Sony | HMZ-T1 | Sony HMZ-T1 HMZ-T1 Head Mounted Display Bruksanvisning

D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\010COV.fm
masterpage:Right
010COV.book Page 1 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
4-297-824-61(1)
Head
Mounted
Display
Referensguide
SV
Innan första användning
Information om hur du ansluter till systemet, använder
enheten och slutför startinställningarna finns i startguiden.
HMZ-T1
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\020REG.fm
masterpage:Left
010COV.book Page 2 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Varning!
För att minska brandrisken eller risken för elektriska
stötar ska du inte utsätta denna apparat för regn eller
fukt.
Placera inga föremål som innehåller vätska, till
exempel vaser, på enheten, eftersom detta kan leda
till brand eller elstötar.
Installera systemet så att nätkabeln omedelbart kan
kopplas bort från eluttaget om problem uppstår.
Installera inte denna utrustning i utrymmen där den
innesluts t ex en bokhylla eller liknande.
Säkerhetsanvisningar
Enheten är inte bortkopplad från elnätet så länge den
är ansluten till eluttaget, även om enheten är
avstängd.
För kunder i Storbritannien
För din säkerhets och bekvämlighets skull har den här
enheten försetts med en formgjuten kontakt enligt
BS1363.
Om säkringen i kontakten skulle behöva bytas ut,
måste den ersättas med en säkring med samma
märkdata som den förra och som är godkänd enligt
ASTA eller BSI för BS1362 (dvs märkt med
eller
).
Kontrollera att locket till säkringsfacket sätts tillbaka
efter byte av säkring (om medföljande kontakt har
avtagbart lock). Använd aldrig kontakten utan locket.
Kontakta närmaste kundtjänst om locket till
säkringsfacket kommer bort.
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(tillämpligt i den
Europeiska Unionen och
andra europeiska länder
med särskilda
uppsamlingssystem)
Denna symbol på produkt eller förpackning visar att
denna produkt inte ska hanteras som hushållsopor.
Den ska istället lämnas in på lämpligt
uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att
produkten bortskaffas på ett riktigt sätt, bidrar du till
att förhindra negativa konsekvenser för miljö och
hälsa som annars skulle kunna bli följden vid
olämplig avfallshantering. Återvinningen av material
bidrar till att bevara naturresurser. Om du behöver
mer information om återvinning av den här produkten
kontaktar du ditt lokala miljökontor, en
återvinningsstation eller affären där du köpte
produkten.
För kunder: följande information
gäller endast utrustning som sålts i
länder där EU-direktiv gäller.
Tillverkaren av denna produkt är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och
produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
För service- och garantiärenden hänvisas till de
adresser som anges i separata service- och
garantidokument.
Utrustningen har testats och befunnits uppfylla
angivna gränser i EMC-riktlinjerna, med en
anslutningskabel som är kortare än 3 meter.
SV
2
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\020REG.fm
masterpage:Right
010COV.book Page 3 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Rätt användning
Försiktighetsåtgärder
gällande hälsa
Åldersgränser
Videobilder eller spel på den här enheten kan
påverka hälsan hos växande barn. Denna
enhet ska inte användas av barn som är 15 år
och yngre.
Använd funktionen för lösenordsskydd
(sida 21) på den här enhet att förhindra att
barn använder den.
Visa video med den huvudmonterade
displayen
• Vissa personer kan uppleva obehag (t.ex.
ansträngda ögon, trötthet, illamående eller
åksjuka) medan de tittar på videobilder eller
spelar spel. Sony rekommenderar att alla
användare tar regelbundna pauser när de tittar
på videobilder eller spelar spel. Längden och
frekvensen av nödvändiga pauser varierar från
person till person. Du måste själv fastställa vad
som fungerar bäst för dig. Om du upplever
något obehag ska du sluta titta på videobilder
eller spela spel tills obehaget upphör, rådfråga
läkare om du tror det behövs.
• Undvik att använda enheten i miljöer där
huvudet kan skaka, eller medan du går eller
utför träning, eftersom det finns en högre risk
att du upplever obehag.
• Du bör även läsa igenom (i) bruksanvisningen
för alla andra enheter eller medier som används
med denna enhet och (ii) se även vår hemsida
nedan för den senaste informationen.
• Se till att du använder den huvudmonterade
enheten på rätt sätt.
– Anvisningar om hur du använder enheten
finns i startguiden.
– Undvik att titta med skärmarna sneda,
kontrollera skärminriktningen genom att
hänvisa till bekräftelseskärmen som visas i
början.
– Observera att om du tappar enheten eller
hanterar den ovarsamt kan skärmarna bli
sneda.
• Den huvudmonterade enheten kan justeras
inom ett område på 55 – 72 mm för att passa
avståndet mellan dina ögon (pupillavståndet).
Om du inte kan använda systemet inom detta
område ska du låta bli att använda det.
• Som standard visas ett varningsmeddelande för
automatisk avstängning efter tre timmars
kontinuerlig visning. Om du ta bort
meddelandet och fortsätter titta stängs systemet
av automatiskt efter ytterligare 3 timmar.
SV
För bekväm användning
Bilderna upplevs som att de visas på ett visst
avstånd från betraktaren.
Om du normalt använder glasögon eller
kontaktlinser ska du använda dem som vanligt
när du använder enheten (med undantag av
läsglasögon). Observera att om du använder
progressiva glasögon kan vara mindre optimalt.
För kunder i Europa, Ryssland och
Storbritannien:
http://support.sony-europe.com/
För kunder i USA:
http://esupport.sony.com/
För kunder i Kanada:
http://esupport.sony.com/CA/
För kunder i Kina:
http://service.sony.com.cn/index.htm
För kunder i andra länder/regioner:
http://www.sony-asia.com/support/
SV
3
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\020REG.fm
masterpage:Left
010COV.book Page 4 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Skötsel av linser
Säkerhetsanvisningar
Strömförsörjning
Placera systemet nära det eluttag som används.
