Sony | DSLR-A330 | Sony DSLR-A330 DSLR-A330 Body only (no lens included) Käyttöohjeet

Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä
kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
DSLR-A330/A380 4-137-176-61 (1)
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja
kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
TÄRKEITÄ
TURVALLISUUSOHJEITA
– SÄILYTÄ NÄMÄ
OHJEET
VAARA
NOUDATA NÄITÄ
OHJEITA
HUOLELLISESTI
TULIPALON TAI
SÄHKÖISKUN
VAARAN
PIENENTÄMISEKSI
Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä
pistorasiaan sopivaa pistokesovitinta.
2
DSLR-A330/A380 4-137-176-61 (1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
VAROITUS
Akku
Epäasiallinen käsittely saattaa vahingoittaa
akkua, minkä seurauksena voi olla tulipalo
tai palovammoja. Huomioi seuraavat
varoitukset.
• Akkua ei saa purkaa.
• Akkua ei saa murskata eikä siihen saa
kohdistaa iskuja. Älä lyö akkua vasaralla,
pudota sitä tai astu sen päälle.
• Akku on suojattava oikosuluilta. Suojaa
akun navat siten, että ne eivät pääse
kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
• Akku on säilytettävä alle 60 °C:n
lämpötilassa. Akku on suojattava suoralta
auringonvalolta. Akkua ei saa jättää
autoon, joka on pysäköity aurinkoon.
• Akkua ei saa hävittää polttamalla.
• Älä käsittele vahingoittuneita tai
vuotavia litium-ioniakkuja.
• Lataa akku käyttämällä alkuperäistä
Sony-akkulaturia tai muuta sopivaa
laturia.
• Säilytä akku poissa pienten lasten
ulottuvilta.
• Säilytettävä kuivassa paikassa.
• Vaihda vain samanlaiseen akkuun tai
Sonyn suosittelemaan vastaavaan
tuotteeseen.
• Hävitä käytetyt akut viipymättä ohjeissa
kuvatulla tavalla.
Euroopassa oleville
asiakkaille
Ilmoitus EU-maiden asiakkaille
Tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. EMC-merkinnän ja tuoteturvan
valtuutettu edustaja on Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Huolto- tai
takuuasioihin liittyvät kysymykset voitte
lähettää erillisessä huoltokirjassa tai
takuuasiakirjassa mainittuun osoitteeseen.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu
olevan EMC-direktiivin raja-arvojen
mukainen käytettäessä liitäntäkaapelia,
jonka pituus on alle 3 metriä.
Huomautus
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät
voivat vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja
ääneen.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen
kenttä aiheuttaa tiedonsiirron
keskeytymisen (epäonnistumisen),
käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai
irrota tiedonsiirtokaapeli (esimerkiksi
USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen.
Akkulaturi
Vaikka CHARGE-valo ei palaisikaan,
akkulaturiin tulee verkkovirta niin kauan
kuin se on kytkettynä pistorasiaan. Jos
akkulaturin käytön yhteydessä ilmenee
ongelmia, katkaise virta välittömästi
irrottamalla pistoke pistorasiasta.
3
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai
sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta
ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen
sijaan luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Käytöstä poistettujen paristojen
hävitys (koskee Euroopan unionia
sekä muita Euroopan maita, joissa
on erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Varmistamalla, että paristo poistetaan
käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky
tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston
vaihto suorittaa valtuutetun huollon
toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu
tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee
tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä
poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
4
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia
Kuvaaminen
• Tässä kamerassa on kaksi kuvaustapaa:
Live View, jossa käytetään
nestekidenäyttöä, ja etsintila, jossa
käytetään etsintä (OVF).
• Live View -tilassa ja etsintilassa otetuissa
kuvissa voi olla eroja esimerkiksi
valotuksessa, valkotasapainossa tai Dalueen optimoinnissa käytetystä mittausja valotustilasta riippuen.
• Live View -tilassa otettu kuva saattaa
olla erilainen kuin nestekidenäytössä
näkyvä kuva. Ero kasvaa esimerkiksi
seuraavissa tilanteissa:
– Salamaa käytettäessä.
– Kuvattaessa intensiteetiltään alhaista
kohdetta, kuten öistä maisemaa.
– Kun kohteen intensiteettiero on liian
suuri.
– Pyöreää PL-suodatinta käytettäessä.
Kuvauksen sisältöä ei korvata
Kuvauksen sisältöä ei voida korvata, vaikka
kuvaus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi
kameran tai muistikortin virheellisen
toiminnan vuoksi.
Varmuuskopiointisuositus
Tietojen katoamisen vaaran ehkäisemiseksi
kopioi aina tiedot toiselle
tallennusvälineelle (varmuuskopiointi).
Nestekidenäyttöä ja objektiivia
koskevia huomautuksia
• Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin
hienoa tarkkuustekniikkaa käyttäen, niin
että yli 99,99 % kuvapisteistä on
toimivia. Nestekidenäytössä voi
kuitenkin näkyä jatkuvasti joitakin hyvin
pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä
(valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä).
Nämä valmistuksessa syntyneet pisteet
ovat normaaleja eivätkä vaikuta
kuvaamiseen millään tavalla.
Live View -tilassa mahdollisesti
ilmeneviä ongelmia voi lievittää
käyttämällä ”Kuvapistekart.”-toimintoa
(sivu 155).
Mustat,
valkoiset,
punaiset, siniset
ja vihreät pisteet
• Älä pidä kamerasta kiinni
nestekidenäytöstä.
• Kameraa ei saa altistaa suoralle
auringonvalolle. Kamerasta lähellä
olevaan kohteeseen kohdistuva
auringonvalo voi sytyttää kohteen
palamaan. Jos joudut asettamaan
kameran suoraan auringonvaloon,
kiinnitä objektiivin suojus.
• Nestekidenäytössä näkyvät kohteet
voivat laahautua jäljessä kylmissä
olosuhteissa. Tämä ei ole vika.
Nestekidenäyttö voi pimentyä
väliaikaisesti, kun kamera kytketään
päälle kylmissä olosuhteissa. Näyttö
toimii normaalisti, kun kamera lämpenee.
• Älä paina nestekidenäyttöä. Näytön väri
voi muuttua ja näyttö voi vikaantua.
5
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Tekijänoikeutta koskeva varoitus
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat
ja muut materiaalit voivat olla
tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden
luvaton kuvaaminen voi olla
tekijänoikeuslakien vastaista.
Tässä oppaassa käytetyt kuvat
Tämän oppaan esimerkeissä käytetyt kuvat
ovat jäljennettyjä kuvia eikä niitä ole otettu
tällä kameralla.
Tietoja tämän käyttöoppaan
teknisistä tiedoista
Tässä käyttöoppaassa mainitut
suorituskykyä ja teknisiä asioita koskevat
tiedot on määritetty seuraavien ehtojen
mukaisesti, ellei toisin ole mainittu:
tavallisessa 25 ºC:n lämpötilassa ja täyteen
ladattua akkua käytettäessä.
6
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\010COVTOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 7 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Sisällysluettelo
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia ........................ 5
Mukana tulleiden varusteiden tarkastaminen .................. 11
Kameran
valmisteleminen Akun alustaminen ............................................................ 12
Objektiivin kiinnittäminen .............................................. 18
Muistikortin asettaminen ................................................. 20
Kameran valmisteleminen ............................................... 23
Mukana tulleiden varusteiden käyttäminen ..................... 25
Tallennettavissa olevien kuvien määrän tarkistaminen
..................................................................................... 27
Puhdistaminen ................................................................. 30
Ennen käyttöä
Osien ja näyttöilmaisimien tunnistaminen ...................... 33
Etupuoli ...................................................................... 33
Takapuoli .................................................................... 34
Sivut/pohja ................................................................. 35
Nestekidenäyttö .......................................................... 36
Toiminnon/asetuksen valitseminen ................................. 38
Ohjauspainikkeella valittavat toiminnot .................... 39
Fn (Toiminto) -painikkeella valittavat toiminnot ....... 40
MENU-painikkeella valittavat toiminnot ................... 40
Kuvaaminen
Nestekidenäytön katselukulman säätäminen ................... 42
Kuvaaminen kameraa tärisyttämättä ............................... 43
Oikea asento ............................................................... 43
SteadyShot-toiminnon käyttäminen ........................... 44
Jalustan käyttäminen .................................................. 45
/
Kuvaaminen automaattiasetuksella................ 46
Kuvaaminen kohteen mukaan soveltuvalla asetuksella
(Valotusohjelma) ........................................................ 48
Muotokuvien ottaminen ....................................... 49
Maisemakuvien ottaminen ................................... 50
Pienten kuvauskohteiden kuvaaminen ................. 51
Liikkuvien kuvauskohteiden kuvaaminen ............ 52
Auringonlaskun kuvaaminen ............................... 53
Yökuvaus ............................................................. 54
7
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\010COVTOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvan ottaminen haluamallasi tavalla (valotustila) ......... 55
Ohjelmoitava automaattikuvaus ............................ 57
Kuvaaminen taustan sumennusta kontrolloimalla
(aukkoprioriteetti) ............................................. 58
Liikkuvan kohteen kuvaaminen eri tavoilla
(valotusajan ensisijaisuus) ................................. 60
Kuvaaminen manuaalisesti säädetyllä valotuksella
(manuaalinen valotus) ....................................... 62
Jälkien kuvaaminen pitkällä valotusajalla (BULB)
............................................................................ 64
Etsimen kanssa kuvaaminen (OVF) ................................ 66
Etsimeen vaihtaminen ................................................ 66
Etsimen tarkennuksen säätäminen (diopterin säätö) ... 67
Tallennustietojen näytön vaihtaminen (DISP) ............ 68
Nestekidenäyttö (yksityiskohtainen näyttö) ............... 69
Nestekidenäyttö (vakionäyttö) ................................... 71
Etsin ............................................................................ 73
Kuvaustoiminnon Tarkennusmenetelmän valitseminen ............................... 74
Automaattisen tarkennuksen käyttäminen ................. 74
käyttäminen
Kuvaaminen halutulla sommitelmalla (tarkennuksen
lukitus) ............................................................... 76
Tarkennustavan valitseminen kohteen liikkeen
mukaisesti (automaattitarkennustila) ................ 77
Tarkennustilan valitseminen (AF-alue) ...................... 78
Tarkennuksen säätäminen manuaalisesti (käsitarkennus)
............................................................................ 79
Lähentäminen yksivaiheisesti .......................................... 80
Salaman käyttäminen ....................................................... 82
Langaton salamakuvaus ............................................. 85
Kuvan kirkkauden säätäminen (valotus, salamakorjaus,
mittaus) ....................................................................... 86
Kirkkauden korjauksen käyttäminen koko kuvassa
(valotuskorjaus) ................................................. 86
Salamavalon määrän säätäminen (salamakorjaus)...... 88
Kuvauskohteen kirkkauden mittausmenetelmä
(mittaustapa) ...................................................... 89
8
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\010COVTOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
ISO-arvon asettaminen .................................................... 90
Värisävyjen säätäminen (valkotasapaino) ....................... 91
Valkotasapainon säätäminen tiettyyn valonlähteeseen
sopivaksi (automaattinen/valmiiksi asetettu
valkotasapaino) ................................................. 91
Värisävyjen tallentaminen (räätälöity valkotasapaino)
............................................................................ 92
Kuvankäsittely ................................................................. 94
Kuvan kirkkauden korjaaminen (D-alueen optimointi)
............................................................................ 94
Halutun kuvankäsittelytavan valitseminen (luova asetus)
............................................................................ 94
Värintoistoalueen vaihtaminen (väriavaruus) ............. 96
Kuvanottotavan valitseminen ............................. 97
Yhden kuvan kuvaaminen .......................................... 97
Sarjakuvaus ................................................................ 97
Itselaukaisimen käyttäminen ...................................... 98
Kuvien kuvaaminen valotuksen muuttuessa
(valotushaarukka) .............................................. 99
Kaukolaukaisimen kanssa kuvaaminen .................... 101
Katselutoiminnon Kuvien katsominen ........................................................ 102
Tallennettujen kuvien tietojen tarkistaminen ................ 106
käyttäminen
Kuvien suojaaminen (suojaa) ........................................ 109
Kuvien poistaminen (poista) ......................................... 110
Kuvien katsominen televisiolla ..................................... 112
Asetusten
muuttaminen
Kuvan koon ja laadun asettaminen ................................ 115
Muistikorttitallennustavan asettaminen ......................... 117
Kuvakohinan vähennysasetuksen muuttaminen ............ 119
Säätöpyörän toimintojen vaihtaminen ........................... 120
Muiden asetusten muuttaminen ..................................... 121
Nestekidenäytön asetusten määrittäminen .................... 123
Kameran version tarkistaminen ..................................... 125
Oletusasetusten palauttaminen ...................................... 126
Kuvien katselu
tietokoneessa
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ............................. 128
Kuvien katselu tietokoneessa ........................................ 132
Ohjelmiston käyttäminen .............................................. 136
9
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\010COVTOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 10 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvien
tulostaminen
DPOF:n määrittäminen .................................................. 142
Kuvien tulostaminen liittämällä kamera PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen ..................................... 144
Muut
Tekniset tiedot ............................................................... 147
Vianmääritys .................................................................. 151
Varoitusilmoitukset ....................................................... 161
Varotoimia ..................................................................... 164
Hakemisto ....................................................................... 166
10
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 11 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kameran valmisteleminen
Mukana tulleiden varusteiden
tarkastaminen
Suluissa oleva numero tarkoittaa osien määrää.
• Runkotulppa (1) (kiinni
kamerassa)
• Virtajohto (1) (ei mukana
Yhdysvalloissa eikä Kanadassa)
• Silmäsuppilo (1) (kiinni
kamerassa)
• CD-levy (α-kameran
sovellusohjelmisto) (1)
• Pikaopas (1)
• Käyttöopas (tämä opas) (1)
Kameran valmisteleminen
• BC-VH1 Akkulaturi (1)
• Ladattava akku NP-FH50 (1)
• USB-kaapeli (1)
• Olkahihna (1)
• Okulaarin suojus (1)
11
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Akun alustaminen
Lataa NP-FH50 ”InfoLITHIUM”-akku (mukana) ennen kameran
ensimmäistä käyttökertaa.
Akun lataaminen
”InfoLITHIUM”-akku voidaan ladata, vaikka se ei ole aivan tyhjä.
Sitä voidaan myös käyttää, vaikka se ei ole aivan täyteen ladattu.
1 Aseta akku akkulaturiin.
Paina akkua, kunnes se naksahtaa.
2 Kytke akkulaturi pistorasiaan.
Valo palaa: Lataus käynnissä
Valo pois: Normaali lataus suoritettu
Tunti valon sammumisen jälkeen: Täysi
lataus suoritettu
Asiakkaille Yhdysvalloissa ja
Kanadassa
Liitin
Pistorasiaan
CHARGE-merkkivalo
Asiakkaille muissa maissa kuin
Yhdysvalloissa ja Kanadassa
Virtajohto
CHARGE-merkkivalo
12
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Tietoja latausajasta
• Täysin tyhjentyneen akun (mukana) lataamiseen tarvitaan aikaa
25 °C:n lämpötilassa seuraavasti.
Täysi lataus
Normaali lataus
Noin 265 min
Noin 205 min
Kun CHARGE-merkkivalo vilkkuu
• Laitteen mukana toimitetun akkulaturin CHARGE-merkkivalo voi
vilkkua kahdella eri tavalla:
– Nopea vilkunta: Valo syttyy ja sammuu toistuvasti 0,15 sekunnin
välein.
– Hidas vilkunta: Valo syttyy ja sammuu toistuvasti 1,5 sekunnin välein.
• Kun CHARGE-merkkivalo vilkkuu nopeasti, irrota ladattava akku ja
aseta sitten sama akku akkulaturiin kunnolla uudelleen. Kun
CHARGE-merkkivalo vilkkuu nopeasti uudelleen, se voi olla merkki
akkuvirheestä tai siitä, että käytössä on jokin muu akkutyyppi. Tarkasta,
että akku on oikeantyyppinen. Jos akku on oikeantyyppinen, poista akku,
aseta sen tilalle uusi tai toinen akku ja tarkasta, toimiiko akkulaturi
oikein. Jos akkulaturi toimii oikein, kyseessä saattaa olla akkuvirhe.
• Kun CHARGE-merkkivalo vilkkuu hitaasti, akkulaturi lopettaa
lataamisen tilapäisesti valmiustilassa. Akkulaturi lopettaa lataamisen ja
siirtyy valmiustilaan automaattisesti, kun lämpötila poikkeaa suositellusta
käyttölämpötilasta. Kun lämpötila palaa takaisin asianmukaiselle
alueelle, laturi jatkaa lataamista ja CHARGE-merkkivalo syttyy
uudelleen. On suositeltavaa ladata akku 10 °C - 30 °C:n lämpötilassa.
Huomautuksia
• Kytke akkulaturi lähimpään pistorasiaan.
• Kun lataus on suoritettu, irrota verkkojohto pistorasiasta ja poista akku akkulaturista.
Jos ladattu akku jätetään akkulaturiin, akun käyttöikä voi lyhentyä.
• Älä lataa kamerasi akkulaturilla (mukana) minkään muun tyyppisiä akkuja kuin
”InfoLITHIUM” H -sarjan akkuja. Muunlaiset akut voivat vuotaa, ylikuumentua tai
räjähtää, jos yrität ladata niitä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai palovamman.
• Akun lataaminen ei ehkä onnistu, jos akkulaturi on likainen. Pyyhi akkulaturi
puhtaaksi kuivalla kangaspyyhkeellä tai vastaavalla.
13
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kameran valmisteleminen
• Latausaika vaihtelee akun jäljellä olevan kapasiteetin ja
latausolosuhteiden mukaan.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 14 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kameran käyttö ulkomailla — virtalähteet
Voit käyttää kameraa, akkulaturia ja AC-PW10AM-verkkolaitetta
(myydään erikseen) missä tahansa maassa tai alueella, jossa verkkovirta on
100 V - 240 V AC, 50/60 Hz.
Huomautus
• Älä käytä muuntajaa (muunninta), sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
14
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Ladatun akun asettaminen paikalleen
1 Työnnä akkulokeron kannen
Kameran valmisteleminen
avausvipua ja avaa akkulokeron
kansi.
2 Työnnä akku paikalleen perille
asti ja paina samalla lukitusvipua
akun kärjellä.
Lukitusvipu
3 Sulje akkulokeron kansi.
Akun poistaminen
Kytke kamera pois päältä ja työnnä
lukitusvipua nuolen suuntaan. Älä pudota
akkua.
Lukitusvipu
15
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 16 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Akussa jäljellä olevan latauksen tarkastaminen
Aseta virtakytkin ON-asentoon ja tarkasta lataus nestekidenäytöstä.
”Akku on
tyhjentynyt”
Akun lataus
Korkea
Alhainen
Et voi ottaa enää
kuvia.
Mikä on ”InfoLITHIUM”-akku?
”InfoLITHIUM”-akku on litiumakku, joka pystyy vaihtamaan tietoja
toimintaoloista kameran kanssa.
Huomautuksia
• Näytetty lataus ei välttämättä pidä paikkaansa kaikissa olosuhteissa.
• Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole vesitiivis.
• Älä jätä akkua auton sisään, suoraan auringonpaisteeseen tai mihinkään muihin
erittäin kuumiin paikkoihin.
Käytettävissä olevat akut
Kamerassa voi käyttää vain NP-FH50-akkua. Huomaa, ettei akkumalleja
NP-FH30 ja NP-FH40 voi käyttää.
Akun tehokas käyttö
• Akun teho heikkenee alhaisissa lämpötiloissa. Niinpä akun käyttöaika on
lyhyempi kylmissä paikoissa, ja sarjakuvauksen nopeus hidastuu. On
suositeltavaa pitää akkua taskussasi kehon lähellä, jotta se lämpenee, ja
laittaa se kameraan vasta juuri ennen kuvaamista.
• Akku tyhjenee nopeasti, jos käytät usein salamaa tai sarjakuvausta tai jos
toistuvasti sammutat kameran virran ja kytket sen uudelleen päälle.
• Live View -tilassa käytettävissä oleva aika on lyhyempi kuin etsintilassa.
Jos sinusta tuntuu, että akku kuluu liian nopeasti, vaihda etsintilaan. Tällä
tavalla akku kestää pidempään.
Akun käyttöikä
• Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti laskee vähitellen akkua
käytettäessä ja ajan myötä. Jos akun käyttöaika tuntuu lyhentyneen
huomattavasti, syynä on luultavasti se, että akku on saavuttanut
käyttöikänsä pään. Osta uusi akku.
• Akun käyttöikään vaikuttavat sen säilytys- ja käyttöolosuhteet sekä
käyttöympäristö.
16
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Akun säilyttäminen
Jos akkua ei aiota käyttää pitkään aikaan, lataa se täyteen ja tyhjennä varaus
kerran vuodessa kameraa käyttämällä ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa
paikassa käyttöiän pidentämiseksi.
Kameran valmisteleminen
17
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Objektiivin kiinnittäminen
1 Irrota runkotulppa kamerasta ja
pakkaussuojus objektiivin
takaosasta.
• Objektiivia ei tulisi vaihtaa pölyisessä
paikassa, jotta pölyä tai roskaa ei mene
kameran sisään.
Runkotulppa
Pakkaussuojus
2 Kiinnitä objektiivi kohdistamalla
objektiivissa ja kamerassa olevat
oranssinväriset merkit.
Oranssinväriset merkit
3 Kierrä objektiivia myötäpäivään,
kunnes se naksahtaa lukittuun
asentoon.
Huomautuksia
• DT 18 – 55 mm F3,5 – 5,6 SAM -objektiivisarjan mukana ei toimiteta objektiivin
takasuojusta. Jos varastoit objektiivin kiinnittämättä sitä kameraan, hanki objektiivin
takasuojus ALC-R55.
• Älä paina objektiivin vapautinta objektiivia kiinnittäessäsi.
• Älä käytä voimaa objektiivia kiinnittäessäsi.
18
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Objektiivin irrottaminen
1 Paina objektiivin vapautin
Objektiivin vapautin
2 Aseta pakkaussuojus takaisin
objektiiviin ja runkotulppa
kameraan.
• Pyyhi kaikki pöly pois niistä ennen
niiden kiinnittämistä.
• Kun ostat DT 18 – 55 mm F3,5 – 5,6
SAM -objektiivisarjan, osta myös
objektiivin takasuojus ALC-R55.
Objektiivin vaihtamista koskeva huomautus
Jos objektiivia vaihdettaessa kameran sisään päässyt pöly tai lika laskeutuu
kuva-anturin (filminä toimiva osa) päälle, se voi näkyä kuvissa joissakin
kuvausympäristöissä.
Kamera on varustettu pölynesto-ominaisuudella, joka estää pölyä
laskeutumasta kuva-anturin päälle. Objektiivi kannattaa kuitenkin
kiinnittää ja irrottaa pölyttömässä tilassa.
Jos pölyä tai likaa pääsee kuva-anturin päälle
Puhdista kuva-anturi toiminnolla [Puhdistustila]
(sivu 31).
-asetusvalikossa
19
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kameran valmisteleminen
pohjaan asti ja käännä objektiivia
vastapäivään, kunnes se
pysähtyy.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Muistikortin asettaminen
Tässä kamerassa voi käyttää vain ”Memory Stick PRO Duo”-, ”Memory
Stick PRO-HG Duo”- ja SD-muistikortteja sekä SDHC-muistikortteja.
Tässä kamerassa ei voi käyttää MultiMediaCard-korttia.
Muistikortteihin ”Memory Stick PRO Duo” ja ”Memory Stick PRO-HG
Duo” viitataan tässä käyttöoppaassa sanoilla ”Memory Stick PRO Duo” ja
SD- ja SDHC-muistikortteihin sanalla ”SD-muistikortti”.
1 Avaa muistikorttipaikan kansi.
2 Aseta ”Memory Stick PRO
Etikettipuoli (SD-muistikortti)
Duo”- tai SD-muistikortti
kameraan.
Liitinosa
• Työnnä muistikorttia kuvan
osoittamalla tavalla, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
Etikettipuoli (”Memory Stick
PRO Duo”)
Liitinosa
3 Valitse käytettävän muistikortin
tyyppi muistikortin vaihtajalla.
4 Sulje muistikorttipaikan kansi.
20
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Muistikortin irrottaminen
Tarkista, että käytön merkkivalo ei pala,
ja avaa sitten muistikorttipaikan kansi ja
työnnä muistikorttia kerran.
Huomautuksia muistikorttien käytöstä
• Älä iske, taivuta tai pudota muistikorttia.
• Muistikorttia ei saa käyttää tai säilyttää seuraavanlaisissa olosuhteissa:
– kuumat paikat, esim. auringonpaisteeseen pysäköidyn auton sisällä.
– suoralle auringonvalolle altistuvat paikat.
– kosteat paikat tai paikat, joissa on syövyttäviä aineita.
• Muistikortti voi olla kuuma, jos sitä on juuri käytetty pitkään. Käsittele
sitä varovasti.
• Kun käytön merkkivalo palaa, älä poista muistikorttia tai akkua tai
katkaise virtaa. Tiedot saattavat vahingoittua.
• Tiedot saattavat vahingoittua, jos asetat muistikortin erittäin magneettisen
materiaalin lähelle tai käytät muistikorttia sähköstaattisessa tai muutoin
sähköisyyttä erittävässä ympäristössä.
• Tärkeät tiedot kannattaa varmuuskopioida esimerkiksi tietokoneen
kiintolevylle.
• Kuljeta ja säilytä muistikorttia aina sen mukana tulleessa kotelossa.
• Älä altista muistikorttia vedelle.
• Älä koske muistikortin liitinosaan käsin tai metalliesineillä.
• Kun muistikortin kirjoitussuojauskytkin on LOCK-asennossa, et voi
suorittaa toimintoja, kuten tallentaa tai poistaa kuvia.
• Kapasiteetiltaan enintään 16 Gt:n ”Memory Stick PRO Duo” -korttien ja
kapasiteetiltaan enintään 32 Gt:n SD-muistikorttien on vahvistettu
toimivan oikein tämän kameran kanssa.
• Tietokoneella alustetut muistikortit eivät välttämättä toimi tämän
kameran kanssa.
