Sony | HDR-PJ10E | Sony HDR-PJ10E PJ10E Full HD Flash Memory camcorder Käyttöohjeet

4-271-169-52(1)
Digital HD Video
Camera Recorder
Bruksanvisning
SE
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohjeet
Ghid de acţionare
SE/DK/FI/RO
http://www.sony.net/
Tryckt på minst 70% återvunnet papper.
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir.
Painettu vähintään 70% kierrätetylle paperille.
 2011 Sony Corporation
Printed in China
HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/PJ30E/PJ30VE
FI
RO
Läs detta först
Innan du använder enheten bör du läsa
igenom den här bruksanvisningen noga.
Förvara den sedan så att du i framtiden kan
använda den som referens.
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt
eftersom det kan medföra risk för
brand eller elstötar.
Utsätt inte batterierna för extrem
värme från t.ex. solsken, eld eller
liknande.
VARNING!
Batteri
Batteriet kan brista om det hanteras
ovarsamt, vilket kan leda till brand eller risk
för kemiska brännskador. Vidta följande
försiktighetsåtgärder.











SE
Plocka inte isär.
Se till att inte batteriet kommer i kläm och
skydda det mot våld och stötar och se upp så
att du inte utsätter det för slag, tappar det eller
trampar på det.
Kortslut inte batteriet och låt inte metallföremål
komma i kontakt med batteriets kontakter.
Utsätt inte batteriet för temperaturer som
överstiger 60 °C. Sådana temperaturer kan
uppstå t.ex. i direkt solljus eller i en bil som står
parkerad i solen.
Bränn inte upp det eller kasta in det i en eld.
Använd inte skadade eller läckande
litiumjonbatterier.
Ladda upp batteriet med en batteriladdare från
Sony eller med en enhet som kan ladda upp
batteriet.
Förvara batteriet utom räckhåll för små barn.
Håll batteriet torrt.
Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma
typ, eller mot en typ som rekommenderas av
Sony.
Kassera förbrukade batterier omedelbart på det
sätt som beskrivs i instruktionerna.
Byt bara ut batteriet mot ett batteri av den
angivna typen. Annars finns det risk för
brand eller personskador.
Nätadapter
Använd inte nätadaptern i ett trångt
utrymme, till exempel mellan väggen och
en fåtölj.
Använd närmsta vägguttag när du
använder nätadaptern. Koppla genast
loss nätadaptern från vägguttaget om
det uppstår funktionsstörningar när du
använder videokameran.
Om videokameran är avstängd får den
fortfarande ström om den är ansluten till
vägguttaget via nätadaptern.
Om strömkabeln
Strömkabeln är utformat specifikt för bruk
endast med den här videokameran och
ska inte användas med annan elektrisk
utrustning.
Allt för högt ljudtryck från öronsnäckor
och hörlurar kan orsaka hörselskador.
FÖR KUNDER I EUROPA
Härmed intygar Sony Corporation att
denna HDR-CX360VE/PJ30VE Digital
HD-videokamera står I överensstämmelse
med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår
av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare
information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Anmärkning för kunder i de länder som följer
EU-direktiv
Tillverkaren av den här produkten är
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad
representant för EMC och produktsäkerhet
är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För
eventuella ärenden gällande service och
garanti, se adresserna i de separata servicerespektive garantidokumenten.
Observera
Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser
kan påverka bilden och ljudet på den här
produkten.
Den här produkten har testats och
befunnits motsvara kraven enligt EMC
Directive för anslutningskablar som är
kortare än 3 meter.
Obs!
Om statisk elektricitet eller
elektromagnetism gör att
informationsöverföringen avbryts
(överföringen misslyckas) startar du
om programmet eller kopplar loss
kommunikationskabeln (USB-kabel eller
liknande) och sätter tillbaka den igen.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för återvinning av
el-och elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt
bidrar du till att förebygga eventuella negativa
miljö-och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till
att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning
bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
SE
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller i EU
och andra europiska länder med
separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet inte
skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol
användas i kombination med en kemisk
symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005%
kvicksilver eller 0,004% bly.
Med att sörja för att dessa batterier blir
kastade på ett riktigt sätt kommer du att
bidra till att skydda miljön och människors
hälsa från potentiella negativa konsekvenser
som annars kunnat blivit orsakat av felaktig
avfallshantering. Återvinning av materialet
vill bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri,
bör detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir
behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter
när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se
avsnittet om hur man tar bort batteriet
på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en
återvinningsstation för förbrukade batterier.
För mer detaljerad information rörande
korrekt avfallshantering av denna produkt
eller batterier, vänligen kontakta ditt
kommunkontor, din avfallsstation eller din
återförsäljare där du köpt produkten.
SE
Medföljande tillbehör
Siffrorna inom ( ) anger det medföljande
antalet.
 Nätadapter (1)
 Nätkabel (1)
 Komponent-A/V-kabel (1) 
 A/V-kabel (1) 
 USB-anslutningsstödkabel (1) 
LCD-skärm
Batteri
Built-in USB Cable
Använd den här kabeln när videokamerans
Built-in USB Cable (sid. 11) är för kort för
anslutning.

Trådlös fjärrkontroll (1)
Ett litiumbatteri av knappcellstyp är redan
installerat. Ta bort isoleringsarket innan du
använder den trådlösa fjärrkontrollen.
Laddningsbart batteri NP-FV50 (1)
 CD-ROM ”Handycam” Application
Software (1) (sid. 35)


 ”PMB”
(programvara inklusive ”PMB-hjälp”)
till ”Handycam” (PDF)
 Bruksanvisning
”Bruksanvisning” (Den här handboken)
(1)
Menyalternativ, LCD-panel och objektiv




Videokameran är varken dammsäker,
stänkskyddad eller vattentät. Se
”Försiktighetsåtgärder” (sid. 64).

Den här videokameran har en inbyggd
programvara som kallas ”PMB Portable”
(sid. 38).
På sidan 18 beskrivs de typer av minneskort
som du kan använda med videokameran.
Ett menyalternativ som är nedtonat är inte
tillgängligt under de aktuella inspelnings- eller
uppspelningsförhållandena.
LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög
precision, så över 99,99% av bildpunkterna
är aktiva. Trots det kan det förekomma små
svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå
eller gröna) som hela tiden syns på LCDskärmen. De här punkterna uppkommer vid
tillverkningen och går inte att undvika helt och
de påverkar inte inspelningen på något sätt.
Använda videokameran

Håll inte videokameran i följande delar och inte
heller i skydden till kontakterna.
Svarta punkter
Skydd för tillbehörssko (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/
PJ30VE)
Vita, röda, blåa eller gröna punkter

SE
Om LCD-skärmen eller objektivet utsätts för
direkt solljus under en längre tid kan det leda
till funktionsstörningar.

Rikta inte kameran direkt mot solen. Det kan
leda till funktionsstörningar på videokameran.
Vill du ta bilder av solen bör du bara göra det
när ljuset inte är så intensivt, t.ex. när solen
håller på att gå ned.
Om språkinställning

Skärmmenyerna på respektive språk används
för att beskriva de olika procedurerna. Vid
behov kan du ändra språket som används på
skärmen innan du använder videokameran
(sid. 16).
Om uppspelning


DVD-skivor som spelats in med hög
upplösning (HD)

Om inspelning






För att försäkra en stabil användning av
minneskortet rekommenderas att du formaterar
minneskortet med videokameran innan
första användningen. Genom att formatera
minneskortet raderar du all lagrad data på det
och du kan inte få tillbaka den. Spara viktig data
på en dator o.s.v.
Innan du startar inspelningen bör du göra en
provinspelning för att kontrollera att bild och
ljud spelas in utan problem.
Du kan inte räkna med att få ersättning för
innehållet i en inspelning om du inte har kunnat
genomföra en inspelning eller uppspelning
på grund av att det var fel på videokameran,
inspelningsmediet eller liknande.
Olika länder och regioner använder olika TVfärgsystem. Om du vill titta på inspelningarna
på en TV behöver du en TV som använder
PAL-systemet.
TV-program, filmer, videoband och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat. Om
du gör inspelningar som du inte har rätt
att göra kan det innebära att du bryter mot
upphovsrättslagarna.
Använd videokameran i enlighet med lokala
föreskrifter.
Du kanske inte kan spela upp bilder som spelats
in på din videokamera på andra enheter. Du
kanske heller inte kan spela upp bilder som
spelats in på andra enheter på din videokamera.
Filmer i standardbildkvalitet (STD) som spelats
in på SD-minneskort kan inte spelas upp på
AV-utrustning av andra tillverkare.
DVD som spelats in med högupplöst
bildkvalitet (HD) kan spelas upp med enheter
som är kompatibla med AVCHD-standard.
Du kan inte spela skivor som spelats in med
högupplöst bildkvalitet (HD) med DVDspelare/inspelare eftersom de inte är kompatibla
med AVCHD-formatet. Om du sätter i en
skiva som spelats in med AVCHD-format
(högupplöst bildkvalitet (HD)) i en DVDspelare/inspelare, kanske du inte kan mata ut
skivan.
Spara all bildmaterial du spelar in


Du skyddar dig mot förlust av bildinformation
genom att med jämna mellanrum spara dina
inspelade bilder på ett externt medium. För att
spara bilder på din dator, se sidan 34, och för att
spara bilder på externa enheter, se sidan 41.
Vilken typ av skiva eller media som bilderna
REC Mode]
kan sparas på beror på vald [
när bilderna spelades in. Filmer inspelade
] kan sparas via extern
med [50p Quality
media (sid. 43). Filmer inspelade med [Highest
] kan sparas på extern media eller
Quality
på Blu-ray-skivor.
Anmärkningar om batteriet/
nätadaptern


Kom ihåg att ta bort batteriet eller nätadaptern
när du har stängt av videokameran.
Koppla bort nätadaptern från videokameran
genom att hålla både videokameran och
likströmskontakten (DC).
SE
Angående videokamerans/batteriets
temperatur

Videokameran har ett inbyggt skydd som
aktiveras om videokameran eller batteriet
blir extremt varmt eller kallt vilket gör att du
kanske inte kan spela in eller spela upp i dessa
situationer. I det här fallet visas en indikator på
LCD-skärmen.
När videokameran är ansluten till en
dator eller tillbehör



Formatera inte inspelningsmediet i
videokameran med en dator. Om du gör det
kanske videokameran inte fungerar som den
ska.
När du ansluter videokameran till en annan
enhet med en kommunikationskabel måste
du se till att du vänder kontakten rätt. Om
du tvingar in kontakten i anslutningen kan
anslutningen skadas vilket kan leda till
funktionsstörningar i videokameran.
När videokameran är ansluten till andra enheter
via en USB-anslutning och videokamerans
ström är avstängd, ska du inte stänga LCDskärmen. Den bilddata som har spelats in kan
förloras.
Utför [Format] om du inte kan spela
upp/in bilder

Om du spelar in/raderar bilder under en
längre tid kan datafragmentering uppstå på
inspelningsmediet. Det kan leda till att bilderna
inte kan sparas eller spelas in på rätt sätt. Spara i
så fall dina bilder på någon typ av extern media
först och utför sedan [Format] genom att peka
(MENU)  [Setup]  [ (Media
på
Settings)]  [Format]  önskat medium 

.
Anmärkningar om extra tillbehör


SE
Vi rekommenderar att du använder autentisk
Sony tillbehör.
Genuina Sony-tillbehör är kanske inte
tillgänglig i vissa länder/regioner.
Om denna bruksanvisning, bilder och
skärmmenyer




Exempelbilderna som används i den här
bruksanvisningen som illustrationer har tagits
med en digital stillbildskamera och kan därför
skilja sig från bilder och skärmindikatorer
som visas på videokameran. Vidare är
illustrationerna för din videokamera och dess
skärmindikationer överdrivna eller förenklade
för lättare förståelse.
I den här handboken, kallas det interna minnet
och minneskortet för ”inspelningsmedium”.
I den här handboken kallas DVD-skivspelaren
med högupplöst bildkvalitet (HD) för AVCHD
-inspelningsskiva.
Videokamerans och tillbehörens design och
specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande.
Bekräfta din videokameras
modellnamn


Modellnamnet visas i den här bruksanvisningen
när specifikationerna för olika modeller
skiljer sig åt. Bekräfta modellnamnet på
videokamerans undersida.
De huvudsakliga specifikationsskillnaderna för
denna serie är följande.
Kapacitet
för intern
inspelningsmedia
HDR-CX360E/
HDR-CX360VE*
32 GB
HDR-PJ10E
16 GB
HDR-PJ30E/
HDR‑PJ30VE*
32 GB
Projektor
—
Modellen med * är utrustad med GPS.
Anmärkningar om bruk


Gör inget av följande. Det kan leda till att
inspelningsmediet skadas, de inspelade bilderna
kan inte visas eller förloras eller andra felaktiga
funktioner kan inträffa.
 mata ut minneskortet när åtkomstlampan
(sid. 19) lyser eller blinkar
 ta bort batteriet eller nätadaptern från
videokameran eller stöta till videokameran
eller utsätta den för vibrationer när
(film)/ (foto) (sid. 21) eller
lampan
åtkomstlampan (sid. 19) lyser eller blinkar
Var försiktig så kameran inte slår emot föremål
när du använder en axelrem (säljes separat).
SE
Innehållsförteckning
Läs detta först.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Komma igång
Steg 1: Ladda batteriet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ladda batteriet utomlands.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 2: Starta kameran och ställ in datum och tid.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ändra språkinställningen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 3: Förbereda inspelningsmedia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollera inställningarna för inspelningsmediet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopierar filmer/foton.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
13
14
16
17
17
19
Inspelning/Uppspelning
Inspelning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skaffa platsinformation med hjälp av GPS (HDR-CX360VE/PJ30VE).. . . . . . . . . .
Välja inspelningsläge.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp på videokameran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utföra Highlight Playback .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda en inbyggd projektor (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp bilder på en TV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
24
25
26
29
29
30
Avancerade funktioner
Radera filmer och stillbilder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Spara filmer och foton med en dator
Användbara funktioner som finns tillgängliga om du ansluter
videokameran till en dator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förbereda en dator .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vi användning av en Macintosh.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starta PMB (Picture Motion Browser).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ladda upp bilder till en nätverkstjänst.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SE
34
35
35
38
38
Spara bilder med en extern enhet
41
43
46
49
Innehållsförteckning
Välja en metod att spara bilder med en extern enhet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spara bilder med en extern medaienhet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skapa en skiva med DVD-brännaren, DVDirect Express. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skapa en skiva med högupplösta bilder (HD) med hjälp av en annan
DVD-brännare, eller liknande, än DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skapa en skiva med standardupplösta bilder (STD) med hjälp av en
brännare eller liknande... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Anpassa videokameran
Använda menyer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Få detaljerad information från Bruksanvisning till ”Handycam”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Övrig information
Felsökning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspelningstid för filmer/antal foton som kan tas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Försiktighetsåtgärder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
60
64
66
Snabbreferens
Skärmindikatorer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Delar och reglage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Sakregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
SE
Komma igång
Steg 1: Ladda batteriet
DC IN-kontakt
Batteri
Nätadapter
Nätkabel
Till vägguttaget
Likströmspropp (DC)
CHG (laddning)-lampa
/CHG (blixt/uppladdning)lampa
Passa in markeringen  på
likströmsproppe (DC) mot
markeringen på DC IN-kontakten.
Du kan ladda ”InfoLITHIUM”-batteriet (V-serien) när det sitter monterat på videokameran.
 Noteringar
Du kan inte montera ett annat ”InfoLITHIUM”-batteri än V-serien på videokameran.

1
2
3
Stäng av videokameran genom att stänga LCD-skärmen.
Sätt fast batteriet genom att skjuta det i pilens riktning tills det klickar på
plats.
Anslut nätadaptern och nätkabeln till videokameran och vägguttaget.
SE
10
CHG (laddning)-lampan eller /CHG (blixt/laddning)-lampan tänds och uppladdningen
börjar. CHG (laddning)-lampan eller /CHG (blixt/laddning)-lampan slocknar när
batteriet är fulladdat.
4
När batteriet är uppladdat kopplar du bort nätadaptern från DC INkontakten på videokameran.
Ladda batteriet via din dator
Komma igång
Den här metoden är användbar när nätadaptern inte är tillgänglig.
Stäng av videokameran och fäst batteriet på videokameran.
Anslut videokameran till en dator som är igång via Built-in USB Cable.
Till vägguttaget
När batteriet är fulladdat kopplar du ifrån videokameran från datorn (sid. 37).
 Noteringar
Drift i alla datorer garanteras inte.
 Om du ansluter videokameran till en bärbar dator som inte är ansluten till en strömkälla, kommer
datorns batteri att fortsätta att använda upp sin laddning. Lämna inte videokameran ansluten till en dator
på det här sättet.
 Laddning med en självmonterad dator, en omvandlad dator eller genom en USB-hubb är inte garanterat
säkert. Videokameran kanske inte fungerar korrekt beroende på vilken USB-enhet som används med
datorn.

Tips!
Du kan ladda batteriet genom att ansluta Built-in USB Cable till ett vägguttag med hjälp av en ACU501AD/AC-U50AG USB-laddare/nätadapter (säljes separat). Du kan inte använda en Sony CP-AH2R
eller CP-AL bärbar strömförsörjare (säljes separat) för att ladda videokameran.
USB-laddaren/nätadaptern kanske inte finns tillgänglig i vissa länder/regioner.
CHG (laddning)-lampan eller /CHG (blixt/laddning)-lampan kanske inte lyser när batteriet är för svagt.
Ladda i så fall batteriet via medföljande nätadapter.




Laddningstid
Ungefärlig tid (antal minuter) som krävs för att ladda upp ett urladdat batteri.
Batteri
NP-FV50 (medföljer)
NP-FV70
NP-FV100
Laddningstid
Nätadapter
155
195
390
Built-in USB Cable*
315
600
1050
SE
11
Laddningstiden som visas i tabellen ovan har mätts när videokameran laddas i en temperatur på 25 C.
Det rekommenderas att du laddar batteriet inom ett temperaturintervall på 10 C to 30 C.
* Laddningstiderna mäts utan att använda USB-anslutningsstödkabel.

Tips!
Se sidan 60 om inspelning och uppspelningstid.
När videokameran är påslagen kan du kontrollera ungefär hur mycket som är kvar av batteriet med hjälp
av indikatorn för återstående batteritid överst till höger på LCD-skärmen.



Så här tar du bort batteriet
Stäng LCD-skärmen. Skjut BATT (batteri)-spärren () åt sidan och ta bort batteriet ().
Använda ett vägguttag som strömkälla
Gör samma anslutningar som i ”Steg 1: Ladda batteriet” (sid. 10). Även om batteriet är
monterat laddas det inte ur.
Anmärkningar om batteriet




SE
12
Innan du lossar batteriet eller kopplar bort nätadaptern, stäng av videokameran och kontrollerar att
(Film)/ (Foto)-lampan (sid. 21) och åtkomstlampan (sid. 19) är släckta.
CHG (laddning)-lampan eller /CHG (blixt/laddning)-lampan blinkar under uppladdning vid följande
tillstånd:
 Batteriet är monterat på fel sätt.
 Batteriet är skadat.
 Batteriets temperatur är för låg.
Ta bort batteriet från videokameran och lägg det på en varm plats.
 Batteriets temperatur är för hög.
Ta bort batteriet från videokameran och lägg det på en kall plats.
Du bör undvika att använda ett NP-FV30-batteri, som bara tillåter kortare inspelnings- och
uppspelningstider med videokameran.
För att spara batteri är standardinställningen vald så att strömmen automatiskt stängs av om du inte
använt videokameran inom cirka 5 minuter ([A. Shut Off]).
Om nätadaptern



Använd ett lättåtkomligt vägguttag när du använder nätadaptern. Koppla genast bort nätadaptern från
vägguttaget om det uppstår funktionsstörningar när du använder videokameran.
Placera inte nätadaptern i trånga utrymmen, till exempel mellan väggen och en möbel.
Kortslut inte nätadapterns likströmspropp (DC) eller batterikontakterna med ett metallföremål. Det kan
orsaka funktionsstörningar.
Ladda batteriet utomlands

Komma igång
Du kan ladda batteriet med den nätadapter som medföljer videokameran i de länder eller
regioner där spänningen ligger i intervallet AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Använd inte en elektronisk spänningsomvandlare.
SE
13
Steg 2: Starta kameran och ställ in datum och tid
1
Öppna videokamerans LCD-skärm.
Videokameran är inte påslagen.

För att slå på videokameran när LCD-panelen redan är öppen trycker du på POWER.
MODE-lampa
POWER-knapp
2
Välj önskat språk och peka sedan på [Next].
Peka på knappen på
LCD-skärmen
3
Välj önskat geografiskt område med

SE
, peka sedan på [Next].
För att ställa in datum och tid igen, peka på
(MENU)  [Setup]  [ (Clock Settings)]
 [Date & Time Setting]  [Date & Time]. Om alternativet inte visas på skärmen pekar du på
/
14
/
tills alternativet visas.
4
Ställ in [Summer Time], peka sedan på [Next].

Om du ställer in [Summer Time] till [On], går klockan fram 1 timma.
Komma igång
5
Välj datumformat och peka sedan på [Next].
6
Välj datum och tid, peka sedan på
.
sedan på [Next] 
/
för att ställa in värdet, peka
Klockan startar.
 Noteringar
Datum och tid visas inte under inspelning, men spelas automatiskt in på inspelningsmediet och kan visas
(MENU)  [Setup]  [
(Playback
under uppspelning. För att visa datum och tid, peka på
.
Settings)]  [Data Code]  [Date/Time] 
(MENU)  [Setup]  [ (General
 Du kan stänga av ljudsignalerna genom att peka på
.
Settings)]  [Beep]  [Off] 
 Om knappen du pekar på inte reagerar som den ska kan du kalibrera pekskärmen.
 Då klockan är inställd justeras klocktiden automatiskt med [Auto Clock ADJ ] och [Auto Area ADJ]
inställt till [On]. I vissa fall, beroende på vilket land och vilken region du valt för videokameran, kan inte
klockan automatiskt justeras till korrekt tid. Ställ i detta fall in [Auto Clock ADJ ] och [Auto Area ADJ]
till [Off] (HDR-CX360VE/PJ30VE).

SE
15
Stänga av kameran
Stäng LCD-skärmen.
Lampan (Film) blinkar i några sekunder och sedan stängs kameran av.
Tips!
Du kan också stänga av videokameran genom att trycka på POWER.
När [Power On By LCD] är inställt till [Off], stäng av videokameran genom att trycka på POWER.



Ändra språkinställningen
Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen.
(MENU)  [Setup]  [ (General Settings)]  [Language Setting]  ett
Peka på


.
önskat språk 
SE
16
Steg 3: Förbereda inspelningsmedia
Det inspelningsmedium som kan användas visas på videokamerans skärm som följande
ikoner.
*
Internminne
Minneskort
* Med standardinställningen spelas filmer och stillbilder in på detta inspelningsmedium. Du kan spela in,
spela upp och redigera på det medium du väljer.
Tips!
Se sidan 61 för tidslängd av film som kan spelas in.
Se sidan 63 för antal foton som kan spelas in.

Komma igång


Välja inspelningsmedium
 Peka på
(MENU)  [Setup]  [
(Media Settings)]  [Media
Select].
Fönstret [Media Select] visas.
 Peka på önskat inspelningsmedium, peka sedan på

.
Både filmer och foton spelas in på valt medium.
Kontrollera inställningarna för inspelningsmediet
I både inspelningsläget för film och foto, visas medieikonen längst upp till höger på
skärmen.
Ikon för
inspelningsmedium
SE
17
Sätta i ett minneskort
 Noteringar
Ställ in inspelningsmediet på [Memory Card] när du vill spela in filmer och/eller stillbilder på ett
minneskort.

Olika typer av minneskort som kan användas i videokameran
SD Hastighetsklass
”Memory Stick PRO
Duo” (Mark2)
”Memory Stick PROHG Duo”
—
Beskrivs i den här
handboken
”Memory Stick PRO
Duo”
SD-minneskort
SDHC-minneskort
SDXC-minneskort




Class 4 eller snabbare
SD-kort
Drift med alla minneskort garanteras inte.
”Memory Stick PRO Duo”, halva storleken på ”Memory Stick” eller standardstorlek på SD-kort kan
användas för den här videokameran.
Fäst inte etiketter eller liknande på minneskortet eller minneskortadaptern. Det kan medföra
funktionsstörningar.
”Memory Stick PRO Duo” på upp till 32 GB och SD-kort på upp till 64 GB har bekräftats att fungera med
videokameran.
 Noteringar
Ett MultiMediaCard kan inte användas med videokameran.
 Filmer som spelats in på SDXC-minneskort kan inte importeras till eller spelas upp på datorer eller
A/V-enheter som inte stödjer exFAT*-filsystem genom att ansluta videokameran till de här enheterna
med USB-kabeln. Bekräfta i förväg att ansluten enhet stödjer exFAT-systemet. Om du ansluter en enhet
som inte stödjer exFAT-systemet och formateringsskärmen visas, ska du inte utföra formateringen. All
inspelad data kommer att förloras.
* exFAT är ett filsystem som används för SDXC-minneskort.

SE
18
 Öppna skyddet och sätt i minneskortet med den skårade sidan i den
riktning som visas tills det klickar på plats.

Stäng skyddet efter att du satt in minneskortet.
Tillträdeslampa
Komma igång
Uppmärksamma riktningen på det skårade hörnet.
Skärmen [Preparing image database file. Please wait.] visas om du sätter i ett nytt
minneskort. Vänta tills skärmen försvinner.
 Stäng skyddet.
 Noteringar
Om [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.]
visas ska du formatera minneskortet.
 Kontrollera minneskortets riktning. Om du tvingar in minneskortet i fel riktning kan minneskortet,
minneskortsfacket eller bilddatan skadas.
 Öppna inte skyddet under inspelning.
 När du sätter in eller matar ut minneskortet, måste du vara försiktig så att inte minneskortet hoppar ut
och faller på golvet.

Mata ut minneskortet
Öppna skyddet och tryck lätt på minneskortet en gång.
Kopierar filmer/foton
Du kan kopiera filmer och foton som spelats in på det interna inspelningmediet till ett
minneskort.
(MENU)  [Edit/Copy]  [Copy], och följ sedan instruktionerna som visas
Peka på
på skärmen.
SE
19
Inspelning/Uppspelning
Inspelning
I standardinställningen, spelas filmer och foton in på det interna inspelningsmediet. Filmer
spelas in med högupplöst kvalitet (HD).
Tips!
För att ändra inspelningsmedium, se sidan 17.


1
Spänn greppremmen.
2
Öppna videokamerans LCD-skärm.
SE
20
Videokameran slås på och objektivskyddet öppnas.
Spela in filmer
MODE-knapp
[STBY]  [REC]
START/STOP-knapp
 Tryck på MODE för att tända lampan
(Film).
 Tryck på START/STOP för att börja spela in.
Du avbryter inspelningen genom att trycka på START/STOP igen.
För att visa alternativ på LCD-skärmen igen
Inspelning/Uppspelning
(Film): Vid inspelning av en film
(Foto): Vid inspelning av ett foto
Peka var som helst på skärmen utom på knapparna på LCD:n så att du kan använda
alternativen. Du kan ändra inställningarna med hjälp av menyn [Display Setting].
ungefär 4
sek efter
Att fånga leenden
Med standardinställningen tas en stillbild automatiskt när videokameran registrerar ett leende
från en person under filminspelning (Smile Shutter). När videokameran spårar ansikten
under filminspelning, justeras bildkvaliteten automatiskt ([Face Detection]).
Ta en stillbild
Ram för leenderegistrering
(orange)
Ram för ansiktsregistrering
(vit)
SE
21
 Noteringar
Videokameran avbryter inspelningen om du stänger LCD-panelen medan du filmar.
 Den längsta oavbrutna inspelningstiden för film är ungefär 13 timmar.
 När en filmfil överstiger 2 GB skapas en ny filmfil automatiskt.
 Det tar flera sekunder innan du kan börja filma efter det att du har slagit på videokameran. Du kan inte
använda videokameran under den tiden.
 Följande lägen kan anges om data fortfarande skrivs in på inspelningsmediet efter att inspelningen är
färdig. Då detta sker, utsätt inte kameran för stötar eller vibrationer och ta inte heller bort batteriet eller
nätadaptern.
 Åtkomstlampan (sid. 19) lyser eller blinkar
 Mediets ikon i övre höger hörn på LCD-skärmen blinkar

Tips!
Se sidan 61 för tidslängd av film som kan spelas in.
Under pågående filminspelning kan du ta stillbilder genom att trycka ned PHOTO helt (Dual Rec).
SteadyShot] är inställt till [Active] i standardinställningen.
[
Du kan bestämma vilket ansikte som ska prioriteras genom att peka på det.
Du kan spara stillbilder från inspelade filmer.
Du kan kontrollera inspelningstid, uppskattad kvarvarande kapacitet o.s.v. genom att peka på
(MENU)  [Setup]  [ (Media Settings)]  [Media Info].
Videokamerans LCD-skärm kan visa inspelade bilder över hela skärmen (full bildpunktsvisning). Det
kan däremot göra att översidan, undersidan och de högra och vänstra kanterna av bilderna beskärs något
när de spelas upp på en TV som inte kan hantera full bildpunktsvisning. I så fall ställer du [Guide Frame]
till [On], och använder den begränsningsram som visas på skärmen som vägledning när du filmar.
Om du vill justera LCD-panelens vinkel öppnar du först LCD-panelen 90 grader i förhållande till
videokameran () och justerar sedan vinkeln ().









 90 grader (max.)
 180 grader (max.)
 90 grader mot
videokameran
Informationskod under inspelning
Inspelningsdatum, tid och tillstånd samt koordinater (HDR-CX360VE/PJ30VE) spelas in
automatiskt på inspelningsmediet. Informationen visas inte under pågående inspelning. Du
kan däremot se den som [Data Code] under uppspelning. För att visa dem, peka på
(MENU)  [Setup]  [ (Playback Settings)]  [Data Code]  önskad inställning 
.
SE
22
Ta stillbilder
MODE-knapp
PHOTO-knapp
Blixt  Tänds
När
 Tryck på MODE för att tända lampan
försvinner har stillbilden tagits.
(Foto).
LCD-skärmen ändras till fotograferingsläge och skärmens bildproportion blir 4:3.
 Tryck lätt på PHOTO för att justera fokus, och tryck sedan ner den helt.
Inspelning/Uppspelning
(Film): Vid inspelning av en film
(Foto): Vid inspelning av ett foto
Tips!
Se sidan 63 för antal foton som kan spelas in.
(MENU)  [Image Quality/Size]  [
Image Size] 
För att ändra bildstorlek, peka på
.
önskad inställning 
visas.
Du kan inte ta stillbilder när
Blixten i videokameran utlöses automatiskt vid otillräcklig belysning. Blixten fungerar
inte i filminspelningsläget. Du kan ändra hur din videokamera utlöser blixtar via
(MENU)  [Camera/Mic]  [ (Flash)]  [Flash]  önskad inställning 
(HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE).





SE
23
Om vita runda fläckar visas på bilderna (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE)
Detta orsakas av partiklar (damm, pollen o.s.v.) i närheten av linsen. När de framhävs av
videokamerans blixt visas de som vita runda fläckar.
Du kan minska förekomsten av vita runda fläckar genom att öka belysningen i rummet och ta
bilden utan blixt.
Partiklar (damm,
pollen o.s.v.) i luften
Skaffa platsinformation med hjälp av GPS (HDR-CX360VE/PJ30VE)
När du ställer in [GPS Setting] (sid. 55) till [On], visas
på LCD-skärmen och
videokameran börjar söka efter GPS-satelliter och skaffar platsinformation. Genom att skaffa
platsinformation kan du använda funktioner såsom Map View.
Indikatorn ändras i enlighet med styrkan på den GPS-signal som mottas.



SE
24
Behandlingstiden kan bli kortare när du laddar GPS-hjälpdata till videokameran via medföljande
programvara ”PMB”. Installera ”PMB” på din dator (sid. 35) och anslut datorn till Internet. Anslut
sedan videokameran till datorn så kommer GPS-hjälpdata att uppdateras automatiskt.
GPS-hjälpdata kanske inte fungerar i följande fall:
 När GPS-hjälpdata inte uppdaterats på 30 dagar eller mer
 När videokamerans datum och tid inte är korrekt inställt
 När videokameran förflyttas över ett långt avstånd
Den inbyggda kartan tillhandahålls av följande företag: Karta över Japan av ZENRIN CO., LTD.,
övriga områden av NAVTEQ.
Välja inspelningsläge
Du kan ändra kvalitet på bilden du spelar in genom att peka på
(MENU)  [Image
REC Mode].
Quality/Size]  [
Typer av medium som bilder kan sparas på beror på vilket inspelningsläge som valts.
För detaljer om hur du sparar via externa enheter, se sidan 41.
Inspelningsläge
Typer av medium
PS*
FX
FH/HQ/LP
På den här videokameran
På externa enheter
Externt medium (USB lagringsenheter)
Blu-ray skivor
—
AVCHD inspelningsskivor
—
* [PS] kan endast ställas in när [
—
Frame Rate] är inställt till [50p].
Inspelning/Uppspelning
Internt inspelningsmedium
Minneskort
SE
25
Spela upp på videokameran
Du kan njuta av uppspelning av bilder med kraftfullt ljud via stereohögtalarna som är
inbyggda i videokameran.
I standardinställningen, spelas filmer och foton som är sparade på det interna
inspelningsmediet upp.
Tips!
För att ändra inspelningsmedium, se sidan 17.
Videokameran visar inspelade bilder som en händelse automatiskt, baserat på datum och tid. Den kan
också visa inspelade bilder baserat på platsinformation (HDR-CX360VE/PJ30VE).



1
2
Öppna videokamerans LCD-skärm.
Videokameran slås på och objektivskyddet öppnas.
Tryck på
3
(View Images).
Skärmen Event View (visning av händelse) visas efter några sekunder.
Peka på
/
för att välja önskad händelse ().
Knapp för
ändra visning
Knapp för
Highlight
Playback
 Till MENU-skärmen
 Händelser
 Knapp för ändra visning (HDR-CX360VE/PJ30VE)

/
: Till föregående/nästa händelse.
 Händelsenamn
SE
26
 Ändra till film/fotoinspelningsläge
 Tidsribba
 Knapp för Highlight Playback*
 Knapp för ändra händelseskala
* Visas endast när bildkvaliteten är inställd på [
HD Quality].
Skärmen för Event Index (Händelseindex) visas när du pekar på händelsen som visas på
mitten.


Peka på en bild som du vill se.
Inspelning/Uppspelning
4
Du kan också välja en händelse genom att peka på  på tidsribban.
(ändra händelseskala) längst ner till höger på skärmen så att du kan ändra
Peka på
tidsintervallet för tidsribban från ett och ett halvt år till tre månader, vilket ändrar antalet händelser
som kan visas på tidsribban.
Peka på  för att välja bildtyp som ska visas i index från [
MOVIE] (endast film),
PHOTO] (endast foto) eller [
MOVIE/PHOTO] (film och foto blandat).
[
 Gå tillbaka till skärmen Event View (visning av händelse)

/
: Visar föregående/nästa sida (peka och håll nere knappen så rullas
indexskärmen)
 Ändra till film/fotoinspelningsläge
 Händelsetitel
 Knapp för att ändra bildtyp
 Movie
 Photo
 Total uppspelningstid för filmer i händelsen (totalt antal foton om endast foton)

 visas tillsammans med filmen eller stillbilden som senast spelades upp eller spelades in. Om du
pekar på filmen eller stillbilden med , kan du fortsätta uppspelningen från föregående tidpunkt.
SE
27
Hantera videokameran medan en film spelas upp
Du kan använda de funktioner som visas på figuren nedan medan videokameran spelar upp
MOVIE/PHOTO] (standardinställning)
en film. Figuren nedan visas när du väljer [
MOVIE] genom att peka på knapp för att ändra bildtyp på skärmen Event Index
eller [
(händelseindex).
Volymjustering
Radera
Kontext
Näst
För att snabbspela
framåt*
För att pausa*/spela
upp
För att stoppa*
Föregående
För att snabbspela
bakåt*
* De här knapparna kan endast användas när videokameran spelar upp en film.
 Noteringar
Du kanske inte kan spela upp bilder med andra enheter än din videokamera.

Tips!
Genom att peka på knappen
på uppspelningsskärmen visas funktioner som du för närvarande kan
använda och gör att du kan använda dessa funktioner enkelt.
När uppspelningen, som började med den valda bilden, når den sista bilden visas skärmen INDEX igen.
/
i pausläget.
Om du vill spela upp filmen långsamt pekar du på
/
under en uppspelning, spelas filmer upp ungefär 5 gånger 
Om du fortsätter att peka på
10 gånger  30 gånger  60 gånger snabbare.
Inspelningsdatum, tid och fotograferingsförhållande och koordinater (HDR-CX360VE/PJ30VE)
registreras automatiskt in under inspelningen. Den här informationen visas inte under inspelning, men
(MENU)  [Setup]  [
(Playback
du kan visa den under uppspelning genom att peka på

.
Settings)]  [Data Code]  önskad inställning 
I standardinställningen finns en skyddad demonstrationsfilm förinspelad.







Justera ljudvolymen för filmer
Peka på
SE
28
 och justera med
/

när du spelar upp filmer.
Visa stillbilder
Du kan använda de funktioner som visas på bilden nedan medan du tittar på foton. Figuren
PHOTO] genom att peka på knapp för att ändra bildtyp på
nedan visas när du väljer [
skärmen Event Index (händelseindex).
Radera
Kontext
Näst
För att starta/stoppa ett
bildspel
Tips!
För att repetera Slideshow, peka på


 [Slideshow Set].
Utföra Highlight Playback
Tryck på

 Peka på
/
för att välja önskad händelse och sedan på [
Highlight].
Inspelning/Uppspelning
Föregående
Peka på [ Scenario Save] på skärmen efter att Highlight Playback är slut så att du kan spara
Highlight Playback-scenariot.
Använda en inbyggd projektor (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)
Tryck på
 Peka på
Tryck på PROJECTOR.
/
för att välja önskad händelse och sedan på händelsen 
SE
29
Spela upp bilder på en
TV
Anslutningsmetoden och den bildkvalitet
(högupplöst (HD) eller standardupplösning
(STD)) du får på TV-skärmen varierar
beroende på vilken typ av TV du ansluter
och vilka anslutningar du använder.
Utgångsanslutningar på videokameran
HDMI OUT-kontakt
Anslutningslista
Anslutning till en högupplöst TV
När inspelningskvaliteten är högupplöst
bildkvalitet (HD), spelas filmerna upp
i högupplöst bildkvallitet (HD). När
inspelningskvaliteten är standardupplöst
bildkvalitet (STD), spelas filmerna upp i
standardupplöst bildkvallitet (STD).
Komponent-A/V-kabel
(medföljer)
(Grön) Y
(Blå)PB/CB
(Röd)PR/CR
(Vit)
(Röd)
Anslutning för
A/V-Fjärrkontakt
HDMI-kabel
(säljs separat)
1
Växla ingången på TV:n till den
kontakt du har anslutit.

2
Mer information finns i bruksanvisningen
till TV:n.
Anslut videokameran till en TV.

3
Använd den medföljande nätadaptern som
strömkälla (sid. 12).
Spela upp en film eller ett foto på
videokameran (sid. 26).
SE
30
Anslutning till en icke högupplöst 16:9TV (bredbild) eller en 4:3-TV
När du ansluter med A/Vkomponentkabel
När inspelningskvaliteten är högupplöst
bildkvalitet (HD), spelas filmerna upp i
standardupplöst bildkvallitet (STD). När
inspelningskvaliteten är standardupplöst
bildkvalitet (STD), spelas filmerna upp i
standardupplöst bildkvallitet (STD).


Om du endast ansluter
komponentvideokontakter sänds inga
ljudsignaler ut. Anslut de vita och röda
kontakterna för att sända ut ljudsignaler.
Väl [Component] inställning för den
komponentingång du använder. Peka på
(MENU)  [Setup]  [ (Connection)] 
[Component]  önskad inställning 
för att göra inställningen.

(Grön) Y
(Blå)PB/CB
(Röd)PR/CR
(Vit)
(Röd)



A/V-kabel med S VIDEO
(säljs separat)

(Gul)
(Vit)
(Röd)

A/V-kabel (medföljer)
(Gul)
(Vit)
(Röd)
Använd en HDMI-kabel med
HDMI-logotypen.
Använd en kabel med HDMI-minikontakt i
ena änden (för videokameran) och en kontakt
som lämpar sig för anslutning till TV:n i den
andra änden.
Upphovsrättsskyddade bilder kan inte sändas ut
via HDMI OUT-kontakten på videokameran.
Det kan finnas vissa TV-apparater som inte
fungerar som de ska (du får t.ex. inget ljud eller
ingen bild) med den här anslutningen.
Anslut inte videokamerans HDMI OUTkontakt till en extern enhets HDMI
OUT-kontakt eftersom det kan leda till
funktionsstörningar.
Om den anslutna enheten kan hantera 5,1kanaligt surroundljud spelas högupplösta
(HD) filmer automatiskt upp med 5,1kanaligt surroundljud. Ljudet för filmer med
standardupplösning (STD) konverteras till 2
kanaler (vanlig stereo).
Inspelning/Uppspelning
När du ansluter med HDMI-kabel
Komponent-A/V-kabel
(medföljer)
Ställa in bildproportionerna enligt den
anslutna TV:n (16:9/4:3)

Ställ in [TV Type] till [16:9] eller [4:3] enligt
din TV.
SE
31
När du ansluter med A/V-kabel med
S-Video


När S VIDEO-kontakten (S VIDEO-kanal) är
ansluten sänds inga ljudsignaler ut. Om du vill
sända ut ljudsignaler ansluter du de vita och
röda kontakterna till ljudingången på TV:n.
Den här anslutningen ger bilder med högre
upplösning jämfört med A/V-kabeln.
Om du har en mono-TV (om TV:n bara
har en enda ljudingång)

Anslut A/V-kabelns gula kontakt till
videoingången och anslut den vita kontakten
(vänster kanal) eller den röda kontakten
(höger kanal) till ljudingången på TV:n eller
videobandspelaren.
När du ansluter till TV:n via en
videobandspelare

Anslut videokameran till LINE IN-ingången
på videobandspelaren med A/V-kabeln. Ställ
ingångsväljaren på videobandspelaren på LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 o.s.v.).
 Noteringar
Om du tänker spela upp filmer med
standardupplösning (STD) på en 4:3-TV som
inte kan hantera 16:9-signaler, spelar du in
filmerna med bildproportionerna 4:3. Peka på
(MENU)  [Image Quality/Size] 
Wide Mode]  [4:3] 
.
[
 När A/V-kabeln används för att visa film, visas
filmerna med standardupplösning (STD).

SE
32
Om TV:n/videobandspelaren har en 21stiftsadapter (EUROCONNECTOR)
Använd en 21-stiftsadapter (säljs separat)
för att se de uppspelade bilderna.
TV/
Videobandspelare
Tips!
Om du ansluter videokameran till en TV
med hjälp av mer än en typ av kabel för att
visa bilder, prioriteras TV-ingångarna enligt
följande:
HDMI -komponent  S VIDEO -video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
är ett gränssnitt som sänder ut både video- och
ljudsignaler. Via HDMI OUT-kontakten sänds
högkvalitativa bilder och digitalt ljud.



Om ”Photo TV HD”
Den här videokameran är kompatibel
med standarden ”Photo TV HD”. ”Photo
TV HD” tillåter högdetaljerad, fotolik
avbildning av nyansrika texturer och färger.
Genom att ansluta Sony:s Photo TV HDkompatibla enheter via en HDMI-kabel*
eller komponent-AV-kabel**, kan du njuta
av en helt ny värld av foton i hisnande
HD-kvalitet.
* TV:n kommer automatiskt att växla till
PHOTO] valts med
lämpligt läge när [
knapp för att ändra bildtyp.
** Inställning av TV:n kommer att vara
nödvändigt. Mer information finns i
bruksanvisningen till din Photo TV HDkompatibla TV.
Avancerade funktioner
Radera filmer och
stillbilder

Du kan frigöra utrymme genom
att radera filmer och stillbilder från
inspelningsmediet.
 Noteringar
Du kan inte återställa bilder som du har raderat.
Spara viktiga filmer och foton i förväg.
 Ta inte bort batteriet eller nätadaptern från
videokameran när du raderar bilder. Det kan
skada inspelningsmediet.
 Mata inte ut minneskortet medan du raderar
bilder från minneskortet.
 Du kan inte radera skrivskyddade filmer och
foton. Ta bort skrivskyddet från filmer och
foton innan du försöker radera dem.
 Demonstrationsfilmen på din videokamera är
skyddad.
 Om du raderar filmer/foton som är inkluderade
i sparade scener, kommer scenerna att raderas
också.
När [
/
Setting] är inställt till
STD Quality], visas
istället
[
.
för

Peka på och markera de filmer
eller stillbilder du vill radera med
märket.





1
2
3
Tryck på
5
Avancerade funktioner
Tips!
Om du börjar att spela upp en bild genom
att välja den från skärmen Event Index
(Händelseindex), kan du radera bilden med
hjälp av på uppspelningsskärmen.
Om du vill radera alla bilder som spelats in
på mediet och återställa dess ursprungliga
kapacitet formaterar du det.
Förminskade bilder som gör att du kan visa
flera bilder samtidigt på en indexskärm kallas
”miniatyrbilder”.
4
Peka på och håll nere önskad miniatyrbild
så att du kan bekräfta bilden. Du återgår till
.
föregående skärm genom att peka på
Peka på


.
Radera alla filmer/foton i en händelse
samtidigt
I steg 3, peka på [All In Event].
(View Images) (sid. 26).
Peka på
(MENU)  [Edit/
Copy]  [Delete].
För att välja och radera filmer,
peka på [Multiple Images] 
[
MOVIE]/[
PHOTO]/
[
MOVIE/PHOTO].
Peka på
/
för att välja önskad
.
händelse och sedan på

Peka på och håll nere önskad miniatyrbild
så att du kan bekräfta bilden. Du återgår till
.
föregående skärm genom att peka på
Peka på

.
SE
33
Spara filmer och foton med en dator
Användbara funktioner som finns tillgängliga om
du ansluter videokameran till en dator
Redigera och hantera bilder på din dator (Windows)
Programvaran PMB som finns på medföljande CD-ROM inkluderar funktioner som gör att
du kan göra mer med bilder som spelats in med videokameran.
Visa
Kalender
Spara på en
skiva
Ladda upp
DVD/Blu-ray
Nätverkstjänster
Redigera
Sammanfoga bildfiler
Enkel uppladdning när du inte är hemma (Windows, Macintosh)
Med PMB Portable, som är förinstallerat på videokameran kan du spela upp eller ladda upp
dina bilder till Internet genom att ansluta din videokamera till en dator när du inte är hemma.
SE
34
Förbereda en dator
Steg 1 Kontrollera datorsystemet
Windows
OS*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7
Applikation
PMB/PMB Portable
Minne
För Windows XP: 512 MB eller mer (1 GB
eller mer rekommenderas.)
256 MB eller mer är dock tillräckligt för att
bearbeta endas filmer med standardupplöst
bildkvalitet (STD).
För Windows Vista/Windows 7: 1 GB eller
mer
Hårddisk
Krävt diskutrymme för installation:
Ungefär 500 MB (10 GB eller mer kan
vara nödvändigt när du skapar AVCHD
-inspelningsskivor. Högst 50 GB kan vara
nödvändigt när du skapar Blu-ray-skivor.)
Macintosh
OS
PMB Portable: Mac OS X*5 (v10.5 - v10.6)
*1Standardinstallation krävs. Driften försäkras
inte om operativsystemet har uppgraderats eller
i miljöer med flera operativsystem.
*264-bitars version och Starter (Edition) stöds
inte. Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver.2.0 eller nyare krävs för att använda
funktionen för skivskapande, etc.
*3Starter (Edition) stöds inte.
*4Snabbare processor rekommenderas.
*5Macintosh-datorer med en Intel-processor.
Spara filmer och foton med en dator
CPU*4
Intel Core Duo 1,66 GHz eller snabbare eller
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz eller snabbarer
(Intel Core 2 Duo 2,26 GHz eller snabbare
krävs vid behandling av FX eller FH-filmer
och Intel Core 2 Duo 2,40 GHz eller snabbar
vid behandling av PS-filmer.)
Intel Pentium III 1 GHz eller snabbare är
dock tillräckligt för följande funktioner:
 Importera filmer och foton till datorn
 One Touch Disc Burn
 Skapa en Blu-ray-skiva/AVCHD
-inspelningsskiva/DVD-video (Intel
Core Duo 1,66 GHz eller snabbare krävs
när du skapar en DVD-video genom att
konvertera högupplöst bildkvalitet (HD) till
standardupplöst bildkvalitet (STD).)
 Kopiera en skiva
 Bearbetar endas filmer med
standardupplöst bildkvalitet (STD)
Annat
USB-port (detta måste finnas som standard,
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)),
Blu-ray-skiva/DVD-brännare (CD-ROMenhet krävs för installation). Antingen NTFS
eller exFAT-filsystem rekommenderas som
filsystem för hårddisken.
 Noteringar
Drift i alla datormiljöer garanteras inte.

Vi användning av en Macintosh
Medföljande programvara ”PMB”
fungerar inte på Macintosh-datorer. För
att importera filmer och foton till datorn,
kontakta Apple Inc.
Steg 2 Installera medföljande
programvara ”PMB”
Installera ”PMB” innan du ansluter
videokameran till en dator.
Skärm
Minst 1 024 × 768 punkter
SE
35
 Noteringar
Om en version av ”PMB” under 5.0.00 har
installerats på din dator, kanske du inte kan
använda vissa funktioner av ”PMB” när du
installerar ”PMB” från medföljande CDROM. ”PMB Launcher” installeras även från
medföljande CD-ROM och du kan starta
”PMB” eller annan programvara med hjälp av
”PMB Launcher”. Dubbelklicka på genvägen
”PMB Launcher” på datorskärmen för att starta
”PMB Launcher”.

 Bekräfta att din videokamera inte
är ansluten till datorn.
 Läs villkoren i licensavtalet
noggrant. Om du godkänner
villkoren, ändra till och
klicka sedan på [Nästa ] 
[Installera].
 Följ instruktionerna som visas
på datorskärmen för att fortsätta
installationen.

 Sätt på datorn.


Logga in som administratör för
installation.
Stäng alla applikationer som är igång på
datorn innan du installerar programvaran.
 Lägg i medföljande CD-ROM i din
dators skivenhet.
Installationsskärmen visas.
Om skärmen inte visas, klicka på
[Start]  [Dator] (i Windows XP, [Den
här datorn]), dubbelklicka sedan på
[SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
* Enhetsnamn (såsom (E:)) kan variera
beroende på dator.



Du kanske kommer behöva installera vissa
applikationer som inkluderas på skivan
på samma gång. Om installationsskärmen
visas följer du instruktionerna som visas
på skärmen.
När du ombes att starta om datorn följer
du instruktionerna som visas på skärmen
och startar om den.
Anslut videokameran till en dator när du
ombes att göra detta.
 Anslut videokameran till datorn
med hjälp av Built-in USB
Cable och peka sedan på [USB
Connect] på LCD-skärmen på
videokameran.
 Klicka på [Installera].
 Välj land eller region.
 Välj språk för den applikation
som ska installeras, fortsätt sedan
till nästa skärm.
SE
36
 När installationen är färdig tar du
bort CD-ROM från datorn.

Klicka på (PMB-ikonen) som visas
på datorns skrivbord för att starta upp
programvaran.
Koppla loss videokameran från datorn
Klicka på ikonen
i höger hörn på
skrivbordet på datorn  [Utför säker
borttagning av USB-masslagringsenhet].
Peka på [Cancel]  [Yes] på videokamerans
skärm.
Koppla bort USB-kabeln.

Om du använder Windows 7, kanske ikonen inte visas på datorns skrivbord. I detta
fall kan du koppla ifrån videokameran från
din dator utan att följa de procedurer som
beskrivs ovan.
 Noteringar
Formatera inte det interna inspelningsmediet
i videokameran med en dator. Om du gör det
kanske videokameran inte fungerar som den
ska.
 Sätt inte in AVCHD-inspelningsskivor som har
skapats med hjälp av programvaran ”PMB” i
DVD-spelare eller -inspelare eftersom dessa
enheter inte stödjer AVCHD-standarden. Om
du gör det kanske du inte kan ta ut skivan från
enheterna.
 Den här videokameran spelar in med
högupplöst kvalitet i AVCHD-format. Med
hjälp av medföljande PC-programvara kan
filmer med högupplöst bildkvalitet kopieras till
DVD-skivor. DVD-skivor som innehåller filmer
med AVCHD-format ska dock inte användas
i DVD-spelare eller brännare, eftersom DVDspelaren/brännaren kanske inte kan mata ut
skivan och radera dess innehåll utan förvarning.
 När du tillträder videokameran från datorn,
använd medföljande programvara ”PMB”
eller den förinstallerade programvaran ”PMB
Portable.” Ändra inte filer eller mappar på
videokameran från datorn. Bildfiler kan skadas
eller de kanske inte kan spelas upp.
 Korrekt drift garanteras inte om du hanterar
data på videokameran från datorn.
 Videokameran delar automatiskt en bildfil
som är 2 GB eller större och sparar delarna
på separata filer. Alla filer kan visas som
separata filer på en dator, filerna kommer
dock att hanteras korrekt via videokamerans
importfunktion eller programvaran ”PMB”
och även av uppspelningsfunktionen hos
programvaran ”PMB Portable”.
 Använd medföljande programvara ”PMB”
när du importera långa filmer eller redigerar
bilder från videokameran till en dator. Om
du använder annan programvara, kanske inte
bilderna importeras korrekt.
 När du raderar bildfiler, följ stegen på sidan 33.
 Du kan skapa en Blu-ray-skiva genom att
använda en dator med Blu-ray-skivbrännare.
Installera BD Tilläggsprogram för ”PMB”.

Spara filmer och foton med en dator
 Noteringar
För att skapa skivor eller använda andra
funktioner på Windows XP, Image Mastering
API v2.0 för Windows XP installeras. Om
Image Mastering API v2.0 för Windows XP inte
har installerats ännu, välj den från program som
krävs på installationsskärmen och installera
enligt instruktioner som visas. (Datorn måste
vara ansluten till Internet för installationen.)
Du kan installera Image Mastering API v2.0 för
Windows XP som svar på det meddelande som
visas när du försöker starta dessa funktioner.
 Driften garanteras inte om du läser eller skriver
videodata från eller till videokameran via
en annan programvara än den medföljande
”PMB”. För information om kompabilitet för
den programvara som du använder, rådfråga
programvarans tillverkare.

SE
37
Starta PMB (Picture Motion
Browser)
1
Dubbelklicka på genvägen ”PMB”
på datorskärmen.
Ladda upp bilder till en
nätverkstjänst
Applikationens programvara ”PMB
Portable” är förinstallerad i videokameran.
Du kan ställa in följande funktioner via
”PMB Portable”.



2
PMB-programvaran startar.
Dubbelklicka på genvägen ”PMBhjälp” på datorskärmen för att se
hur du använder ”PMB”.
Enkelt ladda upp bilder till nätverkstjänster
såsom bloggar
Ladda upp via en nätverksansluten dator då du
inte är hemma
Registrera nätverkstjänster (såsom bloggar) att
använda ofta
Klicka på knappen [Hjälp] längst upp
till höger på datorskärmen efter att
programvaran ”PMB Portable” startar
och sedan kan du se detaljer om hur du
använder programvaran.
Starta ”PMB Portable” (Windows)
 Sätt igång din videokamera och
anslut den sedan till datorn via
Built-in USB Cable.
 Noteringar
Om ikonen inte visas på datorskärmen, klicka
på [Start]  [Alla program]  [ PMB] 
önskat alternativ.

Tips!
Dubbelklicka på ”PMB Launcher” på datorns
skrivbord. Detta gör att du kan starta önskad
funktion (program) genom att välja något från
en lista över ”PMB”-funktioner.


SE
38

Skärmen [USB Select] visas på
videokamerans skärm.
 Peka på [USB Connect] på
videokamerans skärm.
Vi användning av en Windows 7:
Fönstret Device Stage* öppnas.
Vid användning av Windows XP/
Windows Vista: AutoPlay-guiden visas.
Starta ”PMB Portable” (Macintosh)
 Sätt igång din videokamera och
anslut den sedan till datorn via
Built-in USB Cable.
Om skärmen [USB Select] inte visas, peka
(MENU)  [Setup] 
på
[ (Connection)]  [USB Connect].
* ”Device Stage” är en meny i Windows
7 som används för att hantera enheter
(videokamera, kamera, etc.) som är
anslutna till datorn.

Skärmen för licensavtal visas.
 Välj önskat språk och klicka på
[OK].
Fönstret för områdesval visas.
 Välj [Region] och [Land/Område]
och klicka på [OK].
Skärmen för licensavtal visas.
 Läs avtalet ordentligt och klicka
på [Jag godkänner].
”PMB Portable” startar.

Skärmen [USB Select] visas på
videokamerans skärm.
Spara filmer och foton med en dator
 Klicka på ”PMB Portable”.
 Peka på [USB Connect] på
videokamerans skärm.
När datorn känner igen videokameran,
visas ikonen [PMBPORTABLE] på
datorskärmen.
 Klicka på ”PMBP_Mac” i mappen
[PMBPORTABLE].
Skärmen för områdesval visas.
 Välj [Region] och [Land/Område]
och klicka på [OK].
Skärmen för licensavtal visas.
 Läs avtalet ordentligt och klicka
på [Jag godkänner].
”PMB Portable” startar.
SE
39
 Noteringar
Se till att ansluta videokameran till nätverket
när du använder ”PMB Portable”.
 Ställ in [USB LUN Setting] till [Multi] (sid. 55).
 Om ”PMB Portable” inte startar, ställ in [USB
Connect Setting] till [Mass Storage] (sid. 55)
och försök att ansluta igen.
 Om guiden AutoPlay inte visas, klicka på
Windows XP eller Windows Vista, klicka
på [Start]  [Dator] (i Windows XP, [Den
här datorn])  [PMBPORTABLE], och
dubbelklicka på [PMBP_Win.exe].
 Om ”Device Stage” inte startar när du
använder Windows 7, klicka på [Start],
dubbelklicka sedan på kameraikonen för
den här videokameran  medium-ikonen
på vilken önskade bilder finns lagrade 
[APPLICATION]  [PMBP_MTP.exe].
 Om du använder Windows 7, kan Device Stage
startfönstret (som inte innehåller information
om specifik enhet) visas, beroende på datorns
inställningar. Följ i sådana fall instruktionerna
på skärmen och ladda ner den senaste
informationen om systemet.
 Om du använder Windows 7, kommer [USB
Connect Setting] (USB överföringsläge)
automatiskt att ändrast till [Mass Storage] när
du startar ”PMB Portable”.
 När du laddar upp bilder via Internet, såsom
med videokameran, kanske cache-filer lagras
på den dator du använder beroende på vilken
serviceleverantör du laddar upp bilden till.
 Om ett problem inträffar med ”PMB Portable”
eller om du raderar programvaran, kan du ladda
ner ”PMB Portable”-installeraren från Internet
för att reparera.

SE
40
Om ”PMB Portable”
Du kan ladda ner webbadresser för besökta
webbsidor från en server som administreras
av Sony (härefter refererad till som ”Sonyserver”) via ”PMB Portable”.
Du måste godkänna följande för att
använda bilduppladdningstjänsten (härefter
refererad till som ”tjänsten”) som levereras
av flera olika webbsidor inklusive de som
använder ”PMB Portable”.
 Beroende på webbsida, kan registrering
och avgifter krävas för att använda
tjänsten. Använd tjänsten i enlighet med
de normer som framlagts på webbsidan.
 Tjänsten kan avbrytas eller ändras utan
tidigare meddelande av webbsidans
organisatör. I dessa fall, samt i andra fall
ska inte Sony hållas ansvariga på något
sätt för några förluster, skador eller
problem mellan dig och en tredje part
som uppkommer från bruket av denna
tjänst.
 Du kommer att omdirigeras till
webbsidan av Sony-servern. Du kanske
inte kan komma åt webbsidan av någon
anledning såsom underhåll av servern.
 Om Sony beslutar sig för att avsluta
serverdriften, kommer detta att meddelas
i förväg på Sony:s webbsida etc.
 Sådan information som webbadress
på den sidan du omdirigeras till från
Sony-servern kan registreras för att
förbättra de produkter och tjänster som
Sony erbjuder i framtiden. Personlig
information kommer dock inte att
registreras.
Spara bilder med en extern enhet
Välja en metod att spara bilder med en extern
enhet
Du kan spara filmer i högupplöst bildkvalitet (HD) med hjälp av en extern enhet. Välj metod
som ska användas enligt enheten.
Externa enheter
Extern mediaenhet
Spara bilder på en extern
mediaenhet med högupplöst
bildkvalitet (HD).
DVDirect Express
DVD-brännare
Spara bilder på en DVD-skiva
med högupplöst bildkvalitet
(HD).
Anslutningskabel
Sida
USB-adapterkabel
VMC-UAM1 (säljs
separat)
43
Built-in USB Cable för
DVDirect Express
46
Built-in USB Cable
49
A/V-kabel (medföljer)
50
Spara bilder på en DVD-skiva
med högupplöst bildkvalitet
(HD) eller med standardupplöst
bildkvalitet (STD).
Spara bilder med en extern enhet
DVD -skrivare, andra än
DVDirect Express
Hårddiskinspelare, etc.
Spara bilder på en DVDskiva med standardupplöst
bildkvalitet (STD).
Filmer som är inspelade med standardupplöst bildkvalitet (STD)
Använd A/V-kabeln för att ansluta videokameran till en extern enhet på vilken bilder sparas.
 Noteringar
AVCHD-inspelningsskivan kan endast spelas upp på enheter som fungerar med AVCHD-format.
 Skivor som spelats in med högupplöst bildkvalitet (HD) ska inte används i DVD-spelare/inspelare.
Eftersom DVD-spelare/inspelare inte kan hantera AVCHD-formatet, kan det hända att DVD-spelaren/
inspelaren inte kan mata ut skivan.
 Radera demonstrationsfilmen då du kopierar eller skapar skivor. Om den inte raderas kanske inte
videokameran fungerar korrekt. Om du raderar demonstrationsfilmen kan du dock inte återställa den.

SE
41
Typer av media på vilka bilder sparas
Du hittar mer information i ”Välja inspelningsläge” på sidan 25.
De enheter på vilka den skapade skivan kan spelas upp
DVD-skiva med högupplöst bildkvalitet (HD)
Uppspelningsenheter i AVCHD-format, såsom en Sony Blu-ray-skivspelare eller en
PlayStation3.
DVD-skiva med standardupplöst bildkvalitet (STD)
Vanliga DVD-uppspelningsenheter såsom en DVD-spelare.
 Noteringar
Underhåll alltid din PlayStation3 och använd den senaste versionen av PlayStation3
systemprogramvara.
 PlayStation3 är kanske inte tillgänglig i vissa länder/regioner.

SE
42
Spara bilder med en
extern medaienhet
Du kan spara filmer och foton på extern
mediaenhet (USB-enheter), såsom en
extern hårddisk. Du kan också spela upp
bilder på videokameran eller en annan
uppspelningsenhet.
 Noteringar
Du behöver en USB-adapterkabel VMC-UAM1
(säljs separat) för denna åtgärd.
 USB-adapterkabeln VMC-UAM1 kanske inte
finns tillgänglig i vissa länder/regioner.
 Anslut videokameran till vägguttaget via den
medföljande nätadaptern (sid. 12).
 Se det externa mediaenhetens bruksanvisning
för mer information.

Funktioner tillgängliga efter att bilder
sparats på extern mediaenhet
 uppspelning
av bilder via videokameran
(sid. 45)
 importera bilder till ”PMB”
Enheter som inte kan användas som en
extern mediaenhet

Du kan inte använda följande enheter som
extern mediaenhet.
 mediaenheter med en kapacitet som
överstiger 2 TB
 vanliga skivspelare såsom CD- eller
DVD-spelare
 mediaenheter som är anslutna via en
USB-hubb
 mediaenheter med inbyggd USB-hubb
 kortläsare
1
Anslut nätadaptern och
nätkabeln till videokamerans DC
IN-kontakten och vägguttaget.
Spara bilder med en extern enhet
Tips!
Du kan inte importera bilder som sparats på
den externa mediaenheten till din dator via
medföljande programvara ”PMB”.


 Noteringar
Du kanske inte kan använda externa
mediaenheter med en kodfunktion.
 FAT-filsystemet är tillgängligt för din
videokamera. Om lagringsmediet för den
externa enheten formaterades för NTFSfilsystemet, ska du formatera den externa
mediaenheten med hjälp av videokameran
innan du använder den. Formateringsskärmen
visas när det externa mediaenheten är anslutet
till videokameran. Se till att viktig data inte har
sparats tidigare på det externa mediaenheten
innan du formaterar det via videokameran.
 Driften är inte garanterad med alla enheter som
uppfyller driftkraven.
 Du hittar mer information om externa
mediaenheter på Sony:s webbsida för support i
ditt land/region.

2
Om den externa mediaenheten
har en nätkabel, anslut den till
vägguttaget.
3
Anslut USB-adapterkabeln till
den externa mediaenheten.
SE
43
4
Anslut USB-adapterkabeln
till  (USB)-uttaget på din
videokamera.
Se till att inte koppla ifrån USB-kabeln
medan [Preparing image database file.
Please wait.] visas på LCD-skärmen.
Om [Repair Img. DB F.] visas på
.
videokamerans skärm, peka på
USB-adapterkabel
VMC-UAM1 (säljs
separat)
Vid anslutning av extern mediaenhet
Bilderna som på den externa mediaenheten
som visas på LCD-skärmen. När en extern
mediaenhet ansluts, kommer USB-ikonen
att visas på skärmen Event View (visning av
händelse), etc.
Du kan göra menyinställningar för den
extern mediaenheten såsom att radera
(MENU)  [Edit/
bilder. Peka på
Copy] på Event View (visning av händelse).
Att koppla ifrån den externa
mediaenheten

5
Du kan inte använda Built-in USB Cable
för den här typen av anslutning.
Anslut den externa
mediaenheten till videokameran
och peka på [Copy.] på
videokamerans skärm.
Filmer och foton som lagras på en av
videokamerans inspelningsmedium
som valts i [Media Select], och som
ännu inte har sparats på externt
medium, kan nu sparas på ansluten
mediaenhet vid detta tillfälle.

6
Den här funktionen är endast tillgänglig
när det finns nyligen inspelade bilder.
Peka på
på videokamerans
skärm när du är klar.
SE
44
Peka på
medan videokameran är
i standbyläge för uppspelning ([Event
View] eller Event Index (händelseindex)
visas) för den externa mediaenheten.
Koppla bort USB-adapterkabeln.
 Noteringar
Antal scener du kan spara på den externa
mediaenheten är följande. Även om den externa
mediaenheten har fritt utrymme kan du dock
inte spara scener som överstiger följande siffror.
 Filmer med högupplöst bildkvalitet (HD):
Max. 3 999
 Filmer med standardupplöst bildkvalitet
(STD): Max. 9 999
 Stillbilder: Max. 40 000
Antalet scener kan minska beroende på typ av
bilder som spelats in.

Spara önskade filmer och foton
Du kan spara önskade bilder i
videokameran på extern mediaenhet.
 Anslut videokameran till den
externa mediaenheten och peka
på [Play without copying.].
Skärmen Event View (visning av
händelse) för det externa mediet visas.
(MENU)  [Edit/
 Peka på
Copy]  [Copy].
Du kan inte kopiera bilder från en
extern mediaenhet till det interna
inspelningsmediet på videokameran.
 När du valt [Multiple Images],
pekar du på bilden som ska
sparas.
Spela upp bilder från den externa
mediaenheten på videokameran
 Anslut videokameran till den
externa mediaenheten och peka
på [Play without copying.].
Skärmen Event View (visning av
händelse) för den externa mediaenheten
visas.
 Välj den bild du vill se och spela
upp bilden (sid. 26).


Spara bilder med en extern enhet
 Följ instruktioner som
visas på skärmen för att
välja inspelningsmedium,
bildvalsmetoder och typ av bild.


 Peka på
på videokamerans skärm.
Du kan också se bilder på en TV som är
ansluten till videokameran (sid. 30).
Du kan spela upp filmer med högupplöst
(HD) bildkvalitet på datorn med hjälp
av [Player for AVCHD]. Starta [Player
for AVCHD] och välj den drivenhet som
den externa mediaenheten är anslutet till
[Inställningar].
visas.


Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på
LCD-skärmen. Du återgår till föregående
.
skärm genom att peka på
Om du väljer [All In Event], välj den
/
händelse som ska kopieras med
. Du kan inte välja flera händelser.
SE
45
Utföra [Direct Copy] manuellt
Du kan utföra [Direct Copy] manuellt
medan videokameran är ansluten till en
extern mediaenhet.
(MENU) [Edit/Copy]
Peka på
 [Direct Copy] på skärmen [Event
View] för den externa mediaenheten.
Peka på [Copy images that have not
been copied.].

