard”: Ger en tydligare och detaljrikare ljudåtergivning med hjälp av “BBE High
z
• Om du ställer “Aut. volymjust.” till “På” ändras “Dolby Virtual” till “Standard”.
• Om hörlurar ansluts ändras “Ljudeffekt” till “Av”.
Diskant
Justerar högfrekventa ljud.
Bas
Justerar lågfrekventa ljud.
Balans
Betonar vänster eller höger högtalarbalans.
Normalinst.
Återställer alla ljudinställningar till fabriksinställningarna.
Ljudkanalsval
Väljer ljudet från högtalaren för sändning i stereo eller på flera språk.
"Stereo", "Mono": : För sändning i stereo.
"A"/"B"/"Mono": För flerspråkiga sändningar, välj “A” för ljudkanal 1, “B” för
ljudkanal 2 eller “Mono” för en monokanal om sådan finns.
z
Om du väljer någon annan utrustning som är ansluten till TV:n, ställ in “Ljudkanalsval” på
“Stereo”, “A” eller “B”.
Aut. volymjust.
Behåller en konstant ljudvolym även när skillnader i volymen uppstår (t.ex. tenderar
reklam att vara högre än programmen).
Fortsättning
23 SE
Använda MENY-funktioner
definition Sound System”.
“Dynamisk”: Ger ett klarare och detaljrikare ljud med förstärkt närvarokänsla för bättre
återgivning och musikalisk realism med “BBE High definition Sound System”.
“BBE ViVA”: BBE ViVA Sound ger en musikaliskt noggrann och naturlig 3D-bild med HiFi-ljud. Ljudets klarhet förbättras av BBE medan ljudbildens bredd, djup och höjd expanderas
genom BBE-teknikens patenterade 3D-ljudprocess. BBE ViVA Sound är kompatibel med alla
TV-program, inklusive nyheter, musik, drama, film, sport och elektroniska spel.
“Dolby Virtual”: Använder TV:ns högtalare för att simulera surround-effekten från ett
flerkanaligt system.
“Av”: Ingen speciell ljudeffekt tillämpas. Här kan du också lagra dina egna inställningar.
Högtalare
Kopplar bort TV:ns interna högtalare.
“TV-högtalare”: TV-högtalarna kopplas in så att du kan lyssna på TV-ljudet via
TV:ns egna högtalare.
“Ljudanläggning”: TV-högtalarna kopplas bort så att du kan lyssna på TV-ljudet
från extern ljudutrustning som är ansluten till ljudutgångarna.
När kompatibel HDMI-styrd utrustning är ansluten kan du sätta på utrustningen
kopplad med TV:n. Denna inställning måste göras efter att utrustningen har anslutits.
~
“Ljudeffekt”, “Diskant”, “Bas”, “Balans” och “Aut. volymjust.” är ej tillgängliga när “Högtalare” är inställd på “Ljudanläggning”.
24 SE
Menyn Finesser
Du kan välja nedanstående alternativ på menyn
Finesser. För att välja alternativ under
“Inställningar”, se “Navigering i menyerna”
(sidan 20).
Finesser
Skärmkontroll
Strömsparläge
AV2 Utsignal
RGB Center
PC-justering
Timer
Åter:
Standard
TV
0
Välj:
Skärmkontroll
Bekräfta:
Ut:
MENU
Ändrar skärmformatet.
“Autoformat”: Ändrar automatiskt skärmformatet enligt sändningssignalen.
“Skärmformat”: Se sidan 13 för mer information om skärmformat.
“V storlek”: Justerar bildens vertikala storlek när “Skärmformat” är inställt på
“SmartZoom”.
Strömsparläge
Väljer strömsparläget för att reducera TV:ns elförbrukning.
“Standard”: Standardinställningar.
“Minska”: Reducerar TV:ns elförbrukning.
“Släckt bild”: Stänger av bilden. Du kan lyssna på ljudet med bilden släckt.
AV2 Utsignal
Ställer in en signal som skall matas ut via kontakten märkt
/
2 på TV:ns
baksida. Om du ansluter en videobandspelare till
/
2-kontakten kan du spela
in från utrustningen som är ansluten till andra kontakter på TV:n.
“TV”: Matar ut en sändning.
“Auto”: Matar ut vad som visas på skärmen. Ej tillgänglig för
AV3,
AV4,
AV5 och PC.
RGB Center
Justerar bildens horisontella position så att bilden är i mitten av skärmen.
z
Detta alternativ är endast tillgängligt när en RGB-källa är ansluten till Scart-kontakterna
2/
2 på baksidan av TV:n.
1/
1 eller
Fortsättning
25 SE
Använda MENY-funktioner
z
• Oavsett om du valt ”På” eller ”Av” för ”Autoformat” kan du alltid ändra skärmformatet
genom att trycka flera gånger på
.
• “Autoformat” kan endast användas för PAL- och SECAM-signaler.
PC-justering
Anpassar TV-skärmen som en PC-monitor.
z
Detta alternativ är endast tillgängligt i PC-läge.
“Fas”: Justerar skärmen om en del av den visade texten eller bilden inte är tydlig.
“Pixelstorlek”: Ökar eller minskar bildstorleken horisontellt.
“H center”: Flyttar bilden åt vänster eller höger.
“V linjer”: Korrigerar bildlinjerna vid visning av en RGB-signal från PC-kontakten
.
“Strömsparläge”: Ställer TV:n i standby-läge om ingen PC-signal tas emot.
“Normalinst.”: Återställer fabriksinställningarna.
Timer
Ställer in timern för att slå på/stänga av TV:n.
Avstängn.timer
Ställer in en tidsperiod efter vilken TV:n automatiskt går in i standby-läge.
När Avstängn.timer aktiveras tänds timerindikatorn
på TV:ns front med
orangefärgat sken.
z
• Om du stänger av TV:n och sedan slår på den igen återställs “Avstängn.timer” till “Av”.
• Meddelandet “Sleep timer slår snart av apparaten” visas på skärmen 1 minut innan TV:n
ställs i standby-läge.
Klockinställning
Med denna funktion kan du ställa in klockan manuellt. När TV:n tar emot digitala
kanaler kan inte klockan justeras manuellt eftersom den ställs in enligt den utsända
signalens tidskod.
Timer
Ställer in timern för att slå på/stänga av TV:n.
“Timerläge”: Väljer önskad period.
“Starttid”: Ställer in timern för att slå på TV:n.
“Stopptid”: Ställer in timern för att stänga av TV:n.
26 SE
Menyn Inställningar
Du kan välja nedanstående alternativ på menyn
Inställningar. För att välja alternativ under
“Inställningar”, se “Navigering i menyerna”
(sidan 20).
Inställningar
Auto start
Språk
Svenska
Autom. kanalinställ.
Kanalsortering
AV namn
HDMI -inställningar
Ljudnivå Scart
Manuell kanalinställ.
Digital inställning
Åter:
Välj:
Bekräfta:
Ut:
MENU
Startar menyn ”Första gången du använder TV:n” för att välja språk och land/region
och för att ställa in alla tillgängliga digitala och analoga kanaler. Vanligtvis behöver
inte detta utföras eftersom språket, landet/regionen och kanalerna redan ställdes in när
TV:n installerades (sidan 7). Denna funktion hjälper dig dock att upprepa proceduren
(t.ex. för att återställa TV:n efter flytt eller för att söka efter nystartade kanaler).
Språk
Väljer det språk som menyerna ska visas på.
Autom. kanalinställ.
Ställer in alla analoga kanaler som är tillgängliga.
Vanligtvis behöver inte detta utföras eftersom kanalerna redan ställdes in när TV:n
installerades (sidan 7). Denna funktion hjälper dig dock att upprepa proceduren (t.ex.
för att återställa TV:n efter flytt eller för att söka efter nystartade kanaler).
Kanalsortering
Ändrar den ordning i vilken de analoga kanalerna är lagrade i TV:n.
1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill flytta till en ny plats och tryck
sedan på g.
2 Tryck på F/f för att välja den nya platsen för kanalen och tryck sedan
på .
AV namn
Tilldelar ett namn till den utrustning som är ansluten till uttagen på sidan och baktill.
Detta namn visas kortvarigt på skärmen när utrustningen väljs. Du kan hoppa över
en ingångskälla som inte är ansluten till någon utrustning.
1 Tryck på F/f för att välja önskad ingångskälla och tryck sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja det alternativ som önskas nedan och tryck
sedan på .
• AV1 (eller AV2/ AV3/ AV4/AV5/AV6/ PC), VIDEO, DVD, CABLE (kabel), GAME
(spel), CAM (videokamera), SAT (satellit): Använder ett av de förinställda namnen
för att namnge ansluten utrustning.
• “Ändra”: Skapar dina egna namn.
1 Tryck på F/f för att välja önskad bokstav eller siffra
(“_” för mellanslag) och tryck sedan på g.
Om du matar in fel tecken
Tryck på G/g för att välja det felaktiga tecknet. Tryck sedan på F/f för att välja
rätt tecken.
2 Upprepa proceduren i steg 1 tills namnet är fullständigt.
3 Välj “OK” och tryck sedan på .
• “Hoppa”: Hoppar över en ingångskälla som inte är ansluten till någon utrustning
när du trycker på F/f för att välja ingångskälla.
Fortsättning
27 SE
Använda MENY-funktioner
Auto start
HDMI -inställningar
Detta används för att ställa in HDMI-styrd utrustning som är ansluten till HDMIuttagen. Observera att "interlock"-inställningen (kopplingen) också måste göras för
den anslutna HDMI-styrda utrustningen.
“HDMI-styrning”: Bestämmer huruvida den HDMI-styrda utrustningen och TV:n
skall kopplas samman för HDMI-styrning. I läge “På” kan följande menyposter
utföras.
“Apparater automat. Av”: I läge “På” slås den HDMI-styrda utrustningen på och
av kopplat med TV:n.
“TV automatiskt på”: I läge “På” slås TV:n på kopplat med den HDMI-styrda
utrustningen.
“Uppdatera apparatlista”: Skapar eller uppdaterar “HDMI-apparatlista”. Upp till
11 kompatibla utrustningar kan anslutas för HDMI-styrning och upp till 5
utrustningar kan anslutas till samma uttag. Var noga med att uppdatera
“HDMI-apparatlista” när du ändrar anslutningar eller inställningar för HDMI-styrd
utrustning.
“HDMI-apparatlista”: Visar anslutna HDMI-styrda utrustningar.
Ljudnivå Scart
Ställer in en oberoende ljudvolym för varje utrustning som är ansluten till TV:n.
Manuell
kanalinställ.
Innan du väljer “Namn”/“AFT”/“Ljudfilter”/“LNA”/“Hoppa”/“Dekoder”, tryck på
F/f för att välja det programnummer du vill ändra. Tryck sedan på .
System
Ställer manuellt in kanaler.
1 Tryck på F/f för att välja “System” och sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja ett av följande TV-sändningssystem. Tryck
sedan på G.
B/G: för länder/regioner i Västeuropa
D/K: för länder/regioner i Östeuropa
L: för Frankrike
I: för Storbritannien
~
Beroende på vilket land/region som valts för “Land” (sidan 6) kanske detta alternativ inte är
tillgängligt.
Kanal
1 Tryck på F/f för att välja “Kanal” och sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja “S” (för kabelkanaler) eller “C” (för
markbundna kanaler). Tryck sedan på g.
3 Ställ in kanalerna enligt följande:
Om du inte vet kanalnummer (frekvens)
Tryck på F/f för att söka efter nästa tillgängliga kanal. Sökningen avslutas när
kanalen hittats. Tryck på F/f för att fortsätta sökningen.
Om du vet kanalnummer (frekvens)
Tryck på sifferknapparna för att ange kanalnummer för den sändning du önskar eller
din videobandspelares kanalnummer.
4
5
Tryck på
för att hoppa till “Bekräfta” och tryck sedan på
Tryck på f för att välja “OK” och tryck sedan på .
.
Upprepa ovanstående procedur för att ställa in andra kanaler manuellt.
Namn
Tilldelar den valda kanalen ett namn, efter eget önskemål, på upp till fem bokstäver
eller siffror.
AFT
Med denna funktion kan du finjustera valt programnummer manuellt om du tycker
att en finjustering kan förbättra bildkvaliteten.
28 SE
Ljudfilter
Förbättrar ljudet för individuella kanaler vid förvrängning i monosändningar. Ibland
kan en icke standardiserad TV-signal orsaka ljuddistorsion eller intermittent stänga
av ljudet när du tittar på monoprogram.
Om du inte har några problem med ljuddistorsion rekommenderar vi att du låter detta
alternativ vara inställt enligt fabriksinställningen “Av”.
~
Du kan inte ta emot stereo- eller "dual sound"-signaler när “Låg” eller “Hög” har valts.
“Ljudfilter” är ej tillgängligt när “System” är inställt på “L”.
LNA
Förbättrar bildkvaliteten vid mycket svaga sändningssignaler (brusig bild).
Hoppa
Hoppar över analoga kanaler när du trycker på PROG +/- för att välja kanaler. (Du
kan fortfarande välja en kanal du hoppat över med hjälp av sifferknapparna.)
Dekoder
Visar och spelar in en kodad kanal när en dekoder är ansluten direkt till Scartkontakten
/
1 eller till Scart-kontakten
/
2 via en videobandspelare.
~
Beroende på vilket land/region som valts för “Land” (sidan 6) kanske detta alternativ inte är
tillgängligt.
Bekräfta
Sparar ändringar som gjorts under “Manuell kanalinställ.”.
Använda MENY-funktioner
29 SE
Menyn Digital inställning
Du kan välja nedanstående alternativ på menyn
“Digital inställning”. För att välja alternativ
under “Inställningar”, se “Navigering i
menyerna” (sidan 20).
Inställningar
Auto start
Språk
Autom. kanalinställ.
Kanalsortering
AV namn
Svenska
~
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga i vissa
länder/regioner.
HDMI -inställningar
Ljudnivå Scart
Manuell kanalinställ.
Digital inställning
Åter:
Välj:
Digital sökning
Bekräfta:
Ut:
MENU
Digital auto.kanalinst.
Ställer in digitala kanaler som är tillgängliga.
Denna funktion hjälper dig att ställa in TV:n på nytt när du t.ex. har flyttat eller för att
söka efter nystartade kanaler. För mer information, se “Automatisk kanalinställning”
på sidan 7.
Redigera programlista
Tar bort oönskade digitala kanaler som är lagrade i TV:n och ändrar den ordning de
digitala kanalerna är lagrade i TV:n.
1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill ta bort eller flytta till en ny plats.
Tryck på sifferknapparna för att ange det tresiffriga kanalnumret för den sändning du
önskar.
2 Gör så här för att ta bort eller ändra ordningen på de digitala kanalerna:
För att ta bort den digitala kanalen
Tryck på
. När ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen, tryck på G för att välja
“Ja” och tryck sedan på
.
För att ändra ordningen på de digitala kanalerna
Tryck på g och sedan på F/f för att välja den nya platsen för kanalen och tryck sedan
på G.
3 Tryck på RETURN.
Digital man.kanalinst.
Manuell inställning av de digitala kanalerna. Denna funktion är tillgänglig när “Digital
auto.kanalinst.” är inställd på “Egen Antenn”.
1 Tryck på sifferknapparna för att välja kanalen du vill ställa in manuellt och
tryck sedan på F/f för att ställa in kanalen.
2 När de tillgängliga kanalerna har hittats, tryck på F/f för att välja kanalen
du vill lagra och tryck sedan på .
3 Tryck på F/f för att välja kanalnumret där du vill lagra den nya kanalen
.
och tryck sedan på
Upprepa ovanstående procedur för att ställa in andra kanaler manuellt.
30 SE
Digital inställning
Teknisk inställning
“Autom. uppdatering”: Med detta alternativ kan TV:n detektera och lagra nya digitala
tjänster när sådana blir tillgängliga.
“Hämta programvara”: Med detta alternativ kan TV:n automatiskt ta emot
uppdateringar av programvara, kostnadsfritt via din befintliga antenn/kabel. Sony
rekommenderar att detta alternativ alltid är ställt till “På”. Om du inte vill att din
programvara skall uppdateras ställer du in detta alternativ på “Av”.
“Systeminformation”: Visar aktuell programvaruversion och signalnivå.
“Tidszon”: För manuell inställning av den tidzon du befinner dig i om denna inte är
densamma som den inställda standardtidzonen för ditt land/region.
“Automatisk sommartid”: Bestämmer huruvida växling mellan vinter- och sommartid
skall ske automatiskt eller inte.
• “På”: Växlar automatiskt mellan vinter- och sommartid enligt kalendern.
• “Av”: Tiden visas enligt tidsskillnaden inställd i “Tidszon”.
CA-modulinställningar
Med detta alternativ får du tillgång till en betal-TV-tjänst när du har erhållit en CAMmodul (Conditional Access Module = villkorlig åtkomstmodul) och ett visningskort. Se
sidan 17 för information om var PCMCIA-kontakten
sitter.
31 SE
Använda MENY-funktioner
Undertextinställningar
“Inställning av textning”: När “Nedsatt hörsel” väljs kan också visuella hjälpmedel visas
tillsammans med undertitlarna (om TV-kanalerna sänder sådan information).
“Textspråk”: Väljer det språk som undertitlarna ska visas på.
Ljudinställningar
“Audiotyp”: Växlar till sändning för personer med nedsatt hörsel när “Nedsatt hörsel”
väljs.
“Audiospråk”: Väljer språket för ett program. Vissa digitala kanaler kan sända flera olika
ljudspråk för ett program.
“Röstmeny”: Ger en ljudbeskrivning (berättelse) av visuell information om TV-kanalen
sänder sådan information.
“Procentandel röstmeny”: Justerar utgångsnivåerna för TV:ns vanliga ljud och
Röstmenyn.
z
Denna funktion är endast tillgänglig när “Röstmeny” är ställd till “På”.
Banerläge
“Grundläggande”: Visar programinformation med ett digitalt baner.
“Fullständig”: Visar programinformation med ett digitalt baner och detaljerad
programinformation under detta baner.
Radiovisning
När du lyssnar på en radiosändning visar TV:n en bakgrundsbild på skärmen efter 20
sekunder utan att någon knapp trycks in.
Du kan välja färg på bakgrundsbilden eller visa en slumpmässig färg.
Tryck på vilken knapp som helst för att tillfälligt avbryta visningen av bakgrundsbilden.
Barnlås
Ställer in en åldersgräns för program. Program som överskrider denna åldersgräns kan
endast ses om rätt PIN-kod anges.
1 Tryck på sifferknapparna för att ange din befintliga PIN-kod.
Om du inte har ställt in en PIN-kod tidigare visas ett fönster för inmatning av en PINkod. Följ instruktionerna under “PIN-kod” nedan.
2 Tryck på F/f för att välja åldersgräns, eller på “Ingen” för obehindrat TVtittande, och tryck sedan på .
3 Tryck på RETURN.
PIN-kod
För att ställa in din PIN-kod första gången
1 Tryck på sifferknapparna för att ange den nya PIN-koden.
2 Tryck på RETURN.
För att ändra din PIN-kod
1 Tryck på sifferknapparna för att ange din befintliga PIN-kod.
2 Tryck på sifferknapparna för att ange den nya PIN-koden.
3 Tryck på RETURN.
z
PIN-kod 9999 accepteras alltid.
Övrig information
Specifikationer
Anslutningar
Färg/videosystem
/
1
21-polig Scart-kontakt (CENELEC standard) inkl. ljud/
videoingång, RGB-ingång och TV-ljud/videoutgång.
/
2 (SmartLink)
21-polig Scart-kontakt (CENELEC standard) inkl. ljud/
videoingång, RGB-ingång, valbar ljud/videoutgång och
SmartLink-gränssnitt.
3
Komponentvideoingång. Understödda format: 1080i,
720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3 V negativ synk
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
3
Ljudingång (phonokontakt)
500 mVrms
Impedans: 47 kohm
HDMI IN 4, 5
Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ljud: Tvåkanalig linjär PCM
32, 44,1 och 48 kHz, 16, 20 och 24 bitar
PC (se tabell)
Analogt ljud (phonokontakt):
500 mVrms, impedans 47 kohm
(endast HDMI IN 5)
6 S-videoingång (4-polig mini-DIN)
6 Videoingång (phonokontakt)
6 Ljudingång (phonokontakt)
Ljudutgång (vänster/höger) (phonokontakt)
Analogt:
PC
Displayenhet
Nätspänning:
220–240 volt AC, 50 Hz
Skärmstorlek:
26 tum
Bildupplösning:
1366 punkter (horisontellt) × 768 linjer (vertikalt)
Effektförbrukning:
95 W eller mindre
Effektförbrukning i viloläge* (standby):
0,6 W eller mindre
* Specificerad standby-effekt uppnås när TV:n har
avslutat nödvändiga interna processer.
Mått (b × h × d):
Cirka 656 x 504 x 214 mm (med stativ)
Cirka 656 x 452 x 96 mm (utan stativ)
Vikt:
Cirka 13,0 kg (med stativ)
Cirka 11,0 kg (utan stativ)
Skärmsystem
LCD-skärm (bildskärm med flytande kristaller)
TV-system
Analogt:
Digitalt:
Digitalt:
Beroende på ditt val av land/region:
B/G/H, D/K, L, I
DVB-T/DVB-C
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (endast videoingång)
MPEG-2 MP@ML
Antenn
75 ohms extern anslutning för VHF/UHF
Kanaltäckning
Analog:
Digital:
32 SE
VHF:
E2–E12
UHF:
E21–E69
CATV: S1–S20
HYPER: S21–S41
D/K:
R1–R12, R21–R69
L:
F2–F10, B–Q, F21–F69
I:
UHF B21–B69
VHF/UHF
PC-ingång (15 Dsub) (se sidan 17)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ej Synk på Grön
B: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ej Synk på Grön
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ej Synk på Grön
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
PC-ljudingång (minijack)
i Utgång för hörlurar
CAM-plats (villkorlig åtkomstmodul)
Ljudutgång
Extra tillbehör
10 W + 10 W (RMS)
Väggfäste SU-WL100.
Vi förbehåller oss rätten att ändra design och specifikationer
utan föregående meddelande.
Referenstabell över PC-insignaler för PC
Signaler
Horisontellt
(bildpunkter)
Vertikalt (linjer)
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Standard
VGA
640
480
31.5
60
VGA
SVGA
800
600
37.9
60
VESA riktlinjer
XGA
1024
768
48.4
60
VESA riktlinjer
WXGA
1280
768
47.4
60
VESA
1280
768
47.8
60
VESA
• PC-ingången på denna TV stöder ej “Synk på Grön“ eller “KompositSynk”.
• PC-ingången på denna TV stöder ej sammanflätade signaler.
• PC-ingången på denna TV stöder signaler i ovanstående tabell med en vertikal frekvens på 60 Hz. För övriga signaler visas
meddelandet “INGEN SYNK”.
Referenstabell över PC-insignaler för HDMI IN 4, 5
Signaler
Horisontellt
(bildpunkter)
Vertikalt (linjer)
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Standard
640
480
31.5
60
VGA
SVGA
800
600
37.9
60
VESA riktlinjer
XGA
1024
768
48.4
60
VESA riktlinjer
WXGA
1280
768
47.4
60
VESA
WXGA
1280
768
47.8
60
VESA
WXGA
1360
768
47.7
60
VESA
Övrig information
VGA
33 SE
Felsökning
Kontrollera om standby-indikatorn 1 blinkar
med rött sken.
Om den blinkar
Den självdiagnostiska funktionen är aktiverad.
1 Räkna hur många gånger standby-indikatorn
1 blinkar mellan varje paus på två sekunder.
Indikatorn kan exempelvis blinka tre gånger, följt av
en paus på två sekunder, och därefter ytterligare tre
blinkningar, etc.
2
Stäng av TV:n genom att trycka på 1 upptill
på TV:n, koppla loss nätkabeln från eluttaget
och informera din återförsäljare eller ditt
Sony servicecenter om antalet blinkningar.
Om den inte blinkar
1 Kontrollera punkterna i nedanstående tabell.
2 Om problemet kvarstår, kontakta en
auktoriserad servicetekniker.
Bild
Ingen bild (skärmen är mörk) och inget ljud.
• Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
• Anslut TV:n till eluttaget och tryck på 1 upptill på TV:n.
• Om standby-indikatorn 1 lyser med rött sken, tryck på
"/1.
Ingen färg på färgprogram.
• Välj “Normalinst.” (sidan 22).
Inga eller ojämna färger när du tittar på en signal
från
3-kontakterna.
• Kontrollera anslutningen av
3-kontakterna och att
varje kontakt sitter ordentligt i sina respektive uttag.
Ljud
Inget ljud, men bra bild.
• Tryck på 2 +/– eller % (Mute).
• Kontrollera om “Högtalare” är inställd på “TV-högtalare”
(sidan 24).
Kanaler
Önskad kanal kan inte väljas.
• Växla mellan digitalt och analogt läge och välj önskad
digital/analog kanal.
Vissa kanaler är tomma.
• Kanal avsedd endast för kodade/abonnerade tjänster.
Abonnera på betal-TV-tjänsten.
• Kanal används endast för data (ingen bild eller inget ljud).
• Kontakta TV-stationen för sändningsinformation.
Digitala kanaler visas inte.
• Hör efter hos en lokal installatör om digitala sändningar är
tillgängliga i ditt område.
• Byt till en kraftigare antenn (bättre förstärkning).
Allmänt
Ingen bild eller ingen menyinformation från
utrustning ansluten till Scart-kontakten.
• Tryck på
/
för att visa listan över ansluten
utrustning och välj sedan önskad ingång.
• Kontrollera anslutningen mellan den externa utrustningen
och TV:n.
TV:n stängs av automatiskt (TV:n ställs i standbyläge).
• Kontrollera om “Avstängn.timer” eller “Stopptid” är
aktiverad (sidan 26).
• Om ingen signal tas emot, och TV:ns inställning inte
ändras på något sätt under 10 minuter, ställs TV:n
automatiskt i standby-läge.
Dubbla bilder eller spökbilder.
• Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
• Kontrollera antennens placering och inriktning.
TV:n slås på automatiskt.
• Kontrollera om “Starttid” är aktiverad (sidan 26).
På skärmen syns bara snö och brus.
• Kontrollera om antennen är av eller böjd.
• Kontrollera om antennens livslängd har löpt ut (3-5 år vid
normal användning, 1-2 år vid havet).
Förvrängd bild (prickade linjer eller band).
• Håll TV:n borta från elektriska störningskällor såsom
bilar, motorcyklar, hårtorkar eller optisk utrustning.
• När extra utrustning installeras, se till att det finns lite fritt
utrymme mellan utrustningen och TV:n.
• Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
• Håll antennkabeln/TV-kabeln på avstånd från andra
anslutningskablar.
Bild- eller ljudstörningar när du tittar på en TVkanal.
• Justera Fininställningsfunktionen “AFT” för att erhålla en
bättre bildmottagning (sidan 28).
En del små svarta punkter och/eller ljuspunkter
syns på skärmen.
• Bilden på skärmenheten är uppbyggd av bildpunkter
(pixels). Små svarta punkter och/eller ljuspunkter (pixels)
på bildskärmen indikerar inte en felfunktion.
34 SE
Vissa ingångskällor kan inte väljas.
• Välj “AV namn” och avbryt “Hoppa”-funktionen för
ingångskällan (sidan 27).
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Byt ut batterierna.
En kanal kan inte läggas till i Favoritlistan.
• Upp till 999 kanaler kan lagras i Favoritlistan.
HDMI-apparater visas inte på ”HDMI-apparatlista”
• Kontrollera att apparaterna verkligen är kompatibla med
HDMI-styrning.
Alla kanaler är inte inställda.
• Besök vår supportsida för information om
kabeltillgänglighet:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Indledning
Oplysninger om varemærker
Tak fordi du valgte dette Sony-produkt.
Før TV-apparatet betjenes, læses denne vejledning grundigt
og beholdes til senere opslag.
Bortskaffelse af TV-apparatet
Bortskaffelse af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og
oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de
eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Om digital TV-funktion
• Eventuelle funktioner i forbindelse med digitalt TV
(
) fungerer kun i lande eller områder, hvor der
udsendes i DVB-T (MPEG2) digitale jordbundne signaler,
eller hvor der er adgang til en kompatibel DVB- (MPEG2)
kabeltjeneste. Få at vide hos din lokale forhandler, om du
kan modtage et DVB-T-signal på din bopæl, eller spørg
udbyderen af kabeltjenester, om deres DVB-Ckabeltjeneste er egnet til integreret drift med dette TV.
• Udbyderen af kabeltjenester kan opkræve et tillægsgebyr
for en sådan tjeneste, og man skal skal eventuelt erklære
sig indforstået med deres vilkår og forretningsbetingelser.
• Selvom dette TV-apparat opfylder DVB-T- og DVB-Cspecifikationerne, kan der ikke garanteres for
kompatibiliteten med fremtidige DVB-T digitale
jorbundne udsendelser.
• Visse digitale tv-funktioner er er muligvis ikke
tilgængelige i visse lande/områder, DVB-C-kablet
fungerer muligvis ikke korrekt med alle tjenesteudbydere.
• Yderligere information om DVB-C funktionaliteten
fundes på vort kabel-support-sted:
http://support.sony-europe.com/tv/DVBC.
2 DK
•
er et registreret varemærke, der tilhører DVBprojektet.
• Fremstillet på licens fra BBE Sound, Inc. I licens fra BBE
Sound, Inc. under et eller flere af følgende amerikanske
patenter: 5510752, 5736897. BBE og BBE-symbolet er
registrerede varemærker, der tilhører BBE Sound, Inc.
• Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. “Dolby” og
det dobbelte D-symbol
er varemærker, der tilhører
Dolby Laboratories.
• HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia
Interface er varemærker eller registrerede varemærker, der
tilhører HDMI Licensing LLC.
D I G I T A L
“xx”, der vises på modelnavnet er to cifre, betegner
farvevarianter
Indholdsfortegnelse
Opstartsvejledning
4
Opstartsvejledning 4
Sikkerhedsoplysninger ..............................................................................................................8
Forholdsregler ...........................................................................................................................9
Oversigt over fjernbetjeningen ............................................................................................10
Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer ........................................................11
Se TV
Se TV ......................................................................................................................................12
Læsning i den digitale elektroniske programvejledning (EPG)
......................................14
Anvendelse af den digitale favoritliste
...........................................................................16
Anvendelse af ekstraudstyr
Tilslutning af ekstraudstyr .......................................................................................................17
Visning af billeder fra tilsluttet udstyr.......................................................................................18
Anvendelse af HDMI-control ...................................................................................................19
Anvendelse af menufunktionerne
Navigation gennem menuer ....................................................................................................20
Menuen Billedjustering............................................................................................................21
Menuen Lydjustering...............................................................................................................23
Menuen Funktioner .................................................................................................................25
Menuen Opsætning.................................................................................................................27
Digital opsætning menu
................................................................................................30
Yderligere oplysninger
Specifikationer.........................................................................................................................32
Fejlsøgning..............................................................................................................................34
: :Kun til digitale kanaler
3 DK
DK
Opstartsvejledning
1: Check af det
medfølgende tilbehør
2: Montering af
standeren
Fjernbetjening RM-ED009 (1)
1
Åbn papkassen og tag foden ud.
To AA batterier (type R6) (2),
Monteringsrem (1) og skruer (2)
Fod (1)
Skruer til fod (3)
Fod
Sådan isættes batterier i fjernbetjeningen
Tryk på låget og løft det op for at åbne det.
~
• Overhold den korrekte polaritet ved isætning af batterier.
• Brug ikke forskellige batterityper eller gamle og nye
batterier samtidigt.
• Bortskaf batterier på en miljøvenlig måde. I visse områder
kan der være regler for bortskaffelse af batterier. Rådspørg
de lokale myndigheder.
• Behandl fjernbetjeningen med omhu. Tab den ikke, træd
ikke på den, og spild ikke nogen form for væske på den.
• Læg ikke fjernbetjeningen på steder nær en varmekilde
eller på steder i direkte sollys, eller i fugtige lokaler.
4 DK
2
Åbn beskyttelsesposen og tag TVapparatet ud.
3
3: Tilslutning af en
antenne/video
Tilslutning af antenne/kabel
Jordbundet
signal eller kabel
Koaksialkabel
(medfølger ikke)
4
Tag skruerne ud af posen med tilbehør.
Tilslutning af antenne/kabel og video
Koaksialkabel
(medfølger ikke)
5
Jordbundet
signal eller kabel
Fastgør TV-apparatet på foden med de
medfølgende skruer.
Scartkabel (medfølger
ikke)
Koaksialkabel
(medfølger ikke)
~
Hvis du anvender en el-skruetrækker skal du sætte
tilspændingsmomentet til cirka 1,5 Nm.
Video
Fortsat
5 DK
Opstartsvejledning
Sæt TV-apparatet på foden. Pas på ikke at
vikle apparatet ind i kablerne.
4: Undgå, at TVapparatet vælter
6: Valg af sprog/område
3,4
5: Samling af kablerne
1
Slut TV-apparatet til stikkontakten
(220-240V AC, 50Hz).
2
Tryk på 1 på TV-apparatet (foroven).
Første gang TV-apparatet tændes, vises
sprogmenuen på skærmen.
3
Tryk på F/f for at vælge det sprog, der skal vises
i menuskærmbillederne, og tryk derefter på .
Auto Start Up
Language
Country
Select:
6 DK
Confirm:
4
5
Tryk på MENU for at afslutte.
TV-apparatet har nu fået indstillet alle tilgængelige
kanaler.
~
Automatisk opstart
Hvis en digital kanal ikke kan modtages, eller der i trin 4 (side 7)
vælges et område, hvor der ikke er digitale udsendelser, skal
klokkeslættet indstilles, når trin 5 er gennemgået.
Sprog
Land
Sådan programindstilles TV-apparatet til
kabel-tilslutning
Tilbage:
Vælg:
1
2
Bekræft:
Hvis det land/område TV-apparatet skal fungere i,
ikke vises på listen, skal du vælge “-” i stedet for
et land/område.
7: Automatisk
programindstilling af TVapparatet
1
Før du starter den automatiske programindstilling
af TV-apparatet, skal du sætte et indspillet bånd i
den video, der er sluttet til TV (side 5) og starte en
afspilning.
Videokanalen bliver fundet og lagret i TV-apparatet
under den automatiske programindstilling.
Hvis der ikke er sluttet en video til TV-apparatet,
springes dette trin over.
2
Tryk på
3
.
Auto prog.-indstilling
Tryk på
.
Tryk på F/f for at vælge “Hurtig scanning”
eller “Fuld scanning”, og tryk derefter på .
“Hurtig scanning” : Kanalerne programindstilles
ifølge kabeloperatørens oplysninger i
udsendelsessignalet.
Den anbefalede indstilling til “Frekvens”,
“Netværks-ID” og “Symbolrate” er “Auto”.
Dette valg anbefales til hurtig programindstilling,
hvis det understøttes af kabeludbyderen.
Hvis “Hurtig scanning” ikke kan
programindstille, anvendes metoden “Fuld
scanning”, som er beskrevet nedenfor.
“Fuld scanning” Alle tilgængelige kanaler
programindstilles og lagres. Dette kan tage nogen tid.
Dette valg anbefales, hvis “Hurtig scanning” ikke
understøttes af kabeludbyderen.
Yderligere oplysninger om understøttede
kabeludbydere findes på support-web-stedet:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Tryk på G/g/f for at vælge “Start”.
TV-apparatet begynder at søge efter kanaler. Tryk
ikke på nogen knapper på TV-apparatet eller
fjernbetjeningen.
~
Ønsker du at starte automatisk indstilling?
Tilbage:
3
4
Start:
Annuller:
Visse kabeludbydere understøtter ikke “Hurtig scanning”.
Hvis der ikke bliver fundet nogen kanaler med “Hurtig
scanning”, udføres “Fuld scanning”.
MENU
Tryk på F/f for at vælge “Egen Antenne”
eller “Kabel”, og tryk derefter på .
Hvis du vælger “Kabel”, vises skærmen til valg af
scanningstype. Se “Sådan programindstilles TVapparatet til kabel-tilslutning” (side 7).
TV-apparatet begynder at søge efter alle tilgængelige
digitale kanaler, efterfulgt af alle tilgængelige analoge
kanaler. Dette kan tage nogen tid, så tryk ikke på nogen
knapper på TV-apparatet eller fjernbetjeningen, mens
anlægget arbejder.
Hvis en meddelelse vises for at få dig til at
bekræfte antennetilslutningen
Ingen digitale eller analoge kanaler blev fundet.
Kontroller hele antenne/kabeltilslutningen, og tryk
derefter på
for at genoptage den automatiske
programindstilling.
Når programsorteringsmenuen vises på
skærmen, skal du følge trinene i
“Programsortering” (side 27).
Hvis du ikke vil ændre den rækkefølge, de analoge
kanaler gemmes i på TV-apparatet, skal du gå til trin 5.
Afmontering af
bordstanderen på TVapparatet
Aftag kun bordstanderen, hvis TV-apparatet skal
vægmonteres.
~
Se vejledningen til SU-WL100 vægbeslag.Det er muligt, at
modelbetegnelsen KDL-26T30xx ikke ses i vejledningen.
7 DK
Opstartsvejledning
Tryk på F/f for at vælge det land/område,
hvor TV-apparatet skal anvendes, tryk
derefter på .
Monteret på stander
Sikkerhedsoplysninger
30 cm
10 cm
6 cm
10 cm
Installation/opsætning
Installer og brug tv'et i overensstemmelse med
nedenstående vejledning for at undgå brand, elektrisk
stød eller skader på personer og materiel.
Der skal være mindst så meget plads omkring tv'et.
Installation
•
•
•
•
Tv'et skal sættes op ved en let tilgængelig stikkontakt.
Placer tv'et på en stabil, plan overflade.
Kun en autoriseret intallatør må udføre væginstallationer.
Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at anvende
Sony tilbehør, herunder:
– Vægbeslag SU-WL100
Transport
• Før transport af tv'et tages alle kabler
ud.
• Tv'et skal bæres som vist til højre.
• Når tv'et løftes eller flyttes, skal det
holdes i bunden med et fast greb.
Belast ikke LCD-skærmen.
• Tv'et må ikke udsættes for fysiske
stød eller kraftige vibrationer under
transport.
• Tv'et skal pakkes ind i
originalemballagen og sættes ned i
originalkassen, når det skal til
reparation eller blot flyttes.
• For at sikre tilstrækkelig ventilation og forhindre ansamling
af støv og snavs:
– Læg ikke tv'et fladt ned og monter det ikke på hovedet,
bagvendt eller sidevendt.
– Tv'et må ikke installeres på en hylde, et tæppe, en seng
eller i et skab.
– Tv'et må ikke dækkes til med stof, f.eks. gardiner, eller
andre ting, f.eks. aviser, osv.
– Installer ikke Tv'et som vist nedenfor.
Luftcirkulation
en afspærres.
Væg
Luftcirkulation
en afspærres.
Væg
Ventilation
• Tildæk ikke ventilationshullerne og stik ikke noget ind i
kabinettet.
• Der skal være plads omkring tv'et som vist nedenfor.
• Det anbefales stærkt at anvende et Sony vægbeslag for at
sikre tilstrækkelig luftcirkulation.
Brug netledningen og stikket som følger for at undgå
brand, elektrisk stød eller skader på personer og
materiel:
Monteret på væggen
30 cm
10 cm
Netledning:
10 cm
10 cm
Der skal være mindst så meget plads
omkring tv'et.
–
–
–
–
Brug kun netledninger fra Sony, ikke andre mærker.
Stikket skal sættes helt ind i kontakten.
Slut kun tv'et til en stikkontakt med 220-240 V AC.
Af sikkerhedshensyn skal du trække netledningen ud af
stikket og være omhyggelig med ikke at vikle fødderne
ind i kablerne.
– Tag netledningen ud af stikkontakten, før du arbejder
eller flytter på tv'et.
– Hold netledningen væk fra varmekilder.
– Tag netstikket ud og rengør det med jævne mellemrum.
Hvis stikket er dækket med støv og tiltrækker fugt,
forringes isoleringen, og der kan opstå brand.
Bemærk
• Du må ikke bruge den medfølgende netledning med andet
udstyr.
• Undgå så vidt muligt at klemme, bøje eller sno
netledningen. Ledningstrådene kan være afisoleret eller
knækket.
• Du må ikke ændre på netledningen.
8 DK
• Du må ikke placere tunge genstande på netledningen.
• Træk ikke i selve ledningen, når stikket skal tages ud af
stikkontakten.
• Du må ikke slutte for mange apparater til samme
stikkontakt.
• Du må ikke bruge stikkontakter, som stikket ikke passer i.
Forbudt brug
Tv'et må ikke placeres eller anvendes på steder eller i
omgivelser eller situationer som de nedenfor
beskrevne. Ellers kan tv'et fungere dårligt og
forårsage brand, elektrisk stød og personskader.
Placering:
Udendørs (i direkte sollys), på et skib eller et andet fartøj, i
et køretøj, på hospitaler og lignende, tæt på brændbare
genstande (stearinlys mm.).
Miljø:
Steder, der er varme, fugtige eller meget støvede, hvor der
kan trænge insekter ind, hvor tv'et kan udsættes for
mekaniske vibrationer, ustabile placeringer, i nærheden af
vand eller udsat for regn, fugt eller røg.
Situation:
Undlad brug med våde hænder, med kabinettet afmonteret
eller med udstyr, der ikke anbefales af producenten. Tag
tv'ets netledning ud af stikkontakten i tordenvejr.
Ituslåede dele:
• Du må ikke kaste genstande mod tv'et. Skærmglasset kan
knuses af slaget og medføre alvorlig personskade.
• Hvis tv'ets overflade revner, må du ikke røre det, før du
har trukket netledningen ud af stikkontakten. I modsat fald
kan du få elektrisk stød.
Når tv'et ikke er i brug
• Hvis du ikke anvender tv'et i flere dage, skal det afbrydes
fra lysnettet af miljø- og sikkerhedshensyn.
• Da tv'et ikke er helt afbrudt fra lysnettet, selvom det er
slukket, skal stikket tages ud af stikkontakten for at
afbryde tv'et fuldkomment.
• Visse tv'er kan have funktioner, hvor tv'et skal stå i
standby for at fungere korrekt.
Børn
• Lad ikke børn klatre op på tv'et.
• Mindre tilbehør skal opbevares utilgængeligt for børn, så
det ikke sluges ved en fejl.
Hvis følgende problemer opstår...
Sluk tv'et og træk straks netledningen ud af
stikkontakten, hvis følgende problemer opstår.
Bed din forhandler eller Sony servicecentre om at få
tv'et efterset af autoriserede serviceteknikere.
Forholdsregler
Behagelig afstand til tv'et
• Der skal være moderat belysning, da det kan belaste dine
øjne at se tv ved dårligt lys eller i længere tid.
• Når du bruger hovedtelefoner, skal du justere lyden, så
den ikke er for høj, da det kan skade hørelsen.
LCD-skærm
• Selvom LCD-skærmen er fremstillet med
højpræcisionsteknologi og 99,99% eller flere effektive
pixler, kan der forekomme sorte pletter eller lysende
punkter (røde, blå eller grønne), der optræder konstant på
LCD-skærmen. Det er en konstruktionsmæssig egenskab
ved LCD-skærmen og ikke en fejl.
• Tryk ikke og skrab ikke frontfilteret, og placer ikke
genstande oven på tv'et. Billedet kan blive uensartet, eller
LCD-skærmen kan blive beskadiget.
• Hvis tv'et bruges et sted, hvor der er koldt, kan billedet
virke udtværet eller blive mørkt. Dette er ikke tegn på fejl.
Fænomenerne forsvinder, efterhånden som temperaturen
stiger.
• Der kan forekomme skyggebilleder (ghosting), når der
konstant vises stillbilleder. Det forsvinder efter et øjeblik.
• Skærmen og kabinettet kan blive varmt, når tv'et er i brug.
Dette er ikke en fejl.
• LCD-skærmen indeholder en lille mængde flydende
krystal og kviksølv. Lysrørene i dette tv indeholder også
kviksølv. Følg de lokale regler og retningslinjer for
bortskaffelse.
Behandling og rengøring af tv'ets skærmoverflade og
kabinet
Sørg for at tage netledningen til tv'et ud af stikkontakten før
rengøring.
Følg nedenstående forholdsregler for at undgå nedbrydning
af materialer eller skærmbelægning.
• Tør støv forsigtigt af skærmen/kabinettet med en blød
klud. Hvis støvet sidder fast, skal skærmen tørres
forsigtigt af med en hårdt opvredet blød klud, der er fugtet
let med vand og et mildt rengøringsmiddel.
• Du må ikke bruge skuresvampe, opløsningsmidler eller
syreholdige rengøringsmidler, skurepulver eller flygtige
opløsningsmidler som alkohol, rensebenzin, fortynder
eller insektmiddel. Brug af sådanne midler eller
længerevarende kontakt med gummi- eller
vinylmaterialer kan beskadige skærmens overflade og
kabinetmaterialet.
• Når vinklen på tv'et skal justeres, skal du bevæge det
langsomt for at undgå, at det flytter sig på standeren eller
falder ned.