Om konstiga ljud, ånga, eller rök kommer från
systemet ska du omedelbart dra ur nätsladden för
att stänga av strömmen. Systemet stängs inte av
helt genom att du trycker på enhetens
strömbrytare.
Installationsmiljö
Undvik att installera systemet i följande miljöer.
• Platser som utsätts för vibrationer
• I direkt solljus eller där det är mycket varmt
eller fuktigt
• Platser som är extremt kalla
Undvik även att placera vätskefyllda behållare
(t.ex. blomvaser) på processorenheten eller att
använda systemet där det kan stänkas ned.
Systemet kan skadas om det stänks ned med
vatten.
Kondens
Kondens uppstår när fukten i luften kondenserar
på plåt eller andra delar och bildar droppar.
Kondens kan bildas på utsidan eller internt om
systemet plötsligt flyttas från en kall till en varm
miljö eller när en värmare är aktiverad i ett kallt
rum där systemet är installerat. Om det bildas
kondens ska systemet inte användas förrän
dropparna avdunstat.
• Om systemet inte är anslutet till ett elnät
Låt systemet vara oanslutet och vänta tills
dropparna avdunstat.
• Om systemet inte är påslaget
Låt systemet vara avstängt och vänta tills
dropparna avdunstat.
• Om systemet är påslaget
Låt systemet vara på och vänta tills dropparna
avdunstat.
Om systemet används när kondens har bildats kan
det skadas.
• Hantera linserna på den huvudmonterade
enheten varsamt för att undvika smuts och
repor. Om linserna blir smutsiga ska de torkas
av varsamt med en mjuk rengöringsduk för
glasögon.
• Använd inte lösningsmedel, som till exempel
linsrengöringsvätska, vatten eller spritbaserade
rengöringsmedel.
Rengöra systemet
Rengör utvändiga ytor av systemet med en mjuk
trasa lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel.
Använd inte lösningsmedel som thinner, bensen
eller alkohol, vilka kan skada ytor.
Utdraget lyssnande på hög volym
Att under längre perioder lyssna med hög volym
kan skada hörseln. Undvik att lyssna med hög
volym för att skydda hörseln.
Startvolym
Om du vill undvika plötsligt högt ljud ska du se
till att startvolymen är låg. Öka volymen gradvis
till önskad nivå.
Förpackningsmaterial
Behåll originalkartongen och skyddspackningen
för framtida bruk, om du flyttar eller behöva
skicka in systemet för reparation eller andra
orsaker.
SV
4
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\020REG.fm
masterpage:Right
010COV.book Page 5 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
HDMI-uttag och kontakter
Vidta dessa försiktighetsåtgärder för att undvika
att skada HDMI-uttag och kontakter.
• När du sätter i kablar, observera formen och
orienteringen för kontakten och HDMI-uttaget
på baksidan av processorenheten.
HDMI-ingång och -utgång
Kontakten är upp och ned
Hantering av sladden till den
huvudmonterade enheten
Vidta dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra
att HMD OUT-uttaget eller sladdkontakten
skadas.
• När du sätter i anslutningssladden ska du
observera formen och orientering av kontakten
och HMD OUT-uttaget på framsidan av
processorenheten.
• Innan du flyttar processorenheten ska du alltid
koppla bort anslutningssladden.
• När du ansluter eller kopplar bort
anslutningssladden ska du hålla kontakten rakt.
Håll den inte i en vinkel och tvinga inte in den i
HMD OUT-uttaget.
HDMI-ingång och -utgång
Kontakten är inte rak
• Innan du flyttar processorenheten ska du alltid
koppla bort HDMI-kabeln.
• När du ansluter eller kopplar bort HDMI-kablar
ska du hålla kontakten rakt. Håll den inte i en
vinkel och tvinga inte in den i HDMI-uttaget.
• Använd antingen den medföljande
HDMI-kabeln eller en High-Speed
HDMI-kabel som finns i handeln.
SV
5
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GBHMZT1CEK_SV\010COVTOC.fm
masterpage:Left
010COV.book Page 6 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Innehåll
Försiktighetsåtgärder gällande hälsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Produktfördelar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Medföljande tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Delar och kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Inpassning av den huvudmonterade enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Kontrollera skärminriktningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Systeminställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tekniska specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Anmärkning om licens och varumärke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SV
6
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GBHMZT1CEK_SV\010COVTOC.fm
masterpage:Right
010COV.book Page 7 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Produktfördelar
Med den huvudmonterade displayen kan du
visa 3D-filmer och spela 3D-spel från
anslutna Blu-ray Disc™-spelare och
spelkonsoler.
Produktfördelarna är som följande.
• Upplev video med intryck, simulerad
storbildsupplevelse via ett brett 45°
horisontellt synfält.
• Visa HD-video (high-definition) med hög
kontrast som skapas av Sony HD OLED
(Organic Light-Emitting Diode)-paneler i
den huvudmonterade enheten.
• Anslut systemet till 3D-kompatibel
utrustning för en realistisk 3D-upplevelse.
Samtidig visning på båda
OLED-skärmarna eliminerar överhörning
(dubbla bilder) som äldre system med
växlande bilder är känsliga för.
• Lyssna på omslutande flerkanaligt,
virtuellt surroundljud med djup, som
skapas av hörlurarna i den
huvudmonterade enheten med
Virtualphones Technology (VPT).
Medföljande tillbehör
Se till att följande delar finns med i
systemet efter inköp. Om någon del saknas
ska du kontakta din Sony-återförsäljare eller
ett lokalt auktoriserat Sony-servicecenter.
• Nätkabel (1)
• HDMI-kabel (1)
• Ljusblockerar (1 var för vänster och
höger)
• Spänne till huvudband (1)
• Hållare till anslutningssladd (1)
SV
7
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GBHMZT1CEK_SV\010COVTOC.fm
masterpage:Left
010COV.book Page 8 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
• Pannstöd (3)
Typ A
(tunn)
Typ B
(medium)
Typ C
(tjock)
Typ B-pannstödet sitter på den
huvudmonterade enheten vid inköp.