.
Peka på
 Noteringar
Om videokameran inte känner igen den externa
mediaenheten, försök med följande åtgärder.
 Anslut USB-adapterkabeln till videokameran
igen.
 Om den externa mediaenheten har en
nätkabel, anslut den till vägguttaget.

Skapa en skiva med
DVD-brännaren,
DVDirect Express
Du kan skapa en skiva eller spela upp bilder
på en skapad skiva genom att använda
DVD-brännaren, DVDirect Express (säljes
separat).
Mer information finns i bruksanvisningen
som medföljer DVD-brännaren.
 Noteringar
Anslut videokameran till ett vägguttag via den
medföljande nätadaptern (sid. 12).
 DVDirect Express kallas för ”DVD-brännare” i
det här avsnittet.

Skivor som kan användas
 12
cm DVD-R
cm DVD+R
Enheten kan inte hantera skivor med dubbla
lager.
 12
1
Anslut nätadaptern och
nätkabeln till videokamerans
DC IN-kontakt och vägguttaget
(sid. 12).
2
Slå på strömmen till
videokameran och anslut DVDbrännaren till  (USB)-uttaget
på videokameran med DVDbrännarens USB-kabel.

SE
46
Du kan inte använda Built-in USB Cable
för den här typen av anslutning.
3
Sätt in en oanvänd skiva i DVDbrännaren och stäng skivfacket.
4
Tryck på
(DISC BURN) på DVDbrännaren.



Då åtgärden är slutförd, peka
på

 (facket
öppnas)  ta ut skivan  peka
på videokamerans
på
skärm.
I följande fall utför du denna åtgärd:
 När
du kopierar en önskad bild
du skapar flera kopior av en och samma
skiva
 När
 Anslut videokameran till DVDbrännaren och peka på [DISC
BURN OPTION].
 Välj det inspelningsmedium
som innehåller den film, eller de
filmer, du vill spara och peka på
[Next].
 Peka på den film som du vill
spara på skivan.
Spara bilder med en extern enhet
5
Filmer som lagras på en av videokamerans
inspelningsmedium som valts i [Media
Select], och som ännu inte har sparats på
någon skiva, kan nu sparas på skivan.
Om det finns filmer med hög upplösning
(HD) och standardupplösning (STD), som
ännu inte sparats, sparas de på separata
skivor beroende på bildkvaliteten.
Om filerna du vill kopiera inte får plats på
en skiva, sätt i en ny oanvänd skiva i DVDbrännaren och upprepa förfarandet.
Utför [DISC BURN OPTION]
visas.
Återstående kapacitet på skivan
6
, koppla sedan ur
Peka på
USB-kabeln.

Tips!
Om den totala minnesstorleken för filmerna
som ska brännas med hjälp av DISC BURN
överstiger utrymmet på skivan avbryts
bränningen när utrymmet på skivan har tagit
slut. Den sista filmen på skivan kanske inte
kommer med helt och hållet.


Peka på och håll nere önskad miniatyrbild
så att du kan bekräfta bilden. Du återgår
till föregående skärm genom att peka på
.
SE
47

på
 Peka på
videokamerans skärm.
Om du vill skapa ytterligare en skiva
med samma innehåll sätter du in en
tom skiva och pekar på [CREATE
SAME DISC].
 Då åtgärden är färdig,
peka på [Exit.] 
på
videokamerans skärm.
 Koppla bort USB-kabeln från
videokameran.
 Noteringar
Gör inget av följande när du skapar en skiva.
 Slå av videokameran
 Koppla bort USB-kabeln eller nätadaptern
 Utsätt videokameran för mekanisk chock eller
vibrationer
 Mata ut minneskortet från videokameran
 Spela upp den skiva som skapats och kontrollera
att kopieringen utfördes felfritt innan du
raderar filmerna från videokameran.
 Om [Failed.] eller [DISC BURN failed.] visas
på skärmen, sätt i en ny skiva i DVD-brännaren
och utför DISC BURN-åtgärden igen.
Spela upp en skiva med DVDbrännaren
 Anslut nätadaptern och
nätkabeln till videokamerans
DC IN-kontakt och vägguttaget
(sid. 12).
 Slå på strömmen till
videokameran och anslut DVDbrännaren till  (USB)-uttaget
på videokameran med DVDbrännarens USB-kabel.

Tips!
Att bränna en hel skiva tar mellan 20 och 60
minuter. Det kan ta längre tid beroende på
inspelningsläge och antal scener.



 Sätt i en skiva du skapat i DVDbrännaren.
Filmerna på skivan visas på
indexskärmen på videokameran.
 Tryck på uppspelningsknappen
på DVD-brännaren.

SE
48
Du kan spela upp filmer på en TV
genom att ansluta videokameran till TV:
n (sid. 30).
Du kan också utföra åtgärden via
videokamerans skärm.
 När åtgärden är slutförd, peka
på
på videokamerans
skärm och ta ut skivan när facket
öppnas.
 Peka på
USB-kabeln.
och koppla bort
Skapa en skiva med
högupplösta bilder
(HD) med hjälp av en
annan DVD-brännare,
eller liknande, än
DVDirect Express
Använd USB-kabeln för att ansluta din
videokamera till bränningsenheten,
som måste kunna hantera filmer med
högupplöst bildkvalitet (HD), som till
exempel en Sony DVD-brännare. Se även
bruksanvisningen som följer med den
komponent som du tänker ansluta.
 Noteringar
Anslut videokameran till ett vägguttag via den
medföljande nätadaptern (sid. 12).
 Sony DVD-brännare är kanske inte tillgänglig i
vissa länder/regioner.

Spara bilder med en extern enhet
1
Anslut nätadaptern och
nätkabeln till videokamerans
DC IN-kontakt och vägguttaget
(sid. 12).
SE
49
2
Sätt på din videokamera och
anslut en DVD-brännare till din
videokamera med Built-in USB
Cable.
Skärmen [USB Select] visas på
videokamerans skärm.

3
Om [USB Select]-skärmen inte visas, peka
(MENU)  [Setup] 
på
[ (Connection)]  [USB Connect].
Peka på [USB Connect] på
videokamerans skärm.

4
Det inspelningsmedium som visas skiljer
sig åt beroende på modellen.
Spela in filmer på den anslutna
enheten.

5
Mer information finns även i
bruksanvisningen som följer med den
komponent som du tänker ansluta.
Då åtgärden är färdig,
peka på

på
videokamerans skärm.
6
Koppla bort USB-kabeln.
SE
50
Skapa en skiva med
standardupplösta
bilder (STD) med hjälp
av en brännare eller
liknande.
Du kan kopiera bilder, som spelas
upp på videokameran, till en skiva
eller videokassett genom att ansluta
videokameran till en inspelningsenhet, t.ex.
en Sony DVD-brännare, med hjälp av annat
än DVDirect Express, med A/V-kabeln.
Anslut enheten via antingen  eller . Se
även bruksanvisningarna som följer med de
komponenter du tänker ansluta.
 Noteringar
Anslut videokameran till ett vägguttag via den
medföljande nätadaptern (sid. 12).
 Sony DVD-brännare är kanske inte tillgänglig i
vissa länder/regioner.
 Filmer med högupplöst bildkvalitet (HD)
kommer att kopieras med standardupplöst
bildkvalitet (STD).

Anslutning för A/VFjärrkontakt
2
Anslut videokameran till
inspelningsenheten (en brännare
eller liknande) med en A/V-kabel
 (medföljer) eller en A/V-kabel
med S VIDEO  (säljs separat).

Ingång
S VIDEO
3
Starta uppspelningen på
videokameran och inspelningen
på inspelningsenheten.
VIDEO
(Gul)
(Vit)
AUDIO
A/V-kabel (medföljer)
A/V-kabel med S VIDEO (säljs separat)
Genom att använda den här kabeln kan
bilder med högre kvalitet skapas än
med en A/V-kabel. Anslut den vita och
röda kontakten (vänster/höger ljud) och S
VIDEO-kontakten (S VIDEO-kanalen) på
A/V-kabeln med S VIDEO-kabel. Om du
bara ansluter S VIDEO-kontakten kommer
du inte att höra något ljud. Den gula
kontakten (video) behövs inte.
Placera inspelningsmediet i
inspelningsenheten.

4
Om inspelningsenheten har en
ingångsväljare ställer du in den på rätt
ingångsläge.
Mer information finns i bruksanvisningen
som följer med inspelningsenheten.
När kopieringen är klar stoppar
du inspelningsenheten och
sedan videokameran.
(Röd)
Signalflöde
1

Spara bilder med en extern enhet
(Gul)
Anslut videokameran till ingångarna på
inspelningsenheten.
 Noteringar
Eftersom kopieringen görs med analog
överföring är det möjligt att bildkvaliteten
försämras.
 Du kan inte kopiera till inspelningsenheter som
anslutits med en HDMI-kabel.
 För att kopiera information om datum/tid och
kameradata, (HDR-CX360VE/PJ30VE), peka
(MENU)  [Setup] 
på
(Playback Settings)]  [Data Code] 
[
.
önskad inställning 
 När skärmstorleken på visningsenheterna
(MENU) 
(TV, o.s.v.) är 4:3, peka på
[Setup]  [ (Connection)]  [TV Type] 
.
[4:3] 
 När du ansluter en enhet med monoljud
ansluter du den gula kontakten på A/V-kabeln
till videoingången och den vita (vänster kanal)
eller den röda (höger kanal) till ljudingången
på enheten.

SE
51
Anpassa videokameran
Använda menyer
Du kan få mer ut av din videokamera om du använder menyalternativen på rätt sätt.
Videokameran har flera menyalternativ under var och en av de 6 menykategorierna.
Shooting Mode (Alternativ för att välja ett fotograferingsläge)  sid. 53
Camera/Mic (Alternativ för anpassad bildtagning)  sid. 53
Image Quality/Size (Alternativ för att ställa in bildkvalitet eller -storlek)  sid. 54
Playback Function (Alternativ för uppspelning)  sid. 54
Edit/Copy (Alternativ för redigering)  sid. 54
Setup (Andra inställningsalternativ)  sid. 54
Funktionsmenyer
Följ procedurerna som förklaras nedan för att ställa in menyalternativen.
Meny [Camera/Mic] och [Setup] har underkategorier. Peka på ikonen för underkategorin så
ändras skärmen till andra underkategorimenyer.
Nedtonade menyalternativ eller inställningar kan inte användas.
 Noteringar
Det kan hända att vissa menyalternativ inte går att ställa in beroende på inspelnings- och
uppspelningsförhållandena.
för att slutföra inställningen av menyn eller för att återgå till föregående menyskärm.
 Peka på

SE
52
Menylistor
Shooting Mode
Movie........................................... Spelar in filmer.
Photo............................................ Tar bilder.
Smth Slw REC............................ Spelar in motiv som rör sig snabbt i slowmotion.
Golf Shot..................................... Delar två sekunders snabba rörelser till ramar som sedan spelas in som en
film och foton.
Camera/Mic
Anpassa videokameran
(Manual Settings)
White Balance ................ Ställer in färgbalansen efter inspelningsomgivningen.
Spot Meter/Fcs . ............. Justerar ljusstyrkan och fokuseringen för det valda motivet.
Spot Meter . ..................... Justerar ljusstyrkan på bilder till ett motiv på skärmen som du pekar på.
Spot Focus ....................... Fokuserar på ett motiv på skärmen som du pekar på.
Exposure............................ Justerar ljusstyrkan på filmer och foton.
Focus.................................. Fokuserar manuellt.
Low Lux.............................. Spelar in ljusa färgbilder i svag belysning.
(Camera Settings)
Scene Selection.............. Väljer en lämplig inspelningsinställning i enlighet med typ av scen, såsom
nattvy eller strand.
Fader........................... Tonar in eller ut scener.
Self-Timer.................. Ställer in självutlösaren när din videokamera är i fotoredigeringsläge.
Tele Macro ....................... Tar bilder på ett motiv i fokus med bakgrunden ofokuserad.
SteadyShot............... Ställer in funktionen SteadyShot vid inspelning av filmer.
SteadyShot............... Ställer in funktionen SteadyShot vid fotografering.
Digital Zoom.................... Ställer in högsta zoomnivå för digital zoom som överstiger zoomnivån för
zoomen.
Conversion Lens............. Ställer in typen på fäst konversionslins (säljes separat). Optimerar
funktionen SteadyShot och fokuserar enligt medföljande lins.
Auto Back Light ............. Exponeringen för motiv i motljus justeras automatiskt.
(Face)
Face Detection ............... Justerar bildkvaliteten på ansikten automatiskt.
Smile Shutter................... Tar foton automatisk då ett leende spåras.
Smile Sensitivity ............ Ställer in känsligheten för identifiering av leenden vid användning av
funktionen Smile Shutter.
(Flash)
Flash*1................................ Ställer in hur blixten aktiveras.
Flash Level*1. ................... Ställer in blixtens ljusstyrka.
Red Eye Reduction*1..... Förhindrar röda ögon vid fotografering med blixt.
(Microphone)
Blt-in Zoom Mic ............. Spelar in en film med ett levande ljud som anpassas efter zoomläget.
Wind Noise Reduct........ Reducerar vindljud.
Audio Mode..................... Ställer in format för inspelningsljud (5,1-kanal surround/2-kanal stereo).
Micref Level...................... Ställer in mikrofonnivå.
SE
53
(Shooting Assist)
Guide Frame ................... Visar ramen och ser till att motivet ligger rätt i horisontell och vertikal led.
Display Setting . ............. Ställer in hur länge ikoner eller indikatorer visas på LCD-skärmen.
Light Bright*1. ................. Ställer in ljusstyrkan på videoljuset.
Audio Level Display . .... Visar ljudnivåmätaren på LCD-skärmen.
Image Quality/Size
REC Mode........................... Ställer in filminspelningsläget. När du spelar in motiv som rör sig snabbt,
rekommenderas en högupplöst bildkvalitet.
Frame Rate......................... Ställer in bildproportionen för att spela in filmer.
/
Setting................. Ställer in bildkvalitet för inspelning, uppspelning eller redigering av filmer.
Wide Mode . ...................... Ställer in portionerna horisontellt respektive vertikalt vid inspelning av
filmer med standardupplöst bildkvalitet (STD).
x.v.Color ............................. Spelar in bilder med större färgomfång.
Image Size.......................... Ställer in fotostorleken.
Playback Function
Event View.................................. Visar skärmen för Event View (visning av händelse).
Map View*2................................ Visar skärmen Map View
Highlight Movie....................... Startar Highlight Playback.
Scenario................................ Börjar spela upp Highlight-scener som har sparats.
Edit/Copy
Delete.......................................... Raderar filmer eller stillbilder.
Protect......................................... Skyddar filmer eller stillbilder för att undvika radering.
Copy............................................. Kopierar bilder från valt internt inspelningsmedium till isatt minneskort.
Direct Copy................................ Kopierar bilder som lagrats på det interna inspelningsmediet eller på ett
minneskort till vissa typer av extern media.
Setup
(Media Settings)
Media Select.................... Ställer in typ av media som ska användas för att spela in filmer eller foton
(sid. 17).
Media Info......................... Visar information om inspelningsmedium, såsom ledigt utrymme.
Format................................ Raderar all data på det interna inspelningsmediet eller ett minneskort.
Repair Img. DB F.............. Reparerar bilddatabasfilen på det interna inspelningsmediet eller ett
minneskort (sid. 59).
File Number...................... Ställer in hur filnummer tilldelas.
(Playback Settings)
Data Code......................... Ställer in datum och tid.
Volume............................... Justerar volymen på uppspelningsljudet (sid. 28).
SE
54
Anpassa videokameran
(Connection)
TV Type ............................. Omvandlar signalen beroende på ansluten TV (sid. 30).
Component . ................... Välj det här alternativet när du ansluter videokameran till en TV med
komponentingång (sid. 31).
HDMI Resolution ........... Väljer upplösning för utsignalen för bilden när du ansluter videokameran
till en TV med en HDMI-kabel (säljs separat).
CTRL FOR HDMI.............. Ställer in om TV:ns fjärrkontroll ska användas eller inte när videokameran
är ansluten till en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV med HDMI-kabeln
(säljes separat).
USB Connect . ................. Väljer vilken typ av media på videokameran som ska användas när
videokameran är ansluten till en extern enhet via USB.
USB Connect Setting.... Ställer in anslutningsläget när videokameran är ansluten till en dator eller
en USB-enhet.
USB LUN Setting............. Ställer in videokameran för att förbättra kompabiliteten på en USBanslutning genom att begränsa vissa USB-funktioner.
Disc Burn........................... Gör att du kan spara bilder på skivor via en enkel knapptryckning.
(General Settings)
Beep . ................................. Ställer in om videokamerans funktionsljud ska pipa eller inte.
LCD Brightness . ............. Justerar ljusstyrkan på LCD-skärmen.
Your Location*2............... Visar aktuell plats på en karta.
GPS Setting*2................... Ställer in mottagning av GPS-signal till på eller av.
REC Lamp*1...................... Ställer in om inspelningslampan ska lysa eller inte.
Remote Ctrl...................... Ställer in om fjärrkontrollen ska användas eller inte.
A. Shut Off ....................... Ändrar [A. Shut Off]-inställningen(sid. 12).
Power On By LCD........... Ställer in om videokameran slås på eller stängs av när du öppnar och
stänger LCD-skärmen.
Language Setting.......... Ställer in skärmspråket (sid. 16).
Calibration ....................... Kalibrerar pekskärmen.
Battery Info....................... Visar batteriinformationen.
Demo Mode..................... Ställer in om demonstrationen visas eller inte.
(Clock Settings)
Date & Time Setting...... Ställer in [Date & Time Format], [Summer Time], eller [Date & Time]
(sid. 14).
Area Setting .................... Justerar för en tidsskillnad utan att stanna klockan (sid. 14).
Auto Clock ADJ *2. ......... Ställer in om videokameran ska justera klockan automatiskt genom att
inhämta tiden från GPS eller inte.
Auto Area ADJ*2............. Ställer in om videokameran ska kompensera för tidsskillnader automatiskt
genom att skaffa aktuell platsinformation från GPS eller inte.
*1HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
*2HDR-CX360VE/PJ30VE
SE
55
Få detaljerad
information från
Bruksanvisning till
”Handycam”
Dubbelklicka på genvägen på datorskärmen
för att se Bruksanvisning till ”Handycam”.
Bruksanvisning till ”Handycam” är en
användarguide som är avsedd att läsas
på en datorskärm. Bruksanvisning till
”Handycam” är avsedd att läsas när du
vill veta mer om hur du hanterar din
videokamera.

1
För att installera Bruksanvisning
till ”Handycam” på en dator
Windows placera medföljande
CD-ROM-skiva i skivenheten på
din dator.
Installationsskärmen visas.
Om skärmen inte visas, klicka på
[Start]  [Dator] (i Windows XP, [Den
här datorn]), dubbelklicka sedan på
[SONYPMB(E:)](CD- ROM)*  [install.
exe].
* Enhetsnamn (såsom (E:)) kan variera
beroende på dator.

2
3
Klicka på [Bruksanvisning].
Klicka på önskat språk
och modellnamn på din
videokamera, [Installera],
och följ sedan instruktionerna
på skärmen för att installera
Bruksanvisning till ”Handycam”.

SE
56
Modellnamnet på din videokamera är
tryckt på dess botten.


När du använder en Macintosh, öppna mappen
[Handbook] – [SE] på CD-ROM-skivan och
kopiera sedan [Handbook.pdf].
De behöver Adobe Reader för att kunna
läsa Bruksanvisning till ”Handycam”. Om
programmet inte är installerat på din dator kan
du hämta det från Adobe Systems hemsida:
http://www.adobe.com/
Se ”PMB-hjälp” för information om
medföljande programvara ”PMB” (sid. 35).
Övrig information
Felsökning
Följ stegen nedan om du stöter på problem
när du använder din videokamera.
 Kontrollera listan (sid. 57 till 59), och
inspektera videokameran.


Sätt in ett laddat batteri i videokameran
(sid. 10).
Anslut nätadapterkontakten till vägguttaget
(sid. 12).
Videokameran fungerar inte trots att jag
har startat den.
 Tryck på RESET (sid. 72) med
ett spetsigt föremål och slå på
videokameran.
Om du trycker på RESET återställs alla
inställningar, även klockan.

Beroende på problemet kanske videokameran
måste formateras eller det interna minnet
bytas. I sådana fall kommer den information
som lagrats i det interna minnet att
raderas. Kom ihåg att lagra informationen
i det interna minnet på ett annat medium
(en säkerhetskopia) innan du lämnar in
videokameran för reparation. Vi ersätter dig
inte för förlust av information i det interna
minnet.
Under reparationen kan vi, för att undersöka
problemet, behöva kontrollera en liten mängd
av den information som lagrats i det interna
minnet. Din Sony-återförsäljare varken kopierar
eller lagrar dina data.
Se Bruksanvisning till ”Handycam” (sid. 56)
för detaljer om symtom för din videokamera
och ”PMB-hjälp” (sid. 38) om hur du ansluter
videokameran till en dator.



När du startat videokameran tar det några
sekunder för den att bli klar för tagning. Det är
inte ett tecken på att något är fel.
Koppla bort nätadaptern från vägguttaget
eller ta bort batteriet, vänta ungefär 1 minut
och koppla sedan in strömkällan igen. Om du
fortfarande inte kan använda videokameran
trycker du på RESET (sid. 72) med ett spetsigt
föremål. (Om du trycker på RESET återställs
alla inställningar, även klockan.)
Videokamerans temperatur är väldigt hög.
Stäng av videokameran och lämna den på en
kall plats en stund.
Videokamerans temperatur är väldigt låg.
Lämna videokameran påslagen. Om du
fortfarande inte kan använda videokameran,
stäng av den och ta den till en varm plats.
Lämna videokameran där en stund och slå
sedan på den.
Övrig information


 Koppla ifrån strömmen och koppla
till den igen efter ungefär 1 minut
och slå på videokameran.
 Kontakta din Sony-återförsäljare
eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.

Kameran startar inte.
Videokameran blir varm.

Videokameran kan bli varm när den används.
Det är inte ett tecken på att något är fel.
Kameran stängs plötsligt av.



Använd nätadaptern (sid. 12).
Slå på strömmen igen.
Ladda batteriet (sid. 10).
SE
57
Inga bilder spelas in när jag trycker på
START/STOP eller PHOTO.




Tryck på MODE för att tända lampan
(Film) eller lampan (Foto).
Videokameran är fortfarande upptagen
med att registrera den bild du just tagit på
inspelningsmediet. Du kan inte göra nya
inspelningar när det pågår.
Inspelningsmediet är fullt. Radera bilder som
du inte behöver (sid. 33).
Det totala antalet filmavsnitt eller foton
har överstigit det antal som får plats på
videokameran (sid. 61). Radera bilder som du
inte behöver (sid. 33).
Inspelningen slutar.

Videokamerans temperatur är väldigt hög/låg.
Stäng av videokameran och lämna den på en
varm/kall plats en stund.
Teckenfönster för självdiagnos/
Varningsindikatorer
Kontrollera följande om indikatorer visas
på LCD-skärmen.
Om problemet kvarstår även efter det
att du har gjort några försök att åtgärda
det, kontaktar du en Sony-återförsäljare
eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad. I detta fall ska du när du
kontaktar dem förse dem med numret på
felkoden som börjar med C eller E.
C:04:


”PMB” kan inte installeras.

Kontrollera datormiljön eller
installeringsproceduren som krävs för att
installera ”PMB” (sid. 35).
”PMB” fungerar inte korrekt.

Avsluta ”PMB” och starta om datorn.
C:06:



SE
58
Koppla bort alla enheter från USB-uttaget
på datorn utom tangentbord, mus och
videokameran.
Koppla bort USB-kabeln från datorn och din
videokamera och starta om datorn, anslut
sedan datorn och din videokamera igen i rätt
ordning.
När både Built-in USB Cable och annan
USB-kabel (som är ansluten till USB-porten på
videokameran) är anslutna till externa enheter
på samma gång, koppla bort den som inte är
ansluten till en dator.
Batteriets temperatur är hög. Byt batteri eller
placera det på en sval plats.
C:13: / C:32:

Datorn känner inte igen videokameran.

Du använder ett batteri som inte är av typen
”InfoLITHIUM” (V-serien). Använd ett
”InfoLITHIUM”-batteri (V-serien) (sid. 10).
Anslut likströmskontakten (DC) på
nätadaptern till videokameran och se till att
den sitter ordentligt (sid. 10).
Koppla bort strömkällan. Anslut den igen och
använd videokameran igen.
E::

Följ stegen från  på sidan 57.


Batteriet är svagt.

Batteriets temperatur är hög. Byt batteri eller
placera det på en sval plats.



Inget minneskort har satts in (sid. 18).
När indikatorn blinkar finns det inte
tillräckligt med ledigt utrymme för inspelning
av bilder. Radera onödiga bilder (sid. 33), eller
formatera minneskortet efter att du lagrat
bilder på annan media.
Bilddatabasfilen är skadad. Kontrollera
databasfilen genom att peka på
(MENU)  [Setup]  [ (Media Settings)]
 [Repair Img. DB F.]  inspelningsmediet.

Minneskortet är skadat. Formatera
minneskortet med din videokamera (sid. 54).

Inkompatibelt minneskort har satts in
(sid. 18).

Minneskortet är skrivskyddat.
Åtkomsten till minneskortet begränsades på
en annan enhet.



Inspelningsmediet är fullt. Radera bilder som
du inte behöver (sid. 33).
Foton kan inte spelas in under bearbetning.
Vänta en stund och spela sedan in.
REC Mode] är inställd till [Highest
När [
] eller [50p Quality
], kan du
Quality
inte ta foton medan du spelar in filmer. När
Frame Rate] är ställd på [25p] (HDR[
CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE) kan du inte
ta foton medan videokameran är i standby-läge
för filminspelning.


Det är något fel på blixten (HDR-CX360E/
CX360VE/PJ30E/PJ30VE).

Mängden ljus är inte tillräcklig. Använd blixten
(HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE).
Videokameran är ostadig. Håll videokameran
stadigt med båda händerna. Lägg märke till att
skakvarningsindikatorn inte slocknar.

Övrig information

SE
59
Inspelningstid för
filmer/antal foton som
kan tas
”HD” står för högupplöst bildkvalitet och
”STD” står för standardupplöst bildkvalitet.
(enhet: minut)
Batteri
NP-FV100

Förväntad inspelnings- och
uppspelningstid med varje batteri
Inspelningstid

Ungefärlig tillgänglig tid när du använder
ett fulladdat batteri.

HDR-CX360E/CX360VE

(enhet: minut)
Batteri
Bildkvalitet
NP-FV50
(medföljer)
NP-FV70
NP-FV100
Kontinuerlig
inspelningstid
HD STD
130
140
Typiskt
inspelningstid
HD STD
65
70
270
535
135
265
290
580
145
290
SE
60
Ungefärlig tillgänglig tid när du använder
ett fulladdat batteri.
HDR-CX360E/CX360VE
Typiskt
inspelningstid
HD STD
70
75
300
600
150
300
HDR-PJ10E
325
650
160
325
(enhet: minut)
Bildkvalitet
NP-FV50
(medföljer)
NP-FV70
Uppspelningstid
Kontinuerlig
inspelningstid
HD STD
145
155
HDR-PJ30E/PJ30VE
Batteri
Varje inspelningstid mäts när videokameran
spelar in filmer i högupplöst bildkvalitet (HD)
REC Mode] inställt till [Standard
med [
].
Typisk inspelningstid visar tiden när du
upprepade gånger startar/stoppar uppspelning
växlar MODE-lampan och zoomar.
Tid uppmätt när du använder videokameran vid
25 C. 10 C till 30 C rekommenderas.
Inspelningstiden blir kortare när du använder
videokameran i låga temperaturer.
Inspelningstiden blir kortare beroende på vilka
villkor du använder videokameran i.
Batteri
Bildkvalitet
NP-FV50
(medföljer)
NP-FV70
NP-FV100
(enhet: minut)
Bildkvalitet
NP-FV50
(medföljer)
NP-FV70
NP-FV100
Typiskt
inspelningstid
255
275
(enhet: minut)
HDR-PJ10E
Batteri

Kontinuerlig
inspelningstid
515
555
Kontinuerlig
inspelningstid
HD STD
125
135
Typiskt
inspelningstid
HD STD
60
65
260
130
280
140
HD
165
STD
180
345
680
375
745
(enhet: minut)
Batteri
Bildkvalitet
NP-FV50
(medföljer)
NP-FV70
NP-FV100
HD
170
STD
180
355
710
375
745
HDR-PJ30E/PJ30VE
HDR-PJ10E
(enhet: minut)
Batteri
Bildkvalitet
NP-FV50
(medföljer)
NP-FV70
NP-FV100
Filmer med högupplöst bildkvalitet (HD) i h (timma) och
m (minut)
HD
155
STD
170
Inspelningsläge
325
650
355
710
[Highest Quality
]
]
[High Quality
Förväntad inspelningstid av filmer
Internt inspelningsmedium
HDR-CX360E/CX360VE
Filmer med högupplöst bildkvalitet (HD) i h (timma) och
m (minut)
Inspelningsläge
Inspelningstid
]
[50p Quality
]
[High Quality
[Standard
]
[Long Time
(5,1 kanaler)*
]
[Long Time
(2 kanaler)*
]
13 h 15 m 12 h 55 m
(10 h 50 m) (10 h 35 m)
Filmer med standardupplöst bildkvalitet (STD) i h
(timma) och m (minut)
Inspelningsläge
Inspelningstid
]
[Standard
(5,1 kanaler)*
HDR-CX360E HDR-CX360VE
7 h 40 m 7 h 30 m
(7 h 5 m) (6 h 55 m)
[Standard
(2 kanaler)*
7 h 55 m
(7 h 15 m)
]
7 h 40 m
(7 h 5 m)
]
[Long Time
(5,1 kanaler)*
]
[Long Time
(2 kanaler)*
]
6 h 25 m
(5 h 15 m)
Filmer med standardupplöst bildkvalitet (STD) i h
(timma) och m (minut)
Inspelningsläge
Inspelningstid
3 h 45 m
(3 h 25 m)
]
[Standard
(5,1 kanaler)*
[Standard
(2 kanaler)*
Övrig information
[Highest Quality
]
HDR-CX360E HDR-CX360VE
2 h 35 m 2 h 30 m
(2 h 35 m) (2 h 30 m)
3h5m
3h0m
(3 h 5 m) (3 h 0 m)
4 h 10 m
4h5m
(4 h 10 m) (4 h 5 m)
7 h 25 m 7 h 15 m
(5 h 35 m) (5 h 30 m)
12 h 50 m 12 h 30 m
(10 h 30 m) (10 h 15 m)
[Standard
Inspelningstid
1 h 15 m
(1 h 15 m)
1 h 30 m
(1 h 30 m)
2h0m
(2 h 0 m)
3 h 35 m
(2 h 45 m)
6 h 15 m
(5 h 5 m)
]
[50p Quality
3 h 50 m
(3 h 30 m)
]
HDR-PJ30E/PJ30VE
Filmer med högupplöst bildkvalitet (HD) i h (timma) och
m (minut)
Inspelningsläge
Inspelningstid
]
[50p Quality
[Highest Quality
]
]
[High Quality
[Standard
]
[Long Time
(5,1 kanaler)*
]
[Long Time
(2 kanaler)*
]
HDR-PJ30E
HDR-PJ30VE
2 h 35 m 2 h 30 m
(2 h 35 m) (2 h 30 m)
3h5m
3h0m
(3 h 5 m) (3 h 0 m)
4 h 10 m
4h5m
(4 h 10 m) (4 h 5 m)
7 h 25 m 7 h 15 m
(5 h 35 m) (5 h 30 m)
12 h 50 m 12 h 30 m
(10 h 30 m) (10 h 15 m)
13 h 15 m 12 h 55 m
(10 h 50 m) (10 h 35 m)
SE
61
Filmer med standardupplöst bildkvalitet (STD) i h
(timma) och m (minut)
Inspelningsläge
Inspelningstid
]
[Standard
(5,1 kanaler)*
HDR-PJ30E
HDR-PJ30VE
7 h 40 m 7 h 30 m
(7 h 5 m) (6 h 55 m)
[Standard
(2 kanaler)*
7 h 55 m
(7 h 15 m)
]
Minneskort
Högupplöst bildkvalitet (HD)
(enhet: minut)
2 GB
9
(9)
10
(10)
10
(10)
25
(15)
4 GB
15
(15)
20
(20)
25
(25)
50
(35)
8 GB
35
(35)
40
(40)
60
(60)
105
(80)
40
5,1 kanaler* (35)
45
2 kanaler* (35)
90
(70)
180
370
745
(150) (300) (610)
90
(75)
190
380
770
(155) (310) (630)
7 h 40 m
(7 h 5 m)
* Du kan ändra format på det inspelade ljudet
med [Audio Mode] (sid. 53).
 Noteringar
Siffrorna inom ( ) anger minsta inspelningsbara
tid.

Tips!
Du kan spela in filmer med högst 3 999 scener
med högupplöst bildkvalitet (HD), och 9 999
scener med standardupplöst bildkvalitet (STD).
Den längsta oavbrutna inspelningstiden för film
är ungefär 13 timmar.
Om du vill spela in längsta, i tabellen,
angivna inspelningstid, måste du radera
demonstrationsfilmen på videokameran.
Videokameran använder formatet VBR
(Variable Bit Rate) gör att automatiskt justera
bildkvaliteten att passa inspelningsscenen. Den
här tekniken ger variationer i inspelningstid
för mediet. Filmer som innehåller bilder som
rör sig snabbt eller är komplexa, spelas in med
högre bithastighet, och detta reducerar den
översiktliga inspelningstiden.





SE
62
16 GB
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
32 GB
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
Standardupplöst bildkvalitet (STD)
(enhet: minut)
2 GB
25
5,1 kanaler* (20)
25
2 kanaler* (25)
4 GB
50
(50)
8 GB
16 GB 32 GB
110
220
445
(100) (205) (410)
55
(50)
110
225
460
(100) (210) (420)
* Du kan ändra format på det inspelade ljudet
med [Audio Mode] (sid. 53).
 Noteringar
Inspelningsbar tid kan variera beroende på
inspelningen och motivets villkor samt
REC Mode] and [
Frame Rate]
[
(sid. 54).
 Siffrorna inom ( ) anger minsta inspelningsbara
tid.

Förväntat antal foton som kan tas
Internt inspelningsmedium

Du kan ta högst 40 000 foton.
Minneskort
HDR-PJ10E
3.3M
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB


HDR-CX360E/
CX360VE/PJ30E/
PJ30VE
7.1M
560
1100
2250
4550
9200
Den valda bildstorleken gäller när lampan
(Foto) lyser.
Det antal foton som kan spelas in på
minneskortet som visas är för högsta
bildstorleken på videokameran. Det faktiska
antalet inspelningsbara foton visas på LCDskärmen under inspelningen (sid. 70).
Antalet inspelningsbara foton på minneskortet
kan variera i enlighet med inspelningsvillkor.
 Noteringar
Det unika bildpunktsmönstret för Sony:s
ClearVid och bildbehandlingssystemet
(BIONZ) tillåter en bildupplösning på stillbilder
som motsvarar de storlekar som beskrivs.


Övrig information

1300
2600
5300
10500
21000
Tips!
Du kan också använda minneskort med en
kapacitet på under 1 GB för att spela in foton.
Följande lista visar bithastigheten, pixlar och
bildproportion för varje inspelningsläge (film
+ ljud etc.).
 Högupplöst bildkvalitet (HD):
PS: Max. 28 Mbps 1 920  1 080 pixlar/16:9
FX: Max. 24 Mbps 1 920  1 080 pixlar/16:9
FH: Ungefär 17 Mbps (genomsnitt) 1 920 
1 080 pixlar/16:9
HQ: Ungefär 9 Mbps (genomsnitt) 1 440 
1 080 pixlar/16:9
LP: Ungefär 5 Mbps (genomsnitt) 1 440 
1 080 pixlar/16:9
 Standardupplöst bildkvalitet (STD):
HQ: Ungefär 9 Mbps (genomsnitt) 720  576
pixlar/16:9, 4:3
Inspelningspixlar för foto och bildproportion.
 Inspelningsläge för foto:
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
3 072  2 304 punkter/4:3
3 072  1 728 punkter/16:9
1 600  1 200 punkter/4:3
640  480 punkter/4:3
HDR-PJ10E
2 112  1 584 punkter/4:3
2 112  1 188 punkter/16:9
1 600  1 200 punkter/4:3
640  480 punkter/4:3
 Dubbel inspelning:
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
3 072  1 728 punkter/16:9
2 304  1 728 punkter/4:3
HDR-PJ10E
2 304  1 296 punkter/16:9
1 728  1 296 punkter/4:3
 Ta en stillbild från en film:
1 920  1 080 punkter/16:9
640  360 punkter/16:9
640  480 punkter/4:3


SE
63
Försiktighetsåtgärder
Användning och underhåll








SE
64
Använd eller förvara inte videokameran eller
tillbehören på följande platser:
 Där det är extremt varmt, kallt eller fuktigt.
Utsätt dem aldrig för temperaturer som
överstiger 60 C, t.ex. i direkt solljus, nära ett
värmeelement eller i en bil som står parkerad
i solen. Det kan orsaka funktionsstörningar
och deformera den.
 Nära starka magnetfält eller där den
utsätts för vibrationer. Det kan orsaka
funktionsstörningar hos videokameran.
 Nära starka radiovågor eller strålning. Under
sådana förhållanden är det inte säkert att
videokameran kan skapa felfria inspelningar.
 Nära AM-mottagare och videoutrustning. Det
finns risk för störningar.
 På sandstränder eller där det är mycket
dammigt. Om sand eller damm kommer
in i videokameran kan det orsaka
funktionsstörningar. I värsta fall kan det
uppstå fel som inte går att reparera.
Driv videokameran med likström (DC) 6,8
V/7,2 V (batteri) eller 8,4 V likström (DC)
(nätadapter).
Vare sig du driver videokameran med lik- (DC)
eller växelström (AC) bör du använda de
tillbehör som anges i den här bruksanvisningen.
Videokameran får inte bli blöt, t.ex. av regn eller
havsvatten. Om videokameran blir blöt kan det
leda till funktionsstörningar. I värsta fall kan det
uppstå fel som inte går att reparera.
Om något föremål eller någon vätska råkar
hamna inne i videokameran bör du genast
koppla bort den från all strömförsörjning och
låta en Sony-återförsäljare kontrollera den
innan du använder den igen.
Hantera videokameran varsamt, montera inte
isär den, modifiera den inte, utsätt den inte för
stötar eller slag och tappa eller trampa inte på
den. Var särskilt försiktig med objektivet.
Låt videokameran vara stängd när du inte
använder den.
Linda inte in videokameran i t.ex. en handduk
när du använder den. Då kan kameran
överhettas.





Greppa kontakten när du kopplar bort
nätkabeln; dra aldrig i själva sladden (elsladd).
Skada inte nätkabeln genom att t.ex. placera
något tungt på den.
Använd inte ett deformerat eller skadat batteri.
Håll metallkontakterna rena.
Om det har läckt batterivätska från batteriet:
 Kontakta närmaste auktoriserade
Sony-serviceverkstad.
 Tvätta bort den vätska som du eventuellt fått
på huden.
 Om du fått batterivätska i ögonen måste du
omedelbart skölja ögonen i rikligt med vatten
och sedan kontakta läkare.
När du inte använder videokameran
under en längre tid


Starta videokameran och låt den gå igenom
proceduren för inspelning och uppspelning av
bilder ungefär en gång i månaden så bibehåller
du den i optimalt skick under lång tid.
Töm batteriet helt innan du lägger undan det.
LCD-skärm



Tryck inte hårt på LCD-skärmen, då det kan
orsaka skada.
Om du använder videokameran i kyla kan det
hända att bilderna på LCD-skärmen ”släpar
efter”. Det är inte ett tecken på att något är fel.
När du använder videokameran kan baksidan
av LCD-skärmen bli varm. Det är inte ett tecken
på att något är fel.
Rengöring av LCD-skärmen

Om LCD-skärmen blivit smutsig av
fingeravtryck och damm bör du torka av den
med en mjuk duk.
Rengöring av projektorlinsen (HDRPJ10E/PJ30E/PJ30VE)



Torka linsen försiktig med en mjuk trasa såsom
en rengöringsduk eller ett glasrengöringstyg.
Envisa fläckar kan tas bort med en med vatten
lätt fuktad mjuk trasa, såsom en rengöringsduk
eller ett glasrengöringstyg.
Använd aldrig lösningsmedel såsom alkohol,
bensen eller thinner; syra, alkalin eller
frätande rengöringsmedel; eller en kemisk
rengöringsduk, då detta skadar linsens yta.
Om skötsel av kamerahuset


Hur du sköter och förvarar objektivet



Torka av objektivets yta med en mjuk duk i
följande fall:
 När det har kommit fingeravtryck på linsytan
 När det är varmt och fuktigt
 När objektivet utsatts för salthaltig luft, t.ex. i
närheten av havet
Förvara det på en väl ventilerad plats; en plats
som varken är smutsig eller dammig.
Du förhindrar mögelbildning genom att
periodvis rengöra objektivet på det sätt som
beskrivits ovan.
Videokameran har ett förinstallerat laddningsbart
batteri så att datum, tid och andra inställningar
lagras i minnet även när videokameran är stängd.
Det förinstallerade, laddningsbara batteriet
laddas alltid när videokameran är ansluten till
ett vägguttag via nätadaptern eller när batteriet
är installerat. Det laddningsbara batteriet laddas
ur helt om du inte använder videokameran
på ungefär 3 månader. Använd videokameran
efter att du har laddat det förinstallerade,
laddningsbara batteriet. Att det förinstallerade,
laddningsbara batteriet är urladdat påverkar inte
kamerans funktioner så länge du inte spelar in
datum.
Procedurer
Anslut din videokamera till ett vägguttag via
medföljande näradapter och lämna den med
LCD-skärmen stängd under mer än 24 timmar.
Angående kassering/överlåtelse av
videokameran
Även om du raderar alla filmer och foton, eller
utför [Format], kanske data på det interna
inspelningsmediet inte raderas helt.
Om du överlåter videokameran till någon
annan bör du utföra [Empty] (se ”Få
detaljerad information från Bruksanvisning till
”Handycam”” på sidan 56) för att förhindra att
din information återställs. Om du tänker kassera
videokameran bör du först förstöra kamerahuset.
Övrig information
Om kamerahuset blir smutsigt kan du rengöra
det med en mjuk duk, lätt fuktad med vatten
och sedan torka det torrt med en mjuk, torr
duk.
Det här bör du undvika eftersom det kan skada
ytbehandlingen:
 Kemikalier som t.ex. thinner, bensin, alkohol,
kemikaliebehandlade dukar, myggmedel,
insektsmedel och solskydd
 Hantera inte videokameran om du har rester
av sådana ämnen på händerna
 Låt inte kamerahuset komma i kontakt med
gummi- eller vinylföremål under en längre tid
Laddning av det förinstallerade
laddningsbara batteriet
Anmärkning om kassering/överlåtelse
av minneskort
Även om du raderar information på minneskortet
eller formaterar det på din videokamera eller en
dator, kanske du inte helt kan radera data från
minneskortet. När du ger bort ett minneskort till
någon rekommenderar vi att du raderar dina data
helt med hjälp av ett program för radering av data
på en dator. Om du tänker kassera minneskortet
bör du först förstöra själva minneskortshuset.
SE
65
Specifikationer
Byta batteri i trådlös fjärrkontrollen
Tryck på spärren samtidigt som du trycker in
nageln i skåran och drar ut batterifacket.
Sätt in ett nytt batteri med pluspolen + vänd
uppåt.
Skjut in batterifacket i den trådlösa
fjärrkontrollen tills det klickar på plats.
Flik
VARNING!
Batteriet kan explodera om du hanterar det fel.
Ladda inte upp, plocka isär eller elda upp det.

SE
66
När litiumbatteriet börjar bli svagt, är det
möjligt att trådlös fjärrkontrollens räckvidd
minskar eller så fungerar inte trådlös
fjärrkontrollen som den ska. I så fall byter
du ut batteriet mot ett nytt Sony CR2025litiumbatteri. Om du använder ett annat batteri
finns det risk för brand eller explosion.
System
Signalformat: PAL-färg, CCIR-standard
HDTV 1080/50i, 1080/50p-specifikation
Filminspelningsformat:
HD: Fungerar med MPEG-4 AVC/H.264
AVCHD-format (1080 50p/originalformat)
STD: MPEG2-PS
Ljudinspelningssystem:
Dolby Digital 2 kanaler/5,1-kanaligt
Dolby Digital 5.1 Creator
Fotofilformat
DCF Ver.2.0-kompatibel
Exif Ver.2.3-kompatibel
MPF Baseline-kompatibel
Inspelningsmedia (film/foto)
Internminne
HDR-PJ10E: 16 GB
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE:
32 GB
”Memory Stick PRO Duo”
SD-kort (klass 4 eller snabbare)
Vid mätning av kapaciteten för lagringsmedia
räknas 1 GB som 1 miljard bytes, av vilket
en del används för systemhanteringsfiler
och/eller programfiler.
Kapaciteten som en användare kan använda
visas nedan.
HDR-PJ10E:
ungefär 15,9 GB
HDR-CX360E/PJ30E:
ungefär 31,9 GB
HDR-CX360VE/PJ30VE:
ungefär 31,1 GB
Bildenhet:
HDR-PJ10E:
4,5 mm (1/4 typ) CMOS-sensor
Inspelningspixlar (foto, 4:3):
Max. 3,3 megapixlar (2 112  1 584) *1
Totalt: Ungefär 4 200 000 pixlar
Effektiva (film, 16:9)*2:
Ungefär 1 490 000 pixlar
Effektiva (foto, 16:9):
Ungefär 1 250 000 pixlar
Effektiva (foto, 4:3):
Ungefär 1 670 000 pixlar
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE:
4,5 mm (1/4 typ) CMOS-sensor
Inspelningspixlar (foto, 4:3):
Max. 7,1 megapixlar (3 072  2 304) *1
Totalt: Ungefär 4 200 000 pixlar
Effektiva (film, 16:9):
Ungefär 2 650 000 pixlar*2
*1 Det unika bildpunktsmönstret hos Sony:s
ClearVid och bildbehandlingssystemet
(BIONZ) ger en stillbildsupplösning
motsvarande de beskrivna storlekarna.
*2 [
SteadyShot] är inställt till [Standard]
eller [Off].
*3 [
SteadyShot] är inställt till [Active].
Ingångs/utgångsanslutningar
Anslutning för A/V-Fjärrkontakt: Komponent/
video- och ljudutgångskontakt
HDMI-kontakt: HDMI mini-anslutning
USB-kontakt: mini-AB/typ A (inbyggd USB)
(endast utgång)
Uttag för hörlurar: Stereo miniuttag ( 3,5 mm)
MIC-ingångskontakt: Stereo miniuttag
( 3,5 mm)
LCD-skärmen
Bild: 7,5 cm (3,0 typ, bildproportion 16:9)
Totalt antal pixlar: 230 400 (960  240)
Projektor (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)
Projektionstyp: DLP
Ljuskälla: LED(R/G/B)
Skärpa: Manuell
Bildstorlek: 10 typ ~ 60 typ
Projektionsavstånd: Ca 0,5 m ~ 3,0 m
Färgupprepning: Ca 16 700 000
Ljusstyrka*: Max. 10 lumina
Kontrastförhållande: 1500:1
Upplösning (utgång): nHD (640 × 360)
Kontinuerlig projektionstid (vid användning av
medföljande batteri): Ungefär 1,5 h
* Specifikationen för ljusstyrka som anges
här är det genomsnittliga värdet för den här
videokameran då den levereras och anges i det
format som specificeras i JIS X 6911:2003 för
dataprojektorer. Mätmetoden och villkoren
baseras på Bilaga 2 i standarden.
Allmänt
Energikrav: 6,8 V/7,2 V likström (DC) (batteri)
8,4 V likström (DC) (nätadapter)
USB Laddning: 5 V likström 500 mA
Genomsnittlig strömkonsumtion:
Under kamerainspelning med användning av
LCD-skärmen vid normal ljusstyrka:
HDR-CX360E/CX360VE:
HD:2,9 W STD:2,7 W
HDR-PJ10E
HD:2,6 W STD:2,4 W
HDR-PJ30E/PJ30VE:
HD:3,0 W STD:2,8 W
Drifttemperatur: 0 C till 40 C
Förvaringstemperatur: –20 C till +60 C
Mått (ungefär):
HDR-CX360E/CX360VE:
54,5 mm  64,5 mm  116,5 mm (b/h/d)
inklusive utskjutande delar
54,5 mm  64,5 mm  128 mm (b/h/d)
inklusive utskjutande delar och medföljande
uppladdningsbart batteri fäst på kameran
HDR-PJ10E:
58,5 mm  64,5 mm  116,5 mm (b/h/d)
inklusive utskjutande delar
58,5 mm  64,5 mm  128 mm (b/h/d)
inklusive utskjutande delar och medföljande
uppladdningsbart batteri fäst på kameran
Övrig information
Effektiva (foto, 16:9):
Ungefär 2 650 000 pixlar
Effektiva (foto, 4:3):
Ungefär 3 540 000 pixlar
Objektiv: G objektiv
HDR-PJ10E:
30  (Optisk)*2, 42  (Förlängd)*3, 350 
(Digital)
Filterdiameter: 37 mm
F1,8 ~ 3,4
Fokallängd:
f=2,1 mm ~ 63,0 mm
När omvandlad till en 35 mm stillbildskamera
För filmer*2: 29,8 mm ~ 894 mm (16:9)
För foton: 29,8 mm ~ 894 mm (4:3)
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE:
12  (Optisk)*2, 17  (Förlängd)*3, 160 
(Digital)
Filterdiameter: 30 mm
F1,8 ~ 3,4
Fokallängd:
f=2,9 mm ~ 34,8 mm
När omvandlad till en 35 mm stillbildskamera
För filmer*2: 29,8 mm ~ 357,6 mm (16:9)
För foton: 27,4 mm ~ 328,8 mm (4:3)
Färgtemperatur: [Auto], [One Push], [Indoor]
(3 200 K), [Outdoor] (5 800 K)
Minsta belysning
11 lx (lux) (i standardinställning, slutarhastighet
1/50 sekunder)
3 lx (lux) ([Low Lux] är inställt till [On],
slutarhastighet 1/25 sekunder)
SE
67
HDR-PJ30E/PJ30VE:
58,5 mm  64,5 mm  116,5 mm (b/h/d)
inklusive utskjutande delar
58,5 mm  64,5 mm  128 mm (b/h/d)
inklusive utskjutande delar och medföljande
uppladdningsbart batteri fäst på kameran
Vikt (ungefär)
HDR-CX360E/PJ10E:
310 g endast huvudenhet
365 g inklusive medföljande batteri
HDR-CX360VE:
320 g endast huvudenhet
370 g inklusive medföljande batteri
HDR-PJ30E:
335 g endast huvudenhet
385 g inklusive medföljande batteri
HDR-PJ30VE:
340 g endast huvudenhet
395 g inklusive medföljande batteri
Nätadapter AC-L200C/AC-L200D
Energikrav: AC 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz
Strömkonsumtion: 0,35 A - 0,18 A
Strömkonsumtion: 18 W
Uteffekt spänning: 8,4 V likström (DC)*
Drifttemperatur: 0 C till 40 C
Förvaringstemperatur: –20 C till +60 C
Mått (ungefär): 48 mm  29 mm  81 mm (b/h/
d) exklusive utskjutande delar
Vikt (ungefär): 170 g exklusive elkabeln
* Se etiketten på nätadaptern för andra
specifikationer.
Om varumärken












Uppladdningsbart batteri NP-FV50
Högsta uteffekt spänning: 8,4 V likström (DC)
Uteffekt spänning: 6,8 V likström (DC)
Max. laddningsspänning: 8,4 V likström (DC)
Max. laddningström: 2,1 A
Kapacitet
Typisk: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Minimum: 6,6 Wh (980 mAh)
Typ: Litium
Videokamerans och tillbehörens design och
specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande.
 Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
SE
68




”Handycam” och
är
registrerade varumärken som tillhör Sony
Corporation.
”AVCHD” och ”AVCHD”-logotypen är
varumärken som tillhör Panasonic Corporation
och Sony Corporation.
”Memory Stick”, ”
”, ”Memory Stick Duo”,
”
”, ”Memory Stick PRO
Duo”, ”
”, ”Memory
Stick PRO-HG Duo”, ”
”,
”MagicGate”, ”
”, ”MagicGate
Memory Stick” och ”MagicGate Memory
Stick Duo” är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Sony Corporation.
”InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
”x.v.Colour” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
”BIONZ” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
är ett registrerat varumärke som
tillhör Sony Corporation.
”BRAVIA” är ett registrerat varumärke som
tillhör Sony Corporation.
”DVDirect” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
Blu-ray Disc och Blu-ray är varumärken
som tillhör Blu-ray Disc Association.
Dolby och double-D-symbolen är varumärken
som tillhör Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är antingen varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör
HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.
Microsoft, Windows, Windows Vista, och
DirectX är antingen registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller i andra länder.
Macintosh och Mac OS är registrerade
varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och
andra länder.
Intel, Intel Core, ochPentium är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör Intel
Corporation eller dess dotterbolag i USA och
andra länder.
” ” och ”PlayStation” är registrerade
varumärken som tillhör Sony Computer
Entertainment Inc.
Adobe, Adobe-logotypen och Adobe Acrobat
är antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated i USA och/eller i andra länder.
 NAVTEQ och NAVTEQ Maps-logotypen är
varumärken som tillhör NAVTEQ i USA och
andra länder.
 SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör
SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard är ett varumärke som tillhör
MultiMediaCard Association.
Alla övriga produktnamn som nämns i det
här dokumentet kan vara varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör respektive
företag.  och  är inte utsatta i varje enskilt fall
i den här handboken.

Få ännu mer glädje av din PlayStation 3 genom
att ladda ner programmet för PlayStation 3 från
PlayStation Store (då tillgängligt.)
Övrig information
Programmet för PlayStation 3 kräver PlayStation
Network-konto och nerladdning av programmet.
Tillgänglig på platser där PlayStation Store finns
tillgängligt.
SE
69
Snabbreferens
Skärmindikatorer
Center
Center
Vänster
Höger
Indikator
Betydelse
[STBY]/[REC]
Inspelningsstatus
Bildspel valt

Varningar

Uppspelningsläge
Höger
Nedtill
Indikator
Vänster
Indikator
Betydelse
MENU-knapp
Inspelning med
självutlösare
GPS trianguleringsstatus
50i
60min
Medium för inspelning/
uppspelning/redigering
Videoljus
0:00:00
Räkneverk (timmar/
minuter/sekunder)
[Face Detection] inställt
på [Off]
[Smile Shutter] inställt
på [Off]
00Min
Ungefärlig återstående
inspelningstid
Manuell fokusering
9999
9999
Wide Mode
Fader

Scene Selection

White Balance
SteadyShot av
White Balance Shift
Tele Macro
x.v.Color
Conversion Lens

SE
70
Betydelse
Bildkvalitet vid inspelning
(HD/STD), bildfrekvens
(50p/50i/25p) och
inspelningsläge (PS/FX/
FH/HQ/LP)
Kvarvarande batteri
Destination
Intelligent Auto
(registrering av ansikte/
scen/kameraskakning)
Stillbildsstorlek
100/112
Ungefärligt antal
foton som kan tas och
fotostorlek
Uppspelningsmapp
Film eller foto som visas/
Totala antalet inspelade
filmer eller foton
Delar och reglage
Siffrorna inom ( ) är referenser till sidor.
Nedtill
Indikator
Betydelse
View Images-knapp
Micref Level låg
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
Wind Noise Reduct.
Blt-in Zoom Mic
Audio Mode
Audio Level Display
Low Lux
Spot Meter/Fcs / Spot
Meter/ Exposure
Intelligent Auto
Bildspelsknapp
101-0005



Namn på datafil
Skrivskyddad bild
Flash/
Red Eye Reduction
HDR-PJ10E
Indikatorerna och deras placering är ungefärliga
och kan skilja sig från hur du ser dem.
Vissa indikatorer kanske inte visas beroende på
videokamerans modell.
Snabbreferens
Active Interface Shoe
Active Interface Shoe förser de valbara
tillbehören, t.ex. videobelysning, blixt eller
mikrofon med ström. Tillbehören kan slås på
eller av i och med att du hanterar POWERknappen på videokameran.
Objektiv (G-objektiv)
Blixt
Inbyggd mikrofon
Fjärrsensor
SE
71
Kamerans inspelningslampa (55)
Kamerans inspelningslampa lyser rött under
inspelning. Lampan blinkar om återstående
kapacitet är låg hos mediet eller i batteriet.

(View Images)-knapp (26)
POWER-knapp (14)
LIGHT (Video Light)-knapp (HDR-
CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE)
Sätter på videoljuset.
PROJECTOR-knapp (HDR-PJ10E/PJ30E/
PJ30VE)(29)
MODE-knapp (21)

LCD-skärm/pekskärm
Om du vrider LCD-panelen 180 grader kan du
stänga den med skärmen vänd utåt. Det är ett
praktiskt läge vid uppspelning.
Högtalare
Projektorlins (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)
Fokuseringsspak (HDR-PJ10E/PJ30E/
PJ30VE)
SE
72
(Film)/
(Foto)-lampor (21)
RESET-knapp
Tryck på RESET med ett spetsigt föremål.
Tryck på RESET för att nollställa alla
inställningar, inklusive klockan.
-uttag (hörlurar)
MIC (PLUG IN POWER)-kontakt
HDMI OUT-kontakt (30)
 (USB)-uttag (44, 46)
Zoomspak
PHOTO-knapp (23)
CHG-lampa (laddning) (HDR-PJ10E),
Snabbreferens
/CHG-lampa (blixt/uppladdning) (HDRCX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE) (10)
Batteri (10)
START/STOP-knapp (21)
DC IN-kontakt (10)
Anslutning för A/V-Fjärrkontakt (30)
Grepprem (20)
Built-in USB Cable (11)
Åtkomstlampa för minneskort (19)
Videokameran läser eller skriver data när
lampan är tänd eller blinkar.
Stativfäste
Minneskortsfack (19)
BATT(batteri)-spärr (12)
SE
73
Sakregister
A
A/V-kabel...............................31, 51
B
Batteri............................................10
Bruksanvisning till
”Handycam”.................................56
Built-in USB Cable..................4, 11
C
Clock Settings..............................14
Connection...................................30
Copy..............................................19
D
Data Code.....................................15
Date/Time.....................................15
Dator.............................................35
Datorsystem.................................35
Delete............................................33
DVD-brännare.......................46, 49
DVDirect Express........................46
E
Event Index...................................26
Event View....................................26
Extern media................................43
F
Felsökning....................................57
Filmer......................................21, 28
Fulladdat.......................................10
Försiktighetsåtgärder..................64
G
GPS................................................24
H
Highlight Playback......................29
I
Inspelning.....................................20
Inspelnings- och
uppspelningstid...........................60
Inspelningsmedier.......................17
Inspelningstid för filmer/
antal foton som kan tas...............60
SE
74
Installera.......................................35
U
L
Underhåll......................................64
USB-kabel...............................46, 49
Ladda batteriet.............................10
Ladda batteriet utomlands.........13
Language Setting.........................16
M
Macintosh.....................................35
Medföljande tillbehör...................4
Media Select.................................17
Media Settings..............................17
”Memory Stick”...........................18
”Memory Stick PRO Duo”.........18
”Memory Stick PRO-HG
Duo”..............................................18
Menyer..........................................53
Miniatyrbild.................................33
Minneskort...................................18
V
Varningsindikatorer....................58
VBR...............................................61
Visning av självdiagnostik..........58
Vägguttag......................................10
W
Windows.......................................35
P
PMB
(Picture Motion Browser)..........38
Programvara.................................35
Projektor.......................................29
PS...................................................25
R
Reparation....................................57
RESET...........................................72
S
Skivinspelare................................50
Skärmindikatorer........................70
Spara bilder på extern
media.............................................43
Specifikationer.............................66
Spela upp......................................26
Starta kameran.............................14
Stativ..............................................73
Stillbilder................................23, 29
Ställa in datum och tid................14
Sätta på strömmen.......................14
T
TV..................................................30
Menylistan hittar du på
sidan 53 till 55.
Snabbreferens
75
SE
Læs dette først
Før du tager enheden i brug, skal du læse
denne betjeningsvejledning omhyggeligt og
gemme den til senere brug.
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for brand
eller elektrisk stød.
Udsæt ikke batterierne for høj varme,
f.eks. sollys, åben ild eller lignende.
FORSIGTIG
Brug en stikkontakt i nærheden, når du
bruger lysnetadapteren. Tag øjeblikkeligt
lysnetadapteren ud af stikkontakten, hvis
der opstår en fejlfunktion, mens du bruger
camcorderen.
Selvom den er slukket, tilføres der stadig
strøm til camcorderen, så længe den
er sluttet til stikkontakten i væggen via
lysnetadapteren.
Bemærkning på netledning
Hvis batteriet håndteres forkert, kan det
eksplodere og foårsage brand eller endog
kemiske forbrændinger. Bemærk følgende
advarsler.
Netledningen er specifikt beregnet til
kun at blive brugt sammen med dette
videokamera og bør ikke bruges sammen
med andet elektrisk udstyr.

Høj lyd i øretelefoner eller hovedtelefoner
kan medføre høretab.









Skil ikke enheden ad.
Knus ikke batteriet, og udsæt det ikke for stød
eller belastning såsom at hamre på det, tabe det
eller træde på det.
Kortslut det ikke, og lad ikke metalgenstande
komme i kontakt med batteriterminalerne.
Udsæt det ikke for høje temperaturer over
60 °C, f.eks. direkte sollys eller i en bil, der er
parkeret i solen.
Brænd ikke batteriet. og udsæt det ikke for ild.
Undgå at håndtere beskadigede eller lækkende
Lithium-Ion-batterier.
Sørg at oplade batteriet ved hjælp af en ægte
Sony batterioplader eller en enhed, som kan
oplade batteriet.
Opbevar batteriet uden for små børns
rækkevidde.
Hold batteriet tørt.
Udskift kun batteriet med et batteri af samme
type eller en tilsvarende type, som anbefales
af Sony.
Bortskaf brugte batterier omgående som
beskrevet i vejledningen.
Udskift kun batteriet med den angivne type.
I modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den
er placeret et snævert sted, f.eks. mellem en
væg og et møbel.
Batteri

DK
Vekselstrømsadapter
Til brugerne i Europa
Undertegnede Sony Corporation erklærer
herved, at følgende udstyr HDR-CX360VE/
PJ30VE digitalt HD-videokamera
overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For
yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Bemærkning til kunder i lande, hvor EUdirektiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og produktsikkerhed
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Se de
angivne adresser i de separate service- og
garantidokumenter angående service og
garanti.
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de
specifikke frekvenser kan påvirke
apparatets lyd og billede.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse
af kabler, som er kortere end 3 meter.
Bemærk!
Genstart programmet, eller
afbryd forbindelsen, og tilslut
kommunikationskablet igen (USB
osv.), hvis statisk elektricitet eller
elektromagnetisk interferens bevirker, at
dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl).
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles
DK
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved
at sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan
fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
DK
Fjernelse af udtjente batterier
(gælder i den Europæiske Union
samt europæiske lande med
særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol
anvendes i kombination med et kemisk
symbol. Det kemiske symbol for kviksølv
(Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller
0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige
negative konsekvenser for sundhed og
miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering
af batteriet bør det udtjente produkt
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se
venligst afsnittet der omhandler sikker
fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter
afleveres på et indsamlingsted beregnet
til affaldshåndtering og genindvinding af
batterier.
Yderlige information om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
DK
Medfølgende tilbehør
Tallene i ( ) angiver det medfølgende antal.
 Vekselstrømsadapter (1)
 Netledning (1)
 Komponent A/V-kabel (1) 
 A/V-forbindelseskabel (1) 
 USB-tilslutningskabel (1) 
Brug dette kabel, når videokameraets Built-in
USB Cable (s. 11) er for kort til forbindelsen.

Trådløs fjernbetjening (1)
Der er allerede installeret et litium-knapbatteri.
Fjern beskyttelsesfilmen, før du bruger den
trådløse fjernbetjening.
Genopladeligt batteri NP-FV50 (1)
CD-ROM "Handycam" Application
Software (1) (s. 36)


 "PMB"
(software, herunder "PMB Help")
Håndbog (PDF)
 "Handycam"
 "Betjeningsvejledning" (Denne
vejledning) (1)


Dette videokamera har et indbygget
softwareprogram, som kaldes "PMB Portable"
(s. 39).
Se side 18 for at få oplysninger om det
hukommelseskort, som kan benyttes til dette
videokamera.
Brug af videokameraet

Du må ikke tage fat i videokameraet i følgende
dele, og du må ikke holde videokameraet i
stikdækslerne alene.
Skodæksel (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE)
LCD-skærm
Batteri

Du må ikke rette videokameraet mod solen.
Dette kan medføre fejl i videokameraet. Tag i
stedet billeder af solen under svage lysforhold,
f.eks. ved skumring.
Om sprogindstilling

Built-in USB Cable
Skærmvisningerne på hvert sprog bruges til at
illustrere betjeningen. Du kan vælge et andet
skærmsprog, før du bruger videokameraet
(s. 16).
Om optagelse


Videokameraet er ikke støvsikkert,
drypsikkert eller vandtæt. Se afsnittet
"Sikkerhedsforanstaltninger" (s. 66).
Menuelementer, LCD-skærm og
objektiv


Et nedtonet menuelement er ikke tilgængeligt
under de aktuelle optagelses- eller
afspilningsforhold.
LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en
teknologi, der er kendetegnet ved ekstremt høj
præcision, så andelen af fungerende pixel udgør
99,99 %. Der kan dog forekomme små sorte og/
eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne),
som konstant vises på LCD-skærmen. Disse
prikker er opstået under fremstillingsprocessen
og påvirker på ingen måde optagelsen.





For at sikre en stabil drift af hukommelseskortet
anbefales det at formatere hukommelseskortet
med videokameraet, før det tages i brug første
gang. Formatering af hukommelseskortet sletter
alle data, som er gemt på kortet, og disse data
kan ikke genskabes. Gem derfor vigtige data på
computeren eller andre steder.
Inden du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at sikre dig, at
billedet og lyden optages uden problemer.
Der kan ikke kompenseres for indholdet af
en optagelse. Dette gælder også, selvom den
manglende optagelse eller afspilning skyldes en
fejl i videokameraet, på optagelsesmediet osv.
Tv-farvesystemer varierer, afhængigt af land/
område. Hvis du vil se optagelserne på et tv, skal
du bruge et tv, der er baseret på PAL.
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan
være i strid med loven om ophavsret.
Brug videokameraet i overensstemmelse med
lokale bestemmelser.
Bemærkninger om afspilning

Sorte prikker
Hvide, røde, blå eller grønne prikker

Hvis LCD-skærmen eller objektivet udsættes for
længere tids direkte sollys, kan der opstå fejl.

