Sony SAL1680Z Vario-Sonnar® T* DT 16 - 80 mm F3,5 - 4,5 ZA Käyttöohjeet

Add to My manuals
2 Pages

advertisement

Sony SAL1680Z Vario-Sonnar® T* DT 16 - 80 mm F3,5 - 4,5 ZA Käyttöohjeet | Manualzz
4-261-653-03(1) (DK-FI-SE-NO)

Dansk
2
1
Udskifteligt objektiv/
Vaihdettava objektiivi/
Utbytbart objektiv/
Utskiftbart objektiv
5
9
8 7
Betjeningsvejledning/Käyttöohjeet/Bruksanvisning/Bruksanvisning
Vario-Sonnar T
DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA
SAL1680Z
6
1
2
–1
Bemærkninger om brug
A-mount

(1)
(2)

Når dette objektiv anvendes med et E-mount-kamera, skal du montere en
monteringsadapter, som købes særskilt. Monter ikke objektivet direkte på
E-mount-kameraet. Dette kan beskadige dem begge.
Når du transporterer kameraet med objektivet monteret, skal du sørge for
at støtte både kameraet og objektivet.
Hold ikke på nogen fremstikkende del af objektivet, når du zoomer.

–2

Objektivets frontdæksel kan sættes på og tages af på to måder (1) og (2).
Når objektivdækslet sættes på/tages af med modlysblænden monteret,
skal du bruge metode (2).
Juster det orange mærke på objektivtromlen med det orange
mærke på kameraet (monteringsmærke), og sæt derefter
objektivet ind i kamerafatningen, og drej det med uret,
indtil det låser.


Tryk ikke på udløserknappen til objektivet på kameraet, når objektivet
monteres.
Monter ikke objektivet skråt.
Sådan afmonteres objektivet (se illustration –).
Mens du trykker på og holder udløserknappen til objektivet på
kameraet inde, skal du dreje objektivet mod uret, indtil det stopper,
og derefter tage objektivet af.
Forholdsregler ved brug af flash
Når du bruger en indbygget kameraflash, skal du sørge for at tage
modlysblænden af og fotografere på mindst 1 meters afstand af motivet.
Med visse kombinationer af objektiv og flash kan objektivet blokere for
lyset fra flashen, hvilket resulterer i en skygge nederst på billedet.
Når der bruges en indbygget kameraflash, kan hjørnerne af skærmen
forekomme mørkere ved vidvinkelposition. Kontroller brændvidden i henhold
til den indbyggede flash på dit kamera.




Juster den røde streg på modlysblænden med den røde streg på
objektivet (modlysblændemærke). Drej modlysblænden med uret,
indtil den røde streg på objektivet passer med den røde prik på
modlysblænden, og den klikker på plads.



Irrota objektiivin taka- ja etusuojukset sekä kameran runkotulppa.

2
Kun käytät tätä objektiivia E-bajonetilla varustetun kameran kanssa, kiinnitä
siihen erikseen myytävä bajonettisovitin. Älä kiinnitä objektiivia suoraan
E-bajonetilla varustettuun kameraan, sillä molemmat voivat vahingoittua.
Kun kuljetat kameraa objektiivi kiinnitettynä, pitele sekä kameraa että
objektiivia vakaasti.
Älä pitele mitään objektiivin ulkonevaa osaa zoomauksen aikana.
Voit kiinnittää ja irrottaa objektiivin etusuojuksen kahdella tavalla,
kuvien (1) ja (2) mukaisesti. Kun kiinnität tai irrotat objektiivin suojuksen
niin, että vastavalosuoja on kiinnitetty, käytä menetelmää (2).
Kohdista objektiivin rungossa oleva oranssi merkki kamerassa
olevaan oranssiin merkkiin (kiinnitysmerkkiin), aseta objektiivi
kameran bajonettiin ja kierrä objektiivia myötäpäivään, kunnes
se lukittuu paikalleen.


