Sony | KLV-17HR3 | Sony KLV-17HR3 Bruksanvisning

2-103-474-32 (1)
R
LCD Colour TV
Betjeningsvejledning
DK
Før fjernsynet betjenes, læses afsnittet “Sikkerhedsoplysninger”
i denne vejledning. Behold denne vejledning til fremtidige
opslag.
Käyttöohje
FI
Lue tämän käyttöohjekirjan kohta “Turvallisuusohjeet” ennen
kuin alat käyttää televisiota. Säilytä käyttöohjekirja tulevaa
tarvetta varten.
Bruksanvisning
SE
Innan du använder TV-apparaten är det viktigt att du läser
avsnittet “Säkerhetsinformation”. Spara denna bruksanvisning
för framtida referens.
Manual de Instrucciones
Antes de utilizar este televisor, lea atentamente el capítulo
“Normas de seguridad” de este manual. Conserve el manual para
futuras referencias.
KLV-17HR3
©2004 by Sony Corporation
ES
Indledning
• Tak fordi du valgte dette Sony-produkt.
• Før TV-apparatet betjenes, læses denne vejledning grundigt og beholdes til senere opslag.
• Symboler, der anvendes i vejledningen:
•
Vigtige oplysninger.
•
Oplysninger om en funktion.
• 1,2...
Instruktionsrækkefølge.
•
Knapper, der er skygget med hvidt på fjernbetjeningen,
viser de knapper, du skal trykke på for at følge
vejledningen.
•
Oplyser om resultatet af vejledningen.
Indholdsfortegnelse
Indledning ............................................................................................................................................................ 3
Lynstartsvejledning .............................................................................................................................................. 4
Sikkerhedsoplysninger ...................................................................................................................................... 10
Forholdsregler..................................................................................................................................................... 13
DK
Kom godt i gang
Check det medfølgende tilbehør......................................................................................................................... 14
Oversigt over fjernbetjeningens knapper............................................................................................................ 15
Oversigt over TV-apparatets knap og stik i siderne ........................................................................................... 17
Oversigt over TV-apparatets indikatorer............................................................................................................ 18
Isætning af batterier i fjernbetjeningen.............................................................................................................. 18
Aftagning af bagdækslet..................................................................................................................................... 19
Tilslutning af antenne og video .......................................................................................................................... 20
Tilpasning af visningsvinklen for TV-apparatet................................................................................................. 21
Første betjening
Start af TV-apparatet og automatisk programindstilling.................................................................................... 22
TV-apparatets funktioner
Indføring og brug af menusystemet ................................................................................................................... 24
Menuen Billedjustering ................................................................................................................................ 25
Menuen Lydjustering.................................................................................................................................... 27
Menuen Funktion.......................................................................................................................................... 28
Menuen Opsætning....................................................................................................................................... 30
Manuel prg.-indstilling menu ....................................................................................................................... 32
Andre funktioner
Aut. Slukning...................................................................................................................................................... 34
Fastholdelse af billede ........................................................................................................................................ 34
Tekst-TV ................................................................................................................................................................ 35
Yderligere oplysninger
Tilslutning af andet udstyr til TV-apparatet ........................................................................................................36
Visning af billeder fra udstyr, der er sluttet til TV-apparatet ..............................................................................38
Tekniske specifikationer......................................................................................................................................39
Fejlsøgning ..........................................................................................................................................................40
Indholdsfortegnelse
3
Lynstartsvejledning
Med dette afsnit kan du:
-Sætte batterier i fjernbetjeningen.
-Aftage bagdækslet
-Tilslutte antenne og video,
-Indstille TV-apparatet automatisk,
1
Check af det medfølgende tilbehør
1 Fjernbetjening
(RM-Y1108):
1 Netledning (Type C-6):
2 batterier (størrelse AA):
4
Lynstartsvejledning
1 Adaptor:
2
Isætning af batterier i fjernbetjeningen
Kontroller, at de medfølgende batterier vendes korrekt ved isætning.
Husk altid at bortskaffe brugte batterier på en miljøvenlig måde.
SO
NY
CO
RP
OR
NY
SO
N
TIO
ORA
RP
CO
PA
JA
4
N/
DK
Lynstartsvejledning
5
AT
IO
N
JA
PA
N/
4
3
Aftagning af bagdækslet
Når de bageste ledninger forbindes, skal fjernsynets bagside først tages af. Sørg for at sætte bagsiden tilbage på
plads, når ledningerne er forbundet.
Sørg for at frakoble ledningerne på siden, før bagsiden tages af.
Aftagning af bagdækslet
Hold bagdækslet som vist nedenfor, og træk først den nederste del af dækslet mod dig. Tag derefter øverste del af
dækslet fra TV-apparatet.
Det er ikke nødvendigt at tage bagsiden af, når sideledningerne skal forbindes.
Påsætning af bagdækslet
Hold bagdækslet som vist nedenfor, og sæt de fire befæstelser til TV-apparatet og tryk derefter bagdækslet tilbage
på to TV-apparatet set.
Det er ikke nødvendigt at montere bagdækslet, hvis du monterer vægbeslag SU-W100 (valgfrit tilbehør).
6
Lynstartsvejledning
4
Tilslutning af antenne og video
DK
eller
video
Flere oplysninger om tilslutning af video findes i "Tilslutning af udstyr til TV-apparatet" på side 36.
Lynstartsvejledning
7
5
Sådan tændes TV-apparatet og automatisk indstilling
Første gang, TV-apparatet tændes vises en række menuer på TV-apparatet, hvor man kan: 1) Vælge sproget i
menuerne 2) Vælge det, land, hvor TV-apparatet skal benyttes, 3) Søge og gemme alle tilgængelige kanaler
(TV-stationer) og 4) Ændre den rækkefølge, hvori kanalerne (TV-stationerne) vises på skærmen.
Hvis nogle af disse indstillinger skal ændres senere, gøres det ved at vælge den tilsvarende funktion i
(Menuen Opsætning) eller ved at trykke på Auto Start knappen
på højre side af TV-apparatet i mere end
tre sekunder. Se side 17.
1 Slut adapteren til fjernsynet som vist. Slut
netledningen til adapteren. Sæt stikket i
stikkontakten (220-240 AC, 50Hz).
2
Første gang, TV-apparatet tilsluttes, tændes det normalt.
Hvis TV-apparatet er slukket, trykkes på
til/fraknappen på TV-apparatet for at tænde det.
Første gang TV-apparatet tændes, vises menuen
Language (Sprog) automatisk på TV-skærmen.
3
Tryk på knapperne V, v, B eller b på fjernbetjeningen for at
vælge det ønskede sprog. Tryk derefter på OK for at bekræfte
valget. Derefter vises alle menuer på det valgte sprog.
4
Menuen Land vises automatisk. Tryk på v eller V for at vælge det
land, hvor TV-apparatet skal anvendes. Bekræft valget ved at trykke
på OK.
• Hvis det land, hvor TV-apparatet skal anvendes, ikke vises på
listen, vælges "-" i stedet for et land.
• For at undgå forkerte tegn i tekst-TV på kyrilliske sprog
anbefaler vi at vælge Rusland som land, hvis det ønskede
land ikke vises på listen.
8
Lynstartsvejledning
Land
Vælg land
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Österreich
5 Menuen Auto prg.-indstilling vises på skærmen. Tryk på OK for
Ønsker du at starte
automatisk tuning?
at vælge Ja.
Ja
6
TV-apparatet begynder på automatisk søgning og lagring af alle
tilgængelige TV-kanaler for dig.
Nej
Auto prg.-indstilling
Fundne programmer:
Dette kan vare nogle minutter. Vær tålmodig og tryk ikke
på nogen knapper, ellers gennemføres den automatiske
indstilling måske ikke.
Hvis der ikke blev fundet nogen kanaler under den
automatiske indstilling, vises automatisk en meddelelse på
skærmen, der beder om at få antennen tilsluttet. Check
antenneforbindelsen (Se side 20). Tryk på OK for at
genstarte den automatiske indstilling.
7
Når alle tilgængelige kanaler er fundet og lagret, vises
menuen Programsortering automatisk på skærmen, så
der kan ændres på den rækkefølge, hvori kanalerne
er lagret.
a) Hvis du vil beholde stationskanalerne i den indstillede
rækkefølge, skal du gå til trin 8.
Ingen programmer fundet
Tilsut venligst antennesignal
Bekræft
Programsortering
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
DK
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
C44
C47
C48
Forlad:
b) Hvis kanalerne skal lagres i en anden rækkefølge:
v eller V for at vælge programnummeret
med den kanal (TV-station), du vil flytte til.
Tryk på b.
MENU
1 Tryk på
2 Tryk på
v eller V for at vælge den nye position
for programnummeret til den valgte kanal (TV-station).
Tryk på OK for at lagre.
Den valgte kanal eller TV-station flytter nu til sin
nye programposition, og de andre flyttes
tilsvarende.
Programsortering
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
C44
C47
C48
01
TVE
Forlad: MENU
3 Gentag trin b)1 og b)2, hvis du vil ændre
rækkefølgen på de andre kanaler.
8 Tryk på MENU for at fjerne menuen fra skærmen.
TV-apparatet er nu klar til brug
Lynstartsvejledning
9
Sikkerhedsoplysninger
Netledning
Tag netledningen ud, når
anlægget flyttes. Flyt ikke på
anlægget med netledningen
tilsluttet. Det kan beskadige
netledningen og forårsage
brand eller stød. Hvis anlægget tabes eller beskadiges,
skal det straks undersøges af en kvalificeret
servicetekniker.
Hospitaler og lignende
Placer ikke TV-apparatet på
steder, hvor der anvendes
lægeudstyr. Det kan forstyrre
lægeinstrumenternes
funktion.
Skader, der kræver service
Hvis der opstår revner i skærmens overflade, må den
ikke berøres, før netstikket er trukket ud. Ellers er der
risiko for elektrisk stød.
Løft
Før TV-apparatet bæres, udtages alle kabler fra TVapparatet.
Ventilation
Hold god plads omkring TV-apparatet. Ellers kan der
blokeres for tilstrækkelig luftcirkulation, der kan
forårsage overophedning og dermed brand eller skader
på TV-apparatet.
30 cm
10 cm
10 cm
Sørg altid for så
meget plads.
Opstil aldrig apparatet således:
Luftcirkulationen
er blokeret.
Væg
LCD-skærm
• Selvom LCD-skærmen er fremstillet med
højpræcisionsteknologi og 99,99% eller flere effektive
pixler, kan der forekomme sorte pletter eller lysende
punkter (røde, blå eller grønne), der optræder konstant
på LCD-skærmen. Dette er en strukturel egenskab ved
LCD-skærmen er ikke en fejlfunktion.
• Udsæt ikke LCD-skærmens overflade for direkte
sollys. Dette kan beskadige skærmens overflade.
• Tryk ikke og skrab ikke frontfilteret, og placer ikke
genstande oven på skærmen. Billedet kan blive
uensartet, eller LCD-skærmen kan blive beskadiget.
• Hvis dette TV-apparat anvendes på et koldt sted, kan
der forekomme udtværing i billedet, eller billedet kan
blive mørkt. Dette er ikke tegn på fejl. Fejlen
forsvinder i takt med, at temperaturen stiger.
• Spøgelsesbilleder kan forekomme, når stillbilleder
vises konstant. De kan dog forsvinde efter kort tid.
• Skærmen og kabinettet bliver varme, når TV-apparatet
anvendes. Dette er ikke en fejlfunktion.
10
Sikkerhedsoplysninger
Lysstofrør
Dette TV-apparat benytter et særligt lysstofrør som
lyskilde. Hvis skærmbilledet bliver mørkt, flimrer
eller ikke vises, er lysstofrøret slidt og skal udskiftes.
Kontakt en kvalificeret servicetekniker vedrørende
udskiftning.
Tilpasning af visningsvinklen for TV-apparatet
Ved tilpasning af vinklen holdes standeren med
hånden, så den ikke løsnes eller falder af.
Pas på ikke at klemme fingrene mellem TV-apparatet
og standeren.
Strømkilder
Overbelastning
Dette apparat er kun beregnet til
tilslutning til lysnettet med en
spænding på 220 - 240 V AC.
Tilslut ikke for mange apparater
til samme kontakt med risiko for
brand eller elektrisk stød.
Stikkontakt
Brug ikke et netstik, der passer dårligt i
kontakten. Sæt stikket helt ind i
stikkontakten. Hvis den er løs, kan det give
gnister med risiko for brand. Få elektrikeren
til at skifte netstikket.
Fugt
Rør ikke netledningen med våde hænder.
Hvis netledningen tilsluttes/frakobles med
våde hænder, er der risiko for elektrisk
stød.
Tordenvejr
Af sikkerhedsmæssige grunde må
apparatet, dets net- eller
antenneledning aldrig røres under
tordenvejr.
Netledning
Hvis netledningen beskadiges,
kan det forårsage brand eller stød.
• Kablet må ikke klemmes eller
vrides for hårdt. Kobberlederne
kan blive afisoleret eller nappet
og dermed udgøre en risiko for
brand eller elektrisk stød.
• Lav ikke ændringer ikke skader
på netledningen.
• Sæt ikke tunge genstande på netledningen. Træk ikke
i selve ledningen.
• Hold netledningen på afstand af varmekilder.
• Husk at tage fat i stikket, når du trækker netledningen
ud.
• Hvis netledningen er beskadiget, må den ikke
anvendes mere. Bed forhandleren eller Sony
servicecenteret om at bytte det.
Elektrisk stød
Rør ikke TV-apparatet med våde hænder. Det kan
forårsage elektrisk stød og beskadige TV-apparatet.
Korrodering
Hvis du anvender dette TV-apparat nær kysten, kan salt
i luften tære TV-apparatets metaldele og anrette
indvendige skader eller brand. Det forkorter også TVapparatets levetid. Tag foranstaltninger til at nedbringe
fugtighed og temperatur i det område, hvor apparatet er
placeret.
Beskyttelse af netledning
Træk netledningen ud af
stikkontakten ved at tage fat i
stikket. Træk ikke i selve
ledningen.
Ledninger
Træk netledningen ud, når der trækkes kabler. Sørg for at
trække netledningen ud ved opkobling af hensyn til din
egen sikkerhed.
Rengøring
Rengør netstikket med jævne
mellemrum. Hvis stikket er tildækket
med støv og bliver fugtigt kan
isoleringsevnen ødelægges og dermed
forårsage brand. Tag netstikket ud og rengør det med
jævne mellemrum.
Når apparatet ikke anvendes
Af miljø- og
sikkerhedsmæssige grunde,
anbefales det, at anlægget
slukkes, så det ikke står i
standby når det ikke bruges.
Afbryd fra stikkontakt.
DK
Kabler
Pas på, at foden ikke fanges i et kabel. Det kan beskadige
TV-apparatet.
Installation
Monter ikke ekstra dele for tæt på TV-apparatet. Hold
ekstra dele på mindst 30 centimeters afstand fra TVapparatet. Hvis en video er installeret foran eller til højre
for TV-apparatet, kan det forvrænge billedet.
Varme
Berør ikke TV-apparatets overflade. Den bliver ved at
være varm, selv efter at TV-apparatet har været slukket
i nogen tid.
Olier
Opstil ikke dette TV-apparat i restauranter, der benytter
stegeolie. Støv, der opsuger olie, kan trænge ind i TVapparatet og beskadige det.
Vand og fugt
Anvend ikke dette TV-apparat tæt på vand – for
eksempel tæt på et badekar eller en bruseniche. Udsæt
det heller ikke for regn, fugt eller røg. Det kan forårsage
brand eller elektrisk stød. Anvend ikke TV-apparatet,
hvor insekter kan trænge ind i det.
Bortskafning af TV-apparatet
• Bortskaf ikke TV-apparatet sammen med det
almindelige husholdningsaffald.
• LCD-skærmen indeholder små mængder flydende krystal
og kviksølv. Lysstofrøret, der anvende i TV-apparatet,
indeholder også kviksølv. Følg de lokale regler og
forskrifter for bortskaffelsen
fortsat...
Sikkerhedsoplysninger
11
Installation og flytning
Ventilation
Tildæk ikke ventilationshullerne i
kabinettet. Det giver risiko for
overophedning og brand. Hvis
ventilationen ikke er korrekt, kan TVapparatet samle støv og blive snavset.
Overhold følgende for opretholde en korrekt ventilation:
• Anbring ikke TV-apparatet, så det vender bagud eller
sidelæns.
• Anbring ikke TV-apparatet, så det vender på hovedet
eller er vippet over.
• Anbring ikke TV-apparatet på en hylde eller i et skab.
• Placer ikke TV-apparatet på et tæppe eller en seng.
• Tildæk ikke TV-apparatet med tæpper, gardiner,
aviser og lignende.
Udendørs anvendelse
Sæt aldrig dette TV-apparatet op
uden døre. Hvis TV-apparatet
udsættes for regn, giver det risiko
for brand eller elektrisk stød.
Hvis TV-apparatet udsættes for
direkte sollys, kan det blive
overophedet og tage skade.
Montering i køretøj eller loft
Monter ikke TV-apparatet i et køretøj.
Bump fra kørslen kan få apparatet til
at falde ned og anrette personskader.
Hæng ikke TV-apparatet op i et loft.
Skibe og andre fartøjer
Opstil ikke dette TV-apparat i et
skib eller andet fartøj. Hvis TVapparatet udsættes for saltvand,
kan det udløse brand eller
beskadige TV-apparatet.
Servicering
Adskil ikke kabinettet. Dette må
kun overlades af kvalificeret
personale.
Undgå at apparatet falder ned
Placer TV-apparatet på en stabil stander. Hæng ikke
noget op på TV-apparatet.
Fugt og brændbare genstande
• Lad ikke TV-apparatet blive vådt.
Spild aldrig væsker på TVapparatet. Hvis der alligevel spildes
væske eller tabes større faste
genstande på TV-apparatet, må det ikke betjenes. Det
kan forårsage elektrisk stød eller skader på TVapparatet. Få det straks kontrolleret af kvalificeret
personale.
• Undgå brand ved at holde brændbare genstande eller
eller åbne flammer (f.eks. lys) væk fra apparatet.
Ventilationshuller
Sæt ikke noget ind i ventilationshullerne.
Hvis metal eller brændbart kommer ind i
TV-apparatet, kan det forårsage brand eller
elektrisk stød.
Fremspringende placering
Opstil ikke TV-apparatet på udsatte steder. Hvis du
opstiller TV-apparatet på nedenstående steder kan det
forårsage personskader.
• Opstil ikke TV-apparatet på et sted, hvor det stikker
frem, f.eks. på eller bag en søjle.
Placering
Placer aldrig TV-apparatet i varme,
fugtige, meget støvede omgivelser.
Opstil ikke TV-apparatet hvor det
kan blive udsat for vibrationer.
• Opstil ikke TV-apparatet nogen steder, hvor du kan slå
hovedet ind i det.
Rengøring
Tag netledningen ud, når TV-apparatet rengøres. Hvis
dette undlades, kan det forårsage elektrisk stød.
Anbefalet sted til TV-apparatet
Anbring TV-apparatet på et stabilt,
vandret underlag. Ellers kan TVapparatet falde ned og forårsage
personskader.
12
Sikkerhedsoplysninger
Rengøring af skærmens overflade
Skærmens overflade er behandlet med en speciel coating,
der forhindrer stærke lysreflekser. Sørg for at overholde
følgende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå at skade
behandlingen.
• Fjern støv fra skærmens overflade ved at støve den blidt
af med en blød klud. Hvis støvet er vanskeligt at fjerne,
anvendes en blød klud, der er fugtet let med en tynd
sæbeopløsning. Du kan vaske og bruge den bløde klud
flere gange
• Anvend ikke rengøringsprodukter der indeholder
slibemidler, antistatisk spray, syreholdige
rengøringsmidler eller opløsningsmidler som f.eks.
alkohol sprit og benzin.
Forholdsregler
Sådan ser du TV på en komfortabel måde
• TV ses mest komfortabelt i en anbefalet afstand på fire til syv gange skærmens højde.
• Se TV i et rum med moderat belysning, da det belaster øjnene at se TV i dårlig belysning. Vedvarende betragtning
af skærmen i længere tid kan også belaste øjnene.
Om opstilling af TV-apparatet
• Opstil ikke TV-apparatet på steder, der er udsat for ekstreme temperaturer, for eksempel i direkte sollys eller tæt
på radiatorer eller varmeblæsere. Hvis TV-apparatet udsættes for ekstreme temperaturer, kan det overophedes,
hvilket kan forårsage deformationer af kabinettet eller give fejlfunktioner på apparatet.
• For at få et klart billede skal skærmen ikke udsættes for direkte belysning eller direkte sollys. Benyt om muligt
spotlys, der rettes ned fra loftet.
• TV-apparatet afbrydes ikke fra lysnettet, når afbryderen er i Fra-position. Hvis du vil afbryde apparatet helt, skal
stikket trækkes ud af stikkontakten.
Om justering af lydstyrken
• Juster lyden, så naboerne ikke forstyrres. Lyden høres langt omkring om natten. Derfor foreslås det at lukke
vinduerne eller anvende hovedtelefon.
• Ved anvendelse af hovedtelefoner justeres lydstyrken, så den ikke bliver så høj, at det kan forårsage høreskader.
Om behandling af fjernbetjeningen
• Behandl fjernbetjeningen med omhu. Tab den ikke, træd ikke på den, og spild ikke nogen form for væske på den.
• Læg ikke fjernbetjeningen på steder nær en varmekilde eller på steder i direkte sollys, eller i fugtige lokaler.
Om rengøring af kabinettet
• Sørg for at tage netledningen til TV-apparatet ud af stikkontakten før rengøring.
• Rengør kabinettet med en let fugtet blød klud. Anvend ikke rengøringsprodukter der indeholder slibemidler,
antistatisk spray, syreholdige rengøringsmidler eller opløsningsmidler som eksempelvis sprit og benzin.
• Bemærk at nedbrydning af skærmens belægning eller andre materialer kan opstå, hvis TV-apparatet udsættes for
flygtige opløsningsmidler som alkohol, fortynder, benzin eller insektmiddel, eller ved længere kontakt med
gummi eller vinyl.
• Ventilationshuller kan med tiden samle støv, og det opsamlede støv kan nedsætte køleeffekten fra den indbyggede
blæser. For at undgå dette anbefaler vi at fjerne støvet med jævne mellemrum (en gang om måneden) med en
støvsuger.
Om behandling og rengøring af TV-apparatets skærm
Undgå nedbrydning af skærmbelægningen ved at følge nedenstående punkter. Tryk ikke og skrab ikke med hårde
genstande på skærmen og kast ikke ting mod skærmen. Skærmen kan blive beskadiget.
•
•
•
•
Sørg for at tage netledningen til TV-apparatet ud af stikkontakten før rengøring.
Berør ikke TV-apparatet i nogen tid efter længere tids drift, da det bliver varmt.
Vi anbefaler at berøre skærmens overflade så lidt som muligt.
Rengør kabinettet med en let fugtet blød klud. Rengøring med en snavset rengøringsklud kan give skader på TVapparatet. Benyt aldrig nogen form for slibesvamp, skurepulver eller opløsningsmiddel som alkohol eller benzin.
En sådan kontakt kan forårsage skader på skærmbelægningen.
Sikkerhedsoplysninger
13
DK
Kom godt i gang
Check af det medfølgende tilbehør
1 Fjernbetjening
(RM-Y1108):
1 Netledning (Type C-6):
2 batterier (størrelse AA):
14
Kom godt i gang
1 Adaptor:
Oversigt over fjernbetjeningens knapper
2
1
3
4
5
6
7
8
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qk
2 TV I/ - Sådan sættes TV-apparatet på standby:
Tryk på denne knap, hvis du ville slå TV-apparatet fra midlertidigt og sætte det på
standby ( (Standby/Sleep) indikatoren på TV-apparatet lyser rødt). Tryk igen
for at tænde TV-apparatet fra standby funktionen.
• For at spare strøm anbefaler vi helt at slukke for TV-apparatet, når det
ikke anvendes.
9
q;
1 Afbrydelse af lyden: Tryk på denne knap for at slukke for lyden på TV-apparatet. Tryk igen for at annullere.
• Hvis der ikke modtages noget signal eller TV-apparatet ikke betjenes i
15 minutter, går TV-apparatet automatisk i standby.
3 Fastholdelse af billede: Tryk på denne knap, hvis du vil fastholde billedet.
Yderligere oplysninger om "Billedfastholdelse" på side 34.
4 Start af funktionen Aut. Slukning: Tryk på denne knap, hvis TV-apparatet
automatisk skal gå i standby mode efter et angivet tidsrum. Yderligere oplysninger findes i "Funktionen Aut. Slukning" på side 34.
qj
5 Valg af input-kilde: Tryk på disse knapper gentagne gange, til input-symbolet
for den ønskede kilde vises på skærmen.
6 0 - 9 Valg af kanaler: Tryk på disse knapper for at vælge kanaler. For at få de
to-cifrede kanalnumre indtastes andet ciffer inden 2,5 sekunder.
7 Visning af oplysninger på skærmen: Tryk på denne knap for at vise alle
oplysninger på skærmen. Tryk igen for at annullere.
8 Visning af den sidst valgte kanal: Tryk på denne knap, hvis du vil se den
sidst valgte kanal (Den sidste kanal, der blev set i mindst fem sekunder).
9 Fastext: Ved tekst-TV kan disse knapper anvendes som Fastext-knapper.
YDerligere oplysninger findes på side 35.
q; Valg af lydkvaliteten: Tryk på denne knap gentagne gange for at ændre lydkvaliteten. Oplysninger om de forskellige lydkvaliteter findes på side 27.
qa Valg af Billed-funktion / justering af lysstyrken på tekst-TV-sider.
a) Ved normal TV-funktion: Tryk på denne knap gentagne gange for at ændre
billedfunktionen. Yderligere oplysninger findes i "Billedjustering" på side
25.
b) Ved tekst-TV: Tryk på denne knap gentagne gange for at ændre lysstyrken
på tekst-TV-siderne.
fortsat...
Kom godt i gang
15
DK
2
1
3
4
5
6
7
8
9
q;
qf
qg
qh
V / v / B / b / OK-knapper:
a) Når menuen vises: Anvend disse knapper til at betjene menusystemet.
FLere oplysninger findes i "Brug af TV-apparatets menusystem" på side
24.
b) Når menuen er slået fra: Tryk på OK for at få en oversigt over alle TVkanaler. Tryk derefter på V eller v for at vælge kanal, og tryk på OK for
at se den valgte kanal.
qd Valg af TV-funktion: Tryk på denne knap for at slå tekst-TV eller video
input-funktionen fra.
qa
qs
qd
qs
qj
qf Valg af tekst-TV: Tryk på denne knap for at slå tekst-TV til. Flere
oplysninger findes i "Tekst-TV" på side 35.
qg MENU - Visning af menusystemet: Tryk på denne knap for at vise
menuen på skærmen. Tryk på den igen for at fjerne menuen fra skærmen.
qh 2 +/- Justering af TV-lydstyrken: Tryk på disse knapper for at justere
TV-apparatets lydstyrke.
qj PROG +/- Valg af kanaler: Tryk på disse knapper for at vælge næste eller
forrige kanal.
qk
qk Valg af skærmformat: Tryk på denne knap gentagne gange for at ændre
skærmens format. Se side 28.
Knapperne med grønne symboler (undtagen for
(Tænd/Standby)) anvendes også til at betjene tekst-TV..
Flere oplysninger findes i "Tekst-TV" på side 35.
16
Kom godt i gang
Oversigt over TV-apparatets knap og stik i siderne
Oversigt over TV-apparatets knapper
Tænd / Sluk
Program op eller ned-knapper (til
valg af TV-kanaler)
Lydstyrkeknap (+/-)
Valg af Inputkilde Yderligere oplysninger
findes i "Visning af billeder fra udstyr, der er
sluttet til TV-apparatet" på side 38.
DK
Picture Freeze Tryk på denne knap for at fastholde billedet.
Yderligere oplysninger fås i "Billedfastholdelse" på side 34
Auto Start Up Tryk og hold denne knap nede i tre sekunder
for at starte Auto Start Up-sekvensen. Yderligere oplysninger
fås i "Start af TV-apparatet og automatisk programindstilling"
på side 22.
Oversigt over stik i siderne
2
S Video-indgangsstik
2
Video-indgangsstik
MONO
R/D/D/D
2
Audio-indgangsstik
L/G/S/I
Hovedtelefonstik
Kom godt i gang
17
Oversigt over TV-apparatets indikatorer
Lyser grønt, når TVapparatet er tændt.
•
•
•
Fjernbetjeningen skal
rettes mod denne
modtager.
Isætning af batterier i fjernbetjeningen
Kontroller, at de medfølgende batterier vendes korrekt ved isætning.
Husk altid at bortskaffe brugte batterier på en miljøvenlig måde.
SO
NY
CO
RP
OR
AT
IO
N
JA
PA
N/
4
4
N
TIO
ORA
RP
NY
SO
18
Kom godt i gang
CO
N/
PA
JA
Lyser rødt, når TVapparatet er i standby.
Blinker rødt, når der
trykkes på en knap på
fjernbetjeningen.
Lyser, når automatisk
slukning er indstillet.
Flere oplysninger
findes i "Automatisk
slukning" på side 34.
Aftagning af bagdækslet
Når de bageste ledninger forbindes, skal fjernsynets bagside først tages af. Sørg for at sætte bagsiden tilbage på
plads, når ledningerne er forbundet.
Sørg for at frakoble ledningerne på siden, før bagsiden tages af.
Aftagning af bagdækslet
Hold bagdækslet som vist nedenfor, og træk først den nederste del af dækslet mod dig. Tag derefter øverste del af
dækslet fra TV-apparatet.
DK
Det er ikke nødvendigt at tage bagsiden af, når sideledningerne skal forbindes.
Påsætning af bagdækslet
Hold bagdækslet som vist nedenfor, og sæt de fire befæstelser til TV-apparatet og tryk derefter bagdækslet tilbage
på to TV-apparatet set.
Det er ikke nødvendigt at montere bagdækslet, hvis du monterer vægbeslag SU-W100 (valgfrit tilbehør).
Kom godt i gang
19
Tilslutning af antenne og video
eller
video
Flere oplysninger om tilslutning af video findes i "Tilslutning af udstyr til TV-apparatet" på side 36.
20
Kom godt i gang
Tilpasning af visningsvinklen for TV-apparatet
Du kan justere vinklen og dermed undgå lysreflekser og bedre kunne se TV-apparatet.
Ved tilpasning af vinklen holdes standeren med hånden, så den ikke løsnes eller falder af.
Pas på ikke at klemme fingrene mellem TV-apparatet og standeren.
DK
Bagud
3º
Vandret
15º
25º
25º
Kom godt i gang
21
Første betjening
Sådan tændes TV-apparatet og automatisk indstilling
Første gang, TV-apparatet tændes vises en række menuer på TV-apparatet, hvor man kan: 1) Vælge sproget i
menuerne 2) Vælge det, land, hvor TV-apparatet skal benyttes, 3) Søge og gemme alle tilgængelige kanaler
(TV-stationer) og 4) Ændre den rækkefølge, hvori kanalerne (TV-stationerne) vises på skærmen.
Hvis nogle af disse indstillinger skal ændres senere, gøres det ved at vælge den tilsvarende funktion i
(Menuen Opsætning) eller ved at trykke på Auto Start knappen
på højre side af TV-apparatet i mere end
tre sekunder. Se side 17.
1 Slut adapteren til fjernsynet som vist. Slut
netledningen til adapteren. Sæt stikket i
stikkontakten (220-240 AC, 50Hz).
2
Første gang, TV-apparatet tilsluttes, tændes det normalt.
Hvis TV-apparatet er slukket, trykkes på
til/fraknappen på TV-apparatet for at tænde det.
Første gang TV-apparatet tændes, vises menuen
Language (Sprog) automatisk på TV-skærmen.
3
Tryk på knapperne V, v, B eller b på fjernbetjeningen for at
vælge det ønskede sprog. Tryk derefter på OK for at bekræfte
valget. Derefter vises alle menuer på det valgte sprog.
4
Menuen Land vises automatisk. Tryk på v eller V for at vælge det
land, hvor TV-apparatet skal anvendes. Trykke på OK for at
bekræfte valget.
• Hvis det land, hvor TV-apparatet skal anvendes, ikke vises på
listen, vælges "-" i stedet for et land.
• For at undgå forkerte tegn i tekst-TV på kyrilliske sprog
anbefaler vi at vælge Rusland som land, hvis det ønskede
land ikke vises på listen.
22
Første betjening
Land
Vælg land
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Österreich
5
Menuen Auto prg.-indstilling vises på skærmen. Tryk på OK
for at vælge Ja.
Ønsker du at starte
automatisk tuning?
Ja
6 TV-apparatet begynder på automatisk søgning og lagring af alle
tilgængelige TV-kanaler for dig.
Nej
Auto prg.-indstilling
Fundne programmer:
Dette kan vare nogle minutter. Vær tålmodig og tryk ikke
på nogen knapper, ellers gennemføres den automatiske
indstilling måske ikke.
Hvis der ikke blev fundet nogen kanaler under den
automatiske indstilling, vises automatisk en meddelelse på
skærmen, der beder om at få antennen tilsluttet. Check
antenneforbindelsen (Se side 20). Tryk på OK for at
genstarte den automatiske indstilling.
7
Når alle tilgængelige kanaler er fundet og lagret, vises
menuen Programsortering automatisk på skærmen
der kan ændres på den rækkefølge, hvori kanalerne
er lagret.
a) Hvis du vil beholde stationskanalerne i den indstillede
rækkefølge, skal du gå til trin 8.
Ingen programmer fundet
Tilsut venligst antennesignal
Bekræft
Programsortering
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
DK
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
C44
C47
C48
Forlad:
b) Hvis kanalerne skal lagres i en anden rækkefølge:
v eller V for at vælge programnummeret
med den kanal (TV-station), du vil flytte til.
Tryk på b.
MENU
1 Tryk på
2 Tryk på v eller V for at vælge den nye position
for programnummeret til den valgte kanal (TV-station).
Tryk på OK for at lagre.
Den valgte kanal eller TV-station flytter nu til sin
nye programposition, og de andre flyttes
tilsvarende.
Programsortering
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
C44
C47
C48
01
TVE
Forlad: MENU
3 Gentag trin b)1 og b)2, hvis du vil ændre
rækkefølgen på de andre kanaler.
8 Tryk på MENU for at fjerne menuen fra skærmen.
TV-apparatet er nu klar til brug
Første betjening
23
TV-apparatets funktioner
Brug af TV-apparatets menusystem
TV-apparatet benytter et On-Screen menusystem til at guide dig gennem betjeningen. Følgende knapper på
fjernbetjeningen benyttes ved betjening af menusystemet:
1
Sådan slås menuerne til:
Billedjustering
Tryk på MENU for at slå menuen på første niveau til.
Billed-funktion
Kontrast
Lys
Farvemætning
Skarphed
Baggr.lys
Normalindst.
Støjreduktion
Farve tone
Vælg:
2
OK
Slu: MENU
v eller V.
• Gå ind i den markerede menu eller funktion ved at trykke på b.
• Vend tilbage til sidste menu eller funktion ved at trykke på B.
• Skift indstillinger for den valgte funktion ved at trykke på v/V/B eller b.
• Bekræft og gem valget ved at trykke på OK.
Slukning af menuerne:
Tryk på MENU for at fjerne menuen fra skærmen.
24
Auto
Normal
Sådan navigerer du gennem menuerne:
• Fremhæv og marker den ønskede menu eller funktion ved at trykke på
3
Set:
Bruger
80
50
50
50
70
TV-apparatets funktioner
Menuen Billedjustering
Med menuen "Billedjustering" kan du ændre
billedindstillingerne.
Billed-funktion
Kontrast
Lys
Farvemætning
Skarphed
Baggr.lys
Normalindst.
Støjreduktion
Farve tone
Vælg:
Sådan gør du:
Tryk på MENU og tryk derefter på OK for at gå
ind i denne menu. Tryk derefter på v eller V for
at vælge den ønskede funktion, og tryk på OK.
Læs til sidst i det følgende om betjeningen af
hver enkelt funktion.
Billedjustering
Billedjustering
Set:
Bruger
80
50
50
50
70
,
Auto
Normal
OK
Vælg:
Slu: MENU
Bruger
80
50
50
50
70
Billed-funktion
Kontrast
Lys
Farvemætning
Skarphed
Baggr.lys
Normalindst.
Støjreduktion
Farve tone
Set:
Auto
Normal
OK
Tilb:
Slu:
MENU
Billed-funktion Med denne funktion kan du tilpasse billedfunktionen efter det program, du ser.
Når denne funktion er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter gentagne gange på v
eller V for at vælge:
Live
Bruger
Film
(til direkte udsendelser, DVD og digitale Set Top Box modtagere).
(til individuelle indstillinger).
(til film).
Når den ønskede funktion er valgt, trykkes på OK for at lagre.
Indstillingerne "Lys", "Farvemætning", "Skarphed" og "Baggr.lys" for "Live" og "Film"
funktionerne er fastsat fra fabrikken for at give den bedste billedkvalitet.
Kontrast
Tryk på B eller b for at reducere eller fremhæve billedkontrasten. Tryk derefter
på OK for at gemme.
Lys
Tryk på B eller
for at gemme.
b for at gøre billedet mørkere eller lysere. Tryk derefter på OK
Denne funktion vises kun og kan kun justeres, hvis "Billed-funktion" er indstillet til "Bruger".