Billeder optaget på videokameraet kan måske
ikke afspilles normalt på andre enheder. Billeder
optaget på andre enheder kan måske ikke
afspilles normalt på videokameraet.
Film i standardbilledkvalitet (STD), som er
optaget på SD-hukommelseskort, kan ikke
afspille AV-udstyr fra andre producenter.
DK
Dvd-medier, der er optaget i HDkvalitet (høj opløsning)

Dvd-medier, der er optaget i høj opløsning
(HD), kan afspilles på enheder, som er
kompatible med AVCHD-standarden. Diske,
der er optaget i høj opløsning (HD), kan ikke
afspilles med dvd-afspillere/optagere, da de
ikke er kompatible med AVCHD-formatet.
Hvis en disk, der er optaget i AVCHD-format
(høj opløsning (HD)), sættes i en dvd-afspiller/
optager, kan disken muligvis ikke tages ud igen.
Lagring af alle optagede billeddata


Gem alle dine optagne billeder jævnligt på
eksterne medier for at undgå, at dine billeddata
går tabt. Hvis du vil gemme billeder på
computeren, skal du gå til side 34, og hvis du
vil gemme billeder på eksterne enheder, skal du
gå til side 42.
Den type diske eller medier, som billederne kan
REC Mode],
gemmes på, afhænger af den [
som var valgt, da billederne blev optaget. Film,
], kan
der er optaget med [50p Quality
gemmes på eksterne medier (s. 44). Film, der
], kan
er optaget med [Highest Quality
gemmes på eksterne medier eller Blu-ray-diske.
Bemærkninger om batteri/
vekselstrømsadapter


Du må kun fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren, når der er slukket for
videokameraet.
Hold i både videokameraet og
jævnstrømsstikket, og fjern
vekselstrømsadapteren fra videokameraet.
Bemærkning om videokameraets/
batteriets temperatur

DK
Når temperaturen i videokameraet eller
batteriet bliver meget høj eller meget lav, må
du ikke bruge videokameraet til optagelse eller
afspilning, da sådanne handlinger kan aktivere
beskyttelsesfunktionerne i videokameraet.
I dette tilfælde vises en indikator på
LCD-skærmen.
Når videokameraet er sluttet til en
computer eller tilbehør



Du må ikke formatere videokameraets
optagemedie ved hjælp af en computer. Hvis
du gør dette, fungerer videokameraet muligvis
ikke korrekt.
Når du slutter videokameraet til en anden
enhed med et kommunikationskabel, skal du
sørge for, at stikket isættes korrekt. Hvis du
tvinger stikket i, kan det ødelægges og medføre
fejl på videokameraet.
Når videokameraet er koblet til andre
enheder ved hjælp af en USB-forbindelse, og
videokameraet er tændt, skal du ikke lukke
LCD-skærmen. De billeddata, som er optaget,
kan gå tabt.
Hvis du ikke kan optage/afspille
billeder, skal du udføre [Format]

Der kan ske fragmentering af data på
optagemediet, hvis du gentager optagelse/
sletning af billeder i længere tid ad gangen.
Billeder kan ikke gemmes eller optages. Hvis
det sker, skal du først gemme dine billeder på et
eksternt medie og derefter udføre [Format] ved
(MENU)  [Setup] 
at trykke på
[ (Media Settings)]  [Format]  det

.
ønskede medie 
Bemærkninger om ekstraudstyr


Vi anbefaler, at du bruger originalt
Sony-tilbehør.
Originalt Sony-ekstraudstyr er muligvis ikke
tilgængeligt i alle lande/områder.
Om denne vejledning, illustrationer og
skærmvisninger


Billederne i denne vejledning er illustrerende
og er taget med et digitalt kamera. Billederne
kan derfor se anderledes ud end de billeder og
skærmindikatorer, der vises på videokameraet.
Illustrationerne på videokameraet og dets
skærmindikationer er ligeledes overdrevne eller
forenklede for at lette forståelsen.
I denne vejledning kaldes den interne
hukommelse og hukommelseskortet for
"optagemedie."


I denne vejledning kaldes en DVD-disk,
som er optaget i høj kvalitet (HD), en
AVCHD-optagedisk.
Design og specifikationer for dit videokamera
og tilbehør kan ændres uden varsel.
Bekræft videokameraets modelnavn


Modelnavnet fremgår af denne vejledning, hvis
der er forskel i modellernes specifikationer.
Bekræft videokameraets modelnavn, som findes
i bunden af videokameraet.
De væsentligste forskelle i specifikationerne for
denne serie er som følger.
Kapacitet for
indbygget
optagemedie
HDR-CX360E/
HDR-CX360VE*
32 GB
HDR-PJ10E
16 GB
HDR-PJ30E/
HDR-PJ30VE*
32 GB
Projektor
—
Modellen med * er forsynet med GPS.
Bemærkninger om brugen


Du må ikke gøre følgende. I modsat fald kan
optagemediet blive beskadiget, optagede
billeder kan gå tabt eller blive umulige at
afspille, eller der kan opstå andre fejl.
 skubbe hukommelseskortet ud, mens lampen
for tilslutning (s. 19) lyser eller blinker
 fjerne batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet eller udsætte
videokameraet for stød eller rystelser, mens
(film)/ (billeder) (s. 21) eller
lampen
lampen for tilslutning (s. 19) lyser eller
blinker
Sørg for ikke at komme til at banke
videokameraet mod andre genstande, når du
bruger en skulderrem (sælges separat).
DK
Indholdsfortegnelse
Læs dette først.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kom godt i gang
Trin 1: Opladning af batteriet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sådan oplades batteriet i udlandet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 2: Aktivering og indstilling af dato og klokkeslæt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ændring af sprogindstillingen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trin 3: Klargøring af optagemediet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sådan kontrolleres optagemediets indstillinger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiering af film og billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
13
14
16
17
17
19
Optagelse/afspilning
Optagelse.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hentning af positionsoplysninger ved hjælp af GPS
(HDR-CX360VE/PJ30VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valg af optagetilstand.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning på videokameraet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udførelse af Highlight Playback.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brug af indbygget projektor (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af billeder på et tv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
24
25
26
29
29
30
Avancerede betjeninger
Sletning af film og billeder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Lagring af film og billeder med en computer
Nyttige funktioner, som er tilgængelige, hvis du forbinder videokameraet til
computeren.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klargøring af en computer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ved brug af Macintosh.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sådan startes PMB (Picture Motion Browser).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overførsel af billeder til en netværkstjeneste.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DK
34
35
35
38
39
Lagring af billeder med en ekstern enhed
42
44
47
50
51
Indholdsfortegnelse
Valg af metode til lagring af billeder med en ekstern enhed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lagring af billeder på en ekstern medieenhed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af en disk med DVD-brænder, DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af en HD-disk med en DVD-brænder osv., der ikke er
DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oprettelse af en disk i standardkvalitet (STD) med en optager osv... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilpasning af videokameraet
Brug af menuer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Sådan får du flere oplysninger fra "Handycam" Håndbog.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Yderligere oplysninger
Fejlfinding.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optagetid for film/antal billeder, der kan optages.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sikkerhedsforanstaltninger.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
62
66
68
Hurtig reference
Skærmindikatorer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Dele og knapper.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Indeks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
DK
Kom godt i gang
Trin 1: Opladning af batteriet
DC IN-stik
Batteri
Vekselstrømsadapter
Netledning
Til stikkontakten
Jævnstrømsstik
Ret -mærket på jævnstrømsstikket
Lampen CHG (opladning)
ind efter mærket på DC IN-stikket.
Lampen /CHG (blitz/opladning)
Sæt dit "InfoLITHIUM"-batteri (V-serien) i videokameraet for at lade det op.
 Bemærkninger
Kun "InfoLITHIUM"-batterier fra V-serien må tilsluttes videokameraet.

1
2
3
Sluk for videokameraet ved at lukke LCD-skærmen.
Isæt batteriet ved at skubbe det i den retning, pilen viser, indtil det klikker.
Slut vekselstrømsadapteren og netledningen til videokameraet og
stikkontakten.
Lampen CHG (opladning) eller lampen /CHG (blitz/opladning) lyser, og opladningen
starter. Lampen CHG (opladning) eller lampen /CHG (blitz/opladning) slukkes, når
batteriet er fuldt opladet.
DK
10
4
Når batteriet er ladet op, skal du tage vekselstrømsadapteren ud af stikket
DC IN på videokameraet.
Opladning af batteriet ved hjælp af computeren
Kom godt i gang
Denne metode er nyttig, når vekselstrømsadapteren ikke er tilgængelig.
Sluk for videokameraet, og sæt batteriet i videokameraet.
Kobl videokameraet til en tændt computer ved hjælp af det Built-in USB Cable.
Til stikkontakten
Når batteriet er fuldt opladet, skal du koble videokameraet fra computeren (s. 37).
 Bemærkninger
Der er ikke garanti for betjening med alle computere.
 Hvis du kobler videokameraet til en bærbar computer, som ikke er tilsluttet en energikilde, vil batteriet i
den bærbare computer blive ved med at bruge af opladningen. Lad ikke videokameraet være forbundet til
en computer på denne måde.
 Der er ingen garanti for opladning ved hjælp af en computer, man selv har samlet, en konverteret
computer eller via en USB-hub. Videokameraet fungerer muligvis ikke korrekt afhængigt af den USBenhed, der bruges sammen med computeren.

Tips
Du kan oplade batteriet ved at koble det Built-in USB Cable til en stikkontakt ved hjælp af en ACU501AD/AC-U50AG USB-oplader/vekselstrømsadapter (sælges separat). Du kan ikke bruge en bærbar
Sony CP-AH2R eller CP-AL-strømforsyningsenhed (sælges separat) til at oplade videokameraet.
USB-laderen/vekselstrømsadapteren er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.
Lampen CHG (opladning) eller lampen /CHG (blitz/opladning) lyder muligvis ikke, når den resterende
batterikraft er for lav. Hvis det er tilfældet, skal du oplade batteriet ved hjælp af den medfølgende
vekselstrømsadapter.




DK
11
Opladningstid
Anslået tid (min.) for at oplade et helt afladet batteri.
Batteri
NP-FV50 (medfølger)
NP-FV70
NP-FV100
Opladningstid
Vekselstrømsadapter
Built-in USB Cable*
155
315
195
600
390
1050
De opladningstider, som vises i tabellen herover, er målt, når videokameraet oplades ved en temperatur
på 25 C. Det anbefales, at du oplader batteriet i et temperaturområde fra 10 C til 30 C.
* Opladningstiderne måles uden brug af supportkablet til USB-tilslutningskabel.

Tips
Se side 62 for at få oplysninger om optage- og afspilningstid.
Når du har tændt videokameraet, kan du kontrollere det anslåede batteriniveau på batteriindikatoren
øverst til højre på LCD-skærmen.



Sådan fjernes batteriet
Luk LCD-skærmen. Skub udløserknappen BATT (batteri) til side (), og fjern batteriet ().
Sådan bruges en stikkontakt som strømkilde
Opret de samme forbindelser som "Trin 1: Opladning af batteriet" (s. 10). Batteriet aflades
ikke, selvom det er sat på.
Bemærkninger om batteriet



DK
12
Når du fjerner batteriet eller frakobler vekselstrømsadapteren, skal du slukke videokameraet og sikre dig,
(film)/ (billeder) (s. 21) og lampen til tilslutning (s. 19) er slukket.
at lamperne
Lampen CHG (oplader) eller lampen /CHG (blitz/opladning) blinker under opladning i følgende
situationer:
 Når batteriet er sat forkert i.
 Når batteriet er beskadiget.
 Når batteriets temperatur er lav.
Tag batteriet ud af videokameraet, og anbring det et varmt sted.
 Når batteriets temperatur er høj.
Tag batteriet ud af videokameraet, og anbring det et køligt sted.
Vi anbefaler ikke brug af NP-FV30, som kun giver mulighed for korte optage- og afspilningstider med
videokameraet.

Som standard slukkes videokameraet automatisk for at spare på batteriet, når det ikke bruges i ca. 5
minutter ([A. Shut Off]).
Bemærkninger om vekselstrømsadapteren



Kom godt i gang
Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger vekselstrømsadapteren. Tag omgående
vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten, hvis der opstår en fejl, mens du bruger videokameraet.
Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er placeret et sted, hvor der ikke er meget plads, f.eks. mellem
en væg og et møbel.
Sørg for, at metalgenstande ikke kommer i kontakt med vekselstrømsadapterens jævnstrømsstik eller
batteriterminalerne. Dette kan medføre fejl.
Sådan oplades batteriet i udlandet
Batteriet kan oplades i alle lande/områder med videokameraets medfølgende
vekselstrømsadapter inden for området 100 V til 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.

Du må ikke bruge en elektronisk spændingsomformer.
DK
13
Trin 2: Aktivering og indstilling af dato og
klokkeslæt
1
Åbn videokameraets LCD-skærm.
Videokameraet er aktiveret.

Når LCD-skærmen er åben, aktiveres videokameraet ved at trykke på POWER.
Lampen MODE
Knappen POWER
2
Vælg det ønskede sprog, og tryk derefter på [Next].
Tryk på knappen på
LCD-skærmen
3
Vælg det ønskede geografiske område med
[Next].

DK
, og tryk derefter på
Hvis du vil indstille dato og klokkeslæt igen, skal du trykke på
(MENU)  [Setup] 
[ (Clock Settings)]  [Date & Time Setting]  [Date & Time]. Hvis et element ikke vises på
skærmen, skal du trykke på
14
/
/
, indtil det vises.
4
Indstil [Summer Time], og tryk på [Next].

Hvis du indstiller [Summer Time] til [On], sættes uret en time frem.
Kom godt i gang
5
Vælg datoformatet, og tryk derefter på [Next].
6
Vælg dato og klokkeslæt, tryk på
.
derefter på [Next] 
/
for at indstille værdien, og tryk
Uret starter.
 Bemærkninger
Datoen og klokkeslættet vises ikke under optagelsen, men gemmes automatisk på optagemediet og kan
(MENU) 
vises under en afspilning. Hvis du vil vise dato og klokkeslæt, skal du trykke på
(Playback Settings)]  [Data Code]  [Date/Time] 
.
[Setup]  [
(MENU)  [Setup]  [ (General Settings)]
 Du kan slå bip under brugen fra ved at trykke på
.
 [Beep]  [Off] 
 Hvis den knap, du trykker på, ikke reagerer korrekt, skal du kalibrere berøringsskærmen.
 Når uret er indstillet, justeres tiden automatisk, når [Auto Clock ADJ ] og [Auto Area ADJ] er indstillet
til [On]. Uret justeres muligvis ikke automatisk til det korrekte klokkeslæt, afhængigt af det land/område,
der er valgt for videokameraet. Hvis det er tilfældet, skal du indstille [Auto Clock ADJ ] og [Auto Area
ADJ] til [Off] (HDR-CX360VE/PJ30VE).

DK
15
Sådan slukkes for strømmen
Luk LCD-skærmen.
Lampen (film) blinker nogle få sekunder, og videokameraet slukkes.
Tips
Du kan også slukke videokameraet ved at trykke på POWER.
Når [Power On By LCD] er indstillet til [Off], skal du slukke videokameraet ved at trykke på POWER.



Ændring af sprogindstillingen
Du kan ændre skærmvisningerne, så meddelelserne vises på det ønskede sprog.
(MENU)  [Setup]  [ (General Settings)]  [Language Setting]  et
Tryk på


.
ønsket sprog 
DK
16
Trin 3: Klargøring af optagemediet
De optagemedier, der kan bruges, vises på videokameraets skærm som følgende ikoner.
*
Indbygget
hukommelse
Hukommelseskort
* I standardindstillingen gemmes både film og billeder på dette optagemedie. Du kan optage på, afspille fra
og redigere på det valgte medie.
Tips
Du kan finde flere oplysninger om optagetiden for film på side 63.
Du kan finde flere oplysninger om antallet af billeder, der kan optages, på side 65.

Kom godt i gang


Valg af optagemedier
 Tryk på
(MENU)  [Setup]  [
(Media Settings)]  [Media Select].
Skærmen [Media Select] vises.
 Tryk på det ønskede optagemedium, og tryk derefter på

.
Både film og billeder optages på det valgte medie.
Sådan kontrolleres optagemediets indstillinger
Ikonet for det valgte optagemedie vises i skærmens øverste højre hjørne, når du befinder
dig i filmoptagelses- eller billedoptagelsestilstand.
Ikon for optagemedie
DK
17
Sådan isættes et hukommelseskort
 Bemærkninger
Indstil optagemediet til [Memory Card] for at optage film og/eller billeder på et hukommelseskort.

Videokameraet understøtter følgende typer hukommelseskort
SD-hastighedsklasse
"Memory Stick PRO
Duo" (Mark2)
"Memory Stick PROHG Duo"
—
Beskrevet i denne
vejledning
"Memory Stick PRO
Duo"
SD-hukommelseskort
SDHChukommelseskort
SDXChukommelseskort




Class 4 eller
hurtigere
SD-kort
Der er ikke garanti for betjening med alle hukommelseskort.
"Memory Stick PRO Duo", halv størrelse af "Memory Stick" eller SD-kort i standardstørrelse kan bruges
til dette videokamera.
Påsæt ikke et mærkat eller lignende på hukommelseskortet eller hukommelseskortadapteren. Dette kan
forårsage fejl.
"Memory Stick PRO Duo" på op til 32 GB og SD-kort på op til 64 GB er bekræftet til at kunne bruges
med videokameraet.
 Bemærkninger
Et MultiMediaCard kan ikke bruges med dette videokamera.
 Film, som er optaget på SDXC-hukommelseskort, kan ikke importeres eller afspilles på computere eller
AV-enheder, som ikke understøtter exFAT*-filsystemet, når videokameraet kobles til disse enheder ved
hjælp af USB-kablet. Bekræft på forhånd, at det tilsluttede udstyr understøtter exFAT-systemet. Hvis du
forbinder udstyr, som ikke understøtter exFAT-systemet, og formatskærmen vises, skal du ikke udføre
dette format. Alle de data, som er optaget, går tabt.
* exFAT er et filsystem, som bruges til SDXC-hukommelseskort.

DK
18
 Åbn dækslet, og skub hukommelseskortet med den skrå ende i den viste
retning, indtil det klikker.

Luk dækslet, når hukommelseskortet er sat i.
Lampen for tilslutning
Kom godt i gang
Læg mærke til det skrå hjørnes retning.
Skærmen [Preparing image database file. Please wait.] vises, hvis du indsætter et nyt
hukommelseskort. Vent, indtil skærmen ikke længere vises.
 Luk dækslet.
 Bemærkninger
Hvis [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.]
vises, skal du formatere hukommelseskortet.
 Kontrollér, at hukommelseskortet vender korrekt. Hvis du tvinger hukommelseskortet ind i åbningen i
den forkerte retning, kan det beskadige hukommelseskortet, åbningen eller billeddataene.
 Du må ikke åbne dækslet under optagelse.
 Når du isætter eller fjerner hukommelseskortet, skal du sørge for, at hukommelseskortet ikke springer ud
og falder på gulvet.

Sådan skubbes hukommelseskortet ud
Åbn dækslet, og skub hukommelseskortet let ind på en gang.
Kopiering af film og billeder
Du kan kopiere film og billeder fra det interne optagemedie til hukommelseskortet.
(MENU)  [Edit/Copy]  [Copy], og følg derefter vejledningen, der vises
Tryk på
på skærmen.
DK
19
Optagelse/afspilning
Optagelse
I standardindstillingen optages film og fotos på det interne optagemedie. Film optages i HDbilledkvalitet (HD).
Tips
Se side 17 for at få oplysninger om ændring af optagemediet.


1
Stram remmen.
2
Åbn videokameraets LCD-skærm.
DK
20
Videokameraet aktiveres, og objektivdækslet åbnes.
Optagelse af film
Knappen MODE
Knappen START/STOP
[STBY]  [REC]
Optagelse/afspilning
(film): Når der optages film
(billeder): Når der optages et billede
 Tryk på MODE for at tænde lampen
(Film).
 Tryk på START/STOP for at starte en optagelse.
Tryk igen på START/STOP for at stoppe optagelsen.
Sådan vises elementer på LCD-skærmen igen
Tryk et sted på skærmen undtagen på knapperne på LCD-skærmen, så du kan bruge
elementerne. Du kan ændre indstillingerne ved hjælp af menuen [Display Setting].
ca. 4 sek.
efter
Sådan optages smil
Et billede optages som standard automatisk, når videokameraet registrerer en person, der
smiler, under en filmoptagelse (Smile Shutter). Når videokameraet registrerer ansigter under
filmoptagelse, justeres billedkvaliteten automatisk ([Face Detection]).
Oprettelse af et billede
Smilregistreringsramme
(orange)
Ansigtsregistreringsramme
(hvid)
DK
21
 Bemærkninger
Hvis du lukker LCD-skærmen under en filmoptagelse, stopper optagelsen.
 Den maksimale kontinuerlige optagetid for film er ca. 13 timer.
 Når en filmfil overstiger 2 GB, oprettes den næste filmfil automatisk.
 Når du har tændt videokameraet, går der nogle sekunder, inden du kan starte en optagelse. Du kan ikke
betjene dit videokamera i denne periode.
 Følgende tilstande indikeres, hvis der stadig skrives data på optagemediet efter afslutning af optagelsen.
Mens dette foregår, må du ikke udsætte videokameraet for stød eller vibrationer eller fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren.
 Lampen for tilslutning (s. 19) lyser eller blinker
 Medieikonet i LCD-skærmens øverste højre hjørne blinker

Tips
Du kan finde flere oplysninger om optagetiden for film på side 63.
Du kan tage fotos under optagelse af film ved at trykke helt ned på PHOTO (Dual Rec).
SteadyShot] er som standard indstillet til [Active].
[
Du kan angive det prioriterede ansigt ved at trykke på det.
Du kan tage billeder fra optagede film.
(MENU)
Du kan kontrollere optagetiden, den anslåede resterende kapacitet osv. ved at trykke på
 [Setup]  [ (Media Settings)]  [Media Info].
LCD-skærmen på dit videokamera kan vise optagne billeder på hele skærmen (fuld pixel-visning).
Toppen og bunden samt højre og venstre side af billeder kan dog blive afskåret en smule ved afspilning
på et tv, der ikke understøtter dette. I dette tilfælde skal du indstille [Guide Frame] til [On] og optage
billeder ved hjælp af den ydre ramme, der vises som guide på skærmen.
Hvis du vil justere LCD-skærmens vinkel, skal du først åbne LCD-skærmen 90 grader i forhold til
videokameraet () og derefter justere vinklen ().









 90 grader (maks.)
 180 grader (maks.)
 90 grader i forhold til
videokameraet
Datakode under afspilning
Optagedato, -klokkeslæt og -forhold samt koordinater (HDR-CX360VE/PJ30VE) gemmes
automatisk på optagemediet. Oplysningerne vises ikke under optagelsen. Du kan få dem
vist ved at vælge [Data Code] under afspilning. Du kan få dem vist ved at trykke på
(MENU)  [Setup]  [ (Playback Settings)]  [Data Code]  en ønsket indstilling 
.
DK
22
Optagelse af billeder
Knappen MODE
Knappen PHOTO
Blinker  Lyser
Når
 Tryk på MODE for at aktivere lampen
forsvinder, er billedet taget.
(billeder).
Visningen af LCD-skærmen skifter til billedoptagelsestilstand, og skærmens billedformat
bliver 4:3.
 Tryk let på PHOTO for at justere fokus, tryk derefter knappen i bund.
Optagelse/afspilning
(film): Når der optages film
(billeder): Når der optages et billede
Tips
Du kan finde flere oplysninger om antallet af billeder, der kan optages, på side 65.
(MENU)  [Image Quality/Size] 
Hvis du vil ændre billedstørrelsen, skal du trykke på
Image Size]  en ønsket indstilling 
.
[
vises.
Du kan ikke optage billeder, når
Videokameraets blitz aktiveres automatisk, når de omgivende lysforhold ikke er tilstrækkelige.
Blitzen fungerer ikke under filmoptagelse. Du kan ændre, hvordan videokameraet blinker, ved hjælp
(MENU)  [Camera/Mic]  [ (Flash)]  [Flash]  en ønsket indstilling 
af
(HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE).





DK
23
Hvis der forekommer runde hvide pletter på billederne (HDR-CX360E/CX360VE/
PJ30E/PJ30VE)
Dette skyldes partikler (støv, pollen, osv.) i luften foran objektivet. Når de fremhæves af
videokameraets blitz, vises de som runde hvide pletter.
Du kan reducere forekomsten af runde hvide pletter ved at oplyse lokalet og optage motivet
uden blitz.
Partikler (støv, pollen,
osv.) i luften
Hentning af positionsoplysninger ved hjælp af GPS (HDR-CX360VE/
PJ30VE)
Når du indstiller [GPS Setting] (s. 57) til [On], vises
på LCD-skærmen, og
videokameraet søger efter GPS-satelitter og henter positionsoplysningerne. Nå du henter
positionsoplysninger, får du mulighed for at bruge funktioner såsom Map View.
Lampen ændres afhængigt af styrken på GPS-signalmodtagelsen.



DK
24
Behandlingstiden kan forkortes, hvis du overfører GPS-hjælpedataene til videokameraet ved hjælp
af den medfølgende software "PMB". Installer "PMB" på computeren (s. 36), og slut computeren til
internettet. Derefter skal du slutte videokameraet til computeren, så GPS-hjælpedataene opdateres
automatisk.
GPS-hjælpedataene fungerer muligivs ikke i følgende situationer:
 Hvis GPS-hjælpedataene ikke er blevet opdateret i ca. 30 dage eller længere tid
 Hvis videokameraets dato og klokkeslæt ikke er indstillet korrekt
 Hvis videokameraet flyttes langt væk
Det indbyggede kort stilles til rådighed af følgende: ZENRIN CO., LTD. (kort for Japan), NAVTEQ
(andre områder).
Valg af optagetilstand
Du kan ændre billedkvaliteten på det billede, som du optager, ved at trykke på
REC Mode].
(MENU)  [Image Quality/Size]  [
Typerne af medier, som billeder kan gemmes på, afhænger af den valgte optagetilstand.
Du kan få oplysninger om at gemme ved hjælp af de eksterne enheder på siden 42.
Optagetilstand
Medietyper
PS*
FX
FH/HQ/LP
På dette videokamera
På eksterne enheder
Eksterne medier (USB-lagringsenheder)
Blu-ray diske
—
AVCHD optagediske
—
* [PS] kan kun indstilles, når [
—
Frame Rate] er indstillet til [50p].
Optagelse/afspilning
Indbygget optagemedie
Hukommelseskort
DK
25
Afspilning på videokameraet
Du kan afspille billeder med effektiv lyd via videokameraets indbyggede stereohøjttalere.
I standardindstillingen afspilles film og fotos, som er optaget på det interne optagemedie.
Tips
Se side 17 for at få oplysninger om ændring af optagemediet.
Videokameraet viser automatisk optagne billeder som en begivenhed baseret på dato og klokkeslæt. Det
kan også vises optagne billeder ud fra positionsoplysningerne (HDR-CX360VE/PJ30VE).



1
2
Åbn videokameraets LCD-skærm.
Videokameraet aktiveres, og objektivdækslet åbnes.
Tryk på
3
(View Images).
Skærmbilledet Event View vises efter nogle sekunder.
Tryk på
/
for at vælge den ønskede begivenhed ().
Knappen
Change View
Knappen
Highlight
Playback
 Til skærmen MENU
 Begivenheder
 Knappen Change View (HDR-CX360VE/PJ30VE)

/
: Til forrige/næste begivenhed
 Begivenhedsnavn
 Skift til film-/billedoptagetilstanden
 Tidslinjebjælke
DK
26
 Knappen Hightlight Playback*
 Knappen Change Event Scale
* Vises kun, når billedkvaliteten er indstillet til [
HD Quality].
Skærmen Event Index (Begivenhedsindeks) vises, når du trykker på begivenheden, der
vises på midten.


Tryk på et billede, der skal vises.
Optagelse/afspilning
4
Du kan også vælge en begivenhed ved at trykke på  på tidslinjebjælken.
(Change Event Scale) nederst til højre på skærmbilledet, så du kan ændre tidsintervallet
Tryk på
på tidslinjebjælken fra 1,5 år til 3 måneder, hvilket ændrer det antal begivenheder, der kan vises på
tidslinjebjælken.
Tryk på  for at vælge den billedtype, der skal vises i indekset fra [
MOVIE] (kun
PHOTO] (kun billeder) eller [
MOVIE/PHOTO] (blanding af film og
film), [
billeder).
 Sådan går du tilbage til skærmen Event View

/
: Viser den forrige/næste side (når der trykkes og holdes nede på
knappen, ruller indeksskærmbilledet.)
 Skift til film-/billedoptagetilstanden
 Begivenhedstitel
 Knappen Switch Image Type
 Movie
 Photo
 Samlet afspilningstid for film i begivenheden (samlet antal fotos, hvis det kun er
fotos)

 vises ved den film eller det billede, der sidst blev afspillet eller optaget. Hvis du trykker på
filmen eller billedet med , genoptages afspilningen fra tidligere.
DK
27
Betjening af videokameraet under afspilning af en film
Du kan bruge de funktioner, der vises i figuren herunder, mens videokameraet afspiller en
MOVIE/PHOTO] (standardindstillingen)
film. Figuren herunder vises, når du vælger [
MOVIE] ved at trykke på knappen Switch Image Type på skærmbilledet Event
eller [
Index (Begivenhedsindeks).
Justering af lydstyrke
Slette
Kontekst
Næste
Stop*
Hurtig fremspoling*
Forrige
Hurtig tilbagespoling*
Pause*/afspilning
* Disse knapper kan kun bruges, når videokameraet afspiller en film.
 Bemærkninger
Du kan muligvis ikke afspille billeder med andre enheder end videokameraet.

Tips
Hvis du trykker på knappen
på afspilningsskærmbilledet, vises de funktioner, som du kan bruge i
øjeblikket, hvilket gør det nemt at bruge funktionerne.
Når afspilningen af det valgte billede når til det sidste billede, skifter skærmen til INDEX.
/
, mens en afspilning er sat på pause, for at afspille filmen i langsom gengivelse.
Tryk på
/
under en afspilning, afspilles filmen med en hastighed
Hvis du fortsætter med at trykke på
helt op til ca. 5x  ca. 10x  ca. 30x  ca. 60x.
Optagedato, -klokkeslæt og -forhold samt koordinater (HDR-CX360VE/PJ30VE) registreres automatisk
under optagelse. Disse oplysninger vises ikke under optagelsen, men du kan få vist dem under afspilning
(MENU)  [Setup]  [
(Playback Settings)]  [Data Code]  en ønsket
ved at trykke på

.
indstilling 
En beskyttet demofilm er optaget på forhånd i standardindstillingen.







Sådan justeres lydstyrken for film
Under filmafspilning: Tryk på
DK
28
 juster med
/

.
Visning af billeder
Du kan bruge funktionerne, der vises i figuren herunder, mens du viser billeder. Figuren
PHOTO] ved at trykke på knappen Switch Image Type på
herunder vises, når du vælger [
skærmbilledet Event Index (Begivenhedsindeks).
Slette
Kontekst
Næste
Sådan startes/stoppes et
diasshow
Tips
Hvis du vil gentage Slideshow, skal du trykke på


 [Slideshow Set].
Udførelse af Highlight Playback
Tryk på
 Tryk på
[ Highlight].

/
for at vælge den ønskede begivenhed, og tryk derefter på
Optagelse/afspilning
Forrige
Tryk på [ Scenario Save] på skærmen, når Highlight Playback er udført, så du kan gemme
Highlight Playback-scenariet.
Brug af indbygget projektor (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)
Tryk på
 Tryk på
/
for at vælge den ønskede begivenhed, og tryk derefter på
begivenheden  Tryk på PROJECTOR.
DK
29
Afspilning af billeder
på et tv
Tilslutningsmetoder og billedkvaliteten
(HD-kvalitet eller STD-kvalitet), der vises
på tv-skærmen varierer afhængigt af det
tilsluttede tv og de brugte stik.
Udgangsstik på videokameraet
HDMI OUT-stik
Forbindelsesliste
Tilslutning til et HD-tv
Når optagekvaliteten er HD-billedkvalitet
(HD), afspilles filmene i HD-billedkvalitet
(HD). Når optagekvaliteten er
standardbilledkvalitet (STD), afspilles
filmene i standarddefinitionsbilledkvalitet
(STD).
Komponent A/V-kabel
(medfølger)
(Grøn) Y
(Blå)PB/CB
(Rød)PR/CR
Stik til ekstern
A/V
(Hvid)
(Rød)
HDMI-kabel
(sælges separat)
1
Skift indgangen på tv’et til det
tilsluttede stik.

2
Se tv’ets betjeningsvejledning.
Slut videokameraet til et tv.

3
Brug den medfølgende
vekselstrømsadapter som strømkilde
(s. 12).
Afspil en film eller et billede på
videokameraet (s. 26).
DK
30
Tilslutning til et 16:9-tv (bredskærm),
der ikke understøtter HD, eller et 4:3-tv
Når film optages i HDbilledkvalitet (HD), afspilles de i
standarddefinitionsbilledkvalitet
(STD). Når film optages med
standardbilledkvalitet (STD), afspilles de i
standarddefinitionsbilledkvalitet (STD).

Ved tilslutning via HDMI-kabel



(Grøn) Y
(Blå)PB/CB
(Rød)PR/CR
(Hvid)
(Rød)
A/V-forbindelseskabel med
S VIDEO (sælges separat)
(Hvid)
(Rød)
(Gul)
A/V-forbindelseskabel
(medfølger)

Sådan indstilles billedformatet i
overensstemmelse med det tilsluttede
tv (16:9/4:3)

Indstil [TV Type] til [16:9] eller [4:3] alt efter
dit tv.
Ved tilslutning via A/Vforbindelseskabel med S-Video

(Gul)
(Hvid)
(Rød)
Ved tilslutning via komponent A/Vkabel


Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet.
Brug et HDMI-ministik i den ene ende (til
videokameraet) og et stik, der passer til dit tv, i
den anden ende.
Copyright-beskyttede billeder sendes ikke fra
HDMI OUT-stikket på videokameraet.
Nogle tv fungerer muligvis ikke korrekt med
denne tilslutning (ingen lyd eller intet billede).
Slut ikke videokameraets HDMI OUT-stik til
en ekstern enheds HDMI OUT-stik, da det kan
medføre fejl.
Når den tilsluttede enhed er kompatibel med
5,1-kanals surround-lyd, sendes film i HDkvalitet automatisk i 5,1-kanals surround-lyd.
Film i STD-kvalitet konverteres til 2-kanals lyd.
Optagelse/afspilning

Komponent A/V-kabel
(medfølger)
Vælg indstillingen [Component] for det
komponentindgangsstik, som du bruger. Tryk
(MENU)  [Setup] 
på
[ (Connection)]  [Component]  en
for at foretage
ønsket indstilling 
indstillingen.
Hvis du udelukkende tilslutter
komponentvideostik, sendes der ingen
lydsignaler. Tilslut det hvide og røde stik for at
sende lydsignaler.

Hvis S VIDEO-stikket (S VIDEO-kanal) er
tilsluttet, sendes der ingen lydsignaler. Hvis der
skal sendes lydsignaler, skal du slutte det hvide
og røde stik til tv’ets lydindgang.
Denne tilslutning giver billeder i
højere opløsning sammenlignet med
A/V-forbindelseskablet.
Hvis dit tv kun understøtter mono (når
fjernsynet kun har én lydindgang)

Slut det gule stik på A/V-forbindelseskablet
til videoindgangsstikket, og slut det hvide
stik (venstre kanal) eller det røde stik (højre
kanal) til lydindgangsstikket på tv’et eller
videobåndoptageren.
DK
31
Ved tilslutning til dit tv via en
videobåndoptager

Om "Photo TV HD"
Slut videokameraet til videobåndoptagerens
LINE IN-indgang med A/Vforbindelseskablet. Indstil indgangsvælgeren
på videobåndoptageren til LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2 osv.).
 Bemærkninger
Når du afspiller film i STD-kvalitet på et
4:3-tv, som ikke understøtter 16:9-format, skal
du optage film i 4:3-format. Tryk på
(MENU)  [Image Quality/Size] 
Wide Mode]  [4:3] 
.
[
 Hvis dine film sendes via et A/Vforbindelseskabel, sendes filmene i
standardopløsning (STD).

Hvis dit tv/din videobåndoptager
har en adapter med 21 ben
(EUROCONNECTOR)
Brug en 21-bens adapter (sælges separat) til
at afspille billeder.
Tv/
videobåndoptager
Tips
Hvis du slutter videokameraet til tv’et ved
hjælp af flere kabeltyper til output af billeder,
prioriteres tv-indgangsstikkene som følger:
HDMI -komponent  S VIDEO -video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
er en grænseflade, som bruges til at sende både
video- og lydsignaler. HDMI OUT-stikket
sender billeder og digital lyd i høj kvalitet.



DK
32
Dette videokamera er kompatibelt med
standarden "Photo TV HD". "Photo TV
HD" giver muligheden for detaljeret,
fotolignende gengivelse af fine strukturer
og farver. Når du tilslutter Sonys Photo TV
HD-kompatible enheder ved hjælp af et
HDMI-kabel* eller komponent-AV-kabel**,
vil du opleve en hel ny verden af billeder i
fantastisk fuld HD-kvalitet.
* Tv’et skifter automatisk til den relevante
PHOTO] er valgt med
tilstand, når [
Knappen Switch Image Type.
** Det er nødvendigt at opsætte tv’et. Yderligere
oplysninger findes i betjeningsvejledningen til
dit Photo TV HD-kompatible tv.
Avancerede betjeninger
Sletning af film og
billeder

Du kan frigøre plads ved at slette film og
billeder fra optagemediet.
 Bemærkninger
Du kan ikke gendanne billeder, når de først er
slettet. Gem vigtige film og billeder på forhånd.
 Du må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra videokameraet,
mens der slettes billeder. Det kan beskadige
optagemediet.
 Skub ikke hukommelseskortet ud, mens der
slettes billeder fra det.
 Du kan ikke slette film og billeder, der er
beskyttet. Du skal ophæve beskyttelsen af film
og billeder, før du kan slette dem.
 Demonstrationsfilmen på videokameraet er
beskyttet.
 Hvis du sletter film/fotos, der er medtaget i
gemte scenarier, bliver scenarierne også slettet.
Når [
/
Setting] er indstillet til
STD Quality], vises
i stedet
[
.
for

Tryk på, og få vist -mærket på
film eller billeder, der skal slettes.





1
2
Tryk på
Tryk på og hold den ønskede miniature
nede, så du kan bekræfte billedet. Tryk på
for at skifte til forrige skærm.
Tryk på


.
Sådan slettes alle film/billeder i en
begivenhed på én gang
I trin 3: Tryk på [All In Event].
(View Images) (s. 26).
Tryk på
(MENU)  [Edit/
Copy]  [Delete].
3
5
Avancerede betjeninger
Tips
Hvis du begynder afspilning af et billede
ved at vælge det på skærmen Event Index
(Begivenhedsindeks), kan du slette billedet ved
hjælp af på afspilningsskærmen.
Hvis du vil slette alle billeder, som er optaget
på optagemediet, og gendanne al plads på
mediet til nye optagelser, skal du formatere
optagemediet .
Små billedudgaver gør det muligt at få vist
mange billeder på én gang på en indeksskærm.
Disse små billeder kaldes "miniaturer".
4
Hvis du vil vælge og slette film,
skal du trykke på [Multiple
Images]  [
MOVIE]/
[
PHOTO]/[
MOVIE/PHOTO].
Tryk på
/
for at vælge den
ønskede begivenhed, og tryk derefter på
.

Tryk på og hold den ønskede miniature
nede, så du kan bekræfte billedet. Tryk på
for at skifte til forrige skærm.
Tryk på

.
DK
33
Lagring af film og billeder med en computer
Nyttige funktioner, som er tilgængelige, hvis du
forbinder videokameraet til computeren
Redigere og administrere billeder på computeren (Windows)
Softwaren PMB, som ligger på CD-ROM (medfølger), omfatter funktioner, der gør dig i stand
til at få mere ud af de billeder, som er optaget med videokameraet.
Visning
Kalender
Gem på en disk
Overførsel
Dvd/Blu-ray
Netværkstjenester
Redigering
Fletning af billedfiler
Nem overførsel på farten (Windows, Macintosh)
Med PMB Portable, som er forudinstalleret på videokameraet, kan du afspille eller overføre
dine billeder til internettet, når du ikke er hjemme, ved at slutte videokameraet til en
computer.
DK
34
Klargøring af en
computer
Trin 1 – kontrol af
computersystemet
Windows
Operativsystem*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7
Program
PMB/PMB Portable
Hukommelse
For Windows XP: 512 MB eller mere (1 GB
eller mere anbefales.)
256 MB eller mere er dog tilstrækkeligt til
behandling kun af film i (STD)-kvalitet.
For Windows Vista/Windows 7: 1 GB eller
mere
Andre
USB-port (skal være tilgængelig som
standard, Hi-Speed USB (kompatibel med
USB-2.0)), Blu-ray-disk/DVD-brænder (der
kræves CD-ROM-drev til installation) Der
anbefales enten NTFS eller exFAT-filsystem
til harddisken.
Macintosh
Operativsystem
PMB Portable: Mac OS X*5 (v10.5-v10.6)
*1Standardinstallation kræves. Der er ingen
garanti for handlingen, hvis operativsystemet er
opgraderet eller en del af et multiboot-miljø.
*264-bit versioner og Starter (Edition)
understøttes ikke. Windows Image Mastering
API (IMAPI) Ver.2.0 eller nyere kræves for at
bruge diskoprettelsesfunktionen osv.
*3Starter (Edition) understøttes ikke.
*4Der anbefales en hurtigere processor.
*5Macintosh-computer med en Intel-processor.
Lagring af film og billeder med en computer
CPU*4
Intel Core Duo 1,66 GHz eller hurtigere, Intel
Core 2 Duo 1,66 GHz eller hurtigere (Intel
Core 2 Duo 2,26 GHz eller hurtigere kræves
til behandling af FX- eller FH-film og Intel
Core 2 Duo 2,40 GHz eller hurtigere kræves
til behandling af PS-film.)
Intel Pentium III 1 GHz eller hurtigere er dog
tilstrækkeligt hurtigt til følgende handlinger:
 Import af film og billeder til computeren
 One Touch Disc Burn
 Oprettelse af en Blu-ray-disk/AVCHD
optagedisk/DVD-video (Intel Core
Duo 1,66 GHz eller hurtigere kræves
til oprettelse af en DVD-video ved
konvertering af høj opløsning (HD) til
standardopløsning (STD).)
 Kopiering af en disk
 Kun behandling af film i (STD)-kvalitet
Skærm
Minimum 1.024 × 768 prikker
 Bemærkninger
Der er ikke garanti for betjening i alle
computermiljøer.

Ved brug af Macintosh
Den medfølgende software "PMB"
understøttes ikke af Macintosh-computere.
Hvis du vil importere film eller billeder til
computeren, skal du kontakte Apple Inc.
Harddisk
Diskstørrelse krævet til installation: Ca. 500
MB (10 GB eller mere kan være nødvendigt
ved oprettelse af AVCHD optagediske.
Maksimalt 50 GB kan være nødvendigt ved
oprettelse af Blu-ray-diske.)
DK
35
Trin 2 – installation af den
medfølgende software "PMB"
Installer "PMB", før videokameraet tilsluttes
en computer.
 Bemærkninger
 Hvis der er installeret en version af "PMB" ældre
5.0.00 på computeren, kan du måske ikke bruge
alle funktionerne i "PMB", når du installerer
"PMB" fra den medfølgende CD-ROM.
Derudover er "PMB Launcher" installeret fra
den medfølgende CD-ROM, og du kan starte
"PMB" eller anden software ved hjælp af "PMB
Launcher." Dobbeltklik på genvejsikonet "PMB
Launcher" på computerskærmen for at starte
"PMB Launcher".
 Sørg for, at videokameraet ikke er
tilsluttet computeren.
 Tænd computeren.


Log ind som administrator for at kunne
installere.
Luk alle åbne programmer på computeren,
før du installerer softwaren.
 Sæt den medfølgende CD-ROM i
computerens diskdrev.
Installationsskærmen vises.
Hvis skærmen ikke vises, skal du klikke
på [Start]  [Computer] (i Windows XP,
[My Computer]) og derefter dobbeltklikke
på [SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
* Drevnavne (såsom (E:)) kan variere fra
computer til computer.

 Klik på [Installer].
 Vælg land eller område.
DK
36
 Vælg det sprog, som programmet
skal installeres på, og gå videre til
næste skærmbillede.
 Læs betingelserne i licensaftalen
grundigt. Hvis du accepterer
betingelserne, skal du ændre
til og derefter klikke på [Next]
 [Install].
 Følg den vejledning, der vises
på computerskærmen, for at
fortsætte installationen.



Du skal muligvis installere andre
programmer samtidig, som ligger på
disken. Hvis installationsvisningen vises,
skal du følge vejledningen på skærmen.
Når du bliver bedt om at genstarte
computeren, skal du følge vejledningen på
skærmen og genstarte computeren.
Slut videokameraet til computeren, når du
bliver bedt om det.
 Slut videokameraet til
computeren ved hjælp af det
Built-in USB Cable, og tryk
derefter på [USB Connect] på
videokameraets LCD-skærm.
 Når installationen er fuldført,
skal du fjerne CD-ROM fra
computeren.

Klik på (PMB-ikonet), som vises på
computerens skrivebord ved start af
softwaren.
Sådan kobles videokameraet fra
computeren
Klik på ikonet
i nederste højre del af
computerens skrivebord  [Safely remove
USB Mass Storage Device].
Tryk på [Cancel]  [Yes] videokameraets

Hvis du bruger Windows 7, vises ikonet
muligvis ikke på computerens skrivebord.
Hvis dette er tilfældet, kan du koble
videokameraet fra computeren uden at følge
de procedurer, der er beskrevet ovenfor.
 Bemærkninger
Du må ikke formatere videokameraets
optagemedie ved hjælp af en computer. Hvis du
gør dette, fungerer videokameraet ikke korrekt.
 Du må ikke sætte AVCHD-optagediske, der er
oprettet ved hjælp af "PMB"-softwaren i DVDafspillere eller -optagere, da disse enheder ikke
understøtter AVCHD-standarden. Hvis du gør
dette, kan du muligvis ikke fjerne diskene fra
enhederne igen.
 Videokameraet optager hd-optagelser i formatet
AVCHD. Ved hjælp af den medfølgende
PC-software kan optagelser i høj opløsning
kopieres over på et DVD-medie. DVD-medier
med AVCHD-optagelser må dog ikke afspilles
på DVD-baserede afspillere eller optagere, da
DVD-afspilleren/-optageren muligvis ikke
skubber disken ud igen og sletter indholdet
uden varsel.
 Når du gennemser filer på videokameraet fra
computeren, skal du bruge den medfølgende
software "PMB" eller den forudinstallerede
software "PMB Portable". Du må ikke
ændre videokameraets filer eller mapper på
computeren. Billedfilerne kan blive beskadiget,
eller de kan muligvis ikke afspilles.
 Betjeningen er ikke garanteret, hvis du
behandler dataene på videokameraet ved hjælp
af computeren.
 Videokameraet opdeler automatisk en
billede fil, som overstiger 2 GB eller derover
og gemmer delene som separate filer. Alle
billedfiler kan vises som separate filer på en
computer. Filerne behandles imidlertid korrekt
af videokameraets importfunktion eller "PMB"softwarn og også af afspilningsfunktionen i
"PMB Portable"-softwaren.

Lagring af film og billeder med en computer
 Bemærkninger
Hvis du vil oprette diske eller bruge andre
funktioner i Windows XP, skal Image
Mastering API v2,0 til Windows XP være
installeret. Hvis Image Mastering API v2,0 til
Windows XP endnu ikke er installeret, skal
du vælge det blandt de krævede programmer
på installationsskærmen og installere det ved
hjælp af de viste procedurer. (Computeren skal
have forbindelse til internettet for at fuldføre
installationen.) Du kan installere Image
Mastering API v2,0 til Windows XP, hvis der
vises en meddelelse, når du forsøger at starte
funktionerne.
 Betjeningsmuligheden er ikke garanteret,
hvis du læser eller skriver videodata fra eller
til videokameraet ved hjælp af en anden
software end den medfølgende "PMB". Kontakt
softwareproducenten for at få flere oplysninger
om kompatibiliteten af den software, som du
bruger.

Fjern USB-kablet.
skærm.
DK
37
Sådan startes PMB
(Picture Motion Browser)



Brug den medfølgende "PMB"-software, når du
importerer lange film eller redigere billeder fra
videokameraet til en computer. Hvis du bruger
en anden software, kan billederne muligvis ikke
importeres korrekt.
Når du sletter billedfiler, skal du følge trinnene
på side33.
Du kan oprette en Blu-ray-disk ved hjælp af en
computer med en Blu-ray-brænder. Installer BD
Add-on Software til "PMB".
1
Dobbeltklik på genvejsikonet
"PMB" på computerskærmen.
2
PMB-softwaren startes.
Dobbeltklik på
genvejsikonet "PMB Help" på
computerskærmen for at se,
hvordan du bruger "PMB."
 Bemærkninger
Hvis ikonet ikke vises på computerskærmen,
skal du klikke på [Start]  [All Programs] 
[ PMB]  det ønskede element.

Tips
Dobbeltklik på "PMB Launcher" på
computerens skrivebord. Dette giver
mulighed for at starte den ønskede funktion
(program) ved at vælge en på listen over
"PMB"-funktioner.


DK
38
Overførsel af billeder
til en netværkstjeneste
Programsoftwaren "PMB Portable" er
forinstalleret i videokameraet. Du kan
bruge følgende funktioner ved hjælp af
"PMB Portable".



Nem overførsel af billeder til netværkstjenester
såsom blogs
Overførsel på farten via et netværk, der er
tilsluttet computeren
Registrer netværkstjenester (såsom blogs), hvis
de bruges ofte
Klik på knappen [Help] (hjælp) i øverste
højre hjørne af computerskærmen, når
"PMB Portable"-softwaren er startet.
Derefter kan du se oplysninger om,
hvordan du bruger softwaren.
 Tænd videokameraet, og kobl
derefter videokameraet til
computeren ved hjælp af det
Built-in USB Cable.
som bruges til at administrere enheder
(videokamera, kamera osv.), som er
tilsluttet computeren.
 Klik på "PMB Portable."
Skærmen med licensaftalen vises.
 Vælg det ønskede sprog, og klik
derefter på [OK].
Skærmen til områdevalg vises.
 Vælg [Region] og [Country/Area]
(land/område), og klik derefter på
[OK].
Lagring af film og billeder med en computer
Start af "PMB Portable" (Windows)
* "Device Stage" er en menu i Windows 7,
Skærmen med licensaftalen vises.
 Læs aftalen grundigt, og klik på [I
Agree] (jeg accepterer).
"PMB Portable" startes.
Start af "PMB Portable" (Macintosh)

Skærmen [USB Select] vises på
videokameraets skærm.
 Tryk på [USB Connect]
videokameraets skærm.
 Tænd videokameraet, og kobl
derefter videokameraet til
computeren ved hjælp af det
Built-in USB Cable.
Når du bruger Windows 7: Vinduet
Device Stage* åbnes.
Når du bruger Windows XP/Windows
Vista: Guiden AutoPlay vises.

Hvis skærmen [USB Select] ikke vises, skal
(MENU)  [Setup]
du trykke på
 [ (Connection)]  [USB Connect].

Skærmen [USB Select] vises på
videokameraets skærm.
DK
39
 Tryk på [USB Connect]
videokameraets skærm.
Når computeren registrerer
videokameraet, vises ikonet
[PMBPORTABLE] på
computerskærmen.
 Klik på "PMBP_Mac" i mappen
[PMBPORTABLE].



Skærmbilledet til valg af område vises.
 Vælg [Region] og [Country/Area]
(land/område), og klik derefter på
[OK].
Skærmen med licensaftalen vises.
 Læs aftalen grundigt, og klik på
[I Agree] (jeg accepterer).
"PMB Portable" startes.
 Bemærkninger
Når du bruger "PMB Portable", skal du sørge for
at tilslutte videokameraet til netværket.
 Indstil [USB LUN Setting] til [Multi] (s. 57).
 Hvis "PMB Portable" ikke startes, skal du
indstille [USB Connect Setting] til [Mass
Storage] (s. 57) og tilslutte igen.
 Hvis guiden AutoPlay ikke vises, når du bruger
Windows XP eller Windows Vista, skal du
klikke på [Start]  [Computer] (i Windows
XP, [My Computer])  [PMBPORTABLE] og
dobbeltklikke på [PMBP_Win.exe].
 Hvis "Device Stage" ikke startes, når du bruger
Windows 7, skal du klikke på [Start] og
derefter dobbeltklikke på kameraikonet for
videokameraet , det medieikon, hvor de
ønskede billeder gemmes  [APPLICATION]
 [PMBP_MTP.exe].

DK
40

Hvis du bruger Windows 7, vises Device
Stage-opstartsvinduet (som ikke indeholder
oplysninger om den specifikke enhed) muligvis,
afhængigt af computerindstillingerne. I dette
tilfælde skal du følge vejledningen på skærmen
og hente de seneste oplysninger om systemet.
Hvis du bruger Windows 7, ændres [USB
Connect Setting] (overførselstilstanden USB)
automatisk til [Mass Storage], når du starter
"PMB Portable".
Når du overfører billeder via internettet,
som med videokameraet, gemmes cachefiler
muligvis på computeren, afhængigt af den
tjenesteudbyder, som du bruger til at overføre
billeder.
Hvis der opstår et problem med "PMB
Portable", eller hvis du ved en fejltagelse
kommer til at slette softwaren, kan du hente
"PMB Portable"-installationsguiden fra
internettet, som kan reparere fejlen.
Bemærkninger om "PMB Portable"
Du kan hente webadresserne på nogle af
webstederne på en server, der administreres
af Sony (herefter kaldt "Sony-server"), ved
hjælp af "PMB Portable".
Du skal først acceptere følgende for at
kunne bruge tjenesten til billedoverførsel
(herefter kaldt "tjenesten"), som er
tilgængelig på flere websteder, bl.a. dem,
der bruger "PMB Portable".
 Der kræves muligvis registrering og
betaling af gebyrer for brug af tjenesten,
afhængigt afwebstedet. Tjenesten
skal bruges i overensstemmelse med
de betingelser, der er beskrevet på
webstedet.
 Tjenesten kan afbrydes eller ændres af
webstedets administrator uden varsel.
I dette tilfælde, samt i andre tilfælde, er
Sony ikke ansvarlig for tab, skader eller
problemer mellem dig og tredjepart, der
er opstået som følge af brug af tjenesten.
Du videresendes til webstederne ved
hjælp af Sonys server. Det kan dog
hænde, at du ikke kan få adgang til
webstederne, hvis f.eks. serveren er
under reparation.
 Hvis Sony vælger at afbryde driften
af serveren, vil dette blive meddelt på
forhånd på Sonys websted og andre
steder.
 Oplysninger som f.eks. webadressen på
det websted, som du blev videresendt
til ved hjælp af Sonys server, registreres
muligvis med henblik på forbedring
af de produkter og tjenester, som Sony
gør tilgængelige i fremtiden. Personlige
oplysninger registreres dog ikke.

Lagring af film og billeder med en computer
DK
41
Lagring af billeder med en ekstern enhed
Valg af metode til lagring af billeder med en
ekstern enhed
Du kan gemme (HD)-film i hd-billedkvalitet ved hjælp af en ekstern enhed. Vælg den metode,
der skal bruges, alt efter enheden.
Eksterne enheder
Ekstern medieenhed
Lagring af billeder på en ekstern
medieenhed med billeder i hdkvalitet (HD).
DVDirect Express
DVD-optager
Lagring af billeder i hdbilledkvalitet på en DVD-disk
(HD).
Tilslutning af kabel
Side
USB-adapterkabel
VMC-UAM1 (sælges
separat)
44
Built-in USB Cable for
DVDirect Express
47
Built-in USB Cable
50
A/Vforbindelseskabel
(medfølger)
51
DVD -optager undtagen
DVDirect Express
Lagring af billeder på en DVDdisk i hd-billedkvalitet (HD) eller i
standarddefinitionsbilledkvalitet
(STD).
Harddiskoptager osv.
Lagring af billeder
på en DVD-disk med
standarddefinitionsbilledkvalitet
(STD).
Film, som optages i standardopløsning (STD)
Brug A/V-forbindelseskablet til at oprette forbindelse mellem videokameraet og en ekstern
enhed, som billederne gemmes på.
 Bemærkninger
En AVCHD-optagedisk kan kun afspilles på enheder, som er kompatible med AVCHD-formatet.
 Diske med (HD)-billeder med hd-billedkvalitet må ikke bruges i DVD-afspillere/-optagere. Da DVDafspillere/optagere ikke understøtter AVCHD-formatet, kan DVD-afspillere/optagere muligvis ikke
skubbe disken ud igen.
 Slet demofilmen under kopiering eller oprettelse af disk. Hvis den ikke slettes, fungerer videokameraet
muligvis ikke korrekt. Hvis du sletter demofilmen, kan den dog ikke gendannes.

De typer medier, som billederne gemmes på
Yderligere oplysninger findes i "Valg af optagetilstand" på side 25.
DK
42
De enheder, som den oprettede disk kan afspilles på
DVD-disk med høj opløsning (HD)
Afspilningsenheder til AVCHD-formatet såsom en Sony Blu-ray-diskafspiller eller en
PlayStation3.
DVD-disk med standardopløsning (STD)
Almindelige DVD-afspillere som f.eks. en DVD-afspiller.
 Bemærkninger
Sørg altid for, at din PlayStation3 har den seneste version af systemsoftware til PlayStation3.
 PlayStation3 er muligvis ikke tilgængelig i alle lande/områder.

Lagring af billeder med en ekstern enhed
DK
43
Lagring af billeder
på en ekstern
medieenhed
Du kan gemme film og billeder på en
ekstern medieenhed (USB-lagringsenheder)
såsom et eksternt harddiskdrev. Du kan
også afspille billeder på videokameraet eller
en anden afspilningsenhed.
 Bemærkninger
Du skal bruge et USB-konverteringskabel
VMC-UAM1(sælges separat).
 USB-konverteringskablet VMC-UAM1 er
muligvis ikke tilgængeligt i alle lande/områder.
 Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 12).
 Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med den
eksterne medieenhed.

Tips
Du kan importere billeder, der er lagret på den
eksterne medieenhed, til din computer ved
hjælp af den medfølgende "PMB".


Tilgængelige funktioner efter lagring af
billeder på eksternt medie
 afspilning
 import
af billeder via videokameraet (s. 46)
af billeder til "PMB"
Enheder, der ikke kan bruges som en
ekstern enhed

DK
44
Du kan ikke bruge følgende enheder som en
ekstern medieenhed.
 medieenheder med en kapacitet på over 2 TB
 almindelige diskdrev såsom CD- eller
DVD-drev
 medieenheder, der tilsluttet via en USB-hub
 medieenheder med indbygget USB-hub
 kortlæser
 Bemærkninger
Du kan muligvis ikke bruge eksterne
medieenheder med kodefunktion.
 FAT-filsystemet fås til videokameraet. Hvis
lagringsmediet for den eksterne enhed er
formateret til NTFS-filsystemet osv., skal
du formatere den eksterne medieenhed
ved hjælp af videokameraet før brug.
Formateringsskærmen vises, når den eksterne
medieenhed sluttes til videokameraet. Sørg for,
at der ikke tidligere er gemt vigtige data på den
eksterne medieenhed, før du formaterer det ved
hjælp af videokameraet.
 Der gives ikke garanti for tilslutning med alle
enheder, der opfylder betjeningskravene.
 Læs mere om tilgængelige eksterne
medieenheder på Sonys supportwebsted i dit
lande/områder.

1
Slut vekselstrømsadapteren og
netledningen til DC IN-stikket på
videokameraet og stikkontakten.
2
Hvis den eksterne medieenhed
har et vekselstrømskabel, skal du
slutte det til stikkontakten.
3
Slut USB-adapterkablet til den
eksterne medieenhed.
4
Slut USB-adapterkabelet til 
(USB)-stikket på videokameraet.
Sørg for, at du ikke frakobler USBkablet, mens [Preparing image
database file. Please wait.] vises på
LCD-skærmen. Hvis [Repair Img. DB
F.] vises på videokameraets skærm, skal
.
du trykke på
6
Når handlingen er udført,
skal du trykke på
på
videokameraets skærm.
Ved tilslutning til en ekstern
medieenhed
Billeder, der gemmes på den eksterne
medieenhed, vises på LCD-skærmen. Når
en ekstern medieenhed er tilsluttet, vises
bl.a. USB-ikonet på skærmen Event View.
USB-adapterkabel
VMC-UAM1
(sælges separat)
5
Du kan ikke bruge det Built-in USB Cable
til denne forbindelsestype.
Opret forbindelse mellem
videokameraet og den eksterne
medieenhed, og tryk på [Copy.]
på videokameraets skærm.
Film og billeder, der lagres på et af
videokameraets optagemedier, der
er valgt i [Media Select], og som
endnu ikke er lagret på en ekstern
medieenhed, kan på dette tidspunkt
lagres på den tilsluttede eksterne
medieenhed.

Lagring af billeder med en ekstern enhed

Du kan foretage menuindstillinger for den
eksterne medieenhed såsom sletning af
(MENU)  [Edit/
billeder. Tryk på
Copy] på Event View.
Sådan frakobles den eksterne
medieenhed
Tryk på
, mens videokameraet
er i standbytilstanden for afspilning
([Event View] eller Event Index
(Begivenhedsindeks) vises) på den
eksterne medieenhed.
Fjern USB-konverteringskablet.
Denne handling er kun tilgængelig, når
der er billeder, som er optaget for nylig.
DK
45
 Bemærkninger
Antallet af sekvenser, der kan gemmes på den
eksterne medieenhed, er som følger. Selvom
den eksterne medieenhed har ledig plads, kan
du dog muligvis ikke gemme motiver, der
overstiger følgende tal.
 Film i HD-kvalitet (høj opløsning): Maks.
3.999
 Film i STD-kvalitet (standardopløsing): Maks.
9.999
 Billeder: Maks. 40.000
Antallet af sekvenser kan være lavere afhængigt
af typen af billeder, der er optaget.

Sådan gemmes udvalgte film og
billeder
Du kan gemme ønskede billeder
i videokameraet på den eksterne
medieenhed.
 Opret forbindelse mellem
videokameraet og den eksterne
medieenhed, og tryk på [Play
without copying.].
Event View (Begivenhedsindeks) for
det eksterne medie vises.
(MENU)  [Edit/
 Tryk på
Copy]  [Copy].
 Følg den vejledning, der vises
på skærmen, for at vælge
optagemediet, metoder til valg af
billeder og billedtypen.
Du kan ikke kopiere billeder fra en
ekstern medieenhed til det interne
optagemedie på videokameraet.
DK
46
 Når du har valgt [Multiple
Images], skal du trykke på det
billede, som skal gemmes.
vises.


Hold fingeren på et billede på LCDskærmen for at bekræfte det. Tryk på
for at skifte til forrige skærm.
Hvis du vælger [All In Event], skal du
vælge den begivenhed, som skal kopieres,
/
. Du kan kun vælge én
med
begivenhed.


 Tryk på
på videokameraets skærm.
Afspilning af billeder på den
eksterne medieenhed på
videokameraet
 Opret forbindelse mellem
videokameraet og den eksterne
medieenhed, og tryk på [Play
without copying.].
Event View (Begivenhedsindeks) for
den eksterne medieenhed vises.
 Vælg det billede, der skal vises,
og afspil det (s. 26).


Du kan også se billeder på et tv, som er
sluttet til videokameraet (s. 30).
Du kan afspille film i HD-kvalitet (high
definition) på computeren ved hjælp af
en [Player for AVCHD]. Start [Player
for AVCHD], og vælg det drev, hvor den
eksterne medieenhed er tilsluttet med
[Settings].
Udfør [Direct Copy] manuelt
 Bemærkninger
Hvis videokameraet ikke genkender den
eksterne medieenhed, skal du prøve følgende:
 Slut USB-adapterkablet til videokameraet
igen.
 Hvis den eksterne medieenhed har en
vekselstrømsnetledning, skal du sætte den i
vægkontakten.

Du kan oprette en disk eller afspille
billeder på en oprettet disk ved hjælp af en
DVD-brænder, DVDirect Express (sælges
separat).
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med DVDbrænderen.
 Bemærkninger
Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 12).
 DVDirect Express betegnes "DVD-brænder" i
dette afsnit.

Diske, som kan bruges
 12
cm DVD-R
cm DVD+R
Denne enhed understøtter ikke tolagsdiske.
 12
1
Lagring af billeder med en ekstern enhed
Du kan udføre [Direct Copy] manuelt,
når videokameraet er koblet til en ekstern
medieenhed.
(MENU) [Edit/Copy]
Tryk på
 [Direct Copy] på [Event View] for
den eksterne medieenhed.
Tryk på [Copy images that have not
been copied.].

.
Tryk på
Oprettelse af en disk
med DVD-brænder,
DVDirect Express
Slut vekselstrømsadapteren og
netledningen til DC IN-stikket på
videokameraet og stikkontakten
(s. 12).
2
Tænd videokameraet, og slut
DVD-brænderen til  (USB)stikket på videokameraet med
USB-kablet fra DVD-brænderen.

Du kan ikke bruge det Built-in USB
Cable til denne forbindelsestype.
DK
47
3
Sæt en ubrugt disk i DVDbrænderen, og luk diskskuffen.
4
Tryk på
(DISC BURN) på DVDbrænderen.



5
De film, som er gemt på et af
videokameraets optagelsesmedier, som er
valgt i [Media Select], og endnu ikke er
gemt på nogen diske, kan nu gemmes på
disken.
Når der er ugemte film i HD-kvalitet og
STD-kvalitet, gemmes de på individuelle
diske efter billedkvalitet.
Hvis de filer, du vil kopiere, ikke kan være
på en enkelt disk, skal du udskifte disken i
DVD-brænderen med en, som er ubrugt,
og prøve igen.
Når handlingen er udført, skal
du trykke på

 (bakken åbnes) , fjerne
disken  og trykke
på
videokameraets skærm.
Udfør [DISC BURN OPTION]
Udfør denne handling i følgende tilfælde:
 Når
 Når
disk
du kopierer et ønsket billede
du opretter flere kopier af den samme
 Opret forbindelse mellem
videokameraet og DVDbrænderen, og tryk på [DISC
BURN OPTION].
 Vælg det optagemedie, som
indeholder den eller de film, du
vil gemme, og tryk på [Next].
 Tryk på den film, du vil brænde
på disken.
vises.
Resterende diskkapacitet
6
Tryk på
, og frakobl derefter
USB-kablet.

Tips
Hvis den samlede lagerplads for de film, der
skal brændes ved DISC BURN-handlingen,
overstiger diskens kapacitet, stopper
diskoprettelsen, når kapaciteten er opbrugt. Den
sidste film på disken kan være ufuldstændig.


DK
48
Tryk på og hold den ønskede miniature
nede, så du kan bekræfte billedet. Tryk på
for at skifte til forrige skærm.

på
 Tryk på
videokameraets skærm.
Hvis du vil oprette en ny disk med
samme indhold, skal du sætte en ny
disk i, og trykke på [CREATE SAME
DISC].
 Når betjeningen er udført, skal
du trykke på [Exit.] 
på
videokameraets skærm.
 Fjern USB-kablet fra
videokameraet.
 Slut vekselstrømsadapteren og
netledningen til DC IN-stikket på
videokameraet og stikkontakten
(s. 12).
 Tænd videokameraet, og slut
DVD-brænderen til  (USB)stikket på videokameraet med
USB-kablet fra DVD-brænderen.
Lagring af billeder med en ekstern enhed
 Bemærkninger
Når du opretter en disk, må du ikke gøre
følgende.
 Slukke for videokameraet
 Fjerne USB-kablet eller
vekselstrømsadapteren
 Udsætte videokameraet for stød eller rystelser
 Tage hukommelseskortet ud af videokameraet
 Afspil den oprettede disk for at sikre, at
kopieringen blev udført korrekt, før du sletter
filmene fra videokameraet.
 Hvis [Failed.] eller [DISC BURN failed.] vises
på skærmen, skal du isætte disken i DVDbrænderen og udføreDISC BURN-betjeningen
igen.
Afspilning af en disk på DVDbrænder

Tips
Diskoprettelsestiden ved kopiering af film,
der bruger hele diskens kapacitet, er 20 til 60
minutter.



Du kan afspille film på tv-skærmen ved
slutte videokameraet til et tv (s. 30).
 Sæt en oprettet disk i DVDbrænderen.
Filmene på diskene vises på
indeksskærmen på videokameraet.
 Tryk på afspilningsknappen på
DVD-brænderen.

Betjeningen kan også foregå via
videokameraets skærm.
DK
49
 Når handlingen er udført, skal du
trykke
på videokameraets
skærm og fjerne disken, når
bakken er åben.
 Tryk på
kablet.
, og fjern USB-
Oprettelse af en HDdisk med en DVDbrænder osv., der ikke
er DVDirect Express
Brug USB-kablet til at slutte videokameraet
til en diskbrænder, der understøtter
(HD)-film såsom en Sony DVD-brænder.
Yderligere oplysninger findes også i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
 Bemærkninger
Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 12).
 Sony DVD-brænderen er muligvis ikke
tilgængelig i alle lande/områder.

1
Slut vekselstrømsadapteren og
netledningen til DC IN-stikket på
videokameraet og stikkontakten
(s. 12).
2
Tænd videokameraet, og
tilkobl en DVD-brænder osv. til
videokameraet med et Built-in
USB Cable.
Skærmen [USB Select] vises på
videokameraets skærm.

DK
50
Hvis skærmen [USB Select] ikke vises, skal
(MENU)  [Setup]
du trykke på
 [ (Connection)]  [USB Connect].
3
Tryk på [USB Connect]
videokameraets skærm.

4
Det viste optagemedie kan være forskelligt
fra model til model.
Optag film på den tilsluttede
enhed.

5
Yderligere oplysninger findes i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
Når betjeningen er udført, skal
du trykke på

på
videokameraets skærm.
Fjern USB-kablet.
Du kan kopiere billeder, som afspilles
på videokameraet, til en disk eller et
videobånd ved at slutte videokameraet
til en diskoptager, en Sony DVDoptager osv. ud over DVDirect Express
med A/V-forbindelseskablet. Tilslut
enheden med metoden  eller .
Yderligere oplysninger findes også i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det
udstyr, som skal tilsluttes.
 Bemærkninger
Slut videokameraet til stikkontakten med den
medfølgende vekselstrømsadapter (s. 12).
 Sony DVD-brænder er muligvis ikke
tilgængelig i alle lande/områder.
 Film i hd-billedkvalitet (HD) kopieres i
standarddefinitionsbilledkvalitet (STD).

