Sony | DCR-DVD115E | Sony DCR-DVD115E Käyttöohjeet

3-285-367-71(1)
Digital Video Camera Recorder
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohjeet
FI
DK/FI
DCR-DVD110E/DVD115E/
DVD310E/DVD410E/DVD610E/
DVD710E/DVD810E
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä
kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
http://www.sony.net/
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir.
Painettu vähintään 70% kierrätetylle
paperille.
Printed in China
© 2008 Sony Corporation
Læs dette, før du betjener dit videokamera
Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne brugsanvisning grundigt og gemme
den til fremtidig brug.
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
Udsæt ikke batterierne for høj varme,
f.eks. sollys, åben ild eller lignende.
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den
angivne type. I modsat fald kan der
opstå brand eller ske personskade.
Til kunder i Europa
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
DK
2
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af
dette produkt kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Relevant tilbehør: Fjernbetjening (DCRDVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E)
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer).
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald.
Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne
opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden
samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet
kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier.
Yderlige information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Bemærkning til kunder i lande, hvor
EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Den autoriserede repræsentant for
EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Se de angivne adresser i de separate
service- og garantidokumenter angående service
og garanti.
Bemærkninger om brug
Videokameraet leveres med to slags
brugsanvisninger.
– "Betjeningsvejledning" (Denne
brugsanvisning)
– "PMB Guide" om brug af videokameraet
sammen med en tilsluttet computer
(findes på den medfølgende CD-ROM)
(s. 97)
Disc-typer, der kan bruges i
videokameraet
Det er kun muligt at bruge følgende disctyper.
– 8 cm DVD-RW
– 8 cm DVD+RW
– 8 cm DVD-R
– 8 cm DVD+R DL
Brug discs, der er mærket som vist
herunder. For yderligere oplysninger, se
side 11.
Af hensyn til pålidelighed og holdbarhed i
forbindelse med optagelse/afspilning
anbefaler vi, at du bruger Sony-discs eller
*(for VIDEO
discs, der er mærket
CAMERA) i videokameraet.
* Discen kan være mærket
afhængigt af, hvor den købes.
b Bemærk
• Brug af andre discs end ovennævnte kan give
utilfredsstillende optagelse/afspilning eller
resultere i, at discen ikke kan tages ud af
videokameraet.
DK
Typer af "Memory Stick"-kort, der kan
bruges i videokameraet
• Til optagelse af film anbefaler vi, at du
bruger et "Memory Stick PRO Duo"-kort
på 512 MB eller større, som er mærket:
–
("Memory Stick
PRO Duo")*
–
("Memory Stick
PRO-HG Duo")
* Du kan bruge et "Memory Stick PRO Duo"kort med eller uden mærket "Mark2".
• Se side 32 for optagetid på et "Memory
Stick PRO Duo"-kort.
"Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick
PRO-HG Duo"
(Denne størrelse kan bruges i dit
videokamera).
"Memory Stick"
(Dette kan ikke bruges i dit videokamera).
DK
Fortsættes ,
3
Læs dette, før du betjener dit videokamera (fortsættes)
• "Memory Stick PRO Duo"-kort og
"Memory Stick PRO-HG Duo"-kort
omtales begge som "Memory Stick PRO
Duo"-kort i denne brugsanvisning.
• Det er ikke muligt at anvende andre typer
af hukommelseskort end dem, der er
nævnt herover.
• "Memory Stick PRO Duo"-kort kan kun
bruges sammen med "Memory Stick
PRO"-kompatibelt udstyr.
• Påsæt ikke etiketter el.lign. på et
"Memory Stick PRO Duo"-kort eller en
Memory Stick Duo-adapter.
• Når du bruger et "Memory Stick PRO
Duo"-kort med "Memory Stick"kompatibelt udstyr, skal du indsætte
"Memory Stick PRO Duo"-kortet i
Memory Stick Duo-adapteren.
Brug af videokameraet
• Du må ikke holde videokameraet i
følgende dele.
Søger
LCD-skærm
Batteri
• Videokameraet er ikke støvtæt, dryptæt
eller vandtæt. Se “Om håndtering af
videokameraet” (s. 122).
• For at forhindre, at medier bliver ødelagt,
eller at billedoptagelser går tabt, må du
ikke gøre følgende, hvis en af
indikatorerne
(Film)/
(Still) (s. 23)
eller ACCESS/access-indikatorerne
(s. 29, 31) lyser:
– Fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra videokameraet
DK
4
– Udsætte videokameraet for stød eller
rystelser
– Fjerne "Memory Stick PRO Duo"-kortet
fra videokameraet
• Når du tilslutter videokameraet til en
anden enhed med et kabel, skal du
kontrollere, at tilslutningsstikket vender
rigtigt. Hvis du bruger magt til at tvinge
stikket ind i terminalen, kan det beskadige
terminalen og medføre fejlfunktion af
videokameraet.
Om menupunkterne, LCD-panelet,
søgeren og objektivet
• Et menupunkt, der er nedtonet, er ikke
tilgængeligt under de aktuelle optagelseseller afspilningsbetingelser.
• LCD-skærmen og søgeren er fremstillet
ved hjælp af en teknologi, der er
kendetegnet ved ekstrem høj præcision,
således at andelen af effektive pixels
udgør 99,99 %. Der kan dog forekomme
små sorte og/eller lyse prikker (hvide,
røde, blå eller grønne), som konstant vises
på LCD-skærmen og i søgeren. Disse
punkter er et normalt resultat af
fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde optagelsen.
Sort punkt
Hvidt, rødt, blåt eller
grønt punkt
• Hvis LCD-skærmen, søgeren eller
objektivet udsættes for direkte sollys i
længere perioder, kan det resultere i, at
videokameraet ikke fungerer korrekt.
• Du må ikke rette videokameraet mod
solen. Det kan medføre fejl i
videokameraet. Tag i stedet billeder af
solen under svage lysforhold, f.eks. ved
skumring.
Om optagelse
• Inden du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at sikre
dig, at billede og lyd optages uden
problemer.
– DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/
DVD610E/DVD710E
Brug en DVD-RW/DVD+RW til
prøveoptagelse.
– DCR-DVD410E/DVD810E
Lav en prøveoptagelse med den interne
hukommelse.
• Der gives ingen kompensation for
indholdet af optagelser – dette gælder
også, selvom optagelse eller afspilning
ikke er mulig som følge af en fejl i
videokameraet, på optagemedier, osv.
• TV-farvesystemer varierer, afhængigt af
lande/områder. Hvis du vil se
optagelserne på et TV, skal du bruge et
TV, der er baseret på PAL-systemet.
• Fjernsynsprogrammer, film, videobånd og
andet materiale kan være ophavsretligt
beskyttet. Uautoriseret optagelse af sådant
materiale kan være i strid med loven om
ophavsret.
• Hvis du gennem længere tid optager/
sletter billeder, vil data i den interne
hukommelse (DCR-DVD410E/
DVD810E) eller på et "Memory Stick
PRO Duo"-kort blive fragmenterede. Der
vil ikke kunne gemmes eller optages
billeder. Hvis det sker, skal du først
gemme dine billeder på en anden type
medie (s. 54, 62) og derefter formatere
mediet (s. 72).
Om sprogindstilling
Skærmvisningerne på hvert sprog bruges til
at illustrere betjeningen. Du kan eventuelt
vælge et andet skærmsprog, før du bruger
videokameraet (s. 24).
Om bortskaffelse/ejerskifte (DCRDVD410E/DVD810E)
Selvom du formaterer videokameraets
interne hukommelse (s. 72), er alle data
måske ikke helt slettet fra den interne
hukommelse. Hvis du forærer eller sælger
videokameraet til andre, anbefaler vi derfor,
at du bruger [ EMPTY] (s. 77) for at
forhindre, at andre får adgang til dine data.
Når videokameraet skal bortskaffes,
anbefaler vi ud over ovenstående, at du
ødelægger selve videokamerahuset.
Om Carl Zeiss-objektivet
Videokameraet er udstyret med et Carl
Zeiss-objektiv, der er udviklet i samarbejde
med Carl Zeiss i Tyskland og Sony
Corporation. Dette objektiv producerer
fremragende billeder. Det anvender MTFmålesystemet til videokameraer og byder
på en kvalitet, der er typisk for Carl Zeissobjektiver.
MTF = Modulation Transfer Function.
Tallet angiver den mængde lys fra et motiv,
der når ind i objektivet.
Om denne brugsanvisning
• De billeder af LCD-skærmen, søgeren og
indikatorerne, der er vist i denne
brugsanvisning, er optaget med et digitalt
stillbilledkamera, og kan derfor se
anderledes ud end i virkeligheden.
• De discs, der omtales i denne
brugsanvisning, er 8 cm DVD-discs.
• Den interne hukommelse (DCRDVD410E/DVD810E), discs og
"Memory Stick PRO Duo"-kort kaldes
"medier" i denne brugsanvisning.
• Hvis andet ikke fremgår, er
illustrationerne i denne brugsanvisning
baseret på DCR-DVD810E.
• Design og specifikationer på medier og
andet tilbehør kan ændres uden varsel.
DK
Fortsættes ,
5
Læs dette, før du betjener dit videokamera (fortsættes)
Om symbolerne i denne
brugsanvisning.
• Hvilke funktioner, der er tilgængelige,
afhænger af de anvendte medier.
Følgende symboler bruges til at vise,
hvilke typer medier du kan bruge
sammen med en bestemt funktion.
Intern hukommelse
Disc
"Memory Stick PRO Duo"
DK
6
Indholdsfortegnelse
Læs dette, før du betjener dit
videokamera ................................. 2
Indholdsfortegnelse ........................ 7
Eksempler på motiver og
løsninger .......................................9
Få fuldt udbytte af dit
videokamera
Udnyt forskellige "medier" til at
opfylde dine behov ...................... 10
Medier til videokameraet .............. 11
Brug af videokameraet ................. 13
" HOME" og " OPTION"
- Udnyt to typer menuer .............. 15
Introduktion
Trin 1: Kontrol af de medfølgende
komponenter ............................... 18
Trin 2: Opladning af batteriet ........ 19
Trin 3: Tænde for strømmen og
indstille dato og klokkeslæt ......... 23
Ændring af sprogindstillingen .... 24
Trin 4: Tilpasning af kameraet før
optagelse .................................... 25
Trin 5: Valg af medier ................... 27
Trin 6: Isætning af en disc eller et
"Memory Stick PRO Duo"-kort .... 29
Optagelse og afspilning
Nem optagelse og afspilning (Easy
Handycam-betjening) .................. 33
Optagelse ..................................... 37
Zoom ........................................... 39
Optagelse af lyd med mere
tydelighed (5.1-kanals surroundoptagelse) (DCR-DVD115E/
DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E) ................................. 39
Hurtig start af optagelse (QUICK
ON) ........................................... 40
Optagelse i mørke (NightShot
plus) .......................................... 40
Justering af eksponeringen til
motiver i modlys ........................ 40
Optagelse i spejltilstand ............. 41
Afspilning ......................................42
Præcis søgning efter scener (Film
Roll Index) ................................. 44
Søgning efter scener ved hjælp af et
portræt (Face Index) ................. 44
Søgning efter foretrukne billeder ved
hjælp af dato (Datoindeks) ....... 45
Brug af afspilningszoom ............. 45
Sådan afspiller du en serie
stillbilleder (Diasshow) .............. 46
Afspilning af billederne på et TV ...47
Redigering
(OTHERS) kategori .................49
Sletning af billeder ........................50
Optagelse af et stillbillede fra en film
(DCR-DVD410E/DVD610E/
DVD710E/DVD810E) ..................52
Kopiering af billeder til medier i
videokameraet ............................54
Opdeling af film .............................57
Oprettelse af afspilningslisten .......58
Kopiering af film til VCR eller DVD/
HDD-optagere .............................62
Udskrivning af stillbilleder
(PictBridge-kompatibel printer) ...64
Udnyttelse af medier
(MANAGE MEDIA) kategori ..66
Sådan gør du en disc kompatibel til
afspilning på andre enheder
(Lukning) ....................................67
DK
Fortsættes ,
7
Indholdsfortegnelse (Continued)
Afspilning af en disc på andre
enheder ...................................... 70
Sådan kontrolleres mediedata ..... 71
Formatering af medier .................. 72
Optagelse af yderligere film efter
lukning ....................................... 74
Sådan finder du den rigtige disc
(DISC SELECT GUIDE) ............. 75
Reparation af
billeddatabasefilen ...................... 76
Forebyggelse af gendannelse af data
i den interne hukommelse (DCRDVD410E/DVD810E) ................. 77
Brugertilpasning af
videokameraet
Hvad du kan gøre med
(SETTINGS) kategorien i
HOME MENU ........................ 78
Brug af HOME MENU .................. 78
Liste over
(SETTINGS)
kategoripunkter ......................... 79
MOVIE SETTINGS ....................... 80
(Punkter til optagelse af film)
PHOTO SETTINGS ..................... 82
(Punkter til optagelse af stillbilleder)
VIEW IMAGES SET ..................... 84
(Punkter til brugertilpasning af displayet)
SOUND/DISP SET ....................... 86
(Punkter til justering af lyden og skærmen)
Visning af punkter i OPTION
MENU ........................................ 91
Funktioner, der indstilles i
OPTION
MENU ......................................... 92
Brug af computer
Hvad du kan gøre med en Windows
computer ..................................... 97
Fejlfinding
Fejlfinding ................................... 101
Advarselsindikatorer og
-meddelelser ............................. 111
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i
udlandet .................................... 115
Filer/mappestruktur i den interne
hukommelse (DCR-DVD410E/
DVD810E) og på et "Memory Stick
PRO Duo"-kort .......................... 117
Vedligeholdelse og
sikkerhedsforskrifter ................. 118
Om discen ................................. 118
Om "Memory Stick"-kortet .......... 119
Om "InfoLITHIUM"-batteriet ....... 120
Om håndtering af
videokameraet ........................ 122
Specifikationer ............................ 126
OUTPUT SETTINGS ................... 87
(Punkter for tilslutning af andre enheder)
CLOCK/
LANG ......................... 88
(Punkter til indstilling af ur og sprog)
GENERAL SET ............................ 88
(Andre opsætningspunkter)
Aktivering af funktioner ved hjælp af
OPTION MENU ..................... 90
DK
8
Brug af OPTION MENU ............... 90
Optagepunkter i OPTION
MENU ....................................... 91
Hurtig oversigt
Dele og kontrolknapper .............. 130
Indikatorer, der vises under optagelse
og afspilning ............................. 134
Ordliste ....................................... 136
Indeks ......................................... 137
Eksempler på motiver og løsninger
Optage
Blomster tæt på
B PORTRAIT ...................................... 94
B FOCUS............................................ 92
B TELE MACRO ................................. 92
Fokusering på
hunden i venstre side
af skærmbilledet
B FOCUS............................................ 92
B SPOT FOCUS.................................. 92
Få en god optagelse
af en skibakke eller
strand
B BACK LIGHT ................................... 40
B BEACH............................................ 94
B SNOW ............................................ 94
Et barn på scenen
under et spotlight
B SPOTLIGHT.....................................94
Fyrværkeri i al sin
glans
B FIREWORKS....................................94
B FOCUS ............................................92
Et sovende barn i
svagt lys
B NightShot plus ................................40
B COLOR SLOW SHTR .......................95
Kontrol af dit
golfslag
B SPORTS ......................................... 94
DK
9
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Udnyt forskellige "medier" til at opfylde dine
behov
Valg af medier
Du kan vælge mellem den interne hukommelse (DCR-DVD410E/DVD810E), en disc eller et
"Memory Stick PRO Duo"-kort (s. 27) til optagelse/afspilning/redigering. Du kan indstille
korrekt medie til film eller stillbilleder ved at vælge enten [MOVIE MEDIA SET] eller
[PHOTO MEDIA SET] (DCR-DVD410E/DVD810E) efter behov.
Kopiering fra en medietype til en anden
Ved at bruge funktionen [MOVIE DUB] på videokameraet kan du kopiere film optaget i den
interne hukommelse (DCR-DVD410E/DVD810E) eller på et "Memory Stick PRO Duo"-kort
til en disc uden at tilslutte en anden enhed (s. 54).
b Bemærk
• Det er muligvis ikke muligt at kopiere filmoptagelser afhængigt af videokameramodellen. For yderligere
oplysninger om kompatible modeller, se side 54.
DK
10
Medier til videokameraet
Med videokameraet kan du optage billeder enten i den interne hukommelse (DCR-DVD410E/
DVD810E), på en 8 cm DVD-RW, DVD+RW, DVD-R eller DVD+R DL eller på et "Memory
Stick PRO Duo"-kort. Se de typer af "Memory Stick"-kort, der kan bruges i videokameraet, på
side 3.
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Optageformat for DVD-RW
Når du bruger en DVD-RW, kan du som optageformat vælge enten VIDEO-format eller VRformat.
I denne brugsanvisning vises VIDEO-format som
og VR-format som
.
Et optageformat, som er kompatibelt med de fleste DVD-enheder, især efter lukning.
Når VIDEO-formatet anvendes, er det kun den nyeste film, der kan slettes.
Et optageformat, som gør det muligt at redigere på videokameraet (slette og ændre
billeders rækkefølge).
En lukket disc kan afspilles med DVD-enheder, der understøtter VR-formatet.
Se i brugsanvisningen til din DVD-enhed, om den understøtter VR-formatet for DVDRW.
VIDEO-format og VR-format
Ordliste (s. 136)
Disc-funktioner
Tal i parentes ( ) angiver referencesider.
DVD-RW
DVD+RW
DVD-R
DVD+R DL
Disc-typer og symboler
Symboler i denne brugsanvisning
Der kan optages både 16:9 (bredformat) og 4:3film på den samme disc (29)
z
z
–
z
z
Sletning af den nyeste film (51)
z
z
z
–
–
Sletning og redigering af film på videokameraet
–
z
–
–
–
Brug en disc gentagne gange ved hjælp af
formatering, selvom discen bliver fuld* (72)
z
z
z
–
–
Lukning er nødvendig ved afspilning på andre
enheder (67)
z
z
*1–**
z
z
Længere optagelser på den ene side af en disc
–
–
–
–
z
(50)
* Formatering sletter alle billeder og efterlader optagemediet i sin oprindelige, tomme tilstand (s. 72). Også
nye discs skal formateres med videokameraet (s. 29).
DK
Fortsættes ,
11
Medier til videokameraet (fortsættes)
** Lukning er nødvendig for at kunne afspille discen på et DVD-drev i en computer. En DVD+RW, som ikke
er lukket, kan forårsage funktionsfejl i computeren.
Optagetid for film
Tallene i skemaet viser de omtrentlige optagetider i minutter ved brug af den interne
hukommelse (DCR-DVD410E/DVD810E) og den ene side af en disc.
Optagetid på kompatible medier varierer afhængigt af medietype og indstilling af [REC
MODE] (s. 80).
Tallene i ( ) er minimum-optagetider.
Medietype
*
9M (HQ) (høj kvalitet)
115 (100)
20 (18)
35 (32)
6M (SP) (standard
kvalitet)
170 (100)
30 (18)
55 (32)
3M (LP) (long play)
325 (215)
60 (44)
110 (80)
* DCR-DVD410E/DVD810E
z Tip
•
•
•
•
Tallene som f.eks. 9M og 6M i skemaet viser den gennemsnitlige bitrate. M står for Mbit.
Du kan kontrollere optagetiden med [MEDIA INFO] (s. 71).
Når du bruger en dobbeltsidet disc, kan du optage billeder på begge sider (s. 118).
Se side 32 for optagetid på et "Memory Stick PRO Duo"-kort.
Videokameraet bruger VBR (Variable Bit Rate)-formatet til automatisk at justere billedkvaliteten, så den
passer til optagelsesomgivelserne. Denne teknologi fører, til at optagetiderne på medier kan svinge. Film,
der indeholder motiver i hurtig bevægelse, og komplekse billeder, indspilles med en højere bitrate, og dette
nedsætter den samlede optagetid.
DK
12
Brug af videokameraet
1Valg af medier (s. 27)
Du kan vælge forskellige medier til film og stillbilleder.
Vælg den disc, der passer bedst til dit behov, når du optager på en disc.
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Vil du slette eller redigere billeder på
videokameraet?
Ja
Nej
Vil du slette billeder og genbruge
discen?
Ja
Nej
Til længerevarende
optagelser
* Vælg optageformat, og formatér discen i videokameraet (s. 29).
zTip
• Du kan vælge disc ved hjælp af [DISC SELECT GUIDE] (s. 75).
2Optage billeder (s. 37)
3Redigere/gemme billeder
Hvilke funktioner, der er tilgængelige, afhænger af de anvendte medier.
x Kopiering af billeder til en anden medietype med videokameraet (s. 54)
x Kopiering af film til andre enheder (s. 62)
x Redigering på en computer (s. 97)
Du kan importere billeder til en computer og gemme dem på en disc ved hjælp af den
medfølgende "Picture Motion Browser"-software.
DK
Fortsættes ,
13
Brug af videokameraet (fortsættes)
4Visning på andre enheder
x Visning af billeder på et TV (s. 47)
Du kan vise de billeder, du har optaget og redigeret på videokameraet, på et tilsluttet
TV.
x Afspilning af discen på andre enheder (s. 70)
Før du kan afspille en disc, der er optaget med videokameraet, på andre enheder, skal
discen lukkes.
bBemærk
• Jo mindre, der er optaget på discen, jo længere tid varer det at lukke den.
Når denne disc er lukket, kan
den afspilles i de fleste DVDenheder, ligesom de DVD'er,
der fås i handlen.
Discen kan afspilles i en enhed,
der er kompatibel med DVDRW VR-formatet.
Der kan ikke tilføjes
optagelser, selvom der er ledig
plads.
Hvis den ikke lukkes, kan du
tilføje flere film (s. 74).
Der kan tilføjes film uden at
lukke discen op.
Discen kan afspilles uden at være lukket.
I visse tilfælde er lukning dog nødvendig.
For yderligere oplysninger, se side 67.
Afspilningskompatibilitet
Der kan ikke garanteres afspilningskompatibilitet på alle DVD-enheder. Se den
brugsanvisning, som fulgte med DVD-enheden, eller kontakt forhandleren.
DK
14
"
HOME" og "
OPTION"
- Udnyt to typer menuer
“
HOME MENU" - udgangspunktet for betjening af dit videokamera
Få fuldt udbytte af dit videokamera
(HELP)
Viser en beskrivelse af punktet (s. 16)
Kategori
B Kategorier og punkter i HOME MENU
(CAMERA) kategori
(MANAGE MEDIA) kategori
Punkter
Side
Punkter
Side
MOVIE*1
38
MOVIE MEDIA SET*1
27
PHOTO*1
38
PHOTO MEDIA SET*1*3
27
FINALIZE*1
67
(VIEW IMAGES) kategori
MEDIA INFO
71
Punkter
Side
MEDIA FORMAT*1
72
VISUAL INDEX*1
42
UNFINALIZE
74
INDEX*1
44
DISC SELECT GUIDE
75
INDEX*1
44
REPAIR IMG.DB F.
76
PLAYLIST
58
(OTHERS) kategori
Punkter
Sådan tilpasses videokameraet (s. 78).
Side
2
50
PHOTO CAPTURE*3
52
MOVIE DUB*3
54
PHOTO COPY*3
56
DELETE*
(SETTINGS) kategori*1
EDIT
57
PLAYLIST EDIT
58
PRINT
64
USB CONNECT
97
*1 Du kan også indstille disse punkter under Easy
Handycam-betjening (s. 33). For punkter, der
er tilgængelige i
(SETTINGS) kategorien,
se side 79.
*2 Punktet er tilgængeligt i funktionen Easy
Handycam (s. 33), når du vælger [INT.
MEMORY] (DCR-DVD410E/DVD810E)
eller [MEMORY STICK] i [MOVIE MEDIA
SET] (s. 27).
*3 Du kan muligvis ikke bruge dette punkt
afhængigt af den videokameramodel, du har.
DK
Fortsættes ,
15
"
HOME" og "
OPTION" – Udnyt to typer menuer (fortsættes)
Brug af HOME MENU
1 Tryk på den grønne knap, og drej
4 Tryk på det ønskede punkt.
Eksempel: [EDIT]
samtidig POWER-kontakten i
pilens retning for at tænde
videokameraet.
5 Følg vejledningen på skærmen
for yderligere betjening.
2 Tryk på
Sådan skjules skærmbilledet HOME
MENU
(HOME) A (eller B).
(HOME) A
Tryk på
.
Når du ønsker at vide noget om hvert
punkts funktion i HOME MENU - HELP
1 Tryk på
(HOME).
HOME MENU vises.
(HOME) B
3 Tryk på den ønskede kategori.
Eksempel:
DK
16
(OTHERS) kategori
2 Tryk på
(HELP).
Den nederste del af
til orange.
(HELP) skifter
3 Tryk på det punkt, du vil vide
mere om.
Få fuldt udbytte af dit videokamera
Når du berører et punkt, vises
forklaringen på det på skærmen.
Hvis du vil anvende valgmuligheden,
skal du trykke på [YES], i modsat fald
skal du trykke på [NO].
Sådan deaktiveres HELP
Tryk på
(HELP) igen i trin 2.
Brug af OPTION MENU
Hvis du under optagelse eller afspilning
blot trykker på skærmen, vises de
tilgængelige funktioner på det pågældende
tidspunkt. Du vil opdage, at det er nemt at
foretage de forskellige indstillinger. Se side
90, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
(OPTION)
DK
17
Introduktion
Trin 1: Kontrol af de medfølgende komponenter
Kontrollér, at det følgende tilbehør fulgte
med videokameraet.
Tallet i parentes angiver antallet af det
pågældende tilbehør.
Genopladeligt batteri NP-FH40 (1) (s. 19)
Vekselstrømsadapter (1) (s. 19)
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1) (s. 97)
– Picture Motion Browser (Software)
– PMB Guide
Netledning (1) (s. 19)
A/V-tilslutningskabel (1) (s. 47, 62)
USB-kabel (1) (s. 64)
Trådløs fjernbetjening (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E) (1)
(s. 133)
Et lithiumbatteri (knapbatteri) er allerede isat.
DK
18
Betjeningsvejledning (Denne
brugsanvisning) (1)
Trin 2: Opladning af batteriet
POWER-kontakt
DC IN-stik
Introduktion
Batteri
CHG-indikator
(opladning)
Jackstikdæksel
Vekselstrømsadapter
DC-stik
Du kan oplade "InfoLITHIUM"batteriet (H-serien) (s. 120), når det
sidder i videokameraet.
b Bemærk
• Videokameraet fungerer kun sammen
med et "InfoLITHIUM"-batteri (H-serien).
1 Drej POWER-kontakten i pilens
retning til OFF (CHG)
(standardindstilling).
Til en stikkontakt
Netledning
4 Forbind netledningen til
vekselstrømsadapteren og
stikkontakten i væggen.
CHG-indikatoren (opladning) lyser, og
opladning begynder.
5 CHG-indikatoren (opladning)
slukkes, når batteriet er fuldt
opladet. Tag stikket fra
vekselstrømsadapteren ud af DC
IN-stikket.
2 Indsæt batteriet ved at skubbe det
i pilens retning, indtil det klikker
på plads.
3 Tilslut vekselstrømsadapteren til
b Bemærk
• Tag stikket fra vekselstrømsadapteren ud af DC
IN-stikket ved at tage fat i både videokameraet
og DC-stikket.
DC IN-stikket på videokameraet.
Åbn stikdækslet, og tilslut
vekselstrømsadapterens DC-stik.
Kontrollér, at mærket v på DC-stikket
er ud for mærket v på videokameraet.
DK
Fortsættes ,
19
Trin 2: Opladning af batteriet (fortsættes)
Sådan fjernes batteriet
1 Drej POWER-kontakten til OFF
(CHG).
skal du trykke på DISP/BATT INFO igen,
mens oplysningerne vises.
Batteriniveau (ca.)
2 Skub BATT-palen (batteriudløser)
fremad (1), og fjern batteriet (2).
BATT-pal
(batteriudløser)
b Bemærk
• Når du fjerner batteriet eller
vekselstrømsadapteren, skal du sørge for, at
-indikatoren (Film)/
-indikatoren (Still)
(s. 23)/ACCESS-indikatoren (s. 29)/accessindikatoren (s. 31) er slukket.
• Hvis batteriet skal opbevares i en længere
periode, skal det aflades helt (s. 120).
Sådan bruges videokameraet med
strøm fra en stikkontakt
Foretag de samme tilslutninger, som når
batteriet oplades. Batteriet aflades ikke.
Sådan kontrollerer du den resterende
batteritid (Battery Info)
Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG), og
tryk derefter på DISP/BATT INFO.
Optagekapacitet (ca.)
Opladningstid
Anslået tid (min.) for at oplade et helt
afladet batteri.
Batteri
Opladningstid
NP-FH40
(medfølger)
125
NP-FH50
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Optagetid
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
Når du optager til den interne
hukommelse (DCR-DVD410E/
DVD810E) eller et "Memory Stick
PRO Duo"-kort
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Batteri
Efter et stykke tid vises den omtrentlige
optagetid og batterioplysninger i ca. 7
sekunder. Hvis du vil have vist
batterioplysningerne i op til 20 sekunder,
DK
20
Kontinuerlig
optagetid
Typisk
optagetid*
NP-FH40
(medfølger)
110
120
50
55
NP-FH50
130
60
140
65
NP-FH70
280
130
300
140
NP-FH100
625
300
680
325
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Batteri
Kontinuerlig
optagetid
Typisk
optagetid*
45
* "Typisk optagetid" angiver en optagetid ved
gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk og
zoom.
b Bemærk
100
115
55
NP-FH50
115
55
135
60
NP-FH70
245
115
290
135
Afspilningstid
NP-FH100
555
265
650
310
Anslået tilgængelig tid (min.) for et helt
opladet batteri.
Når du optager til en disc
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Batteri
Kontinuerlig
optagetid
Typisk
optagetid*
NP-FH40
(medfølger)
95
40
100
45
NP-FH50
110
45
120
50
NP-FH70
235
105
255
110
NP-FH100
535
240
580
260
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Batteri
Kontinuerlig
optagetid
Typisk
optagetid*
NP-FH40
(medfølger)
85
35
100
45
NP-FH50
100
45
115
50
NP-FH70
215
95
245
110
NP-FH100
485
215
555
245
Introduktion
• Se side 27 om valg af medie.
• Samtlige tider er målt med optagetilstanden
[SP] under følgende betingelser:
Øverst: Når LCD-baggrundslyset er tændt.
Nederst: Når du optager med søgeren, mens
LCD-panelet er lukket.
NP-FH40
(medfølger)
Når du afspiller fra den interne
hukommelse (DCR-DVD410E/
DVD810E) eller et "Memory Stick
PRO Duo"-kort
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Batteri
LCD-panel
åbnet*
LCD-panel
lukket
NP-FH40
(medfølger)
150
170
NP-FH50
170
195
NP-FH70
370
415
NP-FH100
830
925
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Batteri
LCD-panel
åbnet*
LCD-panel
lukket
NP-FH40
(medfølger)
140
170
NP-FH50
165
195
NP-FH70
350
415
NP-FH100
785
925
DK
Fortsættes ,
21
Trin 2: Opladning af batteriet (fortsættes)
Når du afspiller en disc
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Batteri
LCD-panel
åbnet*
LCD-panel
lukket
NP-FH40
(medfølger)
120
135
NP-FH50
140
155
NP-FH70
300
330
NP-FH100
680
745
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Batteri
LCD-panel
åbnet*
LCD-panel
lukket
NP-FH40
(medfølger)
115
135
NP-FH50
135
155
NP-FH70
290
330
NP-FH100
650
745
* Når LCD-baggrundslyset er tændt.
b Bemærk
• Se side 27 om valg af medie.
Om batteriet
• Før udskiftning af batteriet skal du dreje
POWER-kontakten til OFF (CHG) og slukke
-indikatoren (Film)/
-indikatoren (Still)
(s. 23)/ACCESS-indikatoren (s. 29)/accessindikatoren (s. 31).
• CHG-indikatoren (opladning) blinker under
opladning, eller Battery Info (s. 20) vises ikke
korrekt under følgende forhold:
– Batteriet er ikke isat korrekt.
– Batteriet er beskadiget.
– Batteriet er slidt (gælder kun Battery Info).
• Strømmen leveres ikke fra batteriet, så længe
vekselstrømsadapteren er tilsluttet
videokameraets DC IN-stik, heller ikke selvom
netledningen fjernes fra stikkontakten i væggen.
• Ved tilslutning af en ekstra videolampe
anbefales det, at du bruger et NP-FH70/NPFH100-batteri (DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E).
DK
22
• Vi anbefaler ikke brug af et NP-FH30, som kun
giver mulighed for korte optagelser og
afspilninger med videokameraet.
Om opladnings-/optage-/afspilningstider
• Tiderne er målt ved brug af videokameraet ved
25 °C (10 °C til 30 °C anbefales).
• Optage- og afspilningstiderne reduceres, når
videokameraet bruges ved lave temperaturer.
• Optage- og afspilningstiderne reduceres,
afhængigt af de forhold du bruger
videokameraet under.
Om vekselstrømsadapteren
• Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger
lysnetadapteren. Tag øjeblikkeligt
lysnetadapteren ud af stikkontakten, hvis der
opstår en fejlfunktion, mens du burger
camcorderen.
• Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er
placeret et snævert sted, f.eks. mellem en væg
og et møbel.
• Du må ikke kortslutte vekselstrømsadapterens
DC-stik eller batteriklemmerne med
metalgenstande. Dette kan medføre fejl.
• Selvom den er slukket, tilføres der stadig strøm
til camcorderen, så længe den er sluttet til
stikkontakten i væggen via lysnetadapteren.
Trin 3: Tænde for strømmen og indstille dato og
klokkeslæt
Indstil datoen og klokkeslættet første gang,
du bruger videokameraet. Hvis du ikke
indstiller dato og klokkeslæt, vises
skærmbilledet [CLOCK SET] hver gang,
du tænder videokameraet eller ændrer
POWER-kontaktens stilling.
Tryk på knappen på LCD-skærmen.
3 Vælg det ønskede geografiske
område med
/ , og tryk
derefter på [NEXT].
4 Indstil [SUMMERTIME], og tryk
derefter på [NEXT].
POWER-kontakt
1 Tryk på den grønne knap, og drej
samtidig POWER-kontakten i
pilens retning gentagne gange,
indtil de pågældende indikatorer
lyser.
(Film): For at optage film
(Still): For at optage stillbilleder
Gå til trin 3, når du tænder
videokameraet første gang.
2 Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [CLOCK SET].
Skærmbilledet [CLOCK SET] vises.
/
Introduktion
5 Angiv [Y] (år) med
.
6 Vælg [M] med
/ , og indstil
derefter måneden med
/ .
7 Angiv [D] (dag), timer og minutter
på samme måde, og tryk på
[NEXT].
8 Kontrollér, at uret er indstillet
rigtigt, og tryk derefter på
.
Uret starter.
Du kan angive et hvilket som helst år op
til 2037.
Sådan slukkes for strømmen
Drej POWER-kontakten til OFF (CHG).
DK
Fortsættes ,
23
Trin 3: Tænde for strømmen og indstille dato og klokkeslæt (fortsættes)
b Bemærk
• Hvis videokameraet ikke er blevet brugt i ca. 3
måneder, aflades det indbyggede
genopladelige batteri, og datoen og
klokkeslættet bliver muligvis slettet fra
hukommelsen. Hvis dette skulle ske, skal du
oplade det genopladelige batteri og indstille
dato og klokkeslæt igen (s. 125).
• Det tager nogle få sekunder for videokameraet
at blive klar til at optage, efter at der er tændt for
det. Du kan ikke betjene dit videokamera i
denne periode.
• For at spare på batteriet er strømmen som
standardindstilling sat til at slukke automatisk,
hvis du ikke betjener videokameraet i ca. 5
minutter ([A.SHUT OFF], s. 89).
z Tip
• Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse,
men optages automatisk på mediet, og kan vises
under afspilning ([DATA CODE], s. 84).
• Oplysninger om "Tidsforskelle" findes på side
116.
• Hvis knapperne på berøringspanelet ikke virker
korrekt, skal du justere berøringspanelet
([CALIBRATION], s. 123).
Ændring af sprogindstillingen
Du kan ændre skærmvisningen til at vise
meddelelser på et bestemt sprog.
(SETTINGS)
Tryk på
(HOME) t
t [CLOCK/
LANG] t
[ LANGUAGE SET], og vælg derefter
det ønskede sprog.
DK
24
Trin 4: Tilpasning af kameraet før optagelse
Åbne objektivdækslet
Skub LENS COVER-kontakten til OPEN.
Justering af LCD-panelet
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det derefter til
den bedst egnede vinkel for optagelse eller
afspilning (2).
Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den
nede i nogle få sekunder, indtil
vises.
Denne indstilling er praktisk, når du bruger
videokameraet i lyse omgivelser, eller når
du vil spare på batteriet. Det optagne billede
påvirkes ikke af indstillingen. Hvis du vil
tænde for LCD-baggrundsbelysningen, skal
du trykke på DISP/BATT INFO og holde
den nede i nogle få sekunder, indtil
forsvinder.
Introduktion
Stil LENS COVER-kontakten på CLOSE
efter optagelse for at lukke objektivdækslet.
Sådan slukker du LCDbaggrundsbelysningen, så batteriet
holder længere
(DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
b Bemærk
• Pas på, at du ikke ved et uheld kommer til at
trykke på knapperne ved siden af LCDskærmen, når du åbner eller justerer LCDpanelet.
z Tip
1 90 grader i forhold til
videokameraet
2 90 grader
(maks.)
2 180 grader
(maks.)
• Hvis du åbner LCD-panelet 90 grader i forhold
til videokameraet og derefter drejer det 180
grader mod objektivsiden, kan du lukke det med
LCD-panelet udad. Dette er praktisk under
afspilning.
• Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[SOUND/DISP SET] t [LCD BRIGHT]
(s. 86), og justér LCD-skærmens lysstyrke.
• Oplysningerne vises eller skjules (visning y
ingen visning), hver gang du trykker på DISP
BATT/INFO.