Ekstraudstyr
Hold ekstraudstyr eller andet udstyr, der udsender
elektromagnetisk stråling, på afstand af tv'et. Ellers kan
billedforvrængning og / eller dårlig lyd forekomme.
Når:
– Netledningen er beskadiget.
– Stikket passer dårligt.
– Tv'et er beskadiget på som følge af at være tabt eller
slået, eller der er kastet genstande mod det.
– Væske eller genstande er trængt ind gennem kabinettets
åbninger.
9 DK
Oversigt over fjernbetjeningen
1 "/1 – TV -standby
Tænder og slukker TV-apparatet i standby.
2 A/B – To-kanal lyd (side 23)
3 Farvede knapper (side 13, 14, 16)
– Inputvalg / Teksthold
4
• I TV-funktion: Vælger input-kilde blandt det udstyr, der er tilsluttet TVapparatets stik (side 18).
• I Tekst-TV-funktion (side 13): Holder den aktuelle side.
5
F/f/G/g/
6 TOOLS (side 13, 19)
Til åbning af diverse valg og ændringer/justeringer afhængigt af kilde- og
skærmformat.
7 MENU (side 20)
8 THEATRE
Du kan slå biograffunktionen til eller fra. Når biograffunktionen er slået til,
indstilles automatisk til optimal billedkvalitet og audio-output (hvis TVapparatet er sluttet til et audio-anlæg med et HDMI-kabel).
9 Taltaster
• I TV-funktion: Vælger kanaler. For at nå kanal 10 og derover indtastes det
andet og tredje ciffer i hurtig rækkefølge.
• I Tekst-TV-funktion: Indtaster det trecifrede sidetal for at vælge siden.
0
– Foregående kanal
Vender tilbage til den foregående kanal der er set (i over fem sekunder).
qa PROG +/-/
/
• I TV-funktion: Vælger næste (+) eller foregående (-) kanal.
• I Tekst-TV-funktion (side 13): Vælger næste ( ) eller foregående (
) side.
qs % – Afbrydning af lyden
qd 2 +/- – Lydstyrke
qf / – Tekst-TV (side 13)
qg DIGITAL – Digital funktion (side 12)
qh ANALOG – Analog funktion (side 12)
qj RETURN /
Vender tilbage til foregående skærmbillede i en vilkårlig menu.
qk
ql
– EPG (Digital Electronic Programme Guide) (side 14)
– Fastholdelse af billede (side 13)
Fastholder TV-billedet.
–Skærmfunktion(side 13)
w;
wa
/
– Info / Vis tekst
• I digital funktion: Viser korte oplysninger om det program, der ses i øjeblikket.
• I analog funktion: Viser oplysninger som det aktuelle kanalnummer og
skærmformat.
• I Tekst-TV-funktion (side 13): Viser skjulte oplysninger (f.eks. svar på en
quiz).
z
• Tasterne med ciffer 5, PROG + og A/B har føleknopper. Føleknopperne kan benyttes
som referencepunkt, når du betjener TV-apparatet.
• Hvis du slukker for TV-apparatet, slukkes biograffunktionen også.
10 DK
Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer
(side 20)
1
2
/
– Inputvalg/ OK
• I TV-funktion: Vælger input-kilde blandt det
udstyr, der er tilsluttet TV-apparatets stik
(side 18).
• I TV-menuen: Vælger menuen eller
indstillingen og bekræfter indstillingen.
3 2 +/-/
/
• I TV-funktion: Hæver (+) eller sænker (-)
lydstyrken.
• I TV-menuen: Flytter gennem valgene til
venstre ( ) eller højre ( ).
4 PROG +/-/
/
• I TV-funktion: Vælger næste (+) eller
foregående (-) kanal.
• I TV-menuen: Flytter gennem valgene op (
eller ned ( ).
)
5 1 – Afbryder
Tænder og slukker TV-apparatet.
~
Tag stikket ud af stikkontakten for at afbryde TVapparatet helt.
6
– Sluk billede / Timer-indikator
• Lyser grønt, når TV-apparatet er slukket
(side 25).
• Lyser orange, når timer er indstillet (side 26).
7 1 –Standby-indikator
Lyser rødt, når TV-apparatet er i standby.
8 "
– Afbryder / timer til programoptagerindikator
• Lyser grønt, når TV-apparatet er tændt.
• Lyser orange, når optagelsestimeren er
indstillet (side 14).
• Lyser rødt under optagelse med timer.
9 Fjernbetjeningssensor
• Modtager IR-signaler fra fjernbetjeningen.
• Læg ikke noget over sensoren, da det kan
påvirke dens funktion.
~
Sørg for, at TV-apparatet er helt slukket, før
netledningen tages ud af stikkontakten. Hvis
netledningen tages ud, mens TV-apparatet er tændt, kan
indikatoren fortsætte med at lyse, eller TV-apparatet kan
få fejlfunktioner.
11 DK
Se TV
Se TV
3
Tryk på cifferknapperne eller på PROG +/for at vælge en TV-kanal.
For at vælge kanal 10 og derover indtastes det
andet og tredje ciffer inden for to sekunder.
Oplysninger om valg af en digital kanal med den
digitale elektroniske programvejledning (EPG) se
side 14.
I digital funktion:
Et oplysningsbanner vises kort. Følgende ikoner
optræder på banneret.
2
2
3
3
1
Tryk på 1 på TV-apparatet (foroven) for at
tænde TV-apparatet.
Når TV-apparatet er i standby (1 (standby)
indikatoren på TV-apparatets front er rød), trykker
du på "/1 på fjernbetjeningen for at tænde TVapparatet.
2
Tryk på DIGITAL for at skifte til den digitale
funktion eller ANALOG for at skifte til
analog funktion.
De tilgængelige kanaler afhænger af funktionen.
12 DK
: Radiotjeneste
: Kodet/abonnementstjeneste
: Der er flere sprog til rådighed på lydsiden
: Undertekster til rådighed
: Undertekster er til rådighed for hørehæmmede
: Anbefalede mindstealder til det aktuelle
program (fra 4 til 18 år)
: Børnelås
c: Det aktuelle program optages
Andre funktioner
Hvis du vil
Skal du
Tænde TV-apparatet fra
standby-funktionen
uden lyd.
Tryk på %. Tryk på 2 +/for at indstille lydstyrken.
Justere lydstyrken
Tryk på 2 + (øge)/
- (mindske).
Gå ind i
Programindekstabellen
(kun i analog funktion)
Tryk på
. Vælg en
analog kanal ved at trykke
på F/f, og derefter på .
For at gå i Tekst-TV
Tryk på /. Hver gang du trykker på /, skifter
displayet i perioder som følger:
Tekst-TV t Tekst over TV-billedet (blandet) t
Ingen tekst (afslut Tekst-TV-funktion)
Du kan vælge en side ved at trykke på ciffertasterne
eller PROG +/-.
Hold en side ved at trykke på
/ .
Vis skjulte oplysninger ved at trykke på
/ .
Zoom*
Viser udsendelser i
filmformat (letter box
format) i de korrekte
proportioner.
14:9*
Fastholdelse af billede
* Dele af billedets top og bund kan blive skåret væk.
Fastholder TV-billedet (f.eks. for at notere et
telefonnummer eller en opskrift).
~
1
2
Tryk på
3
4
Tryk på
på fjernbetjeningen.
Tryk på F/f/G/g for at justere vinduets
position
for at fjerne vinduet.
Tryk igen på
for at vende tilbage til
normal TV-funktion.
z
Ikke tilgængelig for
PC-input.
AV3,
AV4,
AV5 og
Manuel ændring af skærmfunktionen, så
den passer til udsendelsen
Tryk gentagne gange på
skærmformat.
for at vælge det ønskede
Smart*
Viser konventionelle
udsendelser i 4:3 med
en imiteret
bredskærmseffekt. 4:3billedet strækkes, så det
udfylder skærmen.
4:3
Viser konventionelle
4 :3-udsendelser (f.eks.
ikke-bredskærms-TV) i
de korrekte
proportioner.
• Billeder fra en HD-signalkilde kan kun vises i “Bred”.
• Du kan ikke anvende denne funktion, mens det digitale
banner vises.
• Visse tegn og/eller bogstaver øverst og nederst i billedet er
eventuelt ikke synlige i Smart-funktionen. I sådanne
tilfælde kan du vælge “Lodret str.” med menuen
“Skærmstyring” og justere den lodrette størrelse, så den
bliver synlig.
z
• Når “ Auto-format” indstilles til “Til”, vælger TVapparatet automatisk den bedste funktion til udsendelsen
(side 25).
• Du kan justere billedpositionen, når du vælger “Smart”
(50Hz), “14:9” eller “Zoom”. Tryk på F/f for at flytte op
eller ned (f.eks. for at læse undertekster).
Anvendelse af menuen Værktøjer
Tryk på TOOLS for at vise følgende valg under
visning af et TV-program.
Valg
Beskrivelse
Luk
Lukker menuen Værktøjer.
Billed-funktion
Se side 21.
Lydeffekt
Se side 23.
Højttaler
Se side 24.
Audio-sprog (kun i
digital funktion)
Se side 31.
Undertekst-indstilling Se side 31.
(kun i digital funktion)
Sleeptimer
Se side 26.
Strømsparefunk.
Se side 25.
Systemoplysninger
Viser skærmbilledet med
(kun i digital funktion) systemoplysninger.
Bred
Viser udsendelser i
bredskærmsformat
(16:9) i de korrekte
proportioner.
13 DK
Se TV
Viser 14:9-udsendelser
i de korrekte
proportioner. Som
følge heraf ses de sorte
kanter på skærmen.
z
Når der vises fire farvede elementer i bunden af tekstsiden,
er Fastext tilgængelig. Med Fastext kan du nemt og hurtigt gå
ind på tekstsiderne. Tryk på den tilsvarende farvede knap for
at gå ind på siden.
Læsning i den digitale elektroniske
programvejledning (EPG)
*
1
2
Fre 3 Nov 15:39
Alle kategorier
I dag
I digital funktion, tryk på
.
Udfør den ønskede operation som vist i
følgende tabel eller vist på skærmen.
~
Programoplysningerne vises kun, hvis TV-stationen sender
dem.
Forrige
Næste
Vælg:
+/- 1 dag til/fra:
30 min. oversigt
Kategori
Valg:
Digital elektronisk programvejledning (EPG)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.
Hvis du vil
Skal du
Se et program
Tryk på F/f/G/g for at vælge programmet, og tryk derefter på
Slå EPG fra
Tryk på
Sortere programoplysningerne efter
kategori
– Kategoriliste
1 Tryk på den blå knap.
2 Tryk på F/f/G/g for at vælge en kategori, og tryk derefter på
.
.
.
De tilgængelige kategorier omfatter:
“Alle kategorier”: Indeholder alle tilgængelige kanaler.
Kategorinavnet (f.eks. “Nyheder”): Indeholder alle kanaler, der svarer til
den valgte kategori.
Indstille et program til optagelse
– Timer-optagelse
1 Tryk på F/f/G/g for at vælge det fremtidige program, du
optage, og tryk derefter på / .
2 Tryk på F/f for at vælge “Timer-optagelse”.
3 Tryk på
for at indstille TV-apparatets og videoens timere.
Et rødt c-symbol vises ved oplysningerne om det pågældende program.
-indikatoren på TV-apparatets forside lyser orange.
z
Hvis du vil optage det program, du ser i øjeblikket, skal du trykke på
Indstille et program til automatisk
visning på skærmen, når det starter
– Påmindelse
/
1 Tryk på F/f/G/g for at vælge det fremtidige program, du vil
optage / .
2 Tryk på F/f for at vælge “Påmindelse”, og tryk derefter på .
Et c symbol vises ved oplysningerne om det pågældende program.
-indikatoren på TV-apparatets forside lyser orange.
~
Hvis du sætter TV-apparatet på standby, tænder det automatisk, når
programmet skal starte.
14 DK
.
Skal du
1 Tryk på F/f/G/g for at vælge det fremtidige program, du vil
optage, og tryk derefter på / .
2 Tryk på F/f for at vælge “Manuel timer-optagelse”, og tryk
derefter på .
3 Tryk på F/f for at vælge datoen, og tryk derefter på g.
4 Indstil start- og stop-klokkeslæt på samme måde som i trin 3.
5 Tryk på F/f for at vælge programmet, og tryk derefter på .
6 Tryk på
for at indstille TV-apparatets og videoens timere.
Et rødt c-symbol vises ved oplysningerne om det pågældende program.
-indikatoren på TV-apparatets forside lyser orange.
z
Hvis du vil optage det program, du ser i øjeblikket, skal du trykke på
Annullere en optagelse/påmindelse
– Timer-liste
/
.
1 Tryk på / .
2 Tryk på F/f for at vælge “Timer-liste”, og tryk derefter på .
3 Tryk på F/f for at vælge det program, du vil annullere, og tryk
derefter på .
4 Tryk på F/f for at vælge “Annuller timer”, og tryk derefter på .
Der vises et display til bekræftelse af, at du vil annullere programmet.
5 Tryk på G/g for at vælge “Ja”, og tryk derefter på
bekræfte.
for at
~
• Du skal kun indstille timer-optagelser på TV-apparatet på Smartlink-kompatible videomaskiner. Hvis videomaskinen ikke er
Smartlink-kompatibel, vises en meddelelse, der minder dig på at indstille videomaskinens timer.
• Når en optagelse er påbegyndt, kan du sætte TV-apparatet på standby, men det må ikke slukkes helt, da det vil annullere
optagelsen.
• Hvis der er valgt en aldersgrænse for programmer, vises en PIN-kode på skærmen. Yderligere oplysninger, se “Børnelås” på
side 31.
15 DK
Se TV
Hvis du vil
Indstille klokkeslæt og dato på det
program, du vil optage
– Manuel timer-optagelse
Anvendelse af den digitale favoritliste
Favorit-opsætning
Favoritter 1
Indtast programnummer - - -
TV3
011
SETenVEO
33
012
Tienda en VEO
3/24
013
NET TV
K3/300
014
CUATRO
TVE 1
015
CNN+
TVE 2
016
40 LATINO
24H TVE
017
la Sexta
CLAN TVE
018
Telecinco
TELEDEPORTE
019
T5 Estrellas
VEO
020
T5 Sport
Forrige
Næste
Vælg:
Indsæt favorit:
Med funktionen Favoritter kan du angive op til fire
lister med dine favoritprogrammer.
1
2
3
Favoritter 2
Tilbage: RETURN
Tryk på MENU.
Tryk på F/f for at vælge “Digitale
favoritter”, og tryk derefter på .
Udfør den ønskede operation som vist i
følgende tabel eller vist på skærmen.
Digital Favoritliste
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.
Hvis du vil
Skal du
Oprette favoritliste for første gang
1 Tryk på for at vælge “Ja”.
2 Tryk på den gule knap for at vælge favoritliste.
3 Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil tilføje, og tryk
derefter på .
Kanaler, der er lagret i favoritlisten, angives med et
symbol.
Se en kanal
1 Tryk på den gule knap for at navigere gennem favoritlisterne.
2 Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil flytte til en ny
position, og tryk derefter på .
Slå favoritlisten fra
Tryk på RETURN.
Tilføje eller fjerne kanaler i den
favoritliste, der redigeres
1 Tryk på den blå knap.
2 Tryk på den gule knap for at vælge den favoritliste, du vil
redigere.
3 Tryk på F/f for at vælge en kanal, du vil tilføje eller fjerne, og
tryk på .
Fjerne alle kanaler på den aktuelle
favoritliste
1 Tryk på den blå knap.
2 Tryk på den gule knap for at vælge den favoritliste, du vil
redigere.
3 Tryk på den blå knap.
4 Tryk på G/g for at vælge “Ja”, og tryk derefter på for at
bekræfte.
16 DK
Anvendelse af ekstraudstyr
Tilslutning af ekstraudstyr
Du kan tilslutte et bredt udvalg af ekstraudstyr til TV-apparatet. Tilslutningskabler medfølger ikke.
Audiosystem
DVD-afspiller
PC (HDMI-udgang)
Blu-ray diskafspiller
Digitalt videokamera
DVD-afspiller med sammensat udgang
Digitalt videokamera
DVD-optager
Video
Dekoder
PC
Videospil
udstyr
Hi-Fi-audioudstyr
DVD-afspiller
Dekoder
Hovedtelefoner
6
Kun til
servicebrug
S VHS/Hi8/
DVC videokamera
CAM-kort
Fortsat
17 DK
Anvendelse af ekstraudstyr
Audiosystem
DVD-afspiller
PC (HDMI-udgang)
Blu-ray diskafspiller
Visning af billeder fra
tilsluttet udstyr
Symbol på
skærmen
AV6 eller Til at se det udstyr, der er koblet til B.
AV6
z
Undgå billedstøj ved ikke at tilslutte
videokameraet til videostikket
6 og S
videostikket
6 samtidigt. Hvis du tilslutter
monoudstyr, skal det ske på L-stikket
6.
Tænd det tilsluttede udstyr, og udfør, et af
følgende.
Ved udstyr, der er koblet til via Scartstikket. med et
fuldt fortrådet 21-bens scartkabel
Start afspilningen på det tilsluttede udstyr.
Billedet fra det tilsluttede udstyr ses på skærmen.
Ved en automatisk indstillet video (side 7)
I analog funktion trykkes på PROG +/- eller
cifferknapperne for at vælge videokanalen.
Ved andet tilsluttet udstyr
Tryk på
/ gentagne til den ønskede input-kilde
(se nedenfor) vises på skærmbilledet.
Symbol på
skærmen
Beskrivelse
AV1/
AV1
Til at se det udstyr, der er koblet til I.
AV2/
AV2
Til at se det udstyr, der er koblet til J.
~
PC
Til at se det udstyr, der er koblet til H.
AV4
HDMI IN 4*.
Til at se det udstyr, der er koblet til E.
AV5
HDMI IN 5*.
Til at se det udstyr, der er koblet til D.
Hvis udstyret har et DVI-stik, skal DVIstikket sluttes til HDMI IN-stikket via en
DVI - HDMI adapter (medfølger ikke), og
udstyrets audioudgangsstik sluttes til
HDMI-IN-stikkene
* ~
• Sørg for kun at bruge et HDMI-kabel, der bærer HDMIlogoet.
• Når der er tilsluttet udstyr, der er kompatibelt med HDMIkontrol, understøttes kommunikationen det tilsluttede
udstyr. Oplysninger om opsætning af denne kommunikation
findes i side 19.
• Ved tilslutning af et audio system med HDMI-stik skal du
sikre, at det også er sluttet til HiFi-stikket.
Til at se det udstyr, der er koblet til F.
z
Det anbefales at anvende et PC-kabel med
ferritkerner
For at
tilslutte
Skal du
Hovedtelefoner
A
Tilslut til i stikket for at lytte til lyden
fra TV-apparatet i hovedtelefoner.
CAM
(Conditional
Access Module)
betinget
adgangsmodul
C
Til anvendelse af Pay Per View-tjenester.
Flere oplysninger findes i
brugsvejledningen, der følger med dit
CAM-modul. For at anvende CAMmodulet skal du fjerne gummidækslet fra
CAM-indstikket. Sluk for TV-apparatet,
mens du sætter CAM-enheden i CAMindstikket. Hvis du ikke anvender CAM,
anbefaler vi, at du sætter afdækningen på
plads i CAM-indstikket.
~
SmartLink er en direkte forbindelse mellem
TV-apparatet og en video/DVD optager.
AV3
Beskrivelse
CAM understøttes ikke i alle lande.
Kontroller det hos den autoriserede
forhandler.
Hi-Fiaudioudstyr G
Slut til audioudgangsstikkene
for
at lytte til lyden fra TV-apparatet på et
Hi-Fi audioanlæg.
Andre funktioner
Hvis du vil
Skal du
Vende tilbage til
normal TV-funktion
Tryk på DIGITAL eller
ANALOG.
Gå ind i
indgangssignalindek
stabellen (analog
funktion)
Tryk på
for at gå ind i
indgangssignalindekstabellen.
Du kan vælge en input-kilde ved
at trykke på F/f og derefter
trykke på .
Ændre lydstyrken på Tryk på 2 +/-.
det tilsluttede HDMIkontrolkompatible
audiosystem
Slå lyden fra på det
tilsluttede HDMIkontrolkompatible
audiosystem
18 DK
Tryk på %.
Tryk igen for at gendanne.
Anvendelse af menuen Værktøjer
Tryk på TOOLS for at vise følgende valg ved visning
af billeder fra tilsluttet udstyr.
Valg
Beskrivelse
Luk
Lukker menuen Værktøjer.
Billed-funktion
Se side 21.
(undtagen i PC inputfunktion)
Visningstilstand (kun Se side 21.
i PC input-funktion)
Lydeffekt
Se side 23.
Højttaler
Se side 24.
PIP (kun i PC inputfunktion)
Se side 19.
Lodrette linier (kun i Se side 26.
PC input-funktion)
Sleeptimer (undtagen Se side 26.
i PC input-funktion)
Strømsparefunk.
Se side 25.
Visning af to billeder samtidigt
– PIP (Picture in Picture)
Du kan vise to billeder (PC input og TV-program)
samtidigt på skærmen.
Tilslut en PC (side 17), og kontroller, at billederne fra
en PC vises på skærmen.
~
Du kan ikke vise højere opløsninger end WXGA (1280 × 768
pixels).
1
Tryk på TOOLS for at vise menuen
Værktøjer.
2
Tryk på F/f for at vælge “PIP”, og tryk
derefter på .
Billedet fra den tilsluttede PC vises i fuld størrelse,
og TV-programmet vises i højre hjørne.
Med F/f/G/g kan du flytte TV-programmets
skærmposition.
3
Med HDMI-kontrolfunktionen kan udstyrene styre
hinanden med HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) defineret ved HDMI.
Du kan udføre sammenlåste styringsoperationer
mellem udstyr, der er kompatibelt med Sony HDMIkontrol som f.eks. et TV, en DVD-optager med
harddisk og et audiosystem ved at sammenkoble
udstyret med HDMI-kabler.
Sørg for at tilslutte og opsætte det kompatible udstyr
korrekt til at anvende HDMI-kontrolfunktionen.
Sådan tilsluttes det HDMIkontrolkompatible udstyr
Forbind det kompatible udstyr og TV.apparatet med et
HDMI-kabel. Ved tilslutning af et audiosystem skal
du foruden HDMI-kablet også sørge for at forbinde
på TV-apparatet og
audioudgangsstikket
audiosystemet. Yderligere oplysninger findes på
side 17.
Sådan opsættes HDMI-kontrollen
HDMI-kontrollen skal opsættes på både TV-apparatet
og det tilsluttede udstyr. Oplysninger om opsætning af
TV-apparatet findes på HDMI-opsætning (side 28).
Oplysninger om opsætning af det tilsluttede udstyr
findes i betjeningsvejledningen til det pågældende
udstyr.
HDMI-kontrolfunktioner
• Slukker det udstyr, der styres sammen med TVapparatet.
• Tænder for det TV-apparat, der styres sammen med
det tilsluttede udstyr og aktiverer automatisk
indgangen til det tilsluttede udstyr, når det begynder
at spille.
• Når du tænder for et tilkoblet audiosystem, mens
TV-apparatet er tændt, skiftes der til indgang til
lydsignalet fra audiosystemet.
• Justerer lydstyrken og slukker for lyden fra et
tilsluttet audio-system.
Tryk på cifferknapperne eller PROG +/- for
at vælge en TV-kanal.
Sådan vender du tilbage til enkelt billedefunktion
Tryk på RETURN.
z
Du kan skifte lydbilledet ved at vælge “PC-lyd/TV-lyd” i
menuen Værktøjer.
19 DK
Anvendelse af ekstraudstyr
Vandret center (kun i Se side 26.
PC input-funktion)
Anvendelse af HDMIcontrol
Anvendelse af menufunktionerne
Navigation gennem
menuer
Med “MENU” har du glæde af en række nyttige
funktioner på dette TV-apparat. Du kan nemt vælge
kanaler eller input-kilder og ændre indstillingerne til
TV-apparatet.
5 Eksterne indgange
Vælger udstyr, der er forbundet med TVapparatet.
• Du ser det ønskede eksterne input ved at vælge
input-kilde og derefter trykke på .
6 Indstillinger
Viser menuen Indstillinger, hvor de fleste
avancerede indstillinger og justeringer udføres.
1 Tryk på F/f for at vælge et menuikon,
og tryk derefter på .
2 Tryk på F/f/G/g for at markere et
valg, og tryk derefter på .
Yderligere oplysninger om indstillinger findes i
side 21 til 31.
~
De menuvalg, du kan justere, afhænger af
situationen. Ikke-tilgængelige valg nedtones eller
vises ikke.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i visse
lande/områder.
2
1
1
2
Tryk på MENU.
Tryk på F/f for at markere et valg, og tryk
derefter på .
Afslut menuen ved at trykke på MENU.
Digitale favoritter
Analog
Digitale
Digital EPG
Eksterne indgange
Indstillinger
Vælg:
Bekræft:
Forlad:
MENU
1 Digitale favoritter*
Viser favoritlisten. Yderligere oplysninger om
indstillinger findes i side 16.
2 Analog
Vender tilbage til den sidst sete analoge kanal.
3 Digitale*
Vender tilbage til den sidst sete digitale kanal.
4 Digital EPG*
Viser den digitale elektroniske
programvejledning (EPG).
Yderligere oplysninger om indstillinger findes i
se side 14.
20 DK
Menuen Billedjustering
Du kan vælge blandt nedenstående punkter i
menuen Billedjustering. Oplysninger om valg
af menupunkter i “Indstillinger” findes
i“Navigation gennem menuer” (side 20).
Billedjustering
Billed-funktion
Baggrundslys
Biograf
5
Max
50
50
0
15
Varm
Auto
Til
Kontrast
Lys
Farvemætning
Farvebalance
Skarphed
Farvetone
Støjreduktion
Avanc. kontrastforbedr.
Normalindstilling
Tilbage:
Vælg:
Billed-funktion
Bekræft:
Forlad:
MENU
Baggrundslys
Justerer baggrundslysets styrke.
Kontrast
Hæver eller sænker billedkontrasten.
Lys
Gør billedet lysere eller mørkere.
Farvemætning
Hæver eller sænker farveintensiteten.
Farvebalance
Hæver eller sænker grønne farvetoner.
Visningstilstand
z
“Farvebalance” kan kun justeres på et NTSC farvesignal (f.eks. USA- videobånd).
Skarphed
Gør billedet skarpere eller blødere.
Farvetone
Justerer billedets hvidtone.
“Kølig”: Giver hvide farver et blåt skær.
“Neutral”: Giver hvide farver et neutralt skær.
“Varm”: Giver hvide farver et rødt skær.
z
“Varm” kan ikke vælges, når du indstiller “Billed-funktion” til “Kraftig”.
Fortsat
21 DK
Anvendelse af menufunktionerne
(kun i PC-funktion)
Vælger billedfunktionen undtagen til PC-inputkilde.
“Kraftig”: Til højeste skarphed og billedkontrast.
“Standard”: Til standardbillede. Anbefalet til hjemmebrug.
“Biograf”: Til visning af filmbaseret indhold. Bedst egnet til et biograflignende
miljø. Denne billedindstilling er udviklet i samarbejde med Sony Pictures
Entertainment for at kunne gengive filmene helt tro mod producenternes hensigt.
Vælger visningstilstand for PC-inputkilden.
“Video”: Til videobilleder.
“Tekst”: Til tekst, diagrammer eller tabeller.
Støjreduktion
Reducerer billedstøjen (sne på billedet) ved et svagt signal.
“Auto”: Reducerer automatisk billedstøjen (kun i analog tilstand).
“Høj/Mellem/Lav”: Ændrer effekten på støjreduktionen.
“Fra”: Tænder funktionen “Støjreduktion”.
z
“Auto” er ikke tilgængelig i
AV3,
AV4,
AV5 - og PC-tilstand.
Avanc.
kontrastforbedr.
Justerer automatisk “Baggrundslys” og “Kontrast” til den mest egnede indstilling ud
fra skærmens lysstyrke. Denne indstilling er specielt egnet til mørkere billedscener.
Den øger kontrastudskilningen i de mørke billedscener.
Normalindstilling
Nulstiller alle billedindstillinger undtagen “Billed-funktion” og “Visningstilstand”
(kun i PC-tilstand) til fabriksindstillingerne.
~
“Lys”, “Farvemætning”, “Skarphed” og “Avanc. kontrastforbedr.” ikke er tilgængelig, når “Billed-funktion” er indstillet til
“Kraftig”, eller når “Visningstilstand” er indstillet til “Tekst”.
22 DK
Menuen Lydjustering
Du kan vælge blandt nedenstående punkter i
menuen Lyd. Oplysninger om valg af
menupunkter i “Indstillinger” findes
i“Navigation gennem menuer” (side 20).
Lydjustering
Lydeffekt
Diskant
Bas
Balance
Standard
50
50
0
Normalindstilling
To-kanal lyd
Mono
Auto lydstyrke
Til
TV-højttaler
Højttaler
Tilbage:
Vælg:
Lydeffekt
Bekræft:
MENU
Forlad: MENU
Vælger lydfunktionen.
“Standard”: Fremhæver klarhed, detaljer og nærvær i lyden ved hjælp af “BBE High
z
• Hvis du indstiller “Auto lydstyrke” til “Til”, ændres “Dolby Virtual” til “Standard”.
• Hvis hovedtelefonerne er tilsluttet, ændres “Lydeffekt” til “Fra”.
Diskant
Justerer lyd i det høje område.
Bas
Justerer lyd i det dybe område.
Balance
Fremhæver venstre eller højre højttalerbalance.
Normalindstilling
Nulstiller alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.
To-kanal lyd
Vælger højttalerlyd som stereo eller tosproget udsendelse.
“Stereo”, “Mono”: For en udsendelse i stereo.
“A“/“B“/“Mono“: Ved en tosproget udsendelse vælges “A” for lydkanal 1, “B” for
lydkanal 2 eller “Mono” for en monokanal, hvis de er tilgængelige.
z
Hvis du vælger andet udstyr, der er sluttet til TV-apparatet, skal du stille “To-kanal lyd” til
“Stereo”, “A” eller “B”.
Auto lydstyrke
Holder en konstant lydstyrke, også når der er store forskelle i lydstyrken (f.eks. når
reklamer har et større lydtryk end programmerne).
Fortsat
23 DK
Anvendelse af menufunktionerne
definition Sound System.”
“Dynamisk”: Intensiverer klarhed, detaljer og nærværet i lyden til bedre opfattelse og
musikalsk realisme ved hjælp af “BBE High definition Sound System”.
“BBE ViVA”: BBE ViVA-lyd giver musikalsk nøjagtige naturligt 3D-billede med Hi-Fi-lyd.
Klarheden i lyden forbedres med BBE, mens bredde, dybde og højde i lydbilledet udvides med
BBE’s egen 3D lydbehandling. BBE ViVA Sound er kompatibel med alle TV-programmer
inklusive nyheder, musik, dramaer, film, sport og elektroniske spil.
“Dolby Virtual”: Med TV-højttalerne simuleres den surround-effekt, der frembringes af et
flerkanalsystem.
“Ingen”: Flad gengivelse. Gør det også muligt at lagre dine foretrukne indstillinger.
Højttaler
Tænd/sluk TV-apparatets indbyggede højttalere.
“TV-højttaler”: TV-højttalerne tændes for at man kan høre TV-lyden gennem TVapparatets højttalere.
“Audiosystem”: TV-apparatets højttalere slukkes for udelukkende at lytte til TVlyden via det eksterne audio-anlæg, der er sluttet til audio-outputbøsningerne.
Ved tilslutning til en HDMI-kontrolkompatibel enhed kan du tænde den tilsluttede
enhed, når den er sammenlåst med TV-apparatet. Denne indstilling skal udføres efter
tilslutning af enheden.
~
“Lydeffekt”, “Diskant”, “Bas”, “Balance” og “Auto lydstyrke” er ikke tilgængelige, når “Højttaler” er indstillet til “Audiosystem”.
24 DK
Menuen Funktioner
Du kan vælge blandt nedenstående punkter i
menuen Funktioner. Oplysninger om valg af
menupunkter i “Indstillinger” findes
i“Navigation gennem menuer” (side 20).
Funktioner
Skærmstyring
Strømsparefunk.
AV2 udgang
RGB-centrering
PC-justering
Timer
Tilbage:
Vælg:
Skærmstyring
Standard
TV
0
Bekræft:
Forlad:
MENU
Skifter skærmformatet.
“Auto-format”: Skifter automatisk skærmformat efter udsendelsens signal.
“Skærmformat”: Oplysninger om skærmformat findes på side 13
“Lodret str.”: Justerer billedets lodrette størrelse, når “Skærmformat” er indstillet
til “Smart”.
Strømsparefunk.
AV2-udgang
RGB-centrering
Vælger strømsparefunktionen, der reducerer TV-apparatets strømforbrug.
“Standard”: Standardindstillinger.
“Reducer”: Reducerer TV-apparatets strømforbrug.
“Sluk billede”: SLukker billedet. Du kan høre lyden med slukket billede.
Indstiller signalet til udgang gennem stikket med navnet
/
2 bag på TVapparatet. Hvis du slutter en video til
/
2-stikket, kan du optage fra udstyr,
der er sluttet til andre stik på TV-apparatet.
“TV”: Afgiver en udsendelse.
“Auto”: Afgiver alt, hvad der ses på skærmen. Ikke tilgængelig for
AV3,
AV4,
AV5 og PC.
Justerer den vandrette billedposition, så billedet er midt på skærmen.
z
Dette menuvalg er kun tilgængeligt, hvis en RGB-kilde er sluttet til Scart-stikkene
1/
1 eller
2/
2 bag på TV-apparatet.
Fortsat
25 DK
Anvendelse af menufunktionerne
z
• Selvom du har valgt “Til” eller “Fra” i “Auto-format”, kan du altid ændre skærmens format
ved at trykke gentagne gange på
.
• “Auto-format” er kun tilgængelig for PAL og SECAM-signaler.
PC-justering
Tilpasser TV-apparatets skærm som en PC-skærm.
z
Dette menuvalg er kun tilgængeligt, hvis du er i PC-funktionen.
“Fase”: Juster skærmen, hvis en del af en vist tekst eller et billede ikke er klar.
“Pitch”: Forstørrer eller mindsker skærmens vandrette størrelse.
“Vandret center: Flytter skærmen til venstre eller højre.
“Lodrette linier”: Retter billedlinjerne, når der ses et RGB inputsignal fra PC
-stikket.
“Strømsparefunk.”: Går i standby, hvis der ikke modtages noget PC-signal.
“Normalindstilling”: Nulstiller til fabriksindstillingerne.
Timer
Indstiller timeren til at tænde/slukke TV-apparatet.
Sleeptimer
Indstil et tidsrum hvorefter TV-apparatet automatisk går i standby.
Når Sleeptimer er aktiveret, lyser
(Timer)-indikatoren på TV-apparatets
(forside) orange.
z
• Hvis du slukker for TV-apparatet og tænder det igen, nulstilles “Sleeptimer” til “Fra”.
• “Sleeptimer udløber snart. Apparatet slukkes” vises på skærmen et minut før TV-apparatet
går i standby.
Ur-indstilling
Gør det muligt at justere uret manuelt. Når TV-apparatet modtager digitale kanaler,
kan uret ikke justeres manuelt, da det er indstillet til tidskoden for udsendelsens
signal.
Timer
Indstiller timeren til at tænde/slukke TV-apparatet.
“Timer-funktion”: Vælger det ønskede tidsrum.
“Tænd-tid”: Indstiller timeren til at tænde for TV-apparatet.
“Sluk-tid”: Indstiller timeren til at slukke for TV-apparatet.
26 DK
Menuen Opsætning
Du kan vælge blandt nedenstående punkter i
menuen Opsætning. Oplysninger om valg af
menupunkter i “Indstillinger” findes
i“Navigation gennem menuer” (side 20).
Opsætning
Automatisk opstart
Sprog
Dansk
Auto prog.-indstilling
Programsortering
AV preset
HDMI-opsætning
Lydniveau
Manuel prog.-indstilling
Digital opsætning
Tilbage:
Vælg:
Bekræft:
Forlad:
MENU
Starter “første gangs-menuen” for at vælge sprog og land/område og indstille alle de
tilgængelige digitale og analoge kanaler. Normalt er dette ikke nødvendigt, da sprog
og land vil være valgt, kanalerne i forvejen blev indstillet første gang, TV-apparatet
blev installeret (side 7). Men dette menuvalg giver dog mulighed for at gentage
denne procedure (f.eks. at genindstille TV-apparatet efter en flytning eller søge efter
nye kanaler, der er kommet til senere).
Sprog
Vælger det sprog, menuerne vises på.
Auto prog.indstilling
Indstiller alle tilgængelige analoge kanaler.
Normalt er dette ikke nødvendigt, da kanalerne i forvejen blev indstillet første gang,
TV-apparatet blev installeret (side 7). Men dette menuvalg giver dog mulighed for
at gentage denne procedure (f.eks. at genindstille TV-apparatet efter en flytning eller
søge efter nye kanaler, der er kommet til senere).
Programsortering
Ændrer den rækkefølge, kanalerne lagres i på TV-apparatet.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil flytte til en ny position, og tryk
derefter på g.
2 Tryk på F/f for at vælge den nye position til kanalen, og tryk derefter på .
AV preset
Giver et navn til udstyr, der er forbundet med stik på siden og bagsiden. Dette navn
vises kort på skærmen, når udstyret vælges. Du kan udelade indgangskilder, der ikke
er tilsluttet noget udstyr.
1 Tryk på F/f for at vælge den ønskede input-kilde, og tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge det ønskede menuvalg nedenfor, og tryk
derefter på .
• AV1 (eller AV2/ AV3/ AV4/AV5/AV6/ PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM,
SAT: Tildeler et af de færdige navne til tilsluttet udstyr.
• “Rediger”: Til oprettelse af dit eget navn.
1 Tryk på F/f for at vælge det ønskede bogstav eller tal (“_” for et
tomt mellemrum), og tryk derefter på g.
Hvis du trykker på et forkert tegn
Tryk på G/g for at markere det forkerte tegn. Tryk derefter på F/f for at vælge
det korrekte tegn.
2 Gentag fremgangsmåden i trin 1, til navnet er indtastet.
3 Vælg “OK”, og tryk derefter på .
• “Udelad”: Udelader indgangskilder, der ikke er tilsluttet noget udstyr, når du
trykker på F/f for at vælge indgangskilden.
Fortsat
27 DK
Anvendelse af menufunktionerne
Automatisk opstart
HDMI-opsætning
Dette anvendes til at indstille det HDMI-kontrolkompatible udstyr, der er sluttet til
HDMI-stikkene. Bemærk, at sammenlåsningsindstillingen også skal foretages på det
HDMI-kontrolkompatible udstyr.
“HDMI-styring”: Dette indstiller, om det HDMI-kontrolkompatible udstyr og TVapparatet skal sammenlåses. Hvis indstillingen er “Til”, kan følgende menupunkter
anvendes.
“Sluk enheder aut.”: Hvis indstillingen “Til” er valgt, tændes og slukkes det
HDMI-kontrolkompatible udstyr i sammenlåsningen med TV-apparatet.
“Tænd TV aut.”: Hvis indstillingen “Til” er valgt, tændes TV-apparatet i
sammenlåsningen med det HDMI-kontrolkompatible udstyr.
“Opdater enhedsliste”: Opretter eller opdaterer “HDMI-enhedsliste”. Op til 11
HDMI-kontrolkompatible enheder kan tilsluttes, og op til 5 enheder kan sluttes til et
enkelt stik. Sørg for at opdatere “HDMI-enhedsliste”, hvis du udskifter det HDMIkontrolkompatible udstyrs tilslutninger eller indstillinger.
“HDMI-enhedsliste”: Viser de tilsluttede HDMI-kontrolkompatible enheder.
Lydniveau
Indstiller en uafhængig lydstyrke for hvert udstyr, der er tilsluttet TV-apparatet.
Manuel prog.indstilling
Før du vælger “Navn”/“ AFT”/“Lydfilter”/“LNA”/“Udelad”/“Dekoder”, skal du
trykke på F/f for at vælge det programnummer, du vil ændre. Tryk derefter på .
System
Indstiller programkanalerne manuelt.
1 Tryk på F/f for at vælge “System”, og tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge et af følgende TV-sendesystemer, og tryk
derefter på G.
B/G: Til vesteuropæiske lande/områder
D/K: til østeuropæiske lande/områder
L: til Frankrig
I: til Storbritannien
~
Afhængigt af det valgte land/område for “Land” (side 6) er dette punkt eventuelt ikke
tilgængeligt.
Kanal
1 Tryk på F/f for at vælge “Kanal”, og tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge “S” (for kabelkanaler) eller “C” (for jordbundne
kanaler), og tryk derefter på g.
3 Indstil kanalerne som følger:
Hvis du ikke kender kanalnummeret (frekvensen)
Tryk på F/f for at søge efter den næste tilgængelige kanal. Når en kanal er fundet,
standser søgningen. Fortsæt søgningen ved at trykke på F/f.
Hvis du kender kanalnummeret (frekvensen)
Indtast med cifferknapperne for at indtaste kanalnummeret på den station du ønsker
eller kanalnummeret for dit videosignal.
4
5
Tryk på
for at springe til “Bekræft”, og tryk derefter på
Tryk på f for at vælge “OK”, og tryk derefter på .
.
Gentag ovenstående fremgangsmåde for manuelt at indstille andre kanaler.
Navn
Tildeler et navn efter dit valg på op til fem bogstaver eller tal til den valgte kanal.
AFT
Gør det muligt at finjustere det valgte programnummer manuelt, hvis du føler, at en
let justering vil forbedre billedkvaliteten.
28 DK
Lydfilter
Forbedrer lyden for de enkelte kanaler ved forvrængning i mono-udsendelser. Nogen
gange kan et ikke-standardsignal give lydforvrængning eller periodiske afbrydelser
ved modtagelse af monoprogrammer.
Hvis du ikke oplever nogen forvrængning af lyden, anbefaler vi, at du lader
funktionen stå på fabriksindstillingen “Fra”.
~
Du kan ikke modtage lyd i stereo eller som to-kanal lyd, når der er valg “Lav” eller “Høj”.
“Lydfilter” er ikke tilgængelig, når “System” er indstillet til “L”.
LNA
Forbedrer billedkvaliteten i tilfælde af et meget svagt sendersignal (sne på billedet).
Udelad
Udelader ikke-brugte analoge kanaler, når du trykker på PROG +/- for at vælge
kanaler. (Du kan stadigvæk vælge en udeladt kanal med ciffertasterne.)
Dekoder
Viser og optager den scramblede kanal, når der anvendes en dekoder, der er sluttet
direkte til scart-stikket
/
1 eller til scartstikket
/
2 via en video.
~
Afhængigt af det valgte land/område for “Land” (side 6) er dette punkt eventuelt ikke
tilgængeligt.
Bekræft
Gemmer alle ændringer i “ Manuel prog.-indstilling”-indstillingerne.
Anvendelse af menufunktionerne
29 DK
Digital opsætning menu
Du kan vælge blandt nedenstående punkter i
menuen “Digital opsætning”. Oplysninger om
valg af menupunkter i “Indstillinger” findes
i“Navigation gennem menuer” (side 20).
Opsætning
Automatisk opstart
Sprog
Dansk
Auto prog.-indstilling
Programsortering
AV preset
HDMI-opsætning
Lydniveau
Manuel prog.-indstilling
~
Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige i visse
lande/områder.
Digital opsætning
Tilbage:
Vælg:
Digital
programindstilling
Bekræft:
Forlad:
MENU
Aut. programindstilling
Indstiller alle tilgængelige digitale kanaler.
Med denne menu kan du omprogrammere TV-apparatets kanaler, hvis du er flyttet
til et nyt sted, eller søge efter nye kanaler, der er startet). Flere oplysninger findes i
“ Automatisk programindstilling af TV-apparatet” på side 7.
Redigering af programliste
Fjerner uønskede digitale kanaler, der er lagret på TV-apparatet, og ændrer
rækkefølgen på de digitale kanaler, der er lagret på TV-apparatet.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil fjerne eller flytte til en ny
placering.
Tryk på cifferknapperne for at indtaste det kendte trecifrede programnummer på den
ønskede udsendelse.
2 Fjern eller skift rækkefølge på de digitale kanaler som følger:
Sådan fjerner du den digitale kanal
Tryk på
. Når en bekræftelsesmeddelelse er kommet frem, skal du trykke på G for
at vælge “Ja”, og derefter trykke på
.
Sådan ændrer du rækkefølgen på de digitale kanaler
Tryk på g, og tryk derefter på F/f for at vælge dem nye position for kanalen, og tryk
på G.
3 Tryk på RETURN.
Manuel indstilling
Indstiller alle digitale kanaler manuelt. Denne funktion er tilgængelig, når “Aut.
programindstilling” er indstillet til “Egen Antenne”.
1 Tryk på cifferknappen for at vælge det kanalnummer, du vil indstille
manuelt, og tryk derefter på F/f for at indstille kanalen.
