Sony | MHS-FS2 | Sony MHS-FS1K Käyttöohjeet

Az európai vásárlók figyelmébe
 Megjegyzés az EU-s irányelveket követő
országokban élö vásárlóink számára
Mobile HD Snap Camera
Fontos megjegyzés
Dôležitá poznámka
Notificare important
Viktigt meddelande
Tärkeä huomautus
A termék gyártója a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán).
EMC- és termékbiztonsági ügyekben a hivatalos
márkaképviseletet a Sony Deutschland GmbH
(címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország) látja el. Kérjük, hogy minden
szerviz- és garanciakérdéssel a különálló szerviz- és
garanciadokumentumban megadott címen keresse fel
munkatársainkat.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták, hogy az
EMC előírásokban meghatározott korlátokon belül
esik, ha 3 méternél rövidebb átjátszókábellel használják.
Vigtig meddelelse
 Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses mezők e
készülék kép- és hangminőségét befolyásolhatják.
 Műszaki adatok
Áramforrás:
Újratölthető, beépített akkumulátor 3,6 V
Töltés USB-porton keresztül egyenárammal 5 V
Áramfogyasztás 1,7 W
 A termék memóriakapacitása
Az adathordozók kapacitásának mérésekor 1 GB
1 milliárd bájttal egyenlő, amelynek egy kis
részét rendszerkezelési célokra használja és/vagy
alkalmazásfájlok számára tartja fenn a készülék.
A felhasználó számára elérhető kapacitások alább
olvashatók.
Kb. 3,7 GB
 Védjegyek



 Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy elektromágneses
erőtér miatt az adatátvitel megszakad, indítsa újra az
alkalmazást, vagy húzza ki, majd csatlakoztassa ismét
az adatátviteli (USB stb.) kábelt.
 Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
MHS-FS1 / FS1K / FS2 / FS2K
Magyar
Az MHS-FS1K/FS2K egy MHS-FS1/FS2 készülékből és
egy 360-as videó objektívből VCL-BPP3 áll.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés veszélyének csökkentése
érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy
nedvesség hatásának.
FIGYELEM!
Tartsa szem előtt az alábbiakat, mivel hőtermelés, tűz
vagy robbanás veszélye áll fenn.
* A termékbe lítium-ion akkumulátor van beépítve.








A terméket az előírt töltési módszerrel töltse fel.
Ne helyezze a terméket tűzbe vagy tűz közelébe,
illetve mikrohullámú sütőbe.
Meleg időben ne hagyja a terméket gépkocsiban.
Ne tárolja és ne használja a terméket forró, párás
helyen, például szaunában.
Ne szedje szét, ne törje el és ne szúrja át a terméket.
A terméket ne tegye ki erős fizikai hatásoknak,
például magas helyről való leejtésnek.
A terméket ne tegye ki magas, 60 °C feletti
hőmérsékletnek.
Tartsa szárazon a terméket.
A terméket a megfelelő módon dobja ki.
A terméket a használati útmutatóban előírt töltési
módszerrel töltse fel.
© 2011 Sony Corporation
Printed in China
4-275-045-51(1)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék
helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
 Feleslegessé vált elemek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy
annak csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum
együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb)
vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt
vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült
szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem
megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor
jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza,
milyen módon lehet biztonságosan az elemet a
készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek
megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A „Bloggie” a Sony Corporation védjegye.
A 360 Video a Sony Corporation védjegye.
A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition
Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban.
A Microsoft, Windows, Windows Vista és DirectX
a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
 A Macintosh, a Mac OS, a Mac OS embléma, az iMac,
az iBook, a PowerBook, a Power Mac és az eMac az
Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
 Az Intel és a Pentium az Intel Corporation bejegyzett
védjegyei.
Továbbá az ebben az útmutatóban előforduló rendszerés terméknevek általában az illető fejlesztők, illetve
gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A  és az

szimbólumot azonban nem minden esetben tüntetjük
fel ebben a kézikönyvben.

Slovensky
Zariadenie MHS-FS1K/FS2K pozostáva zo zariadenia
MHS-FS1/FS2 a Objektívu 360 Video VCL-BPP3.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
POZOR
Vzhľadom na riziko generovania tepla, vzniku požiaru
alebo výbuchu, je potrebné dodržiavať nasledovné
opatrenia.
* V produkte je zabudovaná lítium-iónová batéria.








