Sony | SEL55F18Z | Sony SEL55F18Z Sonnar T* FE 55mm:n F1,8 ZA Käyttöohjeet

4-471-113-01(1)
(DK-FI-NO)

Udskifteligt objektiv
Vaihdettava objektiivi
Utskiftbart objektiv
Juster den røde streg på modlysblænden
med den røde prik på objektivet
(modlysblændemærke), og indsæt derefter
modlysblænden i objektivfatningen, og drej
den med uret, indtil den klikker på plads,
og den røde prik på modlysblænden er
justeret med objektivet.
 Når du bruger den indbyggede kameraflash eller en flash,
der fulgte med kameraet, skal du fjerne modlysblænden
for at undgå at blokere for flashlyset.
 Ved opbevaring skal du sætte modlysblænden omvendt
på objektivet.
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
Bruksanvisning
 Fokusering
Der er tre måder at fokusere på.

Autofokus
Kameraet fokuserer automatisk.

Sonnar T
FE 55mm F1.8 ZA
E-mount

©2013 Sony Corporation
SEL55F18Z

Manuel fokus
Du fokuserer manuelt.
Du finder yderligere oplysninger om tilstandsindstillinger
i betjeningsvejledningen, der fulgte med kameraet.
Specifikationer
Dansk
I denne vejledning forklares det, hvordan du bruger
objektiver. Forholdsregler, der er fælles for alle
objektiver, findes i det separate ark "Forberedelser
før brug". Sørg for at læse begge dokumenter før
brug af objektivet.
Dette objektiv er designet til Sonys E-mount-kameraer
i α-kamerasystemet. Du kan ikke bruge det på
A-mount-kameraer.
Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA er udviklet i samarbejde
mellem Carl Zeiss og Sony Corporation og er
designet til Sonys E-mount-kameraer. Dette objektiv
er fremstillet i henhold til de strenge standarder og
kvalitetssikringssystemet hos Carl Zeiss.
Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA er kompatibelt med en
billedsensor i 35 mm-format.
Et kamera, der er udstyret med en billedsensor i 35 mmformat, kan indstilles til at optage i APS-C-størrelse.
Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du indstiller
dit kamera, kan du se i betjeningsvejledningen.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om kompatibilitet,
kan du besøge Sonys websted i dit område eller kontakte
din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-servicecenter.

DMF (Direkte manuel fokus)
Når kameraet fokuserer i autofokus, kan du foretage en
finjustering manuelt.
Bemærkninger om brug
2
 Når du transporterer kameraet med objektivet monteret,
skal du altid sørge for at støtte både kameraet og objektivet.
Produktnavn
(Modelnavn)
Brændvidde, der svarer til
35 mm-format*1 (mm)
Objektivgruppeelementer
Synsvinkel 1*2
Synsvinkel 2*2
Mindste fokus*3 (m)
Maksimal forstørrelse (X)
Mindste blænde
Filterdiameter (mm)
Mål (maksimal diameter ×
højde) (ca. i mm)
Vægt (ca. i gram)
Funktion til kompensation
af rystelser
Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA
(SEL55F18Z)
82,5
5-7
43°
29°
0,5
0,14
f/22
49
64,4 × 70,5
281
Nej
*1 Værdierne, der svarer til 35 mm-formatet, som er vist
ovenfor, er for digitalkameraer med udskiftelige objektiver,
der er udstyret med en billedsensor i APS-C-størrelse.
*2 Synsvinkel 1 er værdien for kameraer i 35 mm-format,
og synsvinkel 2 er værdien for digitale kameraer med
udskiftelige objektiver, der er udstyret med en billedsensor
i APS-C-størrelse.
*3 Mindste fokus er afstanden fra billedsensoren til motivet.
 Afhængig af objektivmekanismen kan brændvidden
ændres med ændring i optagelsesafstanden. Ved måling af
brændvidden ovenfor antages det, at objektivet er fokuseret
på uendeligt.
Medfølgende dele
Objektiv (1), frontobjektivdæksel (1), bagobjektivdæksel (1),
modlysblænde (1), objektivtaske (1), sæt med trykt
dokumentation
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
 Dette objektiv er ikke vandtæt, selvom det er designet med
3
1
tanke på modstandsdygtighed over for støv og vand. Hvis
du bruger det, når det regner, skal du sørge for at holde
vanddråber væk fra objektivet.
Forholdsregler ved brug af flash
 Når du bruger en flash, skal du altid sørge for at tage
modlysblænden af og fotografere på mindst 1 meters afstand
af motivet. Med visse kombinationer af objektiv og flash kan
objektivet blokere for lyset fra flashen, hvilket resulterer i en
skygge nederst på billedet.
4
Vignettering
 Når du bruger objektivet, bliver hjørnerne af skærmen
mørkere end det midterste område. Du mindsker dette
fænomen (som kaldes vignettering) ved at sætte blænden
ned med 1 til 2 trin.