2 Når de tilgængelige kanaler er fundet, skal du trykke på F/f for at vælge
.
de kanaler, du vil lagre, og derefter trykke på
3 Tryk på F/f for at vælge det programnummer, hvor du vil lagre den nye
kanal, og tryk derefter på .
Gentag ovenstående fremgangsmåde for manuelt at indstille andre kanaler.
30 DK
Digital opsætning
Undertekst opsætning
“Undertekst-indstilling“ Når “Hørehæmmet” er valgt, kan visse visuelle
hjælpeforanstaltninger også vises med underteksterne (hvis TV-kanalerne udsender
sådanne oplysninger).
“Sprog i undertekster”: Vælger det sprog, underteksterne vises på.
Lyd opsætning
“Lydtype”: Skifter til udsendelse for de hørehæmmede, når “Hørehæmmet” er valgt.
“Lydsprog”: Vælger det sprog, der skal anvendes til et program. Visse digitale
kanaler kan sende flere sprog på lydsiden til et program.
“Lydbeskrivelse”: Indeholder en lydbeskrivelse (fortalt) af, hvad der sker på
skærmen, hvis TV-kanalerne udsender dette lydspor.
“Miksningsniveau”: Justerer udgangsniveauet på TV-apparatets hovedlydside og
lydbeskrivelse.
z
Dette menuvalg er kun tilgængeligt, når “Lydbeskrivelse” er sat på “Til”.
IHvis du ikke tidligere har opsat en PIN-kode, vises en indtastningsskærm til PINkoden. Følg anvisningen under “PIN-kode” i det følgende.
2 Tryk på F/f for at vælge aldersbegrænsningen eller “Ingen” (til
ubegrænset brug), og tryk derefter på .
3 Tryk på RETURN.
PIN-kode
Sådan opsættes din PIN-kode første gang
1 Tryk på cifferknapperne for at indtaste den nye PIN-kode.
2 Tryk på RETURN.
Sådan ændres PIN-koden
1 Tryk på cifferknapperne for at indtaste den eksisterende PIN-kode.
2 Tryk på cifferknapperne for at indtaste den nye PIN-kode.
3 Tryk på RETURN.
z
PIN-kode 9999 accepteres altid.
Teknisk opsætning
“Auto Service opdatering”: Gør TV-apparatet i stand til at finde og lagre nye
digitale tjenester, efterhånden som de udgives.
“Download af software”: Gør TV-apparatet i stand til automatisk at modtage
software-opdateringer frit gennem det eksisterende antenne/kabelnet (når de
udgives). Sony anbefaler, at denne indstilling altid sættes til “Til”. Hvis du ikke
ønsker, at din software opdateres, sættes denne indstilling til “Fra.
“Systemoplysninger”: Viser den aktuelle software-version og signalniveauet.
“Tidszone”: Gør det muligt at manuelt vælge den aktuelle tidszone, hvis det ikke er
den samme som standardtidszoneindstillingen for dit land/område.
“Auto sommertid”: Indstiller, om der skal skiftes automatisk mellem sommertid og
vintertid.
• “Til”: Skifter automatisk mellem sommertid og vintertid efter kalenderen.
• “Fra”: Klokkeslættet vises i overenstemmelse med tidsforskellen indstillet med “Tidszone”.
CA-modulopsætning
Med denne indstilling kan du gå ind i en Pay-Per-View-tjeneste, når du anskaffer en CAM
(Betinget adgangsmodul) og et tilhørende visningskort. Oplysninger findes på side 17 om
placeringen af
(PCMCIA)-indstikket.
31 DK
Anvendelse af menufunktionerne
Bannertilstand
“Basis”: Viser programinformationerne med et digitalt banner.
“Fuldt”: Viser programinformationerne med et digitalt banner og viser detaljerede
programinformationer med dette banner.
Radio-display
Når der lyttes til radioudsendelser, vises pauseskærmen efter 20 sekunder, uden at
der skal trykkes på nogen knap.
Du kan vælge pauseskærmens farve eller vise en vilkårlige farve.
Du kan annullere pauseskærmen midlertidigt ved at trykke på en vilkårlig knap.
Børnelås
Indstiller en aldersbegrænsning på programmerne. Alle programmer, der overskrider
aldersbegrænsningen, kan kun ses, når en PIN-kode er indtastet korrekt.
1 Tryk på cifferknapperne for at indtaste den eksisterende PIN-kode.
Yderligere oplysninger
Specifikationer
Skærm
Lysnet:
220–240 V AC, 50 Hz
Skærmstørrelse:
26"
Skærmopløsning:
1.366 dots (vandret) × 768 linjer (lodret)
Effektforbrug:
95 W eller mindre
Standby effektforbrug*:
0,6 W eller mindre
* Den angivne standby-effekt opnås, når TV-apparatet
har gennemgået de nødvendige interne procedurer.
Dimensioner (bredde x højde x dybde):
Ca. 656 x 504 x 214 mm (med stander)
Ca. 656 x 452 x 96 mm (uden stander)
Vægt:
Ca. 13,0 kg (med stander)
Ca. 11,0 kg (uden stander))
Panelsystem:
LCD (flydende krystaldisplay)-skærm.
TV System:
Analog:
Digital:
Afhængigt af det valgte land/område:
B/G/H, D/K, L, I
DVB-T/DVB-C
Farve/videosystem
Analog:
Digital:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (kun Video In)
MPEG-2 MP@ML
Antenne
75 Ohm udvendig terminal til VHF/UHF
Kanaldækning
Analog:
Digital:
32 DK
VHF:
E2–E12
UHF:
E21–E69
CATV: S1–S20
HYPER: S21–S41
D/K:
R1–R12, R21–R69
L:
F2–F10, B–Q, F21–F69
I:
UHF B21–B69
VHF/UHF
Terminaler
/
1
21-bens Scart-stik (CENELEC standard) med audio/
videoindgang, RGB-indgang og TV audio/videoudgang.
/
2 (SMARTLINK)
21-bens scartstik (CENELEC standard) med audio/
video indgang, RGB indgang, valgbart audio/video
udgang og SmartLink interface.
3
Understøttede formater: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p,
480i
Y: 1 Vp-p, 75 Ohm, 0,3V negativ sync
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 Ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 Ohm
3
Audioindgang (phonostik)
500 mVrms
Impedans: 47 kiloOhm
HDMI IN 4, 5
Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: To kanaler lineær PCM
32, 44.1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bits
PC (se tabel)
Analog audio (phonostik):
500 mVrms, Impedans: 47 kiloOhm
(Kun HDMI IN 5)
6 S video indgang (4-bens mini DIN):
6 Video-indgangsstik (phonostik)
6 Audioindgang (phonostik)
Audioudgang (venstre/højre) (phonostik)
PC
PC Input (15 Dsub) (se side 17)
G: 0,7 Vp-p, 75 Ohm, ikke-sync på grøn
B: 0,7 Vp-p, 75 Ohm, ikke-sync på grøn
R: 0,7 Vp-p, 75 Ohm, ikke-sync på grøn
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
PC audio input (minijack)
i Hovedtelefonstik
CAM (Betinget adgangsmodul)-indstik
Lydudgang
Valgfrit tilbehør:
10 W + 10 W (RMS)
Vægmonteringsbeslag SU-WL100.
Konstruktion og specifikationer kan ændres uden varsel.
Referencediagram til PC Inputsignal
Signaler Vandret (Pixel)
Lodret (Linje)
Vandret
frekvens (kHz)
Lodret
frekvens (Hz)
Standard
VGA
640
480
31.5
60
VGA
SVGA
800
600
37.9
60
VESA
retningslinjer
XGA
1024
768
48.4
60
VESA
retningslinjer
WXGA
1280
768
47.4
60
VESA
1280
768
47.8
60
VESA
• Dette TV-apparats PC-indgang understøtter ikke Sync på grøn eller Composite Sync.
• Dette TV-apparats PC-indgang understøtter ikke interlacede signaler.
• Dette TV-apparats PC-indgang understøtter signaler i ovennævnte diagram med en lodret frekvens på 60 Hz. For andre signaler
ser du meddelelsen “Ingen synkr.”.
Referencediagram til HDMI IN 4, 5
Signaler Vandret (Pixel)
Lodret (Linje)
Vandret
frekvens (kHz)
Lodret
frekvens (Hz)
Standard
640
480
31.5
60
VGA
SVGA
800
600
37.9
60
VESA
retningslinjer
XGA
1024
768
48.4
60
VESA
retningslinjer
WXGA
1280
768
47.4
60
VESA
WXGA
1280
768
47.8
60
VESA
WXGA
1360
768
47.7
60
VESA
33 DK
Yderligere oplysninger
VGA
Fejlsøgning
Se, om 1 (standby) indikatoren blinker rødt.
Hvis den blinker
Selvdiagnosefunktionen er aktiveret.
1 Tæl, hvor mange 1 (standby) indikatorblink i
hvert to sekunders interval.
Hvis indikatoren for eksempel blinker tre gange, er
der en to sekunders pause efterfulgt af tre blink osv.
2
Tryk på 1 på foroven på TV-apparatet for at
slukke det, tag netledningen ud af
stikkontakten, og fortæl forhandleren eller
Sony servicecenteret, hvordan indikatoren
blinker (varighed og interval).
Hvis den ikke blinker
1 Kontroller punkterne i nedenstående tabeller.
2 Hvis problemet fortsætter, skal TV-apparatet
undersøges af fagfolk.
Billede
Intet billede (sort skærm), ingen lyd
• Kontroller antenne-/kabelforbindelsen.
• Slut TV-apparatet til stikkontakten og tryk på 1 foroven
på TV-apparatet.
• Hvis 1 (standby)-indikatoren lyser rødt, skal du trykke på
"/1.
Ingen farve på farveprogrammer
• Vælg “Normalindstilling” (side 22).
Ingen eller ujævne farver ved signal fra
3-stik
• Kontroller forbindelsen på de
3 stik og kontroller, om
hvert stik er stukket i deres respektive bøsninger med fast
hånd.
Lyd
Ingen lyd men godt billede
• Tryk på 2 +/– eller % (Lyd fra).
• Kontroller, om “Højttaler” er indstillet til “TV-højttaler”
(side 24).
Kanaler
Den ønskede kanal kan ikke vælges
• Skift mellem digital og analog funktion og vælg den
ønskede digitale/analoge kanal.
Visse kanaler er tomme
• Kodet/kun betalingskanal. Abonner på betalings-TVtjenesten.
• Kanalen anvendes kun til data (intet billede, ingen lyd).
• Kontakt stationen og få transmissionsoplysninger.
Digitale kanaler vises ikke
• Kontakt en lokal installatør for at finde ud af, om der
leveres digitale transmissioner i dit område.
• Opgrader antennen til en med større forstærkning.
Generelt
Intet billede eller ingen menuinformationer fra den
enhed, der er sluttet til scartstikket
• Tryk på
/
for at vise listen med tilsluttede enheder,
og vælg det ønskede input.
• Kontroller forbindelsen mellem ekstraudstyret og TVapparatet.
TV-apparatet slukker automatisk (TV-apparatet går
automatisk i standby)
• Kontroller, at “Sleeptimer” eller “Sluk-tid” er aktiveret
(side 26).
• Hvis der ikke modtages et signal, og der ikke udføres
nogen handling i TV-funktionen i 10 minutter, går TVapparatet automatisk i standby.
Dobbelt billede eller spøgelsesbillede
• Kontroller antenne-/kabelforbindelsen.
• Kontroller antennens placering og retning.
TV-apparatet tænder automatisk
• Kontroller, og “Tænd-tid” er aktiveret (side 26).
Der er kun sne og støj på skærmen
• Kontroller om antennen er bøjet eller i stykker.
• Kontroller om antennen har nået sin levetid (tre til fem år
ved normale omstændigheder og et til to år i kystnære
områder).
Forvrænget billede (Stiplede linjer eller striber)
• Hold TV-apparatet på afstand af elektriske støjkilder som
biler, motorcykler, hårtørrere eller optisk udstyr.
• Ved tilslutning af ekstraudstyr skal du sørge for en vis
afstand mellem ekstraudstyret og TV-apparatet.
• Kontroller antenne-/kabelforbindelsen.
• Hold antennen/kabel-TV-kablet væk fra andre
tilslutningskabler.
Støj på billede eller lyd ved visning af en TV-kanal.
• Juster “ AFT” (Automatisk finjustering) for at få bedre
billedmodtagelse (side 28).
Der kan forekomme enkelte små, sorte pletter og/
eller lysende punkter på skærmen.
• Billedet på skærmen er opbygget af pixler. Små sorte
pletter og/eller lysende punkter (pixler) på skærmen er
ikke tegn på en fejlfunktion.
34 DK
En indgangskilde kan ikke vælges
• Vælg “ AV preset” og annuller “Udelad” af input-kilden
(side 27).
Fjernbetjeningen virker ikke
• Udskift batterierne.
En kanal kan ikke føjes til favoritlisten
• Op til 999 kanaler kan lagres i Favoritlisten.
HDMI-udstyr vises ikke på "HDMI-enhedsliste"
• Kontroller, at udstyret er kompatibelt med HDMIbetjeningsudstyr.
Ikke alle kanaler er indstillet
• Oplysninger om kabeludbydere findes på support-webstedet.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Johdanto
Tuotemerkkejä koskevat tiedot
Kiitos, että valitsit tämän Sonyn tuotteen.
Lue tämä käyttöohjekirja huolellisesti ennen kuin alat
käyttää televisiota. Säilytä käyttöohjekirja tulevaa tarvetta
varten.
Television käytöstäpoisto
Käytöstäpoistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee EUmaita ja muita Euroopan
maita, joilla on erilliset
jätteiden keräysjärjestelmät)
Tämä merkintä tuotteessa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, että
tuotetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite
on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä
asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset
ympäristö- ja terveyshaitat, jotka saattaisivat aiheutua
jätteiden asiattomasta käsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta laite on ostettu.
Digitaalisen television toimintaan
liittyvä huomautus
• Digitaaliseen televisioon (
) liittyvät toiminnot
toimivat ainoastaan maissa tai alueilla, joissa lähetetään
digitaalisia maanpäällisiä signaaleja DVB-T (MPEG2),
tai jos käytettävissä on yhteensopiva DVB-C (MPEG2) kaapelipalvelu. Tarkista jälleenmyyjältäsi, ovatko DVBT-signaalit käytettävissä asuinpaikkakunnallasi, tai kysy
kaapelikanavien palveluntarjoajalta, onko heidän
tarjoamansa DVB-C-kaapelipalvelu sopiva tähän
televisioon.
• Kaapelikanavien palveluntarjoaja voi veloittaa
lisämaksun tästä palvelusta, ja käyttäjän on hyväksyttävä
palveluntarjoajan liiketoiminnan ehdot.
• Tämä televisio noudattaa DVB-T- ja DVB-Csignaaleiden määrityksiä, mutta yhteensopivuutta tulevien
digitaalisten maanpäällisten DVB-T-lähetysten ja
digitaalisten DVB-C-kaapelilähetysten kanssa ei
kuitenkaan voida taata.
• Jotkut digitaalisen television toiminnot eivät välttämättä
ole käytettävissä kaikissa maissa eikä DVB-C-kaapeli
välttämättä toimi oikein kaikkien palveluntarjoajien
toimittaman palvelun kanssa.
• Lisätietoja DVB-C-toiminnoista löytyy kaapelikanavien
tukisivultamme:
http://support.sony-europe.com/tv/DVBC.
2 FI
•
on DVB Projectin rekisteröity tuotemerkki.
• Valmistettu BBE Sound, Inc:n lisenssillä. Lisenssinhaltija
on BBE Sound, Inc. ja tuote on jonkun tai useamman
seuraavassa mainitun Yhdysvaltain patentin alainen:
5510752, 5736897. BBE ja BBE-symboli ovat BBE
Sound, Inc:n rekisteröityjä tuotemerkkejä.
• Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä. Dolby
ja kaksois-D-merkki
ovat Dolby Laboratories -yhtiön
tuotemerkkejä.
• HDMI, HDMI:n logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC -yhtiön virallisia tai
rekisteröityjä tuotemerkkejä.
• .
D I G I T A L
Mallitunnuksessa oleva merkintä "xx" vastaa television
värinäyttöön liittyviä kahta numeroa.
Sisällysluettelo
Aloitusopas
4
Aloitusopas 4
Turvallisuusohjeita ....................................................................................................................8
Varotoimenpiteet .......................................................................................................................9
Kaukosäätimen painikkeet ...................................................................................................10
Television painikkeet ja merkkivalot ...................................................................................11
Television katselu
Television katselu....................................................................................................................12
Digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) käyttö
.................................................14
Digitaalinen Suosikit -listan käyttö
.................................................................................16
Lisälaitteiden käyttö
Lisälaitteiden kytkentä.............................................................................................................17
Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu......................................................................18
HDMI-ohjauksen käyttö...........................................................................................................19
MENU-toimintojen käyttö
Valikoissa liikkuminen .............................................................................................................20
Kuvasäädöt-valikko .................................................................................................................21
Äänisäädöt-valikko ..................................................................................................................23
Ominaisuudet-valikko..............................................................................................................25
Perusasetukset-valikko ...........................................................................................................27
Digi-tv-asetukset-valikko
...............................................................................................30
Lisätietoja
Tekniset tiedot.........................................................................................................................32
Vianmääritys ...........................................................................................................................34
: vain digitaaliset kanavat
3 FI
FI
Aloitusopas
1: Mukana toimitettujen
lisävarusteiden
tarkistaminen
2: Jalustan
kiinnittäminen
1
Avaa pahvilaatikko ja ota jalusta laatikosta.
Kaukosäädin RM-ED009 (1 kpl)
Paristot, koko AA (tyyppi R6) (2 kpl)
Tukihihna (1 kpl) ja ruuvit (2 kpl)
Jalusta (1)
Jalustan ruuvit (3)
Jalusta
Paristojen asentaminen kaukosäätimeen
Avaa kansi työntämällä eteenpäin ja nostamalla.
~
• Tarkista oikea polariteetti asentaessasi paristoja.
• Älä käytä yhdessä erityyppisiä paristoja tai uusia ja
vanhoja paristoja.
• Hävitä käytetyt paristot ympäristöystävällisesti. Joissakin
maissa paristojen hävittämiseen liittyy määräyksiä. Kysy
neuvoa jätehuoltokeskuksesta.
• Käsittele kaukosäädintä varovasti. Varo pudottamasta
kaukosäädintä tai astumasta sen päälle. Älä myöskään
kaada mitään nestettä kaukosäätimen päälle.
• Älä laita kaukosäädintä lämmönlähteen lähelle tai suoraan
auringonvaloon. Älä myöskään pidä sitä kosteassa
huoneessa.
4 FI
2
Avaa suojapussi ja poista televisio
pussista.
3
3: Antennin/
kuvanauhurin kytkentä
Antennin/kaapelin kytkentä
Maakanavasignaali
tai kaapeli
Koaksiaalikaapeli
(ei sisälly toimitukseen)
4
Ota ruuvit lisävarustepussista.
Antennin/kaapelin ja kuvanauhurin kytkentä
Koaksiaalikaapeli
(ei sisälly
toimitukseen)
5
Maakanavasignaali
tai kaapeli
Kiinnitä televisio jalustalle mukana
toimitettujen ruuvien avulla.
Scart-kaapeli (ei sisälly
toimitukseen)
Koaksiaalikaapeli
(ei sisälly
toimitukseen)
~
Jos käytät sähkötoimista ruuvinväännintä, aseta
kiristysmomentti noin arvoon 1,5 Nm (15 kgf·cm).
Kuvanauhuri
Jatkuu
5 FI
Aloitusopas
Aseta televisio jalustalle. Ole varovainen
kaapeleiden kanssa.
4: Television
kaatumisen estäminen
6: Kielen ja maan/alueen
valinta
3,4
5: Kaapeleiden
niputtaminen
1
Kytke televisio verkkopistorasiaan
(220-240V AC, 50Hz).
2
Paina television päällä olevaa painiketta
1.
Kun kytket virran televisioon ensimmäistä kertaa,
näkyviin tulee Kieli-valikko.
3
Valitse kieli valikosta painikkeilla F/f ja paina
sen jälkeen .
Auto Start Up
Language
Country
Select:
6 FI
Confirm:
4
Automaattinen käynnistys
5
Poistu painamalla MENU.
Televisio on nyt viritetty ja kaikki mahdolliset
kanavat on haettu.
~
Kieli
Maa
Kun digitaalista lähetyskanavaa ei pystytä vastaanottamaan, tai
kun vaiheessa 4 (sivu 7) valitaan alue, jolla ei ole digitaalisia
lähetyksiä, vaiheen 5 jälkeen on asetettava kellonaika.
Television virittäminen Kaapelikytkentää
varten
Takaisin:
Valitse:
Vahvista:
Jos luettelossa ei ole maata, jossa käytät
televisiota, valitse maan sijaan “-”.
1
2
Ennen kuin aloitat television
automaattivirityksen, laita valmiiksi
nauhoitettu nauha televisioon kytkettyyn
kuvanauhuriin (sivu 5) ja käynnistä toisto.
Automaattiviritys etsii ja tallentaa videokanavan
televisioon virityksen aikana.
Jos televisioon ei ole kytketty kuvanauhuria, ohita
tämä vaihe.
2
Paina
.
3
Paina F/f ja valitse “Pikahaku” tai
Täydellinen haku ja paina sen jälkeen
.
Paina G/g/f ja valitse “Aloita”.
Televisio käynnistää kanavien haun. Älä paina
mitään television tai kaukosäätimen painiketta.
Automaattinen viritys
Haluatko aloittaa automaattisen virityksen?
.
“Pikahaku”: kanavat viritetään lähetyssignaalin
sisältämien kaapelioperaattorin tietojen mukaisesti.
Kohtiin "Taajuus", "Verkon tunnus" ja
"Symbolinopeus" on suositeltavaa valita "Autom."
Tämä vaihtoehto on suositeltava nopeaan
viritykseen, mikäli se on kaapelioperaattorin
tukema.
Jos “Pikahaku” ei onnistu virittämään kanavia,
käytä seuraavassa kuvattua “Täydellinen haku” menetelmää.
“Täydellinen haku”: Kaikki mahdolliset kanavat
viritetään ja tallennetaan. Toimenpide voi kestää
jonkun aikaa.
Tämä menetelmä on suositeltava, kun
kaapelikanavien palveluntarjoaja ei tue
“Pikahaku”-menetelmää.
Lisätietoja tuetuista kaapelikanavien
palveluntarjoajista löytyy Internet-tukisivulta:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
7: Television
automaattinen viritys
1
Paina
~
Jotkut kaapelikanavien palveluntarjoajat eivät tue
“Pikahaku”-menetelmää. Ellei kanavia löydy “Pikahaku”menetelmällä, suorita “Täydellinen haku”.
Takaisin:
3
Aloita:
Peru:
MENU
Paina F/f ja valitse “Antenni” tai “Kaapeli”
ja paina lopuksi .
Jos valitset Kaapeli, näytölle avautuu
hakumenetelmän valintaikkuna. Katso “Television
virittäminen Kaapelikytkentää varten” (sivu 7).
Televisio etsii ensin kaikki digitaaliset kanavat ja
sen jälkeen kaikki analogiset kanavat. Haku
kestää jonkun aikaa. Älä paina mitään television
tai kaukosäätimen painiketta haun aikana.
Jos näkyviin tulee viesti, jossa pyydetään
vahvistamaan antennin kytkentä
Yhtään digitaalista tai analogista kanavaa ei
löytynyt. Tarkista kaikki antenni-/
kaapelikytkennät ja käynnistä sen jälkeen
automaattinen viritys uudelleen painamalla .
4
Kun näytölle tulee Kanavien järjestely valikko, noudata kohdan “Kanavien
järjestely” (sivu 27) ohjeita.
Jos et halua muuttaa järjestystä, jolla analogiset
kanavat tallennetaan televisioon, siirry
vaiheeseen 5.
Pöytätelineen
irrottaminen televisiosta
Älä irrota pöytätelinettä mistään muusta syystä kuin, jos aiot
asentaa television seinälle.
~
Lue SU-WL100-seinäasennustelineen ohjeet. Mallinimeä
KDL-26T30xx ei mahdollisesti ole mainittu ohjeissa.
7 FI
Aloitusopas
Valitse television käyttömaa painikkeilla
F/f ja paina sen jälkeen .
Asennus jalustalle
Turvallisuusohjeita
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Asennus ja käyttö
Noudata television asennuksessa ja käytössä
seuraavia ohjeita välttääksesi tulipalon tai sähköiskun
vaaran tai laitteen vaurioitumisen ja/tai
henkilövahingot.
Asennus
• Televisio on sijoitettava helposti käsillä olevan
verkkopistorasian lähelle.
• Sijoita televisio tukevalle ja vaakasuoralle alustalle.
• Seinäasennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantunteva
huoltohenkilöstö.
• Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää käyttää Sonyn
varusteita:
– Seinäasennusteline SU-WL100
Ilmankierto estynyt
Laitteen kuljettaminen ja siirtäminen
• Irrota kaikki kaapelit ennen
television siirtämistä.
• Kun siirrät laitetta käsin, kannattele
sitä viereisen kuvan mukaisesti.
• Kun nostat tai siirrät televisiota,
tartu siihen tukevasti pohjasta. Älä
paina LCD-näytön pintaa.
• Älä altista laitetta iskuille tai
liialliselle tärinälle kuljetuksen
aikana.
• Kun toimitat television huoltoon tai
kun kuljetat sitä muuton yhteydessä,
pakkaa laite alkuperäiseen
pakkaukseen ja suojaa se alkuperäisillä
pakkausmateriaaleilla.
Seinä
Verkkovirtajohto
• Älä peitä television ilmanvaihtoaukkoja tai työnnä mitään
kotelon sisään.
• Jätä television ympärille tilaa alla olevan kuvan
mukaisesti.
• Sonyn seinäasennustelineen käyttäminen on erittäin
suositeltavaa riittävän ilmankierron varmistamiseksi.
Asennus seinälle
30 cm
10 cm
10 cm
Television ympärille jätettävä tila
8 FI
Ilmankierto estynyt
Seinä
Ilmanvaihto
10 cm
Television ympärille jätettävä tila
• Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi asianmukaisen
ilmanvaihdon ja estääksesi lian tai pölyn kerääntymisen:
– Älä asenna televisiota takaosan varaan, ylösalaisin,
takaperin tai sivuttain.
– Älä sijoita televisiota hyllyn, maton tai vuoteen päälle
tai kaapin sisälle.
– Älä peitä televisiota millään tekstiilillä tai muilla
vastaavilla, esimerkiksi verhoilla tai sanomalehdellä
jne.
– Älä asenna televisiota alla olevien kuvien mukaisesti.
Noudata verkkovirtajohdon ja pistorasian käsittelyssä
seuraavia ohjeita välttääksesi tulipalon tai sähköiskun
vaaran, laitteen vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot:
– Käytä ainoastaan Sonyn verkkovirtajohtoa. Älä käytä
muiden valmistajien johtoja.
– Työnnä pistoke kunnolla pistorasiaan.
– Televisiota saa käyttää ainoastaan 220-240 voltin
verkkovirralla.
– Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta kaapeleiden
asennuksen ajaksi turvallisuuden vuoksi. Varo
kompastumasta kaapeleihin.
– Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen kuin teet
mitään toimenpiteitä televisiolle tai siirrät sitä.
– Pidä verkkovirtajohto etäällä lämmönlähteistä.
– Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista se säännöllisin
väliajoin. Jos pistoke on pölyinen ja siihen tiivistyy
kosteutta, sen eriste voi vaurioitua ja seurauksena voi
olla tulipalo.
Huom.
• Älä käytä television mukana toimitettua
verkkovirtajohtoa minkään muun laitteen
verkkoliitännässä.
• Älä purista, taivuta tai kierrä verkkovirtajohtoa
voimakkaasti. Johtimet voivat paljastua tai rikkoutua.
• Älä tee muutoksia verkkovirtajohtoon.
• Älä aseta raskaita esineitä verkkovirtajohdon päälle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä johdosta.
• Älä kytke liian montaa laitetta samaan pistorasiaan.
• Älä käytä vääränlaista pistorasiaa.
Ongelmatilanteet:
Kielletyt käyttötavat
Varotoimenpiteet
Älä asenna tai käytä televisiota seuraavassa
kuvatuissa paikoissa, ympäristöissä tai tilanteissa.
Seurauksena voi olla toimintahäiriöitä, jotka
aiheuttavat tulipalon, sähköiskun, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahinkoja.
Kielletyt sijoituspaikat:
Ulkotilat (suora auringonpaiste), merenranta, laiva tai muu
alus, ajoneuvon sisällä, terveydenhoitolaitokset,
tulenarkojen esineiden läheisyys (kynttilät jne.).
Kielletty ympäristö:
Kuuma, kostea ja hyvin pölyinen ympäristö. Tilat, joissa
television sisään voi mennä hyönteisiä. Paikat, joissa
televisio voi joutua alttiiksi tärinälle. Epävakaat
sijoituspaikat. Veden, sateen, kosteuden tai savun läheisyys.
Kielletyt tilanteet:
Älä käytä televisiota kostein käsin tai jos television
suojapaneeli on irrotettu. Älä käytä televisiota sellaisten
lisälaitteiden kanssa, jotka eivät ole valmistajan
valtuuttamia. Irrota television virtapistoke ja antennin
pistoke pistorasiasta ukkosmyrskyn aikana.
Särkymisen vaara:
• Älä heitä mitään televisiota kohti. Näytön lasi voi särkyä
iskun voimasta ja aiheuttaa vakavia vahinkoja.
• Jos television näytön pintaan tulee vaurioita, älä koske
siihen ennen kuin olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta.
Sähköiskun vaara.
Kun televisiota ei käytetä
• Jos et käytä televisiota useaan päivään, kytke se irti
verkkovirrasta ympäristö- ja turvallisuussyistä.
• Televisio ei kytkeydy kokonaan irti verkkovirrasta, kun se
kytketään pois päältä virtakytkimellä. Kytke televisio
kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla pistoke
verkkopistorasiasta.
• Huomaa kuitenkin, että joissakin televisioissa voi olla
toimintoja, jotka toimiakseen edellyttävät television
olevan valmiustilassa.
Lasten turvallisuus
• Älä anna lasten kiivetä television päälle.
• Pidä kaikki varusteet poissa lasten ulottuvilta, jotta lapset
eivät vahingossa nielaise pikkuesineitä.
Toimintaohjeet ongelmatilanteissa
Sammuta televisio ja irrota pistoke pistorasiasta
välittömästi, jos joku seuraavassa kuvattu ongelma
esiintyy.
Toimita televisio tarkastettavaksi valtuutettuun
huoltoon jälleenmyyjän tai Sonyn huoltokeskuksen
kautta.
– Verkkovirtajohto on vaurioitunut.
– Pistoke ei ole sopiva.
– Televisio on vaurioitunut putoamisen, iskun tai
törmäyksen vuoksi.
– Television sisään on päässyt nestettä tai esineitä.
Television katseleminen
• Katsele televisiota kohtuullisessa valaistuksessa, sillä
katselu heikossa valaistuksessa tai pitkän aikaa rasittaa
silmiä.
• Säädä äänenvoimakkuus kuulokkeita käyttäessäsi
riittävän pieneksi, sillä suuri äänenvoimakkuus voi
vahingoittaa kuuloa.
LCD-näyttö
• LCD-näyttö on valmistettu pitkälle kehitetyn teknologian
mukaisesti, ja siinä on tehokkaita pikseleitä vähintään
99,99 %. LCD-näytössä voi näkyä jatkuvasti mustia
pisteitä tai kirkkaita valopisteitä (punainen, sininen tai
vihreä). Tämä on LCD-näytön normaali ominaisuus eikä
siis merkki viasta.
• Älä paina tai raaputa näytön pintaa äläkä laita mitään
esineitä television päälle. Kuva voi muuttua epätasaiseksi
tai LCD-näyttö voi vahingoittua.
• Jos televisiota käytetään kylmässä paikassa, kuvaan
saattaa tulla vääristymiä tai kuva voi tummua. Tämä ei ole
merkki viasta. Nämä ilmiöt häviävät lämpötilan
noustessa.
• Jos näyttöön jätetään liikkumaton kuva pitkäksi ajaksi,
näyttöön saattaa jäädä jälkikuva. Sen pitäisi kuitenkin
kadota jonkin ajan kuluttua.
• Näytön ja kotelon lämpeneminen television käytön aikana
on normaalia.
• LCD-näyttö sisältää pienen määrän nestekidettä ja
elohopeaa. Myös television loisteputket sisältävät
elohopeaa. Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
Television näytön pinnan ja kotelon käsitteleminen
ja puhdistaminen
Irrota televisioon kytketty virtajohto pistorasiasta aina ennen
television puhdistusta.
Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi vahingoittamasta
kotelon tai näytön pintaa.
• Pyyhi pöly varovasti näytön pinnasta tai kotelosta
pehmeällä liinalla. Jos pöly ei lähde pois helposti, pyyhi
näyttö pehmeällä liinalla, joka on kostutettu laimealla
pesuaineliuoksella.
• Älä käytä hankaustyynyjä, hapanta tai emäksistä
pesuainetta, hankausjauhetta tai liuotinta, kuten alkoholia,
bensiiniä tai tinneriä, tai hyönteismyrkkyä. Tällaisten
aineiden käyttö tai pitkäaikainen kosketus kumin tai
vinyylin kanssa voi vahingoittaa näytön ja kotelon pintaa.
• Kun säädät television katselukulmaa, siirrä laitetta
varovasti, jotta se ei irtoa tai luiskahda pois
pöytäjalustalta.
Lisälaitteet
Pidä kaikki sähkömagneettista säteilyä aiheuttavat
lisävarusteet tai laitteet poissa television läheltä.
Sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa häiriöitä kuvaan ja/
tai kohinaa.
9 FI
Kaukosäätimen painikkeet
1 "/1 – Television valmiustila
Kytkee television päälle valmiustilasta ja takaisin valmiustilaan.
2 A/B – Kaksiääni (sivu 23)
3 Väripainikkeet (sivu 13, 14, 16)
/
4
– Ohjelmalähteen valinta / tekstin pito
• TV-tilassa: Valitsee television liittimiin kytketyn laitteen tulosignaalin
(sivu 18).
• Teksti-TV-tilassa (sivu 13): Pitää näytöllä näkyvän sivun paikallaan.
5
F/f/G/g/
6 TOOLS (sivu 13, 19)
Tällä painikkeella voit siirtyä erilaisiin katselutiloihin ja muuttaa/tehdä säätöjä
ohjelmalähteen ja kuvasuhteen mukaisesti.
7 MENU (sivu 20)
8 THEATRE
Tällä painikkeella voit kytkeä teatteritilan päälle/pois päältä. Kun teatteritila on
päällä, optimaalinen äänentoisto (mikäli televisio on kytketty audiolaitteistoon
HDMI-kaapelilla) ja elokuvien kuvanlaatu asetetaan automaattisesti.
9 Numeropainikkeet
• TV-tilassa: Kanavien valinta. Kaksinumeroiset kanavat (10 ja suuremmat)
valitaan syöttämällä toinen ja kolmas numero nopeasti peräkkäin.
• Teksti-TV-tilassa: Kolminumeroisen sivunumeron syöttäminen.
0
– Edellinen kanava
Palauttaa kanavalle, jota on katseltu viimeksi (pitempään kuin viisi sekuntia).
qa PROG +/-/
/
• TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai edellisen (-) kanavan.
• Teksti-TV-tilassa (sivu 13): Valitsee seuraavan ( ) tai edellisen (
) sivun.
qs % – Äänen mykistäminen
qd 2 +/- – Äänenvoimakkuus
qf / – Teksti-TV (sivu 13)
qg Digitaalinen – Digitaalitila (sivu 12)
qh ANALOG – Analogiatila (sivu 12)
qj RETURN /
Palauttaa katsellun valikon edelliselle näytölle.
qk
ql
– EPG (digitaalinen elektroninen ohjelmaopas) (sivu 14)
– Kuvan pysäytys (sivu 13)
Pysäyttää television kuvan.
– Kuvasuhde (sivu 13)
w;
wa
/
– Info / tekstin paljastus
• Digitaalitilassa: Näyttää parhaillaan katseltavan ohjelman tiedot.
• Analogiatilassa: Näyttää esimerkiksi valittuna olevan kanavan numeron ja
kuvasuhteen.
• Teksti-TV-tilassa (sivu 13): Näyttää piilotetut tiedot (esim. tietovisan
vastaukset).
z
• Painikkeissa 5, PROG + ja A/B on tuntopisteet. Tuntopisteet helpottavat kaukosäätimen
käyttöä televisiota katseltaessa.
• Kun sammutat television, myös teatteritila kytkeytyy pois päältä.
10 FI
Television painikkeet ja merkkivalot
(sivu 20)
1
2
/
– Ohjelmalähteen valinta / OK
• TV-tilassa: Valitsee television liittimiin
kytketyn laitteen tulosignaalin (sivu 18).
• TV-valikossa: Valitsee valikon tai valikon
kohdan ja vahvistaa asetuksen.
3 2 +/-/
/
• TV-tilassa: Lisää (+) tai vähentää (-)
äänenvoimakkuutta.
• TV-valikossa: Siirtää vaihtoehdoissa oikealle
( ) tai vasemmalle ( ).
4 PROG +/-/
/
• TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai
edellisen (-) kanavan.
• TV-valikossa: Siirtää vaihtoehdoissa ylös
( ) tai alas ( ).
5 1 – Virtapainike
Kytkee television päälle ja pois päältä.
~
Jos haluat kytkeä television kokonaan irti
verkkovirrasta, irrota pistoke pistorasiasta.
6
– Kuva pois / ajastimen merkkivalo
• Merkkivalo on vihreä, kun kuva on kytketty
pois (sivu 25).
• Merkkivalo on oranssi, kun ajastin on asetettu
(sivu 26).
7 1 – Valmiustilan merkkivalo
Merkkivalo on punainen, kun televisio on
valmiustilassa.
8 "
– Virran / ajastetun tallennuksen
merkkivalo
• Merkkivalo on vihreä, kun televisioon on
kytketty virta.
• Merkkivalo on oranssi, kun ajastettu tallennus
on asetettu (sivu 14).
• Ajastetun tallennuksen aikana merkkivalo on
punainen.
9 Kaukosäätimen tunnistin
• Vastaanottaa kaukosäätimen
infrapunasignaalit.
• Älä laita mitään tunnistimen eteen, sillä se voi
vaikuttaa tunnistimen toimintaan.
~
Tarkista, että televisiosta on kytketty virta pois ennen
kuin irrotat virtajohdon pistorasiasta. Jos virtajohto
irrotetaan pistorasiasta silloin, kun televisioon on
kytketty virta, merkkivalo voi jäädä palamaan, tai
seurauksena voi olla toimintahäiriöitä.
11 FI
Television katselu
Television katselu
3
Valitse televisiokanava numeropainikkeilla
tai painikkeella PROG +/-.
Kaksinumeroiset kanavat (10 ja suuremmat)
valitaan numeropainikkeilla syöttämällä toinen ja
kolmas numero kahden sekunnin kuluessa.
Digitaalisen kanavan valitseminen digitaalisen
elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) avulla,
sivu 14.
Digitaalitilassa:
Näkyviin tulee hetken ajaksi tietokuvake.
Tietokuvake voi olla joku seuraavista.
2
2
3
3
: Radiopalvelu
: Salatut signaalit/tilauspalvelu
: Useita äänikieliä saatavilla
: Tekstitys saatavilla
: Tekstitys saatavilla kuulovammaisia varten
: Tämän ohjelman suositeltu alaikäraja
(4 - 18 vuotta)
: Katselun esto
c: Nykyistä ohjelmaa nauhoitetaan
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimenpiteet
Kytkeä television
päälle valmiustilasta
ilman ääntä
Paina %. Säädä
äänenvoimakkuus painikkeella
2 +.
Säätää
äänenvoimakkuutta
Paina 2 + (lisää) / - (vähentää).
Siirtyä
Paina
. Valitse analoginen
ohjelmataulukkoon
kanava painikkeilla F/f ja
.
(vain analogiatilassa) paina sen jälkeen
1
Kytke virta televisioon painamalla
television päällä olevaa painiketta 1.
Kun televisio on valmiustilassa (television
etupuolella oleva (valmiustilan) merkkivalo 1 on
punainen), avaa televisio painamalla
kaukosäätimen painiketta "/1.
2
Painikkeella DIGITAL vaihdetaan
digitaalitilaan ja painikkeella ANALOG
analogiatilaan.
Saatavilla olevat kanavat vaihtelevat käyttötilan
mukaisesti.
12 FI
Teksti-TV:n käyttö
Zoom*
Elokuvakameralähetyk
set (letter box) oikeissa
mittasuhteissa.
14:9*
Kuvasuhteen 14:9
lähetykset oikeissa
mittasuhteissa. Näytön
reunoissa on mustat
palkit.
z
Kun tekstisivun alareunassa on näkyvissä neljä värillistä
palkkia, Fastext-toiminto on käytettävissä. Fastexttoiminnon avulla voit avata sivuja nopeasti ja helposti. Siirry
sivulle painamalla vastaavaa väripainiketta.
* Osa kuvan ylä- ja alareunasta leikkautuu mahdollisesti
pois.
Kuvan pysäyttäminen
Pysäyttää television kuvan (esim. jos haluat kirjoittaa
muistiin puhelinnumeron tai ruoanvalmistusohjeen).
1
2
3
Paina kaukosäätimen painiketta
.
Säädä ikkunan paikka painikkeilla F/f/G/g.
Voit poistaa ikkunan näkyvistä painamalla
.
4
Voit palata normaaliin TV-tilaan painamalla
uudelleen .
z
Ei mahdollinen, kun valittuna on
AV5 ja PC-tulo.
AV3,
AV4,
Kuvasuhteen vaihtaminen manuaalisesti
lähetykseen sopivaksi
Valitse haluamasi kuvasuhde painamalla toistuvasti
painiketta
.
Smart*
Tavalliset kuvasuhteen
4:3 lähetykset, joissa
jäljitellään
laajakuvavaikutelmaa.
Kuvasuhteen 4:3 kuvaa
venytetään siten, että se
peittää koko näytön.
4:3
Tavalliset kuvasuhteen
4:3 lähetykset (esim. eilaajakuva-TV) oikeissa
mittasuhteissa.
~
• HD-signaalilähteen kuva näkyy vain “Laaja”-tilassa.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää, kun näkyvissä on
digitaalinen ohjelmatietojen palkki.
• Jotkut kuvan ylä- ja alareunassa olevat merkit ja/tai
kirjaimet eivät mahdollisesti näy Smart-tilassa. Tässä
tapauksessa voit valita vaihtoehdon “Kuvan korkeus”
“Kuvasäädöt”-valikosta ja säätää pystykokoa siten, että
kaikki merkit/kirjaimet näkyvät.
z
• Kun Automaattinen kuvasuhde on asetettu valintaan
“Päällä”, televisio valitsee automaattisesti lähetykseen
parhaiten sopivan kuvasuhteen (sivu 25).
• Kun valitset kuvasuhteen “Smart” (50Hz), “14:9” tai
“Zoom”, voit säätää kuvan paikkaa. Siirrä kuvaa ylös- tai
alaspäin painikkeilla F/f (esim. saadaksesi tekstityksen
näkymään).
Työkalut-valikon käyttö
Painikkeella TOOLS saat näkyviin seuraavat
vaihtoehdot katsellessasi televisio-ohjelmaa.
Vaihtoehdot
Kuvaus
Sulje
Sulkee Työkalut-valikon.
Kuvatila
Katso sivu 21.
Ääni tehosteet
Katso sivu 23.
Kaiutin
Katso sivu 24.
Äänikieli (vain
digitaalitilassa)
Katso sivu 31.
Tekstityksen asetukset Katso sivu 31.
(vain digitaalitilassa)
Uniajastin
Katso sivu 26.
Virransäästö
Katso sivu 25.
Järjestelmätiedot (vain Avaa järjestelmätietojen
digitaalitilassa)
ikkunan.
Laaja
Laajakangaslähetykset
(16:9) oikeissa
mittasuhteissa.
13 FI
Television katselu
Paina /. Joka kerta painettaessa painiketta / näytön
tila vaihtuu peräjälkeen seuraavasti:
Teksti-TV t Teksti-TV televisiokuvan päällä (Mixtila) t Ei teksti-TV:tä (televisio poistuu teksti-TVpalvelusta)
Valitse sivu numeropainikkeilla tai painikkeella
PROG +/-.
Voit pitää sivun paikallaan painamalla
/ .
Piilotetut tiedot saat näkyviin painamalla
/ .
Digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG)
käyttö
*
1
2
Pe 3 Mar 15:39
Kaikki ryhmät
Tänään
Kun televisio on digitaalitilassa, paina
.
Suorita haluamasi toimenpide.
Toimenpiteet on kuvattu alla olevassa
taulukossa ja näkyvät television näytössä.
~
Ohjelmatiedot näytetään vain, jos televisioasema lähettää ne.
