Sony | NEX-VG20EH | Sony NEX-VG20EH NEX-VG20EH Full HD-videokamera, jossa vaihdettava objektiivi Käyttöohjeet

4-291-371-11(2)
Interchangeable Lens Digital HD
Video Camera Recorder
Sisältö
Käytön aloittaminen
Toiminto-opas
Tallennus/toisto
E-kiinnitys
Pitkälle kehitetyt toiminnot
Video- ja valokuvien tallennus
tietokoneella
Kuvien tallentaminen
ulkoisella laitteella
Videokameran räätälöinti
Lisätietoja
Pikaopas
NEX-VG20E/VG20EH
NEX-VG20E/VG20EH
4-291-371-11(2)
Lue ensin tämä
Ennen kuin alat käyttää tätä videokameraa,
lue tämä käsikirja huolella läpi ja säilytä
sitä varmassa tallessa mahdollista tulevaa
käyttöä varten.
VAROITUS
Suojaa laite kosteudelta ja sateelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Älä altista paristoja tai akkuja
liialliselle kuumuudelle, kuten
auringonvalo, tulipalo tai vastaavat.
MUISTUTUS
Akku
Jos akkua käytetään väärin, se voi räjähtää,
aiheuttaa tulipalon tai myös kemiallisia
palovahinkoja. Pidä mielessä seuraavat
muistutukset.











FI
Älä pura tätä tuotetta.
Älä murskaa akkua tai kolhi sitä tai lyö sitä
vasaralla tai pudota tai astu sen päälle.
Älä aseta akkua oikosulkuun tai päästä
metallisesineitä kosketuksiin akun liitinten
kanssa.
Älä altista akkua korkeille, yli 60 °C:
n lämpötiloille (140 °F), kuten suoralle
auringonvalolle tai jättämällä se suoraan
auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon.
Älä yritä polttaa akkua tai hävittää sitä
avotulessa.
Älä koske paljain käsin vaurioituneeseen tai
vuotavaan litiumioniakkuun.
Lataa akku käyttämällä ainoastaan alkuperäistä
Sonyn akkulaturia tai akkujen lataamiseen
tarkoitettua laitetta.
Pidä akku pienten lasten ulottumattomissa.
Pidä akku kuivana.
Vaihda akku ainoastaan samanlaiseen tai
vastaavantyyppiseen, Sonyn suosittelemaan
akkuun.
Hävitä käytetyt akut välittömästi ohjeiden
mukaisesti.
Vaihda paristo ainoastaan määritetyn
tyyppiseen. Muuten seurauksena voi olla
tulipalo tai vammautuminen.
Verkko/latauslaite
Älä sijoita verkko/latauslaitetta ahtaisiin
tiloihin, kuten seinän ja jonkin huonekalun
väliin.
Käytä lähellä olevaa pistorasiaa verkko/
latauslaitetta käyttäessäsi. Irrota verkko/
latauslaite pistorasiasta välittömästi, jos
videokamerassa esiintyy sen käytön aikana
häiriöitä.
Huomautus virtajohdosta
Virtajohto on suunniteltu käytettäväksi vain
tässä videokamerassa, eikä sitä tule käyttää
muissa sähkölaitteissa.
Vaikka videokamerastasi olisikin katkaistu
virta sen virtakytkimellä, siihen syötetään
kuitenkin virtaa edelleen niin kauan
kuin sen verkko/latauslaite on kytkettynä
pistorasiaan.
Liian voimakkaan äänen käyttö
kuulokkeessa tai korvakuulokkeissa saattaa
vahingoittaa kuuloa.
USA:ssa ja Kanadassa asuville
asiakkaille
Akku ja objektiivi
Tämä laite on yhteensopiva FCC:n
sääntöjen osan 15 kanssa. Sen käyttö on
kahden seuraavan ehdon alaista: (1) Tämä
laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja
(2) sen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä,
myös sellaisia, jotka voivat aiheuttaa
toimintahäiriön.
USA:ssa asuville asiakkaille
Jos tästä tuotteesta on jotakin kysyttävää,
voit soittaa numeroon:
Sony Customer Information Center 1-800222-SONY (7669).
Alla olevaa numeroa on tarkoitus käyttää
ainoastaan FCC:hen liittyvissä asioissa.
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Säädöst
Yhde
Toimi
Mallin
Asian
Osoite
CA 92
Puhel
on yh
osan 1
seuraa
ei saa
sen tu
myös
toimin
MUISTU
Laitteen
kaikki l
korjauk
käyttöo
omistaj
Huomau
Tämä la
noudatt
mukais
asetettu
Nämä r
suojan
vastaan
asuinhu
käyttää
ja ellei s
mukais
radiolii
Mutta e
sille, ett
tahansa
aiheutta
tv-vasta
kytkem
päältä v
laitteen
häiriöid
useamm
siin
ekalun
ko/
ko/
jos
aikana
ksi vain
äyttää
kaistu
etään
tynä
saattaa
on
Tämä
itä, ja
iöitä,
ävää,
1-800-
yttää
sa.
ER_PAL
71-11(2)
Säädöstietoja
Yhdenmukaisuusvakuutus
Toiminimi: SONY
Mallinro: NEX-VG20E
Asianosainen: Sony Electronics Inc.
Osoite: 16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Puhelinnro.: 858-942-2230 Tämä laite
on yhteensopiva FCC:n sääntöjen
osan 15 kanssa. Sen käyttö on kahden
seuraavan ehdon alaista: (1) Tämä laite
ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2)
sen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä,
myös sellaisia, jotka voivat aiheuttaa
toimintahäiriön.
MUISTUTUS
Laitteen omistajaa muistutetaan siitä, että
kaikki laitteeseen itse tehdyt muutokset tai
korjaukset, joita ei erityisesti mainita näissä
käyttöohjeissa, saattavat mitätöidä laitteen
omistajan oikeuden käyttää tätä laitetta.
Huomautus
Tämä laite on testattu ja sen on todettu
noudattavan FCC:n sääntöjen osan 15
mukaisia, luokka B:n digitaalisille laitteille
asetettujen vaatimusten rajoja.
Nämä rajat on suunniteltu kohtuullisen
suojan takaamiseksi haitallisia häiriöitä
vastaan silloin kun laitetta käytetään
asuinhuoneistossa. Tämä laite tuottaa,
käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa,
ja ellei sitä asenneta tai käytetä ohjeiden
mukaisesti, se saattaa haitallisesti häiritä
radioliikennettä.
Mutta ei ole myöskään täysiä takeita
sille, ettei häiriöitä esiintyisi missä
tahansa asennuksessa. Jos tämä laite
aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai
tv-vastaanottoon, mikä voidaan todeta
kytkemällä tämä laite päälle ja pois
päältä vastaanottimen ollessa päällä,
laitteen omistajaa suositellaan yrittämään
häiriöiden poistamista yhdellä tai
useammalla seuraavista toimenpiteistä:
Suuntaa antenni uudelleen tai vaihda sen
paikkaa.
 Siirrä laitetta etäämmälle radio- tai
tv-vastaanottimesta.
 Kytke tämän laitteen virtajohto pistorasiaan,
joka on eri virtapiirissä kuin häirityn
vastaanottimen pistorasia.
 Kysy neuvoa laitteen myyneestä liikkeestä tai
kokeneelta radio/tv-asentajalta.

Laitteen mukana toimitettua liitäntäjohtoa
tulee käyttää, jotta voitaisiin noudattaa
FCC:n sääntöjen digitaalisia laitteita
koskevan osan 15 alakohtaa B.
Huomautus asiakkaille, jotka asuvat
EU-direktiivejä soveltavissa maissa
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. EMC-asioista ja
tuoteturvallisuudesta vastaava edustaja
on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Huolto- ja takuuasioissa katso erillisissä
huolto- tai takuuasiakirjoissa ilmoitetut
osoitteet.
Tämä laite on testattu ja sen on todettu
noudattavan EMC-direktiivissä asetettuja,
3:a metriä lyhyempien liitäntäjohtojen
käyttöä koskevia rajoja.
HUOMAUTUS
Määrätyntaajuiset sähkömagneettiset kentät
saattavat vaikuttaa tämän videokameran
tuottamaan kuvaan ja ääneen.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettiset
kentät aiheuttavat datansiirron
keskeytymisen, käynnistä sovellusohjelma
tai irrota ja kytke uudelleen paikalleen
videokameran tietoliikennejohto (USB tai
tms.).
FI
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Vanhojen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (Sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa
esiintyvä symboli ilmoittaa, ettei tätä
tuotetta saa käsitellä talousjätteen tapaan.
Se tulee sen sijaan jättää sopivaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden keräyspaikkaan.
Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään
oikein, autat estämään mahdolliset
kielteiset vaikutukset ympäristölle ja
ihmisten terveydelle, minkä tämän
laitteen väärä hävittämistapa muuten voisi
aiheuttaa. Materiaalien kierrättäminen
auttaa säästämään luonnon voimavaroja.
Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä
saat asuinkuntasi virkamiehiltä, paikallisista
jätehuoltoliikkeistä tai liikkeestä, josta ostit
tämän tuotteen.
Jäteparistojen hävittäminen
(sovellettavissa Euroopan
unionissa ja muissa Euroopan
maissa, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä paristossa tai pakkauksessa oleva
symboli osoittaa, ettei tämän tuotteen
mukana toimitettua paristoa saa käsitellä
talousjätteen tapaan.
Joissakin paristoissa tätä symbolia voidaan
käyttää yhdessä jonkin kemiallisen merkin
kanssa. Elohopean (Hg) ja lyijyn (Pb)
kemialliset merkit ilmoitetaan, jos paristo
sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa
tai 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristot hävitetään
oikein, autat estämään mahdolliset
kielteiset vaikutukset ympäristölle ja
ihmisten terveydelle, minkä pariston väärä
hävittämistapa muuten voisi aiheuttaa.
Materiaalien kierrättäminen auttaa
säästämään luonnon voimavaroja.
Tuotteissa, joissa turvallisuuteen,
suorituskykyyn tai tiedon eheyteen
liittyvistä syistä sisäänrakennettuun
paristoon tarvitaan pysyvä yhteys,
pariston/akun saa vaihtaa vain pätevä
huoltoteknikko. Varmista pariston
asianmukainen hävittäminen luovuttamalla
se käyttöiän loputtua asianmukaiseen
sähkö- ja elektroniikkaromun
keräyspisteeseen.
Muiden paristojen osalta katso osio, jossa
kuvataan pariston turvallinen irrottaminen
laitteesta. Luovuta paristo asianmukaiseen
jäteparistojen keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai pariston
kierrätyksestä saat asuinkuntasi
virkamiehiltä, paikallisista
jätehuoltoliikkeistä tai liikkeestä, josta ostit
tämän tuotteen.
Isossa-Britanniassa asuvia asiakkaita
koskeva huomautus
Laitteeseen on asennettu turvallisuutta
ja käyttömukavuutta silmällä pitäen
standardin BS1363 mukainen, muotoon
valettu verkkopistoke.
Jos videokameran virtajohdon
pistokkeessa oleva sulake pitää vaihtaa,
se on vaihdettava alkuperäisen sulakkeen
kanssa samanarvoiseen ja ASTA-järjestön
hyväksymään tai BSI-BS1362-standardin
mukaiseen sulakkeeseen (ts. merkillä
tai varustettuun). Jos laitteen mukana
toimitetussa pistokkeessa on irrotettava
sulakkeen kansi, muista kiinnittää
sulakkeen kansi takaisin sulakkeen
vaihtamisen jälkeen. Älä milloinkaan
käytä pistoketta ilman sulakkeen kantta.
Jos sulakkeen kansi häviää, ota yhteys
lähimpään Sony-huoltoon.
FI
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Videok

Älä ka
kiinni
liitänti
Etsin
Objektiivi
Sisäänrak

Videok
vesitiiv
(s. 65)
Valikko
etsime


Harma
nykyis
LCD-n
tarkku
99,99 %
käytös
kuiten
ja/tai k
tai vih
norma
tallenn
Videokameran käyttö

ä
tamalla
n
jossa
minen
aiseen
Älä kanna videokameraa seuraavista osista
kiinni pitäen, äläkä myöskään kanna sitä
liitäntien kansista.
Etsin
LCD-näyttö
Mustia pisteitä
Valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä
pisteitä

Objektiivi (NEX-VG20EH)
n
Vastavalosuoja
(NEX-VG20EH)
a ostit
aita

Sisäänrakennettu mikrofoni
ta

oon
aa,
keen
estön
rdin
ä
ana
ava
n
ntta.
s
ER_PAL
71-11(2)


Videokamera ei ole pöly-, tippuvesi- tai
vesitiivis. Lue kappale "Yleisiä käyttöohjeita"
(s. 65).
Valikkoyksiköistä, nestekidepaneelista,
etsimestä ja objektiivista


Harmaanväristä valikkoyksikköä ei voi käyttää
nykyisen kuvauksen tai toiston aikana.
LCD-näyttö ja etsin on valmistettu
tarkkuustekniikalla, minkä vuoksi yli
99,99 % niiden kuvapisteistä on tehokkaassa
käytössä. Nestekidenäytöllä tai saattaa
kuitenkin koko ajan näkyä pieniä mustia
ja/tai kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä
tai vihreitä) pisteitä. Nämä pisteet syntyvät
normaalisti valmistusvaiheessa, eivätkä vaikuta
tallennukseen millään tavalla.
Älä kuvaa aurinkoa tai jätä videokameraa
aurinkoon pitemmäksi aikaa. Videokameran
sisäosat saattavat tällöin vahingoittua. Jos
auringonvalon säteet pääsevät keskittymään
lähellä olevaan pisteeseen, voi tuloksena olla
tulipalo. Jos aiot säilyttää videokameraa jonkin
aikaa suorassa auringonvalossa, kiinnitä siihen
objektiivin suoja.
Nestekidenäytön, etsimen tai objektiivin
altistaminen pitemmäksi aikaa suoralle
auringonpaisteelle saattaa aiheuttaa niihin
toimintahäiriöitä.
Älä suuntaa videokameraa suoraan kohti
aurinkoa. Siihen voi tällöin tulla toimintavika.
Kuvaa aurinkoa valaistuksen ollessa vähäinen,
kuten illan hämärässä.
Älä yritä katsella aurinkoa tai kirkasta valoa
objektiivin läpi. Tämä saattaa aiheuttaa
silmävaurioita, joita ei voi parantaa.
Kieliasetuksesta

Paikallisilla kielillä varustettuja
näyttökuvia käytetään käyttömenettelyiden
havainnollistamiseksi. Vaihda tarvittaessa
näytön kieltä ennen kuin alat käyttää
videokameraasi (s. 23).
Kuvaamisesta


Jos haluat taata muistikortin häiriöttömän
toiminnan videokamerassasi, alusta se
videokamerallasi ennen sen ensimmäistä
käyttöä. Muistikortin alustaminen poistaa
siitä kaiken kuvadatan, eikä tätä dataa voi
palauttaa. Tallentaa tärkeät kuva- ym. tiedot
tietokoneeseesi tms.
Testaa kuvaustoiminto ennen kuvauksen
aloittamista voidaksesi olla varma, että kuva ja
ääni tallentuvat ongelmitta.
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
FI




Kuvauksen puuttuvasta sisällöstä ei makseta
korvauksia, vaikka kuvaus tai toisto ei
onnistuisikaan videokameran, muistikortin
yms. viasta johtuen.
Eri maissa ja alueilla käytetään erilaisia tv:
n värijärjestelmiä. Halutessasi katsella kuvia
tv-ruudulta, sinulla pitää olla käytössäsi PALjärjestelmän mukainen tv.
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videokasetit ja
muut tallenteet voivat olla tekijänoikeuksilla
suojattuja. Tällaisen materiaalin luvaton
kopiointi saattaa olla tekijänoikeuslain vastaista.
Käytä videokameraa paikallisten säädösten
mukaisesti.
Kuvanlaadulla [50p Quality
] tai [Highest
Quality
] tallennetut kuvat voidaan tallentaa
ulkoiseen mediaan tai Blu-ray-levylle (s. 50).

Et pysty välttämättä toistamaan normaalisti
tällä videokameralla tallennettuja kuvia toisella
laitteella. Et myöskään välttämättä pysty
toistamaan muilla laitteilla tallennettuja kuvia
tällä videokameralla.
Normaalilla kuvanlaadulla (STD)
SD-muistikorteille kuvattuja videokuvia ei voi
toistaa muiden valmistajien AV-laitteilla.


HD-kuvanlaadulla (teräväpiirto) tallennettua
DVD-mediaa voi toistaa AVCHD-standardin
mukaisilla laitteilla. Et pysty toistamaan
levyjä HD-kuvanlaadulla (teräväpiirto)
DVD-soittimilla/-tallentimilla, koska ne eivät
normaalisti ole yhteensopivia
AVCHD-formaatin kanssa. Jos asetat
DVD-soittimeen/-tallentimeen
AVCHD-formaatilla (teräväpiirto) tallennetun
levyn, levyä ei välttämättä saa poistettua
soittimesta/tallentimesta.


FI
Estääksesi kuvatietojen katoamisen, tallenna
aika ajoin kaikki tallentamasi kuvat ulkoiseen
mediaan. Lisäohjeita kuvien tallentamisesta
tietokoneelle on sivulla 42 ja ulkoisille laitteille
sivulla 50.
Tallennuskelpoisen levyn tai median, jolle kuvat
voi tallentaa, tyyppi riippuu kuvien tallennusta
ennen valitusta [
REC Mode] -tilasta
Videokameran tai akun käyttölämpötilan
noustessa äärimmäisen korkeaksi tai matalaksi,
sillä ei välttämättä voi kuvata tai toistaa
kuvia, koska videokameran suojatoiminnot
aktivoituvat tällaisissa tilanteissa. Tässä
tapauksessa ilmaisin ilmestyy LCD-näyttöön
tai etsimeen.





Älä yritä alustaa videokameran muistikorttia
tietokoneen avulla. Jos teet niin, videokamera ei
välttämättä toimi kunnolla.
Kytkiessäsi videokameran tiedonsiirtokaapelilla
toiseen laitteeseen, aseta liitin oikein päin.
Liitin väkisin väärin päin liitäntään painettaessa
videokameraan saattaa tulla toimintavika.
Ellet pysty kuvaamaan tai toistamaan
kuvia, suorita [Format]-toiminto

Jos olet pitkän ajan kuluessa kuvannut paljon
kuvia muistikortille tai poistanut niitä siltä, data
saattaa pirstoutua ympäri muistikorttia. Kuvia
ei voi tällöin tallentaa tai kuvata. Tallenna siinä
tapauksessa kuvasi ensin jollekin ulkoiselle
medialle, ja suorita sen jälkeen [Format]toiminto koskettamalla kohtia
(MENU)
 [Setup]  [ (
Media Settings)] 
[Format] 

.
Lisätarvikkeita koskevia huomautuksia


Suosittelemme Sonyn alkuperäisten
lisätarvikkeiden käyttöä.
Sonyn alkuperäisiä lisätarvikkeita ei välttämättä
ole saatavana joissakin maissa/joillakin alueilla.
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Tässä
käytety
vuoksi
kuvista
piirrok
liioitel
ymmä
Tässä
(terävä
AVCH
Videok
teknisi
ennak
Käytt
Videokameran ollessa kytkettynä
tietokoneeseen tai lisälaitteisiin
Tallenna kaikki tallentamasi kuvatiedot

Irrota akku tai verkko/latauslaite sen jälkeen
kun olet kytkenyt videokameran päältä.
Irrota verkko/latauslaite videokamerasta
pitämällä kiinni sekä videokamerasta että
verkko/latauslaitteen tasavirtapistokkeesta.
Videokameran/akun lämpötilaa
koskeva huomautus
HD-kuvanlaadulla (teräväpiirto)
tallennettu DVD-media


Akkuja/verkko/latauslaitetta koskevia
huomautuksia
Huomautuksia toistotoiminnosta

Tästä k
ruutun

Älä tee
Muuss
vahing
mahdo
tai my
esiinty
 älä o
med
 älä i
vide
vide
(Val
pala
Olkah
käyttäe
ulkopu
ighest
tallentaa
. 50).
Tästä käsikirjasta, piirroksista ja
ruutunäytöistä

evia
keen
a
tä
sta.
n
atalaksi,
not
töön


Käyttöä koskevia huomautuksia

orttia
amera ei
aapelilla
n.
nettaessa
a.
maan
aljon
ltä, data
Kuvia
na siinä
elle
]MENU)
]
Tässä käsikirjassa havainnollisina esimerkkeinä
käytetyt kuvat on otettu digikameralla ja sen
vuoksi ne poikkeavat videokameran todellisista
kuvista ja näyttöilmaisimista. Videokameran
piirrokset ja sen näyttöilmaisimet ovat lisäksi
liioiteltuja tai yksinkertaistettuja niiden
ymmärrettävyyden lisäämiseksi.
Tässä käsikirjassa HD-kuvanlaadulla
(teräväpiirto) tallennettua DVD-levyä kutsutaan
AVCHD-tallennuslevyksi.
Videokameran ja lisätarvikkeiden muotoilua ja
teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.