 Identifikation af delene
–1
1 Modlysblændemærke
2 Fokusring
3 Objektivkontakter*
4 Monteringsmærke
* Berør ikke objektivkontakterne.
 Montering og afmontering
af objektivet
(1)
(2)
Montere objektivet
(Se illustration –.)
1
–2
Fjern bag- og frontobjektivdækslet og
dækslet på kamerahuset.
 Objektivets frontdæksel kan sættes på og tages af på to
måder (1) og (2). Når objektivdækslet sættes på/tages af
med modlysblænden monteret, skal du bruge metode (2).
2
Juster det hvide mærke på objektivtromlen
med det hvide mærke på kameraet
(monteringsmærke), og sæt derefter
objektivet ind i kamerafatningen,
og drej det med uret, indtil det låser.
 Tryk ikke på udløserknappen til objektivet på kameraet,
når objektivet monteres.
 Monter ikke objektivet skråt.

Suomi
Käyttöoppaassa perehdytään objektiivien käyttöön.
Kaikkia objektiiveja koskevat yleiset varotoimet, kuten
niiden käyttöön liittyvät varoitukset, löydät erillisestä
Varotoimet ennen käyttöä -ohjeesta. Lue molemmat
asiakirjat ennen objektiivin käyttöä.
Tämä objektiivi on suunniteltu Sonyn α-kamerajärjestelmän
E-bajonetilla varustettuihin kameroihin. Sitä ei voi käyttää
A-bajonetilla varustetuissa kameroissa.
Carl Zeissin ja Sony Corporationin yhdessä suunnittelema
Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA -objektiivi on tarkoitettu
Sonyn E-bajonetilla varustettuihin kameroihin. Tämä
objektiivi on tuotettu Carl Zeissin tiukkojen standardien
ja laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti.
Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA -objektiivi on yhteensopiva
35 mm:n kuvakennon toiminta-alueen kanssa.
35 mm:n kuvakennolla varustettu kamera voidaan määrittää
kuvaamaan APS-C-koossa.
Lisätietoja kameran asetusten määrittämisestä saat sen
käyttöoppaasta.
Lisätietoja yhteensopivuudesta saat oman alueesi
Sony-verkkosivustosta, Sony-jälleenmyyjältäsi tai
paikalliselta valtuutetulta Sony-huollolta.
Käyttöä koskevia huomautuksia
 Kun kuljetat kameraa objektiivi kiinnitettynä, pitele sekä
kameraa että objektiivia aina vakaasti.
 Tämä objektiivi ei ole vesitiivis, vaikka se on suunniteltu
pöly- ja roiskeenkestoa ajatellen. Jos käytät objektiivia
esimerkiksi sateessa, suojaa se vesipisaroilta.
Salaman käyttöä koskevat varotoimet
 Kun käytät salamaa, poista aina vastavalosuoja ja kuvaa
vähintään 1 metrin etäisyydeltä kohteesta. Joitakin objektiivin
ja salaman yhdistelmiä käytettäessä objektiivi voi osittain estää
salamavalon kulun ja aiheuttaa varjon kuvan alaosassa.
Vinjetointi
 Objektiivia käytettäessä näytön kulmat muuttuvat sen
keskiosaa tummemmiksi. Voit vähentää tätä vinjetoinniksi
kutsuttua ilmiötä pienentämällä aukkoa yhdellä tai kahdella
aukkoarvolla.
Afmontere objektivet
(Se illustration –.)
 Osien tunnistaminen
Drej objektivet med uret, indtil det stopper,
mens du holder udløserknappen til objektivet
på kameraet inde, og tag derefter objektivet af.
1 Vastavalosuojan merkki
2 Tarkennusrengas
3 Objektiivin liitännät*
4 Kiinnitysmerkki
 Montering af modlysblænden
* Älä kosketa objektiivin liitäntöjä.
Det anbefales, at du bruger en modlysblænde til at reducere
reflekser og sikre maksimal billedkvalitet.
(Jatkuu takasivulla)