Älä paina kamerassa olevaa objektiivin vapautuspainiketta, kun kiinnität
objektiivin.
Älä kiinnitä objektiivia vinosti.
Objektiivin irrottaminen (Katso kuvat –.)
Pidä kamerassa olevaa objektiivin vapautuspainiketta painettuna,
kierrä objektiivia vastapäivään niin pitkälle kuin se menee ja irrota se.
Salaman käyttöä koskevat varotoimet


1
Käyttöä koskevia huomautuksia
Det anbefales, at du bruger en modlysblænde til at reducere reflekser og
sikre maksimal billedkvalitet.
Når du bruger objektiv, bliver hjørnerne af skærmen mørkere end det
midterste område. Du mindsker dette fænomen (som kaldes vignettering)
ved at sætte blænden ned med 1 til 2 trin.
Objektiivin kiinnittäminen (Katso kuvat –.)
Tämä Carl Zeissin ja Sony Corporationin yhdessä suunnittelema
objektiivi on tarkoitettu Sonyn A-bajonetilla varustettuihin kameroihin.
Tämä objektiivi on tuotettu Carl Zeissin tiukkojen standardien ja
laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti.
 Montering af modlysblænde
Vignettering
 Objektiivin kiinnittäminen ja irrottaminen
Fjern bag- og frontobjektivdækslet og dækslet på kamerahuset.


1···Vastavalosuojan merkki 2···Tarkennusrengas 3···Etäisyysmerkki
4···Polttovälin merkki 5···Objektiivin liitännät 6···Kiinnitysmerkki
7···Zoom-rengas 8···Polttoväliasteikko 9···Etäisyysasteikko
Tämä objektiivi on suunniteltu Sonyn -kameroissa käytettävää A-bajonettia
varten (malleihin, joissa on APS-C-koon kuvakenno). Sitä ei voi käyttää
35 mm:n kameroissa.
Sådan monteres objektivet (se illustration –).
Dette objektiv er udviklet i samarbejde mellem Carl Zeiss og
Sony Corporation og er designet til Sonys A-mount-kameraer.
Dette objektiv er fremstillet i henhold til de strenge standarder
og kvalitetssikringssystemet hos Carl Zeiss.
 Osien nimitykset
Tässä oppaassa on objektiivien käyttöön liittyviä tietoja. Objektiiveja
koskevat yleiset varotoimet, kuten niiden käyttöön liittyvät varoitukset,
löydät erillisestä Varotoimet ennen käyttöä -ohjeesta. Lue molemmat
asiakirjat ennen objektiivin käyttöä.
 Montering/afmontering af objektivet
Dette objektiv er designet til A-mount, som kan bruges på Sonys -kameraer
(modeller, der er udstyret med billedsensor i APS-C-størrelse). Du kan ikke
bruge det på kameraer i 35 mm-format.

©2006 Sony Corporation
1···Modlysblændemærke 2···Fokusring 3···Afstandsmærke
4···Brændviddemærke 5···Objektivkontakter 6···Monteringsmærke
7···Zoomring 8···Brændviddeskala 9···Afstandsskala
Du finder oplysninger om brug af de enkelte objektiver i denne
vejledning. Forholdsregler, der er fælles for alle objektiver, findes
i "Forberedelser før brug" på et separat ark. Sørg for at læse begge
dokumenter før brug af objektivet.
3 4
Suomi
 Navne på delene
Kun käytät sisäänrakennettua kameran salamaa, irrota vastavalosuoja ja kuvaa
vähintään 1 metrin etäisyydeltä kohteesta. Joitakin objektiivin ja salaman
yhdistelmiä käytettäessä objektiivi voi osittain estää salamavalon kulun ja
aiheuttaa varjon kuvan alaosassa.
Sisäänrakennettua kameran salamaa käytettäessä näytön kulmat voivat
laajakulma-asennossa näyttää tummemmilta. Tarkista polttoväli kameran
sisäänrakennetun salaman mukaan.
 Vastavalosuojan kiinnittäminen
Suosittelemme, että käytät vastavalosuojaa häikäisyn vähentämiseksi
ja parhaan mahdollisen kuvanlaadun varmistamiseksi.
Kohdista vastavalosuojassa oleva punainen viiva objektiivissa olevaan
punaiseen viivaan (vastavalosuojan merkkiin). Kierrä vastavalosuojaa
myötäpäivään, kunnes objektiivissa oleva punainen viiva on
vastavalosuojassa olevan punaisen pisteen kohdalla ja se napsahtaa
paikalleen.
Vinjetointi
Objektiivia käytettäessä näytön kulmat muuttuvat sen keskiosaa
tummemmiksi. Voit vähentää tätä vinjetoinniksi kutsuttua ilmiötä
pienentämällä aukkoa yhdellä tai kahdella aukkoarvolla.
Monter modlysblænden korrekt. Ellers kan modlysblænden forstyrre den
ønskede effekt, eller den kan ses på billeder.
Ved opbevaring skal du vende modlysblænden om og placere den omvendt
på objektivet.