Älä tee mitään seuraavista toiminnoista.
Muussa tapauksessa muistikortti saattaa
vahingoittua, tallennettua kuvia voi olla
mahdoton toistaa tai ne menetetään kokonaan
tai myös muita toimintahäiriöitä saattaa
esiintyä.
 älä ota videokamerasta pois muistikorttia
mediavalon (s. 27) palaessa tai vilkkuessa
 älä irrota akkua tai verkko/latauslaitetta
videokamerasta tai kolhi tai tärisytä
videokameraa silloin kun
(Video)/
(Valokuva) -valot (s. 30) tai korttivalo (s. 27)
palavat tai vilkkuvat
Olkahihnaa (ei sisälly toimitukseen)
käyttäessäsi älä kolhi videokameraa mihinkään
ulkopuoliseen esineeseen.
uksia
tämättä
alueilla.
ER_PAL
71-11(2)
FI
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Sisältö
Lue ensin tämä.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Vide
Käytön aloittaminen
Kohta 1: Toimitettujen lisätarvikkeiden tarkistaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kohta 2: Toimitettujen tarvikkeiden liittäminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kohta 3: Akun lataamisesta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akun lataaminen ulkomailla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kohta 4: Objektiivin kiinnittäminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kohta 5: Virran kytkeminen videokameraan ja päiväyksen sekä kellonajan
asetus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kieliasetuksen vaihtaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kohta 6: Kuvausta edeltävien asetusten tekeminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kohta 7: Muistikortin asettaminen videokameraan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
13
15
16
21
23
24
27
Tallennus/toisto
Kuvaaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvaustilan valinta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvausolosuhteita koskevien säätöjen tekeminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toisto videokameralla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvien toistaminen tv:stä.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
32
33
34
38
Pitkälle kehitetyt toiminnot
Video- ja valokuvien poistaminen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Video- ja valokuvien tallennus tietokoneella
Saat käyttöösi hyödyllisiä toimintoja kytkemällä videokameran tietokoneeseen.. . .
Tietokoneen valmistelu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Macintoshia käytettäessä.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PMB-ohjelmiston käynnistys (Picture Motion Browser).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Image Data Converter" -ohjelmiston käyttö.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
43
43
46
47
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
Menetelmän valinta kuvien tallentamiseksi ulkoiselle laitteelle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuvien tallentaminen ulkoiseen medialaitteeseen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HD-levyn (teräväpiirto) luominen Sonyn DVD-tallentimella yms... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Normaalin kuvanlaadun (STD) levyn luominen tallentimella, yms... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
50
53
54
FI
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Lisät
Pikao
....... 2
Videokameran räätälöinti
Valikkojen käyttö.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Yksityiskohtaisten tietojen saaminen "Handycam"-käsikirjasta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
10
12
13
15
16
.....
.....
.....
.....
21
23
24
27
Lisätietoja
Vianetsintä.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videokuvien tallennusaika/tallennettavien valokuvien määrä.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yleisiä käyttöohjeita.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sisältö
.....
.....
.....
.....
.....
61
63
65
67
Pikaopas
Näytön ilmaisimet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Osat ja säätimet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Hakemisto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
. . . . . 29
. . . . . 32
. . . . . 33
. . . . . 34
. . . . . 38
. . . . . 41
n.. . .
.....
.....
.....
.....
42
43
43
46
47
.....
.....
.....
.....
48
50
53
54
ER_PAL
71-11(2)
FI
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Käytön aloittaminen
Kohta 1: Toimitettujen
lisätarvikkeiden
tarkistaminen
Tarkista, onko seuraavat lisätarvikkeet
toimitettu videokamerasi mukana.
Suluissa ( ) olevat numerot viittaavat
toimitettuun määrään.
Kaikki mallit

AV-liitäntäjohto (1) (s. 38)
ohje

(RAW


Langaton kauko-ohjain (RMT-835) (1)
NEX-V

Obje
(kiin
(1) (s

Vasta

Obje
objek

Obje
Ladattava akku (NP-FV70) (1) (s. 13)
Verkko/latauslaite (1) (s. 13)

Akkutilan kansi (1) (s. 12)
Virtajohto (1) (s. 13)

A/V-komponenttikaapeli (1) (s. 38)
"Käyt
Nappityyppinen litiumparisto on jo asetettu
paikalleen.


 Imag
USB-johto (1) (s. 50)
 "Han
Tämä videokamera (1)
 Runkotulppa (kiinnitetty videokameraan
NEX-VG20E; toimitettu, mutta ei
kiinnitetty muihin kameroihin) (1)
(s. 16)

CD-R
(s. 43
 "PM




Tuulisuoja (1) (s. 12)
Suuri silmäsuppilo (1) (s. 26)
FI
10
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
CD-ROM "Handycam" -ohjelmisto (1)
(s. 43)
 "PMB"
(Ohjelmisto, mukaan lukien
ohjetiedosto "PMB Help")
 Image Data Converter
(RAW-kehitysohjelmisto)
 "Handycam"-käsikirja (PDF)

"Käyttöopas" (Tämä käsikirja) (1)
NEX-VG20EH

Objektiivi (E 18-200mm F3.5-6.3 OSS)
(kiinnitetty valmiiksi videokameraan)
(1) (s. 16)

Vastavalosuoja (1) (s. 20)

Objektiivin etusuoja (kiinnitetty
objektiiviin) (1) (s. 16)

Objektiivin takasuoja (1) (s. 16)
Käytön aloittaminen
5) (1)

ettu
13)
ER_PAL
71-11(2)
FI
11
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Kohta 2: Toimitettujen
tarvikkeiden
liittäminen
Koh
Objektiivin kiinnittäminen
Lue lisätietoja objektiivin kiinnittämisestä
videokameraan sivulta 16. NEX-VG20E:
tä ei toimita objektiivilla E 18-200mm
F3.5-6.3 OSS. Käytä videokameraan sopivia
objektiiveja (eivät sisälly toimitukseen).
NEX-VG20EH-malleissa objektiivi
on kiinnitettynä videokameraan
myyntihetkellä.
Akku
Tuulisuojan kiinnittäminen
Käytä tuulisuojaa, mikäli haluat vähentää
tuulen aiheuttamaa, mikrofonin kautta
äänittyvää kohinaa. Kiinnitä tuulisuoja
Sonyn logo alaspäin.
CH
Voit lad
 Huom
Et voi
 Et pyst
V-sarj

1
2
3
Si
Akkutilan kannen kiinnittäminen
Kiinnitä akkutilan kansi sen jälkeen kun
olet asettanut akun paikalleen.
Kiinnitä akkutilan kansi sen ulkoneva
osa () kuvan osoittamaan suuntaan
osoittaen.
Ki
na
Ky

FI
12
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
CH
ku
DC IN -liitäntä
Akku
Käytön aloittaminen
ER_PAL
71-11(2)
Kohta 3: Akun lataamisesta
Verkko/latauslaite
Virtajohto
(Virtajohto)
Pistorasiaan
CHG-valo (lataus)
Tasavirtapistoke
Kohdista tasavirtapistokkeen 
-merkki DC IN -liitännän kohdalle.
Voit ladata "InfoLITHIUM"-akun (V-sarja) kiinnitettyäsi sen ensin videokameraasi.
 Huomautuksia
Et voi kiinnittää videokameraasi muuta "InfoLITHIUM"-akkua kuin V-sarjaan kuuluvan akun.
 Et pysty kiinnittämään videokameraan "InfoLITHIUM"-akkua NP-FV30/FV50, vaikka ne kuuluvatkin
V-sarjaan.

1
2
3
Siirrä POWER-kytkin OFF-asentoon (oletusasetus).
Kiinnitä akku siirtämällä sitä nuolen suuntaan, kunnes se lukittuu
napsahtaen paikalleen.
Kytke verkko/latauslaite ja virtajohto videokameraan ja pistorasiaan.
CHG-valo (lataus) syttyy palamaan ja lataus käynnistyy. CHG-valo (lataus) sammuu,
kun akku on ladattu täyteen.
FI
13
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
4
Kun akku on ladattu täyteen, irrota verkko/latauslaite videokameran DC
IN -liitännästä.
Akkua


Latausaika
Arvioitu latausaika (min) täysin tyhjän akun lataamiseksi täyteen.
Akku
NP-V70 (sisältyy toimitukseen)
NP-FV100

Latausaika
195
390

Taulukossa esitetyt latausajat on mitattu videokameraan 25 C:n lämpötilassa ladattaessa. Akun
lataamista suositellaan lämpötilassa 10–30 C.
Vihjeitä
Lue sivulta 63 lisätietoja tallennus- ja toistoajoista.
Kun videokameraasi on kytketty virta päälle, voit tarkistaa sen akun arviomääräisen jäännösajan akun
ilmaisimesta, joka on LCD-näytön oikeassa yläkulmassa.
Verkko






Akun irrottaminen
Siirrä POWER-kytkin OFF-asentoon. Siirrä BATT-akunirrotuskytkintä () ja irrota
akku ().
Ennen
(Va
CHG Akk
 Akk
 Aku
Irrot
 Aku
Irrot
Oletus
videok
Käytä
välittö
Älä sij
Älä ase
kanssa
Huoma
Virtajoh
sähkölai
Akun
Voit la
jännit

BATT-kytkin (akun irrotus)
Pistorasian käyttö virtalähteenä
Tee samat liitännät kuin kappaleessa "kohta 3: Akun lataamisesta" (s. 13). Vaikka akku olisikin
kiinnitetty paikalleen, se ei purkaudu.
FI
14
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Älä e
n DC


Ennen kuin irrotat akun tai verkko/latauslaitteen, kytke videokamera päältä ja varmista, että
(Video)/
(Valokva) -valot (s. 30), mediavalo (s. 27) ovat sammuneet.
CHG-valo (lataus) vilkkuu latauksen aikana seuraavissa tilanteissa:
 Akkua ei ole kiinnitetty kunnolla.
 Akku on vaurioitunut.
 Akun lämpötila on matala.
Irrota akku videokamerastasi ja aseta se johonkin lämpimään paikkaan.
 Akun lämpötila on korkea.
Irrota akku videokamerastasi ja aseta se johonkin viileään paikkaan.
Oletusasetuksen mukaisesti virta kytkeytyy automaattisesti päältä akun säästämiseksi silloin kun
videokameraa ei käytetä noin 5 minuuttiin ([A.Shut off]).
Käytön aloittaminen
akun
Akkua koskevia muistutuksia

Verkko/latauslaitteesta



Käytä lähellä olevaa pistorasiaa verkko/latauslaitetta käyttäessäsi. Irrota verkko/latauslaite pistorasiasta
välittömästi, jos videokamerassa esiintyy sen käytön aikana häiriöitä.
Älä sijoita verkko/latauslaitetta ahtaisiin tiloihin, kuten seinän ja jonkin huonekalun väliin.
Älä aseta verkko/latauslaitteen tasavirtapistoketta tai akun liitintä oikosulkuun minkään metalliesineen
kanssa. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön.
Huomautus virtajohdosta
Virtajohto on suunniteltu käytettäväksi vain tässä videokamerassa, eikä sitä tule käyttää muissa
sähkölaitteissa.
Akun lataaminen ulkomailla
Voit ladata akkua missä tahansa maassa tai alueella toimitetulla verkko/latauslaitteella, jos
jännite on 100–240 V ja virta 50/60 Hz.

Älä elektronista jännitteenmuuntajaa.
us)
olisikin
ER_PAL
71-11(2)
FI
15
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Kohta 4: Objektiivin kiinnittäminen
Tässä käsikirjassa kuvataan NEX-VG20EH-videokameran mukana toimitetun objektiivin
E 18-200mm F3.5-6.3 OSS kiinnittäminen videokameraan (objektiivi on kiinnitetty
toimitettaessa videokameraan).
Jos aiot käyttää jotakin toista objektiivia, lue sen käyttöohjeet.
 As
(v
vi
lu
Objektiivin etusuoja
Va
Zoomin lukituskytkin*
Zoomausrengas
Vastavalosuojan merkki
Objektiivin takasuoja
Polttoväliasteikko
Polttovälin merkki
Tarkennusrengas
Kiinnitysmerkki
Objektiivin liittimet**
* Tämä kytkin estää objektiivin pituuden muuttumisen tahattomasti omasta painostaan esim. kuljetuksen
tms. aikana. Kierrä zoomrengasta kohti W-päätä ja siirrä kytkintä kohti merkintää  sen lukitsemiseksi.
Lukituksen avaamiseksi aseta kytkin alkuperäiseen asentoonsa.
**Älä kosketa tai likaa objektiivin kiinnittimiä.
 Irrota runkotulppa videokameran rungosta ja pakkauksen kansi objektiivin
takaosasta.
FI
16
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
 Huom
Objekt
 Älä kä
siihen
 Objekt
ei ole v
 Pidä v
paikas

vin
(valkoiset) toistensa kohdalle. Samalla kun painat objektiivia kevyesti kohti
videokameran runkoa, kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa
lukitusasentoonsa.
Varmista ensin, että olet asettanut objektiivin suoraan.
Käytön aloittaminen
etuksen
miseksi.
 Asenna objektiivi kohdistamalla objektiivin ja videokameran kiinnitysmerkit
Kiinnitysmerkit (valkoiset)
 Huomautuksia
Objektiivia kiinnitettäessä älä paina objektiivin irrotuspainiketta.
 Älä käytä voimaa objektiivia kiinnittäessäsi. Objektiivin kiinnittäminen väkivalloin saattaa aiheuttaa
siihen toimintavian tai vaurioittaa objektiivin kiinnitystä.
 Objektiivi saattaa liikkua hieman lukitusasennosssaan käytetystä objektiivista riippuen. Videokamerassa
ei ole vikaa.
 Pidä videokameran rungosta kiinni sen etuosa alaspäin ja vaihda objektiivi ripeästi jossakin pölyttömässä
paikassa pölyn ja lian pääsyn videokameran sisään estämiseksi.

tiivin
ER_PAL
71-11(2)
FI
17
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Jos pöl
Objektiivin irrottaminen
 Paina objektiivin irrotuspainike kokonaan pohjaan ja kierrä objektiivia
Kytke v
harjapu
vastapäivään, kunnes sitä ei voi enää kiertää.

Varmista objektiivia irrottaessasi, että pidät kiinni sekä objektiivista että videokamerasta.
 Huom
Älä kä
 Älä ase
kuvatu
 Pidä v
 Älä ko
 Ellet p
tai Son

Objektiivin irrotuspainike
 Asenna paikalleen objektiivin pakkaussuoja ja videokameran runkotulppa.


Kohdista runkotulpan merkki kiinnitysmerkkien kohdalle ja kierrä runkotulppaa myötäpäivään.
Puhdista runkotulpasta pöly ennen sen kiinnittämistä videokameraan.
Kohdista merkit kohdalleen.
 Huomautuksia
Jos videokameran sisään pääsee objektiivia vaihdettaessa pölyä tai likaa, ja tämä jää kuvatunnistimen
pinnalle (filmin tavoin toimiva osa), se saattaa näkyvä kuvassa kuvausolosuhteista riippuen. Kuvakenno
on päällystetty pölyä hylkivällä kerroksella pölyn kiinnittymisen kuvatunnistimeen estämiseksi. Kiinnitä
tai irrota objektiivi tästä huolimatta jossakin pölyttömässä paikassa.
 Älä säilytä videokameran runkoa ilman siihen kiinnitettyä objektiivia tai runkotulppaa.

FI
18
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Kiinnit
Kiinnit
A-kiinn
kiinnity
vään.
Kytke virta videokamerasta ja irrota sen objektiivi. Puhdista kuvakenno ja ympäröivä alue
harjapuhaltimella (ei sisälly toimitukseen) ja kiinnitä objektiivi uudelleen paikalleen.
Käytön aloittaminen
lppa.
Jos pölyä tai likaa pääsee kuvatunnistimelle.
 Huomautuksia
Älä käytä suihkupuhallinta, koska se voi aiheuttaa vesipisaroiden jäämistä videokameran rungon sisään.
 Älä aseta puhaltimen kärkeä kiinnityksen takana olevaan onteloon, jotta puhaltimen kärki ei osuisi
kuvatunnistimeen.
 Pidä videokameran etuosaa alaspäin, jotta pöly ei pääsisi laskeutumaan takaisin videokameraan.
 Älä kolhi videokameraa sitä puhdistettaessa.
 Ellet pysty puhdistamaan kuvakennoa edellä kuvatulla tavalla, ota yhteys johonkin Sonyn jälleenmyyjään
tai Sonyn valtuuttettuun huoltoon.

Kiinnityssovitin
Kiinnityssovitinta käyttämällä (ei sisälly toimitukseen) voit kiinnittää videokameraan
A-kiinnityksellä varustetun objektiivin (ei sisälly toimitukseen). Lue yksityiskohtaiset ohjeet
kiinnityssovittimen käyttöohjeista.
men
kenno
Kiinnitä
ER_PAL
71-11(2)
FI
19
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Koh
päiv
Käytettävissä olevat toiminnot saattava poiketa kiinnityssovittimen tyypistä riippuen.
Toiminto
LA-EA1
Käytettävissä vain
SAM/SSM-objektiivien
kanssa*
Kontrastintunnistus-AF
LA-EA2
Käytettävissä
AF/MF-valinta
Vaihdettavissa
objektiivista
AF-tila (Vain
valokuvauksessa)
Yksi kuva
SAM/SSM-objektiivit: vaihdettavissa
objektiivista
Muut objektiivit: vaihdettavissa
FOCUS-painikkeesta
Yksi kuva/sarjakuvaus
Automaattinen
tarkennus (AF)
AF-järjestelmä
1
Si
pa
Vaiheentunnistus-AF
* Jos A-kiinnityksellä varustettu objektiivi on kiinnitetty LA-EA1-sovitinta käyttäen automaattisen
tarkennuksen nopeus on hitaampi E-kiinnityksellä varustettuihin objektiiveihin verrattaessa. (Jos
A-kiinnityksellä varustettu objektiivi kiinnitetään videokameraan, automaattisen tarkennuksen nopeus
on 2–7 sekuntia Sonyn mittaustiloissa kuvattaessa. Tämä nopeus saattaa vaihdella kohteesta, vallitsevasta
valosta yms. riippuen.)
 Huomautuksia
 Joitakin objektiiveja ei voi käyttää tai niiden toiminta on rajallista. Tarkista kunkin laitteen tukisivustolta
tai paikallisesta valtuutetusta Sonyn huollosta yhteensopivien objektiivien saatavuus.
 Videokuvia kuvattaessa objektiivin ja videokameran käyttöäänet saattavat tulla mukaan tallennukseen.
Tämän voi välttää asettamalla Audio Rec Level -asetuksen minimiin. Kosketa kohtia
(MENU) 
[Camera/Mic]  [ ( Microphone)]  [Audio Rec Level].
 Videokameran tarkentaminen saattaa kestää pitkän ajan tai olla vaikeaa riippuen käytetystä objektiivista
tai kuvauskohteesta.
Vastavalosuojan kiinnittäminen
2
Va
3
Va
jä
Kohdista vastavalosuojan punainen viiva objektiivin vastaavan viivan kohdalle ja asenna
vastavalosuoja objektiiviin. Kierrä vastavalosuojaa myötäpäivään, kunnes sen punainen piste
ja objektiivin punaisen viiva ovat napsahtaen kohdakkain.