Produkt nabíjajte len tu uvedenou metódou.
Produkt nedávajte do ohňa alebo jeho blízkosti, ani
ho nevkladajte do mikrovlnnej rúry.
Nenechávajte produkt v horúcom počasí v aute.
Neskladujte a nepoužívajte produkt v horúcom a
vlhkom prostredí, napr. v saune.
Produkt nerozoberajte, nestláčajte ani neprepichujte.
Produkt nevystavujte nadmerným otrasom, napr. pri
páde z výšky.
Produkt nevystavujte teplotám nad 60 °C.
Produkt udržiavajte v suchu.
Produkt likvidujte vhodným spôsobom.
Produkt nabíjajte len metódou nabíjania uvedenou v
návode na používanie.
Informácie pre európskych spotrebiteľov
 Poznámka pre zákazníkov v krajinách
podliehajúcich smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť
produktov je spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
V prípade záležitostí týkajúcich sa servisu alebo
záruky sa obracajte na adresy uvedené v samostatných
dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade s limitmi
smernice EMC týkajúcej sa používania prípojných
káblov kratších ako 3 metre.

 Upozornenie
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC
v USA a v iných krajinách.
Elektromagnetické pole pri určitých frekvenciách môže
na tomto zariadení ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
 Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické pole
spôsobia prerušenie prenosu údajov (zlyhanie),
reštartujte aplikáciu alebo odpojte a znovu pripojte
komunikačný kábel (kábel USB atď.).
 Likvidácia starých elektrických a
elektronických prístrojov (vzt’ahuje sa na
Európsku úniu a európske krajiny so
systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo
na jeho obale znamená, že
výrobok nesmie byť spracovávaný
ako komunálny odpad. Musí sa
odovzdat’ do príslušnej zberne
na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
Zaručením správnej likvidácie tohto
výrobku pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na životné
prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt’
zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi
z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete
zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne
miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu
alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
 Zneškodňovanie použitých batérií (platí v
Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť
tento symbol použitý v kombinácii
s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg)
alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac
ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý
by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri
nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti,
výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé
pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže
vymeniť iba kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná,
odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na
vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
 Špecifikácie
Napájanie:
Nabíjateľná batéria 3,6 V
USB nabíjanie jednosmerný prúd 5 V
Spotreba energie 1,7 W
 Kapacita pamäte tohto produktu
Počas merania kapacity média sa 1 GB rovná 1 mld.
bajtov. Časť z nich sa používa na správu systému
a/alebo súbory aplikácií. Dostupná použiteľná kapacita
je uvedená nižšie.
Približne 3,7 GB
 Ochranné známky


„Bloggie“ je ochranná známka spoločnosti Sony
Corporation.
360 Video je ochranná známka spoločnosti Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX
sú registrované ochranné známky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA
a/alebo iných krajinách.
 Macintosh, Mac OS, logo Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky spoločnosti
Apple Inc.
 Intel a Pentium sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation.
Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné názvy
produktov a systémov uvedené v tomto návode
sú ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami príslušných vývojárskych alebo
výrobných spoločností. Značky  alebo  však nie sú v
tejto príručke použité vo všetkých prípadoch.

Română
MHS-FS1K/FS2K este alcătuit dintr-un MHS-FS1/FS2
şi un Obiectiv Video 360 VCL-BPP3.
AVERTIZARE
În vederea reducerii riscului de foc sau de
incendii, nu expuneţi aparatul la ploaie sau
umezeală.
ATENŢIE!
Acordaţi atenţie următoarelor precauţii, deoarece există
riscul de generare de căldură, foc sau explozie.
* Acumulatorul litiu-ion este încorporat în produs.