Lagring af billeder med en ekstern enhed
6
Oprettelse af en disk i
standardkvalitet (STD)
med en optager osv.
DK
51
Stik til ekstern A/V
1
Sæt optagemediet i
optageenheden.

Indgang
S VIDEO
VIDEO
(Gul)
(Hvid)
AUDIO
(Gul)
(Rød)
2
Slut videokameraet til
optageenheden (en diskoptager,
osv.) med A/V-forbindelseskablet
 (medfølger), eller brug et A/Vforbindelseskabel med S VIDEO
 (sælges separat).

3
Signalflow
A/V-forbindelseskabel med S VIDEO
(sælges separat)
Ved at bruge dette kabel kan billeder i
højere kvalitet produceres, i forhold til hvis
der bruges et A/Vforbindelseskabel. Tilslut A/Vforbindelseskablets hvide og røde stik
(venstre/højre lyd) og S VIDEO-stikket
(S VIDEO-kanal) med et S VIDEO-kabel.
Hvis du kun tilslutter S VIDEO-stikket,
høres der ingen lyd. Ledningen med det
gule stik (video) er ikke nødvendig.
DK
52
Slut videokameraet til optageenhedens
indgangsstik.
Start afspilningen på
videokameraet, og optag på
optageenheden.

A/V-forbindelseskabel (medfølger)
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal den indstilles til
input.
4
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
optageenheden.
Når overførslen er afsluttet, skal
du stoppe optageenheden og
derefter videokameraet.
 Bemærkninger
Da kopieringen sker med analog dataoverførsel,
kan billedkvaliteten være en smule forringet.
 Du kan ikke kopiere billeder til optagere, der er
tilsluttet med et HDMI-kabel.
 Hvis du vil kopiere oplysninger om dato
og klokkeslæt, kameradata og koordinater
(HDR-CX360VE/PJ30VE), skal du trykke på
(MENU)  [Setup]  [
(Playback
Settings)]  [Data Code]  en ønsket
.
indstilling 
 Når visningsenhedernes (tv osv.)
skærmstørrelse er 4:3, skal du trykke på
(MENU)  [Setup]  [ (Connection)] 
.
[TV Type]  [4:3] 
 Hvis du tilslutter en monoenhed, skal det
gule stik på A/V-forbindelseskablet sluttes til
videoindgangsstikket, og det røde stik (højre
kanal) eller det hvide stik (venstre kanal) skal
sluttes til enhedens lydindgangsstik.

Lagring af billeder med en ekstern enhed
DK
53
Tilpasning af videokameraet
Brug af menuer
Du kan få mere ud af dit videokamera ved at bruge menufunktionerne.
Videokameraet har adskillige menuelementer under hver af de seks menukategorier.
Shooting Mode (elementer til valg af optagetilstand) s. 55
Camera/Mic (elementer, der kan justeres for optagelse) s. 55
Image Quality/Size (elementer til opsætning af billedkvalitet eller -størrelse)
 s. 56
Playback Function (elementer til afspilning)  s. 56
Edit/Copy (elementer til redigering) s. 56
Setup (andre elementer vedrørende opsætning)  s. 56
Betjening af menuer
Følg de procedurer, som er forklaret herunder, for at indstille menuelementerne.
Menuerne [Camera/Mic] og [Setup] har underkategorier. Tryk på ikonet for underkategorien,
hvorefter skærmen ændres til andre menuer med underkategorier.
Nedtonede menuelementer eller indstillinger kan ikke vælges.
 Bemærkninger
Nogle menuelementer kan muligvis ikke indstilles afhængigt af optage-eller afspilningsforholdene.
 Tryk på
for at afslutte indstillingen af menuen eller vende tilbage til den forrige menuskærm.

DK
54
Oversigt over menuer
Shooting Mode
Movie........................................... Optager film.
Photo............................................ Optager billeder.
Smth Slw REC............................ Optager motiver i hurtige bevægelser i slowmotion.
Golf Shot..................................... Opdeler 2 sekunders hurtig bevægelse i rammer, som derefter optages som
en film eller billeder.
Camera/Mic
Tilpasning af videokameraet
(Manual Settings)
White Balance.................. Justerer farvebalancen til optagemiljøets lysstyrke.
Spot Meter/Fcs................ Justerer lysstyrke og fokus for det valgte motiv samtidigt.
Spot Meter........................ Justerer billeders lysstyrke til lysstyrken for et motiv, som du trykker på på
skærmen.
Spot Focus........................ Fokuserer på et motiv, som du trykker på på skærmen.
Exposure............................ Justerer lysstyrken for film og billeder.
Focus.................................. Fokuserer manuelt.
Low Lux.............................. Optager lyse farvebilleder i dæmpet belysning.
(Camera Settings)
Scene Selection.............. Vælger en passende optageindstilling afhængigt af scenetype såsom nateller strandoptagelser.
Fader........................... Toner scener ind eller ud.
Self-Timer.................. Indstiller selvudlæseren, når videokameraet er i billedoptagetilstand.
Tele Macro........................ Optager et motiv i fokus, mens baggrunden er ude af fokus.
SteadyShot............... Indstiller funktionen SteadyShot, når der optages film.
SteadyShot............... Indstiller funktionen SteadyShot, når der optages billeder.
Digital Zoom.................... Indstiller det maksimale zoomniveau for den digitale zoom, som
overskrider zoomfunktionens zoomniveau.
Conversion Lens............. Indstiller typen af monteret konverteringsobjekt (sælges separat).
Optimerer funktionen SteadyShot og fokus afhængigt af det monterede
objekt.
Auto Back Light............... Justerer automatisk eksponeringen for motiver i modlys.
(Face)
Face Detection................ Justerer automatisk billedkvaliteten for ansigt(er).
Smile Shutter................... Optager automatisk et billede, når et smil registreres.
Smile Sensitivity............. Indstiller følsomheden for registrering af smil ved hjælp af funktionen
Smile Shutter.
(Flash)
Flash*1................................ Indstiller den måde, som blitzen aktiveres på.
Flash Level*1. ................... Indstiller blitzens lysstyrke.
Red Eye Reduction*1..... Forhindrer røde øjne, når der optages med blitz.
(Microphone)
Blt-in Zoom Mic.............. Optager film med levende lyd, der passer til zoompositionen.
Wind Noise Reduct........ Reducerer vindstøj
Audio Mode..................... Indstiller optagelydformatet (5,1-kanals surround/2-kanals stereo).
Micref Level...................... Indstiller mikrofonens niveau.
DK
55
(Shooting Assist)
Guide Frame.................... Viser rammerne for at kontrollere, om motivet er lodret eller vandret.
Display Setting................ Indstiller, hvor længe ikoner og lamper vises på LCD-skærmen.
Light Bright*1. ................. Indstiller videolysets lysstyrke.
Audio Level Display....... Viser lydniveaumåleren på LCD-skærmen.
Image Quality/Size
REC Mode........................... Indstiller tilstanden for optagelse af film. Der anbefales en høj opløsning,
når der optages motiver i hurtig bevægelse.
Frame Rate......................... Indstiller billedhastigheden for optagelse af film.
/
Setting................. Indstiller billedkvaliteten for optagelse, afspilning eller redigering af film.
Wide Mode......................... Indstiller højde-bredde-forholdet, når der optages film i
standardopløsning (STD).
x.v.Color............................... Optager et bredere farveområde.
Image Size.......................... Indstiller fotostørrelsen.
Playback Function
Event View.................................. Viser visningen Event View.
Map View*2................................ Viser visningen Map View.
Highlight Movie....................... Starter Highlight Playback.
Scenario................................ Starter afspilningen af gemte Highlight-scenarier.
Edit/Copy
Delete.......................................... Sletter film og billeder.
Protect......................................... Beskytter film eller billeder, så de ikke kan slettes.
Copy............................................. Kopierer billeder fra det interne optagemedie til det indsatte
hukommelseskort.
Direct Copy................................ Kopierer billeder fra et internt optagemedie eller et hukommelseskort til et
eksternt medie.
Setup
(Media Settings)
Media Select.................... Indstiller den type af medie, der bruges til optagelse af film eller billeder
(s. 17).
Media Info......................... Viser oplysninger om optagemediet såsom ledig plads.
Format................................ Sletter alle data på det interne optagemedie eller et hukommelseskort.
Repair Img. DB F.............. Reparerer billeddatabasefilen på det interne optagemedie eller et
hukommelseskort (s. 61).
File Number...................... Indstiller måden, som filnumre tildeles på.
(Playback Settings)
Data Code......................... Indstiller dato og klokkeslæt.
Volume............................... Justerer lydstyrken for afspilningslyd (s. 28).
DK
56
Tilpasning af videokameraet
(Connection)
TV Type.............................. Konverterer signalet afhængigt af det tilsluttede tv (s. 30).
Component...................... Vælg denne indstilling, når videokameraet sluttes til tv’et med
komponentindgangsstik (s. 31).
HDMI Resolution............ Vælger opløsning for billeder, der skal afspilles, når videokameraet sluttes
til et tv med et HDMI-kabel (sælges separat).
CTRL FOR HDMI.............. Indstiller, om tv’ets fjernbetjening skal bruges, når videokameraet er
tilsluttet et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv med et HDMI-kabel (sælges
separat).
USB Connect.................... Vælger, hvilken type medie der skal bruges på videokameraet, når
videokameraet er tilsluttet en ekstern enhed ved hjælp af USB.
USB Connect Setting.... Indstiller tilslutningstilstanden, når videokameraet er tilsluttet en
computer eller en USB-enhed.
USB LUN Setting............. Indstiller videokameraet til at forbedre kompatibiliteten af en USBtilslutning ved at begrænse USB-funktioner.
Disc Burn........................... Gør det muligt at gemme billeder på diske med et tryk på en enkelt knap.
(General Settings)
Beep.................................... Indstiller om videokameraets bipper eller ej under betjening.
LCD Brightness . ............. Justerer lysstyrken for LCD-skærmen.
Your Location*2............... Viser den aktuelle position på et kort.
GPS Setting*2................... Aktiverer og deaktiverer modtagelsen af GPS-signaler.
REC Lamp*1...................... Aktiverer eller deaktiverer optagelampens lys.
Remote Ctrl...................... Aktiverer eller deaktiver den trådløse fjernbetjening.
A. Shut Off......................... Ændrer indstillingen [A. Shut Off] (s. 13).
Power On By LCD........... Indstiller om videokameraet skal tændes eller slukkes, når LCD-skærmen
åbnes eller lukkes.
Language Setting.......... Indstiller visningssproget (s. 16).
Calibration........................ Kalibrerer berøringsskærmen.
Battery Info....................... Viser batterioplysninger.
Demo Mode..................... Indstiller om demofilmen skal vises eller ej.
(Clock Settings)
Date & Time Setting...... Indstiller [Date & Time Format], [Summer Time] eller [Date & Time]
(s. 14).
Area Setting..................... Justerer en tidsforskel uden at stoppe uret (s. 14).
Auto Clock ADJ *2. ......... Indstiller om videokameraet skal justere klokkeslættet automatisk ved at
hente tiden fra GPS.
Auto Area ADJ*2............. Indstiller om videokameraet automatisk skal kompensere for tidsforskelle
ved at hente oplysninger om den aktuelle position fra GPS.
*1HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
*2HDR-CX360VE/PJ30VE
DK
57
Sådan får du flere
oplysninger fra
"Handycam" Håndbog
"Handycam" Håndbog er en
brugervejledning, som er beregnet til at
blive læst på en computerskærm. Det er
meningen, at du skal læse i "Handycam"
Håndbog, når du ønsker at vide mere om
brugen af videokameraet.
1
For at installere "Handycam"
Håndbog på en Windowscomputer skal du anbringe
den medfølgende CD-ROM i
computerens diskdrev.
Dobbeltklik på genvejsikonet på
computerskærmen for at få vist
"Handycam" Håndbog.


Installationsskærmen vises.
Hvis skærmen ikke vises, skal du klikke
på [Start]  [Computer] (i Windows XP,
[My Computer]) og derefter dobbeltklikke
på [SONYPMB(E:)](CD-ROM)* 
[install.exe].
* Drevnavne (såsom (E:)) kan variere fra
computer til computer.

2
3
Klik på [Håndbog].
Klik på det ønskede sprog og
modelnavnet på videokameraet
 [Installer], og følg derefter
vejledningen på skærmen for at
installere "Handycam" Håndbog.

DK
58
Kameraets modelnavn står skrevet i
bunden af videokameraet.

Når du bruger en Macintosh, skal du åbne
mappen [Handbook] – [DK] i CD-ROM’en og
kopiere [Handbook.pdf].
Du skal bruge Adobe Reader for at læse
"Handycam" Håndbog. Hvis du ikke har
programmet, kan det hentes på Adobe Systemss
websted:
http://www.adobe.com/
Se "PMB Help" for at få flere oplysninger om
den medfølgende software "PMB" (s. 36).
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis du har problemer med videokameraet,
skal du følge nedenstående trin.
 Kontrollér listen (s. 59 til 61), og
undersøg videokameraet.
 Afbryd strømmen, tilslut strømmen
igen efter ca. 1 minut, og tænd for
videokameraet.
Der er ingen strøm.


Videokameraet fungerer ikke, selvom det
er tændt.


 Tryk på RESET (s. 74) med en spids
genstand, og tænd videokameraet.
Hvis du trykker på RESET, nulstilles
alle indstillinger, herunder
indstillinger for ur.

 Kontakt din Sony-forhandler
eller lokale autoriserede Sonyservicecenter.


Det kan være nødvendigt at initialisere eller
ændre det aktuelt indbyggede hukommelse i
videokameraet, afhængig af problemet. Hvis det
skulle være tilfældet, slettes data, som er lagret
i den indbyggede hukommelse. Sørg for at
gemme dataene i den indbyggede hukommelse
på et andet medie (sikkerhedskopi), før du
sender videokameraet til reparation. Vi erstatter
ikke tab af data i den indbyggede hukommelse.
Under reparationen kontrollerer vi muligvis
en lille del af de data, som er gemt i den
indbyggede hukommelse, for at undersøge
problemet. Din Sony-forhandler vil dog
hverken kopiere eller beholde dine data.
Yderligere oplysninger om videokameraets
symptomer kan findes i "Handycam"
Håndbog (s. 58), og oplysninger om, hvordan
videokameraet tilsluttes en computer, kan
findes i "PMB Help" (s. 38).

Det tager nogle få sekunder for videokameraet
at blive klar til at optage, efter at der er tændt
for det. Dette er ikke en fejl.
Tag vekselstrømsadapteren ud af
stikkontakten, eller fjern batteriet. Tilslut igen
efter ca. 1 minut. Hvis videokameraet stadig
ikke virker, skal du trykke på RESET (s. 74)
med en spids genstand. (Hvis du trykker på
RESET, nulstilles alle indstillinger, herunder
indstillinger for ur.)
Videokameraets temperatur er ekstremt høj.
Sluk videokameraet, og anbring det et køligt
sted i et stykke tid.
Videokameraets temperatur er ekstremt lav.
Lad kameraet stå tændt. Hvis du stadig ikke
kan betjene videokameraet, skal du slukke
videokameraet og stille det et varmt sted. Lad
videokameraet stå der et stykke tid, og tænd
det derefter.
Yderligere oplysninger

Sæt et opladet batteri på videokameraet (s. 10).
Slut vekselstrømsadapterens jævnstrømsstik til
stikkontakten (s. 12).
Videokameraet bliver varmt.

Videokameraet bliver muligvis varmt under
brug. Dette er ikke en fejl.
Strømmen afbrydes pludseligt.



Brug vekselstrømsadapteren.(s. 12).
Tænd for strømmen igen.
Oplad batteriet (s. 10).
DK
59
Der optages ikke billeder, når der trykkes
på START/STOP eller PHOTO.




Tryk på MODE for at tænde lampen
(film)
eller (billede).
Dit videokamera gemmer det billede, som du
lige har optaget på optagemediet. Du kan ikke
foretage en ny optagelse i denne periode.
Optagemediet er fyldt op. Slet overflødige
billeder (s. 33).
Det samlede antal filmsekvenser eller billeder
overstiger videokameraets optagekapacitet
(s. 63). Slet overflødige billeder (s. 33).
Optagelsen stopper.

Videokameraets temperatur er ekstremt
høj/lav. Sluk videokameraet, og anbring det et
køligt/varmt sted i et stykke tid.
"PMB" kan ikke installeres.

Kontrollér, hvilket computermiljø eller hvilken
installationsprocedure der kræves for at
installere "PMB" (s. 35).
Selvdiagnosticering/
advarselsindikatorer
Kontrollér følgende, hvis indikatorer vises
på LCD-skærmen.
Hvis problemet fortsætter, selvom du flere
gange har forsøgt at løse problemet, skal
du kontakte en Sony-forhandler eller et
lokalt, autoriseret Sony-servicecenter. Når
du kontakter dem, skal du give dem alle
numrene fra de fejlkoder, der starter med
C eller E.
C:04:


C:06:

"PMB" fungerer ikke korrekt.

Afslut "PMB", og genstart computeren.
Computeren kan ikke genkende
videokameraet.



DK
60
Kobl alle andre enheder end tastaturet, musen
og videokameraet fra computerens USB-stik.
Frakobl USB-kablet fra computeren og
videokameraet, og genstart computeren.
Forbind derefter computeren og
videokameraet igen i den rigtige rækkefølge.
Hvis både det Built-in USB Cable og et
andet USB-kabel (som er forbundet til
videokameraets USB-port) er tilsluttet
eksterne enheder på samme tid, skal du
frakoble det kabel, der ikke er tilsluttet en
computer.
Batteriet er ikke et "InfoLITHIUM"-batteri
(serie V). Brug et "InfoLITHIUM"-batteri
(serie V) (s. 10).
Slut vekselstrømsadapterens jævnsstrømsstik
korrekt til videokameraet (s. 10).
Batteritemperaturen er høj. Skift batteri, eller
læg det et køligt sted.
C:13: / C:32:

Fjern strømkilden. Tilslut den igen, og forsøg
at betjene videokameraet.
E::

Følg trinnene fra  på side 59.


Batteriet er lavt.

Batteritemperaturen er høj. Skift batteri, eller
læg det et køligt sted.



Der er ikke isat et hukommelseskort (s. 18).
Når lampen blinker, angiver den, at der ikke
er nok ledig plads til optagelse af billeder.
Slet overflødige billeder (s. 33), eller formater
hukommelseskortet, når du har gemt
billederne på et andet medie.
Billeddatabasefilen er beskadiget. Kontroller
databasefilen ved at trykke på
(MENU)
 [Setup]  [ (Media Settings)] 
[Repair Img. DB F.]  optagemediet.

Hukommelseskortet er beskadiget. Formatér
hukommelseskortet med videokameraet
(s. 56).

Der er isat et hukommelseskort, der ikke
understøttes (s. 18).

Hukommelseskortet er skrivebeskyttet.
Adgangen til hukommelseskortet var
begrænset på en anden enhed.



Optagemediet er fyldt op. Slet overflødige
billeder (s. 33).
Der kan ikke gemmes billeder under en
igangværende behandling. Vent et øjeblik, og
optag derefter.
REC Mode] er indstillet til [Highest
Når [
] eller [50p Quality
], kan du
Quality
ikke tage billeder, samtidig med at du optager
film. Derudover er det sådan, at hvis
Frame Rate] er indstillet til [25p] (HDR[
CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE), kan du
ikke tage billeder, hvis videokameraet er i
standbytilstand under filmoptagelse.


Der er noget galt med blitzen (HDR-CX360E/
CX360VE/PJ30E/PJ30VE).

Der er ikke nok lys. Brug blitzen
(HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE).
Videokameraet er ustabilt. Hold videokameraet
stille med begge hænder. Bemærk, at
advarselsindikatoren for kamerarystelse ikke
forsvinder.

Yderligere oplysninger

DK
61
Optagetid for film/
antal billeder, der kan
optages

"HD" står for høj opløsning, og "STD" står
for standardopløsning.

Anslået optage- og afspilningstid
med hvert batteri

Optagetid
Anslået tid tilbage, hvis du bruger et fuldt
opladet batteri.
HDR-CX360E/CX360VE
(enhed: minut)
Batteri
Billedkvalitet
NP-FV50
(medfølger)
NP-FV70
NP-FV100
Kontinuerlig
optagetid
HD STD
130
140
Typisk optagetid
HD
65
STD
70
270
535
135
265
145
290
290
580
HDR-PJ10E
(enhed: minut)
Batteri
Billedkvalitet
NP-FV50
(medfølger)
NP-FV70
NP-FV100
Kontinuerlig
optagetid
HD STD
145
155
Typisk optagetid
HD
70
STD
75
300
600
150
300
160
325
325
650
HDR-PJ30E/PJ30VE
(enhed: minut)
Batteri
Billedkvalitet
NP-FV50
(medfølger)
NP-FV70
NP-FV100
DK
62

Kontinuerlig
optagetid
HD STD
125
135
260
515
280
555
Typisk optagetid
HD
60
130
255
STD
65
140
275

Optagetider måles, når kameraet optager film
REC Mode]
i høj opløsning (HD) med [
].
indstillet til [Standard
De typiske optagetider angiver tiderne, når
optagelsen gentagne gange startes/stoppes,
MODE-lampen skiftes, og der zoomes.
Tiderne måles, når kameraet bruges ved en
temperatur på 25 C. 10 C til 30 C anbefales.
Hvis videokameraet bruges ved lavere
temperaturer, forkortes optage- og
afspilningstiden.
Afhængigt af videokameraets omgivende
forhold, kan optage- og afspilningstiden
forkortes.
Afspilningstid
Anslået tid tilbage, hvis du bruger et fuldt
opladet batteri.
HDR-CX360E/CX360VE
(enhed: minut)
Batteri
Billedkvalitet
NP-FV50
(medfølger)
NP-FV70
NP-FV100
HD
165
STD
180
345
680
375
745
HDR-PJ10E
(enhed: minut)
Batteri
Billedkvalitet
NP-FV50
(medfølger)
NP-FV70
NP-FV100
HD
170
STD
180
355
710
375
745
HDR-PJ30E/PJ30VE
(enhed: minut)
Batteri
Billedkvalitet
NP-FV50
(medfølger)
HD
155
STD
170
(enhed: minut)
HDR-PJ10E
Høj opløsning (HD) i t (time) og m (minut)
Batteri
NP-FV70
NP-FV100
325
650
355
710
Optagetilstand
Optagetid
[Highest Quality
]
Anslået optagetid for film
]
[High Quality
Indbygget optagemedie
[Standard
HDR-CX360E/CX360VE
Høj opløsning (HD) i t (time) og m (minut)
Optagetilstand
Optagetid
]
[50p Quality
[Highest Quality
]
]
[High Quality
[Standard
]
]
[Long Time
(2-kanals)*
]
HDR-CX360E HDR-CX360VE
2 h 35 m 2 h 30 m
(2 h 35 m) (2 h 30 m)
3h5m
3h0m
(3 h 5 m) (3 h 0 m)
4 h 10 m
4h5m
(4 h 10 m) (4 h 5 m)
7 h 25 m 7 h 15 m
(5 h 35 m) (5 h 30 m)
12 h 50 m 12 h 30 m
(10 h 30 m) (10 h 15 m)
13 h 15 m 12 h 55 m
(10 h 50 m) (10 h 35 m)
]
[Long Time
(5,1-kanals)*
]
[Long Time
(2-kanals)*
]
6 h 25 m
(5 h 15 m)
Standardopløsning (STD) i t (time) og m (minut)
Optagetilstand
Optagetid
]
[Standard
(5,1-kanals)*
3 h 45 m
(3 h 25 m)
[Standard
(2-kanals)*
3 h 50 m
(3 h 30 m)
]
HDR-PJ30E/PJ30VE
Høj opløsning (HD) i t (time) og m (minut)
Optagetilstand
Optagetid
Standardopløsning (STD) i t (time) og m (minut)
Optagetilstand
Optagetid
]
[Standard
(5,1-kanals)*
HDR-CX360E HDR-CX360VE
7 h 40 m 7 h 30 m
(7 h 5 m) (6 h 55 m)
[Standard
(2-kanals)*
7 h 55 m
(7 h 15 m)
]
7 h 40 m
(7 h 5 m)
Yderligere oplysninger
[Long Time
(5,1-kanals)*
1 h 15 m
(1 h 15 m)
1 h 30 m
(1 h 30 m)
2h0m
(2 h 0 m)
3 h 35 m
(2 h 45 m)
6 h 15 m
(5 h 5 m)
]
[50p Quality
]
[50p Quality
[Highest Quality
]
]
[High Quality
[Standard
]
[Long Time
(5,1-kanals)*
]
[Long Time
(2-kanals)*
]
HDR-PJ30E
HDR-PJ30VE
2 h 35 m 2 h 30 m
(2 h 35 m) (2 h 30 m)
3h5m
3h0m
(3 h 5 m) (3 h 0 m)
4 h 10 m
4h5m
(4 h 10 m) (4 h 5 m)
7 h 25 m 7 h 15 m
(5 h 35 m) (5 h 30 m)
12 h 50 m 12 h 30 m
(10 h 30 m) (10 h 15 m)
13 h 15 m 12 h 55 m
(10 h 50 m) (10 h 35 m)
DK
63
Standardopløsning (STD) i t (time) og m (minut)
Hukommelseskort
Optagetilstand
Høj opløsning (HD)
Optagetid
]
[Standard
(5,1-kanals)*
HDR-PJ30E
HDR-PJ30VE
7 h 40 m 7 h 30 m
(7 h 5 m) (6 h 55 m)
[Standard
(2-kanals)*
7 h 55 m
(7 h 15 m)
]
(enhed: minut)
7 h 40 m
(7 h 5 m)
* Du kan ændre optagelydformatet med [Audio
Mode] (s. 55).
 Bemærkninger
Tallet i ( ) er den minimale optagetid.

Tips
Du kan optage film med højst 3.999 scener
i høj opløsning (HD) og 9.999 scener i
standardopløsning (STD).
Den maksimale kontinuerlige optagetid for film
er ca. 13 timer.
Hvis du vil udnytte den maksimale optagetid,
som er angivet i tabellen, skal du slette
demofilmen på videokameraet.
Videokameret bruger formatet VBR
(Variable Bit Rate) til automatisk at justere
billedkvaliteten, så den passer til optagelsen.
Denne teknologi medfører, at mediets optagetid
varierer. Film, der indeholder komplekse
billeder og billeder med hurtige bevægelser,
optages med en højere bithastighed, hvilket
reducerer den generelle optagetid.





5,1kanals*
2kanals*
2 GB
9
(9)
10
(10)
10
(10)
25
(15)
4 GB
15
(15)
20
(20)
25
(25)
50
(35)
8 GB
35
(35)
40
(40)
60
(60)
105
(80)
16 GB
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
32 GB
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
40
(35)
90
(70)
180
(150)
370
(300)
745
(610)
45
(35)
90
(75)
190
(155)
380
(310)
770
(630)
Standardopløsning (STD)
(enhed: minut)
5,1kanals*
2kanals*
2 GB
25
(20)
4 GB
50
(50)
8 GB
110
(100)
16 GB
220
(205)
32 GB
445
(410)
25
(25)
55
(50)
110
(100)
225
(210)
460
(420)
* Du kan ændre optagelydformatet med [Audio
Mode] (s. 55).
 Bemærkninger
Optagetiden afhænger af optageforholdene og
REC Mode] og [
Frame
motivet samt [
Rate] (s. 56).
 Tallet i ( ) er den minimale optagetid.

DK
64


Indbygget optagemedie
Du kan optage højst 40.000 billeder.
Hukommelseskort
HDR-PJ10E
3.3M
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB


HDR-CX360E/
CX360VE/PJ30E/
PJ30VE
7.1M
560
1100
2250
4550
9200
Det valgte billedformat bruges, når lampen
(billeder) lyser.
Det angivne antal billeder, der kan optages på
hukommelseskortet, gælder for den maksimale
billedstørrelse på videokameraet. Det faktiske
antal billeder, der kan optages, vises på LCDskærmen under optagelse (s. 72).
Antallet af billeder, der kan optages
på hukommelseskortet, afhænger af
optageforholdene.
 Bemærkninger
Den unikke pixelrække fra Sonys ClearVidsensor og billedbehandlingssystem (BIONZ)
giver en stillbilledopløsning, der svarer til de
beskrevne størrelser.


Yderligere oplysninger

1300
2600
5300
10500
21000
Tips
Du kan også bruge et hukommelseskort med en
kapacitet på under 1 GB til optagelse af billeder.
Følgende liste angiver bithastighed, pixels og
billedformat for hver optagetilstand (film +
lyd osv.).
 Høj opløsning (HD):
PS: Maks. 28 Mbps 1.920  1.080 pixels/16:9
FX: Maks. 24 Mbps 1.920  1.080 pixels/16:9
FH: Ca. 17 Mbps (i gennemsnit) 1.920 
1.080 pixels/16:9
HQ: Ca. 9 Mbps (i gennemsnit) 1.440 
1.080 pixels/16:9
LP: Ca. 5 Mbps (i gennemsnit) 1.440 
1.080 pixels/16:9
 Standardopløsning (STD):
HQ: Ca. 9 Mbps (i gennemsnit) 720 
576 pixels/16:9, 4:3
Billedoptagelsespixels og billedformat.
 Billedoptagelsestilstand:
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
3.072  2.304 prikker/4:3
3.072  1.728 prikker/16:9
1.600  1.200 prikker/4:3
640  480 prikker/4:3
HDR-PJ10E
2.112  1.584 prikker/4:3
2.112  1.188 prikker/16:9
1.600  1.200 prikker/4:3
640  480 prikker/4:3
 Dobbeltoptagelse:
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
3.072  1.728 prikker/16:9
2.304  1.728 prikker/4:3
HDR-PJ10E
2.304  1.296 prikker/16:9
1.728  1.296 prikker/4:3
 Oprettelse af et billede ud fra en film:
1.920  1.080 prikker/16:9
640  360 prikker/16:9
640  480 prikker/4:3

Anslået antal billeder, der kan
optages
DK
65
Sikkerhedsforanstaltninger
Om brug og vedligeholdelse








DK
66
Du må ikke bruge eller opbevare videokameraet
og tilbehør på følgende steder:
 Hvor det er ekstremt varmt, koldt eller fugtigt.
Udstyret må ikke efterlades i temperaturer
over 60 C, f.eks. i direkte sollys, i nærheden
af varmeapparater eller i en bil, der står i
solen. Udstyret kan gå i stykker eller ændre
form.
 I nærheden af kraftige magnetfelter eller
mekaniske vibrationer. Der kan opstå fejl i
videokameraet.
 I nærheden af kraftige radiobølger eller
kraftig stråling. Videokameraet kan muligvis
ikke optage korrekt.
 I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Der kan forekomme støj.
 På en strand eller på steder med meget støv.
Der opstår muligvis fejl i videokameraet, hvis
der trænger sand eller støv ind i det. En sådan
fejl kan ikke altid repareres.
Brug videokameraet ved 6,8 V/7,2 V
jævnstrøm (batteri) eller ved 8,4 V jævnstrøm
(vekselstrømsadapter).
Brug det tilbehør, der anbefales i
betjeningsvejledningen i forbindelse med
jævnstrøm og vekselstrøm.
Du må ikke udsætte videokameraet for vand,
f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet
udsættes for vand, kan det gå i stykker. En
sådan fejl kan ikke altid repareres.
Hvis der kommer genstande eller væske ind
i kabinettet, skal du trække stikket ud af
videokameraet og få det efterset hos en Sonyforhandler, før det tages i brug igen.
Videokameraet må ikke udsættes for
hårdhændet behandling, skilles ad, ændres,
udsættes for kraftige stød eller slag, f.eks. ved at
der slås på videokameraet, det tabes, eller der
trædes på det. Vær særlig omhyggelig, når du
håndterer objektivet.
Når du ikke bruger videokameraet, bør det være
slukket.
Du må ikke pakke videokameraet ind i f.eks. et
håndklæde og betjene det. Videokameraet kan
blive for varmt.





Når du tager netledningen ud af af
stikkontakten, skal du trække i selve stikket og
ikke i ledningen.
Undgå at beskadige netledningen ved f.eks. at
stille noget tungt oven på den.
Du må ikke bruge et deformt eller beskadiget
batteri.
Metalstikkene skal holdes rene.
Hvis batteriets elektrolytiske væske er lækket:
 Kontakt et lokalt, autoriseret
Sony-servicecenter.
 Vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken.
 Hvis du får væske i øjet, skal det skylles med
rigelige mængder vand, hvorefter du skal
opsøge lægehjælp.
Når videokameraet ikke skal bruges i
længere tid


Du kan holde videokameraet i god stand ved at
tænde det og lade det køre ved at optage eller
afspille billeder ca. én gang om måneden.
Aflad batteriet helt, før det gemmes væk.
LCD-skærm



Du må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen,
da det kan beskadige skærmen.
Hvis du bruger videokameraet i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når
du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl.
Sådan rengøres LCD-skærmen

Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på LCDskærmen, anbefales det at gøre den ren med en
blød klud.
Sådan renses projektorens objektiv
(HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)



Aftør forsigtigt objektivet med en blød klud
såsom en rengøringsklud eller rengøringsklud
til glas.
Pletter, som er svære at få af, kan fjernes med
en blød klud såsom en rengøringsklud eller en
rengøringsklud til glas, som er let fugtet med
vand.
Brug aldrig et opløsningsmiddel såsom alkohol,
benzen eller fortyndermiddel; rengøringsmiddel
med syre, base eller slibeeffekt eller en
rengøringsklud med kemikaler, da de vil
beskadige objektivets overflade.
Om håndtering af kabinettet


Om vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet



Aftør objektivets overflade med en blød klud i
følgende tilfælde:
 Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade
 I varme eller fugtige omgivelser
 Hvis objektivet er udsat for saltholdig luft som
ved vandet
Opbevar objektivet i godt ventilerede
omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs
eller støv.
Rengør objektivet jævnligt som beskrevet
ovenfor for at undgå mugdannelse.
Videokameraet har et indbygget, genopladeligt
batteri, så datoen, klokkeslættet og andre
indstillinger bevares, selvom videokameraet
slukkes. Det indbyggede, genopladelige batteri
lades op, når videokameraet sluttes til en
stikkontakt via vekselstrømsadapteren, eller når
der er påsat batteri. Det genopladelige batteri
aflades helt på ca. 3 måneder, hvis du slet ikke
bruger videokameraet. Brug kameraet, når det
indbyggede, genopladelige batteri er ladet op.
Betjeningen af videokameraet påvirkes ikke,
selvom det indbyggede, genopladelige batteri ikke
er ladet op, medmindre du optager med dato.
Procedurer
Kobl videokameraet til en stikkontakt ved hjælp af
den medfølgende vekselstrømsadapter, og efterlad
den med LCD-skærmen lukket i over 24 timer.
Meddelelse om bortskaffelse/
overdragelse af videokameraet
Selvom du sletter alle film og billeder eller udfører
[Format], slettes data på det interne optagemedie
ikke nødvendigvis fuldstændig.
Når du videregiver videokameraet til andre,
anbefales det, at du udfører funktionen [Empty]
(yderligere oplysninger findes i "Sådan får du flere
oplysninger fra "Handycam" Håndbog" på side
58) for at undgå, at dine data kan gendannes. Når
du bortskaffer videokameraet, anbefales det, at du
ødelægger selve videokameraet fysisk.
Yderligere oplysninger
Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, der er let fugtet med vand.
Tør efter med en tør, blød klud.
Du må ikke bruge følgende, da det kan
ødelægge overfladen:
 Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder,
rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude,
voks, insektmidler og solreflekteringsmiddel
 Undgå at røre ved videokameraet med
ovenfor nævnte stoffer på hænderne
 Undgå at lave kabinettet være i kontakt
med gummi- eller vinylgenstande i længere
perioder
Om opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
Bemærkning om bortskaffelse/
videregivelse af hukommelseskortet
Selvom du sletter dataene på dit hukommelseskort
eller formaterer kortet på dit videokamera
eller en computer, kan du muligvis ikke slette
dataene helt fra hukommelseskortet. Når du
giver hukommelseskortet til andre, anbefales
det, at du sletter dataene permanent med den
datasletningssoftware, der findes på computeren.
Når du bortskaffer hukommelseskortet, anbefales
det, at du ødelægger selve hukommelseskortet
fysisk.
DK
67
Specifikationer
Sådan skiftes batteriet på den trådløse
fjernbetjening
Tryk på tappen, stik fingerneglen ind i revnen,
og træk batteriholderen ud.
Placer et nyt batteri med +-siden opad.
Isæt batteriholderen i den trådløse
fjernbetjening, så den klikker.
Fane
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det håndteres
ukorrekt. Det må ikke genoplades, adskilles
eller brændes.

DK
68
Når litiumbatteriet bliver svagt, bliver
betjeningsafstanden for den trådløse
fjernbetjening muligvis kortere, og den trådløse
fjernbetjening fungerer muligvis ikke korrekt.
I dette tilfælde udskiftes batteriet med et Sony
CR2025-litiumbatteri. Hvis et andet batteri
bruges, kan det resultere i risiko for brand eller
eksplosion.
System
Signalformat: PAL-farve, CCIR-standarder
HD-tv-1080/50i- og 1080/50p-specifikation
Optagefomat for film:
HD: Kompatibelt med MPEG-4 AVC/H.264
AVCHD-formatet (1080 50p/originalt format)
STD: MPEG2-PS
Lydoptagelsessystem:
Dolby Digital 2-kanals/5,1-kanal
Dolby Digital 5.1 Creator
Fotofilformat
DCF Ver.2.0-kompatibel
Exif Ver.2.3-kompatibel
MPF Baseline-kompatibel
Optagemedie (film/billede)
Indbygget hukommelse
HDR-PJ10E: 16 GB
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE:
32 GB
"Memory Stick PRO Duo"
SD-kort (Klasse 4 eller hurtigere)
Ved måling af mediekapacitet svarer 1 GB til
1 milliard bytes, hvoraf en del anvendes til
systembehandling og/eller programfiler.
Kapaciteten, som brugeren kan benytte,
findes nedenfor.
HDR-PJ10E:
ca. 15,9 GB
HDR-CX360E/PJ30E:
ca. 31,9 GB
HDR-CX360VE/PJ30VE:
ca. 31,1 GB
Billedenhed:
HDR-PJ10E:
4,5 mm (1/4-type) CMOS-sensor
Optagelsespixels (billede, 4:3):
Maks. 3,3 mega- (2 112  1 584) pixels*1
Brutto: Cirka 4 200 000 pixels
Effektiv (film, 16:9)*2:
Cirka 1 490 000 pixels
Effektiv (billeder, 16:9):
Cirka 1 250 000 pixels
Effektiv (billeder, 4:3):
Cirka 1 670 000 pixels
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE:
4,5 mm (1/4-type) CMOS-sensor
Optagelsespixels (billede, 4:3):
Maks. 7,1 mega- (3 072  2 304) pixels*1
Brutto: Cirka 4 200 000 pixels
Effektiv (film, 16:9):
Cirka 2 650 000 pixels*2
*1 Den unikke pixelrække fra
Sony’s ClearVid-sensor og
billedbehandlingssystem (BIONZ) giver
en stillbilledopløsning, der svarer til de
beskrevne størrelser.
*2 [
SteadyShot] er indstillet til
[Standard] eller [Off].
*3 [
SteadyShot] er indstillet til [Active].
Indgangs-/udgangsstik
Stik til ekstern A/V: Komponent/video- og
lydudgangsstik
HDMI-stik: HDMI mini-stik
USB-stik: mini-AB/Type A (indbygget USB) (kun
udgang)
Hovedtelefonstik: Stereoministik ( 3,5 mm)
MIC-inputstik: Stereoministik ( 3,5 mm)
LCD-skærm
Billede: 7,5 cm (3,0-type, billedformat 16:9)
Samlet antal pixels: 230 400 (960  240)
Projektor (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)
Projiceringstype: DLP
Lyskilde: LED(R/G/B)
Fokus: Manuel
Billedstørrelse: Type 10 til type 60 Optimal projiceringsafstand: ca. 0,5 m til 3,0 m
Farvegengivelse: ca. 16 700 000
Lysstyrke*: Maks. 10 lumina
Kontrastforhold: 1500:1
Opløsning (udgang): nHD(640 × 360)
Kontinuerlig projiceringstid (når det medfølgende
batteri bruges): ca. 1,5 t
* Den angivne specifikation for lysstyrke er
gennemsnitsværdien for videokameraet ved
afsendelsestidspunktet, og den angives i det
format, der er beskrevet i JIS X 6911:2003 for
dataprojektorer. Målingsmetoden og forholdene
er baseret på Bilag 2 i standarden.
Generelt
Strømkrav: 6,8 V/7,2 V DC (batteri) 8,4 V DC
(vekselstrømsadapter)
USB Oplader: 5 V DC 500 mA
Gennemsnitligt strømforbrug:
Under kameraoptagelse bruges LCDskærmen ved normal lysstyrke:
HDR-CX360E/CX360VE:
HD:2,9 W STD:2,7 W
HDR-PJ10E
HD:2,6 W STD:2,4 W
HDR-PJ30E/PJ30VE:
HD:3,0 W STD:2,8 W
Driftstemperatur: 0 C til 40 C
Opbevaringstemperatur: –20 C til +60 C
Mål (cirka):
HDR-CX360E/CX360VE:
54,5 mm × 64,5 mm × 116,5 mm (b/h/d)
inklusive de udhængende dele
54,5 mm × 64,5 mm × 128 mm (b/h/
d) inklusive udhængende dele og det
medfølgende batteri monteret
HDR-PJ10E:
58,5 mm × 64,5 mm × 116,5 mm (b/h/d)
inklusive de udhængende dele
58,5 mm × 64,5 mm × 128 mm (b/h/
d) inklusive udhængende dele og det
medfølgende batteri monteret
Yderligere oplysninger
Effektiv (billeder, 16:9):
Cirka 2 650 000 pixels
Effektiv (billeder, 4:3):
Cirka 3 540 000 pixels
Objektiv: G-objektiv
HDR-PJ10E:
30  (optisk)*2, 42  (udvidet)*3, 350 
(digital)
Filterdiameter: 37 mm
F 1,8 til 3,4
Brændvidde:
f = 2,1 mm til 63,0 mm
Konverteret til et 35 mm-kamera
Til film*2: 29,8 mm til 894 mm (16:9)
For billeder: 29,8 mm til 894 mm (4:3)
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE:
12  (optisk)*2, 17  (udvidet)*3, 160 
(digital)
Filterdiameter: 30 mm
F 1,8 til 3,4
Brændvidde:
f = 2,9 mm til 34,8 mm
Konverteret til et 35 mm-kamera
Til film*2: 29,8 mm til 357,6 mm (16:9)
For billeder: 27,4 mm til 328,8 mm (4:3)
Farvetemperatur: [Auto], [One Push], [Indoor]
(3 200 K), [Outdoor] (5 800 K)
Minimumoplysning
11 lx (lux) (i standardindstillingen,
lukkerhastighed 1/50 sekund)
3 lx (lux) ([Low Lux] er indstillet til [On],
lukkerhastighed 1/25 sekund)
DK
69
HDR-PJ30E/PJ30VE:
58,5 mm × 64,5 mm × 116,5 mm (b/h/d)
inklusive de udhængende dele
58,5 mm × 64,5 mm × 128 mm (b/h/
d) inklusive udhængende dele og det
medfølgende batteri monteret
Masse (cirka):
HDR-CX360E/PJ10E:
310 g kun hovedenhed
365 g inklusive det medfølgende,
genopladelige batteri
HDR-CX360VE:
320 g kun hovedenhed
370 g inklusive det medfølgende,
genopladelige batteri
HDR-PJ30E:
335 g kun hovedenhed
385 g inklusive det medfølgende,
genopladelige batteri
HDR-PJ30VE:
340 g kun hovedenhed
395 g inklusive det medfølgende,
genopladelige batteri
Om varemærker







Vekselstrømsadapter AC-L200C/AC-L200D
Strømkrav: AC 100 V til 240 V,
50 Hz/60 Hz
Aktuelt forbrug: 0,35 A til 0,18 A
Strømforbrug: 18 W
Udgangsspænding: 8,4 V DC *
Driftstemperatur: 0 C til 40 C
Opbevaringstemperatur: –20 C til +60 C
Mål (cirka): 48 mm  29 mm  81 mm (b/h/d)
eksklusive udhængende dele
Masse (cirka): 170 g eksklusive netledningen
* Se etiketten på vekselstrømsadapteren for at få
andre specifikationer.






Genopladeligt batteri NP-FV50
Maksimal udgangsspænding: 8,4 V DC
Udgangsspænding: 6,8 V DC
Maksimal opladningsspænding: 8,4 V DC
Maksimal opladningsstrømstyrke: 2,1 A
Kapacitet
Typisk: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Minimum: 6,6 Wh (980 mAh)
Type: Li-ion
DK
70
Design og specifikationer for dit videokamera og
tilbehør kan ændres uden varsel.
 Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.



"Handycam" og
er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
"AVCHD" og "AVCHD"-logoet er varemærker
tilhørende Panasonic Corporation og Sony
Corporation.
"Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo",
"
", "Memory Stick PRO Duo",
"
", "Memory Stick
PRO-HG Duo", "
",
"MagicGate", "
", "MagicGate
Memory Stick" og "MagicGate Memory Stick
Duo" er registrerede varemærker tilhørende
Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
"x.v.Colour" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
"BIONZ" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
er et registreret varemærke
tilhørende Sony Corporation.
"BRAVIA" er et registreret varemærke
tilhørende Sony Corporation.
"DVDirect" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
Blu-ray Disc og Blu-ray er varemærker
tilhørende Blu-ray Disc Association.
Dolby- og double-D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og andre lande.
Microsoft, Windows, Windows Vista og
DirectX er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og
andre lande.
Intel, Intel Core og Pentium er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dets datterselskaber i USA og
andre lande.
" " og "PlayStation" er registrerede
varemærker tilhørende Sony Computer
Entertainment Inc.
Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er
enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
 NAVTEQ og NAVTEQ Maps-logoet er
varemærker tilhørende NAVTEQ i USA og
andre lande.
 SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD3C, LLC.
 MultiMediaCard er et varemærke tilhørende
MultiMediaCard Association.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
betjeningsvejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive
virksomheder. Endvidere gøres opmærksom på,
at  og  ikke altid nævnes i denne vejledning.

Få mere ud af din PlayStation 3 ved at downloade
dette program til PlayStation 3 fra PlayStation
Store (hvis tilgængeligt).
Yderligere oplysninger
Programmet til PlayStation 3 kræver, at du
har en PlayStation Network-konto og henter
programmet.
Tilgængeligt i områder, hvor PlayStation Store er
tilgængelig.
DK
71
Hurtig reference
Skærmindikatorer
Midten
Midten
Venstre
Højre
Indikator
Betydning
[STBY]/[REC]
Optagestatus
Diasshow aktiveret

Advarsel

Afspilningstilstand
Højre
Bunden
Indikator
Venstre
Indikator
Betydning
50i
Knappen MENU
Optagelse med selvudløser
GPS status for
triangulering
Video Light
Wide Mode
Fader
[Face Detection] er
indstillet til [Off]
[Smile Shutter] er
indstillet til [Off]

Manuel indstilling af fokus
60min
Medie til optagelse/
afspilning/redigering
0:00:00
Tæller (timer:minutter:
sekunder)
00Min
Anslået resterende
optagetid
Billedformat
9999
9999
Scene Selection

White Balance
SteadyShot deaktiveret
White Balance Shift
Tele Macro
x.v.Color
Conversion Lens

DK
72
Destination
Intelligent Auto
(ansigtsregistrering/
sekvensregistrering/
registrering af
kamerarystelser)
Betydning
Optagekvalitet (HD/STD),
billedhastighed (50p/50i/
25p) og optagetilstand
(PS/FX/FH/HQ/LP)
Resterende batteri
100/112
Anslået antal billeder,
som kan optages, og
billedstørrelse
Afspilningsmappe
Aktuel film eller aktuelt
billede, der afspilles/
samlede antal film eller
billeder, der kan optages
Dele og knapper
Tallene i ( ) er referencesider.
Bunden
Indikator
Betydning
Knappen View Images
Micref Level lav
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
Wind Noise Reduct.
Blt-in Zoom Mic
Audio Mode
Audio Level Display
Low Lux
Spot Meter/Fcs / Spot
Meter/ Exposure
Intelligent Auto
Knap til diasshow
101-0005



Navn på datafil
Beskyttet billede
Flash/
Red Eye Reduction
HDR-PJ10E
Indikatorerne og deres placering er anslåede og
kan variere fra det, der vises på din skærm.
Ikke alle indikatorer vises, afhængigt af din
videokameramodel.
Hurtig reference
Active Interface Shoe
Active Interface Shoe forsyner ekstraudstyr
såsom videolys, blitz eller mikrofon med
strøm. Tilbehøret kan slås til eller fra med
POWER-knappen på videokameraet.
Objektiv (G-objektiv)
Blitz
Indbygget mikrofon
Fjernsensor
DK
73
Kameraets optagelampe (57)
Kameraets optagelampe lyser rødt, når der
optages. Lampen blinker, når den resterende
kapacitet på optagemediet eller den resterende
strøm på batteriet er lav.
Knappen
(View Images) (26)
Knappen POWER (14)
Knappen LIGHT (Video Light) (HDR-
CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE)
Tænder videolyset.
Knappen PROJECTOR (HDR-PJ10E/
PJ30E/PJ30VE)(29)
Knappen MODE (21)
Lamperne
LCD-skærm/berøringsskærm
Hvis du drejer LCD-skærmen 180 grader, kan
du lukke LCD-skærmen, mens den vender
udad. Dette er praktisk under afspilning.
Højttaler
Projektorobjektiv (HDR-PJ10E/PJ30E/
PJ30VE)
Fokusknap (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)
DK
74
(film)/
(billeder) (21)
Knappen RESET
Tryk på RESET med en spids genstand.
Tryk på RESET for at initialisere alle
indstillinger inklusive klokkeslætindstilling.
 (hovedtelefoner) stik
MIC (PLUG IN POWER)-stik
HDMI OUT-stik (30)
 (USB)-stik (45, 47)
Zoomknap
Knappen PHOTO (23)
Lampen CHG (oplader) (HDR-PJ10E),
Hurtig reference
lampen /CHG (blitz/oplader) (HDRCX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE) (10)
Batteri (10)
Knappen START/STOP (21)
DC IN-stik (10)
Stik til ekstern A/V (30)
Rem (20)
Built-in USB Cable (11)
Lampe for tilslutning til
hukommelseskort (19)
Hvis indikatoren lyser eller blinker, er
videokameraet ved at læse eller skrive data.
Gevind til kamerastativ
Åbning til hukommelseskort (19)
Udløserknappen BATT (batteri) (12)
DK
75
Indeks
A
Install.............................................36
A/V-forbindelseskabel..........31, 52
Advarselsindikatorer...................60
Afspilning.....................................26
Aktivering.....................................14
Kamerastativ................................75
B
Batteri............................................10
Billeder....................................23, 29
Built-in USB Cable..................4, 11
C
Computer.....................................35
Computer system.........................35
Connection...................................30
Copy..............................................19
D
Data Code.....................................15
Date/Time.....................................15
Delete............................................33
Diskoptager..................................51
DVD-brænder........................47, 50
DVDirect Express........................47
E
Eksterne medier...........................44
Event Index
(Begivenhedsindeks)...................26
Event View....................................26
F
Film.........................................21, 28
Fuldt opladet................................10
G
M
Macintosh.....................................35
Medfølgende tilbehør....................4
Media Select.................................17
Media Settings..............................17
"Memory Stick"............................18
"Memory Stick PRO Duo"..........18
"Memory Stick PRO-HG
Duo"..............................................18
Menuer..........................................55
Miniature......................................33
U
USB-kabel...............................47, 50
V
VBR...............................................63
Vedligeholdelse............................66
Visning af
selvdiagnosticering......................60
W
Windows.......................................35
O
P
PMB
(Picture Motion Browser)..........38
Projektor.......................................29
PS...................................................25
R
H
Indstilling af dato og
klokkeslæt.....................................14
Indstilling af ur............................14
T
Troubleshooting...........................59
Tv...................................................30
Tændt............................................14
Opladning af batteriet.................10
Optage- og afspilningstid...........62
Optagelse......................................20
Optagemedie................................17
Optagetid for film/antal billeder,
der kan optages............................62
Overførsel.....................................19
Reparation....................................59
RESET...........................................74
I
DK
L
Lagring af billeder på eksternt
medie.............................................44
Language Setting.........................16
GPS................................................24
"Handycam" Håndbog................58
Highlight Playback......................29
Hukommelseskort.......................18
76
K
Sådan oplades batteriet i
udlandet........................................13
S
Sikkerhedsforanstaltninger........66
Skærmindikatorer.......................72
Software........................................36
Specifikationer.............................68
Stikkontakt...................................10
Oversigter over menuerne
findes på side 55 til 57.
Hurtig reference
77
DK
Lue tämä ensin
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen
käyttöä ja pidä ohjeet tallessa tulevaa
tarvetta varten.
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Älä säilytä akkuja auringonvalossa tai
avotulen tai muun lämmönlähteen
lähettyvillä.
VAROITUS
Akku
Epäasiallinen käsittely saattaa vahingoittaa
akkua, minkä seurauksena voi olla tulipalo
tai palovammoja. Huomioi seuraavat
varoitukset.











Akkua ei saa purkaa.
Akkua ei saa murskata eikä siihen saa kohdistaa
iskuja. Älä lyö akkua vasaralla, pudota sitä tai
astu sen päälle.
Akku on suojattava oikosuluilta. Suojaa akun
navat siten, että ne eivät pääse kosketuksiin
metalliesineiden kanssa.
Akku on säilytettävä alle 60 °C:n lämpötilassa.
Akku on suojattava suoralta auringonvalolta.
Akkua ei saa jättää autoon, joka on pysäköity
aurinkoon.
Akkua ei saa hävittää polttamalla.
Älä käsittele vahingoittuneita tai vuotavia
litium-ioniakkuja.
Lataa akku käyttämällä alkuperäistä Sonyakkulaturia tai muuta sopivaa laturia.
Säilytä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.
Säilytettävä kuivassa paikassa.
Vaihda vain samanlaiseen akkuun tai Sonyn
suosittelemaan vastaavaan tuotteeseen.
Hävitä käytetyt akut viipymättä ohjeissa
kuvatulla tavalla.
Korvaa akku tai paristo ainoastaan
ilmoitetun tyyppisellä akulla tai paristolla.
Muutoin voi seurata tulipalo tai vamma.
FI
Verkkovirtalaite
Älä käytä verkkolaitetta, jos se on
esimerkiksi seinän ja huonekalun välissä tai
muussa ahtaassa paikassa.
Kun käytät verkkolaitetta, kytke se lähellä
olevaan pistorasiaan. Irrota verkkolaite
pistorasiasta heti, jos videokameran käytön
aikana ilmenee toimintahäiriö.
Kun videokamera on liitettynä
verkkolaitteeseen ja verkkolaite
pistorasiaan, videokamera on kytkettynä
sähköverkkoon, vaikka virta olisi katkaistu
videokameran virtakytkimellä.
Huomautus virtajohdosta
Virtajohto on suunniteltu erityisesti tätä
videokameraa varten eikä sitä pitäisi käyttää
muiden sähkölaitteiden kanssa.
Liiallinen äänenpaine korvanapeista
ja kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon
heikentymisen.
EUROOPPALAISET ASIAKKAAT
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä
digitaalinen HDR-CX360VE/PJ30VE-HDvideokamera tyyppinen laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy
osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Ilmoitus EU-maiden asiakkaille
Tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. EMC-merkinnän ja
tuoteturvan valtuutettu edustaja on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. Huolto- tai
takuuasioihin liittyvät kysymykset voitte
lähettää erillisessä huoltokirjassa tai
takuuasiakirjassa mainittuun osoitteeseen.
Huomautus
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät
voivat vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja
ääneen.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu
olevan EMC-direktiivin raja-arvojen
mukainen käytettäessä liitäntäkaapelia,
jonka pituus on alle 3 metriä.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen
kenttä aiheuttaa tiedonsiirron
keskeytymisen (epäonnistumisen),
käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai
irrota tiedonsiirtokaapeli (esimerkiksi USBkaapeli) ja kytke se uudelleen.
Käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan
yhteisön ja muiden Euroopan
maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen
merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite
hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa
estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
laitteen käsittelystä, talteenotosta
ja kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta
laite on ostettu.
FI
FI
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys (koskee
Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on
erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan
käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan
symbolin kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb)
ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai
enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan
käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky
tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston
vaihto suorittaa valtuutetun huollon
toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä
poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti,
tulee tuote viedä käytöstä poistettujen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita
käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
FI
Vakiovarusteet
Vakiovarusteiden kappalemäärä on ilmaistu
sulkeissa ( ) olevilla luvuilla.
 Verkkovirtalaite (1)
 Verkkovirtajohto (1)
 A/V-komponenttikaapeli (1) 
 A/V-liitäntäkaapeli (1) 
 USB-yhteyskaapeli (1) 
Käytä tätä kaapelia, kun videokameran Built-in
USB Cable (s. 11) on liian lyhyt.

Langaton kaukosäädin (1)
Nappityyppinen litiumparisto on asennettu
valmiiksi. Poista eristekalvo ennen langattoman
kaukosäätimen käyttöä.
Ladattava akku NP-FV50 (1)
CD-ROM ”Handycam” Application
Software (1) (s. 36)


 ”PMB”
(ohjelma, mukaan lukien ”PMB
Help”)
 ”Handycam”-käsikirja (PDF)

”Käyttöohjeet” (Tämä käyttöopas) (1)

Tässä videokamerassa on valmiiksi asennettu
sovellus nimeltään ”PMB Portable” (s. 38).
Sivulla 18 on tietoja videokameran kanssa
käytettävistä muistikorteista.

Videokameran käyttäminen

Älä pitele kameraa seuraavista osista tai
liitäntöjen suojuksista.
Liitännän kansi (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE)
LCD-näyttö
Akku
Tietoja kieliasetuksesta

Toimintojen käyttöohjeet on kuvattu
kuvaruutunäytöissä eri kielillä.
Kuvaruutunäytön kielen voi tarvittaessa vaihtaa
ennen videokameran käytön aloittamista (s. 16).
Tallennuksesta

Built-in USB Cable


Videokamera ei ole pölyn-, roiskeen- tai
vedenpitävä. Katso ”Varotoimet” (s. 64).

Valikkokohdat, LCD-paneeli ja objektiivi


Harmaana näkyvä valikkotoiminto ei ole
käytettävissä parhaillaan suoritettavassa
tallennuksessa tai toistossa.
LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkkaa
tekniikkaa käyttäen. Siksi yli 99,99 %
kuvapisteistä on täysin toimivia. LCDnäytössä saattaa kuitenkin näkyä pieniä mustia
ja/tai kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä
tai vihreitä) pisteitä. Näitä pisteitä syntyy
normaalisti valmistusprosessissa, mutta ne eivät
vaikuta tallennettavaan kuvaan millään tavalla.



Muistikortin vakaan toiminnan varmistamiseksi
on suositeltavaa alustaa se videokameralla
ennen ensimmäistä käyttökertaa. Muistikortin
alustaminen poistaa kaikki siihen tallennetut
tiedot, eikä tietoja voi palauttaa. Tallenna
tärkeät tiedot esimerkiksi tietokoneelle.
Kokeile tallennustoimintoa ennen varsinaisen
kuvauksen aloittamista ja varmista, että kuva ja
ääni tallentuvat ongelmitta.
Tallennussisältöä ei voida korvata, vaikka
tallennus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi
videokameran tai tallennusvälineen virheellisen
toiminnan takia.
Televisioiden värijärjestelmät vaihtelevat
maittain/alueittain. Television on oltava
PAL-standardin mukainen, jotta voit katsella
kuvaamiasi otoksia televisiosta.
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat
sekä muut vastaavat aineistot voivat olla
tekijänoikeuslakien suojaamia. Tällaisen
aineiston luvaton kopiointi voi olla lainvastaista.
Käytä videokameraa paikallisten määräysten
mukaisesti.
Huomautuksia toistosta


Mustat pisteet
Valkoiset, punaiset, siniset tai vihreät pisteet


LCD-näytön tai objektiivin pitkäaikainen
altistuminen suoralle auringonvalolle voi
vahingoittaa näitä osia.
Älä suuntaa kameraa suoraan aurinkoon.
Muutoin videokamera voi vioittua. Jos haluat
kuvata aurinkoa, kuvaa sitä sen ollessa
himmeimmillään, kuten auringonlaskun aikaan.
Tällä videokameralla kuvattuja kuvia ei ehkä
voi toistaa normaalisti muilla laitteilla. Muilla
laitteilla kuvattuja kuvia ei ehkä myöskään voi
toistaa normaalisti tällä videokameralla.
Vakiolaatuisia (STD) videota, jotka on
tallennettu SD-muistikorteille, ei voi toistaa
muiden valmistajien AV-laitteilla.
FI
DVD-levyt, jotka on tallennettu
käyttäen HD (teräväpiirto)-kuvanlaatua

Teräväpiirtolaatuisina (HD) tallennettuja DVDlevyjä voidaan toistaa AVCHD-standardin
kanssa yhteensopivilla laitteilla. Levyjä, jotka
on tallennettu käyttäen teräväpiirtoista (HD)
kuvanlaatua, ei voi toistaa DVD-soittimilla/tallentimilla, koska ne eivät ole yhteensopivia
AVCHD-muodon kanssa. Jos laitat AVCHDmuodossa tallennetun (teräväpiirtolaatuisen
(HD)) levyn DVD-soittimeen/-tallentimeen, et
ehkä pysty poistamaan levyä laitteesta.
Kun videokamera on kytketty
tietokoneeseen tai lisävarusteisiin



Kopioi tallentamasi kuvamateriaali


Kopioi tallentamasi kuvamateriaali ulkoiselle
tallennusvälineelle säännöllisesti, jotta
tiedot eivät katoa. Jos haluat tallentaa kuvia
tietokoneelle, katso sivu 34, ja jos haluat
tallentaa kuvia ulkoisille laitteille, katso sivu 41.
Se, minkätyyppisille levyille tai
tallennusvälineille kuvia voidaan tallentaa,
REC Mode] on valittu
riippuu siitä, mikä [
]kuvia kuvattaessa. [50p Quality
laadun kanssa tallennetut videot voidaan
tallentaa käyttämällä ulkoista tallennusvälinettä
]-laadun kanssa
(s. 43). [Highest Quality
tallennetut videot voidaan tallentaa ulkoisille
tallennusvälineille tai Blu-ray-levyille.
Huomautuksia akusta/
verkkovirtalaitteesta


Muista irrottaa akku tai verkkovirtalaite, kun
olet katkaissut virran videokamerasta.
Irrota verkkovirtalaite videokamerasta pitäen
kiinni sekä videokamerasta että DC-liittimestä.
Huomautus videokameran/akun
lämpötilasta

FI
Jos videokameran tai akun lämpötila muuttuu
poikkeuksellisen korkeaksi tai matalaksi,
tallennus tai toisto videokameralla voi
estyä. Tämä johtuu siitä, että videokameran
suojaustoiminnot voivat aktivoitua näissä
tilanteissa. Siinä tapauksessa LCD-näyttöön
tulee ilmaisin.
Älä yritä alustaa videokameran muistikorttia
tietokoneella. Muutoin videokamera ei ehkä
toimi oikein.
Kun kytket videokameran toiseen laitteeseen
tietoliikennekaapelilla, varmista, että liitin
on oikeassa asennossa. Jos työnnät liittimen
liitäntään väkisin, liitäntä vioittuu ja
videokameraan voi tulla toimintahäiriö.
Kun videokamera on kytketty toisiin laitteisiin
USB-yhteydellä ja videokameran virta on
kytketty, älä sulje LCD-paneelia. Tallennetut
kuvatiedot voidaan menettää.
Jos kuvien tallennus tai toisto ei
onnistu, suorita [Format]

Jos tallennat ja poistat kuvia toistuvasti,
tallennusvälineellä olevat tiedot muuttuvat
ajan myötä pirstaleisiksi. Tällöin kuvia ei voi
enää tallentaa eikä toistaa. Tallenna sellaisessa
tapauksessa kuvat ensin jollekin ulkoiselle
tallennusvälineelle ja suorita sitten [Format]
(MENU)  [Setup]
koskettamalla
 [ (Media Settings)]  [Format] 

.
haluamasi tallennusväline 
Huomautuksia lisävarusteista


Suosittelemme aitojen Sony-varusteiden
käyttöä.
Aitoja Sony-varusteita ei ehkä ole saatavilla
kaikissa maissa.
Tietoja tästä käyttöoppaasta,
kuvituksesta ja näyttökuvista




Huomautuksia käytöstä
Tässä käyttöoppaassa olevat esimerkkikuvat
on otettu digitaalikameralla, joten ne voivat
poiketa todellisista videokameran näytössä
näkyvistä kuvista ja ilmaisimista. Lisäksi
videokameraa ja sen näyttöjä esittävät kuvat
ovat havainnollisuuden vuoksi liioittelevia tai
yksinkertaistettuja.
Tässä käyttöoppaassa sisäistä muistia ja
muistikorttia kutsutaan ”tallennusvälineeksi”.
Tässä oppaassa DVD-levyä, joka on tallennettu
teräväpiirtolaatuisena (HD) kutsutaan
AVCHD-levyksi.
Videokameran ja varusteiden muotoilua ja
teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa
asiasta erikseen ilmoittamatta.


Älä tee seuraavia toimintoja. Muutoin
tallennusväline voi vioittua, tallennettuja
kuvia ei voida toistaa tai ne voivat kadota tai
kameraan voi tulla muu toimintahäiriö.
 muistikortin poistaminen, kun käyttövalo
(s. 19) palaa tai välkkyy
 akun tai verkkovirtalaitteen irrottaminen
videokamerasta, tai videokameran
altistaminen iskuille tai tärinälle, kun
(video)/ (valokuva)-valo (s. 21) tai
käyttövalo (s. 19) palaa tai välkkyy
Kun käytät olkahihnaa (myydään erikseen),
varo iskemästä videokameraa muihin esineisiin.
Videokameran mallinimen
tarkistaminen


Tässä oppaassa näytetään mallinimi, kun eri
mallien teknisissä tiedoissa on eroja. Tarkista
videokameran mallinimi sen pohjasta.
Tämän sarjan tärkeimmät erot teknisissä
tiedoissa ovat seuraavat.
Sisäisen
tallennusvälineen
kapasiteetti
HDR-CX360E/
HDR-CX360VE*
32 GB
HDR-PJ10E
16 GB
HDR-PJ30E/
HDR-PJ30VE*
32 GB
Projektori
—
Tähdellä (*) merkitty malli on varustettu
GPS:llä.
FI
Sisällysluettelo
Lue tämä ensin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Aloittaminen
Vaihe 1: Akun lataaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akun lataaminen ulkomailla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaihe 2: Virran kytkeminen ja päivämäärän ja kellonajan asettaminen.. . . . . . . . . . . . . . .
Kieliasetuksen muuttaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaihe 3: Tallennusvälineen valmistelu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tallennusvälineasetusten tarkistaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videoiden ja valokuvien kopioiminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
13
14
16
17
17
19
Tallennus/toisto
Kuvaaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paikkatietojen hakeminen GPS-toiminnolla (HDR-CX360VE/PJ30VE). . . . . . .
Tallennustilan valinta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toisto videokameralla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koostetoiston toistaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiinteän projektorin käyttö (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvien toistaminen televisiossa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
24
25
26
29
29
30
Edistyneet toiminnot
Videoiden ja valokuvien poistaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Videoiden ja valokuvien tallentaminen tietokoneella
Kun kytket videokameran tietokoneeseen, käytettävissä on hyödyllisiä
toimintoja... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tietokoneen valmistelu .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kun käytössä on Macintosh.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PMB (Picture Motion Browser)-ohjelman käynnistäminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvien lähettäminen verkkopalveluun.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FI
34
35
35
38
38
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
41
43
46
49
50
Sisällysluettelo
Tavan valitseminen kuvien tallentamiselle ulkoisella laitteella.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvien tallentaminen ulkoiselle tallennuslaitteelle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Levyn luominen DVD-tallentimella, DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teräväpiirtolaatuisen (HD) levyn luominen muulla DVD-tallentimella tai
vastaavalla kuin DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vakiolaatuisen (STD) levyn luominen tallentimella tai vastaavalla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videokameran mukauttaminen
Valikoiden käyttäminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Yksityiskohtaisten tietojen hakeminen ”Handycam”-käsikirjasta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Lisätietoja
Vianmääritys.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videoiden enimmäistallennusaika/tallennettavien valokuvien määrä.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varotoimet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
60
64
66
Pikaopas
Näytön ilmaisimet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Osat ja säätimet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Hakemisto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
FI
Aloittaminen
Vaihe 1: Akun lataaminen
DC IN-liitäntä
Akku
Verkkovirtalaite
Verkkovirtajohto
Pistorasiaan
DC-liitin
CHG (lataus)-merkkivalo
/CHG (salama/lataus)merkkivalo
Kohdista DC-liittimen -merkki
DC IN-liitännän merkin mukaan.
Voit ladata ”InfoLITHIUM”-akun (V-sarja), kun olet kiinnittänyt sen videokameraan.
 Huomautuksia
Älä kiinnitä videokameraan mitään muuta ”InfoLITHIUM”-akkua kuin V-sarjaa.