Objektiivi säilöön asetettaessa kiinnitä vastavalosuoja objektiiviin "väärinpäin".
FI
20
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
1
Siirrä POWER-kytkin ON-asentoon samalla kun painat sen vihreää
painiketta.
POWER-kytkin
2
Valitse haluttu kieli ja napsauta sen jälkeen [Next]-painiketta.
ustolta
Paina kevyesti näytön
painiketta
seen.
NU) 
tiivista
Käytön aloittaminen
opeus
tsevasta
Kohta 5: Virran kytkeminen videokameraan ja
päiväyksen sekä kellonajan asetus
3
Valitse haluttu maantieteellinen alue painikkeilla
jälkeen painiketta [Next].
/
, ja kosketa sen
a
piste
ER_PAL
71-11(2)

Kosketa päiväyksen ja kellonajan asettamiseksi kohtia
(MENU)  [Setup] 
[ ( Clock Settings)]  [Date & Time Setting]  [Date & Time]. Ellei yksikköä näy ruudulla,
kosketa kohtia
/
, kunnes se tulee näkyviin.
FI
21
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
4
Valitse [Summer Time], ja kosketa sen jälkeen painiketta [Next].

Virran
Siirrä P
(Vid
Jos olet asettanut [Summer Time] -asetukseksi [On], kello siirtyy tunnin eteenpäin.
Kielia
Voit v
Koske
Settin
5
Valitse päiväyksen muoto ja kosketa sen jälkeen [Next]-painiketta.
6
Valitse päiväys ja kellonaika sekä aseta lukemat painikkeilla
kosketa sen jälkeen painikkeita [Next] 
.
/
ja
Kello lähtee käyntiin.
 Huomautuksia
Päiväys ja kellonaika eivät näy kuvauksen aikana, mutta ne tallennetaan automaattisesti muistikortille, ja
ne voidaan näyttää toiston aikana. Päiväyksen ja kellonajan esiin saamiseksi kosketa kohtia
(MENU)  [Setup]  [
(
Playback Settings)]  [Data Code]  [Date/Time] 
.
 Voit keskeyttää toiminnon koskettamalla kohtia
(MENU)  [Setup]  [ ( General
Settings)]  [Beep]  [Off] 
.
 Ellei koskettamasi painike reagoi oikein, kalibroi kosketuspaneeli.

FI
22
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Virran kytkeminen videokamerasta
Siirrä POWER-kytkin OFF-asentoon.
(Video) -valo vilkkuu muutaman kerran, minkä jälkeen videokamera on sammutettu.
Kieliasetuksen vaihtaminen
Voit vaihtaa ruutunäyttöjen asetuksia halutessasi nähdä viestit tietyllä kielellä.
Kosketa kohtia
(MENU)  [Setup]  [ (
General Settings)]  [Language
Setting]  haluttu kieli 


.
Käytön aloittaminen
ja
tille, ja
.
ER_PAL
71-11(2)
FI
23
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Kohta 6: Kuvausta edeltävien asetusten
tekeminen
Vihje
Oletus
Näyttö
painik

LCD-paneeli

Avaa LCD-paneelia 90 astetta videokameraan päin (), ja säädä sen jälkeen sen kulma ().
 Maksimi 90
astetta
Etsin
FIDER/LCD-painike
 Maksimi 180
astetta
Kun ku
etsimen
alapuol
 Maksimi 90 astetta
Vihjeitä
Kuvat näytetään joko etsimessä tai LCD-näytöllä.
Paina FINDER/LCD-painiketta valitaksesi kuvan näyttämisen joko etsimessä tai LCD-näytöllä.
Voit myös valita näyttöpaikan avaamalla tai sulkemalla LCD-näytön.
FINDER/LCD-painike mahdollistaa etsimen käytön tarvitsematta sulkea LCD-paneelia, joten voit
käyttää painikkeita, jotka on piilotettu silloin kun LCD-näyttö on suljettu.
Voit säätää nestekidenäytön kirkkautta [LCD Brightness] -asetuksella.





 Huom
Etsime
ei ole v

LCD-näytöllä näytettävien tietojen vaihtaminen
Paina DISPLAY-painiketta vaihtaaksesi näytöllä seuraavassa järjestyksessä näytettäviä tietoja:
Kuvaus: Yksityiskohtainen näyttö  yksinkertainen näyttö  miniminäyttö
Toisto: Yksityiskohtainen näyttö  miniminäyttö
DISPLAY-painike
FI
24
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Vihje
Voit sä


a ().
noin 4
sekunnin
kuluttua
Käytön aloittaminen
ike
Vihjeitä
Oletusasetuksena näyttö vaihtuu yksinkertaiseksi näytöksi noin 4 sekunnin kuluttua ([Display Setting]).
Näyttö vaihtuu yksityiskohtaiseksi näytöksi koskettaessasi jotakin kohtaa siitä, paitsi LCD-näytön
painikkeita, jotta voisit käyttää käytettävissä olevia yksiköitä.


Etsin
Kun kuvaat etsimen avulla, sulje LCD-paneeli tai paina FINDER/LCD-painiketta (s. 73). Jos
etsimen ilmaisimet näyttävät epätarkoilta, säädä etsintä sen säätövivulla, joka on etsimen
alapuolella.
stetta
t
ietoja:
ER_PAL
71-11(2)
 Huomautuksia
Etsimessä saattaa näkyä välkkyviä värejä (punainen, sininen, vihreä) katsetta siirtäessäsi. Videokamerassa
ei ole vikaa. Nämä välkkyvät värit eivät tallennu muistikortille.

Vihjeitä
Voit säätää etsimen taustavalon kirkkautta [VF Brightness] -asetuksesta.


FI
25
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Koh
Jos etsimen kuva ei ole terävä.
Ellei etsimen kuva ole tarkka kirkkaassa valaistuksessakaan, käytä toimitettua suurta
silmäsuppiloa. Suuren silmäsuppilo kiinnitetään venyttämällä sitä hieman ja kohdistamalla
se etsimen silmäsuppilon uriin. Voit kiinnittää suuren silmäsuppilon osoittamaan oikealle tai
vasemmalle.
Suuri silmäsuppilo (sisältyy
toimitukseen)
Kiinnitä silmäsuppilo
suoraan.
 Huomautuksia
 Älä irrota esikiinnitettyä silmäsuppiloa.
1
Av
os
2
N
m
Su
 Huom
Jos vie
space.]
 Varmi
korttit
 Älä av
 Asetta
ja puto

Muistik
Avaa ko
FI
26
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Kohta 7: Muistikortin asettaminen videokameraan
malla
alle tai
Käytön aloittaminen
ER_PAL
71-11(2)
Mediavalo
Pidä mielessä lovitetun kulman suunta.
1
Avaa kansi ja paina muistikorttia korttitilaan sen lovitettu laita kuvan
osoittamaan suuntaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
2
Näyttö [Preparing image database file. Please wait.] tulee esiin, jos asetat uuden
muistikortin korttitilaan. Odota, kunnes näyttö katoaa.
Sulje korttitilan kansi.
 Huomautuksia
Jos viesti [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free
space.] tulee esiin, alusta muistikortti.
 Varmista, että muistikortti on asetettu oikein päin korttitilaan. Jos asetat kortin väkivalloin väärin päin
korttitilaan, muistikortti, muistikorttitila tai kuvadata saattaa tuhoutua.
 Älä avaa -korttitilan kantta tallennuksen aikana.
 Asettaessasi muistikorttia korttitilaan tai ottaessasi sitä ulos sieltä varo, ettei muistikortti ponnahda ulos
ja putoa lattialle.

Muistikortin pois ottaminen
Avaa korttitilan kansi ja paina korttia kerran kevyesti sisäänpäin.
FI
27
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Tällä videokameralla käytettävissä olevat muistikortit
SD-nopeusluokka
"Memory Stick PRO
Duo" -media (Mark2)
"Memory Stick PROHG
Duo" -media
—
Kuvattu tämän
käsikirjan kohdassa
"Memory Stick PRO
Duo" -media
SD-muistikortti
SDHC-muistikortti
SDXC-muistikortti




Luokka 4 tai
nopeampi
SD-kortti
Kakkien muistikorttien toimimista ei voida taata.
Tässä videokamerassa voidaan käyttää "Memory Stick PRO Duo" -mediaa, joka on puolet "Memory Stick"
-muistikortin koosta, tai normaalinkokoisia SD-kortteja.
Älä kiinnitä tarraa tai vastaavaa muistikorttiin tai sen sovittimeen. Seurauksena voi olla toimintavika.
Aina 32 Gt:n "Memory Stick PRO Duo" -median ja aina 64 Gt:n SD-korttien on todettu toimivan tässä
videokamerassa.
 Huomautuksia
MultiMediaCard-korttia ei voi käyttää tässä videokamerassa.
 SDXC-muistikorteille tallennettuja videoita ei voida tuoda tietokoneille tai toistaa niillä eikä
AV-laitteilla, jotka eivät tue exFAT* -tiedostojärjestelmää, jos nämä laitteet kytketään videokameraan
USB-johdolla. Vahvista etukäteen, että videokameraan kytkettävä laite tukee exFAT-järjestelmää. Jos
kytket videokameraan laitteen, joka ei tue exFAT-järjestelmää, ja alustusnäyttö tulee esiin. Älä suorita
alustusta. Jos teet sen, kaikki tallennetut tiedot häviävät kortilta.
* exFAT on SDXC-muistikorteissa käytetty tiedostojärjestelmä.

FI
28
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Tallennus/toisto
Kuvaaminen
Oletusasetuksena videot tallennetaan HD-kuvanlaadulla (teräväpiirto).
1
Kiinnitä otehihna.
Tallennus/toisto
2
Irrota objekiivisuojus painamalla sen laidoilla olevista jousista.
3
Siirrä POWER-kytkin ON-asentoon samalla kun painat sen vihreää
painiketta.
Videokamerasi on nyt kytketty päälle.
FI
29
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Liikkuvien kuvien kuvaus

(Videot): Videoita kuvattaessa
(Valokuva): Valokuvia kuvattaessa
START/STOP-painike


[STBY]  [REC]

[
S
videok
käyttää
Voit ka
Voit ta
Videok
Tämä
ja oike
Pixel D
käyttäm
Datako
Kuvaus
näytöllä
Niiden
Settings
MODE-painike
 Paina MODE-painiketta
(Video) valon päällekytkemiseksi.
Valok
 Paina START/STOP-painiketta kuvauksen käynnistämiseksi.
Kuvausvalo syttyy palamaan kuvauksen ajaksi (s. 74).
Jos haluat keskeyttää kuvauksen, paina START/STOP-painiketta uudelleen.
 Huomautuksia
Videokuvauksen pisin mahdollinen kuvausaika on noin 13 tuntia.
 Jos liikkuvan kuvan tiedoston koko ylittää 2 Gt, uusi liikkuvan kuvan tiedosto luodaan automaattisesti.
 Kun olet kytkenyt päälle videokameran, kestää joitakin sekunteja ennen kuin voit aloittaa kuvauksen.
Tänä aikana videokameraa ei voi käyttää.
 Seuraavia tiloja saattaa esiintyä, mikäli videokamera on vielä tallentamassa tietoja tallennusmediaan
kuvauksen lopettamisen jälkeen. Älä kolhi tai värisytä kameraa tällöin tai irrota siitä sen akkua tai
verkko/latauslaitetta.
 Mediavalo (s. 27) palaa tai vilkkuu
 Mediakuvake vilkkuu LCD-näytön oikeassa yläkulmassa
 Videokamerassa ei ole moottorizoomtoimintoa.
 Pidä objektiivia vasemmassa kädessäsi videokameran tukemiseksi kuvauksen aikana (ellet käytä jalustaa).
Varmista, etteivät sormesi kosketa mikrofonia.

Vihjeitä
Lue sivulta 64 lisätietoja videoiden tallennusajoista.
Himmennin, suljinnopeus, vahvistus ja valotus asetetaan automaattisesti PROGRAM AE -painiketta
painettaessa.



FI
30
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
 Pa
LC
 Pa
jä
C]




[
SteadyShot] -asetukseksi asetetaan oletusasetuksena [Standard] Pidä mielessä, että ellei
videokameraan kiinnitetyssä objektiivissa ei ole kuvanvakaustoimintoa, SteadyShot-toimintoa ei voi
käyttää.
Voit kaapata kuvia tallennetuista videoista.
Voit tarkistaa tallennusajan, arvioidun jäljellä olevan tallennuskapasiteetin tms. koskettamalla kohtia
(MENU)  [Setup]  [
(
Media Settings)]  [Media Info].
Videokameran LCD-näyttö voi näyttää tallennettuja kuvia koko näytön alueella (Full Pixel Display).
Tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa hienoista kuvan värinää kuvan ylä- ja alalaidoissa sekä sen vasemmassa
ja oikeassa reunassa silloin kun kuvaa toistetaan tv:ssä, joka ei ole yhteensopiva täyskuvanäytön (Full
Pixel Display) kanssa. Aseta tässä tapauksessa [Guide Frame] -asetukseksi [On] ja tallenna kuvat
käyttämällä apuna näytöllä näytettyä ulkokehystä.
Kuvauspäiväys, -aika ja muut tiedot tallennetaan automaattisesti muistikortille. Ne eivät näy
näytöllä kuvauksen aikana. Voit kuitenkin tarkistaa ne kohdasta [Data Code] toiston aikana.
Niiden esiin saamiseksi kosketa kohtia
(MENU)  [Setup]  [ (
Playback
Settings)]  [Data Code]  haluttu asetus 
.
Valokuvien kuvaaminen
Tallennus/toisto
Datakoodi tallennuksen aikana
(Videot): Videoita kuvattaessa
(Valokuva): Valokuvia kuvattaessa
PHOTO-painike
Vilkkuu  Palaa vilkkumatta
sesti.
sen.
MODE-painike
an
i
alustaa).
etta
ER_PAL
71-11(2)
Kun
-ilmaisin on hävinnyt näytöstä, valokuva on tallennettu.
 Paina MODE-painiketta
(Valokuva) -valon päällekytkemiseksi.
LCD-näyttö siirtyy valokuvien kuvaustilaan.
 Paina kevyesti PHOTO-painiketta tarkennuksen säätämiseksi, ja paina se sen
jälkeen kokonaan pohjaan.
FI
31
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Kuv
kosk
teke
Tarkennuksen ilmaisin
Tarkennuksen ilmaisin näyttää tarkennuksen tilan syttymällä palamaan/vilkkumaan.
: Tarkennus lukittu.
 palaa
 vilkkuu : Videokamera ei pysty tarkentumaan kohteeseen automaattisesti. Joko sommittele
kuva uudelleen tai vaihda tarkennusasetusta.
Vihjeitä
Lue sivulta 64 lisätietoja kuvattavasta valokuvamäärästä.
Himmennin, suljinnopeus, ISO-herkkyys ja valotus asetetaan automaattisesti PROGRAM AE -painiketta
painettaessa.
Kosketa kuvakoon vaihtamiseksi kohtia
(MENU)  [Image Quality/Size]  [
Image Size] 
haluttu asetus 
.
Et voi tallentaa valokuvia silloin kun
-ilmaisin on esillä.





Valot
manu
(MAN
Manuaa
tehdä M
liittämä
oletusas
MANU
Kuvaustilan valinta
Voit muuttaa tallennettavan kuvan kuvanlaatuasetusta koskettamalla kohtia
(MENU)  [Image Quality/Size]  [
REC Mode].
Media, jolle kuvat voidaan tallentaa, riippuu valitusta kuvaustilasta.
Lue sivulta 50 yksityiskohtaisia tietoja ulkoisia laitteita koskevista tallennustoiminnoista.
Kuvaustila
MA
MANU
Muistikortti
Tee säät
säätämi
painam
-painik
Ulkoisista laitteista
Valikko
Mediatyypit
PS*
FX
FH/HQ/LP
Videokamerasta
Ulkoinen media (USB-tallennuslaitteet)
Blu-ray-levyt
AVCHD-tallennuslevyt
* [PS] -asetus voidaan tehdä vain silloin kun [
—
—
Frame Rate] -asetus on [50p].
FI
32
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Paina ja
MANU
sekunn
[MANU
MANU
lisäämi
asetuks
[IRIS],
[White
ele
iniketta
sta.
ER_PAL
71-11(2)
Valotuksen säätäminen, yms.,
manuaalisesti
(MANUAL-säätöpyörä)
Manuaalisten säädöt voidaan helposti
tehdä MANUAL-säätöpyörän avulla,
liittämällä valikkoyksikkö ([Exposure]
oletusasetuksista) MANUAL-säätöpyörään.
MANUAL-painike
Jalustan käyttö
Kiinnitä jalusta (ei sisälly toimitukseen)
jalustan kiinnitysaukkoon jalustan
kiinnitysruuvia (ei sisälly toimitukseen)
käyttämällä. Ruuvin pituus ei saa ylittää
mittaa 5,5 mm.
Jalustaliitäntä
MANUAL-säätöpyörä
Tallennus/toisto
Size] 
Kuvausolosuhteita
koskevien säätöjen
tekeminen
MANUAL-säätöpyörän käyttö
Tee säätöjä MANUAL-säätöpyörän käytön
säätämiseksi, jolloin voit tehdä niitä myös
painamalla IRIS- tai SHUTTER SPEED
-painikkeita.
Valikkoyksikön liittäminen
Paina ja pidä painettuna
MANUAL-säätöpyörää muutaman
sekunnin ajan saadaksesi esiin
[MANUAL Button] -näytön. Kierrä
MANUAL-säätöpyörää yksikön
lisäämiseksi siihen. Voit lisätä siihen
asetukset [Exposure], [
Gain (
ISO)],
[IRIS], [Shutter Speed], [AE Shift] tai
[White Balance Shift].
FI
33
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Toisto videokameralla
Vihjeitä
Videokamera näyttää tallennetut kuvat automaattisesi tapahtumana, joka perustuu päiväys- ja
kellonaikajärjestykseen.


1
2
Siirrä POWER-kytkin ON-asentoon samalla kun painat sen vihreää
painiketta.
4
Ko
Videokamerasi on nyt kytketty päälle.
Paina kohtaa
(Kuvien katselu).
Ko
(va
val


3
Event View -näyttö tulee esiin muutaman sekunnin kuluttua.
Valitse haluttu tapahtuma koskettamalla painikkeita
/
().







 MENU-näyttöön
 Tapahtumat
/
: Seuraavaan edelliseen tapahtumaan

 Tapahtuman nimi
 Vaihda video-/valokuvaustilaan
 Aikapalkki
 Change Event Scale -painike (Vaihda tapahtumajaksoa)
Event Index -näyttö tulee esiin, kun kosketat keskellä näkyvää tapahtumaa.

