Sony | KLV-30MR1 | Sony KLV-30MR1 Bruksanvisning

00SE+00COV.fm Page 1 Tuesday, March 18, 2003 5:14 PM
4-094-069-32 (1)
LCD Colour TV
KLV-30MR1
© 2003 Sony Corporation
Instruktionsbok
SE
Brugervejledning
DK
Käyttöohjeet
FI
00SE+00COV.fm Page 2 Tuesday, March 18, 2003 5:14 PM
01SE01WAR.fm Page 1 Saturday, March 15, 2003 6:06 PM
SE
Instruktionsbok
1
01SE01WAR.fm Page 2 Saturday, March 15, 2003 6:06 PM
2
01SE02BAS.fm Page 3 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Inledning
Tack för att du valt denna Sony LCD-TV Colour Television.
Innan du använder TV:n bör instruktionsboken läsas igenom grundligt och sedan sparas för
framtida bruk.
Symboler som används i denna instruktionsbok:
.........Viktig information.
.........Funktionsinformation.
1,2 ...........Instruktionssekvens att följa.
OK
.... Fjärrkontrollens skuggade knappar
som används för att utföra de olika
momenten.
......... Information om
instruktionsresultaten.
Innehållsförteckning
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation .............................................................................................................................5
Observera ...............................................................................................................................................12
Allmän beskrivning
Kontrollera medsända tillbehör ..........................................................................................................13
Allmän beskrivning av displayenheten ............................................................................................14
Allmän beskrivning av mottagarenhetens knappar och ljusindikeringar ...................................15
Allmän beskrivning av fjärrkontrollens knappar ............................................................................16
Installation
Att sätta batterierna i fjärrkontrollen .................................................................................................18
Anslutning av displayenheten till mottagarenheten .......................................................................19
Förvara kablarna i stativet ...................................................................................................................21
Anslutning av antenn och video ........................................................................................................22
Att sätta på TV:n för första gången
Att sätta på TV:n och automatisk inställning ...................................................................................23
Skärmens menysystem
Introduktion och användning av menysytemet ...............................................................................26
Bildjustering ..........................................................................................................................................26
Ljudjustering .........................................................................................................................................28
Skärmkontroll ........................................................................................................................................30
Finesser ...................................................................................................................................................33
Inställningar ...........................................................................................................................................36
Timer .......................................................................................................................................................40
App. status .............................................................................................................................................43
SE
“Memory Stick”
Om ditt ”Memory Stick” ......................................................................................................................44
Ansluta och avlägsna ett ”Memory Stick” ........................................................................................47
Användning av ett ”Memory Stick” (Memory Stick Huvudmeny”) ............................................48
(fortsättning)
Innehållsförteckning
3
01SE02BAS.fm Page 4 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Text-TV
Text-TV ...................................................................................................................................................56
NexTView
NexTView* .............................................................................................................................................57
Kompletterande information
Anslutning av extrautrustning ...........................................................................................................60
Användning av extrautrustning .........................................................................................................64
Inställning av fjärrkontrollen för video/DVD ..................................................................................65
Specifikationer .......................................................................................................................................67
Felsökning ..............................................................................................................................................70
4
Innehållsförteckning
01SE02BAS.fm Page 5 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Säkerhetsinformation
Allmän säkerhet
Nätsladd och displaykabel
Dra ut nätsladden och
displaykabeln innan du
flyttar TV:n. Flytta inte
TV:n med nätsladden och
displaykabeln inkopplade.
Detta riskerar att skada
nätsladden och displaykabeln och kan leda till
brand eller elektriskt överslag. Om TV:n har tappats
eller blivit skadad på annat sätt, låt auktoriserad
teknisk personal omedelbart kontollera den.
Medicinsk
institution
TV:n bör inte
placeras där
medicinsk
utrustning används.
Det kan leda till att
de medicinska instrumenten inte fungerar som
de ska.
För displayenheten
Installation
Lyft
Installation av displayen
på väggen bör utföras av
auktoriserad teknisk
personal. En felaktig
installation gör att TV:n
kan lossna från fästena
och ramla i golvet.
För att lyfta
displayenheten krävs två
eller fler personer. Om du
lyfter displayen på annat
sätt än vad som angivits
kan den tappas och orsaka allvarliga skador.
Försäkra dig om att minst två personer lyfter
displayenheten. Under transporten bör
displayenheten inte utsättas för stötar eller
kraftiga vibrationer. Displayenheten kan falla
och skadas eller orsaka allvarliga skador.
Du bör använda originalkartongen och dess
emballage när du transporterar TV:n till
reparation eller om du flyttar.
SE
(fortsättning)
Säkerhetsinformation
5
01SE02BAS.fm Page 6 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Installation och förflyttning
Ventilation
Utomhusanvändning
Täck inte för ventilationshålen i
höljet. Detta kan orsaka
överhettning och leda till brand.
Om rätt ventilation inte tillförs kan
TV:n samla damm och bli smutsig.
För rätt ventilation, bör följande
steg vidtas:
• Använd inte enheten bakåtlutad eller ställd på
sidan.
• Installera inte TV:n omkullvält eller upp och ned.
• Installera inte TV:n på en hylla eller i en
garderob.
• Placera inte TV:n på en matta eller i en säng.
• Täck inte TV:n med tyg, såsom gardiner eller
annat material såsom tidningspapper etc.
Installera inte TV:n
utomhus. Om TV:n
utsätts för regn kan
detta leda till eldsvåda
eller elektriskt
överslag. Om TV:n
utsätts för direkt
solsken kan den hettas upp och skadas.
Fordon och tak
Båtar
Installera inte denna TV
inuti ett fordon och häng
den inte från taket.
Studsande av fordonet
kan göra att TV:n faller
ner och orsakar skada.
Installera inte TV:n i
en båt. Om TV:n
utsätts för sjövatten
kan detta orsaka
brand eller skada
apparaten.
Vatten och fukt
Använd inte TV:n nära vatten – till exempel nära ett
badkar eller en dusch. Utsätt den inte heller för
regn, fukt eller rök. Detta kan leda till eldsvåda eller
elektriskt överslag.
Använd inte enheten där det finns risk att insekter
tar sig in i den.
För displayenheten
6
Valfria tillbehör
Fall
Följande bör tas i beräkning då du
installerar TV:n på ett stativ eller på
väggkonsoller. Annars kan TV:n
falla ner och orsaka allvarliga
skador.
• När du installerar TV:n måste du vara noga med
att följa de instruktioner som följer med stativet.
• Försäkra dig om att fästa de konsoller som följer
med ditt stativ.
Placera displayenheten på en
säker och stabil ställning.
Häng ingenting på
displayenheten. Enheten kan
falla från stativet eller från
upphängningsanordningen och orsaka
allvarliga skador.
Låt inte barn klättra på TV:n.
Säkerhetsinformation
01SE02BAS.fm Page 7 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Strömkällor
Överbelastning
Nätsladdsskydd
Denna TV-apparat är
konstruerad endast för
220-240V AC. Tänk på att
inte ansluta alltför många
apparater till samma
elektriska uttag, då detta
kan orsaka brand eller elektriskt överslag.
För att dra ur
elnätsladden ur
uttaget, håll i själva
kontakten, inte i
sladden.
Elnät
Elinstallation
Använd inte ett dåligt anpassat
vägguttag. För in kontakten helt och
hållet i vägguttaget. Om den inte är
helt ansluten kan detta orsaka
överslag och leda till brand.
Koppla ur nätsladden när du drar in kablarna.
Försäkra dig om att dra ur nätsladden när du
kopplar in dem, för din egen säkerhet.
Fukt
Rengöring
Rör inte nätsladden med fuktiga
händer. Om du kopplar in / kopplar
ur nätsladden med våta händer kan
detta orsaka ett elektriskt överslag.
Rengör kontakten
regelbundet. Om kontakten är
täckt med damm och tar upp
fukt, kan dess isolering
försämras och leda till brand.
Dra ur kontakten och rengör den regelbundet.
Åskväder
För din egen säkerhet, rör
inte TV:n, nätsladden eller
antennkabeln vid åskväder.
SE
(fortsättning)
Säkerhetsinformation
7
01SE02BAS.fm Page 8 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Användning
Skada som kräver underhåll
Ventilationshål
Om displayenhetens yta skulle spricka, bör den inte
vidröras innan nätsladden kopplats ur. Detta kan
annars orsaka elektriskt överslag.
Stoppa inte in främmande
föremål i
ventilationshålen.Om metall
eller något lättantändligt
kommer in i apparaten, kan
detta leda till brand eller
elektriskt överslag.
Underhåll
Fukt och
lättantändlighet
Öppna inte höljet eller
bakstycket på TV:n.
Kontakta auktoriserad
tekniskt personal vid
eventuella fel.
• Låt inte enheten blir
våt. Se till så att du inte
spiller vätska i någon
form på den. Använd
den inte om du råkar spilla något på den
eller om något främmande föremål råkar
hamna inne i den. Dels kan det leda till
elstötar, dels kan det skada enheten. Om
olyckan är framme bör du låta en utbildad
servicetekniker undersöka den.
• För att förhindra brand bör lättantändliga
föremål eller öppna ljus (t ex. stearinljus)
inte placeras i närheten av TV:n.
För mottagarenheten
8
Placering av föremål
Placering av vätska
Placera inga tunga föremål på
mottagarenheten. Den kan ta
skada av det.
Placera inte föremål som
innehåller vätska på
mottagarenheten. Detta kan
leda till elektriskt överslag
eller skada apparaten.
Säkerhetsinformation
01SE02BAS.fm Page 9 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Ytterligare säkerhetsinformation
Elektriskt överslag
Trasiga delar
Rör inte TV:n med våta händer. Detta kan leda till
elektriskt överslag eller skada apparaten.
Kasta ingenting mot TV:n.
Skärmens glas kan
explodera av stöten och
orsaka allvarliga skador.
Utskjutande läge
Oljor
Undvik att installera displayenheten i ett
utskjutande läge. Om du installerar enheten i
följande lägen kan skador uppstå.
• Du bör inte installera enheten i ett läge där
apparaten skjuter ut, som tex. på pelare.
• Du bör inte installera enheten i ett läge där
ansiktet kan slå emot skärmen.
Installera inte TV:n i restauranger som
använder olja. Damm som suger upp olja kan
komma in i apparaten och skada den.
Placering
Korrosion
Placera inte enheten där det
är varmt, fuktigt eller mycket
dammigt. Se också till att den
inte utsätts för vibrationer.
Om du använder TV:n nära havet kan
havssaltet fräta på apparatens metalldelar och
orsaka inre skador eller brand. Det kan också
förkorta apparatens livslängd. Om TV:n utsätts
för någon av dessa förhållanden, bör åtgärder
vidtagas för att minska fukt och temperatur i
det utrymme där TV:n befinner sig.
Tillbehör
Rekommenderad plats
för mottagarenheten
Försäkra dig om att displayen inte kan falla ner. Om
den inte är ordentligt fastsatt kan den falla ner och
orsaka skada. Motverka detta genom att använda
ett stativ eller andra anordningar på golvet eller
väggen så som beskrivs i
användningsinstruktionerna, som följer med ditt
stativ.
Placera mottagarenheten
på en säker och stabil plats.
Annars kan den falla och
orsaka skada. Använd ett
alternativt stativ från Sony, med passande
styrka.
Vikt
Rengöring
Stå inte på mottagarenheten.
Apparaten kan falla eller förstöras
och orsaka skada. Var särskilt
försiktig med små barn.
Dra ur nätsladden då du rengör TV:n. Annars
kan detta leda till elektriskt överslag.
Om du behöver skrota bildskärmen
• Kasta inte bort den med det vanliga
hushållsavfallet.
• LCD-skärmen innehåller små mängder flytande
kristaller och kvicksilver. Lysröret i bildskärmen
innehåller också kvicksilver. Följ anvisningarna i
de lokala bestämmelserna för hur sådant avfall
ska hanteras.
SE
(fortsättning)
Säkerhetsinformation
9
01SE02BAS.fm Page 10 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
LCD-skärm
• Trots att LCD-skärmen är tillverkad med hög
precision och har 99,99% eller fler aktiva
bildpunkter kan det hända att svarta eller ljusa
(röda, blå eller gröna) punkter visas på LCDskärmen.
Det här är ett naturligt fenomen hos LCDskärmar och är alltså inget tecken på fel.
• Utsätt inte LCD-skärmens yta för solljus. Det kan
skada skärmens yta.
• Tryck inte in eller repa det främre filtret. Placera
inte heller tunga föremål ovanpå enheten. I så
fall kan bilden bli ojämn och LCD-skärmen
skadas.
• Använder du enheten där det är kallt kan det
hända att bilden blir grötig och att bilden blir
mörk.
Det är inget tecken på fel. Det här fenomenet
minskar när temperaturen höjs.
• Frysta bilder kan uppstå om en stillbild visas
under en längre tid. Den försvinner troligtvis
efter ett tag.
• Skärmen och höljet blir varmt under
användning. Det är inte ett tecken på att något är
fel.
Lysrör
Den här enheten använder ett speciellt lysrör som
ljuskälla. Om bilden blir mörk, flimrar eller inte
visas alls kan det betyda att lysröret har blivit
gammalt och måste bytas. För byte av lysröret
kontaktar du behörig servicepersonal.
Rengöring av bildskärmen
Skärmens yta är behandlad med en speciell
ytbehandling som motverkar starka
ljusreflektioner.
Tänk på följande säkerhetsföreskrifter så att du inte
skadar ytbehandlingen.
• Om skärmens yta blir dammig kan du försiktigt
torka av dammet med en mjuk duk. Om det är
svårt att få bort dammet kan du fukta duken lätt
med ett milt rengöringsmedel. Du kan tvätta
duken och använda den flera gånger.
• Använd aldrig skurdukar med slipmedel,
alkaliska eller syrabaserade rengöringsmedel,
skurpulver eller starka lösningsmedel som t.ex.
alkohol eller bensin.
Kylfläkt
Den här enheten har en kylfläkt som skyddar
enheten från överhettning.
Tänk på att ljudet från kylfläkten kan höras olika
starkt beroende på hur enheten installeras.
10
Säkerhetsinformation
Nätsladd och
displaykabel
Om du skadar
nätsladden eller
displaykabeln kan
detta leda till brand
eller elektriskt
överslag.
• Kläm, böj eller vrid
inte kabeln alltför
mycket. Isoleringen
kan skadas och
själva ledningarna blottas eller gå av, vilket
kan orsaka kortslutning, brand eller
elektriskt överslag.
• Byt eller skada inte nätsladden eller
displaykabeln.
• Placera inga tunga föremål på nätsladden
eller på displaykabeln. Dra inte i nätsladden
eller i displaykabeln.
• Placera nätsladden och displaykabeln på
avstånd från värmekällor.
• Håll i själva kontakten då du drar ur
nätsladden.
Se användningsinstruktionerna innan du
kopplar ur displaykabeln. Om nätsladden eller
displaykabeln är skadad, undvik användning
och be din försäljare eller Sonys servicecenter
att byta ut den.
Ur bruk
Med hänsyn till
säkerhet och miljö,
rekommenderar vi
dig att inte lämna
TV-apparaten i
standby-läge när
den inte används. Dra ut nätsladden ur uttaget.
Kabeldragning
Se till att du inte fastnar med fötterna i
kablarna. Det kan skada TV:n.
Installation
Installera inte alternativa delar för nära
displayenheten. Placera dem på minst 30 cm
avstånd från displayen. Om en videospelare
installeras framför eller till höger om
displayenheten, kan bilden förvrängas.
Värme
Rör inte displayenhetens yta. Den förblir varm
under en tid efter det att displayenheten
stängts av.
01SE02BAS.fm Page 11 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Viktigt att veta om ventilationen
Ventilation
Lämna plats runt TV:n. Annars kan nödvändig luftcirkulation blockeras och orsaka överhettning som
i sin tur kan orsaka brand eller skada TV:n.
För bildskärmen
När du installerar displayenheten på väggen
Installera aldrig enheten enligt följande:
30cm
10cm
Luftcirkulationen
är blockerad
Luftcirkulationen
är blockerad
10cm
Lämna
minst detta
utrymme
Vägg
Vägg
10cm
När du installerar TV:n på ett stativ
30cm
10cm
10cm
Lämna
minst detta
utrymme
För mottagarenheten
Mottagarlåda: ovansida
Placera aldrig mottagarenheten på begränsad
yta. Detta kan orsaka överhettning och leda
till brand eller skada enheten. Se till att det
finns tillräckligt utrymme runt enheten för att
ventilationen ska bli fullgod; det är en
förutsättning för att den ska fungera
ordentligt.
Mottagarlåda: Framsida.
2cm
1cm
1cm
PROG
1
2
3
4
5
6
PC
MEMORY STICK
PROG
1cm
Lämna
minst detta
utrymme
Placera mottagarenheten på en stadig upphöjd
yta för att inte blockera uttagen på
mottagarenhetens nedre del.
10cm
1cm
1cm
Framsida
Säkerhetsinformation
11
SE
01SE02BAS.fm Page 12 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Observera
För att se på TV på ett bekvämt sätt
• För att se på TV på ett bekvämt sätt är det rekommenderade tittaravståndet mellan fyra och sju
gånger skärmens vertikala längd från TV-apparaten.
• Du bör titta på TV i ett dämpat upplyst rum, då det påfrestar ögonen att titta på TV i dåligt ljus. Att
titta på TV under en längre tid påfrestar också ögonen.
För att installera TV-apparaten
Installation av displayenheten
Använd angivna väggkonsoller eller stativ.
Installation av mottagarenheten
Lämna tillräcklig plats för ventilation mellan fläkten på apparatens baksida och väggen.
• Installera inte displayenheten i en miljö där den utsätts för alltför hög temperatur, som tex. i direkt
solsken, nära ett element eller i ett varmt luftdrag. Om enheten utsätts för alltför hög temperatur
kan den hettas upp, vilket kan leda till deformering av höljet eller tekniska fel.
• För att få en klar bild bör du inte utsätta skärmen för direkt artificiellt ljus eller direkt solljus. Om
möjligt, använd spot light från taket.
• TV-apparaten är inte bortkopplad från elnätet när knappen befinner sig i På-läge. För att helt koppla
ur TV:n måste kontakten dras ur vägguttaget.
Justera volymen
• Justera volymen så att du inte stör grannarna. Ljud sprids mycket lätt nattetid. Vi föreslår att du
stänger fönstren och använder hörlurar.
• När du använder hörlurarna bör du justera volymen för att undvika alltför hög volym, då detta kan
leda till hörselskador.
Bild
Vid omfattande användning av denna TV-apparat i 4:3-läge kan 4:3-delen bli mörkare i en 16:9-bild.
För att undvika detta problem bör “SmartZoom”-bildläget användas.
Hantering av fjärrkontrollen
• Hantera fjärrkontrollen försiktigt. Tappa den inte och trampa inte på den. Spill heller ingen vätska
på den.
• Lägg inte fjärrkontrollen i närheten av en värmekälla, där den utsätts för direkt solljus eller i ett
fuktigt utrymme.
Hantering och rengöring av skärmytan på displayenheten.
För att undvika att skärmen förstörs bör du följa de steg som anges nedan. Tryck och skrapa inte med
hårda föremål och kasta ingenting mot skärmen, detta kan skada den.
• Koppla ur nätsladden som är kopplad mellan mottagarenheten och vägguttaget före rengöring.
• Rör inte displayenheten då den har stått på under en längre tid eftersom den hettas upp.
• Vi rekommenderar dig att undvika att röra skärmens yta alltför ofta.
• Rengör skärmen med en mjuk duk.
• Använd aldrig slipande föremål, skurmedel eller lösningar, som alkohol eller bensin. Detta kan leda
till att skärmens yta skadas.
Rengöring av höljet
• Koppla ur nätsladden som är kopplad mellan mottagarenheten och vägguttaget före rengöring.
• Rengör höljet med en mjuk duk.
• Tänk på att materiell skada eller försämring av skärmfilmen kan uppstå om displayen utsätts för
ammoniumkarbonatlösningar såsom alkohol, thinner, bensin eller insektsmedel, eller om en
långvarig kontakt med gummi-eller vinylmatrial består.
• Med tiden kan damm samlas i fläktens öppningar. Det uppsamlade dammet kan göra fläktens
avkylningsfunktion, som är inbyggd i apparaten, mindre effektiv. För att förebygga detta,
rekommenderas att regelbundet avlägsna dammet (en gång i månaden), med hjälp av en
dammsugare.
12
Säkerhetsinformation
01SE02BAS.fm Page 13 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Kontrollera medsända tillbehör
En fjärrkontroll (RM-972):
Två batterier av storlek
(R03/AAA-typ):
En koaxialkabel:
En AV-mus:
En displaykabel:
Avlägsna ej ferritkärnorna.
Två nätsladdar (typ C-4):
Avlägsna ej ferritkärnorna.
Använd dessa
nätsladdar (jordade)
utom i Storbritannien
och i Schweiz.
Två nätsladdar (typ BF):
Avlägsna ej ferritkärnorna.
• Använd dessa
nätsladdar (jordade) om
du använder TV:n i
Storbritannien.
• Se “INFORMATION
FÖR KUNDER I
STORBRITANNIEN”
på sidan 2 GB när du
använder dessa
nätsladdar.
• Dessa nätsladdar
levereras inte alltid
beroende på vilket land
det rör sig om.
Två nätsladdar (typ C-5):
Avlägsna ej ferritkärnorna.
• Använd dessa
nätsladdar (jordade)
om du använder TVapparaten i Schweiz.
• Dessa nätsladdar
levereras inte alltid
beroende på vilket land
det rör sig om.
SE
Allmän beskrivning
13
01SE02BAS.fm Page 14 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Allmän beskrivning av displayenheten
POWER/STANDBY-indikator
Fjärrkontrollens sensor
TIMER-indikering
BILD AV-indikering
PICTURE OFF
TIMER
POWER/STANDBY
Om ljusindikeringarna
Följande ljusindikeringar befinner sig på displayenheten och mottagarenheten.
POWER/STANDBY-indikator
Lyser grön när TV:n är påslagen. När den befinner sig i standby-läge lyser indikeringen rött.
När den befinner sig i läget PC energisparande*, lyser indikeringen gult.
TIMER-indikering
När den lyser betyder det att en timer är programmerad. När på-timern är programmerad och
TV:n befinner sig i standby-läge, lyser denna ljusindikering gult. När en av-timer är
programmerad, lyser ljusindikeringen rött. För ytterligare information om timers, se under
kapitlet “Timer
“ på sidan 40.
BILD AV-indikering
Tänds i blått då du trycker på
(bild av) på fjärrkontrollen, för att stänga av bilden. Bara
bilden är avstängd (ljudet förblir oförändrat).
* Om TV.n är kopplad till en persondator eller ett grafikkort för video som
överensstämmer med DPMS (Display Power Management System (manöversystem för
elförsörjning till displayen), minskar TV:n automatiskt strömförbrukningen (PC
energisparande-läge)
Om du kopplar en persondator till PC
kontakten, fungerar inte “Autom. avstängning ”funktionen. Efter en viss tid utan signal från PC:n, slår TV.n om till PC energisparandeläget, inte standby-läget.
14
Allmän beskrivning
01SE02BAS.fm Page 15 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Allmän beskrivning av mottagarenhetens
knappar och ljusindikeringar
“Memory Stick”PROG (kanal) +/-knappar
uttag
“Memory Stick”-
(På /standby)-indikering
tillträdesindikering
(Timer)indikering
(På)-knapp
2 (Volym) +/-knappar
PROG
(Insignalsval)knapp
(TV-läge)knapp
PROG
PROG
1
2
3
4
5
6
PC
MEMORY STICK
PROG
L/G/S/I R/D/D/D
MENU
PC
6
OK
6
6
Främre apparatuttag*
1
2
3
4
5
6
PC
MEMORY STICK
MENU
Indikeringar för insignalsval
För att se en bild från en ansluten
utrustning, tryck på
flera gånger
tills den rätta insignalsindikeringen
tänds. För ytterligare information, se
under kapitlet “Användning av
extrautrustning” på sidan 64.
(TV)-indikering
(Insignal 1)-indikering
(Insignal 2)-indikering
(Insignal 3)-indikering
(Insignal 4)-indikering
(Insignal 5)-indikering
(Insignal 6)-indikering
PC
PC-indikering
MEMORY “Memory Stick”-indikering
1
2
3
4
5
6
Meny-knapp
OK
OK-knapp
Knappar
/ / /
* För ytterligare information om de
främre apparatuttagen, se under
kapitlet “Anslutning av
extrautrustning” på sidan 60.
SE
STICK
Allmäm beskrivning
15
01SE02BAS.fm Page 16 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Allmän beskrivning av fjärrkontrollens knappar
VIDEO
TV
Knappar
Beskrivning
1 För att tillfälligt Tryck på denna knapp för att tillfälligt stänga
stänga av TV:n: av
TV:n (på /standby-indikeringarna på
displayenheten och mottagarenheten tänds
och lyser röda). Tryck en gång till för att sätta
på TV:n från standby-läge.
För att spara energi rekommenderar vi att du
stänger av TV:n helt och hållet när du inte
använder den.
Efter en viss period utan signal och
utan att man rör någon knapp, kopplar
TV:n automatiskt om till standby-läge.
(Atom. avstängning, sidan 42) .
OK
2 På/Av på din
Tryck på denna knapp för att slå på eller av
video eller DVD: din video eller DVD.
PROG
MENU
3 För att välja
insignalskälla:
4 Aktivera din
Memory Stick
Huvudmeny
(“Memory Stick”
bildvisare):
5 För att välja
kanal:
Tryck på denna knapp flera gånger tills
önskad insignalsymbol visas på skärmen.
Tryck på denna knapp för att aktivera din
Memory Stick Huvudmeny (“Memory Stick”
bildvisare). För ytterligare information, se
under kapitlet “Användning av bildvisaren
”Memory Stick Huvudmeny”” på sidan 51.
Tryck på denna knapp för att välja kanal. För
tvåsiffriga programnummer, tryck på den
andra siffran inom 2,5 sekunder.
Knappar
Beskrivning
6 a) Om utrustningsväljaren
Tryck på denna knapp för att gå tillbaka till senast vald kanal (denna
kanal bör ha visats dessförinnan under åtminstone 5 sekunder).
står på TV:
b) Om utrustningsväljaren Om du använder en Sony-video och vill välja ett tvåsiffrigt
står på video:
programnummer, som t ex 23, tryck först på -/-- och sedan på
knapparna 2 och 3.
7 a) Om utrustningsväljaren
Tryck på denna knapp för att spela in program.
står på VCR
(videobandspelare) eller
DVD:
b) Om utrustningsväljaren Återställ bild och ljud till fabriksinställningarna genom att trycka in
står på TV:
den här knappen under minst 3 sekunder. TV-apparaten slås på på
nytt som om det vore första gången den slås på.
8 Stänga av bilden:
Tryck på denna knapp för att stänga av bilden. Ljudet förblir på.
Tryck en gång till för att få tillbaka bilden.
9 Aktivera klockan:
Tryck på denna knapp för att klockan ska visas på TV-skärmen.
Tryck en gång till för att den ska försvinna.
Klockan försvinner automatiskt 5 minuter efter det att den
aktiverats.
16
Allmän beskrivning
01SE02BAS.fm Page 17 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Knappar
Beskrivning
0 Denna knapp fungerar i textTV-läge och används även för att
programmera fjärrkontrollen till att
kontrollera videon och DVD:n.
qa Val av skärmformat:
Tryck flera gånger på denna knapp för att byta skärmens format. För
ytterligare detaljer, se under kapitlet “Skärmkontroll” på sidan 30.
qs För att välja kanal:
Tryck på dessa knappar för att välja följande eller föregående kanal.
qd Aktivering av
Tryck på denna knapp för att visa menyn på skärmen. Tryck en
gång till för att ta bort den och återvända till TV:ns normalskärm.
menysystemet:
qf För att justera ljudet:
Tryck på dessa knappar för att justera TV:ns ljud.
qg Val av ljudläge:
Tryck på denna knapp flera gånger för att välja ljudläge.
qh För att justera bilden:
Tryck på denna knapp flera gånger för att justera bilden.
qj Joystick
a) Om utrustningsväljaren
står på TV:
• När MENU är aktiverad använder du dessa knappar för att röra
dig inom menysystemet.För ytterligare information, se under
kapitlet “Introduktion och användning av menysystemet” på
sidan 26.
• När MENU inte är aktiverad, trycker du på OK för att listan på
alla inställda kanaler ska visas. Välj TV-kanal genom att trycka på
eller
och sedan på
för att se vald kanal.
b) Om utrustningsväljaren Använd dessa knappar för att kontrollera de viktigaste
står på VCR
funktionerna på din video eller DVD.
(videobandspelare) eller
DVD:
qk NexTView:
För ytterligare information, se under kapitlet “NexTView” på sidan
57.
ql För att välja text-TV:
Tryck på denna knapp för att få fram text-TV.
w; Utrustningsväljare:
Med den här fjärrkontrollen kan du inte bara kontrollera TV:n utan
också de viktigaste funktionerna på din video eller DVD.
Slå på den utrustning du vill kontrollera och tryck sedan flera
gånger på denna knapp för att välja video, TV eller DVD. En grön
ljusindikering visas tillfälligt vid valt läge.
Innan du använder fjärrkontrollen för första gången för att
kontrollera din video eller DVD, bör du ställa in den i enlighet
med fabrikatet på utrustningen. För att göra detta, se under
kapitlet “Inställning av fjärrkontrollen för video/DVD” på
sidan 65.
wa För att visa information på Tryck på denna knapp för att visa alla TV-skärmsindikeringar.
skärmen:
Tryck en gång till för att ta bort dem.
ws För att välja TV:
Tryck på denna knapp för att koppla bort text-TV eller
videoinsignal.
wd För att stänga av ljudet:
Tryck på denna knapp för att stänga av ljudet. Tryck en gång till för
att få det tillbaka.
SE
Utöver TV-funktionerna används alla de färgade knapparna dessutom till text-TV. För
ytterligare information, se under instruktionsbokens kapitel “Text-TV” på sidan 56.
Allmän beskrivning
17
01SE02BAS.fm Page 18 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Att sätta batterierna i fjärrkontrollen
Se till att batterierna sätts in med polerna i rätt läge. Kom ihåg att alltid lämna de gamla
batterierna till batteriinsamling.
m
<
18
Installation
01SE02BAS.fm Page 19 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Anslutning av displayenheten till
mottagarenheten
• Använd medsänd displaykabel.
• Använd medsänd elnätsladd för displayen (typ C-4, typ BF eller typ C-5), se sidan 13.
1 Anslut medsända displaykabel och nätsladd i displayenheten.
Skruva åt
skruven
långsamt tills
den sitter fast.
AC IN
WHITE
BLACK
DISPLAY SIGNAL IN
Nätkablar
(medföljer)
När alla
anslutningar är
gjorda ansluter du
nätkabeln till ett
vägguttag.
Bildskärmskabel
(medföljer)
Till mottagarenheten
Koppla inte in till vägguttaget förrän alla anslutningar är färdigkopplade.
SE
(fortsättning)
Installation
19
01SE02BAS.fm Page 20 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
2 Installera displayenheten med hjälp av den angivna väggkonsollen eller stativet.
Innan du installerar displayenheten, kontrollera konsollens eller stativets
installationsinstruktioner.
3 Anslut medsänd displaykabel till mottagarenheten.
5
1/
3/
(SMARTLINK)
R/D/D/D L/G/S/I
5
Y
PB/CB
PR/CR
AC IN
R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G
2/
4/
(SMARTLINK)
BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT
20
Installation
CTRL
AV
S
MOUSE
CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX
01SE02BAS.fm Page 21 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Förvara kablarna i stativet
Ta bort kabelskyddet på stativet vid förvaring av nätkabeln och bildskärmskabeln.
1 Lossa kabelskyddet på stativet
genom att dra dess övre del mot
dig.
Bildskärmens baksida
Kabelskydd
2 Lossa kabelskyddet och ta bort
det.
3 Förvara kablarna i stativet. Dra
kabeln genom hålet i mitten.
Placera kabelskyddet i
utskärningen i stativets undersida
och tryck sedan fast det.
Förgreningspunkten vid
bildskärmskabelns svarta och
vita anslutningar är för tjock för
att få plats under kabelskyddet.
Placera förgreningspunkten så
att den kommer utanför och
ovanför kabelskyddet.
Förgreningspunkt
Utskärning i
stativets undersida
Installation
SE
21
01SE02BAS.fm Page 22 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Anslutning av antenn och video
• Använd den medsända nätsladden till mottagarenheten (typ C-4, typ BF eller typ C-5,
se sidan 13).
• Använd den medsända koaxialkabeln för anslutning av antennen.
Anslutning av antennen
5
1/
3/
5
R/D/D/D L/G/S/I
PB/CB
Y
PR/CR
(SMARTLINK)
AC IN
R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G
2/
4/
(SMARTLINK)
BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT
CTRL
AV
S
MOUSE
CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX
Anslut den medsända
koaxialkabeln
Anslut den medsända
nätsladden (typ C-4, typ BF
eller typ C-5 (jordad)).
Anslut videon till antennen
5
1/
3/
R/D/D/D L/G/S/I
5
Y
PB/CB
PR/CR
(SMARTLINK)
AC IN
R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G
videobandspelare
OUT
2/
4/
(SMARTLINK)
BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT
IN
CTRL
AV
S
MOUSE
CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX
Anslut den medsända
nätsladden (typ C-4, typ BF
eller typ C-5 (jordad)).
Användning av SCART-sladd är valfri
För ytterligare information om anslutning av
videon, se under kapitlet “Anslutning av
extrautrustning” på sidan 60.
Koppla inte in till vägguttaget förrän alla
anslutningar är färdigkopplade.
22
Installation
01SE02BAS.fm Page 23 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Att sätta på TV:n och automatisk inställning
Första gången du sätter på TV:n kommer ett antal menyer automatiskt upp på skärmen
genom vilka du kan 1) välja menyspråk, 2) välja land där apparaten ska användas, 3) ställa
klockan, 4) söka och lagra alla tillgängliga TV-kanaler och 5) ändra programpositioner.
Om du längre fram skulle behöva ändra någon av inställningarna, kan du göra det genom
att välja lämpliga alternativ i “Inställningar”-menyn
.
1 Anslut displayenheten och mottagarenheten till ett
vägguttag (100-240V AC; 50/60 Hz för
displayenheten, 220-240V AC; 50/60 Hz för
mottagarenheten).
PROG
1
2
3
4
5
PC
6
MEMORY STICK
PROG
2 När du kopplar in TV:n för första gången, sätts den
PROG
på automatiskt. Skulle den inte göra det, tryck på
På/Av -knappen på framsidan av
mottagarenheten för att sätta på den.
1
2
3
4
5
6
PC
MEMORY STICK
PROG
Första gången du sätter på TV:n kommer menyn
Language (Språk:) automatiskt upp på skärmen.
3 Tryck på
/ / eller
-knappen på
fjärrkontrollen för att välja språk och sedan på OKknappen för att bekräfta valet.
Från och med nu kommer samtliga menyer att visas
på det språk du valt.
Language
Select language
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Türkçe
Español
Português
Polski
4 Menyn Land kommer automatiskt upp på skärmen.
Tryck på
eller
-knappen för att välja land där
TV:n ska användas och sedan på OK-knappen för
att bekräfta valet.
• Om landet där du ska använda TV:n inte finns
med på listan, väljer du ”Av” istället för ett
land.
• Om du ändrar valet av land, bör alltid
Klockinställning utföras efteråt.
Slovensy
Magyar
OK
Suomi
Dansk
Svenska
Norsk
Land:
Välj land
Av
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Österreich
OK
SE
(fortsättning)
Att sätta på TV:n för första gången
23
01SE02BAS.fm Page 24 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
5 Menyn Klockinställning visas på skärmen.
a) Tryck på
eller
för att ställa in timmen och
sedan på
.
b) Tryck på
eller
för att ställa in minuterna
och sedan på
.
c) Tryck på
eller
för att ställa in veckodagen
och tryck sedan på OK-knappen efter tidsignalen.
Klockan startar.
Klockinställning:
00 : 00 : 00
Mån
OK
Om du justerar klockan bör alltid Autom.
kanalinställ. utföras efteråt.
6 Menyn Autom. kanalinställ. visas på skärmen.
Tryck på OK-knappen för att välja Ja.
Vill du starta
automatisk sökning?
OK
Ja
Nej
7 TV:n börjar automatiskt ställa in och lagra alla
tillgängliga TV-kanaler.
Detta moment kan ta några minuter. Var
tålmodig och tryck inte på några knappar under
tiden för att undvika att processen inte avslutas
helt och hållet.
Autom. kanalinställ.
Program :
System :
Kanal :
01
I
C23
Söker...
Om TV:n inte hittar någon TV-kanal efter det att
den automatiska kanalinställningen
genomförts, kommer ett meddelande upp på
skärmen om att du bör ansluta antennen. Anslut
den såsom beskrivs på sidan 22 i
instruktionsboken och tryck sedan på OKknappen. Den automatiska kanalinställningen
startar på nytt.
När TV:n väl har ställt in och lagrat alla TVkanaler, visas automatiskt menyn
Kanalsortering på skärmen för att du ska kunna
ändra den kanalordning som lagrats.
24
Att sätta på TV:n för första gången
Ingen kanal hittades.
Anslut antennen
Bekräfta
OK
01SE02BAS.fm Page 25 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
8 Menyn Kanalsortering kommer automatiskt upp på
skärmen.
Kanalsortering
Välj kanal
A)
Om du inte vill ändra kanalordningen, gå till
steg 9.
B)
Om du vill ändra kanalordningen:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12
Ut:
a) Tryck på
eller
för att välja det
programnummer (TV-kanal) du vill byta
position på och tryck sedan på .
b) Tryck på
eller
för att välja det nya
programnumret du vill lagra TV-kanalen på
och tryck sedan på
.
c) Upprepa stegen B) a och B) b om du vill
ordna om andra TV-kanaler.
MENU
Kanalsortering
Välj kanal
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12
01
OK
TVE
Ut:
MENU
9 Tryck på MENU-knappen för att återgå till den
normala TV-skärmen.
MENU
TV:n är nu färdig för användning.
SE
Att sätta på TV:n för första gången
25
01SE02BAS.fm Page 26 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Introduktion och användning av menysytemet
Denna TV-apparat använder ett menysystem på skärmen för att vägleda dig i de olika
momenten. Använd följande knappar på fjärrkontrollen för att röra dig mellan menyerna:
1 Tryck på MENU-knappen för att visa den första menynivån på
skärmen.
MENU
2 Följ nedanstående instruktioner för att använda menyn.
•För att välja önskad meny eller önskat val, tryck på
eller
.
•För att komma in i önskad meny eller önskat val, tryck på
.
•För att återgå till föregående meny eller alternativ, tryck på
.
•För att ändra justeringar på valt alternativ, tryck på
/ / eller
.
•För att bekräfta ditt val, tryck på OK.
OK
3 Tryck på MENU-knappen för att återgå till den normala TV-skärmen.
MENU
Bildjustering
Bildjustering
Bildjustering
Läge :
Kontrast :
Ljusstyrka :
Färg :
Färgton :
Skärpa :
Bakgr.bel. :
Brusreducering :
Dynamisk bild :
F ä r g ton :
F ä r g korr i ger i ng :
Gamma korrigering :
Normalinst.
Välj:
Akt:
Dagsljus
80
0
0
0
0
8
Auto
På
Kall
På
Hög
OK
,
Ut:
MENU
Läge
26
Skärmens menysystem
Läge :
Dagsljus
Kontrast :
80
Ljusstyrka :
0
Färg :
0
Färgton :
0
Skärpa :
0
Bakgr.bel. :
8
Brusreducering :
Auto
Dynamisk bild :
På
Färgton :
Kall
Färgkorr i ger i ng : På
Gamma korrigering : Hög
Normalinst.
Välj:
Akt: OK
Back:
Ut: MENU
Menyn “ Bildjustering ” tillåter dig att
ändra bildjusteringarna.
För att göra detta:
Efter att ha valt det alternativ du
önskar justera, tryck på
, sedan
flera gånger på
/ / eller
för att ändra justeringen.
Den här menyn tillåter dig även att
ändra bildinställningen till “PC/Spel”
och “Personlig”-läge, beroende på
vad för slags program du tittar på.
Dagsljus för förhöjd bildkontrast och skärpa
Standard för en bildkontrast som passar ditt rums belysning.
Film för en bild med lite lägre kontrast (kvällsljus).
PC/Spel för en bild från en persondator eller ett spel.
Personlig (för egna önskemål)
01SE02BAS.fm Page 27 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Kontrast
Tryck på
Tryck på
eller
eller
för att minska bildkontrasten.
för att förhöja bildkontrasten.
Ljusstyrka
Tryck på
Tryck på
eller
eller
för att göra bilden mörkare.
för att göra bilden ljusare.
Färg
Tryck på
Tryck på
eller
eller
för att minska färgstyrkan.
för att öka färgstyrkan.
Färg är inte tillgänglig för en RGB-insignal ansluten till PC
Färgton
Tryck på
Tryck på
eller
eller
-kontakten.
för att minska de gröna färgtonerna.
för att öka de gröna färgtonerna.
Färgton är endast tillgänglig för NTSC färgsystem (t. ex. videoband från USA).
Skärpa
Tryck på
Tryck på
eller
eller
för att göra skärpan svagare.
för att göra skärpan starkare.
Den här funktionen fungerar inte i PC-läget och för Memory Stick.
Bakgr.bel.
Sänk Bakgr.bel. genom att trycka på
Höj Bakgr.bel. genom att trycka på
eller .
eller .
När läget för minskad strömförbrukning är aktiverat och du ändrar
“Bakgr.bel.”, ändras bara stapeln för “Bakgr.bel.”. “Bakgr.bel.” ljusstyrka
ändras inte.
Brusreducering
Auto/Av/Låg/Medel/Hög
Välj för att minska brusnivån.
Brusreducering är inte tillgänglig för en RGB-insignal ansluten till PC
kontakten, en DTV*-signal kopplad till Y, PB/CB, PR/CR jacken i
5, och i
“Memory Stick ”-insignal.
* DTV är det digitala sändningsformatet i USA (dvs. en digital tuner med RGBsignal).
Dynamisk bild
På/Av
Välj för att förhöja bildkontrasten.
Färgton
Kall/Normal/Varm
Välj för att ge starka färger en röd skiftning.(Programmeringen
varierar från Kall till Varm.
Färgkorrigering
På/Av
Välj för att understryka röda och blå färgtoner.
Färgkorrigering är inte tillgänglig för en RGB-insignal ansluten till PC
kontakten.
-
SE
Gamma korrigering Hög/Medel/Låg
Välj för att justera balansen mellan ljusa och mörka delar av
bilden.
Normalinst.
Avbryt/OK
Välj OK för att bilden ska återgå till fabriksinställda värden.
• Inget val kan justeras när Dagsljus-läget är inställt.
• Bara Kontrast kan justeras när Standard- eller Film-läget är inställt.
Skärmens menysystem
27
01SE02BAS.fm Page 28 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Ljudjustering
Menyn “Ljudjustering” tillåter dig att
ändra ljudjusteringarna.
Bildjustering
Läge :
Kontrast :
Ljusstyrka :
Färg :
Färgton :
Skärpa :
Bakgr.bel. :
Brusreducering :
Dynamisk bild :
F ä r g ton :
F ä r g korr i ger i ng :
Gamma korrigering :
Normalinst.
Välj:
Akt:
Dagsljus
80
0
0
0
0
8
Auto
På
Kall
På
Hög
OK
Ut:
För att göra detta:
Välj det alternativ du önskar justera,
tryck på
, sedan flera gånger på
/
/
eller
för att ändra
justeringen.
MENU
m
Ljudjustering
Ljudjustering
Effekt :
Diskant :
Bas :
Balans :
Aut. volymjust. :
Ljudkanalsval :
Hörlursbrytare :
Hörlursvolym :
Hörlur tvåkanal :
Normalinst.
Välj:
Naturlig
0
0
0
På
Stereo
På
30
Stereo
Akt:
OK
,
Ut:
MENU
Effekt
Effekt :
Diskant :
Bas :
Balans :
Aut. volymjust. :
Ljudkanalsval :
Hörlursbrytare :
Hörlursvolym :
Hörlur tvåkanal :
Normalinst.
Välj:
Akt:
OK
Naturlig
0
0
0
På
Stereo
På
30
Stereo
Back:
Ut: MENU
Av (Ingen effekt)
Naturlig (Ökar klarheten, skärpa och ljud genom “BBE High
Definition Sound system”*).
Dynamisk (“BBE High Definition Sound system”* förstärker
klarheten och ljudet, vilket ger klarare röster och verkligare
musik).
Dolby Virtual** (använder högtalarna till att simulera surroundeffekt genom ett flerkanalsystem). Detta är en simulering av
“Dolby Surround Pro Logic.”
Om du ställer om “Aut. volymjust.” till “På”, väljs Naturlig automatiskt.
* ”BBE High Definition Sound system” tillverkas av Sony Corporation under
licens från BBE Sound. Inc. Den är patentskyddad via USA patentnummer 4
638, 258 och 4 482,866. Ordet “BBE” och symbolen BBE är registrerade
varumärken av BBE sound.
** Tillverkad på Dolby Laboratories-licens. “Dolby”, “Pro Logic” och dubbel-D
symbolen är registrerade varumärken från Dolby Laboratories.
Konfidentiella och opublicerade verk. © 1992-1997 Dolby Laboratories. Alla
rättigheter förbehållna.
Diskant
Tryck på
Tryck på
eller
eller
för att minska högre frekvensljud.
för att öka högre frekvensljud.
Bas
Tryck på
Tryck på
eller
eller
för att minska lägre frekvensljud.
för att öka lägre frekvensljud.
Balans
Tryck på
Tryck på
eller
eller
för att förstärka den vänstra högtalaren.
för att förstärka den högra högtalaren.
Aut. volymjust.
På/Av
Volymnivån förblir den samma oberoende av sändningssignalen
(t.ex. vid reklamsändningar).
Om du ställer “Effekt” i “Dolby Virtual”-läge kommer Av att väljas automatiskt.
28
Skärmens menysystem
01SE02BAS.fm Page 29 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Ljudkanalsval
Mono/Stereo
För stereosändningar, välj Stereo eller Mono.
Mono/A/B
För tvåspråkssändningar, välj A för ljudkanal 1, B för ljudkanal 2
eller Mono om en mono-kanal är tillgänglig.
i Hörlursbrytare
På/Av
Välj att kontrollera ljudet från TV:ns högtalare då hörlurarna är
anslutna. Om du vill att ljudet ska fungera både i hörlurarna och
högtalarna, välj Av.
i Hörlursvolym
Tryck på
Tryck på
eller
eller
för att minska ljudet i hörlurarna.
för att öka ljudet i hörlurarna.
Om du ställer om “i Hörlursbrytare” till “På” kan inte ”i Hörlursvolym” -läget
ändras.
i Hörlur tvåkanal Välj hörlurarnas ”i Hörlur tvåkanal” -alternativ.
Mono/Stereo
För stereosändningar, välj Stereo eller Mono.
Mono/A/B
För tvåspråkssändningar, välj A för ljudkanal 1, B för ljudkanal 2
eller Mono om en mono-kanal är tillgänglig.
Om du ställer om “i Hörlursbrytare” till “På” kan inte ”i Hörlur tvåkanal” läget ändras.
Normalinst.
Avbryt/OK
Välj OK-knappen för att återställa till fabriksinställda värden.
SE
Skärmens menysystem
29
01SE02BAS.fm Page 30 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Skärmkontroll
Menyn “Skärmkontroll” tillåter dig
att ändra skärmjusteringarna.
Bildjustering
Läge :
Kontrast :
Ljusstyrka :
Färg :
Färgton :
Skärpa :
Bakgr.bel. :
Brusreducering :
Dynamisk bild :
F ä r g ton :
F ä r g korr i ger i ng :
Gamma korrigering :
Normalinst.
Välj:
Akt:
Dagsljus
80
0
0
0
0
8
Auto
På
Kall
På
Hög
OK
Ut:
MENU
m
Skärmkontroll
Skärmkontroll
Autoformat :
Skärmformat :
Skärmstorlek/läge
Justera bildpunkter
Välj:
Akt:
På
SmartZoom
,
OK
Ut:
MENU
Autoformat
Autoformat :
Skärmformat :
Skärmstorlek/läge
Justera bildpunkter
På
SmartZoom
Välj:
Back:
Akt:
OK
Ut: MENU
Alternativet “Autoformat” tillåter dig att automatiskt ändra TV:ns
bildformat.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativ, tryck på
.
2 Tryck på
eller
för att välja På (om du vill att TV:n
automatiskt ska ändra bildformat beroende på
sändningssignalen) eller Av (om du vill fortsätta med
bildformat enligt egna önskemål).
Oberoende av om du har valt På eller Av i alternativet “Autoformat”, kan du
alltid ändra bildformat genom att trycka flera gånger på
-knappen på
fjärrkontrollen.
30
Skärmens menysystem
01SE02BAS.fm Page 31 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Skärmformat
Alternativet “Skärmformat” tillåter dig att ändra bildformatet.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativ, tryck på
.
2 Tryck på
eller
för att välja önskat bildformat.
SmartZoom: Imitation av effekten av
en full bildskärm för 4:3
sändningar.
4:3:
SmartZoom
Normal 4:3 bildstorlek.
Visning av hela bilden
4:3
14:9:
Zoom:
Wide:
Bildtyp mellan formaten
4:3 och 16:9.
Full bildskärm för
videofilmer i
brevlådeformat.
14:9
Zoom
För 16:9 sändningar.
Wide
eller
för att
• Om en bild är nedskuren såväl upptill som nedtill, tryck på
justera bildens läge på skärmen (t ex för att kunna läsa texten på textade
program).
• Alternativet Skärmformat kan inte justeras till en HD-signal kopplad till Y, PB/
CB, PR/CR-jacken i
5, och till en “Memory Stick”-insignal.
• Bara 4:3 eller Wide-alternativen kan väljas för en RGB-insignal kopplad till
PC
-kontakten.
SE
(fortsättning)
Skärmens menysystem
31
01SE02BAS.fm Page 32 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Skärmstorlek/läge Alternativet “Skärmstorlek/läge” tillåter dig att justera bildens
storlek och placering för varje skärmformat.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativ, tryck på
.
2 Tryck på
eller
för att välja alternativ och tryck sedan på
. Tryck därefter på
/ /
eller
för att justera
bildens storlek och placering.
V storlek (Vertikal storlek):
Tryck på
för att förstora bildstorleken vertikalt.
Tryck på
för att förminska bildstorleken vertikalt.
Skärmläge:
H läge (Horisontell förflyttning):
Tryck på
för att förflytta bilden åt vänster.
Tryck på
för att förflytta bilden åt höger.
V läge (Vertikal förflyttning):
Tryck på
för att förflytta bilden uppåt.
Tryck på
för att förflytta bilden neråt.
Normalinst.:
Välj OK-knappen för att återgå till fabriksinställda värden.
• Skärmstorlek/läge kan inte justeras för en HD-signal ansluten till Y, PB/CB, PR/
CR-jacken i
5, och till en “Memory Stick”-insignal.
• H läge (Horisontell förflyttning) kan endast justeras för RGB-ingångssignaler
som tas emot via SCART-uttaget
1/
,
2/
eller
4/
.
• När “Skärmformat” är inställt på 4:3 eller ”Wide”, kan inte V storlek (vertikal
storlek) och V läge (vertikal förflyttning) justeras till videons insignal från
ansluten utrustning.
Justera
Alternativet ”Justera bildpunkter” tillåter dig att justera bilden
bildpunkter
från RGB-utrustning.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
eller
för att välja följande alternativ.
2 Tryck på
Auto justering:
Välj OK-knappen för att automatiskt få fram den bästa
bilden för insignalen. Tänk på att den eventuellt inte kan
justeras perfekt beroende på insignalens kvalitet eller på
bildmönstret. I så fall utför du Auto justering en gång till
eller justerar manuellt enligt beskrivningen nedan.
Bildpunkt fas:
Justera mellan 00-100 när delar av visad text eller bild inte är
tydliga.
Tot H bildpkt.: (Fullständig horisontell bildpunkt)
Justera när bilden i allmänhet inte är helt tydlig.
Normalinst.:
Återgår till fabriksinställda värden.
Justera bildpunkter-alternativet är bara tillgängligt för en RGB-insignal
ansluten till PC
-kontakten.
32
Skärmens menysystem
01SE02BAS.fm Page 33 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Finesser
Menyn “Finesser” tillåter dig att
ändra flera av TV:ns justeringar.
Bildjustering
Läge :
Kontrast :
Ljusstyrka :
Färg :
Färgton :
Skärpa :
Bakgr.bel. :
Brusreducering :
Dynamisk bild :
F ä r g ton :
F ä r g korr i ger i ng :
Gamma korrigering :
Normalinst.
Välj:
Akt:
Dagsljus
80
0
0
0
0
8
Auto
På
Kall
På
Hög
Ut:
OK
MENU
m
Finesser
Finesser
Strömsparläge :
Högtalare :
Fas :
Ljudutgång :
AV3 Utsignal :
AV4 Utsignal :
SmartLink :
AV4 ingångsval :
Menyfärg :
Logo belyst :
Välj:
Akt:
Standard
Huvud
Bakåt
Variabel
Auto
Auto
AV3
Auto
Vit
Ja
OK
Ut:
,
MENU
Strömsparläge
Strömsparläge :
Högtalare :
Fas :
Ljudutgång :
AV3 Utsignal :
AV4 Utsignal :
SmartLink :
AV4 ingångsval :
Menyfärg :
Logo belyst :
Standard
Huvud
Bakåt
Variabel
Auto
Auto
AV3
Auto
Vit
Ja
Välj:
Back:
Akt:
OK
Ut: MENU
Alternativet ”Strömsparläge” tillåter dig att minska TV:ns
strömförbrukning.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
2 Tryck på
eller
för att välja Minska.
• Om du stänger av TV:n medan läget för minskad strömförbrukning är på,
förblir det aktiverat nästa gång du sätter på TV:n.
• Om du väljer läget ”PC/Spel” eller ”Personlig” i menyn ”Bildjustering” (sidan
26) kan du justera bildalternativet även om läget för minskad
strömförbrukning är på. Tänk på att strömförbrukningen ökar om du höjer
Kontrast eller Ljusstyrka.
Högtalare
Alternativet ”Högtalare” tillåter dig att kontrollera
ljudet i TV:ns högtalare när en extern ljudutrustning är ansluten.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
2 Tryck på
eller
för att välja den önskade uteffekten.
Huvud:
TV:ns ljud hörs genom TV:ns högtalare.
Center in:
När en yttre förstärkare är ansluten till TV:ns CENTRE
SPEAKER IN-terminaler, fungerar Tv:n som
centerhögtalare.
Volymen kan justeras genom att trycka på
volymknapparna 2 +/- på fjärrkontrollen.
SE
Av:
TV:ns ljud hörs inte genom TV:ns högtalare.
(fortsättning)
Skärmens menysystem
33
01SE02BAS.fm Page 34 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Alternativet ”Fas” justerar ljudfasen när TV:ns
högtalare används som centerhögtalare. Om ljudet från TV:ns
högtalare (som centerhögtalare) låter onaturligt, justera ”Fas”alternativet.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
2 Tryck på
eller
för att välja Bakåt. TV:ns ljud är då
fasvänt.
Fas
Fas kan bara justeras när ”Center in” i alternativet ”Högtalare” har valts.
Ljudutgång
Alternativet ”Ljudutgång”tillåter dig att välja
TV:ns fjärrkontroll eller en yttre förstärkares fjärrkontroll för att
kontrollera ljudet från TV:ns högtalare, då en yttre förstärkare är
ansluten till TV:ns kontakter för utgående ljud.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
2 Tryck på
eller
för att välja Variabel (om du vill använda
TV:ns fjärrkontroll eller Fast (om du vill använda den yttre
förstärkarens fjärrkontroll).