• Tietojen luku- ja kirjoitusnopeus vaihtelee muistikortin ja käytetyn
laitteiston yhdistelmästä riippuen.
21
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kameran valmisteleminen
Käytön merkkivalo
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
•
•
•
•
Älä paina kovasti, kun kirjoitat kortin kirjoitusalueelle.
Älä kiinnitä tarraa muistikorttiin.
Älä pura tai muunna muistikorttia.
Älä jätä muistikorttia pikkulasten ulottuville. He voivat niellä sen
vahingossa.
Huomautuksia ”Memory Stick” -korttien käytöstä kamerassa
Tämän kameran kanssa yhteensopivat ”Memory Stick” -kortit on mainittu
alla olevassa taulukossa. Kaikkien ”Memory Stick PRO Duo” -toimintojen
asianmukaista toimintaa ei kuitenkaan voida taata.
”Memory Stick PRO Duo”*
Toimii kamerassa
”Memory Stick PRO-HG Duo”*
”Memory Stick Duo”
Ei toimi kamerassa
”Memory Stick” ja ”Memory
Stick PRO”
Ei toimi kamerassa
* Sisältää MagicGate-toiminnon. MagicGate on tekijänoikeuksin suojattu tekniikka,
jossa käytetään salaustekniikkaa. Tällä kameralla ei voi toteuttaa tietojen
tallennusta/toistoa, joka edellyttää MagicGate-toimintoja.
* Tukee nopeaa tiedonsiirtoa rinnakkaisliitäntää käyttämällä.
22
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kameran valmisteleminen
Päivämäärän asettaminen
Kameran valmisteleminen
Kun kytket kameran päälle ensimmäisen kerran, päivämäärän ja ajan
asetusnäyttö tulee näkyviin.
1 Kytke kameran virta päälle
asettamalla virtakytkin
ON-asentoon.
• Kameran virran voi sammuttaa
asettamalla kytkimen OFF-asentoon.
2 Varmista, että [OK] on valittuna
nestekidenäytössä ja paina sitten
ohjauspainikkeen keskiosaa.
3 Valitse kukin kohta painikkeilla
b/B ja aseta numeroarvo
painikkeilla v/V.
• Jos muutat päivämäärän esitysmuotoa
[VVVV/KK/PP], valitse ensin
[VVVV/KK/PP] painikkeilla b/B ja
muuta asetusta sitten painikkeilla v/V.
4 Aseta muut kohteet toistamalla vaihe 3 ja paina sitten
ohjauspainikkeen keskiosaa.
23
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
5 Varmista, että [OK] on valittuna ja paina sitten
ohjauspainikkeen keskiosaa.
Päivämäärän ja kellonajan asettamisen peruuttaminen
Paina MENU-painiketta.
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen uudelleen
MENU-painike t
2 t [Pvm/aika-asetus]
24
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Mukana tulleiden varusteiden
käyttäminen
Kameran valmisteleminen
Tässä osassa on kuvaus siitä, miten olkahihnaa, okulaarin suojusta ja
silmäsuppiloa käytetään. Muiden varusteiden kuvaus on seuraavilla
sivuilla.
• Ladattava akku (sivu 12)
• Akkulaturi (sivu 12)
• Virtajohto (ei mukana Yhdysvalloissa eikä Kanadassa) (sivu 12)
• USB-kaapeli (sivut 129, 145)
• CD-ROM (sivu 137)
Olkahihnan kiinnitys
Kiinnitä hihnan molemmat päät
kameraan.
Okulaarin suojus
• Voit myös kiinnittää okulaarin suojuksen
(sivu 26) hihnaan.
25
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Okulaarin suojuksen ja silmäsuppilon käyttäminen
Voit estää valoa pääsemästä etsimeen ja vaikuttamasta valotukseen. Kun
suljin vapautetaan etsintilassa etsintä käyttämättä, kuten itselaukaisimella
kuvattaessa, kiinnitä okulaarin suojus.
1 Kallista nestekidenäyttöä
alaspäin.
2 Irrota silmäsuppilo varovasti
työntämällä sen kummaltakin
puolelta.
• Aseta sormesi silmäsuppilon alle ja
liu’uta sitä ylöspäin.
3 Työnnä okulaarin suojus etsimen
päälle.
Huomautus
• Etsimen alapuolella oleva silmäntunnistin saattaa aktivoitua tilanteesta riippuen, ja
tarkennusta saatetaan säätää tai nestekidenäyttö saattaa jatkaa vilkkumistaan. Poista
tällaisissa tilanteissa sekä [Eye-Start-AF] (sivu 66) että [Etsin auto/pois] (sivu 124)
käytöstä.
26
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Tallennettavissa olevien kuvien määrän
tarkistaminen
Huomautuksia
• Jos ”0” (tallennettavissa olevien kuvien määrä) vilkkuu keltaisena, muistikortti on
täynnä. Vaihda muistikortin tilalle toinen muistikortti tai poista kuvia käytössä
olevalta muistikortilta (sivu 110).
• Jos ”NO CARD” (tallennettavissa olevien kuvien määrä) vilkkuu keltaisena,
kamerassa ei ole muistikorttia. Työnnä muistikortti kameraan.
Tallennettavien kuvien määrä muistikortilla
Taulukossa on näytetty tällä kameralla alustetulle muistikortille mahtuvien
kuvien arvioitu määrä. Testausarvot on määritetty Sonyn
vakiomuistikortteja käyttämällä. Arvot voivat vaihdella kuvausolosuhteista
riippuen.
Kuvakoko: L 14M (DSLR-A380)/L 10M (DSLR-A330)
Kuvasuhde: 3:2*
”Memory Stick PRO Duo”
DSLR-A380
Kapasiteetti
(yksikkö: kuva)
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
271
548
1085
2180
4421
Hieno
194
393
779
1566
3176
RAW ja JPEG
35
72
144
291
592
RAW
43
89
178
358
728
Koko
Vakio
16 Gt
27
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kameran valmisteleminen
Tallennettavissa olevien kuvien määrä
(valittuina olevilla asetuksilla
kuvattaessa) näkyy nestekidenäytössä,
kun olet asettanut muistikortin kameraan
ja siirtänyt virtakytkimen ON-asentoon.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
DSLR-A330
Kapasiteetti
Koko
Vakio
(yksikkö: kuva)
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
16 Gt
320
647
1281
2575
5221
Hieno
237
480
951
1910
3874
RAW ja JPEG
48
98
195
392
797
RAW
60
123
245
494
1004
SD-muistikortti
DSLR-A380
Kapasiteetti
Koko
Vakio
(yksikkö: kuva)
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
16 Gt
270
537
1081
2177
4421
Hieno
193
385
776
1564
3176
RAW ja JPEG
35
71
144
291
592
RAW
43
87
177
358
728
DSLR-A330
Kapasiteetti
Koko
Vakio
(yksikkö: kuva)
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
16 Gt
319
634
1277
2571
5221
Hieno
236
470
947
1908
3874
RAW ja JPEG
47
96
194
392
797
RAW
60
121
245
494
1004
* Kun asetukseksi [Kuvasuhde] on määritetty [16:9], voit tallentaa enemmän kuvia
kuin mitä yllä olevassa taulukossa on esitetty. Jos asetukseksi on määritetty [RAW],
määrä on sama kuin kuvasuhteella [3:2].
28
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 29 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvamäärä, joka voidaan tallentaa akkua käytettäessä
DSLR-A380
DSLR-A330
Live View -tila
Noin 230 kuvaa
Noin 230 kuvaa
Etsintila
Noin 500 kuvaa
Noin 510 kuvaa
Kameran valmisteleminen
Arvioitu tallennettavissa olevien kuvien määrä on seuraava, kun käytät
kameraa täyteen ladatulla akulla (mukana).
Huomaa, että todellinen määrä voi olla ilmoitettua pienempi
käyttöolosuhteista riippuen.
• Määrä on saatu käytettäessä täyteen ladattua akkua seuraavissa
olosuhteissa:
– Lämpötila 25 °C.
– [Laatu]-asetuksena on [Hieno].
– [Automaattitark.]-asetuksena on
(Autom. a.tark.).
– Kuva otetaan 30 sekunnin välein.
– Salama välähtää joka toisella kerralla.
– Virta kytketään päälle ja pois joka kymmenennellä kerralla.
• Mittausmenetelmä perustuu CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
29
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 30 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Puhdistaminen
Nestekidenäytön puhdistaminen
Pyyhi näytön pinta puhtaaksi sormenjäljistä, pölystä ja muusta liasta
jollakin tavallisella nestekidenäytön puhdistusvälinesarjalla.
Linssin puhdistaminen
• Kun puhdistat linssin pintaa, käytä pölyn poistamiseen jotakin tavallista
puhallinta. Jos pintaan tarttuu pölyä, pyyhi se pois pehmeällä liinalla tai
paperipyyhkeellä, joka on kostutettu linssinpuhdistusaineella. Pyyhi
pyörittävällä liikkeellä linssin keskeltä ulospäin. Älä sumuta
linssinpuhdistusliuosta suoraan linssille.
• Älä kosketa objektiivin koskettimia, peiliä tai muita kameran sisällä
olevia osia. Koska peilin päällä tai ympärillä oleva pöly voi vaikuttaa
automaattitarkennusjärjestelmän toimintaan, puhalla pöly pois jollakin
tavallisella puhaltimella. Jos kuva-anturin päälle laskeutuu pölyä, se voi
näkyä kuvissa. Kytke kamera puhdistustilaan (sivu 31) ja puhdista se
sitten puhaltimella. Älä käytä spraypuhallinta kameran sisäosien
puhdistamiseen. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Älä käytä puhdistusliuoksia, jotka sisältävät ohentimia, bensiiniä tai
muita orgaanisia liuottimia.
Kameran pinnan puhdistaminen
Puhdista kameran pinta kevyesti vedellä kostutetulla pehmeällä
kangaspyyhkeellä ja pyyhi pinta sitten kuivaksi puhtaalla
kangaspyyhkeellä. Älä käytä seuraavia, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa
tai koteloa.
• Kemialliset tuotteet, kuten ohentimet, bensiini, alkoholi, kertakäyttöiset
vaatteet, hyönteiskarkotteet, aurinkovoide, hyönteismyrkyt.
• Älä kosketa kameraa, jos käsissäsi on jotakin edellä mainituista aineista.
• Älä jätä kameraa pitkäaikaiseen kosketukseen kumin tai vinyylin kanssa.
30
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 31 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuva-anturin puhdistaminen
Huomautuksia
• Puhdistus voidaan suorittaa vain, kun akun varaustasona on vähintään
(kolme
varaustason kuvaketta). Akun heikko teho puhdistuksen aikana voi vahingoittaa
suljinta. Puhdistus tulee tehdä nopeasti. AC-PW10AM-verkkolaitteen (myydään
erikseen) käyttö on suositeltavaa.
• Älä käytä spraypuhallinta, koska se voi roiskuttaa vesipisaroita kameran rungon
sisään.
1 Varmista, että akku on ladattu täyteen (sivu 16).
2 Paina MENU-painiketta ja valitse
sitten
b/B.
3 ohjauspainikkeilla
MENU-painike
3 Valitse [Puhdistustila]
painikkeilla v/V ja paina sitten
ohjauspainikkeen keskiosaa.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Sammuta
kamera puhdistuksen jälkeen.
Jatketaanko?”.
4 Valitse [OK] ohjauspainikkeen v-painikkeella ja paina
ohjauspainikkeen keskiosaa.
Kuva-anturi värisee hetken, minkä jälkeen edessä oleva peili nousee.
31
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kameran valmisteleminen
Jos kameran sisään päässyt pöly tai lika laskeutuu kuva-anturin (filminä
toimiva osa) päälle, se voi näkyä kuvissa joissakin kuvausympäristöissä.
Jos kuva-anturin päällä on pölyä, puhdista se puhaltimella alla annettujen
ohjeiden mukaan. Voit puhdistaa kuva-anturin helposti pelkällä
puhaltimella ja pölynestotoiminnolla.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
5 Irrota objektiivi (sivu 19).
6 Puhdista kuva-anturin pinta ja sen
ympäristö puhaltimella.
• Älä kosketa kuva-anturia puhaltimen
kärjellä. Suorita puhdistus nopeasti.
• Pidä kameran etupuolta alaspäin, jotta
pöly ei pääse laskeutumaan kameraan.
• Kun puhdistat kuva-anturia, älä työnnä
puhaltimen kärkeä kameran sisään
kiinnittimen ohi.
7 Kiinnitä objektiivi ja sammuta kamera.
Huomautus
• Kamera alkaa piipata, jos akun teho heikkenee liikaa puhdistuksen aikana. Keskeytä
puhdistaminen välittömästi ja sammuta kamera.
32
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 33 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Ennen käyttöä
Osien ja näyttöilmaisimien tunnistaminen
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot suluissa olevilta sivuilta.
Etupuoli
Ennen käyttöä
A Suljinpainike (46)
M Tarkennustilan kytkin (74, 79)
B Virtakytkin (23)
* Älä kosketa suoraan näitä
osia.
C Säätöpyörä (59, 120)
D Itselaukaisimen valo (98)
E Objektiivin koskettimet*
F Kaukoanturi
G Peili*
H Kiinnitin
I Kiinteä salama* (82)
J
Kuva-anturin
paikkamerkki (76)
K Toimintatilan valitsin (46 – 65)
L Objektiivin vapautin (19)
33
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Takapuoli
A Lisälaiteliitäntä (85)
L Ohjauspainikkeen (Enter) (38) /
pisteautomaattitarkennuksen
painike (78)
B Etsin* (66)
C MENU-painike (40)
D Okulaarin anturit (66, 124)
M Ohjauspainike
Kun valikko on päällä:
v/V/b/B (38)
Kun valikko ei ole päällä:
DISP (37, 68, 102)/
(97)/
ISO (90)/ (82)
E Nestekidenäyttö
(36, 42, 102, 106)
F Valoanturi (123)
G Diopterin säädin (67)
H LIVE VIEW/OVF -kytkin (66)
I
(Älykäs telejatke) -painike
(80)
J Kuvattaessa:
N
O
(Poista) -painike (110)
(Toista) -painike (102)
* Älä kosketa suoraan näitä
osia.
(Valotus) -painike (86)
Katseltaessa:
(Lähennys) -painike (103)
K Fn (Toiminto) -painike (40)
34
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 35 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Sivut/pohja
B Muistikortin vaihtaja
C Muistikortin kansi
D ”Memory Stick PRO Duo” -
korttipaikka (20)
Ennen käyttöä
A HDMI-liitin (112)
K Jalustan liitäntä
• Käytä jalustaa, jonka ruuvin
pituus on enintään 5,5 mm.
5,5 mm:ä pidemmät ruuvit
estävät kameran tukevan
kiinnittämisen jalustaan ja
voivat vaurioittaa kameraa.
E SD -muistikorttipaikka (20)
F
(USB) -liitin (129, 145)
G Käytön merkkivalo (21)
H Koukut olkahihnaa varten (25)
I DC IN -liitin
• Kun liität AC-PW10AMverkkolaitteen (myydään
erikseen) kameraan, kytke
kameran virta pois päältä ja liitä
sitten verkkolaitteen liitäntä
kameran DC IN -liittimeen.
J Akkulokeron kansi (15)
35
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 36 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Nestekidenäyttö
Näyttöilmaisimet ovat seuraavat Live View -tilassa. Lisätietoja etsintilan
ilmaisimista on sivulla 69.
A
B
Näyttö
Selitys
Näyttö
×1.4
Selitys
Kuvanottotapa (97)
Akussa jäljellä oleva
lataus (16)
Älykäs telejatke (80)
Kuvan laatu (116)
Histogrammi (87)
Tarkennustila (77)
Kuvakoko (115)/
Kuvasuhde (116)
AF-alue (78)
Valonmittaus (89)
Muistikortti (20)
100
Tallennettavissa olevien
kuvien määrä (27)
PASM
Valkotasapaino
(automaattinen,
7500K vakioasetus, räätälöity,
G9
värilämpötila,
värisuodatin) (91)
D-alueen optimointi (94)
Luova asetus (94)
Toimintatilan valitsin
(46 - 65)
Salaman tila (82)
Punasilmäisyyden
vähennys (84)
+2.0
Salamakorjaus (88)
ISO 400
ISO-herkkyys (90)
36
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
C
Näyttö
Selitys
z
Tarkennus (75)
1/125
Valotusaika (60)
F3.5
Aukko (58)
EV-asteikko (63, 100)
Kameran tärinävaroitus
(44)
Ennen käyttöä
SteadyShot -asteikko (44)
Kuvaustietojen näytön vaihtaminen
Aina kun painat ohjauspainikkeen kohtaa
DISP, näyttö vaihtuu seuraavasti.
Ilmaisimet päällä
Histogrammi päällä
Ilmaisimet pois
Histogrammi (sivu 87)
37
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 38 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Toiminnon/asetuksen valitseminen
Voit valita kuvaus- tai toistotoiminnon valikkoluettelosta. Voit tuoda
valikkoluettelon näkyviin painamalla ohjauspainiketta, Fn
(Toiminto)-painiketta tai MENU-painiketta.
Esimerkki: Kun Fn-painiketta painetaan.
Siirrä valikkoluettelossa
ohjauspainikkeella kohdistin haluamasi
asetuksen kohdalle ja valitse se.
: Voit siirtää kohdistinta
ohjauspainikkeen osilla v/V/b/B.
z: Tee valinta painamalla
keskipainiketta.
Tässä käyttöoppaassa toiminnon valitseminen valikkoluettelosta
ohjauspainikkeella on kuvattu seuraavasti:
Esimerkki: Fn-painike t [Valkotasapaino] t Valitse haluamasi
asetus
Kun aloitat toimenpiteen, näytön alaosaan tulee näkyviin ohjauspainikkeen
toimintoja koskeva käyttöohje. Katso lisätietoja näistä ohjeista kameraa
käyttäessäsi. Yllä mainitun esimerkin vaiheittainen kuvaus on seuraava:
1 Paina Fn-painiketta.
38
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
2 Valitse [Valkotasapaino]
ohjauspainikkeen osilla v/V/b/B
ja suorita toiminto sitten
painamalla keskiosaa z.
3 Noudata käyttöohjeita ja valitse ja
Jos haluat esimerkiksi vaihtaa
asetuksen , valitse painikkeilla v/V,
säädä arvoa +/– painikkeilla b/B ja
suorita toiminto sitten painamalla
keskiosaa z.
Ennen käyttöä
suorita haluamasi toiminto.
Käyttöohje
Käyttöohjeluettelo
Käyttöohjeissa ilmaistaan myös muut kuin ohjauspainikkeen toimenpiteet.
Kuvakkeiden selitykset ovat seuraavat.
MENU-painike
Paluu MENU-painikkeella
Fn-painike
(Poista) -painike
(Lähennys) -painike
(Toista) -painike
Säätöpyörä
Ohjauspainikkeella valittavat toiminnot
Erilaisissa kuvaustilanteissa usein käytettävät toiminnot suoritetaan
ohjauspainikkeella. Voit määrittää nämä kuvaustoiminnot suoraan
ohjauspainikkeella ja käyttää sitä myös näyttötilan vaihtamiseen.
DISP (Näytä) (sivut 37, 68, 102)
(Salama) (sivu 82)
ISO (sivu 90)
(Kuvanottotapa) (sivu 97)
39
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
•
•
•
•
•
•
Yksittäiskuvaus (sivu 97)
Sarjakuvaus (sivu 97)
Itselaukaisin (sivu 98)
Itselauk. (jatk.) (sivu 98)
Haarukka: sarja (sivu 99)
Kaukosäädin (sivu 101)
Fn (Toiminto) -painikkeella valittavat toiminnot
Tämä painike tuo esiin näytöt, joissa määritetään tai suoritetaan usein
kuvattaessa tai kuvia katseltaessa käytettävät toiminnot.
Kuvaustila
Katselutila
Automaattitark. (77)
Mittaustapa (89)
Valkotasapaino (91)
AF-alue (78)
D-alueen optim. (94)
Luova asetus (94)
Poista (110)
Hakemistonäyttö (104)
Määritä tulostus (142)
Kuvaesitys (105)
Suojaa (109)
Kierto (103)
MENU-painikkeella valittavat toiminnot
Voit määrittää kameran yleiset perusasetukset tai suorittaa toimintoja,
kuten esimerkiksi kuvata ja toistaa kuvia.
Tallennusvalikko
Kuvakoko (115)
Kuvasuhde (116)
Laatu (116)
1
Salamakorjaus (88)
AF-valaisin (84)
SteadyShot (44)
2
Väriavaruus (96)
Pitkän val.KV (119)
Suuren ISO:n KV (119)
Räätälöintivalikko
Eye-Start-AF (66)
Säätöp.asetus (120)
1 Punasilm.väh. (84)
Autom.katselu (123)
Etsin auto/pois (124)
40
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\040BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 41 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Toistovalikko
Poista (110)
Alusta (118)
Kuvaesitys (105)
1
Suojaa (109)
Määritä tulostus (142)
Toistonäyttö (102)
Asetusvalikko
Pvm/aika-asetus (122)
Kieli (122)
Tiedoston nro (117)
2
Kansion nimi (117)
Valitse kansio (118)
• Uusi kansio (118)
Ennen käyttöä
LCD:n kirkkaus (123)
Virransäästö (LV) (121)
Virransäästö (OVF) (121)
1
HDMI-OHJAUS (114)
Näyttöväri (121)
Ohjenäyttö (121)
USB-liitäntä (129, 144)
Äänimerkit (121)
Kuvapistekart. (155)
3
Puhdistustila (31)
Versio (125)
Palauta oletus (126)
41
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 42 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvaaminen
Nestekidenäytön katselukulman
säätäminen
Voit kuvata eri tilanteissa säätämällä
nestekidenäytön kulmaa.
Voit kuvata eri asennoista.
Alakulmasta
Yläkulmasta
Säädä nestekidenäyttö sellaiseen
kulmaan, että voit tarkastella sitä
vaivattomasti.
42
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 43 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvaaminen kameraa tärisyttämättä
”Kameran tärinällä” tarkoitetaan tarpeetonta kameran liikkumista, jota
ilmenee suljinpainikkeen painamisen jälkeen ja joka aiheuttaa epäterävän
kuvan.
Voit vähentää kameran tärinää noudattamalla alla olevia ohjeita.
Oikea asento
Vakauta ylävartalosi ja asettaudu asentoon, jossa kamera ei
pääse liikkumaan.
Kuvaaminen
Live View -tilassa
Etsintilassa
Tekijä 1
Toinen käsi pitää kiinni kamerasta ja toinen tukee objektiivia.
Tekijä 2
Asettaudu tukevaan asentoon siten, että jalkasi ovat hartioidesi leveyden
verran etäällä toisistaan.
43
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 44 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Tekijä 3
Tue kyynärpäitäsi kevyesti vartaloasi vasten.
Polvelta kuvattaessa voit vakauttaa ylävartalosi asettamalla kyynärpään
polvellesi.
Kameran tärinävaroitus -ilmaisin
(Kameran tärinävaroitus) -ilmaisin
vilkkuu kameran mahdollisen tärisemisen
vuoksi. Käytä tässä tilanteessa jalustaa tai
salamaa.
(Kameran tärinävaroitus) -ilmaisin
Huomautus
•
(Kameran tärinävaroitus) -ilmaisin näkyy vain tiloissa, joissa valotusaika
määritetään automaattisesti. Tämä ilmaisin ei tule näkyviin tiloissa M/S.
SteadyShot-toiminnon käyttäminen
SteadyShot -toiminto pystyy vähentämään kameran tärinän vaikutusta
määrällä, joka vastaa noin 2,5 - 3,5 sulkimen nopeuden porrasta.
SteadyShot-toiminnon oletusasetukseksi on määritetty [Käytössä].
SteadyShot-asteikon ilmaisin
(SteadyShot-asteikko) -ilmaisin
ilmaisee kameran tärinän tilan. Odota,
kunnes asteikko laskee ja aloita
kuvaaminen sitten.
(SteadyShot -asteikko) -ilmaisin
SteadyShot-toiminnon poistaminen käytöstä
MENU-painike t
1 t [SteadyShot] t [Pois]
44
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 45 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Huomautus
• SteadyShot -toiminto ei toimi optimaalisesti heti sen jälkeen, kun virta on kytketty
päälle tai jos suljinpainike on painettu aivan alas pysähtymättä puolivälissä. Odota,
kunnes
(SteadyShot -asteikko) pienenee, ja paina sitten suljinpainike hitaasti
alas.
Jalustan käyttäminen
Kuvaaminen
Suosittelemme kameran kiinnittämistä jalustaan seuraavissa tilanteissa.
• Kuvaaminen ilman salamaa hämärässä.
• Kuvaaminen pitkillä valotusajoilla, joita käytetään yleensä pimeällä
kuvattaessa.
• Lähellä olevien kohteiden kuvaaminen, kuten makrokuvauksessa.
• Teleobjektiivilla kuvaaminen.
Huomautus
• Kun käytät jalustaa, poista SteadyShot-toiminto käytöstä, koska jalustan käyttö
saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä SteadyShot-toimintoon (sivu 44).
45
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 46 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
/ Kuvaaminen
automaattiasetuksella
”AUTO”-tilassa voit kuvata vaivattomasti mitä tahansa kohdetta missä
tahansa olosuhteissa, koska kamera säätää asetuksia tilanteen mukaan.
Valitse , kun kuvaat paikassa, jossa salaman käyttöä on rajoitettu.
Kun käännät toimintatilan valitsinta, valitun tilan selitys ja kuvaustavat
tulevat näkyviin näyttöön (Ohjenäyttö). Voit tyhjentää Ohjenäytön tiedot
(sivu 121).
1 Aseta toimintatilan valitsin
asentoon
päältä).
tai
(Salama p.
tai
2 Säädä nestekidenäyttö sellaiseen kulmaan, että voit tarkastella
sitä vaivattomasti, ja pidä kiinni kamerasta.
3 Aseta haluamasi kohde
tarkennusalueelle.
• Jos
(Kameran tärinävaroitus)
-ilmaisin vilkkuu, kuvaa kohdetta
huolellisesti pitämällä kameraa
vakaasti paikallaan tai käyttämällä
jalustaa.
(Kameran
tärinävaroitus) -ilmaisin
Tarkennusalue
4 Kun käytät zoom-objektiivia,
käännä zoomin rengasta ja päätä
sitten kuvaamisesta.
