Sony | DSLR-A850 | Sony DSLR-A850 A850 Digitaalinen järjestelmäkamera Käyttöohjeet

Digitaalinen järjestelmäkamera
Käyttöopas
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä
kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
DSLR-A850 4-149-135-62 (1)
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja
kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Älä säilytä akkuja auringonvalossa
tai avotulen tai muun
lämmönlähteen lähettyvillä.
VAROITUS
Korvaa akku tai paristo ainoastaan
ilmoitetun tyyppisellä akulla tai paristolla.
Muutoin voi seurata tulipalo tai vamma.
Euroopassa oleville
asiakkaille
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu
olevan EMC-direktiivin raja-arvojen
mukainen käytettäessä liitäntäkaapelia,
jonka pituus on alle 3 metriä.
Huomautus
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät
voivat vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja
ääneen.
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai
sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta
ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen
sijaan luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen
kenttä aiheuttaa tiedonsiirron
keskeytymisen (epäonnistumisen),
käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai
irrota tiedonsiirtokaapeli (esimerkiksi
USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen.
2
DSLR-A850 4-149-135-61 (1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Käytöstä poistettujen paristojen
hävitys (koskee Euroopan unionia
sekä muita Euroopan maita, joissa
on erillisiä keräysjärjestelmiä).
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Varmistamalla, että paristo poistetaan
käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky
tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston
vaihto suorittaa valtuutetun huollon
toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä
poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti,
tulee tuote viedä käytöstä poistettujen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä
poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä,
josta tuote on ostettu.
Ilmoitus EU-maiden
asiakkaille
Tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. EMC-merkinnän ja tuoteturvan
valtuutettu edustaja on Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Huolto- tai
takuuasioihin liittyvät kysymykset voitte
lähettää erillisessä huoltokirjassa tai
takuuasiakirjassa mainittuun osoitteeseen.
3
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia
Kuvauksen sisältöä ei korvata
Tekijänoikeutta koskeva varoitus
Kuvauksen sisältöä ei voida korvata, vaikka
kuvaus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi
kameran tai muistikortin virheellisen
toiminnan vuoksi.
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat
ja muut materiaalit voivat olla
tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden
luvaton kuvaaminen voi olla
tekijänoikeuslakien vastaista.
Varmuuskopiointisuositus
Tietojen katoamisen vaaran ehkäisemiseksi
kopioi aina tiedot toiselle
tallennusvälineelle (varmuuskopiointi).
Nestekidenäyttöä ja objektiivia
koskevia huomautuksia
Tässä oppaassa käytetyt kuvat
Tämän oppaan esimerkeissä käytetyt kuvat
ovat jäljennettyjä kuvia eikä niitä ole otettu
tällä kameralla.
• Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin
hienoa tarkkuustekniikkaa käyttäen, niin
että yli 99,99 % kuvapisteistä on
toimivia. Nestekidenäytössä voi
kuitenkin näkyä jatkuvasti joitakin hyvin
pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä
(valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä).
Nämä valmistuksessa syntyneet pisteet
ovat normaaleja eivätkä vaikuta
kuvaamiseen millään tavalla.
Mustat, valkoiset,
punaiset, siniset ja
vihreät pisteet
• Kameraa ei saa altistaa suoralle
auringonvalolle. Kamerasta lähellä
olevaan kohteeseen kohdistuva
auringonvalo voi sytyttää kohteen
palamaan. Jos joudut asettamaan
kameran suoraan auringonvaloon,
kiinnitä objektiivin suojus.
• Nestekidenäytössä näkyvät kohteet
voivat laahautua jäljessä kylmissä
olosuhteissa. Tämä ei ole vika.
Nestekidenäyttö voi pimentyä
väliaikaisesti, kun kamera kytketään
päälle kylmissä olosuhteissa. Näyttö
toimii normaalisti, kun kamera lämpenee.
• Älä paina nestekidenäyttöä. Näytön väri
voi muuttua ja näyttö voi vikaantua.
4
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\010COVTOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Sisällysluettelo
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia ........................ 4
Mukana tulleiden varusteiden tarkastaminen .................... 8
Kameran
valmisteleminen Akun alustaminen .............................................................. 9
Objektiivin kiinnittäminen .............................................. 14
Muistikortin asettaminen ................................................. 16
Kameran valmisteleminen ............................................... 20
Mukana tulleiden varusteiden käyttäminen ..................... 22
Tallennettavissa olevien kuvien määrän tarkistaminen ... 24
Puhdistaminen ................................................................. 26
Ennen käyttöä
Osien ja näyttöilmaisimien tunnistaminen ...................... 29
Etupuoli ...................................................................... 29
Takapuoli .................................................................... 30
Sivut/pohja ................................................................. 31
Nestekidenäyttö (tallennustietojen näyttö) ................. 32
Näyttöpaneeli ............................................................. 35
Etsin ............................................................................ 36
Toiminnon/asetuksen valitseminen ................................. 38
Toimintojen valitseminen Nopea haku -ruudussa ...... 39
Kuvaaminen
Kuvaaminen automaattiasetuksella ..................... 40
Valotustila ....................................................................... 41
Ohjelmoitava automaattikuvaus ............................ 41
Kuvaaminen Aukon ensisijaisuus -tilassa ............. 43
Kuvaaminen Suljinnopeuden ensisijaisuus -tilassa
............................................................................ 44
Kuvaaminen manuaalisella valotuksella ............... 45
Kuvaaminen: BULB .............................................. 46
Kuvaustoiminnon Tarkennusmenetelmän valitseminen ............................... 48
Tarkennustilan valitseminen (automaattitarkennus)
käyttäminen
............................................................................ 48
Tarkennusalueen valitseminen ................................... 50
Tarkennuksen lukituksella kuvaaminen ..................... 51
AF-valaisin ................................................................. 52
Kuvaaminen manuaalisella tarkennuksella ................ 52
Kuvaaminen suoralla manuaalisella tarkennuksella
............................................................................ 53
5
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\010COVTOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Automaatti-/manuaalisen tarkennuksen vaihtaminen
..................................................................................... 54
Salaman käyttäminen (ei mukana) .................................. 55
Salamavalo-tilan valitseminen ................................... 56
Kuvaaminen hitaalla täsmäyksellä ............................. 57
Kuvaus nopeaa täsmäystä (HSS) käyttäen ................. 57
Täsmäysjohdolla varustetun salaman käyttäminen..... 58
Kuvan kirkkauden säätäminen (valonmittaus, valotus,
salamakorjaus) ............................................................ 59
Mittaustilan valitseminen ........................................... 59
Valotuksen korjaaminen ............................................. 60
Kuvaaminen kiinteää kirkkautta käyttämällä (AE-lukko)
............................................................................ 61
Salamavalon määrän säätäminen (salamakorjaus)...... 63
ISO-arvon asettaminen .................................................... 64
Värisävyjen säätäminen (valkotasapaino) ....................... 65
Automaattinen/valmiiksi asetettu valkotasapaino ...... 65
Värilämpötilan ja suodatintehosteen asettaminen ...... 66
Räätälöity valkotasapaino .......................................... 67
Kuvankäsittely ................................................................. 69
D-alueen optimoinnin käyttö ...................................... 69
Luovan asetuksen käyttö ............................................ 70
Kuvanottotavan valitseminen .......................................... 73
Yhden kuvan kuvaaminen .......................................... 73
Sarjakuvaus ................................................................ 74
Itselaukaisimen käyttö ................................................ 75
Kuvaaminen valotushaarukalla .................................. 75
Kuvaaminen valkotasapainohaarukan kanssa ............. 77
DRO-haarukan kanssa kuvaaminen ........................... 77
Kuvaaminen peililukitustoiminnolla .......................... 77
Langattoman kaukolaukaisimen kanssa kuvaaminen
..................................................................................... 78
Tarkistustoiminnon käyttäminen ..................................... 79
Omien asetusten tallentaminen ........................................ 81
Katselutoiminnon Kuvien katsominen .......................................................... 82
Tallennettujen kuvien tietojen tarkistaminen .................. 87
käyttäminen
Kuvien poistaminen (poista) ............................................ 89
Kuvien katsominen televisiolla ....................................... 91
6
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\010COVTOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 7 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Valikon käyttö
Valikkotoimintoluettelo ................................................... 94
Tallennusvalikko 1 .................................................... 96
Tallennusvalikko 2 .................................................... 99
Tallennusvalikko 3 .................................................. 101
Tallennusvalikko 4 .................................................. 103
Räätälöintivalikko 1 .................................................. 105
Räätälöintivalikko 2 .................................................. 107
Räätälöintivalikko 3 .................................................. 110
Toistovalikko 1 ....................................................... 112
Toistovalikko 2 ....................................................... 115
Asetusvalikko 1 ........................................................ 116
Asetusvalikko 2 ........................................................ 118
Asetusvalikko 3 ........................................................ 120
Asetusvalikko 4 ........................................................ 123
Kuvien katselu
tietokoneessa
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ............................. 126
Kuvien katselu tietokoneessa ........................................ 130
Ohjelmiston käyttäminen .............................................. 134
Kuvien
tulostaminen
Kuvien tulostaminen liittämällä kamera PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen ..................................... 142
Muut
Tekniset tiedot ............................................................... 146
Vianmääritys ................................................................. 149
Varoitusilmoitukset ....................................................... 156
Varotoimia ..................................................................... 159
Hakemisto ....................................................................... 161
7
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 8 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kameran valmisteleminen
Mukana tulleiden varusteiden
tarkastaminen
Suluissa oleva numero tarkoittaa osien määrää.
• BC-VM10 Akkulaturi (1)/
Verkkojohto (1)
• Ladattava akku NP-FM500H (1)
• Kaukolaukaisimen pidike (1)
• Runkotulppa (1) (kiinni
kamerassa)
• Lisälaiteliitännän suojus (1)
(kiinni kamerassa)
• Silmäsuppilo (1) (kiinni
kamerassa)
• CD-levy (α-kameran
sovellusohjelmisto) (1)
• Käyttöopas (tämä opas) (1)
• USB-kaapeli (1)
• Videokaapeli (1)
• Olkahihna (1)
8
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Akun alustaminen
Lataa NP-FM500H ”InfoLITHIUM”-akku (mukana) ennen kameran
ensimmäistä käyttökertaa.
Kameran valmisteleminen
Akun lataaminen
”InfoLITHIUM”-akku voidaan ladata, vaikka se ei ole aivan tyhjä.
Sitä voidaan myös käyttää, vaikka se ei ole aivan täyteen ladattu.
1 Aseta akku akkulaturiin.
Paina akkua, kunnes se naksahtaa.
2 Kytke verkkojohto.
Valo palaa: Lataus käynnissä
Valo pois: Normaali lataus suoritettu
Tunti valon sammumisen jälkeen: Täysi
lataus suoritettu
CHARGE-merkkivalo
Pistorasiaan
Tietoja latausajasta
• Täysin tyhjentyneen akun (mukana) lataamiseen tarvitaan aikaa 25 °C:n
lämpötilassa seuraavasti.
Täysi lataus
Normaali lataus
Noin 235 min
Noin 175 min
• Latausaika vaihtelee akun jäljellä olevan kapasiteetin ja
latausolosuhteiden mukaan.
9
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 10 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
• On suositeltavaa ladata akku 10 - 30 °C:n lämpötilassa. Akku ei
välttämättä lataudu kunnolla, jos lämpötila on jokin muu.
Huomautuksia
• Liitä akkulaturi helposti käytettävissä olevaan seinäpistorasiaan.
• Vaikka CHARGE-valo ei palaisikaan, akkulaturiin tulee verkkovirta niin kauan kuin
se on kytkettynä pistorasiaan. Jos akkulaturin käytön yhteydessä ilmenee ongelmia,
katkaise virta välittömästi irrottamalla pistoke pistorasiasta.
• Kun lataus on suoritettu, irrota verkkojohto pistorasiasta ja poista akku akkulaturista.
Jos ladattu akku jätetään akkulaturiin, akun käyttöikä voi lyhentyä.
• Älä lataa kamerasi akkulaturilla (mukana) minkään muun tyyppisiä akkuja kuin
”InfoLITHIUM” M -sarjan akkuja. Muunlaiset akut voivat vuotaa, ylikuumentua tai
räjähtää, jos yrität ladata niitä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai palovamman.
• CHARGE-valon vilkkuminen voi olla merkki akkuvirheestä tai siitä, että käytössä
on jokin muu akkutyyppi. Tarkasta, että akku on oikeantyyppinen. Jos akku on
oikeantyyppinen, poista akku, aseta sen tilalle uusi tai toinen akku ja tarkasta,
toimiiko akkulaturi oikein. Jos akkulaturi toimii oikein, kyseessä saattaa olla
akkuvirhe.
• Akun lataaminen ei ehkä onnistu, jos akkulaturi on likainen. Pyyhi akkulaturi
puhtaaksi kuivalla kangaspyyhkeellä tai vastaavalla.
Kameran käyttö ulkomailla — virtalähteet
Voit käyttää kameraa, akkulaturia ja AC-VQ900AM-verkkolaitetta/laturia
(ei mukana) missä tahansa maassa tai alueella, jossa verkkovirta on 100 V 240 V AC, 50/60 Hz. Käytä tarvittaessa erikseen hankittavaa
pistokesovitinta [a] pistorasian [b] mallista riippuen.
Huomautus
• Älä käytä elektronista muuntajaa (muunninta), sillä se voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
10
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 11 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Ladatun akun asettaminen paikalleen
1 Työnnä akkulokeron kannen
Kameran valmisteleminen
avausvipua ja avaa akkulokeron
kansi.
2 Työnnä akku paikalleen perille
asti ja paina samalla lukitusvipua
akun kärjellä.
Lukitusvipu
3 Sulje akkulokeron kansi.
Akun poistaminen
Kytke kamera pois päältä ja työnnä
lukitusvipua nuolen suuntaan. Älä pudota
akkua.
Lukitusvipu
11
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Akussa jäljellä olevan latauksen tarkastaminen
Aseta virtakytkin ON-asentoon ja tarkasta lataus nestekidenäytöstä. Lataus
näytetään prosenttikuvina seuraavien ilmaisimien lisäksi.
”Akku on
tyhjentynyt”
Akun lataus
Korkea
Alhainen
Et voi ottaa enää
kuvia.
Mikä on ”InfoLITHIUM”-akku?
”InfoLITHIUM”-akku on litiumakku, joka pystyy vaihtamaan tietoja
toimintaoloista kameran kanssa. Käytettäessä ”InfoLITHIUM”-akkua sen
jäljellä oleva käyttöaika vallitsevissa oloissa näkyy prosentteina kameran
näytössä.
Huomautuksia
• Näytetty lataus ei välttämättä pidä paikkaansa kaikissa olosuhteissa.
• Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole vesitiivis.
• Älä jätä akkua auton sisään, suoraan auringonpaisteeseen tai mihinkään muihin
erittäin kuumiin paikkoihin.
Käytettävissä olevat akut
Käytä vain NP-FM500H-akkua. Huomaa, ettei akkumalleja NP-FM55H,
NP-FM50 ja NP-FM30 voi käyttää.
Tallennettavien kuvien määrä
Arvioitu tallennettavissa olevien kuvien määrä on 880, kun käytät kameraa
täyteen ladatulla akulla.
Huomaa, että todellinen määrä voi olla ilmoitettua pienempi
käyttöolosuhteista, kiinnitetystä objektiivista tai muistikortista riippuen.
• Määrä on saatu käytettäessä täyteen ladattua akkua seuraavissa
olosuhteissa:
– Lämpötila 25 °C.
– [Laatu]-asetuksena on [Hieno].
– Tarkennustilana on AF-A (Automaattinen automaattitarkennus).
– Kuva otetaan 30 sekunnin välein.
– Virta kytketään päälle ja pois joka kymmenennellä kerralla.
• Mittausmenetelmä perustuu CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
• Akun lataus pienenee kameraa käytettäessä sekä ajan kuluessa.
12
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Akun tehokas käyttö
Akun teho heikkenee alhaisissa lämpötiloissa. Niinpä akun käyttöaika on
lyhyempi kylmissä paikoissa. Toimimalla seuraavasti voit pidentää akun
käyttöaikaa: pidä akkua taskussasi kehon lähellä, jotta se lämpenee, ja laita
se kameraan vasta juuri ennen kuvaamista.
Akun käyttöikä
• Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti laskee vähitellen akkua
käytettäessä ja ajan myötä. Jos akun käyttöaika tuntuu lyhentyneen
huomattavasti, syynä on luultavasti se, että akku on saavuttanut
käyttöikänsä pään. Osta uusi akku.
• Akun käyttöikään vaikuttavat sen säilytys- ja käyttöolosuhteet sekä
käyttöympäristö.
Akun säilyttäminen
Jos akkua ei aiota käyttää pitkään aikaan, lataa se täyteen ja tyhjennä varaus
kerran vuodessa kameraa käyttämällä ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa
paikassa käyttöiän pidentämiseksi.
13
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kameran valmisteleminen
• Seuraavat tekijät pienentävät otettavien kuvien määrää:
– ympäristön alhainen lämpötila
– kameran toistuva kytkeminen päälle ja pois
– tarkennustilana on AF-C (Jatkuva automaattitarkennus).
– kamera jatkaa tarkennusta pitkään ottamatta kuvaa, mukaan lukien
tilanteet, joissa painat suljinpainikkeen puoliväliin ja pidät sitä
painettuna.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 14 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Objektiivin kiinnittäminen
1 Irrota runkotulppa kamerasta ja takasuojus objektiivista.
2 Kiinnitä objektiivi kohdistamalla
objektiivissa ja kamerassa olevat
oranssinväriset merkit.
Oranssinväriset merkit
3 Kierrä objektiivia myötäpäivään,
kunnes se naksahtaa lukittuun
asentoon.
• Älä paina objektiivin vapautinta
objektiivia kiinnittäessäsi.
• Varmista, että asetat objektiivin
suoraan.
Huomautuksia
• Suljinta ei vapauteta, jos objektiivia ei ole kiinnitetty, paitsi jos toimintatila valitsin
on asetettu asentoon M (sivu 45).
• DT-objektiivin toimivuutta ei voida taata, koska kentän kulmat tummenevat, eikä
kamera pysty ottamaan kuvaa ensisijaisen AE-kuvausstandardin mukaisesti.
Objektiivin irrottaminen
1 Paina objektiivin vapautin
pohjaan asti ja käännä objektiivia
vastapäivään, kunnes se
pysähtyy.
• Objektiivia ei tulisi vaihtaa pölyisessä
paikassa, jotta pölyä ei mene kameran
sisään.
Objektiivin vapautin
14
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
2 Aseta suojus takaisin objektiiviin ja runkotulppa kameraan.
• Pyyhi kaikki pöly pois runkotulpasta ennen sen kiinnittämistä.
Jos pölyä tai likaa pääsee kuva-anturin päälle
Puhdista kuva-anturi toiminnolla [Puhdistustila]
(sivu 27).
Kameran valmisteleminen
Objektiivin vaihtamista koskeva huomautus
Kamera on varustettu pölynesto-ominaisuudella, joka estää pölyä
laskeutumasta kuvasensorin päälle. Objektiivi kannattaa kuitenkin
kiinnittää ja irrottaa pölyttömässä tilassa, jotta kameraan ei pääse pölyä
eikä muuta likaa.
asetusvalikossa
15
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 16 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Muistikortin asettaminen
Voit käyttää muistikorttina CompactFlash-korttia (CF-kortti), Microdrivekorttia tai ”Memory Stick Duo” -korttia.
1 Avaa muistikorttipaikan kansi.
2 Työnnä muistikortti (ei mukana)
Liitinosa
liitinosa edellä (liitinpuolella on
pieniä reikiä).
Aseta kortti siten, että etikettipuoli
osoittaa nestekidenäyttöön.
• Työnnä ”Memory Stick Duo” muistikorttia, kunnes se naksahtaa
paikalleen.
Liitinosa
3 Sulje muistikorttipaikan kansi.
Huomautus
• Oletusasetuksen mukaan muistikortti on CF-kortti. Jos käytät ”Memory Stick Duo” korttia, sinun on vaihdettava muistikorttiasetukseksi (sivu 17).
16
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Muistikortin irrottaminen
CF-kortin poistovipu
Käytön merkkivalo
Kuvaaminen ”Memory Stick Duo” -kortille
Kun olet kytkenyt kameran päälle, vaihda muistikorttiasetus alla olevien
ohjeiden mukaisesti.
1 Paina
Fn-painiketta niin, että Nopea
haku -ruutu tulee näkyviin (sivu 39).
muistikorttivalinta v/V/b/B
monivalitsimella.
3 Valitse
etu- tai takasäätöpyörällä.
2 Tee
Etupuolen säätöpyörä
• Voit valita kortin myös
asetusvalikon [Muistikortti]-valinnalla
(sivu 118).
Takapuolen säätöpyörä
17
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kameran valmisteleminen
Tarkista, että käytön merkkivalo ei pala,
ja avaa sitten muistikorttipaikan kansi.
CompactFlash/Microdrive: Paina CFkortin poistovipu alas. Kun muistikortti
on tullut ulos jonkin verran, vedä se
kokonaan pois.
”Memory Stick Duo”: Paina ”Memory
Stick Duo” -korttia kerran.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Huomautuksia muistikorttien käytöstä
• Muistikortti voi olla kuuma, jos sitä on juuri käytetty pitkään. Käsittele
sitä varovasti.
• Kun käytön merkkivalo palaa, älä poista muistikorttia tai akkua tai
katkaise virtaa. Tiedot saattavat vahingoittua.
• Tiedot saattavat vahingoittua, jos asetat muistikortin erittäin magneettisen
materiaalin lähelle tai käytät muistikorttia sähköstaattisessa tai muutoin
sähköisyyttä erittävässä ympäristössä.
• Tärkeät tiedot kannattaa varmuuskopioida esimerkiksi tietokoneen
kiintolevylle.
• Kuljeta ja säilytä muistikorttia aina sen mukana tulleessa kotelossa.
• Älä altista muistikorttia vedelle.
• Älä koske muistikortin liitinosaan käsin tai metalliesineillä.
CF-kortti/Microdrive
• Muista alustaa CF-/Microdrive-kortti tällä kameralla, ennen kuin käytät
sitä ensimmäistä kertaa.
• Älä irrota CF-/Microdrive-kortin tarraa tai kiinnitä uutta tarraa sen päälle.
• Älä paina tarraa voimakkaasti.
”Memory Stick” -muistikortilla
• ”Memory Stick Duo”: Kamerassa voi käyttää ”Memory
Stick Duo” -korttia.
• ”Memory Stick”: Kamerassa ei voi käyttää ”Memory
Stick” -korttia.
• ”Memory Stick PRO Duo”- ja ”Memory Stick PRO-HG Duo” -korttien,
joiden kapasiteetti on enintään 16 Gt, on vahvistettu toimivan oikein
tämän kameran kanssa.
• Tietokoneella alustettu ”Memory Stick Duo” -kortti ei välttämättä toimi
tämän kameran kanssa.
18
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
• Tietojen luku- ja kirjoitusnopeus vaihtelee ”Memory Stick Duo” -kortin
ja käytetyn laitteiston yhdistelmästä riippuen.
19
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kameran valmisteleminen
Huomautuksia ”Memory Stick Duo” -kortin käytöstä
• Älä paina kovasti, kun kirjoitat kortin kirjoitusalueelle.
• Älä kiinnitä tarraa ”Memory Stick Duo” -korttiin.
• Älä iske, taivuta tai pudota ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Älä pura tai muunna ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Älä jätä ”Memory Stick Duo” -korttia pikkulasten ulottuville. He voivat niellä sen
vahingossa.
• ”Memory Stick Duo” -korttia ei saa käyttää tai säilyttää seuraavanlaisissa
olosuhteissa:
– kuumat paikat, esim. auringonpaisteeseen pysäköidyn auton sisällä.
– suoralle auringonvalolle altistuvat paikat.
– kosteat paikat tai paikat, joissa on syövyttäviä aineita.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kameran valmisteleminen
Päivämäärän asettaminen
Kun kytket kameran päälle ensimmäisen kerran, Päivämäärän ja kellonajan
asetus -ruutu tulee näkyviin.
1 Kytke kameran virta päälle
asettamalla virtakytkin ONasentoon.
• Kameran virran voi sammuttaa
asettamalla kytkimen OFF-asentoon.
2 Varmista, että [OK] on valittuna
nestekidenäytössä ja paina sitten
monivalitsimen keskiosaa.
3 Valitse kukin kohta painikkeilla
b/B ja aseta numeroarvo
painikkeilla v/V.
20
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
4 Aseta muut kohteet toistamalla vaihe 3 ja paina sitten
monivalitsimen keskiosaa.
• Jos muutat päivämäärän esitysmuotoa [VVVV/KK/PP], valitse ensin
[VVVV/KK/PP] painikkeilla b/B ja muuta asetusta sitten painikkeilla
v/V.
keskiosaa.
Päivämäärän ja kellonajan asettamisen peruuttaminen
Paina MENU-painiketta.
Diopterin säätö
Säädä diopterin säädintä näkösi
mukaan, niin että ilmaisimet
näkyvät selvästi etsimessä.
• Käännä säädintä kohti plusmerkkiä (+), jos
olet kaukonäköinen, ja kohti miinusmerkkiä
(–), jos olet likinäköinen.
• Diopteria on helppo säätää, jos suuntaat
kameran valoa kohti.
Jos diopterin säädintä on vaikea kääntää
Aseta sormet silmäsuppilon alle, irrota
silmäsuppilo liu'uttamalla sitä ylöspäin ja
säädä sitten diopteria.
• Kun kiinnität suurentavan FDA-M1AMetsimen (ei mukana) tai FDA-A1AMkulmaetsimen (ei mukana) kameraan, irrota
silmäsuppilo kuvassa osoitetulla tavalla ja
kiinnitä etsin paikalleen.
21
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kameran valmisteleminen
5 Varmista, että [OK] on valittuna ja paina sitten monivalitsimen
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Mukana tulleiden varusteiden
käyttäminen
Tässä osassa on kuvaus siitä, miten olkahihnaa ja kaukolaukaisimen
pidikettä käytetään. Muiden varusteiden kuvaus on seuraavilla sivuilla.
• Ladattava akku (sivu 9)
• Akkulaturi, verkkojohto (sivu 9)
• Silmäsuppilo (sivu 21)
• USB-kaapeli (sivut 93, 127, 143)
• Videokaapeli (sivu 91)
• CD-ROM (sivu 135)
Olkahihnan kiinnitys
Kiinnitä hihnan molemmat päät
kameraan.
22
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kaukolaukaisimen pidikkeen käyttäminen
Voit kiinnittää kaukolaukaisimen olkahihnassa olevan RM-S1AMkaukolaukaisimen (ei mukana) johdon avulla.
Kameran valmisteleminen
1 Avaa kaukolaukaisimen pidike.
2 Kiinnitä kaukolaukaisimen hihna
ja johto kaukolaukaisimen
pidikkeeseen.
3 Sulje kaukolaukaisimen pidike.
23
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Tallennettavissa olevien kuvien määrän
tarkistaminen
Tallennettavissa olevien kuvien määrä
(valittuina olevilla asetuksilla
kuvattaessa) näkyy nestekidenäytössä,
kun olet asettanut muistikortin kameraan
ja siirtänyt virtakytkimen ON-asentoon.
Huomautuksia
• Vilkkuva keltainen ”0” on merkki siitä, että muistikortti on täynnä. Vaihda
muistikortin tilalle toinen muistikortti tai poista kuvia käytössä olevalta
muistikortilta (sivu 89).
• Kun ”----” vilkkuu keltaisena, kameraan ei ole asetettu muistikorttia tai
[Muistikortti] (sivu 118) on väärässä asennossa. Aseta muistikortti kameraan tai
säädä kortti oikeaan asentoon.
Tallennettavien kuvien määrä muistikortilla
Taulukoissa on näytetty tällä kameralla alustetulle muistikortille mahtuvien
kuvien arvioitu määrä. Arvot voivat vaihdella kuvausolosuhteista riippuen.