DISP/BATT INFO
DK
Fortsættes ,
25
Trin 4: Tilpasning af kameraet før optagelse (fortsættes)
Justering af søgeren
Du kan se billeder i søgeren for ikke at
tømme batteriet, eller når billedet på LCDskærmen er dårligt.
Træk søgeren ud, og se billederne i den.
Justér søgeren, så den passer til dit syn.
Søger
Justeringsknap til
søger
Drej den, indtil billedet
står skarpt.
z Tip
• Du kan indstille lysstyrken for søgerens
baggrundsbelysning ved at trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[SOUND/DISP SET] t [VF B.LIGHT] (s. 86).
Tilstramning af håndremmen
Indstil og stram håndremmen som vist, og
hold videokameraet rigtigt.
DK
26
Trin 5: Valg af medier
Du kan indstille forskellige medier til film og stillbilleder.
Til film kan du vælge den interne hukommelse *, en disc eller et "Memory Stick PRO Duo"kort. Til stillbilleder kan du vælge den interne hukommelse* eller et "Memory Stick PRO
Duo"-kort.
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E
I standardindstillingen optages film på en disc. Stillbilleder optages kun på et "Memory Stick
PRO Duo"-kort.
Introduktion
DCR-DVD410E/DVD810E
I standardindstillingen optages både film og stillbilleder i den interne hukommelse.
*
Intern hukommelse
Disc
Film
Stillbillede
"Memory Stick PRO Duo"
* DCR-DVD410E/DVD810E
b Bemærk
• Du kan optage, afspille og redigere billeder på det valgte medie. Hvis du vil optage, afspille eller redigere
billeder på andre medier, skal du vælge medie igen.
Valg af medier til film
1 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET].
Skærmbilledet til valg af medie til film
vises.
3 Tryk på [YES].
4 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
Mediet til film er ændret.
2 Tryk på det ønskede medie.
DK
Fortsættes ,
27
Trin 5: Valg af medier (fortsættes)
Valg af medie til stillbilleder
(DCR-DVD410E/DVD810E)
1 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [PHOTO
MEDIA SET].
Skærmbilledet til valg af medie til
stillbilleder vises.
2 Tryk på det ønskede medie.
b Bemærk
• Du kan ikke vælge en disc som medie til
stillbilleder.
Kontrol af valgt medie
1 Skub POWER-kontakten for at tænde
indikatoren for den funktion (
(Film)/
(Still), du vil bruge til at kontrollere
mediet.
2 Kontrollér medie-ikonet, der vises i
skærmens øverste højre hjørne.
Medie-ikon
Intern hukommelse*
Disc (Ikonet varierer
afhænger af disc-typen
(s. 11)).
"Memory Stick PRO Duo"
3 Tryk på [YES].
* DCR-DVD410E/DVD810E
4 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
Mediet til stillbilleder er ændret.
DK
28
Trin 6: Isætning af en disc eller et "Memory
Stick PRO Duo"-kort
Når du vælger [INT. MEMORY] i "trin 5",
er dette "trin 6" ikke nødvendigt (DCRDVD410E/DVD810E).
Isætning af en disc
optages på, vender ind mod
videokameraet, og tryk derefter
midt på discen, indtil den klikker
på plads.
Introduktion
Når du vælger [DISC] i "trin 5", skal du
bruge en ny 8 cm DVD-RW, DVD+RW,
DVD-R eller DVD+R DL (s. 11).
3 Sæt discen i, så den side, der skal
b Bemærk
• Fjern først støv og eventuelle fingeraftryk fra
discen med en blød klud (s. 119).
1 Kontrollér, at videokameraet er
tændt.
2 Skub disc-dækslets OPENkontakt i pilens retning
(OPEN l).
[PREPARING TO OPEN] vises på
skærmen. Disc-dækslet åbnes
automatisk en smule.
ACCESS-indikator (disc)
Disc-dækslets OPENkontakt
Linse
Sæt discen i, så den trykte side vender udad, når
du bruger en enkeltsidet disc.
4 Luk disc-dækslet.
[DISC ACCESS] vises på skærmen.
Det kan tage lidt tid, før videokameraet
genkender discen.
x DVD-RW/DVD+RW
Der vises et skærmbillede, hvor du
bliver spurgt, om du vil bruge [DISC
SELECT GUIDE]. Du kan formatere
discen ved at bruge [DISC SELECT
GUIDE] og følge vejledningen på
skærmen. Hvis du ikke vil bruge den,
skal du gå til trin 5.
x DVD-R/DVD+R DL
Luk disc-dækslet helt op, når det åbnes en
smule.
Du kan begynde at optage umiddelbart
efter, at [DISC ACCESS] forsvinder fra
skærmen. Du behøver ikke at gå videre
til de trin, der følger efter trin 5.
5 Tryk på den valgmulighed på
skærmen, du vil bruge.
Fortsættes ,
DK
29
Trin 6: Isætning af en disc eller et "Memory Stick PRO Duo"-kort
(fortsættes)
x DVD-RW
Vælg optageformatet [VIDEO] eller
.
[VR] (s. 11), og tryk derefter på
x DVD+RW
Vælg filmens billedformat, [16:9
WIDE] eller [4:3], og tryk derefter på
.
6 Tryk på [YES].
7 Tryk på
, når [Completed.]
vises.
Når formateringen er afsluttet, kan du
begynde at optage på discen.
z Tip
• Når du bruger en DVD-RW samtidig med
Easy Handycam-betjening (s. 33), er
optageformatet fastlåst til VIDEO-format.
Sådan fjernes discen
1 Følg trin 1 og 2 for at åbne disc-dækslet.
2 Tryk på disc-holderen midt i disc-rummet,
og fjern discen ved at holde den i kanten.
b Bemærk
• Pas på ikke at hindre disc-dækslets bevægelse
med hånden eller andre genstande, når du åbner
og lukker det. Flyt håndremmen til bunden af
videokameraet, før du åbner og lukker discdækslet.
DK
30
• Hvis disc-dækslet griber fat i håndremmen, når
du lukker dækslet, kan det medføre funktionsfejl
i videokameraet.
• Undgå at røre ved discens optageside og linsen
(s. 124).
Pas på ikke at afsætte fingeraftryk på discens
overflade, når du bruger en dobbeltsidet disc.
• Hvis du lukker disc-dækslet, og discen ikke er
isat korrekt, kan det medføre funktionsfejl i
videokameraet.
• Afbryd ikke strømmen til videokameraet under
formatering af en disc.
• Udsæt ikke videokameraet for stød eller
rystelser, mens kameraet læser fra/skriver til en
disc:
– mens ACCESS-indikatoren lyser
– mens ACCESS-indikatoren blinker
– mens [DISC ACCESS] eller [PREPARING
TO OPEN] vises på LCD-skærmen
• Det kan tage lidt tid, før discen kan fjernes –
afhængigt af det, der er optaget.
• Der kan gå mere end 10 minutter, før en disc
kan fjernes, hvis discen har ridser, eller der
sidder fingeraftryk på den osv. I sådanne
tilfælde kan discen være beskadiget.
z Tip
• Du kan isætte eller fjerne discen, når
videokameraet er tilsluttet en strømkilde, også
selvom videokameraet er slukket. Discgenkendelsen (trin 4) starter imidlertid ikke.
• Se "Formatering af medier" (s. 72), hvis du vil
slette alle de billeder, der er optaget på en DVDRW/DVD+RW, for at bruge den igen til at
optage nye billeder.
• Du kan kontrollere, om du bruger den rigtige
disc, ved hjælp af [DISC SELECT GUIDE] i
HOME MENU (s. 75).
Isætning af et "Memory Stick
PRO Duo"-kort
Dette er kun nødvendigt, når du vælger
[MEMORY STICK] i "trin 5".
Se side 3 om de "Memory Stick"-kort du
kan bruge med videokameraet.
• Hvis du kun optager stillbilleder på et "Memory
Stick PRO Duo"-kort, er det ikke nødvendigt at
gå til trinnene efter trin 3.
i "trin 5" til filmoptagelse, skal du
skubbe POWER-kontakten flere
gange, indtil
-indikatoren
(Film) lyser.
Hvis POWER-kontakten er indstillet til
OFF (CHG), skal du dreje den, mens du
trykker på den grønne knap.
Introduktion
z Tip
3 Hvis du vælger [MEMORY STICK]
1 Åbn LCD-panelet.
2 Isæt "Memory Stick PRO Duo"kortet.
1 Åbn Memory Stick Duo-dækslet i
pilens retning.
2 Isæt "Memory Stick PRO Duo"-kortet i
Memory Stick Duo-rillen, indtil det
klikker på plads (kortet skal vende
korrekt).
3 Luk Memory Stick Duo-dækslet.
Skærmbilledet [Create a new Image
Database File.] vises på skærmen, når
du isætter et nyt "Memory Stick PRO
Duo"-kort.
4 Tryk på [YES].
Access-indikator
Vend mærket b mod LCDskærmen.
DK
Fortsættes ,
31
Trin 6: Isætning af en disc eller et "Memory Stick PRO Duo"-kort
(fortsættes)
Sådan fjernes "Memory Stick PRO
Duo"-kortet
Åbn LCD-panelet og Memory Stick Duodækslet. Tryk "Memory Stick PRO Duo"kortet let indad en enkelt gang, og tag det
derefter ud af rillen.
b Bemærk
• Tallene i skemaet er målt ved anvendelse af et
"Memory Stick PRO Duo" produceret af Sony
Corporation. Optagetiden varierer afhængigt af
optageforholdene, "Memory Stick"-korttype og
indstilling af [REC MODE] (s. 80).
• Når optagetiden er mindre end 5 minutter, vises
.
b Bemærk
• For at forhindre at medier bliver ødelagt, eller
billedoptagelser går tabt, må du ikke gøre
følgende, hvis access-indikatoren ( s. 31) lyser:
– fjerne batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet
– udsætte videokameraet for stød eller rystelser
– fjerne "Memory Stick PRO Duo"-kortet fra
videokameraet
• Undgå at åbne Memory Stick Duo-dækslet
under optagelse.
• Hvis du tvinger "Memory Stick PRO Duo"-kort
ind i den forkerte retning, kan det medføre
funktionsfejl i "Memory Stick PRO Duo"kortet, Memory Stick Duo-rillen eller i
billeddata.
• Hvis [Failed to create a new Image Database
File. It may be possible that there is not enough
free space.] vises i trin 4, skal du formatere
"Memory Stick PRO Duo"-kortet (s. 72).
Formatering vil slette alle data, der er optaget på
"Memory Stick PRO Duo"-kortet.
• Brug ikke magt til at fjerne "Memory Stick PRO
Duo"-kortet. Dette kan medføre fejl.
Optagetid for film på et "Memory Stick
PRO Duo"-kort
Tallene i skemaet er omtrentlige
optagetider i minutter på et "Memory Stick
PRO Duo"-kort.
Tallene i ( ) er minimum-optagetider.
Optagetilst
and
DK
6M (SP)
(standard
kvalitet)
3M (LP)
(long play)
6 (5)
9 (5)
15 (10)
1 GB
10 (10)
20 (10)
35 (25)
2 GB
25 (25)
40 (25)
80 (50)
4 GB
55 (50)
80 (50)
160 (105)
8 GB
115 (100)
170 (100)
325 (215)
512 MB
32
9M (HQ)
(høj
kvalitet)
z Tip
• Se side 83 for det antal stillbilleder, der kan
optages.
Optagelse og afspilning
Nem optagelse og afspilning (Easy
Handycam-betjening)
Easy Handycam-betjening foretager næsten alle indstillinger automatisk, så du kan optage
eller afspille uden detaljerede indstillinger. Skærmens skrifttype bliver også større, så den er
lettere at læse. Billederne optages på det valgte medie (s. 27).
Optagelse og afspilning
Hvis POWERkontakten er indstillet
til OFF (CHG), skal
du dreje den, mens
du trykker på den
grønne knap.
R
Film
Stillbilleder
1 Drej POWER-kontakten
1 Drej POWER-kontakten
G, indtil
indikatoren (Film)
tændes.
G, indtil
indikatoren (Still)
tændes.
2 Tryk på EASY A.
2 Tryk på EASY A.
,
vises på
skærmen.
3 Tryk på START/STOP H (eller E)
for at starte optagelsen*.
,
vises på
skærmen.
3 Tryk let på PHOTO F for at
justere fokus A (der høres et bip),
og tryk derefter helt ned på B (der
høres en lukkerlyd).
[STBY] t [REC]
Tryk igen på START/STOP for at
stoppe optagelse.
Blinker t Lyser
* Film optages med [SP]-optagetilstand.
DK
Fortsættes ,
33
Nem optagelse og afspilning (Easy Handycam-betjening) (fortsættes)
Afspilning af optagne film/stillbilleder
1 Drej POWER-kontakten G for at tænde videokameraet.
2 Tryk på
(VIEW IMAGES) I (eller D).
VISUAL INDEX-skærmbilledet vises på skærmen. (Det kan tage lidt tid at vise
miniaturerne.)
Film Roll Index (s. 44)
Face Index (s. 44)
Søger efter billeder ved hjælp
af optagedato (s. 45).*
Forrige 6 billeder
Vises med billedet på hver af
de faner, der sidst blev
afspillet/optaget (B for det
stillbillede, der er optaget på
"Memory Stick PRO Duo"kortet).
Næste 6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet.
Viser film.
Viser stillbilleder.
* Når du vælger [DISC] i [MOVIE MEDIA SET] (s. 27), vises en disc-type. Du kan ikke søge efter
film ved hjælp af optagedato.
3 Start afspilningen.
Film:
Tryk på fanen
, og tryk derefter på filmen, der skal afspilles.
Vender tilbage til
VISUAL INDEXskærmbilledet.
Starten af scenen/forrige
scene
Skifter mellem afspilning
og pause, når du trykker.
Næste scene
Optagedato/-klokkeslæt*
Stop (går til VISUAL
INDEX-skærmbilledet.)
* Indstillingen af [DATA CODE] er fastlåst til [DATE/TIME] (s. 84).
DK
34
Baglæns/Forlæns
zTip
• Når afspilningen af den valgte film når til den sidste film, vender skærmen tilbage til VISUAL
INDEX-skærmbilledet.
• Du kan sænke afspilningshastigheden ved at trykke på
/
under pause.
• Du kan justere lydstyrken ved at trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND
/
.
SETTINGS] t [VOLUME] og derefter
• Du kan ændre filmmedie med [MOVIE MEDIA SET] (s. 27).
Stillbilleder:
Tryk på fanen
og det stillbillede, der skal afspilles.
Vender tilbage til VISUAL
INDEX-skærmbilledet.
Optagelse og afspilning
Diasshow (s. 46)
Optagedato/-klokkeslæt*
Går til VISUAL INDEXskærmbilledet
Forrige/Næste
* Indstillingen af [DATA CODE] er fastlåst til [DATE/TIME] (s. 84).
zTip
• Du kan ændre stillbilledmedie med [PHOTO MEDIA SET] (DCR-DVD410E/DVD810E) (s. 27).
DK
Fortsættes ,
35
Nem optagelse og afspilning (Easy Handycam-betjening) (fortsættes)
Sådan annullerer du Easy Handycambetjening
Tryk igen på EASY A.
fra skærmen.
forsvinder
Menuindstillinger under Easy
Handycam-betjening
Tryk på
(HOME) C (eller B) for at få
vist de menupunkter, der er tilgængelige for
ændringer af opsætning (s.15, 78).
b Bemærk
• De fleste menupunkter vender automatisk
tilbage til standardindstillingerne.
Indstillingerne i nogle menuer er fastlåst. For
yderligere oplysninger, se side 79.
• DVD-RW formateres med VIDEO-format (s.
11).
• Du kan ikke anvende menuen
(OPTION).
• Annullér brug af Easy Handycam, hvis du vil
føje effekter til billeder eller ændre indstillinger.
Ugyldige knapper under Easy
Handycam-betjening
Du kan ikke bruge visse knapper/funktioner
under Easy Handycam-betjening, da de
indstilles automatisk (s. 79). Hvis du
foretager en ugyldig betjening, vises
[Invalid during Easy Handycam operation].
Afspilning af film på en disc på andre
enheder (Lukning)
For at kunne afspille film, der er gemt på en
disc, på andre enheder eller på en computer,
skal discen "lukkes". Se nærmere om
lukning på side 67.
b Bemærk
• For DVD-R, DVD+R DL gælder det, at du ikke
kan genbruge discen eller optage flere film på
discen, når først discen er lukket, uanset om der
er ledig plads på discen.
• Du kan ikke optage flere film på en lukket disc
under Easy Handycam-betjening (s. 74).
DK
36
Optagelse
Billederne optages på det medie, der er valgt under indstilling af medie (s. 27).
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E
I standardindstillingen optages film på en disc. Stillbilleder optages kun på et "Memory Stick
PRO Duo"-kort.
DCR-DVD410E/DVD810E
I standardindstillingen optages både film og stillbilleder i den interne hukommelse.
Åbne objektivdækslet
(s. 25).
PHOTO F
Optagelse og afspilning
START/STOP B
(HOME) E
(HOME) D
POWER -kontakt A
Hvis POWER-kontakten
er indstillet til OFF
(CHG), skal du dreje den,
mens du trykker på den
grønne knap.
-indikator (Film)
START/STOP C
-indikator (Still)
b Bemærk
• Når ACCESSaccess-indikatorerne (s. 29, 31) lyser eller blinker, efter at optagelsen er afsluttet, betyder
det, at der stadig bliver skrevet data til mediet. Udsæt ikke videokameraet for stød eller rystelser, og fjern
ikke batteri eller vekselstrømsadapter.
• Hvis [INT. MEMORY] (DCR-DVD410E/DVD810E) eller [MEMORY STICK] vælges i [MOVIE
MEDIA SET] (s. 27), bliver den næste filmfil automatisk oprettet, når en filmfil overstiger 2 GB.
z Tip
• Se side 3 om de "Memory Stick PRO Duo"-kort du kan bruge i videokameraet.
• Du kan kontrollere den ledige plads til film på mediet ved at trykke på
(HOME) t
MEDIA) t [MEDIA INFO] (s. 71).
(MANAGE
DK
Fortsættes ,
37
Optagelse (fortsættes)
Film
Stillbilleder
1 Drej POWER-kontakten A, indtil
1 Drej POWER-kontakten A, indtil
-indikatoren (Film) tændes.
2 Tryk på START/STOP B (eller
C).
-indikatoren (Still) tændes.
2 Tryk let på PHOTO F for at
justere fokus A (der høres et bip),
og tryk derefter helt ned på B (der
høres en lukkerlyd).
[STBY] t [REC]
Blinker t Lyser
Tryk igen på START/STOP for at
stoppe optagelse.
Når
vises ved siden af
eller
.
forsvinder, er billedet optaget.
b Bemærk
• Du kan ikke optage stillbilleder på en disc.
z Tip
• Se side 12 om optagetider for film og side 83 om det antal stillbilleder, der kan optages.
•
vises, når [ INDEX SET] sættes til [ON] (standardindstillingen) under filmoptagelse (s. 82).
• Du kan skifte mellem at optage film og stillbilleder ved at trykke på
(HOME) D (eller E) t
(CAMERA) t [MOVIE] eller [PHOTO].
• Du kan oprette stillbilleder fra de film, du har optaget (s. 52).
DK
38
Zoom
Du kan zoome ind op til de forstørrelser,
der er vist i følgende skema.
(optisk zoom)
DCR-DVD110E/DVD115E/
DVD610E
40 ×
DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
25 ×
z Tip
• Med [DIGITAL ZOOM] (s. 81) kan du zoome
endnu mere ind end den forstørrelse, der er vist i
skemaet, når du optager film.
Optagelse af lyd med mere
tydelighed (5.1-kanals
surround-optagelse) (DCRDVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
Optagelse og afspilning
Forstørrelsen kan justeres med
motorzoomgrebet eller zoomknappen ved
siden af LCD-skærmen.
• Du kan ikke skifte zoomhastighed med
zoomknapperne ved siden af LCD-skærmen.
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
Lyde, der opfanges af den indbyggede
mikrofon, omdannes til 5.1-kanals surround
sound og optages.
Nyd realistisk lyd ved afspilning af film på
enheder, der understøtter 5.1-kanals
surround sound.
Bredere
visningsvinkel:(Vidvinkel)
Indbygget mikrofon
Næroptagelser: (Telefoto)
Flyt motorzoomgrebet en smule for at opnå
langsommere zoom. Skub det lidt længere
for at zoome hurtigere.
b Bemærk
• [STEADYSHOT] reducerer muligvis ikke
billedets uskarphed som ønsket, når
motorzoomgrebet stilles på T (Telefoto).
• Sørg for at holde fingeren på motorzoomgrebet.
Hvis du flytter fingeren fra motorzoomgrebet,
kan lyden fra betjeningen af motorzoomgrebet
muligvis høres på optagelsen.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanals surround
sound
Ordliste (s. 136)
b Bemærk
• 5.1-kanals lyd konverteres til 2-kanals, når du
afspiller på dit videokamera.
z Tip
• Du kan vælge optagelyd, [5.1ch SURROUND]
eller [2ch STEREO] ([AUDIO MODE], s. 80).
DK
Fortsættes ,
39
Optagelse (fortsættes)
Hurtig start af optagelse (QUICK
ON)
For at optage i mørke, sæt NIGHTSHOT
PLUS-kontakten til ON.
vises.
b Bemærk
QUICK
ONindikator
Når du trykker på QUICK ON i stedet for at
slå POWER-kontakten fra, reduceres
strømforbruget (batterisparefunktion). Med
batterisparefunktion blinker QUICK ONindikatoren. Hvis du trykker på QUICK ON
igen, når du vil starte den næste optagelse,
er videokameraet klar til optagelse efter ca.
1 sekund.
b Bemærk
• Når videokameraet bruger
batterisparefunktionen, er strømforbruget ca. det
halve i forhold til forbruget under optagelse. Det
sparer på batteriet.
• Hvis du ikke bruger videokameraet, og
batterisparefunktionen er aktiveret, slukkes
videokameraet automatisk efter nogen tid. Med
[QUICK ON STBY] kan du indstille det
tidsrum, der skal gå, før videokameraet slukker,
når batterisparefunktionen er aktiveret (s. 89).
• Hvis du trykker på QUICK ON under optagelse,
stopper optagelsen, og batterisparefunktionen
aktiveres.
Optagelse i mørke (NightShot
plus)
Infrarød port
DK
40
• Funktionerne NightShot plus og Super
NightShot plus bruger infrarødt lys. Undgå
derfor at dække over den infrarøde port med
dine fingre el.lign.
• Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 92),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Undlad at bruge funktionerne NightShot plus og
Super NightShot plus i lyse omgivelser. Dette
kan medføre fejl.
z Tip
• Brug Super NightShot plus-funktionen (s. 95) til
at optage lysere billeder. Brug funktionen Color
Slow Shutter (s. 95) til at optage et billede, hvis
farver er tættere på de originale farver.
Justering af eksponeringen til
motiver i modlys
Hvis du vil justere eksponeringen til
motiver i modlys, skal du trykke på
. (BACK LIGHT) for at få vist .. Tryk
igen på . (BACK LIGHT) for at annullere
modlysfunktionen.
Optagelse i spejltilstand
Optagelse og afspilning
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
videokameraet (1), og drej det derefter
180 grader mod objektivsiden (2).
z Tip
• Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet er normalt, når det
optages.
• Når der optages i spejltilstand, vises billederne
ikke i søgeren.
DK
41
Afspilning
Du kan afspille billeder på det medie, der er valgt under indstilling af medie (s. 27).
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E
I standardindstillingen vises film på en disc. Stillbilleder kan kun optages på og vises fra et
"Memory Stick PRO Duo"-kort.
DCR-DVD410E/DVD810E
I standardindstillingen vises billeder fra den interne hukommelse.
Motorzoomgreb F
POWER -kontakt A
(HOME) D
(HOME) E
(VIEW IMAGES) B
(VIEW IMAGES) C
1 Drej POWER-kontakten A for at tænde videokameraet.
2 Tryk på
(VIEW IMAGES) B (eller C).
VISUAL INDEX-skærmbilledet vises på skærmen. (Det kan tage lidt tid at vise
miniaturerne.)
Film Roll Index (s. 44)
Face Index (s. 44)
Søger efter billeder ved hjælp
af optagedato (s. 45).*
Forrige 6 billeder
Vises med billedet på hver af
de faner, der sidst blev
afspillet/optaget (B for det
stillbillede, der er optaget på
"Memory Stick PRO Duo"kortet).
Næste 6 billeder
Vender tilbage til
optageskærmbilledet.
Viser film.
Viser stillbilleder.
(OPTION)
* Når du vælger [DISC] i [MOVIE MEDIA SET] (s. 27), vises en disc-type. Du kan ikke søge
efter film ved hjælp af optagedato.
DK
42
z Tip
• Antallet af billeder på VISUAL INDEX -skærmbilledet kan ændres fra 6 y 12 ved at flytte på
motorzoomgrebet F. For at fastlåse dette antal skal du trykke på
(HOME) D (eller E) t
(SETTINGS) t [VIEW IMAGES SET] t [
DISPLAY] (s. 85).
3 Start afspilningen.
Film
Tryk på fanen
og den film, der skal afspilles.
Vender tilbage til VISUAL
INDEX-skærmbilledet.
Starten af filmen/den
forrige film
Stop (går til VISUAL
INDEX-skærmbilledet.)
Optagelse og afspilning
Når afspilningen af den valgte film når til den sidste film, vender skærmen tilbage til VISUAL
INDEX-skærmbilledet.
Skifter mellem afspilning
og pause, når du trykker.
Næste film
(OPTION)
Baglæns/Forlæns
z Tip
• Tryk på
/
under pause for at afspille film langsomt.
• Når du afspiller film fra den interne hukommelse (DCR-DVD410E/DVD810E) eller fra et "Memory Stick
PRO Duo"-kort, vil et tryk på
/
gøre tilbagespolingen/den hurtige fremadspoling ca. 5 gange
hurtigere end normalt, 2 tryk gør den ca. 10 gange hurtigere, 3 tryk gør den ca. 30 gange hurtigere, og 4
tryk gør den ca. 60 gange hurtigere.
• Når du afspiller film fra en disc, vil et tryk på
/
gøre tilbagespolingen/den hurtige
fremadspoling ca. 5 gange hurtigere end normalt, 2 tryk gør den ca. 10 gange hurtigere (ca. 8 gange
hurtigere for en DVD+RW).
Stillbilleder
Tryk på fanen
og det stillbillede, der skal afspilles.
Vender tilbage til VISUAL
INDEX-skærmbilledet.
Diasshow (s. 46)
Går til VISUAL INDEXskærmbilledet
(OPTION)
Forrige/Næste
DK
Fortsættes ,
43
Afspilning (fortsættes)
Sådan justerer du lydstyrken på film
Når du afspiller en film, så tryk på
(OPTION) t fanen
t
[VOLUME], og justér derefter lydstyrken
med
/
.
4 Tryk på
/
for at søge efter
den ønskede scene.
Afspilningen starter fra den valgte
scene.
z Tip
• Du kan skifte skærmbillede til VISUAL
INDEX-skærmbilledet ved at trykke på
(HOME) D (eller E) t
(VIEW
IMAGES) t [VISUAL INDEX].
Præcis søgning efter scener
(Film Roll Index)
z Tip
• Du kan få vist Film Roll Index-skærmbilledet
ved at trykke på
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [ INDEX].
Søgning efter scener ved hjælp
af et portræt (Face Index)
Film kan opdeles i indstillede
tidsintervaller, og den første scene i hver
opdeling vises på INDEX-skærmbilledet.
Du kan starte afspilningen af en film fra den
valgte scene.
Vælg på forhånd det medie, der indeholder
den film, du vil afspille (s. 27).
De portrætbilleder, der er fundet under
optagelsen, vises på INDEX-skærmbilledet.
Du kan afspille en film fra det valgte
portrætbillede.
Vælg på forhånd det medie, der indeholder
den film, du vil afspille (s. 27).
1 Tryk på
1 Tryk på
(VIEW IMAGES) på
videokameraet.
Skærmbilledet VISUAL INDEX vises.
2 Tryk på
(Film Roll Index).
Forrige/Næste film
(VIEW IMAGES) på
videokameraet.
Skærmbilledet VISUAL INDEX vises.
2 Tryk på
(Face Index).
Forrige/Næste film
Forrige scene
Forrige/Næste portrætbillede
Næste scene
Ændrer scenernes varighed.
3 Tryk på
3 Tryk på
/
for at vælge den
ønskede film.
DK
44
/
for at vælge den
ønskede film.
4 Tryk på
/
for at søge efter
det ønskede portrætbillede, og
tryk derefter på det
portrætbillede, du vil afspille.
Afspilningen starter fra den valgte
scene.
2 Tryk på fanen
for at søge efter
film. Tryk på fanen
for at søge
efter stillbilleder.
3 Tryk på datoknappen i skærmens
øverste højre hjørne.
b Bemærk
z Tip
• Du kan få vist Face Index-skærmbilledet ved at
trykke på
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [ INDEX].
Søgning efter foretrukne
billeder ved hjælp af dato
(Datoindeks)
Optagelse og afspilning
• Afhængig af betingelserne kan det ske, at
portrætterne ikke detekteres.
For eksempel: Mennesker, der bærer briller eller
hatte, eller som ikke har ansigtet vendt imod
kameraet.
• Indstil [ INDEX SET] til [ON]
(standardindstillingen) før optagelse, for at
kunne afspille film fra [ INDEX] (s. 82).
Face Index vises måske ikke korrekt, hvis der
ikke detekteres nogle portrætter.
Billedernes optagedatoer vises på
skærmen.
Forrige/Næste dato
4 Tryk på
/
for at vælge
optagedatoen for de ønskede
billeder, og tryk derefter på
.
De billeder, der er optaget på den valgte
dato, vises på skærmen.
z Tip
• På Film Roll Index-skærmbilledet eller Face
Index-skærmbilledet kan du bruge
datoindeksfunktionen ved at følge trin 3 til 4.
Du kan effektivt søge efter foretrukne
billeder ved hjælp af dato.
Vælg på forhånd det medie, der indeholder
den film, du vil afspille (s. 27).
b Bemærk
• Du kan ikke bruge datoindekset med en disc, og
stillbilleder på et "Memory Stick PRO Duo"kort.
Brug af afspilningszoom
Du kan vælge at forstørre stillbillederne fra
ca. 1,1 gange til 5 gange den oprindelige
størrelse.
Forstørrelsen kan justeres med
motorzoomgrebet eller zoomknapperne ved
siden af LCD-skærmen
1 Tryk på
(VIEW IMAGES) på
videokameraet.
Skærmbilledet VISUAL INDEX vises.
DK
Fortsættes ,
45
Afspilning (fortsættes)
z Tip
1 Afspil det stillbillede, du vil forstørre.
2 Forstør stillbilledet med T (telefoto).
Skærmbilledet indrammes.
3 Tryk på skærmen på det punkt, du vil
have vist midt i den viste ramme.
4 Justér forstørrelsen med W (vidvinkel)/
T (telefoto).
Tryk på
for at annullere.
Sådan afspiller du en serie
stillbilleder (Diasshow)
Tryk på
på skærmen til afspilning af
stillbilleder.
Diasshowet starter fra det valgte stillbillede.
Tryk på
for at stoppe diasshowet.
Tryk igen på
for at genstarte.
b Bemærk
• Du kan ikke betjene afspilningszoom under
diasshow.
DK
46
• Du kan også afspille diasshowet ved at trykke
på
(OPTION) t
-fanen t [SLIDE
SHOW] på VISUAL INDEX-skærmbilledet.
• Når du afspiller stillbilleder, kan du indstille
kontinuerlig afspilning af diasshow ved at
trykke på
(OPTION) t fanen
t
[SLIDE SHOW SET].Da standardindstillingen
er [ON], vises
på LCD-skærmen, og
videokameraet gentager et diasshow med
stillbilleder. Hvis du indstiller [SLIDE SHOW
SET] til [OFF], afspiller videokameraet
stillbillederne som diasshow én gang,
begyndende med det valgte stillbillede.
Afspilning af billederne på et TV
Tilslut videokameraet til indgangsstikket på et TV eller en VCR ved hjælp af A/Vtilslutningskablet 1 eller et A/V -tilslutningskabel med S VIDEO 2. Slut videokameraet til
stikkontakten med den medfølgende vekselstrømsadapter for denne betjening (s. 19). Yderligere
oplysninger findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte med det udstyr, som skal tilsluttes.
Udstyr uden
S VIDEO-stik
Udstyr med
S VIDEO-stik
IN
IN
S VIDEO
Optagelse og afspilning
VIDEO
VIDEO
(Gul)
(Hvid)
(Hvid)
AUDIO
AUDIO
Stik til ekstern A/V
(Rød)
: Signalflow
1 A/V-tilslutningskabel (medfølger)
Tilslut til indgangsstikket på den anden enhed.
2 A/V-tilslutningskabel med S VIDEO
(medfølger ikke)
Når du tilslutter til den anden enhed via S
VIDEO-stikket, ved at bruge et A/Vtilslutningskabel sammen med et S VIDEOkabel (medfølger ikke), kan du fremstille
billeder i bedre kvalitet end med et A/Vtilslutningskabel. Tilslut de hvide og røde stik
(venstre/højre lyd) og S VIDEO-stikket (S
VIDEO-kanal) på A/V-tilslutningskablet med
et S VIDEO-kabel (medfølger ikke). Den gule
stikforbindelse er ikke nødvendig. Hvis kun S
VIDEO-stikket tilsluttes, kommer der ingen
lyd.
(Rød)
VCR eller TV
Når videokameraet er forbundet til en
VCR
Tilslut videokameraet til LINE INindgangen på din VCR. Sæt
indgangsvælgeren på din VCR til LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 osv.), hvis din VCR har
en indgangsvælger.
Sådan indstilles billedformatet
svarende til det tilsluttede TV (16:9/
4:3)
Vælg indstilling svarende til skærmens
billedformat på det TV, du vil se billederne
på.
1 Tænd videokameraet.
2 Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [TV TYPE] t [16:9]
eller [4:3] t
.
Fortsættes ,
DK
47
Afspilning af billederne på et TV (fortsættes)
b Bemærk
• Hvis du indstiller [TV TYPE] til [4:3], forringes
billedkvaliteten. Når det optagne billedes
billedformat ændres mellem 16:9 (bredformat) og
4:3, kan billedet flimre.
• Når du afspiller et billede, der er optaget i
billedformatet 16:9 (bredformat) på et 4:3 TV,
som ikke er kompatibelt med 16:9-signalet
(bredformat), skal du indstille [TV TYPE] til
[4:3].
Hvis dit TV er af monotypen (når TV'et
kun har én lydindgang)
Slut A/V-tilslutningskablets gule stik til
videoindgangsstikket, og slut det hvide stik
(venstre kanal) eller det røde stik (højre
kanal) til lydindgangsstikket på TV'et eller
din VCR.
z Tip
• Du kan få vist tælleren på TV-skærmen ved at
indstille [DISP OUTPUT] til [V-OUT/PANEL]
(s. 87).
Hvis dit TV/VCR har en 21-bens adapter
(EUROCONNECTOR)
Brug en 21-bens adapter (medfølger ikke) til
at afspille billeder.
TV/VCR
DK
48
Redigering
(OTHERS) kategori
Denne kategori giver dig mulighed for at
redigere eller udskrive billeder på mediet
eller kopiere dem til din computer med
henblik på afspilning, redigering eller
oprettelse af en original DVD.
PLAYLIST EDIT
Du kan oprette og redigere en
afspilningsliste (s. 58).
PRINT
Du kan udskrive stillbilleder på en tilsluttet
PictBridge-kompatibel printer (s. 64).
USB CONNECT
(OTHERS) kategori
Du kan tilslutte dit videokamera til en
computer eller en anden enhed ved hjælp af
USB-kablet (s. 97).
b Bemærk
Redigering
• Du kan vælge medie for det billede, der skal
redigeres, ved at trykke på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET]/[PHOTO MEDIA SET] (s. 27).
Liste med menupunkter
DELETE
Du kan slette billeder på mediet (s. 50).
PHOTO CAPTURE (DCR-DVD410E/
DVD610E/DVD710E/DVD810E)
Du kan optage en udvalgt scene fra en
optaget film som et stillbillede (s. 52).
MOVIE DUB (DCR-DVD410E/DVD610E/
DVD710E/DVD810E)
Du kan kopiere film, der er optaget i den
interne hukommelse (DCR-DVD410E/
DVD810E) eller på et "Memory Stick PRO
Duo"-kort (DCR-DVD610E/DVD710E/
DVD810E) til en disc (s. 54).
PHOTO COPY (DCR-DVD410E/
DVD810E)
Du kan kopiere stillbilleder, der er optaget i
den interne hukommelse, til et "Memory
Stick PRO Duo"-kort (s. 56).
EDIT
Du kan redigere billeder på mediet (s. 57).
DK
49
Sletning af billeder
b Bemærk
5 Tryk på
• Du kan ikke gendanne billeder, når de først er
slettet.
z Tip
t [YES].
6 Når [Completed.] vises, skal du
• Du kan vælge op til 100 billeder på én gang.
trykke på
.
Sletning af film
Sådan sletter du alle film på én gang
Vælg på forhånd det medie, der indeholder
den film, du vil slette (s. 27).
1 I trin 3 skal du trykke på [
ALL].
b Bemærk
• Når du vælger [DISC] i [MOVIE MEDIA SET]
(s. 27), kan du ikke slette film under Easy
Handycam-betjening (s. 33). Annullér først
Easy Handycam-betjening.
DELETE
2 Tryk på [YES] t [YES].
3 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
Sådan sletter du alle de film, der er
optaget samme dag, på én gang
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Tryk på [
DELETE].
3 Tryk på [
DELETE].
1 I trin 3 skal du trykke på [
by date].
4 Tryk på den film, der skal slettes.
DELETE
Forrige/Næste dato
2 Tryk på
/
for at vælge
optagedatoen for de ønskede film, og
tryk derefter på
.
De film, der er optaget på den valgte
dato, vises på skærmen.
Den valgte film bliver markeret med
.
Tryk og hold på filmen på skærmen for
at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
DK
50
Tryk på filmen på skærmen for at
bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
3 Tryk på
t [YES].