Farvemætning Tryk på B eller
for at gemme.
b for at hæve eller sænke farveintensiteten. Tryk derefter på OK
Denne funktion vises kun og kan kun justeres, hvis "Billed-funktion" er indstillet til "Bruger".
Farvebalance
Tryk på B eller b for at øge eller reducere de grønne farvetoner. Tryk derefter
på OK for at gemme.
Denne funktion vises kun for NTSC signal (f.eks. amerikanske videobånd).
Skarphed
Tryk på B eller b for at gøre billedet blødere eller skarpere. Tryk derefter på OK
for at gemme.
Denne funktion vises kun og kan kun justeres, hvis "Billed-funktion" er indstillet til "Bruger".
Baggr. lysTryk på B eller b for at gøre baggrundslyset mørkere eller lysere.
Denne funktion vises kun og kan kun justeres, hvis "Billed-funktion" er indstillet til "Bruger".
fortsat...
TV-apparatets funktioner
25
DK
Normalindst.
Tryk på OK for at nulstille billedet til fabriksindstillingerne.
Støjreduktion Denne funktion er indstillet til Auto for automatisk reduktion af sne på skærmen ved svagt
signal. Den kan dog ændres. Når denne funktion er valgt, trykkes på b. Tryk derefter på v eller V
for at vælge Fra. Tryk til sidst på OK for at lagre.
Farve tone
Med denne funktion kan man ændre billedets farvetone. Når denne funktion er valgt, trykkes på s
b. Tryk derefter gentagne gange på v eller V for at vælge: Varm (Giver de hvide farver en rød
nuance), Normal (Giver de hvide farver en neutral nuance), Kold (Giver de hvide farver en blå
nuance). Tryk til sidst på OK for at lagre.
26
TV-funktioner
Menuen Lydjustering
Med menuen "Lydjustering" kan du ændre
lydindstillingerne.
Billedjustering
Billed-funktion
Kontrast
Lys
Farvemætning
Skarphed
Baggr.lys
Normalindst.
Støjreduktion
Farve tone
Vælg:
Set:
Bruger
80
50
50
50
70
Sådan gør du:
Tryk på MENU og tryk på v for at vælge .
Tryk derefter på OK for at gå ind i denne menu.
Tryk derefter på v eller V for at vælge den
ønskede funktion, og tryk på OK. Endelig kan
du læse i det følgende om betjeningen af hver
enkelt funktion.
Auto
Normal
OK
Slu: MENU
m
Lydjustering
Lydjustering
Lyd effekter
Diskant
Bas
Balance
Normalindst.
To-kanal lyd
Auto volume
Vælg:
Set:
Naturlig
0
0
0
,
Stereo
Fra
OK
Slu: MENU
Lyd effekter
Diskant
Bas
Balance
Normalindst.
To-kanal lyd
Auto volume
Vælg:
Set:
Naturlig
0
0
0
Stereo
Fra
OK
Tilb:
Slu:
MENU
DK
LydeffekterMed denne funktion kan man tilpasse lydeffekten. Når denne indstilling
er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter gentagne gange på v eller V for at vælge:
Naturlig
(Fremhæver klarhed, detaljer og nærværet i lyden ved hjælp af "BBE
High Definition Sound systemet**).
Dynamisk ("BBE HighDefinition Sound systemet"* intensiverer klarhed, detaljer
og nærværet i lyden til bedre opfattelse og musikalsk realisme).
Fra
Flad gengivelse.
Når den ønskede funktion er valgt, trykkes på OK for at gemme.
Denne funktion har ingen indflydelse på hovedtelefon-lyden.
Diskant
Tryk på B eller b for at reducere eller øge lyde med høj frekvens. Tryk derefter på
OK for at gemme.
Bas
Tryk på B eller b for at øge eller reducere lyde med lavere frekvens. Tryk derefter
på OK for at gemme.
Balance
Tryk på B eller b for at fremhæve højre eller venstre højttaler. Tryk derefter på OK
for at gemme.
Normalindst.Tryk på OK for at nulstille lyden til fabriksindstillingerne.
To-kanal
lyd
Tryk på b. Næste:
• Til stereoprogrammer:
Tryk på v eller V for at vælge Stereo eller Mono. Tryk derefter på OK for at
gemme.
• Til tosprogede udsendelser:
Tryk på v eller V for at vælge Mono (til monokanaler, hvis tilgængelig), A (for
kanal 1) eller B (for kanal 2). Tryk derefter på OK for at gemme.
Auto
volume
Tryk på b. Tryk derefter på v eller V for at vælge Til (Lydstyrken på kanalerne vil
være den samme uafhængigt af udsendelsens signal, f.eks. ved reklamer) eller Fra
(lydstyrken ændres efter udsendelsens signal). Tryk derefter på OK for at lagre.
Denne funktion har ingen indflydelse på hovedtelefon-lyden.
* BBE High Definition Sound system" er fremstillet af Sony Corporation på licens fra BBE
Sound, Inc. Den dækkes af U.S. Patent Nr. 4.638.258 og Nr. 4.482.866. Ordet "BBE" og BBE
logoet er varemærker, der tilhører BBE Sound, Inc.
TV-funktioner
27
Menuen Funktion
Med menuen "Funktion" kan du ændre
forskellige indstillinger på TV-apparatet.
Billedjustering
Billed-funktion
Kontrast
Lys
Farvemætning
Skarphed
Baggr.lys
Normalindst.
Støjreduktion
Farve tone
Vælg:
Set:
Bruger
80
50
50
50
70
Sådan gør du:
Tryk på MENU, og tryk to gange på v for at
vælge
, tryk derefter på OK for at gå ind i
denne menu. Tryk derefter på v eller V for at
vælge den ønskede funktion, og tryk på OK.
Endelig kan du læse i det følgende om
betjeningen af hver enkelt funktion.
Auto
Normal
Slu: MENU
OK
m
Funktion
Funktion
Strømsparefunk.
Auto opsætning
TV højttaler
RGB Centrering
Vælg:
Set:
OK
Standard
Fra
Til
0
,
Strømsparefunk.
Auto opsætning
TV højttaler
RGB Centrering
Vælg:
Slu: MENU
Set:
OK
Standard
Fra
Til
0
Tilb:
Slu:
MENU
STRØMSPAREFUNKTIONEN
Med denne funktion kan du reducere TV-apparatets strømforbrug.
Sådan gør du:
Når funktionen er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge Reducer. Tryk
derefter på OK for at gemme.
AUTO OPSÆTNING
Med denne funktion kan man automatisk ændre skærmens bredde/højdeforhold.
Sådan gør du:
Når funktionen er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge Til (Hvis TVapparatet skal skifte skærmformat automatisk efter signalet) eller Fra (Hvis du vil beholde et
foretrukket format). Tryk til sidst på OK for at lagre.
Selvom du har valgt "Til" eller "Fra", kan skærmformatet altid ændres ved at trykke på
gentagne gange på fjernbetjeningen og vælge et af følgende formater:
SMART: Imitation af wide screen effekt til 4:3 udsendelser.
4/3:
Konventionel 4:3 billedstørrelse, fuld billedinformation.
14/9:
Kompromis mellem 4:3 og 16:9 billedformat.
ZOOM: Widescreen format for film i letterbox format.
WIDE:
SMART
4:3
14:9
ZOOM
Til udsendelser i 16:9 filmformat. Fuld billedinformation.
WIDE
• I "SMART", "ZOOM" og "14/9" -formaterne beskæres en del af billedets top og bund.
Tryk på v eller V for at justere billedpositionen på skærmen (f.eks. for at kunne læse
undertekster).
• Afhængigt af formatet kan der altid være sorte bånd uanset den valgte funktion.
28
TV-funktioner
TV HØJTTALER
Med denne funktion kan du slå TV-apparatets højttalere fra, f.eks. for at høre lyden via et løst audio-anlæg, der er
forbundet med TV-apparatet.
Sådan gør du:
Tryk på v eller V for at vælge en af følgende funktioner, og tryk på OK.
Til
Lyden sendes fra TV-apparatets højttalere.
En gang slukket
TV-apparatets højttalere slås midlertidigt fra, så du kan høre lyden via et løst audio-anlæg.
Funktionen "TV højttaler" vender automatisk tilbage til "Til", når TV-apparatet slukkes.
Perman. slukket
TV-apparatets højttalere slås permanent fra, så du kan høre lyden via et løst audio-anlæg.
TV-apparatets højttalere slås til igen ved at ændre funktionen "TV højttaler" til "Til".
DK
RGB CENTRERING
Denne funktion er kun tilgængelig, hvis en RGB-kilde er sluttet til scartstik
1/
1 på TV-apparatets
bagside.
Under visning af et RGB signal kan det være nødvendigt at justere billedet. Med denne funktion kan du justere den
vandrette billedposition, så billedet står midt på skærmen.
Sådan gør du:
Når du er gået ind i menuen "Funktion" som forklaret på side 28, og mens du ser en RGB-kilde, skal du vælge
funktionen "RGB Centrering" og trykke på OK. Tryk derefter på B eller b for at justere billedets center mellem
–5 og +5. Tryk til sidst på OK for at bekræfte og lagre.
TV-funktioner
29
Menuen Opsætning
Med menuen "Opsætning" kan forskellige
funktioner ændres på dette TV-apparat.
Billedjustering
Billed-funktion
Kontrast
Lys
Farvemætning
Skarphed
Baggr.lys
Normalindst.
Støjreduktion
Farve tone
Vælg:
Set:
Bruger
80
50
50
50
70
Sådan gør du:
Tryk på MENU og tryk på v tre gange for at
vælge
. Tryk derefter på OK for at gå ind i
denne menu. Tryk derefter på v eller V for at
vælge den ønskede funktion, og tryk på OK.
Endelig kan du læse i det følgende om
betjeningen af hver enkelt funktion.
Auto
Normal
OK
Slu: MENU
m
Opsætning
Opsætning
Sprog
English
Land
United Kingdom
Auto prg.-indstilling
Programsortering
Program navn
AV preset
Manuel prg.-indstilling
Vælg:
Set:
OK
Slu: MENU
,
Sprog
English
Land
United Kingdom
Auto prg.-indstilling
Programsortering
Program navn
AV preset
Manuel prg.-indstilling
Vælg:
Set:
OK
Tilb:
Slu:
MENU
SPROG
Med denne funktion kan man vælge det sprog, menuerne vises på.
Sådan gør du:
Når funktionen er valgt, trykkes på OK og gås frem som i trin 3 i afsnittet at tænde TV-apparatet
og om automatisk programindstilling på side 22.
LAND
Med denne funktion kan man vælge det land, hvor TV-apparatet skal bruges.
Sådan gør du:
Når funktionen er valgt, trykkes på OK og gås frem som i trin 4 i afsnittet at tænde TV-apparatet
og om automatisk programindstilling på side 22.
AUTO PROGRAMINDSTILLING (Auto prg.-indstilling)
Med denne funktion kan man automatisk søge og lagre alle TV-kanaler.
Sådan gør du:
Når funktionen er valgt, trykkes på OK og gås frem som i trin 5 og 6 i afsnittet om at tænde TVapparatet og om automatisk programindstilling på side 23.
PROGRAMSORTERING
Med denne funktion kan man ændre rækkefølgen hvori TV-stationernes kanaler vises på skærmen.
Sådan gør du:
Når funktionen er valgt, trykkes på OK og gås frem som i trin 7 i afsnittet om at tænde TV-apparatet
og om automatisk programindstilling på side 23.
30
TV-funktioner
PROGRAM NAVN
Med denne funktion kan man navngive en kanal med op til fem tegn (bogstaver eller tal).
Sådan gør du:
1 Når du er gået ind i menuen "Opsætning" som forklaret på foregående side, og når du har valgt denne funktion,
skal du trykke på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge programnummeret med den kanal, du vil navngive.
Tryk derefter på OK.
2
Tryk med første element i kolonnen Navn markeret på OK og på v, V, B eller b for at vælge bogstavet, og tryk
derefter på OK.
Når dette er gjort, trykkes på s v, V, B eller b for at vælge ordet "Slu" på skærmen. Tryk til sidst på OK for at
slukke menuen på skærmen.
• Du kan rette et bogstav ved at vælge "%" i skærmbilledet for at gå tilbage og trykke på OK.
• En tom kan fås ved at vælge " " på skærmen og trykke på OK.
AV PRESET
Med denne funktion kan du:
a) Navngive det løse udstyr, der er tilsluttet TV-apparatets stik.
Sådan gør du:
1 Når du er gået ind i menuen "Opsætning" som forklaret på foregående side, og når du har valgt denne funktion,
skal du trykke på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge den indgangskilde, du vil navngive: AV1 for
scartstikket på bagsiden og AV2 for stikkene på siden. Tryk derefter to gange på OK.
2 Et navn vises automatisk i kolonnen med navne:
a) Hvis et af de andre foruddefinerede navne, skal anvendes, trykkes på v eller V for at vælge det ønskede
navn, og til sidst trykkes på OK.
De foruddefinerede navne er: VIDEO, DVD, CABLE, GAME (Spil), CAM (videokamera) eller
SAT (satellit).
b)Hvis et andet navn skal indstilles, skal du vælge Rediger og trykke på OK. Tryk derefter med det første
element fremhævet på v, V, B eller b for at vælge bogstavet. Tryk derefter på OK. Når du er færdig, skal
du trykke på v, V, B eller b for at vælge ordet "Slu" på skærmen og til sidst på OK for at slukke for
menuen på skærmen.
• Bogstavet kan rettes ved at vælge "%" på skærmen for at gå tilbage og og trykke på OK.
• En tom kan fås ved at vælge " " på skærmen og trykke på OK.
b) Skift lydstyrken på det tilsluttede ekstra udstyr.
Sådan gør du:
Når du er gået ind i menuen "Opsætning" som forklaret på foregående side, og når du har valgt denne funktion,
skal du trykke på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge den indgangskilde, for hvilken du vil ændre
indgangslydniveauet: AV1 for scartstikket på bagsiden og AV2 for stikkene på siden. Tryk derefter to gange på
b for at markere kolonnen Lydniveau Scart. Tryk til sidst på OK og v eller V for at ændre lydstyrken i input
til mellem -9 og +9.
fortsat...
TV-funktioner
31
DK
Menuen Manuel prg.-indstilling
Med funktionen "Manuel prg.-indstilling" i
menuen "Opsætning" kan du manuelt indstille
hver enkelt kanal.
Billedjustering
Billed-funktion
Kontrast
Lys
Farvemætning
Skarphed
Baggr.lys
Normalindst.
Støjreduktion
Farve tone
Vælg:
Set:
Bruger
80
50
50
50
70
Auto
Normal
OK
Slu: MENU
m
Opsætning
Sprog
English
Land
United Kingdom
Auto prg.-indstilling
Programsortering
Program navn
AV preset
Manuel prg.-indstilling
Vælg:
Set:
OK
Slu: MENU
,
Sprog
English
Land
United Kingdom
Auto prg.-indstilling
Programsortering
Program navn
AV preset
Manuel prg.-indstilling
V lg:
Set:
OK
Tilb:
Slu:
Sådan gør du:
Tryk på MENU, og tryk på v tre gange for at
vælge
, og tryk derefter på OK for at gå ind
i menuen "Opsætning". Tryk derefter på v eller
V for at vælge "Manuel prg.-indstilling", og
tryk på OK. Læs til sidst i det følgende om
betjeningen af hver enkelt funktion.
MENU
Med funktionen "Manuel prg.-indstilling" kan du:
a) Forudindstille kanaler eller videokanalen en ad gangen til en programrækkefølge efter eget valg.
Sådan gør du:
1 Når menuen "Opsætning" er åbnet som forklaret på side 30, og funktionen er valgt med funktionen "Manuel
prg.-indstilling", trykkes på OK. Med funktionen Program fremhævet trykkes på OK.
Tryk på v eller V for at vælge, hvilket programnummer, du vil indstille kanalen på (ved video vælges
program nummer "0"). Tryk derefter på B.
2
Følgende funktion er kun tilgængelig afhængigt af, hvilket land der er valgt i menuen "Land".
Når funktionen System er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge TV-apparatets
sendesystem (B/G til vesteuropæiske lande, D/K for østeuropæiske lande, L for Frankrig eller I for
Storbritannien). Tryk derefter på B.
3
Når funktionen Kanal er valgt, trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge kanalfunktionen ("C"
for jordbundet eller "S" for kabelkanaler). Indtast derefter kanalnummeret på TV-stationen eller kanalen til
videomaskinen med ciffertasterne direkte. Hvis du ikke kender kanalnummeret, skal du trykke på b ogv
eller V for at søge efter det. Når du har indstillet på den ønskede kanal, skal du trykke to gange på OK for at
lagre den.
Gentag alle ovenstående trin for at indstille og lagre flere kanaler.
b) Navngivning af en kanal med op til fem tegn.
Sådan gør du:
Når menuen "Opsætning" er åbnet som forklaret på side 30, og funktionen er valgt "Manuel prg.-indstilling" er
valgt, trykkes på OK. Fremhæv derefter funktionen Program, og tryk på PROG +/- for at vælge
programnummeret med den kanal, du vil navngive. Når det program, der skal navngives, vises på skærmen, skal
du trykke på v eller V for at vælge funktionen Navn og trykke på OK. Tryk derefter med det første element
fremhævet på v, V, B eller b for at vælge bogstavet. Tryk derefter på OK. Når dette er gjort, trykkes på v, V,
B eller b for at vælge ordet "Slu" på skærmen. Tryk til sidst på OK for at slukke menuen på skærmen. Tryk til
sidst på OK for at lagre.
• Bogstavet kan rettes ved at vælge "%" på skærmen for at gå tilbage og trykke på OK.
• En tom kan fås ved at vælge " " på skærmen og trykke på OK.
32
TV-funktioner
c) Finindstilling af modtagelsen. Normalt vil AFT (Fra det engelske "Automatic Fine Tuning" = Automatisk
finindstilling) give det bedst mulige billede, men du kan finindstille TV-apparatet manuelt for at opnå en bedre
billed modtagelse, hvis billedet er forvrænget.
Sådan gør du:
Mens den kanal (TV-station), der skal finindstilles, vises, og når menuen "Opsætning" er åbnet som forklaret på
side 30, og funktionen er valgt med funktionen "Manuel prg.-indstilling", trykkes på OK. Tryk derefter på v
eller V for at vælge funktionen AFT og tryk på b. Tryk derefter på v eller V for at justere finindstillingen
mellem -15 og +15. Tryk til sidst to gange på OK for at lagre.
d) Forbedring af lyden for de enkelte kanaler ved forvrængning i mono-udsendelser. (Ikke tilgængelig, når "System" er stillet på "L".)
Nogen gange kan et ikke-standardsignal give lydforvrængning eller periodiske afbrydelser ved modtagelse af
monoprogrammer. Med funktionen Lydfilter kan du reducere denne effekt.
Hvis du ikke oplever nogen forvrængning af lyden, anbefaler vi, at du lader funktionen Lydfilter stå på
standardindstillingen "Fra".
Sådan gør du:
Når du er gået ind i menuen "Opsætning" som forklaret på side 30, og når du har valgt funktionen "Manuel
prg.-indstilling", skal du trykke på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge funktionen Lydfilter og tryk
på b. Tryk derefter på v eller V for at vælge Fra, Lav eller Høj.
Du kan ikke modtage lyd i stereo eller som to-kanal lyd, når der er valgt "Lav" eller "Høj".
e) Spring over eventuelle uønskede programnumre, når de er markeret med PROG +/--knapperne.
Sådan gør du:
Når du er gået ind i menuen "Opsætning" som forklaret på side 30, og når du har valgt funktionen
"Manuel prg.-indstilling", skal du trykke på OK. Med funktionen Program fremhævet trykkes på PROG +/- for
at vælge programnummeret med den kanal, der skal springes over. Når det program, der skal springes over, vises
på skærmen, skal du trykke på v eller V for at vælge funktionen Udelad og trykke på b. Tryk derefter på v
eller V for at vælge Til. Tryk til sidst to gange på OK for at bekræfte og lagre.
Denne funktion kan senere annulleres ved at vælge "Fra" i stedet for "Til" i det foregående trin.
f) Visning og optagning af scramblede kanaler (f.eks. fra en dekoder til betalingsTV) ved anvendelse af en dekoder,
der er forbundet med et Scart-stik
1/
1 direkte eller via en video.
Denne funktion er kun tilgængelig afhængigt af, hvilket land der er valgt i menuen "Land".
Sådan gør du:
Når menuen "Opsætning" er åbnet som forklaret på side 30, og funktionen er valgt med funktionen
"Manuel prg.-indstilling", trykkes på OK. Tryk derefter på v eller V for at vælge funktionen Dekoder, og tryk
på b. Tryk derefter på v eller V for at vælge Til. Tryk til sidst to gange på OK for at bekræfte og lagre.
Denne funktion kan senere annulleres ved at vælge "Fra" i stedet for "Til" i det foregående trin.
TV-funktioner
33
DK
Andre funktioner
Aut. Slukning
Med denne funktion kan du indstille TV-apparatet til at gå automatisk i standby efter et angivet
tidsrum. Følgende tidsrum kan vælges: 30, 60, 90 og 120 minutter.
Sådan gør du:
Tryk gentagne gange på skærmen.
-knappen på fjernbetjeningen, til det ønskede tidsrum vises på
Når funktionen Aut. Slukning er slået til, lyser indikatoren
rødt.
(Standby/Sleep) på TV-apparatet
Sådan annulleres Aut. Slukning:
Tryk på knappen
gentagne gange på fjernbetjeningen, til der vises "Fra" på skærmen.
• Hvis du slukker for TV-apparatet og tænder det igen, nulstilles funktionen Aut. Slukning
til "Fra".
• Tryk på
på fjernbetjeningen for at visse den tilbageværende tid, før TV--apparatet går i
standby.
• Meddelelsesboksen med "Sleep timeren slukker snart apparatet. Apparatet slukkes" vises 1
minut dør TV-apparatet går i standby.
Billedfastholdelse
Med denne funktion kan du fastholde billedet på TV-apparatet (f.eks. for at notere et
telefonnummer eller en opskrift).
Sådan gør du:
Tryk på
på fjernbetjeningen for at kunne fastholde billedet. Der vises et vindue i skærmens
nederste venstre hjørne. Tryk på
igen for at fjerne vinduet. Tryk på
igen for at annullere
billedfastholdelsen og vende tilbage til alm. TV mode.
Justering af positionen for billedfastholdelsesvinduet
Positionen for det vindue, der viser den aktuelt valgte kanal, kan tilpasses.
Sådan gør du:
Med TV-apparatet i billedfastholdelse trykkes på B, b, v or V for at tilpasses positionen for
vinduet på TV-apparatets skærm.
n
n
n
n
34
Andre funktioner
Tekst-TV
Tekst-TV er en informationsservice, der sendes af de fleste TV-stationer. Indekssiden (normalt
side 100) indeholder oplysninger om, hvordan tjenesten anvendes. Tekst-TV betjenes med
følgende knapper på fjernbetjeningen:
Sørg for at vise en kanal (TV-udsendelse) med et stærkt signal, ellers kan der forekomme fejl på
tekst-TV.
Sådan tændes tekst-TV:
Efter at have valgt den TV-kanal, der bærer den tjeneste på tekst-TV, du vil bruge, ved at trykke
på
.
Hver gang du trykker på
Tekst-TV
, ændres skærmbilledet i cyklusser som følger:
Tekst-TV, sætte ind over t alm TV t tekst-TV t (gentag).
Sådan vælges en side med tekst-TV:
Indtast 3 cifre for sidetallet med cifferknapperne.
• Hvis du taster forkert, skal du indtaste det korrekte sidetal igen.
• Hvis tælleren på skærmen fortsat søger, er det fordi siden ikke er tilgængelig. Hvis det er tilfældet, indtastes et andet sidetal.
Sådan går du ind på næste eller foregående side
Tryk på PROG +( ) eller PROG - ( ).
Fastholdelse af en tekst-TV side
Visse tekst-TV-sider har undersider, der følger automatisk. Du kan stoppe dem ved at trykke på
/ . Tryk igen for at annullere fastholdelsen.
Visning af skjulte oplysninger (f.eks. svar på en quiz)
Tryk på
/ . Tryk igen for at skjule oplysningerne.
Ændring af lysstyrke på tekst-TV:
Tryk under visning af tekst-TV gentagne gange på
stillinger af lysstyrke.
for at vælge mellem fire forskellige ind-
Afbrydning af tekst-TV:
Tryk på
.
Hvis det er forkerte tekst-TV-tegn, der vises på kyrillisk, anbefaler vi at indstille "Sprog" i
menuen "Opsætning" til "Rusland", hvis dit ønskede land ikke vises på listen. Flere
oplysninger findes på side 30.
Fastext
Med Fastext kan du komme til sider blot med et tryk på en knap.
Ved Fastext i tekst-TV-funktionen vises en farvekodet menu nederst på tekst-TV siden.
Tryk på den farvede knap (rød, grøn, gul eller blå) for at få den tilsvarende side.
Andre funktioner
35
DK
Yderligere oplysninger
Tilslutning af andet udstyr til TV-apparatet
• Ved hjælp af følgende vejledning kan du tilslutte et bredt udvalg af ekstraudstyr til TV-apparatet.
• Tilslutningskabler medfølger ikke.
2
A
2
B
Undgå sne på billedet
ved at undlade at koble
eksternt udstyr på
stikkene A og B
samtidigt.
MONO
R/D/D/D
2
C
L/G/S/I
D
S VHS/Hi8/DVC
videokamera
8mm/Hi8/DVC
videokamera
VCR
Dekoder
DVD-optager
F
E
DVD
* "PlayStation" er et produkt fra
Hi-fi
Sony
Computer Entertainment, Inc.
* "PlayStation" er et
varemærke, der tilhører Sony
Computer Entertainment, Inc.
2
PlayStation
"PlayStation"*
Dekoder
36
Yderligere oplysninger
Tilslutning af video
Oplysninger om tilslutning af en videomaskine findes i afsnittet "Tilslutning af antenne og video" på side 20 i denne
vejledning.
Tilslutning af a Video- eller DVD-optager, der understøtter SmartLink
SmartLink er en direkte forbindelse mellem TV-apparatet og en SmartLink-kompatibel video-/DVD-optager.
Flere oplysninger om Smartlink findes i brugsanvisningen til SmartLink video/DVD-optageren.
Signaler fra
S
2 A eller
2 B kan ikke optages.
Hvis der er sluttet en dekoder eller Set Top Box på Scart
der er sluttet til dette Scart-stik
1/
1 F eller til en video,
Vælg funktionen "Manuel prg.-indstilling" i menuen "Opsætning", gå ind i "Dekoder**" funktionen, og vælg "Til"
(se side 33). Gentag denne funktion for hvert scramblet signal.
**Denne funktion er kun tilgængelig afhængigt af, hvilket land der er valgt i menuen "Land".
DK
Tilslutning af audioudstyr til TV-apparatet
Lytning til TV-lyden på Hi-fi udstyr.
Slut audioudstyret til audio-udgangsstikkene E, hvis du vil forstærke audioudgangen fra TV-apparatet. Vælg
derefter "Funktion" med menusystemet og indstil "TV højttaler" til "Perman. slukket" (se side 29).
Lydstyrken på de eksterne højttalere kan ændres ved at trykke på fjernbetjeningens lydstyrkeknapper.
Diskant- og basindstillingerne kan også ændres i menuen "Lydjustering" (se side 27).
Yderligere oplysninger
37
Visning af billeder fra udstyr, der er sluttet til TVapparatet
1
Slut udstyret til det angivne TV stik som angivet på side 36.
2
Tænd for det tilsluttede udstyr.
3
Se billedet fra det tilsluttede udstyr ved at trykke gentagne gange på
inputsymbol vises på skærmen.
/
, til det korrekte
Symbol indgangssignaler
S
4
1
• Audio / video indgangssignal via scartstikket F.
1
• RGB indgangssignal via scartstikket F. Dette symbol vises kun, hvis en RGBkilde er tilsluttet.
2
• Video indgangssignal via phonostikket B og audio indgangssignal gennem
C.
2
• S Video indgangssignal via S Video-indgangsstik A i siden og audiosignal via
C. Dette symbol vises kun, hvis en S video-kilde er tilsluttet.
Tryk på på fjernbetjeningen for at vende tilbage til det normale TV-billede.
Tilslutning af monoudstyr
Forbind phonostikket til L/G/S/I -stikket på TV-apparatets side, og vælg
2 eller S 2
indgangssignal som i ovenstående vejledning. Se derefter afsnittet "Lydjustering" i denne
vejledning og stil "To-kanal lyd" funktionen på "A" i lydmenuen (se side 27).
38
Yderligere oplysninger
Tekniske specifikationer
Panelsystem:
LCD (flydende krystaldisplay)-skærm.
TV System:
(Afhængigt af det valgte land/område)
B/G/H, D/K, L, I
Farvesystem:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (Kun Video In)
Antenne:
75 Ohm udvendig terminal til VHF/UHF
Tilslutning på bagsiden:
• AV1:
1/
(SMARTLINK)
21-bens scartstik (CENELEC standard) med
audio/video indgang, RGB input, TV audio/video
udgang.
•
•
audio udgange (venstre/højre)– - phonostik
Antennestik (RF In)
Sideterminaler:
• AV2:
S
2 S video indgang (4-bens mini DIN):
2 Video-indgangsstik (phonostik)
Kanaldækning:
(Afhængigt af det valgt land/område)
VHF:
E2-E12
UHF:
E21-E69
CATV:
S1-S20
HYPER:
S21-S41
D/K:
R1-R12, R21-R69
L:
F2-F10, B-Q, F21-F69
I:
UHF B21-B69
3 audioindgang (phonostik)
•
DK
jackstik, hovedtelefoner
Medfølgende tilbehør:
En fjernbetjening (RM-Y1108)
To AA batterier (type R6),
En netledning (type C-6)
En adaptor
Skærmstørrelse:
17" (ca. 43 cm. mål diagonalt)
Ekstraudstyr:
Vægbeslag SU-W100.
Skærmopløsning:
1280 dots (vandret) x 768 linjer (lodret)
Andre funktioner:
• Tekst-TV, Fastext, TOPtext (afhængigt af om
tjenesten er tilgængelig)
• Aut. Slukning
• Fastholdelse af billede
• SmartLink (direkte forbindelse mellem TV-apparatet
og en kompatibel video- eller DVD-optager. Flere
oplysninger om Smartlink findes i brugsanvisningen
til videomaskinen.)
• TV-system med autodetektion
Lysnet:
220-240V AC, 50/60 Hz
Effektforbrug:
55 W
Standby effektforbrug:
1,3 W eller mindre
Dette TV-apparat er kompatibelt med VESA universal
vægstandersystem.
Lydudgang:
3W
Dimensioner (bredde x højde x dybde):
Med stander ca. 461 x 397 x 150 mm.
Uden stander ca. 461 x 363 x 91 mm.
Vægt:
Med stander ca. 5,7 Kg.
Uden stander, ca. 5,1 Kg.
Konstruktion og specifikationer kan ændres uden
varsel.
Denne betjeningsvejledning er trykt på:
Økologisk papir - fuldkommen klorfrit
Yderligere oplysninger
39
Fejlsøgning
Her er nogle enkle løsninger på problemer, der kan påvirke billede og lyd.
Problem
Mulig løsning
Intet billede
Intet billede (sort skærm), ingen lyd
• Check antenneforbindelsen.
• Slut TV-apparat til lysnettet og tryk på tænd/sluk-knappen på
TV-apparatets højre side.
• Hvis (standby)-indikatoren er tændt, trykkes på TV
på
fjernbetjeningen.
TV-apparatet slukkes automatisk. (TVapparatet går i standby.)
• Kontroller, om Aut. Slukning er aktiveret (side 34).
/
gentagne
Intet billede eller ingen menuoplysninger • Kontroller, at ekstraudstyret er tændt, og tryk på
gange på fjernbetjeningen, til det korrekte inputsymbol vises på
fra det udstyr, der er koblet til via
skærmen (side 38).
Scartstikket.
• Kontroller forbindelsen mellem ekstraudstyret og TV-apparatet.
Dårligt /ustabilt billede.
Dobbelt billede eller spøgelsesbillede.
• Kontroller antenne/kabelforbindelser.
• Kontroller antennens placering og retning.
Der er kun sne og støj på
skærmen.
• Kontroller om antennen er bøjet eller i stykker.
• Kontroller om antennen har nået sin levetid (3-5 år ved normal
omstændigheder 1-2 år i kystnære områder).
Stiplede linjer eller striber.
• Hold TV-apparatet på afstand af elektriske støjkilder som biler,
motorcykler eller hårtørrere.
Ingen farve på farveprogrammer.
• Vælg menuen "Billedjustering" i menusystemet og vælg
"Normalindst." for at vende tilbage til fabriksindstillingerne (side
26).
• Hvis du indstiller funktionen Strømsparefunk. til "Reducer," kan
billedfarverne blive svagere (side 28).
Enkelte små, sorte pletter og/eller lysende • Billedet på skærmen er opbygget af pixler. Små sorte pletter og/
punkter på skærmen.
eller lysende punkter på skærmen er ikke tegn på en fejlfunktion.
40
Billedet er for lyst.
• Vælg menuen "Billedjustering" i menusystemet og vælg "Billedfunktion", og vælg derefter den ønskede billedfunktion (side 25).
Billedstøj (striber)
• Kontroller, at antennen er tilsluttet.
• Hold antennekablet væk fra andre tilslutningskabler.
• Undlad at anvende 300-Ohms dobbeltlederkabel, da der kan opstå
forstyrrelser.
Yderligere oplysninger
Problem
Billedstøj i form af striber under
afspilning/optagning
på video.
Mulig løsning
• Forstyrrelser fra videolæsehoved. Hold videoen på afstand fra TVapparatet.
• Hold en afstand på 30 cm mellem videoen og TV-apparatet for at
undgå støj.
• Undlad at opstille videoen foran eller ved siden af skærmen.
Dårligt eller slet intet billede (sort skærm), • Vælg menuen "Billedjustering" i menusystemet og vælg
men lyden er god.
"Normalindst." for at vende tilbage til fabriksindstillingerne (side
26).
Støj på billedet ved visning af en TVkanal.
• Åbn menusystemet, og vælg "Manuel prg.-indstilling" i menuen
"Opsætning" og juster Finindstilling (AFT) for at få en bedre
billedmodtagelse (side 33).
• Åbn menusystemet, og indstil "Støjreduktion" i menuen
"Billedjustering" til at reducere billedstøjen (side 26).
Forvrænget billede ved programskift eller • Afbryd eventuelt udstyr, der er tilsluttet via scartstikkene bag på
skift til tekst-TV.
TV-apparatet.
Kan ikke køre menuen.
• Hvis det punkt, du vil vælge, vises med nedtonet farve, kan det ikke
vælges.
Der vises forkerte tegn ved visning af tekst- • Åbn menusystemet, gå ind i funktionen "Land" i menuen
TV.
"Opsætning", og vælg det land, hvor TV-apparatet skal bruges (side
30). Til kyrilliske sprog anbefaler vi at vælge Rusland, hvis det
ønskede land ikke vises på listen.
Ingen lyd/støj på lyd.
Godt billede, ingen lyd.
• Tryk på 2 +/ eller % (lyd fra) på fjernbetjeningen.
• Kontroller, at funktionen "TV højttaler" er indstillet til "Til" i
menuen "Funktion" (side 29).
Støj på lydsiden.
• Kontroller, at antennen er tilsluttet.
• Hold antennekablet væk fra andre tilslutningskabler.
• Undlad at anvende 300-Ohms dobbeltlederkabel, da der kan opstå
forstyrrelser.
• Kommunikationsproblemer kan opstå, hvis det infrarøde
kommunikationsudstyr (f.eks. infrarøde trådløse hovedtelefoner)
anvendes tæt på TV-apparatet. Anvend andre hovedtelefoner end
infrarøde trådløse hovedtelefoner, fjern den infrarøde sender/
modtager fra TV-apparatet, til støjen er fjernet, eller flyt det infrarøde
sender/modtagerudstyr tættere sammen.
• Åbn menusystemet, og vælg "Lydfilter" i menuen
"Manuel prg.-indstilling". Vælg derefter "Lav" eller "Høj" (se side 33).
Der kunne ikke modtages en udsendelse • Kontroller, at funktionen "Lydfilter" i menuen
i stereo eller to-kanalslyd
"Manuel prg.-indstilling" er indstillet til "Fra". (se side 33).
fortsat...
Yderligere oplysninger
41
DK
Problem
Mulig løsning
Underlig lyd.
Fjernsynskabinettet knirker.
• Forandringer i lokalets temperatur får nogen gange TV-kabinettet
til at udvide sig eller trække sig sammen, hvilket kan give små lyde.
Dette er ikke tegn på en fejlfunktion.
TV-apparatet brummer.
• Der kan være netbrum, når TV-apparatet tændes. Dette er ikke tegn
på en fejlfunktion.
Fjernbetjening
Fjernbetjeningen virker ikke.
Indikatorerne for (standby) eller
(tændt) på TV-apparatet blinker
• Udskift batterierne.
• Kontakt det nærmeste Sony servicecenter.
• Hvis du fortsat oplever problemer, skal TV-apparatet undersøges af fagfolk.
• Forsøg aldrig selv at åbne kabinettet.
42
Yderligere oplysninger
`Johdanto
• Kiitos, että valitsit tämän Sonyn tuotteen.
• Lue tämä käyttöohjekirja huolellisesti ennen kuin alat käyttää televisiota. Säilytä käyttöohjekirja tulevaa
tarvetta varten.
• Käyttöohjekirjan symbolit:
•
Tärkeitä tietoja.