• När du ansluter en AV-mus och installerar den på den yttre förstärkaren, kan
du använda den yttre förstärkarens fjärrkontroll, riktad mot TV:n, för att
kontrollera den yttre förstärkarens volymnivå. För ytterligare information om
installation av en AV-mus, se under kapitlet ”Anslutning av extrautrustning”
på sidan 60.
• Ljudutgång kan inte justeras då ”Center in” i ”Högtalare”-alternativet är valt.
AV3 Utsignal/
AV4 Utsignal
Alternativen ”AV3 Utsignal” och ”AV4 Utsignal” tillåter dig att
välja utsignalskälla från SCART-uttaget
3/ S och
4/
. Från dessa SCART-uttag kan du spela in vilken signal
som helst från TV:n eller från annan extraansluten utrustning
kopplad till de andra SCART-uttagen.
Om din video är utrustad med SmartLink är den här
proceduren inte nödvändig.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
2 Tryck på
eller
för att välja önskad utsignal: Auto, TV,
AV1, AV2, AV3 (bara för AV4-utsignal), AV4 (endast för AV3utsignal) eller AV6.
• Om du väljer Auto kommer utsignalen alltid att vara samma som den som
visas på TV-skärmen.
• Om du har en dekoder ansluten till SCART-uttagen
3/ S eller
4/
, eller till en video ansluten till detta SCART-uttag, kom ihåg att
ändra tillbaka till AV3 Utsignal eller AV4 Utsignal till Auto för korrekt
avkodifiering.
• När AV3 Utsignal eller AV4 Utsignal är ställt på Auto, går AV5-insignalen,
PC
-insignalen samt ”Memory Stick”-insignalen inte ut från SCARTuttagen
3/ S eller
4/
.
34
Skärmens menysystem
01SE02BAS.fm Page 35 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
SmartLink
Alternativet “SmartLink” tillåter dig att välja ett SCARTuttag som fungerar med SmartLink. SCART-uttagen
3/
och
4/
fungerar inte med SmartLink samtidigt.
S
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
2 Tryck på
eller
för att välja AV3 eller AV4.
AV4 ingångsval
Välj alternativet ”AV4 ingångsval” om en inspelningsbar DVDspelare är ansluten till både SCART-uttage
4/
och Y, PB/
CB, PR/CR-jacken på
5.
Vissa inspelningsbara DVD-spelare har ett 576p
signalformat. SCART-uttaget accepterar inte ett 576p
signalformat som den är. Om du vill låta signalen gå in som
den är, anslut DVD-spelaren både till SCART-uttaget
4/
och Y, PB/CB, PR/CR-jacken på
5.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
2 Tryck på
eller
för att välja Auto eller Manuell.
Auto: Signalen från den inspelningsbara DVD-spelaren går in
via SCART-uttaget
4/
.
Manuell: Signalen från den inspelningsbara DVD-spelaren går
in via Y, PB/CB, PR/CR-jacken på
5. Om den
inspelningsbara DVD-spelarens insignal är av ett 576p
signalformat, välj detta alternativ.
Menyfärg
Alternativet ”Menyfärg” tillåter dig att ändra menyernas
bakgrundsfärg.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
2 Tryck på
eller
för att välja Vit eller Svart.
Logo belyst
Alternativet ”Logo belyst” tillåter dig att lysa upp Sonys logo på
den främre delen av displayenheten i blått.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
2 Tryck på
eller
för att välja Ja.
.
SE
Skärmens menysystem
35
01SE02BAS.fm Page 36 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Inställningar
Menyn ”Inställningar” tillåter dig att
ändra flera av TV:ns alternativ.
Bildjustering
Läge :
Kontrast :
Ljusstyrka :
Färg :
Färgton :
Skärpa :
Bakgr.bel. :
Brusreducering :
Dynamisk bild :
F ä r g ton :
F ä r g korr i ger i ng :
Gamma korrigering :
Normalinst.
Välj:
Akt:
Dagsljus
80
0
0
0
0
8
Auto
På
Kall
På
Hög
Ut:
OK
MENU
m
Inställningar
Inställningar
Språk :
Svenska
Land :
Sverige
Autom. kanalinställ.
Kanalsortering
Programnamn
AV namn
Manuell kanalinställ.
Välj:
Akt:
OK
Ut:
,
MENU
Språk/Land
Språk :
Swedish
Land :
SE
Autom. kanalinställ.
Kanalsortering
Programnamn
AV namn
Manuell kanalinställ. Preset
Välj:
Akt:
OK
Back:
Ut: MENU
Alternativet Språk/Land tillåter dig att välja språk på
skärmmenyerna. Det tillåter dig också att välja det land där du
önskar använda TV:n.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
2 Följ steg 3 och 4 under kapitlet ”Att sätta på TV:n och
automatisk inställning” på sidan 23.
Autom.
kanalinställ.
Alternativet ”Autom. kanalinställ.” gör att TV:n själv letar upp och
lagrar alla tillgängliga TV-kanaler.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
2 Följ steg 6 och 7 under kapitlet ”Att sätta på TV:n och
automatisk inställning” på sidan 23.
Kanalsortering
Alternativet ”Kanalsortering” tillåter dig att ändra TV-kanalernas
(TV-sändningarnas) programpositioner.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
2 Följ steg 8 B) under kapitlet ”Att sätta på TV:n och automatisk
inställning” på sidan 23.
36
Skärmens menysystem
01SE02BAS.fm Page 37 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Programnamn
Alternativet ”Programnamn” tillåter dig att
namnge kanalen med upp till fem tecken (bokstäver eller siffror).
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
2 Tryck på
eller
för att välja det programnummer du vill
namnge och sedan på OK-knappen.
3 Tryck på
/ / /
för att välja bokstav och därefter på
OK-knappen. Tryck slutligen på
/ /
eller
för att
välja ordet ”Slut” på skärmen och tryck på OK-knappen för att
ta bort menyn från skärmen.
• För att rätta felaktigt inmatad bokstav, välj
på skärmen och tryck
därefter på OK-knappen.
• För mellanslag, välj på skärmen och tryck därefter på OK-knappen.
AV namn
Alternativet ”AV namn” tillåter dig att namnge en extern
utrustning ansluten till TV:n.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
2
Tryck på
eller
för att välja den insignalskälla du vill
namnge. Tryck sedan på .
3
I namnkolumnen kommer en redan namngiven etikett upp
automatiskt:
a) Om du vill använda en av de redan namngivna etiketterna
(KABEL, SPEL, KAMERA, DVD, VIDEO eller SAT), tryck
på
eller
för att välja önskad etikett.
b) Om du vill göra din egen etikett, välj Ändra och tryck på
.
Med det första alternativet markerat trycker du på / /
/
för att välja en bokstav, och sedan på OK-knappen.
för att välja ordet
Tryck slutligen på
/ /
eller
”Slut” på skärmen och tryck på OK-knappen för att ta bort
menyn från skärmen.
• För att rätta felaktigt inmatad bokstav, välj
på skärmen för att
gå tillbaka och tryck på OK-knappen.
• För mellanslag, välj på skärmen och tryck därefter på OKknappen.
SE
(fortsättning)
Skärmens menysystem
37
01SE02BAS.fm Page 38 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Manuell
kanalinställ.
Alternativet ”Manuell kanalinställ.” (A-E) tillåter dig att:
A) Ställa in kanalerna, var för sig och på önskad programposition.
För att göra detta:
1
Efter att ha valt alternativet ”Manuell kanalinställ.”, tryck på
.
2
Med alternativet ”Program” markerat, tryck på
3
Tryck på
eller
för att välja den programposition du vill
ställa in TV-kanalen på. Tryck sedan på OK-knappen.
4
Efter att ha valt alternativet System trycker du på
.
.
Tillgängligheten av detta alternativ beror på det land du har
valt i menyn ”Språk/Land”.
5
Tryck på
eller
för att välja TV-system (B/G för
västeuropeiska länder, D/K för östeuropeiska länder, I för
Storbritannien eller L för Frankrike) och tryck sedan på OKknappen.
6
Efter att ha valt alternativet Kanal, tryck på
7
Tryck på
eller
för att välja kanaltyp (S för kabelkanaler
eller C för markkanaler), och tryck sedan på
. Tryck därefter
på de numrerade knapparna för att direkt lägga in TVkanalens nummer. Om du inte vet vilket nummer kanalen har,
tryck på
eller
för att leta upp det. När du väl hittat
kanalen du vill lagra, tryck på OK-knappen.
8
Markera alternativet Bekräfta och tryck på OK-knappen.
Tryck sedan på
för att välja OK och tryck slutligen på OKknappen för lagring.
.
Upprepa samtliga steg för att ställa in och lagra fler kanaler.
B)
Namnge en kanal med upp till fem tecken.
För att göra detta:
1 Med alternativet ”Program” markerat, tryck på PROG +/- tills
det programnummer du vill ändra kommer upp.
2 När du väl har programnumret på skärmen, välj alternativet
Namn och tryck på
.
eller
för att välja bokstav, och tryck
3 Tryck på
/ /
sedan på OK-knappen. Tryck slutligen på
/ / eller
för att välja ordet ”Slut” på skärmen och tryck på OK-knappen
för att ta bort menyn från skärmen.
• För att rätta felaktigt inmatad bokstav, välj
på skärmen för att gå
tillbaka och tryck därefter på OK-knappen.
• För mellanslag, välj på skärmen och tryck därefter på OK-knappen.
38
Skärmens menysystem
01SE02BAS.fm Page 39 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
C)
Även om den automatiska fininställningen (AFT) ger bästa
möjliga bild, kan du justera den manuellt för att erhålla en
bättre bildmottagning om bilden är dålig.
För att göra detta:
1
Under tiden du tittar på den TV-kanal du vill fininställa, välj
alternativ AFT och tryck på
.
2
Tryck på
eller
för att justera kanalens frekvensnivå
mellan –15 och +15 och tryck på OK-knappen.
3
Markera alternativet Bekräfta och tryck på OK-knappen.
Tryck sedan på
för att välja OK och tryck slutligen på OKknappen för lagring.
D) Hoppa över oönskade programnummer när de väljs med
PROG +/För att göra detta:
1
Markera alternativet Program, tryck på PROG+/- tills det
programnummer du vill hoppa över kommer upp.
2
När det program du vill hoppa över väl visas på skärmen, välj
alternativet Hoppa och tryck på
.
3
Tryck på
knappen.
4
Markera alternativet Bekräfta och tryck på OK-knappen.
Tryck sedan på
för att välja OK och tryck slutligen på OKknappen för lagring.
eller
för att välja Ja och tryck sedan på OK-
Om du längre fram önskar annullera denna funktion, välj återigen Nej i
stället för Ja.
E)
Detta alternativ tillåter dig att se och spela in en kodad kanal
när du har en dekoder ansluten till SCART-uttag
3/ S
eller
4/
direkt eller via video.
Tillgängligheten av detta alternativ beror på det land du har
valt i menyn ”Språk/Land”.
För att göra detta:
1
När du valt alternativet Dekoder trycker du på
2
Tryck på
knappen.
3
Markera alternativet Bekräfta och tryck på OK-knappen.
Tryck sedan på
för att välja OK och tryck slutligen på OKknappen för lagring.
eller
.
för att välja På och tryck sedan på OK-
Om du längre fram önskar annullera denna funktion, välj återigen Nej i
stället för Ja.
Skärmens menysystem
39
SE
01SE02BAS.fm Page 40 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Timer
Menyn ”Timer” tillåter dig att ändra
tidsinställningen.
Bildjustering
Läge :
Kontrast :
Ljusstyrka :
Färg :
Färgton :
Skärpa :
Bakgr.bel. :
Brusreducering :
Dynamisk bild :
F ä r g to n :
F ä r g ko rr i ger i ng :
Gamma korrigering :
Normalinst.
Välj:
Akt:
Dagsljus
80
0
0
0
0
8
Auto
På
Kall
På
Hög
OK
Ut:
MENU
m
Timer
Timer
Avstängn.timer :
Klockinställning :
Klockvisning :
På/av timer
Autom. avstängning:
Välj:
Akt:
Av
00:00:00 (Mån)
Av
,
På
OK
Ut:
MENU
Avstängn.timer
Avstängn.timer :
Klockinställning :
Klockvisning :
På/av timer
Atom. avstängning:
Av
00:00:00 (Mån)
Av
Välj:
Back:
Akt:
OK
På
Ut: MENU
Alternativet ”Avstängn.timer” gör det möjligt att ställa in TV:n så
att den automatiskt går över till viloläge efter en viss tid som du
själv väljer.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
2 Tryck på
eller
för att programmera tidsfördröjningen
(max 2 timmar).
Under tiden du tittar på TV kan du trycka på
att se hur lång tid som återstår.
Klockinställning
-knappen på fjärrkontrollen för
Alternativet ”Klockinställning” tillåter dig att ställa in tiden.
Felmarginalen hos den inbyggda klockan ligger på +/- 30 sekunder
per månad.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
eller
för att ställa timmen och därefter på
.
2 Tryck på
3 Tryck på
eller
för att ställa minuterna och därefter på .
4 Tryck på
eller
för att ställa sekunderna och därefter på
.
5 Tryck på
eller
för att ställa in veckodagen.
6 Tryck på OK-knappen på tidssignalen. Klockan startar.
40
Skärmens menysystem
01SE02BAS.fm Page 41 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Klockvisning
Alternativet ”Klockvisning” tillåter dig att visa
klockan på skärmen.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
2 Tryck på
eller
för att välja På och tryck sedan på OKknappen.
•Visningen av klockan stängs av automatiskt 5 minuter efter att den har satts på.
•Klockan kan också sättas på eller stängas av genom att trycka på
på
fjärrkontrollen.
På/av timer
Alternativet ”På/av timer” tillåter dig att göra så att TV:n
automatiskt sätts på och stängs av på en viss tid. För att använda
denna funktion måste du ställa in klockan i förväg (sidan 40).
• Om du ändrar följande programmeringar, väljs Av
automatiskt i alternativet Timer. Välj i så fall På i
alternativet Timer.
– Drar ut nätsladden från mottagarenheten.
– Programmerar alternativen Starttid, Påslagen tid,
Veckoinställning, Repetering, Program.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
.
2 Markera Timer och tryck på
eller
för att välja På och
tryck sedan på
.
3 Tryck på
eller
för att välja Starttid och tryck sedan på
.
4 Programmera in den tid då du vill att TV:n automatiskt sätts på.
Tryck på
eller
för att programmera in timmen och tryck
sedan på
. Tryck därefter på
eller
för att programmera
in minuterna och tryck sedan på
.
5 Tryck på
eller
för att välja Påslagen tid och tryck sedan
på
.
6 Tryck på
eller
för att välja önskad Påslagen tid. Välj
tidsintervall (max 5 timmar) efter vilken du vill att TV:n
automatiskt går över till viloläge.
7 Tryck på
eller
för att välja Veckoinställning och tryck
sedan på
.
8 Tryck på
eller
för att välja den veckodag du vill
programmera in för På/av timer och tryck sedan på
.
9 Tryck på
eller
för att välja På och tryck sedan på
.
10 Upprepa steg 8 och 9 för att ställa in andra veckodagar.
11 Tryck på
eller
för att välja Program och tryck sedan på
.
12 Tryck på
eller
för att välja de TV-kanaler du vill titta på
när TV:n sätts på och tryck sedan på
.
För att sätta på och stänga av TV:n på en bestämd tid varje
dag, bör du programmera Repetering till På efter steg 2 och
sedan gå till steg 3.
Om du senare önskar avbryta denna funktion, välj Av istället för På i
steg 2 ovan.
(fortsättning)
Skärmens menysystem
41
SE
01SE02BAS.fm Page 42 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Autom.
avstängning
Alternativet ”Autom. avstängning” tillåter dig att programmera
TV:n till att automatiskt byta till viloläge om det inte kommer
någon insignal via den anslutna utrustningen.
För att göra detta:
1 Efter att ha valt alternativet, tryck på
2 Tryck på
eller
för att välja På.
.
Autom. avstängning kan inte programmeras in när TV:n tar emot en TVsändningssignal.
42
Skärmens menysystem
01SE02BAS.fm Page 43 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
App. status
Menyn ”App. status” tillåter dig att
kontrollera TV:ns modellnamn och
serienummer.
Bildjustering
Läge :
Kontrast :
Ljusstyrka :
Färg :
Färgton :
Skärpa :
Bakgr.bel. :
Brusreducering :
Dynamisk bild :
F ä r g ton :
F ä r g korr i ger i ng :
Gamma korrigering :
Normalinst.
Välj:
Akt:
Dagsljus
80
0
0
0
0
8
Auto
På
Kall
På
Hög
Ut:
OK
MENU
m
App. status
Modellkod :
Display serienr :
Box serienr :
Välj:
KLV-30MR1
20000001
40000001
Akt:
MENU
Modellkod
Den här TV:ns modellnamn.
Display serienr:
Angivet serienummer för varje displayenhet.
Box serienr:
Angivet serienummer för varje mottagarenhet.
SE
Skärmens menysystem
43
01SE02BAS.fm Page 44 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Om ditt ”Memory Stick”
Funktionen ”Memory Stick” tillåter dig att se digitala bilder som är
lagrade på ”Memory Stick” media på din TV-skärm.
Bildvisare
Denna TV:s ”Memory Stick” bildvisare kan visa stillbildsdata (JPEG) och rörlig bilddata
(MPEG1) som lagrats i TV:ns ”Memory Stick”. Du kan även köra ett bildspel med dessa bilder
och anpassa bildspelets funktioner genom att välja automatiskt eller manuellt bildspel.
Digitalkameraläge
Denna TV:s digitalkameraläge kan bara visa bilder med JPEG- eller MPEG-format, som spelats
in på en DCF-kompatibel digitalkamera.
Kompatibla bildtyper
Inspelade bilder måste överensstämma med följande specifikationer:
• Stillbilder: JPEG*-komprimerat format och DCF**-kompatibel katalog och arkiv.
• Rörliga bilder måste spelas in på en Sony digital kamera och ett av följande MPEG1***
komprimerade format bör användas:
MPEG MOVIE, MPEG MOVIE AD, MPEG MOVIE EX, MPEG MOVIE HQ, MPEG MOVIE
CV, MPEG MOVIE HQX, MPEG1, som överensstämmer med VIDEO CD av VAIO Gigafickformat.
*
JPEG är ett teknologiskt standardformat för att komprimera en stillbild (extension. jpeg).
JPEG står för ”Joint Photographic Experts Group”, den organisation som skapade detta
format.
** DCF står för ”Design Rules for Camera File Systems”, som har specifikationer upprättade av
den japanska Electronic Industry Development Association (JEIDA).
*** MPEG är ett teknologiskt format för att komprimera en rörlig bild (extension. mpeg).
Icke kompatibla bildtyper
• Stillbilder lagrade i TIFF eller andra icke JPEG-komprimeringsformat.
• Stillbilder inpelade med produkter som inte är DCF-kompatibla, inklusive följande
Sonyprodukter.
– Digitala stillbildskameror DSC-D700, DSC-D770.
– Digitala videokameror DCR-TRV900/DSR-PD100A.
• Följande stillbilder lagrade i JPEG-komprimeringsformat:
– Databehandlade bilder.
– Bilder i foldrar som modifierats eller döpts om i en dator.
– Bilder som lagrats på ett ”Memory Stick” som är dataformaterat.
Användningsråd
• Vi rekommenderar dig att lägga in en säkerhetskopia av viktig information på din dators
hårddisk. Sony ansvarar inte för förlorad eller förstörd information.
• Att använda inspelat material för annat en personligt bruk kan innebära överträdelse av
copyright-lagen.
• Tillämpningsprogramvaran ”Memory Stick” kan modifieras eller ändras av Sony utan
förvarning.
44
“Memory Stick”
01SE02BAS.fm Page 45 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Vad är ett ”Memory Stick”
Ett ”Memory Stick” är ett kompakt, bärbart och mångsidigt integrerat inspelningsmedium med
en datakapacitet som överskrider en diskett. ”Memory Stick” är speciellt framställd för att man
med ”Memory stick”-kompatibla produkter ska kunna utbyta och dela med sig av digital
information. Då det är löstagbart, kan ett ”Memory Stick” även användas för extern datalagring.
”Memory Stick” finns i två storlekar: standardstorlek och kompakt ”Memory Stick Duo”storlek. När det väl är kopplat till en ”Memory Stick Duo”-adapter, blir ”Memory Stick Duo”
lika stor som ”Memory Stick” standard, och kan då användas med produkter anpassade till
”Memory Stick” standard.
Olika typer av ”Memory Stick”
”Memory Stick” finns tillgänglig i följande två typer, för att tillgodose flera funktionskrav.
• “Memory Stick”
Lagrar all slags data utom copyright-skyddad information, som kräver MagicGate copyrightskyddad teknologi.
• “MagicGate Memory Stick”
Utrustad med MagicGate copyright-skyddad teknologi.
• “Memory Stick-ROM”
Lagrar förinspelad, endast läsbar data. Du kan inte spela in på ett ”Memory Stick-ROM” eller
radera förinspelad data.
Olika typer av ”Memory Stick”, kompatibla med apparaten
Du kan använda två olika slags ”Memory Stick” till din TV: vanlig ”Memory Stick” och
”MagicGate Memory Stick”. Men då din TV inte innehar MagicGate-standard befinner sig inte
visad information på din TV under MagicGates copy-skydd.
Information om Memory Stick Duo
För att använda ett ”Memory Stick Duo” med den här TV:n måste du ansluta det till en
”Memory Stick Duo”-adapter innan du kopplar det till TV:n.
Försäkra dig om att du kopplar in ditt ”Memory Stick Duo” i adaptern åt rätt håll.
Försäkra dig om att du kopplar in ”Memory Stick Duo”-adaptern åt rätt håll. Annars kan TV:n
skadas.
Koppla inte in ”Memory Stick Duo”-adaptern utan att ”Memory Stick Duo” är isatt. Skulle du
göra det, kan det leda till att TV:n fungerar dåligt.
SE
(fortsättning)
“Memory Stick”
45
01SE02BAS.fm Page 46 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Användning av ett ”Memory Stick”
Terminal
Skrivskyddsknapp
Etikettplats
• Du kan inte spela in eller radera bilder när skrivskyddsknappen på ditt ”Memory Stick” är
ställd på LOCK.
• Använd ett skarpt föremål, t ex en kulspetspenna, för att flytta raderingskyddsknappen på
ditt ”Memory Stick Duo”.
• Vi rekommenderar att du lägger in säkerhetskopior av viktig information på din dators
hårddisk.
• Bilddata kan skadas i följande fall:
– Om du avlägsnar ditt ”Memory Stick”, stänger av strömtillförseln eller tar loss batteriet för
att byta ut det under tiden ljusindikeringen är tänd eller blinkar.
– Om du använder ditt ”Memory Stick” nära en magnet eller ett magnetiskt fält, som t ex
högtalare.
– Om du kopplar ur elnätsladden under tiden ljusindikeringen är tänd eller blinkar.
• Förhindra att metallföremål eller dina fingrar kommer i kontakt med metalldelarna på
kopplingsenheterna.
• Fäst inget annat material än den medsända etiketten på etikettplatsen.
• Fäst inte etiketten så att den sticker ut från själva etikettplatsen.
• Skriv inte hårt på anteckningsområdet på ditt ”Memory Stick Duo”.
• Du bör inte böja, tappa eller utsätta ditt ”Memory Stick” för kraftiga stötar.
• Ta inte isär eller modifiera ditt ”Memory Stick”.
• Se till att inte ”Memory Stick” blir vått.
• Använd eller förvara inte ditt ”Memory Stick” på en plats som är utsatt för
–-extremt hög temperatur, som i en bil som står i solen.
– i direkt solljus
– hög luftfuktighet eller platser med frätande ämnen i närheten
• Då du bär omkring eller lagrar ett ”Memory Stick”, förvara den i medföljdande etui.
Formatering av ditt ”Memory Stick”
”Memory Stick” levereras med ett exklusivt standardformat.
Information om ditt ”Memory Stick” formaterat i en dator
Ett ”Memory Stick” som formaterats i en dator är inte nödvändigtvis kompatibelt med den här
TV:n.
När ljusindikeringen är tänd eller blinkar
”Memory Stick” läser eller skriver data. Skaka eller slå inte på TV:n. Stäng inte heller av
strömmen eller ta ut ditt ”Memory Stick”. Bilddatan kan ta skada av det.
• ”MagicGate Memory Stick”, “Memory Stick” och
är varumärken tillhörande Sony
Corporation.
• “MagicGate” och
är varumärken tillhörande Sony Corporation.
• “Memory Stick-ROM” och
är varumärken tillhörande Sony
Corporation.
• “Memory Stick Duo” och
är varumärken tillhörande Sony
Corporation.
46
“Memory Stick”
01SE02BAS.fm Page 47 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Ansluta och avlägsna ett ”Memory Stick”
Ansluta ett ”Memory Stick”
För in ett ”Memory Stick” i slitsen för ”Memory Stick” så långt det går med b-märket uppåt som
bilden visar. ”Memory Stick”-ljusindikeringen blinkar.
“Memory Stick”
”Memory Stick” ljusindikering
PROG
PROG
b Märke
• Försäkra dig om att ditt ”Memory Stick” förs in åt rätt håll. Om ditt ”Memory Stick”
tvingas in på fel håll kan antingen det eller ”Memory Stick”-uttaget skadas.
• För endast in ditt ”Memory Stick” i ”Memory Stick”-uttaget. Om du försöker föra in
andra föremål i uttaget kan TV:n skadas.
Avlägsna en ”Memory Stick”
1 Kontrollera att ”Memory Stick”-indikeringen inte lyser och tryck sedan
försiktigt in ditt ”Memory Stick” i ”Memory Stick”-slitsen.
Ditt ”Memory Stick” trycks ut.
PROG
PROG
2 Dra ut ditt ”Memory Stick” helt ur ”Memory Stick”-uttaget.
• Stäng inte av strömmen medan ”Memory Stick”-indikeringen blinkar rött. Om du gör
det kan du skada ditt ”Memory Stick”.
• När du avlägsnar ditt ”Memory Stick” bör du inte bara försöka dra ut det ur ”Memory
Stick”-uttaget. Om du gör det kan ditt ”Memory Stick” eller uttaget skadas.
• Om du lösgör ditt ”Memory Stick” precis efter det att du har tryckt in det i ”Memory
Stick”-uttaget för att avlägsna det, kan ditt ”Memory Stick” hoppa ut.
“Memory Stick”
47
SE
01SE02BAS.fm Page 48 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Användning av ett ”Memory Stick” (Memory
Stick Huvudmeny”)
”Memory Stick”-funktionen tillåter dig att visa en innehållsförteckning av tumnagelbilder som
finns på ditt ”Memory Stick”. Du kan välja en av dessa bilder att visas på hela skärmen och spela
upp en rörlig bild. Du kan också spela upp ett bildspel av dessa bilder.
Visa Memory Stick Huvudmeny
Fabriksinställningen för “Dig. kamera-läge” är “På”.
1 För in ett ”Memory Stick” som innehåller de bilder du vill
se.
VIDEO
TV
2 Tryck på “Memory Stick”.
“Memory
Stick”
Memory Stick Huvudmeny visas på skärmen.
Innehållsförteckning av
tumnagelbilder som finns i vald
folder.
Tryck på
/ /
eller
knappen för att välja en bild. Vald bild
markeras i gult.
Memory Stick
Huvudmenymärke
Memory Stick
Huvudmeny
OK
Slide Show
Val
Välj mapp
100MSDCF
PROG
MENU
Nr.: 1/1234
Storlek: 1024x768
Välj:
Tillbaka:
Fil: SPJP0001.JPG
Datum: 7/15/2002 12:34
Ställ in: Enter
Vald mapps namn
Information om vald bild
Märke som indikeras på bildens nedre del
: Skyddad bildikon
: Rörlig bildikon
: Relaterad arkivikon (visas på
skärmen endast när “Dig. kameraläge” är inställt på “På”).
• För att stänga Memory Stick Huvudmeny, tryck på
”Memory Stick” igen.
• För att stänga av ”Memory Stick”-insignalen, tryck
även flera gånger på
tills ”Memory Stick”indikationsljuset på mottagarenheten tänds (se
sidan 15).
48
“Memory Stick”
01SE02BAS.fm Page 49 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Att välja Memory Stick Huvudmeny-alternativ
Tryck på
eller
för att markera alternativet och tryck sedan på OK-knappen. Valt
alternativ markeras i gult.
Alternativ
Beskrivning
Slide Show
Visar ett bildspel som finns i ditt ”Memory Stick”. För ytterligare
information, se under kapitlet ”Användning av ”Memory Stick”
Slideshow” på sidan 54.
Val
Visar Val menyn på skärmen. Du kan välja mellan följande alternativ.
Fil: Visar följande alternativ:
Sortera: Sorterar bildarkivet efter arkivnamn eller
uppdateringsdatum i stigande eller fallande ordning.
Filter: Filtrerar bara stillbilder (Stillbild) eller rörliga bilder
(Film) ur innehållet.
Funktionerna Sortera/Filter kan bara aktiveras då läget
Dig.kamera-läge är programmerat till På. Information om
filterprogrammeringen visas i Memory Stick Huvudmeny.
Memory Stick: Visar typ och redan använt samt återstående
utrymme på det “Memory Stick som används.
Välj mapp
Tillåter dig att välja en specifik mapp i ditt ”Memory Stick”. För
ytterligare information, se under kapitlet ”Att välja en mapp som du vill
se på ditt ”Memory Stick”” på sidan 50.
SE
(fortsättning)
“Memory Stick”
49
01SE02BAS.fm Page 50 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Att välja en mapp som du vill se på ditt ”Memory Stick”
1 Anslut ett ”Memory Stick” som innehåller de bilder du vill se.
2 Tryck på “Memory Stick”.
Memory Stick Huvudmeny visas på skärmen.
3 Tryck på
eller
för att markera Välj mapp och tryck sedan på OK-knappen.
Menyn Välj folder visas.
Nuvarande vald mapp
Memory Stick
Huvudmeny
Slide Show
Dig.kamera-läge
Av
Val
Filter: Still
Välj mapp
100MSDCF
Lista över nuvarande vald
mapps innehåll
Stäng
Nr.: 1/1234
Storlek: 1024x768
Välj:
Tillbaka:
Fil: SPJP0001.JPG
Datum: 7/15/2002 12:34
Ställ in: Enter
Till den övre
delen
Första bildarkivet i nuvarande vald mapp
4 Tryck på
för att välja mapplistan och tryck på
eller
för att välja den du vill se. Tryck
sedan på OK-knappen.
Vald mapps innehållsförteckning av tumnagelbilder visas.
För att välja de mappar som inte visas
Tryck på
för att välja bild och tryck på
De tio följande mapparna visas.
eller
.
Sortera bildarkiv (Dig.kamera-läge)
”Dig.kamera-läge” tillåter dig att att sortera bildarkiv i JPEG- och MPEG-komprimerat format,
tagna med digitala stillbildskameror och digitala videokameror som är DCF-anpassade.
I steg fyra här ovan, välj Dig.kamera-läge. Tryck sedan på
på OK-knappen.
eller
för att välja På och tryck
• Du kan inte välja Dig.kamera-läge om bildarkiven som lagrats på ditt ”Memory Stick”,
med en digital stillbildskamera eller en digital videokamera, överskrider 2000 arkiv.
• För ett bildarkiv som har spelats in med funktionen Röstlagring (Voice Memo) på
Sonys digitalkamera, kan bara stillbildsarkiv visas.
50
“Memory Stick”
01SE02BAS.fm Page 51 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Användning av bildvisaren ”Memory Stick Huvudmeny”
Memory Stick Huvudmeny tillåter dig att visa valda bilder på hela skärmen och spela upp en
rörlig bild genom att använda indexskärmen. Du kan också skydda, rotera och radera bilderna
genom att använda indexskärmen.
1 För in det ”Memory Stick” som innehåller de bilder du vill se.
2 Tryck på “Memory Stick.”
Memory Stick Huvudmeny kommer upp på skärmen.
3 Tryck på
eller
för att markera Välj mapp och tryck sedan på OK-knappen.
Menyn Välj mapp visas.
4 Tryck på
för att välja innehållsförteckningen och tryck på
eller
för att välja den
mapp du vill se. Tryck sedan på OK-knappen.
En innehållsförteckning över de tumnagelbilder som finns i vald mapp visas.
5 Tryck på
och tryck sedan på / / eller
för att välja den bild du vill visa eller den
rörliga bild du vill spela upp på hela skärmen. Tryck sedan på OK-knappen.
För att visa andra bildarkiv då mer än bara bildarkiv finns i vald folder.
Tryck på
tills nästa bild visas, eller tryck på
för att välja bild och tryck på
. En
innehållsförteckning över tumnagelbilder visas på varje sida.
Indexmenyn över tumnagelbilderna visas. Du kan välja ett av följande alternativ. Tryck på
eller
för att välja alternativ och tryck på OK-knappen.
Indexmeny (Skärm med innehållsförteckning) över en tumnagelbild
Alternativ
Beskrivning
Full skärm
(endast för stillbilder)
Movie-spelare
(endast för rörliga bilder)
Slide Show
Visar stillbilden på hela skärmen. För ytterligare information, se
under ”Visa stillbilder på hela skärmen” på sidan 52.
Visar ”Movie-spelare”. För ytterligare information, se under
”Spela upp en rörlig bild (Movie-spelare)” på sidan 53.
Visar ett bildspel av de bilder som finns i ditt Memory Stick. För
ytterligare information, se under ”Användning av en ”Memory
Stick” Slide Show” på sidan 54.
Skyddar bildarkiven från att raderas. Alla på eller Alla av för alla
arkiv i mappen som innehåller valt bildarkiv, På eller Av endast för
valt bildarkiv. Den skyddade bilden markeras med
.
Roterar endast stillbilder, 90 grader medsols eller motsols. När du
trycker på OK-knappen roterar bilden 90 grader.
Raderar bild arkivet. välj Alla bilder för alla arkiv i den mapp som
innehåller valt bildarkiv, välj Välj bild. för endast valt bildarkiv.
Stänger indexmenyn (skärmen).
Skydda
Stäng
(endast för stillbilder)
Ta bort
Stäng
• Du kan inte rotera eller radera en skyddad bild (
).
• Du kan inte rotera eller radera bilderna på ditt ”Memory Stick” då
skrivskyddsknappen är ställd på LOCK.
• Den bild som en gång roterats förblir inlagd på ditt ”Memory Stick” och visas på detta
sätt nästa gång du tar fram den.
(fortsättning)
“Memory Stick”
51
SE
01SE02BAS.fm Page 52 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Visa stillbilder på hela skärmen
Välj Full skärm på indexmenyn över tumnagelbilderna.
• Den tid som stillbilden visas på hela skärmen varierar beroende på bildstorlek.
• Beroende på bildstorlek visar TV:n automatiskt rätt bildstorlek för varje bild på hela
skärmen.
Nr.: 1/1234
Storlek: 1024x768
Fil: SPJP0001.JPG
Datum: 7/15/2002 12:34
För att visa nästa bild
Tryck på
.
För att visa föregående bild
Tryck på
.
Indexmeny (Skärm med innehållsförteckning) över en helskärmsbild.
Tryck på OK-knappen under tiden bilden visas på hela skärmen.
Indexmenyn för en helskärmsbild visas. Du kan välja ett av följande alternativ. Tryck på
för att välja alternativ och därefter på OK-knappen.
eller
Alternativ
Beskrivning
Återgå
Återgår till Memory Stick Huvudmeny.
Information
Visar information om valt bildarkiv.
Skydda
Skyddar valt bildarkiv från att raderas. Den skyddade bilden markeras
med
.
Rotera
Roterar endast stillbilder, 90 grader medsols eller motsols. När du
trycker på OK-knappen roterar bilden 90 grader.
Ta bort
Raderar valt bildarkiv.
Stäng
Stänger indexskärmen.
• Du kan inte rotera eller radera en skyddad bild (
).
• Du kan inte rotera eller radera bilderna på ditt ”Memory Stick” då
skrivskyddsknappen är ställd på LOCK.
• Den bild som en gång roterats förblir inlagd på ditt ”Memory Stick” och visas på detta
sätt nästa gång du tar fram den.
52
“Memory Stick”
01SE02BAS.fm Page 53 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Spela upp en rörlig bild (Movie-spelare)
Välj Movie-spelare på indexmenyn (skärmen med innehållsförteckningen) över
tumnagelbilder. Då visas ”Movie-spelare” på skärmen. Du kan använda ”Movie-spelare” på
följande sätt. Tryck på
eller
för att välja knapp eller alternativ och tryck på OK-knappen.
Föreg.
Nästa
Full skärm
Meny
Återgå
Nr.: 1/1234
Storlek: 320x240
Fil: BASEBALL.MPG
Datum: 7/15/2002 12:34
Knapp/Alternativ
Beskrivning
N (Play/pause)
Spelar upp en rörlig bild. Under uppspelningen ändras
knappdisplayen till X (paus)-knappen. När uppspelningen avslutats
stannar den på den första av de rörliga bilderna som visats.
x (Stop)
Avslutar uppspelningen.
Full skärm
Visar en rörlig bild på hela skärmen och börjar spela
upp den automatiskt. För att gå tillbaka till ”Movie-spelare”, tryck på
/ / /
eller OK-knappen.
Beroende på den rörliga bildens storlek visar TV:n automatiskt
rätt bildstorlek för varje rörlig bild på hela skärmen.
Meny
Visar Meny. Du kan välja ett av följande alternativ.
Information: Visar information om vald bild.
Skydda:
Skyddar valt bildarkiv från att raderas.
Ta bort:
Raderar valt bildarkiv.
Stäng:
Stänger Meny.
Du kan inte radera en skyddad bild (
Memory Stick
Huvudmeny
).
Återgår till en index över tumnagelbilder.
Guide Display
Guide Display vägleder funktionen av
och
Bakåt: Spelar tillbaka den rörliga bilden.
FRAMÅT: Spelar fram den rörliga bilden.
på fjärrkontrollen när ”Movie-spelare” visas.
SE
Om du påbörjar ett bildspel och stannar eller pausar den rörliga bilden, ändras guidedisplayen
till
Föreg. och
Nästa. För ytterligare information om bildspel, se under kapitlet
“Användning av en ”Memory Stick” Slide Show” på sidan 54.
Föreg.: Visar föregående bild.
Nästa: Visar följande bild.
(fortsättning)
“Memory Stick”
53
01SE02BAS.fm Page 54 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Användning av en ”Memory Stick” Slide Show
Slide Show tillåter dig att att se ett bildspel av bilderna på ditt ”Memory Stick”.
1 För in ett ”Memory Stick” som innehåller de bilder du vill se.
2 Tryck på “Memory Stick”
Memory Stick Huvudmeny visas på skärmen.
3 Tryck på
eller
för att markera Välj mapp, och tryck sedan på OK-knappen.
Menyn Välj mapp kommer upp.
4 Tryck på
för att välja innehållsförteckningen och tryck på
eller
för att välja en mapp
som du vill se. Tryck sedan på OK.
En index över de tumnagelbilder som finns i vald mapp kommer upp.
5 Tryck på
eller
för att markera Slide Show och tryck sedan på OK- knappen.
Indexmenyn över Slide Show visas. Du kan välja ett av följande alternativ. Tryck på
för att välja alternativ och därefter på OK-knappen.
eller
Bläddra.: Programmerar den automatiska eller den manuella bilden.
Intervall: Väljer den tidsperiod som en bild visas, 5 sek., 10 sek., 30 sek., 1 min., 5 min. eller
10 min. Tiden är nästan exakt. När Bläddra. är ställd på Manuell fungerar den
inte.
6 Tryck på
eller
för att välja Starta och tryck på OK-knappen.
Att starta en Slide Show
När du ställer ”Bläddra.” på ”Auto”
Bilderna ändras automatiskt. Då ett arkiv med rörliga bilder väljs spelas det upp automatiskt
och därefter visas nästa bild automatiskt.
”Movie-spelare” visas inte när du programmerar om Bläddra. till Auto.
När du ställer ”Bläddra.” till ”Manuell”
Tryck på
eller
för att mata fram bilderna.
: Nästa bild visas på skärmen.
: Föregående bild visas på skärmen.
När du visar en stillbild på hela skärmen kan du mata fram bilderna på samma sätt som ovan.
När du väljer ett arkiv med rörliga bilder
Den rörliga bilden spelas inte upp och ”Movie-spelare” visas. För ytterligare information om
hur du använder ”Movie-spelare”, se under kapitlet ”Spela upp en rörlig bild (Movie-spelare)”
på sidan 53.
Tryck på
för att få upp nästa bild på skärmen.
För att avbryta en Slide Show
Om du önskar avbryta en Slide Show, gör följande för att återgå till Memory Stick Huvudmeny.
När du ställer ”Bläddra.” till ”Auto”
Tryck på OK-knappen.
När du ställer ”Bläddra.” till ”Manuell”
Tryck på OK-knappen för att visa indexmenyn och tryck sedan på
Återgå.
54
“Memory Stick”
eller
för att välja
01SE02BAS.fm Page 55 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Varningar som kommer upp då du använder ett ”Memory Stick”
Om det uppstår problem med en bild, visas en av följande ikoner på skärmen. Använd listan
för att se förklaringar till ikonerna.
Bildarkivet är i JPEG eller MPEG1 format som inte är kompatiblet.
Bilden är inte DCF-kompatibel
Inget valt bildarkiv.
Bildarkivet finns men tumnageln är trasig.
Bildarkivet är trasigt.
Varning beträffande meddelande då du använder ett ”Memory Stick”
Använd listan här nedan för att kontrollera meddelandets betydelse.
Inget Memory Stick
För in ditt ”Memory Stick” korrekt i ”Memory Stick”-uttaget.
Ingen fil
Vald folder innehåller inga bildarkiv.
Ingen movie-fil
Vald folder innehåller inga rörliga bildarkiv, fastän ”Filter” är
programmerat till ”Film”i menyn ”Val”.
Ingen stillbildsfil
Vald folder innehåller inga stillbildsarkiv, fastän ”Filter” är
programmerat till ”Stillbild”i menyn ”Val”.
Kan inte spela upp (ingen
data)
Bilddatan i ett rörligt bildarkiv är trasig.
Memory Stick låst
Raderingsskyddsknappen på ditt ”Memory Stick” är ställt på
”Lock”. Öppna låset.
Memory Stick fel
• Ditt ”Memory Stick” är trasigt.
• Rengör terminalen på ditt ”Memory Stick”.
Memory Stick fel typ
Ett ”Memory Stick” som inte är kompatibelt, eller som inte kan
användas med din TV har förts in.
Formatfel
Ditt ”Memory Stick” är inte rätt formaterat.
Fel på fil
Vald mapp har inte namngivits på rätt sätt. Mata in namnet på
nytt med färre än 66 tecken, ”/” inkluderat, genom att ta fram
menyn ”Välj mapp”.
Read Only Memory
• Ett endast läsbart ”Memory Stick” i vilket bildarkiv lagrats har
förts in. Du kan inte spela in eller radera data med ett endast
läsbart ”Memory Stick”.
“Memory Stick”
SE
55
01SE02BAS.fm Page 56 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Text-TV
Text-TV är en informationstjänst som sänds av de flesta TV-stationer. Text- TV:s indexsida
(vanligtvis sidan 100) ger information om hur denna tjänst används. För att röra dig inom
text-TV bör du använda fjärrkontrollens knappar så som beskrivs här nedan.
Se till att du använder en TV-kanal med stark signal. Annars kan du lätt få problem med
text-TV.
Att använda text-TV:s informationstjänst:
Efter att ha valt en TV-kanal som sänder den text-TV du vill se, tryck
på
.
Att välja en text-TV-sida:
Mata in de tre siffrorna på den sida du vill se med hjälp av de
numrerade knapparna på fjärrkontrollen.
• Om du misstar dig, skriv om sidans rätta nummer.
• Om sidräknaren inte stannar beror det på att sidan inte är tillgänglig. I så fall, mata in ett annat
sidnummer.
För att välja följande sida eller föregående sida:
Tryck på PROG + (
) eller PROG - (
).
För att se text-TV ovanpå den normala TV-bilden:
Under tiden du tittar på text-TV, tryck på
. Tryck igen för att ta bort text-TV.
För att ”frysa” en text-TV-sida:
Vissa text-TV-sidor har underliggande sidor som kommer upp automatiskt. För att stoppa dem,
tryck på
/
. Tryck igen för att avbryta ”frysningen”.
För att se gömd information (t ex. svar på frågor):
Tryck på
/
. Tryck igen för att åter gömma informationen.
För att gå ut ur text-TV:
Tryck på
.
Fastext
Tjänsten Fastext gör att du kan nå text-TV-sidan genom att trycka på en
enda knapp. När du är inne i text-TV och om Fastext sänds, visas en färgkodmeny längst
ner på text-TV-sidan. Tryck på den färgade knappen (röd, grön, gul eller blå) för att gå till
motsvarande sida.
56
Text-TV
01SE02BAS.fm Page 57 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
NexTView*
* (beror på servicetillgänglighet).
NexTView är en elektronisk programguide som visas på skärmen och som innehåller
information om de olika TV-kanalernas program.
Du kan söka information om program efter tema (sport, konst, osv...) eller efter datum.
Om fel tecken kommer upp då du tittar på NexTView, gå med hjälp av
menysystemet in i menyn Språk/Land (se sidan 36) och välj samma språk som som
NexTView sänds på.
Aktivering av NexTView
1 Välj en TV-kanal som erbjuder NexTView-service. Om servicen finns tillgänglig visas
”NexTView” på skärmen, så fort informationen är tillgänglig.
2 För att få tillgång till NexTView-servicen, finns det två olika sorters förbindelselänkar
NexTView, beroende på antal % tillgänglig information:
a)Förbindelselänken ”Programlista”:
Under tiden du ser på TV, och efter att indikationen ”NexTView” visas på bildskärmen,
tryck på
-knappen på fjärrkontrollen för att få tillgång till förbindelselänken
”Programlista” (se bild 1 på nästa sida).
b)Förbindelselänken ”Översikt”:
Under tiden du ser på TV, och efter att mer än 50% av NexTView-informationen är
tillgänglig (det är möjligt att 100% av information inte är tillgänglig beroende på området),
kommer indikationen ”NexTView” upp på bildskärmen. Tryck då på
-knappen på
fjärrkontrollen för att få tillgång till förbindelselänken ”Översikt” (se bild 2 på nästa sida).
Då du väl kommit in i NextView-servicen, visas den % av NexTView- information som
är tillgänglig längst ner i bildskärmens vänstra hörn. När du väl gått in i denna service,
ökar inte % information.
3 För att förflytta sig inom NexTView:
• Tryck på
eller
för att gå till höger eller vänster.
• Tryck på
eller
för att gå uppåt eller nedåt.
• Tryck på OK för att bekräfta ett val.
4 För att stänga av NexTView, tryck på
-knappen på fjärrkontrollen.
SE
(fortsättning)
NexTView
57
01SE02BAS.fm Page 58 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Förbindelselänk ”Programlista” (bild 1):
1
01
Mån
2
3
02
Tis
T V1
T V2
T V3
T V4
T V5
T V6
T V7
T V8
00
01
05
06
07
08
09
10
03
Ons
04
Tur
:
:
:
:
:
:
:
:
Songs
fr om
the
shows
We a t h e r
f o re c a s t
informat i
A1
news
m a g a z i ne
Ar t s
show
Oc l o c k
news
We a t h e r
f o re c a s t
informat i
A1
news
m a g a z i ne
Ar t s
show
30
30
30
30
30
30
30
30
05
Fre
06
Lör
Songs
fr om
the
shows
TV 1
0 0 : 3 0 - 01 : 3 0
Th u r s d a y
P ro g r a m m e d e s c r i p t i o n
Spela in
07
Sön
7 : 07 : 01
04
Påminn
5
4
Förbindelselänk ”Översikt” (bild 2):
1
2
3
01
02
Mån
Tis
03
04
05
06
07
Ons
Tur
Fre
Lör
Sön
9 : 00
T V1
T V2
T V3
T V4
T V5
T V6
T V7
T V8
9 : 30
Songs
fr om
the
shows
TV 1
0 0 : 3 0 - 01 : 3 0
Th u r s d a y
Pro g r a m m e d e s c r i p t i o n
Spela in
4
1
2
3
Ikoner per tema (se
”Ikonförklaring” på nästa
sida)
Datum
Programlista
9 : 15 : 0 3
10 : 0 0
| Songs fr om the shows
Magazine
| Mike's show
We a t h e r
For ecast
| Fa n t a s y f i l m
|
E u ro n e w s
S t a r Wa r s
|
Home Shopping Eur ope
E u ro S p o r t s
|
News | Arts show
Magazine
Larry King's live
|
E u ro S p o r t s
E u ro m a g a z i n e
|
E u ro S p o r t s
Home Shopping Eur ope
|
E u ro n e w s
04
Påminn
5
4 Spela in
Denna funktion är endast tillgänglig om TV:n
är ansluten till en video som har SmartLink och
programmering med hjälp av timer.
Om du vill spela in valt program, tryck på den röda
knappen på fjärrkontrollen.
5 Påminn
Om du vill att TV:n ska påminna dig om att det
program du vill spela in precis ska börja, tryck på den
gröna knappen på fjärrkontrollen. Vid den tidpunkt
då programmet ska sändas, visas ett meddelande på
TV:n som påminner dig om att programmet precis ska
börja.
• Valen ”Spela in” och ”Påminn” visas på bildskärmen så fort du har valt ett program,
men de visas inte om du tittar på tjänsten NexTView på en TV-kanal som inte är
NexTView-leverantör.
• ”Spela in” och ”Påminn” är inte tillgängliga om det program du har valt redan har
startat.
58
NexTView
01SE02BAS.fm Page 59 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Ikonförklaring:
¡Fullständig lista:
Listan visar all programinformation
enligt tid-och sändningsordning.
kanalval:
Om NexTView-leverantören skulle
skicka information från fler än 8 olika
TV-kanaler, kan du välja 8 av dem för
att göra din egen lista.
När du väl gjort din egen lista kan
den fabriksinställda listan återställas.
För att återställa den, välj “Auto B”
genom att trycka på
-knappen på
fjärrkontrollen.
underhållning
barnprogram
minneslista:
visar listan med alla program (max 5)
som du har valt att bli påmind om.
konst
sport
nyheter
film
musik
SE
NexTView
59
01SE02BAS.fm Page 60 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Anslutning av extrautrustning
Du kan ansluta en mängd extrautrustning till din TV, så som beskrivs här nedan.
(Anslutningssladdar följer ej med).
Anslutning till mottagarenhetens framsida
PROG
1
2
3
4
5
6
PC
MEMORY STICK
PROG
L/G/S/I R/D/D/D
MENU
PC
6
6
Persondator
OK
6
VHS/Hi8/DVC
videokamera
i Hörlurar
PROG
1
2
3
4
5
6
PC
MEMORY STICK
PROG
L/G/S/I R/D/D/D
MENU
PC
60
Kompletterande information
6
6
6
OK
För att
undvika
bildstörningar
får man ej
ansluta
utrustning
samtidigt till
E- och Futtagen.
01SE02BAS.fm Page 61 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Anslutning till mottagarenhetens baksida
Video
Dekoder
DVD
Dekoder
Bashögtalare
(t. ex. SA-WD100)
5
1/
3/
(SMARTLINK)
R/D/D/D L/G/S/I
5
Y
PB/CB
PR/CR
AC IN
R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G
2/
4/
(SMARTLINK)
BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT
1
CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX
**
DVD-spelare
“PlayStation”*
CTRL
AV
S
MOUSE
Hi-fi
2
Kompakt AVsystem/
förstärkare
* ”PlayStation” är en produkt som tillhör Sony Computer Entertainment, Inc.
* ”PlayStation” är ett registrerat varumärke av Sony Computer Entertainment, Inc.
** För att kontrollera Sonys utrustning med hjälp av TV:ns fjärrkontroll, anslut utrustningens
uttag CONTROL S IN till TV:ns uttag CONTROL S OUT med kabeln CONTROL S.
(fortsättning)
Kompletterande information
61
SE
01SE02BAS.fm Page 62 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
5
1/
3/
R/D/D/D L/G/S/I
5
Y
PB/CB
PR/CR
(SMARTLINK)
AC IN
R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G
2/
4/
(SMARTLINK)
BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT
CTRL
AV
S
MOUSE
CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX
Anslutning av video
För att ansluta en video till din TV, se under kapitlet ”Anslutning av antenn och video” på sidan
22. Vi rekommenderar dig att ansluta videon med hjälp av en SCART-sladd. Om du inte
använder SCART-sladd, ställ in videons test-signal till TV:ns programnummer ”0” med hjälp
av alternativet ” Manuell kanalinställning” (för ytterligare information om hur du manuellt kan
göra inställningarna, se sidan 38, steg A).
Se också instruktionsboken som tillhör din video för att se hur du får fram kanalen för
videosignalen.
Anslutning av en video- eller DVD-spelare som är utrustad med
SmartLink:
SmartLink är en direkt förbindelse mellan TV:n och en video- eller en DVD-spelare. Om
du vill veta mer om SmartLink, konsultera instruktionsboken som tillhör din video- eller
en DVD-spelare. Om du använder en video- eller DVD-spelare som är utrustad med
SmartLink, anslut video- eller en DVD-spelaren med hjälp av en SCART-sladd till SCARTuttagen
3/ S eller
4/
.
SCART-uttagen
3/ S och
4/
kan inte utrustas med SmartLink samtidigt.
Om du kopplar en video-eller DVD-spelare till till både SCART-uttag
3/ S och
4/
, välj vilket uttag som ska utrustas med SmartLink, genom att använda
alternativet ”SmartLink” i menyn ”Finesser” (sidan 35).
Om du har en dekoder eller en video ansluten till SCART-uttaget
3/ S :
Välj alternativet ”Manuell inställning” i menyn ”Inställningar” och efter att ha valt alternativet
”Dekoder”**, välj ”På” (genom att använda
eller
). Upprepa detta alternativ för varje
kodad signal.
* Det här alternativet kommer upp på skärmen eller ej beroende på vilket land du valt i menyn
”Språk/Land”.
Om du ansluter en inspelningsbar DVD-spelare till SCART-uttaget
4/
Den inspelningsbara DVD-spelarens signal har ett 576p-format. Om du vill behålla insignalen
som den är, anslut DVD-spelaren till både SCART-uttaget
4/
och Y, PB/CB, PR/CR
jacken på
5. Välj menyn ”Finesser” och programmera om ”AV4 ingångsval” till ”Manuell”
(sidan 35).
Anslutning av en extra ljudutrustning:
För att höra TV-ljudet genom en musikutrustning:
Anslut din musikutrustning till ljud-utsignalens kontakt J om du vill förstärka TV-ljudets
utsignal. Använd därefter menysystemet genom att välja menyn ”Finesser” och programmera
”Högtalare” till ”Av”.
62
Kompletterande information
01SE02BAS.fm Page 63 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
För en bashögtalare:
Anslut din bashögtalare till M 5 W/G/W/G-utsignalsjacket genom att använda en
monoljudkabel.
För att höra ljudeffekten Dolby Prologic i TV-högtalarna:
Anslut din Dolby Prologic-förstärkare till terminalerna CENTRE SPEAKER IN P om du vill
lyssna på din utrustnings ljudutsignaler genom TV:ns högtalare. Om du har en
Dolbyförstärkare, anslut centersignalen från din förstärkare till terminalerna CENTRE
SPEAKER IN P för att använda TV-högtalarna som centerhögtalare. Använd därefter
menysystemet genom att välja menyn ”Finesser” och programmera ”Högtalare” till ”Center
in”.
Du kan använda dig av TV:ns fjärrkontroll eller den yttre förstärkarens fjärrkontroll för att
kontrollera ljudets utsignaler från TV:ns högtalare. Välj fjärrkontroll genom att använda
alternativet ”Ljudutgång” i menyn ”Finesser” (sidan 34).