Kiinnitä vastavalosuoja oikein. Muussa tapauksessa vastavalosuoja ei ehkä toimi
toivotulla tavalla tai näkyy kuvissa.
Käännä vastavalosuoja säilytyksen ajaksi ympäri ja kiinnitä se objektiiviin
nurinpäin.
 Zoom
 Zoomaus
Drej zoomringen til den ønskede brændvidde.
Kierrä zoom-rengas halutun polttovälin kohdalle.
 Fokusering
 Tarkennus
Når du bruger autofokus, fokuserer kameraet automatisk objektivet.
Automaattitarkennusta käytettäessä kamera tarkentaa objektiivin
automaattisesti.

Selv når du bruger autofokus, kan fokusringen dreje, hvis du utilsigtet flytter
den. Drej kun fokusringen manuelt, når kameraet er indstillet til direkte manuel
fokus, eller kan der forekomme en fejlfunktion. (Nogle kameraer har ikke en
direkte manuel fokuseringsfunktion. Hvis dit kamera har denne funktion,
forklares denne begrænsning i afsnittet om fokusering i instruktionsvejledningen
til kameraet).

Når du fokuserer manuelt, skal du indstille kameraet til manuel fokus og
dreje fokusringen, mens du ser gennem søgeren, osv.
Vaikka automaattitarkennus on asetettu, tarkennusrengas voi pyöriä, jos
liikutat sitä tahattomasti. Kierrä tarkennusrengasta manuaalisesti vain silloin,
kun kamera on asetettu käyttämään suoraa manuaalista tarkennusta. Muussa
tapauksessa voi ilmetä toimintahäiriö. (Joissakin kameroissa ei ole suoraa
manuaalista tarkennustoimintoa. Jos kamerasi tukee tätä toimintoa, tämä
rajoitus on selitetty kameran käyttöoppaan tarkennusta käsittelevässä osassa.)
Kun tarkennat manuaalisesti, aseta kamera manuaaliseen tarkennustilaan
ja kierrä tarkennusrengasta, kun katsot esimerkiksi etsimen läpi.

Specifikationer
Navn
(modelnavn)

Vario-Sonnar T
DT 16-80mm
F3.5-4.5 ZA
(SAL1680Z)
Tekniset tiedot
Brændvidde,
der svarer til
35 mm-format*1
(mm)
24-120
Objektivgruppeelementer
10-14
Synsvinkel*1
83°-20°
Mindste
fokus*2 (m)
0,35
Maksimal
forstørrelse (×)
Mindste
f-indstilling
0,24
f/22-29
Filterdiameter
(mm)
62
Mål (maksimal
diameter × højde)
(mm)
Ca. 72 × 83
Nimi
(mallinimi)
Vægt
(g)
Vario-Sonnar T
DT 16-80mm
F3.5-4.5 ZA
(SAL1680Z)
Ca. 445
*1 Værdierne for brændvidden, der svarer til 35 mm-formatet og synsvinklen, er baseret på digitale kameraer med udskiftelige objektiver, der er udstyret med en billedsensor
i APS-C-størrelse.
*2 Mindste fokus er afstanden fra billedsensoren til motivet.

Dette objektiv er udstyret med en afstandskoder. Afstandskoderen giver mulighed for mere nøjagtig måling (ADI) ved at benytte en flash til processen.
Afhængig af objektivmekanismen kan brændvidden ændres med ændring af optagelsesafstanden. Ved måling af brændvidden antages det, at objektivet er indstillet
på uendeligt.
Medfølgende dele: Objektiv (1), frontobjektivdæksel (1), bagobjektivdæksel (1), modlysblænde (1), objektivtaske (1), sæt med trykt dokumentation
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
Firmanavne og firmaproduktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende disse firmaer.
Linssiryhmät
ja -elementit
24-120
10-14
Lyhin
Suurin
Kuvakulma*1 tarkennusetäisyys*2 suurennussuhde
(m)
(×)
83°-20°
0,35
0,24
Pienin
f-luku
Suotimen
halkaisija
(mm)
Mitat
(enimmäishalkaisija
× korkeus)
(mm)
Paino
(g)
f/22–29
62
Noin 72 × 83
Noin 445
*1 35 mm:n kameraa vastaavat polttoväli- ja kuvakulma-arvot perustuvat digitaalisiin vaihto-objektiivikameroihin, joissa on APS-C-koon kuvakenno.
*2 Lyhimmällä tarkennusetäisyydellä tarkoitetaan kuvakennon ja kohteen välistä etäisyyttä.