Edellinen
Valitse:
Seuraava
+/- 1 päivä:
30 minuuttia
Ryhmä
Vaihtoehdot:
Digitaalinen elektroninen ohjelmaopas (EPG)
* Tämä toiminto ei mahdollisesti ole saatavilla kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
Kun haluat
Toimenpiteet
Katsella jotain ohjelmaa
Valitse ohjelma painikkeilla F/f/G/g ja paina sen jälkeen
Poistua EPG-oppaasta
Paina
Järjestää ohjelmatiedot ryhmiin
–Ryhmäluettelo
1 Paina sinistä painiketta.
2 Valitse ryhmä painikkeilla F/f/G/g ja paina sen jälkeen
.
.
.
Mahdolliset ryhmät ovat:
“Kaikki ryhmät”: Sisältää kaikki saatavilla olevat kanavat.
Ryhmän nimi (esim. “Uutiset”): Sisältää kaikki valittuun ryhmään
kuuluvat kanavat.
Asettaa tallennettavan ohjelman
– Ajastettu tallennus
1 Valitse tallennettava ohjelma painikkeilla F/f/G/g ja paina sen
jälkeen / .
2 Paina F/f ja valitse “Ajastettu tallennus”.
3 Säädä television ja kuvanauhurin ajastimet painamalla .
Ohjelman tietoihin ilmestyy punainen c-merkki. Television etupaneelin
merkkivaloon
syttyy oranssi valo.
z
Kun haluat tallentaa parhaillaan katselemasi ohjelman, paina
Asettaa ohjelman näkymään
automaattisesti sen alkaessa
– Muistutus
/
.
1 Valitse tallennettava ohjelma painikkeilla F/f/G/g ja paina sen
jälkeen / .
2 Paina F/f, valitse “Muistutus” ja paina sen jälkeen .
Ohjelman tietoihin ilmestyy merkki c. Television etupaneelin
merkkivaloon
syttyy oranssi valo.
~
Jos kytket television valmiustilaan, se palaa automaattisesti normaaliin
toimintaan ohjelman alkaessa.
14 FI
Toimenpiteet
1 Valitse nauhoitettava ohjelma painikkeilla F/f/G/g ja paina
sen jälkeen / .
2 Paina F/f, valitse “Manuaalinen ajastettu nauhoitus” ja paina
sen jälkeen .
3 Valitse päivämäärä painikkeilla F/f ja paina sen jälkeen g.
4 Aseta alkamis- ja päättymisaika samalla tavalla kuin vaiheessa
3.
5 Valitse ohjelma painikkeilla F/f ja paina sen jälkeen .
6 Säädä television ja kuvanauhurin ajastimet painamalla .
Ohjelman tietoihin ilmestyy punainen c-merkki. Television etupaneelin
merkkivaloon
syttyy oranssi valo.
z
Kun haluat tallentaa parhaillaan katselemasi ohjelman, paina
Peruuttaa nauhoituksen/muistutuksen
– Ajastinlista
/
.
1 Paina / .
2 Paina F/f, valitse “Ajastinlista” ja paina sen jälkeen .
3 Valitse peruutettava ohjelma painikkeilla F/f ja paina sen
jälkeen .
4 Paina F/f, valitse “Peruuta ajastin” ja paina sen jälkeen .
Näkyviin tulee ikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan ohjelman
nauhoituksen peruuttaminen.
5 Paina G/g, valitse “Kyllä” ja vahvista lopuksi painamalla
.
~
• Voit asettaa kuvanauhurin nauhoittamaan televisiosta ajastinohjatusti vain Smartlink-yhteensopivassa kuvanauhurissa. Jos
kuvanauhurisi ei ole Smartlink-yhteensopiva, näkyviin tulee viesti, jossa muistutetaan kuvanauhurin ajastimen asettamisesta.
• Kun nauhoitus on alkanut, voit kytkeä television valmiustilaan, mutta älä sulje televisiota kokonaan, koska tällöin nauhoitus
peruuntuu.
• Jos ohjelmille on valittu ikärajoitus, näkyviin tulee viesti, jossa pyydetään PIN-koodia. Lisätietoja, katso “Katselun esto”
sivulla 31.
15 FI
Television katselu
Kun haluat
Asettaa nauhoitettavan ohjelman
kellonajan ja päivämäärän
– Manuaalinen ajastettu nauhoitus
Digitaalinen Suosikit -listan käyttö
Suosikkien asetukset
Suosikit 1
Anna ohjelman numero - - -
TV3
011
SETenVEO
33
012
Tienda en VEO
3/24
013
NET TV
K3/300
014
CUATRO
TVE 1
015
CNN+
TVE 2
016
40 LATINO
24H TVE
017
la Sexta
CLAN TVE
018
Telecinco
TELEDEPORTE
019
T5 Estrellas
VEO
020
T5 Sport
Edellinen
Valitse:
Seuraava
Aseta suosikki:
Suosikkilistatoiminnon avulla voit laatia jopa neljä
suosikkiohjelmalistaa.
1
2
3
Suosikit 2
Palaa: RETURN
*
Paina MENU.
Paina F/f, valitse “Digitaalinen Suosikit”
ja paina sen jälkeen .
Suorita haluamasi toimenpide.
Toimenpiteet on kuvattu alla olevassa
taulukossa ja näkyvät television näytössä.
Digitaalinen Suosikit -lista
* Tämä toiminto ei mahdollisesti ole saatavilla kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
Kun haluat
Toimenpiteet
Laatia Suosikkilistan ensimmäistä kertaa
1 Paina ja valitse “Kyllä”.
2 Valitse suosikkilista painamalla keltaista painiketta.
3 Paina F/f ja valitse lisättävä kanava ja paina lopuksi
Suosikkilistalle tallennetut kanavat on merkitty sydämen
Katsella jotain kanavaa
.
kuvalla.
1 Liiku suosikkilistassa painamalla keltaista painiketta.
2 Valitse kanava painikkeella F/f ja paina sen jälkeen
.
Poistaa Suosikkilistan näkyvistä
Paina RETURN.
Lisätä tai poistaa kanavia parhaillaan
muokattavalta Suosikkilistalta
1 Paina sinistä painiketta.
2 Valitse muokattava lista painamalla keltaista painiketta.
3 Valitse lisättävä tai poistettava kanava painikkeilla F/f ja paina
sen jälkeen .
Poistaa kaikki kanavat nykyiseltä
Suosikkilistalta
1
2
3
4
16 FI
Paina sinistä painiketta.
Valitse muokattava lista painamalla keltaista painiketta.
Paina sinistä painiketta.
Paina G/g, valitse “Kyllä” ja vahvista lopuksi painamalla
.
Lisälaitteiden käyttö
Lisälaitteiden kytkentä
Televisioon voi kytkeä useita erilaisia lisälaitteita. Kytkentäkaapeleita ei toimiteta television mukana.
Äänijärjestelmä
DVD-soitin
Tietokone (HDMI-ulostulo)
Blu-ray -levyjen toistolaite
Digitaalinen videokamera
DVD-soitin, jossa on komponenttiulostulo
Digitaalinen videokamera
Tallentava DVD-laite
Kuvanauhuri
Dekooderi
PC
Hi-Fi-äänentoistolaite
Videopelilaite
DVD-soitin
Dekooderi
Vain
huoltokäyttöön
6
Kuulokkeet
S VHS/Hi8/
DVC -videokamera
CAM-kortti
Jatkuu
17 FI
Lisälaitteiden käyttö
Äänijärjestelmä
DVD-soitin
Tietokone (HDMI-ulostulo)
Blu-ray -levyjen toistolaite
Televisioon kytkettyjen
laitteiden kuvan katselu
Kytke virta televisioon liitettyyn laitteeseen
ja suorita sen jälkeen joku seuraavista
toimenpiteistä.
Laitteet, jotka on kytketty Scart-liittimiin täydellisesti
johdotetun 21-napaisen Scart-kaapelin avulla
Käynnistä kytketyn laitteen toisto.
Näkyviin tulee televisioon kytketyn laitteen lähettämä
kuva.
Automaattisesti viritetty kuvanauhuri (sivu 7)
Valitse videokanava analogiatilassa painikkeella
PROG +/- tai numeropainikkeilla.
Muut kytketyt laitteet
Paina toistuvasti painiketta
/ , kunnes haluamasi
ohjelmalähteen kuva (katso alla) näkyy näytössä.
Näytön symboli
Kuvaus
AV1/
AV1 Liittimeen I kytketty laite.
AV2/
AV2 Liittimeen J kytketty laite.
~
SmartLink on suora yhteys television ja
kuvanauhurin/tallentavan DVD-laitteen
välillä.
AV3:
Liittimeen H kytketty laite.
AV4
HDMI IN 4*.
Liittimeen E kytketty laite.
AV5
HDMI IN 5*.
Liittimeen D kytketty laite.
Jos laitteessa on DVI-liitin, kytke DVIliitin HDMI IN -liitinaukkoon DVIHDMI-adapteriliitännän kautta (ei
sisälly toimitukseen) ja kytke laitteen
äänen ulostuloliittimet Audio In HDMI
IN -liitinaukkoihin.
*~
• Käytä ainoastaan HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.
• Kun televisioon kytketään HDMI-yhteensopiva laite, laitteita
voidaan ohjata yhteenkytkettyinä. Yhteysasetusten
määrittely, katso sivu 19.
• Kun kytket televisioon audiolaitteen HDMI-liittimellä,
muista kytkeä laite myös television HiFi-liittimeen.
18 FI
Näytön symboli
Kuvaus
Liittimeen B kytketty laite.
z
AV6 tai
AV6
Välttääksesi kuvan häiriöt älä kytke
videokameraa yhtä aikaa videoliittimeen
6 ja S video -liittimeen
6. Jos
kytket monolaitteen, liitä se L-liittimeen
6.
PC-tietokone
Kytkettävä
laite
Liittimeen F kytketty laite.
z
Suositeltavaa on käyttää PC:n
ferriittikaapelia.
Toimenpiteet
Kuulokkeet A Kytke liittimeen i, kun haluat kuunnella
television ääntä kuulokkeilla.
Maksutelevisio- Maksullisten Pay Per View palveluiden käyttö.
moduuli
Lisätietoja löytyy CAM-moduulin
(CAM) C
mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
Poista kumisuojus CAM-korttiaukosta.
Sammuta virta televisiosta, kun laitat
CAM-kortin CAM-korttiaukkoon.
Laita suojus takaisin CAM-korttiaukon
päälle silloin, kun et käytä
maksutelevisiomoduulia.
~
CAM-moduulia ei tueta kaikissa maissa.
Tarkista asia valtuutetulta jälleenmyyjältä.
Hi-Fiäänentoistolaitteet G
Kytke audio-ulostuloliittimiin
,
kun haluat kuunnella television ääntä
Hi-Fi-äänentoistolaitteella.
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimenpiteet
Palata normaaliin TV- Paina DIGITAL tai ANALOG.
tilaan
Siirtyä
ohjelmalähdetaulukko
on (ei mahdollinen
analogiatilassa)
Siirry ohjelmalähdetaulukkoon
painamalla . Valitse
ohjelmalähde painikkeilla F/f
ja paina sen jälkeen .
Säätää televisioon
kytketyn, HDMIyhteensopivan
audiojärjestelmän
äänenvoimakkuutta
Paina 2 +/-.
Paina %.
Mykistää televisioon
kytketyn, HDMIÄäni palautetaan painamalla
yhteensopivan
painiketta uudelleen.
audiojärjestelmän äänen
Työkalut-valikon käyttö
Painikkeella TOOLS saat näkyviin seuraavat
vaihtoehdot katsellessasi televisioon kytketyn laitteen
lähettämää kuvaa.
Kuvaus
Sulje
Sulkee Työkalut-valikon.
Kuvatila (ei
mahdollinen PCtulotilassa)
Katso sivu 21.
Näyttötila (vain PCtulotilassa)
Katso sivu 21.
Ääni tehosteet
Katso sivu 23.
Kaiutin
Katso sivu 24.
PIP (vain PCtulotilassa)
Katso sivu 19.
Vaakakeskitys (vain
PC-tulotilassa)
Katso sivu 26.
Pystylinjat (vain PC- Katso sivu 26.
tulotilassa)
Uniajastin (ei
mahdollinen PCtulotilassa)
Katso sivu 26.
Virransäästö
Katso sivu 25.
HDMI-ohjauksen ansiosta laitteet pystyvät
ohjaamaan toisiaan HDMI:n määrittämän HDMI CEC
-ohjauksen avulla (Consumer Electronics Control).
Kun kytket Sonyn HDMI-yhteensopivat laitteet
toisiinsa HDMI-kaapelilla (esimerkiksi televisio,
kiintolevylle tallentava DVD-laite, audiolaite), voit
ohjata laitteita yhteenkytkettyinä.
Kytke ja määritä yhteensopivat laitteet huolellisesti,
jotta voit käyttää HDMI-ohjaustoimintoa.
HDMI-yhteensopivien laitteiden kytkentä
Kytke yhteensopiva laite ja televisio toisiinsa HDMIkaapelilla. Kun kytket televisioon äänentoistolaitteen,
kytke äänentoistolaitteeseen HDMI-kaapelin lisäksi
. Lisätietoja,
myös television äänen ulostuloliitin
katso sivu 17.
HDMI-ohjauksen asetusten määrittäminen
HDMI-ohjaus on määritettävä sekä television että
kytketyn laitteen puolella. Television asetukset, katso
HDMI-perusasetukset (sivu 28). Asetukset on kuvattu
yksityiskohtaisesti kytkettävän laitteen
käyttöohjeessa.
HDMI-ohjauksen toiminnot
Kahden kuvan katselu samanaikaisesti
– PIP (PIP-toiminto, kuva ja kuva)
Voit katsella television näytöllä kahta kuvaa
samanaikaisesti (PC-tulo ja televisio-ohjelma).
Kytke tietokone (sivu 17) ja tarkista, että
tietokoneesta tuleva kuva näkyy television näytössä.
~
Et voi katsella kuvaa, jonka erottelutarkkuus on suurempi
kuin WXGA (1280 × 768 pikseliä).
• Kytkee televisioon liitetyn laitteen pois toiminnasta
yhtä aikaa television kanssa.
• Kytkee television toimintaan yhdessä liitetyn
laitteen kanssa ja vaihtaa kuvan/äänen
automaattisesti tähän laitteeseen, kun laite aloittaa
toiston.
• Jos kytket televisioon liitetyn äänentoistolaitteen
toimintaan television ollessa auki, äänentoisto
siirtyy televisiosta äänentoistolaitteeseen.
• Säätää televisioon liitetyn audiolaitteen
äänenvoimakkuuden ja mykistää sen äänen.
1
Hae Työkalut-valikko näkyviin painamalla
TOOLS.
2
Paina F/f, valitse PIP ja paina sen jälkeen
.
Näkyviin tulee televisioon kytketyn tietokoneen
kuva koko näytön kokoisena, ja televisio-ohjelma
näkyy näytön oikeassa kulmassa.
Voit vaihtaa televisio-ohjelman koko näytön kuvaan
painikkeilla F/f/G/g.
3
Valitse televisiokanava numeropainikkeilla
tai painikkeella PROG +/-.
Kun haluat palata yhden kuvaan tilaan,
Paina RETURN.
z
Voit vaihtaa äänen toiseen kuvaan valitsemalla Työkalutvalikon kohdan Tietokoneääni/Televisioääni.
19 FI
Lisälaitteiden käyttö
Vaihtoehdot
HDMI-ohjauksen käyttö
MENU-toimintojen käyttö
Valikoissa liikkuminen
Voit käyttää television erilaisia ominaisuuksia
valikkotoimintojen avulla. Voit helposti valita
kanavat tai ohjelmalähteet tai muuttaa television
asetuksia.
5 Tuloliitännät
Valitsee televisioon kytketyn laitteen.
• Voit katsella haluamasi ulkoisen
ohjelmalähteen kuvaa valitsemalla
tuloliitännän ja painamalla .
6 Asetukset
Näyttää Asetukset-valikon, jossa voit määrittää
useimmat asetukset ja suorittaa säätöjä.
1 Valitse valikon kohta painikkeella F/f
ja paina sen jälkeen .
2 Valitse vaihtoehto tai säädä asetusta
painikkeilla F/f/G/g ja paina sen
jälkeen .
Asetusten kuvaus, katso sivu 21 - 31.
~
Säädettävissä olevat asetukset riippuvat tilanteesta.
Asetukset, joita ei voi käyttää, näkyvät harmaina tai
eivät lainkaan.
* Tämä toiminto ei mahdollisesti ole saatavilla kaikissa
maissa/kaikilla alueilla.
2
1
1
2
Paina MENU.
Valitse vaihtoehto painikkeella F/f ja
paina sen jälkeen .
Valikosta poistutaan painamalla MENU.
Digitaalinen Suosikit
Analoginen
Digitaalinen
Digitaalinen EPG
Tuloliitännät
Asetukset
Valitse:
Syötä:
Poistu:
MENU
1 Digitaalinen Suosikit*
Näyttää Suosikkilistan. Asetusten kuvaus, katso
sivu 16.
2 Analoginen
Palauttaa viimeksi katsellulle analogiselle
kanavalle.
3 Digitaalinen*
Palauttaa viimeksi katsellulle digitaaliselle
kanavalle.
4 Digitaalinen EPG*
Siirtyy digitaaliseen elektroniseen
ohjelmaoppaaseen (EPG).
Asetusten kuvaus, katso katso sivu 14.
20 FI
Kuvasäädöt-valikko
Kuvasäädöt-valikko sisältää alla olevassa
taulukossa kuvatut vaihtoehdot. Vaihtoehtojen
valinta kohdasta “Asetukset”, katso kohta
“Valikoissa liikkuminen” (sivu 20).
Kuvasäädöt
Kuvatila
Taustavalo
Kontrasti
Kirkkaus
Värikylläisyys
Elokuva
5
Max
50
50
0
Värisävy
Terävyys
Värilämpötila
15
Lämmin
Kohinanvaimennus
Kontr. laaj. lisäaset.
Palautus
Takaisin:
Valitse:
Autom.
Päällä
Syötä:
Poistu:
MENU
Valitsee kuvatilan muille kuin PC-tulosignaalille.
“Kirkas”: Parantaa kuvan kontrastia ja terävyyttä.
“Vakio”: Normaali kuva. Suositeltava tavallisessa kotikatselussa.
“Elokuva”: Elokuvien katselu. Sopii parhaiten teatterin kaltaiseen ympäristöön.
Tämä kuva-asetus on kehitetty yhteistyössä Sony Pictures Entertainment -yhtiön
kanssa, ja sen avulla elokuvat voidaan toistaa tekijöiden tarkoittamalla tavalla.
Näyttötila (vain PCtilassa)
Valitsee näyttötilan PC-tulosignaalin kuvalle.
“Video”: Videokuvat.
“Teksti”: Teksti, kaaviot tai taulukot.
Taustavalo
Säätää taustavalon kirkkautta.
Kontrasti
Lisää tai vähentää kuvan kontrastia.
Kirkkaus
Vaalentaa tai tummentaa kuvaa.
Värikylläisyys
Lisää tai vähentää värin voimakkuutta.
Värisävy
Lisää tai vähentää vihreän sävyä.
MENU-toimintojen käyttö
Kuvatila
z
Kohtaa “Värisävy” voidaan säätää vain NTSC-värisignaalille (esim. amerikkalaiset
videonauhat).
Terävyys
Terävöittää tai pehmentää kuvaa.
Värilämpötila
Säätää kuvan valkoisuutta.
“Kylmä”: Antaa valkoiselle sinertävän sävyn.
“Neutraali”: Antaa valkoiselle neutraalin sävyn.
“Lämmin”: Antaa valkoiselle punertavan sävyn.
z
Kohtaa “Lämmin” ei voi valita, kun “Kuvatila” on valinnassa “Kirkas”.
Jatkuu
21 FI
Kohinanvaimennus
Vähentää kuvan häiriöitä (lumisadetta), jos lähetyssignaali on heikko.
“Autom.”: Vähentää automaattisesti kuvan häiriöitä (vain analogiatilassa).
“Korkea”/”Keski”/”Matala”: Säätää kohinanvaimennuksen tehoa.
“Pois”: Kytkee Kohinanvaimennus -toiminnon pois päältä.
z
Vaihtoehto “Autom.” ei ole käytettävissä
tilassa.
AV3,
AV4,
AV5-ja PC-
Kontr. laaj. lisäaset.
Säätää automaattisesti vaihtoehdot “Taustavalo” ja “Kontrasti” sopivimpiin
asetuksiin näytön kirkkauden perusteella. Tämä asetus on erityisen tehokas tummia
kohtauksia sisältävissä ohjelmissa. Lisää tummien kohtausten kontrastieroa.
Palautus
Palauttaa tehdasasetuksiin kaikki muut kuva-asetukset paitsi “Kuvatila” ja
“Näyttötila” (vain PC-tilassa).
~
“Kirkkaus”, “Värikylläisyys”, “Terävyys” ja “Kontr. laaj. lisäaset.” eivät ole käytettävissä, kun “Kuvatila” on valinnassa “Kirkas”
tai kun “Näyttötilaksi” on valittu “Teksti”.
22 FI
Äänisäädöt-valikko
Äänisäädöt-valikko sisältää alla olevassa
taulukossa kuvatut vaihtoehdot. Vaihtoehtojen
valinta kohdasta “Asetukset”, katso
“Valikoissa liikkuminen” (sivu 20).
Äänisäädöt
Ääni tehosteet
Diskantti
Basso
Tasapaino
Vakio
50
50
0
Palautus
Mono
Päällä
Television kaiutin
Kaksiääni
Autom. tasosäätö
Kaiutin
Takaisin:
Valitse:
Ääni tehosteet
Syötä:
MENU
Poistu: MENU
Äänitilan valinta.
z
• Jos asetat vaihtoehdon “Autom. tasosäätö” valintaan “Päällä”, “Dolby Virtual” vaihtuu
valintaan “Vakio”.
• Jos korvakuulokkeet on kytketty, “Ääni tehosteet” vaihtuu valintaan “Pois”.
Diskantti
Säätää korkeita ääniä.
Basso
Säätää matalampia ääniä.
Tasapaino
Korostaa vasemman tai oikean kaiuttimen tasapainoa.
Palautus
Palauttaa kaikki ääniasetukset tehdasasetuksiin.
Kaksiääni
Asettaa äänen kuulumaan kaiuttimesta stereo- tai kaksikielisissä lähetyksissä.
“Stereo”, “Mono”: Stereolähetykset.
“A”/“B”/“Mono”: Kaksikielisissä lähetyksissä valitaan A äänikanavalle 1, “B”
äänikanavalle 2 tai “Mono” monokanavalle (mikäli saatavilla).
z
Jos valitset muun televisioon kytketyn laitteen, aseta Kaksiääni valintaan Stereo, “A” tai “B”.
Autom. tasosäätö
Säilyttää tasaisen äänenvoimakkuuden tason myös silloin, kun äänitaso vaihtelee
(esim. mainokset kuuluvat usein voimakkaammalla äänellä kuin ohjelmat).
Jatkuu
23 FI
MENU-toimintojen käyttö
“Vakio”: Parantaa kirkkautta, yksityiskohtia ja ääntä BBE High definition Sound System järjestelmän ansiosta.
“Dynaaminen”: Parantaa äänen kirkkautta ja tuottoa selkeyttäen puhetta ja lisäten musiikin
todellisuudentuntua BBE High Definition Sound System -järjestelmän ansiosta.
“BBE ViVA”: BBE ViVA -ääni tuottaa musiikillisesti tarkan luonnollisen 3D-kuvan Hi-Fiäänellä. BBE-järjestelmä parantaa äänen kirkkautta, ja BBE:n 3D-ääniprosessi laajentaa
äänikuvan leveyttä, syvyyttä ja korkeutta. BBE ViVA -ääni on yhteensopiva kaikkien televisioohjelmien kanssa mukaan lukien uutiset, musiikki, draama, elokuvat, urheilu ja
elektroniikkapelit.
“Dolby Virtual”: Simuloi monikanavajärjestelmän äänivaikutelmaa television kaiuttimien
avulla.
“Pois”: Tasainen vaste. Tähän vaihtoehtoon voit tallentaa myös omat asetuksesi.
Kaiutin
Kytkee television kaiuttimet päälle/pois päältä.
“Television kaiutin”: Television kaiuttimet kytketään päälle, jotta television ääntä
voidaan kuunnella television kaiuttimista.
“Äänijärjestelmä”: Television kaiuttimet kytketään pois päältä, koska television
ääntä halutaan kuunnella ainoastaan television audio-ulostuloliittimiin kytketyn
ulkoisen audiolaitteen kautta.
Kun liität television HDMI-yhteensopivaan laitteeseen, voit kytkeä liitetyn laitteen
päälle yhdessä television kanssa. Tämä asetus on määritettävä laitteen kytkennän
jälkeen.
~
Vaihtoehdot “Ääni tehosteet”, “Diskantti”, “Basso”, “Tasapaino” ja “Autom. tasosäätö” eivät ole käytettävissä, kun “Kaiutin” on
valinnassa “Äänijärjestelmä”.
24 FI
Ominaisuudet-valikko
Ominaisuudet-valikko sisältää alla olevassa
taulukossa kuvatut vaihtoehdot. Vaihtoehtojen
valinta kohdasta “Asetukset”, katso “Valikoissa
liikkuminen” (sivu 20).
Ominaisuudet
Kuvasäädöt
Virransäästö
AV2 ulostulo
RGB keskitys
PC säädöt
Ajastin
Takaisin:
Valitse:
Kuvasäädöt
Vakio
TV
0
Syötä:
Poistu:
MENU
z
• Vaikka olet valinnut vaihtoehdon “Päällä” tai “Pois” kohtaan “Autom. kuvasuhde”, voit aina
muuttaa näytön kuvasuhdetta painamalla toistuvasti painiketta
.
• “Autom. kuvasuhde” on käytettävissä vain PAL- ja SECAM-signaaleille.
Virransäästö
Valitsee virransäästötilan television energiankulutuksen vähentämiseksi.
“Vakio”: Oletusasetukset.
“Vähennä”: Vähentää television virrankulutusta.
“Kuva pois”: Kytkee kuvan pois näkyvistä. Voit kuunnella ääntä kuvan ollessa
poissa näkyvistä.
AV2 ulostulo
Asettaa signaalin syötön television takana olevan liittimen
/
2 kautta. Jos
kytket kuvanauhurin liittimeen
/
2, voit nauhoittaa laitteista, jotka on
kytketty television muihin liittimiin.
“TV”: Näyttää televisiokanavan lähettämää ohjelmaa.
“Autom.”: Näyttää minkä tahansa näytöllä näkyvän ohjelmalähteen kuvaa.
Ei mahdollinen, kun valittuna on
AV3,
AV4,
AV5 ja PC.
RGB keskitys
Säätää kuvaa vaakasuunnassa näytön keskelle.
z
Tämä vaihtoehto on käytössä vain, jos television takana oleviin Scart-liittimiin
tai
2/
2 on kytketty RGB-signaalilähde.
1/
1
Jatkuu
25 FI
MENU-toimintojen käyttö
Muuttaa kuvasuhdetta.
“Autom. kuvasuhde”: Muuttaa automaattisesti kuvasuhteen lähetyssignaalin
mukaisesti.
“Kuvasuhde”: Lisätietoja kuvasuhteesta, katso sivu 13
“Kuvan korkeus”: Säätää kuvan kokoa pystysuunnassa, kun “Kuvasuhde” on
valinnassa “Smart”.
PC säädöt
Mukauttaa television näytön käytettäväksi tietokoneen näyttölaitteena.
z
Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos valittuna on PC-tila.
“Vaihe”: Säätää näyttöä, kun osa näkyvissä olevasta tekstistä tai kuvasta ei ole
kirkas.
“Pikselikoko”: Suurentaa tai pienentää näytön kokoa vaakasuunnassa.
“Vaakakeskitys”: Siirtää näyttöä vasemmalle tai oikealle.
“Pystylinjat”: Korjaa kuvan linjoja katseltaessa RGB-tulosignaalin kuvaa
tietokoneen liittimen
kautta.
“Virransäästö”: Kytkee television valmiustilaan, jos PC-signaalia ei vastaanoteta.
“Palautus”: Palauttaa tehdasasetukset.
Ajastin
Asettaa television avaamisen/sulkemisen ajastimen.
Uniajastin
Voit asettaa ajan, jonka jälkeen televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
Kun Uniajastin on aktivoitu, television etupuolella olevassa
(ajastimen)
merkkivalossa palaa oranssi valo.
z
• Jos sammutat television ja avaat sen uudelleen, Uniajastin palautuu valintaan Pois.
• Näytölle tulee ilmoitus "Uniajastin sulkee pian tv:n" minuuttia ennen kuin televisio
kytkeytyy valmiustilaan.
Kellon asetus
Kellon säätäminen manuaalisesti. Kun televisio vastaanottaa digitaalisten
kanavien lähetystä, kelloa ei voi säätää manuaalisesti, sillä kello on asetettu
lähetyssignaalin aikakoodin mukaisesti.
Ajastin
Asettaa television avaamisen/sulkemisen ajastimen.
“Ajastintila”: Halutun ajan valitseminen.
“On”: Television avaamisaika.
“Pois”: Television sulkemisaika.
26 FI
Perusasetukset-valikko
Perusasetukset-valikko sisältää alla olevassa
taulukossa kuvatut vaihtoehdot. Vaihtoehtojen
valinta kohdasta “Asetukset”, katso “Valikoissa
liikkuminen” (sivu 20).
Perusasetukset
Automaattinen käynnistys
Kieli
Automaattinen viritys
Kanavien järjestely
AV esivalinta
Suomi
HDMI-perusasetukset
Äänentaso
Manuaalinen viritys
Digi-tv-asetukset
Takaisin:
Valitse:
Syötä:
Poistu:
MENU
Käynnistää "ensimmäisen käyttökerran valikon", josta valitaan kieli ja maa/alue ja
viritetään kaikki mahdolliset digitaaliset ja analogiset kanavat. Tavallisesti tätä
toimenpidettä ei tarvitse suorittaa, sillä kieli ja maa/alue on valmiiksi valittu ja
kanavat viritetty television asennuksen yhteydessä (sivu 7). Tämän toiminnon avulla
voit kuitenkin uusia toimenpiteen (esimerkiksi, jos haluat virittää television
uudelleen muutettuasi uuteen asuntoon tai etsiä lähetysasemien uusia kanavia).
Kieli
Valitsee kielen, jolla valikot näytetään.
Automaattinen
viritys
Virittää kaikki mahdolliset analogiset kanavat.
Tavallisesti tätä toimenpidettä ei tarvitse suorittaa, sillä kanavat on valmiiksi
viritetty television asennuksen yhteydessä (sivu 7). Tämän toiminnon avulla voit
kuitenkin uusia toimenpiteen (esimerkiksi, jos haluat virittää television uudelleen
muutettuasi uuteen asuntoon tai etsiä lähetysasemien uusia kanavia).
Kanavien järjestely
Muuttaa järjestystä, jossa analogiset kanavat on tallennettu televisioon.
1 Valitse uuteen paikkaan siirrettävä kanava painikkeilla F/f ja paina
lopuksi g.
2 Valitse uusi paikka kanavalle painikkeilla F/f ja paina sen jälkeen .
AV esivalinta
Tällä toiminnolla voit nimetä laitteet, jotka on kytketty television kyljessä ja takana
sijaitseviin liittimiin. Nimi tulee hetkeksi näkyviin näytölle, kun laite valitaan. Voit
ohittaa ohjelmalähteen, jota ei ole kytketty mihinkään laitteeseen.
1 Valitse haluamasi ohjelmalähde painikkeilla F/f ja paina sen jälkeen
.
2 Valitse sen jälkeen joku allakuvatuista vaihtoehdoista painamalla F/f ja
paina sen jälkeen .
• AV1 (tai AV2/ AV3/ AV4/AV5/AV6/ PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM,
SAT: Voit valita jonkin valmiiksi määritetyn nimen kytketyn laitteen nimeksi.
• “Editoi”: Voit antaa oman nimen.
1 Valitse kirjain tai numero painikkeella F/f (välilyönnin saat
painikkeella “_”) ja paina sen jälkeen g.
Jos syötät väärän merkin
Valitse väärä merkki painikkeella G/g. Valitse sen jälkeen oikea merkki
painikkeella F/f.
2 Toista vaihe 1, kunnes nimi on valmis.
3 Valitse OK ja paina sen jälkeen .
• “Ohita”: Ohittaa ohjelmalähteen, jota ei ole kytketty mihinkään laitteeseen,
valitessasi ohjelmalähteen painikkeilla F/f.
Jatkuu
27 FI
MENU-toimintojen käyttö
Automaattinen
käynnistys
HDMIperusasetukset
Tällä voidaan määrittää HDMI-liittimiin kytketyn HDMI-yhteensopivan laitteen
asetukset. Huomaa, että kytkentäasetukset on tehtävä myös televisioon liitettyyn
HDMI-yhteensopivaan laitteseen.
“HDMI-ohjaus”: Tästä voit määrittää, haluatko kytkeä yhteen HDMIyhteensopivan laitteen ja television. Kun valitset vaihtoehdon “Päällä”, voit suorittaa
seuraavat valikkotoiminnot.
“Autom. laitt. virtakatk.”: Kun valitset vaihtoehdon “Päällä”, HDMIyhteensopiva laite kytkeytyy päälle ja pois päältä yhdessä television kanssa.
“Autom. TV-virta”: Kun valitset vaihtoehdon “Päällä”, televisio kytkeytyy päälle
yhdessä HDMI-yhteensopivan laitteen kanssa.
“Laiteluettelon päivitys”: Luo tai päivittää “HDMI-laiteluettelo”. Televisioon
voidaan kytkeä enintään 11 HDMI-yhteensopivaa laitetta, ja yhteen liittimeen
voidaan kytkeä enintään 5 laitetta. Muista päivittää “HDMI-laiteluettelo”
muuttaessasi HDMI-yhteensopivan laitteen liitäntöjä tai asetuksia.
“HDMI-laiteluettelo”: Näyttää HDMI-yhteensopivat laitteet.
Äänentaso
Tästä kohdasta voit säätää äänenvoimakkuuden tason erikseen jokaiselle televisioon
kytketylle laitteelle.
Manuaalinen viritys
Ennen kuin valitset vaihtoehdot “Nimi”/”AFT”/”Äänisuodin”/”LNA”/”Ohita”/
“Dekooderi”, valitse muokattava kanavanumero painikkeella F/f. Paina sen
jälkeen .
Järjestelmä
Ohjelmakanavien manuaalinen viritys.
1 Valitse painikkeilla F/f kohta Järjestelmä ja paina sen jälkeen .
2 Valitse joku seuraavista television lähetysjärjestelmistä painikkeilla F/f
ja paina sen jälkeen G.
B/G: Länsi-Euroopan maat
D/K: Itä-Euroopan maat
L: Ranska
I: For the United Kingdom
~
Tämä vaihtoehto on käytössä vain riippuen maasta, jonka olet valinnut kohtaan “Maa” (sivu 5).
Kanava
1 Valitse painikkeilla F/f kohta “Kanava” ja paina sen jälkeen .
2 Valitse painikkeilla F/f vaihtoehto “S” (kaapelikanavat) tai “C”
(maanpäälliset kanavat) ja paina lopuksi g.
3 Viritä kanavat seuraavalla tavalla:
Jos et tiedä kanavan numeroa (taajuutta)
Etsi seuraava mahdollinen kanava painamalla F/f. Kun kanava on löytynyt, haku
pysähtyy. Voit jatkaa etsimistä painamalla F/f.
Jos tiedät kanavan numeron (taajuuden)
Syötä haluamasi lähetyksen kanavanumero tai videokanavan numero
numeropainikkeilla.
4
5
Paina
ja hyppää kohtaan “Vahvista” ja paina sitten
Paina f ja valitse “OK” ja paina sitten .
.
Viritä muut kanavat manuaalisesti toistamalla edellä kuvatut toimenpiteet.
Nimi
Nimeää valitun kanavan valitsemallasi nimellä, jossa voi olla korkeintaan viisi
kirjainta tai numeroa.
AFT
Voit hienosäätää valitun kanavanumeron manuaalisesti, jos kuvanlaatua tarvitsee
parantaa.
28 FI
Äänisuodin
Parantaa yksittäisen kanavan ääntä, mikäli monolähetyksissä esiintyy häiriöitä.
Joskus epätavallisen ohjelmalähteen ääni saattaa kuulua vääristyneenä tai
katkonaisesti monoäänisiä ohjelmia katseltaessa.
Jos äänihäiriöitä ei ole, tämä vaihtoehto on suositeltavaa jättää tehdasasetukseen
“Pois”.
~
Stereo- tai kaksiääntä ei voi vastaanottaa, kun valittuna on “Matala” tai “Korkea”.
Äänisuodin ei ole käytettävissä, kun “Järjestelmä” on asetettu valintaan L.
LNA
Parantaa kuvan laatua, jos lähetyssignaali on hyvin heikko (häiriöitä kuvassa).
Ohita
Ohittaa käyttämättömät analogiset kanavat, kun valitset kanavat painikkeella
PROG +/-. (Voit kuitenkin valita ohitetun kanavan numeropainikkeilla.)
Dekooderi
Näyttää ja tallentaa valitun salatun kanavan käytettäessä dekooderia, joka on
kytketty suoraan Scart-liittimeen
/
1 tai Scart-liittimeen
/
2
kuvanauhurin kautta.
~
Tämä vaihtoehto on käytössä vain riippuen maasta, jonka olet valinnut kohtaan “Maa” (sivu 6).
MENU-toimintojen käyttö
Vahvista
Tallentaa “Manuaalinen viritys” -asetuksiin tehdyt muutokset.
29 FI
Digi-tv-asetukset-valikko
Voit valita seuraavia Digi-tv-asetukset-valikon
asetuksia. Vaihtoehtojen valinta kohdasta
“Asetukset”, katso "Valikoissa liikkuminen"
(sivu 20).
Perusasetukset
Automaattinen käynnistys
Kieli
Automaattinen viritys
Kanavien järjestely
AV esivalinta
HDMI-perusasetukset
Äänentaso
Manuaalinen viritys
Suomi
~
Jotkut toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä
kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
Digi-tv-asetukset
Takaisin:
Valitse:
Digikanavien viritys
Syötä:
Poistu:
MENU
Automaattiviritys
Virittää kaikki saatavilla olevat digitaaliset kanavat.
Tämän toiminnon avulla voit uusia toimenpiteen (esimerkiksi, jos haluat virittää
television uudelleen muutettuasi uuteen asuntoon tai etsiä lähetysasemien uusia
kanavia). Lisätietoja, katso kohta “Television automaattinen viritys”, sivulla 7.
Kanavapaikkojen järjestely
Poistaa kaikki televisioon tallennetut turhat digitaaliset kanavat ja muuttaa
tallennettujen digitaalisten kanavien järjestystä.
1 Valitse poistettava tai toiseen paikkaan siirrettävä kanava
painikkeilla F/f.
Syötä haluamasi lähetyksen kolminumeroinen kanavanumero numeropainikkeilla.
2 Voit poistaa digitaalikanavia tai muuttaa niiden järjestystä seuraavalla
tavalla:
Digitaalikanavan poistaminen
Paina
.
. Kun näytölle tulee vahvistusviesti, paina G ja valitse “Kyllä” ja paina lopuksi
Digitaalisten kanavien järjestyksen muuttaminen
Paina g ja valitse sen jälkeen uusi kanavapaikka painikkeilla F/f. Paina lopuksi G.
3 Paina RETURN.
Digikanavien käsinviritys
Virittää digitaaliset kanavat manuaalisesti. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun
“Automaattiviritys” on valinnassa “Antenni”.
1 Valitse manuaalisesti viritettävä kanava numeropainikkeella ja viritä
kanava painamalla F/f.
2 Kun kaikki saatavilla olevat kanavat on löydetty, valitse tallennettava
kanava painikkeilla F/f ja paina lopuksi .
3 Valitse kanavanumero, johon haluat tallentaa uuden kanavan, painikkeilla
F/f ja paina lopuksi .
Viritä muut kanavat manuaalisesti toistamalla edellä kuvatut toimenpiteet.
30 FI
Digi-tv-asetukset
Tekstitysasetukset
“Tekstityksen asetukset”: Kun valitaan vaihtoehto “Huonokuuloiselle”,
tekstityksen kanssa voi näkyä myös visuaalisia apumerkkejä (mikäli televisiokanava
lähettää nämä tiedot).
“Tekstityskieli”: Valitsee kielen, jolla tekstitykset näytetään.
Ääniasetukset
“Äänityyppi”: Vaihtaa huonokuuloisille tarkoitettuun lähetykseen, kun valitaan
Huonokuuloiselle.
“Äänikieli”: Valitsee ohjelmassa käytetyn kielen. Jotkut digitaaliset kanavat voivat
lähettää ohjelmalle useita äänikieliä.
“Äänikuvaus”: Televisio antaa puheäänisen kuvauksen (kerronta) tai visuaalisia
merkkejä, mikäli televisiokanava lähettää nämä tiedot.
“Sekoitusosuus”: Säätää television äänen ja äänikuvauksen tasoja.
z
Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun “Äänikuvaus” on valinnassa “Päällä”.
Palkin tila
“Tavallinen”: Näyttää ohjelmatiedot digitaalisessa palkissa.
“Täysi”: Näyttää ohjelmatiedot digitaalisessa palkissa sekä yksityiskohtaiset tiedot
palkin alapuolella.
Radionäyttö
Näytön taustakuva tulee automaattisesti näkyviin radiolähetystä kuunneltaessa 20
sekunnin kuluttua.
Voit valita taustakuvan värin tai satunnaisen värin käytön.
Voit poistaa taustakuvan näkyvistä väliaikaisesti painamalla jotain painiketta.
Jos et ole asettanut PIN-koodia, näkyviin tulee PIN-koodin syöttöikkuna. Noudata
ohjeita, jotka on annettu alla olevassa kohdassa “PIN-koodi”.
2 Valitse ikäraja painikkeilla F/f tai valitse “Ei ole” (ei katselun estoa) ja
paina lopuksi .
3 Paina RETURN.
PIN-koodi
PIN-koodin asettaminen ensimmäisen kerran
1 Anna uusi PIN-koodi numeropainikkeilla.
2 Paina RETURN.
PIN-koodin vaihtaminen
1 Anna PIN-koodi numeropainikkeilla.
2 Anna uusi PIN-koodi numeropainikkeilla.
3 Paina RETURN.
z
Oletusarvoinen PIN-koodi 9999 hyväksytään aina.
Tekniset asetukset
“Autom. Palveluiden päivitys”: Uusien digitaalisten palvelujen etsiminen ja
tallentaminen televisioon.
“Ohjelmiston lataus”: Ohjelmistopäivitysten automaattinen vastaanotto maksutta
antennin/kaapelin välityksellä (kun uusia päivityksiä on saatavilla). Sony
suosittelee, että tämä vaihtoehto on aina valinnassa “Päällä”. Jos et halua päivittää
ohjelmistoa, aseta vaihtoehto valintaan “Pois”.
“Järjestelmätiedot”: Näyttää nykyisen ohjelmistoversion ja signaalitason.
“Aikavyöhyke”: Tästä kohdasta voit valita manuaalisesti aikavyöhykkeen, ellei se
ole sama kuin maasi/alueesi oletusarvoinen aikavyöhykeasetus.
“Automaattinen kesäaika”: Tästä voit valita, vaihdetaanko kellonaikaa
automaattiseti kesä-/talviajan välillä.
• “Päällä”: Vaihtaa automaattisesti kesä- ja talviajan välillä kalenterin mukaan.
• “Pois”: Kellonaika on kohdassa “Aikavyöhyke” asetetun aikaeron mukainen.
CA-moduulin asennus
Voit siirtyä maksu-TV-palveluun hankittuasi maksutelevisiomoduulin (CAM) ja katselukortin.
Katso sivu 17, josta näet (PCMCIA) -liittimen
sijainnin.
31 FI
MENU-toimintojen käyttö
Katselun esto
Asettaa ikärajan ohjelmille. Asetetun ikärajan ylittäviä ohjelmia voidaan katsella
vain, kun ensin on annettu oikea PIN-koodi.
1 Anna PIN-koodi numeropainikkeilla.
Lisätietoja
Tekniset tiedot
Liittimet
Analoginen: Maavalinnasta riippuen:
B/G/H, D/K, L, I
Digitaalinen:DVB-T/DVB-C
/
1
21-nastainen Scart-liitin (CENELEC-standardi)
sisältäen audio-/videotulon, RGB-tulon ja TV audio/
video -ulostulon.
/
2 (SMARTLINK)
21-nastainen Scart-liitin (CENELEC-standardi)
sisältäen audio-/videotulon, RGB-tulon, valittavan
audio-/video-ulostulon ja SmartLink-liitännän.