Zoomin rengas
46
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 47 Monday, April 6, 2009 4:44 PM
5 Tarkenna kuva painamalla
suljinpainike puoliväliin.
Kun tarkennus on vahvistettu,
z tai
(Tarkennuksen ilmaisin) syttyy
(sivu 75).
Kuvaaminen
Tarkennuksen ilmaisin
6 Ota kuva painamalla suljinpainike
kokonaan alas.
• Jos painat suljinpainiketta sen jälkeen,
kun
(SteadyShot-asteikko)
-ilmaisimen arvo pienenee,
SteadyShot-toiminto toimii
tehokkaasti.
(SteadyShot -asteikko) -ilmaisin
Huomautus
• Koska kamera ottaa automaattisen asetustoiminnon käyttöön, monet toiminnot,
kuten valotuksen korjaus ja ISO-asetus, eivät ole käytettävissä. Jos haluat säätää eri
asetuksia, aseta toimintatilan valitsin asentoon P ja kuvaa kohdetta sitten.
47
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 48 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvaaminen kohteen mukaan
soveltuvalla asetuksella (Valotusohjelma)
Kun valitset asianmukaisen tilan kohteen tai valotusolosuhteiden mukaan,
voit ottaa kuvan kohteelle sopivalla asetuksella.
Kun käännät toimintatilan valitsinta, valitun tilan selitys ja kuvaustavat
tulevat näkyviin näyttöön (Ohjenäyttö). Voit tyhjentää Ohjenäytön tiedot
(sivu 121).
Huomautus
• Kamera säätää asetuksia tilanteen mukaan. Koska kamera ottaa automaattisen
asetustoiminnon käyttöön, monet toiminnot, kuten valotuksen korjaus ja ISO-asetus,
eivät ole käytettävissä.
48
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 49 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Muotokuvien ottaminen
Tämä tila soveltuu:
z taustan sumentamiseen ja kohteen
terävöittämiseen.
z ihon sävyjen pehmeään
toistamiseen.
Kuvaaminen
Aseta toimintatilan valitsin asentoon
(Muotokuva).
Kuvausmenetelmät
• Taustan sumentamista voidaan tehostaa objektiivin
teleobjektiiviasennolla.
• Kuvaa voi elävöittää tarkentamalla kuvan objektiivia lähempänä olevaan
silmään.
• Käytä vastavalosuojaa (myydään erikseen) taustavalaistujen kohteiden
kuvaamiseen.
• Käytä punasilmäisyyden vähennystä, jos kuvauskohteen silmät
punoittavat salaman käytön seurauksena (sivu 84).
• Aseta salamatilaksi (Salama p. päältä), kun kuvaat ilman salamaa
(sivu 82).
49
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 50 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Maisemakuvien ottaminen
Tämä tila soveltuu:
z laajan maisemakuvan kuvaamiseen
terävästi ja värikkäästi.
Aseta toimintatilan valitsin asentoon
(Maisemakuva).
Kuvausmenetelmät
• Voit korostaa maiseman avaruutta asettamalla objektiivin
laajakulma-asentoon.
• Aseta salamatilaksi (Täytesalama), kun kuvaat salamalla (sivu 82).
50
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 51 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Pienten kuvauskohteiden kuvaaminen
Tämä tila soveltuu:
z lähellä olevien kohteiden, kuten
kukkien, hyönteisten, aterioiden tai
pienten esineiden, kuvaamiseen.
Kuvaaminen
Aseta toimintatilan valitsin asentoon
(Makro).
Kuvausmenetelmät
• Siirry kohteen lähelle ja ota kuva objektiivin minimietäisyydeltä.
• Voit kuvata lähempää makro-objektiivilla (myydään erikseen).
• Aseta salamatilaksi (Salama p. päältä), kun kuvaat kohdetta enintään
1 metrin etäisyydeltä.
• Makrokuvaustilassa SteadyShot -toiminto ei toimi täysin tehokkaasti.
Saat paremman tuloksen jalustaa käyttämällä.
• Aseta salamatilaksi (Salama p. päältä), kun kuvaat ilman salamaa
(sivu 82).
51
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 52 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Liikkuvien kuvauskohteiden kuvaaminen
Tämä tila soveltuu:
z liikkuvien kohteiden kuvaamiseen
ulkona ja valoisissa paikoissa.
Aseta toimintatilan valitsin asentoon
(Urheilu).
Kuvausmenetelmät
• Kamera ottaa kuvia jatkuvana kuvasarjana suljinpainikkeen ollessa
painettuna.
• Paina suljinpainike puoliväliin ja pidä sitä tässä asennossa, kunnes oikea
hetki koittaa.
• Aseta salamatilaksi (Täytesalama), kun kuvaat salamalla (sivu 82).
52
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 53 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Auringonlaskun kuvaaminen
Tämä tila soveltuu:
z auringonlaskun punaisuuden
kuvaamiseen kauniisti.
Kuvaaminen
Aseta toimintatilan valitsin asentoon
(Auringonlasku).
Kuvausmenetelmät
• Tällä tavalla kuvataan kuva, joka korostaa punaista väriä enemmän kuin
muut tilat. Tämä tapa soveltuu myös auringonnousun kauniin punan
kuvaamiseen.
• Aseta salamatilaksi (Täytesalama), kun kuvaat salamalla (sivu 82).
53
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 54 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Yökuvaus
Tämä tila soveltuu:
z kaukana olevien yönäkymien
kuvaamiseen menettämättä
ympäristön tummaa tunnelmaa.
Aseta toimintatilan valitsin asentoon
(Hämäräkuvaus).
Aseta salamatilaksi (Salama p. päältä), kun haluat ottaa pimeällä kuvan,
jossa ei ole ihmisiä (sivu 82).
Kuvausmenetelmät
• Varmista, ettei kohde liiku, jotta kuvasta ei tule epäterävä.
• Sulkimen nopeus on hitaampi, joten on suositeltavaa käyttää jalustaa.
Huomautus
• Kuvasta ei ehkä tule onnistunutta, jos kuvattava näkymä on täysin pimeä.
54
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 55 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvan ottaminen haluamallasi tavalla
(valotustila)
Järjestelmäkameralla valotusnopeutta (sulkimen aukipitoaikaa) ja aukkoa
(tarkennettua aluetta: terävyysalue) voi säätää erilaisten kuvaustarpeiden
mukaan.
Voit esimerkiksi kuvata aallon hetkellisen muodon lyhyellä valotusajalla
tai korostaa kukkaa avaamalla aukkoa niin, että kaikki kukan edessä ja
takana oleva sumentuu. Nämä ovat vain joitakin tehokeinoja, joita
kameralla voi käyttää (sivut 58, 60).
Kuvan kirkkauden muuttaminen valotusmäärää muuttamalla
Valotuksen
määrä
pieni
suuri
Lyhyttä valotusaikaa käytettäessä kamera avaa sulkimen vain lyhyeksi
aikaa. Tämä tarkoittaa, että kameralla on vähemmän aikaa saada valoa,
mikä aiheuttaa tummemman kuvan. Kirkkaamman kuvan ottaminen
edellyttää aukon (reikä, josta valo tulee) avaamista jonkin verran, jotta
kamera saa enemmän valoa kerrallaan.
Valotusajalla ja aukolla säädettyä kuvan kirkkautta kutsutaan
”valotukseksi”.
Tässä osassa on kuvaus siitä, miten valotusta voi säätää ja kuvailmaisuaan
voi parantaa liikkeen, tarkennuksen ja valon avulla. Saat tietää, miten kuva
ja haluamasi kohde tulee kuvata oikein.
55
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kuvaaminen
Valotusaikaa ja aukkoa säätämällä saadaan aikaan liike- ja
tarkennustehosteita ja ne myös määrittävät kuvan kirkkauden, koska
valokuvauksen tärkein tekijä eli valotusmäärä (määrä valoa, jonka kamera
saa) määräytyy niiden perusteella.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 56 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kun käännät toimintatilan valitsinta, valitun tilan selitys ja kuvaustavat
tulevat näkyviin näyttöön (Ohjenäyttö). Voit tyhjentää Ohjenäytön tiedot
(sivu 121).
56
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 57 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Ohjelmoitava automaattikuvaus
Tämä tila soveltuu:
z automaattisen valotuksen
käyttämiseen räätälöidyt asetukset,
kuten ISO-herkkyys, Luova asetus,
D-alueen optimointi, säilyttäen.
Kuvaaminen
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan P.
2 Aseta kuvaustoiminnot haluamiesi asetusten mukaisesti
(sivut 74 - 101).
• Aseta salamatilaksi
(Täytesalama), kun kuvaat salamalla (sivu 82).
3 Säädä tarkennusta ja ota kuva.
57
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 58 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvaaminen taustan sumennusta kontrolloimalla
(aukkoprioriteetti)
Tämä tila soveltuu:
z kuvauskohteen tarkkaan
terävöittämiseen ja kaiken sen
edessä ja takana olevan
sumentamiseen. Aukon avaaminen
kaventaa tarkennettua aluetta.
(Terävyysalueesta tulee kapeampi.)
z maiseman syvyyden kuvaamiseen.
Aukon kaventaminen laajentaa
tarkennettua aluetta.
(Terävyysalueesta tulee syvempi.)
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan A.
58
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 59 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
2 Valitse aukkoarvo (F-luku)
säätöpyörällä.
• Pieni F-luku: kuvauskohteen edusta ja
tausta sumennetaan.
Suuri F-luku: kuvauskohde ja myös sen
edusta ja tausta tarkennetaan.
• Kuvan sumentumista ei voi tarkistaa
nestekidenäytöstä eikä etsimestä.
Tarkista otettu kuva ja säädä aukkoa.
3 Säädä tarkennusta ja ota kuva.
Valotusaika säätyy automaattisesti
tarvittavan oikean valotuksen mukaisesti.
• Kun kamera havaitsee, että valotus ei
ole asianmukainen valitulla
aukkoarvolla, valotusaika vilkkuu.
Säädä tässä tapauksessa aukkoa
uudelleen.
Valotusaika
Kuvausmenetelmät
• Valotusaikaa saatetaan pidentää aukkoarvon mukaan. Kun valotusaika on
pitkä, käytä jalustaa.
• Jos haluat sumentaa taustaa enemmän, käytä teleobjektiivia tai pienellä
himmentimellä varustettua objektiivia (kirkas objektiivi).
• Aseta salamatilaksi (Täytesalama), kun kuvaat salamalla (sivu 82).
Salaman kantama kuitenkin vaihtelee aukkoarvon mukaan. Kun kuvaat
salamalla, tarkista salaman kantama (sivu 84).
59
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kuvaaminen
Aukko (F-luku)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 60 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Liikkuvan kohteen kuvaaminen eri tavoilla
(valotusajan ensisijaisuus)
Tämä tila soveltuu:
z liikkuvan kohteen liikkeen
sieppaamiseen. Saat kuvattua
liikkeen terävästi käyttämällä lyhyttä
valotusaikaa.
z liikkeen seuraamiseen dynamiikan ja
liikevirran ilmaisemiseksi. Voit
kuvata jäljessä tulevan kuvan
liikkuvasta kohteesta käyttämällä
pidempää valotusaikaa.
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan S.
60
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 61 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
2 Valitse valotusaika säätöpyörällä.
Kuvaaminen
Valotusaika
3 Säädä tarkennusta ja ota kuva.
Aukko säätyy automaattisesti tarvittavan
oikean valotuksen mukaisesti.
• Kun kamera havaitsee, että valotus ei
ole asianmukainen valitulla
valotusajalla, aukkoarvo vilkkuu.
Säädä tällaisissa tapauksissa
valotusaikaa uudelleen.
Aukko (F-luku)
Kuvausmenetelmät
• Kun valotusaika on pitkä, käytä jalustaa.
• Valitse sisäurheilulajia kuvattaessa suuri ISO-herkkyys.
Huomautuksia
•
(Kameran tärinävaroitus) -ilmaisin ei tule näkyviin, kun valotusaika on
ensisijainen.
• Mitä suurempi ISO-herkkyys, sitä enemmän kuvakohinaa ilmenee.
• Kun valotusaika on vähintään yksi sekunti, kohinan vähennys (Pitkän val.KV)
tehdään kuvauksen jälkeen. Poiston aikana ei voi kuvata.
• Aseta salamatilaksi (Täytesalama), kun kuvaat salamalla (sivu 82). Jos kuitenkin
käytät salamaa ja pienennät aukkoa (suurempi F-arvo) valotusaikaa pidentämällä,
salaman valo ei saavuta kaukana olevaa kohdetta.
61
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 62 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvaaminen manuaalisesti säädetyllä valotuksella
(manuaalinen valotus)
Tämä tila soveltuu:
z halutulla valotuksella kuvaamiseen
säätämällä sekä valotusaikaa että
aukkoa.
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan M.
2 Säädä valotusaikaa säätöpyörää
kääntämällä ja säädä aukkoa
painamalla -painiketta ja
kääntämällä säätöpyörää
samanaikaisesti.
• Voit valita säätöpyörän säätämän
asetuksen (valotusajan tai aukon)
toiminnolla [Säätöp.asetus] (sivu 120).
-painike
Aukko (F-luku)
Valotusaika
62
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 63 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
3 Ota kuva valotuksen asettamisen
jälkeen.
• Tarkista valotusarvo EV-asteikosta.
Kohti +: Kuvista tulee kirkkaampia.
Kohti –: Kuvista tulee tummempia.
Nuolipainikkeet b B tulevat näkyviin,
jos asetettu valotus on EV-asteikon
ulkopuolella. Nuoli alkaa vilkkua, jos
ero on suurempi.
Standardiarvo
63
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kuvaaminen
Huomautuksia
•
(Kameran tärinävaroitus) -ilmaisin ei tule näkyviin manuaalisessa valotustilassa.
• Kun toimintatilan valitsin on asetettu asentoon M, ISO-asetus [AUTO] on asetettu
arvoon [100]. M-tilassa ISO-asetus [AUTO] ei ole käytettävissä. Aseta
ISO-herkkyys tarvittavalla tavalla (sivu 90).
• Aseta salamatilaksi (Täytesalama), kun kuvaat salamalla (sivu 82). Salaman
kantama kuitenkin vaihtelee aukkoarvon mukaan. Kun kuvaat salamalla, tarkista
salaman kantama (sivu 84).
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 64 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Jälkien kuvaaminen pitkällä valotusajalla (BULB)
Tämä tila soveltuu:
z liikkuvan valon, kuten ilotulitusten,
kuvaamiseen.
z tähtien kuvaamiseen.
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan M.
2 Käännä säätöpyörää vasemmalle,
kunnes valittuna on [BULB].
BULB
3 Säädä aukkoa (F-luku)
säätöpyörää kääntämällä
samalla, kun painat
-painiketta.
-painike
64
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 65 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
4 Säädä tarkennus painamalla suljinpainike puoliväliin asti.
5 Pidä suljinpainiketta painettuna kuvauksen ajan.
Aukko pysyy auki niin kauan kuin suljinpainiketta painetaan.
Kuvausmenetelmät
Huomautuksia
• Poista SteadyShot-toiminto käytöstä, kun käytät jalustaa (sivu 44).
• Mitä pidempi valotusaika, sitä enemmän kuvakohinaa ilmenee.
• Kohinan poisto (Pitkän val.KV) tapahtuu kuvauksen jälkeen ja siihen kuluu yhtä
kauan aikaa kuin silloin, kun suljin oli auki. Poiston aikana ei voi kuvata.
65
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kuvaaminen
• Käytä jalustaa.
• Aseta tarkennus äärettömäksi manuaalisessa tarkennustilassa esim.
ilotulitusta kuvattaessa.
• Käytä langatonta kaukosäädintä (myydään erikseen) (sivu 101). Kun
painat kaukolaukaisimen SHUTTER-painiketta, BULB-kuvaus otetaan
käyttöön. Kun painat painiketta uudelleen, BULB-kuvaus lopetetaan.
Kaukolaukaisimen SHUTTER-painiketta ei tarvitse pitää painettuna.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 66 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Etsimen kanssa kuvaaminen (OVF)
Voit valita kuvaamisen apuvälineeksi joko nestekidenäytön (Live View) tai
etsimen (OVF).
Etsimeen vaihtaminen
Aseta LIVE VIEW/OVF -kytkin
”OVF”-asentoon.
Näyttötila muuttuu seuraavasti:
Etsinnäyttö
Nestekidenäyttö
Kun katsot etsimeen, tarkennusalueen sisällä oleva kohde tarkentuu
automaattisesti (Eye-Start-AF).
Eye-Start-AF -toiminnon poistaminen käytöstä
MENU-painike t
1 t [Eye-Start-AF] t [Ei käytössä]
• Kun kiinnität suurentavan FDA-M1AM -etsimen (myydään erikseen) tai
FDA-A1AM -kulmaetsimen (myydään erikseen) kameraan, on
suositeltavaa määrittää asetukseksi [Eye-Start-AF] [Ei käytössä], koska
etsimen alapuolella olevat okulaarin anturit saatetaan ottaa käyttöön.
66
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 67 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Etsimen tarkennuksen säätäminen (diopterin säätö)
Säädä diopterin säädintä näkösi
mukaan, niin että ilmaisimet
näkyvät selvästi etsimessä.
• Käännä säädintä kohti plusmerkkiä (+), jos
olet kaukonäköinen, ja kohti
miinusmerkkiä (–), jos olet likinäköinen.
• Diopteria on helppo säätää, jos suuntaat
kameran valoa kohti.
Kuvaaminen
Jos diopterin säädintä on vaikea kääntää
Aseta sormet silmäsuppilon alle, irrota
silmäsuppilo liu’uttamalla sitä ylöspäin ja
säädä sitten diopteria.
• Kun kiinnität suurentavan
FDA-M1AM -etsimen (myydään erikseen) tai
FDA-A1AM -kulmaetsimen (myydään
erikseen) kameraan, irrota silmäsuppilo
kuvassa osoitetulla tavalla ja kiinnitä etsin
paikalleen.
67
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 68 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Tallennustietojen näytön vaihtaminen (DISP)
Voit siirtyä yksityiskohtaisen näytön ja
vakionäytön välillä painamalla
ohjauspainikkeen DISP-osaa.
Kun kamera käännetään pystyasentoon,
näyttö kääntyy automaattisesti
vastaamaan kameran asentoa.
Yksityiskohtainen näyttö
(oletusasetus)
Vakionäyttö
Ei näyttöä
68
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 69 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Nestekidenäyttö (yksityiskohtainen näyttö)
Yksityiskohtaisessa näytössä valotusaika ja aukkoarvo esitetään graafisesti,
ja lisäksi valotuksen toiminta on kuvattu selkeästi. AUTO- ja
Valotusohjelma-tilassa näytetään vain sellaiset asetukset, joita voi
määrittää. Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot suluissa olevilta sivuilta.
Kuvaaminen
A
C
Näyttö
Selitys
Näyttö
P A S M Toimintatilan valitsin
(46 - 65)
1/125
Valotusaika (60)
F5.6
Aukko (58)
SteadyShot (44)
Näyttö
Salaman tila (82)/
punasilmäisyyden
vähennys (84)
Kuvanottotapa (97)
+2.0
ISO AUTO
B
Selitys
Valotuskorjaus (86)
ISO-herkkyys (90)
Selitys
Valotusajan ilmaisin*
(60)
Aukon ilmaisin* (58)
* Osoitin ilmaisee valitun arvon.
69
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 70 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
D
Näyttö
Selitys
Akussa jäljellä oleva
lataus (16)
Kuvan laatu (116)
Kuvakoko (115)/
Kuvasuhde (116)
Muistikortti (20)
100
Tallennettavissa olevien
kuvien määrä (27)
70
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 71 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Nestekidenäyttö (vakionäyttö)
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot suluissa olevilta sivuilta.
AUTO- tai Valotusohjelma-tilassa
Näyttö
Näyttö
Selitys
Tarkennustila (77)
Selitys
P A S M Toimintatilan valitsin
(46 - 65)
AF-alue (78)
Mittaustapa (89)
1/125
Valotusaika (60)
F5.6
Aukko (58)
+2.0
Valotus (86)
SteadyShot (44)
Luova asetus (94)
AWB
B
Näyttö
Kuvaaminen
A
P/A/S/M-tilassa
Selitys
Salaman tila (82)/
punasilmäisyyden
vähennys (84)
7500K G9
Valkotasapaino
(automaattinen,
vakioasetus, räätälöity,
värilämpötila,
värisuodatin) (91)
D-alueen optimointi (94)
Valotuskorjaus (86)
Salamakorjaus (88)
EV-asteikko (63, 100)
ISO AUTO
ISO-herkkyys (90)
Kuvanottotapa (97)
71
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 72 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
C
Näyttö
Selitys
Akussa jäljellä oleva
lataus (16)
Kuvan laatu (116)
Kuvakoko (115)/
Kuvasuhde (116)
Muistikortti (20)
100
Tallennettavissa olevien
kuvien määrä (27)
72
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 73 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Etsin
Näyttö
Selitys
AF-alue (78)
Kuvausalue
kuvasuhteelle 16:9 (116)
B
Näyttö
* Kun käytössä on
HVL-F58AM/HVL-F42AM-salama
(myydään erikseen), voit kuvata
nopeaa täsmäystä käyttäen millä
tahansa valotusajalla. Lisätietoja on
salaman mukana tulleissa
käyttöohjeissa.
Selitys
Salamakorjaus (88)
Salama latautuu (82)
WL
Langaton salama (85)
Nopea täsmäys*
Käsitarkennus (79)
z
Tarkennus
125
Valotusaika (60)
5.6
Aukko (58)
EV-asteikko (63, 100)
0
”Kuvaus ei käytettävissä”
-varoitus (97)
Kameran tärinävaroitus
(44)
SteadyShot -asteikko (44)
Kuvasuhde 16:9 (116)
73
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kuvaaminen
A
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 74 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvaustoiminnon käyttäminen
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Tarkennusta voi säätää kahdella tavalla: automaattisesti ja manuaalisesti.
Automaattisen ja manuaalisen tarkennuksen välillä vaihtaminen vaihtelee
objektiivin mukaan.
Objektiivin tyyppi
Käytettävä kytkin
Objektiivissa on
tarkennustilan
kytkin
Objektiivi (aseta
kameran
tarkennustilan
kytkin aina
asentoon AF.)
Kamera
Objektiivissa ei
ole tarkennustilan
kytkintä
Automaattiseen
tarkennukseen
vaihtaminen
Aseta objektiivin
tarkennustilan kytkin
asentoon AF.
Manuaaliseen
tarkennukseen
vaihtaminen
Aseta objektiivin
tarkennustilan kytkin
asentoon MF.
Aseta kameran
Aseta kameran
tarkennustilan kytkin tarkennustilan kytkin
asentoon AF.
asentoon MF.
Automaattisen tarkennuksen käyttäminen
1 Aseta kameran tarkennustilan
kytkin asentoon AF.
2 Kun objektiivissa on
tarkennustilan kytkin, aseta se
asentoon AF.
74
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 75 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
3 Tarkista tarkennus painamalla
Tarkennusalueen tunnistin
suljinpainike puoliväliin asti ja
ota kuva.
• Kun tarkennus on vahvistettu,
tarkennuksen ilmaisin muuttuu
muotoon z tai
(alla).
• Tarkennettu alue on ilmaistu vihreillä
kehyksillä.
Tarkennusalue
Tarkennuksen ilmaisin
Kuvausmenetelmä
Kuvaustoiminnon käyttäminen
• Jos haluat valita tarkennettavan alueen, määritä asetus [AF-alue]
(sivu 78).
Tarkennuksen ilmaisin
Tarkennuksen
ilmaisin
Tila
z palaa
Tarkennus lukittu. Valmis kuvaamista varten.
palaa
Tarkennus on vahvistettu. Polttopiste liikkuu ja seuraa
liikkuvaa kohdetta. Valmis kuvaamista varten.
palaa
Tarkentaa yhä. Suljinta ei voi vapauttaa.
z vilkkuu
Ei voi tarkentaa. Suljin on lukittu.
Kohteet, jotka saattavat edellyttää erikoistarkennusta
Automaattitarkennusta käytettäessä on vaikea kohdistaa seuraaviin
kohteisiin. Käytä näissä tapauksissa tarkennuksen lukitusta (sivu 76) tai
manuaalista tarkennusta (sivu 79).
• Kohteet, joiden kontrasti on pieni, kuten sininen taivas tai valkoinen
seinä.
• Kaksi eri etäisyyksillä olevaa kohdetta, jotka ovat päällekkäin
automaattitarkennusalueella.
• Toistuvista kuvioista koostuvat kohteet, kuten rakennuksen julkisivu.
• Erittäin kirkkaat tai häikäisevät kohteet, kuten aurinko, auton kori tai
veden pinta.
• Vallitseva valo ei riitä.
75
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 76 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Tarkan etäisyyden mittaaminen kohteeseen
-merkki kameran päällä näyttää
kuva-anturin sijainnin*. Kun mittaat
kameran ja kohteen välistä tarkkaa
etäisyyttä, käytä mittaamiseen tämän
vaakasuoran viivan sijaintia.
* Kuva-anturi on se osa kameraa, joka
toimii filminä.
Huomautuksia
• Jos kohde on lähempänä kuin kamerassa olevan objektiivin pienin kuvausetäisyys,
tarkennusta ei voi vahvistaa. Varmista, että kohteen ja kameran välillä on riittävä
välimatka.
• Kun kameran tarkennustilan kytkin on asetettu asentoon MF, tarkennus ei onnistu,
vaikka objektiivin tarkennustilan kytkin olisi asetettu asentoon AF. Jos haluat
vaihtaa automaattiseen tarkennukseen, aseta kameran tarkennustilan kytkin asentoon
AF.
Kuvaaminen halutulla sommitelmalla
(tarkennuksen lukitus)
1 Sijoita kohde
automaattitarkennusalueen
sisälle ja paina suljinpainike
puoliväliin asti.
Tarkennus ja valotus asetetaan kiinteästi.
2 Pidä suljinpainike painettuna
puoliväliin ja sommittele kuva
uudelleen sijoittamalla kohde
takaisin alkuperäiselle kohdalle.
3 Ota kuva painamalla suljinpainike täysin alas.
76
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 77 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Tarkennustavan valitseminen kohteen liikkeen mukaisesti
(automaattitarkennustila)
Fn-painike t [Automaattitark.] t Valitse haluamasi asetus
Kamera tarkentaa ja tarkennus lukitaan, kun suljinpainike
painetaan puoliväliin asti.