Încărcaţi produsul utilizând metoda de încărcare
desemnată.
Nu plasaţi produsul în sau lângă foc şi nu îl
introduceţi într-un cuptor cu microunde.
Nu lăsaţi produsul într-un automobil pe vreme
călduroasă.
Nu depozitaţi sau nu utilizaţi produsul într-un loc
călduros sau umed, precum în saună.
Nu demontaţi, nu zdrobiţi sau nu găuriţi produsul.
Nu expuneţi produsul la şoc excesiv precum scăparea
dintr-un loc la înălţime.
Nu expuneţi produsul la temperaturi ridicate, peste
60°C.
Păstraţi produsul uscat.
Eliminaţi produsul în mod corespunzător.
Încărcaţi produsul utilizând metoda de încărcare
desemnată în manualul de instrucţiuni.
Pentru clienţii din Europa
 Notă pentru clienţii din ţările care aplică
Directivele UE
Producătorul acestui produs este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC și siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
probleme de service sau garanţie, vă rugăm să
consultaţi adresele indicate în documentele separate de
service sau de garanţie.
Acest produs a fost testat și s-a stabilit că respectă
limitele indicate în Directiva EMC pentru utilizarea
cablurilor de conectare mai scurte de 3 metri.
 ATENŢIE
Câmpurile electromagnetice la anumite frecvenţe pot
influenţa imaginea și sunetul acestei unităţi.
 Notă
Dacă electricitatea statică sau electromagnetismul
determină sistarea la jumătate a transferului de date
(nereușită), reporniţi aplicaţia sau deconectaţi și
conectaţi din nou cablul (USB etc.).
 Dezafectarea echipamentelor electrice şi
electronice vechi (Se aplică pentru ţările
membre ale Uniunii Europene si pentru alte
ţări europene cu sisteme de colectare
separată)
Acest simbol aplicat pe produs
sau pe ambalajul acestuia, indică
faptul că acest produs nu trebuie
tratat ca pe un deşeu menajer.
El trebuie predat punctelor de
reciclare a echipamentelor electrice
şi electronice. Asigurându-vă că
acest produs este dezafectat în
mod corect, veţi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinţe negative asupra mediului şi a
sănătăţii umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în
mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta
la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să contactaţi primăria din oraşul
dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau
magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
 Dezafectarea bateriilor uzate (aplicabil în
Uniunea Europeană și alte ţări europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că
bateria acestui produs nu trebuie
considerată reziduu menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acestui
simbol i se pot asocia simbolurile
anumitor substanţe chimice. Simbolurile pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate, daca
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect,
veţi ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru
mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar,
pot fi provocate de către manipularea și eliminarea
greșită a acestor baterii. Reciclarea acestor materiale va
ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa
sau integritatea datelor necesită o conexiune
permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie
înlocuită numai de către personalul specializat din
centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate
corespunzător, predaţi produsulul la sfârșitul duratei
de funcţionare la centrele de colectare pentru deșeuri
electrice și electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi
secţiunea în care este explicat modul neprimejdios de
îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi bateria uzată
la un centru de colectare și reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primaria,
serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
 Specificaţii
Alimentare:
Acumulator reîncărcabil 3,6V
Încărcare prin USB c.c. 5V
Consum de energie 1,7W
 Despre capacitatea memoriei acestui
produs
Când măsuraţi capacitatea suportului, 1 GB este
echivalentul a 1 miliard de octeţi, o parte dintre aceştia
fiind utilizaţi pentru administrarea sistemului şi/sau
fişierele de aplicaţii. Capacitatea care poate fi utilizată
este indicată mai jos.
Aprox. 3,7 GB
 Mărci comerciale



„Bloggie” este o marcă comercială a Sony
Corporation.
360 Video este o marcă comercială a Sony
Corporation.
Siglele HDMI, HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite
sau alte ţări.
Microsoft, Windows, Windows Vista şi DirectX sunt
mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale
ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau
alte ţări.
 Siglele Macintosh, Mac OS, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac şi eMac sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Apple Inc.
 Intel și Pentium sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Intel Corporation.
În plus, numele sistemului şi de produs utilizate în
acest manual sunt, în general, mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor sau
producătorilor acestora. Cu toate acestea, marcajele 
sau  nu sunt utilizate peste tot în acest manual.

Svenska
MHS-FS1K/FS2K består av en MHS-FS1/FS2 och en
360 Video Lins VCL-BPP3.
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt eftersom
det kan medföra risk för brand eller elstötar.
VARNING!
Vidta följande försiktighetsåtgärder eftersom det finns
risk för att värmebildning, brand eller explosion.
* Det finns ett litiumjonbatteri inbyggt i produkten.