3
Tuetut formaatit: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia, 0,3 V negatiivinen tahdistus
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
3
Audiotulo (jakkiliittimet)
500 mVrms
Impedanssi: 47 kilo-ohmia
HDMI IN 4, 5
Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: 2-kanavainen lineaarinen PCM
32, 44,1 ja 48 kHz, 16, 20 ja 24 bittiä
PC (katso taulukko)
Analoginen ääni (jakkiliittimet):
500 mVrms, impedanssi 47 kilo-ohmia
(vain HDMI IN 5)
6 S video -tulo (4-napainen mini-DIN)
6 Videotulo (jakkiliitin)
6 Audiotulo (jakkiliittimet)
Audio-ulostulo (vasen/oikea) (jakkiliittimet)
Väri-/videojärjestelmä
PC
Näyttö
Virtavaatimukset:
220–240 V AC, 50 Hz
Näytön koko:
26 tuumaa
Näytön erottelutarkkuus:
1 366 pistettä (vaaka) × 768 viivaa (pysty)
Sähkön kulutus:
95 W tai vähemmän
Valmiustilassa*:
0,6 W tai vähemmän
* Valmiustilan virrankulutus on tämä sen jälkeen, kun
televisio on suorittanut välttämättömät digitaaliset
prosessit valmiustilaan kytkemisen jälkeen.
Mitat (l × k × s):
Noin 656 x 504 x 214 mm (jalustan kanssa)
Noin 656 x 452 x 96 mm (ilman jalustaa)
Paino:
Noin 13,0 kg (jalustan kanssa)
Noin 11,0 kg (ilman jalustaa)
Näyttöpaneeli
LCD-paneeli (nestekidenäyttö)
TV-järjestelmä
Analoginen: PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (vain Video In)
Digitaalinen:MPEG-2 MP@ML
Antenni
75 ohmin ulkoinen VHF/UHF-liitin
Kanavien näkyvyysalue
Analoginen: VHF:
E2–E12
UHF:
E21–E69
CATV: S1–S20
HYPER: S21–S41
D/K:
R1–R12, R21–R69
L:
F2–F10, B–Q, F21–F69
I:
UHF B21–B69
Digitaalinen:VHF/UHF
32 FI
PC-tulo (15 Dsub) (katso sivu 17)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohmia, ei tahdistu (vihreä)
B: 0,7 Vp-p, 75 ohmia, ei tahdistu (vihreä)
R: 0,7 Vp-p, 75 ohmia, ei tahdistu (vihreä)
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
PC-audiotulo (minijakki)
i Kuulokkeiden liitin
Maksu-TV:n korttiaukko (CAM)
Ääniteho
Lisävarusteet
10 W + 10 W (RMS)
Seinäasennusteline SU-WL100.
Laitteen muotoilua ja teknisiä arvoja voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
PC-tulosignaalin viitetaulukko, PC-liitin
Signaalit Vaaka (pikseli)
Pysty (viiva)
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Vakio
VGA
640
480
31.5
60
VGA
SVGA
800
600
37.9
60
VESA-ohjeet
XGA
1024
768
48.4
60
VESA-ohjeet
WXGA
1280
768
47.4
60
VESA
1280
768
47.8
60
VESA
• Television PC-tulo ei tue tahdistusta (vihreä) eikä komposiittitahdistusta.
• Television PC-tulo ei tue lomitettuja signaaleita.
• Television PC-tulo tukee edellä olevassa taulukossa mainittuja signaaleita 60 Hz:n pystytaajuudella. Muille signaaleille
näytetään viesti “EI TAHDISTU”.
PC-tulosignaalin viitetaulukko, HDMI IN 4, 5
Signaalit Vaaka (pikseli)
Pysty (viiva)
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Vakio
640
480
31.5
60
VGA
SVGA
800
600
37.9
60
VESA-ohjeet
XGA
1024
768
48.4
60
VESA-ohjeet
WXGA
1280
768
47.4
60
VESA
WXGA
1280
768
47.8
60
VESA
WXGA
1360
768
47.7
60
VESA
Lisätietoja
VGA
33 FI
Vianmääritys
Näytössä näkyy pieniä mustia pisteitä ja/tai
kirkkaita pisteitä
• Näytön kuva muodostuu pikseleistä. Näytöllä näkyvät
pienet mustat pisteet ja/tai kirkkaat pisteet (pikselit) eivät
ole merkki viasta.
Tarkista, vilkkuuko merkkivalossa 1
(valmiustila) punainen valo.
Värilähetyksessä ei ole värejä
• Valitse “Palautus” (sivu 22).
Kun merkkivalo vilkkuu
Television sisäinen vianmääritys on käynnissä.
1 Laske, kuinka monta kertaa valmiustilan
merkkivalo 1 vilkkuu kunkin kahden
sekunnin tauon välillä.
Ei väriä tai epäsäännöllinen väri katseltaessa
liittimiin
3 kytketyn laitteen lähettämää kuvaa
• Tarkista liittimien
3 kytkentä ja varmista, että
liittimet on työnnetty tiukasti paikalleen.
Esimerkki: merkkivalo vilkkuu kolme kertaa, jonka
jälkeen on kahden sekunnin tauko. Tauon jälkeen
valo vilkkuu taas kolme kertaa jne.
2
Kytke virta pois televisiosta painamalla
television päällä olevaa painiketta 1, irrota
virtajohto pistorasiasta ja kerro Sonyn
huoltoliikkeen edustajalle, miten merkkivalo
vilkkuu (vilkkumiskertojen määrä).
Kun merkkivalo ei vilku
1 Tarkista alla olevassa taulukossa mainitut
kohdat.
2 Jos ongelma ei poistu, toimita televisio
huoltoon valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kuva
Ei kuvaa (näyttö on musta) eikä ääntä
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Kytke televisio verkkovirtaan ja paina television päällä
olevaa painiketta 1.
• Jos (valmiustilan) merkkivaloon 1 syttyy punainen valo,
paina "/1.
Ääni
Hyvä kuva, mutta ei ääntä
• Paina 2 +/– tai % (Mykistys).
• Tarkista, onko “Kaiutin” valinnassa “Television kaiutin”
(sivu 24).
Kanavat
Haluttua kanavaa ei voi valita
• Vaihda digitaali- ja analogiatilan välillä ja valitse
haluamasi digitaalinen/analoginen kanava.
Jotkut kanavat ovat tyhjiä
• Vain salattu/tilauskanava. Tilaa maksutelevisiopalvelu.
• Kanavaa käytetään vain tiedoille (ei kuvaa eikä ääntä).
• Kysy lähetysasemalta lähetyksen tarkat tiedot.
Digitaaliset kanavat eivät näy
• Ota yhteys televisioasentajaan ja selvitä, onko alueella
digitaalisia lähetyksiä.
• Hanki antenni, jonka vahvistus on suurempi.
Muut ongelmat
Ei kuvaa eikä valikkotietoja Scart-liittimeen
kytketyssä laitteessa.
• Hae näkyviin kytkettyjen laitteiden luettelo painikkeella
/
ja valitse haluamasi tulo.
• Tarkista lisälaitteen ja television välinen liitäntä.
Televisio sammuu itsestään (siirtyy valmiustilaan)
• Tarkista, onko “Uniajastin” tai poiskytkeytymisaika
(vaihtoehto “Pois”) aktivoitu (sivu 26).
• Jos televisio ei vastaanota mitään signaalia eikä mitään
toimenpidettä suoriteta 10 minuutin kuluessa, televisio
kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
Kaksinkertainen kuva tai haamukuva
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Tarkista antennin sijainti ja suunta.
Televisio kytkeytyy toimintaan itsestään
• Tarkista, onko “On” aktivoitu (sivu 26).
Näytössä näkyy vain lumisadetta ja häiriöitä
• Tarkista, onko antenni vioittunut tai taipunut.
• Tarkista, onko antenni käyttöikänsä lopussa (3-5 vuotta
normaalikäytössä, 1-2 vuotta merenrannalla).
Kuvan häiriöt (pisteviivoja tai raitoja)
• Pidä televisio poissa sähköhäiriöiden lähettyviltä, joita
voivat aiheuttaa esimerkiksi autot, moottoripyörät,
hiustenkuivaajat tai optiset laitteet.
• Jätä asennuksen yhteydessä lisälaitteen ja television väliin
vähän tilaa.
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Pidä antennin/kaapelitelevision kaapeli poissa muiden
liitäntäjohtojen läheltä.
Kuva- tai äänihäiriöitä televisiokanavaa
katseltaessa
• Hienosäädä kuvaa “AFT”-toiminnolla (sivu 28).
34 FI
Joitakin ohjelmalähteitä ei voi valita
• Valitse “AV esivalinta” ja peruuta ohjelmalähteelle valittu
“Ohita” (sivu 27).
Kaukosäädin ei toimi
• Vaihda paristot.
Ohjelmaa ei voi lisätä Suosikkilistaan
• Suosikkilistaan voi tallentaa enintään 999 ohjelmaa.
HDMI-laite ei näy ”HDMI-laiteluettelo”-luettelossa
• Tarkasta, että laitteesi on HDMI-yhteensopiva.
Kaikkia kanavia ei ole viritetty
• Tarkista kaapelikanavien tarjonta Internet-tukisivulta.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Introduksjon
Varemerker
Takk for at du valgte dette Sony-produktet.
Les gjennom denne håndboken før du begynner å bruke TVen, og ta vare på den for fremtidig referanse.
Avhending av TV-apparatet
Avhending av gamle
elektriske og elektroniske
apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen indikerer at dette
produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. I stedet skal
det leveres til spesiell
innsamlingsstasjon for
gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge
for at dette produktet avhendes på korrekt måte, vil du være
med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og
helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse
materialene vil være med på å ta vare på våre naturressurser.
For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet kan
du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du
bor eller butikken der du kjøpte produktet.
Merknader til digital TV-funksjon
• Alle funksjoner som gjelder digital-TV (
) vil kun
fungere i land eller områder der vanlige, digitale DVB-T
(MPEG2)-signaler kringkastes eller der du har tilgang til
kompatibel DVB-C (MPEG2) kabelservice. Vennligst
opplys din lokale forhandler dersom du kan motta et
DVB-T-signal der du bor eller spør din kabelleverandør
om deres DVB-C kabelservice er egnet for integrert bruk
med denneTV-en.
• Kabelleverandøren kan kreve ekstra gebyr for slik service,
og du vil sannsynligvis bli bedt om å bekrefte at du er enig
med deres forretningsvilkår og -betingelser.
• Selv om denne TV-en følger DVB-T- og DVB-Cspesifikasjoner, kan kompatibilitet med fremtidig digital,
vanlig DVB-T- og DVB-C-kringkasting ikke garanteres.
• Endel digitale TV-funksjoner er muligens ikke
tilgjengelige i noen land/regioner, og DVB-C-kabel vil
muligens ikke fungere korrekt med alle leverandører.
• For mer informasjon om DVB-C-funksjonalitet, kan du
besøke vår nettside for kabelstøtte:
http://support.sony-europe.com/tv/DVBC.
2 NO
•
er et registrert varemerke for DVB-prosjektet
• Produsert under lisens fra BBE Sound, Inc. Lisensiert av
BBE Sound, Inc. under en eller flere av følgende
amerikanske patenter: 5510752, 5736897. BBE og BBEsymboler er registrerte varemerker for BBE Sound, Inc.
• Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. “Dolby” og
det doble D-symbolet
er varemerker for Dolby
Laboratories.
• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia
Interface er varemerker eller registrerte varemerker for
HDMI Licensing LLC.
D I G I T A L
• "xx" som kommer til syne på modellnavnet samsvarer
med to sifre som er beslektet med fargevariant.
Innhold
Oppstart
4
Oppstart 4
Sikkerhetsinformasjon...............................................................................................................8
Forholdsregler ...........................................................................................................................9
Oversikt over fjernkontrollen ...............................................................................................10
Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en ...........................................................11
Se TV
Se TV ......................................................................................................................................12
Kontrollere den digitale elektroniske programguiden (EPG)
..........................................14
Bruke den digitale favorittlisten
......................................................................................16
Bruke tilleggsutstyr
Koble til tilleggsutstyr ..............................................................................................................17
Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en ...........................................................................18
Bruke HDMI-kontrollen............................................................................................................19
Bruke MENU -funksjonene
Navigere gjennom menyene ...................................................................................................20
Bildejustering-meny.................................................................................................................21
Lydjustering-meny...................................................................................................................23
Egenskaper-meny ...................................................................................................................25
Oppsett-meny..........................................................................................................................27
Digital innstilling meny
..................................................................................................30
Tilleggsinformasjon
Spesifikasjoner........................................................................................................................32
Feilsøking................................................................................................................................34
: bare for digitale kanaler
3 NO
NO
Oppstart
1: Kontrollere
tilbehøret
2: Feste stativet
1
Åpne pappesken og ta ut sokkelen.
Fjernkontrollen RM-ED009 (1)
AA-batterier (type R6) (2)
Støttebelte (1) og skruer (2)
Sokkel (1)
Skruer til sokkel (3)
Sokkel
Sette batterier i fjernkontrollen
Skyv dekselet og løft det opp for å åpne det.
~
• Sett batteriene i riktig vei.
• Du må ikke bruke forskjellige batterityper eller blande
gamle og nye batterier.
• Kast brukte batterier på en miljøvennlig måte. Noen steder
kan kassering av batterier være lovregulert. Kontakt de
lokale myndighetene hvis du vil vite mer om dette.
• Vær forsiktig når du bruker fjernkontrollen. Du må ikke
slippe, tråkke på eller søle noen form for væske på
fjernkontrollen.
• Du må ikke legge fjernkontrollen nær en varmekilde, et
sted der den kan bli utsatt for direkte sollys eller i et fuktig
rom.
4 NO
2
Åpne beskyttelsesposen og ta ut TVapparatet.
3
3: Koble til antenne/
videospiller
Koble til en antenne/kabel
Oppstart
Plasser TV-apparatet på sokkelen. Pass
på at ikke kablene kommer i veien.
Vanlig signal
eller kabel
Koaksial-kabel
(medfølger ikke)
4
Ta skruene ut av posen med tilbehør.
Koble en antenne/kabel og videospiller
Koaksial-kabel
(medfølger ikke)
5
Vanlig signal
eller kabel
Fest TV-en på sokkelen med de vedlagte
skruene.
Scartledning (medfølger
ikke)
Koaksial-kabel
(medfølger ikke)
~
Hvis du bruker elektrisk skrutrekker, still dreiemeomentet på
omlag 1.5 N·m (15 kgf·cm)
Videospiller
Fortsatt
5 NO
4: Forhindre at TV-en
velter
6: Velge språk og land/
region
3,4
5: Binde sammen
kablene
1
Koble TV-støpselet til stikkontakten
(220-240V AC, 50Hz).
2
Trykk på 1 oppå TV-en.
Når du slår TV-en på for første gang, vises
menyen Språk (Language) på skjermen.
3
Trykk på F/f for å velge språk for
menyskjermbildet, trykk så på .
Auto Start Up
Language
Country
Select:
6 NO
Confirm:
4
Automatisk oppstart
5
Trykk på MENU for å avslutte.
TV-en har nå stilt inn alle de tilgjengelige
kanalene.
~
Språk
Land
Når en digital kringkastingskanal ikke kan mottas, eller
dersom du velger en region der det ikke er noen digitale
stasjoner i trinn 4 (side 7), må du stille inn klokken etter at du
har utført trinn 5.
Søke TV-en etter kabel forbindelse
Tilbake:
Velg:
Bekreftelse:
Hvis landet/regionen der du skal bruke TV-en
ikke vises på listen, velger du “-” i stedet for et
land/en region.
1
2
Før du starter den automatiske innstillingen
av TV-en, sett en forhåndsinnspilt kassett
inn i videospilleren som er koblet til TV-en
(side 5) og start avspilling.
Videokanalen lokaliseres og lagres på TV-en
under den automatiske innstillingen.
Hvis det ikke er koblet noen videospiller til TVen, hopper du over dette trinnet.
2
Trykk på
Trykk på G/g/f for å velge “Start”.
~
Noen kabelleverandører støtter ikke “Hurtig kanalsøk”.
Dersom det ikke blir funnet noen kanaler med “Hurtig
kanalsøk”, kan du utføre “Fullt kanalsøk”.
Start:
Avbryt:
MENU
Trykk på F/f for å velge “Egen Antenne”
eller “kabel”, trykk så på .
Hvis du velger “kabel”, kommer skjermkontrollen
for å velge kanalsøktype til syne. Se “Søke TV-en
etter kabel forbindelse” (side 7).
TV-en begynner å søke etter alle tilgjengelige
digitale kanaler fulgt av alle tilgjengelige analoge
kanaler. Dette kan ta litt tid, men ikke trykk på noen
knapper på TV-en eller fjernkontrollen så lenge.
Hvis du får en melding som ber deg bekrefte
antennetilkoblingen
Det ble ikke funnet noen digitale eller analoge
kanaler. Kontroller alle antenne-/
kabeltilkoblinger og trykk så på for å starte den
automatiske innstillingen på nytt.
4
Trykk på F/f for å velge “Hurtig kanalsøk”
eller “Fullt kanalsøk”, trykk så på .
TV-en begynner å søke etter kanaler. Ikke trykk
på noen knapper på TV-en eller på
fjernkontrollen.
Vil du starte automatisk innstilling?
3
3
.
Auto innstilling
Tilbake:
.
"Hurtig kanalsøk": kanaler søkes i samsvar med
kabeloperatørens informasjoner innen
kringkastingssignalet.
Anbefalt innstilling for "Frekvens", "NettverksID" og "Symbol Rate" er "Auto".
Dette alternativet anbefales for hurtigsøk når det
støttes av kabeloperatøren din.
Hvis "Hurtig kanalsøk" ikke stilles inn, kan du bruke
"Fullt kanalsøk" -metoden nedenfor.
"Fullt kanalsøk": Alle tilgjengelige kanaler søkes
og lagres. Dette kan ta litt tid.
Dette alternativet anbefales når "Hurtig kanalsøk"
ikke støttes av kabelleverandøren din.
For mer informasjon om støttede kabelleverandører,
kan du besøke nettsiden for støtte:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
7: Stille inn TV-en
automatisk
1
Trykk på
Kanalsortering-menyen vises på skjermen,
følg trinnene til “Kanalsortering” (side 27).
Hvis du ikke vil endre lagringsrekkefølgen til de
analoge kanalene på TV-en din, gå til trinn 5.
Demontere
bordsokkelen fra TV-en
Ikke demonter bordsokkelen dersom det ikke er for å
montere TV-en på veggen.
~
Les monteringsanvisningene for veggbrakett SU-WL100.
Det kan hende at modellnavnet KDL-26T30xx ikke
forekommer i anvisningene.
7 NO
Oppstart
Trykk på F/f for å velge land/region der
TV-en skal brukes, trykk så på .
Installering med sokkel
Sikkerhetsinformasjon
30 cm
10 cm
6 cm
10 cm
Installasjon/oppsett
Installer og bruk TV-apparatet i samsvar med
instruksjonene nedenfor for å unngå risiko for brann,
elektrisk støt eller annen skade og/eller personskader.
La det være minst så mye plass rundt TVapparatet.
Installasjon
• TV-en bør installeres i nærheten av en lett tilgjengelig
stikkontakt.
• Plasser TV-apparatet på et stabilt og jevnt underlag.
• Kun kvalifisert serviceperson må gjennomføre eventuell
installasjon på vegg.
• Av sikkerhetsgrunner anbefales det på det sterkeste at du
bruker tilleggsutstyr fra Sony, som omfatter:
– Veggmonteringsbrakett SU-WL100
Bæring
• Før du bærer TV-apparatet, må du
koble fra alle kablene.
• Når TV-apparatet bæres for hånd, må
du holde det som vist til høyre.
• Når du løfter eller flytter TVapparatet, må du holde det godt på
undersiden. Ikke utsett LCDskjermen for press-belastning.
• Ikke utsett TV-apparatet for støt eller
sterke vibrasjoner når du flytter det.
• Når du leverer inn TV-apparatet på
grunn av reparasjon eller hvis du
flytter, bør du transportere det i
originalemballasjen.
• For å sikre tilstrekkelig ventilasjon og forhindre at det
samler seg støv eller smuss:
– Ikke legg TV-apparatet ned på ryggen, ikke installer det
opp-ned, bak-frem eller på skrått.
– Ikke plasser TV-apparatet på en hylle, et teppe, en seng
eller i et skap.
– Ikke dekk til TV-apparatet med et klede, som for
eksempel gardiner, eller andre ting som for eksempel
aviser osv.
– Ikke installer TV-apparatet som vist under.
Blokkert
luftsirkulasjon.
Vegg
Blokkert
luftsirkulasjon.
Vegg
Ventilasjon
• Ventilasjonsåpningene må aldri tildekkes, og du må aldri
stikke gjenstander inn i kabinettet.
• La det være plass rundt TV-apparatet, som vist under.
• Det anbefales på det sterkeste at du bruker en veggbrakett
som er godkjent av Sony for å oppnå tilstrekkelig
luftsirkulasjon.
Installering på vegg
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
La det være minst så mye plass rundt
TV-apparatet.
8 NO
Nettledning
Håndter nettledningen og støpselet som følger for å
unngå risiko for brann, elektrisk støt eller annen skade
og/eller personskader:
– Bruk kun nettledninger fra Sony, ikke andre merker.
– Stikk støpselet helt inn i stikkontakten.
– Koble TV-apparatet kun til en strømforsyning på 220240 V vekselstrøm.
– Før du legger kablene, pass på at nettledningen er
frakoblet for din egen sikkerhets skyld og pass på at du
ikke snubler i kablene.
– Trekk ut støpselet med nettledningen før du utfører
arbeider eller flytter TV-apparatet.
– Hold nettledningen unna varmekilder.
– Trekk ut støpselet og rengjør det regelmessig. Støv på
støpselet opptar fuktighet, som kan medføre at
isolasjonen forringes. Dermed kan det oppstå brann.
Merknader
• Ikke bruk den vedlagte nettledningen til annet utstyr.
• Ikke klem, bøy eller vri nettledningen for mye. Trådene i
lederne kan bli blottlagt eller brytes av.
• Ikke foreta endringer på nettledningen.
• Ikke sett tunge gjenstander på nettledningen.
• Ikke trekk i selve nettledningen når du kobler fra
strømmen.
• Ikke koble for mange apparater til den samme
stikkontakten.
• Ikke bruk stikkontakter som er i dårlig stand.
Dersom:
– Nettkabelen er skadet.
– Stikkontakter er i dårlig stand.
– TV-apparatet er skadet fordi det har falt ned, vært utsatt
for støt eller det er kastet noe på det.
– Det er kommet væske eller gjenstander inn i åpningene
på kabinettet.
Forbudt bruk
Ikke installer/bruk TV-apparatet på steder, i
omgivelser eller situasjoner som de som er oppført
nedenfor, ellers kan TV-apparatet fungere feil og
forårsake brann, elektrisk støt, skader og/eller
personskader.
Forholdsregler
Se på TV
Utendørs (i direkte solskinn), ved sjøkanten, om bord i et
skip eller annet fartøy, inni et kjøretøy, i en medisinsk
institusjon, i nærheten av åpne varmekilder (stearinlys osv).
• Se på TV-apparatet i moderat belysning, da det sliter på
øynene å se på TV-apparatet i dårlig lys over lengre
tidsrom.
• Når du bruker hodetelefoner, justerer du lydvolumet slik
at det ikke blir for kraftig, så unngår du hørselsskader.
Omgivelser:
LCD-skjerm
Steder som er varme, fuktige eller overdrevent støvete; eller
steder med mange insekter; hvor det kan utsettes for
mekaniske vibrasjoner; ustabile steder; i nærheten av vann,
fuktighet eller røyk.
• Selv om LCD-skjermen er produsert med
høypresisjonsteknologi og 99,99% eller mer av pikslene
er effektive, kan det opptre svarte punkter eller lyspunkter
(røde, blå eller grønne) konstant på LCD-skjermen. Dette
er en egenskap LCD-skjermer har, og ingen feil.
• Ikke trykk på eller rip i frontfilteret, og ikke plasser noe
oppå dette TV-apparatet. Bildet kan bli ujevnt eller LCDskjermen kan bli ødelagt.
• Hvis dette TV-apparatet brukes på kalde steder, kan bildet
bli uregelmessig eller mørkt. Dette er ingen feil. Det
forsvinner når temperaturen øker.
• Spøkelsesbilder kan opptre når stillbilder vises
kontinuerlig. Disse forsvinner etter en stund.
• Skjermen og kabinettet kan bli varmt når du bruker
apparatet. Dette er ikke en feil på produktet.
• LCD-skjermen inneholder små mengder flytende
krystaller og kvikksølv. Fluorescerende rør som brukes i
dette TV-apparatet inneholder også kvikksølv. Følg lokale
lover og forskrifter for avfallsbehandling.
Steder:
Situasjoner:
Ikke bruk apparatet når du er våt på hendene, når kabinettet
er tatt av eller når det er tilkoblet utstyr som ikke er anbefalt
av produsenten. Trekk ut støpselet fra stikkontakten og koble
fra antenneledningen når det lyner.
Knuselig glass:
• Ikke kast noe på TV-apparatet. Glasset i skjermen kan
knuses på grunn av støtet og forårsake alvorlig
personskade.
• Hvis overflaten på TV-apparatet sprekker, må du ikke
berøre det før du har trukket ut støpslet. Ellers kan du få
elektrisk støt.
Når TV-en ikke er i bruk
• Hvis TV-apparatet ikke skal brukes noen dager, bør du
skille apparatet fra strømnettet av miljøhensyn og
sikkerhetsgrunner.
• Siden TV-en ikke er koblet fra strømnettet når du bare slår
det av, må du trekke støpselet ut av stikkontakten for å
koble TV-apparatet fullstendig fra.
• Enkelte TV-apparater har imidlertid funksjoner som
krever at apparatet står på i ventemodus for at de skal
fungere korrekt.
Barns sikkerhet
• Ikke la barn klatre på TV-apparatet.
• For å unngå at små barn kan svelge mindre deler, hold
disse delene av tilleggsutstyret unna barns rekkevidde.
Hvis følgende problemer oppstår...
Slå av TV-apparatet og trekk ut støpselet fra
strømnettet øyeblikkelig dersom følgende problemer
oppstår.
Be forhandleren din eller Sony servicesentre om å få
TV-en kontrollert av kvalifisert servicepersonell.
Håndtering og rengjøring av skjermflaten/kabinettet
på TV-apparatet
Husk å trekke ut støpselet med nettledningen til TV-en før du
rengjør apparatet.
For å unngå forringelse av skjermen og materialene apparatet
er laget av, ta hensyn til følgende forholdsregler.
• Når du skal fjerne støv fra overflaten/kabinettet, tørker du
forsiktig over med en myk klut. Hvis du ikke får av støvet
på denne måten, tørker du med en myk klut fuktet i et
mildt vaskemiddel.
• Bruk aldri skuresvamper, alkaliske/syreholdige
rengjøringsmidler, skurepulver eller sterke løsemidler,
som alkohol, benzen, fortynningsmidler eller
insektmidler. Bruk av denne typen midler, eller langvarig
kontakt med gummi eller vinyl, kan resultere i skade på
skjermen og kabinettet.
• Når TV-apparatets vinkel skal justeres, må du flytte
forsiktig på det for å unngå at TV-en forskyver seg eller
faller av sokkelen
Alternativt tilleggsutstyr
Hold alternative komponenter eller annet utstyr som avgir
elektromagnetisk stråling, borte fra TV-apparatet. Ellers kan
bildet forvrenges og/eller det oppstår en støyende lyd.
9 NO
Oversikt over fjernkontrollen
1 "/1 – TV-ventemodus
Slår TV-en på og av fra ventemodus.
2 A/B – Flerspråklig lyd: (side 23)
3 Fargeknapper (side 13, 14, 16)
/
4
– Velg inngang / hold tekst
• I TV-modus: Velger inngangskilde fra utstyret som er koblet til TVkontaktene (side 18).
• I tekst-TV-modus (side 13): Holder fast den aktive siden.
5
F/f/G/g/
6 TOOLS (side 13, 19)
Gjør at du kan velge forskjellige seer-alternativer og endre/justere i samsvar med
kilden og skjerm formatet.
7 MENU (side 20)
8 THEATRE
Du kan aktivere eller deaktivere filmmodus. Når filmmodusen er aktivert,
vil den optimale lydgjengivelsen (hvis TV-en er koblet til et lydsystem som
bruker en HDMI-kabel) og bildekvaliteten for filmvideoer innstilles automatisk.
9 Tallknapper
• I TV-modus: Velger kanaler. For kanaler fra nummer 10 og oppover, legg inn
det andre og det tredje sifferet raskt.
• I tekst-TV-modus: Tast inn det tresifrede sidenummeret for å velge siden.
0
–Forrige kanal
Går tilbake til den forrige kanalen du så på (i mer enn fem sekunder).
qa PROG +/-/
/
• I TV-modus: Velger neste (+) eller forrige (-) kanal.
• I tekst-TV-modus (side 13): Velger neste ( ) eller forrige (
) side.
qs % – Dempe lyden
qd 2 +/- – Volum
qf / – Tekst (side 13)
qg DIGITAL – Digital modus (side 12)
qh ANALOG – Analog modus (side 12)
qj RETURN /
Går tilbake til forrige skjermbilde av en vist meny.
qk
ql
– EPG (Digital Electronic Programme Guide) (side 14)
– Stillbilde (side 13)
Fryser TV-bildet.
– Skjermbildemodus (side 13)
w;
wa
/
– Info / Hente frem tekst
• I digital modus: Viser korte detaljer om det programmet du ser på nå.
• I analog modus: Viser informasjon som aktuelt kanalnummer og skjerm
format.
• I tekst-TV-modus (side 13): Viser skjult informasjon (f.eks. svar på en
oppgave).
z
• Knappen 5 PROG + og A/B-knappene har følbare forhøyninger. Du kan bruke disse
forhøyningene til hjelp ved betjening av TV-en.
• Når du slår TV-en av, deaktiveres også teatermodusen.
10 NO
Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en
(side 19)
1
/
2
–Inngangsvalg/OK
• I TV-modus: Velger inngangskilde fra utstyret
som er koblet til TV-kontaktene (side 17).
• I TV-menyen: Velger meny eller alternativ, og
bekrefter innstillingen.
3 2 +/-/
/
• I TV-modus: Øker (+) eller demper (-)
lydvolumet.
• I TV-menyen: Går gjennom alternativene til
høyre ( ) eller venstre ( ).
4 PROG +/-/
/
• I TV-modus: Velger neste (+) eller forrige (-)
kanal.
• I TV-menyen: Går gjennom alternativene opp
( ) eller ned ( ).
5 1 – På/Av
Slår TV-en på eller av.
~
For å koble TV-en fullstendig fra strømtilførselen,
må du trekke støpslet ut av stikkontakten.
– Bilde av / Timer-indikator
6
• Lyser grønt når bildet slås av (side 24).
• Lyser oransje når timeren er innstilt (side 25).
7 1 –Ventemodus-indikator
Lyser rødt når TV-en er i ventemodus.
8 "
– På/Av / Timer REC program-indikator
• Lyser grønt når TV-en er på.
• Lyser oransje når timer-opptakeren er innstilt
(side 13).
• Lyser rødt mens timeren tar opp.
9 Fjernkontrollsensor
• Mottar IR-signaler fra fjernkontrollen.
• Ikke legg noe over sensoren, ellers kan
funksjonen påvirkes.
~
Pass på at TV-en er fullstendig slått av før du trekker ut
nettledningen. Hvis du trekker ut nettledningen mens
TV-en er på, kan dette føre til at indikatoren fortsetter å
være tent eller til at TV-en ikke fungerer som den skal.
11 NO
Se TV
Se TV
3
Trykk på tallknappene eller PROG +/- for å
velge TV-kanal.
Når du velger to- og tresifrede kanalnumre med
tallknappene, må du trykke på det andre og tredje
sifferet innen to sekunder.
Velge en digital kanal med den digitale
elektroniske programguiden (EPG), se side 13.
I digital modus
En informasjonsstripe vises kort. Følgende
symboler kan også forekomme i stripen.
2
2
3
3
1
Trykk på 1 oppå TV-en for å slå på TV-en.
Når TV-en er i ventemodus (indikatoren 1
(ventemodus) foran på TV-en er rød), trykk på
"/1 på fjernkontrollen for å slå på TV-en.
2
Trykk på DIGITAL for å slå over til digital
modus eller ANALOG for å slå over til
analog modus.
Kanalene som er tilgjengelige varierer, avhengig
av modus.
12 NO
: Radio tjeneste
: Kodet/Abonnement tjeneste
: Mange lydspråk tilgjengelige
: Teksting tilgjengelig
: Teksting for hørselshemmede tilgjengelig
: Anbefalt aldersgrense for aktuelt program
(fra 4 til 18 år)
: Tilgangskontroll
c: Dette programmet blir tatt opp
Andre operasjoner
Når du skal
Gjør du dette
Slå på TV-en fra
ventemodus uten
lyd
Trykk på %. Trykk på 2 +/- for
å stille inn lydvolumet.
Justere volumet
Trykk på 2 + (øke)/
- (redusere).
Få tilgang til
programtabellen
(bare i analog
modus)
Trykk på
. For å velge en
analog kanal, trykk på F/f,
trykk så på
.
Se tekst-TV
z
Når Fastext er tilgjengelig, vil du se fire fargede felt nederst
på tekstsiden. Fastext gir deg rask og enkel tilgang til sider.
Trykk på den aktuelle fargede knappen for å få tilgang til
siden.
Fryser TV-bildet (f.eks. hvis du skal skrive ned et
telefonnummer eller en oppskrift).
Trykk på
3
4
Trykk på
på fjernkontrollen.
Trykk på F/f/G/g for å justere vinduets
posisjon.
for å fjerne vinduet.
Trykk en gang til på
til vanlig TV-modus.
z
Ikke tilgjengelig for
PC-inngang.
Viser sendinger i
kinoformat med riktige
proporsjoner.
14:9*
Viser 14:9-sendinger
med riktige
proporsjoner. Det vil gi
svarte kanter på
skjermen.
* Deler av toppen og bunnen på bildet kan bli kuttet bort.
~
Stillbilde
1
2
Zoom*
AV3,
når du vil gå tilbake
AV4,
AV5 og
• Kildebilder med HD-signal kan bare vises i “Wide”modus.
• Du kan ikke bruke denne funksjonen mens det digitale
banneret vises.
• Noen tegn og/eller bokstaver øverst og nederst i bildet blir
muligens ikke vist i Smart-modus. I så fall kan du velge
“V-Størrelse” med “Skjermkontroll”-menyen og justere
vertikalt format for å gjøre det synlig.
z
• Når “ Auto format” er innstilt på “På”, vil TV-en
automatisk velge den beste modusen som passer til
kringkastingen se på side 25.
• Du kan justere bildeposisjonen når du velger “Smart”
(50Hz), “14:9” eller “Zoom”. Trykk på F/f for å gå opp
eller ned (f.eks. for å lese teksting).
Bruke verktøy-menyen
Endre skjerm format manuelt i forhold til
kringkasting
Trykk på TOOLS for å vise følgende alternativer når
du ser på et TV-program.
Trykk på
gjentatte ganger for å velge ønsket
skjerm format.
Alternativer
Beskrivelse
Lukk
Lukker verktøymenyen.
Bildemodus
Se på side 21.
Lyd effekt
Se på side 23.
Høyttaler
Se på side 24.
Smart*
Viser sendinger på
vanlig format 4:3 med
en imitert
bredformateffekt. 4:3bildet strekkes ut slik at
det fyller skjermbildet.
4:3
Viser sendinger på
vanlig format (4:3) med
riktige proporsjoner
(f.eks. ikkebredformat-TV) med
riktige proporsjoner.
Lydspråk (kun i digital Se på side 31.
modus)
Innstillinger for
teksting (kun i digital
modus)
Se på side 31.
Innsovningsti.
Se på side 26.
Strømsparing
Se på side 25.
Systeminformasjon
(kun i digital modus)
Viser
systeminformasjonsbildet.
Wide
Viser bredformat
(16:9) med riktige
proporsjoner.
13 NO
Se TV
Trykk på /. Hver gang du trykker på /, skifter bildet
syklisk som følger:
Tekst t Tekst over TV-bildet (blandet modus) t
Ingen tekst (avslutter tekst-TV)
Når du vil velge en side, trykker du på tallknappene
eller PROG +/-.
Hvis du vil holde fast en side, trykker du på
/ .
Hvis du vil vise skjult informasjon, trykker du på
/
.
Kontrollere den digitale elektroniske
programguiden (EPG)
*
1
2
Fre 3 Nov 15:39
Alle kategorier
I dag
I digital modus, trykk på
.
Utfør ønsket operasjon, som vist i følgende
tabell eller som kommer til syne på
skjermen.
~
Forrige
Neste
Velg:
+/- 1 dag av/på:
30 minutter
Programinformasjonen vil kun vises, dersom TV-stasjonen
overfører den.
Kategori
Alternativer:
Digital elektronisk programguide (EPG)
* Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig i noen land/regioner.
Når du skal
Gjør du dette
Se på et program
Trykk på F/f/G/g for å velge programmet, trykk så på
Slå av EPG
Trykk på
Sortere programinformasjon etter
kategori
– Kategoriliste
1 Trykk på den blå knappen.
2 Trykk på F/f/G/g for å velge en kategori, trykk så på
Stille inn et program som skal tas opp
– Tidsinnstilt opptak
1 Trykk på F/f/G/g for å velge det fremtidige programmet vil ta
opp, trykk så på / .
2 Trykk på F/f for å velge “Tidsinnstilt opptak”.
3 Trykk på
for å stille inn timeren på TV-en og videospilleren.
.
.
.
Tilgjengelige kategorier omfatter:
“Alle kategorier”:Inneholder alle tilgjengelige kanaler.
Kategorinavn (f.eks. “Nyheter”): Inneholder alle kanalene i samsvar med
valgte kategori.
Et rødt c-symbol kommer til syne ved det programmets informasjon.
-indikatoren på TV-ens frontpanel lyser oransje.
z
For å ta opp programmet som du ser på akkurat nå, trykk på
Stille inn et program som skal vises
automatisk på skjermen når det starter
– Påminnelse
/
.
1 Trykk på F/f/G/g for å velge det fremtidige programmet du vil
vise, trykk så på / .
2 Trykk på F/f for å velge “Påminnelse”, trykk så på .
Et c-symbol vises ved dette programmets informasjon.
-indikatoren på TV-ens frontpanel lyser oransje.
~
Hvis du slår TV-en over på ventemodus, vil den automatisk slå seg på selv,
når programmet skal begynne.
14 NO
Når du skal
Gjør du dette
Stille inn klokkeslett og dato for et
program du vil ta opp
– Manuelt tidsopptak
1 Trykk på F/f/G/g for å velge det fremtidige programmet du vil
ta opp, trykk så på / .
2 Trykk på F/f for å velge “Manuelt tidsopptak”, trykk så på .
3 Trykk på F/f for å velge dato, trykk så på g.
4 Still inn tidspunktet for start og stopp som beskrevet i trinn 3.
5 Trykk på F/f for å velge programmet, trykk så på .
6 Trykk på
for å stille inn timeren på TV-en og videospilleren.
For å ta opp programmet som du ser på akkurat nå, trykk på
Avbryte opptak/påminnelse
– Tidsinnstillingsliste
/
.
1 Trykk på / .
2 Trykk på F/f for å velge “Tidsinnstillingsliste”, trykk så på .
3 Trykk på F/f for å velge det programmet du vil avbryte, trykk
så på .
4 Trykk på F/f for å velge “Avbryt tidsstyring”, trykk så på .
En melding kommer til syne for å bekrefte at du vil avbryte programmet.
5 Trykk på G/g for å velge “Ja”, trykk så på
for å bekrefte.
~
• Du kan bare stille inn videotimer-opptakeren på TV-en for videospillere som er kompatible med SmartLink. Hvis din
videospiller ikke er kompatibel med SmartLink, vil det vises en melding som ber deg huske å stille inn videotimeren.
• Når opptaket har startet, kan du slå TV-en over i ventemodus, men ikke slå TV-en helt av, ellers kan opptaket bli avbrutt.
• Hvis du har valgt aldersbegrensning for programmer, vil det komme til syne en melding på skjermen som ber om at du oppgir
PIN-koden. For mer informasjon, se “Tilgangskontroll” på side 31.
15 NO
Se TV
Et rødt c-symbol kommer til syne ved det programmets informasjon.
-indikatoren på TV-ens frontpanel lyser oransje.
z
Bruke den digitale favorittlisten
Innstill favoritt
Favoritter 1
Angi programnummer - - -
TV3
011
SETenVEO
33
012
Tienda en VEO
3/24
013
NET TV
K3/300
014
CUATRO
TVE 1
015
CNN+
TVE 2
016
40 LATINO
24H TVE
017
la Sexta
CLAN TVE
018
Telecinco
TELEDEPORTE
019
T5 Estrellas
VEO
020
T5 Sport
Forrige
Neste
Velg:
Sett farvoritt:
*
Med favorittfunksjonen kan du spesifisere opptil fire
lister med favorittprogrammene dine.
1
2
3
Favoritter 2
Tilbake: RETURN
Trykk på MENU.
Trykk på F/f for å velge “Digital
Favoritter”, trykk så på .
Utfør ønsket operasjon, som vist i følgende
tabell eller som kommer til syne på
skjermen.
Digital favorittliste
* Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig i noen land/regioner.
Når du skal
Gjør du dette
Sette sammen din favorittliste for første
gang
1 Trykk på for å velge “Ja”.
2 Trykk på gul tast for å velge favorittlisten.
3 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil legge til, trykk så
på .
Kanaler som er lagret i favorittlisten indikeres med et
symbol.
Se på en kanal
1 Trykk på gul kanaltast for å navigere gjennom favorittlistene.
2 Trykk på F/f for å velge kanalen, trykk så på .
Slå av favorittlisten
Trykk på RETURN.
Legge til eller fjerne kanaler i den
aktuelt endrede favorittlisten
1 Trykk på den blå knappen.
2 Trykk på den gule knappen for å velge den listen du vil endre.
3 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil legge til eller fjerne,
trykk så på .
Fjerne alle kanaler fra den aktuelle
favorittlisten
1
2
3
4
16 NO
Trykk på den blå knappen.
Trykk på den gule knappen for å velge den listen du vil endre.
Trykk på den blå knappen.
Trykk på G/g for å velge “Ja”, trykk så på
for å bekrefte.
Bruke tilleggsutstyr
Koble til tilleggsutstyr
Du kan koble en rekke typer tilleggsutstyr til TV-en. Kabler for tilkobling medfølger ikke.
Lydanlegg
DVD-spiller
PC (HDMI-utgang)
Blu-ray CD-spiller
Digitalt videokamera
DVD-spiller med komponentutgang
Digitalt videokamera
DVD-opptaker
Videospiller
Dekoder
PC
Videospill
utstyr
DVD-spiller
Dekoder
Hi-Fi-lydutstyr
6
Hodetelefoner
Kun for
servicebruk
S VHS/Hi8/
DVC videokamera
CAM-kort
Fortsatt
17 NO
Bruke tilleggsutstyr
Lydanlegg
DVD-spiller
PC (HDMI-utgang)
Blu-ray CD-spiller
Vise bilder fra utstyr
som er koblet til TV-en
Symbol på
skjermen
Beskrivelse
For å se utstyr som er koblet til B.
z
AV6 eller
AV6
For å unngå støy på bildet, bør du ikke
koble videokameraet til bildekontakten
6 og S-video-kontakten
6
samtidig. Hvis du kobler til monoutstyr,
koble dette til L-kontakten
6.
Slå på det tilkoblede utstyret, og gjør ett av
følgende.
For utstyr som er koblet til scartkontaktene, må du
bruke en fullt kablet 21-pinners scartledning
Start avspillingen på det tilkoblede utstyret.
Bildet fra det tilkoblede utstyret vises på skjermen.
For en automatisk innstilt videospiller se på side 7
I analog modus, trykk på PROG +/-, eller
tallknappene, for å velge videokanalen.
For annet tilkoblet utstyr
Trykk på
/ gjentatte ganger til ønsket
inngangskilde (se nedenfor) kommer til syne på
skjermen.
Symbol på
skjermen
Beskrivelse
AV1/
AV1 For å se utstyr som er koblet til I.
AV2/
AV2 For å se utstyr som er koblet til J.
~
For å koble
til
Gjør du dette
Hodetelefoner
A
Kobles til kontakten i hvis du skal
høre TV-lyden i hodetelefonene.
CAM-modul
(Conditional
Access
Module) C
Bruke betal-TV-tjenesten (PPV).
Mer informasjoner finner du i
brukerhåndboken som fulgte med CAmodulen. For å bruke CA-modulen,
fjern gummidekselet over CAMkontakten. Slå av TV-en før du setter
CA-modulen inn i CAM-kontakten.
Hvis du ikke vil bruke CA-modul,
anbefaler vi at du setter dekselet på
CAM-kontakten igjen.
~
SmartLink er en direkte forbindelse
mellom TV-en og en videospiller/DVDopptaker.
AV3
For å se utstyr som er koblet til H.
AV4
HDMI IN 4*.
For å se utstyr som er koblet til E.
AV5
HDMI IN 5*.
For å se utstyr som er koblet til D.