•
Tiettyyn toimintoon liittyvää tietoa.
• 1, 2... Vaiheittain opastettu toimenpide.
•
Vaiheittain opastetut toimenpiteet suoritetaan
kaukosäätimen valkoisella varjostetuilla painikkeilla.
•
Ilmaisee opastetun toimenpiteen lopputuloksen.
Sisällysluettelo
Johdanto ............................................................................................................................................................... 3
Pikaopas................................................................................................................................................................ 4
Turvallisuusohjeet .............................................................................................................................................. 10
Varoituksia ......................................................................................................................................................... 13
Perustoiminnot ja asennus
Mukana toimitettujen varusteiden tarkistaminen ............................................................................................... 14
Kaukosäätimen painikkeet.................................................................................................................................. 15
Television painikkeet ja kyljessä olevat liittimet ............................................................................................... 17
Television merkkivalot ....................................................................................................................................... 18
Paristojen asennus kaukosäätimeen.................................................................................................................... 18
Takakannen irrottaminen.................................................................................................................................... 19
Antennin ja kuvanauhurin kytkentä.................................................................................................................... 20
Television katselukulman säätö.......................................................................................................................... 21
Ensimmäinen käyttökerta
Television avaaminen ja automaattinen viritys .................................................................................................. 22
Television toiminnot
Television valikkojärjestelmän käyttö ............................................................................................................... 24
Kuvasäädöt-valikko ..................................................................................................................................... 25
Äänisäädöt-valikko....................................................................................................................................... 27
Ominaisuudet-valikko .................................................................................................................................. 28
Perusasetuket-valikko................................................................................................................................... 30
Manuaalinen viritys -valikko........................................................................................................................ 32
Muut toiminnot
Uniajastin............................................................................................................................................................ 34
Kuvan pysäyttäminen ......................................................................................................................................... 34
Teksti-TV ............................................................................................................................................................... 35
Lisätietoja
Lisälaitteiden kytkentä televisioon ......................................................................................................................36
Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu ................................................................................................38
Tekniset tiedot .....................................................................................................................................................39
Vianetsintä ...........................................................................................................................................................40
Sisällysluettelo
3
FI
Pikaopas
Tämä pikaopas sisältää seuraavat ohjeet:
- Paristojen asentaminen kaukosäätimeen.
- Television takakannen irrottaminen.
- Antennin ja kuvanauhurin kytkentä.
- Television automaattinen viritys.
1
Toimitettujen varusteiden tarkistaminen
1 kaukosäädin
(RM-Y1108):
1 virtajohto (tyyppi C-6):
2 paristoa (koko AA):
4
Pikaopas
1 Adapteri:
2
Paristojen asennus kaukosäätimeen
Varmista, että asennat paristot siten, että plus- ja miinusnavat tulevat oikein päin.
Hävitä käytetyt paristot ympäristöystävällisesti toimittamalla ne keräilypisteisiin.
SO
NY
CO
RP
OR
NY
SO
N
TIO
ORA
RP
CO
PA
JA
4
N/
FI
Pikaopas
5
AT
IO
N
JA
PA
N/
4
3
Takakannen irrottaminen
Television takakansi on irrotettava, kun takapaneelin kaapelit kytketään. Muista kiinnittää takakansi takaisin
paikalleen sen jälkeen kun olet kytkenyt takapaneelin kaapelit.
Ennen kuin irrotat takakannen, irrota ensin television kyljessä olevat liittimet.
Takakannen irrottaminen
Tartu takakanteen kuvan osoittamalla tavalla ja vedä ensin kannen alaosaa itseäsi kohden. Irrota sen jälkeen kannen
yläosa televisiosta.
Takakantta ei tarvitse irrottaa, kun television kyljessä sijaitsevat liittimet kytketään.
Takakannen kiinnittäminen takaisin paikalleen
Tartu takakanteen kuvan osoittamalla tavalla, kohdista kannessa olevat neljä kiinnikettä vastaaviin televisiossa
oleviin aukkoihin ja työnnä kansi kiinni televisioon.
Takakantta ei tarvitse kiinnittää paikalleen, jos televisio asennetaan seinäkiinnittimeen SU-W100
(lisävaruste).
6
Pikaopas
4
Antennin ja kuvanauhurin kytkentä
tai
FI
Kuvanauhuri
Lisätietoja kuvanauhurin liitännästä, katso kohta "Lisälaitteiden kytkentä televisioon" sivulla 36.
Pikaopas
7
5
Television avaaminen ja automaattinen viritys
Kun kytket virran televisioon ensimmäisen kerran, näytölle ilmestyy erilaisia valikkoikkunoita, joiden avulla
voit: 1) valita valikkonäytön kielen, 2) valita maan, jossa televisiota käytetään, 3) etsiä ja tallentaa kaikki
mahdolliset kanavat (televisiolähetys) ja 4) vaihtaa järjestystä, jolla kanavat (televisiolähetys) näkyvät näytöllä.
Jos haluat muuttaa näitä asetuksia myöhemmin, valitse haluamasi vaihtoehto
-valikosta (Perusasetukset)
tai paina television oikealla puolella olevaa Auto Start Up -painiketta
pitempään kuin kolme sekuntia, katso
sivu 17.
1 Kytke adaptori televisioon kuvan osoittamalla
tavalla. Kytke virtajohto adaptoriin. Kytke
virtapistoke verkkopistorasiaan (220-240 AC, 50Hz).
2
Kun televisio kytketään verkkovirtaan ensimmäistä
kertaa, se yleensä kytkeytyy päälle. Jos televisio ei
kytkeydy päälle, paina television virtakytkintä .
Kun kytket virran televisioon ensimmäisen kerran,
näytölle tulee automaattisesti valikko Language (Kieli).
3
Valitse kieli painamalla kaukosäätimen painiketta V, v, B tai b
ja vahvista valinta painamalla OK. Nyt kaikkien valikoiden tekstit
näkyvät valitsemallasi kielellä.
4
Maa-valikko tulee automaattisesti näkyviin. Valitse maa, jossa
televisiota käytetään, painikkeella v tai V. Vahvista valinta
painamalla OK.
• Jos luettelossa ei ole maata, jossa käytät televisiota, valitse
maan sijaan "-".
• Jotta teksti-TV:n merkit eivät näy väärin kyrillisissä kielissä,
maavalinnaksi suositellaan Venäjä, jos omaa maata ei ole
luettelossa.
8
Pikaopas
Maa
Valitse maa
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Österreich
5 Näytölle ilmestyy Automaattinen viritys -valikko. Paina OK
ja valitse Kyllä.
Haluatko aloittaa
automaattisen virityksen?
Kyllä
6 Televisio alkaa nyt automaattisesti etsiä ja
tallentaa lähetyskanavia.
Ei
Automaattinen viritys
Kanavia löytynyt:
Toimenpide kestää muutaman minuutin. Älä paina mitään
painiketta ennen kuin haku ja tallennus on suoritettu, sillä
muuten televisio ei suorita automaattista viritystä loppuun
saakka.
Jos kanavia ei löydy automaattisen virityksen aikana,
näytölle ilmestyy viesti, jossa pyydetään kytkemään
antenni. Tarkista antenniliitäntä (katso sivu 20). Käynnistä
automaattinen viritys uudelleen painamalla OK.
7
Kun kaikki kanavat on etsitty ja tallennettu,
näytölle ilmestyy automaattisesti Kanavien järjestely -valikko,
josta voit muuttaa kanavien tallennusjärjestystä.
a) Jos haluat jättää lähetyskanavat viritysjärjestykseen, siirry
vaiheeseen 8.
b) Jos haluat tallentaa kanavat muuhun järjestykseen:
Kanavia ei löydy
yhdistä
Vahvista
Kanavien järjestely
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
C44
C47
C48
Poistu: MENU
1 Valitse siirrettävä kanavanumero painikkeella v tai V
FI
(televisiolähetys). Paina painiketta b.
2 Paina painiketta v tai V ja valitse uusi
ohjelmanumeropaikka valitsemallesi kanavalle
(televisiolähetys). Tallenna valinnat painamalla OK.
Valittu kanava siirtyy nyt uuteen ohjelmapaikkaan
ja muut kanavat siirtyvät vastaavasti.
3 Toista vaiheet b)1 ja b)2, jos haluat muuttaa
Kanavien järjestely
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
C44
C47
C48
01
TVE
Poistu: MENU
muiden kanavien järjestystä.
8 Voit poistaa valikon näytöltä painamalla MENU-painiketta.
Nyt televisio on käyttövalmis.
Pikaopas
9
Turvallisuusohjeet
Virtajohto
Irrota virtajohto, kun siirrät
televisiota. Älä siirrä
televisiota, kun virtajohto on
kytkettynä. Virtajohto voi
vahingoittua, ja seurauksena
voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos televisio on
pudonnut tai vahingoittunut, toimita se heti
tarkistettavaksi asiantuntevaan huoltoliikkeeseen.
Sairaalakäyttö
Älä sijoita televisiota
sellaiseen paikkaan, jossa
käytetään lääketieteellisiä
laitteita. Se voi aiheuttaa
niihin häiriöitä.
Huoltoa vaativat vahingot
Jos näytön pintaan tulee vaurioita, älä koske siihen
ennen kuin olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta.
Sähköiskun vaara.
Kuljetus
Irrota kaikki kaapelit ennen kuin kuljetat televisiota.
Ilmanvaihto
Jätä television ympärille vapaata tilaa. Muussa
tapauksessa riittävä ilmanvaihto voi estyä, ja televisio
ylikuumenee, josta voi olla seurauksena tulipalo tai
television vahingoittuminen.
Loistevalaisin
Tämän television valolähteenä käytetään erityistä
loistevalaisinta. Jos näytön kuva tummenee, vilkkuu,
tai kuva ei näy lainkaan, loistevalaisimen käyttöikä
on lopussa, ja se on vaihdettava. Vaihtolamppuja on
saatavilla valtuutetusta huoltoliikkeestä.
30 cm
10 cm
10 cm
Jätä vähintään
tämän verran tilaa.
Älä koskaan asenna laitetta
kuvien esittämällä tavalla:
Ilmankierto on
estynyt.
Seinä
LCD-näyttö
• LCD-näyttö on valmistettu pitkälle kehitetyn
teknologian mukaisesti, ja siinä on tehokkaita
pikseleitä 99,99% tai enemmän. LCD-näytössä voi
näkyä jatkuvasti mustia pisteitä tai kirkkaita
valopisteitä (punainen, sininen tai vihreä). Tämä on
LCD-näytön rakenteellinen ominaisuus eikä siis
toimintahäiriö.
• Älä altista LCD-näytön pintaa auringonvalolle.
Näytön pinta voi vahingoittua tällaisesta.
• Älä paina tai raaputa pintaa tai laita mitään esinettä
television päälle. Kuva voi muuttua epätasaiseksi, tai
LCD-näyttö vahingoittuu.
• Jos televisiota käytetään kylmässä tilassa, kuvaan voi
ilmestyä läiskä, tai kuva saattaa tummentua.
Kyseessä ei ole vika. Ilmiöt poistuvat lämpötilan
noustessa.
• Haamukuva voi esiintyä, jos still-kuvia katsellaan
jatkuvasti. Haamukuva saattaa hävitä vähän ajan
kuluttua.
• Näyttö ja kotelo kuumenevat television käytön
aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
10
Turvallisuusohjeet
Television katselukulman säätö
Pidä kädelläsi kiinni jalustasta katselukulman säädön
aikana, jotta jalusta ei irtoa tai putoa.
Varo, että sormesi eivät jää television ja jalustan
väliin.
Virtalähteet
Ylikuormitus
Tämä televisio toimii ainoastaan
220-240 V:n verkkovirralla (AC).
Älä kytke liian montaa laitetta
samaan verkkopistorasiaan, sillä
tällöin on olemassa tulipalon tai
sähköiskun vaara.
Virtalähde
Älä käytä laitetta, jos pistoke ei kiinnity
kunnolla pistorasiaan. Työnnä pistoke
kunnolla pistorasiaan. Jos se on löysällä,
seurauksena voi olla kipinöintiä ja tulipalon
vaara. Ota yhteys sähköasentajaan ja pyydä
vaihtamaan pistorasia.
Kosteus
Älä koske virtajohtoon kosteilla käsillä.
Jos kytket tai irrotat virtajohdon kostein
käsin, voit saada sähköiskun.
Ukkosmyrsky
Ukkosmyrskyn aikana ei
turvallisuuden vuoksi saa koskea
mihinkään television osaan,
virtajohtoon tai antenniin.
Virtajohto
Jos virtajohto vahingoittuu,
seurauksena voi olla tulipalo tai
sähköisku.
• Älä purista, taivuta tai väännä
kaapelia liiallisesti.
Sydänlangat voivat paljastua tai
katketa ja aiheuttaa oikosulun,
josta voi olla seurauksena
tulipalo tai sähköisku.
• Älä tee muutoksia virtajohtoon tai vahingoita sitä
muulla tavalla.
• Älä laita virtajohdon päälle painavia esineitä. Älä
vedä virtajohdosta.
• Pidä virtajohto poissa lämmönlähteiden ulottuvilta.
• Vedä pistokkeesta, kun irrotat virtajohdon
pistorasiasta.
• Jos virtajohto vahingoittuu, älä käytä sitä ja hanki uusi
johto Sonyn huoltoliikkeestä.
Sähköisku
Älä koske televisioon märillä käsillä. Seurauksena voi
olla sähköisku tai television vaurioituminen.
Syöpyminen
Jos käytät tätä televisiota merenrannalla, suola voi
syövyttää television metalliosia ja aiheuttaa sisäisiä
vaurioita tai tulipalon vaaran. Tämä voi myös lyhentää
television käyttöikää. Television sijoituspaikan kosteus
ja lämpötila on pidettävä sopivana.
Virtajohdon suojaus
Irrota virtajohto pistorasiasta
pistokkeesta vetämällä. Älä
koskaan vedä itse johdosta.
Johtojen kytkentä
Irrota virtajohto verkkopistorasiasta johtojen kytkennän
ajaksi. Virtajohdon irrottaminen on ehdottoman tärkeää
oman turvallisuutesi varmistamiseksi.
Puhdistus
Puhdista pistoke säännöllisesti. Jos
pistoke on pölyinen ja kerää kosteutta,
sen eristys voi vahingoittua, ja tällöin on
olemassa tulipalon vaara. Irrota
virtapistoke ja puhdista se säännöllisesti.
Kun televisiota ei käytetä
Ympäristö- ja turvallisuussyistä
televisioon ei ole suositeltavaa
jättää virtaa päälle silloin kun
sitä ei käytetä. Älä jätä
televisiota valmiustilaan. Kytke
laite irti seinäpistorasiasta.
FI
Kaapeleiden sijoitus
Varo, ettet kompastu kaapeleihin. Televisio voi
vahingoittua.
Älä asenna lisälaitteita liian lähelle televisiota.
Lisälaitteiden tulee olla vähintään 30 cm:n etäisyydellä
televisiosta. Jos asennat kuvanauhurin television eteen
tai oikealle puolelle, kuvassa voi esiintyä häiriöitä.
Kuumuus
Älä koske television näytön pintaan. Pinta on kuuma vielä
jonkun aikaa sen jälkeen kun televisio on sammutettu.
Öljyt
Älä asenna televisiota ravintolatilaan, jossa käytetään
öljyä. Jos television sisälle pääsee öljypitoista pölyä, se
voi vahingoittua.
Vesi ja kosteus
Älä käytä televisiota veden läheisyydessä – esimerkiki
kylpyammeen lähellä tai suihkuhuoneessa. Älä anna
television myöskään joutua sateeseen tai altistua
kosteudelle tai savulle. Seurauksena voi olla tulipalo tai
sähköisku. Älä käytä televisiota sellaisessa paikassa,
jossa hyönteisiä voi mennä sen sisälle.
Television käytöstäpoisto
• Televisiota ei saa viedä normaalien kotitalousjätteiden
keräyspisteisiin.
• LCD-näyttö sisältää pienen määrän nestekidettä ja
elohopeaa. Myös television loisteputki sisältää
elohopeaa. Noudata paikallisia
jätteidenkäsittelymääräyksiä
jatkuu...
Turvallisuusohjeet
11
Asennus ja siirtäminen
Ilmanvaihto
Television kotelon ilmanvaihtoaukkoja ei
saa peittää. Seurauksena voi olla
ylikuumeneminen ja tulipalon vaara. Ellei
ilmanvaihto toimi asianmukaisesti,
televisio kerää pölyä ja likaantuu. Noudata
seuraavia ohjeita asianmukaisen ilmanvaihdon
varmistamiseksi:
• Älä asenna televisiota takaosansa varaan tai kyljelleen
käännettynä.
• Älä asenna televisiota alaspäin tai ylösalaisin.
• Älä asenna televisiota hyllyn päälle tai kaappiin.
• Älä aseta televisiota maton tai sängyn päälle.
• Älä peitä televisiota kankaalla, esim. verhoilla,
sanomalehdellä tai vastaavalla.
Käyttö ulkotiloissa
Tätä televisiota ei saa asentaa
ulkotilaan. Vesisade voi
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun
vaaran. Suorassa
auringonvalossa televisio
kuumenee, ja seurauksena voi
olla vahingoittuminen.
Käyttö ajoneuvossa tai asennus
kattoon
Tätä televisiota ei saa käyttää
ajoneuvossa. Televisio voi pudota
ajoneuvon liikkeen ja tärinän vuoksi ja
aiheuttaa vahinkoja. Älä kiinnitä televisiota kattoon.
Veneet ja muut vesikulkuneuvot
Tätä televisiota ei saa käyttää
veneessä tai muussa
vesikulkuneuvossa. Kastuminen
voi aiheuttaa tulipalon tai
vahingoittaa televisiota.
Huolto
Älä avaa television koteloa.
Television huollon ja korjaukset
saa suorittaa vain asiantunteva
huoltohenkilöstö.
Television turvallinen sijoittaminen
Sijoita televisio tukevalle ja vakaalle alustalle. Älä
ripusta mitään television päälle tai reunoihin.
Kosteus ja tulenarat esineet
• Älä päästä televisiota kastumaan.
Älä läikytä mitään nestettä television
päälle. Jos television sisään pääsee
nestettä tai esineitä, älä käytä sitä.
Seurauksena voi olla sähköisku tai television
vahingoittuminen. Toimita televisio tarkastettavaksi
valtuutettuun Sonyn huoltoliikkeeseen.
• Tulipalon vaaran välttämiseksi: pidä tulenarat esineet tai
avotuli (esim. kynttilät) poissa television luota.
Ilmanvaihtoaukot
Älä työnnä mitään ilmanvaihtoaukkoihin.
Jos aukkoon työnnetään metallia tai jotain
tulenarkaa materiaalia, seurauksena voi olla
tulipalo tai sähköisku.
Esiintyöntyvä sijoituspaikka
Älä asenna televisiota sellaiseen paikkaan, jossa se on
alttiina törmäyksille. Seurauksena voi olla vahinkoja.
• Älä asenna televisiota esimerkiksi pylvään taakse.
Sijoitus
Älä koskaan asenna televisiota
kuumaan, kosteaan tai erittäin
pölyiseen paikkaan. Älä asenna
televisiota paikkaan, jossa se on
alttiina tärinälle.
• Älä asenna televisiota paikkaan, jossa voit lyödä pääsi
siihen.
Puhdistus
Irrota virtajohto pistorasiasta television puhdistuksen
ajaksi. Muussa tapauksessa on olemassa sähköiskun
vaara.
Television suositeltava sijoituspaikka
Sijoita televisio tukevalle ja tasaiselle
alustalle. Muussa tapauksessa televisio
voi pudota ja aiheuttaa vahinkoja.
12
Turvallisuusohjeet
Näytön pinnan puhdistaminen
Näytön pinta on käsitelty erityisellä, valon heijastumisen
estävällä pinnoitteella. Noudata puhdistuksessa seuraavia
ohjeita, jotta pintakäsittely ei vahingoitu.
• Pyyhi pöly näytön pinnasta pyyhkimällä varovasti
pehmeällä liinalla. Jos pöly on tiukassa, pyyhi pehmeällä
liinalla, joka on kostutettu kevyesti mietoon
puhdistusaineliuokseen. Pehmeän liinan voi pestä ja
käyttää uudelleen.
• Älä käytä minkäänlaisia hankaussieniä, emäksistä/hapanta
puhdistusainetta, hankausjauhetta tai voimakasta
liuotinainetta, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä.
Varoituksia
Television sijoittaminen miellyttävän katseluelämyksen varmistamiseksi
• Jotta television sijainti olisi sellainen, että katselu on mahdollisimman miellyttävää, suositeltu katselupaikka on
etäisyydellä, joka vastaa 4-7 kertaa näytön korkeutta.
• Huoneen valaistuksen on hyvä olla kohtuullinen, sillä hämärässä katselu rasittaa silmiä. Television katselu pitkään
voi myös rasittaa silmiä.
Television asentaminen
• Älä asenna televisiota paikkaan, jossa se on alttiina äärilämpötiloille, esimerkiksi suoraan auringonpaisteeseen tai
lämpöpatterin tai lämmityspuhaltimen lähelle. Jos televisio altistuu korkealle lämpötilalle, se voi kuumentua, ja
seurauksena voi olla kotelon kuumentuminen ja toimintahäiriöitä.
• Jotta television kuva on kirkas, älä kohdista näyttöön suoraa lampun tai auringonvaloa. Jos mahdollista, käytä
huoneessa kohdevaloa, joka on suunnattu katosta alaspäin.
• Televisio ei ole kytketty irti verkkovirrasta, kun sen virtakytkin on Off-asennossa. Laite kytkeytyy kokonaan irti
verkkovirrasta vasta kun pistoke irrotetaan pistorasiasta.
Äänenvoimakkuuden säätö
• Säädä äänenvoimakkuus sellaiseksi, että television ääni ei häiritse naapureita. Ääni kulkeutuu hyvin helposti yön
aikaan. Suositeltavaa on sulkea ikkunat tai käyttää kuulokkeita.
• Säädä äänenvoimakkuus kuulokkeita käyttäessäsi sellaiselle tasolle, että kuulosi ei vahingoitu.
Kaukosäätimen käsittely
• Käsittele kaukosäädintä varovasti. Varo pudottamasta kaukosäädintä tai astumasta sen päälle. Älä myöskään
kaada mitään nestettä kaukosäätimen päälle.
• Älä laita kaukosäädintä lämmönlähteen lähelle tai suoraan auringonvaloon. Älä myöskään pidä sitä kosteassa
huoneessa.
FI
Television kotelon puhdistus
• Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta.
• Puhdista kotelo pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä minkäänlaisia hankaussieniä, alkalista
puhdistusainetta, hankausjauhetta tai liuotinta, kuten alkoholia tai bensiiniä, tai antistaattista suihketta.
• Pintamateriaalit tai näyttö voivat vahingoittua, jos niihin pääsee haihtuvia liuotinaineita, esimerkiksi alkoholia,
tinneriä, bensiiniä tai hyönteismyrkkyä, tai jos näytön pinta on pitkään kosketuksissa kumin tai
vinyylimateriaalien kanssa.
• Ilmanvaihtoaukkoihin voi kertyä pölyä ajan kuluessa, ja pöly saattaa alentaa sisäisen tuulettimen jäähdytystehoa.
Puhdista pöly säännöllisin väliajoin (kerran kuukaudessa) pölynimurilla.
Näytön pinnan käsittely ja puhdistus
Välttääksesi vahingoittamasta näyttöä noudata alla mainittuja ohjeita. Älä kosketa näyttöä kovilla esineillä äläkä
heitä mitään kohti näyttöä. Näyttö voi vahingoittua.
• Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistusta.
• Älä kosketa televisiota sen jälkeen kun se on ollut käytössä pitkän aikaa, sillä näyttöpaneeli kuumenee erittäin
kuumaksi.
• Näytön pinnan koskettelu on oltava mahdollisimman vähäistä.
• Puhdista näyttö pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä minkäänlaisia hankaavia puhdistusvälineitä,
hankausjauhetta tai liuotinaineita, kuten alkoholia tai bensiiniä. Näytön pinta voi vahingoittua.
Turvallisuusohjeet
13
Perustoiminnot ja asennus
Toimitettujen varusteiden tarkistaminen
1 kaukosäädin
(RM-Y1108):
1 virtajohto (tyyppi C-6):
2 paristoa (koko AA):
14
Perustoiminnot ja asennus
1 Adapteri:
Kaukosäätimen painikkeet
2
1
3
4
5
6
7
8
1 Äänen mykistys: Tällä painikkeella voit mykistää television äänen. Mykistys
peruutetaan painamalla painiketta uudelleen.
2 TV I/ - Television kytkentä valmiustilaan:
Tällä painikkeella voit sammuttaa television väliaikaisesti, jolloin se kytkeytyy
valmiustilaan (television merkkivaloon
(valmiustila/uniajastin) syttyy
punainen valo). Kun haluat kytkeä television uudestaan päälle, paina painiketta
uudelleen.
• Energian säästämiseksi on suositeltavaa sulkea televisio kokonaan
silloin kun sitä ei katsella.
9
q;
qa
qs
qd
qf
3 Kuvan pysäytys: Tällä painikkeella voit pysäyttää kuvan. Lisätietoja, katso
kohta "Kuvan pysäyttäminen" sivulla 34
qj
4 Uniajastin-toiminnon kytkentä: Tällä painikkeella voit asettaa television
kytkeytymään automaattisesti valmiustilaan tietyn ajan kuluttua. Lisätietoja,
katso kohta "Uniajastin-toiminto" sivulla 34.
qg
qh
qk
• Jos televisio ei vastaanota mitään signaalia tai mitään painiketta ei
paineta 15 minuutin kuluessa, televisio kytkeytyy automaattisesti
valmiustilaan.
5 Kuvalähteen valinta: Paina tätä painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi
kuvalähteen symboli näkyy näytöllä.
FI
6 0 - 9 Kanavien valinta: Näillä painikkeilla valitaan kanavat. Jos
kanava on kaksinumeroinen, syötä toinen numero 2,5 sekunnin kuluessa.
7 Tietojen näyttäminen näytöllä: Tällä painikkeella saat näkyviin kaikki
näytön tiedot. Tiedot poistuvat näytöltä, kun painat painiketta uudelleen.
8 Viimeksi valitun kanavan katselu: Kun painat tätä painiketta, näkyviin tulee
viimeksi valitun kanavan kuva (edellyttäen, että kanavaa on katseltu vähintään
viiden sekunnin ajan).
9 Fastext: Teksti-TV-tilassa näitä painikkeita voi käyttää Fastext-painikkeina.
Lisätietoja, katso sivu 35
q; Äänitehosteiden valinta: Voit muuttaa äänitehosteita painamalla toistuvasti
tätä painiketta. Lisätietoja erilaisista äänitehosteista, katso sivu 27
qa Kuvatilan valinta / teksti-TV:n sivujen kirkkauden säätö.
a) Normaalissa TV-tilassa: Voit muuttaa kuvatilaa painamalla toistuvasti tätä
painiketta. Lisätietoja, katso kohta "Kuvasäädöt" sivulla 25.
b) Teksti-TV-tilassa: Voit säätää teksti-TV:n sivujen kirkkautta painamalla
toistuvasti tätä painiketta.
jatkuu...
Perustoiminnot ja asennus
15
2
1
3
4
5
6
7
8
9
q;
qk
a) Kun valikko on näkyvissä: näillä painikkeilla liikutaan
valikkojärjestelmässä. Lisätietoja, katso "Television valikkojärjestelmän
käyttö" sivulla 24.
b) Kun valikko on poistettu: painamalla OK saat näkyviin luettelon
kaikista televisiokanavista. Valitse sen jälkeen kanava painamalla V tai v
ja aloita valitun kanavan katselu painamalla OK.
qd TV-tilan valitseminen: Tällä painikkeella voit sulkea teksti-TV:n tai
videolta tulevan kuvan.
qf Teksti-TV:n valitseminen: Tällä painikkeella avataan teksti-TV.
Lisätietoja, katso "Teksti-TV" sivulla 35.
qf
qg MENU - Valikkojärjestelmän näyttö: Kun painat painiketta, valikko
tulee näkyviin näytölle. Valikko häviää näkyvistä, kun painat painiketta
uudelleen.
qj
qh 2 +/- Television äänenvoimakkuuden säätäminen: Näillä
painikkeilla voit säätää television äänenvoimakkuutta.
qg
qh
V / v / B / b / painikkeet OK:
qa
qs
qd
qs
qj PROG +/- Kanavien valinta: Näillä painikkeilla voit valita seuraavan tai
edellisen kanavan.
qk Näyttötilan valinta: tällä painikkeella vaihdetaan näytön tilaa. Katso sivu
28.
Painikkeita, joissa on vihreät merkinnät (paitsi
Lisätietoja, katso "Teksti-TV" sivulla 35.
16
Perustoiminnot ja asennus
virta/valmiustila), käytetään teksti-TV:n toimintoihin.
Television painikkeet ja kyljessä sijaitsevat liittimet
Television painikkeet
Virtakytkin
Kanavan valinta
(ylös tai alas) (televisiokanavien
valinta)
Äänenvoimakkuuden säätö (+/-)
Kuvalähteen valinta Lisätietoja, katso
"Televisioon kytkettyjen lisälaitteiden
kuvan katselu" sivulla 38.
Kuvan pysäytys Tällä painikkeella voit pysäyttää kuvan. Lisätietoja, katso kohta "Kuvan
pysäyttäminen" sivulla 34.
Auto Start Up Kun painat tätä painiketta kolmen sekunnin ajan, automaattinen viritys
käynnistyy. Lisätietoja, katso kohta "Television avaaminen ja automaattinen viritys" sivulla 22.
FI
Kyljessä sijaitsevat liittimet
2
S Video -tuloliitin
2
Videotuloliitin
MONO
R/D/D/D
2
Audiotuloliittimet
L/G/S/I
Kuulokkeiden
liitin
Perustoiminnot ja asennus
17
Television merkkivalot
Merkkivalo palaa vihreänä,
kun televisio on toiminnassa.
•
•
•
Osoita kaukosäädintä
tätä vastaanotinta
kohden.
Paristojen asennus kaukosäätimeen
Varmista, että asennat paristot siten, että plus- ja miinusnavat tulevat oikein päin.
Hävitä käytetyt paristot ympäristöystävällisesti toimittamalla ne keräilypisteisiin.
SO
NY
CO
RP
OR
AT
IO
N
JA
PA
N/
4
4
N
TIO
ORA
RP
NY
SO
18
Perustoiminnot ja asennus
CO
N/
PA
JA
Punainen valo syttyy,
kun televisio on
valmiustilassa.
Punainen valo vilkkuu,
kun jotain
kaukosäätimen
painiketta painetaan.
Punainen valo palaa, kun
uniajastin on asetettu.
Lisätietoja, katso kohta
"Uniajastin" sivulla 34.
Takakannen irrottaminen
Television takakansi on irrotettava, kun takapaneelin kaapelit kytketään. Muista kiinnittää takakansi takaisin
paikalleen sen jälkeen kun olet kytkenyt takapaneelin kaapelit.
Ennen kuin irrotat takakannen, irrota ensin television kyljessä olevat liittimet.
Takakannen irrottaminen
Tartu takakanteen kuvan osoittamalla tavalla ja vedä ensin kannen alaosaa itseäsi kohden. Irrota sen jälkeen kannen
yläosa televisiosta.
FI
Takakantta ei tarvitse irrottaa, kun television kyljessä sijaitsevat liittimet kytketään.
Takakannen kiinnittäminen takaisin paikalleen
Tartu takakanteen kuvan osoittamalla tavalla, kohdista kannessa olevat neljä kiinnikettä vastaaviin televisiossa
oleviin aukkoihin ja työnnä kansi kiinni televisioon.
Takakantta ei tarvitse kiinnittää paikalleen, jos televisio asennetaan seinäkiinnittimeen SU-W210
(lisävaruste).
Perustoiminnot ja asennus
19
Antennin ja kuvanauhurin kytkentä
tai
Kuvanauhuri
Lisätietoja kuvanauhurin liitännästä, katso kohta "Lisälaitteiden kytkentä televisioon" sivulla 36.
20
Perustoiminnot ja asennus
Television katselukulman säätö
Television katselukulman voi säätää sopivaksi valon heijastumisen välttämiseksi ja miellyttävän katselun
aikaansaamiseksi.
Pidä kädelläsi kiinni jalustasta katselukulman säädön aikana, jotta jalusta ei irtoa tai putoa.
Varo, että sormesi eivät jää television ja jalustan väliin.
Taaksepäin
3º
Vaakasuunnassa
15º
FI
25º
25º
Perustoiminnot ja asennus
21
Ensimmäinen käyttökerta
Television avaaminen ja automaattinen viritys
Kun kytket virran televisioon ensimmäisen kerran, näytölle ilmestyy erilaisia valikkoikkunoita, joiden avulla
voit: 1) valita valikkonäytön kielen, 2) valita maan, jossa televisiota käytetään, 3) etsiä ja tallentaa kaikki
mahdolliset kanavat (televisiolähetys) ja 4) vaihtaa järjestystä, jolla kanavat (televisiolähetys) näkyvät näytöllä.
Jos haluat muuttaa näitä asetuksia myöhemmin, valitse haluamasi vaihtoehto
-valikosta (Perusasetukset)
tai paina television oikealla puolella olevaa Auto Start Up -painiketta
pitempään kuin kolme sekuntia, katso
sivu 17.
1 Kytke adaptori televisioon kuvan osoittamalla
tavalla. Kytke virtajohto adaptoriin. Kytke
virtapistoke verkkopistorasiaan (220-240 AC,
50Hz).
2
Kun televisio kytketään verkkovirtaan ensimmäistä
kertaa, se yleensä kytkeytyy päälle. Jos televisio ei
kytkeydy päälle, paina television virtakytkintä .
Kun kytket virran televisioon ensimmäisen kerran,
näytölle tulee automaattisesti valikko Language (Kieli).
3
Valitse kieli painamalla kaukosäätimen painiketta V, v, B tai b
ja vahvista valinta painamalla OK. Nyt kaikkien valikoiden tekstit
näkyvät valitsemallasi kielellä.
4
Maa-valikko tulee automaattisesti näkyviin. Valitse maa, jossa
televisiota käytetään, painikkeella v tai V. Vahvista valinta
painamalla OK.
• Jos luettelossa ei ole maata, jossa käytät televisiota, valitse
maan sijaan "-".
• Jotta teksti-TV:n merkit eivät näy väärin kyrillisissä kielissä,
maavalinnaksi suositellaan Venäjä, jos omaa maata ei ole
luettelossa.
22
Ensimmäinen käyttökerta
Maa
Valitse maa
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Österreich
5 Näytölle ilmestyy Automaattinen viritys -valikko. Paina OK ja
valitse Kyllä.
Haluatko aloittaa
automaattisen virityksen?
Kyllä
6 Televisio alkaa nyt automaattisesti etsiä ja tallentaa lähetyskanavia.
Toimenpide kestää muutaman minuutin. Älä paina mitään
painiketta ennen kuin haku ja tallennus on suoritettu, sillä
muuten televisio ei suorita automaattista viritystä loppuun
saakka.
Automaattinen viritys
Kanavia löytynyt:
Jos kanavia ei löydy automaattisen virityksen aikana,
näytölle ilmestyy viesti, jossa pyydetään kytkemään
antenni. Tarkista antenniliitäntä (katso sivu 20). Käynnistä
automaattinen viritys uudelleen painamalla OK.
7
Kun kaikki kanavat on etsitty ja tallennettu, näytölle ilmestyy
automaattisesti Kanavien järjestely -valikko, josta voit muuttaa
kanavien tallennusjärjestystä.
a) Jos haluat jättää lähetyskanavat viritysjärjestykseen, siirry
vaiheeseen 8.
b) Jos haluat tallentaa kanavat muuhun järjestykseen:
Ei
Kanavia ei löydy
yhdistä
Vahvista
Kanavien järjestely
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
C44
C47
C48
Poistu: MENU
1 Valitse siirrettävä kanavanumero painikkeella v tai V
(televisiolähetys). Paina painiketta b.
FI
Kanavien järjestely
2 Paina painiketta v tai V ja valitse uusi
ohjelmanumeropaikka valitsemallesi kanavalle
(televisiolähetys). Tallenna valinnat
painamalla OK.
Valittu kanava siirtyy nyt uuteen ohjelmapaikkaan
ja muut kanavat siirtyvät vastaavasti.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
C44
C47
C48
01
TVE
Poistu: MENU
3 Toista vaiheet b)1 ja b)2, jos haluat muuttaa
muiden kanavien järjestystä.
8 Voit poistaa valikon näytöltä painamalla MENU-painiketta.
Nyt televisio on käyttövalmis.
Ensimmäinen käyttökerta
23
Television toiminnot
Television valikkojärjestelmän käyttö
Televisiossasi on näytöllä näkyvä valikkojärjestelmä, joka opastaa eri toimenpiteiden suorittamisessa.
Valikkojärjestelmää käytetään seuraavassa kuvatuilla kaukosäätimen painikkeilla:
1
Valikkonäytöille siirtyminen:
Hae ensimmäisen tason valikko näyttöön painamalla
MENU-painiketta.
Kuvasäädöt
Kuvatila
Kontrasti
Kirkkaus
Värikylläisyys
Terävyys
Taustavalo
Palautus
Kohinanvaimennus
Värilämpötila
Valit.:
2
Valikoissa liikkuminen:
• Korosta ja valitse haluamasi valikko tai vaihtoehto painamalla v tai V.