Tallennettavissa olevien kuvien määrä (yksikkö: kuva)
Kuvakoko: L 24M/Kuvasuhde: 3:2*
CF-kortti
Kapasiteetti
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
16 Gt
148
296
593
1185
2370
Hieno
98
197
395
790
1580
Erittäin hieno
43
86
172
343
687
cRAW ja JPEG
28
56
112
224
449
Laatu
Vakio
RAW ja JPEG
20
41
83
166
333
cRAW
39
78
157
313
627
RAW
26
52
105
211
423
24
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
”Memory Stick Duo”
Kapasiteetti
Laatu
Vakio
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
16 Gt
294
582
1169
2369
97
196
388
779
1579
Erittäin hieno
42
85
168
339
687
cRAW ja JPEG
27
55
110
221
449
333
RAW ja JPEG
20
41
81
164
cRAW
38
77
154
309
627
RAW
26
52
103
208
423
* Kun asetukseksi [Kuvasuhde] on määritetty [16:9], voit tallentaa enemmän kuvia
kuin mitä yllä olevassa taulukoissa on esitetty. Jos kuitenkin tallennat kuvan RAWkuvana, määrä on sama kuin kuvasuhteella [3:2].
25
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kameran valmisteleminen
145
Hieno
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Puhdistaminen
Nestekidenäytön puhdistaminen
Pyyhi näytön pinta puhtaaksi sormenjäljistä, pölystä ja muusta liasta
nestekidenäytön puhdistusvälinesarjalla (ei mukana).
Linssin puhdistaminen
• Kun puhdistat linssin pintaa, käytä pölyn poistamiseen puhallinta. Jos
pintaan tarttuu pölyä, pyyhi se pois pehmeällä liinalla tai
paperipyyhkeellä, joka on kostutettu linssinpuhdistusaineella. Pyyhi
pyörittävällä liikkeellä linssin keskeltä ulospäin. Älä sumuta
linssinpuhdistusliuosta suoraan linssille.
• Älä kosketa objektiivin koskettimia, peiliä tai muita kameran sisällä
olevia osia. Koska peilin päällä tai ympärillä oleva pöly voi vaikuttaa
automaattitarkennusjärjestelmän toimintaan, puhalla pöly pois jollakin
tavallisella puhaltimella. Jos kuva-anturin päälle laskeutuu pölyä, se voi
näkyä kuvissa. Kytke kamera puhdistustilaan (sivu 27) ja puhdista se
sitten puhaltimella. Älä käytä spraypuhallinta kameran sisäosien
puhdistamiseen. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Älä käytä puhdistusliuoksia, jotka sisältävät ohentimia, bensiiniä tai
muita orgaanisia liuottimia.
Kameran pinnan puhdistaminen
Puhdista kameran pinta kevyesti vedellä kostutetulla pehmeällä
kangaspyyhkeellä ja pyyhi pinta sitten kuivaksi puhtaalla
kangaspyyhkeellä. Älä käytä seuraavia, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa
tai koteloa.
• Kemialliset tuotteet, kuten ohentimet, bensiini, alkoholi, kertakäyttöiset
vaatteet, hyönteiskarkotteet, aurinkovoide, hyönteismyrkyt.
• Älä kosketa kameraa, jos käsissäsi on jotakin edellä mainituista aineista.
• Älä jätä kameraa pitkäaikaiseen kosketukseen kumin tai vinyylin kanssa.
26
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuva-anturin puhdistaminen
Huomautuksia
• Puhdistus voidaan suorittaa vain, kun akun varaustasona on vähintään
(kolme
varaustason kuvaketta). Akun heikko teho puhdistuksen aikana voi vahingoittaa
suljinta. Puhdistus tulee tehdä nopeasti. Verkkolaitteen/laturin (ei mukana) käyttö on
suositeltavaa.
• Älä käytä spraypuhallinta, koska se voi roiskuttaa höyryä kameran rungon sisään.
1 Varmista, että akku on ladattu täyteen (sivu 12).
2 Paina MENU-painiketta ja valitse
sitten
3 monivalitsimen
painikkeilla b/B.
MENU-painike
3 Valitse [Puhdistustila]
monivalitsimen painikkeilla v/V
ja paina sitten monivalitsimen
keskiosaa.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Sammuta
kamera puhdistuksen jälkeen.
Jatketaanko?”.
4 Valitse [OK] monivalitsimen v-painikkeella ja paina
monivalitsimen keskiosaa.
Kuva-anturi värisee hetken, minkä jälkeen edessä oleva peili nousee.
27
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kameran valmisteleminen
Jos kameran sisään päässyt pöly tai lika laskeutuu kuva-anturin päälle, se
voi näkyä kuvissa joissakin kuvausympäristöissä. Jos kuva-anturin päällä
on pölyä, puhdista se puhaltimella alla annettujen ohjeiden mukaan. Voit
puhdistaa kuva-anturin helposti pelkällä puhaltimella ja
pölynestotoiminnolla.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\030GET.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
5 Irrota objektiivi (sivu 14).
6 Puhdista kuva-anturin pinta ja sen
ympäristö puhaltimella.
• Älä kosketa kuva-anturia puhaltimen
kärjellä. Suorita puhdistus nopeasti.
• Pidä kameran etupuolta alaspäin, jotta
pöly ei pääse laskeutumaan kameraan.
• Kun puhdistat kuva-anturia, älä työnnä
puhaltimen kärkeä kameran sisään
kiinnittimen ohi.
7 Kiinnitä objektiivi ja sammuta kamera.
Huomautus
• Kamera alkaa piipata, jos akku purkautuu puhdistuksen aikana. Keskeytä
puhdistaminen välittömästi ja sammuta kamera.
28
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\040BEF.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 29 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Ennen käyttöä
Osien ja näyttöilmaisimien tunnistaminen
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot suluissa olevilta sivuilta.
Etupuoli
Ennen käyttöä
A ISO-painike (64)
M Lisälaiteliitäntä (55)
B
N WB (Valkotasapaino) -painike
(Valotus) -painike (60)
(65)
C DRIVE-painike (73)
D Suljinpainike (40)
E Etusäätöpyörä (39, 107)
F AF-valaisin (52)/
Itselaukaisimen valo (75)
G Kaukoanturi (78)
O Okulaarin suljinvipu (75, 78,
140)
P Toimintatilan valitsin (40, 41,
81)
Q
(Salaman täsmäys) -liitin
(58)
H Objektiivin koskettimet*
R Objektiivin vapautin (14)
I Peili*
S Tarkennustilan vipu (48, 52)
J Tarkistuspainike (79)
* Älä kosketa suoraan näitä
osia.
K Objektiivin kiinnitin
L
(Näyttöpaneelin valaisu)
-painike (35)
29
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\040BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 30 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Takapuoli
A Etsin (21)
K Diopterin säädin (21)
B Okulaarin anturit (116)
L Kuvattaessa: AEL (AE-lukko) -
painike (61)/SLOW SYNCpainike (57)
Katseltaessa:
(Hakemisto) painike (86)
C Virtakytkin (20)
D MENU-painike (94)
E DISP (Näyttö) -painike/
nestekidenäytön
kirkkaudensäätöpainike (33,
82)
F
G
(Poista) -painike (89)
M Mittaustilan vipu (59)
N Näyttöpaneeli (35)
O Kuvattaessa: AF/MF
(Automaattitarkennus/
manuaalinen tarkennus) painike (54)
Katseltaessa:
(Suurenna) painike (85)
(Toista) -painike (82)
H Nestekidenäyttö (32)
I Kuvattaessa: C (Räätälöinti) -
painike (98)
Katseltaessa:
(Histogrammi) -painike (83)
J Kuvattaessa: Fn (Toiminto) -
painike (39)
Katseltaessa:
(Kuvan
kääntö) -painike (84)
P Takasäätöpyörä (39, 107)
Q Käytön merkkivalo (17)
R Monivalitsin (38)
S
(SteadyShot) -kytkin (37)
30
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\040BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 31 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Sivut/pohja
korttipaikka (16)
B Muistikortin kansi (16)
C CF-korttipaikka (16)
D CF-kortin poistovipu (17)
Ennen käyttöä
A ”Memory Stick Duo” -
K Jalustan liitäntä
• Käytä jalustaa, jonka ruuvin
pituus on enintään 5,5 mm. 5,5
mm:ä pidemmät ruuvit estävät
kameran tukevan kiinnittämisen
jalustaan ja voivat vaurioittaa
kameraa.
E Koukut olkahihnaa varten (22)
F REMOTE-liitin
G DC IN-liitin
• Kun liität AC-VQ900AMverkkolaitteen/-laturin (ei
mukana) kameraan, kytke
kameran virta pois päältä ja liitä
sitten verkkolaitteen/laturin
liitäntä kameran DC IN liittimeen.
H HDMI-liitin (93)
I VIDEO OUT/
(USB)-liitin
(91, 127)
J Akkulokeron kansi (11)
31
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\040BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Nestekidenäyttö (tallennustietojen näyttö)
• Yllä oleva kuva on esimerkki vaaka-asennossa olevasta näytöstä, jonka tiedot
näytetään yksityiskohtaisesti.
A
C
Näyttö
Selitys
Näyttö
P A S M Toimintatilan valitsin
(40, 41)
1/125
Valotusaika (44)
F5.6
Aukko (43)
+2.0
Valotus (60)
Selitys
Kuvanottotapa (73)
Tarkennustila (48)
AE-lukko (61)
Automaattitarkennusalue
(50)
B
Näyttö
Selitys
Valonmittaus (59)
Salaman tila (55)
D-alueen optimointi (69)
Luova asetus (70)
Valotuksen korjaaminen
(60)/manuaalinen mittaus
(45)
Salamakorjaus (63)
EV-asteikko (45, 76)
ISO AUTO
ISO-herkkyys (64)
+1
+1
+1
+1 Kontrasti, värikylläisyys,
+1 terävyys, kirkkaus, alue
(72)
32
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\040BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Näyttö
Selitys
D
AWB
Valkotasapaino
(automaattinen,
vakioasetus,
värilämpötila,
värisuodatin, räätälöity)
(65)
Näyttö
5500K
M1
Selitys
90%
Akun jäljellä oleva aika
(12)
Kuvan laatu (97)
Muistikortti (17)
100
Tallennettavissa olevien
kuvien määrä (24)
Tallennustietojen näytön vaihtaminen
Voit siirtyä suurennetun näytön ja
yksityiskohtaisen näytön välillä
painamalla DISP (Näyttö) -painiketta.
Kun kamera käännetään pystyasentoon,
näyttö kääntyy automaattisesti
vastaamaan kameran asentoa.
Yksityiskohtainen näyttö
DISP-painike
Suurennettu näyttö
Ei näyttöä
33
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Ennen käyttöä
Kuvakoko (96)/APS-Ckoko (123)/kuvasuhde
(96)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\040BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
• Voit asettaa näytön siten, että sitä ei voi kääntää
[Kuv.tiet.näyttö] -toiminnolla (sivu 109).
räätälöintivalikon
Huomautus
• Voit tuoda nestekidenäytön kirkkauden säätämiseen tarkoitetun näytön näkyviin
painamalla DISP-painiketta hieman pidempään (sivu 116).
34
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\040BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 35 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Näyttöpaneeli
Voit säätää valkotasapainoa, ISOherkkyyttä, kuvanottotapaa ja valotuksen
korjausta tarkistamalla asetukset kameran
yläosassa olevasta näyttöpaneelista.
Valotusaika
Valotus (60)
(44)/aukko (43)
Valkotasapaino ISO-herkkyys
(65)
(64)
Kuvanottotapa
(73)
B
Näyttö
Selitys
Akun jäljellä oleva aika (12)
[100]
Tallennettavissa olevien kuvien määrä (24)*
* Vaikka tallennettavissa olevien kuvien määrä olisi yli 999, näyttöpaneelissa näkyy
määrä ”999”.
Näyttöpaneelin taustavalon sytyttäminen
Paina yläosassa olevaa näyttöpaneelin
valaisupainiketta. Taustavalon voi
sammuttaa painamalla painiketta
uudelleen.
Näyttöpaneelin valaisupainike
35
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Ennen käyttöä
A
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\040BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 36 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Etsin
A
Näyttö
Näyttö
Selitys
Automaattitarkennusalue
(50)
Pisteautomaattitarkennusalue (50)
Selitys
Kameran tärinävaroitus
(37)
SteadyShot-asteikko (37)
Kuvasuhde 16:9 (96)
Pistemittausalue (59)
Kuvausalue
kuvasuhteelle 16:9 (96)
APS-C-kokoalue (123)
B
Näyttö
Selitys
Salamakorjaus (63)
Salama latautuu (55)
WL
Langaton salama (56)
Nopea täsmäys (57)
Käsitarkennus (52)
z
Tarkennus (49)
125
Valotusaika (44)
5.6
Aukko (43)
EV-asteikko (45, 76)
AE-lukko (61)
9
Otettavissa olevien
kuvien laskin (74)
36
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\040BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kameran tärinävaroitus -ilmaisin
(Kameran tärinävaroitus) -ilmaisin vilkkuu etsimessä kameran
mahdollisen tärisemisen vuoksi.
Huomautus
•
(Kameran tärinävaroitus) -ilmaisin näkyy vain valotustiloissa, joissa valotusaika
määritetään automaattisesti. Tämä ilmaisin ei tule näkyviin tiloissa M/S/PS.
SteadyShot-asteikon ilmaisin
Ennen käyttöä
(SteadyShot-asteikko) -ilmaisin
kytketään päälle asettamalla
-kytkin
”ON”-asentoon. Odota, kunnes kameran
tärinä on loppunut ja asteikko laskenut ja
aloita kuvaaminen sitten.
SteadyShot-toiminto pystyy
vähentämään kameran tärinän vaikutusta
määrällä, joka vastaa noin 2,5 - 4
sulkimen nopeuden porrasta.
-kytkin
Huomautus
• SteadyShot-toiminto ei toimi optimaalisesti heti virran kytkemisen tai tähtäämisen
jälkeen tai jos suljinpainike on painettu aivan alas pysähtymättä puolivälissä. Odota,
kunnes
(SteadyShot-asteikko) pienenee, ja paina sitten suljinpainike hitaasti
alas.
37
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\040BEF.fm
Master: Left
010COV.book Page 38 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Toiminnon/asetuksen valitseminen
Voit valita kuvaus- tai toistotoiminnon kuvaustietojen näytöstä, jonka saa
näkyviin painamalla Fn (Toiminto) -painiketta, tai esimerkiksi DRIVE- tai
MENU-painikkeita painettaessa näkyviin tulevista näytöistä.
Kun aloitat toiminnon, näytön alaosaan
tulee käyttöohje, joka ilmaisee
monivalitsimesta valitun toiminnon.
: Vasemmalle/oikealle valintaa varten
: Ylös/alas valintaa varten
: Ylös/alas vasemmalle/oikealle
valintaa varten
z: Tee valinta painamalla
keskipainiketta.
Valitse kohde siirtämällä monivalitsinta
käyttöohjeiden mukaan.
Käyttöohje
Käyttöohjeluettelo
Käyttöohjeissa ilmaistaan myös muut kuin monivalitsimen toimenpiteet.
Kuvakkeiden selitykset ovat seuraavat.
Näyttö
Selitys
MENU-painike
Paluu MENU-painikkeella
-painike
-painike
Fn-painike
Näyttö
Selitys
-painike
Etu- tai takasäätöpyörä
Etusäätöpyörä,
takasäätöpyörä
DISP-painike
Paluu DISP-painikkeella
38
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\040BEF.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Toimintojen valitseminen Nopea haku -ruudussa
Nopea haku -ruudulla voit muuttaa asetuksia suoraan kuvaustietojen
näytössä.
1 Paina Fn-painiketta niin, että
Nopea haku -ruutu tulee näkyviin.
Ennen käyttöä
2 Valitse haluamasi vaihtoehto
käyttöohjeen mukaan
monivalitsimen painikkeilla v/V/
b/B.
Käyttöohje
3 Aseta asetus etu- tai
Etusäätöpyörä
takasäätöpyörällä.
• Tietoja kunkin asetuksen asettamisesta
on vastaavalla sivulla.
• Voit sammuttaa Nopea haku -ruudun
painamalla Fn-painiketta uudelleen.
Takasäätöpyörä
• Harmaana Nopea haku -ruudussa näkyvät vaihtoehdot eivät ole
käytettävissä.
• Kun käytetään Luovaa asetusta (sivu 70), jotkut asetustoimet voidaan
suorittaa vain Pelkkä näyttö -ruudulla.
Toiminnon määrittäminen Pelkkä näyttö -ruudussa
Kun Nopea haku -ruutu on näkyvissä, monivalitsimen keskiosan
painaminen tuo Pelkkä näyttö -ruudun näkyviin valitun vaihtoehdon
määrittämistä varten.
Tietoja kunkin asetuksen asettamisesta on vastaavalla sivulla.
39
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\050REC.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 40 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvaaminen
Kuvaaminen automaattiasetuksella
”AUTO”-tilassa voit kuvata vaivattomasti mitä tahansa kohdetta missä
tahansa olosuhteissa.
1 Aseta toimintatilan valitsin
kohtaan
.
2 Pidä kiinni kamerasta ja katso
etsimeen.
Tarkennusalue
Tarkennuksen ilmaisin
3 Tarkenna kuva painamalla suljinpainike puoliväliin asti ja ota
kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas.
Kun tarkennus on vahvistettu, tarkennuksen ilmaisin z tai
ilmaisin) syttyy (sivu 49).
(Tarkennuksen
Huomautuksia
• Jos sammutat kameran tai muutat valotustilaa AUTO-tilassa, tärkeimmät
kuvaustoiminnot palautetaan oletusasetuksiin. Seuraavia toimintoja ei palauteta:
– Kytkimet, valitsimet, painikkeet:
-kytkin, diopterin säädin, DISP-painikkeella säädettävät vaihtoehdot ja Cpainike
– Tallennusvalikko:
Kuvakoko, Kuvasuhde, Laatu, Valotusaskel, Muisti
– Räätälöintivalikko/toistovalikko/asetusvalikko:
Kaikki vaihtoehdot
• Todellinen asetus ei ehkä vastaa tarkennustilan ja mittaustilan vipujen asentoja
kamerassa. Katso asetukset nestekidenäytöltä, kun otat kuvia.
40
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 41 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Valotustila
Etusäätöpyörä
Jos säädät valotusaikaa tai aukkoa,
kuvatehoste muuttuu, vaikka
kuvauskohde olisi sama.
Tässä kamerassa on seuraavat neljää
tilaa.
Tallennetut asetukset avataan
numeroitujen tallennuspaikkojen avulla
Toimintatilan valitsin Takasäätöpyörä
(1/2/3). Katso sivu 81.
Kuvaaminen
P: Ohjelmoitava automaattikuvaus -tila (alla)
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy
automaattisesti. Muita asetuksia voidaan säätää ja niiden asetusarvot
voidaan tallentaa.
A: Aukon ensisijaisuus -tila (sivu 43)
Voit kuvata säädettyäsi aukkoa manuaalisesti.
Kuvaaminen taustan sumennusta kontrolloimalla.
S: Suljinnopeuden ensisijaisuus -tila (sivu 44)
Voit kuvata säädettyäsi valotusaikaa manuaalisesti.
Kuvaa liikkuvaa kohdetta eri kuvaustarpeiden mukaan.
M: Käsivalotustila (sivu 45)
Voit kuvata säädettyäsi valotusta manuaalisesti (sekä valotusaikaa että
aukon arvoa).
Ohjelmoitava automaattikuvaus
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan P.
2 Aseta kuvaustoiminnot haluamiesi asetusten mukaisesti.
Asetukset tallennetaan, kunnes palautat ne.
41
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 42 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Ohjelman vaihto
Voit muuttaa väliaikaisesti kameran säätämää valotusta muuttamalla aukon
arvon ja valotusajan yhdistelmää.
1 Säädä tarkennus painamalla
Valotusaika
Aukkoarvo
suljinpainike puoliväliin asti.
Valotusaika ja aukon arvo tulevat
näkyviin.
2 Käännä etu- tai takasäätöpyörää
ja valitse haluamasi yhdistelmä
samaan aikaan, kun tarkennus on
päällä.
Valotusaika
PS
Aukkoarvo
Etusäätöpyörän kääntäminen asettaa
valotustilan ilmaisimen asentoon ”PS”
(Valotusajan ensisijaisuuden ohjelman
vaihto) ja takasäätöpyörän kääntäminen
asettaa valotustilan ilmaisimen asentoon
”PA” (Aukon ensisijaisuuden ohjelman
vaihto).
Huomautuksia
• Jos kytket kameran virran pois päältä ja takaisin päälle tai tietty aika kuluu, ohjelman
vaihto ”PS” tai ”PA” peruutetaan ja palautetaan asetukseen ”P”.
• Kun ohjelman vaihto ”PS” on valittuna,
(Kameran tärinävaroitus) -ilmaisin ei ole
näkyvissä.
• Kun kameraan kiinnitetty salama (ei mukana) kytketään päälle, ohjelman vaihto ei
toimi.
42
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 43 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvaaminen Aukon ensisijaisuus -tilassa
Jos avaat aukkoa (pienempi F-luku),
tarkennusalueesta tulee kapeampi.
Tällöin vain pääkohde on tarkka. Jos
aukkoa suljetaan (suurempi F-luku),
tarkennusalueesta tulee leveämpi. Koko
kuvasta tulee terävämpi. Suljinnopeus
säätyy automaattisesti.
Laaja aukko
Pieni aukko
Kuvaaminen
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan A.
2 Valitse aukkoarvo (F-luku) etu- tai
Aukko (F-luku)
takasäätöpyörällä.
• Kuvan sumentumisen voi tarkistaa
tarkistuspainikkeella (sivu 79).
• Kun kamera havaitsee, että valotus ei
ole asianmukainen valitulla
aukkoarvolla, valotusaika vilkkuu.
Säädä tässä tapauksessa aukkoa
uudelleen.
• Aukon arvoa säädetään 1/3 EV:n
askelin. Voit säätää tätä valotusarvoa
1/2 EV:n askelin
tallennusvalikon
kohdassa [Valotusaskel] (sivu 100).
43
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 44 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvaaminen Suljinnopeuden ensisijaisuus -tilassa
Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta
lyhyemmällä valotusajalla, se näyttää
pysähtyneen kuvaan. Pidemmällä
valotusajalla kohde näyttää liikkuvan.
Aukon arvo säädetään automaattisesti.
Lyhyt valotusaika
Pitkä valotusaika
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan S.
2 Valitse suljinnopeus etu- tai
Valotusaika
takasäätöpyörällä.
• Suljinnopeutta säädetään 1/3 EV:n
askelin. Voit säätää tätä valotusarvoa
1/2 EV:n askelin
tallennusvalikon
kohdassa [Valotusaskel] (sivu 100).
Huomautuksia
•
(Kameran tärinävaroitus) -ilmaisin ei tule näkyviin, kun valotusaika on
ensisijainen.
• Jos käytät salamaa (ei mukana) ja pienennät aukkoa (suurempi F-arvo) valotusaikaa
pidentämällä, salaman valo ei saavuta kaukana olevaa kohdetta.
• Kun valotusaika on vähintään yksi sekunti, kohinan vähennys (Pitkän val.KV)
tehdään kuvauksen jälkeen. Poiston aikana ei voi kuvata.
44
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 45 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvaaminen manuaalisella valotuksella
Valotusaikaa ja aukon arvoa voidaan säätää manuaalisesti.
Tämä tila on hyödyllinen, kun suljinnopeus ja aukon arvo säilytetään tai
kun käytetään valotusmittaria.
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan M.
2 Säädä valotusaikaa
Valotusaika
Aukko
(F-luku)
Kuvaaminen
etusäätöpyörää kääntämällä ja
aukkoa takasäätöpyörää
kääntämällä.
• Voit vaihtaa etu- ja takasäätöpyörien
toiminnot [Säätöp.asetus] -valinnalla
räätälöintivalikossa (sivu 107).
3 Ota kuva valotuksen asettamisen
jälkeen.
• Tarkista valotusarvo EV-asteikosta.
Kohti +: Kuvista tulee kirkkaampia.
Kohti –: Kuvista tulee tummempia.
Nuolipainikkeet b B tulevat näkyviin,
jos asetettu valotus on EV-asteikon
ulkopuolella. Nuoli alkaa vilkkua, jos
ero on suurempi. Kun valotus on
korjattu, korjattu arvo säädetään
standardiarvoksi.
: Metered Manual (Manuaalinen
mittaus)
Nestekidenäyttö
(yksityiskohtainen näyttö)
Standardiarvo
Etsin
Standardiarvo
Huomautuksia
•
(Kameran tärinävaroitus) -ilmaisin ei tule näkyviin manuaalisessa valotustilassa.
• Kun toimintatilan valitsin on asetettu asentoon M, ISO-asetus [AUTO] on asetettu
arvoon [200]. M-tilassa ISO-asetus [AUTO] ei ole käytettävissä. Aseta ISOherkkyys tarvittavalla tavalla.
45
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\050REC.fm
Master: Left
010COV.book Page 46 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Manuaalinen vaihto
Voit muuttaa valotusajan ja aukkoarvon yhdistelmää muuttamatta
asettamaasi valotusta.
Valitse valotusajan ja aukkoarvon
yhdistelmä kääntämällä etusäätöpyörää
samalla, kun painat AEL-painiketta.
AEL-painike
Kuvaaminen: BULB
Voit kuvata liikkuvaa valoa, kuten
ilotulituksia, pitkällä valotusajalla.
1 Aseta toimintatilan valitsin kohtaan M.
2 Käännä säätöpyörää vasemmalle,
BULB
kunnes valittuna on [BULB].
3 Säädä aukkoa (F-lukua) takasäätöpyörää kääntämällä.
4 Pidä suljinpainiketta painettuna kuvauksen ajan.
Aukko pysyy auki niin kauan kuin suljinpainiketta painetaan.
46
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\050REC.fm
Master: Right
010COV.book Page 47 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
• Kaukolaukaisimen (ei mukana) käyttäminen vähentää kameran tärinää, ja
sillä voi pidentää valotusta suljinpainikkeeseen koskematta.
Huomautuksia
• Poista SteadyShot-toiminto käytöstä, kun käytät jalustaa.
• Mitä pidempi valotusaika, sitä enemmän kuvakohinaa ilmenee.
• Kohinan poisto (Pitkän val.KV) tapahtuu kuvauksen jälkeen ja siihen kuluu yhtä
kauan aikaa kuin silloin, kun suljin oli auki. Poiston aikana ei voi kuvata.
Kuvaaminen
47
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 48 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvaustoiminnon käyttäminen
Tarkennusmenetelmän valitseminen
Tarkennustilan valitseminen (automaattitarkennus)
1 Aseta tarkennustilan vipu
Automaattitarkennus (S, A, C)
haluamaasi kohtaan.
2 Tarkista tarkennus painamalla
Tarkennusalueen tunnistin
suljinpainike puoliväliin asti ja
ota kuva.
• Kun tarkennus on vahvistettu,
tarkennuksen ilmaisin muuttuu
muotoon z tai
(sivu 49).
• Tarkennettu alue näkyy AF-alueella
hetkellisesti punaisena.
Tarkennusalue
Tarkennuksen ilmaisin
S (Yhden kuvan
Kamera tarkentaa ja tarkennus lukitaan, kun suljinpainike
automaattitarkennus) painetaan puoliväliin asti. Tätä tilaa käytetään paikallaan
(
)
olevaa kohdetta kuvattaessa.
A (Automaattinen
Tämä automaattitarkennuksen tila vaihtaa
automaattitarkennus) automaattitarkennuksen ja jatkuvan automaattitarkennuksen
(
)
välillä kohteen liikkeen perusteella.
Kun painat suljinpainiketta puoliväliin ja pidät sitä
painettuna, jos kohde on liikkumaton, tarkennus lukitaan, ja
jos kohde liikkuu, kamera jatkaa tarkentamista.
Sarjakuvauksessa toinen kuva ja sitä seuraavat kuvat otetaan
automaattisesti jatkuvalla automaattitarkennuksella.
C (Jatkuva
Kamera jatkaa tarkennusta, kun suljinpainike painetaan
automaattitarkennus) puoliväliin. Tätä tilaa käytetään liikkeessä olevaa kohdetta
(
)
kuvattaessa.
• Jos AF-alueeksi valitaan
(Laaja), AF-alue vaihtuu
vastaamaan kohteen sijaintia.
• Äänimerkki ei soi, kun kohde on tarkennettu.
48
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 49 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
• Voit asettaa tarkennustilan vivun ”A”-asennon toiminnoksi DMF (suora
manuaalinen tarkennus) vaihtoehdolla [AF-A-asetus]
tallennusvalikossa (sivu 53).
Tarkennuksen ilmaisin
Tarkennuksen
ilmaisin
Tila
z palaa
Tarkennus lukittu. Valmis kuvaamista varten.
palaa
Tarkennus on vahvistettu. Tarkennustaso liikkuu ja seuraa
liikkuvaa kohdetta. Valmis kuvaamista varten.
palaa
Tarkentaa yhä. Suljinta ei voi vapauttaa.
z vilkkuu
Ei voi tarkentaa. Suljin on lukittu.
Kuvaustoiminnon käyttäminen
Kohteet, jotka saattavat edellyttää erikoistarkennusta:
Automaattitarkennusta käytettäessä on vaikea kohdistaa seuraaviin
kohteisiin. Käytä näissä tapauksissa tarkennuksen lukitusta (sivu 51) tai
manuaalista tarkennusta (sivu 52).
• Kohteet, joiden kontrasti on pieni, kuten sininen taivas tai valkoinen
seinä.
• Kaksi eri etäisyyksillä olevaa kohdetta, jotka ovat päällekkäin AFalueella.
• Toistuvista kuvioista koostuvat kohteet, kuten rakennuksen julkisivu.
• Erittäin kirkkaat tai häikäisevät kohteet, kuten aurinko, auton kori tai
veden pinta.
Tarkan etäisyyden mittaaminen kohteeseen
Kameran
-merkki ilmaisee kuvaanturin sijainnin. Kun mittaat kameran ja
kohteen välistä tarkkaa etäisyyttä, käytä
mittaamiseen tämän vaakasuoran viivan
sijaintia.
49
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 50 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Tarkennusalueen valitseminen
Valitse haluamasi AF-alue
kuvausolosuhteiden tai mieltymyksesi
mukaan. Tarkennettava alue valaistaan
hetkellisesti.
Pisteautomaattitarkennusalue
AF-alue
Alue
1 Voit tuoda Nopea haku -ruudun näkyviin painamalla Fnpainiketta (sivu 39).
2 Valitse AF-alue monivalitsimen
painikkeilla v/V/b/B.
3 Valitse haluamasi tila etu- tai takasäätöpyörällä.
(Laaja)
Kamera määrittää, mitä
yhdeksästä AF-alueesta
käytetään tarkennukseen AFalueen sisällä. Kamera
käyttää kohteen
tarkentamiseen normaalin
yhdeksän tarkennuspisteen
lisäksi 10
lisätarkennuspistettä, jotka tarkentavat kuvan erittäin tarkasti.
Jos painat monivalitsimen keskiosaa ja pidät sitä painettuna,
[AF-alue]-asetukseksi säädetään tilapäisesti
(Piste). Voit
säätää tarkennusta pisteautomaattitarkennusaluetta
käyttämällä.
50
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 51 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
(Piste)
Kamera käyttää ainoastaan pisteautomaattitarkennusaluetta.
(Paikallinen)
Valitse kuvauksen aikana monivalitsimella jokin yhdeksästä
alueesta, jonka tarkennuksen haluat ottaa käyttöön. Voit
valita pisteautomaattitarkennusalueen painamalla
monivalitsimen keskiosaa.
Huomautuksia
• Lisätarkennuspisteet aktivoidaan vain, kun
(Laaja) on valittu. Ne eivät näy
etsimessä.
• AF-alue ei ehkä valaistu sarjakuvauksessa tai kun suljinpainike painetaan pohjaan
ilman taukoa.
Tarkennuksen lukituksella kuvaaminen
Jos kohde ei ole keskellä tai se on AF-alueen ulkopuolella, lukitse
tarkennus seuraavassa kuvatulla tavalla.
Kuvaustoiminnon käyttäminen
1 Sijoita kohde AF-alueen sisälle ja
paina suljinpainike puoliväliin
asti.
2 Pidä suljinpainiketta painettuna
puoliväliin asti ja sommittele
kuva uudelleen.
3 Ota kuva painamalla suljinpainike täysin alas.
• Monivalitsimen keskiosan painaminen lukitsee tarkennuksen myös
pisteautomaattitarkennusalueella (sivu 50).
• Tarkennuksen voi lukita myös AF/MF-painikkeella ([AF/MF-painike]),
joka sijaitsee räätälöintivalikossa (sivu 105).
51
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 52 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
AF-valaisin
AF-valaisin
Kun painat suljinpainikkeen puoliväliin,
kamera lähettää tilanteen mukaan
automaattisesti punaista apuvaloa,
kunnes tarkennus on lukittu.
Jos kuvaat kohdetta hämärässä tai
kohdetta, jossa on vähän kontrastia, AFvalaisimen avulla kamera tarkentaa
helpommin kohteeseen.
• AF-valaisin ei toimi, kun tarkennustilana on jatkuva automaattitarkennus
tai kun kohde liikkuu automaattisessa automaattitarkennustilassa.
• AF-valaisin ei toimi, jos keskialuetta ei ole valittu, kun [AF-alue]asetukseksi on asetettu
(Paikallinen).
• AF-valaisin ei ehkä toimi polttovälin ollessa 300 mm tai enemmän.
• Kun salama (ei mukana) on liitetty, käytetään sen AF-valaisinta.
• Voit poistaa AF-valaisimen käytöstä [AF-valaisin]-valinnalla
tallennusvalikossa (sivu 101).
Kuvaaminen manuaalisella tarkennuksella
Voit asettaa kohteen etäisyyden.
1 Aseta tarkennustilan vipu
asentoon MF.
2 Tarkenna kuva tarkennusrengasta
kääntämällä.
Tarkennusrengas
52
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 53 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Huomautuksia
• Jos kohde voidaan tarkentaa automaattitarkennustilassa, etsimessä oleva z-ilmaisin
syttyy, kun tarkennus on vahvistettu. Kun laaja automaattitarkennusalue, keskellä
oleva alue ja kun paikallinen automaattitarkennusalue on valittu, käytetään
monivalitsimella valittua aluetta.
• Kamera palauttaa polttovälin asetukseen
(ääretön), kun kytket kameran virran
päälle.
• Kun käytetään kaukomuunninta tai vastaavaa, tarkennusrengas ei ehkä käänny
tasaisesti.
• Kun sammutat kameran ja käynnistät sen uudelleen toimintatilan valitsimen
asetuksen ollessa ”AUTO” tai muutat valotustilaksi AUTO, AF
(automaattitarkennus) valitaan automaattisesti tarkennustilan vivun asennosta
huolimatta (sivu 40).
Kuvaaminen suoralla manuaalisella tarkennuksella
1 Paina MENU-painiketta ja valitse [AF-A-asetus] t [DMF]
tallennusvalikossa 3 monivalitsimen painikkeilla v/V/b/B.
2 Aseta tarkennustilan vipu asentoon ”A”.
3 Lukitse tarkennus painamalla suljinpainike puoliväliin asti.
4 Hienosäädä tarkennusta kääntämällä tarkennusrengasta ja
pitämällä samalla suljinpainiketta puoliväliin painettuna.
53
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
Voit tehdä hienosäädöt automaattitarkennuksen jälkeen (suora manuaalinen
tarkennus). Voit määrittää tämän toiminnon kääntämällä tarkennustilan
vivun asentoon ”A”.
Voit tällä toiminnolla tarkentaa kohteeseen nopeasti sen sijaan, että
käyttäisit manuaalista tarkennusta alusta asti. Tämä on kätevää esimerkiksi
makrokuvauksessa.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 54 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Automaatti-/manuaalisen tarkennuksen vaihtaminen
Voit vaihtaa automaattisen ja manuaalisen tarkennuksen välillä vaihtamatta
otettasi (AF/MF-säätö).
Paina AF/MF-painiketta.
Automaattitarkennustilassa:
Tarkennustilaksi vaihtuu tilapäisesti
manuaalinen tarkennus. Pidä AF/MFpainiketta painettuna ja säädä tarkennus
kääntämällä tarkennusrengasta.
AF/MF-painike
Tarkennusrengas
Manuaalisen tarkennuksen tilassa:
Tarkennustilaksi vaihtuu tilapäisesti
automaattitarkennus ja tarkennus
lukitaan.
• Voit säilyttää valitun tilan painamatta AF/MF-painiketta [AF/MF-säätö]valinnalla
räätälöintivalikossa (sivu 105).
54
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 55 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Salaman käyttäminen (ei mukana)
Hämärässä paikassa salama auttaa kuvaamaan kohteen selvästi ja se estää
myös kameran tärinää. Aurinkoon päin kuvattaessa salamalla voi ottaa
kirkkaan kuvan taustavalaistusta kohteesta.
Katso salaman käyttämistä koskevia lisätietoja salaman mukana tulleista
käyttöohjeista.
1 Irrota lisälaiteliitännän suojus ja
kiinnitä salama (ei mukana).
• Työnnä salama tiukasti kiinni
lisälaiteliitäntään nuolen suuntaan,
kunnes se kiinnittyy paikalleen.
Kuvaustoiminnon käyttäminen
2 Kytke salama päälle, ja kun
salama on latautunut, ota kuva.
Vilkkuu: Salama latautuu.
Palaa: Salama on latautunut.
• Kun painat suljinpainikkeen puoliväliin
hämärässä valaistuksessa
automaattitarkennustilassa, salaman
AF-valaisin saattaa syttyä.
(salama latautuu) ilmaisin
Huomautus
• Objektiivi saattaa estää salaman valon, mikä saattaa aiheuttaa varjoja kuvan
alaosaan. Irrota vastavalosuoja.
55
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 56 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Salamavalo-tilan valitseminen
1 Voit tuoda Nopea haku -ruudun näkyviin painamalla Fnpainiketta (sivu 39).
• Suurennettua näyttöä käytettäessä tee asetukset valikosta (sivu 94).
2 Valitse salamavaihtoehto
monivalitsimen painikkeilla v/V/
b/B.
3 Valitse haluamasi tila etu- tai takasäätöpyörällä.
(Autom.salama)
(Täytesalama)
(Takasal.täsm.)
(Langaton)
Salama välähtää, jos on pimeää tai kuvataan vastavaloon.
Tämä on valittavissa vain, kun tilaksi on valittu AUTO.
Välähtää aina, kun suljin vapautetaan.
Välähtää juuri ennen valotuksen viimeistelemistä. Saat
kuvattua ”virtaavan” valon tai liikkuvan kohteen liikkeen
todenmukaisemmalla tavalla, jos käytät salaman kanssa
hitaampaa suljinnopeutta.
Salaman kiinnittämisen sijaan voit luoda enemmän kontrastia
ja saada näin aikaan kolmiulotteisemmalta vaikuttavan
kuvan.
Tarvitset vähintään kaksi langatonta salamaa*, mukaan
lukien HVL-F58AM-salaman.
* HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM, HVL-F36AM
Langaton salamakuvaus
1 Aseta kameran salamatilaksi (Langaton).
2 Aseta langattomaksi ohjausyksiköksi HVL-F58AM ja liitä se kameraan.
3 Aseta toinen salama etäälle kamerasta.
4 Voit testata salamaa painamalla AEL-painiketta.
On suositeltavaa asettaa [AEL-painike] asentoon [AEL-pito] tai [
AEL-pito]
räätälöintivalikossa.
Jos valitset asetuksen [AEL-vaihto] tai [ AEL-vaihto], jokainen
salaman testilaukaus kytkee hitaan sulkimen tallennustilan päälle ja pois.
56
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 57 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
5 Ota
kuva.
HVL-F58AM-salama ja toinen salama välähtävät.
Huomautuksia
• Vaihda ulkoisen salaman kanavaa, jos lähistöllä oleva toinen valokuvaaja käyttää
langatonta salamaa ja hänen salamansa laukaisee oman salamasi. Katso ulkoisen
salaman kanavan vaihtamista koskevat ohjeet sen mukana tulleista käyttöohjeista.
• Lisätietoja langattomasta salamasta on salaman mukana tulleissa käyttöohjeissa.
Kuvaaminen hitaalla täsmäyksellä
Jos käytät hidasta täsmäystä pitkällä valotusajalla, voit ottaa selkeän kuvan
sekä kohteesta että taustasta. Tämä on kätevä ominaisuus, kun otat
henkilökuvan yöllä pimeää taustaa vasten.
Etsimeen ja nestekidenäyttöön syttyy
merkkinä siitä, että valotus on lukittu.
SLOW SYNC-painike
Huomautus
• Jos valittuna on suljinnopeuden ensisijaisuus tai manuaalinen valotustila, hidas
täsmäys ei ole käytettävissä SLOW SYNC-painikkeen avulla.
Kuvaus nopeaa täsmäystä (HSS) käyttäen
Koska salaman täsmäyksen nopeusrajoitus poistetaan, kun käytät jotakin
malleista HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F42AM tai HVL-F36AM,
salaman avulla voit ottaa kuvia kameran koko valotusaika-alueella. Se
myös mahdollistaa salamakuvien ottamisen kirkkaissa oloissa aukon
ollessa auki. Nopean täsmäyksen tilassa etsimessä ja nestekidenäytöllä
näkyy ”H” tai ”HSS”.
Huomautuksia
• Nopean täsmäyksen tila ei ole käytettävissä, kun valittuna on kahden sekunnin
itselaukaisin tai peililukituskuvaus tai kun salamatilaksi on asetettu
(Takasal.täsm.).
57
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
Kuvaa pitämällä SLOW SYNCpainike painettuna.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 58 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
• Lisätietoja nopeasta täsmäyksestä on salaman mukana tulleissa käyttöohjeissa.
Täsmäysjohdolla varustetun salaman käyttäminen
Avaa (salaman täsmäys) liittimen suojus ja kytke johto.
(salaman täsmäys) -liitin
• Voit käyttää salaman täsmäysliittimellä varustettua salamaa.
Huomautuksia
• Valitse manuaalinen valotustila ja aseta suljinnopeudeksi 1/200 sekuntia
SteadyShot-toiminnon kanssa tai 1/250 sekuntia ilman SteadyShot-toimintoa. Jos
salaman suositeltu suljinnopeus on hitaampi, valitse suositeltu nopeus tai jopa
hitaampi nopeus.
• Käytä salamaa, jonka täsmäysjännite on enintään 400 V.
• Katkaise virta salamasta ennen kuin kytket salaman täsmäysjohdon (salaman
täsmäys) -liittimeen. Jos salamassa on virta, se voi välähtää johtoa kytkettäessä.
• Salama on aina täysitehoinen. Salamakorjausta (sivu 63) ei voi käyttää.
• Automaattisen valkotasapainon käyttöä ei suositella. Käytä räätälöityä
valkotasapainoa saadaksesi tarkemman valkotasapainon.
• Salaman merkkivalo ei pala, kun (salaman täsmäys) -liitin on kytketty.
58
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 59 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvan kirkkauden säätäminen
(valonmittaus, valotus, salamakorjaus)
Mittaustilan valitseminen
Voit valita kuvauskohteen kirkkauden mittausmenetelmän.
Valitse haluamasi tila mittaustilan
vivulla.
Tämä jakaa koko näytön 40 segmenttiin valon mittaamista
varten (40-segmenttinen kennokuvioinen mittaus).
Tätä mittaustapaa käytettäessä kamera voi mitata valon
ihmissilmää eniten muistuttavalla tavalla, mikä on
ihanteellinen menetelmä yleiseen kuvaukseen, kuten suoraan
auringonvaloon kuvattaessa.
Tämä tila painottaa näytön keskialuetta, mutta mittaa koko
(Keskustapainotettu) näytön keskimääräisen kirkkauden.
(Piste)
Tämä tila mittaa valon ainoastaan näytön keskellä olevasta
pistemittausympyrästä.
Tämä sopii voimakaskontrastisen kohteen kuvaamiseen sekä
tietyn kohdan valon mittaamiseen.
59
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
(Monisegmentti)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 60 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Monisegmenttimittaus
Kameran ruutu on varustettu 39
kennokuvioisella mittauselementillä ja
yhdellä mittauselementillä, joka kattaa
ympäröivän alueen. Nämä elementit
toimivat synkronisesti
automaattitarkennuksen kanssa, joten
kamera voi mitata kohteen sijainnin ja
kirkkauden tarkasti valotuksen
määrittämistä varten.
• Jos monisegmenttimittauksessa tarkennus lukitaan, valotus (suljinnopeus
ja aukko) lukitaan samanaikaisesti (vain kun on valittu yhden kuvan
automaattitarkennus tai automaattinen automaattitarkennus).
Valotuksen korjaaminen
Valotustilaa M lukuun ottamatta valotus asetetaan automaattisesti
(automaattinen valotus).
Automaattivalotuksesta saadun valotuksen perusteella voit korjata
valotuksen mieltymyksesi mukaan. Voit kirkastaa koko kuvaa siirtämällä
suuntaan +. Kun siirrät suuntaan –, koko kuva tummenee.
Säädä suuntaan –
Perusvalotus
1 Näytä valotuksen korjausruutu
painamalla
Säädä suuntaan +
-painike
-painiketta.
60
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 61 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
2 Säädä valotus monivalitsimen
painikkeilla b/B.
• Voit käyttää myös etu- tai
takasäätöpyörää.
Normaalivalotus
• Valotuksen korjaus on 1/3 askelta välillä ±3,0 EV. Voit säätää tätä
valotusarvoa 1/2 EV:n askelin
tallennusvalikon kohdassa
[Valotusaskel] (sivu 100).
Kuvaaminen kiinteää kirkkautta käyttämällä (AE-lukko)
Voit asettaa kiinteän valotuksen, ennen kuin päätät kuvan sommitelmasta.
Tämä on kätevä tapa, kun mittauksen kohde ja tarkennuksen kohde eivät
ole samat tai kun haluat käyttää sarjakuvausta ja pitää saman valoarvon.
1 Suuntaa kamera kohteeseen, jonka valotuksen haluat mitata.
• Säädä tarkennusta (tarkennusta ei tarvitse lukita).
61
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
Vain vallitsevan valon valotuksen korjaaminen*
Oletusasetuksen mukaan valotus korjataan muuttamalla salamavalon
määrää, kun salama laukaistaan. Voit rajoittaa valotuksen korjaamisen
vaikutusta taustaan, joka on vallitsevan valon (muun kuin salaman valon)
valaisema (sivu 110).
* Vallitseva valo: mikä tahansa muu valo (ei salamavalo), joka valaisee
kohdetta pidemmän aikaa, kuten luonnollinen valo, hehkulamppu tai
loistevalo.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 62 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
2 Lukitse valotus painamalla AELpainiketta.
Etsimeen ja nestekidenäyttöön tulee
(AE-lukon merkki).
AEL-painike
3 Sommittele kuva tarvittaessa uudelleen pitäen AEL-painiketta
painettuna ja ota kuva.
• Jos haluat jatkaa samalla valotusarvolla kuvaamista, paina AEL-painiketta
ja pidä sitä painettuna kuvaamisen jälkeen. Asetus peruuntuu, kun painike
vapautetaan.
• Voit muuttaa AEL-painikkeen toimintoa [AEL-painike]-valinnalla
räätälöintivalikossa (sivu 107).
Kuvan valotuksen tarkistaminen
Pidä AEL-painiketta painettuna ja aseta
pistemittausympyrä pisteeseen, jossa
valaistus on kontrastissa kohteeseen
nähden. Mittausilmaisin tuo näkyviin
valotuseron asteen. Nolla tarkoittaa, että
valotus on lukittu.
Pluspuolelle (+) siirtäminen kirkastaa
kuvaa, ja miinuspuolelle (–) siirtäminen
tummentaa kuvaa.
Jos kuva on liian kirkas tai liian tumma
oikean valotuksen saamiseksi,
ilmaisimen perään tulee näkyviin tai
vilkkumaan b tai B.
Pistemittausympyrä
62
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 63 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Salamavalon määrän säätäminen (salamakorjaus)
Salamalla kuvatessasi voit säätää salaman valoa itsenäisesti ilman, että se
vaikuttaa valotuksen korjaamisen. Voit muuttaa vain salaman kantaman
sisällä olevan pääkohteen valotusta.
Jos siirrät asetusta suuntaan +, salama kirkastuu, ja jos siirrät suuntaan –,
salama himmenee.
1 Voit tuoda Nopea haku -ruudun näkyviin painamalla Fnpainiketta (sivu 39).
2 Valitse salamakorjaus
Salamakorjaus
3 Valitse haluamasi korjausarvo etu- tai takasäätöpyörällä.
Huomautuksia
• Jos olet säätänyt salaman tasoa, etsimeen tulee näkyviin , kun salama
kiinnitetään. Muista palauttaa arvo säätämisen jälkeen.
• Positiivinen vaikutus ei ehkä näy salamavalon vähyyden vuoksi, jos kuvauskohde on
lähellä salaman maksimikantavuutta. Jos kohde on hyvin lähellä, negatiivinen
vaikutus ei ehkä näy.
Valotuksen korjaaminen ja salamakorjaus
Valotuksen korjaaminen muuttaa suljinnopeutta, aukkoa ja ISO-herkkyyttä (kun
[AUTO] on valittuna) korjauksen suorittamiseksi. Jos käytetään salamaa, myös
salaman valomäärä muuttuu.
Salamakorjaus kuitenkin muuttaa vain salaman valomäärää.
63
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
monivalitsimen painikkeilla v/V/
b/B.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 64 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
ISO-arvon asettaminen
Valoherkkyys ilmaistaan ISO-lukuna (suositeltu valotusindeksi). Mitä
suurempi luku on, sitä suurempi herkkyys on.
1 Tuo ISO-näyttö näkyviin
ISO-painike
painamalla ISO-painiketta.
2 Valitse haluamasi arvo monivalitsimen painikkeilla v/V.
• Voit käyttää myös etu- tai takasäätöpyörää. Lukua kasvatetaan 1 askeleella
käytettäessä etusäätöpyörää ja 1/3 askelta käytettäessä takasäätöpyörää.
Huomautuksia
• Kuvassa käytettävissä olevat valovoima-arvot (dynaaminen alue) ovat hieman
suppeammat kuin ISO 200 -arvot. Kun valittuna on ISO 3200 tai suurempi, aluetta
käsitellään laajennettuna alueena, jolloin kuvakohinaa ilmenee herkemmin. Säädä
ISO-lukua sen jälkeen, kun olet tarkistanut, miten paljon kuvakohinaa ilmenee.
• [AUTO]-asetus ei ole käytettävissä valotustilassa M. Jos vaihdat valotustilaksi M
asetuksen ollessa [AUTO], se vaihdetaan asetukseen [200]. Aseta ISO-arvo
kuvausolosuhteiden mukaan.
• Voit säätää [AUTO]-asetusaluetta [ISO Auto -väli] -valinnalla
tallennusvalikossa (sivu 100).
64
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 65 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Värisävyjen säätäminen (valkotasapaino)
WB-painike
Valkotasapaino on ominaisuus, joka
säätää värisävyä lähelle näkemääsi
kuvaa. Kun [AWB] (Autom.WB) on
valittuna, valkotasapaino säädetään
automaattisesti. Voit kuitenkin käyttää
tätä ominaisuutta, kun kuvan värisävy ei
ole odottamasi kaltainen tai kun haluat
muuttaa värisävyä tarkoituksella
kuvauksellisen ilmaisun vuoksi.
Päivänvalo
Pilvinen
Loistevalo
Hehkuvalo
Valkoinen
Sinertävä
Vihertävä
Punertava
Sää ja
valaistus
Valon
ominaisuudet
Huomautus
• Jos ainoa käytettävissä oleva valonlähde on elohopea- tai natriumvalo, kamera ei
pysty laatimaan tarkkaa valkotasapainoa valonlähteen ominaisuuksien vuoksi. Käytä
tällaisissa tilanteissa salamaa.
Automaattinen/valmiiksi asetettu valkotasapaino
1 Näytä valkotasapainotilan ruutu painamalla WB-painiketta.
2 Valitse haluamasi tila monivalitsimen painikkeilla v/V.
• Voit käyttää myös etusäätöpyörää.
65
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
Kuvauskohteen värisävy muuttuu valonlähteen ominaisuuksien mukaan.
Alla olevassa taulukossa on kuvattu, miten värisävy muuttuu eri
valonlähteiden mukaan auringonvalossa valkoiselta näyttävään kohteeseen
verrattuna.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 66 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
3 Valitse valmiiksi asetettu valkotasapaino ja hienosäädä
värisävyä sitten tarvittaessa monivalitsimen painikkeilla b/B.
Plussuuntaan (+) säätäminen tekee kuvasta punertavamman ja
miinussuuntaan (–) säätäminen sinertävämmän. (Säätöaskel vastaa noin 10
mired-yksikköä*.)
• Voit käyttää myös takasäätöpyörää.
* Mired: värinmuunnoksen laatua värilämpötilasuodattimissa kuvaava yksikkö.
AWB (Autom.WB)
Noin 3000 7500 K
Kamera havaitsee valonlähteen
automaattisesti ja säätää värisävyjä.
(Päivänvalo)
Noin 5300 K
Jos valitset tiettyyn valonlähteeseen
sopivan vaihtoehdon, värisävyjä säädetään
valonlähteen mukaan (valmiiksi asetettu
valkotasapaino).
(Varjo)
Noin 7500 K
(Pilvinen)
Noin 6100 K
(Hehkulamppu)
Noin 2800 K
(Loistevalo)
–*
(Salama)
Noin 6500 K
* Koska värilämpötilalla ei voi ilmaista loistevalon väriä, värilämpötila ohitetaan.
Tietoja loistevalosta
Kun (Loistevalo) on valittuna, arvon säätäminen monivalitsimen
painikkeilla b/B valitsee loistevalon tyypin. Hienosäätöä ei suoriteta.
• Jos vallitseva valo koostuu monista erityyppisistä valonlähteistä ja jos et
voi säätää valkotasapainoa asianmukaisesti [AWB] (Autom.WB) toiminnolla tai valmiiksi asetetuilla valkotasapainoasetuksilla, käytä
räätälöityä valkotasapainoa (sivu 67).
Värilämpötilan ja suodatintehosteen asettaminen
1 Näytä valkotasapainotilan ruutu painamalla WB-painiketta.
66
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 67 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
2 Valitse [5500K] (Värilämpötila) tai [0] (Värisuodatin)
monivalitsimen painikkeilla v/V.
• Jos haluat asettaa värilämpötilan, valitse arvo painikkeilla b/B.
• Jos haluat asettaa värisuodattimen, valitse korjaussuunta painikkeilla b/B.
Asettaa valkotasapainon värilämpötilan mukaan. Mitä
suurempi luku on, sitä punertavampi kuvasta tulee, ja mitä
pienempi luku on, sitä sinertävämpi kuvasta tulee.
Värilämpötilan arvoksi voidaan valita 2500K - 9900K.
0*2 (Värisuodatin)
Lisää CC-suodattimien (Color Compensation) tehosteen
kuvaukseen.
Väriä voidaan kompensoida käyttämällä asetettua
värilämpötilaa vakioarvona väristä G (Green) tai M
(Magenta).
Värisuodattimen arvoksi voidaan valita G9 - M9. Säätöaskel
vastaa suunnilleen CC-suodattimen numeroa 5.
*1 Arvo on parhaillaan valittuna oleva värilämpötila-arvo.
*2 Arvo on parhaillaan valittuna oleva värisuodatinarvo.
Huomautus
• Koska suurin osa värimittareista on suunniteltu filmikameroihin, niistä saadut mittaarvot saattavat antaa virheellisen tuloksen loistevalossa/natriumvalossa/
elohopeavalossa. Suosittelemme, että korjaus tehdään testikuvausta tai räätälöityä
valkotasapainoa käyttämällä.
Räätälöity valkotasapaino
Jos vallitseva valo koostuu monista erityyppisistä valonlähteistä, on
suositeltavaa käyttää räätälöityä valkotasapainoa, jotta kuvaan saataisiin
oikeanlainen valkoisuus. Voit tallentaa kolme asetusta.
1 Näytä valkotasapainotilan ruutu painamalla WB-painiketta.
2 Valitse [
1]* (Oma valkotasapainoasetus) monivalitsimen
painikkeilla b/B ja paina sitten monivalitsimen keskiosaa.
* Kaikki luvut 1 - 3 tulevat näkyviin.
67
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
5500K*1
(Värilämpötila)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 68 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
3 Valitse [
SET] monivalitsimen painikkeilla b/B ja paina
sitten monivalitsimen keskiosaa.
4 Pidä kameraa siten, että valkoinen alue kattaa
pistemittausympyrän kokonaan, ja paina suljinpainike alas.
Suljin naksahtaa ja kalibroidut arvot (Värilämpötila ja Värisuodatin) tulevat
näkyviin.
5 Valitse muistiasetus painikkeilla b/B ja paina monivalitsimen
keskiosaa.
Näytössä näkyvät tallennustiedot, ja muistiin asetettu räätälöity
valkotasapainoasetus pysyy ennallaan.
• Tässä tallennettu räätälöity valkotasapainoasetus on käytössä, kunnes uusi
asetus tallennetaan.
Huomautus
• ”Räätälöidyn valkotasapainon virhe” -ilmoitus tarkoittaa, että arvo on odotetun
alueen ulkopuolella. (Kun salamaa käytetään kohteen ollessa lähellä tai kohde on
kirkasvärinen.) Jos tallennat arvon, nestekidenäytön kuvaustietojen näytön
ilmaisin muuttuu keltaiseksi. Voit kuvata tässä vaiheessa, mutta on suositeltavaa,
että asetat valkotasapainon uudestaan saadaksesi oikeamman valkotasapainoarvon.
Räätälöidyn valkotasapainoasetuksen hakeminen
Valitse haluamasi numero vaiheessa 3.
Huomautus
• Jos suljinta painettaessa käytetään salamaa, räätälöity valkotasapaino tallennetaan
salamavalo huomioon ottaen. Ota kuvia tämän jälkeen salamaa käyttäen.
68
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 69 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvankäsittely
D-alueen optimoinnin käyttö
Kamera analysoi kohteen lähes heti ja tekee korjauksen automaattisesti
kuvanlaadun parantamiseksi optimaalisella kirkkaudella ja
sävyjyrkkyydellä. Voit ottaa kuvia luonnollisella värillä, joka toistetaan
oikealla tavalla.
1 Voit tuoda Nopea haku -ruudun näkyviin painamalla Fnpainiketta (sivu 39).
2 Valitse D-alueen optimointi
Kuvaustoiminnon käyttäminen
monivalitsimen painikkeilla v/V/
b/B.
3 Valitse haluamasi tila etusäätöpyörällä.
• Voit säätää
(Lisäaset.: Taso) -asetusta takasäätöpyörällä.
(Pois käytöstä) Ei korjausta.
(Vakio)
(Lisäaset.autom.)
Kun kuvauskohteen ja taustan välinen valon ja varjon
kontrasti on suuri, mikä on yleistä aurinkoon päin
kuvattaessa, kamera korostaa kontrastia koko kuvassa, jotta
kuvan kirkkaus ja kontrasti ovat asianmukaiset.
Kamera jakaa kuvan pieniin alueisiin, analysoi
kuvauskohteen ja taustan välisen valon ja varjon kontrastin ja
muodostaa kuvaan optimaalisen kirkkauden ja
sävyjyrkkyyden.
Taso valitaan väliltä
(heikko) ja
(vahva).
(Lisäaset.: Taso)
Huomautuksia
• Koska jatkuvan kuvauksen nopeus saattaa olla hitaampi
(Lisäaset.autom.) asetusta käytettäessä, on suositeltavaa valita
(Vakio) -asetus tilanteissa, joissa
tarvitaan nopeaa jatkuvaa kuvaamista, kuten urheilutapahtumia kuvattaessa.
69
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 70 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
• Suurennetuissa RAW-kuvissa muita D-alueen optimoinnin tehosteita kuin
(Vakio) -asetusta ei voi tarkistaa kamerasta.
• Kuvassa saattaa ilmetä kohinaa D-alueen optimointia käytettäessä. Taso kannattaa
tarkistaa otetusta kuvasta etenkin kun tehostetta parannetaan
(Lisäaset.: Taso) asetuksella.
Luovan asetuksen käyttö
Tähän luovaan asetukseen on valmiiksi ohjelmoitu eri tilanteisiin ja
tarkoituksiin sopivia kuvatyylejä. Voit ottaa kuvan, jossa on sopiva
värintoiston ja sävyjen taso. Lisäksi näitä kuvatyylejä pohjana käytettäessä
voit ottaa kuvan tarpeidesi mukaisesti.
1 Voit tuoda Nopea haku -ruudun näkyviin painamalla Fnpainiketta (sivu 39).
2 Valitse Luova asetus -vaihtoehto
monivalitsimen painikkeilla v/V/
b/B ja paina sitten
monivalitsimen keskiosaa.
• Jos valitset vain tyyliruutua, voit
suorittaa toiminnon Nopea haku ruudussa.
3 Valitse haluamasi kuvatyyli
monivalitsimen painikkeilla v/V.
Oletusasetukseksi voit valita Vakio,
Kirkas, Neutraali, Muotokuva, Maisema
tai Mustavalko.
70
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 71 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
4 Siirrä kohdistinta oikealle
monivalitsimen painikkeella B ja
määritä parametrit
monivalitsimen painikkeilla v/V.
Lisätietoja käytettävissä olevista
kuvatyyleistä ja parametreista on alla.
Muiden kuin oletuskuvatyylien käyttäminen
1 Valitse
Kuvatyylit
(Vakio)
Monenlaisten tilanteiden tallentamiseen voimakkaan
sävyjyrkkyyden ja kauniiden värien kanssa.
(Kirkas)
Värikylläisyyttä ja kontrastia korostetaan upeiden kuvien
kuvaamiseksi värikkäistä tilanteista ja sellaisista kohteista
kuten kukat, keväiset maisemat, sininen taivas tai meri.
(Neutraali)
Värikylläisyyttä ja terävyyttä pienennetään hillittyjen sävyjen
aikaansaamiseksi. Tämä sopii myös, jos kuvamateriaalia on
tarkoitus jatkokäsitellä tietokoneella.
(Läpinäkyvä)
Sopii hehkuvan valon kuvaamiseen selkeillä sävyillä ja
kirkkailla väreillä korostetulla alueella.
(Syvä)
Syvien ja ilmeikkäiden värien kuvaamiseen, sopii kohteen
läsnäolon korostamiseen.
(Vaalea)
Kuvaamiseen kirkkailla ja mutkattomilla väreillä, sopii
virkistävän kepeän tunnelman tallentamiseen.
(Muotokuva)
Ihon värin kuvaamisen pehmeillä sävyillä, sopii
muotokuviin.
(Maisema)
Värikylläisyyttä, kontrastia ja terävyyttä korostetaan upeiden
ja tarkkojen maisemien tallentamiseksi. Etäiset maisemat
erottuvat paremmin.
71
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
tyyliruutu, jonka asetuksen
haluat vaihtaa.
2 Siirrä kohdistinta oikealle
monivalitsimen painikkeella B ja
valitse haluamasi kuvatyyli
monivalitsimen painikkeilla v/V.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 72 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Iltaruskon kauniin punaisen tallentamiseen.
(Auringonlasku)
(Yökuvaus)
(Syksyn lehdet)
Kontrastia korostetaan yömaiseman uskolliseksi
kuvaamiseksi.
Syysruskan kuvaamiseen lehtien punaisia ja keltaisia sävyjä
korostamalla.
(Mustavalko)
Mustavalkoiseen kuvaukseen.
(Seepia)
Yksiväriseen seepia-kuvaukseen.
Parametrit
(Kontrasti)
Mitä suurempi valittu arvo on, sitä enemmän valon ja varjon
ero korostuu, mikä puolestaan vaikuttaa kuvaan.
(Värikylläisyys)
Mitä suurempi valittu arvo on, sitä eläväisempi väri on. Kun
valittu arvo on pieni, kuvan väri on hillitty.
(Terävyys)
Säätää terävyyttä. Mitä suurempi valittu arvo on, sitä
enemmän ääriviivat korostuvat, ja mitä pienempi valittu arvo
on, sitä enemmän ääriviivojen korostuminen pehmentyy.
(Kirkkaus)
Säätää koko kuvan kirkkautta.
(Alue)
Estää kuvaa yli- tai alivalottumasta ja tuottaa voimakkaan
sävyn.
Kun valittu arvo on suuri, se estää kuvaa ylivalottumasta
kirkkaalla alueella olevaa kohdetta kuvattaessa. Kun valittu
arvo on pieni, se estää kuvaa alivalottumasta tummalla
alueella olevaa kohdetta kuvattaessa.
Huomautuksia
• Kun
(Mustavalko) tai
(Seepia) on valittuna, et voi säätää värikylläisyyttä.
• Jos säädät
(Alue) -arvoa, et voi säätää
(Kontrasti) -arvoa.
72
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 73 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvanottotavan valitseminen
Tässä kamerassa on yhdeksän kuvanottotapaa, kuten yhden kuvan kuvaus
ja sarjakuvaus. Käytä eri vaihtoehtoja tarpeen mukaan.
1 Tuo asetusnäyttö näkyviin
DRIVE-painike
painamalla DRIVE-painiketta.
2 Valitse haluamasi tapa monivalitsimen painikkeilla v/V ja
sitten haluamasi asetus monivalitsimen painikkeilla b/B.
Kuvaustoiminnon käyttäminen
Yksittäiskuvaus (sivu 73)
Sarjakuvaus (sivu 74)
Itselaukaisin (sivu 75)
Haarukka: sarja (sivu 75)
Haarukka: yksit. (sivu 75)
WB-haarukka (sivu 77)
DRO-haarukka (sivu 77)
Peilin lukitus (sivu 77)
Kaukosäädin (sivu 78)
• Voit vaihtaa Fn-painikkeen DRIVE-painikkeen tilalle, jotta voit tehdä
määrityksiä Nopea haku -ruudussa (sivu 39).
Yhden kuvan kuvaaminen
Tämä tila on tarkoitettu normaaliin kuvaamiseen.
Tätä käytetään myös muiden kuvaustapojen peruuttamiseen.
73
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
C:\_Work\CX86700\2ndG\4149135621_FI\4149135621\4149135621DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 74 Monday, May 25, 2009 8:52 AM
Sarjakuvaus
Kamera tallentaa kuvia sarjana enintään 3 kuvaa sekunnissa*.
* Mittausolosuhteet: [Kuvakoko]-asetuksena [L:24M], [Laatu]-asetuksena [Hieno],
tarkennustilana yhden kuvan automaattitarkennus tai manuaalinen tarkennus ja
suljinnopeus enintään 1/250 sekuntia.
Sarjakuvauksen nopeus on kuitenkin hitaampi hämärässä kuvattaessa, kun D-alueen
optimointi -asetukseksi on määritetty
(Lisäaset.autom.) tai
(Lisäaset.:
Taso) tai kun [Suuren ISO:n KV] -asetukseksi on määritetty [Suuri].
Kuvasarjojen maksimikoko
Kuvasarjojen kuvamäärällä on yläraja.
RAW
16 kuvaa
cRAW
18 kuvaa
RAW ja JPEG
12 kuvaa
cRAW ja JPEG
12 kuvaa
Erittäin hieno
34 kuvaa
Hieno/Vakio
384 kuvaa/593 kuvaa
Sarjana kuvattavien kuvien määrä
ilmaistaan etsimessä. Kun sarjana
kuvattavien kuvien määrä on enemmän
kuin yhdeksän kuvaa, etsimessä näkyy
”9”.
Sarjana kuvattavien kuvien määrä
Huomautus
• Jos muistikortin kapasiteetti ei riitä, kamera ei ehkä ota sarjana kaikkia etsimessä
ilmaistuja kuvia.
74
DSLR-A850
4-149-135-62(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 75 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Itselaukaisimen käyttö
Suljin vapautuu suljinpainikkeen painamisen jälkeen noin 10
sekunnin kuluttua.
Kun itselaukaisin on otettu käyttöön, äänimerkit ja
itselaukaisimen valo ilmaisevat käyttötilan. Itselaukaisimen
valo välkkyy nopeasti ja äänimerkki kuuluu juuri ennen
kuvausta.
Suljin vapautuu suljinpainikkeen painamisen jälkeen noin
kahden sekunnin kuluttua.
Tämä on hyödyllistä kameran tärinää vähennettäessä, koska
peili liikkuu ylöspäin ennen kuvausta.
10 sekunnin itselaukaisimen peruuttaminen
Paina DRIVE-painiketta.
Kuvaaminen valotushaarukalla
Haarukkakuvauksen avulla voit ottaa useita kuvia, joissa on kussakin eri
valotusaste. Tässä kamerassa on automaattinen haarukkatoiminto. Määritä
perusvalotuksen poikkeaman (askeleiden) arvo, ja kamera kuvaa vaihtaen
valotusta automaattisesti. Voit kuvaamisen jälkeen valita kuvan, jonka
kirkkaus on haluamallasi tasolla. Perusvalotus asetetaan haarukan
ensimmäisessä kuvassa.
Perusvalotus
– -suunta
+ -suunta
75
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
Huomautuksia
• Jos painat suljinpainiketta katsomatta etsimeen, sulje okulaarin suljin okulaarin
suljinvivulla.
• Kun 2 sekunnin itselaukaisin on valittu, seuraavia kuvaustoimintoja ei voi käyttää:
kuvaus nopeaa täsmäystä käyttäen, nopea WL-täsmäys ja peililukituskuvaus.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 76 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
* (Haarukka:
Kuvaa kolme tai viisi kuvaa valotuksen muuttuessa valitun
askeleen verran.
Paina suljinpainike puoliväliin ja pidä sitä tässä asennossa,
kunnes tallennus päättyy.
* (Haarukka:
Kuvaa kolme tai viisi kuvaa valotuksen muuttuessa valitun
askeleen verran.
Paina suljinpainiketta jokaista kuvaa varten.
sarja)
yksit.)
* _._ EV kohdan
/
alla on valittuna oleva askel, ja kohdan EV oikealla
puolella oleva _ on parhaillaan valittuna oleva luku.
• Oletusasetuksen mukaan kamera kuvaa järjestyksessä 0 t – t +. Voit
muuttaa tämän järjestyksen muotoon – t 0 t + käyttämällä
[Haaruk.järj.] -toimintoa
räätälöintivalikossa (sivu 110).
Huomautuksia
• Kun toimintatilan valitsin on asetettu asentoon M, valotusta vaihdetaan valotusaikaa
säätämällä. Jos vaihdat valotusta säätämällä aukkoarvoa, paina AEL-painiketta, pidä
sitä painettuna ja ota kuva.
• Kun säädät valotusta, sitä vaihdetaan korjatun arvon ja haarukkakuvauksen
perusteella.
• Kun salamaa ei käytetä, kuvaus tehdään käyttämällä vallitsevan valon haarukointia,
ja suljinnopeutta ja aukkoa muutetaan haarukkakuvauksen mukaisesti. Kun salamaa
käytetään, kuvaus tehdään käyttämällä salamavalohaarukointia ja salaman valo
muuttuu.
• Salamavalon haarukkakuvauksessa valitaan automaattisesti yksittäisen kuvan
kuvaus asetuksesta huolimatta. Paina suljinpainiketta jokaista kuvaa varten.
Esimerkki EV-asteikosta haarukkakuvauksessa
Vallitsevan valon haarukka
0,3 askelta, kolme kuvaa
Valotuksen korjaaminen 0
Salamavalon haarukka
0,7 askelta, kolme kuvaa
Salamakorjaus –1,0
Nestekidenäyttö
Näytetty ylärivillä.
Näytetty alarivillä.
Etsin
• EV-asteikko näkyy etsimessä myös vallitsevan valon
haarukkakuvauksessa mutta ei salamavalon haarukkakuvauksessa.
76
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 77 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
• Kun haarukkakuvaus alkaa, jo kuvattujen kuvien merkit alkavat kadota
yksitellen.
• Kun yksittäiskuvaushaarukka on valittuna ja suljinpainike painetaan
puoliväliin ja vapautetaan, etsimessä tulee näkyviin vallitsevan valon
haarukkaan ”br 1” ja salamavalon haarukkaan ”Fbr 1”. Kun
haarukkakuvaus alkaa, se näyttää seuraavan kuvan numeron, esim. ”br
2”, ”br 3”.
Kuvaaminen valkotasapainohaarukan kanssa
Valitun valkotasapainon mukaan yhdessä kuvauksessa otetaan kolme
kuvaa samalla, kun värilämpötilaa muutetaan.
* (WBhaarukka)
alla näkyvä arvo on parhaillaan valittuna oleva arvo.
DRO-haarukan kanssa kuvaaminen
DRO-haarukka ottaa kolme kuvaa jokaisella kuvauskerralla samalla, kun se
optimoi erikseen kunkin kuva-alueen sävyjyrkkyyden.
(DRO: D-Range Optimizer)
* (DROhaarukka)
* Kohdan
Kun valittuna on Lo-vaihtoehto, se muuttuu hieman, ja kun
valittuna on Hi-vaihtoehto, se muuttuu huomattavasti.
alla näkyvä arvo on parhaillaan valittuna oleva arvo.
Huomautuksia
• Kun valitaan kuvaaminen DRO-haarukan kanssa, D-alueen optimointi -asetus
(sivu 69) poistetaan tilapäisesti käytöstä.
• Et voi varmistaa D-alueen optimoinnin vaikutusta muuten kuin
(Vakio) toiminnon osalta, jos toistat ja suurennat RAW-muodossa tallennetun kuvan.
Kuvaaminen peililukitustoiminnolla
Kun peiliä siirretään ylöspäin ennen kuvausta, kamera ei tärise niin paljoa,
kun suljin vapautetaan. Tämä on hyödyllinen ominaisuus makrokuvia
kuvattaessa tai teleobjektiivia käytettäessä, koska pienikin kameran tärinä
vaikuttaa kuvaan.
77
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
* Kohdan
Kun valittuna on Lo-vaihtoehto, arvo muuttuu 10 miredyksikköä, ja kun valittuna on Hi-vaihtoehto, muutos on 20
mired-yksikköä.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 78 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
1 Paina suljinpainiketta.
Tarkennus ja valotus lukitaan, ja peili liikkuu ylöspäin.
2 Ota kuva painamalla suljinpainiketta uudelleen.
• Jos käytät kaukolaukaisinta (ei mukana), voit vähentää kameran tärinää
entisestään.
Huomautuksia
• Peili liikkuu automaattisesti alaspäin 30 sekunnin kuluttua siitä, kun peiliä on
siirretty ylöspäin. Paina suljinpainiketta uudelleen.
• Nopean täsmäyksen avulla kuvaamista ja nopeaa WL-täsmäyskuvausta ei voi
käyttää peililukituskuvauksen yhteydessä.
• Peililukituskuvauksessa ei pidä koskea sulkimeen eikä puhaltaa siihen voimakkaasti.
Tämä saattaa vioittaa kameraa.
• Jos painat suljinpainiketta katsomatta etsimeen, sulje okulaarin suljin okulaarin
suljinvivulla.
Langattoman kaukolaukaisimen kanssa kuvaaminen
Voit käyttää kuvaamiseen langattoman RMT-DSLR1 -kaukolaukaisimen
(ei mukana) SHUTTER- ja 2SEC-painikkeita (suljin vapautetaan
2 sekunnin kuluttua). Lisätietoja on langattoman kaukolaukaisimen
mukana tulleissa käyttöohjeissa.
Tarkenna kohteeseen, osoita lähetintä kaukolaukaisimen
kaukoanturiin ja ota kuva.
• Jos käytät BULB-kuvausta, kamera aloittaa valotuksen, kun painat
SHUTTER- tai 2 SEC-painiketta, ja kun painat SHUTTER- tai 2 SECpainiketta uudelleen, kamera lopettaa valotuksen.
Huomautuksia
• Jos painat suljinpainiketta katsomatta etsimeen, sulje okulaarin suljin okulaarin
suljinvivulla.
• Jos haluat lukita tarkennuksen, paina kameran suljinpainike puoliväliin ja vapauta se
ja kuvaa sitten kaukolaukaisimella. Kuvauksen jälkeen tarkennus pysyy lukittuna.
Mikä tahansa toimenpide kameralla vapauttaa tarkennuksen lukituksen.
78
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 79 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Tarkistustoiminnon käyttäminen
Voit tarkistaa kohteen arvioidun terävyyden etsimestä ennen kuvaamista
(optinen tarkistus).
Voit sitten tarkistaa kuvan tilan nestekidenäytöstä kameran takaa etukäteen
ja tarkistaa valotuksen, valkotasapainon, D-alueen optimoinnin ym.
vaikutuksen sitten samasta näytöstä ja säätää niitä (älykäs tarkistus).
1 Tarkenna kohteeseen ja paina
tarkistuspainiketta.
Tarkistuspainike
2 Vapauta tarkistuspainike.
Kuva näkyy nestekidenäytössä (älykäs
tarkistus).
• Pidä kameraa paikallaan, kunnes kuva
näkyy nestekidenäytössä painikkeen
vapautuksen jälkeen.
3 Valitse kohde monivalitsimen painikkeilla b/B ja säädä sitten
arvoa etu- tai takasäätöpyörällä.
Säädetty arvo pysyy voimassa joitakin toimintoja lukuun ottamatta.
• DISP-painiketta painamalla voi verrata muokattua ja alkuperäistä kuvaa
keskenään. Painikkeen painaminen uudelleen palauttaa muokattuun
kuvaan.
•
-painiketta arvot voi palauttaa alkuperäisiin.
4 Ota kuva painamalla suljinpainike puoliväliin asti ja
tyhjentämällä älykkään tarkistuksen näyttö.
79
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
Kun painiketta pidetään painettuna,
aukko kapenee vastaamaan etsimessä
näkyvää aukon arvoa (optinen tarkistus).
• Aukkoa voidaan säätää tarkistuksen
aikana.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Left
010COV.book Page 80 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kun haluat aktivoida vain optisen tarkistuksen
Aseta [Tarkistus]-asetukseksi [Optinen tark.] räätälöintivalikossa
(sivu 106).
Huomautuksia
• Kuva etsimessä tummenee optisen tarkistuksen aikana.
• Automaattitarkennus ei toimi optisen tarkistuksen aikana. Tarkenna kohteeseen
etukäteen.
• Älykästä tarkistusta ei voi käyttää BULB-kuvauksen aikana.
• Älykästä tarkistusta ei voi käyttää, kun kameran puskurimuisti on täynnä.
80
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\060FUN.fm
Master: Right
010COV.book Page 81 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Omien asetusten tallentaminen
Voit tallentaa muistiin kolme yhdistelmää usein käytettyjä tiloja ja
asetuksia. Voit hakea tallennetut asetukset toimintatilan valitsimella.
1 Valitse kameraan asetukset, jotka haluat tallentaa.
2 Paina MENU-painiketta ja valitse [Muisti]
tallennusvalikossa 4 monivalitsimen painikkeilla v/V/b/B.
3 Valitse tallennettava numero monivalitsimen painikkeilla b/B
ja paina sitten monivalitsimen keskiosaa.
• Voit muuttaa asetuksia niin usein kuin haluat.
Tallennettujen asetusten hakeminen
Aseta toimintatilan valitsin haluamasi numeron kohdalle.
Voit muuttaa asetuksia yllä mainitulla tavalla haettuasi ne.
Huomautuksia
• Et voi tallentaa ohjelman vaihtoasetuksia ja manuaalisen vaihdon asetuksia.
• Todellinen asetus ei ehkä vastaa valitsimien ja vipujen asentoja kamerassa. Katso
asetukset nestekidenäytöltä, kun otat kuvia.
81
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kuvaustoiminnon käyttäminen
Tallennettavat kohteet
Valotustila, kuvanottotapa, ISO, valkotasapaino, valotuksen korjaus,
mittaustila, tarkennustila, paikallisen automaattitarkennusalueen sijainti ja
kaikki
tallennusvalikon kohteen (sivut 96 - 104)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\070PLY.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 82 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Katselutoiminnon käyttäminen
Kuvien katsominen
Viimeksi tallennettu kuva näkyy nestekidenäytössä.
1 Paina
-painiketta.
-painike
2 Valitse kuva monivalitsimen painikkeilla b/B.
Kuvaustilaan palaaminen
Paina -painiketta uudelleen.
Kuvaustietojen näytön vaihtaminen
Paina DISP-painiketta.
Aina kun painat DISP-painiketta, näyttö vaihtuu seuraavasti.
Tuo näkyviin enintään
viisi edellistä tai
seuraavaa kuvaa.
Kuvaustietojen kanssa
Kuvaustietojen kanssa Ilman kuvaustietoja
82
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 83 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Histogrammin näyttäminen
Histogrammi on luminanssijakauma, joka näyttää, kuinka monta kunkin
kirkkaustason kuvapistettä kuvassa on.
Paina
-painiketta.
Näytetyn kuvan histogrammi ja
kuvaustiedot tulevat näkyviin.
-painike
Normaaliin toistonäyttöön palaaminen
Paina
-painiketta uudelleen.
Luminanssi
R (punainen)
Vilkkuu
G (vihreä)
B (sininen)
83
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Katselutoiminnon käyttäminen
Histogrammin tarkastaminen
Kun kuvassa on kirkas tai tumma alue,
tämä alue vilkkuu histogramminäytössä
(luminanssirajan varoitus).
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 84 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvapiste
iden
määrä
Valotuksen korjaaminen muuttaa
histogrammia korjauksen mukaisesti.
Oikealla on annettu esimerkki.
Valotuskorjausta positiivisella puolella
käytettäessä koko kuva vaalenee ja siten
koko histogrammi siirtyy kirkkaaseen
suuntaan (oikealle). Jos käytetään
valotuksen korjaamisen negatiivista
puolta, histogrammi siirtyy toiselle
puolelle.
Histogrammin molemmissa päissä näkyy
kirkas tai tumma alue. Näitä alueita ei voi
palauttaa tietokoneella myöhemmin.
Säädä valotusta tarvittaessa ja kuvaa
uudelleen.
Tumma
Vaalea
Kuvan kääntäminen
1 Näytä käännettävä kuva ja paina
sitten
-painiketta.
-painike
2 Paina monivalitsimen keskiosaa.
Kuvaa käännetään vastapäivään. Jos haluat kääntää kuvaa lisää, toista vaihe
2.
• Kun olet kääntänyt kuvan, se näytetään käännetyssä asennossa myös
virrankatkaisun jälkeen.
Normaaliin toistonäyttöön palaaminen
Paina -painiketta.
84
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 85 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Huomautus
• Kun tallennat käännettyjä kuvia tietokoneelle, CD-ROM-levyllä (mukana) oleva
”PMB” pystyy näyttämään käännetyt kuvat oikein. Kuvat eivät ehkä näy
käännettyinä kaikkia ohjelmistoja käytettäessä.
Kuvien suurentaminen
Kuva voidaan suurentaa tarkempaa katselua varten. Tämä on kätevää
esimerkiksi tallennetun kuvan tarkennuksen tarkistamiseksi.
1 Näytä suurennettava kuva ja
paina sitten
-painiketta.
Kuvan keskusta suurenee.
-painike
2 Voit suurentaa tai pienentää kuvaa takasäätöpyörällä.
monivalitsimen painikkeilla v/V/
b/B.
• Näyttö muuttuu suurennetun näytön ja
koko näytön välillä jokaisella
monivalitsimen keskiosan
painalluksella.
• Voit valita kuvan etusäätöpyörällä
samassa kuvakoossa.
• Aina kun painat DISP-painiketta,
näytön tiedot tulevat näkyviin tai
poistuvat näkyvistä.
Suurennettu toistonäyttö
Koko näyttö
Suurennetun toiston peruuttaminen
Paina - tai -painiketta.
85
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Katselutoiminnon käyttäminen
3 Valitse suurennettava osa
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 86 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Huomautus
• Suurennetuissa RAW-kuvissa muita D-alueen optimoinnin tehosteita kuin
(Vakio) -asetusta ei voi tarkistaa kamerasta.
Kuvakoon vaihteluväli
Kuvan koko
Kuvakoon vaihteluväli
L
Noin ×1,2 - ×19
M
Noin ×1,2 - ×14
S
Noin ×1,2 - ×9,4
Kuvaluettelonäyttöön vaihtaminen
1 Paina
-painiketta.
-painike
Hakemistonäyttö tulee näkyviin.
2 Voit valita haluamasi
näyttömuodon painamalla DISPpainiketta toistuvasti.
• Näyttö muuttuu seuraavassa
järjestyksessä: 9 kuvaa t 25 kuvaa t
4 kuvaa
Yhden kuvan näyttöön palaaminen
Valitse haluamasi kuva painamalla
keskiosaa.
DISP-painike
-painiketta tai monivalitsimen
Kansion valitseminen
1 Valitse kansiopalkki monivalitsimen
painikkeilla b/B ja paina sitten
keskiosaa.
2 Valitse haluamasi kansio painikkeilla
v/V ja paina sitten monivalitsimen
keskiosaa.
Kansiopalkki
86
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 87 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Tallennettujen kuvien tietojen
tarkistaminen
Perustietojen näyttö
Näyttö
Selitys
Näyttö
Selitys
Muistikortti (16)
3/7
Tiedoston numero / kuvia
yhteensä
Kansion tiedoston
numero (132)
-
Suojaa (113)
DPOF3
DPOF-asetus (113)
Katselutoiminnon käyttäminen
100-0003
Kuvan laatu (97)
Kuvakoko (96)/APS-Ckoko (123)/kuvasuhde
(96)
Akun jäljellä olevan ajan
varoitus (12)
1/125
Valotusaika (44)
F3.5
Aukko (43)
ISO100
ISO-herkkyys (64)
2008 1 1
10:37AM
Tallennuspäivämäärä
87
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 88 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Histogramminäyttö
A
Näyttö
Näyttö
100-0003
Selitys
Selitys
–0.3
Valotuskorjaus (60)
Muistikortti (16)
–0.3
Salamakorjaus (63)
Kansion tiedoston
numero (132)
-
Suojaa (113)
DPOF3
DPOF-asetus (113)
Mittaustila (59)
35mm
Polttoväli
Luova asetus (70)
Kuvan laatu (97)
AWB
Kuvakoko (96)/APS-Ckoko (123)/kuvasuhde
(96)
Akun jäljellä olevan ajan
varoitus (12)
B
Näyttö
Selitys
5500K
M1
Valkotasapaino
(automaattinen,
vakioasetus,
värilämpötila,
värisuodatin, räätälöity)
(65)
D-alueen optimointi (69)
2008 1 1
10:37AM
Tallennuspäivämäärä
3/7
Tiedoston numero/kuvia
yhteensä
Histogrammi (83)
P A S M Valotustila (40, 41)
1/125
Valotusaika (44)
F3.5
Aukko (43)
ISO100
ISO-herkkyys (64)
88
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 89 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvien poistaminen (poista)
Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Tarkista etukäteen, voiko
kuvan poistaa.
Huomautus
• Suojattuja kuvia ei voi poistaa.
Parhaillaan näkyvissä olevan kuvan poistaminen
1 Tuo poistettava kuva näkyviin ja
paina
-painiketta.
-painike
2 Valitse [Poista] monivalitsimen painikkeella v ja paina sitten
Katselutoiminnon käyttäminen
monivalitsimen keskiosaa.
Kaikkien kansiossa olevien kuvien poistaminen
1 Paina
-painiketta.
2 Valitse kansiopalkki
monivalitsimen painikkeella b.
Kansiopalkki
3 Paina monivalitsimen keskiosaa ja valitse sitten poistettava
kansio painikkeilla v/V.
4 Paina
-painiketta.
89
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 90 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
5 Valitse [Poista] monivalitsimen painikkeella v ja paina sitten
monivalitsimen keskiosaa.
90
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 91 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvien katsominen televisiolla
1 Kytke virta pois sekä kamerasta
että televisiosta ja liitä kamera
televisioon.
1 Videotuloliitäntään
Videokaapeli
2VIDEO OUT
-liittimeen
2 Käynnistä televisio ja vaihda tuloa.
• Lue myös television mukana tulleet käyttöohjeet.
Katselutoiminnon käyttäminen
3 Käynnistä kamera ja paina
-painiketta.
Kameralla otetut kuvat tulevat näkyviin
televisioruudulle.
Valitse haluamasi kuva monivalitsimen
painikkeilla b/B.
• Kameran takana oleva nestekidenäyttö
ei käynnisty.
Monivalitsin
-painike
91
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\070PLY.fm
Master: Left
010COV.book Page 92 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kameran käyttö ulkomailla
Videolähtösignaali on ehkä vaihdettava vastaamaan paikallisessa
televisiojärjestelmässä käytettävää signaalityyppiä (sivu 117).
Kuvien katselu langattomalla kaukolaukaisimella
Kun kytket kameran televisioon ja asetat sen toistotilaan, voit toistaa kuvia
langattomalla RMT-DSLR1-kaukolaukaisimella (ei mukana). Useimmilla
langattoman kaukolaukaisimen painikkeilla on samat tehtävät kuin
kameran painikkeilla.
Televisioiden värijärjestelmät
Jos haluat katsoa kuvia televisiolla, tarvitset videoliitännällä varustetun
television ja videokaapelin. Television värijärjestelmän täytyy olla sama
kuin digitaalikamerassa. Katso seuraavista luetteloista, mitä TVvärijärjestelmää kameran käyttömaassa tai -alueella käytetään.
NTSC-järjestelmä
Bahamasaaret, Bolivia, Chile, Ecuador, Filippiinit, Jamaika, Japani, Kanada, KeskiAmerikka, Kolumbia, Korea, Meksiko, Peru, Surinam, Taiwan, Venezuela,
Yhdysvallat jne.
PAL-järjestelmä
Australia, Belgia, Espanja, Hollanti, Hongkong, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kiina,
Kuwait, Malesia, Norja, Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakia, Suomi,
Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tšekki, Unkari, Uusi-Seelanti jne.
PAL-M-järjestelmä
Brasilia
PAL-N-järjestelmä
Argentiina, Paraguay, Uruguay
SECAM-järjestelmä
Bulgaria, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Ranska, Ukraina, Venäjä jne.
92
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\070PLY.fm
Master: Right
010COV.book Page 93 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvien katsominen paremmalla kuvanlaadulla
Jos käytät HDMI-liitännällä varustettua
HDTV-televisiota, voit näyttää kuvat
paremmalla kuvanlaadulla käyttämällä
HDMI-kaapelia (ei mukana).
1 HDMI-liitäntään
HDMI-kaapeli
(ei mukana)
2 HDMIliittimeen
Huomautuksia
• Käytä HDMI-kaapelia, jossa on HDMI-logo.
• Käytä HDMI-miniliitintä toisessa päässä (kameralle) ja televisioosi sopivaa liitintä
toisessa päässä.
• Kun kamera kytketään Sonyn VIDEO-A-yhteensopivaan televisioon HDMIkaapelilla, televisio asettaa still-kuvan katsomiseen sopivan kuvanlaadun
automaattisesti. Katso lisätietoja Sonyn VIDEO-A-yhteensopivan television
käyttöohjeista.
• Jotkin laitteet eivät välttämättä toimi oikein.
• Älä kytke laitteen lähtöliitintä kameran HDMI-liittimeen. Tämä voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
”PhotoTV HD” -televisiot
Tämä kamera on yhteensopiva ”PhotoTV HD” -standardin kanssa.
Kytkemällä Sonyn PhotoTV HD -yhteensopivia laitteita HDMI-kaapelilla
voidaan nauttia upeista Full HD -laadun kuvista.
”PhotoTV HD” mahdollistaa erittäin tarkan, valokuvan kaltaisen,
tekstuurien ja värien esittämisen.
93
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Katselutoiminnon käyttäminen
HDMI-lähtösignaalin tyypin muuttaminen
Tämä kameran lähtösignaali määräytyy automaattisesti siihen liitetyn
television perusteella, mutta muut signaalit voivat kuitenkin tarkentaa
kuvaa kohteesta riippuen (sivu 117).
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 94 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Valikon käyttö
Valikkotoimintoluettelo
Tässä osassa on kuvaus toimintojen
määrittämisestä MENU-painikkeella.
Kun olet painanut MENU-painiketta,
käytä monivalitsinta käyttöohjeessa
annettujen ohjeiden mukaisesti (sivu 38).
MENU-painike
Tallennusvalikko (sivut 96 - 104)
Kuvakoko
Kuvasuhde
Laatu
1 D-alueen optim.
Oma-painike
Luova asetus
Väriavaruus
AF-A-asetus
AF-alue
Etusijan asetus
3 AF-valaisin
AF sulkimella
Pitkän val.KV
Suuren ISO:n KV
Salaman tila
Salamanohjaus
Salamakorjaus
2 Valotusaskel
ISO Auto -väli
Muisti
Tallennust.pal.
4
Räätälöintivalikko (sivut 105 - 111)
AF/MF-painike
AF/MF-säätö
AF-nopeus
1 AF-alueennäyttö
Tark.lukit.näp
Autom.katselu
Tarkistus
AEL-painike
Säätöp.asetus
Val.korj.säät.
2 Säätöp.lukitus
Painiketoim.
Vap.ilm.kortt
Kuv.tiet.näyttö
Val.korj.aset.
3 Haaruk.järj.
Oma-val.palaut.
94
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 95 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Toistovalikko (sivut 112 - 115)
Poista
Alusta
Suojaa
1 DPOF-asetus
• Pvm.-merkintä
• Hakemistokuva
Toistonäyttö
Kuvaesitys
• Väli
2
Asetusvalikko (sivut 116 - 125)
LCD:n kirkkaus
Tiet. näyt.aika
Virransäästö
1 Videoulostulo
HDMI-ulostulo
Kieli
Pvm/aika-asetus
APS-C-kuvaus
Palauta oletus
4
Valikon käyttö
Valikon aloitus
Poiston vahvist
Äänimerkit
3 Puhdistustila
AF-mikrosäätö
• määrä
Tähyslasi
Muistikortti
Tiedoston nro
Kansion nimi
2 Valitse kansio
• Uusi kansio
USB-liitäntä
• massam.kortti
95
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 96 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Tallennusvalikko
Tallennusvalikko 1
Kuvakoko
[Kuvasuhde]: [3:2]
L:24M
6048 × 4032 kuvapistettä
M:13M
4400 × 2936 kuvapistettä
S:6.1M
3024 × 2016 kuvapistettä
[Kuvasuhde]: [16:9]
L:21M
6048 × 3408 kuvapistettä
M:11M
4400 × 2472 kuvapistettä
S:5.2M
3024 × 1704 kuvapistettä
[APS-C-kuvaus]: [Käytössä]
L:11M
3984 × 2656 kuvapistettä
M:5.6M
2896 × 1928 kuvapistettä
S:2.6M
1984 × 1320 kuvapistettä
Huomautuksia
• Kun valitset RAW-formaatin ja laatuasetuksen [Laatu], RAW-kuvan koko on L.
Tämä koko ei näy nestekidenäytössä.
• Kun DT-objektiivi kiinnitetään, [APS-C-kuvaus] valitaan automaattisesti.
Kuvasuhde
3:2
Normaali suhde.
16:9
HDTV-suhde.
96
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 97 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Laatu
RAW (
)
cRAW* (
)
RAW ja JPEG
(
)
cRAW ja JPEG*
(
)
Erittäin hieno
(
)
Hieno (
)
Vakio (
)
Tiedostomuoto: RAW (raakadata)
Tätä muotoa ei saada digitaalisella käsittelyllä. Valitse tämä
muoto, jos haluat käsitellä kuvia tietokoneella
ammattilaistasoisesti.
• Kuvan kooksi on asetettu kiinteästi suurin koko. Kuvan
koko ei näy nestekidenäytössä.
Tiedostomuoto: RAW (raakadata) + JPEG
RAW-kuva ja JPEG-kuva luodaan samalla kertaa. Tämä
sopii tilanteisiin, joissa tarvitset kaksi kuvatiedostoa:
JPEG-tiedoston katselua varten ja RAW-tiedoston
muokkausta varten. Kuvan laatu on kiinteä [Hieno].
Tiedostomuoto: JPEG
Kuva tiivistetään JPEG-muodossa, kun se tallennetaan. Mitä
suurempi tiivistyssuhde, sitä pienempi tiedoston koko. Näin
yhdelle muistikortille voidaan tallentaa useampia kuvia,
mutta niiden kuvalaatu on heikompi.
* ”c” sanassa ”cRAW” tarkoittaa ”compressed” eli ”tiivistetty/pakattu”. Tietoa
tiivistetään noin 60–70 % tiivistämättömästä kuvasta. Käytä tätä asetusta, jos haluat
kasvattaa kuvattavien kuvien määrää.
Tietoja RAW-kuvista
Tarvitset tällä kameralla tallennetun RAW-kuvan avaamiseen CD-levyllä (mukana)
olevan ”Image Data Converter SR” -ohjelmiston. Tämän ohjelmiston avulla RAWkuva voidaan avata ja muuntaa johonkin yleisempään tiedostomuotoon, kuten JPEG
tai TIFF, ja sen valkotasapainoa, värikylläisyyttä, kontrastia jne. voidaan säätää.
• RAW-kuvan tallentamiseen liittyy seuraavia rajoituksia.
– RAW-kuvaa ei voi tulostaa DPOF (kuvatilaus)- tai PictBridge-tulostimella.
• Et voi varmistaa D-alueen optimoinnin vaikutusta muuten kuin
(Vakio) toiminnon osalta, jos toistat ja suurennat RAW-muodossa tallennetun kuvan.
D-alueen optim.
Lisätietoja on sivulla 69.
97
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Tallennusvalikko
Huomautus
• Jos haluat lisätietoja otettavien kuvien määrästä, kun kuvanlaatua muutetaan, katso
sivu 24.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 98 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Oma-painike
Voit liittää valitsemasi toiminnon Cpainikkeeseen. Oletusasetuksen mukaan
C-painikkeeseen on määritetty [Luova
asetus].
C-painike
Tallennettavat toiminnot
AF-lukko/AF/MF-säätö/Optinen tark./Älykäs tark./ISO/Valkotasapaino/
Valot.korjaus/Salamakorjaus/Kuvanottotapa/AF-alue/Kuvakoko/Laatu/
Luova asetus/D-alueen optim./Salaman tila/Muisti
Luova asetus
Lisätietoja on sivulla 70.
Väriavaruus
Värien esitystä numeroyhdistelmillä tai värintoistoalueella kutsutaan
”väriavaruudeksi”. Väriavaruutta voi muuttaa käyttötarkoituksen mukaan.
sRGB
Tämä on digitaalikameran vakioväriavaruus. Käytä sRGB:tä
normaalissa kuvauksessa, kuten silloin, kun aiot tulostaa
kuvat muokkaamatta niitä.
AdobeRGB
Tämän standardin värintoistoalue on laaja. Kun suuri osa
kohteesta on kirkkaan vihreää tai punaista, Adobe RGB:n
käyttö on tehokasta.
• Kuvan tiedostonimi alkaa merkinnällä ”_DSC”.
Huomautuksia
• Adobe RGB on tarkoitettu sovelluksille tai tulostimille, jotka tukevat värienhallintaa
ja DCF2.0-väriavaruutta. Jos käytät sovelluksia tai tulostimia, jotka eivät tue näitä,
tulostetut kuvat eivät ehkä toista värejä uskollisesti.
• Adobe RGB -asetuksella kameralla tai muulla kuin Adobe RGB -yhteensopivalla
laitteella tallennettuja kuvia näytettäessä kuvien värikylläisyys on alhainen.
98
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 99 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Tallennusvalikko 2
Salaman tila
Lisätietoja on sivulla 56.
Salamanohjaus
Voit valita salamanohjaustilan salaman valomäärän asettamista varten.
ADI-salama
Tällä menetelmällä ohjataan salaman valotusta
tarkennusetäisyystiedot ja esisalaman valomittaustiedot
huomioiden. Tällä menetelmällä salamakorjaus saadaan
tarkaksi lähes ilman minkäänlaista vaikutusta
kuvauskohteesta tuleviin heijastumiin.
Esisalama-TTL
Tällä menetelmällä ohjataan salamavalon määrää vain
esisalaman valomittauksesta tulevien tietojen perusteella.
Tämä menetelmä on herkkä kuvauskohteesta tuleville
heijastumille.
ADI: Advanced Distance Integration (edistynyt etäisyyden integrointi)
TTL: Through the lens (objektiivin läpi)
Huomautuksia
• Kun kohteen ja salaman välistä etäisyyttä ei voida määrittää (esim. langattomassa
salamakuvauksessa, ulkoista salamaa ja kaapelia käyttäen kuvattaessa,
makrokaksoissalamalla kuvattaessa jne.), kamera valitsee automaattisesti EsisalamaTTL-tilan.
• Valitse [Esisalama-TTL] seuraavissa tilanteissa, sillä salamakorjaus ei onnistu ADIsalamalla.
– HVL-F36AM-salamaan on kiinnitetty leveä paneeli.
– Salamakuvaukseen käytetään hajotinta.
– Käytössä on valotuskertoimella varustettu suodatin, kuten ND-suodatin.
– Käytössä on lähikuvaobjektiivi.
• ADI-salama on käytettävissä ainoastaan sellaisen objektiivin kanssa, jossa on
etäisyyskooderi. Katso objektiivin mukana tulleista käyttöohjeista, onko siinä
etäisyyskooderi.
99
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Tallennusvalikko
• Kun [ADI-salama] on valittu, etäisyyskooderilla varustetun objektiivin
salamakorjaus on tarkempi, kun etäisyystiedot ovat täsmällisemmät.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 100 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Salamakorjaus
Lisätietoja on sivulla 63.
Valotusaskel
Voit valita korjausaskeleen suljinnopeudelle, aukolle ja valotukselle.
0,5 EV
Vaihtuu 1/2 EV:n askelin.
0,3 EV
Vaihtuu 1/3 EV:n askelin.
ISO Auto -väli
400 – 1600
Määrittää alueeksi 400 – 1600.
400 – 800
Määrittää alueeksi 400 – 800.
200 – 1600
Määrittää alueeksi 200 – 1600.
200 – 800
Määrittää alueeksi 200 – 800.
200 – 400
Määrittää alueeksi 200 – 400.
100
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 101 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Tallennusvalikko 3
AF-A-asetus
Lisätietoja on sivulla 53.
AF-alue
Lisätietoja on sivulla 50.
Etusijan asetus
Valitse sulkimen vapautuksen asetus.
AF
Suljinta ei voi vapauttaa, kun tarkennusta ei ole vahvistettu.
Vapautus
Suljin voidaan vapauttaa, vaikka tarkennusta ei ole
vahvistettu. Valitse tämä asetus, kun kuvauksen ajoituksella
on etusija.
Huomautus
• Suljin voidaan vapauttaa manuaalisen tarkennuksen asetuksesta huolimatta, vaikka
kuvaa ei olisi tarkennettu.
Voit asettaa AF-valaisimen päälle tai pois. Lisätietoja AF-valaisimesta on
sivulla 52.
Automaattinen
Täyttää AF-valaisimen tarvittaessa automaattisesti.
Pois
AF-valaisin ei ole käytössä.
Huomautus
• Kun [AF-valaisin]-asetuksena on [Pois], salaman (ei mukana) AF-valaisin ei toimi.
101
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Tallennusvalikko
AF-valaisin
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 102 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
AF sulkimella
Oletusarvoisesti tarkennuksen säätö tapahtuu painamalla suljinpainike
puoliväliin. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä.
Käytössä
Tarkennus säädetään painamalla suljinpainike puoliväliin.
Pois
Tarkennusta ei säädetä, kun suljinpainike painetaan
puoliväliin. Voit säätää tarkennuksen painamalla
monivalitsimen keskiosaa. Tämä on kätevää kuvattaessa
jatkuvasti samalla tarkennuksella.
Pitkän val.KV
Pitkä valotus aiheuttaa huomattavaa kohinaa. Kun sulkimen nopeus on
sekunti tai sitä hitaampi, kohinan vähennys käynnistyy rakeisen kohinan,
joka on yleistä pitkillä valotusajoilla, vähentämiseksi.
Käytössä
Kun valotusaika on sekunti tai sitä enemmän, kohinan
vähennys jatkuu yhtä kauan kuin suljin on auki. Seuraavaa
kuvaa ei voi ottaa, ennen kuin toiminto on päättynyt. Tämä
on sopiva tila, kun kuvanlaadulla on etusija.
Pois
Tässä tilassa ei suoriteta kohinan vähennystä. Tämä on
sopiva tila, kun kuvauksen ajoituksella on etusija.
Huomautus
• Kohinan vähennystä ei suoriteta sarjakuvauksessa tai sarjakuvaushaarukoinnissa,
vaikka asetuksena on [Käytössä].
Suuren ISO:n KV
Kun ISO-asetus on vähintään 1600, kamera vähentää kuvakohinaa, jota
ilmenee, kun kameran herkkyysasetus on suuri.
Suuri
Normaali
Pieni
Pois
Kun [Suuri] on valittu, kuvakohinan vähennys toimii
tehokkaasti. Kun haluat asettaa kohteen yksityiskohdat
etusijalle, valitse [Pieni].
Ei vähennä kohinaa.
Huomautus
• Sarjakuvauksen nopeus hidastuu, kun asetukseksi on määritetty [Suuri].
102
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 103 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Tallennusvalikko 4
Muisti
Lisätietoja on sivulla 81.
Tallennust.pal.
Voit palauttaa tallennustilan päätoiminnot, kun toimintatilan valitsin on
asennossa P, A, S tai M.
Palautettavat vaihtoehdot ovat seuraavat.
Vaihtoehdot
Palautus: (oletusasetus)
Valot.korjaus (60)
±0.0
Kuvanottotapa (73)
Yksittäiskuvaus
Valkotasapaino (65)
AWB
Värilämpötila/Värisuodatin (66)
5500K, Värisuodatin 0
Räätälöity valkotasapaino (67)
5500K
ISO (64)
AUTO
L:24M
Kuvasuhde (96)
3:2
Laatu (97)
Hieno
D-alueen optim. (69)
Pois käytöstä
Oma-painike (98)
Luova asetus
Luova asetus (70)
Vakio
Väriavaruus (98)
sRGB
Salaman tila (56)
Täytesalama
Salamanohjaus (99)
ADI-salama
Salamakorjaus (63)
±0.0
Valotusaskel (100)
0,3 EV
ISO Auto -väli (100)
200 – 800
AF-A-asetus (101)
AF-A
AF-alue (50)
Laaja
Etusijan asetus (101)
AF
AF-valaisin (52)
Automaattinen
Tallennusvalikko
Kuvakoko (96)
103
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 104 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Vaihtoehdot
Palautus: (oletusasetus)
AF sulkimella (102)
Käytössä
Pitkän val.KV (102)
Käytössä
Suuren ISO:n KV (102)
Normaali
104
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 105 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Räätälöintivalikko
Räätälöintivalikko 1
AF/MF-painike
AF/MF-säätö
Käyttää painiketta automaattisen ja manuaalisen
tarkennuksen välillä vaihtamiseen (sivu 54).
AF-lukko
Painiketta käytetään AF-lukko-painikkeena.
Ota kuvia painamalla suljinpainiketta samalla, kun pidät AF/
MF-painiketta painettuna.
AF/MF-säätö
Kun [AF/MF-painike]-asetuksena on [AF/MF-säätö], voit muuttaa AF/MFpainikkeen käyttötapaa.
Pito
AF ja MF vaihtuvat vain, kun painiketta pidetään alhaalla.
Vaihto
AF ja MF vaihdetaan painamalla ja vapauttamalla painike.
Asetus pysyy voimassa, kunnes painat painiketta uudelleen.
AF-nopeus
Nopea
Vahvistaa tarkennuksen nopeasti.
Hidas
Vahvistaa tarkennuksen hitaasti.
Tarkentaa kuvan paremmin makrokuvaustoimintoa
käytettäessä.
Räätälöintivalikko
Voit valita tarkennusnopeuden, kun automaattitarkennus on käytössä.
AF-alueennäyttö
Kun tarkennusta säädetään, tarkennetulle paikalliselle
automaattitarkennusalueelle syttyy hetkeksi punainen valo. Voit muuttaa
tätä valon palamisaikaa tai kytkeä sen pois päältä.
0,6 s
Paikallisen automaattitarkennusalueen valo palaa 0,6
sekuntia.
0,3 s
Paikallisen automaattitarkennusalueen valo palaa 0,3
sekuntia.
Pois
Paikallisen automaattitarkennusalueen valo palaa vain
monivalitsinta painettaessa.
105
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 106 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Tark.lukit.näp
Jos objektiivi on varustettu tarkennuslukituksen painikkeella, voit vaihtaa
painikkeen toiminnoksi kuvan esikatselun.
Tarkennusluk.
Painiketta käytetään tarkennuksen lukituspainikkeena.
Optinen tark.
Painiketta käytetään optisen tarkistuksen painikkeena.
Älykäs tark.
Painiketta käytetään älykkään tarkistuksen painikkeena.
Autom.katselu
Kun kuva on tallennettu, voit näyttää sen nestekidenäytössä. Voit vaihtaa
näyttöaikaa.
10 s
Näyttää kuvan nestekidenäytössä valitsemasi ajan verran.
5s
2s
Pois
Poistaa automaattisen katselun käytöstä.
Huomautus
• Automaattisessa katselussa kuvaa ei näytetä pystyasennossa, vaikka se olisi kuvattu
siten (sivu 114).
Tarkistus
Voit valita tarkistustoiminnon. Lisätietoja tarkistustoiminnosta on sivulla
79.
Älykäs
Käyttää älykästä tarkistustoimintoa.
Optinen tark.
Käyttää vain optista tarkistustoimintoa.
106
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 107 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Räätälöintivalikko 2
AEL-painike
AEL-painikkeen toimintaa ja toimintatapaa voidaan muuttaa.
AEL-pito
Kamera lukitsee mitatun valotusarvon. Valitse jompikumpi
seuraavista vaihtoehdoista: Arvon pitäminen, kun AELpainiketta painetaan ([AEL-pito]) tai arvon pitäminen,
kunnes AEL-painiketta painetaan uudelleen ([AEL-vaihto]).
Tästä on hyötyä, kun haluat säilyttää tavalliset valotukset
useissa kuvissa.
AEL-vaihto
AEL-pito
Kamera tekee pistemittauksen tilapäisesti ja lukitsee mitatun
valotusarvon. Valitse jompikumpi seuraavista
vaihtoehdoista: Arvon pitäminen, kun AEL-painiketta
painetaan ([ AEL-pito]) tai arvon pitäminen, kunnes AELpainiketta painetaan uudelleen ([ AEL-vaihto]). Tästä on
hyötyä, kun haluat suorittaa pistemittauksen tilapäisesti.
AEL-vaihto
Säätöp.asetus
Kun toimintatilan valitsin on asetettu asentoon M (manuaalinen valotus) tai
P (ohjelman vaihto), voit vaihtaa etu- (
) ja takasäätöpyörän (
)
toimintoja suljinnopeuden ja aukon asettamisen välillä.
SS
F/nro
F/nro
Suljinnopeus säädetään etusäätöpyörällä ja aukko
takasäätöpyörällä.
SS
Aukko säädetään etusäätöpyörällä ja suljinnopeus
takasäätöpyörällä.
107
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Räätälöintivalikko
Huomautuksia
• Kun valotusarvo on lukittuna, etsimessä ja nestekidenäytössä näkyy . Älä palauta
asetusta vahingossa.
• ”Pito”- ja ”Vaihto”-asetukset vaikuttavat manuaaliseen vaihtoon (sivu 46)
manuaalisessa valotustilassa.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 108 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Val.korj.säät.
Voit korjata valotusta etusäätöpyörällä (
Pois
) tai takasäätöpyörällä (
Valotusta ei korjata säätöpyörillä.
Etusäätöp.
Valotusta korjataan etusäätöpyörällä.
Takasäätöp.
Valotusta korjataan takasäätöpyörällä.
Kun [Säätöp.asetus]-asetuksena on esimerkiksi [
takasäätöpyörien toiminnot ovat seuraavat:
Valotustila
P
A
S
M
).
Pois
SS
Etusäätöp.
F/nro], etu- ja
Takasäätöp.
Etusäätöpyörä
PS-vaihto
Takasäätöpyörä
PA-vaihto
PA-vaihto
Val. korj.
Etusäätöpyörä
Aukko
Val. korj.
Aukko
Takasäätöpyörä
Aukko
Aukko
Val. korj.
Etusäätöpyörä
Valotusaika
Val. korj.
Valotusaika
Takasäätöpyörä
Valotusaika
Valotusaika
Val. korj.
Etusäätöpyörä
Valotusaika
Valotusaika
Valotusaika
Takasäätöpyörä
Aukko
Aukko
Aukko
Val. korj.
PS-vaihto
Säätöp.lukitus
Kun valotusarvo ei ole näkyvissä, voit poistaa etu- ja takasäätöpyörät
käytöstä lukitsemalla ne.
Käytössä
Etu- ja takasäätöpyörä toimivat vain, kun suljinnopeus ja
aukko näytetään.
Pois
Etu- ja takasäätöpyörä toimivat aina.
108
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 109 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Painiketoim.
Oletusasetuksen mukaan ISO-, WB-, DRIVE-, - tai C-painikkeen
painaminen tuo painiketta vastaavan ruuduun näyttöön. Voit valita, että
niiden sijasta näkyviin tulee Nopea haku -ruutu (sivu 39).
Pelkkä näyttö
Näytetään kunkin tilan oma ruutu.
Nopea haku
Näytetään valittuna olevan tilan Nopea haku -ruutu.
Huomautus
• Vaikka [Nopea haku] on valittu, oma ruutu näytetään, kun suurennetulla näytöllä ei
ole soveltuvaa vaihtoehtoa.
Vap.ilm.kortt
Voit asettaa laukaisinlukon estämään sulkimen vapautumisen, kun
kamerassa ei ole muistikorttia.
Ota käyttöön
Suljin voidaan vapauttaa, kun kamerassa ei ole muistikorttia.
Poista käytöst
Suljinta ei voida vapauttaa, kun kamerassa ei ole
muistikorttia.
Räätälöintivalikko
Kuv.tiet.näyttö
Voit asettaa kuvaustietojen näytön kääntymään, kun kamera on
pystyasennossa.
Autom.kääntö
Näyttö kääntyy pystyasentoon (sivu 33).
Vaakasuora
Näyttö ei käänny.
109
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 110 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Räätälöintivalikko 3
Val.korj.aset.
Voit valita valotuksen korjaustavan, kun salama on käytössä.
Vallits&salama
Valotuksen korjaaminen suoritetaan sekä vallitsevan valon
alueella (tausta, jota salama ei saavuta) että salamavalon
alueella.
• Arvot, jotka muuttuvat: suljinnopeus, aukko, ISO (vain
AUTO-tilassa), salaman valomäärä
• Arvot, jotka eivät muutu: ei mitään
Vain vallitsev
Määräämällä salaman valomäärän voit rajoittaa valotuksen
korjaamisen vaikutusta taustaan, joka on vallitsevan valon
(muun kuin salaman valon) valaisema.
• Arvot, jotka muuttuvat: suljinnopeus, aukko, ISO (vain
AUTO-tilassa)
• Arvot, jotka eivät muutu: salamavalon valomäärä
• Salamakorjauksen avulla voit rajoittaa korjaamisen salamavalon
alueeseen määräämällä valotuksen sille vallitsevan valon alueelle, jota
salama ei saavuta (sivu 63).
Haaruk.järj.
Haarukkakuvauksen järjestys (sivu 75) voidaan valita. Tämä ei koske
DRO-haarukointia.
0t–t+
Käytä arvoa 0 EV ensimmäisen kuvan kuvaamisessa.
Esimerkki: ±0 EV t –0,3 EV t +0,3 EV t –0,7 EV t
+0,7 EV
–t0t+
Järjestys on pienestä suureen valotukseen.
Esimerkki: –0,7 EV t –0,3 EV t ±0 EV t +0,3 EV t
+0,7 EV
110
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 111 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Oma-val.palaut.
Voit palauttaa räätälöintivalikon vaihtoehdot.
Palautettavat vaihtoehdot ovat seuraavat.
Vaihtoehdot
Palautus: (oletusasetus)
AF/MF-painike (105)
AF/MF-säätö
AF/MF-säätö (105)
Pito
AF-nopeus (105)
Nopea
AF-alueennäyttö (105)
0,3 s
Tark.lukit.näp (106)
Tarkennusluk.
Autom.katselu (106)
2s
Tarkistus (79)
Älykäs
AEL-painike (107)
AEL-pito
Säätöp.asetus (107)
SS
Val.korj.säät. (108)
Pois
Säätöp.lukitus (108)
Pois
F/nro
Pelkkä näyttö
Vap.ilm.kortt (109)
Ota käyttöön
Kuv.tiet.näyttö (109)
Autom.kääntö
Val.korj.aset. (110)
Vallits&salama
Haaruk.järj. (110)
0t–t+
Räätälöintivalikko
Painiketoim. (109)
111
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 112 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Toistovalikko
Toistovalikko 1
Poista
Voit poistaa useita kuvia. Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa.
Tarkista etukäteen, voiko kuvan poistaa.
Merkityt kuvat
Poistaa valitut kuvat.
1 Valitse poistettavat kuvat monivalitsimen painikkeilla
b/B ja paina sitten monivalitsimen keskiosaa. (Valinta
voidaan peruuttaa painamalla keskiosaa uudelleen.)
Jos haluat poistaa muita kuvia, toista tämä vaihe.
2 Paina MENU-painiketta. Kun ilmoitus tulee näkyviin,
valitse [Poista] monivalitsimen painikkeella v ja paina
sitten monivalitsimen keskiosaa.
Kaikki kuvat
Poistaa kaikki muistikortilla olevat kuvat. Kun ilmoitus tulee
näkyviin, valitse [Poista] monivalitsimen painikkeella v ja
paina sitten monivalitsimen keskiosaa.
Huomautus
• Suojattuja kuvia ei voi poistaa.
Alusta
Alustaa muistikortin. Huomaa, että alustaminen poistaa peruuttamattomasti
kaikki tiedot muistikortilta, suojatut kuvat mukaan lukien.
Kun ilmoitus tulee näkyviin, valitse [OK] monivalitsimen
painikkeella v ja paina sitten monivalitsimen keskiosaa.
Huomautuksia
• Käytön merkkivalo palaa alustuksen aikana. Älä poista muistikorttia valon palaessa.
• Alusta muistikortti kameralla. Jos alustat muistikortin tietokoneella, sitä ei ehkä voi
käyttää kamerassa. Tämä riippuu käytetystä alustustyypistä.
• Alustaminen voi kestää useita minuutteja muistikortista riippuen.
• Et voi alustaa ”Memory Stick Duo”-korttia, joka on asennettu CF-korttipaikkaan
sovittimen avulla.
112
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 113 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Suojaa
Voit suojata kuvat tahattomalta poistamiselta.
Merkityt kuvat
Suojaa valitut kuvat tai peruuttaa valittujen kuvien
suojauksen.
1 Valitse suojattava kuva monivalitsimen painikkeilla b/B
ja paina sitten monivalitsimen keskiosaa. (Valinta voidaan
peruuttaa painamalla keskiosaa uudelleen.)
Jos haluat suojata muita kuvia tai peruuttaa muiden kuvien
suojauksen, toista tämä vaihe.
2 Paina MENU-painiketta. Kun ilmoitus tulee näkyviin,
valitse [OK] monivalitsimen painikkeella v ja paina sitten
monivalitsimen keskiosaa.
Kaikki kuvat
Suojaa kaikki muistikortissa olevat kuvat tai peruuttaa
kaikkien muistikortissa olevien kuvien suojauksen. Kun
ilmoitus tulee näkyviin, valitse [OK] monivalitsimen
painikkeella v ja paina sitten monivalitsimen keskiosaa.
Peruuta kaikki
DPOF-asetus
Merkityt kuvat
Määrittää DPOF:n valituille kuville tai poistaa määrityksen.
1 Valitse monivalitsimen painikkeilla b/B kuva, jolle haluat
tehdä DPOF-määrityksen, ja valitse sitten arkkien määrä
takasäätöpyörällä. (DPOF-määrityksen voi poistaa
asettamalla luvuksi ”0”.)
Jos haluat tehdä DPOF-määrityksen muille kuville tai
peruuttaa määrityksen, toista tämä vaihe.
2 Paina MENU-painiketta. Kun ilmoitus tulee näkyviin,
valitse [OK] monivalitsimen painikkeella v ja paina sitten
monivalitsimen keskiosaa.
Kaikki kuvat
Määrittää DPOF:n kaikille muistikortin kuville tai poistaa
määrityksen. Kun [Kaikki kuvat] on valittuna, aseta kuvien
määrä monivalitsimen painikkeilla v/V ja paina sitten
monivalitsimen keskiosaa. Kun ilmoitus tulee näkyviin,
valitse [OK] monivalitsimen painikkeella v ja paina sitten
monivalitsimen keskiosaa.
Peruuta kaikki
Huomautuksia
• DPOF-määritystä ei voi tehdä RAW-datatiedostoille.
• Voit määrittää enintään 9 kuvaa.
113
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Toistovalikko
Voit määrittää kameralla, mitkä kuvat ja kuinka monta niitä tulostetaan,
ennen kuin tulostat kuvat liikkeessä tai omalla tulostimellasi.
Kuviin jää DPOF-määrityksiä tulostuksen jälkeen.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 114 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Pvm.-merkintä
Voit lisätä päivämääriä kuviin tulostuksen yhteydessä. Päivämäärän sijainti
(kuvan sisä- tai ulkopuolella, merkkikoko jne.) määräytyy tulostimen
mukaan.
Käytössä
Lisää päivämäärän.
Pois
Ei lisää päivämäärää.
Huomautus
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikkien tulostimien kanssa.
Hakemistokuva
Voit luoda hakemistokuvan, joka sisältää kaikki muistikortilla olevat kuvat.
Luo hakemisto
Määrittää hakemistokuvan.
Poista hakem.
Ei määritä hakemistokuvaa.
Huomautuksia
• Yhdelle arkille tulostettavien kuvien määrä ja muoto määräytyvät tulostimen
mukaan. RAW-kuvia ei tulosteta hakemistokuvaan.
• Kuvat, jotka on otettu hakemistokuvan asettamisen jälkeen, eivät ole mukana
hakemistokuvassa. On suositeltavaa, että hakemistokuva luodaan juuri ennen sen
tulostamista.
Toistonäyttö
Kun toistat pystyasennossa otettua kuvaa, kamera tunnistaa kuvan suunnan
ja näyttää sen automaattisesti oikeassa asennossa.
Autom.kääntö
Näyttää kuvan tarvittaessa pystyasennossa.
Man.kääntö
Näyttää kaikki kuvat vaakasuunnassa.
114
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 115 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Toistovalikko 2
Kuvaesitys
Toistaa kaikkia muistikortille tallennettuja kuvia toistuvasti. Voit vaihtaa
edelliseen/seuraavaan kuvaan monivalitsimen painikkeilla b/B.
Kuvaesityksen keskeyttäminen
Paina monivalitsimen keskiosaa. Kun painat uudelleen, kuvaesitys jatkuu.
Esityksen lopettaminen sen ollessa kesken
Paina MENU-painiketta.
Väli
30 s
Kuva vaihtuu valitun aikavälin mukaisesti.
10 s
5s
3s
Toistovalikko
1s
115
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 116 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Asetusvalikko
Asetusvalikko 1
LCD:n kirkkaus
Voit säätää nestekidenäytön kirkkautta.
Säädä kirkkautta monivalitsimen painikkeilla b/B ja paina sitten
monivalitsimen keskiosaa.
• Tallennustiedoissa tai toistonäytöllä voit säätää kirkkautta painamalla
DISP-painiketta vähän pitempään.
Tiet. näyt.aika
1 min
Näyttää valitsemasi aikamäärän.
30 s
10 s
5s
Huomautus
• Etsimen alla olevat okulaarin anturit sammuttavat nestekidenäytön tässä valikossa
tehdystä asetuksesta huolimatta, kun katsot etsimeen.
Virransäästö
Voit asettaa tämän ajan, jonka kuluttua kamera siirtyy virransäästötilaan
(Virransäästö). Suljinpainikkeen painaminen puoliväliin palauttaa kameran
kuvaustilaan.
30 min
Kamera siirtyy virransäästötilaan valitun ajan kuluttua.
10 min
5 min
3 min
1 min
Huomautus
• Kamera siirtyy virransäästötilaan 30 minuutin kuluttua tästä asetuksesta huolimatta,
kun kamera on kytketty televisioon tai kun kuvanottotavaksi on asetettu
(Kaukosäädin).
116
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 117 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Videoulostulo
Asettaa kameran videolähtösignaalin liitettynä olevassa videolaitteistossa
käytettävän TV-värijärjestelmän mukaiseksi. Eri maissa ja alueilla
käytetään erilaisia TV-värijärjestelmiä. Jos haluat katsoa kuvia televisiossa,
katso sivulta 92, mitä TV-värijärjestelmää kameran käyttömaassa tai alueella käytetään.
NTSC
Asettaa videolähtösignaalin NTSC-tilaan (käytetään mm.
USA:ssa ja Japanissa).
PAL
Asettaa videolähtösignaalin PAL-tilaan (käytetään mm.
Euroopassa).
HDMI-ulostulo
Kun kytket kameran HDTV-televisioon käyttämällä HDMI-liitintä
(sivu 93), kameran lähtösignaali määräytyy automaattisesti. Kun näytät
kameralla tallennettuja kuvia, muut signaalit voivat tehdä kuvasta
selkeämmän, kohteesta riippuen. Voit tehdä seuraavat muutokset.
Asettaa etusijalle HD (1080i) -signaalilähdön.
HD(720p)prior.
Asettaa etusijalle HD (720p) -signaalilähdön.
SD-priorit.
Asettaa etusijalle SD (vakio) -signaalilähdön.
Kieli
Valitse kieli, jota käytetään valikkovaihtoehtojen, varoitusten ja ilmoitusten
näyttämiseen.
Pvm/aika-asetus
Tällä asetetaan aika ja päivämäärä uudelleen.
Lisätietoja on sivulla 20.
117
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Asetusvalikko
HD(1080i)prior.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 118 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Asetusvalikko 2
Muistikortti
Voit valita, minkä tyyppisiä muistikortteja käytät tallennukseen ja toistoon.
Memory Stick
Käyttää tallennukseen tai toistoon ”Memory Stick Duo” korttia.
CompactFlash
Käyttää tallennukseen tai toistoon CF-/Microdrive-korttia.
Tiedoston nro
Tällä valitaan menetelmä, jolla kuville määrätään tiedostonumerot.
Sarja
Kamera ei nollaa lukuja, vaan määrittää numerot
järjestyksessä numeroon ”9999” saakka.
Nollaa
Kamera nollaa luvut seuraavissa tilanteissa ja määrittää
tiedostonumerot numerosta ”0001” alkaen. Kun
tallennuskansiossa on tiedosto, numeroksi määrätään
numero, joka on suurinta numeroa yhden suurempi.
– Kun kansiomuoto muuttuu.
– Kun kansion kaikki kuvat poistetaan.
– Kun muistikortti vaihdetaan.
– Kun muistikortti alustetaan.
Kansion nimi
Valitse kansion nimen muodon.
Tallennetut kuvat tallennetaan automaattisesti luotuun kansioon
muistikortin DCIM-kansioon.
Vakiomuoto
Kansion nimen muoto on seuraava: kansion numero +
MSDCF.
Esimerkki: 100MSDCF
Pvm.-muoto
Kansion nimen muoto on seuraava: kansion numero + V
(viimeinen luku)/KK/PP.
Esimerkki: 10080405 (Kansion nimi: 100, päiväys: 04/05/
2008)
Valitse kansio
Kun vakiomuotoinen kansio on valittuna ja kansioita on vähintään kaksi,
voit valita tallennuskansion kuvien tallentamista varten.
118
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 119 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Valitse haluamasi kansio monivalitsimen painikkeilla v/V ja
paina sitten monivalitsimen keskiosaa.
Huomautus
• Et voi valita kansiota, kun asetuksena on [Pvm.-muoto].
Uusi kansio
Voit luoda kansion muistikortille kuvien tallentamista varten.
Uusi kansio luodaan ja sen numero on yhtä suurempi kuin suurin käytössä
oleva numero, ja tästä uudesta kansiosta tulee käytössä oleva
tallennuskansio.
USB-liitäntä
Tällä valitaan USB-tila, jota käytetään, kun kamera liitetään esim.
tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
Käytetään kuvien tietokoneeseen kopiointiin. Kamera
tunnistetaan USB-massatallennusvälineeksi.
PTP
Tulostaa kuvat PictBridge-yhteensopivalla tulostimella tai
kopioi kuvat PTP (Picture Transfer Protocol) -yhteensopiviin
laitteisiin.
• Lisätietoja PictBridge-yhteensopivalla tulostimella
tulostamisesta on sivulla 142.
PC-yhteys
Käyttämällä ”Remote Camera Control” -sovellusta, joka
sisältyy CD-levyyn (mukana), voit käyttää joitakin kameran
toimintoja (kuten kuvaamista) tietokoneelta, tallentaa kuvatut
kuvat tietokoneelle, jne.
massam.kortti
Kun kameraan asetetaan sekä ”Memory Stick Duo” - että CF-kortti
massatallennusvälineyhteyksien aikana, voit valita näytettävän tavan
tietokoneesta.
Kumpik.kortti
Näyttää sekä ”Memory Stick Duo” - että CF-/Microdrivekortin. Tätä tuetaan tietokoneessa, jossa on vähintään
Windows 2000 SP3.
Valittu kortti
Näyttää vain [Muistikortti]-asetuksessa valitun kortin.
119
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Asetusvalikko
Massamuisti
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 120 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Asetusvalikko 3
Valikon aloitus
Voit valita oletusnäytön, kun painat MENU-painiketta.
Ylin
Näyttää
Edellinen
Näyttää aiemmin valitun valikkonäytön ensin.
1 -tai
1- valikon ensin.
Poiston vahvist
Voit valita vahvistusnäytön oletusvaihtoehdon kuvia tai kansioita
poistettaessa.
“Poista” ensin
[Poista] on valittu oletusarvoisesti.
“Peruuta” ensin
[Peruuta] on valittu oletusarvoisesti.
Äänimerkit
Tällä valitaan ääni, joka kuuluu tarkennuksen vahvistuksen yhteydessä,
itselaukaisimen laskennan aikana jne.
Käytössä
Kytkee äänen käyttöön.
Pois
Kytkee äänen pois käytöstä.
Puhdistustila
Lisätietoja on sivulla 27.
120
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 121 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
AF-mikrosäätö
Voit hienosäätää kunkin objektiivin tarkennusta.
Suorita tämä toiminto vain tarvittaessa. Huomaa, että et ehkä voi tarkentaa
kohteeseen kunnolla, jos säätö on tehty huolimattomasti.
Käytössä
Tallentaa kiinnitetyn objektiivin säätöarvon tai tarkentaa
kohteeseen tallennettua arvoa käyttämällä. Mahdollisia
säätöarvoja ovat –20 - +20.
Pois
Ei suorita automaattitarkennuksen hienosäätöä.
Tyhjennä
Tyhjentää kaikkien tallennettujen objektiivien arvot.
Kun ilmoitus tulee näkyviin, valitse [OK] monivalitsimen
painikkeella v ja paina sitten monivalitsimen keskiosaa.
määrä
Voit tallentaa [AF-mikrosäätö] -asetukselle säädetyt arvot.
Valitse haluamasi arvo monivalitsimen painikkeilla v/V ja paina
sitten monivalitsimen keskiosaa.
121
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Asetusvalikko
Huomautuksia
• Kun [AF-mikrosäätö] -asetukseksi ei ole asetettu [Käytössä], et voi tallentaa
säätöarvoa.
• Kun arvoa siirretään suuntaan +, tarkennuspiste siirtyy taustaa kohti, ja siirtämällä
arvoa suuntaan –, piste siirtyy edustaa kohti. Määritä arvo tarkistamalla testikuvan
tulos.
• Suosittelemme, että määrität arvon todellisissa kuvausolosuhteissa.
• Kun kiinnität kameraan tallennetun objektiivin, tallennettu arvo tulee näkyviin. Kun
kiinnität tallentamattoman objektiivin, ”±0” tulee näkyviin. Jos arvona näkyy ”–”,
tallennettuja objektiiveja on yhteensä 30. Kun haluat tallentaa uuden objektiivin,
kiinnitä objektiivi, jolle tallennetun arvon voit poistaa, ja määritä kyseiseksi arvoksi
”±0” tai palauta kaikkien objektiivien arvot toiminnolla [Tyhjennä].
• Jos hienosäädät automaattitarkennusta jonkin toisen valmistajan objektiivilla, tämä
saattaa vaikuttaa Sony-, Minolta- ja Konica Minolta -objektiivien säätöarvoihin. Älä
käytä tätä toimintoa minkään muun valmistajan objektiivilla.
• Et voi hienosäätää automaattitarkennusta erikseen, kun käytät Sony-, Minolta- ja
Konica Minolta -objektiiveja, joilla on samat määritykset.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 122 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Tähyslasi
Tähyslasiksi voi vaihtaa Type L- (ei mukana) tai Type M -tähyslasin (ei
mukana) käyttötarkoituksen mukaan. Valitse näyttötyypille soveltuva
asetus itse näytön muuttamisen jälkeen.
Tyyppi G
Vakiotähyslasit (oletus).
Tyyppi M
Tähyslasit, jotka helpottavat huipputarkennuksen ja
arvioidun terävyyden tarkistamista. Soveltuu kirkkaammalle
objektiiville (F1,4 - 2,8).
Tyyppi L
Tähyslasit, joissa on ruudukko. Etsimen kirkkaus on sama
kuin G-tyypissä.
Huomautuksia
• Jos näytön tyyppiä ei ole asetettu asianmukaisesti, et voi mitata valoa oikein.
• Lisätietoja tähyslasin vaihtamisesta on tähyslasin mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
122
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 123 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Asetusvalikko 4
APS-C-kuvaus
Ottaa kuvan APS-C-kokoa vastaavalta alueelta.
Määritä sommittelu käyttämällä opasteena etsimen
-määritystä. [Kuvasuhde]-asetuksena on [3:2].
(APS-C-kokoalue)
Käytössä
Ottaa kuvan APS-C-kokoalueelta.
Pois
Ottaa kuvan normaalin kokoiselta alueelta.
Palauta oletus
Voit palauttaa kameran päätoiminnot.
Palautettavat vaihtoehdot ovat seuraavat.
Vaihtoehdot
Palautus: (oletusasetus)
Tallennustietojen näyttö (32)
Yksityiskohtainen näyttö
Valotuskorjaus (60)
±0.0
Kuvanottotapa (73)
Yksittäiskuvaus
AWB (Automaattinen valkotasapaino)
Värilämpötila/Värisuodatin (66)
5500K, Värisuodatin 0
Räätälöity valkotasapaino (67)
5500K
ISO (64)
AUTO
Toistonäyttö (82)
Yhden kuvan näyttö (kuvaustietojen
kanssa)
Asetusvalikko
Valkotasapaino (65)
Tallennusvalikko
Vaihtoehdot
Palautus: (oletusasetus)
Kuvakoko (96)
L:24M
Kuvasuhde (96)
3:2
Laatu (97)
Hieno
D-alueen optim. (69)
Pois käytöstä
Oma-painike (98)
Luova asetus
Luova asetus (70)
Vakio
Väriavaruus (98)
sRGB
Salaman tila (56)
Autom.salama tai Täytesalama
123
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Left
010COV.book Page 124 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Vaihtoehdot
Palautus: (oletusasetus)
Salamanohjaus (99)
ADI-salama
Salamakorjaus (63)
±0.0
Valotusaskel (100)
0,3 EV
ISO Auto -väli (100)
200 – 800
AF-A-asetus (101)
AF-A
AF-alue (50)
Laaja
Etusijan asetus (101)
AF
AF-valaisin (52)
Automaattinen
AF sulkimella (102)
Käytössä
Pitkän val.KV (102)
Käytössä
Suuren ISO:n KV (102)
Normaali
Räätälöintivalikko
Vaihtoehdot
Palautus: (oletusasetus)
AF/MF-painike (105)
AF/MF-säätö
AF/MF-säätö (105)
Pito
AF-nopeus (105)
Nopea
AF-alueennäyttö (105)
0,3 s
Tark.lukit.näp (106)
Tarkennusluk.
Autom.katselu (106)
2s
Tarkistus (79)
Älykäs
AEL-painike (107)
AEL-pito
Säätöp.asetus (107)
SS
F/nro
Val.korj.säät. (108)
Pois
Säätöp.lukitus (108)
Pois
Painiketoim. (109)
Pelkkä näyttö
Vap.ilm.kortt (109)
Ota käyttöön
Kuv.tiet.näyttö (109)
Autom.kääntö
Val.korj.aset. (110)
Vallits&salama
Haaruk.järj. (110)
0t–t+
124
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\080SET.fm
Master: Right
010COV.book Page 125 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Toistovalikko
Vaihtoehdot
Palautus: (oletusasetus)
DPOF-asetus – Pvm.-merkintä (113)
Pois
Toistonäyttö (114)
Autom.kääntö
Kuvaesitys – Väli (115)
3s
Asetusvalikko
Vaihtoehdot
Palautus: (oletusasetus)
LCD:n kirkkaus (116)
±0
Tiet. näyt.aika (116)
5s
Virransäästö (116)
3 min
HDMI-ulostulo (117)
HD(1080i)prior.
Tiedoston nro (118)
Sarja
Kansion nimi (118)
Vakiomuoto
USB-liitäntä (119)
Massamuisti
massam.kortti (119)
Valittu kortti
Valikon aloitus (120)
Ylin
“Peruuta” ensin
Äänimerkit (120)
Käytössä
AF-mikrosäätö (121)
Pois
APS-C-kuvaus (123)
Pois
Asetusvalikko
Poiston vahvist (120)
125
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\090TPC.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 126 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvien katselu tietokoneessa
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen
Tässä osassa on kuvaus siitä, miten muistikortilla olevat kuvat kopioidaan
tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Suositeltava tietokoneympäristö
On suositeltavaa, että tietokoneessa, joka liitetään kameraan kuvien
tuomiseksi, on seuraavat ominaisuudet.
x Windows
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi asennettu): Microsoft Windows 2000
Professional SP4/ Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1
• Toimintaa ei taata, jos käytössä on jonkin yllä kuvatun käyttöjärjestelmän
päivitys tai monikäynnistysjärjestelmä.
*1 64-bittisiä versioita ja Starter-versiota ei tueta.
*2 Starter-versiota ei tueta.
USB-liitin: Mukana vakiovarusteena
x Macintosh
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi asennettu): Mac OS X (v10.1.3 – v10.5)
USB-liitin: Mukana vakiovarusteena
Kameran ja tietokoneen yhteenliittämistä koskevia huomautuksia
• Toimintaa ei taata kaikissa yllä mainituissa tietokoneympäristöissä.
• Jos kytket useamman kuin yhden USB-laitteen samaan tietokoneeseen
samanaikaisesti, jotkin laitteet (kuten kamera) eivät ehkä toimi. Tämä riippuu
käytettyjen USB-laitteiden tyypistä.
• Toimintaa ei taata USB-jakajaa tai jatkokaapelia käytettäessä.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0) -liitännän kautta mahdollistaa
nopean tiedonsiirron, koska tämä kamera on Hi-Speed USB (USB 2.0) yhteensopiva.
• Kun tietokone palautuu keskeytys- tai lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen
tiedonsiirto ei ehkä palaudu yhtä aikaa.
126
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 127 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Vaihe 1: Kameran ja tietokoneen liittäminen
1 Aseta kuvat sisältävä muistikortti kameraan.
2 Aseta riittävästi ladattu akku kameraan tai kytke kamera
pistorasiaan verkkolaitteen/laturin (ei mukana) avulla.
• Jos kopioit kuvia tietokoneeseen käyttäen riittämättömästi ladattua akkua,
kopiointi saattaa epäonnistua tai tiedot voivat vioittua, jos akku loppuu
kesken.
3 Käynnistä kamera ja tietokone.
4 Tarkista, että asetus [USB-liitäntä] kohdassa
2 on
[Massamuisti] (sivu 119).
5 Liitä kamera ja tietokone.
• Ohjattu automaattinen käynnistys tulee
näkyviin työpöydälle.
1 USB-liittimeen
USB-kaapeli
Kuvien katselu tietokoneessa
2 USBliittimeen
127
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 128 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Vaihe 2: Kuvien kopioiminen tietokoneeseen
Windows
Tässä osassa kuvataan esimerkkinä, kuinka kuvat kopioidaan ”Documents”
(Windows XP: ”My Documents”) -kansioon.
1 Valitse [Open folder to view files]
(Windows XP: [Open folder to
view files] t [OK]), kun ohjattu
toiminto tulee näkyviin
työpöydälle automaattisesti.
• Jos ohjattu toiminto ei tule näkyviin,
valitse [Computer] (Windows XP: [My
Computer]) t [Removable Disk].
2 Kaksoisnapsauta [DCIM].
• Tässä tapauksessa voit tuoda kuvia myös käyttämällä ”PMB”-sovellusta.
3 Kaksoisnapsauta kansiota, jossa
kopioitavat tiedostot sijaitsevat.
Tuo sitten valikko esiin
napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella kuvatiedostoa
ja valitse [Copy].
• Jos haluat kuvatiedostojen
tallennuskohdetta koskevia tietoja,
katso sivu 132.
128
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 129 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
4 Kaksoisnapsauta [Documents]kansiota. Tuo sitten valikko esiin
napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella
”Documents”-ikkunaa ja valitse
[Paste].
Kuvatiedostot kopioidaan ”Documents”kansioon.
• Jos kohdekansiossa on samanniminen
tiedosto, esiin tulee päällekirjoittamisen
vahvistamista koskeva ilmoitus. Jos
kirjoitat uuden kuvan aiemman kuvan
päälle, aiempi tiedosto poistetaan. Jos
haluat kopioida kuvatiedoston
poistamatta aiempaa tiedostoa, vaihda
tiedoston nimi ja kopioi kuva sitten.
Huomaa kuitenkin, että jos vaihdat
tiedoston nimen, et ehkä voi katsoa
kyseistä kuvaa kamerallasi (sivu 132).
Macintosh
Kuvien katselu tietokoneessa
1 Kaksoisosoita uutta kuvaketta t [DCIM] t kansio, jossa
kopioitavat tiedostot sijaitsevat.
2 Vedä ja pudota kuvatiedostot kiintolevyn kuvakkeeseen.
Kuvatiedostot kopioidaan kiintolevylle.
129
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 130 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvien katselu tietokoneessa
Windows
Tässä osassa kuvataan, kuinka ”Documents” (Windows XP: ”My
Documents”) -kansioon kopioituja kuvia voidaan katsoa.
1 Valitse [Start] t [Documents].
• Jos käyttöjärjestelmänä on Windows
2000, kaksoisnapsauta [My
Documents] -kuvaketta työpöydällä.
2 Kaksoisnapsauta haluttua kuvatiedostoa.
Kuva tulee näkyviin.
Macintosh
Avaa tiedosto kaksoisosoittamalla kiintolevyn kuvaketta t
haluamaasi kuvatiedostoa.
USB-liitännän poistaminen
Suorita alla mainitut toimenpiteet etukäteen, kun:
• irrotat USB-kaapelin.
• poistat muistikortin.
• kytket kameran pois päältä.
130
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 131 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
x Windows
Kaksoisnapsauta
tehtäväpalkissa ja valitse sitten
(USBmassatallennusväline) t [Stop]. Vahvista vahvistusikkunassa oleva laite
ja napsauta sitten [OK].
Laite on kytketty irti.
x Macintosh
Vedä ja pudota aseman tai muistikortin kuvake
roskakorikuvakkeeseen.
Kamera on kytketty irti tietokoneesta.
Kuvien katselu tietokoneessa
131
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 132 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvatiedostojen tallennuskohteet ja tiedostonimet
Kameralla tallennetut kuvatiedostot on ryhmitetty kansioiksi muistikortille.
Esimerkki: kansioiden katsominen järjestelmässä Windows Vista
AKansio, jossa on tällä kameralla tallennettuja
kuvatiedostoja. (Kolme ensimmäistä
numeroa ilmaisevat kansion numeron.)
BVoit luoda hakemiston päivämäärämuodon
mukaan (sivu 118).
• ”MISC”-kansioon ei voi tallentaa kuvia eikä
siinä olevia kuvia voi toistaa.
• Kuvatiedostot nimetään seuraavasti. ssss
(tiedostonumero) tarkoittaa mitä tahansa
numeroa 0001 - 9999. RAW-datatiedoston
numeeristen osien nimi ja sitä vastaavan
JPEG-kuvatiedoston nimi on sama.
– JPEG-tiedostot: DSC0ssss.JPG
– JPEG-tiedostot (Adobe RGB):
_DSCssss.JPG
– RAW-datatiedosto (muu kuin Adobe
RGB): DSC0ssss.ARW
– RAW-datatiedosto (Adobe RGB):
_DSCssss.ARW
• Tarkennin ei ehkä näy kaikissa tietokoneissa.
Tietokoneelle tallennettujen kuvien kopioiminen
muistikortille ja kuvien katsominen
Tässä osassa kuvataan menetelmä käyttäen Windows-konetta esimerkkinä.
Vaihe 1 ei ole tarpeen, jos tiedostonimeä ei ole muutettu.
132
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 133 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
1 Napsauta hiiren
kakkospainikkeella kuvatiedostoa
ja valitse sitten [Rename]. Muuta
tiedostonimeksi
”DSC0ssss”.
Anna kohtaan ssss numero 0001 9999.
• Jos näkyviin tulee päällekirjoituksen
vahvistamista koskeva ilmoitus, anna
jokin toinen numero.
• Näkyvissä voi olla tunnistin
tietokoneen asetuksista riippuen.
Kuvien tunnistimena on JPG. Älä
muuta tätä tarkenninta.
2 Kopioi kuvatiedosto muistikortin
kansioon seuraavassa
järjestyksessä.
1 Napsauta hiiren kakkospainikkeella
kuvatiedostoa ja valitse sitten [Copy].
2 Kaksoisnapsauta [Removable Disk]
Huomautuksia
• Joitakin kuvia ei ehkä voi näyttää niiden koon vuoksi.
• Jos kuvatiedostoa on käsitelty tietokoneella tai jos se tallennettiin jonkin muun
mallisella kameralla, kuvan katsominen kameralla ei välttämättä onnistu.
• Jos kansiota ei ole, luo ensin kansio kameralla (sivu 119) ja kopioi sitten
kuvatiedosto.
133
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kuvien katselu tietokoneessa
kohdassa [Computer] (Windows XP:
[My Computer]).
3 Napsauta kakkospainikkeella
[sssMSDCF] -kansiota [DCIM] kansiossa ja valitse [Paste].
• sss tarkoittaa mitä tahansa numeroa
100 - 999.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 134 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Ohjelmiston käyttäminen
Seuraava ohjelmisto on toimitettu kameralla kuvattujen kuvien
hyödyntämistä varten:
• Sony Image Data Suite
”Image Data Converter SR”
”Image Data Lightbox SR”
”Remote Camera Control”
• Sony Picture Utility
”PMB” (Picture Motion Browser)
Huomautus
• ”PMB” ei ole yhteensopiva Macintosh-tietokoneiden kanssa.
Suositeltava tietokoneympäristö
x Windows
Suositeltava käyttöympäristö: ”Image Data Converter SR Ver.3”/”Image
Data Lightbox SR”/”Remote Camera Control”
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi asennettu): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP1
*1 64-bittisiä versioita ja Starter-versiota ei tueta.
*2 Starter-versiota ei tueta.
Suoritin/muisti: suositus Pentium 4 tai nopeampi, vähintään 1 Gt RAMmuistia.
Näyttö: vähintään 1024 × 768 pistettä
Suositeltava ympäristö ”PMB”-ohjelmistolle
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi asennettu): Microsoft Windows XP*1 SP3/
Windows Vista*2 SP1
*1 64-bittisiä versioita ja Starter-versiota ei tueta.
*2 Starter-versiota ei tueta.
Suoritin/muisti: Pentium III 500 MHz tai nopeampi, vähintään 256 Mt
RAM-muistia (Suositus: Pentium III 800 MHz tai nopeampi ja vähintään
512 Mt RAM-muistia)
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava levytila on vähintään 500 Mt
Näyttö: vähintään 1024 × 768 pistettä
134
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 135 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
x Macintosh
Suositeltava käyttöympäristö: ”Image Data Converter SR Ver.3”/”Image
Data Lightbox SR”/”Remote Camera Control”
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi asennettu): Mac OS X (v10.4/v10.5)
Suoritin: Power PC G4/G5 -sarja (suositus vähintään 1,0 GHz)/Intel Core
Solo/Core Duo/Core 2 Duo tai nopeampi
Muisti: suositus vähintään 1 Gt.
Näyttö: vähintään 1024 × 768 pistettä
Ohjelmiston asentaminen
x Windows
• Kirjaudu valvojana.
1 Käynnistä tietokone ja aseta CDlevy (mukana) CD-levyasemaan.
2 Napsauta [Install].
Tarkista, että ”Sony Image Data Suite” - ja ”Sony Picture Utility” -asetukset
on valittu, ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
135
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kuvien katselu tietokoneessa
Asennusvalikon näyttö tulee näkyviin.
• Jos se ei tule näkyviin, kaksoisnapsauta
kohtaa [Computer] (Windows XP: [My
Computer]) t
(SONYPICTUTIL)
t [Install.exe].
• Järjestelmässä Windows Vista esille
voi tulla AutoPlay-näyttö. Valitse ”Run
Install.exe” ja jatka asennusta
seuraamalla näytölle tulevia ohjeita.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 136 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
3 Poista CD-levy asennuksen päätyttyä.
Seuraava ohjelmisto asennetaan ja pikakuvakkeet asetetaan työpöydälle.
• Sony Image Data Suite
”Image Data Converter SR”
”Image Data Lightbox SR”
• Sony Picture Utility
”PMB”
”PMB Guide”
x Macintosh
• Kirjaudu valvojana.
1 Käynnistä Macintosh-tietokone ja aseta CD-levy (mukana) CDlevyasemaan.
2 Kaksoisnapsauta CD:n kuvaketta.
3 Kopioi [IDS_INST.pkg]-tiedosto kiintolevyn [MAC]-kansioon.
4 Kaksoisnapsauta kohdekansiossa olevaa [IDS_INST.pkg]tiedostoa.
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
Huomautus
• Kun näkyviin tulee uudelleenkäynnistämisen vahvistamista koskeva ilmoitus,
käynnistä tietokone uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti.
136
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 137 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
”Image Data Converter SR” -ohjelmiston käyttäminen
Huomautus
• Jos tallennat kuvan RAW-datana, se tallennetaan ARW2.1-muodossa.
”Image Data Converter SR” -sovelluksella voit:
• muokata RAW-muodossa tallennettuja kuvia erilaisilla korjauksilla,
kuten sävykäyrä ja terävyys.
• säätää kuvia esimerkiksi valkotasapainolla, valotuksella ja luovalla
asetuksella.
• tallentaa tietokoneessa katsellut ja muokatut kuvat. Voit joko tallentaa
kuvan RAW-muodossa tai yleisessä tiedostomuodossa.
• Lisätietoja ”Image Data Converter SR” -ohjelmistosta on ohjeessa.
Voit avata ohjeen valitsemalla [Start] t [All Programs] t [Sony Image
Data Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
x Macintosh
Kaksoisnapsauta kohtaa [Image Data Converter SR Ver.3] [Sony Image
Data Suite] -kansiossa [Application]-kansiossa.
Voit lopettaa valitsemalla [Quit Image Data Converter SR] (Lopeta Image
Data Converter SR) -vaihtoehdon [IDC SR] -valikosta.
137
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kuvien katselu tietokoneessa
”Image Data Converter SR” -ohjelmiston käynnistäminen/lopettaminen
x Windows
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa ”Image Data Converter SR Ver.3” ohjelman pikakuvaketta.
Kun käynnistät Käynnistä-valikosta, valitse [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Voit lopettaa ohjelman napsauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa
-painiketta.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 138 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
”Image Data Lightbox SR” -ohjelmiston käyttäminen
”Image Data Lightbox SR” -sovelluksella voit:
• näyttää ja vertailla tällä kameralla otettuja RAW/JPEG-kuvia.
• luokitella kuvat viiden asteikolla.
• määrittää väritunnisteita ja niin edelleen.
• näyttää kuvan ”Image Data Converter SR” -sovelluksessa ja säätää sitä.
• Lisätietoja ”Image Data Lightbox SR” -ohjelmistosta on ohjeessa.
Voit käynnistää Ohjeen Käynnistä-valikosta valitsemalla [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Image Data
Lightbox SR].
”Image Data Lightbox SR” -ohjelmiston käynnistäminen/lopettaminen
x Windows
Kaksoisnapsauta [Image Data Lightbox SR] -kuvaketta työpöydällä.
Kun käynnistät Käynnistä-valikosta, valitse [Start] t [All Programs] t
[Sony Image Data Suite] t [Image Data Lightbox SR].
Voit lopettaa ohjelman napsauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa
-painiketta.
Esille tulee kokoelman tallentamisen valintaikkuna.
x Macintosh
Kaksoisnapsauta kohtaa [Image Data Lightbox SR] [Sony Image Data
Suite] -kansiossa [Application]-kansiossa.
Voit lopettaa valitsemalla [Quit Image Data Lightbox SR] (Lopeta Image
Data Lightbox SR) -vaihtoehdon [Image Data Lightbox SR] -valikosta.
138
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 139 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
”Remote Camera Control” -ohjelmiston käyttäminen
Liitä kamera tietokoneeseen. ”Remote Camera Control” -sovelluksella
voit:
• määrittää kameran asetukset tai tallentaa kuvan tietokoneesta.
• tallentaa kuvan suoraan tietokoneeseen.
• suorittaa ajastuskuvauksen (vain Windows).
Voit käynnistää Ohjeen Käynnistä-valikosta valitsemalla [Start] t [All
Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Help] t [Remote Camera
Control].
1 Paina MENU-painiketta ja aseta [USB-liitäntä]-asetukseksi [PCyhteys]
b/B.
asetusvalikossa 2 monivalitsimen painikkeilla v/V/
2 Liitä kamera ja tietokone.
1 USB-liittimeen
2 USBliittimeen
3 Käynnistä kamera ja tietokone ja käynnistä ”Remote Camera
Control”.
139
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kuvien katselu tietokoneessa
USB-kaapeli
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\090TPC.fm
Master: Left
010COV.book Page 140 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Huomautuksia
• Jos painat suljinpainiketta katsomatta etsimeen, sulje okulaarin suljin okulaarin
suljinvivulla.
• Ajastuskuvauksessa kuvanottotapa on
(Yksittäiskuvaus). Jos kuvaa ei voida
tarkentaa, suljinta ei vapauteta (paitsi kun manuaalinen tarkennus on valittu tai
[Etusijan asetus] -asetus
tallennusvalikossa on [Vapautus]).
”Remote Camera Control” -ohjelmiston käynnistäminen/lopettaminen
x Windows
Valitse [Start] t [All Programs] t [Sony Image Data Suite] t [Remote
Camera Control].
Voit lopettaa ohjelman napsauttamalla näytön oikeassa yläkulmassa olevaa
-painiketta.
x Macintosh
Kaksoisnapsauta kohtaa [Remote Camera Control] [Sony Image Data
Suite] -kansiossa [Application]-kansiossa.
Voit lopettaa valitsemalla [Quit Remote Camera Control] (Lopeta Remote
Camera Control) -vaihtoehdon [Remote Camera Control] -valikosta.
140
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\090TPC.fm
Master: Right
010COV.book Page 141 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
”PMB”-ohjelmiston käyttäminen
Huomautus
• ”PMB” ei ole yhteensopiva Macintosh-tietokoneiden kanssa.
”PMB”-sovelluksella voit:
• tuoda kameralla otettuja kuvia ja
näyttää niitä tietokoneella.
• järjestää kuvia tietokoneessa olevassa
kalenterissa kuvauspäivän mukaan ja
katsella niitä.
• korjata (punasilmäyskorjaus jne.),
tulostaa ja lähettää kuvia
sähköpostiliitteinä, muuttaa
kuvauspäivää jne.
• tulostaa tai tallentaa kuvia päivämäärän kanssa.
• luoda datalevyn tallentavalla CD- tai DVD-asemalla.
• Lisätietoja ”PMB”-ohjelmistosta: ”PMB Guide”.
”PMB Guide” avataan kaksoisnapsauttamalla työpöydällä olevaa
(PMB Guide) -pikakuvaketta. Kun käynnistät Käynnistä-valikosta, valitse
[Start] t [All Programs] t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB
Guide].
Huomautus
• Kun ”PMB” käynnistetään ensimmäisen kerran, tietotyökalun vahvistuskehote tulee
näkyviin. Valitse [Start]. Tämä toiminto kertoo uutuuksista kuten
ohjelmistopäivityksistä. Voit muuttaa asetusta myöhemmin.
141
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Kuvien katselu tietokoneessa
”PMB”-ohjelmiston käynnistäminen/lopettaminen
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
(PMB) -kuvaketta.
Tai käynnistysvalikosta: Valitse [Start] t [All Programs] t [Sony
Picture Utility] t [PMB].
Voit lopettaa ”PMB”-ohjelman napsauttamalla näytön oikeassa
yläkulmassa olevaa -painiketta.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\100PRT.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 142 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvien tulostaminen
Kuvien tulostaminen liittämällä kamera
PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen
Voit tulostaa kamerallasi otettuja kuvia
ilman tietokonettakin liittämällä kameran
suoraan PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen. ”PictBridge” perustuu
CIPA-standardiin. (CIPA: Camera &
Imaging Products Association)
Huomautus
• Et voi tulostaa RAW-kuvia.
Vaihe 1: Kameran asettaminen
Huomautus
• Verkkolaitteen/laturin (ei mukana) käyttö on suositeltavaa, jotta virta ei katkea
tulostuksen aikana.
1 Paina MENU-painiketta ja aseta [USB-liitäntä]-asetukseksi
[PTP]
b/B.
asetusvalikossa 2 monivalitsimen painikkeilla v/V/
2 Kytke kamera pois päältä ja asenna muistikortti, johon kuvat on
tallennettu.
142
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\100PRT.fm
Master: Right
010COV.book Page 143 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Vaihe 2: Kameran kytkeminen tulostimeen
1 Kytke kamera tulostimeen.
1 USBliittimeen
USB-kaapeli
2 USBliittimeen
2 Kytke kamera ja tulostin päälle.
Tulostettavien kuvien valitsemiseen käytettävä ruutu tulee näkyviin.
Vaihe 3: Tulostus
1 Valitse tulostettava kuva monivalitsimen painikkeilla b/B ja
paina sitten monivalitsimen keskiosaa.
• Toiminto voidaan peruuttaa painamalla keskiosaa uudelleen.
Kuvien tulostaminen
2 Toista vaihe 1, jos haluat tulostaa muita kuvia.
3 Paina MENU-painiketta ja aseta kukin asetus.
• Lisätietoja asetuksista on kohdassa ”PictBridge-valikko”.
4 Valitse [Tulosta] t [OK] valikosta ja paina sitten
monivalitsimen keskiosaa.
Kuva tulostetaan.
• Kun tulostuksen valmistumisesta ilmaiseva näyttö tulee näkyviin, paina
monivalitsimen keskiosaa.
143
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\100PRT.fm
Master: Left
010COV.book Page 144 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Tulostuksen peruuttaminen
Monivalitsimen keskiosan painaminen tulostuksen aikana peruuttaa
tulostuksen. Irrota USB-kaapeli tai katkaise virta kamerasta. Kun haluat
tulostaa uudelleen, noudata edellä annettuja ohjeita (vaiheet 1-3).
PictBridge-valikko
Sivu 1
Tulosta
Tulostaa valitut kuvat. Lisätietoja on kohdassa ”Vaihe 3: Tulostus”.
Aseta tul.määrä
Voit määrittää tulosteiden määräksi enintään 20. Sama tulosteiden määrä määritetään
kaikille valituille kuville.
Paperikoko
Automaattinen
Tulostimen asetukset
9×13cm
89×127 mm
Hagaki
100×147 mm
10×15cm
10×15 cm
4"×6"
101,6×152,4 mm
A6
105×148,5 mm
13×18cm
127×178 mm
Letter
216×279,4 mm
A4
210×297 mm
A3
297×420 mm
Leveä
10,2×18,1 cm
A3+
329×483 mm
144
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\100PRT.fm
Master: Right
010COV.book Page 145 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Asettelu
Automaattinen
Tulostimen asetukset
1 kuv./ei reun.
Reunukseton, 1 kuva/arkki
1 kuva
1 kuva/arkki
2 kuvaa
2 kuvaa/arkki
3 kuvaa
3 kuvaa/arkki
4 kuvaa
4 kuvaa/arkki
8 kuvaa
8 kuvaa/arkki
Hakemisto
Tulostaa kaikki valitut kuvat
hakemistokuvana. Tulostusasettelu on
tulostimen asetusten mukainen.
Pvm.-merkintä
Päivä ja aika
Liittää päivämäärän ja ajan.
Päivämäärä
Liittää päivämäärän.
Ei käytössä
Ei liitä päivämäärää.
Sivu 2
Poista merkit
Kun näkyviin tulee ilmoitus, valitse [OK] ja paina monivalitsimen keskiosaa.
merkki poistetaan kustakin kuvasta. Kun peruutat määritykset tulostamatta kuvia,
valitse tämä vaihtoehto.
Kansion tulost.
Tulostaa kaikki muistikortin kuvat. Kun näkyviin tulee ilmoitus, valitse [OK] ja paina
monivalitsimen keskiosaa.
Kuvien tulostaminen
145
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\110OTH.fm
Master: L0.Left
010COV.book Page 146 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Muut
Tekniset tiedot
alipäästösuodatin- ja kuvaanturi-vaihtomekanismissa
[Etsin]
Kamera
Tyyppi
Kiinteä silmätason
järjestelmä, jossa
pentaprisma
Kameran tyyppi
Digitaalinen
järjestelmäkamera, jossa
on vaihdettavat objektit
Tähyslasi
Pallomainen Acute Matte
(vaihdettava, lisävaruste)
Kaikki α-objektiivit (ei
DT-objektiivia*)
* DT-objektiivin toimivuutta ei voida
taata, koska kentän kulmat
tummenevat, eikä kamera pysty
ottamaan kuvaa ensisijaisen AEkuvausstandardin mukaisesti. [APSC-kuvaus] valitaan automaattisesti.
Suurennus
[Järjestelmä]
Objektiivi
[Kuva-anturi]
Kuvapisteiden kokonaismäärä
Noin 25 720 000
kuvapistettä
Tehollisten kuvapisteiden määrä
Noin 24 610 000
kuvapistettä
Kuvamuoto
35 mm (35,9×24,0)
CMOS-anturi
Kehyspeitto Noin 0,98
0,74 × 50 mm:n objektiivin
ollessa äärettömässä,
–1 m–1
Silmän kohta
Noin 20 mm okulaarista
Diopterin säätö
–3,0 - +1,0 m–1
[Automaattitarkennusjärjestelmä]
Järjestelmä TTLvaiheilmaisinjärjestelmä,
CCD-linjatunnistimet
(ristikkoanturi, F2,8anturi)
Tarkennuspisteet
9 pistettä ja 10
lisätarkennuspistettä
[SteadyShot]
Herkkyysalue
0 -18 EV (herkkyyden
vastatessa arvoa ISO 100)
Järjestelmä Anturi-vaihtomekanismi
AF-valaisin Noin 1 - 7 m
SteadyShot-kompensointikyky
Noin 2,5–4 EV:n
pienennys sulkimen
nopeudessa (vaihtelee
kuvausolosuhteiden ja
käytetyn objektiivin
mukaan)
[Valotus]
[Pölyn esto]
Järjestelmä Varautumisen
suojapinnoitus
Mittauskenno
40-segmenttinen
kennokuvio, SPC
Mittausalue 0 - 20 EV (2 - 20 EV
pistemittauksella),
(herkkyys ISO 100,
objektiivi F1,4)
ISO-herkkyys (suositeltava
valotusindeksi)
AUTO, 100 - 6400
146
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 147 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
[Suljin]
Tyyppi
Paino
Elektronisesti ohjattu
pystyliikeverhosuljin
Nopeusalue 1/8000 - 30 sekuntia,
aikavalotus
Salaman täsmäysnopeus
1/250 sekuntia
(SteadyShot-toiminto
pois),
1/200 sekuntia
(SteadyShot-toiminto
käytössä)
[Tallennusväline]
CompactFlash-kortti (Type
I,II), Microdrive, ”Memory
Stick Duo”
[Nestekidenäyttö]
Nestekidenäytön paneeli
7,5 cm (3,0-tyyppinen)
TFT-ohjain
Pisteiden kokonaismäärä
921 600 (640 × 3 (RGB) ×
480) pistettä
[Nestekidenäyttö]
Taustavalaistus
Noin 850 g (ilman akkua,
muistikorttia ja rungon
lisävarusteita)
Käyttölämpötila
0 - 40 °C
(Microdriveä käytettäessä:
5 - 40 °C)
Exif
Exif Ver.2.21
USB-liitännät
Hi-Speed USB (USB 2.0 yhteensopiva)
BC-VM10 Akkulaturi
Tuloteho
100 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Lähtöteho
8,4 V DC, 750 mA
Käyttölämpötila-alue
0 - 40 °C
Säilytyslämpötila-alue
–20 - +60 °C
Enimmäismitat
Noin 70 × 25 × 95 mm
(L/K/S)
Massa
Noin 90 g
Ladattava akku NP-FM500H
[Virtalähde, yleistä]
Akku
Akku
Enimmäisjännite
DC 8,4 V
Ladattava akku
NP-FM500H
[Muut]
Exif Print
Yhteensopiva
Nimellisjännite
DC 7,2 V
Suurin latausvirta
2,0 A
PRINT Image Matching III
Yhteensopiva
Suurin latausjännite
DC 8,4 V
Mitat
Kapasiteetti
Noin 156,3 × 116,9 ×
81,9 mm
(L/K/S, ulkonemia lukuun
ottamatta)
Muut
PictBridge Yhteensopiva
Litiumioniakku
Tyypillinen
11,8 Wh (1 650 mAh)
Minimi
11,5 Wh (1 600 mAh)
147
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 148 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Enimmäismitat
Noin 38,2 × 20,5 ×
55,6 mm (L/K/S)
Massa
Noin 78 g
Rakenne ja tekniset tiedot voivat
muuttua ilman, että siitä ilmoitetaan
erikseen.
Kuvatietojen yhteensopivuus
• Tämä kamera täyttää DCF (Design
rule for Camera File system) standardin vaatimukset. Standardin
on laatinut JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Kamerallasi kuvattujen kuvien
toisto muissa laitteissa tai muissa
laitteissa kuvattujen tai
muokattujen kuvien toisto omassa
kamerassasi ei ole varmaa.
Tavaramerkit
•
on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• ”Memory Stick”,
, ”Memory
Stick PRO”,
,
”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick
PRO Duo”,
,
”Memory Stick PRO-HG Duo”,
, ”Memory
Stick Micro”, ”MagicGate” ja
ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
• ”InfoLITHIUM” on Sony
Corporationin tavaramerkki.
• ”PhotoTV HD” on Sony
Corporationin tavaramerkki.
• Microsoft, Windows ja Windows
Vista ovat Microsoft Corporation
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/
tai muissa maissa.
• HDMI, HDMI-logo ja HighDefinition Multimedia Interface
ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac ja eMac
ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Intel, Intel Core, MMX ja Pentium
ovat Intel Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• CompactFlash on SanDisk
Corporationin tavaramerkki.
• Microdrive on Hitachi Global
Storage Technologiesin rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.
• Adobe on Adobe Systems
Incorporatedin rekisteröity
tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
• D-alueen optimoinnin
lisäasetuksissa käytetään Apical
Limitedin tarjoamaa tekniikkaa.
• Lisäksi muut tässä oppaassa
käytetyt järjestelmien ja tuotteiden
nimet ovat yleensä niiden
kehittäjien tai valmistajien
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ®
ei ole kuitenkaan käytetty kaikissa
tapauksissa tässä oppaassa.
148
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 149 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Vianmääritys
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien
ohjeiden avulla. Katso aiheet sivuilla 149 - 155. Ota yhteys Sonykauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
1
Tarkasta seuraavat asiat.
2
Irrota akku ja aseta se uudelleen paikalleen noin minuutin kuluttua ja
kytke virta päälle.
3
Palauta asetukset (sivu 123).
4
Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sonyhuoltoon.
Akku ja virta
Akun varaustilan ilmaisin ei näytä oikein, tai se näyttää riittävää
varausta, mutta varaus loppuu liian nopeasti.
• Tämä voi tapahtua, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä
paikassa (sivu 159).
• Näytetty jäljellä oleva käyttöaika ei vastaa todellista. Korjaa näyttö
antamalla akun purkautua täysin ja lataamalla se sitten.
• Akku on tyhjentynyt. Asenna ladattu akku (sivu 11).
• Akun käyttöaika on loppunut (sivu 13). Vaihda tilalle uusi akku.
• Jos kamera on käyttämättömänä tietyn ajan, kamera siirtyy
virransäästötilaan ja sen virrankulutus loppuu lähes kokonaan.
Virransäästötila kytkeytyy pois, kun kameraa käytetään esim. painamalla
suljinpainike puoliväliin (sivu 116).
149
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Muut
Virta katkeaa yllättäen.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 150 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvaaminen
Nestekidenäytössä ei näy mitään, vaikka virta on päällä.
• Oletusasetusten mukaan nestekidenäyttö kytkeytyy pois päältä akun
säästämiseksi, jos kameraa ei käytetä viiteen sekuntiin. Voit muuttaa aikaa,
jonka kuluttua nestekidenäyttö sammutetaan (sivu 116).
• Nestekidenäyttö on kytketty pois päältä. Kytke nestekidenäyttö päälle
painamalla DISP-painiketta (sivu 33).
Etsimessä näkyvä kuva ei ole selvä.
• Säädä diopteria diopterin säätimellä (sivu 21).
Suljin ei vapaudu.
• Tarkasta muistikortin vapaa tila (sivu 24). Jos se on täynnä, toimi jollakin
seuraavista tavoista:
– Poista tarpeettomia kuvia (sivu 89).
– Vaihda muistikortti.
• Suljinta ei voi vapauttaa, kun kohde ei ole tarkka (sivu 101).
• Kun kameraan on kiinnitetty esim. tähtikaukoputki, aseta valotustilaksi M
ja ota kuva.
Tallennus kestää kauan.
• Kohinan vähennystoiminto on käytössä (sivu 102). Tämä ei ole vika.
• Kuvataan RAW-tilassa (sivu 97). Koska RAW-kuva on suuri, kuvaus
RAW-tilassa voi kestää jonkin aikaa.
Päivämäärä ja aika tallentuvat väärin.
• Aseta oikea päivämäärä ja aika (sivut 20, 117).
Aukon arvo ja sulkimen nopeus vilkkuvat, kun suljinpainike painetaan
puoliväliin.
• Koska kohde on liian kirkas tai tumma, se on kameran käytettävissä olevan
alueen ulkopuolella. Säädä asetusta uudelleen.
Kuva on valkeahko (hajavalotus).
Valo sumentuu kuvassa (haamukuva).
• Kuva otettiin voimakkaassa valaistuksessa ja objektiiviin on päässyt liikaa
valoa. Kiinnitä vastavalosuoja.
150
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 151 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Kuvan kulmat ovat liian tummat.
• Jos käytössä on jokin suodatin tai suoja, ota se pois ja yritä uudestaan.
Suodatin tai suoja voi näkyä osaksi kuvassa suodattimen paksuudesta tai
väärin asennetusta suojasta riippuen. Joidenkin objektiivien optiikkaa saa
kuvan reuna-alueet näyttämään liian tummilta (valo ei riitä). Tällaisissa
tilanteissa aukon pienentäminen 1 - 2 askelta saattaa estää tämän ilmiön.
Näyttöön ilmestyy pisteitä, jotka jäävät nestekidenäyttöön.
• Tämä ei ole vika. Nämä pisteet eivät tule kuvaan (sivu 4).
EV-asteikko b B vilkkuu etsimessä.
• Kohde on liian kirkas tai tumma kameran valomittarin mitattavaksi.
Kuvien katselu
Kamera ei pysty toistamaan kuvia.
• Tietokoneessa olevan kansion tai tiedoston nimi on vaihdettu (sivu 132).
• Jos kuvatiedostoa on käsitelty tietokoneella tai jos se tallennettiin jonkin
muun mallisella kameralla, kuvan katsominen kameralla ei välttämättä
onnistu.
• Kamera on USB-tilassa. Poista USB-liitäntä (sivu 130).
Kuva ei tule näkyviin televisioruudulle.
• Tarkasta, että kameran [Videoulostulo]-asetus on asetettu television
värijärjestelmän mukaisesti (sivu 92).
• Tarkasta, että liitäntä on tehty oikein (sivu 91).
Kuvien poistaminen ja muokkaaminen
Muut
Kamera ei pysty poistamaan kuvaa.
• Peruuta suojaus (sivu 113).
151
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 152 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Tietokoneet
Tietokone ei tunnista kameraa.
•
•
•
•
Käytä USB-kaapelia (mukana) (sivu 127).
Irrota USB-kaapeli ja kytke se sitten tukevasti uudelleen.
Aseta [USB-liitäntä]-asetukseksi [Massamuisti] (sivu 127).
Irrota tietokoneen USB-liittimistä kaikki muut laitteet paitsi kamera,
näppäimistö ja hiiri.
Kuvia ei voi kopioida.
• Kun kopioit kuvia kamerasta tietokoneeseen, kopiointi peruutetaan, jos
avaat muistikorttipaikan kannen. Älä avaa muistikorttipaikan kantta
kopioinnin aikana.
• Kun otat kuvia käyttämällä tietokoneella alustettua muistikorttia, et ehkä
pysty kopioimaan kuvia tietokoneelle. Ota kuvia käyttäen kamerallasi
alustettua muistikorttia (sivu 112).
Muistikortti
Muistikorttia ei voi laittaa kameraan.
• Työnnät korttia väärässä suunnassa. Asenna se oikein päin (sivu 16).
Muistikortille ei voi tallentaa.
• Muistikortti on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia (sivu 89).
• Asennettu muistikortti on käyttökelvoton (sivu 16).
Olet alustanut muistikortin vahingossa.
• Kaikki muistikortilla olevat tiedot poistetaan alustuksen yhteydessä. Niitä
ei voi palauttaa.
152
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 153 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Tulostus
Katso seuraavien aiheiden kanssa myös jäljempänä olevaa kohtaa
”PictBridge-yhteensopiva tulostin”.
Kuvan väri on outo.
• Kun Adobe RGB -tilassa tallennettuja kuvia tulostetaan sRGB-tulostimilla,
jotka eivät ole yhteensopivia Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) -muodon
kanssa, kuvat tulostetaan alemmalla intensiteettitasolla (sivu 98).
Tulostettaessa kuvista leikkautuvat molemmat reunat.
• Tulostimesta riippuen kuvan vasen, oikea, ylä- tai alareuna voi leikkautua
pois. Erityisesti kun tulostat kuvaa, joka on kuvattu kuvasuhteella [16:9],
kuvan alapää voi leikkautua pois.
• Kun tulostat kuvia omalla tulostimellasi, peruuta trimmaus- tai
reunuksettomuus-asetukset. Selvitä tulostimen valmistajalta, onko siinä
nämä ominaisuudet.
Kuvia ei voi tulostaa päivämäärän kanssa.
• ”PMB”-sovelluksen avulla voit tulostaa kuvat päivämäärän kanssa
(sivu 141).
• Tässä kamerassa ei ole toimintoa, jolla päivämäärät lisättäisiin kuviin.
Koska kameralla kuvatut kuvat kuitenkin sisältävät päivämäärätiedon, voit
tulostaa sen kuviin, jos tulostin tai sovellus tunnistaa Exif-tiedot. Kysy
tulostimen tai sovelluksen valmistajalta Exif-yhteensopivuudesta.
• Tulostuspalvelussa kuvat voidaan tulostaa päivämäärän kanssa, jos pyydät
sitä.
Muut
153
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 154 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
PictBridge-yhteensopiva tulostin
Saat lisätietoja tulostimen mukana toimitetuista käyttöohjeista ja tulostimen
valmistajalta.
Yhteyden luominen ei onnistu.
• Kameraa ei voi kytkeä suoraan tulostimeen, joka ei ole PictBridgeyhteensopiva. Selvitä tulostimen valmistajalta, onko tulostin PictBridgeyhteensopiva.
• Aseta [USB-liitäntä]-asetukseksi [PTP] (sivu 142).
• Irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen. Jos tulostin antaa
virheilmoituksen, katso lisätietoja tulostimen mukana tulleista
käyttöohjeista.
Kuvia ei voi tulostaa.
• RAW-kuvia ei voi tulostaa.
• Muilla kuin tällä kameralla otettuja kuvia tai tietokoneella muokattuja kuvia
ei ehkä voi tulostaa.
Päivämäärän kohdalle kuvaan tulostuu ”---- -- --”.
• Päivämäärää ei voi tulostaa kuviin, joissa ei ole päivämäärätietoja. Aseta
[Pvm.-merkintä]-asetukseksi [Ei käytössä] ja tulosta kuva uudestaan
(sivu 145).
Muut
Näkyviin tulee ilmoitus ”Asetetaanko pvm. ja kellonaika?”, kun kamera
kytketään päälle.
• Kamera on ollut käyttämättömänä jonkin aikaa ilman akkua tai akun ollessa
lähes tyhjä. Vaihda akku ja aseta päiväys uudestaan (sivu 20). Jos
päivämääräasetus katoaa aina akkua vaihdettaessa, pyydä ohjeita Sonyn
jälleenmyyjältä tai paikalliselta valtuutetulta Sonyn huoltoedustajalta.
Tallennettavissa olevien kuvien määrä ei pienene tai pienenee kerralla
kahdella kuvalla.
• Tämä johtuu siitä, että tiivistyssuhde ja kuvan koko tiivistyksen jälkeen
muuttuvat kuvan mukaan JPEG-kuvia otettaessa (sivu 97).
154
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 155 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Asetus palautuu ilman palautustoiminnon suorittamista.
• Akku poistettiin virtakytkimen ollessa ON-asennossa. Kun poistat akkua,
varmista, että kameran virta on kytketty pois päältä ja ettei käytön
merkkivalo pala (sivu 11).
Kamera ei toimi oikein.
• Kytke kamera pois päältä. Poista akku ja aseta se takaisin paikalleen. Jos
käytössä on verkkolaite/laturi (ei mukana), irrota verkkojohto. Jos kamera
on kuuma, anna sen jäähtyä ennen kuin yrität tätä korjausmenetelmää. Jos
kamera ei toimi tämänkään jälkeen, ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai
paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
SteadyShot-asteikon viisi palkkia vilkkuvat etsimen oikeassa
alakulmassa.
• SteadyShot-toiminto ei toimi. Voit jatkaa kuvaamista, mutta SteadyShottoiminto ei toimi. Kytke kamera pois ja takaisin päälle. Jos SteadyShotasteikko jatkaa vilkkumista, ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon.
”--E-” näkyy nestekidenäytön oikeassa alakulmassa.
• Poista muistikortti ja aseta se takaisin paikalleen. Jos tämä ei poista
ilmoitusta, alusta muistikortti.
Muut
155
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 156 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Varoitusilmoitukset
Jos jokin seuraavista ilmoituksista
tulee näkyviin, noudata ohjeita.
Vain “InfoLITHIUM”-akku
• Käytössä on yhteensopimaton
akku.
Asetetaanko pvm. ja kellonaika?
• Tällä asetetaan aika ja
päivämäärä. Jos et ole käyttänyt
kameraa pitkään aikaan, lataa
sisäinen ladattava akku (sivut 20,
159).
Virta ei riitä.
• Yritit suorittaa [Puhdistustila]toiminnon akun tehon ollessa
riittämätön. Lataa akku tai käytä
verkkolaitetta/laturia (ei mukana).
Ei Memory Stickiä
Ei CF-korttia
• Kameraan laitetun muistikortin
tyyppi on eri kuin [Muistikortti]asetus
asetusvalikossa. Aseta
tyyppi oikein.
Ei voi käyttää Memory Stickiä.
Alustetaanko?
Ei voi käyttää CF-korttia.
Alustetaanko?
• Muistikortti alustettiin
tietokoneella ja tiedostomuotoa
muutettiin tai muistikortti
alustettiin jollakin muulla
laitteella.
Valitse [OK] ja alusta sitten
muistikortti. Voit käyttää
muistikorttia uudelleen, mutta
kaikki siinä olevat tiedot
poistetaan. Täydelliseen
alustamiseen voi kulua jonkin
aikaa.
Jos ilmoitus tulee vieläkin
näkyviin, vaihda muistikortti.
Korttivirhe
• Kamerassa on epäyhteensopiva
muistikortti tai alustus on
epäonnistunut.
Lukumuisti
• Kamera ei pysty tallentamaan
kuvia tälle ”Memory Stick Duo”
-kortille tai poistamaan niitä.
Aseta Memory Stick paikalleen
Aseta CF-kortti uudelleen
• Asennettua muistikorttia ei voi
käyttää kameran kanssa.
• Muistikortti on vahingoittunut.
• Muistikortin liitinosa on
likainen.
Käsitellään... Toimintoa ei voi
käyttää.
• Yritit käyttää älykästä
tarkistustoimintoa vapauttamalla
tarkistuspainikkeen, kun
puskurimuisti on täynnä.
Virheellinen toiminto
• Yritit käyttää älykästä
tarkistustoimintoa BULBkuvauksessa.
156
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 157 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Käytä Memory Stick -paikkaa
alustukseen.
• Yritit alustaa ”Memory Stick
Duo” -korttia, joka on asennettu
CF-korttipaikkaan sovittimen
avulla. Asenna ”Memory Stick
Duo” ”Memory Stick Duo” korttipaikkaan ja alusta se.
Memory Stick -kortti ei ole
asennettuna. Suljin on lukittu.
CF-kortti ei ole asennettuna. Suljin
on lukittu.
• [Vap.ilm.kortt]-asetuksena on
[Poista käytöst]. Aseta sen
asetukseksi [Ota käyttöön] tai
asenna muistikortti.
Ei voi näyttää.
• Muilla kameroilla otettuja kuvia
tai tietokoneella muokattuja
kuvia ei ehkä voi näyttää.
Objektiivi ei asennettuna. Suljin
on lukittu.
Ei voi tulostaa.
• Yritit merkitä RAW-kuvia
DPOF-merkillä.
• Yhteyden luominen ei onnistu.
Irrota USB-kaapeli ja kytke se
sitten uudelleen.
Kamera ylikuumenee. Anna sen
jäähtyä.
• Kamera on kuumentunut, koska
sillä on otettu kuvia
yhtäjaksoisesti.
Kytke virta pois. Anna kameran
jäähtyä ja odota, kunnes se on
taas valmis kuvaamista varten.
Kameravirhe
Järjestelmävirhe.
• Kytke virta pois päältä, poista
akku ja asenna se sitten takaisin.
Jos viesti tulee näkyviin usein,
ota yhteys Sony-kauppiaaseen
tai paikalliseen valtuutettuun
Sony-huoltoon.
Suojus on auki
• Sulje muistikorttipaikan kansi ja
aloita kuvaus.
Ei voi suurentaa.
Kuvaa ei voi kääntää.
• Muilla kameroilla tallennettuja
kuvia ei ehkä voi suurentaa tai
kääntää.
Kuvia ei muutettu
• Yritit suojata kuvia tai asettaa
niitä DPOF-kuviksi muuttamatta
kuvien määritystä.
157
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Muut
• Objektiivia ei ole kiinnitetty
oikein tai sitä ei ole kiinnitetty
lainkaan.
• Kun kiinnität kameran
tähtikaukoputkeen tai
vastaavaan, aseta valotustilaksi
M.
Tarkasta toinen laite
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 158 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Ei voi luoda lisää kansioita
• Muistikortilla on kansio ”999”.
Siinä tapauksessa et voi luoda
uusia kansioita.
Tulostus peruutettu.
• Tulostus on peruutettu. Irrota
USB-kaapeli tai katkaise virta
kamerasta.
Ei voi merkitä.
• Yritit merkitä RAW-kuvia
PictBridge-ruudulla.
Tulostinvirhe
• Tarkasta tulostin.
• Tarkista, ettei tulostettava kuva
ole vahingoittunut.
Tulostin on varattu
• Tarkasta tulostin.
158
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\110OTH.fm
Master: Right
010COV.book Page 159 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Varotoimia
olosuhteissa näiden rajojen
ulkopuolella ei ole suositeltavaa.
Älä käytä tai säilytä kameraa
seuraavissa paikoissa
Kosteuden tiivistyminen
• Erittäin kuumat, kuivat tai kosteat
paikat
Jos kamera jätetään esim.
aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn
autoon, kameran runko voi
vääristyä ja siitä voi aiheutua
toimintahäiriöitä.
• Suora auringonvalo ja
lämmityslaitteiden ympäristö
Kameran rungon väri voi muuttua
tai runko vääristyä, mikä voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Paikat, joihin voi kohdistua tärinää
• Voimakkaan magneettikentän
lähelle
• Hiekkaiset ja pölyiset paikat
Varo, ettei kameraan pääse hiekkaa
tai pölyä. Tämä voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä, joita ei aina voi
korjata.
Kantaminen
Käyttölämpötilat
Kamera on suunniteltu käytettäväksi
lämpötiloissa 0 – 40 °C (Microdriveä
käytettäessä: 5 – 40 °C). Kuvaaminen
erittäin kylmissä tai kuumissa
Kosteuden tiivistymisen estäminen
Kun tuot kameran kylmästä
lämpimään, sulje se muovipussiin ja
anna sen sopeutua uuden paikan
olosuhteisiin noin tunnin ajan.
Jos kosteutta tiivistyy
Sammuta kamera ja odota noin tunti,
että kosteus haihtuu. Huomaa, että jos
otat kuvia, kun kameran objektiivissa
on kosteutta, kuvista ei tule tarkkoja.
Sisäinen ladattava paristo
Tässä kamerassa on sisäinen
ladattava paristo, joka ylläpitää
päivämäärän ja ajan ja muut asetukset
riippumatta siitä, onko virta päällä.
Tämä ladattava paristo latautuu koko
ajan kameran käytön aikana. Sen
varaus heikkenee kuitenkin
vähitellen, jos käytät kameraa vain
lyhyitä jaksoja kerrallaan. Jos et
käytä kameraa lainkaan noin 8
kuukauteen, akku tyhjenee kokonaan.
Muista ladata paristo tässä
tapauksessa uudelleen ennen kameran
käyttöä.
Voit kuitenkin käyttää kameraa,
vaikka ladattava paristo olisi tyhjä,
mutta et pysty tallentamaan
päivämäärää ja aikaa. Jos kameran
159
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Muut
• Muista kiinnittää objektiivinsuojus
tai runkotulppa, kun et käytä
kameraa. Kun kiinnität
runkotulppaa, poista siitä kaikki
pöly ennen kuin asetat sen
kameraan.
Jos kamera tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään paikkaan, kameran sisään
ja pinnalle voi tiivistyä kosteutta.
Tämä tiivistyminen saattaa aiheuttaa
kameran toimintahäiriöitä.
F:\Documents and Settings\Season\My
Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\110OTH.fm
Master: Left
010COV.book Page 160 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
asetukset palautuvat oletusasetuksiksi
aina, kun sisäinen ladattava akku
ladataan, kyseisen akun käyttöaika
saattaa olla loppunut. Ota yhteys
Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Sisäisen ladattavan pariston
latausmenetelmä
Aseta ladattu akku kameraan tai
kytke kamera pistorasiaan
verkkolaitteen/laturin (ei mukana)
avulla ja jätä kamera vähintään 24
tunniksi virtakytkimen ollessa pois
päältä.
Kuvaamista ja toistoa
koskevia huomautuksia
• Ennen kuin kuvaat ainutlaatuisia
tapahtumia kokeile, että kamera
toimii oikein.
• Tämä kamera on suunniteltu
kestämään pölyä ja kosteutta mutta
se ei ole veden- tai roiskeenkestävä.
Jos käytät kameraa sateessa, älä
anna kameran tai objektiivin kastua.
Puhdista kamera käytön jälkeen, jos
se likaantuu. Kameraan jäänyt vesi,
hiekka, pöly, suola jne. voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Älä katso kohti aurinkoa tai muuta
voimakasta valonlähdettä etsimen
tai irrotetun objektiivin läpi. Tämä
voi vahingoittaa silmiäsi pysyvästi.
Tai se saattaa aiheuttaa kameran
toimintahäiriön.
• Älä käytä kameraa lähellä laitteita,
jotka muodostavat voimakkaita
radioaaltoja tai säteilyä. Kamera ei
ehkä pysty kuvaamaan tai
toistamaan oikein.
• Kameran käyttö pölyisessä tai
hiekkaisessa paikassa voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
• Jos kameraan tiivistyy kosteutta,
poista se ennen kameran käyttöä
(sivu 159).
• Älä ravistele tai iske kameraa.
Tämä voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä ja estää
kuvaamisen, minkä lisäksi se voi
tehdä tallennusvälineestä
epävakaan ja vioittaa tai tuhota
kuvatietoja.
• Säilytä kamera, mukana tulleet
lisävarusteet ja muut tarvikkeet
lasten ulottumattomissa. ”Memory
Stick Duo” yms. voidaan nielaista
vahingossa. Jos näin käy, on
otettava välittömästi yhteys
lääkäriin.
Tähyslasin käsittelemistä
koskevia huomautuksia
• Älä koske tähyslasiin, peiliin ja
muihin vastaaviin osiin sormilla.
• Jos lasin pinnalla on pölyä, poista
se puhaltimella. Älä käytä
spraypuhallinta.
• Jos näytössä on naarmu tai se
rasvoittuu, ota yhteys Sonykauppiaaseen tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon.
160
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\010COVIX.fm
Master: L0.Right
010COV.book Page 161 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Hakemisto
Hakemisto
Numerot
D
40-segmenttinen kennokuvioinen
mittaus ................................... 59
D-alueen optimointi ................... 69
Diopterin säätö ........................... 21
DISP-painike ........................ 33, 82
DPOF-asetus ............................ 113
DRIVE-painike .......................... 73
A
Adobe RGB................................ 98
AEL-painike............................. 107
AE-lukko.................................... 61
AF/MF-säätö .............................. 54
AF-alue ...................................... 50
AF-mikrosäätö ......................... 121
AF-valaisin................................. 52
Akku........................................... 11
Akun lataaminen .......................... 9
Alusta ....................................... 112
APS-C-koko............................. 123
Aukko......................................... 43
Automaattinen katselu ............. 106
Automaattisalama ...................... 56
Automaattitarkennus .................. 48
B
E
Etsin ..................................... 21, 36
Etusijan asetus.......................... 101
EV-asteikko.................... 45, 62, 76
F
Fn-painike .................................. 39
H
Haarukka .................................... 75
Hakemistokuva......................... 114
Hakemistonäyttö ........................ 86
HDMI-lähtö................................ 93
Hidas täsmäys ............................ 57
Histogrammi......................... 83, 88
BULB-kuvaus ............................ 46
I
C
Image Data Converter SR ........ 137
Image Data Lightbox SR.......... 138
ISO Auto -väli.......................... 100
ISO-herkkyys ............................. 64
Itselaukaisin ............................... 75
161
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Hakemisto
CF-kortti..................................... 16
C-painike.................................... 98
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\010COVIX.fm
Master: Left
010COV.book Page 162 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
J
Jatkuva automaattitarkennus ......48
JPEG ...........................................97
K
Kansion nimi ............................118
Kaukolaukaisin .....................73, 78
Kellonajan asettaminen ..............20
Keskustapainotettu .....................59
Kirkas alue ..................................83
Kontrasti .....................................70
Kosteuden tiivistyminen ...........159
Kuvaaminen................................40
Kuvaesitys ................................115
Kuvakohinan vähennys ............102
Kuvakoko ...................................96
Kuvan katselu .......................82, 91
Kuvan laatu.................................97
Kuvanottotapa.............................73
Kuvasuhde ..................................96
Kuvaustietojen näyttö ...............109
Käännä ........................................84
L
Langaton salama .........................56
LCD:n kirkkaus ........................116
Luova asetus ...............................70
M
Manuaalinen tarkennus...............52
Manuaalinen vaihto ....................46
Manuaalinen valotus...................45
”Memory Stick Duo” ................. 16
MENU-painike .......................... 94
Microdrive ................................. 16
Mittaustila .................................. 59
Monisegmentti ........................... 59
Monivalitsin ............................... 38
Muisti ......................................... 81
N
Nestekidenäyttö ................... 32, 87
Nopea haku ................................ 39
Nopea täsmäys ........................... 57
Näyttöpaneeli ............................. 35
O
Objektiivi ................................... 14
Ohjelman vaihto......................... 42
Ohjelmoitava automaattikuvaus
............................................... 41
Olkahihna................................... 22
Oma valkotasapainoasetus......... 67
Oma-painike .............................. 98
P
Palauta oletus ........................... 123
Palautus.................... 103, 111, 123
Peililukitus ........................... 73, 77
PictBridge ................................ 142
Piste............................................ 59
Pitkän valotuksen KV .............. 102
PMB ......................................... 141
Poista.......................................... 89
Puhdistustila............................... 27
162
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\010COVIX.fm
Master: Right
010COV.book Page 163 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
Puoliväliin painaminen ...... 40, 102
Pvm/aika-asetus ......................... 20
Päivämäärämerkintä................. 114
Pölynestotoiminto ...................... 27
R
RAW .................................. 97, 137
Remote Camera Control .......... 139
S
Salama........................................ 55
Salamakorjaus............................ 63
Salaman tila................................ 56
Salamanohjaus ........................... 99
Sarjakuvaus .......................... 73, 74
Sarjakuvaushaarukka ................. 75
Silmäsuppilo .............................. 21
sRGB.......................................... 98
SteadyShot-toiminto .................. 37
Suojaa....................................... 113
Suora manuaalinen tarkennus .... 53
Suuren ISO:n KV..................... 102
Suurennettu näyttö ..................... 85
T
U
USB-liitäntä ............................. 119
Uusi kansio............................... 119
V
Valikkoluettelo........................... 94
Valitse kansio ........................... 118
Valkotasapaino........................... 65
Valkotasapainohaarukka ............ 77
Vallitseva valo............................ 61
Valmiiksi asetettu valkotasapaino
............................................... 65
Valotuksen korjaaminen ............ 60
Valotuksen lukitus...................... 61
Valotusaika........................... 41, 44
Valotustila .................................. 41
Videoulostulo ........................... 117
Virransäästö ............................. 116
Väriavaruus ................................ 98
Värikylläisyys ............................ 70
Värilämpötila ............................. 66
Värisuodatin ............................... 66
163
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Hakemisto
Takasalamatäsmäys ................... 56
Tallennettavissa olevien kuvien
määrä ............................... 12, 24
Tallennustilan palautus ............ 103
Tarkennuksen ilmaisin ............... 49
Tarkennuksen lukitus ................. 51
Tarkennus................................... 48
Tarkistus..................................... 79
Tekniset tiedot.......................... 146
Terävyys..................................... 70
Tiedoston numero .................... 118
Tietojen näyttöaika................... 116
Tiivistyssuhde ............................ 97
Toistonäyttö ............................. 114
Tulostus............................ 113, 142
Tumma alue................................ 83
Tähyslasi .................................. 122
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\010COVIX.fm
Master: Left
010COV.book Page 164 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
W
WB-painike.................................65
Y
Yhden kuvan automaattitarkennus
................................................48
Yksittäiskuvaushaarukka ............75
Ä
Älykäs tarkistus ..........................79
Äänimerkit ................................120
164
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\010COVIX.fm
Master: Right
010COV.book Page 165 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
165
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
F:\Documents and Settings\Season\My Documents\CX86700_2nd\4149135611\4149135611DSLRA850CEE5\01FIDSLRA850CEE5\010COVIX.fm
Master: Left
010COV.book Page 166 Monday, April 20, 2009 10:21 AM
166
DSLR-A850
4-149-135-61(1)
Download PDF

advertising