4 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
Sådan sletter du den film, der sidst
blev optaget
1 Tryk på
1 I trin 3 skal du trykke på [
SCENE DEL].
2 Tryk på [
DELETE].
3 Tryk på [
DELETE].
2 Tryk på
LAST
t [YES].
3 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
4 Tryk på det stillbillede, som skal
slettes.
Redigering
Du kan ikke slette den film, der sidst blev
optaget:
– Hvis du fjerner discen fra videokameraet
efter optagelse.
– Hvis du slukker videokameraet efter
optagelse.
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
b Bemærk
• Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet under sletning af film.
• Fjern ikke "Memory Stick PRO Duo"-kortet fra
videokameraet under sletning af film fra
"Memory Stick PRO Duo"-kortet.
• Hvis den slettede film er inkluderet i
afspilningslisten (s. 58), slettes filmen også fra
afspilningslisten.
• Du kan ikke slette film fra "Memory Stick PRO
Duo"-kortet, hvis filmene er beskyttet på en
anden enhed.
• Selvom du sletter film, du ikke har brug for, fra
discen, frigøres der måske ikke plads nok til, at
du kan foretage flere optagelser.
z Tip
• Hvis du vil slette alle de billeder, der er optaget
på mediet, for at frigøre al plads til nye
optagelser på mediet, skal du formatere mediet
(s. 72).
• Du kan slette en film, når du afspiller den, ved at
trykke på
(OPTION).
Det valgte stillbillede bliver markeret
med .
Tryk og hold på stillbilledet på skærmen
for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
5 Tryk på
t [YES].
6 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
Sådan sletter du alle stillbilleder på
én gang
Sletning af stillbilleder
1 I trin 3 skal du trykke på [
ALL].
Vælg på forhånd det medie, der indeholder
det stillbillede, du vil slette (s. 27).
DELETE
2 Tryk på [YES] t [YES].
DK
Fortsættes ,
51
Sletning af billeder (fortsættes)
3 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
Sådan sletter du alle de stillbilleder,
der er optaget samme dag, på én
gang
1 I trin 3 skal du trykke på [
by date].
DELETE
Forrige/Næste dato
2 Tryk på
/
for at vælge
optagedatoen for de ønskede
stillbilleder, og tryk derefter på
.
De stillbilleder, der er optaget på den
valgte dato, vises på skærmen.
Tryk på stillbilledet på skærmen for at
bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
3 Tryk på
Model
DCRDVD410E
Film på
Stillbilleder på
t
t
DCRDVD610E/
DVD710E
t
DCRDVD810E
t
t
t
t
4 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
t
b Bemærk
t
z Tip
• Hvis du vil slette alle de billeder, der er optaget i
den interne hukommelse (DCR-DVD410E/
DVD810E) eller på et "Memory Stick PRO
Duo"-kort, og frigøre al plads til nye optagelser
på mediet, skal du formatere mediet (s. 72).
• Du kan slette et stillbillede, når du afspiller det,
ved at trykke på
(OPTION).
DK
Du kan optage et stillbillede på et hvilket
som helst tidspunkt under afspilning af
film.
Vælg på forhånd det medie, der indeholder
filmene, og det medie, hvor du vil gemme
stillbillederne (s. 27).
Når du vælger at gemme stillbillederne på
[MEMORY STICK], skal du først isætte et
"Memory Stick PRO Duo"-kort.
Hvilke medier du kan vælge, afhænger af
din videokameramodel. Se skemaet
herunder.
t [YES].
• Du kan ikke slette stillbilleder fra "Memory
Stick PRO Duo"-kortet, hvis stillbillederne er
beskyttet på en anden enhed.
52
Optagelse af et
stillbillede fra en film
(DCR-DVD410E/
DVD610E/DVD710E/
DVD810E)
t
b Bemærk
• Det anbefales at bruge vekselstrømsadapteren
som strømkilde for at undgå strømafbrydelse
under betjening.
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO
CAPTURE].
Skærmbilledet [PHOTO CAPTURE]
vises.
Tryk på
t
optagelsen.
for at afslutte
b Bemærk
• Der skal være tilstrækkelig plads på det medie,
du vil gemme stillbilleder på.
• Optagedato og -klokkeslæt for de optagne
stillbilleder svarer til filmenes optagedato og klokkeslæt.
• Hvis filmene ikke har nogen datakode, gemmes
stillbilledernes optagedato og -klokkeslæt som
det tidspunkt, hvor de blev optaget fra filmene.
Redigering
2 Tryk på den film, du vil afspille og
optage et billede fra.
Den valgte film bliver afspillet.
3 Tryk på
for at sætte filmen
på pause det sted, du vil optage.
Afspilningen af filmen sættes på pause.
Afspilning og pause skifter, når du
trykker på
.
Justerer optagelsespunktet mere
nøjagtigt, når der er valgt et
optagelsespunkt med
.
Vender tilbage til begyndelsen af
den valgte film.
4 Tryk på
.
vises, mens stillbilledet optages og
gemmes på det valgte medie.
Du kan optage endnu et stillbillede ved
at trykke på
og gentage fra trin 2.
DK
53
Kopiering af billeder til medier i videokameraet
Kopiering af film (DCRDVD410E/DVD610E/DVD710E/
DVD810E)
Du kan kopiere film fra den interne
hukommelse (DCR-DVD410E/DVD810E)
eller fra et "Memory Stick PRO Duo"-kort
(DCR-DVD610E/DVD710E/DVD810E) til
en disc.
Sæt først en disc i videokameraet.
Hvilke medier du kan vælge, afhænger af
din videokameramodel. Se skemaet
herunder.
Model
DCRDVD410E
DCRDVD610E/
DVD710E
DCRDVD810E
Fra
Skærmbilledet [MOVIE DUB] vises.
Til
t
t
t
2 DCR-DVD810E:
Tryk på mediet med den film, der
skal kopieres.
t
b Bemærk
• Det anbefales at bruge vekselstrømsadapteren
som strømkilde for at undgå strømafbrydelse
under betjening.
z Tip
• Du kan kontrollere kopierede film på discen ved
hjælp af [DISC] i [MOVIE MEDIA SET]
(s. 27).
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [MOVIE DUB].
Eller tryk på DUBBING på
videokameraet (DCR-DVD410E/
DVD810E).
DK
54
DCR-DVD410E/DVD610E/
DVD710E:
Trin 2 er ikke nødvendigt. Gå til trin 3.
3 Tryk på [DUB by select].
2 Tryk på
/
for at vælge
optagedatoen for de ønskede film, og
tryk derefter på
.
De film, der er optaget på den valgte
dato, vises på skærmen.
4 Tryk på den film, der skal
kopieres.
Tryk på filmen på skærmen for at
bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
3 Tryk på
t [YES].
Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på
discen nok til at optage hele filmen,
vises [Not enough memory space.].
Resterende plads på discen*
* x: Brugt
x (grøn): Bruges til at gemme den valgte
film.
s: Ledig plads
.
Tryk og hold på filmen på skærmen for
at bekræfte.
Sådan kopierer du alle film på en
afspilningsliste (s. 58)
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
1 I trin 3 skal du trykke på [ DUB
ALL].
Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på
discen nok til at optage hele filmen,
vises [Not enough memory space.].
Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på
discen nok til at optage hele filmen,
vises [Not enough memory space.].
Redigering
Den valgte film bliver markeret med
4 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
2 Tryk på [YES].
5 Tryk på
t [YES].
6 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
3 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
Sådan sikkerhedskopierer du film, der
endnu ikke er blevet
sikkerhedskopieret
1 I trin 3 skal du trykke på [BACKUP].
Sådan kopierer du alle de film, der er
optaget samme dag, på én gang
1 I trin 3 skal du trykke på [DUB by date].
2 Tryk på [Backs up unbacked up
movies.] t [YES].
3 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
Hvis der ikke er tilstrækkelig plads på
discen nok til at optage hele filmen,
vises [Disc is full.], og det antal
enkeltsidede discs, der er nødvendige,
vises. Forbered discene, og gentag fra
trin 1.
Forrige/Næste dato
DK
Fortsættes ,
55
Kopiering af billeder til medier i videokameraet (fortsættes)
b Bemærk
• Hvis film sikkerhedskopieres til 2 eller flere
discs, opdeles den sidste film på hver disc for at
udnytte den fulde disckapacitet.
2 Tryk på [COPY by select].
3 Tryk på det stillbillede, som skal
z Tip
• I trin 3 kan du ved at trykke på [BACKUP] t
[Backup starts from the first movie. Previous
backup history will be deleted.]
sikkerhedskopiere alle film, herunder film, der
for nylig er blevet sikkerhedskopieret.
Videokameraet registrerer kun
sikkerhedskopiering af de film, der gemmes
med funktionen [BACKUP].
Kopiering af stillbilleder (DCRDVD410E/DVD810E)
Du kan kopiere stillbilleder fra den interne
hukommelse til et "Memory Stick PRO
Duo"-kort.
Fra
kopieres.
Det valgte stillbillede bliver markeret
med .
Tryk og hold på stillbilledet på skærmen
for at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
Til
t
Sæt først et "Memory Stick PRO Duo"-kort
i videokameraet.
b Bemærk
• Det anbefales at bruge vekselstrømsadapteren
som strømkilde for at undgå strømafbrydelse
under betjening.
z Tip
• Du kan kontrollere de kopierede stillbilleder ved
at vælge [MEMORY STICK] i [PHOTO
MEDIA SET] (s. 27).
4 Tryk på
t [YES].
5 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
Sådan kopierer du alle de
stillbilleder, der er optaget samme
dag, på én gang
1 I trin 2 skal du trykke på [COPY by
date].
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO COPY].
Skærmbilledet [PHOTO COPY] vises.
Forrige/Næste dato
DK
56
Opdeling af film
2 Tryk på
/
for at vælge
optagedatoen for de ønskede
stillbilleder, og tryk derefter på
.
De stillbilleder, der er optaget på den
valgte dato, vises på skærmen.
Tryk på stillbilledet på skærmen for at
bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
3 Tryk på
Vælg på forhånd det medie, der indeholder
den film, du vil opdele (s. 27).
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [EDIT].
t [YES].
4 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
2 Tryk på [DIVIDE].
3 Tryk på den film, du ønsker at
Redigering
opdele.
Den valgte film bliver afspillet.
4 Tryk på
det sted, hvor du vil
opdele.
Afspilningen af filmen sættes på pause.
Afspilning og pause skifter, når du
trykker på
.
Justerer opdelingspunktet mere
nøjagtigt, når der er valgt et
opdelingspunkt med
.
Vender tilbage til begyndelsen af
den valgte film.
5 Tryk på
t [YES].
6 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
DK
Fortsættes ,
57
Opdeling af film (fortsættes)
Oprettelse af
afspilningslisten
b Bemærk
• Filmene kan ikke gendannes, når først de er
opdelt.
• Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet under opdeling af film.
• Fjern ikke "Memory Stick PRO Duo"-kortet fra
videokameraet under opdeling af film på
"Memory Stick PRO Duo"-kortet.
• Når du vælger [INT. MEMORY] (DCRDVD410E/DVD810E) eller [MEMORY
STICK] i [MOVIE MEDIA SET] (s. 27), og den
opdelte film er inkluderet i en afspilningsliste,
opdeles filmen også i afspilningslisten. Når du
vælger [DISC] i [MOVIE MEDIA SET] (s. 27),
bliver filmen i afspilningslisten ikke opdelt.
• Der kan være en mindre forskel mellem det
punkt, hvor du trykker på
, og det faktiske
opdelingspunkt, da videokameraet vælger
opdelingspunktet i trin på et halvt sekund.
z Tip
• Du kan opdele en film, når du afspiller den, ved
at trykke på
(OPTION).
• Billeder optaget med dit videokamera kaldes
"originaler".
En afspilningsliste er en liste, som viser
miniaturebilleder af de film, du har valgt.
De originale scener ændres ikke, heller ikke
selvom du redigerer eller sletter filmene i
afspilningslisten.
Vælg på forhånd det medie, hvor du vil
oprette, afspille eller redigere en
afspilningsliste (s. 27).
z Tip
• Du kan tilføje maksimalt 99 film fra den interne
hukommelse (DCR-DVD410E/DVD810E) eller
et "Memory Stick PRO Duo"-kort eller 999 film
fra en disc til en afspilningsliste.
• Billeder optaget med dit videokamera kaldes
"originaler".
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
2 Tryk på [
ADD].
3 Tryk på den film, der skal føjes til
afspilningslisten.
.
Den valgte film bliver markeret med
Tryk og hold på filmen på skærmen for
at bekræfte.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
DK
58
.
4 Tryk på
4 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
t [YES].
b Bemærk
5 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
Sådan føjer du alle filmene til
afspilningslisten
ADD
2 Tryk på [YES] t [YES].
3 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
Sådan tilføjer du alle de film, der er
optaget samme dag, på én gang
1 I trin 2 skal du trykke på [
date].
ADD by
z Tip
• Du kan tilføje en film, når du afspiller den, ved
at trykke på
(OPTION).
• Du kan kopiere afspilningslisten til en disc, som
den er, ved hjælp af den medfølgende software.
Redigering
1 I trin 2 skal du trykke på [
ALL].
• Fjern ikke batteriet eller vekselstrømsadapteren
fra videokameraet under tilføjelse af film.
• Fjern ikke "Memory Stick PRO Duo"-kortet
under tilføjelse af film på "Memory Stick PRO
Duo"-kortet.
• Du kan ikke føje stillbilleder til
afspilningslisten.
Afspilning af afspilningslisten
Vælg på forhånd det medie, hvor du vil
oprette, afspille eller redigere en
afspilningsliste (s. 27).
1 Tryk på
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [PLAYLIST].
Filmene på afspilningslisten vises.
Forrige/Næste dato
2 Tryk på
/
for at vælge
optagedatoen for de ønskede film, og
tryk derefter på
.
De film, der er optaget på den valgte
dato, vises på skærmen.
Tryk på filmen på skærmen for at
bekræfte.
2 Tryk på den film, du vil afspille.
Afspilningslisten afspilles fra den valgte
film til slutningen, og skærmen vender
derefter tilbage til afspilningslisten.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
3 Tryk på
t [YES].
DK
Fortsættes ,
59
Oprettelse af afspilningslisten (fortsættes)
3 Tryk på den film, du ønsker at flytte.
Sletning af unødvendige film fra
afspilningslisten
1 Tryk på
(HOME) t
t [PLAYLIST EDIT].
(OTHERS)
2 Tryk på [ ERASE].
Du kan slette alle film fra
afspilningslisten ved at trykke på
[ ERASE ALL] t [YES] t [YES].
Når [Completed.] vises, skal du derefter
trykke på
.
.
/
.
Destinationslinje
.
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
4 Tryk på
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
5 Vælg destinationen med
Tryk og hold på filmen på skærmen for
at bekræfte.
6 Tryk på
t [YES].
7 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
z Tip
t [YES].
5 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
z Tip
• De originale film slettes ikke, selvom du sletter
film fra afspilningslisten.
Ændring af rækkefølgen i
afspilningslisten
• Når du har valgt flere film, flyttes filmene i den
rækkefølge, de findes på afspilningslisten.
Sådan opdeler du en film på
afspilningslisten
1 Tryk på
(HOME) t
t [PLAYLIST EDIT].
(OTHERS)
2 Tryk på [DIVIDE].
1 Tryk på
(HOME) t
t [PLAYLIST EDIT].
2 Tryk på [
DK
60
MOVE].
(OTHERS)
.
Tryk og hold på filmen på skærmen for
at bekræfte.
4 Tryk på
3 Tryk på den film, der skal slettes fra
afspilningslisten.
Den valgte film bliver markeret med
Den valgte film bliver markeret med
3 Tryk på den film, du ønsker at opdele.
Den valgte film bliver afspillet.
4 Tryk på
det sted, hvor du vil
opdele.
Afspilningen af filmen sættes på pause.
Afspilning og pause skifter, når du
trykker på
.
Justerer opdelingspunktet mere
nøjagtigt, når der er valgt et
opdelingspunkt med
.
Vender tilbage til begyndelsen af
den valgte film.
Redigering
5 Tryk på
t [YES].
6 Når [Completed.] vises, skal du trykke
på
.
b Bemærk
• Der kan være en mindre forskel mellem det
punkt, hvor du trykker på
, og det faktiske
opdelingspunkt, da videokameraet vælger
opdelingspunktet i trin på et halvt sekund.
z Tip
• De originale film opdeles ikke, selvom du
opdeler filmen på afspilningslisten.
DK
61
Kopiering af film til VCR eller DVD/HDDoptagere
Tilslutning af en enhed med A/V-tilslutningskablet
Du kan kopiere de afspillede film på videokameraet til andre optageenheder, som f.eks. VCRoptagere eller DVD/HDD-optagere. Tilslut enheden på en af følgende måder.
Slut videokameraet til stikkontakten med den medfølgende vekselstrømsadapter for denne
betjening (s. 19). Yderligere oplysninger findes også i de betjeningsvejledninger, der fulgte
med de enheder, som skal tilsluttes.
b Bemærk
• Da kopiering udføres via analog dataoverførsel, kan billedkvaliteten blive forringet.
Enhed uden
S VIDEO-stik
Enhed med
S VIDEO-stik
IN
IN
S VIDEO
VIDEO
VIDEO
(Gul)
(Hvid)
(Hvid)
AUDIO
AUDIO
Stik til ekstern A/V
(Rød)
: Video-/signalflow
A A/V -tilslutningskabel (medfølger)
Tilslut til indgangsstikket på den anden
enhed.
DK
62
B A/V-tilslutningskabel med S
VIDEO (medfølger ikke)
Når du tilslutter til den anden enhed via
S VIDEO-stikket, ved at bruge et A/Vtilslutningskabel sammen med et S
VIDEO-kabel (medfølger ikke), kan du
fremstille film i bedre kvalitet end med
(Rød)
VCR-optagere eller DVD/HDD-optagere
et A/V-tilslutningskabel. Tilslut de
hvide og røde stik (venstre/højre lyd) og
S VIDEO-stikket (S VIDEO-kanal) på
A/V-tilslutningskablet med et S
VIDEO-kabel (medfølger ikke). Den
gule stikforbindelse er ikke nødvendig.
Hvis kun S VIDEO-stikket tilsluttes,
kommer der ingen lyd.
b Bemærk
• Hvis du vil skjule skærmindikatorer som f.eks.
en tæller på skærmen på den tilsluttede monitor,
skal du trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t [OUTPUT SETTINGS]
t [DISP OUTPUT] t [LCD PANEL]
(standardindstillingen) (s. 87).
• Hvis du vil optage dato/klokkeslæt og
kameraindstillinger, skal de vises på skærmen
(s. 84).
• Når du slutter videokameraet til en monoenhed,
skal du slutte A/V-tilslutningskablets gule stik
til videostikket. Det røde stik (højre kanal) eller
det hvide stik (venstre kanal) skal sluttes til
lydstikket på enheden.
2 Vælg det medie, der indeholder
den film, du vil kopiere (s. 27).
3 Tryk på
(VIEW IMAGES).
Indstil [TV TYPE] svarende til
afspilningsenheden (s. 47).
4 Sæt optagemediet i
videokameraet, og optag på
optageenheden.
Se betjeningsvejledningen, som fulgte
med optageenheden, for at få yderligere
oplysninger.
7 Når kopieringen er afsluttet, skal
du stoppe optageenheden og
derefter videokameraet.
Redigering
1 Tænd videokameraet.
6 Start afspilningen på
Tilslutning af en enhed med
USB-kablet
Hvis du tilslutter en DVD-brænder el.lign.,
som kan kopiere film via USB-forbindelse
til videokameraet, kan du kopiere film uden
tab af billedkvalitet.
Slut videokameraet til stikkontakten med
den medfølgende vekselstrømsadapter for
denne betjening (s. 20). Yderligere
oplysninger findes også i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med de
enheder, som skal tilsluttes.
optageenheden.
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal du indstille den på
indgang.
5 Tilslut videokameraet til
optageenheden (VCR eller DVD/
HDD-optager) med A/V tilslutningskablet (medfølger) 1
eller et A/V-tilslutningskabel med
S VIDEO (medfølger ikke) 2.
Tilslut videokameraet til
indgangsstikkene på optageenheden.
1 Tænd videokameraet.
DK
Fortsættes ,
63
Kopiering af film til VCR eller
DVD/HDD-optagere (fortsættes)
2 Forbind
(USB)-stikket på
videokameraet til en DVDbrænder el.lign. ved hjælp af det
medfølgende (USB)-kabel (s. 130).
[USB SELECT]-skærmbilledet vises på
skærmen.
3 Tryk på mediet med den film, der
skal kopieres.
4 Start optagelsen på den
tilsluttede enhed.
Se betjeningsvejledningen, som fulgte
med den tilsluttede enhed, for at få
yderligere oplysninger.
5 Når kopieringen er færdig, skal du
trykke på [END] t [YES] og
fjerne USB-kablet.
Udskrivning af
stillbilleder
(PictBridgekompatibel printer)
Du kan udskrive stillbilleder med en
PictBridge-kompatibel printer uden at
tilslutte videokameraet til en computer.
Tilslut videokameraet til
vekselstrømsadapteren for at forsyne det
med strøm fra stikkontakten i væggen
(s. 19).
Vælg på forhånd det medie, der indeholder
det stillbillede, du vil udskrive (s. 27).
Tænd også printeren.
Udskriv stillbilleder fra et "Memory Stick
PRO Duo"-kort ved at sætte "Memory Stick
PRO Duo"-kortet, der indeholder
stillbillederne, i dit videokamera.
1 Tænd videokameraet.
2 Forbind
(USB)-stikket på
videokameraet til printeren ved
hjælp af det medfølgende USBkabel (s. 130).
[USB SELECT]-skærmbilledet vises på
skærmen.
3 Tryk på [PRINT].
Når tilslutningen er afsluttet, vises
(PictBridge-tilslutning) på skærmen.
DK
64
4 Vælg det stillbillede, der skal
udskrives.
Sådan afslutter du udskrivning
Tryk på
på skærmbilledet med
stillbilleder INDEX.
b Bemærk
Det valgte stillbillede bliver markeret
med .
Tryk og hold på stillbilledet på skærmen
for at bekræfte.
5 Tryk på
(OPTION), angiv
følgende indstillinger, og tryk
derefter på
.
[COPIES]: Angiv det antal kopier af et
stillbillede, der skal udskrives. Du kan
angive op til 20 kopier.
[DATE/TIME]: Vælg [DATE],
[DAY&TIME] eller [OFF] (der
udskrives ikke dato/klokkeslæt).
[SIZE]: Vælg papirstørrelse.
Hvis du ikke vil ændre indstillingen,
skal du gå til trin 6.
6 Tryk på [EXEC] t [YES].
7 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
Skærmbilledet til valg af stillbillede
vises igen.
Redigering
Tryk på
for at vende tilbage til den
forrige skærm.
• Vi kan kun garantere funktionen for modeller,
som er PictBridge-kompatible.
• Der henvises også til betjeningsvejledningen til
den printer, der skal bruges.
• Undlad at gøre følgende, når
vises på
skærmen. Handlingerne kan muligvis ikke
udføres korrekt.
– Betjene POWER-kontakten.
– Trykke på
(VIEW IMAGES).
– Tage USB-kablet ud af videokameraet eller
printeren.
– Fjerne "Memory Stick PRO Duo"-kortet fra
videokameraet
• Hvis printeren stopper udskrivningen, skal du
fjerne USB-kablet, slukke for printeren og
tænde den igen for at genstarte handlingen fra
begyndelsen.
• Du kan kun vælge de papirformater, som
printeren kan udskrive.
• På visse printermodeller kan top, bund, højre og
venstre kanter af stillbilleder blive beskåret.
Hvis du udskriver et stillbillede, der er optaget i
16:9-format (bredformat), kan venstre og højre
side af billedet blive afskåret.
• Nogle printermodeller understøtter muligvis
ikke datoudskrivningsfunktionen. Der henvises
til printerens betjeningsvejledning, hvis du vil
have yderligere oplysninger.
• Du kan muligvis ikke udskrive følgende:
– stillbilleder, der er redigeret på en computer
– stillbilleder, der er optaget med andre enheder
– stilbilleder på 4 MB eller mere
– stillbilleder med flere pixels end
3.680 × 2.760
z Tip
• PictBridge er en industristandard, der er
etableret af Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Du kan udskrive
stillbilleder uden en computer via direkte
tilslutning af en printer til et digitalt
videokamera eller digitalt stillbilledkamera,
uanset model eller producent.
• Du kan udskrive et stillbillede, når du afspiller
det, ved at trykke på
(OPTION).
DK
65
Udnyttelse af medier
(MANAGE MEDIA) kategori
Denne kategori giver dig mulighed for at
bruge medierne til forskellige formål.
(MANAGE MEDIA) kategori
Liste med menupunkter
MOVIE MEDIA SET
Du kan vælge medie til film (s. 27).
PHOTO MEDIA SET (DCR-DVD410E/
DVD810E)
Du kan vælge medie til stillbilleder (s. 27).
FINALIZE
Du kan gøre en disc egnet til afspilning på
andre enheder ved at lukke den (s. 67).
MEDIA INFO
Du kan få vist informationer om medier
som f.eks. optagetid (s. 71).
MEDIA FORMAT
Du kan formatere mediet og frigøre ledig
plads til optagelse (s. 72).
UNFINALIZE
Du kan åbne en lukket disc og optage flere
billeder på den (s. 74).
DISC SELECT GUIDE
Videokameraet fortæller dig, hvilken disc
der er den rigtige til formålet (s. 75).
DK
66
REPAIR IMG.DB F.
Du kan reparere billeddatabasefilen i den
interne hukommelse (DCR-DVD410E/
DVD810E) eller på et "Memory Stick PRO
Duo"-kort (s. 76).
Sådan gør du en disc kompatibel til afspilning
på andre enheder (Lukning)
Lukning gør den disc, der er optaget på, kompatibel til afspilning på andre enheder og DVDdrev på computere.
Før lukning kan du vælge format for den DVD-menu, der viser filmlisten (s. 69).
Om lukning er påkrævet, afhænger af disc-typen.
• DVD-RW/DVD-R/DVD+R DL: Lukning er påkrævet.
• DVD+RW: Lukning er ikke påkrævet med undtagelse af følgende tilfælde:
1 Oprettelse af en DVD-menu
2 Afspilning på en computers DVD-drev
3 Hvis discens totale optagetid er kort (under 5 min. med HQ-format, 8 min. med SP-format
eller 15 min. med LP-format)
b Bemærk
• Der kan ikke garanteres afspilningskompatibilitet på alle enheder.
• Der oprettes ingen DVD-menu ved DVD-RW (VR-format).
Betjeningsrækkefølge
Udnyttelse af medier
Afspilning af en disc på andre enheder for første gang (s.69)
Afspilning på
andre enheder
Lukning
Lav de ønskede
indstillinger for DVDmenuen.
I tilfælde 1,
2 eller 3
DK
Fortsættes ,
67
Sådan gør du en disc kompatibel til afspilning på andre enheder
(Lukning) (fortsættes)
Sådan føjer du film til en lukket disc (s.74)
Der kan ikke tilføjes film.
Lav en ny
optagelse
Luk discen op
Der kan tilføjes film som sædvanlig.
Når DVD-menuen er oprettet, vises en skærm,
hvor du bliver bedt om at bekræfte, at du vil
tilføje film.
b Bemærk
• Under Easy Handycam-betjening (s. 33), selvom du bruger en DVD-RW eller DVD+RW, kan du ikke
optage yderligere film på discen, når den er lukket. Annullér Easy Handycam-betjeningen.
Afspilning af en disc i andre enheder efter tilføjelse af film (s.69)
Afspilning på
andre enheder
Lukning
Kun i tilfælde 1
DK
68
Lav de ønskede
indstillinger for DVDmenuen.
Lukning af en disc
b Bemærk
• Det varer fra et minut til makismalt flere timer
at lukke en disc. Jo mindre materiale, der er
optaget på discen, jo længere tid tager det at
lukke den.
5 Tryk på [YES] t [YES].
Lukningen begynder.
6 Tryk på
, når lukningen er
afsluttet.
1 Anbring videokameraet et stabilt
sted, og tilslut derefter
vekselstrømsadapteren til DC INstikket på videokameraet.
2 Tænd videokameraet.
4 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[FINALIZE].
• Når du lukker en dobbeltsidet disc, skal du
lukke begge discens sider hver for sig.
• Udsæt ikke videokameraet for stød eller
rystelser, og fjern ikke vekselstrømsadapteren
under lukning.
Når du vil fjerne vekselstrømsadapteren, skal du
sørge for, at videokameraet er slukket, og at
vekselstrømsadapteren først frakobles, når
indikatorerne
(Film) eller
(Still)
slukkes. Lukningen genstartes, når
vekselstrømsadapteren tilsluttes, og
videokameraet tændes igen.
Udnyttelse af medier
3 Sæt den disc i, der skal lukkes.
b Bemærk
z Tip
• Når du vil oprette en DVD-menu og lukke
discen, vises [DVD-menuen i et par sekunder,
mens discen lukkes.
• Når discen er lukket, tilføjes "
" under
disc-indikatoren, som f.eks. "
", hvis der
er tale om DVD-RW (VIDEO-format).
Sådan vælger du et DVD-menuformat
Vælg et DVD-menuformat ved at trykke
på
(OPTION) t [DVD MENU]
(s. 69).
Gå til trin 5, hvis du vil lukke discen
med [STYLE1] (standardindstillingen).
1 I trin 4 skal du trykke på
t [DVD MENU].
(OPTION)
2 Vælg det ønskede format blandt 4
skabeloner med
/
.
Vælg [NO MENU], hvis du ikke vil
oprette en DVD-menu.
3 Tryk på
.
DK
Fortsættes ,
69
Sådan gør du en disc kompatibel til
afspilning på andre enheder (Lukning)
(fortsættes)
b Bemærk
• Under Easy Handycam-betjening (s. 33) er
DVD-menuformatet fastlåst til [STYLE1].
• Du kan ikke oprette en DVD-menu på en DVDRW (VR-format).
Afspilning af en disc
på andre enheder
Afspilning af en disc på andre
enheder
Efter lukning af en disc (s. 67) kan du
afspille film, der er optaget med
videokameraet, på andre DVD-enheder. Vi
kan dog ikke garantere problemfri
afspilning på alle enheder.
Du kan afspille DVD+RW på andre
enheder uden at lukke discen.
b Bemærk
• Brug ikke en 8 cm CD-adapter med en 8 cm
DVD, da det kan resultere i funktionsfejl.
• Sørg for, at en lodret installeret enhed anbringes
i en stilling, hvor discen kan anbringes vandret.
• På nogle enheder kan man komme ud for, at
nogle discs ikke kan afspilles, at filmen stopper
et øjeblik mellem scener, eller at visse
funktioner kan være deaktiveret.
z Tip
• Enheder, som understøtter undertekster, kan
vise optagedato og -klokkeslæt, hvor
underteksterne normalt vises (s. 82). Se i
enhedens brugsanvisning.
• Hvis du har oprettet en DVD-menu (s. 69), kan
du vælge den ønskede scene i menuen.
Afspilning af en disc på en
computer
Når du lukker en disc (s. 67), der er optaget
på dit videokamera, kan du afspille discen
på en computer, der har installeret software
til DVD-afspilning.
b Bemærk
• Du skal også lukke discen (s. 67), når du bruger
en DVD+RW. Ellers kan der opstå
funktionsfejl.
• Kontrollér at computerens DVD-drev kan
afspille en 8 cm DVD.
• Brug ikke en 8 cm CD-adapter med en 8 cm
DVD, da det kan resultere i funktionsfejl.
• Discen afspilles muligvis ikke, eller filmene
afspilles ikke korrekt på visse computere.
DK
70
Sådan kontrolleres
mediedata
• Film, som er gemt på en disc, kan ikke kopieres
direkte til en computer med henblik på
afspilning eller redigering.
Du kan kontrollere den resterende optagetid
eller ledige plads på det medie, der er valgt
i [MOVIE MEDIA SET] (s. 27).
z Tip
• For yderligere oplysninger om betjening og
fremgangsmåde, se "PMB Guide" på den
medfølgende CD-ROM (s. 97).
Discens navn
Den dato, hvor discen blev brugt første
gang, registreres.
<Et eksempel>
Hvis discen blev brugt første gang klokken 00.00
den 1. januar 2008:
2008_01_01_00H00M_AM
z Tip
• Film på discen gemmes i følgende mapper:
– DVD-RW (VR-format)
DVD_RTAV-mappe
– Andre discs og formater
VIDEO_TS-mappe
Du kan kontrollere andre data ved at trykke
på
.
Displayet deaktiveres ved at trykke på
.
b Bemærk
• Ved beregningen af plads i den interne
hukommelse (DCR-DVD410E/DVD810E) og
på "Memory Stick PRO Duo"-kortet er 1 MB =
1.048.576 bytes. Brøkdele mindre end 1 MB
medtages ikke, når pladsen på mediet vises.
Derfor vil den viste samlede plads – både ledig
og brugt – være en smule mindre end i
virkeligheden.
• Da der findes et område med en
billeddatabasefil, vises den brugte plads ikke
som 0 MB, heller ikke selvom du udfører
[MEDIA FORMAT] (s. 72).
Udnyttelse af medier
Discens
navn
Tryk på
(HOME) t
(MANAGE
MEDIA) t [MEDIA INFO].
z Tip
• Der vises kun oplysninger om det medie, der er
valgt i [MOVIE MEDIA SET]. Skift om
nødvendigt medieindstilling (s. 27).
DK
71
Formatering af medier
Formatering sletter alle billeder og
efterlader optagemediet i dets oprindelige,
tomme tilstand.
Du kan undgå tab af vigtige billeder, hvis
de kopieres til et andet medie (s. 54, 62) før
udførelse af [MEDIA FORMAT].
6 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
b Bemærk
Formatering af den interne
hukommelse (DCR-DVD410E/
DVD810E) eller et "Memory
Stick PRO Duo"-kort
1 Tilslut vekselstrømsadapteren til
DC IN-stikket på videokameraet,
og sæt derefter netledningen i
stikkontakten.
• Udsæt ikke videokameraet for stød eller
rystelser, og fjern ikke vekselstrømsadapteren
under formatering.
• De billeder, der er beskyttet med en anden
enhed mod sletning ved et uheld, slettes også.
• Undlad at gøre følgende, når [Executing...] vises
på skærmen:
– Betjene POWER-kontakten eller knapperne
– Fjerne "Memory Stick PRO Duo"-kortet fra
videokameraet, mens "Memory Stick PRO
Duo"-kortet formateres
Formatering af discen
2 Tænd videokameraet.
3 Ved formatering af et "Memory
Stick PRO Duo"-kort, sættes det
"Memory Stick PRO Duo"-kort,
der skal formateres, i
videokameraet.
4 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [INT. MEMORY]
(DCR-DVD410E/DVD810E) eller
[MEMORY STICK].
En DVD-R/DVD+R DL kan ikke
formateres. Udskift den med en ny
disc.
Hvis du formaterer en lukket disc
• En DVD-RW (VIDEO-format) vender
tilbage til sin ikke-lukkede tilstand.
Discen skal lukkes igen, før indholdet kan
afspilles på andre enheder.
• Når der er tale om en DVD-RW (VRformat)/DVD+RW, sletter formatering
alle film på en lukket disc. Efter
formatering vises
eller
på
skærmen. Det er ikke nødvendigt at lukke
discen igen, før den skal afspilles på andre
enheder.*
* For at oprette DVD-menuen på en DVD+RW
skal discen lukkes igen (s. 69).
5 Tryk på [YES] t [YES].
DK
72
1 Tilslut vekselstrømsadapteren til
DC IN-stikket på videokameraet,
og sæt derefter netledningen i
stikkontakten.
2 Tænd videokameraet.
• Du kan ikke formatere en disc, der er blevet
beskyttet på andre enheder. Ophæv beskyttelsen
på den oprindelige enhed, og formatér derefter
discen.
z Tip
• Når du formaterer en DVD-RW under Easy
Handycam-betjening (s. 33), fastlåses
optageformatet til VIDEO-format.
3 Sæt den disc, der skal
formateres, i videokameraet.
4 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [DISC].
Udnyttelse af medier
x DVD-RW
Vælg optageformatet [VIDEO] eller
.
[VR] (s. 11), og tryk derefter på
x DVD+RW
Vælg filmens billedformat, [16:9
WIDE] eller [4:3], og tryk derefter på
.
5 Tryk på [YES].
6 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
b Bemærk
• Udsæt ikke videokameraet for stød eller
rystelser, og fjern ikke vekselstrømsadapteren
under formatering.
• Når du bruger en dobbeltsidet disc, skal du
formatere begge sider. Du kan formatere hver
side med forskelligt optageformat.
• Hvis der er tale om DVD+RW, kan du ikke
ændre billedformat midtvejs. Formatér discen
igen for at ændre billedformat.
DK
73
Optagelse af yderligere film efter lukning
6 Når [Completed.] vises, skal du
Du kan optage yderligere film på lukkede
DVD-RW (VIDEO-format)/DVD+RWdiscs med følgende trin, hvis der er ledig
plads på discen.
Du kan optage yderligere film på den
lukkede DVD-RW (VR-format), uden at
udføre yderligere trin.
trykke på
.
Ved brug af en DVD+RW
b Bemærk
Hvis du har oprettet en DVD-menu (s. 69) i
forbindelse med lukning, skal du udføre
følgende trin, før du optager flere film.
• Du kan ikke optage flere film på en DVDR/DVD+R DL efter lukning. Brug en ny
disc.
1 Tilslut vekselstrømsadapteren til
Ved brug af en DVD-RW (VIDEOformat) (Lukke en disc op)
1 Tilslut vekselstrømsadapteren til
DC IN-stikket på videokameraet,
og sæt derefter netledningen i
stikkontakten.
2 Tænd videokameraet.
3 Sæt den lukkede disc i
DC IN-stikket på videokameraet,
og sæt derefter netledningen i
stikkontakten.
2 Drej POWER-kontakten for at
tænde
-indikatoren (Film).
3 Sæt den lukkede disc i
videokameraet.
Et skærmbillede vises, hvor du bliver
bedt om at bekræfte, at du vil tilføje
film.
videokameraet.