FI
34
Kosketa kohtaa
( Vaihda tapahtuma-asteikkoa) näytön oikeasta alakulmasta, jolloin voit
vaihtaa ajanjaksoa aikapalkilta 1,5 vuodesta 3 kuukauteen, mikä muuttaa niitä tapahtumien
numeroita, jotka voidaan näyttää aikapalkilla.
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
4
Kosketa kuvaa, jota haluat katsella.
 Event View -näyttöön (Tapahtumanäyttö) siirtyminen

/
: Näyttää edellisen/seuraavan sivun (Kohdan painettuna pitäminen
vierittää tapahtumanäyttöä.)
 Vaihda video-/valokuvaustilaan
 Tapahtuman otsikko
 Tapahtuman videon kokonaisaika (Valokuvien kokonaismäärä tulee esiin, jos
tapahtumassa on vain valokuvia)
 Switch Image Type -painike (Vaihda kuvatyyppiä)
 Liikkuva kuva
 Valokuva

Tallennus/toisto
Kosketa kohtaa  valitaksesi indeksissä näytettävän kuvatyypin tyypeistä [
MOVIE]
(vain videot), [
PHOTO] (vain valokuvat) tai [
MOVIE/PHOTO] (videot ja
valokuvat samalla kertaa).
 tulee esiin sen videon tai valokuvan mukana, joka toistettiin tai kuvattiin viimeksi. Jos kosketat
videota tai valokuvaa merkillä , voit jatkaa keskeytettyä toistoa.
voit
ER_PAL
71-11(2)
FI
35
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Videokameran käyttö videoita toistettaessa
Kuvie
Voit käyttää alla olevassa kuvassa näkyviä toimintoja silloin kun videokamera on toistamassa
videoita. Alla oleva kuva tulee näkyviin, jos olet valinnut toiminnon [
MOVIE/PHOTO]
(oletusasetus) tai [
MOVIE] koskettamalla Switch Image Type -painiketta (Vaihda
kuvatyyppi) Event Index -tapahtumaindeksinäytöstä.
Voit käy
tulee nä
-painik
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Poista
Asiayhteys
Seuraava
Keskeytä*
Pikasiirto eteenpäin*
Edelliset
Pikasiirto taaksepäin*
Tauota*/toista
* Näitä painikkeita voidaan käyttää videokameran toistaessa videokuvaa.
 Huomautuksia
Et välttämättä pysty toistamaan kuvia millään muulla laitteella kuin tällä videokameralla.

Vihjeitä
Jos kosketat
-painiketta toistonäytöstä, esiin tulevat toiminnot, joita voit käyttää juuri nyt, ja jotka ovat
helppokäyttöisiä.
Kun valitun kuvan toisto on tullut viimeisen kuvan kohdalle, näyttö palaa INDEX-näyttöön.
Paina kevyesti
/
-painiketta tauon aikana liikkuvien kuvien toistamiseksi hitaalla toistolla.
Jos kosketat toistuvasti kohtaa
/
toiston aikana, videoita toistetaan aina noin 5 kertaa  noin
10 kertaa  noin 30 kertaa  noin 60 kertaa suuremmalla nopeudella.
Kuvapäivä ja -aika sekä muut kuvaustiedot tallennetaan automaattisesti kuvauksen aikana. Nämä tiedot
eivät näy näytöllä kuvauksen aikana, mutta saat ne esiin toiston aikana koskettamalla kohtia
(MENU)  [Setup]  [
(
Toistoasetukset)]  [Datakoodi]  haluttu asetus 

.






Liikkuvien kuvien äänenvoimakkuuden säätäminen
Kosketa videoita toistettaessa kohtaa
, säädä kohtia
/

.
FI
36
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Vihje
Koske


massa
OTO]
Kuvien katselu
Voit käyttää alla olevassa kuvassa näkyviä toimintoja valokuvia katsellessasi. Alla oleva kuva
tulee näkyviin, jos olet valinnut toiminnon [
PHOTO] koskettamalla Switch Image Type
-painiketta (Vaihda kuvatyyppi) Event Index -tapahtumaindeksinäytöstä.
Poista
Asiayhteys
Käynnistä/keskeytä
diaesitys
päin*
Vihjeitä
Kosketa diaesityksen toistamiseksi kohtaa


 [Slideshow Set].
Tallennus/toisto
Seuraava
Edelliset
otka ovat
a.
 noin
tiedot
ER_PAL
71-11(2)
FI
37
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Kuvien toistaminen
tv:stä
Liitäntälista
Liitäntätavat ja tv-ruudussa näkyvien
kuvien HD-kuvanlaatu (teräväpiirto)
tai normaali kuvanlaatu (STD) vaihtelee
riippuen videokameraan kytketyn tv:n
tyypistä ja käytetyistä liittimistä.
Voit katsella kuvia tv-näytöstä myös silloin
kun niitä tallennetaan.
Kytkeminen teräväpiirto-tv:hen
Jos käytössä on HD-kuvanlaatu
(teräväpiirto), videot toistetaan
HD-laatuisina. Jos käytössä on normaali
kuvanlaatu (STD), videot toistetaan
normaalilla kuvanlaadulla (STD).
Videokameran lähtöliitännät
HDMI OUT -liitäntä
A/V-komponenttikaapeli
(sisältyy toimitukseen)
(Vihreä) Y
(Sininen)PB/CB
(Punainen)PR/CR
(Valkoinen)
(Punainen)
HDMI-johto
(ei sisälly toimitukseen)
AV-kauko-ohjaimen
liitäntä
Jos tee
kompo
1
Siirrä tv:n tulokytkin vastaamaan
kytkettyä laitetta.

2
Lue lisätietoja tv:n käyttöohjeista.
Kytke videokamera tv:hen.
3

Kytkeminen ei-teräväpiirtoiseen 16:9(laajakuva) tai 4:3-kuvasuhteen tv:hen
Jos videot on kuvattu HD-kuvanlaadulla
(teräväpiirto), ne toistetaan normaalilla
kuvanlaadulla (STD). Jos videot on kuvattu
normaalilla kuvanlaadulla (STD),ne
toistetaan normaalilla kuvanlaadulla (STD).
Käytä toimitettua verkko/latauslaitetta
virtalähteenä (s. 14).


Jos kyt
kompo
ei toist
punais
Valitse
kompo
asetuk
 [Se
[Comp
Jos tee

Toista videota tai valokuvaa
videokameralla (s. 34).


FI
38
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Käytä
Käytä
(video
liitäntä
Kopio
HDMI


A/V-komponenttikaapeli
(sisältyy toimitukseen)

(Vihreä) Y
(Sininen)PB/CB
(Punainen)PR/CR
aali
(Valkoinen)
(Punainen)

Y
CB
/CR
(Valkoinen)
(Punainen)
n)
n)
(Keltainen)
(Valkoinen)
(Punainen)
Jos teet liitännän
komponentti-AV-johdolla
ulla
illa
uvattu


(STD).
ER_PAL
71-11(2)
Jos kytket laitteiden välille vain
komponenttivideopistokkeet, äänisignaaleita
ei toisteta. Kytke laitteiden välille valkoiset ja ja
punaiset pistokkeet äänisignaalien toistamiseksi.
Valitse [Component]-asetus käyttämäsi
komponenttituloliitännän mukaisesti. Kosketa
asetuksen tekemiseksi kohtia
(MENU)
 [Setup]  [ ( Connection)] 
[Component]  haluttu asetus 
.
Jos teet liitännän HDMI-johdolla



Käytä HDMI-johtoa, jossa on HDMI -logo.
Käytä HDMI-miniliitintä toisessa päässä
(videokamera) ja toisessa päässä tv:hen sopivaa
liitäntää.
Kopiosuojattuja kuvia ei toisteta videokameran
HDMI OUT -liitännästä.
Aseta [TV Type] -asetukseksi [16:9] tai [4:3]
tv:si mukaisesti.
Jos teet liitännän S VIDEO -llittimellä
varustetulla AV-liitäntäjohdolla

(Keltainen)
AV-johto
(sisältyy toimitukseen)
16:9v:hen
Kuvasuhteen asettaminen
videokameraan kytketyn tv:n
mukaisesti (16:9/4:3)

Jos S VIDEO -pistoke (S VIDEO -kanava)
kytketään laitteiden välille, äänisignaaleja ei
toisteta. Äänisignaalien toistamiseksi kytke
liitäntäjohdon valkoinen ja punainen pistoke
tv:n audiotuloliitäntään.
Tämä liitäntä tuottaa tarkempia kuvia
AV-johtoon verrattuna.
Tallennus/toisto
AV-liitäntäjohto, jossa on
S VIDEO -liittimet
(ei sisälly toimitukseen)
Jotkin tv:t eivät toimi kunnolla (esim. ei ääntä
tai kuvaa) tätä liitäntää käytettäessä.
Älä kytke videokameran HDMI OUT -liitäntää
ulkoisen laitteen HDMI OUT -liitäntään, koska
seurauksena voi tällöin olla toimintahäiriö.
Jos kytketty laite on yhteensopiva
5.1-kanavaisen surround-äänen kanssa,
HD-kuvanlaadun (teräväpiirto) videot
toistetaan automaattisesti 5.1-kanavaisella
surround-äänellä. Normaalin kuvanlaadun
(STD) videoiden ääni muunnetaan
2-kanavaiseksi.
Jos tv:si on mono-tv (vain yhdellä
audiotuloliitännällä varustettu)

Kytke AV-johdon keltainen pistoke
videotuloliitäntään ja valkoinen pistoke (vasen
kanava) tai punainen pistoke (oikea kanava)
tv:n tai videonauhurin audiotuloliitäntään.
Liitäntä tv:hen videonauhurin kautta
tehtäessä

Kytke videokamera videolaitteen LINE IN
tuloliitäntään AV-liitäntäjohdolla. Aseta
videolaitteen tulovalitsin kohtaan LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2, yms.).
 Huomautuksia
Jos toistat normaalin kuvanlaadun (STD)
videoita 4:3-kuvasuhteen tv:stä, joka ei ole
yhteensopiva 16:9-kuvasuhteen signaalin
kanssa, tallenna videot 4:3-kuvasuhteella.
Kosketa kohtia
(MENU)  [Image
Quality/Size]  [
Wide Mode]  [4:3]

.

Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
FI
39

Jos AV-johtoa käytetään videoiden toistamiseen,
ne toistetaan normaalilla kuvanlaadulla (STD).
Jos tv:ssä tai videonauhurissa on
21-nastainen sovitin
(EUROCONNECTOR)
Käytä 21-nastaista sovitinta (lisävaruste)
toistokuvien katseluun.
TV/VCR
Vihjeitä
Jos kytket videokameran tv:hen käyttämällä
vähintään kahta erityyppistä johtoa
kuvien toistamiseen, tv:n toistosignaalien
tärkeysjärjestys on seuraava:
HDMI  komponentti  S VIDEO  video
HDMI-liitäntä (High Definition Multimedia
Interface) on liitäntä, joka siirtää sekä kuva- että
äänisignaaleja.
HDMI OUT -liitäntä toistaa kuvat
korkealaatuisina ja äänen digitaalisena.



Tietoja "Photo TV HD" -standardista
Tämä videokamera on yhteensopiva
"Photo TV HD" -standardin kanssa.
"Photo TV HD" mahdollistaa tekstityksen
ja värien esittämisen kuvamaisella
toistolla. Kytkemällä Sonyn Photo TV HD
-yhteensopivat laitteet HDMI-johdolla*
tai muulla komponentti-AV-johdolla**,
täysin uusi kuvamaailma voidaan toistaa
hämmästyttävällä kuvanlaadulla.
* Tv kytkeytyy automaattisesti sopivaan tilaan
kuvia toistettaessa.
** TV:n asetukset on tehtävä uudelleen. Lue
lisätietoja Photo TV HD -yhteensopivan tv:n
käyttöohjeista.
FI
40
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Pitkälle kehitetyt toiminnot
Video- ja valokuvien
poistaminen

Voit lisätä muistikortin tallennustilaa
poistamalla siitä video- ja valokuvia.
 Huomautuksia
Kuvia ei voi palauttaa, kun ne on kerran
poistettu. Tallenna tärkeät video- ja valokuvat
etukäteen.
 Älä irrota akkua tai verkko/latauslaitetta
videokamerasta silloin kun olet poistamassa
kuvia. Tämä saattaa vahingoittaa muistikorttia.
 Älä yrittää ottaa muistikorttia pois
videokamerasta, kun siitä ollaan poistamassa
kuvia.
 Et pysty poistamaan suojattuja video- etkä
valokuvia. Peruuta video- ja valokuvien suojaus
niiden poistamiseksi, ennen kuin yrität poistaa
niitä.
Kun [
/
Setting] -asetukseksi
on asetettu [
STD Quality],
-ilmaisin tulee esiin
-ilmaisimen
sijasta.

Kosketa ja tuo esiin -merkki
poistettavista video- ja
valokuvista.




1
Paina
(View Images)
-painiketta (s. 34).

5
Pitkälle kehitetyt toiminnot
Vihjeitä
Voit poistaa kuvan käyttämällä toistonäytön
-kuvaketta.
Kaikkien muistikortille tallennettujen
kuvien poistamiseksi ja median täyden
tallennuskapasiteetin palauttamiseksi, alusta
media.
Pienennettyjä kuvia, joiden avulla voi katsella
useita kuvia yhtä aikaa indeksinäytöstä,
kutsutaan kuvakkeiksi.
4
Kosketa ja pidä painettuna haluttua
kuvaketta kuvan vahvistamiseksi. Paina
kevyesti painiketta
palataksesi
edelliseen näyttöön.
Kosketa kohtia


Kaikkien video-/valokuvien
poistamiseksi tapahtumasta yhdellä
kertaa
Kosketa kohdassa 3 kohtaa [All In
Event].
2
Kosketa kohtia
(MENU) 
[Edit/Copy]  [Delete].
3
Valitaksesi ja poistaaksesi
videokuvia kosketa kohtia
[Multiple Images] 
[
MOVIE]/[
PHOTO]/
[
MOVIE/PHOTO].
Valitse haluttu tapahtuma koskettamalla
painikkeita
/
ja kosketa sen
jälkeen kohtaa
.

Kosketa ja pidä painettuna haluttua
kuvaketta kuvan vahvistamiseksi. Paina
kevyesti painiketta
palataksesi
edelliseen näyttöön.
Paina kevyesti painiketta

.
FI
41
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Video- ja valokuvien tallennus tietokoneella
Saat käyttöösi hyödyllisiä toimintoja kytkemällä
videokameran tietokoneeseen
Kuvien editointi ja käsittely tietokoneella (Windows)
Toimitetulle CD-ROM-levylle tallennettu PMB-ohjelmisto sisältää toimintoja, joiden avulla
saat käyttöösi enemmän videokameralla tallennettujen kuvien käsittelytoimintoja.
Videokuva, joka on jaettu ja tallennettu yhtenä tai useampana 2 Gt:n tiedostona, yhdistetään
automaattisesti yhden tiedoston kuvasarjaksi tuomalla se tietokoneeseen PMB-ohjelmistolla.
Näkymä
Kalenteri
Tallenna
levylle
Lataa
verkkosivustolle
DVD/Blu-ray
Verkkopalvelut
Editoi
Kuvatiedostojen yhdistäminen
FI
42
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Tieto
Kohta
tarkis
Window
Käyttöj
Micros
SP2*3/W
Keskus
PMB: I
tai Intel
(Intel C
vaadita
ja Intel
vaadita
Intel Pe
prosess
suoritta
 Video
tietok
 Levyn
 Blu-r
DVD
Duo 1
DVD
terävä
norm
 Levyn
 Video
norm
Kuvada
nopeam
Muisti
PMB:
Window
vähintä
Vähintä
kuvanla
Window
Image D
Vähintä
Kiintole
Asennu
Noin 50
olla tarp
luomise
Blu-ray
lä
Tietokoneen valmistelu
Kohta 1 Tietokonejärjestelmän
tarkistaminen
vulla
Windows
etään
stolla.
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1
ER_PAL
71-11(2)
Keskusyksikkö
PMB: Intel Core Duo 1,66 GHz tai nopeampi,
tai Intel Core 2 Duo 1,66 GHz tai nopeampi
(Intel Core 2 Duo 2,26 GHz tai nopeampi
vaaditaan FX- tai FH-videoiden käsittelyyn,
ja Intel Core 2 Duo 2,40 GHz tai nopeampi
vaaditaan PS-videoiden käsittelyyn.)
Intel Pentium III 1 GHz tai nopeampi
prosessori riittää seuraavien toimintojen
suorittamiseen:
 Videoiden ja valokuvien tuominen
tietokoneeseen
 Levyn poltto yhdellä kosketuksella
 Blu-ray-levyn/AVCHD -tallennuslevyn/
DVD-videon luominen (Intel Core
Duo 1,66 GHz tai nopeampi vaaditaan
DVD-videon luomiseen muuntamalla
teräväpiirtoinen kuvanlaatu (HD)
normaaliksi kuvanlaaduksi (STD).)
 Levyn kopiointi
 Videokuvien käsittely korkeintaan
normaalilla kuvanlaadulla (STD).
Kuvadatan muuntaminen: Pentium 4 tai
nopeampi
Muisti
PMB:
Windows XP: vähintään 512 Mt (suositus:
vähintään 1 Gt.)
Vähintään 256 Mt riittää kuitenkin normaalin
kuvanlaadun (STD) videokuvien käsittelyyn.
Windows Vista/Windows 7: vähintään 1 Gt
Image Data Converter.
Vähintään 1 Gt
Kiintolevy
Asennuksen vaatima vapaa kiintolevytila:
Noin 500 Mt (Vähintään 10 Gt saattaa
olla tarpeen AVCHD- tallennuslevyjen
luomiseen. Korkeintaan 50 Gt saattaa riittää
Blu-ray-levyjen luomiseen.)
Muut
USB-portti (tämä tulee olla tietokoneessa
vakiona, huippunopea USB (USB 2.0
-yhteensopiva)), Blu-ray-levy/DVD-tallennin
(CD-ROM-asema tarvitaan asennukseen)
Joko NTFS- tai exFAT-tiedostojärjestelmä
on suosituksena kiintolevyn
tiedostojärjestelmäksi.
Macintosh
Käyttöjärjestelmä*1
USB-liitäntä: Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5,
10.6) "Image Data Converter Ver.4": Mac OS
X (v10.5, 10.6 (Snow Leopard))
Image Data Converter, Ver.4
Prosessori: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2
Duo tai nopeampi
Muisti: Vähintään 1 Gt.
Näyttö: 1 024 × 768 kuvapistettä
Video- ja valokuvien tallennus tietokoneella
lle
Käyttöjärjestelmä*
1
Näyttö
Minimi: 1 024 × 768 kuvapistettä
*1Vakioasennus on edellytyksenä. Toimimista ei
voida taata, jos käyttöjärjestelmä on asennettu
päivityksenä tai monijärjestelmäympäristöön.
*264-bittisille versioille eikä Starter-versioille
ole tukea. Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver.2.0 tai uudempi vaaditaan
levynluomistoiminnon yms. käyttämiseksi.
*3Starter (Edition) -versiolle ei ole tukea.
 Huomautuksia
Toimimista kaikissa tietokoneympäristöissä ei
voida taata.

Macintoshia käytettäessä
Toimitetulle "PMB"-ohjelmistolle ei ole
tukea Macintosh-tietokoneissa. Video- ja
valokuvien tuomiseksi tietokoneeseen
kysy ohjeita Apple Inc:ltä.
FI
43
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Kohta 2 Toimitetun
PMB-ohjelmiston asennus
Asenna "PMB"-ohjelmisto tietokoneeseesi
ennen kuin kytket videokameran
tietokoneeseen.
Kun olet ostanut tämän videokameran,
asenna ja päivitä toimitettu PMB sen
uusimpaan versioon.
 Huomautuksia
Asenna toimitettu "PMB"-ohjelmisto,
vaikka tietokoneeseen olisikin jo asennettu
"PMB"-ohjelmisto.
 Jos tietokoneessa on jo uudempi
"PMB"-ohjelmisto kuin se, joka on toimitetaan
videokameran mukana, esiin tulee tiedote.
Keskeytä tällöin toiminto.