När du ansluter en AV-mus:
När du ansluter en AV-mus och installerar den på en yttre förstärkare kan du använda den yttre
förstärkarens fjärrkontroll mot TV:n för att kontrollera den yttre förstärkarens ljudnivå. Anslut
AV-musen till jacket O AV MOUSE IN och installera den rakt över den yttre förstärkarens
fjärrkontrollssensor.
AV-mus
Förstärkare
Fjärrkontrollsensor
SE
Kompletterande information
63
01SE02BAS.fm Page 64 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Användning av extrautrustning
1 Anslut extrautrustningen till rätt uttag på TV:n så som beskrivs på sidan 62, 63 och 64.
2 Slå på ansluten utrustning.
3 För att se bilden från den anslutna utrustningen, tryck flera gånger på -knappen tills rätt
insignalsymbol visas på skärmen. Då du trycker flera gånger på
motsvarande insignalens indikering på mottagarenheten.
Symbol
1 eller
Insignalens
indikator
2
1 eller
2
3 eller
S
S
4
knappen tänds även den
Insignaler
1 eller
2 • Audio/video-insignal genom SCART-uttag H.
1 eller
2 • RGB-insignal genom SCART-uttag H. Den här
signalen visas endast om du har anslutit en RGB-källa.
3 eller
4 • Audio / video-insignal genom SCART-uttag I eller
N.
3
3
• S-video-insignal genom SCART-uttag I.
4
4
• RGB-insignal genom SCART-uttag N. Den här
signalen visas endast om du har anslutit en RGB-källa.
5
5
• Komponent-insignal genom jacken L Y, PB/CB, PR/CR
och audio insignal genom K.
6
6
• Video-insignal genom phono-uttaget F och audioinsignal genom G.
6
• S-video-insignal genom S-video-uttaget E och audiosignal genom G.
6
S
PC
PC
• RGB-insignal genom 15-Dsub-uttag B och audioinsignal genom C.
MEMORY
STICK
MEMORY
STICK
• Data-insignal från ett ”Memory Stick” som förts in i
”Memory Stick”-uttag A.
Om din inspelningsbara DVD-spelare är kopplad till både SCART-uttaget
4/
Y, PB/CB, PR/CR-jacken på
5, välj insignals-uttag genom att använda dig av
alternativet ”AV4 ingångsval” i menyn ”Finesser” (sidan 35).
4
Tryck på
-knappen på fjärrkontrollen för att återgå till den normala TV-bilden.
ljusindikeringen på mottagarenheten tänds.
För mono-utrustning
Anslut phono-kontakten till L/G/S-uttaget och välj
5 insignalen med hjälp av
anvisningarna som beskrivs här ovan. Se under kapitlet ”Ljudjustering” och välj
”Ljudkanalsval” ”A” på ljudmenyns skärm (sidan 29).
64
Kompletterande information
och
01SE02BAS.fm Page 65 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Inställning av fjärrkontrollen för video/DVD
Denna fjärrkontroll är fabriksprogrammerad att utföra grundfunktioner för denna Sony-TV,
Sony-DVD och de flesta Sony-videor när batterierna väl har satts in. För att kontrollera andra
DVD-och videofabrikat samt en del Sony videoapparater, bör du följa nedanstående steg:
• Innan du börjar, sök upp den tresiffriga kod som tillhör fabrikatet på din DVD eller
video i listan på nästa sida. Vid de fabrikat som har mer än en kod, matas den första av
dem in.
• Sony uppdaterar programvaran efter marknadsförändringar. Gå därför till kodtabellen
som medföljer fjärrkontrollen för att se den senaste kodprogrammeringen.
1 Tryck flera gånger på utrustningsväljarknappen tills en grön
VIDEO
ljusindikering visas i önskat läge, DVD eller VCR
(videobandspelare).
TV
När utrustningsväljaren befinner sig i TV-läge kan ingen
kod lagras.
3
2 Innan den gröna ljusindikeringen försvinner trycker du på den
gula knappen i ungefär sex sekunder, tills den gröna
ljusindikeringen börjar blinka.
1
3 Under tiden den gröna ljusindikeringen blinkar och med hjälp av
de numrerade knapparna på fjärrkontrollen, mata in den
tresiffriga kod som överensstämmer med den utrustning du ska
använda (se nästa sida).
OK
2
Om den kod du valt matats in rätt, lyser alla de tre gröna
ljusindikeringarna upp tillfälligt.
4 Slå på din video eller DVD och kontrollera att de viktigaste
PROG
MENU
funktionerna fungerar.
• Om utrustningen eller några av funktionerna inte
fungerar, bör du förvissa dig om att du matat in rätt
kod, eller försöka med nästa kod på ditt fabrikats lista
(se nästa sida).
• De lagrade koderna försvinner om byte av utslitna
batterier inte sker inom loppet av några minuter. För att
omprogrammera din DVDs eller videos kodnummer
måste du upprepa ovannämnda steg. På insidan av
locket till batterierna finns en etikett där du kan skriva
ned koden.
• Alla fabrikat eller fabrikats samtliga modeller finns inte
med.
SE
(fortsättning)
Kompletterande information
65
01SE02BAS.fm Page 66 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Lista över videofabrikat
Fabrikat
66
Lista över DVD-fabrikat
Kod
Fabrikat
Kod
SONY (VHS)
301, 302, 303, 308, 309
SONY
001
SONY (BETA)
303, 307, 310
AIWA
021
SONY (DV)
304, 305, 306
DENON
018, 027, 020, 002
AIWA
325, 331, 351
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
AKAI
326, 329, 330
HITACHI
025, 026, 015, 004
DAEWOO
342, 343
JVC
006, 017
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351
KENWOOD
008
HITACHI
327, 333, 334
LG
015, 014
JVC
314, 315, 322, 344, 352, 353,
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
354, 348, 349
MATSUI
013, 016
LG
332, 338
ONKYO
022
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
PANASONIC 018, 027, 020, 002
MATSUI
356, 357
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003
ORION
328
PIONEER
004
PANASONIC
321, 323
SAMSUNG
011, 014
PHILIPS
311, 312, 313, 316, 317, 318,
SANYO
007
358, 359
SHARP
019, 027
SAMSUNG
339, 340, 341, 345
THOMSON
012
SANYO
335, 336
TOSHIBA
003
SHARP
324
TOSHIBA
337
THOMSON
319, 350
YAMAHA
018, 027, 020, 002
Kompletterande information
01SE02BAS.fm Page 67 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Specifikationer
KLV-30MR1
Mottagarenhet (MBT-MRL1)
Nätspänning: 220-240V AC; 50/60 Hz
Energiförbrukning: 30 W
Energiförbrukning i standby: 0,6 W
Dimensioner (b x h x d):
Ca. 430 x 105 x 348 mm
Vikt:
Ca. 6 kg
Displayenhet (LDM-3000)
Nätspänning: 220-240V AC; 50/60 Hz
Skärmens storlek: 30 tum
Ca. 76 cm, diagonalt mätt.
Skärmupplösning:
1280 punkter (horisontell) x 768
linjer (vertikalt)
Energiförbrukning: 150 W
Energiförbrukning i standby: 0,1 W
Dimensioner (b x h x d):
Ca. 971,2 x 594,4 x 229 mm
med ställ
Ca. 971,2 x 524,3 x 93,4 mm
utan ställ
Vikt:
Ca. 20 kg
Ca. 27 kg (inklusive stativ)
Panelsystem:
LCD-bildskärm
TV-system:
Beroende på vilket land du valt:
B/G/H, D/K, L, I
Färgsystem:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (Endast video-insignal)
Antenn:
75 ohm yttre terminal för VHF/UHF
2/
21-poligt SCART-uttag (CENELECstandard) som inkluderar audio/ videoinsignal, RGB-insignal, TV / audio /
video-utsignal.
3/ S (SMARTLINK går att välja)
21-poligt SCART-uttag (CENELECstandard) som inkluderar audio/videoinsignal, S-videoinsignal, audio / videoutsignal som går att välja och SmartLink
förbindelselink.
4/
(SMARTLINK går att välja)
21-poligt SCART-uttag (CENELECstandard) som inkluderar audio/
video-insignal, RGB-insignal, audio /
video-utsignal som går att välja och
SmartLink förbindelselink.
5
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0.3 negativ
synkronisering.
PB: 0.7 Vp-p, 75 ohm
PR: 0.7 Vp-p, 75 ohm
5
Audio-insignal (phono-uttag)
500 m Vrms (100% modulering)
Impedans: 47 kilo ohm
5 SUB WOOFER: (phono-uttag)
: Audio-utsignal (vänster / höger) –
phono-uttag
5 CENTRE SPEAKER IN:
Kanaler:
VHF:
UHF:
CATV:
HYPER:
D/K:
L:
I:
Uttag på baksidan:
1/
21-poligt SCART-uttag (CENELECstandard) som inkluderar audio/ videoinsignal, RGB-insignal, TV / audio /
video-utsignal.
E2-E12
E21-E69
S1-S20
S21-S41
R1-R12, R21-R69
F2-F10, B-Q, F21-F69
UHF B21-B69
15 W x 2 (4 ohm)
CTRL S: miniuttag
AV MOUSE: Av-mus, miniuttag
SE
(fortsättning)
Kompletterande information
67
01SE02BAS.fm Page 68 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Uttag på framsidan:
S
6
S-video-insignal(4-polig mini-DIN):
Y: 1 vp-p, obalanserade 75 ohm, negativ
synkronisering.
C: 0,286 Vp-p (burst), 75 ohm
6
Video-insignal (phono-uttag):
1 Vp-p, obalanserade 75 ohm; negativ
synkronisering.
6
Audio-insignal (phono-uttag):
500 m Vrms (100% modulering);
Impedans: 47 kilo ohm
i Hörlursuttag
PC
PC-insignal (15 Dsub)
G: 0.7 Vp-p, 75 ohm, icke-synkronisering
i grönt
B: 0.7 Vp-p, 75 ohm, icke-synkronisering
i grönt
R: 0.7 Vp-p, 75 ohm, icke-synkronisering
i grönt
HD:1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
PC
PC-audio-insignal: miniuttag
Memory Stick-slot
Ljud ut:
10 W x 2
Medföljande tillbehör:
• En fjärrkontroll (RM-972)
• Två batterier storlek AAA (R03-typ)
• En displayförbindelsekabel
• En koaxialkabel
• En AV-mus
• Två nätsladdar (Typ C-4)
• Två nätsladdar (Typ BF)
• Två nätsladdar (Typ C-5)
Nätsladdar av Typ BF och Typ C-5
medföljer inte alltid beroende på
vilket land det handlar om
68
Kompletterande information
Andra egenskaper:
• Text-TV, Fastext, TOPtext
• Insomnings-timer
• SmartLink (direktkommunikation mellan
TV:n och en överensstämmande video. Mer
information om din SmartLink hittar du i
din videos instruktionsbok).
Den finns på både
3 och
4. (Går att
välja)
• TV-system automatiskt val
• Autoformat
PC-insignaler-timing
Insignalsfrekvens
Horisontell: 15.6 – 90 kHz
Vertikal: 48-85 Hz
Maxupplösning: 1600 punkter x 1200 linjer
01SE02BAS.fm Page 69 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Förinställningslägets timingtabell för PC
Nr. Upplösning
(punkter x
linjer)
Grafiskt läge
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
1
640x480
VESA
31.469
2
720x400
VGA TEXT
31.469
59.940
70.086
3
800x600
VESA
37.879
60.317
4
1024x768
VESA
48.363
60.004
5
1280x768(*)
VESA
47.776
59.870
(*) Du kan välja det här läget om du har ett grafikkort eller en dator som är kompatibel.
SE
Kompletterande information
69
01SE02BAS.fm Page 70 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Felsökning
Här är några enkla lösningar på fel som kan påverka bild och ljud.
Problem
Lösning
Ingen bild
Ingen bild (skärmen är svart) • Kontrollera antennanslutningen.
och inget ljud.
• Anslut displayenheten och mottagarenheten till vägguttagen
och tryck på -knappen på mottagarenhetens framsida.
• Anslut displayenheten till mottagarenheten med hjälp av den
medsända displayförbindelsekabeln.
• Om ljusindikeringen
(på/standby) är påslagen, tryck på TV
på fjärrkontrollen.
TV:n stängs av automatiskt.
• Kontrollera om Avstängn.timer har aktiverats (sidan 40).
(TV:n går över till standby• Kontrollera om På/av timer har aktiverats (sidan 43).
läge)
• Kontrollera om Autom. avstängning har aktiverats (sidan 44).
Ingen bild eller
• Se till att extrautrustningen är påslagen och tryck flera gånger på
menyinformation från
-knappen på fjärrkontrollen tills rätt insignalssymbol visas
extrautrustningen ansluten till
på skärmen.
• Kontrollera anslutningen mellan extrautrustningen och TV:n.
SCART-uttaget.
Dålig bild/ostadig bild
Dubbla bilder eller spökbilder •
•
Endast snö och brus kommer •
upp på skärmen
•
Prickade linjer eller ränder
•
Ingen färg i färgsändningar
•
•
Små svarta och / eller ljusa
punkter på skärmen.
•
Bilden är för ljus.
•
Bildstörningar (ränder)
•
•
•
Ingen bra bild (vit mättnad) •
när du tittar på en signal från
Scart-uttaget
3/ S .
Bildstörningar och oljud
70
Kompletterande information
•
Kontrollera antenn-/kabelanslutningen
Kontrollera antennens lokalisering och inriktning
Kontrollera om antennen är bruten eller böjd.
Kontrollera om antennens livslängd har gått ut (3-5 år vid
normalt användande, 1-2 år nära havet).
Håll TV:n borta från elektriska oljudskällor som bilar, motorcyklar
eller hårtorkar.
Använd menysystemet och välj ”Bildjustering” och välj
”Normalinst.” för att gå tillbaka till fabriksinställda värden
(sidan 27).
Om du programmerar energisparfunktionen till ”Minska”, kan
färgbilderna bli svagare (sidan 33).
Bilden på en displayenhet består av bildpunkter. Små svarta
punkter och /eller ljusa punkter (pixlar) på skärmen innebär inte
något tekniskt fel.
Använd menysystemet och välj ”Bildjustering” och välj ”Läge”.
Välj sedan önskat bildläge (sidan 26).
Kontrollera att antennen är ansluten med hjälp av den
medsända koaxialkabeln.
Håll antennkabeln borta från andra anslutningssladdar.
Använd inte parkablar på 300-ohm, då de kan orsaka störningar.
Förvissa dig om att utsignalen på utrustningen ansluten till
Scart-uttaget
3/ S inte är en RGB-signal. Om det är en
RGB-signal, anslut utrustningen till Scart
1/
,
2/
eller
4/
. Om bilden forfarande är dålig
väljer du video eller S-video som insignal.
Kontrollera om ansluten extrautrustning installerats framför
eller bredvid TV:n. När du installerar extrautrustningen måste
du lämna utrymme mellan extrautrustningen och TV:n.
01SE02BAS.fm Page 71 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Problem
Lösning
Störningsränder under
• Störningar på videohuvudet. Håll videon borta från TV:n.
uppspelning/inspelning av en • Lämna ett mellanrum på 30 cm mellan videon och
displayenheten för att undvika oljud.
video.
• Undvik att installera din video framför eller vid sidan om
displayenheten.
Svag bild eller ingen bild
• Använd menysystemet och välj ”Bildjustering”-menyn och
(skärmen är mörk), men ljudet
sedan ”Normalinst.” för att gå tillbaka till fabriksinställda
är bra
värden (sidan 27).
• Om ljusindikeringen
(BILD AV) tänds i blått, tryck på
(bild av)-knappen på fjärrkontrollen.
Bild med brus då du tittar på en • Använd menysystemet och välj alternativet ”Manuell
TV-kanal.
kanalinställ.” i menyn ”Inställningar” och justera
fininställningen (AFT) för bättre bildmottagning (sidan 39).
• Använd menysystemet och programmera alternativet
”Brusreducering” (minskning av oljud) i menyn ”Bildjustering”
för att minska bildens brus (sidan 27).
• Stäng av eventuell utrustning ansluten till SCART-uttaget på
Bildstörningar vid kanalbyte
mottagarenhetens baksida.
eller när man slår på text-TV.
• Använd menysystemet och gå in i alternativet ”Språk/Land” i
Felaktiga tecken på text-TVmenyn ”Inställningar”och välj det land du använder TVsidorna.
apparaten i (sidan 36). För kyrilliska språk rekommenderar vi att
välja Ryssland ifall ditt eget språk inte finns med på listan.
Fel tecken kommer upp då du • Vid användning av menysystemet, gå in i alternativet ”Språk/
Land” i menyn ”Inställningar”och välj samma språk som
ser på NexTView.
NexTView sänds på (sidan 36).
Inget ljud / oljud
• Tryck på 2 +/– eller % (tyst) på fjärrkontrollen.
• Kontrollera att alternativet ”Högtalare” är programmerat till
”Huvud” i menyn ”Finesser” (sidan 33).
• Om hörlurarna är inkopplade, ställ om alternativet
”Hörlursbrytare” i menyn “i Ljudjustering” till ”Av”, eller
koppla ur hörlurarna.
Audio-oljud.
• Kontrollera att antennen är ansluten med hjälp av den
medsända koaxialkabeln.
• Håll antennkabeln borta från andra anslutningssladdar.
• Använd inte parkablar på 300-ohm, då de kan orsaka störningar.
Volymen på fläktljudet ökar. • Med tiden kan damm samlas i fläktens öppningar. Det
uppsamlade dammet kan göra fläktens avkylningsfunktion,
som är inbyggd i apparaten, mindre effektiv. För att förebygga
detta, rekommenderas att regelbundet avlägsna dammet (en
gång i månaden), med hjälp av en dammsugare.
• Om den punkt du vill välja visas i svag färg, kan den inte väljas.
Menyn går inte att använda.
Bra bild, inget ljud
SE
(fortsättning)
Kompletterande information
71
01SE02BAS.fm Page 72 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Problem
Lösning
Konstigt ljud
TV-höljet knakar
TV:n susar
TV:n tickar.
TV:n surrar
Fjärrkontrollen fungerar ej.
Ljusindikeringen
(på/
standby) på TV:n blinkar
• Temperaturförändringar kan i bland göra att TV-höljet vidgas
eller dras ihop, vilket kan orsaka svaga ljud. Detta innebär inte
något tekniskt fel.
• TV:ns fläkt fungerar. Detta innebär inte något tekniskt fel.
• En elektrisk strömkrets inuti TV:n aktiveras när TV:n sätts på.
Detta innebär inte något tekniskt fel.
• Ett konstigt ljud kan höras då du sätter på TV:n. Detta innebär
inte något tekniskt fel.
• Förvissa dig om att knappen för utrustningsväljaren på
fjärrkontrollen befinner sig i rätt läge, beroende på den
utrustning du vill kontrollera (video, TV eller DVD).
• Om du inte kan kontrollera din video eller DVD med hjälp av
fjärrkontrollen trots att knappen för utrustningsväljaren
befinner sig i rätt läge, mata in koden igen så som beskrivs i
kapitlet ”Inställning av fjärrkontrollen för video/DVD” på sidan
65.
• Byt batterier
• Kontakta närmaste auktoriserad Sony-verkstad.
Persondator
Problem
Lösningar
Ingen bild
Om meddelandet NO INPUT • Kontrollera att videosignalkabeln är ordentligt ansluten och att
alla kontakter är ordentligt isatta i uttagen.
SIGNAL kommer upp på
• Kontrollera att videoinsignalens 15-Dsub stickkontaktspinnar
skärmen eller om
inte är bödja eller intryckta.
ljusindikeringen
(på/
standby) lyser gult
Problem orsakade av den anslutna datorn
• Datorn befinner sig i ett energisparande läge. Tryck på en av
knapparna på tangentbordet.
• Kontrollera att datorns ström är påslagen.
• Kontrollera att grafikkortet är ordentligt placerat i sin
kontaktlist.
Om meddelandet OUT OF
Problem orsakade av den anslutna datorn
SCAN RANGE kommer upp • Kontrollera att frekvensområdet befinner sig inom det som
specifierats för kontrollmottagaren. Om du byter ut en gammal
på skärmen
TV mot denna TV, koppla in den gamla TV:n för att justera
frekvensområdet till följande värden:
Horisontellt: 15,6 - 90 kHz
Vertikalt: 48 – 85 Hz
Om du använder Windows ® * • Om du byter ut en gammal TV mot denna TV, koppla in den
gamla TV:n och gör enligt följande. Välj upplösning 640 x 480 på
60 Hz för Windows genom att använda Windows
enhetsvalskärm.
Om du använder ett
• Då du kopplar in en Macintoshdator, använd en adapter
Macintosh**-system.
(medföljer ej) om det skulle behövas. Anslut adaptern till datorn
innan du ansluter videosignalskabeln.
72
Kompletterande information
01SE02BAS.fm Page 73 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
Problem
Lösning
Bilden flimrar, studsar, svänger • Vid användning av menysystemet, gå in i alternativet ”Justera
bildpunkter” i menyn ”Skärmkontroll” och justera ”Bildpunkt
eller är förvrängd.
fas” eller ”Tot H bildpkt.” (sidan 32).
• Försök att ansluta TV:n till ett annat vägguttag, företrädesvis
från ett annat kretslopp.
Problem orsakade av den anslutna datorn
Bilden är suddig.
• Se instruktionsboken för ditt grafikkort för rätt TV-inställning.
• Kontrollera att grafikkortet och insignalens frekvens är
anpassade till denna TV (sidan 69). Även om frekvensen
befinner sig inom sitt område, kan en del grafikkort ha en
synkroniseringspuls som är för kort för att TV:n ska kunna
synkronisera på rätt sätt.
• Justera datorns repetitionsfrekvens (vertikal frekvens) för att få in
bäst möjliga bild.
• Vid användning av menysystemet, justera ”Ljusstyrka” och
”Kontrast” i menyn ”Bildjustering” (sidan 27).
• Vid användning av menysystemet, gå in i alternativet ”Justera
bildpunkter” i menyn ”Skärmkontroll” och justera ”Bildpunkt
fas” eller ”Tot H bildpkt.” (sidan 32).
Problem orsakade av den anslutna datorn
Bilden spökar
Bilden är inte centrerad eller i
rätt storlek
• Om upplösningen är högre än det numeriska värde som
specifierats i ”Specifikationer” på sidan 68, reduceras bildens
storlek och bildens kvalitet kan bli något sämre än originalet.
Detta innebär inte något tekniskt fel.
• Avbryt användandet av förlängningssladdar och/eller
kopplingsbox till videon.
• Kontrollera att alla kontakter är ordentligt fastsatta i uttagen.
• Vid användning av menysystemet, välj alternativet
”Skärmstorlek/läge” i menyn ”Skärmkontroll” och justera ”V
storlek” (sidan 32).
• Vid användning av menysystemet, välj alternativet
”Skärmstorlek/läge” i menyn ”Skärmkontroll” och justera ”H
läge” eller ”V läge” (sidan 32). Tänk på att en del grafiska former
inte fyller ut hela skärmen.
Bilden är för liten.
Problem orsakade av den anslutna datorn
Ett vågigt eller ellipsformigt
mönster (moiréstörning) är
synligt
Färgen är inte jämnt fördelad
• Programmera den anslutna datorns upplösning till samma som
TV:ns.
• Vid användning av menysystemet, gå in i alternativet ”Justera
bildpunkter” i menyn ”Skärmkontroll” och justera ”Bildpunkt
fas” eller ”Tot H bildpkt.” (sidan 32).
• Vid användning av menysystemet, gå in i alternativet ”Justera
bildpunkter” i menyn ”Skärmkontroll” och justera ”Bildpunkt
fas” eller ”Tot H bildpkt.” (sidan 32).
TV:n stänger av sig efter en tid Problem orsakade av den anslutna datorn
• Programmera datorns energisparandeinställning till av.
* Windows® är ett registrerat varumärke av Microsoft corporation i USA och i andra länder.
** Macintosh är ett varumärke som licensierats till Apple Computer, Inc., och som är registrerat i
USA och i andra länder.
SE
(fortsättning)
Kompletterande information
73
01SE02BAS.fm Page 74 Saturday, March 15, 2003 6:08 PM
“Memory Stick”
Problem
Lösning
Ditt ”Memory Stick” kan inte föras in • Ditt ”Memory Stick” är vänt åt fel håll. För in ditt
”Memory Stick” i ”Memory Stick”-uttaget med b
i ”Memory Stick”-uttaget.
märket uppåt (sidan 47).
Du kan inte radera ett arkiv eller allt • Skrivskyddsknappen på ditt ”Memory Stick” är ställd
på ”LOCK”. Ta bort låset.
material.
• Bildarkivet är skyddat. Ta bort skyddet på
indexskärmen.
Stillbildsarkiven i JPEG-format som
sparats på ditt ”Memory Stick” kan
inte visas.
• Välj ”Val” i ”Memory Stick Huvudmeny” och välj
”Fil”. Programmera sedan om ”Filter” till ”Film” eller
”Av” (sidan 49).
Det rörliga bildarkivet i MPEGformat som sparats på ditt ”Memory
Stick” kan inte visas.
• Välj ”Val” i ”Memory Stick Huvudmeny” och välj
”Fil”. Programmera sedan om ”Filter” till ”Film” eller
”Av” (sidan 49).
Bilden visas inte och
eller
kommer upp på skärmen
• Bilden är inte DCF-anpassad.
Om inte problemen löser sig, ta kontakt med kvalificerad personal.
Öppna aldrig själv TV:ns hölje.
74
Kompletterande information
02DK01WAR.fm Page 1 Saturday, March 15, 2003 6:13 PM
DK
Brugervejledning
1
02DK01WAR.fm Page 2 Saturday, March 15, 2003 6:13 PM
2
02DK02BAS.fm Page 3 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Introduktion
Tak, fordi du har købt dette Sony LCD-farve-TV.
Inden du begynder at tage TV-apparatet i brug, bør du læse denne vejledning grundigt
igennem og opbevare den med henblik på senere anvendelser.
Anvendte tegn i nærværende vejledning:
.........Vigtig information.
.........Information vedr. funktionen.
1,2 ...........Rækkefølge for anvisningernes
udførelse.
OK
.... De skyggebelagte knapper på
fjernbetjeningen angiver de knapper,
man skal trykke på for at udføre de
forskellige anvisninger.
......... Oplyser dig om resultatet for de
fulgte anvisninger.
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsregler
Sikkerhedsregler .....................................................................................................................................5
Forholdsregler .......................................................................................................................................12
Generel beskrivelse
Gennemgang af det leverede tilbehør ...............................................................................................13
Generel beskrivelse af skærm enheden .............................................................................................14
Generel beskrivelse af knapperne for modtager enhed og indikatorer ........................................15
Generel beskrivelse af fjernbetjeningens kontrolknapper ..............................................................16
Installering
Isætning af batterier i fjernbetjeningen ..............................................................................................18
Tilslutning af skærmen til modtager enheden .................................................................................19
Opbevaring af kablerne i standeren ...................................................................................................21
Tilslutning af antenne og video ..........................................................................................................22
Igangsætning for første gang
Tænding for TV og automatisk indstilling ........................................................................................23
Menusystem på skærmen
Introduktion og håndtering af menusystemet .................................................................................26
Billedjustering .......................................................................................................................................26
Lydjustering ...........................................................................................................................................28
Skærmstyring ........................................................................................................................................30
Funktion .................................................................................................................................................33
Opsætning ..............................................................................................................................................36
Timer .......................................................................................................................................................40
Model status ..........................................................................................................................................43
DK
(fortsætter)
Indholdsfortegnelse
3
02DK02BAS.fm Page 4 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
“Memory Stick”
Vedrørende et "Memory Stick" ...........................................................................................................44
Indlægning og udstødning af et “Memory Stick” ...........................................................................47
Anvendelse af “Memory Stick” (Memory Stick Hovedmenu) ......................................................48
Tekst-TV
Tekst-TV .................................................................................................................................................56
NexTView
NexTView* .............................................................................................................................................57
Yderligere oplysninger
Tilslutning af tilbehør ...........................................................................................................................60
Håndtering af tilbehør .........................................................................................................................64
Konfigurering af fjernbetjeningen til et videoapparat eller DVD ..................................................65
Specifikationer .......................................................................................................................................67
Fejlfinding ..............................................................................................................................................70
4
Indholdsfortegnelse
02DK02BAS.fm Page 5 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Sikkerhedsregler
For at undgå skader
Fødeledning og skærmkabel
Lægeinstitutioner
Tag stikket til
fødeledningen og
skærmkablet ud, når der
skal flyttes på udstyret.
Flyt ikke på udstyret med
fødeledning og
skærmkabel tilsluttet til strømnettet. Det ville
kunne beskadige ledningerne samt forårsage brand
eller elektrisk stød. Hvis udstyret er faldet på gulvet
eller beskadiget, bør man sørge for straks at få det
synet af fagkyndigt servicepersonale.
Denne enhed må
ikke anbringes, hvor
der anvendes
lægeudstyr. Det kan
forårsage
forstyrrelser i
lægeinstrumenternes normale funktion.
Vedrørende TV-apparatet med skærm
Installering
Transport
Skærm enhedens
installering på væggen
bør foretages af
fagkyndige teknikere. En
uegnet installering kan
bevirke, at enheden ikke
er sikker i tilfælde af jordskælv, etc.
Når der skal bæres på
dette TV-apparat med
skærm, er der behov for
to eller flere personer.
Hvis der ikke bæres på
apparatet som anvist, kan det medvirke tab på
gulvet og efterfølgende alvorlig beskadigelse.
Sørg for, at to eller flere personer bærer på
apparatet. Når det skal transporteres, må det
ikke udsættes for stød eller for stærke rystelser.
Der er fare for, at apparatet falder ned og bliver
beskadiget eller forårsager alvorlig skade.
Når TV’et skal til reparation, eller når du flytter
det, skal det pakkes ned i den originale kasse
med emballagematerialet.
DK
(fortsætter)
Sikkerhedsregler
5
02DK02BAS.fm Page 6 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Installering og flytning
Ventilation
Udendørs brug
Sørg for ikke at dække møblets
ventilationshuller til. Det vil kunne
føre til overophedning og give
anledning til brand. Til trods for en
egnet ventilation kan enheden
samle støv og blive snavset. Med
henblik på en egnet ventilation bør man være
opmærksom på følgende:
• Apparatet skal ikke installeres med bagsiden ud
ad eller sidelæns.
• Installér ikke apparatet omvendt eller på
hovedet.
• Anbring ikke apparatet på et tæppe eller på
sengen.
• Dæk ikke apparatet til med et klæde, såsom
gardiner, eller med ting som avispapir, etc.
Installér ikke dette
apparat udendørs.
Hvis apparatet
udsættes for regn,
kan det medføre
brand eller elektrisk
stød. Hvis apparatet
udsættes for direkte sollys, kan det blive
opvarmet og lide skade derved.
Køretøj og lofter
Skib og sejlbåd
Installér ikke denne
enhed i et køretøj eller
hæng den ikke op i et loft.
Køretøjets bump kan
medvirke, at udstyret
falder ned og forårsager
læsioner.
Installér ikke dette
apparat på et skib
eller i en sejlbåd.
Hvis apparatet
udsættes for
havvand, kan det
medføre brand eller skade apparatet.
Vand og fugtighed
Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand - f.eks.
i nærheden af et badekar eller brusebad. Undgå at
udsætte TV’et for regn, fugt eller røg. Det kan give
anledning til brand eller elektrisk stød.
Undgå at bruge TV’et på steder, hvor der kan
komme insekter ind i det.
Vedrørende TV-apparatet med skærm
6
Tilbehør
Fald
Vær opmærksom på følgende, når
skærmen installeres med anvendelse
af en stander eller et vægstativ. I
modsat fald vil enheden kunne falde
ned og forårsage alvorlige læsioner.
• Sørg for at følge de medfølgende instruktioner,
når du installerer enheden.
• Sørg for at gøre det med standeren leverede
stativ godt fast.
Anbring TV-apparatet med
skærm på en sikker, stabil
stander. Hæng ikke noget på
skærmen. Apparatet vil kunne
falde ned fra standeren eller
fra vægophængsstativet og forårsage
beskadigelse eller alvorlige læsioner.
Sørg for, at børn ikke kravler op på
skærmenheden.
Sikkerhedsregler
02DK02BAS.fm Page 7 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Energikilder
Overladning
Dette udstyr er designet
til kun at virke med en
strømspænding på 220240V AC. Pas på ikke at
tilslutte for mange
indretninger til samme
kontaktdåse, da dette ville kunne være årsag til
brand eller elektrisk stød.
Beskyttelse af
fødeledning
Træk fødeledningen
ud ved dens
stikprop. Træk ikke i
selve ledningen.
Stikkontakt
Anbringelse af ledninger
Benyt ikke en dårlig
kontaktindretning. Stik stikket helt i
bund. Hvis det sidder løst, kan det
frembringe lysbue og medføre brand.
Kontakt din elektriker for at udskifte
kontaktdåsen.
Tag fødeledningens stik ud af kontaktdåsen,
når der håndteres med ledninger. Sørg for at
tage fødeledningens stik ud for din egen
sikkerheds skyld, når ledningerne kobles
sammen.
Fugtighed
Rengøring
Rør ikke stikkontakten med våde
hænder. Hvis du sætter
fødeledningens stik i eller trækker
det ud med våd hånd, kan det give
elektrisk stød.
Gør regelmæssigt
fødeledningens stikprop ren.
Hvis stikket er dækket til med
støv og samler fugtighed, kan
dets isolation forringes og
forårsage brand. Tag fødeledningens stik ud og
gør det rent periodevist.
Uvejr med lynnedslag
For din egen sikkerheds
skyld bør du ikke røre nogle
af TV-apparatets dele, heller
ikke fødeledning eller
skærmkabel under uvejr
med lynnedslag.
DK
(fortsætter)
Sikkerhedsregler
7
02DK02BAS.fm Page 8 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Brug
Beskadigelse, der kræver teknisk service
Ventilationsåbninger
Hvis der skulle opstå revne på skærmens overflade
eller den skulle gå i stykker, rør ikke ved apparatet,
før fødekablet er afbrudt fra strømnettet. I modsat
fald kan man blive udsat for elektrisk stød.
Undgå at der kommer noget
ind i ventilationsåbningerne.
Hvis der kommer en
metalgenstand eller et eller
andet brandbart produkt ind i
furerne, kan det forårsage
brand eller elektrisk stød.
Vedligeholdelse
Fugtighed og
forbrænding
Lad være med at åbne
apparatets kasse eller
dets bagdæksel.
Henvend dig kun til det
fagkyndige personale fra
den tekniske
kundeservice.
• Apparatet må ikke
blive vådt. Undgå at
spilde væsker af nogen
art på skærmen. Hvis
der kommer væske eller et solidt objekt i
apparatet, må det ikke betjenes. Det kan
medføre elektrisk stød eller skade på
apparatet. Få skærmen efterset øjeblikkeligt
af kvalificeret servicepersonale.
• For at forebygge brand bør man holde
ethvert brandfarlig produkt eller produkt
med flamme (f.eks. stearinlys) væk fra
apparatet.
Vedrørende modtagerenheden
8
Anbringelse af genstande
Anbringelse af væsker
Stil ikke noget tungt oven
modtagerenheden. Den kan
lide skade derved.
Oven på modtagerenheden
må der ikke stilles nogen
genstand, der indeholder
væske. Det vil kunne
frembringe elektrisk stød
eller skade enheden.
Sikkerhedsregler
02DK02BAS.fm Page 9 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Yderligere information vedr. sikkerhed
Elektrisk stød
Brudstykker
Rør ikke ved apparatet med våde hænder. Hvis du
gør det, kan du få elektrisk stød eller skade
apparatet.
Kast ikke noget mod
apparatet.
krystalskærmen kan
eksplodere som følge af
slaget og forårsage
alvorlige læsioner.
Anbringelse på fremspringende steder
Olier
Installer ikke skærmen på fremspringende steder.
Hvis man anbringer apparatet på steder som
beskrevet nedenfor, er der risiko for at forårsage
læsioner:
• Installer ikke apparatet på steder, hvor det sættes
i en fremspringende position, som f.eks. på
søjler.
• Anbring ikke apparatet på et sted, hvor man kan
støde hovedet.
Installer ikke dette apparat i restauranter, der
anvender olie. Det med olie gennemvædede
støv kan komme ind i apparatet og beskadige
det.
Anbringelse
Korrosion
Placer aldrig skærmen i
varme, fugtige eller meget
støvede omgivelser. Monter
ikke skærmen, hvor den kan
blive udsat for mekaniske
vibrationer.
Hvis dette apparat tages i brug i nærheden af
havets bred, kan vandets saltindhold få
metaldelene til at ruste og derved forårsage
indre beskadigelser eller brand. Det kan
ligeledes give anledning til en forkortet livstid
for apparatet. Hvis apparatet skal benyttes
under sådanne forhold, bør man tage de
passende forholdsregler stilet mod at mindske
den i området herskende fugtighed og
temperatur.
Tilbehør
Egnet sted til
anbringelse af modtager
enheden
Pas på at skærmen ikke falder ned. Hvis den ikke er
er sat godt fast, kan den falde på gulvet og forårsage
læsioner. Tag derfor de nødvendige forholdsregler
og anvend en stander ellen andet stativ på gulvet
eller på væggen sådan som specificeret i den med
disse leverede vejledninger.
Anbring modtager
enheden oven på en stabil
og plan overflade. I modsat
fald kan den falde ned og forårsage læsioner.
Benyt et Sonny stativ, der er valgfrit og som er
tilpas solidt.
Vægt
Rengøring
Stå ikke op på modtager enheden.
Den kan falde ned eller bryde
sammen og forårsage læsioner. Pas
især på med mindre børn.
Afbryd ledningens forbindelse til strømnettet
forud for apparatets rengøring. Hvis ledningen
er tilsluttet, risikerer man at få elektrisk stød.
Bortskaffelse af skærmen
• Smid ikke skærmen ud sammen med
almindeligt husaffald.
• LCD-skærmen indeholder små mængder
flydende krystal og kviksølv. Det fluorescerende
rør i denne skærm indeholder også kviksølv.
Følg de lokale regulativer for bortskaffelse.
DK
(fortsætter)
Sikkerhedsregler
9
02DK02BAS.fm Page 10 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
LCD-skærm
• Selv om LCD-skærmen er fremstillet med
højpræcisionsteknologi og har 99% eller flere
aktive pixels, kan der konstant være sorte
punkter eller skarpe lyspunkter (røde, blå eller
grønne) på skærmen.
Dette er en strukturel egenskab ved LCD-paneler
og er ikke en fejlfunktion.
• Udsæt ikke LCD-skærmens overflade for direkte
sollys. Dette kan ødelægge skærmoverfladen.
• Undgå at skubbe til eller ridse frontfilteret, og
placer ikke objekter oven på skærmen.
Billedkvaliteten kan blive ujævn eller LCDpanelet kan blive beskadiget.
• Hvis dette TV bruges et koldt sted kan der opstå
pletdannelse i billedet, eller billedet kan blive
mørkt.
Dette er ikke en fejlfunktion. Disse problemer
forsvinder i takt med at temperaturen stiger.
• Der kan opstå slør, når der vedvarende vises
stillbilleder. Dette forsvinder efter et øjeblik.
• Skærmen og kabinettet bliver varme under drift.
Dette er ikke en fejlfunktion.
Fluorescerende lampe
Dette TV anvender en speciel fluorescerende lampe
som lyskilde. Hvis billedet bliver mørkt, flimrer
eller ikke vises, er den fluorescerende lampes
levetid udløbet. Lampen skal udskiftes. Kontakt en
kvalificeret servicetekniker i forbindelse med
udskiftning.
Fødeledning og
skærmkabel
Hvis man beskadiger
fødeledning eller
skærmkabel, kan det
medføre brand eller
elektrisk stød.
• Undgå at klemme,
bøje eller sno kablet
for meget.
Kærnetrådene kan
blive blottet eller
skåret over og medføre kortslutning, hvilket
kan medføre brand eller elektrisk stød.
• Lad være med at forandre eller beskadige
fødeledningen eller antennekablet.
• Stil ikke noget tungt oven på fødeledningen
eller antennekablet. Træk ikke i
fødeledningen eller antennekablet.
• Hold fødeledningen eller antennekablet på
afstand fra varmekilder.
• Sørg for at tage fat i stikket, når det tages ud
af stikkontakten.
Vær opmærksom på brugsanvisningerne, når
antennekablet tages ud. Hvis fødeledningen
eller antennekablet er blevet beskadiget, bør
man undlade at anvende dem. Bed din
forhandler eller Sony kundeservice om at
udskifte dem.
Når det ikke tages
i brug
Af hensyn til miljø
og af sikkerheds
grunde er det
tilrådeligt ikke at
efterlade udstyret i standby, når det ikke tages
i brug. Afbryd forbindelsen til strømnettet.
Rengøring af skærmoverfladen
Ledningsnet
Skærmoverfladen er behandlet med en speciel
belægning for at forhindre kraftig lysreflektion.
Overhold følgende forholdsregler for at undgå at
beskadige overfladen.
• Tør forsigtigt med en blød klud for at fjerne støv
fra skærmens overflade. Hvis der er meget støv,
skal skærmen aftørres med en blød klud, der er
fugtet let med et mildt rengøringsmiddel. Man
kan vaske kluden og bruge den igen.
• Brug aldrig stålsvamp, syreholdige rensemidler,
skurepulver eller stærke opløsningsmidler såsom
sprit, rensebenzin eller fortynder.
Sørg for ikke at snuble over ledningerne. Det vil
kunne beskadige enheden.
Installering
Undlad at installere valgfrit udstyr for tæt til
skærm enheden. Hold valgfrit udstyr på en
afstand af mindst 30 cm fra skærm enheden.
Hvis der installeres et videoapparat foran eller
på højre side af skærm enheden, vil billedet
muligvis fordrejes.
Ventilator
Varm overflade
Dette TV anvender en ventilator for at undgå
overophedning.
Bemærk, at støjen fra ventilatoren muligvis kan
høres fra TV’et, alt efter hvor TV’et er installeret.
Rør ikke overfladen på skærm enheden. Den er
forbliver varm endog et stykke tid efter at have
slukket for skærm enheden.
10
Sikkerhedsregler
02DK02BAS.fm Page 11 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Forholdsregler ved ventilering
Ventilation
Sørg for, at der er god plads omkring apparatet. I modsat fald kan der blive blokeret for en passende
luftcirkulation, hvilket giver anledning til overopvarmning og således brand eller indre beskadigelse.
Vedrørende skærmen
Når plasma skærmen installeres på væggen
Installér aldrig modtagerenheden på
følgende måde:
30cm
Der er blokeret for
luftcirkulationen.
10cm
Der er blokeret for
luftcirkulationen.
10cm
Efterlad
mindst
disse
mellemrum
Væg
Væg
10cm
Når skærmen monteres ved hjælp af en stander
30cm
10cm
10cm
Efterlad
mindst
dette rum
Vedrørende modtager enheden
Modtagerenhed: Set ovenfra
Anbring aldrig modtager enheden i et
begrænset rum. Det vil kunne forårsage
overophedning og medføre brand eller
beskadigelse af enheden.
Der skal være frirum til ventilation for at sikre
pålidelig drift af enheden.
Modtagerenhed: Set forfra
2cm
1cm
1cm
PROG
1
2
3
4
5
6
PC
MEMORY STICK
PROG
1cm
Efterlad
mindst disse
mellemrum
10cm
1cm
1cm
Anbring modtager enheden på stabil og plan
overflade således, at der ikke blokeres for
indgangene i bunden af modtager enheden.
DK
Forside
Sikkerhedsregler
11
02DK02BAS.fm Page 12 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Forholdsregler
Vedrørende at se fjernsyn på en behagelig måde
• For at se fjernsyn på en behagelig måde er det tilrådeligt at gøre det i en afstand fra TV-udstyret på
mellem fire og syv gange skærmens højde.
• Se fjernsyn i et rum med moderat belysning, for hvis man gør det i en fattig belysning, vil øjnene
blive belastet. Og hvis man kigger på skærmen uafbrudt over længere tid, vil øjnene ligeledes
belastes.
Vedrørende installering af TV-udstyret
Installering af skærmen
Anvend det specificerede vægstativ eller standerne.
Installering af modtager enheden
Efterlad tilstrækkeligt mellemrum til ventilation mellem ventilatoren bag på enheden og væggen.
• Installér ikke skærm enheden på steder, der er udsat for en for høj temperatur, f. eks. i direkte sollys
eller i nærheden af en radiator eller varmluftsventilator. Hvis enheden udsættes for en for høj
temperatur, vil den kunne blive for varm, hvilket ville kunne forårsage misdannelser på kassen eller
fejlfuld fungering.
• For at opnå et klart billede må skærmen ikke udsættes for direkte belysning eller direkte sollys. Om
muligt, benyt projektørlys direkte ned fra loftet.
• TV-udstyrets forbindelse til strømnettet er ikke afbrudt, når kontakten er sat på Sluk . For at afbryde
forbindelsen fuldstændigt, trækkes stikket ud af stikkontakten.
Vedrørende justering af lydstyrke
• Justér lydstyrken således, at den ikke er til gene for naboerne. Lyden transporteres meget let i
nattetimerne. Derfor foreslås det at lukke vinduerne eller at benytte hovedtelefoner.
• Når man benytter hovedtelefoner, bør man justere lydstyrken således, at man undgår for høje
niveauer, da det kan medføre skade på hørelsen.
Vedrørende billede
Ved brug over en forlænget tidsperiode af dette TV-udstyr i 4:3 indstilling vil 4:3 skærmen kunne blive
mørkere med et 16:9 panel. For at undgå dette problem burde man benytte “Smart” billedfunktionen.
Vedrørende håndtering af fjernbetjeningen
• Håndtér fjernbetjeningen med omhu. Undgå tab på gulvet og betrædelse af den samt at spilde
enhver slags væske på den.
• Anbring ikke fjernbetjeningen i nærheden af en varmekilde eller på et sted, der er udsat for direkte
sollys, eller i et fugtigt rum.
Vedrørende håndtering og rengøring af enhedens skærmoverflade
For at undgå forringelse af skærmen bør man følge nedenstående punkter. Skub ikke på den og skrab
den ikke med hårde genstande, og kast heller ikke noget på skærmen, der kan beskadiges derved.
• Sørg for at tage den til modtager enheden tilsluttede fødeledning ud af stikkontakten forud for
rengøring.
• Rør ikke ved skærmen efter at have haft det i gang uafbrudt over en længere periode, da skærmen
bliver varm.
• Vi anbefaler at røre skærmoverfladen så lidt som muligt.
• Rengør skærmen med en blød klud.
• Benyt aldrig nogen form for slibemiddel, skurepulver eller opløsningsmiddel, såsom alkohol eller
benzin. Kontakten dermed kan føre til beskadigelse af skærmoverfladen.
Vedrørende rengøring af TV-kabinettet
• Sørg for at tage den til modtager enheden tilsluttede fødeledning ud af stikkontakten, før der
foretages rengøring på den.
• Rengør kabinettet med en blød klud.
• Vær opmærksom på, at der kan ske forringelse af materiale eller skærmbelægning, hvis skærm
enheden udsættes for et flygtigt opløsningsmiddel, såsom alkohol, fortynder, benzin eller
insektpulver, eller hvis den er i kontakt med gummi- eller vinylmaterialer over længere tid.
• Med tiden kan ventilationsåbningerne samle støv. Støvbelægningen kan bevirke, at effektiviteten
for afkølingen fra den indbyggede ventilator i apparatet bliver mindsket. For at forebygge dette er
det tilrådeligt regelmæssigt at eliminere støvet (en gang om måneden) ved hjælp af en støvsuger.
12
Sikkerhedsregler
02DK02BAS.fm Page 13 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Gennemgang af det leverede tilbehør
En fjernbetjening
(RM-972):
To batterier i størrelse AAA: Et skærmkabel:
(type R03)
En antenneledning:
En AV mus:
Fjern ikke ferritkernerne.
To fødeledninger (type C-4): To fødeledninger (type BF): To fødeledninger (Type
C-5):
Fjern ikke ferritkernerne.
Brug disse
fødeledninger (med
jordforbindelse) ved
anvendelse af udstyret
(undtaget i
Storbritannien.eller
Svejts)
Fjern ikke ferritkernerne.
Fjern ikke ferritkernerne.
• Brug disse
fødeledninger (med
jordforbindelse) ved
anvendelse af udstyret i
Storbritannien.
• Se "Notice for
Customers in the
United Kingdom" på
side 2 GB , når disse
fødeledninger tages i
brug.
• Disse fødeledninger vil
muligvis ikke følge med
afhængigt af landet.
• Brug disse
fødeledninger (med
jordforbindelse) ved
anvendelse af udstyret i
Svejts.
• Disse fødeledninger vil
muligvis ikke følge med
afhængigt af landet.
DK
Generel beskrivelse
13
02DK02BAS.fm Page 14 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Generel beskrivelse af skærm enheden
Sensor for fjernbetjening
POWER/STANDBY-indikator
Indikator for tidsindstilling (TIMER)
SLUK FOR
BILLEDE indikator
PICTURE OFF
TIMER
POWER/STANDBY
Vedrørende indikatorerne
Følgende indikatorer findes på skærm enheden og på modtager enheden.
POWER/STANDBY-indikator
Lyser grønt, når der er tændt for TV. Når den står på standby, lyser indikatoren rødt. Når den
er på PC styrkebesparelse, lyser indikatoren gult.
indikator for tidsindstilling (TIMER)
Når den lyser, betyder det, at en af timerne er blevet indstillet. Når der er indstillet på tændtimeren, og TV er i standby, lyser denne indikator gult. Når der er indstillet på en af sluktimerne, lyser denne indikator rødt. For yderligere oplysninger angående timerne kan man slå
op på “
Timer” på side 40.
SLUK FOR BILLEDE indikator
Den lyser blåt, når man trykker
(sluk for billede) på fjernbetjeningen for at slukke for
billedet. Det er kun billedet, der slukkes for (lyden forbliver uforandret).
* Hvis TV er tilsluttet til en PC’er eller et grafisk video udstyr med adgang til DPMS system
(Display Power Management System - System for skærmens styrkeforbrug), vil TVapparatet automatisk reducere styrkeforbruget (PC styrkebesparelse funktion).
Hvis man tilslutter en PC’er til PC
forbindelsesstikket, kan “Auto sluk” funktionen
ikke virke. Efter et bestemt tidsrum uden noget signal fra en PC’er, tænder TV for PC
styrkebesparelses funktionen, ikke for standby funktionen.
14
Generel beskrivelse
02DK02BAS.fm Page 15 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Generel beskrivelse af knapperne for
modtager enhed og indikatorer
Tænd/standby indikator
"Memory Stick" drev
Adgangslamp
Indikator for e for "Memory
tidsindstilling
Stick"
(TIMER)
Tænd/sluk
afbryder
PROG +/- Knapper til valg af
kanal (TV-station)
2 Lydstyrke +/knapper
PROG
Knap til
indgangsvalg af
udstyr
PROG
Knap for
TV-funktion
PROG
1
2
3
4
5
6
PC
MEMORY STICK
PROG
L/G/S/I R/D/D/D
MENU
PC
6
6
OK
6
Frontale
forbindelsesstik
1
2
3
4
5
6
PC
MEMORY STICK
MENU
Indikatorer for indgangsvalg
For at se billedet for tilsluttet udstyr
trykkes der gentagne gange, indtil
den korrekte indikator for
indgang lyser.
Til yderligere information kan man slå
op på "Håndtering af tilbehør" på side
64.
(TV) indikator
Indgang 1 indikator
Indgang 2 indikator
Indgang 3 indikator
Indgang 4 indikator
Indgang 5 indikator
Indgang 6 indikator
PC
PC indikator
MEMORY MEMORY STICK indikator
1
2
3
4
5
6
Menu knap
OK
OK knap
knapper
/ / /
* Til yderligere information om
frontale forbindelsesstik kan man
slå op på "Tilslutning af tilbehør"
på side 60.
DK
STICK
Generel beskrivelse
15
02DK02BAS.fm Page 16 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Generel beskrivelse af fjernbetjeningens kontrolknapper
VIDEO
TV
Knapper
Beskrivelse
1 Til midlertidig
Tryk på denne knap for midlertidigt at slukke
slukning for TV: for TV
indikatorerne tænd/standby på TVapparatet og modtager enheden lyser rødt).
Tryk på ny for at tænde for TV-apparatet fra
standby funktionen. For at spare på energien
anbefaler vi at slukke helt for TV apparatet,
når det ikke tages i brug.
Efter en vis tidsperiode uden signal og
uden at der trykkes på nogen knap,
tænder TV- apparatet automatisk for
standby funktionen (Auto Slukning,
side 42).
OK
2 Tænd/sluk for
Tryk på denne knap for at tænde eller slukke
video eller DVD: for din video eller DVD.
3Valg at indgangs Tryk på denne knap gentagne gange, indtil
PROG
MENU
kilde:
4 Fremvisning af
Memory Stick
Hovedmenu
("Memory Stick"
billedsøger):
tegnet for den ønskede indgangskilde
kommer til syne på TV-skærmen.
Tryk på denne knap for fremvisning af
Memory Stick Hovedmenu ("Memory Stick"
billedsøger).
Til yderligere information kan man slå op på
"Anvendelse af "Memory Stick" Hovedmenu"
på side 51.
5 Valg af kanaler: Tryk på denne knap for at vælge kanal. For
to-cifrede programnumre skal det andet
ciffer indtasten inden for 2,5 sekunder.
Knapper
Beskrivelse
6 a) Hvis selektoren for udstyr Tryk på denne knap for at se den sidst valgte kanal (set i mindst 5
er sat på TV:
sekunder).
b) Hvis selektoren for udstyr For Sony's to-cifrede programnumre, f.eks. 23, trykkes der først -/-er sat på VCR (video):
og efterfølgende på knapperne 2 og 3.
7 a) Såfremt udstyrets
Der trykkes på denne knap for at optage programmer.
selektor er indstillet på VCR
(video) eller DVD:
b) Såfremt udstyrets
Tryk på denne knap i mindst tre sekunder for at billede og lyd skal
selektor er indstillet på TV: vende tilbage til standardindstillingerne. Ligeledes vil apparatet
sætte sig i gang på ny som var det dets første igangsættelse.
8 Sluk for billedet:
Tryk på denne knap for at slukke for billedet. Det er kun billedet, der
slukkes for: der er fortsat lyd på. Tryk igen for annullering.
9 Fremvisning af uret:
Tryk på denne knap for urets fremvisning på TV-skærmen. Tryk
igen for at slukke urets fremvisning.
Der slukkes automatisk for urets fremvisning 5 minutter efter,
at der blev tændt for det.
16
Generel beskrivelse
02DK02BAS.fm Page 17 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Knapper
Beskrivelse
0 Denne knap virker i Text-TV funktionen og benyttes også til at programmere fjernbetjeningen til at styre
videoen og DVD .
qa Valg af skærm format:
Tryk på denne knap gentagne gange for at ændre skærmens format.
Til yderligere information kan man slå op på "Skærmstyring" på
side 30.
qs Valg af kanaler:
Tryk på disse knapper for at vælge næste eller forudgående kanal.
qd Fremvisning af
Tryk på denne knap for at få fremvist menuen på TV-skærmen. Tryk
igen for at fjerne menuvisningen fra skærmen.
menusystemet:
qf Justering af TV-lydstyrken: Tryk på disse knapper for at justere lydstyrken for TV.
qg Valg af lydeffekt:
Tryk på denne knap for at ændre lydeffekten.
qh Valg af billedfunktion:
Tryk på denne knap gentagne gange for at ændre billedfunktionen.
qj Joystick
a) Hvis selektoren for udstyr • Når der er valgt MENU, benyt disse knapper for at styre menu er
sat på TV:
systemet. Til yderligere information kan man slå op i
"Introduktion og håndtering af menusystemet" på side 26.