4 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[UNFINALIZE].
4 Tryk på [YES] t [YES].
5 Tryk på [YES] t [YES].
5 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
DK
74
.
b Bemærk
• Udsæt ikke videokameraet for stød eller
rystelser, og fjern ikke vekselstrømsadapteren
under betjening.
• En DVD-menu, der er oprettet i forbindelse med
lukning, slettes.
• Når der er tale om en dobbeltsidet disc, skal du
udføre disse trin på begge discens sider.
Sådan finder du den
rigtige disc (DISC
SELECT GUIDE)
Vælg den ønskede mulighed på skærmen.
Du får derefter at vide, hvilken disc du skal
bruge til formålet.
1 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [DISC
SELECT GUIDE].
2 Tryk på den ønskede
valgmulighed på skærmen.
Hvis du isætter den disc, der vises i
[DISC SELECT GUIDE], kan du
formatere den med de indstillinger, du
har valgt (s. 72).
Udnyttelse af medier
DK
75
Reparation af billeddatabasefilen
b Bemærk
Denne funktion kontrollerer
billeddatabasefilen og overensstemmelsen
med film og stillbilleder i den interne
hukommelse (DCR-DVD410E/DVD810E)
eller film på "Memory Stick PRO Duo"kortet og reparerer eventuelle
uoverensstemmelser.
1 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[REPAIR IMG.DB F.] t [INT.
MEMORY] (DCR-DVD410E/
DVD810E) eller [MEMORY STICK].
2 Tryk på [YES].
Videokameraet kontrollerer
billeddatabasefilen.
Hvis der ikke blev fundet
uoverensstemmelser, skal du trykke på
for at afslutte.
3 Tryk på [YES].
4 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
DK
76
.
• Udsæt ikke videokameraet for mekaniske stød
eller rystelser under dette arbejde.
• Afbryd ikke vekselstrømsadapteren, og fjern
ikke batteriet.
• Tag ikke "Memory Stick PRO Duo"-kortet ud,
mens billeddatabasefilen på "Memory Stick
PRO Duo"-kortet repareres.
• Reparation af den interne hukommelse (DCRDVD410E/DVD810E) og et "Memory Stick
PRO Duo"-kort udføres hver for sig.
Forebyggelse af gendannelse af data i den
interne hukommelse (DCR-DVD410E/DVD810E)
[ EMPTY] giver dig mulighed for at
overskrive den interne hukommelse med
ulæselige data. På den måde bliver det
vanskeligere at gendanne de oprindelige
data. Hvis du kasserer eller giver
videokameraet til andre, anbefaler vi derfor,
at du bruger [ EMPTY].
4 Tryk på . (BACK LIGHT)knappen, og hold den nede
(s. 130).
Skærmbilledet [
EMPTY] vises.
b Bemærk
5 Tryk på [YES] t [YES].
6 Når [Completed.] vises, skal du
trykke på
.
Udnyttelse af medier
• Hvis du udfører [
EMPTY], slettes alle
billeder. Du kan undgå tab af vigtige billeder,
hvis de kopieres til et andet medie (s. 54, 62) før
udførelse af [
EMPTY].
• Du kan ikke udføre [
EMPTY], medmindre
du forbinder vekselstrømsadapteren til en
stikkontakt.
• Fjern alle kabler undtagen
vekselstrømsadapterens.
• Udsæt ikke videokameraet for stød eller
rystelser, mens du udfører [
EMPTY].
1 Tilslut vekselstrømsadapteren til
DC IN-stikket på videokameraet,
og sæt derefter netledningen i
stikkontakten.
2 Tænd videokameraet.
b Bemærk
• Hvis du holder op med at udføre [
EMPTY],
mens [Executing...] vises, skal du huske at gøre
overskrivningen færdig ved at udføre
[
EMPTY] igen, før du bruger
videokameraet næste gang.
3 Tryk på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [INT. MEMORY].
Skærmbilledet til formatering af den
interne hukommelse vises.
DK
77
Brugertilpasning af videokameraet
Hvad du kan gøre med
(SETTINGS)
kategorien i HOME MENU
Du kan ændre optagefunktionerne og
betjeningsindstillingerne efter behov.
3 Tryk på den ønskede
opsætningsindstilling.
Brug af HOME MENU
1 Tænd videokameraet, og tryk
derefter på
Hvis punktet ikke vises på skærmen,
skal du trykke på
/
for at skifte
side.
(HOME).
(HOME)
4 Tryk på det ønskede punkt.
Hvis punktet ikke vises på skærmen,
skal du trykke på
/
for at skifte
side.
(HOME)
(SETTINGS) kategori
2 Tryk på
DK
78
5 Ret indstillingen, og tryk derefter
(SETTINGS).
på
.
Liste over
(SETTINGS)
kategoripunkter
MOVIE SETTINGS (s. 80)
SOUND/DISP SET*4 (s. 86)
Punkter
Side
VOLUME*2
86
BEEP*2
86
LCD BRIGHT
86
LCD BL LEVEL
86
LCD COLOR
86
VF B.LIGHT
86
Punkter
Side
REC MODE
80
AUDIO MODE*1
80
NIGHTSHOT LIGHT
80
WIDE SELECT
80
DIGITAL ZOOM
81
STEADYSHOT
81
Punkter
Side
AUTO SLW SHUTTR
81
TV TYPE
87
GUIDEFRAME
81
DISP OUTPUT
87
REMAINING SET
SUB-T DATE
INDEX SET*2
81
82
82
Punkter
IMAGE SIZE*2
Side
82
CLOCK/
LANG (s. 88)
Punkter
Side
CLOCK SET*2
23
AREA SET
88
SUMMERTIME
88
LANGUAGE SET*2
88
FILE NO.
83
NIGHTSHOT LIGHT
80
GUIDEFRAME
81
Punkter
Side
FLASH MODE*2*3
83
DEMO MODE
88
FLASH LEVEL*3
83
CALIBRATION
123
REDEYE REDUC*3
84
A.SHUT OFF
89
QUICK ON STBY
89
REMOTE CTRL*3
89
VIEW IMAGES SET (s. 84)
Punkter
Side
DATA CODE
84
DISPLAY
85
Brugertilpasning af videokameraet
PHOTO SETTINGS (s. 82)
OUTPUT SETTINGS (s. 87)
GENERAL SET (s. 88)
*1 DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
*2 Du kan også indstille disse punkter under Easy
Handycam-betjening (s. 33).
*3 DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
*4 [SOUND SETTINGS] under Easy Handycambetjening (s. 33)
DK
79
MOVIE SETTINGS
(Punkter til optagelse af film)
AUDIO MODE (DCRDVD115E/DVD310E/
DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
Du kan vælge lydoptageformat.
Tryk på 1 og derefter på 2.
Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på
/
for at skifte side.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 78
(OPTION MENU) t side 90
Standardindstillingerne er markeret med B.
REC MODE
(Optagetilstand)
Du kan vælge en optagetilstand til
optagelse af en film med billedkvalitet i 3
niveauer.
HQ (
)
Optager i høj kvalitet
(9M (HQ))
B SP (
)
Forøger optagetiden (Long Play)
(3M (LP))
b Bemærk
• Hvis du optager i LP-format, kan kvaliteten af
scener blive forringet, eller scener med hurtige
bevægelser kan indeholde støj ved afspilning af
filmen.
z Tip
• Se side 12, 32 for oplysninger om forventet
optagetid for hver optagetilstand.
• Du kan indstille optagetilstand for hvert medie
(s. 27).
DK
80
)
Optager 5.1-kanals surround sound.
2ch STEREO (
)
Optager i stereo.
NIGHTSHOT LIGHT
Når du bruger funktionen NightShot plus
(s. 40) eller [S. NIGHTSHOT PLS] (s. 95)
til optagelse, kan du optage tydeligere
billeder ved at indstille [NIGHTSHOT
LIGHT], som udsender infrarødt lys
(usynligt). Standardindstillingen er [ON].
b Bemærk
• Undgå at dække over den infrarøde port med
dine fingre el.lign. (s. 132).
• Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
• Den maksimale optageafstand ved brug af
[NIGHTSHOT LIGHT] er ca. 3 meter.
)
Optager i standard kvalitet
(6M (SP))
LP (
B 5.1ch SURROUND (
WIDE SELECT
Når du optager billeder, kan du vælge
billedformatet svarende til det TV, der er
tilsluttet. Se også brugervejledningen, der
fulgte med TV'et.
B 16:9 WIDE
Optager billeder i fuld skærm på 16:9
(bredformat) TV-skærmen.
4:3 (
)
Optager billeder i fuld skærm på 4:3 TVskærmen.
b Bemærk
• Indstil [TV TYPE] svarende til det TV, der er
tilsluttet til afspilning (s. 47).
DIGITAL ZOOM
Du kan vælge det maksimale zoomniveau,
hvis du vil zoome længere ind end det kan
lade sig gøre med optisk zoom. Bemærk, at
billedkvaliteten forringes, når du bruger
digital zoom.
STEADYSHOT
Du kan kompensere for kamerarystelser.
Indstil [STEADYSHOT] til [OFF] ( ),
når du bruger et kamerastativ (medfølger
ikke), så bliver billedet naturligt.
Standardindstillingen er [ON].
AUTO SLW SHUTTR
(Automatisk langsom
lukker)
Den højre del af bjælken viser den digitale
zoomfaktor. Zoomområdet vises, når du vælger
zoomforholdet.
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
B OFF
Optisk zoom fungerer op til 40 × zoom.
Optisk zoom fungerer op til 40 × zoom,
derefter benyttes digital zoom op til 80 ×
zoom.
2000×
Optisk zoom fungerer op til 40 × zoom,
derefter benyttes digital zoom op til 2.000 ×
zoom.
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
B OFF
Optisk zoom fungerer op til 25 × zoom.
50×
Optisk zoom fungerer op til 25 × zoom,
derefter benyttes digital zoom op til 50 ×
zoom.
2000×
Optisk zoom fungerer op til 25 × zoom,
derefter benyttes digital zoom op til 2.000 ×
zoom.
GUIDEFRAME
Du kan se billedet og kontrollere, at motivet
er vandret eller lodret ved at angive
[GUIDEFRAME] til [ON].
Billedet optages ikke. Tryk på DISP/BATT
INFO for at få billedet til at forsvinde.
Standardindstillingen er [OFF].
Brugertilpasning af videokameraet
80×
Ved optagelse på mørke steder reduceres
lukkerhastigheden automatisk til 1/25
sekund. Standardindstillingen er [ON].
z Tip
• Placering af motivet i krydset i styrerammen
giver en afbalanceret komposition.
REMAINING SET
B ON
Viser hele tiden indikatoren for resterende
mediekapacitet.
AUTO
Viser den resterende optagetid til film i ca.
8 sekunder i følgende situationer:
– Når videokameraet registrerer den
resterende kapacitet med "POWER"kontakten sat til
(Film).
– Når du trykker på DISP/BATT INFO for
at slå indikatoren til med POWERkontakten sat til
(Film).
– Når du vælger filmoptagelse i HOME
MENU.
DK
Fortsættes ,
81
MOVIE SETTINGS (fortsættes)
PHOTO SETTINGS
(Punkter til optagelse af stillbilleder)
b Bemærk
• Når den resterende optagetid for film er mindre
end 5 minutter, bliver indikatoren på skærmen.
SUB-T DATE
Du kan få vist optagedato og -klokkeslæt
under afspilning af en disc på en enhed, der
understøtter undertekster.
Standardindstillingen er [ON].
Se også i afspilningsenhedens
brugsanvisning.
b Bemærk
• Du kan ikke indstille [SUB-T DATE] for den
interne hukommelse (DCR-DVD410E/
DVD810E) eller et "Memory Stick PRO Duo"kort.
INDEX SET
Videokameraet detekterer automatisk
portrætter under filmoptagelse.
Standardindstillingen er [ON].
Portrætikoner og deres betydning
: Dette ikon vises, når indstillingen er
[ON].
: Ikonet blinker, når videokameraet
detekterer et portræt. Ikonet holder op med
at blinke, når et portræt registreres i Face
Index.
: Dette ikon vises, når portrætter ikke
kan registreres i Face Index.
DK
Anvendelse
(HOME MENU) t side 78
(OPTION MENU) t side 90
Standardindstillingerne er markeret med B.
IMAGE SIZE
S
82
Tryk på 1 og derefter på 2.
Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på
/
for at skifte side.
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
B VGA (0.3M) (
640 × 480)
Optager stillbilleder tydeligt i 4:3-format.
640 × 360)
0.2M (
Optager stillbilleder tydeligt i 16:9-format
(bredformat).
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
B 1.0M (
1152 × 864)
Optager stillbilleder tydeligt i 4:3-format.
0.7M (
1152 × 648)
Se side 44 om afspilning af scener ved
hjælp af Face Index.
Optager stillbilleder tydeligt i 16:9-format
(bredformat).
b Bemærk
VGA (0.3M) (
• Der kan kun detekteres et begrænset antal
portrætter i en film.
Optager det maksimale antal stillbilleder i
4:3-format.
640 × 480)
Antal stillbilleder, der kan optages i
den interne hukommelse (DCRDVD410E/DVD810E)
Du kan optage op til 9.999 stillbilleder i den
interne hukommelse. Antallet af
stillbilleder, der kan optages, varierer
afhængigt af optageforholdene.
Antal stillbilleder, der kan optages på
et "Memory Stick PRO Duo"-kort (ca.)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
1,0 M
1152 × 864
VGA (0,3 M)
640 × 480
880
1800
3700
7200
14500
2800
5800
11500
23000
47000
b Bemærk
z Tip
• Til optagelse af stillbilleder kan du anvende et
"Memory Stick PRO Duo"-kort med en
kapacitet på 256 MB eller mindre.
• Tallene i skemaet er det antal stillbilleder i
maksimal størrelse, der kan optages med
videokameraet.
Det faktiske resterende antal stillbilleder, der
kan optages, kan kontrolleres på skærmen, når
du optager stillbilleder (s. 134).
FILE NO. (Filnummer)
B SERIES
Tildeler filnumre i rækkefølge også
selvom "Memory Stick PRO Duo"-kortet
erstattes med et nyt.
Se side 80.
GUIDEFRAME
Se side 81.
FLASH MODE (DCRDVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
Du kan indstille denne funktion, når du
bruger en ekstern blitz (medfølger ikke),
som er kompatibel med videokameraet.
B ON ( )
Blitzer hver gang.
AUTO
Blitzer automatisk.
Brugertilpasning af videokameraet
• Tallene i skemaet er målt ved anvendelse af et
"Memory Stick PRO Duo"-kort produceret af
Sony Corporation. Antallet af stillbilleder, der
kan optages, varierer afhængigt af
optageforholdene samt typen af "Memory Stick"kort.
NIGHTSHOT LIGHT
b Bemærk
• Fjern alt støv fra blitzens overflade, før du
anvender den. Blitzens effekt kan blive nedsat,
hvis den dækkes af støv eller misfarvning pga.
varme.
• Hvis du anvender blitzen i lyse områder, som
f.eks. når du optager et motiv i modlys, er
blitzen muligvis ikke effektiv.
FLASH LEVEL (DCRDVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
Du kan indstille denne funktion, når du
bruger en ekstern blitz (medfølger ikke),
som er kompatibel med videokameraet.
HIGH(
)
Giver et højere blitzniveau.
B NORMAL( )
LOW(
)
Giver et lavere blitzniveau.
RESET
Tildeler individuelle filnumre for hvert
"Memory Stick PRO Duo"-kort.
DK
Fortsættes ,
83
PHOTO SETTINGS (fortsættes)
VIEW IMAGES SET
(Punkter til brugertilpasning af displayet)
REDEYE REDUC
(Reduktion af røde øjne)
(DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
Du kan indstille denne funktion, når du
optager stillbilleder med en ekstern blitz
(medfølger ikke), som er kompatibel med
videokameraet. Hvis du indstiller [FLASH
MODE] (s. 83) til [AUTO] eller [ON], når
[REDEYE REDUC] indstilles til [ON],
vises
på skærmen. Du kan forhindre
røde øjne ved at aktivere blitzens funktion
til reduktion af røde øjne før optagelse.
b Bemærk
• Reduktion af røde øjne giver måske ikke den
ønskede effekt på grund af individuelle forskelle
og andre forhold.
Tryk på 1 og derefter på 2.
Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på
/
for at skifte side.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 78
(OPTION MENU) t side 90
Standardindstillingerne er markeret med B.
DATA CODE
Under afspilning vises oplysninger
(datakoder), der er optaget automatisk på
optagetidspunktet.
B OFF
Der vises ingen datakoder.
DATE/TIME
Der vises dato og klokkeslæt.
CAMERA DATA
Der vises kameraindstillinger.
DATE/TIME
A Dato
B Tid
DK
84
CAMERA DATA
Film
DISPLAY
Du kan vælge det antal af miniaturer, som
vises på VISUAL INDEX-skærmen eller
afspilningslisten.
Miniature
Ordliste (s. 136)
B ZOOM LINK
Skifter antallet af miniaturer (6 eller 12) med
motorzoomgrebet på videokameraet.*
Stillbillede
6IMAGES
Viser miniaturer af 6 billeder.
12IMAGES
Viser miniaturer af 12 billeder.
Brugertilpasning af videokameraet
C SteadyShot slået fra
D Lysstyrke
E Hvidbalance
F Forstærkning
G Lukkerhastighed
H Værdi for blænderåbning
I Eksponering
* Du kan betjene zoomknapperne ved siden af
LCD-skærmen eller på fjernbetjeningen
(DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E).
z Tip
•
vises i følgende tilfælde.
– Stillbilleder optaget med dit videokamera
med blitz (medfølger ikke) (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E)
– Stillbilleder optaget med andre kameraer med
blitz
• Datakoden vises på TV-skærmen, hvis du
tilslutter videokameraet til et TV.
• Indikatoren slås til og fra i følgende sekvenser,
når du trykker på DATA CODE på
fjernbetjeningen: [DATE/TIME] t [CAMERA
DATA] t [OFF] (ingen indikation) (DCRDVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E).
• Afhængigt af mediets tilstand vises [--:--:--].
DK
85
SOUND/DISP SET
(Punkter til justering af lyden og skærmen)
LCD BL LEVEL (LCDbaggrundsbelysning)
Du kan indstille lysstyrken for LCDskærmens baggrundsbelysning.
B NORMAL
Tryk på 1 og derefter på 2.
Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på
/
for at skifte side.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 78
(OPTION MENU) t side 90
VOLUME
/
BRIGHT
Denne indstilling gør LCD-skærmen
lysere.
b Bemærk
Standardindstillingerne er markeret med B.
Tryk på
(s. 44).
Denne indstilling er standardlysstyrken.
for at justere lydstyrken
• Når du slutter videokameraet til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
• Hvis du vælger [BRIGHT], vil batteriets levetid
blive forkortet under optagelse.
• Hvis du åbner LCD-panelet 180 grader, så
skærmen vender udad, og lukker LCD-panelet
mod videokameraet, bliver indstillingen
automatisk [NORMAL].
z Tip
BEEP
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
B ON
Der lyder en melodi, når du starter/stopper
en optagelse eller bruger berøringspanelet.
OFF
Annullerer melodien og lukkerlyden.
LCD COLOR
Gør det muligt at justere farven på LCDskærmen med
/
.
LCD BRIGHT
Gør det muligt at justere lysstyrken på
LCD-skærmen.
1 Justér lysstyrken med
2 Tryk på
.
/
.
z Tip
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
Lav intensitet
Høj intensitet
z Tip
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
VF B.LIGHT (Søgerbaggrundsbelysning)
Gør det muligt at justere lysstyrken i
søgeren.
B NORMAL
Denne indstilling er standardlysstyrken.
DK
86
OUTPUT SETTINGS
(Punkter for tilslutning af andre enheder)
BRIGHT
Denne indstilling gør skærmen i søgeren
lysere.
b Bemærk
• Når du slutter videokameraet til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
• Hvis du vælger [BRIGHT], vil batteriets levetid
blive forkortet under optagelse.
z Tip
• Denne justering påvirker ikke de optagne
billeder på nogen måde.
Tryk på 1 og derefter på 2.
Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på
/
for at skifte side.
Anvendelse
(HOME MENU) t side 78
Standardindstillingerne er markeret med B.
TV TYPE
Se side 47.
Brugertilpasning af videokameraet
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Viser f.eks. tidskoden på LCD-skærmen
og i søgeren.
V-OUT/PANEL
Viser f.eks. tidskoden på TV-skærmen,
LCD-skærmen og i søgeren.
DK
87
CLOCK/ LANG
GENERAL SET
(Punkter til indstilling af ur og sprog)
(Andre opsætningspunkter)
Tryk på 1 og derefter på 2.
Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på
/
for at skifte side.
Tryk på 1 og derefter på 2.
Hvis punktet ikke vises på skærmen, skal
du trykke på
/
for at skifte side.
Anvendelse
Anvendelse
(HOME MENU) t side 78
CLOCK SET
Se side 23.
AREA SET
Du kan indstille en tidsforskel uden at
standse uret.
Angiv dit lokalområde med
/ , når du
anvender videokameraet i andre tidszoner.
Se tidsforskelle på side 116.
SUMMERTIME
Du kan ændre denne indstilling uden at
standse uret.
Indstil denne til [ON] for at sætte tiden frem
med 1 time.
LANGUAGE SET
Gør det muligt at vælge det sprog, der skal
bruges på LCD-skærmen.
z Tip
• Videokameraet tilbyder ENG[SIMP] (forenklet
engelsk), hvis du ikke kan finde dit sprog blandt
indstillingerne.
DK
88
(HOME MENU) t side 78
Standardindstillingerne er markeret med B.
DEMO MODE
Du kan få vist demonstrationen i ca. 10
minutter, når du har drejet POWERkontakten til
(Film).
Standardindstillingen er [ON].
z Tip
• Demonstrationen afbrydes i følgende
situationer:
– Når du trykker på START/STOP.
– Når du trykker på DUBBING (DCRDVD410E/DVD810E)
– Når du trykker på skærmen under
demonstrationen (demonstrationen starter
igen efter ca. 10 minutter).
– Når du bruger disk-dækslets OPEN-kontakt.
– Når du indstiller POWER-kontakten til
stillbilledoptagelse.
– Når du trykker på
(HOME)/
(VIEW
IMAGES).
CALIBRATION
Se side 123.
A.SHUT OFF
(Automatisk slukning)
B 5min
Denne indstilling slukker automatisk
videokameraet, når det har været inaktivt i
ca. 5 minutter.
NEVER
Denne indstilling slukker ikke
videokameraet automatisk.
b Bemærk
• Når du tilslutter videokameraet til en
stikkontakt, indstilles [A.SHUT OFF]
automatisk til [NEVER].
QUICK ON STBY
Brugertilpasning af videokameraet
Du kan indstille det tidsrum, der skal gå, før
videokameraet automatisk slukker med
batterisparefunktionen.
Standardindstillingen er [10min].
b Bemærk
• [A.SHUT OFF] fungerer ikke med
batterisparefunktionen (s. 40).
REMOTE CTRL
(Fjernbetjening) (DCRDVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
Du kan bruge den medfølgende
fjernbetjening (s. 133).
Standardindstillingen er [ON].
z Tip
• Vælg indstillingen [OFF] for at undgå, at
videokameraet reagerer på en kommando, der
sendes fra en anden VCR-fjernbetjening.
DK
89
Aktivering af funktioner ved hjælp af
MENU
OPTION MENU vises ligesom det pop-upvindue, der vises, når du højreklikker med
musen på en computer.
Forskellige funktioner vises.
Brug af OPTION MENU
1 Når du bruger videokameraet,
skal du trykke på
skærmen.
(OPTION) på
(OPTION)
Fane
2 Tryk på det ønskede punkt.
Hvis du ikke kan finde det ønskede
punkt, skal du trykke på en anden fane
for at skifte side.
Hvis du ikke kan finde punktet nogle
steder, virker funktionen ikke i den
pågældende situation.
DK
90
OPTION
3 Ret indstillingen, og tryk derefter
på
.
b Bemærk
• De faner og punkter, der vises på skærmen,
afhænger af optage-/afspilningsstatus for
videokameraet på det pågældende tidspunkt.
• Visse punkter vises uden en fane.
• OPTION MENU kan ikke bruges under Easy
Handycam-betjening (s. 33).
Optagepunkter i OPTION MENU
*
Punkter
Visning af punkter i OPTION
MENU
Side
Punkter
fane
*
Side
FOCUS
-
92
fane
SPOT FOCUS
-
92
DELETE**
a
TELE MACRO
-
92
DELETE by date**
a
50
EXPOSURE
-
93
DELETE ALL**
a
50
SPOT METER
-
93
SCENE SELECTION
-
93
WHITE BAL.
-
94
DIVIDE
a
57
COLOR SLOW SHTR
-
95
ERASE**
a
60
S. NIGHTSHOT PLS
-
95
ERASE ALL**
a
60
MOVE**
a
60
50
fane
fane
-
95
-
96
PICT.EFFECT
-
96
fane
REC MODE
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
FLASH MODE**
a
a
a
-- (Fanen afhænger af situationen/Ingen
fane)
58
ADD**
a
ADD by date**
a
59
ADD ALL**
a
59
80
PRINT
a
64
96
SLIDE SHOW
-
46
96
VOLUME
a
86
82
DATA CODE
a
84
96
SLIDE SHOW SET
-
46
83
COPIES
-
64
DATE/TIME
-
64
SIZE
-
64
DVD MENU
-
69
* Punkter, der også findes i HOME MENU
** DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Brugertilpasning af videokameraet
FADER
D.EFFECT
* Punkter, der også findes i HOME MENU
** Disse punkter er også tilgængelige i HOME
MENU, men med andre navne.
DK
91
Funktioner, der indstilles i
Punkter, du kun kan indstille i OPTION
MENU, er beskrevet nedenfor.
Standardindstillingerne er markeret med B.
OPTION MENU
SPOT FOCUS
Du kan vælge og justere fokuspunktet for at
rette det mod et motiv, der ikke er midt på
skærmen.
FOCUS
Fokuseringen kan også indstilles manuelt.
Denne funktion kan også bruges til at
indstille fokus på et bestemt motiv.
1 Tryk på [MANUAL].
9 vises.
2 Tryk på
(fokusering på motiver tæt
på)/
(fokusering på motiver langt væk)
for at stille skarpt.
vises, når motivet er
for tæt på til, at der kan indstilles fokus, og
vises, når motivet er for langt væk til, at
der kan indstilles fokus.
3 Tryk på
.
Du kan indstille fokuseringen automatisk
ved at trykke på [AUTO] t
i trin 1.
b Bemærk
• Den mindst mulige afstand mellem
videokameraet og motivet, der tillader skarp
fokus, er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
z Tip
• Det er lettere at fokusere på motivet ved at flytte
motorzoomgrebet mod T (telefoto) for at justere
fokuseringen og derefter mod W (vidvinkel) for
at justere zoom til optagelse. Når du vil optage
et motiv, der er tæt på, skal du flytte
zoomknappen mod W (vidvinkel) og derefter
indstille fokus.
• Oplysninger om fokuseringsafstanden (den
afstand fra hvilken der fokuseres på motivet,
hvis det er mørkt og svært at indstille fokus)
vises i nogle få sekunder i følgende tilfælde.
(Vises ikke korrekt, hvis der bruges forsatslinse
(medfølger ikke).)
– Når fokuseringstilstanden ændres fra
automatisk til manuel.
– Når du indstiller fokusering manuelt.
DK
92
1 Tryk på motivet på skærmen.
9 vises.
2 Tryk på [END].
Du kan indstille fokuseringen automatisk
ved at trykke på [AUTO] t [END] i trin
1.
b Bemærk
• Hvis du indstiller [SPOT FOCUS], sættes
[FOCUS] automatisk til [MANUAL].
TELE MACRO
Dette er nyttigt til optagelse af små motiver,
som f.eks. blomster eller insekter. Du kan
sløre baggrunden, så motivet står mere
klart.
Når du indstiller [TELE MACRO] til [ON]
( ), flytter zoom (s. 39) automatisk til
toppen af T (telefoto) siden og giver
mulighed for at optage motiver på kort
afstand.
– DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Ned til ca. 43 cm.
– DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Ned til ca. 38 cm.
Tryk på [OFF], eller zoom til vidvinkel (Wsiden) for at annullere.
b Bemærk
2 Tryk på [END].
• Ved optagelse af et fjernt motiv kan fokusering
være vanskelig og tage nogen tid.
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 92),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
Hvis du vil vende tilbage til automatisk
eksponering, skal du trykke på [AUTO] t
[END] i trin 1.
b Bemærk
EXPOSURE
Du kan manuelt indstille lysstyrken for et
billede. Justér lysstyrken, når
motivet er for lyst eller for mørkt i forhold
til baggrunden.
• Hvis du indstiller [SPOT METER], sættes
[EXPOSURE] automatisk til [MANUAL].
SCENE SELECTION
Du kan optage billeder effektivt i
forskellige situationer med funktionen
[SCENE SELECTION].
B AUTO
TWILIGHT* (
)
Vælg denne indstilling for at lave
natoptagelser uden at gå glip af
stemningen.
Brugertilpasning af videokameraet
1 Tryk på [MANUAL].
vises.
2 Tryk på
/
for at justere
eksponeringen.
3 Tryk på
.
Vælg denne indstilling for automatisk at
optage billeder uden funktionen [SCENE
SELECTION].
Hvis du vil vende tilbage til automatisk
eksponering, skal du trykke på [AUTO] t
i trin 1.
CANDLE ( )
SPOT METER (Fleksibel
spotmåler)
Du kan justere og fastsætte eksponeringen
for motivet, så det optages med passende
lysstyrke, selvom der er stor kontrast
mellem motivet og baggrunden, f.eks.
motiver, der er badet i projektørlys på en
scene.
Vælg denne indstilling for at lave
optagelser uden at miste
stearinlysstemningen.
SUNRISE&SUNSET* (
)
Vælg denne indstilling for at gengive
atmosfæren i scener som solnedgange eller
solopgange.
1 Tryk på det sted på skærmen, som du
ønsker at indstille spotpunkt og
eksponering for.
vises.
DK
Fortsættes ,
93
Funktioner, der indstilles i
FIREWORKS* (
OPTION MENU (fortsættes)
)
SNOW** (
Vælg denne indstilling for at foretage
spektakulære optagelser af fyrværkeri.
LANDSCAPE* (
)
Vælg denne indstilling for at lave tydelige
optagelser af motiver, der er langt væk.
Indstillingen forhindrer også, at
videokameraet fokuserer på vinduesglas
eller trådnet mellem videokameraet og
motivet.
)
Vælg denne indstilling for at optage
billeder af hvide landskaber.
* Videokameraet er indstillet til kun at fokusere
på fjerne motiver.
** Videokameraet er indstillet til ikke at fokusere
på nære motiver.
b Bemærk
• Indstillingen [WHITE BAL.] nulstilles, når du
bruger [SCENE SELECTION].
WHITE BAL.
(Hvidbalance)
PORTRAIT (
)
Vælg denne indstilling for at fremhæve
motiver som f.eks. personer eller blomster
og danne en blød baggrund.
Gør det muligt at justere farvebalancen til
optagemiljøets lysstyrke.
B AUTO
Hvidbalancen justeres automatisk.
OUTDOOR (
SPOTLIGHT** (
)
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
)
Vælg denne indstilling for at forhindre, at
personers ansigter virker overdrevent
blege, når motiver er stærkt oplyste.
– Udendørs
– Natoptagelser, neonskilte og fyrværkeri
– Solopgang eller solnedgang
– Under lysstofrør, der simulerer dagslys
INDOOR (n)
SPORTS** (Sport) (
)
Vælg denne indstilling for at minimere
rystelser under optagelse af motiver i hurtig
bevægelse.
Hvidbalancen justeres, så den passer til
følgende optageforhold:
– Indendørs
– Til fester og i studier, hvor lysforholdene
ændres hurtigt
– Under videolamper i et studie eller under
natriumlamper eller glødelampelignende
kulørte lamper
ONE PUSH (
BEACH** (
)
Vælg denne indstilling for at få det blå i
havet eller en sø med.
DK
94
)
Hvidbalancen justeres i forhold til de
omgivende lysforhold.
1 Tryk på [ONE PUSH].
2 Ret videokameraet mod noget hvidt,
f.eks. et stykke papir, for at fylde
skærmen med samme lysforhold, som
motivet skal optages under.
3 Tryk på [
].
blinker hurtigt. Indikatoren holder
op med at blinke, når hvidbalancen er
justeret og gemt i hukommelsen.
b Bemærk
z Tip
• Hvis du har udskiftet batteriet, eller tager
videokameraet udendørs efter brug indendøre
eller omvendt, mens [AUTO] er valgt, skal du
rette videokameraet mod en hvid genstand med
[AUTO] i cirka 10 sekunder for en bedre
justering af farvebalancen.
• Hvis du har ændret indstillingen [SCENE
SELECTION] eller tager videokameraet
udendørs efter brug indendøre eller omvendt,
mens hvidbalance indstilles med [ONE PUSH],
skal du gentage brugen af [ONE PUSH].
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Når du sætter [COLOR SLOW SHTR] til
[ON], kan du optage et billede med lysere
farver selv i mørke.
vises på skærmen.
Tryk på [OFF] for at annullere [COLOR
SLOW SHTR].
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 92),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden for videokameraet ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan sænke
hastigheden for billeder i bevægelse.
S. NIGHTSHOT PLS
(Super NightShot plus)
Billedet vil blive optaget med maksimalt 16
gange følsomheden for NightShot plusoptagelse, hvis du indstiller [S.
NIGHTSHOT PLS] til [ON], mens
NIGHTSHOT PLUS-kontakten (s. 40) også
er indstillet til ON.
vises på skærmen.
Angiv [S. NIGHTSHOT PLS] til [OFF] for
at vende tilbage til normal indstilling.
b Bemærk
• Undlad at bruge [S. NIGHTSHOT PLS] i lyse
omgivelser. Dette kan medføre fejl.
• Undgå at dække over den infrarøde port med
dine fingre el.lign. (s. 132).
• Fjern forsatslinsen (medfølger ikke).
• Indstil fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 92),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden for videokameraet ændres
afhængigt af lysstyrken, hvilket kan sænke
hastigheden for billeder i bevægelse.
Brugertilpasning af videokameraet
• Angiv [WHITE BAL.] til [AUTO], eller justér
farven i [ONE PUSH] under hvide eller køligt
hvide fluorescerende lamper.
• Når du vælger [ONE PUSH], skal du blive ved
med at rette videokameraet mod hvide objekter,
mens
blinker hurtigt.
•
blinker langsomt, hvis [ONE PUSH] ikke
kan indstilles.
• Hvis du valgte [ONE PUSH], og hvis
bliver ved med at blinke, efter at du har trykket
på
, skal du indstille [WHITE BAL.] til
[AUTO].
• Hvis du indstiller [WHITE BAL.], sættes
[SCENE SELECTION] automatisk til [AUTO].
b Bemærk
FADER
Du kan optage en overgang med følgende
effekter som tilføjelse mellem scener.
1 Vælg den ønskede effekt i [STBY] (under
indtoning) eller i [REC] (under udtoning),
og tryk derefter på
.
2 Tryk på START/STOP.
Indikatoren for ind- og udtoning holder op
med at blinke og forsvinder, når effekten er
udført.
Tryk på [OFF] i trin 1 for at annullere indog udtoning, før effekten udføres.
Hvis du trykker på START/STOP,
annulleres indstillingen.
DK
Fortsættes ,
95
Funktioner, der indstilles i
OPTION MENU (fortsættes)
BLT-IN ZOOM MIC
STBY
Udtoning
REC
Indtoning
WHITE FADER
BLACK FADER
D.EFFECT (Digital effekt)
Når du vælger [OLD MOVIE], vises
,
og du kan tilføje effekter til billederne, så
de ligner en gammel film.
Tryk på [OFF] for at annullere
[D.EFFECT].
PICT.EFFECT
(Billedeffekt)
Du kan føje specialeffekter til et billede
under optagelse.
vises.
B OFF
Anvender ikke indstillingen
[PICT.EFFECT].
SEPIA
Billederne vises i brunlige toner (sepia).
B&W
Billederne vises i sort-hvid.
PASTEL
Billederne vises som en lys pasteltegning.
DK
96
Når du indstiller [BLT-IN ZOOM MIC] til
[ON] (
), kan du optage lyd
retningsbestemt, når du bevæger
motorzoomgrebet. Standardindstillingen er
[OFF].
MICREF LEVEL
Du kan vælge mikrofonens lydniveau til
optagelse.
Vælg [LOW], hvis du vil optage spændende
og kraftfulde lyde i en koncertsal eller
lignende.
B NORMAL
Optager de forskellige omgivende lyde og
konverterer dem til et passende niveau.
LOW (
)
Optager omgivende lyde naturtro. Denne
indstilling bør ikke bruges til optagelse af
samtaler.
SELF-TIMER
Når du indstiller [SELF-TIMER] til [ON],
vises
på skærmen.
Når du trykker på PHOTO, begynder
videokameraet at tælle ned for at optage et
stillbillede efter ca. 10 sekunder.
Tryk på [RESET] for at annullere
optagelse.
Vælg [OFF] for at annullere selvudløseren.
z Tip
• Selvudløseren kan også betjenes ved at trykke
på PHOTO på fjernbetjeningen (DCRDVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E)
(s. 133).
Brug af computer
Hvad du kan gøre med en Windows computer
Når du installerer "Picture Motion
Browser" på en Windows computer fra den
medfølgende CD-ROM, kan du udnytte de
følgende funktioner.
x Importere billeder taget med dit
videokamera til en computer
x Se importerede billeder på en
computer
x Oprettelse af en DVD
x Kopiering af en disc
t Video Disc Copier
For yderlige oplysninger om funktionerne i
"Picture Motion Browser", se "PMB
Guide" (s. 99).
x Krav til anvendelsen af "Picture Motion
Browser"
Styresystem: Microsoft Windows 2000
Professional SP4/Windows XP SP2*/
Windows Vista*
* 64-bit versioner og Starter (version) er ikke
understøttede.
• Standardinstallation er påkrævet.
• Funktion kan ikke garanteres, hvis det
ovenstående operativsystem er blevet
opgraderet, eller er i multi-boot-miljø.