 Varmista, ettei videokameraa ole
kytketty tietokoneeseen.
 Kytke tietokone päälle.


Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana
asennusta varten.
Sulje kaikki sovellusohjelmat tietokoneesta
ennen sovellusohjelman asentamista.
 Aseta toimitettu CD-ROM-levy
tietokoneen levyasemaan.
Asennusikkuna ilmestyy näytölle.
Ellei asennusnäyttöä tule esiin, napsauta
kohtia [Start] (Käynnistä)  [Computer]
(Tietokone) (Windows XP:ssä: [Oma
tietokone]), ja kaksoisnapsauta sen jälkeen
kohtaa [SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
* Asemien nimet (kuten (E:)) saattavat
vaihdella tietokoneesta riippuen.
 Varmista, että kohdat "PMB"
ja "Image Data Converter" on
valittu, ja seuraa annettuja
ohjeita tietokoneen näytöltä
asennuksen jatkamiseksi.
 Ky
tie
ko
Co
LC
 Valitse maa tai alue.
 Valitse sovellusohjelmiston
asennuskieli, ja siirry seuraavaan
näyttöön.
 Lue lisenssisopimuksen ehdot
huolella. Jos hyväksyt ehdot,
vaihda merkki merkiksi
, ja napsauta sen jälkeen kohtia
[Next] (Seuraava)  [Install]
(Asenna).
 Seuraa tietokoneen näytöllä
näkyviä ohjeita asennuksen
jatkamiseksi.




Sinua saatetaan vaatia asentamaan samalla
myös muita levyllä olevia sovellusohjelmia.
Jos asennusnäyttö tulee esiin, seuraa
näytöllä näkyviä ohjeita.
Kun sinua pyydetään käynnistämään
tietokone uudelleen, seuraa näytöllä
näkyviä ohjeita ja käynnistä tietokone
uudelleen.
Kytke videokamera tietokoneeseen silloin
kun sinua pyydetään tekemään niin.
 Napsauta kohtaa [Install]
(Asenna).
FI
44
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
 Ku
lop
tie

N
il
o
 Huom
Levyje
käyttäm
pitää a
for Wi
API v2
ole vie
se asen
esitety
pitää o
suoritt
Master
-ohjelm
vaatii s
 Toimim
videod
jollaki
"PMB"
ohjelm
ohjelm

"
on
ä
 Kytke videokamera
tietokoneeseen USB-johdolla ja
kosketa sen jälkeen kohtaa [USB
Connect] videokameran
LCD-näytöltä.
ä
samalla
ohjelmia.
aa
än
ä
one
silloin
n.
ER_PAL
71-11(2)
-kuvaketta tietokoneesi näytön
oikeasta alakulmasta  [USB Mass Storage
Device] (Poista turvallisesti
USB-massamuistilaite).
[Cancel] (Peruuta)  [Yes] (Kyllä).
Irrota USB-johto.

 Kun asennus on suoritettu
loppuun, ota CD-ROM-levy pois
tietokoneesta.

Napsauta tietokoneen työpöydälle
ilmestyvää kuvaketta (PMB-kuvake)
ohjelmiston käynnistämiseksi.
 Huomautuksia
Levyjen luomiseksi tai muiden toimintojen
käyttämiseksi Windows XP:llä, tietokoneeseen
pitää asentaa Image Mastering API v2.0
for Windows XP. Ellei Image Mastering
API v2.0 for Windows XP -ohjelmistoa
ole vielä asennettu tietokoneeseen, valitse
se asennusnäytön ohjelmista ja asenna se
esitetyn menettelyn mukaisesti. (Tietokoneen
pitää olla yhteydessä Internetiin asennuksen
suorittamiseksi.) Voit myös asentaa Image
Mastering API v2.0 for Windows XP
-ohjelmiston, kun jokin käynnistettävä toiminto
vaatii sen asentamista.
 Toimimista ei taata, jos luet tai tallennat
videodataa videokamerasta tai videokameraan
jollakin muulla kuin toimitetulla
"PMB"-ohjelmalla. Lisätietoja käyttämäsi
ohjelmiston yhteensopivuudesta saat
ohjelmiston valmistajalta.

Jos käytät Windows 7:ää,
-kuvake ei
välttämättä näy tietokoneesi työpöydällä.
Voit siinä tapauksessa irrottaa videokameran
tietokoneesta ilman edellä kuvattua
menettelyä.
 Huomautuksia
Älä alusta videokameran muistikorttia
tietokoneen avulla. Jos teet niin, videokamera ei
toimi kunnolla.
 Älä aseta DVD-soittimiin tai -tallentimiin
AVCHD-tallennuslevyjä, jotka on luotu
"PMB"-ohjelmistolla, koska nämä laitteet eivät
tue AVCHD-standardia. Jos kuitenkin teet niin,
et välttämättä pysty ottamaan levyä pois näistä
laitteista.
 Tällä videokameralla voi tallentaa
teräväpiirtomateriaalia AVCHD-formaatissa.
Teräväpiirtomateriaalia voi tallentaa
DVD-mediaan käyttämällä toimitettua
PC-ohjelmistoa. DVD-mediaa sisältävää
AVCHD-materiaalia ei kuitenkaan pitäisi
käyttää DVD-pohjaisissa soittimissa tai
tallentimissa, koska DVD-soitin/-tallenniin
ei välttämättä päästä ulos mediaa tai saattaa
varoittamatta poistaa sen sisällön.
 Kun luot yhteyden videokameraan tietokoneen
kautta, käytä toimitettua "PMB"-ohjelmistoa.
Älä muunna videokameran tiedostoja tai
kansioita tietokoneen kautta. Kuvatiedostot
saattavat tällöin vahingoittua tai niiden toisto
estyy.
 Toimimista ei taata, jos käytät videokameran
tiedostoja tietokoneen kautta.
Video- ja valokuvien tallennus tietokoneella
kohtia
]
Napsauta
Kosketa videokameran näytöstä kohtaa
vaan
dot
t,
Videokameran irrottaminen
tietokoneesta

Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
FI
45
PMB-ohjelmiston
käynnistys (Picture Motion




Videokamera jakaa automaattisesti kooltaan
vähintään 2 Gt:n kuvatiedoston ja tallentaa
sen osat erillisiksi tiedostoiksi. Kaikki
kuvatiedostot saattavat näkyä tietokoneella
erillisinä tiedostoina, ne käsitellään kuitenkin
oikein videokameran tuontitoiminnolla tai
"PMB"-ohjelmistolla.
Käytä toimitettua "PMB"-ohjelmistoa tuodessasi
pitkiä videotiedostoja tai editoituja kuvia
videokamerasta tietokoneeseen. Jos käytät
jotakin muuta ohjelmistoa, kuvien tuonti ei
välttämättä onnistu kunnolla.
Kun poistat kuvatiedostoja, tee se sivulla 41
kuvatun menettelyn mukaisesti.
Voit luoda Blu-ray-levyn käyttämällä
Blu-ray-tallentimella varustettua tietokonetta.
Asenna tietokoneeseen "PMB":n BD Add-on
Software -ohjelmisto.
Browser)
1
Kaksoisnapsauta tietokoneen
näytöstä PMB-kuvaketta.
"Ima
Con
-ohj
"Image
suoritta




2
PMB-ohjelmisto käynnistyy.
Kaksoisnapsauta "PMB Help"
-pikakuvaketta tietokoneen
näytöltä ohjeiden saamiseksi
PMB-ohjelmiston käytöstä.
 Huomautuksia
Ellei kuvaketta näy tietokoneen näytöllä,
napsauta kohtia [Start] (Käynnistä)  [All
Programs] (Kaikki ohjelmat)  [ PMB] 
haluttu yksikkö.

Vihjeitä
Kaksoisnapsauta tietokoneen työpöydältä
kohtaa "PMB Launcher". Voit nyt käynnistää
halutun toiminnon (sovellusohjelman)
valitsemalla sen PMB-toimintojen listalta.


FI
46
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)



Editoid
eri kor
terävy
Korjat
käyttää
Tallen
tietoko
Voit ta
yleisee
Ottaa
kuvatt
Arvioi
Asetta
"Image
käyttäm
Napsau
Program
Data Co
Conver
"Image
tukisivu
http://w
tion
en
p"
"Image Data Converter" -ohjelmistolla voit
suorittaa seuraavat asiat:







Editoida RAW-formaattiin tallennettuja kuvia
eri korjaustoiminnoilla, kuten sävykäyrällä ja
terävyyden korjaustoiminnolla.
Korjata kuvien valkotasapainoa, valotusta ja
käyttää luovaa tyyliä yms.
Tallentaa esillä olevat ja editoidut kuvat
tietokoneeseen.
Voit tallentaa kuvan joko RAW-formaattiin tai
yleiseen tiedostoformaattiin.
Ottaa esiin ja verrata tällä videokameralla
kuvattuja RAW/JPEG-kuvia.
Arvioida kuvat asteikolla 1–5.
Asettaa kuviin värimerkinnät.
Video- ja valokuvien tallennus tietokoneella
si
"Image Data
Converter"
-ohjelmiston käyttö
"Image Data Converter" -ohjelmiston
käyttämiseksi lue ohjetiedosto (Help).
Napsauta kohtia [Start] (Käynnistä)  [All
Programs] (Kaikki ohjelmat)  [Image
Data Converter]  [Help]  [Image Data
Converter Ver.4].
"Image Data Converter" -ohjelmiston
tukisivu (Vain englanniksi)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
,
[All
MB] 
tä
istää
ta.
ER_PAL
71-11(2)
FI
47
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
Menetelmän valinta kuvien tallentamiseksi
ulkoiselle laitteelle
Laitte
Voit tallentaa HD-videoita (teräväpiirto) ulkoiseen laitteeseen Valitse käytettävä menetelmä
laitteen mukaisesti.
Ulkoiset laitteet
Liitäntäjohto
Sivu
Terävä
AVCHD
-soittim
Kuvanl
Ulkoinen medialaite
Kuvien tallentaminen ulkoiseen
medialaitteeseen
HD-kuvanlaadulla (teräväpiirto).
DVD-tallennin (Paitsi
DVDirect Express)
Kuvien tallentaminen
DVD-levylle HD-kuvanlaadulla
(teräväpiirto) tai normaalilla
kuvanlaadulla (STD).
Kiintolevytallennin yms.
Kuvien tallentaminen
DVD-levylle normaalilla
kuvanlaadulla (STD).
USB-sovitinjohto
VMC-UAM1 (ei sisälly
toimitukseen)
50
USB-johto (sisältyy
toimitukseen)
53
AV-johto (sisältyy
toimitukseen)
54
Norma
 Huom
Päivitä
 PlaySt

Normaalilla kuvanlaadulla (STD) tallennettavat videot
Käytä AV-liitäntäjohtoa videokameran kytkemiseen ulkoiseen laitteeseen, jolle kuvat on
tarkoitus tallentaa.
 Huomautuksia
AVCHD-tallennuslevyä voidaan toistaa vain AVCHD-formaatin kanssa yhteensopivilla laitteilla.
 Teräväpiirtokuvia (HD) sisältäviä levyjä ei tule käyttää DVD-soittimissa/-tallentimissa. Koska
DVD-soittimet/-tallentimet eivät ole yhteensopivia AVCHD-formaatin kanssa, levyä ei saa välttämättä
ulos niistä.

Kuvan tallennusmedian tyypit
Lue kappale "Kuvaustilan valinta" sivulta 32.
FI
48
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Laitteet, joilla luotu levy voidaan toistaa.
elmä
Sivu
50
Teräväpiirtolaatuinen (HD) DVD-levy
AVCHD-formaatin toistolaitteissa, kuten Sonyn Blu-ray-levysoittimissa tai PlayStation3
-soittimessa.
Kuvanlaadultaan normaalitasoinen (STD) DVD-levy
Normaalit DVD-toistolaitteet, kuten DVD-soittimet.
 Huomautuksia
Päivitä PlayStation3 -soittimesi aina uusimpaan PlayStation3 -järjestelmäohjelmistoon.
 PlayStation3:a ei välttämättä ole saatavana kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

53
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
54
n
mättä
ER_PAL
71-11(2)
FI
49
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Kuvien tallentaminen
ulkoiseen
medialaitteeseen
Voit tallentaa videoita ja valokuvia
ulkoiseen medialaitteeseen
(USB-tallennuslaitteet), kuten ulkoinen
kiintolevy. Voit myös toistaa kuvia
videokameralla tai jollakin toisella
toistolaitteella.
 Huomautuksia
Tarvitse tähän toimintoon USB-sovitinjohdon
VMC-UAM1 (ei sisälly toimitukseen).
 USB-sovitinjohtoa VMC-UAM1 ei välttämättä
ole saatavana kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
 Kytke videokamera pistorasiaan toimitetulla
verkko/latauslaitteella tätä toimintoa tehdessäsi
(s. 14).
 Lue lisätietoja ulkoisen medialaitteen
käyttöohjeista.

Vihjeitä
Voit tuoda ulkoiseen medialaitteeseen
tallennettuja kuvia tietokoneeseesi käyttämällä
toimitettua "PMB"-ohjelmistoa.


Käytettävissä olevat toiminnot, kun
kuvat on tallennettu ulkoiseen mediaan
 kuvien
 kuvien
toisto videokameralla (s. 52)
tuonti "PMB"-ohjelmistoon
Ulkoiseksi medialaitteeksi
kelpaamattomat laitteet

Et pysty käyttämään seuraavia laitteita ulkoisina
medialaitteina.
 medialaitteet, joiden kapasiteetti ylittää 2 Tt
 normaali media-asema, kuten CD- tai
DVD-asema
 USB-keskittimen kautta kytketyt medialaitteet
 medialaitteet, joissa on sisäänrakennettu
USB-keskitin
 kortinlukija


alusta ulkoinen media videokameralla ennen
sen käyttämistä. Alustusnäyttö tulee esiin, kun
ulkoinen medialaite kytketään videokameraan.
Varmista, ettei tärkeitä tietoja ole tallennettu
ulkoiseen medialaitteeseen ennen kuin alustat
sen videokameralla.
Toiminnon onnistumista ei voida taata kaikilla
laitteilla, vaikka ne olisivatkin vaatimusten
mukaisia.
Lisätietoja käyttökelpoisista ulkoisista
medialaitteista on oman maasi tai alueesi Sonyn
tukisivustolla.
1
Kytke verkko/latauslaite ja
virtajohto videokameran DC IN
-liitäntään ja pistorasiaan.
2
3
4
Jos ulkoisessa medialaitteessa on
virtajohto, kytke se pistorasiaan.
Kytke USB-sovitinjohto ulkoiseen
medialaitteeseen.
Kytke USB-sovitinjohto
videokameran  (USB) -liitäntään.
Älä irrota USB-johtoa silloin kun
viesti [Preparing image database file.
Please wait.] näkyy LCD-näytöllä. Jos
videokameran näytöllä näkyy viesti
[Repair Img. DB F.], kosketa
kohtaa
.
USB-sovitinjohto
VMC-UAM1
(ei sisälly
toimitukseen)
Ky
vid
[Co
Mu
val
tall
voi
vid
me

6
T
ju
Ku
lop
Ulkoist
Ulkoise
kuvat n
ulkoine
videoka
Event V
Voit teh
poisto,
kohtia
Event V
Ulkoise
videok
 Huomautuksia
Et välttämättä pystyy käyttämään ulkoisia
medialaitteita, joissa on kooditoiminto.
 FAT-tiedostojärjestelmä on käytettävissä
videokamerassasi. Jos ulkoisen laitteen
tallennusmedia on alustettu
NTFS-tiedostojärjestelmän yms. mukaiseksi,

FI
5
Kosk
vide
toist
kun
50
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
nnen
n, kun
meraan.
nettu
alustat
5
Kytke ulkoinen medialaite
videokameraan ja kosketa kohtaa
[Copy.] videokameran näytöltä.
Muistikortille tallennetut video- ja
valokuvat, joita ei ole vielä
tallennettu ulkoiselle medialaitteelle,
voidaan tallentaa tällöin tallentaa
videokameraan kytkettyyn
medialaitteeseen.
kaikilla
en
si Sonyn
C IN
ssa on
iaan.
ntään.
n
file.
ä. Jos
esti
ER_PAL
71-11(2)
6
Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan
juuri tallennettuihin kuviin.
Kun tämä toiminto on suoritettu
loppuun, kosketa videokameran
-kuvaketta.
Ulkoista laitetta kytkettäessä
Ulkoiseen medialaitteeseen tallennetut
kuvat näytetään LCD-näytöllä. Kun
ulkoinen medialaite on kytketty
videokameraan, USB-kuvake ilmestyy
Event View -tapahtumanäyttö tms.
 Huomautuksia
Ulkoiseen medialaitteeseen voi tallentaa
seuraava määrä kohtauksia. Vaikka ulkoisessa
medialaitteessa olisi vapaata tilaa, et kuitenkaan
pysty tallentamaan siihen seuraavia määriä
enemmän kohtauksia.
 HD-videot (teräväpiirto): Maks. 3 999
 Normaalin kuvanlaadun videokuvat (STD):
Maks. 9 999
 Valokuvat: Maks. 40 000
Kohtausmäärä saattaa olla pienempi
tallennettujen kuvien tyypistä riippuen.

Haluttujen video- ja valokuvien
tallentaminen
Voit tallentaa haluamasi videokamerassa
olevat kuvat ulkoiseen medialaitteeseen.
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
oiseen

Irrota USB-sovitinjohto.
 Kytke videokamera ulkoiseen
medialaitteeseen ja kosketa
kohtaa [Play without copying.].
Esiin tulee ulkoisen median
tapahtumanäyttö (Event View).
(MENU) 
 Kosketa kohtia
[Edit/Copy]  [Copy].
Voit tehdä valikkoasetuksia, kuten kuvien
poisto, ulkoiseen medialaitteeseen. Kosketa
kohtia
(MENU)  [Edit/Copy]
Event View -ikkunasta.
Ulkoisen medialaitteen irrottaminen
videokamerasta
Kosketa kuvaketta
silloin kun
videokamera on ulkoisen medialaitteen
toiston valmiustilassa ([Event View] tai
kun Event Index näkyy näytössä).
 Seuraa näytöllä annettuja
ohjeita valitaksesi
kuvanvalintamenetelmän ja
kuvatyypin.
Et pysty kopioimaan kuvia ulkoisesta
medialaitteesta sisäiseen videokameran
tallennusmediaan.
FI
51
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
 Jos olet valinnut asetuksen
[Multiple Images], kosketa
tallennettavaa kuvaa.
(teräväpiirto) tietokoneellasi käyttämällä
[Player for AVCHD] -ohjelmistoa.
Käynnistä ohjelma [Player for AVCHD], ja
valitse asetuksista [Settings] asema, johon
ulkoinen medialaite on kytketty.
Näyttöön ilmestyy .
Suoran kopioinnin [Direct Copy]
suorittaminen manuaalisesti.


Pidä painettuna kuvaa LCD-näytöltä sen
valinnan vahvistamiseksi. Paina kevyesti
painiketta
palataksesi edelliseen
näyttöön.
Jos olet valinnut [All In Event], valitse
kopioitava tapahtuma
/
. Et
pysty valitsemaan useita eri tapahtumia.
 Kosketa videokameran näytöltä
kohtia


.
Ulkoisella medialaitteella
olevien kuvien toistaminen
videokameralla.
Voit suorittaa suoran kopioinnin
[Direct Copy] manuaalisesti silloin
kun videokamera on kytketty ulkoiseen
medialaitteeseen.
Kosketa ulkoisen medialaitteen [Event
View] -näytön kohtia
(MENU) 
[Edit/Copy]  [Direct Copy].
Kosketa kohtaa [Copy images that have
not been copied.].
Paina kevyesti painiketta

.
 Huomautuksia
Jos videokamerasi ei tunnista ulkoista
medialaitetta, yritä ratkaista ongelma
seuraavalla tavalla.
 Kytke USB-sovitinjohto uudelleen
videokameraan.
 Jos ulkoisessa medialaitteessa on virtajohto,
kytke se pistorasiaan.