1
2
3
Sammuta videokamera sulkemalla LCD-näyttö.
Kiinnitä akku liu’uttamalla sitä nuolen suuntaan, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Kytke verkkovirtalaite ja verkkovirtajohto videokameraan ja pistorasiaan.
FI
10
CHG (lataus)-merkkivalo tai /CHG (salama/lataus)-merkkivalo syttyy ja lataaminen
alkaa. CHG (lataus)-merkkivalo tai /CHG (salama/lataus)-merkkivalo sammuu, kun
akku on ladattu täyteen.
4
Irrota verkkovirtalaite videokameran DC IN-liitännästä, kun akku on
ladattu.
Akun lataaminen tietokoneella
Aloittaminen
Tämä tapa on hyödyllinen, kun verkkovirtalaite ei ole käytettävissä.
Sammuta videokamera ja liitä akku videokameraan.
Kytke videokamera tietokoneeseen käyttämällä Built-in USB Cable-kaapelia.
Pistorasiaan
Kun akku on täyteen ladattu, irrota videokamera tietokoneesta (s. 37).
 Huomautuksia
Toiminta ei ole taattu kaikissa tietokoneympäristöissä.
 Jos kytket videokameran kannettavaan tietokoneeseen, jota ei ole kytketty sähköverkkoon, tietokoneen
akun varaus heikkenee. Älä jätä videokameraa kytketyksi tietokoneeseen tällä tavalla.
 Lataamisen onnistumista itse kootun tai muunnetun tietokoneen tai USB-keskittimen kautta ei taata.
Tietokoneessa käytetystä USB-laitteesta riippuen videokamera ei ehkä toimi oikein.

Vihjeitä
Voit ladata akun kytkemällä Built-in USB Cable pistorasiaan käyttämällä AC-U501AD/AC-U50AG-USBlaturia/verkkovirtalaitetta (myydään erikseen). Et voi käyttää kannettavaa Sony CP-AH2R- tai CP-ALlaturia (myydään erikseen) videokameran lataamiseen.
USB-laturia/verkkovirtalaite ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa.
CHG (lataus)-merkkivalo tai /CHG (salama/lataus)-merkkivalo ei ehkä syty, jos akun varaus on liian
vähissä. Lataa sellaisessa tapauksessa akku toimitetulla verkkovirtalaitteella.




FI
11
Latausaika
Aivan tyhjän akun likimääräinen täyteenlatausaika minuutteina.
Akku
NP-FV50 (vakiovaruste)
NP-FV70
NP-FV100
Latausaika
Verkkovirtalaite
155
195
390
Built-in USB Cable*
315
600
1050
Edellä olevan taulukon latausajat on mitattu ladattaessa videokameraa 25 C:n lämpötilassa. On
suositeltavaa, että akkua ladataan lämpötilassa 10 C - 30 C.
* Latausajat on mitattu käyttämättä USB-yhteyskaapelia.

Vihjeitä
Katso sivulta 60 tallennus- ja toistoajoista.
Kun videokamera on päällä, akun jäljellä oleva keskimääräinen aika näkyy LCD-näytön oikeassa
yläkulmassa olevasta ilmaisimesta.



Akun irrottaminen
Sulje LCD-näyttö. Työnnä BATT (akku)-vapautusvipua () ja irrota akku ().
Pistorasian käyttäminen virtalähteenä
Tee samat liitännät kuin kohdassa ”Vaihe 1: Akun lataaminen” (s. 10). Vaikka akku olisi
kiinnitetty, se ei purkaudu.
Huomautuksia akusta




FI
12
Ennen kuin irrotat akun tai verkkovirtalaitteen, sammuta videokamera ja varmista, että
(video)/
(valokuva)-merkkivalot (s. 21) ja käytön merkkivalo (s. 19) ovat pois päältä.
CHG (lataus)-merkkivalo tai /CHG (salama/lataus)-merkkivalo vilkkuu lataamisen aikana seuraavissa
tilanteissa:
 Akku on asetettu väärin.
 Akku on vioittunut.
 Akun lämpötila on erittäin alhainen.
Poista akku videokamerasta ja laita se lämpimään paikkaan.
 Akun lämpötila on korkea.
Poista akku videokamerasta ja laita se viileään paikkaan.
NP-FV30-akun käyttöä ei suositella, sillä tällöin videokameran kuvaus- ja toistoajat ovat lyhyet.
Oletusasetuksen mukaan virta katkeaa automaattisesti, kun videonauhuria ei käytetä 5 minuuttiin. Tämä
säästää akun varausta ([A. Shut Off]).
Tietoja verkkovirtalaitteesta



Kun käytät verkkovirtalaitetta, kytke se lähellä olevaan pistorasiaan. Irrota verkkovirtalaite pistorasiasta
heti, jos videokameran käytön aikana ilmenee toimintahäiriö.
Älä sijoita verkkovirtalaitetta ahtaaseen tilaan, kuten seinän ja jonkin huonekalun väliin.
Varo, etteivät metalliesineet aiheuta verkkovirtalaitteen DC-liittimeen tai akun napoihin oikosulkua.
Muutoin voi aiheutua toimintahäiriö.
Akun lataaminen ulkomailla

Aloittaminen
Voit ladata akkua kaikissa maissa videokameran mukana toimitetulla verkkovirtalaitteella,
kun jännitearvot ovat 100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz.
Älä käytä elektronista jännitemuuntajaa.
FI
13
Vaihe 2: Virran kytkeminen ja päivämäärän ja
kellonajan asettaminen
1
Avaa videokameran LCD-näyttö.
Videokamera kytkeytyy päälle.

Jos LCD-näyttö on auki, kytke videokameraan virta painamalla POWER-painiketta.
MODE-valo
POWER-painike
2
Valitse haluamasi kieli ja sitten [Next].
Kosketa LCD-näytössä
olevaa painiketta
3
Valitse haluamasi alue painikkeilla

FI
14
/
ja kosketa sitten [Next].
Jos haluat asettaa päivämäärän ja ajan uudelleen, kosketa
(MENU)  [Setup]  [ (Clock
Settings)]  [Date & Time Setting]  [Date & Time]. Kun haluamasi kohde ei ole näytössä,
/
, kunnes se tulee esille.
kosketa painikkeita
4
Aseta [Summer Time] ja kosketa sitten [Next].

Jos asetat [Summer Time]-arvoksi [On], kello siirtyy 1 tunnilla eteenpäin.
Aloittaminen
5
Valitse päivämäärän muoto ja sitten [Next].
6
Valitse päivämäärä ja aika, aseta arvo koskettamalla
.
sitten [Next] 
/
ja kosketa
Kello alkaa käydä.
 Huomautuksia
Päivämäärä ja kellonaika eivät näy kuvauksen aikana, mutta ne tallentuvat automaattisesti
tallennusvälineelle ja ne voidaan näyttää toiston aikana. Jos haluat näyttää päivämäärän ja ajan, kosketa
(MENU)  [Setup]  [
(Playback Settings)]  [Data Code]  [Date/Time] 
.
(MENU)  [Setup]  [ (General
 Voit poistaa käytön merkkiäänet käytöstä koskettamalla
.
Settings)]  [Beep]  [Off] 
 Jos koskettamasi painike ei reagoi oikein, kalibroi kosketuspaneeli.
 Kun kellonaika on asetettu, sitä säädetään automaattisesti, jos [Auto Clock ADJ ]- ja [Auto Area ADJ]asetuksena on [On]. Kellonaika ei ehkä säädy automaattisesti oikein tiettyjä videokameran maa- tai
alueasetuksia käytettäessä. Aseta tässä tapauksessa [Auto Clock ADJ ]- ja [Auto Area ADJ]-asetukseksi
[Off] (HDR-CX360VE/PJ30VE).

FI
15
Virran katkaiseminen
Sulje LCD-näyttö.
(video)-valo vilkkuu muutaman sekunnin ajan, minkä jälkeen virta katkeaa.
Vihjeitä
Voit katkaista videokamerasta virran myös painamalla POWER-painiketta.
Kun [Power On By LCD]-asetuksena on [Off], sammuta videokamera painamalla POWER-painiketta.



Kieliasetuksen muuttaminen
Kuvaruutunäyttöjen tekstin kielen voi vaihtaa.
(MENU)  [Setup]  [ (General Settings)]  [Language Setting] 
Kosketa


.
haluamasi kieli 
FI
16
Vaihe 3: Tallennusvälineen valmistelu
Käytettävät tallennusvälineet näytetään videokameran ruudulla seuraavien kuvakkeiden
muodossa.
*
Sisäinen muisti
Muistikortti
* Oletusasetuksen mukaan sekä videot että valokuvat tallennetaan tähän tallennusvälineeseen. Voit
tallentaa, toistaa ja muokata käyttäen valittua tallennusvälinettä.
Vihjeitä
Katso sivulta 61 videoiden enimmäistallennusajoista.
Katso sivulta 63 tallennettavien valokuvien määrästä.

Aloittaminen


Tallennusvälineen valitseminen
 Kosketa
(MENU)  [Setup]  [
(Media Settings)]  [Media
Select].
Näkyviin tulee [Media Select]-näyttö.
 Kosketa haluamaasi tallennusvälinettä ja sitten

.
Sekä videot että valokuvat tallennetaan valitulle tallennusvälineelle.
Tallennusvälineasetusten tarkistaminen
Sekä videontallennustilassa että valokuvantallennustilassa valitun tallennusvälineen
kuvake näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.
Tallennusvälineen
kuvake
FI
17
Muistikortin asentaminen
 Huomautuksia
Aseta tallennusvälineeksi [Memory Card], jos haluat tallentaa videoita ja/tai valokuvia muistikortille.

Muistikorttityypit, joita voit käyttää videokameran kanssa
SD-nopeusluokka
”Memory Stick PRO
Duo” (Mark2)
”Memory Stick PROHG Duo”
—
Kuvataan tässä
oppaassa
”Memory Stick PRO
Duo”
SD-muistikortti
SDHC-muistikortti
SDXC-muistikortti




Class 4 tai nopeampi
SD-kortti
Toiminta ei ole taattu kaikkien muistikorttien kanssa.
”Memory Stick PRO Duo”, puolet ”Memory Stick”-kortin koosta, tai vakiokokoisia SD-kortit ovat
käytettävissä tämän videokameran kanssa.
Älä kiinnitä tarraa tai muuta vastaavaa muistikorttiin tai muistikortin sovittimeen. Muutoin voi
seurauksena olla toimintahäiriö.
”Memory Stick PRO Duo”, jonka tallennustila on enintään 32 Gt, ja SD-kortit, joiden tallennustila on
enintään 64 Gt, toimivat varmistetusti videokameran kanssa.
 Huomautuksia
MultiMediaCard-korttia ei voi käyttää tämän videokameran kanssa.
 SDXC-muistikorteille tallennettuja videoita ei voi tuoda eikä toistaa tietokoneilla tai A/V-laitteilla,
jotka eivät tue exFAT*-tiedostojärjestelmää, kytkemällä videokameran näihin laitteisiin USB-kaapelilla.
Varmista etukäteen, että kytketty laite tukee exFAT-järjestelmää. Jos kytket laitteen, joka ei tue exFATjärjestelmää, ja esille tulee alustusruutu, älä suorita alustusta. Kaikki tallennetut tiedot menetetään.
* exFAT on SDXC-muistikorttien kanssa käytettävä tiedostojärjestelmä.

FI
18
 Avaa kansi ja työnnä muistikorttia urareuna kuvan osoittamaan suuntaan,
kunnes se napsahtaa paikalleen.

Sulje kansi, kun olet asentanut muistikortin.
Käyttövalo
Aloittaminen
Huomaa urakulman suunta.
[Preparing image database file. Please wait.]-näyttö tulee esille, jos laitat uuden
muistikortin. Odota, kunnes näyttö katoaa.
 Sulje kansi.
 Huomautuksia
Jos esillä on [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free
space.], alusta muistikortti.
 Tarkista muistikortin suunta. Jos pakotat muistikortin sisään väärin päin muistikortti, muistikorttipaikka
ja kuvatiedot voivat vahingoittua.
 Älä avaa kantta tallentamisen aikana.
 Kun asetat muistikorttia paikalleen tai poistat sitä kamerasta, varo, että muistikortti ei ponnahda ulos ja
putoa.

Muistikortin poistaminen
Avaa kansi ja työnnä korttia kerran kevyesti sisään.
Videoiden ja valokuvien kopioiminen
Voit kopioida videoita ja valokuvia sisäiseltä tallennusvälineeltä muistikortille.
(MENU)  [Edit/Copy]  [Copy] ja noudata sitten näytölle tulevia ohjeita.
Kosketa
FI
19
Tallennus/toisto
Kuvaaminen
Oletusasetuksen mukaan videot ja valokuvat tallennetaan sisäiseen tallennusvälineeseen.
Videot tallennetaan käyttämällä teräväpiirtolaatua (HD).
Vihjeitä
Lisätietoja tallennusvälineen vaihtamisesta on sivulla 17.


1
Kiinnitä käsihihna.
2
Avaa videokameran LCD-näyttö.
FI
20
Videokamera kytkeytyy päälle ja objektiivin suojakansi avautuu.
Videoiden kuvaaminen
MODE-painike
[STBY]  [REC]
START/STOP-painike
 Paina MODE-painiketta, jotta
(video)-merkkivalo syttyy.
 Aloita kuvaaminen painamalla START/STOP-painiketta.
Tallennus/toisto
(Video): Kun kuvataan videota
(Valokuva): Kun kuvataan valokuvaa
Kun haluat lopettaa kuvaamisen, paina START/STOP-painiketta uudelleen.
Kohteiden näyttäminen LCD-näytöllä uudelleen
Kosketa missä tahansa LCD-näyttöä painikkeita lukuun ottamatta, jotta voit käyttää
vaihtoehtoja. Voit muuttaa asetuksia käyttämällä [Display Setting]-valikkoa.
noin 4
sekunnin
kuluttua
Hymyjen kuvaaminen
Oletusasetuksen mukaan valokuva tallentuu automaattisesti, kun videokamera tunnistaa
kohdehenkilön hymyn videota kuvattaessa (Smile Shutter). Kun videokamera tunnistaa kasvot
videon kuvauksen aikana, kuvalaatua säädetään automaattisesti ([Face Detection]).
Valokuvan sieppaaminen
Hymyn tunnistuskehys
(oranssi)
Kasvojen tunnistuskehys
(valkoinen)
FI
21
 Huomautuksia
Jos suljet LCD-näytön videon kuvauksen aikana, videokamera lopettaa tallennuksen.
 Videoiden yhtäjaksoinen enimmäistallennusaika on noin 13 tuntia.
 Kun videotiedoston koko ylittää 2 Gt:n rajan, videokamera luo automaattisesti seuraavan tiedoston.
 Kun videokameraan kytketään virta, kestää useita sekunteja, ennen kuin kuvaus voidaan aloittaa.
Videokameraa ei voi käyttää tänä aikana.
 Seuraavat tilat näytetään, jos tietoja kirjoitetaan tallennusvälineelle vielä kuvaamisen päätyttyä. Suojaa
videokamera tänä aikana iskuilta ja tärinältä äläkä irrota akkua tai verkkovirtalaitetta.
 Käyttövalo (s. 19) palaa tai välkkyy
 Tallennusvälineen kuvake LCD-näytön oikeassa yläkulmassa välkkyy

Vihjeitä
Katso sivulta 61 videoiden enimmäistallennusajoista.
Voit tallentaa valokuvia videokuvauksen aikana painamalla PHOTO-painikkeen pohjaan (Dual Rec).
SteadyShot]-asetuksena on oletuksena [Active].
[
Voit määrittää ensisijaiset kasvot koskettamalla kasvoja.
Voit tallentaa valokuvia kuvaamistasi videoista.
(MENU)  [Setup] 
Voit tarkistaa tallennusajan, arvioidun varaustilan jne. koskettamalla
[ (Media Settings)]  [Media Info].
Videokameran LCD-näyttö pystyy näyttämään tallennetut kuvat koko näytöllä (koko kuvaruudun
näyttö). Tästä voi kuitenkin aiheutua kuvien ylä- ja alareunojen sekä vasemman ja oikean reunan
leikkaamista, kun kuvia toistetaan televisiossa, joka ei ole yhteensopiva koko kuvaruudun näytön kanssa.
Tässä tapauksessa [Guide Frame]-asetuksen arvoksi kannattaa valita [On]. Lisäksi kuvat kannattaa kuvata
näytön ulomman kehyksen mukaan.
Jos haluat säätää LCD-paneelin kulmaa, avaa ensin LCD-paneeli 90 astetta videokameran suhteen () ja
säädä sitten kulmaa ().









 90 astetta (enintään)
 180 astetta (enintään)
 90 astetta
videokameraan nähden
Datakoodi kuvaamisen aikana
Kuvauspäivämäärä ja-kellonaika, kuvausolot sekä koordinaatit (HDR-CX360VE/PJ30VE)
tallennetaan automaattisesti tallennusvälineelle. Ne eivät ole näkyvissä kuvaamisen aikana.
Voit kuitenkin tarkistaa ne toiston aikana valitsemalla [Data Code]. Voit näyttää ne
(MENU)  [Setup]  [ (Playback Settings)]  [Data Code] 
koskettamalla
.
haluamasi valinta 
FI
22
Valokuvien ottaminen
MODE-painike
PHOTO-painike
Vilkkuu  Palaa
Kun
 Paina MODE-painiketta, jotta
katoaa näkyvistä, valokuva on tallennettu.
(valokuva)-merkkivalo syttyy.
LCD-näyttö vaihtuu valokuvantallennustilaan ja kuvasuhteeksi tulee 4:3.
 Säädä tarkennus painamalla kevyesti PHOTO-painiketta ja paina sitten
painike pohjaan.
Tallennus/toisto
(Video): Kun kuvataan videota
(Valokuva): Kun kuvataan valokuvaa
Vihjeitä
Katso sivulta 63 tallennettavien valokuvien määrästä.
(MENU)  [Image Quality/Size]  [
Image Size] 
Jos haluat muuttaa kuvakokoa, kosketa
.
haluamasi asetus 
on näkyvissä.
Valokuvia ei voi tallentaa, jos
Jos valaistus on liian heikko, videokamera ottaa salamavalon käyttöön automaattisesti. Salama
ei toimi videokuvaustilassa. Voit muuttaa tapaa, jolla videokamera vilkkuu, valitsemalla
(MENU)  [Camera/Mic]  [ (Flash)]  [Flash]  haluamasi asetus 
(HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE).





FI
23
Kuvissa näkyy valkoisia kehämäisiä täpliä (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE)
Sen aiheuttavat objektiivin lähellä leijailevat hiukkaset (pöly, siitepöly tms.). Kun kameran
salamavalo valaisee ne, ne näkyvät kuvassa valkoisina täplinä.
Voit vähentää valkoisia kehämäisiä täpliä valaisemalla tilan ja kuvaamalla ilman salamavaloa.
Ilmassa olevat hiukkaset
(pöly, siitepöly tms.)
Paikkatietojen hakeminen GPS-toiminnolla (HDR-CX360VE/PJ30VE)
Kun asetat [GPS Setting] (s. 55)-asetukseksi [On],
näkyy LCD-näytöllä, ja videokamera
alkaa etsiä GPS-satelliitteja ja hakee paikkatiedot. Paikkatietojen hakeminen mahdollistaa
sellaisten toimintojen kuten Map View käytön.
Ilmaisin muuttuu vastaanotetun GPS-signaalin vahvuuden mukaan.



FI
24
Käsittelyajat voivat lyhentyä, jos lataat GPS-aputiedot videokameraan toimitetulla PMB-ohjelmalla.
Asenna PMB tietokoneeseen (s. 36) ja kytke tietokone Internetiin. Kytke sitten videokamera
tietokoneeseen, jolloin GPS-aputiedot päivitetään automaattisesti.
GPS-aputiedot eivät ehkä toimi seuraavissa tapauksissa:
 Kun GPS-aputietoja ei ole päivitetty 30 päivään
 Kun videokameran päivämäärää ja aikaa ei ole asetettu oikein
 Kun videokamera siirretään pitkän etäisyyden yli
Valmiit kartat ovat toimittaneet seuraavat yritykset: Japanin kartan on toimittanut ZENRIN CO.,
LTD., muut kartat NAVTEQ.
Tallennustilan valinta
Voit muuttaa tallentamasi kuvan laatua koskettamalla
(MENU)  [Image Quality/
REC Mode].
Size]  [
Tallennusvälinetyypit, joihin kuvia voi tallentaa, riippuvat valitusta tallennustilasta.
Lisätietoja tallennuksesta käyttämällä ulkoisia laitteita on sivulla 41.
Tallennustila
Tallennusvälinetyypit
PS*
FX
FH/HQ/LP
Videokamera
Ulkoiset laitteet
Ulkoinen tallennusväline (USBtallennuslaitteet)
Blu-ray-levyt
—
AVCHD levyt
—
* [PS] voidaan asettaa vain, kun [
—
Tallennus/toisto
Sisäinen tallennusväline
Muistikortti
Frame Rate]-asetuksena on [50p].
FI
25
Toisto videokameralla
Voit nauttia kuvien toistosta voimakkaan musiikin kanssa videokameran kiinteiden
stereokaiuttimien ansiosta.
Oletusasetuksen mukaan toistetaan sisäiseen tallennusvälineeseen tallennettuja videoita ja
valokuvia.
Vihjeitä
Lisätietoja tallennusvälineen vaihtamisesta on sivulla 17.
Videokamera näyttää tallennetut kuvat automaattisesti tapahtumana päivämäärän ja kellonajan
perusteella. Se voi myös näyttää tallennetut kuvat paikkatietojen perusteella (HDR-CX360VE/PJ30VE).



1
2
Avaa videokameran LCD-näyttö.
Videokamera kytkeytyy päälle ja objektiivin suojakansi avautuu.
Paina
3
(View Images)-painiketta.
Tapahtumanäyttö tulee esille muutaman sekunnin kuluttua.
Valitse haluamasi tapahtuma koskettamalla
/
-painikkeita ().
Vaihda
näkymääpainike
Koostetoistopainike
 MENU-näyttöön
 Tapahtumat
 Vaihda näkymää-painike (HDR-CX360VE/PJ30VE)

/
: Edelliseen tai seuraavaan tapahtumaan
 Tapahtuman nimi
FI
26
 Vaihda video-/valokuvatilaan
 Aikajana
 Koostetoistopainike*
 Vaihda tapahtuman mittakaavaa-painike
* Näkyy, kun kuvalaatuasetuksena on [
HD Quality].
Event Index (Tapahtumahakemisto)-näyttö tulee esille, kun kosketat keskellä näytettävää
tapahtumaa.


Kosketa kuvaa, jonka haluat näyttää.
Tallennus/toisto
4
Voit myös valita tapahtuman koskettamalla  aikajanalla.
(Vaihda tapahtuman mittakaavaa) näytön oikeassa alakulmassa, jotta voit muuttaa
Kosketa
aikajanan aikavälin puolestatoista vuodesta kolmeen kuukauteen, jolloin myös aikajanalla
näytettävien tapahtumien määrä muuttuu.
Kosketa , jos haluat valita hakemistossa näytettävän kuvatyypin vaihtoehdoista
MOVIE] (vain videot), [
PHOTO] (vain valokuvat) ja [
MOVIE/PHOTO]
[
(videot ja valokuvat sekaisin).
 Palaa tapahtumanäytölle

/
: Näyttää edellisen/seuraavan sivun (Painikkeen pitäminen alhaalla
vierittää hakemistonäyttöä.)
 Vaihda video-/valokuvatilaan
 Tapahtuman nimi
 Vaihda kuvatyyppiä-painike
 Movie
 Photo
 Videoiden kokonaistoistoaika tapahtumassa (valokuvien kokonaismäärä, jos vain
valokuvia)

 näkyy viimeksi toistetun tai kuvatun videon tai valokuvan yhteydessä. Jos kosketat videota tai
valokuvaa, jonka yhteydessä on , voit jatkaa toistoa edellisestä kerrasta.
FI
27
Videokameran käyttäminen videota toistettaessa
Voit käyttää seuraavassa kuvassa näytettäviä toimintoja, kun videokamera toistaa videota.
MOVIE/PHOTO] (oletusasetus) tai
Seuraava kuva näytetään, kun valitset [
MOVIE] koskettamalla Vaihda kuvatyyppiä-painiketta tapahtumahakemistonäytöllä.
[
Äänenvoimakkuuden säätö
Poista
Konteksti
Pysäytys*
Seur
Edellinen
Pikakelaus eteenpäin*
Pikakelaus taaksepäin*
Tauko*/toisto
* Näitä painikkeita voi käyttää vain, kun videokamera toistaa videota.
 Huomautuksia
Kuvia ei ehkä voi toistaa muilla laitteilla kuin videokameralla.

Vihjeitä
Koskettamalla -painiketta avaat näytön, jossa on käytettävissä olevat toiminnot, joita voit helposti
käyttää näytöltä.
Kun valittu kuva on toistettu kokonaan, INDEX-näyttö tulee jälleen näkyviin.
/
-painiketta taukotilan aikana.
Videota voi toistaa hidastettuna koskettamalla
/
-painikkeen koskettamista toiston aikana, videoita toistetaan noin 5 kertaa 
Kun jatkat
noin 10 kertaa  noin 30 kertaa  noin 60 kertaa nopeammin.
Kuvauspäivämäärä ja-kellonaika, kuvausolot sekä koordinaatit (HDR-CX360VE/PJ30VE) tallennetaan
automaattisesti kuvauksen aikana. Näitä tietoja ei näytetä kuvauksen aikana, mutta voit näyttää ne toiston
(MENU)  [Setup]  [
(Playback Settings)]  [Data Code] 
aikana koskettamalla

.
haluamasi asetus 
Oletuksena suojattu esittelyvideo on valmiiksi tallennettu.







Videoiden äänenvoimakkuuden säätäminen
Kosketa videon toiston aikana
FI
28
 säädä painikkeilla
/

.
Valokuvien katseleminen
Voit käyttää seuraavassa kuvassa näytettäviä toimintoja, kun katsot valokuvia. Seuraava
PHOTO] koskettamalla Vaihda kuvatyyppiä-painiketta
kuva näytetään, kun valitset [
tapahtumahakemistonäytöllä.
Poista
Konteksti
Vihjeitä
Jos haluat toistaa Slideshow-esityksen, kosketa
Kuvaesityksen
käynnistäminen/
lopettaminen


 [Slideshow Set].
Koostetoiston toistaminen
Paina
 Valitse haluamasi tapahtuma koskettamalla
[ Highlight].

/
Tallennus/toisto
Seur
Edellinen
ja kosketa sitten
Kosketa [ Scenario Save] näytöllä, kun koostetoisto on päättynyt, jotta voit tallentaa
koostetoistomallin.
Kiinteän projektorin käyttö (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)
Paina
 Valitse haluamasi tapahtuma koskettamalla
tapahtumaa  Paina PROJECTOR.
/
ja kosketa sitten
FI
29
Kuvien toistaminen
televisiossa
Liitäntätapa ja televisiossa näkyvän kuvan
laatu (teräväpiirto (HD) tai vakiolaatu
(STD)) määräytyvät liitettävän television
tyypin ja käytettävien liitäntöjen mukaan.
Videokameran lähtöliitännät
HDMI OUT-liitäntä
Liitäntäluettelo
Kytkeminen teräväpiirtotelevisioon
Kun tallennuslaatuna on
teräväpiirtolaatu (HD), videot toistetaan
teräväpiirtolaatuisina (HD). Kun
tallennuslaatuna on vakiolaatu (STD),
videot toistetaan vakiolaatuisina (STD).
A/V-komponenttikaapeli
(vakiovaruste)
(vihreä) Y
(sininen)PB/CB
(punainen)PR/CR
(valkoinen)
(punainen)
A/Vetähallintaliitäntä
HDMI-kaapeli
(myydään erikseen)
1
Valitse televisiossa
signaalilähteeksi se tuloliitäntä,
johon videokamera on liitetty.

2
Katso lisätietoja television käyttöohjeesta.
Kytke videokamera televisioon.

3
Käytä virtalähteenä videokameran
vakiovarusteisiin sisältyvää
verkkovirtalaitetta (s. 12).
Toista video tai valokuva
videokameralla (s. 26).
FI
30
Kytkeminen tavalliseen 16:9
(laajakuva)- tai 4:3-kuvasuhteiseen
televisioon
Kun tallennuslaatuna on teräväpiirtolaatu
(HD), videot toistetaan vakiolaatuisina
(STD). Kun tallennuslaatuna on vakiolaatu
(STD), videot toistetaan vakiolaatuisina
(STD).

Kun liitäntä tehdään HDMI-kaapelilla



(vihreä) Y
(sininen)PB/CB
(punainen)PR/CR
(valkoinen)
(punainen)
A/V-liitäntäkaapeli, jossa
on S VIDEO (myydään
erikseen)
(valkoinen)
(punainen)
(keltainen)
A/V-liitäntäkaapeli
(vakiovaruste)



Kuvasuhteen asettaminen kytkettävän
television mukaan (16:9/4:3)

Aseta [TV Type]-asetukseksi [16:9] tai [4:3]
televisiosi mukaan.
Kun liitäntä tehdään A/Vliitäntäkaapelilla, jossa on S-Video

(keltainen)
(valkoinen)
(punainen)

Kun liitäntä tehdään A/Vkomponenttikaapelilla

Käytä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.
Käytä HDMI-miniliitintä toisessa päässä
(videokamera) ja toisessa päässä televisioon
sopivaa liitintä.
Tekijänoikeuksilla suojattuja kuvia ei toisteta
videokameran HDMI OUT-liitännästä.
Jotkin televisiot eivät ehkä toimi oikein
(esimerkiksi ääntä tai kuvaa ei ole) tätä
liitäntätapaa käytettäessä.
Älä kytke videokameran HDMI OUT-liitäntää
ulkoisen laitteen HDMI OUT-liitäntään, sillä
tästä voi seurata toimintahäiriö.
Kun liitetty laite tukee 5,1-kanavaista tilaääntä,
teräväpiirtoiset (HD) videot toistetaan
automaattisesti käyttäen 5,1-kanavaista
tilaääntä. Vakiotarkkuuksisten (STD) videoiden
ääni muunnetaan 2-kanavaiseksi.
Tallennus/toisto
A/V-komponenttikaapeli
(vakiovaruste)
Valitse [Component]-asetus käyttämällesi
komponenttituloliitännälle. Määritä asetus
(MENU)  [Setup]
koskettamalla
 [ (Connection)]  [Component] 
.
haluamasi asetus 
Jos vain S VIDEO-liitin (S VIDEO-kanava)
on kytketty, audiosignaalia ei lähetetä. Jos
haluat, että audiosignaalit lähetetään, kytke
valkoinen ja punainen liitin television
audiotuloliitäntöihin.
Tätä liitäntätapaa käyttämällä saadaan parempi
kuva kuin A/V-liitäntäkaapelin kautta.
Jos kytket ainoastaan
komponenttivideoliittimet, audiosignaalia ei
lähetetä. Kytke valkoinen ja punainen liitin, jos
haluat lähettää audiosignaalin.
FI
31
Jos televisio on monoääninen
(televisiossa on vain yksi
audiotuloliitäntä)


Kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen liitin
television tai videonauhurin videotuloliitäntään
ja valkoinen (vasen kanava) tai punainen (oikea
kanava) liitin audiotuloliitäntään.
Videokameran kytkeminen televisioon
videonauhurin kautta

Liitä videokamera videonauhurin LINE INtuloliitäntään A/V-liitäntäkaapelilla. Valitse
videonauhurista signaalilähteeksi LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 jne.).
 Huomautuksia
Kun toistat vakiolaatuisia (STD) videoita
4:3-televisiolla, joka ei ole yhteensopiva
16:9-signaalin kanssa, tallenna videot 4:3(MENU) 
kuvasuhteella. Kosketa
Wide Mode] 
[Image Quality/Size]  [
.
[4:3] 
 Kun videoiden katsomiseen käytetään
A/V-liitäntäkaapelia, videot näytetään
vakiotarkkuudella (STD).

Jos televisiossa tai videonauhurissa
on 21-nastainen sovitin
(EUROCONNECTOR)
Jos haluat katsella toistokuvia, käytä 21nastaista sovitinta (myydään erikseen).
TV/
Videonauhuri
Vihjeitä
Jos kytket videokameran televisioon
useammalla kuin yhdellä kaapelilla,
television tuloliitäntöjä käytetään seuraavassa
järjestyksessä:
HDMI  komponentti  S VIDEO  video


FI
32
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
on liitäntä, jonka kautta lähetetään sekä videoettä audiosignaalit. HDMI OUT-liitännän
kautta saadaan erittäin laadukas kuva ja
digitaalinen ääni.
Tietoja ”Photo TV HD”-standardista
Tämä videokamera on yhteensopiva
”Photo TV HD”-standardin kanssa. ”Photo
TV HD” mahdollistaa yksityiskohtaisen,
valokuvan kaltaisen, tekstuurien ja värien
esittämisen. Kytkemällä Sonyn Photo
TV HD-yhteensopivat laitteet HDMIkaapelilla* tai komponentti-AV-kaapelilla**
saat aivan uuden valokuvien maailman
nautittavaksi henkeäsalpaavalla, täydellä
HD-laadulla.
* TV vaihtaa automaattisesti oikeaan tilaan, kun
PHOTO] Vaihda kuvatyyppiävalitaan [
painikkeella.
** Television asetusten säätäminen on
välttämätöntä. Lisätietoja on Photo TV HDyhteensopivan television käyttöoppaassa.
Edistyneet toiminnot
Videoiden ja
valokuvien
poistaminen

Kun [
/
Setting]-asetuksena on
STD Quality], näkyy
, ei
.
[
Voit vapauttaa tilaa tallennusvälineellä
poistamalla videoita ja valokuvia.
 Huomautuksia
Kuvia ei voi palauttaa, kun ne on poistettu.
Tallenna tärkeät videot ja valokuvat etukäteen.
 Älä irrota akkua tai verkkovirtalaitetta
videokamerasta kuvien poistamisen aikana.
Muutoin tallennusväline voi vioittua.
 Älä poista muistikorttia kamerasta, kun poistat
kuvia muistikortilta.
 Suojattuja videoita ja valokuvia ei voi poistaa.
Poista videoiden ja valokuvien suojaus, ennen
kuin yrität poistaa niitä.
 Videokameran esittelyvideo on suojattu.
 Jos poistat tallennetuihin malleihin sisältyviä
videoita tai valokuvia, myös mallit poistetaan.

Kosketa poistettavia videoita tai
valokuvia ja merkitse ne merkillä.





1
Paina
(s. 26).
2
3
5
Edistyneet toiminnot
Vihjeitä
Jos alat toistaa kuvaa valitsemalla sen
tapahtumahakemistonäytöltä, voit poistaa
kuvan käyttämällä -toimintoa toistonäytöllä.
Jos haluat poistaa kaikki tallennusvälineellä
olevat kuvat ja palauttaa tallennusvälineen koko
tallennuskapasiteetin, alusta tallennusväline.
Pienennettyjä kuvia, joiden ansiosta voit
tarkastella useita kuvia samanaikaisesti
hakemistonäytössä, kutsutaan ”pikkukuviksi”.
4
Vahvista haluamasi kuva koskettamalla ja
pitämällä painettuna sen pikkukuvaa. Palaa
.
edelliseen näyttöön koskettamalla
Kosketa


.
Kaikkien tapahtuman videoiden/
valokuvien poistaminen kerralla
Kosketa vaiheessa 3 [All In Event].
(View Images)-painiketta
Kosketa
(MENU)  [Edit/
Copy]  [Delete].
Voit valita ja poistaa videoita
koskettamalla [Multiple Images]
[
MOVIE]/[
PHOTO]/
[
MOVIE/PHOTO].
Valitse haluamasi tapahtuma
/
ja kosketa sitten
koskettamalla
.

Vahvista haluamasi kuva koskettamalla ja
pitämällä painettuna sen pikkukuvaa. Palaa
.
edelliseen näyttöön koskettamalla
Kosketa

.
FI
33
Videoiden ja valokuvien tallentaminen tietokoneella
Kun kytket videokameran tietokoneeseen,
käytettävissä on hyödyllisiä toimintoja.
Kuvien muokkaus ja hallinta tietokoneella (Windows)
PMB-ohjelmisto, joka löytyy CD-ROM-levyltä (vakiovaruste) sisältää toimintoja, joiden
avulla voit tehdä enemmän videokameralla tallentamillesi kuville.
Näytä
Kalenteri
Tallenna
levylle
Lähetä
DVD/Blu-ray
Verkkopalvelut
Muokkaa
Kuvatiedostojen yhdistäminen
Helppo lähettäminen matkoilta (Windows, Macintosh)
PMB Portable-ohjelmiston, joka on valmiiksi asennettu videokameraan, avulla voit matkoilla
ollessasi toistaa kuvia tai lähettää niitä verkkoon kytkemällä videokameran tietokoneeseen.
FI
34
Tietokoneen valmistelu
Vaihe 1 Tietokonejärjestelmän
tarkistaminen
Windows
Käyttöjärjestelmä*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7
Sovellus
PMB/PMB Portable
Muisti
Windows XP: 512 Mt tai enemmän (suositus:
vähintään 1 Gt)
Vain vakiolaatuisten (STD) videoiden
käsittelyyn riittää kuitenkin vähintään
256 Mt.
Windows Vista/Windows 7: 1 Gt tai
enemmän
Muuta
USB-portti (tämä tulee olla vakiona,
Hi-Speed USB (USB 2.0-yhteensopiva)),
Blu-ray-levy-/DVD-tallennin (CD-ROMasema tarvitaan asennukseen). Joko NTFS
tai exFAT on suositeltava kiintolevyn
tiedostojärjestelmä.
Macintosh
Käyttöjärjestelmä
PMB Portable: Mac OS X*5 (v10.5-v10.6)
*1Vaaditaan vakioasennus. Toimintaa ei taata,
jos käyttöjärjestelmä on päivitetty tai samassa
koneessa on useita käyttöjärjestelmiä.
*264-bittisiä versioita ja Starter (Edition)versiota ei tueta. Windows Image Mastering
API (IMAPI) Ver.2.0 tai uudempi vaaditaan
levynluomistoimintoon jne.
*3Starter (Edition)-versiota ei tueta.
*4Nopeampaa suoritinta suositellaan.
*5Macintosh-tietokone, jossa on Intelin suoritin.
Videoiden ja valokuvien tallentaminen tietokoneella
Suoritin*4
Intel Core Duo 1,66 GHz tai nopeampi tai
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz tai nopeampi
(Intel Core 2 Duo 2,26 GHz tai nopeampi
vaaditaan käsiteltäessä FX- tai FH-videoita
ja Intel Core 2 Duo 2,40 GHz tai nopeampi
vaaditaan käsiteltäessä PS-videoita.)
Kuitenkin, Intel Pentium III 1 GHz tai
nopeampi riittää seuraaviin toimintoihin:
 Videoiden ja valokuvien tuominen
tietokoneeseen
 One Touch Disc Burn
 Blu-ray-levyn/AVCHD-levyn/DVD-videon
luominen (Intel Core Duo 1,66 GHz tai
nopeampi vaaditaan luotaessa DVD-video
muuntamalla teräväpiirtoinen kuvalaatu
(HD) vakiotarkkuudeksi (STD).)
 Levyn kopioiminen
 Vain vakiolaatuisten (STD) videoiden
käsittely
Näyttö
Vähintään 1 024 × 768 pistettä
 Huomautuksia
Toiminta ei ole taattu kaikissa
tietokoneympäristöissä.

Kun käytössä on Macintosh
Macintosh-tietokoneet eivät tue
vakiovarusteisiin sisältyvää PMBohjelmaa. Jos haluat tuoda videoita ja
valokuvia tietokoneeseen, ota yhteyttä
Apple Inc.-yhtiöön.
Kiintolevy
Asennukseen vaadittava levytila: Noin 500 Mt
(10 Gt tai enemmän voidaan tarvita luotaessa
AVCHD-levyjä. Enintään 50 Gt voidaan
tarvita luotaessa Blu-ray-levyjä.)
FI
35
Vaihe 2 Vakiovarusteisiin sisältyvän
”PMB”-ohjelman asentaminen
Asenna ”PMB”, ennen kuin kytket
videokameran tietokoneeseen.
 Huomautuksia
Jos tietokoneelle on asennettu ”PMB”-versio,
joka on vanhempi kuin 5.0.00, et ehkä
pysty käyttämään kaikki toimintoja, jotka
ovat käytettävissä, kun ”PMB” asennetaan
vakiovarusteisiin kuuluvalta CD-ROMlevyltä. Lisäksi ”PMB Launcher”-ohjelma
asennetaan vakiovarusteisiin kuuluvalta
CD-ROM-levyltä ja voit käynnistää ”PMB”ohjelman ja muita ohjelmia käyttämällä
”PMB Launcher”-ohjelmaa. Käynnistä ”PMB
Launcher” napsauttamalla työpöydän ”PMB
Launcher”-pikakuvaketta.

 Varmista, että videokameraa ei
ole kytketty tietokoneeseen.
 Kytke tietokoneeseen virta.


Kirjaudu järjestelmänvalvojana asennusta
varten.
Sulje kaikki sovellukset ennen ohjelmiston
asentamista.
 Laita vakiovarusteisiin sisältyvä
CD-ROM-levy tietokoneen
levyasemaan.
Näkyviin tulee asennusnäyttö.
Jos näyttö ei tule näkyviin, valitse [Start]
 [Computer] (Windows XP: [My
Computer]) ja kaksoisnapsauta kohtaa
[SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
* Aseman nimi (kuten (E:)) voi vaihdella
tietokoneen mukaan.

 Valitse [Asennus].
FI
36
 Valitse maa tai alue.
 Valitse kieli asennettavalle
sovellukselle ja jatka seuraavaan
näyttöön.
 Lue käyttöoikeussopimuksen
ehdot huolella. Jos hyväksyt
ehdot, vaihda merkin tilalle
ja valitse [Next]  [Install].
 Jatka asennusta noudattamalla
tietokoneen näytölle tulevia
ohjeita.



Sinun on ehkä samanaikaisesti asennettava
joitakin muita levyllä olevia sovelluksia.
Jos asennusruutu tulee esille, noudata
näytölle tulevia ohjeita.
Jos sinua kehotetaan käynnistämään
tietokone uudelleen, noudata näytölle
tulevia ohjeita ja käynnistä tietokone
uudelleen.
Kytke videokamera tietokoneeseen, kun
sinua kehotetaan tekemään niin.
 Kytke videokamera
tietokoneeseen Built-in USB
Cable-kaapelilla ja kosketa sitten
[USB Connect] videokameran
LCD-näytöllä.
 Kun asennus on valmis, poista
CD-ROM-levy tietokoneesta.

Käynnistä ohjelma valitsemalla
(PMB-kuvake), joka ilmestyy tietokoneen
työpöydälle.
Videokameran irrottaminen
tietokoneesta
Napsauta
-kuvaketta tietokoneen työpöydän
oikeassa alakulmassa  [Safely remove USB
Mass Storage Device].
Kosketa [Cancel]  [Yes] videokameran
näytöllä.
Irrota USB-kaapeli.

Jos käyttöjärjestelmänä on Windows 7,
-kuvake ei ehkä ilmesty tietokoneen
työpöydälle. Siinä tapauksessa voit irrottaa
videokameran tietokoneesta seuraamatta
edellä kuvattua menettelyä.
Videoiden ja valokuvien tallentaminen tietokoneella
 Huomautuksia
Jos haluat luoda levyjä tai käyttää muita
toimintoja Windows XP-järjestelmässä, Image
Mastering API v2.0 for Windows XP on
asennettava. Jos Image Mastering API v2.0
for Windows XP ei ole vielä asennettu, valitse
se asennusruudun vaadituista ohjelmista ja
asenna se seuraamalla esille tulevia ohjeita.
(Tietokoneen on oltava Internet-yhteydessä
asennusta varten.) Voit asentaa Image
Mastering API v2.0 for Windows XP-ohjelman
vastaamalla viestiin, joka näytetään, kun yrität
käynnistää näitä toimintoja.
 Toimintaa ei taata, jos luet tietoja
videokamerasta tai kirjoitat niitä siihen
käyttämällä muuta kuin ”PMB”-ohjelmaa. Kysy
tietoja käyttämäsi ohjelman yhteensopivuudesta
sen valmistajalta.

 Huomautuksia
Älä alusta videokameran sisäistä
tallennusvälinettä tietokoneella. Muutoin
videokamera ei toimi oikein.
 Älä laita AVCHD-levyjä, jotka on luotu
”PMB”-ohjelmalla DVD-soittimiin taitallentimiin, koska nämä laitteet eivät tue
AVCHD-standardia. Jos teet näin, et ehkä pysty
poistamaan levyä laitteesta.
 Tämä videokamera tallentaa teräväpiirtokuvan
AVCHD-muodossa. Käyttämällä
vakiovarusteisiin sisältyvää PC-ohjelmistoa,
teräväpiirtokuvia voidaan kopioida DVDlevylle. DVD-levyjä, joilla on AVCHD-tallenne,
ei pitäisi käyttää DVD-soittimissa taitallentimissa, sillä DVD-soitin tai-tallennin ei
ehkä pysty poistamaan levyä ja voi poistaa levyn
sisällön varoittamatta.
 Jos käytät videokameraa tietokoneelta, käytä
toimitettua ”PMB”-ohjelmaa tai valmiiksi
asennettua ”PMB Portable”-ohjelmaa. Älä
muuta videokameralla olevia tiedostoja tai
kansioita tietokoneesta käsin. Kuvatiedostot
voivat vahingoittua tai niitä ei voi toistaa.
 Toimintaa ei taata, jos käytät videokamerassa
olevia tietoja tietokoneelta.
 Videokamera jakaa automaattisesti
kuvatiedoston, joka on vähintään 2 GB ja
tallentaa osat erillisinä tiedostoina. Kaikki
kuvatiedostot näytetään erillisinä tiedostoina
tietokoneella. Videokameran tai ”PMB”ohjelmiston tuontitoiminto, samoin kuin ”PMB
Portable”-ohjelmiston toistotoiminto kuitenkin
käsittelee ne oikein.
 Käytä vakiovarusteisiin kuuluvaa ”PMB”ohjelmistoa, kun tuot pitkiä videoita
tai muokattuja kuvia videokamerasta
tietokoneeseen. Jos käytät muuta ohjelmistoa,
kuvia ei ehkä tuoda oikein.
 Kun poistat kuvatiedostoja, seuraa vaiheita
sivulla 33.
 Voit luoda Blu-ray-levyn käyttämällä
tietokonetta, jossa on Blu-ray-tallennin.
Asenna BD Add-on Software-apuohjelma
”PMB”-ohjelmalle.

FI
37
PMB (Picture Motion
Browser)-ohjelman
käynnistäminen
1
Kaksoisnapsauta ”PMB”pikakuvaketta tietokoneen
työpöydällä.
Kuvien lähettäminen
verkkopalveluun
Sovellusohjelmisto ”PMB Portable” on
valmiiksi asennettu videokameraan.
Voit nauttia seuraavista toiminnoista
käyttämällä ”PMB Portable”-ohjelmaa.



2
PMB-ohjelma käynnistyy.
Kaksoisnapsauta ”PMB Help”pikakuvaketta tietokoneen
näytöllä, jos haluat nähdä, kuinka
”PMB”-ohjelmistoa käytetään.
Kuvien helppo lähettäminen verkkopalveluihin
kuten blogeihin
Lähettäminen verkkoon kytketystä
tietokoneesta matkustettaessa
Rekisteröi verkkopalvelut (kuten blogit), joita
käytät usein
Kun napsautat [Help]-painiketta
tietokonenäytön oikeassa yläkulmassa
”PMB Portable”-ohjelman käynnistyttyä,
voit katsoa lisätietoja ohjelman käytöstä.
”PMB Portable”-ohjelman
käynnistäminen (Windows)
 Käynnistä videokamera ja liitä se
tietokoneeseen käyttämällä Builtin USB Cable.
 Huomautuksia
Jos kuvaketta ei näytetä tietokoneen näytöllä,
valitse [Start]  [All Programs]  [ PMB]
 haluamasi vaihtoehto.

Vihjeitä
Kaksoisnapsauta ”PMB Launcher”-kuvaketta
tietokoneen työpöydällä. Näin voit käynnistää
haluamasi toiminnon (sovelluksen) valitsemalla
sen ”PMB”-toimintojen luettelosta.


FI
38

[USB Select]-näyttö tulee videokameran
näytölle.
 Kosketa [USB Connect]
videokameran näytöllä.
Kun käyttöjärjestelmänä on Windows
7: Device Stage*-ikkuna avautuu.
Kun käyttöjärjestelmänä on Windows
XP/Windows Vista: Esille tulee ohjattu
AutoPlay-toiminto.
”PMB Portable”-ohjelman
käynnistäminen (Macintosh)
 Käynnistä videokamera ja liitä se
tietokoneeseen käyttämällä
Built-in USB Cable.
Jos [USB Select]-näyttö ei tule esille,
(MENU)  [Setup] 
kosketa
[ (Connection)]  [USB Connect].
* Device Stage on Windows 7-valikko, jota
käytetään tietokoneeseen kytkettyjen
laitteiden (videokamera, kamera jne.)
hallintaan.

Esille tulee käyttöoikeussopimusruutu.
 Valitse haluamasi kieli ja sitten
[OK].
Esille tulee alueenvalintaruutu.
 Valitse [Region] ja [Country/Area]
ja sitten [OK].
Esille tulee käyttöoikeussopimusruutu.
 Lue sopimus huolella ja valitse
sitten [I Agree].
”PMB Portable” käynnistyy.

Videoiden ja valokuvien tallentaminen tietokoneella
 Valitse ”PMB Portable”.
[USB Select]-näyttö tulee videokameran
näytölle.
 Kosketa [USB Connect]
videokameran näytöllä.
Kun tietokone tunnistaa videokameran,
[PMBPORTABLE]-kuvake ilmestyy
tietokoneen näytölle.
 Napsauta ”PMBP_Mac”
[PMBPORTABLE]-kansiossa.
Esille tulee alueen valintanäyttö.
 Valitse [Region] ja [Country/Area]
ja sitten [OK].
Esille tulee käyttöoikeussopimusruutu.
 Lue sopimus huolella ja valitse
sitten [I Agree].
”PMB Portable” käynnistyy.
FI
39
 Huomautuksia
Kun käytät ”PMB Portable”-ohjelmaa, varmista,
että videokamera on kytketty verkkoon.
 Aseta [USB LUN Setting]-asetukseksi [Multi]
(s. 55).
 Jos ”PMB Portable” ei käynnisty, aseta [USB
Connect Setting]-asetukseksi [Mass Storage]
(s. 55) ja yritä uudelleen muodostaa yhteyttä.
 Jos AutoPlay ei tule näkyviin Windows XP- tai
Windows Vista-järjestelmässä, valitse [Start]
 [Computer] (kohdassa Windows XP,
[My Computer])  [PMBPORTABLE] ja
kaksoisnapsauta kohtaa [PMBP_Win.exe].
 Jos ”Device Stage” ei käynnisty Windows 7järjestelmässä, valitse [Start], kaksoisnapsauta
sitten tämän videokameran kuvaketta  sen
tallennusvälineen kuvaketta, johon haluamasi
kuvat on tallennettu  [APPLICATION] 
[PMBP_MTP.exe].
 Jos järjestelmänä on Windows 7, Device
Stage-käynnistysikkuna (joka ei sisällä
tietoja kyseisestä laitteesta) voi tulla esille
tietokoneasetuksista riippuen. Noudata
siinä tapauksessa näytön ohjeita ja lataa
viimeisimmät tiedot järjestelmästä.
 Jos järjestelmänä on Windows 7, [USB Connect
Setting] (USB-siirtotila)-asetukseksi vaihtuu
[Mass Storage] automaattisesti, kun ”PMB
Portable” käynnistyy.
 Kun lataat kuvia Internetin kautta esimerkiksi
videokameralta, tietokoneelle voidaan tallentaa
väliaikaisia tiedostoja riippuen palvelimesta,
johon kuvat lähetetään.
 Jos ”PMB Portable”-ohjelman kanssa on
ongelmia tai olet vahingossa poistanut sen,
voit ladata ”PMB Portable”-asennusohjelman
verkosta ja asentaa ohjelman uudelleen.

FI
40
Huomautuksia ”PMB Portable”ohjelman käytöstä
Voit ladata eräiden sivustojen URLosoitteet Sonyn ylläpitämästä palvelimesta
(jäljempänä ”Sony-palvelin”) käyttämällä
”PMB Portable”-ohjelmaa.
Sinun on hyväksyttävä seuraava voidaksesi
käyttää kuvanlähetyspalvelua (jäljempänä
”palvelu”), jonka eri sivustot, mukaan
lukien ne, jotka käyttävät ”PMB Portable”ohjelmaa, tarjoavat.
 Sivustosta riippuen palvelun käyttö voi
edellyttää rekisteröitymistä ja maksuja.
Käytä palvelua sivustolla ilmoitettujen
ehtojen mukaisesti.
 Sivuston ylläpitäjä voi keskeyttää
palvelun tai muuttaa sitä erikseen
ilmoittamatta. Sellaisissa, samoin kuin
muissa, tapauksissa, Sony ei ole millään
tavalla vastuussa mistään palvelun
käytöstä aiheutuvista menetyksistä,
vahingoista tai ongelmista sinun ja
kolmannen osapuolen välillä.
 Sony-palvelin ohjaa sinut sivustoille.
Et ehkä kuitenkaan pysty käyttämään
sivustoja jostain syystä kuten palvelimen
huoltotoimet.
 Jos Sony päättää lopettaa palvelimen
toiminnan, siitä ilmoitetaan etukäteen
Sonyn sivustolla jne.
 Sellaisia tietoja kuten sen sivuston
URL-osoite, johon sinut ohjataan
Sony-palvelimelta, voidaan tallentaa
Sonyn tulevaisuudessa tarjoamien
tuotteiden ja palvelujen parantamiseksi.
Henkilökohtaisia tietoja ei kuitenkaan
tallenneta.
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
Tavan valitseminen kuvien tallentamiselle
ulkoisella laitteella
Voit tallentaa teräväpiirto (HD)-videoita käyttämällä ulkoista laitetta. Valitse käytettävä tapa
laitteen mukaan.
Ulkoiset laitteet
Ulkoinen tallennuslaite
Kuvien tallentaminen
ulkoiselle tallennuslaitteelle
teräväpiirtolaatuisina (HD).
DVDirect Express
DVD-tallennin
Kuvien tallentaminen DVDlevylle teräväpiirtolaatuisina
(HD).
Kuvien tallentaminen DVDlevylle teräväpiirtolaatuisina
(HD) tai vakiolaatuisina STD.
Kiintolevytallennin, jne.
Kuvien tallentaminen DVDlevylle vakiolaatuisina (STD).
Sivu
USB-sovitinkaapeli
VMC-UAM1
(myydään erikseen)
43
DVDirect Expresstallentimen Built-in
USB cable
46
Built-in USB Cable
49
A/V-liitäntäkaapeli
(vakiovaruste)
50
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
DVD tallennin, muu kuin
DVDirect Express
Kaapelin kytkeminen
Vakiolaatuisina (STD) tallennetut videot
Kytke videokamera A/V-liitäntäkaapelilla ulkoiseen tallennuslaitteeseen, johon kuvat
tallennetaan.
 Huomautuksia
AVCHD-levyä voi toistaa vain AVCHD-yhteensopivissa laitteissa.
 Levyjä, joihin on tallennettu teräväpiirtolaatuisia (HD) kuvia, ei pitäisi käyttää DVD-soittimissa/tallentimissa. Koska DVD-soittimet/tallentimet eivät ole yhteensopivia AVCHD-muodon kanssa, DVDsoittimet/tallentimet eivät ehkä poista levyä oikein.
 Poista esittelyvideo, kun kopioit tai luot levyjä. Jos sitä ei poisteta, videokamera ei ehkä toimi oikein. Et
kuitenkaan voi palauttaa esittelyvideota, jos poistat sen.

FI
41
Tallennusvälinetyypit, joihin kuvia tallennetaan
Katso lisätietoja kohdasta ”Tallennustilan valinta” sivulla 25.
Laitteet, joilla luotua levyä voidaan toistaa
DVD-levy teräväpiirtolaadulla (HD)
AVCHD-muodon toistolaitteet kuten Sony Blu-raylevysoitin ja PlayStation3.
DVD-levy vakiokuvalaadulla (STD)
Tavalliset DVD-toistolaitteet kuten DVD-soitin.
 Huomautuksia
Pidä huolta, että PlayStation3-laitteessasi on viimeisin PlayStation3-ohjelmisto.
 PlayStation3 ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa.

FI
42
Kuvien tallentaminen
ulkoiselle
tallennuslaitteelle
Voit tallentaa videoita ja valokuvia
ulkoiseen tallennusväliseen (USBmuistilaitteeseen), kuten ulkoiselle
kiintolevylle. Voit myös toistaa kuvia
videokameralla tai toisella toistolaitteella.
 Huomautuksia
Tätä toimintoa varten tarvitset USBsovitinkaapelin VMC-UAM1 (myydään
erikseen).
 USB-sovitinkaapeli VMC-UAM1 ei ehkä ole
saatavilla kaikissa maissa.
 Kytke videokamera pistorasiaan käyttämällä
mukana toimitettua verkkovirtalaitetta (s. 12).
 Katso lisätietoja ulkoisen tallennusvälineen
käyttöoppaasta.


Käytettävissä olevat toiminnot,
kun kuvia on tallennettu ulkoiseen
tallennusvälineeseen
 kuvien
 kuvien
toistaminen videokameralla (s. 45)
tuominen ”PMB”-ohjelmaan
Laitteet, joita ei voi käyttää ulkoisina
tallennusvälineinä.

Seuraavia laitteita ei voi käyttää ulkoisena
tallennusvälineenä.
 tallennusväline, jonka kapasiteetti on yli 2 Tt
 tavallinen levyasema kuten CD- tai
DVD-asema
 tallennusväline, joka on kytketty USBkeskittimen kautta
 tallennusväline, jossa on sisäänrakennettu
USB-keskitin
 kortinlukija
1
Kytke verkkovirtalaite ja
verkkovirtajohto videokameran
DC IN-liittimeen ja pistorasiaan.
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
Vihjeitä
Voit tuoda ulkoiselle tallennusvälineelle
tallennettuja kuvia tietokoneelle käyttämällä
toimitettua ”PMB”-ohjelmistoa.

 Huomautuksia
Et ehkä voi käyttää ulkoista tallennusvälinettä
kooditoiminnolla.
 Videokamera käyttää FAT-tiedostojärjestelmää.
Jos ulkoinen tallennusväline on alustettu esim.
NTFS-tiedostojärjestelmällä, alusta ulkoinen
tallennusväline videokameralla ennen käyttöä.
Alustusnäyttö tulee esille, kun ulkoinen
tallennusväline kytketään videokameraan.
Varmista, että ulkoiselle tallennusvälineelle
ei ole tallennettu tärkeitä tietoja, ennen kuin
alustat sen videokameralla.
 Toimintaa ei voi taata kaikille laitteille, jotka
täyttävät toimintavaatimukset.
 Lisätietoja käytettävissä olevista ulkoisista
tallennusvälineistä on maittain/alueittain
Sony-tukisivustolla.

2
Jos ulkoisella tallennusvälineellä
on verkkovirtajohto, kytke se
pistorasiaan.
3
Kytke USB-sovitinkaapeli
ulkoiseen tallennusvälineeseen.
FI
43
4
Kytke USB-sovitinkaapeli
videokameran  (USB)-liittimeen.
Älä irrota USB-johtoa, kun [Preparing
image database file. Please wait.]
näytetään LCD-näytöllä. Jos [Repair
Img. DB F.] näytetään videokameran
.
näytöllä, kosketa
USB-sovitinkaapeli
VMC-UAM1
(myydään erikseen)
Kytkettäessä ulkoista tallennusvälinettä
Ulkoiseen tallennusvälineen tallennetut
kuvat näkyvät LCD-näytöllä. Kun ulkoinen
tallennusväline kytketään, USB-kuvake
näkyy tapahtumanäytöllä jne.
Voit tehdä ulkoisen tallennusvälineen
valikkovalintoja, esim. poistaa kuvia.
(MENU)  [Edit/Copy]
Kosketa
tapahtumanäkymässä.
Ulkoisen tallennusvälinelaitteen
irrottaminen

5
Et voi käyttää Built-in USB Cable-johtoa
tämäntyyppiseen liitäntään.
Kytke ulkoinen tallennusväline
videokameraan ja kosketa [Copy.]
videokameran näytöllä.
Videot ja valokuvat, jotka on
tallennettu videokameran
[Media Select]-näytöllä valitulle
tallennusvälineelle ja joita ei
ole vielä tallennettu ulkoiselle
tallennusvälineelle, voidaan tässä
vaiheessa tallentaa kytketylle ulkoiselle
tallennusvälineelle.

6
Tämä toiminto on käytössä vain, kun on
kuvattu uusia kuvia.
Kun toiminto on valmis, kosketa
videokameran näytöllä.
FI
44
Kosketa
videokameran ollessa
ulkoisen tallennusvälineen toiston
valmiustilassa ([Event View] tai
tapahtumahakemisto on esillä).
Irrota USB-sovitinkaapeli.
 Huomautuksia
Voit tallentaa ulkoiselle tallennusvälineelle
seuraavat määrät kohtauksia. Kuitenkin vaikka
ulkoisessa tallennusvälineessä olisi vapaata tilaa,
voit tallentaa korkeintaan seuraavat määrät
kohtauksia.
 Teräväpiirtolaatuiset (HD) videot:
Enint. 3 999
 Vakiokuvanlaatuiset (STD) videot:
Enint. 9 999
 Valokuvat: Enint. 40 000
Kohtausten määrä voi olla pienempi
tallennettujen kuvien tyypistä riippuen.

Haluttujen videoiden ja valokuvien
tallentaminen
Voit tallentaa haluamasi kuvat
videokameralta ulkoiselle
tallennusvälineelle.
 Kytke videokamera ulkoiseen
tallennusvälineeseen ja kosketa
[Play without copying.].
Ulkoisen tallennusvälineen
tapahtumanäyttö tulee näkyviin.
(MENU)  [Edit/
 Kosketa
Copy]  [Copy].
Et voi kopioida kuvia ulkoiselta
tallennusvälineeltä videokameran
sisäiselle tallennusvälineelle.
 Kun olet valinnut [Multiple
Images], kosketa tallennettavaa
kuvaa.
tulee näkyviin.

Jos valitset [All In Event], valitse
kopioitava tapahtuma painikkeilla
. Et voi valita useita tapahtumia.
/
 Kosketa videokameran näytössä


.
Ulkoisella tallennusvälineellä
olevien kuvien toistaminen
videokameralla
 Kytke videokamera ulkoiseen
tallennusvälineeseen ja kosketa
[Play without copying.].
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
 Valitse tallennusväline,
kuvanvalintatavat ja kuvatyyppi
seuraamalla näytölle tulevia
ohjeita.

Ulkoisen tallennusvälineen
tapahtumanäyttö tulee näkyviin.
 Valitse haluamasi kuva ja toista se
(s. 26).


Voit katsoa kuvia myös videokameraan
kytketyllä televisiolla (s. 30).
Voit toistaa tietokoneella olevia
teräväpiirto (HD)-videoita [Player
for AVCHD]-toiminnolla. Käynnistä
[Player for AVCHD] ja valitse
ulkoisen tallennusvälineen asema
[Settings]-toiminnolla.
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä. Palaa edelliseen
.
näyttöön koskettamalla
FI
45
[Direct Copy]-toiminnon suorittaminen
manuaalisesti
Voit suorittaa [Direct Copy]-toiminnon
manuaalisesti videokameran ollessa
kytkettynä ulkoiseen tallennusvälineeseen.
(MENU) [Edit/
Kosketa
Copy]  [Direct Copy] ulkoisen
tallennusvälineen [Event View]-näytöllä.
Kosketa [Copy images that have not
been copied.].

.
Kosketa
 Huomautuksia
Jos videokamera ei tunnista ulkoista
tallennusvälinettä, kokeile seuraavia
toimenpiteitä.
 Kytke USB-sovitinkaapeli uudelleen
videokameraan.
 Jos ulkoisella tallennusvälineellä on
verkkovirtajohto, kytke se pistorasiaan.

Levyn luominen DVDtallentimella, DVDirect
Express
Voit luoda levyn tai toistaa luodulla levyllä
olevia kuvia DVD-tallentimella, DVDirect
Express (myydään erikseen).
Katso lisätietoja myös DVD-tallentimen
käyttöoppaasta.
 Huomautuksia
Kytke ensin videokamera pistorasiaan
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkovirtalaitteen
avulla (s. 12).
 DVDirect Express-tallenninta kutsutaan tässä
osiossa ”DVD-tallentimeksi”.

Käytettävät levyt
 12
cm DVD-R
cm DVD+R
Laite ei tue kaksikerroksisia levyjä.
 12
1
Kytke verkkovirtalaite ja
verkkovirtajohto videokameran
DC IN-liittimeen ja pistorasiaan
(s. 12).
2
Kytke videokameraan virta ja liitä
DVD-tallennin videokameran 
(USB)-liitäntään DVD-tallentimen
USB-kaapelilla.

Et voi käyttää Built-in USB Cable-johtoa
tämäntyyppiseen liitäntään.
3
Laita käyttämätön levy DVDtallentimeen ja sulje levykelkka.
FI
46
4
Paina
(DISC BURN)-painiketta
DVD-tallentimessa.



5
Videot ja valokuvat, jotka on tallennettu
videokameran [Media Select]-näytöllä
valitulle tallennusvälineelle ja joita ei ole
vielä tallennettu levylle, voidaan tässä
vaiheessa tallentaa levylle.
Jos kamerassa on tallentamattomia
teräväpiirtolaatuisia (HD) ja vakiolaatuisia
(STD) videoita, ne tallennetaan omille
levyilleen kuvanlaadun mukaan.
Jos kopioitavat tiedostot eivät mahdu
yhdelle levylle, vaihda DVD-tallentimeen
käyttämätön levy ja toista operaatio.
6
Kosketa
kaapeli.
Suorita tämä toiminto seuraavissa
tilanteissa:
 haluttua
 Kytke videokamera DVDtallentimeen ja kosketa [DISC
BURN OPTION].
 Valitse tallennusväline, joka
sisältää tallennettavat videot ja
kosketa [Next].
 Kosketa levylle kopioitavaa
videota.
tulee näkyviin.
Levyn jäljellä oleva tila
ja irrota USB-
Vihjeitä
Jos DISC BURN-toiminnolla kopioitavien
videoiden yhteiskoko ylittää levyn kapasiteetin,
levyn kopiointi pysäytetään, kun raja
saavutetaan. Levyn viimeinen video saattaa
jäädä kesken.
kuvaa kopioitaessa
useita kopioita samasta levystä
 luotaessa
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
Kun toiminto on valmis, kosketa

 (kelkka
avautuu)  poista levy 
kosketa
videokameran
näytöllä.
[DISC BURN OPTION]-toiminnon
suorittaminen



Vahvista haluamasi kuva koskettamalla
ja pitämällä painettuna sen pikkukuvaa.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
FI
47

 Kosketa
videokameran näytöllä.
Voit luoda toisen levyn samalla
sisällöllä laittamalla uuden levyn ja
koskettamalla [CREATE SAME DISC].
 Kun toiminto on valmis, kosketa
[Exit.] 
videokameran
näytöllä.
 Irrota USB-kaapeli
videokamerasta.
 Huomautuksia
Älä tee seuraavia toimintoja levyä luotaessa.
 katkaise virtaa videokamerasta
 irrota USB-kaapelia tai verkkovirtalaitetta
 altista videokameraa kolhuille tai tärinälle
 poista muistikorttia videokamerasta
 Varmista kopioinnin onnistuminen toistamalla
luotu levy ennen videoiden poistamista
videokamerasta.
 Jos [Failed.] tai [DISC BURN failed.] tulee
näytölle, laita toinen levy DVD-tallentimeen ja
suorita DISC BURN-toiminto uudelleen.
Levyn toistaminen DVDtallentimella
 Kytke verkkovirtalaite ja
verkkovirtajohto videokameran
DC IN-liittimeen ja pistorasiaan
(s. 12).
 Kytke videokameraan virta ja liitä
DVD-tallennin videokameran 
(USB)-liitäntään DVD-tallentimen
USB-kaapelilla.

Vihjeitä
Videoiden kopiointiin käytettävä täyden levyn
luomisaika on noin 20–60 minuuttia. Aikaa voi
kulua enemmän tallennustilan tai kohtausten
määrän mukaan.