CPU: Intel Pentium III 1 GHz eller mere
Program: DirectX 9.0c eller nyere (Dette
produkt er baseret på DirectX-teknologi.
Det er nødvendigt at have DirectX
installeret.)
Lydsystem: Direct Sound-kompatibelt
lydkort
Hukommelse: 256 MB eller mere
Harddisk: Diskplads nødvendig for
installation: Ca. 500 MB (5 GB eller mere
kan være påkrævet for at oprette en DVD.)
Brug af computer
x Brug af en Macintosh computer
Det medfølgende software "Picture
Motion Browser" understøtter ikke en
Macintosh computer.
For avanceret brug af billeder på dit
videokamera forbundet til din Macintosh
computer, se den følgende URL;
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/dk/
Installation af software
Display: Minimum 1.024 × 768 pixels
Andet: USB-port (denne skal være
installeret som standard), Hi-Speed USB
(USB 2.0 kompatibel anbefales), DVDbrænder (CD-ROM-drev påkræves for
installation)
b Bemærk
• Computeren skal opfylde andre hardwarekrav
end dem, der er beskrevet ovenfor for hvert
operativsystem.
• Selv i et computermiljø hvor funktion
garanteres, kan billeder tabes fra film, hvilket
vil resultere i ujævn afspilning. Importerede
billeder, samt billeder på disc oprettet senere, vil
dog ikke påvirkes.
• Funktioner kan ikke garanteres i alle anbefalede
miljøer. For eksempel kan andre åbne
programmer eller programmer, der kører i
baggrunden, begrænse produktets ydelse.
DK
Fortsættes ,
97
Hvad du kan gøre med en Windows computer (fortsættes)
• "Picture Motion Browser" understøtter ikke 5.1kanals surround sound reproduktion. Lyden
reproduceres i 2-kanalslyd.
• Det afhænger af computeren, om 8 cm medier
(DVD+R DL osv.) kan bruges.
• Hvis du anvender en bærbar computer, så
forbind den til vekselstrømsadapteren som
strømkilde. Ellers vil softwaren måske ikke
fungere korrekt pga. computerens
strømbesparende funktion.
• Du kan læse billeder optaget på et "Memory
Stick PRO Duo"-kort i en Memory Stick-rille i
en computer. I de følgende tilfælde bør du dog
ikke anvende Memory Stick-rillen i
computeren, men derimod forbinde dit
videokamera til computeren med USB-kablet:
– Computeren er ikke kompatibel med et
"Memory Stick PRO Duo"-kort.
– En Memory Stick Duo-adapter påkræves.
– Et "Memory Stick PRO Duo"-kort kan ikke
aflæses i Memory Stick-rillen.
– Læsning af data fra Memory Stick-rillen er
langsom.
x Installationsprocedure
Du skal installere softwaren til din
Windows computer , før du forbinder dit
videokamera til computeren.
Installationen er kun påkrævet den første
gang.
Indhold, der skal installeres, samt
procedurer kan variere, afhængigt af dit
operativsystem.
1 Kontrollér, at dit videokamera ikke er
forbundet til computeren.
2 Tænd computeren.
b Bemærk
• Log på som en administrator for installation.
• Luk alle programmer, der kører på
computeren, før installation af softwaren.
3 Placér den medfølgende CD-ROM i din
computers diskdrev.
Installationsskærmen vises.
DK
98
Hvis skærmen ikke vises
1 Klik på [Start], og klik derefter på [My
Computer]. (For Windows 2000,
dobbeltklik på [My Computer].)
2 Dobbeltklik på [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (diskdrev).*
* Drevnavne (såsom (E:)) kan variere,
afhængigt af din computer.
4 Klik på [Install].
5 Vælg sprog for det program, der skal
installeres, og klik derefter på [Next].
6 Forbind dit videokamera til computeren
ved at følge nedenstående trin, når
skærmen til bekræftelse af forbindelsen
vises .
1 Tilslut vekselstrømsadapteren til en
stikkontakt.
2 Tænd videokameraet.
3 Forbind (USB)-stikket (s. 130) på
videokameraet til computeren ved hjælp af
det medfølgende USB-kabel.
4 Tryk på [ USB CONNECT] på dit
videokameras skærm.
7 Klik på [Continue].
8 Læs [License Agreement], vælg [I accept
the terms of the license agreement], hvis du
er enig, og klik derefter på [Next].
9 Bekræft installationsindstillingerne, og klik
derefter på [Install].
b Bemærk
• Selv hvis en skærm, der beder dig om at
genstarte din computer vises, behøver du
ikke at genstarte computeren med det
samme. Genstart computeren, efter at
installationen er færdig.
• Bekræftelse kan tage en del tid.
0 Følg instrukserne, der vises på skærmen,
for at installere softwaren.
Én af de følgende installationsskærme
vises, afhængigt af computermiljøet.
Kontrollér skærmen, og følg de viste
instrukser for at installere det nødvendige
software.
– Sonic UDF Reader*
Software påkrævet for at genkende en
DVD-RW (VR-format)
– Windows Media Format 9 Series Runtime
(Kun Windows 2000 )
Software påkrævet for at oprette en DVD
– Microsoft DirectX 9.0c*
Software påkrævet for at behandle film
* Windows 2000, Kun Windows XP
qa Genstart computeren, hvis påkrævet, for at
færdiggøre installationen.
Skærmen [USB SELECT] vises på dit
videokamera. Tryk på det punkt på
skærmen, som du vil behandle.
z Tip
• Hvis [USB SELECT] skærmen ikke vises, så
tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t
[USB CONNECT].
Anbefalet USB-kabel forbindelse
For at sikre korrekt funktion af dit
videokamera, så forbind dit videokamera til
en computer som vist nedenfor.
• Tilslut kun videokameraet til USB-stikket på
computeren. Forbind intet til de andre USBporte på computeren.
• Når du forbinder til en computer med et USBtastatur og en USB-mus forbundet som
standardudstyr, så forbind videokameraet til en
anden USB-port ved hjælp af USB-kablet.
b Bemærk
x Betjening af Picture Motion Browser
• For at starte "Picture Motion Browser"
skal du klikke på [Start] - [All Programs] [Sony Picture Utility] - [PMB - Picture
Motion Browser].
• Brugen af "Picture Motion Browser" er
beskrevet i "PMB Guide". For at se "PMB
Guide" skal du klikke på [Start] - [All
Programs] - [Sony Picture Utility] [Help] - [PMB Guide].
Brug af computer
qs Fjern den medfølgende CD-ROM fra din
computers diskdrev.
• Funktioner kan ikke garanteres, når flere USBenheder er forbundet til en computer.
• Kontrollér, at du har forbundet USB-kablet til
en USB-port. Hvis USB-kablet er forbundet til
en computer via et USB-tastatur eller en USBhub, kan funktioner ikke garanteres.
For at frakoble USB-kablet
1 Klik på ikonet [Unplug or eject hardware] i
systembakken i skrivebordets nederste
højre side.
2 Klik på [Safely remove USB Mass Storage
Device].
x Sådan forbindes videokameraet til en
computer
Forbind dit videokamera til computeren ved
at følge nedenstående trin.
1 Tilslut vekselstrømsadapteren til
videokameraet og en stikkontakt.
2 Tænd videokameraet.
3 Forbind (USB)-stikket (s. 130) på
videokameraet til en computer ved hjælp af
det medfølgende USB-kabel.
3 Klik på [OK] (kun Windows 2000).
4 Tryk på [END] på dit videokameras
skærm.
5 Tryk på [YES] på dit videokameras skærm.
6 Fjern USB-kablet mellem videokameraet
og computeren.
DK
Fortsættes ,
99
Hvad du kan gøre med en Windows computer (fortsættes)
b Bemærk
• Fjern ikke USB-kablet, når ACCESS/accessindikatoren lyser.
• Før du slukker dit videokamera, skal du fjerne
USB-kablet ved at følge de korrekte procedurer,
beskrevet ovenfor.
• Fjern USB-kablet ved at følge de korrekte
procedurer, beskrevet ovenfor. Ellers vil de
filer, der er gemt på mediet, måske ikke blive
opdateret korrekt. Hvis USB-kablet fjernes
forkert, kan det forårsage funktionsfejl i mediet.
DK
100
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer, når du bruger
videokameraet, kan du bruge følgende
oversigt til at finde problemet. Hvis
problemet fortsætter, skal du afbryde
strømmen og kontakte en Sony-forhandler.
• Generel betjening/Easy Handycam-betjening/
Fjernbetjening ............................................. 101
• Batterier/strømkilder................................... 102
• LCD-skærm/Søger ...................................... 103
• Medier ........................................................ 103
• Optagelse ................................................... 104
• Afspilning af billeder på videokameraet..... 106
• Afspilning af en disc på andre enheder....... 107
• Afspilning af et "Memory Stick PRO Duo"-kort
på andre enheder ......................................... 108
• Redigering af billeder på videokameraet .... 108
• Tilslutning/kopiering til andre enheder ..... 109
• Tilslutning til en computer.......................... 109
• Funktioner, som ikke kan anvendes samtidigt
.................................................................... 109
Generel betjening/Easy
Handycam-betjening/
Fjernbetjening
Der er ingen strøm.
Videokameraet fungerer ikke,
selvom der er tændt for strømmen.
• Det tager nogle få sekunder for
videokameraet at blive klar til at optage, efter
at der er tændt for det. Dette er ikke en fejl.
• Tag vekselstrømsadapteren ud af
vægkontakten eller fjern batteriet. Tilslut
igen efter ca. 1 minut. Hvis funktionerne
stadig ikke virker, skal du trykke på RESETknappen (s. 130) med en spids genstand.
(Hvis du trykker på RESET-knappen,
nulstilles alle indstillinger inkl. klokkeslæt.)
• Videokameraets temperatur er ekstremt høj.
Sluk videokameraet, og placér det et køligt
sted i et stykke tid.
• Under Easy Handycam-betjening (s. 33) er
følgende knapper/funktioner ikke
tilgængelige.
– Tænde og slukke for LCDbaggrundsbelysningen (tryk på knappen
DISP BATT/INFO og hold den nede i
nogle få sekunder) (s. 25)
– . (Knappen BACK LIGHT) (s. 40)
– Afspilningszoom (s. 45)
– DUBBING-knap (DCR-DVD410E/
DVD810E) (s. 54)
(OPTION)-knappen vises ikke.
• OPTION MENU kan ikke bruges under Easy
Handycam-betjening (s. 33).
Menuindstillingerne er ændret
automatisk.
• De fleste menupunkter vender automatisk
tilbage til standardindstillingerne under Easy
Handycam-betjening (s. 33).
• Følgende menupunkter er fastlåst under Easy
Handycam-betjening:
– Filmoptagetilstand: [SP]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
– Optageformat for DVD-RW: [VIDEO]
• De følgende menupunkter vender tilbage til
deres standardindstillinger, hvis POWERkontakten er sat på OFF (CHG) i mere end
12 timer:
– [DVD MENU]
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [S. NIGHTSHOT PLS]
– [BLT-IN ZOOM MIC]
– [MICREF LEVEL]
Fejlfinding
• Sæt et opladet batteri i videokameraet (s. 19).
• Forbind vekselstrømsadapterens stik til
stikkontakten i væggen (s. 19).
Knapperne fungerer ikke.
DK
Fortsættes ,
101
Fejlfinding (fortsættes)
Selv hvis du trykker på EASY, skifter
menuindstillingerne ikke automatisk
til deres standardindstillinger.
• Følgende menupunkter bevarer deres
indstillinger under Easy Handycambetjening (s. 33).
– [MOVIE MEDIA SET]
– [PHOTO MEDIA SET]*1
– [AUDIO MODE]*2
– [WIDE SELECT]
– [SUB-T DATE]
– [ INDEX SET]
– [ IMAGE SIZE]
– [FILE NO.]
– [FLASH MODE]*3
–[
DISPLAY]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [ LANGUAGE SET]
– [DEMO MODE]
*1 DCR-DVD410E/DVD810E
*2 DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
*3 DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Videokameraet bliver varmt.
• Det skyldes, at videokameraet har været
tændt i lang tid. Dette er ikke en fejl. Sluk
videokameraet, og placér det et køligt sted i
et stykke tid.
Den medfølgende fjernbetjening
fungerer ikke (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E).
• Indstil [REMOTE CTRL] til [ON] (s. 89).
• Sæt et batteri i batteriholderen, så polerne +/
– vender korrekt i forhold til mærkerne +/–
(s. 133).
• Fjern eventuelle hindringer mellem
fjernbetjeningen og
fjernbetjeningsmodtageren.
• Vend fjernbetjeningssensoren væk fra stærke
lyskilder, f.eks. direkte sollys eller
overbelysning. Ellers er der risiko for, at
fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
En anden DVD-enhed virker ikke, når
du bruger den medfølgende
fjernbetjening (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E).
• Vælg en anden kommandotilstand end DVD
2 til DVD-enheden, eller tildæk DVDenhedens sensor med sort papir.
Videokameraet vibrerer.
• Der kan forekomme vibrationer afhængigt af
discens tilstand. Dette er ikke en fejl.
Vibrationerne kan føles i hånden
eller høres i form af en svag lyd
under betjening.
• Dette er ikke en fejl.
Der høres en motorlyd fra
videokameraet, når disc-dækslet
lukkes uden en disc.
• Videokameraet forsøger at genkende discen.
Dette er ikke en fejl.
DK
102
Batterier/strømkilder
Strømmen afbrydes pludseligt.
• Videokameraet slukkes automatisk, når du
ikke har betjent det i ca. 5 minutter (A.SHUT
OFF). Ret indstillingen af [A.SHUT OFF]
(s. 89), eller tænd for strømmen igen, eller
brug vekselstrømsadapteren.
• Hvis det tidsrum, der er indstillet med
[QUICK ON STBY] (s. 89) er gået, og
batterisparefunktionen er aktiveret, slukkes
videokameraet automatisk. Tænd
videokameraet igen.
• Oplad batteriet (s. 19).
CHG-indikatoren (opladning) lyser
ikke, mens batteriet oplades.
Der vises ingen knapper på
berøringspanelet.
• Drej POWER-kontakten til OFF (CHG)
(s. 19).
• Sæt batteriet korrekt i videokameraet (s. 19).
• Sæt vekselstrømsadapterens netledning
korrekt i stikkontakten.
• Batteriet er ladet op (s. 19).
• Tryk let på LCD-skærmen.
• Tryk på DISP/BATT INFO på
videokameraet eller DISPLAY på
fjernbetjeningen (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E) (s. 25,
133).
CHG-indikatoren (opladning) blinker,
mens batteriet oplades.
Knapperne på berøringspanelet
fungerer ikke korrekt, eller fungerer
slet ikke.
• Sæt batteriet korrekt i videokameraet (s. 19).
Hvis problemet fortsætter, skal du tage
vekselstrømsadapteren ud af vægkontakten
og kontakte en Sony-forhandler. Batteriet
kan være beskadiget.
Indikatoren for resterende batteritid
viser ikke den korrekte tid.
Batteriet bliver afladet hurtigt.
• Den omgivende temperatur er enten for høj
eller for lav. Dette er ikke en fejl.
• Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet
fortsætter, skal du udskifte batteriet med et
nyt (s. 19).
LCD-skærm/Søger
Menupunkterne er nedtonede.
Søgerbilledet er ikke skarpt.
• Træk søgeren ud og bevæg søgerens
justeringsknap, indtil billedet står skarpt
(s. 26).
Søgerbilledet er forsvundet.
• Luk LCD-panelet. Der vises intet billede i
søgeren, når LCD-panelet er åbent (s. 26).
Fejlfinding
• Den omgivende temperatur er enten for høj
eller for lav. Dette er ikke en fejl.
• Batteriet er ikke blevet opladet nok. Lad
batteriet helt op igen. Hvis problemet
fortsætter, skal du udskifte batteriet med et
nyt (s. 19).
• Den viste tid er muligvis ikke korrekt
afhængigt af de forhold, som videokameraet
anvendes under.
• Justér berøringspanelet ([CALIBRATION],
s. 123).
Medier
Discen kan ikke fjernes.
• Sørg for, at strømkilden (batteriet eller
vekselstrømsadapteren) er tilsluttet korrekt
(s. 19).
• Discen er beskadiget eller snavset med
fingeraftryk el.lign. I sådanne tilfælde kan
det vare mere end 10 minutter at fjerne
discen.
• Videokameraets temperatur er ekstremt høj.
Sluk videokameraet, og placér det et køligt
sted i et stykke tid.
• Videokameraet er blevet slukket under
lukning af discen. Tænd videokameraet, og
gør lukningen af discen færdig (s. 67).
• Du kan ikke vælge nedtonede punkter i den
aktuelle optage/afspilningssituation.
• Der er nogle funktioner, der ikke kan
aktiveres samtidigt (s. 109).
DK
Fortsættes ,
103
Fejlfinding (fortsættes)
Billeder, der er optaget på en disc,
kan ikke slettes.
• Det maksimale antal billeder, som du kan
slette på INDEX-skærmen på én gang, er
100.
• Du kan ikke slette følgende film (s. 50).
– Film, der er optaget på DVD-R/DVD+R
DL
– Film, der er optaget på DVD-RW
(VIDEO-format), undtagen den sidst
optagne film
– Film, der er optaget på DVD+RW
undtagen den sidst optagne film
Indikatorerne for disc-type og
optageformat på LCD-skærmen er
nedtonet.
• Discen kan være oprettet på en anden enhed.
Du kan afspille discen med dit videokamera,
men ikke optage flere film på discen.
• Du har isat en disc, der ikke kan bruges
sammen med videokameraet.
• Videokameraet kunne ikke genkende discen.
Du kan ikke anvende funktioner med
"Memory Stick PRO Duo"-kortet.
• Hvis du bruger et "Memory Stick PRO
Duo"-kort, der er formateret på en computer,
kan du formatere det igen ved hjælp af
videokameraet (s. 72).
Du kan ikke slette billeder på
"Memory Stick PRO Duo"-kortet.
• Det maksimale antal billeder, som du kan
slette på INDEX-skærmen på én gang, er
100.
• Du kan ikke slette billeder fra "Memory
Stick PRO Duo"-kortet, hvis billederne er
beskyttet på en anden enhed.
Datafilnavnet er ikke angivet korrekt
eller blinker.
• Filen er beskadiget.
DK
104
• Filformatet understøttes ikke af
videokameraet. Brug det understøttede
filformat (s. 119).
Optagelse
Se også afsnittet "Medier" (s. 103).
Der optages ikke billeder, når du
trykker på START/STOP eller
PHOTO.
• Afspilningsskærmbilledet vises. Indstil
videokameraet til optagestandby (s. 38).
• Du kan ikke ændre et stillbillede under brug
af batterisparefunktion. Annullér
batterisparefunktion ved at trykke på QUICK
ON (s. 40).
• Videokameraet optager det billede, du netop
har optaget på mediet.
• Der er ikke mere plads på mediet. Formatér
mediet (intern hukommelse (DCRDVD410E/DVD810E)/DVD-RW/
DVD+RW/"Memory Stick PRO Duo")
(s. 72). Slet unødvendige billeder (s. 50),
eller brug en ny disc eller "Memory Stick
PRO Duo"-kortet.
• Hvis du bruger og har lukket en af følgende
discs, kan du åbne den igen, så der kan
optages flere film på den (s. 74). Eller brug
en ny disc.
– DVD-RW (VIDEO-format)
– DVD+RW
• Videokameraets temperatur er ekstremt høj.
Sluk videokameraet, og placér det et køligt
sted i et stykke tid.
• Der forekommer kondens. Sluk
videokameraet, og lad det ligge i ca. 1 time
(s. 122).
• Det samlede antal stillbilleder overstiger
videokameraets optagekapacitet (s. 83). Slet
unødvendige billeder (s. 50).
Du kan ikke optage et stillbillede.
• Du kan ikke optage stillbilleder på en disc
med videokameraet.
ACCESS/access-indikatoren lyser
forsat, selvom du har stoppet
optagelsen.
• Videokameraet optager det billede, du netop
har optaget på mediet.
Den automatiske fokusering
fungerer ikke.
• Indstil [FOCUS] til [AUTO] (s. 92).
• Optageforholdene egner sig ikke til
automatisk fokusering. Indstil fokus manuelt
(s. 92).
Billedfeltet ser anderledes ud.
• Billedfeltet kan se forskelligt ud afhængig af
videokameraets tilstand. Dette er ikke en fejl.
Den faktiske optagetid for film er
mindre end den forventede
omtrentlige optagetid for mediet.
• Afhængigt af omstændighederne, når du
f.eks. optager et motiv i hurtig bevægelse,
kan den tilgængelige optagetid blive afkortet.
[STEADYSHOT] fungerer ikke.
• Indstil [STEADYSHOT] til [ON] (s. 81).
• [STEADYSHOT] kan muligvis ikke
kompensere for kraftige vibrationer.
Små hvide, røde, blå eller grønne
prikker vises på skærmen.
• Prikkerne viser sig, når du optager med [S.
NIGHTSHOT PLS] eller [COLOR SLOW
SHTR]. Dette er ikke en fejl.
Optagelsen stopper.
• Videokameraets temperatur er ekstremt høj.
Sluk videokameraet, og placér det et køligt
sted i et stykke tid.
• Der forekommer kondens. Sluk
videokameraet, og lad det ligge i ca. 1 time
(s. 122).
• Der kan opstå en lille tidsmæssig forskel
mellem det tidspunkt, hvor du trykker på
START/STOP, og det tidspunkt, hvor
filmoptagelsen faktisk starter/stopper. Dette
er ikke en fejl.
Filmens billedformat (16:9/4:3) kan
ikke ændres.
• Du kan ikke ændre billedformat i følgende
tilfælde:
– Når du vælger [DISC] i [MOVIE MEDIA
SET], du har isat en DVD+RW, eller der
ikke er isat nogen disc.
– Når du vælger [MEMORY STICK] i
[MOVIE MEDIA SET], og der ikke er isat
noget "Memory Stick PRO Duo"-kort.
• Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten på OFF
(s. 40).
Skærmbilledet er lyst, og motivet
vises ikke på skærmen.
Fejlfinding
Der er en tidsmæssig forskel mellem
det tidspunkt, hvor du trykker på
START/STOP, og det tidspunkt, hvor
filmoptagelsen starter/stopper.
Billedets farve vises ikke korrekt.
• Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten på OFF
(s. 40).
Skærmbilledet er mørkt, og motivet
vises ikke på skærmen (DCRDVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E).
• Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den
nede i nogle få sekunder for at tænde
baggrundsbelysningen (s. 25).
Der forekommer uønsket flimmer.
• Dette sker, når du optager billeder under en
fluorescerende lampe, en natriumlampe eller
en kviksølvlampe. Dette er ikke en fejl.
DK
Fortsættes ,
105
Fejlfinding (fortsættes)
Der ses en lodret stribe ved
optagelse af stearinlys eller elektrisk
lys i mørke.
• Det sker, når kontrasten mellem motiv og
baggrund er for stor.
Dette er ikke en fejl.
Der ses en lodret, hvid stribe på
billeder, der tages i stærkt lys.
• Dette fænomen kaldes udtværing. Dette er
ikke en fejl.
Du kan ikke afspille en disc.
• Kontrollér, at discen er kompatibel (s. 11).
• Isæt en disc, så optagesiden vender mod
videokameraet (s. 29).
• En disc, der er optaget, formateret eller
lukket på andre enheder kan muligvis ikke
afspilles i videokameraet.
• Videokameraets temperatur er ekstremt høj.
Sluk videokameraet, og placér det et køligt
sted i et stykke tid.
Afspilningsbilledet er forvrænget.
Der ses sorte striber ved optagelse
af en TV- eller computerskærm.
• Gør discen ren med en blød klud (s. 119).
• Indstil [STEADYSHOT] til [OFF] (s. 81).
Billeder, der er gemt på et "Memory
Stick PRO Duo"-kort, kan ikke
afspilles.
[S. NIGHTSHOT PLS] kan ikke
aktiveres.
• Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten på ON
(s. 40).
[COLOR SLOW SHTR] fungerer ikke
korrekt.
• [COLOR SLOW SHTR] virker muligvis
ikke korrekt i totalt mørke. Brug NightShot
plus eller [S. NIGHTSHOT PLS].
Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL].
• Du kan ikke justere [LCD BL LEVEL], når:
– LCD-panelet er lukket på videokameraet
med LCD-skærmen vendende udad.
– Der kommer ikke strøm fra
vekselstrømsadapteren.
Afspilning af billeder på
videokameraet
Du kan ikke finde de billeder, der
skal afspilles.
• Vælg det medie, der skal afspilles fra, ved at
trykke på
(HOME) t
(MANAGE
MEDIA) t [MOVIE MEDIA SET] eller
[PHOTO MEDIA SET] (s. 27).
DK
106
• Billeder kan ikke afspilles, hvis du har
redigeret filer eller mapper eller har redigeret
dataene på en computer. (Filnavnet blinker
ved afspilning af stillbilledet.) Dette er ikke
en fejl (s. 120).
• Billeder optaget med andre enheder kan
muligvis hverken afspilles eller vises i
korrekt størrelse. Dette er ikke en fejl
(s. 120).
"
" angives på et billede i VISUAL
INDEX-skærmbilledet.
• Der kan være opstået en fejl ved indlæsning
af data. Det kan muligvis korrigeres, hvis du
slukker for strømmen og tænder igen, eller
hvis du fjerner og isætter "Memory Stick
PRO Duo"-kortet et par gange.
• Du fjernede batteriet eller
vekselstrømsadapteren, mens accessindikatoren blinkede. Dette kan beskadige
billeddata, som bliver markeret med
.
• Dette kan blive vist på stillbilleder, der er
optaget på andre enheder, redigeret på en
computer osv.
"
" angives på et billede i VISUAL
INDEX-skærmbilledet.
Afspilning stopper et øjeblik mellem
scenerne.
• Udfør [REPAIR IMG.DB F.] (s. 76). Hvis
problemet stadig forekommer, slettes
billedet, der er mærket med
(s. 50).
• Afspilning stopper et øjeblik mellem
scenerne, afhængigt af den enhed der bruges.
Dette er ikke en fejl.
• Hvis der er tale om en DVD+R DL, kan
billedet stoppe et øjeblik, mens der skiftes
optage-lag. Dette er ikke en fejl.
Der høres ingen lyd eller kun lav lyd
under afspilning.
• Skru op for lyden (s. 44).
• Der afspilles ikke nogen lyd, når LCDskærmen lukkes. Åbn LCD-skærmen.
• Når du optager lyd med [MICREF LEVEL]
indstillet til [LOW] (s. 96), kan den optagne
lyd være svær at høre.
Afspilning af en disc på andre
enheder
Du kan ikke afspille en disc, eller
discen genkendes ikke.
Afspilningsbilledet er forvrænget.
• Gør discen ren med en blød klud (s. 119).
"
" angives på et billede i DVDmenuen.
• Indlæsning af data kan være mislykket under
lukning af discen. Luk følgende discs op for
yderligere optagelse (s. 74), og opret derefter
igen DVD-menuen ved at lukke discen igen
(s. 67). DVD-menuen vises muligvis ikke
korrekt.
– DVD-RW (VIDEO-format)
– DVD+RW
• Hvis afspilningen krydser to titler, der er
oprettet automatisk af videokameraet, mens
der trykkes på ., vender afspilningen
muligvis ikke tilbage til den forrige scene.
Vælg den ønskede scene på
menuskærmbilledet. Se afspilningsenhedens
brugsanvisning for yderligere oplysninger.
Når du afspiller en disc på en
computer eller en anden
afspilningsenhed, er der ikke
overensstemmelse mellem lyden i
venstre og højre side (DCRDVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E).
Fejlfinding
• Gør discen ren med en blød klud (s. 119).
• Luk discen (s. 67).
• En disc, der er optaget i VR-format, kan ikke
afspilles på en enhed, der ikke understøtter
VR-formatet. Kontrollér også
kompatibiliteten i afspilningsenhedens
brugsanvisning.
Afspilningen vender ikke tilbage til
den forrige scene, når du trykker på
..
• Det kan forekomme, når 5.1-kanals lyd
konverteres til 2-kanals (almindelig
stereolyd) på en computer eller en anden
afspilningsenhed (s. 39). Dette er ikke en
fejl.
• Hvis afspilningsenheden er et 2-kanals
stereosystem, kan du skifte
lydkonverteringssystem (downmix-system).
Se afspilningsenhedens brugsanvisning for
yderligere oplysninger.
• Vælg 2-kanaler som lydindstilling, når du
opretter en disc med den medfølgende
"Picture Motion Browser"-software.
• Optag film med [AUDIO MODE] indstillet
til [2ch STEREO] på videokameraet (s. 80).
DK
Fortsættes ,
107
Fejlfinding (fortsættes)
Afspilning af et "Memory Stick
PRO Duo"-kort på andre enheder
Du kan ikke afspille "Memory Stick
PRO Duo"-kortet, eller "Memory
Stick PRO Duo"-kortet genkendes
ikke.
• Enheden understøtter muligvis ikke et
"Memory Stick PRO Duo"-kort.
Redigering af billeder på
videokameraet
Det er ikke muligt at redigere.
• Vælg det medie, der skal redigeres, ved at
trykke på
(HOME) t
(MANAGE
MEDIA) t [MOVIE MEDIA SET] eller
[PHOTO MEDIA SET] (s. 27).
• Du kan ikke redigere film, der er optaget på
DVD-R/DVD+R DL (s. 11).
• Der er ikke optaget nogle billeder.
• Det er ikke muligt at redigere på grund af
billedets tilstand.
• Du kan ikke redigere billeder, der er
beskyttet på en anden enhed.
• Du kan ikke kopiere film fra en disc til den
interne hukommelse (DCR-DVD410E/
DVD810E) eller et "Memory Stick PRO
Duo"-kort.
Film kan ikke tilføjes i
afspilningslisten.
• Mediet er fuldt.
• Du kan tilføje 99 film fra den interne
hukommelse (DCR-DVD410E/DVD810E)
eller et "Memory Stick PRO Duo"-kort eller
999 film fra en disc til en afspilningsliste
(s. 58). Slet unødvendige billeder (s. 50).
• Du kan ikke føje stillbilleder til
afspilningslisten.
Film kan ikke opdeles.
• En film, der er for kort, kan ikke deles.
• En film, der er beskyttet på en anden enhed,
kan ikke deles.
DK
108
Billeder kan ikke slettes.
• Du kan ikke slette følgende film (s. 50).
– Film, der er optaget på DVD-R/DVD+R
DL
– Film, der er optaget på DVD-RW
(VIDEO-format), undtagen den sidst
optagne film
– Film, der er optaget på DVD+RW,
undtagen den sidst optagne film
• Hvis der er tale om en disc, kan du ikke slette
film under Easy Handycam-betjening (s. 33).
• Billeder, der er beskyttet på en anden enhed,
kan ikke slettes.
Der kan ikke optages et stillbillede
fra en film.
• Der er ikke nok ledig plads på mediet til at
gemme stillbilleder (s. 52).
Det er ikke muligt at lukke.
• Brug vekselstrømsadapteren under lukning.
Brug ikke batteriet.
• Discen er allerede lukket. Hvis der er tale om
følgende discs, skal du følge den nødvendige
fremgangsmåde for at optage yderligere film
(s. 74):
– DVD-RW (VIDEO-format)
– DVD+RW
Det er ikke muligt at bruge
[UNFINALIZE].
• [UNFINALIZE] kan ikke lade sig gøre på
følgende discs:
– DVD-RW (VR-format)
– DVD+RW
– DVD-R
– DVD+R DL
Du kan ikke redigere eller optage
yderligere billeder på en disc ved
hjælp af andre enheder.
• Du kan muligvis ikke redigere eller optage
yderligere billeder på en disc, der er optaget
med videokameraet, ved hjælp af andre
enheder.
Tilslutning/kopiering til andre
enheder
Der er ingen lyd på det TV, der er
forbundet med videokameraet.
• Det skyldes, at kun S VIDEO-stikket er
tilsluttet. Sørg for også at forbinde de røde
og hvide stik på A/V-tilslutningskablet med
S VIDEO (medfølger ikke) (s. 62).
Billedformatet er ikke korrekt på et
4:3-TV, der er tilsluttet
videokameraet.
• Indstil [TV TYPE] afhængig af dit TV
(s. 47).
Forbind derefter videokameraet korrekt til
computeren.(s. 99).
• Kontrollér, at mediekontrolværktøjet på
computeren er aktiveret. For yderligere
oplysninger om mediekontrolværktøjet, se
"PMB Guide".
Funktioner, som ikke kan
anvendes samtidigt
Den følgende liste viser eksempler på
kombinationer af funktioner og
menupunkter, der ikke kan anvendes
samtidigt.
Kan ikke anvendes
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL] i
[EXPOSURE],
[FADER]
[WIDE
SELECT]
[OLD MOVIE]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[S. NIGHTSHOT PLS],
[SCENE SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[FADER]
Tilslutning til en computer
Du kan ikke installere "Picture
Motion Browser".
• Kontrollér computermiljøet, der påkræves
for at installere "Picture Motion Browser".
• Installér "Picture Motion Browser" korrekt
(s. 98).
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECTION]
"Picture Motion Browser" fungerer
ikke korrekt.
• Afslut "Picture Motion Browser" og genstart
din computer.
Dit videokamera genkendes ikke af
computeren.
• Installér "Picture Motion Browser" (s. 98).
• Fjern enheder fra computerens USB-stik,
bortset fra tastatur, mus og dit videokamera.
• Fjern USB-kablet fra computeren og
videokameraet, og genstart computeren.
Fejlfinding
BACK LIGHT
Det er ikke muligt at kopiere.
• A/V-tilslutningskablet er ikke tilsluttet
korrekt. Sørg for, at A/V-tilslutningskablet er
forbundet med det rigtige stik, dvs. med
indgangsstikket på en anden enhed til
kopiering af en film fra videokameraet
(s. 54).
På grund af følgende
indstillinger
[TELE MACRO] [SCENE SELECTION]
[EXPOSURE]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
[SPOT METER]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
[SCENE
SELECTION]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [OLD MOVIE],
[TELE MACRO],
[FADER]
[WHITE BAL.]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
DK
Fortsættes ,
109
Fejlfinding (fortsættes)
Kan ikke anvendes
[COLOR SLOW
SHTR]
På grund af følgende
indstillinger
NightShot plus,
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION],
[FADER]
[S. NIGHTSHOT [D.EFFECT], [FADER]
PLS]
DK
110
[FADER]
[D.EFFECT],
[S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [CANDLE]/
[FIREWORKS] i
[SCENE SELECTION]
[D.EFFECT]
[S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER],
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[MICREF
LEVEL]
[BLT-IN ZOOM MIC]
Advarselsindikatorer og -meddelelser
Selvdiagnosedisplay/
Advarselsindikatorer
Kontrollér følgende, hvis der vises
indikatorer på LCD-skærmen eller i søgeren:
Du kan selv løse visse problemer. Hvis
problemet fortsætter, selvom du flere gange
har forsøgt at ordne det, skal du kontakte en
Sony-forhandler eller det lokale,
autoriserede Sony-servicecenter.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• Der er opstået en fejl, som du ikke selv
kan afhjælpe. Kontakt din Sonyforhandler eller det lokale, autoriserede
Sony-servicecenter. Oplys den 5cifrede kode, som begynder med "E".
101-0001 (Advarselsindikator
vedrørende filer)
Blinker langsomt
C:04:00
• Filen er beskadiget.
• Filen kan ikke læses.
(Advarselsindikator vedrørende
discs)
C: (eller E:) ss:ss
(Selvdiagnosedisplay)
C:04:ss
C:13:ss
• Der er fejl på discen. Brug en
kompatibel disc i videokameraet
(s. 11).
• Discen er snavset eller ridset. Gør
discen ren med en blød klud (s. 119).
C:32:ss
• Der forekommer symptomer, som ikke
er beskrevet herover. Fjern discen, og
sæt den i igen. Forsøg derefter på ny at
betjene videokameraet.
• Afbryd strømkilden. Tilslut den igen,
og forsøg på ny at betjene
videokameraet.
• Der er ikke indsat nogen disc.*
• Der er mindre end 5 minutters
resterende optagetid til film.
• Der er isat en disc, der hverken kan
læses fra eller skrives til, f.eks. en
enkeltsidet disc, der er vendt forkert.
Blinker hurtigt
• Videokameraet kan ikke genkende
discen.*
• Der er sat en lukket disc i
videokameraet under optagestandby.
• Discen er fuld.*
• Der er isat en disc, der er optaget i et
andet TV-farvesystem end
videokameraets, og
(Film) er
valgt.*
Fejlfinding
• Batteriet er ikke et "InfoLITHIUM" Hbatteri. Anvend et "InfoLITHIUM" Hbatteri (s. 120).
• Tilslut vekselstrømsadapterens DC-stik
til DC IN-stikket på videokameraet
(s. 19).
Blinker langsomt
Z(Discen skal fjernes)*
Blinker hurtigt
• Videokameraet kan ikke genkende
discen.
• Discen er fuld.
• Der kan være opstået en fejl i discdrevet i videokameraet.
• Der er sat en lukket disc i
videokameraet under optagestandby
(s. 74).
DK
Fortsættes ,
111
Advarselsindikatorer og -meddelelser (fortsættes)
E (Advarsel om lavt batteriniveau)
Blinker langsomt
• Der er næsten ikke mere strøm på
batteriet.
• Afhængigt af de driftsmæssige forhold
eller batteriets levetid kan E blinke,
selvom der er ca. 20 minutter
resterende batteritid.
(Advarsel om høj temperatur)
Blinker langsomt
• Videokameraets temperatur stiger. Sluk
videokameraet, og placér det et køligt
sted i et stykke tid.
Blinker hurtigt*
• Videokameraets temperatur er ekstremt
høj. Sluk videokameraet, og placér det
et køligt sted i et stykke tid.
(Advarselsindikator vedrørende
"Memory Stick PRO Duo")
(Advarselsindikator vedrørende
inkompatible "Memory Stick PRO
Duo"-kort)*
• Der er indsat et inkompatibelt
"Memory Stick PRO Duo"-kort
(s. 119).