 Kytke videokamera ulkoiseen
medialaitteeseen ja kosketa
kohtaa [Play without copying.].
Esiin tulee ulkoisen medialaitteen
tapahtumanäyttö (Event View).
 Valitse katseltava kuva ja
käynnistä sen toisto (s. 34).


Voit myös katsella kuvia videokameraan
kytketystä tv:stä (s. 38).
Voit myös toistaa HD-videoita
FI
52
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
HDluom
DVD
Kytke v
laitteese
joka on
(teräväp
DVD-ta
laitteen
 Huom
Kytke
verkko
(s. 14)
 Sonyn
saatava
 Videok
Expres

1
Ky
vir
-lii
HD-levyn (teräväpiirto)
luominen Sonyn
DVD-tallentimella yms.
ämällä
CHD], ja
, johon
Kytke videokamera päälle
ja kytke DVD-tallennin tms.
videokameraan USB-johdolla
(sisältyy toimitukseen).
 Huomautuksia
Kytke videokamera pistorasiaan toimitetulla
verkko/latauslaitteella tätä toimintoa tehdessäsi
(s. 14).
 Sonyn DVD-tallenninta ei välttämättä ole
saatavana kaikissa maissa.
 Videokamerasi ei ole yhteensopiva DVDirect
Express -laitteen kanssa.

een
Event
NU) 
t have
.
johto,
ER_PAL
71-11(2)
1
Kytke verkko/latauslaite ja
virtajohto videokameran DC IN
-liitäntään ja pistorasiaan (s. 14).
[USB Select] -näyttö ilmestyy
videokameran näytölle.

3
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella

Kytke videokamerasi USB-johdolla
laitteeseen, jolla levy on tarkoitus luoda ja
joka on yhteensopiva HD-videostandardin
(teräväpiirto) kanssa, kuten Sonyn
DVD-tallennin. Lue myös kytkettävän
laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
2
Ellei [USB Select] -näyttö tule esiin,
kosketa kohtia
(MENU)  [Setup]
 [ ( Connection)]  [USB
Connect].
Kosketa kohtaa [USB Connect]
videokameran näytöstä.

4
Näytöllä näkyvä tallennusmedia poikkeaa
tästä mallista riippuen.
Tallenna videokuvat
videokameraan kytkettyyn
mediaan.

5
Lue myös kytkettävän laitteen mukana
toimitetut käyttöohjeet.
Kun tämä toiminto on suoritettu
loppuun, kosketa videokameran
kohtia

.
6
Irrota USB-johto.
FI
53
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Normaalin
kuvanlaadun (STD)
levyn luominen
tallentimella, yms.
AV-kauko-ohjaimen liitäntä
Voit kopioida videokameralla toistettuja
kuvia levylle tai videokasetille kytkemällä
videokameran AV-liitäntäjohdolla
levytallentimeen, Sonyn DVD-tallentimeen
yms., muuhun DVDirect Express
-laitteeseen. Kytke laite jommallakummalla
tavalla,  tai . Lue myös videokameraan
kytketyn laitteen käyttöohjeet.
1
As
tal

2
Ky
tal
(le
AV
toi
-lii
AV
toi
Tulo
S VIDEO
 Huomautuksia
Kytke videokamera pistorasiaan toimitetulla
verkko/latauslaitteella tätä toimintoa tehdessäsi
(s. 14).
 Sonyn DVD-tallenninta ei välttämättä ole
saatavana kaikissa maissa.
 HD-kuvanlaadun (teräväpiirto) videot
kopioidaan normaalilla kuvanlaadulla (STD).
VIDEO

(Keltainen)
(Valkoinen)
AUDIO
(Keltainen)
(Punainen)

3
AV-johto (sisältyy toimitukseen)
AV-liitäntäjohto, jossa on S VIDEO
-liittimet (ei sisälly toimitukseen)
Tätä johtoa käyttämällä saadaan
aikaiseksi parempi kuvanlaatu kuin
AV-liitäntäjohdolla. Kytke
AV-johdon valkoinen ja punainen
pistoke (vasen/oikea audiokanava) ja
S VIDEO -pistoke (S VIDEO -kanava)
S VIDEO -johtoon. Jos kytket
ainoastaan S VIDEO -pistokkeen, ääntä
ei toisteta. Keltaista pistoketta (video) ei
tarvitse kytkeä.
FI
54
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
K
tu
Kä
vid
tal

Signaalin kulkusuunta
Jo
a
4
L
k
Ku
lop
sen
 Huom
Koska
datans
heiket
 Et pyst
kytket
 Päiväy
kosket
[
(
 hal
 Jos näy
kosket
[ (

iitäntä
in
n
a) ja
nava)
, ääntä
deo) ei
ER_PAL
71-11(2)
Aseta tallennusmedia
tallennuslaitteeseen.

2
Jos tallennuslaitteessasi on tulovalitsin,
aseta se tulotilaan.

Jos kytket videokamerasi monolaitteeseen,
kytke AV-johdon keltainen pistoke sen
videotuloliitäntään ja valkoinen johto (vasen
kanava) tai punainen johto (oikea kanava)
laitteen audiotuloliitäntään.
Kytke videokamera
tallennuslaitteeseen
(levytallennin tms.)
AV-johdolla (sisältyy
toimitukseen) tai S VIDEO
-liitännällä varustetulla
AV-johdolla  (ei sisälly
toimitukseen).

3
Kytke videokamera tallennuslaitteen
tuloliitäntiin.
Kuvien tallentaminen ulkoisella laitteella
O
)
1
Käynnistä toisto
videokamerastasi ja tallenna se
tallennuslaitteellasi.

4
Lue lisätietoja tallennuslaitteesi
käyttöohjeista.
Kun kopiointi on suoritettu
loppuun, pysäytä tallennuslaite ja
sen jälkeen videokamera.
 Huomautuksia
Koska kopiointi suoritetaan analogista
datansiirtoa käyttäen, kuvanlaatu saattaa
heiketä.
 Et pysty kopioimaan kuvia tallentimiin, jotka on
kytketty HDMI-johdolla.
 Päiväys- ja kellonaikatietojen kopioimiseksi
kosketa kohtia
(MENU)  [Setup] 
[
(
Playback Settings)]  [Data Code]
 haluttu asetus 
.
 Jos näyttölaitteen (tv, tms.) näyttökoko on 4:3,
kosketa kohtia
(MENU)  [Setup] 
[ ( Liitäntä)]  [TV Type]  [4:3] 
.

FI
55
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Videokameran räätälöinti
Valikkojen käyttö
Voit käyttää videokameraasi paremmin hyväksesi käyttämällä sen valikkotoimintoja.
Videokamerassa on eri valikkoyksikköjä jokaisen 6 valikkoluokan kohdalla.
Kuvaustila (Kuvaustilan valinnassa käytettävät yksiköt)  p. 57
Kamera/Mikrofoni (Käyttäjän kuvausasetusyksiköt)  p. 57
Kuvanlaatu/-koko (Kuvalaadun ja -koon asetusyksiköt)  p. 58
Valikk
Kuva
Vide
Valo
Kam
Toistotoiminto (Toistoyksiköt)  p. 34
Editointi/kopiointi (Editointiyksiköt)  p. 58
Asetukset (Muut asetusyksiköt)  p. 58
Käyttövalikot
Käytä alla esitettyjä menettelyjä valikkoyksiköiden asettamiseksi.
(
(
[Camera/Mic]- ja [Setup] -valikoissa on alaluokkia. Kosketa alaluokan kuvaketta ja näyttö
siirtyy muihin alaluokkien valikoihin.
Himmennettyjä valikkoyksikköjä tai asetuksia ei voi käyttää.
 Huomautuksia
Et pysty välttämättä asettamaan joitakin valikkoyksikköjä kuvaus- ja toisto-olosuhteista riippuen.
 Kosketa
-kuvaketta valikkoasetusten tekemisen lopettamiseksi ja palataksesi edelliseen
valikkonäyttöön.

FI
56
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
(
(
ER_PAL
71-11(2)
Kuvaustila
Video............................................ Videokuvien tallentaminen.
Valokuva..................................... Valokuvien kuvaaminen.
Kamera/Mikrofoni
(
Manuaaliset asetukset)
Valkotasapaino............... Säätää väritasapainon kuvausympäristön kirkkauteen sopivaksi.
Säätää yhtä aikaa valitun kuvauskohteen kirkkauden ja
Pistemittari/
Tarkennus......................... tarkennuksen.
Pistemittari....................... Säätää näytöllä olevan koskettamasi kuvauskohteen kuvien kirkkauden.
Pistetarkennus................ Tarkentaa kuvan näytöltä koskettamaasi kuvauskohteeseen.
Valotus............................... Säätää video- ja valokuvien kirkkauden.
Vahvistus................... Asettaa vahvistuksen.
ISO............................... Asettaa valoherkkyyden valokuvia kuvattaessa.
AE-vaihto........................... Säätää valotusta. Paina kevyesti painiketta
, jos kuvauskohde on
valkoinen tai jos taustavalo on kirkas, tai paina kevyesti painiketta
,
jos kuvauskohde on musta tai valaistus on himmeä.
Valkotasapainon............. Säätää valkotasapainoa.
vaihto
(
Kamera-asetukset)
Elokuva-asetus........ Säätää videokuvien väriä siten, että se muistuttaa elokuvien
kuvaustunnelmaa.
Itseajastin.................. Asettaa itseajastimen videokameran ollessa valokuvaustilassa.
Käyttötila................... Asettaa keskeytymättömän tai haarukoidun kuvauksen tms.
AF-tila......................... Valitsee tarkennustavan.
Kuvanvakaus............ Asettaa kuvavakautustoiminnon videoita kuvattaessa.
Kuvanvakaus............ Asettaa kuvavakautustoiminnon valokuvia kuvattaessa.
Automaattinen................ Säätää automaattisesti taustavalaistujen kuvauskohteiden valotuksen.
taustavalon korjaus
MANUAL-painike............ Lisää toimintoja MANUAL-painikkeeseen.
( Kasvot)
Kasvojen tunnistus........ Säätää automaattisesti kasvojen kuvanlaadun.
( Salama)
Salama................................ Asettaa salaman toimintatavan.
Salaman taso................... Asettaa salaman kirkkauden.
Punasilmäisyyden.......... Estää silmiä näkymästä punaisina salamakuvauksessa.
vähentäminen
( Mikrofoni)
Tuulikohinan.................... Vähentää tuulikohinaa.
vaimennin
Äänentallennustila........ Asettaa äänentallennustilan (5.1-kanavainen surround/2-kanavainen
stereo).
Äänentallennustaso...... Säätää äänentallennuksen tason kuvauksessa.
(
Kuvausavustaja)
Ohjekehys......................... Näyttää kuvan kehykset sen vaaka- tai pystysuoran tason varmistamiseksi.
Seeprakuvio..................... Näyttää seeprakuvion ohjeena kirkkauden säätämiselle.
Ääriviivojen korostus.... Näyttää kuvan LCD-näytöllä sen ääriviivat korostettuna.
Histogrammi.................... Näyttää histogrammin.
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Videokameran räätälöinti
ttö
Valikkolistat
FI
57
Videokameran................. Näyttää himmentimen, vahvistuksen (ISO) suljinajan tiedot.
tietonäyttö
Äänenvoimakkuuden.... Näyttää äänenvoimakkuustason mittarin LCD-näytöllä.
näyttö
AF-mikrosäätö................. Säätää kiinnitetyn objektiivin tarkennuksen.
(
Kuvanlaatu/-koko
REC-tila................................ Asettaa videokuvien kuvaustilan. Nopeasti liikkuva kohdetta kuvattaessa
suositellaan korkean kuvanlaadun käyttämistä.
Ruutunopeus.................... Asettaa käytettävän ruutunopeuden videoita kuvauttaessa.
/
Asetus................... Asettaa kuvanlaadun videoita kuvattaessa, toistettaessa tai editoitaessa.
Laajakulmatila................... Asettaa kuvan vaaka-pystysuhteen videoita normaalilla kuvanlaadulla
(STD) kuvattaessa.
Kuvakoko............................ Asettaa kuvakoon.
RAW/JPEG........................... Valitsee valokuvien pakkausformaatin.
Toistotoiminto...................... Mahdollistaa tallennettujen video/-valokuvien katselun (s. 34).
Editoi/kopioi
Poista............................................ Poistaa video- tai valokuvia.
Suojaa.......................................... Suojaa video- tai valokuvat niiden poistamiselta.
Kopioi........................................... Valitsee ja kopioi video- ja valokuvia ulkoiseen mediaan.
Suora kopio................................ Kopioi tallennusmedian tallennetut kuvat jonkintyyppiseen ulkoiseen
mediaan.
Käyttöönotto
(
FI
58
Media-asetukset)
Mediatiedot..................... Näyttää tietoja, kuten vapaan tilan, tallennusmediasta.
Alusta.................................. Poistaa kaikki tiedot tallennusmediasta.
Kuvatietokannan............ Korjaa tallennusmedian kuvatietokannan (s. 62).
korjaus
Tiedostonumero............. Asettaa tiedostonumeron lisäämistavan.
(
Toistoasetukset)
Datakoodi......................... Asettaa päiväyksen ja kellonajan.
Äänenvoimakkuus......... Asettaa toistoäänen voimakkuuden (s. 36).
( Liitännät)
Tv-tyyppi........................... Muuntaa signaalin videokameraan kytketyn tv:n mukaiseksi (s. 38).
Komponenttisignaalin.... Valitse tämä vaihtoehto kytkiessäsi videokameran tv:hen, jossa on
toisto
komponentti tuloliitäntä (s. 39).
HDMI-resoluutio............. Valitsee toistokuvan tarkkuuden silloin kun videokamera kytketään tv:hen
HDMI-johdolla (ei sisälly toimitukseen).
CTRL FOR HDMI.............. Tekee tai jättää tekemättä asetuksen, jolla tv:n kauko-ohjainta voidaan
käyttää silloin kun videokamera on kytketty "BRAVIA" Sync
-yhteeensopivaan tv:hen HDMI-johdolla (ei sisälly toimitukseen).
USB-yhteys....................... Valitsee, minkätyyppistä mediaa käytetään videokamerassa silloin kun
videokamera on kytketty ulkoiseen laitteeseen USB-johdolla.
USB-yhteyden asetus.... Asettaa yhteystilan silloin kun videokamera on kytketty tietokoneeseen
tai USB-laitteeseen.
Levyn polttaminen........ Antaa mahdollisuuden tallentaa kuvat levylle yhdellä painikkeen
painalluksella.
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
(
ttaessa
essa.
ulla
een
(
Videokameran räätälöinti
Yleiset asetukset)
Piippausääni.................... Asettaa tai poistaa asetuksen, jolla videokamera piippaa suoritetun
toiminnon yhteydessä.
LCD-näytön kirkkaus ... Säätää LCD-näytön kirkkauden.
Etsinkuvan kirkkaus...... Säätää etsimen kuvan kirkkautta.
Näyttöasetus.................... Asettaa kuvakkeiden tai ilmaisinten näkymisajan pituuden LCD-näytöllä.
REC-valo............................ Sytyttää videokameran etuosassa olevan kuvausvalon.
Kuvaus objektiivilla....... Tekee tai poistaa asetuksen, joka sallii kuvauksen alkamisen, vaikka
videokamerassa ei olisikaan objektiivia.
tai ilman
Kauko-ohjaus.................. Tekee tai poistaa asetuksen, jolla videokameraa voi käyttää
kauko-ohjaimella.
Automaattinen................ Asettaa videokameran kytkeytymään päältä automaattisesti (s. 15).
päältäkytkentä
Kieliasetus......................... Asettaa näyttökielen (s. 23).
Kalibrointi......................... Kalibroi kosketuspaneelin.
Akkutiedot........................ Näyttää akkua koskevia tietoja.
Versio.................................. Näyttää videokameran ja objektiivin versiotiedot.
( Kellon asetukset)
Date & Time Setting...... Asettaa asetuksen [Date & Time], [Summer Time] tai [Date & Time
Format] (s. 21).
Alueasetus........................ Säätää aikaeron kelloa pysäyttämättä (s. 21).
).
n tv:hen
aan
kun
eseen
ER_PAL
71-11(2)
FI
59
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Yksityiskohtaisten
tietojen saaminen
"Handycam"-käsikirjasta
"Handycam"-käsikirja on videokameran
näytöltä luettavaksi tarkoitettu käyttöopas.
"Handycam"-käsikirja on tarkoitettu
lisätietojen hakemiseen videokameran
käytöstä.
1
"Handycam"-käsikirjan
asentamiseksi
Windows-tietokoneeseen
aseta toimitettu CD-ROM-levy
tietokoneen levyasemaan.
"Handycam"-käsikirjan lukemiseksi
kaksoisnapsauta tietokoneen näytöllä
näkyvää pikakuvaketta.


Asennusikkuna ilmestyy näytölle.
Ellei asennusnäyttöä tule esiin, napsauta
kohtia [Start] (Käynnistä)  [Computer]
(Tietokone) (Windows XP:ssä: [Oma
tietokone]), ja kaksoisnapsauta sen jälkeen
kohtaa [SONYPMB (E:)] (CD-ROM)* 
[install.exe].
* Asemien nimet (kuten (E:)) saattavat
vaihdella tietokoneesta riippuen.

2
3

Jos käytät Macintoshia, avaa [Handbook]
– [GB] -kansio CD-ROM-levyltä ja kopioi sen
jälkeen tiedosto [Handbook.pdf].
Tarvitset Adobe Reader -ohjelma
"Handycam"-käsikirjan lukemiseksi. Ellei sitä
ole asennettu tietokoneeseesi, voit ladata sen
Adobe Systemsin verkkosivulta:
http://www.adobe.com/
Lisätietoja toimitetusta "PMB"-ohjelmistosta on
"PMB Help" -tiedostossa (s. 44).
Napsauta kohtaa [Handbook].
Napsauta haluttua kieltä ja
videokameran mallinimeä
 [Install], ja seuraa näytöllä
näkyviä ohjeita
"Handycam"-käsikirjan
asentamiseksi.

Videokameran mallin nimi on painettu
sen pohjaan.
FI
60
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Lisätietoja
Vianetsintä
Jos videokameran käytössä esiintyy
ongelmia, seuraa alla olevia ohjeita.
 Tarkista lista (s. 61–63) ja video
videokamera.


 Irrota virtalähde ja kiinnitä se
uudelleen paikalleen noin minuutin
kuluttua, ja kytke videokamera
päälle.
Videokameran lämpötila on erittäin
korkea. Kytke videokamera päältä ja jätä se
jäähtymään johonkin viileään paikkaan.
Videokameran lämpötila on erittäin matala.
Jätä videokameraan virta päälle. Ellet
vieläkään pysty käyttämään videokameraasi,
kytke siitä virta päältä ja vie se johonkin
lämpimään paikkaan. Jätä videokamera sinne
hetkeksi, ja kytke se sen jälkeen päälle.
Videokamera kuumenee.
 Paina RESET-painiketta (s. 73)
käyttämällä jotakin terävää esinettä
ja kytke videokamera päälle.
Jos painat RESET-painiketta, kaikki
asetukset, mukaan lukien kellonajan
asetus, palautetaan tehdasasetuksiin.

Virta kytkeytyy äkkiä päältä.



 Ota yhteys johonkin Sonya myyvään
liikkeeseen tai Sonyn valtuuttamaan
huoltoon.

Kuvat eivät tallennu START/STOP- tai
PHOTO-painiketta painettaessa.


Virta ei kytkeydy päälle.


Kiinnitä ladattu akku videokameraan (s. 13).
Kiinnitä verkko/latauslaitteen virtapistoke
pistorasiaan (s. 14).