• Når der er slukket for MENU, tryk OK for visning af en generel
beskrivelse over alle TV-kanalerne. Tryk efterfølgende
eller
for at vælge kanal og så
for at se den valgte kanal.
b) Hvis selektoren for
udstyr sat på VCR (video)
eller DVD:
Ved brug af disse knapper kan man kontrollere hovedfunktionerne er
for din video eller DVD.
qk NexTView:
Til yderligere information kan man slå op i "NexTView" på side 57.
ql Valg af Text-TV:
Tryk på denne knap for at tænde for Text-TV.
w; Selektor for udstyr:
Med denne fjernbetjening kan man styre ikke alene dette TVapparat, men også hovedfunktionerne for din video eller DVD.
Tænd for det udstyr, du ønsker at styre, og tryk derefter på denne
knap gentagne gange for at vælge video, TV eller DVD . Et grønt lys
vil tænde kortvarigt.
Det er nødvendigt med en indledende opsætning for at
synkronisere denne fjernbetjening med din video eller DVD.
Nævnte opsætning er afhængig af fabrikanterne. Til
yderligere information kan man slå op i "Konfigurering af
fjernbetjeningen til et videoapparat eller DVD på side 65.
wa Fremvisning af skærm
Tryk på denne knap for at fremvise alle skærm anvisninger. Tryk
igen for annullering.
information:
ws Valg af TV-funktion:
Tryk på denne knap for at slukke for text-TV eller video indgang.
wd Dæmpning af lyden:
Tryk på denne knap for at dæmpe TV-lyden. Tryk på ny for at
genoprette lyden.
Ud over TV-funktionerne benyttes alle farveknapperne såvel som de grønne tegn også til
tekst-TV funktioner. Til yderligere information kan man slå op i "Tekst-TV" på side 56.
DK
Generel beskrivelse
17
02DK02BAS.fm Page 18 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Isætning af batterier i fjernbetjeningen
Sørg for at anbringe de medfølgende batterier med korrekt polaritet.
Husk at skaffe dig af med brugte batterier på en miljøvenlig måde.
m
<
18
Installering
02DK02BAS.fm Page 19 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Tilslutning af skærmen til modtager enheden
• Benyt den leverede forbinderledning til skærmen.
• Benyt den leverede fødeledning til skærm enheden (type C-4, type BF eller type C-5), se
side 13.
1 Tilslut til apparatet den leverede forbinderledning til skærm enheden og den til TV-apparatet
leverede fødeledning.
Stram skruen
langsomt,
indtil den
sidder fast.
AC IN
WHITE
BLACK
DISPLAY SIGNAL IN
Netledning
(medfølger)
Tilslut TV’et til en
stikkontakt i
væggen, når alle
tilslutninger er
foretaget.
Skærmkabel
(medfølger)
Til mediemodtageren.
Foretag ikke tilslutning til strømnettet, før alle øvrige tilslutninger er foretaget.
DK
(fortsætter)
Installering
19
02DK02BAS.fm Page 20 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
2 Installer skærm enheden ved at bruge det specificerede vægmontering stativ eller stander.
Inden skærm enheden installeres bør man læse anvisningerne for installering af dit
vægmonteringsstativ eller din stander.
3 Tilslut det leverede skærmkabel til modtager enheden.
5
1/
3/
(SMARTLINK)
R/D/D/D L/G/S/I
5
Y
PB/CB
PR/CR
AC IN
R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G
2/
4/
(SMARTLINK)
BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT
20
Installering
CTRL
AV
S
MOUSE
CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX
02DK02BAS.fm Page 21 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Opbevaring af kablerne i standeren
Fjern kabeldækslet på standeren for at skjule netledningen og skærmkablet.
1 Træk standerens kabeldæksel
mod dig for at åbne det.
TV’ets bagside
Kabeldæksel
2 Tag kabeldækslet af.
3 Skjul kablerne i standeren. Før
kablet gennem centerhullet. Sæt
kabeldækslet i rillen i bunden af
standeren og skub, til det er lukket.
Delepunktet på skærmkablets
sorte og hvide stik er for tykt til
at det kan skjules under
dækslet. Placer delepunktet
således, at det er uden for og
over kabeldækslet.
Delepunkt
Rille i bunden af
standeren
DK
Installering
21
02DK02BAS.fm Page 22 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Tilslutning af antenne og video
• Benyt den leverede fødeledning til modtager enheden (type C-4, type BF eller type C-5),
se side 13.
• Benyt det leverede antennekabel til tilslutning af antenne.
Tilslutning af en antenne
5
1/
3/
5
R/D/D/D L/G/S/I
PB/CB
Y
PR/CR
(SMARTLINK)
AC IN
R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G
2/
4/
(SMARTLINK)
CTRL
AV
S
MOUSE
BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT
CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX
Tilslut den leverede
antenneledning
Tilslut den leverede
fødeledning (type C-4, type
BF eller type C-5, med
jordforbindelse).
Tilslutning af video til en antenne
5
1/
3/
R/D/D/D L/G/S/I
5
Y
PB/CB
PR/CR
(SMARTLINK)
AC IN
R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G
video
OUT
2/
4/
(SMARTLINK)
BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT
IN
CTRL
AV
S
MOUSE
CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX
Tilslut den leverede
fødeledning (type C-4, type
BF eller type C-5, med
jordforbindelse).
Scartkabel er ekstra tilbehør.
Til yderligere information vedrørende tilslutning
af video kan man slå op i "Tilslutning af tilbehør"
på side 60.
Stik ikke fødeledningen i strømnettet, før alle
tilslutninger er foretaget.
22
Installering
02DK02BAS.fm Page 23 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Tænding for TV og automatisk indstilling
Første gang, dit TV-apparat sættes i gang, vil der på skærmen komme en række menuer
til syne, hvorigennem man vil kunne: 1) vælge sproget for menuerne, 2) vælge landet, hvor
apparatet skal tages i brug, 3) justere tiden på uret, 4) søge og lagre alle kanaler (TVstationer), der kan indstilles på, og 5) ændre rækkefølgen for de forskellige kanalers (TVstationers) tilsynekomst på skærmen.
Hvis det imidlertid skulle blive nødvendigt + et senere tidspunkt at ændre nogle af disse
justeringer, kan dette gøres ved at vælge det egnede valg i menuen (Opsætning)
.
1 Tilslut skærmens panel og modtager enheden til
strømnettet (100 - 240 V; 50/60 Hz for skærm
enheden, 220 -240 V; 50/60 Hz for udstyrets
modtager enheden).
PROG
1
2
3
4
5
PC
6
MEMORY STICK
PROG
2 Når der foretage tilslutning af
TV-apparatet for
første gang, vil det tænde automatisk. Hvis det ikke
skulle ske, tryk på tænd/sluk afbryderen
foran
på TV-apparatet for at sætte det i gang.
PROG
1
2
3
4
5
6
PC
MEMORY STICK
PROG
Første gang, der tændes for TV-apparatet, vil
menuen Language (Sprog) automatisk komme frem
på skærmen.
3 Tryk på
/
/
eller
på fjernbetjeningen
for at vælge sprog, og efterfølgende trykkes der OK
for at bekræfte dit valg.
Fra det øjeblik og fremover vil alle menuerne vises
på det valgte sprog.
Language
Select language
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Türkçe
Español
Português
Polski
Slovensy
Magyar
OK
Suomi
Dansk
Svenska
Norsk
DK
(fortsætter)
Igangsættelse for første gang
23
02DK02BAS.fm Page 24 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
4 Menuen Land vil automatisk komme frem på TVapparatets skærm.
Tryk på
eller
for at vælge landet, hvor du vil
tage TV-apparatet i brug, og tryk derefter OK for at
bekræfte valget.
• Hvis landet, hvori du vil benytte TVapparatet, ikke skulle være med på listen,
vælg "Sluk" i stedet for et land.
• Hvis du ændrer valget af landet, skal der
efterfølgende altid udføres Ur indstilling
(Automatisk indstilling).
Land
Vælg land
Sluk
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Österreich
OK
5 Menuen Ur indstilling kommer automatisk frem på
TV-skærmen.
a) Tryk på
eller
for at justere timeværdien, og
efterfølgende trykkes der .
b) Tryk på
eller
for at justere timeværdien,
og efterfølgende trykkes der
.
c) Tryk på
eller
for at justere ugedagen, og
efterfølgende trykkes der OK i tidssignalet.
Uret sætter sig i gang.
Ur indstilling
00 : 00 : 00
Man
OK
Når der stilles ind på uret, skal der efterfølgende
altid udføres Auto prg.-indstilling.
6 Menuen Auto prg.-indstilling kommer frem på TVskærmen. Tryk OK for at vælge Ja.
Ønsker De at starte
automatisk indstilling
OK
Ja
Nej
7 TV-apparatet påbegynder automatisk søgning og
lagring af alle de kanaler (TV-stationer), der kan
indstilles på.
Denne proces kan vare adskillige minutter. Man
bedes være tålmodig og ikke trykke på nogen
knap under denne udførelse; i modsat fald ville
den automatiske indstilling ikke fuldendes.
Hvis der under den automatiske indstilling ikke
bliver fundet nogen kanal, kommer der en ny
menu frem på skærmen, med hvilken du vil
blive bedt om at tilslutte antennen. Tilslut
antennen (se side 22), og tryk OK. Processen for
automatisk indstilling vil påbegynde på ny.
Efter at have fundet frem til og lagret alle
kanaler, der kan indstilles på, kommer menuen
Programsortering automatisk frem på
skærmen, med hvilken det er muligt at ændre
rækkefølgen, i hvilken kanalerne vises på
skærmen.
24
Igangsættelse for første gang
Auto prg.-indstilling
Program :
System :
Kanal :
01
I
C23
Søger...
Ingen kanaler fundet.
Tilsut venligst antennesignal
Bekræft
OK
(fortsættes)
02DK02BAS.fm Page 25 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
8 Menuen Programsortering kommer automatisk
frem på TV-apparatets skærm.
A)
Programsortering
Vælg kanal
Hvis man ønsker at vedligeholde kanalerne
(TV-stationerne) i samme rækkefølge, de er
blevet synkroniseret, går man direkte til trin 9.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12
Forlad:
B)
MENU
Hvis kanalerne (TV-stationerne) ønskes lagret i
en anden rækkefølge:
Programsortering
a) Tryk på
eller
for at vælge
programnummeret med kanalen (TVstationen), for hvilken man ønsker at ændre
position, og efterfølgende trykkes der på .
b) Tryk på
eller
for at vælge den nye
position for programnummeret til kanalen
(TV-stationen), du har valgt, og
efterfølgende trykkes der på .
Vælg kanal
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12
01
OK
TVE
Forlad:
MENU
c) Trin B) a og B) b gentages, hvis man ønsker at
ændre rækkefølgen for andre kanaler.
9 Tryk på knappen MENU for at vende tilbage til TVapparatets normale skærm.
MENU
Dit TV-apparat er nu klart til at fungere.
DK
Igangsættelse for første gang
25
02DK02BAS.fm Page 26 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Introduktion og håndtering af menusystemet
Dette TV-apparat benytter et menusystem på skærmen, med hvilket brugeren vejledes
ved de forskellige operationer. Følgende knapper på fjernbetjeningen tages i brug for at
bevæge sig rundt i menuerne.
1 Tryk på knappen MENU for at få fremvist første menu -niveau på
skærmen.
MENU
2 Gå frem på følgende måde for at aktivere menuen:
•For at fremhæve den ønskede menu eller det ønskede valg trykkes
der på
eller
.
•For at gå ind i den ønskede menu eller det ønskede valg trykkes der
på
.
•For at gå tilbage forrige menu eller valg trykkes der på
.
•For at ændre justeringerne for den valgte option trykkes der på
/
/
eller
.
•For at bekræfte og lagre valget trykkes der OK.
OK
3 Tryk på MENU knappen for at vende tilbage til normal TV-skærm.
MENU
Billedjustering
Funktion :
Live
Kontrast:
80
Lys :
0
Farvemætning :
0
Farvebalance :
0
Skarphed :
0
Baggr.lys :
8
Støjreduktion :
Auto
Dynamisk billede :
Tænd
Farvetone :
Kølig
Farve korrektion :
Tænd
Gamma korrektion : Høj
Normalindst.
Vælg:
Set: OK
Forlad:
,
MENU
Funktion
26
Med menuen "Billedjustering" kan
man ændre billedets justeringer.
Billedjustering
Billedjustering
Menusystem på skærmen
Funktion :
Kontrast:
Lys :
Farvemætning :
Farvebalance :
Skarphed :
Baggr.lys :
Støjreduktion :
Dynamisk billede :
Farvetone :
Farve korrektion :
Gamma korrektion :
Normalindst.
Vælg:
Set: OK
Live
80
0
0
0
0
8
Auto
Tænd
Kølig
Tænd
Høj
Tilb:
Forlad: MENU
Dertil foretages følgende:
Efter at have valgt optionen, der
ønskes ændret, trykker man på
og
efterfølgende gentagne gange på
/
/
eller
for at justere det.
Med denne menu kan man ligeledes
tilpasse billedkvaliteten til
funktionerne "PC / Spil" og "Bruger 1"
afhængigt af programmet, man er
ved at se.
Live (til fremhævning af billedets kontrast og skarphed).
Standard (til et billede med en kontrast, der er i
overensstemmelse med rummets lysforhold).
Film (til et detaljeret billede med præcision).
PC/Spil (til billeder fra en PC'er eller fra spil).
Bruger 1 (til justering af dine favoritter).
02DK02BAS.fm Page 27 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Kontrast
Tryk på
Tryk på
eller
eller
for at reducere billedkontrasten.
for at fremhæve billedkontrasten.
Lys
Tryk på
Tryk på
eller
eller
for at få billedet mørkere frem.
for at øge billedets lydstyrke.
Farvemætning
Tryk på
Tryk på
eller
eller
for at mindske farvemætningen.
for at øge farvemætningen.
Farvemætning kan ikke justeres til et RGB indgangssignal, der er forbundet
med en PC
.
Farvebalance
Tryk på
Tryk på
eller
eller
for at mindske de grønne toner.
for at øge de grønne toner.
Farvebalance kan ikke justeres til NTSC farvesignalet (f.eks. videoer fra USA).
Skarphed
Tryk på
Tryk på
eller
eller
for at svække billedet.
for at skærpe billedet.
Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstanden PC eller med Memory Stick.
Baggr.lys
Tryk på
Tryk på
eller
eller
for at gøre Baggr.lys mørkere.
for at gøre Baggr.lys lysere.
Hvis du ændrer baggrundslyset, er det kun Baggr.lys linje, der bevæger sig,
når tilstanden Power Saving er aktiveret. Baggr.lys lysstyrke ændrer sig ikke.
Støjreduktion
Auto/Lav/Middel/Høj
Vælg den option, du ønsker for at dæmpe støjniveauet, billedet
frembringer ved svage TV-signaler.
Støjreduktion: (Støjdæmpning) kan ikke justeres til et RGB indgangssignal, der
er forbundet med en PC
, og heller ikke til et DTV* signal, der er forbundet
5, eller til "Memory Stick" indgangen.
med stikkene Y, PB/CB, PR/CR
* DTV er det digitale sendeformat i USA (f.eks. digital indstilling med RGB signal).
Dynamisk billede
Tænd/Sluk
Vælg denne option for at fremhæve billedkontrasten.
Farvetone
Kølig/Normal/Varm.
Denne option er for at give de skinnende farver en rødlig nuance
(indstillingen varierer fra Kølig til Varm).
Farve korrektion
Tænd/Sluk
Vælg denne option for at fremhæve de røde og blå farver.
Farve korrektion kan ikke justeres til et RGB indgangssignal, der er forbundet
med en PC
.
Gamma
korrektion
Høj/Middel/Lav.
Vælg denne option for at justere balancen mellem billedets
skinnende og mørke områder.
Normalindst.
Slet/OK
Vælg OK for at genoprette billedet i de fra fabrikken oprettede indstillinger.
• Der kan ikke foretages justering på noget valg, når der er indstillet på Live.
• Der kan kun foretages Kontrast justering, når der er indstillet på Standard eller Film.
Menusystem på skærmen
27
DK
02DK02BAS.fm Page 28 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Lydjustering
Med menuen "Lydjustering" kan man
ændre lydindstillingen.
Billedjustering
Funktion :
Live
Kontrast:
80
Lys :
0
Farvemætning :
0
Farvebalance :
0
Skarphed :
0
Baggr.lys :
8
Støjreduktion :
Auto
Dynamisk billede :
Tænd
Farvetone :
Kølig
Farve korrektion :
Tænd
Gamma korrektion : Høj
Normalindst.
Vælg:
Set: OK
Forlad:
Dertil går man frem som følger:
Efter at have valgt optionen, som
ønskes ændret, trykkes der på
og
derpå gentagne gange på
/
/
eller
for at justere den.
MENU
m
Lydjustering
Lydjustering
Effekt :
Diskant :
Bas :
Balance :
Auto volume :
To-kanal lyd :
Hovedt. højt. link :
Hovedt. Vol. :
Hovedt. to-kanal:
Normalindst.
Vælg:
Set:
Naturlig
0
0
0
Tænd
Stereo
Tænd
30
Stereo
OK
Forlad:
,
MENU
Effekt
Effekt :
Diskant :
Bas :
Balance :
Auto volume :
To-kanal lyd :
Hovedt. højt. link :
Hovedt. Vol. :
Hovedt. to-kanal:
Normalindst.
Vælg:
Set:
OK
Naturlig
0
0
0
Tænd
Stereo
Tænd
30
Stereo
Tilb:
Forlad: MENU
Sluk (uden effekt).
Naturlig (fremhæver lydens klarhed, detaljer og tilstedeværelse
ved brugen af "BBE High Definition Sound System"*).
Dynamisk ("BBE High Definition Sound System" forstærker
lydens klarhed og tilstedeværelse for således at gøre den
tydeligere og byde på en mere levende musik).
Dolby Virtual** (Benytter TV-apparatets højttalere til at simulere
en omgivende effekt ved hjælp af et multikanal system). Denne
simulering kommer fra "Dolby Surround Pro Logic".
Hvis "Auto volume" stilles på "Tænd", bliver der automatisk valgt Naturlig .
* "BBE High Definition Sound System" er fremstillet af Sony Corporation
under licens fra BBE Sound, Inc. Det er beskyttet ved US-patenterne nr.
4.638.258 og nr. 4.482.866. Ordet "BBE" og mærket BBE er BBE Sounds'
registrerede varemærker.
** Produceret under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og det
dobbelte D-symbol er Dolby Laboratories' registrerede varemærker.
Fortrolige og ikke udgivne arbejder, © 1992-1997 Dolby Laboratories. Alle
rettigheder forbeholdt.
Diskant
Tryk på
eller for at mindske de skarpe lyde.
Tryk på
eller for at øge de skarpe lyde.
Bas
Tryk på
eller for at mindske de lave lyde.
Tryk på
eller for at øge de lave lyde.
Balance
Tryk på
eller for at fremhæve venstre højttaler.
Tryk på
eller for at fremhæve højre højttaler.
Auto volume
Tænd/Sluk
Kanalernes (TV-stationernes) lydstyrke bør vedvarende være
stabil, uafhængigt af det sendte signal (f.eks. ved reklamespots).
Hvis "Effekt" stilles på "Dolby Virtual", vælges "Sluk" automatisk.
28
Menusystem på skærmen
02DK02BAS.fm Page 29 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
To-kanal lyd
i Hovedt. højt.
link
i Hovedt. Vol.
Mono/Stereo
Til en udsendelse med stereofonisk lyd kan der vælges Stereo eller
Mono.
Mono/A/B
Til en to-sproget udsendelse vælges der A for kanalen med lyd 1,
B for kanalen med lyd 2 eller Mono for en kanal med monolyd,
hvis den er til rådighed.
Tænd/Sluk
Foretag dette valg for at kontrollere lydudgangen fra TVapparatets højttalere, når hovedtelefonerne er sat til. Hvis man vi
have begge sat til - lyden fra såvel hovedtelefoner som TVapparatets højttalere - vælges der Sluk.
Tryk på
eller for at dæmpe for lydstyrken i
hovedtelefonerne.
Tryk på
eller for at øge lydstyrken i hovedtelefonerne.
Hvis "i Hovedt. højt. link" stilles på "Tænd", kan, "i Hovedt. Vol." ikke justeres.
i Hovedt. tokanal
Foretag valget “i Hovedt. to-kanal” for hovedtelefonerne
Mono/Stereo
Til en udsendelse med stereofonisk lyd vælges der Stereo eller
Mono.
Mono/A/B
Til en to-sproget udsendelse vælges der A for kanalen med lyd 1,
B for kanalen med lyd 2 eller Mono for en kanal med monolyd,
hvis den er til rådighed.
Hvis "i Hovedt. højt. link" stilles på "Tænd", kan, "i Hovedt. to-kanal" ikke
justeres.
Normalindst.
Slet/OK
Vælg OK for at genoprette lyden på det fra fabrikken indstillede
niveau.
DK
Menusystem på skærmen
29
02DK02BAS.fm Page 30 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Skærmstyring
Med menuen “Skærm kontrol” kan
man ændre skærmjusteringerne.
Billedjustering
Live
Funktion :
80
Kontrast:
0
Lys :
0
Farvemætning :
0
Farvebalance :
Skarphed :
0
Baggr.lys :
8
Støjreduktion :
Auto
Dynamisk billede :
Tænd
Farvetone :
Kølig
Farve korrektion :
Tænd
Gamma korrektion : Høj
Normalindst.
Vælg:
Set: OK
Forlad:
MENU
m
Skærm kontrol
Skærm kontrol
Auto opsætning :
Tænd
Skærmformat :
Smart
Skærmstørrelse/skift
Juster Pixels
Vælg:
Set:
OK
Forlad:
,
MENU
Auto opsætning
Auto opsætning :
Tænd
Skærmformat :
Smart
Skærmstørrelse/skift
Juster Pixels
Vælg:
Set:
OK
Tilb:
Forlad: MENU
Med valget “Auto opsætning” kan man automatisk ændre
skærmens format forhold.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget, trykkes der på
.
2 Tryk på
eller
for at vælge Tænd (hvis man ønsker, at TVapparatet skal være i stand til automatisk at omstille skærmens
format i overensstemmelse med sendesignalet), eller også Sluk
(hvis man ønsker bevare sit valg).
Selvom man skulle have valgt Tænd eller Sluk i optionen “Auto opsætning”,
kan man når som helst ændre skærmformatet ved at trykke gentagne gange på
på fjernbetjeningen.
30
Menusystem på skærmen
02DK02BAS.fm Page 31 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Skærmformat
Med valget "Skærmformat" kan man ændre skærmformatet.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget trykkes der på
.
2 Tryk på
eller
for at vælge det ønskede skærmformat.
Smart:
4:3:
14:9:
Imitation af bred skærm
effekt til 4:3
udsendelser.
Konventionel 4:3
billedstørrelse, fuld
billedinformation.
Smart
4:3
Kompromis mellem 4:3
og 16:9 billedstørrelse.
14:9
Zoom:
Wide:
Bred skærm format til
letterbox-film
(cinemascope)
Zoom
Til 16:9 udsendelser.
Wide
eller
• Hvis der er dele af skærmens top eller bund, der skæres af, trykkes der
for at justere billedets position på skærmen (f.eks. til læsning af filmtekst).
• Skærmformat kan ikke justeres til et HD signal , der er forbundet med stikkene
5 Y, PB/CB, PR/CR, eller til "Memory Stick" indgangen.
• Kun 4:3 eller Wide kan vælges til et RGB signal, der er forbundet med PC
tilslutningsstik.
DK
(fortsætter)
Menusystem på skærmen
31
02DK02BAS.fm Page 32 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Med valget “Skærmstørrelse/skift” kan man justere billedets
størrelse og position til hvert skærm format.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget trykkes der på
.
2 Tryk på
eller
for vælge optionen, hvorefter der trykkes
på
. Efterfølgende trykkes der på
/ /
eller
for at
justere billedets størrelse og position.
Lodret størrelse (Vertikal Størrelse):
Tryk på
for lodret udvidelse af skærmstørrelsen.
Tryk på
for lodret krympning af skærmstørrelsen.
Skærm skift
Vandret skift (Horisontal Ændring):
Tryk på
for at bevæge skærmen til venstre.
Tryk på
for at bevæge skærmen til højre.
Desplaz. V (Desplazamiento vertical):
Tryk på
for at bevæge skærmen opad.
Tryk på
for at bevæge skærmen nedad.
Normalindst.
Vælg OK for at genoprette indstillingerne fra fabrikken.
• “Skærmstørrelse/skift” kan ikke justeres til et HD signal, der er forbundet
med stikkene
5 Y, PB/CB, PR/CR, eller til "Memory Stick" indgangen.
• Vandret skift (horisontal ændring) kan kun justeres for et RGB indgangssignal,
der er tilsluttet til Scartstikket
1/
,
2/
eller
4/
.
• Når "Skærmformat" er indstillet på "4:3" eller "Wide", kan Lodret størrelse
(vertikal størrelse) og Lodret skift (vertikal ændring) ikke justeres til video
indgangssignalet fra tilsluttet udstyr.
Juster Pixels
Med valget "Juster Pixels" kan man justere billedet fra RGB udstyr.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget trykkes der på
.
eller
for at vælge følgende option.
2 Tryk på
Auto justering:
Vælg OK for automatisk at frembringe det bedste billede til
indgangssignalet. Bemærk at det måske ikke justeres helt
perfekt, hvilket afhænger af indgangssignalet eller
billedformen. I dette tilfælde udføres Auto Adjust igen, eller
der foretages manuel justering som beskrevet i det følgende.
Dot fase:
Foretag justering mellem 00-100, når en del af den viste tekst
eller billede ikke er klar.
Total H. pixels (total horisontale pixel):
Foretag justering, når det generelle billede ikke er helt klart.
Normalindst.:
Genoprettelse til indstillingerne fra fabrikken.
Juster Pixels er kun til rådighed for til et RGB indgangssignal, der er forbundet
med PC
.
Skærmstørrelse /
skift
32
Menusystem på skærme
02DK02BAS.fm Page 33 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Funktion
Med “Funktion” menuen kan man
variere adskillige TV-justeringer.
Billedjustering
Funktion :
Live
Kontrast:
80
Lys :
0
Farvemætning :
0
Farvebalance :
0
Skarphed :
0
Baggr.lys :
8
Støjreduktion :
Auto
Dynamisk billede :
Tænd
Farvetone :
Kølig
Farve korrektion :
Tænd
Gamma korrektion : Høj
Normalindst.
Vælg:
Set: OK
Forlad:
MENU
m
Funktion
Funktion
Strømsparefunk. :
Højttaler :
Fase :
Audio udgang :
AV3 udgang :
AV4 udgang :
SmartLink :
AV4 indg. vælger :
Menu farve :
Oplyst :
Vælg:
Set:
Standard
Primær
Omvendt
Variabel
Auto
Auto
AV3
Auto
Hvid
Ja
OK
Forlad:
,
MENU
Strømsparefunk.
Strømsparefunk. :
Højttaler :
Fase :
Audio udgang :
AV3 udgang :
AV4 udgang :
SmartLink :
AV4 indg. vælger :
Menu farve :
Oplyst :
Standard
Primær
Omvendt
Variabel
Auto
Auto
AV3
Auto
Hvid
Ja
Vælg:
Tilb:
Set:
OK
Forlad: MENU
Med "Strømsparefunk." menuen kan man reducere dette TVapparats strømforbrug.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget trykkes der på
2 Tryk på
o
for at vælge Reducer.
.
• Hvis man slukker for TV, mens funktionen for strømbesparelse er sat til, vil
denne funktion fortsat være sat til, næste gang man tænder for TV.
• Hvis man vælger "PC / Spil" eller "Bruger 1" funktion i menue
"Billedjustering" (side 26), kan man justere billedoptionen, endog selvom der er
indstillet på funktionen for strømbesparelse. Bemærk at strømforbruget vil
øges, man øger Kontrast eller Lys.
Højttaler
Med "Højttaler" optionen kan man kontrollere lyden fra TV's
højttalere, når der er tilsluttet et eksternt audioudstyr.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget trykkes der på
.
2 Tryk på
eller
for at vælge den ønskede udgang.
Primær:
Lyden fra TV forsynes via TV's højttalere.
Center ind:
Når der er tilsluttet en eksternt forstærker til TV's CENTRE
SPEAKER IN terminaler, forsyner TV's højttalere lyden fra
den eksternt forstærker som hovedhøjttaler.
Lydstyrken kan justeres ved at trykke på knapperne
2 +/- for lydstyrke på fjernbetjeningen.
Sluk:
Lyden fra TV forsynes ikke via TV's højttalere.
(fortsætter)
Menusystem på skærmen
33
DK
02DK02BAS.fm Page 34 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Valget "Fase" justerer lydfasen, når TV's højttalere anvendes som
hovedhøjttaler. Hvis lyden fra TV's højttalere (som hovedhøjttaler)
lyder unaturlig, justér "Fase" optionen.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget trykkes der på
.
2 Tryk på
eller
for at vælge Omvendt. Lydens fase fra TV's
højttalere er blevet omstillet.
Fase
“Fase” kan kun justere, når "Center ind" i optionen "Højttaler" er blevet valgt.
Audio udgang
Med "Audio udgang" optionen kan man vælge, at TV's
fjernbetjening eller den eksternt forstærkers fjernbetjening styrer
lydstyrkens udgang fra TV's højttalere, når der er tilsluttet en
eksternt forstærker til TV's audioudgangs stik.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget trykkes der på
.
2 Tryk på
eller
for at vælge Variabel (hvis man ønsker at
anvende en TV's fjernbetjening) eller Fast (hvis man ønsker at
anvende den eksternt forstærkers fjernbetjening).
•Når man tilslutter AV musen og installerer den på en eksternt forstærker, kan
man anvende den eksternt forstærkers fjernbetjening ved at pege den mod TVapparatet for at styre den eksternt forstærkers lydstyrke niveau. Til yderligere
information om AV musens installering kan man slå op på "Tilslutning af
tilbehør" på side 60.
• Audio udgang kan ikke justeres ved kun at vælge "Center ind" i "Højttaler"
optionen.
AV3 udgang/
AV4 udgang
Med optionerne "AV3 udgang" og "AV4 udgang" kan man vælge,
at kilden er udgangskilde fra scartstikkene
3/ S og
4/
. Fra disse scartstik kan man optage hvilket som helst
signal, der kommer fra TV-apparatet eller fra et eksternt udstyr, der
er forbundet med de øvrige scartstik.
Hvis din video er forbundet med SmartLink, er det ikke
nødvendigt med denne procedure ikke.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget trykkes der på
.
2 Tryk på
eller
for at vælge det ønskede udgangssignal:
Auto TV, AV1, AV2, AV3 (kun til AV4 udgang), AV4 (kun til
AV3 udgang) eller AV6.
• Hvis man vælger Auto, vil udgangssignalet altid være
det samme som det, der vises på skærmen.
• Hvis der er tilsluttet en dekoder til scartstikkene
3/ S eller
4/
, eller til en video, der er
tilsluttet dette scartstik, må man da huske på at skifte
tilbage til AV3 udgang eller AV4 udgang til Auto af
hensyn til en korrekt dechifrering.
• Når AV3 udgang eller AV4 udgang er sat på Auto, er
indgangs-signalerne via AV5 indgangen, PC
indgangen og "Memory Stick" indgangen ikke udgang
fra scartstikkene
3/ S eller
4/
.
34
Menusystem på skærmen
02DK02BAS.fm Page 35 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
SmartLink
Med "SmartLink" er det muligt at vælge et scartstik, der er
forbundet med SmartLink. Begge scartstik
3/ S og
4/
kan ikke være forbundet med SmartLink på samme tid.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget trykkes der på
.
2 Tryk på
eller
for at vælge AV3 eller AV4.
AV4 indg. vælger Vælg optionen "AV4 indg. vælger", hvis DVD optageren er
tilsluttet både til scartstik
4/
og
5 Y, PB/CB, PR/CR.
Signalet fra DVD optageren har et 576p signalformat.
Scartstikket accepterer ikke et 576p format, sådan som det er.
Hvis man ønsker at tilslutte signalet, som det er, forbindes
DVD optageren med både scartstik
4/
og
5 Y,
PB/CB, PR/CR.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget trykkes der på .
2 Tryk på
eller
for at vælge Auto eller Manuel.
Auto: Signalet fra DVD optageren tilsluttes via scartstik
4/
.
Manuel: Signalet fra DVD optageren tilsluttes via
5 Y, PB/
CB, PR/CR. Hvis indgangssignalet fra DVD optageren er i
576p format, vælges dette.
Menu farve
Med optionen "Menu farve" kan man variere menuernes
baggrundsfarve.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget trykkes der på .
2 Tryk på
eller
for at vælge Hvid eller Sortering.
Oplyst
Med optionen "Oplyst" kan man illuminere SONY logoet på
skærmenhedens forpanel i blåt.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget trykkes der på
2 Tryk på
eller
for at vælge Ja.
.
DK
Menusystem på skærmen
35
02DK02BAS.fm Page 36 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Opsætning
Med menuen "Opsætning" kan man
variere adskillige optioner på dette
TV-apparat.
Billedjustering
Live
Funktion :
80
Kontrast:
0
Lys :
0
Farvemætning :
0
Farvebalance :
Skarphed :
0
Baggr.lys :
8
Støjreduktion :
Auto
Dynamisk billede :
Tænd
Farvetone :
Kølig
Farve korrektion :
Tænd
Gamma korrektion : Høj
Normalindst.
Vælg:
Set: OK
Forlad:
MENU
m
Opsætning
Opsætning
Sprog :
Dansk
Land :
Danmark
Auto prg.-indstilling
Programsortering
Program navn
AV preset
Manuel prg.-indstilling
Vælg:
Set:
OK
Forlad:
,
MENU
Sprog/Land
Sprog :
Dansk
Land :
Danmark
Auto prg.-indstilling
Programsortering
Program navn
AV preset
Manuel prg.-indstilling
Vælg:
Set:
OK
Tilb:
Forlad: MENU
Med optionen "Sprog/Land" kan man vælge sproget, på hvilket
menuerne skal vises. Man kan også vælge landet, hvor man ønsker
at gøre brug af TV-udstyret.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget trykkes der på
.
2 Følg trin 3 og 4 i afsnittet "Tænding for TV og automatisk
indstilling" på side 23.
Auto prg.indstilling
Med optionen "Auto prg.-indstilling" kan man automatisk søge og
lagre alle disponible TV-kanaler.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget trykkes der på
.
2 Følg trin 6 og 7 i afsnittet "Tænding for TV og automatisk
indstilling" på side 23.
Programsortering Med optionen ”Programsortering” kan man ændre rækkfølgen, i
hvilken kanalerne (TV-stationern), kommer til syne på skærmen.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget trykkes der på
.
2 Følg trin 8 B) i afsnittet "Tænding for TV og automatisk
indstilling" på side 23.
36
Menusystem på skærmen
02DK02BAS.fm Page 37 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Program navn
Med optionen "Program navn" kan man navngive en kanal, hvortil
der kan benyttes op til fem tegn (bogstaver eller numre).
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget trykkes der på
.
2 Tryk på
eller
for at vælge programnummer med
kanalen, man ønsker at navngive, hvorefter der trykkes OK.
3 Tryk på
/ / /
eller for at vælge bogstav, hvorefter
der trykkes OK. Endelig trykkes der på
/ /
eller
for at vælge ordet "Slu" på skærmen, og der trykkes OK for at
fjerne menuen fra skærmen.
• For at korrigere bogstavet, vælg
på skærmen for at gå tilbage og tryk
OK.
• For at få blankt mellemrum, vælg på skærmen og tryk OK.
AV preset
Med optionen "AV preset" kan man navngive et eksternt udstyr,
der er tilsluttet dette TV-apparat.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have foretaget valget trykkes der på
2
3
.
Tryk på
eller
for at vælge den indgangskilde, der ønskes
navngivet. Efterfølgende trykkes der på .
I navnkolonnen vil der automatisk komme et navn til syne:
a) Hvis man ønsker at gøre brug af et af de forudbestemte
navne (KABEL, SPIL, VIDEOKAMERA, DVD, VIDEO
eller SAT.) , trykkes der på
eller
for at vælge det
ønskede navn.
b) Hvis man ønsker at oprette et andet navn, vælges Rediger
og efterfølgende trykkes der på
. Derpå, med det første
element fremhævet, trykkes der på
/ / /
for at
vælge bogstav, og så trykkes der OK. Endelig trykkes der på
for at vælge ordet "Slu" p + skærmen,
/ /
eller
og der trykkes OK for at fjerne menuen fra skærmen.
• For at korrigere bogstavet, vælges
tilbage og der trykkes OK.
• For at få blankt mellemrum, vælg
på skærmen for at gå
på skærmen og tryk OK.
DK
(fortsætter)
Menusystem på skærmen
37
02DK02BAS.fm Page 38 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Manuel prg.indstilling
Med optionen "Manuel prg.-indstilling" (A-E) kan man:
A) Forud indstille kanaler, én efter én, i den valgte rækkefølge:
Dertil foretages følgende:
1
Efter at have valgt optionen "Manuel prg.-indstilling" trykkes
der på
.
2
Med optionen Program fremhævet trykkes der på
3
Der trykkes på
eller
for at vælge et programnummer,
hvori man ønsker at foretage forud indstilling på kanalen. Så
trykkes der OK.
4
Efter at have valgt optionen System trykkes der på
.
.
Denne option er til rådighed afhængigt af landet, man har
valgt i menuen "Sprog/Land".
5
Der trykkes på
eller
for at vælge TV-sendesystem (B/G
for vesteuropæiske lande, D/K for østeuropæiske lande, I for
Storbritannien og L for Frankrig), hvorefter der trykkes OK.
6
Efter at have valgt optionen Kanal trykkes der på
7
Der trykkes på
eller
for at vælge kanal indstilling (S for
kabelkanaler eller C for jordkanaler), hvorefter der trykkes på
. Derefter trykkes der på nummertasterne til direkte
indtastning af TV-udsendelsen kanalnummer. Hvis man ikke
kender kanalnummeret, trykkes der på
eller
for at
foretage søgning. Når der er stillet ind på den ønskede kanal,
trykkes der OK.
8
Med fremhævet option Bekræft trykkes der OK. Derefter
trykkes der på
for at vælge OK, og til slut trykkes der OK
for lagring.
.
Alle disse trin gentages for at stille ind på og lagre andre kanaler.
B)
Navngiv en kanal ved brugen af højst fem tegn.
Dertil foretages følgende:
1 Med fremhævet option Program trykkes der på PROG +/- for
at vælge programnummeret med den kanal, der ønskes
navngivet.
2 Når programnummeret, der ønskes navngivet, kommer frem
på skærmen, vælges optionen Navn og der trykkes på
.
eller
for at vælge bogstav,
3 Der trykkes på
/ /
hvorefter der trykkes OK. Endelig trykkes der på
/ /
eller
for at vælge order Slu på skærmen, og der trykkes OK
for at fjerne menuen fra skærmen.
• For at korrigere bogstavet, vælg
på skærmen for at gå tilbage og tryk
OK.
• For at få blankt mellemrum, vælg på skærmen og tryk OK.
38
Menusystem på skærmen
02DK02BAS.fm Page 39 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
C)
Almindeligvis vil den automatiske finindstilling (AFT) givedet
bedst mulige billede, men man kan finindstille TV manuelt for
at opnå et bedre billede, hvis det skulle komme forvrænget
frem.
Dertil foretages følgende:
1
Mens man ser kanalen (TV-udsendelsen), der ønskes
finindstillet, vælges optionen AFT og der trykkes på
2
Tryk på
eller
+15, og tryk OK.
3
Med fremhævet option Bekræft trykkes der OK. Derefter
trykkes der
for at vælge OK, og endelig trykkes der OK for
lagring.
.
for at justere finindstillingen mellem -15 og
D) Udelad alle uønskede programnumre, når de er valgt med
PROG +/-.
Dertil foretages følgende:
1
Med fremhævet option Program trykkes der på PROG +/- for
at vælge programnummeret, der ønskes udeladt.
2
Når programmet, man ønsker at udelade, kommer frem på
skærmen, vælges optionen Udelad og der trykkes på
.
3
Tryk på
4
Med fremhævet option Bekræft trykkes der OK. Derpå
trykkes der på
for at vælge OK, og endelig trykkes der OK
for lagring.
eller
for at vælge Ja og tryk OK.
Med henblik på senere at annullere denne funktion, vælges Nej i stedet for
Ja i ovenstående trin.
E)
Man kan se og optage kodede kanaler, når der benyttes en
dekoder, der er tilsluttet scartstikkene
3/ S eller
4/
enten direkte eller via en video.
Denne option er til rådighed afhængigt af landet, der er
blevet valgt i menuen "Sprog/Land".
Dertil foretages følgende:
1
Tryk på
2
Der trykkes på
OK .
3
Med fremhævet option Bekræft trykkes der OK. Derpå
trykkes der på
for at vælge OK og endelig trykkes der OK
for lagring.
, når indstillingen Decoder er valgt. .
eller
for at vælge Tænd, og der trykkes
Med henblik på senere at annullere denne funktion, vælges Sluk i stedet
for Tænd i ovenstående trin.
DK
Menusystem på skærmen
39
02DK02BAS.fm Page 40 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Timer
Med menuen “Timer” kan man variere
tidsindstillingerne.
Billedjustering
Live
Funktion :
80
Kontrast:
0
Lys :
0
Farvemætning :
0
Farvebalance :
Skarphed :
0
Baggr.lys :
8
Støjreduktion :
Auto
Dynamisk billede :
Tænd
Farvetone :
Kølig
Farve korrektion :
Tænd
Gamma korrektion : Høj
Normalindst.
Vælg:
Set: OK
Forlad:
MENU
m
Timer
Timer
Aut. Slukning :
Ur indstilling :
Ur display :
Tænd/Sluk timer
Auto sluk :
Vælg:
Set:
Sluk
00:00:00 (Man)
Sluk
,
Tænd
OK
Forlad:
MENU
Aut. Slukning
Aut. Slukning :
Ur indstilling :
Ur display :
Tænd/Sluk timer
Auto sluk :
Vælg:
Set:
OK
Sluk
00:00:00 (Man)
Sluk
Tænd
Tilb:
Forlad: MENU
Med optionen "Aut. Slukning" kan man vælge et tidsrum, hvori TV
automatisk tænder for at gå i standby.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have valgt optionen trykkes der på
.
2 Der trykkes på
eller
for at indstille det udsatte tidsrum
(højst 2 timer).
Mens man ser TV, kan man trykke på knappen
vist tiden, der er tilbage.
Ur indstilling
på fjernbetjeningen for at få
Med optionen "Ur indstilling" kan man stille det nuværende
klokkeslæt. Fejlmargenen for det indbyggede ur er +/- 30 sekunder
pr. måned.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have valgt optionen trykkes der på
.
2 Der trykkes på
eller
for at stille timetal, hvorefter der
trykkes på
.
3 Der trykkes på
eller
for at stille minuttal, hvorefter der
trykkes på
.
4 Der trykkes på
eller
for at stille sekundtal, hvorefter der
trykkes på
.
5 Der trykkes på
eller
for at stille ugedagen.
6 Der trykkes OK ved tidssignalet. Uret går i gang.
40
Menusystem på skærmen
02DK02BAS.fm Page 41 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Ur display
Med optionen "Ur display" kan man få uret vist på skærmen.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have valgt optionen trykkes der på
.
2 Der trykkes på
eller
for at vælge Tænd, hvorefter der
trykkes OK.
•Urets fremvisning forsvinder automatisk 5 minutter efter, den er kommet frem.
•Urets fremvisning dukker også op eller forsvinder ved at trykke på
på
fjernbetjeningen.
Tænd/Sluk timer
Med optionen "Tænd/Sluk timer" kan man tænde og slukke
automatisk for TV-apparatet på et bestemt klokkeslæt. For at bruge
denne funktion, stilles uret i forvejen (side 40).
• Hvis man ændrer følgende indstillinger, bliver Sluk
automatisk valgt i optionen Timer. I så fald vælges Tænd
i optionen Timer .
– Fødeledningen stik tages ud af modtager enheden.
– Tænd tidspunkt, Stop tid, Ugentlig idnstilling, Gentag,
Program valgindstillinger.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have valgt optionen trykkes der på
.
2 Med fremhævet Timer trykkes der på
eller
for at vælge
Tænd, hvorefter der trykkes på
.
3 Der trykkes på
eller
for at vælge Tænd tidspunkt ,
hvorefter der trykkes på
.
4 Stil klokkeslættet, på hvilket TV-apparatet automatisk skal
eller
for at stille timetallet, hvorefter
tænde. Der trykkes
der trykkes på
. Dernæst trykkes der på
eller
for at
stille minuttallet, hvorefter der trykkes på
.
5 Der trykkes på
eller
for at vælge Stop tid, hvorefter der
trykkes på
.
6 Der trykkes på
eller
for at vælge den ønskede Stop tid.
Vælg den fastholdte tid (højst 5 timer), i hvilken TV-apparatet
automatisk tænder for at gå i standby.
7 Der trykkes på
eller
for at vælge Ugentlig idnstilling,
hvorefter der trykkes på
.
8 Der trykkes på
eller
for at vælge ugedagen, man ønsker
at foretage indstilling på Tænd/Sluk timer, hvorefter der
trykkes på
.
for at vælge Tænd, hvorefter der
9 Der trykkes på
eller
trykkes på
.
10 Trin 8 og 9 gentages for at stille på hvilken som helst anden dag
i ugen.
11 Der trykkes på
eller
for at vælge Program, hvorefter der
trykkes på
.
12 Der trykkes på
eller
for at vælge de kanaler (TVudsendelser), man ønsker at se på klokkeslættet, hvor der
tændes for TV-apparatet, hvorefter der trykkes på
.
For at tænde og slukke for TV-apparatet på et bestemt
klokkeslæt hver dag stilles Gentag på Tænd efter trin 2,
hvorefter man går til trin 3.
For at annullere denne funktion på et senere tidspunkt vælges Sluk i
stedet for Tænd i trin 2 ovenfor.
(fortsætter)
Menusystem på skærmen
41
DK
02DK02BAS.fm Page 42 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Auto sluk
Med optionen "Auto sluk" kan man indstille TV-apparatet til
automatisk at skifte til standby, hvis der ikke er noget
indgangssignal via det tilsluttede udstyr.
Dertil foretages følgende:
1 Efter at have valgt optionen trykkes der på
.
2 Der trykkes på
eller
for at vælge Tænd.
Auto sluk kan ikke ses, når TV-apparatet modtager TV-udsendelse signalet.
42
Menusystem på skærmen
02DK02BAS.fm Page 43 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Model status
Med menuen "Model status" kan
man checke navn for model og
serienummer for dette TV-apparat.
Billedjustering
Live
Funktion :
80
Kontrast:
0
Lys :
0
Farvemætning :
0
Farvebalance :
Skarphed :
0
Baggr.lys :
8
Støjreduktion :
Auto
Dynamisk billede :
Tænd
Farvetone :
Kølig
Farve korrektion :
Tænd
Gamma korrektion : Høj
Normalindst.
Vælg:
Set: OK
Forlad:
MENU
m
Model status
Model navn :
Display serienr. :
Boks serienr. :
Vælg:
Forlad:
KLV-30MR1
20000001
40000001
MENU
Model navn
Dette TV-apparats modelnavn.
Display serienr.:
Det til hver skærmenhed tildelte serienummer.
Boks serienr.:
Det til hver modtager enhed tildelte serienummer.
DK
Menusystem på skærmen
43
02DK02BAS.fm Page 44 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Vedrørende et "Memory Stick"
Med "Memory Stick" aspektet kan man se digitale billeder, der er lagret i "Memory Stick"
mediet på din TV-skærm.
Billedsøger
Dette TV-apparats "Memory Stick" billedsøger kan vise information om still billeder (JPEG)
information om bevægelige billeder (MPEGI) , der er lagret i "Memory Stick". Man kan også
foretage sekvensvisning af disse billeder og tilpasse egenskaberne for sekvensvisning ved at
vælge automatisk eller manuel sekvensvisning.
Digital kamera funktion
Dette TV-apparats Digital Camera Mode kan kun fremvise billeder ved at bruge JPEG eller
MPEG1 format, og som er optaget i et med DCF foreneligt digitalt kamera.
Tolererede billedtyper
Optagede billeder skal være i overensstemmelse med specifikationerne, som er:
• Still billeder: JPEG* kompressionsformat og mappe- og filnavne, der er forenelige med
DCF**.
• Bevægelige billeder skal optages i et Sony digitalt kamera og benytte en af de følgende
MPEG1*** kompressionsformater:
VAIO Giga lommens MPEG MOVIE, MPEG MOVIE AD, MPEG MOVIE EX, MPEG MOVIE
HO, MPEG MOVIE CV, MPEG ,OVIE HQX, MPEG1 (svarende til VIDEO CD).
*
JPEG er et standard teknologi format til sammenpresning af et still billede (udvidelse.jpg).
JPEG står for "Join Photographic Experts Group", som er den organisation, der førte dette
format ud i praksis.
** DCF står for "Design Rules for Camara file Systems" , som har specifikationer, der er oprettet
af Japan Electronic Industry Development Association (JEIDA) .
*** MPEG er en af teknologi formaterne til sammenpresning af et bevægeligt billede
(udvidelse:mpg).
Ikke tolererede billedtyper
• Still billeder, der er lagret i TIFF , eller ethvert andet format, der ikke er JPEG sammenpresset.
• Still billeder, der er optaget ved brug af produkter, der ikke er overensstemmende med DCF,
inklusive følgende Sony produkter:
– Digitale still kamaraer DSC-D700, DSC-D770.
– Digitale video kamaraer DCR-TRV900/DSR-PD100A.
• Følgende still billeder, der er lagret i et JPEG kompression format.
– Billeder, der er blevet forarbejdet i en PC'er.
– Billeder i mapper, der er blevet ændret eller har fået nyt navn i en PC'er.
– Billeder, der er lagret i et "Memory Stick" , der er blevet formateret i en PC'er.
Bemærkninger vedrørende anvendelse
• Det er tilrådeligt at foretage backup af vigtige data på din PC'ers harddisk. Sony kan ikke se
sig ansvarlig for mistede eller beskadigede data.
• Anvendelse af optagede billeddata, undtagen til personligt brug, kan betyde overtrædelse af
forfatterretten.
• "Memory Stick" anvendelse software kan blive ændret eller udskiftet af Sony uden
forudgående varsel.
44
“Memory Stick”
02DK02BAS.fm Page 45 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Hvad er "Memory Stick"?
"Memory Stick" er et kompakt, transportabelt og alsidigt Integreret Kredsløbs
optagelsesmedium med en datakapacitet, der overstiger en almindelig diskette. "Memory Stick"
er specielt designet med henblik på udveksling og deling af digitale data blandt de med
"Memory Stick" forenelige produkter. Da det er flytteligt, kan "Memory Stick" også anvendes til
ekstern datalagring. "Memory Stick" er til rådighed i to størrelser: standard størrelse og
kompakt "Memory Stick Duo" størrelse. Når det en gang er blevet knyttet til en Memory Stick
Duo adapter, konverteres "Memory Stick Duo" til samme størrelse som standard "Memory
Stick" og kan således anvendes sammen med produkter, der er i overensstemmelse med
standard "Memory Stick".
Typer på "Memory Stick"
"Memory Stick" leveres i følgende tre typer for at tilfredsstille forskellige krav til funktioner.
• “Memory Stick”
Lagrer enhver type data med undtagelse af copyright-beskyttede data i henhold til kravene
fra MagicGate copyright beskyttet teknologi.
• “MagicGate Memory Stick”
Udstyret med MagicGate copyright beskyttet teknologi.
• “Memory Stick-ROM”
Lagrer forud optagede, kun-til-aflæsning data. Man kan ikke optage på "Memory StickROM" eller slette de forud optagede data.
Typer på "Memory Stick", der er foreneligt med anordningen
Med dit TV-apparat kan man anvende tre typer på "Memory Stick" : almindeligt "Memory
Stick", "MagicGate Memory Stick" og "Memory Stick-ROM". Da dit TV-apparat imidlertid ikke
disponerer over MagicGate standarderne, er de med dit TV-apparat fremviste data ikke
underkastet MagicGate beskyttelse mod kopiering.
Bemærkninger vedrørende Memory Stick Duo
For at benytte "Memory Stick Duo" med denne enhed forbindes det med Memory Stick Duo
adapteren, inden det indsættes i enheden. Sørg for at forbinde "Memory Stick Duo" til adapteren
med korrekt retning. Sørg for at indsætte Memory Stick Duo adapteren med korrekt retning. I
modsat fald vil enheden kunne blive beskadiget. Indsæt ikke Memory Stick Duo adapteren,
uden at "Memory Stick Duo" er tilsluttet. Hvis dette gøres, kan det føre til enhedens ukorrekte
fungering.
DK
(fortsætter)
“Memory Stick”
45
02DK02BAS.fm Page 46 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Vedrørende håndtering af "Memory Stick"
Terminal
Afbryder for
skrivebeskytte
lse
Position for
etikettering
• Man kan ikke optage eller slette billeder, når afbryderen for skrivebeskyttelse på "Memory
Stick er stillet på Lock
• Anvend en skarp genstand, såsom en kuglepen, for at bevæge "Memory Stick Duo"
afbryderen til forebyggelse af sletning.
• Det er tilrådeligt, at der fortages backup af vigtige data på din PC'ers harddisk.
• Billeddata kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Hvis man udtager "Memory Stick", afbryder for strømmen eller tager batterierne ud for at
udskifte dem, mens lampen for adgang er tændt eller blinker.
– Hvis man anvender "Memory Stick" i nærheden af magnetfelter, såsom højttalere.
– Hvis man tage fødeledningens stik ud, mens lampen for adgang er tændt eller blinker.
• Undgå at metalgenstande eller dine fingre kommer i kontakt med metaldelene på
tilslutningsområdet.
• Lad være med at fastgøre andet materiale end den leverede etikette på stedet for
etikettering.
• Klæb iteketten på således, at den sidder korrekt inden for området for etikettering.
• Undgå at skrive for hårdt på "Memory Stick" memo område.
• Undgå at bøje eller tabe "Memory Stick" eller at udsætte det for stærke rystelser.
• Lad være med at adskille eller foretage ændringer på "Memory Stick".
• Undgå at gøre "Memory Stick" våd.
• Anvend eller opbevar ikke "Memory Stick" på et sted, der er udsat for:
– En alt for høj temperatur, såsom i en bil, der er parkeret i solen, eller direkte under den
svidende sol.
– Direkte sollys.
– En høj fugtighedsgrad eller steder, hvor der befinder sig ætsende materialer.
• Når man transporterer eller skal opbevare et "Memory Stick", læg det da i det medfølgende
etui.
Vedrørende formatering af "Memory Stick"
"Memory Stick" er udstyret med et eksklusivt standard format.
Bemærkning vedrørende "Memory Stick", der er formateret af en PC'er
Et "Memory Stick" , der er blevet formateret af en PC'er, er ikke med garanti forenelig med dette
TV-apparat.
Når lampen for adgang er tændt eller blinker
"Memory Stick" er ved at aflæse eller skrive data. Undgå at ryste eller støde TV-apparatet. Lad
også være med at afbryde for strømmen eller at udstøde "Memory Stick" . I modsat fald vil der
kunne ske sammenbrud af billeddata.
• ”MagicGate Memory Stick”, ”Memory Stick” og
er Sony Corporation's registrerede
varemærker.
• “MagicGate” og
er Sony Corporation's registrerede varemærker.
• “Memory Stick-ROM” og
er Sony Corporation's registrerede
varemærker.
• “Memory Stick Duo” og
er Sony Corporation's registrerede
varemærker.