35 mm:n
kameraa vastaava
polttoväli*1
(mm)

Tämä objektiivi on varustettu etäisyyskooderilla. Etäisyyskooderi mahdollistaa tarkemman mittauksen (ADI) käyttämällä prosessissa salamaa.
Objektiivin mekanismista riippuen polttoväli voi muuttua kuvausetäisyyden muuttuessa. Polttovälissä on oletettu, että objektiivi on tarkennettu äärettömään.
Sisältyvät osat: objektiivi (1), objektiivin etusuojus (1), objektiivin takasuojus (1), vastavalosuoja (1), objektiivin kotelo (1), painettu ohjemateriaali
Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
on Sony Corporationin tavaramerkki.
Yritysten nimet ja yritysten tuotteiden nimet ovat kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Svenska
2
1···Motljusskyddsindex 2···Skärpering 3···Avståndsindex 4···Brännviddsindex
5···Objektivkontakter 6···Fattningsindex 7···Zoomring 8···Brännviddsskala
9···Avståndsskala
I den här bruksanvisningen hittar du information om hur du använder
objektiven. Försiktighetsåtgärder som är gemensamma för objektiven,
till exempel anmärkningar om användning, finns i den separata
guiden ”Försiktighetsåtgärder före användning”. Tänk på att läsa
båda dokumenten innan du använder objektivet.
3 4
1
Sätta fast objektivet (Se figur –.)
Detta objektiv är avsett för A-fattning, vilken kan användas på
Sony -kameror (modeller utrustade med bildsensor i APS-C-storlek).
Det går inte att använda på 35 mm-kameror.
8 7

6
Objektivet har utvecklats i samarbete mellan Carl Zeiss och
Sony Corporation och är avsett för Sonys kameror med A-fattning.
Objektivet tillverkas enligt Carl Zeiss strikta standarder och
kvalitetssäkringssystem.
Anmärkningar om användning


(2)



–2

Tryck inte in frigöringsknappen på kameran medan du sätter i objektivet.
Sätt inte i objektivet snett.
Ta loss objektivet (Se figur –.)



Passa in det röda strecket på motljusskyddet mot det röda strecket
på objektivet (motljusskyddsindexet). Vrid skyddet medurs så att det
röda strecket på objektivet passas in mot den röda pricken på skyddet
och det klickar på plats.
När du använder objektiv blir hörnen på skärmen mörkare än mitten.
Du kan minska detta fenomen (vinjettering) genom att minska bländaren
ett eller två steg.


2
Bruksmerknader
Du rekommenderas att använda motljusskydd för att reducera överstrålning
och få bästa möjliga bildkvalitet.
Vinjettering
1
Sätt fast motljusskyddet ordentligt. I annat fall kan skyddet motverka önskad
effekt eller komma med i bilden.
Förvara objektivet med motljusskyddet monterat bak och fram.

Ikke trykk på objektivutløserknappen på kameraet mens du monterer
objektivet.
Ikke sett objektivet skrått på.
Slik tar du av objektivet (se illustrasjon –.)
Trykk inn og hold objektivutløserknappen på kameraet mens du vrir
objektivet mot urviserne til det stopper. Deretter tar du av objektivet.
Hvis du bruker en innebygd blits, må du huske å fjerne objektivhetten og ha en
avstand på minst én meter til motivet når du tar bilder. Ved visse kombinasjoner
av objektiv og blits, kan det hende at objektivet delvis blokkerer blitslyset slik at
du får en skygge nederst på bildet.
Hvis du bruker en innebygd blits og tar bilder i vidvinkelstilling, kan det hende
at hjørnene på skjermen ser mørkere ut. Kontroller at fokallengden samsvarer
med den innebygde blitsen på kameraet.
Vignettering
Når du bruker objektivet, blir hjørnene på skjermen mørkere enn midten.
Dette kalles vignettering og kan reduseres ved å redusere blenderåpningen
med ett til to trinn.
 Sette på objektivhetten
Vi anbefaler å bruke en objektivhette for mindre uønsket lys og best mulig
bildekvalitet.
Still inn den røde streken på objektivhetten slik at den passer med
den røde streken på objektivet (objektivhetteindeksen). Vri hetten
med urviserne til den røde streken på objektivet er på linje med den
røde prikken på hetten og den klikker på plass.