Ladda produkten med den angivna
laddningsmetoden.
Placera inte produkten i en eld eller nära en eld och
placera den inte i en mikrovågsugn.
Lämna inte produkten i en bil när det är varmt väder.
Förvara eller använd inte produkten på en varm och
fuktig plats som t.ex. i en bastu.
Plocka inte isär, krossa eller genomborra produkten.
Utsätt inte produkten för kraftiga stötar som när den
tappas från en hög höjd.
Utsätt inte produkten för temperaturer över 60 °C.
Se till att produkten alltid är torr.
Avfallshantera produkten på lämpligt sätt.
Ladda produkten med den laddningsmetod som anges
i bruksanvisningen.
För kunder i Europa
 Anmärkning för kunder i de länder som
följer EU-direktiv
Tillverkaren av den här produkten är Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Auktoriserad representant för EMC
och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
För eventuella ärenden gällande service och garanti,
se adresserna i de separata service- respektive
garantidokumenten.
förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
 Avfallsinstruktion rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och andra europiska
länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet
inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol
användas i kombination med en
kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver
(Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer
än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.
Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på
ett riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda
miljön och människors hälsa från potentiella negativa
konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av
felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill
bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda
eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning
av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt
skall det levereras till återvinningsstation för elektriska
produkter när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur
man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet
på en återvinningsstation för förbrukade batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
 Tekniska data
Ström:
Laddningsbart batteri på 3,6 V
USB-laddning, 5 V likström
Strömförbrukning 1,7 W
 Om den här produktens minneskapacitet
Vid mätning av mediekapacitet motsvarar
1 GB 1 miljard byte, varav en del används för
systemhantering och/eller programfiler. Tillgänglig
användarkapacitet anges nedan.
Cirka 3,7 GB
 Varumärken



Den här produkten har testats och befunnits motsvara
kraven enligt EMC Directive för anslutningskablar som
är kortare än 3 meter.
 Observera
”Bloggie” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
360 Video är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing LLC i USA och andra länder.
Microsoft, Windows, Windows Vista och DirectX är
antingen registrerade varumärken eller varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
 Macintosh, Mac OS, Mac OS-logotypen, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac och eMac är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
 Intel och Pentium är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Intel Corporation.
Även alla andra system- och produktnamn som
omnämns i denna bruksanvisning är i regel
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
respektive utvecklare eller tillverkare. Symbolerna
 och  har inte satts ut i varje enskilt fall i den här
bruksanvisningen.

Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan
påverka bilden och ljudet på den här produkten.
 Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör
att informationsöverföringen avbryts (överföringen
misslyckas) startar du om programmet eller kopplar
loss kommunikationskabeln (USB-kabel eller liknande)
och sätter tillbaka den igen.
 Omhändertagande av gamla elektriska och
elektroniska produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra Europeiska
länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning
av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att
Suomi
MHS-FS1K/FS2K koostuu MHS-FS1/FS2 kamerasta ja
360 Video -objektiivista VCL-BPP3.
(Jatkuu kääntöpuolella)
(Jatkuu)
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran pienentämiseksi.
VAROITUS
Huomioi seuraavat varoitukset, sillä niiden
noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa laitteen
kuumenemisen, tulipalon tai räjähdyksen.
* Litium-ioniakku on kiinteä osa laitetta.








Laite on ladattava asianmukaisella tavalla.
Laitetta ei saa asettaa avotulen lähelle tai
mikroaaltouuniin.
Laitetta ei saa jättää autoon kuumalla säällä.
Laitetta ei saa säilyttää tai käyttää kuumissa ja
kosteissa paikoissa, esimerkiksi saunassa.
Laitetta ei saa purkaa, murskata tai lävistää.
Laitteeseen ei saa kohdistaa voimakkaita iskuja
esimerkiksi pudottamalla se korkealta.
Laite on säilytettävä alle 60 °C:n lämpötilassa.
Laite on säilytettävä kuivassa paikassa.
Laite on hävitettävä asianmukaisella tavalla.
Laite on ladattava asianmukaisella, käyttöohjeessa
kuvatulla tavalla.
Euroopassa oleville asiakkaille
 Ilmoitus EU-maiden asiakkaille
Tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMCmerkinnän ja tuoteturvan valtuutettu edustaja on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Huolto- tai takuuasioihin liittyvät
kysymykset voitte lähettää erillisessä huoltokirjassa tai
takuuasiakirjassa mainittuun osoitteeseen.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen käytettäessä
liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle 3 metriä.
symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 %
elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä
asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia
negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty
laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun
huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä
poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta
miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
 Tekniset tiedot
Virta:
Ladattava akku 3,6 V
USB-lataus DC 5 V
Tehon kulutus 1,7 W
 Tuotteen muistikapasiteettia koskevia
tietoja
Tallennusvälineen kapasiteettia mitattaessa 1 Gt vastaa
1 miljardia tavua. Osa tästä on järjestelmänhallinnan
ja sovellustiedostojen käytössä. Käyttäjän käytettävissä
oleva kapasiteetti on esitetty alla.
Noin 3,7 Gt
 Tavaramerkit