Voit toistaa videoita televisiossa liittämällä
videokameran televisioon (s. 30).
 Laita luotu levy DVDtallentimeen.
Levyllä olevat videot näkyvät
hakemistoruudulla videokameran
näytöllä.
 Paina DVD-tallentimen
toistopainiketta.

Voit ohjata tallenninta myös videokameran
näytöllä.
 Kun toiminto on valmis, kosketa
videokameran näytöllä ja
poista levy, kun kelkka avautuu.
FI
48
 Kosketa
kaapeli.
ja irrota USB-
Teräväpiirtolaatuisen
(HD) levyn luominen
muulla DVDtallentimella tai
vastaavalla kuin
DVDirect Express
Kytke videokamera USB-kaapelilla
teräväpiirtolaatuisia (HD) videoita
tukevaan levytallennuslaitteeseen,
esimerkiksi Sony DVD-tallentimeen.
Katso lisätietoja myös liitettävän laitteen
käyttöohjeista.
 Huomautuksia
Kytke ensin videokamera pistorasiaan
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkovirtalaitteen
avulla (s. 12).
 Sony DVD-tallennin ei ehkä ole saatavilla
kaikissa maissa.

Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
1
Kytke verkkovirtalaite ja
verkkovirtajohto videokameran
DC IN-liittimeen ja pistorasiaan
(s. 12).
2
Käynnistä videokamera ja kytke
DVD-tallennin tai vastaava
videokameraan Built-in USB
Cable-kaapelilla.
FI
49
[USB Select]-näyttö tulee
videokameran näytölle.

3
Jos [USB Select]-näyttö ei tule esille,
(MENU)  [Setup]  [
kosketa
(Connection)]  [USB Connect].
Kosketa [USB Connect]
videokameran näytöllä.

4
Näytettävät tallennusvälineet vaihtelevat
mallin mukaan.
Tallenna videot kytkettyyn
laitteeseen.

5
Katso lisätietoja liitettävän laitteen mukana
toimitetusta käyttöohjeista.
Kun toiminto on valmis, kosketa

videokameran
näytöllä.
6
Irrota USB-kaapeli.
FI
50
Vakiolaatuisen (STD)
levyn luominen
tallentimella tai
vastaavalla
Voit kopioida videokameralla toistettavia
kuvia levylle tai videokasetille kytkemällä
videokameran A/V-liitäntäkaapelilla
tallentimeen, muuhun Sony DVDtallentimeen kuin DVDirect Express jne.
Liitä laite joko tavalla  tai . Katso
lisätietoja myös liitettävien laitteiden
mukana toimitetuista käyttöohjeista.
 Huomautuksia
Kytke ensin videokamera pistorasiaan
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkovirtalaitteen
avulla (s. 12).
 Sony DVD-tallennin ei ehkä ole saatavilla
kaikissa maissa.
 Teräväpiirtoiset (HD) videot kopioidaan
vakiotarkkuudella (STD).

A/V-etähallintaliitäntä
2
Kytke videokamera tallentavaan
laitteeseen (esimerkiksi
levytallentimeen) A/Vliitäntäkaapelilla  (vakiovaruste)
tai S VIDEO-liittimellä varustetulla
A/V-liitäntäkaapelilla 
(myydään erikseen).
Tulo

S VIDEO
VIDEO
(keltainen)
(valkoinen)
3
Käynnistä videokamerassa
toisto ja aloita tallentaminen
tallennuslaitteessa.

AUDIO
(punainen)
4
Katso lisätietoja tallentavana laitteena
käytettävän laitteen käyttöohjeesta.
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
(keltainen)
Kytke videokamera tallentavana laitteena
käytettävän laitteen tuloliitäntöihin.
Kun kopiointi on valmis, pysäytä
tallentavana laitteena käytettävä
laite ja sitten videokamera.
signaalin
kulkusuunta
A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
A/V-liitäntäkaapeli, jossa on S VIDEO
(myydään erikseen)
Tätä kaapelia käyttämällä voidaan
tuottaa korkeampilaatuisia kuvia kuin
A/V-liitäntäkaapelilla. Kytke valkoinen ja
1
punainen liitin (vasen/oikea äänikanava)
sekä S VIDEO-liitin (S VIDEO-kanava)
A/V-liitäntäkaapelissa, joka on varustettu
S VIDEO-kaapelilla. Jos kytket vain S
VIDEO-liittimen, et kuule lainkaan ääntä.
Keltaista liitintä (video) ei tarvitse kytkeä.
Aseta tallennusväline
tallentavaan laitteeseen.

Jos tallentavana laitteena käytettävässä
laitteessa on tulokanavan valinta, valitse
siitä oikea tulokanava.
 Huomautuksia
Koska kopiointi tehdään analogisesti, kuvan
laatu voi heikentyä.
 Kuvia ei voi kopioida tallentimiin, jotka on
kytketty HDMI-kaapelilla.
 Jos haluat kopioida päivämäärä-/aikatiedot,
kameratiedot ja koordinaatit (HDR-CX360VE/
(MENU)  [Setup]
PJ30VE), kosketa
(Playback Settings)]  [Data Code]
[
.
 haluamasi asetus 
 Kun näyttölaitteen (TV jne.) näytön koko on
(MENU)  [Setup] 
4:3, kosketa
[ (Connection)]  [TV Type]  [4:3] 
.
 Jos kytket monoääniseen laitteeseen, kytke A/Vliitäntäkaapelin keltainen liitin toisen laitteen
videoliitäntään ja valkoinen (vasen kanava)
tai punainen (oikea kanava) liitin laitteen
audiotuloliitäntään.

FI
51
Videokameran mukauttaminen
Valikoiden käyttäminen
Voit nauttia videokameran käytöstä enemmän, kun hyödynnät valikkotoimintoja.
Videokamerassa on valikkovaihtoehtoja 6 valikkoluokassa.
Shooting Mode (kuvaustilan asetukset) s. 53
Camera/Mic (mukautetun kuvauksen asetukset) s. 53
Image Quality/Size (kuvanlaadun tai kuvakoon asetukset)  s. 54
Playback Function (toistoasetukset)  s. 54
Edit/Copy (muokkausasetukset) s. 54
Setup (muut asetukset)  s. 54
Valikoiden käyttäminen
Aseta valikkoasetukset, kuten seuraavassa kuvataan.
[Camera/Mic]- ja [Setup]-valikoissa on alivalikkoja. Kun kosketat aliluokan kuvaketta, näyttö
vaihtuu aliluokan valikkoon.
Harmaina näkyvät valikon kohteet eivät ole käytettävissä.
 Huomautuksia
Kaikkia valikkokohteita ei ehkä voi asettaa kaikissa tallennus- ja toistotilanteissa.
 Kosketa
lopettaaksesi valikkoasetukset tai palataksesi edellisellä näytölle.

FI
52
Valikot
Shooting Mode
Movie........................................... Kuvaa videoita.
Photo............................................ Kuvaa valokuvia.
Smth Slw REC............................ Kuvaa nopeasti liikkuvia kohteita hidastettuna.
Golf Shot..................................... Jakaa kaksi sekuntia nopeaa liikettä kuviin, jotka tallennetaan sitten
videona ja valokuvina.
Camera/Mic
Videokameran mukauttaminen
(Manual Settings)
White Balance.................. Säätää väritasapainon kuvausympäristön kirkkauden mukaan.
Spot Meter/Fcs................ Säätää valitun kohteen kirkkauden ja tarkennuksen samanaikaisesti.
Spot Meter........................ Säätää kuvien kirkkauden näytöllä kosketetun kohteen mukaan.
Spot Focus........................ Tarkentaa näytöllä kosketettuun kohteeseen.
Exposure............................ Säätää videoiden ja valokuvien kirkkautta.
Focus.................................. Tarkentaa manuaalisesti.
Low Lux.............................. Kuvaa kirkkaita värikuvia hämärässä.
(Camera Settings)
Scene Selection.............. Valitsee sopivan kuvausasetuksen kohtauksen tyypin mukaan, esimerkiksi
yönäkymän tai hiekkarannan.
Fader........................... Alkunosto tai loppuhäivytys.
Self-Timer.................. Asettaa ajastimen, kun videokamera on valokuvankuvaustilassa.
Tele Macro........................ Kuvaa kohteen tarkennettuna ja taustan sumeana.
SteadyShot............... Asettaa SteadyShot-toiminnon kuvattaessa videoita.
SteadyShot............... Asettaa SteadyShot-toiminnon kuvattaessa valokuvia.
Digital Zoom.................... Asettaa maksimizoomaustason digitaaliselle zoomaukselle, joka ylittää
zoomauksen zoomaustason.
Conversion Lens............. Asettaa kiinnitetyn lisäobjektiivin (myydään erikseen) tyypin. Optimoi
SteadyShot-toiminnon ja tarkennuksen kiinnitetyn objektiivin mukaan.
Auto Back Light............... Säätää taustavalaistujen kohteiden valotuksen automaattisesti.
(Face)
Face Detection................ Säätää kasvojen kuvanlaadun automaattisesti.
Smile Shutter................... Ottaa automaattisesti kuvan aina, kun tunnistaa hymyn.
Smile Sensitivity............. Asettaa hymyn tunnistuksen herkkyyden Smile Shutter-toimintoa varten.
(Flash)
Flash*1................................ Asettaa salaman aktivointitavan.
Flash Level*1. ................... Asettaa salaman kirkkauden.
Red Eye Reduction*1..... Estää punasilmäisyyden kuvattaessa salaman kanssa.
(Microphone)
Blt-in Zoom Mic.............. Tallentaa videon äänet täyteläisinä zoomaukseen sopivina.
Wind Noise Reduct........ Vähentää tuulen ääntä.
Audio Mode..................... Asettaa tallennusäänen muodon (5,1-kanavainen surround/2-kanavainen
stereo).
Micref Level...................... Asettaa mikrofonitason.
FI
53
(Shooting Assist)
Guide Frame.................... Näyttää kehyksen, jolla voi varmistaa, että kohde on pysty- tai
vaakasuorassa.
Display Setting................ Määrittää, kuinka kauan kuvakkeet ja ilmaisimet näkyvät LCD-näytössä.
Light Bright*1. ................. Asettaa videovalon kirkkauden.
Audio Level Display....... Näyttää äänitason mittarin LCD-näytöllä.
Image Quality/Size
REC Mode........................... Asettaa videonkuvaustilan. Liikkuvaa kohdetta kuvattaessa on
suositeltavaa käyttää korkeaa kuvanlaatua.
Frame Rate......................... Asettaa kuvanopeuden videon kuvaamista varten.
/
Setting................. Asettaa kuvanlaadun videoiden kuvaamista, toistoa ja muokkausta varten.
Wide Mode......................... Asettaa kuvasuhteen kuvattaessa videoita vakiotarkkuuksisella (STD)
kuvanlaadulla.
x.v.Color............................... Kuvaa suuremman värialueen.
Image Size.......................... Asettaa kuvakoon.
Playback Function
Event View.................................. Näyttää tapahtumanäkymän.
Map View*2................................ Näyttää Map View-näytön
Highlight Movie....................... Käynnistää koostetoiston.
Scenario................................ Käynnistää tallennetun koostetoistomallin toiston.
Edit/Copy
Delete.......................................... Poistaa videoita tai valokuvia.
Protect......................................... Suojaa videoita tai valokuvia poistolta.
Copy............................................. Kopioi kuvia valitulta sisäiseltä tallennusvälineeltä asennetulle
muistikortille.
Direct Copy................................ Kopioi sisäiselle tallennusvälineelle tai muistikortille tallennetut kuvat
jonkintyyppiselle ulkoiselle tallennusvälineelle.
Setup
(Media Settings)
Media Select.................... Asettaa videoiden tai valokuvien tallentamisessa käytettävän
tallennusvälinetyypin (s. 17).
Media Info......................... Näyttää tietoja tallennusvälineestä, esimerkiksi vapaan tilan.
Format................................ Poistaa kaikki sisäisen tallennusvälineen tai muistikortin tiedot.
Repair Img. DB F.............. Korjaa sisäisen tallennusvälineen tai muistikortin kuvatietokantatiedoston
(s. 59).
File Number...................... Asettaa tiedostonumeron määritystavan.
(Playback Settings)
Data Code......................... Asettaa päivämäärän ja kellonajan.
Volume............................... Säätää toistoäänen voimakkuuden (s. 28).
FI
54
Videokameran mukauttaminen
(Connection)
TV Type.............................. Muuntaa signaalin kytketyn television mukaan (s. 30).
Component...................... Valitse tämä asetus, jos liität videokameran televisioon, jossa on
komponenttituloliitäntä (s. 31).
HDMI Resolution............ Valitsee lähtökuvan tarkkuuden, kun videokamera liitetään televisioon
HDMI-kaapelilla (myydään erikseen).
CTRL FOR HDMI.............. Asettaa, käytetäänkö television kaukosäädintä, kun videokamera on liitetty
”BRAVIA” Sync-yhteensopivaan televisioon HDMI-kaapelilla (myydään
erikseen).
USB Connect.................... Valitsee, minkätyyppistä videokameran tallennusvälinettä käytetään, kun
videokamera on kytketty ulkoiseen laitteeseen USB-kaapelilla.
USB Connect Setting.... Asettaa yhteystavan, kun videokamera on kytketty tietokoneeseen tai
USB-laitteeseen.
USB LUN Setting............. Asettaa videokameran parantamaan USB-yhteyden yhteensopivuutta
rajoittamalla tiettyjä USB-toimintoja.
Disc Burn........................... Mahdollistaa kuvien tallentamisen levylle yhdellä painikkeen
painalluksella.
(General Settings)
Beep.................................... Asettaa videokameran äänimerkit käyttöön tai pois käytöstä.
LCD Brightness . ............. Säätää LCD-näytön kirkkauden.
Your Location*2............... Näyttää nykyisen sijainnin kartalla.
GPS Setting*2................... Asettaa GPS-signaalin vastaanoton käyttöön tai pois käytöstä.
REC Lamp*1...................... Asettaa, syttyykö kuvausvalo.
Remote Ctrl...................... Asettaa, käytetäänkö langatonta kaukosäädintä.
A. Shut Off......................... Muuttaa [A. Shut Off]-asetusta (s. 12).
Power On By LCD........... Asettaa, käynnistetäänkö ja sammutetaanko videokamera, kun avaat ja
suljet LCD-näytön.
Language Setting.......... Asettaa näytön kielen (s. 16).
Calibration........................ Kalibroi kosketuspaneelin.
Battery Info....................... Näyttää akkutiedot.
Demo Mode..................... Asettaa, näytetäänkö esittely.
(Clock Settings)
Date & Time Setting...... Asettaa [Date & Time Format]-, [Summer Time]- tai [Date & Time]asetuksen (s. 14).
Area Setting..................... Säätää ajan aikaeron mukaan pysäyttämättä kelloa (s. 14).
Auto Clock ADJ *2. ......... Asettaa, säätääkö videokamera kellon automaattisesti hakemalla ajan GPSsignaalista.
Auto Area ADJ*2............. Asettaa, korjaako videokamera aikaeron automaattisesti hakemalla
paikkatiedot GPS-signaalista.
*1HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
*2HDR-CX360VE/PJ30VE
FI
55
Yksityiskohtaisten
tietojen hakeminen
”Handycam”käsikirjasta
”Handycam”-käsikirja on käyttöopas,
joka suunniteltu luettavaksi tietokoneen
näytöltä. ”Handycam”-käsikirja on
tarkoitettu luettavaksi, kun haluat tietää
lisää videokameran käytöstä.
1
Jos haluat asentaa ”Handycam”käsikirjan Windows tietokoneelle,
laita vakiovarusteisiin sisältyvä
CD-ROM-levy tietokoneen
levyasemaan.
Voit näyttää ”Handycam”-käsikirjan
kaksoisnapsauttamalla pikakuvaketta
tietokoneen työpöydällä.


Näkyviin tulee asennusnäyttö.
Jos näyttö ei tule näkyviin, valitse [Start]
 [Computer] (Windows XP:ssä [My
Computer]) ja kaksoisnapsauta kohtaa
[SONYPMB(E:)](CD- ROM)*  [install.
exe].
* Aseman nimi (kuten (E:)) voi vaihdella
tietokoneen mukaan.

2
3
Valitse [Käsikirja].
Napsauta haluamaasi kieltä
ja videokamerasi mallia 
[Asennus] ja asenna ”Handycam”käsikirja seuraamalla näytölle
tulevia ohjeita.

FI
56
Mallin nimi on videokameran pohjassa.

Jos käytössä on Macintosh, avaa [Handbook]
– [FI]-kansio CD-ROM-levyllä ja kopioi
[Handbook.pdf].
Tarvitset Adobe Reader-ohjelman ”Handycam”käsikirjan lukemiseen. Jos sitä ei ole asennettu
tietokoneeseesi, voit ladata sen Adobe Systemsverkkosivustolta:
http://www.adobe.com/
Katso ”PMB Help”-ohjeesta lisätietoja
vakiovarusteisiin sisältyvästä ”PMB”-ohjelmasta
(s. 36).
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos videokameran käytössä ilmenee
ongelma, suorita seuraavat vaiheet.
 Tarkasta videokamerasi luettelon
(s. 57 - 59) mukaan.
 Irrota virtalähde ja liitä se uudelleen
noin 1 minuutin kuluttua. Käynnistä
sitten videokamera.
Videokameraan ei tule virtaa.


Videokamera ei toimi, vaikka siihen on
kytketty virta.


 Paina RESET-painiketta (s. 72)
terävällä esineellä ja käynnistä
videokamera.
RESET-painikkeen painaminen
palauttaa kaikki asetukset
oletusarvoihin, myös kellonajan.



Videokamera on ehkä alustettava tai
videokameran sisäinen muisti vaihdettava
ongelmasta riippuen. Jos tämä on tarpeen,
sisäiseen muistiin tallennetut tiedot katoavat.
Tallenna (varmuuskopioi) sisäiseen muistiin
tallennetut tiedot muuhun tallennusvälineeseen,
ennen kuin lähetät videokameran korjattavaksi.
Emme vastaa sisäisestä muistista mahdollisesti
katoavista tiedoista.
Videokameraa korjattaessa pientä osaa sisäiseen
muistiin tallennetuista tiedoista saatetaan
katsoa ongelman selvittämiseksi. Sony-huolto ei
kuitenkaan kopioi tai säilytä tietoja.
Katso ”Handycam”-käsikirjasta (s. 56)
lisätietoja videokameran ongelmista ja ”PMB
Help”-ohjeesta lisätietoja (s. 38) videokameran
kytkemisestä tietokoneeseen.


Virran kytkemisen jälkeen kestää muutama
sekunti, ennen kuin videokamera on valmis
kuvaukseen. Tämä ei ole merkki viasta.
Irrota verkkovirtalaite pistorasiasta tai poista
akku ja aseta se takaisin noin 1 minuutin
kuluttua. Jos videokamera ei vieläkään toimi,
paina RESET-painiketta (s. 72) teräväkärkisellä
esineellä. (RESET-painikkeen painaminen
palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihin,
myös kellonajan.)
Videokameran lämpötila on erittäin korkea.
Katkaise videokamerasta virta ja jätä se
joksikin aikaa viileään paikkaan.
Videokameran lämpötila on erittäin
alhainen. Anna videokameran olla virta
kytkettynä. Jos et vieläkään pysty käyttämään
videokameraa, katkaise siitä virta ja vie se
lämpimään paikkaan. Anna videokameran
olla lämpimässä paikassa jonkin aikaa ja kytke
siihen sitten virta.
Lisätietoja
 Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään
tai lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon.
Aseta videokameraan ladattu akku (s. 10).
Kytke verkkovirtalaitteen pistoke pistorasiaan
(s. 12).
Videokamera lämpenee.

Videokamera voi lämmetä käytön aikana.
Tämä ei ole merkki viasta.
Virta katkeaa yhtäkkiä.



Käytä verkkovirtalaitetta (s. 12).
Kytke virta uudelleen.
Lataa akku (s. 10).
FI
57
Painikkeen START/STOP tai PHOTO
painaminen ei käynnistä kuvausta.




Paina MODE-painiketta, jolloin
(video)merkkivalo tai (valokuva)-merkkivalo
syttyy.
Videokamera tallentaa juuri otettua kuvaa
tallennusvälineelle. Uutta kuvaa ei voi ottaa
tänä aikana.
Tallennusväline on täynnä. Poista tarpeettomia
kuvia (s. 33).
Videoiden tai valokuvien kokonaismäärä
ylittää videokameran tallennuskapasiteetin
(s. 61). Poista tarpeettomia kuvia (s. 33).
Kuvaaminen pysähtyy.

Videokameran lämpötila on erittäin korkea
tai alhainen. Katkaise videokamerasta virta ja
jätä se joksikin aikaa viileään tai lämpimään
paikkaan.
”PMB”-ohjelmaa ei voi asentaa.

Tarkista tietokoneympäristö tai ”PMB”ohjelman asentamismenettely (s. 35).
”PMB” ei toimi oikein.



FI
58
Jos LCD-näytössä näkyy ilmaisimia,
tarkista seuraavat asiat.
Jos ongelma ei poistu, vaikka olet yrittänyt
korjata sitä muutaman kerran, ota yhteys
Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon. Anna heille
tässä tapauksessa kaikki virhekoodin C:llä
tai E:llä alkavat luvut.
C:04:


Irrota tietokoneen USB-liitännästä kaikki
laitteet näppäimistöä, hiirtä ja videokameraa
lukuun ottamatta.
Irrota Built-in USB Cable tietokoneesta
ja videokamerasta ja käynnistä tietokone
uudelleen. Kytke sitten tietokone ja
videokamera uudelleen oikeassa järjestyksessä.
Kun sekä Built-in USB cable että toinen
USB-kaapeli (joka on kytketty videokameran
USB-porttiin) on kytketty ulkoisiin laitteisiin
samanaikaisesti, irrota kaapeli, jota ei ole
kytketty tietokoneeseen.
Akku ei ole ”InfoLITHIUM”-akku (V-sarja).
Käytä ”InfoLITHIUM”-akkua (V-sarja) (s. 10).
Kytke verkkovirtalaitteen DC-liitin tukevasti
videokameraan (s. 10).
C:06:

Akun lämpötila on korkea. Vaihda akku tai
sijoita se viileään paikkaan.
C:13: / C:32:

Lopeta ”PMB” ja käynnistä tietokone
uudelleen.
Tietokone ei tunnista videokameraa.

Automaattisen vianmäärityksen
näyttö/varoitusilmaisimet
Irrota virtalähde. Aseta virtalähde takaisin
paikalleen ja yritä käyttää videokameraa
uudelleen.
E::

Suorita vaiheet kohdasta  eteenpäin sivulla
57.


Akun varaus on vähissä.

Akun lämpötila on korkea. Vaihda akku tai
sijoita se viileään paikkaan.



Videokamerassa ei ole muistikorttia (s. 18).
Kun ilmaisin vilkkuu, vapaa tila ei riitä kuvien
tallentamiseen. Poista tarpeettomat kuvat
(s. 33) tai alusta muistikortti tallennettuasi
kuvat toiselle tallennusvälineelle.
Kuvatietokanta on vahingoittunut. Tarkista
tietokanta koskettamalla
(MENU) 
[Setup]  [ (Media Settings)]  [Repair
Img. DB F.]  tallennusväline.

Muistikortti on vioittunut. Alusta muistikortti
videokameralla (s. 54).

Videokamerassa on epäyhteensopiva
muistikortti (s. 18).

Muistikortti on kirjoitussuojattu.
Muistikortin käyttöä on rajoitettu toisessa
laitteessa.



Tallennusväline on täynnä. Poista tarpeettomia
kuvia (s. 33).
Valokuvia ei voi tallentaa käsittelyn aikana.
Odota hetki ja tallenna sitten.
REC Mode]-asetuksena on [Highest
Kun [
] tai [50p Quality
], et voi
Quality
tallentaa valokuvia videoita kuvatessasi. Lisäksi
Frame Rate]-asetuksena on [25p]
kun [
(HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE), et
voi tallentaa valokuvia videokameran olessa
videon kuvauksen valmiustilassa.


Salamassa on jokin ongelma (HDR-CX360E/
CX360VE/PJ30E/PJ30VE).

Valon määrä ei riitä. Käytä salamaa
(HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE).
Videokamera on epävakaa. Pidä videokamera
vakaana molemmilla käsillä. Huomaa
kuitenkin, ettei kameran tärinästä varoittava
ilmaisin poistu näkyvistä.

Lisätietoja

FI
59
Videoiden
enimmäistallennusaika/
tallennettavien
valokuvien määrä
”HD” tarkoittaa teräväpiirtoista kuvanlaatua
ja ”STD” vakiokuvanlaatua.

Kuvausaika

Likimääräinen käytettävissä oleva aika
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
(yksikkö: minuutti)
Yhtäjaksoinen
kuvausaika
HD STD
130
140
Tyypillinen
kuvausaika
HD STD
65
70
270
535
135
265
290
580
145
290
HDR-PJ10E
(yksikkö: minuutti)
Akku
Kuvan laatu
NP-FV50
(vakiovaruste)
NP-FV70
NP-FV100
Yhtäjaksoinen
kuvausaika
HD STD
145
155
Tyypillinen
kuvausaika
HD STD
70
75
300
600
150
300
325
650
160
325
HDR-PJ30E/PJ30VE
(yksikkö: minuutti)
Akku
FI
60
Kuvan laatu
NP-FV50
(vakiovaruste)
NP-FV70
NP-FV100
Kukin kuvausaika on mitattu kuvattaessa
videokameralla teräväpiirtolaatuisia (HD) videoita
REC Mode]-asetuksella [Standard
].
[
Tyypillinen kuvausaika tarkoittaa aikaa, kun
toistuvasti käynnistät ja lopetat kuvauksen, vaihdat
MODE-merkkivaloa ja zoomaat.
Ajat on mitattu käytettäessä videokameraa
lämpötilassa 25 C. 10 C - 30 C on suositeltava
lämpötila.
Kuvaus- ja toistoajat ovat lyhyempiä, kun käytät
videokameraa alhaisissa lämpötiloissa.
Kuvaus- ja toistoajat ovat lyhyempiä riippuen
olosuhteista, joissa videokameraa käytetään.
Toistoaika
HDR-CX360E/CX360VE
Kuvan laatu
NP-FV50
(vakiovaruste)
NP-FV70
NP-FV100


Kunkin akun odotettu kuvaus- ja
toistoaika
Akku

Yhtäjaksoinen
kuvausaika
HD STD
125
135
Tyypillinen
kuvausaika
HD STD
60
65
260
515
130
255
280
555
140
275
Likimääräinen käytettävissä oleva aika
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
HDR-CX360E/CX360VE
(yksikkö: minuutti)
Akku
Kuvan laatu
NP-FV50
(vakiovaruste)
NP-FV70
NP-FV100
HD
165
STD
180
345
680
375
745
HDR-PJ10E
(yksikkö: minuutti)
Akku
Kuvan laatu
NP-FV50
(vakiovaruste)
NP-FV70
NP-FV100
HD
170
STD
180
355
710
375
745
HDR-PJ30E/PJ30VE
(yksikkö: minuutti)
Akku
Kuvan laatu
NP-FV50
(vakiovaruste)
NP-FV70
HD
155
STD
170
325
355
(yksikkö: minuutti)
Akku
NP-FV100
650
710
HDR-PJ10E
Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu tunneissa (h) ja
minuuteissa (m)
Tallennustila
[Long Time
]
(5,1-kanavainen)*
Kuvausaika
1 h 15 m
(1 h 15 m)
1 h 30 m
(1 h 30 m)
2h0m
(2 h 0 m)
3 h 35 m
(2 h 45 m)
6 h 15 m
(5 h 5 m)
[Long Time
]
(2-kanavainen)*
6 h 25 m
(5 h 15 m)
]
[50p Quality
Odotettu videoiden kuvausaika
Sisäinen tallennusväline
[High Quality
HDR-CX360E/CX360VE
Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu tunneissa (h) ja
minuuteissa (m)
Tallennustila
Kuvausaika
Vakiotarkkuuksinen (STD) kuvanlaatu tunneissa (h) ja
minuuteissa (m)
Kuvausaika
]
[Standard
(5,1-kanavainen)*
HDR-CX360E HDR-CX360VE
7 h 40 m 7 h 30 m
(7 h 5 m) (6 h 55 m)
[Standard
]
(2-kanavainen)*
7 h 55 m
(7 h 15 m)
7 h 40 m
(7 h 5 m)
[Standard
]
]
]
Vakiotarkkuuksinen (STD) kuvanlaatu tunneissa (h) ja
minuuteissa (m)
Tallennustila
]
[Standard
(5,1-kanavainen)*
[Standard
]
(2-kanavainen)*
Kuvausaika
3 h 45 m
(3 h 25 m)
Lisätietoja
HDR-CX360E HDR-CX360VE
2 h 35 m 2 h 30 m
]
[50p Quality
(2 h 35 m) (2 h 30 m)
3h5m
3h0m
[Highest Quality
]
(3 h 5 m) (3 h 0 m)
4 h 10 m
4h5m
[High Quality
]
(4 h 10 m) (4 h 5 m)
7 h 25 m 7 h 15 m
[Standard
]
(5 h 35 m) (5 h 30 m)
12 h 50 m 12 h 30 m
[Long Time
]
(10 h 30 m) (10 h 15 m)
(5,1-kanavainen)*
13 h 15 m 12 h 55 m
[Long Time
]
(10 h 50 m) (10 h 35 m)
(2-kanavainen)*
Tallennustila
[Highest Quality
3 h 50 m
(3 h 30 m)
HDR-PJ30E/PJ30VE
Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu tunneissa (h) ja
minuuteissa (m)
Tallennustila
Kuvausaika
HDR-PJ30E
HDR-PJ30VE
2 h 35 m 2 h 30 m
]
[50p Quality
(2 h 35 m) (2 h 30 m)
3h5m
3h0m
[Highest Quality
]
(3 h 5 m) (3 h 0 m)
4 h 10 m
4h5m
[High Quality
]
(4 h 10 m) (4 h 5 m)
7 h 25 m 7 h 15 m
[Standard
]
(5 h 35 m) (5 h 30 m)
12 h 50 m 12 h 30 m
[Long Time
]
(10 h 30 m) (10 h 15 m)
(5,1-kanavainen)*
FI
61
Tallennustila
[Long Time
]
(2-kanavainen)*
Kuvausaika
HDR-PJ30E
HDR-PJ30VE
13 h 15 m 12 h 55 m
(10 h 50 m) (10 h 35 m)
Muistikortti
Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu
(yksikkö: minuutti)
2 GB
9
(9)
10
(10)
10
(10)
25
(15)
4 GB
15
(15)
20
(20)
25
(25)
50
(35)
8 GB
35
(35)
40
(40)
60
(60)
105
(80)
40
(35)
5,1kanavainen*
45
(35)
2kanavainen*
90
(70)
180
370
745
(150) (300) (610)
90
(75)
190
380
770
(155) (310) (630)
Vakiotarkkuuksinen (STD) kuvanlaatu tunneissa (h) ja
minuuteissa (m)
Tallennustila
Kuvausaika
]
[Standard
(5,1-kanavainen)*
HDR-PJ30E
HDR-PJ30VE
7 h 40 m 7 h 30 m
(7 h 5 m) (6 h 55 m)
[Standard
]
(2-kanavainen)*
7 h 55 m
(7 h 15 m)
7 h 40 m
(7 h 5 m)
* Voit vaihtaa äänen tallennusmuotoa [Audio
Mode]-asetuksella (s. 53).
 Huomautuksia
Luku suluissa ( ) on minimikuvausaika.
16 GB
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
32 GB
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)

Vihjeitä
Voit tallentaa enintään 3 999 kohtausta
teräväpiirtoisella (HD) kuvanlaadulla ja 9
999 kohtausta vakiotarkkuuksisella (STD)
kuvanlaadulla.
Videoiden yhtäjaksoinen enimmäistallennusaika
on noin 13 tuntia.
Jos haluat tallentaa taulukon mukaisen
maksimiajan verran, sinun on poistettava
videokameran esittelyvideo.
Videokamera käyttää VBR (Variable Bit Rate,
vaihtuva bittinopeus)-muotoa kuvanlaadun
säätämiseen automaattisesti kohtauksen
mukaan. Tämä tekniikka aiheuttaa vaihteluita
tallennusajoissa. Nopeasti liikkuvia ja
monimutkaisia kuvia sisältävät videot kuvataan
suuremmalla bittinopeudella, mikä vähentää
tallennusvälineelle mahtuvaa tallennusaikaa.





FI
62
Vakiotarkkuuksinen (STD) kuvanlaatu
(yksikkö: minuutti)
2 GB
25
(20)
4 GB
50
(50)
8 GB
16 GB 32 GB
110
220
445
(100) (205) (410)
25
(25)
2kanavainen*
55
(50)
110
225
460
(100) (210) (420)
5,1kanavainen*
* Voit vaihtaa äänen tallennusmuotoa [Audio
Mode]-asetuksella (s. 53).
 Huomautuksia
Tallennettava aika voi vaihdella kuvauksen ja
REC
kohteen olosuhteista sekä asetuksista [
Frame Rate] riippuen (s. 54).
Mode] ja [
 Luku suluissa ( ) on minimikuvausaika.

Odotettu tallennettavien valokuvien
määrä

Sisäinen tallennusväline
Voit tallentaa enintään 40 000 valokuvaa.
Muistikortti
HDR-PJ10E
3.3M
2 Gt
4 Gt
8 Gt
16 Gt
32 Gt


HDR-CX360E/
CX360VE/PJ30E/
PJ30VE
7.1M
560
1100
2250
4550
9200
Valittu kuvakoko on käytössä, kun (valokuva)merkkivalo palaa.
Muistikortille tallennettavien valokuvien määrä
on videokameran maksimikuvakoolle. Todellinen
tallennettavien valokuvien määrä näytetään LCDnäytöllä kuvauksen aikana (s. 70).
Muistikortille tallennettavien valokuvien määrä
voi vaihdella kuvausolojen mukaan.
 Huomautuksia
Sonyn ClearVid-tekniikan ainutlaatuinen
kuvapisteiden järjestys sekä
kuvankäsittelyjärjestelmä (BIONZ) mahdollistavat
valokuvia vastaavan tarkkuuden kuvatuissa
kokoluokissa.


Lisätietoja

1300
2600
5300
10500
21000
Vihjeitä
Voit käyttää valokuvien kuvaamisen myös
muistikorttia, jonka koko on alle 1 Gt.
Seuraavassa luettelossa näytetään bittinopeus,
pikselit ja kuvasuhde kullekin kuvaustilalle (video
+ audio jne.).
 Teräväpiirtoinen (HD) kuvanlaatu:
PS: Maks. 28 Mbps 1 920  1 080 pikseliä/16:9
FX: Maks. 24 Mbps 1 920  1 080 pikseliä/16:9
FH: noin 17 Mbps (keskimäärin) 1 920  1 080
pikseliä/16:9
HQ: noin 9 Mbps (keskimäärin) 1 440  1 080
pikseliä/16:9
LP: noin 5 Mbps (keskimäärin) 1 440  1 080
pikseliä/16:9
 Vakiotarkkuuksinen (STD) kuvanlaatu:
HQ: noin 9 Mbps (keskimäärin) 720  576
pikseliä/16:9, 4:3
Valokuvankuvauksen pikselit ja kuvasuhde.
 Valokuvankuvaustila:
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
3 072  2 304 pistettä/4:3
3 072  1 728 pistettä/16:9
1 600  1 200 pistettä/4:3
640  480 pistettä/4:3
HDR-PJ10E
2 112  1 584 pistettä/4:3
2 112  1 188 pistettä/16:9
1 600  1 200 pistettä/4:3
640  480 pistettä/4:3
 Dual-kuvaus:
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
3 072  1 728 pistettä/16:9
2 304  1 728 pistettä/4:3
HDR-PJ10E
2 304  1 296 pistettä/16:9
1 728  1 296 pistettä/4:3
 Valokuvan kopioiminen videosta:
1 920  1 080 pistettä/16:9
640  360 pistettä/16:9
640  480 pistettä/4:3


FI
63
Varotoimet
Käyttö ja hoito









FI
64
Älä käytä tai säilytä videokameraa ja sen
tarvikkeita seuraavassa kuvatuissa paikoissa:
 Hyvin kuumassa, kylmässä tai kosteassa
paikassa. Älä jätä videokameraa tai
sen tarvikkeita alttiiksi yli 60 C:n
lämpötiloille, kuten suoraan auringonvaloon,
lämmityslaitteen lähelle tai aurinkoiseen
paikkaan pysäköityyn autoon. Muutoin
laitteet voivat vioittua tai niiden kotelo voi
muuttaa muotoaan.
 Paikassa, joka on lähellä voimakkaita
magneettikenttiä tai jossa on tärinää. Muutoin
videokamera voi vioittua.
 Paikassa, jossa on voimakkaita radioaaltoja tai
säteilyä. Videokamera ei ehkä tallenna oikein.
 Paikassa, jonka lähellä on AM-vastaanotin ja
videolaitteita. Tallenteisiin voi tulla häiriöitä.
 Hiekkarannalla tai pölyisessä paikassa. Jos
videokameran sisään pääsee hiekkaa tai pölyä,
videokamera voi vioittua. Joskus näitä vikoja
ei voi korjata.
Käytä videokameraa 6,8 V:n/7,2 V:n
tasavirtajännitteellä (akku) tai 8,4 V:n
tasavirtajännitteellä (verkkovirtalaite).
Käytä tasavirta- tai vaihtovirtakäytössä tässä
käyttöohjeessa suositeltuja varusteita.
Suojaa videokamera kastumiselta, kuten sateelta
ja merivedeltä. Jos videokamera kastuu, se voi
vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi korjata.
Jos kotelon sisään pääsee jokin esine tai
nestettä, irrota videokamera virtalähteestä ja vie
se Sony-jälleenmyyjän tarkistettavaksi, ennen
kuin jatkat sen käyttöä.
Vältä kovakouraista käsittelyä ja iskuja (älä
kolhi, pudota tai tallo kameraa). Älä pura
videokameraa osiin tai tee siihen muutoksia.
Varo erityisesti objektiivia.
Pidä videokameran virta katkaistuna, kun et
käytä videokameraa.
Älä pidä videokameraa käärittynä esimerkiksi
pyyhkeeseen, kun käytät videokameraa.
Muutoin videokameran sisäinen lämpötila voi
nousta liikaa.
Kun irrotat verkkovirtajohdon, vedä aina
pistokkeesta, älä johdosta.




Älä aseta verkkovirtajohdon päälle painavia
esineitä, jotta se ei vioitu.
Älä käytä epämuodostunutta tai vaurioitunutta
akkua.
Pidä metalliset kosketuspinnat puhtaina.
Jos akun elektrolyyttinestettä on päässyt
vuotamaan, toimi seuraavasti:
 Ota yhteys lähimpään valtuutettuun
Sony-huoltoon.
 Pese iholle päässyt neste pois.
 Jos vuotanutta nestettä pääsee silmiisi,
huuhtele ne runsaalla vedellä ja hakeudu
lääkärin hoitoon.
Jos videokameraa ei aiota käyttää
pitkään aikaan


Jotta videokamera pysyisi optimaalisessa tilassa
pitkään, käynnistä se ja suorita tallennuksia ja
toistoja vähintään kerran kuukaudessa.
Kuluta akun varaus täysin loppuun ennen akun
varastointia.
LCD-näyttö



Älä paina LCD-näyttöä voimakkaasti, sillä
seurauksena voi olla vahinkoja.
Jos käytät videokameraa kylmässä ympäristössä,
LCD-näytössä voi näkyä jälkikuva. Tämä ei ole
merkki viasta.
Videokameran käytön aikana LCD-näytön
takaosa voi lämmetä. Tämä ei ole virhetoiminto.
LCD-näytön puhdistaminen

Jos LCD-näytössä on sormenjälkiä tai pölyä, on
suositeltavaa puhdistaa se pehmeällä liinalla.
Projektorin linssin puhdistaminen
(HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)



Pyyhi linssi varovasti pehmeällä liinalla kuten
lasinpuhdistusliinalla.
Vaikeat tahrat voidaan poistaa kevyesti
vedellä kostutetulla pehmeällä liinalla kuten
lasinpuhdistusliinalla.
Älä koskaan käytä liuottimia kuten alkoholia,
bentseeniä tai ohentimia, happamia, emäksisiä
tai hankaavia pesuaineita tai kemiallisia
puhdistusliinoja, koska ne vahingoittavat linssin
pintaa.
Kotelon käsittely


Jos videokameran kotelo likaantuu, puhdista
se pehmeällä, kevyesti veteen kostutetulla
liinalla ja pyyhi kotelo sitten kuivalla, pehmeällä
liinalla.
Vältä seuraavia toimia, jotta pinnoite ei
vaurioidu:
 Älä käsittele laitetta ohentimilla, bensiinillä,
alkoholilla, kemikaaleilla käsitellyillä liinoilla,
hyönteissuihkeilla tai aurinkovoiteilla
 Älä kosketa laitetta, jos käsissäsi edellä
mainittuja aineita
 Älä jätä koteloa kosketuksiin kumi- tai
vinyyliesineen kanssa pitkäksi ajaksi
Objektiivin hoitaminen ja säilyttäminen


Videokameran sisäisen akun
lataaminen
Videokameran sisällä on akku, jonka ansiosta
päivämäärä, kellonaika ja muut asetukset säilyvät,
vaikka videokameran virta katkaistaan. Sisäinen
akku latautuu aina, kun kamera on kytketty
verkkovirtalaitteella pistorasiaan tai kun siinä on
akku. Akun varaus purkautuu kokonaan noin 3
kuukauden kuluessa, jos et käytä videokameraa
lainkaan. Voit käyttää videokameraa sisäisen akun
lataamisen jälkeen. Vaikka sisäisen akun varaus
olisi purkautunut, videokameran toiminnot
toimivat normaalisti päivämäärän tallennusta
lukuun ottamatta.
Toimenpiteet
Kytke videokamera pistorasiaan vakiovarusteisiin
kuuluvalla verkkovirtalaitteella ja jätä se LCDnäyttö suljettuna yli 24 tunniksi.
Vaikka poistaisit kaikki videot ja valokuvat
tai suorittaisit [Format]-toiminnon, sisäiselle
tallennusvälineelle voi jäädä tietoja.
Kun videokamera luovutetaan toiselle, on
suositeltavaa suorittaa [Empty]-toiminto
(Katso ”Yksityiskohtaisten tietojen hakeminen
”Handycam”-käsikirjasta” sivulla 56.) tietojen
palauttamisen estämiseksi. Lisäksi videokameraa
hävitettäessä on suositeltavaa tuhota kameran
varsinainen runko.
Muistikortin hävittämistä tai
luovuttamista koskeva huomautus
Vaikka poistat muistikortin tiedot tai alustat
muistikortin videokameran tai tietokoneen avulla,
muistikortilta ei voi poistaa tietoja kokonaan.
Jos annat muistikortin toiselle, on suositeltavaa
poistaa tiedot täysin käyttämällä tietojenpoistoohjelmaa tietokoneella. Lisäksi muistikorttia
hävitettäessä on suositeltavaa tuhota muistikortin
varsinainen runko.
Langattoman kaukosäätimen pariston
vaihtaminen
Lisätietoja

Puhdista objektiivin pinta pehmeällä liinalla, jos
 objektiivin pinnalla on sormenjälkiä
 käytät objektiivia kuumassa tai kosteassa
paikassa
 käytät objektiivia suolapitoisessa
ympäristössä, kuten meren rannalla
Säilytä objektiivia hyvin ilmastoidussa paikassa,
jossa ei ole likaa eikä pölyä.
Puhdista objektiivi säännöllisesti, jotta
homeitiöt eivät pääse kasvamaan sen pinnalla.
Videokameran hävittämistä tai
luovuttamista koskeva huomautus
Laita kynsi kielekettä painaessasi aukkoon
paristokotelon irrottamiseksi.
Laita uusi paristo paikoilleen +-puoli ylöspäin.
Laita paristokotelo takaisin langattomaan
kaukosäätimeen ja paina, kunnes kotelo
napsahtaa paikoilleen.
Kieleke
VAROITUS
Paristo saattaa räjähtää, jos sitä käsitellään
väärin. Älä lataa paristoa uudelleen, pura sitä
tai hävitä sitä polttamalla.
FI
65
Tekniset tiedot

Kun litiumpariston varaus heikkenee,
langattoman kaukosäätimen käyttöetäisyys
saattaa lyhentyä tai kaukosäädin saattaa alkaa
toimia huonosti. Korvaa tällöin paristo uudella
Sony CR2025-litiumparistolla. Toisenlaisen
pariston käytöstä voi seurata tulipalo- tai
räjähdysvaara.
Järjestelmä
Signaalimuoto: PAL-väri, CCIR-standardit
HDTV 1080/50i, 1080/50p-määritykset
Videon tallennusmuoto:
HD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD
yhteensopiva (1080 50p/alkuperäinen muoto)
STD: MPEG2-PS
Äänitallennusjärjestelmä:
Dolby Digital 2-kanavainen/5,1-kanavainen
Dolby Digital 5.1 Creator
Valokuvien tiedostomuoto:
DCF Ver.2.0-yhteensopiva
Exif Ver.2.3-yhteensopiva
MPF Baseline-yhteensopiva
Tallennusväline (video/valokuva)
Sisäinen muisti
HDR-PJ10E: 16 Gt
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE:
32 Gt
”Memory Stick PRO Duo”
SD-kortti (luokka 4 tai nopeampi)
Tallennusvälineen kapasiteettia
mitattaessa 1 Gt on 1 miljardia tavua,
joista osa on järjestelmänhallinnan ja/tai
sovellustiedostojen käytössä.
Seuraavassa näytetään käyttäjän käytettävissä
oleva kapasiteetti.
HDR-PJ10E:
noin 15,9 Gt
HDR-CX360E/PJ30E:
noin 31,9 Gt
HDR-CX360VE/PJ30VE:
noin 31,1 Gt
Kuvalaite:
HDR-PJ10E:
4,5 mm:n (1/4-tyyppi) CMOS-anturi
Tallennuspikselit (valokuva, 4:3):
Enintään 3,3 megapikseliä (2 112  1 584)
pikseliä*1
Brutto: noin 4 200 000 pikseliä
Tehokkaat (video, 16:9)*2:
noin 1 490 000 pikseliä
Tehokkaat (valokuva, 16:9):
noin 1 250 000 pikseliä
Tehokkaat (valokuva, 4:3):
noin 1 670 000 pikseliä
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE:
4,5 mm:n (1/4-tyyppi) CMOS-anturi
Tallennuspikselit (valokuva, 4:3):
Enintään 7,1 megapikseliä (3 072  2 304)
pikseliä*1
Brutto: noin 4 200 000 pikseliä
FI
66
*1 Sonyn ClearVid-tekniikan ainutlaatuinen
kuvapisteiden järjestys sekä
kuvankäsittelyjärjestelmä (BIONZ)
mahdollistavat valokuvia vastaavan
tarkkuuden kuvatuissa kokoluokissa.
*2 [
SteadyShot]-asetuksena [Standard]
tai [Off].
*3 [
SteadyShot]-asetuksena [Active].
Tulo-/lähtöliittimet
A/V-etähallintaliitäntä: Komponentti-/video- ja
äänilähtöliitäntä
HDMI-liitäntä: HDMI mini-liitin
USB-liitäntä: mini-AB/Type A (Built-in USB)
(vain lähtö)
Kuulokeliitäntä: Stereominiliitäntä ( 3,5 mm)
MIC-tuloliitäntä: Stereominiliitäntä ( 3,5 mm)
LCD-näyttö
Kuva: 7,5 cm (3,0-tyyppi, kuvasuhde 16:9)
Pikselien kokonaismäärä: 230 400 (960  240)
Projektori (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)
Projektiotyyppi: DLP
Valon lähde: LED (R/G/B)
Tarkennus: Manuaalinen
Kuvan koko: 10-tyyppi ~ 60-tyyppi
Projektioetäisyys: noin 0,5 m ~ 3,0 m
Värin toistettavuus: noin 16 700 000
Kirkkaus*: Enint. 10 lumenia
Kontrastisuhde: 1500:1
Tarkkuus (lähtö): nHD (640 × 360)
Yhtäjaksoisen projektion aika (käytettäessä
toimitettua akkua): noin 1,5 h
* Tässä annettu kirkkaus on keskiarvo tälle
videokameralle toimitushetkellä ja se on
projektorien JIS X 6911:2003-standardissa
määritetyn muodon mukainen. Mittaustapa jaolosuhteet perustuvat standardin liitteeseen 2.
Yleiset
Tehovaatimukset: DC 6,8 V/7,2 V (akku), DC
8,4 V (verkkovirtalaite)
USB Lataus: DC 5 V 500 mA
Keskimääräinen virrankulutus:
Kuvattaessa ja käytettäessä LCD-näyttöä
normaalilla kirkkaudella:
HDR-CX360E/CX360VE:
HD: 2,9 W STD: 2,7 W
HDR-PJ10E
HD: 2,6 W STD: 2,4 W
HDR-PJ30E/PJ30VE:
HD: 3,0 W STD: 2,8 W
Käyttölämpötila: 0 C - 40 C
Säilytyslämpötila: –20 C - +60 C
Mitat (noin):
HDR-CX360E/CX360VE:
54,5 mm × 64,5 mm × 116,5 mm (l/k/s)
mukaan lukien ulkonevat osat
54,5 mm × 64,5 mm × 128 mm (l/k/s)
mukaan lukien ulkonevat osat ja
vakiovarusteisiin sisältyvä akku kiinnitettynä
HDR-PJ10E:
58,5 mm × 64,5 mm × 116,5 mm (l/k/s)
mukaan lukien ulkonevat osat
58,5 mm × 64,5 mm × 128 mm (l/k/s)
mukaan lukien ulkonevat osat ja
vakiovarusteisiin sisältyvä akku kiinnitettynä
Lisätietoja
Tehokkaat (video, 16:9):
noin 2 650 000 pikseliä*2
Tehokkaat (valokuva, 16:9):
noin 2 650 000 pikseliä
Tehokkaat (valokuva, 4:3):
noin 3 540 000 pikseliä
Objektiivi: G-objektiivi
HDR-PJ10E:
30  (optinen)*2, 42  (laajennettu)*3, 350 
(digitaalinen)
Suodattimen halkaisija: 37 mm
F 1,8 ~ 3,4
Polttoväli:
f=2,1 mm ~ 63,0 mm
Muunnettuna 35 mm:n valokuvakameraan
Videoille*2: 29,8 mm ~ 894 mm (16:9)
Valokuville: 29,8 mm ~ 894 mm (4:3)
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE:
12  (optinen)*2, 17  (laajennettu)*3, 160 
(digitaalinen)
Suodattimen halkaisija: 30 mm
F 1,8 ~ 3,4
Polttoväli:
f= 2,9 mm ~ 34,8 mm
Muunnettuna 35 mm:n valokuvakameraan
Videoille*2: 29,8 mm ~ 357,6 mm (16:9)
Valokuville: 27,4 mm ~ 328,8 mm (4:3)
Värilämpötila: [Auto], [One Push], [Indoor]
(3 200 K), [Outdoor] (5 800 K)
Minimivalaistus
11 lx (luksia) (oletusasetus, suljinnopeus
1/50 sekuntia)
3 lx (luksia) ([Low Lux]-asetuksena [On],
suljinnopeus 1/25 sekuntia)
FI
67
HDR-PJ30E/PJ30VE:
58,5 mm × 64,5 mm × 116,5 mm (l/k/s)
mukaan lukien ulkonevat osat
58,5 mm × 64,5 mm × 128 mm (l/k/s)
mukaan lukien ulkonevat osat ja
vakiovarusteisiin sisältyvä akku kiinnitettynä
Paino (noin)
HDR-CX360E/PJ10E:
310 g vain pääyksikkö
365 g mukaan lukien vakiovarusteisiin
sisältyvä akku
HDR-CX360VE:
320g vain pääyksikkö
370g mukaan lukien vakiovarusteisiin
sisältyvä akku
HDR-PJ30E:
335 g vain pääyksikkö
385 g mukaan lukien vakiovarusteisiin
sisältyvä akku
HDR/PJ30VE:
340 g vain pääyksikkö
395 g mukaan lukien vakiovarusteisiin
sisältyvä akku
Verkkovirtalaite AC-L200C/AC-L200D
Tehovaatimukset: 100 V - 240 V AC,
50 Hz/60 Hz
Virrankulutus: 0,35 A - 0,18 A
Tehonkulutus: 18 W
Lähtöjännite: DC 8,4 V*
Käyttölämpötila: 0 C - 40 C
Säilytyslämpötila: –20 C - +60 C
Mitat (noin): 48 mm  29 mm  81 mm (l/k/s)
ilman ulkonevia osia
Paino (noin): 170 g ilman verkkovirtajohtoa
* Katso muut tekniset tiedot verkkovirtalaitteen
tarrasta.
Akku NP-FV50
Maksimilähtöjännite: DC 8,4 V
Lähtöjännite: DC 6,8 V
Enimmäislatausjännite: DC 8,4 V
Enimmäislatausvirta: 2,1 A
Kapasiteetti
Tyypillinen: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Minimi: 6,6 Wh (980 mAh)
Tyyppi: Litium-ioni
FI
68
Videokameran ja varusteiden muotoilua ja
teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa asiasta
erikseen ilmoittamatta.
 Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
Tavaramerkeistä















Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat ovat
Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 NAVTEQ ja NAVTEQ Maps Maps-logo ovat
NAVTEQin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
 SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
 MultiMediaCard on MultiMediaCard
Associationin tavaramerkki.
Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat
olla vastaavien yritysten tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi merkkejä
 ja  ei ole mainittu kaikissa asianomaisissa
kohdissa tässä käyttöoppaassa.

Nauti kamerasta PlayStation 3:n kanssa lataamalla
sovelluksen PlayStation 3:a varten PlayStation
Store-sivustosta (siellä, missä se on käytettävissä.)
Sovellus PlayStation 3:a varten edellyttää
PlayStation Network-tiliä ja sovelluksen
lataamista.
Käytettävissä alueilla, joissa PlayStation Store on
käytettävissä.
Lisätietoja

”Handycam” ja
ovat Sony
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
”AVCHD” ja ”AVCHD”-logo ovat Panasonic
Corporationin ja Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
”Memory Stick”, ”
”, ”Memory Stick Duo”,
”
”, ”Memory Stick PRO
Duo”, ”
”, ”Memory
Stick PRO-HG Duo”, ”
”,
”MagicGate”, ”
”, ”MagicGate
Memory Stick” ja ”MagicGate Memory Stick
Duo” ovat Sony Corporation in tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
”InfoLITHIUM” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
”x.v.Colour” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
”BIONZ” on Sony Corporationin tavaramerkki.
on Sony Corporationin
rekisteröity tavaramerkki.
”BRAVIA” on Sony Corporation:n rekisteröity
tavaramerkki.
”DVDirect” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
Blu-ray Disc ja Blu-ray ovat Blu-ray Disc
Associationin tavaramerkkejä.
Dolby ja double-D-symboli ovat Dolby
Laboratories-yhtiön tavaramerkkejä.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
Microsoft, Windows, Windows Vista ja
DirectX ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc.:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
Intel, Intel Core ja Pentium ovat Intel
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
” ” ja ”PlayStation” ovat Sony Computer
Entertainment Inc.:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
FI
69
Pikaopas
Näytön ilmaisimet
Keskialue
Keskialue
Vasen
Oikea
Ilmaisin
Merkitys
[STBY]/[REC]
Tallennustila
Kuvaesitys asetettu

Varoitus

Toistotila
Oikea
Vasen
Ilmaisin
Alareuna
Merkitys
MENU-painike
Kuvaus itselaukaisimen
avulla
GPS-paikannuksen tila
Videovalo
Wide Mode
Fader
[Face Detection]-asetus
on [Off]
[Smile Shutter]-asetus on
[Off]

Ilmaisin
Manuaalinen tarkennus
50i
60min
Tallennus/toisto/
muokkaus, tallennusväline
0:00:00
Laskuri (tunnit:minuutit:
sekunnit)
00Min
Arvioitu jäljellä oleva
tallennusaika
Kuvakoko
9999
9999
Scene Selection

White Balance
SteadyShot ei käytössä
White Balance Shift
Tele Macro
x.v.Color
Conversion Lens

FI
70
Destination
Intelligent Auto (kasvojen
tunnistus/kohtauksen
tunnistus/kameran tärinän
tunnistus)
Merkitys
Tallennuslaatu (HD/STD),
kuvanopeus (50p/50i/25p)
ja kuvaustila (PS/FX/FH/
HQ/LP)
Akun jäljellä oleva aika
100/112
Tallennettavien valokuvien
arvioitu määrä ja
valokuvan koko
Toistokansio
Parhaillaan toistettavan
videon tai valokuvan
numero/tallennettujen
videoiden tai valokuvien
kokonaismäärä
Osat ja säätimet
Sulkeissa ( ) olevilla sivuilla on lisätietoja.
Alareuna
Ilmaisin
Merkitys
View Images-painike
Micref Level alhainen
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
Wind Noise Reduct.
Blt-in Zoom Mic
Audio Mode
Audio Level Display
Low Lux
Spot Meter/Fcs / Spot
Meter/ Exposure
Intelligent Auto
Kuvaesitys-painike
101-0005



Tiedostonimi
Kuva suojattu
Flash/
Red Eye Reduction
HDR-PJ10E
Ilmaisimet ja niiden sijainnit ovat likimääräisiä
ja voivat poiketa todellisuudesta.
Jotkin ilmaisimet eivät ehkä näy kaikissa
videokameramalleissa.
Pikaopas
Active Interface Shoe
Active Interface Shoe antaa virtaa
lisävarusteille, kuten kuvausvalolle, salamalle
tai mikrofonille. Lisävarusteen virta voidaan
kytkeä päälle ja pois videokameran POWERkatkaisimella.
Objektiivi (G-objektiivi)
Salama
Sisäinen mikrofoni
Kaukosäätimen vastaanotin
FI
71
Kameran kuvausvalo (55)
Kameran kuvausvalo palaa punaisena
kuvaamisen aikana. Valo vilkkuu, kun
tallennusvälineessä on vähän tilaa jäljellä tai
akun varaus on heikko.

(View Images)-painike (26)
POWER-painike (14)
LIGHT (Video Light)-painike (HDR-
CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE)
Kytkee kuvausvalon päälle.
PROJECTOR-painike (HDR-PJ10E/PJ30E/
PJ30VE)(29)
MODE-painike (21)

LCD-näyttö/kosketuspaneeli
Jos käännät LCD-paneelia 180 astetta, voit
sulkea LCD-paneelin niin, että LCD-näyttö on
ulospäin. Tämä on kätevää toiston aikana.
Kaiutin
Projektorin linssi (HDR-PJ10E/PJ30E/
PJ30VE)
Tarkennusvipu (HDR-PJ10E/PJ30E/
PJ30VE)
FI
72
(video)/
(valokuva)-merkkivalo (21)
RESET-painike
Paina RESET-painiketta teräväkärkisellä
esineellä.
Paina RESET-painiketta, jos haluat nollata
kaikki asetukset, kellonajan asetus mukaan
lukien.
 (kuulokkeet)-liitäntä
MIC (PLUG IN-virta)-liitäntä
HDMI OUT-liitäntä (30)
 (USB)-liitäntä (44, 46)
Zoomausvipu
PHOTO-painike (23)
CHG (lataus)-valo (HDR-PJ10E),
Pikaopas
/CHG (salama/lataus)-valo (HDRCX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE) (10)
Akku (10)
START/STOP-painike (21)
DC IN-liitäntä (10)
A/V-etähallintaliitäntä (30)
Käsihihna (20)
Built-in USB Cable (11)
Muistikortin käyttövalo (19)
Kun valo palaa tai vilkkuu, videokamera lukee
tai kirjoittaa tietoja.
Jalustan liitäntä
Muistikorttipaikka (19)
BATT (akku)-vapautusvipu (12)
FI
73
Hakemisto
A
A/V-liitäntäkaapeli................31, 51
Akku..............................................10
Akun lataaminen.........................10
Akun lataaminen ulkomailla.....13
Automaattisen vianmäärityksen
näyttö............................................58
B
Built-in USB Cable..................4, 11
C
Computer.....................................35
Connection...................................30
Copy..............................................19
D
Data Code.....................................15
Date/Time.....................................15
Delete............................................33
DVD-tallennin.......................46, 49
DVDirect Express........................46
E
Event View....................................26
G
GPS................................................24
H
”Handycam”-käsikirja.................56
Huolto...........................................64
I
Install.............................................36
J
Jalusta............................................73
K
Kellon asettaminen......................14
Koostetoisto..................................29
Korjaaminen................................57
Kunnossapito...............................64
Kuvaaminen.................................20
Kuvaus- ja toistoaika...................60
FI
74
Kuvien tallentaminen ulkoiseen
tallennusvälineeseen...................43
L
Language Setting.........................16
Levytallennin...............................50
M
Macintosh.....................................35
Media Select.................................17
Media Settings..............................17
Memory card................................18
”Memory Stick”...........................18
”Memory Stick PRO Duo”.........18
”Memory Stick PRO-HG
Duo”..............................................18
N
V
Vakiovarusteet...............................4
Valikot...........................................53
Valokuvat................................23, 29
Varoitusilmaisimet......................58
Varotoimet....................................64
VBR...............................................61
Vianmääritys................................57
Videoiden
enimmäistallennusaika/
tallennettavien
valokuvien määrä........................60
Videot......................................21, 28
Virran kytkeminen......................14
W
Windows.......................................35
Näytön ilmaisimet.......................70
O
Ohjelma........................................36
P
Pikkukuva.....................................33
Pistorasia.......................................10
PMB
(Picture Motion Browser)..........38
Projektori......................................29
PS...................................................25
Päivämäärän ja kellonajan
asettaminen..................................14
R
RESET...........................................72
T
Tallennusväline............................17
Tapahtumahakemisto..................26
Tekniset tiedot..............................66
Televisio........................................30
Tietokonejärjestelmä...................35
Toistaminen..................................26
Täyteen ladattu............................10
U
Ulkoinen tallennusväline...........43
USB-kaapeli............................46, 49
Valikkojen sisällöt on
esitelty sivuilla 53 - 55.
Pikaopas
75
FI
Citiţi mai întâi aceste
informaţii
Înainte de a utiliza dispozitivul, citiţi cu
atenţie acest manual şi păstraţi-l pentru a fi
consultat ulterior.
AVERTIZARE
În vederea reducerii riscului de foc sau
de incendii, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
Nu expuneţi bateriile la căldură
excesivă, precum lumina solară, focul
sau surse asemănătoare.
ATENŢIONARE
Acumulator
În cazul în care acumulatorul nu este
mânuit corect, acesta poate exploda, poate
declanșa un incendiu sau poate cauza arsuri
de natură chimică. Reţineţi următoarele
atenţionări.











RO
Nu îl dezasamblaţi.
Nu zdrobiţi și nu supuneţi acumulatorul la
șocuri sau interacţiuni violente, cum ar fi
lovirea, lăsarea să cadă sau călcarea pe el.
Nu scurtcircuitaţi contactele acumulatorului și
nu lăsaţi obiecte din metal să intre în contact
cu acestea.
Nu expuneţi acumulatorul la temperatură
înaltă de peste 60 °C, cum ar fi în bătaia directă
a razelor solare sau într-o mașină parcată în
soare.
Nu îl incineraţi și nu îl aruncaţi în foc.
Nu manevraţi baterii cu litiu-ion deteriorate sau
care prezintă scurgeri.
Încărcaţi acumulatorul numai utilizând un
încărcător original Sony sau un dispozitiv care
poate încărca acumulatorul.
Ţineţi acumulatorul departe de accesul copiilor
mici.
Menţineţi acumulatorul uscat.
Înlocuiţi-l numai cu un tip identic sau
echivalent, recomandat de Sony.
Dezafectaţi acumulatorii uzaţi întotdeauna după
cum se specifică în instrucţiuni.
Înlocuiţi bateria numai cu o baterie de tipul
specificat. În caz contrar, se pot produce
incendii sau leziuni personale.
Adaptorul de reţea
Când folosiţi adaptorul de reţea, nu-l plasaţi
într-un spaţiu îngust, cum ar fi între un
perete și un obiect de mobilier.
Folosiţi o priză apropiată (priză de
perete) când utilizaţi adaptorul de reţea.
Decuplaţi imediat adaptorul de reţea
de la priză (priza de perete) dacă apare
vreo disfuncţionalitate în timpul folosirii
camerei video.
Chiar dacă aveţi camera oprită, sursa de
alimentare cu curent alternativ (de reţea)
este activă atâta timp cât adaptorul de reţea
este conectat la priză (priza de perete).
Notă despre cablul de alimentare
Cablul de alimentare a fost conceput special
pentru această cameră digitală şi nu trebuie
utilizat cu alte echipamente electrice.
Presiunea fonică excesivă de la căşti poate
cauza pierderea auzului.
PENTRU CLIENŢII DIN EUROPA
Prin prezenta, Sony Corporation declară
că această Cameră Video Digitală HD
HDR-CX360VE/PJ30VE respectă cerinţele
esenţiale şi este în conformitate cu
prevederile Directivei 1999/5/EC. Pentru
detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă: http://www.compliance.sony.de/
Notă pentru clienţii din ţările care aplică
Directivele UE
Producătorul acestui produs este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru EMC și siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice probleme de
service sau garanţie, vă rugăm să consultaţi
adresele indicate în documentele separate
de service sau de garanţie.
ATENŢIE
Câmpurile electromagnetice la anumite
frecvenţe pot influenţa imaginea și sunetul
acestei unităţi.
Acest produs a fost testat și s-a stabilit că
respectă limitele indicate în Directiva EMC
pentru utilizarea cablurilor de conectare
mai scurte de 3 metri.
Notă
Dezafectarea echipamentelor
electrice și electronice vechi
(Se aplică pentru ţările membre
ale Uniunii Europene si pentru
alte ţări europene cu sisteme de
colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe
ambalajul acestuia, indică faptul că acest
produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu
menajer. El trebuie predat punctelor de
reciclare a echipamentelor electrice și
electronice. Asigurându-vă că acest produs
este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative RO
asupra mediului și ă sănătăţii umane,
dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod
necorespunzător. Reciclarea materialelor
va ajuta la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să contactaţi
primăria din orașul dumneavoastră,
serviciul de salubritate local sau magazinul
de unde aţi cumpărat produsul.
Dacă electricitatea statică sau
electromagnetismul determină sistarea la
jumătate a transferului de date (nereușită),
reporniţi aplicaţia sau deconectaţi și
conectaţi din nou cablul (USB etc.).
RO
Dezafectarea bateriilor uzate
(aplicabil în Uniunea Europeană
și alte ţări europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că bateria acestui
produs nu trebuie considerată reziduu
menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol
i se pot asocia simbolurile anumitor
substanţe chimice. Simbolurile pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate,
daca bateria conţine mai mult de 0,0005%
mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate corect, veţi ajuta la prevenirea
consecinţelor negative pentru mediu
și pentru sănătatea umană, care, în
caz contrar, pot fi provocate de către
manipularea și eliminarea greșită a acestor
baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta
la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor
necesită o conexiune permanentă cu bateria
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
numai de către personalul specializat din
centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor
fi dezafectate corespunzător, predaţi
produsulul la sfârșitul duratei de
funcţionare la centrele de colectare pentru
deșeuri electrice și electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm
să consultaţi secţiunea în care este explicat
modul neprimejdios de îndepărtare a
bateriei din produs. Predaţi bateria uzată
la un centru de colectare și reciclare a
bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriei,
vă rugăm să contactaţi primaria, serviciul
de preluare a deșeurilor sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
RO
Elemente furnizate
Cifrele din ( ) reprezintă numărul de
articole furnizate.
 Adaptor de c.a. (1)
 Cablu de alimentare (1)
 Cablu A/V de semnal pe componente
(1) 
 Cablu de conectare A/V (1) 
 Cablu de conexiune USB (1) 
Folosiţi acest cablu când cablul USB încorporat
al camerei video (pag. 11) este prea scurt pentru
conectare.

Telecomandă fără fir (1)
O baterie cu litiu de tip pastilă este deja
instalată. Înlăturaţi folia de izolare înainte de a
utiliza telecomanda fără fir.
Acumulator reîncărcabil NP-FV50 (1)
CD-ROM „Handycam” Application
Software (1) (pag. 37)


 „PMB”
 Manual
(software, inclusiv „PMB Help”)
„Handycam” (PDF)

„Ghid de acţionare” (Acest manual) (1)

Această cameră video digitală are o aplicaţie
software încorporată, numită „PMB Portable”
(pag. 39).
Consultaţi pagina 18 cu privire la cartela de
memorie pe care o puteţi folosi împreună cu
această cameră video.