- (Advarselsindikator
vedrørende skrivebeskyttelse af
"Memory Stick PRO Duo"-kortet)*
• Adgang til "Memory Stick PRO Duo"kortet er blevet begrænset på en anden
enhed.
(Advarselsindikator i forbindelse
med kamerarystelse)
• Videokameraet er ustabilt, så der opstår
let kamerarystelser. Hold
videokameraet stabilt med begge
hænder og optag billedet. Men bemærk
imidlertid, at advarselsindikatoren for
kamerarystelse ikke forsvinder.
Blinker langsomt
• Der er ikke nok ledig plads til at
optage. Se de typer af "Memory Stick
PRO Duo"-kort, der kan bruges i
videokameraet, på side 3.
• Der er ikke indsat noget "Memory Stick
PRO Duo"-kort (s. 31).
Blinker hurtigt*
• Der er ikke ledig plads til at optage.
Slet unødvendige billeder (s. 50), eller
formatér "Memory Stick PRO Duo"kortet (s. 72), når du har kopieret
billederne (s. 54, 62, 97).
• Billeddatabasefilen er beskadiget (s.
76).
(Advarselsindikator vedrørende
formatering af "Memory Stick PRO
Duo"-kortet)*
• Memory Stick PRO Duo"-kortet er
beskadiget.
• Memory Stick PRO Duo"-kortet er ikke
formateret korrekt (s. 72, 119).
DK
112
(Advarselsindikator vedrørende
stillbilledoptagelse)
• Videokameraet kan ikke optage
stillbilleder i øjeblikket, fordi det
behandler det stillbillede, der netop er
blevet optaget. Vent, indtil
videokameraet er klar til optagelse.
* Der høres en melodi, når advarselsindikatorerne
vises på skærmen (s. 86).
Beskrivelse af
advarselsmeddelelser
Følg anvisningerne nedenfor, hvis der vises
meddelelser på skærmen.
x Medier
Internal memory format error.
• Der er skiftet format for
videokameraets interne hukommelse i
forhold til standardformatet. Du kan
muligvis bruge den interne
hukommelse igen, når den er blevet
formateret (s. 72). Alle data i den
interne hukommelse slettes.
ZRecording on disc disabled.
• Der er opstået en fejl i discen, og discen
kan ikke bruges.
Playback prohibited.
Z Need to unfinalize disc.
• Hvis du vil optage på en lukket DVDRW (VIDEO-format), skal den åbnes
igen (s. 74).
• Indsæt "Memory Stick PRO Duo"kortet igen et par gange. Hvis
indikatoren stadig blinker, kan
"Memory Stick PRO Duo"-kortet være
beskadiget. Prøv igen med et andet
"Memory Stick PRO Duo"-kort.
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Kontrollér formateringen, og formatér
"Memory Stick PRO Duo"-kortet i
videokameraet, hvis det er nødvendigt
(s. 72).
Memory Stick folders are full.
• Du kan ikke oprette mapper over
999MSDCF. Du kan ikke oprette eller
slette mapper med videokameraet.
• Formatér "Memory Stick PRO Duo"kortet (s. 72), eller slet unødvendige
mapper ved hjælp af computeren.
This Memory Stick may not be able
to record or play movies.
Fejlfinding
• Du forsøger at afspille en ikkekompatibel disc med videokameraet.
• Du forsøger at afspille et billede, der er
optaget med et copyrightbeskyttelsessignal.
Reinsert the Memory Stick.
• Brug det anbefalede "Memory Stick"kort (s. 3).
This Memory Stick may not be able
to record or play images correctly.
• Der kan være noget i vejen med
"Memory Stick PRO Duo"-kortet. Isæt
"Memory Stick PRO Duo"-kortet igen.
Disc error. Remove disc.
• Videokameraet kan ikke genkende
discen, fordi discen ikke er kompatibel,
eller fordi den er ridset.
Z Disc error. Unsupported
format.
Do not eject the Memory Stick during
writing. Data may be damaged.
• Isæt "Memory Stick PRO Duo"-kortet
igen, og følg instruktionerne på
skærmen.
• Discen er optaget i et andet format end
videokameraets. Hvis du formaterer
discen, kan du muligvis bruge den i
videokameraet (kun DVD-RW/
DVD+RW) (s. 72).
DK
Fortsættes ,
113
Advarselsindikatorer og -meddelelser (fortsættes)
The Image Database File is
damaged. Do you want to create a
new file?
• Billeddatabasefilen er beskadiget. Når
du trykker på [YES], oprettes en ny
billeddatabasefil. De gamle optagne
billeder på "Memory Stick PRO Duo"kortet kan ikke afspilles (billedfilerne
er ikke beskadigede). Hvis du udfører
[REPAIR IMG.DB F.] (s. 76) efter at
have oprettet en ny billeddatabasefil,
kan det være, at det igen bliver muligt
at afspille de gamle optagne billeder.
Hvis dette ikke virker, skal du kopiere
billederne over på en computer ved
hjælp af den medfølgende software.
Inconsistencies found in Image
Database File. Movies cannot be
recorded or played. Do you want to
repair the Image Database File?
• Billeddatabasefilen er beskadiget. Tryk
på [YES] for at reparere.
x PictBridge-kompatibel printer
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Sluk og tænd printeren, fjern derefter
USB-kablet, og tilslut det igen.
Cannot print. Check the printer.
• Sluk og tænd printeren, fjern derefter
USB-kablet, og tilslut det igen.
x Andet
No further selection is possible.
• Du kan tilføje 99 film fra den interne
hukommelse (DCR-DVD410E/
DVD810E) eller et "Memory Stick
PRO Duo"-kort eller 999 film fra en
disc til en afspilningsliste (s. 58).
• Det maksimale antal billeder, du kan
vælge på INDEX-skærmen på én gang,
er 100, når du:
– sletter billeder
– kopierer billeder
– kopierer stillbilleder
– redigerer en afspilningsliste
– udskriver stillbilleder
Data protected.
• Billedet er blevet beskyttet på en anden
enhed. Annullér beskyttelsen på
enheden.
Cannot divide.
• Du kan ikke opdele en film, der er
meget kort.
Cannot recover data.
• Der opstod en fejl under skrivning af
data på mediet. Videokameraet forsøgte
at gendanne dataene, men det lykkedes
ikke.
Please wait.
• Denne meddelelse vises, hvis det tager
tid at fjerne discen. Tænd
videokameraet, og lad det ligge i ca. 10
minutter for at forebygge vibrationer.
DK
114
Yderligere oplysninger
Brug af videokameraet i udlandet
Strømforsyning
System
Du kan anvende videokameraet i alle lande/
områder med den vekselstrømsadapter, der
fulgte med det, inden for 100 V-240 V
(vekselstrøm) og 50/60 Hz.
Om TV-farvesystemer
Videokameraet er baseret på PAL-systemet.
Hvis du vil have vist afspilningsbilledet på
et TV, skal det være et TV, der er baseret på
et PAL-system med et AUDIO/VIDEOindgangsstik.
PAL
Bruges i
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore,
Slovakiet, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjekkiet, Tyskland,
Ungarn, Østrig, osv.
PAL - M
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay og
Uruguay
NTSC
SECAM
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Guyana, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru,
Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela, osv.
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Irak, Iran, Monaco, Rusland,
Ukraine, osv.
Yderligere oplysninger
DK
Fortsættes ,
115
Brug af videokameraet i udlandet (fortsættes)
Indstilling til den lokale tid
Du kan nemt indstille uret til lokal tid ved at indstille den pågældende tidsforskel, når du
bruger videokameraet i udlandet. Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [AREA SET] og [SUMMERTIME] (s. 88).
Tidsforskelle
Forskelle i
tidszoner
DK
116
Områdeindstilling
Forskelle i
tidszoner
Områdeindstilling
GMT
Lisbon, London
+11:00
Solomon Is.
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Midway Is., Samoa
+03:30
Tehran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
+08:00
Hong Kong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
Filer/mappestruktur i den interne hukommelse
(DCR-DVD410E/DVD810E) og på et "Memory
Stick PRO Duo"-kort
Fil-/mappestrukturen vises herunder. Normalt behøver du ikke at kende fil-/mappestrukturen
ved optagelse/afspilning af billeder på videokameraet. Hvis du vil nyde stillbilleder eller film
ved tilslutning til en computer, skal du se "PMB Guide" på den medfølgende CD-ROM, og
derefter bruge det medfølgende program.
* Kun intern hukommelse (DCR-DVD410E/DVD810E)
A Billeddatabasefiler
Når du sletter filerne, kan du ikke
optage/afspille billederne korrekt.
Filerne er som standard skjulte filer, og
vises normalt ikke.
Filnumrene øges automatisk. Når
filnummerkapaciteten overstiger 9.999,
oprettes en anden mappe til at gemme
nye filmfiler i.
Mappenavnet øges: [101PNV01] t
[102PNV01]
C Stillbilledfiler (JPEG-filer)
Filtypen for disse filer er ".JPG".
Filnumrene øges automatisk. Når
filnummerkapaciteten overstiger 9.999,
oprettes en anden mappe til at lagre nye
billedfiler i.
Yderligere oplysninger
B Filmfiler (MPEG2-filer)
Filtypen for disse filer er ".MPG".
Maksimumstørrelsen er 2 GB. Når
filkapaciteten overstiger 2 GB, bliver
filen delt.
• Du kan få adgang til medier i videokameraet fra
en computer, der er tilsluttet med USB-kablet
(s. 99).
• Undlad at ændre filer eller mapper i
videokameraet fra en computer. Billedfilerne
kan blive ødelagt eller afspilles muligvis ikke.
• Vi (Sony) kan ikke drages til ansvar for
resultater af at behandle data på et medie i
videokameraet fra en computer.
• Ved sletning af billedfiler skal du følge trinene
på side 50. Undlad at slette billedfilerne på et
medie i videokameraet direkte fra en computer.
• Formatér ikke et medie i videokameraet med en
computer. Videokameraet fungerer muligvis
ikke korrekt.
• Undlad at kopiere filerne på et "Memory Stick
PRO Duo"-kort i videokameraet fra en
computer. Vi (Sony) kan ikke drages til ansvar
for resultaterne af en sådan betjening.
Mappenavnet øges: [101MSDCF] t
[102MSDCF]
DK
117
Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter
Om discen
Se side 11 for yderligere oplysninger
om, hvilke discs der kan bruges i
videokameraet.
x Optagelse på side A
Sæt discen i, så siden med symbolet
i
midten vender udad, indtil den klikker på
plads.
symbol
Bemærkninger om brug
• Hold discen i kanten, mens du støtter den let i
midterhullet. Undgå at røre ved discens
optageside (den modsatte side af den trykte side
på enkeltsidede discs).
• Fjern omhyggeligt støv og fingeraftryk fra
discen med en blød klud før optagelse. Ellers er
det i visse situationer måske ikke muligt at
optage eller afspille normalt med discen.
• Når du sætter discen i videokameraet, skal du
trykke, indtil den klikker på plads. Når
meddelelsen [C:13:ss] vises på LCDskærmen, skal du åbne disc-dækslet og sætte
discen i igen.
• Brug ikke selvklæbende materialer som f.eks.
etiketter på discens overflade. Det kan bringe
discen ud af balance, hvilket kan forårsage
funktionsfejl på discen eller i videokameraet.
Placér symbolet
, så det vender udad.
Optagelsen sker nu på bagsiden
Brug af dobbeltsidede discs
Med dobbeltsidede discs kan du optage på begge
sider af en disc.
DK
118
• Pas på ikke at afsætte fingeraftryk på discens
overflade, når du bruger en dobbeltsidet disc.
• Når du bruger en dobbeltsidet disc i
videokameraet, kan du kun optage/afspille på én
side ad gangen. Du kan ikke skifte til at bruge
den anden side til at optage eller afspille, mens
discen sidder i videokameraet. Når du er færdig
med at optage/afspille på den ene side af discen,
skal du tage discen ud af videokameraet og
vende den for at få adgang til den anden side.
• Når du bruger en dobbeltsidet disc, skal du
udføre følgende på begge sider.
– Lukning (s. 67)
– Formatering (s. 72)
– Åbning (s. 74)
Vedligeholdelse og opbevaring af
discs
• Sørg for at holde discen ren, ellers kan billed- og
lydkvaliteten blive forringet.
• Gør discen ren med en blød klud.
Aftør discen fra midten og udefter. Fjern snavs
fra discen med en blød klud, der er let fugtet
med vand. Tør efter med en tør, blød klud. Brug
ikke opløsningsmidler som f.eks. rensebenzin,
rensemidler til LP-plader af vinyl eller
antistatisk spray, da de kan beskadige discen.
• Udsæt ikke discen for direkte sollys, og opbevar
den ikke i fugtige omgivelser.
• Opbevar discen i det tilhørende etui under
transport og opbevaring.
• Hvis du vil skrive bogstaver, sætte mærker
el.lign. på en enkeltsidet disc, må du kun skrive
på den trykte side med en oliebaseret marker
med filtspids, og du må ikke røre blækket, før
det er tørt. Udsæt ikke discen for spidse
genstande som f.eks. en kuglepen eller for
varme. Tør ikke discens overflade med varme.
Du må ikke skrive eller sætte mærker på
dobbeltsidede discs.
Et "Memory Stick"-kort er et kompakt,
bærbart IC-medie med stor datakapacitet.
Du kan kun bruge et "Memory Stick Duo"kort, som er cirka halvt så stort som et
standard "Memory Stick"-kort, i
videokameraet. Vi kan dog ikke garantere,
at alle typer "Memory Stick Duo"-kort
virker sammen med videokameraet.
Typer af "Memory Stick"-kort
Optagelse/
afspilning
"Memory Stick Duo"
(med MagicGate)
-
"Memory Stick PRO Duo"
a
"Memory Stick PRO-HG Duo"
a*
• Dette produkt kan ikke optage eller afspille data,
som bruger "MagicGate"-teknologi.
"MagicGate" er en teknologi til beskyttelse af
copyright, som optager og overfører indholdet i
et krypteret format.
• Dette produkt er kompatibelt med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" er forkortelsen for
"Memory Stick Micro".
• Et "Memory Stick PRO Duo"-kort, som er
formateret på en computer (Windows OS/Mac
OS), er ikke garanteret kompatibilitet med
videokameraet.
• Læse-/skrivehastigheden af data kan variere
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
PRO Duo"-kort og det "Memory Stick PRO
Duo"-kompatible produkt, du anvender.
• Der kan opstå beskadigelser eller tab af data i
følgende tilfælde (der gives ikke kompensation
for dette):
– Hvis du skubber "Memory Stick PRO Duo"kortet ud, eller slukker for videokameraet,
mens det er i gang med at læse eller skrive
billedfiler på "Memory Stick PRO Duo"kortet (mens access-indikatoren lyser eller
blinker).
– Hvis du bruger "Memory Stick PRO Duo"kortet i nærheden af magneter og magnetiske
felter.
• Det anbefales, at du foretager en
sikkerhedskopiering af vigtige data på
computerens harddisk.
• Pas på ikke at trykke for hårdt, når du skriver i
memo-området på et "Memory Stick PRO
Duo"-kort.
• Påsæt ikke etiketter el.lign. på et "Memory Stick
PRO Duo"-kort eller en Memory Stick Duoadapter.
• Opbevar "Memory Stick PRO Duo"-kortet i det
tilhørende etui under transport eller opbevaring.
• Undgå at røre ved eller lade metalliske
genstande komme i kontakt med terminalerne.
• Undgå at bøje, tabe eller udsætte "Memory Stick
PRO Duo"-kortet for kraftige stød.
• Undgå at ændre eller skille "Memory Stick PRO
Duo"-kortet ad.
• Undgå, at "Memory Stick PRO Duo"-kortet
bliver vådt.
Fortsættes ,
Yderligere oplysninger
Om "Memory Stick"-kortet
* Videokameraet er ikke kompatibelt med 8-bit
parallel dataoverførsel, men udfører 4-bit
parallel dataoverførsel, som bruges af et
"Memory Stick PRO Duo"-kort.
DK
119
Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter (fortsættes)
• Opbevar "Memory Stick PRO Duo"-kortet
udenfor små børns rækkevidde. De kunne
komme til at sluge det.
• Indsæt ikke andet end et "Memory Stick PRO
Duo"-kort i Memory Stick Duo-rillen. Dette kan
medføre fejl.
• Undgå at opbevare eller anvende "Memory
Stick PRO Duo"-kortet følgende steder:
– Steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, som f.eks. en bil parkeret i det
fri om sommeren
– Steder, som er udsat for direkte sollys
– Steder med ekstremt høj fugtighed eller
steder, hvor der kan forekomme korrosion
x Om Memory Stick Duo-adapteren
• Når du bruger et "Memory Stick PRO Duo"-kort
med en "Memory Stick"-kompatibel enhed, skal
du indsætte "Memory Stick PRO Duo"-kortet i
en Memory Stick Duo-adapter.
• Når du indsætter et "Memory Stick PRO Duo"kort i en Memory Stick Duo-adapter, skal
"Memory Stick PRO Duo"-kortet indsættes i
den korrekte retning og skubbes helt ind.
Bemærk, at ukorrekt brug kan give fejl. Hvis du
tvinger "Memory Stick PRO Duo"-kortet ind i
Memory Stick Duo-adapteren i den forkerte
retning, kan "Memory Stick PRO Duo"-kortet
blive beskadiget.
• Indsæt ikke en Memory Stick Duo-adapter uden
et "Memory Stick PRO Duo"-kort isat i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed. Hvis du gør
det, kan det medføre fejl på enheden.
x Om "Memory Stick PRO Duo"-kortet
• Op til 8 GB "Memory Stick PRO Duo"- og
"Memory Stick PRO-HG Duo"-kort kan bruges
sammen med videokameraet.
Bemærkninger om brugen af "Memory
Stick Micro"
• For at kunne bruge et "Memory Stick Micro"kort med videokameraet, skal du bruge en M2
adapter i Duo-størrelse.
Isæt "Memory Stick Micro"-kortet i M2adapteren i Duo-størrelse, og isæt derefter
adapteren i "Memory Stick Duo"-rillen. Hvis du
sætter et "Memory Stick Micro"-kort i
videokameraet uden at bruge en M2-adapter i
Duo-størrelse, vil du muligvis ikke kunne fjerne
det fra videokameraet igen.
DK
120
• Opbevar "Memory Stick Micro"-kortet udenfor
små børns rækkevidde. De kunne komme til at
sluge det.
Om billeddatakompatibilitet
• Billeddatafiler, som optages på et "Memory
Stick PRO Duo"-kort med videokameraet,
overholder den internationale standard "Design
rule for Camera File system", der er etableret af
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Det er ikke muligt at anvende videokameraet til
at afspille stillbilleder, der er optaget på andre
enheder (DCR-TRV900E eller DSC-D700/
D770), som ikke opfylder denne internationale
standard. (De nævnte modeller sælges ikke i alle
lande.)
• Hvis du ikke kan anvende et "Memory Stick
PRO Duo"-kort, der er blevet brugt i en anden
enhed, skal det formateres med videokameraet
(s. 72). Bemærk, at formateringen sletter alle
oplysninger på "Memory Stick PRO Duo"kortet.
• Du kan muligvis ikke afspille billeder ved hjælp
af videokameraet:
– hvis billeddata er ændret på en computer.
– hvis billeddata er optaget på andre enheder.
Om "InfoLITHIUM"-batteriet
Videokameraet fungerer kun sammen med
et "InfoLITHIUM"-batteri (H-serien).
"InfoLITHIUM"-serien af batterier er
forsynet med mærket
.
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et lithiumion-batteri, der er udstyret med funktioner
til udveksling af oplysninger vedrørende
driftsforhold mellem videokameraet og en
vekselstrømsadapter/oplader (medfølger
ikke).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til videokameraets
driftsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter.
Hvis du anvender en vekselstrømsadapter/
oplader, vises den resterende batteritid og
opladningstiden.
Sådan oplader du batteriet
• Sørg for at oplade batteriet, inden du tager
videokameraet i brug.
• Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivende temperatur på mellem 10 °C til 30
°C, indtil CHG-indikatoren (opladning) slukkes.
Hvis du oplader batteriet ved en temperatur, der
ligger uden for dette område, bliver opladningen
muligvis ikke effektiv.
• Tag vekselstrømsadapteren ud af DC IN-stikket
på videokameraet, eller fjern batteriet, når
opladningen er afsluttet.
Sådan bruges batteriet mest optimalt
Om opbevaring af batteriet
• Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det lades helt op og bruges helt op
på videokameraet én gang om året for at sikre, at
det fungerer korrekt. Tag batteriet ud af
videokameraet, og opbevar det et tørt og køligt
sted.
• Hvis du vil aflade batteriet i videokameraet helt,
skal du trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t [GENERAL SET] t
[A.SHUT OFF] t [NEVER] og efterlade
videokameraet i optagestandby, indtil strømmen
går ud (s. 89).
Om batteriets driftstid
• Batterikapaciteten reduceres med tiden og ved
gentagen brug. Hvis brugstiden reduceres
betydeligt mellem opladningerne, er det
sandsynligvis et tegn på, at det skal udskiftes.
• Batteriets driftstid afhænger af
opbevaringsforhold, driftsforhold og
miljømæssige forhold.
Yderligere oplysninger
• Batteriets ydelse reduceres, hvis den omgivende
temperatur er 10 °C eller derunder, og batteriets
driftstid reduceres. I sådanne tilfælde kan du
gøre følgende for at forlænge batteriets driftstid.
– Læg batteriet i en lomme for at varme det op,
og vent med at sætte det i videokameraet til
du skal tage billeder.
– Brug et batteri med høj kapacitet: NP-FH70/
NP-FH100 (medfølger ikke).
• Hyppig brug af LCD-skærmen eller hyppig
afspilning, fremadspoling eller tilbagespoling
medfører, at batteriet bruges hurtigere.
Det anbefales at bruge et batteri med høj
kapacitet: NP-FH70/NP-FH100 (medfølger
ikke).
• Kontrollér, at POWER-kontakten er sat på OFF
(CHG), når videokameraet ikke anvendes til
optagelse eller afspilning. Der bruges også
batteri, når videokameraet er sat på standby til
optagelse, eller når en afspilning er sat på pause.
• Sørg for at have ekstra batterier parat, svarende
til 2 til 3 gange den forventede optagetid, og lav
prøveoptagelser.
• Du må ikke udsætte batteriet for vand. Batteriet
er ikke vandtæt.
Indikatoren for resterende batteritid er kun
vejledende.
• E-mærket, der angiver lavt batteriniveau,
blinker, selvom der stadig er 20 minutter tilbage
på batteriet, afhængigt af driftsforholdene eller
den omgivende temperatur.
Om indikatoren for resterende
batteritid
• Når videokameraet slukkes, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at der er
tilstrækkelig med strøm til, at videokameraet
kan bruges, skal batteriet lades helt op igen. Den
resterende batteritid vises derefter korrekt.
Bemærk, at batterivisningen ikke gendannes,
hvis videokameraet bruges i længere tid ved
høje temperaturer, hvis det efterlades i fuldt
opladet tilstand, eller hvis batteriet bruges ofte.
DK
Fortsættes ,
121
Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter (fortsættes)
Om håndtering af
videokameraet
Brug og vedligeholdelse
• Du må ikke bruge eller opbevare videokameraet
og ekstraudstyr på følgende steder:
– Hvor der er ekstremt varmt, koldt eller
fugtigt. Udstyret må ikke efterlades i
temperaturer over 60 °C, f.eks. i direkte
sollys, i nærheden af varmeapparater eller i en
bil, der står i solen. Udstyret kan gå i stykker
eller ændre form.
– I nærheden af kraftige magnetfelter eller
mekaniske vibrationer. Dette kan medføre fejl
i videokameraet.
– I nærheden af kraftige radiobølger eller
kraftig stråling.
Videokameraet kan muligvis ikke optage
korrekt.
– I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Dette kan generere støj.
– På en sandstrand eller i støvede omgivelser.
Hvis der kommer sand eller støv i
videokameraet, kan det medføre fejl. I visse
tilfælde kan en sådan fejl ikke repareres.
– I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen, søgeren eller objektivet kan
blive udsat for direkte sollys. Dette
beskadiger det indvendige af søgeren eller
LCD-skærmen.
• Betjen videokameraet ved jævnspænding 6,8 V/
7,2 V (batteri) eller jævnspænding 8,4 V
(vekselstrømsadapter).
• Brug det ekstraudstyr, der anbefales i
betjeningsvejledningerne i forbindelse med
jævnstrøm og vekselstrøm.
• Du må ikke udsætte videokameraet for vand,
f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet
udsættes for vand, kan det gå i stykker. I visse
tilfælde kan en sådan fejl ikke repareres.
• Hvis der kommer genstande eller væske ind i
kabinettet, skal du trække stikket til
videokameraet ud og få det efterset hos en
Sony-forhandler, før det tages i brug igen.
• Videokameraet må ikke udsættes for
hårdhændet behandling, adskilles, ændres,
udsættes for kraftige stød eller slag, f.eks. ved at
der slås på videokameraet, det tabes, eller der
trædes på det. Vær særlig omhyggelig, når du
håndterer objektivet.
DK
122
• Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG), når du
ikke anvender videokameraet.
• Du må ikke pakke videokameraet ind i f.eks. et
håndklæde og betjene det. Videokameraet kan
overophedes.
• Når du tager netledningen ud af stikkontakten,
skal du trække i selve stikket og ikke i
netledningen.
• Du må ikke placere tunge genstande oven på
netledningen, da den kan gå i stykker.
• Metalkontakter skal holdes rene.
• Hold fjernbetjeningen og batteri af knaptypen
udenfor børns rækkevidde. Hvis et batteri sluges
ved et uheld, skal der omgående søges læge
(DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E).
• Hvis batteriets elektrolytvæske lækker:
– kontakt et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter.
– vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken.
– hvis der kommer væske i øjet, skal du skylle
med rigelige mængder vand og søge læge.
x Når videokameraet ikke skal bruges i
længere tid
• Tænd for det, og lad det køre i ca. 3 minutter,
f.eks. ved afspilning eller optagelse af billeder.
• Tag en eventuel disc ud af videokameraet.
• Aflad batteriet helt, før det oplagres.
Kondensering af fugtighed
Hvis videokameraet kommer direkte fra et
koldt område til et varmt område, kan der
dannes fugt i videokameraet, på discens
overflade og på linsen. Dette kan resultere i,
at videokameraet ikke fungerer korrekt.
x Hvis der forekommer kondensering af
fugtighed
Efterlad videokameraet i ca. 1 time uden at
tænde for det.
x Bemærkning om kondens
Eksempler på, at der kan forekomme
kondensvand, hvis videokameraet kommer
fra kolde omgivelser til varme omgivelser
(eller omvendt), eller hvis du anvender
videokameraet på et fugtigt sted:
• Hvis du tager videokameraet med fra en skiløjpe
til et sted, der er opvarmet ved hjælp af en
opvarmningsenhed.
• Hvis du tager videokameraet med fra en bil eller
et lokale med aircondition til varme omgivelser
udenfor.
• Hvis du anvender videokameraet efter en
regnbyge.
• Hvis du anvender videokameraet i et varmt og
fugtigt område.
x Sådan forhindres fugtdannelse
Når videokameraet medbringes fra et koldt
sted til et varmt sted, skal det kommes i en
plastikpose, der skal lukkes tæt. Tag
videokameraet op af posen, når
lufttemperaturen i posen efter ca. 1 time når
op på den omgivende temperatur.
LCD-skærm
• Du må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen,
da den kan gå i stykker.
• Hvis du bruger videokameraet i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
• Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når
du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl.
x Om justering af berøringspanelet
(CALIBRATION)
Knapperne på berøringspanelet fungerer
muligvis ikke korrekt. Følg
fremgangsmåden nedenfor, hvis dette sker.
Under denne handling anbefales det, at
videokameraet sluttes til en vægkontakt
med den medfølgende vekselstrømsadapter.
(SETTINGS)
3 Tryk 3 gange på det "×", der vises på
skærmen, med hjørnet af et "Memory Stick
PRO Duo"-kort el.lign. "×" skifter position.
Tryk på [CANCEL] for at annullere.
Hvis du ikke trykker på det rigtige sted, skal
du starte kalibreringen igen.
b Bemærk
• Brug ikke en genstand med skarp spids til
kalibrering. Dette kan beskadige LCD-skærmen.
• Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den
er drejet eller lukket med skærmen vendende
udad.
Om håndtering af kabinettet
• Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, der er let fugtet med vand.
Tør efter med en tør, blød klud.
• Du må ikke bruge følgende, da det kan
ødelægge overfladen:
– Undgå at bruge kemikalier, f.eks. fortynder,
rensebenzin, alkohol, kemiske renseklude,
voks, insektmidler og solcreme.
– Undgå at røre ved videokameraet med
ovennævnte stoffer på hænderne.
– Undgå at kabinettet er i længerevarende
kontakt med gummi- eller vinylgenstande.
Yderligere oplysninger
x Sådan rengøres LCD-skærmen
Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på
LCD-skærmen, anbefales det at gøre den
ren med en blød klud. Hvis du bruger et
LCD-rensesæt (medfølger ikke), må du
ikke komme rensevæsken direkte på LCDskærmen. Fugt i stedet noget køkkenrulle
med væsken.
2 Tryk på
(HOME) t
t [GENERAL SET] t
[CALIBRATION].
1 Tænd videokameraet.
DK
Fortsættes ,
123
Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter (fortsættes)
Om linsen
• Undgå at røre ved linsen under disc-dækslet.
Hold disc-dækslet lukket, undtagen når der
isættes eller udtages en disc, for at holde støv
ude.
• Hvis videokameraet ikke virker, fordi linsen er
snavset, kan den rengøres med en blæsebold
(medfølger ikke). Rør ikke direkte ved linsen
under rengøring, da det kan resultere i, at
videokameraet ikke fungerer korrekt.
2 Fjern blokken med øjestykket ved at trykke
med en spids genstand (f.eks. en kuglepen)
på tappen i bunden af søgeren og trække
blokken med øjestykket i pilens retning.
Linse
3 Fjern støv fra blokken med øjestykket med
en blæsebold el.lign.
Om vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
• Objektivets overflade skal aftørres med en blød
klud i følgende situationer:
– Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
– I varme eller fugtige omgivelser.
– Hvis objektivet har været udsat for saltholdig
luft, f.eks. ved havet.
• Opbevar objektivet i godt ventilerede
omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs
eller støv.
• Rengør linsen jævnligt som beskrevet ovenfor
for at undgå mugdannelse. Det anbefales, at du
bruger videokameraet ca. en gang om måneden
for at sikre, at det fungerer optimalt i lang tid.
Indvendig rengøring af søgeren
Fjern støv inden i søgeren ved at følge
nedenstående trin.
1 Træk søgeren ud.
DK
124
4 Tryk søgeren på plads i videokamerahuset.
5 Fjern støv inde i søgeren, hvor blokken
med øjestykket var monteret, med en
blæsebold el.lign.
6 Montér blokken med øjestykket på søgeren
ved at skubbe den lige på, indtil den klikker
på plads.
b Bemærk
• Blokken med øjestykket er en
præcisionskomponent. Undgå at adskille den
yderligere.
• Undgå at røre ved linsen i blokken med
øjestykket.
Om opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
Videokameraet har et indbygget,
genopladeligt batteri, så datoen,
klokkeslættet og andre indstillinger
bevares, selvom POWER-kontakten er sat
på OFF (CHG). Det indbyggede,
genopladelige batteri lades altid op, når
videokameraet sluttes til en stikkontakt via
vekselstrømsadapteren, eller når der er isat
et batteri. Det genopladelige batteri aflades
helt på 3 måneder, hvis du slet ikke
anvender videokameraet. Brug kameraet,
når det indbyggede, genopladelige batteri er
ladet op.
Betjeningen af videokameraet bliver dog
ikke påvirket, selvom det indbyggede
genopladelige batteri ikke er opladet, så
længe du ikke optager med dato.
Yderligere oplysninger
x Fremgangsmåde
Slut videokameraet til en stikkontakt i
væggen ved hjælp af den medfølgende
vekselstrømsadapter, og sæt
videokameraets POWER-kontakt på OFF
(CHG) i mere end 24 timer.
DK
125
Specifikationer
System
Videokomprimeringsformat
MPEG2/JPEG(Stillbilleder)
Lydkomprimeringsformat
DCR-DVD110E/DVD610E
Dolby Digital 2-kanal
Dolby Digital Stereo Creator
DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
Dolby Digital 2/5.1-kanal
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignal
PAL farve, CCIR-standarder
Intern hukommelse (DCR-DVD410E/
DVD810E)
8 GB
Ved måling af mediekapaciteten svarer 1 GB
til 1 milliard byte, en størrelse, der bruges til
datastyring.
Anvendelige discs
8 cm DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/
DVD+R DL
Filmoptageformat
Intern hukommelse (DCR-DVD410E/
DVD810E)
MPEG2-PS
Disc
DVD-RW: DVD-VIDEO (VIDEO-format),
DVD-Video Recording (VR-format)
DVD+RW: DVD+RW Video
DVD-R/DVD+R DL: DVD-VIDEO
"Memory Stick PRO Duo"
MPEG2-PS
Stillbilled-optageformat:
Exif Ver.2.2*
Søger
Elektronisk søger (farve)
Billedenhed
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
2,25 mm (1/8 type) CCD (Charge Coupled
Device)-sensor
Brutto:
Ca. 800 000 pixels
Effektive (Film, 16:9)
Ca. 490 000 pixels
Effektive (Still, 16:9)
Ca. 310 000 pixels
Effektive (Still, 4:3)
Ca. 410 000 pixels
DK
126
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
3 mm (1/6 type) CCD (Charge Coupled
Device)
Brutto:
Ca. 1 070 000 pixels
Effektive (Film, 16:9)
Ca. 670 000 pixels
Effektive (Still, 16:9)
Ca. 750 000 pixels
Effektive (Still, 4:3)
Ca. 1 000 000 pixels
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Optisk: 40×, Digital: 80×, 2 000×
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Optisk: 25×, Digital: 50×, 2 000×
Filterdiameter: 30mm
Brændvidde
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
F 1,8 – 4,1
f = 1,9 - 76 mm
Ved konvertering til et 35 mm stillkamera
For film:
41 - 1 640 mm (16:9)
For stillbilleder:
48 - 1 920 mm (4:3)
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
F 1,8 – 3,2
f = 2,5 – 62,5 mm
Ved konvertering til et 35 mm stillkamera
For film:
41 - 1 189 mm (16:9)**
For stillbilleder:
36 - 900 mm (4:3)
Farvetemperatur
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Minimumbelysning
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
6 lx (lux) (AUTO SLW SHUTTR ON,
Lukkerhastighed 1/25 sekund)
0 lx (lux) (med NightShot plus-funktion)
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
8 lx (lux) (AUTO SLW SHUTTR ON,
Lukkerhastighed 1/25 sekund)
0 lx (lux) (med NightShot plus-funktion)
* "Exif" er et filformat til stillbilleder og er
etableret af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association). Filer i dette format kan indeholde
yderligere oplysninger, f.eks. videokameraets
indstilling på det tidspunkt, der blev optaget.
**Tallene for brændvidde er de faktiske tal ved
aflæsning af vidvinkel-pixels.
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
Indgangs/udgangsstik
Stik til ekstern A/V
Video/audio-udgangsstik
USB-stik
mini-B
(DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/
DVD410E: kun output)
LCD-skærm
6,7 cm (2,7 type, billedformat 16:9)
Totalt antal pixels
123 200 (560 × 220)
Strømkrav
DC 6,8 V/7,2 V (batteri)
DC 8,4 V (vekselstrømsadapter)
Gennemsnitligt strømforbrug
Ved brug af LCD-skærm eller søger med
normal lysstyrke
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
LCD: 2,9 W
Søger: 2,7 W
DCR-DVD310E/DVD710E
LCD: 3,2 W
Søger: 2,8 W
DCR-DVD410E/DVD810E
LCD: 2,8 W
Søger: 2,4 W
Driftstemperatur
0 °C - +40 °C
Opbevaringstemperatur
–20 °C - +60 °C
Mål (ca.)
55 × 89 × 130 mm (b×h×d) inkl. udstikkende
dele
55 × 89 × 130 mm (b×h×d) inkl. udstikkende
dele og med det genopladelige batteri NPFH40 monteret
Vægt (ca.)
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
390 g kun for grundenheden
440 g inkl. genopladeligt NP-FH40-batteri og
en disc
DCR-DVD310E/DVD710E
400 g kun for grundenheden
450 g inkl. genopladeligt NP-FH40-batteri og
en disc
DCR-DVD410E/DVD810E
400 g kun for grundenheden
445 g inkl. genopladeligt NP-FH40-batteri
Yderligere oplysninger
Billede
Generelt
Medfølgende tilbehør
Se side 18.
DK
Fortsættes ,
127
Specifikationer (fortsættes)
Vekselstrømsadapter AC-L200/L200B
Varemærker
Strømkrav
• "Handycam" og
er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• "Memory Stick", "
", "Memory Stick
Duo", "
", "Memory Stick
PRO Duo", "
",
"Memory Stick PRO-HG Duo",
"
", "Memory Stick
Micro", "MagicGate", "
",
"MagicGate Memory Stick" og "MagicGate
Memory Stick Duo" er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• DVD-RW, DVD+RW, DVD-R" og DVD+R
DL-logo er varemærker.
• Dolby og double-D symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
• Dolby Digital Stereo Creator og Dolby Digital
5.1 Creator er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista og DirectX er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
• Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og
andre lande.
• Intel, Intel Core og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dennes datterselskaber i USA
og andre lande.
• Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er
enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Aktuelt forbrug
0,35 A - 0,18 A
Strømforbrug
18 W
Udgangsspænding
Jævnspænding 8,4 V*
Driftstemperatur
0 °C - +40 °C
Opbevaringstemperatur
–20 °C - +60 °C
Mål (ca.)
48 × 29 × 81 mm (b×h×d) ikke medregnende
udstikkende dele
Vægt (ca.)
170 g ikke medregnende netledningen
* Se etiketten på vekselstrømsadapteren for andre
specifikationer.
Genopladeligt NP-FH40-batteri
Maksimum udgangsspænding
DC 8,4 V
Udgangsspænding
DC 7,2 V
Kapacitet
4,9 Wh (680 mAh)
Type
Li-ion
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden forudgående varsel.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
brugsanvisning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive
virksomheder. Yderligere er ™ og ® ikke nævnt i
alle tilfælde i denne brugsanvisning.