46
“Memory Stick”
02DK02BAS.fm Page 47 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Indlægning og udstødning af et “Memory
Stick”
Indlægning af et “Memory Stick”
Indlæg et “Memory Stick” i “Memory Stick” rillen, altid med mærket b opadvendt som
illustreret i det efterfølgende. “Memory Stick” lampen for adgang blinker.
“Memory Stick”
“Memory Stick” lampen for adgang blinker
PROG
PROG
Mærket b
• Sørg for at indlægge “Memory Stick” i korrekt retning. Hvis “Memory Stick” forceres
i forkert retning, kan selve “Memory Stick” eller indgangsrillen blive beskadiget.
• Læg kun el “Memory Stick” ind i “Memory Stick” rillen. Hvis man forsøger at lægge
andre genstande i rillen, kan TV-apparatet blive beskadiget.
Udstødning af “Memory Stick”
1 Efterprøv at der er slukket for lampen for adgang til “Memory Stick” data, hvorefter
“Memory Stick” trykkes forsigtigt ind i dets drev.
“Memory Stick” udstødes.
PROG
PROG
2 Træk i “Memory Stick” indtil det er trukket helt ud af rillen.
• Afbryd ikke for strømtilførslen, mens lampen for adgang til “Memory Stick” data
blinker rødt. Hvis man gør det, vil “Memory Stick” kunne blive beskadiget.
• Når “Memory Stick” trækkes ud, forsøg ikke bare at trække det direkte ud af dets rille.
Hvis man gør det, vil “Memory Stick” eller selve rillen kunne blive beskadiget.
• Hvis man giver slip på “Memory Stick” straks efter at skubbe det i rillen for at udstøde
det, er der mulighed for, at det slynges helt ud.
“Memory Stick”
47
DK
02DK02BAS.fm Page 48 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Anvendelse af “Memory Stick” (Memory Stick
Hovedmenu)
Med “Memory Stick” funktionen kan man få fremvist en oversigt over billede, der er
minimiseret til størrelsen af en tommelfingernegl, hvilke er indeholdt i “Memory Stick”.
Deriblandt kan man vælge et billede for at få det vist over hele skærmen, kopiere et billede i
bevægelse og ligeledes fremvise en sekvens af disse billeder.
Visning af Memory Stick Hovedmenu
Konfigurationen for “Dig. kamera-läge”, i mangel af andet, er “Tænd”.
1 Indlæg et “Memory Stick”, der indeholder billeder, man
ønsker at se.
VIDEO
TV
2 Tryk på
“Memory Stick”.
Memory Stick Hovedmenu kommer til syne på TVskærmen.
Oversigt over billeder minimiseret til
en tommelfingernegls størrelse, der er
indeholdt i mappen
Memory Stick Der trykkes på knappen
/ /
Hovedmenu
eller
for at vælge et billede. Det
valgte billede ses fremhævet i gult.
mærke.
“Memory
Stick”
OK
Memory Stick
Hovedmenu
Slide Show
Valg
Vælg folder
PROG
100MSDCF
MENU
Nr.: 1/1234
Størrelse: 1024x768
Vælg:
Tilbage:
Fil: SPJP0001.JPG
Dato: 7/15/2002 12:34
Indstil: Enter
Mappenavn for den valgte
mappe
Information vedrørende
det valgte billede
Mærke, der vises nederst på billedet
: Ikon for det beskyttede billede
: Ikon for billedet i bevægelse
: Ikonen for den analoge fil (vises kun,
når “Dig. kamera-läge” er indstillet
på “Tænd”).
• For at lukke for Memory Stick Hovedmenu trykkes
der “Memory Stick” på ny.
• For at tilslutte “Memory Stick” indgangen trykkes
der gentagne gange på
, indtil Memory Stick
indikatoren tænder på modtager enheden (se side
15).
48
“Memory Stick”
02DK02BAS.fm Page 49 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Valg af Memory Stick Hovedmenu indeksmenu
Der trykkes på
eller
for at fremhæve emnet på menuen, hvorefter der trykkes OK. Den
valgte option fremhæves i gult.
Valg
Beskrivelse
Slide Show
Fremviser en sekvens af billeder, der er indeholdt i "Memory Stick". For
yderligere detaljer kan man slå op på "Anvendelse af "Memory Stick"
slide show" på side 54.
Valg
Visualiser menuen Valg. Man kan vælge enhver af følgende de optioner.
Fil: Fremviser følgende optioner.
Sortere: Sorterer billedfilen i overensstemmelse med filnavnet
eller datoen for fornyelse i opadgående/nedadgående
rækkefølge.
Filter: Filtrerer kun still billederne (Stillbillede) eller de
bevægelige billeder (Film) ud af indholdet.
Sortere/Filter funktionerne kan kun aktiveres, når Dig.
Kamera indst. er stillet på Sluk. I Memory Stick
Hovedmenu vises der information om Filter indstilling.
"Memory Stick": Visualiser modellen og de anvendte kapaciteter
samt det resterende "Memory Stick", der er i brug.
Vælg folder
Dermed kan man vælge en specifik mappe på "Memory Stick". For
yderligere detaljer kan man slå op på "Valg af en mappe, man ønsker at
få fremvist på "Memory Stick" på side 50.
DK
(fortsætter)
“Memory Stick”
49
02DK02BAS.fm Page 50 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Valg af en mappe, man ønsker at få fremvist på "Memory Stick"
1 Indlæg et "Memory Stick", der indeholder billederne, man ønsker at se.
2 Der trykkes på "Memory Stick".
Memory Stick Hovedmenu kommer frem på skærmen.
3 Der trykkes på
eller
for at fremhæve Vælg Mappe, hvorefter der trykkes OK.
Vælg Mappe menuen kommer til syne.
Den løbende valgte mappe
Memory Stick
Hovedmenu
Slide Show…
Dig. Kamera indst.
Sluk
Valg
Filter: Still
Vælg folder
100MSDCF
Liste over mapper inkluderet
i den aktuelle valgte mappe
Luk
Nr.: 1/1234
Størrelse: 1024x768
Vælg:
Tilbage:
Fil: SPJP0001.JPG
Dato: 7/15/2002 12:34
Indstil: Enter
Det øvre afsnit
Den første billedfil, der er indeholdt i den
løbende valgte mappe
4 Der trykkes på
for at vælge listen over mapper, og der trykkes på
eller
en, man ønsker at se. Derpå trykkes der OK.
Et indeks med minimiserede billeder fra den valgte mappe kommer til syne.
Udsøgning af billedfiler (Dig. Kamera indst.)
Der trykkes på
for at vælge sekvensen og dernæst på
eller
De efterfølgende eller forudgående 10 mapper kommer til syne.
for at vælge
.
Udsøgning af billedfiler (Dig. Kamera indst.)
Med "Dig. Kamera indst." kan man udsøge billedfiler, der er optaget i JPEG og MPEG
kompressionsformat i digitale still kamaraer og digitale video kamaraer, som er forenelige med
DCF .
I trin 4 ovenfor vælges Dig. Kamera indst.. Derefter trykkes der på
Tænd og efterfølgende OK.
eller
for at vælge
• Man kan ikke vælge Dig. Kamera indst., hvis de i "Memory Stick" med anvendelse af
et digitalt still kamera eller digitalt video kamera optagede billedfiler overstiger 2000
filer.
• For en billedfil, der er optaget ved brug af Voice Memo anordningen på et Sony digitalt
kamera, vises kun still billedet.
50
“Memory Stick”
02DK02BAS.fm Page 51 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Anvendelse af Memory Stick Hovedmenu
Med (Memory Stick Hovedmenu) kan man få fremvist udvalgte billeder over fuld skærm og
foretage playback af et bevægeligt billede ved brug af indeks skærmen. Man kan også beskytte,
rotere og slette billederne ved brugen af indeks menuen.
1 Der indlægges et "Memory Stick", der indeholder billederne, man ønsker at se.
2 Der trykkes på "Memory Stick".
Memory Stick Hovedmenu kommer frem på skærmen.
3 Der trykkes på
eller
for at fremhæve Vælg folder , hvorefter der trykkes OK.
Vælg folder menuen kommer til syne.
4 Der trykkes på
for at vælge indholdsfortegnelsen, hvorefter der trykkes på
at vælge en mappe, man ønsker at se. Derefter trykkes der OK.
Et indeks over minimiserede billeder fra den valgte mappe kommer til syne.
eller
for
5 Der trykkes på
, derefter på
/ /
eller
for at vælge et billede, man ønsker at få
fremvist for fuld skærm eller for at foretage playback af et bevægeligt billede. Derpå trykkes
der OK.
For at få fremvist andre billedfiler, når der er mere end billedfiler indeholdt i den
løbende valgte mappe.
Der trykkes på
, indtil næste billeder vises, eller der trykkes på
for at vælge
sekvensen og så på
. Et indeks over minimiserede billeder kommer frem på alle
sider.
Indeks menuen for minimiserede billeder kommer til syne. Man kan vælge enhver af de
følgende optioner. Der trykkes på
eller
for at vælge optionerne, hvorefter der trykkes
OK.
Indeks menuen for minimiserede billeder
Valg
Beskrivelse
Fuld skærm
(kun til still billede)
Film-afspiller
(kun til bevægeligt billede)
Skide Show
Fremviser still billedet for fuld skærm. For yderligere detaljer kan man
slå op på "Fremvisning af et still billede for fuld skærm" på side 52.
Beskyt
Beskytter billedfilen mod at blive slettet. Alt til eller Alt fra for alle filer
i mappen, der indeholder den valgte billedfil, Tænd eller Sluk for den
valgte billedfil alene
er mærket på det beskyttede billede.
Rotere
(kun for et still billede)
Slet
Roterer kun et still billede 90 grader i eller mod urets retning . Når som
helst man trykker OK, roterer billedet 90 grader.
Luk
Lukker indeks menuen.
Fremviser "Film-afspiller". For yderligere detaljer kan man slå op på
"Afspilning af det bevægelige billede (filmafspiller)" på side 53.
Viser et diasshow af billerne på "Memory Stick". Yderligere oplysninger
findes under "Anvendelse af "Memory Stick" Slide Show" på side 54.
Slet billedfilen. Vælg Alle fotos for alle mappens filer, der indeholder
den valgte billedfil; vælg Vælg foto alene for den valgte billedfil.
• Man kan ikke rotere eller slette et beskyttet billede (
).
• Man kan ikke rotere eller slette billederne på "Memory Stick" ved den
skriftbeskyttende afbryders indstilling på LOCK.
• Billedet, der én gang er blevet roteret, bliver tilbage på "Memory Stick" og fremvises
således igen næste gang.
DK
(fortsætter)
“Memory Stick”
51
02DK02BAS.fm Page 52 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Fremvisning af et still billede for fuld skærm
Vælg Fuld skærm på indeks menuen for minimiserede billeder.
• Afhængigt af billedets størrelse er tiden, det tager at fremvise still billedet for fuld
skærm, forskellig.
• Afhængigt af billedets størrelse fremviser TV-apparatet automatisk den passende
billedstørrelse for hvert billede for fuld skærm.
Nr.: 1/1234
Størrelse: 1024x768
Fil: SPJP0001.JPG
Dato: 7/15/2002 12:34
For at fremvise næste billede
Tryk på
.
For at fremvise det forudgående billede
Tryk på
.
Indeks menu for et fuld skærm billede
Tryk OK, mens billedet fremvises for fuld skærm.
Der vises en indeks menu i komplet skærmbillede. Man kan vælge enhver af følgende optioner.
Tryk på
eller
for at vælge optionerne, hvorefter der trykkes OK.
Valg
Beskrivelse
Returner
Går tilbage til Memory Stick Hovedmenu.
Information
Fremviser informationen for den valgte billedfil.
Beskyt
Beskytter den valgte billedfil mod at blive slettet
beskyttede billede.
Rotere
Roterer kun et still billede 90 grader i eller mod urets retning. Når som helst
man trykker OK , roterer billedet 90 grader.
Slet
Sletter den valgte billedfil.
Luk
Lukker indeks skærmen.
er mærket på det
• Man kan ikke rotere eller slette et beskyttet billede (
).
• Man kan ikke rotere eller slette billederne på "Memory Stick" ved den
skriftbeskyttende afbryders indstilling på LOCK .
• Billedet, der én gang er blevet roteret, bliver tilbage på "Memory Stick" og fremvises
således igen næste gang.
52
“Memory Stick”
02DK02BAS.fm Page 53 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Afspilning af det bevægelige billede (filmafspiller)
Vælg Film-afspiller på indeks menuen med minimiserede billeder, "Film-afspiller" kommer
frem på skærmen. Man kan betjene "Film-afspiller" som følger. Tryk på
eller
for at vælge
knap eller option, hvorefter der trykkes OK.
Forrige
Næste
Fuld skærm
Menu
Returner
Nr.: 1/1234
Størrelse: 320x240
Fil: BASEBALL.MPG
Dato: 7/15/2002 12:34
Knap/Valg
Beskrivelse
N (Kør/pause)
Afspiller et bevægeligt billede. Under afspilningen skifter knapvisningen til
X (pause) knappen. Når afspilningen er færdig, stopper den med
fremvisning af det første billede af det bevægelige billede.
x (Stop)
Stopper afspilningen.
Fuld skærm
Fremviser et bevægeligt billede for fuld skærm og påbegynder automatisk
at afspille. For at gå tilbage til "Film-afspiller" trykkes der på
/ / /
, eller OK.
Afhængigt af det bevægelige billedes størrelse fremviser TVapparatet automatisk den passende billedstørrelse for hvert
bevægelige billede for fuld skærm.
Menu
Fremviser Menu. Man kan udvælge enhver af følgende optioner.
Information: Fremviser informationen for det valgte billede.
Beskyt:
Beskytter den valgte billedfil mod at blive slettet.
Slet:
Sletter den valgte billedfil.
Luk:
Lukker Menu.
Man kan ikke slette et beskyttet billede (
Returner
).
Går tilbage til Memory Stick Hovedmenu.
Guide Display
Guide fremlægningen styrer funktionen for
og
på fjernbetjeningen, når "Film-afspiller"
fremvises.
Baglæns: Tilbagespoler det bevægelige billede.
FREMAD: Kører det bevægelige billede hurtigt frem.
Hvis man er ved at starte sekvensen og stopper eller pausesætter det bevægelige billede, skifter
gui skærmen til
Forrige og
Næste. For yderligere detaljer om sekvens kan man slå op på
"Anvendelse af "Memory Stick" Slide Show" på side 54.
Forrige: Viser det forudgående billede.
Næste: Viser den næste billede.
(fortsætter)
“Memory Stick”
53
DK
02DK02BAS.fm Page 54 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Anvendelse af "Memory Stick" Slide Show
Med "Slide Show" kan man se en sekvens af billeder på "Memory Stick".
1 Der indlægges et "Memory Stick", som indeholder billederne, man ønsker at se.
2 Der trykkes på "Memory Stick".
Memory Stick Hovedmenu kommer frem på skærmen.
3 Der trykkes på
eller
for at fremhæve Vælg folder, hvorefter der trykkes OK.
"Vælg folder" menuen kommer til syne.
4 Der trykkes
for at vælge indholdsfortegnelsen, og der trykkes på
eller
en mappe, man ønsker at se. Derpå trykkes der OK.
Et indeks over den valgte mappes minimiserede billeder kommer til syne.
for at vælge
5 Der trykkes på
eller
for at fremhæve Slide Show, hvorefter der trykkes OK.
Indeks menuen for Slide Show kommer til syne. Man kan vælge enhver af følgende
optioner. Der trykkes på
eller
for at vælge optionerne, hvorefter der trykkes OK.
Bladre slidesr:
Interval:
6 Der trykkes
Indstiller den automatiske eller manuelle sekvens.
Man vælger perioden, i hvilken et billede fremvises i 5 sek., 20 sek., 30 sek.,
1 minut, 5 min. eller 10 min. Tiden er tilnærmelsesvis. Når Bladre slides. er
stillet på Manuel , fungerer det ikke.
eller
for at vælge Udfør, og så trykkes der OK.
For at starte sekvens visningen
Når man indstiller “Bladre slidesr” på “Auto”
Billederne skifter automatisk. Når der er blevet valgt en bevægelig billedfil, foretager den
automatisk afspilning, hvorefter det efterfølgende billede automatisk bliver fremvist.
"Film-afspiller" fremvises ikke, når man indstiller Bladre slidesr på Auto.
Når man indstiller "Bladre slidesr" på "Manuel"
Der trykkes på
eller
for at få billederne i sekvens.
: Der foretages visualisering af der efterfølgende billede.
: Visualiser det forudgående billede.
Når et still billede fremvises for fuld skærm, kan man få billederne i sekvens på samme måde
som ovenfor.
Når en bevægelig billedfil er blevet valgt
Det bevægelige billede foretager ikke afspilning, og "Film-afspiller" fremvises.For yderligere
detaljer om anvendelse af "Film-afspiller" kan man slå op på " Afspilning af det bevægelige
billede (filmafspiller)" på side 53.
Tryk på
for at visualisere det efterfølgende billede.
For at stoppe Slide Show
Hvis man ønsker at stoppe Slide Show , gøres følgende for at gå tilbage til Memory Stick
Hovedmenu.
Når "Bladre slides" stilles på "Auto"
Der trykkes OK .
Når "Bladre slides" stilles på "Manuel"
Der trykkes OK for visning af indeks menuen, hvorefter der trykkes på
Returner .
54
“Memory Stick”
eller
for at vælge
02DK02BAS.fm Page 55 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Visning af sikkerhedsforanstaltninger mens man bruger "Memory Stick"
Hvis der er problemer med en billedfil, vil følgende indikatorer kunne blive vist på skærmen.
Undersøg følgende for at klare den pågældende situation.
Billedfilen er i formatet JPEG eller MPEG1, der ikke er foreneligt.
Der er et minimiseret billede, der ikke er foreneligt med DCF.
Der er ikke blevet valgt nogen billedfil.
Der er en billedfil, men det minimerede indeks er forringet.
Billedfilen er forringet.
Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende budskaber mens man bruger
"Memory Stick"
Benyt nedenstående liste for at undersøge meningen med budskaberne.
Ingen Memory Stick
Sæt "Memory Stick" korrekt i "Memory Stick" drevet.
Ingen fil
Der er ingen billedfil indeholdt i den aktuelle valgte mappe.
Ingen film-filer
Der er ingen fil med bevægelige billeder indeholdt i den aktuelle
valgte mappe, selv om "Filter" er indstillet på "Film" i menuen
"Valg".
Ingen stillbilleds-filer
Der er ingen billdefil indeholdt i den aktuelle valgte mappe, selv
om "Filter" er indstillet på "Stillbillede" i menuen "Valg".
Kan ikke afspille
Billeddata fra en fil med bevægelige billeder er i stykker.
Memory Stick låst
Afbryderen for beskyttelse mod sletning på et "Memory Stick" er
stillet på "LOCK" . Frigør den.
Memory Stick fejl
• "Memory Stick" er i stykker.
• Rens terminalen på "Memory Stick".
Memory Stick type-fejl
Der er blevet sat et "Memory Stick" i, der ikke er samstemmende
eller som ikke kan anvendes med TV-apparatet.
Format fejl
"Memory Stick" er ikke blevet formateret korrekt.
Fil-fejl
Den valgte mappe er ikke korrekt navngivet. Indfør navnet på ny
med færre end 66 tegn medregnet "/" ved visning af "Vælg
folder" menuen.
Kun aflæsning
• Der er blevet indsat en kun-til-aflæsning "Memory Stick", hvori
der er optaget billedfiler. Man kan ikke optage eller slette data
med en kun-til- aflæsning "Memory Stick".
“Memory Stick”
DK
55
02DK02BAS.fm Page 56 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Tekst-TV
Tekst-TV er en informationsservice, som sendes af de fleste TV-stationer. Oversigtssiden
for tekst-TV service (almindeligvis på side 100) giver information om, hvorledes man kan
gøre brug af denne service. For at operere inden for tekst-TV anvendes knapperne på
fjernbetjeningen som anvist nedenfor.
Man bør sørge for at anvende en kanal (TV-program) med et stærkt signal, da der i modsat
fald ville kunne opstå fejl i tekst-TV.
Sådan tændes der for tekst-TV:
Efter at have valgt Tv-kanalen, der sender den tekst-TV service, man
foretrækker at se, trykkes der
.
Valg af en Tekst-TV side:
Indtast de 3 cifre for sidenummeret ved at anvende nummertasterne.
• Hvis man har tastet forkert, foretages ny indtastning af det korrekte
sidenummer.
• Hvis sidetællingen på skærmen ikke standser. er det fordi den pågældende side ikke er til rådighed. I så
fald indtastes et andet sidenummer.
Hvordan man går ind i efterfølgende eller forudgående side:
Der trykkes PROG + (
) eller PROG - (
).
Hvordan tekst-TV lægges oven på TV-billedet:
Mens man ser tekst-TV, trykkes der
. Der trykkes på ny for at annullere tekst-TV funktionen.
Hvordan en tekst-TV side tilbageholdes:
Nogle tekst-TV sider har undersider, der automatisk følger efter. For at stoppe dem trykkes der
/
. Der trykkes på ny for at annullere tilbageholdelsen.
Hvordan man får vist skjult information (f.eks. svar på et gætteprogram):
Der trykkes på
/
. Der trykkes på ny for at skjule informationen.
Hvordan man slukker for tekst-TV:
Der trykkes på
.
Fastext
Med Fastext kan man få adgang til tekst-TV siderne ved et enkelt tryk på en knap.
Mens man befinder sig i tekst-TV og der sendes Fastext, kommer der en menu med koder
i farver til syne forneden på tekst-TV siden. Der trykkes på den pågældende farvede knap
(rød, grøn, gul eller blå) for at få adgang til den tilsvarende side.
56
Tekst-TV
02DK02BAS.fm Page 57 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
NexTView*
* (såfremt man råder over denne service).
NexTView er en elektronisk programguide, der indeholder oplysninger om de forskellige
TV-stationers programmer. Man kan søge information vedrørende programmerne efter
emner (sport, kunst, etc.) eller efter dato.
Hvis der kommer forkerte tegn til syne, når man ser tekst-TV, går man ind i menuen
"Sprog/Land" via menusystemet (se side 36) og vælger samme sprog, hvori NexTView
sendes.
Fremvisning af NexTView
1 Der vælges en TV-kanal, der sender NexTView service. I så fald vil anvisningen “NexTView”
komme til syne på skærmen, så snart informationen er til rådighed.
2 For at se NexTView service råder man over
to forskellige typer NexTView skærmbilleder,
afhængigt af % af disponible oplysninger:
a)Skærmbillede med "Programoversigt":
Mens man ser TV, og efter at "NexTView" i hvidt fremvises på skærmen, trykker man på
knappen
på fjernbetjeningen for at se skærmbilledet med "Programoversigt" (se fig. 1
på næste side).
b)Skærmbillede med "Oversigt":
Mens man ser TV, og efter at mere end 50% af NexTView information er disponibel (100%
information vil muligvis være disponibel afhængigt af området), vises "NexTView"
indikationen i sort på skærmen. Herefter trykkes der på knappen
på fjernbetjeningen
for at se skærmbilledet med "Oversigt" (se side 2 på næste side).
Straks efter at være gået ind i NexTView service vil der forneden i venstre hjørne på
skærmen vises % af den disponible NexTView information. Når man én gang er gået
ind i denne service, vil denne % af information ikke øges.
3 For at bevæge dig rundt i NexTView:
• Der trykkes
eller
for at bevæge sig til højre eller til venstre.
• Der trykkes
eller
for at bevæge sig opad eller nedad.
eller
• Der trykkes OK for at bekræfte et valg.
4 For at slukke for NexTView trykkes der på
.
på fjernbetjeningen.
DK
(fortsætter)
NexTView
57
02DK02BAS.fm Page 58 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Skærmbillede med "Programoversigt" (fig. 1):
1
01
Man
2
3
02
Dir
T V1
T V2
T V3
T V4
T V5
T V6
T V7
T V8
00
01
05
06
07
08
09
10
03
Ons
04
Tor
:
:
:
:
:
:
:
:
Songs
fr om
the
shows
We a t h e r
f o re c a s t
informat i
A1
news
m a g a z i ne
Ar t s
show
Oc l o c k
news
We a t h e r
f o re c a s t
informat i
A1
news
m a g a z i ne
Ar t s
show
30
30
30
30
30
30
30
30
05
Fre
06
L ør
Songs
fr om
the
shows
TV 1
0 0 : 3 0 - 01 : 3 0
Th u r s d a y
P ro g r a m m e d e s c r i p t i o n
Optagelse
07
Søn
7 : 07 : 01
04
Hukommelse
5
4
Skærmbillede med "Oversigt" (fig. 2):
1
2
3
01
02
Man
Dir
03
04
05
06
07
Ons
Tor
Fre
L ør
Søn
9 : 00
T V1
T V2
T V3
T V4
T V5
T V6
T V7
T V8
9 : 30
Songs
fr om
the
shows
TV 1
0 0 : 3 0 - 01 : 3 0
Th u r s d a y
Pro g r a m m e d e s c r i p t i o n
Optagelse
2
3
Ikoner for forskellige
emner (se "Tegnforklaring
for ikoner" på næste side)
Dato
Programoversigt
04
Hukommelse
4
1
9 : 15 : 0 3
10 : 0 0
| Songs fr om the shows
Magazine
| Mike's show
We a t h e r
For ecast
| Fa n t a s y f i l m
|
E u ro n e w s
S t a r Wa r s
|
Home Shopping Eur ope
E u ro S p o r t s
|
News | Arts show
Magazine
Larry King's live
|
E u ro S p o r t s
E u ro m a g a z i n e
|
E u ro S p o r t s
Home Shopping Eur ope
|
E u ro n e w s
5
4 Optagelse
Denne funktion er kun til rådighed, såfremt
der er tilsluttet en video, der disponerer over
SmartLink og tidsindstillet programmering.
Hvis man ønsker at optage et udvalgt program,
trykkes der på den røde knap på fjernbetjeningen.
5 Hukommelse
Hvis man ønsker at blive husket på, hvornår det valgte
program bliver sendt, trykkes der på den grønne
knap på fjernbetjeningen. På det tidspunk, dette
program skulle blive vist, vil en påmindelsesbesked
blive vist på TV-skærmen.
• Indstillingerne "Optagelse" og "Hukommelse" vises på skærmen, så snart et program
er valgt, men vises ikke, hvis du ser NexTView-tjenesten på en TV-kanal, som ikke er
NexTView-udbyder.
• "Optagelse" og "Hukommelse" vil ikke være til rådighed, hvis det valgte program
allerede er begyndt.
58
NexTView
02DK02BAS.fm Page 59 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Tegnforklaring for ikoner:
komplet liste over valg.
Al information om programmer er
samlet på en liste efter klokkeslæt og
TV-kanaler.
valg af kanaler:
såfremt NexTView leverandøren
sender information fra flere end 8
forskellige TV-stationer, kan 8 af
dem udvælges for at oprette ens egen
liste.
Når den personlige liste én gang er
blevet oprettet, kan den oprindelige
liste lagres på ny. For at lagre den på
ny vælges "Auto B” v ed at trykke på
knappen
på fjernbetjeningen.
underholdning
børneprogrammer
huskeliste:
Viser listen med alle programmer
(højst 5), du har valgt at blive
påmindet om.
kunst
sport
nyheder
film
Musik
DK
NexTView
59
02DK02BAS.fm Page 60 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Tilslutning af tilbehør
Ved at anvende følgende anvisninger kan man tilslutte en omfattende række tilbehør til
TV-udstyret. (Forbinderledninger følger ikke med).
Tilslutning på modtager enhedens forside
PROG
1
2
3
4
5
PC
6
MEMORY STICK
PROG
L/G/S/I R/D/D/D
MENU
PC
6
6
OK
6
SVHS/H18/DVC
videokamera
PC'er
i Hovedtelefoner
PROG
1
2
3
4
5
6
PC
MEMORY STICK
PROG
L/G/S/I R/D/D/D
MENU
PC
60
Yderligere oplysninger
6
6
6
OK
For at undgå
et støjende
billede, bør
man undgå at
tilkoble
eksternt
udstyr til E
og F stikkene
på samme tid.
02DK02BAS.fm Page 61 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Tilslutning på modtager enhedens bagside
Video
Dekoder
DVD
Dekoder
Bas-højttaler
(SA-WD100)
5
1/
3/
(SMARTLINK)
R/D/D/D L/G/S/I
5
Y
PB/CB
PR/CR
AC IN
R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G
2/
4/
(SMARTLINK)
BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT
1
CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX
**
DVD optager
“PlayStation”*
CTRL
AV
S
MOUSE
HI-FI
2
Kompakt AV
System/
Forstærker
* "PlayStation" er et produkt fra Sony Computer Intertainment, Inc.
* "PlayStation" er et registreret varemærke fra Sony Computer Intertainment, Inc.
** For at styre andet Sony udstyr med TV-apparatets fjernbetjening tilsluttes udstyrets
CONTROL S IN stik til TV-apparatets CONTROL S OUT stik med CONTROL S ledningen.
(fortsætter)
Yderligere oplysninger
61
DK
02DK02BAS.fm Page 62 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
5
1/
3/
5
R/D/D/D L/G/S/I
Y
PB/CB
PR/CR
(SMARTLINK)
AC IN
R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G
2/
4/
(SMARTLINK)
BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT
CTRL
AV
S
MOUSE
CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX
Tilslutning af et videoapparat:
For at tilslutte et videoapparat kan man slå op i kapitlet “Tilslutning af antenne og video” på
side 22. Det anbefales at tilslutte videoapparatet ved hjælp af en ledning med Scartstik. Hvis
man ikke råder over en sådan ledning, indstilles videoapparatets testsignal på TV-program
nummer “0” ved at benytte optionen “Manuel prg.-indstilling”. (For at få information om,
hvorledes disse forudbestemte indstillinger programmeres manuelt, se side 38, trin A).
Slå op i videoapparatets brugsvejledning for at få oplyst, hvorledes man finder frem til
apparatets udgangskanal.
Tilslutning af et videoapparat eller en DVD optager, der råder over
SmartLink:
SmartLink er et direkte led mellem TV-apparatet og et videoapparat eller en DVD
optager. Til yderligere information om SmartLink kan man slå op i videoapparatets eller
DVD optagerens brugsvejledning. Hvis man benytter et videoapparat eller en DVD
optager, der råder over SmartLink, tilsluttes begge apparater ved hjælp af et Scartkabel til
Scartstikkene
3/ S eller
4/
.
Begge Scartstik
3/ S og
4/
, kan ikke tilsluttes SmartLink samtidigt. Hvis et
videoapparat eller en DVD optager forbindes til begge Scartstik
3/ S og
4/
, vælges hvilket af Scartstikkene, der skal tilsluttes SmartLink ved at benytte
optionen “SmartLink“ i menuen “Funktion” (side 35).
Hvis der er tilsluttet en dekoder til Scartstikket
videoapparat, der er tilsluttet dette Scartstik :
3/
S
eller via et
Der vælges optionen “Manuel prg.-indstilling” i menuen “Opsætning”, og efter at være gået
ind i optionen “Dekoder *” vælges “Tænd” (ved at trykke
eller
). Denne option gentages
for hver af de kodesatte signaler.
* Denne option er kun til rådighed afhængigt af landet, der er blevet valgt i menuen “Sprog/ Land”.
Hvis der tilsluttes en DVD optager til Scartstikket
4/
Signalet fra en DVD optager har et 576p signal format. Hvis man ønsker at indlægge signalet
med dette format, tilsluttes DVD optageren til stikket
4/
og til stikkene Y, PB/CB, PR/
CR med
5. Man vælger menuen “Funktion” og konfigurerer “AV4 indg. vælger” i “Manuel”
(side 35).
Tilslutning til et eksternt audio udstyr:
For at lytte til lyden fra et TV-apparat via et Hi-Fi udstyr:
Hi-Fi udstyret tilsluttes til kontakterne J for lydudgang, hvis man ønsker at forstærke lyden
fra TV-apparatet. Ved at benytte menusystemet vælges efterfølgende menuen “Funktion”, og
“Højttaler” sættes på “Sluk”.
For at tilslutte en sub-woofer:
Sub-wooferen tilsluttes til M 5 W/G/W/G, udgangsstikket M ved at benytte en mono audio ledning.
62
Yderligere oplysninger
02DK02BAS.fm Page 63 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
For at lytte til Dolby Prologic system lyden via TV-højttalerne:
Hvis man ønsker at lytte til udstyrets lydudgang via TV-apparatets højttalere, tilsluttes Dolby
Prologic systemets dekoder forstærker til P terminalerne på CENTRE SPEAKER IN . Hvis
man råder over en Dolby forstærker, tilsluttes udstyrets udgang fra forstærkeren til P
terminalerne på CENTRE SPEAKER IN for at anvende TV-højttalerne som central højttaler.
Ved at benytte menusystemet vælges efterfølgende menuen “Funktion” og “Højttaler”
konfigureres i “Center ind”.
Man kan vælge enten fjernbetjeningen eller den eksterne forstærker for at kontrollere
lydstyrke udgangen fra TV-højttalerne. Fjernbetjeningen vælges ved brug af optionen
“Audio udgang” i menuen “Funktion” (side 34).
Når AV musen tilsluttes:
Når AV musen tilsluttes og installeres i en ekstern forstærker, kan fjernbetjeningen til
forstærkeren benyttes ved at rette den mod TV-apparatet for at kontrollere niveauet for den
eksterne forstærkers lydstyrke. AV musen tilsluttes O indgangen på AV MOUSE IN og
installeres lige over føleren på fjernbetjeningen til den eksterne forstærker.
AV mus
Forstærker
Sensor del mando a Føler
på fjernbetjeningen
DK
Yderligere oplysninger
63
02DK02BAS.fm Page 64 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Håndtering af tilbehør
1 Udstyret tilsluttes til TV-apparatets dertil beregnede stik som anvist på siderne 62, 63 og 64.
2 Der tændes for det tilsluttede udstyr.
3 For at se billedet fra det tilsluttede udstyr trykker man gentagne gange på indtil det
korrekte indgangstegn kommer til syne på TV-skærmen. Ligeledes når man trykke gentagne
gange på
, lyser den til den valgte indgang svarende indikator på modtager enheden.
Tegn
1 eller
1 eller
3 eller
S
S
Indikator for
den valgte
indgang
2
1 eller
2
1 eller
4
3 eller
Indgangstegn
2 • Audio/vídeo indgangssignal via Scartstikket H.
2 • RGB indgangssignal via Scartstikket H. Dette tegn
komme kun til syne, hvis der i forvejen er tilsluttet en
RGB kilde.
4 • Audio / video indgangssignal via Scartstikket I eller
N.
3
3
• S Video indgangssignal via Scartstikket I.
4
4
5
5
• RGB indgangssignal via Scartstikket N. Dette tegn
kommer kun til syne, hvis der i forvejen er tilsluttet en
RGB kilde.
• Video indgangssignal i komponenter via Y, PB/CB, PR/
CR stikkene L og audio indgangssignal via stikket K.
6
6
• Video indgangssignal via RCA stik F og audio
indgangssignal via stikket G.
6
• S Video indgangssignal via RCA stikket E på S Video
og audio indgangssignal via stikket G.
6
S
PC
PC
MEMORY
STICK
MEMORY
STICK
• RGB indgangssignal via 15-Dsub B og audio
indgangssignal via stikket C.
• Indlægning af data fra en “Memory Stick”, der er lagt
ind i “Memory Stick” drevet A.
Hvis DVD optageren er tilsluttet til stikket
4/
og til stikkene Y, PB/CB, PR/CR
med
5, vælges indgangsstikket ved brug af optionen “AV4 indg. vælger” i menuen
“Funktion” (side35).
4
For at vende tilbage til normalt TV-billede trykkes der på knappen
Indikatoren
lyser i modtager enheden.
på fjernbetjeningen.
For at tilslutte et mono audio udstyr
Stikket RCA tilsluttes til indgangen L / G / S / I og der vælges indgangssignalet
5 ved
brug af ovenstående anvisninger. Slå op i “Lydjustering“ og vælg “To-kanal lyd” “A” på
skærmen med menuen lydmenu (side 29).
64
Yderligere oplysninger
02DK02BAS.fm Page 65 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Konfigurering af fjernbetjeningen til et
videoapparat eller DVD
Denne fjernbetjening er indstillet til at kontrollere de grundliggende funktioner for dette Sony
TV-apparat, Sony DVD samt de fleste Sony video apparater, når batterierne én gang er blevet
lagt i. For at kontrollere andre video apparater, andre vigtige mærker for DVD samt visse Sony
video modeller bør man foretage følgende skridt:
• Inden man begynder, finder man frem til koden på 3 cifre for DVD- eller
videoapparatets mærke på listen på næste side. For de mærker, der har flere end en
kode, indlæses det første kodenummer.
• Sony vil bestræbe sig på at ajourføre sofware i overensstemmelse med de ændringer, der
finder sted på markedet. For at finde frem til den seneste kode bør man derfor se efter i
kodetabellen, der følger med fjernbetjeningen.
1 Der trykkes gentagne gange på knappen til valg af udstyr på
VIDEO
fjernbetjeningen, indtil der tændes et grønt lys det søgte VCR
(video) eller DVD apparat.
TV
Hvis udstyrets selektor er sat i positionen for TV, vil
kodenumrene ikke blive lagret.
3
2 Inden det grønne lys slukker, trykker man på den gule knap, som
holdes trykket i ca. 6 sekunder, indtil det grønne lys begynder at
blinke.
1
3 Mens det grønne lys blinker, indlæses de tre cifre for mærkets
kode (se næste side) ved hjælp af de nummererede taster på
fjernbetjeningen.
OK
Hvis den valgte kode er blevet korrekt indlæst, vil alle tre
grønne lys tænde midlertidigt.
2
PROG
4 Video- eller DVD -apparatet sættes i gang, og det undersøges, om
de vigtigste funktioner kan kontrolleres korrekt.
MENU
• Hvis udstyret eller en af funktionerne ikke skulle
fungere korrekt ser man efter, om koden er blevet
korrekt indlæst, eller man prøver med den
efterfølgende kode for dette mærke (se efterfølgende
side).
• De lagrede koder vil kunne blive slettet, hvis man ikke
udskifter svage batterier med nye ind for nogle få
minutter. Hvis dette skulle ske, gentages de ovenfor
anviste skridt. På indersiden af tappen til batterierne er
der en lille etikette, hvor man kan notere
mærkekoderne.
• Ikke alle mærker har en kode og heller ikke alle
modeller for hvert mærke.
DK
(fortsætter)
Yderligere oplysninger
65
02DK02BAS.fm Page 66 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Liste over videomærker
Mærke
66
Liste over DVD mærker
Kode
Mærke
Kode
SONY (VHS)
301, 302, 303, 308, 309
SONY
001
SONY (BETA)
303, 307, 310
AIWA
021
SONY (DV)
304, 305, 306
DENON
018, 027, 020, 002
AIWA
325, 331, 351
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
AKAI
326, 329, 330
HITACHI
025, 026, 015, 004
DAEWOO
342, 343
JVC
006, 017
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351
KENWOOD
008
HITACHI
327, 333, 334
LG
015, 014
JVC
314, 315, 322, 344, 352, 353,
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
354, 348, 349
MATSUI
013, 016
LG
332, 338
ONKYO
022
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
PANASONIC 018, 027, 020, 002
MATSUI
356, 357
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003
ORION
328
PIONEER
004
PANASONIC
321, 323
SAMSUNG
011, 014
PHILIPS
311, 312, 313, 316, 317, 318,
SANYO
007
358, 359
SHARP
019, 027
SAMSUNG
339, 340, 341, 345
THOMSON
012
SANYO
335, 336
TOSHIBA
003
SHARP
324
TOSHIBA
337
THOMSON
319, 350
YAMAHA
018, 027, 020, 002
Yderligere oplysninger
02DK02BAS.fm Page 67 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Specifikationer
KLV-30MR1
Modtager enhed (MBT-MRL1)
Strømforsyning: 220-240 V vs; 50/60 Hz
Energiforbrug: 30 W
Energiforbrug i standby: 0.6 W
Mål (Bredde x Højde x Dybde):
Ca. 430 x 105 x 348 mm
Vægt:
ca. 6 kg
Skærm (LDM-3000)
Strømforsyning: 220-240 V vs; 50/60 Hz
Skærmens størrelse: 30 tommer
Ca. 76 cm, diagonalt mål
Skærmens opløsningsforhold:
1.280 punkter (horisontalt) x 768
linier (vertikalt)
Energiforbrug: 150 W
Energiforbrug i standby: 0,1 W
Mål (B x H x D):
Ca. 971,2 x 594,4 x 229 mm
med stander
Ca. 971,2 x 524,3 x 93,4 mm
uden stander
Vægt:
Ca. 20 kg
Ca. 27 kg. (med stander)
Skærmsystem:
LCD-panel
TV-system:
Afhængigt af det valgte land:
B/G/H, D/K, L, I
Farvesystem:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (kun video indgang)
Antenne:
Terminaler på bagsiden:
1/
Scartstik med 21 stik (CENELEC
standard), inklusive audio / video
indgange, RGB indgang, audio / video
TV-udgange.
2/
Scartstik med 21 stik (CENELEC
standard), inklusive audio / video
indgange, RGB indgang, audio / video
TV-udgange.
3/ S (SMARTLINK; valgfri)
Scartstik med 21 stik (CENELEC
standard), inklusive audio / video
indgange, S-video indgang, valgfri audio
/ video udgang, og SmartLink
forbindelse.
4/
(SMARTLINK; valgfri)
Scartstik med 21 stik (CENELEC
standard), inklusive audio / vídeo
indgange, RGB indgang, valgfri audio
/ video udgang, og SmartLink
forbindelse.
5
Y: 1 Vp-p, 75 Ohm, 0,3 Vca negativ synk
PB: 0.7 Vp-p, 75 Ohm
PR: 0.7 Vp-p, 75 Ohm
5
audio indgang (RCA stik)
500 m Vrms (100% modulation),
Impedans: 47 Kilo Ohm
5 SUB WOOFER: RCA-stik
: audio udgang (venstre./ højre.) - RCAstik
Ydre terminal på 75 Ohm for
VHF/ UHF.
5 CENTRE SPEAKER IN:
Kanaldækning
CTRL S: RCA-ministik
VHF:
UHF:
CATV:
HYPER:
D/K:
L:
I:
E2-E12
E21-E69
S1-S20
S21-S41
R1-R12, R21-R69
F2-F10, B-Q, F21-F69
UHF B21-B69
15 W x 2 (4 Ohm)
AV MOUSE: AV mus, RCA-ministik
DK
(fortsætter)
Yderligere oplysninger
67
02DK02BAS.fm Page 68 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Terminaler på forsiden:
S
6
S-video indgang (4 stiks mini DIN):
Y: 1 Vp-p, 75 Ohm uligevægtig, negativ
synk
C: 0,286 Vp-p (signalglimt), 75 Ohm
6
video indgang (RCA) stik:
1 Vp-p, 75 Ohm uligevægtig, negativ synk
6
audio indgang (RCA stik):
500 m Vrms (100% modulation),
Impedans: 47 Kilo-Ohm
i stik til hovedtelefoner
PC
PC indgang (15-Dsub)
G: 0.7 Vp-p, 75 Ohm, ingen synk i grøn
B: 0.7 Vp-p, 75 Ohm, ingen synk i grøn
R: 0.7 Vp-p, 75 Ohm, ingen synk i grøn
HD:1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
PC
audio indgang: ministik
Memory Stick drev
Lydudgang:
10 W x 2
Leveret tilbehør:
• 1 fjernbetjening (RM-972)
• 2 batterier størrelse AAA (type R03)
• 1 forbinderledning til skærmen
• 1 skærmkabel
• 1 AV mus
• 2 fødekabler (Type C-4)
• 2 fødekabler (Type BF)
• 2 fødekabler (Type C-5)
Det er muligt, at fødekablerne i type
BF y type C-5 ikke medfølger
afhængigt af landet:
68
Yderligere oplysninger
Andre karaktertræk:
• Tekst-TV, Fastext, TOPtext
• Tidsindstilling
• SmartLink (direkte led mellem TV-apparat
og et foreneligt videoapparat. For at få
yderligere information om SmartLink kan
man slå op i videoapparatets
brugsvejledning).
Det er til rådighed i enten
3 eller i
4. (Valgfrit)
• Automatisk detektion af TV-systemet
• Automatisk billedformat
Tidsindstilling for PC indgang:
Frekvens for indgangssignal
Horisontalt: 15,6 – 90 kHz
Vertikalt:
48 - 85 Hz
Maksimal opløsningsforhold: 1.600 punkter x
1.200 linier
02DK02BAS.fm Page 69 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Tabel over forudindstillede funktioner for PC
Nr. Opløsningsforhold Grafisk
(punkter x linier) funktion
Horisontal
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
1
640x480
VESA
31.469
2
720x400
VGA TEXT
31.469
59.940
70.086
3
800x600
VESA
37.879
60.317
4
1024x768
VESA
48.363
60.004
5
1280x768(*)
VESA
47.776
59.870
(*) Denne tilstand kan vælges, hvis grafikkortet eller pc’en er kompatibel.
DK
Yderligere information
69
02DK02BAS.fm Page 70 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Fejlfinding
I det efterfølgende forelægges nogle enkle løsninger på problemer, der kan påvirke billede
og lyd.
Problem
Forslag til afhjælpning
Intet billede
Intet billede (mørk skærm) og • Efterprøv antennens tilslutning.
ingen lyd.
• Tilslut modtager enheden og TV-apparatet til strømnettet og
tryk på afbryderknappen
foran på modtager enheden.
• Forbind TV-skærmen med modtager enheden ved brug af den
pågældende forbinderledning til den leverede skærm.
• Hvis indikatoren
(tænd / standby) lyser, trykkes der på
knappen TV
på fjernbetjeningen.
TV-apparatet slukker
• Se efter, om Aut. Slukning er aktiveret (side 40).
• Se efter, om Tænd/Sluk timer er aktiveret (side 43).
automatisk. (TV-apparatet
aktiverer standby funktionen). • Se efter, om Auto sluk er aktiveret (side 41).
Intet billede eller ingen
• Man bør forsikre sig om, at der er tændt for tilbehøret, og der
datamenu for det til
trykkes gentagne gange på knappen
på fjernbetjeningen,
Scartstikket tilsluttede eksterne indtil det korrekte indgangstegn kommer frem på skærmen.
udstyr.
• Efterse forbindelsen mellem tilbehøret og TV-apparatet.
Dårligt billede / Ustabilt billede
Dobbelte billeder eller
skyggedannelser.
Der kommer kun sne med støj
frem på skærmen.
•
•
•
•
Linier med punkter og streger •
Farveprogrammerne ses i sort/ •
hvid.
•
På skærmen ses der nogle
•
bittesmå sorte punkter og/eller
skinnende punkter.
Billedet skinner for meget.
•
Billede med støj (stribe).
•
•
•
Dårligt billede (hvid mætning), •
når et signal vises via
scartstikket
3/ S .
Forvrænget billede og lyd med •
støj.
70
Yderligere oplysninger
Efterse antenne- og kabeltilslutningerne.
Efterse antennens placering og orientering.
Efterprøv, om antennen er i stykker eller bøjet.
Efterprøv, om antennen med tiden er blevet ubrugelig. (3-5 års
brug under normale omstændigheder, 1-2 år ved havkysten).
Hold TV-apparatet fjernt fra støjkilder med elektrisk oprindelse,
såsom biler, motorcykler eller hårtørrere.
Ved hjælp af menusystemet går man ind i “Billedjustering”,
hvorefter der vælges “Normalindst.” for at gå tilbage til de fra
fabrikken oprettede indstillinger (side 27).
Hvis man har valgt Strømsparefunk. funktionen i “Reducer”, vil
billedets farver muligvis blive mere matte (side 33).
Billedet fra en skærm består af pixels. De små sorte punkter og/
eller skinnende punkter (pixels) på skærmen betyder ikke, at det
ikke fungerer korrekt.
Ved hjælp af menusystemet går man ind i menuen
“Billedjustering”, hvorefter der vælges “Funktion”
Efterfølgende vælges den ønskede billedfunktion (side 26).
Efterprøv, om antennen er tilsluttet med det leverede
antennekabel.
Hold antennekablet fjernt fra de øvrige forbinderledninger.
Anvend ikke 300 Ohms kabler med dobbel ledning, da disse kan
bevirke interferens.
Sørg for, at udgangssignalet for det til Scartstikket
3/ S
tilsluttede udstyr er et RGB signal. Såfremt der er tale om et RGB
signal, tilsluttes udstyret til Scartstikkene
1/
,
2/
eller
4/
. Hvis billedet er dårligt, skal du
vælge video- eller S videoindgangssignal.
Se efter, om der er noget tilbehør installeret på siden af TVapparatet eller på dets forside. Når der installeres tilbehør, skal
der efterlades et rimeligt mellemrum mellem tilbehør og TVapparat.
02DK02BAS.fm Page 71 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Problem
Forslag til afhjælpning
Uregelmæssig støj under
• Interferens fra videohovedet. Anbring videoapparatet adskilt fra
afspilning eller optagelse af en
TV-apparatet.
video.
• Efterlad et mellemrum på 30 cm mellem videoapparat og skærm
enhed med henblik på at undgå støj.
• Undlad at installere videoapparatet foran eller ved siden af TVapparatet.
Dårligt eller intet billede (mørk • Ved hjælp af menusystemet går man ind i menuen
skærm), men lyden er god.
“Billedjustering”, hvorefter der vælges “Normalindst.” for at gå
tilbage til de fra fabrikken oprettede indstillinger (side 27).
• Hvis indikatoren
(Sluk for billede) lyser blåt, trykkes der på
(Sluk for billede) på fjernbetjeningen.
Støjfuldt billede, nå man ser en • Ved hjælp af menusystemet vælges optionen “Manuel prg.TV-kanal (TV-station).
indstilling” i menuen “Opsætning” og finindstillengen (AFT)
justeres for at opnå bedre billedmodtagelse (side 40).
• Ved hjælp af menusystemet vælges optionen “Støjreduktion:” i
menuen “Billedjustering” for at mindske billedstøjen (side 27).
• Der slukkes for alt tilbehør, der er tilsluttet til Scartstikket bag på
Forvrænget billede, når der
skiftes program eller ved valg af modtager enheden.
tekst-TV.
Der kommer forkerte tegn til
syne, når man ser tekst-TV.
Der kommer forkerte tegn til
syne, når man ser NexTView.
• Ved hjælp af menusystemet går man ind i optionen “Sprog/
Land” i menuen “Opsætning”, og man vælger lander, hvor TVapparatet tages i brug (side 37). Vedrørende kyrilliske sprog
anbefales det at vælge Rusland, hvis ens eget land ikke fremgår
på listen.
• Ved hjælp af menusystemet går man ind i menuen “Sprog/
Land” i menuen “Opsætning”, og man vælger landet, mens
NexTView bliver sendt (side 37).
Ingen lyd / Lyd med støj.
God billedkvalitet, men ingen • Der trykkes på knappen 2 +/– eller % (stum) på
lyd.
fjernbetjeningen.
• Efterprøv, at optionen “Højttaler” er indstillet på “Primær” i
menuen “Funktion” (side 33).
• Hvis hovedtelefonerne er sat til , går man ind i menuen
“Lydjustering” og vælger optionen “i Hovedt. højt. link”, hvor
der indstilles på “Sluk “, eller man afbryder for
hovedtelefonerne.
Støjen fra ventilatoren øges.
• Med tiden kan ventilationsåbningerne samle støv.
Støvbelægningen kan bevirke, at effektiviteten for afkølingen fra
den indbyggede ventilator i apparatet bliver mindsket. For at
forebygge dette er det tilrådeligt regelmæssigt at eliminere
støvet (en gang om måneden) ved hjælp af en støvsuger.
• Man bør forsikre sig om, at antennen er tilsluttet med det
Støjen fra TV’ets ventilator
leverede antennekabel.
øges.
• Hold antennekablet fjern fra de øvrige forbinderledninger.
Anvend ikke 300 Ohm kabler med dobbel ledning, da disse kan
bevirke interferens.
• Hvis optionen, der ønskes anvendt, kommer frem i en bleg farve,
Man kan ikke operere med
kan den ikke vælges.
menuen.
Usædvanlig lyd
TV-kabinettet knager
TV-apparatet snurrer
• Ændringer i stuetemperaturen kan ind imellem bevirke, at TVkabinettet udvider sig eller trækker sig sammen, hvilket kan
frembringe svage lyde. Her er der ikke tale om, at apparatet ikke
fungerer korrekt.
• TV-apparatets ventilator er aktiveret. Dette er ikke
ensbetydende med, at det ikke fungerer korrekt.
(fortsætter)
Yderligere oplysninger
71
DK
02DK02BAS.fm Page 72 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Problem
Forslag til afhjælpning
• Når der tænders for TV-apparatet, aktiveres et elektrisk kredsløb
inde i apparatet. Dette er ikke ensbetydende med, at det ikke
fungerer korrekt.
TV-apparatet summer
• Der kan frembringes en svulmen stammende fra overspænding,
når der tændes for TV-apparatet. Dette er ikke ensbetydende
med, at det ikke fungerer korrekt.
Fjernbetjeningen fungerer ikke • Se efter, om selektoren for udstyr på fjernbetjeningen er indstillet
korrekt til apparatet, der er i anvendelse (video-, TV- eller DVDapparat).
• Hvis fjernbetjeningen ikke er i stand til at styre video- eller DVDapparatet til trods for, at selektoren for udstyr er indstillet
korrekt, indtastes den nødvendige kode på ny som anvist i
kapitlet “Konfigurering af fjernbetjeningen til et videoapparat
eller DVD” på side 65.
• Udskift batterierne.
Indikatoren (tænd / standby) • Kontakt nærmeste Sony kundeservice.
TV-apparatet tikker
på TV-apparatet blinker
Personlig Computer
Problem
Forslag til afhjælpning
Intet billede
Hvis meddelelse NO INPUT
SIGNAL kommer frem på
skærmen, eller hvis
indikatoren (tænd/standby)
lyser gult
• Se efter, om kablet for videosignal er korrekt tilsluttet og om alle
stik sidder godt fast i de tilsvarende kontakter.
• Efterprøv, at stikkene på videoindgangens 15-Dsub stik ikke er
bøjet eller trykt i bund.
Problemer forårsaget af den tilsluttede PC'er
• PC'eren kan være i funktionen for energibesparelse. Efterprøv
dette ved at trykke på hvilken som helst tast på PC'eren.
• Efterprøv, om der er tændt for PC'eren (sat på "Tænd").
• Efterprøv, om det grafiske kort er rigtigt anbragt i det
tilsvarende drev.
Hvis meddelelse OUT OF
Problemer forårsaget af den tilsluttede PC'er
SCAN RANGE kommer frem • Efterprøv, om video frekvens skalaen befinder sig inden for den
for monitoren specificerede skala. Hvis man har udskiftet en
på skærmen
gammel monitor med dette TV-apparat, tilslut på ny den
kasserede monitor og justér frekvens skalaen til følgende
parametre:
Horisontalt: 15,6 - 90 kHz
Vertikalt: 48 – 85 Hz
Hvis der anvendes Windows ®* • Hvis man har udskiftet en gammel monitor med dette TVapparat, tilslut på ny den kasserede monitor og foretag følgende:
vælg opløsningsforholdet 640 x 480 på 60 Hz for Windows, idet
man benytter skærmen til valg af Windows anordninger.
Hvis man benytter et
• Det kan blive nødvendigt at benytter en adapter (medfølge
ikke), når der tilsluttes en Macintosh computer. Tilslut
Macintosh **-system
adapteren til computeren, inden kablet for videosignalet
tilsluttes.
72
Yderligere oplysninger
02DK02BAS.fm Page 73 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
Problem
Forslag til afhjælpning
Billedet blinker, springer,
fluktuerer eller er
uregelmæssigt.