• Siirry valittuun valikkoon tai vaihtoehtoon painamalla b.
• Edelliseen valikkoon tai vaihtoehtoon palataan painamalla B.
• Kun haluat muuttaa valitsemasi vaihtoehdon asetuksia, paina v/V/B tai b.
• Vahvista ja tallenna valinta painamalla OK.
3
Valikkonäyttöjen sulkeminen:
Voit poistaa valikon näytöltä painamalla MENU-painiketta.
24
Television toiminnot
As.:
OK
Omat
80
50
50
50
70
Auto
Normaali
Lo:
MENU
Kuvasäädöt-valikko
"Kuvasäädöt"-valikossa voit muuttaa kuvan
asetuksia.
Kuvatila
Kontrasti
Kirkkaus
Värikylläisyys
Terävyys
Taustavalo
Palautus
Kohinanvaimennus
Värilämpötila
Valit.:
Toimi seuraavasti:
Paina MENU-painiketta ja siirry valikkoon
painamalla OK. Valitse seuraavaksi haluamasi
vaihtoehto painikkeella v tai V ja paina sen
jälkeen OK. Lue lopuksi seuraavana olevat
kunkin toiminnon käyttöohjeet.
Kuvasäädöt
Kuvasäädöt
As.:
OK
Omat
80
50
50
50
70
,
Auto
Normaali
Lo:
Kuvatila
Kontrasti
Kirkkaus
Värikylläisyys
Terävyys
Taustavalo
Palautus
Kohinanvaimennus
Värilämpötila
Valit.:
MENU
Kuvatila
As.:
OK
Omat
80
50
50
50
70
Auto
Normaali
Tak.:
Lo:
MENU
Tällä toiminnolla voit mukauttaa kuvatilan katseltavan ohjelman mukaisesti.
Valittuasi vaihtoehdon paina OK. Paina sen jälkeen useita kertoja v tai V ja valitse:
Live
(live-lähetysohjelmat, DVD ja digitaaliset vastaanottimet
(esim. Digiboksi).
Omat
(omat asetukset).
Elokuva (elokuvia varten).
Valittuasi haluamasi vaihtoehdon tallenna se painamalla OK.
"Live"- ja "Elokuva"-tilojen "Kirkkaus"-, "Värikylläisyys"-, "Terävyys"- ja "Taustavalo"tasot ovat kiinteästi tehdasasetuksissa, jolloin kuvanlaatu on paras mahdollinen.
Kontrasti
Voit vähentää tai lisätä kuvan kontrastia painikkeella B tai b. Tallenna säätö
painamalla OK.
Kirkkaus
Voit tummentaa tai vaalentaa kuvaa painikkeella B tai b. Tallenna säätö
painamalla OK.
Tämä vaihtoehto on näkyvissä ja sitä voidaan käyttää vain, jos "Kuvatila" on valinnassa "Omat".
Värikylläisyys Voit vähentää tai lisätä värinvoimakkuutta painikkeella B tai b. Tallenna säätö
painamalla OK.
Tämä vaihtoehto on näkyvissä ja sitä voidaan käyttää vain, jos "Kuvatila" on valinnassa "Omat".
Värisävy
Voit vähentää tai lisätä vihreän sävyä painikkeella B tai b. Tallenna säätö
painamalla OK.
"Värisävy" on näkyvissä, ja sitä voi muuttaa vain NTSC-signaalille (esim. amerikkalaiset
videonauhat)
Terävyys
Voit pehmentää tai terävöittää kuvaa painikkeella B tai b. Tallenna säätö
painamalla OK.
Tämä vaihtoehto on näkyvissä ja sitä voidaan käyttää vain, jos "Kuvatila" on valinnassa "Omat".
Taustavalo
Paina B tai b, kun haluat lisätä tai vähentää taustavaloa.
Tämä vaihtoehto on näkyvissä ja sitä voidaan käyttää vain, jos "Kuvatila" on valinnassa "Omat".
jatkuu...
Television toiminnot
25
FI
Palautus
Painamalla OK voit palauttaa kuvan tehdasasetukset.
Kohinanvaimennus
Tämä vaihtoehto on asetettu valintaan Auto, jotta lähetyssignaalin kuvan rakeisuus vähenee
automaattisesti. Voit kuitenkin muuttaa sitä. Valittuasi vaihtoehdon paina b. Paina seuraavaksi v
tai V ja valitse Ei. Tallenna asetus lopuksi painamalla OK.
Värilämpötila Tällä vaihtoehdolla voit muuttaa kuvan värisävyä. Valittuasi vaihtoehdon paina b. Paina sen
jälkeen toistuvasti v tai V ja valitse: Lämmin (antaa valkoiselle punaisen sävyn), Normaali (antaa
valkoiselle neutraalin sävyn), Kylmä (antaa valkoiselle sinisen sävyn). Tallenna asetus lopuksi
painamalla OK.
26
Television toiminnot
Äänisäädöt-valikko
"Äänisäädöt"-valikosta voit muuttaa
ääniasetuksia.
Kuvasäädöt
Kuvatila
Kontrasti
Kirkkaus
Värikylläisyys
Terävyys
Taustavalo
Palautus
Kohinanvaimennus
Värilämpötila
Valit.:
As.:
OK
Omat
80
50
50
50
70
Auto
Normaali
Lo:
MENU
m
Äänisäädöt
Äänisäädöt
Ääni tehosteet
Diskantti
Basso
Tasapaino
Palautus
Kaksiääni
Autom. tasosäätö
Valit.:
As.:
OK
Luonnollinen
0
0
0
Stereo
Ei
Lo:
,
Ääni tehosteet
Diskantti
Basso
Tasapaino
Palautus
Kaksiääni
Autom. tasosäätö
Valit.:
MENU
As.:
OK
Luonnollinen
0
0
0
Toimi seuraavasti:
Paina ensin MENU-painiketta ja valitse sen
. Siirry sen
jälkeen painikkeella v kohta
jälkeen valikkoon painamalla OK. Valitse
seuraavaksi haluamasi vaihtoehto painikkeella
v tai V ja paina sen jälkeen OK. Lue lopuksi
seuraavana olevat kunkin toiminnon
käyttöohjeet.
Stereo
Ei
Tak.:
Lo:
MENU
ÄäniTällä vaihtoehdolla voit asettaa äänitehosteet mieleisiksesi. Valittuasi tämän
tehosteet vaihtoehdon paina OK. Paina sen jälkeen toistuvasti v tai V ja valitse:
Luonnollinen (parantaa äänen selkeyttä, yksityiskohtia ja tuottoa "BBE High
Definition Sound system" -järjestelmän avulla*).
Dynaaminen ("BBE High Definition Sound system"** -järjestelmä parantaa
äänen kirkkautta ja tuottoa selkeyttäen puhetta ja lisäten musiikin
todellisuudentuntua).
Ei
Tasainen vaste.
Valittuasi haluamasi vaihtoehdon tallenna se painamalla OK.
Toiminnolla ei ole vaikutusta kuulokeääneen.
Diskantti Voit vähentää tai lisätä korkeataajuisia ääniä painamalla B tai b. Tallenna säätö
painamalla OK.
Basso
Voit vähentää tai lisätä matalataajuisia ääniä painamalla B tai b. Tallenna säätö
painamalla OK.
Tasapaino Voit korostaa vasenta tai oikeaa kaiutinta painamalla B tai b. Tallenna säätö
painamalla OK.
Palautus Voit palauttaa äänen tehdasasetukset painamalla OK.
Kaksiääni
Paina b. Seuraavaksi:
• Stereolähetys:
Painikkeella v tai V valitaan Stereo tai Mono. Tallenna säätö painamalla OK.
• Kaksikieliset lähetykset:
Painikkeella v tai V valitaan Mono (mahdolliselle mono-kanavalle), A (kanavalle 1)
tai B (kanavalle 2). Tallenna säätö painamalla OK.
Autom. Paina b. Paina seuraavaksi v tai V ja valitse On (kanavien äänenvoimakkuustaso
tasosäätö pysyy samana lähetyssignaalista riippumatta, esim. mainokset) tai Ei (äänenvoimakkuus
vaihtuu lähetyssignaalin mukaisesti). Tallenna valinta painamalla OK.
Toiminnolla ei ole vaikutusta kuulokeääneen.
* "BBE High Definition Sound system" on järjestelmä, jota Sony Corporation valmistaa BBE
Sound, Inc. -yhtiön myöntämällä lisenssillä. Se on suojattu USA:n patenteilla nro 4,638,258 ja
4,482,866. Kirjaintunnus "BBE" sekä BBE-merkki ovat BBE Sound, Inc:n tavaramerkkejä.
Television toiminnot
27
FI
Ominaisuudet-valikko
Ominaisuudet-valikosta voit muuttaa television
eri asetuksia.
Kuvasäädöt
Kuvatila
Kontrasti
Kirkkaus
Värikylläisyys
Terävyys
Taustavalo
Palautus
Kohinanvaimennus
Värilämpötila
Valit.:
As.:
OK
Omat
80
50
50
50
70
Toimi seuraavasti:
Paina ensin MENU-painiketta ja sen jälkeen
kaksi kertaa painiketta v valitaksesi kohdan
. Siirry sen jälkeen tähän valikkoon
painamalla OK. Valitse seuraavaksi haluamasi
vaihtoehto painikkeella v tai V ja paina sen
jälkeen OK. Lue lopuksi seuraavana olevat
kunkin toiminnon käyttöohjeet.
Auto
Normaali
Lo:
MENU
m
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Virransäästö
Autom. Kuvasuhde
TV kaiutin
RGB keskitys
Valit.:
As.:
OK
Standardi
Ei
On
0
Lo:
Virransäästö
Autom. Kuvasuhde
TV kaiutin
RGB keskitys
,
Valit.:
MENU
As.:
OK
Standardi
Ei
On
0
Tak.:
Lo:
MENU
VIRRANSÄÄSTÖ
Tällä vaihtoehdolla voit vähentää television virrankulutusta.
Toimi seuraavasti:
Valittuasi vaihtoehdon paina OK. Paina sen jälkeen v tai V ja valitse Vähennä. Tallenna säätö
painamalla OK.
AUTOMAATTINEN KUVASUHDE
Tällä toiminnolla voit muuttaa automaattisesti kuvaruudun kuvasuhdetta.
Toimi seuraavasti:
Valittuasi vaihtoehdon paina OK. Paina sen jälkeen v tai V ja valitse On (jos haluat, että televisio
vaihtaa automaattisesti kuvasuhteen lähetyssignaalin mukaisesti) tai Ei (jos haluat säilyttää oman
valintasi). Tallenna asetus lopuksi painamalla OK.
Vaikka olisit valinnut vaihtoehdoksi "On" tai "Ei", voit aina muuttaa kuvasuhdetta
painamalla useita kertoja kaukosäätimen painiketta
ja valitsemalla jonkun seuraavista
kuvasuhteista:
SMART: Laajakuvavaikutelman jäljittely 4:3-lähetyksissä.
4/3:
Perinteinen 4:3-kuvakoko, täyden kuvan tiedot.
14/9:
Kuvakokojen 4:3 ja 16:9 väliltä.
ZOOM:
Laajakuva letterbox-elokuvissa.
SMART
4:3
14:9
ZOOM
LAAJA:
16:9-lähetykset. Täyden kuvan tiedot.
LAAJA
• Tiloissa "SMART", "ZOOM" ja "14/9" kuvaruudun ylä- ja alareunat näkyvät tummina.
Voit säätää kuvan paikkaa kuvaruudulla painikkeella v tai V (esim. saadaksesi
tekstityksen näkymään).
• Diffuusion vuoksi kuvaruudulla voi näkyä mustia raitoja valitusta tilasta riippumatta.
28
Television toiminnot
TV KAIUTIN
Tällä vaihtoehdolla voit kytkeä television kaiuttimet pois päältä esim. kun haluat kuunnella ääntä televisioon
kytketyn ulkoisen audiolaitteen kautta.
Toimi seuraavasti:
Valitse joku seuraavista vaihtoehdoista painamalla v tai V ja paina lopuksi OK.
On
Ääni kuuluu television kaiuttimista.
Kerr. pois päältä
Television kaiuttimet on kytketty pois päältä väliaikaisesti, jolloin voit kuunnella ääntä
ulkoisen audiolaitteen kautta.
"TV kaiutin" -asetus palaa automaattisesti valintaan "On", kun televisio sammutetaan.
Pys. pois päältä
Television kaiuttimet on kytketty pois päältä pysyvästi, jolloin voit kuunnella ääntä ulkoisen
audiolaitteen kautta.
Voit kytkeä television kaiuttimet päälle uudelleen vaihtamalla asetuksen "TV kaiutin" takaisin valintaan "On".
RGB KESKITYS
FI
Tämä vaihtoehto on käytössä vain, jos television takana olevaan Scart-liittimeen
1/
1 on kytketty
RGB-lähde.
Katseltaessa RGB-tulosignaalin kuvaa kuvaa on mahdollisesti säädettävä. Tällä vaihtoehdolla voit säätää kuvan
vaaka-asentoa siten, että kuva on näytön keskellä.
Toimi seuraavasti:
Siirry "Ominaisuudet"-valikkoon sivun 28 ohjeiden mukaisesti ja samalla kun näytöllä on RGB-lähteen lähettämä
kuva, valitse vaihtoehto "RGB keskitys" ja paina OK. Paina sen jälkeen B tai b ja säädä kuvan keskitystä välillä
–5 ja +5. Vahvista ja tallenna säätö lopuksi painamalla OK.
Television toiminnot
29
Perusasetukset-valikko
"Perusasetukset"-valikossa voit muuttaa
television eri vaihtoehtoja.
Kuvasäädöt
Kuvatila
Kontrasti
Kirkkaus
Värikylläisyys
Terävyys
Taustavalo
Palautus
Kohinanvaimennus
Värilämpötila
Valit.:
As.:
OK
Omat
80
50
50
50
70
Auto
Normaali
Lo:
MENU
m
Perusasetukset
Perusasetukset
Kieli
English
Maa
United Kingdom
Automaattinen viritys
Kanavien järjestely
Kanavan nimi
AV esivalinta
Manuaalinen viritys
Valit.:
As.:
OK
Lo:
,
MENU
Kieli
English
Maa
United Kingdom
Automaattinen viritys
Kanavien järjestely
Kanavan nimi
AV esivalinta
Manuaalinen viritys
Valit.:
As.:
OK
Tak.:
Lo:
Toimi seuraavasti:
Paina ensin MENU-painiketta ja sen jälkeen
kolme kertaa painiketta v valitaksesi kohdan
. Siirry sen jälkeen valikkoon painamalla
OK. Valitse seuraavaksi haluamasi vaihtoehto
painikkeella v tai V ja paina sen jälkeen OK.
Lue lopuksi seuraavana olevat kunkin
toiminnon käyttöohjeet.
MENU
KIELI
Tällä toiminnolla voit valita valikoiden tekstien kielen.
Toimi seuraavasti:
Valittuasi vaihtoehdon paina OK ja toimi sen jälkeen samalla tavalla kuin kohdan "Television
avaaminen ja automaattinen viritys" vaiheessa 3, sivulla 22.
MAA
Tällä toiminnolla voit valita maan, jossa televisiota käytetään.
Toimi seuraavasti:
Valittuasi vaihtoehdon paina OK ja toimi sen jälkeen samalla tavalla kuin kohdan "Television
avaaminen ja automaattinen viritys" vaiheessa 4, sivulla 22.
AUTOMAATTINEN VIRITYS
Tämän toiminnon avulla voit etsiä ja tallentaa automaattisesti kaikki televisiokanavat.
Toimi seuraavasti:
Valittuasi vaihtoehdon paina OK ja toimi sen jälkeen samalla tavalla kuin kohdan "Television
avaaminen ja automaattinen viritys" vaiheissa 5 ja 6, sivulla 23.
KANAVIEN JÄRJESTELY
Tällä toiminnolla voit muuttaa järjestystä, jolla kanavat (television lähetys) näkyvät näytöllä.
Toimi seuraavasti:
Valittuasi vaihtoehdon paina OK ja toimi sen jälkeen samalla tavalla kuin kohdan "Television
avaaminen ja automaattinen viritys" vaiheessa 7, sivulla 23.
30
Television toiminnot
KANAVAN NIMI
Tällä toiminnolla voit nimetä kanavan enintään viiden merkin pituisella nimellä (merkit voivat olla kirjaimia tai
numeroita).
Toimi seuraavasti:
1 Siirry "Perusasetukset"-valikkoon edellisen sivun ohjeiden mukaisesti ja valitse vaihtoehto. Paina sen jälkeen
OK ja valitse nimettävälle kanavalle numero painamalla v tai V. Paina lopuksi OK.
2
Kun Nimi-sarakkeen ensimmäinen paikka näkyy korostuneena, paina OK ja valitse kirjain painamalla v, V, B
tai b. Paina lopuksi OK.
Kun kaikki merkit on syötetty, paina v, V, B tai b ja valitse näytöltä sana "Lo" (loppu). Paina lopuksi OK,
jolloin valikko poistuu näytöltä.
• Voit korjata näppäilyvirheen valitsemalla näytöltä "%" ja painamalla OK.
• Välilyönnin saat valitsemalla näytöltä " " ja painamalla OK.
AV-ESIVALINTA
Toimintoa käytetään seuraavasti:
a) Nimen määrittäminen televisiovastaanottimen tuloliittimiin kytketyille ulkoisille laitteille.
Toimi seuraavasti:
Siirry "Perusasetukset"-valikkoon edellisen sivun ohjeiden mukaisesti ja valitse vaihtoehto. Paina sen jälkeen
OK ja valitse nimettävä tulosignaalilähde painamalla v tai V: AV1 takapaneelin Scart-liittimelle ja AV2
television kyljessä oleville liittimille. Paina sen jälkeen kaksi kertaa OK.
1
2
Nimisarakkeeseen tulee automaattisesti näkyviin nimi:
a) Jos haluat käyttää jotain valmista nimeä, valitse kyseinen nimi painamalla v tai V ja paina lopuksi OK.
Valmiiksi määritetyt nimet ovat: VIDEO, DVD, CABLE (kaapeli), GAME (peli), CAM
(videokamera) ja SAT (satelliitti).
b) Jos haluat antaa jonkun muun nimen, valitse Muuta ja paina OK. Kun ensimmäinen paikka näkyy
korostuneena, valitse kirjain painamalla v, V, B tai b ja paina sen jälkeen OK. Kun olet syöttänyt kaikki
merkit, paina v, V, B tai b ja valitse tällä tavoin näytöltä sana "Lo" (loppu) ja paina lopuksi OK, jolloin
valikko häviää näytöltä.
• Voit korjata näppäilyvirheen valitsemalla näytöltä "%" ja painamalla OK.
• Välilyönnin saat valitsemalla näytöltä " " ja painamalla OK.
b) Kytkettyjen lisälaitteiden äänitason muuttaminen.
Toimi seuraavasti:
Siirry "Perusasetukset"-valikkoon edellisen sivun ohjeiden mukaisesti ja valitse vaihtoehto. Paina sen jälkeen
OK ja valitse signaalilähde, jonka äänitasoa haluat muuttaa painamalla v tai V: AV1 takapaneelin Scartliittimelle ja AV2 television kyljessä oleville liittimille. Paina sen jälkeen kaksi kertaa painiketta b siten, että
sarake Äänentaso korostuu. Paina lopuksi OK ja muuta äänitasoa välillä -9 ja +9 painamalla v tai V.
jatkuu...
Television toiminnot
31
FI
Manuaalinen viritys -valikko
"Perusasetukset"-valikon kohdasta
"Manuaalinen viritys" voit virittää yksittäiset
kanavat käsin.
Kuvasäädöt
Kuvatila
Kontrasti
Kirkkaus
Värikylläisyys
Terävyys
Taustavalo
Palautus
Kohinanvaimennus
Värilämpötila
Valit.:
As.:
OK
Omat
80
50
50
50
70
Auto
Normaali
Lo:
MENU
m
Perusasetukset
Perusasetukset
Kieli
English
Maa
United Kingdom
Automaattinen viritys
Kanavien järjestely
Kanavan nimi
AV esivalinta
Manuaalinen viritys
Valit.:
As.:
OK
Lo:
,
MENU
Kieli
English
Maa
United Kingdom
Automaattinen viritys
Kanavien j rjestely
Kanavan nimi
AV esivalinta
Manuaalinen viritys
Valit.:
As.:
OK
Tak.:
Lo:
Toimi seuraavasti:
Paina MENU-painiketta, paina kolme kertaa v
ja valitse
. Siirry sen jälkeen
"Perusasetukset" valikkoon painamalla OK.
Valitse seuraavaksi kohta "Manuaalinen
viritys" painamalla v tai V ja paina OK. Lue
lopuksi seuraavana olevat kunkin toiminnon
käyttöohjeet.
MENU
Manuaalinen viritys -toiminnolla voit:
a) Virittää kanavia tai videokanavan yksi kerrallaan valitsemaasi kanavajärjestykseen.
Toimi seuraavasti:
1 Siirry "Perusasetukset"-valikkoon sivun 30 ohjeiden mukaisesti ja valitse vaihtoehto "Manuaalinen viritys".
Paina sen jälkeen OK. Korosta seuraavaksi vaihtoehto Kanava ja paina OK.
Paina v tai V ja valitse numero, jonka haluat antaa kanavalle (videokanavalle valitaan kanavanumero "0").
Paina sen jälkeen B.
2
Seuraava vaihtoehto on käytössä vain riippuen maasta, jonka olet valinnut valikosa "Maa".
Valittuasi Järjestelmä-vaihtoehdon paina OK. Paina sen jälkeen v tai V ja valitse television
lähetysjärjestelmä (B/G Länsi-Euroopan maissa, D/K Itä-Euroopan maissa, L Ranskassa ja I IsoBritanniassa). Paina sen jälkeen B.
3
Valittuasi vaihtoehdon Kanavapaikka paina OK. Paina sen jälkeen v tai V ja valitse kanavan viritys ("C"
maakanaville ja "S" kaapelikanaville). Syötä televisiolähetyksen kanavanumero tai videosignaalin kanava
suoraan numeropainikkeilla. Jos et tiedä kanavanumeroa, etsi se painamalla b ja v tai V. Kun olet
virittänyt haluamasi kanavan, tallenna se painamalla kaksi kertaa OK-painiketta.
Jos haluat virittää ja tallentaa muita kanavia, toista kaikki yllä kuvatut vaiheet.
b) Nimetä kanavan enintään viiden merkin pituisella nimellä.
Toimi seuraavasti:
Siirry "Perusasetukset"-valikkoon sivun 30 ohjeiden mukaisesti ja valitse vaihtoehto "Manuaalinen viritys".
Paina sen jälkeen OK. Korosta vaihtoehto Kanava ja valitse nimettävä kanava PROG +/- -painikkeella. Kun
nimettävä kanava ilmestyy näytölle, paina v tai V ja valitse vaihtoehto Nimi. Paina lopuksi OK. Kun
ensimmäinen paikka näkyy korostuneena, valitse kirjain painamalla v, V, B tai b ja paina sen jälkeen OK. Kun
kaikki merkit on syötetty, paina v V B tai b ja valitse tällä tavoin näytöltä sana "Lo" (loppu). Paina lopuksi OK,
jolloin valikko poistuu näytöltä. Tallenna asetus lopuksi painamalla OK.
• Voit korjata näppäilyvirheen valitsemalla näytöltä "%" ja painamalla OK.
• Välilyönnin saat valitsemalla näytöltä " " ja painamalla OK.
32
Television toiminnot
c) Hienosäätää lähetyksen vastaanoton. Normaalisti AFT-toiminnolla ("Automatic Fine Tuning" = automaattinen
hienosäätö) saadaan paras mahdollinen kuva, mutta voit kuitenkin hienosäätää television manuaalisesti, jos
kuvassa on häiriöitä.
Toimi seuraavasti:
Katsellessasi kanavaa (televisiolähetys), jonka haluat hienosäätää, siirry "Perusasetukset"-valikkoon sivun 30
ohjeiden mukaisesti ja valitse vaihtoehto "Manuaalinen viritys". Paina sen jälkeen OK. Paina seuraavaksi v tai
V ja valitse vaihtoehto AFT. Paina lopuksi b. Paina v tai V ja suorita hienosäätö välillä -15 ja +15. Tallenna
säätö lopuksi painamalla kaksi kertaa OK.
d) Parantaa yksittäisten kanavien ääntä, jos monolähetyksessä esiintyy häiriöitä. (Ei käytössä, kun "Järjestelmä"
on valinnassa "L".)
Joskus epätavallisen lähetyssignaalin ohjelman ääni saattaa kuulua vääristyneenä tai katkonaisesti monoäänisiä
ohjelmia katseltaessa. Voit vähentää tällaisia häiriöitä vaihtoehdolla Äänisuodin.
Jos äänihäiriöitä ei ole, Äänisuodin-vaihtoehto on suositeltavaa jättää
oletusasetukseensa "Ei".
Toimi seuraavasti:
Siirry "Perusasetukset"-valikkoon sivun 30 ohjeiden mukaisesti ja valittuasi vaihtoehdon "Manuaalinen
viritys" paina OK. Paina seuraavaksi v tai V ja valitse Äänisuodin-vaihtoehto. Paina lopuksi b. Paina sitten
v tai V ja valitse Ei, Matala tai Korkea.
Stereo- tai kaksiääntä ei voi vastaanottaa, kun valittuna on vaihtoehto "Matala" tai "Korkea".
e) Ohittaa sellaisten kanavien numerot, joita et halua katsella, kun kanavat valitaan PROG +/- -painikkeilla.
FI
Toimi seuraavasti:
Siirry "Perusasetukset"-valikkoon sivun 30 ohjeiden mukaisesti ja valittuasi vaihtoehdon "Manuaalinen viritys"
paina OK. Korosta seuraavaksi vaihtoehto Kanava ja valitse ohitettava kanava PROG +/- -painikkeella. Kun
ohitettava kanava ilmestyy näytölle, paina v tai V ja valitse vaihtoehto Ohita. Paina lopuksi b. Paina
seuraavaksi v tai V ja valitse On. Vahvista ja tallenna asetus painamalla kaksi kertaa OK.
Voit peruuttaa tämän valinnan myöhemmin valitsemalla "Ei" vaihtoehdon "On" sijaan edellä kuvatussa
toimenpiteessä.
f) Katsella ja nauhoittaa salattuja kanavia (esim. maksu-TV:n dekooderista) käyttäessäsi dekooderia, joka on
kytketty Scart
1/
1 -liittimeen suoraan tai kuvanauhurin kautta.
Tämä vaihtoehto on käytössä vain riippuen maasta, jonka olet valinnut "Maa"-valikosta.
Toimi seuraavasti:
Siirry "Perusasetukset"-valikkoon sivun 30 ohjeiden mukaisesti ja valitse vaihtoehto "Manuaalinen viritys".
Paina sen jälkeen OK. Paina seuraavaksi v tai V ja valitse näin vaihtoehto Dekooderi. Paina lopuksi b. Paina
seuraavaksi v tai V ja valitse On. Vahvista ja tallenna asetus painamalla kaksi kertaa OK.
Voit peruuttaa tämän valinnan myöhemmin valitsemalla "Ei" vaihtoehdon "On" sijaan edellä kuvatussa toimenpiteessä.
Television toiminnot
33
Muut toiminnot
Uniajastin
Tällä toiminnolla voit asettaa television kytkeytymään automaattisesti valmiustilaan tietyn ajan
kuluttua. Voit valita jonkun seuraavista ajoista: 30, 60, 90 tai 120 minuuttia.
Toimi seuraavasti:
Paina toistuvasti kaukosäätimen painiketta
, kunnes haluamasi aika näkyy näytössä.
Kun Uniajastin-toiminto on kytketty päälle, television merkkivaloon
syttyy punainen valo.
(valmiustila/uniajastin)
Uniajastin-toiminnon peruuttaminen:
Paina toistuvasti kaukosäätimen painiketta
, kunnes näytöllä näkyy "Ei".
• Jos sammutat virran televisiosta ja avaat television uudelleen, Uniajastin-toiminto
kytkeytyy pois päältä (tila "Ei").
• Painamalla kaukosäätimen painiketta
voit tarkistaa kuinka paljon aikaa on jäljellä,
kunnes televisio kytkeytyy valmiustilaan.
• Näytölle tulee viesti "Uniajastin sulkee pian tv:n." minuuttia ennen kuin televisio
kytkeytyy valmiustilaan.
Kuvan pysäyttäminen
Tällä toiminnolla voit pysäyttää television kuvan (esim. jos haluat kirjoittaa muistiin
puhelinnumeron tai ruoanvalmistusohjeen).
Toimi seuraavasti:
Pysäytä kuva painamalla kaukosäätimen painiketta
. Näytön vasempaan alakulmaan ilmestyy
ikkuna, jossa näkyy parhaillaan valittuna oleva kanava. Voit poistaa ikkunan näkyvistä
painamalla uudelleen painiketta
. Voit peruuttaa Kuvan pysäytys -toiminnon ja palata
normaaliin televisiotilaan painamalla uudelleen painiketta
.
Kuvanpysäytys-ikkunan paikan säätäminen
Voit säätää parhaillaan valittuna olevan kanavan ilmaisevan ikkunan paikkaa.
Toimi seuraavasti:
Kun televisio on TV- tai Kuvanpysäytys-tilassa, säädä ikkunan paikkaa television näytöllä
painamalla painiketta B, b, v tai V.
n
n
n
n
34
Muut toiminnot
Teksti-TV
Teksti-TV on tietopalvelu, joka on käytössä useimmilla TV-asemilla. Teksti-TV:n
hakemistosivulla (yleensä sivu 100) on palvelun käyttöohjeet. Teksti-TV:tä käytetään
kaukosäätimen painikkeilla seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Kanavan (televisiolähetys) signaalin on oltava vahva, muuten Teksti-TV:n toiminnassa saattaa
esiintyä virheitä.
Teksti-TV:n avaaminen:
Valitse televisiokanava, jonka teksti-TV-palvelua haluat käyttää, ja paina
Näyttö vaihtaa tilaa seuraavasti joka kerran painiketta
Teksti-TV-tila
.
painettaessa:
Teksti-TV televisiolähetyksen päällä t TV-tila t Teksti-TV-tila t (jne.).
Teksti-TV:n sivun valinta:
Näppäile 3-numeroinen sivunumero numeropainikkeilla.
• Jos näppäilet jonkun numeron väärin, syötä oikea sivunumero kokonaan uudestaan.
• Jos sivulaskuri jatkaa sivun etsimistä, se tarkoittaa sitä, että näppäillyn numeron mukaista sivua
ei ole olemassa. Syötä tällaisessa tapauksessa joku muu sivunumero.
Seuraavan tai edellisen sivun valinta:
Paina PROG + ( ) tai PROG - ( ).
Teksti-TV:n sivun pysäyttäminen:
Joillakin teksti-TV-sivuilla on alisivuja, jotka vaihtuvat näkyviin automaattisesti. Voit estää sivun
vaihtumisen painamalla
/ . Sivun pysäytys peruutetaan painamalla samaa painiketta
uudestaan.
Piilotettujen tietojen näyttäminen (esim. tietovisan vastaukset)
Paina
/ . Tiedot piilotetaan uudelleen painamalla uudestaan samaa painiketta.
Teksti-TV:n kirkkauden säätäminen:
Paina teksti-TV-tilassa toistuvasti painiketta
välillä.
, jolloin voit valita neljän eri kirkkausasetuksen
Teksti-TV:n sulkeminen
Paina
.
Jos teksti-TV:n merkit näkyvät väärin kyrillisissä kielissä, suositeltavaa on asettaa
"Perusasetukset"-valikon kohta "Kieli" valintaan "Venäjä", mikäli omaa maata ei ole
luettelossa. Lisätietoja, katso sivu 30.
Fastext
Fastext-palvelun avulla voit siirtyä teksti-TV:n sivuille yhden painikkeen painalluksella.
Kun olet teksti-TV-tilassa, ja Fastext-toimintoa lähetetään, teksti-TV:n sivun alaosassa on
näkyvissä värikoodattu valikko. Siirry vastaavalle sivulle painamalla väripainiketta
(punainen, vihreä, keltainen tai sininen).
Muut toiminnot
35
FI
Lisätietoja
Lisälaitteiden kytkentä televisioon
• Voit kytkeä televisioon monenlaisia lisälaitteita seuraavia ohjeita noudattaen.
• Kytkentäkaapelit eivät kuulu varusteisiin.
2
A
2
B
Välttääksesi kuvassa
näkyvän "lumisateen" älä
kytke ulkoisia laitteita
liittimiin A ja B yhtä
aikaa.
MONO
R/D/D/D
2
C
L/G/S/I
S VHS/Hi8/
DVC
-videokamera
D
8mm/Hi8/
DVC
-videokamera
Dekooderi
Kuvanauhuri
DVD-tallenin
F
E
DVD
* "PlayStation" on Sony
Hi-fi
Computer Entertainment, Inc:n
tuote.
* "PlayStation" on Sony
Computer Entertainment, Inc:n
tavaramerkki.
2
PlayStation
"PlayStation"*
Dekooderi
36
Lisätietoja
Kuvanauhurin liitäntä
Kuvanauhurin liitäntä on opastettu tämän ohjekirjan kohdassa "Antennin ja kuvanauhurin kytkentä", sivulla 20.
SmartLink-yhteyttä tukevan kuvanauhurin tai DVD-laitteen kytkentä
SmartLink on suora yhteys television ja SmartLink-yhteensopivan kuvanauhurin/DVD-tallentimen välillä.
Lisätietoja SmartLink-yhteydestä löytyy SmartLink-kuvanauhurin/DVD-tallentimen käyttöohjekirjasta.
S
2 A:sta tai
2 B:sta tulevaa signaalia ei voi nauhoittaa.
Jos olet kytkenyt dekooderin tai Digiboksin Scart
liittimeen kytkettyyn kuvanauhuriin
1/
1 F -liittimeen tai tähän Scart-
Valitse vaihtoehto "Manuaalinen viritys" "Perusasetukset"-valikosta ja siirry valintaan "Dekooderi**". Valitse sen
jälkeen "On" (katso sivu 33). Toista toimenpide kaikille salatuille signaaleille.
**Tämä vaihtoehto on käytössä vain riippuen maasta, joka on valittu Maa-valikosta.
Äänentoistolaitteiden kytkentä televisioon
Television äänen kuuntelu Hi-fi-laitteesta.
Kytke äänentoistolaite ääniulostuloliittimiin E, jos haluat vahvistaa television ääniulostuloa. Valitse seuraavaksi
valikkojärjestelmän avulla "Ominaisuudet"-valikko ja aseta "TV kaiutin" valintaan "Pys. pois päältä" (katso sivu 29).
Voit säätää ulkoisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta television kaukosäätimen äänenvoimakkuuden
säätöpainikkeilla.
Voit muuttaa myös Diskantti- ja Basso-asetuksia "Äänisäädöt"-valikossa (katso sivu 27).
Lisätietoja
FI
37
Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu
1 Kytke lisälaite sille tarkoitettuun television liittimeen sivun 36 ohjeiden mukaisesti.
2 Kytke lisälaite päälle.
3
Kun haluat katsella televisioon kytketyn laitteen kuvaa, paina toistuvasti painiketta
kunnes oikea tulon symboli ilmestyy näytölle.
/
,
Symboli Tulosignaalit
S
1
• Audio/videotulosignaali Scart-liittimen F kautta.
1
• RGB-tulosignaali Scart-liittimen F kautta. Tämä symboli näkyy vain, jos
RGB-signaalilähde on kytketty.
2
• Videotulosignaali ääniliittimen B ja Audiotulosignaali liittimen C kautta.
2
• S Video -tulosignaali television kyljessä olevan S Video -tuloliittimen A ja
Audiosignaali liittimen C kautta. Tämä symboli näkyy vain, jos S Video signaalilähde on kytketty.
4 Voit palata normaaliin televisiokuvaan painamalla kaukosäätimen painiketta
.
Mono-laitteet
Kytke ääniliitin television kyljessä olevaan liitinaukkoon L/G/S/I ja valitse tulosignaali
2 tai
S 2 edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. Lue ohjeet tämän ohjekirjan kohdasta "Äänisäädöt"
ja aseta vaihtoehto "Kaksiääni" valintaan "A" äänivalikkonäytöllä (katso sivu 27).
38
Lisätietoja
Tekniset tiedot
Näyttöpaneeli:
LCD-paneeli (nestekidenäyttö)
TV-järjestelmä:
(maa-/aluevalinnasta riippuen)
B/G/H, D/K, L, I
Värijärjestelmä:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (vain Video In)
Antenni:
75 ohmin ulkoinen VHF/UHF-liitin
Television takana olevat liittimet:
• AV1:
1/
(SMARTLINK)
21-napainen Scart-liitin (CENELEC-standardi)
sisältäen audio/video-tulon, RGB-tulon, TV audio/
video -ulostulon.
•
Ääniulostulot (vasen/oikea) – jakkiliittimet.
•
Antenniliitin (RF In)
Television sivulla sijaitsevat liittimet:
• AV2:
S
2 S video -tulo (4-napainen mini-DIN)
2 Videotulo (jakkiliitin)
Kanavien näkyvyysalue:
(maa-/aluevalinnasta riippuen)
VHF:
E2-E12
UHF:
E21-E69
CATV:
S1-S20
HYPER:
S21-S41
D/K:
R1-R12, R21-R69
L:
F2-F10, B-Q, F21-F69
I:
UHF B21-B69
2 Audiotulo (jakkiliittimet)
•
kuulokkeiden liitin
Vakiovarusteet:
1 kaukosäädin (RM-Y1108),
kaksi paristoa, koko AA (tyyppi R6),
1 virtajohto (tyyppi C-6)
1 Adapteri
FI
Näytön koko:
17 tuumaa (diagonaalimitta noin 43 cm)
Lisävaruste:
Seinäasennuskiinnitin SU-W100.