Objektiivin irrottaminen
(Katso kuva –.)
2
3
1
Pidä kamerassa olevaa objektiivin
vapautuspainiketta painettuna, kierrä
objektiivia vastapäivään niin pitkälle
kuin se menee ja irrota se.
 Vastavalosuojan kiinnittäminen
Suosittelemme, että käytät vastavalosuojaa häikäisyn
vähentämiseksi ja parhaan mahdollisen kuvanlaadun
varmistamiseksi.
4

–1
Kohdista vastavalosuojassa oleva punainen
viiva objektiivissa olevaan punaiseen
pisteeseen (vastavalosuojan merkkiin), aseta
vastavalosuoja objektiivin kiinnikkeeseen ja
kierrä vastavalosuojaa myötäpäivään, kunnes
se napsahtaa paikalleen ja vastavalosuojassa
oleva punainen piste on objektiivissa olevan
punaisen pisteen kohdalla.
Vignettering
 Når du bruker objektivet, blir hjørnene på skjermen mørkere
enn midten. Dette kalles vignettering og kan reduseres ved
å redusere blenderåpningen med ett til to trinn.
 Delenes navn og plassering
1 objektivhetteindeks
2 fokusring
3 objektivkontakter*
4 fatningsindeks
* Ikke berør objektivkontaktene.
 Sette på og ta av objektivet
Sette på objektivet
(se illustrasjon –.)
1
 Du kan sette på / ta av det fremre objektivdekslet på to
måter, (1) og (2). Hvis du setter på / tar av objektivdekslet
mens objektivhetten er på, må du bruke metode (2).
 Kun käytät sisäänrakennettua kameran salamaa tai kameran
mukana toimitettua salamaa, poista vastavalosuoja, jotta se
ei estä salamavalon kulkua.
 Kiinnitä vastavalosuoja säilytyksen ajaksi objektiiviin
nurinpäin.
2
 Tarkennus
Tarkennustapoja on kolme.

(1)
(2)
DMF (Suora manuaalinen tarkennus)
Kun kamera on tarkentanut automaattitarkennuksella,
voit suorittaa hienosäädön manuaalisesti.

–2
Manuaalinen tarkennus
Tarkennat manuaalisesti.
Lisätietoja tila-asetuksista on kameran mukana toimitetussa
käyttöoppaassa.