• Ved hjælp af menusystemet vælges optionen “Juster Pixels” i
menuen “Skærm kontrol”, og man justerer “Dot fase” eller
“Total H. pixels” (side 32).
• Forsøg at tilslutte TV-apparatet til en forskellig stikkontakt,
fortrinsvis i et andet kredsløb.
Problemer forårsaget af den tilsluttede PC'er
Billedet er sløret.
• Slå op i vejledningen for det grafiske kort for at opnå en
passende TV-konfigurering.
• Sørg for at få bekræftet, at den grafiske funktion og
indgangssignalets frekvens accepteres af dette TV-apparat (side
69). Selv når frekvensen befinder sig inden for den egnede skala,
kan nogle grafiske kort have en for snæver synkroniserende
impuls til, at TV-apparatet kan foretage korrekt synkronisering.
• Justér hastigheden for billedets gendannelse (vertikal frekvens) for
at opnå bedst mulige billede.
• Ved hjælp af menusystemet vælges optionen “Lys” og
“Kontrast” i menuen “Billedjustering” (side 27).
• Ved hjælp af menusystemet vælges optionen “Juster Pixels” i
menuen “Skærm kontrol”, og man justerer “Dot fase” eller
“Total H. pixels” (side 32).
Problemer forårsaget af den tilsluttede PC'er
Billede med skyggedannelser
Billedet er ikke passende
centreret eller dimensioneret
• Såfremt opløsningsforholdet er større end den i
“Specifikationer” på side 68 specificerede numeriske værdi,
reduceres billedets størrelse, og dets kvalitet kan være dårligere
end originalens. Der er her ikke tale om, at apparatet ikke
fungerer korrekt.
• Eliminér brugen af videokabel forlængere og/eller video
distributionshuse.
• Efterprøv, at alle stik sidder godt fast i deres stikkontakter.
• Ved hjælp af menusystemet vælges optionen “Skærmstørrelse /
skift” i menuen “Skærm kontrol”, og man justerer “Lodret
størrelse” (side 32).
• Ved hjælp af menusystemet vælges optionen “Skærmstørrelse /
skift” i menuen “Skærm kontrol”, og man justerer “Vandret
skift” eller “Lodret skift” (side 32). Tag i betragtning, at nogle
grafiske funktioner ikke fylder skærmen helt ud til kanterne.
Billedet er for lille
Problemer forårsaget af den tilsluttede PC'er
Der konstateres et bølget og
ellipseformet mønster (moiré
effekt)
Farven er ikke uniform
• Den tilsluttede computers opløsningsforhold konfigureres til
samme forhold som TV-apparatets.
• Ved hjælp af menusystemet vælges optionen “Juster Pixels” i
menuen “Skærm kontrol”, og man justerer “Dot fase” eller
“Total H. pixels” (side 32).
• Ved hjælp af menusystemet vælges optionen “Juster Pixels” i
menuen “Skærm kontrol”, og man justerer “Dot fase” eller
“Total H. pixels” (side 32).
TV-apparatet slukker efter et
øjeblik
Problemer forårsaget af den tilsluttede PC'er
• Computerens indstilling på energibesparelse stilles på Sluk.
* Windows® er et registreret varemærke for Microsoft Corporation i USA og i andre lande.
** Macintosh er et registreret varemærke, der er bevilget til Apple Computer, Inc. i USA og i andre
lande.
(fortsætter)
Yderligere oplysninger
73
DK
02DK02BAS.fm Page 74 Saturday, March 15, 2003 6:15 PM
“Memory Stick”
Problem
Forslag til afhjælpning
“Memory Stick” kan ikke føres ind i
“Memory Stick” drevet.
• “Memory Stick” er ikke vendt i den korrekte retning.
Før “Memory Stick” ind i “Memory Stick” drevet med
b mærket vendt opad (side 47).
Man kan ikke slette en fil eller hele de • Afbryderen for skrivebeskyttelse i “Memory Stick” er
blevet indstillet på LOCK. Frigør skrivebeskyttelsen
lagrede materiale.
ved at annullere LOCK.
• Billedfilen er beskyttet. Frigør beskyttelsen på indeks
skærmen.
Still billedfilerne i JPEG format, der • Der vælges “Valg” i menuen Memory Stick
Hovedmenu, hvorefter der vælges “Fil”. Derefter
er lagret i et "Memory Stick", kan ikke
indstilles “Filter” på “Stillbillede” eller på “Sluk”
fremvises.
(side 49).
• Der vælges “Valg” i menuen Memory Stick
Filerne med bevægelige billeder i
hovedmenu, hvorefter der vælges “Fil”. Derefter
“MPEG1” format, der er lagret i en
indstilles “Filter” på “Film” eller på “Sluk” (side 49).
“Memory Stick”, kan ikke fremvises.
Billedet kan ikke fremvises, og
eller
kommer til syne.
• Billedfilen er ikke foreneligt med DCF.
Hvis man fortsat har problemer, bør man lade TV-apparatet blive efterset af.
Lad være med selv at åbne apparatets kabinet. fagkyndige teknikere.
74
Yderligere oplysninger
03FI01WAR.fm Page 1 Saturday, March 15, 2003 6:20 PM
Käyttöohjeet
FI
1
03FI01WAR.fm Page 2 Saturday, March 15, 2003 6:20 PM
2
03FI02BAS.fm Page 3 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Käyttöohjeet
Kiitos, että olet hankkinut tämän Sony-nestekideväritelevision.
Ennen television käynistämistä, lue nämä käyttöohjeet tarkasti ja säilytä ne tulevaa käyttöä
varten.
Tämän ohjekirjan symbolit:
.........Tärkeätä tietoa.
.........Tietoa toiminnasta.
1,2 ...........Seurattavien ohjeiden järjestys.
OK
.... Kaukosäätimen tummennetut
painikkeet ovat ne painikkeet, joita
on painettava ohjeiden mukaan
järjestyksessä eri toimintojen
tulostamiseksi.
......... Ohjeiden lopputulos.
Sisällysluettelo
Turvaohjeita
Turvaohjeita .............................................................................................................................................5
Varotoimenpiteitä .................................................................................................................................12
Yleiskuvaus
Lisävarusteet ..........................................................................................................................................13
Kuvaruutuyksikön kuvaus ..................................................................................................................14
Vastaanottoyksikön painikkeiden ja ilmaisimien kuvaus ..............................................................15
Kaukosäätimen painikkeiden kuvaus ...............................................................................................16
Asennus
Paristojen asennus kaukosäätimeen ..................................................................................................18
Kuvaruutuyksikön liitäntä vastaanottoyksikköön ..........................................................................19
Kaapeleiden sijoittaminen näytön jalustaan .....................................................................................21
Antennin ja videon kytkentä ...............................................................................................................22
Ensimmäinen päällekytkentä
Television päällekytkentä ja sen automaattinen virittäminen .......................................................23
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
Valikkojärjestelmän käyttöohjeet ja toiminta ...................................................................................26
Kuvasäädöt ............................................................................................................................................26
Äänisäädöt .............................................................................................................................................28
Kuvasäädöt ............................................................................................................................................30
Ominaisuudet ........................................................................................................................................33
Perusasetukset .......................................................................................................................................36
Ajastin .....................................................................................................................................................40
Laitetila ...................................................................................................................................................43
FI
jatkuu ...
Käyttöohjeet
3
03FI02BAS.fm Page 4 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
”Memory Stick”
“Memory Stick” ....................................................................................................................................44
”Memory Stick” Laitteen Asetus ja Poisto ........................................................................................47
”Memory Stick” laitteen käyttö (Memory Stick koti) ......................................................................48
Teksti-tv
Teksti-tv ..................................................................................................................................................56
NexTView
NexTView* .............................................................................................................................................57
Lisätietoa
Lisälaitteiden kytkentä .........................................................................................................................60
Lisälaitteiden käyttö .............................................................................................................................64
Kaukosäätimen ohjelmointi DVD- tai videolaitetta varten ............................................................65
Tekniset tiedot .......................................................................................................................................67
Vianetsintä .............................................................................................................................................70
4
Käyttöohjeet
03FI02BAS.fm Page 5 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Turvaohjeita
Turvallisuuden lisäämiseksi
Verkko- ja liitosjohdot
Sairaalakäyttö
Irroita verkko- ja
liitosjohdot ennen
television siirtämistä. Jos
siirrät laitetta siten että
johdot on ytkettyinä,
johdot voivat vaurioitua ja
on olemassa tulipaloja sähköiskuvaara. Mikäli
televisio putoaa tai kolhiintuu tarkistuta se
valtuutetussa Sony huollossa.
Älä asenna
kuvaruutuyksikköä
paikkaan missä
käytetään
sairaanhoitolaitteit.
Kuvaruutuyksikkö
voi häiritä hoitolaitteiden toimintaa.
Kuvaruutuyksikkö
Asennus
Laitteen kantaminen
Ammattitaitoisen
asentajan tulee asentaa
kuvaruutuyksikkö
seinälle. Väärin suoritettu
asennus aiheuttaa
vaaratilanteen
palloleikkien, maanjäristyksen, jne...tapahtuessa.
Kahden tai useamman
ihmisen täytyy kantaa
kuvaruutuyksikköä sitä
liikutettaessa. Muuten
kuvaruutuyksikkö voi
pudota ja aiheuttaa vaaratilanteen. Kuljetuksen
aikana aseta se tukevasti, jotta siihen ei
kohdistu kolhuja eikä liiallista tärinää.
Jos aiot kuljettaa näyttöyksikköä huollon tai
muun syyn takia, pakkaa se alkuperäiseen
pakkauslaatikkoon ja käytä alkuperäisiä
pakkausmateriaaleja.
FI
jatkuu ...
Turvaohjeita
5
03FI02BAS.fm Page 6 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Asennus ja kuljetus
Tuuletus
Ulkokäyttö
Älä peitä koskaan
kuvaruutuyksikön
tuuletusaukkoja. Se voi aiheuttaa
ylikuumenemisen ja
tulipalovaaran. Jos tuuletus ei ole
riittävä, laite voi likaantua tai
pölyyntyä. Tarvittavaa tuuletusta varten toimi
seuraavasti:
• Älä asenna laitetta seinään päin tai kyljelleen.
• Ei myöskään ylösalaisin tai selälleen.
• Älä laita kuvaruutuyksikköä hyllylle tai
kaappiin.
• Ei myöskään matolle tai sängyn päälle.
• Älä peitä tuuletusaukkoja sanomalehdillä,
verhoilla, jne...
Älä vie
kuvaruutuyksikköä
ulko ilmaan. Jos
laiteeseen osuu sade
tai vesisuihku on
tulipalo- tai
sähköisku vaara. Jos
laitteeseen osuu suora auringonpaiste laite voi
ylikuumentua ja se voi vahingoittaa laitetta.
Ajoneuvot ja sisäkatto
Veneet ja laivat
Älä asenna
kuvaruutuyksikköä
ajoneuvoon tai kiinnitä
sitä sisäkattoon.
Ajoneuvon pomppiminen
voi aiheuttaa laitteen
kaatumisen ja vahinkoja.
Älä asenna
kuvaruutuyksikköä
veneeseen tai
laivaan. Meri-, jokitai järvivesi voi
aiheuttaa tulipalon
tai muuten vahingoittaa laitetta.
Vesi ja kosteus
Älä altista laitetta kosteudelle tai vedelle, esim.
Suojaa laite sateelta, kosteudelta ja savulta.
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
Älä käytä tätä laitetta paikassa, jossa sen sisään voi
päästä hyönteisiä.
Koskien kuvaruutuyksikköä
6
Valinnaisia lisäosia
Kaatuminen ja putoaminen
Toimi seuraavasti kun asennat
kuvaruutuyksikön käyttäen joko
seisovaa tukiosaa tai seinälle
asetettavaa pidikeosaa. Muuten laite
voi kaatua tai tippua aiheuttaen vaaratilanteen.
• Noudata laitteen asennuksessa jalustan
vakiovarusteisiin sisältyviä käyttöohjeita.
• Asenna huolellisesti mukana tulleet pidikkeet.
Aseta kuvaruutuyksikkö
tukevalla ja vakaalla tavalla.
Älä ripusta mitään laitteen
eteen tai sivuille. Lasten
kiipeily kielletty. Laite voi
kaatua jalukselta tai tippua seinäpidikkeistä.
Älä päästä lapsia kiipeämään näyttöyksikön
päälle.
Turvaohjeita
03FI02BAS.fm Page 7 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Energianotto
Ylikuormitus
Tämä laite on suunniteltu
toimimaan ainoastaan
220-240 vatin AC
vaihtovirta voimalla. Älä
kytke liian monta laitetta
samaan pistorasiaan
monistajien avulla, koska se voi aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskun.
Verkkojohdon
suojelu
Irroita verkkojohto
pistorasiasta
vetämällä
pistokkeesta eikä
johdosta.
Pistorasia
Sähköjohtotyöt
Älä käytä rikkinäistä tai huonosti
toimivaa pistorasiaa. Työnnä pistoke
täysin pistorasian sisälle. Jos pistoke
ei työnny hyvin sisälle,seurauksena
voi olla tulipalo. Sähköasentajan tulee
vaihtaa pistorasia.
Irroita verkkojohto pistorasiasta ennen kuin
suoritetaan sähköjohtoja koskevia korjauksia,
samoin kuin suoritetaan liitoksia lisälaitteisiin.
Kosteus
Puhdistus
Älä koske pistorasiaan märin käsin.
Jos asetat pistokkeen pistorasiaan
kostein käsin tai vedät sen pois
pistorasiasta, seurauksena voi olla
sähköisku.
Puhdista pistoke
säännöllisesti. Jos
pistokkeeseen kasaantuu
pölyä ja siihen liittyy
kosteutta, voi eristys
heikentyä ja aiheuttaa tulipalon.
Ukkosmyrskyt
Oman turvallisuuden
vuoksi älä kosketa mitään
television osaa, sähköjohtoa
tai antennin johtoa
ukkosmyrskyjen aikana.
FI
jatkuu ...
Turvaohjeita
7
03FI02BAS.fm Page 8 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Muita turvaohjeita
Huoltopisteeseen vietävä vika
Tuuletusaukot
Jos lattean kuvaruutuyksikön kuvaruutuun tulee
halkeama, älá koske siihen ja poista heti pistoke
pistorasiasta. Sähköiskun vaara.
Älä työnnä mitään
tuuletusaukkojen sisälle. Jos
jokin metallinen osa tai
syttyvä aine joutuu sisälle,
seurauksena voi olla tulipalo
tai sähköisku.
Huoltopisteen toimia
Tuli ja kosteus
Älä avaa
kuvaruutuyksikön
takapaneelia tai riko sen
kuorta. Nämä kuuluvat
valtuutetun
huoltohenkilön
työalueeseen.
• Suojaa tämä laite
kastumiselta. Varo
läikyttämästä nesteitä
laitteen päälle. Jos
laitteen sisään
kuitenkin pääsee jokin esine tai nestettä, älä
käytä laitetta. Muutoin voi seurata
sähköisku tai laitteen vioittuminen. Anna
ammattitaitoisen huoltoliikkeen tarkastaa
laite mahdollisimman pian.
• Tulipalon välttämiseksi älä laita kynttilää
laitteen päälle tai aseta laitetta takan lähelle.
Koskien vastaanottoyksikköä
Kuoren suojelu painavilta
esineiltä
Älä aseta painavia esineitä
vastaanottolaitten päälle,
mikä voi vahingoittaa laitetta.
8
Turvaohjeita
Kuoren suojelu nesteiltä
Älä laita nestettä sisältävää
esinettä vastaanottoyksikön
päälle. Seurauksena voi olla
sähköisku tai laitteen
vaurioituminen.
03FI02BAS.fm Page 9 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Lisäturvaohjeita
Sähköisku
Kuvaruudun suojaus
Älä koske laitteeseen märin tai kostein käsin.
Sähköiskuvaara tai laitteen vaurioituminen.
Ei pidä heittää mitään
kuvaruutua päin.
Lasipaneeli voi räjähtää
rikki iskun voimasta ja
saada aikaan erittäin
vaarallisen tilanteen.
Ulkoneva paikka
Rasvat
Älä aseta laitetta ulkonevalle paikalle. Jos asetat
laitteen seuraaville paikoille, on tapaturmavaara:
• Älä aseta laitetta korkealle paikalle, kuten pilarin
päälle.
• Älä aseta laitetta paikkaan missä kävellessäsi
voisit törmätä siihen.
Laitetta ei pidä asentaa ravintoloihin tai
baareihin, missä keittiöstä tulevaa paistinöljyä
tai -rasvaa tulee ilman mukana ruokapuolelle,
ja se pääsee laitteen sisälle vahingoittaen sen.
Laitteen paikka
Ruostuminen
Älä sijoita laitetta kuumaan,
kosteaan tai poikkeuksellisen
pölyiseen paikkaan. Älä
sijoita laitetta paikkaan, jossa
se on alttiina tärinälle.
Jos laite on asunnossa meren rannalla tuulen
tuoma suola voi ruostuttaa metalliosia ja
aiheuttaa laitteen vahingoittumisen tai
tulipalon. Tämä voi myös aiheuttaa laitteen
käyttöiän vähenemisen. Pidä laite viileässä ja
kuivassa paikassa.
Tukilisäosat
Vastaanottoyksikölle
suositeltava paikka
Laite pitää kiinnittää hyvin paikalleen, joko
jalustalle lattialla tai seinälle tarvittavilla
kiinnitysosilla ohjeiden mukaan. Muuten laite voi
kaatua tai tippua aiheuttaen vaaran.
Aseta vastaanottoyksikkö
tasaiselle vakaalle paikalle.
Muuten laite voi tippua ja
aiheuttaa vaaratilanteen.
Käytä valinnaista Sony tukea, mikä on
tarpeeksi tukeva.
Paino
Puhdistus
Älä anna lasten eikä muiden seistä
vastaanottoyksikön päällä. Laite voi
tippua ja mennä rikki aiheuttaen
vaaratilanteen.
Poista pistoke pistorasiasta puhdistusta varten,
muuten vaarana on sähköisku.
Näyttöyksikön hävittäminen
• Älä hävitä näyttöyksikköä tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
• Näyttöyksikkö sisältää pienen määrän
nestekideainetta ja elohopeaa. Näytössä oleva
fluoresenssiputki sisältää myös elohopeaa.
Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
FI
jatkuu ...
Turvaohjeita
9
03FI02BAS.fm Page 10 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Nestekidenäyttö
• Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin tarkkaa
tekniikkaa käyttäen, ja yli 99,99 % kuvapisteistä
toimii. Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä
pysyvästi mustia pisteitä tai kirkkaita
valopisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä).
Tämä on nestekidenäytön rakenteesta johtuva
ominaisuus eikä merkki viasta.
• Älä jätä nestekidenäytön pintaa alttiiksi
auringonvalolle. Muutoin näytön pinta voi
vahingoittua.
• Älä painele tai naarmuta nestekidenäytön
kuvapintaa äläkä sijoita tämän laitteen päälle
mitään esineitä. Kuva voi muuttua epätasaiseksi
tai nestekidenäyttö vahingoittua.
• Jos tätä laitetta käytetään kylmässä
ympäristössä, kuvaan voi tulla vääristymiä tai se
voi muuttua tummaksi.
Tämä ei ole merkki viasta. Häiriöt poistuvat, kun
ympäristön lämpötila nousee.
• Jos näytössä pidetään liikkumatonta kuvaa
pitkään, näyttöön voi jäädä jälkikuva. Se katoaa
yleensä hetken kuluttua.
• Näyttö ja kotelo lämpenevät laitteen käytön
aikana. Kyseessä ei ole vika.
Verkko- ja
liitosjohdot
Älä anna verkko- tai
liitosjohdon
vahingoittua, älä sijoita
painavia esineitä sen
päälle koska
seurauksena voi olla
tulipalo tai sähköisku.
• Älä taivuta tai kierrä
kaapelia
voimakkaasti äläkä
jätä sitä puristuksiin. Kaapelin johtimet
voivat paljastua tai katketa ja aiheuttaa
oikosulun ja siten tulipalon tai sähköiskun.
• Älä vahingoita johtoja mitnkään.
• Älä aseta painavia esineitä verkko- tai
liitosjohtojen päälle.
• Pidä johdot kuumutta aiheuttavista
kohteista kaukana, kuten patterit, takka, jne.
• Irroita liitos- ja verkkojohdot pistorasiasta
vetämälläpistokkeestaeikäverkkojohdosta.
Jos yksikään johdoista vahingoittuu, älä käytä
laitetta, vaan vie se valtuutettuun huoltoon
johdon vaihtamiseksi.
Fluoresenssilamppu
Valmiustila
Tämän laitteen valonlähde on erikoisrakenteinen
fluoresenssilamppu. Jos kuva muuttuu tummaksi,
välkkyy tai ei tule lainkaan näkyviin,
fluoresenssilamppu on kulunut, ja se tulisi vaihtaa.
Lisätietoja lampun vaihtamisesta saat
ammattitaitoisesta huoltoliikkeestä.
Ympäristönsuojeluja turvasyistä on
suositeltavaa että
laitetta ei jätetä
valmiustilaan sen
käytön jälkeen.
Vedä verkkojohto pistokkeesta pois.
Kuvaruudun pinnan puhdistaminen
Johdot
Kuvaruudun pinnalla on erikoispinnoite, joka
vähentää ulkoisen valon heijastumista.
Noudata seuraavassa mainittuja varotoimia, jotta
vältät pinnoitteen vahingoittumisen.
• Poista pöly kuvaruudun pinnalta pyyhkimällä
kevyesti pehmeällä liinalla. Jos pöly ei irtoa,
pyyhi mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla
pehmeällä liinalla. Voit pestä pehmeän liinan ja
käyttää sitä uudelleen.
• Älä käytä puhdistuksessa hankaustyynyä,
emäksistä tai hapanta puhdistusainetta,
hankausjauhetta tai voimakkaita liuottimia,
kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä.
Älä kävele johtojen päällä tai anna niiden
sotkeutua jalkoihin. Laite voi vahingoittua.
Asennus
Lisälaitteet on parasta asentaa vähintään 30
cm:n etäisyyteen laitteesta. Jos
kuvaruutuyksikön eteen tai oikealle puolelle
kytketään video, kuva voi vääristyä.
Tuuletin
Yksikön kuumuus
Tässä näyttöyksikössä on tuuletin, joka estää
ylikuumenemisen.
Huomaa, että tuulettimen ääni voi kuulua
näyttöyksikön ulkopuolelle. Tämä riippuu
näyttöyksikön asennuspaikasta.
Älä koske kuvaruutuyksikön kuvaruutuun
heti sen käytön jälkeen, koska se pysyy
kuumana jonkin aikaa.
10
Turvaohjeita
03FI02BAS.fm Page 11 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Tuuletusta koskeva huomautus
Tuuletus
Jätä laitteen ympärille tilaa tuuletusta varten. Muuten voi syntyä ylikuumeneminen, joka voi
vahingoittaa laitetta.
Kuvaruutuyksikkö
Kun asennat kuvaruutuyksikön seinälle
Älä koskaan asenna kuvaruutuyksikköä
seuraavasti:
30cm
Ei ole ilmanvaihtoa
10cm
Ei ole ilmanvaihtoa
10cm
Jätä
ainakin
tämä väli
Seinä
Seinä
10cm
Kun asennat kuvaruutuyksikön käyttäen jalustaa
30cm
10cm
10cm
Jätä
ainakin
tämä väli
Koskien vastaanottoyksikköä
Vastaanottoyksikkö: Yläkansi
Älä aseta koskaan vastaanottoyksikköä
suljettuun paikkaan. Voi tapahtua
ylikuumeneminen joka voi vahingoittaa
laitetta. Jätä laitteen ympärille tarpeeksi tilaa
niin, että laitteen tuuletus toimii.
Vastaanottoyksikkö: Etuosa
2cm
1cm
1cm
PROG
1
2
3
4
5
6
PC
MEMORY STICK
PROG
1cm
Jätä
ainakin
tämä väli
10cm
1cm
1cm
Aseta vastaanottoyksikkö tasaiselle pinnalle
jotta sen alla olevat aukot eivät tukkeudu.
FI
Etuosa
Turvaohjeita
11
03FI02BAS.fm Page 12 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Varotoimenpiteitä
Television mukava katselu
• Suosittelemme että välimatka kuvaruudusta katsojaan on 4-7 kertaa kuvaruudun korkeus.
• Katsele televisiota kohtuullisesti valaistussa paikassa, koska huono valaistus rasittaa silmiä. Pitkät
katselujaksot rasittavat myös silmiä.
Television asennus
Kuvaruutuyksikön asennus
Käytä valinnallisia kiinnityspidikkeitä seinälle kiinnitykseen tai lattiajalustaa.
Vastaanottoyksikön asennus
Dätä tarpeellinen väli seinän ja laitteen takaosan välille sen sisällä olevan tuulettimen hyvää toimintaa
varten.
• Älä aseta kuvaruutuyksikköä paikkoihin, mihin kohdistuu kuumuus, kuten suoraan
auringonpaisteeseen, patterin, takan tai muun lämmittäjän lähelle. Jos laitteeseen osuu suuri
kuumuus se kuumenee, mikä voi saada aikaan kuoren epämuodostumisen tai toiminnallisen vian.
• Jotta kuva näkyy hyvin älä kohdista siihen lampunvaloa eikä suoraa auringonpaistetta. Jos
mahdollista käytä valaistuksena katossa olevia kohdelamppuja.
• Kun television Pois kytkin aktivoidaan, sähkövirta televisioon ei katkea. Television sammuttamista
varten vedä virtajohto pois pistorasiasta pitäen kiinni pistokkeesta.
Äänenvoimakkuus
• Säädä äänenvoimakkuus siten että se ei häiritse naapureita. Äänet kantavat kauas yöilmassa.
Suosistelemme ikkunoiden sulkemista tai korvakuulokkeiden käyttöä.
• Korvakuulokkeita käyttäessä säädä äänenvoimakkuus sopivaksi, koska liiallinen voimakkuus
vahingoittaa korvien sisäelimiä.
Kuvien koot
Jos televisiota käytetään liikaa 4:3 kuvatilassa voi kuvaruutu muuttua tummemmaksi 16:9 tilassa.
Tämän välttämiseksi käytä ”Smart” kuvatilaa.
Kaukosäätimen käyttö
• Käsittele kaukosäädintä huolella. Älä anna sen pudota lattialle, varo sen päälleastumista ja nesteen
kaatumista sen päälle.
• Älä jätä kaukosäädintä paikkoihin mihin kohdistuu kuumuus, suoraan auringonpaisteeseen tai
kosteaan huoneeseen.
Kuvaruutuyksikön kuvaruutupinnan puhdistus ja käsittely
Kuvaruudun huonontumisen estämiseksi seuraa allaolevia ohjeita. Älä raavi kuvaruutua terävillä
esineillä, nojaa tai työnnä sitä tai heitä sitä kohti mitään esinettä. Kuvaruutu voi vahingoittua tai
haljeta.
• Poista vastaanottoyksiköstä lähtevä virtajohto pistorasiasta ennen kuvaruudun puhdistusta.
• Älä koske kuvaruutuun sen pitkän käytön jälkeen, koska se on kuuma.
• Suosittelemme että sen pintaa kosketellaan mahdollisimman vähän.
• Puhdista kuvaruutu pehmeällä liinalla.
• Älä käytä koskaan hankaavaa sientä, hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia kuten tinneriä tai
bensiiniä. Tällainen käsittely voi vahingoittaa kuvaruudun pinnan.
Kuvaruutuyksikön kaapin puhdistus
• Poista vastaanottoyksiköstá lähtevä virtajohto pistorasiasta ennen suojaavien levyjen puhdistusta.
• Puhdista kotelo pehmeällä liinalla.
• Muista että kuvaruudun pintakäsittely kuin levyjen materiaali voivat mennä pilalle jos
kuvaruutuyksikköón kohdistuu tulenarka neste kuten tinneri tai bensiini tai pitempiaikainen
kosketus materiaaleihin kuten kumi tai vinyyli.
• Ajan kuluessa tuuletusaukkoihin voi kerääntyä pölyä. Tämä pöly voi aiheuttaa laitteen sisällä
olevan tuulettimen viilentämistoiminnon vähentymisen. Tämän välttämiseksi suosittelemme että
poistatte mahdollisen pölyn imurin avulla kerran kuussa.
12
Tuvaohjeita
03FI02BAS.fm Page 13 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Lisävarusteet
Yksi kaukosäädin
(RM-972):
Kaksi paristoa, koko AAA.
R03-tyyppi:
Yksi Coaxial johto:
Yksi AV-hiiri.
Kaukosäätimen paikallistin:
Yksi liitosjohto:
Älä poista rautaydintä.
Kaksi verkkojohto lattealle Kaksi verkkojohto lattealle Kaksi verkkojohto lattealle
kuvaruutuyksikölle
kuvaruutuyksikölle
kuvaruutuyksikölle
(C-4 tyyppi):
(BF tyyppi):
(C-5 tyyppi):
Älä poista rautaydintä.
Käytä näitä
verkkojohtoja
maajohdolla laitteen
käyttöön kaikissa
muissa maissa kuin IsoBritanniassa tai
Sveitsissä.
Älä poista rautaydintä
• Käytä näitä
verkkojohtoja
maajohdolla jos käytät
laitetta Ison Britannian
ulkopuolella.
• Kun käytät näitä
verkkojohtoja, katso
sivulla 2 GB olevaa
”HUOMIO ISOSSA
BRITANNIASSA
OLEVILLE
ASIAKKAILLE”.
• Riippuen maasta näitä
verkkojohtoja ei ole
saatavilla.
Älä poista rautaydintä.
• Käytä näitä
verkkojohtoja
Sveitsissä.
• Riippuen maasta näitä
verkkojohtoja ei ole
saatavilla.
FI
Yleiskuvaus
13
03FI02BAS.fm Page 14 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Kuvaruutuyksikön kuvaus
Kaukosäätimen sensori
POWER/STANDBY -ilmaisin
AJASTIN ilmaisin
PICTURE OFF ilmaisin
PICTURE OFF
TIMER
POWER/STANDBY
Koskien osoittimia
Seuraavat osoittimet ovat niin kuvaruutuyksikössä kuin vastaanottoyksikössä.
POWER/STANDBY -ilmaisin
t-Sytyy vihreä valo kun laite on päällekytketty. Valmiustilassa osoittimessa on punainen valo.
PC (henkilökohtaisen tietokoneen) virransäästötilassa osoittimeen syttyy keltainen valo.
AJASTIN ilmaisin
Kun osoitin on syttynyt se osoittaa että yksi ajastimista on asetettu. Kun On-ajastin on asetettu
ja Tv Päälle ajastin valmiustilassa tässä ajastimessa on keltainen valo. Jos taas yksi timer Poisajastimista on asetettu syttyy ajastimeen punainen valo. Lisätietoa varten lue luku “
Ajastin”
sivulla 40.
PICTURE OFF ilmaisin
Kun painat kaukopainikkeen nappulaa
(picture off) poistaaksesi kuvan syttyy osoittimeen
sininen valo. Ainoastaan kuva poistuu, mutta ääni pystyy samana.
* Jos Tv on liitetty henkilökohtaiseen tietokoneeseen tai videon graafiseen korttiin joka
sopii yhteen DPMS (Display Power Management System) järjestelmän kanssa, tulee Tv
vähentämään automaattisesti virrankulutusta (PC virransäästötila).
Jos liität henkilökohtaisen tietokoneen PC
liittimeen, ei toiminto ”Autom.
sammutus ” voi toimia. Jonkin ajan kuluttua kun Tv ei ole saanut signaalia
henkilökohtaisesta tietokoneesta se siirtyy PC säästötilaan eikä valmiustilaan.
14
Yleiskuvaus
03FI02BAS.fm Page 15 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Vastaanottoyksikön painikkeiden ja
ilmaisimien kuvaus
Painike jolla valitset seuraavan tai
edellisen ohjelman (valitsevat Tvlähetysasemia), +/-
(On / valmiustila)
ilmaisin
”Memory Stick”
lovi
”Memory Stick”
ilmaisinlamppu
(Ajastin)
ilmaisin
Kytkin
2 Äänenvoimakkuus
painikkeet +/Painike
jolla valitset
sisääntulosig
naalin
PROG
Tv-tila
painike
PROG
PROG
1
2
3
4
5
6
PC
MEMORY STICK
PROG
L/G/S/I R/D/D/D
MENU
PC
6
6
OK
6
Etuliittimet*
1
2
3
4
5
6
PC
MEMORY STICK
MENU
Sisääntulojen valintailmaisimet
Nähdäksesi liitetyn tai liitettyjen
lisälaitteiden kuvan, paina
useita
kertoja kunnes oikea
sisääntuloilmaisin syttyy. Lisätietoa
varten lue luku ”Lisälaitteiden käyttö”
sivulla 64.
Tv ilmaisin
Sisääntulo 1 ilmaisin
Sisääntulo 2 ilmaisin
Sisääntulo 3 ilmaisin
Sisääntulo 4 ilmaisin
Sisääntulo 5 ilmaisin
Sisääntulo 6 ilmaisin
PC
PC ilmaisin
MEMORY Memory Stick ilmaisin
1
2
3
4
5
6
Valikkopainike
OK
OK painike
/ / /
Nuolipainikkeet
* Lisätietoa varten liittimistä lue
luku ”Lisälaitteiden kytkentä”
sivulla 60.
STICK
FI
Yleiskuvaus
15
03FI02BAS.fm Page 16 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Kaukosäätimen painikkeiden kuvaus
VIDEO
TV
Painikkeet
Kuvaus
1 Tv:n väliaikainen Paina tätä painiketta siirtääksesi Tv
sammuttaminen: valmiustilaan (Tv:n
On/valmiustila
ilmaisimissa kuvaruutuyksikössä ja
vastaanottoyksikössä syttyy punaiset valot).
Paina uudestaan jotta Tv palaa toimintatilaan
valmiustilasta.
Ilman tv-signaalia siirtyy televisio jonkun ajan
kuluttua automaattisesti valmiustilaan
(Autom. sammutus), sivulla 42, ilman että
painetaan mitään painiketta.
Sähkön säästämiseksi suosisttelemme
että Tv:n virtajohto poistetaan
pistokkeesta kun laitetta ei käytetä.
OK
2 Video tai DVD
Päälle/Pois:
PROG
Paina tätä painiketta videon tai DVD:n
Päälle/Pois toimintoja varten.
3Sisääntulolähteiden Paina tätä painiketta useita kertoja kunnes
valinta:
MENU
haluttu sisääntulosymboli ilmaantuu Tvkuvaruutuun.
4 Memory Stick
Paina tätä painiketta nähdäksesi Memory
koti näyttö
Stick koti ("Memory Stick" kuva). Lisätietoa
("Memory Stick" varten lue luku ”Memory Stick koti laitteen
kuva):
käyttö”, sivulla 51.
5 Kanavien
valinta:
Paina tätä painiketta valitaksesi kanavia.
Kaksinumeroisten ohjelmien kohdalla paina
toisen numeron luku 2-5 sekunnin sisällä.
Painikkeet
Kuvaus
6 a) Jos vastaanottoyksikkö
on kytketty televisioon:
Paina tätä painiketta nähdäksesi viimeiseksi valitun kanavan
(kuvaruudussa vähintään 5:n sekunin ajan).
b) Jos vastaanottoyksikkö
on kytketty videoon:
Sonyn video kaksinumeroisia ohjelmia varten, esm. 23, paina ensin
-/-- ja sitten numerot 2 ja 3.
7 a) Jos Laitteen Valitsin on
Paina tätä painiketta nauhoittaaksesi ohjelmia.
asetettu asentoon VCR
(videonauhuri) tai DVD:
b) Jos Laitteen Valitsin on
asetettu asentoon TV:
Painamalla tätä painiketta vähintään 3 sekuntia voit palauttaa
kuvan ja äänen asetukset tehdasasetusten mukaisiksi. Samoin laite
käynnistyy kuin olisi kyse ensimmäisestä käyntiinpanosta.
8 Kuvan poisto:
Paina tätä painiketta poistaaksesi kuvan. Ainoastaan kuva poistuu
ja ääni pysyy samana. Paina uudestaan palauttaaksesi kuvan.
9 Kellon näyttö:
Paina tätä painiketta saadaksesi kellon kuvaruutuun. Paina
uudestaan sen poistamiseksi.
Kellon näyttö poistuu automaattisesti viiden minuutin
kuluttua näytön alusta.
16
Yleiskuvaus
03FI02BAS.fm Page 17 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Painikkeet
Kuvaus
0 Tämä painike kuuluu Teletext:n toimintoihin ja käytetään myös kaukosäätimen ohjelmointiin videota ja
DVD järjestelmää.
qa Kuvaruudun kuvasuhteen
valinta:
Paina tätä painiketta useita kertoja valitaksesi kuvaruudun
kuvasuhteen. Lisätietoa varten lue luku “Kuvasäädöt”, sivulla 30.
qs Kanavien valinta:
Paina näitä painikkeita valitaksesi edellisen tai seuraavan kanavan.
qd Valikkojärjestelmän
Paina tätä painiketta saadaksesi valikkojärjestelmän kuvaruutuun.
Paina uudestaan poistaaksesi sen kuvaruudusta.
aktivointi:
qf Äänenvoimakkuuden säätö: Paina näitä painikkeita säätääksesi äänen voimakkuuden.
qg Äänisäätöjen valinta:
Paina tätä painiketta useita kertoja kun haluat muuttaa äänisäätöjä.
qh Kuvatilan valinta:
Paina tätä painiketta useita kertoja vaihtaaksesi kuvatilaa.
qj Joystick
a) jos laitteen valitsin on
asemassa TV:
• Kun valitset ensin MENU, näitä painikkeita käyttämällä voit
liikkua valikkojärjestelmässä. Lisätietoa varten lue luku
”Valikkojärjestelmän käyttöohjeet ja toiminta” sivulla 26.
• Kun MENU on poistettu, paina OK saadaksesi kuvaruutuun
kaikkien Tv kanavien yleiskatsauksen. Sitten paina
tai
valitaksesi haluamasi kanavan ja seuraavaksi paina
saadaksesi sen kuvaruutuun.
b) jos laitteen valitsin on
asemassa VCR
(videonauhuri) tai DVD:
Näiden painikkeiden avulla voit säätää videosi tai DVD:n
päätoimintoja.
qk NexTView:
Yksityiskohtaisempia ohjeita varten lue luku ”NexTView” sivulla
57.
ql Teksti-tv:n valinta:
Paina tätä painiketta saadaksesi Teksti-tv:n kuvaruutuun.
w; Laitteen valitsin:
Tämän kaukosäätimen toiminnon avulla voit säätää television
lisäksi myös videosi tai DVD:n päätoimintoja.
Käynnistä ensin haluamasi laite ja sitten paina tätä painiketta useita
kertoja valitaksesi VCR (video), Tv tai DVD. Vihreä valo syttyy
hetkeksi On/valmiustila ilmaisimessa.
Tarvitaan alkuasetus jotta laitteen valitsin voi säätää
yllämainittuja laitteita. Alkuasennus vaihtelee valmistajien
mukaan. Lue luku ”Kaukosäätimen ohjelmointi DVD- tai
videolaitetta varten” sivulla 65.
wa Kuvaruudun tietojen
Paina tätä painiketta nähdäksesi kaikki kuvaruudun tiedot. Peruuta
painamalla uudestaan.
näyttö:
ws Kuvatilan valinta:
Paina tätä painiketta poistaaksesi Teksti-tv tai videotulon.
wd Äänen mykistys:
Paina painiketta äänen mykistämiseksi. Paina uudestaan äänen
palauttamiseksi.
Kaikkia värillisiä painikkeita käytetään niin television toimintoja varten, kuin Teksti-tv:n
katselussa. Tarkempaa tietoa varten lue tämän ohjekirjan luku ”Teksti-tv” sivulla 56.
FI
Yleiskuvaus
17
03FI02BAS.fm Page 18 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Paristojen asennus kaukosäätimeen
Tarkasta että asetat paristot siten, että niiden napaisuus (miinus ja plus) vastaavat
kaukosäätimen sisälle merkittyä kuviota.
Suojele luonnon puhtautta ja vie käytetyt paristot niille tarkoitettuun poistolaatikkoon.
m
<
18
Asennus
03FI02BAS.fm Page 19 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Kuvaruutuyksikön liitäntä
vastaanottoyksikköön
• Käytä varusteiden mukana tullutta liitosjohtoa.
• Käytä varusteiden mukana tullutta litteälle kuvaruutuyksikölle tarkoitettua
verkkojohtoa, (C-4, BF tai C-5 tyyppi) (sivut 13).
1 Kytke varusteiden mukana tulleet kuvaruutuyksikölle tarkoitetut liitos- ja verkkojohto
kuvaruutuyksikköön.
Kiristä ruuvia
hitaasti, kunnes
se on pitävästi
paikallaan.
AC IN
WHITE
BLACK
DISPLAY SIGNAL IN
Virtajohto
(vakiovaruste)
Liitä pistorasiaan,
kun olet liittänyt
kaikki muut johdot.
Näytön
liitäntäkaapeli
(vakiovaruste)
Vastaanotinyksikköön.
FI
Älä kytke verkkojohtoa pistokkeeseen ennen kuin kaikki liitokset on suoritettu.
jatkuu ...
Asennus
19
03FI02BAS.fm Page 20 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
2 Asenna kuvaruutuyksikkö joko sille tarkoitetulle jalustalle tai seinälle käyttäen
erikoispidikkeitä.
Ennen kuvaruutuyksikön asennusta, lue huolellisesti asennusohjeet koskien jalustaa tai
seinäpidikkeitä.
3 Kytke varusteiden mukana tullut
kuvaruutuyksikköön asetettu liitosjohto
vastaanottoyksikköön.
5
1/
3/
(SMARTLINK)
R/D/D/D L/G/S/I
5
Y
PB/CB
PR/CR
AC IN
R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G
2/
4/
(SMARTLINK)
BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT
20
Asennus
CTRL
AV
S
MOUSE
CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX
03FI02BAS.fm Page 21 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Kaapeleiden sijoittaminen näytön jalustaan
Irrota peitekansi jalustasta, jotta voit sijoittaa virtajohdon ja näytön liitäntäkaapelin
paikoilleen.
1 Vedä näytön jalustan peitekannen
yläosaa itseäsi kohti niin, että kansi
avautuu.
Näytön takaosa
Peitekansi
2 Irrota peitekansi.
3 Sijoita kaapelit näytön jalustaan.
Työnnä kaapeli keskellä olevan reiän
läpi. Aseta peitekansi jalustan alaosassa
olevaan uraan ja työnnä kansi kiinni.
Näyttökaapelin mustan ja
valkoisen liittimen haaroituskohta
on paksu eikä mahdu peitekannen
alle. Sijoita haaroituskohta niin, että
se on peitekannen ulko- ja
yläpuolella.
Haaroituskohta
Jalusta alaosassa
oleva ura.
FI
Asennus
21
03FI02BAS.fm Page 22 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Antennin ja videon kytkentä
• Käytä varusteiden mukana tullutta vastaanottoyksikölle tarkoitettua verkkojohtoa,
(C-4, BF tai C-5 tyyppi), (sivu 13).
• Käytä varusteiden mukana tullutta coaxial johtoa kytkemiseen antenniin.
Antenniin kytkeminen
5
5
R/D/D/D L/G/S/I
1/
3/
(SMARTLINK)
2/
4/
(SMARTLINK)
PB/CB
Y
PR/CR
AC IN
R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G
BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT
CTRL
AV
S
MOUSE
CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX
Kytke varusteiden mukana
tullut coaxial johto
Kytke varusteiden mukana
tullut verkkojohto (C-4, BF tai
C-5 tyyppi) maajohdolla
Videon kytkentä antenniin
5
1/
3/
R/D/D/D L/G/S/I
5
Y
PB/CB
PR/CR
(SMARTLINK)
AC IN
R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G
videonauhuri
OUT
2/
4/
(SMARTLINK)
BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT
IN
CTRL
AV
S
MOUSE
CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX
Kytke varusteiden mukana
tullut verkkojohto (C-4, BF tai
C-5 tyyppi) maajohdolla
Euroliitäntä on valinnanvarainen
Yksityiskohtaisempaa tietoa VCR kytkentää
varten lue luku ”Lisälaitteiden kytkentä” sivulla
60.
Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin
kaikki liitokset on tehty.
22
Asennus
03FI02BAS.fm Page 23 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Television päällekytkentä ja sen
automaattinen virittäminen
Kun käynnistät television ensimmäisen kerran, kuvaruutuun ilmaantuu peräkkäin
valikoita, joiden avulla voit: 1) valita valikoiden kielen, 2) valita sen maan, jossa haluat
käyttää laitetta, 3) asettaa kellon, 4) etsiä ja tallentaa kaikki saatavilla olevat kanavat
(television lähetysasemat), 5) muuttaa järjestyksen missä kanavat (television
lähetysasemat) ilmaatuvat kuvaruutuun.
Jos kuitenkin myöhemmin haluat vaihtaa jotakin säätöä, voit tehdä sen valitsemalla ensin
. Perusasetukset valikon ja siinä haluamasi valinnan.
1 Kytke kuvaruutuyksikkö ja vastaanottoyksikkö
sähköverkon pistorasiaan (100-240VAC; 50/60Hz
kuvaruutuyksikölle ja 220-240V AC; 50/60Hz
vastaanottoyksikölle).
PROG
1
2
3
4
5
PC
6
MEMORY STICK
PROG
2 Kun kytket television ensimmäisen kerran
PROG
virtapistokkeeseen, se käynnistyy automaattisesti.
Jos näin ei tapahtuisi, paina vastaanottolaitteen
Päälle
kytkintä television käynnistämiseksi.
1
2
3
4
5
6
PC
MEMORY STICK
PROG
Kun televisio käynnistyy ensimmäisen kerran,
kuvaruutuun ilmaantuu automaattisesti valikko
Language (kieli).
3 Paina kaukosäätimen nuolipainikkeita
/ /
tai
valitaksesi kielen ja sitten paina OK sen
vahvistamiseksi.
Tämän jälkeen kaikki valikot ilmaantuvat valitulla
kielellä.
Language
Select language
English
Nederlands
Français
Italiano
Deutsch
Türkçe
Español
Português
Polski
Slovensy
Magyar
OK
Suomi
Dansk
Svenska
Norsk
FI
jatkuu ...
Ensimmäinen päällekytkentä
23
03FI02BAS.fm Page 24 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
4 Kuvaruutuun ilmaantuu automaattisesti valikko
Maa.
Paina painiketta
tai
valitaksesi maan, missä
haluat käyttää televisiota ja sitten paina OK
painiketta vahvistaaksesi valintasi.
• Jos listassa ei ole maata, missä haluat käyttää
televisiota, valitse "Pois", maan sijasta.
• Jos muutat valikkoa maa, Kellon asetus
täytyy virittää seuraavaksi.
Maa
Valitse maa
Pois
United Kingdom
Ireland
Nederland
België/Belgique
Luxembourg
France
Italia
Schweiz/Suisse/Svizzera
Deutschland
Österreich
OK
5 Kellon asetus valikko ilmaantuu kuvaruutuun.
a) Paina
tai
asettaaksesi tunnin ja paina sitten
.
b) Paina
tai
asettaaksesi minuutit ja paina
sitten .
c) Paina
tai
asettaaksesi sekunnit ja paina
sitten OK.
Kello alkaa toimia.
Klockinställning
00 : 00 : 00
Mån
OK
Jos muutat kellon asetusta, Automaattinen
viritys täytyy suorittaa seuraavaksi
6 Automaattinen viritys valikko ilmantuu
kuvaruutuun. Paina OK sen aloittamiseksi.
Haluatko aloittaa
automaattisen virityksen
OK
Kyllä
Ei
7 Televisio alkaa virittää automaattisesti kaikki
saatavilla olevat kanavat (lähetysasemat) ja tallentaa
ne muistiin.
Tämä toiminto voi kestää muutaman minuutin
ajan. Odota rauhassa, äläkä paina mitään
painiketta kunnes virittäminen on loppunut,
muuten se jää keskeneräiseksi.
Jos televisio ei ole löytänyt mitään kanavaa
automaattisen virittämisen aikana ilmaantuu
kuvaruutuun uusi valikko missä pyydetään
antennin liittämistä. Liitä antenni (katso sivua
22) ja paina OK painiketta. Automaattinen
viritys alkaa uudestaan.
Kun televisio on virittänyt ja tallentanut kaikki
saatavilla olevat kanavat (television
lähetysasemat) Kanavien järjestely valikko
ilmaantuu automaattisesti kuvaruutuun, jonka
avulla voit vaihtaa sen järjestyksen, missä
kanavat ilmaantuvat kuvaruutuun.
24
Ensimmäinen päällekytkentä
Automaattinen viritys
Kanava :
Järjestelmä :
Kanava :
01
I
C23
Hakee...
Ei löydy kanavaa
yhdistä
Vahvista
OK
03FI02BAS.fm Page 25 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
8 Kanavien järjestely valikko ilmaantuu
automaattisesti television kuvaruutuun.
Kanavien järjestely
Valitse kanava
A)
Jos et halua vaihtaa kanavien järjestystä, siirry
suoraan kohtaan 9.
B)
Jos haluat vaihtaa kanavien järjestystä:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12
Poistu:
a) Paina
tai
valitaksesi kanavaa
vastaavan ohjelmanumeron (television
lähetysasema), jonka asemaa haluat vaihtaa
ja paina sitten .
b) Paina
tai
valitaksesi uuden
ohjelmanumeron, minne haluat tallentaa
valitun kanavan ja paina sitten
.
c) Toista kohdat B)a ja B)b jos haluat vaihtaa
muiden kanavien paikkoja.
MENU
Kanavien järjestely
Valitse kanava
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
TVE
TVE2
TV3
C33
C27
C58
S02
S06
S08
S12
01
TVE
OK
Poistu: MENU
9 Paina MENU painiketta, jolloin television tavallinen
toiminta palautuu
MENU
Televisio on toimintavalmis.
FI
Ensimmäinen päällekytkentä
25
03FI02BAS.fm Page 26 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Valikkojärjestelmän käyttöohjeet ja toiminta
Tämä televisio käyttää kuvaruudussa näkyvää valikkojärjestelmää, jonka avulla voit
suorittaa erilaisia toimintoja. Käytä kaukosäätimen seuraavia painikkeita, kun haluat
siirtyä valikosta toiseen.
1 Paina MENU painiketta, jotta valikoiden ensimmäinen aste ilmaantuu
kuvaruutuun.
MENU
2 Toimi seuraavasti käyttääksesi valikkojärjestelmää:
•Korostaaksesi haluttua valikkoa tai valintaa paina
tai .
•Valitaksesi valikon tai toiminnon paina .
•Palataksesi edelliseen valikkoon tai valintaan paina .
•Muuttaaksesi valitun valinnan säätöjä paina
/ /
tai .
•Vahvistaaksesi tai tallentaaksesi muistiin valintasi paina OK.
OK
3 Paina MENU painiketta, jolloin television tavallinen toiminta
palautuu.
MENU
Kuvasäädöt
Säädöt :
Live
Kontrasti :
80
Kirkkaus :
0
Värikylläisyys :
0
Värisävy :
0
Terävyys :
0
Taustavalo :
8
Kohinanvaimennus : Auto
Dynaaminen kuva : Päälle
Vä r is ävy :
Kylmä
Vä r ikorj aus :
Päälle
Gammakorjaus :
Korkea
Palautus
Valit.:
As.: OK
Poistu:
Säädöt
26
”Kuvasäädöt” valikon avulla voit
muutta kuvasäätöjä.
Kuvasäädöt
Kuvasäädöt
,
MENU
Säädöt :
Kontrasti :
Kirkkaus :
Värikylläisyys :
Värisävy :
Terävyys :
Taustavalo :
Kohinanvaimennus :
Dynaaminen kuva :
V är i sävy :
V är i korj aus :
Gammakorjaus :
Palautus
Valit.:
As.: OK
Live
80
0
0
0
0
8
Auto
Päälle
Kylmä
Päälle
Korkea
Tak.:
Poistu: MENU
Sitä varten:
Valitse kuvaominaisuus, jota haluat
muuttaa ja paina . Paina sitten
useita kertoja / / tai
muuttaaksesi säätöä.
Tämän valikon avulla voit myös
säätää kuvan laadun ”PC/Peli” ja
”Omat” kuvatiloissa, sen ohjelman
mukaan mitä katsot.
Live (kuvan korostettua kontrastia ja terävyyttä varten).
Standardi (kuvaa varten, jonka kontrasti sopii huoneesi valoolosuhteisiin).
Elokuva (hienosäädetylle kuvalle).
PC/Peli (henkilökohtaista tietokonetta tai peliä varten).
Omat (omia säätöjä varten).
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
03FI02BAS.fm Page 27 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Kontrasti
Paina
Paina
tai
tai
kuvaruudun tummennukseksi.
kirkastaaksesi kuvaruutua.
Kirkkaus
Paina
Paina
tai
tai
vähentääksesi kuvaruudun värikylläisyyttä.
lisätäksesi kuvaruudun värikylläisyyttä.
Paina
tai
vähentääksesi kuvaruudun värikylläisyyttä.
Paina
tai
lisätäksesi kuvaruudun värikylläisyyttä.
Värikylläisyys valikkoa ei voi säätää RGB sisääntulosignaalia varten, joka on
liitetty henkilökohtaisen tietokoneen PC
liittimeen.
Värikylläisyys
Värisävy
Paina
Paina
tai
tai
vihreiden sävyjen vähentämiseksi.
lisätäksesi vihreitä sävyjä.
Värisävy valikkoa ei voi säätää NTSC värisignaalia varten (esim.
Yhdysvaltojen videokasetit).
Terävyys
Paina
Paina
tai
tai
vähentääksesi kuvan terävyyttä.
kuvan terävyyden lisäämiseksi.
Tämä toiminto ei toimi PC-tilassa eikä Memory Stick -kortin käytön yhteydessä.
Taustavalo
Himmennä Taustavalo -asetusta painamalla
tai
Kirkasta Taustavalo -asetusta painamalla
tai .
.
Kun virransäästötila (Power Saving) on käytössä ja vaihdat Taustavaloasetusta, vain Taustavalo-palkki liikkuu. Taustavalon kirkkaus ei muutu.
Kohinanvaimennus Autom./Pois/Matala/Keski/Korkea
Valitse kun haluat vähentää melua.
Kohinanvaimennus valikkoa ei voi käyttää RGB sisääntulo signaalia varten,
joka on liitetty henkilökohtaisen tietokoneen PC
, liittimeen, DTV signaalia
varten joka on liitetty Y, PB/CB, PR/CR
5, liittimeen ja ”Memory Stick”
sisääntuloa varten.
* DTV on Yhdysvaltojen digitaalinen lähetysformaatti (esim. digitaalinen säätö
RGB signaalia varten).
Dynaaminen kuva Päälle/Pois
Valitse korostaaksesi kuvan kontrastia.
Värisävy
Kylmä/Normaali/Lämmin
Valitse lisätäksesi kirkkaisiin väreihin punasävyisyyttä. (Skaala
on välillä Kylmä ja Lämmin).
Värikorjaus
Päälle/Pois
Valitse kun haluat lisätä punaisia ja sinisiä värisävyjä.
Värikorjaus valikkoa ei voi käyttää RGB sisääntulosignaalia varten, joka on
liitetty henkilökohtaisen tietokoneen PC
liittimeen.
Gammakorjaus
Korkea/Keski/Matala
Valitse kun haluat säätää kuvaruudun valoisten ja tummien
alueiden tasapainoa.
Palautus
Peru/OK
Valitse OK kun haluat palauttaa kuvaruudun tehdasasetukset.
FI
• Mitään säätöjä voi suorittaa jos kuvaruutu on tilassa Live.
• Ainoastaan valikkoa Kontrasti voi säätää kun kuvaruutu on tilassa Standardi tai Elokuva.
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
27
03FI02BAS.fm Page 28 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Äänisäädöt
Valikon ”Äänisäädöt” avulla voit
muuttaa äänisäätöjä.