Näytön resoluutio:
1280 pistettä (vaaka) x 768 riviä (pysty)
Muut ominaisuudet:
• Teksti-TV, Fastext, TOPtext (riippuen palvelun
saatavuudesta)
• Uniajastin
• Kuvan pysäytys
• Smartlink (suora yhteys television ja yhteensopivan
kuvanauhurin tai DVD-tallentimen välillä.
Lisätietoja Smartlink-yhteydestä löytyy kuvanauhurin
tai DVD-tallentimen käyttöohjekirjasta.)
• Televisiojärjestelmän automaattinen tunnistus
Virtavaatimukset:
220-240 V AC; 50/60 Hz.
Sähkön kulutus:
55 W
Valmiustilassa:
Enintään 1,3 W
Tässä televisiossa voidaan käyttää VESAseinäasennustelinettä.
Äänen ulostulo:
3W
Mitat (leveys x korkeus x syvyys):
Jalustan kanssa, noin 461 x 397 x 150 mm.
Ilman jalustaa, noin 461 x 363 x 91 mm.
Paino:
Jalustan kanssa, noin 5,7 kg.
Ilman jalustaa, noin 5,1 kg.
Laitteen muotoilua ja teknisiä arvoja voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Tämä ohjekirja on painettu
ekologiselle paperille - ei sisällä klooria
Lisätietoja
39
Vianetsintä
Seuraavassa on esitetty joitakin yksinkertaisia ratkaisuja mahdollisiin kuvaan ja ääneen liittyviin ongelmiin.
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Ei kuvaa
Ei kuvaa (näyttö on musta) eikä ääntä.
• Tarkista antenniliitäntä.
• Kytke televisio verkkovirtaan ja paina television oikeassa kyljessä
sijaitsevaa -virtakytkintä.
• Jos merkkivalo (valmiustila) palaa, paina kaukosäätimen
painiketta TV
.
Televisio kytkeytyy pois päältä
automaattisesti. (Televisio siirtyy
valmiustilaan.)
• Tarkista, onko Uniajastin aktivoituna (sivu 34).
Ei kuvaa eikä valikkotietoja Scartliittimeen kytketyssä laitteessa.
• Tarkista, että lisälaite on kytketty päälle ja paina toistuvasti
kaukosäätimen painiketta
/ , kunnes oikea symboli näkyy
näytöllä (katso sivu 38).
• Tarkista lisälaitteen ja television välinen liitäntä.
Huono/värisevä kuva.
Kaksinkertainen kuva tai haamukuva.
• Tarkista antenni-/kaapelikytkennät.
• Tarkista antennin sijainti ja suunta.
Näytössä näkyy vain lumisadetta ja
häiriöitä.
• Tarkista, onko antenni vioittunut tai taipunut.
• Tarkista, onko antenni käyttöikänsä lopussa (3-5 vuotta
normaalikäytössä, 1-2 vuotta merenrannalla).
Pisteviivoja tai raitoja.
• Pidä televisio poissa sähköhäiriöiden lähettyviltä, joita voivat
aiheuttaa esim. autot, moottoripyörät tai hiustenkuivaajat.
Värilähetyksessä ei ole värejä.
• Valitse valikkojärjestelmästä "Kuvasäädöt"-valikko ja palauta
tehdasasetukset valitsemalla kohta "Palautus" (katso sivu 26).
• Jos asetat Virransäästötoiminnon valintaan "Vähennä", kuvan värit
voivat himmentyä (sivu 28).
Näytöllä näkyy pieniä mustia pisteitä ja/tai • Näytön kuva muodostuu pikseleistä. Näytöllä näkyvät pienet
kirkkaita pisteitä.
mustat pisteet ja/tai kirkkaat pisteet (pikselit) eivät ole merkki
viasta.
40
Kuva on liian kirkas.
• Valitse "Kuvasäädöt"-valikosta kohta "Kuvatila" ja valitse sen
jälkeen haluamasi kuvatila (sivu 25).
Kuvan kohina (raitoja).
• Varmista, että antenni on kytketty.
• Pidä antennin kaapeli poissa muiden liitäntäjohtojen läheltä.
• Älä käytä 300 ohmin kaksoisjohdinkaapeleita, sillä ne voivat
aiheuttaa häiriöitä.
Lisätietoja
Ongelma
Viivakohinaa kuvanauhurin toiston/
nauhoituksen aikana.
Mahdollinen ratkaisu
• Videopäähäiriö. Pidä kuvanauhuri tarpeeksi kaukana televisiosta.
• Jätä kuvanauhurin ja television väliin 30 cm häiriöiden
välttämiseksi.
• Älä asenna kuvanauhuria television eteen tai vierelle.
Huono kuva tai ei kuvaa (näyttö on musta), • Valitse valikkojärjestelmästä "Kuvasäädöt"-valikko ja palauta
mutta ääni kuuluu hyvin.
tehdasasetukset valitsemalla kohta "Palautus" (katso sivu 26).
Televisiokanavan kuvassa on häiriöitä.
• Valitse valikkojärjestelmän kautta "Perusasetukset"-valikon kohta
"Manuaalinen viritys" ja suorita hienosäätö (AFT), jotta kuvan
vastaanotto on parempi (sivu 33).
• Valitse "Kuvasäädöt"-valikosta kohta "Kohinanvaimennus" kuvan
häiriöiden poistamiseksi (sivu 26).
Häiriöitä kanavaa vaihdettaessa tai teksti- • Kytke virta pois television takana olevaan Scart-liittimeen
TV:tä käytettäessä.
kytketystä laitteesta.
Valikkoa ei voi käyttää.
• Jos valikon kohta näkyy himmennettyä, sitä ei voi valita.
Teksti-TV:ssä näkyy vääriä merkkejä.
• Siirry valikkojärjestelmän kautta "Perusasetukset"-valikon kohtaan
"Maa" ja valitse maa, jossa televisiota käytetään (sivu 30).
Kyrillisissä kielissä maavalinnaksi suositellaan Venäjä, jos omaa
maata ei ole luettelossa.
Ei ääntä/äänessä häiriöitä.
Hyvä kuva, ei ääntä.
• Paina kaukosäätimen paniketta 2 +/- tai % (mykistys).
• Tarkista, että vaihtoehto "TV kaiutin" on asetettu valintaan "On"
"Ominaisuudet"-valikossa (sivu 29).
Äänihäiriöitä.
• Varmista, että antenni on kytketty.
• Pidä antennin kaapeli poissa muiden liitäntäjohtojen läheltä.
• Älä käytä 300 ohmin kaksoisjohdinkaapeleita, sillä ne voivat
aiheuttaa häiriöitä.
• Yhteyshäiriöitä voi esiintyä, jos television lähellä käytetään
infrapunayhteyslaitteita (esim. langattomia infrapunakuulokkeita).
Käytä muita kuin langattomia infrapunakuulokkeita, siirrä
infrapunavastaanotin pois television läheltä, kunnes häiriöt poistuvat,
tai siirrä infrapunayhteyslaitteen lähetin ja vastaanotin lähemmäksi
toisiaan.
• Valitse valikkojärjestelmän kautta "Manuaalinen viritys" -valikon
kohta "Äänisuodin". Valitse sen jälkeen "Matala" tai "Korkea"
(katso sivu 33).
Stereo- tai kaksiäänilähetystä ei voida • Tarkista, että "Manuaalinen viritys" -valikon kohta "Äänisuodatin"
vastaanottaa
on valinnassa "Ei" (katso sivu 33).
jatkuu...
Lisätietoja
41
FI
Ongelma
Mahdollinen ratkaisu
Epätavallinen ääni.
Television kotelosta kuuluu natinaa.
• Huoneen lämpötilan vaihtelut aiheuttavat joskus television kotelon
laajenemista tai kutistumista, mikä voi aiheuttaa natisevaa ääntä.
Kyseessä ei ole vika.
Televisiosta kuuluu surinaa.
• Televisiota avattaessa voi kuulua suriseva ääni. Kyseessä ei ole
vika.
Kaukosäädin
Kaukosäädin ei toimi.
• Vaihda paristot.
Television merkkivalot (valmiustila)
tai TV (virta päällä) vilkkuvat
• Ota yhteyttä Sonyn huoltoliikkeeseen.
• Jos ongelmia esiintyy edelleen, toimita televisio huoltoon valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä koskaan avaa television koteloa itse.
42
Lisätietoja
Inledning
• Tack för att du har valt denna produkt från Sony.
• Innan du använder din nya TV-apparat, läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida
referens.
• Symboler som används i bruksanvisningen:
•
Viktig information.
•
Information om en funktion.
• 1,2...
Sekvens av instruktioner.
•
Vitskuggade knappar på fjärrkontrollen markerar de
knappar du måste trycka på för att följa instruktionerna
i tur och ordning.
•
Informerar dig om resultatet av instruktionerna.
Innehållsförteckning
Inledning .............................................................................................................................................................. 3
Snabbguide ........................................................................................................................................................... 4
Säkerhetsinformation.......................................................................................................................................... 10
Försiktighetsåtgärder .......................................................................................................................................... 13
Översikt och installation
Kontrollera medföljande tillbehör ...................................................................................................................... 14
Översikt över fjärrkontrollens knappar............................................................................................................... 15
Översikt över TV:ns knappar och sidoanslutningar ........................................................................................... 17
Översikt över TV:ns indikatorer......................................................................................................................... 18
Sätta i batterier i fjärrkontrollen ......................................................................................................................... 18
Lossa TV:ns bakstycke....................................................................................................................................... 19
Ansluta antenn och video ................................................................................................................................... 20
Justering av TV:ns betraktningsvinkel ............................................................................................................... 21
SE
När du använder TV-apparaten första gången
Slå på TV-apparaten och automatisk kanalinställning ....................................................................................... 22
TV-funktioner
Använda TV:ns menysystem ............................................................................................................................. 24
Bildjusteringsmeny ...................................................................................................................................... 25
Ljudjusteringsmeny ...................................................................................................................................... 27
Finessmeny ................................................................................................................................................... 28
Inställningsmeny........................................................................................................................................... 30
Meny för Manuell kanalinställning .............................................................................................................. 32
Övriga funktioner
Avstängningstimer.............................................................................................................................................. 34
Frysa TV-bilden.................................................................................................................................................. 34
Text-TV .................................................................................................................................................................. 35
Övrig information
Ansluta utrustning till TV-apparaten...................................................................................................................36
Visa bilder från utrustning ansluten till TV-apparaten........................................................................................38
Tekniska specifikationer......................................................................................................................................39
Felsökning ...........................................................................................................................................................40
Innehållsförteckning
3
Snabbguide
Denna snabbguide beskriver hur du:
- Sätter i batterier i fjärrkontrollen.
- Lossar TV:ns bakstycke.
- Ansluter antenn och video.
- Ställer in TV:n med automatik.
1
Kontrollera medföljande tillbehör
En
fjärrkontroll
(RM-Y1108):
En nätkabel (typ C-6):
Två batterier (typ AA):
4
Snabbguide
En adapter:
2
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
Var noga med att sätta i batterierna åt rätt håll (+ / -).
Tänk på att alltid kassera använda batterier enligt gällande miljöbestämmelser.
SO
NY
CO
RP
OR
NY
SO
N
TIO
ORA
RP
CO
PA
JA
4
N/
SE
Snabbguide
5
AT
IO
N
JA
PA
N/
4
3
Lossa TV:ns bakstycke
Ta loss TV:ns bakstycke när du skall ansluta de bakre kablarna. Var noga med att sätta tillbaka bakstycket på plats
när du är klar med anslutningarna.
Var noga med att koppla loss sidokablarna innan du avlägsnar bakstycket.
Lossa TV:ns bakstycke
Ta tag i bakstycket så som figuren visar och dra först den nedre delen mot dig. Lossa sedan den övre delen av bakstycket från TV:n.
Bakstycket behöver inte tas loss för att ansluta sidokablarna.
För att sätta tillbaka bakstycket:
Håll bakstycket så som figuren visar. Rikta in de fyra spärrhakarna på bakstycket mot motsvarande hål på TV:n och
tryck sedan fast bakstycket på plats.
TV:ns bakstycke behöver inte monteras om du installerar ett väggfäste av modell SU-W100 (extra
tillbehör).
6
Snabbguide
4
Ansluta antenn och video
eller
Video
SE
För mer information om videoanslutning, se "Ansluta utrustning till TV-apparaten" på sidan 36.
Snabbguide
7
5
Slå på TV-apparaten och automatisk kanalinställning
När du slår på din TV första gången visar den en serie menyer där du kan: 1) välja vilket språk du vill ha på
TV-menyerna, 2) välja i vilket land TV:n används, 3) söka och lagra alla tillgängliga kanaler (TV-sändningar)
och 4) ändra i vilken ordning kanalerna (TV-sändningar) skall visas på TV:n.
Om du senare behöver ändra någon av dessa inställningar kan du göra detta genom att välja önskad funktion
på
(Inställningsmenyn) eller genom att hålla Auto Start-knappen
på TV:ns högra sida intryckt i mer än
tre sekunder, se sidan 17.
1 Anslut adaptern till TV:n enligt figuren. Anslut
nätkabeln till adaptern. Anslut stickkontakten till
eluttaget (220-240 volt / 50 Hz).
2
När TV:n ansluts första gången slås den i regel på
automatiskt. Om TV:n är avstängd, slå på den genom att
trycka in strömbrytaren .
När du slår på TV:n första gången visas automatiskt en
Language-meny (Språk) på skärmen.
3
Tryck på knapp V, v, B eller b på fjärrkontrollen för att välja ditt
språk. Tryck sedan på OK-knappen för att bekräfta ditt val. Från
och med nu visas alla menyer på det språk du valt.
4
Land-menyn visas automatiskt. Tryck på knapp v eller V för att
välja landet där du använder TV:n. Tryck på OK-knappen för att
bekräfta ditt val.
• Om landet där du skall använda TV:n inte finns med på listan,
välj "-" i stället för ett land.
• För att undvika felaktiga text-TV-tecken för kyrilliska språk
rekommenderar vi att du väljer Ryssland om ditt eget land
inte finns med på listan.
8
Snabbguide
5 Menyn Autom. kanalinställ. visas på TV-skärmen. Tryck på
OK-knappen för att välja Ja.
6 TV-apparaten börjar nu automatiskt att söka och lagra alla
tillgängliga TV-kanaler.
Denna procedur kan ta några minuter. Var tålmodig och
tryck inte på några knappar, annars kan inte den
automatiska inställningen slutföras.
Om inga kanaler hittades under den automatiska
kanalinställningen visas ett meddelande på skärmen som
ber dig ansluta antennen. Kontrollera antennanslutningen
(se sidan 20). Tryck på OK-knappen för att starta om den
automatiska kanalinställningen.
7
När alla tillgängliga kanaler har registrerats och lagrats
visas automatiskt menyn Kanalsortering på
skärmen där du kan ändra i vilken ordning
kanalerna skall lagras.
a) Om du vill behålla kanalerna i den automatiskt skapade ordningen går du vidare till steg 8.
b) Om du vill lagra kanalerna i en annan ordning:
v eller V för att välja programnumret
med den kanal (TV-sändning) du
vill flytta. Tryck på knapp b.
1 Tryck på knapp
v eller V för att välja det nya
programnumret för den valda kanalen (TV-sändning).
Tryck på OK-knappen för att lagra inställningen.
2 Tryck på knapp
SE
Den valda kanalen flyttar nu till dess nya
programposition och övriga kanaler flyttas i
förhållande till detta.
3 Upprepa steg b)1 och b)2 om du vill ändra
ordningen på andra kanaler.
8 Tryck på MENU-knappen för att ta bort menyn från TV-skärmen.
Din TV-apparat är nu klar att användas.
Snabbguide
9
Säkerhetsinformation
Nätkabel
Koppla loss nätkabeln från
eluttaget innan du flyttar TV:n.
Flytta inte TV:n med nätkabeln
ansluten till eluttaget. Det kan
skada nätkabeln och orsaka
brandtillbud eller elektriska stötar. Om TV:n har
tappats eller skadats på annat sätt, låt en auktoriserad
verkstad omedelbart kontrollera den.
Sjukvårdsinrättning
Placera inte TV:n i närheten
av medicinsk utrustning som
är i bruk. Den kan orsaka
felfunktion hos sådan
utrustning.
Skador som kräver service
Om bildskärmens yta spricker, vidrör inte skärmen
förrän stickkontakten har lossats från eluttaget. Annars
föreligger risk för elektriska stötar.
Förflyttning
Lossa alla kablar från TV:n innan du lyfter eller
flyttar den.
Ventilation
Se till att det är fritt utrymme runt TV:n. Annars kan inte
luften cirkulera på rätt sätt, vilket kan orsaka
överhettning som i sin tur kan leda till brandtillbud och
skador på TV:n.
30 cm
10 cm
10 cm
Lämna minst så här
mycket utrymme.
Installera aldrig enheten på följande sätt:
Luftcirkulationen
är blockerad.
Vägg
LCD-skärm
• Trots att LCD-skärmen är tillverkad med hög precision
och har en effektiv pixelnivå på 99,99 % eller mer kan
svarta punkter eller röda, blå eller gröna ljuspunkter
framträda på skärmen. Detta är en strukturell egenskap
hos LCD-skärmar och är ingen felfunktion.
• Utsätt inte LCD-skärmen för direkt solljus. Detta kan
annars skada bildskärmens yta.
• Tryck inte mot och repa inte frontfiltret och placera
inga föremål ovanpå TV:n. Bilden kan annars bli
ojämn eller LCD-skärmen kan skadas.
• Om TV:n används på en kall plats kan fläckar
framträda i bilden eller bilden kan bli mörk. Detta
indikerar inte någon felfunktion. Fenomenet försvinner
när temperaturen stiger.
• "Spökbilder" kan bildas när stillbilder visas under lång
tid. Dessa kan försvinna efter en stund.
• Bildskärmen och höljet blir varma när TV:n
används. Detta är inte en felfunktion.
10
Säkerhetsinformation
Fluorescerande lampa
Denna TV-apparat använder en speciell
fluorescerande lampa som ljuskälla. Om TV-bilden
blir mörk, fladdrar eller inte visas alls kan denna
lampa vara slut och behöver då bytas ut. Kontakta
auktoriserad service för utbyte.
Justering av TV:ns betraktningsvinkel
När du justerar vinkeln, håll fast stativet med ena
handen så att det inte lossnar eller faller av.
Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan
TV:n och stativet.
Strömkällor
Överbelastning
Denna TV-apparat är konstruerad
endast för 220-240 V AC. Tänk
på att inte ansluta alltför många
apparater till samma eluttag då
detta kan orsaka brandtillbud
eller elektriska stötar.
Eluttag
Använd inte eluttag som inte passar till
stickkontakten. För in stickkontakten hela
vägen i eluttaget. Om den sitter löst kan
gnistbildning och brandtillbud bli följden.
Kontakta din elektriker om eluttaget behöver
bytas ut.
Fukt
Vidrör inte nätkabeln med våta händer. Om
du ansluter eller lossar nätkabeln med våta
händer kan du få elektriska stötar.
Åskväder
För din egen säkerhet, vidrör inte
någon del av TV:n, nätkabeln eller
antennkabeln vid åskväder.
Nätkabel
Om nätkabeln skadas föreligger
risk för brandtillbud och
elektriska stötar.
• Undvik att klämma, böja och
vrida kabeln för mycket.
Ledarna i kabeln kan friläggas
eller gå av och orsaka
kortslutning, vilket kan leda till
brandtillbud och elektriska
stötar.
• Undvik att modifiera eller skada nätkabeln.
• Placera inga tunga föremål på kabeln och dra inte i
den.
• Placera inte nätkabeln i närheten av värmekällor.
• Var noga med att ta tag i stickkontakten för att lossa
nätkabeln från eluttaget.
• Om nätkabeln skadas, använd inte kabeln och kontakta
din återförsäljare eller ett Sony servicecenter för att få
den utbytt.
Elektriska stötar
Vidrör inte TV:n med våta händer. Du kan annars få
elektriska stötar och TV:n kan skadas.
Korrosion
Om du använder TV:n nära havet kan salt skada TV:ns
metalldelar och orsaka inre skador och brandtillbud.
Detta kan också reducera TV:ns livslängd. Åtgärder bör
vidtas för att reglera luftfuktigheten och temperaturen på
platser där TV:n placeras.
Skydda nätkabeln
Lossa nätkabeln från eluttaget
genom att ta tag i
stickkontakten. Dra inte i
kabeln.
Kabeldragning
Lossa nätkabeln från eluttaget innan du kopplar några
andra kablar. För din egen säkerhet, var noga med att
lossa nätkabeln från eluttaget innan du kopplar upp.
Rengöring
Rengör stickkontakten regelbundet. Om
stickkontakten täcks av damm och den
sedan suger åt sig fukt kan dess isolering
sluta fungera med brandtillbud som följd.
Lossa stickkontakten från eluttaget och rengör den
regelbundet.
Efter användning
Av säkerhets- och miljöskäl bör
TV-apparaten inte ställas i
standby-läge utan stängas av
helt om den inte skall användas
på en längre tid. Lossa
nätkabeln från eluttaget.
Kabeldragning
Se till så att ingen kan snubbla på kablarna. Detta kan
annars skada TV:n.
Installation
Installera inte extra tillbehör och komponenter alltför
nära TV:n. Se till att avståndet från TV:n är minst 30 cm.
Om en videobandspelare placeras framför eller till höger
om TV:n kan bilden bli förvrängd.
Värme
Vidrör inte ytan på TV:n. Den är het ännu en stund efter
att TV:n har stängts av.
Matolja
Installera inte TV:n på restauranger som använder
matoljor. Damm som suger åt sig olja kan ansamlas i
TV:n och skada den.
Vatten och fukt
Använd inte TV:n i närheten av vatten – t.ex. badkar eller
duschrum. Utsätt den inte heller för regn, fukt eller rök.
Detta kan annars orsaka brandtillbud och elektriska stötar.
Använd inte TV:n där insekter kan komma in i den.
Kassering av TV-apparaten
• Kassera inte TV:n tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
• LCD-skärmen innehåller en liten mängd flytande kristall
och kvicksilver. Det fluorescerande röret som används i
TV:n innehåller också kvicksilver. Kassera TV:n enligt
lokala lagar och bestämmelser.
fortsättning...
Säkerhetsinformation
11
SE
Installation och förflyttning
Ventilation
Täck inte för ventilationshålen i TV:ns
hölje. Detta kan annars orsaka
överhettning och medföra brandtillbud.
Vid bristfällig ventilation kan TV:n samla
damm och bli smutsig. För korrekt
ventilation, observera följande:
• Installera inte TV:n bakvänd eller på högkant.
• Installera inte TV:n liggande eller upp-och-ned.
• Installera inte TV:n på en hylla eller i ett skåp.
• Placera inte TV:n på en matta eller säng.
• Täck inte över TV:n med tyg, t.ex. gardiner, eller
föremål såsom tidningar och liknande.
Användning utomhus
Installera inte TV:n utomhus. Om
TV:n utsätts för regn kan följden
bli brandtillbud och elektriska
stötar. Om TV:n exponeras för
direkt solljus kan den överhettas
och skadas.
Fordon och innertak
Installera inte TV:n i något fordon.
Fordonets skumpande kan få TV:n att
falla ned och orsaka personskador.
Häng inte upp TV:n i taket.
Båtar och liknande farkoster
Installera inte TV:n på någon båt
eller annan farkost. Om TV:n
utsätts för havsvatten kan den
skadas och/eller orsaka
brandtillbud.
Service
Öppna inte TV-apparatens hölje.
Överlåt TV:n endast till
auktoriserad service för
reparationer och dylikt.
Se till att TV:n inte kan falla
Placera TV:n på en säkert och stabilt stativ. Häng inga
föremål på TV:n.
Fukt och brandfarliga föremål
• Låt inte TV:n bli våt. Spill aldrig
någon vätska in i TV-apparaten.
Använd inte TV:n om något
föremål eller någon vätska hamnat i
den. Det kan orsaka elektriska stötar och TV:n kan
skadas. Kontakta omedelbart auktoriserad service för
översyn av TV:n.
• För att förhindra brand, placera inte brandfarliga
föremål eller öppen eld (t.ex. stearinljus) nära TV:n.
Ventilationshål
Stoppa inte in några föremål i
ventilationshålen. Om metall eller något
brännbart material tränger in kan
brandtillbud eller elektriska stötar bli
följden.
Utstickande placering
Placera inte TV:n så att den sticker ut. För att undvika
personskador, observera följande:
• Installera inte TV:n på en plats där den sticker ut, t.ex.
på eller bakom en pelare.
Placering
Placera aldrig TV:n på platser som
är heta, fuktiga eller mycket
dammiga. Installera inte TV:n där
den kan utsättas för mekaniska
vibrationer.
• Installera inte TV:n på en plats där någon kan slå i
huvudet på den.
Rengöring
Lossa nätkabeln från eluttaget före rengöring av TV:n. I
annat fall kan elektriska stötar bli följden.
Rekommenderad placering av TVapparaten
Placera TV:n på ett plant och stabilt
underlag. I annat fall kan TV:n falla ned
och orsaka personskador.
12
Säkerhetsinformation
Rengöring av bildskärmens yta
Bildskärmen har en speciell ytbeläggning som dämpar
kraftiga ljusreflexer. Följ noga nedanstående anvisningar
för att inte skada denna ytbeläggning.
• För att avlägsna damm från skärmytan, torka försiktigt av
bildskärmen med en torr trasa. Om dammet är svårt att få
bort, torka av bildskärmen med en mjuk trasa lätt fuktad
med ett milt, utspätt rengöringsmedel. Du kan tvätta och
använda den mjuka trasan upprepade gånger.
• Använd aldrig rengöringssvampar, alkaliska/
syrabaserade rengöringsmedel, skurpulver eller skarpa
lösningsmedel såsom alkohol, tvättbensin eller thinner.
Försiktighetsåtgärder
Om behagligt TV-tittande
• För att titta på din TV på ett behagligt och bekvämt sätt rekommenderas en tittposition på ett avstånd från TV:n
som motsvarar fyra till sju gånger bildskärmens vertikala mått.
• Titta på TV i ett måttligt upplyst rum eftersom det är ansträngande för ögonen att se på TV med bristfällig
belysning i rummet. Att titta på TV långa perioder i sträck kan också vara ansträngande för dina ögon.
Om installationen av TV-apparaten
• Installera inte TV:n på platser som är utsatta för extrema temperaturer, till exempel i direkt solljus eller nära ett
element eller en värmeledning. Om TV:n utsätts för extrema temperaturer kan den överhettas, vilket kan leda till
att höljet deformeras och att TV:n inte fungerar korrekt.
• För att få en klar bild, utsätt inte bildskärmen för direkt belysning eller direkt solsken. Använd gärna nedåtriktade
spotlights monterade i taket.
• TV-apparaten är fortfarande ansluten till nätspänningen även när strömbrytaren slås ifrån. För att helt koppla bort
TV:n från nätspänningen måste du lossa nätkabeln från eluttaget.
Om volyminställning
• Justera ljudvolymen så att du inte stör dina grannar. Ljud fortplantas mycket lätt på natten. Vi rekommenderar
därför att du stänger fönster och dörrar eller att du använder hörlurar.
• När du använder hörlurar, ställ in ljudvolymen på en måttlig nivå så att du inte skadar din hörsel.
Om att hantera fjärrkontrollen
• Hantera fjärrkontrollen med varsamhet. Se till att inte tappa eller trampa på den och spill inga vätskor på den.
• Placera inte fjärrkontrollen i närheten av värmekällor, i direkt solljus eller i ett fuktigt rum.
Om rengöring av TV:ns hölje
• Var noga med att lossa nätkabeln från eluttaget före rengöring.
• Rengör höljet med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringssvampar, alkaliska rengöringsmedel,
skurpulver eller lösningar, såsom alkohol eller bensin, eller antistatiska sprayer.
• Observera att materialet i höljet och bildskärmens ytbeläggning kan skadas om TV:n utsätts för flyktiga
lösningsmedel såsom alkohol, thinner, bensin eller insektsmedel, eller vid långvarig kontakt med material av
gummi eller vinyl.
• Med tiden kan damm ansamlas i ventilationsöppningarna, vilket kan försämra avkylningseffekten. För att undvika
detta rekommenderar vi att du regelbundet (en gång varje månad) suger upp dammet med dammsugare.
Om hantering och rengöring av bildskärmens yta
Följ nedanstående råd för att inte skada bildskärmen. Tryck eller skrapa inte med hårda föremål mot bildskärmen
och kasta inga föremål på den. Bildskärmen kan skadas.
•
•
•
•
Var noga med att lossa nätkabeln från eluttaget före rengöring.
Vidrör inte TV:n efter en längre tids kontinuerlig användning eftersom skärmpanelen blir het.
Vi rekommenderar att bildskärmsytan vidrörs så lite som möjligt.
Rengör bildskärmen med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringssvampar, alkaliska rengöringsmedel,
skurpulver eller lösningar såsom alkohol eller bensin. Dessa produkter kan skada bildskärmsytan.
Säkerhetsinformation
13
SE
Översikt och installation
Kontrollera medföljande tillbehör
En
fjärrkontroll
(RM-Y1108):
En nätkabel (typ C-6):
Två batterier (typ AA):
14
Översikt och installation
En adapter:
Översikt över fjärrkontrollens knappar
2
1
3
4
5
6
7
8
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qk
2 TV I/ - Ställa TV:n i viloläge (standby):
Tryck på denna knapp för att tillfälligt stänga av TV:n och ställa den i viloläge
(indikatorn
(Viloläge/Avstängningstimer) på TV:n tänds med rött sken).
Tryck på knappen en gång till för att slå på TV:n från viloläget.
• För att spara energi rekommenderar vi att du stänger av TV:n helt när
den inte används.
9
q;
1 Stänga av ljudet: Tryck på denna knapp för att stänga av TV-ljudet. Tryck på
knappen en gång till för att sätta på ljudet igen.
• Om ingen signal tas emot, och om TV:n inte "manövreras" på något sätt,
under 15 minuter ställs TV:n automatiskt i viloläge.
3 Frysa TV-bilden: Tryck på denna knapp för att frysa TV-bilden. För mer information, se avsnittet "Frysa TV-bilden" på sidan 34.
4 Aktivera avstängningstimern: Tryck på denna knapp för att ställa in TV:n så
att den automatiskt går in i viloläge efter en specificerad tidsperiod. För mer
information, se avsnittet "Avstängningstimer" på sidan 34.
qj
5 Välja signalkälla: Tryck på denna knapp upprepade gånger tills symbolen för
önskad signalkälla visas på TV-skärmen.
6 0 - 9 Välja TV-kanaler: Tryck på dessa knappar för att välja TV-kanaler. Den
andra siffran i tvåsiffriga kanalnummer måste matas in inom 2,5 sekunder.
7 Visa skärminformation: Tryck på denna knapp för att visa alla skärmindikatorer. Tryck på knappen en gång till för att avbryta.
8 Titta på senast valda kanal: Tryck på denna knapp för att titta på den senast
valda kanalen (du måste ha tittat på den minst 5 sekunder).
9 Fastext (Snabbtext): När du är i text-TV-läge kan dessa knappar användas
som Fastext-knappar. Se sidan 35 för mer information.
q; Välja ljudeffekt: Tryck på denna knapp flera gånger för att ändra ljudeffekten.
Se sidan 27 för mer information om de olika ljudeffekterna.
qa Välja bildinställning / Justera ljusstyrkan på text-TV-sidor:
a) I normalt TV-läge: Tryck på denna knapp flera gånger för att ändra bildinställningen. För mer information, se "Bildjustering" på sidan 25.
b) I text-TV-läge: Tryck på denna knapp flera gånger för att ändra ljusstyrkan
på text-TV-sidor.
fortsättning...
Översikt och installation
15
SE
2
1
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
qs Knapparna V / v / B / b / OK:
a) När menyn visas: använd dessa knappar för att hantera menysystemet.
För mer information, se "Använda TV:ns menysystem" på sidan 24.
b) När menyn är avstängd: tryck på OK för att visa en översikt över alla
TV-kanaler. Tryck sedan på V eller v för att välja kanal och därefter på
OK för att titta på den valda kanalen.
qd Välja TV-läge: Tryck på denna knapp för att stänga av text-TV eller
videoingången.
qf Välja text-TV: Tryck på denna knapp för att ta fram text-TV. För mer
information, se "Text-TV" på sidan 35.
qs
qd
qf
qg MENU - Ta fram menysystemet: Tryck på denna knapp för att visa
menyn på TV-skärmen. Tryck på knappen en gång till för att ta bort menyn.
qj
qh 2 +/- Justera TV:ns volym: Tryck på dessa knappar för att justera
TV:ns ljudvolym.
qg
qh
qj PROG +/- Välja TV-kanaler: Tryck på dessa knappar för att välja nästa
eller föregående TV-kanal.
qk
qk Välja bildformat: Tryck på denna knapp flera gånger för att ändra
bildformatet på TV-skärmen. Se sidan 28.
Knapparna med gröna symboler (utom
information, se "Text-TV" på sidan 35.
16
Översikt och installation
(Ström på/Viloläge)) används också för att hantera text-TV. För mer
Översikt över TV:ns knappar och sidoanslutningar
Översikt över TV:ns knappar
Strömbrytare
Program upp eller ned (väljer
TV-kanaler)
Volymkontroll (+/-)
Välja signalkälla För mer
information, se "Visa bilder från
utrustning ansluten till TVapparaten" på sidan 38.
Frysa TV-bilden Tryck på denna knapp för att frysa bilden. För
mer information, se avsnittet "Frysa TV-bilden" på sidan 34.
Auto Start Håll denna knapp intryckt i tre sekunder för att starta
Auto Start-sekvensen. För mer information, se "Slå på TVapparaten och automatisk kanalinställning" på sidan 22.
SE
Översikt över TV:ns sidoanslutningar
2
S-videoingång
2
Videoingång
MONO
R/D/D/D
2
Ljudingångar
L/G/S/I
Utgång för
hörlurar
Översikt och installation
17
Översikt över TV:ns indikatorer
Lyser med grönt sken när
TV:n slås på och används.
•
•
•
För att använda
fjärrkontrollen, rikta den
mot denna mottagare.
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
Var noga med att sätta i batterierna åt rätt håll (+ / -).
Tänk på att alltid kassera använda batterier enligt gällande miljöbestämmelser.
SO
NY
CO
RP
OR
AT
IO
N
JA
PA
N/
4
4
N
TIO
ORA
RP
NY
SO
18
Översikt och installation
CO
N/
PA
JA
Lyser med rött sken när
TV:n är i viloläge.
Blinkar med rött sken
när en knapp trycks in
på fjärrkontrollen.
Lyser med rött sken när
avstängningstimern har
ställts in. För mer
information, se
avsnittet
Avstängningstimer på
sidan 34.
Lossa TV:ns bakstycke
Ta loss TV:ns bakstycke när du skall ansluta de bakre kablarna. Var noga med att sätta tillbaka bakstycket på plats
när du är klar med anslutningarna.
Var noga med att koppla loss sidokablarna innan du avlägsnar bakstycket.
Lossa TV:ns bakstycke
Ta tag i bakstycket så som figuren visar och dra först den nedre delen mot dig. Lossa sedan den övre delen av bakstycket från TV:n.
Bakstycket behöver inte tas loss för att ansluta sidokablarna.
För att sätta tillbaka bakstycket:
Håll bakstycket så som figuren visar. Rikta in de fyra spärrhakarna på bakstycket mot motsvarande hål på TV:n och
tryck sedan fast bakstycket på plats.
TV:ns bakstycke behöver inte monteras om du installerar ett väggfäste av modell SU-W100 (extra
tillbehör).
Översikt och installation
19
SE
Ansluta antenn och video
eller
Video
För mer information om videoanslutning, se "Ansluta utrustning till TV-apparaten" på sidan 36.
20
Översikt och installation
Justering av TV:ns betraktningsvinkel
Du kan justera TV:ns betraktningsvinkel för att undvika ljusreflexer och erhålla en bättre vy över TV-apparaten.
När du justerar vinkeln, håll fast stativet med ena handen så att det inte lossnar eller faller av.
Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna mellan TV:n och stativet.
Riktning bakåt
3º
Horisontell riktning
15º
25º
25º
Översikt och installation
SE
21
När du använder TV-apparaten första gången
Slå på TV-apparaten och automatisk kanalinställning
När du slår på din TV första gången visar den en serie menyer där du kan: 1) välja vilket språk du vill ha på
TV-menyerna, 2) välja i vilket land TV:n används, 3) söka och lagra alla tillgängliga kanaler (TV-sändningar)
och 4) ändra i vilken ordning kanalerna (TV-sändningar) skall visas på TV:n.
Om du senare behöver ändra någon av dessa inställningar kan du göra detta genom att välja önskad funktion
på
(Inställningsmenyn) eller genom att hålla Auto Start-knappen
på TV:ns högra sida intryckt i mer än
tre sekunder, se sidan 17.
1 Anslut adaptern till TV:n enligt figuren. Anslut
nätkabeln till adaptern. Anslut stickkontakten till
eluttaget (220-240 volt / 50 Hz).
2
När TV:n ansluts första gången slås den i regel på
automatiskt. Om TV:n är avstängd, slå på den genom att
trycka in strömbrytaren .