Hvis utstyret har DVI-kontakt, koble
DVI-kontakten til HDMI IN -kontakten
via et DVI - HDMI-adaptergrensesnitt
(medfølger ikke), og koble utstyrets
lydutgangskontakter til
lydinngangskontaktene HDMI IN.
*~
• Påse at du kun bruker en HDMI-kabel som er merket med
HDMI-logoen.
• Når HDMI-kontrollkompatibelt utstyr er tilkoblet, støttes
kommunikasjonen med tilkoblet utstyr. Referer til side 19 for
å stille inn denne kommunikasjonen.
• Når du kobler et lydanlegg med HDMI-kontakt, pass på at
du også kobler til HiFi-kontakten
18 NO
For å se utstyr som er koblet til F.
z
Det anbefales å bruke en PC-kabel
med ferriter.
PC
CAM støttes ikke i alle land. Snakk om
dette med din lokale forhandler.
Hi-Fi lydutstyr
G
Kobles til lydutgangene
hvis du
vil høre TV-lyden på et musikkanlegg.
Andre operasjoner
Når du skal
Gjør du dette
Gå tilbake til normal
TV-modus
Trykk på DIGITAL eller
ANALOG.
Tilgang til
inngangssignaltabellen (unntatt
analog modus)
Trykk på
for å få tilgang til
inngangssignaltabellen. For å
velge en inngangskilde, trykk på
F/f, trykk så på .
Endre volumet på
tilkoblet HDMIkontrollkompatibelt
lydanlegg
Trykk på 2 +/-.
Dempe lyden på
tilkoblet HDMIkontrollkompatibelt
lydanlegg
Trykk på %.
Trykk på nytt for å gjenopprette.
Bruke Verktøy-menyen
Trykk på TOOLS for å vise følgende alternativer når
du ser på bilder fra tilkoblet utstyr.
Bruke HDMI-kontrollen
Alternativer
Beskrivelse
Lukk
Lukker verktøymenyen.
Bildemodus (unntatt
PC-inngangsmodus)
Se på side 21.
Skjermmodus (kun i
PC-inngangsmodus)
Se på side 21.
Lyd effekt
Se på side 23.
Med HDMI-kontrollfunksjonen kan utstyr kontrollere
seg gjensidig ved hjelp av HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) spesifisert av HDMI.
Du kan utføre gjensidige sperrefunksjoner mellom
Sony HDMI-kontrollkompatibelt utstyr, som TV,
DVD-spiller med harddisk og lydanlegg ved å koble
utstyret med HDMI-kabler.
Pass på at du kobler korrekt og stiller inn det
kompatible utstyret for å bruke HDMIkontrollfunksjonen.
Høyttaler
Se på side 24.
PIP (kun i PCinngangsmodus)
Se på side 19.
Vertikal senter (kun i Se på side 26.
PC-inngangsmodus)
Innsovningsti.
(unntatt PCinngangsmodus)
Se på side 26.
Strømsparing
Se på side 25.
Koble det kompatible utstyret og TV-en med en
HDMI-kabel. Når du kobler et lydanlegg, må du i
tillegg til HDMI-kabelen være sikker på at du også
på TV-en og
kobler lydutgangskontakten
lydanlegget. For mer informasjon, se side 17.
Foreta HDMI-kontrollinnstillinger
HDMI-kontrollen må innstilles både på TV-en og på
det tilkoblede utstyret. Se HDMI-oppsett se på side 28
for innstillinger på TV-en. Se bruksanvisningene til
det tilkoblede utstyret angående mer informasjon om
innstillinger.
HDMI-kontrollfunksjoner
Se på to bilder samtidig
– PIP (Bilde i bilde)
Du kan se på to bilder (PC-inngang og TV-program)
på skjermen samtidig.
Koble til en PC se på side 17 og påse at bilder fra PCen kommer til syne på skjermen.
~
Du kan ikke vise oppløsninger høyere enn WXGA (1280 ×
768 piksler).
• Slår det tilkoblede utstyret av gjensidig sperring
med TV-en.
• Slår TV-en på gjensidig sperring med utstyr og slår
automatisk inngangen over til utstyret når utstyret
begynner å spille.
• Hvis du slår på et tilkoblet lydanlegg mens TV-en er
på, slår inngangen seg over til lyd fra lydanlegget.
• Justerer volumet og demper lyden på et tilkoblet
lydanlegg.
1
Trykk på TOOLS for å vise verktøymenyen.
2
Trykk på F/f for å velge “PIP”, trykk så på
.
Bildet fra den tilkoblede PC-en vises i full størrelse
og TV-programmet vises i det høyre hjørnet.
Du kan brukeF/f/G/g for å flytte TV-programmets
bildeposisjon.
3
Trykk på nummerknappene eller PROG +/
- for å velge TV-kanal.
Gå tilbake til enkeltbilde-modus
Trykk på RETURN.
z
Du kan skifte lydbilde ved å velge “PC-lyd/TV-lyd” fra
verktøy-menyen.
19 NO
Bruke tilleggsutstyr
Horisontal senter (kun Se på side 26.
i PC-inngangsmodus)
Koble HDMI-kontrollkompatibelt utstyr
5 AV-innganger
Bruke MENU -funksjonene
Navigere gjennom
menyene
Med “MENU” kan du bruke de komfortable
funksjonene ved denne TV-en. Du kan velge kanaler
og inngangskilder og endre innstillingene for TV-en
din.
Velger utstyr som er koblet til TV-en din.
• Velg inngangskilde, og trykk så på
for å se
ønsket ekstern inngangskilde.
6 Innstillinger
Viser Innstillinger-menyen der de fleste
avanserte innstillingene og justeringene gjøres.
1 Trykk på F/f for å velge et menyikon,
trykk så på .
2 Trykk på F/f/G/g for å velge et
alternativ eller justere en innstilling,
trykk så på .
For mer informasjon om innstillinger, se side 21
til 31.
~
Alternativene du kan justere varierer i forhold til
situasjonen. Alternativer som ikke er tilgjengelige,
er grå eller vises ikke.
* Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig i
noen land/regioner.
2
1
1
2
Trykk på MENU.
Trykk på F/f for å velge et alternativ. trykk
så på .
Trykk på MENU for å lukke menyen.
Digital Favoritter
Analog
Digital
Digital EPG
AV-innganger
Innstillinger
Velg:
Bekreft:
Avslutt:
MENU
1 Digital Favoritter*
Viser favorittlisten. For mer informasjon om
innstillinger, se side 16.
2 Analog
Går tilbake til den analoge kanalen du så på sist.
3 Digital*
Går tilbake til den digitale kanalen du så på sist.
4 Digital EPG*
Viser den digitale elektroniske programguiden
(EPG).
For mer informasjon om innstillinger, se side 13.
20 NO
Bildejustering-meny
Du kan velge alternativene nedenfor på
Bildejustering-menyen. For å velge
alternativer i “Innstillinger”, se “Navigere
gjennom menyene” på side 20.
Bildejustering
Bildemodus
Bakgr.lys
Kontrast
Lysstyrke
Kino
5
Maks
50
50
Farge
Fargetone
Skarphet
0
15
Fargetemperatur
Støy reduksjon
Av. Kontrastkorrigering
Varm
Auto
På
Tilbakestill
Tilbake:
Velg:
Bildemodus
Skjermmodus
Avslutt:
MENU
Velger bildemodus unntatt for PC-inngangskilde.
“Dynamisk”: For bedre bildekontrast og skarphet.
“Standard”:For standardbilde. Anbefales for hjemmeunderholdning.
“Kino”: For å se filmbasert innhold. Best egnet for å se i teaterliknende omgivelser.
Denne bildeinnstillingen er utviklet i samarbeid med Sony Pictures Entertainment
for seriøst å gjengi filmer slik filmprodusentene hadde tenkt seg det.
Velger visningsmodus for PC-inngangskilde.
“Video”: For videobilder.
“Tekst”: For tekst, diagrammer eller tabeller.
Bakgr.lys
Justerer lysstyrke på bakgrunnsbelysningen.
Kontrast
Øker eller reduserer bildekontrasten.
Lysstyrke
Gjør bildet lysere eller mørkere.
Farge
Øker eller reduserer fargeintensiteten.
Fargetone
Øker eller reduserer de grønne fargetonene.
z
“Fargetone” kan kun justeres for NTSC-fargesignaler (f.eks. videokassetter fra USA).
Skarphet
Gjør bildet skarpere eller mykere.
Fargetemperatur
Justerer hvitfargen i bildet.
“Kjølig”: Gir hvitfarger en blå tone.
“Nøytral”: Gir hvitfarger en nøytral tone.
“Varm”: Gir hvitfarger en rød tone.
z
“Varm” kan ikke velges når du stiller inn “Bildemodus” på “Dynamisk”.
Fortsatt
21 NO
Bruke MENU -funksjonene
(kun i PC-modus)
Bekreft:
Støy reduksjon
Reduserer bildestøyen (snø på bildet) når signalet er svakt.
“Auto”: Reduserer bildestøyen automatisk (kun i analog modus).
“Høy/Middels/Lav: Modifiserer effekten av støyreduksjon.
“Av”: Slår av “Støy reduksjon”-funksjonen.
z
“Auto” er ikke tilgjengelig for
AV3,
AV4,
AV5 - og PC-modus.
Av.
Kontrastkorrigering
Justerer “Bakgr.lys” og “Kontrast” automatisk til de best egnede innstillingene i
forhold til lysstyrken på skjermen. Denne innstillingen er særlig effektiv for mørke
bildescener. Den vil øke kontrastforskjellen i mørkere bildescener.
Tilbakestill
Tilbakestiller alle bildeinnstillingene unntatt “Bildemodus” og “Skjermmodus” (kun
i PC-modus) til fabrikkinnstillingene.
~
“Lysstyrke”, “Farge”, “Skarphet” og “Av. Kontrastkorrigering” er ikke tilgjengelige når “Bildemodus” er innstilt på “Dynamisk”
eller når “Skjermmodus” er innstilt på “Tekst”.
22 NO
Lydjustering-meny
Du kan velge alternativene nedenfor på
Lydjustering-menyen. For å velge alternativer i
“Innstillinger”, se “Navigere gjennom
menyene” på side 20.
Lydjustering
Lyd effekt
Diskant
Bass
Balanse
Standard
50
50
0
Tilbakestill
Mono
På
TV-høyttaler
Flerspråklig lyd
Auto volumjust.
Høyttaler
Tilbake:
Velg:
Lyd effekt
Bekreft:
MENU
Avslutt: MENU
Velger lydmodus.
“Standard”: Gir en klarere og mer detaljert lyd med bedre tilstedeværelse ved hjelp av “BBE
z
• Hvis du stiller inn “Auto volumjust.” på “På”, endres “Dolby Virtual” til “Standard”.
• Hvis du har koblet til hodetelefoner, endres “Lyd effekt” til “Av”.
Diskant
Justerer høyfrekvente lyder.
Bass
Justerer lavfrekvente lyder.
Balanse
Fordeler lydstyrken på venstre og høyre høyttaler.
Tilbakestill
Tilbakestiller alle lydinnstillinger til fabrikkinnstillingene.
Flerspråklig lyd
Velger lyden fra høyttaleren for en stereo eller tospråklig sending.
"Stereo", "Mono":For stereosending.
"A"/"B"/"Mono":For en tospråklig kringkasting, velg “A” for lydkanal 1, “B” for
lydkanal 2, eller “Mono” for en monokanal, hvis tilgjengelig.
z
Hvis du velger annet utstyr som er koblet til TV-apparatet, still inn “Flerspråklig lyd” til
“Stereo”, “A” eller “B”.
Auto volumjust.
Holder konstant volumnivå selv om volumet i sendingen varierer (lyden blir for
eksempel ofte skrudd opp ved reklameinnslag).
Fortsatt
23 NO
Bruke MENU -funksjonene
High definition Sound System.”
“Dynamic”: Intensiverer lydens klarhet og tilstedeværelse og gir en bedre forståelse og
musikalsk realisme ved hjelp av “BBE High definition Sound System.”
“BBE ViVA”: BBE ViVA Sound gir nøyaktig og naturlig 3D-bilde musikalsk med Hi-Fi-lyd.
Lydens klarhet forbedres med BBE mens bredden, dybden og høyden i lydbildet utvides med
BBEs beskyttede 3D-lydprosess. BBE ViVA Sound er kompatibel med alle TV-programmer,
inkludert nyheter, musikk, drama, film, sport og elektroniske spill.
“Dolby Virtual”: Bruker TV-høyttalerne til å simulere surround-effekten som skapes av
systemer med flere kanaler.
“Av”: Jevn respons. Med dette alternativet kan du også velge de innstillingene du vil ha.
Høyttaler
Slår på og av TV-ens innebygde høyttalere.
“TV-høyttaler”: TV-høyttalerne slås på slik at du kan høre lyden fra TV-en
gjennom TV-ens høyttalere.
“Lydanlegg”: TV-høyttalerne slås av slik at du bare kan høre lyden fra TV-en
gjennom det eksterne lydutstyret som er koblet til lydutgangenes kontakter.
Når du har koblet det sammen med HDMI-kontrollkompatibelt utstyr, kan du slå på
det eksterne utstyret som er felleskoblet med TV-en. Denne innstillingen må gjøres
etter at utstyret er tilkoblet.
~
“Lyd effekt”, “Diskant”, “Bass”, “Balanse” og “ Auto Volumjust.” er ikke tilgjengelige når “Høyttaler” er innstilt på “Lydanlegg”.
24 NO
Egenskaper-meny
Du kan velge alternativene nedenfor på
Egenskaper-menyen. For å velge alternativer i
“Innstillinger”, se “Navigere gjennom
menyene” på side 20.
Egenskaper
Skjermkontroll
Strømsparing
AV2 utgang
RGB sentrering
PC justering
Timer
Tilbake:
Standard
TV
0
Velg:
Skjermkontroll
Bekreft:
Avslutt:
MENU
z
• Uansett om du har valgt “På” eller “Av” for “Auto format”, kan du alltid endre
skjermbildeformatet ved å trykke flere ganger på
.
• “Auto format” er bare tilgjengelig for signalformatene PAL og SECAM.
Strømsparing
Velger strømsparingsmodus for å redusere TV-ens strømforbruk.
“Standard”: Standardinnstillinger.
“Redusere”: Reduserer TV-ens strømforbruk.
“Bilde av”: Slår av bildet. Du kan høre på lyden selv om bildet er av.
AV2 utgang
Angir at signalet skal sendes ut gjennom kontakten som er merket med
/
2
bak på TV-en. Hvis du kobler en videospiller til kontakten
/
2, kan du spille
inn fra utstyr som er koblet til de andre kontaktene på TV-en.
“TV”: Sender ut et kringkastingssignal.
“Auto”: Sender ut det som vises på skjermen. Ikke tilgjengelig for
AV3,
AV4,
AV5 og PC.
RGB sentrering
Justerer den horisontale bildeposisjonen slik at bildet står midt på skjermen.
z
Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis en RGB-kilde er koblet til scartkontakt
2/
2 bak på TV-en.
1 eller
1/
Fortsatt
25 NO
Bruke MENU -funksjonene
Endrer skjermformatet.
“Auto format”: Endrer automatisk skjerm formatet avhengig av signalet som
mottas.
“Skjerm format”: For detaljer om skjerm format, se side 13
“V-Størrelse”: Justerer den vertikale størrelsen på bildet når “Skjerm format” er
innstilt på “Smart”.
PC-justering
Tilpasser TV-skjermen til bruk som PC-skjerm.
z
Dette alternativet er bare tilgjengelig når du er i PC-modus.
“Fase”: Justerer skjermen når en del av teksten eller bildet som vises er uklar.
“Pixelstørrelse”: Forstørrer eller fominsker skjermstørrelsen horisontalt.
“Horisontal senter”: Flytter skjermbildet til venstre eller til høyre.
“Vertikal senter: Korrigerer bildet vertikalt mens du ser på et RGB-inngangssignal
fra PC
-kontakten .
“Strømsparing”: Går i ventemodus hvis TV-en ikke mottar noe PC-signal.
“Tilbakestill”: Tilbakestiller til fabrikkinnstillingene.
Timer
Stiller inn timeren til å slå på/av TV-en.
Innsovningsti.
Stiller inn en tidsperiode før TV-en skal slå seg over på ventemodus automatisk.
Når Innsovningsti. er aktivert, lyser (Timer)-indikatoren oransje foran på TVen.
z
• Hvis du slår av TV-en og så på igjen, blir “Innsovningsti.” tilbakestilt til “Av”.
• “Sleep Timer aktiveres snart. Strømmen blir slått av” vises på skjermen ett minutt før TV-en
slår seg over på ventemodus.
Klokke innstilling
Gjør at du kan justere klokken manuelt. Når TV-en mottar digitale kanaler, kan
ikke klokken justeres manuelt siden den er innstilt på tidskoden til det kringkastede
signalet.
Timer
Stiller inn timeren til å slå på/av TV-en.
“Timer modus”: Velger ønsket periode.
“På-Timer”: Stiller inn den tiden TV-en skal slås på.
“Av-Timer”: Stiller inn den tiden TV-en skal slås av.
26 NO
Oppsett-meny
Du kan velge alternativene nedenfor på Oppsettmenyen. For å velge alternativer i
“Innstillinger”, se “Navigere gjennom
menyene” på side 20.
Oppsett
Automatisk oppstart
Språk
Norsk
Auto innstilling
Kanalsortering
AV-forvalg
HDMI-oppsett
Lydnivå Scart
Manuell innstilling
Digital innstilling
Tilbake:
Velg:
Automatisk oppstart
Bekreft:
Avslutt:
MENU
Starter den menyen som vises første gang TV-en slås på for å velge språk og land/
region samt stille inn alle tilgjengelige digitale og analoge kanaler. Vanligvis trenger
du ikke å utføre denne operasjonen, siden språk og land/region ble valgt og kanalene
ble innstilt da TV-en ble installert for første gang (side 7). Med dette alternativet kan
du likevel gjenta denne operasjonen, for eksempel for å stille inn TV-en på nytt etter
flytting eller hvis flere kanaler er blitt tilgjengelige.
Velger språk for menyene.
Auto innstilling
Stiller inn alle tilgjengelige analoge kanaler.
Vanligvis trenger du ikke å utføre denne operasjonen, siden kanalene ble innstilt da
TV-en ble installert første gang (side 7). Med dette alternativet kan du likevel gjenta
denne operasjonen, for eksempel for å stille inn TV-en på nytt etter flytting eller hvis
flere kanaler er blitt tilgjengelige.
Kanalsortering
Endrer lagringsrekkefølgen for de analoge kanalene i TV-en.
1 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil flytte til en ny posisjon, trykk
så på g.
2 Trykk på F/f for å velge den nye posisjonen for kanalen, trykk så på
.
AV-forvalg
Tilordner et navn til utstyr som er koblet til kontaktene på siden og bak. Dette navnet
vises på skjermen et kort øyeblikk når du velger utstyret. Du kan hoppe over alle
inngangskilder som ikke er tilkoblet til noe utstyr.
1 Trykk på F/f for å velge ønsket inngangskilde, trykk så på .
2 Trykk på F/f for å velge ønsket alternativ nedenfor, trykk så på .
• AV1 (eller AV2/ AV3/ AV4/AV5/AV6/ PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM,
SAT: Bruker en av de forvalgte tekstene for å tilordne et navn til tilkoblet utstyr.
• “Endre”: Lager din egen tekst.
1 Trykk på F/f for å velge den bokstaven eller det nummeret du vil
bruke (“_” for mellomrom), trykk så på g.
Hvis du har lagt inn feil tegn
Trykk på G/g for å velge det tegnet som er feil. Trykk så på F/f for å velge
korrekt tegn.
2 Gjenta prosedyren i trinn 1 til navnet er fullstendig.
3 Velg “OK”, trykk så på .
• “Hopp”: Hopper over en inngangskilde som ikke er tilkoblet til noe utstyr når du
trykker på F/f for å velge inngangskilden.
Fortsatt
27 NO
Bruke MENU -funksjonene
Språk
HDMI-oppsett
Lydnivå Scart
Manuell innstilling
Denne brukes for å stille inn det HDMI-kontrollkompatible utstyret som er koblet til
HDMI-kontaktene. Merk at du også må innstille fellestilkoblingen på det tilkoblede
HDMI-kontrollkompatible utstyret.
“HDMI-kontroll”: Dette innstiller enten fellestilkobling mellom HDMIkontrollkompatibelt utstyr og TV-en. Når innstilt på “På”, kan du utføre følgende
menypunkter.
“Enheter av automatisk”: Når dette er innstilt på “På”, slår det HDMIkontrollkompatible utstyret seg på og av i fellestilkobling med TV-en.
“TV på automatisk”: Når denne er innstilt på “På”, slår TV-en seg på i
fellestilkobling med det HDMI-kontrollkompatible utstyret.
“Enhetslisteoppdatering”: Oppretter eller oppdaterer “HDMI-enhetsliste”. Opptil
11 HDMI-kontrollkompatible utstyrsenheter kan tilkobles, og opptil 5 utstyrsenheter
kan kobles til en enkelt kontakt. Pass på å oppdatere “HDMI-enhetsliste” når du
endrer forbindelsene mellom de HDMI-kontrollkompatible utstyrsenhetene eller
deres innstillinger.
“HDMI-enhetsliste”: Viser tilkoblede HDMI-kontrollkompatible utstyrsenheter.
Angir et uavhengig volumnivå for hver tilleggsenhet som er koblet til TV-en.
Før du velger “ Tekst”/“AFT”/“ Lydfilter”/“LNA”/“Hopp”/“Dekoder”, press F/f
for å velge det programnummeret du vil endre. Trykk så på .
System
Stiller inn kanalene manuelt.
1 Trykk på F/f for å velge “System”, trykk så på .
2 Trykk på F/f for å velge et av følgende systemer for TV-kringkasting,
trykk så på G.
B/G: for land/regioner i Vest-Europa
D/K: for land/regioner i Øst-Europa
L: for Frankrike
I: for Storbritannia
~
Avhengig av valgt land/region under “Land”, er det ikke sikkert at dette alternativet er
tilgjengelig.på side 6
Kanal
1 Trykk på F/f for å velge “Kanal”, trykk så på .
2 Trykk på F/f for å velge “S” (for kanaler via kabel) eller “C” (for kanaler
via vanlig antenne), trykk så på g.
3 Slik stiller du inn kanalene:
Hvis du ikke kjenner kanalnummeret (frekvensen)
Trykk på F/f for å søke etter neste tilgjengelige kanal. Når en kanal blir funnet,
stopper søket. Trykk på F/f hvis du vil fortsette å søke.
Hvis du kjenner kanalnummeret (frekvensen)
Bruk tallknappene til å velge kanalnummeret for TV-kanalen eller kanalen for
videosignalet.
4
5
Trykk på
for å hoppe til “Bekreftelse”, trykk så på
Trykk på f for å velge “OK”, trykk så på .
.
Gjenta fremgangsmåten over hvis du vil stille inn flere kanaler manuelt.
Tekst
Tilordner et navn på inntil fem bokstaver eller sifre som du velger selv for den valgte
kanalen.
AFT
Gjør at du kan fininnstille det valgte programnummeret manuelt for å forsøke å bedre
bildekvaliteten.
28 NO
Lydfilter
Forbedrer lyden for enkeltkanaler ved eventuelle forstyrrelser i monosendinger.
Noen ganger kan et signal som ikke er standard forårsake lydforstyrrelse eller
midlertidig bortfall av lyden når du ser på monoprogrammer.
Hvis du ikke opplever noen lydforstyrrelser, anbefaler vi at du lar dette alternativet
stå på fabrikkinnstillingen “Av”.
~
Du kan ikke motta to-kanal-lyd når “Lav” eller “Høy” er valgt.
“ Lydfilter” er ikke tilgjengelig når “System” er innstilt på “L”.
LNA
Forbedrer bildekvaliteten dersom kringkastingssignalet er svært svakt (støy på
bildet).
Hopp
Hopper over ubrukte analoge kanaler når du trykker på PROG +/- for å velge kanaler.
(Du kan likevel velge kanalene som er hoppet over ved å bruke tallknappene).
Dekoder
Viser og spiller inn den valgte kodete kanalen når du bruker en dekoder som er koblet
direkte til scartkontakt
/
1, eller til scartkontakt
/
2 via en
videospiller.
~
Avhengig av valgt land/region under “Land”, er det ikke sikkert at dette alternativet er
tilgjengelig, på side 6.
Bruke MENU -funksjonene
Bekreftelse
Lagrer endringene du gjorde i “Manuell innstilling”-innstillingene.
29 NO
Digital innstilling meny
Du kan velge alternativene på listen under i
“Digital innstilling”-menyen. For å velge
alternativer i “Innstillinger”, se “Navigere
gjennom menyene” (side 20).
Oppsett
Automatisk oppstart
Språk
Norsk
Auto innstilling
~
Kanalsortering
Noen funksjoner er muligens ikke tilgjengelige i noen
land/regioner.
AV-forvalg
HDMI-oppsett
Lydnivå Scart
Manuell innstilling
Digital innstilling
Tilbake:
Digital søking
Velg:
Bekreft:
Avslutt:
MENU
Automatisk kanalinnstilling
Innstiller tilgjengelige digitale kanaler.
Med dette alternativet kan du stille inn TV-en på nytt etter flytting eller hvis flere
kanaler er blitt tilgjengelige. For mer informasjon, se “Automatisk TV-kanalsøk” på
side 7.
Redigere programliste
Fjerner alle uønskede digitale kanaler som er lagret i TV-en, og endrer rekkefølgen
for de digitale kanalene i TV-en.
1 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil fjerne eller flytte til en ny
posisjon.
Bruk tallknappene for å velge det kjente tresifrede programnummeret på den sendingen
du ønsker.
2 Fjern eller endre rekkefølgen for de digitale kanalene som følger:
Fjerne en digital kanal
Trykk på
så på .
. Når det vises en bekreftelsesmelding, trykk på G for å velge “Ja”, trykk
Endre rekkefølgen på de digitale kanalene
Trykk på g, trykk så på F/f for å velge den nye posisjonen for kanalen, og trykk på G.
3 Trykk på RETURN.
Manuell kanalinnstilling
Innstiller de digitale kanalene manuelt. Denne funksjonen er tilgjengelig når
“Automatisk kanalinnstilling” er innstilt på “Egen Antenne”.
1 Trykk på tallknappen for å velge det kanalnummeret du vil innstille
manuelt, trykk så på F/f for å innstille kanalen.
2 Når de tilgjengelige kanalene er funnet, trykk på F/f for å velge den
kanalen du vil lagre, trykk så på .
3 Trykk på F/f for å velge det programnummeret der du vil lagre den nye
kanalen, trykk så på .
Gjenta fremgangsmåten over for å stille inn andre kanaler manuelt.
30 NO
Digital innstilling
Oppsett for teksting
“Innstillinger for teksting”:Når du har valgt “Nedsatt hørsel”, kan noen symboler bli vist
sammen med tekstingen som ekstra hjelp (hvis TV-kanalene sender slik informasjon).
“Språk for teksting”:Velger språk for tekstingen.
Lydoppsett
“Lydtype”: Slår over på kringkastingssignaler for demping av lyden når du velger
“Nedsatt hørsel”.
“Lydspråk”:Velger språk for et program. Noen digitale kanaler kan sende mange
lydspråk for et program.
“Lyd for synshemmede”: Gir lyd for synshemmede (fortellende) av
bildeinformasjon hvis TV-kanalene sender slik informasjon.
“Miksenivå”: Justerer utgangsnivåene på TV-ens hovedlydutganger og lyd for
synshemmede.
z
Dette alternativet er kun tilgjengelig når “Lyd for synshemmede” er innstilt på “På”.
Hvis du ennå ikke har lagt inn en PIN-kode, kommer det til syne et vindu for å legge
inn PIN-koden. Følg instruksjonene til “PIN-kode” nedenfor.
2 Trykk på F/f for å velge aldersbegrensning eller “Ingen” (for ubegrenset
tilgang), trykk så på .
3 Trykk på RETURN.
PIN-kode
Stille inn PIN-koden for første gang
1 Trykk på tallknappene for å legge inn den nye PIN-koden.
2 Trykk på RETURN.
Endre PIN-koden
1 Trykk på tallknappene for å legge inn din PIN-kode.
2 Trykk på tallknappene for å legge inn den nye PIN-koden.
3 Trykk på RETURN.
z
PIN-koden 9999 blir alltid akseptert.
Teknisk innstilling
“Auto tjenesteoppdat.”:Får TV-en til å oppdage og lagre nye digitale tjenester etter
hvert som de blir tilgjengelige.
“Programnedlastning”: Får TV-en til automatisk å motta
programvareoppdateringer, fritt gjennom den antennen/kabelen du bruker (hvis
omfattet av dette). Det anbefales at dette alternativet alltid er innstilt på “På”. Hvis
du ikke vil at programvaren din skal oppdateres, stilles dette alternativet på “Av”.
“Systeminformasjon”:Viser aktuell programvareversjon og signalnivå.
“Tidssone”: Gir deg mulighet til manuelt å velge den tidssonen du er i, hvis den ikke
er den samme som standard innstilt tidssone som gjelder i ditt land//din region.
“Automatisk sommertid”: Innstiller eventuelt til automatisk skift mellom
sommertid og vintertid.
• “På”: Skifter automatisk mellom sommertid og vintertid i samsvar med kalenderen.
• “Av”: Tiden vises i samsvar med tidsforskjellen som er innstilt med “Tidssone”.
Oppsett av CA-modul
Gir deg tilgang til betal-TV-tjeneste når du kjøper en tilgangssystem-modul (CAM) og et
seerkort. Se side 17 for plasseringen av
(PCMCIA)-kontakten.
31 NO
Bruke MENU -funksjonene
Bannermodus
“Enkel”: Viser programinformasjon med et digitalt banner.
“Full”: Viser programinformasjon med et digitalt banner og viser detaljert
programinformasjon under dette banneret.
Radio Display
Etter 20 sekunder vises skjermsparerbildet uten at du må trykke på noen knapp når
du lytter til en radiokanal.
Du kan velge fargen på skjermspareren eller vise tilfeldig farge.
For å avbryte skjermsparervisningen midlertidig, trykk på en tilfeldig knapp.
Tilgangskontroll
Setter aldersbegrensning på et program. De programmene som går utover
aldersbegrensningen kan bare sees når det er lagt inn en korrekt PIN-kode.
1 Trykk på tallknappene for å legge inn din PIN-kode.
Tilleggsinformasjon
Spesifikasjoner
Skjermenhet
Strømtilførsel:
220–240 V AC, 50 Hz
Skjermstørrelse:
26 tommer
Skjermoppløsning:
1,366 punkter (horisontalt) × 768 linjer (vertikalt)
Strømforbruk:
95 W eller mindre
Strømforbruk i ventemodus*:
0,6 W eller mindre
* Spesifisert forbruk i ventemodus nås etter at TV-en har
avsluttet nødvendige indre prosesser.
Mål (b × h × d):
Omlag 656 x 504 x 214 mm (med sokkel)
Omlag 656 x 452 x 96 mm (uten sokkel)
Vekt:
Omlag 13,0 kg (med sokkel)
Omlag 11,0 kg (uten sokkel)
Skjermsystem
LCD ("Liquid Crystal Display" = skjerm med flytende
krystaller)
TV-system
Analog:
Digital:
Avhengig av valgt land/region:
B/G/H, D/K, L, I
DVB-T/DVB-C
Farge/Bilde-system
Analog:
Digital:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (kun Bilde Inn)
MPEG-2 MP@ML
Antenne
75 ohm ekstern terminal for VHF/UHF
Kanaldekning
Analog:
Digital:
32 NO
VHF:
E2–E12
UHF:
E21–E69
CATV: S1–S20
HYPER: S21–S41
D/K:
R1–R12, R21–R69
L:
F2–F10, B–Q, F21–F69
I:
UHF B21–B69
VHF/UHF
Terminaler
/
1
21-pinners scartkontakt (CENELEC-standard) inkludert
lyd/bilde-inngang, RGB-inngang, og TV lyd/bildeutgang.
/
2 (SmartLink)
21-pinners scartkontakt (CENELEC standard) inkludert
lyd/bilde-inngang, RGB-inngang, valgfri lyd/bildeutgang og SmartLink-grensesnitt.
3
Støttede formater: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0.3V negativ synk
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
3
Lydinngang (phonoplugger)
500 mVrm
Impedans: 47 kilo-ohm
HDMI IN 4, 5
Bilde: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd:
Tokanals lineær PCM
32, 44.1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bits
PC (se tabell)
Analog lyd (phonoplugger):
500 mVrms, Impedans 47 kilohms
(kun HDMI IN 5)
6 S-bildeinngang (4-pinners mini-DIN):
6 Bildeinngang (phonoplugg)
6 Lydinngang (phonoplugger)
Lydutgang (L/R = venstre/høyre) (phonoplugger)
PC
PC-inngang (15 Dsub) (se på side 17)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ikke-synk på grønt
B: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ikke-synk på grønt
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ikke-synk på grønt
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
PC-lydinngang (miniplugg)
i Hodetelefonplugg
CA-modul (Conditional Access Module)-kontakt
Lydutgang
Tilleggsutstyr
10 W + 10 W (RMS)
Veggmonteringsbrakett SU-WL100.
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Referansetabell for PC-inngangssignal for PC
Signaler Horisontal (Pixel)
Vertikal (Linje)
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Standard
VGA
640
480
31.5
60
VGA
SVGA
800
600
37.9
60
VESAretningslinjer
XGA
1024
768
48.4
60
VESAretningslinjer
WXGA
1280
768
47.4
60
VESA
1280
768
47.8
60
VESA
• Denne TV-ens PC-inngang støtter ikke synk på grønt eller sammensatt synk (Composite Sync).
• Denne TV-ens PC-inngang støtter ikke sammensatte signaler.
• Denne TV-ens PC-inngang støtter signaler i tabellen over med en 60 Hz vertikal frekvens. For andre signaler vil du få vist
meldingen “INGEN SYNK”.
Referansetabell for PC-inngangssignal for HDMI IN 4, 5
Signaler Horisontal (Pixel)
Vertikal (Linje)
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Standard
640
480
31.5
60
VGA
SVGA
800
600
37.9
60
VESAretningslinjer
XGA
1024
768
48.4
60
VESAretningslinjer
WXGA
1280
768
47.4
60
VESA
WXGA
1280
768
47.8
60
VESA
WXGA
1360
768
47.7
60
VESA
33 NO
Tilleggsinformasjon
VGA
Feilsøking
Kontroller om 1 (ventemodus) indikatoren
blinker rødt.
Når den blinker
Selvdiagnosefunksjonen er aktivert.
1 Tell hvor mange ganger 1 (ventemodus)
indikatoren blinker mellom hver tosekunders
pause.
Indikatoren kan for eksempel blinke tre ganger, så
følger to sekunders pause, så følger tre nye blink osv.
2
Trykk på 1 øverst på TV-en for å slå den av,
trekk ut nettledningen og informer din
forhandler eller Sony servicesenter om hvor
mange ganger indikatoren blinker.
Når den ikke blinker
1 Kontroller punktene i tabellene nedenfor.
2 Hvis problemet vedvarer, bør du la en
kvalifisert tekniker utføre service på TV-en.
Bilde
Ikke noe bilde (mørk skjerm) og ingen lyd.
• Sjekk antenne-/kabeltilkoblingen.
• Sett i nettledningen til TV-en og trykk på 1 oppå TV-en.
• Når indikatoren 1 (ventemodus) lyser rødt, trykk på "/1.
Ingen farge på fargeprogrammer.
• Velg “Tilbakestill” på side 22.
Ingen farge eller ujevn farge når du ser på et signal
fra de
3 kontaktene
• Kontroller at
3 kontaktene er korrekt tilkoblet og
sjekk at kontaktene sitter godt og riktig i.
Lyd
Ingen lyd, men godt bilde.
• Trykk på 2 +/– eller % (demp lyd).
• Kontroller at “Høyttaler” er innstilt på “TV-høyttaler” på
side 24.
Kanaler
Ønsket kanal lar seg ikke velge
• Slå over mellom digital og analog modus og velg ønsket
digital/analog kanal.
Noen kanaler er blanke
• Kodet/abonnement-kanal. Abonner på betal-TV-tjeneste.
• Kanalen brukes bare for data (ingen bilde eller lyd).
• Kontakt senderen for overføringsdetaljer.
Digitale kanaler vises ikke
• Kontakt lokal fagperson for å finne ut om du kan motta
digitale overføringer der du bor.
• Oppgrader til større mottakerantenne.
Generelt
Ikke noe bilde eller ikke noen menyinformasjon fra
utstyr som er koblet til scartkontakten.
• Trykk på
/
for å vise listen over tilkoblet utstyr,
trykk så på ønsket inngang.
• Kontroller forbindelsen mellom tilleggsutstyret og TV-en.
TV-en slår seg av automatisk (går i ventemodus).
• Kontroller om “Innsovningsti.” eller or the “Av-timer” er
aktivert (side 25).
• Hvis TV-en ikke mottar noe signal og du ikke velger noen
funksjon i løpet av 10 minutter, går den automatisk i
ventemodus.
Doble bilder eller skyggebilder.
• Sjekk antenne-/kabeltilkoblingen.
• Kontroller antennens plassering og retning.
TV-en slår seg på automatisk
• Kontroller om “På-timer” er aktivert på side 26.
Bare snø og støy vises på skjermen.
• Kontroller om antennen er knekket eller bøyd.
• Kontroller om antennen har nådd slutten på den
forventede levetiden (3-5 år under vanlige forhold, 1-2 år
ved sjøen).
Forvrengt bilde (punktede linjer eller striper)
• Hold TV-en borte fra elektriske støykilder, som biler,
motorsykler, hårtørkere eller optisk utstyr.
• Når du kobler til tilleggsenheter, må du la det være litt
klaring mellom dette utstyret og TV-en.
• Sjekk antenne-/kabeltilkoblingen.
• Hold antenne-/TV-kabelen borte fra andre kabler.
Støy på bildet eller lydforstyrrelser når du ser på
en TV-kanal.
• Juster “AFT” (Automatisk fininnstilling) for å oppnå
bedre bildemottak på side 28.
Små svarte og/eller lyse punkter kommer til syne
på skjermen.
• Skjermbildet består av bildepunkter. Små svarte og/eller
lyse punkter (bildepunkter/piksler) på skjermen betyr ikke
at noe er feil.
34 NO
Noen inngangskilder kan ikke velges.
• Velg “AV-forvalg” og avbryt “Hopp” fra inngangskilden
på side 27.
Fjernkontrollen virker ikke.
• Skift batteriene.
En kanal kan ikke legges til i favorittlisten
• Du kan lagre opptil 999 kanaler i favorittlisten.
HDMI-utstyr vises ikke på "HDMI-enhetsliste"
• Sjekk at utstyret er HDMI-kontrollkompatibelt.
Ikke alle kanalene er innstilt
• Kontroller nettsiden for informasjon fra kabeltilbyder for
støtte.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Giriş
Ticari markalara ilişkin bilgi
Bu Sony ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Televizyonu çalıştırmadan önce, lütfen bu kullanım talimatı
kitapçığını iyice okuyunuz ve de ileride kullanmak üzere
saklayınız.
Televizyon setinin imhası
Eski Elektrikli &
Elektronik Cihazların
İmhası (Avrupa Birliği ve
diğer Avrupa ülkelerinde
ayrı toplama sistemleriyle
uygulanmaktadır)
Ürünün veya ambalajı üzerindeki
bu sembol, bu ürünün bir ev atığı
gibi muamele görmemesi
gerektiğini belirtir. Bunun yerine,
elektrikli ve elektronik cihazların
geri dönüşümü için uygun
toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir
şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz bir elden
çıkarma durumunda çevre ve insan sağlığı açısından doğacak
potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olmuş
olacaksınız. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal
kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri
dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen yerel sivil
büronuz, ev atıkları imha hizmetleri veya ürünü satın
aldığınız satıcı ile temasa geçiniz.
Dijital TV fonksiyonu hakkında
• Dijital TV (
) ile ilgili her fonksiyon, sadece DVB-T
(MPEG2) dijital yer sinyallerin yayınlandığı ülkelerde ve
bölgelerde veya uyumlu bir DVB-T (MPEG2) kablolu
yayın servisine erişiminizin olması durumunda çalışır.
Oturduğunuz semtte bir DVB-T sinyalini alıp
alamayacağınızı yerel satıcınıza veya sunduğu DVB-C
kablolu yayın servisi eğer bu televizyon ile entegre
kullanım için uygunsa, kablolu yayın sağlayıcınıza
sorunuz.
• Kablolu yayın sağlayıcısı bu tür bir hizmet için ek bir ücret
talep edebilir ve onların ticari şart ve koşullarına uymanız
gerekebilir.
• Bu televizyon seti DVB-T ve DVB-C spesifikasyonlarına
uymasına rağmen, gelecekteki DVB-T dijital yerden ve
DVB-C dijital kablolu yayınlara uyumluluğu garanti
edilemez.
• Bazı Dijital TV fonksiyonları bazı ülkelerde/bölgelerde
mevcut olmayabilir ve DVB-C kablosu her hizmet
sağlayıcı ile uygun şekilde çalışmayabilir.
• DVB-C fonksiyonu hakkında daha fazla bilgi için, lütfen
kablo destek internet sitemize bakınız:
http://support.sony-europe.com/tv/DVBC.
2 TR
•
DVB Project'in tescilli ticari markasıdır.
• BBE Sound, Inc.'nin lisansı altında üretilmiştir. Licensed
by BBE Sound, Inc. under one or more of the following
US patents: 5510752, 5736897. BBE ve BBE sembolü,
BBE Sound, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
• Dolby Laboratuarlarının lisansı altında üretilmiştir.
“Dolby” ve çift-D sembolü
Dolby Laboratories'in
ticari markalarıdır.
• HDMI, HDMI logosu ve Yüksek-Çözünürlüklü
Multimedya Arayüzü, HDMI Licensing LLC'nin ticari
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
D I G I T A L
Model adında yazılı olan “xx”, renk farkı ile ilgili iki haneli
numaraya karşılık gelmektedir.
İçindekile
Başlarken
4
Baþlarken 4
Güvenlik bilgileri ........................................................................................................................8
Uyarılar......................................................................................................................................9
Uzaktan kumandanın genel görünümü ...............................................................................10
Televizyon düğmelerinin ve göstergelerinin genel görünümü .........................................11
TV'nin İzlenmesi
TV'nin İzlenmesi ......................................................................................................................12
Dijital Elektronik Program Rehberinin (EPG) Kontrol Edilmesi
......................................14
Dijital Favori listesinin kullanımı
.....................................................................................16
Opsiyonel Cihaz Kullanımı
Opsiyonel cihazların bağlanması ............................................................................................17
Bağlı cihazdan resimlerin görüntülenmesi ..............................................................................18
HDMI kontrolünün kullanımı....................................................................................................19
Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Menülerde gezinme.................................................................................................................20
Resim Ayarları menüsü...........................................................................................................21
Ses Ayarı Menüsü...................................................................................................................23
Özellikler menüsü....................................................................................................................25
Kurulum menüsü .....................................................................................................................27
Dijital Kurulum menüsü
.................................................................................................30
Ek Bilgiler
TR
Spesifikasyonlar ......................................................................................................................32
Arıza bulma .............................................................................................................................34
: sadece dijital kanallar için
3 TR
Başlarken
1: Aksesuarların
kontrol edilmesi
2: Standın takılması
1
Karton kutuyu açın ve standı çıkartın.
Uzaktan kumanda RM-ED009 (1)
AA boy piller (R6 tipi) (2)
Destek kemeri (1) ve vidalar (2)
Stand (1)
Stand vidaları (3)
Stand
Pillerin uzaktan kumandaya takılması
Kapağı açmak için bastırıp kaldırınız.
~
• Pilleri takarken kutupları doğru yerleştirdiğinizden emin
olunuz.
• Farklı tipte pilleri bir arada veya eski ve yeni pilleri
karıştırarak kullanmayınız.
• Pilleri, çevreye saygılı bir şekilde imha ediniz. Belirli
bölgelerde pillerin imhasıyla ilgili düzenlemeler olabilir.
Lütfen yerel makamlarınıza danışınız.
• Uzaktan kumandayı dikkatli kullanınız. Düşürmeyiniz
veya üzerine basmayınız ya da üzerine herhangi bir sıvı
dökmeyiniz.
• Uzaktan kumandayı bir ısı kaynağı yakınına veya direk
güneş ışığı alan bir yere ya da nemli bir odaya
koymayınız.
4 TR
2
Koruma torbasını açın ve TV setini çıkartın.
3
3: Bir anten/VCR
bağlanması
Bir anten/kablo bağlanması
Karasal sinyal
veya kablo
Koaksiyal kablo
(ürünle birlikte verilmez)
4
Aksesuar torbasından vidaları çıkartın.
Bir anten/kablo ve VCR bağlanması
Koaksiyal kablo
(ürünle birlikte verilmez)
5
Karasal sinyal
veya kablo
Birlikte verilen vidaları kullanarak
televizyonu standa sabitleyin.