Kuvasäädöt
Säädöt :
Live
Kontrasti :
80
Kirkkaus :
0
Värikylläisyys :
0
Värisävy :
0
0
Terävyys :
8
Taustavalo :
Kohinanvaimennus : Auto
Dynaaminen kuva : Päälle
Kylmä
Vä r is ävy :
Päälle
Vä r ikorj aus :
Korkea
Gammakorjaus :
Palautus
Valit.:
As.: OK
Poistu:
Sitä varten:
Valitse ääniominaisuus, jota haluat
muuttaa ja paina
. Paina sitten
useita kertoja
/ / tai
muuttaaksesi asetusta.
MENU
m
Äänisäädöt
Äänisäädöt
Tehoste :
Diskantti :
Basso :
Tasapaino :
Autom. tasosäätö :
Kaksiääni :
HP Kaiutinlinkki :
HP Voimakkuus:
HP kaksiääni :
Palautus
Valit.:
As.:
Luonnollinen
0
0
0
Päälle
Stereo
Päälle
30
Stereo
OK
Poistu:
Tehoste
,
MENU
Tehoste :
Diskantti :
Basso :
Tasapaino :
Autom. tasosäätö :
Kaksiääni :
HP Kaiutinlinkki :
HP Voimakkuus:
HP kaksiääni :
Palautus
Luonnollinen
0
0
0
Päälle
Stereo
Päälle
30
Stereo
Valit.:
Tak.:
As.:
OK
Poistu: MENU
Pois (ei tehostetta).
Luonnollinen (korostaa äänen selvyyttä, yksityiskohtaisuutta ja
näyttävyyttä BEE High Definition Sound System* järjestelmän avulla).
Dynaaminen (BBE High Definition Sound System* tehostaa äänen
selvyyttä ja näyttävyyttä, saaden aikaan selvemmin
ymmärrettävän äänen ja todellisemmalta kuuluvan musiikin).
Dolby Virtual** (tämä tehoste käyttää television kaiuttimia
jäljitelläkseen yleistehostetta, jonka saa aikaan monikanavajärjestelmä.
Tämä on ”Dolby Surround Pro Logic” simulaattio.
Jos valitset valikossa ”Autom. tasosäätö” asennon Päälle, tehoste Luonnollinen
tulee automaattisesti päälle.
* Sony Corporation valmistaa ”BBE High Definition Sound system” BBE Sound
Inc. lisenssillä. Yhdysvaltojen patentit Nr. 4.638.258 ja 4.482.866 suojaavat sen.
Sana ”BBE” ja symboli ”BBE” ovat BBE Sound tavaramerkkejä.
** Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä. ”Dolby”, ”Pro
Logic” ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories tavaramerkkejä.
Luottamukselliset julkaisemattomat työt © 1992-1997 Dolby Laboratories.
Kaikkien oikeuksien varaus.
Diskantti
Paina
tai
laskeaksesi korkea frekvenssisiä ääniä.
Paina
tai
plisätäksesi diskanttiääniä.
Basso
Paina
tai
madaltaaksesi lisää matala frekvenssisiä ääniä.
Paina
tai
lisätäksesi bassoääniä.
Tasapaino
Paina
tai
korostaaksesi vasemman kaiuttimen tehoa.
Paina
tai
korostaaksesi oikean kaiuttimen tehoa.
Autom. tasosäätö Päälle/Pois
Pois: Voimakkuus vaihtelee lähetysaseman signaalista riippuen.
Päälle: Äänen voimakkuus pysyy samana lähetysaseman
signaalista riippumatta (esim. mainosten aikana).
Jos valitsen valikon ”Tehoste” ja siinä tehosteen ”Dolby Virtual”, asento ”Pois”
tulee automaattisesti päälle.
28
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
03FI02BAS.fm Page 29 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Kaksiääni
i HP
Kaiutinlinkki
i HP
Voimakkuus
Mono/Stereo
Stereolähetystä varten valitse Stereo tai Mono.
Mono/A/B
Kaksikielistä lähetystä varten valitse A äänikanavalle 1 ja B
äänikanavalle 2 tai valitse Mono monokanavalle jos se on
saatavilla.
Päälle/Pois
Valitse Päälle kun haluat kuunnella televisiota vain
korvakuulokkeiden kautta. Valitse Pois kun haluat äänen tulevan
kaiuttimien ja korvakuulokkeiden kautta.
Paina
tai
kun haluat alentaa korvakuulokkeiden äänen
voimakkuutta.
Paina
tai
kun haluat nostaa korvakuulokkeiden äänen
voimakkuutta.
Jos ensin valitset valinnan “i HP Kaiutinlinkki” ja siinä asennon ”Päälle”, ei
valikkoa ”i Voimakkuus” voi säätää.
i HP kaksiääni
Valitse valinta ”i HP kaksiääni” korvakuulokkeita varten.
Mono/Stereo
Stereolähetystä varten valitse Stereo tai Mono.
Mono/A/B
Kaksikielistä lähetystä varten valitse A äänikanavalle 1 ja B
äänikanavalle 2 tai valitse Mono monokanavalle jos se on
saatavilla.
Jos ensin valitset valinnan “i HP Kaiutinlinkki” ja siinä asennon ”Päälle”, ei
valikkoa ”i kaksiääni” voi säätää.
Palautus
Peru/OK
Valitse OK kun haluat palauttaa kuvaruudun tehdasasetukset.
FI
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
29
03FI02BAS.fm Page 30 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Kuvasäädöt
Valikon ”Kuvasäädöt” avulla voit
muuttaa kuvaruudun kuvan säätöjä.
Kuvasäädöt
Säädöt :
Live
Kontrasti :
80
Kirkkaus :
0
Värikylläisyys :
0
Värisävy :
0
Terävyys :
0
Taustavalo :
8
Kohinanvaimennus : Auto
Dynaaminen kuva : Päälle
Vä r isävy :
Kylmä
Vä r ikorj aus :
Päälle
Gammakorjaus :
Korkea
Palautus
Valit.:
As.: OK
Poistu:
MENU
m
Kuvasäädöt
Kuvasäädöt
Autom. kuvasuhde :
Kuvasuhde :
Kuvakoko/siirto
Pikselisäätö
Valit.:
As.:
Päälle
Smart
,
OK
Poistu:
Autom.
kuvasuhde
MENU
Autom. kuvasuhde :
Kuvasuhde :
Kuvakoko/siirto
Pikselisäätö
Päälle
Smart
Valit.:
Tak.:
As.:
OK
Poistu: MENU
Valikon ”Autom. kuvasuhde” avulla voit automaattisesti muuttaa
kuvan kehysmallia.
Sitä varten:
1 Valittuasi Autom. Kuvasuhde paina
.
2 Sitten paina
tai
valitaksesi Päälle (jos haluat että
televisio vaihtaa automaattisesti kuvan koon lähetysaseman
signaalin mukaan) tai Pois (jos haluat säilyttää kuvan koon
samana valintasi mukaan).
Siitä huolimatta oletko valinnut Päälle tai Pois ”Autom. kuvasuhde” valikossa,
voit aina muuttaa kuvan kehysmallia painamalla toistuvasti kaukosäätimen
näppäintä.
30
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
03FI02BAS.fm Page 31 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Kuvasuhde
Valikon "Kuvasuhde" avulla voit valita kuvaruudun koon
seuraavista malleista:
Sitä varten:
1 Valintasi tehtyä paina .
2 Paina
tai
valitaksesi halutun kuvan kehysmallin.
Smart:
Vaakasuora
kuvaruutujäljittely 4:3
lähetyksille.
4:3:
Tavallinen kuvasuhde.
Kuva näkyy
kokonaisuudessaan.
14:9:
Zoom:
Laaja:
Kuva kokojen 4:3 ja 16:9
välillä.
Vaakasuora kuvakehys
videota varten.
Smart
4:3
14:9
Zoom
16:9 lähetyksille.
Laaja
tai
säätääksesi
• Jos kuvaruudun ylä- ja alaosasta jää osa pois, paina
kuvan asema kuvaruudussa, (esim. tekstityksen lukemista varten).
• Kuvasuhde valikkoa ei voi käyttää HD sisääntulo signaalia varten, joka on
liitetty Y, PB/CB, PR/CR, liittimeen ja ”Memory Stick”
5 sisääntuloa varten.
• Vain 4:3 tai Laaja voidaan valita kehysmalleiksi kun kyseessä on RGB signaali
liitettynä henkilökohtaisen tietokoneen PC
.
FI
jatkuu ...
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
31
03FI02BAS.fm Page 32 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Valikon ”Kuvakoko/siirto” avulla voit säätää kuvan kokoa ja
asemaa jokaisessa kuvan kehysmallissa.
Sitä varten:
1 Tehtyäsi valintasi paina
.
2 Paina sitten
tai
valitaksesi valikon ja paina
. Sitten
paina
/ /
tai
säätääksesi kuvan koon ja aseman
kuvaruudussa.
V koko (Pystysuora koko):
Paina
laajentaaksesi kuvaa pystysuorassa suunnassa.
Paina
litistääksesi kuvaa.
Kuvasiirto
H siirto (Vaakasuora siirto):
Paina
siirtääksesi kuvaa vasemmalle.
Paina
siirtääksesi kuvaa oikealle.
V siirto (Pystysuora siirto):
Paina
siirtääksesi kuvaa ylöspäin.
Paina
siirtääksesi kuvaa alaspäin.
Palautus
Valitse OK kun haluat palauttaa kuvaruudun
tehdasasetukset.
• Kuvakoko/siirto valikkoa ei voi käyttää HD sisääntulo signaalia varten, joka
on liitetty Y, PB/CB, PR/CR,
5 liittimeen ja ”Memory Stick” sisääntuloa
varten.
• H siirto (Vaakasuora siirto) voidaan ainoastaan säätää RGB sisääntulosignaalia
varten liitcttynä Euroliittimeen
1/
,
2/
tai
4/
.
• Kun valikossa ”Kuvasuhde” on valittu kehysmalli 4:3 tai Laaja, ei voi valita
pystysuora toimintoja V koko (Pystysuora koko) ja V siirto (Pystysuora siirto)
videon sisääntulosignaalille.
Pikselisäätö
Valikon “Pikselisäätö” avulla voit säätää kuvaa RGB laitteesta.
Sitä varten:
1 Tehtyäsi valintasi paina
.
tai
valitaksesi halutun valikon.
2 Paina
Autom. säätö:
Valitse OK jotta sisääntulosignalille muodostuu
automaattisesti parhain mahdollinen kuva. Ota huomioon
että riippuen signaalin tulo-olosuhteista tai kuvan kaaviosta
säätö ei mahdollisesti ole täydellinen. Suorita tällöin Auto
Adjust -toiminto uudelleen tai käytä manuaalista säätöä alla
kuvatulla tavalla.
Pistevaihe:
Säädä välillä 00-100 kun osa esillä olevasta tekstistä tai
kuvasta on epäselvä.
Kokon. H pikseli (Koko vaakasuora pisteitys):
Säädä kun yleiskuva ei ole täysin selvä.
Palautus
Valitse OK kun haluat palauttaa kuvaruudun
tehdasasetukset.
”Pikselisäätö” valikko on valittavissa vain RGB sisääntulosignaalille liitettynä
henkilökohtaisen tietokoneen PC
liittimeen.
Kuvakoko/siirto
32
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
03FI02BAS.fm Page 33 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Ominaisuudet
"Ominaisuudet" valikon avulla voit
muuttaa useita television muita
säätöjä.
Kuvasäädöt
Säädöt :
Live
Kontrasti :
80
Kirkkaus :
0
Värikylläisyys :
0
Värisävy :
0
Terävyys :
0
Taustavalo :
8
Kohinanvaimennus : Auto
Dynaaminen kuva : Päälle
Vä r isävy :
Kylmä
Vä r ikorj aus :
Päälle
Gammakorjaus :
Korkea
Palautus
Valit.:
As.: OK
Poistu:
MENU
m
Ominaisuudet
Ominaisuudet
Virransäästö :
Kaiutin :
Vaihe :
Ääniulostulo :
AV3 ulostulo:
AV4 ulostulo :
SmartLink :
AV4 tulovalinta :
Menuväri :
Valaistu :
Valit.:
As.:
Standardi
Pää kaiutin
Vastakkainen
Säädettävä
Auto
Auto
AV3
Auto
Valkoinen
Kyllä
OK
Poistu:
MENU
Virransäästö
,
Virransäästö :
Kaiutin :
Vaihe :
Ääniulostulo :
AV3 ulostulo:
AV4 ulostulo :
SmartLink :
AV4 tulovalinta :
Menuväri :
Valaistu :
Valit.:
As.:
OK
Standardi
Pää kaiutin
Vastakkainen
Säädettävä
Auto
Auto
AV3
Auto
Valkoinen
Kyllä
Tak.:
Poistu: MENU
"Virransäästö" valikon avulla voit vähentää tämän television
energian kulutusta.
Sitä varten:
1 Valitse valikko Virransäästö kuvaruutuun ja paina
2 Paina
tai
valitaksesi Vähennä.
.
•Jos sammutat television tilassa missä energian säästötila on aktivoitu, se
aktivoituu uudestaan kun käynistät television seuraavan kerran.
•Jos valitsen ensin valikon ”Kuvasäädöt” ja siinä valinnan ”PC/Peli” tai ”Omat”
(sivu 26), voit suorittaa Kuvasäätöjä vaikka energian säästötila on aktivoitu.
Huomioi että energian kulutus nousee jos nostat arvoja valikoissa kuten
Kontrasti tai Kirkkaus.
Kaiutin
Valikon "Kaiutin" avulla voit säätää television kaiuttimien
äänitasoa, kun liitettynä on audio lisälaite.
Sitä varten:
1 Valitse valikko Kaiutin kuvaruutuun ja paina
2 Paina
tai
valitaksesi halutun ulostulon.
.
Pää kaiutin:
Television ääni tulee television kaiuttimien kautta.
Keskikaiutin:
Kun lisäkaiutin on liitetty television CENTRE SPEAKER IN
liittimiin, tämä kaiutin toimii television keskikaiuttimena.
Äänen voimakkuutta voi säätää painamalla
kaukosäätimen äänenvaoimakkuus painikkeita
2 +/-.
Pois:
Television ääni ei tule television kaiuttimien kautta.
FI
jatkuu ...
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
33
03FI02BAS.fm Page 34 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Valikon "Vaihe" avulla säädetään äänen sävyä kun television
kaiuttimia käytetään keskikauittimena. Jos television
keskikaiuttimesta tuleva ääni kuuluu luonnottomana, käytä
"Vaihe" valintaa vaihtaaksesi äänen jaksoisuus kaiuttimissa.
Sitä varten:
1 Valitse valikko Vaihe kuvaruutuun ja paina
.
2 Paina
tai
valitaksesi Vastakkainen. Television
kaiuttimien äänijaksoisuus muuttuu päinvastaiseksi.
Vaihe
Vaihe valintaa voidaan käyttää ainoastaan kun ensin on valittu ”Kaiutin” ja siinä
valinta ”Keskikaiutin”.
Ääniulostulo
Valikon ”Ääniulostulo” avulla voit valita joko television
kaukosäätimen tai lisäkaiuttimen kaukosäätimen laitteeksi, millä
säädetään television kaiuttimien äänen voimakkuutta, kun
lisäkaiutin on liitetty television audio ulostulo liittymään.
Sitä varten:
1 Valitse Ääniulostulo kuvaruutuun ja paina
.
2 Paina
tai
valitaksesi Säädettävä (jos haluat käyttää
television kaukosäädintä säätääksesi lisäkaiuttimen äänen
voimakkuutta.) tai Korjaa (jos haluat käyttäá lisäkaiuttimen
kaukosäädintä.)
•Kun liität AV hiiren (kaukosäätimen paikantaja) ja asennat sen lisäkaiuttimelle,
voit käyttää lisäkaiuttimen kaukosäädintä kohdistettuna televisioon päin,
säätämään lisäkaiuttimen äänen voimakkuutta. Tarkempaa tietoa varten
koskien AV hiirtä lue sivulla 60 oleva luku ”Lisälaitteiden kytkentä”.
• Ääniulostulo valintaa ei voi säätää valitsemalla ensin valikon ”Kaiutin” ja siinä
valinnan ”Keskikaiutin”
AV3 ulostulo/
Valikkojen ”AV3 ulostulo” ja ”AV4 ulostulo” avulla voit valita
AV4 ulostulo
Euroliittimistä
3/ S ja
4/
lähtevän ulostulolähteen.
Näistä Euroliittimistä voit nauhoittaa kaikki signaalit, jotka tulevat
televisiosta tai muista lisälaitteista, jotka on kytketty Euroliittimiin.
Jos nauhoittimessasi on SmartLink kommunikointiväylä, ei
tämä ohjelmointi ole tarpeellinen.
Sitä varten:
1 Kun kuvaruudussa on oikea valikko, paina
.
2 Paina sitten
tai
valitaksesi halutun ulostulosignaalin:
Autom., TV, AV1, AV2, AV3 (ainoastaan AV4 ulostulo) AV4
(ainoastaan AV3 ulostulo) tai AV6. (HUOMIO, sepäselvyyttä
ulostulonumerojen suhteen)
• Jos valitset Autom., ulostulosignaali on aina se sama, joka
ilmaantuu television kuvaruutuun.
• Jos liität dekooderin Euroliittimiin
3/ S tai
4/
tai dekooderi on liitetty nauhuriin, joka on
liitetty Euroliittimeen, muista valita uudestaan AV3
ulostulo tai AV4 ulostulo ja siinä Autom., jotta
dekooderi toimii tarvittavalla tavalla.
• Kun AV3 ulostulo tai AV4 ulostulo on asetettu asentoon
Autom., signaalin sisääntulo, joka kulkee AV5
sisääntulon PC
henkilökohtaisen tietokonetulon ja
Memory Stick tulon kautta eivät kulje Euroliittimien
3/ S tai
4/
.
34
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
03FI02BAS.fm Page 35 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
SmartLink
AV4 tulovalinta
Valikon "SmartLink" avulla voit valita Euroliittimen josta on
kommunikointiväylä SmartLink järjestelmään. SmartLink
järjestelmästä lähtee yksi kommunikointiväylä jompaan kumpaan
ulostuloon, AV3 tai AV4. Molemmat Euroliittimet
3/ S tai
4/
eivät voi olla yhteydessä samaan aikaan SmartLink
järjestelmän kanssa.
Sitä varten:
1 Valitse valikko SmartLink kuvaruutuun ja paina
.
2 Sitten paina
tai
valitaksesi AV3 tai AV4.
Valitse AV4 tulovalinta valinta jos DVD nauhuri on liitetty sekä
Euroliittimeen
4/
että
5 Y, PB/CB, PR/CR liittimen
pistokkeseen.
DVD nauhurista lähtevällä signaalilla on 576p
signaaliformaatti. Euroliitin ei ota vastaan 576p signaalia
sellaisenaan. Jos haluat että signaali saapuu sellaisena liitä
DVD nauhuri sekä Euroliittimeen
4/
että
5 Y,
PB/CB, PR/CR liittimen pistokkeseen.
Sitä varten:
1 Valitse valikko AV4 tulovalinta kuvaruutuun ja paina
.
2 Sitten paina
tai
valitaksesi Autom. tai Manuaalinen.
Menuväri
Valaistu
Autom.: DVD nauhurista tuleva signaali tulee Euroliittimen
4/
kautta.
Manuaalinen: DVD nauhurista tuleva signaali tulee Y, PB/CB,
PR/CR
5 liittimen pistokkeen kautta. Jos DVD nauhurin
sisääntulo signaali on 576p, valitse tämä vaihtoehto.
Valikon "Menuväri" avulla voit valita kuvaruudun valikoiden
taustavärin.
Sitä varten:
1 Valitse valikko Menuväri kuvaruutuun ja paina
.
2 Sitten paina
tai
valitaksesi Valkoinen tai Musta.
Valikon "Valaistu" avulla voit valaista television
kuvaruutuyksikön etupaneelissa olevan Sony logon siniseksi.
Sitä varten:
1 Valitse valikko Valaistu kuvaruutuun ja paina
2 Sitten paina
tai
valitaksesi Kyllä.
.
FI
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
35
03FI02BAS.fm Page 36 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Perusasetukset
Valikon ”Perusasetukset” avulla voit
muuttaa useita tämän television
perusasetuksia.
Kuvasäädöt
Säädöt :
Live
Kontrasti :
80
Kirkkaus :
0
Värikylläisyys :
0
Värisävy :
0
Terävyys :
0
Taustavalo :
8
Kohinanvaimennus : Auto
Dynaaminen kuva : Päälle
Vä r isävy :
Kylmä
Vä r ikorj aus :
Päälle
Gammakorjaus :
Korkea
Palautus
Valit.:
As.: OK
Poistu:
MENU
m
Perusasetukset
Perusasetukset
Kieli :
Suomi
Maa :
Suomi
Automaattinen viritys
Kanavien järjestely
Kanavan nimi
AV esivalinta
Manuaalinen viritys
Valit.:
As.:
OK
Poistu:
,
Valit.:
MENU
Kieli/Maa
Kieli :
Suomi
Maa :
Suomi
Automaattinen viritys
Kanavien järjestely
Kanavan nimi
AV esivalinta
Manuaalinen viritys
As.:
OK
Tak.:
Poistu: MENU
Valikko ”Kieli/Maa” suo mahdollisuuden valita sen kielen, jolla
haluat valikoiden ilmaantuvan kuvaruutuun. Tämän valikon
avulla voit valita myös sen maan missä haluat käyttää televisiota.
Sitä varten:
1 Valitse valikko Kieli/Maa kuvaruutuun ja paina
.
2 Seuraa sivulla 23 olevan luvun “Television päällekytkentä ja
sen automaattinen virittäminen” kohtia 3 ja 4.
Automaattinen
viritys
Valikko ”Automaattinen viritys” suo mahdollisuuden että
televisio hakee ja tallentaa automaattisesti kaikki saatavilla olevat
kanavat (television lähetysasemat).
Sitä varten:
1 Valitse valikko Automaattinen viritys kuvaruutuun ja paina
.
2 Seuraa sivulla 23 olevan luvun “Television päällekytkentä ja
sen automaattinen virittäminen” kohtia 6 ja 7.
Kanavien
järjestely
Valikko ”Kanavien järjestely” luo mahdollisuuden vaihtaa sitä
järjestystä, missä kanavat (television lähetysasemat) ovat
televisiossa.
Sitä varten:
1 Valitse valikko Kanavien järjestely kuvaruutuun ja paina
.
2 Seuraa sivulla 23 olevan luvun “Television päällekytkentä ja
sen automaattinen virittäminen” kohtaa 8 B.
36
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
03FI02BAS.fm Page 37 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Kanavan nimi
Valikko ”Kanavan nimi” suo mahdollisuuden nimetä kanavan,
käyttäen enintään viittä merkkiä, (kirjaimia tai numeroita).
Sitä varten:
1 Valitse kuvaruutuun valikko Kanavan nimi ja paina
.
2 Paina
tai
valitaksesi sen kanavan, jonka haluat nimetä,
ja paina OK.
3 Paina
/ / /
valitaksesi merkin ja sitten paina OK.
Toista 1-5 kertaa. Lopulta pain
/ / tai
valitaksesi
sanan ”Lo” kuvaruudussa ja paina OK poistaaksesi valikon
kuvaruudusta.
• Jos erehdyit ja haluat vaihtaa merkkiä, paina
kuvaruudussa ja paina
OK.
• Tyhjää väliä varten valitse kuvaruudussa ja paina OK.
AV esivalinta
Valikko "AV esivalinta" suo mahdollisuuden nimetä tähän
televisioon litetyn lisälaitteen.
Sitä varten:
1 Valitse valikko AV esivalinta kuvaruutuun ja paina
.
2
Paina
tai
valitaksesi sen sisääntulolähteen, jonka haluat
nimetä. Sitten paina .
3
Sarakkeeseeen ”Nimi” ilmaantuu automaattisesti esivalittuja
nimikkeitä:
a) Jos haluat käyttää jotakin näistä esivalituista nimikkeistä
kuten KAAPELI, Peli, Kamera, DVD, Video tai Satelliitti,
valitaksesi halutun nimikkeen.
paina
tai
b) Jos haluat käyttää omaa nimikettä, valitse Editoi ja paina
. Kun ensimmäinen merkki on korostettu, paina
/ /
/
valitaksesi kirjaimen, ja sitten paina OK. Toista 1-5
kertaa. Lopulta paina
/ /
tai
valitaksesi sanan
”Lo” kuvaruudussa ja paina OK poistaaksesi valikon
kuvaruudusta.
• Jos erehdyit ja haluat vaihtaa merkkiä, paina
kuvaruudussa
ja paina OK.
• Tyhjää väliä varten valits kuvaruudussa ja paina OK.
FI
jatkuu ...
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
37
03FI02BAS.fm Page 38 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Manuaalinen
viritys
Valikko ”Manuaalinen viritys” ja sen kohdat A-E, suo
mahdollisuuden:
A) Virittää ja asettaa kanavat (television lähetysasemat) yksitellen
haluamaasi järjestykseen.
Sitä varten:
1
Valitse valikko ”Manuaalinen viritys” ja paina
2
Kun korostat valintaa Kanava, paina
3
Paina
tai
valitaksesi sen ohjelmanumeron (aseman),
johon haluat asettaa television lähetysaseman (kanavan) ja
paina OK.
4
Kun olet valinnut valinnan Järjestelmä, paina
.
.
.
Tämän valikon saatavuus riippuu siitä maasta mihin olet
virittänyt valikon ”Kieli/Maa”.
5
Paina
tai
valitaksesi television lähetysjärjestelmän, joka
on B/G Länsi-Euroopan maita varten, D/K Itä-Euroopan
maille, I Iso-Britanniaa varten ja L Ranskalle. Sitten paina OK.
6
Kun olet valinnut valinnan Kanava, paina
7
Paina
tai
valitaksesi kanavatyypin. S on kaapelikanavaa
varten ja C on tavallisille kanaville. Paina sitten
. Sitten
paina numeronäppäimiä painaaksesi suoraan television
lähetysaseman kanavan numeron. Jos et tiedä kanavan
numeroa, paina
tai
hakeaksesi sen. Kun olet löytänyt
sen kanavan, jonka haluat tallentaa muistiin, paina OK.
8
Kun korostat valintaa Vahvista, paina OK. Sitten paina
valitaksesi OK ja lopulta pana OK muistiin tallentamiseksi.
.
Toista kaikki nämä kohdat, kun haluat virittää ja tallentaa muistiin
muita kanavia.
B)
Voit asettaa kanavalle nimen, joka koostuu viidestä merkistä.
Sitä varten:
1 Korosta valintaa Kanava ja paina PROG +/– valitaksesi sen
ohjelmanumeron minkä haluat nimetä.
2 Kun kuvaruutuun ilmaantuu sen kanavan numero, jonka
haluat nimetä, valitse valinta Nimi ja paina
.
3 Paina / /
tai
valitaksesi merkin (kirjaimen tai
numeron) ja sitten paina OK. Toista 1- 5 kertaa. Lopulta paina
valitaksesi sanan ”Lo” kuvaruudussa ja
/ /
tai
paina OK poistaaksesi valikon kuvaruudusta.
• Jos erehdyit ja haluat vaihtaa merkkiä, paina
kuvaruudussa ja paina
OK.
• Tyhjää väliä varten valitse kuvaruudussa ja paina OK.
38
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
03FI02BAS.fm Page 39 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
C)
Tavallisesti television hienoviritys toiminto AFT, joka on aina
aktivoidussa muodossa, antaa parhaimman mahdollisen
kuvan. Kuitenkin voit myös suorittaa käsin television
hienovirityksen, jotta kuvan vasaanotto olisi parempi, jos se
tarvitsee korjausta.
Sitä varten:
1
Kun katsot kanavaa (television lähetysohjelmaa), jonka haluat
hienovirittää manuaalisesti, valitse valinta AFT ja paina
.
2
Paina
tai
säätääksesi kanavan taajuusaste välillä – 15 ja
+ 15 ja paina OK.
3
Sitten korosta Vahvista ja paina OK. Sitten paina
OK ja lopulta paina OK muistiin tallentamiseksi.
valitaksesi
D) Voit ohittaa ne ohjelmanumerot, joita et halua katsoa, kun
valitset kanavia käyttäen PROGR +/– näppäimiä.
Sitä varten:
1
Korosta valintaa Kanava ja paina PROG +/– valitaksesi sen
ohjelmanumeron minkä haluat ohittaa.
2
Kun kuvaruutuun ilmaantuu sen kanavan numero, jonka
haluat ohittaa, valitse valinta Ohita ja paina
.
3
Paina
4
Korosta valintaa Vahvista ja paina OK. Sitten paina
valitaksesi OK ja lopulta paina OK muistiin tallentamiseksi.
tai
valitaksesi Kyllä ja paina OK.
Peruuttaaksesi tämän valinnan myöhemmin, toista ylläolevat toiminnot,
mutta kohdassa 3 valitse Ei.
E)
Voit myös nähdä ja nauhoittaa koodattuja kanavaohjelmia,
kun käytät Euroliittimiin
3/ S tai
4/
, liitettyä
dekooderia tai tai kun käytät Euroliittimeen liitettyä nauhuria.
Tämän valikon saatavuus riippuu siitä maasta mihin olet
virittänyt valikon ”Kieli/Maa”.
Sitä varten:
1
Valitse Decoder ja paina
2
Paina
3
Korosta valintaa Vahvista ja paina OK. Sitten paina
valitaksesi OK ja lopulta paina OK muistiin tallentamiseksi.
tai
.
valitaksesi Päälle ja sitten paina OK.
Peruuttaaksesi tämän valinnan myöhemmin, toista ylläolevat toiminnot,
mutta kohdassa 2 valitse Pois.
FI
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
39
03FI02BAS.fm Page 40 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Ajastin
Valikko "Ajastin" suo mahdollisuuden
muuttaa aikaa koskevia asetuksia.
Kuvasäädöt
Säädöt :
Live
Kontrasti :
80
Kirkkaus :
0
Värikylläisyys :
0
Värisävy :
0
Terävyys :
0
Taustavalo :
8
Kohinanvaimennus : Auto
Dynaaminen kuva : Päälle
Vä r isä vy :
Kylmä
Vä r iko r j aus :
Päälle
Gammakorjaus :
Korkea
Palautus
Valit.:
As.: OK
Poistu:
MENU
m
Ajastin
Ajastin
Uniajastin :
Kellon asetus :
Kellonäyttö :
Päälle/pois ajastin
Autom. sammutus :
Valit.:
As.:
OK
Pois
00:00:00 (Ma)
Pois
,
Päälle
Poistu:
Valit.:
MENU
Uniajastin
Uniajastin :
Kellon asetus :
Kellonäyttö :
Päälle/pois ajastin
Autom. sammutus :
As.:
OK
Pois
00:00:00 (Ma)
Pois
Päälle
Tak.:
Poistu: MENU
Valikon "Uniajastin" suo mahdollisuuden valita sen ajanjakson,
minkä jälkeen televisio siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
Sitä varten:
1 Valitse kuvaruutuun valinta Uniajastin ja paina
.
2 Paina
tai
valitaksesi halutun ajanjakson, joka on
korkeintaan 2 tuntia.
Televisiota katsellessasi, jos haluat nähdä kuvaruudussa
katseluajan, paina kaukosäätimen painiketta.
Kellon asetus
jäljellä olevan
Valikko "Kellon asetus" suo mahdollisuuden asettaa oikean ajan
kelloon. Television sisäisen kellon virhemahdollisuus on +/- 30
sekunttia kuukaudessa.
Sitä varten:
1 Valitse valikko Kellon asetus kuvaruutuun ja paina
.
2 Paina
tai
asettaaksesi tunnin ja paina
.
3 Paina
tai
asettaaksesi minuutit ja paina
.
4 Paina
tai
asettaaksesi sekunnit ja paina
.
5 Paina
tai
asettaaksesi viikonpäivä.
6 Paina OK aikasignaalin kohdalla ja kello käynnistyy.
40
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
03FI02BAS.fm Page 41 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Kellonäyttö
Valikko "Kellonäyttö" suo mahdollisuuden nähdä kellonaika
kuvaruudussa.
Sitä varten:
1 Valitse valikko Kellonäyttö kuvaruutuun ja paina
.
2 Paina
tai
valitaksesi Päälle ja sitten paina OK.
•Kellon näyttö kuvaruudussa poistuu automaattisesti 5 minuutin kuluttua sen
jälkeen kun se on tuotu kuvaruutuun.
•Kellon näyttö kuvaruutuun ja sen poisto saadaan toimimaan myös painamalla
kaukosäätimen
painiketta.
Päälle/pois
ajastin
Valikko "Päälle/pois ajastin" suo mahdollisuuden käynnistää tai
sammuttaa television automaattisesti asetetun ajanjakson kuluttua.
Tätä toimintoa varten aseta kello sitä varten etukäteen, (sivu 40).
• Jos mikään allaolevista toiminnoista suoritetaan Päälle/
pois ajastin valikko siirtyy asemaan Pois. Tämän jälkeen
aseta se uudelleen asemaan Päälle.
– Vastaanottoyksiköstä poistetaan verkkojohto.
– Muutetaan asetuksia valikoissa kuten: Päälle aika,
Pitoaika, Viikott. Asetus, Toisto, Kanava.
Sitä varten:
1 Valitse valikko Päälle/pois ajastin kuvaruutuun ja paina
.
2 Korostaen valikkoa Ajastin paina
tai
valitaksesi Päälle
ja sitten paina
.
3 Paina
tai
valitaksesi Päälle aika ja sitten paina
.
4 Aseta se ajanjakso minkä jälkeen televisio sammuu
automaattisesti. Paina
tai
asettaaksesi tunti ja sitten
paina
. Sitten paina
tai
asettaaksesi minuutit ja paina
.
5 Paina
tai
valitaksesi Pitoaika ja paina
.
6 Aseta se ajanjakso, mikä on korkeintaan 5 tuntia, jonka jälkeen
televisio siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Paina
tai
valitaksesi haluttu aikamäärä valikossa Pitoaika.
7 Paina
tai
valitaksesi Viikott. Asetus ja paina
.
8 Paina
tai
valitaksesi sen viikonpäivän jolle haluat asettaa
valikon Päälle/pois ajastin toiminnon alkavaksi ja paina .
9 Paina
tai
valitaksesi Päälle ja paina
.
10 Toista kohdat 8 ja 9 jos haluat asettaa muita viikonpäiviä.
11 Paina
tai
valitaksesi Kanava ja paina
.
12 Paina
tai
valitaksesi ne television kanavat (television
lähetysasemat) joita haluat katsella kun televisio käynnistyy ja
sitten paina
.
Käynnistääksesi ja sammuttaaksesi television määrättyllä
hetkellä joka päivä, aseta valikko Toisto valintaan Päälle
kohdassa 2 ja sitten siirry kohtaan 3.
Tämän toiminnon peruuttamiseksi myöhemmin, valitse Pois kohdassa 2.
FI
jatkuu ...
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
41
03FI02BAS.fm Page 42 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Autom. sammutus Valikon "Autom. sammutus" avulla voit asettaa television
siirtymään automaattisesti valmiustilaan jos lisälaitteista ei saavu
mitään sisääntulosignaalia.
Sitä varten:
1 Valitse vaikko Autom. sammutus kuvaruutuun ja paina
2 Paina
tai
valitaksesi Päälle.
Valikkoa Autom. sammutus ei voi asettaa jos televisio vastaanottaa minkään
television lähetysaseman signaalin.
42
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
.
03FI02BAS.fm Page 43 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Laitetila
Valikon “Laitetila” avulla voit
tarkastaa tämän television mallin
nimen ja sarjanumeron.
Kuvasäädöt
Säädöt :
Live
Kontrasti :
80
Kirkkaus :
0
Värikylläisyys :
0
Värisävy :
0
Terävyys :
0
Taustavalo :
8
Kohinanvaimennus : Auto
Dynaaminen kuva : Päälle
Vä r isävy :
Kylmä
Vä r ikorj aus :
Päälle
Gammakorjaus :
Korkea
Palautus
Valit.:
As.: OK
Poistu:
MENU
m
Laitetila
Mallin nimi :
Näytön No. :
Box No. :
Valit.:
KLV-30MR1
20000001
40000001
Poistu:
MENU
Mallin nimi
Tämän television mallin nimi.
Näytön No.
Jokaiseen kuvaruutuyksikköön kuuluva sarjanumero.
Box No.
Jokaiseen vastaanottoyksikköón kuuluva sarjanumero.
FI
Kuvaruudun valikkojärjestelmä
43
03FI02BAS.fm Page 44 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
“Memory Stick”
”Memory Stick” järjestelmän avulla voit katsella digitaalisia kuvia jotka ovat televisioosi
asetettavassa ”Memory Stick” laitteessa.
Kuvien katselu
Tämän television ”Memory Stick” kuvan katselutoiminto näyttää valokuvia (JPEG) ja elokuvia
(MPEG), jotka on saatavilla ”Memory Stick” laitteessa. Voit myös käyttää näitä kuvia sivuttain
liukuvassa muodossa ja asettaa tämän toiminnon joko automaattiseen tai manuaaliseen
toimintatapaan.
Digitaalinen kameratila
Tämän television Digitaalinen Kameratila voi käyttää ainoastaan JPEG ja MPEG
kuvaformaattia, johon on käytetty DCF järjestelmälle sopivaa digitaalista kameraa.
Käytettävät kuvatyypit
Otettujen kuvien täytyy täyttää määrättyjä vaatimuksia kuten:
• Valokuvat JPEG tiivisteformaatissa ja DCF** järjestelmälle kuuluvat nimikkeet ja
mappinimet.
• Elokuvia varten on käytettävä Sonyn digitaalista videokameraa ja jotakin seuraavista
MPEG*** tiivisteformaateista:
MPEG MOVIE, MPEG MOVIE AD, MPEG MOVIE EX, MPEG MOVIE HQ, MPEG MOVIE
CV, MPEG MOVIE HQX, MPEG1, vastaten VAIO Giga: VIDEO CD lovea.
*
JPEG on vakio teknologinen formaatti valokuvan tiivistämiseksi (jpeg ala). JPEG tarkoittaa
”Joint Photographic Experts Group”, joka on se järjestelmä joka esitti tämän formaatin.
** DCF tarkoittaa ”Design Rules for Camera File Systems”, johon kuuluu Japanin Electronic
Industry Development Association (JEIDA) asettamia ehtoja.
*** MPEG on yksi teknologian formaateista elokuvien tiivistämiseksi. (mpg ala).
Ei käytettävissä olevat kuvatyypit
• Valokuvat jotka on otettu TIFF järjestelmällä tai millä tahansa järjestelmällä joka ei ole sama
kuin JPEG järjestelmä.
• Valokuvat jotka on otettu DCF järjestelmälle sopimattomalla laitteella, mukaanlukien myös
seuraavat Sony tuotteet:
– Digitaaliset valokuvakamerat DSC-D700, DSC-D770.
– Digitaaliset videokamerat DCR-TRV900/DSR-PD100A.
• Seuraavat valokuvat tallennettu JPEG tiivistetyyn formaattin.
– Kuvat jotka on käsitelty tietokoneella.
– Kuvat, joiden nimikkeet on muutettu tai nimetty uudelleen tietokoneella.
– Kuvat, jotka ovat tallennettu ”Memory Stick” laitteessa, mutta formatoitu
tietokoneella.
Suosituksia
• Suositamme että tallennat tärkeät tiedot tietokoneesi kovalevylle. Sony ei ole vastuullinen
menetetystä tai pilalle menneestä tiedosta.
• Otettujen kuvien käyttö muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön voi rikkoa Copyright
oikeuksia.
• Sony voi muuttaa tai vaihtaa”Memory Stick” ohjelmiston sovellutusta ilman erillistä
ilmoitusta.
44
“Memory Stick”
03FI02BAS.fm Page 45 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Mikä sitten on ”Memory Stick”?
”Memory Stick” on pienikokoinen, kannettava monikäyttöinen sisäpiirinen nauhoituslaite,
jonka tietokapasiteetti ylittää tietokoneen diskettiosan kapasiteetin. ”Memory Stick” on
suunniteltu vartavasten vaihtamaan ja jakamaan tietoa laitteiden kanssa jotka sopivat yhteen
”Memory Stick” järjestelmän kanssa. Koska “Memory Stick” laitetta voidaan käyttää erikseen
sitä voidaan käyttää myös kaikenlaisen tiedon tallettamiseen.
”Memory Stick” laite on saatavilla kahdessa koossa: vakio koko ja kompakti ”Memory Stick
Duo” koko. Kun ”Memory Stick Duo” liitetään Memory Stick Duo adapteriin, sen
tietokapasiteetti kasvaa saman kokoiseksi kuin vakio ”Memory Stick” laitteen ja sitä voidaan
käyttää samojen laitteiden kanssa kuin jotka sopivat vakio ”Memory Stick” laitteen kanssa.
”Memory Stick” tyypit
”Memory Stick” laite on saatavilla kolmessa eri tyypissä eri toimintavaatimusten
tyydyttämiseksi:
• “Memory Stick”
Tallentaa mitä tahansa tietoa mutta ei copyright oikeuksien suojaamaa tietoa, mikä tarvitsee
MagicGate copyright suojauksen poisto teknologiaa.
• “MagicGate Memory Stick”
Tähän kuuluu MagicGate copyright suojauksen poisto teknologia.
• “Memory Stick-ROM”
Tallentaa kirjoitettua esinauhoitettua tietoa. ”Memory Stick ROM” laitetta ei voi käyttää
nauhoitukseen eikä siihen tallennettua esinauhoitettua tietoa voi poistaa.
Kaksi ”Memory Stick” tyyppiä television lisäksi
Käytettävissä on kolme ”Memory Stick” tyyppiä: vakio ”Memory Stick” tyyppi, ”Magic Gate
Memory Stick” ja ”Memory Stick ROM”tyyppi television lisänä. Kuitenkin, koska televisiosi ei
kuulu Magic Gate standardien piiriin, tiedot jotka näkyvät televisiosi kuvaruudussa eivät ole
MagicGate copyright suojauksen poiston alaisia.
Ota huomioon käyttäessäsi Memory Stick Duo yksikköä
Käyttääksesi Memory Stick Duo yksikköä, liitä se Memory Stick Duo adapteriin ennen sen
asettamista televisioon. Pidä huoli että adapteri asennetaan oikeassa suunnassa, muuten
yksikkö voi vahingoittua. Molemmat täytyvät olla yhdessä ennen asetusta televisioon.
FI
jatkuu ...
“Memory Stick”
45
03FI02BAS.fm Page 46 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
”Memory Stick” laitteen käsittely
Pääte
Kirjoituksen
suojakytkin
Nimike
asento
• Kun ”Memory Stick” laitteen kirjoituksen suojakytkin on aennossa LOCK, laitetta ei voi
käyttää nauhoitukseen eikä tiedon poistamiseen.
• Käytä terävää esinettä kuten kuulakärkikynää kääntämään ”Memory Stick Duo” laitteen
kytkintä joka estää tiedon pyyhkimisen.
• On suositeltavaa tallettaa tärkeät tiedot tietokoneesi kovalevylle.
• Kuvatietoa voi vahingoittua seuraavissa tapauksissa:
– Jos poistat ”Memory Stick” laitteen ja sammutat sen tai otat paristot pois niiden vaihtoa
varten kun kun laitteen ilmaisinlamppu vielä palaa tai välkkyy.
– Jos käytät ”Memory Stick” laitetta lähellä magneetteja tai megneettisia kenttiä kuten ovat
kaiuttimet.
– Jos vedät verkkojohdon pois pistorasiasta kun ilmaisinlamppu vielä palaa tai välkkyy.
• Vältä metallisten esineiden tai sormiesi koskettavan liitoskohdan metalliseen osaan.
• Älä kiinnitä mitään nimikeosaan kuin varusteiden mukana tulleen nimikkeen.
• Aseta nimike vaaditulla tavalla.
• Älä kirjoita mitään käyttäen kovaa painoa ”Memo StickDuo” laitteen muistiosaan.
• Älä kolhauta, tiputa tai iske lujasti ”Memory Stick” laitetta.
• Älä pura tai muuten muuta ”Memory Stick” laitteen ulkomuotoa.
• Suojaa ”Memory Stick” -kortti kastumiselta.
• Älä pidä ”Memory Stick” laitetta paikassa missä siihen kohdistuu:
–Erittäin korkea lämpötila, kuten auto joka on kuumassa auringonpaisteessa.
– Suora auringonpaiste.
– Suuri kosteus tai ruostuttava ilmapiiri tai syövyttäviä aineita lähellä.
• Kun viet ”Memory Stick” laitteen ulkoilmaan pidä se varusteiden mukana tulleessa
suojapussissa.
”Memory Stick” laitteen formatointi
”Memory Stick” laite tulee tehtaalta siten että sille on tehty yksinomainen vakioformaatti.
Huomautus tietokoneella tehdystä formatoinnista ”Memory Stick” laitteelle
”Memory Stick” laittella, jolle on tehty tietokone formatointi, ei ole takuullista
yhdenmukaisuutta tämän television kanssa.
Kun ilmaisinlamppu palaa tai välkkyy
Kun ”Memory Stick” laite lukee tai krjoittaa tietoa, älä koske televisioon. Älä myöskään
sammuta televisiota tai laitetta tai ota sitä television sisältä pois, muuten kuvatiedot voivat
mennä pilalle.
•
•
•
•
46
MagicGate Memory Stick”, Memory Stick ja
ovat Sony Corporation tavaramerkkejä.
“MagicGate” ja
ovat Sony Corporation tavaramerkkejä.
“Memory Stick-ROM” ja
ovat Sony Corporation tavaramerkkejä.
“Memory Stick Duo” ja
ovat Sony Corporation tavaramerkkejä.
“Memory Stick”
03FI02BAS.fm Page 47 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
”Memory Stick” Laitteen Asetus ja Poisto
”Memory Stick” Laitteen Asetus
Aseta ”Memory Stick” laite sille kuuluvaan loveen niin syvälle kuin mahdollista, siten että
vasemmassa yläkulmassa oleva nuoli on yläkannessa, kuten kuvasta näkyy. "Memory
Stick"ilmoitin lamppuu välkkyy.
“Memory Stick”
”Memory Stick” ilmoitin lamppu
PROG
PROG
b Nuolen merkki
• Tarkasta että nuoli on "Memory Stick" laitteen vasemman yläkulman kannessa ennen
"Memory Stick" laitteen työntämistä "Memory Stick" loveen. Muussa tapauksessa
"Memory Stick" lovi tai laite voi vaurioitua.
• Työnnä ainoastaan "Memory Stick" laite "Memory Stick" lovesta sisään. Muut esineet
voivat vahingoittaa Memory Stick lovea ja televisiota.
”Memory Stick” laitteen poisto
1 Tarkasta että laitteen ilmaisin lamppu on sammunut ja sitten työnnä ”Memory Stick”
laitetta varovaisesti vielä loven sisään.
Tämä saa aikaan Memory Stick laitteen ulostyöntymisen.
PROG
PROG
2 Vedä ”Memory Stick” laite kokonaan lovesta pois.
• Älä kytke laitetta pois niin kauan aikaa kun ”Memory Stick” laitteen ilmaisin valo
välkkyy punaisena. Se voi aiheuttaa "Memory Stick" laitteen vaurioitumisen.
• Kun haluat poistaa "Memory Stick" laitteen "Memory Stick" lovesta, seuraa ylläolevia
ohjeita, sen sijaan että yrittäisit vetää sen suoraan lovesta pois. "Memory stick" laite tai
lovi voivat vaurioutua.
• Kun työnnät "Memory Stick" laitteen "Memory Stick" lovesta sisään, työnnä se hyvin
sisälle. Muuten se voi pompahtaa ulos.
“Memory Stick”
47
FI
03FI02BAS.fm Page 48 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
”Memory Stick” laitteen käyttö (Memory Stick
koti)
”Memory Stick” laitteeseen kuuluu minikuvien hakemisto. Voit valita minikuvan nähdäksesi
sen koko kuvaruudulla, elokuvan katsomisen, kuten myös saada kuvanäytön jonossa.
Memory Stick koti näyttö
1 Aseta se ”Memory Stick” missä on haluamasi kuvat,
television sille kuuluvaan loveen.
VIDEO
TV
2 Paina ”Memory Stick”.
“Memory
Stick”
Memory Stick koti ilmaantuu kuvaruutuun.
Memory Stick
koti merkki
Valitun mapin minikuvien näyttö.
Paina
/ /
tai
painiketta
valitaksesi haluamasi kuvan. Valittu
kuva korostuu keltaisena.
Memory Stick koti
OK
Kuvaesitys
Lisävalinta
Valitse kansio
100MSDCF
PROG
MENU
No.: 1/1234
Koko: 1024x768
Valitse:
Takaisin:
Tiedosto: SPJP0001.JPG
Päiväys: 7/15/2002 12:34
Aseta: Enter
Nimike tai mapin nimi
valitulle mapille
Tietoa valitusta kuvasta
Kuvan alaosasssa oleva merkki
: Suojattu kuvaikoni
: Liikkuva kuvaikoni
: Kuuluva ikonikansio (ilmaantuu
kuvaruutuun ainoastaan kun
“Digikamera tila” on asetettu
asentoon “Päälle”).
• Sammuttaaksesi Memory Stick koti toiminnon
paina uudestaan "Memory Stick".
• Voit myös käynnistää Memory Stick toiminnon
painamalla
useita kertoja kunnes "Memory
Stick" ilmaisin vastaanottoyksikössä syttyy, (katso
sivua 15).
48
“Memory Stick”
03FI02BAS.fm Page 49 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Memory Stick koti valikoiden valinta
Paina
tai
keltaisena.
korostaaksesi haluttua valintaa ja sitten paina OK. Haluttu valinta korostuu
Valinta
Kuvaus
Kuvaesitys
”Memory Stick” laitteeseen sisältyvien kuvien näyttö jonossa.
Tarkempaa tietoa varten lue sivulla 54 oleva luku ”Memory Stick”
Kuvaesitys toiminnon käyttö.
Lisävalinta
Lisävalinta valikko tulee kuvaruutuun. Voit valita seuraavista
valikoista:
Tiedosto: sisältää seuraavat valinnat:
Järjestä: Hakee kuvakansion kansion nimen tai viimeisen käyttö
päivämäärän mukaan alku- tai loppusuunnasta lähtien.
Suodin: Valitsee vain valokuvat (Stilli) tai elokuvat (Elokuva)
hakemistosta.
Järjestä/Suodin toiminnot aktivoituvat ainoastaan kun
Digikamera tila on asetettu asentoon Pois. Suodin setus
tietoa ilmaantuu Memory Stick koti toimintoon.
Memory Stick: Kuvaruutuun tulee “Memory Stick” laitteen
tyyppi ja käytetty ja jäljelläoleva kapasiteetti.
Valitse kansio
Tämän valikon avulla saat kuvaruutuun määrätyn mapin, joka sisältyy
”Memory Stick” laitteeseen. Tarkempaa tietoa varten lue sivulla 50
olevan luku ”Memory Stick” laitteeseen sisältyvän halutun mapin
valinta.
FI
jatkuu ...
“Memory Stick”
49
03FI02BAS.fm Page 50 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
”Memory Stick” laitteeseen sisältyvän halutun mapin valinta
1 Aseta haluttuja kuvia sisältävä ”Memory Stick” television loveen.
2 Paina ”Memory Stick”.
Memory Stick koti ilmaantuu kuvaruutuun.
3 Paina
tai
korostaaksesi Valitse kansio ja paina OK.
Valitse kansio valikko ilmaantuu kuvaruutuun.
Juuri valittu mappi
Memory Stick koti
Digikamera tila
Pois
Kuvaesitys
Lisävalinta
Filter: Still
Valitse kansio
100MSDCF
Juuri valitun mapin
hakemisto
Sulje
No.: 1/1234
Koko: 1024x768
Valitse:
Takaisin:
Ylemmälle
asteelle
Tiedosto: SPJP0001.JPG
Päiväys: 7/15/2002 12:34
Aseta: Enter
Juuri valitun mapin ensimmäinen
kuvakansio
4 Paina
valitaksesi hakemiston ja paina
tai
valitaksesi haluamasi mapin. Sitten paina
OK.
Valitun mapin 10 minikuvien näyttö ilmaantuu kuvaruutuun.
Seuraavien 10 kuvan saaminen kuvaruutuun.
Paina
valitaksesi jonokuvanäyttö ja paina
tai
Seuraavat tai edelliset 10 kuvaa ilmaantuvat.
.
Kuvakansioiden valinta (Digikamera tila)
Valikko "Digikamera tila" suo mahdollisuuden valita kuvakansioita jotka ovat JPEG ja MPEG
tiivisteformaatissa ja otettuna digitaalisella kameralla ja digitaalisella videokameralla, jotka
sopivat yhteen DCF järjestelmän kanssa.
Ylläolevassa kohdassa 4 valitse Digikamera tila. Sitten paina
paina OK.
tai
valitaksesi Päälle ja
• Digikamera tila toimintoa ei voi valita jos kuvakansioiden määrä, jotka on tallenettu
"Memory Stick" laitteeseen ja otettu digitaalisella kameralla tai digitaalisella
videokameralla, on yli 2000 kansiota.
• Kuvakansio, jotka on otettu käyttäen Sonyn digitaalisen kameran Voice Memo
toimintoa, voidaan vain näyttää vain valokuvakansiona kuvaruudussa.
50
“Memory Stick”
03FI02BAS.fm Page 51 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Memory Stick koti laitteen käyttö
Toiminnon Memory Stick koti avulla voit tuoda kuvaruutuun valittuja valokuvia kuvaruudun
kokoisena ja saada elokuvanäytön käyttäen hakemistoruutua. Voit myös suojata, kallistaa tai
poistaa kuvia käyttäen hakemistoruutua.
1 Aseta se ”Memory Stick” laite sille kuuluvaan loveen televisiossa, minkä kuvia haluat
katsella.
2 Paina ”Memory Stick”.
Memory Stick koti ilmaantuu kuvaruutuun.
3 Paina
tai
korostaaksesi Valitse kansio ja sitten paina OK.
Valitse kansio ilmaantuu kuvaruutuun.
4 Paina
valitaksesi hakemisto ja paina
tai
valitaksesi sen mapin jota haluat katsella.
Sitten paina OK.
Valitun mapin minikuvien näyttö ilmaantuu kuvaruutuun.
5 Paina
, sitten paina
/ /
tai
valitaksesi sen kuvan jonka haluat tuoda
kuvaruudun kokoisena kuvaruutuun tai nähdä elokuvan. Sitten paina OK.
Lisäkuvakansioiden näyttö kun juuri valitussa mapissa on useampia useampia
kansioita.
Paina
kunnes seuraavien kuvien näyttö tulee esille, tai paina
valitaksesi
jonokuvanäyttö ja paina
. Kaikkien sivujen minikuvien näyttö tapahtuu.
Minikuvien hakemistovalikko ilmaantuu kuvaruutuun. Voit valita minkä tahansa
seuraavista valinnoista. Paina
tai
valitaksesi halutun valinnan ja paina OK.
Minikuvan hakemistovalikko
Valinta
Kuvaus
Täysi näyttö (vain
valokuvia varten)
Kuvaruutuun ilmaantuu valokuva kuvaruudun kokoisena. Tarkempaa
tietoa varten lue sivulla 52 oleva luku ”Valokuvan näyttö kuvaruudun
kokoisena”.
Elokuvatoistin (vain
elokuvia varten)
Kuvaesitys
Kuvaruutuun tulee “Elokuvatoistin”. Tarkempaa tietoa varten lue
sivulla 53 oleva luku ”Elokuvatoistin, Elokuvan näyttö”.
Kuvaruutuun tulee jonokuvanäyttö, jotka on tallennettu ”Memory
Stick” laitteeseen. Tarkempaa tietoa varten lue sivulla 54 oleva
luku ” ”Memory Stick” Kuvaesitys toiminnon käyttö”.