När du slår på TV:n första gången visas automatiskt en
Language-meny (Språk) på skärmen.
3
Tryck på knapp V, v, B eller b på fjärrkontrollen för att välja ditt
språk. Tryck sedan på OK-knappen för att bekräfta ditt val. Från
och med nu visas alla menyer på det språk du valt.
4
Land-menyn visas automatiskt. Tryck på knapp v eller V för att
välja landet där du använder TV:n. Tryck på OK-knappen för att
bekräfta ditt val.
• Om landet där du skall använda TV:n inte finns med på listan,
välj "-" i stället för ett land.
• För att undvika felaktiga text-TV-tecken för kyrilliska språk
rekommenderar vi att du väljer Ryssland om ditt eget land
inte finns med på listan.
22
När du använder TV-apparaten första gången
5 Menyn Autom. kanalinställ. visas på TV-skärmen. Tryck på
OK-knappen för att välja Ja.
6 TV-apparaten börjar nu automatiskt att söka och lagra alla
tillgängliga TV-kanaler.
Denna procedur kan ta några minuter. Var tålmodig och
tryck inte på några knappar, annars kan inte den
automatiska inställningen slutföras.
Om inga kanaler hittades under den automatiska
kanalinställningen visas ett meddelande på skärmen som
ber dig ansluta antennen. Kontrollera antennanslutningen
(se sidan 20). Tryck på OK-knappen för att starta om den
automatiska kanalinställningen.
7
När alla tillgängliga kanaler har registrerats och lagrats
visas automatiskt menyn Kanalsortering på
skärmen där du kan ändra i vilken ordning
kanalerna skall lagras.
a) Om du vill behålla kanalerna i den automatiskt skapade ordningen går du vidare till steg 8.
b) Om du vill lagra kanalerna i en annan ordning:
v eller V för att välja programnumret
med den kanal (TV-sändning) du
vill flytta. Tryck på knapp b.
1 Tryck på knapp
v eller V för att välja det nya
programnumret för den valda kanalen (TV-sändning).
Tryck på OK-knappen för att lagra inställningen.
2 Tryck på knapp
SE
Den valda kanalen flyttar nu till dess nya
programposition och övriga kanaler flyttas i
förhållande till detta.
3 Upprepa steg b)1 och b)2 om du vill ändra
ordningen på andra kanaler.
8 Tryck på MENU-knappen för att ta bort menyn från TV-skärmen.
Din TV-apparat är nu klar att användas.
När du använder TV-apparaten första gången
23
TV-funktioner
Använda menysystemet
Din TV använder ett system av skärmmenyer för att vägleda dig genom olika funktioner och inställningar.
Använd följande knappar på fjärrkontrollen för att hantera menysystemet:
1
För att ta fram menyerna:
Tryck på MENU-knappen för att ta fram den första menynivån.
2
För att navigera genom menyerna:
• För att markera och välja önskad meny eller funktion, tryck på
v eller V.
• För att öppna den valda menyn eller funktionen, tryck på b.
• För att återgå till den senaste menyn eller funktionen, tryck på B.
• För att ändra inställningarna av den valda funktionen, tryck på v/V/B eller b.
• För att bekräfta och lagra dina inställningar, tryck på OK.
3
För att stänga av menyskärmarna:
Tryck på MENU-knappen för att ta bort menyn från TV-skärmen.
24
TV-funktioner
Bildjusteringsmeny
På menyn "Bildjustering" kan du ändra
bildinställningarna.
Gör så här:
Tryck på MENU-knappen och sedan på OK för
att ta fram denna meny. Tryck sedan på v eller
V för att välja önskad funktion och tryck därefter
på OK. Här nedan kan du läsa hur du ska hantera
varje funktion.
,
Bildinställning Med denna funktion kan du anpassa bildinställningen efter det program du tittar
på. När du har valt denna funktion, tryck på OK. Tryck sedan flera gånger på v
eller V för att välja:
Live
(för direktsända program, DVD och digitala "Set Top Box"mottagare).
Personlig (för individuella inställningar).
Film
(för filmer).
När du har valt önskad funktion, tryck på OK för att lagra inställningen.
Inställningarna av "Ljusstyrka", "Färg", "Skärpa" och "Bakgr.bel." (Bakgrundsbelysning)
för "Live" och "Film" är fabriksinställda för att erhålla bästa bildkvalitet.
Kontrast
Ljusstyrka
Tryck på B eller b för att reducera eller förstärka bildkontrasten. Tryck sedan på
OK för att lagra inställningen.
Tryck på B eller b för att göra bilden mörkare eller ljusare. Tryck sedan på OK
för att lagra inställningen.
Denna funktion visas endast och kan endast ändras om "Bildinställning" är inställd på "Personlig".
Tryck på B eller b för att öka eller minska färgintensiteten. Tryck sedan på OK
för att lagra inställningen.
Färg
Denna funktion visas endast och kan endast ändras om "Bildinställning" är inställd på "Personlig".
Färgton
Tryck på B eller b för att reducera eller förstärka de gröna tonerna. Tryck sedan
på OK för att lagra inställningen.
Denna funktion visas endast för NTSC-signaler (t.ex. videoband från USA).
Skärpa
Tryck på B eller b för att minska eller öka bildskärpan. Tryck sedan på OK för
att lagra inställningen.
Denna funktion visas endast och kan endast ändras om "Bildinställning" är inställd på "Personlig".
Bakgr.bel.
Tryck på B eller b för att göra bakgrunden mörkare eller ljusare.
Denna funktion visas endast och kan endast ändras om "Bildinställning" är inställd på "Personlig".
fortsättning...
TV-funktioner
25
SE
Normalinst.
Tryck på OK för att återställa bilden till fabriksinställningarna.
Brusreducering Denna funktion är inställd på Auto för att automatiskt reducera "snö" i svaga
TV-signaler. Detta kan dock ändras. När du har valt denna funktion, tryck på b. Tryck sedan på v
eller V för att välja Av. Tryck slutligen på OK för att lagra inställningen.
Färgton
26
Med denna funktion kan du ändra nyansen i bilden. När du valt denna funktion, tryck på b. Tryck
sedan flera gånger på v eller V för att välja: Varm (ger de vita färgerna en röd färgton), Normal
(ger de vita färgerna en neutral färgton), Kall (ger de vita färgerna en blå färgton). Tryck slutligen
på OK för att lagra inställningen.
TV-funktioner
Ljudjusteringsmeny
På menyn "Ljudjustering" kan du ändra
ljudinställningarna.
Gör så här:
Tryck på MENU-knappen och sedan på v för
att välja
. Tryck därefter på OK för att ta
fram denna meny. Tryck sedan på v eller V
för att välja önskad funktion och tryck därefter
på OK. Här nedan kan du läsa hur du ska
hantera varje funktion.
m
,
LjudeffektMed denna funktion kan du anpassa ljudeffekten. När du har valt denna
funktion, tryck på OK. Tryck sedan flera gånger på v eller V för att välja:
Naturlig Ger en tydligare och detaljrikare ljudåtergivning med hjälp av "BBE
Högdefinitions Ljudsystem"*.
Dynamisk"BBE Högdefinitions Ljudsystem"* ger ett klarare och tydligare ljud för
bättre ljudupplevelse och musikalisk naturtrogenhet.
Av
Ingen speciell ljudeffekt tillämpas.
När du har valt önskat alternativ, tryck på OK för att lagra inställningen.
Denna funktion påverkar inte ljudet i hörlurarna.
Diskant
Tryck på B eller b för att dämpa eller förstärka högfrekventa toner. Tryck sedan på
OK för att lagra inställningen.
Bas
Tryck på B eller b för att dämpa eller förstärka lågfrekventa toner. Tryck sedan på OK
för att lagra inställningen.
Balans
Tryck på B eller b för att flytta ljudet mellan vänster och höger högtalare. Tryck sedan
på OK för att lagra inställningen.
Normalinst.Tryck på OK för att återställa ljudet till fabriksinställningarna.
Ljudkanals-Tryck på b och därefter:
val
• För stereosändning:
Tryck på v eller V för att välja Stereo eller Mono. Tryck sedan på OK för att lagra
inställningen.
• För tvåspråkig sändning:
Tryck på v eller V för att välja Mono (för monokanal om tillgänglig), A (för kanal
1) eller B (för kanal 2). Tryck sedan på OK för att lagra inställningen.
Aut.
Tryck på b. Tryck sedan på v eller V för att välja På (kanalernas ljudvolym är alltid
volymjust. densamma oberoende av den inkommande signalen, t.ex. vid reklaminslag) eller Av
(ljudvolymen ändras enligt den inkommande signalen). Tryck sedan på OK för att lagra
inställningen.
Denna funktion påverkar inte ljudet i hörlurarna.
* "BBE Högdefinitions Ljudsystem" tillverkas av Sony Corporation på licens från BBE Sound,
Inc. Systemet är i USA skyddat av patent nr 4.638.258 och 4.482.866. Ordet "BBE" och BBEsymbolen är varumärken tillhörande BBE Sound, Inc.
TV-funktioner
27
SE
Finessmeny
På Finessmenyn kan du ändra olika
inställningar på TV-apparaten.
Gör så här:
Tryck på MENU-knappen och sedan två gånger
. Tryck sedan på OK för
på v för att välja
att ta fram denna meny. Tryck sedan på v eller
V för att välja önskad funktion och tryck
därefter på OK. Här nedan kan du läsa hur du
ska hantera varje funktion.
m
,
STRÖMSPARLÄGE
Med denna funktion kan du reducera TV:ns elförbrukning.
Gör så här:
När du har valt denna funktion, tryck på OK. Tryck sedan på v eller V för att välja Minska. Tryck
sedan på OK för att lagra inställningen.
AUTOFORMAT
Med denna funktion kan du automatiskt ändra bildskärmens höjd/breddförhållande.
Gör så här:
När du har valt denna funktion, tryck på OK. Tryck sedan på v eller V för att välja På (om du vill
att TV:n automatiskt ska ändra bildformatet enligt den inkommande signalen) eller Av (om du vill
behålla din egen inställning). Tryck slutligen på OK för att lagra inställningen.
Oavsett om du har valt "På" eller "Av" kan du alltid modifiera bildformatet genom att flera
gånger trycka på
på fjärrkontrollen för att välja ett av följande format:
SMARTZOOM: Imitation av wide-screen för sändningar i formatet 4:3.
SMARTZOOM
4:3:
Konventionell 4:3-bildstorlek, fullständig
bildinformation.
14:9:
Kompromiss mellan formaten 4:3 och 16:9.
ZOOM:
Wide-screen-format för "brevlåde"-filmer.
4/3
14/9
ZOOM
WIDE:
För sändningar i 16:9-format. Fullständig
bildinformation.
WIDE
• I lägena "SMARTZOOM", "ZOOM" och "14:9" klipps delar av bilden bort upptill och
nedtill på skärmen. Tryck på v eller V för att justera bildens position på skärmen (t.ex.
för att läsa textade program).
• Beroende på det mottagna formatet kan svarta band alltid framträda oavsett den valda
funktionen.
28
TV-funktioner
TV-HÖGTALARE
Med denna funktion kan du stänga av TV:ns högtalare, t.ex. för att lyssna på ljudet via extern ljudutrustning som du
anslutit till TV:n.
Gör så här:
Tryck på knapp v eller V för att välja ett av följande alternativ och tryck sedan på OK-knappen.
På
Ljudet kommer från TV:ns högtalare.
En Gång Av
TV-högtalarna stängs tillfälligt av så att du kan lyssna på ljudet från extern ljudutrustning.
Funktionen "TV-högtalare" återgår automatiskt till "På" när TV:n stängs av.
Permanent Av
TV-högtalarna stängs av permanent så att du kan lyssna på ljudet från extern ljudutrustning.
För att aktivera TV-högtalarna igen, ställ in funktionen "TV-högtalare" till "På".
RGB CENTER
Denna funktion är endast tillgänglig om en RGB-källa har anslutits till Scart-kontakt
1/
1 på TV:ns
baksida.
När du tittar på en RGB-signal kan bilden behöva justeras. Med denna funktion kan du justera bildens horisontella
position så att bilden hamnar i mitten på bildskärmen.
Gör så här:
När du har tagit fram Finessmenyn enligt beskrivning på sidan 28, och medan du tittar på en RGB-källa, välj
funktionen "RGB Center" och tryck på OK. Tryck sedan på B eller b för att justera bildens centrum mellan –5 och
+5. Tryck slutligen på OK för att bekräfta och lagra inställningen.
TV-funktioner
29
SE
Inställningsmeny
På Inställningsmenyn kan du ändra olika
funktioner på TV-apparaten.
Gör så här:
Tryck på MENU-knappen och sedan tre gånger
på v för att välja
. Tryck därefter på OK för
att ta fram denna meny. Tryck sedan på v eller
V för att välja önskad funktion och tryck
därefter på OK. Här nedan kan du läsa hur du
ska hantera varje funktion.
m
,
SPRÅK
Med denna funktion kan du välja det språk på vilket menyerna ska visas.
Gör så här:
När du valt denna funktion, tryck på OK och fortsätt enligt instruktionerna i steg 3 i avsnittet "Slå
på TV-apparaten och automatisk kanalinställning" på sidan 22.
LAND
Med denna funktion kan du välja det land där du ska använda TV:n.
Gör så här:
När du valt denna funktion, tryck på OK och fortsätt enligt instruktionerna i steg 4 i avsnittet "Slå
på TV-apparaten och automatisk kanalinställning" på sidan 22.
AUTOM. KANALINSTÄLL.
Med denna funktion kan du automatiskt söka och lagra alla tillgängliga TV-kanaler.
Gör så här:
När du valt denna funktion, tryck på OK och fortsätt enligt instruktionerna i steg 5 och 6 i avsnittet
"Slå på TV-apparaten och automatisk kanalinställning" på sidan 23.
KANALSORTERING
Med denna funktion kan du ändra den ordning i vilken kanalerna (TV-sändning) visas på TVskärmen.
Gör så här:
När du valt denna funktion, tryck på OK och fortsätt enligt instruktionerna i steg 7 i avsnittet "Slå
på TV-apparaten och automatisk kanalinställning" på sidan 23.
30
TV-funktioner
PROGRAMNAMN
Med denna funktion kan du namnge kanaler med upp till fem tecken (bokstäver eller siffror).
Gör så här:
När du har tagit fram Inställningsmenyn enligt beskrivning på föregående sida och valt denna funktion, tryck på
OK. Tryck sedan på v eller V för att välja programnumret med den kanal du vill namnge. Tryck sedan på OK.
1
2
Med det första elementet markerat i kolumnen Namn, tryck på OK och v, V, B eller b för att välja bokstav.
Tryck sedan på OK.
När du är klar, tryck på v, V, B eller b för att välja ordet "Slut" på skärmen och tryck sedan på OK för att ta
bort menyn från skärmen.
• För att ändra en bokstav, välj "%" på skärmen för att backa och tryck på OK.
• För blanksteg, välj " " på skärmen och tryck på OK.
AV-NAMN
Med denna funktion kan du:
a) Ange ett namn för extern utrustning som du har anslutit till ingångarna på TV:n.
Gör så här:
När du har tagit fram Inställningsmenyn enligt beskrivning på föregående sida och valt denna funktion, tryck
på OK och sedan på v eller V för att välja den signalkälla du vill namnge: AV1 för den bakre Scart-kontakten
och AV2 för sidoanslutningar. Tryck sedan två gånger på OK.
1
2 Ett namn visas automatiskt i namnkolumnen:
a) Om du vill använda något av de förinställda namnen, tryck på v eller V för att välja önskat namn och tryck
sedan på OK.
De förinställda namnen är: VIDEO, DVD, CABLE (kabel), GAME (spel), CAM (videokamera)
eller SAT (satellit).
b) Om du vill använda ett annat namn, välj Ändra och tryck på OK. Med det första elementet markerat, tryck
på v, V, B eller b för att välja bokstav och tryck sedan på OK. När du är klar, tryck på v, V, B eller
b för att välja ordet "Slut" på skärmen och tryck sedan på OK för att ta bort menyn från skärmen.
• För att ändra en bokstav, välj "%" på skärmen för att backa och tryck på OK.
• För blanksteg, välj " " på skärmen och tryck på OK.
b) Ändra den ingående ljudnivån från externa apparater som är anslutna till TV:n.
Gör så här:
När du har tagit fram Inställningsmenyn enligt beskrivning på föregående sida och valt denna funktion, tryck på
OK och sedan på v eller V för att välja den signalkälla vars ljudnivå du vill ändra: AV1 för den bakre Scartkontakten och AV2 för sidoanslutningar. Tryck sedan två gånger på b för att markera kolumnen Ljudnivå
Scart. Tryck slutligen på OK och v eller V för att ändra ljudnivån mellan -9 och +9.
fortsättning...
TV-funktioner
31
SE
Meny för Manuell kanalinställning
Med funktionen "Manuell kanalinställ." på
Inställningsmenyn kan du manuellt ställa in
separata kanaler.
Gör så här:
Tryck på MENU-knappen och sedan tre gånger
. Tryck därefter på OK för
på v för att välja
att ta fram Inställningsmenyn. Tryck sedan på
v eller V för att välja "Manuell kanalinställ."
och tryck på OK. Här nedan kan du läsa hur du
ska hantera varje funktion.
m
,
Med funktionen för Manuell kanalinställning kan du:
a) Programmera kanaler eller videokanalen en efter en i den ordning du vill ha dem.
Gör så här:
1 När du har tagit fram Inställningsmenyn enligt beskrivning på sidan 30 och valt funktionen "Manuell
kanalinställ.", tryck på OK. Med Program-funktionen markerad, tryck på OK.
Tryck på v eller V för att välja det programnummer som du vill ställa in kanalen på (för video, välj
programnummer "0"). Tryck sedan på B.
2
Följande funktion är tillgänglig eller inte tillgänglig beroende på det land du valt på
"Land"-menyn.
När du har valt System-funktionen, tryck på OK. Tryck sedan på v eller V för att välja TV-system (B/G för
västeuropeiska länder, D/K för östeuropeiska länder, L för Frankrike eller I för Storbritannien). Tryck sedan
på B.
3
När du har valt Kanal-funktionen, tryck på OK. Tryck sedan på v eller V för att välja kanalinställning ("C"
för markbundna kanaler eller "S" för kabelkanaler). Tryck sedan på sifferknapparna för att direkt mata in TVkanalens nummer eller videosignalens kanalnummer. Om du inte vet kanalnumret, tryck på b och v eller
V för att söka efter det. När du har ställt in önskad kanal, tryck två gånger på OK för att lagra inställningen.
Upprepa samtliga ovanstående steg för att ställa in och lagra ytterligare kanaler.
b) Namnge en kanal med upp till fem tecken.
Gör så här:
När du har tagit fram Inställningsmenyn enligt beskrivning på sidan 30 och valt funktionen "Manuell
kanalinställ.", tryck på OK. Med Program-funktionen markerad, tryck på knappen PROG +/- för att välja
programnumret med den kanal som du vill namnge. När programmet du vill namnge visas på skärmen, tryck på
v eller V för att välja Namn-funktionen och tryck på OK. Med det första elementet markerat, tryck på v, V, B
eller b för att välja bokstav och tryck sedan på OK. När du är klar, tryck på v, V, B eller b för att välja ordet
"Slut" på skärmen och tryck sedan på OK för att ta bort menyn från skärmen. Tryck slutligen på OK för att lagra
inställningen.
• För att ändra en bokstav, välj "%" på skärmen för att backa och tryck på OK.
• För blanksteg, välj " " på skärmen och tryck på OK.
32
TV-funktioner
c) Finjustera TV-mottagningen. Normalt ger AFT-funktionen (från engelskans Automatic Fine Tuning =
Automatisk fininställning) den bästa bildkvaliteten, men du kan manuellt finjustera TV:n för att erhålla en
bättre bildmottagning om bilden är förvrängd.
Gör så här:
Medan du tittar på kanalen (TV-sändning) du vill finjustera, efter att du tagit fram Inställningsmenyn enligt
beskrivning på sidan 30 och valt funktionen "Manuell kanalinställ.", tryck på OK. Tryck sedan på v eller V för
att välja AFT-funktionen och tryck på b. Tryck sedan på v eller V för att justera fininställningen mellan -15
och +15. Tryck slutligen två gånger på OK för att lagra inställningen.
d) Förbättra ljudet hos separata kanaler i händelse av distorsion i mono-sändningar. (Ej tillgängligt när "System"
inställt på "L".)
Ibland kan en icke standardiserad TV-signal orsaka ljuddistorsion eller intermittent stänga av ljudet när du tittar på mono-program. Med funktionen Ljudfilter kan du reducera denna effekt.
Om du inte har några problem med ljuddistorsion rekommenderar vi att du låter Ljudfilter-funktionen
vara inställd på standardinställningen "Av".
Gör så här:
När du har tagit fram Inställningsmenyn enligt beskrivning på sidan 30 och valt funktionen "Manuell
kanalinställ.", tryck på OK. Tryck sedan på v eller V för att välja Ljudfilter-funktionen och tryck därefter på
b. Tryck sedan på v eller V för att välja Av, Låg eller Hög.
Du kan inte ta emot stereo- eller "Ljudkanalsval"-signaler när "Låg" eller "Hög" har valts.
e) Hoppa över oönskade kanaler när de väljs med knapparna PROG +/-.
Gör så här:
När du har tagit fram Inställningsmenyn enligt beskrivning på sidan 30 och valt funktionen "Manuell
kanalinställ.", tryck på OK. Med Program-funktionen markerad, tryck på knappen PROG +/- för att välja det
programnummer du vill hoppa över. När programnumret visas på skärmen, tryck på v eller V för att välja
Hoppa-funktionen och tryck på b. Tryck sedan på v eller V för att välja På. Tryck slutligen två gånger på OK
för att bekräfta och lagra inställningen.
För att senare avbryta denna funktion, välj "Av" i stället för "På" i föregående steg.
f)
Visa och spela in kodade kanaler (t.ex. från en betal-TV-dekoder) när du har en dekoder ansluten till Scart
1/
1, direkt eller via en videobandspelare.
Denna funktion är tillgänglig eller inte tillgänglig beroende på det land du valt på "Land"-menyn.
Gör så här:
När du har tagit fram Inställningsmenyn enligt beskrivning på sidan 30 och valt funktionen "Manuell
kanalinställ.", tryck på OK. Tryck sedan på v eller V för att välja Dekoder-funktionen och tryck på b. Tryck
sedan på v eller V för att välja På. Tryck slutligen två gånger på OK för att bekräfta och lagra inställningen.
För att senare avbryta denna funktion, välj "Av" i stället för "På" i föregående steg.
TV-funktioner
33
SE
Övriga funktioner
Avstängningstimer
Med denna funktion kan du ställa in TV:n så att den automatiskt går in i viloläge efter en
specificerad tidsperiod. Följande tidsperioder kan väljas: 30, 60, 90 eller 120 minuter.
Gör så här:
Tryck flera gånger på
-knappen på fjärrkontrollen tills önskad tidsperiod visas på skärmen.
När avstängningstimern är aktiverad lyser indikatorn
med rött sken.
(Viloläge/Avstängningstimer) på TV:n
För att stänga av avstängningstimern:
Tryck flera gånger på
-knappen på fjärrkontrollen till "Av" visas på skärmen.
• Om du stänger av TV:n och slår på den igen återställs avstängningstimern till "Av".
• Tryck på
-knappen på fjärrkontrollen för att visa den tid som återstår innan TV:n ställs
i viloläge.
• Meddelandet "Sleep timer slår snart av apparaten" visas på skärmen 1 minut innan TV:n
ställs i viloläge.
Frysa TV-bilden
Med denna funktion kan du frysa TV-bilden (t.ex. för att anteckna ett telefonnummer eller
recept).
Gör så här:
Tryck på
-knappen på fjärrkontrollen för att frysa bilden. Ett fönster öppnas längst ned till
vänster på skärmen som anger den inställda kanalen. Tryck på
-knappen en gång till för att ta
bort fönstret. Tryck på
-knappen en gång till för att avbryta frysningen och återgå till normalt
TV-läge.
Justera frysningsfönstrets position
Placeringen av fönstret som anger den valda kanalen kan justeras.
Gör så här:
Med TV:n i fryst bildläge, tryck på knapparna B, b, v eller V för att justera fönstrets position
på TV-skärmen.
n
n
n
n
34
Övriga funktioner
Text-TV
Text-TV är en informationstjänst som tillhandahålls av de flesta TV-stationer. Text-TVfunktionens registersida (vanligen sidan 100) ger dig information om hur du ska använda
tjänsten. För att hantera text-TV använder du knapparna på fjärrkontrollen enligt följande
instruktioner.
Använd en kanal (TV-sändning) med en stark signal, annars kan fel i visningen av text-TV uppstå.
För att slå på text-TV:
Välj den TV-kanal som sänder den text-TV du vill visa och tryck sedan på
Varje gång du trycker på
Text-TV-läge
.
ändras visningen på skärmen enligt följande sekvens:
Text-TV över TV-bilden t TV-läge t Text-TV-läge t (osv.).
För att välja en text-TV-sida:
Mata in tre siffror för önskat sidnummer med hjälp av sifferknapparna.
• Om du matar in fel siffra, mata in rätt sidnummer på nytt.
• Om räknaren på skärmen fortsätter att söka efter att ha passerat ditt sidnummer beror detta på
att sidan inte är tillgänglig. Om så är fallet, mata in ett annat sidnummer.
För att ta fram nästa eller föregående sida:
Tryck på PROG + ( ) eller PROG - ( ).
För att frysa en text-TV-sida:
Vissa text-TV-sidor har delsidor som visas automatiskt. För att stoppa denna visning, tryck på
/ . Tryck på knappen en gång till för att avbryta frysningen.
För att visa dold information (t.ex. svar på frågor):
Tryck på
/ . Tryck på knappen en gång till för att dölja informationen.
SE
För att justera ljusstyrkan på text-TV-sidorna:
Medan du tittar på text-TV, tryck flera gånger på
för att välja mellan fyra olika ljusstyrkenivåer.
För att slå av text-TV:
Tryck på
.
Om felaktiga text-TV-tecken visas för kyrilliska språk rekommenderar vi att du väljer
"Ryssland" som "Språk"-alternativ på Inställningsmenyn om ditt eget land inte finns med
på listan. Se sidan 30 för mer information.
Fastext (Snabbtext)
Med Fastext-funktionen kan du ta fram text-TV-sidor med en enda knapptryckning.
När du har text-TV aktiverad, och Fastext är under sändning, visas en färgkodad meny
längst ned på text-TV-sidan. Tryck på önskad färgknapp (röd, grön, gul eller blå) för att ta
fram motsvarande sida.
Övriga funktioner
35
Övrig information
Ansluta utrustning till TV-apparaten
• Med hjälp av följande instruktioner kan du ansluta en mängd olika utrustningar till din TV-apparat.
• Anslutningskablar medföljer inte.
2
A
2
B
För att undvika snöiga
bilder, anslut inte
extern utrustning till
kontakterna A och
B samtidigt.
MONO
R/D/D/D
2
C
L/G/S/I
D
S VHS/Hi8/DVC
videokamera
8mm/Hi8/DVC
videokamera
Video
Dekoder
DVD-inspelare
F
E
DVD
* "PlayStation" är en produkt
Hi-fi (stereo)
från Sony
Computer Entertainment, Inc.
* "PlayStation" är ett
varumärke tillhörande Sony
Computer Entertainment, Inc.
2
PlayStation
"PlayStation"*
Dekoder
36
Övrig information
Ansluta en video
För att ansluta en videobandspelare, se avsnittet "Ansluta antenn och video" på sidan 20 i denna bruksanvisning.
Ansluta en video eller DVD-inspelare som stöder SmartLink
SmartLink är en direkt förbindelse mellan TV-apparaten och en SmartLink-kompatibel video eller DVDinspelare. För mer information om SmartLink, se bruksanvisningen till din SmartLink video eller DVDinspelare.
Signaler från
S
2 A eller
2 B kan inte spelas in.
Om du har anslutit en dekoder eller en Set Top Box till Scart
video ansluten till denna Scart
1/
1 F eller via en
Välj funktionen "Manuell kanalinställ." på Inställningsmenyn. När du sedan har tagit fram "Dekoder**"-funktionen,
välj "På" (se sidan 33). Upprepa denna procedur för varje kodad signal.
** Denna funktion är tillgänglig eller inte tillgänglig beroende på det land du valt på "Land"-menyn.
Ansluta ljudutrustning till TV-apparaten
För att lyssna på TV eller stereoutrustning (Hi-fi)
Anslut din ljudutrustning till ljudutgångarna E om du vill förstärka ljudet från TV-apparaten. Använd sedan
menysystemet för att ta fram Finessmenyn och där ställa in "TV-högtalare" på "Permanent Av" (se sidan 29).
Ljudvolymen hos de externa högtalarna kan justeras genom att trycka på volymknapparna på TV:ns
fjärrkontroll.
Diskant- och basinställningarna kan också ändras på Ljudjusteringsmenyn (se sidan 27).
SE
Övrig information
37
Visa bilder från utrustning ansluten till TV:n
1
Anslut din utrustning till motsvarande kontakt på TV:n, se beskrivning på sidan 36.
2
Slå på den anslutna utrustningen.
3
För att se bilden från den anslutna utrustningen, tryck flera gånger på
rätt ingångssymbol visas på skärmen.
/
-knappen tills
Symbol Insignaler
S
1
• Ljud/videosignal via Scart-kontakt F.
1
• RGB-signal via Scart-kontakt F. Denna symbol visas endast om en RGB-källa
är ansluten.
2
• Videosignal via phonokontakt B och ljudsignal via C.
2
• S Video-signal via S Video-ingången A på TV:ns sida och ljudsignal via C.
Denna symbol visas endast om en S Video-källa är ansluten.
4 Tryck på
-knappen på fjärrkontrollen för att återgå till normal TV-bild.
För Mono-utrustning
Anslut ljudkontakten till L/G/S/I-uttaget på TV:ns sida och välj ingångssignal
2 eller S 2
enligt ovanstående instruktioner. Gå sedan tillbaka till avsnittet "Ljudjusteringsmeny" och ställ
in funktionen "Ljudkanalsval" på alternativ "A" på ljudmenyn (se sidan 27).
38
Övrig information
Tekniska specifikationer
Panelsystem:
LCD-panel (Bildskärm med flytande kristaller)
TV-system:
(Beroende på val av land/region)
B/G/H, D/K, L, I
Färgsystem:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (endast videoingång)
Antenn:
75 ohms extern terminal för VHF/UHF
Bakre anslutningar:
• AV1:
1/
(SMARTLINK)
21-polig Scart-kontakt (CENELEC standard) inkl.
ljud/videoingång, RGB-ingång, TV-ljud/videoutgång.
•
Ljudutgångar (vänster/höger) – phonokontakt.
•
Antenningång (RF In)
Sidoanslutningar:
• AV2:
S
2 S-videoingång (4-polig mini-DIN)
2 Videoingång (phonokontakt)
Kanaltäckning:
(Beroende på val av land/region)
VHF:
E2-E12
UHF:
E21-E69
CATV:
S1-S20
HYPER:
S21-S41
D/K:
R1-R12, R21-R69
L:
F2-F10, B-Q, F21-F69
I:
UHF B21-B69
Medföljande tillbehör:
En fjärrkontroll (RM-Y1108)
Två AA-batterier (typ R6)
En nätkabel (typ C-6)
Skärmstorlek:
17 tum (cirka 43 cm mätt diagonalt)
Extra tillbehör:
Väggfäste SU-W100.
Bildupplösning:
1280 punkter (horisontellt) x 768 linjer (vertikalt)
Övriga funktioner:
• Text-TV, Fastext, TOPtext (beroende på
tillgänglighet)
• Avstängningstimer
• Frysning av TV-bilden
• Smartlink (direkt förbindelse mellan din TV och en
kompatibel video eller DVD-inspelare. För mer
information om Smartlink, se bruksanvisningen till
din videobandspelare eller DVD-inspelare).
• Autodetektering av TV-system
Nätspänning:
220-240 V AC / 50/60 Hz
Effektförbrukning:
55 W
Effektförbrukning i viloläge (standby):
1,3 W eller lägre
2 Ljudingång (phonokontakt)
•
Utgång för hörlurar
En adapter
SE
Denna TV är kompatibel med det universella VESAväggstativsystemet.
Ljudutgång:
3W
Mått (bredd x höjd x djup):
Med stativ, cirka 461 x 397 x 150 mm.
Utan stativ, cirka 461 x 363 x 91 mm.
Vikt:
Med stativ, cirka 5,7 kg
Utan stativ, cirka 5,1 kg
Vi förbehåller oss rätten att ändra design och
specifikationer utan föregående meddelande.
Denna bruksanvisning har tryckts på:
Ekologiskt papper - Helt klorinfritt
Övrig information
39
Felsökning
Här nedan finner du några enkla lösningar på problem som kan påverka bilden och ljudet.
Problem
Möjlig lösning
Ingen bild
Ingen bild (skärmen är mörk) och inget
ljud.
• Kontrollera antennanslutningen.
• Anslut TV:n till eluttaget och tryck på strömbrytaren på TV:ns
högra sida.
• Om indikatorn (viloläge) är tänd, tryck på TV
på
fjärrkontrollen.
TV:n stängs av automatiskt. (TV:n går in i • Kontrollera om Avstängn.timer är aktiverad (sidan 34).
viloläge.)
Ingen bild eller ingen menyinformation
från utrustning ansluten till Scartkontakten.
• Kontrollera att den externa utrustningen är påslagen och tryck på
/
-knappen på fjärrkontrollen flera gånger tills rätt
ingångssymbol visas på skärmen (sidan 38).
• Kontrollera anslutningen mellan den externa utrustningen och
TV:n.
Dålig bild / Ostadig bild
40
Dubbla bilder eller spökbilder.
• Kontrollera antenn/kabelanslutningarna.
• Kontrollera antennens placering och inriktning.
På skärmen syns bara snö
och brus.
• Kontrollera om antennen är av eller böjd.
• Kontrollera om antennens livslängd har löpt ut (3-5 år vid normal
användning, 1-2 år vid havet).
Prickade linjer eller band.
• Håll TV:n borta från elektriska störningskällor såsom bilar,
motorcyklar, hårtorkar, etc.
Ingen färg på färgprogram.
• Använd menysystemet och ta fram Bildjusteringsmenyn. Välj
"Normalinst." för att återgå till fabriksinställningarna (sidan 26).
• Om du ställer in strömsparfunktionen på "Minska" kan färgerna
försvagas (sidan 28).
En del små svarta punkter och/eller
ljuspunkter syns på skärmen.
• Bilden på TV-skärmen är uppbyggd av bildpunkter (pixels). Små
svarta punkter och/eller ljuspunkter (pixels) på bildskärmen
indikerar inte en felfunktion.
Bilden är för ljus.
• Använd menysystemet och ta fram Bildjusteringsmenyn. Välj
"Bildinställning" och sedan önskad bildinställning (sidan 25).
Bildstörningar (band).
• Kontrollera att antennen är ansluten.
• Håll antennkabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
• Använd inte 300-ohms tvåtrådskablar eftersom interferens kan
uppstå.
Övrig information
Problem
Bandstörningar i bilden under
uppspelning/inspelning
med videobandspelare.
Möjlig lösning
• Videohuvudet är utsatt för interferens. Placera videon på avstånd
från TV:n.
• Se till att det är minst 30 cm mellan videon och TV:n för att undvika
störningar.
• Placera inte videon framför eller vid sidan av TV:n.
Dålig eller ingen bild (skärmen är mörk), • Använd menysystemet och ta fram Bildjusteringsmenyn. Välj
men bra ljud.
"Normalinst." för att återgå till fabriksinställningarna (sidan 26).
Bildstörningar när du tittar på en
TV-kanal.
• Använd menysystemet och ta fram funktionen "Manuell
kanalinställ." på Inställningsmenyn. Justera
Fininställningsfunktionen (AFT) för att erhålla en bättre
bildmottagning (sidan 33).
• Använd menysystemet för att välja funktionen "Brusreducering" på
Bildjusteringsmenyn. Välj "På" för att reducera bildstörningarna
(sidan 26).
Förvrängd bild när du byter program eller • Stäng av all utrustning som är ansluten till Scart-kontakten på
väljer text-TV.
TV:ns baksida.
Menyn fungerar inte.
• Om funktionen du vill välja visas med en blek färg beror detta på
att du inte kan välja denna funktion.
Felaktiga tecken visas när du använder text-• Använd menysystemet för att ta fram "Land"-menyn och välj det
TV.
land där du använder TV:n (sidan 30). För kyrilliska språk
rekommenderar vi att du väljer Ryssland om ditt eget land inte finns
med på listan.
Inget ljud / Ljudstörningar.
Bra bild, inget ljud.
• Tryck på 2 +/- eller % (mute) på fjärrkontrollen.
• Kontrollera att "TV-högtalare" är "På" på Finessmenyn (sidan 29).
Ljudstörningar.
• Kontrollera att antennen är ansluten.
• Håll antennkabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
• Använd inte 300-ohms tvåtrådskablar eftersom interferens kan
uppstå.
• Kommunikationsproblem kan uppstå om den infraröda (IR)
utrustningen (t.ex. trådlösa IR-hörlurar) används nära TV:n. Använd
en annan typ av hörlurar, flytta IR-sändaren/mottagaren bort från
TV:n tills störningarna försvinner, eller flytta IR-sändaren och IRmottagaren närmare varandra.
• Använd menysystemet och ta fram funktionen "Ljudfilter" på
menyn "Manuell kanalinställ.". Välj sedan "Låg" eller "Hög" (se
sidan33).
Kan ej ta emot stereo- eller "dual
sound"-sändningar.
• Kontrollera att "Ljudfilter" på menyn "Manuell kanalinställ." är
"Av" (se sidan 33).
fortsättning...
Övrig information
41
SE
Introducción
• Gracias por elegir este producto Sony.
• Antes de utilizar este televisor, lea este manual atentamente y consérvelo para futuras consultas.
• Símbolos utilizados en este manual:
•
Información importante.
•
Información sobre la función.
• 1,2...
Secuencia de las instrucciones a
seguir.
•
Los botones resaltados en blanco del mando a distancia
muestran los botones que ha de pulsar para ejecutar las
diferentes instrucciones de cada página.
•
Información sobre el resultado de las instrucciones.
Índice
Introducción.......................................................................................................................................................... 3
Guía rápida ........................................................................................................................................................... 4
Información sobre seguridad .............................................................................................................................. 10
Precauciones ....................................................................................................................................................... 13
Descripción general e instalación
Comprobación de los accesorios suministrados ................................................................................................. 14
Descripción general de los botones del mando a distancia ................................................................................ 15
Descripción general de los conectores laterales y los botones del televisor ...................................................... 17
Descripción general de los indicadores del televisor.......................................................................................... 18
Instalación de las pilas en el mando a distancia ................................................................................................. 18
Extracción de la tapa posterior ........................................................................................................................... 19
Conexión de la antena y del vídeo...................................................................................................................... 20
Ajuste del ángulo de visión del televisor............................................................................................................ 21
Primera puesta en marcha
Encendido y sintonización automática del televisor........................................................................................... 22
Funciones del televisor
Introducción y manejo del sistema de menús..................................................................................................... 24
Menú de ajuste de la imagen ....................................................................................................................... 25
Menú de ajuste del sonido ............................................................................................................................ 27
Menú de Características................................................................................................................................ 28
Menú de Configuración ................................................................................................................................ 30
Menú de Sintonía Manual ............................................................................................................................ 32
Otras funciones
Desconexión automática..................................................................................................................................... 34
Congelación de imágenes ................................................................................................................................... 34
Teletexto ............................................................................................................................................................... 35
Información complementaria
Conexión de otros equipos al televisor................................................................................................................36
Cómo ver imágenes de los equipos conectados al televisor................................................................................38
Especificaciones técnicas ....................................................................................................................................39
Solución de problemas.........................................................................................................................................40
Índice
3
ES
Guía rápida
Con las instrucciones que se ofrecen en esta guía, podrá:
-Instalar las pilas en el mando a distancia,
-Extraer la tapa posterior,
-Conectar una antena y un vídeo,
-Sintonizar el televisor automáticamente,
1
Comprobación de los accesorios suministrados
1 Mando a
distancia
(RM-Y1108):
1 Cable de corriente (Tipo C-6):
2 baterías (tamaño AA):
4
Guía rápida
1 Adaptador:
2
Instalación de las pilas en el mando a distancia
Asegúrese de colocar las pilas suministradas con las polaridades en la posición correcta.
Sea respetuoso con el medio ambiente y deposite las pilas usadas en el contenedor destinado para tal fin.
SO
NY
CO
RP
OR
NY
SO
N
TIO
ORA
RP
CO
PA
JA
4
N/
ES
Guía rápida
5
AT
IO
N
JA
PA
N/
4
3
Extracción de la tapa posterior
Cuando conecte los cables posteriores, extraiga la tapa posterior del televisor. No olvide volver a colocar la tapa en
el aparato después de conectar los cables posteriores.
Asegúrese de desconectar los cables laterales antes de extraer la tapa posterior.
Extracción de la tapa posterior
Sujete la tapa posterior como se muestra en la imagen y, en primer lugar, tire de la parte inferior de la misma hacia
Usted. A continuación, separe la parte superior de la tapa.
No es necesario extraer la tapa posterior para conectar los cables laterales.
Colocación de la tapa posterior
Sujete la tapa posterior como se muestra en la imagen, encaje los cuatro anclajes de la tapa en los orificios correspondientes del televisor y, por último, empuje la tapa hacia el aparato.
No es necesario colocar la tapa posterior si instala un soporte mural de montaje SU-W100 (accesorio
opcional).
6
Guía rápida
4
Conexión de la antena y del vídeo
o
Vídeo
ES
Si desea más información sobre la conexión del vídeo, consulte el apartado "Conexión de otros equipos al
televisor" en la página 36.
Guía rápida
7
5
Encendido y sintonización automática del televisor
La primera vez que encienda el televisor, aparecerá en la pantalla una secuencia de menús a través de los cuales
podrá: 1) seleccionar el idioma de los menús, 2) seleccionar el país donde va a utilizar el aparato, 3) buscar y
almacenar automáticamente todos los canales (emisoras de televisión) disponibles y 4) cambiar el orden en que
las emisoras de televisión aparecen en pantalla.
No obstante, si más adelante necesita modificar alguno de estos ajustes, puede hacerlo seleccionando la opción
apropiada en el
(Menú de Configuración) o pulsando el botón de reinicio automático
de la parte
derecha del televisor durante más de tres segundos (consulte la página 17).
1 Conecte el adaptador al televisor tal como se
muestra. Conecte el enchufe del televisor al
adaptador. Introduzca el enchufe del televisor
en la toma de corriente (220 - 240V CA, 50Hz).
2
Cuando se conecta el televisor por primera vez, éste se
suele encender automáticamente. De no ser así, pulse el
interruptor
de encendido/apagado del aparato para
encender el televisor.
La primera vez que encienda el televisor, aparecerá
automáticamente en la pantalla el menú Language
(Idioma).
3
Pulse los botones V, v, B o b del mando a distancia para
seleccionar el idioma que desea y, a continuación, pulse el botón
OK para confirmar la selección. A partir de ahora, todos los menús
aparecerán en el idioma seleccionado.
4
En la pantalla aparecerá automáticamente el menú País. Pulse el
botón v o V para seleccionar el país donde va a utilizar el televisor.
Pulse el botón OK para confirmar la selección.
• Si en la lista no aparece el país donde va a utilizar el televisor,
seleccione "-" en lugar de un país.
• Para evitar caracteres de teletexto erróneos en los idiomas
cirílicos, le recomendamos que seleccione como país Rusia
en caso de que su país no aparezca en la lista.
8
Guía rápida
País
Seleccione país
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Österreich
5 El menú de Sintonía automática aparece en la pantalla. Pulse el
¿Desea iniciar la
sintonía automática?
botón OK para seleccionar Sí.
6 El televisor empieza a sintonizar y memorizar automáticamente
todos los canales (emisoras de televisión) disponibles.
Sí
No
Sintonía Automática
Programas encontrados:
Este proceso puede durar unos minutos. Tenga paciencia y
no pulse ningún botón mientras dure el proceso de
sintonización o, de lo contrario, el proceso no se
completaría.
Si el televisor no ha encontrado ningún canal (emisora de
televisión) tras efectuar la sintonización automática, en la
pantalla aparecerá un mensaje pidiéndole que conecte la
antena. Compruebe la conexión de la antena (más
información en la página 20). Pulse OK para reanudar el
proceso de sintonización automática.
7
Una vez que el televisor ha sintonizado y memorizado todos los
canales, en pantalla aparecerá automáticamente el menú
Ordenación de Programas, que le permitirá cambiar el orden
en que éstos se memorizan.
a) Si no desea cambiar el orden de los canales, vaya al paso 8.
No se han encontrado programas
Por favor conecte la antena
Confirmar
Ordenación de Programas
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
C44
C47
C48
Salir: MENU
b) Si desea cambiar el orden de los canales:
v o V para seleccionar el nuevo
número de programa con el canal (emisora de televisión)
que desea cambiar de posición. Pulse el botón b.
1 Pulse los botones
2 Pulse los botones
v o V para seleccionar la nueva
posición del número de programa para el canal
seleccionado (emisora de televisión). Pulse el botón
OK para memorizarlo.
El canal seleccionado se desplaza a su nueva
posición y los demás canales se desplazan en
consecuencia.
Ordenación de Programas
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
C44
C47
C48
01
TVE
Salir: MENU
ES
3 Repita los pasos b)1 y b)2 si desea reordenar
los demás canales de televisión.
8 Pulse el botón MENU para volver a la pantalla normal de televisión.
El televisor está listo para funcionar.
Guía rápida
9
Información sobre seguridad
Cable de red eléctrica
Desenchufe el cable si ha de
mover el aparato. No mueva el
aparato con el cable de red
eléctrica enchufado. Podría
dañarse y provocar un incendio
o una descarga eléctrica. Si el aparato se cae o sufre
algún daño, avise inmediatamente al servicio técnico.
Centro sanitario
No instale este aparato en un
lugar donde se utilicen
equipos médicos. Podría
provocar el funcionamiento
defectuoso de los
instrumentos médicos.
Daños que requieren un servicio de mantenimiento
Si la pantalla se agrieta, no la toque hasta que haya
desenchufado el cable de red eléctrica. De lo contrario,
puede sufrir una descarga eléctrica.
Transporte
Antes de transportar el televisor, desconecte todos los
cables del aparato.
Ventilación
Deje espacio alrededor del aparato. De lo contrario,
impedirá que el aire circule libremente y se producirá un
sobrecalentamiento que puede provocar un incendio o
dañar el aparato.
Lámpara fluorescente
Este aparato utiliza una lámpara fluorescente especial
como fuente de luz. Si la imagen se oscurece,
parpadea o no aparece, puede deberse a que la
lámpara fluorescente se ha fundido así que deberá
cambiarla. Para ello, póngase en contacto con
personal cualificado.
30 cm
10 cm
10 cm
Deje este espacio,
como mínimo.
Nunca instale el aparato como se
indica a continuación:
Circulación de
aire obstruida.
Pared
Pantalla LCD
• Aunque la pantalla LCD ha sido fabricada con
tecnología de alta precisión y posee píxeles con una
eficacia del 99,99% o superior, pueden aparecer de
forma constante unos puntos negros o puntos brillantes
de luz (rojos, azules o verdes). Esta es una
característica de la pantalla LCD y no constituye un
defecto.
• No exponga la superficie de la pantalla LCD a la luz
solar. De lo contrario, puede dañarse la pantalla.
• No presione ni raye el filtro frontal, ni coloque objetos
sobre el televisor. La imagen puede aparecer de forma
irregular o puede dañarse la pantalla LCD.
• Si utiliza el aparato en un lugar frío, la imagen puede
aparecer borrosa o volverse oscura. Esto no representa
daño alguno para el aparato. Este fenómeno desaparece
a medida que sube la temperatura.
• Pueden aparecer imágenes fantasma cuando se
muestran imágenes fijas de forma continuada. Tal
efecto desaparecerá en unos segundos.
• El aparato se calienta cuando está en funcionamiento.
Esto no se debe a un funcionamiento defectuoso.
10
Información sobre seguridad
Ajuste del ángulo de visión del televisor
Para ajustar el ángulo del aparato, sujete con la mano
el soporte para que no se afloje ni se caiga.
Tenga cuidado de no pillarse los dedos entre el
televisor y el soporte.
Fuentes de alimentación
Sobrecarga
Este aparato sólo debe utilizarse
con fuentes de alimentación de
220-240 V CA. No enchufe
demasiados aparatos en la misma
toma de corriente ya que podría
causar descargas eléctricas o un
incendio.
Corriente eléctrica
No utilice un enchufe que no encaje bien.
Inserte el enchufe completamente en la toma
de corriente. Si el enchufe queda flojo, puede
producir chispas y provocar un incendio.
Póngase en contacto con su electricista para
que le cambie el enchufe.
Humedad
No toque el cable con las manos mojadas.
Si enchufa/desenchufa el cable con las
manos mojadas, puede sufrir una descarga
eléctrica.
Tormentas
Por su seguridad, no toque ninguna
pieza del aparato, el cable de toma
de red ni el cable de la antena
cuando haya tormentas.
Cable de red eléctrica
Si daña el cable de red eléctrica,
se puede producir un incendio o
descarga eléctrica.
• No apriete, doble ni tuerza el
cable en exceso. Los filamentos
internos podrían quedar al
descubierto y romperse,
provocando un cortocircuito
que podría dar lugar a un
incendio o descarga eléctrica.
• No transforme ni dañe el cable red eléctrica.
• No ponga objetos pesados sobre el cable de red
eléctrica. Nunca tire del cable.
• Mantenga el cable de red eléctrica lejos de las fuentes
de calor.
• Agarre el enchufe cuando desconecte el cable.
• Si el cable de red eléctrica sufre daños, no lo utilice y
pida a su distribuidor o al servicio técnico de Sony que
se lo cambie.
Descarga eléctrica
No toque el televisor con las manos mojadas. De lo
contrario, puede sufrir una descarga eléctrica o dañar el
aparato.
Corrosión
Si utiliza este aparato cerca de la costa, la sal puede
corroer las piezas metálicas del televisor y provocar
daños internos o un incendio. También puede reducir la
vida útil del aparato. Debe tomar medidas para reducir la
humedad y la temperatura de la zona en la que está
colocado el aparato.
Protección del cable
Desenchufe el aparato tirando
del enchufe. Nunca tire del
cable.
Cableado
Para conectar los cables, desenchufe la toma de red. Por
razones de seguridad, desenchufe el cable de toma de red
cuando realice conexiones.
Limpieza
Limpie el enchufe con regularidad. Si el
enchufe está cubierto de polvo o coge
humedad, su aislamiento puede dañarse y
provocar un incendio. Retire el enchufe
de la toma y límpielo con regularidad.
Cuando no utilice el aparato
Por razones medioambientales
y de seguridad, se recomienda
apagar el aparato cuando no se
utiliza en lugar de dejarlo en
modo de espera. Desenchúfelo.
Cableado
Procure no enredar sus pies con los cables. Podría
dañarse el televisor.
Instalación
No instale los componentes opcionales demasiado cerca
del televisor. Mantenga dichos componentes a una
distancia mínima de 30 cm del aparato. Si el vídeo está
instalado enfrente o a la derecha del aparato, la imagen
puede aparecer distorsionada.
Calor
No toque la superficie del televisor. Permanece caliente
incluso después de que el aparato lleve apagado durante
un tiempo.
Aceites
No instale el televisor en restaurantes donde se utilice
aceite. El aceite que absorbe polvo puede introducirse en
el aparato y dañarlo.
Agua y humedad
No utilice el televisor cerca del agua, por ejemplo, cerca de
una bañera o una ducha. Tampoco lo exponga a la lluvia, la
humedad ni el humo. Puede provocar un incendio o descarga
eléctrica. No utilice el aparato en lugares donde los insectos
puedan introducirse en el mismo.
Cómo deshacerse del televisor
• No deposite el aparato en lugares destinados a residuos
domésticos.
• La pantalla LCD contiene una pequeña cantidad de mercurio
y cristal líquido. El tubo fluorescente del aparato también
contiene mercurio. Siga las ordenanzas municipales y la
normativa local sobre eliminación de residuos.
continúa...
Información sobre seguridad
11
ES
Instalación y traslado
Ventilación
Nunca obstruya ni cubra los orificios de
ventilación del aparato. Podría producirse
un sobrecalentamiento que provocaría un
incendio. Si el aparato no dispone de la
ventilación correcta, puede acumular
polvo y suciedad. Para que haya una ventilación correcta,
tenga en cuenta lo siguiente:
• No instale el aparato boca arriba ni de lado.
• No instale el aparato al revés ni boca abajo.
• No instale el aparato sobre un estante ni sobre un
armario.
• No coloque el aparato sobre una alfombra ni una cama.
• No cubra el aparato con tejidos como una cortina, ni
con otros objetos como periódicos, etc.
Uso en espacios exteriores
No instale este aparato en un
espacio exterior. Si este aparato
está expuesto a la lluvia, puede
provocar un incendio o descarga
eléctrica. Si el aparato está
expuesto a la luz solar directa,
puede calentarse y dañarse.
Vehículo o techo
No instale este televisor en un vehículo.
Si el vehículo sufre un choque, el
aparato puede caerse y provocar
lesiones. No cuelgue el televisor del
techo.
Embarcaciones
No instale este aparato en ningún
tipo de embarcación. Si el aparato
está expuesto al agua de mar, puede
dañarse o provocar un incendio.
Mantenimiento
No abra la caja. En caso
necesario, acuda únicamente al
servicio técnico.
Para evitar que el televisor se caiga
Coloque el aparato sobre un soporte seguro y estable. No
cuelgue nada del aparato.
Humedad y objetos inflamables
• No deje que se moje el televisor.
Nunca derrame ningún tipo de
líquido en el aparato. En caso de
que algún objeto sólido o líquido
caiga en el aparato, no lo utilice. Puede producirse una
descarga eléctrica o se puede dañar el aparato. Avise
de inmediato al servicio técnico.
• Para evitar riesgo de incendio, mantenga lejos del
aparato los objetos inflamables o llamas no protegidas
(p. ej., velas).
Orificios de ventilación
No introduzca ningún objeto en los orificios
de ventilación. Si se introduce un objeto
metálico o inflamable, se puede producir un
incendio o descarga eléctrica.
Lugares salientes
No instale el televisor en lugares que sobresalen. Si
instala el aparato en los siguientes lugares, puede sufrir
lesiones.
• No instale el aparato en un lugar donde sobresalga,
como en una columna o detrás de ella.
Ubicación
Nunca coloque el aparato en lugares
calientes, húmedos o muy
polvorientos. No instale el aparato
en un lugar donde pueda estar
expuesto a vibraciones mecánicas.
• No instale el aparato en un lugar en el que pueda
golpearse con la cabeza.
Limpieza
Desenchufe el cable para limpiar el televisor. Si no lo
hace, puede sufrir una descarga eléctrica.
Lugar recomendado para colocar el
televisor
Coloque el aparato en una superficie
plana y estable. De lo contrario, éste
podría caerse y provocar lesiones.
12
Información sobre seguridad
Limpieza de la superficie de la pantalla
La superficie de la pantalla lleva un revestimiento especial
para evitar los reflejos de luz fuertes. Tome las siguientes
precauciones para que no se dañe este acabado.
• Para limpiar el polvo de la superficie, hágalo
cuidadosamente con un paño suave. Si el polvo no
desaparece, limpie la superficie con un paño suave
ligeramente humedecido con detergente suave diluido.
Puede limpiar el paño para volver a utilizarlo en otras
ocasiones.
• No utilice nunca estropajos, limpiadores abrasivos,
alcalinos o ácidos, polvos desengrasadores ni ningún tipo
de disolvente, como alcohol o bencina.
Precauciones
Para ver la televisión con comodidad
• Para ver la televisión con comodidad, se recomienda situarse a una distancia del aparato que sea de cuatro a siete
veces mayor que la altura de la pantalla.
• Vea la televisión en una habitación con una iluminación intermedia ya que si la ve con poca luz, sus ojos podrían
sufrir. Si ve la televisión de forma continuada y durante periodos largos, también puede dañarse su vista.
Para instalar el aparato
• No instale el televisor en lugares expuestos a temperaturas muy altas como la luz solar directa, cerca de un
radiador o un sistema de calefacción. Si el aparato está expuesto a temperaturas extremas, puede sobrecalentarse
provocando la deformación de la carcasa o el funcionamiento defectuoso del mismo.
• Para obtener una imagen nítida, no exponga la pantalla a la luz artificial o solar directas. Si es posible, utilice una
luz concentrada que proceda directamente del techo.
• El televisor no se desconecta de la alimentación eléctrica cuando el interruptor principal está en posición de
apagado. Si desea desconectar por completo el aparato, retire el enchufe de la toma de electricidad.
Para ajustar el volumen
• Ajuste el volumen de manera que no moleste a los vecinos. El sonido se traspasa muy fácilmente por la noche. Por
ello, le recomendamos que cierre las ventanas o utilice auriculares.
• Si utiliza auriculares, ajuste el volumen para evitar unos niveles excesivos que puedan dañarle el oído.
Para manejar el mando a distancia
• Utilice el mando a distancia con cuidado. No lo tire ni lo pise, ni derrame ningún tipo de líquido sobre el mismo.
• No coloque el mando a distancia cerca de una fuente de calor, un lugar expuesto a la luz solar directa o en una
habitación húmeda.
Para limpiar la carcasa del aparato
• Desenchufe el cable antes de limpiar la carcasa.
• Limpie la carcasa con un paño suave ligeramente humedecido. No utilice estropajos, limpiadores abrasivos o
alcalinos, polvos desengrasadores, disolventes, como alcohol o bencina, ni sprays antiestáticos.
• El material o el revestimiento de la pantalla se pueden deteriorar si aplica disolventes volátiles como alcohol,
diluyentes, bencina o insecticidas, o si existe un contacto prolongado con materiales de caucho o vinilo.
• Los orificios de ventilación pueden acumular polvo con el tiempo y el polvo acumulado puede reducir la eficacia
de la función de refrigeración. Para evitarlo, se recomienda quitar el polvo regularmente (una vez al mes) con una
aspiradora.
Para tratar y limpiar la superficie de la pantalla
Para evitar que la pantalla se estropee, respete las siguientes recomendaciones. No raye ni presione la pantalla con
objetos duros. No tire ningún objeto a la pantalla. Puede dañarse.
•
•
•
•
Desenchufe el cable antes de limpiar la pantalla.
No toque el televisor después de haberlo tenido encendido durante mucho tiempo ya que éste se calienta.
Se recomienda tocar la pantalla lo menos posible.
Limpie la pantalla con un paño suave y humedecido. El televisor puede dañarse si limpia la pantalla con un paño
sucio. No utilice estropajos, polvos desengrasadores, ni disolventes como alcohol o bencina. Si los utiliza, se
puede dañar la superficie de la pantalla.
Información sobre seguridad
13
ES
Descripción general e instalación
Comprobación de los accesorios suministrados
1 Mando a
distancia
(RM-Y1108):
1 Cable de corriente (Tipo C-6):
2 pilas (tamaño AA):
14
Descripción general e instalación
1 Adaptador:
Descripción general de los botones del mando a
distancia
2
1
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
qh
qk
qj
1 Eliminación del sonido: Pulse este botón para eliminar el sonido del televisor. Púlselo de nuevo para volver a activar el sonido.
2 TV I/ - Selección del modo de espera:
Pulse este botón para apagar temporalmente el televisor y dejarlo en modo de
espera (el indicador
(Modo de espera/Desconex. Aut.) del televisor se
iluminará en rojo). Púlselo de nuevo para encender el televisor desde el modo de
espera.
• Para ahorrar energía, se recomienda apagar por completo el televisor
cuando no está siendo utilizado.
• Si no se recibe ninguna señal o no se realiza ninguna operación en modo
TV durante 15 minutos, el televisor se pone automáticamente en modo
de espera.
3 Congelación de imágenes: Pulse este botón para congelar la imagen. Si desea
más información, consulte el apartado "Congelación de imágenes" en la página
34.
4 Activación de la Función Desconexión automática: Pulse este botón para
poner el televisor automáticamente en modo de espera después de un periodo de
tiempo específico. Si desea más información, consulte el apartado "Desconexión
automática" en la página 34.
5 Selección de la fuente de entrada: Pulse este botón varias veces hasta que
el símbolo de entrada de la fuente deseada aparezca en la pantalla.
6 0 - 9 Selección de canales: Pulse estos botones para seleccionar canales. Para
los números de canal de dos dígitos, pulse el segundo dígito en un tiempo inferior
a 2,5 segundos.
7 Visualización de información en pantalla: Pulse este botón para visualizar
información en pantalla. Púlselo de nuevo para cancelar.
8 Ver el último canal seleccionado: Pulse este botón para ver el último canal
seleccionado, es decir, el último canal visto durante, al menos, cinco segundos.
9 Fastext: En modo Teletexto, estos botones funcionan como Fastext. Si desea
más información, consulte la página 35.
q; Selección de efectos de sonido: Pulse este botón varias veces para cambiar
de efecto de sonido. Si desea más información sobre diferentes efectos de
sonido, consulte la página 27.
qa Selección del Modo de Imagen / Ajuste del Brillo de las páginas de
Teletexto.
a) En modo de Televisión: Pulse este botón varias veces para cambiar de modo
de imagen. Si desea más información, consulte el apartado "Ajuste de la
Imagen" en la página 25.
b) En modo Teletexto: Pulse este botón varias veces para cambiar el brillo de
las páginas de Teletexto.
continúa...
Descripción general e instalación
15
ES
2
1
3
4
5
6
7
8
9
q;
qk
a) Cuando el Menú está activado: utilice estos botones para desplazarse por
el sistema de menús. Si desea más información, consulte el apartado
"Introducción y manejo del sistema de menús" en la página 24.
b) Cuando el Menú no está activado: pulse OK para ver la lista de todos
los canales. A continuación, pulse V o v para elegir el canal y pulse OK
para verlo.
qd Selección del modo de TV: Pulse este botón para desactivar el Teletexto
o la entrada de vídeo.
qf Selección del Teletexto: Pulse este botón para activar el Teletexto. Si
desea más información, consulte el apartado "Teletexto" en la página 35.
qf
qg MENÚ - Visualización del sistema de menús: Pulse este botón para
visualizar el menú en la pantalla. Vuelva a pulsarlo para que el menú
desaparezca de la pantalla.
qj
qh 2 +/- Ajuste del volumen del televisor: Pulse estos botones para
ajustar el volumen del aparato.
qg
qh
V / v / B / b / OK:
qa
qs
qd
qs
qj PROG +/- Selección de canales: Pulse estos botones para seleccionar el
canal siguiente o anterior.
qk Selección del formato de la pantalla: pulse este botón repetidamente
para cambiar el tipo de formato de la pantalla. Si desea más información,
consulte la página 28.
Los botones con símbolos en verde (a excepción de
(Encendido/Modo de espera)) se utilizan también para
las funciones del Teletexto. Si desea más información, consulte el apartado "Teletexto" en la página 35.
16
Descripción general e instalación
Descripción general de los conectores laterales y
los botones del televisor
Descripción general de los botones
del televisor
Encendido / Apagado
Selección de canales
(emisoras de televisión)
Control del volumen (+/-)
Selección de la fuente de entrada: Si desea
más información, consulte el apartado "Cómo
ver imágenes de los equipos conectados al
televisor" en la página 38.
Congelación de Imágenes: Pulse este botón para congelar la imagen. Si desea
más información, consulte el apartado "Congelación de imágenes" en la página 34.
Reinicio automático: Mantenga pulsado este botón durante tres segundos para
iniciar la secuencia de Reinicio automático. Si desea más información, consulte el
apartado "Encendido y sintonización automática del televisor" en la página 22.
Descripción general de los conectores laterales
ES
2
Conector de
entrada de
Vídeo S
2
Conector de
entrada de vídeo
MONO
Conectores
de entrada
de audio
R/D/D/D
2
L/G/S/I
Conector
para
auriculares
Descripción general e instalación
17
Descripción general de los indicadores del televisor
Cuando enciende el televisor,
se enciende una luz verde.
•
•
•
Para utilizar el mando a
distancia, apúntelo hacia
este receptor.
Cuando el televisor está
en modo de espera, se
enciende una luz roja.
La luz roja parpadea
cuando se pulsa un botón
del mando a distancia.
Se enciende una luz roja
cuando está activada la
"Desconex. Aut.". Si
desea más información,
consulte el apartado
"Desconexión
automática" en la
página 34.
Instalación de las pilas en el mando a distancia
Asegúrese de colocar las pilas suministradas con las polaridades en la posición correcta.
Sea respetuoso con el medio ambiente y deposite las pilas usadas en el contenedor destinado para tal fin.
SO
NY
CO
RP
OR
AT
IO
N
JA
PA
N/
4
4
N
TIO
ORA
RP
NY
SO
18
Descripción general e instalación
CO
N/
PA
JA
Extracción de la tapa posterior
Cuando conecte los cables posteriores, extraiga la tapa posterior del televisor. No olvide volver a colocar la tapa en
el aparato después de conectar los cables posteriores.
Asegúrese de desconectar los cables laterales antes de extraer la tapa posterior.
Extracción de la tapa posterior
Sujete la tapa posterior como se muestra en la imagen y, en primer lugar, tire de la parte inferior de la misma hacia
Usted. A continuación, separe la parte superior de la tapa.
No es necesario extraer la tapa posterior para conectar los cables laterales.
Colocación de la tapa posterior
Sujete la tapa posterior como se muestra en la imagen, encaje los cuatro anclajes de la tapa en los orificios correspondientes del televisor y, por último, empuje la tapa hacia el aparato.
ES
No es necesario colocar la tapa posterior si instala un soporte mural de montaje SU-W100 (accesorio
opcional).
Descripción general e instalación
19
Conexión de la antena y del vídeo
o
Vídeo
Si desea más información sobre la conexión del vídeo, consulte el apartado "Conexión de otros equipos al
televisor" en la página 36.
20
Descripción general e instalación
Ajuste del ángulo de visión del televisor
Puede ajustar el ángulo para evitar que se refleje la luz y poder ver mejor la televisión.
Para ello, sujete con la mano el soporte para que no quede inestable ni se caiga.
Tenga cuidado para evitar que sus dedos queden atrapados entre el televisor y el soporte.
Movimiento hacia atrás
3º
15º
Movimiento horizontal
25º
25º
ES
Descripción general e instalación
21
Primera puesta en marcha
Encendido y sintonización automática del televisor
La primera vez que encienda el televisor, aparecerá en la pantalla una secuencia de menús a través de los cuales
podrá: 1) seleccionar el idioma de los menús, 2) seleccionar el país donde va a utilizar el aparato, 3) buscar y
almacenar automáticamente todos los canales (emisoras de televisión) disponibles y 4) cambiar el orden en que
las emisoras de televisión aparecen en pantalla.
No obstante, si más adelante necesita modificar alguno de estos ajustes, puede hacerlo seleccionando la opción
apropiada en el
(Menú de Configuración) o pulsando el botón de reinicio automático
de la parte
derecha del televisor durante más de tres segundos (consulte la página 17).
1 Conecte el adaptador al televisor tal como se
muestra. Conecte el enchufe del televisor al
adaptador. Introduzca el enchufe del televisor en
la toma de corriente (220 - 240V CA, 50Hz)..
2
Cuando se conecta el televisor por primera vez, éste se
suele encender automáticamente. De no ser así, pulse el
interruptor
de encendido/apagado del aparato para
encender el televisor.
La primera vez que encienda el televisor, aparecerá
automáticamente en la pantalla el menú Language
(Idioma).
3
Pulse los botones V, v, B o b del mando a distancia para
seleccionar el idioma que desea y, a continuación, pulse el botón
OK para confirmar la selección. A partir de ahora, todos los menús
aparecerán en el idioma seleccionado.
4
En la pantalla aparecerá automáticamente el menú País. Pulse el
botónv o V para seleccionar el país donde va a utilizar el televisor.
Pulse el botón OK para confirmar la selección.
• Si en la lista no aparece el país donde va a utilizar el televisor,
seleccione "-" en lugar de un país.
• Para evitar caracteres de teletexto erróneos en los idiomas
cirílicos, le recomendamos que seleccione como país Rusia
en caso de que su país no aparezca en la lista.
22
Primera puesta en marcha
País
Seleccione país
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Österreich
5 El menú de Sintonía automática aparece en la pantalla. Pulse el
¿Desea iniciar la
sintonía automática?
botón OK para seleccionar Sí.
Sí
6 El televisor empieza a sintonizar y memorizar automáticamente
todos los canales (emisoras de televisión) disponibles.
No
Sintonía Automática
Programas encontrados:
Este proceso puede durar unos minutos. Tenga paciencia y
no pulse ningún botón mientras dure el proceso de
sintonización o, de lo contrario, el proceso no se
completaría.
Si el televisor no ha encontrado ningún canal (emisora de
televisión) tras efectuar la sintonización automática, en la
pantalla aparecerá un mensaje pidiéndole que conecte la
antena. Compruebe la conexión de la antena (más
información en la página 20). Pulse OK para reanudar el
proceso de sintonización automática.
7
Una vez que el televisor ha sintonizado y memorizado todos
los canales, en pantalla aparecerá automáticamente el menú
Ordenación de Programas, que le permitirá cambiar el orden
en que éstos se memorizan.
a) Si no desea cambiar el orden de los canales, vaya al paso 8.
No se han encontrado programas
Por favor conecte la antena
Confirmar
Ordenación de Programas
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
C44
C47
C48
b) Si desea cambiar el orden de los canales:
Salir: MENU
v o V para seleccionar el nuevo
número de programa con el canal (emisora de televisión)
que desea cambiar de posición. Pulse el botón b .
1 Pulse los botones
2 Pulse los botones
v o V para seleccionar la nueva
Ordenación de Programas
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
posición del número de programa para el canal
seleccionado (emisora de televisión). Pulse el botón
OK para memorizarlo.
El canal seleccionado se desplaza a su nueva
posición y los demás canales se desplazan en
consecuencia.
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
C44
C47
C48
01
TVE
Salir: MENU
ES
3 Repita los pasos b)1 y b)2 si desea reordenar
los demás canales de televisión.
8 Pulse el botón MENU para volver a la pantalla normal de televisión.
El televisor está listo para funcionar.
Primera puesta en marcha
23
Funciones del televisor
Introducción y manejo del sistema de menús
Este televisor utiliza un sistema de menús en pantalla para guiarle en las diferentes operaciones. Utilice los
siguientes botones del mando a distancia para desplazarse por el sistema de menús:
1
Para activar la pantalla de menús:
Ajuste de la Imagen
Modo de Imagen
Contraste
Brillo
Color
Nitidez
Luz Fondo
Preestablecido
Reducción de Ruido
Tono Color
Pulse el botón MENU del mando a distancia para mostrar el
primer nivel de menú.
Sel:
2
Para navegar a través de los menús:
• Para resaltar y seleccionar el menú u opción deseada, pulse
v o V.
• Para entrar en el menú u opción seleccionados, pulse b.
• Para volver al menú u opción anterior, pulse B.
• Para modificar los ajustes de la opción seleccionada, pulse
v/V/B o b.
• Para confirmar y memorizar su selección, pulse OK.
3
Para desactivar el sistema de menús:
Pulse el botón MENU para volver a la pantalla normal de televisión.
24
Funciones del televisor
Conf:
OK
Personal
80
50
50
50
70
Auto
Normal
Fin: MENU
Menú de Ajuste de la imagen
El menú "Ajuste de la Imagen" le permite
modificar los diferentes ajustes de la imagen.
Ajuste de la Imagen
Ajuste de la Imagen
Modo de Imagen
Contraste
Brillo
Color
Nitidez
Luz Fondo
Preestablecido
Reducción de Ruido
Tono Color
Sel:
Conf:
OK
Personal
80
50
50
50
70
,
Auto
Normal
Modo de Imagen
Contraste
Brillo
Color
Nitidez
Luz Fondo
Preestablecido
Reducción de Ruido
Tono Color
Sel:
Fin: MENU
Modo de
Imagen
Conf:
OK
Personal
80
50
50
50
70
Auto
Normal
Atrás:
Para ello:
Pulse el botón MENU y, a continuación, pulse
OK para entrar en este menú. Cuando haya
entrado en el menú, pulse v o V para
seleccionar la opción deseada y, a continuación,
pulse OK. Finalmente, lea las siguientes
instrucciones para operar dentro de cada opción.
Fin: MENU
Esta opción le permite personalizar el modo de imagen dependiendo del tipo de
programa que esté viendo. Tras seleccionar esta opción, pulse OK. A
continuación, pulse repetidamente v o V para seleccionar:
Directo (para programas en directo, DVD y receptores digitales).
Personal (para preferencias individuales).
Películas (para películas).
Tras seleccionar la opción deseada, pulse OK para memorizarla.
Los ajustes de "Brillo", "Color", "Nitidez" y "Luz Fondo" para el modo de imagen "Directo"
y "Películas" vienen preestablecidos de fábrica con los niveles adecuados para ofrecer la
mejor calidad de imagen.
Contraste
Pulse B o b para reducir o realzar el contraste de la imagen. Finalmente, pulse
OK para memorizarlo.
Brillo
Pulse B o b para oscurecer o incrementar el brillo de la imagen. Finalmente,
pulse OK para memorizarlo.
Esta opción sólo aparece y se puede ajustar si se elige "Personal" en el "Modo de imagen".
Pulse B o b para disminuir o aumentar la intensidad del color. A continuación,
pulse OK para memorizarlo.
Color
Esta opción sólo aparece y se puede ajustar si se elige "Personal" en el "Modo de imagen".
Tonalidad
Pulse B o b para reducir o incrementar los tonos verdes. A continuación, pulse
OK para memorizarlo.
Esta opción sólo está disponible para el sistema de color NTSC (p. ej., cintas de vídeo
estadounidenses).
Nitidez
Pulse B o b para atenuar o avivar la imagen. A continuación, pulse OK para
memorizarlo.
Esta opción sólo aparece y se puede ajustar si se elige "Personal" en el "Modo de imagen".
Luz Fondo
Pulse B o b para oscurecer o incrementar el brillo de la luz de fondo.
Esta opción sólo aparece y se puede ajustar si se elige "Personal" en el "Modo de imagen".
continúa...
Funciones del televisor
25
ES
Preestablecido Pulse OK para restablecer los ajustes de imagen establecidos de fábrica.
Reducción
de Ruido
Esta opción está ajustada en Auto para reducir automáticamente la imagen con efecto nieve que
puede aparecer al recibir una señal débil. Sin embargo, puede modificarla. Tras seleccionar esta
opción, pulse b. A continuación, pulse el botón v o V para seleccionar No. Finalmente, pulse OK
para memorizarlo.
Tono color
Esta opción le permite alterar el tono de las imágenes. Tras seleccionar esta opción, pulse b. A
continuación, pulse repetidamente v o V para seleccionar: Cálido (le da un matiz rojizo a los
blancos), Normal (le da un tono neutro a los blancos) o, Frío (le da un matiz azulado a los blancos).
Finalmente, pulse OK para memorizarlo.
26
Funciones del televisor
Menú de ajuste del sonido
El menú "Ajuste del Sonido" le permite
modificar los ajustes de sonido.
Ajuste de la Imagen
Modo de Imagen
Contraste
Brillo
Color
Nitidez
Luz Fondo
Preestablecido
Reducción de Ruido
Tono Color
Sel:
Conf:
OK
Personal
80
50
50
50
70
Auto
Normal
Fin: MENU
m
Ajuste del Sonido
Ajuste del Sonido
Efecto Sonido
Agudos
Graves
Balance
Preestablecido
Sonido Dual
Auto Volumen
Sel:
Conf:
Natural
0
0
0
,
Stereo
No
OK
Efecto Sonido
Agudos
Graves
Balance
Preestablecido
Sonido Dual
Auto Volumen
Sel:
Fin: MENU
Efecto
Sonido
Conf:
Natural
0
0
0
Para ello:
Pulse el botón MENU. Cuando aparezca el
menú en pantalla, pulse v para seleccionar .
A continuación, pulse OK para entrar en este
menú. Cuando haya entrado en el menú, pulse
v o V para seleccionar la opción deseada y, a
continuación, pulse OK. Finalmente, lea las
siguientes instrucciones para operar dentro de
cada opción.
Stereo
No
OK
Atrás:
Fin: MENU
Esta opción le permite escoger diferentes efectos de sonido según sus gustos. Tras
seleccionar esta opción, pulse OK. A continuación, pulse repetidamente v o V para
seleccionar:
Natural realza la claridad, el detalle y la presencia del sonido a través del sistema
"BBE High Definition Sound system"*.
Dinámico "BBE High Definition Sound system"* intensifica la claridad y la presencia del sonido obteniendo una voz más inteligible y una música más real.
No
Respuesta plana.
Tras seleccionar la opción deseada, pulse OK para memorizarla.
Esta función no tiene efecto en la salida de auriculares.
Agudos
Pulse B o b para aumentar o disminuir los sonidos de alta frecuencia. A continuación,
pulse OK para memorizarlo.
Graves
Pulse B o b para reducir o incrementar los sonidos graves. A continuación, pulse OK
para memorizarlo.
Balance
Pulse B o b para resaltar el altavoz izquierdo o el derecho. A continuación, pulse OK
para memorizarlo.
Preestablecido Pulse OK para restablecer los ajustes de sonido establecidos en fábrica.
Sonido
Dual
Pulse b. A continuación:
• Para emisiones en estéreo:
Pulse v o V para seleccionar Stereo o Mono. A continuación, pulse OK para
memorizarlo.
• Para emisiones bilingües:
Pulse v o V para seleccionar Mono (para el canal mono, si está disponible), A (para
el canal 1) o B (para el canal 2). A continuación, pulse OK para memorizarlo.
Auto
Pulse b. A continuación, pulse v o V para seleccionar Sí (el volumen de los canales
Volumen se mantiene, independientemente de la señal emisora, p. ej. en anuncios publicitarios)
o No (el volumen varía en función de la señal emisora). A continuación, pulse OK para
memorizarlo.
Esta función no tiene efecto en la salida de auriculares.
* El sistema "BBE High Definition Sound system" está fabricado por Sony Corporation bajo
licencia de BBE Sound, Inc. Está cubierto por la patente de E.E.U.U. nº. 4,638,258 y 4,482,866.
La palabra "BBE" y el símbolo "BBE" son marcas comerciales de BBE Sound, Inc.
Funciones del televisor
27
ES
Menú de Características
El menú "Características" le permite modificar
varios ajustes del televisor.
Ajuste de la Imagen
Modo de Imagen
Contraste
Brillo
Color
Nitidez
Luz Fondo
Preestablecido
Reducción de Ruido
Tono Color
Sel:
Conf:
OK
Personal
80
50
50
50
70
Para ello:
Auto
Normal
Fin: MENU
m
Caracter sticas
Caracter sticas
Ahorro energ a
Autoformato
Altavoces TV
Centrado RGB
Sel:
Conf:
EstÆndar
No
S
0
OK
,
Ahorro energ a
Autoformato
Altavoces TV
Centrado RGB
Sel:
Fin: MENU
Conf:
OK
EstÆndar
No
S
0
AtrÆs:
Pulse el botón MENU. Cuando aparezca el
menú en pantalla, pulse dos veces v para
seleccionar
. A continuación, pulse OK para
entrar en este menú. Cuando haya entrado en el
menú, pulse v o V para seleccionar la opción
deseada y, a continuación, pulse OK.
Finalmente, lea las siguientes instrucciones
para operar dentro de cada opción.
Fin: MENU
AHORRO ENERGÍA
Esta opción permite reducir el consumo de energía del televisor.
Para ello:
Tras seleccionar la opción, pulse OK. A continuación, pulse v o V para seleccionar Reducir. Por
último, pulse OK para memorizarlo.
AUTOFORMATO
Esta opción permite que el televisor cambie automáticamente el tipo de formato de la imagen.
Para ello:
Tras seleccionar la opción, pulse OK. A continuación, pulse v o V para seleccionar Sí (si desea que
el televisor cambie automáticamente el formato de la imagen según la señal emisora) o No (si desea
mantener el formato de la imagen según su preferencia). Finalmente, pulse OK para memorizarlo.
Tanto si ha seleccionado "Sí" como si ha seleccionado "No", siempre podrá modificar el
formato de la imagen pulsando repetidamente el botón
del mando a distancia. Podrá
elegir entre los siguientes formatos:
OPTIMIZADA: Imitación del efecto de pantalla horizontal
para emisiones 4:3.
OPTIMIZADA
4/3:
Tamaño de imagen 4:3 convencional. Visualización de
imagen completa.
14/9:
Tipo de imagen comprendida entre los
formatos 4:3 y 16:9.
14:9
ZOOM:
Formato de pantalla horizontal para películas
de vídeo en cinemascope.
ZOOM
HORIZONTAL: Para emisiones 16:9. Visualización de
imagen completa.
4:3
HORIZONTAL
• En los formatos "OPTIMIZADA", "ZOOM" y "14/9", la pantalla aparece recortada tanto
en la zona superior como inferior. Pulse v o V para ajustar la posición de la imagen en
la pantalla (p. ej. para leer subtítulos).
• Independientemente del formato que elija, es posible que siempre aparezcan en pantalla
las bandas negras. Esto dependerá del formato de difusión.
28
Funciones del televisor
ALTAVOCES TV
Esta opción permite apagar los altavoces, por ejemplo, para obtener el sonido desde un equipo de audio externo que
está conectado al televisor.
Para ello:
Pulse los botones v o V para seleccionar una de las siguientes opciones y, a continuación, pulse el botón OK.
Sí
El sonido procede de los altavoces del televisor.
No
Los altavoces están temporalmente apagados para poder escuchar el sonido desde el equipo de
audio externo.
La opción "Altavoces TV" vuelve automáticamente a "Sí" cuando se apaga el televisor.
Nunca
Los altavoces están permanentemente apagados para poder escuchar el sonido desde el equipo
de audio externo.
Para volver a activar los altavoces, seleccione "Sí" en la opción "Altavoces TV".
CENTRADO RGB
Esta opción sólo está disponible si ha conectado una entrada RGB al euroconector
1/
1 de la parte
trasera del televisor.
Cuando visualice una señal RGB, quizás necesite ajustar la imagen. Esta opción permite ajustar el centrado horizontal
de la imagen para que aparezca en la mitad de la pantalla.
Para ello:
Mientras esté viendo una señal de entrada RGB, y una vez haya entrado en el menú "Características" tal y como se
explica en la página 28, seleccione "Centrado RGB" y pulse OK. A continuación, pulse B o b para ajustar el
centrado de la imagen entre –5 y +5. Finalmente, pulse OK para confirmarlo y memorizarlo.
ES
Funciones del televisor
29
Menú de Configuración
El menú "Configuración" le permite modificar
algunas opciones de este televisor.
Ajuste de la Imagen
Modo de Imagen
Contraste
Brillo
Color
Nitidez
Luz Fondo
Preestablecido
Reducción de Ruido
Tono Color
Sel:
Conf:
OK
Personal
80
50
50
50
70
Auto
Normal
Fin: MENU
m
Configuración
Configuración
Idioma
English
País
United Kingdom
Sintonía Automática
Ordenación de Programas
Etiquetado de Programas
Etiquetado de AV
Sintonía Manual
Sel:
Conf:
OK
,
Fin: MENU
Idioma
English
País
United Kingdom
Sintonía Automática
Ordenación de Programas
Etiquetado de Programas
Etiquetado de AV
Sintonía Manual
Sel:
Conf:
OK
Atrás:
Para ello:
Pulse el botón MENU. Cuando aparezca el
menú en pantalla, pulse tres veces v para
seleccionar
. A continuación, pulse OK para
entrar en este menú. Cuando haya entrado en el
menú, pulse v o V para seleccionar la opción
deseada y, a continuación, pulse OK.
Finalmente, lea las siguientes instrucciones
para operar dentro de cada opción.
Fin: MENU
IDIOMA
Esta opción le permite seleccionar el idioma en que desea que aparezcan los menús en la pantalla.
Para ello:
Tras seleccionar la opción, pulse OK y, a continuación, proceda tal y como se indica en el paso 3
del capítulo "Encendido y sintonización automática del televisor", en la página 22.
PAÍS
Esta opción le permite seleccionar el país donde va a utilizar el televisor.
Para ello:
Tras seleccionar la opción, pulse OK y, a continuación, proceda tal y como se indica en el paso 3
del capítulo "Encendido y sintonización automática del televisor", en la página 22.
SINTONÍA AUTOMÁTICA
Esta opción permite que el televisor busque y almacene automáticamente todos los canales
(emisoras de televisión) disponibles.
Para ello:
Tras seleccionar la opción, pulse OK y, a continuación, proceda tal y como se indica en los pasos
5 y 6 del capítulo "Encendido y sintonización automática del televisor", en la página 23.
ORDENACIÓN DE PROGRAMAS
Esta opción le permite cambiar el orden en que los canales (emisoras de televisión) aparecen en el
televisor.
Para ello:
Tras seleccionar la opción, pulse OK y, a continuación, proceda tal y como se indica en el paso 7
del capítulo "Encendido y sintonización automática del televisor", en la página 23.
30
Funciones del televisor
ETIQUETADO DE PROGRAMAS
Esta opción le permite etiquetar un canal utilizando un máximo de cinco caracteres (letras o números).
Para ello:
1 Una vez haya entrado en el menú "Configuración" tal y como se explica en la página anterior, seleccione esta
opción y pulse OK. A continuación, pulse v o V para seleccionar el número de programa que desea etiquetar.
A continuación, pulse OK.
2
Con el primer elemento de la columna Nombre resaltado, pulse OK y, seguidamente, pulse v, V, B o b para
seleccionar una letra. Pulse OK para confirmar ese carácter.
Cuando haya terminado, pulse v, V, B o b para seleccionar la palabra "Fin" y, finalmente, pulse OK para
memorizarlo y salir de este menú.
• Para corregir un carácter, seleccione el símbolo "%" que aparece en la pantalla y, a continuación, pulse OK.
• Para dejar un espacio en blanco, seleccione el símbolo
que aparece en la pantalla y, a continuación, pulse OK.
ETIQUETADO DE AV
Esta opción le permite:
a) Etiquetar cualquiera de los equipos externos conectados a este televisor.
Para ello:
1 Una vez haya entrado en el menú "Configuración" tal y como se explica en la página anterior, seleccione esta
opción y pulse OK. A continuación, pulse v o V para seleccionar la fuente de entrada que desea etiquetar:
AV1 para el equipo conectado al euroconector de la parte trasera del televisor y AV2 para los conectores
laterales.
2 En la columna "Nombre" aparecerá automáticamente una etiqueta:
a) Si desea usar una de las etiquetas predeterminadas, pulse v o V para seleccionar una de ellas. A
continuación, pulse OK.
Las etiquetas predeterminadas son: VIDEO, DVD, CABLE, GAME (juegos), CAM (videocámara)
o SAT (satélite).
b) Si desea crear su propia etiqueta, seleccione Editar y pulse OK. Con el primer elemento resaltado, pulse
v, V, B o b para seleccionar una letra. Pulse OK para confirmar ese carácter. Cuando haya terminado,
pulse v, V, B o b para seleccionar la palabra "Fin" y, finalmente, pulse OK para memorizarlo y salir de
este menú.
• Para corregir un carácter, seleccione el símbolo "%" que aparece en la pantalla y, a continuación,
pulse OK.
• Para dejar un espacio en blanco, seleccione el símbolo " " que aparece en la pantalla y, a
continuación, pulse OK.
b) Modificar el nivel de entrada de audio de los equipos opcionales conectados.
Para ello:
Una vez haya entrado en el menú "Configuración" tal y como se explica en la página anterior, seleccione esta
opción y pulse OK. A continuación, pulse v o V para seleccionar la fuente de entrada en la cual desea modificar
el nivel de entrada de audio: AV1 para el equipo conectado al euroconector de la parte trasera del televisor y AV2
para los conectores laterales. A continuación, pulse b dos veces para resaltar la columna Nivel Entrada.
Finalmente, pulse OK y v o V para modificar el nivel de entrada de audio entre -9 y +9.
continúa...
Funciones del televisor
31
ES
Menú de Sintonía Manual
La opción "Sintonía manual" del menú
"Configuración" permite sintonizar
manualmente cada canal.
Ajuste de la Imagen
Modo de Imagen
Contraste
Brillo
Color
Nitidez
Luz Fondo
Preestablecido
Reducción de Ruido
Tono Color
Sel:
Conf:
OK
Personal
80
50
50
50
70
Auto
Normal
Fin: MENU
m
Configuración
Configuración
Idioma
English
País
United Kingdom
Sintonía Automática
Ordenación de Programas
Etiquetado de Programas
Etiquetado de AV
Sintonía Manual
Sel:
Conf:
OK
,
Fin: MENU
Idioma
English
País
United Kingdom
Sintonía Automática
Ordenación de Programas
Etiquetado de Programas
Etiquetado de AV
Sintonía Manual
Sel:
Conf:
OK
Atrás:
Para ello:
Pulse el botón MENU. Cuando aparezca el
menú en pantalla, pulse tres veces v para
seleccionar
. A continuación, pulse OK
para entrar en el menú "Configuración".
Cuando haya entrado en el menú, pulse v o V
para seleccionar "Sintonía Manual" y pulse
OK. Finalmente, lea las siguientes
instrucciones para operar dentro de cada
opción.
Fin: MENU
La opción Sintonía Manual permite:
a) Sintonizar uno a uno, y en el orden que desee, los canales de emisoras de televisión o el canal del vídeo.
Para ello:
1 Una vez haya entrado en el menú "Configuración" tal y como se explica en la página 30, seleccione "Sintonía
Manual" y pulse OK. A continuación, con la opción Programa resaltada, pulse OK.
Pulse v o V para seleccionar el número de programa en el que desea sintonizar una emisora de televisión o
el canal de vídeo (para el canal de vídeo recomendamos que seleccione el número de programa "0").
Seguidamente, pulse B.
2
La siguiente opción sólo aparecerá dependiendo del país que haya seleccionado en el menú "País".
Tras seleccionar la opción Sistema, pulse OK. A continuación, pulse v o V para seleccionar el sistema de
televisión (B/G para los países de Europa occidental, D/K para los de Europa oriental, L para Francia o I para
el Reino Unido). Seguidamente, pulse B.
3
Tras seleccionar la opción Canal, pulse OK. A continuación, pulse v o V para seleccionar el tipo de
sintonización de canales ("C" para canales terrestres o "S" para canales por cable). A continuación, si sabe
el número del canal de la emisora de televisión o el del canal de la señal de vídeo, pulse los botones numéricos
para introducir directamente el número. Si no sabe el número del canal, pulse b y v o V para buscarlo.
Cuando encuentre el canal que desea sintonizar, pulse OK dos veces.
Repita todos estos pasos para sintonizar y memorizar más canales.
b) Asignar a un canal un nombre de cinco caracteres como máximo.
Para ello:
Una vez haya entrado en el menú "Configuración" tal y como se explica en la página 30, seleccione "Sintonía
Manual" y pulse OK. A continuación, con la opción Programa resaltada, pulse PROG +/- hasta que aparezca el
número de programa que desea etiquetar. Cuando éste aparezca en la pantalla, pulse v o V para seleccionar la
opción Nombre y pulse OK. Con el primer elemento resaltado, pulse v, V, B o b para seleccionar una letra.
Pulse OK para confirmar ese carácter. Cuando haya terminado, pulse v, V, B o b para seleccionar la palabra
"Fin" y finalmente, pulse OK para memorizarlo y salir de este menú. Finalmente, pulse OK para memorizarlo.
• Para corregir un carácter, seleccione el símbolo "%" que aparece en la pantalla y, a continuación, pulse
OK.
• Para dejar un espacio en blanco, seleccione el símbolo " " que aparece en la pantalla y, a continuación,
pulse OK.
32
Funciones del televisor
c) Sintonizar la recepción de emisión. Aún cuando AFT (del inglés "Automatic Fine Tuning" = sintonización fina
automática) está siempre activada, también puede sintonizar el televisor de forma manual para obtener una mejor
recepción de la imagen en caso de que ésta aparezca distorsionada.
Para ello:
Mientras esté viendo el canal (emisora de televisión) en el que desee ajustar la sintonización y una vez haya
entrado en el menú "Configuración" tal y como se explica en la página 30, seleccione "Sintonía Manual" y pulse
OK. A continuación, pulse v o V para seleccionar la opción AFT y, por último, pulse b. Seguidamente pulse
v o V para ajustar manualmente la sintonización entre -15 y +15. Finalmente, pulse OK dos veces para
memorizarlo.
d) Mejorar el sonido de canales individuales si se produce distorsión en emisoras mono. (No disponible cuando
"Sistema" está en "L".)
A veces, una señal de emisión no estándar puede provocar una distorsión del sonido o una eliminación intermitente del mismo cuando se ven programas mono. La opción Filtro Audio permite reducir este efecto.
Si no aprecia ninguna distorsión del sonido, le recomendamos que deje la opción Filtro Audio en el
ajuste por defecto "No".
Para ello:
Una vez haya entrado en el menú "Configuración" tal y como se explica en la página 30, seleccione "Sintonía
Manual" y pulse OK. Cuando haya entrado en el menú, pulse v o V para seleccionar la opción Filtro Audio
y, a continuación, pulse b. Por último, pulse v o V para seleccionar No, Bajo o Alto.
Si selecciona "Bajo" o "Alto", no podrá recibir sonido estéreo ni dual.
e) Omitir los números de programa que no desee cuando se seleccionan con los botones PROG +/-.
Para ello:
Una vez haya entrado en el menú "Configuración" tal y como se explica en la página 30, seleccione "Sintonía
Manual" y pulse OK. A continuación, con la opción Programa resaltada, pulse PROG+/- hasta que aparezca el
número de programa que desea omitir. Cuando éste aparezca en la pantalla, pulse v o V para seleccionar la
opción Omitir y pulse b. Posteriormente, pulse v o V para seleccionar Sí. Finalmente, pulse OK dos veces
para confirmar y memorizar.
Si, más adelante, desea anular esta función, seleccione "No" en lugar de "Sí" siguiendo el procedimiento
anterior.
f) Ver y grabar correctamente un canal codificado (p. ej. de un canal de pago) cuando utilice un descodificador
conectado a la toma de euroconector
1/
1 directamente o a través de un vídeo.
Esta opción sólo aparecerá dependiendo del país que haya seleccionado en el menú "País".
Para ello:
Una vez haya entrado en el menú "Configuración" tal y como se explica en la página 30, seleccione "Sintonía
Manual" y pulse OK. Cuando haya entrado en el menú, pulse v o V para seleccionar la opción Descodificador
y, a continuación, pulse b. Posteriormente, pulse v o V para seleccionar Sí. Finalmente, pulse OK dos veces
para confirmar y memorizar.
Si, más adelante, desea anular esta función, seleccione "No" en lugar de "Sí" siguiendo el procedimiento anterior.
Funciones del televisor
33
ES
Otras funciones
Desconexión automática
Esta función permite poner el televisor automáticamente en modo de espera después de un
periodo de tiempo específico. Se pueden seleccionar los siguientes periodos de tiempo: 30, 60, 90
y 120 minutos.
Para ello:
Pulse el botón del mando a distancia varias veces hasta que aparezca en pantalla el periodo
de tiempo deseado.
Cuando está activada la opción Desconex. Aut., se enciende la luz roja del indicador
de espera/Desconex. Aut.) del televisor.
(Modo
Cómo cancelar la opción Desconexión Automática (Desconex. Aut.):
Pulse el botón
del mando a distancia varias veces hasta que aparezca "No" en pantalla.
• Si apaga el televisor y lo vuelve a encender, la opción de Desconex. Aut. queda
preestablecida en "No".
• Pulse el botón
del mando a distancia para que aparezca en pantalla el tiempo que queda
para que el televisor se ponga en modo de espera.
• El mensaje "Desconexión automática, se apagará el televisor." aparecerá en pantalla
1 minuto antes de que el televisor se ponga en modo de espera.
Congelación de imágenes
Esta función permite congelar la imagen del televisor (por ejemplo, para anotar un número de
teléfono o una receta).
Para ello:
Pulse el botón
del mando a distancia para congelar la imagen. Aparecerá una ventana en la
parte inferior izquierda de la pantalla en la que se mostrará el canal que está seleccionado
actualmente. Vuelva a pulsar el botón
para que desaparezca la ventana. Pulse el botón
una vez más para cancelar la opción de Congelación de Imágenes y recuperar el modo normal de
funcionamiento del televisor.
Ajuste de la posición de la ventana de Congelación de Imágenes
Se puede ajustar la posición de la ventana en la que aparece el canal seleccionado actualmente.
Para ello
Con el televisor en modo de Congelación de Imágenes, pulse los botones B, b, v o V para
ajustar la posición de la ventana en la pantalla del televisor.
n
n
n
n
34
Otras funciones
Teletexto
Teletexto es un servicio de información que transmiten la mayoría de las emisoras de televisión.
La página de índice del servicio de teletexto (por lo general, la página 100) proporciona
información sobre cómo utilizar este servicio. Para operar dentro del teletexto, utilice los botones
del mando a distancia tal y como se indica en esta página.
Asegúrese de utilizar un canal de televisión con una señal potente pues, de lo contrario, podrían
producirse errores en el teletexto.
Entrar en el servicio de Teletexto
Después de seleccionar el canal (emisora de televisión) que transmita el servicio de teletexto que
desee ver, pulse
.
Cada vez que pulse
Modo Teletexto
repite el ciclo).
, la pantalla cambiará cíclicamente de la siguiente forma:
Modo Superposición Teletexto t Modo TV t Modo Teletexto t (se
Seleccionar una página de Teletexto
Introduzca los tres dígitos del número de página que desee ver utilizando los botones numéricos
del mando a distancia.
• Si se equivoca, vuelva a introducir el número de página correcto.
• Si el contador de páginas no se detiene, ello se debe a que la página requerida no está disponible. En ese caso, introduzca otro número de página.
Seleccionar la página siguiente o anterior
Pulse PROG + ( ) o PROG - ( ).
Congelar una página de teletexto:
Algunas páginas de Teletexto tienen subpáginas que se muestran una detrás de otra de forma
automática. Para detenerlas, pulse
/ . Púlselo de nuevo para cancelar la congelación de la
página.
Mostrar información oculta (por ejemplo, las respuestas de un concurso)
Pulse
/ . Púlselo de nuevo para ocultar la información.
Cambiar el brillo del Teletexto:
Cuando esté viendo el Teletexto, pulse
diferentes.
ES
varias veces para elegir entre cuatro opciones de brillo
Salir del Teletexto
Pulse
.
Si aparecen caracteres de teletexto erróneos para los idiomas cirílicos, le recomendamos
que seleccione como país "Rusia" en la opción "Idioma" del menú "Configuración" en caso
de que su país no aparezca en la lista. Si desea más información, consulte la página 30.
Fastext
El servicio Fastext permite acceder a las páginas mediante una sola pulsación de un botón.
Si está dentro del servicio de teletexto y se emiten señales de Fastext, en la parte inferior de
la pantalla aparece un menú de códigos en color. Pulse el botón de color correspondiente
(rojo, verde, amarillo o azul) del mando a distancia para acceder a la página
correspondiente.
Otras funciones
35
Información complementaria
Conexión de otros equipos al televisor
• Tal y como se muestra a continuación, es posible conectar una amplia gama de equipos a este televisor.
• No se suministran los cables de conexión.
2
A
2
B
Para evitar imágenes
con nieve, no conecte
equipos externos a los
conectores A y B
simultáneamente.
MONO
R/D/D/D
2
C
L/G/S/I
D
Videocámara
S VHS/Hi8/DVC
Videocámara
8mm/Hi8/DVC
Vídeo
Descodificador
DVD Grabador
F
E
DVD
* "PlayStation" es un producto
de Sony Computer
Entertainment, Inc.
* "PlayStation" es una marca
registrada de Sony Computer
Entertainment, Inc.
2
PlayStation
"PlayStation"*
Hi-fi
Descodificador
36
Información complementaria
Conexión de un vídeo
Para conectar un vídeo, consulte el capítulo "Conexión de la antena y del vídeo" en la página 20 de este manual.
Conexión de una grabadora de DVD o un vídeo compatible con SmartLink
SmartLink ofrece un enlace directo entre el televisor y una grabadora de DVD/vídeo compatible con
SmartLink. Si precisa más información sobre SmartLink, consulte el manual de instrucciones de su grabadora
de DVD/vídeo compatible con SmartLink.
La señal procedente de
S
2 A o de
2 B no puede ser grabada.
Si tiene conectado un descodificador o un receptor digital a la toma de euroconector
1/
1 F o mediante un vídeo conectado a dicho euroconector
Seleccione la opción de "Sintonía Manual" dentro del menú "Configuración" y, tras seleccionar la opción
"Descodificador**", seleccione "Sí" (ver página 33). Repita esta opción para cada señal codificada.
**Esta opción sólo aparecerá dependiendo del país que haya seleccionado en el menú "País".
Conexión de un equipo de música
Para escuchar el sonido procedente del televisor en un equipo Hi-fi.
Si desea disfrutar del sonido del televisor a través de los altavoces de su equipo de música, conecte el equipo a la
salida de audioE. A través del sistema de menús, seleccione el menú "Características" y, a continuación, en la
opción "Altavoces TV" seleccione "Nunca" (ver página 29).
El volumen de los altavoces externos puede ser modificado a través de los botones del volumen del mando a
distancia del televisor.
También puede modificar el nivel de agudos y graves a través del menú "Ajuste del sonido" (ver página 27).
ES
Información complementaria
37
Cómo ver imágenes de los equipos conectados al
televisor
1
Conecte el equipo al conector adecuado del televisor, tal y como se indica en la página 36.
2
Encienda el equipo conectado.
3
Para ver la imagen del equipo conectado, pulse repetidamente el botón
aparezca en la pantalla el símbolo correcto de entrada.
/
hasta que
Símbolo Señales de entrada
S
1
• Señal de entrada de audio/vídeo mediante el euroconector F.
1
• Señal de entrada RGB mediante el euroconector F. Este símbolo sólo aparece
si ha conectado una entrada RGB.
2
• Señal de entrada de vídeo a través del conector RCA B y señal de entrada de
audio a través de C.
2
• Señal de entrada S Vídeo mediante el conector de S Vídeo lateral A y señal de
entrada de audio mediante C. Este símbolo sólo aparece si ha conectado una
entrada S Vídeo.
4 Pulse el botón
del mando a distancia para recuperar la imagen normal de televisión.
Conexión de equipos Mono
Conecte el cable de audio al conector L/G/S/I situado en la parte lateral del televisor y seleccione
la señal de entrada
2 o S 2 siguiendo las instrucciones anteriormente indicadas. A
continuación, siguiendo las instrucciones del capítulo "Ajuste del Sonido", en el menú de sonido
seleccione la posición "A" en "Sonido Dual" (ver página 27).
38
Información complementaria
Especificaciones técnicas
Tipo de pantalla:
Pantalla LCD (del inglés "Liquid Crystal Display" =
pantalla de cristal líquido)
Sistema de TV:
(Según el país/región seleccionados)
B/G/H, D/K, L, I
Sistema de color:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (sólo entrada de vídeo)
Antena:
Terminal externa de 75 ohmios para VHF/UHF
Terminales posteriores:
• AV1:
1/
(SMARTLINK)
Euroconector de 21 pins (norma CENELEC)
incluidas entrada de audio/vídeo, entrada RGB,
salida de audio/vídeo de televisor.
•
Salidas de audio (izda/dcha) – conectores RCA.
•
Conector de la antena (RF In)
Terminales laterales:
• AV2:
S
2 Entrada de vídeo S (mini DIN de 4 pins):
2 Entrada de vídeo (conector RCA)
Cobertura de canales:
(Según el país/región seleccionados)
VHF:
E2-E12
UHF:
E21-E69
CATV:
S1-S20
HYPER:
S21-S41
D/K:
R1-R12, R21-R69
L:
F2-F10, B-Q, F21-F69
I:
UHF B21-B69
Accesorios suministrados:
Un mando a distancia (RM-Y1108),
Dos pilas tamaño AA (Tipo R6),
Un cable de corriente (Tipo C-6)
Un adaptador.
Tamaño pantalla:
17 pulgadas (aprox. 43 cm. en diagonal)
Accesorio opcional:
Soporte mural de montaje SU-W100.
Resolución:
1280 puntos (horizontal) x 768 líneas (vertical)
Requisito de potencia:
220-240V CA; 50/60 Hz.
Consumo de energía:
55 W
Consumo de energía en modo de espera:
1,3 W o inferior
2 entrada de audio (conectores RCA)
•
conector para auriculares
Otras características:
• Teletexto, Fastext, TOPtext (según disponibilidad)
• Desconexión automática
• Congelación de imágenes
• Smartlink (enlace directo entre el televisor y una
grabadora de DVD o vídeo compatibles). Si precisa
más información sobre Smartlink, consulte el manual
de instrucciones de su grabadora de DVD o vídeo.
• Detección automática del sistema de televisión
Este televisor es compatible con el sistema universal de
soporte de pared VESA.
Salida de sonido:
3W
Dimensiones (ancho x alto x fondo):
Con soporte, 461 x 397 x 150 mm. aprox.
Sin soporte, 461 x 363 x 91 mm. aprox.
Peso:
Con soporte, 5,7 Kg. aprox.
Sin soporte, 5,1 Kg. aprox.
El diseño y las especificaciones están sujetos a
modificaciones sin previo aviso.
Este manual de instrucciones ha sido imprimido
con:
Papel ecológico - Sin cloro
Información complementaria
39
ES
Solución de problemas
A continuación, se ofrecen posibles soluciones para resolver problemas relacionados con
la imagen y el sonido.
Problema
Posible solución
Ausencia de imagen
Ausencia de imagen (la pantalla aparece • Compruebe la conexión de la antena.
oscura) y de sonido.
• Conecte el televisor a la corriente eléctrica y pulse el interruptor de
alimentación
que se encuentra en la parte derecha del aparato.
• Si el indicador (modo espera) está encendido, pulse TV
en
el mando a distancia.
El televisor se apaga automáticamente.
(El televisor entra en modo de espera.)
• Compruebe si la Desconex. Aut. está activada (página 34).
Ausencia de imagen o del menú de
información del equipo conectado al
euroconector.
• Compruebe que el equipo opcional está encendido y pulse el botón
/
del mando a distancia repetidamente hasta que aparezca
el símbolo de entrada correcto en la pantalla (página 38).
• Compruebe la conexión entre el equipo opcional y el televisor.
Imagen deficiente/irregular
Imágenes dobles o imágenes fantasma.
• Compruebe las conexiones de la antena/cable.
• Compruebe la ubicación y dirección de la antena.
Sólo aparece el efecto nieve y ruido en
la pantalla.
• Compruebe si la antena está rota o doblada.
• Compruebe si la antena ha llegado al final de su vida útil (3-5 años
de uso normal, 1-2 años de uso en la costa).
Rayas o líneas punteadas.
• Mantenga el televisor lejos de fuentes de perturbación eléctrica
como coches, motos o secadores.
Los programas en color no se ven en color.• Mediante el sistema de menús, entre en el menú de "Ajuste de la
Imagen" y seleccione "Preestablecido" para recuperar los ajustes de
fábrica (página 26).
• Si ajusta la función de "Ahorro Energía" en "Reducir", los colores
de las imágenes pueden aparecer más tenues (página 28).
40
Pequeños puntos negros y/o brillantes
en la pantalla.
• La imagen de una pantalla está compuesta de píxeles. Los pequeños
puntos negros y/o brillantes (píxeles) no son síntoma de un
funcionamiento defectuoso.
La imagen es demasiado brillante.
• Mediante el sistema de menús, seleccione el menú "Ajuste de la
Imagen" y seleccione "Modo de Imagen". A continuación,
seleccione el modo de imagen deseado (página 25).
Ruido de imagen (rayas).
• Asegúrese de que la antena está conectada.
• Mantenga el cable de la antena lejos de otros cables de conexión.
• No utilice cables de dos conectores aislados de 300 ohmios ya que
se pueden producir interferencias.
Información complementaria
Problema
Sonido entrecortado durante la
reproducción/grabación de un vídeo.
Posible solución
• Interferencia con el cabezal de vídeo. Mantenga el vídeo lejos del
televisor.
• Deje un espacio de 30 cm entre el vídeo y el televisor para evitar
ruidos.
• Procure no instalar el vídeo enfrente o a un lado del aparato.
La imagen es deficiente o inexistente (la • Mediante el sistema de menús, entre en el menú de "Ajuste de la
pantalla aparece oscura) pero la calidad del Imagen" y seleccione "Preestablecido" para recuperar los ajustes de
sonido es buena.
fábrica (página 26).
Imagen con ruido al ver un canal
de televisión.
• Mediante el sistema de menús, seleccione la opción "Sintonía
manual" del menú "Configuración" y ajuste la sintonización
manualmente (AFT) para obtener una mejor recepción de la imagen
(página 33).
• Mediante el sistema de menús, seleccione la opción "Reducción de
Ruido" dentro del menú de "Ajuste de la imagen" para atenuar el
ruido de la imagen (página 26).
La imagen aparece distorsionada al cambiar • Apague el equipo conectado a la toma de euroconector de la parte
de programa o al seleccionar el teletexto.
posterior del aparato.
No funciona el menú
• Si el elemento que desea seleccionar aparece en color pálido, ello
significa que no lo puede seleccionar.
Caracteres erróneos en las páginas de
teletexto.
• Mediante el sistema de menús, entre en la opción "País" del menú
"Configuración" y seleccione el país en el que desea utilizar el
aparato (página 30). Para países con idiomas cirílicos, le
recomendamos que seleccione como país Rusia en caso de que su
país no aparezca en la lista.
Ausencia de sonido/Sonido con ruido
Buena calidad de imagen pero no hay
sonido.
• Pulse el botón 2 +/- o % (eliminar sonido) del mando a distancia.
• Compruebe que la opción "Altavoces TV" del menú
"Características" esté seleccionada en la posición "Sí" (página 29).
Ruido de audio.
• Asegúrese de que la antena está conectada.
• Mantenga el cable de la antena lejos de otros cables de conexión.
• No utilice cables de dos conectores aislados de 300 ohmios ya que
se pueden producir interferencias.
• Se pueden producir problemas de comunicación si el equipo de
comunicación por infrarrojos (p. ej. auriculares inalámbricos por
infrarrojos) se utiliza cerca del televisor. Utilice auriculares que no
sean inalámbricos por infrarrojos, desplace el transceptor por
infrarrojos lejos del televisor hasta que desaparezca el ruido o
acerque el transmisor y el receptor del equipo de comunicación por
infrarrojos.
• Mediante el sistema de menús, seleccione la opción "Filtro Audio"
del menú "Sintonía Manual". A continuación, seleccione "Bajo" o
"Alto" (ver página 33).
No se recibe la emisión en estéreo ni con • Compruebe que la opción "Filtro Audio" dentro del menú "Sintonía
Manual" esté seleccionada en la posición "No".(ver página 33).
sonido dual
continúa...
Información complementaria
41
ES
Problema
Posible solución
Sonido extraño
El televisor cruje.
• A veces, los cambios de temperatura ambiente provocan que la
carcasa del televisor se dilate o se contraiga, lo cual produce ligeros
ruidos. Esto no se debe a un funcionamiento defectuoso.
El televisor emite un zumbido.
• Cuando encienda el televisor se puede experimentar un fuerte y
repentino aumento del sonido. Esto no se debe a un funcionamiento
defectuoso.
Mando a distancia
El mando a distancia no funciona.
Los indicadores
(modo espera) o
(encendido) del televisor parpadean.
• Cambie las pilas.
• Póngase en contacto con el servicio técnico de Sony más cercano.
• Si el problema persiste, póngase en contacto con personal especializado para que se lo
solucione.
• No abra nunca el aparato Ud. mismo.
42
Información complementaria
http://www.sony.net
Sony España, S.A.
Printed in Spain
IMPRESO EN ESPAÑA Dep. Leg. B-29456-2004 BENGAR - Granollers
Download PDF

advertising