 Huomautus
”Bloggie” on Sony Corporationin tavaramerkki.
360 Video on Sony Corporationin tavaramerkki.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tuotemerkkejä
tai rekisteröityjä tuotemerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen.
 Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen
kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma
uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli (esimerkiksi
USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen.
 Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön ja muiden
Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen
pakkaukseen merkitty symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä.
Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräysja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite
hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita
muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä,
talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta laite on ostettu.
 Käytöstä poistettujen paristojen hävitys
(koskee Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei
paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat
Microsoft, Windows, Windows Vista ja DirectX
ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
 Macintosh, Mac OS, Mac OS-logo, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac ja eMac ovat Apple Inc:n
tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä.
 Intel ja Pentium ovat Intel Corporation -yhtiön
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Lisäksi muut tässä oppaassa käytetyt järjestelmien
ja tuotteiden nimet ovat yleensä niiden kehittäjien
tai valmistajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Merkkejä  ja  ei ole kuitenkaan
käytetty kaikissa kohdissa tässä oppaassa.

Dansk
MHS-FS1K/FS2K består af MHS-FS1/FS2 og et 360
Video-objektiv VCL-BPP3.
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af
hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.
FORSIGTIG
Bemærk følgende advarsler, da der kan være en risiko
for varmeudvikling, brand eller eksplosion.
* Litium-ion-batteri er indbygget i produktet.





Sørg for at oplade produktet ved hjælp af den
specificerede opladningsmetode.
Anbring ikke produktet i eller i nærheden af ild, og
anbring aldrig produktet i en mikrobølgeovn.
Efterlad ikke produktet i en bil ved høje temperaturer.
Opbevar eller brug ikke produktet på varme og
fugtige steder, f.eks. i en sauna.
Skil ikke produktet ad, knus det ikke, og gennembor
det ikke.



Udsæt ikke produktet for voldsomme stød, f.eks. hvis
det tabes fra et højt sted.
Udsæt ikke produktet for høje temperaturer over
60 °C.
Hold produktet tørt.
Bortskaf produktet korrekt.
Sørg for at oplade produktet ved hjælp af den
specificerede opladningsmetode, som er beskrevet i
betjeningsvejledningen.
Til kunder i Europa
 Bemærkning til kunder i lande, hvor EUdirektiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Se de angivne adresser i de separate service- og
garantidokumenter angående service og garanti.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er afstukket i
EMC-direktivet for anvendelse af kabler, som er kortere
end 3 meter.
affaldshåndtering og genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
 Specifikationer
Strøm:
Genopladelige batteripakke 3,6 V
USB-opladning DC 5 V
Strømforbrug 1,7 W
 Om dette produkts hukommelseskapacitet
Ved måling af mediekapacitet er 1 GB lig med
1 milliarder bytes, hvoraf en mindre del bruges
til datastyring og/eller programfiler. Tilgængelig
brugerkapacitet nedenfor.
Ca. 3,7 GB
 Varemærker



 OBS!
"Bloggie" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
360 Video er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
HDMI, HDMI-logoet High-Definition Multimedia
Interface er varemærker eller registrerede
varemærker for HDMI Licensing LLC i USA og
andre lande.
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
 Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og
tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.), hvis
statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens
bevirker, at dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl).
 Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre europæiske
lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet
eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse
og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved
at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at
bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
 Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den
Europæiske Union samt europæiske lande
med særskilte indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet
leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol
anvendes i kombination med et
kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg)
eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere
end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt,
tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser
for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en
forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt
ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes
af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet
der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet
skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til
Microsoft, Windows, Windows Vista og DirectX
er enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
 Macintosh, Mac OS, Mac OS-logoet, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac og eMac er varemærker eller
registrerede varemærker for Apple Inc.
 Intel og Pentium er varemærker eller registrerede
varemærker hos Intel Corporation.
Desuden er navne på systemer og produkter, som
er anvendt i denne vejledning, generelt varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende de respektive
udviklere eller producenter. Bemærk, at  eller  ikke
altid nævnes i denne vejledning.

Download PDF

advertising