(Autom.
a.tark.)
[Automaattitark.] vaihtaa automaattitarkennuksen ja jatkuvan
automaattitarkennuksen välillä kohteen liikkeen perusteella.
Kun painat suljinpainiketta puoliväliin ja pidät sitä
painettuna, jos kohde on liikkumaton, tarkennus lukitaan, ja
jos kohde liikkuu, kamera jatkaa tarkentamista.
(Jatkuva
a.tark.)
Kamera jatkaa tarkennusta, kun suljinpainike painetaan
puoliväliin.
• Äänimerkki ei soi, kun kohde on tarkennettu.
Kuvausmenetelmät
• Käytä asetusta
• Käytä asetusta
(Yhden k. a.tark.), kun kohde ei liiku.
(Jatkuva a.tark.), kun kohde liikkuu.
Huomautus
•
(Autom. a.tark.) valitaan, kun valotustilaksi on asetettu AUTO tai kun
Valotusohjelma-tilaksi on valittu jokin seuraavista:
(Muotokuva),
(Maisemakuva),
(Auringonlasku) tai
(Hämäräkuvaus).
(Yhden k. a.tark.) valitaan, kun valotustilaksi on asetettu
Valotusohjelma-tilassa
(Makro).
(Jatkuva a.tark.) valitaan, kun valotustilaksi on asetettu Valotusohjelma-tilassa
(Urheilu).
77
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
(Yhden k.
a.tark.)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 78 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Tarkennustilan valitseminen (AF-alue)
Valitse haluamasi AF-alue
kuvausolosuhteiden tai mieltymyksesi
mukaan. Tarkennettu alue on ilmaistu
vihreillä kehyksillä.
• Tarkennettava alue valaistaan
hetkellisesti etsintilassa.
AF-alue
Alue
Fn-painike t [AF-alue] t Valitse haluamasi asetus
(Laaja)
Kamera määrittää, mitä yhdeksästä
automaattitarkennusalueesta käytetään tarkennukseen
automaattitarkennusalueen sisällä. Jos painat
ohjauspainikkeen keskiosaa ja pidät sitä painettuna, voit
säätää tarkennusta keskialueella olevia
automaattitarkennusalueita käyttämällä.
(Piste)
Kamera käyttää ainoastaan keskialueella olevia
automaattitarkennusalueita.
(Paikallinen)
Valitse ohjauspainikkeella jokin yhdeksästä alueesta, jonka
tarkennuksen haluat ottaa käyttöön. Jos painat
ohjauspainikkeen keskiosaa ja pidät sitä painettuna
kuvauksen aikana, voit säätää tarkennusta tilapäisesti
keskialueella olevia automaattitarkennusalueita käyttämällä.
Huomautuksia
• Kun valotustilaksi on asetettu AUTO tai Valotusohjelma, [AF-alue] asetetaan
kiinteästi arvoon
(Laaja), etkä voi valita muita asetuksia.
• AF-alue ei ehkä valaistu sarjakuvauksessa tai kun suljinpainike painetaan pohjaan
ilman taukoa.
• Tarkennettava alue ilmaistaan vihreillä kehyksillä, jotka tulevat näkyviin, kun
tarkennus on vahvistettu. Ne eivät ilmaise alueen kokoa. Automaattitarkennusalue ja
kehykset eivät välttämättä ole kohdistuneet samaan kohtaan. Tämä ei ole vika.
78
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 79 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Tarkennuksen säätäminen manuaalisesti (käsitarkennus)
Jos oikeaa tarkennusta on vaikea saada automaattitarkennustilassa, voit
säätää tarkennusta itse.
1 Aseta objektiivin tarkennustilan
kytkin asentoon MF.
2 Kun objektiivissa ei ole
Kuvaustoiminnon käyttäminen
tarkennustilan kytkintä, aseta
kameran tarkennustilan kytkin
asentoon MF.
3 Tarkenna kuva tarkennusrengasta
kääntämällä.
Tarkennusrengas
Huomautuksia
• Jos kohde voidaan tarkentaa automaattitarkennustilassa, z-ilmaisin syttyy, kun
tarkennus on vahvistettu. Laajaa automaattitarkennusaluetta käytettäessä käytetään
keskellä olevaa aluetta ja paikallista automaattitarkennusaluetta käytettäessä
käytetään ohjauspainikkeella valittua aluetta.
• Kun käytetään kaukomuunninta (myydään erikseen) tai vastaavaa, tarkennusrengas
ei ehkä käänny tasaisesti.
• Tarkennus etsimellä ei onnistu, jos diopteria ei ole säädetty asianmukaisesti
etsintilassa (sivu 67).
• Suora manuaalinen tarkennus ei ole käytettävissä tässä kamerassa.
79
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 80 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Lähentäminen yksivaiheisesti
Voit lähentää kuvan keskikohtaan älykkäällä telejatkeella (digitaalinen
zoom) ja ottaa kuvan.
1 Aseta LIVE VIEW/OVF -kytkin
”LIVE VIEW”-asentoon.
2 Paina
-painiketta.
-painike
• Aina kun painat -painiketta,
zoomauskoko vaihtuu seuraavasti:
Noin ×1,4 t Noin ×2 t Pois
käytöstä
Kuvakoko määritetään automaattisesti seuraavalla tavalla valitusta
kuvakoosta riippumatta.
Zoomauskoko
Kuvan koko
Noin ×1,4
M*
Noin ×2
S*
* Tässä valittu kuvakoon kuvapistemäärä on eri kuin normaalitilassa
valitun kuvakoon määrä.
M: 3264 × 2176 kuvapistettä (DSLR-A380) /
2768 × 1840 kuvapistettä (DSLR-A330)
S: 2416 × 1600 kuvapistettä (DSLR-A380) /
2032 × 1360 kuvapistettä (DSLR-A330)
80
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 81 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Huomautuksia
• Kun LIVE VIEW/OVF -kytkin on asetettu ”OVF”-asentoon, älykäs telejatke ei ole
käytettävissä.
• Kun [Laatu]-asetukseksi on määritetty
(RAW) tai
(RAW ja JPEG),
älykäs telejatke ei ole käytettävissä.
• Kun älykäs telejatke on käytettävissä (automaattitarkennustilassa),
[AF-alue] -asetukseksi on määritetty
(Piste).
• Kun älykäs telejatke on käytettävissä, [Mittaustapa] -asetukseksi on määritetty
(Monisegmentti).
Kuvaustoiminnon käyttäminen
81
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 82 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Salaman käyttäminen
Hämärässä paikassa salama auttaa kuvaamaan kohteen selvästi ja se estää
myös kameran tärinää. Aurinkoon päin kuvattaessa salamalla voi ottaa
kirkkaan kuvan taustavalaistusta kohteesta.
Kun toimintatilan valitsin on asetettu asentoon AUTO, salama ponnahtaa
esiin automaattisesti, jos on pimeää tai kuvataan vastavaloon.
1
ohjauspainikkeella t Valitse
haluamasi asetus
2 Kun salama on valmis, ota kuva.
Vilkkuu: Salama latautuu. Kun
ilmaisin vilkkuu, suljinta ei voi
vapauttaa.
Palaa: Salama on nyt ladattu ja
laukaisuvalmis.
• Kun painat suljinpainikkeen puoliväliin
hämärässä valaistuksessa
automaattitarkennustilassa, salama
saattaa syttyä kuvauskohteen
tarkennuksen helpottamiseksi
(AF-valaisin).
(Salama latautuu) -ilmaisin
82
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 83 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
(Salama p.
päältä)
(Autom.salama)
(Täytesalama)
Ei välähdä pimeässäkään.
Salama välähtää pimeässä tai vastavaloon kuvattaessa.
Välähtää aina, kun suljinta painetaan.
(Hidas täsmäys)
Välähtää aina, kun suljinta painetaan. Hitaan täsmäyksen
avulla voit ottaa selvän kuvan sekä kohteesta että taustasta
pidentämällä valotusaikaa.
(Takasal.täsm.)
Välähtää juuri ennen valotuksen viimeistelemistä aina, kun
suljinta painetaan.
(Langaton)
Kamerasta erillinen ulkoinen salama (myydään erikseen)
välähtää (langaton salamakuvaus).
Kuvausmenetelmät
Huomautuksia
• Älä pidä kamerasta kiinni salamavalosta.
• Sellaisen tilanteen edellyttämät kuvausolosuhteet, joissa varjoja ei näy kuvassa,
vaihtelevat käytössä olevan objektiivin mukaan.
• Kun valotustilaksi on asetettu AUTO tai Valotusohjelma, asetuksia
(Hidas
täsmäys),
(Takasal.täsm.) ja (Langaton) ei voi valita.
83
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
• Vastavalosuoja (myydään erikseen) saattaa estää salaman valon. Irrota
vastavalosuoja salamaa käytettäessä.
• Kun käytät salamaa, kuvaa kohdetta vähintään 1 metrin etäisyydeltä.
• Sisätiloissa tai yömaisemaa kuvattaessa voit hidasta täsmäystä
käyttämällä ottaa kirkkaan kuvan ihmisistä ja taustasta.
• Takasalamatäsmäys toimii kuvattaessa liikkuvan kohteen jälkiä
luonnollisella tavalla. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi liikkuva
polkupyörä tai kävelevä henkilö.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 84 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Salaman kantama
Kiinteä salaman kantama määräytyy ISO-herkkyyden ja aukkoarvon
mukaan. Lisätietoja on seuraavassa taulukossa.
Aukko
ISOasetus
F4.0
F5.6
AUTO 1,4 – 7,1 m
F2.8
1–5m
1 – 3,6 m
100
1 – 3,6 m
1 – 2,5 m
1 – 1,8 m
200
1 – 5,1 m
1 – 3,5 m
1 – 2,5 m
400
1,4 – 7,1 m
1–5m
1 – 3,6 m
800
2 – 10 m
1,4 – 7,1 m
1 – 5,1 m
1600
2,8 – 14 m
2 – 10 m
1,4 – 7,1 m
3200
4 – 20 m
2,8 – 14 m
2 – 10 m
AF-valaisin
• AF-valaisin ei toimi, kun asetukseksi [Automaattitark.] on määritetty
(Jatkuva a.tark.) tai kun kohde liikkuu tilassa
(Autom. a.tark.).
( - tai -ilmaisin syttyy.)
• AF-valaisin ei ehkä toimi polttovälin ollessa 300 mm tai enemmän.
• Kun kameraan on kiinnitetty ulkoinen salamavalo, sen AF-valaisin
otetaan käyttöön.
AF-valaisin: käytöstä poistaminen
MENU-painike t
1 t [AF-valaisin] t [Pois]
Punasilmäisyyden vähennyksen käyttäminen
Punasilmäisyyden vähennys vähentää salamavalon käyttöön liittyvää
punasilmäisyyttä antamalla esisalamaa (vähäistä salamavaloa) muutaman
kerran ennen laukaisemista, kun salama on käytössä.
MENU-painike t
1 t [Punasilm.väh.] t [Käytössä]
84
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 85 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Langaton salamakuvaus
Ulkoisella langattomalla salamalla (myydään erikseen) voit kuvata salamaa
käyttäen ilman johtoja siten, että ulkoista salamaa ei ole kiinnitetty
kameraan. Salaman asemaa muuttamalla voit kuvata kuvaan
kolmiulotteista tunnelmaa korostamalla kuvauskohteen valon ja varjon
kontrastia.
Lisätietoja itse kuvausvaiheista on salaman käyttöohjeissa.
1 Kiinnitä langaton salama lisälaiteliitäntään ja kytke sekä
kamera että salama päälle.
2
3 Irrota langaton salama lisälaiteliitännästä.
Huomautuksia
• Kameralla ei voi testata langatonta salamaa ennalta. Varmista, että salama toimii
oikein vapauttamalla suljin.
• Kameralla ei voi hallita langattoman valaistuksen suhdetta.
• Kytke langattoman salaman tila pois päältä langattoman salamakuvauksen jälkeen.
Jos kiinteää salamaa käytetään langattoman salaman tilan ollessa vielä päällä,
salamavalotus on epätarkka.
• Vaihda ulkoisen salaman kanavaa, jos lähistöllä oleva toinen valokuvaaja käyttää
langatonta salamaa ja hänen kiinteä salamansa laukaisee ulkoisen salamasi. Katso
ulkoisen salaman kanavan vaihtamista koskevat ohjeet sen mukana tulleista
käyttöohjeista.
85
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
ohjauspainikkeella t
(Langaton)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 86 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvan kirkkauden säätäminen
(valotus, salamakorjaus, mittaus)
Kirkkauden korjauksen käyttäminen koko kuvassa
(valotuskorjaus)
Tallennustilaa M lukuun ottamatta valotus valitaan automaattisesti
(automaattinen valotus).
Automaattivalotuksesta saadun valotuksen perusteella voit suorittaa
valotuskorjauksen siirtämällä valotusta joko suuntaan + tai –
mieltymyksesi mukaan. Voit kirkastaa koko kuvaa siirtämällä suuntaan +.
Kun siirrät suuntaan –, koko kuva tummenee.
Säädä suuntaan –
1 Paina
Perusvalotus
-painiketta.
Säädä suuntaan +
-painike
• Valotuskorjausruutu tulee näkyviin
etsintilassa.
2 Säädä valotusta säätöpyörällä.
Kohti + (yli): Kirkastaa kuvaa.
Kohti – (alle): Tummentaa kuvaa.
Normaalivalotus
3 Säädä tarkennusta ja ota kuva.
86
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 87 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvausmenetelmät
• Säädä korjaustasoa tarkistamalla tallennettu kuva.
• Haarukkakuvausta käyttämällä voit ottaa useita kuvia siten, että valotus
on siirretty plus- tai miinuspuolelle (sivu 99).
Huomautus
• Tätä asetusta ei voi määrittää, kun valotustilaksi on asetettu AUTO tai
Valotusohjelma.
Kuvaaminen näytön avulla histogrammia käyttämällä
Tumma
Vaalea
Valotuksen korjaaminen muuttaa
histogrammia korjauksen mukaisesti.
Oikealla on annettu esimerkki.
Valotuskorjausta positiivisella puolella
käytettäessä koko kuva vaalenee ja siten
koko histogrammi siirtyy kirkkaaseen
suuntaan (oikealle). Jos käytetään
valotuksen korjaamisen negatiivista
puolta, histogrammi siirtyy toiselle
puolelle.
Histogrammin molemmissa päissä näkyy
kirkas tai tumma alue. Näitä alueita ei voi
palauttaa tietokoneella myöhemmin.
Säädä valotusta tarvittaessa ja kuvaa
uudelleen.
87
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
Kuvapisteiden
määrä
Histogrammi ilmaisee
luminanssijakauman, joka näyttää,
kuinka monta kunkin kirkkaustason
kuvapistettä kuvassa on. Voit tuoda
histogrammin näkyviin painamalla
ohjauspainikkeen osaa DISP
(sivut 37 ja 102).
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 88 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Huomautuksia
• Live View -tilassa näkyvä histogrammi ei ilmaise, miltä lopullinen kuva näyttää. Se
ilmaisee juuri nestekidenäytöstä tarkistetun kuvan tilan. Histogrammi vaihtelee mm.
aukkoasetuksen mukaan.
• Histogrammi vaihtelee kuvauksen ja toiston välillä seuraavissa tilanteissa:
– Salamaa käytettäessä.
– Kun kohteen, kuten öisen maiseman, intensiteetti on alhainen.
Salamavalon määrän säätäminen (salamakorjaus)
Salamalla kuvatessasi voit säätää salaman valoa itsenäisesti ilman, että se
vaikuttaa valotuksen korjaamiseen. Voit muuttaa vain salaman kantaman
sisällä olevan pääkohteen valotusta.
MENU-painike t
haluamasi asetus
1 t [Salamakorjaus] t Valitse
Kohti +: Nostaa salaman tasoa.
Kohti –: Laskee salaman tasoa.
Huomautuksia
• Tätä asetusta ei voi määrittää, kun valotustilaksi on asetettu AUTO tai
Valotusohjelma.
• Jos olet säätänyt salaman tasoa, nestekidenäyttöön/etsimeen tulee näkyviin , kun
kiinteä salama vedetään ylös. Muista palauttaa arvo säätämisen jälkeen.
• Suurempi salaman vaikutus ei ehkä näy salamavalon vähyyden vuoksi, jos
kuvauskohde on salaman maksimikantavuuden ulkopuolella. Jos kohde on hyvin
lähellä, pienempi salaman vaikutus ei ehkä näy.
Valotuskorjaus ja salamakorjaus
Valotuskorjaus muuttaa valotusaikaa, aukkoa ja ISO-herkkyyttä (kun [AUTO] on
valittuna) korjauksen suorittamiseksi. Jos käytetään salamaa, myös salaman
valomäärä muuttuu.
Salamakorjaus kuitenkin muuttaa vain salaman valomäärää.
88
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 89 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvauskohteen kirkkauden mittausmenetelmä
(mittaustapa)
Fn-painike t [Mittaustapa] t Valitse haluamasi tila
(Monisegmentti)
Tässä tilassa valo mitataan kullakin alueella sen jälkeen, kun
koko alue on jaettu useisiin osiin. Lisäksi tilassa määritetään
koko näytön asianmukainen valotus.
(Keskustapain.)
Tämä tila painottaa näytön keskialuetta, mutta mittaa koko
näytön keskimääräisen kirkkauden.
(Piste)
Tämä tila mittaa valon kehyksen keskellä olevalta
tarkennusalueelta tai sen ympäriltä.
Kuvausmenetelmä
(Monisegmentti).
Huomautus
• Kun valotustilaksi on asetettu AUTO tai Valotusohjelma, [Mittaustapa] asetetaan
kiinteästi arvoon
(Monisegmentti), etkä voi valita muita tiloja.
89
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
• Käytä yleiskuvauksessa mittaustapaa
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 90 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
ISO-arvon asettaminen
Valoherkkyys ilmaistaan ISO-lukuna (suositeltu valotusindeksi). Mitä
suurempi luku on, sitä suurempi herkkyys on.
1 Tuo ISO-ruutu näyttöön
painamalla ohjauspainikkeen
osaa ISO.
2 Valitse haluamasi arvo ohjauspainikkeilla v/V.
• Mitä suurempi luku on, sitä enemmän kuvakohinaa ilmenee.
Huomautuksia
• Kun valotustilaksi on asetettu AUTO tai Valotusohjelma, ISO-asetus asetetaan
kiinteästi arvoon AUTO, etkä voi valita muita ISO-lukuja.
• Kun valotustilaksi on asetettu P/A/S ja ISO-asetukseksi on määritetty [AUTO],
ISO-luvuksi asetetaan automaattisesti ISO 100 - ISO 400.
• [AUTO]-asetus ei ole käytettävissä tallennustilassa M. Jos vaihdat tallennustilaksi M
asetuksen ollessa [AUTO], se vaihdetaan asetukseen [100]. Aseta ISO-arvo
kuvausolosuhteiden mukaan.
90
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 91 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Värisävyjen säätäminen (valkotasapaino)
Kuvauskohteen värisävy muuttuu valonlähteen ominaisuuksien mukaan.
Alla olevassa taulukossa on kuvattu, miten värisävy muuttuu eri
valonlähteiden mukaan auringonvalossa valkoiselta näyttävään kohteeseen
verrattuna.
Päivänvalo
Pilvinen
Loistevalo
Hehkuvalo
Valkoinen
Sinertävä
Vihertävä
Punertava
Sää/valaistus
Valon
ominaisuudet
Huomautuksia
• Kun valotustilaksi on asetettu AUTO tai Valotusohjelma, [Valkotasapaino]
asetetaan kiinteästi arvoon AWB (Autom.WB), etkä voi valita muita tiloja.
• Jos ainoa käytettävissä oleva valonlähde on elohopea- tai natriumvalo, kamera ei
pysty laatimaan tarkkaa valkotasapainoa valonlähteen ominaisuuksien vuoksi. Käytä
tällaisissa tilanteissa salamaa.
Valkotasapainon säätäminen tiettyyn valonlähteeseen
sopivaksi (automaattinen/valmiiksi asetettu valkotasapaino)
Fn-painike t [Valkotasapaino] t Valitse haluamasi asetus
• Kun [AWB] ei ole valittuna, voit hienosäätää värisävyä
ohjauspainikkeilla b/B. Plussuuntaan (+) säätäminen tekee kuvasta
punertavamman ja miinussuuntaan (–) säätäminen sinertävämmän.
91
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
Valkotasapaino on ominaisuus, joka säätää värisävyä lähelle näkemääsi
kuvaa. Käytä tätä ominaisuutta, kun kuvan värisävy ei ole odottamasi
kaltainen tai kun haluat muuttaa värisävyä tarkoituksella kuvauksellisen
ilmaisun vuoksi.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 92 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
AWB (Autom.WB)
(Päivänvalo)
(Varjo)
(Pilvinen)
Kamera havaitsee valonlähteen automaattisesti ja säätää
värisävyjä.
Jos valitset tiettyyn valonlähteeseen sopivan vaihtoehdon,
värisävyjä säädetään valonlähteen mukaan (valmiiksi asetettu
valkotasapaino).
(Hehkulamppu)
(Loistevalo)
(Salama)
Kuvausmenetelmä
• Kun valitset
(Oma), voit tallentaa asetuksen (alla).
Värisävyjen tallentaminen (räätälöity valkotasapaino)
Jos vallitseva valo koostuu monista erityyppisistä valonlähteistä, on
suositeltavaa käyttää räätälöityä valkotasapainoa, jotta kuvaan saataisiin
oikeanlainen valkoisuus.
1 Fn-painike t [Valkotasapaino] t
2 Valitse [
SET] ohjauspainikkeilla b/B ja paina
ohjauspainikkeen keskiosaa.
3 Pidä kameraa siten, että valkoinen alue kattaa keskellä oleva
tarkennusalueen kokonaan, ja paina suljinpainike sitten alas.
Suljin naksahtaa ja kalibroidut arvot (Värilämpötila ja Värisuodatin) tulevat
näkyviin.
4 Paina ohjauspainikkeen keskiosaa.
Näytössä näkyvät tallennustiedot, ja muistiin asetettu räätälöity
valkotasapainoasetus pysyy ennallaan.
• Tässä tallennettu räätälöity valkotasapainoasetus on käytössä, kunnes uusi
asetus tallennetaan.
92
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 93 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Huomautus
• Ilmoitus ”Räätälöidyn valkotasapainon virhe” tarkoittaa, että arvo on odotetun
alueen ulkopuolella. (Kun salamaa käytetään kohteen ollessa lähellä tai kohde on
kirkasvärinen.) Jos tallennat arvon, nestekidenäytön kuvaustietojen näytön
-ilmaisin muuttuu keltaiseksi. Voit kuvata tässä vaiheessa, mutta on
suositeltavaa, että asetat valkotasapainon uudestaan saadaksesi oikeamman
valkotasapainoarvon.
Räätälöidyn valkotasapainoasetuksen hakeminen
Fn-painike t [Valkotasapaino] t
(Oma)
Huomautus
• Jos suljinta painettaessa käytetään salamaa, räätälöity valkotasapaino tallennetaan
salamavalo huomioon ottaen. Ota kuvia tämän jälkeen salamaa käyttäen.
Kuvaustoiminnon käyttäminen
93
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 94 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvankäsittely
Kuvan kirkkauden korjaaminen (D-alueen optimointi)
Fn-painike t [D-alueen optim.] t Valitse haluamasi asetus
(Pois käytöstä) Ei optimointia.
(Vakio)
Kun kuvauskohteen ja taustan välinen valon ja varjon
kontrasti on terävä, mikä on yleistä aurinkoon päin
kuvattaessa, kamera korostaa kontrastia koko kuvassa, jotta
kuvan kirkkaus ja kontrasti ovat asianmukaiset.
(Lisäasetukset)
Kamera jakaa kuvan pieniin alueisiin, analysoi
kuvauskohteen ja taustan välisen valon ja varjon kontrastin ja
muodostaa kuvaan optimaalisen kirkkauden ja
sävyjyrkkyyden.
Huomautuksia
•
(Lisäasetukset) valitaan, kun valotustilaksi on asetettu AUTO tai kun
Valotusohjelma-tilaksi on valittu jokin seuraavista:
(Muotokuva),
(Maisemakuva) tai
(Makro).
(Vakio) valitaan, kun valotustilaksi on asetettu Valotusohjelma-tilassa
(Urheilu).
(Pois käytöstä) valitaan, kun valotustilaksi on asetettu Valotusohjelma-tilassa
(Auringonlasku) tai
(Hämäräkuvaus).
• Suurennetuissa RAW-kuvissa muita D-alueen optimoinnin tehosteita kuin
(Vakio) -asetusta ei voi tarkistaa kamerasta.
• Kuvassa saattaa ilmetä kohinaa D-alueen optimointia käytettäessä.
Halutun kuvankäsittelytavan valitseminen (luova asetus)
1 Fn-painike t [Luova asetus] t Valitse haluamasi asetus
2 Jos haluat säätää asetuksia
(Kontrasti), (Värikylläisyys) ja
(Terävyys), valitse haluamasi asetus painikkeilla b/B ja
säädä arvoa sitten painikkeilla v/V.
94
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 95 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
(Vakio)
Monenlaisten tilanteiden kuvaamiseen voimakkaan
sävyjyrkkyyden ja kauniiden värien kanssa.
(Kirkas)
Värikylläisyyttä ja kontrastia korostetaan upeiden kuvien
kuvaamiseksi värikkäistä tilanteista ja sellaisista kohteista
kuten kukat, keväiset maisemat, sininen taivas tai meri.
(Muotokuva)
Ihon värin kuvaamiseen pehmeillä sävyillä, sopii
muotokuviin.
(Maisema)
Värikylläisyyttä, kontrastia ja terävyyttä korostetaan upeiden
ja tarkkojen maisemien kuvaamiseksi. Etäiset maisemat
erottuvat paremmin.
(Yökuvaus)
Kontrastia korostetaan yömaiseman uskolliseksi
kuvaamiseksi.
(Auringonlasku) Iltaruskon kauniin punaisen kuvaamiseen.
(Mustavalko)
Mustavalkoiseen kuvaukseen.
(Terävyys) voidaan
(Kontrasti)
Mitä suurempi valittu arvo on, sitä enemmän valon ja varjon
ero korostuu, mikä puolestaan vaikuttaa kuvaan.