DK
128
Bemærkninger om licensen
DETTE PRODUKT ER I
OVERENSSTEMMELSE MED MPEG-2STANDARDEN. ENHVER BRUG AF
PRODUKTET TIL KODNING AF
VIDEOOPLYSNINGER FOR PAKKEMEDIER
TIL ANDET END EGET BRUG ER STRENGT
FORBUDT UDEN LICENS I HENHOLD TIL
GÆLDENDE PATENT I MPEG-2PORTEFØLJEN. LICENSEN ER
TILGÆNGELIG HOS MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
"C Library", "Expat", "zlib" og "libjpeg-software
følger med videokameraet. Vi leverer denne
software på basis af en licensaftale med ejerne af
copyright. På basis af en anmodning fra ejerne af
copyright til disse programmer er vi forpligtet til
at informere dig om følgende. Læs venligst
følgende afsnit.
Læs "license1.pdf" i "License"-mappen på den
medfølgende CD-ROM. Du vil finde licenser (på
engelsk) til "C Library", "Expat", "zlib" og
"libjpeg"-softwaren.
Om GNU GPL/LGPL-software
Yderligere oplysninger
Den software, der gælder for følgende GNU
General Public License (herefter kaldet "GPL")
eller GNU Lesser General Public License
(herefter kaldet "LGPL") er inkluderet i
videokameraet.
Dette informerer dig om, at du har ret til adgang
til kildekoden, til at ændre og videredistribuere
kildekoden til disse programmer under de
betingelser, der findes i GPL/LGPL.
Kildekoden findes på Internettet. Den kan
downloades fra følgende websted ved at vælge
DCR-DVD810.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du undlader at kontakte os
angående indholdet af kildekoden.
Læs "license2.pdf" i "License"-mappen på den
medfølgende CD-ROM. Du vil finde licenser (på
engelsk) til "GPL" og "LGPL"-softwaren.
Du skal have installeret Adobe Reader for at
kunne læse PDF. Hvis du ikke har programmet,
kan det hentes på Adobe Systems' websted på
adressen:
http://www.adobe.com/
DK
129
Hurtig oversigt
Dele og kontrolknapper
Numrene i ( ) angiver referencesider.
A NIGHTSHOT PLUS-kontakt (40)
B Memory Stick Duo-rille/-dæksel og
access-indikator (31)
Access-indikatoren lyser for både den
interne hukommelse* og et "Memory
Stick PRO Duo"-kort.
C LCD-skærm/-berøringspanel (15, 25)
D
F Knappen START/STOP (33, 38)
G Knappen RESET
Initialiserer alle indstillingerne, inkl.
indstillingen af dato og klokkeslæt.
H Knappen og indikatoren QUICK ON
(40)
I Knappen EASY (33)
J Justeringsknap til søger (26)
K . (BACK LIGHT)-knappen (40)
L Højttaler
Lyden under afspilning sendes ud af
højtaleren. Yderligere oplysninger om
indstilling af lydstyrke findes på side
44.
DK
(USB)-stik (64)
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/
DVD410E:
Kun output
N
(VIEW IMAGES)-knappen (34, 42)
O Knappen DUBBING * (54)
P Knappen DISP/BATT INFO (20)
(HOME)-Knappen (16, 78)
E Zoomknapper (39, 45)
130
M
* DCR-DVD410E/DVD810E
A POWER-kontakt (23)
B Søger (26)
C CHG-indikator (opladning) (19)
D
(Film)/
(Still)tilstandsindikatorer (23)
E Batteri (19)
F Indbygget mikrofon (39)
En Active Interface Shoe*-kompatibel
mikrofon (medfølger ikke) har forrang,
når den er tilsluttet.
G Motorzoomgreb (39, 45)
Hurtig oversigt
H Knappen PHOTO (33, 38)
I DC IN-stik (19)
J Knappen START/STOP (33, 38)
K Stativgevind
Montér kamerastativet (medfølger ikke:
skruens længde skal være mindre end
5,5 mm ) til stativgevindet ved hjælp af
en skrue.
L BATT-pal (batteriudløser) (20)
* DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
DK
Fortsættes ,
131
Dele og kontrolknapper (fortsættes)
A Active Interface Shoe
*
Active Interface Shoe forsyner
ekstratilbehøret som f.eks. et videolys,
en blitz eller en mikrofon med strøm.
Tilbehøret kan aktiveres eller
deaktiveres via videokameraets
POWER-kontakt. Se
betjeningsvejledningen, som fulgte med
tilbehøret, for at få yderligere
oplysninger.
Active Interface Shoe er udstyret med
en sikkerhedsmekanisme til forsvarlig
fastgørelse af det installerede tilbehør.
Hvis du vil tilslutte en tilbehørsenhed,
skal du trykke den ned og skubbe den
helt på plads og derefter spænde skruen.
Hvis du vil fjerne tilbehøret, skal du
løsne skruen og derefter trykke ned og
trække tilbehøret ud.
• Hvis du optager på film med en ekstern blitz
(medfølger ikke) tilsluttet til tilbehørsskoen,
skal du slukke den eksterne blitz for at
undgå optagelse af dens lyde.
• Når en ekstern mikrofon (medfølger ikke)
tilsluttes, har denne forrang i forhold til den
interne mikrofon (s. 39).
B Disc-dæksel (29)
C Øskner til skulderrem
Montér en skulderrem (medfølger ikke).
D Håndrem (26)
DK
132
E Disc-dækslets OPEN-kontakt og
ACCESS-indikator (29)
F Objektiv (Carl Zeiss-objektiv) (5)
G Infrarød port/Fjernbetjeningssensor*
Ret fjernbetjeningen* (s. 133) mod
fjernbetjeningssensoren for at betjene
videokameraet.
H LENS COVER-kontakt (25)
I Stik til ekstern A/V (47, 62)
Tilslutter andet ekstraudstyr.
* DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Fjernbetjening (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E)
LCD-skærmen. Vælg den ønskede knap eller
et punkt med b / B / v / V, og tryk på ENTER
for at vælge.
b Bemærk
• Fjern isoleringslaget, før fjernbetjeningen tages
i brug.
Isoleringslaget
A Knappen DATA CODE (84)
Viser dato og klokkeslæt eller
kameraindstillinger for de optagne billeder, når
du trykker på denne under afspilning.
B Knappen PHOTO (33, 38)
Tryk på denne knap for at optage skærmbilledet
som et stillbillede.
C Knapperne SCAN/SLOW (34, 43)
D . > (Forrige/Næste)-Knapperne
(34, 43)
• Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren
for at betjene videokameraet (s. 132).
• Når der ikke er blevet sendt nogen kommandoer
fra fjernbetjeningen i en bestemt periode,
forsvinder den orange ramme. Når du trykker på
en hvilken som helst af b / B / v / V eller ENTER
igen, vises rammen på det sted, hvor den blev vist
sidst.
• Du kan ikke vælge visse knapper på LCDskærmen, når du anvender b / B / v / V.
Sådan skifter du batteriet i
fjernbetjeningen
1 Tryk på tappen, mens du sætter en negl ind
i slidsen for trække batteriholderen ud.
2 Isæt et nyt batteri med plussiden (+) opad.
3 Sæt batteriholderen tilbage i
fjernbetjeningen, indtil den klikker på plads.
F Knappen STOP (34, 43)
Hurtig oversigt
E Knappen PLAY (34, 43)
Fane
G Knappen DISPLAY (20)
H Sender
ADVARSEL
I Knappen START/STOP (33, 38)
Batteriet kan eksplodere, hvis det
håndteres forkert. Du må ikke genoplade
eller adskille batteriet eller udsætte det for
åben ild.
J Motorzoomknapper (39, 45)
K Knappen PAUSE (34, 43)
L Knappen VISUAL INDEX (34, 42)
Viser en VISUAL INDEX-skærm under
afspilning.
M b / B / v / V / ENTER-knapperne
Når du trykker på en vilkårlig knap på VISUAL
INDEX/Face Index/Film Roll Index/
afspilningslisten, vises den orange ramme på
• Når lithiumbatteriet er ved at være opbrugt,
reduceres fjernbetjeningens brugsafstand, eller
måske fungerer fjernbetjeningen ikke korrekt.
Hvis dette er tilfældet, skal batteriet skiftes ud
med et Sony CR2025-lithiumbatteri. Brug af
andre batteriet kan medføre risiko for brand eller
eksplosion.
DK
133
Indikatorer, der vises under optagelse og
afspilning
Optagelse af film
A Knappen HOME (16, 78)
B Batteriniveau (ca.) (20)
C Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optagelse))
D Optagetilstand (HQ/SP/LP) (80)
E Medietype (11)
F Tæller (time/minut/sekund)
G Knappen OPTION (17, 90)
Optagelse af stillbilleder
H Resterende optagetid for film
I Lydformat (80) (DCR-DVD115E/
DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
J Face Index indstillet (82)
K Knappen VIEW IMAGES (34, 42)
L Billedstørrelse (82)
M Resterende antal stillbilleder, der kan
optages (83)
Visning af film
N Optagemappe
Når [PHOTO MEDIA SET] er indstillet
til [MEMORY STICK]
O Retur-knap
P Afspilningstilstand
Q Nummer på den film, der afspilles
aktuelt /samlet antal optagne film
Når [MOVIE MEDIA SET] er indstillet
til [INT. MEMORY] (DCR-DVD410E/
DVD810E) eller [MEMORY STICK]
Visning af stillbilleder
R Knappen Forrige/Næste (34, 43)
S Knapper til betjening af video (34, 43)
T Datafilnavn/Scenenummer
U Nummer på det stillbillede, der afspilles
aktuelt/Samlet antal optagne stillbilleder
V Afspilningsmappe
Når [PHOTO MEDIA SET] er indstillet
til [MEMORY STICK]
W Diasshow-knap (46)
X Knappen VISUAL INDEX (34, 42)
DK
134
Indikatorer, når der foretages
ændringer
Indikator
Betydning
E
Advarsel (111)
De følgende indikatorer vises under
optagelse/afspilning for at angive
videokameraets indstillinger.
Øverst til venstre
Øverst til højre
PictBridge-tilslutning
(64)
Nederst
Indikator
Betydning
9
Manuel fokusering (92)
Face Index indstillet (82)
Nederst
Øverst til venstre
Indikator
SCENE SELECTION
(93)
I midten
Betydning
Modlys (40)
.
n
Hvidbalance (94)
Lydformat (80)
SteadyShot slået fra (81)
MICREF LEVEL lav
(96)
Digital effekt (96)
WIDE SELECT (80)
Tele-makro (92)
Billedeffekt (96)
Blitz (83, 84)
Optagelse med
selvudløser (96)
BLT-IN ZOOM MIC
(96)
EXPOSURE (93)/
SPOT METER (93)
z Tip
Hurtig oversigt
• Betydning og placering af de her viste
indikatorer kan afvige fra indikatorerne på
videokameraets skærm. Nogle indikatorer vises
ikke, afhængigt af model.
Øverst til højre
Indikator
Betydning
LCD-baggrundsbelysning
deaktiveret (25)
Ind-/udtoner (95)
I midten
Indikator
Betydning
Datakode under optagelse
Optagedato, klokkeslæt og
kameraindstilling optages automatisk på
mediet. De vises ikke under optagelse. Du
kan dog kontrollere dem som [DATA
CODE] under afspilning (s. 84).
Du kan se optagedato og -klokkeslæt på en
anden enhed osv. ([SUB-T DATE], s. 82).
NightShot plus (40)
Color Slow Shutter (95)
Super NightShot plus
(95)
DK
135
Ordliste
x 5.1-kanals surround
x VIDEO-format
Et system, der afspiller lyd i 6 højttalere, 3 foran
(venstre, højre og midt) og 2 bagved (højre og
venstre) med en ekstra lavpas subwoofer, der
tælles for en 0.1-kanal til frekvenser på 120 Hz
eller mindre.
Et af de optageformater, du kan vælge, når du
bruger en DVD-RW. VIDEO-formatet har
glimrende kompatibilitet med andre DVDenheder.
x Dolby Digital
Et lydkodningssystem (komprimering) udviklet af
Dolby Laboratories Inc.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af
Dolby Laboratories som effektivt komprimerer
lyd, mens den bevarer lyd af høj kvalitet. Den gør
det muligt at optage 5.1-kanals surround sound
med bedre udnyttelse af disc-pladsen. Discs, der
er oprettet med Dolby Digital 5.1 Creator, kan
afspilles på en enhed, der er kompatibel med den
disc, der er oprettet på videokameraet.
x JPEG
JPEG står for Joint Photographic Experts Group,
en komprimeringsstandard for stillbilleddata
(reduktion af datakapacitet). Videokameraet
optager stillbilleder i JPEG-format.
x MPEG
MPEG står for Moving Picture Experts Group, en
gruppe af standarder for kodningen
(billedkomprimering) af video (film) og lyd. Der
eksisterer formaterne MPEG1 og MPEG2.
Videokameraet optager film i MPEG2-format.
x Miniature
Reduceret billedstørrelse, som giver dig mulighed
for at få vist mange billeder samtidigt. [VISUAL
INDEX], [
INDEX], [
INDEX], osv. er
visningssystemer til miniaturebilleder.
x VBR
VBR står for Variable Bit Rate, optageformatet til
automatisk kontrol af bithastigheden (mængden af
optagne data i et segment på en given tid)
afhængigt af den scene, der optages. Til video i
hurtig bevægelse anvendes der en hel del plads for
at frembringe et klart billede, dermed forkortes
optagetiden på mediet.
DK
136
x VR-format
Et af de optageformater, du kan vælge, når du
bruger en DVD-RW. VR-formatet giver mulighed
for redigering (slette eller ændre rækkefølge af
sekvenser) med videokameraet. Når discen
lukkes, kan den afspilles i en DVD-enhed, der er
kompatibel med VR-formatet.
Indeks
BEEP .................................... 86
DVD-menu ...........................69
Beskyttelse ......................... 114
DVD-R .................................11
Billedformat ......................... 47
DVD-RW..............................11
BLACK FADER .................. 96
DVD+R DL ..........................11
BLT-IN ZOOM MIC ........... 96
DVD+RW.............................11
Brug i udlandet................... 115
B&W .................................... 96
D.EFFECT (Digital
effekt) ...........................96, 110
5.1-kanals
surround-optagelse................39
C
E
6IMAGES .............................85
CALIBRATION................. 123
Easy Handycam-betjening....33
8 cm DVD.............................11
CAMERA DATA ................ 84
EXPOSURE .................93, 109
Numerisk
12IMAGES ...........................85
16:9 .......................................47
16:9 WIDE............................30
21-bens adapter.....................48
4:3 ...................................30, 47
5.1-kanals surround...............39
CANDLE ............................. 93
F
A
CD-ROM.............................. 97
Advarselsindikatorer...........111
CLOCK SET ........................ 23
Face Index ......................44, 82
Advarselsmeddelelser .........113
CLOCK/LANG .................... 88
FADER .........................95, 110
Afspilning .......................34, 42
COLOR SLOW SHTR (Color
Slow Shutter)................ 95, 109
FILE NO. (Filnummer) ........83
Computer.............................. 97
Film Roll Index.....................44
Afspilningsliste
Afspilning......................59
Flyt.................................60
Opdel .............................60
Oprettelse.......................58
Slet.................................60
Afspilningstid .......................21
Afspilningszoom...................45
Antal stillbilleder, der kan
optages ..................................83
FIREWORKS .......................94
D
Fjernbetjening.............102, 133
DATA CODE....................... 84
FLASH LEVEL....................83
DATE/TIME .......... 24, 84, 135
FLASH MODE.....................83
Datoindeks ........................... 45
FOCUS .........................92, 105
DC IN-stik............................ 19
FORMAT
DC-stik ................................. 19
Disc ...............................72
DELETE
Intern hukommelse........72
Film............................... 50
AUDIO MODE.....................80
Stillbilleder.................... 51
AUTO SLW SHUTTR
(Automatisk langsom
lukker)...........................81, 109
DEMO MODE ..................... 88
Diasshow .............................. 46
"Memory Stick PRO
Duo" ..............................72
G
DIGITAL ZOOM................. 81
GENERAL SET ...................88
Disc ...................................... 29
GUIDEFRAME ....................81
A/V-tilslutningskabel......47, 62
DISC SELECT GUIDE ....... 75
B
DISPLAY............................. 85
Håndrem ...............................26
BACK LIGHT ..............40, 109
DIVIDE
HOME MENU................15, 78
Batteri ...........................19, 133
Batteriniveau.........................20
Battery Info...........................20
BEACH.................................94
DISP OUTPUT .................... 87
Hurtig oversigt
AREA SET ...........................88
A.SHUT OFF (Automatisk
slukning) ...............................89
Film.................................33, 38
H
Afspilningsliste ............. 60
CLOCK/LANG .............88
Original ......................... 57
GENERAL SET ............88
Dobbeltsidet disc................ 118
MOVIE SETTINGS......80
Dolby Digital 5.1 Creator... 136
OUTPUT SETTINGS ...87
DVD-drev............................. 70
PHOTO SETTINGS......82
DK
Fortsættes ,
137
Indeks (fortsættes)
SOUND/DISP SET .......86
VIEW IMAGES SET....84
HQ ........................................80
I
IMAGE SIZE .......................82
M
MANAGE MEDIA
kategori ................................ 66
"Memory Stick" ............. 3, 119
"Memory Stick PRO
Duo" ......................... 3, 31, 119
Q
QUICK ON .......................... 40
QUICK ON STBY ............... 89
MICREF LEVEL......... 96, 110
Indikatorer ..........................135
MOVIE SETTINGS ............ 80
R
INDOOR ..............................94
MPEG ................................ 136
REC MODE
(Optagetilstand) ....................80
Installation (software)...........97
N
REDEYE REDUC................ 84
Isoleringslaget ....................133
Netledning
(strømforsyningsledning)..... 19
J
NIGHTSHOT LIGHT.......... 80
JPEG...................................136
NightShot plus ..................... 40
MOVIE DUB....................... 54
NTSC ................................. 115
K
O
Klargøring ............................19
Objektivdæksel .................... 25
Kondensering af
fugtighed.............................122
OLD MOVIE ....................... 96
Kopiering af film ............54, 62
Opladningstid....................... 20
Kopiering af stillbilleder ......56
Optageformat ....................... 11
ONE PUSH .......................... 94
Optagelse ....................... 33, 37
Optagetid.................. 12, 20, 32
LANDSCAPE ......................94
OPTION MENU .................. 90
LANGUAGE SET................88
Original
LAST SCENE DEL (slet) ....51
DELETE ....................... 50
LCD BL LEVEL (LCDbaggrundsbelysning) ....86, 106
DIVIDE ........................ 57
LCD BRIGHT ......................86
LCD COLOR .......................86
LCD-baggrundslys ...............25
OTHERS kategori................ 49
OUTDOOR.......................... 94
OUTPUT SETTINGS.......... 87
LCD-panel ............................25
P
Lithiumion-batteri af
knaptypen ...........................133
PAL.................................... 115
LP .........................................80
Lukning ........................67, 108
Redigering ............................ 49
REMAINING SET (Visning af
resterende mediekapacitet)... 81
REMOTE CTRL ..................89
REPAIR IMG.DB F. ............ 76
S
Kamerastativ.......................131
L
PASTEL............................... 96
PHOTO COPY .................... 56
PHOTO SETTINGS ............ 82
PictBridge ............................ 64
138
PORTRAIT .......................... 94
INDEX SET (Face Index
indstillet)\n............................82
InfoLITHIUM ....................120
DK
PICT.EFFECT
(Billedeffekt) ................ 96, 110
S VIDEO-kabel ..............47, 62
SCENE SELECTION .. 93, 109
SELF-TIMER....................... 96
Selvdiagnosedisplay ...........111
SEPIA................................... 96
SETTINGS kategori .............78
Sikkerhedsforskrifter..........118
SNOW ..................................94
SOUND SETTINGS ............ 79
SOUND/DISP SET .............. 86
SP ......................................... 80
Specifikationer ...................126
Spejltilstand .......................... 41
SPORTS (Sport)................... 94
SPOT FOCUS ..............92, 109
SPOT METER (Fleksibel
spotmåler).....................93, 109
SPOTLIGHT ........................ 94
STEADYSHOT....................81
Stillbilleder .....................33, 38
SUB-T DATE....................... 82
SUMMERTIME................... 88
SUNRISE&SUNSET ...........93
S.NIGHTSHOT PLS (Super
NightShot plus).............95, 110
Z
T
ZOOM LINK ....................... 85
Zoom .................................... 39
TELE MACRO .............92, 109
Tidsforskelle .......................116
Tilslutning
Printer ............................64
TV..................................47
VCR eller DVD/HDDoptagere .........................62
TV TYPE ........................47, 87
TV-farvesystem ..................115
TWILIGHT...........................93
U
Udskriv .................................64
UNFINALIZE...............74, 108
USB 2.0 ................................97
USB-kabel ......................64, 98
V
VBR ......................................12
Vedligeholdelse ..................118
Vekselstrømsadapter.............19
VF B.LIGHT (Søgerbaggrundsbelysning).............86
VIDEO-format......................11
Hurtig oversigt
VIEW IMAGES SET ...........84
VISUAL INDEX ............34, 42
VOLUME .......................44, 86
VR-format.............................11
W
WHITE BAL.
(Hvidbalance) ...............94, 109
WHITE FADER ...................96
WIDE SELECT ............80, 109
Windows ...............................97
Y
Yderligere optagelser............74
DK
139
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\01REG.fm
Lue tämä ennen videokameran käyttöä
Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen
laitteen käytön aloittamista, ja säilytä se
myöhempää käyttöä varten.
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Älä säilytä akkuja auringonvalossa
tai avotulen tai muun lämmönlähteen
lähettyvillä.
VAROITUS
Korvaa akku tai paristo ainoastaan
ilmoitetun tyyppisellä akulla tai
paristolla. Muutoin voi seurata
tulipalo tai vamma.
Euroopassa oleville asiakkaille
Huomautus
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä
aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma
uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli
(esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen.
Käytöstä poistetun sähköja elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni
ja muiden Euroopan
maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä
saat paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Käytettävät varusteet: kaukosäädin (DCRDVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E)
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
Unionia sekä muita
Euroopan maita joissa
on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Varmistamalla että paristo poistetaan käytöstä
asiaan kuuluvalla tavalla estetään mahdollisia
negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle joita paristojen väärä hävittäminen
saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai
tietojen säilyminen vaatii että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähko ja
elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
FI
2
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\01REG.fm
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta
miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä
saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkestä josta tuote on ostettu.
Ilmoitus EU-maiden asiakkaille
Tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMCmerkinnän ja tuoteturvan valtuutettu edustaja on
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Huolto- tai
takuuasioihin liittyvät kysymykset voitte lähettää
erillisessä huoltokirjassa tai takuuasiakirjassa
mainittuun osoitteeseen.
Huomautuksia käytöstä
Videokamera toimitetaan kahdella
erilaisella käyttöohjeella.
– ”Käyttöohjeet” (Tämä ohjekirja)
– ”PMB Guide”, kun videokameraa
käytetään siihen liitetyn tietokoneen
kanssa (tallennettuna toimitettuun CDROM-levyyn) (s. 94)
b Huomaa
• Jos käytetään muita kuin yllä mainittuja levyjä,
tallennus-/toistotulos saattaa olla riittämätön tai
saattaa olla, ettet pysty poistamaan levyä
videokamerasta.
Videokamerassa käytettävät ”Memory
Stick”-kortit
• Elokuvien tallennukseen on suositeltavaa
käyttää vähintään 512 Mt:n ”Memory
Stick PRO Duo”-korttia, joka on merkitty:
–
(”Memory Stick
PRO Duo”)*
–
(”Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* Voit käyttää ”Memory Stick PRO Duo”korttia merkinnällä ”Mark2” tai ilman.
• Katso kohdasta sivu 30 lisätietoja
”Memory Stick PRO Duo”-kortin
tallennusajasta.
FI
”Memory Stick PRO Duo”/”Memory Stick
PRO-HG Duo”
(Tätä kokoa voi käyttää tässä
videokamerassa.)
Videokamerassa käytettävät levyt
Voit käyttää vain seuraavia levyjä.
– 8 cm DVD-RW
– 8 cm DVD+RW
– 8 cm DVD-R
– 8 cm DVD+R DL
Käytä levyjä, jotka on merkitty alla olevin
merkein. Katso lisätietoja sivu 10.
Tallennuksen/toiston luotettavuuden
takaamiseksi suosittelemme, että käytät
videokamerassa Sony-levyjä tai levyjä,
*(for VIDEO
joissa on
CAMERA)-merkki.
* Levyssä on
-merkki
hankintapaikasta riippuen.
”Memory Stick”
(Tätä korttia ei voi käyttää tässä
videokamerassa.)
• ”Memory Stick PRO Duo” ja ”Memory
Stick PRO-HG Duo” kutsutaan nimellä
”Memory Stick PRO Duo” tässä
käyttöohjeessa.
• Voit käyttää vain yllä mainittuja
muistikortteja.
• ”Memory Stick PRO Duo”-kortteja voi
käyttää vain ”Memory Stick PRO”yhteensopivissa laitteissa.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
3
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\01REG.fm
Lue tämä ennen videokameran käyttöä (jatkuu)
• Älä kiinnitä tarraa tai muuta vastaavaa
”Memory Stick PRO Duo”-korttiin tai
Memory Stick Duo-sovittimeen.
• Kun käytät ”Memory Stick PRO Duo”korttia ”Memory Stick”-yhteensopivassa
laiteessa, aseta ”Memory Stick PRO
Duo”-kortti Memory Stick Duosovittimeen.
Videokameran käyttö
• Älä pidä kiinni seuraavista videokameran
osista:
Etsin
Tietoja valikkotoiminnoista, LCDpaneelista, etsimestä ja objektiivista
• Harmaana näkyvä valikkotoiminto ei ole
käytettävissä, kun nauhoitus tai toisto on
käynnissä.
• Koska LCD-näyttö ja etsin on valmistettu
perustuen erittäin tarkkaan teknologiaan,
yli 99,99% kuvapisteistä on täysin
toimivia. LCD-näytössä tai etsimessä
saattaa kuitenkin näkyä jatkuvasti pieniä
mustia ja/tai kirkkaita (valkoisia, punaisia,
sinisiä tai vihreitä) pisteitä. Nämä pisteet
kuuluvat normaaliin valmistusprosessiin,
eivätkä ne vaikuta nauhoitukseen millään
tavalla.
LCD-näyttö
Akku
• Videokamera ei ole pölyn-, tippuvedeneikä vedenpitävä. Katso ”Tietoja
videokameran käsittelystä” (s. 119).
• Jotta voit estää tallennusvälineen
rikkoutumisen tai tallennettujen kuvien
katoamisen, älä tee seuraavaa, kun joko
(Elokuva)/
(Still-kuva)merkkivalot (s. 22) tai ACCESS/accessmerkkivalot (s. 27, 29) ovat päällä:
– älä irrota akkua tai verkkolaitetta
videokamerasta
– älä kohdista videokameraan iskua tai
tärinää
– älä irrota ”Memory Stick PRO Duo”korttia videokamerasta
• Ennen kuin kytket videokameran toiseen
laitteeseen kaapelilla, varmista, että kytket
liittimen oikeinpäin. Jos työnnät liittimen
liitäntään voimalla väärinpäin, liitäntä voi
vioittua tai videokamera voi lakata
toimimasta oikein.
Musta piste
Valkoinen, punainen,
sininen tai vihreä piste
• LCD-näytön, etsimen tai objektiivin
pitkäaikainen altistuminen suoralle
auringonvalolle voi vahingoittaa näitä
osia.
• Älä kuvaa suoraan aurinkoa kohti.
Muuten videokamera voi vioittua. Jos
haluat kuvata aurinkoa, kuvaa sitä sen
ollessa himmeimmillään, esimerkiksi
auringonlaskun aikaan.
Tallentaminen
• Kokeile tallennustoimintoa ennen
varsinaisen kuvauksen aloittamista ja
varmista, että kuva ja ääni tallentuvat
ongelmitta.
– DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/
DVD610E/DVD710E
Käytä DVD-RW/DVD+RW
koetallennukseen.
– DCR-DVD410E/DVD810E
Tee koetallennus sisäiseen muistiin.
FI
4
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\01REG.fm
• Tallenteiden sisältöä ei voida korvata,
vaikka tallennus tai toisto epäonnistuisi
esimerkiksi videokameran tai
tallennusvälineen virheellisen toiminnan
takia.
• Käytössä oleva TV-väristandardi
vaihtelee maittain/alueittain. Jotta voit
katsella kuvaamiasi otoksia televisiosta,
television on oltava PAL-järjestelmän
mukainen.
• Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat
sekä muu vastaava aineisto voi olla
tekijänoikeuslakien suojaamaa. Tällaisen
aineiston luvaton kopiointi voi olla
lainvastaista.
• Jos toistat kuvien tallennusta/poistoa
pitkän aikaa, sisäisessä muistissa (DCRDVD410E/DVD810E) tai ”Memory Stick
PRO Duo”-kortissa tapahtuu tietojen
pirstoutumista. Kuvia ei voi tallentaa tai
rekisteröidä. Jos näin käy, tallenna kuvat
ensin toisentyyppiseen
tallennusvälineeseen (s. 52, 59) ja alusta
sitten tallennusväline (s. 69).
Tietoja kielen asettamisesta
Kunkin kielen näyttöjä käytetään
havainnollistamaan käyttötoimenpiteitä.
Näytön kielen voi tarvittaessa vaihtaa
ennen videokameran käyttöä (s. 23).
Tietoja hävittämisestä/siirrosta (DCRDVD410E/DVD810E)
Vaikka alustat videokameran sisäisen
muistin (s. 69), tiedot eivät saata täysin
hävitä sisäisestä muistista. Jos annat tai
myyt videokameran toiselle käyttäjälle,
suosittelemme, että suoritat [ EMPTY]toiminnon (s. 74) estääksesi tietojesi
käytön. Kun hävität videokameran, on
suositeltavaa rikkoa videokameran runko
yllä mainitun lisäksi.
yhteistyönä. Se tuottaa erinomaisen kuvan.
Se noudattaa videokameroiden MTFmittausjärjestelmää, ja sen laatu on
tyypillinen Carl Zeiss -objektiivin laatu.
MTF = Modulation Transfer Function.
Lukuarvo ilmaisee kohteesta objektiiviin
heijastuvan valon määrän.
Tietoja tästä ohjekirjasta
• Tässä ohjekirjassa esitetyt LCD-näyttöjen
ja etsimen kuvat on otettu digitaalisella
still-kameralla, ja ne saattavat näyttää
erilaisilta kuin todellisuudessa.
• Tässä ohjekirjassa levyillä tarkoitetaan 8
cm DVD-levyjä.
• Tässä ohjekirjassa sisäistä muistia (DCRDVD410E/DVD810E), levyä ja ”Memory
Stick PRO Duo”-korttia kutsutaan
tallennusvälineiksi.
• Ellei toisin ole mainittu, tämän ohjekirjan
kuvat perustuvat malliin DCR-DVD810E.
• Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tallennusvälineen ja muiden
varusteiden muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Tietoja tässä ohjekirjassa
käytetyistä merkinnöistä
• Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat
käytetystä tallennusvälineestä.
Seuraavia merkintöjä käytetään
osoittamaan tallennusvälinettä, jota
voidaan käyttää tiettyyn toimintoon.
Sisäinen muisti
Levy
Tietoja Carl Zeiss -objektiivista
Tässä videokamerassa käytetty Carl Zeissobjektiivi on kehitetty saksalaisen Carl
Zeiss -yhtiön ja Sony Corporation -yhtiön
”Memory Stick PRO Duo”
FI
5
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\01COVTOC.fm
Sisällysluettelo
Lue tämä ennen videokameran
käyttöä .......................................... 2
Sisällysluettelo ............................... 6
Esimerkkikohteita ja -ratkaisuja ...... 8
Videokameran käyttö
DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E) ................................. 37
Kuvaaminen pimeissä paikoissa
(NightShot plus) ........................ 38
Kuvauksen aloitus nopeasti (QUICK
ON) ........................................... 38
Taustavalaistujen kohteiden
valotuksen säätäminen ............. 38
Kuvaaminen peilikuvatilassa ....... 39
Toisto ............................................ 40
Käytä eri ”Tallennusvälineitä”
käyttötarkoituksen mukaan ........... 9
Videokameran
tallennusvälineet ......................... 10
Videokameran käyttö ................... 12
” HOME” ja ” OPTION”
- Kahden valikkotyypin
hyödyntäminen ........................... 14
Näin pääset alkuun
Vaihe 1: Vakiovarusteiden
tarkastaminen ............................. 17
Vaihe 2: Akun lataaminen ............ 18
Vaihe 3: Virran kytkeminen ja
päivämäärän sekä kellonajan
asettaminen ................................ 22
Kieliasetuksen muuttaminen ....... 23
Vaihe 4: Ennen kuvausta tehtävät
säädöt ......................................... 23
Vaihe 5: Tallennusvälineen
valinta ......................................... 25
Vaihe 6: Levyn tai ”Memory Stick
PRO Duo”-kortin asetus ............. 27
Kuvaus/toisto
Helppo kuvaus ja toisto (Easy
Handycam -toiminto) .................. 31
Kuvaus ......................................... 35
Zoomaus ..................................... 37
Tilaäänen tallennus (5.1-kanavainen
äänitys) (DCR-DVD115E/
FI
Otosten haku erittäin tarkasti (Film
Roll Index) ................................. 42
Halutun otoksen haku kasvokuvan
mukaan (Face Index) ................ 42
Kuvien haku päivämäärän mukaan
(päivämäärähakemisto) ............ 43
Toistozoomauksen
käyttäminen ............................... 44
Still-kuvasarjan toistaminen
(diaesitys) ................................. 44
Kuvien katseleminen
televisiossa ................................. 45
Muokkaus
(OTHERS)-luokka .................... 47
Kuvien poistaminen ...................... 48
Still-kuvan sieppaus elokuvasta
(DCR-DVD410E/DVD610E/
DVD710E/DVD810E) ................. 51
Kuvien kopiointi tallennusvälineeseen
videokamerassa ......................... 52
Elokuvien jakaminen .................... 55
Toistoluettelon luonti .................... 56
Elokuvien kopiointi VCR- tai DVD/
HDD-tallentimiin .......................... 59
Still-kuvien tulostaminen (PictBridgeyhteensopiva tulostin) ................. 61
Tallennusvälineen käyttö
(MANAGE MEDIA)-luokka ..... 63
Levyn tekeminen toistokelpoiseksi
muilla laitteilla (viimeistely) ......... 64
6
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\01COVTOC.fm
Levyn toisto muissa laitteissa ....... 67
Tallennusvälineen tietojen
tarkistus ...................................... 68
Tallennusvälineen alustus ............ 69
Lisäelokuvien tallennus viimeistelyn
jälkeen ....................................... 71
Oikean levyn valinta (DISC SELECT
GUIDE) ....................................... 72
Kuvien tietokantatiedoston
korjaaminen ................................ 73
Sisäisen muistin tietojen
palauttamisen estäminen (DCRDVD410E/DVD810E) .................. 74
Videokameran
mukauttaminen
Mitä voit tehdä
(SETTINGS)luokassa valikossa
HOME
MENU ......................................... 75
Käyttö HOME MENU ................... 75
Luokan
(SETTINGS) asetusten
luettelo ...................................... 76
MOVIE SETTINGS ....................... 77
(Elokuvien tallennusasetukset)
PHOTO SETTINGS ...................... 79
(Still-kuvien tallennusasetukset)
VIEW IMAGES SET ..................... 81
(Näytön mukauttamisen asetukset)
SOUND/DISP SET ....................... 83
(Äänen ja näytön asetukset)
OUTPUT SETTINGS .................... 84
(Muiden laitteiden kytkentäasetukset)
CLOCK/
LANG .......................... 85
Valikon katseluasetukset OPTION
MENU ....................................... 88
Toimintojen asetus
OPTION
MENU-valikossa .........................89
Toiminnot tietokoneen
kanssa
Mitä voit tehdä Windowstietokoneella ................................94
Vianmääritys
Vianmääritys .................................98
Varoitusilmaisimet ja -viestit .......108
Lisätietoja
Videokameran käyttö
ulkomailla ..................................112
Sisäisen muistin (DCR-DVD410E/
DVD810E) ja ”Memory Stick PRO
Duo”-kortin tiedosto-/
kansiorakenne ...........................114
Kunnossapito ja varotoimet ........115
Tietoja levystä ........................... 115
Tietoja ”Memory Stick”-kortista . 116
Tietoja ”InfoLITHIUM”-akusta .... 117
Tietoja videokameran
käsittelystä .............................. 119
Tekniset tiedot ............................123
Pikaopas
(Kellonajan ja kielen asetukset)
GENERAL SET ............................ 85
(Muut asetukset)
Toimintojen aktivointi käyttäen
OPTION MENU -valikkoa ...... 87
Käyttö OPTION MENU ................ 87
Valikon tallennusasetukset OPTION
MENU ....................................... 88
Osien ja säädinten sijainti ...........127
Näytön ilmaisimet kuvauksen/toiston
aikana .......................................131
Sanasto .......................................133
Hakemisto ...................................134
FI
7
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\01TOC2.fm
Esimerkkikohteita ja -ratkaisuja
Kuvaus
Lähikuva kukista
B PORTRAIT ...................................... 91
B FOCUS............................................ 89
B TELE MACRO ................................. 89
Tarkennus kuvassa
vasemmalla
olevaan koiraan
B FOCUS............................................ 89
B SPOT FOCUS.................................. 89
Hyvän kuvan ottaminen
laskettelurinteessä tai
hiekkarannalla
B BACK LIGHT ................................... 38
B BEACH............................................ 91
B SNOW ............................................ 91
Lapsi esiintymislavalla
valonheittimen kiilassa
B SPOTLIGHT.....................................91
Ilotulitus kaikessa
loistossaan
B FIREWORKS....................................91
B FOCUS ............................................89
Nukkuva lapsi
hämärässä
B NightShot plus ................................38
B COLOR SLOW SHTR .......................92
Golf-lyönnin
tarkastelu
B SPORTS ......................................... 91
FI
8
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\02HD.fm
Videokameran käyttö
Käytä eri ”Tallennusvälineitä”
käyttötarkoituksen mukaan
Tallennusvälineen valinta
Videokameran käyttö
Voit valita tallennusta/toistoa/muokkausta varten tallennusvälineeksi sisäisen muistin (DCRDVD410E/DVD810E), levyn tai ”Memory Stick PRO Duo”-kortin (s. 25). Kun haluat asettaa
tallennusvälineen elokuville tai still-kuville, voit valita joko [MOVIE MEDIA SET] tai
[PHOTO MEDIA SET] (DCR-DVD410E/DVD810E) käyttötarkoituksen mukaan.