Pass på å sette objektivhetten ordentlig på. Hvis ikke, kan objektivhetten
ødelegge den ønskede effekten eller vises på bildene.
Når du skal oppbevare objektivhetten, tar du den av og plasserer den baklengs
på objektivet.
Vrid zoomringen till önskad brännvidd.
 Zoome
 Ställa in skärpan
Vri zoomringen til ønsket fokallengde.
När du använder autofokus, fokuseras objektivet automatiskt.
 Fokusere


Det fremre objektivdekslet kan tas av og på på to måter, (1) og (2).
Hvis du tar objektivdekslet av eller på mens objektivhetten er på,
bruker du metode (2).
Still inn det oransje merket på objektivrøret slik at det passer
med det oransje merket på kameraet (fatningsindeksen).
Sett deretter objektivet inn i kamerafatningen og vri det med
urviserne til det går i lås.

 Zooma

Ta av det bakre og fremre objektivdekslet og kamerahusdekslet.

Hvis du skal bruke dette objektivet på et kamera med E-fatning, trenger du en
adapter (tilleggsutstyr). Ikke fest objektivet direkte på et kamera med E-fatning,
da dette kan føre til skade på både objektivet og kameraet.
Når du bærer kameraet med objektivet montert, må du passe på å holde både
kameraet og objektivet i et fast grep.
Ikke hold objektivet i noen av delene som stikker ut når du zoomer.
Forholdsregler ved bruk av blits
 Sätta på motljusskyddet
När du använder inbyggd kamerablixt ska du avlägsna motljusskyddet och
fotografera motivet på minst en meters avstånd. Med vissa kombinationer av
objektiv och blixt kan objektivet blockera delar av blixtljuset, vilket resulterar
i skuggning nedtill i bilden.
När inbyggd kamerablixt används, kan hörnen på skärmen bli mörkare
i vidvinkelläge. Kontrollera brännvidden i relation till den inbyggda blixten
i kameran.
Montere objektivet (se illustrasjon –.)
Dette objektivet ble utviklet i samarbeid mellom Carl Zeiss og
Sony Corporation og er designet for Sony-kameraer med A-fatning.
Dette objektivet er produsert i henhold til de strenge standardene
og kvalitetssikringssystemet til Carl Zeiss.

Håll frigöringsknappen på kameran nedtryckt, vrid objektivet moturs
så långt det går och ta loss objektivet.
Försiktighetsåtgärder vid användning av blixt
 Slik tar du objektivet av og på

Du kan sätta på/ta bort det främre linsskyddet på två sätt, (1) och (2).
Använd metod (2) om du sätter på/tar bort linsskyddet med
motljusskyddet på.
Passa in det orange indexet på objektivet mot det orange indexet
på kameran (fattningsindexet), sätt objektivet i kamerafattningen
och vrid det medurs tills det klickar på plats.

Använd fattningsadapter (säljs separat) när du använder objektivet med en
kamera med E-fattning. Båda komponenterna kan skadas om du monterar
objektivet direkt på kameran med E-fattning.
När du bär kameran med objektivet monterat, ska du alltid hålla ett stadigt
grepp om både kameran och objektivet.
Håll inte i någon av de utskjutande delarna på objektivet när du zoomar.
1···objektivhetteindeks 2···fokusring 3···avstandsindeks 4···fokallengdeindeks
5···objektivkontakter 6···atningsindeks 7···zoomring 8···fokallengdeskala
9···avstandsskala
Dette objektivet er laget for A-fatning som kan brukes på Sony  kameraer
(modeller utstyrt med APS-C-bildesensor). Du kan ikke bruke det på
35 mm-kameraer.
Avlägsna det bakre och främre linsskyddet och
kamerahusskyddet.