Videokamera ei toimi, vaikka virta olisikin
kytketty päälle.


Videokameralta menee joitakin sekunteja
ennen kuin se on valmis kuvaamaan
sen jälkeen kun virta on kytketty siihen.
Videokamerassa ei ole vikaa.
Irrota verkko-/latauslaite pistorasiasta
tai irrota akku videokamerasta, ja kytke
se uudelleen paikalleen noin 1 minuutin
kuluttua. Ellei videokamera vieläkään toimi,
paina RESET-painiketta (s.73) jollakin
terävällä esineellä. (Jos painat
RESET-painiketta, kaikki asetukset,
kuten kellonajan asetus, palautuvat
tehdasasetuksiin.)
Käytä verkko/latauslaitetta (s. 14).
Kytke virta päälle uudelleen.
Lataa akku (s. 13).
Paina MODE-painiketta (Video)
-ilmaisimen tai (Valokuva) -valon
päällekytkemiseksi.
Videokamera tallentaa parhaillaan
muistikortille juuri kuvaamaasi kuvaa. Et pysty
kuvaamaan tämän jakson aikana.
Tallennusmedia on täynnä. Poista
tarpeettomat kuvat (s. 41).
Videokuvakohtausten tai valokuvien
kokonaismäärä ylittää videokameran
tallennuskapasiteetin (s. 64). Poista
tarpeettomat kuvat (s. 41).
Lisätietoja
Lue lisätietoja videokamerasi vikaoireista
"Handycam"-käsikirjasta (s. 60), ja "PMB Help"
-tiedostosta (s. 46) videokameran kytkemisestä
tietokoneeseen.
Videokamerasi saattaa lämmetä käytön aikana.
Videokamerassa ei ole vikaa.
Kuvaus keskeytyy.

Videokameran lämpötila on erittäin korkea/
matala. Kytke videokamera päältä ja jätä se
jäähtymään johonkin viileään/lämpimään
paikkaan.
"PMB"-ohjelmistoa ei voida asentaa.

Tarkista tietokoneympäristö tai
"PMB"-ohjelmiston vaadittu asennusmenettely
(s. 43).
FI
61
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
"PMB"-ohjelmisto ei toimi oikein.

Sulje "PMB"-ohjelmisto ja käynnistä tietokone
uudelleen.
Tietokone ei tunnista videokameraa.


Irrota muut laitteet tietokoneen
USB-liitännästä, paitsi näppäimistö, hiiri ja
videokamerasi.
Irrota USB-johto tietokoneesta ja
videokamerasta sekä käynnistä tietokone
uudelleen, ja kytke sen jälkeen tietokone ja
videokamera toisiinsa oikealla tavalla.


Akussa on vain vähän virtaa.

Akun lämpötila on korkea. Vaihda akkua
tai aseta se jäähtymään johonkin viileään
paikkaan.

Videokameraan ei ole asetettu muistikorttia
(s. 27).
Ilmaisimen vilkkuessa muistikortilla ei enää
ole vapaata tilaa kuvien tallentamiseen.
Poista tarpeettomat kuvat (s. 41) tai alusta
muistikortti tallennettuasi sitä ennen sen kuvat
johonkin toiseen mediaan.
Kuvadatatietokantatiedosto on vaurioitunut.
Tarkista tietokantatiedosto koskettamalla
kohtia
(MENU)  [Setup]  [Repair
Img. DB F.].

Itsediagnoosinäyttö/
Varoitusilmaisimet
Jos ilmaisimia näkyy nestekidenäytöllä tai
etsimessä, tarkista seuraavat asiat.
Mikäli vikaa ei saa korjatuksi
useammankaan yrityksen jälkeen, ota
yhteys johonkin Sony-jälleenmyyjään tai
paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Kun otat yhteyden johonkin niistä, ilmoita
heille kaikki joko kirjaimella C tai E
alkavan vikakoodin numerot.
C:04:


Akku ei ole V-sarjan "InfoLITHIUM"-akku.
Käytä "InfoLITHIUM"-akkua (V-sarja) (s. 13).
Kytke verkko/latauslaitteen tasavirtapistoke
kunnolla videokameraan (s. 13).


Muistikortti on vaurioitunut. Alusta
muistikortti videokameralla (s. 58).

Videokameraan ei ole asetettu muistikorttia
(s. 28).

Muistikortti on kirjoitussuojattu.
Muistikortin käyttöä on rajoitettu toisella
laitteella.


C:06:

Akun lämpötila on korkea. Vaihda akkua
tai aseta se jäähtymään johonkin viileään
paikkaan.
(Ulkoista medialaitetta koskeva
varoitusilmaisin)

C:13:/C:32:

Irrota virtalähde. Kiinnitä se uudelleen
paikalleen videokameraan ja käytä
videokameraa uudelleen.
E::

FI
Suorita  sivun 61 menettely kohdasta 2
alkaen.

Kuvatietokanta saattaa olla vahingoittunut.
Tarkista kuvatietokanta koskettamalla kohtia
(MENU)  [Setup]  [Repair Img.
DB F.]
Ulkoinen medialaite on vahingoittunut.
(Ulkoisen medialaitteen alustusta
koskeva varoitusilmaisin)


Ulkoinen medialaite on vahingoittunut.
Ulkoista medialaitetta ei ole alustettu oikein.
62
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)

Videok
videok
Pidä k
tärinäi

Muisti
kuvat (
Valoku
Odota


ua
än

orttia
enää
.
usta
en kuvat
tunut.
lla
[Repair
lla
nut.
kohtia
Img.
t.
ta
Muistikortti on täynnä. Poista tarpeettomat
kuvat (s. 41).
Valokuvia ei voi tallentaa toiminnon aikana.
Odota hetki ja kuvaa sen jälkeen.
"HD" tarkoittaa teräväpiirtoista kuvanlaatua
ja "STD" normaalia kuvanlaatua.
Kunkin akun oletettu kuvaus- ja
toistoaika.
Kuvausaika
Arvioitu aika täyteen ladattua akkua
käytettäessä.
(yksikkö: minuuttia)
Akku
Kuvanlaatu
NP-FV70
(sisältyy
toimitukseen)
NP-FV100






Keskeytymätön
kuvausaika
HD STD
175
185
190
205
Tyypillinen
kuvausaika
HD STD
95
100
105
110
350
385
190
210
370
405
205
220
Ylärivi: Kuvattaessa LCD-näyttöä käyttämällä
Alarivi: Kuvattaessa etsimen avulla
Kukin kuvausaika on mitattu seuraavissa
olosuhteissa.
[
REC Mode]: Standard
(oletusasetus)
 Käyttämällä E 18-200 mm F3.5–6.3 OSS
-objektiivia
Tyypillinen kuvausaika näyttää jäljellä
olevan ajan silloin kun käynnistät ja suljet
videokameran useita kertoja peräkkäin sekä
vaihdat MODE-tilan valoa ja zoomaat.
Ajat on mitattu käyttämällä videokameraa
25 C:n lämpötilassa. Lämpötila-alue 10–30 C
on suositus.
Kuvaus- ja toistoajat lyhenevät videokameraa
matalissa lämpötiloissa käytettäessä.
Kuvaus- ja toistoajat lyhenevät riippuen
videokameran käyttöolosuhteista.
t.
ikein.
ER_PAL
71-11(2)
Lisätietoja
orttia

Videokameran toiminta on epävakaata. Pidä
videokamerasta kiinni molemmilla käsilläsi.
Pidä kuitenkin mielessä, ettei videokameran
tärinäilmaisin välttämättä katoa tällöin.
Videokuvien
tallennusaika/
tallennettavien
valokuvien määrä
FI
63
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Toistoaika
(yksikkö: minuuttia)
Akku
Kuvanlaatu
NP-FV70
(sisältyy
toimitukseen)
NP-FV100

HD
325
415
STD
355
440
650
830
710
870
Videoiden odotettu kuvausaika
Vihjeitä
Videokamerasi käyttää VBR-formaattia
(Vaihtuva bittinopeus) säätääkseen kuvanlaatua
automaattisesti kuhunkin kuvaustilanteeseen
sopivaksi. Tämä tekniikka aiheuttaa muutoksia
median kuvausaikaan. Nopeaa liikettä ja
monimutkaisia kuvia sisältävät liikkuvat kuvat
tallennetaan suuremmalla bittinopeudella ja
tämä lyhentää kokonaiskuvausaikaa.


Ylärivi: Kuvattaessa LCD-näyttöä käyttämällä
Alarivi: Kuvattaessa etsimen avulla
Odotettu kuvattava valokuvamäärä
HD-kuvanlaatu (teräväpiirto)
(yksikkö: minuuttia)
2 Gt
9
(9)
10
(10)
10
(10)
25
(20)
4 Gt
15
(15)
20
(20)
30
(30)
50
(40)
8 Gt
35
(35)
40
(40)
60
(60)
105
(80)
16 Gt
75
(75)
90
(90)
120
(120)
215
(165)
32 Gt
150
(150)
180
(180)
245
(245)
440
(330)
45
(35)
90
(75)
190
(155)
380
(310)
770
(630)
2 Gt
4 Gt
8 Gt
16 Gt
32 Gt




Normaali kuvanlaatu (STD)
(yksikkö: minuuttia)
2 Gt
25
(25)
4 Gt
55
(50)
8 Gt
110
(100)
16 Gt
225
(210)
32 Gt
460
(420)

JPEG
295
590
1150
2400
4800
RAW
105
215
440
880
1750
RAW & JPEG
80
155
320
640
1250
Kun [
Image Size] -asetuksena on
[
16.0M].
Sony-muistikorttia käytettäessä.
Valittu kuvakoko on käytössä silloin kun
-valo (Valokuva) palaa.
Näytetty muistikortille tallennettava kuvamäärä
perustuu videokameran maksimikuvakoon
käyttöön. Todellinen tallennettavien valokuvien
määrä näkyy nestekidenäytöllä kuvauksen
aikana (s. 70).
Muistikortille kuvattavien kuvien määrä saattaa
vaihdella kuvausolosuhteista riippuen.
Vihjeitä
Voit myös käyttää muistikorttia, jonka
muistitila on pienempi kuin 1 Gt valokuvia
kuvatessasi.
Seuraavassa listassa näkyy bittinopeus,
kuvapistemäärä ja kuvasuhde kussakin
kuvaustilassa (video + ääni, yms.).


Kun [Audio Mode] -asetus on 2ch (s. 57).


FI
 HD-
 Huomautuksia
Sony-muistikorttia käytettäessä.
 Kuvausaika saattaa vaihdella johtuen
kuvausolosuhteista ja kuvauskohteesta sekä
asetuksista [
REC Mode] ja [
Frame
Rate] (s. 58).
 Suluissa oleva aika tallennuksen minimiaika.

Arvioitu aika täyteen ladattua akkua
käytettäessä.
64
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)

PS: M
1
FX:
1
FH:
1
HQ:
LP: N
1
 Norm
HQ:
Valoku
 Valo
4 91
4 91
3 56
3 56
2 44
2 44
 Kuva
1 92
640
640
Yleisiä käyttöohjeita
 HD-kuvanlaatu
ekä
me
aika.
anlaatua
eseen
utoksia
a
kuvat
la ja
määrä
Käytöstä ja käsittelystä




n
vamäärä
oon
okuvien
en


ä saattaa
via
ER_PAL
71-11(2)




Älä käytä tai säilytä videokameraa ja sen
lisätarvikkeita seuraavissa paikoissa:
 Äärimmäisen kuumat, kylmät ja kosteat
paikat. Älä koskaan jätä niitä alttiiksi
yli 60 C:n lämpötiloille, kuten suoraan
auringonpaisteeseen, lähelle lämmittimiä tai
aurinkoon pysäköityyn autoon. Niihin saattaa
tulla toimintavikoja tai ne voivat menettää
muotonsa.
 Lähellä voimakkaita radioaaltoja tai säteilyä
tuottavia laitteita. Videokameraan voi tällöin
tulla toimintahäiriöitä.
 Lähellä voimakkaita radioaaltoja tai säteilyä
tuottavia laitteita. Videokamera ei tällöin
välttämättä pysty tallentamaan kunnolla.
 Lähellä AM-vastaanottimia ja videolaitteita.
Kuvaan ja ääneen saattaa tulla kohinaa.
 Hiekkarannalla tai muissa pölyisissä
paikoissa. Jos hiekka ja pöly pääsee
videokameran sisään, siihen voi tulla
toimintahäiriöitä. Myös sellaisia, joita ei voi
korjata.
 Lähellä ikkunoita tai ulkona, jossa
LCD-näyttö, etsin tai objektiivi voi tulla
alttiiksi suoralle auringonpaisteelle. Tämä
saattaa vioittaa etsimen tai LCD-näytön
sisäosia.
Käytä videokameraa 6,8 voltin (tasavirta) tai
7,2 voltin (akku) tai 8,4 V:n (verkko/
latauslaitteen) jännitteellä.
Tasa- ja vaihtovirtakäytössä on käytettävä
ainoastaan käyttöohjeissa mainittuja
lisävarusteita.
Älä päästä videokameraa kastumaan
esimerkiksi sateesta tai merivedestä.
Jos videokamera kastuu, siihen voi tulla
toimintavikoja. Myös sellaisia, joita ei voi
korjata.
Jos jokin kiinteä esine tai nestettä pääsee
videokameran kotelon sisään, irrota
videokamera virtalähteestä ja tarkistuta se
Sonya myyvässä liikkeessä ennen seuraavaa
käyttöä.
Vältä videokameran kovakouraista käyttöä,
purkamista, muuntamista, kolhimista tai sen
vasaroimista, pudottamista tai päälle astumista.
Tämä koskee erityisesti sen objektiivia.
Katkaise virta videokamerasta silloin kun sitä
ei käytetä.
Älä kääri videokameraa esimerkiksi
pyyheliinaan ja käytä sitä. Lämpöä saattaa
tällöin kerääntyä sen sisään.
Virtajohtoa irrottaessasi vedä siitä sen
pistokkeesta kiinni pitäen, älä vedä itse
johdosta.
Älä vahingoita virtajohtoa esimerkiksi
asettamalla jokin raskas esine sen päälle.
Lisätietoja
W & JPEG
80
155
320
640
1250

(teräväpiirto):
PS: Maks. 28 Mbps
1 920  1 080 kuvapistettä/16:9
FX: Maks. 24 Mbps
1 920  1 080 kuvapistettä/16:9
FH: Noin 17 Mbps (keskimääräinen)
1 920  1 080 kuvapistettä/16:9
HQ: Noin 9 Mbps (keskimääräinen)
1 440  1 080 kuvapistettä/16:9
LP: Noin 5 Mbps (keskimääräinen)
1 440  1 080 kuvapistettä/16:9
 Normaali kuvanlaatu (STD):
HQ: Noin 9 Mbps (keskimäärin)
720  576 pikseliä/16:9, 4:3
Valokuvien kuvapistemäärä ja kuvasuhde.
 Valokuvaustila:
4 912  3 264 kuvapistettä/3:2
4 912  2 760 kuvapistettä/16:9
3 568  2 368 kuvapistettä/3:2
3 568  2 000 kuvapistettä/16:9
2 448  1 624 kuvapistettä/3:2
2 448  1 376 kuvapistettä/16:9
 Kuvan kaappaaminen videosta:
1 920  1 080 kuvapistettä/16:9
640  360 kuvapistettä/16:9
640  480 kuvapistettä/4:3
FI
65
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)



Älä käytä muotonsa menettänyttä tai
vaurioitunutta akkua.
Pidä metalliliittimet puhtaina.
Mikäli paristosta on päässyt vuotamaan
elektrolyyttinestettä:
 Ota yhteys johonkin Sony-huoltoon.
 Pese pois ihollesi mahdollisesti päässyt neste.
 Ja jos nestettä on roiskahtanut silmillesi,
pese se pois runsaalla vedellä ja ota yhteys
lääkäriin.
Ellet käytä videokameraa pitkään
aikaan


Halutessasi pitää videokamerasi parhaassa
mahdollisessa kunnossa pitemmän aikaa, kytke
se päälle ja käytä sen kuvaus- ja toistotoimintoja
noin kerran kuukaudessa.
Käytä akku täysin loppuun ennen sen
asettamista säilöön.
Nestekidenäyttö



Älä paina liian voimakkaasti nestekidenäyttöä,
koska se voi vahingoittua.
Jos videokameraa käytetään kylmässä
käyttöpaikassa, nestekidenäytössä voi näkyä
jälkikuva. Videokamerassa ei ole vikaa.
Videokameraa käytettäessä nestekidenäytön
takaosa voi kuumeta. Tämä ei ole mikään
vikatoiminto.
Nestekidenäytön puhdistaminen

Jos nestekidenäyttö on likaantunut
sormenjäljistä tai pölystä, suositamme pehmeän
puhdistusliinan käyttöä sen puhdistukseen.
Kotelon käsittelemisestä


Jos videokameran kotelo on likaantunut,
puhdista videokameran runko pehmeällä,
kevyesti veteen kostutetulla liinalla ja pyyhi
sen jälkeen kotelon pinta kuivaksi kuivalla
pehmeällä liinalla.
Vältä seuraavien aineiden tai menettelytapojen
käyttöä, koska ne voivat vahingoittaa
videokameran pintaa:
 Kemikaalien, kuten tinnerin, bentseenin,
alkoholin, kemiallisesti käsiteltyjen
kankaiden, hyönteismyrkyn ja
aurinkovoiteiden käyttö
 Videokameran käsittely edellä mainittuihin
aineisiin tahratuilla käsillä
 Kotelon jättäminen pitemmäksi aikaa
kosketuksiin kumi- tai vinyyliesineiden
kanssa
Objektiivin käsittelystä ja
säilyttämisestä



Pyyhi objektiivi puhtaaksi pehmeällä liinalla
seuraavissa tapauksissa:
 Silloin kun sen pinnalla näkyy sormenjälkiä
 Kuumissa ja kosteissa paikoissa
 Objektiivin oltua alttiina suolaiselle ilmalle
esim. meren rannalla
Säilytä videokameraa hyvin tuuletetuissa
paikoissa, jossa ei ole huomattavasti pölyä eikä
likaa.
Homeen muodostumisen estämiseksi puhdista
objektiivi aika ajoin edellä kuvatulla tavalla.
Langat
vaihtam
Sama
aukko
Aseta
ylösp
Aseta
kauko
olless
Esiasennetun ladattavan pariston
lataamisesta
Videokamerassasi on esiasennettu ladattava
akku päiväyksen, kellonajan ja muiden
asetusten säilyttämiseksi muistissa myös
silloin kun videokamera on kytketty päältä.
Videokamerassasi oleva esiasennettu paristo
latautuu aina silloin kun videokamera on
kytkettynä pistorasiaan verkko/latauslaitteen
avulla tai silloin kun akku on kiinnitettynä
videokameraan. Ladattava paristo menettävä
varauksensa kokonaan noin 3 kuukaudessa,
ellei videokameraa käytetä laisinkaan. Käytä
videokameraa sen jälkeen kun olet ladannut
siihen asennetun, ladattavan akun. Vaikka
esiasennetussa ladattavassa paristossa ei olisikaan
latausta, voit käyttää videokameraa normaalisti
niin kauan kuin et halua tallentaa päiväystä
kuvattuihin kuviin.
Menettelyt
Kytke videokamera pistorasiaan toimitetulla
verkko/latauslaitteella ja jätä paristo latautumaan
vähintään 24 tunniksi.
Muistikortin hävittämistä ja datansiirtoa
koskeva huomautus
Vaikka poistaisitkin tietoja muistikortista tai
alustaisit sen videokamerassasi tai tietokoneella,
et voi välttämättä poistaa kaikkia tietoja täysin
muistikortista. Jos luovutat muistikortin
jollekin muulle, sen tietojen poistamista
kokonaisuudessaan suositellaan käyttämällä
tietokoneen tietojenpoistamisohjelmaa. Myös
silloin kun hävität muistikortin, suositellaan, että
hajotat sen fyysisesti.
FI
66
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
VARO
Paristo
yhteyd
avotule