Scart kablosu (ürünle
birlikte verilmez)
Koaksiyal kablo
(ürünle birlikte verilmez)
~
Eğer bir elektrikli tornavida kullanıyorsanız, sıkılama
torkunu yaklaşık 1.5 N·m (15 kgf·cm) olarak ayarlayın.
VCR
Devam ediyor
5 TR
Başlarken
TV setini stand üzerine koyun. Kablolara
dolaşmamaya dikkat edin.
4: Televizyonun
düşmesinin önlenmesi
6: Dil ve ülke/bölge
seçiminin yapılması
3,4
5: Kabloların
toplanması
1
Televizyonun fişini ana elektrik prizine
takınız (220-240V AC, 50Hz).
2
TV'deki 1 düğmesine (üst tarafta) basınız.
Televizyonu ilk kez açtığınızda, ekranda dil
menüsü görünür.
3
Menü ekranlarında görüntülenen bir dili seçmek
için F/f düğmelerine basınız, daha sonra
düğmesine basınız.
Auto Start Up
Language
Country
Select:
6 TR
Confirm:
4
5
Çıkmak için MENU düğmesine basın.
Böylelikle televizyon mevcut tüm kanalları
ayarlamış olmaktadır.
~
Otomatik başlangıç
Dijital bir kanal yayını alınamıyorsa veya 4. adımda (sayfa 7)
hiçbir dijital yayının bulunamadığı bir bölgeyi seçerken, saat
ayarı 5. adımdan sonra yapılmalıdır.
Dil
Ülke
TV kanallarının Kablo bağlantısı ile
ayarlanması
Geri:
Seç:
1
Düğmesine basınız.
2 F/f Düğmelerine basarak “Hızlı Tarama”
Onayla:
veya “Tam Tarama” seçimini yapınız, daha
sonra düğmesine basınız.
Eğer televizyonu kullanmak istediğiniz ülke/
bölge listede görünmüyorsa, bir ülke/bölge yerine
“-” kısmını seçiniz.
“Hızlı Tarama” : kanallar, yayın sinyalindeki kablo
operatörü bilgilerine göre ayarlanır.
“Frekans”, “Ağ No.'su” ve “Sembol Hızı” için
önerilen ayar “Otomatik”tir.
Bu seçenek, kablolu yayın operatörünüz tarafından
desteklendiğinde hızlı arama için önerilir.
Eğer “Hızlı Tarama” ile arama yapılamazsa, lütfen
aşağıda belirtilen “Tam Tarama” yöntemini kullanınız.
“Tam Tarama” : Mevcut tüm kanallar ayarlanır ve
hafızaya alınır. Bu prosedür biraz zaman alabilir.
Bu seçenek, kablolu yayın operatörünüz tarafından
“Hızlı Tarama” özelliği desteklenmediğinde önerilir.
Desteklenen kablolu yayın sağlayıcılar hakkında
bilgi için, internet destek sitesine bakınız:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
7: Televizyonun
otomatik kanal ayarı
1
TV’nin otomatik kanal ayarını yapmaya
başlamadan önce, önceden kaydedilmiş bir
kaseti televizyona bağlı VCR'ye (sayfa 5)
yerleştiriniz ve oynatmaya başlayınız.
Otomatik kanal ayarı sırasında, video kanalı
TV’ye ayarlanacak ve kaydedilecektir.
TV’ye bağlı bir VCR yoksa, bu adımı atlayınız.
2
Düğmesine basınız.
3 G/g/f düğmelerini kullanarak “Başla”
seçimini yapınız.
Televizyon, kanalları aramaya başlar. Televizyon
veya uzaktan kumandanın herhangi bir düğmesine
basmayınız.
Otomatik Ayar
Otomatik Ayarı başlatmak istiyor musunuz?
~
Geri:
Başla:
İptal:
MENU
3 F/f Düğmelerine basarak “Karasal” veya
“Kablo” seçimi yapınız, daha sonra
düğmesine basınız.
Eğer “Kablo” seçimi yaparsanız, tarama tipi seçim
ekranı görüntülenecektir. Bkz. “TV kanallarının
Kablo bağlantısı ile ayarlanması” (sayfa 7).
Televizyon, mevcut tüm dijital kanalları daha
sonra da analog kanalları aramaya başlar. Bu
işlem biraz zaman alabilir, dolayısıyla işlem
esnasında televizyonun veya uzaktan kumandanın
herhangi bir düğmesine basmayınız.
Anten bağlantısını onaylamanız için bir
mesaj görüntülendiği zaman
Dijital veya analog kanal bulunamamıştır. Bütün
anten/kablo bağlantılarını kontrol edin ve
otomatik kanal ayarına tekrar başlamak için
düğmesine basın.
4
Program Sıralama menüsü ekranda
belirdiği zaman, “Program Sıralama”
(sayfa 27) aşamalarını takip ediniz.
Analog kanalların TV’ye kaydedildiği sırayı
değiştirmek istemezseniz, 5. adıma gidiniz.
Bazı kablolu yayın sağlayıcılar “Hızlı Tarama” özelliğini
desteklemez. Eğer “Hızlı Tarama” ile hiçbir kanal
bulunamazsa, “Tam Tarama” yapınız.
Masa-Üstü Standının
TV'den Ayrılması
Televizyonu duvara monte etmenin dışında herhangi başka
bir amaç için Masa-Üstü Standı çıkarmayınız.
~
SU-WL100 Duvara Montaj Braketi Talimatlarına bakınız.
KDL-26T30xx model adının talimatlarda gözükmemesi
mümkündür.
7 TR
Başlarken
Televizyonunuzu kullanacağınız ülkeyi/
bölgeyi seçmek için F/f düğmesine basınız
ve daha sonra
düğmesine basınız.
Stand ile monte edildiğinde
Güvenlik bilgileri
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Montaj/Kurulum
Herhangi bir yangın, elektrik çarpması veya hasar ve/
veya yaralanma riskini önlemek amacıyla televizyon
setini aşağıdaki talimatlara uygun olarak monte ediniz
ve kullanınız.
Montaj
• Televizyon seti, erişimi kolay bir prizin yakınına monte
edilmelidir.
• Televizyon setini sabit, düz yüzeylere yerleştiriniz.
• Duvara montaj işlemlerini sadece kalifiye servis personeli
gerçekleştirmelidir.
• Emniyet nedenlerinden ötürü, Sony aksesuarlarını
kullanmanızı önemle tavsiye ederiz, buna aşağıdaki
bileşen de dahildir:
– Duvara-montaj braketi SU-WL100
Setin etrafında en az bu kadar boşluk bırakınız.
• Uygun bir havalandırma sağlamak ve kir ve tozların
birikmesini önlemek için:
– Televizyon setini düz, baş aşağı, arkaya doğru veya
yana dönük şekilde monte etmeyiniz.
– Televizyon setini bir raf, halı, yatak üzerine veya bir
dolaba monte etmeyiniz.
– Televizyon setini perde veya gazete gibi şeylerle
örtmeyiniz.
– Televizyon setini aşağıda gösterildiği gibi monte
etmeyiniz.
Hava devir-daimi tıkalı.
Hava devir-daimi tıkalı.
Nakliye
• Televizyon setini taşımadan önce,
tüm kablolarını sökünüz.
• Televizyon setini elle taşırken, sağ
tarafta gösterildiği gibi tutunuz.
• Televizyon setini kaldırırken veya
yerini değiştirirken, alt kısmından
sıkıca tutunuz. LCD panele baskı
uygulamayın.
• Televizyon setini taşırken,
sarsıntılara ve aşırı titreşimlere
maruz bırakmayınız.
• Televizyon setini tamir için taşırken veya yerini
değiştirirken, orijinal karton ve ambalaj malzemelerini
kullanarak paketleyiniz.
Havalandırma
• Asla havalandırma deliklerini kapatmayınız veya kabinin
içine herhangi bir şey sokmayınız.
• Televizyon setinin etrafında, aşağıda gösterildiği gibi boş
alan bırakınız.
• Uygun bir hava devir-daimi sağlayabilmek için bir Sony
duvara-montaj braketini kullanmanızı önemle tavsiye
ederiz.
Duvara monte edildiğinde
30 cm
10 cm
10 cm
Duvar
Duvar
Ana elektrik kablosu
Herhangi bir yangın, elektrik çarpması veya hasar ve/
veya yaralanma riskini önlemek amacıyla, elektrik
kablosu ve fişi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara
riayet ediniz:
– Sadece Sony elektrik kablolarını kullanınız, başka
markaları kullanmayınız.
– Fişi elektrik prizine tam olarak sokunuz.
– Televizyon setini sadece bir 220-240 V AC elektrik
kaynağı ile çalıştırınız.
– Kablo bağlantılarını yaparken, güvenliğiniz için
elektrik fişini çekmeyi unutmayınız ve ayaklarınızın
kablolara dolaşmamasına dikkat ediniz.
– Televizyon seti ile ilgili bir iş yapmadan veya
taşımadan önce, elektrik fişini prizden çekiniz.
– Ana elektrik kablosunu ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
– Elektrik fişini prizden çekiniz ve fişi düzenli olarak
temizleyiniz. Eğer fiş tozla kaplanırsa ve nemlenirse,
yalıtımı bozularak bir yangına neden olabilir.
Notlar
10 cm
Setin etrafında en az bu kadar boşluk
bırakınız.
8 TR
• Ürünle birlikte verilen ana elektrik kablosunu başka bir
cihazda kullanmayınız.
• Ana elektrik kablosunu aşırı derecede sıkıştırmayınız,
bükmeyiniz veya kıvırmayınız. İçindeki iletkenler açığa
çıkabilir veya kırılabilir.
• Ana elektrik kablosunda bir değişiklik yapmayınız.
• Ana elektrik kablosunun üzerine ağır bir şey koymayınız.
• Elektrik fişini prizden çekerken kablosundan tutarak
çekmeyiniz.
• Birden fazla cihazı aynı prize takmayınız.
• Gevşek durumdaki elektrik prizlerini kullanmayınız.
Yasaklanmış Kullanım
Televizyon setini, aşağıda belirtilenler gibi yerlerde,
ortamlarda veya durumlarda kullanmayınız/monte
etmeyiniz, aksi halde televizyon seti arıza yapabilir ve
yangına, elektrik çarpmasına, hasara ve/veya
yaralanmaya neden olabilir.
Yer:
Dış mekanlara (direk güneş ışığı altına), deniz kıyısına, bir
gemiye veya başka bir tekneye, bir aracın içine, medikal
kurumlara, yanıcı nesnelerin (mum, v.s.) yakınına.
Ortam:
Sıcak, nemli veya aşırı tozlu yerler; cihaza böceklerin
girebileceği yerler; mekanik titreşimlere maruz kalabileceği
yerler; dengesiz yerler; su, yağmur, nem veya dumana maruz
kalabileceği yerler.
Durum:
Elleriniz ıslakken, cihazın kasası açıkken veya üretici
tarafından önerilmeyen aksesuarlar takılıyken cihazı
kullanmayınız. Yıldırımlı havalarda televizyon setinin
elektrik ve anten bağlantısını çekiniz.
Kırık parçalar:
• Televizyon setine herhangi bir şey fırlatmayınız. Ekran
camı çarpma etkisi ile kırılabilir ve ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
• Eğer televizyon setinin yüzeyinde çatlama olursa, elektrik
kablosunu prizden çekinceye kadar dokunmayınız. Aksi
halde elektrik çarpabilir.
Kullanılmadığında
• Eğer televizyon setini uzunca bir süre
kullanmayacaksanız, çevresel ve emniyet nedenlerinden
ötürü televizyon setinin fişi prizden çekilmelidir.
• Televizyon setini sadece kapatmış olduğunuzda elektrik
beslemesi kesilmiş olmayacağından, televizyon setinin
elektriğini tamamen kesmek için fişini prizden çekiniz.
• Bununla birlikte bazı televizyon setleri, düzgün
çalışabilmesi için bekleme durumunda bırakılmasını
gerektiren özelliklere sahip olabilir.
Çocuklar için
• Çocukların televizyon setine tırmanmalarına izin
vermeyiniz.
• Küçük aksesuarları, çocukların yanlışlıkla yutmaması
için, çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırınız.
Aşağıdaki problemler ortaya çıkarsa...
Aşağıdaki problemlerden birinin olması durumunda,
televizyon setini kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
Satıcınızdan veya Sony yetkili servisinden, kalifiye
servis personelince kontrol edilmesini talep ediniz.
Uyarýlar
Televizyonu seyretme
• Televizyonun zayıf ışık altında veya uzunca bir süre
seyredilmesi gözlerinizi yoracağından, televizyonu orta
dereceli bir ışık altında seyrediniz.
• Kulaklık kullanırken, işitme hasarına neden
olabileceğinden sesi aşırı seviyelerde olmayacak şekilde
ayarlayınız.
LCD Ekran
• LCD ekran yüksek duyarlılık teknolojisiyle yapılmış ve
piksellerin %99.99'u veya daha fazlası etkin olmasına
rağmen, LCD ekranda devamlı olarak siyah noktalar veya
parlak ışık noktaları (kırmızı, mavi, veya yeşil)
görülebilir. Bu, LCD ekranın yapısal bir özelliği olup bir
arıza değildir.
• Ön filtreye bastırmayınız veya çizmeyiniz yada bu
televizyon setinin üzerine eşyalar koymayınız. Görüntü
düzgün gözükmeyebilir veya LCD ekran hasar görebilir.
• Bu televizyon setini soğuk bir yerde kullanılıyorsa,
görüntüde bir lekelenme oluşabilir veya görüntü
koyulaşabilir. Bu bir arıza belirtisi değildir. Bu olay,
sıcaklığın yükselmesiyle birlikte ortadan kalkar.
• Hareketsiz görüntüler devamlı görüntülendiğinde gölgeler
oluşabilir. Birkaç dakika sonra yok olabilir.
• Televizyon seti kullanımdayken ekran ve kasa ısınabilir.
Bu, bir fonksiyon bozukluğu değildir.
• LCD ekran, az miktarda bir sıvı kristal ve cıva
içermektedir. Bu televizyon setinde kullanılan flüoresan
tüpler de cıva içermektedir. İmha ile ilgili olarak yerel
kanun ve tüzüklere riayet ediniz.
Ekran yüzeyi veya televizyon kasasının
kullanımı ve temizliği
Temizlik işlemlerinden önce, televizyon setine bağlı olan
elektrik kablosunun fişini prizden çekiniz.
Malzeme aşınmasını veya ekran kaplamasının aşınmasını
önlemek için aşağıdaki önerilere riayet ediniz.
• Ekranın/kasanın tozunu almak için, yumuşak bir bez ile
nazikçe siliniz. Eğer toz çıkmıyorsa, çok seyreltilmiş bir
deterjan solüsyonu ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir
bezle siliniz.
• Aşındırıcı bir bez, alkali/asitli bir temizleyici, aşındırıcı
temizlik tozu veya alkol, benzin, tiner veya böcek ilacı
gibi uçucu çözücüler kullanmayınız. Bu tür materyallerin
kullanılması kauçuk yada vinil malzemelere uzun süreli
temas etmesi ekran yüzeyine veya kasa malzemesine zarar
verebilir.
• Televizyon setinin açısını ayarlarken, televizyon setinin
yerinden oynamasını veya tablasından kayıp düşmesini
önlemek için yavaşça hareket ettiriniz
Opsiyonel Ekipmanlar
Elektromanyetik radyasyon yayan opsiyonel bileşenleri veya
herhangi bir ekipmanı televizyon setinden uzak tutunuz.
Aksi halde görüntü bozulması ve/veya seste parazitlenme
olabilir.
Eğer:
– Elektrik kablosu hasarlıysa.
– Elektrik prizi gevşek durumdaysa.
– Düşmeden, darbelerden veya bir şeyin çarpmasından
ötürü televizyon seti hasar görmüşse.
– Herhangi bir sıvı veya katı cisim kasadaki
menfezlerden içeri düşerse.
9 TR
Uzaktan kumandanın genel görünümü
1 "/1 – TV bekleme modu
Televizyonu bekleme modundan çıkartarak açar veya kapatır.
2 A/B – Çift ses (sayfa 23)
3 Renkli düğmeler (sayfa 13, 14, 16)
/
4
– Giriş seçim / Text bekletme
• Televizyon modunda: Televizyon soketlerine takılı cihazlardan giriş
kaynağını seçer (sayfa 18).
• Text modunda (sayfa 13): Mevcut sayfayı bekletir.
5
F/f/G/g/
6 TOOLS (sayfa 13, 19)
Çeşitli görüntüleme seçeneklerine erişmenizi ve kaynak ve ekran formatına
uygun olarak ayar/değişiklik yapmanıza imkan sağlar.
7 MENU (sayfa 20)
8 THEATRE
Tiyatro Modunu a.ık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Tiyatro Modu açık
olarak ayarlandığında, film videoları için en uygun ses çıkışı (eğer TV, bir HDMI
kablosu kullanılarak bir ses sitemine bağlanmışsa) otomatik olarak
ayarlanacaktır.
9 Numaralı düğmeler
• Televizyon modunda: Kanalları seçer. Numarası 10 ve üstü olan kanallar için,
ikinci ve üçüncü haneyi çabuk bir şekilde giriniz.
• Text modunda: Sayfa seçmek için üç haneli sayfa numarasını girer.
0
– Önceki kanal
Bir önceki (beş saniyeden fazla) izlenen kanala döner.
qa PROG +/-/
/
• Televizyon modunda: Sonraki (+) veya önceki (-) kanalı seçer.
• Text modunda (sayfa 13): Sonraki ( ) veya önceki ( ) sayfayı seçer.
qs % – Sesi keser
qd 2 +/- – Ses ayarı
qf / – Text (sayfa 13)
qg DIGITAL – Dijital mod (sayfa 12)
qh ANALOG – Analog mod (sayfa 12)
qj RETURN /
Görüntülenen herhangi bir menünün bir önceki ekranına döner.
qk
– EPG (Dijital Elektronik Program Rehberi) (sayfa 14)
ql
– Görüntü dondurma (sayfa 13)
Televizyon görüntüsünü dondurur.
– Ekran modu (sayfa 13)
w;
wa
/
– Bilgi / Text görüntüleme
• Dijital modda: O an seyredilmekte olan programın özet bilgilerini görüntüler.
• Analog modda: Mevcut kanal numarası ve ekran formatı gibi bilgileri
görüntüler.
• Text modunda (sayfa 13): Gizli bilgileri görüntüler (örneğin, bir test
cevapları).
z
• 5, PROG + ve A/B düğmeleri referans dokunma noktalarına sahiptir. Televizyonu
seyrederken algılama noktalarını referans olarak kullanınız.
• Eğer TV'yi kapatırsanız, Tiyatro Modu da kapanacaktır.
10 TR
Televizyon düğmelerinin ve göstergelerinin
genel görünümü
(sayfa 20)
1
2
/
– Giriş seçimi / Tamam
• Televizyon modunda: Televizyon soketlerine
takılı cihazlardan giriş kaynağını seçer
(sayfa 18).
• Televizyon menüsünde: Menüyü veya
seçeneği yapar ve ayarı onaylar.
3 2 +/-/
/
• Televizyon modunda: Sesi arttırır (+) veya
azaltır (-).
• Televizyon menüsünde: Seçenekler arasında
sağa ( ) veya sola ( ) doğru gezinme sağlar.
4 PROG +/-/
/
• Televizyon modunda: Sonraki (+) veya önceki
(-) kanalı seçer.
• Televizyon menüsünde: Seçenekler arasında
yukarı ( ) veya aşağı ( ) doğru gezinme
sağlar.
5 1 – Güç
Televizyonu açar veya kapatır.
~
Televizyonun elektriğini tamamen kesmek için,
fişini prizden çekiniz.
6
– Görüntü Kapalı / Zamanlayıcı
göstergesi
• Görüntü kapatıldığında yeşil renkte yanar
(sayfa 25).
• Zamanlayıcı ayarlandığında turuncu renkte
yanar (sayfa 26).
7 1 – Bekleme modu göstergesi
Televizyon standby (bekleme) modunda
olduğunda kırmızı renkte yanar.
8 "
– Güç / Kayıt Zamanlayıcı program
göstergesi
• Televizyon açıldığında yeşil renkte yanar.
• Kayıt zamanlayıcı ayarlandığında turuncu
renkte yanar (sayfa 14).
• Zamanlayıcı kaydı süresince kırmızı renkte
yanar.
9 Uzaktan kumanda sensörü
• Uzaktan kumandadan gelen kızılötesi ışınları
algılar.
• Çalışması engelleneceğinden, sensörünün
önüne herhangi bir şey koymayınız.
~
• Televizyonun fişini prizden çekmeden önce
kapatılmış olduğundan emin olunuz. Televizyon açık
durumdayken fişi çekildiğinde, göstergenin yanık
durumda kalmasına veya televizyonun arızalanmasına
neden olabilir.
11 TR
TV'nin İzlenmesi
TV'nin İzlenmesi
3
Bir televizyon kanalı seçmek için sayı
düğmelerine veya PROG +/- düğmesine
basınız.
Numaralı düğmeleri kullanarak numarası 10 ve
üstü olan kanalları seçmek için, ikinci ve üçüncü
haneleri iki saniye içinde giriniz.
Dijital Elektronik Program Rehberini (EPG)
kullanarak bir dijital kanal seçmek için, bkz.
sayfa 14.
Dijital modda
Kısa bir süre bir bilgi reklamı (banner)
görüntülenir. Reklam kutusu (banner) üzerinde
aşağıdaki simgeler gösterilebilir.
2
2
3
: Radyo servisi
: Karıştırılmış/Üyelik servisi
: Çok dilde ses mevcut
: Altyazı mevcut
: İşitme engelliler için uygun altyazılar
mevcut
: Mevcut program için tavsiye edilen en
küçük yaş (4’den 18’e kadar)
: Ebeveyn Kilidi
c: Mevcut program kaydediliyor
Ek işlemler
3
1
TV üzerinde (üst kısımda) bulunan 1
düğmesine basarak TV’yi açınız.
TV bekleme modunda olduğu zaman (TV’nin ön
tarafında bulunan 1 (bekleme) göstergesi
kırmızıdır), uzaktan kumanda üzerinde bulunan
TV "/1 düğmesine basarak TV’yi açınız.
2
Dijital modu seçmek için DIGITAL
düğmesine veya analog modu seçmek için
ANALOG düğmesine basınız.
Mevcut kanallar moda bağlı olarak değişebilir.
12 TR
Amaç
Bekleme
modundaki
televizyonu
sessiz
çalıştırmak için
Yapılacak işlem
% düğmesine basınız. Ses
seviyesini ayarlamak için
2 +/-düğmelerini
kullanınız.
Sesi ayarlamak
için
2 + (artırma)/- (azaltma)
düğmesine basınız.
Program endeks
tablosuna erişim
için (sadece
analog modda)
Düğmesine basınız. Bir
analog kanal seçmek için,
önce F/f, daha sonra
düğmesine basınız.
Text'e erişim için
Zoom*
Sinemaskop (mektup
zarfı formatı) yayınları
doğru orantılarda
görüntüler.
14:9*
14:9 ebatlı yayınları
doğru orantılarda
görüntüler. Sonuç
olarak, siyah çerçeve
alanları ekranda
görülebilir.
z
Text sayfasının altında dört renkli kısım görüntülendiğinde,
Fastext özelliği mevcut demektir. Fastext (hızlı text),
sayfalara hızlı ve kolay erişmenizi sağlar. Sayfaya erişim için
ilgili renkli düğmeye basınız.
Görüntü Dondurma
* Görüntünün üst ve alt kısımları kesilebilir.
Televizyon görüntüsünü dondurur (örneğin, bir
telefon numarası veya yemek tarifini not etmek için).
~
1
Uzaktan kumanda üzerindeki
düğmesine basınız.
2
Pencerenin pozisyonunu ayarlamak için F/
f/G/g düğmelerini kullanınız.
3
Pencereyi kaldırmak için
basınız.
4
Normal televizyon moduna dönmek için
düğmesine tekrar basınız.
düğmesine
z
AV3,
değildir.
AV4,
AV5 ve PC girişi için mevcut
Ekran modunun yayına göre manuel
olarak değiştirilmesi
İstediğiniz ekran formatını seçmek için
ard arda basınız.
düğmesine
Akıllı*
Konvansiyel 4:3
yayınları bir geniş ekran
efekti benzetimi ile
görüntüler. 4:3
görüntüsü, ekranı
kaplayacak şekilde
uzatılır.
4:3
Konvansiyel 4:3
yayınları (örneğin,
geniş ekran olmayan
televizyon görüntüsü)
doğru orantılarda
görüntüler.
Geniş
Geniş ekran (16:9)
yayınları doğru
orantılarda görüntüler.
• HD sinyal kaynaklı görüntüler, sadece “Geniş” modunda
görüntülenebilir.
• Bu fonksiyonu, dijital banner (reklam) görüntülenmekteyken
kullanamazsınız.
• Görüntünün üst ve alt kısımlarındaki bazı karakterler ve/
veya harfler Akıllı modda görülemeyebilir. Böyle bir
durumda, “Dikey ayarlama” seçeneğini “Ekran Kontrolu”
menüsünü kullanarak seçebilir ve görmek için dikey
boyutu ayarlayabilirsiniz.
z
• “Otomatik Format” seçeneği “Açık” olarak
ayarlandığında, TV otomatik olarak yayına en uygun olan
modu seçecektir (sayfa 25).
• “Akıllı” (50Hz), “14:9” veya “Zoom” seçeneklerini
seçerken, görüntünün/resmin pozisyonunu
ayarlayabilirsiniz. Yukarı veya aşağı hareket ettirmek için F/
f düğmelerini kullanınız (örneğin; alt yazıları okumak için).
• Kenar kısımları kesik halde 720p veya 1080i kaynaklı
resimlere göre ayarlamak için “Akıllı” veya “Zoom”
seçeneğini seçiniz.
Araçlar menüsünün kullanımı
Bir TV programını izlerken aşağıdaki seçenekleri
görüntülemek için TOOLS düğmesine basınız.
Seçenekler
Açıklama
Kapa
Araçlar menüsünü
kapatır.
Resim Modu
Bkz. sayfa 21.
Ses efekti
Bkz. sayfa 23.
Hoparlör
Bkz. sayfa 24.
Ses Dili (sadece dijital Bkz. sayfa 31.
modda)
Altyazı ayarları
Bkz. sayfa 31.
(sadece dijital modda)
Oto. Kapanma
Bkz. sayfa 26.
Güç Tasarrufu
Bkz. sayfa 25.
Sistem Bilgisi (sadece Sistem bilgi ekranını
dijital modda)
görüntüler.
13 TR
TV'nin İzlenmesi
/ Düğmesine basınız. / Düğmesine her bastığınızda,
gösterge döngüsel olarak aşağıdaki gibi değişir:
Text t Text televizyon görüntüsünün üzerinde
(karışık modu) t Text yok (Text servisinden çıkış)
Bir sayfa seçmek için, numaralı düğmelere veya
PROG +/- düğmesine basınız.
Bir sayfayı dondurmak için,
/ düğmesine basınız.
Gizli bilgileri görüntülemek için, / düğmesine
basınız.
Dijital Elektronik Program Rehberinin (EPG)
Kontrol Edilmesi
*
1
2
Cum 3 Ksm 15:39
Tüm Kategoriler
Bugün
Dijital modda,
düğmesine basınız.
Aşağıdaki tabloda gösterilen veya ekranda
görüntülenen işlemlerden istediğinizi
yapınız.
~
Önceki
Seç:
Sonraki
30 dakika görüntü
'+/- 1 gün açık / kapalı:
Program bilgisi sadece TV istasyonu yayınında varsa
görüntülenecektir.
Kategori
Seçenekler:
Dijital Elektronik Program Rehberi (EPG)
* Bu fonksiyon, bazı ülkelerde kullanılmayabilir.
Amaç
Yapılacak işlem
Bir programın izlenmesi
Programı seçmek için F/f/G/g düğmelerini kullanınız, daha
sonra
düğmesine basınız.
EPG'yi kapatmak için
Program bilgilerini kategoriye göre
sıralamak için
– Kategori listesi
Düğmesine basınız.
1 Mavi düğmeye basınız.
2 Bir kategori seçmek için F/f/G/g düğmelerini kullanınız, daha
sonra
düğmesine basınız.
Mevcut kategoriler:
“Tüm Kategoriler”: Mevcut tüm kanalları içerir.
Kategori adı (örneğin; “Haberler”): Seçilen kategoriyle ilgili bütün
kanalları içerir.
Kaydetmek üzere bir program
seçmek için
– Kayıt Zamanlayıcı
1
F/f/G/g düğmelerine basarak kaydetmek istediğiniz gelecek
2
F/f Düğmelerini kullanarak “Kayıt Zamanlayıcı” seçimini
programı seçiniz, daha sonra
/
düğmesine basınız.
yapınız.
3 TV ve VCR zamanlayıcılarınızı seçmek için
basınız.
düğmesine
Kırmızı bir c sembolü, ilgili programın bilgisiyle birlikte görüntülenir.
Televizyonun ön panelindeki
göstergesi turuncu renkte yanar.
z
Seyretmekte olduğunuz programı kaydetmek için
Bir programı, başlatıldığı zaman
ekranda otomatik olarak
görüntülemek üzere ayarlamak için
– Hatırlatma
/
düğmesine basınız.
1
F/f/G/g düğmelerine basarak görüntüleyeceğiniz gelecek
2
F/f Düğmelerine basarak “Hatırlatma” seçimi yapınız, daha
programı seçiniz, daha sonra
sonra
/
düğmesine basınız.
düğmesine basınız.
Bir c sembolü, ilgili programın bilgisiyle birlikte görüntülenir.
Televizyonun ön panelindeki
göstergesi turuncu renkte yanar.
~
Eğer TV’yi bekleme moduna alırsanız, programın başlamasına
yakın otomatik olarak açılır.
14 TR
Amaç
Yapılacak işlem
Kaydetmek istediğiniz programın
zamanını ve tarihini ayarlamak için
– Manuel kayıt zamanlayıcı
1
F/f/G/g düğmelerine basarak kaydetmek istediğiniz gelecek
2
F/f Düğmelerine basarak “Manuel kayıt zamanlayıcı” seçimi
3
F/f Düğmelerine basarak tarihi seçiniz, daha sonra g
programı seçiniz, daha sonra
yapınız, daha sonra
/
düğmesine basınız.
düğmesine basınız.
Kırmızı bir c sembolü, ilgili programın bilgisiyle birlikte görüntülenir.
Televizyonun ön panelindeki
göstergesi turuncu renkte yanar.
z
Seyretmekte olduğunuz programı kaydetmek için
Kaydı/hatırlatmayı iptal etmek için
– Zamanlayıcı listesi
1
2
/
/
düğmesine basınız.
Düğmesine basınız.
F/f Düğmelerine basarak “Zamanlayıcı listesi” seçimi yapınız,
daha sonra
düğmesine basınız.
3 İptal etmek istediğiniz programı seçmek için F/f düğmelerini
kullanınız, daha sonra
düğmesine basınız.
4 F/f Düğmelerine basarak “Zamanlayıcıy iptal et” seçimi
yapınız, daha sonra
düğmesine basınız.
Programı iptal etmek istediğinizi onaylamanız için bir ekran görünür.
5
G/g Düğmelerini kullanarak “Evet” seçimini yapınız ve sonra
düğmesine basarak onaylayınız.
~
• TV'den VCR zamanlayıcılı kaydı, sadece SmartLink ile uyumlu olan VCR'lerde ayarlayabilirsiniz. Eğer VCR cihazınız
SmartLink uyumlu değilse, VCR zamanlayıcınızı ayarlamanızı hatırlatan bir mesaj görüntülenecektir.
• Kayıt işlemi başladıktan sonra, televizyonu bekleme moduna alabilirsiniz, ancak televizyonu tamamen kapatmayınız, aksi halde
kayıt işlemi iptal edilebilir.
• Eğer yaş kısıtlaması olan bir program seçilirse, PIN kodu soran bir mesaj ekranda görüntülenecektir. Detaylı bilgi için, bkz.
“Ebeveyn Kilidi” sayfa 31.
15 TR
TV'nin İzlenmesi
düğmesine basınız.
4 3. Adımdaki yolu izleyerek başlangıç ve bitiş zamanını seçiniz.
5 Programı seçmek için F/f düğmelerini kullanınız, daha sonra
düğmesine basınız.
6 TV ve VCR zamanlayıcılarınızı seçmek için
düğmesine
basınız.
Dijital Favori listesinin kullanımı
Favori ayar
Favoriler 1
Program numarasını girin - - -
TV3
011
SETenVEO
33
012
Tienda en VEO
3/24
013
NET TV
K3/300
014
CUATRO
TVE 1
015
CNN+
TVE 2
016
40 LATINO
24H TVE
017
la Sexta
CLAN TVE
018
Telecinco
TELEDEPORTE
019
T5 Estrellas
VEO
020
Önceki
Sonraki
Seç:
Favoriyi ayarla:
*
Favori özelliği, favori programlarınızdan oluşan dört
tane liste tanımlamanızı sağlar.
1 MENU Düğmesine basınız.
2 F/f Düğmelerine basarak “Dijital
Favorilerim” seçimi yapınız, daha sonra
düğmesine basınız.
T5 Sport
3
Favoriler 2
Geri: RETURN
Dijital Favori listesi
Aşağıdaki tabloda gösterilen veya ekranda
görüntülenen işlemlerden istediğinizi
yapınız.
* Bu fonksiyon, bazı ülkelerde kullanılmayabilir.
Amaç
Yapılacak işlem
Favori listesini ilk kez oluşturmak
için
1
Tuşuna basarak “Evet” seçeneğini seçiniz.
2 Favori listesini seçmek için sarı düğmeye basınız.
3 Eklemek istediğiniz kanalı seçmek için F/f düğmelerini
kullanınız ve daha sonra
düğmesine basınız.
Favori listesine kaydedilen kanallar bir
sembolü ile işaretlenir.
Bir kanalı seyretmek için
1 Favori listelerinde gezinmek için sarı düğmeye basınız.
2 Kanalı seçmek için F/f düğmelerini kullanınız ve sonra
düğmesine basınız.
Favori listesini kapatmak için
RETURN Düğmesine basınız.
Favori listesine kanal eklemek
veya listeden çıkarmak için
1 Mavi düğmeye basınız.
2 Düzenlemek istediğiniz listeyi seçmek için sarı düğmeye
basınız.
3 Eklemek veya çıkarmak istediğiniz kanalı seçmek için F/f
düğmelerini kullanınız ve sonra düğmesine basınız.
Favori Listesindeki tüm kanalları
kaldırmak için
1 Mavi düğmeye basınız.
2 Düzenlemek istediğiniz favori listesini seçmek için sarı
düğmeye basınız.
3 Mavi düğmeye basınız.
4 G/g Düğmelerini kullanarak “Evet” seçimini yapınız ve sonra
düğmesine basarak onaylayınız.
16 TR
Opsiyonel Cihaz Kullanımı
Opsiyonel cihazların bağlanması
Televizyonunuza çok sayıda opsiyonel cihaz takabilirsiniz. Bağlantı kabloları ürünle birlikte verilmez.
Ses Sistemi
DVD oynatıcı
PC (HDMI çıkışı)
Blu-ray disk oynatıcı
Dijital video kamera
Ek aygıt çıkışlı DVD oynatıcı
Dijital video kamera
DVD kaydedici
VCR
Dekoder
PC
Video oyun
cihazı
Hi-Fi ses cihazı
DVD oynatıcı
Dekoder
Kulaklık
6
Sadece
servis
tarafından
kullanım için
S VHS/Hi8/
DVC camcorder (kamera
kayıt cihazı)
CAM kartı
Devam ediyor
17 TR
Opsiyonel Cihaz Kullanımı
Ses Sistemi
DVD oynatıcı
PC (HDMI çıkışı)
Blu-ray disk oynatıcı
Bağlı cihazdan
resimlerin
görüntülenmesi
Ekrandaki sembol
AV6 veya
AV6
B kısmına bağlı cihazı görmek için.
z
Görüntü bozulmasını engellemek
için, video kayıt cihazını video
soketi
6'ya ve S video soketi
6'ya aynı anda takmayınız.
Eğer bir mono cihaz bağlarsanız, L
soketi
6'ya takınız.
Bağlı olan cihazı açınız ve aşağıdaki
işlemlerden birisini gerçekleştiriniz.
Tam-kablo donanımlı 21-pinli scart kablosu
kullanılarak scart soketlerine takılan cihazlar
için
Bağlı olan cihazda oynatma fonksiyonunu başlatınız.
Bağlı cihazdan gelen görüntüler ekranda görünür.
Otomatik kanal aramalı bir VCR için (sayfa 7)
Analog modda iken, video kanalını seçmek için
PROG +/- düğmesine veya sayı düğmelerine basınız.
Diğer bağlı cihazlar için
İstediğiniz giriş kaynağı (aşağıya bakınız) ekranda
görünene kadar
/ düğmesine ard arda basınız.
Ekrandaki sembol
PC
Bağlanacak
cihaz
AV1
I kısmına bağlı cihazı görmek için.
AV2/
AV2
J kısmına bağlı cihazı görmek için.
Duruma Bağlı
Erişim Modülü
(CAM) C
Program Bazında Ödeme hizmetlerinden
faydalanmak için.
Detaylı bilgi için, CAM cihazınızla birlikte
verilen talimat kitapçığını okuyunuz. CAM
cihazını kullanmak için, CAM yuvasındaki
kauçuk kapağı çıkarınız. Cam cihazınızı
CAM soketine takarken TV'yi kapatınız.
CAM cihazınızı kullanmayacağınız zaman,
kapağını tekrar CAM yuvasına takmanızı
öneririz.
SmartLink, televizyon ile VCR/
DVD kayıt cihazı arasında doğrudan
bir bağlantıdır.
H kısmına bağlı cihazı görmek için.
AV4
HDMI IN 4*.
E kısmına bağlı cihazı görmek için.
AV5
HDMI IN 5*.
D kısmına bağlı cihazı görmek için.
Eğer cihazda bir DVI soketi
mevcutsa, DVI soketini HDMI IN
soketine bir DVI-HDMI adaptör
arayüzü (ürünle birlikte verilmez)
kullanarak takınız ve cihazın ses
çıkış soketlerini HDMI IN ses giriş
soketlerine takınız.
* ~
• Sadece HDMI logosu olan bir HDMI kablosunu
kullanınız.
• HDMI kontrolü ile uyumlu cihaz bağlı olduğunda, bağlı
cihazla iletişim desteklenmektedir. Bu iletişimin
ayarlanması için bkz. sayfa 19.
HDMI soketini kullanarak bir ses sistemini bağlarken,
ayrıca HiFi soketine de bağlayınız.
18 TR
Yapılacak işlem
Televizyondan gelen sesi bir kulaklıkta
dinlemek istiyorsanız i soketine takınız.
~
AV3
F kısmına bağlı cihazı görmek için.
z
Ferritli bir PC kablosunun
kullanılması önerilir.
Kulaklık A
Açıklama
AV1/
Açıklama
~
CAM cihazı tüm ülkelerde desteklenmez.
Lütfen yetkili satıcınıza sorarak öğreniniz.
Hi-Fi ses cihazı
G
Televizyondan gelen sesi bir Hi-Fi ses
cihazında dinlemek istiyorsanız ses çıkış
soketlerine
takınız.
Ek işlemler
Amaç
Yapılacak işlem
Normal TV moduna dönmek
için
DIGITAL veya ANALOG
düğmesine basınız.
Giriş sinyali endeks
tablosuna erişim için (analog
mod hariç)
Giriş sinyali endeks
tablosuna erişmek için
düğmesine basınız. Bir giriş
sinyali seçmek için, F/f
düğmelerini kullanınız, daha
sonra düğmesine basınız.
HDMI kontrolü ile uyumlu
ses sisteminin ses seviyesini
değiştirmek için
2 +/- Düğmelerine
basınız.
% düğmesine basınız.
HDMI kontrolü ile uyumlu
ses sisteminin sesini tamamen Yeniden açmak için tekrar
basınız.
kesmek için
Araçlar menüsünün kullanımı
Bağlı cihazdan resimleri izlerken TOOLS düğmesine
basarak aşağıdaki seçenekleri görüntüleyebilirsiniz.
Seçenekler
Açıklama
Kapa
Araçlar menüsünü kapatır.
Resim Modu (PC giriş Bkz. sayfa 21.
modu hariç)
HDMI kontrolünün
kullanımı
HDMI kontrol fonksiyonu, cihazların HDMI tarafından
tanımlanan HDMI CEC (Tüketici Elektronikleri
Kontrolü) özelliğini kullanarak birbirlerini kontrol
edebilmesini sağlar.
Bir TV, hard-diskli ve ses sistemli bir DVD kayıt cihazı
gibi Sony HDMI kontrolü ile uyumlu cihazlar arasında,
HDMI kablolarıyla cihazı bağlamak suretiyle kendi
aralarında kontrol işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
HDMI kontrol fonksiyonunu kullanabilmek için,
uyumlu cihazı doğru bir şekilde bağlayıp taktığınızdan
emin olunuz.
Bkz. sayfa 21.
Ses efekti
Bkz. sayfa 23.
Hoparlör
Bkz. sayfa 24.
PIP (sadece PC giriş
modunda)
Bkz. sayfa 19.
Yatay Merkez (sadece
PC giriş modunda)
Bkz. sayfa 26.
HDMI kontrolü ile uyumlu cihazı
bağlamak için
V Hattı (sadece PC
giriş modunda)
Bkz. sayfa 26.
Oto. Kapanma (PC
giriş modu hariç)
Bkz. sayfa 26.
Uyumlu cihazı ve televizyonu bir HDMI kablosu ile
bağlayınız. Bir ses sitemi bağlantısı yaparken, HDMI
kablosuna ek olarak, ayrıca televizyonun ses çıkış
ve ses sistemini bağlamayı da unutmayınız.
soketini
Detaylı bilgi için, bkz. sayfa 17.
Güç Tasarrufu
Bkz. sayfa 25.
HDMI kontrol ayarlarını yapmak için
İki görüntüyü aynı anda izlemek için
– PIP (Picture in Picture)
İki görüntüyü (PC girişi ve TV programı) ekranda
aynı anda izleyebilirsiniz.
Bir PC bağlayınız (sayfa 17) ve bir PC'den gelen
görüntülerin ekranda göründüğünden emin olunuz.
~
Çözünürlüğü WXGA'nın (1280 × 768 piksel) daha üzerine
ayarlayamazsınız.
1
Araçlar menüsünü görüntülemek için
TOOLS düğmesine basınız.
2 F/f Düğmelerine basarak “PIP” seçimi
yapınız, daha sonra
düğmesine basınız.
HDMI kontrolü, hem TV tarafında hem de bağlı cihaz
tarafında ayarlanmış olmalıdır. TV tarafının ayarları
için bkz. HDMI Ayarı (sayfa 28). Ayar detayları için
bağlanan cihazın kullanma talimatlarına bakınız.
HDMI kontrol fonksiyonları
• Bağlı bulunan cihazı TV ile bağlantılı olarak
birlikte kapatır.
• TV'yi bağlı olan cihazla bağlantılı olarak birlikte
kapatır ve cihaz çalışmaya başladığında cihaz
girişini otomatik olarak aktive eder.
• Eğer TV açıkken, bağlı olan bir ses sistemini
açarsanız, ses girişi ses sistemine yönlendirilir.
• Bağlı olan ses sisteminin ses seviyesini ayarlar ve
sesini tamamen kapatır.
Bağlı PC'den gelen görüntü tam ekran görüntülenir
ve TV programı da sağ köşede gösterilir.
TV programı ekran pozisyonunu değiştirmek için F/
f/G/g düğmelerini kullanabilirsiniz.
3
Bir televizyon kanalı seçmek için sayı
düğmelerine veya PROG +/- düğmesine
basınız.
Tek görüntüleme moduna dönmek için
RETURN Düğmesine basınız.
z
Araçlar menüsünden “PC Sesi/TV Sesi” seçeneğini seçerek
sesli görüntülere geçiş yapabilirsiniz.
19 TR
Opsiyonel Cihaz Kullanımı
Ekran Modu (sadece
PC giriş modunda)
Menü Fonksiyonlarının
Kullanımı
Menülerde gezinme
“MENU”, bu televizyonun birçok kullanışlı özelliğine
erişmenizi ve faydalanmanızı sağlar. Kanalları ve
giriş kaynaklarını kolaylıkla seçebilir ve
televizyonunuz için ayarları değiştirebilirsiniz.
5 Dış Girişler
Televizyona bağlı olan cihazları seçer.
• İstediğiniz harici/dış girişi izlemek için, giriş
kaynağını seçiniz ve sonra
düğmesine
basınız.
6 Ayarlar
Gelişmiş ayarların çoğunun bulunduğu ve
yapıldığı Ayarlar menüsünü görüntüler.
1 Bir menü simgesi seçmek için F/f
düğmelerini kullanınız, daha sonra
düğmesine basınız.
2 Bir seçenek seçmek veya bir ayarlama
yapmak için F/f/G/g düğmelerini
kullanınız, daha sonra
düğmesine
basınız.
Ayarlar hakkında detaylı bilgi için, bkz.
sayfa 21 - 31.