• Pannstödsskydd (1)
• Referensguide (denna handbok) (1)
• Startguide (1)
SV
8
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\030GET.fm
masterpage:Right
010COV.book Page 9 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Delar och kontroller
Huvudmonterad enhet
Pannstöd
Frigöringsknapp till
huvudband
Övre huvudband
Undre huvudband
Belysning
Frigöringsknapp till
huvudband
Kontrollknappar
(v/V/b/B, MENU*)
VOL +/– knappar
Linsernas
avståndsreglage
1-knapp (på/viloläge)
* MENU-knappen har två funktioner.
Tryck på MENU-knappen för att visa inställningsmenyer
samt även för att bekräfta inställningar som ändrats (när den
fungerar som en Enter-knapp).
Linser
Anslutningssladd
Näsdyna
Hörlurar
SV
9
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\030GET.fm
masterpage:Left
010COV.book Page 10 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Processorenhet (framsida)
HMD OUT-uttag (HMD-utmatning)
Sätt i anslutningssladden för den
huvudmonterade enheten.
PASS THROUGH-indikator
Lyser gult när
HDMI-genomgång används.
Strömindikator
Lyser grönt när systemet är på
och lyser rött när systemet är i
viloläge.
Processorenhet (baksida)
HDMI IN-uttag
(HDMI-ingång)
HDMI OUT-uttag
(HDMI-utmatning)
AC IN-kontakt
Obs!
• Källsignaler kan inte passera igenom
HDMI OUT-uttaget innan
HDMI-genomgång är aktiverad (sida 21)
och det huvudmonterade systemet är
avstängt.
SV
10
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\030GET.fm
masterpage:Right
010COV.book Page 11 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Inpassning av den huvudmonterade enheten
Den huvudmonterade enheten kan justeras på flera olika sätt för att säkerställa en personlig och
bekväm passform. Justera alltid den huvudmonterade enheten innan du tar på den för en
bekvämare passning.
1
2
Näsdyna
Örondyna
4
3
1 Justera pannstödet
Pannstöd i två tjock medföljer. Välj den
tjocklek som passar dig, ta i beräkning
bildfokus, trycket på näsan, avståndet
mellan glasögon och linserna samt andra
faktorer.
Övre axel
Skåra
Fäst pannstödsskyddet enligt önskemål.
Fäst det medföljande
skyddet på pannstödet.
2 Ljusblockerare
Om störande ljus utifrån reflekteras på
skärmen ska du fästa ljusblockerarna.
Undre axel
Pannstödet kan tas bort genom att dra det snett
uppåt och bort från enheten, så att du kan fästa det
stöd som har önskad tjocklek. Välj även den bästa
höjden för stödet (på övre eller undre axeln) för din
panna. Sätt fast stödet genom att rikta in skårorna
med axlarna på båda sidorna och tryck tills stödet
klickar på plats.
Ljusblockerare
Den vänstra blockeraren är märkt "L" och den
högra "R". Fäst rätt blockerare på varje sida genom
att trycka in flikarna i de tre hålen på undersidan av
delen med linser.
Obs!
• Det går eventuellt inte att fästa ljusblockerarna
när vissa typer av glasögon används.
SV
11
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\030GET.fm
masterpage:Left
010COV.book Page 12 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
• Om du fortfarande upplever störande ljus
utifrån när ljusblockerarna är på ska du dämpa
belysningen i rummet eller flytta dig bort från
externt ljus.
3 Ytterligare justering av huvudband
Vid behov kan du dra åt det undre
huvudbandet ytterligare genom att använda
det medföljande spännet för att korta av det.
För bekväm passform
Se till att balansera vikten för den
huvudmonterade enheten mellan pannan
och huvudets baksida.
Pannstöd
För ned
huvudbandet
Spänne till
huvudband
4 Fästa anslutningsladdens hållare
Använd den medföljande hållaren till
anslutningssladden och fäst
anslutningssladden i det undre huvudbandet
för att hålla undan anslutningssladden till
den huvudmonterade enheten.
Använd den huvudmonterade enheten så att
den stöds av både pannstödet och det undre
huvudbandet. Fäst den så att den är i nivå på
huvudet. Om du upplever för mycket tryck
på näsdynan ska du ta bort enheten och
justera passformen. Försök att flytta det
undre huvudbandet nedåt på huvudet eller
byt ut pannstödet (sida 11).
Se att den sitter säkert
Hållare till
anslutningssladd
Hake för undre
huvudband
Om huvudbandet antingen är för löst eller
för spänt ska du justera bandets längd för
bättre passform.
Hake för
anslutningssladd
SV
12
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\030GET.fm
masterpage:Right
010COV.book Page 13 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Byta ut förbrukningsdelar
Följande förbrukningsdelar är tillgängliga
• Örondyna (EP-G1)
• Öronkudde
• Näsdyna
• Pannstöd (Typ A (tunn), Typ B (medium)
eller Typ C (tjock))
• Pannstödsskydd
• Spänne till huvudband
• Ljusblockerar (1 var för vänster och
höger)
• Hållare till anslutningssladd
Om dessa förbrukningsdelar går sönder
eller slits ska du kontakta närmaste
Sony-återförsäljare eller Sony-servicecenter.
Du kan byta ut örondynorna, öronkuddarna
och näsdynan som visas nedan.
Häftande baksida
Dra av de nya öronkuddarna från den häftande
baksidan. När du sätter fast dem ska du passa in
skåran mot öronkuddens öppning. När
öronkuddarna har bytts ut sätter du tillbaka
örondynorna.
Byta ut näsdynan
Ta bort örondynor, byta ut öronkuddar
Dra av näsdynan för att ta bort den. När du sätter
fast den nya näsdynan ska du tryck in näsdynans
klämma i öppningen.
Dra örondynan mot kanten bort från hörluren. Var
försiktig så att du inte drar för hårt vilket kan riva
sönder dynan.
Skåra
Öronkudde
Ta bort öronkudden.
SV
13
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\030GET.fm
masterpage:Left
010COV.book Page 14 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Kontrollera skärminriktningen
Kontrollera skärminriktningen med hjälp av bekräftelseskärmen som visas efter justering
linsernas avstånd. Skärmarna på den huvudmonterade enheten beskrivs nedan med en
förklaring till hur du bekräftar inriktningen.