Kun li
kauko
lyhent
välttäm
paristo
Toisen
tulipal
Tekniset tiedot
Langattoman kauko-ohjaimen pariston
vaihtaminen
nalla
Samalla kun painat vipua, aseta sormen kynsi
njälkiä
Aseta paikalleen uusi paristo sen + -puoli
malle
aukkoon paristokotelon ulos vetämiseksi.
ylöspäin.
Aseta paristokotelo takaisin langattomaan
kauko-ohjaimeen. Se napsahtaa kiinni
ollessaan oikein paikallaan.
a
yä eikä
uhdista
alla.
Välilehti
va
VAROITUS
ä.
sto
Paristo voi räjähtää väärinkäsittelyn
yhteydessä. Älä lataa, pura tai hävitä
avotulessa.
lisikaan
aalisti
ä
lla
umaan
nsiirtoa
tai
neella,
ysin
lä
Myös
an, että
ER_PAL
71-11(2)

Kun litiumparisto heikkenee, langattoman
kauko-ohjaimen toimintaetäisyys saattaa
lyhentyä tai langaton kauko-ohjain ei
välttämättä enää toimi oikein. Tällöin vaihda
paristo Sony CR2025-litiumparistoon.
Toisentyyppisen pariston käyttö voi aiheuttaa
tulipalon tai räjähdyksen.
Signaalin formaatti: PAL-väri, CCIR-standardi
HDTV 1080/50i, 1080/50p
Liikkuvien kuvien tallennusformaatti:
HD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD
-formaatti, Ver.2.0 -yhteensopiva
STD: MPEG2-PS
Äänentallennusjärjestelmä:
Dolby Digital 2-kanavainen/5.1-kanavainen
Dolby Digital 5.1 Creator
Valokuvatiedoston formaatti
DCF Ver.2.0 -yhteensopiva
Exif Ver.2.3 -yhteensopiva
MPF Baseline -yhteensopiva
Tallennusmedia (Video/valokuva)
"Memory Stick PRO Duo" -media
SD-kortti (Class 4 tai nopeampi)
Etsin
Elektroninen etsin: väri
Näyttökoko: 1,1 cm (0,43-tyyppinen)
Tehokkaiden kuvapisteiden määrä:
1 152 000 kuvapistettä (800  3[RGB]  480)
Kuvakenno: 23,5 mm  15,6 mm
(APS-C-tyyppinen) CMOS-kenno
Tehokkaat pikselit (valokuvat, 3:2 JPEG):
Maks. 16,0 megapikseliä (4 912  3 264)
Kokonaismäärä: Noin 16 700 000 pikseliä
Tehokkaita (liikkuvat kuvat, 16:9)
Noin 13 600 000 pikseliä
Tehokkaita (valokuva, 16:9):
Noin 13 600 000 pikseliä
Tehokkaita (valokuva, 3:2):
Noin 16 100 000 pikseliä
Värilämpötila: [Auto], [One Push], [Indoor]
(3 200 K), [Outdoor] (5 800 K)
Vähimmäisvalaistus
9 lx (lux) (oletusasetuksessa, suljinnopeus
1/50 sekuntia, vahvistus: 30 dB, aukko F3.5)
Lisätietoja
een
ä
ävä
a,
ytä
ut
Järjestelmä
Tulo/lähtöliitännät
AV-etäliitin: Komponentti/kuva- ja ääniliitäntä
HDMI OUT -liitäntä: HDMI-miniliitin
USB-liitäntä: mini-AB
Kuulokeliitäntä: Stereominijakki ( 3,5 mm)
MIC-tuloliitäntä: Stereominijakki ( 3,5 mm)
Nestekidenäyttö
Kuva: 7,5 cm (3,0-tyyppinen, kuvasuhde 16:9)
Kuvapisteiden kokonaismäärä: 921 600
(1 920  480)
FI
67
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Yleistä
Ladattava akku (NP-FV70)
Käyttöjännite: tasavirta 6,8 V/7,2 V (akku)
tasavirta 8,4 V (Verkko/latauslaite)
Keskimääräinen virrankulutus:
Kuvauksen aikana, etsintä käytettäessä,
normaali kirkkaus:
Kameralla kuvattaessa käyttäen objektiivia E
18-200 mm F3.5–6.3 OSS*:
HD: 4,0 W STD: 3,8 W
Kuvauksen aikana, LCD-näyttöä käytettäessä,
normaali kirkkaus:
Kameralla kuvattaessa käyttäen objektiivia E
18-200 mm F3.5–6.3 OSS*:
HD: 4,4 W STD: 4,2 W
* Toimitettu NEX-VG20EH:n mukana
Käyttölämpötila: 0–40 C
Säilytyslämpötila: –20 – +60 C
Mitat (noin)
91 mm  130 mm  223 mm (l/k/s) mukaan
lukien ulkonevat osat
102 mm  132 mm  294 mm ((l/k/s)
mukaan lukien ulkonevat osat ja toimitettu E
18-200 mm F3.5–6.3 OSS -objektiivi*
* Toimitettu NEX-VG20EH:n mukana
Paino (noin)
Vain videokameran runko:
Noin 645 g
Kuvattaessa:
Noin 1 290 g
(Lisätarvikkeilla objektiivi*, vastavalosuoja*,
"Memory Stick PRO Duo" -media, toimitettu
akku (NP-FV70), suuri silmäsuppilo ja
tuulisuoja)
* Toimitettu NEX-VG20EH:n mukana
Maksimilähtöjännite: tasavirta 8,4 V
Lähtöjännite: tasavirta 6,8 V
Maksimilatausjännite DC 8,4 V
Maksimilatausvirta: 3,0 A
Kapasiteetti
Tyypillinen: 14,0 Wh (2 060 mAh)
Minimi: 13,0 Wh (1 960 mAh)
Tyyppi: litiumion
Verkko/latauslaite AC-L200C/AC-L200D
Käyttöjännite: vaihtovirta 100–240 V,
50 Hz/60 Hz
Virrankulutus: 0,35–0,18 A
Virrankulutus: 18 W
Lähtöjännite: tasavirta 8,4 V*
Käyttölämpötila: 0– 40 C
Säilytyslämpötila: –20 – +60 C
Mitat (noin.): 48 mm  29 mm  81 mm (l/k/s),
mukaan lukien ulkonevat osat
Paino (noin): 170 g ilman virtajohtoa
E18-200 mm F3.5-6.3 OSS (toimitettu
NEX-VG20EH:n mukana)
Objektiivi: E-kiinnityksellä varustettu objektiivi
35 mm:n kinofilmikameran asteikoksi
muunnettuna
29~322 mm (16:9 video)
27~300 mm (3:2 -valokuva)
F-arvo
F3.5~F6.3
SteadyShot
Optinen vaihto, kaksiakselinen lineaarinen
yksikkö ja hall-tunnistin
Lyhin tarkennusetäisyys*
0,30 m (Laajakulma)~0,50 m (Tele)
Maksimi suurennus
 0,35
Minimi aukkoarvo
f/22~f/40
Suotimen halkaisija
67 mm
Mitat (maks. halkaisija × korkeus)
Noin 75,5 mm × 99,0 mm
Paino
Noin. 524 g
* Lyhin tarkennusetäisyys tarkoittaa lyhintä
etäisyyttä kuvakennosta kohteeseen.
Videokameran ja lisätarvikkeiden muotoilua ja
teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
 Valmistettu Dolby Laboratoriesilta saadulla
lisenssillä.
* Lue muut tiedot verkko/latauslaitteen
nimitarrasta.
FI
68
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Tavara
“Hand
Corpo
 "AVCH
-logo o
Corpo
 "Memo
"
Duo",
PRO-H
"Magic
Memo
Duo" o
tai rek
 "InfoL
tavaram
 "BRAV
tavaram
 "DVD
tavaram
 Blu-ra
Associ
 Dolby
Labora
 HDMI
Multim
LLC:n
tavaram
 Micro
Direct
rekiste
Yhdys
 Macin
rekiste
maissa
 Intel, I
Corpo
tavaram
USA:s
 "
"j
Entert
tavaram
 Adobe
ovat A
rekiste
USA:s
 SDXC
 MultiM
Associ
Kaikki m

tu
ektiivi
rinen
lua ja
lman
ulla
ER_PAL
71-11(2)
“Handycam" ja
ovat Sony
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 "AVCHD Progressive" ja "AVCHD Progressive"
-logo ovat Panasonic Corporationin ja Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
 "Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo",
"
", "Memory Stick PRO
Duo", "
", "Memory Stick
PRO-HG Duo", "
",
"MagicGate", "
", "MagicGate
Memory Stick" ja "MagicGate Memory Stick
Duo" ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
 "InfoLITHIUM" on Sony Corporationin
tavaramerkki.
 "BRAVIA" on Sony Corporationin
tavaramerkki.
 "DVDirect" on Sony Corporationin
tavaramerkki.
 Blu-ray Disc ja Blu-ray ovat Blu-ray Disc
Associationin tavaramerkkejä.
 Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
 HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä USA:ssa ja muissa maissa.
 Microsoft, Windows, Windows Vista ja
DirectX ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja muissa
maissa.
 Intel, Intel Core, ja Pentium ovat Intel
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
USA:ssa ja muissa maissa.
 "
" ja "PlayStation" ovat Sony Computer
Entertainment Inc:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
 Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat
ovat Adobe Systems Incorporatedin joko
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
USA:ssa ja/tai muissa maissa.
 SDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
 MultiMediaCard on MultiMediaCard
Associationin tavaramerkki.
Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet saattavat

olla niitä käyttävien yritysten tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tämän lisäksi
symboleita  ja  ei esitetä joka kerta erikseen
tässä käsikirjassa.
Lisää PlayStation 3:n käyttömahdollisuuksia
lataamalla sen sovellusohjelmisto PlayStation
Storesta (siellä, missä se on mahdollista.)
PlayStation 3:n sovellusohjelma edellyttää
PlayStation Network -tiliä ja sovelluksen
lataamista.
Käytettävissä alueilla, joissa PlayStation Store on
toiminnassa.
Lisätietoja
tä
Tavaramerkeistä
FI
69
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Pikaopas
Näytön ilmaisimet
Oikea
Keskusta
Vasen
Oikea
Ilmaisin
50i
60%
Ilmaisin
Merkitys
Kuvauksen kuvanlaatu
(HD/STD), kuvataajuus
(50p/50i/25p) ja kuvaustila
(PS/FX/FH/HQ/LP)
Akun jäännösaika
Zoomauspalkki
12 dB
ISO 200
4 000
Käyttötila
Ala
Vasen
Ilmaisin
Merkitys
MENU-painike
Kuvaus itselaukaisimella
Laajakuvatila
[Face Detection]
-asetuksena [Off]
00Min
/
/

Kuvakoko
Tarkennustila
Valkotasapaino
SteadyShot päältä
9 999
Valkotasapainon
muuttaminen
100/112
Elokuvasävytys
Kohde
Merkitys
Kuvaustila
Ilmaisin

Varoitus

Toistotila
Merkitys
Kuvienkatselupainike
Tuulikohinan vaimennin
Diaesitys asetettu
FI
Parhaillaan näytettävä
video- tai valokuva/
video- tai valokuvien
kokonaismäärä
Ulkoinen medialaite on
kytketty
Ala
Keskusta
Ilmaisin
[STBY]/[REC]
Arvioitu jäljellä oleva
kuvattava kuvamäärä ja
-koko
Toistokansio
Seeprakuvio
Ääriviivojen vahvistus
101


Käsitarkennus

/
0:00:00
RAW/JPEG
Tallennus-/toisto-/
editointimedia
Laskuri (tuntia: minuuttia:
sekuntia)
Arvioitu jäljellä oleva
kuvausaika
Äänitila
Äänentallennustila
EV
Äänenvoimakkuuden
näyttö
Valotuksen säätö
70
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)

Ilmais
ja saat
Jotkin
videok
atu
juus
vaustila
)
Ilmaisin
Merkitys
Autom./manuaalinen
valotus
IRIS
12 dB
ISO 200
4 000
Vahvistus
ISO
Suljinnopeus
Diaesityspainike
101-0005

Datatiedoston nimi
Suojattu kuva
Salama
nuuttia:
Salaman tehotaso
va
Punasilmäisyyden
vähentäminen


Ilmaisimet ja niiden sijainti ovat arviomääräisiä
ja saattavat poiketa todellisuudessa käytetyistä.
Jotkin ilmaisimet eivät välttämättä tule esiin
videokameramallistasi riippuen.
va
rä ja
Pikaopas
vä
n
e on
ke
ennin
en
ER_PAL
71-11(2)
FI
71
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Osat ja säätimet
Piirroksissa kuvataan videokameraan kiinnitetty objektiivi (E 18-200mm F3.5-6.3 OSS), joka
toimitetaan NEX-VG20EH:n mukana.
Suluissa ( ) olevat numerot viittaavat käsikirjan sivuihin.
Etsin (25)
Etsimen linssin säätövipu (25)
PHOTO-painike (31)
 (Video)/ (Valokuva) -valot (30)
Olkahihnan koukku
MODE-painike (30)
ON/OFF (virta) -kytkin (21)
START/STOP-painike (30)
BATT-kytkin (akun irrotus) (14)
Lisälaitekenkä
Kiinnitä videokameraan suuntamikrofoni
tms. (ei sisälly toimitukseen). Jos
kiinnität lisälaitteita lisälaiteliitäntään ja
automaattisesti lukitsevaan lisävarustekenkään
samanaikaisesti, lisälaitteet saattavat kolhia
toisiaan ja vahingoittua.
Automaattisesti lukitseva
lisävarustekenkä
Kiinnitä tähän liitäntään Sonyn ulkoinen
salama yms. (ei sisälly toimitukseen)
Salama ei toimi silloin kun [
Drive
Mode] -asetuksena on [Bracket: 0.3 EV] tai
[Bracket: 0.7 EV]. Joitakin Sonyn salamoja
tai toimintoja ei voi käyttää tässä
videokamerassa. Tietyn salamalaitteen
yhteensopivuuden tarkistamiseksi käy oman
alueesi Sonyn verkkosivulla tai ota yhteys
Sony-jälleenmyyjääsi tai paikalliseen Sonyn
huoltoon.
MIC (PLUG IN POWER) -liitäntä
Kun ulkoinen mikrofoni (ei sisälly
toimitukseen) on kytketty lisälaitekenkään, se
on etusijalla sisäisen mikrofonin suhteen.
START/STOP -painike (otekahvassa)
Käytä tätä painiketta kuvaamiseen eri
kuvakulmista.
EXPANDED FOCUS -painike
EXPANDED FOCUS -painikkeessa on
tunnistusnyppylä. Käytä sitä hyväksesi
videokameraa käyttäessäsi.
HDMI OUT -liitäntä (38)
 (USB) -liitäntä) (50)
CHG-valo (lataus) (13)
FI
72
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Mikr
Olka
MAN
MAN
Nest
Jos k
voit a
ulosp
aikan
RESE
Paina
esine
Paina
asett
Kaiu
IRIS
(
DISP
SHU
), joka
V] tai
moja
kään, se
en.
a)
n
ER_PAL
71-11(2)
FINDER/LCD-painike (24)
Olkahihnan koukku
PROGRAM AE -painike
MANUAL-painike (33)
Muistikortin merkkivalo (27)
Valon palaessa tai vilkkuessa videokamera on
lukemassa tai tallentamassa tietoja.
MANUAL-säätöpyörä (33)
Nestekidenäyttö/kosketuspaneeli
Jos kierrät nestekidepaneelia 180 astetta,
voit asettaa sen videokameraa vasten näyttö
ulospäin. Tämä on kätevä toiminto toiston
aikana.
Pikaopas
oman
eys
onyn
Mikrofoni
Muistikorttitila (27)
FOCUS-painike
Akun liitäntä (13)
RESET-painike
Paina RESET-aukkoa jollakin terävällä
esineellä.
Paina RESET-aukko kaikkien asetusten
asettamiseksi alkuasetuksiin.
Kaiutin
IRIS-painike

(Kuvien katselu) -painike (34)
DISPLAY-painike (24)
SHUTTER SPEED -painike
FI
73
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
DC IN -liitäntä (13)
Zoomin lukituskytkin
 (kuulokkeet) -liitäntä
Käytä stereominijakilla varustettuja
kuulokkeita.
Vastavalosuoja
AV-kauko-ohjaimen liitäntä (38)
Tätä liitäntää käyttämällä videokamera
kytketään johonkin toiseen laitteeseen.
Voit toistaa valokuvia, videoita ja ääntä
tähän laitteeseen kytketystä tv:stä tai ohjata
videokameraasi, kun se on asennettu
kauko-ohjattavalle jalustalle.
Tarkennusrengas
Objektiivi
Zoomausrengas
Kuvausvalo
Kauko-ohjaimen anturi (59)
Otehihna (29)
Jalustaliitäntä (33)
Kiinnitys
Kuvakenno
Älä kosketa tai likaa kuvakennoa.
Objektiivin liittimet
Älä kosketa tai likaa objektiivin kiinnittimiä.
Objektiivin lukitustappi
Objektiivin irrotuspainike
FI
74
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
Hakemisto
A
O
Y
Akku..............................................13
Akun lataaminen.........................13
Akun lataaminen ulkomailla ....15
Asenna..........................................44
A/V-liitäntäkaapeli................39, 54
Objektiivi......................................16
Ohjelmisto....................................44
Yleisiä käyttöohjeita....................65
D
Datakoodi.....................................22
DVD-tallennin.............................53
H
Handycam-käsikirja . .................60
I
Image Data Converter.................47
Itsediagnoosinäyttö.....................62
J
Jalusta......................................33, 74
K
L
Levytallennin...............................54
Liitännät........................................38
M
Macintosh.....................................43
MANUAL-säätöpyörä.................33
Media-asetukset...........................27
"Memory Stick" -media...............28
"Memory Stick PRO Duo"
-media ..........................................28
"Memory Stick PROHG Duo"
-media...........................................28
N
Näytön ilmaisimet.......................70
T
Tapahtumaindeksi.......................34
Tallennusmedia............................27
Tekniset tiedot..............................67
Tietokone......................................43
Tietokonejärjestelmä...................43
Toisto.............................................34
TV..................................................38
Täyteen ladattu............................13
U
Ulkoinen media...........................50
USB-johto.....................................53
Pikaopas
Kellon asetus................................21
Kieliasetus.....................................23
Kunnossapito...............................65
Kuvaaminen.................................29
Kuvaus- ja toistoaika...................63
Kuvien tallentaminen ulkoiselle
medialle .......................................50
P
PALAUTUS..................................73
Pienoiskuva..................................41
Pistorasia.......................................13
PMB (Picture Motion
Browser)........................................46
Poisto.............................................41
Päiväyksen ja kellonajan
asettaminen..................................21
Päiväys/Kellonaika......................22
V
Valikot...........................................57
Valokuvat................................31, 37
Varoitusilmaisimet......................62
VBR...............................................64
Vianetsintä....................................61
Videokuvat.............................30, 36
Videokuvien tallennusaika/
tallennettavien valokuvien
määrä.............................................63
Virran kytkeminen tähän
laitteeseen.....................................21
Virta päälle...................................21
W
Valikkolistat ovat sivuilla
57 to 59.
Windows.......................................43
FI
75
Mallin nimi: 36100_PAPER_PAL
Tuotenumero: 4-291-371-11(2)
FI
Lisätietoja tästä tuotteesta ja vastauksia usein
kysyttyihin kysymyksiin on Sonyn asiakastuen
verkkosivustollamme.
http://www.sony.net/
 2011 Sony Corporation
Printed in Denmark
NEX-VG20E/VG20EH
4-291-371-11(2)
Download PDF

advertising