Sonnar T FE 55mm F1.8 ZA
(SEL55F18Z)
82,5
5-7
43°
29°
0,5
0,14
f/22
49
Norsk
Objektiivin kiinnittäminen
(Katso kuva –.)
1
Irrota objektiivin taka- ja etusuojukset
sekä kameran runkotulppa.
 Voit kiinnittää ja irrottaa objektiivin etusuojuksen
kahdella tavalla, kuvien (1) ja (2) mukaisesti. Kun
kiinnität tai irrotat objektiivin suojuksen niin, että
vastavalosuoja on kiinnitetty, käytä menetelmää (2).
2
Kohdista objektiivin rungossa oleva
valkoinen merkki kamerassa olevaan
valkoiseen merkkiin (kiinnitysmerkkiin),
aseta objektiivi kameran bajonettiin
ja kierrä objektiivia myötäpäivään,
kunnes se lukittuu paikalleen.
 Älä paina kamerassa olevaa objektiivin
vapautuspainiketta, kun kiinnität objektiivin.
 Älä kiinnitä objektiivia vinosti.
 Når du bruker en innebygd blits eller en ekstern blits som er
 Fokusere
on Sony Corporationin tavaramerkki.
 Objektiivin kiinnittäminen
ja irrottaminen
Plasser den røde streken på objektivhetten
på linje med det røde punktet på objektivet
(objektivhetteindeksen). Sett deretter
objektivhetten inn i objektivfatningen og
vri den med klokken til den klikker på plass
og den røde prikken på objektivhetten er på
linje med den røde prikken på objektivet.
281
Ei
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.
Suomi
 Sette på objektivhetten
64,4 × 70,5
Sisältyvät osat
Objektiivi (1), objektiivin etusuojus (1), objektiivin
takasuojus (1), vastavalosuoja (1), objektiivin kotelo (1),
painettu ohjemateriaali
(Jatkuu etusivulta)
Trykk inn og hold objektivutløserknappen på
kameraet mens du vrir objektivet mot klokken
til det stopper. Deretter tar du av objektivet.
festet på kameraet, må du passe på å ta av objektivhetten for
å forhindre at blitslyset blir blokkert.
 Når du skal oppbevare objektivhetten, tar du den av og
plasserer den baklengs på objektivet.
*1 Edellä esitetyt 35 mm:n kameraa vastaavat polttoväliarvot
perustuvat digitaalisiin vaihto-objektiivikameroihin, joissa
on APS-C-koon kuvakenno.
*2 Kuvakulman 1 arvo koskee 35 mm:n kameroita
ja kuvakulman 2 arvo koskee digitaalisia vaihtoobjektiivikameroita, joissa on APS-C-koon kuvakenno.
*3 Lyhimmällä tarkennusetäisyydellä tarkoitetaan kuvakennon
ja kohteen välistä etäisyyttä.
 Objektiivin mekanismista riippuen polttoväli voi muuttua
kuvausetäisyyden muuttuessa. Edellä annetuissa polttoväleissä
on oletettu, että objektiivi on tarkennettu äärettömään.

Ta av objektivet
(se illustrasjon –.)
Vi anbefaler å bruke en objektivhette for mindre uønsket
lys og best mulig bildekvalitet.
Tekniset tiedot
Tuotenimi
(Mallinimi)
35 mm:n kameraa vastaava
polttoväli*1 (mm)
Linssiryhmät ja -elementit
Kuvakulma 1*2
Kuvakulma 2*2
Lyhin tarkennusetäisyys*3 (m)
Suurin suurennussuhde (X)
Pienin aukko
Suotimen halkaisija (mm)
Mitat (enimmäishalkaisija ×
korkeus) (noin, mm)
Paino (noin, g)
Tärinänkorjaustoiminto
Plasser det hvite merket på objektivrøret
på linje med det hvite merket på kameraet
(fatningsindeksen). Sett deretter objektivet
i kameraet og vri objektivet med klokken til
det låses.
 Ikke trykk på objektivutløserknappen på kameraet når du
setter på objektivet.
 Ikke sett objektivet skrått på.
Automaattitarkennus
Kamera tarkentaa automaattisesti.