Displaydelen på den huvudmonterade enheten består av två små skärmar, på vänster och höger
sida. Bilder på varje skärm överlappar för att skapa en enda bild.
Kontrollera alltid skärminriktningen med hjälp av bekräftelseskärmen före användning för att
se till att skärmarna är rätt inriktade.
Vänster bild
Höger bild
Bilden som uppfattas med båda ögonen
SV
14
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\030GET.fm
masterpage:Right
010COV.book Page 15 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Rätt visning
För att få rätt visning ska du skjuta linsernas avståndreglage enligt behov så att alla tre
"I"-markeringarna korsas av den horisontella linjen.
Det är godkänt om "I"-markeringarn korsas av den horisontella linjen på andra ställen än i
mitten.
Felaktig visning
Även om bara en av "I"-markeringarna inte korsas av den horisontella linjen kan den
huvudmonterade enheten har böjts eller så kan den vara skadad. Om detta uppstår ska du
kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller ett lokalt auktoriserat Sony-servicecenter.
"I"-markeringarna korsas inte av
den horisontella linjen.
Den horisontella linjen verkar
luta kraftigt.
"I"-markeringen i mitten korsas
inte av den horisontella linjen.
SV
15
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\040SET.fm
masterpage:Left
010COV.book Page 16 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Systeminställningar
Inställningsmenyerna kan tas fram när som helst för att ändra eller justera olika
systeminställningar, till exempel bildkvaliteten för video, utmatningsformatet för ljud och
3D-visningsformat. Om du vill visa menyerna ska du trycka på MENU-knappen på den
huvudmonterade enheten.
Grundläggande
menyfunktioner
1
Tryck på MENU-knappen på den
huvudmonterade enheten.
2
Tryck på v/V-knappen för att välja
ikon för önskad inställningskategori
och tryck därefter på MENU-knappen.
3
4
Tryck på v/V-knappen för att välja
önskad meny och tryck därefter på
MENU-knappen.
Tryck på knapparna v/V/b/B för att
ändra eller justera inställningarna
enligt behov och tryck därefter på
MENU-knappen för att bekräfta
ändringarna.
A
B
C
D
E
Ikoner för inställningskategori
Kategori
Inställningsmeny
Aktuell inställning i varje meny
Sammanfattning av den valda menyn
Obs!
• Efter 90 sekunders inaktivitet stängs
inställningsmenyn automatiskt.
Tips
• Om du vill återgå till den föregående menyn ska
du trycka på b-knappen.
• Om du vill stänga inställningsmenyn ska du
trycka på b-knappen i menyn för ikoner för
inställningskategori.
SV
16
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\040SET.fm
masterpage:Right
010COV.book Page 17 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Menyer
Standardinställningar är understrukna
Information
Identifierar insignaler (video- och ljudsignaler) från utrustningen som är ansluten till
processorenheten. "Unsupported signal" indikerar att insignalen inte är kompatibel med
systemet och "No signal" visas när inga signaler matas in.
Lens span adjustment
Back
Återgår till föregående meny.
Lens span
adjustment
Justerar linsernas avstånd på den huvudmonterade enheten så att
det matchar avståndet mellan ögonen (pupillavstånd), för en
optimal bildupplevelse. Använd linsernas avståndsreglage på
den huvudmonterad enhet för justering. Mer information finns i
startguiden.
Obs!
• Om inte linsavståndet har ställts in korrekt får du inte en optimal
bildupplevelse. Justera alltid linsavståndet före användning.
• Ljudet är tystat under justering.
• Volymen kan inte ändras under justering.
3D Settings
Back
Återgår till föregående meny.
Reset
Återställer alla "3D Settings"-alternativ till de ursprungliga
standardvärdena.
SV
17
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\040SET.fm
masterpage:Left
010COV.book Page 18 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
3D Display
Välj visningsformatet för 3D-innehåll manuellt. Tillgängliga
inställningar varierar beroende på om källsignalen inkluderar en
ID-signal för 3D-format enligt följande.
För 3D-innehåll utan en ID-signal för 3D-format
Over-Under: Välj för 3D-innehåll över-under, visar liknande
bilder över och under varandra.
Side-by-Side: Välj 3D-innehåll sida-vid-sida, visar liknande
bilder sida vid sida.
Off: Välj för att visa innehåll i 2D-format.
För 3D-innehåll med en ID-signal för 3D-format
On: Välj för att visa innehåll i 3D-format.
Off: Välj för att visa innehåll i 2D-format.
Obs!
• Om 3D-innehåll inte visas på rätt sätt med de valda inställningarna ska
du försöka ändra "Over-Under" till "Side-by-Side" eller tvärtom.
• När du väljer "Over-Under" eller "Side-by-Side" ska du ändra
inställningen till "Off" efter att du visat 3D-innehåll.
Auto 3D
On: Växlar automatiskt till 3D-visning när en ID-signal för
3D-format detekteras. Om ID-signalen för 3D-format inte
längre detekteras växlar systemet automatiskt till
2D-visning.
Off: Inaktiverar denna funktion.
Obs!
• Om bilder inte visas i 3D när "Auto 3D" ställs in på "On" ska du
försöka ändra "3D Display"-inställningen.
3D Signal
Notification
On: Meddelar när en ID-signal för 3D-format detekteras.
Off: Inaktiverar denna funktion.
Display
Back
Återgår till föregående meny.
Picture Mode
Vivid: Levande färger och skarp kontrast, för konserter, sporter
och övrigt innehåll från TV.
Standard: Förstärker en naturlig bild. Standard bildkvalitet för
en mängd videokällor.
Cinema: Bildkvalitet som designats särskilt för filminnehåll.
Custom: Sparar önskad, anpassad bildkvalitet, justering från
ursprunglig platt bild.