(Värikylläisyys)
Mitä suurempi valittu arvo on, sitä eläväisempi väri on. Kun
valittu arvo on pieni, kuvan väri on hillitty.
(Terävyys)
Säätää terävyyttä. Mitä suurempi valittu arvo on, sitä
enemmän ääriviivat korostuvat, ja mitä pienempi valittu arvo
on, sitä enemmän ääriviivojen korostuminen pehmentyy.
Huomautuksia
• Kun valotustilaksi on asetettu AUTO tai Valotusohjelma, [Luova asetus] asetetaan
kiinteästi arvoon
(Vakio), etkä voi valita muita asetuksia.
• Kun
(Mustavalko) on valittuna, värikylläisyyttä ei voi säätää.
95
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
Asetuksia (Kontrasti), (Värikylläisyys) ja
säätää kunkin Luova asetus -kohteen osalta.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 96 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Värintoistoalueen vaihtaminen (väriavaruus)
Värien esitystä numeroyhdistelmillä tai värintoistoalueella kutsutaan
”väriavaruudeksi”. Väriavaruutta voi muuttaa käyttötarkoituksen mukaan.
MENU-painike t
asetus
2 t [Väriavaruus] t Valitse haluamasi
sRGB
Tämä on digitaalikameran vakioväriavaruus. Käytä sRGB:tä
normaalissa kuvauksessa, kuten silloin, kun aiot tulostaa
kuvat muokkaamatta niitä.
Adobe RGB
Tämän standardin värintoistoalue on laaja. Kun suuri osa
kohteesta on kirkkaan vihreää tai punaista, Adobe RGB:n
käyttö on tehokasta.
• Kuvan tiedostonimi alkaa merkinnällä ”_DSC”.
Huomautuksia
• Adobe RGB on tarkoitettu sovelluksille tai tulostimille, jotka tukevat värienhallintaa
ja DCF2.0-väriavaruutta. Jos käytät sovelluksia tai tulostimia, jotka eivät tue näitä,
tulostetut kuvat eivät ehkä toista värejä uskollisesti.
• Adobe RGB -asetuksella kameralla tai muulla kuin Adobe RGB -yhteensopivalla
laitteella tallennettuja kuvia näytettäessä kuvien värikylläisyys on alhainen.
96
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 97 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvanottotavan valitseminen
Tässä kamerassa on viisi kuvanottotapaa, kuten yhden kuvan kuvaus ja
sarjakuvaus. Käytä eri vaihtoehtoja tarpeen mukaan.
Yhden kuvan kuvaaminen
Tämä tila on tarkoitettu normaaliin kuvaamiseen.
ohjauspainikkeella t
(Yksittäiskuvaus)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
Huomautus
• Kun valotustilaksi on asetettu Valotusohjelma-tilassa
yksittäiskuvaa.
(Urheilu), et voi ottaa
Sarjakuvaus
Kamera tallentaa kuvia sarjana seuraavilla nopeuksilla*.
Live View -tila
Enintään 2 kuvaa
sekunnissa
Etsintila
Enintään 2,5 kuvaa
sekunnissa
* Mittausolosuhteet. Sarjakuvauksen nopeus on hitaampi
kuvausolosuhteista riippuen.
1
ohjauspainikkeella t
(Sarjakuvaus)
97
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 98 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
2 Säädä tarkennusta ja ota kuva.
• Kun pidät suljinpainiketta painettuna, tallennusta jatketaan.
Sarjana kuvattavien kuvien enimmäismäärä
Sarjana kuvattavien kuvien määrällä on yläraja.
Hieno/Vakio
Ei rajaa (kunnes muistikortti on täynnä)
RAW ja JPEG
3 kuvaa
RAW
6 kuvaa
Huomautuksia
• Et voi kuvata sarjakuvauksella, kun etsimessä vilkkuu ”0”. Odota, kunnes ilmaisin
häviää näytöstä.
• Kun valotustilaksi on asetettu Valotusohjelma-tilassa jokin muu kuin
(Urheilu),
et voi kuvata sarjakuvauksella.
• Sarjakuvauksen nopeus saattaa hidastua, kun akun varaus ei ole riittävä tai kun
lämpötila on alhainen.
Itselaukaisimen käyttäminen
10 sekunnin itselaukaisin on kätevä, kun valokuvaaja on itse kuvassa.
2 sekunnin itselaukaisin on kätevä tapa vähentää kameran tärinää.
[Itselauk. (jatk.)] on kätevä toiminto vikatilanteiden estämiseen, koska
kamera kuvaa sarjakuvauksena joko kolme tai viisi kuvaa 10 sekunnin
tauon jälkeen.
1
ohjauspainikkeella t
(Itselaukaisin) t Valitse
haluamasi asetus
• Symbolin
jälkeinen numero on
parhaillaan valittu sekuntimäärä.
• Valitse
, jos haluat käyttää
itselaukaisinta sarjakuvaukseen.
98
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 99 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
2 Säädä tarkennusta ja ota kuva.
• Kun itselaukaisin on otettu käyttöön, äänimerkit ja itselaukaisimen valo
ilmaisevat käyttötilan. Itselaukaisimen valo välkkyy nopeasti ja äänimerkki
kuuluu juuri ennen kuvausta.
Itselaukaisimen peruuttaminen
Paina ohjauspainikkeen kohtaa
.
Huomautus
• Kun kuvaat etsintä käyttämällä, käytä okulaarin suojusta (sivu 26).
Kuvien kuvaaminen valotuksen muuttuessa
(valotushaarukka)
– -suunta
+ -suunta
1
ohjauspainikkeella t
(Haarukka: sarja) t
Valitse haluamasi haarukka-askel
99
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
Perusvalotus
Haarukkakuvauksen avulla voit ottaa useita kuvia, joissa on kussakin eri
valotusaste. Tässä kamerassa on automaattinen haarukkatoiminto. Määritä
perusvalotuksen poikkeaman (askeleiden) arvo, ja kamera kuvaa vaihtaen
valotusta automaattisesti. Voit kuvaamisen jälkeen valita kuvan, jonka
kirkkaus on haluamallasi tasolla.
Kun salama laukaistaan, salamavalon määrää säädetään
salamavalohaarukointia käyttämällä. Kuvaa painamalla suljinpainiketta
jokaista kuvaa varten.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 100 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
2 Säädä tarkennusta ja ota kuva.
Perusvalotus asetetaan haarukan ensimmäisessä kuvassa.
*
(Haarukka: sarja)
Kuvaa kolme kuvaa valotuksen muuttuessa valitun askeleen
verran.
Paina suljinpainiketta ja pidä sitä tässä asennossa, kunnes
tallennus päättyy.
Kun salama laukaistaan, paina suljinpainiketta jokaista kuvaa
varten.
* Parhaillaan valittu askel on kohdassa
näkyvä _ EV.
Huomautuksia
• Kun toimintatilan valitsin on asetettu asentoon M, valotusta vaihdetaan valotusaikaa
säätämällä.
• Kun säädät valotusta, sitä vaihdetaan korjatun arvon perusteella.
• Haarukkaa ei voi käyttää, kun tallennustilaksi on asetettu AUTO tai Valotusohjelma.
EV-asteikko haarukkakuvauksessa
Vallitsevan valon
haarukointi
0,3 askelta, kolme kuvaa
Valotuksen korjaaminen 0
Salamavalon haarukka
0,7 askelta, kolme kuvaa
Salamakorjaus –1,0
Näytetty ylärivillä.
Näytetty alarivillä.
Nestekidenäyttö
(Live View -tila)
Nestekidenäyttö
(Etsintila/vakionäyttö)
Etsin
* Vallitseva valo: mikä tahansa muu valo (ei salamavalo), joka valaisee
kohdetta pidemmän aikaa, kuten luonnollinen valo, hehkulamppu tai
loistevalo.
100
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 101 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
• Haarukkakuvauksessa käytetään samaa määrää merkkejä kuin mitä
EV-asteikossa näkyy tallennettavien kuvien määränä.
Salamavalohaarukointia käytettäessä merkit eivät kuitenkaan näy
etsimessä.
• Kun haarukkakuvaus alkaa, jo kuvattujen kuvien merkit alkavat kadota
yksitellen.
• Jos suljinpainike painetaan puoliväliin ja vapautetaan etsintilassa, ”br 1”
tulee näkyviin. ”Fbr 1” tulee näkyviin salamahaarukkaan. Kun
salamavalohaarukointi alkaa, se näyttää seuraavan kuvan numeron, esim.
”Fbr 2”, ”Fbr 3”.
Kaukolaukaisimen kanssa kuvaaminen
1
ohjauspainikkeella t
(Kaukosäädin)
2 Tarkenna kohteeseen, osoita lähetintä kaukolaukaisimen
kaukoanturiin ja ota kuva.
Huomautus
• Kun kuvaat etsintä käyttämällä, käytä okulaarin suojusta (sivu 26).
101
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
Voit käyttää kuvaamiseen langattoman RMT-DSLR1 -kaukolaukaisimen
(myydään erikseen) SHUTTER- ja 2SEC-painikkeita (suljin vapautetaan
2 sekunnin kuluttua). Lisätietoja on langattoman kaukolaukaisimen
mukana tulleissa käyttöohjeissa.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 102 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Katselutoiminnon käyttäminen
Kuvien katsominen
Viimeksi tallennettu kuva näkyy nestekidenäytössä.
1 Paina
-painiketta.
-painike
2 Valitse kuva ohjauspainikkeilla b/B.
Kuvaustilaan palaaminen
Paina -painiketta uudelleen.
Kuvaustietojen näytön vaihtaminen
Paina ohjauspainikkeen kohtaa DISP.
Aina kun painat ohjauspainikkeen kohtaa DISP, näyttö vaihtuu seuraavasti.
Kuvaustietojen
kanssa
Histogramminäyttö
Ilman
kuvaustietoja
Suunnan valitseminen pystyasennosta otettua kuvaa katsottaessa
MENU-painike t
asetus
1 t [Toistonäyttö] t Valitse haluamasi
Huomautus
• Kun toistat kuvaa televisiossa tai tietokoneella, kuva näytetään pystyasennossa,
vaikka [Man.kääntö] olisi valittuna.
102
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 103 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvan kääntäminen
1 Fn-painike t [Kierto]
2 Paina ohjauspainikkeen keskiosaa.
Kuvaa käännetään vastapäivään. Jos haluat kääntää kuvaa lisää, toista
vaihe 2.
• Kun olet kääntänyt kuvan, se näytetään käännetyssä asennossa myös
virrankatkaisun jälkeen.
Normaaliin toistonäyttöön palaaminen
Paina -painiketta.
Kuvien suurentaminen
Kuva voidaan suurentaa tarkempaa katselua varten. Tämä on kätevää
esimerkiksi tallennetun kuvan tarkennuksen tarkistamiseksi.
1 Näytä suurennettava kuva ja
paina sitten
-painike
-painiketta.
2 Lähennä tai loitonna kuvaa
säätöpyörällä.
103
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Katselutoiminnon käyttäminen
Huomautus
• Kun tallennat käännettyjä kuvia tietokoneelle, CD-ROM-levyllä (mukana) oleva
”PMB” pystyy näyttämään käännetyt kuvat oikein. Kuvat eivät ehkä kuitenkaan näy
käännettyinä kaikkia ohjelmistoja käytettäessä.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 104 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
3 Valitse suurennettava osa ohjauspainikkeilla v/V/b/B.
Suurennetun toiston peruuttaminen
Paina -painiketta, jos haluat palauttaa kuvan takaisin normaaliin kokoon.
Kuvakoon vaihteluväli
Kuvakoon vaihteluväli on seuraava.
Kuvan koko
Kuvakoon vaihteluväli
DSLR-A380
DSLR-A330
L
Noin ×1,1 – ×14
Noin ×1,1 – ×12
M
Noin ×1,1 – ×11
Noin ×1,1 – ×9,1
S
Noin ×1,1 – ×7,2
Noin ×1,1 – ×6,1
Kuvaluettelonäyttöön vaihtaminen
Fn-painike t [Hakemistonäyttö] t Valitse haluamasi
näytettävien kuvien määrä
Kuvien hakemistonäyttö tulee näkyviin.
Yhden kuvan näyttöön palaaminen
Valitse haluamasi kuva painamalla ohjauspainikkeen keskiosaa.
Kansion valitseminen
1 Valitse kansiopalkki ohjauspainikkeilla
b/B ja paina sitten keskiosaa.
2 Valitse haluamasi kansio painikkeilla
v/V ja paina sitten keskiosaa.
Kansiopalkki
104
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 105 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvien toistaminen automaattisesti (Kuvaesitys)
Kuvaesitystä voi käsitellä joko Fn- tai MENU-painikkeella. Tässä on
kuvattu toiminnot Fn-painiketta käytettäessä.
Fn-painike t [Kuvaesitys]t [OK]
Toistaa tallennetut kuvat järjestyksessä (kuvaesitys). Kuvaesitys päättyy
automaattisesti, kun kaikki kuvat on toistettu.
• Voit vaihtaa edelliseen/seuraavaan kuvaan ohjauspainikkeilla b/B.
Kuvaesityksen keskeyttäminen
Paina ohjauspainikkeen keskiosaa. Kun painat uudelleen, kuvaesitys
jatkuu.
Kuvaesityksen lopettaminen sen ollessa kesken
Paina
-painiketta.
Katselutoiminnon käyttäminen
Kuvaesityksen kuvien aikavälin valitseminen
Fn-painike t [Kuvaesitys] t [Väli] t Valitse haluamasi
sekuntimäärä
Jatkuva toistaminen
Fn-painike t [Kuvaesitys] t [Toisto] t [Käytössä]
105
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 106 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Tallennettujen kuvien tietojen
tarkistaminen
Aina kun painat ohjauspainikkeen osaa DISP, kuvaustietojen näyttö
vaihtuu (sivu 102).
Perustietojen näyttö
Näyttö
Selitys
Näyttö
Selitys
Muistikortti (20)
NO CARD
”Ei korttia” -varoitus
100-0003
Kansion tiedoston
numero (134)
-
Suojaa (109)
DPOF3
DPOF-asetus (142)
Kuvan laatu (116)
Kuvakoko (115)/
Kuvasuhde (116)
Akun jäljellä olevan
varauksen varoitus (16)
1/125
Valotusaika (60)
F3.5
Aukko (58)
ISO100
ISO-herkkyys (90)
2009 1 1
10:37AM
Tallennuspäivämäärä
3/7
Tiedoston numero/kuvia
yhteensä
106
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 107 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Histogramminäyttö
A
Näyttö
Näyttö
Muistikortti (20)
100-0003
Kansion tiedoston
numero (134)
-
Suojaa (109)
DPOF-asetus (142)
Kuvan laatu (116)
35mm
AWB +1
5500K M1
Kuvakoko (115)/
Kuvasuhde (116)
Akun jäljellä olevan
varauksen varoitus (16)
B
Näyttö
Polttoväli (149)
Luova asetus (94)
Valkotasapaino
(automaattinen,
vakioasetus,
värilämpötila,
värisuodatin) (91)
D-alueen optimointi (94)
2009 1 1
10:37AM
Tallennuspäivämäärä
3/7
Tiedoston numero/kuvia
yhteensä
Selitys
Histogrammi (87)
P A S M Toimintatilan valitsin
(46 - 65)
1/125
Valotusaika (60)
F3.5
Aukko (58)
ISO100
ISO-herkkyys (90)
–0.3
Valotuskorjaus (86)
–0.3
Salamakorjaus (88)
107
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Katselutoiminnon käyttäminen
DPOF3
Selitys
Mittaustapa (89)
Selitys
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 108 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Tietoja histogramminäytössä vilkkuvista segmenteistä
Kun kuvassa on kirkas tai tumma alue,
tämä alue vilkkuu histogramminäytössä
(luminanssirajan varoitus).
Vilkkuu
R (punainen)
Luminanssi
G (vihreä) B (sininen)
108
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 109 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvien suojaaminen (suojaa)
Voit suojata kuvat tahattomalta poistamiselta.
Suojaustoimintoa voi käsitellä joko Fn- tai MENU-painikkeella. Tässä on
kuvattu toiminnot Fn-painiketta käytettäessä.
Valittujen kuvien suojaaminen/suojauksen peruuttaminen
1 Fn-painike t [Suojaa] t [Merkityt kuvat]
2 Valitse suojattava kuva
ohjauspainikkeilla b/B ja paina
sitten ohjauspainikkeen
keskiosaa.
-
3 Jos haluat suojata muita kuvia, toista vaihe 2.
4 Paina Fn-painiketta.
5 Valitse [OK] ohjauspainikkeen v-painikkeella ja paina sitten
ohjauspainikkeen keskiosaa.
Kaikkien kuvien suojaaminen/suojauksen peruuttaminen
Fn-painike t [Suojaa] t [Kaikki kuvat] tai [Peruuta kaikki] t
[OK]
109
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Katselutoiminnon käyttäminen
Valittuun kuvaan tulee --merkki.
• Valinta voidaan peruuttaa painamalla
keskiosaa uudelleen.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 110 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvien poistaminen (poista)
Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Tarkista etukäteen, voiko
kuvan poistaa.
Poistotoimintoa voi käsitellä joko Fn- tai MENU-painikkeella. Tässä on
kuvattu toiminnot Fn-painiketta käytettäessä.
Huomautus
• Suojattuja kuvia ei voi poistaa.
Parhaillaan näkyvissä olevan kuvan poistaminen
1 Tuo poistettava kuva näkyviin ja
paina
-painiketta.
-painike
2 Valitse [Poista] painikkeella v ja paina sitten
ohjauspainikkeen keskiosaa.
Valittujen kuvien poistaminen
1 Fn-painike t [Poista] t [Merkityt kuvat]
2 Valitse poistettava kuva
ohjauspainikkeella ja paina sitten
ohjauspainikkeen keskiosaa.
Valittuun kuvaan tulee
-merkki.
Kokonaismäärä
3 Jos haluat poistaa muita kuvia, toista vaihe 2.
110
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 111 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
4 Paina Fn-painiketta.
5 Valitse [Poista] ohjauspainikkeen v-painikkeella ja paina
sitten ohjauspainikkeen keskiosaa.
Kaikkien kansiossa olevien kuvien poistaminen
1 Fn-painike t [Hakemistonäyttö] t Valitse haluamasi
kuvamäärä
2 Valitse kansiopalkki
ohjauspainikkeella b.
3 Paina ohjauspainikkeen keskiosaa ja valitse sitten poistettava
kansio painikkeilla v/V.
4 Paina
-painiketta.
5 Valitse [Poista] painikkeella v ja paina sitten
ohjauspainikkeen keskiosaa.
Kaikkien kuvien poistaminen kerralla
Fn-painike t [Poista] t [Kaikki kuvat] t [Poista]
Huomautus
• Useiden kuvien poistaminen toiminnolla [Kaikki kuvat] voi kestää pitkään. Kuvat
kannattaa poistaa tietokoneessa tai kameran muistikortti kannattaa alustaa.
111
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Katselutoiminnon käyttäminen
Kansiopalkki
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 112 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvien katsominen televisiolla
Jos haluat katsella kameralla otettuja kuvia televisiolla, tarvitset
HDMI-kaapelin (myydään erikseen) ja HDMI-liitännällä varustetun
teräväpiirtotelevision.
1 Kytke virta pois sekä kamerasta
että televisiosta ja liitä kamera
televisioon.
1 HDMI-liitäntään
HDMI-kaapeli
(myydään erikseen)
2 HDMI-liittimeen
2 Käynnistä televisio ja vaihda tuloa.
• Lue myös television mukana tulleet käyttöohjeet.
3 Kytke kamera päälle.
Kameralla otetut kuvat tulevat näkyviin
televisioruudulle.
Valitse haluamasi kuva
ohjauspainikkeilla b/B.
• Kameran nestekidenäyttö ei käynnisty.
Ohjauspainike
Huomautuksia
• Käytä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.
• Käytä HDMI-miniliitintä toisessa päässä (kameralle) ja televisioosi sopivaa liitintä
toisessa päässä.
112
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 113 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
• Kun kamera kytketään Sonyn VIDEO-A -yhteensopivaan televisioon
HDMI-kaapelilla, televisio valitsee still-kuvien katsomiseen sopivan kuvanlaadun
automaattisesti. Katso lisätietoja Sonyn VIDEO-A -yhteensopivan television
käyttöohjeista.
• Jotkin laitteet eivät välttämättä toimi oikein.
• Älä kytke laitteen lähtöliitintä kameran HDMI-liittimeen. Tämä voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
”PhotoTV HD” -televisiot
Tämä kamera on yhteensopiva ”PhotoTV HD” -standardin kanssa.
Kytkemällä Sonyn PhotoTV HD -yhteensopivia laitteita HDMI-kaapelilla
voidaan nauttia upeista Full HD -laadun kuvista.
”PhotoTV HD” mahdollistaa erittäin tarkan, valokuvan kaltaisen,
tekstuurien ja värien esittämisen.
Kameran käyttö ulkomailla
Kamera tunnistaa värijärjestelmän automaattisesti ja sovittaa sen kytketyn
videolaitteen mukaisesti.
NTSC-järjestelmä
Bahamasaaret, Bolivia, Chile, Ecuador, Filippiinit, Jamaika, Japani, Kanada,
Keski-Amerikka, Kolumbia, Korea, Meksiko, Peru, Surinam, Taiwan, Venezuela,
Yhdysvallat jne.
PAL-järjestelmä
Australia, Belgia, Espanja, Hollanti, Hongkong, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kiina,
Kuwait, Malesia, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakia, Suomi,
Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tšekki, Unkari, Uusi-Seelanti jne.
PAL-M-järjestelmä
Brasilia
PAL-N-järjestelmä
Argentiina, Paraguay, Uruguay
113
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Katselutoiminnon käyttäminen
Televisioiden värijärjestelmät
Jos haluat katsoa kuvia televisiolla, tarvitset videoliitännällä varustetun
television ja videokaapelin. Television värijärjestelmän täytyy olla sama
kuin digitaalikamerassa. Katso seuraavista luetteloista,
mitä TV-värijärjestelmää kameran käyttömaassa tai -alueella käytetään.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 114 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
SECAM-järjestelmä
Bulgaria, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Ranska, Ukraina, Venäjä jne.
Käyttö: ”BRAVIA” Sync
Kun kytket kameran HDMI-kaapelilla televisioon, joka tukee
”BRAVIA” Sync -toimintoa, voit käyttää kameraa television
kaukosäätimellä.
1 Kytke ”BRAVIA” Sync -toimintoa tukeva televisio kameraan
(sivu 112).
Tulo vaihdetaan automaattisesti, ja kameralla otetut kuvat tulevat näkyviin
televisioruudulle.
2 Paina television kaukosäätimen LINK MENU -painiketta.
3 Tee toiminnot television kaukosäätimen ohjauspainikkeella.
Linkkivalikon asetukset
Poista
Valitse kuvien poistotavaksi poiston kuva kerrallaan tai
kaikkien kuvien poiston (sivu 110).
Hakemistonäyttö
Vaihtaa kuvien hakemistonäyttöön.
Kuvaesitys
Toistaa kuvat automaattisesti (sivu 105).
Suojaa
Suojaa kaikki kuvat / peruuttaa kaikkien kuvien suojauksen
(sivu 109).
Määritä tulostus
Määrittää DPOF:n kaikkiin kuviin tai peruuttaa määrityksen
(sivu 142).
Määrittää tulostettavien kuvien määrän.
Määrittää päivämäärän kuviin tai jättää sen pois.
Yhden kuvan toisto
Palaa yhden kuvan näyttöön.
Huomautuksia
• Käytettävissä olevia toimintoja on rajoitettu, kun kamera on kytketty televisioon
HDMI-kaapelilla.
• Vain ”BRAVIA” Sync -yhteensopivat televisiot tukevat näitä toimintoja. Lisätietoja
on television mukana tulleissa käyttöohjeissa.
• Jos kamera suorittaa vääriä toimintoja television kaukosäätimen ohjaamana, kun
kamera on kytketty jonkin toisen valmistajan televisioon HDMI-liitännällä, aseta
-asetusvalikon [HDMI-OHJAUS]-asetukseksi [Pois].
114
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 115 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Asetusten muuttaminen
Kuvan koon ja laadun asettaminen
Kuvakoko
MENU-painike t
1 t [Kuvakoko] t Valitse haluamasi koko
[Kuvasuhde]: [3:2]
DSLR-A380
L:14M
4592 × 3056 kuvapistettä
M:7.7M
3408 × 2272 kuvapistettä
S:3.5M
2288 × 1520 kuvapistettä
DSLR-A330
L:10M
3872 × 2592 kuvapistettä
M:5.6M
2896 × 1936 kuvapistettä
S:2.5M
1920 × 1280 kuvapistettä
[Kuvasuhde]: [16:9]
DSLR-A380
4592 × 2576 kuvapistettä
M:6.5M
3408 × 1920 kuvapistettä
S:2.9M
2288 × 1280 kuvapistettä
Asetusten muuttaminen
L:12M
DSLR-A330
L:8.4M
3872 × 2176 kuvapistettä
M:4.7M
2896 × 1632 kuvapistettä
S:2.1M
1920 × 1088 kuvapistettä
Huomautus
• Kun valitset RAW-kuvan ja laatuasetuksen [Laatu], RAW-kuvan koko on L. Tämä
koko ei näy nestekidenäytössä.
115
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 116 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvasuhde
MENU-painike t
suhde
1 t [Kuvasuhde] t Valitse haluamasi
3:2
Normaali suhde.
16:9
HDTV-suhde.
Laatu
MENU-painike t
(RAW)
(RAW ja
JPEG)
(Hieno)
(Vakio)
1 t [Laatu] t Valitse haluamasi asetus
Tiedostomuoto: RAW (raakadata)
Tässä muodossa kuvia ei käsitellä digitaalisesti. Valitse tämä
muoto, jos haluat käsitellä kuvia tietokoneella
ammattilaistasoisesti.
• Kuvan kooksi on asetettu kiinteästi suurin koko. Kuvan
koko ei näy nestekidenäytössä.
Tiedostomuoto: RAW (raakadata) + JPEG
RAW-kuva ja JPEG-kuva luodaan samalla kertaa. Tämä
sopii tilanteisiin, joissa tarvitset kaksi kuvatiedostoa:
JPEG-tiedoston katselua varten ja RAW-tiedoston
muokkausta varten.