~
Ayarlayabileceğiniz seçenekler, duruma bağlı
olarak değişiklik gösterebilir. Kullanılamaz
durumdaki seçenekler, gri renkte gösterilir veya
gösterilmez.
2
*Bu fonksiyon, bazı ülkelerde kullanılmayabilir.
1
1
2
MENU Düğmesine basınız.
Bir seçeneği seçmek için F/f düğmelerini
kullanınız, daha sonra düğmesine basınız.
Menüden çıkmak için MENU düğmesine basınız.
Dijital Favorilerim
Analog
Dijital
Dijital EPG
Dış Girişler
Ayarlar
Seç:
Giriş:
Çıkış:
MENU
1 Dijital Favorilerim*
Favori listesini görüntüler. Ayarlar hakkında
detaylı bilgi için, bkz. sayfa 16.
2 Analog
En son izlenen analog kanala döner.
3 Dijital*
En son izlenen dijital kanala döner.
4 Dijital EPG*
Dijital Elektronik Program Rehberini (EPG)
görüntüler.
Ayarlar hakkında detaylı bilgi için, bkz.
sayfa 14.
20 TR
Resim Ayarları menüsü
Resim menüsünden aşağıda listelenen
opsiyonları seçebilirsiniz.“Ayarlar” kısmında
seçenekleri seçmek için bkz. “Menülerde
gezinme” (sayfa 20).
Resim Ayarları
Resim Modu
Arka Işık
Kontrast
Parlaklık
Sinema
5
Max
50
50
0
Renk
Ton
Keskinlik
Renk Tonu
Gürültü Tarama
Gel. Kont. Zenginleştirici
Fabrika Ayarlarına Dön
Geri
Seç
15
Sıcak
Otomatik
Açık
Giriş
Çıkış
MENU
PC giriş kaynağı hariç olmak üzere resim modunu seçer.
“Canlı”: Zenginleştirilmiş resim kontrast ve keskinliği için.
“Standart”: Standart resim için. Ev eğlencesi için önerilir.
“Sinema”: Film bazlı içerikleri seyretmek içindir. Tiyatro (sinema) benzeri seyirler
için en uygun ayardır. Bu görüntü ayarı, yaratıcılarının tasarladığı filmlere en uygun
gösterimi sağlamak amacıyla Sony Pictures Entertainment işbirliği ile
geliştirilmiştir.
PC giriş kaynağı için ekran modunu seçer.
Ekran Modu
“Video”: Video görüntüleri için.
(sadece PC modunda) “Metin”: Text, grafikler veya tablolar için.
Resim Modu
Arka ışığın parlaklığını ayarlar.
Kontrast
Resim kontrastını artırır veya azaltır.
Parlaklık
Resmi parlaklaştırır veya koyulaştırır.
Renk
Renk yoğunluğunu artırır veya azaltır.
Ton
Yeşil tonlarını artırır veya azaltır.
z
“Ton” sadece bir NTSC renk sinyali için ayarlanabilir (örneğin, A.B.D. video kasetleri).
Keskinlik
Resmi keskinleştirir veya yumuşatır.
Renk Tonu
Resmin beyazlığını ayarlar.
“Soğuk”: Beyaz renklere mavi bir ton verir.
“Normal”: Beyaz renklere normal bir ton verir.
“Sıcak”: Beyaz renklere kırmızı bir ton verir.
z
“Sıcak” seçeneği, “Resim Modu” ayarını “Canlı” olarak ayarladığınızda seçilemez.
Devam ediyor
21 TR
Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Arka Işık
Gürültü Tarama
Zayıf bir yayın sinyali durumunda görüntü parazitini (karlı görüntü) azaltır.
“Otomatik”: Görüntü parazitini otomatik olarak azaltır (sadece analog modda).
“Yüksek/Orta/Düşük”: Gürültü tarama efektini değiştirir.
“Kapalı”: “Gürültü Tarama” özelliğini kapatır.
z
“Otomatik” ayarı,
AV3,
AV4,
AV5 ve PC modu için kullanılamaz.
Gel. Kont.
Zenginleştirici
“Arka Işık” ve “Kontrast” ayarını ekran parlaklığına bağlı olarak daha uygun bir
ayara otomatik olarak getirir. Bu ayar, özellikle koyu görüntülü sahneler için ekilidir.
Koyu resimli/görüntülü filmlerin-sahnelerin kontrast farkını artırır.
Fabrika
Ayarlarına Dön
“Resim Modu” ve “Ekran Modu” (sadece PC modunda) haricinde tüm resim
ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar.
~
“Parlaklık”, “Renk”, “Keskinlik” ve “Gel. Kont. Zenginleştirici” seçenekleri, “Resim Modu” “Canlı” olarak ayarlandığında veya
“Ekran Modu” “Metin” olarak ayarlandığında kullanılamaz.
22 TR
Ses Ayarı Menüsü
Ses menüsünden aşağıda listelenen seçenekleri
seçebilirsiniz. “Ayarlar” kısmında seçenekleri
seçmek için bkz. “Menülerde gezinme”
(sayfa 20).
Ses ayarı
Ses efekti
Tiz
Bas
Balans
Standart
50
50
0
Fabrika Ayarlarına Dön
Çift ses
Mono
Otomatik ses
Açık
TV Hoparlörü
Hoparlör
Geri:
Seç:
Ses efekti
Giriş:
MENU
Çıkış: MENU
Ses modunu seçer.
“Standart”: Netliği, detayları ve ses kalitesini “BBE Yüksek Çözünürlüklü Ses Sistemi”
z
• Eğer “Otomatik ses” ayarı seçeneğini “Açık” ayarına getirirseniz, “Dolby Virtual” özelliği
“Standart” olarak değiştirilir.
• Eğer kulaklık bağlı ise, “Ses efekti” ayarı “Kapalı” olacaktır.
Tiz
Yüksek-perdeli sesleri ayarlar.
Bas
Düşük-perdeli sesleri ayarlar.
Balans
Sol veya sağ hoparlör balansını vurgular.
Fabrika
Ayarlarına Dön
Tüm ses ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar.
Çift ses
Stereo veya iki dilli bir yayın için hoparlörden sesi seçer.
“Stereo”, “Mono”: Stereo bir yayın için.
“A”/“B”/“Mono”: Çift dilli bir yayında; ses kanalı 1 için “A”, ses kanalı 2 için “B”
veya bir mono kanalı için “Mono” (varsa) ayarını seçiniz.
z
Eğer televizyona takılı başka bir cihazı seçerseniz, “Çift ses” özelliğini “Stereo”, “A” veya “B”
olarak ayarlayınız.
Otomatik ses
Ses seviyesi farkları durumunda bile ses seviyesini sabit tutar (örneğin, programlara
göre daha yüksek sesli reklamlarda).
Devam ediyor
23 TR
Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
özelliğini kullanarak zenginleştirir.
“Dinamik”: “BBE Yüksek Çözünürlüklü Ses Sistemi” özelliğini kullanarak daha iyi
anlaşılırlık ve müzikal aslına yakınlık için sesin netliğini ve kalitesini artırır.
“BBE ViVA”: BBE ViVA Sound, Hi-Fi ses ile müzikal açıdan gerçekçi doğal 3-boyut efekti
sağlar. Ses imajının derinliği ve yüksekliği BBE'nin patentli 3-boyutlu ses işlemi ile
geliştirilirken, sesin netliği BBE ile artırılır. BBE ViVA Sound özelliği, haberler, müzik,
drama, film, spor ve elektronik oyunlar da dahil tüm TV programlarıyla uyumludur.
“Dolby Virtual”: Bir multi kanal sistemi tarafından verilen surround efektini taklit için
televizyon hoparlörlerini kullanır.
“Kapalı”: Düz tepki. Kendi tercihiniz olan ayarları kaydetmenizi sağlar.
Hoparlör
Televizyon hoparlörlerini açar/kapatır.
“TV Hoparlörü”: TV hoparlörleri, TV'nin sesini kendi hoparlörlerinden dinlemek
için açılır.
“Ses Sistemi”: Televizyonun sesini sadece ses çıkış soketlerine takılı harici ses
cihazınızdan dinlemek için TV hoparlörleri kapatılır.
HDMI kontrolü uyumlu bir cihaza bağlandığında, bağlı olan cihazı TV ile içiletişime (iç-kilit) ayarlayabilirsiniz. Bu ayar, cihaz bağlandıktan sonra yapılmalıdır.
~
“Ses efekti”, “Tiz”, “Bas”, “Balans” ve “Otomatik Ses” seçenekleri, “Hoparlör” seçeneği “Ses Ssitemi” olarak ayarlandığında
kullanılamaz.
24 TR
Özellikler menüsü
Özellikler menüsünden aşağıda listelenen
seçenekleri seçebilirsiniz. “Ayarlar” kısmında
seçenekleri seçmek için bkz. “Menülerde
gezinme” (sayfa 20).
Özellikler
Ekran Kontrolu
Güç Tasarrufu
AV2 Cıkışı
RGB Merkez
PC Ayarları
Zaman
Geri:
Standart
TV
0
Seç:
Ekran Kontrolü
Giriş:
Çıkış:
MENU
Ekran formatını değiştirir.
“Otomatik Format”: Yayın sinyaline göre ekran formatını otomatik olarak
değiştirir.
“Ekran Formatı”: Ekran formatı hakkında detaylı bilgi için bkz. sayfa 13
“Dikey ayarlama”: “Ekran Formatı” “Akıllı” olarak ayarlandığı zaman resmin
dikey boyutunu ayarlar.
Güç Tasarrufu
Televizyonun güç tüketimini azaltmak için güç tasarruf modunu seçer.
“Standart”: Varsayılan ayarlar.
“Azalt”: TV'nin güç tüketimini azaltır.
“Görüntü Kapalı”: Görüntüyü kapatır. Görüntünün sesini dinlemeye devam
edebilirsiniz.
AV2 Çıkışı
Televizyonun arka tarafındaki
/
2 işaretli soket üzerinden çıkışı alınacak
olan bir sinyali ayarlar. Eğer bir VCR cihazını
/
2 soketine takarsanız,
televizyonun diğer soketlerine takılı cihazlardan kayıt yapabilirsiniz.
“TV”: Bir yayın çıkışı verir.
“Otomatik”: Ekranda görüntülenenin çıkışını verir.
AV3,
AV4,
AV5 ve PC için kullanılamaz.
RGB Merkez
Görüntü ekranın ortasında olacak şekilde yatay görüntü pozisyonunu ayarlar.
z
Bu opsiyon, sadece eğer bir RGB kaynağı televizyonun arkasındaki
2/
2 scart konnektörlerine takılı ise kullanılabilir.
1/
1 veya
Devam ediyor
25 TR
Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
z
• “Otomatik Format” seçeneğinde “Açık” ya da “Kapalı” olarak ayarlamış olsanız bile,
düğmesine devamlı basmak suretiyle ekran formatını her zaman değiştirebilirsiniz.
• “Otomatik Format” özelliği sadece PAL ve SECAM sinyalleri için mevcuttur.
PC Ayarları
Televizyon ekranını bir PC monitörü gibi özelleştirir.
z
Bu opsiyon sadece eğer PC modundaysanız kullanılabilir.
“Faz”: Görüntülenen bir text veya görüntünün bir kısmı net olmadığında ekranı
ayarlar.
“Piksel”: Ekran boyutunu yatay olarak genişletir veya daraltır.
“Yatay Merkez”: Ekranı sola veya sağa kaydırır.
“V Hattı”: Bir RGB giriş sinyalini PC
konnektöründen görüntülerken, görüntü
hatlarını düzeltir.
“Güç Tasarrufu”: Eğer bir PC sinyali alınmazsa, standby (bekleme) moduna geçirir.
“Fabrika Ayarlarına Dön”: Fabrika ayarlarına sıfırlar.
Zaman
Televizyonu açmak/kapatmak için zamanlayıcıyı ayarlar.
Oto. Kapanma
Sona ermesinin ardından televizyonun otomatik olarak kendisini bekleme moduna
geçireceği bir zaman süreci ayarlar.
Oto. Kapanma aktive edildiği zaman, TV'nin ön kısmındaki
(Zamanlayıcı)
göstergesi turuncu renkte yanar.
z
Eğer televizyonu kapatır ve tekrar açarsanız, “Oto. Kapanma” seçeneği “Kapalı” ayarına döner.
“Kapanma süresi geliyor. Tv kapanacak” mesajı, televizyon bekleme moduna geçmeden bir
dakika önce ekranda belirir.
Saat Ayarı
Saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar. Televizyon dijital kanalları alırken,
yayınlanan sinyalin saat koduna ayarlı olduğu için saat manuel olarak ayarlanamaz.
Zamanlayıcı
Televizyonu açmak/kapatmak için zamanlayıcıyı ayarlar.
“Zaman Modu”: İstenilen süreyi seçer.
“Zaman Açık”: Televizyonun açılacağı zamanı ayarlar.
“Zaman Kapalı”: Televizyonun kapanacağı zamanı ayarlar.
26 TR
Kurulum menüsü
Kurulum (ayar) menüsünden aşağıda listelenen
opsiyonları seçebilirsiniz. “Ayarlar” kısmında
seçenekleri seçmek için bkz. “Menülerde
gezinme” (sayfa 20).
Ayar
Otomatik başlangıç
Dil
Türkçe
Otomatik Ayar
Program Sıralama
AV hafızası
HDMI Ayarı
Ses Dengelemesi
Manuel Program
Digitális beállítások
Geri:
Seç:
Giriş:
Çıkış:
MENU
Dil ve ülke/bölge seçimini yapmak için, mevcut tüm dijital ve analog kanalları ayarlamak
için “ilk kez çalıştırma menüsünü” başlatır. Normalde bu işlemi yapmanız
gerekmemektedir, çünkü dil ve ülke/bölge seçilmiş olacaktır ve kanallar televizyon ilk
kurulduğunda zaten ayarlanmış durumdadır (sayfa 7). Ancak, bu opsiyon işlemi
tekrarlamanızı sağlar (örneğin, yeni bir eve taşındığınızda televizyonu tekrar ayarlamak
için veya yayın şirketlerince yayınlanmaya başlayan yeni kanalları aramak için).
Dil
Menülerin görüntülendiği dili seçer.
Otomatik Ayar
Mevcut tüm analog kanalları ayarlar.
Normalde bu işlemi yapmanız gerekmemektedir, çünkü kanallar televizyon ilk
kurulduğunda zaten ayarlanmış durumdadır (sayfa 7). Ancak, bu opsiyon işlemi
tekrarlamanızı sağlar (örneğin, yeni bir eve taşındığınızda televizyonu tekrar ayarlamak
için veya yayın şirketlerince yayınlanmaya başlayan yeni kanalları aramak için).
Program
Sıralama
Televizyonda kayıtlı analog kanalların sırasını değiştirir.
1 Yeni bir pozisyona atamak istediğiniz kanalı seçmek için F/fdüğmelerine
basınız, daha sonra g düğmesine basınız.
2 İstediğiniz kanala bir pozisyon seçmek için F/f düğmelerine basınız,
daha sonra
düğmesine basınız.
AV hafızası
Yan ve arka soketlere takılı herhangi bir cihaza bir isim atar. Bu isim, cihazı
seçtiğinizde ekranda kısa bir süre görünür. Herhangi bir cihaza bağlı olmayan bir
giriş kaynağını atlayabilirsiniz.
1 İstediğiniz giriş kaynağını seçmek için F/f düğmelerini kullanınız, daha
sonra
düğmesine basınız.
2 Daha sonra aşağıdaki istenilen opsiyonu seçmek için F/f düğmelerini
kullanınız, daha sonra
düğmesine basınız.
• AV1 (veya AV2/ AV3/ AV4/AV5/AV6/ PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM,
SAT: Bağlı olan cihaza bir isim atamak için kayıtlı isimlerden birisini kullanır.
• “Kurgu”: İstediğiniz bir ismi vermenizi sağlar.
1 İstediğiniz harf veya numarayı seçmek için F/f düğmelerin kullanınız
(boşluk bırakmak için “_” kullanınız), daha sonra g düğmesine basınız.
Eğer yanlış bir karakter girerseniz
Girilen yanlış karakteri seçmek için G/g düğmelerini kullanınız. Daha sonra,
doğru karakteri girmek için F/f düğmelerine basınız.
2 İsmi tamamlayıncaya kadar adım 1'de belirtilen prosedürü tekrarlayınız.
3 “Tamam” seçeneğini seçiniz ve sonra
düğmesine basınız.
• “Atla”: Giriş kaynağı seçmek için F/f düğmelerine bastığınızda herhangi bir cihaza
bağlı olmayan bir giriş kaynağını atlar.
Devam ediyor
27 TR
Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Otomatik
başlangıç
HDMI Ayarı
Bu, HDMI kontrolü ile uyumlu, HDMI soketlerine takılı olan cihazın ayarlanması
için kullanılır. Bağlı durumda olan, HDMI kontrolü uyumlu cihazın da iç-kilit (iç
iletişim) ayarının yapılması gerektiğini unutmayınız.
“HDMI Kontrolü”: Bu, HDMI kontrolü uyumlu cihazla televizyonun arasında iç
iletişim kurulup kurulmayacağı ayarını yapmaya yarar. “Açık” olarak
ayarlandığında, aşağıdaki menü işlemleri gerçekleştirilebilir.
“Otomatik Kapama”: Bu özellik “Açık” olarak ayarlandığında, HDMI kontrolü
uyumlu cihaz, TV ile bağlantılı olarak aynı anda açılır ve kapanır.
“Otomatik TV Açma”: Bu özellik “Açık” olarak ayarlandığında, televizyon,
HDMI kontrolü ile uyumlu cihazla iç iletişim (iç-kilit) durumuna geçer.
“Cihaz Listesi Güncelleme”: “HDMI Cihaz Listesi” oluşturur veya günceller. En
fazla 11 HDMI kontrolü uyumlu cihaz bağlanabilir ve tek bir sokete en fazla 5 cihaz
bağlanabilir. HDMI kontrolü uyumlu cihazın bağlantılarını veya ayarlarını
değiştirdiğinizde, “HDMI Cihaz Listesi” de güncelleyiniz.
“HDMI Cihaz Listesi”: Bağlı olan, HDMI kontrolü uyumlu cihazı gösterir.
Ses Dengelemesi
Televizyona takılı her bir cihaz için ayrı bir ses seviyesi ayarlar.
Manuel Program
“İsim”/“AFT”/“Ses Filtresi”/“LNA”/“Atla”/“Dekoder” seçimi yapmadan önce,
değiştirmek istediğiniz program numarasını seçmek için F/f düğmelerine basınız.
Daha sonra,
düğmesine basınız.
Sistem
Program kanallarını manuel olarak ayarlar.
1 F/f düğmelerine basarak “Sistem” seçimini yapınız, daha sonra
düğmesine basınız.
2 Aşağıdaki televizyon yayın sistemlerinden birisini seçmek için F/f
düğmelerine basınız, daha sonra G düğmesine basınız.
B/G: Batı Avrupa ülkeleri/bölgeleri için
D/K: Doğu Avrupa ülkeleri/bölgeleri için
L: Fransa için
I: İngiltere için
~
“Ülke” için seçilmiş olan bölge/ülke ayarına bağlı olarak (sayfa 6), bu seçenek mevcut olmayabilir.
Kanal
1 F/f düğmelerine basarak “Kanal” seçimini yapınız, daha sonra
düğmesine basınız.
2 Düğmelerine basarak F/f “S” seçimini (kablolu kanallar için) veya “C”
seçimini (karasal yayın kanalları için) yapınız, daha sonra g düğmesine
basınız.
3 Kanalları aşağıdaki gibi ayarlayınız:
Eğer kanal numarasını (frekansı) bilmiyorsanız
Mevcut bir sonraki kanalı aramak için F/f düğmelerine basınız. Bir kanal bulunduğu
zaman arama işlemi duracaktır. Aramaya devam etmek için F/f düğmelerine basınız.
Eğer kanal numarasını (frekansı) biliyorsanız
İstediğiniz yayının kanal numarasını veya VCR cihazınızın kanal numarasını girmek
için numaralı düğmelere basınız.
4
5
Düğmesine basarak “Onayla” seçeneğine atlayınız, daha sonra
düğmesine basınız.
f Düğmesine basarak “Tamam” seçimini yapınız, daha sonra
düğmesine basınız.
Diğer kanalları da manuel olarak ayarlamak için yukarıdaki prosedürü tekrarlayınız.
İsim
Seçilen kanala, en fazla beş harf veya rakamdan oluşan bir isim atamanızı sağlar.
AFT
Hafif bir ince ayar işleminin görüntü kalitesini iyileştireceği kanaatindeyseniz,
program numarasına manuel olarak ince ayar yapmanızı sağlar.
28 TR
Ses Filtresi
Mono yayınlarda ses bozulması olması durumunda her kanal için ses kalitesini
iyileştirir. Bazen standart olmayan bir yayın sinyali , mono program yayınlarının
izlenmesi esnasında ses bozulmasına veya sesin ara sıra gitmesine neden olabilir.
Eğer herhangi bir ses bozukluğu hissetmiyorsanız, bu opsiyonu fabrika ayarı olan
“Kapalı” ayarında bırakmanızı tavsiye ederiz.
~
“Düşük” veya “Yüksek” ayarı seçili olduğunda stereo veya çift ses alamazsınız.
“Ses Filtresi” özelliği, “Sistem” seçeneği “L” olarak ayarlandığında kullanılamaz.
LNA
Herhangi bir zayıf yayın sinyali durumunda (parazitli görüntü), görüntü kalitesini
artırır.
Atla
Kanalları seçmek için PROG +/- düğmelerine bastığınızda, kullanılmayan analog
kanalları atlatır. (Numaralı düğmeleri kullanarak kullanılmayan kanalları
seçebilirsiniz.)
Dekoder
Direk olarak scart konnektörü
/
1'e veya bir VCR vasıtasıyla scart
konnektörü
/
2'ye takılı bulunan bir dekoder kullanıldığında seçilen karışık
kanalı kaydeder.
~
“Ülke” için seçilmiş olan bölge/ülke ayarına bağlı olarak (sayfa 6), bu seçenek mevcut olmayabilir.
Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Onayla
“Manuel Program” ayarlarında yapılan değişiklikleri kaydeder.
29 TR
Dijital Kurulum menüsü
“Dijital Kurulum” menüsünden aşağıda
listelenen opsiyonları seçebilirsiniz. “Ayarlar”
kısmındaki seçenekleri seçmek için bkz.
“Menülerde gezinme” (sayfa 20).
Ayar
Otomatik başlangıç
Dil
Otomatik Ayar
Program Sıralama
AV hafızası
Türkçe
~
Bazı fonksiyonlar, bazı ülkelerde/bölgelerde mevcut
olmayabilir.
HDMI Ayarı
Ses Dengelemesi
Manuel Program
Digitális beállítások
Geri:
Seç:
Dijital ayarlar
Giriş:
Çıkış:
MENU
Dijital Otomatik Ayar
Mevcut dijital kanalları ayarlar.
Yeni bir eve taşındığınızda televizyonu tekrar ayarlamanızı veya yayın şirketlerince
yayınlanmaya başlayan yeni kanalları aramanızı sağlar. Detaylı bilgi için, bkz.
“Televizyonun otomatik program ayarı” - sayfa 7.
Program listesi düzeltme
Televizyonda kayıtlı istenmeyen dijital kanalları siler ve televizyonda kayıtlı dijital
kanalların sırasını değiştirir.
1 Silmek veya yeni bir pozisyona atamak istediğiniz kanalı seçmek için
F/f düğmelerine basınız.
Yayının bilinen üç-haneli program numarasını istediğiniz şekilde girmek için,
numaralı düğmelere basınız.
2
Aşağıda anlatıldığı şekilde, dijital kanalları kaldırın veya sırasını
değiştirin:
Dijital kanalı kaldırmak/silmek için
Düğmesine basınız. Bir teyit mesajının görüntülenmesinden sonra, G düğmesine
basarak “Evet” seçimini yapınız ve sonra
düğmesine basınız.
Dijital kanalların sırasını değiştirmek için
Kanal için yeni pozisyon seçmek amacıyla g düğmesine, daha sonra
F/f düğmelerine basınız ve sonra G düğmesine basınız.
3
RETURN Düğmesine basınız.
Dijital manuel Ayar
Dijital kanalları manuel olarak ayarlar. Bu özellik, “Dijital Otomatik Ayar” ayarı
“Karasal” olarak ayarlandığı zaman kullanılabilir.
1 Manuel olarak ayarlamak istediğiniz kanal numarasını seçmek için
numaralı düğmeleri kullanınız, daha sonra kanalı ayarlamak için
F/f düğmelerine basınız.
2 Mevcut kanallar bulunduğu zaman, kaydetmek istediğiniz kanalı seçmek
için F/f düğmelerine basınız, daha sonra
düğmesine basınız.
3 Yeni kanalı kaydetmek istediğini program numarasını seçmek için F/f
düğmesine basınız.
düğmelerini kullanınız, daha sonra
Diğer kanalları da manuel olarak ayarlamak için yukarıdaki prosedürü tekrarlayınız.
30 TR
Dijital kurulum
Altyazı Ayarları
“Altyazı ayarları”: “İşitme güçlüğü” seçildiği zaman, bazı görsel yardımlar
altyazılarla birlikte görüntülenebilir (eğer TV kanalları bu tür bir bilgi yayınlıyorsa).
“Altyazı Dili”: Altyazıların görüntülendiği dili seçer.
Ses Ayarları
“Ses Tipi”: “İşitme güçlüğü” seçildiği zaman, işitme engelleriler yayınına geçer.
“Ses Dili”: Bir program için kullanılan dili seçer. Bazı dijital kanallar, bir program
için birçok farklı dil yayınlayabilir.
“Ses Tanımı”: Görsel bilgiler için ses tanımı (anlatım) sağlar (eğer TV kanalları bu
tür bir bilgi yayınlıyorsa).
“Karıştırma Seviyesi”: TV ana ses ve Ses Tanımı çıkış seviyelerini ayarlar.
z
Bu seçenek sadece, “Ses Tanımı” özelliği “Açık” olarak ayarlandığı zaman kullanılabilir.
Eğer daha önceden bir PIN kodu ayarlamadıysanız, bir PIN kodu giriş ekranı belirir.
Aşağıdaki “PIN Kodu” talimatlarını takip ediniz.
Yaş sınırını seçmek için F/f düğmelerine veya kısıtlamasız seyretmek
için “Hiçbiri” düğmesine basınız, daha sonra
düğmesine basınız.
3 RETURN Düğmesine basınız.
PIN Kodu
PIN kodunuzu ilk defa ayarlamak için
1 Yeni PIN kodunu girmek için numaralı düğmelere basınız.
2 RETURN Düğmesine basınız.
PIN kodunuzu değiştirmek için
1 Mevcut PIN kodunuzu girmek için numaralı düğmelere basınız.
2 Yeni PIN kodunu girmek için numaralı düğmelere basınız.
3 RETURN Düğmesine basınız.
2
z
PIN kodu 9999 her zaman kabul edilir.
Teknik Ayarları
“Oto. Servis Güncelle”: Televizyonun mevcut olduğu zaman yeni dijital servisleri
tespit etmesini ve kaydetmesini sağlar.
“Yazılım İndirme”: Televizyonun, mevcut anten/kablo yayınınız vasıtasıyla
ücretsiz yazılım güncellemelerini (verildiğinde) otomatik olarak almasını sağlar. Bu
seçeneğin her zaman için “Açık” olarak ayarlanması önerilir. Eğer yazılımınızın
güncellenmesini istemiyorsanız, bu seçeneği “Kapalı” olarak ayarlayınız.
“Sistem Bilgisi”: Mevcut yazılım versiyonunu ve sinyal seviyesini görüntüler.
“Zaman Bölgesi”:Kendi ülkeniz/bölgeniz için varsayılan zaman bölgesi ile aynı
değilse, bulunduğunuz zaman bölgesini manuel olarak seçmenizi sağlar.
“Otomatik DST”: Yaz saati ve kış saati arasında otomatik olarak ayarlama yapılıp
yapılmayacağını ayarlar.
• “Açık”: Takvime göre, yaz saati ile kış saati arasında otomatik ayarlama yapar.
• “Kapalı”: Saat, “Zaman Bölgesi” seçeneğinde ayarlanan saat farkına göre görüntülenir.
CA Modül Ayarı
Bir “Conditional Access Module” (Duruma Bağlı Erişim Modülü - CAM) ve bir izleme kartı temin
ettikten sonra, ücretli bir TV servisine erişmenizi sağlar
(PCMCIA) soketinin yeri için bkz. sayfa 17 .
31 TR
Menü Fonksiyonlarının Kullanımı
Reklam Modu
“Basit”: Program bilgilerini dijital bir banner ile birlikte görüntüler.
“Tam”: Program bilgilerini dijital bir banner ile birlikte görüntüler ve bu bannerin
altında detaylı program bilgilerini görüntüler.
Radyo Göstergesi
Herhangi bir düğmeye basılmadığında, radyo yayınını dinlerken 20 saniye sonra
ekran duvar kağıdı görüntülenir.
Ekran duvar kağıdının rengini seçebilir veya rasgele bir renk seçebilirsiniz.
Ekran duvar kağıdını geçici olarak iptal etmek için, herhangi bir düğmeye basınız.
Ebeveyn Kilidi
Programlar için yaş kısıtlamasını ayarlar. Yaş sınırlamasını aşan bir program sadece
bir PIN kodu doğru olarak girildiği zaman izlenebilir.
1 Mevcut PIN kodunuzu girmek için numaralı düğmelere basınız.
Ek Bilgiler
Spesifikasyonlar
Anten
Görüntü Ünitesi
Kanal Kapsamı
Güç Gereksinimleri:
220–240 V AC, 50 Hz
Ekran Boyutu:
26 inç
Görüntü Çözünürlüğü:
1,366 nokta (yatay) × 768 hat (dikey)
Güç Sarfiyatı:
95 W veya daha az
Bekleme Modunda Güç Sarfiyatı*:
0,6 W veya daha az
* Belirtilen bekleme durumundaki güce, sadece
televizyon gerekli dahili işlemleri tamamladıktan
sonra ulaşılır.
Boyutlar (en x boy x derinlik):
Yaklaşık 656 x 504 x 214 mm (standlı)
Yaklaşık 656 x 452 x 96 mm (standsız)
Ağırlık:
Yaklaşık 13,0 kg (standlı)
Yaklaşık 11,0 kg (standsız)
Analog:
Panel Sistemi
LCD (Sıvı Kristal Ekran) Paneli
Televizyon Sistemi
Analog:
Dijital:
Ülke/bölge seçiminize bağlı olarak:
B/G/H, D/K, L, I
DVB-T/DVB-C
Renk/Video Sistemi
Analog:
Dijital:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (sadece Video Girişi)
MPEG-2 MP@ML
VHF/UHF için 75 ohm harici terminal
Dijital:
VHF:
E2–E12
UHF:
E21–E69
CATV: S1–S20
HYPER: S21–S41
D/K:
R1–R12, R21–R69
L:
F2–F10, B–Q, F21–F69
I:
UHF B21–B69
VHF/UHF
Terminaller
/
1
21-pinli Scart konnektör (CENELEC standart), ses/
video girişi, RGB girişi ve televizyon ses/video çıkışı da
dahil.
/
2 (SMARTLINK)
21-pinli Scart konnektör (CENELEC standart), ses/
video girişi, RGB girişi, seçilebilir ses/video çıkışı ve
SmartLink arayüzü de dahil.
3
Desteklenen formatlar: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p,
480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohms, 0.3V negatif senk
PB/CB: 0.7 Vp-p, 75 ohm
PR/CR: 0.7 Vp-p, 75 ohm
3
Ses girişi (mikrofon jakları)
500 mVrms
Empedans: 47 kilo ohm
HDMI IN 4, 5
Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ses:
İki kanallı lineer PCM
32, 44.1 ve 48 kHz, 16, 20 ve 24 bit
PC (tabloya bakınız)
Analog ses (mikrofon jakları):
500 mVrms, Empedans 47 kilohm
(sadece HDMI IN 5)
6 S video girişi (4-pin mini DIN)
6 Video girişi (mikrofon jakları)
6 Ses girişi (mikrofon jakları)
Ses çıkışı (Sol/Sağ) (mikrofon jakları)
PC
PC Girişi (15 Dsub) (bkz. sayfa 17)
Y: 0.7 Vp-p, 75 ohm, Yeşilde Senk değil
M: 0.7 Vp-p, 75 ohm, Yeşilde Senk değil
K: 0.7 Vp-p, 75 ohm, Yeşilde Senk değil
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
PC ses girişi (mini-jak)
i Kulaklık jakı
CAM (Duruma Bağlı Erişim Modülü) yarığı
32 TR
Ses Çıkışı
10 W + 10 W (RMS)
Opsiyonel Aksesuarlar
Duvara-montaj braketi SU-WL100.
Dizayn ve spesifikasyonlar önceden uyarıda
bulunmaksızın değiştirilebilir.
PC için PC Giriş Sinyali Referans Tablosu
Sinyaller Yatay (Piksel)
Dikey (Hat)
Yatay frekans
(kHz)
Dikey frekans
(Hz)
Standart
VGA
640
480
31.5
60
VGA
SVGA
800
600
37.9
60
VESA Normları
XGA
1024
768
48.4
60
VESA Normları
WXGA
1280
768
47.4
60
VESA
1280
768
47.8
60
VESA
• Bu televizyonun PC girişinin, Yeşil Senk veya Komposit Senk desteği yoktur.
• Bu televizyonun PC girişinin, karıştırılmış sinyal desteği yoktur.
• Bu televizyonun PC girişi, yukarıdaki tabloda belirtilen sinyalleri 60 Hz'lik dikey frekansta destekler. Diğer sinyaller için,
“SENK YOK” mesajını görürsünüz.
HDMI IN 4, 5 için PC Giriş Sinyali Referans Tablosu
Sinyaller Yatay (Piksel)
Dikey (Hat)
Yatay frekans
(kHz)
Dikey frekans
(Hz)
Standart
640
480
31.5
60
VGA
SVGA
800
600
37.9
60
VESA Normları
XGA
1024
768
48.4
60
VESA Normları
WXGA
1280
768
47.4
60
VESA
WXGA
1280
768
47.8
60
VESA
WXGA
1360
768
47.7
60
VESA
33 TR
Ek Bilgiler
VGA
Arıza bulma
1 (bekleme) göstergesinin kırmızı renkte
yanıp sönmediğini kontrol ediniz.
Eğer yanıp sönüyorsa
Otomatik-teşhis fonksiyonu aktive edilir.
1 Her iki saniyelik arada 1 (bekleme)
göstergesinin kaç kez yanıp söndüğünü sayınız.
Örneğin, eğer gösterge üç kez yanıp sönüyorsa, iki
saniyelik bir ara verilir ve sonra üçüncü kez yanıp
söner, vs.
2
Televizyonu kapatmak için üst kenarındaki 1
düğmesine basınız, fişini prizden çekiniz ve
satıcınıza veya Sony servis merkezine
göstergenin nasıl yanıp söndüğü konusunda
bilgi veriniz (yanıp sönme sayısı).
Eğer yanıp sönmüyorsa
1 Aşağıdaki tabloda yazılı hususları kontrol ediniz.
2 Eğer sorun hala devam ediyorsa,
televizyonunuzu kalifiye servis personeline
kontrol ettiriniz.
Görüntü
Görüntü yok (ekran siyah) ve ses yok
• Anten/kablo bağlantılarını kontrol edin.
• Televizyonun fişini prize takın ve televizyonun üst
kenarındaki 1 düğmeye basın.
• Eğer 1 (bekleme) göstergesi kırmızı renkte yanarsa "/1
düğmesine basın.
Scart konnektörüne takılı cihazdan görüntü yok
veya menü bilgisi yok
• Bağlı cihazların listesini görüntülemek için
/
düğmesine basınız, daha sonra istediğiniz girişi seçiniz.
• Opsiyonel cihaz ile televizyon arasındaki bağlantıyı
kontrol ediniz.
Çift görüntü veya transparanlık
• Anten/kablo bağlantılarını kontrol edin.
• Anten yerini ve yönünü kontrol ediniz.
Ekranda sadece karlanma ve parazit var
• Antenin kırık veya eğilmiş olup olmadığını kontrol ediniz.
• Antenin kullanım ömrünün bitmiş olup olmadığını kontrol
ediniz (normal kullanım halinde üç ile beş yıldır, deniz
kıyısında ise bir ile iki yıldır).
Bozuk görüntü (noktalı satırlar veya çizgiler)
• Televizyonu, arabalar, motosikletler, saç kurutma
makineleri veya optik cihazlar gibi elektriksel parazit
kaynaklarından uzak tutunuz.
• Opsiyonel cihaz kurulumu yaparken, opsiyonel cihaz ile
televizyon arasında biraz boşluk bırakınız.
• Anten/kablo bağlantılarını kontrol edin.
• Anten/kablolu yayın kablosunu diğer bağlantı
kablolarından uzak tutunuz.
Bir televizyon kanalını seyrederken görüntüde
veya seste parazit var
• Daha kaliteli görüntü alımı için “AFT” (Otomatik İnce
Ayar) ayarını yapınız (sayfa 28).
34 TR
Ekranda bazı minik siyah noktalar ve/veya parlak
noktalar var
• Bir görüntü ünitesinin verdiği görüntü piksellerden
oluşmaktadır. Ekrandaki minik siyah noktalar ve/veya
parlak noktalar (pikseller) bir bozukluk anlamına gelmez.
Programlarda renk yok
• “Fabrika Ayarlarına Dön” seçeneğini seçiniz (sayfa 22).
3 soketlerinden bir sinyal görüntülerken renk
yok veya renkler düzensiz
•
3 soketlerinin bağlantısını kontrol ediniz ve her bir soketin
ilgili yerlerine tam oturmuş olup olmadığını kontrol ediniz.
Ses
Ses yok ama görüntü kalitesi iyi
• 2 +/– veya % (Sessiz) düğmesine basınız.
• “Hoparlör” ayarının “TV Hoparlörü” olarak ayarlanmış
olup olmadığını kontrol ediniz (sayfa 24).
Kanallar
İstenilen kanal seçilemiyor
• Dijital ile analog mod arasında değiştirme yapınız ve
istediğiniz dijital/analog kanalı seçiniz.
Bazı kanallarda görüntü yok
• Sadece Karıştırılmış/Abonelik kanalları. Ücretli TV
servisine abone olunuz.
• Kanal sadece veri iletişimi için kullanılıyordur (görüntü
ve ses olmaz).
• Yayın iletim detayları hakkında bilgi almak için yayın
şirketini arayınız.
Dijital kanallar görüntülenmiyor
• Bölgenizde dijital yayınların olup olmadığını anlamak
için yerel bir tesisat uzmanını arayınız.
• Çekiş gücü daha yüksek bir anten kullanınız.
Genel
Televizyon otomatik olarak kapanıyor (Televizyon
bekleme moduna giriyor)
• “Oto. Kapanma” veya “Zaman Kapalı” ayarının aktif
olduğundan emin olunuz (sayfa 26).
• Televizyon modundayken 10 dakika süresince bir sinyal
alınmazsa ve hiçbir işlem yapılmazsa, televizyon otomatik
olarak bekleme moduna geçer.
Televizyon otomatik olarak açılıyor
• “Zaman Açık” fonksiyonunun aktive edilmiş olup
olmadığını kontrol ediniz (sayfa 26).
Bazı giriş kaynakları seçilemiyor
• Giriş kaynağının “AV hafızası” seçeneğini seçiniz ve
“Atla” ayarını iptal ediniz (sayfa 27).
Uzaktan kumanda çalışmıyor
• Pilleri değiştiriniz.
Favori listesine bir kanal eklenemiyor
• Favori listesine en fazla 999 kanal eklenebilir.
HDMI donanımı “HDMI Cihaz Listesi” içeriğinde
gözükmüyor
• Donanımınızın HDMI kontrolü uyumlu donanım
olduğunu kontrol edin.
Tüm kanallar ayarlanmıyor
• Kablolu yayın hakkında bilgi için internet destek sitesine
bakınız.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Uygunluk beyanı, üretici firmanın yetkili kılmış
olduğu, Product Compliance Europe (PCE) Sony
Deutschland GmbH
(Stuttgart Technology Centre) tarafından
yapılmaktadır.
Product Compliance Europe (PCE)
Sony Deutschland GmbH
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Tel : (0)711-5858-0, Fax : (0)711-5858-488
URL of EU DoC Database :
http://www.compliance.sony.de/
Üretici Firma:
Sony Corporation
Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo
Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-531 98 00
Faks: 0216-474 04 77
e-mail:bilgi@eu.sony.com
SONY YETKİLİ SERVİSLERİ
Işlitsel ve Görsel Cihazlar
ȘEHİR
ADANA
ADIYAMAN
ANKARA (Anıttepe)
ANKARA (Mamak)
ANKARA (Aydınlıkevler)
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA (Alanya)
BURSA
TELEFON
(322) 2251587
(416) 2165383
(312) 2308382
(312) 3689834
(312) 3169852
(242) 3451374
(242) 3124242
(242) 5136314
(224) 2233151
(224) 2341192
(286) 2173618
(258) 2421749
(412) 2236869
(284) 2121440
(222) 2265626
(424) 2366348
(442) 2130528
(454) 2168161
(326) 2210597
(324) 3227655
(216) 4145250
(216) 5664888
(216) 5536929
(212) 2336778
(212) 2823469
(212) 2604677
(212) 5317001
(212) 5705868
(212) 5438242
(212) 2275247
(212) 5740426
(232) 4633412
(232) 2288310
(232) 3696175
(232) 2464044
(352) 2222627
(262) 3223368
(262) 6431458
(332) 3501735
(332) 3514425
(422) 3250460
(482) 4153592
(252) 4126217
(464) 2120078
(264) 2714704
(362) 2334883
(484) 2245724
(346) 2230015
(462) 3232641
(372) 3167044
Ek Bilgiler
ÇANAKKALE
DENİZLİ
DİYARBAKIR
EDİRNE
ESKİȘEHİR
ELAZIĞ
ERZURUM
GİRESUN
HATAY
İÇEL
İSTANBUL (Moda)
İSTANBUL (Göztepe)
İSTANBUL (Üsküdar)
İSTANBUL (Șişli)
İSTANBUL (1.Levent)
İSTANBUL (Maçka)
İSTANBUL (Fatih)
İSTANBUL (Bakırköy)
İSTANBUL (Bakırköy)
İSTANBUL (Beşiktaş)
İSTANBUL (Florya)
İZMİR (Alsancak)
İZMİR (Hatay)
İZMİR (Karşıyaka)
İZMİR (Güzelyalı)
KAYSERİ
KOCAELİ
KOCAELİ (Gebze)
KONYA
KONYA
MALATYA
MARDIN (Nusaybin)
MUĞLA (Marmaris)
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİVAS
TRABZON
ZONGULDAK
ȘİRKET ADI
CENGİZ ELEKTRONİK
STAR ELEKTRONİK
BİLGİLİ ELEKTRONİK
FİLİZ ELEKTRONİK
DUZOLLAR ELEKTRONİK
NECMİ ELK.SAN.TİC. LTD. ȘTİ.
EKEN ELEKTRONİK
ERTUNÇ ELEKTRONİK
RMS MERKEZ ELK. LTD.
UFO ELKT. MÜH. TİC. LTD. ȘTİ.
GÜVEN ELEKTRONİK
MAVİ ELK. LTD. ȘTİ.
TELEVİZYON HASTANESİ
UÇKUN ELEKTRONİK
GÖRGÜN ELEKTRONİK
MİKROSEK ELEKTRONİK
ELEKTRONAL TİC.
ÖZEN ELEKTRONİK
ZEKİ ELEKTRONİK
SEDAFON ELK.S.T.LTD. ȘTİ.
SENTEZ ELK.S.T.LTD. ȘTİ.
ITEM LTD. ȘTİ.
BURCU ELEKTRONİK
VEBE ELK.SN.TC.LT.ȘTİ.
AVE ELEKTRONİK
MEKEL ELEKTRONİK
CİHAN ELK. SAN. TİC. LTD. ȘTİ.
VİP VİDEO ELK. TİC. LTD. ȘTİ.
MEST ELK.SAN.TİC.LTD
P.M. ELEKTRONİK LTD.ȘTİ.
AVC ELK. LTD. ȘTİ.
ASİL1 ELK.SR.T.LTD. ȘTİ.
ASİL2 ELK.SR.T.LTD. ȘTİ.
TEKNİK TV.ELK.LTD. ȘTİ.
AYES ELEKTRONİK
ÇAĞDAS ELEKTRONİK
TEKNİK TV.
ȘAHİN ELK.TİC. SAN LTD. ȘTİ.
DENİZ ELEKTRONİK
ÖZEL ELEKTRONİK
GÜRBÜZ ELEKTRONİK
ÇİFTSÜREN ELK. PAZ. LTD.
MTM SERVICE
METE ELEKTRONİK
İSMAİL SENOGLU
YALİM ELEKTRONİK
İSMET ELEKTRONİK
CAN ELEKTRONİK
LIDER ELEKTRONİK
ÖZDEMİRLER TV.
35 TR
Download PDF

advertising