SV
18
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\040SET.fm
masterpage:Right
010COV.book Page 19 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Reset
Återställer alla värden (förutom värdena för "Wide Mode",
"Auto Display Area" och "Display Area" i "Display") för valda
lägen i "Picture Mode"-menyn till standardinställningarna när
"Yes" väljs.
Picture
Justerar bildens kontrast.
Brightness
Justerar ljusstyrkan för bilden.
Color Temperature
Justerar bildens färgtemperatur.
Cool: Kalla, blå toner.
Neutral: Färgtoner mellan "Cool" och "Warm 1/Warm 2".
Warm 1/Warm 2: Varma, röda färgtoner. "Warm 2" är rödare
än "Warm 1".
Sharpness
Förstärker bildens kanter så att bilden sticker ut eller mjukar upp
kanter för en mjukare effekt.
Frame Noise
Reduction
Reducerar slumpmässigt bildbrus, liknande statisk störning.
High/Medium/Low: Välj nivån för denna effekt.
Off: Inaktiverar denna funktion.
Inte tillgängligt med
1080/24p frame
packing-format.
Block Noise
Reduction
Inte tillgängligt med
1080/24p frame
packing-format.
Mosquito Noise
Reduction
Inte tillgängligt med
1080/24p frame
packing-format.
Cinema Conversion
Inte tillgängligt med
1080/24p frame
packing-format.
Reducerar mosaikliknande blockbrus i bilden.
High/Medium/Low: Välj nivån för denna effekt.
Off: Inaktiverar denna funktion.
Reducerar svagt "mosquito"-brus runt bildens kanter.
High/Medium/Low: Välj nivån för denna effekt.
Off: Inaktiverar denna funktion.
Auto: Systemet upptäcker automatiskt om du tittar på
videoinnehåll (t.ex. TV-dramer och animerad film) eller
filminnehåll (filmer) och växlar till motsvarande
konverteringsmetod.
Video: Systemet visar alltid i ett format för videoinnehåll
oavsett om du visar video- eller filminnehåll.
Clear Black
Justerar utseendet för mörka bildområden. Vacker svart
återgivning utan förlust av övergripande skuggning.
Contrast Remaster
Optimerar automatiskt nivåerna för svart och vitt för att få bra
kontrast utan urblekta svarta eller vita färger.
High/Medium/Low: Välj nivån för denna effekt.
Off: Inaktiverar denna funktion.
SV
19
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\040SET.fm
masterpage:Left
010COV.book Page 20 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Wide Mode
Inte tillgängligt under
3D-visning.
Normal: Visar bilderna med ursprungligt 4:3-bildförhållande.
Full: Visar 4:3-innehåll i helskärmsläge, sträcker ut bilden
horisontellt. 16:9-innehåll visas också i helskärmläge med
det ursprungliga bildförhållandet.
Zoom: Förstorar bilder vertikalt och horisontellt och bevarar
det ursprungliga bildformatet.
Obs!
• "Normal" är inte tillgängligt med HD-inmatning (1080i, 720p eller
1080p).
Auto Display Area
Inte tillgängligt under
3D-visning.
Display Area
Endast tillgängligt när
"Auto Display Area" ställs
in på "Off".
On: Justerar automatiskt bilden till optimalt visningsområde.
Off: Inaktiverar denna funktion.
+1: Visar bilder i ursprungligt visningsområde.
Normal: Visar bilderna i det rekommenderade
visningsområdet.
–1: Förstorar bilderna så att de täcker skärmkanterna. Använd
detta alternativ om det förekommer störande brus eller
bildartefakter vid skärmkanterna.
Sound
Back
Återgår till föregående meny.
Reset
Återställer alla "Sound"-inställningar till de ursprungliga
standardvärdena.
Surround
Standard: Ger standard surroundljud med måttlig efterklang.
Skapar en rymlig ljudbild för en mängd innehåll.
Cinema: Förstärker en naturlig ljudbild, speciellt för talad
dialog. Surroundljud med en ljudbild som konkurrerar
med den imponerande akustik som finns i biografer.
Omslutande, där varje kanal blandas naturligt. Ett bra val
för filmer.
Game: Ger exakt ljudlokalisering, en tydlig känsla för varifrån
ljuden kommer. Ett bra val när man spelar fängslande
material såsom spel med flerkanaligt surroundljud.
Music: Förstärker detaljer och renhet i ljudkällan.
Verklighetstrogen återgivning, liknande
monitorutrustning i inspelningsstudior. Ett bra val för
musik, sport och dokumentärer.
Off: Inaktiverar surroundljudeffekten.
Obs!
• Volymen kan variera beroende på källans ljudsignal och valt
surroundljudläge.
SV
20
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\040SET.fm
masterpage:Right
010COV.book Page 21 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Treble
Justerar högfrekvent ljudutmatning.
Bass
Justerar lågfrekvent ljudutmatning.
General Setup
Back
Återgår till föregående meny.
Set password
Ett lösenord kan ställas in för att begränsa användningen av
systemet. När ett lösenord har angetts, måste det anges varje
gång systemet slås på.
Om du vill avbryta lösenordsskydd ska du välja "Cancel
password" och ange lösenordet.
Namnet för detta
inställningsalternativ
ändras till "Cancel
password" när du har angett
ditt lösenord.
Obs!
• Systemet stänger automatiskt av i följande situationer. Antingen slår
du på systemet och anger lösenordet igen eller så avbryter du
lösenordsskydd.
– När du angett ett felaktigt lösenord och du stänger den
inställningsmeny som visas med hjälp av MENU eller b-knappen
– Efter 90 sekunders inaktivitet på inmatningsskärmen för lösenord
HDMI pass-through
On: Aktiverar genomgång, så att du kan titta eller lyssna på
innehåll på en TV eller annan visningsenhet när systemet
är i visningsläge. Mer information finns i startguiden.
Off: Inaktiverar denna funktion. Välj "Off" för att spara ström
när en TV eller annan visningsenhet inte är ansluten till
processorenheten.
Control for HDMI
On: Aktiverar kontroll för HDMI CEC (Consumer Electronic
Control)-kompatibel utrustning som är ansluten till
processorenheten med hjälp av knapparna v/V/B/B på
den huvudmonterade enheten.
v-knapp: Startar uppspelning.