2
–1
(1)
1
 Navn på deler
Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om hvordan du
bruker de ulike objektivene. Du finner forholdsregler som gjelder for
alle objektiver, som for eksempel merknader om bruk, i "Forholdsregler
før bruk" på et eget ark. Pass på å lese begge dokumentene før du bruker
objektivet.
 Sätta fast och ta loss objektivet
5
9
Norsk
 Lista över delar
Om du råkar vidröra skärperingen kan det hända att den roterar även
i autofokusläge. Vrid skärperingen manuellt bara när kameran är inställd på
manuell direktfokusering (DMF). I annat fall kan den skadas. (Vissa kameror
är inte utrustade med DMF-funktion. Om din kamera är utrustad med denna
funktion, beskrivs denna begränsning närmare i avsnittet om skärpeinställning
i kamerans bruksanvisning.)
Når du bruker autofokus, fokuserer kameraet objektivet automatisk.

När du ställer in skärpan manuellt, ska du ställa in kameran på manuellt
fokus och vrida skärperingen samtidigt som du tittar i sökaren.
Selv om autofokuset er stilt inn, er det mulig at fokusringen roterer hvis du
beveger den utilsiktet. For å unngå funksjonsfeil, må du bare vri fokusringen
manuelt når kameraet er stilt inn på direkte manuelt fokus. (Noen kameraer
har ikke funksjonen for direkte manuell fokusering. Hvis kameraet ditt har
denne funksjonen, blir denne begrensningen forklart i avsnittet om fokusering
i bruksanvisningen til kameraet.)
Når du skal fokusere manuelt, setter du kameraet til manuelt fokus og vrir
fokusringen mens du ser gjennom søkeren, etc.

Specifikationer
Namn
(modellnamn)

Vario-Sonnar T
DT 16-80mm
F3.5-4.5 ZA
(SAL1680Z)
Spesifikasjoner
Motsvarande
brännvidd med
35 mm-format*1
(mm)
24-120
Objektivelement
10-14
Bildvinkel*1
83°-20°
Minsta
skärpa*2 (m)
0,35
Största
förstoring (×)
0,24
Minsta
f-tal
f/22-29
Filterdiameter
(mm)
62
Mått (största
diameter × höjd)
(mm)
cirka 72×83
*1 Brännvidd och bildvinkel motsvarande 35 mm-format ovan avser digitalkameror med utbytbart objektiv utrustade med bildsensor i APS-C-storlek.
*2 Avstånd från bildsensorn till motivet.


Detta objektiv är utrustat med avståndsmätare. Avståndsmätaren möjliggör noggrannare mätning (ADI) tillsammans med ADI-blixt.
Beroende på objektivmekanismen kan brännvidden ändras när avståndet till motivet ändras. Brännvidden beräknas utifrån antagandet att objektivet är inställt
på oändligt avstånd.
Vikt
(g)
Navn
(modellnavn)
cirka 445
Vario-Sonnar T
DT 16-80 mm
F3.5-4.5 ZA
(SAL1680Z)
Tilsvarende
fokallengde for ObjektivgruppeBildevinkel*1
elementer
35 mm-format*1
(mm)
24-120
10-14
83°-20°
Minste
Maksimal
fokusavstand*2
forstørrelse (×)
(m)
0,35
0,24
Minste
f-stopp
Filterdiameter
(mm)
Mål (maksimal
diameter × høyde)
(mm)
Vekt
(g)
f/22-29
62
Ca. 72 × 83
Ca. 445
*1 Verdiene for tilsvarende fokallengde og bildevinkel for 35 mm-format er basert på digitale speilreflekskameraer med utskiftbart objektiv som er utstyrt med bildesensor
i APS-C-størrelse.
*2 Minste fokusavstand er avstanden fra bildesensoren til motivet.


Dette objektivet er utstyrt med en avstandssensor. Avstandssensoren gir mer nøyaktige målinger (ADI) ved å bruke en blits for behandlingen.
Avhengig av objektivmekanismen, kan fokallengden endres når avstanden for opptak endres. Fokallengden forutsetter at objektivet er stilt inn på uendelig avstand.
Medföljande delar: objektiv (1), främre linsskydd (1), bakre linsskydd (1), motljusskydd (1), objektivväska (1), tryckt dokumentation
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Medfølgende tilbehør: Objektiv (1), fremre objektivdeksel (1), bakre objektivdeksel (1), objektivhette (1), objektivetui (1), skriftlig dokumentasjon
Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.
är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
Företagsnamn och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.
er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Selskaps- og -produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører disse selskapene.

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement