Sony | DCR-DVD106E | Sony DCR-DVD106E Käyttöohjeet

2-319-497-81(1)
Digital Video Camera Recorder
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohjeet
FI
DK/FI
DCR-DVD106E/DVD108E/
DVD109E/DVD306E/DVD308E/
DVD608E/DVD708E
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä
kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
http://www.sony.net/
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir.
Painettu vähintään 70% kierrätetylle
paperille.
Printed in China
© 2007 Sony Corporation
Læs dette, før du betjener dit videokamera
Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne brugervejledning grundigt og gemme
den til fremtidig brug.
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
Udskift kun batteriet med den angivne type. I
modsat fald kan der opstå brand eller ske
personskade.
TIL KUNDER I EUROPA
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke dette digitale
videokameras lyd og billede.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
Bemærk!
Genstart programmet eller afbryd forbindelsen, og
tilslut kommunikationskablet igen (USB, etc.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
DK
2
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås
hosmyndighederne, det lokale
renovationsselskabeller butikken, hvor produktet
blev købt.
Yderligere information om genindvindingen af
dette produkt kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Tilgængeligt tilbehør: Fjernbetjening (DCRDVD306E/DVD308E/DVD708E)
Bemærkninger om brug
Dit videokamera er udstyret med to
forskellige betjeningsvejledninger.
– "Betjeningsvejledning" (Denne
betjeningsvejledning)
– "First Step Guide (Introduktion)" til brug
af videokameraet med computeren
tilsluttet (ligger på den medfølgende CDROM)
De typer disc'e, der kan bruges i
videokameraet
Du kan kun bruge følgende disc'e:
– 8cm DVD-RW
– 8cm DVD+RW
– 8cm DVD-R
– 8cm DVD+R DL
Brug disc'e af de mærker, der vises
nedenfor. Se side 11, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Af hensyn til pålideligheden og
holdbarheden af optagelser/afspilning,
anbefales det, at du bruger Sony-disc'e eller
*(for
disc'e, der er mærket med
VIDEO CAMERA) i videokameraet.
• Du kan ikke bruge enhver type
hukommelseskort bortset fra "Memory
Stick Duo".
• "Memory Stick PRO" og "Memory Stick
PRO Duo" kan kun bruges sammen med
"Memory Stick PRO"-kompatibelt udstyr.
• Påsæt ikke en etiket el.lign. på en
"Memory Stick Duo" eller en Memory
Stick Duo-adapter.
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
sammen med "Memory Stick"kompatibelt udstyr
Sørg for at indsætte "Memory Stick Duo" i
Memory Stick Duo-adapteren.
Memory Stick Duo Adapter
DK
b Bemærk
• Brug af en anden disc kan medføre
utilfredsstillende optagelse/afspilning, eller du
vil ikke være i stand til at fjerne disc'en fra dit
videokamera.
* Afhængigt af det sted, du købte disc'en, er
disc'en forsynet med mærket
.
Brug af videokameraet
• Du må ikke holde videokameraet i
følgende dele.
Typer af "Memory Stick", der kan
bruges i videokameraet
Du kan bruge en "Memory Stick Duo", der
er mærket med
eller
(s. 99).
Søger
LCD-skærm
"Memory Stick Duo"
(Denne størrelse kan bruges i dit
videokamera.)
Batteri
"Memory Stick"
(Du kan ikke bruge den i dit videokamera.)
• Videokameraet er ikke støvsikkert,
drypsikkert eller vandtæt. Se "Om
håndtering af videokameraet" (s. 102).
DK
Fortsættes ,
3
Læs dette, før du betjener dit videokamera (Fortsat)
• Du må ikke gøre følgende, når nogen af
indikatorerne på POWER-kontakten
(s. 22) eller adgangsindikatorne (s. 26,
28) er tændt, for at forhindre harddisken i
at gå i stykker eller optagne billeder i at gå
tabt:
– Fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra
videokameraet.
– Udsætte videokameraet for stød eller
rystelser.
• Når du tilslutter videokameraet til en
anden enhed med et USB-kabel, skal du
kontrollere, at stikket vender rigtigt. Hvis
du tvinger stikket ind i terminalen, bliver
denne beskadiget, hvilket kan resultere i
fejl på videokameraet.
Om menupunkterne, LCD-panelet,
søgeren og objektivet
• Et menupunkt, der er nedtonet, er ikke
tilgængeligt under den aktuelle optagelse
eller afspilning.
• LCD-skærmen og søgeren er fremstillet
ved hjælp af en teknologi, der er
kendetegnet ved ekstrem høj præcision,
og andelen af effektive pixel udgør
99,99%. Der kan dog forekomme små
sorte og/eller lyse punkter (hvide, røde,
blå eller grønne), som konstant vises på
LCD-skærmen og i søgeren. Disse
punkter er opstået under
fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde optagelsen.
• Hvis LCD-skærmen, søgeren eller
objektivet udsættes for direkte sollys i
længere tid, kan der opstå fejl i
videokameraet.
• Du må ikke rette videokameraet mod
solen. Det kan medføre fejl i
videokameraet. Tag i stedet billeder af
solen under svage lysforhold, f.eks. ved
skumring.
Om afspilning
• Inden du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at sikre
dig, at billedet og lyden optages uden
problemer. Du kan ikke slette billeder, når
du først har optaget dem på en DVD-R/
DVD+R DL. Brug en DVD-RW/
DVD+RW til almindelige optagelser
(s. 11).
• Der kan ikke kompenseres for indholdet
af en optagelse – dette gælder også,
selvom den manglende optagelse eller
afspilning skyldes en fejl i videokameraet,
på lagringsmediet, osv.
• TV-farvesystemer varierer, afhængigt af
land/område. Hvis du vil se optagelserne
på et TV, skal du bruge et TV, der er
baseret på PAL.
• Fjernsynsprogrammer, film, videobånd og
andet materiale kan være ophavsretligt
beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant
materiale kan være i strid med loven om
ophavsret.
Om sprogindstilling
Skærmvisningerne på hvert sprog bruges til
at illustrere betjeningen. Skift om
nødvendigt skærmsprog før du bruger
videokameraet (s. 23).
Sort punkt
Hvidt, rødt, blåt
eller grønt punkt
DK
4
Om denne betjeningsvejledning
• De LCD-skærmbilleder og billeder af
søger og indikatorer, der er vist i denne
vejledning, er optaget med et digitalt
stillbilledkamera og kan se anderledes ud,
end hvad du er vant til.
• Design og specifikationer på optagemedie
og andet tilbehør kan ændres uden varsel.
• Illustrationerne i denne vejledning er
baseret på modellen DCR-DVD308E.
• Disc henviser i denne
Betjeningsvejledning til 8cm DVD disc'e.
Om Carl Zeiss-objektivet
Videokameraet er udstyret med et Carl
Zeiss-objektiv, der er udviklet i samarbejde
med Carl Zeiss i Tyskland og Sony
Corporation. Dette objektiv producerer
fremragende billeder. Det indeholder
målesystemet MTF til videokameraer og
sikrer den kvalitet, der er kendetegnet for
Carl Zeiss-objektiver.
MTF= Modulation Transfer Function.
Tallet angiver den mængde lys fra et motiv,
der når ind i objektivet.
Om mærker, der bruges i denne
vejledning
• De tilgængelige funktioner afhænger af
den anvendte disc. De følgende mærker
bruges til at angive den type disc, du kan
bruge til en bestemt funktion.
DK
5
Indholdsfortegnelse
Læs dette, før du betjener dit
videokamera ................................ 2
Eksempler på motiver og løsninger
...................................................... 8
Få fuldt udbytte af dit
videokamera
Hvad du kan foretage dig med dit
videokamera ................................ 9
Valg af disc ................................ 11
Brug af videokameraet ............... 13
" HOME" og " OPTION"
- Anvendelse af to typer menuer
.................................................... 15
Introduktion
Trin 1: Kontrol af det medfølgende
tilbehør ....................................... 18
Trin 2: Opladning af batteriet ..... 19
Trin 3: Tænde og indstille dato og
klokkeslæt .................................. 22
Justering af eksponeringen til motiver
i modlys ......................................... 35
Optagelse i spejltilstand ................ 35
Valg af billedformatet (16:9 eller 4:3)
(DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E)
....................................................... 36
Afspilning ................................... 37
Brug af afspilningszoom ............... 39
Sådan afspiller du en serie billeder
(diasshow) ..................................... 39
Afspilning af billedet på et TV .... 40
Gøre disc'en kompatibel med
afspilning på andre enheder eller
DVD-drev (Afslutning) ................ 42
Redigering
(OTHERS) kategori .............. 46
Sletning af billeder ..................... 46
Opdeling af billedet .................... 48
Oprettelse af afspilningslisten .... 49
Kopiering til VCR eller DVD/HDDoptagere ..................................... 52
Udskrivning af optagne billeder
(PictBridge-kompatibel printer) .. 53
Ændring af sprog .......................... 23
Trin 4: Klargøring til optagelse ... 24
Trin 5: Indsættelse af en disc eller
en "Memory Stick Duo" .............. 26
Optagelse og afspilning
Nem optagelse og afspilning (Easy
Handycam) ................................ 29
Optagelse .................................. 32
Zoom ............................................. 34
Optagelse af lyd med mere
tydelighed (5.1-kanals surroundoptagelse) (DCR-DVD109E/
DVD306E/DVD308E/DVD708E) .... 34
Optagelse i mørke (NightShot plus)
....................................................... 35
DK
6
Udnyttelse af optagemedier
(MANAGE DISC/MEMORY)
kategori ...................................... 55
Afspilning af en disc på andre
enheder ...................................... 55
Find den rigtige disc (DISC SELECT
GUIDE) ...................................... 56
Sletning af alle sekvenser på disc'en
(Formatering) ............................. 57
Optagelse af yderligere sekvenser
efter færdiggørelse .................... 58
Brugertilpasning af
videokameraet
Hvad du kan gøre med
(SETTINGS)-kategorien i HOME
MENU ......................................... 60
Brug af HOME MENU ................... 60
Liste over
(SETTINGS)kategoripunkter ............................. 60
MOVIE SETTINGS ..................... 62
(Punkter til optagelse af film)
PHOTO SETTINGS ................... 64
(Punkter til optagelse af stillbilleder)
VIEW IMAGES SET ................... 65
(Punkter til brugertilpasning af
displayet)
SOUND/DISP SET ..................... 67
(Punkter til justering af bip og
skærmen)
OUTPUT SETTINGS ................. 68
(Punkter for tilslutning af andre
enheder)
CLOCK/
LANG ........................ 69
(Punkter til indstilling af ur og sprog)
GENERAL SET .......................... 70
Brug af en computer
Hvad kan du gøre med en Windows
computer ....................................78
Installation af "First Step Guide
(Introduktion)" og softwaren .......80
Visning af "First Step Guide
(Introduktion)" .............................82
Brug af en Macintosh computer
....................................................82
Fejlfinding
Fejlfinding ...................................84
Advarselsindikatorer og
meddelelser ................................93
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet
....................................................96
Vedligeholdelse og forholdsregler
....................................................98
Specifikationer ..........................106
(Andre opsætningspunkter)
Aktivering af funktioner ved hjælp af
OPTION MENU ..................... 71
Brug af OPTION MENU ................. 71
Optage-punkter i OPTION MENU
....................................................... 72
Visningspunkter i OPTION MENU
....................................................... 72
Funktioner, der er indstillet i
OPTION MENU .......................... 73
Hurtig oversigt
Dele og kontrolknapper ............109
Indikatorer under optagelse og
afspilning ..................................113
Ordliste .....................................116
Indeks .......................................117
DK
7
Eksempler på motiver og løsninger
Optagelse
Blomster tæt på
B PORTRAIT ...................................... 75
B FOCUS............................................ 73
B TELE MACRO ................................. 73
Fokusering på
hunden i venstre
side af skærmen
B FOCUS............................................ 73
B SPOT FOCUS.................................. 73
Finde et godt sted
på en skibakke
eller strand
B BACK LIGHT ................................... 35
B BEACH............................................ 75
B SNOW ............................................ 75
Kontroller dit
golfslag
B SPORTS ......................................... 75
DK
8
Et barn på en scene
under et spotlight
B SPOTLIGHT.....................................75
Fyrværkeri i al sin
glans
B FIREWORKS....................................75
B FOCUS ............................................73
Et sovende barn i
svag belysning
B NightShot plus ................................35
B COLOR SLOW SHTR .......................76
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Hvad du kan foretage dig med dit videokamera
Dit videokamera optager billeddata på 8 cm DVD*.
Det er mere praktisk end videobånd og meget mere alsidigt.
Nemt at lave smukke optagelser
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Ingen tilbagespoling for at starte optagelse
(s. 29, 32)
De optagne billeder gemmes i tomme områder på
disc'en, så der er ingen risiko for, at værdifulde
optagelser overskrives ved et uheld.
Da der ikke er behov for tilbagespoling før
optagelse, kan du starte optagelse når du ønsker det.
b Bemærk
• Du kan kun optage stillbilleder på en "Memory Stick
Duo".
Du kan hurtigt finde en sekvens ved hjælp af
skærmbilledet VISUAL INDEX (s. 30, 37).
Skærmbilledet VISUAL INDEX giver dig
mulighed for at kontrollere de optagne billeder ved
at kaste et hurtigt blik på det. Det eneste, du skal
gøre, er at trykke på den sekvens, som du vil se.
Disc'en bliver ikke slidt uanset, hvor mange gange
du afspiller den. De kostbare øjeblikke, du har
optaget på disc, holder i lang tid.
Optag i bredformat og 5.1-kanals surround sound
(s. 34, 36)
Du kan optage billeder i høj kvalitet og bredformat på en
bred LCD-skærm, som viser den samme vinkel 16:9 som
et TV i bredformat. Realistisk 5.1-kanals surround sound
kan også optages direkte på disc'en.
b Bemærk
• Nogle modeller understøtter muligvis ikke optagelse i
bredformat og 5.1-kanals surround sound.
* DVD (Digital Versatile Disc) er en optisk disc med stor kapacitet.
DK
9
En optaget disc kan afspilles i forskellige enheder
Afspil på en DVD-enhed eller et DVD-drev (s. 42)
Du kan afspille optagne og afsluttede** disc'e på en DVDhjemmeenhed, DVD-optager eller et DVD-drev i en
computer, der understøtter 8 cm disc'e.
Når du afslutter disc'en, kan du oprette DVD-menuer for at
muliggøre hurtig adgang til de sekvenser, du ønsker at se.
Afspil på TV i bredformat og hjemmebiograf (s. 40)
Billeder, der er optaget i bredformat, kan afspilles på et TV
i bredformat med komplet panoramaeffekt. Disc'e optages
også med 5.1-kanals surround sound, så der er fuld lyd i en
hjemmebiograf.
b Bemærk
• Nogle modeller understøtter muligvis ikke optagelse i bredformat
og 5.1-kanals surround sound.
Tilslutning af videokameraet til en computer
Højhastighedsbilledoverførsel (s. 78)
Billeddata kan hurtigt overføres til en computer
uden afspilning.
Computere med Hi-Speed USB (USB 2.0) giver
endnu hurtigere billedoverførsel.
Brug af den medfølgende software til redigering og
kopiering (s. 78)
Picture Motion Browser, den software, der følger med dit
videokamera, giver dig mulighed for at redigere film eller
stillbilleder, som er gemt i din computer, så du kan
fremstille en original DVD. Det kan ikke være nemmere at
kopiere disc'e, så du kan dele dine kostbare øjeblikke med
familie og venner.
** Afslutning: en proces, der gør det muligt at afspille en optaget DVD på andre DVD enheder (s. 42).
DK
10
Valg af disc
Videokameraet er kompatibelt med 8 cm DVD-RW, DVD+RW, DVD-R og DVD+R DL.
Det understøtter ikke 12 cm disc'e.
Optagetid
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Forventet optagetid på én side af disc'en.
Optagetiden varierer, afhængigt disctypen eller optagetilstanden.
Omtrentlig optagetid
( ) : mindste optagetid
Optagehastighed
9M (HQ) (høj kvalitet)
20 (18)
35 (32)
6M (SP) (standardkvalitet)
30 (18)
55 (32)
3M (LP) (long play)
60 (44)
110 (80)
z Tip
• Tal såsom 9M og 6M i tabellen viser den gennemsnitlige bithastighed. M står for Mbps.
• Hvis du bruger en dobbeltsidet disc, kan du optage på begge sider af disc'en (s. 98).
Dit videokamera anvender formatet VBR (Variable Bit Rate) til automatisk justering af billedkvaliteten, så
den passer til den sekvens, der optages. Denne teknologi bevirker svingninger i optagetiden på en disc.
Film, der indeholder hurtige bevægelser og komplekse billeder, optages med en højere bithastighed, og
dette reducerer den samlede optagetid.
Optageformat for DVD-RW
Hvis du bruger DVD-RW, kan du vælge mellem optageformaterne VIDEO og VR.
I denne betjeningsvejledning angives VIDEO som
og VR som
.
Et optageformat, der er kompatibelt med de fleste DVD-enheder, specielt efter
afslutning.
I VIDEO-format kan kun det seneste billede slettes.
Et optageformat, der muliggør redigering med dit videokamera (sletning og
ændring af billedernes rækkefølge).
En afsluttet disc kan afspilles i DVD-enheder, som understøtter VR-format.
VIDEO-format og VR-format
Ordliste (s. 116)
DK
Fortsættes ,
11
Valg af disc (Fortsat)
Discformatets funktioner
Tallene i parentes ( ) angiver sidenumre.
DVD-RW
DVD+RW
DVD-R
DVD+R DL
Disctyper og -symboler
Symboler, der bruges i denne vejledning
Både 16:9 (bred) og 4:3 film kan optages på den
samme disc (36)
z
z
–
z
z
Sletning af den seneste optagelse (47)
z
z
z
–
–
Sletning eller redigering af optagelser i
videokameraet (46)
–
z
–
–
–
Brug af en disc gentagne gange, selvom disc'en
bliver fuld ved formatering*2 (57)
z
z
z
–
–
Afslutning er nødvendig for afspilning på andre
enheder (42)
z
*1z*1
*1–*3
z
z
Oprettelse af DVD-menuen ved afslutning af
disc'en (45)
z
–
z
z
z
Længere optagelser på en side af disc'en
–
–
–
–
z
*1 Se i instruktionerne til din DVD-enhed for at finde ud af, om den understøtter VR format for DVD-RW.
*2 Formatering sletter alle optagelser og bringer optagemediet tilbage i den oprindelige tomme tilstand (s. 57).
Selv ved brug af en ny disc skal du formatere den i dit videokamera (s. 26).
*3 Afslutning er nødvendig for at afspille disc'en i et DVD-drev på en computer. En DVD+RW, der ikke er
afsluttet, kan bevirke fejl på computeren.
DK
12
Brug af videokameraet
1Klargøring
(Se side 18 til 28.)
Vælg den disc, der passer bedst til dine behov.
Ja
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Ønsker du at slette eller redigere billeder i dit
videokamera?
Nej
Ønsker du at slette billeder og genbruge
disc'en?
Ja
Nej
Til lang optagelse
* Vælg optageformatet, og formater disc'en i dit videokamera (s. 26).
z Tip
• Du kan vælge følgende disc'e i [DISC SELECT GUIDE] (s. 56).
2Optagelse, afspilning, redigering
(Se side 32, 37 og 46.)
Det, du kan gøre med videokameraet, afhænger af disctypen (s. 12).
3Visning på videokameraet
(Se side 30 og 37.)
Du kan også tilslutte det til et TV for visning (s. 40).
Fortsættes på næste side
DK
Fortsættes ,
13
Brug af videokameraet (Fortsat)
4Visning på en anden DVD-enhed
(Se side 42 og 55.)
Hvis du vil have vist en disc, der er optaget med dit videokamera, på en anden DVD-enhed,
skal du først afslutte den.
Færdigg
Færdiggørelse
rdiggørelse
relse
DVD-enhed/
DVD-optager
DVD-drev
b Bemærk
• Jo mindre der er optaget på disc'en, jo længere tid tager det af afslutte den.
En afsluttet disc's funktioner afhænger af disctypen.
Færdiggørelse
Færdiggørelse
Denne disc kan som andre
DVD-disc'e i handlen
afspilles i de fleste DVDenheder efter afslutning.
Færdiggørelse
Færdiggørelse
Disc'en kan afspilles i en
enhed, der er kompatibel med
DVD-RW VR-formatet.
Der kan ikke tilføjes
optagelser, selvom der er
ledig plads tilbage.
Fjernelse af afslutningen
gør det muligt at tilføje
optagelser (s. 58).
Optagelser kan tilføjes
uden fjernelse af
afslutningen.
Disc'en kan ikke afspilles uden afslutning.
Men afslutning er i visse tilfælde nødvendig.
Du finder flere oplysninger på side 42.
Afspilningskompatibilitet
Afspilningskompatibilitet med enhver DVD-enhed garanteres ikke. Se de instruktioner, som
fulgte med DVD-enheden, eller kontakt forhandleren.
DK
14
"
HOME" og "
OPTION"
- Anvendelse af to typer menuer
"
HOME MENU" - startpunkt for betjening af dit videokamera
Få fuldt udbytte af dit videokamera
(HELP)
Viser en beskrivelse af punktet (s. 16)
Kategori
B Kategorier og punkter i HOME MENU
(CAMERA) kategori
(MANAGE DISC/MEMORY)
kategori
Punkter
Side
MOVIE*
33
Punkter
PHOTO*
33
FINALIZE*
42
DISC SELECT GUIDE
56
(VIEW IMAGES) kategori
Punkter
Side
Side
FORMAT*
57
FORMAT*
58
VISUAL INDEX*
37
UNFINALIZE
58
PLAYLIST
49
DISC INFO
55
(OTHERS) kategori
(SETTINGS) kategori
Punkter
Side
DELETE*
46
EDIT
48
PLAYLIST EDIT
49
PRINT
53
COMPUTER
78
Sådan tilpasses videokameraet (s. 60).
* Du kan også indstille disse punkter under Easy
Handycam betjening af (s. 29). For punkter, der
er tilgængelige i kategorien
(SETTINGS) ,
se side 60.
DK
Fortsættes ,
15
"
HOME" og "
OPTION" (Fortsat)
Brug af HOME MENU
4 Tryk på det punkt, som du vil
bruge.
1 Drej videokameraets POWER-
Eksempel: [EDIT]
kontakt for at tænde det.
5 Fortsæt betjeningen ved at følge
vejledningen på skærmen.
2 Tryk på
(HOME) A (eller B).
Sådan skjules skærmbilledet HOME
MENU
Tryk på
(HOME) B
.
Når du ønsker at vide noget om hvert
punkts funktion i HOME MENU - HELP
1 Tryk på
(HOME).
HOME MENU vises.
(HOME) A
3 Tryk på den kategori, som du vil
bruge.
Eksempel:
DK
16
(OTHERS) kategori
2 Tryk på
(HELP).
Den nederste del af knappen
(HELP) skifter til orange.
3 Tryk på det punkt, du vil vide indholdet i.
MOVIE
Records a movie.
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Activate?
YES
NO
Når du berører et punkt, vises forklaringen
på det på skærmen.
Hvis du vil anvende punktet, skal du trykke
på [YES], i modsat fald skal du trykke på
[NO].
Aktivering af HELP
Tryk på
(HELP) igen i trin 2.
Brug af OPTION MENU
Hvis du under optagelse eller afspilning
blot trykker på skærmen, vises de
tilgængelige funktioner på det pågældende
tidspunkt. Du vil opdage, at det er nemt at
foretage de forskellige indstillinger. Se side
71, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
(OPTION)
DK
17
Introduktion
Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør
Kontroller, at det følgende tilbehør fulgte
med videokameraet.
Tallet i parentes angiver antal medfølgende
tilbehør.
Genopladeligt batteri NP-FH40 (1) (s. 19)
Vekselstrømsadapter (1) (s. 19)
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1) (s. 78)
Betjeningsvejledning (Denne
betjeningsvejledning) (1)
Netledning (1) (s. 19)
A/V-tilslutningskabel (1) (s. 40, 52)
USB-kabel (1) (s. 53)
Trådløs fjernbetjening (DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E) (1) (s. 112)
Et lithiumbatteri (knapbatteri) er allerede isat.
DK
18
Trin 2: Opladning af batteriet
POWER-kontakt
2
1
3
Introduktion
DC IN-stik
Dæksel til stik
Batteri
4
DC-stik
Vekselstrømsadapter
4
CHG
(opladning)indikator
Netledning
Til en vægkontakt
Du kan oplade "InfoLITHIUM"batteriet (H-serien) (s. 101) når det
sidder i videokameraet.
b Bemærk
• Du kan kun bruge "InfoLITHIUM"-batteriet i
H-serien.
4 Forbind netledningen til
vekselstrømsadapteren og
stikkontakten i væggen.
CHG (opladning)-indikatoren lyser, og
opladning begynder. CHG (opladning)indikatoren slukkes, når batteriet er
fuldt opladet.
1 Drej knappen POWER i pilens
retning til OFF (CHG)
(standardindstilling).
5 Fjern vekselstrømsadapteren fra
DC IN-stikket i videokameraet.
2 Indsæt batteriet ved at skubbe det
i pilens retning, indtil det klikker
på plads.
3 Tilslut vekselstrømsadapteren til
DC IN-stikket i videokameraet.
Åbn stikdækslet for at tilslutte
vekselstrømsadapteren DC-stik.
b Bemærk
• Kobl vekselstrømsadapteren fra DC IN-stikket
ved at holde i både videokameraet og DCstikket.
Sådan fjernes batteriet
Drej knappen POWER til OFF (CHG).
Skub BATT (batteri)-udløserknappen, og
fjern batteriet.
Sørg for, at mærket v på DC-stikket
passer med mærket v på
videokameraet.
DK
Fortsættes ,
19
Trin 2: Opladning af batteriet (Fortsat)
Batteriniveau (ca.)
BATT (batteri)udløserknap
Optagekapacitet (ca.)
b Bemærk
• Når du fjerner batteriet eller
vekselstrømsadapteren, skal du sørge for, at
(Film)-indikatoren/
(Still)-indikatoren
(s. 22) er slukket.
Opbevaring af batteriet
Oplad batteriet helt, før det opbevares i en
længere periode.
Sådan bruges en ekstern strømkilde
Foretag de samme tilslutninger, som når
batteriet oplades. Batteriet aflades ikke.
Opladningstid
Anslået tid (min.) for at oplade et helt
afladet batteri.
Batteri
125
NP-FH50
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Optagetid
Sådan kontrollerer du den resterende
batteritid (batterioplysninger)
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
Sæt POWER-kontakten til OFF (CHG), og
tryk derefter på DISP/BATT INFO.
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD608E
Batteri
Efter et stykke tid vises den omtrentlige
optagetid og batterioplysninger i ca. 7
sekunder. Hvis du vil have vist
batterioplysningerne i op til 20 sekunder,
skal du trykke på DISP/BATT INFO igen,
mens oplysningerne vises.
100
50
NP-FH50
110
50
120
55
NP-FH70
235
110
255
120
NP-FH100
545
260
590
285
95
45
DCR-DVD109E
NP-FH40
(medfølger)
20
Kontinuerlig Typisk
optagetid
optagetid*
NP-FH40
(medfølger)
Batteri
DK
Opladningstid
NP-FH40
(medfølger)
Kontinuerlig Typisk
optagetid
optagetid*
90
45
100
50
Batteri
Kontinuerlig Typisk
optagetid
optagetid*
55
NP-FH40
(medfølger)
120
135
110
245
115
NP-FH50
140
155
525
250
NP-FH70
300
330
270
NP-FH100
695
760
NP-FH100
565
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
NP-FH70
NP-FH100
Kontinuerlig Typisk
optagetid
optagetid*
85
40
95
45
95
45
100
50
110
50
110
50
215
105
235
110
235
110
495
235
545
260
545
260
* "Typisk optagetid" angiver en optagetid ved
gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk og
zoom.
b Bemærk
• Alle tider er målt ved optagelse [SP] under
følgende forhold:
Øverst: Når LCD-baggrundsbelysningen
tændes.
Midt: Når LCD-baggrundsbelysningen slukkes
(DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E).
Nederst: Optagetid, når du optager med søgeren,
mens LCD-skærmen er lukket.
Afspilningstid
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
Introduktion
115
230
NP-FH70
NP-FH50
Med lukket
LCD-panel
Batteri
105
NP-FH40
(medfølger)
Med åbnet
LCD-panel
50
NP-FH50
Batteri
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD608E
DCR-DVD109E
Batteri
Med åbnet
LCD-panel
Med lukket
LCD-panel
NP-FH40
(medfølger)
110
125
NP-FH50
130
145
NP-FH70
280
315
NP-FH100
635
725
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
Batteri
Med åbnet
LCD-panel*
Med lukket
LCD-panel
NP-FH40
(medfølger)
110
125
NP-FH50
130
145
NP-FH70
280
315
NP-FH100
635
725
* Når LCD-baggrundsbelysningen er tændt.
Batteri
• Før udskiftning af batteriet skal du dreje
POWER-kontakten til OFF (CHG) og slukke
(Film)-indikatoren/
(Still)-indikatoren
(s. 22).
• CHG (opladning)-indikatoren blinker under
opladning, eller Battery Info (s. 20) vises ikke
korrekt under følgende forhold.
– Batteriet er ikke isat korrekt.
– Batteriet er beskadiget.
– Batteriet er slidt (kun for batterioplysninger).
• Strømmen leveres ikke fra batteriet, når
vekselstrømsadapteren er tilsluttet
videokameraets DC IN-stik, selv hvis
netledningen fjernes fra stikkontakten i væggen.
DK
Fortsættes ,
21
Trin 2: Opladning af batteriet
(Fortsat)
• Ved tilslutning af en ekstra videolampe
anbefales, at du bruger et NP-FH70/NP-FH100batteri (DCR-DVD306E/DVD308E/
DVD708E).
• Vi anbefaler ikke brug af et NP-FH30, som kun
giver mulighed for korte optagelser og
afspilninger med videokameraet.
Tider for opladning, optagelse og
afspilning
• Tiderne er målt ved brug af videokameraet ved
25 °C (10 °C til 30 °C anbefales).
• Optage- og afspilningstiden reduceres, når
videokameraet bruges ved lave temperaturer.
• Reduktionen af optage- og afspilningstiden
afhænger af de forhold, som videokameraet
bruges under.
Om vekselstrømsadapteren
• Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger
vekselstrømsadapteren. Tag øjeblikkeligt
vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten, hvis
der opstår en fejlfunktion, mens du bruger
videokameraet.
• Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er
placeret et snævert sted, f.eks. mellem en væg
og et møbel.
• Du må ikke kortslutte vekselstrømsadapteren
DC-stik eller batteriklemmerne med
metalgenstande. Dette kan medføre fejl.
• Selvom den er slukket, tilføres der stadig strøm
til videokameraet, så længe den er sluttet til
stikkontakten i væggen via
vekselstrømsadapteren.
Trin 3: Tænde og
indstille dato og
klokkeslæt
Indstil datoen og klokkeslættet første gang,
du bruger videokameraet. Hvis du ikke
angiver dato og klokkeslæt, vises
skærmbilledet [CLOCK SET] hver gang,
du tænder videokameraet eller ændrer
POWER-kontaktens stilling.
POWER-kontakt
1 Skub, mens du trykker på den
grønne knap, POWER-kontakten i
pilens retning gentagne gange,
indtil de pågældende lamper
lyser.
(Film): Sådan optager du film
(Still): Sådan optager du
stillbilleder
Skærmbilledet [CLOCK SET] vises.
2 Vælg det ønskede geografiske
område med v/V, og tryk derefter
på [NEXT].
DK
22
3 Indstil [SUMMERTIME], og tryk
derefter på [NEXT].
4 Angiv [Y] (år) med v/V.
1
AM
5 Vælg [M] med b/B, og indstil
z Tip
derefter måneden med v/V.
6 Angiv [D], (dag), timer og minutter
på samme måde, og tryk på
[NEXT].
7 Kontroller, at uret er indstillet
rigtigt, og tryk derefter på
• Hvis videokameraet ikke er blevet brugt i
ca. 3 måneder, aflades det indbyggede
genopladelige batteri, og datoen og
klokkeslættet bliver muligvis slettet fra
hukommelsen. I sådanne tilfælde skal du oplade
det genopladelige batteri og indstille dato og
klokkeslæt igen (s. 105).
• Det tager nogle få sekunder for videokameraet
at blive klar til at optage, efter at der er tændt for
det. Du kan ikke betjene dit videokamera i
denne periode.
• For at spare på batteriet er strømmen på
købstidspunktet sat til at slukke automatisk, hvis
du ikke betjener videokameraet i ca. 5 minutter
([A.SHUT OFF], s. 70).
Introduktion
1
b Bemærk
.
Uret starter.
Du kan angive et hvilket som helst år op
til 2037.
Sådan slukkes for strømmen
• Optagedato og -klokkeslæt vises ikke under
optagelse, men optages automatisk på disc'en og
kan blive vist under afspilning (se side 65 for
[DATA CODE]).
• Oplysninger om "tidsforskelle" finder du på
side 97.
• Hvis knapperne på berøringspanelet ikke virker
korrekt, skal du justere LCD-skærmen
([CALIBRATION], s. 103).
Ændring af sprog
Du kan ændre skærmvisningen til at vise
meddelelser på et bestemt sprog.
Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS)t[CLOCK/
LANG]t[ LANGUAGE SET], og
vælg derefter det ønskede sprog.
Drej POWER-kontakten til OFF (CHG).
Sådan nulstiller du dato og klokkeslæt
Vælg
(HOME) t
(SETTINGS)
t [CLOCK/ LANG] t [CLOCK SET],
og indstil dato og klokkeslæt.
DK
23
Trin 4: Klargøring til optagelse
Åbning af objektivdækslet
Skub LENS COVER-kontakten til OPEN.
Indstil efter optagelse LENS COVERkontakten til CLOSE for at lukke
objektivdækslet.
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det derefter til
den bedst egnede vinkel for optagelse eller
afspilning (2).
190 grader i forhold
290 grader til videokameraet
(maks.)
DISP/BATT INFO
DK
24
Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den
nede i nogle få sekunder indtil
vises.
Denne indstilling er praktisk, når du bruger
videokameraet i lyse omgivelser, eller når
du vil spare på batteriet. Det optagne billede
påvirkes ikke af indstillingen. Hvis du vil
tænde for LCD-baggrundsbelysningen, skal
du trykke på DISP/BATT INFO og holde
den nede i nogle få sekunder, indtil
vises.
b Bemærk
LCD-panel
2180 grader
(maks.)
Sådan slukker du LCDbaggrundsbelysningen, så batteriet
holder længere
(DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E)
• Du må ikke trykke på knapperne på LCDrammen, når du åbner eller justerer LCDpanelet.
z Tip
• Hvis du åbner LCD-skærmen 90 grader i
forhold til videokameraet og derefter drejer den
180 grader mod objektivsiden, kan du lukke den
med LCD-skærmen udad. Dette er praktisk
under afspilning.
• I HOME MENU skal du trykke på
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET]
t [LCD BRIGHT] (s. 67) for at justere LCDskærmen lysstyrke.
• Oplysningerne vises eller skjules (visning y
ingen visning), hver gang du trykker på DISP
BATT/INFO.
Søger
Du kan se billeder i søgeren for at spare på
batteriet, eller hvis billedkvaliteten på
LCD-skærmen er dårlig.
Søger
Introduktion
Søgerens
justeringsmekanisme
Flyt den, indtil billedet
står klart.
z Tip
• Du kan justere styrken af søgerens
baggrundsbelysning ved at vælge
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET] t
[VF B.LIGHT] i HOME MENU (s. 68).
DK
25
Trin 5: Indsættelse af en disc eller en "Memory
Stick Duo"
Disc
3 Isæt disc'en med optagesiden
Der kræves en ny 8 cm DVD-RW,
DVD+RW, DVD-R eller DVD+R DL til
optagelse (s. 11).
vendt mod videokameraet, og tryk
derefter på midten af disc'en, så
den klikker på plads.
b Bemærk
• Fjern støv eller finderaftryk på forhånd ved
hjælp af en blød klud (s. 99).
1 Kontroller, at videokameraet er
tændt.
2 Drej kontakten til discdækslet
OPEN i pilens retning (OPEN B).
[PREPARING TO OPEN] vises på
LCD-skærmen.
Dækslet til disc'en åbnes automatisk
lidt.
Kontakt til åbning af
discdæksel OPEN
Pickupobjektiv
Isæt disc'en med etiketten udad, når du
bruger en enkeltsidet disc.
4 Luk dækslet til disc'en.
[DISC ACCESS] vises på LCDskærmen.
Det kan vare lidt, før videokameraet
genkender disc'en.
x DVD-RW/DVD+RW
Der vises et skærmbillede, hvor du
bliver spurgt, om du vil bruge [DISC
SELECT GUIDE]. Ved hjælp af [DISC
SELECT GUIDE] kan du formatere
disc'en ved at følge vejledningen på
skærmen. Hvis du ikke ønsker at bruge
den, skal du fortsætte til trin 5.
Når discdækslet åbnes ACCESSlidt, skal du åbne det indikator (disc)
yderligere.
DK
26
x DVD-R/DVD+R DL
Du kan begynde at optage, så snart
[DISC ACCESS] forsvinder fra LCDskærmen. Du behøver ikke at gennemgå
trinnene efter trin 5.
5 Tryk på den ønskede indstilling
på skærmen.
x DVD-RW
Vælg optageformatet, [VIDEO] eller
.
[VR] (s. 11), og tryk derefter på
Vælg filmens billedformat, [16:9
WIDE] eller [4:3], og tryk derefter på
.
6 Tryk på [YES].
7 Tryk på
, når [Completed.]
vises.
Når formateringen er afsluttet, kan du
starte optagelse på disc'en.
z Tip
• Når du bruger en DVD-RW, mens Easy
Handycam (s. 29) er indstillet, er
optageformatet fast VIDEO.
Sådan fjerner du disc'en
1 Udfør trinnene 1 og 2 for at åbne
discdækslet.
2 Tryk på discholderen i midten af
discrummet, og fjern den ved at holde i
kanten.
• Pas på, at du ikke forhindrer åbning eller
lukning af discdækslet med din hånd eller andre
genstande. Flyt remmen fra bunden af
videokameraet, og åbn eller luk discdækslet.
• Hvis remmen kommer i klemme, når du lukker
discdækslet, kan det medføre, at videokameraet
ikke fungerer korrekt.
• Undgå at røre discens optageside eller
pickupobjektivet (s. 104).
Ved brug af en dobbeltsidet disc skal du passe
på, at der ikke kommer fingeraftryk på den.
• Hvis du lukker discdækslet, og disc'en ikke er
korrekt isat, kan det medføre fejl på
videokameraet.
• Undgå at frakoble strømforsyningerne under
formatering.
• Udsæt ikke videokameraet for stød eller
vibrationer:
– mens ACCESS-indikatoren er tændt
– mens ACCESS-indikatoren blinker
– mens [DISC ACCESS] eller [PREPARING
TO OPEN] vises på LCD-skærmen
• Det kan tage lidt tid at fjerne disc'en, afhængigt
af dens tilstand eller det optagne materiale.
• Det kan tage op til 10 minutter at fjerne en disc,
hvis den er beskadiget, eller der er fingeraftryk
på den osv. I så fald kan disc'en blive
beskadiget.
Introduktion
x DVD+RW
b Bemærk
z Tip
• Du kan fjerne disc'en, når der er tilsluttet en
strømkilde til videokameraet, selvom det er
slukket. Discgenkendelsesprocessen starter dog
ikke (trin 4).
• Hvis du vil slette alle tidligere optagne billeder
på en DVD-RW/DVD+RW og derefter bruge
den igen til at optage nye billeder, skal du se
"Sletning af alle sekvenser på disc'en
(Formatering)" på side 57.
• Du kan kontrollere, at det er den rigtige disc ved
hjælp af [DISC SELECT GUIDE] på HOME
MENU (side 56).
DK
Fortsættes ,
27
Trin 5: Indsættelse af en disc eller en "Memory Stick Duo" (Fortsat)
"Memory Stick Duo"
Du kan kun bruge en "Memory Stick Duo",
der er mærket med
eller
(s. 99).
z Tip
• Det antal billeder, du kan optage, varierer
afhængigt af billedkvaliteten eller
billedstørrelsen. Yderligere oplysninger findes
på side 64.
1 Åbn LCD-panelet.
2 Indsæt "Memory Stick Duo" i
"Memory Stick Duo"-åbningen i
den rigtige retning, indtil den
klikker på plads.
Adgangsindikator
("Memory Stick Duo")
Sådan tager du en "Memory Stick
Duo" ud
Tryk let på "Memory Stick Duo" én gang,
og lad den derefter glide ud af åbningen.
b Bemærk
• Forsøg ikke at tvinge "Memory Stick Duo" ud.
Dette kan forårsage beskadigelse.
DK
28
• Når adgangsindikatoren er tændt eller blinker,
læser eller skriver videokameraet data. Undgå at
støde til videokameraet, afbryde strømmen,
skubbe "Memory Stick Duo" ud eller fjerne
batteriet. Ellers er der risiko for beskadigelse af
billeddata.
• Hvis du sætter "Memory Stick Duo" ind i
åbningen i den forkerte retning, kan "Memory
Stick Duo", "Memory Stick Duo"-åbningen
eller billeddata blive beskadiget.
Optagelse og afspilning
Nem optagelse og afspilning (Easy
Handycam)
Easy Handycam-betjening foretager næsten alle indstillinger automatisk, så du kan optage
eller afspille uden detaljerede indstillinger. Skærmens skrifttype bliver også større, så den er
lettere at læse.
Åbn objektivdækslet (s. 24).
Optagelse og afspilning
Hvis POWERkontakten er
indstillet til OFF
(CHG), skal du dreje
den, mens du trykker
på den grønne knap.
* DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/DVD608E
** DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
R
Film
Stillbilleder
1 Drej POWER-
1 Drej POWER-
kontakten A,
indtil indikatoren
(Film) tændes.
kontakten A,
indtil indikatoren
(Still) tændes.
2 Tryk på EASY B.
2 Tryk på EASY B.
vises på LCD-skærmen.
3 Tryk på START/STOP C eller D
for at starte optagelse*.
vises på LCD-skærmen.
3 Tryk på PHOTO E for at optage
et stillbillede**.
6
[STBY]t[REC]
Tryk igen på START/STOP for at
stoppe optagelse.
Blinker t Lyser
Tryk helt ned på
PHOTO E for at
optage stillbilledet.
Tryk let på PHOTO
E for at indstille
fokus.
* Film optages i optagetilstanden [SP].
** Stillbilleder optages i kvaliteten [FINE] på "Memory Stick Duo".
DK
Fortsættes ,
29
Nem optagelse og afspilning (Easy Handycam) (Fortsat)
Visning af optagne film/stillbilleder
1 Drej POWER-kontakten A for at tænde videokameraet.
2 Tryk på
(VIEW IMAGES) F (eller G).
VISUAL INDEX-skærmbilledet vises på LCD-skærmen. (Det kan tage lidt tid at vise
VISUAL INDEX-skærmbilledet).
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
Disctype
Forrige 6 billeder
Vises med billedet på
hver af de faner, der sidst
blev afspillet/optaget
(B for stillbilledet).
Næste 6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
Viser film
Vises stillbilleder
3 Start afspilningen.
Film:
Tryk på
, og tryk på den film, du ønsker at få vist.
Vend tilbage (til VISUAL
INDEX-skærmbilledet)
Starten af scenen/den
forrige scene
Stop (gå til
VISUAL INDEXskærmbilledet)
DK
30
Skifter mellem
afspilning og
Pause, når du trykker
Næste scene
Modsat retning/Fremad
Stillbilleder:
Tryk på
, og tryk derefter på det stillbillede, du ønsker at få vist.
Vend tilbage (til
VISUAL INDEXskærmbilledet)
Diasshow-knap (side 39)
Gå til VISUAL
INDEXskærmbilledet
Forrige/Næste
* [DATA CODE] er indstillet fast til [DATE/TIME] (s. 65).
• Skærmen vender tilbage til skærmbilledet
VISUAL INDEX, når filmene fra den, du har
valgt, frem til den i slutningen af listen, alle er
afspillet.
• Du kan sænke afspilningshastigheden ved at
trykke på
under en pause.
• Du kan justere lydstyrken ved at vælge
(HOME) t
(SETTINGS) t
[SOUND SETTINGS] t [VOLUME], og
derefter med
/
.
Sådan annulleres Easy Handycam
funktionen
Tryk igen på EASY B.
fra skærmen.
forsvinder
Menuindstillinger under Easy
Handycam-betjening
Tryk på
(HOME) H(eller I) for at få
vist de menupunkter, der er tilgængelige for
ændringer af opsætning (s.15, 60).
b Bemærk
• Du kan hverken slette eller redigere film på
disc'en under Easy Handycam-betjening.
• De fleste menupunkter vender automatisk
tilbage til standardindstillingerne.
Indstillingerne i nogle menuer er fastlåst. Hvis
du vil have flere oplysninger, se side 84.
• DVD-RW er formateret i VIDEO-tilstand
(s. 11).
Optagelse og afspilning
z Tip
•
(OPTION) vises ikke.
• Annuller brug af Easy Handycam, hvis du vil
føje effekter til billeder eller ændre indstillinger.
Ugyldige knapper under Easy
Handycam-betjening
Du kan ikke bruge nogle af knapperne/
funktionerne under Easy Handycambetjening, da de indstilles automatisk
(s. 84). [Invalid during Easy Handycam
operation.] vises muligvis, hvis du forsøger
at bruge funktioner, der ikke er tilgængelige
i Easy Handycam.
Visning af film på en disc eller andre
enheder (Afslut)
Hvis du vil have film lagret på en disc på en
DVD-enhed eller en computer, skal du
"afslutte" disc'en. For oplysninger om
afslutning, se side 42.
b Bemærk
• For DVD-R, DVD+R DL, kan du ikke genbruge
disc'en eller optage flere film på disc'en, når du
først har afsluttet den, selvom der er ledig plads
på den.
• Under funktionen Easy Handycam er menuen
DVD fastlåst til [STYLE1].
• Du kan ikke optage flere sekvenser på en
afsluttet disc under Easy Handycam-betjening
(s. 58).
DK
31
Optagelse
DCR-DVD106E/DVD108E/
DVD109E/DVD608E
POWER-kontakt A
(HOME) E
PHOTO F
Åbn objektivdækslet
(s. 24)
(HOME) D
START/STOP
C
DCR-DVD306E/DVD308E/
DVD708E
START/STOP
C
(HOME) D
START/STOP B
Justering af håndremmen
Juster og stram håndremmen som vist, og
hold videokameraet rigtigt.
DK
32
b Bemærk
• Hvis adgangsindikatorerne (side 26, 28) er
tændt efter optagelse er afsluttet, betyder det, at
der fortsat skrives data til disc'en eller "Memory
Stick Duo". Udsæt ikke videokameraet for stød
eller vibrationer, og fjern ikke batteriet eller
vekselstrømsadapteren.
Film
Stillbilleder
Film optages på disc'en. For optagetid, se
side 11.
Stillbilleder optages først på en "Memory
Stick Duo". Det antal stillbilleder, der kan
optages, finder du på side 64.
1 Drej POWER-
1 Drej POWER-
kontakten A,
indtil indikatoren
(Film) tændes.
Optagelse og afspilning
2 Tryk på START/STOP B
kontakten A,
indtil indikatoren
(Still) tændes.
2 Tryk på PHOTO F.
(eller C).
[STBY]t[REC]
Tryk igen på START/STOP for at
stoppe optagelse.
Blinker t Lyser
Tryk let for at
fokusere
Tryk helt for
at optage
vises ved siden af
. Når
forsvinder, er billedet optaget.
Skift til filmoptagelse ved hjælp af
knappen
(HOME) D (eller E)
Tryk på
(CAMERA) i HOME MENU
t [MOVIE] eller [PHOTO].
DK
Fortsættes ,
33
Optagelse (Fortsat)
b Bemærk
Zoom
Du kan zoome op til de forstørrelser, der er
vist i den følgende tabel.
(optisk zoom)
DCR-DVD106E/DVD108E/
DVD109E/DVD608E
40 ×
DCR-DVD306E/DVD308E/
DVD708E
25 ×
Du kan justere forstørrelsen med zoomhåndtaget eller zoom-knappen på LCDskærmen.
• [STEADYSHOT] reducerer muligvis ikke
sløringen af billedet som ønsket, når
motorzoomgrebet er indstillet til T-siden
(telefoto).
• Sørg for at holde fingeren på zoomknappen.
Hvis du flytter fingeren fra zoomknappen, kan
betjeningen af zoomknappen muligvis høres på
optagelsen.
• Du kan ikke skifte zoom-hastighed med zoomknapperne på LCD-skærmen.
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
z Tip
• Ved hjælp af [DIGITAL ZOOM] (s. 63) kan du
zoome mere ind end den forstørrelse, der er vist
i tabellen.
Optagelse af lyd med mere
tydelighed (5.1-kanals
surround-optagelse) (DCRDVD109E/DVD306E/DVD308E/
DVD708E)
Bredere visningsvinkel:
(vidvinkel)
Lyd, der registreres af den indbyggede
mikrofon, konverteres til 5.1-kanals
surround sound og optages.
Indbygget mikrofon
Næroptagelser: (Telefoto)
* DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
** DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
Flyt motorzoomgrebet en smule for at opnå
langsommere zoom. Skub lidt mere til
zoomknappen for at zoome hurtigere.
Videokameraet har Dolby Digital 5.1 Creator
installeret til optagelse af 5.1-kanals
surround sound. Nyd realistisk lyd ved
afspilning af disc'en på enheder, der
understøtter 5.1-kanals surround sound.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanals surround
sound
Ordliste (s. 116)
DK
34
b Bemærk
• 5.1-kanals lyd konverteres til 2-kanals, når du
afspiller på din camcorder.
•
vises på skærmen under 5.1-kanals
optagelse/afspilning.
Justering af eksponeringen til
motiver i modlys
Optagelse i mørke (NightShot
plus)
Infrarød port
Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten på ON.
(
vises).
Optagelse og afspilning
Hvis du vil justere eksponeringen til
motiver i modlys, skal du trykke på BACK
LIGHT for at få vist .. Tryk igen på
BACK LIGHT for at annullere
modlysfunktionen.
Optagelse i spejltilstand
b Bemærk
• Funktionerne NightShot plus og Super
NightShot plus bruger infrarødt lys. Undgå
derfor at tildække den infrarøde port med dine
fingre eller andre genstande, og fjern
konverteringsobjektivet (medfølger ikke).
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 73),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Undlad at bruge funktionerne NightShot plus og
Super NightShot plus i lyse omgivelser. Dette
kan medføre fejl.
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det derefter
180 grader mod objektivsiden (2).
z Tip
z Tip
• Sådan optager du et lysere billede ved at
anvende Super NightShot plus-funktionen
(s. 76). Hvis du vil optage en film i farver, der er
mere tæt på de originale farver, skal du bruge
funktionen Color Slow Shutter (s. 76).
• Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet er normalt, når det
optages.
• Ved optagelse i spejltilstand vises billederne
ikke i søgeren.
DK
Fortsættes ,
35
Optagelse (Fortsat)
Valg af billedformatet (16:9
eller 4:3) (DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E)
POWER-kontakt
WIDE SELECT
Valg af billedformatet til film
1 Drej POWER-kontakten, indtil indikatoren
(Film) tændes.
2 Tryk på WIDE SELECT flere gange for at
vælge det foretrukne billedformat.
z Tip
• Forskelle i visningsvinklen mellem 16:9
(bredformat) og 4:3 varierer, afhængigt af
zoompositionen.
• Når du ser filmen på et TV, skal du indstille [TV
TYPE] til [16:9] eller [4:3] svarende til dit TV
(16:9/4:3) (s. 40, 68).
• Når du ser billeder i 16:9 (bredformat) med [TV
TYPE] indstillet til [4:3], kan billederne se
grove ud, afhængigt af motiverne (s. 40).
Valg af billedformatet til stillbilleder
1 Drej POWER-kontakten, indtil indikatoren
(Still) tændes.
Billedformatet skifter til 4:3.
2 Tryk på WIDE SELECT flere gange for at
vælge det foretrukne billedformat.
b Bemærk
• Størrelsen på stillbilleder er maksimalt
[
0.7M] (16:9) eller [1.0M] (4:3).
DK
36
z Tip
• Se side 64 for det antal stillbilleder, der kan
optages.
• Med DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E kan du ændre billedformatet i
HOME MENU. Yderligere oplysninger findes
på side 62.
Afspilning
Zoomgreb F
DCR-DVD106E/DVD108E/
DVD109E/DVD608E
POWERkontakt A
(HOME)
D
(HOME) E
Optagelse og afspilning
(VIEW IMAGES) C
(VIEW IMAGES) B
DCR-DVD306E/
DVD308E/
DVD708E
(HOME) D
Drej POWER-kontakten A for at tænde for videokameraet.
Tryk på
(VIEW IMAGES) B (eller C).
VISUAL INDEX-skærmbilledet vises på LCD-skærmen. (Det kan tage lidt tid at vise
VISUAL INDEX-skærmbilledet.)
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
Disctype
Forrige 6 billeder
Vises med billedet på
hver af de faner, der sidst
blev afspillet/optaget
(B for stillbilledet).
Næste 6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet
(OPTION)
Viser film
Vises stillbilleder
z Tip
• Ved at bevæge zoomgrebet F kan du vælge, om du får vist 6 eller 12 billeder på VISUAL INDEXskærmen. Hvis du vil fastlåse dette antal, skal du trykke på
(SETTINGS) i HOME MENU t
[VIEW IMAGES SET] t [
DISPLAY] (s. 66).
DK
Fortsættes ,
37
Afspilning (Fortsat)
Start afspilning
Film
Tryk på fanen
, og på den film, der skal afspilles.
VISUAL INDEX-skærmbilledet vises igen, når afspilning fra den valgte film indtil
den sidste film er afsluttet.
Vend tilbage (til VISUAL
INDEX-skærmbilledet)
Skifter mellem
afspilning og
Pause, når du trykker
Næste scene
Starten af scenen/den
forrige scene
Stop (gå til
VISUAL INDEXskærmbilledet)
(OPTION)
Modsat retning/Fremad
Stillbilleder
Tryk på fanen
og det stillbillede, der skal afspilles.
Vend tilbage (til
VISUAL INDEXskærmbilledet)
Diasshow-knap (side 39)
Gå til VISUAL
INDEXskærmbilledet
Skift til afspilning ved hjælp af
knappen
(HOME) D (eller E)
Tryk på
(VIEW IMAGES) t
[VISUAL INDEX]
Indstilling af filmlyden
Tryk på
(OPTION) t
-fanen t
[VOLUME], og juster den ved hjælp af
/
.
z Tip
• Tryk på
/
film langsomt.
DK
38
under pause for at afspille
(OPTION)
Forrige/Næste
• Et tryk gør tilbagespolingen/den hurtige
fremspoling ca. 5 gange hurtigere, to tryk gør den
ca. 10 gange* hurtigere.
* Ca. 8 gange hurtigere, hvis det er en DVD+RW
Brug af afspilningszoom
Du kan vælge at forstørre stillbillederne fra
ca. 1,1 gange til 5 gange den oprindelige
størrelse.
Forstørrelsen kan justeres med
motorzoomgrebet eller zoomknapperne på
LCD-rammen.
1 Afspil de stillbilleder, du vil forstørre.
2 Forstør billedet med T (telefoto).
Skærmbilledet indrammes.
3 Tryk på skærmen på det punkt, du vil
have vist, midt i den viste ramme.
Optagelse og afspilning
* DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
** DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
Sådan afspiller du en serie
billeder (diasshow)
Tryk på
på skærmen til afspilning af
stillbilleder.
Diasshowet starter fra det valgte billede.
Tryk på
for at stoppe diasshowet.
Tryk igen på
for at genstarte.
b Bemærk
• Du kan ikke betjene afspilningszoom under
diasshow.
z Tip
• Du kan indstille kontinuert afspilning ved hjælp
af [SLIDE SHOW SET] på
(OPTION)
t
-fanen. Standardindstillingen er [ON]
(fortløbende afspilning).
4 Juster forstørrelsen med W (vidvinkel)/
T (telefoto).
Tryk på
for at annullere.
DK
39
Afspilning af billedet på et TV
Tilslut videokameraet indgangsstikkene på et TV eller VCR ved hjælp af A/V-tilslutningskabel
1 eller A/V -tilslutningskabel med S VIDEO 2. Slut videokameraet til vægkontakten med
den medfølgende vekselstrømsadapter (s. 19). Yderligere oplysninger findes også i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som skal tilsluttes.
Enhed uden
S VIDEO-stik
Enhed med
S VIDEO-stik
IN
IN
S VIDEO
VIDEO
VIDEO
(Gul)
1
(Hvid)
(Hvid)
AUDIO
AUDIO
(Rød)
A/V OUT-stik
: Signalretning
1 A/V -tilslutningskabel (medfølger)
Tilslut til indgangsstikket i den anden enhed.
2 A/V-kabel med S VIDEO (medfølger ikke)
Når du tilslutter til en anden enhed via
S VIDEO-stikket ved at bruge et A/Vtilslutningskabel sammen med et S VIDEOkabel (medfølger ikke), kan du fremstille
billeder i bedre kvalitet end med et A/Vtilslutningskabel. Tilslut det hvide og røde stik
(venstre/højre lyd) og S VIDEO-stikket (S
VIDEO-kanal) på A/V-tilslutningskablet med
et S VIDEO-kabel (medfølger ikke).
Ledningen med det gule stik er ikke nødvendig.
S VIDEO-tilslutningen alene vil ikke udsende
lyden.
DK
40
(Rød)
2
VCRere eller TV
Når dit TV er tilsluttet en
videobåndoptager VCR
Tilslut videokameraet til LINE INindgangen på VCR. Sæt indgangsvælgeren
på VCR til LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 osv.),
VCR har en indgangsvælger.
Sådan indstilles billedformatet
svarende til det tilsluttede TV (16:9/
4:3)
Ret indstillingen, så den svarer til
billedformatet på det TV, du vil se billeder på.
1 Drej videokameraets POWER-kontakt for
at tænde det.
2 Tryk på
(HOME) t.
(SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [TV TYPE] t [16:9]
eller [4:3] t
.
b Bemærk
• Når du indstiller [TV TYPE] til [4:3], forringes
billedkvaliteten muligvis. Billedet ryster
muligvis også, når billedformatet for det optagne
billede ændres mellem 16:9 (bredformat) og 4:3.
• Når du afspiller et billede, der er optaget i 16:9
(bredformat) billedformat på et 4:3 TV, der ikke
er kompatibelt med 16:9 (bredformat) signalet,
skal du indstille [TV TYPE] til [4:3].
Optagelse og afspilning
Hvis dit TV er af monotypen (når TV'et
kun har én lydindgang)
Slut A/V-tilslutningskablets gule stik til
videoindgangsstikket, og slut det hvide stik
(venstre kanal) eller det røde stik (højre
kanal) til lydindgangsstikket på TV'et eller
VCR.
z Tip
• Du kan få vist tælleren på TV-skærmen ved at
indstille [DISP OUTPUT] til [V-OUT/PANEL]
(s. 69).
Hvis dit TV/VCR har en 21-bens adapter
(EUROCONNECTOR)
Brug en 21-pin-adapter (medfølger ikke) til
at få vist afspilningsbillede.
TV/VCR
DK
41
Gøre disc'en kompatibel med afspilning på
andre enheder eller DVD-drev (Afslutning)
Afslutning gør optagne disc'e kompatible til afspilning på andre enheder og DVD-drev.
Før afslutning kan du vælge stilen til den DVD-menu, som viser billedlisten (s. 45).
Om afslutning er nødvendig afhænger af disctypen.
DVD-RW/DVD-R/DVD+R DL kræver afslutning.
DVD+RW kræver ikke afslutning undtagen i følgende tilfælde:
1 Oprettelse af en DVD-menu
2 Afspilning på et computer DVD-drev
3 Hvis disc'en har en kort samlet optagetid (mindre end 5 min i HQ-tilstand, 8 min i SP-tilstand
eller 15 min i LP-tilstand)
b Bemærk
• Afspilningskompatibilitet med enhver enhed garanteres ikke.
• Der oprettes ikke en DVD-menu for DVD-RW (VR-tilstand).
Betjeningssekvens
Afspilning af en disc i en DVD-enhed for første gang (s. 44)
Afspilning på en
anden DVDenhed
Færdigg
Færdiggørelse
rdiggørelse
relse
Punkt 1, 2
eller 3.
DK
42
Foretag de ønskede
indstillinger for DVDmenuen.
Tilføjelser til en afsluttet disc (s. 58)
Optagelser kan ikke
tilføjes.
Foretag en ny
optagelse
Ophæv afslutningen
af disc'en.
Optagelser kan tilføjes som normalt.
Optagelse og afspilning
Når DVD-menuen er oprettet, bliver du på et
skærmbillede til bekræftelse anmodet om at
bekræfte, at du ønsker at tilføje en optagelse.
b Bemærk
• Selv når du bruger en DVD-RW eller DVD+RW, kan du ikke optage flere film efter afslutning af disc'en
under Easy Handycam-betjening. Sådan annullerer du Easy Handycam-funktionen (s. 31).
Afspilning af en disc i en DVD-enhed efter tilføjelse af en optagelse (s. 44)
Afspilning på en
anden DVDenhed
Færdigg
Færdiggørelse
rdiggørelse
relse
Kun punkt 1
Foretag de ønskede
indstillinger for DVDmenuen.
DK
Fortsættes ,
43
Gøre disc'en kompatibel med afspilning på andre enheder eller DVD-drev
(Afslutning) (Fortsat)
Afslutning af en disc
b Bemærk
• Det varer fra et minut og op til flere timer at
afslutte en disc. Jo mindre materiale, der er
optaget på disc'en, jo længere tid varer det at
afslutte den.
• Brug vekselstrømsadapteren som strømkilde for
at forhindre, at videokameraet løber tør for
strøm under færdiggørelsen.
• Når du afslutter en dobbeltsidet disc, skal du
afslutte begge sider af den individuelt.
1 Anbring videokameraet i en stabil
stilling, og tilslut
vekselstrømsadapteren til DC INstikket i videokameraet.
2 Tænd for strømmen ved at dreje
på POWER-kontakten.
3 Læg den disc i afspilleren, som
du vil afslutte.
4 Tryk på
(MANAGE DISC/
MEMORY) i menuen
(HOME)
t [FINALIZE].
5 Tryk på [YES] t [YES].
Afslutningen begynder.
6 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
b Bemærk
• Undgå at udsætte videokameraet for stød eller
vibrationer, og fjern ikke vekselstrømsadapteren
under afslutningen.
Når du vil fjerne lysnetadapteren, skal du
kontrollere, at videokameraet er slukket og først
fjerne vekselstrømsadapteren, når indikatoren
(Movie) eller
(Still) slukkes.
Afslutningen genstarter, når du tilslutter
vekselstrømsadapteren og tænder for
videokameraet igen.
Du kan ikke fjerne disc'en, før afslutningen er
fuldført.
• Ved brug af andre disc'e end DVD-RW (VRtilstand) blinker
Z efter afslutningen på
optagestandbyskærmbilledet i videokameraet.
Fjern disc'en fra videokameraet.
z Tip
• Når du opretter en DVD-menu og afslutter
disc'en, vises DVD-menuen i nogle få sekunder
under færdiggørelsen af disc'en.
• Når disc'en er afsluttet, skifter indikatoren for
disc-type/optageformat som vist herunder:
DVD-RW
(VIDEO-tilstand)
DVD-RW (VR-tilstand)
DVD+RW
DVD-R
Du kan vælge en DVD-menustil ved at
trykke på
(OPTION) t [DVD
MENU] (s. 45).
Gå til trin 5, hvis du ønsker at afslutte
disc'en ved hjælp at [STYLE1]
(standardindstilling).
DK
44
DVD+R DL
Valg af en DVD-menustil
DVD
+RW
1 I trin 4 skal du trykke på
t [DVD MENU].
(OPTION)
2 Vælg den ønskede stil blandt de 4 typer
mønstre med [T]/[t].
Optagelse og afspilning
Vælg [NO MENU], hvis du ikke vil
oprette en DVD-menu.
3 Tryk på
.
b Bemærk
• DVD-menustilen er fastlåst til [STYLE1] under
Easy Handycam-betjeningen.
DK
45
Redigering
(OTHERS) kategori
Denne kategori giver dig mulighed for at
redigere eller udskrive billeder på en disc
eller "Memory Stick Duo" eller kopiere
dem til computeren til visning, redigering
eller oprettelse af en original DVD.
Sletning af billeder
Du kan slette billeder, der er optaget på en
disc eller en "Memory Stick Duo", ved
hjælp af videokameraet.
Indsæt en optaget disc eller "Memory Stick
Duo" i videokameraet.
b Bemærk
• Du kan ikke hente slettede billeder frem.
• Du kan ikke slette film under Easy Handycambetjening. Annuller Easy Handycam-betjening
først.
(OTHERS) kategori
Liste med menupunkter
DELETE
Du kan slette billeder på en disc eller en
"Memory Stick Duo" (s. 46).
z Tip
• Du kan vælge op til 100 billeder på én gang.
• Du kan slette billeder på
afspilningsskærmbilledet via [DELETE] under
(OPTION) t -fanen.
Sletning af film på disc'en
EDIT
Du kan redigere billeder på en disc eller en
"Memory Stick Duo" (s. 48).
PLAYLIST EDIT
Du kan oprette og redigere en
afspilningsliste (s. 49).
PRINT
1 Tryk på
(OTHERS) i menuen
(HOME) t [DELETE].
2 Tryk på [
DELETE].
3 Tryk på [
DELETE].
Du kan udskrive stillbilleder på en tilsluttet
PictBridge-printer (s. 53).
COMPUTER
Du kan tilslutte dit videokamera til en
computer (s. 78).
4 Tryk på det billede, du vil slette.
Det valgte billede er markeret med .
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen og
hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
DK
46
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
5 Tryk på
t [YES] t
.
Sletning af alle film på disc'en på én
gang
I trin 3 skal du trykke på [
DELETE
ALL] t [YES] t [YES] t
.
DVD
1 Tryk på
(OTHERS) i menuen
(HOME) t [DELETE].
2 Tryk på [
DELETE].
3 Tryk på [
DELETE].
4 Tryk på det stilbillede, du vil
Redigering
Sletning af den senest optagne film
Sletning af stillbillederne i
"Memory Stick Duo"
slette.
+RW
I trin 3 skal du trykke på [
LAST
SCENE DEL] t
t [YES] t
b Bemærk
• Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet under redigering. Det kan
beskadige disc'en.
• Hvis den slettede film er inkluderet i
afspilningslisten (s. 49), slettes filmen også fra
afspilningslisten.
• Selvom du sletter unødvendige billeder fra
disc'en, øges den resterende disc-kapacitet
muligvis ikke tilstrækkeligt til, at du kan
foretage flere optagelser.
• Hvis du vil slette alle de optagne billeder på
disc'en og gendanne den oprindelige
optagekapacitet, skal du formatere disc'en
(side 57).
z Tip
• De billeder, der er optaget med dette
videokamera og lagret på en disc, kaldes
"originale".
Det valgte stillbillede er markeret med .
Tryk ned på stillbilledet på LCDskærmen og hold på det for at bekræfte
det valgte stillbillede.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
5 Tryk på
t [YES] t
.
Sletning af alle stillbilleder på en
"Memory Stick Duo".
I trin 3 skal du trykke på [ DELETE
ALL] t [YES] t [YES] t
.
DK
Fortsættes ,
47
Sletning af billeder (Fortsat)
Opdeling af billedet
b Bemærk
• Du kan ikke oprette stillbilleder i følgende
tilfælde:
– "Memory Stick Duo" er skrivebeskyttet.
– skrivebeskyttelse er indstillet for stillbilleder
på en anden enhed.
z Tip
• Hvis du vil slette alle de billeder, der er optaget
på "Memory Stick Duo", skal du formatere
"Memory Stick Duo" (s. 58).
b Bemærk
• Du kan ikke opdele billeder under Easy
Handycam-betjening. Annuller først Easy
Handycam-betjening.
1 Tryk på
menuen
(OTHERS) i
(HOME) t [EDIT].
2 Tryk på [DIVIDE].
3 Tryk på den film, du vil opdele.
Den valgte film afspilles.
4 Tryk på
på det sted, hvor du
vil opdele filmen i sekvenser.
Afspilningen af filmen sættes på pause.
Justerer opdelingspunktet mere
nøjagtigt, når der er valgt et
opdelingspunkt med
.
Vender tilbage til begyndelsen
af den valgte film.
Afspilning og pause skifter, når du
trykker på
.
5 Tryk på
DK
48
t [YES] t
.
Oprettelse af
afspilningslisten
b Bemærk
• Billederne kan ikke gendannes, når først de er
opdelt.
• Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet under redigering. Det kan
beskadige disc'en.
• Hvis den opdelte film er inkluderet i
afspilningslisten, opdeles filmen ikke i
afspilningslisten.
• Der kan være en mindre forskel mellem det
punkt, hvor du trykker på
, og det faktiske
opdelingspunkt, da videokameraet vælger
opdelingspunktet i trin af et halvt sekund.
En afspilningsliste er en liste, som viser
miniaturebilleder af de film, du har valgt.
De originale sekvenser ændres ikke, selvom
du redigerer eller sletter sekvenser fra
afspilningslisten.
Indsæt den optagne disc i videokameraet.
b Bemærk
• Du kan ikke opdele billeder under Easy
Handycam-betjening. Annuller først Easy
Handycam-betjening.
Redigering
1 Tryk på
(OTHERS) i menuen
(HOME) t [PLAYLIST EDIT].
2 Tryk på [
ADD].
3 Vælg den sekvens, der skal føjes
til afspilningslisten.
.
Den valgte sekvens er markeret med .
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen og
hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
4 Tryk på
t [YES] t
.
DK
Fortsættes ,
49
Oprettelse af afspilningslisten (Fortsat)
Sådan tilføjer du alle film på disc'en
på én gang
Sletning af tilføjede billeder fra
afspilningslisten på et tidspunkt
I trin 2 skal du trykke på [
t [YES] t [YES] t
1 Tryk på
(OTHERS) i menuen
(HOME) t [PLAYLIST EDIT].
2 Tryk på [ERASE].
ADD ALL]
.
b Bemærk
• Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet, mens du redigerer
afspilningslisten. Det kan beskadige disc'en.
z Tip
Hvis du vil slette alle billeder på et
tidspunkt, skal du trykke på [ERASE
.
ALL] t [YES] t [YES] t
3 Tryk på det billede, der skal slettes fra
afspilningslisten.
• Du kan tilføje op til 999 film til
afspilningslisten.
• Du kan tilføje en film, når du får den vist, ved
hjælp af [ ADD] på fanen
(OPTION) t
-fanen.
Afspilning af afspilningslisten
Det valgte billede er markeret med
.
Indsæt den disc, som afspilningslisten er
føjet til, i videokameraet.
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
1 Tryk på
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
(VIEW IMAGES) i
menuen
(HOME) t
[PLAYLIST].
De billeder, der tilføjes til
afspilningslisten, vises på skærmen.
4 Tryk på
t [YES] t
.
z Tip
• De originale billeder ændres ikke, selvom du
sletter billederne fra afspilningslisten.
Ændring af rækkefølgen i
afspilningslisten
1 Tryk på
(OTHERS) i menuen
(HOME) t [PLAYLIST EDIT].
2 Tryk på [MOVE].
3 Tryk på det billede, du vil flytte.
2 Tryk på den sekvens, som du
ønsker at afspille fra.
Afspilningslisten afspilles fra den valgte
sekvens til slutningen, og skærmen
vender derefter tilbage til
afspilningslisten.
Den valgte sekvens er markeret med
.
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
DK
50
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
4 Tryk på
.
5 Vælg destinationen med [T]/[t].
z Tip
• De originale film ændres ikke, selvom du sletter
filmen fra afspilningslisten.
Destinationslinje
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
t [YES] t
Redigering
6 Tryk på
.
z Tip
• Når du har valgt flere billeder, flyttes billederne
i den rækkefølge, de findes på afspilningslisten.
Opdeling af en film i afspilningslisten
1 Tryk på
(OTHERS) i menuen
(HOME) t [PLAYLIST EDIT].
2 Tryk på [DIVIDE].
3 Vælg den film, du vil opdele.
Afspilningen af den valgte film startes.
4 Tryk på
på det sted, hvor du vil
opdele filmen i sekvenser.
Afspilningen af filmen sættes på pause.
Afspilning og pause skifter, når du
trykker på
.
5 Tryk på
t [YES] t
.
b Bemærk
• Der kan være en mindre forskel mellem det
punkt, hvor du trykker på
, og det faktiske
opdelingspunkt, da videokameraet vælger
opdelingspunktet i trin af et halvt sekund.
DK
51
Kopiering til VCR eller DVD/HDD-optagere
Du kan kopiere de afspillede billeder på videokameraet til andre optageenheder, f.eks. VCReller DVD/HDD-optagere. Tilslut enheden på en af følgende måder.
Slut videokameraet til vægkontakten med den medfølgende vekselstrømsadapter (s. 19).
Yderligere oplysninger findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som
skal tilsluttes.
b Bemærk
• Da kopiering udføres via analog dataoverførsel, kan billedkvaliteten blive forringet.
Enhed uden
S VIDEO-stik
IN
Enhed med
S VIDEO-stik
IN
S VIDEO
VIDEO
VIDEO
(Gul)
1
(Hvid)
(Hvid)
AUDIO
AUDIO
(Rød)
A/V OUT-stik
(Rød)
VCR'er eller DVD/
HDD-optagere
2
: Video-/signalretning
A A/V -tilslutningskabel (medfølger)
Tilslut til indgangsstikket i den anden
enhed.
B A/V-kabel med S VIDEO
(medfølger ikke)
Når du tilslutter til en anden enhed via S
VIDEO-stikket, ved at bruge et A/Vtilslutningskabel sammen med et S
VIDEO-kabel (medfølger ikke), kan du
fremstille billeder i bedre kvalitet end
med et A/V-tilslutningskabel. Tilslut det
hvide og røde stik (venstre/højre lyd) og
S VIDEO-stikket (S VIDEO-kanal) på
A/V-tilslutningskablet med et S
VIDEO-kabel (medfølger ikke).
Ledningen med det gule stik er ikke
DK
52
nødvendig. S VIDEO-tilslutningen
alene vil ikke udsende lyden.
b Bemærk
• Hvis du vil skjule skærmindikatoren (f.eks. en
tæller osv.) på skærmen på den tilsluttede
monitor, skal du indstille
(SETTINGS) t
[OUTPUT SETTINGS] t [DISP OUTPUT]
t [LCD PANEL] (standardindstillingen) på
HOME MENU (s. 69).
• Hvis du vil optage dato/klokkeslæt og
kameraindstillinger, skal de vises på skærmen
(s. 65).
• Når du slutter videokameraet til en monoenhed,
skal du slutte A/V-tilslutningskablets gule stik
til videostikket. Det røde stik (højre kanal) eller
det hvide stik (venstre kanal) skal sluttes til
lydstikket på enheden.
Udskrivning af
optagne billeder
1 Indsæt den optagne disc i
videokameraet.
2 Tænd kameraet, og tryk på
(PictBridge-kompatibel
printer)
Du kan udskrive stillbilleder med en
PictBridge-kompatibel printer, uden at
tilslutte camcorderen til en computer.
(VIEW IMAGES).
Indstil [TV TYPE] svarende til
afspilningsenheden (s. 40, 68).
3 Sæt optagemediet i
optageenheden.
Redigering
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal du indstille den på
indgang.
Tilslut videokameraet til
vekselstrømsadapteren for at forsyne det
med strøm fra stikkontakten i væggen
(s. 19).
Sæt den "Memory Stick Duo", der
indeholder stillbilleder, i videokameraet, og
tænd for printeren.
Tilslutning af videokameraet til
printeren
4 Tilslut videokameraet til
optageenheden (VCR eller DVD/
HDD-optageren) med A/Vtilslutningskablet (medfølger) 1
eller et A/V tilslutningskabel med
S VIDEO (medfølger ikke) 2.
Tilslut videokameraet til
indgangsstikkene på optageenheden.
1 Tænd videokameraet.
2 Tilslut
(USB)-stikket i
videokameraet til printeren ved
hjælp af USB-kablet (s. 111).
[USB SELECT] vises automatisk på
skærmen.
5 Start afspilningen på
videokameraet, og optag på
optageenheden.
Se betjeningsvejledningen, som fulgte
med optageenheden, for at få yderligere
oplysninger.
3 Tryk på [
PRINT].
Når tilslutningen er afsluttet, vises
(PictBridge-tilslutning) på skærmen.
6 Når kopieringen er afsluttet, skal
du stoppe optageenheden og
derefter videokameraet.
Et af de lagrede stillbilleder på
"Memory Stick Duo" vises.
DK
Fortsættes ,
53
Udskrivning af optagne billeder (PictBridge-kompatibel printer) (Fortsat)
b Bemærk
Sådan afslutter du udskrivning
• Vi kan kun garantere for betjeningen af
modeller, som er PictBridge-kompatible.
Tryk på
billede.
Udskrivning
b Bemærk
1 Vælg det stillbillede, der skal
udskrives.
Det valgte billede er markeret med
.
Tryk ned på billedet på LCD-skærmen,
og hold på det for at bekræfte det valgte
billede.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
2 Tryk på
(OPTION), angiv
følgende indstillinger, og tryk
derefter på
.
[COPIES]: Angiv det antal kopier af et
stillbillede, der skal udskrives. Du kan
angive op til 20 kopier.
[DATE/TIME]: Vælg [DATE],
[DAY&TIME] eller [OFF] (der
udskrives ikke dato/klokkeslæt).
Hvis det ikke er nødvendigt at ændre
indstillingen, skal du gå til 3.
.
Skærmbilledet til valg af billede vises.
DK
54
• Der henvises også til betjeningsvejledningen til
den printer, der skal bruges.
• Undlad at gøre følgende, når
vises på
skærmen. Handlingerne kan muligvis ikke
udføres korrekt.
– Betjening af POWER-kontakten.
– Tryk på
(VIEW IMAGES)
– Frakobling af USB-kablet fra printeren.
– Fjernelse af "Memory Stick Duo" fra
videokameraet.
• Hvis din printer stopper udskrivningen, skal du
fjerne USB-kablet, slukke for printeren og
tænde den igen for at genstarte handlingen fra
begyndelsen.
• Du kan kun vælge de papirformater, som
printeren kan udskrive.
• På visse printermodeller kan top, bund, højre og
venstre kanter af billedet blive beskåret. Hvis du
udskriver et stillbillede, der er optaget i 16:9format (bredformat), kan venstre og højre side
af billedet blive afskåret.
• Nogle printermodeller understøtter muligvis
ikke datoudskrivningsfunktionen. Der henvises
til printerens betjeningsvejledning, hvis du vil
have yderligere oplysninger.
• Du kan muligvis ikke udskrive følgende:
– billeder, der er redigeret i en computer
– billeder, der er optaget med andre enheder
– billeder på 3MB eller mere
– billeder med en pixelstørrelse på mere end
2.848×2.136
z Tip
[SIZE]: Valg af billedstørrelsen.
3 Tryk på [EXEC] t [YES] t
på skærmbilledet til valg af
• PictBridge er en industristandard, der er
etableret af Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Du kan udskrive
stillbilleder uden en computer via direkte
tilslutning af en printer til et digitalt
videokamera eller digitalt stillbilledkamera,
uanset model eller producent.
• Du kan udskrive et stillbillede, når du får det
vist, ved hjælp af
fanen t [PRINT] på
(OPTION).
Udnyttelse af optagemedier
(MANAGE DISC/
MEMORY) kategori
Denne kategori giver dig mulighed for at
bruge en disc eller en "Memory Stick Duo"
til forskellige formål.
(MANAGE DISC/MEMORY)
kategori
Liste med menupunkter
FINALIZE
DISC SELECT GUIDE
Videokameraet giver råd om den rigtige
disc til formålet (s. 56).
FORMAT
Du kan formatere og bruge disc'en igen
(s. 57).
Afspilning af en disc på andre
enheder
Afslutning af en disc (s. 42) giver dig
mulighed for at få vist film, der er optaget
med videokameraet, på andre DVDenheder. Vi garanterer imidlertid ikke
korrekt afspilning på alle enheder.
DVD+RW kræver ikke afslutning for at
kunne afspilles på andre enheder.
b Bemærk
• Brug ikke 8 cm CD-adapter med en 8 cm DVD,
da det kan medføre en fejl.
• Kontroller, at en lodret installeret enhed er
placeret i den position, hvor en disc kan placeres
vandret.
• Visse disc'e kan ikke afspilles og kan fryse et
øjeblik mellem sekvenser. Visse funktioner kan
være deaktiveret på nogle enheder.
Udnyttelse af optagemedier
Du kan gøre det muligt at afspille disc'e på
andre enheder ved at afslutte dem (s. 42).
Afspilning af en disc
på andre enheder
z Tip
• Enheder, der understøtter undertekster, kan vise
optagedato og -klokkeslæt, der hvor
underteksterne normalt vises (s. 63). Se
betjeningsvejledningen til enheden.
• Hvis du har oprettet en DVD-menu (s. 45), kan
du vælge den ønskede sekvens i menuen.
FORMAT
Du kan formatere og bruge"Memory Stick
Duo" igen (s. 58).
UNFINALIZE
Du kan afslutte en disc og optage mere på
den (s. 58).
DISC INFO
Afspilning af en disc på en
computer
Du kan afspille en disc på en computer, hvis
der er installeret et DVDafspilningsprogram på computeren.
Sæt den afsluttede disc i DVD-drevet på
computeren, og afspil disc'en ved hjælp af
et DVD-afspilningsprogram.
Du kan få vist følgende oplysninger.
b Bemærk
• Selv, når du bruger en DVD+RW, skal du
afslutte disc'en (s. 42). I modsat fald kan det
medføre, at videokameraet ikke fungerer
korrekt.
• Sørg for, at DVD-drevet i computeren kan
afspille en 8 cm DVD.
• Brug ikke 8 cm CD-adapter med en 8 cm DVD,
da det kan medføre en fejl.
Fortsættes ,
DK
55
Afspilning af en disc på andre
enheder (Fortsat)
Find den rigtige disc
(DISC SELECT GUIDE)
• Disc'en kan muligvis ikke afspilles, eller film
kan ikke afspilles jævnt på visse computere.
• Film, der er lagret på en disc, kan ikke kopieres
direkte til en computer for afspilning eller
redigering.
Vælg den indstilling, der er rigtig for din
skærm, så får du oplysninger om den rigtige
disc til formålet.
1 Tryk på
z Tip
• For oplysninger om betjening og procedurer, se
"First Step Guide (Introduktion)" på den
medfølgende CD-ROM (s. 78).
MEMORY) i
(MANAGE DISC/
(HOME).
Discnavnet på disc'en
Den dato, hvor der første gang blev optaget
på disc'en (standardindstillingen er 0:00AM
Januar 1, 2007).
<f.eks.>
Hvis disc'en først blev brugt kl. 00:00 den 1.
januar 2007:
2007_01_01_00H00M_AM
2 Tryk på [DISC SELECT GUIDE].
3 Tryk på den ønskede indstilling
på skærmen.
Discnavn
z Tip
• Billeder på disc'e gemmes i følgende mapper:
– DVD-RW (VR-tilstand)
DVD_RTAV mappe
– Andre disc'e og tilstande
VIDEO_TS mappe
DK
56
Når du har besvaret alle spørgsmålene,
får du oplysninger om den rigtige disc
for dig.
Hvis du indsætter den samme type disc,
som angivet i [DISC SELECT GUIDE],
kan du formatere den med dine valgte
indstillinger.
Sletning af alle sekvenser på disc'en
(Formatering)
Formatering af disc'en
Hvis du formaterer den optagne disc, bliver
den som ny og kan bruges igen, da alle de
optagne data slettes på disc'en. Disc'ens
optagekapacitet gendannes ved at formatere
den.
En DVD-R/DVD+R DL kan ikke
formateres. Udskift den med en ny
disc.
Hvis du formaterer en afsluttet disc
* Hvis du vil oprette DVD-menuen på en
DVD+RW, skal du afslutte disc'en igen (s. 42).
1 Tilslut vekselstrømsadapteren til
DC IN-stikket i videokameraet, og
tilslut derefter netledningen til en
stikkontakt i væggen.
2 Tænd videokameraet.
3 Læg den disc i videokameraet,
som du vil formatere.
(MANAGE DISC/
MEMORY) i
(HOME) t
[
FORMAT].
• Udfør følgende trin, hvis disc'en er DVDRW eller DVD+RW.
x DVD-RW
Vælg [VIDEO] eller [VR] for
optageformatet (s. 11), og tryk derefter
på
.
x DVD+RW
Vælg filmens billedformat, [16:9
WIDE] eller [4:3], og tryk derefter på
.
Udnyttelse af optagemedier
• En DVD-RW (i VIDEO-tilstand) vender
tilbage til ikke-afsluttet tilstand. Disc'en
skal afsluttes igen, før dens indhold kan
vises på andre enheder.
• Hvis det drejer sig om en DVD-RW (VRtilstand)/DVD+RW, sletter formatering
alle billederne på den afsluttede disc. En
af de følgende ikoner,
eller
,
vises på skærmen, men der er ikke behov
for at afslutte disc'en igen, før den kan
afspilles på andre enheder.*
4 Tryk på
5 Tryk på [YES].
6 Tryk på
, når [Completed.]
vises.
b Bemærk
• Brug vekselstrømsadapteren som strømkilde for
at forhindre, at videokameraet løber tør for
strøm under afslutningen.
• Undgå at udsætte videokameraet for stød eller
vibrationer, og fjern ikke vekselstrømsadapteren
under formateringen.
• Hvis du bruger en dobbeltsidet disc, skal
formateringen udføres for begge sider. Du kan
formatere siderne i forskellige optageformater.
• Hvis det drejer sig om en DVD+RW, kan du
ikke ændre filmens billedformat midtvejs.
Formater disc'en igen for at ændre
billedformatet.
• Du kan ikke formatere en disc, som er blevet
beskyttet på andre enheder. Annuller
beskyttelsen med den oprindelige enhed, og
formater den derefter.
DK
Fortsættes ,
57
Sletning af alle sekvenser på
disc'en (Formatering) (Fortsat)
z Tip
Optagelse af
yderligere sekvenser
efter færdiggørelse
• Når du bruger en DVD-RW, mens Easy
Handycam-betjening (s. 29) er indstillet, er
optageformatet fast VIDEO.
Formatering af "Memory Stick
Duo"
Formatering sletter alle billeder på en
"Memory Stick Duo".
1 Tænd videokameraet.
2 Sæt den "Memory Stick Duo" i
videokameraet, som du vil
formatere.
3 Tryk på
(MANAGE DISC/
MEMORY) t [
FORMAT]
Du kan optage flere film på den afsluttede
DVD-RW/DVD+RW efter de følgende trin,
hvis der er ledig plads på disc'en.
Hvis du bruger den afsluttede DVDRW (VR-tilstand), kan du optage flere
film på disc'en uden at udføre
yderligere trin.
Ved brug af en DVD-RW (VIDEOtilstand) (ophævelse af
afslutningen)
1 Tilslut vekselstrømsadapteren til
DC IN-stikket i videokameraet, og
tilslut derefter netledningen til en
stikkontakt i væggen.
2 Tænd videokameraet.
3 Indsæt den afsluttede disc i
videokameraet.
4 Tryk på [YES] t [YES].
4 Tryk på
5 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
(MANAGE DISC/
MEMORY) i
(HOME) t
[UNFINALIZE].
5 Tryk på [YES] t [YES], og tryk
b Bemærk
• Selv stillbilleder, der er beskyttet med en anden
enhed mod sletning ved et uheld, slettes også.
• Undlad at gøre følgende, når [Executing...] vises
på skærmen:
– Betjene POWER-kontakten eller knapperne
– Fjerne "Memory Stick Duo"
DK
58
derefter på
vises.
, [Completed.]
Når der bruges DVD+RW
Hvis du har oprettet en DVD-menu (s. 45)
under afslutningen, skal du udføre følgende
trin før optagelse af flere film.
1 Tilslut vekselstrømsadapteren til
• En DVD-menu, der er oprettet under afslutning,
slettes.
• For en dobbeltsidet disc skal du udføre disse trin
for hver disc-side.
• Du kan ikke optage flere sekvenser på DVD-R/
DVD+R DL.
• Du kan ikke optage mere materiale på disc'en
under Easy Handycam-betjeningen. Annuller
Easy Handycam-betjeningen.
DC IN-stikket i videokameraet, og
tilslut derefter netledningen til en
stikkontakt i væggen.
2 Skub POWER-kontakten for at
tænde indikatoren
(Film).
Udnyttelse af optagemedier
3 Indsæt den afsluttede disc i
videokameraet.
Der vises et skærmbillede til
bekræftelse, hvor du skal bekræfte, at du
ønsker at slette flere sekvenser.
4 Tryk på [YES] t [YES].
5 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
b Bemærk
• Brug vekselstrømsadapteren som strømkilde for
at forhindre, at videokameraet løber tør for
strøm under handlingen.
• Undgå at udsætte videokameraet for stød eller
vibrationer, og fjern ikke vekselstrømsadapteren
under handlingen.
DK
59
Brugertilpasning af videokameraet
Hvad du kan gøre med
(SETTINGS)kategorien i HOME MENU
Du kan ændre optagefunktionerne og
betjeningsindstillingerne efter behov.
Brug af HOME MENU
3 Tryk på den ønskede
opsætningsindstilling.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på v/V for at skifte side.
1 Tænd kameraet, og tryk derefter
på
(HOME).
(HOME)
4 Tryk på det ønskede punkt.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på v/V for at skifte side.
(HOME)
(SETTINGS) kategori
5 Ret indstillingen, og tryk derefter
2 Tryk på
på
.
(SETTINGS).
Liste over
(SETTINGS)kategoripunkter
MOVIE SETTINGS (s. 62)
DK
60
Punkter
Side
REC MODE
62
NIGHTSHOT LIGHT
62
WIDE SELECT*1
62
DIGITAL ZOOM
63
STEADYSHOT
63
AUTO SLW SHUTTR
63
REMAINING
63
SUB-T DATE
63
CLOCK/
PHOTO SETTINGS (s. 64)
Punkter
LANG (s. 69)
Side
Punkter
Side
IMAGE SIZE*2*3
64
CLOCK SET*3
22
QUALITY
64
AREA SET
69
FILE NO.
64
SUMMERTIME
69
NIGHTSHOT LIGHT
62
FLASH LEVEL*2
65
REDEYE REDUC*2
65
VIEW IMAGES SET (s. 65)
LANGUAGE SET*3
69
GENERAL SET (s. 70)
Punkter
Side
DEMO MODE
70
Punkter
Side
CALIBRATION
103
DATA CODE
65
A.SHUT OFF
70
66
REMOTE CTRL*2
70
DISPLAY
* DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
1
DVD608E
SOUND/DISP SET*4 (s. 67)
Side
VOLUME*3
67
3
BEEP*
67
LCD BRIGHT
67
LCD BL LEVEL
67
LCD COLOR
67
VF B.LIGHT
68
Brugertilpasning af videokameraet
Punkter
*2 DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
*3 Også tilgængelig under Easy Handycam-
betjening.
*4 Kun [SOUND SETTINGS] er
tilgængelig under Easy Handycambetjening.
OUTPUT SETTINGS (s. 68)
Punkter
Side
TV TYPE
68
DISP OUTPUT
69
DK
61
MOVIE SETTINGS
(Punkter til optagelse af film)
NIGHTSHOT LIGHT
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 60
(OPTION MENU) t side 71
Standardindstillingerne er markeret med B.
REC MODE
(Optagetilstand)
Du kan vælge mellem tre billedkvaliteter
for filmen.
HQ
Optager i høj kvalitet.
(9M (HQ))
B SP
Optager i standard kvalitet.
(6M (SP))
Ved brug af funktionen NightShot plus
(s. 35) eller [S. NIGHTSHOT PLS] (s. 76)
til optagelse, så du kan optage tydeligere
billeder ved at indstille [NIGHTSHOT
LIGHT], som udsender infrarødt lys
(usynligt), til [ON] (standardindstillingen).
b Bemærk
• Du må ikke blokere for den infrarøde port med
fingrene eller andre genstande (s. 110).
• Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
• Den maksimale optageafstand ved brug af
[NIGHTSHOT LIGHT] er ca. 3 meter.
WIDE SELECT (DCRDVD106E/DVD108E/
DVD109E/DVD608E)
Du kan vælge billedformatet svarende til
det TV, der er tilsluttet. Se også i
betjeningsvejledningen til dit TV.
B 4:3
Optager billeder i fuld skærm på 4:3 TVskærmen.
16:9 WIDE (
)
Optager billeder i fuld skærm på 16:9
(bredformat) TV-skærmen.
LP
Forøger optagetiden (Long Play).
(3M (LP))
b Bemærk
• Hvis du optager i LP-tilstand, kan kvaliteten af
sekvenser blive forringet, eller sekvenser med
hurtige bevægelser kan indeholde støj ved
afspilning.
z Tip
• Se side 11 angående optagetiden for hver
optagetilstand.
DK
62
b Bemærk
• Indstil [TV TYPE] svarende til det TV, der er
tilsluttet til afspilningsenheden (s. 68).
DIGITAL ZOOM
Du kan vælge det maksimale zoomniveau,
hvis du vil zoome længere ind end med den
optiske zoom (s. 34). Bemærk, at
billedkvaliteten forringes, når du bruger
digital zoom.
AUTO SLW SHUTTR
(Automatisk udløser)
Når denne indstilles til [ON]
(standardindstillingen), reduceres
lukkerhastigheden automatisk til 1/25
sekund ved optagelse i mørke omgivelser.
REMAINING
B AUTO
Den højre del af bjælken viser den digitale
zoomfaktor. Zoomområdet vises, når du
vælger zoomforholdet.
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
B OFF
Der udføres op til 40 × optisk zoom.
Der udføres op til 40 × optisk zoom, og
derefter op til 80 × digital zoom.
2000×
Der udføres op til 40 × optisk zoom, og
derefter op til 2.000 × digital zoom.
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
B OFF
Der udføres op til 25 × optisk zoom.
50×
Der udføres op til 25 × optisk zoom, og
derefter op til 50 × digital zoom.
2000×
Der udføres op til 25 × optisk zoom, og
derefter op til 2.000 × digital zoom.
Brugertilpasning af videokameraet
80×
Viser indikatoren for resterende tid på
disc'en i ca. 8 sekunder i de situationer, der
er beskrevet nedenfor.
– Når videokameraet genkender den
resterende disc-kapacitet med POWERkontakten sat til
(Film).
– Når du trykker på DISP/BATT INFO for
at slå indikatoren fra eller til med
POWER-kontakten sat til
(Film).
– Når du vælger filmoptagelse i HOME
MENU.
ON
Viser hele tiden indikatoren for resterende
disc-kapacitet.
b Bemærk
• Når den resterende optagetid for film er mindre
end 5 minutter, bliver indikatoren på skærmen.
SUB-T DATE
Vælg [ON] (standardindstillingen) for at få
vist optagedatoen og -klokkeslættet ved
afspilning af en disc på en enhed med
visning af undertekster. Se
betjeningsvejledningen til
afspilningsenheden.
STEADYSHOT
Gør det muligt at kompensere for
kamerarystelser (standardindstillingen er
[ON]). Angiv [STEADYSHOT] til [OFF]
( ), når du bruger et kamerastativ
(medfølger ikke), så bliver billedet
naturligt.
DK
63
PHOTO SETTINGS
(Punkter til optagelse af stillbilleder)
1.0M
0.7M
VGA (0.3M)
1152 × 864 1152 × 648 640 × 480
256MB
512MB
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
2GB
Anvendelse
4GB
(HOME MENU) t side 60
(OPTION MENU) t side 71
IMAGE SIZE (DCRDVD306E/DVD308E/
DVD708E)
)
b Bemærk
STANDARD (
)
Optager stillbilleder i standard
billedkvalitet.
FILE NO. (Filnummer)
z Tip
B SERIES
Antal stillbilleder, der kan optages på
en "Memory Stick Duo" (ca.)
1.0M
0.7M
VGA (0.3M)
1152 × 864 1152 × 648 640 × 480
128MB
DK
)
Optager stillbilleder i fin billedkvalitet.
• Når billedformatet ændres til 16:9, ændres
billedstørrelsen til [
0.7M] (
) (s. 36).
• Du kan kun vælge billedstørrelse for stillbilleder.
• Billedstørrelsen for DCR-DVD106E/DVD108E/
DVD109E/DVD608E er indstillet til
[VGA (0.3M)](
).
64
• Alle tal er målt ved følgende indstillinger:
Øverst: [FINE] vælges til billedkvalitet.
Nederst: [STANDARD] vælges til billedkvalitet.
• Når du bruger "Memory Stick Duo" fremstillet af
Sony Corporation. Det antal stillbilleder, der kan
optages, kan variere afhængigt af
optageforholdene.
B FINE (
)
Giver mulighed for at optage det maksimale
antal billeder.
64MB
120
325
245
650
160
390
325
780
1400
3550
2850
7200
5900
14500
12000
30000
23500
59000
QUALITY
Optager stillbilleder tydeligt.
VGA (0.3M) (
590
1400
1200
2850
2450
5900
5000
12000
9500
23500
b Bemærk
Standardindstillingerne er markeret med B.
B 1.0M (
1GB
445
1150
900
2400
1800
4900
3750
10000
7400
19500
390
980
780
1970
Tildel filnumre i rækkefølge, selv hvis en
"Memory Stick Duo" udskiftes med en
anden.
RESET
Tildel filnumre for hver "Memory Stick
Duo".
NIGHTSHOT LIGHT
Se side 62.
VIEW IMAGES SET
(Punkter til brugertilpasning af displayet)
FLASH LEVEL (DCRDVD306E/DVD308E/
DVD708E)
Du kan indstille denne funktion, når du
bruger en ekstern blitz (medfølger ikke),
som er kompatibel med videokameraet.
HIGH(
)
Giver et højere blitzniveau.
B NORMAL( )
LOW(
)
Giver et lavere blitzniveau.
REDEYE REDUC
(Rødøjereduktion)
(DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E)
Anvendelse
(HOME MENU) t side 60
(OPTION MENU) t side 71
Standardindstillingerne er markeret med B.
DATA CODE
Under afspilning vises oplysninger
(datakoder), der er optaget automatisk på
optagetidspunktet.
Brugertilpasning af videokameraet
Du kan indstille denne funktion, når du
bruger en ekstern blitz (medfølger ikke),
som er kompatibel med videokameraet.
Du kan forhindre røde øjne ved at aktivere
blitzen før optagelse.
Indstil [REDEYE REDUC] til [ON] for at
bruge denne funktion.
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
B OFF
Der vises ingen datakoder.
DATE/TIME
Der vises dato og klokkeslæt.
b Bemærk
CAMERADATA (nedenfor)
• Reduktion af røde øjne giver måske ikke den
ønskede effekt på grund af individuelle forskelle
og andre forhold.
Der vises kameraindstillinger.
DATE/TIME
SP
2007
A Dato
B Tid
DK
Fortsættes ,
65
VIEW IMAGES SET (Fortsat)
CAMERADATA
DISPLAY
Film
SP
Du kan vælge det antal af miniaturer, som
vises på VISUAL INDEX-skærmen.
B ZOOM LINK
Skift antallet af miniaturer (6 eller 12) med
zoomgrebet på din camcorder.*
6IMAGES
Viser miniaturer af 6 billeder.
Stillbillede
12IMAGES
Viser miniaturer af 12 billeder.
* Du kan betjene zoomknapperne på LCDrammen eller fjernbetjeningen (For DCRDVD306E/DVD308E/DVD708E).
C SteadyShot fra
D Lysstyrke
E Hvidbalance
F Forstærkning
G Lukkerhastighed
H Værdi for blænderåbning
I Eksponering
z Tip
•
Vises i følgende tilfælde:
– under visning af stillbilleder, der er optaget
med ekstern blitz (DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E).
– under visning af stillbilleder, der er optaget
med en anden enhed med blitz.
• Datakoden vises på TV-skærmen, hvis du
tilslutter videokameraet til et TV.
• Indikatoren slås til og fra i følgende sekvenser,
når du trykker på DATA CODE på
fjernbetjeningen: [DATE/TIME] t
[CAMERADATA] t [OFF] (ingen indikation)
(DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E).
• Afhængigt af disc'ens tilstand vises [--:--:--].
DK
66
SOUND/DISP SET
(Punkter til justering af bip og skærmen)
LCD BL LEVEL
(baggrundsbelysning for
LCD-display)
Du kan indstille lysstyrken for LCDskærmens baggrundsbelysning.
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
(HOME MENU) t side 60
(OPTION MENU) t side 71
BRIGHT
b Bemærk
Standardindstillingerne er markeret med B.
VOLUME
/
Denne indstilling er standardlysstyrken.
Denne indstilling gør LCD-skærmen
lysere.
Anvendelse
Tryk på
(s. 38).
B NORMAL
for at justere lydstyrken
Brugertilpasning af videokameraet
BEEP
• Når du slutter videokameraet til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
• Hvis du vælger [BRIGHT], vil batteriets levetid
blive forkortet under optagelse.
• Hvis du åbner LCD-panelet 180 grader, så
skærmen vender udad, og lukker LCD-panelet
mod videokameraet, bliver indstillingen
automatisk [NORMAL].
z Tip
B ON
Denne indstilling afspiller en lyd, når du
starter/stopper en optagelse eller bruger
berøringspanelet.
OFF
Annullerer melodien og lukkerlyden.
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
LCD COLOR
Gør det muligt at justere farven på LCDskærmen med
/
.
LCD BRIGHT
Gør det muligt at justere LCD-skærmens
lysstyrke.
1 Juster lysstyrken med
2 Tryk på
.
/
.
Lav intensitet
Høj intensitet
z Tip
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
z Tip
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
DK
Fortsættes ,
67
SOUND/DISP SET (Fortsat)
OUTPUT SETTINGS
(Punkter for tilslutning af andre enheder)
VF B.LIGHT (Søgerens
lysstyrke)
Gør det muligt at justere søgerens lysstyrke.
B NORMAL
Denne indstilling er standardlysstyrken.
BRIGHT
Denne indstilling gør søgerskærmen
lysere.
b Bemærk
• Når du slutter videokameraet til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
• Hvis du vælger [BRIGHT], vil batteriets levetid
blive forkortet under optagelse.
z Tip
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 60
(OPTION MENU) t side 71
Standardindstillingerne er markeret med B.
TV TYPE
Du skal konvertere signalet afhængig af det
TV, der er tilsluttet ved afspilning af
billedet. De optagne billeder afspilles som
følgende illustrationer.
16:9
(Standardindstillinger for DCRDVD306E/DVD308E/DVD708E)
Vælg at få vist dine billeder på et 16:9
(bredformat) TV.
Billeder i (16:9)
bredformat
DK
68
4:3 billeder
CLOCK/ LANG
(Punkter til indstilling af ur og sprog)
4:3
(Standardindstillinger for DCRDVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E)
Vælg at få vist dine billeder på et 4:3
standard TV.
Billeder i (16:9)
bredformat
4:3 billeder
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Anvendelse
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Denne indstilling viser f.eks. tidskoden på
LCD-skærmen og i søgeren.
V-OUT/PANEL
CLOCK SET
Se side 22.
AREA SET
Brugertilpasning af videokameraet
Denne indstilling viser f.eks. tidskoden på
TV-skærmen, LCD-skærmen og i søgeren.
(HOME MENU) t side 60
(OPTION MENU) t side 71
Du kan indstille en tidsforskel uden at
standse uret.
Angiv dit lokale område med v/V, når du
anvender videokameraet i udlandet.
Se tidsforskellene på side 97.
SUMMERTIME
Du kan ændre denne indstilling uden at
standse uret.
Indstil til [ON] for at sætte tiden frem med
1 time.
LANGUAGE SET
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
bruges på LCD-skærmen.
z Tip
• Videokameraet tilbyder [ENG[SIMP] ]
(forenklet engelsk), hvis du ikke kan finde
dit sprog blandt indstillingerne.
DK
69
GENERAL SET
(Andre opsætningspunkter)
A.SHUT OFF
(Automatisk slukning)
B 5min
Tryk på 1 og derefter på 2.
Når punktet ikke vises på skærmen, skal du
trykke på v/V for at skifte side.
Denne indstilling slukker automatisk
videokameraet, når det har været inaktivt i
ca. 5 minutter.
NEVER
Denne indstilling slukker ikke
videokameraet automatisk.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 60
(OPTION MENU) t side 71
Standardindstillingerne er markeret med B.
DEMO MODE
Standardindstillingen er [ON], så du kan få
vist demonstrationen i ca. 10 minutter, når
du har indstillet POWER-kontakten til
(Film).
z Tip
• Demonstrationen afbrydes i følgende
situationer:
– Når du trykker på START/STOP.
– Når du trykker på skærmen under
demonstrationen (demonstrationen starter
igen efter ca. 10 minutter).
– Når du flytter kontakten til åbning af discdækslet.
– Når du fjerner eller indsætter en "Memory
Stick Duo".
– Når du sætter POWER-kontakten på
(Still).
– Når du trykker på
(HOME)/
(VIEW
IMAGES).
CALIBRATION
Se side 103.
DK
70
b Bemærk
• Når du tilslutter videokameraet til stikkontakten
i væggen, indstilles [A.SHUT OFF] automatisk
til [NEVER].
REMOTE CTRL
(Fjernbetjening) (DCRDVD306E/DVD308E/
DVD708E)
Standardindstillingen er [ON], så du kan
bruge den medfølgende fjernbetjening
(s. 112).
z Tip
• Vælg indstillingen [OFF] for at undgå, at
videokameraet reagerer på en kommando, der
sendes fra en fjernbetjening til en anden VCR.
Aktivering af funktioner ved hjælp af
MENU
OPTION MENU vises ligesom det pop-upvindue, der vises, når du højreklikker med
musen på en computer.
Der vises forskellige funktioner afhængig
af handlingen.
3 Ret indstillingen, og tryk derefter
på
.
Når det ønskede punkt ikke findes på
skærmen
Brug af OPTION MENU
1 Når du bruger videokameraet,
skal du trykke på
skærmen.
OPTION
(OPTION) på
Tryk på en anden fane. Hvis du ikke kan
finde punktet nogen steder, virker
funktionen ikke i den pågældende situation.
b Bemærk
• De faner og punkter, der vises på skærmen,
afhænger af optage-/afspilningsstatus for
videokameraet på det pågældende tidspunkt.
• Visse punkter vises uden en fane.
• OPTION MENU kan ikke bruges under Easy
Handycam-betjening.
Brugertilpasning af videokameraet
(OPTION)
1
3
1
Tap
2 Tryk på det ønskede punkt.
Hvis du ikke kan finde det ønskede
punkt, skal du trykke på en anden fane
for at skifte side.
DK
Fortsættes ,
71
Aktivering af funktioner ved hjælp af
Optage-punkter i OPTION MENU
Se side 71 for indstillinger.
Visningspunkter i OPTION MENU
Se side 71 for indstillinger.
*
Punkter
OPTION MENU (Fortsat)
Side
fane
Punkter
*
Side
fane
FOCUS
-
73
DELETE
a
46
SPOT FOCUS
-
73
DELETE ALL
a
47
TELE MACRO
-
73
EXPOSURE
-
74
SPOT METER
-
74
DIVIDE
a
48
SCENE SELECTION
-
74
ERASE
a
50
WHITE BAL.
-
75
ERASE ALL
a
50
COLOR SLOW SHTR
-
76
MOVE
a
50
S. NIGHTSHOT PLS
-
76
fane
-- (En fane afhænger af situationen)
fane
FADER
-
76
D.EFFECT
-
77
PICT.EFFECT
-
77
fane
ADD
a
50
ADD ALL
a
51
PRINT
a
53
SLIDE SHOW
-
39
VOLUME
a
67
DATA CODE
a
65
SLIDE SHOW SET
-
39
REC MODE
a
62
MICREF LEVEL
-
77
ADD
a
49
IMAGE SIZE**
a
64
ADD ALL
a
50
QUALITY
a
64
SELF-TIMER
-
77
-- (Ingen fane)
FLASH MODE**
-
77
COPIES
-
54
DATE/TIME
-
54
SIZE
-
54
DVD MENU
-
45
* Punkter, der også findes i HOME MENU.
** DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
* Punkter, der også findes i HOME MENU.
DK
72
Funktioner, der er indstillet i OPTION MENU
Punkter, du kun kan indstille i OPTION
MENU, er beskrevet nedenfor.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 60
(OPTION MENU) t side 71
Standardindstillingerne er markeret med B.
FOCUS
(Den vises ikke korrekt, hvis du anvender et
konverteringsobjektiv (medfølger ikke).
– Når fokuseringstilstanden ændres fra
automatisk til manuel.
– Når du indstiller fokusering manuelt
SPOT FOCUS
Du kan vælge og justere fokuspunktet for at
rette det mod et motiv, der ikke er midt på
skærmen.
Fokuseringen kan også indstilles manuelt.
Denne funktion kan også bruges til at
indstille fokus på et bestemt motiv.
Du kan indstille fokuseringen automatisk
ved at trykke på [AUTO] t
i trin 1.
b Bemærk
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
z Tip
• Det er lettere at fokusere på motivet ved at flytte
motorzoomgrebet mod T (telefoto) for at justere
fokuseringen og derefter mod W (vidvinkel) for
at justere zoom til optagelse. Når du vil optage
et motiv, der er tæt på, skal du flytte
zoomknappen mod W (vidvinkel) og derefter
indstille fokus.
• Oplysninger om fokuseringsafstanden (den
afstand fra hvilken der fokuseres på motivet, til
når det er mørkt og svært at indstille fokus)
vises i nogle få sekunder i følgende tilfælde.
1 Tryk på motivet på skærmen.
9 vises.
2 Tryk på [END].
Tryk på [AUTO] t [END] i trin 1 for at
indstille fokuseringen automatisk.
Brugertilpasning af videokameraet
1 Tryk på [MANUAL].
9 vises.
2 Tryk på
(fokusering på motiver tæt
på)/
(fokusering på motiver lagt væk)
for at stille skarpt.
vises, når motivet er
for tæt på til, at der kan indstilles fokus, og
vises, når motivet er for langt væk til, at
der kan indstilles fokus.
3 Tryk på
.
b Bemærk
• Hvis du indstiller [SPOT FOCUS], sættes
[FOCUS] automatisk til [MANUAL].
TELE MACRO
Dette er nyttigt til optagelse af små motiver,
som f.eks. blomster eller insekter. Du kan
sløre baggrunden, så motivet står mere
klart.
Når du angiver [TELE MACRO] til [ON]
( ), flytter zoom (s. 34) automatisk til
toppen af T (Telephoto) siden og giver
mulighed for at optage motiver på kort
afstand:
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
ned til ca. 43 cm.
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
ned til ca. 38 cm.
DK
Fortsættes ,
73
Funktioner, der er indstillet i OPTION MENU (Fortsat)
Tryk på [OFF], eller zoom til vidvinkel (Wsiden) for at annullere.
b Bemærk
• Ved optagelse af et fjernt motiv kan fokusering
være vanskeligt og tage nogen tid.
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 73),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
EXPOSURE
Du kan manuelt indstille lysstyrken for et
billede. Indstil [EXPOSURE] når
motivet er for lyst eller for mørkt i forhold
til baggrunden.
1 Tryk på det sted på skærmen, som du
ønsker at indstille spotpunkt og
eksponering for.
vises.
2 Tryk på [END].
Hvis du vil vende tilbage til automatisk
eksponering, skal du trykke på [AUTO]
t [END] i trin 1.
b Bemærk
• Hvis du indstiller [SPOT METER], sættes
[EXPOSURE] automatisk til [MANUAL].
SCENE SELECTION
Du kan optage billeder effektivt i
forskellige situationer med funktionen
[SCENE SELECTION].
B AUTO
1 Tryk på [MANUAL].
vises.
2 Tryk på
/
for at justere
eksponeringen.
3 Tryk på
.
Denne indstilling optager automatisk
billeder uden funktionen [SCENE
SELECTION].
TWILIGHT* (
)
Vælg denne for at optage om natten uden
at miste stemningen.
Hvis du vil vende tilbage til automatisk
eksponering, skal du trykke på [AUTO] t
i trin 1.
CANDLE ( )
SPOT METER (Fleksibel
spotmåler)
Du kan justere og fastsætte eksponeringen
for motivet, så det optages med passende
lysstyrke, selvom der er stor kontrast
mellem motivet og baggrunden, f.eks.
motiver, der er badet i projektørlys på en
scene.
Vælg denne for at optage om natten uden
at miste stemningen.
SUNRISE&SUNSET* (
)
Vælg denne for at gengive atmosfæren i
sekvenser som solnedgange eller
solopgange.
DK
74
FIREWORKS* (
)
SNOW** (
Vælg denne for at foretage spektakulære
optagelser af fyrværkeri.
LANDSCAPE* (
Vælg denne for at optage billeder af hvide
landskaber.
* Videokameraet er indstillet til kun at fokusere
på motiver, der er langt væk.
** Videokameraet er indstillet til ikke at fokusere
på motiver, der er tæt på.
)
Denne indstilling giver tydelige billeder af
motiver, der er langt væk. Indstillingen
forhindrer også, at videokameraet
fokuserer på vinduesglas eller -metal, der
er mellem videokameraet og motivet.
PORTRAIT (
)
)
b Bemærk
• Indstillingen [WHITE BAL. ] fjernes, når du
indstiller [SCENE SELECTION].
WHITE BAL.
(Hvidbalance)
Gør det muligt at justere farvebalancen til
optagemiljøets lysstyrke.
SPOTLIGHT** (
)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
Vælg indstilling for at forhindre, at
personers ansigter virker overdrevent
blege, når motiver er stærkt oplyste.
)
Denne indstilling minimerer rystelser, når
der optages motiver i hurtig bevægelse.
BEACH** (
Hvidbalancen justeres automatisk.
OUTDOOR (
)
SPORTS** (Sport) (
B AUTO
Brugertilpasning af videokameraet
Denne indstilling fremhæver motiver,
f.eks. personer eller blomster, og danner en
blød baggrund.
)
– Udendørs
– Natoptagelser, neonskilte og fyrværkeri
– Solopgang eller solnedgang
– Under lysstofrør, der simulerer dagslys
INDOOR (n)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
– Indendørs
– Til fester og i studier, hvor lysforholdene
ændres hurtigt
– Under videolamper i et studie eller under
natriumlamper eller glødelampelignende
kulørte lamper
ONE PUSH (
Vælg denne for at få det blå i havet eller en
sø med.
)
Hvidbalancen justeres i forhold til de
omgivende lysforhold.
1 Tryk på [ONE PUSH].
2 Ret videokameraet mod noget hvidt,
f.eks. et stykke papir, for at fylde
skærmen med samme lysforhold, som
motivet skal optages under.
DK
Fortsættes ,
75
Funktioner, der er indstillet i OPTION MENU (Fortsat)
3 Tryk på [
].
blinker hurtigt. Indikatoren holder
op med at blinke, når hvidbalancen er
justeret og gemt i hukommelsen.
b Bemærk
• Angiv [WHITE BAL. ] til [AUTO] eller juster
farven i [ONE PUSH] under hvide eller køligt
hvide fluorescerende lamper.
• Mens
blinker hurtigt under indstillingen
[ONE PUSH], skal du fortsætte for at indramme
det hvide motiv, indtil
holder op med at
blinke.
blinker langsomt, hvis [ONE PUSH] ikke
•
kan indstilles.
• Hvis du valgte [ONE PUSH], og hvis
bliver ved med at blinke, efter at du har trykker
på
, skal du indstille [WHITE BAL. ] til
[AUTO].
• Indstillingen [SCENE SELECTION] fjernes,
når du indstiller [WHITE BAL. ].
z Tip
• Hvis du har udskiftet batteriet, mens [AUTO] er
valgt, eller du bringer camcorderen udendørs
efter indendørs brug (eller omvendt), skal du
vælge [AUTO] og rette videokameraet mod et
hvidt motiv i nærheden i ca. 10 sekunder, hvis
du vil have bedre justering af farvebalancen.
• Hvis du ændrer indstillingerne [SCENE
SELECTION] eller bringer videokameraet
udendørs under indstilling af hvidbalance med
[ONE PUSH], skal du gentage handlingen
[ONE PUSH].
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Når du sætter [COLOR SLOW SHTR] til
[ON]), kan du optage et billede lysere i
farver selv i mørke.
vises på skærmen.
Tryk på [OFF] for at annullere [COLOR
SLOW SHTR].
S. NIGHTSHOT PLS
(Super NightShot plus)
Billedet vil blive optaget med maksimalt 16
gange følsomheden ved NightShot plusoptagelse, hvis du indstiller [S.
NIGHTSHOT PLS] til [ON], mens
NIGHTSHOT PLUS-kontakten (s. 35) også
er indstillet til ON.
vises på skærmen.
Angiv [S. NIGHTSHOT PLS] til [OFF] for
at vende tilbage til normal indstilling.
b Bemærk
• Undlad at bruge [S. NIGHTSHOT PLS] i lyse
omgivelser. Dette kan medføre fejl.
• Du må ikke blokere for den infrarøde port med
fingrene eller andre genstande (s. 110).
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 73),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden for videokameraet ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan sænke
hastigheden for billeder i bevægelse.
FADER
Du kan optage en overgang med følgende
effekter som tilføjelse mellem sekvenser.
1 Vælg den ønskede effekt i [STBY] (under
indtoning) eller i [REC] (under udtoning),
og tryk derefter på
.
2 Tryk på START/STOP.
Indikatoren for toning holder op med at
blinke og forsvinder, når toningen er
udført.
Tryk på [OFF] i trin 1 for at annullere
fading, før handlingen udføres.
Hvis du trykker på START/STOP,
annulleres indstillingen.
STBY
b Bemærk
DK
76
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 73),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden for videokameraet ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan sænke
hastigheden for billeder i bevægelse.
Udtoning
WHITE FADER
REC
Indtoning
BLACK FADER
D.EFFECT (Digital effekt)
Når [OLD MOVIE] vælges, vises
på
skærmen, og du kan optage dine film med
en atmosfære som på en gammel film.
Tryk på [OFF] for at annullere
[D.EFFECT].
PICT.EFFECT
(Billedeffekt)
Du kan føje specialeffekter til et billede
under optagelse eller afspilning.
vises.
B OFF
Anvender ikke indstillingen
[PICT.EFFECT].
Billederne vises i brunlige toner (sepia).
B&W
Billederne vises i sort-hvid.
Selvudløseren starter optagelse af et
stillbillede efter ca. 10 sekunder.
Tryk på PHOTO for at optage stillbilleder,
når [SELF-TIMER] er indstillet til [ON] og
vises.
Tryk på [RESET] for at annullere
nedtællingen.
Vælg [OFF] for at annullere selvudløseren.
z Tip
• Du kan også betjene det ved at trykke på
PHOTO på fjernbetjeningen (s. 112) (DCRDVD306E/DVD308E/DVD708E).
FLASH MODE (DCRDVD306E/DVD308E/
DVD708E)
Du kan indstille denne funktion, når du
bruger en ekstern blitz (medfølger ikke), som
er kompatibel med videokameraet.
Monter den eksterne blitz på Active Interface
Shoe (s. 110).
Brugertilpasning af videokameraet
SEPIA
SELF-TIMER
B ON ( )
Blitzer hver gang.
PASTEL
AUTO
Blitzer automatisk.
Billederne vises som en lys pasteltegning.
MICREF LEVEL
Du kan vælge mikrofonens lydniveau til
optagelse.
Vælg [LOW], hvis du vil optage spændende
og kraftfulde lyde i en koncertsal eller
lignende.
B NORMAL
Optager forskellige surround sounds og
konverterer dem til det bestemte niveau.
LOW (
)
Optager surround sound naturligt. Denne
indstilling bør ikke bruges til optagelse af
samtaler.
DK
77
Brug af en computer
Hvad kan du gøre med en Windows computer
Når du installerer "Picture Motion
Browser" på en Windows-computer fra den
medfølgende CD-ROM, kan du få glæde af
følgende funktioner.
x Kopiering af en disc
t Video Disc Copier
Du kan kopiere alle billederne på en disc,
der er taget med videokameraet.
z Tip
• Se side 82, når du bruger en Macintosh
computer.
Om "First Step Guide
(Introduktion)"
"First Step Guide (Introduktion)" er en
brugervejledning, som du kan se på din
computer.
Denne beskriver grundlæggende betjening,
fra den første tilslutning til videokamera og
computer og angivelse af indstillinger, til
generel betjening, den første gang du bruger
softwaren, "Picture Motion Browser", der
findes på CD-ROM (medfølger).
Se "Installation af "First Step Guide
(Introduktion)"" (s. 80), start "First Step
Guide (Introduktion)", og følg derefter
instruktionerne.
Hovedfunktioner
x Import af film, der er optaget med
videokameraet
x Visning af film, der er importeret
til en computer
Du kan administrere film og stillbilleder
ved hjælp af dato og klokkeslæt for
optagelsen og vælge film eller stillbilleder,
du ønsker at få vist som miniaturebilleder.
Disse miniaturebilleder kan forstørres og
blive vist i et diasshow.
x Redigering af billeder, der er
importeret til en computer
x Oprettelse af en original DVD
Du kan oprette en original DVD fra
billeddata, der er importeret fra dit
videokamera.
DK
78
Om hjælpefunktionen i
softwaren
Vejledningen Hjælp forklarer alle
funktionerne i softwaren. Se vejledningen
Hjælp angående yderligere detaljerede
funktioner efter en grundig gennemlæsning
af "First Step Guide (Introduktion)".
Klik på
-mærket på skærmen for at få
vist hjælpevejledningen.
Systemkrav
Når der bruges "Picture Motion
Browser"
Operativsystem: Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional eller Windows
XP Media Center Edition
Standardinstallation er påkrævet.
Problemfri drift på et opgraderet
operativsystem eller i et multi-boot miljø
kan ikke garanteres.
CPU: Intel Pentium III 1 GHz eller hurtigere
Program: DirectX 9.0c eller senere. (Dette
produkt er baseret på DirectX-teknologi.
Og det er nødvendigt, at DirectX er
installeret.)
Lydsystem: Direct Sound-kompatibelt
lydkort
Hukommelse: 256 MB eller derover
Harddisk:
Disc-volumen til installation: Ca. 600 MB
(5 GB eller mere kan være nødvendigt ved
oprettelse af DVD-videoer.)
Skærm: DirectX 7 eller nyere kompatibelt
videokort, minimum 1024 × 768, mange
farver (16 bit farve)
Andet: USB-port (denne skal være der som
standard, Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel) anbefales), brænder, der kan
brænde DVD'er (CD-ROM-drev er
nødvendigt til softwareinstallation)
• Når du bruger en "Memory Stick PRO Duo", og
din computer ikke er kompatibel med den, skal
du tilslutte videokameraet med USB-kablet i
steder for at bruge Memory Stick-slotten i
computeren.
Ved afspilning af stillbilleder, der er
optaget på en "Memory Stick Duo" på
en computer
Brug af en computer
Operativsystem: Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional eller Windows
XP Media Center Edition
Standardinstallation er påkrævet.
Problemfri drift på et opgraderet
operativsystem kan ikke garanteres.
CPU: MMX Pentium 200 MHz eller hurtigere
Andet: USB-port (denne skal forefindes
som standard)
b Bemærk
• Funktionen garanteres ikke på alt anbefalet
udstyr.
F.eks. kan andre åbne programmer, eller
programmer, der kører i baggrunden, begrænse
produktets ydelse.
z Tip
• Hvis din computer er forsynet med en Memory
Stick-slot, skal du sætte den "Memory Stick
Duo", hvor de optagne stillbilleder ligger, i
Memory Stick Duo-adapteren (medfølger ikke)
og derefter sætte den i Memory Stick-slotten i
din computer for at kopiere stillbilleder til
computeren.
DK
79
Installation af "First Step Guide (Introduktion)"
og softwaren
Du skal installere "First Step Guide
(Introduktion)" og softwaren på din
Windows-computer, før du tilslutter
videokameraet til computeren.
Installationen er kun påkrævet første gang.
Det indhold, der skal installeres, og
procedurerne kan være forskellige
afhængigt af dit operativsystem.
4 Klik på [FirstStepGuide].
5 Vælg det ønskede sprog og
modelnavn for dit videokamera i
rullelisten.
z Tip
• Se side 82, når du bruger en Macintosh
computer.
Installation af "First Step Guide
(Introduktion)"
1 Kontroller, at videokameraet ikke
er sluttet til computeren.
6 Klik på [FirstStepGuide(HTML)].
Installationen begynder.
Når [Save is complete] vises, klikker du
på [OK] for at afslutte installationen.
2 Tænd computeren.
bBemærk
• Log på som administrator.
• Luk alle åbne programmer på computeren,
før softwaren installeres.
3 Læg den medfølgende CD-ROM i
computerens diskdrev.
Installationsskærmbilledet vises.
Installation af "First Step Guide
(Introduktion)" i PDF
I trin 6 klikker du på
[FirstStepGuide(PDF)].
Installation af softwaren "Adobe
Reader" til visning af PDF-filen
I trin 6 klikker du på [Adobe(R)
Reader(R)].
Installation af softwaren
1 Udfør trin 1-3 i "Installation af
Hvis skærmbilledet ikke vises
1 Klik på [Start], og klik derefter på [My
Computer]. (For Windows 2000,
dobbeltklik på [My Computer].)
2 Dobbeltklik på [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (disc-drev).*
DK
80
* Drevnavne (f.eks. (E:)) kan variere
afhængigt af computeren.
"First Step Guide (Introduktion)""
(s. 80).
2 Klik på [Install].
3 Vælg sproget til det program, der
skal installeres, og klik derefter
på [Next].
4 Vælg dit område og land/område,
x Sonic UDF Reader
Nødvendig software til at genkende en
DVD-RW (VR-tilstand)
x Windows Media Format 9 Series
Runtime ((kun Windows 2000)
Nødvendig software til at oprette en DVD
og klik derefter på [Next].
x Microsoft DirectX 9.0c
Softwaren opsættes til dit valgte land/
område.
Nødvendig software til at håndtere film
5 Læs [License Agreement], vælg
[I accept the terms of the license
agreement], hvis du accepterer,
og klik derefter på [Next].
Genstart computeren, hvis det er
nødvendigt for at afslutte installationen.
Genvejsikonerne, f.eks. [ ] (Picture
Motion Browser), vises på skrivebordet.
6 Tilslut videokameraet til din
8 Fjern CD-ROM'en fra
Brug af en computer
computer ved hjælp af et USBkabel, og klik derefter på [Next] på
skærmbilledet til bekræftelse af
tilslutningen.
computerens diskdrev.
z Tip
• Se i "First Step Guide (Introduktion)", hvordan
du fjerner USB-kablet.
bBemærk
• Selv om du på skærmen bliver anmodet om
at genstarte din computer, behøver du ikke
at genstarte på dette tidspunkt. Genstart din
computer, når installationen er afsluttet.
7 Følg vejledningen på skærmen
for at installere softwaren.
Afhængigt af computeren kan du have
behov for at installere tredjeparts
software (vist nedenfor). Hvis
installationsskærmbilledet vises, skal du
følge instruktionerne for at installere
den nødvendige software.
Når du har installeret
softwaren, oprettes et
genvejsikon til kundens
registreringswebsted på
skrivebordet.
• Når du først har registreret på
webstedet, kan du få sikker og nyttig
support.
http://www.sony.net/registration/di/
• Besøg følgende URL for at få
oplysninger om Picture Motion
Browser:
http://www.sony.net/support-disoft/
DK
81
Visning af "First Step
Guide (Introduktion)"
Brug af en Macintosh
computer
z Tip
Du kan kopiere stillbilleder fra "Memory
Stick Duo" til Macintosh.
Tryk på "First Step Guide (Introduktion)"
på den medfølgende CD-ROM.
• Se side 82, når du bruger en Macintosh
computer.
Hvis du vil have vist "First Step Guide
(Introduktion)" på computeren, anbefales
Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 eller
nyere.
Dobbeltklik på genvejen "First Step Guide
(Introduktion)" på skrivebordet.
z Tip
• Du kan også starte dette program ved at vælge
[Start] t [Programs] ([All Programs] for
Windows XP) t [Sony Picture Utility] t
[First Step Guide (Introduktion)] t mappen
med modelnavnet på dit videokamera t
HTML version af "First Step Guide
(Introduktion)".
• Hvis du vil have vist "First Step Guide
(Introduktion)" i HTML-format uden
installation, skal du kopiere den ønskede
sprogmappe fra mappen [FirstStepGuide] på
CD-ROM'en og derefter dobbeltklikke på
[Index.html].
• Se PDF versionen af "First Step Guide
(Introduktion)" i følgende tilfælde:
– Når du vil udskrive ønskede emner i "First
Step Guide (Introduktion)"
– Når "First Step Guide (Introduktion)" ikke
vises korrekt på grund af browserindstillingen, selv i det anbefalede miljø.
– Når HTML-versionen af "First Step Guide
(Introduktion)" ikke kan installeres.
b Bemærk
• Den medfølgende software "Picture Motion
Browser" fungerer ikke på Mac OS-computere.
• Se i "First Step Guide (Introduktion)" angående
oplysninger om tilslutning af videokameraet til
computeren og kopiering af stillbilleder.
Systemkrav
Kopiering af stillbilleder fra en
"Memory Stick Duo"
Operativsystem: Mac OS 9.1/9.2 eller Mac
OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4).
Andet: USB-port (denne skal forefindes
som standard)
Om "First Step Guide
(Introduktion)"
"First Step Guide (Introduktion)" er en
brugervejledning, som du kan se på din
computer.
Denne beskriver de grundlæggende
funktioner fra den første sammenkobling af
videokameraet og computeren og angivelse
af indstillinger.
Se "Installation af "First Step Guide
(Introduktion)"", start "First Step Guide
(Introduktion)", og følg derefter
instruktionerne.
Installation af "First Step Guide
(Introduktion)"
Kopier "FirstStepGuide(PDF)" på det
ønskede sprog i mappen [FirstStepGuide]
til computeren.
DK
82
Visning af "First Step Guide
(Introduktion)"
Dobbeltklik på "FirstStepGuide(PDF)".
Hvis der ikke er installeret software til
visning af PDF på din computer, kan du
hente Adobe Reader fra følgende websted:
http://www.adobe.com/
Brug af en computer
DK
83
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer, når du bruger
videokameraet, kan du bruge følgende
oversigt til at finde problemet. Hvis
problemet fortsætter, skal du afbryde
strømmen og kontakte en Sony-forhandler.
• Generel betjening/Easy Handycam -betjening/
Fjernbetjening...............................................84
• Batterier/strømkilder ....................................85
• LCD-skærm/søger .......................................86
• Disc'e "Memory Stick Duo" ........................86
• Optagelse ......................................................87
• Afspilning på videokameraet .......................89
• Afspilning af en disc på andre enheder .......90
• Redigering af film på disc'en .......................90
• Kopiering, redigering og tilslutning til andre
enheder ....................................................... 91
• Tilslutning til en computer ..........................91
• Funktionerne kan ikke anvendes samtidig
......................................................................91
Generel betjening/Easy
Handycam-betjening/
Fjernbetjening
Der er ingen strøm.
• Sæt et opladet batteri i videokameraet
(s. 19).
• Forbind netledningen fra
vekselstrømsadapteren til stikkontakten i
væggen (s. 19).
Videokameraet fungerer ikke,
selvom der er tændt for strømmen.
• Det tager nogle få sekunder for
videokameraet at blive klar til at optage,
efter at der er tændt for det. Dette er ikke en
fejl.
• Tag vekselstrømsadapteren ud af
vægkontakten eller fjern batteriet. Tilslut
igen efter ca. 1 minut. Hvis funktionerne
stadig ikke virker, skal du trykke på RESETknappen (s. 111) med en spids genstand.
(Hvis du trykker på knappen RESET,
nulstilles alle indstillinger inkl. klokkeslæt.)
• Temperaturen i videokameraet er meget høj.
Sluk for videokameraet, og lad det stå et
køligt sted.
DK
84
Knapperne fungerer ikke.
• Under Easy Handycam-betjening er
følgende knapper/funktioner ikke
tilgængelige.
– Knappen BACK LIGHT (s. 35)
– Afspilningszoom (s. 39)
– Tænde og slukke for LCDbaggrundsbelysningen (trykke på knappen
DISP BATT/INFO og holde den nede i
nogle få sekunder) (s. 24)
Knappen
(OPTION) vises ikke.
• OPTION MENU kan ikke bruges under
Easy Handycam-betjening.
Menuindstillingerne er ændret.
• De fleste menupunkter vender automatisk
tilbage til standardværdierne under Easy
Handycam-betjening.
• Følgende menupunkter er fastlåst under Easy
Handycam-betjeningen.
– Filmoptagetilstand: [SP]
QUALITY] for stillbilleder: [FINE]
–[
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
– Optageformat for DVD-RW: [VIDEO]
• De følgende menupunkter vender tilbage til
deres standardindstillinger, hvis POWERkontakten sættes til OFF (CHG) i mere end
12 timer:
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL. ]
– [MICREF LEVEL]
Selv hvis du trykker på EASY, skifter
menuindstillingerne ikke automatisk
til deres standardindstillinger.
Den medfølgende fjernbetjening
fungerer ikke (DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E).
• Følgende menuindstillinger forbliver
uændrede, selv om de blev indstillet under
Easy Handycam-betjening.
– [FILE NO. ]
– [VOLUME]
– [TV TYPE]
–[
DISPLAY]
– [BEEP]
– [SUB-T DATE]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [WIDE SELECT]*
– [DEMO MODE]
– [FLASH MODE]**
– [ LANGUAGE SET]
• Indstil [REMOTE CTRL] til [ON] (s. 70).
• Sæt et batteri i batteriholderen, så polerne
+/– vender korrekt i forhold til mærkerne
+/– (s. 112).
• Fjern eventuelle hindringer mellem
fjernbetjeningen og
fjernbetjeningsmodtageren.
• Vend fjernbetjeningssensoren væk fra stærke
lyskilder, f.eks. direkte sollys eller
overbelysning. Ellers er der risiko for, at
fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
* DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
** DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
En anden DVD-enhed virker ikke, når
du bruger den medfølgende
fjernbetjening (DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E).
• Vælg en anden kommandotilstand end DVD
2 til DVD-enheden, eller tildæk DVDenhedens sensor med sort papir.
Videokameraet vibrerer.
• Der kan forekomme vibrationer afhængigt af
disc'ens tilstand. Dette er ikke en fejl.
Batterier/strømkilder
• Dette er ikke en fejl.
Der høres en motorlyd i
videokameraet, når disc-dækslet er
lukket uden disc.
• Videokameraet forsøget at genkende disc'en.
Dette er ikke en fejl.
Videokameraet bliver varmt.
• Det skyldes, at videokameraet har været
tændt i lang tid. Dette er ikke en fejl. Sluk for
videokameraet, og lad det stå et køligt sted.
Fejlfinding
Strømmen afbrydes pludseligt.
Der kan mærkes vibrationer, eller der
høres en svag lyd under betjeningen.
• Videokameraet slukkes automatisk, når du
ikke har betjent den i ca. fem minutter
(A.SHUT OFF). Ret indstillingen af
[A.SHUT OFF] (s. 70), eller tænd for
strømmen igen, eller brug
vekselstrømsadapteren.
• Oplad batteriet (s. 19).
Indikatoren CHG (opladning) lyser
ikke, når batteriet oplades.
• Drej POWER-kontakten til OFF (CHG)
(s. 19).
• Sæt batteriet korrekt i videokameraet (s. 19).
• Sæt netledningen ordentlig i stikkontakten i
væggen.
• Batteriet er ladet op (s. 19).
DK
Fortsættes ,
85
Fejlfinding (Fortsat)
Indikatoren CHG (opladning) blinker,
når batteriet oplades.
• Sæt batteriet korrekt i videokameraet (s. 19).
Hvis problemet fortsætter, skal du tage
vekselstrømsadapteren ud af vægkontakten
og kontakte en Sony-forhandler. Batteriet
kan være beskadiget.
Indikatoren for resterende batteritid
viser ikke den korrekte tid.
• Den omgivende temperatur er enten for høj
eller for lav. Dette er ikke en fejl.
• Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet
fortsætter, skal du udskifte batteriet med et
nyt (s. 19).
• Den viste tid er muligvis ikke korrekt
afhængigt af de forhold, som videokameraet
anvendes under.
Menupunkterne er nedtonede.
• Du kan ikke vælge nedtonede punkter i den
aktuelle optage/afspilningssituation.
• Nogle funktioner kan ikke anvendes
samtidig (s. 91).
Billedet i søgeren er ikke klart.
• Flyt søgerens justeringsmekanisme, indtil
billedet er tydeligt (s. 25).
Billedet i søgeren er forsvundet.
• Luk LCD-panelet. Der vises ikke noget
billede i søgeren, når LCD-panelet er åbent
(s. 25).
Der vises en prikket linje på LCDskærmen.
• Dette er ikke en fejl og påvirker ikke de
optagne billeder.
Batteriet bliver afladet hurtigt.
• Den omgivende temperatur er enten for høj
eller for lav. Dette er ikke en fejl.
• Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet
fortsætter, skal du udskifte batteriet med et
nyt (s. 19).
LCD-skærm/søger
Der vises ingen knapper på
berøringspanelet.
• Tryk let på LCD-skærmen.
• Tryk på DISP/BATT INFO på
videokameraet (eller DISPLAY på
fjernbetjeningen til DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E) (s. 24).
Knapperne på berøringspanelet
fungerer ikke korrekt, eller fungerer
slet ikke.
• Juster berøringspanelet ([CALIBRATION])
(s. 103).
DK
86
Disc'e/"Memory Stick Duo"
Disc'en kan ikke fjernes.
• Kontroller, at strømkilden (batteri eller
vekselstrømsadapter) er tilsluttet korrekt
(s. 19).
• Disc'en er beskadiget, eller der er
fingeraftryk på den osv. I så fald kan det tage
op til 10 minutter at fjerne disc'en.
• Temperaturen i videokameraet er meget høj.
Sluk for videokameraet, og lad det stå et
køligt sted.
• Afslutningen afbrydes ved at slukke
videokameraet. Tænd for videokameraet og
fjerne disc'en, når afslutningen er fuldført
(s. 44).
Billeder kan ikke slettes.
• Det maksimale antal billeder, som du kan
slette på indeksskærmbilledet på én gang, er
100.
• Billeder kan ikke slettes afhængigt af
disc'ens type og optageformat (s. 12, 46).
Indikatoren for resterende
disckapacitet vises ikke.
• Indstil det på [
REMAINING] til [ON],
så det altid viser indikatoren for resterende
disc-plads (s. 63).
Indikatorerne for disctypen og
optageformatet på LCD-skærmen er
nedtonet.
• Disc'en kan være blevet oprettet på en anden
enhed end videokameraet. Du kan afspille
disc'en på videokameraet, men du kan ikke
optage flere sekvenser.
Du kan ikke anvende funktioner med
"Memory Stick Duo".
Du kan ikke slette eller formatere
"Memory Stick Duo".
• Det maksimale antal billeder, som du kan
slette på indeksskærmbilledet på én gang, er
100.
• Du kan ikke slette stillbilleder, som er
skrivebeskyttet på en anden enhed.
Datafilnavnet er forkert eller blinker
• Filen kan være beskadiget.
• Filformatet understøttes ikke af
videokameraet. Brug det understøttede
filformat (s. 99).
Se også "Disc'e/"Memory Stick Duo""
(s. 86).
Ved tryk på START/STOP optages
der ikke billeder på disc'en.
• Afspilningsskærmbilledet vises. Indstil
videokameraet til optagestandby (s. 33).
• Videokameraet optager den sekvens, du
netop har optaget på disc'en.
• Der er ikke mere plads på disc'en. Brug en
ny disc, eller formatér disc'en (kun DVDRW/DVD+RW, s. 57) Eller slet
unødvendige billeder (s. 46).
• Når du bruger en af følgende disc'e efter
afslutning af den, skal du gøre den klar til
optagelse af flere sekvenser (s. 58). Eller
brug en ny disc.
– DVD-RW (VIDEO-tilstand)
– DVD+RW
• Temperaturen i videokameraet er meget høj.
Sluk for videokameraet, og lad det stå et
køligt sted.
• Der er kondensvand på disc'en. Sluk for
videokameraet, og lad det stå et køligt sted i
ca. 1 time (s. 103).
Fejlfinding
• Hvis du bruger en "Memory Stick Duo", der
er formateret på en computer, kan du
formatere den ved hjælp af videokameraet
(s. 58).
Optagelse
Du kan ikke ændre et stillbillede.
• Afspilningsskærmbilledet vises. Indstil
videokameraet til optagestandby (s. 33).
• Der er ikke mere plads på "Memory Stick
Duo". Brug en ny "Memory Stick Duo", eller
formatér "Memory Stick Duo" (s. 58). Eller
slet unødvendige billeder (s. 47).
• Du kan ikke optage et stillbillede på en disc i
videokameraet.
ACCESS-indikatoren lyser, selvom
du har stoppet optagelsen.
• Videokameraet optager den sekvens, du
netop har optaget på disc'en.
DK
Fortsættes ,
87
Fejlfinding (Fortsat)
Optagevinklen ser anderledes ud
(DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E).
• Optagevinklen kan se anderledes ud
afhængigt af videokameraets tilstand. Dette
er ikke en fejl.
[STEADYSHOT] fungerer ikke.
• Indstil [STEADYSHOT] til [ON] (s. 63).
• [STEADYSHOT] kan muligvis ikke
kompensere for kraftige vibrationer.
Funktionen BACK LIGHT virker ikke.
Den faktiske optagetid for filmen er
mindre end den forventede
omtrentlige optagetid for en disc.
• Funktionen BACK LIGHT kan ikke bruges
under Easy Handycam-betjening.
• Afhængigt af et motiv, f.eks. et motiv i
hurtig bevægelse, kan den tilgængelige
optagetid bliver afkortet (s. 11).
Små hvide, røde, blå eller grønne
prikker vises på skærmen.
Optagelsen stopper.
• Prikkerne vises, når du optager med [S.
NIGHTSHOT PLS] eller [COLOR SLOW
SHTR]. Dette er ikke en fejl.
• Temperaturen i videokameraet er meget høj.
Sluk for videokameraet, og lad det stå et
køligt sted.
• Der er kondensvand på disc'en. Sluk for
videokameraet, og lad det stå et køligt sted i
ca. 1 time (s. 103).
Der er forskel på det sted, hvor du
trykkede på START/STOP, og det
sted, hvor den optagne film starter/
stopper.
• Der kan forekomme en tidsforskel mellem
det sted, hvor du trykkede på START/STOP,
og det sted, hvor optagelsen starter/stopper.
Dette er ikke en fejl.
Filmformatet ratio (16:9/4:3) kan ikke
ændres. (DCR-DVD306E/DVD308E/
DVD708E)
• Du kan ikke ændre filmformatet, hvis disc'en
er en DVD+RW.
Den automatiske fokusering
fungerer ikke.
• Indstil [FOCUS] til [AUTO] (s. 73).
• Optageforholdene egner sig ikke til
automatisk fokusering. Indstil fokus manuelt
(s. 73).
DK
88
Billedets farve vises ikke korrekt.
• Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten på OFF
(s. 35).
Skærmbilledet er lyst, og motivet
vises ikke på skærmen.
• Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten på OFF
(s. 35).
Skærmbilledet er mørkt, og motivet
vises ikke på skærmen (DCRDVD306E/DVD308E/DVD708E).
• Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den
nede i nogle få sekunder for at tænde
baggrundsbelysningen (s. 24).
Der forekommer uønsket flimmer.
• Dette sker, når du optager billeder under en
fluorescerende lampe, en natriumlampe eller
en kviksølvlampe. Dette er ikke en fejl.
Der vises en lodret streg, når der
optages stearinlys eller elektrisk lys i
mørke omgivelser.
• Dette sker, når kontrasten mellem motivet og
baggrunden er for høj.
Dette er ikke en fejl.
Der kan forekomme en lodret hvid
linje på et billede, der er optaget i
stærkt lys.
• Dette fænomen kaldes udtværing. Dette er
ikke en fejl.
• Indsæt en disc med optagesiden vendt mod
videokameraet (s. 26).
• Disc'en, der er optaget, formateret eller
afsluttet på andre enheder, kan muligvis ikke
afspilles på videokameraet.
Afspilningsbilledet er forvrænget.
Der vises sorte bjælker, når der
optages en tv-skærm eller
computerskærm.
• Indstil [STEADYSHOT] til [OFF] (s. 63).
[S. NIGHTSHOT PLS] kan ikke
slettes.
• Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten på ON
(s. 35).
[COLOR SLOW SHTR] fungerer ikke
korrekt.
• [COLOR SLOW SHTR] virker muligvis
ikke korrekt i totalt mørke. Anvend
NightShot plus eller [S. NIGHTSHOT PLS].
Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL].
Du kan ikke bruge [WIDE SELECT]
(DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E).
• Du kan ikke anvende [WIDE SELECT], hvis
disc'en er en DVD+RW.
Afspilning på videokameraet
Du kan ikke afspille en disc.
Stillbilleder, der er lagret på en
"Memory Stick Duo" kan ikke
afspilles.
• Stillbilleder kan ikke afspilles, når du har
redigeret filer eller mapper eller har redigeret
dataene på en computer. (I så fald blinker
filnavnet.) Dette er ikke en fejlfunktion
(s. 100).
• Stillbilleder, som er optaget på andre
enheder, kan muligvis ikke afspilles. Dette er
ikke en fejlfunktion (s. 100).
"
" angives på et billede i VISUAL
INDEX-skærmbilledet.
• Indlæsning af dataene er muligvis mislykket.
Det angives muligvis korrekt, når du slukker
for strømmen og derefter tænder for den igen
eller fjerner og indsætter "Memory Stick
Duo" nogle gange.
• Dette kan blive vist på stillbilleder, der er
optaget på andre enheder, redigeret på en
computer osv.
Fejlfinding
• Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL], når:
– LCD-panelet er lukket på videokameraet
med LCD-skærmen vendende udad.
– Der kommer ikke strøm fra
vekselstrømsadapteren.
• Aftør disc'en med en blød klud (s. 99).
Der er ingen eller kun svag lyd ved
afspilning af en disc.
• Skru op for lyden (s. 38).
• Der afspilles ikke nogen lyd, når LCDskærmen er lukket. Åbn LCD-skærmen.
• Når du optager lyd med [MICREF LEVEL]
(s. 77) indstillet til [LOW], kan den optagne
lyd være svær at høre.
• Drej videokameraets POWER-kontakt for at
tænde det, og tryk på
(VIEW IMAGES).
• Tryk på [HOME MENU], tryk på
(VIEW IMAGES), og tryk derefter på
[VISUAL INDEX].
• Kontrollér disc'ens kompatibilitet (s. 11)
DK
Fortsættes ,
89
Fejlfinding (Fortsat)
Afspilning af en disc på andre
enheder
Du kan ikke afspille en disc, eller en
disc kan ikke genkendes.
• Aftør disc'en med en blød klud (s. 99).
• Afslut disc'en (s. 42).
• En disc, der er optaget i VR-tilstand, kan
ikke afspilles på en enhed, der ikke
understøtter VR-tilstand. Kontroller
kompatibiliteten i brugervejledningen til
afspilningsenheden.
Afspilningsbilledet er forvrænget.
til afspilningsenheden, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
Redigering af film på disc'en
Det er ikke muligt at redigere.
• Disc'en er muligvis ikke konfigureret til
redigering af data (s. 12).
• Der er ikke optaget nogen billeder på disc'en.
• Det er ikke muligt at redigere på grund af
billedets tilstand.
• Du kan ikke redigere et billede, der er
beskyttet på en anden enhed.
• Du kan ikke kopiere eller flytte billeder
mellem en disc og en "Memory Stick Duo".
• Aftør disc'en med en blød klud (s. 99).
"
" angives på et billede i DVDmenuen.
• Indlæsning af dataene er muligvis mislykket,
når disc'en er afsluttet. For følgende disc'e
kan du gøre disc'en klar til flere optagelser
(s. 58) og derefter genoprette DVD-menuen
ved at afslutte disc'en igen (s. 45). Menuen
DVD vises muligvis ikke korrekt.
– DVD-RW (VIDEO-tilstand)
– DVD+RW
Afspilningen fryser et øjeblik mellem
scenerne.
• Billedet kan fryse et øjeblik mellem
sekvenser, afhængigt af den enhed, du
bruger. Dette er ikke en fejl.
• Når det drejer sig om en DVD+R DL, kan
billeder fryse et øjeblik, når der skiftes
optagelag. Dette er ikke en fejl.
Afspilningen skifter ikke til den
foregående sekvens, når du trykker
på ..
• Hvis afspilningen krydser to titler, der er
blevet oprettet automatisk af videokameraet,
når du trykker på ., skifter afspilningen
muligvis ikke til den foregående sekvens.
Vælg den ønskede scene fra
menuskærmbilledet. Se brugervejledningen
DK
90
Sekvenser kan ikke tilføjes i
afspilningslisten.
• Disc'en er fuld, eller der er tilføjet mere end
999 sekvenser. Slet unødvendige sekvenser
(s. 50).
• Du kan ikke føje stillbilleder til
afspilningslisten.
En film kan ikke opdeles.
• En film, der er for kort, kan ikke deles.
• En film, der er beskyttet på en anden enhed,
kan ikke deles.
En sekvens kan ikke slettes.
• Disc'en er muligvis ikke konfigureret til
sletning af data (s. 12).
• Du kan ikke slette film under Easy
Handycam-betjening.
• En sekvens, der er beskyttet på en anden
enhed, kan ikke deles.
Det er ikke muligt at kopiere billeder
fra en disc til en "Memory Stick
Duo".
• Du kan ikke kopiere en film fra en disc til en
"Memory Stick Duo" som et stillbillede
under afspilning på videokameraet.
Det er ikke muligt at afslutte.
• Batteriet løber tør for strøm under afslutning.
Brug af vekselstrømsadapteren.
• Disc'en er allerede blevet afsluttet. Når det
drejer sig om følgende disc'e, skal du følge
den nødvendige procedure til optagelse af
yderligere materiale (s. 58):
– DVD-RW (VIDEO-tilstand)
– DVD+RW
Det er ikke muligt at [UNFINALIZE].
• [UNFINALIZE] er ikke tilgængelig for
følgende typer disc'e:
– DVD-RW (VR-tilstand)
– DVD+RW
– DVD-R
– DVD+R DL
Du kan ikke redigere eller optage
yderligere materiale på en disc ved
hjælp af andre enheder.
• Du kan muligvis ikke redigere en disc, der er
optaget med videokameraet, ved hjælp af
andre enheder.
Tilslutning til en computer
Ved brug af filmene på en disc kan
en computer ikke genkende
videokameraet.
• Installer Picture Motion Browser (s. 80).
• Du skal frakoble alle andre USB-enheder
end tastaturet, musen og videokameraet fra
computeren.
• Tag kablet ud af computeren og
videokameraet, genstart computeren, og
tilslut kablet igen.
Den medfølgende software, Picture
Motion Browser, kan ikke anvendes
på Macintosh-computeren.
• Du kan ikke anvende Picture Motion
Browser på en Macintosh.
Funktionerne kan ikke anvendes
samtidig
• Den følgende liste viser eksempler på
kombinationer af funktioner og
menupunkter, der ikke kan anvendes
samtidig.
Du kan ikke høre lyden.
Kan ikke anvendes
• Når du bruger et S VIDEO-stik, skal du
kontrollere, at A/V-tilslutningskablets røde
og hvide stik også er tilsluttet (s. 40).
BACK LIGHT
Billedformatet for det afspillede er
ikke korrekt, når videokameraet
tilsluttes til TV'et.
• Indstil [TV TYPE] afhængigt af dit TV
(s. 40, 68).
På grund af følgende
indstillinger
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] i
[EXPOSURE]
WIDE SELECT* [OLD MOVIE]
[SCENE
SELECTION]
Du kan ikke kopiere korrekt.
• A/V-tilslutningskablet er ikke tilsluttet
korrekt. Kontroller, at A/V-tilslutningskablet
er tilsluttet til det rigtige stik, dvs.
indgangsstikket på en anden enhed ved
Fejlfinding
Kopiering/redigering/tilslutning
til andre enheder
kopiering af billedet fra videokameraet til en
anden enhed (s. 52).
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR],
[OLD MOVIE], [TELE
MACRO]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECTION]
[SPOT METER]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
DK
Fortsættes ,
91
Fejlfinding (Fortsat)
Kan ikke anvendes
På grund af følgende
indstillinger
[EXPOSURE]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
[WHITE BAL. ]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
[S. NIGHTSHOT [FADER], [D.EFFECT]
PLS]
[COLOR SLOW
SHTR]
[FADER], [D.EFFECT],
[SCENE SELECTION]
[FADER]
[S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[CANDLE],
[FIREWORKS]
[D.EFFECT]
[S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER]
[OLD MOVIE]
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[TELE MACRO] [SCENE SELECTION]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[S. NIGHTSHOT PLS],
[SCENE SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT]
[WIDE
SELECT]**
[OLD MOVIE]
* DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
** DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
DK
92
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosedisplay/
advarselsindikatorer
Kontroller følgende, hvis der vises
indikatorer på LCD-skærmen eller i søgeren.
Nogle symptomer kan du selv ordne. Hvis
problemet forsætter, selvom du har forsøgt at
ordne problemet nogle gange, skal du
kontakte en Sony-forhandler eller et lokalt,
autoriseret Sony-servicecenter.
C:04:00
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• Der er opstået en fejl, som du ikke selv
kan afhjælpe. Kontakt din Sonyforhandler eller det lokale, autoriserede
Sony-servicecenter. Oplys den
femcifrede kode, som begynder med
"E".
101-0001 (Advarselsindikator for
filer)
Blinker langsomt
• Filen er beskadiget.
• Filen kan ikke læses.
(Advarselsindikator for disc'e)
C:(eller E:) ss:ss (selvdiagnose)
C:04:ss
• Batteriet er ikke er et "InfoLITHIUM"batteri. Anvend et "InfoLITHIUM"batteri (s. 101).
• Tilslut vekselstrømsadapteren
jævnstrømsstik korrekt til DC IN-stikket
på dit videokamera (s. 19).
C:32:ss
• Der er opstået symptomer, der ikke
beskrives ovenfor. Fjern disc'en, og
indsæt den igen. Betjen derefter
videokameraet.
• Afbryd strømmen. Tilslut den igen, og
betjen videokameraet.
• Tænd videokameraet igen.
Blinker hurtigt
• Der er sat en ukendt disc i.*
• En afsluttet DVD-RW (VIDEOtilstand)/DVD+RW er sat i
videokameraet under optagestandby.
• Der er optaget på hele disc'en.*
• Der er isat en disc, som er optaget i at
andet TV-farvesystem end det, der
anvendes i dit videokamera, mens du har
valgt
(Film).*
Fejlfinding
C:13:ss
• Disc'en er fejlbehæftet. Brug en
kompatibel disc til dit videokamera
(s. 11).
• Disc'en er snavset eller ridset. Rengør
disc'en med den medfølgende
rengøringsklud (s. 99).
Blinker langsomt
• Der er ikke sat en disc i.*
• Der resterer mindre end 5 minutter til
optagelse af film.
• Der er sat en disc i, der ikke kan læses
eller skrives til, som f.eks. en enkeltsidet
disc, der blev isat omvendt.
Z (Du skal fjerne disc'en)*
Blinker hurtigt
• Der er sat en ukendt disc i.
• Der er optaget på hele disc'en.
• Der er muligvis opstået en fejl på et discdrev i videokameraet.
• Der er sat en afsluttet disc i.
DK
Fortsættes ,
93
Advarselsindikatorer og meddelelser (Fortsat)
E (Advarsel om lavt batteriniveau)
Blinker langsomt
Blinker hurtigt
• Der er næsten ikke mere strøm på
batteriet.
• Afhængigt af de driftsmiljømæssige
forhold eller batteriets tilstand kan E
blinke, selvom der er ca. 20 minutter
resterende batteritid.
• Der er noget i vejen med blitzen.
(Advarsel om høj temperatur)
Blinker langsomt
• Temperaturen i videokameraet stiger.
Sluk for videokameraet, og lad det stå
et køligt sted.
Blinker hurtigt*
• Temperaturen i videokameraet er
meget høj. Sluk for videokameraet, og
lad det stå et køligt sted.
(Advarselsindikator for "Memory
Stick Duo")
• Der er ikke indsat en "Memory Stick
Duo" (s. 28).
(Advarselsindikator for
formatering af "Memory Stick Duo")*
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• "Memory Stick Duo" er ikke formateret
korrekt (s. 58, 99).
(Advarselsindikator for
inkompatibel "Memory Stick Duo")*
• Der er indsat en inkompatibel "Memory
Stick Duo" (s. 99).
- (Advarselsindikator for
skrivebeskyttelse på "Memory Stick
Duo")*
• Skrivebeskyttelsestappen på "Memory
Stick Duo" er låst (s. 100).
• Adgang til "Memory Stick Duo" var
begrænset på en anden enhed.
DK
94
(Advarselsindikator for blitzen)
(Advarselsindikator for
kamerarystelse)
• Lysmængden er utilstrækkelig, så der
opstår let kamerarystelser. Brug
blitzen.
• Videokameraet er ustabilt, så der opstår
let kamerarystelser. Hold
videokameraet stabilt med begge
hænder og optag billedet. Men bemærk
imidlertid, at advarselsindikatoren for
kamerarystelse ikke forsvinder.
* Der høres en tone, når der vises
advarselsindikatorer på skærmen (s. 67).
Beskrivelse af
advarselsmeddelelser
Følg anvisningerne nedenfor, hvis der vises
meddelelser på skærmen.
x Disc
ZRecording on disc disabled.
• Der er fejl på disc'en, og den kan ikke
bruges.
Playback prohibited.
• Du forsøger at afspille en inkompatibel
disc i videokameraet.
• Du forsøger at afspille et billede, der er
optaget med copyrightbeskyttelsessignal.
Z Need to unfinalize disc.
• Hvis du vil optage på den afsluttede
DVD-RW (VIDEO-tilstand), skal du
ophæve afslutningen (s. 58).
Disc error. Remove disc.
• Dit videokamera kan ikke genkende
disc'en, fordi disc'en er inkompatibel
eller er ridset.
Z Disc error. Unsupported
format.
• Disc'en er optaget med en formatkode,
der er forskellig fra formatkoden for dit
videokamera. Formatering af disc'en
kan muligvis sætte dig i stand til at
bruge disc'en i videokameraet (kun
DVD-RW/DVD+RW) (s. 57).
x "Memory Stick Duo"
Reinsert the Memory Stick.
• Indsæt "Memory Stick Duo" igen et par
gange. Hvis indikatoren stadig blinker,
kan "Memory Stick Duo" være
beskadiget. Prøv igen med en anden
"Memory Stick Duo".
• Kontroller formateringen, og formater
derefter "Memory Stick Duo" i
videokameraet, hvis det er nødvendigt
(s. 58, 99).
• Sluk og tænd printeren, tag USB-kablet
ud, og sæt det tilbage igen.
x Andet
No further selection is possible.
• Du kan kun vælge op til 100 billeder
ved:
– sletning af billeder
– redigering af afspilningslisten
– udskrivning af stillbilleder
Data protected.
• Disc'en er blevet beskyttet på en anden
enhed.
Cannot divide.
• Du kan ikke opdele en film, der er
meget kort.
Recovering data
vibration.
Avoid any
Fejlfinding
This Memory Stick is not
formatted correctly.
Cannot print. Check the printer.
• Dit videokamera forsøger automatisk at
gendanne data, hvis dataskrivningen
ikke blev udført korrekt.
Cannot recover data on disc.
Memory Stick folders are full.
• Du kan ikke oprette mapper over
999MSDCF. Du kan ikke slette de
oprettede mapper med videokameraet.
• Du skal formatere "Memory Stick Duo"
(s. 58) eller slette dem med computeren.
x PictBridge-kompatibel printer
• Skrivning af data til disc'en
mislykkedes. Det blev forsøgt at
genskabe dataene, men det lykkedes
ikke.
Please wait.
• Dette vises, hvis fjernelse af disc'en
tager tid. Tænd videokameraet i ca.
10 minutter, og undgå vibration.
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Sluk og tænd printeren, tag USB-kablet
ud, og sæt det tilbage igen.
DK
95
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet
Strømforsyning
Du kan anvende videokameraet i alle lande/
områder med den vekselstrømsadapter, der
fulgte med det, inden for 100-240 V
(vekselstrøm) og 50/60 Hz.
Til visning af billeder skal du have et PALsystem-baseret TV med AUDIO/VIDEOindgangsstik. Der skal anvendes et A/Vtilslutningskabel.
System
PAL
TV-farvesystemer
Videokameraet er baseret på PAL-systemet.
Hvis du vil have vist afspilningsbilledet på
et TV, skal det være et TV, der er baseret på
et PAL-system med et AUDIO/VIDEOindgangsstik.
PAL - M
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay og
Uruguay.
NTSC
SECAM
DK
96
Bruges i
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Østrig m.fl.
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Columbia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerne, USA, Venezuela,
osv.
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Ukraine, osv.
Indstilling til den lokale tid
Du kan nemt indstille uret til lokal tid ved at indstille den pågældende tidsforskel, når du
bruger videokameraet i udlandet. Angiv
(SETTINGS) t [CLOCK/ LANG] t
[AREA SET] og [SUMMERTIME] i HOME MENU (s. 69).
Tidsforskelle
Områdeindstilling
Forskelle i
tidszoner
Områdeindstilling
GMT
Lisbon, London
+11:00
Solomon Is.
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Midway Is., Samoa
+03:30
Tehran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’ s
+08:00
Hong Kong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
Yderligere oplysninger
Forskelle i
tidszoner
DK
97
Vedligeholdelse og forholdsregler
Om disc'en
symbol
Se side 11 for oplysninger om disc'e,
du kan bruge i videokameraet.
Bemærkninger om brug
• Hold i kanten af disc'en, mens du
understøtter midterhullet let. Undgå at
røre optagesiden (den modsatte side af
etiketten, når du bruger en enkeltsidet
disc).
• Inden du optager, skal du fjerne støv og
fingeraftryk fra disc'en med en blød
rengøringsklud. Ellers risikerer du, at du i
nogle situationer ikke kan optage eller
afspille normalt med disc'en.
• Når du sætter disc'en i videokameraet,
skal du trykke på den, så den klikker på
plads. Når meddelelsen [C:13:ss] vises
på LCD-skærmen, skal du åbne discdækslet og fastgøre disc'en igen.
• Sæt ikke klæbende materiale, som f.eks.
en mærkat på disc'ens overflade. Hvis du
gør det, kan disc'en komme i ubalance og
derved forårsage fejl på disc'en eller
videokameraet.
Brug af dobbelt-sidede disc'e
Dobbeltsidede disc'e gør det muligt at
optage på begge sider af en disc.
x Optagelse på A-siden
Anbring disc'en i videokameraet med siden
med symbolet
i midten vendende udad,
indtil den klikker.
DK
98
Anbring symbolet
vendende
udad.
Der foretages optagelse på bagsiden.
• Ved brug af en dobbeltsidet disc skal du
passe på, at der ikke kommer fingeraftryk
på den.
• Når du bruger en dobbeltsidet disc i
videokameraet, optages/afspilles kun
denne side. Du kan ikke skifte til
optagelse eller afspilning af den anden
side med disc'en anbragt i videokameraet.
Når optagelsen/afspilningen af den ene
side er afsluttet, skal du tage disc'en ud og
vende den for at få adgang til den anden
side.
• Foretag følgende handlinger på hver side
af en dobbeltsidet disc:
– Afslutning (s. 42)
– Ophævelse af afslutning (s. 58)
– Formatering (s. 57)
Vedligeholdelse og opbevaring af
disc'e
• Hold disc'en ren for at sikre, at lyd- og
billedkvaliteten ikke forringes.
• Rengør disc'en med en blød klud.
Aftør disc'en fra midten og ud. Hvis
disc'en er snavset, kan du tørre den af med
en blød klud, der er gjort lidt fugtig, og
fjern derefter fugten med en blød, tør
klud. Der må ikke bruges
opløsningsmidler som rensebenzin,
rengøringsmidler til LP-plader i vinyl
eller antistatiske midler, da disse kan
medføre fejlfunktion af disc'en.
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-optagemedie med stor kapacitet. Du kan
kun bruge en "Memory Stick Duo", som er
ca. halvt så stor som en almindelig
"Memory Stick", sammen med
videokameraet.
Det, at typen er med på listen, er dog ikke
nogen garanti for, at alle typer "Memory
Stick Duo" typen virker sammen med
videokameraet.
Typer af "Memory Stick"
Optagelse/
afspilning
"Memory Stick"
(uden MagicGate)
–
"Memory Stick Duo"*1
(uden MagicGate)
a
"MagicGate Memory Stick"
–
"Memory Stick Duo"*1
(med MagicGate)
a*2*3
"MagicGate Memory Stick
Duo" *1
a*3
"Memory Stick PRO"
–
"Memory Stick PRO Duo" *1
a*2*3
*1 En "Memory Stick Duo" er ca. halvt så stor som
en almindelig "Memory Stick".
*2 Typer af "Memory Stick", der understøtter
overførsel af data ved høj hastighed.
Hastigheden af dataoverførsel varierer
afhængig af den enhed, der anvendes.
*3 "MagicGate" er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der optager og overfører indhold i et
krypteret format. Bemærk, at data, der anvender
"MagicGate"-teknologien, ikke kan optages
eller afspilles på videokameraet.
Yderligere oplysninger
• Udsæt ikke disc'en for direkte sollys, og
efterlad den ikke på et fugtigt sted.
• Når du transporterer eller opbevarer
disc'en, skal det ske i det tilhørende etui.
• Hvis du vil skrive på f.eks. en enkeltsidet
disc, skal du kun skrive på siden med tryk
med en spritbaseret markeringspen med
filtspids. Undgå at berøre det skrevne, før
det er tørt. Undlad at opvarme disc'en og
at bruge spidse værktøjer som en
kuglepen. Undlad at tørre overfladen ved
hjælp af varme. Du kan ikke skrive på
eller på anden måde mærke dobbeltsidede
disc'e.
Om "Memory Stick"
• Stillbilledformat: Videokameraet komprimerer
og optager billeddata i formatet JPEG (Joint
Photographic Experts Group). Filtypenavnet er
".JPG".
• Filnavne på stillbilleder:
– 101- 0001: Dette filnavn vises på
videokameraets skærm.
– DSC00001.JPG: Dette filnavn vises på
computerens skærm.
DK
Fortsættes ,
99
Vedligeholdelse og forholdsregler (Fortsat)
• En "Memory Stick Duo", som er formateret på
en computer under (Windows OS/Mac OS), er
ikke garanteret kompatibilitet med
videokameraet.
• Læse-/skrivehastigheden af data kan variere
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick"
og det "Memory Stick"-kompatible produkt, du
anvender.
På en "Memory Stick Duo" med en
skrivebeskyttelsesknap
Du kan forhindre sletning af billeder ved et
uheld, når du skubber
skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick
Duo" til skrivebeskyttelsespositionen med
en lille spids genstand.
Bemærkninger om brug
Der gives ikke kompensation for
beskadigede eller tabte billeddata, hvilket
kan ske i følgende tilfælde:
• Hvis du tager "Memory Stick Duo" ud, slukker
for videokameraet eller fjerner batteriet med
henblik på udskiftning, mens videokameraet
læser eller skriver billedfiler på "Memory Stick
Duo" (når adgangsindikatoren lyser eller
blinker).
• Hvis du bruger "Memory Stick Duo" i nærheden
af magneter og magnetiske felter.
Det anbefales, at du foretager en
sikkerhedskopiering af vigtige data på
computerens harddisk.
x Sådan behandles "Memory Stick"
Vær opmærksom på følgende ved
håndtering af en "Memory Stick Duo".
DK
100
• Pas på ikke at trykke for hårdt, når du skriver i
memo-området på en "Memory Stick Duo".
• Påsæt ikke en etiket el.lign. på en "Memory
Stick Duo" eller en Memory Stick Duo-adapter.
• Opbevar "Memory Stick Duo" i det tilhørende
etui under transport eller opbevaring.
• Undgå at røre ved eller lade metalliske
genstande komme i kontakt med terminalerne.
• Undgå at bøje, tabe eller udsætte "Memory Stick
Duo" for kraftige stød.
• Undgå at ændre eller skille "Memory Stick
Duo" ad.
• Undgå, at "Memory Stick Duo" bliver våd.
• Hold "Memory Stick Duo" uden for små børns
rækkevidde. Der er risiko for, at et barn kan
sluge mediet.
• Indsæt ikke andet end en "Memory Stick Duo" i
"Memory Stick Duo"-åbningen. Dette kan
medføre fejl.
x Om placering
Undgå at opbevare eller anvende "Memory
Stick Duo" følgende steder:
• Steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, som f.eks. en bil parkeret i det fri
om sommeren.
• Steder, som er udsat for direkte sollys.
• Steder med ekstremt høj fugtighed eller steder,
hvor der kan forekomme korrosion.
x Om Memory Stick Duo-adapteren
Sørg for at indsætte "Memory Stick Duo" i
"Memory Stick Duo"-adapteren, når du
bruger den sammen med en standard
"Memory Stick"-kompatibel enhed.
• Når du bruger en "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
indsætte "Memory Stick Duo" i en Memory
Stick Duo-adapter.
• Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, skal "Memory
Stick Duo" indsættes i den korrekte retning og
skubbes helt ind. Bemærk, at ukorrekt brug kan
give fejl. Hvis du tvinger "Memory Stick Duo"
ind i Memory Stick Duo-adapteren i den
forkerte retning, kan den blive beskadiget.
• Indsæt ikke en Memory Stick Duo-adapter uden
en "Memory Stick Duo". Hvis du gør det, kan
det medføre fejl på enheden.
x Om en "Memory Stick PRO Duo"
Den maks. hukommelseskapacitet for en
"Memory Stick PRO Duo", der kan bruges
sammen med videokameraet, er 4 GB.
Billeddatakompatibilitet
• Billeddatafiler, som er optaget på en "Memory
Stick Duo" med videokameraet, overholder den
internationale standard "Design rule for Camera
File system", der er etableret af JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Det er ikke muligt at anvende videokameraet til
at afspille stillbilleder, der er optaget på andre
enheder (DCR-TRV900E eller DSC-D700/
D770), som ikke opfylder denne internationale
standard. (De nævnte modeller sælges ikke i alle
lande.)
• Hvis du ikke kan anvende en "Memory Stick
Duo", der er brugt af en anden enhed, skal den
formateres af videokameraet (s. 58). Bemærk, at
formateringen sletter alle oplysninger på
"Memory Stick Duo".
• Du kan muligvis ikke afspille billeder ved hjælp
af videokameraet:
– Hvis du afspiller billeddata, der er ændret på
computeren.
– Hvis du afspiller billeddata, der er optaget på
andre enheder.
Om "InfoLITHIUM"-batteriet
Videokameraet fungerer kun sammen med
"InfoLITHIUM"-batteriet (H-serien).
"InfoLITHIUM"-batteriet (H-serien) er
forsynet med mærket
.
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
Sådan oplader du batteriet
• Sørg for at oplade batteriet, inden du tager
videokameraet i brug.
• Det anbefales at oplade batteriet ved en
temperatur på 10 °C til 30 °C, indtil indikatoren
CHG (opladning) slukkes. Hvis du oplader
batteriet ved en temperatur, der ligger uden for
dette område, bliver opladningen muligvis ikke
effektiv.
Sådan bruges batteriet mest optimalt
• Batteriets ydelse reduceres, hvis den omgivende
temperatur er 10 °C eller derunder – batteriets
driftstid reduceres. I sådanne tilfælde kan du
gøre følgende for at forlænge batteriets driftstid.
– Læg batteriet i en lomme for at varme det op,
og vent med at sætte det i videokameraet til
du skal tage billeder.
– Brug et batteri med høj kapacitet: NP-FH70/
NP-FH100 (medfølger ikke).
• Hyppig brug af LCD-skærmen eller hyppig
afspilning, fremadspoling eller tilbagespoling
medfører, at batteriet bruges hurtigere.
Det anbefales at bruge et batteri med høj
kapacitet: NP-FH70/NP-FH100.
• Kontroller, at POWER-kontakten er sat på OFF
(CHG), når videokameraet ikke anvendes til
optagelse eller afspilning. Der bruges også
batteri, når videokameraet er sat på standby til
optagelse, eller når en afspilning er sat på pause.
• Sørg for at have et ekstra batteri parat, når den
forventede optagetid nærmer sig, og lav en
prøveoptagelse med en DVD-RW/DVD+RW,
før den endelige optagelse.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
Om indikatoren for resterende
batteritid
Yderligere oplysninger
En "InfoLITHIUM"-batteri er et lithiumion-batteri, der er udstyret med funktioner
til udveksling af oplysninger vedrørende
driftsforhold mellem videokameraet og en
vekselstrømsadapter/oplader (medfølger
ikke).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til videokameraets
driftsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter.
Hvis du anvender en vekselstrømsadapter/
oplader, vises den resterende batteritid og
opladningstiden.
• Når opladningen er afsluttet, skal du enten
fjerne kablet fra DC IN-stikket på
videokameraet eller tage batteriet ud.
• Når videokameraet slukkes, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at der er
tilstrækkelig med strøm til, at videokameraet
kan bruges, skal batteriet lades helt op igen. Den
resterende batteritid vises derefter korrekt.
Bemærk, at batterivisningen ikke gendannes,
hvis videokameraet bruges i længere tid ved
høje temperaturer, hvis det efterlades i fuldt
opladet tilstand, eller hvis batteriet bruges ofte.
Indikatoren for resterende batteritid er kun
vejledende.
• E-mærket, der angiver lavt batteriniveau,
blinker, selvom der er 5 til 10 minutter tilbage
på batteriet, afhængigt af driftsforholdene eller
den omgivende temperatur.
DK
Fortsættes ,
101
Vedligeholdelse og forholdsregler (Fortsat)
Om opbevaring af batteriet
• Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det lades helt op og bruges helt i
videokameraet én gang om året for at sikre, at
det fungerer korrekt. Tag batteriet ud af
videokameraet, og opbevar det et tørt og køligt
sted.
• Hvis du vil aflade batteriet i videokameraet helt,
skal du trykke på
(SETTINGS) t
[GENERAL SET] t [A.SHUT OFF] t
[NEVER] på HOME MENU og efterlade
videokameraet i optagestandby, indtil der
slukkes for strømmen (s. 70).
•
•
•
Om batteriets driftstid
• Batterikapaciteten reduceres med tiden og ved
gentagen brug. Hvis brugstiden reduceres
betydeligt mellem opladningerne, er det
sandsynligvis et tegn på, at det skal udskiftes.
• Batteriets driftstid afhænger af
opbevaringsforhold, driftsforhold og
miljømæssige forhold.
Om håndtering af
videokameraet
Brug og vedligeholdelse
• Du må ikke bruge eller opbevare videokameraet
og ekstraudstyr på følgende steder:
– Steder med ekstrem varme eller kulde.
Udstyret må ikke efterlades i temperaturer
over 60 °C, f.eks. i direkte sollys, i nærheden
af varmeapparater eller i en bil, der står i
solen. Udstyret kan gå i stykker eller ændre
form.
– I nærheden af kraftige magnetfelter eller
mekaniske vibrationer. Dette kan medføre fejl
i videokameraet.
– I nærheden af kraftige radiobølger eller
kraftig stråling. Videokameraet kan muligvis
ikke optage korrekt.
– I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Dette kan generere støj.
– På en strand eller i støvede omgivelser. Hvis
der kommer sand eller støv i videokameraet,
kan det medføre fejl. I visse tilfælde kan en
sådan fejl ikke repareres.
DK
102
•
•
•
•
•
•
•
•
•
– I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen, søgeren eller objektivet kan
blive udsat for direkte sollys. Dette
beskadiger den indvendige del af søgeren
eller LCD-skærmen.
– I omgivelser med høj luftfugtighed.
Betjen Videokameraet ved DC 6,8 V/7.2 V
(batteri) eller DC 8,4 V (vekselstrømsadapter).
Brug det ekstraudstyr, der anbefales i
betjeningsvejledningerne i forbindelse med DC
eller vekselstrøm.
Du må ikke udsætte videokameraet for vand,
f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet
udsættes for vand, kan det gå i stykker. I visse
tilfælde kan en sådan fejl ikke repareres.
Hvis der kommer genstande eller væske ind i
kabinettet, skal du trække stikket til
videokameraet ud og få det efterset hos en
Sony-forhandler, før det tages i brug igen.
Videokameraet må ikke udsættes for
hårdhændet behandling, adskilles, ændres,
udsættes for kraftige stød eller slag, f.eks. ved at
der slås på videokameraet, det tabes, eller der
trædes på det. Vær særlig omhyggelig, når du
håndterer objektivet.
Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG), når du
ikke anvender videokameraet.
Du må ikke pakke videokameraet ind i f.eks. et
håndklæde og betjene det. Videokameraet kan
blive for varmt.
Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket og ikke i ledningen.
Du må ikke placere tunge genstande oven på
netledningen, da den kan gå i stykker.
Metalkontakter skal holdes rene.
Hold fjernbetjeningen og batteri af knaptypen
uden for børns rækkevidde. Hvis et batteri
sluges ved et uheld, skal der omgående søges
læge.
Hvis batteriets elektrolytiske væske er lækket:
– kontakt et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter.
– vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken.
– hvis der kommer væske i øjet, skal du skylle
med rigelige mængder vand og søge læge.
x Når videokameraet ikke skal bruges i
længere tid
• Tænd for det, og lad den køre i ca. tre minutter,
f.eks. ved afspilning af disc'e eller ved at optage
i ca. 3 minutter.
• Fjern en disc fra videokameraet.
• Aflad batteriet helt, før det gemmes væk.
Kondensvand
Hvis videokameraet bringes direkte fra
kolde omgivelser til varme omgivelser, kan
der dannes kondensvand inde i
videokameraet, på disc'ens overflade eller
på objektivet. Dette kan resultere i, at
videokameraet ikke fungerer korrekt.
x Hvis der forekommer kondensvand
Efterlad videokameraet i ca. 1 time uden at
tænde for det.
x Sådan forhindres fugtdannelse
Når videokameraet medbringes fra et koldt
sted til et varmt sted, skal det kommes i en
plastikpose, der skal lukkes tæt. Tag
videokameraet op af posen, når
lufttemperaturen i posen når op på den
omgivende temperatur (efter ca. en time).
LCD-skærm
• Du må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen,
da den kan gå i stykker.
• Hvis du anvender videokameraet i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
• Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når
du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl.
x Justering af berøringspanelet
(CALIBRATION)
Knapperne på berøringspanelet fungerer
muligvis ikke korrekt. Følg
fremgangsmåden nedenfor, hvis dette sker.
Under denne handling anbefales det, at
videokameraet sluttes til en vægkontakt
med den medfølgende vekselstrømsadapter.
1 Tænd videokameraet, og tryk derefter på
(HOME).
2 Tryk på
(SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [CALIBRATION].
3 Tryk på det "×", der vises på skærmen, med
hjørnet af en "Memory Stick Duo" el.lign.
Placeringen af "×" ændres.
Tryk på [CANCEL] for at annullere.
Yderligere oplysninger
x Bemærkning om kondens
Eksempler på, at der kan forekomme
kondensvand, hvis videokameraet kommer
fra kolde omgivelser til varme omgivelser
(eller omvendt), eller hvis du anvender
videokameraet et fugtigt sted:
• Hvis du tager videokameraet med fra en
skiløjpe til et sted, der er opvarmet ved
hjælp af en opvarmningsenhed.
• Du tager videokameraet med fra en bil
eller et lokale med aircondition til varme
omgivelser udenfor.
• Hvis du anvender videokameraet efter en
regnbyge.
• Du anvender videokameraet i et varmt og
fugtigt område.
x Sådan rengøres LCD-skærmen
Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på
LCD-skærmen, anbefales det at gøre den
ren med en blød klud. Hvis du bruger et
LCD-rensesæt (medfølger ikke), må du
ikke komme rensevæsken direkte på LCDskærmen. Fugt i stedet noget køkkenrulle
med væsken.
Hvis du ikke trykker på det rigtige sted, skal
du starte kalibreringen igen.
b Bemærk
• Brug ikke en genstand med skarp spids til
kalibrering. Dette kan beskadige LCD-skærmen.
• Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den
er drejet eller lukket med skærmen vendende
udad.
Om håndtering af kabinettet
• Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, der er let fugtet med vand.
Tør efter med en tør, blød klud.
DK
Fortsættes ,
103
Vedligeholdelse og forholdsregler (Fortsat)
• Du må ikke bruge følgende, da det kan
ødelægge overfladen:
– Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder,
rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude,
voks, insektmidler og solcreme.
– Undgå at røre ved videokameraet med
ovenfor nævnte stoffer på hænderne.
– Undgå at kabinettet er i længerevarende
kontakt med gummi- eller vinylgenstande.
Rengøring af søgeren indvendigt
Fjern eventuelt støv fra indersiden af
søgeren ved at følge nedenstående trin.
1 Træk søgeren ud.
2 Træk øjenskærmen i pilens retning for at
fjerne den, samtidig med at du trykker på
tappen på siden med en genstand med tynd
spids, f.eks. en kuglepen.
Om objektivet
• Rør ikke ved objektivet indeni discdækslet. Hold disc-dækslet lukket,
undtagen når du indsætter eller fjerner en
disc, så der ikke trænger støv ind.
• Rens objektivet med en blæser (medfølger
ikke), når videokameraet ikke fungerer,
fordi objektivet er snavset. Undgå at
berøre pickuplinsen direkte under
rengøringen, da dette kan beskadige
videokameraet.
3 Fjern støv fra øjenskærmen med en blæser
el.lign.
Objektiv
4 Tryk søgeren ud af videokameraet.
5 Fjern støv inden i det område, hvor
øjenskærmen var placeret, med en blæser
el.lign.
Om vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
• Objektivets overflade skal aftørres med en blød
klud i følgende situationer:
– Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
– I varme eller fugtige omgivelser.
– Hvis objektivet har været udsat for saltholdig
luft, f.eks. ved vandet.
• Opbevar objektivet i godt ventilerede
omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs
eller støv.
• Rengør linsen jævnligt som beskrevet ovenfor
for at undgå mugdannelse. Det anbefales, at du
bruger videokameraet ca. en gang om måneden
for at sikre, at det fungerer optimalt i lang tid.
DK
104
6 Sæt øjenskærmen på søgeren ved at trykke
den lige på, indtil den klikker.
b Bemærk
• Øjenskærmen er et præcisionsinstrument. Skil
ikke enheden yderligere ad.
• Rør ikke ved objektivet på øjenskærmen.
• Hvis du drejer søgerens håndtag til indstilling af
objektivet, efter at have fjernet øjenskærmen fra
videokameraet, kan håndtaget løsne sig fra
øjenskærmen. Følg fremgangsmåden nedenfor,
hvis dette sker:
1 Sæt håndtaget til øjenskærmen i den viste
stilling. Drej ikke håndtaget, før objektivet
er på plads.
Om opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
Videokameraet har et indbygget,
genopladeligt batteri, så datoen,
klokkeslættet og andre indstillinger
bevares, selvom POWER-kontakten er sat
på OFF (CHG). Det indbyggede,
genopladelige batteri lades op, når
videokameraet sluttes til vægkontakten via
vekselstrømsadapteren, eller når der er isat
batteri. Det genopladelige batteri aflades
helt på ca. 3 måneder, hvis du slet ikke
anvender videokameraet. Brug kameraet,
når det indbyggede, genopladelige batteri er
ladet op.
Betjeningen af videokameraet bliver dog
ikke påvirket, selvom det indbyggede
genopladelige batteri ikke er opladet, så
længe du ikke optager med dato.
x Fremgangsmåde
Slut videokameraet til en stikkontakt i
væggen ved hjælp af den medfølgende
vekselstrømsadapter, og sæt
videokameraets POWER-kontakt på OFF
(CHG) i mere end 24 timer.
Yderligere oplysninger
2 Anbring objektivet i øjenskærmen, så de tre
fremspring passer med de tilsvarende
fordybninger.
3 Drej håndtaget i pilens retning for at
indsætte objektivet helt i øjenskærmen.
DK
105
Specifikationer
System
Videokomprimeringsformat
MPEG2/JPEG (Stillbilleder)
Lydkomprimeringsformat
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD608E
Dolby Digital 2-kanals
Dolby Digital Stereo Creator
DCR-DVD109E/DVD306E/DVD308E/
DVD708E
Dolby Digital 2/5.1-kanals
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignal
PAL-farve, CCIR-standarder
Understøttede disc'e
8 cm DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/DVD+R
DL
Optageformat
Film
DVD-RW: DVD-VIDEO (VIDEO-tilstand),
DVD-Video Recording
(VR-tilstand)
DVD+RW: DVD+RW Video
DVD-R/DVD+R DL:DVD-VIDEO
Stillbillede
Exif * Ver.2.2
Optagetid
DVD-RW/DVD+RW/DVD-R
HQ: Ca. 20 minutter
SP: Ca. 30 minutter
LP: Ca. 60 minutter
DVD+R DL
HQ: Ca. 35 minutter
SP: Ca. 55 minutter
LP: Ca. 110 minutter
Søger
Elektrisk søger (farve)
Billedenhed
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
3 mm (1/6 type) CCD (Charge Coupled Device)
Brutto:
Ca. 800 000 pixel
Effektivt (Film):
Ca. 400 000 pixel
Effektivt (Still):
Ca. 400 000 pixel
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
3mm (1/6 type) CCD (Charge Coupled Device)
Brutto:
Ca. 1 070 000 pixel
Effektivt (Film,16:9)
Ca. 670 000 pixel
Effektivt (Film,4:3)
Ca. 690 000 pixel
DK
106
Effektivt (Still, 4:3)
Ca. 1 000 000 pixel
Effektivt (Still, 16:9)
Ca. 750 000 pixel
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
Optisk:40 ×, Digital: 80 × , 2 000 ×
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
Optisk:25 ×, Digital: 50 × , 2 000 ×
Filterdiameter: 30 mm
Brændvidde
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
F=1,8 - 4,1
f=1,9 - 76,0 mm
Ved konvertering til et 35 mm stillbilledkamera
For film:
36 - 1 440 mm
For stillbilleder:
36 - 1 440 mm
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
F=1,8 - 3,2
f=2,5 - 62,5 mm
Ved konvertering til et 35 mm stillbilledkamera
For film:
41 - 1 189 mm (16:9)**
43 - 1 075 mm (4:3)
For stillbilleder:
36 - 900 mm (4:3)
39 - 975 mm (16:9)
Farvetemperatur
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimumbelysning
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
3 lx (lux) (AUTO SLW SHUTTR ON,
Lukkerhastighed 1/25 sekund)
0 lx (lux) (med funktionen NightShot plus)
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
4 lx (lux) (AUTO SLW SHUTTR ON,
Lukkerhastighed 1/25 sekund)
0 lx (lux) (med funktionen NightShot plus)
* "Exif " er et filformat til stillbilleder og er
etableret af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association). Filer i dette format kan indeholde
yderligere oplysninger, f.eks. videokameraets
indstilling på det tidspunkt, der blev optaget.
** I 16:9-format er tallene for brændvidden de
faktiske tal, der stammer fra vidvinkelpixel.
• Produceret under licens fra Dolby Laboratories.
Indgangs/udgangsstik
Audio/Video-udgang
10-bens stik
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Lydsignal: 327 mV (ved udgangsimpedans
47 kΩ (kilohm)), udgangsimpedans mindre end
2,2 kΩ (kilohm)
USB-stik
mini-B
(DCR-DVD106E/DVD109E/DVD306E:
kun udgang)
REMOTE-stik (DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E)
Stereominiministik (ø 2,5 mm)
LCD-skærm
Billede
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
6,2 cm (2,5-type)
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
6,9 cm (2,7 type, billedformat 16:9)
Samlet antal pixel
123 200 (560 × 220)
Generelt
Strømkrav
6,8 V/7,2 V (batteri)
8,4 V (Vekselstrømsadapter)
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD608E
LCD: 2,9 W
Søger: 2,7 W
DCR-DVD109E
LCD: 3,0 W
Søger: 2,8 W
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
LCD: 3,2 W
(Når LCD-baggrundsbelysningen er tændt)
Søger: 2,9 W
Driftstemperatur
0°C til + 40°C
Opbevaringstemperatur
-20°C til + 60°C
Mål (ca.)
54,5 × 89 × 130,5 mm (b × h × d) inkl.
fremspringende dele
54,5 × 89 × 130,5 mm (b × h × d) inkl.
fremspringende dele med det medfølgende
batteri NP-FH40 påsat
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
390 g kun hovedenhed
440 g inkl. det NP-FH40 genopladelige batteri
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
400 g hovedenhed kun
450 g inkl. det NP-FH40 genopladelige batteri
og disc
Medfølgende tilbehør
Se side 18.
Vekselstrømsadapter AC-L200/L200B
Strømkrav
100-240 V AC, 50/60 Hz
Spændingsforbrug
0,35-0,18 A
Strømforbrug
18 W
Udgangsspænding
8,4 V (jævnstrøm)*
Driftstemperatur
0°C til + 40°C
Opbevaringstemperatur
-20°C til + 60°C
Mål (ca.)
48 × 29 × 81 mm (b×h×d) ekskl.
fremspringende dele
Vægt (ca.)
170 g uden netledningen
* Se mærkaten på vekselstrømsadapteren for at få
yderligere specifikationer.
Yderligere oplysninger
Gennemsnitligt strømforbrug
Vægt (ca.)
Genopladeligt batteri NP-FH40
Maksimum udgangsspænding
8,4 V (jævnstrøm)
Udgangsspænding
7,2 V (jævnstrøm)
Kapacitet
4,9 Wh (680 mAh)
Mål (ca.)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (b×h×d)
Vægt (ca.)
45 g
Driftstemperatur
0°C til + 40°C
Type
Li-ion
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden forudgående varsel.
DK
Fortsættes ,
107
Specifikationer (Fortsat)
Om varemærker
Bemærkninger om licensen
• "Handycam" og
ENHVER BRUG AF DETTE PRODUKT, MED
UNDTAGELSE AF FORBRUGERENS
PERSONLIGE ANVENDELSE PÅ NOGEN
ANDEN MÅDE, DER OVERHOLDER MPEG2-STANDARDEN FOR KODET VIDEO TIL
PAKKEDE MEDIER, ER UDTRYKKELIG
FORBUDT UDEN EN LICENS UNDER
GÆLDENDE PATENTER I MPEG-2
PATENTPORTEFØLGEN, DER KAN
ANSKAFFES FRA MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
"Memory Stick", "
", "Memory Stick
Duo", "
", "Memory Stick
PRO Duo", "
",
"MagicGate", "
",
"MagicGate Memory Stick" og "MagicGate
Memory Stick Duo" er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
DVD-RW, DVD+RW, DVD-R og DVD+R DLlogoerne er varemærker.
Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
Dolby Digital 5.1 Creator er et varemærke
tilhørende Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows og Windows Media er
registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker tilhørende Apple Computer, Inc i
USA og andre lande.
Pentium er et varemærke eller registreret
varemærke tilhørende Intel Corporation.
Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er
registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
betjeningsvejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive
virksomheder. Derudover er ™ og "®" ikke
angivet alle steder i denne vejledning.
"C Library", "Expat", "zlib" og "libjpeg"
softwaren følger med i videokameraet. Vi leverer
denne software på basis af en licensaftale med
ejerne af copyright. På basis af en anmodning fra
ejerne af copyright til disse programmer er vi
forpligtet til at informere dig om følgende. Læs
venligst følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i mappen "License" på the
CD-ROM. Du vil finde licenser (på engelsk) til "C
Library", "Expat", "zlib" og "libjpeg"-softwaren.
Om GNU GPL/LGPL-software
Til denne software gælder følgende GNU General
Public License (herefter kaldt "GPL") eller GNU
Lesser General Public License (herefter kaldt
"LGPL") inkluderet i videokameraet.
Dette informerer dig om, at du har en ret til
adgang til kildekoden, til at ændre og
videredistribuere disse programmer under de
betingelser, der findes i GPL/LGPL.
Kildekoden findes på Internettet. Hvis du vil
hente den, skal du gå til det følgende websted og
vælge HDR-UX1/HDR-SR1.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at hvis du undlader at kontakte os
angående indholdet af kildekoden.
Læs "license2.pdf" i mappen "License" på
CD-ROM. Du vil finde licenser (på engelsk) til
"GPL" og "LGPL"-softwaren.
Du skal have installeret Adobe Reader for at
kunne læse PDF-filen. Hvis du ikke har
programmet, kan det hentes på Adobe Systems
websted på adressen: http://www.adobe.com/
DK
108
Hurtig oversigt
Dele og kontrolknapper
Numrene i ( ) angiver referencesider.
A Motorzoomgreb (34, 39)
E Øjenskærm (104)
O BATT (batteri)-udløserknap (19)
C POWER-kontakt (22)
Hurtig oversigt
D Knap til justering af søgerobjektiv (25)
N Gevind til fastgørelse af kamerastativ
Monter kamerastativet (medfølger ikke:
skruens længde skal være mindre end
5,5 mm) til kamerastativet ved hjælp af
en skrue.
B PHOTO-knap (29, 33)
F Søger (25)
G
(Film)/
(Still)tilstandsindikatorer (22)
H Batteri (19)
I START/STOP-knap (29, 33)
J NIGHTSHOT PLUS-kontakt (35)
K CHG (opladning)-indikator (19)
L DC IN-stik (19)
M Håndrem (32)
DK
Fortsættes ,
109
Dele og kontrolknapper (Fortsat)
A Active Interface Shoe
*
Active Interface Shoe forsyner
ekstratilbehøret som f.eks. et videolys,
en blitz eller en mikrofon med strøm.
Tilbehøret kan aktiveres eller
deaktiveres via videokameraets
POWER-kontakt. Se
betjeningsvejledningen, som fulgte med
tilbehøret, for at få yderligere
oplysninger.
Active Interface Shoe er udstyret med
en sikkerhedsmekanisme til forsvarlig
fastgørelse af det installerede tilbehør.
Hvis du vil tilslutte en tilbehørsenhed,
skal du trykke den ned og skubbe den
helt på plads og derefter spænde skruen.
Hvis du vil fjerne tilbehøret, skal du
løsne skruen og derefter trykke ned og
trække tilbehøret ud.
• Hvis du optager på film med en ekstern blitz
(medfølger ikke) tilsluttet til tilbehørsskoen,
skal du slukke den eksterne blitz for at
undgå optagelse af dens lyde.
• Når den eksterne mikrofon (medfølger ikke)
er tilsluttet, har denne forrang i forhold til
den interne mikrofon (s. 34).
B ACCESS-indikator (disc) (26)
C Disc-dæksel OPEN-kontakt (26)
DK
110
D Dis-dæksel (26)
EIntern mikrofon (34)
En Active Interface Shoe-kompatibel
mikrofon (medfølger ikke) har forrang,
når den er tilsluttet (DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E).
F Objektiv (Carl Zeiss-objektiv) (5)
G Fjernbetjeningssensor*
Ret fjernbetjeningen (s. 112) mod
fjernbetjeningssensoren for at betjene
videokameraet.
H Infrarød port (62)
I LENS COVER-kontakt (24)
J REMOTE-stik*
Tilslut andet ekstratilbehør.
K A/V OUT-stik (40, 52)
* DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
A "Memory Stick Duo"-åbning (28)
M Knappen DISP/BATT INFO (20)
B LCD-/berøringsskærm (16, 24)
N WIDE SELECT-knap* (36)
C
(HOME)-knap (16, 60)
D Zoomknapper (34, 39)
E START/STOP-knap (29, 33)
F
* DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
**DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
(VIEW IMAGES)-knap (30, 37)
G Knappen EASY (29)
H Knappen BACK LIGHT (35)
Hurtig oversigt
I Højtaler
Under afspilning kommer lyden fra
højttaleren. Yderligere oplysninger om
indstilling af lyd findes på side 38.
J Adgangsindikator ("Memory Stick
Duo") (28)
K
(USB)-stik (53)
(DCR-DVD106E/DVD109E/
DVD306E: kun udgang)
L RESET-knap
Initialiserer alle indstillingerne, inkl.
indstillingen af dato og klokkeslæt.
DK
Fortsættes ,
111
Dele og kontrolknapper (Fortsat)
Fjernbetjening (DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E)
Vælg en foretrukket knap eller et emne med
b / B / v / V, og tryk på ENTER for at vælge.
b Bemærk
• Fjern isoleringsarket, før fjernbetjeningen tages
i brug.
Isoleringsark
• Peg med fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren for at betjene
videokameraet (s. 110).
• Når der ikke er blevet sendt nogen kommandoer
fra fjernbetjeningen i en bestemt periode,
forsvinder den orange ramme. Når du trykker på
en hvilken som helst af b / B / v / V eller ENTER
vises rammen på det sted, hvor den blev vist sidst.
• Du kan ikke vælge visse knapper på LCDskærmen, når du anvender b / B / v / V.
A Knappen DATA CODE (65)
Viser dato og klokkeslæt eller
kameraindstillinger for de optagne billeder, når
du trykker på denne under afspilning.
B PHOTO-knap (29, 33)
Tryk på denne knap for at optage skærmbilledet
som et stillbillede.
C SCAN/SLOW-knapper (30, 38)
Sådan skifter du batteriet i
fjernbetjeningen
1 Tryk på tappen, mens du sætter en negl ind
i slidsen for trække batteriholderen ud.
2 Isæt et nyt batteri med plussiden (+) opad.
3 Sæt batteriholderen tilbage i
fjernbetjeningen, indtil den klikker på
plads.
D . >-knapper (Forrige/Næste)
(30, 38)
E PLAY-knap (30, 38)
F STOP-knap (30, 38)
Tap
G Knappen DISPLAY (20)
H Sender
ADVARSEL
I START/STOP-knap (29, 33)
Batteriet kan eksplodere, hvis det
håndteres forkert. Du må ikke genoplade
eller adskille batteriet eller udsætte det for
åben ild.
J Motorzoomknapper (34, 39)
K PAUSE-knapper (30, 38)
L VISUAL INDEX-knap (30, 37)
Viser et VISUAL INDEX-skærmbillede, når du
trykker på knappen under afspilning.
M b / B / v / V / ENTER-knapper
DK
112
Når du trykker på en vilkårlig knap på VISUAL
INDEX-skærmbilledet eller afspilningslisten,
vises den orange ramme på LCD-skærmen.
• Når lithiumbatteriet er ved at være opbrugt,
reduceres fjernbetjeningens brugsafstand, eller
måske fungerer fjernbetjeningen ikke korrekt.
Hvis dette er tilfældet, skal batteriet skiftes ud
med et Sony CR2025 lithiumbatteri. Brug af
andre batterier kan medføre risiko for brand
eller eksplosion.
Indikatorer under optagelse og afspilning
Optagelse af film
Optagelse af stillbilleder
SP
A Optagetilstand (HQ/SP/LP) (62)
K Kvalitet ([FINE] / [STD]) (64)
B HOME-knap (16, 60)
L Billedstørrelse (64)
C Resterende batteri (ca.) (20)
M Vises, mens et stillbillede gemmes.
D Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optagelse))
N Optagemappe
E Tæller (time/minut/sekund)
F Disc-type (11)
G Optageformat (11)
Vises kun for DVD-RW.
z Tip
• Efterhånden som antallet af stillbilleder, der
optages på "Memory Stick Duo" forøges,
oprettes der automatisk mapper til at gemme
dem i.
H OPTION-knap (17, 71)
I VIEW IMAGES-knap (30, 37)
J 5.1-kanals surround-optagelse (34)
Hurtig oversigt
DK
Fortsættes ,
113
Indikatorer under optagelse og afspilning (Fortsat)
Visning af film
Visning af stillbilleder
SP
A Optagetilstand (HQ/SP/LP) (62)
L Billedstørrelse (64)
B Returnerknap
C Resterende batteri (ca.) (20)
M Aktuelt stillbillednummer/Totalt antal
optagne stillbilleder
D Afspilningstilstand
N Diasshow-knap (39)
E Tæller (time/minut/sekund)
O Forrige/Næste, knap (31, 38)
F Disc-type (11)
P Datafilnavn
G Forrige/Næste, knap (30, 38)
Q VISUAL INDEX-knap (30, 37)
H Sekvensnummer
R Afspilningsmappe
I OPTION-knap (17, 71)
J Videobetjeningsknapper (30, 38)
K 5.1-kanals surround-optagelse (34)
DK
114
Indikatorer, når der foretages
ændringer
De følgende indikatorer vises under
optagelse/afspilning for at angive
videokameraets indstillinger.
Øverst til venstre
Øverst til højre
Indikator
Betydning
PictBridge-tilslutning
(53)
EZ
Advarsel (93)
Nederst
Indikator
Betydning
Billedeffekt (77)
Digital effekt (77)
Manuel fokusering (73)
9
Nederst
Øverst til venstre
Indikator
SCENE SELECTION
(74)
I midten
Betydning
5.1-kanals surroundoptagelse/afspilning (34)
Optagelse med
selvudløser (77)
Baggrundsbelysning (35)
.
n
Hvidbalance (75)
SteadyShot slået fra (63)
EXPOSURE (74)/
SPOT METER (74)
Tele-makro (73)
MICREF LEVELlav (77)
Blitz (65, 77)
[WIDE SELECT] (62)
WIDE SELECT (36)
Øverst til højre
Betydning
Fader (76)
LCD-baggrundsbelysning
deaktiveret (24)
Hurtig oversigt
Indikator
Datakode under afspilning
Dato, klokkeslæt og kameraets indstillinger
for optagne billeder optages automatisk på
disc'en og "Memory Stick Duo". De vises
ikke under optagelse. Du kan dog markere
dem som [DATA CODE] under afspilning
(s. 65).
Du kan få vist dato og klokkeslæt for
optagelse på en anden enhed osv. ([SUB-T
DATE], s. 63).
I midten
Indikator
Betydning
NightShot plus (35)
Super NightShot plus
(76)
Color Slow Shutter (76)
Indstil Diasshow (39)
DK
115
Ordliste
x 5.1-kanals surround
x VISUAL INDEX
Et system, der afspiller lyd i 6 højttalere, 3 foran
(venstre, højre og midt) og 2 bagved (højre og
venstre) med en ekstra lavpas subwoofer, der
tælles for en 0,1-kanal til frekvenser på 120 Hz
eller mindre.
Denne funktion viser billeder fra film og
stillbilleder, som du har optaget, så du kan vælge,
hvilke scener du vil afspille.
x Dolby Digital
Et af de optageformater, du kan vælge i tilstanden
DVD-RW. VR, giver mulighed for at redigere
(slette en sekvens eller ændre
sekvensrækkefølgen) med videokameraet.
Afslutning af disc'en gør det muligt at afspille den
på en VR-kompatibel DVD-enhed.
Et lydkodningssystem (komprimering) udviklet af
Dolby Laboratories Inc.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af
Dolby Laboratories som effektivt komprimerer
lyd, mens den bevarer lyd af høj kvalitet. Giver
mulighed for at optage 5.1-kanals surround sound,
samtidig med at disc-pladsen udnyttes mere
effektivt. Disc'e, der er oprettet med Dolby Digital
5.1 Creator, kan afspilles på en enhed, der er
kompatibel med den disc, der er oprettet med
videokameraet.
x DVD-menu
Et menuskærmbillede, som giver mulighed for at
vælge en bestemt sekvens fra en disc, der afspilles
på en anden enhed.
x Miniature
Reduceret billedstørrelse, som giver dig mulighed
for at få vist mange billeder samtidigt. "VISUAL
INDEX" og "DVD MENU" anvender et
miniaturevisningssystem.
x MPEG
MPEG står for Moving Picture Experts Group,
gruppen af standarder for kodningen
(billedkomprimering) af video (film) og lyd. Der
er formaterne MPEG1 og MPEG2.
Videokameraet optager film i billedkvaliteten SD
(standard definition) i formatet MPEG2.
x VIDEO-tilstand
Et af de optageformater, du kan vælge i tilstanden
DVD-RW. VIDEO, giver fremragende
kompatibilitet med andre DVD-enheder.
DK
116
x VR-tilstand
Indeks
Numerisk
C
16:9 .................................36, 68
CALIBRATION................. 103
16:9 WIDE............................62
CAMERA DATA ................ 65
21-bens adapter.....................41
CANDLE ............................. 74
4:3 .............................36, 62, 69
CD-ROM.............................. 78
5.1-kanals surround-optagelse
..............................................34
CLOCK SET ........................ 22
8 cm DVD...............................9
COLOR SLOW SHTR (Color
Slow Shutter).................. 76, 92
CLOCK/LANG .................... 69
A
Computer.............................. 78
Active interface-sko............110
Copyright ....................... 4, 108
Advarselsmeddelelser ...........94
D
Afslut ....................................42
DATA CODE....................... 65
Afspilning .......................30, 37
DATE/TIME ........................ 65
Afspilningsliste
DC IN-stik............................ 19
DC-stik ................................. 19
Oprettelse.......................49
DELETE
Afspilningstid .......................21
Disc ............................... 46
Afspilningszoom...................39
"Memory Stick Duo" .... 47
AREA SET ...........................69
DEMO MODE ..................... 70
AUTO SLW SHUTTR
(Automatisk langsom lukker)
........................................63, 92
Diasshow .............................. 39
DIGITAL ZOOM................. 63
Disc ................................ 26, 98
DISC INFO .......................... 55
DISC SELECT GUIDE ....... 56
Discnavn............................... 56
EDIT .....................................48
EFFECT (Billedeffekt) ...77, 92
EXPOSURE ...................74, 92
F
FADER ...........................76, 92
DISP OUTPUT .................... 69
BACK LIGHT ................35, 88
DISPLAY............................. 66
Batteri ...........................19, 112
DIVIDE
Afspilningsliste ............. 51
Fjernbetjening.....................112
FLASH LEVEL....................65
FLASH MODE.....................77
FOCUS ...........................73, 88
Forberedelse .........................19
FORMAT
Disc ...............................57
"Memory Stick Duo".....58
G
GENERAL SET ...................70
H
HOME MENU
CLOCK/LANG .............69
GENERAL SET ............70
MOVIE SETTINGS......62
OUTPUT SETTINGS ...68
PHOTO SETTINGS......64
BEACH.................................75
Original ......................... 48
BEEP ....................................67
Dobbelt-sidede disc.............. 98
Billedformat ..............36, 40, 62
Dolby Digital 5.1 Creator
...................................... 34, 116
HQ ........................................62
DVD-drev............................. 55
Håndrem ...............................32
BLACK FADER...................77
Brug i udlandet .....................96
B&W.....................................77
Hurtig oversigt
B
Batterioplysninger ................20
Easy Handycam ....................29
FIREWORKS .......................75
Afspilning......................50
A/V-tilslutningskabel......40, 52
E
FILE NO. (filnummer) .........64
Advarselsindikator................93
A.SHUT OFF (Automatisk
slukning) ...............................70
D.EFFECT (Digital effekt)
........................................77, 92
SOUND/DISP SET .......67
VIEW IMAGES SET ....65
DVD-menu........................... 45
DVD-R ................................. 12
DVD-RW ............................. 12
DVD+R DL.......................... 12
DVD+RW ............................ 12
DK
Fortsættes ,
117
Indeks (Fortsat)
I
Ikon......... Se Skærmindikatorer
IMAGE SIZE .......................64
MPEG ................................ 116
R
REC MODE (Optagetilstand)
.............................................. 62
REDEYE REDUC................ 65
N
Indikatorer ..........................115
Netledning............................ 19
REMOTE CTRL ..................70
INDOOR ..............................75
NIGHTSHOT LIGHT.......... 62
RESET, knap ......................111
InfoLITHIUM ....................101
NightShot plus ..................... 35
Installation ............................80
NTSC ................................... 96
Resterende batteri
.............................. 20, 113, 114
Isoleringsark .......................112
REMAINING ....................... 63
Resterende disc..................... 63
O
Objektiv ............................. 104
S
J
Objektivdæksel .................... 24
SCENE SELECTION ....74, 91
JPEG.....................................99
ONE PUSH .......................... 75
SELF-TIMER....................... 77
OPEN-kontakt til discdæksel
............................................. 26
Selvdiagnose-indikator.........93
K
Opladningstid....................... 20
SETTINGS-kategori.............60
Optageformat ....................... 11
Skrivebeskyttelsesknap ......100
Optagelse ....................... 29, 32
Skærmindikatorer ...............113
Optagetid........................ 11, 20
SNOW ..................................75
L
OPTION MENU .................. 71
Software ............................... 80
LANDSCAPE ......................75
Ordliste............................... 116
SOUND/DISP SET .............. 67
LANGUAGE SET................69
Original
SP ......................................... 62
Kamerastativ.......................109
Kondensvand ......................103
Kopiering..............................52
SEPIA................................... 77
LCD BL LEVEL (LCDbaggrundsbelysning) ......67, 89
DELETE ....................... 46
Specifikationer ...................106
DIVIDE ........................ 48
Spejltilstand .......................... 35
LCD BRIGHT ......................67
OTHERS-kategori ............... 46
SPORTS (Sport)................... 75
LCD COLOR .......................67
OUTDOOR.......................... 75
SPOT FOCUS ......................73
LCD-baggrundsbelysning ....24
OUTPUT SETTINGS.......... 68
Lithiumion-batteri af knaptypen
............................................112
SPOT METER (fleksibel
spotmåler).......................74, 91
P
SPOTLIGHT ........................ 75
LP .........................................62
PAL...................................... 96
STEADYSHOT....................63
PASTEL............................... 77
Stillbilleder .....................29, 33
PHOTO SETTINGS ............ 64
SUB-T DATE....................... 63
Macintosh .............................82
PictBridge ............................ 53
SUMMERTIME................... 69
MANAGE DISC/MEMORYkategori .................................55
Picture Motion Browser....... 78
SUNRISE&SUNSET ...........74
PORTRAIT.......................... 75
Systemkrav ...........................78
M
Medfølgende tilbehør ...........18
Søger..................................... 25
"Memory Stick Duo"......28, 99
Q
Memory Stick Duo-adapter
............................................100
QUALITY............................ 64
Menuen HOME ..............15, 60
DK
MOVIE SETTINGS ............ 62
Indbygget, genopladeligt batteri
............................................105
Introduktion ..............78, 82, 83
118
Miniature............................ 116
MICREF LEVEL .................77
S.NIGHTSHOT PLS (Super
NightShot plus) ..............76, 92
T
Z
TELE MACRO ...............73, 92
Zoom .................................... 34
Telefoto.................................34
Tidsforskelle .........................97
Tv....................................40, 68
TV TYPE ........................40, 68
TV-farvesystem ....................96
TWILIGHT...........................74
U
Udskriv .................................53
UNFINALIZE.................58, 91
USB 2.0 ................................79
V
VBR ......................................11
Vedligeholdelse ....................98
Vekselstrømsadapter.............19
VF B.LIGHT (søgerens
lysstyrke) ..............................68
Videobåndoptagere eller DVD/
HDD-optagere.......................52
VIDEO-tilstand.............11, 116
Vidvinkel ..............................34
VIEW IMAGES SET ...........65
Visning..................................30
VISUAL INDEX ....30, 37, 116
Hurtig oversigt
VOLUME .......................38, 67
VR-tilstand....................11, 116
W
WHITE BAL. (Hvidbalance)
........................................75, 92
WHITE FADER ...................76
WIDE SELECT ..............62, 89
Windows ...............................78
Y
Yderligere optagelse .............58
DK
119
Lue tämä ennen videokameran käyttöä
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet
myöhempää käyttötarvetta varten.
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Korvaa akku tai paristo ainoastaan ilmoitetun
tyyppisellä akulla tai paristolla. Muutoin voi
seurata tulipalo tai vamma.
EUROOPASSA OLEVILLE
ASIAKKAILLE
Käytöstä poistetun sähköja elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni
ja muiden Euroopan
maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikallisilta ympäristöviranomaisilta. Käytettävät
varusteet: kaukosäädin (DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E)
Käyttöä koskevia huomautuksia
HUOMAUTUS
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän digitaalisen videokameran
kuvaan ja ääneen.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä
aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma
uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli
(esimerkiksi USB kaapeli) ja liitä se uudelleen.
FI
2
Videokameran mukana toimitetaan
kaksi eri käyttöohjetta.
– ”Käyttöohjeet” (tämä käyttöohje)
– ”Aloitusohje” selostaa videokameran
käyttöä siihen kytketyn tietokoneen
kanssa (tallennettu mukana toimitetulle
CD-ROM-levylle)
Videokamerassa käytettävät levyt
Vain seuraavia levyjä voi käyttää:
– 8 cm:n DVD-RW
– 8 cm:n DVD+RW
– 8 cm:n DVD-R
– 8 cm:n DVD+R DL.
Käytä levyjä, joissa on jokin seuraavista
merkeistä. Jos haluat lisätietoja, katso
sivu 11.
Käytettäessä ”Memory Stick Duo”
-korttia ”Memory Stick”
-yhteensopivassa laitteessa
Kuvauksen ja toiston luotettavuuden ja
kestävyyden vuoksi tässä videokamerassa
on suositeltavaa käyttää Sony-levyjä tai
*(for VIDEO
levyjä, joissa on
CAMERA) -merkki.
Aseta ”Memory Stick Duo” -kortti Memory
Stick Duo -sovittimeen.
Memory Stick Duo -sovitin
b Huomautus
• Muun kuin edellä mainitun levyn käytöstä voi
seurata epätyydyttävä tallennus- tai toistolaatu,
tai levyä ei ehkä voi poistaa videokamerasta.
* Levyssä voi ostopaikan mukaan olla
-merkki.
Videokameran käyttäminen
• Älä pitele videokameraa seuraavista
osista:
Videokamerassa käytettävät ”Memory
Stick” -kortit
Vain niitä ”Memory Stick Duo” -kortteja
voi käyttää, joissa on merkki
tai
(s. 98).
FI
Etsin
LCD-näyttö
”Memory Stick Duo”
(Tätä korttia voi käyttää tässä
videokamerassa.)
Akku
”Memory Stick”
(Tätä korttia ei voi käyttää tässä
videokamerassa.)
• Vain ”Memory Stick Duo” -kortteja voi
käyttää.
• ”Memory Stick PRO”- ja ”Memory Stick
PRO Duo” -kortteja voi käyttää vain
”Memory Stick PRO” -yhteensopivassa
laitteessa.
• Älä kiinnitä tarraa tai muuta vastaavaa
”Memory Stick Duo” -korttiin tai
Memory Stick Duo -sovittimeen.
• Videokamera ei ole pölyn-, tippuvedentai vedenpitävä. Katso ”Tietoja
videokameran käsittelemisestä” (s. 101).
• Jotta levyt eivät vahingoitu eivätkä
tallennetut kuvat katoa, vältä seuraavia
POWER-kytkimen vastaavan
merkkivalon (s. 22) tai kortinkäyttövalo
(s. 25, 26) palaessa:
– akun tai verkkolaitteen irrottamista
videokamerasta
– iskun tai tärinän kohdistumista
videokameraan.
• Varmista ennen videokameran kytkemistä
toiseen laitteeseen esimerkiksi USBkaapelilla, että kytket liittimen oikein
päin. Jos työnnät liittimen liitäntään
väkisin, liitäntä vioittuu ja videokameraan
voi tulla toimintahäiriö.
FI
Jatkuu ,
3
Lue tämä ennen videokameran käyttöä (Jatkuu)
Tietoja valikoista, LCD-paneelista,
etsimestä ja objektiivista
• Harmaana näkyvä valikkotoiminto ei ole
käytettävissä parhaillaan suoritettavassa
nauhoituksessa tai toistossa.
• LCD-näyttö ja etsin on valmistettu erittäin
tarkkaa tekniikkaa käyttäen. Siksi yli
99,99 % kuvapisteistä on täysin toimivia.
LCD-näytössä ja etsimessä saattaa
kuitenkin näkyä pieniä mustia ja/tai
kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai
vihreitä) pisteitä. Näitä pisteitä syntyy
normaalisti valmistusprosessissa, mutta
ne eivät vaikuta nauhoitukseen millään
tavalla.
• Tallennussisältöä ei voida korvata, vaikka
tallennus tai toisto epäonnistuisi
esimerkiksi videokameran tai
tallennusvälineen virheellisen toiminnan
takia.
• Käytössä oleva TV-väristandardi
vaihtelee maittain/alueittain. Jotta voit
katsella kuvaamiasi otoksia televisiosta,
television on oltava PAL-standardin
mukainen.
• Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat
sekä muu vastaava aineisto voi olla
tekijänoikeuslakien suojaamaa. Tällaisen
aineiston luvaton kopiointi voi olla
lainvastaista.
Tietoja kielen asettamisesta
Musta piste
Valkoinen,
punainen, sininen
tai vihreä piste
• LCD-näytön, etsimen tai objektiivin
pitkäaikainen altistuminen suoralle
auringonvalolle voi vahingoittaa niitä.
• Älä kuvaa suoraan aurinkoa kohti.
Muuten videokamera voi vioittua. Jos
haluat kuvata aurinkoa, kuvaa sitä sen
ollessa himmeimmillään, esimerkiksi
auringonlaskun aikaan.
Tallentaminen
• Kokeile tallennustoimintoa ennen
varsinaisen kuvauksen aloittamista ja
varmista, että kuva ja ääni tallentuvat
ongelmitta. Otosta ei voi poistaa, kun se
on tallennettu DVD-R- tai DVD+R DL
-levylle. Kokeile ensin tallennusta
DVD-RW- tai DVD+RW-levylle (s. 11).
FI
4
Ohjeisiin sisältyvien kuvaruutunäyttöjen
kieli on valittu paikallisen tilanteen
mukaan. Kuvaruutunäytön kielen voi
tarvittaessa muuttaa ennen videokameran
käytön aloittamista (s. 23).
Tietoja tästä oppaasta
• Tässä käyttöohjeessa olevat kuvat LCDnäytöstä ja etsimestä on otettu
digitaalisella valokuvakameralla, joten ne
voivat hieman erota todellisista
näyttökuvista.
• Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tallennusvälineen ja muiden
varusteiden muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
• Tässä käyttöohjeessa olevat kuvat
perustuvat malliin DCR-DVD308E.
• Tässä käyttöohjeessa levyllä tarkoitetaan
8 cm:n DVD-levyjä.
Tietoja Carl Zeiss -objektiivista
Tässä videokamerassa oleva Carl Zeiss
-objektiivi on kehitetty saksalaisen Carl
Zeiss -yhtiön ja Sony Corporationin
yhteistyönä. Se tuottaa erinomaisen kuvan.
Se noudattaa videokameroiden MTFmittausjärjestelmää ja tarjoaa tyypillisen
Carl Zeiss -objektiivin laadun.
MTF= Modulation Transfer Function.
Lukuarvo ilmaisee kohteesta objektiiviin
heijastuvan valon määrän.
Tietoja tässä käyttöohjeessa
käytetyistä merkeistä
• Toiminnot määräytyvät käytettävän
levyn mukaan. Seuraavien merkkien
avulla on ilmaistu, minkä levyjen
yhteydessä tiettyä toimintoa voi käyttää.
FI
5
Sisällysluettelo
Lue tämä ennen videokameran
käyttöä ......................................... 2
Esimerkkikohteita ja -ratkaisuja ... 8
Videokameran käyttäminen
Videokameran käyttötapoja ......... 9
Levyn valitseminen .................... 11
Videokameran käyttäminen ....... 13
” HOME” ja ” OPTION”
- Kahden valikkotyypin käyttäminen
.................................................... 15
Käytön aloittaminen
Toisto ......................................... 36
Toistozoomauksen käyttäminen .... 38
Still-kuvasarjan toistaminen
(diaesitys) ...................................... 38
Kuvan katseleminen televisiossa
.................................................... 39
Levyn tekeminen sopivaksi muissa
laitteissa tai DVD-asemissa
toistamista varten
(viimeisteleminen) ...................... 41
Muokkaaminen
(OTHERS) -luokka ............... 45
Kuvien poistaminen .................... 45
Kuvan jakaminen ....................... 47
Vaihe 1: Vakiovarusteiden
tarkastaminen ............................ 18
Vaihe 2: Akun lataaminen .......... 19
Vaihe 3: Virran kytkeminen ja
päivämäärän ja kellonajan
asettaminen ............................... 22
Toistoluettelon luominen ............ 48
Kopioiminen kuvanauhuriin (VCR)
tai DVD/HDD-tallentimeen ......... 51
Tallennettujen kuvien tulostaminen
(PictBridge-yhteensopiva tulostin)
.................................................... 52
Kielen asetuksen muuttaminen ..... 23
Vaihe 4: Kuvauksen
valmisteleminen ......................... 24
Vaihe 5: Levyn tai ”Memory Stick
Duo” -kortin asettaminen ........... 25
Kuvaus/toisto
Helppo kuvaus ja toisto (Easy
Handycam) ................................ 28
Kuvaus ....................................... 31
FI
6
Zoomaus ....................................... 33
Tilaäänen tallennus (5.1-kanavainen
äänitys) (DCR-DVD109E/DVD306E/
DVD308E/DVD708E) ..................... 33
Kuvaaminen pimeissä paikoissa
(NightShot plus) ............................ 34
Taustavalaistujen kohteiden
valotuksen säätäminen .................. 34
Kuvaaminen peilikuvatilassa ......... 34
Kuvasuhteen valitseminen (16:9 tai
4:3) (DCR-DVD306E/DVD308E/
DVD708E) ...................................... 34
Tallennusvälineiden
käyttäminen
(MANAGE DISC/MEMORY)
-luokka ....................................... 54
Levyn toisto muilla laitteilla ........ 54
Oikean levyn löytäminen (DISC
SELECT GUIDE) ....................... 55
Kaikkien otosten poistaminen
levyltä (alustaminen) .................. 56
Lisäotosten tallentaminen
viimeistelyn jälkeen .................... 57
Videokameran
mukauttaminen
Mitä voit tehdä HOME MENU
-valikon
(SETTINGS) -luokan
avulla .......................................... 59
HOME MENU -valikon käyttäminen
....................................................... 59
(SETTINGS) -luokan asetusten
luettelo .......................................... 60
MOVIE SETTINGS ..................... 61
(elokuvien tallennusasetukset)
PHOTO SETTINGS ................... 63
(still-kuvien tallennusasetukset)
VIEW IMAGES SET -asetukset . 64
(näytön mukauttamisasetukset)
SOUND/DISP SET ..................... 66
(äänimerkin ja näytön asetukset)
OUTPUT SETTINGS ................. 67
(muiden laitteiden kytkentäasetukset)
CLOCK/
LANG ........................ 68
(kellonajan ja kielen asetukset)
GENERAL SET .......................... 69
(muut asetukset)
Toimintojen käyttäminen OPTION
MENU -valikon avulla ................. 70
OPTION MENU -valikon
käyttäminen ................................... 70
OPTION MENU -valikon
tallennusasetukset ........................ 71
OPTION MENU -valikon
katseluasetukset ........................... 71
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen
....................................................77
”Aloitusohje” -oppaan ja ohjelmiston
asentaminen ...............................78
”Aloitusohje” -oppaan katseleminen
....................................................81
Macintosh-tietokoneen käyttäminen
....................................................81
Vianmääritys
Vianmääritys ...............................83
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
....................................................92
Lisätietoja
Videokameran käyttäminen muissa
maissa / muilla alueilla ...............95
Kunnossapito ja varotoimet ........97
Tekniset tiedot ..........................105
Pikaopas
Osien ja säädinten sijainti .........109
Kuvauksen/toiston aikana näytössä
näkyvät ilmaisimet ....................113
Sanasto ....................................116
Hakemisto ................................117
OPTION MENU -valikossa
asetettavat toiminnot .................. 72
FI
7
Esimerkkikohteita ja -ratkaisuja
Kuvaus
Lähikuva kukista
B PORTRAIT ...................................... 74
B FOCUS............................................ 72
B TELE MACRO ................................. 72
Tarkennus kuvassa
vasemmalla
olevaan koiraan
B FOCUS............................................ 72
B SPOT FOCUS.................................. 72
Hyvän kuvan
ottaminen
laskettelurinteessä
tai hiekkarannalla
B BACK LIGHT ................................... 34
B BEACH............................................ 74
B SNOW ............................................ 74
Golf-lyönnin
tarkasteleminen
B SPORTS ......................................... 74
FI
8
Lapsi
esiintymislavalla
valonheittimen
kiilassa
B SPOTLIGHT.....................................74
Ilotulitus kaikessa
loistossaan
B FIREWORKS....................................74
B FOCUS ............................................72
Nukkuva lapsi
hämärässä
B NightShot plus ................................34
B COLOR SLOW SHTR .......................75
Videokameran käyttäminen
Videokameran käyttötapoja
Tämä videokamera tallentaa kuvadatan 8 cm:n DVD*-levyille.
Tämä on kätevämpää ja monipuolisempaa kuin videonauhan käyttäminen.
Hyvien otosten kuvaaminen helposti
Videokameran käyttäminen
Ei kelausta ennen kuvauksen aloittamista
(s. 28, 31)
Kuvatut otokset tallennetaan levyn tyhjille alueille,
joten aiemmin tallennettuja otoksia ei voi korvata
vahingossa.
Koska kelauksia ei tarvita, kuvauksen voi aloittaa
milloin tahansa.
b Huomautuksia
• Still-kuvat voi tallentaa vain ”Memory Stick Duo”
-korttiin.
Voit etsiä haluamasi kohdan nopeasti
VISUAL INDEX -näytön avulla (s. 29, 36).
VISUAL INDEX -näytön avulla saat nopeasti
yleiskäsityksen levylle tallennetuista otoksista. Voit
siirtyä haluamasi otoksen katseluun koskettamalla
sen pienoiskuvaa.
Levyn toisto ei kuluta sitä. Ikimuistoiset hetket
säilyvät levyllä kauan.
Laajakuvan ja 5.1-kanavaisen tilaäänen tallennus
(s. 33, 34)
Voit tallentaa laadukasta laajakuvaa käyttämällä etsimenä
LCD-näyttöä, jonka 16:9-kuvasuhde on sama kuin
laajakuvatelevision kuvasuhde. Luonnollisen
5.1-kanavaisen tilaäänen voi myös tallentaa suoraan
levylle.
b Huomautuksia
• Joillakin malleilla ei voi tallentaa laajakuvaa eikä
5.1-kanavaista tilaääntä.
* DVD (Digital Versatile Disc) on suurikapasiteettinen optinen levy.
FI
9
Tallennettua levyä voi toistaa monilla laitteilla
Toisto DVD-laitteessa tai DVD-asemassa (s. 41)
Tallennettuja ja viimeisteltyjä** levyjä voi toistaa
kotikäyttöön tarkoitetussa DVD-laitteessa, DVDtallentimessa tai 8 cm:n levyjä tukevassa tietokoneen DVDasemassa.
Levyä viimeisteltäessä levylle voidaan luoda DVDvalikkoja, joiden avulla halutut otokset löytyvät nopeasti.
Toisto laajakuvatelevision ja kotiteatterin kautta
(s. 39)
Laajakuvaisina tallennetut otokset voi toistaa
laajakuvatelevisiossa aitoina panoraamakuvina. Levyille
tallennetun täyteläisen 5.1-kanavaisen tilaäänen voi toistaa
kotiteatterivahvistimen kautta.
b Huomautuksia
• Joillakin malleilla ei voi tallentaa laajakuvaa eikä 5.1-kanavaista
tilaääntä.
Videokameran kytkeminen tietokoneeseen
Nopea kuvadatan siirto (s. 77)
Kuvadatan voi siirtää nopeasti tietokoneeseen
toistotoimintoa käyttämättä.
Nopeimmin kuvadatan voi siirtää tietokoneeseen,
jossa on Hi-Speed USB (USB 2.0) -liitäntä.
Muokkaaminen ja kopioiminen mukana toimitetun
ohjelmiston avulla (s. 77)
Videokameran mukana toimitetun Picture Motion Browser
-ohjelmiston avulla tietokoneeseen tallennettuja videoita
ja still-kuvia voidaan muokata ja luoda niistä oma DVDlevy. Levyjä on helppo kopioida ja jakaa ikimuistoiset
hetket sukulaisten ja ystävien kanssa.
** Viimeistely: prosessi, joka mahdollistaa tallennetun DVD-levyn toiston muissa DVD-laitteissa (s. 41).
FI
10
Levyn valitseminen
Tämä videokamera on yhteensopiva 8 cm:n DVD-RW-, DVD+RW-, DVD-R- ja DVD+R DLlevyjen kanssa.
12 cm:n levyjä ei voi käyttää.
Tallennusaika
Videokameran käyttäminen
Odotettava tallennusaika levyn yhdelle puolelle.
Tallennusaika määräytyy levyn tyypin ja tallennustilan mukaan.
Keskimääräinen tallennusaika
( ) : vähimmäistallennusaika
Tallennustila
9M (HQ) (korkea laatu)
20 (18)
35 (32)
6M (SP) (normaali laatu)
30 (18)
55 (32)
3M (LP)
(pitkä tallennusaika)
60 (44)
110 (80)
z Vihjeitä
• Taulukon arvot, kuten 9M ja 6M, tarkoittavat keskimääräistä bittinopeutta. M = Mbps (megabittiä
sekunnissa).
• Jos käytettävä levy on kaksipuoleinen, sen kummallekin puolelle voi tallentaa (s. 97).
Tämä videokamera käyttää VBR (Variable Bit Rate) -tekniikkaa, eli muuttuvaa bittinopeutta, jossa
kuvanlaatua säädetään kuvan kulloisenkin sisällön mukaan. Tämä tekniikka aiheuttaa levyn tallennusaikaan
vaihtelua. Jos kuvauskohteessa on nopeasti liikkuvia ja monimutkaisia kohteita, kuva tallennetaan suurta
bittinopeutta käyttämällä, mikä lyhentää kokonaistallennusaikaa.
DVD-RW-levyjen tallennusmuoto
DVD-RW-levyä käytettäessä tallennusmuodoksi voi valita VIDEO-tilan tai VR-tilan.
Tässä käyttöohjeessa VIDEO-tila on ilmaistu merkillä
ja VR-tila merkillä
.
Tallennusmuoto, joka on yhteensopiva useimpien DVD-laitteiden kanssa varsinkin
viimeistelyn jälkeen.
VIDEO-tilaa käytettäessä vain viimeisimmän otoksen voi poistaa.
Tallennusmuoto, joka mahdollistaa muokkauksen videokamerassa (otosten
poistaminen ja järjestyksen muuttaminen).
Viimeisteltyä levyä voi toistaa DVD-laitteissa, jotka tukevat VR-tilaa.
VIDEO-tila ja VR-tila
Sanasto (s. 116)
FI
Jatkuu ,
11
Levytyyppien ominaisuudet
Sulkeissa ( ) on mainittu sivunumerot.
DVD-RW
DVD+RW
DVD-R
DVD+R DL
Levytyypit ja symbolit:
Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit
Samalle levylle voi tallentaa sekä 16:9kuvasuhteista videokuvaa (laajakuvaa) että 4:3kuvasuhteista videokuvaa (34)
z
z
–
z
z
Viimeisimmän tallenteen poistaminen (46)
z
z
z
–
–
Tallenteiden poistaminen tai muokkaaminen
videokamerassa (45)
–
z
–
–
–
Täyttyneenkin levyn käyttäminen toistuvasti
alustamisen avulla*2 (56)
z
z
z
–
–
Toistaminen muilla laitteilla edellyttää viimeistelyä
z
*1z*1
*1–*3
z
z
z
–
z
z
z
–
–
–
–
z
(41)
DVD-valikon luominen levyn viimeistelyn aikana
(44)
Pitkien tallenteiden luominen levyn puolelle
*1 Katso DVD-laitteen käyttöohjeesta tietoja siitä, tukeeko laite DVD-RW-levyn VR-tilaa.
*2 Alustaminen poistaa kaikki tallenteet ja palauttaa tallennusvälineen alkuperäiseen tyhjään tilaansa (s. 56).
Vaikka käyttäisit uutta levyä, alusta se videokamerassa (s. 25).
*3 Levyn toistaminen tietokoneen DVD-asemassa edellyttää levyn viimeistelyä. Viimeistelemätön DVD+RWlevy voi aiheuttaa tietokoneeseen toimintahäiriön.
FI
12
Videokameran käyttäminen
1Valmisteleminen
(Katso sivuja 18–27.) Valitse tarpeisiisi parhaiten sopiva levy.
Kyllä
Videokameran käyttäminen
Haluatko poistaa tai muokata otoksia
videokamerassa?
Ei
Haluatko poistaa otoksia ja tallentaa
levylle uudelleen?
Kyllä
Ei
Pitkä tallennusaika
* Valitse tallennusmuoto ja alusta levy videokamerassa (s. 25).
z Vihjeitä
• Levyn voi valita [DISC SELECT GUIDE] -toiminnolla (s. 55).
2Tallentaminen, toistaminen ja muokkaaminen
(Katso sivuja 31, 36 ja 45.)
Videokameran käyttömahdollisuudet määräytyvät levyn tyypin mukaan (s. 12).
3Katseleminen videokamerassa
(Katso sivuja 29 ja 36)
Videokameran voi kytkeä myös televisioon
katselemista varten (s. 39).
Jatkuu seuraavalla sivulla
FI
Jatkuu ,
13
4Katseleminen toisessa DVD-laitteessa
(Katso sivuja 41 ja 54.)
Tässä videokamerassa tallennetun levyn katseleminen toisissa DVD-laitteissa edellyttää,
että levy viimeistellään ensin.
Viimeistely
DVD-asema
DVD-laite/
DVD-tallennin
b Huomautuksia
• Mitä pienempi levyn tallennusmäärä on, sitä kauemmin levyn viimeisteleminen kestää.
Viimeistellyn levyn ominaisuudet määräytyvät levyn tyypin mukaan.
Viimeistely
Viimeistely
Viimeistely
Viimeistely
Kaupan olevien valmiiden
DVD-levyjen tapaan tätä
levyä voi toistaa
useimmissa DVDlaitteissa viimeistelyn
jälkeen.
Tallenteita ei voi lisätä,
vaikka vapaata tilaa olisi
jäljellä.
Levyä voi toistaa laitteessa,
joka on yhteensopiva DVDRW-levyn VR-tilan kanssa.
Tallenteita voi lisätä
ilman viimeistelyä.
Viimeistelyn poistaminen
mahdollistaa tallenteiden
lisäämisen (s. 57).
Levyä voi toistaa ilman viimeistelyä.
Joissakin laitteissa viimeistely on kuitenkin tarpeen.
Lisätietoja on sivulla 41.
Toistoyhteensopivuus
Toistoyhteensopivuus kaikkien DVD-laitteiden kanssa ei ole taattua. Katso lisätietoja DVDlaitteen käyttöohjeesta tai pyydä niitä laitteen jälleenmyyjältä.
FI
14
”
HOME” ja ”
OPTION”
- Kahden valikkotyypin käyttäminen
”
HOME MENU” - toimintojen aloituspaikka videokamerassa
Videokameran käyttäminen
(HELP)
Näyttää toiminnon kuvauksen (s. 16)
Luokka
B HOME MENU -valikon luokat ja toiminnot
(CAMERA)-luokka
(MANAGE DISC/MEMORY) -luokka
Toiminnot
Sivu
Toiminnot
MOVIE*
32
FINALIZE*
41
PHOTO*
32
DISC SELECT GUIDE
55
(VIEW IMAGES) -luokka
Toiminnot
Sivu
VISUAL INDEX*
36
PLAYLIST
48
Sivu
FORMAT*
56
FORMAT*
57
UNFINALIZE
57
DISC INFO
54
(SETTINGS)-luokka
(OTHERS)-luokka
Videokameran mukauttaminen (s. 59).
Toiminnot
Sivu
DELETE*
45
EDIT
47
PLAYLIST EDIT
48
PRINT
52
COMPUTER
77
* Nämä toiminnot voi asettaa myös Easy
Handycam -tilan käytön aikana (s. 28). Jos
haluat tietoja
(SETTINGS) -luokan
toiminnoista, katso sivua 60.
FI
Jatkuu ,
15
”
HOME” ja ”
OPTION” (Jatkuu)
HOME MENU -valikon
käyttäminen
4 Kosketa toimintoa, jota haluat
käyttää.
Esimerkki: [EDIT]
1 Kytke videokameraan virta
kääntämällä POWER-kytkintä.
5 Jatka käyttöä noudattamalla
näytön ohjeita.
2 Paina
(HOME) A (tai B).
HOME MENU -valikon poistaminen
näkyvistä
Kosketa
.
Jos haluat tietää lisää jostakin HOME
MENU -valikon toiminnosta - HELP
(HOME) B
1 Paina
(HOME).
HOME MENU -valikko tulee näyttöön
(HOME) A
2 Kosketa
3 Kosketa luokkaa, jota haluat
käyttää.
Esimerkki:
FI
16
(OTHERS)-luokka
(HELP).
(HELP)-painikkeen alaosa muuttuu
oranssiksi.
3 Kosketa toimintoa, josta haluat tietoja.
MOVIE
Records a movie.
Videokameran käyttäminen
Activate?
YES
NO
Kun kosketat toimintoa, sen kuvaus tulee
näkyviin.
Jos haluat käyttää toimintoa, kosketa
[YES]. Jos et halua, kosketa [NO].
HELP-toiminnon poistaminen käytöstä
Kosketa
(HELP) uudelleen vaiheessa 2.
OPTION MENU -valikon
käyttäminen
Kun näyttöä kosketetaan kuvauksen tai
toiston aikana, kyseisellä hetkellä
käytettävissä olevat toiminnot tulevat
näkyviin. Asetusten määrittäminen on täten
helppoa. Jos haluat lisätietoja, katso
sivua 70.
(OPTION)
FI
17
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: Vakiovarusteiden tarkastaminen
Tarkasta, että seuraavat vakiovarusteet on
toimitettu videokameran mukana.
Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee kyseisen
vakiovarusteen kappalemäärän.
Ladattava akku NP-FH40 (1) (s. 19)
Verkkolaite (1) (s. 19)
CD-ROM ”Handycam Application
Software” (1) (s. 77)
Käyttöohjeet (nämä käyttöohjeet) (1)
Verkkovirtajohto (1) (s. 19)
A/V-liitäntäkaapeli (1) (s. 39, 51)
USB-kaapeli (1) (s. 52)
Langaton kaukosäädin (DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E) (1) (s. 112)
Litium-kolikkoparisto on asetettu paikalleen
valmiiksi.
FI
18
Vaihe 2: Akun lataaminen
POWER-kytkin
2
1
3
Käytön aloittaminen
DC IN-liitäntä
Liitäntöjen suojakansi
Akku
4
DC-pistoke
Verkkolaite
4
CHG
(lataus)
-merkkivalo
Verkkovirtajohto
Seinäpistorasiaan
Voit ladata ”InfoLITHIUM”-akun
(H-sarja) (s. 100), kun olet kytkenyt
sen videokameraan.
b Huomautuksia
• Vain H-sarjan ”InfoLITHIUM”-akkuja voi
käyttää.
1 Käännä POWER-kytkintä nuolen
suuntaan asentoon OFF (CHG)
(oletusasetus).
2 Kiinnitä akku työntämällä nuolen
suuntaisesti niin, että akku
napsahtaa paikalleen.
4 Kytke verkkovirtajohto
verkkolaitteeseen ja pistorasiaan.
CHG (lataus) -merkkivalo syttyy, ja
lataus alkaa. CHG (lataus) -merkkivalo
sammuu, kun akku on täysin latautunut.
5 Irrota verkkolaite videokameran
DC IN -liitännästä.
b Huomautuksia
• Irrota verkkolaite videokameran DC IN
-liitännästä tarttumalla sekä videokameraan että
DC-liittimeen.
Akun irrottaminen
3 Kytke verkkolaite videokameran
DC IN -liitäntään.
Käännä POWER-kytkin asentoon
OFF(CHG).
Siirrä BATT (akku) -vapautusvipua ja
irrota akku.
Avaa liitäntöjen suojakansi ja kytke
verkkolaitteen DC-liitin.
Aseta DC-liittimen v-merkki
videokameran v-merkin kohdalle.
FI
Jatkuu ,
19
Vaihe 2: Akun lataaminen (Jatkuu)
Akun jäljellä oleva varaus (suunnilleen)
BATT (akku)
-vapautusvipu
Tallennuskapasiteetti (suunnilleen)
b Huomautuksia
• Varmista ennen akun tai verkkolaitteen
irrottamista, ettei
(Elokuva)
-merkkivalo /
(Still-kuva) -merkkivalo
(s. 22) pala.
Akun varastoiminen
Käytä akku täysin tyhjäksi ennen sen
pitkäaikaista varastointia.
Ulkoisen virtalähteen käyttäminen
Tee samat kytkennät kuin akkua
ladattaessa. Akun varaus ei tällöin kulu.
Latausaika
Täysin tyhjän akun keskimääräinen
täyteenlatausaika minuutteina.
Akku
125
NP-FH50
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Tallennusaika
Akun jäljellä olevan varauksen
tarkastaminen (Akun tiedot)
Keskimääräinen käyttöaika minuutteina
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
Aseta POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG) ja paina sitten DISP/BATT INFO.
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD608E
Akku
Hetken kuluttua keskimääräinen
tallennusaika ja akun tiedot tulevat
näkyviin noin 7 sekunnin ajaksi. Voit
tarkastella akun tietoja enintään
20 sekunnin ajan painamalla uudelleen
DISP/BATT INFO, kun akun tiedot ovat
näytössä.
FI
20
Latausaika
NP-FH40
(vakiovaruste)
Yhtäkestoinen Tyypillinen
kuvausaika
kuvausaika*
NP-FH40
(vakiovaruste)
100
95
45
50
NP-FH50
110
50
120
55
NP-FH70
235
110
255
120
NP-FH100
545
260
590
285
Toistoaika
DCR-DVD109E
Akku
Yhtäkestoinen Tyypillinen
kuvausaika
kuvausaika*
Keskimääräinen käyttöaika minuutteina
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
NP-FH40
(vakiovaruste)
90
45
100
50
NP-FH50
105
50
115
55
230
110
135
115
NP-FH40
(vakiovaruste)
120
245
525
250
NP-FH50
140
155
565
270
NP-FH70
300
330
NP-FH100
695
760
NP-FH100
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
Akku
NP-FH40
(vakiovaruste)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Yhtäkestoinen Tyypillinen
kuvausaika
kuvausaika*
85
40
95
45
95
45
100
50
110
50
110
50
215
105
235
110
235
110
495
235
545
260
545
260
* Tyypillinen kuvausaika, kun kuvaus
käynnistetään ja pysäytetään toistuvasti,
käytetään zoomausta sekä kytketään ja
katkaistaan virta.
Akku
LCD-paneeli
avattuna
LCDpaneeli
suljettuna
Käytön aloittaminen
NP-FH70
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD608E
DCR-DVD109E
Akku
LCD-paneeli
avattuna
LCDpaneeli
suljettuna
NP-FH40
(vakiovaruste)
110
125
NP-FH50
130
145
NP-FH70
280
315
NP-FH100
635
725
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
Akku
LCD-paneeli
avattuna*
LCDpaneeli
suljettuna
NP-FH40
(vakiovaruste)
110
125
NP-FH50
130
145
NP-FH70
280
315
NP-FH100
635
725
* Kun LCD-näytön taustavalo on käytössä.
b Huomautuksia
• Kaikki ajat mitattu [SP]-tallennustilassa
seuraavissa olosuhteissa:
Ylin: kun LCD-näytön taustavalo on käytössä.
Keskimmäinen: kun LCD-näytön taustavalo on
poissa käytöstä (DCR-DVD306E/DVD308E/
DVD708E).
Alin: kuvausaika kuvattaessa etsimen avulla
LCD-näyttöpaneeli suljettuna.
Tietoja akusta
• Ennen kuin vaihdat akun, käännä POWERkytkin asentoon OFF (CHG) ja sammuta
(Elokuva) -merkkivalo /
(Still-kuva)
-merkkivalo (s. 22).
FI
Jatkuu ,
21
• CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu latauksen
aikana tai Battery Info -tiedot (s. 20) voivat olla
väärät, jos
– akku on kiinnitetty väärin
– akku on vioittunut
– akku on kulunut loppuun (koskee vain akun
tietojen näyttöä).
• Akku ei syötä virtaa, kun verkkolaite on
liitettynä videokameran DC IN -liitäntään. Näin
on, vaikka verkkovirtajohto olisi irrotettu
pistorasiasta.
• Jos käytät videovaloa, on suositeltavaa käyttää
NP-FH70/NP-FH100-akkua (DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E).
• NP-FH30-akun käyttäminen ei ole
suositeltavaa, sillä sitä käytettäessä tämän
videokameran tallennus- ja toistoaika on lyhyt.
Tietoja lataus-, kuvaus- ja toistoajasta
• Ajat on mitattu käytettäessä videokameraa
25 °C:n lämpötilassa (10–30 °C on suositeltava
käyttölämpötila).
• Kuvaus- ja toistoajat ovat lyhyempiä, kun
videokameraa käytetään kylmässä.
• Videokameran käyttöolosuhteiden mukaan
kuvaus- ja toistoajat voivat olla lyhyempiä.
Tietoja verkkolaitteesta
• Kun käytä verkkolaitetta, kytke se lähellä
olevaan pistorasiaan. Irrota verkkolaite
pistorasiasta heti, jos ilmenee toimintahäiriö.
• Älä käytä verkkolaitetta, jos se on esimerkiksi
seinän ja huonekalun välissä tai muussa
ahraassa pailassa.
• Varo, etteivät metalliesineet aiheuta
verkkolaitteen DC-pistokkeeseen tai akun
napoihin oikosulkua. Muutoin videokamera voi
vioittua.
• Kun laite on liitettynä pistorasiaan, laite on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka virta olisi
katkaistu laitteen virtakimellä.
Vaihe 3: Virran
kytkeminen ja
päivämäärän ja
kellonajan asettaminen
Aseta päivämäärä ja kellonaika, kun käytät
videokameraa ensimmäisen kerran. Jos et
aseta päivämäärää ja kellonaikaa, [CLOCK
SET] -näyttö tulee näkyviin aina, kun
kytket videokameraan virran tai vaihdat
POWER-kytkimen asentoa.
POWER-kytkin
1 Pidä vihreää painiketta painettuna
ja käännä POWER-kytkintä
toistuvasti nuolen suuntaan niin,
että haluamasi tilan merkkivalo
syttyy.
(Elokuva): elokuvien tallennus.
(Still-kuva): still-kuvien
tallennus.
[CLOCK SET] -näyttö tulee näkyviin.
2 Valitse haluamasi
maantieteellinen alue painikkeilla
v/V ja kosketa sitten [NEXT].
FI
22
3 Valitse [SUMMERTIME] ja kosketa
sitten [NEXT].
4 Aseta [Y] (vuosi) painamalla v/V.
1
AM
z Vihjeitä
5 Valitse [M] painamalla b/B ja
aseta sitten kuukausi painamalla
v/V.
6 Aseta [D] (päivä), tunnit ja
minuutit samalla tavalla ja
kosketa sitten [NEXT].
7 Varmista, että asetettu kellonaika
on oikea, ja kosketa sitten
• Jos videokameraa ei käytetä noin
3 kuukauteen, sen sisällä olevan akun
varaus purkautuu ja päivämäärän ja kellonajan
asetukset voivat kadota muistista. Jos näin käy,
lataa akku ja aseta päivämäärä ja kellonaika
uudelleen (s. 104).
• Virran kytkemisen jälkeen kestää muutaman
sekunnin, ennen kuin videokamera on valmis
kuvaukseen. Videokameraa ei voi käyttää tänä
aikana.
• Tehdasasetuksena on, että jos videokameraa ei
käytetä noin 5 minuuttiin, siitä katkeaa
automaattisesti virta akun säästämiseksi
([A.SHUT OFF], s. 69).
Käytön aloittaminen
1
b Huomautuksia
.
Kello alkaa käydä.
Voit valita vuodeksi korkeintaan
vuoden 2037.
• Päivämäärä ja kellonaika eivät näy kuvauksen
aikana, mutta ne tallentuvat automaattisesti
levylle ja voidaan näyttää toiston aikana (katso
sivu 64, kohta [DATA CODE]).
• Jos haluat tietoja aikavyöhykkeistä, katso
sivu 96.
• Jos kosketuspaneelin painikkeet eivät toimi
oikein, säädä LCD-näyttöä ([CALIBRATION],
s. 102).
Kielen asetuksen muuttaminen
Kuvaruutunäyttöjen tekstin kielen voi
vaihtaa.
Kosketa
(HOME) t
(SETTINGS)t[CLOCK/
LANG]t[ LANGUAGE SET] ja
valitse sitten haluamasi kieli.
Virran katkaiseminen
Käännä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG).
Päivämäärän ja kellonajan
muuttaminen
Valitse
(HOME) t
(SETTINGS)
t [CLOCK/ LANG] t [CLOCK SET]
ja aseta päivämäärä ja kellonaika.
FI
23
Vaihe 4: Kuvauksen valmisteleminen
Avaa objektiivin suojus
Siirrä LENS COVER -kytkin asentoon
OPEN.
Tämä asetus on kätevä, jos käytät
videokameraa kirkkaassa ympäristössä tai
haluat säästää akkuvirtaa. Tämä asetus ei
vaikuta tallennettavaan kuvaan. Voit kytkeä
LCD-näytön taustavalon käyttöön pitämällä
DISP/BATT INFO -painiketta painettuna
muutaman sekunnin, kunnes
katoaa.
b Huomautuksia
• Varo painamasta LCD-paneelin reunassa olevia
painikkeita, kun avaat LCD-paneelin tai muutat
sen asentoa.
z Vihjeitä
Kuvauksen jälkeen sulje objektiivin suojus
asettamalla LENS COVER -kytkin
asentoon CLOSE.
LCD-paneeli
Avaa LCD-paneeli 90 asteen kulmaan
videokameraan (1) nähden ja käännä
paneeli sitten sopivaan asentoon kuvausta
tai toistoa varten (2).
290 astetta
(enintään)
190 astetta
videokameraan
• Jos avaat LCD-paneelin 90 asteen kulmaan
videokameraan nähden ja käännät sitä sen
jälkeen 180 astetta objektiivin puolelle, voit
sulkea LCD-paneelin niin, että LCD-näyttö on
ulospäin. Tämä on kätevää toiston aikana.
• Voit säätää LCD-näytön kirkkautta
koskettamalla HOME MENU -valikossa
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET] t
[LCD BRIGHT] (s. 66).
• Tiedot tulevat näkyviin tai katoavat näkyvistä
(näkyvissä y eivät näkyvissä) kullakin
painikkeen DISP BATT/INFO painalluksella.
Etsin
Voit katsella kuvia etsimessä, jos haluat
säästää akkuvirtaa tai jos LCD-näytössä
näkyvä kuva on heikkolaatuinen.
Etsin
DISP/BATT INFO
2180 astetta
(enintään)
LCD-näytön taustavalon
sammuttaminen akun säästämiseksi
(DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E)
Pidä DISP/BATT INFO -painiketta
painettuna, kunnes
tulee näkyviin.
FI
24
Etsimen objektiivin
säätövipu
Säädä, kunnes kuva
on tarkka.
z Vihjeitä
• Voit säätää etsimen taustavalon kirkkautta
valitsemalla HOME MENU (s. 66) -näytössä
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET] t
[VF B.LIGHT].
Vaihe 5: Levyn tai ”Memory Stick Duo” -kortin
asettaminen
Levy
3 Aseta levy paikalleen
Tallennuksessa tarvitaan uusi 8 cm:n
DVD-RW-, DVD+RW-, DVD-R- tai
DVD+R DL-levy (s. 11).
tallennuspuoli videokameraan
päin ja paina levyn keskustaa
paikalleen, kunnes kuulet
napsahduksen.
b Huomautuksia
Käytön aloittaminen
• Puhdista ensin levystä pöly tai sormenjäljet
pehmeällä liinalla (s.98).
1 Varmista, että virta on kytketty
videokameraan.
2 Työnnä levykannen OPENkytkintä nuolen suuntaan
(OPEN B).
[PREPARING TO OPEN] tulee LCDnäyttöön.
Levykansi avautuu automaattisesti
hieman.
Levykannen
OPEN-kytkin
Aseta levy paikalleen siten, että etikettipuoli
on ulospäin, jos käytät yksipuolista levyä.
4 Sulje levykansi.
[DISC ACCESS] tulee LCD-näyttöön.
Videokameralta voi kulua jonkin aikaa
levyn tunnistamisessa.
Lukupään linssi
x DVD-RW/DVD+RW
Näyttöön tulee kysymys siitä, haluatko
käyttää [DISC SELECT GUIDE]
-toimintoa. [DISC SELECT GUIDE]
-toiminnon avulla levyn voi alustaa
näytön ohjeiden mukaan. Jos et halua
käyttää sitä, siirry vaiheeseen 5.
x DVD-R/DVD+R DL
ACCESSKun levyn kansi
aukeaa hieman, avaa merkkivalo (levy)
se kokonaan.
Voit aloittaa kuvauksen heti, kun [DISC
ACCESS] häviää LCD-näytöstä. Sinun
ei tarvitse jatkaa vaiheen 5 jälkeen
olevia vaiheita.
FI
Jatkuu ,
25
Vaihe 5: Levyn tai ”Memory Stick Duo” -kortin asettaminen (Jatkuu)
5 Kosketa näytössä sopivaa
vaihtoehtoa.
x DVD-RW
Valitse tallennusmuodoksi [VIDEO] tai
.
[VR] (s. 11) ja kosketa sitten
x DVD+RW
Valitse elokuvan kuvasuhteeksi [16:9
.
WIDE] tai [4:3] ja kosketa sitten
6 Kosketa [YES].
7 Kosketa
, kun [Completed.]
näkyy näytössä.
Kun alustus on valmis, voit aloittaa
tallennuksen levylle.
z Vihjeitä
• Jos käytät DVD-RW-levyä videokameran
ollessa Easy Handycam -tilassa (s. 28),
tallennusmuoto on aina VIDEO-muoto.
Levyn poistaminen
1 Avaa levykansi vaiheiden 1 ja
2 mukaisesti.
2 Paina levylokeron keskellä olevaa
levypidikettä ja poista levy sen reunoista
kiinni pitämällä.
b Huomautuksia
• Älä estä kannen toimintaa kädellä tai millään
esineellä, kun avaat tai suljet levykannen. Siirrä
hihna videokameran pohjaan ja avaa tai sulje
sitten levykansi.
• Jos hihna jää sulkeutuvan levykannen väliin,
videokameraan voi tulla toimintahäiriö.
• Älä koske levyn tallennuspuolta tai lukupään
linssiä (s.103).
Jos käytät kaksipuolista levyä, varo
sormenjälkien jäämistä levyn pintaan.
• Jos levy on asetettu videokameraan väärin ja
levykansi suljetaan, videokamera voi vioittua.
• Älä irrota virtalähteitä alustuksen aikana.
• Suojaa videokamera iskuilta ja tärinältä
– ACCESS-merkkivalon palaessa
– ACCESS-merkkivalon vilkkuessa
– [DISC ACCESS]- tai [PREPARING TO
OPEN] -ilmoituksen ollessa LCD-näytössä.
• Levyn kunto tai tallennettu sisältö voi aiheuttaa
sen, että levyn poistamiseen kuluu jonkin verran
aikaa.
• Jos levy on vahingoittunut tai siinä on
sormenjälkiä tai muuta likaa, sen poistaminen
voi kestää jopa 10 minuuttia. Tällöin levy voi
olla pysyvästi vahingoittunut.
z Vihjeitä
• Vaikka videokameran virta olisi katkaistu, levyn
voi poistaa videokamerasta, jos virtalähde on
liitetty videokameraan. Levyntunnistusprosessi
(vaihe 4) ei kuitenkaan tällöin käynnisty.
• Voit poistaa kaikki aiemmin tallennetut kuvat
DVD-RW- tai DVD+RW-levyltä ja käyttää
levyn uudelleen uusien kuvien tallentamiseen.
jos haluat lisätietoja, katso kohtaa ”Kaikkien
otosten poistaminen levyltä (alustaminen)”,
sivu 56.
• Voit tarkistaa levyn oikeellisuuden HOME
MENU -valikon [DISC SELECT GUIDE]
-toiminnolla (sivu 55).
”Memory Stick Duo”
Voit käyttää vain ”Memory Stick Duo”
-kortteja, joissa on
- tai
-merkintä (s. 98).
FI
26
z Vihjeitä
• Tallennettavissa olevien kuvien määrä
määräytyy kuvanlaadun ja kuvakoon
perusteella. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 63.
1 Avaa LCD-paneeli.
Käytön aloittaminen
2 Aseta ”Memory Stick Duo” -kortti
”Memory Stick Duo” -paikkaan
oikein päin niin, että kortti
napsahtaa.
Kortinkäyttövalo
(”Memory Stick Duo”)
”Memory Stick Duo” -kortin
poistaminen
Paina ”Memory Stick Duo” -korttia
kevyesti sisään päin kerran ja vedä se sitten
ulos korttipaikasta.
b Huomautuksia
• Älä yritä vetää ”Memory Stick Duo” -korttia
ulos väkisin. Muutoin voi syntyä vahinkoja.
• Kun kortinkäyttövalo palaa tai vilkkuu,
videokamera lukee dataa kortista tai tallentaa
siihen dataa. Älä ravistele tai naputtele
videokameraa, katkaise virtaa, poista ”Memory
Stick Duo” -korttia tai irrota akkua. Muutoin
kuvadata voi vahingoittua.
• Jos asetat ”Memory Stick Duo” -kortin
korttipaikkaan väärin päin, ”Memory Stick
Duo” -kortti, ”Memory Stick Duo” -korttipaikka
tai kuvadata voi vahingoittua.
FI
27
Kuvaus/toisto
Helppo kuvaus ja toisto (Easy Handycam)
Easy Handycam -tilassa videokamera määrittää lähes kaikki asetukset automaattisesti
niin, että käyttäjä voi keskittyä kuvaukseen tai toistoon asetuksia muuttamatta. Näytön tekstin
koko on lisäksi tavallista suurempi.
Avaa objektiivin suojus (s. 24).
Jos POWER-kytkin
on asennossa
OFF (CHG), pidä
vihreää painiketta
painettuna ja
käännä kytkintä.
* DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/DVD608E
** DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
R
Elokuvat
Still-kuvat
1 Käännä POWERkytkintä A,
kunnes
(Elokuva)
-merkkivalo
syttyy.
2 Paina EASY B.
1 Käännä POWERkytkintä A,
kunnes
(Stillkuva) -merkkivalo
syttyy.
2 Paina EASY B.
tulee LCD-näyttöön.
tulee LCD-näyttöön.
3 Aloita tallennus painamalla
3 Ota still-kuva painamalla
PHOTO E**.
START/STOP C tai D*.
6
[STBY]t[REC]
Kun haluat pysäyttää tallennuksen,
paina START/STOP uudelleen.
VilkkuutJää palamaan
Ota still-kuva
painamalla
PHOTO E
pohjaan asti.
Säädä tarkennusta
pitämällä PHOTO E
kevyesti painettuna.
* Elokuvat tallennetaan [SP]-tallennustilaa käyttäen.
** Still-kuvat tallennetaan [FINE]-laatua käyttäen ”Memory Stick Duo” -korttiin.
FI
28
Tallennettujen elokuvien/still-kuvien katseleminen
1 Kytke videokameraan virta kääntämällä POWER-kytkintä A.
2 Paina
(VIEW IMAGES) F (tai G).
VISUAL INDEX -näyttö tulee näkyviin LCD-näyttöön. (VISUAL INDEX -näytön
tulo näkyviin voi kestää jonkin aikaa.)
Paluu
kuvausnäyttöön
Levytyyppi
Kuvaus/toisto
Edelliset
6 kuvaa
Näkyy viimeksi toistetun/
tallennetun kuvan päällä
(still-kuvissa B).
Seuraavat
6 kuvaa
Paluu kuvausnäyttöön
Elokuvien näyttö
Still-kuvien näyttö
3 Aloita toisto.
Elokuvat:
Kosketa
ja kosketa sitten elokuvaa, jota haluat katsella.
Paluu (VISUAL INDEX
-näyttöön)
Nykyisen/edellisen
kohtauksen alku
Vaihto toisto- tai
taukotilaan kosketettaessa
Seuraava kohtaus
Pysäytys (siirtyminen
VISUAL INDEX -näyttöön)
Taakse-/eteenpäin
FI
Jatkuu ,
29
Helppo kuvaus ja toisto (Easy Handycam) (Jatkuu)
Still-kuvat:
Kosketa
ja kosketa sitten still-kuvaa, jota haluat katsella.
Paluu (VISUAL INDEX
-näyttöön)
Diaesityspainike
(sivu 38)
Siirtyminen VISUAL
INDEX -näyttöön
Edellinen/seuraava
* [DATA CODE]-asetuksena on pysyvästi [DATE/TIME] (s. 64).
z Vihjeitä
• VISUAL INDEX -näyttö palaa näkyviin, kun
valitsemasi elokuva ja kaikki sen jälkeen
luettelossa olevat elokuvat on toistettu loppuun.
• Toistonopeutta voi hidastaa koskettamalla
taukotilan aikana.
• Äänenvoimakkuutta voi säätää valitsemalla
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND
SETTINGS] t [VOLUME] ja painamalla
sitten
/
.
Easy Handycam -tilan poistaminen
käytöstä
Paina EASY B uudelleen.
näytöstä.
katoaa
Valikkoasetukset Easy Handycam
-tilan käytön aikana
FI
30
• Poista Easy Handycam -tila käytöstä, jos haluat
lisätä tehosteita kuviin tai muuttaa asetuksia.
Toimimattomat painikkeet Easy
Handycam -tilassa
Easy Handycam -tilaa käytettäessä ei voida
käyttää joitakin painikkeita/toimintoja,
koska vastaavat asetukset on määritetty
automaattisesti (s. 83). [Invalid during Easy
Handycam operation.] -ilmoitus voi tulla
näyttöön, jos yritetään käyttää toimintoja,
jotka eivät ole käytettävissä Easy
Handycam -tilassa.
Levyllä olevien elokuvien
katseleminen muissa laitteissa
(viimeistely)
Tuo muutettavissa olevien asetusten
valikkotoiminnot näkyviin painamalla
(HOME) H(tai I) (s.15, 59).
Levylle tallennettujen elokuvien
katseleminen DVD-laitteessa tai
tietokoneessa edellyttää, että levy on
”viimeistelty”. Lisätietoja viimeistelystä on
sivulla 41.
b Huomautuksia
b Huomautuksia
• Levyllä olevia elokuvia ei voi poistaa eikä
muokata Easy Handycam -tilan käytön aikana.
• Useimmat valikkotoiminnot palautuvat
automaattisesti oletusasetuksiinsa. Joiden
valikkotoimintojen asetuksia ei voi muuttaa. Jos
haluat lisätietoja, katso sivu 83.
• DVD-RW-levyt alustetaan VIDEO-tilaan
(s. 11).
•
(OPTION) -vaihtoehto ei tule näkyviin.
• DVD-R- ja DVD+R DL -levyjä ei voi käyttää
uudelleen eikä niille voi tallentaa lisää elokuvia
viimeistelyn jälkeen, vaikka levyillä olisi
vapaata tilaa.
• Easy Handycam -tilan DVD-valikon asetuksena
on [STYLE1], eikä sitä voi muuttaa.
• Viimeistellylle levylle ei voi tallentaa lisää
otoksia Easy Handycam -tilan käytön aikana
(s. 57).
Kuvaus
DCR-DVD106E/DVD108E/
DVD109E/DVD608E
POWER-kytkin A
(HOME) E
PHOTO F
Avaa
objektiivin
suojus
(s. 24)
(HOME) D
Kuvaus/toisto
START/STOP
C
DCR-DVD306E/DVD308E/
DVD708E
START/STOP C
(HOME) D
START/STOP B
Käsihihnan säätäminen
Kiinnitä ja säädä käsihihna kuvan mukaan
ja pitele videokameraa oikein.
b Huomautuksia
• Jos kortinkäyttövalo (sivu 25, 26) palaa
kuvauksen päättymisen jälkeen, datan tallennus
levylle tai ”Memory Stick Duo” -korttiin on
vielä meneillään Suojaa videokamera iskuilta ja
tärinältä äläkä irrota akkua tai verkkolaitetta.
FI
Jatkuu ,
31
Elokuvat
Still-kuvat
Elokuvat tallennetaan levylle. Jos haluat
tietoja tallennusajasta, katso sivu 11.
1 Käännä POWERkytkintä A,
kunnes
(Elokuva)
-merkkivalo syttyy.
2 Paina START/STOP B (tai C).
[STBY]t[REC]
Kun haluat pysäyttää kuvauksen, paina
START/STOP uudelleen.
Still-kuvat tallennetaan ”Memory Stick
Duo” -korttiin. Jos haluat tietoja
tallennettavien still-kuvien määrästä, katso
sivu 63.
1 Käännä POWERkytkintä A, kunnes
(Still-kuva)
-merkkivalo syttyy.
2 Paina PHOTO F.
VilkkuutJää palamaan
Säädä tarkennusta
Ota kuva
painamalla
painamalla
kevyesti.
pohjaan.
Kun
Siirtyminen elokuvien kuvaustilaan
(HOME) -painikkeella D (tai E)
Kosketa HOME MENU -valikossa
(CAMERA) t [MOVIE] tai [PHOTO].
FI
32
-symboli tulee
-kohdan viereen.
katoaa, kuva on tallennettu.
Zoomaus
Enimmäiszoomauskertoimet on mainittu
seuraavassa taulukossa.
(optinen zoomaus)
DCR-DVD106E/DVD108E/
DVD109E/DVD608E
40 ×
DCR-DVD306E/DVD308E/
DVD708E
25 ×
z Vihjeitä
• [DIGITAL ZOOM] -toiminnon (s. 62) avulla
kuvaa voidaan zoomata suuremmaksi kuin
taulukossa on esitetty.
Kuvaus/toisto
Zoomausta voi säätää zoomausvivun tai
LCD-paneelin zoomauspainikkeen avulla.
• Pidä sormi zoomausvivulla. Jos otat sormen
pois zoomausvivulta, saattaa myös vivun
toimintaääni tallentua.
• Zoomausnopeutta ei voi muuttaa LCD-paneelin
zoomauspainikkeiden avulla.
• Videokameran ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, joka säilyttää vielä kuvan
tarkkuuden, on laajakulma-asennossa noin 1 cm
ja teleasennossa noin 80 cm.
Tilaäänen tallennus (5.1kanavainen äänitys) (DCRDVD109E/DVD306E/DVD308E/
DVD708E)
Videokameran sisäisen mikrofonin poimima
ääni muunnetaan 5.1-kanavaiseksi
tilaääneksi ja tallennetaan.
Sisäinen mikrofoni
Laajan näkymän
kuvaus: (laajakulma)
Lähikuvaus: (telekuvaus)
* DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
** DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
Voit zoomata hitaasti siirtämällä
zoomausvipua vain hieman. Voit zoomata
nopeasti siirtämällä vipua enemmän.
b Huomautuksia
• [STEADYSHOT] ei ehkä vähennä kuvan
epäterävyyttä, kun zoomausvipu on T
(telekuvaus) -puolella.
Videokameraan on asennettu Dolby Digital
5.1 Creator -ohjelmisto 5.1-kanavaisen
tilaäänen tallennusta varten. Kun levy
toistetaan laitteella, joka tukee 5.1kanavaista toistoa, voit nauttia luonnollisesta
tilaäänestä.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanavainen tilaääni
Sanasto (s.116)
b Huomautuksia
• Videokameralla toistettaessa 5.1-kanavainen ääni
muunnetaan 2-kanavaiseksi.
•
näkyy näytössä 5.1-kanavaisen
tallennuksen/toiston aikana.
FI
Jatkuu ,
33
Kuvaus (Jatkuu)
Kuvaaminen pimeissä paikoissa
(NightShot plus)
Kuvaaminen peilikuvatilassa
Infrapunaportti
Aseta NIGHTSHOT PLUS -kytkin
asentoon ON. (
tulee näkyviin.)
Avaa LCD-paneeli 90 asteen kulmaan
videokameraan nähden (1) ja käännä
paneelia sitten 180 astetta objektiivin
puolelle (2).
b Huomautuksia
z Vihjeitä
• NightShot plus- ja Super NightShot plus
-toiminnot käyttävät infrapunavaloa. Älä siksi
peitä infrapunaporttia sormilla tai millään
esineillä, ja poista lisäobjektiivi (lisävaruste).
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 72), jos automaattitarkennus ei onnistu.
• Älä käytä toimintoja NightShot plus ja Super
NightShot plus kirkkaissa paikoissa. Muutoin
videokamera voi vioittua.
• LCD-näyttöön tulee peilikuva kuvauskohteesta,
mutta kuva tallentuu normaalisti.
• Peilikuvatilassa kuvattaessa kuva ei näy
etsimessä.
Kuvasuhteen valitseminen (16:9
tai 4:3) (DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E)
z Vihjeitä
POWER-kytkin
• Jos haluat tallentaa kuvan tavallista
kirkkaampana, käytä Super NightShot plus
-toimintoa (s. 75). Kohteen alkuperäiset värit
säilyvät tavallista luonnollisempina käytettäessä
Color Slow Shutter -toimintoa (s. 75).
Taustavalaistujen kohteiden
valotuksen säätäminen
WIDE SELECT
Elokuvien kuvasuhteen valitseminen
FI
34
Jos haluat säätää taustavalaistun kohteen
valotusta, paina BACK LIGHT niin, että
tulee näyttöön .. Voit poistaa
taustavalokorjauksen käytöstä painamalla
BACK LIGHT uudelleen.
1 Käännä POWER-kytkintä, kunnes
(Elokuva) -merkkivalo syttyy.
2 Valitse haluamasi kuvasuhde painamalla
toistuvasti WIDE SELECT.
z Vihjeitä
• Zoomauksen määrä vaikuttaa 16:9 (laajakuva)ja 4:3-kuvien katselukulmien eroon.
• Kun katselet elokuvaa televisiossa, valitse [TV
TYPE]-asetukseksi [16:9] tai [4:3] käytettävän
television mukaisesti (16:9/4:3) (s. 39, 67).
• Kun [TV TYPE] -asetuksena on [4:3], 16:9
(laajakuva) -suhteinen kuva voi näyttää
vääristyneeltä (s. 39).
Still-kuvien kuvasuhteen valitseminen
1 Käännä POWER-kytkintä, kunnes
(Still-kuva) -merkkivalo syttyy.
Kuvan kuvasuhde vaihtuu 4:3-suhteeksi.
2 Valitse haluamasi kuvasuhde painamalla
toistuvasti WIDE SELECT.
• Still-kuvan koko on enintään [
tai [1.0M] (4:3).
Kuvaus/toisto
b Huomautuksia
0.7M] (16:9)
z Vihjeitä
• Jos haluat tietoja tallennettavien still-kuvien
määrästä, katso sivu 63.
• Malleissa DCR-DVD106E/DVD108E/
DVD109E/DVD608E elokuvien kuvasuhdetta
voi muuttaa HOME MENU -valikossa. Jos
haluat lisätietoja, katso sivu 61.
FI
35
Toisto
Zoomausvipu F
DCR-DVD106E/DVD108E/
DVD109E/DVD608E
POWERkytkin A
(HOME)
D
(HOME) E
(VIEW IMAGES) C
(VIEW IMAGES) B
DCR-DVD306E/
DVD308E/
DVD708E
(HOME) D
Kytke videokameraan virta kääntämällä POWER-kytkintä A.
Paina
(VIEW IMAGES) B (tai C).
VISUAL INDEX -näyttö tulee näkyviin LCD-näyttöön. (VISUAL INDEX -näytön
tulo näkyviin voi kestää jonkin aikaa.)
Paluu
kuvausnäyttöön
Levytyyppi
Edelliset
6 kuvaa
Näkyy viimeksi toistetun/
tallennetun kuvan päällä
(still-kuvissa B).
Seuraavat
6 kuvaa
Paluu
kuvausnäyttöön
(OPTION)
Elokuvien näyttö
Still-kuvien näyttö
z Vihjeitä
• Zoomausvipua F siirtämällä VISUAL INDEX -näytössä voi näyttää 6 tai 12 kuvaa. Tämän määrän voi
valita koskettamalla HOME MENU -valikossa
(SETTINGS) t
(VIEW IMAGES SET) t
[
DISPLAY] (s. 65).
FI
36
Aloita toisto.
Elokuvat
VISUAL INDEX -näyttö palaa näkyviin, kun valittu elokuva ja siitä eteenpäin
viimeinenkin elokuva on toistettu.
Kosketa
-välilehteä ja sitten toistettavaa elokuvaa.
Paluu (VISUAL INDEX
-näyttöön)
Nykyisen/edellisen
kohtauksen alku
Pysäytys (siirtyminen
VISUAL INDEX -näyttöön)
Kuvaus/toisto
Vaihto toisto- tai
taukotilaan
kosketettaessa
Seuraava kohtaus
(OPTION)
Taakse-/eteenpäin
Still-kuvat
Kosketa
-välilehteä ja sitten toistettavaa still-kuvaa.
Paluu (VISUAL INDEX
-näyttöön)
Diaesityspainike
(sivu 38)
Siirtyminen VISUAL
INDEX -näyttöön
Siirtyminen toistotilaan
(HOME)
-painikkeella D (tai E)
Kosketa
(VIEW IMAGES) t
[VISUAL INDEX]
Elokuvan äänenvoimakkuuden
säätäminen
(OPTION)
Edellinen/seuraava
z Vihjeitä
• Elokuvaa voi toistaa hitaasti koskettamalla
/
taukotilan aikana.
• Yksi kosketus saa kelauksen noin viisi kertaa
nopeammaksi, kaksi kosketusta noin kymmenen
kertaa* nopeammaksi.
* DVD+RW-levyä käytettäessä noin 8 kertaa
nopeammaksi.
Kosketa
(OPTION) t
-välilehti t
[VOLUME] ja säädä sitten painamalla
/
.
FI
Jatkuu ,
37
Toisto (Continued)
Toistozoomauksen käyttäminen
Still-kuvia voi suurentaa noin
1,1-kertaisesta enintään 5-kertaiseksi
alkuperäiseen kokoon verrattuna.
Suurennusta voi muuttaa zoomausvivun tai
LCD-paneelin zoomauspainikkeiden
avulla.
* DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
** DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
1 Tuo näkyviin still-kuva, jota haluat
suurentaa.
2 Suurenna kuvaa siirtämällä zoomausta
T (tele) -suuntaan.
Kuvaan tulee kehys.
3 Kosketa kuvan sitä kohtaa, jonka haluat
tulevan näytössä näkyvän kehyksen
keskelle.
4 Säädä suurennusta siirtämällä
zoomausta W (laajakulma)- ja T (tele)
-asentojen välillä.
Voit poistua zoomaustilasta
koskettamalla
.
FI
38
Still-kuvasarjan toistaminen
(diaesitys)
Kosketa
still-kuvan toistonäytössä.
Diaesitys alkaa valitusta kuvasta.
Pysäytä diaesitys koskettamalla
. Voit
aloittaa diaesityksen uudelleen
koskettamalla
uudelleen.
b Huomautuksia
• Katsottavaa kuvaa ei voi zoomata diaesityksen
aikana.
z Vihjeitä
• Diaesityksen toiston voi asettaa jatkuvaksi
[SLIDE SHOW SET] -toiminnolla valitsemalla
-välilehti. Tehdasasetus
(OPTION) t
on [ON] (jatkuva toisto).
Kuvan katseleminen televisiossa
Kytke videokamera television tai kuvanauhurin (VCR) tuloliitäntään A/V-liitäntäkaapelilla 1
tai S VIDEO -johdolla varustetulla A/V-liitäntäkaapelilla 2. Kytke videokamera pistorasiaan
kameran vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen avulla ja käytä kameraa verkkolaitteella
(s. 19). Katso lisätietoja myös liitettävien laitteiden käyttöohjeista.
Laite, jossa ei ole
S VIDEO -liitäntää
Laite, jossa on
S VIDEO-liitäntä
IN
IN
VIDEO
Kuvaus/toisto
VIDEO
S VIDEO
(Keltainen)
1
(Valkoinen)
AUDIO
(Punainen)
A/V OUT-liitäntä
: Signaalin kulkusuunta
1 A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
Kytke toisen laitteen tuloliitäntään.
2 A/V-liitäntäkaapeli, jossa on S VIDEO
-johto (lisävaruste)
Jos videokamera kytketään toiseen laitteeseen
S VIDEO -liitännän kautta S VIDEO -johdolla
varustetun A/V-liitäntäkaapelin (lisävaruste)
avulla, kuvanlaatu on parempi kuin
kytkettäessä laitteet A/V-liitäntäkaapelin
kautta. Kytke valkoinen ja punainen liitin
(vasen/oikea äänikanava) sekä S VIDEO
-johdolla varustetun A/V-liitäntäkaapelin
(lisävaruste) S VIDEO -liitin (S VIDEO
-kanava). Keltaista liitintä ei tarvitse kytkeä.
Ääni ei kulje S VIDEO -liitännän kautta.
(Valkoinen)
AUDIO
(Punainen)
2
Kuvanauhuri (VCR) tai televisio
Jos televisio kytketään kuvanauhuriin
(VCR)
Kytke videokamera kuvanauhurin (VCR)
LINE IN -tuloliitäntään. Valitse
kuvanauhurissa (VCR) tulokanavaksi LINE
(esimerkiksi VIDEO 1 tai VIDEO 2), jos
kuvanauhurissa (VCR) on tulokanavan
valitsin.
Kuvasuhteen asettaminen kytkettävän
television mukaan (16:9/4:3)
Valitse katseluun käytettävän television
kuvasuhteen mukainen asetus.
1 Kytke videokameraan virta kääntämällä
POWER-kytkintä.
2 Kosketa
(HOME) t
(SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [TV TYPE] t [16:9] tai
[4:3] t
.
FI
Jatkuu ,
39
Kuvan katseleminen televisiossa (Jatkuu)
b Huomautuksia
• Jos [TV TYPE] -asetukseksi valitaan [4:3], kuvan
laatu voi heikentyä. Jos tallennetun kuvan
kuvasuhde vaihtelee kuvasuhteiden 16:9
(laajakuva) ja 4:3 välillä, kuvassa voi olla värinää.
• Jos 16:9 (laajakuva) -kuvasuhteisena tallennettua
kuvaa katsellaan 4:3-kuvasuhteisessa
televisiossa, joka ei ole yhteensopiva 16:9
(laajakuva) -signaalin kanssa, valitse [TV TYPE]
-asetukseksi [4:3].
Jos TV on monoääninen (TV:ssä on vain
yksi äänituloliitäntä)
Kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen liitin
television tai kuvanauhurin (VCR)
videotuloliitäntään ja valkoinen (vasen
kanava) tai punainen (oikea kanava) liitin
äänituloliitäntään.
z Vihjeitä
• Laskurin saa näkyviin television kuvaruutuun
valitsemalla videokamerassa [DISP OUTPUT]
-asetukseksi [V-OUT/PANEL] (s. 68).
Jos televisiossa tai kuvanauhurissa
(TV/VCR) on 21-nastainen sovitin
(EUROCONNECTOR)
Katsele kuvaa 21-nastaisen sovittimen
(lisävaruste) kautta.
TV/VCR
FI
40
Levyn tekeminen sopivaksi muissa laitteissa tai
DVD-asemissa toistamista varten
(viimeisteleminen)
Viimeistely muuttaa levyn sopivaksi muissa laitteissa ja tietokoneiden DVD-asemissa
toistamista varten.
Ennen viimeistelyä voi valita DVD-valikon tyylin. Kuvaluettelo näkyy tässä valikossa (s. 44).
Viimeistelyn tarve määräytyy levyn tyypin mukaan.
DVD-RW/DVD-R/DVD+R DL -levyt on viimeisteltävä.
DVD+RW-levyjä ei tarvitse viimeistellä, paitsi seuraavissa tilanteissa:
1 Jos halutaan luoda DVD-valikko.
2 Jos levyä halutaan toistaa tietokoneen DVD-asemassa.
3 Jos levyn tallennusaika on lyhyt (alle 5 minuuttia HQ-tilassa, 8 minuuttia SP-tilassa tai
15 minuuttia LP-tilassa)
Kuvaus/toisto
b Huomautuksia
• Toistoyhteensopivuus kaikkien laitteiden kanssa ei ole taattua.
• DVD-valikkoa ei luoda DVD-RW-levyille (VR-tila).
Toimenpidejärjestys
Levyn toisto DVD-laitteessa ensimmäistä kertaa (s. 43)
Toisto toisessa
DVD-laitteessa
Viimeistely
Tilanteessa
1, 2 tai 3.
Määritä haluamasi
asetukset DVD-valikkoa
varten.
FI
Jatkuu ,
41
Levyn tekeminen sopivaksi muissa laitteissa tai DVD-asemissa
toistamista varten (viimeisteleminen) (Jatkuu)
Tallenteiden lisääminen viimeistellylle levylle (s. 57)
Tallenteita ei voi lisätä.
Lisää uusi
tallenne
Poista levyn
viimeistely.
Tallenteita voi lisätä normaalisti.
Kun DVD-valikko on luotu, näyttöön tulee
pyyntö vahvistaa tallenteen lisäys.
b Huomautuksia
• Vaikka käytettäisiin DVD-RW- tai DVD+RW-levyä, viimeistellylle levylle ei voi tallentaa lisää elokuvia
Easy Handycam -tilan käytön aikana. Poista tarvittaessa Easy Handycam -tila käytöstä (s. 30).
Levyn toisto DVD-laitteessa tallenteen lisäämisen jälkeen (s. 43)
Toisto toisessa
DVD-laitteessa
Viimeistely
Vain tilanteessa 1
FI
42
Määritä haluamasi
asetukset DVD-valikkoa
varten.
Levyn viimeisteleminen
b Huomautuksia
• Viimeistely voi kestää yhdestä minuutista jopa
useaan tuntiin. Viimeistelyyn kuluu enemmän
aikaa, jos levylle tallennettua aineistoa on
vähän.
• Käytä verkkolaitetta, jotta videokamerasta ei
katkea virta viimeistelyn aikana.
• Kaksipuolisen levyn kumpikin puoli on
viimeisteltävä erikseen.
alustalle ja kytke verkkolaite
videokameran DC IN -liitäntään.
2 Kytke virta kääntämällä POWERkytkintä.
3 Aseta viimeisteltävä levy
videokameraan.
Viimeistely alkaa.
6 Kun [Completed.] tulee näyttöön,
kosketa
.
b Huomautuksia
• Suojaa videokamera iskuilta ja tärinältä äläkä
irrota verkkolaitetta viimeistelyn aikana.
Jos irrotat verkkolaitteen, varmista, että
videokameran virta on katkaistu. Irrota
verkkolaite vasta sen jälkeen, kun
(Elokuva)- tai
(Still-kuva) -merkkivalo on
sammunut. Viimeistely alkaa uudelleen, kun
videokamera kytketään jälleen
verkkolaitteeseen ja käynnistetään.
Levyä ei voi poistaa videokamerasta, ennen
kuin viimeistely on suoritettu loppuun.
• Jos käytettävä levy on muu kuin DVD-RW-levy
(VR-tila),
Z vilkkuu videokameran
näytössä viimeistelyn päättymisen jälkeen. Ota
levy pois videokamerasta.
Kuvaus/toisto
1 Aseta videokamera vakaalle
5 Kosketa [YES] t [YES].
z Vihjeitä
4 Kosketa
(HOME)-valikossa
(MANAGE DISC/MEMORY) t
[FINALIZE].
• Jos DVD-valikko on asetettu luotavaksi ja levy
viimeistellään, DVD-valikko tulee näkyviin
muutamaksi sekunniksi viimeistelyn aikana.
• Levyn viimeistelyn jälkeen levyn tyypin/
tallennusmuodon ilmaisin muuttuu seuraavasti:
DVD-RW (VIDEO-tila)
DVD-RW (VR-tila)
DVD+RW
Valitse DVD-valikon tyyli
koskettamalla
(OPTION) t [DVD
MENU] (s. 44).
DVD-R
DVD+R DL
Siirry vaiheeseen 5, jos haluat
viimeistellä levyn [STYLE1]vaihtoehtoa käyttäen (oletusasetus).
FI
Jatkuu ,
43
Levyn tekeminen sopivaksi muissa laitteissa tai DVD-asemissa
toistamista varten (viimeisteleminen) (Jatkuu)
DVD-valikon tyylin valitseminen
DVD
+RW
1 Kosketa vaiheessa 4
[DVD MENU].
(OPTION) t
2 Valitse haluamasi tyyli 4 vaihtoehdosta
painikkeilla [T]/[t].
Valitse [NO MENU], jos et halua luoda
DVD-valikkoa.
3 Kosketa
.
b Huomautuksia
• DVD-valikon tyylinä on pysyvästi [STYLE1]
Easy Handycam -tilan käytön aikana.
FI
44
Muokkaaminen
(OTHERS) -luokka
Tämän luokan avulla voidaan muokata tai
tulostaa levyllä tai ”Memory Stick Duo”
-kortissa olevia kuvia tai kopioida niitä
tietokoneeseen katselua, muokkaamista tai
oman DVD-levyn luomista varten
Kuvien poistaminen
Voit muokata levylle tai ”Memory Stick
Duo” -korttiin tallennettuja kuvia
videokamerassa.
Aseta tallenteita sisältävä levy tai ”Memory
Stick Duo” -kortti videokameraan.
b Huomautuksia
• Poistettuja kuvia ei voi palauttaa.
• Elokuvia ei voi poistaa Easy Handycam -tilan
käytön aikana. Poista ensin Easy Handycam
-tila käytöstä.
(OTHERS) -luokka
Toimintoluettelo
z Vihjeitä
• Enintään 100 kuvaa voi valita kerrallaan.
• Voit poistaa kuvia toistonäytössä valitsemalla
(OPTION) -valikosta ”DELETE” t välilehti.
Voit poistaa kuvia levyltä tai ”Memory
Stick Duo” -kortista (s.45).
Muokkaaminen
DELETE
Elokuvien poistaminen levyltä
EDIT
Voit muokata levyllä tai ”Memory Stick
Duo” -kortissa olevia kuvia (s. 47).
PLAYLIST EDIT
Voit luoda toistoluettelon ja muokata sitä
(s. 48).
PRINT
Voit tulostaa still-kuvia videokameraan
liitetyllä PictBridge-tulostimella (s. 52).
1 Kosketa
(HOME)-valikossa
(OTHERS) t [DELETE].
2 Kosketa [
DELETE].
3 Kosketa [
DELETE].
COMPUTER
Voit liittää videokameran tietokoneeseen
(s. 77).
4 Kosketa kuvaa, jonka haluat
poistaa.
Valittuun kuvaan tulee merkki .
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön
valitsemalla
.
Jatkuu ,
FI
45
Kuvien poistaminen (Jatkuu)
5 Kosketa
t [YES] t
.
Kaikkien elokuvien poistaminen
levyltä samalla kertaa
Still-kuvien poistaminen
”Memory Stick Duo” -kortista.
1 Kosketa
(HOME)-valikossa
(OTHERS) t [DELETE].
2 Kosketa [
DELETE].
3 Kosketa [
DELETE].
Kosketa vaiheessa 3 [
DELETE ALL]
t [YES] t [YES] t
.
Viimeksi kuvatun elokuvan
poistaminen
DVD
+RW
4 Kosketa still-kuvaa, jonka haluat
poistaa.
Kosketa vaiheessa 3 [
LAST SCENE
DEL] t
t [YES] t
b Huomautuksia
• Akkua ei saa poistaa eikä verkkolaitetta irrottaa
videokamerasta kuvien muokkauksen aikana.
Muutoin levy voi vahingoittua.
• Jos poistettava elokuva on toistoluettelossa
(s. 48), elokuva poistetaan myös
toistoluettelosta.
• Vaikka levyltä poistettaisiin tarpeettomat kuvat,
levyn jäljellä oleva kapasiteetti ei ehkä kasva
tarpeeksi uuden otoksen tallentamiseksi.
• Jos haluat poistaa kaikki levylle tallennetut
kuvat ja palauttaa levyn alkuperäisen
kapasiteetin, alusta levy (sivu 56).
Valittuun still-kuvaan tulee merkki .
Vahvista still-kuvan valinta pitämällä
still-kuvaa painettuna LCD-näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla
.
5 Kosketa
t [YES] t
.
z Vihjeitä
• Tällä videokameralla kuvattuja ja levylle
tallennettuja kuvia kutsutaan ”alkuperäisiksi”.
Kaikkien still-kuvien poistaminen
”Memory Stick Duo” -kortista
Kosketa vaiheessa 3 [ DELETE ALL]
t [YES] t [YES] t
.
FI
46
Kuvan jakaminen
b Huomautuksia
• Still-kuvia ei voi poistaa seuraavissa tilanteissa:
– ”Memory Stick Duo” -kortti on
kirjoitussuojattu.
– still-kuvat on kirjoitussuojattu toisessa
laitteessa.
z Vihjeitä
• Jos haluat poistaa kaikki ”Memory Stick Duo”
-korttiin tallennetut kuvat, alusta ”Memory
Stick Duo” -kortti (s. 57).
b Huomautuksia
• Elokuvia ei voi jakaa Easy Handycam -tilan
käytön aikana. Poista ensin Easy Handycam
-tila käytöstä.
1 Kosketa
(OTHERS)
(HOME)-valikossa t [EDIT].
2 Kosketa [DIVIDE].
Muokkaaminen
3 Kosketa elokuvaa, jonka haluat
jakaa.
Valitun elokuvan toisto alkaa.
4 Kosketa
kohdassa, jossa
haluat jakaa elokuvan eri
otoksiksi.
Elokuva pysähtyy.
Jakokohdan hienosäätö, kun jakokohta
on valittu painamalla
.
Paluu valitun elokuvan alkuun
Voit siirtyä toistoon ja taukotilaan
painamalla
.
5 Kosketa
t [YES] t
.
FI
Jatkuu ,
47
Kuvan jakaminen (jatkuu)
Toistoluettelon
luominen
b Huomautuksia
• Elokuvia ei voi palauttaa, kun ne on jaettu.
• Akkua ei saa poistaa eikä verkkolaitetta irrottaa
videokamerasta kuvien muokkauksen aikana.
Muutoin levy voi vahingoittua.
• Jos jaettava elokuva on toistoluettelossa,
elokuvaa ei jaeta toistoluettelossa.
• Varsinainen jakokohta ei ehkä ole tarkalleen
siinä kohdassa, jossa kosket
-painiketta,
sillä videokameran valitsemat jakokohdat ovat
noin puolen sekunnin välein.
Toistoluettelo on luettelo, joka sisältää
pienoiskuvat valituista elokuvista.
Alkuperäiset kuvat eivät muutu, jos
muokkaat tai poistat toistoluettelossa olevia
kuvia.
Aseta videokameraan levy, jolle on
tallennettu kuvaa.
b Huomautuksia
• Elokuvia ei voi lisätä tai muokata Easy
Handycam -tilan käytön aikana. Poista ensin
Easy Handycam -tila käytöstä.
1 Kosketa
(HOME)-valikossa
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
2 Kosketa [
ADD].
3 Kosketa otosta, jonka haluat
lisätä toistoluetteloon.
.
Valittuun kohtaan tulee -merkki.
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön
koskettamalla
.
4 Kosketa
FI
48
t [YES] t
.
Kaikkien levyllä olevien elokuvien
lisääminen toistoluetteloon
Kosketa vaiheessa 2 [
[YES] t [YES] t
ADD ALL] t
.
b Huomautuksia
• Älä irrota akkua tai verkkolaitetta
videokamerasta muokatessasi toistoluetteloa.
Muutoin levy voi vahingoittua.
z Vihjeitä
Lisättyjen kuvien poistaminen
toistoluettelosta samalla kertaa
1 Kosketa
(HOME)-valikossa
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Kosketa [ERASE].
Jos haluat poistaa kaikki kuvat samalla
kertaa, kosketa [ERASE ALL] t
[YES] t [YES] t
.
3 Kosketa kuvaa, jonka haluat poistaa
toistoluettelosta.
• Toistoluetteloon voi lisätä enintään
999 elokuvaa.
• Voit lisätä elokuvan sen katselemisen aikana
valitsemalla
(OPTION) -valikosta
[ ADD] on t
-välilehti.
Aseta videokameraan levy, johon
toistoluettelo on lisätty.
1 Kosketa
(HOME)-valikossa
(VIEW IMAGES) t
[PLAYLIST].
Toistoluetteloon lisätyt kuvat tulevat
näyttöön.
Valittuun kuvaan tulee merkki
Muokkaaminen
Toistoluettelon toisto
.
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
4 Kosketa
t [YES] t
.
z Vihjeitä
• Alkuperäiset kuvat eivät muutu, vaikka poistat
kuvia toistoluettelosta.
Toistoluettelon kohtien järjestyksen
muuttaminen
1 Kosketa
(HOME)-valikossa
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Kosketa [MOVE].
3 Kosketa kuvaa, jota haluat siirtää.
2 Kosketa otosta, josta haluat
aloittaa toiston.
Toistoluettelo toistetaan valitusta
otoksesta alkaen loppuun, minkä
jälkeen toistoluettelonäyttö palaa
näkyviin.
Valittuun kohtaan tulee
-merkki.
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön
koskettamalla
.
FI
49
Toistoluettelon luominen (Jatkuu)
4 Kosketa
.
5 Valitse kohde painamalla [T]/[t].
Kohteen osoitin
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä.
6 Kosketa
t [YES] t
.
z Vihjeitä
• Jos valitset useita kuvia, kuvat siirretään
toistoluettelon mukaisessa järjestyksessä.
Elokuvan jakaminen toistoluettelossa
1 Kosketa
(HOME)-valikossa
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Kosketa [DIVIDE].
3 Valitse elokuva, jonka haluat jakaa.
Valitun elokuvan toisto alkaa.
4 Kosketa
kohdassa, jossa haluat jakaa
elokuvan eri otoksiksi.
Elokuva pysähtyy.
Voit siirtyä toistoon ja taukotilaan
painamalla
.
5 Kosketa
t [YES] t
.
b Huomautuksia
• Varsinainen jakokohta ei ehkä ole tarkalleen
siinä kohdassa, jossa kosket
-painiketta,
sillä videokameran valitsemat jakokohdat ovat
noin puolen sekunnin välein.
FI
50
z Vihjeitä
• Alkuperäiset elokuvat eivät muutu, vaikka jaat
elokuvan toistoluettelossa.
Kopioiminen kuvanauhuriin (VCR) tai DVD/HDDtallentimeen
Videokameralla toistettavan kuvan voi kopioida toisella tallentavalla laitteella (kuten
kuvanauhurilla (VCR) tai DVD/HDD-tallentimella). Liitä laite jommallakummalla
seuraavassa kuvatuista tavoista.
Kytke videokamera pistorasiaan kameran vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen avulla ja
käytä kameraa verkkolaitteella (s. 19). Katso lisätietoja myös liitettävien laitteiden
käyttöohjeista.
b Huomautuksia
• Koska kopiointi tehdään analogisesti, kuvan laatu voi heikentyä.
Laite, jossa ei ole
S VIDEO -liitäntää
IN
Laite, jossa on
S VIDEO -liitäntä
IN
S VIDEO
Muokkaaminen
VIDEO
VIDEO
(Keltainen)
1
(Valkoinen)
(Valkoinen)
AUDIO
AUDIO
(Punainen)
A/V OUT -liitäntä
2
(Punainen)
Kuvanauhuri (VCR) tai
DVD/HDD-tallennin
: Kuvan/signaalin kulkusuunta
A A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
Kytke toisen laitteen tuloliitäntään.
B A/V-liitäntäkaapeli, jossa on S
VIDEO -johto (lisävaruste)
Jos videokamera kytketään toiseen
laitteeseen S VIDEO -liitännän kautta
S VIDEO -johdolla varustetun A/Vliitäntäkaapelin (lisävaruste) avulla,
kuvanlaatu on parempi kuin kytkettäessä
laitteet A/V-liitäntäkaapelin kautta.
Kytke valkoinen ja punainen liitin
(vasen/oikea äänikanava) sekä S VIDEO
-johdolla varustetun A/Vliitäntäkaapelin (lisävaruste) S VIDEO
-liitin (S VIDEO -kanava). Keltaista
liitintä ei tarvitse kytkeä. Ääni ei kulje
S VIDEO -liitännän kautta.
b Huomautuksia
• Jos et halua näytön ilmaisinten (esimerkiksi
laskurin) näkyvän videokameraan kytketyn
laitteen kuvassa, valitse HOME MENU
-valikossa
(SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [DISP OUTPUT] t [LCD
PANEL] (oletusasetus) (s. 68).
• Jos haluat kopioida päivämäärän ja kellonajan
sekä videokameran asetustiedot, tuo ne näyttöön
(s. 64).
• Jos kytket videokameran monoääniseen
laitteeseen, kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen
liitin toisen laitteen videoliitäntään ja punainen
(oikea kanava) tai valkoinen (vasen kanava)
liitin laitteen äänituloliitäntään.
FI
Jatkuu ,
51
Kopioiminen kuvanauhuriin (VCR)
tai DVD/HDD-tallentimeen (jatkuu)
Tallennettujen kuvien
tulostaminen
1 Aseta videokameraan levy, jolle
(PictBridge-yhteensopiva
tulostin)
on tallennettu kuvaa.
2 Kytke videokameraan virta ja
paina
Still-kuvia voi tulostaa PictBridgeyhteensopivalla tulostimella kytkemättä
videokameraa tietokoneeseen.
(VIEW IMAGES).
Valitse [TV TYPE] -asetus näyttölaitteen
ominaisuuksien mukaan (s. 39, 67).
3 Aseta tallennusväline
tallennukseen käytettävään
laitteeseen.
Jos tallennukseen käytettävässä
laitteessa on tulokanavan valinta, valitse
siitä oikea tulokanava.
Liitä videokamera verkkolaitteen avulla
pistorasiaan (s. 19).
Aseta still-kuvat sisältävä ”Memory Stick
Duo” -kortti videokameraan ja kytke
tulostimeen virta.
Videokameran liittäminen
tulostimeen
1 Kytke videokameraan virta.
4 Kytke videokamera tallentavaan
laitteeseen (kuvanauhuri (VCR)
tai DVD/HDD-tallennin) A/Vkaapelilla (vakiovaruste) 1 tai S
VIDEO -johdolla varustetulla A/Vliitäntäkaapelilla (lisävaruste) 2.
Kytke videokamera tallentavan laitteen
tuloliitäntöihin.
2 Kytke videokameran
(USB)
-liitäntä tulostimeen USBkaapelilla (s. 111).
[USB SELECT] tulee automaattisesti
näyttöön.
3 Kosketa [
5 Käynnistä videokamerassa toisto
ja tallentavassa laitteessa
tallennus.
PRINT].
Kun yhteys on luotu,
yhteys) tulee näyttöön.
(PictBridge-
Katso lisätietoja tallennukseen
käytettävän laitteen käyttöohjeesta.
6 Kun kopiointi on valmis, pysäytä
tallentava laite ja sitten
videokamera.
FI
52
Yksi ”Memory Stick Duo” -korttiin
tallennetuista still-kuvista tulee
näkyviin.
b Huomautuksia
• Oikea toiminta on taattua vain käytettäessä
tulostinta, joka on PictBridge-yhteensopiva.
• Katso lisätietoja myös käytettävän tulostimen
käyttöohjeesta.
• Älä yritä suorittaa seuraavia toimia, kun
näkyy näytössä. Toiminnot eivät ehkä toimi
oikein.
– POWER-kytkimen käyttö
–
(VIEW IMAGES) -painikkeen
painaminen
– USB-kaapelin irrottaminen tulostimesta
– ”Memory Stick Duo” -kortin poistaminen
videokamerasta.
• Jos tulostin lakkaa toimimasta, irrota USBkaapeli, katkaise tulostimen virta, kytke
tulostimen virta uudelleen ja aloita uudelleen
alusta.
• Vain ne paperikoot voi valita, joita tulostin
pystyy käyttämään.
• Jotkin tulostimet voivat jättää osan kuvan ylätai alareunasta tai vasemmasta tai oikeasta
reunasta tulostamatta. Jos tulostat 16:9
(laajakuva) -kuvasuhteisena tallennetun stillkuvan, sen vasen ja oikea reuna voivat jäädä
tulostumatta.
• Kaikki tulostinmallit eivät ehkä tue päivämäärän
tulostusta. Katso lisätietoja tulostimen
käyttöohjeesta.
• Kuvaa ei ehkä voi tulostaa, jos
– kuvaa on muokattu tietokoneessa
– kuva on tallennettu toisella laitteella
– kuvatiedoston koko on vähintään 3MB
– kuvan tarkkuus on vähintään 2848 × 2136.
Tulostaminen
1 Kosketa tulostettavaa still-kuvaa.
Valittuun kuvaan tulee merkki
.
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön
koskettamalla
.
2 Kosketa
(OPTION), määritä
seuraavat asetukset ja kosketa
sitten
.
[COPIES]: Määritä still-kuvasta
tulostettavien kopioiden määrä. Voit
tulostaa enintään 20 kopioita.
[DATE/TIME]: Valitse [DATE],
[DAY&TIME] tai [OFF] (päivämäärää/
kellonaikaa ei tulosteta).
[SIZE]: Valitse paperikoko.
Jos et halua muuttaa asetuksia, siirry
vaiheeseen 3.
3 Kosketa [EXEC] t [YES] t
Kuvienvalintanäyttö tulee uudelleen
näkyviin.
.
Muokkaaminen
b Huomautuksia
z Vihjeitä
• PictBridge on Camera & Imaging Products
Association (CIPA) -yhteenliittymän
määrittelemä standardi. Still-kuvia voi tulostaa
ilman tietokonetta kytkemällä tulostimen
suoraan digitaaliseen videokameraan tai
digitaaliseen valokuvakameraan kameran
mallista tai valmistajasta riippumatta.
• Kuvan voi tulostaa sen katselemisen aikana
valitsemalla
(OPTION) -valikosta
välilehti t [PRINT].
Tulostuksen lopettaminen
Kosketa
kuvienvalintanäytössä.
FI
53
Tallennusvälineiden käyttäminen
(MANAGE DISC/
MEMORY) -luokka
Tämän luokan avulla levyä tai ”Memory
Stick Duo” -korttia voi käyttää eri
tarkoituksiin.
(MANAGE DISC/MEMORY)
-luokka
Toimintoluettelo
FINALIZE
Voit mahdollistaa levyjen toiston muissa
laitteissa viimeistelemällä levyt (s. 41).
DISC SELECT GUIDE
Videokamera neuvoo, mikä on oikea levy
tarkoitukseesi (s. 55).
FORMAT
Voit alustaa levyn ja tallentaa sille
uudelleen (s. 56).
FORMAT
Voit alustaa ”Memory Stick Duo” -kortin ja
tallentaa siihen uudelleen (s. 57).
UNFINALIZE
Voit poistaa levyn viimeistelyn ja tallentaa
sille lisää kuvia (s. 57).
DISC INFO
Voit tuoda levyn tiedot näkyviin.
Levyn toisto muilla
laitteilla
Levyn toisto muilla laitteilla
Levyn viimeisteleminen (s. 41)
mahdollistaa tällä videokameralla
kuvattujen elokuvien toiston muissa DVDlaitteissa. Oikea toisto ei kuitenkaan ole
taattua kaikissa laitteissa.
DVD+RW-levyjen toisto muissa laitteissa
ei edellytä viimeistelyä.
b Huomautuksia
• Älä käytä 8 cm:n CD-sovitinta 8 cm:n DVDlevyjen kanssa, sillä muutoin voi ilmetä
toimintahäiriö.
• Jos laite on asetettu pystysuoraan asentoon,
varmista, että levyn voi asettaa vaakasuoraan
asentoon.
• Joitakin levyjä ei voi toistaa, tai niiden toisto voi
pysähtyä hetkeksi otosten välissä. Joitakin
toimintoja ei ehkä voi käyttää joissakin
laitteissa.
z Vihjeitä
• Tekstitystä tukevat laitteet voivat näyttää
tallennuspäivämäärän ja -kellonajan siinä
kohdassa, jossa tekstitys tavallisesti näkyy
(s. 62). Katso lisätietoja kyseisen laitteen
käyttöohjeesta.
• Jos DVD-valikko on luotu (s. 44), halutun
kohtauksen voi valita valikosta.
Levyn toisto tietokoneessa
Levyä voi toistaa tietokoneessa, jos
tietokoneeseen on asennettu DVDtoistosovellus.
Aseta viimeistelty levy tietokoneen DVDasemaan ja toista levyä DVDtoistosovelluksella.
b Huomautuksia
• Vaikka käyttäisit DVD+RW-levyä, levy on
viimeisteltävä (s. 41). Muutoin voi ilmetä
toimintahäiriö.
• Varmista, että tietokoneen DVD-asema pystyy
toistamaan 8 cm:n DVD-levyjä.
FI
54
• Älä käytä 8 cm:n CD-sovitinta 8 cm:n DVDlevyjen kanssa, sillä muutoin voi ilmetä
toimintahäiriö.
• Levyä ei ehkä voi toistaa, tai elokuvat eivät ehkä
toistu tasaisesti joissakin tietokoneissa.
• Levylle tallennettuja elokuvia ei voi kopioida
tietokoneeseen suoraan toistoa tai muokkausta
varten.
z Vihjeitä
Oikean levyn
löytäminen (DISC
SELECT GUIDE)
Valitse tarvettasi vastaava vaihtoehto
näytössä, niin videokamera kertoo
tarkoitukseen sopivan levyn.
1 Kosketa
(HOME) -valikossa
(MANAGE DISC/MEMORY).
• Jos haluat lisätietoja toiminnoista ja
menettelytavoista, katso vakiovarusteisiin
sisältyvällä CD-ROM-levyllä olevaa
”Aloitusohje”-opasta (s. 77).
Levyn nimi
Levyn ensimmäinen käyttöpäivämäärä
tallentuu levyn nimeksi (oletusasetus on
1.1.2007 kello 0:00).
2 Kosketa [DISC SELECT GUIDE].
Tallennusvälineiden käyttäminen
<esimerkki>
Levyä on käytetty ensimmäisen kerran
1.1.2007 klo 0:00:
2007_01_01_00H00M_AM
3 Kosketa sopivaa vaihtoehtoa
näytössä.
Kun olet vastannut kaikkiin
kysymyksiin, videokamera kertoo
oikean levyn.
Levyn nimi
Jos asetat videokameraan [DISC
SELECT GUIDE] -toiminnon
ehdottaman tyyppisen levyn, voit
alustaa sen valitsemillasi asetuksilla.
z Vihjeitä
• Kuvat tallennetaan levylle seuraaviin
kansioihin:
– DVD-RW (VR-tila)
DVD_RTAV-kansio
– Muut levyt ja tilat
VIDEO_TS-kansio
FI
55
Kaikkien otosten poistaminen levyltä
(alustaminen)
Levyn alustaminen
4 Kosketa
[
(HOME) -valikossa
(MANAGE DISC/MEMORY) t
FORMAT].
Alustus poistaa tallennetun levyn kaikki
tiedot, minkä jälkeen levylle voi tallentaa
uudelleen. Levyn tallennuskapasiteetti
saadaan jälleen käyttöön, kun levy
alustetaan.
DVD-R/DVD+R DL -levyä ei voi
alustaa. Vaihda se uuteen levyyn.
• Tee seuraavat toimet, jos levy on DVDRW- tai DVD+RW-levy.
Jos alustat viimeistellyn levyn
Valitse elokuvan kuvasuhteeksi [16:9
WIDE] tai [4:3] ja kosketa sitten
.
• DVD-RW-levy (VIDEO-tilassa oleva)
palautuu viimeistelemättömään tilaan.
Levy on viimeisteltävä uudelleen, jotta
sen sisältöä voi katsella muilla laitteilla.
• DVD-RW-levyn (VR-tila) tai DVD+RWlevyn alustaminen poistaa kaikki kuvat
viimeistellyltä levyltä. Kuvake
tai
tulee näyttöön, mutta levyä ei
tarvitse viimeistellä uudelleen ennen sen
toistoa muilla laitteilla.*
* Jos haluat luoda DVD-valikon DVD+RWlevylle, viimeistele levy uudelleen (s. 41).
1 Kytke verkkolaite videokameran
DC IN -liitäntään ja kytke sitten
verkkovirtajohto pistorasiaan.
2 Kytke videokameraan virta.
3 Aseta alustettava levy
videokameraan.
x DVD-RW
Valitse tallennusmuodoksi [VIDEO] tai
[VR] (s. 11) ja kosketa sitten
.
x DVD+RW
5 Kosketa [YES].
6 Kosketa
, kun [Completed.]
näkyy näytössä.
b Huomautuksia
• Käytä verkkolaitetta, jotta videokamerasta ei
katkea virta alustuksen aikana.
• Suojaa videokamera iskuilta ja tärinältä äläkä
irrota verkkolaitetta alustuksen aikana.
• Kaksipuoleisen levyn kumpikin puoli on
alustettava erikseen. Eri puolet voi alustaa eri
tallennusmuotoon.
• DVD+RW-levyä käytettäessä elokuvan
kuvasuhdetta ei voi muuttaa kesken levyn.
Muuta kuvasuhdetta alustamalla levy uudelleen.
• Muissa laitteissa suojattua levyä ei voi alustaa.
Poista suojaus alkuperäisessä laitteessa ja alusta
levy sen jälkeen.
z Vihjeitä
• Jos käytät DVD-RW-levyä videokameran
ollessa Easy Handycam -tilassa (s. 28),
tallennusmuoto on aina VIDEO-muoto.
FI
56
”Memory Stick Duo” -kortin
alustaminen
Alustaminen poistaa kaikki kuvat ”Memory
Stick Duo” -kortista.
1 Kytke videokameraan virta.
2 Aseta alustettava ”Memory Stick
Lisäotosten
tallentaminen
viimeistelyn jälkeen
Viimeistellylle DVD-RW- tai DVD+RWlevylle voi lisätä elokuvia noudattamalla
seuraavia ohjeita, jos levyllä on vapaata
tilaa.
Viimeisteltyä DVD-RW-levyä (VR-tila)
käytettäessä levylle voi tallentaa lisää
elokuvia ilman lisätoimenpiteitä.
Duo” -kortti videokameraan.
Käytettäessä DVD-RW-levyä
(VIDEOtila) (viimeistelyn poisto)
3 Kosketa
(MANAGE DISC/
MEMORY) t [
FORMAT]
1 Kytke verkkolaite videokameran
Tallennusvälineiden käyttäminen
DC IN -liitäntään ja kytke sitten
verkkovirtajohto pistorasiaan.
2 Kytke videokameraan virta.
4 Kosketa [YES] t [YES].
3 Aseta viimeistelty levy
videokameraan.
5 Kun [Completed.] tulee näyttöön,
kosketa
.
4 Kosketa
(HOME) -valikossa
(MANAGE DISC/MEMORY) t
[UNFINALIZE].
b Huomautuksia
• Myös tahatonta poistoa vastaan toisessa
laitteessa suojatut still-kuvat poistetaan.
• Älä yritä suorittaa seuraavia toimia, kun
[Executing...] näkyy näytössä:
– POWER-kytkimen tai painikkeiden
käyttäminen
– ”Memory Stick Duo” -kortin poistaminen.
5 Kosketa [YES] t [YES], ja kun
[Completed.] näkyy näytössä,
kosketa
.
Käytettäessä DVD+RW-levyä
Jos viimeistelyn aikana on luotu DVDvalikko (s. 44), on suoritettava seuraavat
toimet ennen lisäelokuvien tallentamista.
FI
Jatkuu ,
57
Lisäotosten tallentaminen viimeistelyn jälkeen (Continued)
1 Kytke verkkolaite videokameran
DC IN -liitäntään ja kytke sitten
verkkovirtajohto pistorasiaan.
2 Käännä POWER-kytkintä niin, että
(Elokuva) -merkkivalo syttyy.
3 Aseta viimeistelty levy
videokameraan.
Näyttöön tulee kysymys, joka pyytää
vahvistamaan lisäotosten tallennuksen.
4 Kosketa [YES] t [YES].
5 Kun [Completed.] tulee näyttöön,
kosketa
.
b Huomautuksia
• Käytä verkkolaitetta, jotta videokamerasta ei
katkea virta toiminnon suorituksen aikana.
• Suojaa videokamera iskuilta ja tärinältä äläkä
irrota verkkolaitetta toiminnon suorituksen
aikana.
• Viimeistelyn aikana luotu DVD-valikko
poistetaan.
• Jos levy on kaksipuolinen, suorita näiden
vaiheiden mukaiset toiminnot levyn
kummallekin puolelle.
• DVD-R- ja DVD+R DL-levyille ei voi tallentaa
lisäotoksia.
• Levylle ei voi tallentaa lisäaineistoa Easy
Handycam -tilan käytön aikana. Poista Easy
Handycam -tila käytöstä.
FI
58
Videokameran mukauttaminen
Mitä voit tehdä HOME MENU -valikon
(SETTINGS) -luokan avulla
Voit tallennustoimintojen ja käytön
asetuksia.
3 Kosketa haluamaasi
asetustoimintoa.
HOME MENU -valikon käyttäminen
1 Kytke videokameraan virta ja
paina
Jos haluamaasi toimintoa ei näy
näytössä, vaihda sivua koskettamalla
v/V.
(HOME).
(HOME)
4 Kosketa haluamaasi toimintoa.
(HOME)
Jos haluamaasi toimintoa ei näy
näytössä, vaihda sivua koskettamalla
v/V.
Videokameran mukauttaminen
(SETTINGS) -luokka
2 Kosketa
(SETTINGS).
5 Muuta asetusta ja kosketa
sitten
.
FI
Jatkuu ,
59
Mitä voit tehdä HOME MENU -valikon (SETTINGS) -luokan avulla (Jatkuu)
OUTPUT SETTINGS (s. 67)
(SETTINGS) -luokan
asetusten luettelo
MOVIE SETTINGS (s. 61)
67
DISP OUTPUT
68
Sivu
REC MODE
61
NIGHTSHOT LIGHT
61
Asetukset
Sivu
WIDE SELECT*1
61
CLOCK SET*3
22
DIGITAL ZOOM
62
AREA SET
68
STEADYSHOT
62
SUMMERTIME
68
AUTO SLW SHUTTR
62
LANGUAGE SET*3
REMAINING
62
GENERAL SET (s. 69)
CLOCK/
LANG (s. 68)
68
62
Asetukset
Sivu
DEMO MODE
69
Sivu
CALIBRATION
102
63
A.SHUT OFF
69
63
REMOTE CTRL*2
69
PHOTO SETTINGS (s. 63)
Asetukset
IMAGE SIZE* *
2 3
QUALITY
FILE NO.
63
NIGHTSHOT LIGHT
61
FLASH LEVEL*2
64
REDEYE REDUC*2
64
DVD608E
*2 DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
*3 Käytettävissä myös Easy Handycam
-tilassa.
käytettävissä Easy Handycam -tilassa.
Asetukset
Sivu
DATA CODE
64
DISPLAY
*1 DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
*4 Vain [SOUND SETTINGS] on
VIEW IMAGES SET (s. 64)
65
SOUND/DISP SET*4 (s. 66)
60
Sivu
TV TYPE
Asetukset
SUB-T DATE
FI
Asetukset
Asetukset
Sivu
VOLUME*3
66
BEEP*3
66
LCD BRIGHT
66
LCD BL LEVEL
66
LCD COLOR
66
VF B.LIGHT
66
MOVIE SETTINGS
(elokuvien tallennusasetukset)
NIGHTSHOT LIGHT
Kosketa 1 ja kosketa sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla v/V.
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 59
(OPTION MENU) t sivu 70
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla B.
REC MODE (tallennustila)
Voit valita elokuvan kuvanlaadun kolmesta
vaihtoehdosta.
Erittäin laadukas tallennus.
(9M (HQ))
B SP
Normaalilaatuinen tallennus.
(6M (SP))
LP
Pisin tallennusaika.
(3M (LP))
b Huomautuksia
• Älä peitä infrapunaporttia sormilla tai millään
esineillä (s. 110).
• Irrota lisäobjektiivi (lisävaruste).
• [NIGHTSHOT LIGHT] -yökuvausvaloa
käytettäessä pisin kuvausetäisyys on noin
3 metriä.
WIDE SELECT (DCRDVD106E/DVD108E/
DVD109E/DVD608E)
Kuvasuhteen voi valita kytkettävän
television mukaan. Katso myös lisätietoja
television käyttöoppaasta.
Videokameran mukauttaminen
HQ
Jos kuvauksessa käytetään toimintoa
NightShot plus (s. 34) tai [S. NIGHTSHOT
PLS] (s. 75), kuvan laatu on tavallista
parempi, jos infrapunavaloa käyttävän
[NIGHTSHOT LIGHT] -toiminnon
asetuksena on [ON] (tehdasasetus).
B 4:3
Tallentaa kuvan niin, että se täyttää 4:3kuvasuhteisen television kuvaruudun.
16:9 WIDE (
)
Tallentaa kuvan niin, että se täyttää 16:9kuvasuhteisen (laajakuvaisen) television
kuvaruudun.
b Huomautuksia
b Huomautuksia
• Kun tallennat LP-tilassa, kohtausten laatu voi
olla normaalia heikompi. Nopeita liikkeitä
sisältävissä kohtauksissa voi olla
mosaiikkimaisia häiriöitä, kun levyä toistetaan.
• Valitse [TV TYPE] -asetus katselussa
käytettävän television mukaan (s. 67).
z Vihjeitä
• Jos haluat tietoja kunkin tallennustilan
odotettavissa olevasta tallennusajasta, katso
sivu 11.
FI
Jatkuu ,
61
MOVIE SETTINGS (Jatkuu)
DIGITAL ZOOM
Voit valita suurimman mahdollisen
zoomauksen, jos haluat zoomata enemmän
kuin optisella zoomauksella on mahdollista
(s. 33). Huomaa, että kuvan laatu huononee
digitaalista zoomausta käytettäessä.
STEADYSHOT
Voit kompensoida kameran tärinää
(oletusasetus on [ON]). Valitse
[STEADYSHOT]-asetukseksi [OFF] (
jos käytät kuvauksessa jalustaa
(lisävaruste).
),
AUTO SLW SHUTTR
(automaattinen hidas
suljin)
Palkin oikea puoli ilmaisee digitaalisen
zoomauskertoimen. Zoomausalue tulee
näkyviin, kun valitset zoomaustason.
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
B OFF
Zoomauksen suurennus on enintään 40 ×, ja
se suoritetaan optisesti.
80×
Zoomaus on optista 40 × -suurennukseen
asti. Suurempi zoomaus 80 ×
-suurennukseen asti suoritetaan
digitaalisesti.
2000×
Zoomaus on optista 40 × -suurennukseen
asti. Suurempi zoomaus 2 000 ×
-suurennukseen asti suoritetaan
digitaalisesti.
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
B OFF
Zoomauksen suurennus on enintään 25 ×, ja
se suoritetaan optisesti.
50×
Zoomaus on optista 25 × -suurennukseen
asti. Suurempi zoomaus 50 ×
-suurennukseen asti suoritetaan
digitaalisesti.
2000×
FI
62
Zoomaus on optista 25 × -suurennukseen
asti. Suurempi zoomaus 2 000 ×
-suurennukseen asti suoritetaan
digitaalisesti.
Kun tämän toiminnon asetuksena on [ON]
(oletusasetus), valotusajaksi asetetaan
automaattisesti 1/25 sekuntia
vähävaloisessa ympäristössä kuvattaessa.
REMAINING
B AUTO
Valitse tämä asetus, jos haluat jäljellä
olevan levyn ilmaisimen näkyvän noin 8
sekuntia seuraavan kaltaisissa tilanteissa.
– Kun videokamera on tunnistanut levyn
vapaan tilan ja POWER-kytkin on
asennossa
(Elokuva).
– Kun DISP/BATT INFO -painikkeella
käytettävä ilmaisin tuodaan näkyviin ja
POWER-kytkin on asennossa
(Elokuva).
– Kun elokuvan tallennustila valitaan
HOME MENU -valikossa.
ON
Jäljellä olevan levykapasiteetin ilmaisin on
aina näkyvissä.
b Huomautuksia
• Jos elokuvien jäljellä oleva tallennusaika on alle
5 minuuttia, ilmaisin pysyy näkyvissä.
SUB-T DATE
Kun asetuksena on [ON] (oletusasetus),
tallennuspäivämäärä ja -aika ovat
näkyvissä, kun levyä toistetaan
tekstitysnäyttötoiminnolla varustetussa
laitteessa. Katso lisätietoja myös toistoon
käytettävän laitteen käyttöohjeista.
PHOTO SETTINGS
(still-kuvien tallennusasetukset)
1.0M
0.7M
VGA (0.3M)
1152 × 864 1152 × 648 640 × 480
256Mt
512Mt
Kosketa 1 ja kosketa sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla v/V.
2Gt
Asetusten määritys
4Gt
(HOME MENU) t sivu 59
(OPTION MENU) t sivu 70
IMAGE SIZE (DCRDVD306E/DVD308E/
DVD708E)
1400
3550
2850
7200
5900
14500
12000
30000
23500
59000
• Kaikki arvot on mitattu seuraavia asetuksia
käyttämällä.
Ylempi: [FINE] on valittu kuvanlaaduksi.
Alempi: [STANDARD] on valittu kuvanlaaduksi.
• Käytettäessä Sony Corporation -yhtiön
valmistamaa ”Memory Stick Duo” -korttia.
Kuvausympäristö vaikuttaa tallennettavissa
olevien still-kuvien määrään.
Videokameran mukauttaminen
)
Still-kuvien tallennus tarkkoina.
VGA (0.3M) (
590
1400
1200
2850
2450
5900
5000
12000
9500
23500
b Huomautuksia
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla B.
B 1.0M (
1Gt
445
1150
900
2400
1800
4900
3750
10000
7400
19500
QUALITY
)
Mahdollisimman suuren kuvamäärän
tallennus.
B FINE (
)
Still-kuvien tallennus hienolaatuisina.
STANDARD (
b Huomautuksia
)
Still-kuvien tallennus normaalilaatuisina.
• Jos kuvasuhteeksi vaihdetaan 16:9, kuvakooksi
vaihtuu [
0.7M] (
) (s. 35).
• Kuvakoon voi valita vain still-kuvia varten.
z Vihjeitä
• Malleissa DCR-DVD106E/DVD108E/
DVD109E/DVD608E kuvakoon asetus on
[VGA (0.3M)](
).
”Memory Stick Duo” -korttiin mahtuvien
still-kuvien määrä (keskimäärin)
1.0M
0.7M
VGA (0.3M)
1152 × 864 1152 × 648 640 × 480
FILE NO. (Tiedoston
numero)
B SERIES
Tiedostojen numerointi järjestyksessä,
vaikka ”Memory Stick Duo” -kortti
vaihdettaisiin toiseen.
RESET
Tiedostojen numerointi erikseen kutakin
”Memory Stick Duo” -korttia varten.
NIGHTSHOT LIGHT
64Mt
128Mt
120
325
245
650
160
390
325
780
390
980
780
1970
Katso sivu 61.
FI
63
PHOTO SETTINGS (jatkuu)
FLASH LEVEL (DCRDVD306E/DVD308E/
DVD708E)
VIEW IMAGES SET
-asetukset
(näytön mukauttamisasetukset)
Voit käyttää tätä toimintoa, jos käytät
videokameraan sopivaa ulkoista salamaa
(lisävaruste).
HIGH(
)
Suurentaa salamavalon voimakkuutta.
B NORMAL( )
LOW(
)
Pienentää salamavalon voimakkuutta.
REDEYE REDUC
(Punasilmäisyyden
vähennys) (DCRDVD306E/DVD308E/
DVD708E)
Voit käyttää tätä toimintoa, jos käytät
videokameraan sopivaa ulkoista salamaa
(lisävaruste).
Toiminnolla voidaan estää kuvattavien
henkilöiden punasilmäisyys aktivoimalla
salama ennen varsinaista kuvausta.
Valitse [REDEYE REDUC]-asetukseksi
[ON], kun haluat käyttää tätä toimintoa.
b Huomautuksia
• Kuvattavien henkilöiden erot ja muut olosuhteet
voivat aiheuttaa sen, ettei punasilmäisyyden
vähennys toimi toivotulla tavalla.
Kosketa 1 ja kosketa sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla v/V.
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 59
(OPTION MENU) t sivu 70
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla B.
DATA CODE
Näyttää tallennuksen aikana automaattisesti
tallennetut tiedot (datakoodin).
B OFF
Datakoodi ei ole näkyvissä.
DATE/TIME
Päivämäärä ja kellonaika ovat näkyvissä.
CAMERADATA (alla)
Näyttää kameran asetustiedot.
DATE/TIME
SP
2007
A Päivä
B Aika
FI
64
CAMERADATA
DISPLAY
Elokuva
SP
Voit valita VISUAL INDEX -näytössä
näkyvien pienoiskuvien määrän.
B ZOOM LINK
Pienoiskuvien määrää (6 tai 12) voi muuttaa
videokameran zoomausvivun avulla.*
6IMAGES
Näkyvissä on 6 pienoiskuvaa.
Still-kuva
12IMAGES
Näkyvissä on 12 pienoiskuvaa.
* Voit käyttää LCD-näytön kehyksessä tai
kaukosäätimessä olevia zoomauspainikkeita
(DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E).
Videokameran mukauttaminen
C SteadyShot ei käytössä
D Kirkkaus
E Valkotasapaino
F Vahvistus
G Suljinaika
H Aukon arvo
I Valotus
z Vihjeitä
•
on näkyvissä
– jos katsottava still-kuva on tallennettu
käyttämällä ulkoista salamaa (DCRDVD306E/DVD308E/DVD708E)
– jos katsottava still-kuva on tallennettu
toisessa laitteessa käyttämällä salamaa.
• Kun videokamera on liitettynä televisioon,
datakoodi näkyy television kuvaruudussa.
• Symboli vaihtuu seuraavassa järjestyksessä
kaukosäätimen DATA CODE -painiketta
painettaessa: [DATE/TIME] t
[CAMERADATA] t [OFF] (ei
symbolia)(DCR-DVD306E/DVD308E/
DVD708E).
• Levyn kunto voi aiheuttaa sen, että näytössä
näkyy viivoja [--:--:--].
FI
65
SOUND/DISP SET
(äänimerkin ja näytön asetukset)
B NORMAL
Normaali kirkkaus.
BRIGHT
Tavallista kirkkaampi LCD-näyttö.
b Huomautuksia
Kosketa 1 ja kosketa sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla v/V.
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 59
(OPTION MENU) t sivu 70
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla B.
VOLUME
Säädä äänenvoimakkuus koskettamalla
/
(s. 37).
BEEP
B ON
Videokamera soittaa sävelmän, kun
käynnistät tai lopetat kuvauksen tai käytät
kosketuspaneelia.
• Jos videokamera liitetään ulkoiseen
virtalähteeseen, [BRIGHT]-asetus tulee
automaattisesti käyttöön.
• Kun asetukseksi valitaan [BRIGHT], akun
käyttöaika on tallennuksen aikana normaalia
lyhyempi.
• Jos avaat LCD-paneelin 180 asteen kulmaan
niin, että näyttö on ulospäin, ja asetat LCDpaneelin videokameran runkoa vasten,
asetukseksi vaihtuu automaattisesti
[NORMAL].
z Vihjeitä
• Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.
LCD COLOR
Voit säätää LCD-näytön värikylläisyyttä
koskettamalla
/
.
Pieni kylläisyys
Suuri kylläisyys
OFF
Sävelmä ja suljinääni eivät ole käytössä.
LCD BRIGHT
Voit säätää LCD-näytön kirkkautta.
1 Säädä kirkkautta koskettamalla
/
.
2 Kosketa
.
z Vihjeitä
• Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.
z Vihjeitä
• Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.
VF B.LIGHT (etsimen
kirkkaus)
Voit säätää etsimen kuvan kirkkautta.
B NORMAL
Normaali kirkkaus.
BRIGHT
Tavallista kirkkaampi etsinkuva.
LCD BL LEVEL (LCDnäytön taustavalon
voimakkuus)
FI
66
Voit säätää LCD-näytön taustavalon
kirkkautta.
b Huomautuksia
• Jos videokamera liitetään ulkoiseen
virtalähteeseen, [BRIGHT]-asetus tulee
automaattisesti käyttöön.
OUTPUT SETTINGS
(muiden laitteiden kytkentäasetukset)
• Kun asetukseksi valitaan [BRIGHT], akun
käyttöaika on tallennuksen aikana normaalia
lyhyempi.
z Vihjeitä
• Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.
Kosketa 1 ja kosketa sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla v/V.
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 59
(OPTION MENU) t sivu 70
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla B.
TV TYPE
Videokameran mukauttaminen
Signaalin asetusta on ehkä muutettava
television ominaisuuksien mukaan ennen
kuvan katselua. Tallennettu kuva toistetaan
alla olevien kuvien mukaisesti.
16:9
(oletusasetus malleissa DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E)
Valitse tämä, jos kuvaa katsellaan 16:9kuvasuhteisesta (laajakuva) televisiosta.
Laajakuva (16:9)
4:3-kuva
4:3
(oletusasetus malleissa DCR-DVD106E/
DVD108E/DVD109E/DVD608E)
Valitse tämä, jos kuvaa katsellaan
tavallisesta 4:3-kuvasuhteisesta
televisiosta.
Laajakuva
(16:9)
4:3-kuva
FI
Jatkuu ,
67
OUTPUT SETTINGS (jatkuu)
CLOCK/ LANG
(kellonajan ja kielen asetukset)
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Aikakoodi ja muut näytöt näkyvät LCDnäytössä ja etsimessä.
V-OUT/PANEL
Aikakoodi ja muut näytöt näkyvät
television kuvaruudussa, LCD-näytössä ja
etsimessä.
Kosketa 1 ja kosketa sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla v/V.
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 59
(OPTION MENU) t sivu 70
CLOCK SET
Katso sivu 22.
AREA SET
Aikaeroa voi muuttaa pysäyttämättä kelloa.
Voit asettaa paikallisen ajan painikkeilla
v/V, kun käytät videokameraasi muissa
maissa tai muilla alueilla.
Jos haluat tietoja aikavyöhykkeistä, katso
sivu 96.
SUMMERTIME
Tätä asetusta voi muuttaa pysäyttämättä
kelloa.
Valitsemalla asetukseksi [ON] siirrät kelloa
1 tunnin eteenpäin.
LANGUAGE SET
LCD-näytön tekstien kielen voi vaihtaa.
z Vihjeitä
• Jos täsmälleen haluamaasi kieltä ei ole
vaihtoehtojen joukossa, voit valita
vaihtoehdon [ENG[SIMP] ]
(yksinkertaistettu englanti).
FI
68
GENERAL SET
(muut asetukset)
A.SHUT OFF
(automaattinen
virrankatkaisu)
B 5min
Kosketa 1 ja kosketa sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla v/V.
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 59
(OPTION MENU) t sivu 70
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla B.
DEMO MODE
z Vihjeitä
• Esittely keskeytyy, kun
– painat START/STOP
– kosketat näyttöä esittelyn aikana (esittely
alkaa uudelleen noin 10 minuutin kuluttua)
– siirrät levykannen avauskytkintä
– kun asetat videokameraan ”Memory Stick
Duo” -kortin tai poistat kortin
– kun asetat POWER-kytkimen asentoon
(Still-kuva)
– painat
(HOME)/
(VIEW IMAGES).
NEVER
Videokamerasta ei katkea virta
automaattisesti.
b Huomautuksia
• Kun videokamera kytketään pistorasiaan,
[A.SHUT OFF] -asetukseksi vaihtuu
automaattisesti [NEVER].
REMOTE CTRL
(kaukosäädin) (DCRDVD306E/DVD308E/
DVD708E)
Videokameran mukauttaminen
Tehdasasetus on [ON]. Tällöin esittely
alkaa noin 10 minuutin kuluttua siitä, kun
asetat POWER-kytkimen asentoon
(Elokuva).
Jos videokameraa ei käytetä noin
5 minuuttiin, videokamerasta katkeaa virta
automaattisesti.
Tehdasasetus on [ON], joten
vakiovarusteisiin sisältyvää kaukosäädintä
voi käyttää (s. 112).
z Vihjeitä
• Valitse [OFF], jos haluat estää videokameraa
reagoimasta toisen kuvanauhurin (VCR)
kaukosäätimen lähettämiin komentoihin.
CALIBRATION
Katso sivu 102.
FI
69
Toimintojen käyttäminen
-valikon avulla
OPTION MENU -valikko näyttää
samanlaiselta kuin pikavalikko, joka
avataan tietokoneessa napsauttamalla hiiren
kakkospainiketta.
Valikon toiminnot määräytyvät
tilannekohtaisesti.
3 Muuta asetusta ja kosketa
sitten
.
Jos haluamaasi toimintoa ei ole
näytössä
OPTION MENU -valikon
käyttäminen
1 Kosketa videokameran käytön
aikana
OPTION MENU
(OPTION) näytössä.
Kosketa toista välilehteä. Jos toimintoa ei
ole missään välilehdessä, toimintoa ei voi
käyttää kyseisessä tilanteessa.
b Huomautuksia
• Näytössä näkyvät välilehdet ja toiminnot
määräytyvät videokameran kulloisenkin
tallennus-/toistotilan mukaan.
• Jotkin toiminnot näkyvät ilman välilehteä.
• OPTION MENU -valikkoa ei voi käyttää Easy
Handycam -tilan käytön aikana.
(OPTION)
1
3
1
Välilehti
2 Kosketa haluamaasi toimintoa.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy
näytössä, vaihda sivua koskettamalla
toista välilehteä.
FI
70
OPTION MENU -valikon
tallennusasetukset
OPTION MENU -valikon
katseluasetukset
Jos haluat tietoja asettamisesta,
katso sivu 70.
Asetukset
*
Sivu
-välilehti
Jos haluat tietoja asettamisesta,
katso sivu 70.
Asetukset
*
Sivu
-välilehti
FOCUS
-
72
DELETE
a
45
SPOT FOCUS
-
72
DELETE ALL
a
46
TELE MACRO
-
72
EXPOSURE
-
73
SPOT METER
-
73
SCENE SELECTION
a
-
73
DIVIDE
47
ERASE
a
49
a
49
a
49
WHITE BAL.
-
74
-välilehti
-
75
S. NIGHTSHOT PLS
-
75
MOVE
FADER
-
75
D.EFFECT
-
76
PICT.EFFECT
-
76
-- (välilehti määräytyy tilanteen mukaan)
-välilehti
-välilehti
REC MODE
a
61
MICREF LEVEL
-
76
a
63
IMAGE SIZE**
QUALITY
Videokameran mukauttaminen
COLOR SLOW SHTR
ERASE ALL
a
63
SELF-TIMER
-
76
FLASH MODE**
-
76
* Asetukset, jotka ovat myös HOME MENU
-valikossa.
** DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
ADD
a
49
ADD ALL
a
49
PRINT
a
52
SLIDE SHOW
-
38
VOLUME
a
66
DATA CODE
a
64
SLIDE SHOW SET
-
38
ADD
a
48
ADD ALL
a
49
COPIES
-
53
DATE/TIME
-
53
SIZE
-
53
DVD MENU
-
44
-- (ei välilehteä)
* Asetukset, jotka ovat myös HOME MENU
-valikossa.
FI
71
OPTION MENU -valikossa asetettavat toiminnot
Seuraavassa on kuvattu toiminnot, joiden
asetukset voi määrittää vain OPTION
MENU -valikossa.
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 59
(OPTION MENU) t sivu 70
• Kuvausetäisyystieto (etäisyys, jolla oleva kohde
tarkennetaan, kun valoa on vähän ja
tarkennuksen säätö vaikeaa) tulee näkyviin
muutamaksi sekunniksi seuraavissa tilanteissa
(näytettävä tieto ei ole oikea, jos lisäobjektiivi
(lisävaruste) on käytössä):
– jos automaattisesta tarkennuksesta siirrytään
manuaaliseen
– jos tarkennus asetetaan manuaalisesti.
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla B.
SPOT FOCUS
FOCUS
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti.
Valitse tämä asetus, jos haluat tarkentaa
tiettyyn kuvassa olevaan kohteeseen.
1 Kosketa [MANUAL].
Näyttöön tulee 9.
2 Tarkenna kuvaa koskettamalla
(tarkennus lähellä oleviin kohteisiin) tai
(tarkennus kaukana oleviin
kohteisiin).
tulee näyttöön, kun
tarkennusta ei voi säätää enää lähemmäs;
tulee näyttöön, kun tarkennusta ei voi
säätää enää kauemmas.
3 Kosketa
.
Voit säätää tarkennuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO] t
vaiheessa 1.
b Huomautuksia
• Videokameran ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, joka säilyttää vielä kuvan
tarkkuuden, on laajakulma-asennossa noin 1 cm
ja teleasennossa noin 80 cm.
z Vihjeitä
• Jotta tarkennus on helpompaa, siirrä
zoomausvipua asentoa T (telekuvaus) kohti,
säädä tarkennus ja säädä sitten zoomaus
kuvaukseen sopivaksi siirtämällä vipua asentoa
W (laajakulmakuvaus) kohti. Jos haluat
tallentaa lähellä olevan kohteen, siirrä
zoomausvipua asentoa W (laajakulmakuvaus)
kohti ja säädä tarkennus.
FI
72
Voit valita ja säätää tarkennuspisteen ja
siten tarkentaa kohteeseen, joka ei ole
kuvan keskellä.
1 Kosketa kohdetta näytössä.
Näyttöön tulee 9.
2 Kosketa [END].
Voit säätää tarkennuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO]t[END]
vaiheessa 1.
b Huomautuksia
• Jos valitset [SPOT FOCUS] -asetuksen,
[FOCUS]-asetukseksi tulee automaattisesti
[MANUAL].
TELE MACRO
Tämä toiminto on kätevä, jos kuvaat pieniä
kohteita, kuten kukkia tai hyönteisiä. Voit
kuvata taustan epäterävänä niin, että kohde
erottuu selvästi.
Kun valitset [TELE MACRO] -asetukseksi
vaihtoehdon [ON] ( ), zoomaus (s. 33)
siirtyy T (telekuvaus) -puolen maksimiin
automaattisesti, ja voit kuvata lähellä olevia
kohteita seuraavasti:
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
noin 43 cm:iin saakka.
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
noin 38 cm:iin saakka.
Voit poistaa toiminnon käytöstä
koskettamalla [OFF] tai siirtämällä
zoomauksen laajakulma-asentoon
(W-puoli).
1 Kosketa näytössä kohtaa, jonka valotuksen
haluat säätää ja lukita.
Näyttöön tulee
.
2 Kosketa [END].
b Huomautuksia
Voit palata automaattivalotuksen käyttöön
koskettamalla [AUTO] t [END]
vaiheessa 1.
• Kaukaista kohdetta kuvattaessa tarkentaminen
voi olla vaikeaa, ja se voi viedä aikaa.
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 72), jos automaattitarkennus ei onnistu.
b Huomautuksia
• Jos valitset [SPOT METER] -asetuksen,
[EXPOSURE]-asetukseksi tulee automaattisesti
[MANUAL].
EXPOSURE
SCENE SELECTION
Videokameran mukauttaminen
Voit säätää kuvan kirkkautta manuaalisesti.
Muuta [EXPOSURE]-asetusta, jos
kohde on liian kirkas tai tumma taustaan
verrattuna.
[SCENE SELECTION] -toiminnon avulla
kuvaus onnistuu tehokkaasti eri
olosuhteissa.
B AUTO
Valitse tämä asetus, jos et halua käyttää
kuvauksessa [SCENE SELECTION]
-toimintoa.
1 Kosketa [MANUAL].
Näyttöön tulee
.
2 Säädä valotusta koskettamalla
3 Kosketa
.
TWILIGHT* (
/
.
Voit palata automaattivalotuksen käyttöön
koskettamalla [AUTO] t
vaiheessa 1.
SPOT METER
(Monipuolinen
pistemittaus)
Voit säätää kuvauskohteen valotusta ja
lukita valotuksen sopivaksi, vaikka kohteen
takana olisi voimakas valonlähde
(esimerkiksi kohdevalaisin
teatterinäyttämöllä).
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
hämärässä säilyttäen tunnelman.
CANDLE ( )
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
kynttilänvalossa säilyttäen tunnelman.
FI
Jatkuu ,
73
OPTION MENU -valikossa asetettavat toiminnot (Jatkuu)
SUNRISE&SUNSET* (
)
BEACH** (
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
auringonlaskua tai -nousua tunnelman
säilyttäen.
FIREWORKS* (
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
meren tai järven täyteläisen sinisenä.
SNOW** (
)
)
Valitse tämä, jos haluat kuvata ilotulitusta
tunnelman säilyttäen.
LANDSCAPE* (
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
lumista maisemaa.
* Videokamera tarkentaa ainoastaan kaukaisiin
kohteisiin.
** Videokamera ei tarkenna läheisiin kohteisiin.
b Huomautuksia
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
kaukana olevan kohteen selkeänä. Tämä
tila myös estää videokameraa
tarkentamasta kameran ja kohteen välissä
olevaan ikkunalasiin tai ikkunan
metalliverkkoon.
PORTRAIT (
)
• [WHITE BAL. ] -asetus poistuu käytöstä, kun
[SCENE SELECTION] -asetus valitaan.
WHITE BAL.
(valkotasapaino)
Väritasapainon voi säätää
kuvausympäristön mukaan oikeaksi.
B AUTO
Tämä tila korostaa kuvauskohdetta,
esimerkiksi henkilöä tai kukkia, luomalla
kohteelle pehmeän taustan.
SPOTLIGHT** (
)
Tämä asetus estää esimerkiksi
ihmiskasvojen tallentumisen liian vaaleina
kuvattaessa voimakkaassa valaistuksessa.
SPORTS** (urheilukuvaus) (
)
Tämän kuvaustilan avulla voi minimoida
kuvan tärinän kuvattaessa nopeasti liikkuvia
kohteita.
FI
74
Videokamera säätää valkotasapainon
automaattisesti.
OUTDOOR (
)
Valkotasapaino on säädetty seuraavien
kuvausolosuhteiden mukaiseksi:
– ulkotila
– yönäkymä, neonvalot ja ilotulitus
– auringonnousu tai -lasku
– päivänvaloa tuottavien loistevalojen
valaistus.
INDOOR (n)
Valkotasapaino on säädetty seuraavien
kuvausolosuhteiden mukaiseksi:
– sisätila
– juhlat tai studiot, joissa valaistusolosuhteet
voivat muuttua nopeasti
– studioiden videovalot tai natrium- tai
hehkulampun valaistus.
ONE PUSH (
)
Videokamera säätää valkotasapainon
ympäristön valaistuksen mukaan.
1 Kosketa [ONE PUSH].
2 Kohdista kuvausympäristössä kamera
ensin paperiarkkiin tai muuhun
valkoiseen esineeseen niin, että esine
täyttää koko näytön.
3 Kosketa [
].
vilkkuu nopeasti. Kun
valkotasapaino on säädetty ja
tallennettu muistiin, symboli lakkaa
vilkkumasta.
b Huomautuksia
z Vihjeitä
• Jos vaihdat akun [AUTO]-asetuksen ollessa
valittuna tai siirrät videokameran ulos
käytettyäsi sitä sisätiloissa (tai päinvastoin),
valitse [AUTO] ja suuntaa videokamera lähellä
olevaan valkoiseen esineeseen noin 10
sekunniksi, jotta väritasapainon säätö on oikea.
• Jos muutat [SCENE SELECTION] -asetuksia
tai siirrät videokameran ulos [ONE PUSH]
-toiminnon suorittaman valkotasapainon
asetuksen aikana, käytä [ONE PUSH]
-toimintoa uudelleen.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Jos [COLOR SLOW SHTR] -asetuksena on
[ON], voit kuvata kohteen väreiltään
Kun haluat poistaa [COLOR SLOW
SHTR] -toiminnon käytöstä, kosketa
[OFF].
b Huomautuksia
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 72), jos automaattitarkennus ei onnistu.
• Videokameran suljinaika muuttuu kirkkauden
mukaan, mikä voi johtaa kuvan liikkeen
hidastumiseen.
S. NIGHTSHOT PLS
(Super NightShot plus)
Kuva tallentuu enintään 16-kertaisella
herkkyydellä verrattuna NightShot plustallennuksen herkkyyteen, jos [S.
NIGHTSHOT PLS] -asetuksena on [ON] ja
myös NIGHTSHOT PLUS-kytkin (s. 34)
on asennossa ON.
tulee näyttöön.
Videokameran mukauttaminen
• Valitse [WHITE BAL. ] -asetukseksi [AUTO]
tai säädä väri [ONE PUSH] -toiminnolla, jos tila
on valaistu valkoisilla tai viileän sävyisillä
loistevalaisimilla.
• Kun
vilkkuu nopeasti [ONE PUSH]
-asetuksen käytön aikana, pidä valkoista
kohdetta kuvassa, kunnes
lakkaa
vilkkumasta.
vilkkuu hitaasti, jos [ONE PUSH]
•
-asetuksen käyttö ei onnistunut.
• Kun [ONE PUSH] on valittu ja jos
vilkkuu
edelleen, vaikka koskettaisit
, valitse
[WHITE BAL. ] -asetukseksi [AUTO].
• Jos valitset [WHITE BAL. ] -asetuksen,
[SCENE SELECTION] -asetukseksi tulee
automaattisesti [AUTO].
tavallista kirkkaampana pimeissäkin
paikoissa.
tulee näyttöön.
Kun haluat palata normaaliin asetukseen,
valitse [S. NIGHTSHOT PLS] -asetukseksi
[OFF].
b Huomautuksia
• Älä käytä [S. NIGHTSHOT PLS] -toimintoa
kirkkaasti valaistussa ympäristössä. Muutoin
videokamera voi vioittua.
• Älä peitä infrapunaporttia sormilla tai millään
esineillä (s. 110).
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 72), jos automaattitarkennus ei onnistu.
• Videokameran suljinaika muuttuu kirkkauden
mukaan, mikä voi johtaa kuvan liikkeen
hidastumiseen.
FADER
Voit tallentaa otosten väliin seuraavat
vaihtotehosteet.
1 Valitse haluamasi tehoste [STBY]-tilassa
(alkunoston aikana) tai [REC]-tilassa
(loppuhäivytyksen aikana) ja kosketa sitten
.
Jatkuu ,
FI
75
OPTION MENU -valikossa asetettavat toiminnot (Jatkuu)
2 Paina START/STOP.
Nosto-/häivytysilmaisin lakkaa
vilkkumasta ja katoaa, kun alkunosto tai
loppuhäivytys on suoritettu.
Voit poistaa nosto-/häivytystoiminnon
käytöstä ennen sen toiminnan alkamista
koskettamalla [OFF] vaiheessa 1.
Kun painat START/STOP, asetus poistuu
käytöstä.
STBY
Loppuhäivyty
REC
Alkunosto
WHITE FADER
MICREF LEVEL
Voit valita mikrofonin tason äänen
tallentamista varten.
Valitse [LOW], jos haluat äänittää
voimakasta ääntä esimerkiksi konsertissa.
B NORMAL
Tallentaa monenlaisia tilavaikutelmaääniä
ja muuntaa ne tietylle voimakkuustasolle.
LOW (
)
Tallentaa äänen luonnollisena. Tämä
asetus sopii puheäänen tallennukseen.
SELF-TIMER
BLACK FADER
D.EFFECT
(digitaalitehoste)
Kun [OLD MOVIE] on valittuna,
näkyy näytössä ja voit tallentaa elokuvaan
vanhan elokuvan tapaisen tunnelman.
Kun haluat poistaa [D.EFFECT]-toiminnon
käytöstä, kosketa [OFF].
PICT.EFFECT
(kuvatehoste)
Voit lisätä erikoistehosteita kuvaan
tallennuksen tai toiston aikana.
tulee
näyttöön.
B OFF
[PICT.EFFECT]-asetus ei ole käytössä.
SEPIA
Kuvat näkyvät seepian sävyisinä.
B&W
Vitkalaukaisin ottaa still-kuvan noin
10 sekunnin kuluttua.
Paina still-kuvien ottamista varten PHOTO,
kun [SELF-TIMER]-asetuksena on [ON].
tulee näyttöön.
Voit keskeyttää alkulaskennan
koskettamalla [RESET].
Voi poistaa vitkalaukaisimen käytöstä
valitsemalla [OFF].
z Vihjeitä
• Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön myös
painamalla kaukosäätimen painiketta PHOTO
(s. 112) (DCR-DVD306E/DVD308E/
DVD708E).
FLASH MODE (DCRDVD306E/DVD308E/
DVD708E)
Voit käyttää tätä toimintoa, jos käytät
videokameraan sopivaa ulkoista salamaa
(lisävaruste).
Liitä ulkoinen salama Active Interface Shoe
-kenkään (s. 110).
B ON ( )
Kuvat näkyvät mustavalkoisina.
Salama välähtää joka kerta.
PASTEL
AUTO
Salama välähtää automaattisesti.
FI
76
Kuvat näkyvät pastellipiirrosten kaltaisina.
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen
Kun ”Picture Motion Browser” -ohjelmisto
on asennettu videokameran mukana
toimitetulta CD-ROM-levyltä Windowstietokoneeseen, voidaan käyttää
seuraavassa kuvattuja toimintoja.
z Vihjeitä
• Katso sivu 81, jos käytät Macintoshtietokonetta.
Tietoja ”Aloitusohje” -oppaasta
”Aloitusohje” on käyttöohje, jota voi
katsella tietokoneen näytössä.
Tässä oppaassa on kuvattu perustoiminnot,
kuten videokameran kytkeminen
tietokoneeseen ja asetusten määritys, sekä
CD-ROM-levyllä (vakiovaruste) olevan
”Picture Motion Browser” -ohjelmiston
ensimmäisen käyttökerran perustoiminnot.
Toimi kohdan ””Aloitusohje” -oppaan
asentaminen” (s. 78) ohjeiden mukaan,
avaa ”Aloitusohje” ja noudata sitten oppaan
ohjeita.
Ohjelmiston ohjetoiminto
x Videokameralla kuvattujen
elokuvien tuonti
x Tietokoneeseen tuotujen elokuvien
katseleminen
Voit järjestellä elokuvat ja still-kuvat
kuvauspäivämäärän ja -kellonajan mukaan
ja valita pienoiskuvina näytettävät
elokuvat tai still-kuvat. Nämä pienoiskuvat
voi suurentaa ja toistaa diaesityksenä.
x Tietokoneeseen tuotujen kuvien
muokkaaminen
x Oman DVD-levyn luominen
Voit luoda oman DVD-levyn
videokamerasta tuodusta kuvadatasta.
x Levyn kopioiminen
t Video Disc Copier
Voit kopioida kaikki kuvat videokameralla
kuvatulta levyltä.
Tietokoneen käyttäminen
Päätoiminnot
Ohjetoiminto (Help) sisältää ohjelmiston
kaikkien toimintojen ohjeet. Kun olet
lukenut ”Aloitusohje”-oppaan kokonaan,
katso ohjetoiminnon ohjeista lisätietoja
toimintojen käytöstä.
Saat ohjeet näkyviin napsauttamalla
näytössä olevaa merkkiä
.
Järjestelmävaatimukset
”Picture Motion Browser”
-ohjelmiston käyttö
Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows
2000 Professional, Windows XP Home
Edition, Windows XP Professional tai
Windows XP Media Center Edition
Vakioasennus vaaditaan.
Oikea toiminta ei ole taattua, jos edellä
mainitut käyttöjärjestelmät on päivitetty
edellisistä versioista tai jos tietokoneessa
on vähintään kaksi käyttöjärjestelmää.
CPU:Intel Pentium III 1 GHz tai nopeampi.
Sovellus: DirectX 9.0c tai uudempi. (Tämä
tuote perustuu DirectX-tekniikkaan.
DirectX-asennuksen on oltava olemassa.)
Äänijärjestelmä: Direct Sound
-yhteensopiva äänikortti
Muisti: vähintään 256Mt
FI
Jatkuu ,
77
Windows-tietokoneen
käyttäminen (Jatkuu)
Kiintolevy:
Asennuksen vaatima levytila: noin 600 Mt
(vähintään 5 Gt voi olla tarpeen DVDvideolevyjen luontia varten).
Näyttö: DirectX 7 -yhteensopiva (tai
uudemman version kanssa yhteensopiva)
näytönohjain, tarkkuus vähintään
1024 × 768 pistettä, High Color -värit (16bittiset värit)
Muut: USB-portti (oltava vakiovarusteena),
Hi-Speed USB (USB 2.0 -yhteensopiva on
suositeltava), tallentava DVD-asema (CDROM-asema tarvitaan ohjelmistojen
asennukseen)
”Memory Stick Duo” -korttiin
tallennettujen still-kuvien
katseleminen tietokoneessa
Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows
2000 Professional, Windows XP Home
Edition, Windows XP Professional tai
Windows XP Media Center Edition
Vakioasennus vaaditaan.
Oikea toiminta ei ole taattua, jos edellä
mainitut käyttöjärjestelmät on päivitetty
edellisistä versioista.
CPU: MMX Pentium 200 MHz tai nopeampi
Muut: USB-portti (oltava vakioominaisuutena)
b Huomautus
• Toimintaa ei voida taata kaikissa suositelluissa
ympäristöissä.
Esimerkiksi muut avoimet tai tausta-ajona
suoritettavat sovellukset voivat rajoittaa
suorituskykyä.
z Vihjeitä
• Jos tietokoneessa on Memory Stick
-korttipaikka, aseta still-kuvat sisältävä
”Memory Stick Duo” -kortti Memory Stick Duo
-sovittimeen (lisävaruste) ja aseta sovitin sitten
tietokoneen Memory Stick -korttipaikkaan stillkuvien kopioimiseksi tietokoneeseen.
• Jos käytät ”Memory Stick PRO Duo” -korttia
eikä tietokone ole yhteensopiva kortin kanssa,
älä käytä Memory Stick -korttipaikkaa, vaan
liitä videokamera tietokoneeseen USBkaapelilla.
FI
78
”Aloitusohje” -oppaan
ja ohjelmiston
asentaminen
”Aloitusohje” -opas ja ohjelmisto on
asennettava Windows-tietokoneeseen
ennen videokameran liittämistä
tietokoneeseen. Asennus vaaditaan vain
ensimmäisellä käyttökerralla.
Asennettava sisältö ja menettelytavat
määräytyvät tietokoneen käyttöjärjestelmän
mukaan.
z Vihjeitä
• Katso sivu 81, jos käytät Macintoshtietokonetta.
”Aloitusohje” -oppaan
asentaminen
1 Varmista, ettei videokameraa ole
kytketty tietokoneeseen.
2 Käynnistä tietokone.
b Huomautuksia
• Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
• Lopeta kaikki tietokoneessa käynnissä
olevat sovellukset ennen tämän ohjelmiston
asennusta.
3 Aseta videokameran mukana
toimitettu CD-ROM-levy
tietokoneen levyasemaan.
Asennusikkuna tulee näyttöön.
Jos ikkuna ei tule näyttöön
1 Napsauta [Start] ja napsauta sitten [My
Computer]. (Jos käyttöjärjestelmä on
Windows 2000, kaksoisnapsauta [My
Computer].)
2 Kaksoisnapsauta [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (levyasema).*
* Asemien tunnukset (kuten (E:)) voivat
vaihdella eri tietokoneissa.
4 Napsauta [FirstStepGuide].
5 Valitse haluamasi kieli ja
videokamerasi mallinimi
avattavasta luettelosta.
Ohjelmiston asentaminen
1 Toimi kohdan ””Aloitusohje” oppaan asentaminen” (s. 78)
vaiheiden 1-3 mukaan.
2 Napsauta [Install].
3 Valitse asennettavan sovelluksen
kieli ja napsauta [Next].
4 Varmista, että maa/alue on oikea
ja napsauta sitten [Next].
Ohjelmisto asennetaan valittua maata/
aluetta varten.
5 Lue [License Agreement], valitse
[FirstStepGuide(HTML)].
Asennus alkaa.
Kun [Save is complete] tulee näyttöön,
päätä asennus napsauttamalla [OK].
Tietokoneen käyttäminen
6 Napsauta
[I accept the terms of the license
agreement], jos hyväksyt
sopimuksen, ja napsauta [Next].
6 Liitä videokamera tietokoneeseen
USB-kaapelilla ja napsauta
yhteysvahvistusnäytössä [Next].
PDF-muotoisen ”Aloitusohje”
-oppaan asentaminen
Napsauta vaiheessa 6
[FirstStepGuide(PDF)].
”Adobe Reader” -ohjelmiston
asentaminen PDF-tiedoston
näyttämistä varten
Napsauta vaiheessa 6 [Adobe(R)
Reader(R)].
bHuomautuksia
• Vaikka näyttöön tulisi kehote käynnistää
tietokone uudelleen, tietokonetta ei tarvitse
käynnistää uudelleen tässä vaiheessa.
Käynnistä tietokone uudelleen, kun asennus
on suoritettu.
FI
Jatkuu ,
79
”Aloitusohje” -oppaan ja ohjelmiston asentaminen (Jatkuu)
7 Asenna ohjelmisto näyttöön
tulevien ohjeiden mukaan.
Tietokone voi edellyttää kolmannen
osapuolen ohjelmiston (esitetty alla)
asentamista. Jos asennusnäyttö tulee
näkyviin, asenna tarvittava ohjelmisto
ohjeiden mukaan.
Kun olet asentanut
ohjelmiston, työpöydällä
näkyy
asiakasrekisteröintisivuston
pikakuvake.
• Kun olet rekisteröitynyt sivustossa, saat
varmaa ja hyödyllistä asiakastukea.
http://www.sony.net/registration/di/
x Sonic UDF Reader
DVD-RW-levyn (VR-tila) tunnistamisessa
tarvittava ohjelmisto
x Windows Media Format 9 Series
Runtime (vain Windows 2000)
DVD-levyn luonnissa tarvittava ohjelmisto
x Microsoft DirectX 9.0c
Elokuvien käsittelyssä tarvittava
ohjelmisto
Käynnistä tietokone uudelleen
asennuksen lopussa, jos näyttöön tulee
kehote tehdä niin.
Näyttöön tulee pikakuvakkeita, kuten
[ ] (Picture Motion Browser).
8 Poista CD-ROM-levy tietokoneen
levyasemasta.
z Vihjeitä
• Katso ”Aloitusohje”-oppaasta lisätietoja USBkaapelin irrottamisesta.
FI
80
• Tietoja Picture Motion Browser ohjelmistosta on seuraavassa URLosoitteessa:
http://www.sony.net/support-disoft/
”Aloitusohje”
-oppaan katseleminen
z Vihjeitä
• Katso sivu 81, jos käytät Macintoshtietokonetta.
”Aloitusohje” -oppaan katselemisessa
tietokoneessa on suositeltavaa käyttää
Microsoft Internet Explorer Ver.6.0
-ohjelmistoa tai uudempaa.
Kaksoisnapsauta työpöydällä ”Aloitusohje”
-pikakuvaketta.
z Vihjeitä
Voit kopioida still-kuvia ”Memory Stick
Duo” -kortista Macintosh-tietokoneeseen.
Asenna ”Aloitusohje” -opas
vakiovarusteisiin sisältyvältä CD-ROMlevyltä.
b Huomautuksia
• Vakiovarusteisiin sisältyvä ”Picture Motion
Browser” -ohjelmisto ei toimi Mac OS
-järjestelmässä.
• Katso ”Aloitusohje” -oppaasta lisätietoja
videokameran liittämisestä tietokoneeseen ja
still-kuvien kopioimisesta.
Järjestelmävaatimukset
Still-kuvien kopioiminen ”Memory
Stick Duo” -kortista
Käyttöjärjestelmä: Mac OS 9.1/9.2 tai Mac
OS X (versio 10.1/10.2/10.3/10.4).
Muut: USB-portti (oltava vakioominaisuutena)
Tietokoneen käyttäminen
• Tämän ohjelman voi käynnistää myös
valitsemalla [Start] t [Programs] ([All
Programs] Windows XP:ssä) t [Sony Picture
Utility] t [FirstStepGuide] t videokameran
mallinimen mukainen kansio t HTML-versio
”Aloitusohje” -oppaasta.
• Jos haluat katsella ”Aloitusohje” -oppaan
HTML-versiosta asentamatta sitä, kopioi
haluamasi kielen kansio CD-ROM-levyn
[FirstStepGuide]-kansiosta ja kaksoisnapsauta
sitten [Index.html]-tiedostoa.
• Käytä ”Aloitusohje” -oppaan PDF-versiota,
– jos haluat tulostaa ”Aloitusohje” -oppaasta
aiheita
– jos ”Aloitusohje” -opas ei selaimen asetuksen
takia näy suositellussakaan ympäristössä
oikein
– jos ”Aloitusohje” -oppaan HTML-versiota ei
voi asentaa.
Macintoshtietokoneen
käyttäminen
Tietoja ”Aloitusohje” -oppaasta
”Aloitusohje” on käyttöohje, jota voi
katsella tietokoneen näytössä.
Tässä oppaassa on kuvattu perustoiminnot,
kuten videokameran kytkeminen
tietokoneeseen ja asetusten määritys.
Toimi kohdan ””Aloitusohje” -oppaan
asentaminen” ohjeiden mukaan, avaa
”Aloitusohje” ja noudata sitten oppaan
ohjeita.
”Aloitusohje” -oppaan
asentaminen
Kopioi haluamasi kielen mukainen
”FirstStepGuide(PDF)”-opas
[FirstStepGuide]-kansiosta tietokoneeseen.
FI
Jatkuu ,
81
Macintosh-tietokoneen käyttäminen (Jatkuu)
”Aloitusohje” -oppaan
katseleminen
Kaksoisnapsauta ”FirstStepGuide(PDF)”.
Jos tietokoneeseen ei ole asennettu PDFtiedostojen katselussa tarvittavaa
ohjelmistoa, voit ladata Adobe Reader
-ohjelmiston seuraavasta sivustosta:
http://www.adobe.com/
FI
82
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos videokameran käytössä ilmenee
ongelma, yritä ratkaista se seuraavan
taulukon tietojen avulla. Jos ongelma ei
katoa, irrota virtalähde ja ota yhteys Sonyjälleenmyyjään.
• Yleinen käyttö / Easy Handycam -käyttö /
kaukosäädin ..................................................83
• Akut/virtalähteet ..........................................84
• LCD-näyttö/etsin .........................................85
• Levyt / ”Memory Stick Duo” -kortti ...........85
• Tallentaminen ..............................................86
• Toisto videokamerassa .................................88
• Levyn toisto muissa laitteissa ......................89
• Levyllä olevien elokuvien muokkaaminen
......................................................................89
• Kopioiminen / muokkaaminen / kytkeminen
muihin laitteisiin
......................................................................90
• Kytkeminen tietokoneeseen .........................90
• Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti
......................................................................90
Yleinen käyttö / Easy Handycam
-käyttö / kaukosäädin
Videokameraan ei tule virtaa.
Videokamera ei toimi, vaikka siihen
on virta kytkettynä.
• Virran kytkemisen jälkeen kestää muutaman
sekunnin, ennen kuin videokamera on
valmis kuvaukseen. Tämä ei ole merkki
viasta.
• Irrota verkkolaite pistorasiasta tai poista
akku ja aseta se takaisin noin 1 minuutin
kuluttua. Jos toiminnot eivät vieläkään toimi,
paina RESET-painiketta (s. 111)
ohutkärkisellä esineellä. (Jos painat RESETpainiketta, kaikki asetukset (myös
kellonaika) palautuvat oletusasetusten
mukaisiksi.)
• Videokameran lämpötila on hyvin korkea.
Katkaise videokameran virta ja anna
kameran jäähtyä jonkin aikaa viileässä
paikassa.
• Easy Handycam -tilan käytön aikana
seuraavat painikkeet/toiminnot eivät ole
käytettävissä:
– BACK LIGHT -painike (s. 34)
– toistozoomaus (s. 38)
– LCD-näytön taustavalon ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä
(pitämällä DISP BATT/INFO -painiketta
painettuna muutama sekunti (s. 24).
(OPTION)-painike ei ole
näkyvissä.
• OPTION MENU -valikkoa ei voi käyttää
Easy Handycam -tilan käytön aikana.
Valikkoasetukset ovat muuttuneet.
• Monet valikkoasetukset palautuvat
oletusasetusten mukaisiksi Easy Handycam
-tilan käytön aikana.
• Seuraavia asetukset ovat aina käytössä Easy
Handycam -tilan käytön aikana:
– elokuvan tallennustila [SP]
QUALITY]-asetus: [FINE]
–[
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
– DVD-RW-levyn tallennusmuoto:
[VIDEO].
• Seuraavat valikkoasetukset palautuvat
oletusasetusten mukaisiksi, jos POWERkytkin on OFF (CHG) -asennossa yli
12 tuntia:
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL. ]
– [MICREF LEVEL]
Vianmääritys
• Aseta videokameraan ladattu akku (s. 19).
• Kytke verkkolaitteen pistoke pistorasiaan
(s. 19).
Painikkeet eivät toimi.
FI
Jatkuu ,
83
Vianmääritys (Jatkuu)
Vaikka painat EASY-painiketta,
valikkoasetukset eivät palaudu
oletusasetusten mukaisiksi
automaattisesti.
• Seuraavat valikkoasetukset pysyvät
käyttäjän asetusten mukaisina myös Easy
Handycam -tilan käytön aikana:
– [FILE NO. ]
– [VOLUME]
– [TV TYPE]
–[
DISPLAY]
– [BEEP]
– [SUB-T DATE]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [WIDE SELECT]*
– [DEMO MODE]
– [FLASH MODE]**
–[
LANGUAGE SET]
* DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
** DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
Videokamera värähtelee.
• Värähtely aiheutuu levyn kunnosta, eikä ole
merkki viasta.
Tunnet värähtelyä kädessäsi tai
kuulet vaimeaa ääntä käytön aikana.
Toinen DVD-laite toimii virheellisesti,
kun käytät videokameran
vakiovarusteisiin sisältyvää
kaukosäädintä (DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E).
• Vaihda DVD-laitteen kaukosäädintilaksi
muu kuin DVD 2 tai peitä DVD-laitteessa
oleva kaukosäädinsignaalin tunnistin
mustalla paperilla.
Akut/virtalähteet
Virta katkeaa yhtäkkiä.
Videokamerasta kuuluu moottorin
ääntä, kun videokamerassa ei ole
levyä ja levykansi suljetaan.
• Jos videokameraa ei käytetä noin 5
minuuttiin, videokamerasta katkeaa
automaattisesti virta (A.SHUT OFF). Muuta
[A.SHUT OFF] -asetusta (s. 69), kytke virta
uudelleen tai käytä verkkolaitetta.
• Lataa akku (s. 19).
Videokamera lämpenee.
• Tämä johtuu siitä, että virta on ollut
kytkettynä videokameraan pitkän aikaa.
Tämä ei ole merkki viasta. Katkaise
videokameran virta ja anna kameran jäähtyä
jonkin aikaa viileässä paikassa.
FI
• Valitse [REMOTE CTRL]-asetukseksi [ON]
(s. 69).
• Aseta paristo paristolokeroon niin, että
pariston navat +/– tulevat samoille puolille
paristolokeron merkintöjen +/– kanssa
(s. 112).
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja
kaukosäädinsignaalin tunnistimen välistä.
• Sijoita videokamera niin, että siinä oleva
kaukosäädinsignaalin tunnistin osoittaa
poispäin voimakkaista valonlähteistä, kuten
suorasta auringonvalosta tai muusta
valaistuksesta. Muutoin kaukosäädin ei
välttämättä toimi oikein.
• Tämä ei ole merkki viasta.
• Videokamera yrittää tunnistaa levyä. Tämä
ei ole merkki viasta.
84
Vakiovarusteisiin sisältyvä
kaukosäädin ei toimi (DCRDVD306E/DVD308E/DVD708E).
CHG (lataus) -merkkivalo ei pala
akun latautumisen aikana.
• Käännä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG) (s. 19).
• Kytke akku videokameraan oikein (s. 19).
• Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan oikein.
• Akku on ladattu täyteen (s. 19).
CHG (charge) -merkkivalo vilkkuu
akun latautumisen aikana.
• Kytke akku videokameraan oikein (s. 19).
Jos ongelma ei katoa, irrota verkkolaite
pistorasiasta ja ota yhteys Sonyjälleenmyyjään. Akku voi olla vioittunut.
Akun jäljellä olevan ajan näyttö ei
näytä oikeaa aikaa.
• Ympäristön lämpötila on liian korkea tai
liian matala. Tämä ei ole merkki viasta.
• Akkua ei ole ladattu riittävän täyteen. Lataa
akku uudelleen täyteen. Jos ongelma ei
poistu, vaihda akku uuteen (s. 19).
• Käyttöympäristö voi aiheuttaa sen, ettei
näkyvä aika ole oikea.
Valikon toiminnot näkyvät harmaina.
• Harmaina näkyvät toiminnot eivät ole
valittavissa nykyisessä tallennus-/
toistotilassa.
• Joitakin toimintoja ei voi käyttää
samanaikaisesti (s. 90).
Etsimen kuva on epäselvä.
• Säädä etsintä objektiivin säätövivun avulla,
kunnes kuva on selkeä (s. 24).
Etsimessä ei ole kuvaa.
• Sulje LCD-paneeli. Etsimessä ei näy kuvaa,
kun LCD-paneeli on avattuna (s. 24).
LCD-näytössä näkyy pisteviiva.
Akku tyhjenee nopeasti.
• Ympäristön lämpötila on liian korkea tai
liian matala. Tämä ei ole merkki viasta.
• Akkua ei ole ladattu riittävän täyteen. Lataa
akku uudelleen täyteen. Jos ongelma ei
poistu, vaihda akku uuteen (s. 19).
• Tämä ei ole merkki viasta eikä vaikuta
tallennettaviin kuviin.
Levyt / ”Memory Stick Duo”
-kortti
Levyä ei voi poistaa kamerasta.
Painikkeet eivät näy
kosketuspaneelissa.
• Kosketa LCD-näyttöä kevyesti.
• Paina videokamerasta DISP/BATT INFO
(tai kaukosäätimestä DISPLAY malleissa
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E)
(s. 24).
Kosketuspaneelin painikkeet eivät
toimi oikein tai eivät toimi lainkaan.
• Varmista, että virtalähde (akku tai
verkkolaite) on kytketty oikein (s. 19).
• Levy on vahingoittunut tai siinä on
sormenjälkiä tai muuta likaa. Tällöin levyn
poistaminen voi kestää jopa 10 minuuttia.
• Videokameran lämpötila on hyvin korkea.
Katkaise videokameran virta ja anna
kameran jäähtyä jonkin aikaa viileässä
paikassa.
• Viimeistely keskeytyy, kun videokamerasta
katkaistaan virta. Kytke videokameraan virta
ja poista levy, kun viimeistely on tehty
(s. 43).
Vianmääritys
LCD-näyttö/etsin
• Säädä kosketuspaneelia ([CALIBRATION])
(s. 102).
FI
85
Vianmääritys (Jatkuu)
Kuvia ei voi poistaa.
• Hakemistonäytöstä voi poistaa enintään
100 kuvaa kerrallaan.
• Levyn tyyppi ja tallennusmuoto voivat
aiheuttaa sen, ettei kuvia voi poistaa
(s. 12, 45).
Jäljellä olevan levytilan ilmaisin ei
ole näkyvissä.
• Valitse [
REMAINING] -asetukseksi
[ON], niin jäljellä olevan levytilan ilmaisin
on aina näkyvissä (s. 62).
Levyn tyypin sekä tallennusmuodon
ilmaisimet näkyvät harmaina LCDnäytössä.
• Levy on luotu toisessa videokamerassa. Voit
toistaa sen videokamerallasi, mutta et voi
tallentaa lisäotoksia.
Toimintoja ei voi käyttää ”Memory
Stick Duo” -korttia käytettäessä.
• Jos ”Memory Stick Duo” -kortti on alustettu
tietokoneessa, alusta se uudelleen tässä
videokamerassa (s. 57).
”Memory Stick Duo” -korttia ei voi
poistaa tai alustaa.
• Hakemistonäytöstä voi poistaa enintään 100
kuvaa kerrallaan.
• Still-kuvia ei voi poistaa, jos ne on
kirjoitussuojattu toisessa laitteessa.
Tiedoston nimi on väärä, tai se
vilkkuu.
• Tiedosto voi olla vioittunut.
• Videokamera ei ehkä tue tiedoston muotoa.
Käytä tuettua tiedostomuotoa (s. 98).
Tallentaminen
Katso myös ”Levyt / ”Memory Stick Duo”
-kortti” (s. 85).
Painike START/STOP ei käynnistä
elokuvien tallennusta levylle.
• Toistonäyttö on käytössä. Aseta
videokamera tallennustaukotilaan (s. 32).
• Videokamera tallentaa otosta, jonka olet
juuri kuvannut levylle.
• Levytila on lopussa. Käytä uutta levyä tai
alusta levy (vain DVD-RW/DVD+RW,
s. 56). Voit myös poistaa tarpeettomat kuvat
(s. 45).
• Jos käytät jotakin seuraavista levyistä levyn
alustamisen jälkeen, tee lisäotosten
tallentaminen levylle mahdolliseksi (s. 57).
Voit myös käyttää uutta levyä.
– DVD-RW (VIDEO-tila)
– DVD+RW
• Videokameran lämpötila on hyvin korkea.
Katkaise videokameran virta ja anna
kameran jäähtyä jonkin aikaa viileässä
paikassa.
• Levylle on tiivistynyt kosteutta. Katkaise
videokameran virta ja anna kameran jäähtyä
noin 1 tunti viileässä paikassa (s. 102).
Still-kuvaa ei voi tallentaa.
• Toistonäyttö on käytössä. Aseta
videokamera tallennustaukotilaan (s. 32).
• ”Memory Stick Duo” -kortin tila on lopussa.
Käytä uutta ”Memory Stick Duo” -korttia tai
alusta ”Memory Stick Duo” -kortti (s. 57).
Voit myös poistaa tarpeettomat kuvat (s. 46).
• Videokamerassa olevalle levylle ei voi
tallentaa still-kuvia.
ACCESS-merkkivalo palaa, vaikka
tallennus on lopetettu.
• Videokamera tallentaa otosta, jonka olet
juuri kuvannut levylle.
FI
86
Kuvauskulma näyttää erilaiselta kuin
ennen (DCR-DVD306E/DVD308E/
DVD708E).
• Videokameran tila voi aiheuttaa sen, että
kuvauskulma näyttää erilaiselta. Tämä ei ole
merkki viasta.
[STEADYSHOT] ei toimi.
• Valitse [STEADYSHOT]-asetukseksi [ON]
(s. 62).
• [STEADYSHOT] ei ehkä pysty korjaamaan
voimakasta tärinää.
BACK LIGHT -toiminto ei toimi.
Elokuvan todellinen tallennusaika on
lyhyempi kuin levyn odotettu
keskimääräinen tallennusaika.
• BACK LIGHT -toimintoa ei voi käyttää
Easy Handycam -tilan käytön aikana.
• Esimerkiksi nopeasti liikkuvaa kohdetta
kuvattaessa, tallennukseen käytettävissä
oleva aika saattaa lyhentyä (s. 11).
Näytössä näkyy pieniä valkoisia,
punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä.
Tallennus pysähtyy.
• Pisteet näkyvät, kun kuvauksessa käytetään
toimintoa [S. NIGHTSHOT PLS] tai
[COLOR SLOW SHTR]. Tämä ei ole
merkki viasta.
• Videokameran lämpötila on hyvin korkea.
Katkaise videokameran virta ja anna
kameran jäähtyä jonkin aikaa viileässä
paikassa.
• Levylle on tiivistynyt kosteutta. Katkaise
videokameran virta ja anna kameran jäähtyä
noin 1 tunti viileässä paikassa (s. 102).
• Videokamerassa saattaa olla pieni ero
START/STOP-painikkeen valintahetken ja
tallennuksen todellisen aloitus- tai
lopetushetken välissä. Tämä ei ole merkki
viasta.
Elokuvan kuvasuhdetta (16:9/4:3) ei
voi muuttaa. (DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E)
• Elokuvan kuvasuhdetta ei voi muuttaa, jos
levy on DVD+RW-levy.
Automaattinen tarkennus ei toimi.
• Aseta NIGHTSHOT PLUS -kytkin asentoon
OFF (s. 34).
Näytössä oleva kuva näyttää
kirkkaalta, eikä kuvauskohdetta näy
näytössä.
Vianmääritys
START/STOP-painikkeen
painamishetken ja tallennuksen
todellisen aloitus- tai lopetushetken
välissä on eroa.
Kuvan värit eivät näy oikeina.
• Aseta NIGHTSHOT PLUS -kytkin asentoon
OFF (s. 34).
Näytössä oleva kuva näyttää
tummalta, eikä kuvauskohdetta näy
näytössä (DCR-DVD306E/DVD308E/
DVD708E).
• Pidä DISP/BATT INFO -painiketta
painettuna muutama sekunti niin, että
taustavalo syttyy (s. 24).
Kuvassa on häiritsevää välkyntää.
• Näin käy, jos kuvaat loisteputki-, natriumtai elohopeavalaisimen valossa. Tämä ei ole
merkki viasta.
• Valitse [FOCUS]-asetukseksi [AUTO]
(s. 72).
• Kuvausolosuhteet eivät sovi automaattisen
tarkennuksen käyttöön. Säädä tarkennus
manuaalisesti (s. 72).
FI
Jatkuu ,
87
Vianmääritys (Jatkuu)
Kuvaan tulee pystysuora raita, kun
kuvaat kynttilää tai sähkölamppua
pimeässä.
• Näin käy, kun kuvauskohteen ja taustan
kontrasti on liian suuri.
Tämä ei ole merkki viasta.
Kirkkaassa valossa otetussa
kuvassa voi näkyä valkoinen
pystyviiva.
• Tämä on normaali ilmiö. Tämä ei ole merkki
viasta.
Kuvaan tulee mustia juovia, kun
kuvaat television tai tietokoneen
näytön kuvaruutua.
• Valitse [STEADYSHOT]-asetukseksi [OFF]
(s. 62).
[S. NIGHTSHOT PLS] -toimintoa ei
voi käyttää.
• Aseta NIGHTSHOT PLUS -kytkin asentoon
ON (s. 34).
[COLOR SLOW SHTR] -toiminto ei
toimi oikein.
• [COLOR SLOW SHTR] -toiminto ei ehkä
toimi oikein täysin pimeässä. Käytä
NightShot plus- tai [S. NIGHTSHOT PLS]
-toimintoa.
[LCD BL LEVEL] -asetusta ei voi
muuttaa.
• [LCD BL LEVEL] -asetusta ei voi muuttaa,
kun
– LCD-paneeli on suljettu niin, että LCDnäyttö on ulospäin
– videokameraa käytetään verkkolaitteella.
[WIDE SELECT] -toimintoa ei voi
käyttää (DCR-DVD106E/DVD108E/
DVD109E/DVD608E).
FI
88
• [WIDE SELECT] -toimintoa ei voi käyttää,
jos levy on DVD+RW-levy.
Toisto videokamerassa
Levyä ei voi toistaa.
• Kytke videokameraan virta kääntämällä
POWER-kytkintä ja paina
(VIEW
IMAGES).
• Kosketa HOME MENU -valikossa
(VIEW IMAGES) ja kosketa sitten
[VISUAL INDEX].
• Varmista levyn yhteensopivuus (s. 11).
• Aseta levy siten, että tallentava puoli on
videokameraa kohti (s. 25).
• Muilla laitteilla tallennettuja, alustettuja tai
viimeisteltyjä levyjä ei ehkä voi toistaa tällä
videokameralla.
Toistokuvassa on häiriöitä.
• Puhdista levy pehmeällä liinalla (s. 98).
”Memory Stick Duo” -korttiin
tallennettuja still-kuvia ei voi toistaa.
• Still-kuvia ei voi toistaa, jos tiedostoja tai
kansioita tai niiden tietoja on muokattu
tietokoneessa. (Tällöin tiedostonimi
vilkkuu.) Tämä ei ole merkki viasta (s. 99).
• Muilla laitteilla tallennettuja still-kuvia ei
ehkä voi toistaa. Tämä ei ole merkki viasta
(s. 99).
”
” näkyy kuvassa VISUAL INDEX
-näytössä.
• Tietojen lataaminen on ehkä epäonnistunut.
Näyttö voi korjaantua, kun katkaiset virran
ja kytket sen uudelleen tai irrotat ja asetat
paikalleen ”Memory Stick Duo” -kortin
muutaman kerran.
• Tämä symboli voi näkyä still-kuvissa, jotka
on esimerkiksi tallennettu muilla laitteilla tai
joita on muokattu tietokoneessa.
Levyä toistettaessa ei kuulu ääntä,
tai ääni on hyvin hiljainen.
Kuva ei siirry edelliseen otokseen,
kun painetaan painiketta ..
• Lisää äänenvoimakkuutta (s. 37).
• Ääntä ei kuulu, kun LCD-näyttö on
suljettuna. Avaa LCD-näyttö.
• Kun ääntä tallennetaan siten, että [MICREF
LEVEL] -asetuksena (s. 76) on [LOW],
tallennettua ääntä on ehkä vaikea kuulla.
• Jos toisto ohittaa 2 videokameran
automaattisesti tekemää otsikkoa, kun .painiketta painetaan, toisto ei ehkä siirry
edelliseen otokseen. Valitse haluamasi
kohtaus valikkonäytöstä. Katso lisätietoja
toistavan laitteen käyttöohjeesta.
Levyn toisto muissa laitteissa
Levyä ei voi toistaa, tai laite ei
tunnista levyä.
• Puhdista levy pehmeällä liinalla (s. 98).
• Viimeistele levy (s. 41).
• VR-tilassa tallennettua levyä ei voi toistaa
laitteessa, joka ei tue VR-tilaa. Varmista
yhteensopivuus toistavan laitteen
käyttöohjeesta.
Toistokuvassa on häiriöitä.
• Puhdista levy pehmeällä liinalla (s. 98).
Levyllä olevien elokuvien
muokkaaminen
Muokkaaminen ei onnistu.
• Levyä ei ehkä ole tarkoitettu datan
muokkaamiseen (s. 12).
• Levylle ei ole tallennettu kuvia.
• Muokkaaminen ei onnistu kuvan tilan
vuoksi.
• Toisessa laitteessa suojattua kuvaa ei voi
muokata.
• Kuvia ei voi kopioida eikä siirtää levyn ja
”Memory Stick Duo” -kortin välillä.
Otoksia ei voi lisätä toistoluetteloon.
”
” näkyy kuvassa DVD-valikossa.
Toisto pysähtyy hetkeksi otosten
välissä.
• Joissakin laitteissa kuva saattaa pysähtyä
hetkeksi otosten välissä. Tämä ei ole merkki
viasta.
• DVD+R DL-levyä toistettaessa kuva voi
pysähtyä hetkeksi, kun levyn toistettavaa
kerrosta vaihdetaan. Tämä ei ole merkki
viasta.
• Levy on täynnä, tai 999 otosta on jo lisätty.
Poista tarpeettomat otokset (s. 49).
• Still-kuvia ei voi lisätä toistoluetteloon.
Vianmääritys
• Tietojen lataaminen on ehkä epäonnistunut
levyn viimeistelyn aikana. Jos käytät
seuraavassa mainittuja levyjä, tee lisäotosten
tallentaminen levylle mahdolliseksi (s. 57) ja
luo sitten uusi DVD-valikko
viimeistelemällä levy uudelleen (s. 44).
DVD-valikko voi näkyä oikein.
– DVD-RW (VIDEO-tila)
– DVD+RW
Elokuvaa ei voi jakaa.
• Liian lyhyttä elokuvaa ei voi jakaa.
• Toisessa laitteessa suojattua elokuvaa ei voi
jakaa.
Otosta ei voi poistaa.
• Levyä ei ehkä ole tarkoitettu datan
muokkaamiseen (s. 12).
• Elokuvaa ei voi poistaa Easy Handycam
-tilan käytön aikana.
• Toisessa laitteessa suojattua elokuvaa ei voi
poistaa.
FI
Jatkuu ,
89
Vianmääritys (Jatkuu)
Kuvia ei voi kopioida levyltä
”Memory Stick Duo” -korttiin.
• Elokuvaa ei voi kopioida levyltä ”Memory
Stick Duo” -korttiin still-kuvaksi, kun
elokuvaa toistetaan videokamerassa.
Kopiointi ei onnistu oikein.
• Akun varaus loppuu viimeistelyn aikana.
Käytä verkkolaitetta.
• Levy on jo viimeistelty. Jos käytät
seuraavassa mainittuja levyjä, tee tarvittavat
toimet, jotta lisäaineiston tallentaminen on
mahdollista (s. 57):
– DVD-RW (VIDEO-tila)
– DVD+RW
• A/V-liitäntäkaapeli on kytketty väärin.
Varmista, että A/V-liitäntäkaapeli on
kytketty oikeaan liitäntään, eli toisen laitteen
tuloliitäntään, kuvien videokamerasta
kopiointia varten (s. 51).
• [UNFINALIZE]-toimintoa ei voi käyttää
seuraavan tyyppisillä levyillä:
– DVD-RW (VR-tila)
– DVD+RW
– DVD-R
– DVD+R DL
Levylle ei voi tallentaa
lisämateriaalia, eikä levyllä olevaa
materiaalia voi muokata muilla
laitteilla.
• Videokameralla tallennettua levyä ei ehkä
voi muokata muissa laitteissa.
Kopioiminen / muokkaaminen /
kytkeminen muihin laitteisiin
Ääntä ei kuulu.
• Jos käytät S VIDEO -videoliitäntää,
varmista, että A/V-liitäntäkaapelin punainen
ja valkoinen liitin on myös liitetty oikein
(s. 39).
FI
• Valitse [TV TYPE] -asetus käytettävän
television mukaiseksi (s. 39, 67).
Levyn viimeistely ei onnistu.
[UNFINALIZE]-toiminnon käyttö ei
onnistu.
90
Toistettavan kuvan kuvasuhde on
väärä, kun videokameran kuvaa
katsotaan televisiosta.
Kytkeminen tietokoneeseen
Levylle tallennettuja elokuvia
käytettäessä tietokone ei tunnista
videokameraa.
• Asenna Picture Motion Browser (s. 79).
• Irrota näppäimistöä ja hiirtä lukuun
ottamatta kaikki USB-laitteet sekä
videokamera tietokoneesta.
• Irrota kaapeli tietokoneesta ja
videokamerasta, käynnistä tietokone
uudelleen ja kytke laitteet sitten uudelleen
oikein.
Vakiovarusteisiin sisältyvää Picture
Motion Browser -ohjelmistoa ei voi
käyttää Macintosh-tietokoneessa.
• Picture Motion Browser -ohjelmisto ei ole
yhteensopiva Macintosh-tietokoneen kanssa.
Toiminnot, joita ei voi käyttää
samanaikaisesti
• Seuraavassa luettelossa on esitetty
toimintojen ja valikkoasetusten yhdistelmiä,
joita ei voi käyttää.
Ei käytettävissä
Seuraavien asetusten takia
BACK LIGHT
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL]-asetus
[EXPOSURE]toiminnossa
Ei käytettävissä
Seuraavien asetusten takia
WIDE SELECT* [OLD MOVIE]
[SCENE
SELECTION]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR],
[OLD MOVIE], [TELE
MACRO]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECTION]
[SPOT METER]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
[EXPOSURE]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
[WHITE BAL. ]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
[S. NIGHTSHOT [FADER], [D.EFFECT]
PLS]
[FADER], [D.EFFECT],
[SCENE SELECTION]
[FADER]
[S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[CANDLE],
[FIREWORKS]
[D.EFFECT]
[S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER]
[OLD MOVIE]
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
Vianmääritys
[COLOR SLOW
SHTR]
[TELE MACRO] [SCENE SELECTION]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[S. NIGHTSHOT PLS],
[SCENE SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT]
[WIDE
SELECT]**
[OLD MOVIE]
* DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
** DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
FI
91
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Itsediagnoosinäyttö/
varoitusilmaisimet
Jos LCD-näytössä tai etsimessä näkyy
ilmaisimia, tarkista seuraavat asiat.
Voit korjata jotkin häiriöt itse. Jos ongelma
ei ratkea, kun olet yrittänyt muutaman kerran,
ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
C:04:00
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• On ilmennyt vika, jota et voi korjata. Ota
yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
Ilmoita 5-merkkinen koodi, joka alkaa
kirjaimella ”E”.
101-0001 (tiedostoja koskeva
varoitusilmaisin)
Vilkkuu hitaasti
• Tiedosto on vioittunut.
• Tiedostoa ei voi lukea.
(Levyjä koskeva varoitusilmaisin)
C:(tai E:) ss:ss
(itsediagnoosinäyttö)
C:04:ss
• Akku ei ole ”InfoLITHIUM”-akku.
Käytä ”InfoLITHIUM”-akkua (s. 100).
• Kytke verkkolaitteen tasavirtaliitin
videokameran DC IN -liitäntään
pitävästi (s. 19).
C:13:ss
• Levy on viallinen. Käytä videokameran
kanssa yhteensopivaa levyä (s. 11).
• Levy on likainen tai naarmuuntunut.
Puhdista levy käyttämällä kameran
mukana toimitettua puhdistusliinaa
(s. 98).
C:32:ss
• On ilmennyt jokin muu kuin edellä
kuvattu häiriö. Poista levy ja aseta se
takaisin paikalleen. Yritä sitten käyttää
videokameraa uudelleen.
• Irrota virtalähde. Aseta virtalähde
takaisin paikalleen ja yritä käyttää
videokameraa uudelleen.
• Kytke videokameraan virta uudelleen.
FI
92
Vilkkuu hitaasti
• Videokamerassa ei ole levyä.*
• Elokuvien tallennusaikaa on jäljellä alle
5 minuuttia.
• Kameraan on asetettu levy, jota ei voi
lukea tai johon ei voi kirjoittaa
(esimerkiksi väärin päin asetettu
yksipuoleinen levy).
Vilkkuu nopeasti
• Videokamerassa on tunnistamaton levy.*
• Videokameraan on asetettu viimeistelty
DVD-RW-levy (VIDEO-tila) tai
DVD+RW-levy tallennusvalmiustilan
aikana.
• Levy on tallennettu täyteen.*
• Videokameran TV-värijärjestelmästä
poikkeavassa järjestelmässä tallennettu
levy on asetettu videokameraan, kun
(Elokuva) on valittuna.*
Z (Levy on poistettava)*
Vilkkuu nopeasti
• Videokamerassa on tunnistamaton levy.
• Levy on täynnä.
• Videokameran levyasemassa on
saattanut ilmetä virhe.
• Videokamerassa on viimeistelty levy.
E (Akun varausta koskeva varoitus)
• ”Memory Stick Duo” -kortin käyttö on
rajoitettu toiseen laitteeseen.
Vilkkuu hitaasti
• Akun varaus on lähes purkautunut.
• Videokameran käyttötavan, ympäristön
ja akun tilan mukaan E-symboli voi
vilkkua, vaikka akun käyttöaikaa olisi
jäljellä 20 minuuttia.
(Korkeaa lämpötilaa koskeva
varoitus)
Vilkkuu hitaasti
• Videokameran lämpötila nousee.
Katkaise videokameran virta ja anna
kameran jäähtyä jonkin aikaa viileässä
paikassa.
Vilkkuu nopeasti*
• Videokameran lämpötila on hyvin
korkea. Katkaise videokameran virta ja
anna kameran jäähtyä jonkin aikaa
viileässä paikassa.
(”Memory Stick Duo” -korttia
koskeva varoitusilmaisin)
(”Memory Stick Duo” -kortin
alustusta koskeva varoitusilmaisin)*
• ”Memory Stick Duo” -kortti on
vioittunut.
• ”Memory Stick Duo” -kortti on
alustettu väärin (s. 57, 98).
(”Memory Stick Duo” -kortin
epäyhteensopivuutta koskeva
varoitusilmaisin)*
• Videokamerassa on epäyhteensopiva
”Memory Stick Duo” -kortti (s. 98).
- (”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojausta koskeva
varoitusilmaisin)*
• ”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojakytkin on lukitussa
asennossa (s. 99).
Vilkkuu nopeasti
• Salamassa on jokin ongelma.
(Kameran tärinää koskeva
varoitusilmaisin)
• Valo ei riitä, joten kameran tärinä voi
häiritä kuvaa helposti. Käytä salamaa.
• Videokameraa ei pidellä vakaana, joten
tärinää voi ilmetä. Pitele videokameraa
vakaasti kahdella kädellä kuvauksen
aikana. Huomaa kuitenkin, ettei
kameran tärinästä varoittava ilmaisin
katoa näkyvistä.
* Videokamera soittaa sävelmän, kun
varoitusilmaisimet tulevat näyttöön (s. 66).
Varoitusilmoitusten kuvaukset
Jos näytössä näkyy ilmoituksia, toimi
ohjeiden mukaan.
Vianmääritys
• Videokamerassa ei ole ”Memory Stick
Duo” -korttia (s. 26).
(Salamaa koskeva
varoitusilmaisin)
x Levy
ZRecording on disc disabled.
• Levyssä on ilmennyt virhe, eikä levyä
voi käyttää.
Playback prohibited.
• Yrität toistaa videokameralla kameraan
soveltumatonta levyä.
• Yrität toistaa kuvaa, johon on
tallennettu kopioinninestosignaali.
Z Need to unfinalize disc.
• Jos haluat tallentaa viimeistellylle
DVD-RW-levylle (VIDEO-tila), poista
levyn viimeistely (s. 57).
FI
Jatkuu ,
93
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset (Jatkuu)
Disc error. Remove disc.
• Videokamera ei tunnista levyä, koska
se on epäyhteensopiva tai siinä on
naarmuja.
Z Disc error. Unsupported
format.
• Levy on alustettu muotoon, jota
videokamera ei voi käyttää. Voit tehdä
levystä yhteensopivan videokameran
kanssa alustamalla levyn (vain DVDRW/DVD+RW) (s. 56).
Cannot print. Check the printer.
• Katkaise tulostimesta virta ja kytke
virta uudelleen. Irrota sitten USBkaapeli ja liitä se uudelleen.
x Muut
No further selection is possible.
• Enintään 100 kuvaa voi valita
– poistettaessa kuvia
– toistoluetteloa muokattaessa
– still-kuvia tulostettaessa.
x “Memory Stick Duo”
Data protected.
Reinsert the Memory Stick.
• Aseta ”Memory Stick Duo” -kortti
uudelleen paikalleen muutama kerta.
”Memory Stick Duo” -kortti voi olla
vioittunut, vaikka ilmaisin vilkkuisi.
Kokeile toista ”Memory Stick Duo”
-korttia.
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Tarkista alustus ja tarvittaessa alusta
”Memory Stick Duo” -kortti
videokamerassa (s. 57, 98).
Memory Stick folders are full.
• Et voi luoda kansioita, joiden numero on
suurempi kuin 999MSDCF. Kansioita ei
voi luoda eikä luotuja kansioita poistaa
tällä videokameralla.
• “Memory Stick Duo” -kortti (s. 57) on
alustettava tai kansiot poistettava
tietokoneessa.
x PictBridge-yhteensopiva tulostin
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Katkaise tulostimesta virta ja kytke
virta uudelleen. Irrota sitten USBkaapeli ja liitä se uudelleen.
FI
94
• Levy on suojattu toisessa laitteessa.
Cannot divide.
• Hyvin lyhyttä elokuvaa ei voi jakaa.
Recovering data
vibration.
Avoid any
• Jos tietoja ei ole kirjoitettu oikein,
videokamera yrittää automaattisesti
palauttaa tiedot.
Cannot recover data on disc.
• Tietojen kirjoittaminen levylle on
epäonnistunut. Videokamera on
yrittänyt palauttaa tiedot, mutta ei ole
onnistunut.
Please wait.
• Tämä tulee näkyviin, jos levyn poisto
vie aikaa. Kytke videokameraan virta,
anna kameran olla noin 10 minuuttia ja
estä tärinää kohdistumasta siihen.
Lisätietoja
Videokameran käyttäminen muissa maissa /
muilla alueilla
Virtalähde
Tätä videokameraa voi käyttää kaikissa
maissa / kaikilla alueilla videokameran
mukana toimitetulla verkkolaitteella, jonka
jännitearvot ovat 100–240 V AC, 50/60 Hz.
Kuvien katseluun televisiosta tarvitaan
PAL-järjestelmään perustuva televisio,
jossa on AUDIO/VIDEO-tuloliitännät.
A/V-liitäntäkaapeli on kytkettävä.
Järjestelmä Käyttöalueet
PAL
TV-värijärjestelmät
Tämä videokamera on PAL-järjestelmän
mukainen. Jos haluat katsella toistokuvaa
televisiosta, television on oltava PALjärjestelmän mukainen, ja siinä on oltava
AUDIO/VIDEO-tuloliitäntä.
Australia, Belgia, Espanja,
Hollanti, Hongkong, IsoBritannia, Italia, Itävalta, Kiina,
Kuwait, Malesia, Norja,
Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa,
Singapore, Slovakian tasavalta,
Suomi, Sveitsi, Tanska,
Thaimaa, Tšekin tasavalta,
Unkari, Uusi-Seelanti ynnä
muita
PAL - M
Brasilia
PAL - N
Argentiina, Paraguay, Uruguay.
NTSC
Bahamasaaret, Bolivia, Chile,
Ecuador, Etelä-Korea,
Filippiinit, Guyana, Jamaika,
Japani, Kanada, Kolumbia,
Meksiko, Peru, Suriname,
Taiwan, USA, Venezuela, VäliAmerikka ynnä muita
SECAM
Bulgaria, Ranska, Guayana,
Iran, Irak, Monaco, Venäjä,
Ukraina ynnä muita
Lisätietoja
FI
Jatkuu ,
95
Videokameran käyttäminen muissa maissa / muilla alueilla (Jatkuu)
Paikallisajan asettaminen
Käyttäessäsi videokameraa muissa maissa / muilla alueilla voit siirtää kellon helposti
oleskelualueesi aikaan asettamalla kellonajan aikaeron perusteella. Valitse
(SETTINGS)
t [CLOCK/ LANG] t [AREA SET] ja [SUMMERTIME] HOME MENU -valikossa
(s. 68).
Aikavyöhykkeet
FI
96
Aikavyöhyke
-ero
Alueasetus
Aikavyöhyke
Alueasetus
-ero
GMT
Lisbon, London
+11:00
Solomon Is.
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Midway Is., Samoa
+03:30
Tehran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’ s
+08:00
Hong Kong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
Kunnossapito ja varotoimet
Tietoja levyistä
-symboli
Katso sivu 11, jos haluat lisätietoja
levyistä, joita tässä videokamerassa
voi käyttää.
Huomautuksia käytöstä
• Tartu levyyn kevyesti sen reunasta ja
keskiöstä. Älä koske levyn
tallennuspuoleen (yksipuolisessa levyssä
puoli, jossa ei ole etikettiä).
Kaksipuoleisten levyjen käyttäminen
Kaksipuoleisen levyn kummallekin
puolelle voi tallentaa.
x Tallentaminen A-puolelle
Aseta levy videokameraan niin, että
keskiössä olevalla
-symbolilla merkitty
puoli on ulospäin ja levy napsahtaa
paikalleen.
Aseta levy
-symboli ulospäin.
Tallennus tehdään taustapuolelle.
• Jos käytät kaksipuolista levyä, varo
sormenjälkien jäämistä levyn pintaan.