• Kuvan laatu on kiinteä [Hieno] ja koko on kiinteä [L].
Tiedostomuoto: JPEG
Kuva tiivistetään JPEG-muodossa, kun se tallennetaan.
Koska
(Vakio) -pakkaussuhde on suurempi kuin
(Hieno) -suhde,
-tiedostokoko on pienempi kuin
. Näin yhdelle muistikortille voidaan tallentaa useampia
kuvia, mutta niiden kuvanlaatu on heikompi.
Huomautus
• Jos haluat lisätietoja otettavien kuvien määrästä, kun kuvanlaatua muutetaan, katso
sivu 27.
Tietoja RAW-kuvista
Tarvitset tällä kameralla tallennetun RAW-kuvan avaamiseen CD-levyllä (mukana)
olevan ”Image Data Converter SR” -ohjelmiston. Tämän ohjelmiston avulla
RAW-kuva voidaan avata ja muuntaa johonkin yleisempään tiedostomuotoon, kuten
JPEG tai TIFF, ja sen valkotasapainoa, värikylläisyyttä, kontrastia jne. voidaan säätää.
• RAW-kuvaa ei voi tulostaa DPOF (kuvatilaus)- tai PictBridge-tulostimella.
• Et voi varmistaa D-alueen optimoinnin vaikutusta muuten kuin
(Vakio) toiminnon osalta, jos toistat ja suurennat RAW-muodossa tallennetun kuvan.
116
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 117 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Muistikorttitallennustavan asettaminen
Kuvien tiedostonumeroiden määrittämistavan valitseminen
MENU-painike t
asetus
2 t [Tiedoston nro] t Valitse haluamasi
Sarja
Kamera ei nollaa lukuja, vaan määrittää numerot
järjestyksessä numeroon ”9999” saakka.
Nollaa
Kamera nollaa luvut seuraavissa tilanteissa ja määrittää
tiedostonumerot numerosta ”0001” alkaen. Kun
tallennuskansiossa on tiedosto, numeroksi määrätään
numero, joka on suurinta numeroa yhden suurempi.
– Kun kansiomuoto muuttuu.
– Kun kansion kaikki kuvat poistetaan.
– Kun muistikortti vaihdetaan.
– Kun muistikortti alustetaan.
Kansion nimen muodon valitseminen
Tallennetut kuvat tallennetaan automaattisesti luotuihin kansioihin
muistikortin DCIM-kansioon.
2 t [Kansion nimi] t Valitse haluamasi
Vakiomuoto
Kansion nimen muoto on seuraava: kansion numero +
MSDCF.
Esimerkki: 100MSDCF
Pvm.-muoto
Kansion nimen muoto on seuraava: kansion numero + V
(viimeinen luku)/KK/PP.
Esimerkki: 10090405 (Kansion nimi: 100,
päiväys: 04/05/2009)
117
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Asetusten muuttaminen
MENU-painike t
asetus
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 118 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Uuden kansion luominen
Voit luoda kansion muistikortille kuvien tallentamista varten.
Uusi kansio luodaan ja sen numero on yhtä suurempi kuin suurin käytössä
oleva numero, ja tästä uudesta kansiosta tulee käytössä oleva
tallennuskansio.
MENU-painike t
2 t [Uusi kansio]
Tallennuskansion valitseminen
Kun vakiomuotoinen kansio on valittuna ja kansioita on vähintään kaksi,
voit valita tallennuskansion kuvien tallentamista varten.
MENU-painike t
kansio
2 t [Valitse kansio] t Valitse haluamasi
Huomautus
• Et voi valita kansiota, kun valitset asetukseksi [Pvm.-muoto].
Muistikortin alustaminen
Huomaa, että alustaminen poistaa peruuttamattomasti kaikki tiedot
muistikortilta, suojatut kuvat mukaan lukien.
MENU-painike t
1 t [Alusta] t [OK]
Huomautuksia
• Käytön merkkivalo palaa alustuksen aikana. Älä poista muistikorttia valon palaessa.
• Alusta muistikortti kameralla. Jos alustat muistikortin tietokoneella, sitä ei ehkä voi
käyttää kamerassa. Tämä riippuu käytetystä alustustyypistä.
• Alustaminen voi kestää useita minuutteja muistikortista riippuen.
118
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 119 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvakohinan vähennysasetuksen
muuttaminen
Kuvakohinan vähennyksen poistaminen käytöstä pitkää
valotusta käytettäessä
Kun asetat valotusajan vähintään sekunniksi (pitkän valotuksen kuvaus),
kuvakohinan vähennys on käytössä yhtä pitkään kuin suljin on auki.
Tämä vähentää rakeista kuvakohinaa, jota ilmenee tyypillisesti pitkää
valotusta käytettäessä. Kun kuvakohinan vähennys on käynnissä, näkyviin
tulee ilmoitus. Et voi ottaa uutta kuvaa. Valitse [Käytössä], jos haluat
priorisoida kuvanlaadun. Valitse [Pois], jos haluat priorisoida kuvauksen
ajoituksen.
MENU-painike t
2 t [Pitkän val.KV] t [Pois]
Kuvakohinan vähennyksen poistaminen käytöstä suurta
ISO-herkkyysasetusta käytettäessä
Kun ISO-asetus on vähintään 1600, kamera vähentää kuvakohinaa, jota
ilmenee, kun kameran herkkyysasetus on suuri.
Valitse [Käytössä], jos haluat priorisoida kuvanlaadun. Valitse [Pois], jos
haluat priorisoida kuvauksen ajoituksen.
MENU-painike t
2 t [Suuren ISO:n KV] t [Pois]
Huomautuksia
• Kuvakohinan vähennystä ei suoriteta sarjakuvauksessa, sarjakuvaushaarukoinnissa
eikä itselaukaisimella tehtävässä sarjakuvauksessa, vaikka asetuksena on
[Käytössä].
• Kun valotustilaksi on asetettu Valotusohjelma-tilassa AUTO, et voi poistaa
kuvakohinan vähennystä käytöstä.
119
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Asetusten muuttaminen
Huomautuksia
• Kuvakohinan vähennystä ei suoriteta sarjakuvauksessa, sarjakuvaushaarukoinnissa
eikä itselaukaisimella tehtävässä sarjakuvauksessa, vaikka asetuksena on
[Käytössä].
• Kun valotustilaksi on asetettu Valotusohjelma-tilassa AUTO, et voi poistaa
kuvakohinan vähennystä käytöstä.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 120 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Säätöpyörän toimintojen vaihtaminen
Säätöpyörän toiminnon muuttaminen
Kun tallennustila on M (Manuaalinen valotus) tai, voit asettaa kameran
kyseiseen säädettävään kohtaan (valotusaika tai aukkoarvo) ja valita sen
säätöpyörällä.
Valotusta säädettäessä kannattaa valita yleisimmin käytetty valotus.
MENU-painike t
asetus
1 t [Säätöp.asetus] t Valitse haluamasi
120
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 121 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Muiden asetusten muuttaminen
Äänen kytkeminen päälle/pois päältä
Tällä valitaan ääni, joka kuuluu sulkimen lukituksen yhteydessä,
itselaukaisimen laskennan aikana jne.
MENU-painike t
asetus
3 t [Äänimerkit] t Valitse haluamasi
Näytön taustavärin valitseminen
Voit valita nestekidenäytön taustaväriksi värin [Musta], [Valkoinen],
[Ruskea] tai [Vaaleanpunainen].
MENU-painike t
asetus
1 t [Näyttöväri] t Valitse haluamasi
Ohjenäytön poistaminen näkyvistä
MENU-painike t
1 t [Ohjenäyttö] t [Pois]
Kameran virransäästötilaan siirtymiseen käytettävän ajan
asettaminen
Voit määrittää kameraan eri aikavälejä, joiden kuluttua kamera vaihdetaan
virransäästötilaan (Virransäästö) Live View (LV) -tilassa ja etsintiloissa
(OVF). Suljinpainikkeen painaminen puoliväliin palauttaa kameran
kuvaustilaan.
MENU-painike t
1 t [Virransäästö (LV)] tai
[Virransäästö(OVF)] t Valitse haluamasi aika
121
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Asetusten muuttaminen
Voit poistaa ohjenäytön näkyvistä, kun käytät kameraa. Tämä on kätevä
ominaisuus, kun haluat suorittaa seuraavan toiminnon nopeasti.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 122 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Huomautus
• Kamera siirtyy virransäästötilaan 30 minuutin kuluttua tästä asetuksesta huolimatta,
kun kamera on kytketty televisioon tai kun kuvanottotavaksi on asetettu
(Kaukosäädin).
Päivämäärän asettaminen
Nollaa päivämäärän. Lisätietoja on sivulla 23.
MENU-painike t
ajan asettaminen
2 t [Pvm/aika-asetus] t Päivämäärän ja
Kielen valitseminen
MENU-painike t
2t[
Kieli] t Valitse kieli
122
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 123 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Nestekidenäytön asetusten
määrittäminen
Nestekidenäytön kirkkauden asettaminen manuaalisesti
Nestekidenäytön kirkkautta säädetään automaattisesti valo-olosuhteiden
mukaisesti valoanturin avulla (sivu 34).
Voit määrittää nestekidenäytön kirkkauden manuaalisesti.
MENU-painike t
1 t [LCD:n kirkkaus] t [Manuaalinen] t
Valitse haluamasi asetus
Huomautuksia
• Kun asetus on [Automaattisäätö], älä peitä valoanturia kädelläsi tai muutoin.
• Kun käytät kameraa AC-PW10AM -verkkolaitteella (myydään erikseen),
nestekidenäytön kirkkaus asetetaan aina mahdollisimman kirkkaaksi, vaikka
valitsisit vaihtoehdon [Automaattisäätö].
Kuvauksen jälkeen näytettävän kuvan näyttämisajan
asettaminen (Automaattinen katselu)
MENU-painike t
asetus
1 t [Autom.katselu] t Valitse haluamasi
Huomautus
• Automaattisessa katselussa kuvaa ei näytetä pystyasennossa, vaikka
[Toistonäyttö]-asetukseksi olisi määritetty [Autom.kääntö] (sivu 102).
123
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Asetusten muuttaminen
Voit tarkistaa tallennetun kuvan nestekidenäytöstä heti kuvauksen jälkeen.
Voit vaihtaa näyttöaikaa.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 124 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Nestekidenäytön pitäminen päällä etsimeen katsomisen
aikana
Kun LIVE VIEW/OVF -kytkin on asetettu ”OVF”-asentoon, etsimeen
katsominen poistaa nestekidenäytön käytöstä.
Oletusasetuksen mukaan nestekidenäyttö sammutetaan etsimeen
katsottaessa, jotta akku ei kulu.
Jos haluat pitää nestekidenäytön päällä, kun katsot etsimeen, valitse [Pois].
MENU-painike t
1 t [Etsin auto/pois] t [Pois]
124
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 125 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kameran version tarkistaminen
Version näyttäminen
Tuo kameran version näkyviin. Tarkista versio, kun laiteohjelmapäivitys
julkaistaan.
MENU-painike t
3 t [Versio]
Huomautus
• Päivitys voidaan suorittaa vain, kun akun varaustaso on vähintään
(kolme
varaustason kuvaketta). On suositeltavaa käyttää riittävän täyteen varattua akkua tai
AC-PW10AM-verkkolaitetta (myydään erikseen).
Asetusten muuttaminen
125
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 126 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa kameran päätoiminnot.
MENU-painike t
3 t [Palauta oletus] t [OK]
Palautettavat vaihtoehdot ovat seuraavat.
Vaihtoehdot
Palautusasetus
Valotuskorjaus (86)
±0.0
Tallennustietojen näyttö (68)
Yksityiskohtainen näyttö
Toistonäyttö (102)
Yhden kuvan näyttö (kuvaustietojen
kanssa)
Kuvanottotapa (97)
Yksittäiskuvaus
ISO (90)
AUTO
Salaman tila (82)
Automaattinen salama tai salama pois
päältä
Mittaustapa (89)
Monisegmentti
Automaattitark. (77)
AF-A
Valkotasapaino (91)
AWB (Automaattinen valkotasapaino)
Räätälöity valkotasapaino (92)
5500K
D-alueen optim. (94)
Vakio
Luova asetus (94)
Vakio
Tallennusvalikko
Vaihtoehdot
Palautusasetus
Kuvakoko (115)
L:14M (DSLR-A380)/
L:10M (DSLR-A330)
Kuvasuhde (116)
3:2
Laatu (116)
Hieno
Salamakorjaus (88)
±0.0
AF-valaisin (84)
Automaattinen
Pitkän val.KV (119)
Käytössä
Suuren ISO:n KV (119)
Käytössä
126
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 127 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Räätälöintivalikko
Vaihtoehdot
Palautusasetus
Eye-Start-AF (66)
Käytössä
Säätöp.asetus (120)
Suljinnopeus
Punasilm.väh. (84)
Pois
Autom.katselu (123)
2s
Etsin auto/pois (124)
Käytössä
Toistovalikko
Vaihtoehdot
Palautusasetus
Määritä tulostus – Pvm.-merkintä (146)
Pois
Kuvaesitys – Väli (105)
3s
Kuvaesitys – Toisto (105)
Pois
Toistonäyttö (102)
Autom.kääntö
Asetusvalikko
Palautusasetus
LCD:n kirkkaus (123)
Automaattisäätö
Virransäästö (LV) (121)
20 s
Virransäästö(OVF) (121)
10 s
HDMI-OHJAUS (114)
Käytössä
Näyttöväri (121)
Valkoinen
Ohjenäyttö (121)
Käytössä
Tiedoston nro (117)
Sarja
Kansion nimi (117)
Vakiomuoto
USB-liitäntä (129, 145)
Massamuisti
Äänimerkit (121)
Käytössä
Asetusten muuttaminen
Vaihtoehdot
127
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 128 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvien katselu tietokoneessa
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen
Tässä osassa on kuvaus siitä, miten muistikortilla olevat kuvat kopioidaan
tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Suositeltava tietokoneympäristö
On suositeltavaa, että tietokoneessa, joka liitetään kameraan kuvien
tuomiseksi, on seuraavat ominaisuudet.
x Windows
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi asennettu): Microsoft Windows 2000
Professional SP4/ Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
• Toimintaa ei taata, jos käytössä on jonkin yllä kuvatun käyttöjärjestelmän
päivitys tai monikäynnistysjärjestelmä.
*1 64-bittisiä versioita ja Starter-versiota ei tueta.
*2 Starter-versiota ei tueta.
USB-liitin: Mukana vakiovarusteena
x Macintosh
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi asennettu): Mac OS X (v10.1.3 – v10.5)
USB-liitin: Mukana vakiovarusteena
Kameran ja tietokoneen liittämistä koskevia huomautuksia
• Toimintaa ei taata kaikissa yllä mainituissa tietokoneympäristöissä.
• Jos kytket useamman kuin yhden USB-laitteen samaan tietokoneeseen
samanaikaisesti, jotkin laitteet (kuten kamera) eivät ehkä toimi. Tämä riippuu
käytettyjen USB-laitteiden tyypistä.
• Toimintaa ei taata USB-jakajaa tai jatkokaapelia käytettäessä.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0) -liitännän kautta mahdollistaa
nopean tiedonsiirron, koska tämä kamera on Hi-Speed USB
(USB 2.0) -yhteensopiva.
• Kun tietokone palautuu keskeytys- tai lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen
tiedonsiirto ei ehkä palaudu yhtä aikaa.
128
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 129 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Vaihe 1: Kameran ja tietokoneen liittäminen
1 Aseta kuvat sisältävä muistikortti kameraan.
2 Valitse muistikortin vaihtajalla sen muistikortin tyyppi, josta
kuvat kopioidaan.
3 Aseta riittävästi ladattu akku kameraan tai kytke kamera
pistorasiaan verkkolaitteen (myydään erikseen) avulla.
• Jos kopioit kuvia tietokoneeseen käyttäen riittämättömästi ladattua akkua,
kopiointi saattaa epäonnistua tai tiedot voivat vioittua, jos akku loppuu
kesken.
4 Käynnistä kamera ja tietokone.
5 Tarkista, että asetus [USB-liitäntä] kohdassa
3 on
[Massamuisti].
6 Liitä kamera ja tietokone.
1 USB-liittimeen
Kuvien katselu tietokoneessa
Ohjattu automaattinen käynnistys tulee
näkyviin työpöydälle.
USB-kaapeli
2 USB-liittimeen
129
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 130 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Vaihe 2: Kuvien kopioiminen tietokoneeseen
Windows
Tässä osassa kuvataan esimerkkinä, kuinka kuvat kopioidaan ”Documents”
(Windows XP: ”My Documents”) -kansioon.
Kun käytät laitteen mukana toimitettavaa ”PMB”-ohjelmistoa, voit
kopioida kuvia vaivattomasti (sivu 136).
1 Valitse [Open folder to view files]
(Windows XP: [Open folder to
view files] t [OK]), kun ohjattu
toiminto tulee näkyviin
työpöydälle automaattisesti.
• Jos ohjattu toiminto ei tule näkyviin,
valitse [Computer] (Windows XP: [My
Computer]) t [Removable Disk].
2 Kaksoisnapsauta [DCIM].
• Voit myös tuoda kuvia suoraan käyttämällä ”PMB”-sovellusta.
3 Kaksoisnapsauta kansiota, jossa
kopioitavat tiedostot sijaitsevat.
Tuo sitten valikko esiin
napsauttamalla kuvatiedostoa
hiiren kakkospainikkeella ja
valitse [Copy].
• Jos haluat kuvatiedostojen
tallennuskohdetta koskevia tietoja,
katso sivu 134.
130
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 131 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
4 Kaksoisnapsauta [Documents]kansiota. Tuo sitten valikko esiin
napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella
”Documents”-ikkunaa ja valitse
[Paste].
Kuvatiedostot kopioidaan ”Documents”
-kansioon.
• Jos kohdekansiossa on samanniminen
tiedosto, esiin tulee päällekirjoittamisen
vahvistamista koskeva ilmoitus. Jos
kirjoitat uuden kuvan aiemman kuvan
päälle, aiempi tiedosto poistetaan. Jos
haluat kopioida kuvatiedoston
poistamatta aiempaa tiedostoa, vaihda
tiedoston nimi ja kopioi kuva sitten.
Huomaa kuitenkin, että jos vaihdat
tiedoston nimen, et ehkä voi katsoa
kyseistä kuvaa kamerallasi (sivu 134).
Macintosh
Kuvien katselu tietokoneessa
1 Kaksoisosoita uutta kuvaketta t [DCIM] t kansio, jossa
kopioitavat tiedostot sijaitsevat.
2 Vedä ja pudota kuvatiedostot kiintolevyn kuvakkeeseen.
Kuvatiedostot kopioidaan kiintolevylle.
131
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 132 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvien katselu tietokoneessa
Windows
Tässä osassa kuvataan, kuinka ”Documents” (Windows XP: ”My
Documents”) -kansioon.
Jos haluat katsella RAW-kuvia, sinun on käytettävä laitteen mukana
toimitettua ”Image Data Converter SR” -ohjelmistoa (sivu 139).
1 Valitse [Start] t [Documents].
• Jos käyttöjärjestelmänä on
Windows 2000, kaksoisnapsauta [My
Documents] -kuvaketta työpöydällä.
2 Kaksoisnapsauta haluttua kuvatiedostoa.
Kuva tulee näkyviin.
Macintosh
Kaksoisosoite kiintolevyn kuvaketta t haluamaasi kuvatiedostoa
avataksesi tiedoston.
USB-liitännän poistaminen
Suorita alla mainitut Windows- tai Macintosh-toimenpiteet etukäteen, kun:
• irrotat USB-kaapelin.
• poistat muistikortin.
• kytket kameran pois päältä.
132
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 133 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
x Windows
Kaksoisnapsauta
tehtäväpalkissa ja valitse sitten
(USB Mass Storage Device) t [Stop]. Vahvista vahvistusikkunassa
oleva laite ja napsauta sitten [OK].
Laite on kytketty irti.
x Macintosh
Vedä ja pudota aseman tai muistikortin kuvake ”roskakori”kuvakkeeseen.
Kamera on kytketty irti tietokoneesta.
Kuvien katselu tietokoneessa
133
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 134 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvatiedostojen tallennuskohteet ja tiedostonimet
Kameralla tallennetut kuvatiedostot on ryhmitetty kansioiksi muistikortille.
Esimerkki: kansioiden katsominen järjestelmässä Windows Vista
AKansio, jossa on tällä kameralla tallennettuja
kuvatiedostoja. (Kolme ensimmäistä
numeroa ilmaisevat kansion numeron.)
BVoit luoda hakemiston päivämäärämuodon
mukaan (sivu 117).
• ”MISC”-kansioon ei voi tallentaa kuvia eikä
siinä olevia kuvia voi toistaa.
• Kuvatiedostot nimetään seuraavasti. ssss
(tiedostonumero) tarkoittaa mitä tahansa
numeroa 0001 - 9999. RAW-datatiedoston
numeeristen osien nimi ja sitä vastaavan
JPEG-tiedoston nimi on sama.
– JPEG-tiedostot: DSC0ssss.JPG
– JPEG-tiedostot (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW-datatiedosto (muu kuin Adobe
RGB): DSC0ssss.ARW
– RAW-datatiedosto (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• Tunnistin ei ehkä näy kaikissa tietokoneissa.
Tietokoneelle tallennettujen kuvien kopioiminen
muistikortille ja kuvien katsominen
Tässä osassa kuvataan menetelmä käyttäen Windows-konetta esimerkkinä.
Vaihe 1 ei ole tarpeen, jos tiedostonimeä ei ole muutettu.
Kun käytät laitteen mukana toimitettavaa ”PMB”-ohjelmistoa, voit
kopioida kuvia vaivattomasti (sivu 136).
134
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 135 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
1 Napsauta hiiren
kakkospainikkeella kuvatiedostoa
ja valitse sitten [Rename]. Muuta
tiedostonimeksi
”DSC0ssss”.
• Anna kohtaan ssss numero
0001 - 9999.
• Jos näkyviin tulee päällekirjoituksen
vahvistamista koskeva ilmoitus, anna
jokin toinen numero.
• Näkyvissä voi olla tunnistin
tietokoneen asetuksista riippuen.
Kuvien tunnistimena on JPG. Älä
muuta tätä tunnistinta.
2 Kopioi kuvatiedosto muistikortin
kansioon seuraavassa
järjestyksessä.
1 Napsauta hiiren kakkospainikkeella
kuvatiedostoa ja valitse sitten [Copy].
2 Kaksoisnapsauta [Removable Disk]
Huomautuksia
• Joitakin kuvia ei ehkä voi näyttää niiden koon vuoksi.
• Jos kuvatiedostoa on käsitelty tietokoneella tai jos se tallennettiin jonkin muun
mallisella kameralla, kuvan katsominen kameralla ei välttämättä onnistu.
• Jos kansiota ei ole, luo ensin kansio kameralla (sivu 118) ja kopioi sitten
kuvatiedosto.
135
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kuvien katselu tietokoneessa
kohdassa [Computer]
(Windows XP: [My Computer]).
3 Napsauta kakkospainikkeella
[sssMSDCF]-kansiota
[DCIM]-kansiossa ja valitse [Paste].
• sss tarkoittaa mitä tahansa
numeroa 100 - 999.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 136 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Ohjelmiston käyttäminen
Seuraava ohjelmisto on toimitettu kameralla kuvattujen kuvien
hyödyntämistä varten:
• Sony Image Data Suite
”Image Data Converter SR”
”Image Data Lightbox SR”
• Sony Picture Utility
”PMB” (Picture Motion Browser)
Huomautus
• ”PMB” ei ole yhteensopiva Macintosh-tietokoneiden kanssa.
Suositeltava tietokoneympäristö
x Windows
Suositeltava ympäristö ”Image Data Converter SR Ver.3”/”Image Data
Lightbox SR”
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi asennettu): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP1
*1 64-bittisiä versioita ja Starter-versiota ei tueta.
*2 Starter-versiota ei tueta.
Suoritin/muisti: suositus Pentium 4 tai nopeampi, vähintään 1 Gt
RAM-muistia.
Näyttö: vähintään 1024 × 768 pistettä
Suositeltava ympäristö ”PMB” -ohjelmistolle
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi asennettu): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP1
*1 64-bittisiä versioita ja Starter-versiota ei tueta.
*2 Starter-versiota ei tueta.
Suoritin/muisti: Pentium III 500 MHz tai nopeampi, vähintään 256 Mt
RAM-muistia (Suositus: Pentium III 800 MHz tai nopeampi ja vähintään
512 Mt RAM-muistia)
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava levytila on vähintään 500 Mt
Näyttö: vähintään 1024 × 768 pistettä
136
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 137 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
x Macintosh
Suositeltava ympäristö ”Image Data Converter SR Ver.3”/”Image Data
Lightbox SR”
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi asennettu): Mac OS X (v10.4/v10.5)
Suoritin: Power PC G4/G5 -sarja (suositus vähintään 1,0 GHz)/Intel Core
Solo/Core Duo/Core 2 Duo tai nopeampi
Muisti: suositus vähintään 1 Gt.
Näyttö: vähintään 1024 × 768 pistettä
Ohjelmiston asentaminen
x Windows
• Kirjaudu valvojana.
1 Käynnistä tietokone ja aseta
CD-levy (mukana)
CD-levyasemaan.
Kuvien katselu tietokoneessa
Asennusvalikon näyttö tulee näkyviin.
• Jos se ei tule näkyviin, kaksoisnapsauta
kohtaa [Computer] (Windows XP: [My
Computer]) t
(SONYPICTUTIL)
t [Install.exe].
• Järjestelmässä Windows Vista esille
voi tulla AutoPlay-näyttö. Valitse ”Run
Install.exe” ja jatka asennusta
seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.
2 Napsauta [Install].
• Tarkista, että ”Sony Image Data Suite” - ja ”Sony Picture Utility” asetukset on valittu, ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
137
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 138 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
3 Poista CD-levy asennuksen päätyttyä.
Seuraava ohjelmisto asennetaan ja pikakuvakkeet asetetaan työpöydälle.
• Sony Image Data Suite
”Image Data Converter SR”
”Image Data Lightbox SR”
• Sony Picture Utility
”PMB”
”PMB Guide”
x Macintosh
• Kirjaudu valvojana.
1 Käynnistä Macintosh-tietokone ja aseta CD-levy (mukana)
CD-levyasemaan.
2 Kaksoisosoita CD:n kuvaketta.
3 Kopioi [IDS_INST.pkg]-tiedosto kiintolevyn [MAC]-kansioon.
4 Kaksoisosoita kohdekansiossa olevaa [IDS_INST.pkg]tiedostoa.
• Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
Huomautus
• Kun näkyviin tulee uudelleenkäynnistämisen vahvistamista koskeva ilmoitus,
käynnistä tietokone uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti.
138
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 139 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
”Image Data Converter SR” -ohjelmiston käyttäminen
Huomautus
• Jos tallennat kuvan RAW-datana, se tallennetaan ARW2.1-muodossa.
”Image Data Converter SR” -sovelluksella voit:
• muokata RAW-muodossa tallennettuja kuvia erilaisilla korjauksilla,
kuten sävykäyrä ja terävyys.
• säätää kuvia esimerkiksi valkotasapainolla, valotuksella ja luovalla
asetuksella.
• tallentaa tietokoneessa katsellut ja muokatut kuvat. Voit joko tallentaa
kuvan RAW-muodossa tai yleisessä tiedostomuodossa.
• Lisätietoja ”Image Data Converter SR” -ohjelmistosta on Help-ohjeessa.
Voit avata Help-ohjeen valitsemalla [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
x Macintosh
Kaksoisnapsauta kohtaa [Image Data Converter SR Ver.3] [Sony Image
Data Suite] -kansiossa [Applications]-kansiossa.
Voit lopettaa valitsemalla lopetusvaihtoehdon [IDC SR] -valikosta.
”Image Data Lightbox SR” -ohjelmiston käyttäminen
”Image Data Lightbox SR” -sovelluksella voit:
• näyttää ja vertailla tällä kameralla otettuja RAW/JPEG-kuvia.
• luokitella kuvat viiden asteikolla.
• määrittää väritunnisteita ja niin edelleen.
• näyttää kuvan ”Image Data Converter SR” -sovelluksessa ja säätää sitä.
139
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Kuvien katselu tietokoneessa
”Image Data Converter SR”-ohjelmiston käynnistäminen/lopettaminen
x Windows
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa ”Image Data Converter SR Ver.3” ohjelman pikakuvaketta.
Kun käynnistät Käynnistä-valikosta, valitse [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Voit lopettaa ohjelman napsauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa
-painiketta.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 140 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
• Lisätietoja ”Image Data Lightbox SR” -ohjelmistosta on Help-ohjeessa.
Voit avata Help-ohjeen Start-valikosta valitsemalla [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Lightbox SR].
”Image Data Lightbox SR”-ohjelmiston käynnistäminen/lopettaminen
x Windows
Kaksoisnapsauta [Image Data Lightbox SR] -kuvaketta työpöydällä.
Kun käynnistät Start-valikosta, valitse [Start] t [All Programs] t [Sony
Image Data Suite] t [Image Data Lightbox SR].
Voit lopettaa ohjelman napsauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa
-painiketta.
Kokoelman tallentamisen valintaikkuna tulee näkyviin.
x Macintosh
Kaksoisnapsauta kohtaa [Image Data Lightbox SR] [Sony Image Data
Suite] -kansiossa [Applications]-kansiossa.
Voit lopettaa valitsemalla lopetusvaihtoehdon [Image Data Lightbox SR] valikosta.
”PMB” -ohjelmiston käyttäminen
Huomautus
• ”PMB” ei ole yhteensopiva Macintosh-tietokoneiden kanssa.
”PMB” -sovelluksella voit:
• tuoda kameralla otettuja kuvia ja
näyttää niitä tietokoneella.
• järjestää kuvia tietokoneessa olevassa
kalenterissa kuvauspäivän mukaan ja
katsella niitä.
• korjata (punasilmäyskorjaus jne.),
tulostaa ja lähettää kuvia
sähköpostiliitteinä, muuttaa
kuvauspäivää jne.
• tulostaa tai tallentaa kuvia päivämäärän kanssa.
• luoda datalevyn tallentavalla CD- tai DVD-asemalla.
140
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 141 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
• Lisätietoja ”PMB”-ohjelmistosta: ”PMB Guide”.
”PMB Guide” avataan kaksoisnapsauttamalla työpöydällä olevaa
(PMB Guide) -pikakuvaketta. Kun käynnistät Start-valikosta, valitse
[Start] t [All Programs] t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB
Guide].
”PMB”-ohjelmiston käynnistäminen/lopettaminen
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
(PMB) -kuvaketta.
Tai käynnistysvalikosta: Valitse [Start] t [All Programs] t [Sony
Picture Utility] t [PMB].
Voit lopettaa ”PMB”-ohjelman napsauttamalla näytön oikeassa
yläkulmassa olevaa -painiketta.
Huomautus
• Kun ”PMB” käynnistetään ensimmäisen kerran, tietotyökalun vahvistuskehote tulee
näkyviin. Valitse [Start]. Tämä toiminto kertoo uutuuksista, kuten
ohjelmistopäivityksistä. Voit muuttaa asetusta myöhemmin.
Kuvien katselu tietokoneessa
141
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\100PRT.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 142 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvien tulostaminen
DPOF:n määrittäminen
Voit määrittää kameralla, mitkä kuvat ja kuinka monta kuvaa tulostetaan,
ennen kuin tulostat kuvat liikkeessä tai omalla tulostimellasi. Toimi
seuraavasti.
Kuviin jää DPOF-määrityksiä tulostuksen jälkeen. Määritykset kannattaa
poistaa tulostuksen jälkeen.
Valittujen kuvien DPOF:n määrittäminen/määritysten
poistaminen
DPOF-määrityksiä voi käsitellä joko Fn- tai MENU-painikkeella. Tässä on
kuvattu toiminnot Fn-painiketta käytettäessä.
1 Fn-painike t [Määritä tulostus] t [DPOF-asetus] t
[Merkityt kuvat] t [OK]
2 Valitse kuva ohjauspainikkeilla b/B.
3 Valitse arkkien määrä ohjauspainikkeen keskiosalla.
• DPOF-määrityksen voi poistaa asettamalla luvuksi ”0”.
4 Paina Fn-painiketta.
5 Valitse [OK] ohjauspainikkeen v-painikkeella ja paina sitten
ohjauspainikkeen keskiosaa.
Huomautuksia
• DPOF-määritystä ei voi tehdä RAW-datatiedostoille.
• Voit määrittää enintään 9 kuvaa.
142
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\100PRT.fm
Master: Right
010COV.book Page 143 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kaikkien kuvien DPOF:n määrittäminen/määrityksen
peruuttaminen
Fn-painike t [Määritä tulostus] t [DPOF-asetus] t [Kaikki
kuvat] tai [Peruuta kaikki] t [OK] t [OK]
• Voit valita tulostettavien kuvien määrän arvon sen jälkeen, kun olet
valinnut vaihtoehdon [Kaikki kuvat]. Samaa arvoa käytetään kaikkiin
kuviin.
Päivämäärien lisääminen kuviin
Voit lisätä päivämääriä kuviin tulostuksen yhteydessä. Päivämäärän sijainti
(kuvan sisä- tai ulkopuolella, merkkikoko jne.) määräytyy tulostimen
mukaan.
Fn-painike t [Määritä tulostus] t [Pvm.-merkintä] t
[Käytössä]
Huomautus
• Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikkien tulostimien kanssa.
Kuvien tulostaminen
143
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\100PRT.fm
Master: Left
010COV.book Page 144 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kuvien tulostaminen liittämällä kamera
PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen
Voit tulostaa kamerallasi otettuja kuvia
ilman tietokonettakin liittämällä kameran
suoraan PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen. ”PictBridge” perustuu
CIPA-standardiin. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
Huomautus
• Et voi tulostaa RAW-kuvia.
Vaihe 1: Kameran asettaminen
Huomautus
• Verkkolaitteen (myydään erikseen) käyttö on suositeltavaa, jotta virta ei katkea
tulostuksen aikana.
1 MENU-painike t
3 t [USB-liitäntä] t [PTP]
2 Kytke kamera pois päältä ja asenna muistikortti, johon kuvat on
tallennettu.
3 Valitse muistikortin vaihtajalla sen muistikortin tyyppi, josta
kuvat tulostetaan.
144
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\100PRT.fm
Master: Right
010COV.book Page 145 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Vaihe 2: Kameran kytkeminen tulostimeen
1 Kytke kamera tulostimeen.
1 USBliittimeen
USB-kaapeli
2 USBliittimeen
2 Kytke kamera ja tulostin päälle.
Tulostettavien kuvien valitsemiseen käytettävä ruutu tulee näkyviin.
Vaihe 3: Tulostus
1 Valitse tulostettava kuva ohjauspainikkeilla b/B ja paina sitten
ohjauspainikkeen keskiosaa.
• Toiminto voidaan peruuttaa painamalla keskiosaa uudelleen.
Kuvien tulostaminen
2 Toista vaihe 1, jos haluat tulostaa muita kuvia.
3 Paina MENU-painiketta ja aseta kukin asetus.
• Lisätietoja asetuksista on kohdassa ”PictBridge-valikko”.
4 Valitse [Tulosta] t [OK] valikosta ja paina sitten
ohjauspainikkeen keskiosaa.
Kuva tulostetaan.
• Kun tulostuksen valmistumisesta ilmaiseva näyttö tulee näkyviin, paina
ohjauspainikkeen keskiosaa.
145
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\100PRT.fm
Master: Left
010COV.book Page 146 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Tulostuksen peruuttaminen
Ohjauspainikkeen keskiosan painaminen tulostuksen aikana peruuttaa
tulostuksen. Irrota USB-kaapeli tai katkaise virta kamerasta. Kun haluat
tulostaa uudelleen, noudata edellä annettuja ohjeita (vaiheet 1–3).
PictBridge-valikko
Tulosta
Tulostaa valitut kuvat. Lisätietoja on kohdassa ”Vaihe 3: Tulostus”.
Aseta tul.määrä
Voit määrittää tulosteiden määräksi enintään 20. Sama tulosteiden määrä
määritetään kaikille valituille kuville.
Paperikoko
Automaattinen
Tulostimen asetukset
9×13cm
89×127 mm
Hagaki
100×147 mm
10×15cm
10×15 cm
4"×6"
101,6×152,4 mm
A6
105×148,5 mm
13×18cm
127×178 mm
Letter
216×279,4 mm
A4
210×297 mm
A3
297×420 mm
Pvm.-merkintä
Päivä ja aika
Liittää päivämäärän ja ajan.
Päivämäärä
Liittää päivämäärän.
Ei käytössä
Ei liitä päivämäärää.
Poista merkit
Kun viesti tulee näkyviin, valitse [OK] ja paina sitten ohjauspainikkeen
keskiosaa. poistetaan kustakin kuvasta tulostuksen jälkeen. Kun peruutat
määritykset tulostamatta kuvia, valitse tämä vaihtoehto.
146
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 147 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Muut
Tekniset tiedot
Kamera
[Pölyn esto]
[Järjestelmä]
Kameran tyyppi
Digitaalinen
järjestelmäkamera, jossa
on kiinteä salama ja
vaihdettavat objektiivit
Objektiivi
kuvausolosuhteiden ja
käytetyn objektiivin
mukaan)
Kaikki α-objektiivit
[Kuva-anturi]
Kuvapisteiden kokonaismäärä
DSLR-A380
Noin 14 900 000
kuvapistettä
DSLR-A330
Noin 10 800 000
kuvapistettä
Järjestelmä Varautumisen
suojapinnoitus
alipäästösuodatin- ja kuvaanturi-vaihtomekanismissa
[Automaattitarkennusjärjestelmä]
Järjestelmä TTLvaiheilmaisinjärjestelmä,
CCD-linjatunnistimet
(9 pistettä, 8 viivaa ja
ristikkoanturi)
Herkkyysalue
0 – 18 EV (herkkyyden
vastatessa arvoa ISO 100)
AF-valaisin Noin 1 – 5 m
[Live View]
Tehollisten kuvapisteiden määrä
DSLR-A380
Noin 14 200 000
kuvapistettä
DSLR-A330
Noin 10 200 000
kuvapistettä
Tyyppi
Kuvamuoto DSLR-A380
23,5 × 15,7 mm
(APS-C -muoto) lomitettu,
ensisijainen väri
DSLR-A330
23,6 × 15,8 mm
(APS-C -muoto) lomitettu,
ensisijainen väri
Mittausalue 2 – 17 EV (monisegmentti,
keskustapainotettu,
pistemittaus), (herkkyys
ISO 100, objektiivi F1,4)
Kuvamuoto Erityinen kuva-anturi
tilaan Live View
Mittaustapa 1200 vyöhykkeen arvioiva
mittaus
Näkökenttä 0,90
Tyyppi
SteadyShot -kompensointikyky
Noin 2,5 – 3,5 EV:n
pienennys sulkimen
nopeudessa (vaihtelee
Kiinteä silmätason
järjestelmä, jossa pentaDach-peili
Näkökenttä 0,95
Suurennus
0,74 × 50 mm:n objektiivin
ollessa äärettömässä,
–1 m–1
147
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Muut
[Etsin]
[SteadyShot]
Järjestelmä Kuva-anturivaihtomekanismi
Pentapeilikallistusmekanismi
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 148 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Silmätila
Noin 19,7 mm okulaarista,
14,1 mm okulaarin
kehikosta diopterin ollessa
–1 (–1 m–1)
Salaman peitto
Peittävä 18 mm:n
objektiivi (polttoväli, jonka
objektiivi ilmaisee)
Diopterin säätäminen
–3,0 – +1,0 m–1
Salamakorjaus
±2,0 EV (1/3 EV-askel)
[Valotuksen säätö]
[Tallennusväline]
Mittauskenno
SPC
Mittaustapa 40-segmenttinen
kennokuvio, erityinen
kuva-anturi tilaan Live
View Live View -tilassa
Mittausalue 2 – 20 EV (4 – 20 EV
pistemittauksella),
(herkkyys ISO 100,
objektiivi F1,4)
2 – 17 EV Live View tilassa (kaikissa
mittaustiloissa, ISO 100,
objektiivi F1,4)
ISO-herkkyys (suositeltu
valotusindeksi)
AUTO, ISO 100 – 3200
Valotuskorjaus
±2,0 EV (1/3 EV-askel)
[Nestekidenäyttö]
Nestekidenäytön paneeli
6,7 cm (2,7-tyyppinen)
TFT-ohjain
Pisteiden kokonaismäärä
230 400 (960 × 240)
pistettä
[Tulo-/lähtöliittimet]
USB
miniB
HDMI
HDMI-tyyppinen
C-miniliitin
[Virtalähde, yleistä]
Akku
Ladattava akku NP-FH50
[Muut]
[Suljin]
Tyyppi
”Memory Stick PRO
Duo”, SD-muistikortti,
SDHC-muistikortti
Elektronisesti ohjattu
pystyliikeverhosuljin
PictBridge
Yhteensopiva
Exif Print
Yhteensopiva
Nopeusalue 1/4000–30 sekuntia,
aikavalotus, (1/3 EV-askel)
PRINT Image Matching III
Yhteensopiva
Salaman täsmäysnopeus
1/160 sekunti
Mitat
Noin 128 × 97 × 71,4 mm
(L/K/S, ulkonemia lukuun
ottamatta)
Paino
Noin 490 g (ilman akkua,
muistikorttia ja rungon
lisävarusteita)
[Kiinteä salama]
Salaman G-nro
GN 10 (metreinä, herkkyys
ISO 100)
Uudelleenkäyttöaika
Noin 4 sekuntia
Käyttölämpötila
0 °C – 40 °C
148
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 149 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Tiedostomuoto
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.21, MPF Baseline) yhteensopiva, DPOFyhteensopiva
USB-liitännät
Hi-Speed USB (USB 2.0 yhteensopiva)
BC-VH1 Akkulaturi
Tuloteho
100 V – 240 V AC,
50/60 Hz, 4 W
Lähtöteho
8,4 V DC, 0,28 A
Käyttölämpötila-alue
0 °C – 40 °C
Säilytyslämpötila-alue
–20 °C – +60 °C
Enimmäismitat
Noin 60 × 25 × 95 mm
(L/K/S)
Massa
Noin 75 g
Ladattava akku NP-FH50
Akku
Litiumioniakku
Enimmäisjännite
DC 8,4 V
Nimellisjännite
DC 6,8 V
Enimmäislatausjännite
1,75 A
Noin 50 g
Rakenne ja tekniset tiedot voivat
muuttua ilman, että siitä ilmoitetaan
erikseen.
Polttoväli
Tämän kameran kuvakulma on
kapeampi kuin 35 mm:n
filmikameran kuvakulma. 35 mm:n
filmikameran polttoväliä suurin
piirtein vastaava polttoväli samalla
kuvakulmalla kuvaamiseksi saadaan
suurentamalla objektiivin polttoväliä
noin puolella.
Esimerkki: kamerassa oleva 50 mm:n
objektiivi vastaa 35 mm:n
filmikamerassa olevaa 75 mm:n
objektiivia.
Kuvatietojen yhteensopivuus
• Tämä kamera täyttää DCF (Design
rule for Camera File system) standardin vaatimukset. Standardin
on laatinut JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Kamerallasi kuvattujen kuvien
toisto muissa laitteissa tai muissa
laitteissa kuvattujen tai
muokattujen kuvien toisto omassa
kamerassasi ei ole varmaa.
Kapasiteetti
Tyypillinen
6,1 Wh (900 mAh)
Minimi
5,9 Wh (870 mAh)
Enimmäismitat
Noin 31,8 × 18,5 ×
45,0 mm (L/K/S)
149
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Muut
Enimmäislatausvirta
DC 8,4 V
Massa
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 150 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Tavaramerkit
•
on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• ”Memory Stick”,
, ”Memory
Stick PRO”,
,
”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick
PRO Duo”,
,
”Memory Stick PRO-HG Duo”,
, ”Memory
Stick Micro”, ”MagicGate” ja
ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
• ”InfoLITHIUM” on Sony
Corporationin tavaramerkki.
• ”PhotoTV HD” on Sony
Corporationin tavaramerkki.
• Microsoft, Windows ja Windows
Vista ovat Microsoft Corporation
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/
tai muissa maissa.
• HDMI, HDMI-logo ja HighDefinition Multimedia Interface
ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Macintosh ja Mac OS ovat Apple
Inc:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• PowerPC on IBM Corporationin
rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa.
• SDHC-logo on tavaramerkki.
• MultiMediaCard on
MultiMediaCard Associationin
tavaramerkki.
• Intel, Intel Core, MMX ja Pentium
ovat Intel Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Adobe on Adobe Systems
Incorporatedin rekisteröity
tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
• D-alueen optimoinnin
lisäasetuksissa käytetään Apical
Limitedin tarjoamaa tekniikkaa.
• Lisäksi muut tässä oppaassa
käytetyt järjestelmien ja tuotteiden
nimet ovat yleensä niiden
kehittäjien tai valmistajien
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ®
ei ole kuitenkaan käytetty kaikissa
tapauksissa tässä oppaassa.
150
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 151 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Vianmääritys
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien
ohjeiden avulla. Katso aiheet sivuilla 151 - 160. Ota yhteys
Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
1
Tarkasta seuraavat asiat.
2
Irrota akku ja aseta se uudelleen paikalleen noin minuutin kuluttua ja
kytke virta päälle.
3
Palauta asetukset (sivu 126).
4
Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun
Sony-huoltoon.
Akku ja virta
Akkua ei voi asentaa.
• Kun asennat akkua, paina akun kärjellä lukitusvipua (sivu 15).
• Tarkista akun mallinumero (sivut 11, 16).
Akun varaustilan ilmaisin ei näytä oikein, tai se näyttää riittävää
varausta, mutta varaus loppuu liian nopeasti.
Kameraa ei voi kytkeä päälle.
• Asenna akku oikein (sivu 15).
• Akku on tyhjentynyt. Asenna ladattu akku (sivu 12).
• Akun käyttöaika on loppunut (sivu 16). Vaihda tilalle uusi akku.
151
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Muut
• Tämä voi tapahtua, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä
paikassa (sivu 164).
• Akku on tyhjentynyt. Asenna ladattu akku (sivu 12).
• Akun käyttöaika on loppunut (sivu 16). Vaihda tilalle uusi akku.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 152 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Virta katkeaa yllättäen.
• Jos kamera on käyttämättömänä tietyn ajan, kamera siirtyy
virransäästötilaan ja sen virrankulutus loppuu lähes kokonaan.
Virransäästötila kytkeytyy pois, kun kameraa käytetään esim. painamalla
suljinpainike puoliväliin (sivu 121).
CHARGE-merkkivalo vilkkuu akkua ladattaessa.
• Irrota akku ja aseta se paikalleen oikein.
• Lataa akku 10 °C – 30 °C:n lämpötilassa.
Kuvaaminen
Nestekidenäytössä ei näy etsintilassa mitään, vaikka virta on päällä.
• Oletusasetusten mukaan nestekidenäyttö kytkeytyy pois päältä akun
säästämiseksi, jos kameraa ei käytetä 10 sekuntiin.
Etsimessä näkyvä kuva ei ole selvä.
• Säädä diopteria diopterin säätimellä (sivu 67).
Etsimessä ei näy kuvaa.
• LIVE VIEW/OVF -kytkin on asennossa ”LIVE VIEW”. Aseta se asentoon
”OVF” (sivu 66).
Kuvaa ei ole tallennettu.
• Laitteessa ei ole muistikorttia.
Suljin ei vapaudu.
• Käytät muistikorttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on
LOCK-asennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon.
• Muistikortin vaihtajan asento on väärä. Aseta se oikeaan asentoon
(sivu 20).
• Tarkasta muistikortin vapaa tila (sivu 27). Jos se on täynnä, toimi jollakin
seuraavista tavoista:
– Poista tarpeettomia kuvia (sivu 110).
– Vaihda muistikortti.
• Et voi tallentaa kuvia kiinteän salamavalon lataamisen aikana (sivu 82).
• Suljinta ei voi vapauttaa, kun kohde ei ole tarkka.
• Objektiivi ei ole kiinnitetty oikein. Kiinnitä objektiivi oikein (sivu 18).
152
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 153 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
• Kun kameraan on kiinnitetty esim. tähtikaukoputki, kuvaa käyttämällä
tallennustilaa M.
• Kohde saattaa edellyttää erikoistarkennusta (sivu 75). Käytä tarkennuksen
lukitusta tai manuaalista tarkennusta (sivut 76, 79).
Tallennus kestää kauan.
• Kohinan vähennystoiminto on käytössä (sivu 119). Tämä ei ole vika.
• Kuvataan RAW-tilassa (sivu 116). Koska RAW-datatiedosto on suuri,
kuvaus RAW-tilassa voi kestää jonkin aikaa.
Kuva ei ole tarkka.
• Kohde on liian lähellä. Tarkasta objektiivin minimipolttoväli.
• Kuvaat manuaalitarkennustilassa. Aseta tarkennustilaksi AF
(automaattitarkennus) (sivu 74).
• Kun objektiivissa on tarkennustilan kytkin, aseta se asentoon AF.
• Vallitseva valo ei riitä.
Eye-Start-AF ei toimi.
• Aseta [Eye-Start-AF]-asetukseksi [Käytössä] (sivu 66).
• Paina suljinpainike puoliväliin asti.
Salamavalo ei toimi.
• Salamavalo-tilan asetuksena on [Autom.salama]. Jos haluat varmistaa, että
salama varmasti laukeaa, aseta salamavalo-tilaksi [Täytesalama] (sivu 82).
Salamalla otetuissa kuvissa näkyy sameita täpliä.
• Ilmassa oleva pöly heijastaa salaman valoa ja näkyy kuvassa. Tämä ei ole
vika.
Salaman uudelleen latautumiseen kuluu liian kauan.
153
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Muut
• Salama on laukaistu monta kertaa peräkkäin lyhyen ajan kuluessa. Kun
salama laukaistaan monta kertaa peräkkäin, latautumiseen voi kulua
normaalia kauemmin, jotta kamera ei ylikuumenisi.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 154 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Salamalla otettu kuva on liian tumma.
• Jos kohde on salaman kantaman (etäisyys, jonka salama saavuttaa)
ulkopuolella, kuvat ovat tummia, koska salaman valo ei saavuta kohdetta.
Jos ISO-arvoa muutetaan, myös salaman kantama muuttuu sen mukana
(sivu 84).
• Seuraavissa tapauksessa kuva saattaa jäädä hämäräksi. Irrota nämä
lisälaitteet ja ota kuva sitten.
– ND- tai PL-suodatin.
– Hajotin.
– HVL-F36AM-salaman leveä paneeli.
Päivämäärä ja aika tallentuvat väärin.
• Aseta oikea päivämäärä ja aika (sivut 23, 122).
Aukon arvo ja sulkimen nopeus vilkkuvat, kun suljinpainike painetaan
puoliväliin.
• Koska kohde on liian kirkas tai tumma, se on kameran käytettävissä olevan
alueen ulkopuolella. Säädä asetusta uudelleen.
Kuva on valkeahko (hajavalotus).
Valo sumentuu kuvassa (haamukuva).
• Kuva otettiin voimakkaassa valaistuksessa ja objektiiviin on päässyt liikaa
valoa. Kiinnitä vastavalosuoja (myydään erikseen).
Kuvan kulmat ovat liian tummat.
• Jos käytössä on jokin suodatin tai suoja, ota se pois ja yritä uudestaan.
Suodatin tai suoja voi näkyä osaksi kuvassa suodattimen paksuudesta tai
väärin asennetusta suojasta riippuen. Joidenkin objektiivien optiikkaa saa
kuvan reuna-alueet näyttämään liian tummilta (valo ei riitä).
Kohteen silmät näkyvät punaisina.
• Ota punasilmäisyyden vähennys -toiminto käyttöön (sivu 84).
• Siirry kohteen lähelle ja ota kuva salaman kantaman sisällä olevasta
kohteesta salamaa käyttäen (sivu 84).
154
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 155 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Näyttöön ilmestyy pisteitä, jotka jäävät nestekidenäyttöön.
• Tämä ei ole vika. Nämä pisteet eivät tule kuvaan (sivu 5).
• Voit vähentää näiden ongelmien vaikutusta ”Kuvapistekart.”-toiminnolla.
1 Aseta LIVE VIEW/OVF -kytkin ”LIVE VIEW”-asentoon.
2 Kiinnitä objektiivinsuojus.
3 MENU-painike t
3 t [Kuvapistekart.] t [OK]
Kuva on epäterävä.
• Kuva otettiin vähässä valossa ilman salamaa ja kamera tärisi. Jalustan tai
salaman käyttö on suositeltavaa (sivut 45, 82).
EV-asteikko b B vilkkuu nestekidenäytössä tai etsimessä.
• Kohde on liian kirkas tai tumma kameran valomittarin mitattavaksi.
Live View -tilassa otetun kuvan väri on outo.
• Tarkista Live View -tilassa kuva nestekidenäytöstä huolellisesti ennen
kuvaamista. Kamera ei ehkä pysty tunnistamaan kuvan väriä heti Live
View -tilaan siirtymisen jälkeen. Tällaisissa tapauksissa ei ehkä saada
odotettua tulosta.
Kuvien katselu
Kamera ei pysty toistamaan kuvia.
• Tietokoneessa olevan kansion tai tiedoston nimi on vaihdettu (sivu 134).
• Jos kuvatiedostoa on käsitelty tietokoneella tai jos se tallennettiin jonkin
muun mallisella kameralla, kuvan katsominen kameralla ei välttämättä
onnistu.
• Kamera on USB-tilassa. Irrota USB-liitäntä (sivu 132).
Muut
Kuva ei tule näkyviin televisioruudulle.
• Tarkasta, että liitäntä on tehty oikein (sivu 112).
Kuvien poistaminen ja muokkaaminen
Kamera ei pysty poistamaan kuvaa.
• Peruuta suojaus (sivu 109).
155
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 156 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Olet poistanut kuvan vahingossa.
• Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Sellaiset kuvat, joita ei halua
poistaa, kannattaa suojata (sivu 109).
Et voi merkitä DPOF-merkkiä.
• DPOF-määrityksiä ei voi tehdä RAW-datatiedostoille.
Tietokoneet
Et tiedä, onko tietokoneen käyttöjärjestelmä yhteensopiva kameran
kanssa.
• Tarkista ”Suositeltava tietokoneympäristö” (sivut 128, 136).
Tietokone ei tunnista kameraa.
• Tarkista, että kameran virta on päällä.
• Kun akun varaus on vähissä, asenna kameraan ladattu akku (sivu 12) tai
käytä verkkolaitetta (myydään erikseen).
• Käytä USB-kaapelia (mukana) (sivu 129).
• Irrota USB-kaapeli ja kytke se sitten tukevasti uudelleen.
• Aseta [USB-liitäntä] -asetukseksi [Massamuisti] (sivu 129).
• Irrota tietokoneen USB-liittimistä kaikki muut laitteet paitsi kamera,
näppäimistö ja hiiri.
• Kytke kamera suoraan tietokoneeseen (ei USB-jakajan tai muun laitteen
kautta) (sivu 128).
Kuvia ei voi kopioida.
• Luo USB-yhteys liittämällä kamera oikein tietokoneeseen (sivu 129).
• Noudata käyttöjärjestelmäkohtaista kopiointimenetelmää (sivu 130).
• Kun otat kuvia käyttämällä tietokoneella alustettua muistikorttia, et ehkä
pysty kopioimaan kuvia tietokoneelle. Ota kuvia käyttäen kamerallasi
alustettua muistikorttia (sivu 118).
Kuvaa ei voi toistaa tietokoneessa.
• Jos käytät ”PMB” -sovellusta, katso ”PMB Guide”.
• Pyydä ohjeita tietokoneen tai ohjelmiston valmistajalta.
Kun olet luonut USB-yhteyden, ”PMB” ei käynnisty automaattisesti.
• Luo USB-yhteys, kun tietokone on kytketty päälle (sivu 129).
156
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 157 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Et tiedä, kuinka ohjelmistoa (mukana) käytetään.
• Katso kunkin ohjelmiston ohjeesta tai käyttöoppaasta.
Muistikortti
Muistikorttia ei voi laittaa kameraan.
• Työnnät korttia väärässä suunnassa. Asenna se oikein päin (sivu 20).
Muistikortille ei voi tallentaa.
• Muistikortti on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia (sivu 110).
• Asennettu muistikortti on käyttökelvoton (sivu 21).
Olet alustanut muistikortin vahingossa.
• Kaikki muistikortilla olevat tiedot poistetaan alustuksen yhteydessä. Niitä
ei voi palauttaa.
”Memory Stick PRO Duo” -korttipaikalla varustettu tietokone ei tunnista
”Memory Stick” -korttia.
• Jos tietokoneen ”Memory Stick” -paikka ei tue ”Memory Stick PRO Duo” korttia, kytke kamera tietokoneeseen (sivu 129). Tietokone tunnistaa
”Memory Stick PRO Duo” -kortin.
Tulostus
Katso seuraavien aiheiden kanssa myös jäljempänä olevaa kohtaa
”PictBridge-yhteensopiva tulostin”.
Kuvan väri on outo.
Tulostettaessa kuvista leikkautuvat molemmat reunat.
• Tulostimesta riippuen kuvan vasen, oikea, ylä- tai alareuna voi leikkautua
pois. Erityisesti kun tulostat kuvaa, joka on kuvattu kuvasuhteella [16:9],
kuvan alaosa voi leikkautua pois.
157
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Muut
• Kun Adobe RGB -tilassa tallennettuja kuvia tulostetaan sRGB-tulostimilla,
jotka eivät ole yhteensopivia Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) -muodon
kanssa, kuvat tulostetaan alemmalla intensiteettitasolla (sivu 96).
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 158 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
• Kun tulostat kuvia omalla tulostimellasi, peruuta trimmaus- tai
reunuksettomuus-asetukset. Selvitä tulostimen valmistajalta, onko siinä
nämä ominaisuudet.
• Jos tulostat kuviasi tulostuspalvelussa, kysy, voivatko he tulostaa kuvat
leikkaamatta molempia reunoja.
Kuvia ei voi tulostaa päivämäärän kanssa.
• ”PMB”-sovelluksen avulla voit tulostaa kuvat päivämäärän kanssa
(sivu 140).
• Tässä kamerassa ei ole toimintoa, jolla päivämäärät lisättäisiin kuviin.
Koska kameralla kuvatut kuvat kuitenkin sisältävät päivämäärätiedon, voit
tulostaa sen kuviin, jos tulostin tai sovellus tunnistaa Exif-tiedot. Kysy
tulostimen tai sovelluksen valmistajalta Exif-yhteensopivuudesta.
• Tulostuspalvelussa kuvat voidaan tulostaa päivämäärän kanssa, jos pyydät
sitä.
PictBridge-yhteensopiva tulostin
Saat lisätietoja tulostimen mukana toimitetuista käyttöohjeista ja tulostimen
valmistajalta.
Yhteyden luominen ei onnistu.
• Kameraa ei voi kytkeä suoraan tulostimeen, joka ei ole
PictBridge-yhteensopiva. Selvitä tulostimen valmistajalta, onko tulostin
PictBridge-yhteensopiva.
• Aseta [USB-liitäntä]-asetukseksi [PTP] (sivu 144).
• Irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen. Jos tulostin antaa
virheilmoituksen, katso lisätietoja tulostimen mukana tulleista
käyttöohjeista.
Kuvia ei voi tulostaa.
• Tarkasta, että kamera on kytketty oikein tulostimeen käyttämällä
USB-kaapelia.
• RAW-kuvia ei voi tulostaa.
• Muilla kuin tällä kameralla otettuja kuvia tai tietokoneella muokattuja kuvia
ei ehkä voi tulostaa.
158
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 159 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Päivämäärän kohdalle kuvaan tulostuu ”---- -- --”.
• Päivämäärää ei voi tulostaa kuviin, joissa ei ole päivämäärä- ja aikatietoja.
Aseta [Pvm.-merkintä]-asetukseksi [Ei käytössä] ja tulosta kuva uudelleen
(sivu 146).
Valittua kuvakokoa ei voi tulostaa.
• Irrota ja kytke uudestaan USB-kaapeli aina, kun vaihdat paperin kokoa
tulostimen kameraan kytkemisen jälkeen.
• Kameran tulostusasetus ei ole sama kuin tulostimessa. Muuta joko kameran
(sivu 146) tai tulostimen asetusta.
Kameraa ei voi käyttää tulostamisen peruutuksen jälkeen.
• Odota hetki, että tulostin ehtii suorittaa peruutuksen. Siihen voi kulua
jonkin aikaa tulostimesta riippuen.
Muut
Linssi huurtuu.
• Siihen tiivistyy kosteutta. Sammuta kamera ja jätä se noin tunniksi ennen
kuin käytät sitä (sivu 164).
Näkyviin tulee ilmoitus ”Asetetaanko pvm. ja kellonaika?”, kun kamera
kytketään päälle.
• Kamera on ollut käyttämättömänä jonkin aikaa ilman akkua tai akun ollessa
lähes tyhjä. Vaihda akku ja aseta päiväys uudelleen (sivut 23, 164). Jos
päivämääräasetus katoaa aina akkua vaihdettaessa, pyydä ohjeita Sonyn
jälleenmyyjältä tai paikalliselta valtuutetulta Sonyn huoltoedustajalta.
• Tämä johtuu siitä, että tiivistyssuhde ja kuvan koko tiivistyksen jälkeen
muuttuvat kuvan mukaan JPEG-kuvia otettaessa (sivu 116).
Asetus palautuu ilman palautustoiminnon suorittamista.
• Akku poistettiin virtakytkimen ollessa ON-asennossa. Kun poistat akkua,
varmista, että kameran virta on kytketty pois päältä ja ettei käytön
merkkivalo pala (sivut 15, 35).
159
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Muut
Tallennettavissa olevien kuvien määrä ei pienene tai pienenee kerralla
kahdella kuvalla.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 160 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kamera ei toimi oikein.
• Kytke kamera pois päältä. Poista akku ja aseta se takaisin paikalleen. Jos
käytössä on verkkolaite (myydään erikseen), irrota verkkojohto. Jos kamera
on kuuma, anna sen jäähtyä ennen kuin yrität tätä korjausmenetelmää. Jos
kamera ei toimi tämänkään jälkeen, ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai
paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
SteadyShot-asteikon viisi pylvästä vilkkuvat.
• SteadyShot -toiminto ei toimi. Voit jatkaa kuvaamista, mutta SteadyShot toiminto ei toimi. Kytke kamera pois ja takaisin päälle. Jos SteadyShot asteikko jatkaa vilkkumista, ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon.
”--E-” näkyy näytössä.
• Poista muistikortti ja aseta se takaisin paikalleen. Jos tämä ei poista
ilmoitusta, alusta muistikortti.
160
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 161 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Varoitusilmoitukset
Jos jokin seuraavista ilmoituksista
tulee näkyviin, noudata alla olevia
ohjeita.
Yhteensopimaton akku. Käytä
oikeata mallia.
• Käytössä on yhteensopimaton
akku (sivu 16).
Asetetaanko pvm. ja kellonaika?
• Tällä asetetaan aika ja
päivämäärä. Jos et ole käyttänyt
kameraa pitkään aikaan, lataa
sisäinen ladattava akku
(sivut 23, 164).
Virta ei riitä.
• Yritit suorittaa toiminnon
[Puhdistustila] akun tehon
ollessa riittämätön. Lataa akku
tai käytä verkkolaitetta
(myydään erikseen).
• Muistikortti on alustettu
tietokoneessa, ja tiedostomuotoa
on muokattu.
Valitse [OK] ja alusta sitten
muistikortti. Voit käyttää
muistikorttia uudelleen, mutta
kaikki siinä olevat tiedot
poistetaan. Täydelliseen
alustamiseen voi kulua jonkin
Korttivirhe
• Kamerassa on epäyhteensopiva
muistikortti tai alustus on
epäonnistunut.
Aseta “Memory Stick” uudelleen
paikalleen.
Aseta SD-kortti uudelleen
paikalleen.
• Asennettua muistikorttia ei voi
käyttää kameran kanssa.
• Muistikortti on vahingoittunut.
• Muistikortin liitinosa on
likainen.
Tätä “Memory Stick” ei tueta.
• Käytä tässä kamerassa olevaa
”Memory Stick” -korttia
(sivu 21).
Ei “Memory Stick”. Suljin on
lukittu.
Ei SD-korttia. Suljin on lukittu.
• Kameraan ei ole asetettu
muistikortin vaihtajalla valitun
tyyppistä muistikorttia. Aseta
muistikortti paikalleen tai vaihda
muistikortin tyyppi muistikortin
vaihtajalla.
161
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Muut
Ei voi käyttää “Memory Stick”.
Alustetaanko?
Ei voi käyttää SD-korttia.
Alustetaanko?
aikaa.
Jos ilmoitus tulee vieläkin
näkyviin, vaihda muistikortti.
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 162 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Käsittelee...
• Pitkällä valotuksella kohinan
poisto tapahtuu kuvauksen
jälkeen ja siihen kuluu yhtä
kauan kuin suljin oli auki.
Tämän poiston aikana ei voi
kuvata.
Ei voi näyttää.
• Muilla kameroilla otettuja kuvia
tai tietokoneella muokattuja
kuvia ei ehkä voi näyttää.
Objektiivi ei asennettuna. Suljin
on lukittu.
• Objektiivia ei ole kiinnitetty
oikein tai sitä ei ole kiinnitetty
lainkaan.
• Kun kiinnität kameran
tähtikaukoputkeen tai
vastaavaan, aseta tallennustilaksi
M.
Ei kuvia
• Muistikortilla ei ole kuvaa.
Kuva suojattu.
• Yritit poistaa suojattuja kuvia.
Ei voi tulostaa.
• Yritit merkitä RAW-kuvia
DPOF-merkillä.
Tarkasta toinen laite
• PictBridge-yhteyden luominen ei
onnistu. Irrota USB-kaapeli ja
kytke se sitten uudelleen.
Kamera ylikuumenee. Anna sen
jäähtyä.
• Kamera on kuumentunut, koska
sillä on otettu kuvia
yhtäjaksoisesti.
Kytke virta pois. Anna kameran
jäähtyä ja odota, kunnes se on
taas valmis kuvaamista varten.
Kameravirhe
Järjestelmävirhe.
• Kytke virta pois päältä, poista
akku ja asenna se sitten takaisin.
Jos viesti tulee näkyviin usein,
ota yhteys Sony-kauppiaaseen
tai paikalliseen valtuutettuun
Sony-huoltoon.
Ei voi suurentaa.
Kuvaa ei voi kääntää.
• Muilla kameroilla tallennettuja
kuvia ei ehkä voi suurentaa tai
kääntää.
Kuvia ei muutettu
• Yritit suojata kuvia tai asettaa
niitä DPOF-kuviksi muuttamatta
kuvien määritystä.
Alustaa USB-yhteyttä.
• USB-yhteys on luotu. Älä irrota
USB-kaapelia.
Ei voi luoda lisää kansioita
• Muistikortilla on kansio ”999”.
Siinä tapauksessa et voi luoda
uusia kansioita.
162
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 163 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Tulostus peruutettu.
• Tulostus on peruutettu. Irrota
USB-kaapeli tai katkaise virta
kamerasta.
Ei voi merkitä.
• Yritit merkitä RAW-kuvia
PictBridge-ruudulla.
Tulostinvirhe
• Tarkasta tulostin.
• Tarkista, ettei tulostettava kuva
ole vahingoittunut.
Tulostin on varattu
• Tarkasta tulostin.
Muut
163
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 164 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Varotoimia
Käyttölämpötilat
Älä käytä tai säilytä kameraa
seuraavissa paikoissa
Kamera on suunniteltu käytettäväksi
lämpötiloissa 0 °C – 40 °C.
Kuvaaminen erittäin kylmissä tai
kuumissa olosuhteissa näiden rajojen
ulkopuolella ei ole suositeltavaa.
• Erittäin kuumat, kuivat tai kosteat
paikat
Jos kamera jätetään esim.
aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn
autoon, kameran runko voi
vääristyä ja siitä voi aiheutua
toimintahäiriöitä.
• Suora auringonvalo ja
lämmityslaitteiden ympäristö
Kameran rungon väri voi muuttua
tai runko vääristyä, mikä voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Paikat, joihin voi kohdistua tärinää
• Voimakkaan magneettikentän
lähelle
• Hiekkaiset ja pölyiset paikat
Varo, ettei kameraan pääse hiekkaa
tai pölyä. Tämä voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä, joita ei aina voi
korjata.
Kosteuden tiivistyminen
Jos kamera tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään paikkaan, kameran sisään
ja pinnalle voi tiivistyä kosteutta.
Tämä tiivistyminen saattaa aiheuttaa
kameran toimintahäiriöitä.
Kosteuden tiivistymisen estäminen
Kun tuot kameran kylmästä
lämpimään, sulje se muovipussiin ja
anna sen sopeutua uuden paikan
olosuhteisiin noin tunnin ajan.
Jos kosteutta tiivistyy
Sammuta kamera ja odota noin tunti,
että kosteus haihtuu. Huomaa, että jos
otat kuvia, kun kameran objektiivissa
on kosteutta, kuvista ei tule tarkkoja.
Tallentaminen
Sisäinen ladattava paristo
Muista kiinnittää objektiivinsuojus
tai runkotulppa, kun et käytä
kameraa. Kun kiinnität
runkotulppaa, poista siitä kaikki
pöly ennen kuin asetat sen
kameraan. Kun ostat DT 18 – 55
mm F3,5 – 5,6 SAM objektiivisarjan, osta myös
objektiivin takasuojus ALC-R55.
Tässä kamerassa on sisäinen
ladattava paristo, joka ylläpitää
päivämäärän ja ajan ja muut asetukset
riippumatta siitä, onko virta päällä.
Tämä ladattava paristo latautuu koko
ajan kameran käytön aikana. Sen
varaus heikkenee kuitenkin
vähitellen, jos käytät kameraa vain
lyhyitä jaksoja kerrallaan. Jos et
käytä kameraa lainkaan noin
3 kuukauteen, akku tyhjenee
kokonaan. Muista ladata paristo tässä
164
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 165 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
tapauksessa uudelleen ennen kameran
käyttöä.
Voit kuitenkin käyttää kameraa,
vaikka ladattava paristo olisi tyhjä,
mutta et pysty tallentamaan
päivämäärää ja aikaa. Jos kameran
asetukset palautuvat oletusasetuksiksi
aina, kun sisäinen ladattava akku
ladataan, kyseisen akun käyttöaika
saattaa olla loppunut. Ota yhteys
Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Sisäisen ladattavan pariston
latausmenetelmä
Aseta ladattu akku kameraan tai
kytke kamera pistorasiaan
verkkolaitteen (myydään erikseen)
avulla ja jätä kamera vähintään
24 tunniksi virtakytkimen ollessa
pois päältä.
Kuvaamista ja toistoa
koskevia huomautuksia
Muut
• Ennen kuin kuvaat ainutlaatuisia
tapahtumia kokeile, että kamera
toimii oikein.
• Tätä kameraa ei ole suunniteltu
kestämään pölyä, roiskeita eikä
vettä.
• Älä katso kohti aurinkoa tai muuta
voimakasta valonlähdettä etsimen
tai irrotetun objektiivin läpi. Tämä
voi vahingoittaa silmiäsi pysyvästi.
Tai se saattaa aiheuttaa kameran
toimintahäiriön.
• Älä käytä kameraa lähellä laitteita,
jotka muodostavat voimakkaita
radioaaltoja tai säteilyä. Kamera ei
ehkä pysty kuvaamaan tai
toistamaan oikein.
• Kameran käyttö pölyisessä tai
hiekkaisessa paikassa voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
• Jos kameraan tiivistyy kosteutta,
poista se ennen kameran käyttöä
(sivu 164).
• Älä ravistele tai iske kameraa.
Tämä voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä ja estää
kuvaamisen, minkä lisäksi se voi
tehdä tallennusvälineestä
epävakaan ja vioittaa tai tuhota
kuvatietoja.
• Puhdista salamavalon pinta ennen
käyttöä. Salamavalon muodostama
kuumuus voi värjätä sen pinnalla
olevan lian tai saada sen tarttumaan
kiinni heikentäen näin salamavalon
tehoa.
• Säilytä kamera, mukana tulleet
lisävarusteet ja muut tarvikkeet
lasten ulottumattomissa.
Muistikortti voidaan nielaista
vahingossa. Jos näin käy, on
otettava välittömästi yhteys
lääkäriin.
165
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\010COVIX.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 166 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Hakemisto
Hakemisto
Numerot
40-segmenttinen kennokuvioinen
mittaus ..................................148
Etsin auto/pois ......................... 124
EV-asteikko ....................... 63, 100
Eye-Start-AF.............................. 66
A
F
Adobe RGB ................................96
AF-alue .......................................78
AF-valaisin .................................84
Akku .....................................12, 15
Akun lataaminen.........................12
Alusta........................................118
Aukko ...................................55, 58
Aukon ensisijaisuus ....................58
Auringonlasku ............................53
Autom.katselu...........................123
Automaattinen tarkennus............74
Automaattisalama .......................82
Automaattitark. ...........................77
Fn-painike .................................. 38
B
H
Haarukka.................................... 99
Hakemistonäyttö ...................... 104
HDMI-OHJAUS ...................... 114
Hidas täsmäys ............................ 82
Histogrammi ...................... 87, 108
Hämäräkuvaus ........................... 54
I
Image Data Converter SR ........ 139
Image Data Lightbox SR ......... 139
ISO-herkkyys ............................. 90
Itselaukaisin ............................... 98
BULB-kuvaus.............................64
J
D
D-alueen optim. ..........................94
DC IN -liitin ...............................35
Diopterin säätö............................67
DPOF-asetus.............................142
E
Etsin ......................................66, 73
Jatkuva a.tark. ............................ 77
JPEG ........................................ 116
K
Kameran tärinän
vähentäminen......................... 43
Kansion nimi............................ 117
Kaukosäädin ............................ 101
166
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\010COVIX.fm
Master: Right
010COV.book Page 167 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Kellonajan asettaminen...... 23, 122
Keskustapain. ............................. 89
Kieli ......................................... 122
Kontrasti..................................... 94
Kosteuden tiivistyminen .......... 164
Kuvaaminen ............................... 46
Kuvaesitys................................ 105
Kuvakohinan vähennys............ 119
Kuvakoko................................. 115
Kuvan katselu .......................... 102
Kuvan laatu .............................. 116
Kuvanottotapa ............................ 97
Kuvapistekart. .......................... 155
Kuvasuhde ............................... 116
Kuvien katsominen
televisiolla............................ 112
Käsitarkennus............................. 79
Käännä ..................................... 103
L
Laatu ........................................ 116
Langaton salama ........................ 85
LCD:n kirkkaus........................ 123
Live View .............................. 5, 66
Luova asetus .............................. 94
M
N
Nestekidenäyttö............ 36, 68, 106
Nopea täsmäys ........................... 73
Näyttöväri................................. 121
O
Objektiivi ................................... 18
Ohjauspainike....................... 38, 39
Ohjelmoitava
automaattikuvaus ................... 57
Ohjenäyttö................................ 121
Okulaarin anturit ................ 66, 124
Okulaarin suojus ........................ 26
Olkahihna ................................... 25
OVF............................................ 66
P
Palautus .................................... 126
PictBridge................................. 144
Piste ............................................ 89
Pitkän val.KV........................... 119
PMB ......................................... 140
Poista........................................ 110
Polttoväli .................................. 149
Puhdistustila ............................... 31
Punasilm.väh. ............................. 84
Puoliväliin painaminen .............. 47
Pvm.-merkintä.......................... 143
167
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Hakemisto
Maisema..................................... 50
Makro......................................... 51
Manuaalinen valotus .................. 62
”Memory Stick Duo” ................. 20
”Memory Stick PRO Duo” ........ 20
Menu .......................................... 40
Mittaustapa................................. 89
Monisegmentti ........................... 89
Muistikortin vaihtaja .................. 20
Muotokuva ................................. 49
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\010COVIX.fm
Master: Left
010COV.book Page 168 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Pvm/aika-asetus ..................23, 122
Pölynestotoiminto.......................31
R
RAW .................................116, 139
Räätälöity valkotasapaino...........92
Tiedoston nro ........................... 117
Tiivistyssuhde .......................... 116
Toistonäyttö ............................. 102
Tulostus............................ 142, 144
Täytesalama ............................... 82
U
S
Salama p. päältä....................46, 82
Salamakorjaus.............................88
Salaman tila ................................82
Salamavalon haarukka ................99
Sarjakuvaus.................................97
Sarjakuvaushaarukka ..................99
SD-muistikortti ...........................20
Silmäsuppilo ...............................26
SteadyShot-toiminto ...................44
Suojaa .......................................109
Suuren ISO:n KV .....................119
Suurennettu kuva ......................103
Säätöp.asetus ............................120
T
Takasalamatäsmäys ....................82
Tallennettavissa olevien kuvien
määrä ................................27, 29
Tarkennuksen ilmaisin................75
Tarkennuksen lukitus..................76
Tarkennus ...................................74
Tarkennustila ..............................77
Tekniset tiedot ..........................147
Terävyys .....................................94
Terävyysalue...............................55
Urheilu ....................................... 52
USB-liitäntä ..................... 129, 145
Uusi kansio .............................. 118
V
Valitse kansio........................... 118
Valkotasapaino .......................... 91
Vallitseva valo ......................... 100
Valmiiksi asetettu
valkotasapaino ....................... 91
Valotuksen määrä ...................... 55
Valotus ....................................... 55
Valotusaika .......................... 55, 60
Valotusajan ensisijaisuus ........... 60
Valotuskorjaus ........................... 86
Valotusohjelma .......................... 48
Valotustila.................................. 55
Versio....................................... 125
Virransäästö ............................. 121
Väriavaruus................................ 96
Värikylläisyys ............................ 94
Y
Yhden k. a.tark........................... 77
168
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\010COVIX.fm
Master: Right
010COV.book Page 169 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
Z
Zoom .......................................... 80
Ä
Älykäs telejatke.......................... 80
Äänimerkit ............................... 121
Hakemisto
169
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
E:\CX85200\4137176611\4137176611DSLRA330A380CEE5\01FIDSLRA330A380CEE5\010COVIX.fm
Master: Left
010COV.book Page 170 Monday, April 6, 2009 3:24 PM
170
DSLR-A330/A380
4-137-176-61(1)
Download PDF