Utilizarea camerei video

Nu ţineţi camera video de următoarele
componente şi de capacele mufelor.
Capac conector (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE)
Ecran LCD
Acumulator

Nu îndreptaţi camera spre soare.
Procedând astfel, aceasta ar putea funcţiona
necorespunzător. Înregistraţi imagini ale
soarelui numai în condiţii de luminozitate
scăzută, cum ar fi în amurg.
Despre setarea limbii

Cablu USB încorporat
Afişajele de pe ecran în diverse limbi sunt
utilizate pentru ilustrarea procedurilor de
funcţionare. Dacă este necesar, înainte de
utilizarea camerei video, schimbaţi limba afişată
pe ecran (pag. 16).
Despre înregistrare


Camera video nu este rezistentă la praf, la stropi
sau la apă. Consultaţi „Măsuri de precauţie”
(pag. 66).
Elementele de meniu, ecranul LCD şi
obiectivul


Elementele de meniu marcate cu gri nu sunt
disponibile în condiţiile curente de înregistrare
sau redare.
Ecranul LCD este produs cu ajutorul unei
tehnologii extrem de precise, astfel că peste
99,99% dintre pixeli sunt funcţionali. Cu
toate acestea, este posibil ca pe ecranul LCD
să apară în mod constant nişte puncte mici
negre şi/sau luminoase (de culoare albă, roşie,
albastră sau verde). Aceste puncte reprezintă
rezultatul normal al procesului de fabricaţie şi
nu afectează în niciun fel înregistrarea.





Puncte negre
Pentru o funcţionare stabilă a cartelei de
memorie, se recomandă să formataţi cartela
de memorie cu camera video, înainte de prima
utilizare. La formatarea cartelei de memorie vor
fi şterse toate datele stocate pe cartelă, iar datele
vor fi irecuperabile. Salvaţi datele importante pe
calculator, etc.
Înainte de a începe înregistrarea, verificaţi
funcţia de înregistrare pentru a vă asigura
că imaginile şi sunetul sunt înregistrate fără
probleme.
Nu se acordă despăgubiri pentru conţinutul
înregistrărilor, chiar dacă înregistrarea sau
redarea nu este posibilă din cauza unei
defecţiuni a camerei video, a suportului de
stocare etc.
Sistemele TV color sunt diferite în funcţie de
ţară/regiune. Pentru a vedea înregistrările pe
televizor, aveţi nevoie de un televizor în sistem
PAL.
Programele de televiziune, filmele, casetele
video şi alte materiale pot fi protejate de
drepturile de autor. Înregistrarea neautorizată
a unor astfel de materiale poate să contravină
legilor drepturilor de autor.
Folosiţi camera video conform reglementărilor
locale.
Puncte albe, roşii, albastre sau verzi

Expunerea îndelungată la soare a ecranului LCD
sau a lentilelor poate provoca disfuncţionalităţi.
RO
Note despre redare


Este posibil să nu puteţi reda în mod normal
imagini înregistrate cu camera video pe alte
dispozitive. Este posibil să nu puteţi reda
în mod normal imagini înregistrate cu alte
dispozitive pe camera video.
Filmele cu o calitate a imaginii de definiţie
standard (STD) înregistrate pe cartele de
memorie SD nu pot fi redate cu echipamente
AV ale altor producători.
Suporturi DVD înregistrate cu o calitate
a imaginii HD (înaltă definiţie)

Suporturile DVD înregistrate cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD) pot fi redate cu
dispozitive compatibile cu standardul AVCHD.
Nu puteţi reda discuri înregistrate cu o calitate
a imaginii de înaltă definiţie (HD) cu DVD
playere/recordere deoarece nu sunt compatibile
cu formatul AVCHD. Dacă introduceţi un
disc înregistrat cu formatul AVCHD (calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD) într-un DVD
player/recorder, este posibil să nu mai puteţi
scoate discul.
Salvarea tuturor datelor de imagine
înregistrate


RO
Pentru a evita pierderea datelor de imagine,
salvaţi periodic toate imaginile înregistrate pe
un suport extern. Pentru a salva imagini pe
computer, consultaţi pagina 35, iar pentru a
salva imagini pe suporturi externe, consultaţi
pagina 42.
Tipul de discuri sau suporturi pe care pot fi
salvate imaginile depinde de opţiunea [Mod
] selectată când au fost înregistrate
REC
imaginile. Filmele înregistrate cu [Calitate
50p] pot fi salvate pe suporturi externe
(pag. 44). Filmele înregistrate cu [Calitate
maximă] pot fi salvate pe suporturi externe sau
pe discuri Blu-ray.
Note cu privire la acumulator/adaptor
de c.a.


După oprirea camerei video, aveţi grijă să
scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
Deconectaţi adaptorul de c.a. de la camera
video ţinând în mână atât camera video, cât şi
conectorul de c.c.
Notă privind temperatura camerei
video/acumulatorului

Atunci când temperatura camerei video sau a
acumulatorului devine deosebit de ridicată sau
deosebit de scăzută, este posibil să nu puteţi
înregistra sau reda pe camera video; aceasta se
datorează funcţiilor de protecţie ale camerei
video care se activează în astfel de situaţii. În
acest caz, apare un indicator pe ecranul LCD.
Când camera video este conectată la
un computer sau accesorii



Nu încercaţi să formataţi suportul de
înregistrare al camerei video cu ajutorul
computerului. Procedând astfel, camera video
poate să nu funcţioneze corect.
Atunci când conectaţi camera video la un
alt dispozitiv cu ajutorul unor cabluri de
legătură, aveţi grijă să introduceţi corect mufa
de conectare. Dacă introduceţi forţat mufa în
terminal, veţi deteriora terminalul şi pot apărea
defecţiuni ale camerei video.
Când camera video este conectată la alte
dispozitive printr-o conexiune USB, iar
alimentarea camerei este pornită, nu închideţi
panoul LCD. În caz contrar, se pot pierde datele
de imagine.
Dacă nu puteţi înregistra/reda imagini,
efectuaţi procedura [Format]

Dacă înregistraţi/ştergeţi imagini în mod
repetat pe o perioadă lungă de timp, se
produce o fragmentare a datelor pe suportul
de înregistrare. Imaginile nu pot fi salvate
sau înregistrate. În acest caz, salvaţi mai întâi
imaginile pe un tip de suport extern şi apoi
(MENU) 
efectuaţi [Format] atingând
[Setare]  [ (Setări suport)]  [Format]

.
 suportul dorit 
Observaţii despre accesoriile opţionale


Recomandăm folosirea unor accesorii Sony
originale.
Este posibil ca în anumite ţări/regiuni să nu fie
disponibile accesoriile originale Sony.
Observaţii despre folosire

Despre acest manual, ilustraţii şi afişaje
de pe ecran




Imaginile folosite ca exemplu în acest manual
în scopul ilustrării sunt realizate cu o cameră
foto digitală, de aceea pot fi diferite de imaginile
şi indicatorii de ecran care apar pe camera
dvs. video. Iar ilustraţiile camerei video şi a
indicaţiilor de pe ecran sunt exagerate sau
simplificate pentru o înţelegere mai clară.
În acest manual, memoria internă a camerei
video digitale şi cartela de memorie sunt numite
„suporturi de înregistrare”.
În acest manual, discul DVD înregistrat cu o
calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) este
numit disc de înregistrare AVCHD.
Designul şi specificaţiile camerei video şi ale
accesoriilor pot fi modificate fără preaviz.

Nu efectuaţi niciuna dintre următoarele acţiuni.
În caz contrar, suportul de înregistrare poate fi
deteriorat, imaginile înregistrate pot fi imposibil
de redat, se pot pierde sau pot apărea alte
defecţiuni.
 scoaterea cartelei de memorie când ledul de
acces (pag. 19) este aprins sau clipeşte
 scoaterea acumulatorului sau a adaptorului de
c.a. din camera video sau supunerea camerei
la şocuri mecanice sau vibraţii când ledurile
(Film)/ (Foto) (pag. 21) sau ledul de
acces (pag. 19) sunt aprinse sau clipesc
Când folosiţi o curea de umăr (se vinde
separat), nu izbiţi camera video de obiecte.
Verificaţi numele modelului camerei
dvs. video


Numele modelului este prezentat în acest
manual când există diferenţe de specificaţii
între modele. Verificaţi numele modelului de pe
partea inferioară a camerei dvs. video.
Principalele diferenţe de specificaţii ale acestei
serii sunt următoarele.
Capacitatea
suportului intern
de înregistrare
HDR-CX360E/
HDR-CX360VE*
32 GB
HDR-PJ10E
16 GB
HDR-PJ30E/
HDR-PJ30VE*
32 GB
Proiector
—
Modelul cu simbolul * este dotat cu GPS.
RO
Cuprins
Citiţi mai întâi aceste informaţii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pregătirea
Pasul 1: Încărcarea acumulatorului.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Încărcarea acumulatorului în străinătate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasul 2: Pornirea camerei şi setarea datei şi a orei.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schimbarea setării pentru limbă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pasul 3: Pregătirea suportului de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pentru a verifica setările suportului de înregistrare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Copierea filmelor şi a fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
13
14
16
17
17
19
Înregistrare/Redare
Înregistrare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obţinerea informaţiilor despre locaţie folosind funcţia GPS
(HDR-CX360VE/PJ30VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selectarea modului de înregistrare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea cu camera video.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efectuarea unei redări cu evidenţiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea unui proiector încorporat (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE).. . . . . . . . . . . . .
Redarea imaginilor pe un televizor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
24
25
26
29
29
30
Operaţiuni avansate
Ştergerea filmelor şi a fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui
computer
Funcţii utile disponibile dacă conectaţi camera video la un computer.. . . . . . . . . . . . . . .
Pregătirea unui computer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Când folosiţi un Macintosh.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pornirea aplicaţiei PMB (Picture Motion Browser).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Încărcarea imaginilor într-un serviciu de reţea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RO
35
36
36
39
39
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
42
44
47
50
Cuprins
Selectarea unei metode pentru salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern.. . . . . . . .
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern de stocare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu ajutorul unui DVD writer, DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) cu un
DVD writer etc., diferit de DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Crearea unui disc cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD) cu
ajutorul unui recorder etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Particularizarea camerei video
Utilizarea meniurilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Obţinerea informaţiilor detaliate din Manual „Handycam”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Informaţii suplimentare
Depanare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durată de înregistrare filme/număr de fotografii ce poate fi înregistrat.. . . . . . . . . . . . . .
Măsuri de precauţie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificaţii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
62
66
68
Consultare rapidă
Indicatori de ecran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Componente şi butoane.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Index.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
RO
Pregătirea
Pasul 1: Încărcarea acumulatorului
Mufă DC IN
Acumulator
Adaptor de c.a.
Cablu de alimentare
La sursa de c.a.
Conector de c.c.
Led CHG (încărcare)
Led /CHG (bliţ/încărcare)
Aliniaţi semnul  de pe conectorul
de c.c. cu cel de pe mufa DC IN.
Puteţi încărca acumulatorul „InfoLITHIUM” (seria V) după ce l-aţi montat în camera video.
 Note
Nu puteţi monta un alt acumulator „InfoLITHIUM” în camera video decât unul din seria V.

1
2
3
Opriţi camera video prin închiderea ecranului LCD.
Montaţi acumulatorul glisându-l în direcţia indicată de săgeată până când
acesta face clic.
Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de alimentare la camera video şi la
sursa de c.a..
Ledul CHG (încărcare) sau ledul /CHG (bliţ/încărcare) se aprinde şi începe încărcarea.
Ledul CHG (încărcare) sau ledul /CHG (bliţ/încărcare) se stinge atunci când
acumulatorul este complet încărcat.
RO
10
4
Atunci când bateria este încărcată, deconectaţi adaptorul de c.a. de la
mufa DC IN a camerei video.
Pentru a încărca acumulatorul cu ajutorul computerului
Pregătirea
Această metodă este utilă când nu este disponibil adaptorul de c.a.
Opriţi camera video şi montaţi acumulatorul în camera video.
Conectaţi camera video la un computer pornit, folosind cablul USB încorporat.
La sursa de c.a.
Când acumulatorul este complet încărcat, deconectaţi camera video de la computer
(pag. 38).
 Note
Nu este asigurată funcţionarea cu toate computerele.
 Dacă veţi conecta camera video la un laptop care nu este conectat la o sursă de alimentare, acumulatorul
laptopului se va descărca. Nu lăsaţi camera video astfel conectată la un computer.
 Nu este garantată încărcarea cu un computer asamblat sau modificat personal sau printr-un hub USB.
Camera video poate să nu funcţioneze corect, în funcţie de dispozitivul USB folosit cu computerul.

Sugestii
Puteţi încărca acumulatorul conectând cablul USB încorporat la o sursă de c.a., folosind un încărcător
USB/adaptor de c.a. AC-U501AD/AC-U50AG (se vinde separat). Nu puteţi folosi un dispozitiv de
alimentare portabil Sony CP-AH2R sau CP-AL (se vinde separat) pentru încărcarea camerei video.
Este posibil ca încărcătorul USB/adaptorul de c.a. să nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.
Ledul CHG (încărcare) sau ledul /CHG (bliţ/încărcare) poate să nu se aprindă dacă acumulatorul este
descărcat. În acest caz, încărcaţi acumulatorul folosind adaptorul de c.a. furnizat.




RO
11
Durata de încărcare
Durata aproximativă (min.) necesară atunci când încărcaţi complet un acumulator complet
descărcat.
Acumulator
NP-FV50 (furnizat)
NP-FV70
NP-FV100
Durată de încărcare
Adaptor de c.a.
Cablu USB încorporat*
155
315
195
600
390
1050
Duratele de încărcare prezentate în tabel au fost stabilite la încărcarea camerei video la o temperatură de
25 C. Se recomandă să încărcaţi acumulatorul la un interval de temperatură între 10 C şi 30 C.
* Duratele de încărcare sunt calculate fără utilizarea cablu de conexiune USB.

Sugestii
Consultaţi pagina 62 pentru durata de înregistrare şi redare.
Atunci când camera video este pornită, puteţi verifica autonomia aproximativă a acumulatorului cu
ajutorul indicatorului din colţul din dreapta sus al ecranului LCD.



Pentru a scoate acumulatorul
Închideţi ecranul LCD. Glisaţi pârghia de decuplare BATT (acumulator) () şi scoateţi
acumulatorul ().
Pentru a utiliza o sursă de c.a. ca sursă de alimentare
Conectaţi în acelaşi mod ca şi la „Pasul 1: Încărcarea acumulatorului”(pag. 10). Chiar dacă
acumulatorul este montat, acesta nu este descărcat.
RO
12
Note despre acumulator



Pregătirea

Atunci când scoateţi acumulatorul sau decuplaţi adaptorul de c.a., închideţi camera video şi asiguraţi-vă
(Film)/ (Foto) (pag. 21) şi ledul de acces (pag. 19) sunt stinse.
că ledurile
Ledul CHG (încărcare) sau ledul /CHG (bliţ/încărcare) clipeşte în timpul încărcării în următoarele
condiţii:
 Acumulatorul nu este montat corect.
 Acumulatorul este deteriorat.
 Temperatura acumulatorului este scăzută.
Scoateţi acumulatorul din camera video şi puneţi-l într-un loc cald.
 Temperatura acumulatorului este ridicată.
Scoateţi acumulatorul din camera video şi puneţi-l într-un loc răcoros.
Nu vă recomandăm să utilizaţi modelul NP-FV30 împreună cu camera video, deoarece acesta permite
durate reduse de înregistrare şi de redare.
În setarea implicită, alimentarea se opreşte automat dacă nu utilizaţi camera video timp de aproximativ 5
minute, pentru a economisi energia bateriei ([Oprire automată]).
Note despre adaptorul de c.a.



Utilizaţi o sursă de c.a. apropiată atunci când utilizaţi adaptorul de c.a. Deconectaţi imediat adaptorul de
c.a. de la sursa de c.a. dacă apare o defecţiune în timpul utilizării camerei video.
Nu utilizaţi adaptorul de c.a. într-un spaţiu îngust, cum ar fi între un perete şi un obiect de mobilier.
Nu scurtcircuitaţi conectorul de c.c. al adaptorului de c.a. sau borna acumulatorului cu obiecte metalice.
Acest lucru poate cauza defecţiuni.
Încărcarea acumulatorului în străinătate
Puteţi încărca acumulatorul în orice ţară/regiune utilizând adaptorul de c.a. furnizat
împreună cu camera video, la o tensiune între 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz de c.a.

Nu folosiţi un transformator electric de tensiune.
RO
13
Pasul 2: Pornirea camerei şi setarea datei şi a orei
1
Deschideţi ecranul LCD al camerei dvs. video.
Camera video este pornită.

Pentru a porni camera video atunci când ecranul LCD este deschis, apăsaţi pe POWER.
Led MODE
Buton POWER
2
Selectaţi limba dorită, apoi atingeţi [Urm.].
Atingeţi butonul de pe
ecranul LCD
3
Selectaţi zona geografică dorită cu

Pentru a regla din nou data şi ora, atingeţi
/
, apoi atingeţi [Urm.].
(MENU)  [Setare]  [
(Setări ceas)] 
[Setare dată şi oră]  [Dată şi oră]. Dacă un element nu este pe ecran, atingeţi
ce acesta apare.
RO
14
/
până
4
Setaţi [Ora de vară], apoi atingeţi [Urm.].

Dacă setaţi [Ora de vară] la [Activat], ceasul este dat cu 1 oră înainte.
Pregătirea
5
Selectaţi formatul datei, apoi atingeţi [Urm.].
6
Selectaţi data şi ora, atingeţi
.
[Urm.] 
/
pentru a seta valoarea, apoi atingeţi
Ceasul porneşte.
 Note
Data şi ora nu apar în timpul înregistrării, dar sunt înregistrate automat pe suportul de înregistrare şi pot
(MENU)  [Setare]  [
(Setări
fi afişate în timpul redării. Pentru a afişa data şi ora, atingeţi
.
redare)]  [Cod de date]  [Data/Ora] 
(MENU)  [Setare]  [ (Setări generale)]
 Puteţi opri sunetele bip de funcţionare apăsând pe
.
 [Bip]  [Dezactivat] 
 Dacă butonul pe care l-aţi atins nu răspunde corect, calibraţi ecranul tactil.
 Odată setat ceasul, ora este ajustată automat cu [Reglare autom. oră] şi [Regl. autom. zonă] setate la
[Activat]. Este posibil ca ceasul să nu fie ajustat la ora corectă automat, în funcţie de ţara/regiunea
selectată pentru camera dvs. video. În acest caz, setaţi [Reglare autom. oră] şi [Regl. autom. zonă] la
[Dezactivat] (HDR-CX360VE/PJ30VE).

RO
15
Pentru a opri alimentarea
Închideţi ecranul LCD.
Ledul (Film) clipeşte pentru câteva secunde, iar camera video este oprită.
Sugestii
De asemenea, puteţi opri camera video apăsând pe POWER.
Când [Pornit de LCD] este setat la [Dezactivat], opriţi camera video apăsând POWER.



Schimbarea setării pentru limbă
Puteţi schimba afişajele de pe ecran pentru a vizualiza mesajele într-o anumită limbă.
(MENU)  [Setare]  [ (Setări generale)]  [Language Setting]  o
Atingeţi


.
limbă dorită 
RO
16
Pasul 3: Pregătirea suportului de înregistrare
Suporturile de înregistrare care pot fi utilizate sunt afişate pe ecranul camerei dvs. video cu
simbolurile următoare.
*
Memorie internă
Cartelă de memorie
* În setarea implicită, atât filmele, cât şi fotografiile sunt înregistrate pe acest suport de înregistrare. Puteţi
efectua operaţii de înregistrare, redare şi editare pe suportul selectat.
Sugestii
Consultaţi pagina 63 pentru durata de înregistrare a filmelor.
Consultaţi pagina 65 pentru numărul de fotografii ce poate fi înregistrat.

Pregătirea


Selectarea suporturilor de înregistrare
 Atingeţi
(MENU)  [Setare]  [
(Setări suport)]  [Selectare
suport].
Apare ecranul [Selectare suport].
 Atingeţi suportul de înregistrare dorit, apoi atingeţi

.
Atât filmele, cât şi fotografiile sunt înregistrate pe suportul selectat.
Pentru a verifica setările suportului de înregistrare
Atât în modul de înregistrare a filmelor, cât şi în modul de înregistrare a fotografiilor,
simbolul suportului de înregistrare selectat este afişat în colţul din dreapta sus a ecranului.
Simbolul suportului de
înregistrare
RO
17
Introducerea unei cartele de memorie
 Note
Setaţi suportul de înregistrare pe [Cartelă memorie] pentru a înregistra filme şi/sau fotografii pe o cartelă
de memorie.

Tipuri de cartele de memorie ce pot fi folosite cu camera dvs. video
SD Clasă de viteză
„Memory Stick PRO
Duo” (Mark2)
„Memory Stick PROHG Duo”
—
Descrise în acest
manual
„Memory Stick PRO
Duo”
SD cartelă de memorie
SDHC cartelă de
memorie
Class 4 sau mai rapid
SD cartelă
SDXC cartelă de
memorie




Nu este asigurată funcţionarea cu toate cartelele de memorie.
Cartele „Memory Stick PRO Duo”, jumătate din dimensiunea „Memory Stick” sau cartele SD de
dimensiune standard pot fi folosite cu această cameră video.
Nu lipiţi etichete sau alte obiecte adezive pe cartela de memorie sau pe adaptorul cartelei de memorie.
Acest lucru poate cauza defecţiuni.
Cartelele „Memory Stick PRO Duo” de până la 32 GB şi cartelele SD de până la 64 GB au fost verificate şi
funcţionează cu camera dvs. video.
 Note
O cartelă MultiMediaCard nu poate fi folosită cu această cameră video.
 Filmele înregistrate pe cartele de memorie SDXC nu pot fi importate sau redate pe computere sau
dispozitive AV care nu suportă sistemul de fişiere exFAT* prin conectarea camerei video la aceste
dispozitive cu un cablu USB. Verificaţi în prealabil dacă echipamentul de conectare suportă sistemul
exFAT. Dacă veţi conecta un echipament care nu suportă sistemul exFAT şi apare ecranul de formatare,
nu efectuaţi formatarea. Toate datele înregistrate se vor pierde.
* exFAT este un sistem de fişiere folosit pentru cartelele de memorie SDXC.

RO
18
 Deschideţi capacul şi introduceţi cartela de memorie cu colţul tăiat în
direcţia ilustrată, până auziţi un clic.

Închideţi capacul după ce aţi introdus cartela de memorie.
Led de acces
Pregătirea
Observaţi direcţia colţului tăiat.
Apare ecranul [Pregătire fişier bază de date imagine. Aşteptaţi.] dacă introduceţi o cartelă
nouă de memorie. Aşteptaţi să dispară ecranul.
 Închideţi capacul.
 Note
Dacă este afişat [Crearea unui nou Fişier de bază de date de imagini a eşuat. Este posibil să nu fie suficient
spaţiu liber.], formataţi cartela de memorie.
 Verificaţi sensul cartelei de memorie. Dacă introduceţi forţat cartela de memorie în sensul greşit, cartela
de memorie, fanta pentru cartela de memorie sau imaginile înregistrate pot fi deteriorate.
 Nu deschideţi capacul în timpul înregistrării.
 Atunci când introduceţi sau scoateţi cartela de memorie, aveţi grijă ca aceasta să nu sară şi să cadă.

Pentru a scoate cartela de memorie
Deschideţi capacul şi împingeţi uşor cartela de memorie înăuntru dintr-o mișcare.
Copierea filmelor şi a fotografiilor
Puteţi copia filme şi fotografii de pe suportul intern de înregistrare pe cartela de memorie.
(MENU)  [Editare/Copiere]  [Copiază], apoi urmaţi instrucţiunile ce
Atingeţi
apar pe ecran.
RO
19
Înregistrare/Redare
Înregistrare
În setarea implicită, filmele şi fotografiile sunt înregistrate pe următoarele suporturi interne de
înregistrare. Filmele sunt înregistrate cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD).
Sugestii
Pentru a schimba suportul de înregistrare, consultaţi pagina 17.


1
Fixaţi cureaua de susţinere.
2
Deschideţi ecranul LCD al camerei dvs. video.
RO
20
Camera dvs. video este pornită şi capacul obiectivului este deschis.
Înregistrarea filmelor
Buton MODE
Buton START/STOP
[STBY]  [ÎNREG.]
 Apăsaţi pe MODE pentru a aprinde ledul
(Film).
 Apăsaţi pe START/STOP pentru a începe înregistrarea.
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi pe START/STOP din nou.
Înregistrare/Redare
(Film): În timpul înregistrării unui film
(Foto): În timpul înregistrării unei fotografii
Pentru a afişa din nou elemente pe ecranul LCD
Atingeţi oriunde pe ecran, cu excepţia butoanelor de pe ecranul LCD, ca să puteţi folosi
elementele. Puteţi schimba setările folosind meniul [Setare afişaj].
după
aproximativ
4 secunde
RO
21
Pentru capturarea zâmbetelor
În setarea implicită, o fotografie este înregistrată automat atunci când camera video detectează
zâmbetul unei persoane în timpul înregistrării unui film (Declanşator zâmbet). Când camera
video detectează feţe în timpul înregistrării filmelor, calitatea imaginii este ajustată automat
([Detecţie feţe]).
Capturarea unei fotografii
Chenar detectare zâmbet
(Portocaliu)
Chenar detectare faţă (Alb)
 Note
Dacă închideţi ecranul LCD în timpul înregistrării filmelor, camera video opreşte înregistrarea.
 Durata maximă continuă de înregistrare a filmelor este de aproximativ 13 ore.
 Atunci când dimensiunea unui fişier de film depăşeşte 2 GB, următorul fişier de film este creat automat.
 După pornirea camerei video, veţi putea începe înregistrarea în câteva secunde. În acest timp, nu puteţi
efectua operaţiuni pe camera video.
 Dacă datele sunt în curs de scriere pe suport după terminarea înregistrării, vor fi indicate următoarele
stări. În acest timp, nu aplicaţi şocuri sau vibraţii camerei video şi nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul
de c.a.
 Ledul de acces (pag. 19) este aprins sau clipeşte
 Simbolul suportului din colţul din dreapta sus al ecranului LCD clipeşte

Sugestii
Consultaţi pagina 63 pentru durata de înregistrare a filmelor.
Puteţi realiza fotografii în timpul înregistrării filmelor apăsând complet pe PHOTO (Dual Rec).
SteadyShot] este setat la [Activ] în setarea implicită.
[
Puteţi specifica faţa prioritară atingând-o.
Puteţi captura fotografii din filmele înregistrate.
(MENU) 
Puteţi verifica durata de înregistrare şi capacitatea rămasă estimată etc., atingând
[Setare]  [ (Setări suport)]  [Informaţii mediu].
Ecranul LCD al camerei video poate afişa imagini înregistrate pe întregul ecran (afişare la dimensiune
completă). Cu toate acestea, poate apărea o uşoară tăiere a marginilor de sus, de jos, din dreapta şi
din stânga ale imaginilor atunci când se redau pe un televizor care nu este compatibil cu afişarea la
dimensiune completă. În acest caz, setaţi [Chenar ghidare] la [Activat] şi înregistraţi imagini utilizând
cadrul exterior afişat pe ecran pentru ghidare.
Pentru a ajusta unghiul panoului LCD, deschideţi mai întâi panoul LCD la 90 de grade faţă de camera
video (), apoi ajustaţi unghiul ().









 la 90 de grade (max.)
 la 180 de grade (max.)
RO
22
 la 90 de grade faţă de
camera video
Codul de date în timpul înregistrării
Data, ora şi condiţiile înregistrării, precum şi coordonatele (HDR-CX360VE/PJ30VE) sunt
înregistrate automat pe suportul de înregistrare. Acestea nu sunt afişate în timpul înregistrării.
Cu toate acestea, le puteţi verifica sub formă de [Cod de date] în timpul redării. Pentru a
(MENU)  [Setare]  [ (Setări redare)]  [Cod de date]  o
le afişa, atingeţi
.
setare dorită 
Realizarea fotografiilor
Buton MODE
(Film): În timpul înregistrării unui film
(Foto): În timpul înregistrării unei fotografii
Când
dispare, fotografia este înregistrată.
Înregistrare/Redare
Clipeşte  Se aprinde
Buton PHOTO
 Apăsaţi pe MODE pentru a aprinde ledul
(Foto).
Afişajul ecranului LCD trece la modul de înregistrare a fotografiilor, iar formatul
imaginii ecranului devine 4:3.
 Apăsaţi uşor pe PHOTO pentru a ajusta focalizarea, apoi apăsaţi complet.
Sugestii
Consultaţi pagina 65 pentru numărul de fotografii ce poate fi înregistrat.
(MENU)  [Cal. imag./Dimens.] 
Pentru a schimba dimensiunea imaginii, atingeţi
Dimens. imag.]  o setare dorită 
.
[
.
Nu puteţi înregistra fotografii atâta timp cât este afişat
Camera dvs. video declanşează automat bliţul atunci când nu există suficientă lumină în mediul
înconjurător. Bliţul nu funcţionează în modul de înregistrare a filmelor. Puteţi schimba felul în care
(MENU)  [Aparat foto/Microfon]  [ (Bliţ)]  [Bliţ]
camera dvs. video utilizează bliţul din
(HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE).
 o setare dorită 





RO
23
Dacă pe fotografii apar puncte circulare albe (HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE)
Acestea sunt cauzate de particule (praf, polen etc.) ce plutesc în apropierea obiectivului.
Atunci când sunt accentuate de bliţul camerei video, acestea apar sub formă de pete albe
circulare.
Pentru a reduce petele albe circulare, luminaţi încăperea şi fotografiaţi subiectul fără bliţ.
Particule (praf, polen
etc.) din aer
Obţinerea informaţiilor despre locaţie folosind funcţia GPS (HDR-CX360VE/
PJ30VE)
Când setaţi [Setare GPS] (pag. 57) la [Activat], pe ecranul LCD apare simbolul
, iar
camera video începe să caute sateliţii GPS şi obţine informaţiile despre locaţie. Obţinerea
informaţiilor despre locaţie vă permite să folosiţi funcţii precum Vizualizare hartă.
Indicatorul se schimbă în funcţie de puterea recepţiei semnalului GPS.



RO
24
Durata de procesare poate fi micşorată dacă încărcaţi datele de asistenţă GPS în camera video
folosind software-ul furnizat „PMB”. Instalaţi „PMB” în computerul dvs. (pag. 37) şi conectaţi
computerul la Internet. Apoi conectaţi camera video la computer şi datele de asistenţă GPS vor fi
actualizate automat.
Datele de asistenţă GPS pot să nu funcţioneze în următoarele cazuri:
 Dacă datele de asistenţă GPS nu sunt actualizate timp de 30 de zile sau mai mult
 Dacă data şi ora camerei video nu sunt corect setate
 Când camera video este deplasată pe o distanţă mare
Harta integrată este oferită de următoarele companii; harta Japoniei de ZENRIN CO., LTD., alte zone
de NAVTEQ.
Selectarea modului de înregistrare
Puteţi schimba calitatea imaginii pe care o înregistraţi atingând
(MENU)  [Cal.
].
imag./Dimens.]  [Mod REC
Tipurile de suporturi pe care pot fi salvate imaginile depind de modul de înregistrare
selectat.
Pentru detalii despre operaţia de salvare folosind dispozitive externe, consultaţi pagina 42.
Mod de înregistrare
Tipuri de suporturi
PS*
FX
Suport intern de înregistrare
Cartelă de memorie
Cu dispozitive externe
Suporturi externe (dispozitive de
stocareUSB)
Blu-ray Discuri
—
AVCHD discuri de înregistrare
—
* [PS] poate fi setat doar când [
—
Viteză cadre] este setat la [50p].
FH/HQ/LP
Înregistrare/Redare
Cu această cameră video
RO
25
Redarea cu camera video
Vă puteţi bucura de redarea imaginilor cu un sunet puternic cu ajutorul difuzoarelor stereo
încorporate în cameră.
În setarea implicită, sunt redate filmele şi fotografiile care sunt înregistrate pe suportul intern
de înregistrare.
Sugestii
Pentru a schimba suportul de înregistrare, consultaţi pagina 17.
Camera video afişează automat imagini înregistrate ca eveniment, în funcţie de dată şi oră. De asemenea,
poate afişa imagini înregistrate în funcţie de informaţiile despre loc (HDR-CX360VE/PJ30VE).



1
2
Deschideţi ecranul LCD al camerei dvs. video.
Camera dvs. video este pornită şi capacul obiectivului este deschis.
Apăsaţi pe
3
(Vizualizare imagini).
Ecranul Vizualizare Evenimente apare după câteva secunde.
Atingeţi
/
pentru a selecta evenimentul dorit ().
Schimbare
buton
Vizualizare
Buton
redare cu
evidenţiere
 La ecranul MENU
 Evenimente
 Schimbare buton Vizualizare (HDR-CX360VE/PJ30VE)

/
: La evenimentul anterior/următor
 Nume eveniment
RO
26
 Comutare între modul de înregistrare film/foto
 Bară de cronologie
 Buton redare cu evidenţiere*
 Buton de schimbare scală de evenimente
* Apare doar când calitatea imaginii este setată la [Calitate HD
].
Ecranul Index evenimente apare când atingeţi evenimentul care este afişat în centru.


Atingeţi o imagine pe care doriţi s-o vizualizaţi.
Înregistrare/Redare
4
De asemenea, puteţi alege un eveniment atingând  pe bara de cronologie.
(Schimbare scală de evenimente) din partea dreaptă jos, ca să puteţi schimba intervalul
Atingeţi
de timp al barei de cronologie de la un an şi jumătate la trei luni, care schimbă numărul de
evenimente ce pot fi afişate pe bara de cronologie.
Atingeţi  pentru a selecta tipul de imagine pe care doriţi să-l afişaţi în index din
FILM] (doar filme), [
FOTOGRAFIE] (doar fotografii) sau [
FILM/FOTO]
[
(filme şi fotografii amestecate).
 Pentru a reveni la ecranul Vizualizare evenimente

/
: Afişează pagina anterioară/următoare (Dacă ţineţi apăsat butonul, se
derulează ecranul de index.)
 Comutare între modul de înregistrare film/foto
 Titlu eveniment
 Buton de comutare între tipurile de imagine
 Film
 Foto
 Durata totală de redare a filmelor din eveniment (numărul total al fotografiilor dacă
sunt numai fotografii)

 apare împreună cu filmul sau fotografia cel mai recent redată sau înregistrată. Dacă atingeţi
filmul sau fotografia cu , puteţi relua redarea de unde a rămas data trecută.
RO
27
Operarea camerei video în timpul redării unui film
Puteţi folosi funcţiile prezentate în figura de mai jos în timp ce camera video redă un film. Va
FILM/FOTO] (setarea implicită) sau
fi afişată figura de mai jos când selectaţi [
FILM] atingând butonul de comutare între tipurile de imagine din ecranul Index
[
evenimente.
Ajustarea volumului
Şterge
Context
Urm.
Oprire*
Repede înainte*
Înapoi
Repede înapoi*
Pauză*/redare
* Aceste butoane pot fi folosite numai când camera video redă un film.
 Note
Este posibil să nu puteţi reda imaginile cu alte dispozitive în afara camerei video.

Sugestii
Dacă atingeţi butonul
de pe ecranul de redare, vor fi afişate funcţiile pe care le puteţi utiliza în acel
moment şi vă permite să folosiţi uşor acele funcţii.
Atunci când redarea imaginilor selectate ajunge la ultima imagine, se revine la ecranul INDEX.
/
în timpul pauzei pentru a derula filmele încet.
Atingeţi
/
în timpul redării, filmele sunt redate cu o viteză de 5 ori  de 10
Dacă apăsaţi repetat pe
ori  de 30 de ori  de 60 de ori mai mare.
Data, ora şi condiţiile înregistrării, precum şi coordonatele (HDR-CX360VE/PJ30VE) sunt înregistrate
automat în timpul înregistrării. Aceste informaţii nu sunt afişate în timpul înregistrării, dar le puteţi afişa
(MENU)  [Setare]  [
(Setări redare)]  [Cod de date]  o
în timpul redării atingând

.
setare dorită 
În setarea implicită, un film demonstrativ este preînregistrat.







Pentru a regla volumul sonor al filmelor
În timpul redării filmărilor, atingeţi
RO
28
 ajustaţi cu
/

.
Vizualizarea fotografiilor
Puteţi folosi funcţiile prezentate în figura de mai jos în timp ce vizualizaţi fotografii. Va fi
FOTOGRAFIE] atingând butonul de comutare
afişată figura de mai jos când selectaţi [
între tipurile de imagine din ecranul Index evenimente.
Şterge
Context
Start/stop succesiune de
imagini
Sugestii
Pentru a repeta Succesiune de imagini, atingeţi


 [Regl. succ. foto.].
Efectuarea unei redări cu evidenţiere
Apăsaţi
 Atingeţi
[ Evidenţiere].

/
pentru a selecta evenimentul dorit, apoi atingeţi
Înregistrare/Redare
Urm.
Înapoi
Atingeţi [Salvare
scenariu] pe ecran după ce se termină Redarea cu evidenţiere ca să puteţi salva
scenariul de redare cu evidenţiere.
Utilizarea unui proiector încorporat (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)
Apăsaţi
 Atingeţi
/
pentru a selecta evenimentul dorit, apoi atingeţi
evenimentul  ApăsaţiPROJECTOR.
RO
29
Redarea imaginilor pe
un televizor
Metodele de conectare şi calitatea
imaginilor (înaltă definiţie (HD) sau
definiţie standard (STD)) vizualizate pe
ecranul televizorului sunt diferite, în funcţie
de tipul de televizor la care este conectată
camera video şi de conectorii utilizaţi.
Conectori de ieşire pe camera video
Mufă HDMI OUT
3
Redaţi un film sau o fotografie cu
camerei video (pag. 26).
Listă de conectare
Conectarea la un televizor de înaltă
definiţie
Când calitatea imaginilor înregistrate este
de înaltă definiţie (HD), filmele sunt redate
cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD). Când calitatea imaginilor înregistrate
este de definiţie standard (STD), filmele
sunt redate cu o calitate a imaginii de
definiţie standard (STD).
Conector
telecomandă A/V
Cablu A/V de semnal pe
componente (furnizat)
(Verde) Y
(Albastru)PB/CB
(Roşu)PR/CR
1
Comutaţi intrarea de pe televizor
în poziţia corespunzătoare mufei
conectate.

2
Consultaţi manualul de utilizare al
televizorului.
Conectaţi camera video la un
televizor.

RO
30
Utilizaţi adaptorul de c.a. furnizat ca sursă
de alimentare (pag. 12).
(Alb)
(Roşu)
Cablu HDMI/
(se vinde separat)
Conectarea la un televizor 16:9
(panoramic) sau 4:3 fără definiţie înaltă
Când faceţi conectarea cu un cablu A/V
de semnal pe componente
Când filmele sunt înregistrate cu o calitate
a imaginii de înaltă definiţie (HD), sunt
redate cu o calitate a imaginii de definiţie
standard (STD). Când filmele sunt
înregistrate cu o calitate a imaginii de
definiţie standard (STD), sunt redate cu
o calitate a imaginii de definiţie standard
(STD).


Dacă veţi cupla numai conectorii video cu
semnal pe componente, semnalele audio nu vor
fi transmise la ieşire. Cuplaţi conectorii alb şi
roşu pentru transferarea semnalelor audio.
Selectaţi setarea [Componente] pentru mufa
de intrare a componentei pe care o utilizaţi.
(MENU)  [Setare] 
Atingeţi
[ (Conexiune)]  [Componente]  o setare
pentru a efectua setarea.
dorită 


Cablu A/V de semnal pe
componente (furnizat)
(Verde) Y
(Albastru)PB/CB
(Roşu)PR/CR
(Alb)
(Roşu)
Cablu de conectare A/V cu
S VIDEO (se vinde separat)




(Alb)
(Roşu)
(Galben)
Cablu de conectare A/V
(furnizat)
(Galben)
(Alb)
(Roşu)
Utilizaţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.
Utilizaţi un mini-conector HDMI la un capăt
(pentru camera video) şi un conector potrivit
pentru conectarea televizorului la celălalt capăt.
Imaginile protejate prin drepturi de autor
nu sunt transferate prin mufa HDMI OUT a
camerei video.
Este posibil ca unele televizoare să nu
funcţioneze corect (de ex. să nu aibă sunet sau
imagine) în cazul acestei conexiuni.
Nu conectaţi mufa HDMI OUT a camerei
video la mufa HDMI OUT a unui dispozitiv
extern, întrucât poate surveni o funcţionare
necorespunzătoare.
Atunci când dispozitivul conectat este
compatibil cu sunetul surround pe 5,1 canale,
filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD) sunt transferate automat în formatul
de sunet surround pe 5,1 canale. Filmele cu
o calitate a imaginii standard (STD) sunt
transformate în sunet pe 2 canale.
Înregistrare/Redare
Când faceţi conectarea cu un cablu
HDMI
Pentru a regla formatul imaginii
în funcţie de televizorul conectat
(16:9/4:3)

Setaţi [Tip TV] la [16:9] sau [4:3] în funcţie de
televizorul dvs.
RO
31
Când faceţi conectarea cu un cablu de
conectare A/V cu S-Video


Atunci când cuplaţi conectorul S VIDEO
(canalul S VIDEO), semnalele audio nu vor fi
transmise la ieşire. Pentru a transmite semnalele
audio, cuplaţi conectorii alb şi roşu la mufa de
intrare audio a televizorului.
Această conexiune redă imagini cu o rezoluţie
mai mare în comparaţie cu conexiunea prin
cablul de conectare A/V.
Dacă televizorul dvs. este mono (Dacă
acesta are numai o mufă audio de
intrare)

Cuplaţi conectorul galben al cablului de
conectare A/V la mufa video de intrare şi
conectorul alb (canalul din stânga) sau roşu
(canalul din dreapta) la mufa audio de intrare a
televizorului sau aparatului video.
Atunci când conectaţi camera video
la un televizor prin intermediul unui
aparat video

Conectaţi camera video la intrarea LINE IN
de pe aparatul video cu ajutorul cablului de
conectare A/V. Setaţi selectorul de intrare al
aparatului video la LINE (VIDEO 1, VIDEO
2, etc.).
 Note
Atunci când redaţi filme cu o calitate standard
a imaginii (STD) pe un televizor 4:3 ce nu
este compatibil cu un semnal 16:9, înregistraţi
filmele cu un format al imaginii de 4:3. Atingeţi
(MENU)  [Cal. imag./Dimens.] 
Mod panoramic]  [4:3] 
.
[
 Atunci când este utilizat cablul de conectare
A/V pentru redarea filmelor, calitatea imaginii
pentru filmele redate va fi standard (STD).

RO
32
Dacă televizorul/aparatul video
are un adaptor cu 21 de pini
(EUROCONNECTOR)
Utilizaţi un adaptor cu 21 pini (se vinde
separat) pentru a reda fotografiile.
Televizor/
Video
Sugestii
În cazul în care conectaţi camera video la
televizor utilizând mai multe tipuri de cabluri
pentru transferul imaginilor, ordinea priorităţii
pentru mufele de intrare de la televizor este
următoarea:
HDMI  componentă  S VIDEO  video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
este o interfaţă proiectată pentru transmiterea
semnalelor video şi audio. Cu ajutorul mufei
HDMI OUT, veţi transfera imagini de înaltă
calitate şi sonor digital.



Despre „Photo TV HD”
Această cameră video digitală este
compatibilă cu standardul „Photo TV
HD”. „Photo TV HD” permite prezentarea
detaliată, fotografică a nuanţelor şi
texturilor subtile. Dacă veţi conecta
echipamente Sony compatibile cu Photo
TV HD cu ajutorul unui cablu HDMI* sau
a cablului AV de semnal pe componente**,
vă veţi bucura de o lume cu totul nouă, cu o
calitate a imaginii HD de nedescris.
* Televizorul va comuta automat la modul
corespunzător când opţiunea [
FOTOGRAFIE] este selectată cu Butonul de
comutare între tipurile de imagine.
** Va fi necesară configurarea televizorului. Vă
rugăm să consultaţi manualul de utilizare al
televizorului dvs. compatibil cu Photo TV HD.
Operaţiuni avansate
Ştergerea filmelor şi a
fotografiilor
Puteţi elibera spaţiul de pe suportul
de înregistrare ştergând unele filme şi
fotografii.
Pentru a selecta şi şterge filme,
atingeţi [Imagini multiple] 
[
FILM]/[
FOTOGRAFIE]/
[
FILM/FOTO].


Sugestii
Dacă începeţi să redaţi o imagine selectând-o
din ecranul Index evenimente, puteţi şterge
imaginea folosind simbolul de pe ecranul
de redare.
Pentru a şterge toate imaginile de pe suportul de
înregistrare şi pentru a recupera tot spaţiul de
înregistrare de pe suport, formataţi suportul.
Imaginile de dimensiuni reduse ce vă permit să
vizualizaţi mai multe imagini în acelaşi timp pe
ecranul index sunt denumite „miniaturi”.
Când [Setare
[Calitate STD
.
de
/
],
] este setat la
apare în loc
Operaţiuni avansate
 Note
Nu mai puteţi recupera imaginile după ce le-aţi
şters. Salvaţi anticipat filmele şi fotografiile
importante.
 Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
din camera video în timpul ştergerii imaginilor.
Aţi putea deteriora suportul de înregistrare.
 Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce
ştergeţi imagini de pe aceasta.
 Nu puteţi şterge filmele şi fotografiile protejate.
Anulaţi protecţia filmelor şi a fotografiilor
înainte de a încerca să le ştergeţi.
 Filmul demonstrativ de pe camera dvs. video
este protejat.
 Dacă ştergeţi filme/fotografii ce sunt incluse în
scenariile salvate, vor fi şterse şi scenariile.
3
4
Atingeţi şi aplicaţi semnul pe
filmele sau fotografiile pe care
doriţi să le ştergeţi.




1
Apăsaţi pe
(Vizualizare
imagini) (pag. 26).
2

5
Atingeţi şi ţineţi apăsată miniatura dorită
ca să confirmaţi imaginea. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Atingeţi
.


(MENU) 
Atingeţi
[Editare/Copiere]  [Şterge].
RO
33
Pentru a şterge toate filmele/
fotografiile simultan dintr-un
eveniment
În pasul 3, atingeţi [Toate în Eveniment].
Atingeţi
/
pentru a selecta
.
evenimentul dorit, apoi atingeţi

Atingeţi şi ţineţi apăsată miniatura dorită
ca să confirmaţi imaginea. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Atingeţi
RO
34

.
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui computer
Funcţii utile disponibile dacă conectaţi camera
video la un computer
Editarea şi gestionarea imaginilor pe computer (Windows)
Aplicaţia software PMB de pe CD-ROM-ul (furnizat) include funcţii care vă permit să faceţi
mai multe lucruri cu imaginile înregistrate cu camera video.
Vizualizare
Calendar
Încărcare
DVD/Blu-ray
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui computer
Salvare pe un
disc
Servicii de reţea
Editare
Alipirea fişierelor de imagine
Încărcare uşoară când nu sunteţi acasă (Windows, Macintosh)
Cu aplicaţia PMB Portable, preinstalată în camera video, puteţi reda sau încărca imagini pe
Internet, conectând camera la un computer când nu sunteţi acasă.
RO
35
Pregătirea unui
computer
Pasul 1 Verificarea sistemului de
operare
Windows
SO*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7
CPU*4
Intel Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid, sau
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz sau mai rapid
(Intel Core 2 Duo 2,26 GHz sau mai rapid este
necesar pentru procesarea filmelor FX sau FH,
şi Intel Core 2 Duo 2,40 GHz sau mai rapid
este necesar pentru procesarea filmelor PS.)
Totuşi, Intel Pentium III 1 GHz sau mai rapid
este suficient pentru următoarele operaţii:
 Importarea filmelor şi fotografiilor pe
computer
 One Touch Disc Burn
 Pentru crearea unui disc Blu-ray/disc de
înregistrare AVCHD /DVD-video (Intel
Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid este
necesar pentru crearea unui DVD-video
prin transformarea unei calităţi a imaginii
de înaltă definiţie (HD) într-o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD).)
 Copierea unui disc
 Doar procesarea filmelor cu o definiţie
standard a calităţii imaginii (STD)
Aplicaţie
PMB/PMB Portable
Memorie
Pentru Windows XP: 512 MB sau mai mult
(Se recomandă 1 GB sau mai mult.)
Totuşi, 256 MB sau mai mult este suficient
doar pentru procesarea filmelor cu o definiţie
standard a calităţii imaginii (STD).
Pentru Windows Vista/Windows 7: 1 GB sau
mai mult
Hard disk
Capacitatea necesară pentru instalare:
Aproximativ 500 MB (Vor fi necesari 10 GB
sau mai mult când creaţi discuri de
înregistrare AVCHD. Maxim 50 GB vor fi
necesari când creaţi discuri Blu-ray.)
RO
36
Afişaj
Minimum 1.024 × 768 puncte
Altele
Port USB (acesta este furnizat standard, HiSpeed USB (compatibil USB 2.0)), disc Bluray/dispozitiv de inscripţionare DVD (este
necesară o unitate CD-ROM pentru instalare)
Se recomandă sistemul de fişiere NTFS sau
exFAT ca sistem de fişiere al hard disk-ului.
Macintosh
SO
PMB Portable: Mac OS X*5 (v10.5-v10.6)
*1Este necesară instalarea standard. Operaţia nu
este garantată dacă aţi actualizat sistemul de
operare sau este într-un mediu multi-boot.
*2Ediţiile de 64 biţi şi Starter (Edition) nu sunt
acceptate. Este necesară aplicaţia Windows
Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 sau mai
recentă pentru a utiliza funcţia de creare a unui
disc etc.
*3Starter (Edition) nu este acceptat.
*4Se recomandă un procesor mai rapid.
*5Computer Macintosh cu procesor Intel.
 Note
Nu este asigurată funcţionarea cu toate mediile
informatice.

Când folosiţi un Macintosh
Aplicaţia software furnizată „PMB” nu
este acceptată de computerele Macintosh.
Pentru a importa filme şi fotografii pe
computer, vă rugăm să contactaţi firma
Apple Inc.
Pasul 2 Instalarea aplicaţiei
software furnizate „PMB”
Instalaţi „PMB” înainte de a conecta
camera video la un calculator.
 Asiguraţi-vă că nu aţi conectat
camera video la computer.
 Porniţi computerul.


Logaţi-vă ca Administrator pentru
instalare.
Închideţi toate aplicaţiile deschise înainte
de a instala aplicaţia software.
 Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în
unitatea de disc a computerului.
Apare ecranul de instalare.
Dacă nu apare ecranul, daţi clic pe [Start]
 [Computer] (din Windows XP, [My
Computer]), apoi daţi dublu clic pe
[SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
* Numele unităţilor (cum ar fi (E:)) pot varia
în funcţie de computer.

 Citiţi cu atenţie clauzele acordului
de licenţă. Dacă sunteţi de acord
cu clauzele, schimbaţi din în
, şi apoi daţi clic pe [Next] 
[Install].
 Urmaţi instrucţiunile ce apar pe
ecranul computerului pentru a
continua instalarea.



Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui computer
 Note
 Dacă aţi instalat o versiune a aplicaţiei „PMB”
mai veche decât versiunea 5.0.00, s-ar putea să
nu puteţi folosi unele funcţii ale acelei versiuni
„PMB” când instalaţi „PMB” de pe CD-ROM-ul
furnizat. De asemenea, „PMB Launcher” este
instalat de pe CD-ROM-ul furnizat şi puteţi
porni „PMB” sau alt software folosind aplicaţia
„PMB Launcher”. Daţi dublu clic pe simbolul de
comandă rapidă „PMB Launcher” de pe ecranul
computerului pentru a porni „PMB Launcher”.
 Selectaţi limba pentru aplicaţia
pe care urmează s-o instalaţi,
apoi treceţi la următorul ecran.
Este posibil să vi se ceară să instalaţi şi alte
aplicaţii incluse pe disc în același timp.
Dacă apare ecranul de instalare, urmaţi
instrucţiunile ce apar pe ecran.
Când vi se cere să reporniţi computerul,
urmaţi instrucţiunile ce apar pe ecran şi
reporniţi-l.
Conectați camera video la computer când
vi se cere acest lucru.
 Conectaţi camera video la
computer folosind cablul
USB încorporat, apoi atingeţi
[Conectare USB] de pe ecranul
LCD al camerei video.
 Daţi clic pe [Install].
 Selectaţi ţara sau regiunea.
RO
37
 Când se termină instalarea,
scoateţi CD-ROM-ul din
computer.

Daţi clic pe (simbolul PMB) care apare
pe desktopul computerului pentru a porni
aplicaţia.
 Note
Pentru a crea discuri sau a folosi alte funcţii
cu Windows XP, trebuie să instalaţi Image
Mastering API v2,0 pentru Windows XP. Dacă
nu aţi instalat încă Image Mastering API v2,0
pentru Windows XP, selectaţi-l din programele
necesare de pe ecranul de instalare şi instalaţi-l
urmând procedurile afişate. (Computerul trebuie
să fie conectat la Internet în timpul instalării.)
Puteţi instala Image Mastering API v2,0 pentru
Windows XP la confirmarea mesajului afişat
când încercaţi să accesaţi funcţiile.
 Operaţia nu este garantată dacă citiţi sau scrieţi
date video din sau în camera video, folosind
un alt software decât „PMB”. Pentru informaţii
despre compatibilitatea software-ului pe care îl
folosiţi, consultaţi producătorul software-ului.

Pentru a deconecta camera video de la
computer
Daţi clic pe simbolul
din colţul din dreapta
jos al ecranului computerului  [Safely
remove USB Mass Storage Device].
Atingeţi [Anulează]  [Da] pe ecranul
camerei video.
Deconectaţi cablul USB.

RO
38
poate
Dacă folosiţi Windows 7, simbolul
să nu apară pe desktopul computerului. În
acest caz, puteţi deconecta camera video de
la computer fără a urmări procedurile de
mai sus.
 Note
Nu formataţi suportul intern de înregistrare
al camerei video cu ajutorul computerului.
Procedând astfel, camera video nu va funcţiona
corect.
 Nu introduceţi discuri de înregistrare AVCHD
care au fost create cu software-ul „PMB” în
DVD playere sau recordere, deoarece aceste
dispozitive nu acceptă standardul AVCHD. În
caz contrar, este posibil să nu mai puteţi scoate
discul din aceste dispozitive.
 Această cameră video captează imagini de
înaltă definiţie în format AVCHD. Cu ajutorul
programelor de PC incluse, puteţi copia imagini
de înaltă definiţie pe suporturi DVD. Dar nu
utilizaţi suporturile DVD ce conţin imagini
AVCHD în aparate de redare sau înregistrare cu
DVD, întrucât aparatul DVD player/recorder
s-ar putea să nu mai elimine discul sau să-l
şteargă fără avertizare.
 Când accesaţi camera video de la computer,
folosiţi software-ul „PMB” furnizat sau softwareul „PMB Portable” preinstalat. Nu modificaţi
fişierele sau directoarele din camera video de pe
computer. Puteţi deteriora fişierele de imagine
sau există riscul să nu le mai puteţi reda.
 Nu este asigurată operaţia dacă accesaţi datele
de pe camera video direct din computer.
 Camera video împarte automat un fişier de
imagine care depăşeşte 2 GB sau mai mult şi
salvează părţile în fişiere separate. Toate fişierele
de imagine vor apărea ca fişiere separate pe
computer, dar acestea vor fi manipulate corect
de funcţia de importare a camerei video sau de
aplicaţia software „PMB”, cât şi de funcţia de
redare a aplicaţiei software „PMB Portable”.
 Folosiți software-ul „PMB” furnizat când
importaţi filme lungi sau imagini editate din
camera video în computer. Dacă folosiţi un
alt software, este posibil ca imaginile să nu fie
importate corect.
 Când ştergeţi fişiere de imagine, urmaţi paşii de
la pagina 33.
 Puteţi crea un disc Blu-ray folosind un
computer cu dispozitiv de inscripţionare discuri
Blu-ray. Instalaţi BD Add-on Software pentru
„PMB”.

Pornirea aplicaţiei PMB
(Picture Motion Browser)
1
Daţi dublu clic pe simbolul de
comandă rapidă „PMB” de pe
ecranul computerului.
Încărcarea imaginilor
într-un serviciu de
reţea
Aplicaţia software „PMB Portable” este
preinstalată în camera video. Vă puteţi
bucura de următoarele funcţii folosind
aplicaţia „PMB Portable”.



2
Porneşte aplicaţia PMB.
 Note
Dacă simbolul nu este afişat pe ecranul
computerului, daţi clic pe [Start]  [All
Programs]  [ PMB]  elementul dorit.
Daţi clic pe butonul [Help] din colţul din
dreapta sus a ecranului computerului după
ce porneşte software-ul „PMB Portable”
şi apoi veţi vedea detalii despre modul de
utilizare a software-ului.
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui computer
Daţi dublu clic pe simbolul de
comandă rapidă „PMB Help” de
pe ecranul computerului pentru a
vedea modul de utilizare a „PMB”.
Încărcarea uşoară a imaginilor în servicii de
reţea, cum ar fi blogurile
Încărcarea cu un computer conectat la reţea
când nu sunteţi acasă
Înregistrarea la servicii de reţea (cum ar fi
blogurile) pe care le folosiţi frecvent
Pornirea aplicaţiei „PMB Portable”
(Windows)
 Porniţi camera video, apoi
conectaţi camera video la un
computer, folosind cablul USB
încorporat.

Sugestii
Daţi dublu clic pe „PMB Launcher” de pe
desktopul computerului. Acest lucru vă permite
să porniţi funcţia (aplicaţia) dorită selectând
una din lista cu funcţii „PMB”.



Apare ecranul [Selectare USB] pe ecranul
camerei video.
RO
39
 Atingeţi [Conectare USB] pe
ecranul computerului.
Când folosiţi Windows 7: Se deschide
fereastra Device Stage*.
Când folosiţi Windows XP/Windows
Vista: Este afişat expertul AutoPlay.
Dacă nu apare ecranul [Selectare USB],
(MENU)  [Setare] 
atingeţi
[ (Conexiune)]  [Conectare USB].
* „Device Stage” este un meniu al platformei
Windows 7, utilizat pentru gestionarea
dispozitivelor (camere video, aparate foto
etc.) conectate la computer.

Pornirea aplicaţiei „PMB Portable”
(Macintosh)
 Porniţi camera video, apoi
conectaţi camera video la un
computer, folosind cablul USB
încorporat.
 Daţi clic pe „PMB Portable”.
Apare ecranul cu acordul de licenţă.
 Selectaţi limba dorită, apoi daţi
clic pe [OK].
Apare ecranul de selectare a zonei.
 Selectaţi [Region] şi [Country/
Area] şi daţi clic pe [OK].
Apare ecranul cu acordul de licenţă.
 Citiţi acordul cu atenţie şi daţi clic
pe [I Agree].
Porneşte „PMB Portable”.

Apare ecranul [Selectare USB] pe ecranul
camerei video.
 Atingeţi [Conectare USB] pe
ecranul computerului.
Când computerul recunoaşte
camera video digitală, simbolul
[PMBPORTABLE] apare pe ecranul
computerului.
 Daţi clic pe „PMBP_Mac” din
directorul [PMBPORTABLE].
Apare ecranul de selectare a zonei.
 Selectaţi [Region] şi [Country/
Area] şi daţi clic pe [OK].
Apare ecranul cu acordul de licenţă.
 Citiţi acordul cu atenţie şi daţi clic
pe [I Agree].
Porneşte „PMB Portable”.
RO
40
Observaţii despre „PMB Portable”
Puteţi descărca URL-urile unor site-uri
Web de pe un server administrat de Sony
(aici numit „server Sony”) folosind „PMB
Portable”.
Trebuie să acceptaţi următoarele condiţii
pentru a utiliza serviciul de încărcare a
imaginilor (aici numit „serviciul”), oferit
de diverse site-uri Web, inclusiv cele care
folosesc „PMB Portable”.
 În funcţie de site-ul Web, poate fi cerută
înregistrarea şi plata unui tarif pentru
utilizarea serviciului. Folosiţi serviciul
în conformitate cu termenii stipulaţi de
site-ul Web.
 Serviciul poate fi întrerupt sau modificat
fără preaviz de organizatorul site-ului
Web. În acest caz, ca şi în altele, firma
Sony nu va fi responsabilă în niciun fel
de pierderi, deteriorări sau probleme
apărute între dvs. şi terţi, ca urmare a
utilizării serviciului.
 Veţi fi redirecţionat la site-urile Web
de serverul Sony. Totuşi, este posibil să
nu puteţi accesa site-urile din anumite
motive, cum ar fi în timpul întreținerii
serverului.
 Dacă Sony decide întreruperea definitivă
a operării serverului, acest lucru va fi
anunţat din timp pe site-ul Sony etc.
 Informaţiile precum adresa de URL
a site-ului unde sunteţi redirecţionat
de serverul Sony poate fi înregistrată
cu scopul îmbunătăţirii produselor şi
serviciilor pe care firma Sony le oferă
în viitor. Dar nu vor fi înregistrate
informaţii personale.
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui computer
 Note
Când utilizaţi aplicaţia „PMB Portable”, camera
video trebuie să fie conectată la reţea.
 Setaţi [Setare USB LUN] la [Multiplu] (pag. 57).
 Dacă nu apare ecranul „PMB Portable”, setaţi
[Setare conex. USB] la [Mass Storage] (pag. 57)
şi încercaţi să vă reconectaţi.
 Dacă nu apare expertul AutoPlay când folosiţi
Windows XP sau Windows Vista, daţi clic pe
[Start]  [Computer] (din Windows XP, [My
Computer])  [PMBPORTABLE], apoi daţi
dublu clic pe [PMBP_Win.exe].
 Dacă „Device Stage” nu porneşte când folosiţi
Windows 7, daţi clic pe [Start], apoi daţi dublu
clic pe simbolul pentru această cameră video 
simbolul mijlociu unde sunt stocate imaginile
dorite  [APPLICATION]  [PMBP_MTP.
exe].
 Dacă utilizaţi Windows 7, poate apărea fereastra
de pornire Device Stage (care nu conţine
informaţii despre dispozitiv), în funcţie de
setările din computer. În acest caz, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran şi descărcaţi ultimele
informaţii despre sistem.
 Dacă folosiţi Windows 7, [Setare conex. USB]
(mod de transfer prin USB) va comuta automat
la [Mass Storage] când porniţi „PMB Portable”.
 Când încărcaţi imagini prin Internet, cu camera
video digitală, pot fi stocate fişiere cache în
computerul pe care îl folosiţi, în funcţie de
furnizorul de servicii pe care îl folosiţi pentru
încărcarea imaginilor.
 Dacă apar probleme cu „PMB Portable” sau
dacă ştergeţi software-ul din greşeală, puteţi
descărca programul de instalare pentru „PMB
Portable” de pe Web.

RO
41
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
Selectarea unei metode pentru salvarea
imaginilor cu un dispozitiv extern
Puteţi salva filme cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) folosind un dispozitiv
extern. Selectaţi metoda de folosire în funcţie de dispozitiv.
Dispozitive externe
Dispozitiv extern de stocare
Salvarea imaginilor pe un
dispozitiv extern de stocare cu
o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD).
DVDirect Express DVD writer
Salvarea imaginilor pe un DVD
cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD).
Cablu de conectare
Pagina
Cablu adaptor USB
VMC-UAM1 (se vinde
separat)
44
Cablu USB încorporat
al DVDirect Express
47
Cablu USB încorporat
50
Cablu de conectare
A/V (furnizat)
51
DVD writer, cu excepţia
DVDirect Express
Salvarea imaginilor pe un disc
DVD cu o calitate a imaginii
de înaltă definiţie (HD) sau de
definiţie standard (STD).
Hard disk recorder etc.
Salvarea imaginilor pe un DVD
cu o calitate a imaginii de
definiţie standard (STD).
Filmele care sunt înregistrate cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD)
Folosiţi cablul de conectare A/V pentru a conecta camera video la un dispozitiv extern unde
sunt salvate imaginile.
 Note
Discul de înregistrare AVCHD poate fi redat numai pe dispozitive compatibile cu formatul AVCHD.
 Discurile cu imagini înregistrate cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) nu ar trebui utilizate în
aparate de redare/recordere DVD. Întrucât aparatele de redare/recorderele DVD nu sunt compatibile cu
formatul AVCHD, este posibil ca aparatele de redare/recorderele DVD să nu poată elimina discul.
 Ştergeţi filmul demonstrativ când copiaţi sau creaţi discuri. Dacă nu este şters, camera video poate să nu
funcţioneze corect. Dacă ştergeţi filmul demonstrativ, nu-l mai puteţi recupera.

RO
42
Tipurile de suporturi pe care sunt salvate imaginile
Consultaţi „Selectarea modului de înregistrare” de la pagina 25.
Echipamente cu care poate fi redat discul creat
Disc DVD cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD)
Aparate de redare in format AVCHD, cum ar fi un aparat de redare discuri Blu-ray Sony sau o
consolă PlayStation3.
Disc DVD cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD)
Aparate obişnuite de redare DVD-uri, cum ar fi un DVD player.
 Note
Păstraţi întotdeauna aparatul PlayStation3 pentru a folosi ultima versiune a software-ului de sistem
pentru PlayStation3.
 Este posibil ca PlayStation3 să nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.

Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
RO
43
Salvarea imaginilor cu
un dispozitiv extern de
stocare
Puteţi salva filme şi fotografii pe un suport
extern (dispozitive de stocare USB), cum ar
fi o unitate hard disk externă. De asemenea,
puteţi reda imagini cu camera video sau cu
un alt echipament de redare.
 Note
Pentru această operaţie, aveţi nevoie de un cablu
adaptor USB VMC-UAM1 (se vinde separat).
 Este posibil să nu fie disponibil în anumite ţări/
regiuni cablul adaptor USB VMC-UAM1.
 Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat (pag. 12).
 Consultaţi, de asemenea, manualul de utilizare
furnizat împreună cu dispozitivul extern de
stocare.

Sugestii
Puteţi importa imaginile salvate de pe
dispozitivul extern de stocare pe computerul
dvs. cu ajutorul aplicaţiei furnizate „PMB”.


Funcţii disponibile după salvarea
imaginilor pe un dispozitiv extern de
stocare
 redarea
imaginilor cu camera video (pag. 46)
imaginilor în „PMB”
 importarea
Dispozitive ce nu pot fi folosite ca
dispozitive externe de stocare

RO
44
Următoarele dispozitive nu pot fi utilizate ca
dispozitive externe de stocare.
 suporturi de stocare cu o capacitate ce
depăşeşte 2 TB
 o unitate de disc obişnuită, cum ar fi o unitate
de CD sau de DVD
 suporturi de stocare conectate printr-un hub
USB
 suporturi de stocare cu un hub USB
încorporat
 cititor de cartele
 Note
Este posibil să nu puteţi utiliza dispozitive
externe de stocare cu o funcţie de cod.
 Sistemul de fişiere FAT este disponibil pe
camera video. Dacă suportul de stocare al
dispozitivului extern a fost formatat pentru
un sistem de fişiere NTFS etc., formataţi
dispozitivul extern de stocare cu camera video
înainte de utilizare. Apare ecranul de formatare
când un dispozitiv extern de stocare este
conectat la camera video. Asiguraţi-vă că nu aţi
salvat date importante pe dispozitivul extern de
stocare înainte de a-l formata cu camera video.
 Operaţiunea nu este asigurată cu toate
dispozitivele cu cerinţele necesare pentru
operare.
 Pentru detalii despre dispozitive externe de
stocare, vizitaţi site-ul de asistenţă Sony din
ţara/regiunea dvs.

1
Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la sursa de
c.a.
2
Dacă dispozitivul extern
de stocare are un cablu de
alimentare cu c.a., conectaţi-l la
sursa cu c.a.
3
Conectaţi cablul adaptor USB la
dispozitivul extern de stocare.
4
Conectaţi cablul adaptor USB la
mufa  (USB) camerei video.
Aveţi grijă să nu deconectaţi cablul
USB în timp ce este afişat mesajul
[Pregătire fişier bază de date imagine.
Aşteptaţi.] pe ecranul LCD. Dacă
pe ecranul camerei video este afişat
mesajul [Rep. fiş. bd. imagine], atingeţi
.
Cablu adaptor USB
VMC-UAM1 (se
vinde separat)
5
Nu puteţi folosi cablul USB încorporat
pentru acest tip de conexiune.
Conectaţi dispozitivul extern
de stocare la camera video şi
atingeţi [Copiaţi.].
Filmele şi fotografiile ce au fost
stocate pe unul dintre suporturile de
înregistrare ale camerei video, selectate
cu [Selectare suport], şi care nu au fost
încă salvate pe un dispozitiv extern
de stocare, pot fi acum salvate pe
dispozitivul extern conectat.