• Jos tässä videokamerassa käytettävä levy
on kaksipuolinen, tallennus on
mahdollista vain yhdelle puolelle
kerrallaan. Tallennusta tai toistoa ei voi
siirtää levyn toiselle puolelle. Kun toisen
puolen tallennus/toisto on suoritettu,
poista levy videokamerasta, käännä levy
toisin päin ja aseta se uudelleen
videokameraan, niin voit käyttää toista
puolta.
• Suorita seuraavat toimet kaksipuolisen
levyn kummallekin puolelle erikseen:
Lisätietoja
• Ennen kuin aloitat kuvauksen, puhdista
pöly ja sormenjäljet levystä pehmeällä
liinalla. Muutoin levyn tallennus ja toisto
ei ehkä onnistu oikein kaikissa tilanteissa.
• Kun asetat levyn videokameraan, paina se
tukevasti paikalleen niin, että se
napsahtaa. Kun ilmoitus [C:13:ss]
näkyy LCD-näytössä, avaa levykansi ja
aseta levy uudelleen paikalleen.
• Älä kiinnitä levyn pintaan mitään,
esimerkiksi tarroja. Ne voivat häiritä
levyn tasapainoa, ja seurauksena voi olla
levyn tai videokameran toimintahäiriö.
– viimeistely (s. 41)
– viimeistelyn poistaminen (s. 57)
– alustaminen (s. 56).
FI
Jatkuu ,
97
Kunnossapito ja varotoimet (Jatkuu)
Levyjen hoito ja säilytys
• Pidä levy puhtaana. Muutoin äänen ja
videokuvan laatu voi heikentyä.
• Puhdista levy pehmeällä liinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti. Jos
levyssä on likaa, puhdista se pehmeällä
liinalla, jota on kostutettu hieman vedellä.
Pyyhi sen jälkeen kosteus pois pehmeällä,
kuivalla liinalla. Älä käytä liuottimia,
kuten bensiiniä, LP-levyjen
puhdistusnesteitä tai antistaattista
suihketta, koska ne voivat aiheuttaa
levyyn toimintahäiriöitä.
Tietoja ”Memory Stick” -kortista
”Memory Stick” on pienikokoinen
siirrettävä mikropiirimuisti, jonka
tallennuskapasiteetti on suuri. Tässä
videokamerassa voi käyttää vain ”Memory
Stick Duo” -korttia, jonka koko on noin
puolet normaalin ”Memory Stick” -kortin
koosta.
Kaikkien ”Memory Stick Duo”
-korttityyppien oikea toiminta tässä
videokamerassa ei kuitenkaan ole taattua.
”Memory Stick” -korttityypit
• Älä jätä levyä paikkaan, joka on altis
suoralle auringonvalolle tai jossa on suuri
ilmankosteus.
• Kun kuljetat levyä tai varastoit sen, pidä
sitä sen omassa kotelossa.
• Jos haluat kirjoittaa yksipuoliseen levyyn
merkintöjä, kirjoita vain etikettipuolelle.
Käytä öljypohjaista huopakärkistä tussia.
Älä koske musteeseen, ennen kuin se on
kuivunut. Älä lämmitä levyä tai käytä
teräväkärkistä työkalua, kuten
kuulakärkikynää. Älä kuivata pintaa
lämmittämällä levyä. Kaksipuolisiin
levyihin ei voi kirjoittaa merkintöjä.
FI
98
Tallennus/
toisto
”Memory Stick”
(ei MagicGate-tekniikkaa)
–
”Memory Stick Duo”*1
(ei MagicGate-tekniikkaa)
a
”MagicGate Memory Stick”
–
”Memory Stick Duo”*1
(mukana MagicGate-tekniikka)
a*2*3
”MagicGate Memory Stick
Duo” *1
a*3
”Memory Stick PRO”
–
”Memory Stick PRO Duo” *1
a*2*3
*1 ”Memory Stick Duo” -kortin koko on noin
puolet normaalin ”Memory Stick” -kortin
koosta.
*2 Erittäin nopeaa tiedonsiirtoa tukevat ”Memory
Stick” -korttityypit. Tiedonsiirtonopeus
määräytyy käytettävän laitteen mukaan.
*3 ”MagicGate” on tekijänoikeuksia suojaava
tekniikka, joka tallentaa ja siirtää sisällön
salatussa muodossa. Huomaa, että tämä
videokamera ei pysty tallentamaan eikä
toistamaan dataa, jossa on käytetty
”MagicGate”-tekniikkaa.
• Still-kuvien muoto: Videokamera pakkaa ja
tallentaa still-kuvat JPEG (Joint Photographic
Experts Group) -muotoon. Tiedostonimen
tunniste on ”.JPG”.
• Still-kuvien tiedostonimet:
– 101- 0001: Tämä tiedostonimi näkyy
videokameran näytössä.
– DSC00001.JPG: Tämä tiedostonimi näkyy
tietokoneen näytössä.
• Tietokoneessa (Windows OS / Mac OS)
alustetun ”Memory Stick Duo” -kortin oikea
toisto tässä videokamerassa ei ole taattua.
• Tietojen luku- ja tallennusnopeus saattaa
määräytyä ”Memory Stick” -kortin ja
käytettävän ”Memory Stick” -yhteensopivan
tuotteen yhdistelmän mukaan.
Tallennussuojakytkimellä varustettu
”Memory Stick Duo” -kortti
Kuvien tarkoittamattoman poiston voi estää
siirtämällä ”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojakytkimen ohutkärkisellä
esineellä asentoon, jossa tallennus ei ole
mahdollista.
Huomautuksia käytöstä
Vioittunutta tai kadonnutta kuvadataa ei
korvata, ja tällainen vahingoittuminen voi
ilmetä seuraavissa tilanteissa:
• Jos poistat ”Memory Stick Duo” -kortin,
katkaiset videokamerasta virran tai irrotat akun,
kun videokamera tallentaa tietoja ”Memory
Stick Duo” -korttiin tai lukee tietoja kortista
(kortinkäyttövalo vilkkuu tai palaa).
• Jos käytät ”Memory Stick Duo” -korttia
magneetin tai magneettikentän läheisyydessä.
x ”Memory Stick” -kortin käsitteleminen
Muista ”Memory Stick Duo” -korttia
käyttäessäsi seuraavat seikat.
• Älä paina voimakkaasti, kun kirjoitat ”Memory
Stick Duo” -kortin kirjoitusalueelle.
• Älä kiinnitä tarraa tai muuta vastaavaa
”Memory Stick Duo” -korttiin tai Memory Stick
Duo -sovittimeen.
• Jos kuljetat ”Memory Stick Duo” -korttia
mukanasi tai varastoit sen, aseta se koteloonsa.
• Varo koskettamasta liitinosia ja estä
metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin niiden
kanssa.
• Älä taivuta, pudota tai kolhi ”Memory Stick
Duo” -korttia.
• Älä pura ”Memory Stick Duo” -korttia osiin tai
tee siihen muutoksia.
• Suojaa ”Memory Stick Duo” -kortti
kastumiselta.
x Tietoja käyttöpaikasta
Älä käytä tai säilytä ”Memory Stick Duo”
-korttia paikoissa, jotka ovat
• kuumia, kuten suoraan auringonpaisteeseen
jätetyt autot
• suorassa auringonvalossa
• hyvin kosteita tai alttiina korroosiota
aiheuttaville kaasuille.
x Tietoja Memory Stick Duo -sovittimesta
Kun asetat ”Memory Stick Duo” -kortin
Memory Stick Duo -sovittimeen, voit
käyttää korttia tavallisten ”Memory Stick”
-korttien kanssa yhteensopivissa laitteissa.
• Kun käytät ”Memory Stick Duo” -korttia
”Memory Stick” -yhteensopivassa laiteessa,
aseta ”Memory Stick Duo” -kortti Memory
Stick Duo -sovittimeen.
• Kun asetat ”Memory Stick Duo” -kortin
Memory Stick Duo -sovittimeen, aseta
”Memory Stick Duo” -kortti oikein päin
sovittimeen ja työnnä kortti kokonaan
sovittimeen. Huomaa, että kortin asettaminen
sovittimeen väärin voi aiheuttaa
toimintahäiriön. Jos asetat ”Memory Stick Duo”
-kortin ”Memory Stick Duo” -sovittimeen
väkisin, se voi vahingoittua.
• Älä aseta Memory Stick Duo -sovitinta
videokameraan ilman ”Memory Stick Duo”
-korttia. Muutoin laite voi vahingoittua.
Lisätietoja
On suositeltavaa, että varmuuskopioit
tärkeät kuvat tietokoneen kiintolevylle.
• Pidä ”Memory Stick Duo” -kortit lasten
ulottumattomissa. Lapset voivat niellä kortin.
• Aseta ”Memory Stick Duo” -korttipaikkaan vain
”Memory Stick Duo” -kortti. Muutoin voi
seurauksena olla toimintahäiriö.
x Tietoja ”Memory Stick PRO Duo”
-kortista
Tässä videokamerassa voidaan käyttää
kapasiteetiltaan enintään 4 gigatavun
”Memory Stick PRO Duo” -korttia.
Kuvatiedostojen yhteensopivuus
• Tällä videokameralla ”Memory Stick Duo”
-korttiin tallennetut kuvatiedostot ovat ”Design
rule for Camera File system” -yhteenliittymän
määrittelemän JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
-yleisstandardin mukaisia.
FI
Jatkuu ,
99
Kunnossapito ja varotoimet (Jatkuu)
• Tällä videokameralla ei voi toistaa toisilla
laitteilla (DCR-TRV900E tai DSC-D700/D770)
tallennettuja still-kuvia, jotka eivät ole kyseisen
yleisstandardin mukaisia. (Kyseiset laitteet eivät
ole myynnissä kaikilla alueilla.)
• Jos et voi käyttää toisella laitteella käytettyä
”Memory Stick Duo” -korttia, alusta kortti tässä
videokamerassa (s. 57). Huomaa, että
alustaminen poistaa kaikki tiedot ”Memory
Stick Duo” -kortista.
• Et ehkä voi toistaa kuvia tällä videokameralla,
– kun yrität toistaa tietokoneessa muokattuja
kuvia
– kun yrität toistaa muilla laitteilla tallennettuja
kuvia.
Tietoja ”InfoLITHIUM”-akusta
Tämä videokamera toimii vain
”InfoLITHIUM”-akulla (H-sarja).
”InfoLITHIUM” H -sarjan akuissa on
merkki
.
Mikä on ”InfoLITHIUM”-akku?
”InfoLITHIUM”-akku on litium-ioniakku,
joka pystyy välittämään videokameran ja
verkko-/latauslaitteen (lisävaruste) väliseen
toimintatilaan liittyviä tietoja.
”InfoLITHIUM”-akku laskee
virrankulutuksen videokameran
toimintatilan mukaan ja näyttää akun
jäljellä olevan kestoajan minuutteina.
Verkko-/latauslaitetta käyttäessäsi saat
näkyviin akun jäljellä olevan kesto- ja
latausajan.
Akun lataaminen
• Lataa akku, ennen kuin alat käyttää
videokameraa.
• Akku kannattaa ladata ympäristössä, jonka
lämpötila on 10 °C–30 °C. Lataus on päättynyt,
kun CHG -merkkivalo (charge) sammuu. Jos
akku ladataan muussa lämpötilassa, akku ei
välttämättä lataudu tehokkaasti.
• Kun lataus on valmis, irrota kaapeli
videokameran DC IN -liitännästä tai poista
akku.
FI
100
Akun tehokas käyttö
• Akun suorituskyky heikkenee ja käyttöaika
lyhenee, kun ympäristön lämpötila on 10 °C tai
matalampi. Toimimalla seuraavasti voit
pidentää akun käyttöaikaa.
– Lämmitä akku taskussasi ja aseta akku
videokameraan juuri ennen kuvaamisen
aloittamista.
– Käytä suurikapasiteettista akkua: NP-FH70/
NP-FH100 (lisävaruste).
• LCD-näytön tai toiston sekä eteen- tai
taaksepäin suuntautuvan kelauksen runsas
käyttäminen lyhentää akun käyttöaikaa.
On suositeltavaa käyttää suurikapasiteettista
akkua: NP-FH70/NP-FH100.
• Pidä POWER-kytkintä asennossa OFF (CHG),
kun et kuvaa kasetille tai toista kasettia
videokameralla. Akkujännite kuluu myös
silloin, kun videokamera on nauhoitusvalmiustai toistotaukotilassa.
• Pidä mukanasi vara-akkuja niin, että ne riittävät
aikomaasi kuvausaikaa kaksi tai kolme kertaa
pidemmäksi ajaksi. Kuvaa myös koeotoksia
DVD-RW- tai DVD+RW-levylle ennen
varsinaisen kuvauksen aloittamista.
• Älä altista kameraa vedelle. Akku ei ole
vesitiivis.
Tietoa akun jäljellä olevan ajan
ilmaisimesta
• Jos virta katkeaa, vaikka akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää akussa olevan tarpeeksi
virtaa käyttöä varten, lataa akku uudelleen
täyteen. Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
näyttää oikean ajan. Huomaa kuitenkin, että
akun oikea aikanäyttö ei välttämättä palaudu,
jos käytät akkua pitkän ajan kuumassa
ympäristössä, säilytät akkua täyteen ladattuna
tai käytät akkua jatkuvasti. Akun jäljellä olevan
ajan näyttö on suuntaa antava.
• Videokameran toimintatila tai ympäristön
lämpötila saattaa joskus aiheuttaa sen, että akun
heikon varauksen ilmaiseva E-merkki vilkkuu,
vaikka akun käyttöaikaa olisikin jäljellä
5–10 minuuttia.
Akun varastointi
• Jos akkua ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, lataa akku täyteen ja käytä sitä
videokamerassa kerran vuodessa, jotta akun
suorituskyky säilyy. Poista akku
videokamerasta ja säilytä sitä kuivassa, viileässä
paikassa.
• Voit kuluttaa akun varauksen loppuun
videokamerassa koskettamalla HOME MENU
-valikossa
(SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [A.SHUT OFF] t [NEVER] ja
jättämällä videokameran tallennusvalmiustilaan,
kunnes virta katkeaa (s. 69).
•
•
•
Akun käyttöikä
•
• Akun käyttöikä lyhenee ajan kuluessa ja
toistuvassa käytössä. Jos akun latausten välinen
käyttöaika lyhenee huomattavasti, on
varmaankin aika vaihtaa uusi akku.
• Akun käyttöikään vaikuttavat säilytys, käyttö ja
olosuhteet.
•
Tietoja videokameran
käsittelemisestä
•
•
Käyttö ja hoito
•
•
•
•
•
Lisätietoja
• Älä käytä tai säilytä videokameraa ja sen
tarvikkeita seuraavassa kuvatuissa paikoissa.
– Hyvin kuumassa tai kylmässä paikassa. Älä
jätä videokameraa tai sen tarvikkeita alttiiksi
yli 60 °C lämpötiloille, esimerkiksi suoraan
auringonvaloon, lämmityslaitteen lähelle tai
aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon.
Muutoin laitteet voivat vioittua tai niiden
kotelo voi vääntyä.
– Paikassa, joka on lähellä voimakkaita
magneettikenttiä tai jossa on tärinää. Muutoin
videokamera voi vioittua.
– Paikassa, jossa on voimakkaita radioaaltoja
tai säteilyä. Videokamera ei ehkä tallenna
oikein.
– Paikassa, jonka lähellä on AM
-vastaanottimia ja videolaitteita. Tallenteisiin
voi tulla häiriöitä.
– Hiekkarannalla tai pölyisessä paikassa. Jos
videokameran sisään pääsee hiekkaa tai
pölyä, se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei
voi korjata.
– Paikassa, joka on lähellä ikkunaa, tai
ulkoilmassa, jossa LCD-näyttö, etsin tai
objektiivi voi olla alttiina suoralle
auringonvalolle. Muutoin etsimen sisäosat tai
LCD-näyttö voivat vioittua.
– Paikassa, jossa on hyvin kosteaa.
Käytä videokameraa 6,8/7,2 V DC:n jännitteellä
(akku) tai 8,4 V DC:n jännitteellä (verkkolaite).
Käytä DC- tai verkkovirtakäytössä tässä
käyttöohjeessa suositeltuja varusteita.
Suojaa videokamera kastumiselta, esimerkiksi
sateelta ja merivedeltä. Jos videokamera kastuu,
se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi
korjata.
Jos kotelon sisään pääsee jokin esine tai
nestettä, irrota videokamera virtalähteestä. Anna
Sony-jälleenmyyjän tarkistaa videokamera,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Vältä kovakouraista käsittelyä ja iskuja (älä lyö
sitä, pudota sitä tai astu sen päälle). Älä pura
videokameraa osiin tai tee siihen muutoksia.
Varo erityisesti objektiivia.
Pidä POWER-kytkin asennossa OFF (CHG),
kun et käytä videokameraa.
Älä pidä videokameraa käärittynä esimerkiksi
pyyhkeeseen, kun käytät videokameraa.
Muutoin videokameran sisäinen lämpötila voi
nousta liikaa.
Kun irrotat verkkovirtajohdon, vedä aina
pistokkeesta, älä johdosta.
Älä sijoita verkkovirtajohdon päälle painavia
esineitä. Muutoin johto voi vioittua.
Pidä metalliset kosketuspinnat puhtaina.
Pidä kaukosäädin ja nappiparisto lasten
ulottumattomissa. Jos joku kuitenkin nielee
pariston, vie hänet heti lääkäriin.
Jos akun elektrolyyttinestettä on päässyt
vuotamaan, toimi seuraavasti:
– Ota yhteys lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon.
– Pese iholle päässyt neste pois.
– Jos vuotanutta nestettä pääsee silmiisi,
huuhtele ne runsaalla vedellä ja hakeudu
lääkärin hoitoon.
x Jos videokameraa ei aiota käyttää
pitkään aikaan
• Kytke kameraan aika ajoin virta ja toista siinä
levyä tai tallenna sillä noin kolmen minuutin
ajan.
• Poista levy videokamerasta.
FI
Jatkuu ,
101
Kunnossapito ja varotoimet (Jatkuu)
• Kuluta akun varaus täysin loppuun ennen akun
varastointia.
Kosteuden tiivistyminen
Jos tuot videokameran kylmästä suoraan
lämpimään paikkaan, videokameran sisään,
levyn pinnalle sekä luku/kirjoituspään
linssiin saattaa tiivistyä kosteutta. Tämä
saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
x Jos kosteutta pääsee tiivistymään
Anna kameran olla noin 1 tunti kytkemättä
siihen virtaa.
x Kosteuden tiivistymistä koskeva
huomautus
Videokameran sisään voi tiivistyä
kosteutta, jos siirrät kameran kylmästä
paikasta lämpimään paikkaan (tai
päinvastoin) tai käytät kameraa kosteassa
paikassa. Näin voi käydä esimerkiksi, jos
• tuot videokameran laskettelurinteestä
lämmityslaitteella varustettuun
huoneeseen
• tuot videokameran ilmastoidusta autosta
tai huoneesta ulos kuumaan ilmaan
• käytät videokameraa myrskyn tai
sadekuuron jälkeen
• käytät videokameraa kuumassa, kosteassa
paikassa.
x Kosteuden tiivistymisen estäminen
Jos siirrät videokameran kylmästä paikasta
lämpimään paikkaan tai päinvastoin, sijoita
kamera muovipussiin ja sulje pussi tiukasti.
Ota videokamera pois pussista, kun pussin
sisäinen lämpötila on saavuttanut
ympäristön lämpötilan (noin 1 tunnin
kuluttua).
LCD-näyttö
• Älä paina LCD-näyttöä voimakkaasti, sillä
muutoin se voi vioittua.
• Jos käytät videokameraa kylmässä
ympäristössä, LCD-näytössä voi näkyä
jälkikuva. Tämä ei ole merkki viasta.
• Videokameran käytön aikana LCD-näytön
takaosa voi lämmetä. Tämä ei ole merkki viasta.
FI
102
x LCD-näytön puhdistaminen
Jos LCD-näytössä on sormenjälkiä tai
pölyä, on suositeltavaa puhdistaa se
pehmeällä liinalla. Jos käytät LCD
Cleaning Kit -puhdistussarjaa (lisävaruste),
älä kostuta LCD-näyttöä puhdistusnesteellä
suoraan pakkauksesta. Käytä nesteeseen
kostutettua puhdistuspaperia.
x Tietoja kosketuspaneelin säätämisestä
(CALIBRATION)
Joskus voi olla, etteivät kosketuspaneelin
painikkeet toimi oikein. Jos näin käy, toimi
seuraavassa kuvatulla tavalla. Liitä
videokamera pistorasiaan kameran
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen
avulla ja käytä kameraa verkkolaitteella.
1 Kytke videokameraan virta ja paina
(HOME).
2 Kosketa
(SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [CALIBRATION].
3 Kosketa näytössä näkyvää ”×”-merkkiä
esimerkiksi ”Memory Stick Duo” -kortin
kulmalla. ”×”-merkin paikka muuttuu.
Peruuta koskettamalla [CANCEL].
Jos painoit väärää kohtaa, yritä kalibrointia
uudelleen.
b Huomautuksia
• Älä käytä kalibrointiin teräväkärkistä esinettä.
Muutoin saatat vahingoittaa LCD-näyttöä.
• Et voi kalibroida LCD-näyttöä, jos se on
käännettynä tai suljettuna näyttöpuoli ulospäin.
Kotelon käsittely
• Jos videokameran kotelo likaantuu, puhdista se
pehmeällä, kevyesti vedellä kostutetulla liinalla
ja pyyhi kotelo sitten kuivalla, pehmeällä
liinalla.
• Vältä seuraavia toimia, jotta pinnoite ei
vahingoitu.
– Älä käsittele laitteen lähellä tinneriä,
bensiiniä, alkoholia, kemikaaleilla käsiteltyjä
liinoja, hyönteissuihkeita tai aurinkovoiteita.
– Älä kosketa laitetta käsin, joissa on tällaisia
aineita.
– Älä jätä koteloa pitkäaikaiseen kosketukseen
kumisten tai vinyylimuovisten esineiden
kanssa.
• Puhdista objektiivi säännöllisesti, jotta
homeitiöt eivät pääse kasvamaan sen pinnalla.
Videokameraa kannattaa käyttää ainakin kerran
kuukaudessa, jotta se pysyy kauan hyvässä
kunnossa.
Etsimen sisäpinnan puhdistaminen
Poista pöly etsimen sisäpinnalta seuraavien
ohjeiden mukaan.
1 Vedä etsin ulos.
2 Paina sivulla olevaa kielekettä
kuulakärkikynällä tai muulla ohutkärkisellä
esineellä ja vedä silmäsuppilo irti nuolen
suuntaisesti.
Luku/kirjoituspään linssi
• Älä koske levysuojuksen sisäpuolella
olevaa linssiä. Kun et aseta tai poista
levyä, pidä levysuojus suljettuna, jotta
laitteeseen ei pääse pölyä.
• Jos videokamera ei toimi, koska luku-/
kirjoituspään linssi on likainen, puhdista
linssi puhaltimella (lisävaruste). Älä
koske linssiin suoraan puhdistuksen
aikana. Tämä saattaa aiheuttaa kameran
virheellisen toiminnan.
3 Puhdista pöly silmäsuppilon sisältä
esimerkiksi puhaltimella.
Luku-/kirjoituspään linssi
Lisätietoja
4 Paina etsin videokameran runkoon.
5 Puhdista pöly esimerkiksi puhaltimella
sisäosista, joihin silmäsuppilo oli
kiinnitetty.
Objektiivin hoitaminen ja
säilyttäminen
• Puhdista objektiivin pinta pehmeällä liinalla, jos
– objektiivin pinnalla on sormenjälkiä
– kuumassa tai kosteassa paikassa
– käytät objektiivia suolapitoisessa
ympäristössä, esimerkiksi meren rannalla.
• Säilytä objektiivia hyvin ilmastoidussa paikassa,
jossa ei ole likaa eikä pölyä.
FI
Jatkuu ,
103
Kunnossapito ja varotoimet (Jatkuu)
6 Kiinnitä silmäsuppilo etsimeen painamalla
sitä suoraan, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
b Huomautuksia
• Silmäsuppilo on tarkkuustyönä valmistettu osa.
Älä pura sitä enempää.
• Älä kosketa linssiä silmäsuppilolla.
• Jos käännät etsimen linssin säätövipua
irrotettuasi silmäsuppilon videokamerasta, vipu
ja linssi voivat irrota silmäsuppilosta. Jos näin
käy, aseta ne paikoilleen seuraavien ohjeiden
mukaan.
1 Kiinnitä vipu silmäsuppiloon kuvan
mukaiseen asentoon. Älä käännä vipua,
ennen kuin linssi on asetettu paikalleen.
2 Aseta linssi silmäsuppiloon niin, että kolme
ulkonemaa menevät vastaaviin uriin.
3 Käännä vipua nuolen suuntaan, jotta linssi
menee täydellisesti silmäsuppiloon.
FI
104
Videokameran sisäisen akun
lataaminen
Videokameran sisällä on akku, jonka
ansiosta päivämäärä, kellonaika ja muut
asetukset säilyvät, vaikka POWER-kytkin
olisi asennossa OFF (CHG). Sisäinen akku
latautuu aina, kun kamera kytketty
verkkolaitteella seinäpistorasiaan tai kun
siinä on akku. Akun varaus purkautuu
kokonaan noin 3 kuukauden kuluessa, jos
et käytä videokameraa lainkaan. Voit
käyttää videokameraa sisäisen akun
lataamisen jälkeen.
Vaikka sisäisen akun varaus olisi
purkautunut, videokameran toiminnot
toimivat normaalisti päivämäärän
tallennusta lukuun ottamatta.
x Toimenpiteet
Kytke videokamera pistorasiaan
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen
avulla. Aseta POWER-kytkin asentoon
OFF (CHG) ja anna videokameran olla
käyttämättömänä yli 24 tuntia.
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Videokuvan pakkausmuoto
MPEG2/JPEG (still-kuvat)
Äänen pakkausmuoto
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD608E
Dolby Digital 2-kan.
Dolby Digital Stereo Creator
DCR-DVD109E/DVD306E/DVD308E/
DVD708E
Dolby Digital 2-/5.1-kan.
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignaali
PAL-väri, CCIR-normit
Käytettävät levyt
8 cm:n DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/
DVD+R DL
Tallennusmuoto
Elokuva
DVD-RW: DVD-VIDEO (VIDEO-tila),
DVD-Video Recording
(VR-tila)
DVD+RW: DVD+RW Video
DVD-R/DVD+R DL:DVD-VIDEO
Still-kuva
Exif * Ver.2.2
Tallennusaika
Etsin
Elektroninen etsin (värillinen)
Kuvailmaisin
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
3 mm (1/6-tyyppinen) CCD (Charge Coupled
Device)
Yhteensä:
noin 800 000 kuvapistettä
Tehollisia (elokuva):
noin 400 000 kuvapistettä
Tehollisia (still-kuva):
noin 400 000 kuvapistettä
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
3mm (1/6-tyyppinen) CCD (Charge Coupled
Device)
Yhteensä:
noin 1 070 000 kuvapistettä
Tehollisia (elokuva,16:9)
noin 670 000 kuvapistettä
Objektiivi
Carl Zeiss Vario-Tessar
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
Optinen: 40 ×; digitaalinen: 80 ×, 2 000 ×
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
Optinen: 25 ×; digitaalinen: 50 ×, 2 000 ×
Suodattimen läpimitta: 30 mm
Polttoväli
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
F=1,8–4,1
f=1,9–76,0 mm
35 mm:n kinofilmikameran polttoväliksi
muutettuna
Elokuvat:
36–1 440 mm
Still-kuvat:
36–1 440 mm
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
F=1,8–3,2
f=2,5–62,5 mm
35 mm:n kinofilmikameran polttoväliksi
muutettuna
Elokuvat:
41–1 189 mm (16:9)**
43–1 075 mm (4:3)
Still-kuvat:
36–900 mm (4:3)
39–975 mm (16:9)
Lisätietoja
DVD-RW/DVD+RW/DVD-R
HQ: noin 20 min
SP: noin 30 min
LP: noin 60 min
DVD+R DL
HQ: noin 35 min
SP: noin 55 min
LP: noin 110 min
Tehollisia (elokuva,4:3)
noin 690 000 kuvapistettä
Tehollisia (still-kuva, 4:3)
noin 1 000 000 kuvapistettä
Tehollisia (still-kuva, 16:9)
noin 750 000 kuvapistettä
Värilämpötila
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Vähimmäisvalontarve
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
3 lx (luksia) (AUTO SLW SHUTTR ON,
suljinnopeus 1/25 sekuntia)
0 lx (luksia) (NightShot plus -toiminnon
aikana)
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
4 lx (luksia) (AUTO SLW SHUTTR ON,
suljinnopeus 1/25 sekuntia)
0 lx (luksia) (NightShot plus -toiminnon
aikana)
FI
Jatkuu ,
105
Tekniset tiedot (Jatkuu)
* ”Exif” on JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
-yhteenliittymän määrittelemä still-kuvien
tiedostomuoto. Tässä muodossa olevat tiedostot
voivat sisältää myös lisätietoja, esimerkiksi
tiedot videokamerassa kuvaushetkellä käytössä
olleista asetuksista.
** 16:9-tilassa polttoväliarvot ovat todellisia arvoja,
jotka aiheutuvat laajakulman käytöstä.
• Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön
myöntämällä lisenssillä.
Tulo-/lähtöliitännät
Audio-/videolähtöliitännät
10-nastainen liitäntä
Videosignaali: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmia)
Luminanssisignaali: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmia)
Krominanssisignaali: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmia)
Äänisignaali: 327 mV (kuormaimpedanssi
47 kΩ (kilo-ohmia)), lähtöimpedanssi alle
2,2 kΩ (kilo-ohmia)
USB-liitäntä
mini-B
(DCR-DVD106E/DVD109E/DVD306E: vain
lähtö)
REMOTE-liitäntä (DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E)
Stereominiliitäntä (Ø 2,5 mm)
LCD-näyttö
Kuva
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
6,2 cm (2,5-tyyppinen)
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
6,9 cm (2,7-tyyppinen, kuvasuhde 16:9)
Kuvapisteiden kokonaismäärä
123 200 (560 × 220)
Yleistä
Käyttöjännite
6,8/7,2 V (akku)
8,4 V (verkkolaite)
Keskimääräinen virrankulutus
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD608E
LCD: 2,9 W
Etsin: 2,7 W
DCR-DVD109E
LCD: 3,0 W
Etsin: 2,8 W
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
LCD: 3,2 W
(Kun LCD-näytön taustavalo on käytössä)
FI
106
Etsin: 2,9 W
Käyttölämpötila
0 °C – + 40 °C
Säilytyslämpötila
-20 °C – + 60 °C
Mitat (noin)
54,5 × 89 × 130,5 mm (l × k × s) ulkonevat osat
mukaan lukien
54,5 × 89 × 130,5 mm (l × k × s) mukaan lukien
ulkonevat osat, vakiovarusteisiin sisältyvä
akku NP-FH40 kiinnitettynä
Paino (noin)
DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
390 g, vain päälaite
440 g, NP-FH40-akku ja levy mukaan lukien
DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
400 g (vain päälaite)
450 g NP-FH40-akku ja levy mukaan lukien
Toimitetut vakiovarusteet
Katso sivu 18.
Verkkolaite AC-L200/L200B
Käyttöjännite
100–240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus
0,35–0,18 A
Tehonkulutus
18 W
Lähtöjännite
8,4 V DC*
Käyttölämpötila
0 °C – + 40 °C
Säilytyslämpötila
-20 °C – + 60 °C
Mitat (noin)
48 × 29 × 81 (l×k×s) ulkonevat osat pois lukien
Paino (noin)
170 g ilman verkkovirtajohtoa
* Katso muut tekniset tiedot verkkolaitteessa
olevasta kilvestä.
Akku NP-FH40
Suurin lähtöjännite
8,4 V DC
Lähtöjännite
7,2 V DC
Kapasiteetti
4,9 Wh (680 mAh)
Mitat (noin)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (l×k×s)
Paino (noin)
45 g
Käyttölämpötila
0 °C – + 40 °C
Tyyppi
Litium-ioni
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman
erillistä ilmoitusta.
Lisätietoja
FI
Jatkuu ,
107
Tekniset tiedot (Jatkuu)
Tavaramerkeistä
Huomautuksia lisenssistä
• ”Handycam” ja
TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU
KULUTTAJIEN HENKILÖKOHTAISEEN
KÄYTTÖÖN. MUU MPEG-2-STANDARDIN
MUKAINEN VIDEOTIETOJEN PAKATTUUN
MUOTOON KOODAAMINEN ON
KIELLETTY ILMAN MPEG-2-PATENTTIEN
EDELLYTTÄMÄÄ LISENSSIÄ, JONKA SAA
OSOITTEESTA MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206, USA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa
Sony Corporation.
”Memory Stick”, ”
”, ”Memory Stick
Duo”, ”
”, ”Memory Stick
PRO Duo”, ”
”,
”MagicGate”, ”
”,
”MagicGate Memory Stick” ja ”MagicGate
Memory Stick Duo” ovat tavaramerkkejä, jotka
omistaa Sony Corporation.
”InfoLITHIUM” on tavaramerkki, jonka
omistaa Sony Corporation.
DVD-RW, DVD+RW, DVD-R ja DVD+R DL
ovat tavaramerkkejä.
Dolby ja kaksois-D-symboli ovat
tavaramerkkejä, jotka omistaa Dolby
Laboratories.
Dolby Digital 5.1 Creator on Dolby
Laboratoriesin tavaramerkki.
Microsoft, Windows ja Windows Media ovat
Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa / muilla
alueilla.
Macintosh ja Mac OS ovat Apple Computer, Inc
-yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla
alueilla.
Pentium on Intel Corporation-yhtiön
tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat ovat
Adobe Systems Incorporated -yhtiön
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla
vastaavien yhtiöiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi merkkejä
™ ja ”®” ei ole liitetty kaikkiin tämän
käyttöohjeen asianomaisiin kohtiin.
FI
108
”C Library”-, ”Expat”-, ”zlib”- ja ”libjpeg”ohjelmistot toimitetaan videokamerassa.
Toimitamme nämä ohjelmistot niiden
tekijänoikeuksien omistajien kanssa tehtyjen
lisenssisopimusten perusteella. Näiden
ohjelmistojen tekijänoikeuksien omistajien
pyyntöjen perusteella meillä on velvoite ilmoittaa
käyttäjälle seuraavat tiedot. Lue seuraavat osat.
Lue ”license1.pdf”, joka on ”License”-kansiossa
CD-ROM-levyllä. Se sisältää ”C Library”-,
”Expat”-, ”zlib”- ja ”libjpeg”-ohjelmistojen
(englanninkieliset) käyttöoikeussopimukset.
Sovellettu GNU GPL- / LGPL-ohjelmisto
Videokamerassa on ohjelmistoja, jotka ovat
seuraavan GNU General Public License
-käyttöoikeussopimuksen (tästä eteenpäin
kutsutaan nimellä ”GPL”) tai GNU Lesser
General Public License -käyttöoikeussopimuksen
(tästä eteenpäin kutsutaan nimellä ”LGPL”)
alaisia.
Tässä ilmoitetaan käyttäjälle, että hänellä on
oikeus käyttää, muuttaa ja jaella näiden
ohjelmistojen lähdekoodia mukana toimitetun
GPL-/LGPL-käyttöoikeussopimuksen ehtojen
mukaisesti.
Lähdekoodi on saatavissa Internetistä. Sen voi
ladata menemällä seuraavaan web-sivustoon ja
valitsemalla HDR-UX1/HDR-SR1.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Toivomme, ettei käyttäjä ota meihin yhteyttä
lähdekoodin sisältöä koskevissa asioissa.
Lue ”license2.pdf”, joka on ”License”-kansiossa
CD-ROM-levyllä. Se sisältää ohjelmistojen
(englanninkieliset) ”GPL”- ja ”LGPL”käyttöoikeussopimukset.
PDF-tiedoston katselu edellyttää Adobe Reader
-ohjelmistoa. Jos sitä ei ole asennettu
tietokoneeseen, voit hakea sen Adobe Systems
-yhtiön web-sivustosta:
http://www.adobe.com/
Pikaopas
Osien ja säädinten sijainti
Sulkeissa ( ) olevilla sivuilla on lisätietoja.
A Zoomausvipu (33, 38)
E Silmäsuppilo (103)
O BATT (akku) -vapautusvipu (19)
C POWER-kytkin (22)
Pikaopas
D Etsimen linssin säätövipu (24)
N Jalustan kiinnitysosa
Kiinnitä kolmijalkainen jalusta
(lisävaruste: ruuvin on oltava on alle
5,5 mm:n pituinen) jalustaruuvilla
jalustan kiinnitysreikään.
B PHOTO-painike (28, 32)
F Etsin (24)
G
(Elokuva)- /
merkkivalot (22)
(Still-kuva) -tilan
H Akku (19)
I START/STOP-painike (28, 32)
J NIGHTSHOT PLUS -kytkin (34)
K CHG (charge) -merkkivalo (19)
L DC IN -liitäntä (19)
M Käsihihna (31)
FI
Jatkuu ,
109
Osien ja säädinten sijainti (Jatkuu)
A Active Interface Shoe
*
Active Interface Shoe syöttää virtaa
lisälaitteisiin, kuten videovaloon,
salamaan tai mikrofoniin. Lisälaitteen
virta kytketään tai katkaistaan
videokameran POWER-kytkimellä.
Katso lisätietoja kyseisen lisälaitteen
käyttöohjeesta.
Active Interface Shoe on varustettu
turvakiinnityksellä, jonka avulla siihen
asennetun lisälaitteen voi kiinnittää
pitävästi. Paina lisälaite pohjaan asti ja
kiristä sitten kiinnitysruuvi. Kun haluat
poistaa lisälaitteen, avaa ruuvia, paina
lisälaitetta alaspäin ja vedä se ulos.
• Kun kuvaat elokuvia ja ulkoinen salama
(lisävaruste) on liitettynä varustekenkään,
katkaise virta ulkoisesta salamasta, jotta
latautumisääni ei tallennu.
• Kun ulkoinen mikrofoni (lisävaruste) on
kytketty, se on etusijalla videokameran
omaan mikrofoniin verrattuna (s. 33).
B ACCESS-merkkivalo (Levy) (25)
C Levykannen OPEN-kytkin (25)
D Levykansi (25)
FI
110
ESisäinen mikrofoni (33)
Active Interface Shoe -yhteensopiva
mikrofoni on etusijalla liitettynä
ollessaan (DCR-DVD306E/DVD308E/
DVD708E).
F Objektiivi (Carl Zeiss -objektiivi) (4)
G Kaukosäädinsignaalin tunnistin*
Suuntaa kaukosäädin (s. 112)
videokamerassa olevaan
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen.
H Infrapunaportti (61)
I LENS COVER -kytkin (24)
J REMOTE-liitäntä*
Muiden lisälaitteiden liittämistä varten.
K A/V OUT -liitäntä (39, 51)
* DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
A ”Memory Stick Duo” -korttipaikka (26)
M DISP/BATT INFO -painike (20)
B LCD-näyttö/kosketuspaneeli (16, 24)
N WIDE SELECT -painike* (34)
C
(HOME)-painike (16, 59)
D Zoomauspainikkeet (33, 38)
E START/STOP-painike (28, 32)
F
*DCR-DVD106E/DVD108E/DVD109E/
DVD608E
**DCR-DVD306E/DVD308E/DVD708E
(VIEW IMAGES) -painike (29, 36)
G EASY-painike (28)
H BACK LIGHT -painike (34)
Pikaopas
I Kaiutin
Toistettava ääni kuuluu kaiuttimesta.
Jos haluat tietoja äänenvoimakkuuden
säätämisestä, katso sivu 37.
J Kortinkäyttövalo (”Memory Stick
Duo”) (26)
K (USB)-liitäntä (52)
(DCR-DVD106E/DVD109E/
DVD306E: vain lähtö)
L RESET-painike
Palauttaa kaikki asetukset päivämäärä ja
kellonaika mukaan lukien
tehdasasetusten mukaisiksi.
FI
Jatkuu ,
111
Osien ja säädinten sijainti (Jatkuu)
Kaukosäädin (DCR-DVD306E/
DVD308E/DVD708E)
M Painikkeet b / B / v / V / ENTER
Kun jotain näistä painikkeista painetaan
VISUAL INDEX -näytössä tai
toistoluettelossa, LCD-näyttöön tulee oranssi
kehys. Valitse haluamasi painike tai kohde
painamalla b / B / v / V ja vahvista valinta
painamalla ENTER.
b Huomautuksia
• Poista suojakalvo ennen kaukosäätimen
käyttämistä.
Suojakalvo
A DATA CODE -painike (64)
Kun tätä painetaan toiston aikana,
tallennettuihin kuviin liittyvä päivämäärä ja
kellonaika tai kameran asetustiedot tulevat
näkyviin.
B PHOTO-painike (28, 32)
Videokamera tallentaa still-kuvaksi sen kuvan,
joka on näkyvissä, kun painat tätä painiketta.
C SCAN/SLOW-painikkeet (29, 37)
D . > (edellinen/seuraava)
-painikkeet (29, 37)
• Suuntaa kaukosäädin videokamerassa olevaan
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen (s. 110).
• Jos kaukosäätimestä ei lähetetä komentoja tietyn
ajan kuluessa, oranssi kehys katoaa. Kun painat
jälleen b / B / v / V tai ENTER, kehys tulee
uudelleen näyttöön samaan kohtaan, jossa se
viimeksi näkyi.
• Joitakin LCD-näytön painikkeita ei voi valita
painamalla b / B / v / V.
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
1 Paina kielekettä, aseta kynsi uraan ja vedä
paristolokero ulos.
2 Aseta lokeroon uusi paristo +-puoli
ylöspäin.
3 Aseta paristolokero takaisin
kaukosäätimeen niin, että lokero napsahtaa
paikalleen.
E PLAY-painike (29, 37)
F STOP-painike (29, 37)
G DISPLAY-painike (20)
Kieleke
H Lähetin
I START/STOP-painike (28, 32)
VAROITUS
J Zoomauspainikkeet (33, 38)
Paristo voi räjähtää, jos sitä käsitellään
väärin. Paristoa ei saa ladata, purkaa eikä
hävittää polttamalla.
K PAUSE-painikkeet (29, 37)
L VISUAL INDEX -painike (29, 36)
Näyttää VISUAL INDEX -näytön, kun
painiketta painetaan toiston aikana.
FI
112
• Kun litium-pariston varaus heikkenee,
kaukosäätimen käyttöalue lyhenee tai
kaukosäädin ei enää toimi oikein. Jos näin käy,
korvaa paristo uudella Sony CR2025 -litiumparistolla. Muun pariston käyttö voi aiheuttaa
tulipalon tai räjähdyksen vaaran.
Kuvauksen/toiston aikana näytössä näkyvät
ilmaisimet
Elokuvien tallennus
Still-kuvien tallennus
SP
A Tallennustila (HQ/SP/LP) (61)
K Laatu ([FINE] / [STD]) (63)
B HOME-painike (16, 59)
L Kuvakoko (63)
C Akun jäljellä oleva varaus (suunnilleen)
(20)
M Näkyvissä, kun still-kuvaa tallennetaan.
D Tallennuksen tila ([STBY] (valmiustila)
tai [REC] (tallennus))
E Laskuri (tunnit/minuutit/sekunnit)
F Levytyyppi (11)
G Tallennusmuoto (11)
Näkyy vain DVD-RW-levyä
käytettäessä.
N Tallennuskansio
z Vihjeitä
• Kun ”Memory Stick Duo” -korttiin
tallennettavien still-kuvien määrä kasvaa, niiden
tallentamista varten luodaan automaattisesti
uusia kansioita.
H OPTION-painike (17, 70)
I VIEW IMAGES -painike (29, 36)
J 5.1-kanavaisen tilaäänen tallennus (33)
Pikaopas
FI
Jatkuu ,
113
Kuvauksen/toiston aikana näytössä näkyvät ilmaisimet (Jatkuu)
Elokuvien katselu
Still-kuvien katselu
SP
A Tallennustila (HQ/SP/LP) (61)
L Kuvakoko (63)
B Paluupainike
C Akun jäljellä oleva varaus (suunnilleen)
(20)
M Nykyisen still-kuvan numero /
Tallennettujen still-kuvien
kokonaismäärä
D Toistotila
N Diaesityspainike (38)
E Laskuri (tunnit/minuutit/sekunnit)
O Edellinen/seuraava-painike (30, 37)
F Levytyyppi (11)
P Tiedoston nimi
G Edellinen/seuraava-painike (29, 37)
Q VISUAL INDEX -painike (29, 36)
H Otoksen numero
R Toistokansio
I OPTION-painike (17, 70)
J Video-ohjauspainikkeet (29, 37)
K 5.1-kanavaisen tilaäänen tallennus (33)
FI
114
Tehtyjen muutosten ilmaisimet
Seuraavat ilmaisimet näkyvät näytössä
tallennuksen/toiston aikana ja ilmaisevat
videokameran asetukset.
Vasen yläkulma
Oikea yläkulma
Ilmaisin
Merkitys
EZ
Varoitus (92)
Alareuna
Ilmaisin
Merkitys
Kuvatehoste (76)
Digitaalitehoste (76)
Manuaalinen tarkennus
(72)
9
Alareuna
Keskio
Vasen yläkulma
Ilmaisin
Taustavalo (34)
.
Merkitys
n
Valkotasapaino (74)
5.1-kanavaisen tilaäänen
tallennus/toisto (33)
SteadyShot poissa
käytöstä (62)
Kuvaus vitkalaukaisimen
avulla (76)
EXPOSURE (73)/
SPOT METER (73)
MICREF LEVEL matala
(76)
Telemakro (72)
Salamavalo (64, 76)
[WIDE SELECT] (61)
WIDE SELECT (34)
Oikea yläkulma
Merkitys
Nosto/häivytys (75)
LCD-näytön taustavalo ei
käytössä (24)
Datakoodi toiston aikana
Tallennettuihin kuviin liittyvä päivämäärä,
kellonaika ja kameran asetustiedot
tallennetaan automaattisesti levylle ja
”Memory Stick Duo” -korttiin. Ne eivät ole
näkyvissä tallennuksen aikana. Voit
kuitenkin tarkastaa ne toiston aikana
[DATA CODE] -toiminnolla (s. 64).
Tallennuspäivämäärän ja -kellonajan saa
näkyviin myös toisessa laitteessa ([SUB-T
DATE], s. 62).
Pikaopas
Ilmaisin
SCENE SELECTION
(73)
Keskiosa
Ilmaisin
Merkitys
NightShot plus (34)
Super NightShot plus
(75)
Color Slow Shutter (75)
Diaesitys asetettu (38)
PictBridge-yhteys (52)
FI
115
Sanasto
x 5.1-kanavainen tilaääni
x VR-tila
Järjestelmä, jossa ääni toistetaan 6 kaiuttimesta.
Edessä on 3 kaiutinta (vasemmalla, oikealla ja
keskellä) ja takana 2 (oikealla ja vasemmalla).
Järjestelmään kuuluu vielä lisäbassokaiutin
(0.1-kanava), joka toistaa enintään 120 Hz:n
taajuudet.
Toinen DVD-RW-levyä käytettäessä valittavissa
oleva tallennusmuoto. VR-tila mahdollistaa levyn
muokkaamisen (otosten poistamisen tai
järjestyksen muuttamisen) videokamerassa.
Levyn viimeisteleminen mahdollistaa sen toiston
VR-tilan kanssa yhteensopivissa DVD-laitteissa.
x DVD-valikko
x VISUAL INDEX
Valikkonäyttö, jonka avulla voi valita tietyn
kohtauksen toisessa laitteessa toistettavalta
levyltä.
Tämä toiminto näyttää tallennetut elokuvat ja
still-kuvat pienoiskuvina, joten toistettavat
otokset on helppo valita.
x Dolby Digital
Dolby Laboratories Inc:n kehittämä digitaalinen
äänenkoodaustekniikka (pakkaustekniikka).
x Dolby Digital 5.1 Creator
Dolby Laboratories Inc:n kehittämä
äänenpakkaustekniikka, joka pakkaa äänen
tehokkaasti ja samalla säilyttää äänen
laadukkaana. Se mahdollistaa 5.1-kanavaisen
tilaäänen tallentamisen ja hyödyntää levytilan
tehokkaasti. Dolby Digital 5.1 Creator -tekniikalla
luotua levyä voi toistaa laitteessa, joka on
yhteensopiva tässä videokamerassa luodun levyn
kanssa.
x MPEG
MPEG (lyhenne sanoista Moving Picture Experts
Group) on joukko standardeja, joita käytetään
videodatan (elokuvat) ja audiodatan
koodaamisessa (kuvan pakkaamisessa). Käytössä
ovat MPEG1- ja MPEG2-muodot. Tämä
videokamera tallentaa elokuvat MPEG2-muotoon
käyttämällä SD-tarkkuutta (normaali tarkkuus).
x Pienoiskuva
Pienikokoisia kuvia, joiden avulla voidaan
katsella useita otoksia samanaikaisesti. ”VISUAL
INDEX”- ja ”DVD MENU” -näytöissä käytetään
pienoiskuvia.
x VIDEO-tila
Toinen DVD-RW-levyä käytettäessä valittavissa
oleva tallennusmuoto VIDEO-tila tarjoaa
erinomaisen yhteensopivuuden muiden DVDlaitteiden kanssa.
FI
116
Hakemisto
Numerot
CLOCK/LANG-asetukset .... 68
16:9 .................................34, 67
COLOR SLOW SHTR (hidas
värisuljin) ....................... 75, 91
16:9 WIDE............................61
21-nastainen sovitin ..............40
4:3 .............................34, 61, 67
5.1-kanavaisen tilaäänen
tallennus................................33
8 cm:n DVD............................9
FILE NO. (Tiedoston numero)
..............................................63
FIREWORKS .......................74
FLASH LEVEL....................64
D
FLASH MODE.....................76
DATA CODE....................... 64
FOCUS ...........................72, 87
DATE/TIME ........................ 64
FORMAT
DC IN -liitäntä ..................... 19
Levy...............................56
DC-pistoke ........................... 19
A
DELETE
Levy .............................. 45
Active Interface Shoe .........110
”Memory Stick Duo” .... 46
Aikavyöhykkeet....................96
Akku .....................................19
Akun jäljellä oleva varaus
..............................20, 113, 114
DEMO MODE ..................... 69
Diaesitys............................... 38
G
GENERAL SET -asetukset
..............................................69
H
DIGITAL ZOOM................. 62
HOME MENU -valikko .15, 59
Akun tiedot ...........................20
DISC INFO .......................... 54
CLOCK/LANG-asetukset
.......................................68
Alkuperäinen
DISC SELECT GUIDE ....... 55
DELETE........................45
DISP OUTPUT .................... 68
DIVIDE .........................47
DISPLAY............................. 65
Aloitusohje................77, 81, 82
GENERAL SET -asetukset
.......................................69
MOVIE SETTINGS
-asetukset.......................61
DIVIDE
AREA SET ...........................68
Alkuperäinen................. 47
Asentaminen .........................78
Toistoluettelo ................ 50
OUTPUT SETTINGS
-asetukset.......................67
AUTO SLW SHUTTR
(automaattinen hidas suljin)
........................................62, 91
Dolby Digital 5.1 Creator
...................................... 33, 116
PHOTO SETTINGS
-asetukset.......................63
DVD-asema.......................... 54
A.SHUT OFF (automaattinen
virrankatkaisu) ......................69
DVD-R ................................. 12
SOUND/DISP SET
-asetukset.......................66
A/V-liitäntäkaapeli .........39, 51
VIEW IMAGES SET
-asetukset.......................64
DVD-valikko........................ 44
HQ ........................................61
DVD+R DL.......................... 12
DVD+RW ............................ 12
I
D.EFFECT (Digitaalitehoste)
........................................ 76, 91
Ilmaisimet ...........................115
BLACK FADER...................76
E
INDOOR...............................74
B&W.....................................76
Easy Handycam.................... 28
BACK LIGHT ................34, 87
BEACH.................................74
BEEP ....................................66
C
CALIBRATION .................102
Pikaopas
B
DVD-RW ............................. 12
EDIT..................................... 47
Etsin ..................................... 24
EXPOSURE ................... 73, 91
CAMERA DATA .................64
CANDLE ..............................73
F
CD-ROM ..............................77
FADER........................... 75, 91
IMAGE SIZE........................63
InfoLITHIUM.....................100
Itsediagnoosinäyttö...............92
J
Jalusta .................................109
JPEG .....................................98
Järjestelmävaatimukset.........77
CLOCK SET.........................22
FI
Jatkuu ,
117
Hakemisto (Jatkuu)
K
M
Kaksipuolinen.......................97
Macintosh............................. 81
Katselu..................................29
MANAGE DISC/MEMORY
-luokka ................................. 54
Kaukosäädin .......................112
Kolikkoparisto (litium-paristo)
............................................112
Kopiointi...............................51
Kosteuden tiivistyminen.....102
Kunnossapito ........................97
Kuvake................Katso Näytön
ilmaisimet
Kuvanauhuri tai DVD/HDDtallennin ................................51
Kuvasuhde ................34, 39, 61
”Memory Stick Duo............. 26
”Memory Stick Duo” -kortti
............................................. 98
Memory Stick Duo -sovitin
............................................. 99
MICREF LEVEL................. 76
MOVIE SETTINGS -asetukset
............................................. 61
Q
QUALITY ............................ 63
R
REC MODE (tallennustila)
.............................................. 61
REDEYE REDUC................ 64
REMAINING ....................... 62
Muoto
REMOTE CTRL ..................69
”Memory Stick Duo”.... 57
RESET-painike...................111
S
NIGHTSHOT LIGHT.......... 61
Sanasto ...............................116
NightShot plus ..................... 34
L
SCENE SELECTION ....73, 91
NTSC ................................... 95
SELF-TIMER....................... 76
Laajakulma ...........................33
Näytön ilmaisimet.............. 113
SEPIA................................... 76
LANDSCAPE ......................74
SETTINGS-luokka............... 59
LANGUAGE SET................68
O
Latausaika.............................20
Objektiivin suojus ................ 24
SNOW ..................................74
LCD BL LEVEL (LCD-näytön
taustavalon voimakkuus)
........................................66, 88
Ohjelmisto............................ 78
ONE PUSH .......................... 75
SOUND/DISP SET -asetukset
.............................................. 66
OPTION MENU .................. 70
SP ......................................... 61
OTHERS-luokka.................. 45
SPORTS (urheilukuvaus)..... 74
OUTDOOR.......................... 74
SPOT FOCUS ......................72
OUTPUT SETTINGS
-asetukset ............................. 67
SPOT METER (Monipuolinen
pistemittaus) ...................73, 91
LCD BRIGHT ......................66
LCD COLOR .......................66
LCD-näytön taustavalo.........24
Levy................................25, 97
Levyn jäljellä oleva kapasiteetti
..............................................62
Sisäinen akku......................104
SPOTLIGHT ........................ 74
P
STEADYSHOT....................62
PAL...................................... 95
Still-kuvat .......................28, 32
Paristo ................................ 112
SUB-T DATE....................... 62
Lisätallennukset....................57
PASTEL............................... 76
SUMMERTIME................... 68
LP .........................................61
Peilikuvatila ......................... 34
SUNRISE&SUNSET ...........74
Luku-/kirjoituspään linssi...103
PHOTO SETTINGS -asetukset
............................................. 63
Suojakalvo ..........................112
Levyn nimi ...........................55
Levynkannen OPEN-kytkin
..............................................25
PictBridge ............................ 52
Picture Motion Browser....... 77
FI
PORTRAIT .......................... 74
N
Käyttö muissa maissa / muilla
alueilla ..................................95
118
Pienoiskuva ........................116
MPEG ................................ 116
Kuvaus............................28, 31
Käsihihna..............................31
PICT.EFFECT (Kuvatehoste)
........................................76, 91
S.NIGHTSHOT PLS (Super
NightShot plus) ..............75, 91
T
VR-tila.......................... 11, 116
Tallennusaika..................11, 20
W
Tallennusmuoto ....................11
Tallennussuojakytkin ............99
Tekijänoikeudet ..............4, 108
Tekniset tiedot ....................105
TELE MACRO ...............72, 91
Telekuvaus............................33
Televisio .........................39, 67
Tietokone ..............................77
WHITE BAL. (valkotasapaino)
........................................ 74, 91
WHITE FADER................... 76
WIDE SELECT.............. 61, 88
Windows .............................. 77
Z
Zoomaus............................... 33
Toisto ..............................29, 36
Toistoaika .............................21
Toistoluettelo
Luominen.......................48
Toisto.............................49
Toistozoomaus......................38
Tulostaminen ........................52
TV TYPE ........................39, 67
TV-värijärjestelmä................95
TWILIGHT...........................73
U
UNFINALIZE.................57, 90
USB 2.0 ................................78
V
Pikaopas
Vakiovarusteet ......................18
Valmistelevat toimet.............19
Varoitusilmaisimet................92
Varoitusilmoitukset ..............93
VBR ......................................11
Verkkolaite ...........................19
Verkkovirtajohto...................19
VF B.LIGHT (etsimen
kirkkaus) ...............................66
VIDEO-tila ...................11, 116
VIEW IMAGES SET
-asetukset ..............................64
Viimeistely............................41
VISUAL INDEX ....29, 36, 116
VOLUME .......................37, 66
FI
119
Download PDF

advertising