V-knapp: Pausar uppspelning.
b-knapp: Går till föregående kapitel. Håll ned knappen
för att snabbspola framåt.
b-knapp: Går till nästa kapitel. Håll ned knappen för att
snabbspola bakåt.
Off: Inaktiverar denna funktion. Använd fjärrkontrollen för den
anslutna utrustningen för att styra den.
Obs!
• Om det inte går att styra med denna inställning aktiverad är inte den
anslutna utrustning kompatibla med systemets
"Control for HDMI"-funktion. Styr ansluten utrustning direkt.
SV
21
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\040SET.fm
masterpage:Left
010COV.book Page 22 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Power off when
unmounted
On: Stänger automatiskt av systemet 30 minuter efter att du
tagit av den huvudmonterade enheten.
Off: Inaktiverar denna funktion.
Tips
• Oavsett denna inställning stängs skärmen automatiskt av 10 sekunder
efter att du tagit av den huvudmonterade enheten.
Illumination
On: Aktiverar belysningen på den huvudmonterade enheten.
Off: Inaktiverar denna funktion.
Language setting
Ställer in språket som ska användas för menyer och andra
gränssnittselement.
Obs!
• Ljudet är tystat medan denna inställning konfigureras.
• Det går inte att justera volymen medan denna inställning konfigureras.
Prolonged viewing
warning
On: Aktiverar automatisk visning av en varning om strömmen
ska stängas av efter 3 timmars kontinuerlig visning. Om
du väljer "Yes" på varningsskärmen slås strömmen av.
Om du väljer "No" stängs strömmen av 3 timmar senare,
efter 6 timmars kontinuerlig visning.
Off: Inaktiverar denna funktion.
Obs!
• När varningen visas efter 3 timmars visning och om inget svar ges
inom 90 sekunder, stängs strömmen automatiskt av.
• En varningsskärm visas 30 minuter och 5 minuter innan systemet
stänger av sig själv.
Startup viewer
warning
On: Aktiverar automatisk visning av en uppstartsvarning.
Off: Inaktiverar denna funktion.
Reset to factory
settings
Återställer alla inställningar till de ursprungliga
standardvärdena.
Obs!
• Lösenordet som ställts in i "Set password" (i "General Setup") rensas
också.
Guide of HDMI device control
Visar bruksanvisningen för den huvudmonterade enhetens knappar som kan användas med
"Control for HDMI"-funktionen (sida 21).
SV
22
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\050OTH.fm
masterpage:Right
010COV.book Page 23 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Felsökning
Om följande symtom uppstår när du använder systemet ska du kontrollera kolumnen
Orsak/Åtgärd kolumnen innan du begär service. Om problemet kvarstår ska du kontakta din
Sony-återförsäljare eller ett lokalt auktoriserat Sony-servicecenter.
Strömförsörjning
Symptom
Orsak/Åtgärd
Systemet startar inte.
p Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.
p Se till att den huvudmonterade enhetens anslutningssladd är helt
införd i HMD OUT-uttaget.
p Det tar vanligtvis några sekunder att starta.
Systemet stängs inte av
p Håll ned 1 (på/viloläge)-knappen i minst en sekund.
SV
23
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\050OTH.fm
masterpage:Left
010COV.book Page 24 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Video
Symptom
Orsak/Åtgärd
Ingen video eller
videoutmatningen är
förvrängd
p Kontrollera att nätkabeln, HDMI-kabel och anslutningssladden
till den huvudmonterade enheten är korrekt anslutna med hjälp
av startguiden.
p Se till att utrustning som är ansluten till -uttaget på
processorenheten är på.
p Kontrollera att signalen från källan stöds av systemet.
Information om signaler som stöds finns i "HDMI-insignaler och
-utsignaler som stöds:" i "Tekniska specifikationer" (sida 29).
p Om PlayStation®3 (PS3™) används med detta system och om
video- och ljudinställningarna på PS3™ inte matchar
inställningarna på detta system eller kabeln och TV:n som
används, matas eventuellt ingen video eller ljud ut. Om sådana
symptom uppstår ska du stänga av PS3™ och därefter slå på den
igen genom att trycka på dess strömknapp i minst 5 sekunder tills
du hör ett pipljud två gånger. Video- och ljudinställningarna
återställs automatiskt till standardinställningarna.
p HDMI-kabel kan ha lossnat. Kontrollera att HDMI-kabeln är helt
inkopplad. Om videokvaliteten inte förbättras kan HDMI-kabeln
vara skadad. I så fall ska du prova med en ny kabel.
p När du väljer "Over-Under" eller "Side-by-Side" i "3D Display"
(i "3D Settings") ska du ändra inställningen till "Off" efter att du
visat 3D-innehåll (sida 18).
p Om en utrustning är ansluten till processorenheten via en
AV-förstärkare (receiver) ska du försöka ansluta utrustningen
direkt till processorenheten i stället. Mer information finns i
bruksanvisningen för den utrustning som används.
p Om du använder en HDMI-väljare ska du se till att ingången på
väljaren är rätt inställd.
p Använd antingen den medföljande HDMI-kabel eller en
High-Speed HDMI-kabel som finns att köpa i handeln.
p Se till att inaktivera videoutmatning med Deep Colour-signalen
på den anslutna utrustningen. Om detta alternativ inte är
tillgängligt på den utrustningen och innehållet matas ut i
1080/60p ska du ändra läget för HDMI-videoutmatning till
1080i.
Skärmen är mörk eller
suddig
p Kontrollera att nätkabeln, HDMI-kabel och anslutningssladden
till den huvudmonterade enheten är korrekt anslutna med hjälp
av startguiden och att du har satt på den huvudmonterade enheten
på rätt sätt.
p Linsavståndet kan vara felaktigt inställt (sida 15). Utför
justeringen igen genom att aktivera "Lens span adjustment" i
inställningsmenyn (sida 17).
p Om linserna i den huvudmonterade enheten är smutsiga ska du
rengöra dem genom att torka av dem med en mjuk, torr duk.
SV
24
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\050OTH.fm
masterpage:Right
010COV.book Page 25 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Symptom
Orsak/Åtgärd
Skärmen stängs plötsligt
av
p Efter 3 timmars kontinuerlig visning visar systemet
varningsskärm och stänger av efter 90 sekunders inaktivitet. Om
du ta bort meddelandet och fortsätta titta stänger systemet
automatiskt av efter ytterligare 3 timmar för att uppmuntra till
goda vanor. Mer information finns i "Prolonged viewing
warning" (sida 22).
p Använd den huvudmonterade enheten på rätt sätt. 10 sekunder
efter att sensorn i den huvudmonterade enheten detekterar att du
har tagit av enheten, stängs automatiskt visningsskärmen av. Mer
information finns i "Power off when unmounted" (sida 22).
Bildvisningen tonas
gradvis ned med tiden
p Även om bildvisningen av foton eller nästan orörliga bilder kan
tonas ned med tiden innebär det inte att systemet är skadat. För
att återställa normal ljusstyrka ska du utföra några funktioner
direkt på den huvudmonterade enheten eller den anslutna
utrustningen.
En del pixlar på skärmen
lyser inte, eller en del
pixlar lyser alltid.
p Även om OLED-paneler framställs med mycket hög
precisionstillverknings teknik kan pixlar i vissa fall vara
permanent svarta eller permanent lysa rött, blått eller grönt. Detta
är inte ett fel.
Video visas inte i 3D
p Om samma bild visas sida vid sida eller över och under varandra
kan inställningen för 3D-format vara felaktig. Prova att ändra
"3D Display" i "3D Settings" (sida 18).
p 3D-uppfattning varierar mellan olika personer.
p Om "3D Settings"-menyn visas men bilderna inte visas i 3D ska
du prova att starta om den anslutna utrustningen som används för
3D-visning.
p Systemet stöder inte konvertering från 2D till 3D (simulerad 3D).
p För att visa anaglyfbilder i 3D krävs anaglyfglasögon (med till
exempel röda och blå linser).
p Kontrollera även inställningarna för uppspelningsutrustningen
som är ansluten till processorenheten.
3D-visning aktiveras inte
automatiskt
p Se till att "Auto 3D"-inställningen i "3D Settings" ställts in på
"On" (sida 18).
p 3D-innehåll utan ID-signal för 3D-format visas inte automatiskt i
3D. Prova med att ändra "3D Display"-inställningen i "3D
Settings" till "Over-Under" eller "Side-by-Side" (sida 18).
SV
25
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\050OTH.fm
masterpage:Left
010COV.book Page 26 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Ljud
Symptom
Orsak/Åtgärd
Inget ljud hörs/
Statisk störning
förekommer/
Volymen kan inte höjas
p Justera volymen med VOL +/– knapparna.
p Kontrollera att nätkabeln, HDMI-kabel och anslutningssladden
till den huvudmonterade enheten är korrekt anslutna med hjälp
av startguiden.
p Kontrollera att signalen från källan stöds av systemet.
Information om signaler som stöds finns i "HDMI-insignaler och
-utsignaler som stöds:" i "Tekniska specifikationer" (sida 29).
Om insignalen inte stöds ska du kontrollera ljudinställningarna
för den anslutna utrustning.
p Om PlayStation®3 (PS3™) används med detta system och om
video- och ljudinställningarna på PS3™inte matchar
inställningarna på detta system eller kabeln och TV:n som
används, matas eventuellt ingen video eller ljud ut. Om sådana
symptom uppstår ska du stänga av PS3™och därefter slå på den
igen genom att trycka på dess strömknapp i minst 5 sekunder tills
du hör ett pipljud två gånger. Video- och ljudinställningarna
återställs automatiskt till standardinställningarna.
p Om en utrustning är ansluten till processorenheten via en
AV-förstärkare (receiver) ska du försöka ansluta utrustningen
direkt till processorenheten i stället. Mer information finns i
bruksanvisningen för den utrustning som används.
p När systemet är anslutet till HDMI CEC-kompatibla
hemmabiosystem eller AV-förstärkare (mottagare) ska du
kontrollera följande inställningar.
– Se till att "Control for HDMI"-inställningen i "General Setup"
ställts in på "On" (sida 21).
– Se till att "Control for HDMI" är aktiverat på AV-förstärkare
(receiver) eller annan utrustning. Mer information finns i
bruksanvisningen för den utrustning som används.
Inget surroundljud hörs
p Se till att "Surround"-inställningen i "Sound" inte ställts in på
"Off" (sida 20).
p Ljuduppfattningen varierar mellan olika personer.
SV
26
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\050OTH.fm
masterpage:Right
010COV.book Page 27 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
HDMI-kontroll
Symptom
Orsak/Åtgärd
Ansluten utrustning kan
inte styras med knapparna
på den huvudmonterade
enheten.
p Se till att den anslutna utrustningen stöder HDMI CEC-funktionerna.
p Se till att "Control for HDMI"-inställning av den anslutna
utrustningen är rätt konfigurerad. Mer information finns i
bruksanvisningen för den utrustning som används.
p Den anslutna AV-förstärkare (mottagare) är eventuellt inte
kompatibel med systemets "Control for HDMI"-funktion. I så fall
fungerar inte "Control for HDMI"-funktionen på rätt sätt.
p Det går eventuellt inte att styra ansluten utrustning genom att
trycka på knapparna på den huvudmonterade enheten omedelbart
efter att systemet slagits på eller omedelbart efter att "Control for
HDMI" aktiverats i "General Setup".
p Se till att "Control for HDMI"-inställningen i "General Setup"
ställts in på "On" (sida 21).
Övriga problem
Symptom
Orsak/Åtgärd
Strömindikatorn fortsätter
att blinka rött
p Om indikatorn blinkar två gånger var 3:e sekund kan den
huvudmonterade enheten eller processorenheten vara skadade.
Kontakta din Sony-återförsäljare eller ett lokalt auktoriserat
Sony-servicecenter.
p Om indikatorn blinkar tre gånger var 3:e sekund har
processorenheten överhettats. Vänta tills enheten svalnar och
blinkandet upphör. Se till att inte täcka över eller blockera
ventilationsöppningarna på processorenheten så att god
ventilation bibehålls.
p Om indikatorn blinkar fyra gånger var 3:sekund i en minut är den
huvudmonterade enheten överhettad. Vänta tills enheten svalnar
och blinkandet upphör.
p Om indikatorn blinkar fem gånger var 3:e sekund i en minut är
både den huvudmonterade enheten och processorenheten
överhettade. Vänta tills enheterna har svalnat och blinkandet har
upphört.
När systemet är avstängt,
spelas inte video och ljud
upp från
uppspelningsutrustningen
på en TV ansluten
till -uttaget
p Kontrollera att HDMI-kablarna är ordentligt anslutna.
p Ställ HDMI pass-through under General Setup-inställningarna på
On (sida 21).
p Växla ingångskällan på TV:n till det här systemet.
p Kontrollera HDMI-inställningarna på uppspelningsenheten.
Det går inte att använda
"Control for HDMI" på en
TV för att styra
uppspelningsutrustningen
även när systemets
HDMI-genomgång används
p Se bruksanvisningen som medföljer TV:n, och ange detta
systemet som den styrande enheten i TV:ns
"Control for HDMI"-inställning.
Den huvudmonterade
enhetens knappar verkar
inte fungera
p Knapparna på den huvudmonterade enheten fungerar inte om du
inte har tagit på den.
SV
27
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\050OTH.fm
masterpage:Left
010COV.book Page 28 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Symptom
Orsak/Åtgärd
"DEMO" visas i det övre
högra hörnet i skärmen
med inställningsmenyn.
p Kontakta din Sony-återförsäljare eller ett lokalt auktoriserat
Sony-servicecenter.
SV
28
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\050OTH.fm
masterpage:Right
010COV.book Page 29 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Pupillavstånd
Tekniska
specifikationer
Effektbehov
Nordamerikansk modell:
120 V växelström, 60 Hz
Modeller för Storbritannien, Hong Kong
och Europa:
220 V – 240 V växelström, 50/60 Hz
Rysk modell:
220V – 240 V växelström, 50/60 Hz
Taiwanesisk modell:
110 V växelström, 60 Hz
Kinesisk modell:
220V – 240 V växelström, 50/60 Hz
Strömförbrukning
15 W (vid drift)
0,35 W (i viloläge)
1,6 W (i viloläge med HDMI-genomgång)
Driftstemperatur
5 °C till 35 °C
Luftfuktighet
25 % till 80 %
Mått (b × h × d, inklusive den längsta
utskjutande delen)
Huvudmonterad enhet:
Cirka 210 mm × 126 mm × 257 mm
Processorenhet:
Cirka 180 mm × 36 mm × 168 mm
Vikt
Huvudmonterad enhet:
Cirka 420 g (exklusive
anslutningssladd)
Processorenhet:
Cirka 600 g (exklusive nätkabel)
55 mm – 72 mm
Hörlurar
Frekvensomfång: 12 Hz – 20 000 Hz
In- och utgångar
HMD OUT:
Dedikerad 15-stifts kontakt
HDMI IN och HDMI OUT*:
HDMI 19-stifts standardanslutning
HDMI-insignaler och -utsignaler som stöds:
Videoingång (2D-format):
480/60p, 576/50p, 720/24p, 720/50p,
720/60p, 1080/50i, 1080/60i,
1080/24p, 1080/50p, 1080/60p
Videoingång (3D: formaten Frame
Packing, side vid sida samt över och
under):
720/50p, 720/60p, 1080/50i,
1080/60i, 1080/24p
Ljudingång:
Upp till 5.1-kanalers linjärt-PCM
ljudformat (32/44,1/48 kHz,
16/20/24-bitar)
* När HDMI-genomgång är aktiverad passerar
signalerna till processorenheten genom
processorenheten till HDMI-utgången. Följande
signaler är emellertid inte kompatibla med
genomgång.
– Deep Colour-signaler
– Videosignaler med upplösning på
4 000 (med hög upplösning som överstiger
3 840 (horisontellt) × 2 160 (vertikalt) pixlar)
Medföljande tillbehör
Nätkabel (1)*
HDMI-kabel (1)
Ljusblockerar (1 var för vänster och höger)
Spänne till huvudband (1)
Hållare till anslutningssladd (1)
Pannstöd (2)
Pannstödsskydd (1)
Referensguide (denna handbok) (1)
Startguide (1)
* Använd den medföljande nätkabeln endast med
detta system, inte med annan elektronik.
Systemspecifikationer och utseende kan
ändras för förbättringar utan föregående
meddelande.
SV
29
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\050OTH.fm
masterpage:Left
010COV.book Page 30 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
Anmärkning om licens
och varumärke
Varumärken
• Denna produkt använder HDMI™-teknik
(High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, HDMI-logotypen och
High-Definition Multimedia Interface är
varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör HDMI Licensing LLC i USA
och andra länder.
• "PlayStation" är ett registrerat varumärke
som tillhör Sony Computer Entertainment
Inc. Även "PS3" är ett varumärke som
tillhör samma företag.
• VPT, Virtualphones Technology är ett
registrerat varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• Övriga system- och produktnamn är
allmänna varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive
tillverkare. ™ och ® används inte i det här
dokumentet.
Anmärkningar och licenser för
programvara används i denna
produkt
Delar av programvaran i denna produkt är
licensierad under FreeType Project License.
Portions of this software are copyright
© 2006 The FreeType Project
(www.freetype.org). All rights reserved.
SV
30
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
D:\Project\1208\SonyPP-25590_layout_FM_Indd_DAFISV\HMZT1_Im\4297824611\4297824611HMZT1CEK\01GB-HMZT1CEK_SV\050OTH.fm
masterpage:Right
010COV.book Page 31 Friday, December 9, 2011 9:53 AM
SV
31
HMZ-T1
4-297-824-61(1)
Download PDF

advertising