După finalizarea operaţiei,
atingeţi
pe ecranul camerei
video.
Când conectaţi un dispozitiv extern de
stocare
Imaginile salvate pe dispozitivul extern
de stocare sunt afişate pe ecranul LCD
al camerei video. Când este conectat un
dispozitiv extern de stocare, va apărea
simbolul USB pe ecranul Vizualizare
evenimente etc.
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern

6
Puteţi utiliza setări de meniu pentru
dispozitivul extern de stocare, cum ar
fi ştergerea imaginilor. Atingeţi
(MENU)  [Editare/Copiere] pe
Vizualizare evenimente.
Pentru a deconecta dispozitivul extern
de stocare
Atingeţi
în timp ce camera video
este în modul de redare în aşteptare
([Vizualiz. eveniment] sau când este
afişat Indexul de evenimente) al
dispozitivului extern de stocare.
Deconectaţi cablul adaptor USB.
Această operaţie este disponibilă doar dacă
sunt imagini nou înregistrate.
RO
45
 Note
Numărul de scene pe care le puteţi salva pe un
dispozitiv extern de stocare este următorul.
Totuşi, chiar dacă dispozitivul extern de stocare
dispune de spaţiu liber, nu puteţi salva scene ce
depăşesc următorul număr.
 Filme cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD): Max. 3.999
 Filme cu o calitate a imaginii de definiţie
standard (STD): Max. 9.999
 Fotografii: Max. 40.000
Numărul de scene poate fi mai mic în funcţie de
tipul de imagini înregistrate.

 Dacă aţi selectat [Imagini
multiple], atingeţi imaginea pe
care doriţi să o salvaţi.
Va apărea .

Salvarea filmelor şi a fotografiilor
Puteţi salva imaginile dorite din camera
video pe dispozitivul extern de stocare.
 Conectaţi camera video la
dispozitivul extern de stocare şi
atingeţi [Redaţi fără copiere.].
Este afişat ecranul Vizualizare
evenimente al suportului extern.
(MENU) 
 Atingeţi
[Editare/Copiere]  [Copiază].
 Urmaţi instrucţiunile ce apar pe
ecran pentru a selecta suportul
de înregistrare, metodele de
selecţie a imaginilor şi tipul de
imagine.
Nu puteţi copia imagini de pe un
dispozitiv extern de stocare în suportul
intern de înregistrare al camerei video.
RO
46

Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
Dacă aţi selectat [Toate în Eveniment],
selectaţi evenimentul pe care doriţi să îl
/
. Nu puteţi selecta
copiaţi cu
mai multe evenimente.


 Atingeţi
pe ecranul camerei video.
Redarea imaginilor de pe un
dispozitiv extern de stocare cu
camera video
 Conectaţi camera video la
dispozitivul extern de stocare şi
atingeţi [Redaţi fără copiere.].
Este afişat ecranul Vizualizare
evenimente al dispozitivului extern de
stocare.
 Selectaţi imaginea pe care
doriţi să o vizualizaţi şi redaţi-o
(pag. 26).


De asemenea, puteţi vizualiza imagini
pe un televizor conectat la camera video
(pag. 30).
Puteţi reda filme cu o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD) pe calculator, folosind
[Player for AVCHD]. Porniţi [Player for
AVCHD] şi selectaţi unitatea la care este
conectat dispozitivul extern de stocare cu
[Settings].
Pentru a efectua manual [Copie directă]
 Note
În cazul în care camera dvs. video nu
recunoaşte dispozitivul extern de stocare,
încercaţi următoarele operaţiuni.
 Reconectaţi cablul adaptor USB la camera
video.
 Dacă dispozitivul extern de stocare are un
cablu de alimentare cu c.a., conectaţi-l la
sursa cu c.a..

Puteţi crea un disc sau reda imagini de pe
un disc creat cu ajutorul unui DVD writer,
DVDirect Express (se vinde separat).
Consultaţi, de asemenea, manualul de
utilizare furnizat împreună cu dispozitivul
DVD writer.
 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 12).
 DVDirect Express este numit „DVD writer” în
această secţiune.

Discurile ce pot fi folosite
 DVD-R
de 12 cm
de 12 cm
Dispozitivul nu acceptă discuri cu două
straturi.
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
Puteţi efectua manual [Copie directă] în
timp ce camera video este conectată la un
dispozitiv extern de stocare.
(MENU) [Editare/
Atingeţi
Copiere]  [Copie directă] pe ecranul
[Vizualiz. eveniment] al dispozitivului
extern de stocare.
Atingeţi [Copiaţi imaginile care nu au
fost copiate încă.].

.
Atingeţi
Crearea unui disc cu
ajutorul unui DVD
writer, DVDirect
Express
 DVD+R
1
Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la sursa de
c.a. (pag. 12).
2
Porniţi camera video şi conectaţi
dispozitivul DVD writer la mufa 
(USB) a camerei video cu ajutorul
cablului USB al dispozitivului DVD
writer.

Nu puteţi folosi cablul USB încorporat
pentru acest tip de conexiune.
RO
47
3
Introduceţi un disc nou
în DVD writer şi închideţi
compartimentul pentru disc.
4
Apăsaţi pe
DVD writer.



5
(DISC BURN) de pe
Filmele ce au fost stocate pe unul dintre
suporturile de înregistrare ale camerei
video, selectate cu [Selectare suport], şi
care nu au fost încă salvate pe un disc, pot
fi acum salvate pe disc.
Atunci când există filme cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD) şi de
definiţie standard (STD) nesalvate, acestea
vor fi salvate pe discuri individuale, în
funcţie de calitatea imaginii.
Dacă fişierele pe care doriţi să le copiaţi
nu încap pe disc, înlocuiţi discul din DVD
writer cu un disc nou şi repetaţi procedura.
După finalizarea operaţiei,
atingeţi


(se deschide compartimentul
discului)  scoateţi discul 
pe ecranul camerei
atingeți
video.
6
Atingeţi
cablul USB.
Sugestii
Dacă dimensiunea totală de memorie a filmelor
care urmează să fie inscripţionate prin operaţia
DISC BURN o depăşeşte pe cea a discului,
crearea discului se va opri în momentul în care
se atinge limita. Este posibil ca ultimul film de
pe disc să fie întrerupt.


RO
48
, apoi deconectaţi
Efectuarea procedurii [OPŢ.
SCRIERE DISC]
Efectuaţi această operaţie în următoarele
cazuri:
 La
 La
copierea unei imagini dorite
crearea mai multor copii ale aceluiaşi disc
 Conectaţi camera video la DVD
writer şi atingeţi [OPŢ. SCRIERE
DISC].
 Selectaţi suportul de înregistrare
care conţine filmele pe care doriţi
să le salvaţi şi atingeţi [Urm.].
 Atingeţi filmul pe care doriţi să îl
inscripţionaţi pe disc.
Va apărea .
Capacitatea rămasă pe disc

Atingeţi şi ţineţi apăsată miniatura dorită
ca să confirmaţi imaginea. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.

de pe
 Atingeţi
ecranul camerei video.
Pentru a crea un alt disc cu acelaşi
conţinut, introduceţi un disc nou şi
atingeţi [CREAŢI ÎNCĂ UN DISC
IDENTIC].
 După terminarea operaţiei,
atingeţi [Ieşiţi.] 
pe
ecranul camerei video.
 Deconectaţi cablul USB de la
camera video.
Sugestii
Durata de creare a discului pentru copierea
filmelor până la atingerea limitei dimensiunii
acestuia este de 20-60 de minute. În funcţie de
modul de înregistrare sau de numărul de scene,
poate dura mai mult.
 Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la sursa de
c.a. (pag. 12).
 Porniţi camera video şi conectaţi
dispozitivul DVD writer la mufa 
(USB) a camerei video cu ajutorul
cablului USB al dispozitivului DVD
writer.



Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
 Note
Nu efectuaţi niciuna dintre următoarele acţiuni
atunci când creaţi un disc.
 Opriţi camera video
 Deconectaţi cablul USB sau adaptorul de c.a.
 Supuneţi camera video şocurilor mecanice
sau vibraţiilor
 Scoateţi cartela de memorie din camera video
 Înainte de a şterge filmele din camera video,
redaţi discul creat pentru a vă asigura că a fost
efectuată corect copierea.
 Dacă apare pe ecran [Eşuată.] sau [SCRIERE
DISC eşuată.], introduceţi un alt disc în DVD
writer şi efectuaţi din nou operaţia DISC
BURN.

Redarea unui disc cu un DVD writer
Puteţi reda filme pe ecranul televizorului
conectând camera video la un televizor
(pag. 30).
 Introduceţi un disc creat în DVD
writer.
Filmele de pe disc apar pe ecranul index
al camerei video.
 Apăsaţi pe butonul de redare de
pe DVD writer.

De asemenea, puteţi utiliza ecranul
camerei video.
RO
49
 După finalizarea operaţiei,
atingeţi
pe ecranul camerei
video şi scoateţi discul când se
deschide compartimentul.
 Atingeţi
cablul USB.
şi deconectaţi
Crearea unui disc cu o
calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD)
cu un DVD writer etc.,
diferit de DVDirect
Express
Utilizaţi cablul USB pentru a conecta
camera video la un dispozitiv de creare a
discurilor compatibil cu filmele cu o calitate
a imaginii de înaltă definiţie (HD), cum
ar fi un DVD writer Sony. Consultaţi, de
asemenea, manualele de utilizare furnizate
împreună cu dispozitivul ce urmează a fi
conectat.
 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 12).
 Sony Este posibil ca dispozitivul DVD
writer Sony să nu fie disponibil în anumite
ţări/regiuni.

1
Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la sursa de
c.a. (pag. 12).
RO
50
2
Porniţi camera video şi conectaţi
un DVD writer etc. la camera
video cu cablul USB încorporat.
Apare ecranul [Selectare USB] pe
ecranul camerei video.

Atingeţi [Conectare USB] pe
ecranul computerului.

4
Suportul de înregistrare afişat diferă în
funcţie de model.
Puteţi copia imaginile redate cu o cameră
video pe un disc sau pe o casetă video,
conectând camera video la un recorder
de discuri, un DVD writer Sony etc.,
altul decât DVDirect Express, cu ajutorul
cablului de conectare A/V. Conectaţi
dispozitivul ca la pasul  sau .
Consultaţi, de asemenea, manualele de
utilizare furnizate împreună cu dispozitivele
ce urmează a fi conectate.
 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 12).
 Este posibil ca dispozitivul DVD writer Sony să
nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.
 Filmele cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) vor fi duplicate cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD).

Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
3
Dacă nu apare ecranul [Selectare USB],
(MENU)  [Setare] 
atingeţi
[ (Conexiune)]  [Conectare USB].
Crearea unui disc cu
o calitate a imaginii
de definiţie standard
(STD) cu ajutorul unui
recorder etc.
Înregistraţi filmele pe dispozitivul
conectat.

5
Pentru detalii, consultaţi manualele
de utilizare furnizate împreună cu
dispozitivul ce urmează a fi conectat.
După terminarea operaţiei,
atingeţi

pe
ecranul camerei video.
6
Deconectaţi cablul USB.
RO
51
Conector telecomandă A/V
1
Introduceţi suportul de
înregistrare în dispozitivul de
înregistrare.

Intrare
S VIDEO
VIDEO
(Galben)
(Alb)
2
Conectaţi camera video la
dispozitivul de înregistrare
(un recorder de discuri etc.) cu
ajutorul cablului de conectare
A/V  (furnizat) sau al unui
cablu de conectare A/V cu S
VIDEO  (se vinde separat).
AUDIO
(Galben)
(Roşu)
Flux de semnal

3
Dacă folosiţi acest cablu, puteţi obţine
imagini cu o calitate mai bună decât
atunci când folosiţi un cablu de conectare
A/V. Cuplaţi conectorii alb şi roşu (audio
stânga/dreapta) şi conectorul S VIDEO
(canal S VIDEO) al cablului de conectare
A/V cu un cablu S VIDEO. Dacă veţi
cupla numai conectorul S VIDEO, nu
veţi avea sonor. Nu este necesară cuplarea
conectorului galben (video).
RO
52
Conectaţi camera video la mufele de
intrare ale dispozitivului de înregistrare.
Porniţi redarea cu camera video
şi înregistraţi-o pe aparatul de
înregistrare.

Cablu de conectare A/V (furnizat)
Cablu de conectare A/V cu S VIDEO (se
vinde separat)
Dacă dispozitivul dvs. de înregistrare are
un selector de intrare, setaţi-l la modul de
intrare.
4
Consultaţi manualul de utilizare furnizat
împreună cu dispozitivul de înregistrare
pentru mai multe detalii.
Când aţi terminat duplicarea,
opriţi mai întâi aparatul de
înregistrare, apoi camera video.
 Note
Întrucât copierea este efectuată printr-un
transfer de date analogice, calitatea imaginii se
poate deteriora.
 Nu puteţi copia imagini pe recordere conectate
printr-un cablu HDMI.
 Pentru a copia informaţiile despre dată/oră,
datele camerei şi coordonate (HDR-CX360VE/
(MENU)  [Setare]
PJ30VE), atingeţi
(Setări redare)]  [Cod de date] 
[
.
o setare dorită 
 Dacă dimensiunea ecranului dispozitivelor de
afişare (televizor etc.) este de 4:3, atingeţi
(MENU)  [Setare]  [ (Conexiune)] 
.
[Tip TV]  [4:3] 
 Atunci când conectaţi un dispozitiv mono,
cuplaţi conectorul galben al cablului de
conectare A/V în mufa video de intrare şi
conectorul alb (canalul din stânga) sau cel roşu
(canalul din dreapta) în mufa audio de intrare a
dispozitivului.

Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
RO
53
Particularizarea camerei video
Utilizarea meniurilor
Vă puteţi bucura şi mai mult de utilizarea camerei video, dacă folosiţi corect operaţiunile de meniu.
Camera video are diverse elemente de meniu sub fiecare din cele 6 categorii de meniu.
Mod fotografiere (Elemente pentru selectarea unui mod de înregistrare) pag. 55
Aparat foto/Microfon (Elemente pentru înregistrare particularizată) pag. 55
Cal. imag./Dimens. (Elemente pentru configurarea calităţii sau a dimensiunii imaginii)
 pag. 56
Funcţie Redare (Elemente pentru redare)  pag. 56
Editare/Copiere (Elemente pentru editare) pag. 56
Setare (Alte elemente de configurare)  pag. 56
Utilizarea meniurilor
Urmaţi procedurile explicate mai jos pentru a configura elementele de meniu.
Meniurile [Aparat foto/Microfon] şi [Setare] au subcategorii. Atingeţi simbolul subcategorie şi
ecranul trece la alte meniuri cu subcategorii.
Elementele de meniu sau setările care apar cu gri nu sunt disponibile.
 Note
În funcţie de condiţiile de înregistrare sau de redare, este posibil să nu puteţi seta anumite elemente de meniu.
 Atingeţi
pentru a finaliza configurarea meniului sau pentru a reveni la ecranul cu meniul anterior.

RO
54
Liste de meniuri
Mod fotografiere
Film............................................... Înregistrează filme.
Foto............................................... Face fotografii.
ÎNREG.crsv.lent.......................... Înregistrează subiecţi ce se mişcă rapid cu o mişcare lentă.
Capturare golf........................... Împarte o mişcare rapidă de două secunde în cadre pe care le înregistrează
apoi sub formă de film și fotografii.
Aparat foto/Microfon
Particularizarea camerei video
(Setări manuale)
Echilibru de alb............... Ajustează echilibrul de culoare în funcţie de luminozitatea mediului de
înregistrare.
Expun./Focaliz. Pct......... Ajustează simultan luminozitatea şi focalizarea pentru subiectul selectat.
Expunere punctuală...... Ajustează luminozitatea imaginilor pentru un subiect pe care îl atingeţi pe ecran.
Focalizare punct............. Focalizează un subiect pe care îl atingeţi pe ecran.
Expunere........................... Ajustează luminozitatea filmelor şi a fotografiilor.
Focalizare.......................... Focalizează manual.
Low Lux.............................. Înregistrează imagini cu culori luminoase într-un mediu slab iluminat.
(Setări aparat foto)
Selectare scenă............... Selectează setarea de înregistrare potrivită în funcţie de tipul de scenă,
cum ar fi o vedere nocturnă sau o plajă.
Gradare...................... Face ca scenele să apară sau să dispară treptat.
Temporizator........... Setează temporizatorul când camera video este în modul de înregistrare
foto.
Macro prim plan............. Focalizează un subiect în timp ce fundalul apare estompat.
SteadyShot............... Setează funcţia SteadyShot în timpul filmării.
SteadyShot............... Setează funcţia SteadyShot în timpul fotografierii.
Zoom digital.................... Setează nivelul maxim de zoom al zoom-ului digital care depăşeşte nivelul
de zoom.
Obiectiv conversie......... Setează tipul de lentile de conversie montate (se vinde separat).
Optimizează funcţia SteadyShot şi focalizarea în funcţie de obiectivul
montat.
Iluminare spate auto..... Ajustează automat expunerea pentru subiecţii iluminaţi din spate.
(Faţă)
Detecţie feţe.................... Ajustează automat calitatea imaginii feţelor.
Declanşator zâmbet...... Face automat fotografii când este detectat un zâmbet.
Sens. detect. zâmbet..... Setează sensibilitatea detectării zâmbetelor cu funcţia declanşator zâmbet.
(Bliţ)
Bliţ*1.................................... Setează cum să fie activat bliţul.
Nivel bliţ*1. ....................... Setează luminozitatea bliţului.
Reduc. ef. ochi roşii*1. ... Previne efectul ochilor roşii când este folosit bliţul.
(Microfon)
Mic. încorporat zoom.... Înregistrează filme cu sunet clar în funcţie de poziţia zoom-ului.
Reduc. zgomot vânt...... Reduce zgomotul vântului.
Mod audio........................ Setează formatul de înregistrare a sunetului (5,1 canale surround/2 canale
stereo).
Nivel refer. microfon...... Setează nivelul microfonului.
RO
55
(Asistenţă fotografiere)
Chenar ghidare............... Afişează chenarul pentru a verifica dacă subiectul este orizontal sau vertical.
Setare afişaj...................... Setează durata de afişare pe ecranul LCD a simbolurilor sau a indicatorilor.
Nivel luminozitate*1...... Ajustează luminozitatea luminii video.
Afiş. niv. audio................. Afişează nivelul audio pe ecranul LCD.
Cal. imag./Dimens.
............................ Setează modul de înregistrare a filmelor. Când filmaţi subiecte care se
mişcă rapid, se recomandă o calitate înaltă a imaginii.
Viteză cadre........................ Setează viteza cadrelor pentru înregistrarea filmelor.
/
.................. Setează calitatea imaginii pentru înregistrare, redare sau editare filme.
Setare
Mod panoramic................ Setează raportul între lăţimea şi înălţimea imaginii când înregistraţi filme
cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD).
x.v.Color............................... Înregistrează o gamă mai largă de culori.
Dimens. imag.................... Setează dimensiunea fotografiilor.
Mod REC
Funcţie Redare
Vizualiz. eveniment................. Afişează ecranul Vizualizare evenimente.
Vizualizare hartă*2................... Afişează ecranul Vizualizare hartă.
Film evidenţiat.......................... Porneşte Redarea cu evidenţiere.
Scenariu................................ Porneşte un Scenariu cu evidenţiere salvat.
Editare/Copiere
Şterge........................................... Şterge filme sau fotografii.
Protejează................................... Protejează filme sau fotografii pentru a evita ştergerea acestora.
Copiază ...................................... Copiază imagini de pe suportul intern de înregistrare selectat pe cartela de
memorie introdusă.
Copie directă............................. Copiază imagini stocate pe suportul intern de înregistrare sau pe o cartelă
de memorie pe un tip de suport extern.
Setare
(Setări suport)
Selectare suport............. Setează tipul de suport ce urmează a fi folosit pentru filmări sau
fotografieri (pag. 17).
Informaţii mediu............ Afişează informaţii despre suportul de înregistrare, cum ar fi spaţiul liber
rămas.
Format . ............................. Şterge toate datele de pe suportul intern de înregistrare sau de pe o cartelă
de memorie.
Rep. fiş. bd. imagine...... Repară fişierul bază de date imagini de pe suportul intern de înregistrare
sau de pe o cartelă de memorie (pag. 61).
Număr fişier...................... Setează modul de atribuire a numerelor de fișiere.
(Setări redare)
Cod de date...................... Reglează data şi ora.
Setări volum..................... Reglează volumul sunetului la redare (pag. 28)
RO
56
Particularizarea camerei video
(Conexiune)
Tip TV.................................. Modifică semnalul în funcţie de televizorul conectat (pag. 30).
Componente.................... Selectaţi această opţiune atunci când conectaţi camera video la un
televizor cu ajutorul mufei de intrare de semnal pe componente (pag. 31).
Rezoluţie HDMI............... Selectează rezoluţia imaginii la ieşire atunci când conectaţi camera video
la un televizor cu ajutorul unui cablu HDMI (se vinde separat).
CONTROL PT. HDMI....... Setează folosirea sau nefolosirea telecomenzii televizorului când camera
video este conectată la un televizor compatibil cu „BRAVIA” Sync cu
ajutorul unui cablu HDMI (se vinde separat).
Conectare USB................ Selectează ce tip de suport de pe cameră să fie folosit când camera video
este conectată la un dispozitiv extern prin USB.
Setare conex. USB ......... Setează modul de conexiune când camera video este conectată la un
computer sau la un dispozitiv USB.
Setare USB LUN . ............ Setează camera video pentru a fi ameliorată compatibilitatea cu
conexiunea USB, limitând anumite funcţii USB.
Scriere disc....................... Vă permite să salvaţi imagini pe discuri printr-o simplă apăsare de buton.
(Setări generale)
Bip........................................ Setează activarea sau dezactivarea sunetului bip al camerei video.
Luminozitate LCD........... Ajustează luminozitatea ecranului LCD.
Locaţia dvs.*2................... Afişează locaţia curentă pe o hartă.
Setare GPS*2. ................... Setează activarea sau dezactivarea primirii semnalului GPS.
Ind. lumină înreg.*1....... Setează aprinderea sau neaprinderea ledului de înregistrare.
Telecomandă................... Setează folosirea sau nefolosirea telecomenzii fără fir.
Oprire automată............. Schimbă setarea [Oprire automată] (pag. 13).
Pornit de LCD................... Setează activarea sau dezactivarea funcţiei de pornire şi oprire a camerei
video la deschiderea şi închiderea ecranului LCD.
Language Setting.......... Setează limba de afişare (pag. 16).
Calibrare............................ Calibrează ecranul tactil.
Informaţii
acumulator....................... Afişează informaţii despre acumulator.
Mod demo........................ Setează activarea sau dezactivarea apariţiei filmului demonstrativ.
(Setări ceas)
Setare dată şi oră............ Setează [Format dată şi oră], [Ora de vară] sau [Dată şi oră] (pag. 14).
Setare zonă....................... Ajustează diferenţa de fus orar fără a opri ceasul (pag. 14).
Reglare autom. oră*2.... Setează reglarea sau nereglarea automată a orei cu camera video prin
preluarea orei exacte cu ajutorul funcţiei GPS.
Regl. autom. zonă*2. ..... Setează compensarea sau necompensarea automată a diferenţei de fus orar
cu camera video prin preluarea orei exacte cu ajutorul funcţiei GPS.
*1HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
*2HDR-CX360VE/PJ30VE
RO
57
Obţinerea informaţiilor
detaliate din Manual
„Handycam”
Manual „Handycam” este un manual de
instrucţiuni conceput pentru a fi citit pe
ecranul unui computer. Vă rugăm să citiţi
Manual „Handycam” dacă doriţi să aflaţi
mai multe despre funcţionarea camerei
video.
1
Pentru a instala Manual
„Handycam” pe un computer cu
platformă Windows, introduceţi
CD-ROM-ul furnizat în unitatea
de disc a computerului.
Pentru a vizualiza Manual „Handycam”,
daţi dublu clic pe simbolul de comandă
rapidă de pe ecranul computerului.


Apare ecranul de instalare.
Dacă nu apare ecranul, daţi clic pe [Start]
 [Computer] (din Windows XP, [My
Computer]), apoi daţi dublu clic pe
[SONYPMB(E:)](CD- ROM)*  [install.
exe].
* Numele unităţilor (cum ar fi (E:)) pot
varia în funcţie de computer.

2
3
Daţi clic pe [Manual].
Daţi clic pe limba dorită şi
modelul camerei dumneavoastră
 [Install] şi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran pentru a instala
Manual „Handycam”.

RO
58
Numele modelului camerei video este
imprimat pe partea inferioară.

Dacă folosiţi un Macintosh, deschideţi
directorul [Handbook] – [RO] de pe CD-ROM,
apoi copiaţi [Handbook.pdf].
Aveţi nevoie de programul Adobe Reader
pentru a citi Manual „Handycam”. Dacă nu îl
aveţi instalat pe computer, îl puteţi descărca de
pe pagina Web Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Consultaţi „PMB Help” pentru detalii despre
aplicaţia software „PMB” furnizată (pag. 37).
Informaţii suplimentare
Depanare
Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea
camerei video, urmaţi paşii de mai jos.
 Verificaţi lista (de la pag. 59 până la
61) şi camera video.
Aparatul nu poate fi pornit.


 Deconectaţi sursa de alimentare,
conectaţi-o din nou după circa 1
minut şi porniţi camera video.
Camera video nu funcţionează nici atunci
când este pornită.
 Apăsaţi pe RESET (pag. 74) cu un
obiect ascuţit şi porniţi camera
video.
Dacă apăsaţi pe RESET, toate setările,
inclusiv setarea ceasului, vor fi
resetate.



 Contactaţi furnizorul Sony sau un
service local autorizat Sony.


În funcţie de problemă, este posibil să fie nevoie
de iniţializarea sau schimbarea memoriei
interne curente a camerei dvs. video. În acest
caz, datele stocate în memoria internă vor
fi şterse. Asiguraţi-vă că aţi salvat datele din
memoria internă pe un alt suport (copie de
siguranţă), înainte de a trimite camera video la
reparat. Nu vă vom despăgubi pentru pierderi
de date din memoria internă.
În timpul reparaţiilor, este posibil să verificăm
o cantitate minimă de date stocate în memoria
internă pentru a putea verifica problema. Cu
toate acestea, furnizorul Sony nu va copia sau
reţine datele dvs.
Consultaţi Manual „Handycam” (pag. 58)
pentru detalii despre simptomele camerei dvs.
video şi „PMB Help” (pag. 39) pentru modul de
conectare a camerei la computer.

Durează câteva secunde înainte ca aparatul
să fie gata de filmare după pornirea acestuia.
Acesta nu este un defect.
Deconectaţi adaptorul de c.a. de la sursa de
c.a. sau scoateţi acumulatorul şi reconectaţi-l
după circa 1 minut. Dacă tot nu funcţionează,
apăsaţi pe RESET (pag. 74) cu ajutorul unui
obiect ascuţit. (Dacă apăsaţi pe RESET,
toate setările, inclusiv setarea ceasului, vor fi
resetate.)
Temperatura camerei video este extrem de
ridicată. Opriţi camera video şi lăsaţi-o câtva
timp într-un loc răcoros.
Temperatura camerei video este extrem de
scăzută. Lăsaţi camera video cu alimentarea
pornită. Dacă tot nu reuşiţi să acţionaţi
camera, opriţi-o şi duceţi-o într-un loc cald.
Lăsaţi camera video acolo câtva timp, apoi
porniţi camera video.
Informaţii suplimentare

Montaţi un acumulator încărcat în camera
video (pag. 10).
Conectaţi conectorul adaptorului de c.a. la
sursa de c.a. (pag. 12).
Camera video se încălzeşte.

Camera dvs. video se poate încălzi în timpul
funcţionării. Acesta nu este un defect.
Alimentarea se opreşte brusc.



Utilizaţi adaptorul de c.a. (pag. 12).
Porniţi din nou alimentarea.
Încărcaţi acumulatorul (pag. 10).
RO
59
Nu se înregistrează imagini la apăsarea pe
butoanele START/STOP sau PHOTO.




Apăsaţi pe MODE pentru a aprinde ledul
(Film) sau (Foto).
Camera video înregistrează în acest moment
imaginea pe care aţi fotografiat-o pe suportul
de înregistrare. Nu puteţi realiza înregistrări
noi în această perioadă.
Suportul de înregistrare este plin. Ştergeţi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 33).
Numărul total de scene de film sau de
fotografii a depăşit capacitatea de înregistrare
a camerei video (pag. 63). Ştergeţi imaginile
care nu sunt necesare (pag. 33).
Afişaj de auto-diagnosticare/
Indicatori de avertizare
Dacă apar indicatori pe ecranul LCD,
verificaţi următoarele.
Dacă nu rezolvaţi problema nici după
câteva încercări de soluţionare, contactaţi
furnizorul Sony sau un service local
autorizat Sony. În acest caz, când îi
contactaţi, daţi-le toate numerele codului
de eroare cu C sau E.
C:04:

Se opreşte înregistrarea.

Temperatura camerei video este extrem de
ridicată/scăzută. Opriţi camera video şi lăsaţio câtva timp într-un loc răcoros/cald.
„PMB” nu poate fi instalat.

Verificaţi mediul informatic sau procedura de
instalare necesară pentru instalarea „PMB”
(pag. 36).
„PMB” nu funcţionează corect.

Ieşiţi din programul „PMB” şi reporniţi
computerul.
Computerul nu recunoaşte camera video.



RO
60
Deconectaţi toate dispozitivele din mufele
USB ale computerului cu excepţia tastaturii,
mouse-ului şi a camerei video.
Deconectaţi cablul USB încorporat din
computer şi camera video, apoi reporniţi
computerul şi reconectaţi camera video la
computer în ordinea corectă.
Când cablul USB încorporat şi celălalt cablu
USB (conectat la portul USB al camerei) sunt
conectate simultan la dispozitive externe,
deconectaţi-l pe cel care nu este conectat la un
computer.

Acumulatorul nu este un acumulator
„InfoLITHIUM” seria V. Utilizaţi un
acumulator „InfoLITHIUM” (seria V)
(pag. 10).
Introduceţi corect conectorul de c.c. al
adaptorului de c.a. în camera video (pag. 10).
C:06:

Temperatura acumulatorului este ridicată.
Înlocuiţi acumulatorul sau aşezaţi-l într-un
loc răcoros.
C:13: / C:32:

Scoateţi sursa de alimentare. Reconectaţi-o şi
porniţi din nou camera video.
E::

Urmaţi paşii de la  de la pagina 59.


Acumulatorul este descărcat.

Temperatura acumulatorului este ridicată.
Înlocuiţi acumulatorul sau aşezaţi-l într-un
loc răcoros.



Nu aţi introdus nicio cartelă de memorie
(pag. 18).
Când clipeşte indicatorul, nu există suficient
spaţiu liber pentru înregistrarea imaginilor.
Ştergeţi imaginile care nu sunt necesare
(pag. 33) sau formataţi cartela de memorie
după ce stocaţi imaginile pe un alt suport.
Fişierul de bază de date de imagini este
deteriorat. Verificaţi fişierul de bază de date
atingând
(MENU)  [Setare]  [
(Setări suport)]  [Rep. fiş. bd. imagine] 
suportul de înregistrare.
Cartela de memorie este deteriorată. Formataţi
cartela de memorie cu camera dvs. video
(pag. 56).

Aţi introdus o cartelă de memorie
incompatibilă (pag. 18).

Cartela de memorie este protejată la scriere.
Accesul la cartela de memorie a fost
restricţionat de un alt dispozitiv.


Suportul de înregistrare este plin. Ştergeţi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 33).
Nu pot fi înregistrate fotografii în timpul
procesării. Aşteptaţi puţin, apoi înregistraţi.
] este setat la [Calitate
Când [Mod REC
maximă] sau [Calitate
50p], nu puteţi
captura fotografii în timp ce înregistraţi filme.
Viteză cadre] este
În plus, dacă opţiunea [
setată la [25p] (HDR-CX360E/CX360VE/
PJ30E/PJ30VE), nu puteţi înregistra fotografii
în timp ce camera video este în modul de
aşteptare a înregistrării filmelor.
Informaţii suplimentare





Ceva este în neregulă cu bliţul (HDR-CX360E/
CX360VE/PJ30E/PJ30VE).

Cantitatea de lumină este
insuficientă. Utilizaţi bliţul
(HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE).
Camera video nu este stabilă. Ţineţi camera
video ferm cu ambele mâini. Cu toate acestea,
reţineţi că indicatorul de avertizare referitor la
vibraţia camerei nu va dispărea.

RO
61
Durată de înregistrare
filme/număr de
fotografii ce poate fi
înregistrat
HDR-PJ30E/PJ30VE
(unitate: minut)
Acumulator
„HD” înseamnă o calitate a imaginii de
înaltă definiţie, iar „STD” înseamnă o
calitate standard a imaginii.
Calitate
imagine
NP-FV50
(furnizat)
NP-FV70
NP-FV100
Durată de înregistrare şi redare
estimată cu fiecare acumulator
Durată de înregistrare
Durata aproximativă disponibilă când
utilizaţi un acumulator complet încărcat.

HDR-CX360E/CX360VE
(unitate: minut)
Acumulator
Calitate
imagine
NP-FV50
(furnizat)
NP-FV70
NP-FV100
Durată de
înregistrare
continuă
HD STD
HD
STD
130
140
65
70
270
535
290
580
135
265
145
290
HDR-PJ10E
(unitate: minut)
Acumulator
Calitate
imagine
NP-FV50
(furnizat)
NP-FV70
NP-FV100
RO
62
Durată de
înregistrare
continuă
HD STD
145
300
600
155
325
650

Durată de
înregistrare tipică
Durată de
înregistrare tipică
HD
STD
70
75
150
300
160
325



Durată de
înregistrare
continuă
HD STD
Durată de
înregistrare tipică
HD
STD
125
135
60
65
260
515
280
555
130
255
140
275
Fiecare durată de înregistrare este estimată
când camera înregistrează filme cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD) cu opţiunea
] setată la [
standard].
[Mod REC
Durata de înregistrare tipică indică durata
ce presupune alternarea opririi şi pornirii
înregistrării, comutarea ledului MODE şi
utilizarea zoom-ului.
Duratele sunt calculate la utilizarea camerei la
25 C. Se recomandă o temperatură între 10 C
şi 30 C.
Durata de înregistrare şi redare va fi mai scurtă
când folosiţi camera video la temperaturi
scăzute.
Durata de înregistrare şi redare va fi mai scurtă
în funcţie de condiţiile în care folosiţi camera
video.
Durată de redare
Durata aproximativă disponibilă când
utilizaţi un acumulator complet încărcat.
HDR-CX360E/CX360VE
(unitate: minut)
Acumulator
Calitate imagine
NP-FV50
(furnizat)
NP-FV70
NP-FV100
HD
165
STD
180
345
680
375
745
HDR-PJ10E
(unitate: minut)
Mod de înregistrare
Acumulator
Calitate imagine
NP-FV50
(furnizat)
NP-FV70
NP-FV100
HD
170
STD
180
355
710
375
745
(unitate: minut)
Acumulator
Calitate imagine
NP-FV50
(furnizat)
NP-FV70
NP-FV100
355
710
[Calitate
maximă]
[Calitate
ridicată]
2h0m
(2 h 0 m)
[Calitate
ridicată]
4 h 10 m
(4 h 10 m)
[Durată lungă
(2 canale)*
]
4h5m
(4 h 5 m)
[Calitate
[
50p]
standard]
[Durată lungă
(5,1 canale)*
]
[Durată lungă
(2 canale)*
]
3 h 35 m
(2 h 45 m)
6 h 15 m
(5 h 5 m)
Informaţii suplimentare
[Calitate
maximă]
HDR-CX360E HDR-CX360VE
2 h 35 m 2 h 30 m
(2 h 35 m) (2 h 30 m)
3h5m
3h0m
(3 h 5 m) (3 h 0 m)
]
Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) în h (ore) şi
m (minute)
325
650
Durată de înregistrare
[Durată lungă
(5,1 canale)*
7 h 40 m
(7 h 5 m)
Durată de înregistrare
1 h 15 m
(1 h 15 m)
1 h 30 m
(1 h 30 m)
Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) în h (ore) şi
m (minute)
standard]
7 h 55 m
(7 h 15 m)
Mod de înregistrare
HDR-CX360E/CX360VE
[
[
standard]
(2 canale)*
STD
170
Suport intern de înregistrare
50p]
standard]
[
(5,1 canale)*
HD
155
Durata estimată de înregistrare a
filmelor
Mod de înregistrare
Durată de înregistrare
HDR-CX360E HDR-CX360VE
7 h 40 m 7 h 30 m
(7 h 5 m) (6 h 55 m)
HDR-PJ10E
HDR-PJ30E/PJ30VE
[Calitate
Calitate a imaginii de definiţie standard (STD) în h (ore)
şi m (minute)
6 h 25 m
(5 h 15 m)
Calitate a imaginii de definiţie standard (STD) în h (ore)
şi m (minute)
Mod de înregistrare
standard]
[
(5,1 canale)*
Durată de înregistrare
3 h 45 m
(3 h 25 m)
[
standard]
(2 canale)*
3 h 50 m
(3 h 30 m)
7 h 25 m 7 h 15 m
(5 h 35 m) (5 h 30 m)
12 h 50 m 12 h 30 m
(10 h 30 m) (10 h 15 m)
13 h 15 m 12 h 55 m
(10 h 50 m) (10 h 35 m)
RO
63
HDR-PJ30E/PJ30VE

Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) în h (ore) şi
m (minute)
Mod de înregistrare
Durată de înregistrare
[Calitate
maximă]
HDR-PJ30E
HDR-PJ30VE
2 h 35 m 2 h 30 m
(2 h 35 m) (2 h 30 m)
3h5m
3h0m
(3 h 5 m) (3 h 0 m)
[Calitate
ridicată]
4 h 10 m
(4 h 10 m)
[Calitate
[
50p]
standard]
[Durată lungă
(5,1 canale)*
]
[Durată lungă
(2 canale)*
]
4h5m
(4 h 5 m)
7 h 25 m 7 h 15 m
(5 h 35 m) (5 h 30 m)
12 h 50 m 12 h 30 m
(10 h 30 m) (10 h 15 m)

Dacă doriţi să înregistraţi pe toată durata
maximă de înregistrare indicată în tabel, trebuie
să ştergeţi filmul demonstrativ din camera dvs.
video.
Camera dvs. video foloseşte formatul VBR
(Rată de biţi variabilă) pentru a ajusta automat
calitatea imaginii la scena filmată. Această
tehnologie provoacă fluctuaţii ale duratei de
înregistrare de pe suport. Filmele cu imagini
rapide şi complexe sunt înregistrate la o rată
mai mare a biţilor, de aceea durata totală de
înregistrare se reduce.
Cartelă de memorie
Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD)
(unitate: minut)
13 h 15 m 12 h 55 m
(10 h 50 m) (10 h 35 m)
Calitate a imaginii de definiţie standard (STD) în h (ore)
şi m (minute)
Mod de înregistrare
Durată de înregistrare
standard]
[
(5,1 canale)*
HDR-PJ30E
HDR-PJ30VE
7 h 40 m 7 h 30 m
(7 h 5 m) (6 h 55 m)
[
standard]
(2 canale)*
7 h 55 m
(7 h 15 m)
7 h 40 m
(7 h 5 m)
* Puteţi schimba formatul de înregistrare a
sunetului cu [Mod audio] (pag. 55).
 Note
Numărul din ( ) reprezintă durata minimă de
înregistrare.

Sugestii
Puteţi înregistra filme cu un număr maxim de
3.999 de scene cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) şi 9.999 de scene cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD).
Durata maximă continuă de înregistrare a
filmelor este de aproximativ 13 ore.
5,1
canale*
2
canale*

4 GB
15
(15)
20
(20)
25
(25)
50
(35)
8 GB
35
(35)
40
(40)
60
(60)
105
(80)
16 GB
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
32 GB
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
40
(35)
90
(70)
180
(150)
370
(300)
745
(610)
45
(35)
90
(75)
190
(155)
380
(310)
770
(630)
Calitate a imaginii de definiţie standard (STD)
(unitate: minut)


2 GB
9
(9)
10
(10)
10
(10)
25
(15)
5,1
canale*
2
canale*
2 GB
25
(20)
4 GB
50
(50)
8 GB
110
(100)
16 GB
220
(205)
32 GB
445
(410)
25
(25)
55
(50)
110
(100)
225
(210)
460
(420)
* Puteţi schimba formatul de înregistrare a
RO
64
sunetului cu [Mod audio] (pag. 55).
 Note
Durata de înregistrare poate varia în funcţie de
înregistrare, de condiţiile subiectului şi de [Mod
] şi [
Viteză cadre] (pag. 56).
REC
 Numărul din ( ) reprezintă durata minimă de
înregistrare.


Numărul estimat de fotografii ce
poate fi înregistrat
Suport intern de înregistrare
Puteţi înregistra maxim 40.000 de
fotografii.
Cartelă de memorie
HDR-PJ10E
3.3M



1300
2600
5300
10500
21000
560
1100
2250
4550
9200
Dimensiunea selectată pentru imagine este
(Foto) este aprins.
efectivă atunci când ledul
Numărul de fotografii indicat ce poate fi
înregistrat pe cartela de memorie se referă
la dimensiunea maximă a imaginii camerei
video. Numărul actual de fotografii ce poate fi
înregistrat este afişat pe ecranul LCD în timpul
înregistrării (pag. 72).
Numărul de fotografii ce poate fi înregistrat pe
cartela de memorie poate varia în funcţie de
condiţiile de înregistrare.
 Note
Gama unică de pixeli a senzorului ClearVid de
la Sony şi a sistemului de procesare a imaginilor
(BIONZ) permite o rezoluţie a fotografiilor
echivalentă cu dimensiunile descrise.


Informaţii suplimentare
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
HDR-CX360E/
CX360VE/PJ30E/
PJ30VE
7.1M
Sugestii
De asemenea, puteţi folosi o cartelă de memorie
cu o capacitate mai mică de 1 GB pentru
fotografii.
Lista de mai jos indică rata de biţi, pixelii
şi formatul imaginii pentru fiecare mod de
înregistrare (film + audio etc.).
 Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD):
PS: Max. 28 Mbps 1.920  1.080 pixeli/16:9
FX: Max. 24 Mbps 1.920  1.080 pixeli/16:9
FH: Aprox. 17 Mbps (mediu) 1.920  1.080
pixeli/16:9
HQ: Aprox. 9 Mbps (mediu) 1.440  1.080
pixeli/16:9
LP: Aprox. 5 Mbps (mediu) 1.440  1.080
pixeli/16:9
 Calitate a imaginii de definiţie standard
(STD):
HQ: Aprox. 9 Mbps (mediu) 720  576
pixeli/16:9, 4:3
Pixelii la înregistrarea fotografiilor şi formatul
imaginii.
 Mod de înregistrare fotografii:
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
3.072  2.304 puncte/4:3
3.072  1.728 puncte/16:9
1.600  1.200 puncte/4:3
640  480 puncte/4:3
HDR-PJ10E
2.112  1.584 puncte/4:3
2.112  1.188 puncte/16:9
1.600  1.200 puncte/4:3
640  480 puncte/4:3
 Înregistrare duală:
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
3.072  1.728 puncte/16:9
2.304  1.728 puncte/4:3
HDR-PJ10E
2.304  1.296 puncte/16:9
1.728  1.296 puncte/4:3
 Capturarea unei fotografii dintr-un film:
1.920  1.080 puncte/16:9
640  360 puncte/16:9
640  480 puncte/4:3


RO
65
Măsuri de precauţie
Despre utilizare şi întreţinere










RO
66
Nu utilizaţi şi nu păstraţi camera video şi
accesoriile în următoarele locuri:
 În locuri extrem de calde, reci sau umede. Nu
le lăsaţi expuse la temperaturi peste 60 C,
cum ar fi în lumina directă a soarelui, lângă
surse de căldură sau într-o maşină parcată la
soare. Se pot defecta sau deforma.
 Lângă câmpuri magnetice puternice sau
vibraţii mecanice. Camera video se poate
defecta.
 Lângă unde radio sau radiaţii puternice.
Camera video poate să nu mai înregistreze
corect.
 În apropierea echipamentelor video şi
receptoarelor AM. Pot apărea zgomote.
 Pe plajă sau în locuri cu praf. Dacă intră nisip
sau praf în camera video, aceasta se poate
defecta. Uneori, acest defect nu se poate
repara.
Utilizaţi camera video cu curent continuu la
6,8 V/7,2 V (acumulator) sau 8,4 V (adaptor
de c.a.).
Pentru alimentarea cu curent continuu sau
cu curent alternativ, utilizaţi accesoriile
recomandate în acest manual de utilizare.
Evitaţi contactul camerei video cu apa, de
exemplu, apa de ploaie sau apa din mare. Dacă
udaţi camera, pot apărea defecţiuni. Uneori,
acest defect nu se poate repara.
Dacă în carcasă pătrunde un obiect solid sau
un lichid, decuplaţi camera video şi duceţi-o la
un furnizor Sony pentru a o verifica înainte de
reutilizare.
Evitaţi manevrarea bruscă, demontarea,
modificarea, şocurile fizice sau impacturile,
cum ar fi lovirea, scăparea sau călcarea pe
produs. Aveţi grijă în mod deosebit de obiectiv.
Ţineţi camera video închisă atunci când nu o
utilizaţi.
Nu înfăşuraţi camera într-un prosop, pentru a
o utiliza acoperită. În caz contrar, aceasta s-ar
putea încinge în interior.
Atunci când decuplaţi cablul de alimentare,
trageţi de conector, nu de cablu (fir).
Nu puneţi obiecte grele pe cablul de alimentare
pentru a nu-l deteriora.



Nu utilizaţi un acumulator deformat sau
deteriorat.
Menţineţi curate contactele metalice.
Dacă s-a scurs electrolit din baterie:
 Consultaţi un service local autorizat Sony.
 Ştergeţi orice urmă de lichid ce a intrat în
contact cu pielea.
 Dacă vă intră lichid în ochi, spălaţi-vă cu
foarte multă apă şi consultaţi medicul.
Atunci când nu utilizaţi camera video
pentru o perioadă lungă de timp


Pentru a păstra camera video într-o stare
optimă de funcţionare pentru un timp
îndelungat, porniţi-o şi înregistraţi sau redaţi
imagini cu ea aproximativ o dată pe lună.
Goliţi complet acumulatorul înainte de a-l
depozita.
Ecranul LCD



Nu exercitaţi o presiune mare asupra ecranului
LCD, deoarece se poate defecta.
Dacă utilizaţi camera video într-un loc rece, pe
ecranul LCD poată apărea o imagine reziduală.
Acesta nu este un defect.
În timp ce utilizaţi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încălzi. Acesta
nu este un defect.
Pentru a curăţa ecranul LCD

Dacă ecranul LCD este pătat cu urme de
degete sau dacă este prăfuit, este recomandat să
utilizaţi o cârpă moale pentru a-l şterge.
Pentru a curăţa lentilele proiectorului
(HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)



Ştergeţi uşor lentilele cu o cârpă moale, cum ar
fi o cârpă de şters praful sau o lavetă de şters
geamuri.
Petele persistente se pot şterge cu o cârpă
moale, cum ar fi o cârpă de şters praful sau o
lavetă de şters geamuri umezită puţin cu apă.
Nu utilizaţi niciodată solvenţi precum alcool,
benzen sau tiner; acizi, detergenţi alcalini
sau abrazivi, sau lavete de curăţat îmbibate
cu substanțe chimire, deoarece vor deteriora
lentilele.
Despre manevrarea carcasei


Dacă s-a murdărit carcasa, curăţaţi corpul
camerei video cu o cârpă moale, umezită uşor
cu apă, apoi ştergeţi carcasa cu o cârpă moale
uscată.
Pentru a nu deteriora suprafaţa exterioară,
evitaţi următoarele lucruri:
 Utilizarea produselor chimice precum diluant,
benzen, alcool, materiale textile îmbibate cu
substanţe chimice, insecticide sau emulsii
pentru protecţie solară
 Manevrarea camerei video dacă aveţi mâinile
murdare cu substanţele menţionate mai sus
 Lăsarea carcasei în contact cu obiecte de
cauciuc sau vinil pentru o perioadă lungă
de timp
Despre întreţinerea şi păstrarea
obiectivului


Despre încărcarea bateriei reîncărcabile
preinstalate
Camera video are o baterie reîncărcabilă
preinstalată pentru a reţine data, ora şi alte setări,
chiar şi atunci când camera este închisă. Bateria
reîncărcabilă preinstalată se încarcă de fiecare
dată când conectaţi camera video la sursa de
c.a. cu ajutorul adaptorului de c.a. sau când este
montat acumulatorul. Bateria reîncărcabilă se
descarcă complet după 3 luni dacă nu utilizaţi
deloc camera video. Utilizaţi camera video după
ce aţi încărcat bateria reîncărcabilă preinstalată.
Cu toate acestea, chiar dacă bateria reîncărcabilă
preinstalată nu este încărcată, funcţionarea
camerei nu va fi afectată atâta timp cât nu
înregistraţi data.
Note despre aruncarea/transferul
camerei video
Chiar dacă ştergeţi toate filmele sau fotografiile,
sau dacă efectuaţi procedura [Format], datele de
pe suportul intern de înregistrare pot să nu se
şteargă complet.
Dacă transferaţi camera video altei persoane,
se recomandă să efectuaţi procedura [Golire]
(Consultaţi „Obţinerea informaţiilor detaliate din
Manual „Handycam”” de la pagina 58), pentru
a evita recuperarea datelor dvs. De asemenea,
atunci când aruncaţi camera video, se recomandă
să distrugeţi corpul acesteia.
Note despre aruncarea/transferul
cartelei de memorie
Chiar dacă ştergeţi datele de pe cartela de
memorie sau formataţi cartela de memorie cu
camera video sau cu un calculator, este posibil
să nu ştergeţi complet datele de pe cartela de
memorie. Când daţi cartela de memorie cuiva,
se recomandă să ştergeţi complet datele folosind
un program de ştergere a datelor cu un computer.
De asemenea, atunci când aruncaţi cartela de
memorie, se recomandă să distrugeţi corpul
acesteia.
Informaţii suplimentare

Ştergeţi suprafaţa obiectivului cu o cârpă moale
în următoarele cazuri:
 Dacă sunt amprente digitale pe suprafaţa
obiectivului
 În locuri foarte calde sau umede
 Când obiectivul este expus unei atmosfere
saline, cum ar fi la mare
Păstraţi obiectivul într-un loc aerisit, protejat de
murdărie şi praf.
Pentru a evita apariţia mucegaiului, curăţaţi
obiectivul conform instrucţiunilor de mai sus.
Proceduri
Conectaţi camera video la o sursă de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat şi lăsaţi-o cu ecranul
LCD închis timp de peste 24 de ore.
RO
67
Specificaţii
Pentru a schimba bateria telecomenzii
fără fir
În timp ce apăsaţi pe colţul capacului,
introduceţi unghia în fantă pentru a scoate
compartimentul pentru baterie.
Aşezaţi o baterie nouă cu partea marcată cu +
în sus.
Introduceţi compartimentul pentru baterie
înapoi în telecomanda fără fir până când face
clic.
Colţ capac
AVERTISMENT
Bateria poate exploda dacă este tratată
necorespunzător. Nu reîncărcaţi, nu
dezasamblaţi şi nu aruncaţi bateria în foc.

RO
68
Atunci când bateria cu litiu se descarcă,
este posibil ca distanţa de funcţionare a
telecomenzii fără fir să se reducă sau ca aceasta
să nu funcţioneze corespunzător. În acest caz,
înlocuiţi bateria cu o baterie cu litiu Sony
CR2025. Utilizarea unei alte baterii poate
prezenta riscuri de incendiu sau de explozie.
Sistem
Format semnal: PAL color, standarde CCIR
HDTV specificaţie 1080/50i, 1080/50p
Format de înregistrare filme:
HD: Format compatibil cu MPEG-4 AVC/
H.264 AVCHD (1080 50p/format original)
STD: MPEG2-PS
Sistem de înregistrare audio:
2 canale/5,1 canale Dolby Digital
Dolby Digital 5.1 Creator
Format de înregistrare a fotografiilor
Compatibil DCF Ver.2.0
Compatibil Exif Ver.2.3
Compatibil MPF Baseline
Suport de înregistrare (Film/Foto)
Memorie internă
HDR-PJ10E: 16 GB
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE:
32 GB
„Memory Stick PRO Duo”
Cartelă SD (Clasa 4 sau mai rapid)
Atunci când măsuraţi capacitatea suportului,
1 GB este egal cu 1 miliard de octeţi, o parte
fiind utilizaţi pentru gestionarea sistemului
şi/sau pentru fişierele.
Capacitatea ce poate fi utilizată se află mai jos.
HDR-PJ10E:
Aprox. 15,9 GB
HDR-CX360E/PJ30E:
Aprox. 31,9 GB
HDR-CX360VE/PJ30VE:
Aprox. 31,1 GB
Dispozitiv de imagine:
HDR-PJ10E:
senzor CMOS 4,5 mm (tip 1/4)
Pixeli de înregistrare (foto, 4:3):
Max. 3,3 mega (2 112  1 584) pixeli*1
Brut: Aprox. 4 200 000 pixeli
Efectiv (film, 16:9)*2:
Aprox. 1 490 000 pixeli
Efectiv (foto, 16:9):
Aprox. 1 250 000 pixeli
Efectiv (foto, 4:3):
Aprox. 1 670 000 pixeli
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE:
senzor CMOS 4,5 mm (tip 1/4)
Pixeli de înregistrare (foto, 4:3):
Max. 7,1 mega (3 072  2 304) pixeli*1
Brut: Aprox. 4 200 000 pixeli
*1 Gama unică de pixeli a senzorului
ClearVid de la Sony şi a sistemului de
procesare a imaginilor (BIONZ) permite
o rezoluţie a fotografiilor echivalentă cu
dimensiunile descrise.
*2 [
SteadyShot] este setat la [Standard]
sau [Dezactivat].
*3 [
SteadyShot] este setat la [Activ].
Conectori intrare/ieşire
Conector telecomandă A/V: Mufă componente/
video şi ieşire audio
Mufă HDMI: Conector HDMI mini
Mufă USB: mini-AB/Tip A (USB încorporat)
(doar ieşire)
Mufă căşti: Mufă mini stereo ( 3,5 mm)
Mufă de intrare MIC: Mufă mini stereo
( 3,5 mm)
Ecran LCD
Imagine: 7,5 cm (tip 3,0, format de imagine 16:9)
Număr total de pixeli: 230 400 (960  240)
Proiector (HDR-PJ10E/PJ30E/PJ30VE)
Tip proiector: DLP
Sursă de lumină: LED (R/G/B)
Focalizare: Manual
Dimensiune imagine: Tip 10 ~ tip 60
Distanţă de proiectare: Aprox. 0,5 m ~ 3,0 m
Fidelitate culoare: Aprox. 16 700 000
Luminozitate*: Max. 10 lumeni
Raport de contrast: 1500:1
Rezoluţie (ieşire): nHD (640 × 360)
Durată de proiecţie continuă (când este folosit
acumulatorul furnizat): Aprox. 1,5 h
* Specificaţia luminozităţii menţionate aici
reprezintă valoarea medie pentru această
cameră video în momentul livrării şi este
indicată în formatul specificat în JIS X
6911:2003 pentru proiectoare de date. Metoda şi
condiţiile de măsurare se bazează pe Anexa 2 a
standardului.
Informaţii suplimentare
Efectiv (film, 16:9):
Aprox. 2 650 000 pixeli*2
Efectiv (foto, 16:9):
Aprox. 2 650 000 pixeli
Efectiv (foto, 4:3):
Aprox. 3 540 000 pixeli
Lentile: Lentile G
HDR-PJ10E:
30  (Optic)*2, 42  (Extins)*3, 350 
(Digital)
Diametru filtru: 37 mm
F1,8 ~ 3,4
Distanţă focală:
f=2,1 mm ~ 63,0 mm
La convertirea într-un aparat de 35 mm
Pentru filme*2: 29,8 mm ~ 894 mm (16:9)
Pentru fotografii: 29,8 mm ~ 894 mm (4:3)
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE:
12  (Optic)*2, 17  (Extins)*3, 160 
(Digital)
Diametru filtru: 30 mm
F1,8 ~ 3,4
Distanţă focală:
f=2,9 mm ~ 34,8 mm
La convertirea într-un aparat de 35 mm
Pentru filme*2: 29,8 mm ~ 357,6 mm (16:9)
Pentru fotografii: 27,4 mm ~ 328,8 mm (4:3)
Temperatură culoare: [Auto], [O apăsare],
[Interior] (3 200 K), [Exterior] (5 800 K)
Iluminare minimă
11 lx (lux) (în setarea implicită, viteza
obturatorului 1/50 secundă)
3 lx (lux) ([Low Lux] este setat la [Activat], viteza
obturatorului 1/25 secunde)
Informaţii generale
Cerinţe de alimentare: 6,8 V/7,2 V curent
continuu (acumulator) 8,4 V curent continuu
(adaptor c.a.)
USB Încărcare: 5 V curent continuu 500 mA
Consum mediu de curent:
În timpul înregistrării cu camera video,
folosind ecranul LCD la o luminozitate
normală:
HDR-CX360E/CX360VE:
HD: 2,9 W STD: 2,7 W
HDR-PJ10E
HD: 2,6 W STD: 2,4 W
HDR-PJ30E/PJ30VE:
HD: 3,0 W STD: 2,8 W
Temperatură de funcţionare: 0 C şi 40 C.
Temperatură de depozitare: -20C şi +60 C.
RO
69
Dimensiuni (aprox.):
HDR-CX360E/CX360VE:
54,5 mm  64,5 mm  116,5 mm (l/î/a)
inclusiv părţile proeminente
54,5 mm  64,5 mm  128 mm (l/î/a)
inclusiv părţile proeminente şi acumulatorul
reîncărcabil furnizat montat
HDR-PJ10E:
58,5 mm  64,5 mm  116,5 mm (l/î/a)
inclusiv părţile proeminente
58,5 mm  64,5 mm  128 mm (l/î/a)
inclusiv părţile proeminente şi acumulatorul
reîncărcabil furnizat montat
HDR-PJ30E/PJ30VE:
58,5 mm  64,5 mm  116,5 mm (l/î/a)
inclusiv părţile proeminente
58,5 mm  64,5 mm  128 mm (l/î/a)
inclusiv părţile proeminente şi acumulatorul
reîncărcabil furnizat montat
Greutate (aprox.)
HDR-CX360E/PJ10E:
310 g doar unitatea principală
365 g inclusiv acumulatorul reîncărcabil
furnizat
HDR-CX360VE:
320g doar unitatea principală
370g inclusiv acumulatorul reîncărcabil
furnizat
HDR-PJ30E:
335 g doar unitatea principală
385 g inclusiv acumulatorul reîncărcabil
furnizat
HDR-PJ30VE:
340 g doar unitatea principală
395 g inclusiv acumulatorul reîncărcabil
furnizat
Adaptor de c.a. AC-L200C/AC-L200D
Cerinţe de alimentare: 100 V - 240 V c.a.,
50 Hz/60 Hz
Consum de curent: 0,35 A - 0,18 A
Consum de putere: 18 W
Tensiune la ieşire: 8,4 V* curent continuu
Temperatură de funcţionare: 0 C şi 40 C.
Temperatură de depozitare: -20C şi +60 C.
Dimensiuni (aprox.): 48 mm  29 mm  81 mm
(l/î/a) fără părţile proeminente
Greutate (aprox.): 170 g fără cablul de alimentare
* Consultaţi eticheta de pe adaptorul de c.a.
pentru alte specificaţii.
RO
70
Acumulator reîncărcabil NP-FV50
Tensiune maximă la ieşire: 8,4 V curent continuu
Tensiune la ieşire: 6,8 V curent continuu
Tensiune maximă de încărcare: 8,4 V curent
continuu
Curent maxim de încărcare: 2,1 A
Capacitate
Tipică: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Minimă: 6,6 Wh (980 mAh)
Tip: Li-ion
Designul şi specificaţiile camerei video şi ale
accesoriilor pot fi modificate fără preaviz.
 Produs sub licenţa Dolby Laboratories.
Despre mărcile comerciale















Adobe, sigla Adobe şi Adobe Acrobat sunt
mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Adobe Systems Incorporated în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
 NAVTEQ şi sigla NAVTEQ Maps sunt mărci
comerciale înregistrate ale NAVTEQ în S.U.A.
şi alte ţări.
 Sigla SDXC este o marcă comercială a firmei
SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard este o marcă comercială a
firmei MultiMediaCard Association.
Toate celelalte nume de produse menţionate aici
pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale companiilor respective. Mai mult,
 şi  nu sunt menţionate de fiecare dată în
acest manual.

Distraţi-vă şi mai mult cu consola dvs. PlayStation
3 descărcând aplicaţia pentru PlayStation 3 de la
PlayStation Store (unde este disponibil).
Aplicaţia pentru PlayStation 3 necesită un cont
PlayStation Network şi descărcare aplicaţii.
Accesibil în zonele unde este disponibil
PlayStation Store.
Informaţii suplimentare

„Handycam” şi
sunt
mărci comerciale înregistrate ale firmei Sony
Corporation.
„AVCHD” şi sigla „AVCHD” sunt mărci
comerciale ale Panasonic Corporation şi Sony
Corporation.
„Memory Stick”, „
”, „Memory Stick Duo”,
„
”, „Memory Stick PRO
Duo”, „
”, „Memory
Stick PRO-HG Duo”, „
”,
„MagicGate”, „
”, „MagicGate
Memory Stick” şi „MagicGate Memory
Stick Duo” sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale companiei Sony
Corporation.
„InfoLITHIUM” este o marcă comercială a
firmei Sony Corporation.
„x.v.Colour” este o marcă comercială a firmei
Sony Corporation.
„BIONZ” este o marcă comercială a firmei Sony
Corporation.
este o marcă comercială
înregistrată a firmei Sony Corporation.
„BRAVIA” este o marcă comercială înregistrată
a firmei Sony Corporation.
„DVDirect” este o marcă comercială a firmei
Sony Corporation.
Blu-ray Disc şi Blu-ray sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
Dolby şi simbolul double-D sunt mărci
comerciale ale firmei Dolby Laboratories.
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition
Multimedia Interface sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing LLC în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Microsoft, Windows, Windows Vista şi DirectX
sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Macintosh şi Mac OS sunt mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc. în S.U.A. şi în alte
ţări.
Intel, Intel Core şi Pentium sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Intel Corporation sau ale filialelor sale din
Statele Unite ale Americii sau din alte ţări.
„ ” şi „PlayStation” sunt mărci comerciale
înregistrate ale firmei Sony Computer
Entertainment Inc.
RO
71
Consultare rapidă
Indicatori de ecran
Centru
Centru
Stânga
Dreapta
Jos
Stânga
Indicator
Semnificaţie
Indicator
[STBY]/
[ÎNREG.]
Semnificaţie

Avertisment

Mod de redare
Indicator
Înregistrare temporizată
50i
Stare de triangulaţie GPS
Lumină video
60min.

Focalizare manuală
0:00:00
Cronometru (oră:minut:
secundă)
00Min
Durată estimată de
înregistrare rămasă
Dimensiune fotografie
Selectare scenă

Echilibru de alb
SteadyShot oprit
9999
9999
Schimbare balans alb
Macro prim plan
x.v.Color
Obiectiv conversie

RO
72
Destinaţie
Auto inteligent (detectare
feţe/detectare scene/
detectare vibraţii cameră)
Semnificaţie
Calitatea imaginii
înregistrate (HD/
STD), viteza cadrelor
(50p/50i/25p) şi modul de
înregistrare (PS/FX/FH/
HQ/LP)
Autonomie rămasă
Suport de înregistrare/
redare/editare
Gradare
[Detecţie feţe] setat la
[Dezactivat]
[Declanşator zâmbet] setat
la [Dezactivat]
Reglare succesiune de
imagini
Dreapta
Buton MENU
Mod panoramic
Stare de înregistrare
100/112
Număr aproximativ
de fotografii ce pot fi
înregistrate şi dimensiunea
fotografiilor
Director de redare
Filmul sau fotografia
curentă/Numărul total al
filmelor sau al fotografiilor
înregistrate
Componente şi
butoane
Jos
Indicator
Semnificaţie
Buton Vizualizare imagini
Nivel refer. microfon
scăzut
Reduc. zgomot vânt
Numerele din ( ) reprezintă paginile de
referinţă.
HDR-CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE
Mic. încorporat zoom
101-0005


Imagine protejată
Bliţ/
Reduc. ef. ochi roşii
HDR-PJ10E
Indicatorii şi poziţia acestora sunt aspecte
relative şi pot fi diferite de ceea ce vedeţi în
realitate.
În funcţie de modelul camerei dvs. video, este
posibil ca anumiţi indicatori să nu apară.
Consultare rapidă

Mod audio
Afiş. niv. audio
Low Lux
Expun./Focaliz. Pct. /
Expunere punctuală/
Expunere
Auto inteligent
Buton pentru succesiunea
de imagini
Nume fişier de date
Active Interface Shoe
Active Interface Shoe furnizează energie
accesoriilor opţionale cum ar fi o lumină
video, un bliţ sau un microfon. Accesoriul
poate fi pornit sau oprit atunci când acţionaţi
butonul POWER al camerei video.
Obiectiv (obiectiv G)
Bliţ
Microfon încorporat
Senzor telecomandă
RO
73
Led de înregistrare al camerei video (57)
Ledul de înregistrare al camerei video devine
roşu în timpul înregistrării. Ledul clipeşte
atunci când capacitatea rămasă a suportului
de înregistrare sau energia acumulatorului
este scăzută.

Buton (Vizualizare imagini) (26)
Buton POWER (14)
Buton LIGHT (Lumină video) (HDR-
CX360E/CX360VE/PJ30E/PJ30VE)
Porneşte lumina video.
Buton PROJECTOR (HDR-PJ10E/PJ30E/
PJ30VE)(29)
Buton MODE (21)
Leduri
(Film)/
(Foto) (21)
Buton RESET
Apăsaţi RESET cu ajutorul unui obiect ascuţit.
Apăsaţi pe RESET pentru a iniţializa toate
setările, inclusiv setarea orei.
Ecran LCD/Ecran tactil
Dacă rotiţi panoul LCD cu 180 de grade,
puteţi închide panoul LCD având ecranul
LCD în exterior. Acest lucru este util în timpul
operaţiilor de redare.
Difuzor
Lentile proiector (HDR-PJ10E/PJ30E/
PJ30VE)
Cursor de focalizare (HDR-PJ10E/PJ30E/
PJ30VE)
RO
74
Mufă  (căşti)
Mufă MIC (PUTERE A SURSEI)
Mufă HDMI OUT (30)
Mufă  (USB) (45, 47)
Cursor de zoom
Buton PHOTO (23)
Led CHG (încărcare) (HDR-PJ10E),
Consultare rapidă
Led /CHG (bliţ/încărcare) (HDR-CX360E/
CX360VE/PJ30E/PJ30VE) (10)
Acumulator (10)
Buton START/STOP (21)
Mufă DC IN (10)
Conector telecomandă A/V (30)
Curea de susţinere (20)
Cablu USB încorporat (11)
Led de acces al cartelei de memorie (19)
Cât timp acest led este aprins sau clipeşte,
camera video citeşte sau scrie date.
Punct de montare a trepiedului
Fantă pentru cartela de memorie (19)
Pârghie de decuplare BATT (acumulator)
(12)
RO
75
Index
A
Acumulator..................................10
Afişaj de auto-diagnosticare.......60
C
Cablu de conectare A/V.......31, 52
Cablu USB..............................47, 50
Cablu USB încorporat.............4, 11
Cartelă de memorie.....................18
Cod de date..................................15
Complet încărcat.........................10
Computer.....................................36
Conexiune....................................30
Copiază.........................................19
D
Data/Ora.......................................15
Depanare......................................59
Durată de înregistrare şi
redare............................................62
Durată de înregistrare filme/
număr de fotografii ce poate fi
înregistrat......................................62
DVD writer............................47, 50
DVDirect Express........................47
E
Elemente furnizate........................4
F
Filme........................................21, 28
Fotografii................................23, 29
G
GPS................................................24
I
Index evenimente........................26
Indicatori de avertizare...............60
Indicatori de ecran......................72
Install.............................................37
Î
Încărcarea acumulatorului.........10
Încărcarea acumulatorului în
străinătate.....................................13
RO
76
Înregistrare...................................20
Întreţinere.....................................66
Ş
Şterge.............................................33
L
T
Language Setting.........................16
Televizor.......................................30
Trepied..........................................75
M
Macintosh.....................................36
Manual „Handycam”...................58
Măsuri de precauţie.....................66
„Memory Stick”...........................18
„Memory Stick PRO Duo”.........18
„Memory Stick PRO-HG
Duo”..............................................18
Meniuri.........................................55
Miniatură......................................33
V
VBR...............................................63
Vizualiz. eveniment.....................26
W
Windows.......................................36
P
PMB
(Picture Motion Browser)..........39
Pornire..........................................14
Pornirea camerei..........................14
Proiector.......................................29
PS...................................................25
R
Recorder de discuri.....................51
Redare...........................................26
Redare cu evidenţiere..................29
Reparare........................................59
RESET...........................................74
S
Salvarea imaginilor pe
suporturi externe.........................44
Selectare suport............................17
Setarea datei şi a orei...................14
Setări ceas.....................................14
Setări suport.................................17
Sistem de operare........................36
Software........................................37
Specificaţii....................................68
Suport de înregistrare.................17
Suporturi externe.........................44
Sursă de c.a...................................10
Veţi găsi listele de meniuri
la paginile 55 to 57.
Consultare rapidă
77
RO
RO
78
Download PDF