Ta av det bakre og fremre objektivdekslet
og kamerahusdekslet.
Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker
objektiver. Du finner forholdsregler som er vanlige for
alle objektiver, som for eksempel merknader om bruk,
i et eget dokument: "Forholdsregler før bruk". Sørg for
at du leser begge dokumentene før du bruker objektivet.
Dette objektivet er laget for Sony α-kameraer med
E-fatning. Det kan ikke brukes på kameraer med A-fatning.
Sonnar T FE 55mm F1,8 ZA ble utviklet i samarbeid
mellom Carl Zeiss og Sony Corporation og er laget
for Sony-kameraer med E-fatning. Dette objektivet
er produsert i henhold til de strenge standardene og
kvalitetssikringssystemene til Carl Zeiss.
Sonnar T FE 55mm F1,8 ZA er kompatibelt med
bildesensorer i 35 mm-format.
Et kamera som er utstyrt med bildesensor i 35 mm-format
kan stilles inn til å ta bilder i APS-C-størrelse.
Du finner mer informasjon om innstilling av kameraet
i bruksanvisningen.
Du finner ytterligere informasjon om kompatibilitet
på nettstedet til Sony for ditt område, eller du kan
kontakte en Sony-forhandler eller nærmeste autoriserte
Sony-serviceverksted.
Bruksmerknader
 Når du bærer kameraet med objektivet montert, må du
passe på å holde både kameraet og objektivet i et fast grep.
 Dette objektivet er ikke vanntett, selv om det er konstruert
med tanke på å være støv- og sprutsikkert. Hvis du bruker
objektivet når det regner eller i lignende situasjoner, må du
passe på at det ikke kommer vanndråper på det.
Forholdsregler ved bruk av blits
 Hvis du bruker blits, må du huske å fjerne objektivhetten og
ha en avstand på minst én meter (3,3 fot) til motivet når du
tar bilder. Ved visse kombinasjoner av objektiv og blits kan
det hende at objektivet delvis blokkerer blitslyset slik at du
får en skygge nederst på bildet.
Det finnes tre måter å fokusere på.

Autofokus
Kameraet fokuserer automatisk.

DMF (direkte manuell fokusering)
Etter at kameraet har fokusert i autofokus, kan du foreta
en manuell finjustering.

Manuelt fokus
Du kan fokusere manuelt.
Du finner mer informasjon om modusinnstillinger
i bruksanvisningen som følger med kameraet.
Spesifikasjoner
Produktnavn
(modellnavn)
Tilsvarende fokallengde for
35 mm-format*1 (mm)
Objektivgruppe-elementer
Bildevinkel 1*2
Bildevinkel 2*2
Minste fokusavstand*3 (m)
Maksimal forstørrelse (x)
Minste blenderåpning
Filterdiameter (mm)
Mål (maksimal diameter ×
høyde) (ca. mm)
Vekt (ca. g)
Bildestabilisering
Sonnar T FE 55mm F1,8 ZA
(SEL55F18Z)
82,5
5-7
43°
29°
0,5
0,14
f/22
49
64,4 × 70,5
281
Nei
*1 Verdiene som vises ovenfor for tilsvarende fokallengde
for 35 mm-format, er for digitalkameraer med utskiftbare
objektiver og APS-C-bildesensor.
*2 Bildevinkel 1 er verdien for 35 mm-kameraer, mens
bildevinkel 2 er verdien for digitalkameraer med
utskiftbare objektiver og APS-C-bildesensor.
*3 Minste fokusavstand er avstanden fra bildesensoren
til motivet.
 Avhengig av objektivmekanismen, kan fokallengden endres
når avstanden for opptak endres. Fokallengden som angis
ovenfor, forutsetter at objektivet er stilt inn på uendelig.
Medfølgende tilbehør:
objektiv (1), fremre objektivdeksel (1), bakre
objektivdeksel (1), objektivhette (1), objektivetui (1),
skriftlig dokumentasjon.
Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.
er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Download PDF