Suojaus
Tämä valikko suojaa kuvamappia sen poistolta. Kaikki päälle tai
Kaikki pois valitaksesi sen kansion joka on valitussa kuvamapissa.
Päälle tai Pois valitaksesi kuvamapin
on merkitty suojatun
kuvan kohdalle.
Pyöritä (vain valokuvalle) Valokuvan voi kääntää 90° oikealle tai vasemmalle. Kun painat
OK, kuva kääntyy 90°.
Poista
Poistaa kuvakansion. Valitse valikko Kaikki kuvat kun haluat
poistaa mapissa olevat kaikki kansiot ja valitse Valitse kuva. kun
haluat poistaa yhden kuvakansion.
Sulje
Sulkee hakemiston.
• Suojattua kuvaa ei voi kääntää eikä poistaa (
).
• Jos ”Memory Stick” laitteen kirjoituksen suojaus kytkin on asetettu asentoon LOCK, ei
kuvia voi kääntää tai poistaa.
• Jos kuvaa käännetään niin se pysyy tässä asennossa ”Memory Stick” laitteessa ja
ilmaantuu samassa asennossa uudestaan kuvaruutuun.
jatkuu ...
“Memory Stick”
51
FI
03FI02BAS.fm Page 52 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Valokuvan näyttö kuvaruudun kokoisena
Valitse Täysi näyttö minikuvien hakemistovalikossa.
• Riippuen kuvan koosta, näyttöaika kuvaruudussa vaihtelee.
• Riippuen kuvan koosta, televisio valitsee automaattisesti sille sopivan kuvakoon.
No.: 1/1234
Koko: 1024x768
Tiedosto: SPJP0001.JPG
Päiväys: 7/15/2002 12:34
Seuraavan kuvan saaminen kuvaruutuun
Paina
.
Edellisen kuvan saaminen kuvaruutuun
Paina
.
Kuvaruudun kokoisen kuvan hakemistovalikko
Paina OK kun kuva näkyy kuvaruudun kokoisena.
Kuvaruudun kokoisen kuvan hakemistovalikko ilmaantuu kuvaruutuun. Voit valita
seuraavista valinnoista.
Paina
tai
valitaksesi halutun valinnan ja paina OK.
Valinta
Kuvaus
Paluu
Paluu Memory Stick koti.
Informaatio
Kuvaruudussa näkyy valitun kuvamapin tieto.
Suojaus
Suojaa valitun kuvamapin sen poistolta
kuvan kohdalle.
Pyöritä
Valokuvan voi kääntää 90° oikealle tai vasemmalle. Kun painat OK
kuva kääntyy 90°.
Poista
Poistaa valitun kuvamapin.
Sulje
Sulkee valitun hakemiston.
on merkitty suojatun
• Suojattua kuvaa ei voi kääntää eikä poistaa (
).
• Jos ”Memory Stick” laitteen kirjoituksen suojaus kytkin on asetettu asentoon LOCK, ei
kuvia voi kääntää tai poistaa.
• Jos kuvaa käännetään niin se pysyy tässä asennossa ”Memory Stick” laitteessa ja
ilmaantuu samassa asennossa uudestaan kuvaruutuun.
52
“Memory Stick”
03FI02BAS.fm Page 53 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Elokuvatoistin, Elokuvan näyttö
Valitse minikuvien hakemistovalikossa valinta Elokuvatoistin ja "Elokuvatoistin" ilmaantuu
kuvaruutuun. Voit säätäá "Elokuvatoistin" toimintoja seuraavasti. Paina
tai
tehdäksei
halutun valinnan ja paina OK.
Edell.
Seur.
Täysi näyttö
Valikko
Paluu
No.: 1/1234
Koko: 320x240
Tiedosto: BASEBALL.MPG
Päiväys: 7/15/2002 12:34
Painike/Valinta
Kuvaus
N (Play/pause)
Kuvaruutuun tulee elokuva. Näytön aikana painikenäyttö muuttuu X
(paussi) painikkeeksi. Kun näyttö on lopussa, se kelautuu jotta
kuvaruudussa on ensimmäiseksi tullut kuva.
x Stop
Lopettaa näytön.
Täysi näyttö
Elokuva tulee kuvaruutuun kuvaruudun kokoisena ja sen näyttö alkaa
automaattisesti. Palataksesi tilaan "Elokuvatoistin" paina
/ / /
tai OK.
,
Riippuen elokuvan koosta, televisio valitsee automaattisesti sille
sopivan koon kuvaruudussa.
Valikko
Valikko valikko. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
Informaatio: Näyttää valitun kuvan tiedot.
Suojaus:
Suojaa valittua kuvaa sen poistolta.
Poistaa valitan kuvamapin.
Poista:
Sulje:
Sulkee Valikko.
Suojattua kuvaa ei voi poistaa (
Paluu
).
Paluu Memory Stick koti.
Ohjausnäyttö
Ohjausnäyttö säätää kaukosäätimen
ja
kuvaruudussa.
Pika ta: Kelaa elokuvaa.
PIKA ET: Elokuva etenee nopeasti.
toimintoja kun "Elokuvatoistin" on
Jos aloitat jonokuvanäytön ja lopetat tai pysäytät elokuvan, ohjausnäyttö vaihtuu asentoon
Edell. ja
Seur. Tarkempaa tietoa varten lue sivulla 54 oleva luku ””Memory Stick”
Kuvaesitys toiminnon käyttö”.
Edell.: Kuvaruutuun tulee edellinen kuva.
Seur.: Kuvaruutuun tulee seuraava kuva.
FI
jatkuu ...
“Memory Stick”
53
03FI02BAS.fm Page 54 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
”Memory Stick" Kuvaesitys toiminnon käyttö
"Kuvaesitys" valikon avulla voit katsoa ”Memory Stick” laitteen kuvia jonossa.
1 Aseta se ”Memory Stick” television loveen missä on haluamasi kuvat.
2 Paina “Memory Stick”.
Memory Stick koti ilmaantuu kuvaruutuun.
3 Paina
tai
korostaaksesi Valitse kansio ja sitten paina OK.
Valikko Valitse kansio ilmaantuu kuvaruutuun.
4 Paina
valitaksesi halutun mapin ja sitten paina
Sitten paina OK.
Minikuvien hakemisto ilmaantuu kuvaruutuun.
tai
valitaksesi halutun kansion.
5 Paina
tai
korostaaksesi Kuvaesitys ja sitten paina OK.
Kuvaesitys hakemisto valikko ilmaantuu kuvaruutuun. Paina
seuraavasti, ja sitten paina OK.
tai
valitaksesi
Kuvaesitys: Valitse automaattinen tai manuaalinen diakuvanäyttö.
Intervalli: Voit valita sen ajan kuinka kauan kuva on kuvaruudussa. 5, 10 tai 30 sekunttia
tai 1, 5 tai 10 minuuttia, suunnilleen. Kun Kuvaesitys on asetettu asentoon
Manuaalinen, tämä toiminto ei toimi.
6 Paina
tai
valitaksesi Suorita ja paina OK.
Diakuvanäytön aloitus
Kun asetat “kuvaesitys” asetoon “Autom.”
Kuvat vaihtuvat automaattisesti. Jos elokuvan kansio valitaan, sen näyttö tapahtuu
automaattisesti ja sen jälkeen Diakuvien näyttö palautuu automaattisesti.
"Elokuvatoistin" ei ilmaannu kuvaruutuun kun asetat Kuvaesitys asentoon Autom.
Kun asetat "Kuvaesitys" asentoon "Manuaalinen"
Paina
tai
valitaksesi haluamasi kuvat.
: Kuvaruutuun tulee seuraava kuva.
: Kuvaruutuun tulee edellinen kuva.
Kun kuvaruudun kokoisena on valokuva voit siirtää kuvia ylläolevalla tavalla.
Kuvan elokuvamappi valitaan
Elokuvatoiminto ei toimi ja ”Elokuvatoistin” ilmaantuu kuvaruutuun. Tarkempaa tietoa varten
lue sivulla 53 oleva luku ” Elokuvatoistin, Elokuvan näyttö”.
Paina
jotta kuvaruutuun tulee seuraava kuva.
Kuvaesitys toiminnon lopetus
Kun haluat pysäyttää Kuvaesitys toiminnon, toimi seuraavasti palataksesi Memory Stick koti
toimintoon.
Kun asetat ”Kuvaesitys” asentoon ”Autom.”
Paina OK.
Kun asetat ”Kuvaesitys” asentoon ”Manuaalinen”
Paina OK saadaksesi hakemistovalikon kuvaruutuun ja sitten paina
Paluu.
54
“Memory Stick”
tai
valitaksesi
03FI02BAS.fm Page 55 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Vikatiloja kun ”Memory Stick” on kuvaruudussa
Jos kuvaruudussa olevan kuvan suhteen on jokin ongelma, joku seuraavista ilmaisimista voi
ilmaantua kuvaruutuun. Huomioi seuraavat merkit jotta voit toimia tarvittavalla tavalla.
Kuvakansio sopimattomalla JPEG tai MPEG1 formaatissa.
Minikuva joka ei sovi yhteen DCF järjestelmän kanssa.
Ei ole valittua kuvakansiota.
On kuvakansio mutta minikuva on rikki.
Kuvakansio on rikki.
Varoittavia otsikkoja kun käytössä on ”Memory Stick”
Käytä allaolevaa listaa tietääksesi viestin merkityksen.
Ei Memory Stick`iä
Aseta "Memory Stick" laite oikealla tavalla "Memory Stick" loveen.
Ei tiedostoja
Juuri valitussa mapissa ei ole kuvakansioita.
Ei liikuvia kuvia
Juuri valitussa mapissa ei ole elokuvakansioita, vaikka ensin on
valittu valikko "Lisävalinta" ja siinä valinta "Suodin" on asetettu
asentoon "Elokuva".
Ei stillikuvia
Juuri valitussa mapissa ei ole valokuvakansioita, vaikka ensin on
valittu valikko Lisävalinta ja siinä
valinta Lisävalinta on asetettu asentoon Stilli.
Ei voida toistaa
Elokuvakansion kuvatieto on rikki.
Memory Stick lukittu
"Memory Stick" laitteen tiedon poistokytkin on asetettu asentoon
"LOCK". Poista kytkimen lukitus.
Memory Stick virhe
• "Memory Stick" on rikki.
• Puhdista "Memory Stick" laitteen pääte.
Memory Stick tyyppivirhe Televisioon on asennettu "Memory Stick" laite joka ei sovi
television järjestelmän kanssa yhteen tai muun syyn takia sitä ei
voi käyttää.
Alustusvirhe
"Memory Stick" laitetta ei ole formatoitu hyvin.
Tiedostovirhe
Valitulla mapilla on väärä nimi. Kirjoita nimi uudestaan
valitsemalla "Valitse kansio" valikko ja käyttämällä korkeintaan
66 merkkiä, mukaanlukien ”/”.
Vain luku muisti
• "Memory Stick" laite, jossa on Read Only toiminto, on asetettu
televisioon. Kuvia jotka on tallennettu tähän laitteeseen ei voi
poistaa eikä muuttaa.
“Memory Stick”
FI
55
03FI02BAS.fm Page 56 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Teksti-tv
Teksti-tv on tietopalvelu, jota tarjoavat suurin osa televisioasemista. Teksti-tv palvelun
sisällysluettelon sivu (yleensä sivu 100) tarjoaa tietoa miten käyttää tätä palvelua. Tekstitv:tä käytetään kaukosäätimen painikkeilla, kuten seuraavasti kerrotaan.
Käytä televisiokanavaa, jonka lähetyssignaali saapuu voimakkaana, jotta Teksti-tv:n
vastaanottoon ei tule virheitä.
Teksti-tv:n käynnistys:
Kun olet valinnut sen kanavan (television lähetysaseman), jonka
Teksti-tv lähetystä haluat katsoa, paina
.
Teksti-tv:n käynnistys:
Syötä haluamasi sivunumero painamalla kaukosäätimen
numeronäppäimillä kolme numeroa.
• Jos erehdyt, paina uudestaan haluamasi sivunumero.
• Jos sivujen laskin ei pysähdy, haluttu sivu ei ole käytettävissä. Tässä tapauksessa syötä uusi
sivunumero.
Seuraavalle tai edelliselle sivulle siirtyminen:
Paina PROG + (
) tai PROG - (
).
Teksti-tv:n ja tv-kuvan yhdistäminen:
Samalla kun katsot teksti-tv lähetystä, paina
toiminto.
. Paina uudestaan poistaaksesi teksti-tv
Teksti-tv sivun pysäytys:
Joillakin teksti-tv sivuilla on alasivuja jotka etenevät automaattisesti. Pysäyttääksesi alasivun
paina
/
. Paina uudestaan alasivun pysäytyksen poistamiseksi.
Piilotetun tiedon kutsuminen, (esim. vastaus kilpailukysymykseen)
Paina
/
. Paina uudestaan tiedon piilottamiseksi.
Teksti-tv:n poisto:
Paina
.
Fastext
Fastext palvelun avulla saat teksti-tv:n sivuja suoraan kuvaruutuun vain painamalla yhtä
painiketta.
Kun katsot teksti-tv lähetystä ja siinä tapauksessa että Fastext lähetys toimii, ilmaantuu
sivun alareunaan värikoodattu valikko, jonka avulla saat kuvaruutuun suoraan jonkun
sivun. Sitä varten paina kaukosäätimen vastaavaa värillistä painiketta (punainen, vihreä,
keltainen tai sininen).
56
Teksti-tv
03FI02BAS.fm Page 57 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
NexTView*
* (riippuu palvelun mahdollisuudesta).
NexTView on elektroninen ohjelmaopas, jossa on tietoa eri lähetysasemien
ohjelmoinneista.
Voit hakea tietoa aiheittain (urheilu, taide, jne...) tai päivämäärän mukaan.
SJos kuvaruutuun ilmaantuu vääriä merkkejä kun katsot NexTView järjestelmän
ohjelmaa, valitse valikko ”Kieli/Maa” (katso sivua 36) valikkojärjestelmän avulla ja valitse
sama kieli millä NexTView lähetetään.
NexTView:n aktivointi
1 Valitse television kanava, joka lähettää NexTView palvelua. Tässä tapauksessa ”NexTView”
merkki ilmaantuu kuvaruutuun, kun tämä tieto on saatavilla.
2 Voidaksesi seurata NexTView järjestelmän ohjelmaa, voit valita kaksi eri NexTView
liitäntälajia, riippuen käytettävän tiedon prosentista.
a)”Ohjelmalistaliitäntä”:
Kun kuvaruutuun ilmaantuu valkoisen värinen ”NexTView” ilmaisin, paina
kaukosäätimen
painiketta nähdäksesi ”Ohjelmalistaliitäntä”, (kuva 1 seuraavalla
sivulla).
b)”Yleiskatsausliitäntä”:
Kun kuvaruutuun on ilmaantunut enemmän kuin 50% NexTView palvelun tiedosta
(riippuen alueesta 100% tietoa ei voi nähdä), ”NexTView” ilmaisin ilmaantuu
kuvaruutuun mustan värisenä. Paina
sitten kaukosäätimen painiketta nähdäksesi
”Yleiskatsausliitäntä” (kuva 2 seuraavalla sivulla).
Kun olet aktivoinnut NexTView palvelun, kuvaruudun vasempaan alakulmaan
ilmaantuu saatavissa olevan tiedon prosentti. Tietoprosentti ei muutu aktivoinnin
jälkeen.
3 Liikkuaksesi NexTView toiminnossa:
• Paina
tai
liikkuaksesi oikealle tai vasemmalle.
• Paina
tai
liikkuaksesi ylös- tai alaspäin
tai
• Paina OK vahvistaaksesi valintasi.
.
4 Poistaaksesi NexTView palvelun kuvaruudusta paina kaukosäätimen painiketta
.
FI
NexTView
57
03FI02BAS.fm Page 58 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
”Ohjelmalistaliitäntä” (kuva 1):
1
01
Ma
2
3
02
Ti
T V1
T V2
T V3
T V4
T V5
T V6
T V7
T V8
00
01
05
06
07
08
09
10
03
Ke
04
To
:
:
:
:
:
:
:
:
Songs
fr om
the
shows
We a t h e r
f o re c a s t
informat i
A1
news
m a g a z i ne
Ar t s
show
Oc l o c k
news
We a t h e r
f o re c a s t
informat i
A1
news
m a g a z i ne
Ar t s
show
30
30
30
30
30
30
30
30
05
Pe
06
La
Songs
fr om
the
shows
TV 1
0 0 : 3 0 - 01 : 3 0
Th u r s d a y
P ro g r a m m e d e s c r i p t i o n
Äänitä
07
Su
7 : 07 : 01
04
Muistuta
5
4
”Yleiskatsausliitäntä” (kuva 2):
1
2
3
01
02
Ma
Ti
03
04
05
06
07
Ke
To
Pe
La
Su
9 : 00
T V1
T V2
T V3
T V4
T V5
T V6
T V7
T V8
9 : 30
Songs
fr om
the
shows
TV 1
0 0 : 3 0 - 01 : 3 0
Th u r s d a y
Pro g r a m m e d e s c r i p t i o n
Äänitä
4
1
2
3
Ikonit aiheittain (lisätietoa
varten lue seuraavalla
sivulla oleva luku ”Ikonien
luku”).
Päivämäärä
Ohjelmalista
9 : 15 : 0 3
10 : 0 0
| Songs fr om the shows
Magazine
| Mike's show
We a t h e r
For ecast
| Fa n t a s y f i l m
|
E u ro n e w s
S t a r Wa r s
|
Home Shopping Eur ope
E u ro S p o r t s
|
News | Arts show
Magazine
Larry King's live
|
E u ro S p o r t s
E u ro m a g a z i n e
|
E u ro S p o r t s
Home Shopping Eur ope
|
E u ro n e w s
04
Muistuta
5
4 Äänitä
Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, jos
televisio on liitetty nauhoittimeen jossa on
SmartLink toiminto ja ohjelmointi ajastimen
avulla.
Jos haluat nauhoittaa valitsemasi ohjelman, paina
kaukosäätimen punaista painiketta.
5 Muistuta
Jos haluat että televisio muistuttaa sinua että
valitsemasi ohjelma on juuri alkamassa, paina
kaukosäätimen vihreää painiketta. Juuri ennen hetkeä
kun ohjelman on ilmoitettu alkavan, ilmaantuu
kuvaruutuun viesti muistuttaen ohjelman
alkamisesta.
• ”Äänitä”- ja ”Muistuta”-valinnat tulevat näkyviin heti, kun olet valinnut ohjelman. Ne
eivät kuitenkaan tule näkyviin, jos käytät NexTView-toimintoa sellaisella TVkanavalla, joka ei sisällä NexTView-palvelua.
• ”Äänitä” ja ”Muistuta” valinnat eivät ilmaannu kuvaruutuun, jos valitsemasi ohjelma
on jo alkanut.
58
NexTView
03FI02BAS.fm Page 59 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Ikonien luku:
Koko lista:
Näyttää eri lähetysasemien koko
ohjelmointitiedon.
kanavien valinta:
Jos NexTView palvelu lähettää tietoa
useammasta kuin kahdeksasta
lähetysaseman kanavasta, voit valita
niistä 8 luodaksesi oman listan.
Kun olet luonut oman listasi, myös
tehdasasetuslista voidaan saada
palautettua. Alkuperäisen listan
palauttamiseksi paina “Auto N”
painamalla kaukosäätimen
painiketta.
Huviesitykset
Lasten ohjelmat
muistutuslista:
Näyttää niiden ohjelmien listan, joille
olet valinnut muistutustoiminnon,
(korkeintaan 5).
Taide
Urheilu
Uutiset
Elokuvat
Musiikki
FI
jatkuu ...
NexTView
59
03FI02BAS.fm Page 60 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Lisälaitteiden kytkentä
Seuraten allaolevia ohjeita voit kytkeä televisioon monia lisälaitteita. (Lisäjohdot eivät
kuulu varusteisiin).
Kytkentä Vastaanottoyksikön etuosaan
PROG
1
2
3
4
5
PC
6
MEMORY STICK
PROG
L/G/S/I R/D/D/D
MENU
PC
6
6
OK
6
S VHS/Hi8/DVC
videokamera
Henkilökohtainen
tietokone
i Kuulokkeet
PROG
1
2
3
4
5
6
PC
MEMORY STICK
PROG
L/G/S/I R/D/D/D
MENU
PC
60
Lisätietoa
6
6
6
OK
Meluisen
kuvan
välttämiseksi
älä liitä
lisälaitteita E
ja F liittimiin
samalla
kertaa.
03FI02BAS.fm Page 61 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Kytkentä Vastaanottoyksikön takaosaan
VCR/video
Dekooderi
DVD
Sub-Woofer
(SA-WD100)
(kaiuttimien
korostaja)
Dekooderi
5
1/
3/
(SMARTLINK)
R/D/D/D L/G/S/I
5
Y
PB/CB
PR/CR
AC IN
R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G
2/
4/
(SMARTLINK)
BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT
1
CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX
**
Grabador DVD
“PlayStation”*
CTRL
AV
S
MOUSE
Hi-fi
2
Tiivistetty/
Compact AV
System/Kaiutin
* ”Play Station” on Sony Computer Entertainment Inc. yhtiön tuote.
* ”Play Station” on Sony Computer Entertainment In. yhtiön tavaramerkki.
** Voidaksesi säätää muita Sony lisälaitteita television kaukosäätimen avulla, liitä lisälaitteen
CONTROL S IN pistorasia television CONTROL S OUT rasiaan käyttämällä CONTROL
liitosjohtoa.
jatkuu ...
Lisätietoa
61
FI
03FI02BAS.fm Page 62 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
5
1/
3/
R/D/D/D L/G/S/I
5
Y
PB/CB
PR/CR
(SMARTLINK)
AC IN
R/D/D/D L/G/S/I W/G/W/G
2/
4/
(SMARTLINK)
BLACK
WHITE
DISPLAY SIGNAL OUT
CTRL
AV
S
MOUSE
CENTRE
SPEAKER IN
180W (6 ) MAX
Videon kytkentä:
Videon kytkemistä varten lue sivulla 22 oleva luku ”Antennin ja videon kytkentä”.
Suosittelemme että kytket videon käyttämällä scart-johtoa. Jos käytettävänä ei ole Scart-johtoa,
viritä videon tulosignaali manuaalisesti television ohjelmanumerolle 0, käyttämällä valikkoa
“Manuaalinen viritys”. Lue kohta A sivulla 38.
Lue videosi ohjekirja löytääksesi videosi ulostulo kanavan.
Videon tai DVD nauhurin liittäminen, jossa on kommunikointiväylä
SmartLink:
SmartLink on suora kommunikointiväylä television ja videon ja/tai DVD nauhurin
välillä, jonka avulla määrättyä tietoa siirtyy suoraan laittesta toiseen. Tarkempaa tietoa
varten SmartLink järjestelmästä lue lue videosi tai DVD nauhurisi ohjekirja. Jos käytät
videota tai DVD nauhuria jossa on SmartLink kommunikointiväylä, käytä Scart johtoa ja
liitä se Euroliittimiin
3/ S tai
4/
.
Molemmat Euroliittimet
3/ S ja
4/
, eivät voi toimia yhteydessä SmartLink
järjestelmään samalla kertaa. Jos liität videon ja DVD nauhurin molempiin Euroliittimiin
3/ S ja
4/
, valitse mikä Euroliitin on yhteydessä SmartLink järjestelmään,
käyttäen ohjeita "SmartLink" valikossa “Ominaisuudet” sivulla 35.
Jos Euroliittimeen
3/
S
, on liitetty dekooderi tai video:
Valitse ensin valikko ”Perusasetukset” ja siinä ”Manuaalinen viritys” ja sitten valinta
”Dekooderi” ja siinä Päälle (käyttäen nuolipainikkeita
tai
). Toista tämä jokaisen
koodatun signaalin kohdalla.
* Tämä valinta on mahdollista vain riippuen siitä maasta mihin olet asettanut valikon "Kieli/
Maa”.
Jos Euroliittimeen
4/
on liitetty DVD nauhuri.
DVD nauhurista lähtevä signaalilla on 576p signaaliformaatti. Euroliitin ei ota vastaan 576p
signaalia sellaisenaan. Jos haluat että signaali saapuu sellaisena liitä DVD nauhuri sekä
4/
Euroliittimeen Y, PB/CB, PR/CR että
5 liittimen tulorasiaan. Valitse valikko
”Ominaisuudet” ja aseta valikko ”AV4 tulovalinta” asentoon ”Manuaalinen” (sivu 35).
Lisäaudiolaitteen liitäntä:
Television äänen kuuntelu Hi-fi lisälaitteen kautta:
Liitä Hi-fi lisälaite audion ulostuloon J. Jos haluat lisätä audiolaitteen voimakkuutta, joka
kanavoi television äänen, valitse valikko ”Ominaisuudet” ja siinä ”Kaiutin” ja aseta se asentoon
“Pois”.
Sub Woofer kaiuttimien korostaja.
Liitä Sub Woofer 5 W/G/W/G ulostolo rasiaan M käyttäen monoaurel audio johtoa.
62
Lisätietoa
03FI02BAS.fm Page 63 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Dolby Prologic System äänen kuuntelu television kaiuttimien kautta:
Liitä Dolby Prologic System kaiutin television CENTRE SPEAKER IN liittimiin P, jos haluat
kuunnella audiotuloa television kaiuttimien kautta. Jos käytössäsi on Dolby kaiutin, liitä
kaiuttimesi keski ulostulo CENTRE SPEAR IN liittimiin P, jotta television kaiuttimet toimivat
keskikaiuttimena. Sitten käyttäen valikkojärjestelmää valitse ”Ominaisuudet” ja siinä valinta
”Kaiutin” ja sitten ”Keskikaiutin”.
Voit valita television kaukosäätimen tai lisäkaiuttimen kaukosäätimen säätääksesi
television kaiuttimien äänen voimakkuutta. Valitse kaukosäädin käyttäen
valikkojärjestelmää valitsemalla ensin ”Ominaisuudet” ja siinä ”Ääniulostulo” (sivu 34).
AV hiiren (kaukosäätimen paikantaja) kytkentä.
Kun kytket AV hiiren ja liität sen lisäkaiuttimeen, voit käyttää lisäkaiuttimen kaukosäädintä
käännettynä televisiota kohti, säätääksesi lisäkaiuttimen äänen voimakkuuden tasoa. Liitä AV
hiiri AV MOUSE pistokkeeseen O ja aseta se juuri lisäkaiuttimen kaukosäätimen ilmaisimen
yläpuolelle.
AV hiiri
Kaiutin
Kaukosäätimen ilmaisin
FI
Lisätietoa
63
03FI02BAS.fm Page 64 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Lisälaitteiden käyttö
1 Kytke laitteesi osoitettuun television rasiaan, kuten selitetään sivuilla 62, 63 ja 64.
2 Kytke liitetty laite päälle.
3 Nähdäksesi kytketyn laitteen kuvan, paina useita kertoja kunnes oikea sisääntulo
symboli ilmaantuu kuvaruutuun. Paina myös useita kertoja
ilmaisinvalo syttyy vastaanottoyksikössä.
Symboli
1 tai
Sisääntulo
ilmaisinvalo
2
1 tai
3 tai
S
S
2
4
, jotta vastaava sisääntulo
Sisääntulo signaalit.
1 tai
2
• Audio/video tulosignaali Euroliittimen H kautta.
1 tai
2
• RGB tulosignaali Euroliittimen H kautta. Tämä
symboli ilmaantuu vain jos on kytketty RGB tulo.
3 tai
4
• Audio/video tulosignaali Euroliittimen I tai N
kautta.
3
3
• S Video tulosignaali Euroliittimen I kautta.
4
4
• RGB tulosignaali Euroliittimen N kautta. Tämä
symboli ilmaantuu vain jos on kytketty RGB tulo.
5
5
• Komponentti tulosignaali Y, PB/CB, PR/CR liittimen L
kautta ja Audio tulosgnaali kautta K.
6
6
• Video tulosignaali phono liittimen F kautta ja Audio
tulosignaali kautta G.
6
• S Video tulosignaali S Video liittimen E kautta ja
Audio signaali kautta G.
6
S
PC
PC
• RGB tulosignaali 15-DSub liittimen B kautta ja audio
tulosignaali kautta C.
MEMORY
STICK
MEMORY
STICK
• Tiedon tulo ”Memory Stick” laitteesta joka on asetettu
”Memory Stick” loveen A.
Jos DVD nauhuri on liitetty niin Euroliittimeen
4/
ja
5 liittimen Y, PB/CB, PR/
CR rasiaan, valitse tuloliitin valikkojärjestelmän avulla valitsemalla ensin
”Ominaisuudet” ja siinä ”AV4 tulovalinta”, (sivu 35).
4
Paina kaukosäätimen
Vastaanottoyksikön
painiketta palauttaaksesi television tavallisen toiminnan.
ilmaisin syttyy.
Mono laitteiden liitäntä
Kytke phono pistoke L/G/S/I rasiaan ja valitse
5 tulosignaali käyttäen ylläolevia ohjeita.
Sen jälkeen valitse ”Äänisäädöt” ja siinä ”Kaksiääni” ”A”, (sivu 29).
64
Lisätietoa
03FI02BAS.fm Page 65 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Kaukosäätimen ohjelmointi DVD- tai
videolaitetta varten
Tätä kaukosäädintä voi käyttää paitsi tämän Sony television toimintoja varten, myös Sony DVD
laitteen ja lähes kaikkien Sony videolaitteiden säätämiseen, ilman että kaukosäädintä pitäisi
erikseen ohjelmoida. Muiden DVD- ja videomerkkisten laitteiden, sekä joidenkin Sony
videolaitteiden säätämiseksi seuraa seuraavia ohjeita:
• Aluksi etsi DVD- tai videolaitteesi kolminumeroinen koodi (katso seuraavalla sivulla
olevaa taulukkoa). Niissä merkeissä joilla on enemmän kuin yksi koodi, valitse niistä
ensimmäinen.
• Sony muuttaa asetuksia viimeisten markkinakehitysten mukaan. Sen takia suorita
kaukosäätimen asetus alla olevan listan mukaan.
1 Paina toistuvasti Laitteen Valintanappia kaukosäätimessä, kunnes
VIDEO
vihreä valo syttyy haluamassasi kohdassa DVD tai VCR (video).
TV
Jos Laitteen Valitsin on TV asemassa, koodeja ei voi
säilyttää muistiin.
3
2 Kun vihreä valo on haluamassasi kohdassa, paina kaukosäätimen
keltaista painiketta noin 6 sekunnin ajan, kunnes vihreä valo alkaa
vilkkua.
3 Kun vihreä valo vilkkuu, näppäile kaukosäätimen
1
numeropainikkeilla laitteesi kolminumeroinen koodi. Hae
numero seuraavalta sivulta.
OK
Jos näppäilemäsi koodi on oikea, kolme vihreää valoa
syttyy hetken ajan.
2
4 Käynnistä DVD- tai videolaitteesi ja tarkasta että voit säätää sen
PROG
tärkeimpiä toimintoja kosäätimelläsi.
MENU
• Jos laite ei toimi tai jotkin toiminnot eivät toimi, toista
kaikki edeltävät toimenpiteet ja tarkista että
näppäilemäsi koodi on oikea tai yritä seuraavalla
koodilla ja niin edespäin kunnes löydät oikean koodin.
Katso seuraavaa sivua.
• Muistiin säilytetyt koodit häviävät jos loppuun
kuluneita paristoja ei vaihdeta ennen muutamaa
minuuttia. Asettaaksesi uudestaan koodin toista edellä
olevat ohjeet. Paristojen kannen sisäpuolella on etiketti,
johon voit merkitä koodit.
• Kaikki merkit ja mallit eivät ehkä ole taulukossa.
FI
jatkuu ...
Lisätietoa
65
03FI02BAS.fm Page 66 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
VCR Merkkitaulukko
66
DVD Merkkitaulukko
Merkki
Koodi
Merkki
Koodi
SONY (VHS)
301, 302, 303, 308, 309
SONY
001
SONY (BETA)
303, 307, 310
AIWA
021
SONY (DV)
304, 305, 306
DENON
018, 027, 020, 002
AIWA
325, 331, 351
GRUNDIG
009, 028, 023, 024, 016, 003
AKAI
326, 329, 330
HITACHI
025, 026, 015, 004
DAEWOO
342, 343
JVC
006, 017
GRUNDIG
358, 355, 360, 361, 320, 351
KENWOOD
008
HITACHI
327, 333, 334
LG
015, 014
JVC
314, 315, 322, 344, 352, 353,
LOEWE
009, 028, 023, 024, 016, 003
354, 348, 349
MATSUI
013, 016
LG
332, 338
ONKYO
022
LOEWE
358, 355, 360, 361, 320, 351
PANASONIC 018, 027, 020, 002
MATSUI
356, 357
PHILIPS
009, 028, 023, 024, 016, 003
ORION
328
PIONEER
004
PANASONIC
321, 323
SAMSUNG
011, 014
PHILIPS
311, 312, 313, 316, 317, 318,
SANYO
007
358, 359
SHARP
019, 027
SAMSUNG
339, 340, 341, 345
THOMSON
012
SANYO
335, 336
TOSHIBA
003
SHARP
324
TOSHIBA
337
THOMSON
319, 350
YAMAHA
018, 027, 020, 002
Lisätietoa
03FI02BAS.fm Page 67 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Tekniset tiedot
KLV-30MR1
Vastaanottoyksikkö (MBT-MRL1)
Vaadittu virtapiiri: 220-240V AC; 50/60Hz
Virrankulutus: 30 W
Virrankulutus valmiustilassa: 0,6 W
Koko (l x k x s):
Noin 430 x 105 x 348 mm
Paino:
Noin 6 kg
Kuvaruutuyksikkö (LDM-3000)
Vaadittu virtapiiri: 220-240V AC; 50/60 Hz
Kuvaruudun koko: 30 tuumaa.
76 cm vinohalkaisija.
Näyttöpohja:
1280 pistettä (vaakatasossa) x 768
viivaa (pystysuorassa)
Virrankulutus: 150 W
Virrankulutus valmiustilassa:
0,1 W
Koko (l x k x s):
Noin 971,2 x 594,4 x 229 mm
jalusta mukaan lukien
Noin 971,2 x 524,3 x 93,4 mm
ilman jalustaa
Paino:
Noin 20 kg
Noin 27 kg (jalusta mukaan lukien)
Kuvaruutujärjestelmä:
Nestekidenäyttöpaneeli
TV-järjestelmä:
Riippuen maasta jonka olet valinnut:
B/G/H, D/K, L, I
Värijärjestelmä:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (vain videon sisääntulo)
Takana olevat liittymät:
1/
21-napainen Euroliitin (CENELEC normi)
audio/video sisääntilo, RGB-sisääntulo,
TV:n audio/ video sisääntulo.
2/
21-napainen Euroliitin (CENELEC normi)
audio/video sisääntulo, RGB-sisääntulo,
TV:n audio/ video sisääntulo.
3/ S (SMARTLINK): valittava
21-napainen Euroliitin (CENELEC normi)
audio/video sisääntulo, S video
sisääntulo, valittava audio/ video
ulostulo ja SmartLink
kommunikointiväylä.
4/
(SMARTLINK): valittava
21- napainen Euroliitin (CENELEC
normi) audio/video sisääntulo, RGBsisääntulo, valittava audio/ video
ulostulo ja SmartLink
kommunikointiväylä.
5
Y: 1 Vp-p, 75 ohms, 0,3V ei synk.
PB: 0.7 Vp-p, 75 ohms
PR: 0.7 Vp-p, 75 ohms
5
Audio sisääntulo (phono liitäntä)
500 m Vrms (100% modulaattio)
Impedanssi: 47 kilo ohms
5 SUB WOOFER: phono liitäntä
: audio ulostulot (Vasen/Oikea) phono
liitäntä.
5 CENTRE SPEAKER IN:
15 W x 2 (4 ohms)
Antenni:
75 ohm ulkoliitin VHF/UHF varten.
CTRL S: miniliitäntä
Viritystaajuus:
AV MOUSE: AV hiiri, miniliitäntä
VHF:
UHF:
CATV:
HYPER:
D/K:
L:
I:
E2-E12
E21-E69
S1-S20
S21-S41
R1-R12, R21-R69
F2-F10, B-Q, F21-F69
UHF B21-B69
FI
jatkuu ...
Lisätietoa
67
03FI02BAS.fm Page 68 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Edessä olevat liittymät:
S
6
S video ulostulo (4-napainen mini DIN):
Y: 1 Vp-p, 75 ohms tasapainoton, ei synk.
C: 0,286 Vp-p (signaali) 75 ohms.
6
video sisääntulo (phono liitäntä):
1 Vp-p, 75 75 ohms tasapainoton, ei synk.
6
audio sisääntulo (phono liitäntä):
500 m Vrms (100% modulaattio),
Impedanssi, 47 kilo ohms
i korvakuulokkeiden liitäntä.
PC
PC Ulostulo (15-Dsub)
G: 0.7 Vp-p, 75 ohms, ei synk. vihreällä
B: 0.7 Vp-p, 75 ohms, ei synk. vihreällä
R: 0.7 Vp-p, 75 ohms, ei synk. vihreällä
HD:1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
PC
audio sisääntulo: miniliitäntä
Memory Stick lovi
Äänen lähtöteho:
10 W x 2
Vakiovarusteet:
•1
•2
•1
•1
•1
•2
•2
•2
Kaukosäädin (RM-972)
Paristoa R03 tyyppi, koko AAA
Liitosjohto
Coaxial johto
AV hiiri
Verkkojohtoa (C-4 tyyppi)
Verkkojohtoa (BF tyyppi)
Verkkojohtoa (C-5 tyyppi)
Verkkojohtoja tyypiltä BF ja C-5 ei
ehkä tule varusteiden mukana
riippuen maasta.
68
Lisätietoa
Muita ominaisuuksia:
• Teksti-tv, Fastext, TOPtext
• Uniajastin
• SmartLink (suora kommunikointiväylä
television ja yhteensopivan videolaitteen
välillä.
Tarkempaa tietoa varten lue lue
videolaitteesi ohjekirja). Liitäntä
mahdollinen joko
3 tai
4.
(valinnallinen)
• Television toimintajärjestelmän
automaattinen etsintä.
• Automaattinen formatointi.
PC sisääntulo ajastus:
Sisääntulo signaalin taajuus
Vaakasuunta: 15.6 - 90 kHz
Pystysuunta: 48 - 85 Hz
Näyttöpohjan maksimi: 1.600 pistettä x 1.200
viivaa
03FI02BAS.fm Page 69 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
PC
tilan ajastustaulukon esiastus
Nr. Näyttöpohja Graafinen tila
(pisteet x
viivat)
Vaakasuunta Pystysuunta
taajuus (kHz) taajuus (Hz)
1
640x480
VESA
31.469
2
720x400
VGA TEXT
31.469
59.940
70.086
3
800x600
VESA
37.879
60.317
4
1024x768
VESA
48.363
60.004
5
1280x768(*)
VESA
47.776
59.870
(*) Jos näytönohjain tai tietokone on yhteensopiva, voit valita tämän tilan.
FI
Lisätietoa
69
03FI02BAS.fm Page 70 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Vianetsintä
Tässä muutamia ratkaisumalleja mahdollisiin kuvaan tai ääneen liittyviin ongelmiin.
Vika
Ratkaisu
Ei kuvaa
• Tarkasta antennin kytkentä.
• Kytke kuvaruutu- ja vastaanottoyksiköt verkkojohtoon ja se
varkkopistokkeeseen ja paina vastaanottoyksikön etupaneelissa
olevaa
painiketta.
• Liitä kuvaruutuyksikkö vastaanottoyksikköön varusteiden
mukana tulleen liitosjohdon avulla.
• Jos television valmiustilan ilmaisin
palaa, paina
kaukosäätimen TV
painiketta.
Televisio sammuu
• Tarkasta että Uniajastin on aktivoitu, (sivu 40).
automaattisesti. (Televisio
• Tarkasta että Päälle/pois ajastin on aktivoitu, (sivu 43).
• Tarkasta että Autom. sammutus on aktivoitu, (sivu 41).
siirtyy valmiustilaan).
Lisälaitteen kuvaa ei näy
• Tarkasta että lisälaite on käynnistetty ja paina
useita kertoja
vaikka laite on liitetty
kaukosäätimen painiketta kunnes oikea tulosymboli ilmaantuu
television takaosassa olevaan
kuvaruutuun.
• Tarkasta television ja lisälaitteen oikea liitäntä.
Euroliittimeen
Ei kuvaa (Musta kuvaruutu
eikä ääntä).
Huono kuva. Epäselvä kuva.
Kaksoiskuva tai epäselvä kuva. •
•
Kuvan sijasta näkyy
•
•
lumisadetta ja äänen sijasta
meteliä
Täpläisiä viiruja tai juovia
•
kuvaruudussa.
Värilähetyksessä ei näy värejä. •
Pieniä mustia pisteitä ja/tai
valopilkkuja ilmaantuu
kuvaruutuun.
Kuvaruutu on liian kirkas.
Tarkasta antenniliitäntä.
Tarkasta antennin paikka ja suunta.
Tarkasta että antenni ei ole rikki eikä vääntynyt.
Tarkasta että antenni vielä toimii. 3-5 vuoden kestoaika
normaalikäytössä ja 1-2 vuotta meren lähellä.
Pidä televisio kaukana sähköllä toimivista ja melua aikaansaavista
laitteista kuten, autot, moottoripyörät tai tukankuivaajat.
Valikkojärjestelmässä valitse ensin "Kuvasäädöt" ja siinä
"Palautus", jotta tehdasasetukset palaavat (sivu 27).
• Jos asetat Sähkönkulutus toiminnon asentoon "Vähennä",
kuvaruudun värit voivat näkyä haaleampina (sivu 33).
• Kuvaruudun näyttö koostuu pisteistä. Pienet mustat pisteet ja/
tai valopisteet (pixels) eivät ole kuvaruudun viallista toimintaa.
• Valikkojärjestelmän avulla valitse "Kuvasäädöt" ja siinä
”Säädöt”. Sitten valitse haluttu kuvasäätö (sivu 26).
Häiritseviä sivuääniä.
• Tarkasta että antenni on liitetty varusteiden mukana tulleen
coaxial johdon avulla.
• Pidä antennijohto muista johdoista kaukana.
• Älä käytä 300-ohm kaksoisydin johtoja, koska voi syntyä
interefenssejä.
Kuva ei ole hyvä (liikaa
• Tarkasta että Euroliittimeen
3/ S liitetyn lisälaitten
valkoista) katsottaessa
signaali ei ole RGB signaali. Jos signaali on RGB signaali liitä
euroliittimen
3/ S
lisälaite Euroliittimeen
1/
,
2/
tai
4/
.
kautta tulevaa kuvaa.
Jos kuva on edelleen huono, valitse tulosignaaliksi video- tai
S-videosignaali.
Vääristynyt kuva ja meluisa • Tarkasta onko television eteen tai sivulle liitetty lisälaitteita.
Television ja lisälaitteiden välille on jätettävä n. 30cm:n väli.
ääni.
Video pitää häiritsevää ääntä • Videopään interferenssi. Siirrä video television luota pois.
nauhoituksen tai videonäytön • Jätä 30 cm:n väli laitteiden välille.
aikana.
• Älä aseta videota kuvaruutuyksikön eteen.
70
Lisätietoa
03FI02BAS.fm Page 71 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Vika
Ratkaisu
Huono kuva tai musta
• Valikkojärjestelmässä valitse ensin ”Kuvasäädöt” ja sitten
kuvaruutu, mutta ääni kuuluu
”Palautus” palauttaaksesi tehdasasetukset, (sivu 27).
hyvin.
• Jos
PICTURE OFF ilmaisimessa on sininen valo, paina
kaukosäätimen
picture off painiketta.
Hyvä kuva mutta häiritseviä • Valikkojärjestelmässä valitse ensin ”Perusasetukset” valikko ja
sivuääniä.
”Manuaalinen viritys” ja sitten ”AFT” ja viritä kuva
manuaalisesti, jotta sen vastaanotto on parempi (sivu 39).
• Valikkojärjestelmän avulla valitse ensin ”Kuvasäädöt” ja siinä
”Kohinanvaimennus”, jotta kuvan sivuäänet vähenevät, (sivu
27).
Vääristynyt kuva kun vaihdat • Sammuta kaikki vastaanottoyksikön takaosassa olevaan
Euroliittimeen liitetyt lisälaitteet.
ohjelmasta toiseen tai kun
katsot teksti-tv lähetystä.
Teksti-tv:n sivuilla on vääriä
merkkejä.
Vääriä merkkejä ilmaantuu
kuvaruutuun, kun katsot
NexTView palvelua.
Ei ääntä / Meluisa ääni
Hyvä kuva, mutta ei ääntä.
Audio meteliä.
Television tuulettimen ääni
voimistuu.
Valikkojärjestelmä ei toimi
• Valikkojärjestelmän avulla valitse ensin valikko
”Perusasetukset” ja siinä ”Kieli/Maa” ja sitten se maa, missä
haluat käyttää televisiota, (sivu 36). Kyrillisiä kieliä varten,
suosittelemme että valitset Venäjä, siinä tapauksessa että oma
maasi ei ole listassa.
• Valikkojärjestelmän avulla valitse ensin valikko
”Perusasetukset”ja siinä ”Kieli/Maa” ja valitse sama kieli millä
NexTView lähetetään, (sivu 36).
• Paina kaukosäätimen 2 +/– tai % (mykkä) painiketta.
• Tarkasta että valikossa ”Ominaisuudet” on asetettu valinta
”Kaiutin” asentoon ”Pää kaiutin”, (sivu 33).
• Jos kuulokkeet ovat käytössä valitse ensin valikko ”Äänisäädöt”
ja siinä “i HP Kaiutinlinkki” ja aseta se asentoon ”Pois”, jotta
kuulokkeet poistuvat päältä.
• Tarkasta että antenni on liitetty varusteiden mukana tulleen
coaxial johdon avulla.
• Pidä antennijohto muista johdoista kaukana
• Älä käytä 300-ohm kaksoisydin johtoja, koska voi syntyä
interefenssejä.
• Ajan kuluessa tuuletusaukkoihin voi kerääntyä pölyä. Tämä
pöly voi aiheuttaa laitteen sisällä olevan tuulettimen
viilentämistoiminnon vähentymisen. Tämän välttämiseksi
suosittelemme että poistatte mahdollisen pölyn imurin avulla
kerran kuussa.
• Jos valikko ilmaantuu kuvaruutuun haaleana, sen valinta ei
toimi.
Outoja ääniä
• Huoneen lämpötilan vaihtelut voivat aiheuttaa television
laatikon laajenemista tai supistumista, mikä voi aiheuttaa lievää
naksuntaa. Tämä ei ole television huonoa toimintaa.
Televisiosta kuuluu huminaa. • Television sisäinen tuuletin toimii. Tämä ei ole huonoa
toimintaa.
Televisiosta kuuluu raksahdus. • Sähkövirtapiiri aktivoituu television sisällä kun se
käynnistetään. Tämä ei ole huonoa toimintaa.
Televisiosta kuuluu surinaa. • Kun televisio käynnistetään voi syntyä osien toiminnan
käynnistymisestä johtuva ääni. Tämä ei ole huonoa toimintaa.
Television laatikko naksuu.
jatkuu ...
Lisätietoa
71
FI
03FI02BAS.fm Page 72 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Vika
Ratkaisu
• Tarkasta että kaukosäätimen Laitteen Valitsin painike on
asetettu oikeaan asentoon, (video/VCR, televisio tai DVD).
• Jos et voi säätää kaukosäätimellä DVD- tai videolaitetta, vaikka
Laitteen Valinta näppäin on oikeassa asennossa, näppäile
tarvittava koodi uudelleen, kuten on esitetty tämän ohjekirjan
luvussa "Kaukosäätimen ohjelmointi DVD- tai videolaitetta
varten”, sivulla 65.
• Vaihda paristot.
Television valmiustilan ilmaisin • Ota yhteyttä Sony huoltopisteeseen.
Kaukosäädin ei toimi.
välkkyy
Henkilökohtainen tietokone / PC
Vika
Ratkaisu
Kuvaruudussa ei ole kuvaa
Jos viesti NO INPUT SIGNAL • Tarkasta että video signaali johto on liitetty hyvin ja pistokkeet
ilmaantuu kuvaruutuun tai jos
on työnnetty hyvin liitinrasioihin.
ilmaisin
(On/valmiustila) • Tarkasta että videon sisääntulon 15-Dsub pistoneulat eivät ole
palaa keltaisena
vääntyneet tai työntyneet johdon sisälle.
Kytketystä tietokoneesta johtuvia ongelmia
• Tietokone on energian säästötilassa. Paina näppäimistön mitä
tahansa painiketta.
• Tarkasta että tietokone on kytketty sähköverkkoon ja sähkön
syötto toimii.
• Tarkasta että graafinen kortti on asetettu hyvin paikalleen.
Jos viesti OUT OF SCAN
RANGE ilmaantuu
kuvaruutuun.
Kun käytät ”Windows” ®
järjestelmää *.
Kun käytät “Macintosh”
järjestelmää **.
Kuva välkkyy, hyppii,
kallistelee tai on koodattu.
Kytketystä tietokoneesta johtuvia ongelmia
• Tarkasta että videon taajuus sopii sen tajuuden kanssa mikä on
asetettu kuvaruutuyksikölle. Jos käytät vanhaa tietokoneen
kuvaruutuyksikköä säädä sen taajuus seuraavasti:
Vaakasuora: 15,6 - 90 kHz
Pystysuora: 48 – 85 Hz
• Jos käytät vanhaa tietokoneen kuvaruutuyksikköä, valitse
Windows järjestelmän laitteen valinnan valikossa herzinen 640 x
480 dispositio.
• Kun käytät MacIntosh merkkistä tietokonetta, käytä adapteria
(ei varusteissa) jos tarpeellista. Kytke adapteri tietokoneeseen
ennen kuin kytket videon signaalijohdon.
• Valikkojärjestelmän avulla valitse ensin ”Kuvasäädöt” ja siinä
”Pikselisäätö ” ja sitten valitse ”Pistevaihe” tai ”Kokon. H
pikseli”, (sivu 32).
• Kytke televisio toiseen virtapistokkeeseen, joka mieluiten
kuuluu eri virtapiiriin.
Kytketystä tietokoneesta johtuvia ongelmia
• Tarkasta graafisen kortin ohjekirjan ohjeet television liitoksen
suhteen.
• Tarkasta että tämä televisio sopii yhteen tietokoneen graafisen
järjestelmän kanssa samoin kuten tietokoneen tulosignaalin
taajuuden kanssa (sivu 69). Vaikka taajuus periaatteessa on
sopiva, joillakin graafisilla järjestelmillä voi olla synkki joka on
liian kaita television synkin suhteen.
• Säädä tietokoneen pystysuora taajuus, jotta saadaan parhain
mahdollinen kuva.
72
Lisätietoa
03FI02BAS.fm Page 73 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
Vika
Ratkaisu
Kuva on epäselvä.
• Valikkojärjestelmän avulla valitse ensin ”Kuvasäädöt” ja siinä
valinnat ”Kontrasti” ja ”Kirkkaus”, (sivu 27).
• Valikkojärjestelmän avulla valitse ensin "Control” ja siinä
”Pikselisäätö ” ja sitten valitse ”Pistevaihe” tai ”Kokon. H
pikseli”, (sivu 32).
Kytketystä tietokoneesta johtuvia ongelmia
Kaksoiskuva.
Kuva ei ole keskitetty tai sen
koko ei ole oikea.
Kuva on liian pieni.
• Jos dispositio on suurempi kuin se numeroarvo, mikä on on
määritelty "Tekniset tiedot" sivulla 68, kuva pienentyy, ja sen
laatu voi olla hieman huonompi. Tämä ei ole huonoa toimintaa.
• Poista kaikki videoon kuuluvat liittymät.
• Tarkasta että pistokkeet ovat työnnetty hyvin liitosrasioihin.
• Valikkojärjestelmän avulla valitse ensin ”Kuvasäädöt” ja siinä
”Kuvakoko/siirto” ja säädä valinta ”V koko”, (sivu 32).
• Valikkojärjestelmän avulla valitse ensin ”Kuvasäädöt” ja siinä
”Kuvakoko/siirto” ja säädä valinnat ”H siirto” tai ”V siirto”,
(sivu 32). Ota huomioon että jotkut graafiset kortit eivät täytä
kuvaruutua sen reunoihin asti.
Kytketystä tietokoneesta johtuvia ongelmia
• Aseta kytketyn tietokoneen dispositio samaksi kuin mikä on
television dispositioarvo.
Aaltoilevia tai soikeita muotoja • Valikkojärjestelmän avulla valitse ensin ”Kuvasäädöt” ja siinä
”Pikselisäätö” ja sitten säädä ”Pistevaihe” tai ”Kokon. H pikseli”
kuvaruudussa.
(sivu 32).
• Valikkojärjestelmän avulla valitse ensin ”Kuvasäädöt” ja siinä
Väritys ei ole tasainen.
”Pikselisäätö” ja sitten säädä ”Pistevaihe” tai ”Kokon. H
pikseli” (sivu 32).
Televisio sammuu jonkin ajan Kytketystä tietokoneesta johtuvia ongelmia
• Tarkasta että tietokoneen energian säästösäädös ei ole asetettu.
kuluttua.
* Windows® Microsoft yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
** Macintosh on Apple Computer Inc, yhtiön rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
FI
jatkuu ...
Lisätietoa
73
03FI02BAS.fm Page 74 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
“Memory Stick”
Vika
Ratkaisu
Ei voi työntää ”Memory Stick” laitetta • ”Memory Stick” on väärin päin.Tarkasta että laitteen b
nuoli on laitteen vasemmassa yläkulmassa, ennen
sille kuuluvaan ”Memory Stick”
laitteen työntämistä sille kuuluvaan loveen, (sivu 47).
loveen.
Kansiosta ei voi poistaa kaikkia
kuvia.
• ”Memory Stick” laitteen kirjoituksen suojelu. Kytkin on
aktivoitu asentoon LOCK. Poista kytkimen
lukitusasento.
• Kuvakansio on suojattu. Poista kansion suojaus
mappikuvaruudussa.
• Valikkojärjestelmän avulla valitse ensin Memory Stick
Valokuva kansioita, jotka on JPEG
koti ja siinä ”Lisävalinta” ja sitten valinta ”Tiedosto”.
formaatiossa tallennettuna "Memory
Sitten aseta valinta ”Suodin” asentoon ”Stilli” tai
Stick" laitteeseen ei voi saada
”Pois”, (sivu 49).
näyttöön.
Valokuva kansioita, jotka on MPEG • Valikkojärjestelmän avulla valitse ensin Memory Stick
koti ja siinä ”Lisävalinta” ja sitten valinta ”Tiedosto”.
formaatiossa tallennettuna ”Memory
Sitten aseta valinta ”Suodin” Asentoon ”Stilli” tai
Stick” laitteeseen ei voi saada
”Pois”, (sivu 49).
näyttöön.
Ei ole mahdollista saada kuvaa
näyttöön ja kuvaruutuun ilmaantuu
tai
.
• Kuvakansio ei sovi yhteen DCF järjestelmän kanssa.
Jos on muista ongelmia kuin edellä mainitut ongelmat, ota yhteyttá valtuutettuun Sony
huoltopisteeseen.
Älä koskaan avaa laitteiden takaosaa laitteen koneiston saamiseksi esille.
74
Lisätietoa
03FI02BAS.fm Page 75 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
03FI02BAS.fm Page 76 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
03FI02BAS.fm Page 77 Monday, March 17, 2003 1:59 PM
04FI+00BCO.fm Page 1 Saturday, March 15, 2003 6:27 PM
http://www.sony.net/
Sony España, S.A.
Printed in Spain
Download PDF

advertising