Kopiointi yhdestä tallennusvälineestä toiseen
Käyttämällä videokameran [MOVIE DUB]-toimintoa voit kopioida sisäiseen muistiin (DCRDVD410E/DVD810E) tai ”Memory Stick PRO Duo”-kortille tallennetut elokuvat levylle
kytkemättä muuta laitetta (s. 52).
b Huomautuksia
• Et saata pystyä kopioimaan elokuvasisältöä riippuen videokameran tyypistä. Katso lisätietoja tyyppien
yhtensopivuudesta sivu 52.
FI
9
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\02HD.fm
Videokameran tallennusvälineet
Voit tallentaa videokamerallasi kuvia joko sisäiseen muistiin (DCR-DVD410E/DVD810E), 8
cm:n DVD-RW-, DVD+RW-, DVD-R- tai DVD+R DL-levylle tai ”Memory Stick PRO
Duo”-kortille. Katso kohdasta sivu 3 lisätietoja siitä, mitä ”Memory Stick”-kortteja
videokamerassa voi käyttää.
Tallennusmuoto levyille DVD-RW
Kun käytetään DVD-RW-levyjä, voidaan valita tallennusmuodoksi VIDEO-tila tai VR-tila.
Tässä ohjekirjassa VIDEO-tila merkitään
ja VR-tila merkitään
.
Tallennusmuoto, joka on yhteensopiva useimpien DVD-laitteiden kanssa, erityisesti
viimeistelyn jälkeen.
Tilassa VIDEO vain viimeisin elokuva voidaan poistaa.
Tallennusmuoto, joko mahdollistaa muokkauksen videokameralla (kuvien poisto tai
niiden järjestyksen muuttaminen).
Viimeisteltyä levyä voidaan toistaa DVD-laitteissa, jotka tukevat VR-tilaa.
Katso DVD-laitteen ohjekirjasta, tukeeko se VR-tilaa, kun käytetään DVD-RW-levyjä.
VIDEO-tila ja VR-tila
Sanasto (s. 133)
Levyn ominaisuudet
Suluissa ( ) olevat numerot viittaavat sivunumeroihin.
DVD-RW
DVD+RW
DVD-R
DVD+R DL
Levytyypit ja -symbolit
Tässä ohjekirjassa käytetyt symbolit
Sekä 16:9 (laajakuva)- että 4:3-elokuvat voidaan
tallentaa samalle levylle (27)
z
z
–
z
z
Viimeisimmän elokuvan poisto (49)
z
z
z
–
–
Elokuvan poisto tai muokkaus videokamerassa
–
z
–
–
–
Levyn käyttö toistuvasti, vaikka levy täyttyy* (69)
z
z
z
–
–
z
z
–
z
(48)
Viimeistelyä tarvitaan toisilla laitteilla toistoa
varten (64)
z
z
*1–**
Pidempien tallennusten tekeminen levyn toiselle
puolelle
–
–
–
* Alustaminen poistaa kaikki kuvat ja palauttaa tallennusvälineen sen alkuperäiseen tyhjään tilaan (s. 69).
Vaikka käytetään uutta levyä, alusta se videokamerassa (s. 27).
FI
10
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\02HD.fm
** Jotta levyä voidaan toistaa tietokoneen DVD-asemassa, se tulee viimeistellä. Viimeistelemättömän
DVD+RW-levyn käyttö saattaa aiheuttaa tietokoneen toimintahäiriön.
Elokuvien tallennusaika
Videokameran käyttö
Taulukossa annetut luvut ovat arvioituja tallennusaikoja minuuteissa käyttäen sisäistä muistia
(DCR-DVD410E/DVD810E) ja levyn yhtä puolta.
Tallennusaika hyväksyttyyn tallennusvälineeseen vaihtelee tallennusvälineen tyypin ja [REC
MODE] (s. 77)-asetuksen mukaan.
Luvut suluissa ( ) ovat minimitallennusaikoja.
Tallennusvälineen
tyyppi
*
9M (HQ) (korkea laatu)
115 (100)
20 (18)
35 (32)
6M (SP) (normaali laatu)
170 (100)
30 (18)
55 (32)
3M (LP) (pitkäsoitto)
325 (215)
60 (44)
110 (80)
* DCR-DVD410E/DVD810E
z Vihjeitä
• Taulukon luvut kuten 9M ja 6M osoittavat keskimääräistä tiedonsiirtonopeutta. M tarkoittaa Mbit/s
(megabittiä sekunnissa).
• Voit tarkistaa tallennusajan toiminnalla [MEDIA INFO] (s. 68).
• Kun käytät kaksipuolisia levyjä, voit tallentaa kuvia molemmin puolin (s. 115).
• Katso kohdasta sivu 30 lisätietoja ”Memory Stick PRO Duo”-kortin tallennusajasta.
Videokamera käyttää VBR (Variable Bit Rate) -formaattia ja säätää kuvanlaadun automaattisesti
tallennettavaan otokseen sopivaksi. Tämä teknologia aiheuttaa vaihteluja tallennusvälineen tallennusaikaan.
Elokuvat, joissa on nopeasti muuttuvia ja monimutkaisia kuvia tallennetaan suuremmalla nopeudella, ja
tämä pienentää kokonaistallennusaikaa.
FI
11
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\02HD.fm
Videokameran käyttö
1Tallennusvälineen valinta (s. 25)
Tallennusväline voidaan valita erikseen elokuvalle ja still-kuville.
Kun tallennetaan levylle, valitse käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva levy.
Haluatko poistaa tai muokata kuvia
videokamerassa?
Kyllä
Ei
Haluatko poistaa kuvia ja käyttää levyä
uudelleen?
Kyllä
Ei
Pitkä tallennus
* Valitse tallennusmuoto ja alusta levy videokamerassa (s. 27).
zVihjeitä
• Voit valita levyn [DISC SELECT GUIDE]-toiminnolla (s. 72).
2Kuvien tallennus (s. 35)
3Kuvien muokkaus/tallennus
Käytössä olevat toiminnot riippuvat valitusta tallennusvälineestä.
x Kuvien kopiointi toisentyyppiseen tallennusvälineeseen videokamerassa (s. 52)
x Elokuvien kopiointi muihin laitteisiin (s. 59)
x Muokkaus tietokoneessa (s. 94)
Voit tuoda kuvia tietokoneeseen ja tallentaa ne levylle käyttämällä toimitettua
sovellusohjelmistoa ”Picture Motion Browser”.
FI
12
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\02HD.fm
4Katseleminen muilla laitteilla
x Kuvien katseleminen televisiosta (s. 45)
Voit katsella videokameralla tallennettuja ja muokattuja kuvia liitetyssä televisiossa.
Videokameran käyttö
x Levyn toisto muissa laitteissa (s. 67)
Videokamerassa tallennettu levy on ensin viimeisteltävä, ennen kuin sitä voidaan
toistaa muissa laitteissa.
bHuomautuksia
• Mitä pienempi on levyn tallennusmäärä, sitä kauemmin sen viimeistely kestää.
Viimeistellyn levyn ominaisuudet riippuvat levytyypistä.
Kuten kaupallisesti tarjotut
DVD-levyt tätä levyä voidaan
toistaa useimmissa DVDlaitteissa viimeistelyn jälkeen.
Tallennuksia ei voi lisätä,
vaikka levyllä olisi vapaata
tilaa jäljellä.
Jos levyä ei viimeistellä,
siihen voidaan lisätä elokuvia
(s. 71).
Levy voidaan toistaa laitteessa,
joka on yhteensopiva DVD-RW
-levyn VR-tilan kanssa.
Elokuvia voidaan lisätä,
vaikka levy jätetään
viimeistelemättä.
Levyä voidaan toistaa ilman viimeistelyä.
Mutta viimeistelyä tarvitaan joissakin tapauksissa.
Katso lisätietoja sivu 64.
Toiston yhteensopivuus
Toiston yhteensopivuutta ei taata kaikkien DVD-laitteiden kanssa. Katso lisätietoja DVDlaitteen mukana toimitetusta käyttöohjeesta tai ota yhteyttä jälleenmyyjään.
FI
13
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\03MENU.fm
”
HOME” ja ”
OPTION”
- Kahden valikkotyypin hyödyntäminen
”
HOME MENU” - videokameran toimintojen lähtökohta
(HELP)
Näyttää toiminnon kuvauksen (s. 15)
Luokka
B Luokat ja toiminnot HOME MENU
(CAMERA)-luokka
(MANAGE MEDIA)-luokka
Asetukset
Sivu
Asetukset
Sivu
MOVIE*1
36
MOVIE MEDIA SET*1
25
PHOTO*1
36
PHOTO MEDIA SET*1*3
25
FINALIZE*1
64
(VIEW IMAGES)-luokka
MEDIA INFO
68
69
Asetukset
Sivu
MEDIA FORMAT*1
VISUAL INDEX*1
40
UNFINALIZE
71
INDEX*1
42
DISC SELECT GUIDE
72
42
REPAIR IMG.DB F.
INDEX*1
PLAYLIST
56
(OTHERS)-luokka
Asetukset
73
1
(SETTINGS)-luokka*
Videokameran mukauttaminen (s. 75).
Sivu
2
DELETE*
48
PHOTO CAPTURE*3
51
MOVIE DUB*3
52
PHOTO COPY*3
54
EDIT
55
PLAYLIST EDIT
56
PRINT
61
USB CONNECT
94
*1 Nämä asetukset voi tehdä myös Easy
Handycam -toiminnon aikana (s. 31). Jos
haluat lisätietoja
(SETTINGS) -luokan
toiminnoista, katso sivu 76.
*2 Asetus on käytössä Easy Handycam toiminnon aikana (s. 31), kun valitset [INT.
MEMORY] (DCR-DVD410E/DVD810E) tai
[MEMORY STICK] kohdassa [MOVIE
MEDIA SET] (s. 25).
*3 Et voi mahdollisesti käyttää tätä asetusta
riippuen videokameran mallista.
FI
14
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\03MENU.fm
Käyttö HOME MENU
1 Samalla kun painat vihreää
Videokameran käyttö
painiketta, käännä POWERkytkintä nuolen suuntaan
videokameran kytkemiseksi
päälle.
4 Kosketa haluamaasi asetusta.
Esimerkki: [EDIT]
2 Paina
5 Toimi näytön ohjeiden mukaan.
(HOME) A (tai B).
(HOME) A
HOME MENU -valikon piilottaminen
Kosketa
.
Jos haluat lisätietoja jostakin
toiminnosta valikossa HOME MENUHELP
1 Paina
(HOME).
HOME MENU -valikko tulee näyttöön.
(HOME) B
3 Kosketa haluamaasi luokkaa.
Esimerkki:
(OTHERS)-luokka
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
15
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\03MENU.fm
” HOME” ja ”
(Jatkuu)
2 Kosketa
OPTION” - Kahden valikkotyypin hyödyntäminen
(HELP).
(HELP)-painikkeen alaosa muuttuu
oranssiksi.
Käyttö OPTION MENU
Kun näyttöä kosketetaan kuvauksen tai
toiston aikana, kyseisellä hetkellä
käytettävissä olevat toiminnot tulevat
näkyviin. Asetusten määrittäminen on täten
helppoa. Jos haluat lisätietoja, katso sivu
87.
3 Kosketa asetusta, jonka
sisällöstä haluat lisätietoja.
(OPTION)
Kun kosketat asetusta, sen kuvaus tulee
näkyviin.
Jos haluat ottaa toiminnon käyttöön,
kosketa [YES]. Muussa tapauksessa
kosketa [NO].
HELP-toiminnon poistaminen käytöstä
Kosketa
(HELP) uudelleen vaiheessa 2.
FI
16
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\04GET.fm
Näin pääset alkuun
Vaihe 1: Vakiovarusteiden tarkastaminen
Tarkasta, että seuraavat vakiovarusteet on
toimitettu videokameran mukana.
Suluissa oleva numero tarkoittaa varusteen
toimitusmäärää.
Ladattava akku NP-FH40 (1) (s. 18)
Verkkolaite (1) (s. 18)
CD-ROM ”Handycam Application
Software” (1) (s. 94)
Virtajohto (1) (s. 18)
Näin pääset alkuun
– Picture Motion Browser (ohjelmisto)
– PMB Guide
Käyttöohjeet (tämä ohjekirja) (1)
A/V-liitäntäkaapeli (1) (s. 45, 59)
USB-kaapeli (1) (s. 61)
Langaton kaukosäädin (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E) (1)
(s. 130)
Litium-nappiparisto on asennettu valmiiksi
paikalleen.
FI
17
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\04GET.fm
Vaihe 2: Akun lataaminen
POWER-kytkin
DC IN-liitin
Akku
CHG (lataus) merkkivalo
Liitännän suojus
Pistorasiaan
Verkkolaite
DC-pistoke
Voit ladata ”InfoLITHIUM”-akun (Hsarja) (s. 117), kun olet kytkenyt sen
videokameraan.
b Huomautuksia
Virtajohto
4 Kytke virtajohto
verkkolaitteeseen ja pistorasiaan.
Merkkivalo CHG (lataus) syttyy, ja
lataus alkaa.
• Tämä videokamera toimii vain
”InfoLITHIUM”-akulla (H-sarja).
1 Käännä POWER-kytkintä nuolen
suuntaan asentoon OFF (CHG)
(oletusasetus).
2 Kiinnitä akku työntämällä nuolen
suuntaisesti niin, että akku
napsahtaa paikalleen.
5 CHG (lataus) -merkkivalo
sammuu, kun akku on täysin
latautunut. Irrota verkkolaite DC
IN -liitännästä.
b Huomautuksia
• Irrota verkkolaite videokameran DC IN liitännästä tarttumalla sekä videokameraan että
DC-pistokkeeseen.
3 Kytke verkkolaite videokameran
DC IN -liitäntään.
Avaa liitännän suojus ja kytke
verkkolaitteen DC-pistoke.
FI
Kohdista v-merkintä DC-pistokkeessa
videokameran v-merkinnän kanssa.
18
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\04GET.fm
Akun irrottaminen
1 Käännä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG).
BATT INFO, kun akun tiedot ovat
näytössä.
Akun jäljellä oleva varaus (arvio)
2 Siirrä BATT (akun) vapautusvipua (1)
ja irrota akku (2).
Näin pääset alkuun
Tallennuskapasiteetti (arvio)
BATT (akun)
vapautusvipu
Latausaika
b Huomautuksia
• Varmista ennen akun tai verkkolaitteen
irrottamista, että
(Elokuva)-merkkivalo/
(Still-kuva) -merkkivalo (s. 22)/ACCESSmerkkivalo (s. 27)/access-merkkivalo (s. 29) on
kytketty pois päältä.
• Kun varastoit akkua, kuluta sen varaus täysin
loppuun, ennen kuin varastoit sitä pidempiä
aikoja (s. 117).
Täysin tyhjän akun keskimääräinen
täyteenlatausaika minuutteina.
Akku
Latausaika
NP-FH40
(vakiovaruste)
125
NP-FH50
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Ulkoisen virtalähteen käyttö
pistorasiasta
Tallennusaika
Tee samat kytkennät kuin akkua
ladattaessa. Akun varaus ei tällöin kulu.
Keskimääräinen käyttöaika minuutteina
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
Akun jäljellä olevan varauksen
tarkistaminen (Battery Info)
Tallentaminen sisäiseen muistiin
(DCR-DVD410E/DVD810E) tai
”Memory Stick PRO Duo”-kortille
Aseta POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG), ja paina sitten DISP/BATT INFO.
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Akku
Hetken kuluttua keskimääräinen
tallennusaika ja akun tiedot tulevat
näkyviin noin 7 sekunnin ajaksi. Voit
tarkastella akun tietoja korkeintaan 20
sekunnin ajan painamalla uudelleen DISP/
Yhtäkestoinen Tyypillinen
kuvausaika
kuvausaika*
NP-FH40
(vakiovaruste)
110
120
50
55
NP-FH50
130
60
140
65
NP-FH70
280
130
300
140
NP-FH100
625
300
680
325
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
19
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\04GET.fm
Vaihe 2: Akun lataaminen (jatkuu)
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Akku
Yhtäkestoinen Tyypillinen
kuvausaika
kuvausaika*
45
b Huomautuksia
• Katso tallennusvälineen valintaa koskevia
lisätietoja sivu 25.
• Kaikki ajat mitattu tallennustilassa [SP]
seuraavissa olosuhteissa:
Yläosa: Kun LCD-näytön taustavalo on päällä.
Alaosa: Tallennettaessa etsimellä, kun LCDpaneeli on kiinni.
NP-FH40
(vakiovaruste)
100
115
55
NP-FH50
115
55
135
60
NP-FH70
245
115
290
135
Toistoaika
NP-FH100
555
265
650
310
Keskimääräinen käyttöaika minuutteina
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
Levylle tallentaminen
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Akku
Yhtäkestoinen Tyypillinen
kuvausaika
kuvausaika*
95
40
Toisto sisäisestä muistista (DCRDVD410E/DVD810E) tai ”Memory
Stick PRO Duo”-kortilta
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
LCD-paneeli
auki*
LCD-paneeli
kiinni
NP-FH40
(vakiovaruste)
100
45
NP-FH50
110
45
NP-FH40
(vakiovaruste)
150
170
120
50
NP-FH50
170
195
NP-FH70
235
105
NP-FH70
370
415
255
110
NP-FH100
830
925
535
240
580
260
NP-FH100
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Akku
FI
käytetään zoomausta sekä kytketään ja
katkaistaan virta.
Yhtäkestoinen Tyypillinen
kuvausaika
kuvausaika*
Akku
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Akku
LCD-paneeli
auki*
LCD-paneeli
kiinni
NP-FH40
(vakiovaruste)
140
170
195
NP-FH40
(vakiovaruste)
85
35
NP-FH50
165
100
45
NP-FH70
350
415
NP-FH50
100
45
NP-FH100
785
925
115
50
NP-FH70
215
95
245
110
NP-FH100
485
215
555
245
* Tyypillinen kuvausaika, kun kuvaus
käynnistetään ja pysäytetään toistuvasti,
20
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\04GET.fm
Levyn toistaminen
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Akku
LCD-paneeli
auki*
LCD-paneeli
kiinni
120
135
NP-FH50
140
155
NP-FH70
300
330
NP-FH100
680
745
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Akku
LCD-paneeli
auki*
LCD-paneeli
kiinni
NP-FH40
(vakiovaruste)
115
135
NP-FH50
135
155
NP-FH70
290
330
NP-FH100
650
745
* Kun LCD-näytön taustavalo on käytössä.
b Huomautuksia
• Katso tallennusvälineen valintaa koskevia
lisätietoja sivu 25.
Tietoja lataus-, kuvaus- ja toistoajasta
• Ajat on mitattu käytettäessä videokameraa
25 °C:n lämpötilassa (10 - 30 °C on suositeltava
käyttölämpötila).
• Tallennus- ja toistoajat ovat lyhyempiä, kun
videokameraa käytetään kylmässä.
• Käytettävissä oleva tallennus- ja toistoaika on
lyhyempi joissakin videokameran
käyttöolosuhteissa.
Näin pääset alkuun
NP-FH40
(vakiovaruste)
• NP-FH30-akun käyttö ei ole suositeltavaa, sillä
sitä käytettäessä tämän videokameran tallennusja toistoaika on lyhyt.
Tietoja verkkolaitteesta
• Kun käytät verkkolaitetta, kytke se lähellä
olevaan pistorasiaan. Irrota verkkolaite
pistorasiasta heti, jos videokameran käytön
aikana ilmenee toimintahäiriö.
• Älä käytä verkkolaitetta, jos se on esimerkiksi
seinän ja huonekalun välissä tai muussa ahtaassa
paikassa.
• Varo, etteivät metalliesineet aiheuta
verkkolaitteen DC-pistokkeeseen tai akun
napoihin oikosulkua. Muutoin videokamera voi
vioittua.
• Kun videokamera on liitettynä verkkolaitteeseen
ja verkkolaite pistorasiaan, videokamera on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka virta olisi
katkaistu videokameran virtakytkimellä.
Tietoja akusta
• Ennen kuin vaihdat akun, käännä POWERkytkin asentoon OFF (CHG) ja kytke
(Elokuva)-merkkivalo/
(Still-kuva)merkkivalo (s. 22)/ACCESS-merkkivalo (s. 27)/
access-merkkivalo (s. 29) pois päältä.
• Merkkivalo CHG (lataus) vilkkuu latauksen
aikana tai Battery Info (s. 19) voidaan näyttää
väärin seuraavissa olosuhteissa:
– Akku on kiinnitetty väärin.
– Akku on vioittunut.
– Akku on kulunut loppuun (koskee vain akun
tietoja).
• Akku ei syötä virtaa, kun verkkolaite on
kytkettynä videokameran DC IN -liitäntään,
vaikka virtajohto olisi irrotettu pistorasiasta.
• Jos käytät lisävarusteena saatavaa videovaloa,
on suositeltavaa käyttää NP-FH70/NP-FH100akkua (DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E).
FI
21
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\04GET.fm
Vaihe 3: Virran kytkeminen ja päivämäärän
sekä kellonajan asettaminen
Aseta päivämäärä ja kellonaika, kun käytät
videokameraa ensimmäisen kerran. Jos et
aseta päivämäärää ja kellonaikaa, [CLOCK
SET]-näyttö tulee näkyviin aina, kun kytket
videokameraan virran tai vaihdat POWERkytkimen asentoa.
Kosketa LCD-näytössä olevaa painiketta.
3 Valitse haluamasi
maantieteellinen alue painikkeella
/ , ja kosketa sitten [NEXT].
4 Aseta [SUMMERTIME] ja kosketa
sitten [NEXT].
5 Aseta [Y] (vuosi) painamalla
/
.
POWER-kytkin
1 Pidä vihreää painiketta painettuna
ja käännä POWER-kytkintä
toistuvasti nuolen suuntaan,
kunnes haluamasi tilan
merkkivalo syttyy.
(Elokuva): Elokuvien tallennus
(Still-kuva): Still-kuvien tallennus
Mene vaiheeseen 3, kun kytket
videokameran päälle ensimmäisen
kerran.
6 Valitse [M] painamalla
/ , ja
aseta sitten kuukausi painamalla
/ .
7 Aseta [D] (päivä), tunnit ja
minuutit samalla tavalla ja
kosketa sitten [NEXT].
8 Varmista, että asetettu kellonaika
on oikea, ja kosketa sitten
.
Kello alkaa käydä.
2 Kosketa
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [CLOCK SET].
Voit valita vuodeksi korkeintaan
vuoden 2037.
[CLOCK SET]-näyttö tulee näkyviin.
FI
22
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\04GET.fm
Virran katkaiseminen
Käännä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG).
b Huomautuksia
z Vihjeitä
• Päivämäärä ja kellonaika eivät näy kuvauksen
aikana, mutta ne tallentuvat automaattisesti
tallennusvälineeseen ja ne voidaan näyttää
toiston aikana ([DATA CODE], s. 81).
• Jos haluat tietoja ”aikavyöhykkeistä”, katso sivu
113.
• Jos kosketuspaneelin painikkeet eivät toimi
oikein, säädä kosketuspaneelia
([CALIBRATION], s. 120).
Objektiivin suojuksen
avaaminen
Siirrä LENS COVER -kytkin asentoon
OPEN.
Näin pääset alkuun
• Jos videokameraa ei käytetä noin 3
kuukauteen, sen sisällä olevan ladattavan
akun varaus purkautuu ja päivämäärän sekä
kellonajan asetukset voivat kadota muistista. Jos
näin käy, lataa akku sekä aseta päivämäärä ja
kellonaika uudelleen (s. 122).
• Virran kytkemisen jälkeen kestää muutaman
sekunnin, ennen kuin videokamera on valmis
kuvaukseen. Videokameraa ei voi käyttää tänä
aikana.
• Oletusasetuksena on, että jos videokameraa ei
käytetä noin 5 minuuttiin, siitä katkeaa
automaattisesti virta akun säästämiseksi
([A.SHUT OFF], s. 86).
Vaihe 4: Ennen
kuvausta tehtävät
säädöt
Aseta LENS COVER -kytkin asentoon
CLOSE ja sulje objektiivin suojus
kuvauksen jälkeen.
LCD-paneelin säätö
Avaa LCD-paneeli 90 asteen kulmaan
videokameraan nähden (1), ja käännä
paneeli sitten sopivaan asentoon kuvausta
tai toistoa varten (2).
Kieliasetuksen muuttaminen
Kuvaruudun näyttöjen tekstin kielen voi
vaihtaa.
(SETTINGS)
Kosketa
(HOME) t
t [CLOCK/
LANG] t
[ LANGUAGE SET], ja valitse sitten
haluamasi kieli.
290 astetta
(korkeintaan)
2180 astetta
(korkeintaan)
190 astetta
videokameraan
DISP/BATT INFO
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
23
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\04GET.fm
Vaihe 4: Ennen kuvausta tehtävät säädöt (jatkuu)
LCD-näytön taustavalon
sammuttaminen akun säästämiseksi
(DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
Paina ja pidä DISP/BATT INFO -painiketta
painettuna muutaman sekunnin ajan,
kunnes
tulee näkyviin.
Tämä asetus on kätevä, jos käytät
videokameraa kirkkaassa ympäristössä tai
haluat säästää akkuvirtaa. Tämä asetus ei
vaikuta tallennettavaan kuvaan. Voit kytkeä
LCD-näytön taustavalon käyttöön
painamalla ja pitämällä DISP/BATT INFO
-painiketta painettuna muutaman sekunnin,
kunnes
katoaa.
Etsimen säätö
Voit katsella kuvia käyttämällä etsintä
välttääksesi akun kulumisen tai kun LCDnäytön kuvan laatu on huono.
Vedä etsin ulos ja tarkista se. Säädä etsin
näkökykyysi sopivaksi.
Etsin
Etsimen objektiivin
säätövipu
Siirrä sitä, kunnes
kuvasta tulee selkeä.
b Huomautuksia
• Varo painamasta LCD-näytön reunassa olevia
painikkeita vahingossa, kun avaat LCDpaneelin tai muutat sen asentoa.
z Vihjeitä
• Jos avaat LCD-paneelin 90 asteen kulmaan
videokameraan nähden ja käännät sitä sen
jälkeen 180 astetta objektiivin puolelle, voit
sulkea LCD-paneelin niin, että LCD-näyttö on
ulospäin. Tämä on kätevää toiston aikana.
• Kosketa
(HOME) t
(SETTINGS) t
[SOUND/DISP SET] t [LCD BRIGHT]
(s. 83), ja säädä LCD-näytön kirkkautta.
• Tiedot tulevat näkyviin tai katoavat näkyvistä
(näytössä y ei näyttöä) joka kerta, kun painat
DISP BATT/INFO.
z Vihjeitä
• Voit säätää etsimen taustavalon kirkkautta
koskettamalla
(HOME)
t
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET]
t [VF B.LIGHT] (s. 83).
Käsihihnan kiinnittäminen
Säädä ja kiinnitä käsihihna kuvan mukaan,
ja pidä videokameraa asianmukaisesti.
FI
24
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\04GET.fm
Vaihe 5: Tallennusvälineen valinta
Tallennusväline voidaan asettaa erikseen elokuvalle ja still-kuville.
Elokuville voidaan valita sisäinen muisti*, levy tai ”Memory Stick PRO Duo”. Still-kuville
voidaan valita sisäinen muisti* tai ”Memory Stick PRO Duo”.
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E
Oletusasetuksena elokuvat tallennetaan levylle. Still-kuvat tallennetaan vain ”Memory Stick
PRO Duo”-kortille.
Näin pääset alkuun
DCR-DVD410E/DVD810E
Oletusasetuksena sekä elokuvat että still-kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
*
Sisäinen muisti
Levy
Elokuva
Still-kuva
”Memory Stick PRO Duo”
* DCR-DVD410E/DVD810E
b Huomautuksia
• Voit tallentaa, toistaa tai muokata kuvia valitussa tallennusvälineessä. Voit tallentaa, toistaa tai muokata
kuvia valitussa tallennusvälineessä.
Elokuvien tallennusvälineen
valinta
1 Kosketa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET].
3 Kosketa [YES].
4 Kun [Completed.] tulee näyttöön,
kosketa
.
Elokuvan tallennusväline on muutettu.
Elokuvan tallennusvälineen
asetusnäyttö tulee esiin.
2 Kosketa haluamaasi
tallennusvälinettä.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
25
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\04GET.fm
Vaihe 5: Tallennusvälineen valinta (jatkuu)
Still-kuvien tallennusvälineen
valinta (DCR-DVD410E/
DVD810E)
1 Kosketa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [PHOTO
MEDIA SET].
Still-kuvien tallennusvälineen
asetusnäyttö tulee esiin.
2 Kosketa haluamaasi
tallennusvälinettä.
b Huomautuksia
• Et voi valita levyä still-kuvien
tallennusvälineeksi.
3 Kosketa [YES].
Valitun tallennusvälineen
vahvistaminen
1 Siirrä POWER-kytkintä ja kytke sen
tilan merkkivalo päälle (
(Elokuva)/
(Still-kuva)), jonka
tallennusvälineen haluat tarkistaa.
2 Vahvista tallennusvälineen kuvake, joka
näytetään näytön oikeassa yläreunassa.
Tallennusvälineen kuvake
Sisäinen muisti*
Levy (kuvake vaihtelee
levytyypin mukaan (s. 10).)
”Memory Stick PRO Duo”
* DCR-DVD410E/DVD810E
4 Kun [Completed.] tulee näyttöön,
kosketa
.
Still-kuvien tallennusväline on
muutettu.
FI
26
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\04GET.fm
Vaihe 6: Levyn tai ”Memory Stick PRO Duo”kortin asetus
Kun valitset [INT. MEMORY] ”vaiheessa
5”, tämä ”vaiheen 6” toiminto on tarpeeton
(DCR-DVD410E/DVD810E).
3 Aseta levy siten, että
tallennuspuoli osoittaa
videokameraan ja paina sitten
levyn keskiosaa, kunnes se
napsahtaa.
Levyn asetus
Näin pääset alkuun
Kun valitset [DISC] ”vaiheessa 5”,
tarvitaan uusi 8 cm DVD-RW, DVD+RW,
DVD-R -tai, DVD+R DL -levy (s. 10).
b Huomautuksia
• Poista pöly tai sormenjäljet levystä ennalta
käyttäen pehmeää kangasta (s. 116).
1 Tarkista, että videokameran virta
on päällä.
2 Siirrä levyn kannen OPENkytkintä nuolen suuntaan
(OPEN l).
[PREPARING TO OPEN] tulee
näyttöön. Levyn kansi avautuu hieman
automaattisesti.
ACCESS-merkkivalo (levy)
Levyn kansi OPENkytkin
Kameran linssi
Aseta levy siten, että tarrapuoli osoittaa
ulospäin, kun käytät yksipuolista levyä.
4
Sulje levyn kansi.
[DISC ACCESS] tulee näyttöön.
Videokameralta menee jonkin aikaa
levyn tunnistamiseen.
x DVD-RW/DVD+RW
Esiin tulee näyttö, jossa kysytään,
haluatko käyttää [DISC SELECT
GUIDE]-toimintoa. Voit alustaa levyn
noudattamalla näytön ohjeita
käyttämällä [DISC SELECT GUIDE]toimintoa. Jos et halua käyttää sitä,
siirry vaiheeseen 5.
x DVD-R/DVD+R DL
Kun levyn kansi avautuu hieman, avaa sitä
edelleen.
Voit käynnistää tallennuksen heti sen
jälkeen, kun [DISC ACCESS] katoaa
näytöstä. Sinun ei tarvitse edetä
vaiheittain vaiheen 5 jälkeen.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
27
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\04GET.fm
Vaihe 6: Levyn tai ”Memory Stick PRO Duo”-kortin asetus (jatkuu)
5 Kosketa sopivaa valintaa
•
näytössä.
x DVD-RW
•
Valitse tallennusmuoto, [VIDEO] tai
.
[VR] (s. 10), ja kosketa sitten
x DVD+RW
Valitse elokuvan kuvasuhde, [16:9
WIDE] tai [4:3], ja kosketa sitten
•
.
6 Kosketa [YES].
•
•
7 Kun näytössä on [Completed.],
kosketa
.
Kun alustus on valmis, voit käynnistää
levylle tallennuksen.
•
•
kantta. Siirrä käsihihna videokameran
alapuolelle ja avaa tai sulje sitten levyn kansi.
Jos käsihihna jää kiinni kannen väliin, kun levyn
kantta suljetaan, videokameraan saattaa tulla
toimintahäiriö.
Älä kosketa levyä tallennuspuolelta tai kameran
linssiä (s. 121).
Kun käytät kaksipuolista levyä, huolehdi siitä,
ettet likaa pintaa sormenjäljillä.
Jos suljet levyn kannen ja levy on asetettu
väärin, videokameraan saattaa tulla
toimintahäiriö.
Älä irrota virtalähdettä, kun levyä alustetaan.
Älä kohdista videokameraan iskua tai tärinää,
kun videokamera lukee levyä/kirjoittaa levylle:
– kun ACCESS-merkkivalo on päällä
– kun ACCESS-merkkivalo vilkkuu
– kun LCD-näytössä on [DISC ACCESS] tai
[PREPARING TO OPEN]
Levyn poistoon saattaa kulua jonkin verran
aikaa riippuen tallennetusta sisällöstä.
Levyn poistoon saattaa kulua 10 minuuttia, jos
levyssä on naarmuja tai sormenjälkiä, jne. Siinä
tapauksessa levy saattaa olla vioittunut.
z Vihjeitä
z Vihjeitä
• Kun käytät DVD-RW-levyä kun on
asetettu Easy Handycam-toiminto (s. 31),
tallennusmuoto on asetettu VIDEO-tilaan.
• Voit asettaa tai poistaa levyn, kun
videokameraan on kytketty virtalähde, vaikka
videokamera on kytketty pois päältä. Levyn
tunnistustoiminto (vaihe 4) ei kuitenkaan
käynnisty.
• Katso lisätietoja kaikkien aiemmin
tallennettujen kuvien poistamisesta DVD-RW/
DVD+RW-levyltä ja sen käytöstä sitten
uudelleen uusien kuvien tallennukseen kohdasta
”Tallennusvälineen alustus” (s. 69).
• Voit tarkistaa oikean levyn käyttämällä [DISC
SELECT GUIDE]-toimintoa kohdassa HOME
MENU (s. 72).
Levyn poistaminen
1 Suorita vaiheet 1 ja 2 ja avaa levyn kansi.
2 Paina levyn pidikettä levylokerossa ja
poista levy pitämällä kiinni reunasta.
b Huomautuksia
• Ole varovainen, ettet estä toimintaa kädellä tai
muilla esineillä, kun avaat tai suljet levyn
FI
28
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\04GET.fm
”Memory Stick PRO Duo”-kortin
asetus
Tätä toimintoa tarvitaan vain, kun valitset
[MEMORY STICK] ”vaiheessa 5”.
Katso kohdasta sivu 3 lisätietoja siitä, mitä
”Memory Stick”-kortteja videokamerassa
voi käyttää.
”vaiheessa 5” elokuvan
tallennukseen, siirrä POWERkytkintä toistuvasti, kunnes
(elokuva)-merkkivalo syttyy.
Jos POWER-kytkin on asetettu
asentoon OFF (CHG), käännä kytkintä
ja pidä vihreää painiketta painettuna.
Näin pääset alkuun
z Vihjeitä
3 Jos valitset [MEMORY STICK]
• Jos tallennat vain still-kuvia ”Memory Stick
PRO Duo”-kortille, vaiheen 3 jälkeiset
toiminnot ovat tarpeettomia.
1 Avaa LCD-paneeli.
2 Aseta ”Memory Stick PRO Duo”.
1 Avaa Memory Stick Duo-kansi nuolen
osoittamaan suuntaan.
2 Aseta ”Memory Stick PRO Duo”
Memory Stick Duo -korttipaikkaan
oikean suuntaisesti, kunnes se
napsahtaa.
3 Sulje Memory Stick Duo-kansi.
[Create a new Image Database File.]näyttö tulee esiin, kun asetat uuden
”Memory Stick PRO Duo”-kortin.
4 Kosketa [YES].
Access-merkkivalo
Kohdista b-merkintä
LCD-näyttöä kohti.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
29
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\04GET.fm
Vaihe 6: Levyn tai ”Memory Stick PRO Duo”-kortin asetus (jatkuu)
”Memory Stick PRO Duo”-kortin
poisto
Avaa LCD-paneeli ja Memory Stick Duokansi. Työnnä ”Memory Stick PRO Duo”korttia kevyesti yhden kerran, ja siirrä se
sitten ulos korttipaikasta.
b Huomautuksia
• Taulukon luvut pätevät, kun käytetään ”Memory
Stick PRO Duo”, jonka on valmistanut Sony
Corporation. Tallennusaika vaihtelee riippuen
tallennusolosuhteista, ”Memory Stick”-kortin
tyypistä tai [REC MODE]-asetuksesta (s. 77).
• Kun tallennusaika on alle 5 minuuttia, näytössä
on
.
b Huomautuksia
• Älä tee seuraavaa, kun access-merkkivalo (s.
29) palaa estääksesi tallennusvälineiden
vahingoittumisen tai kuvien katoamisen:
– älä irrota akkua tai verkkolaitetta
videokamerasta
– älä kohdista videokameraan iskua tai tärinää
– älä irrota ”Memory Stick PRO Duo”-korttia
videokamerasta
• Älä avaa Memory Stick Duo -kantta
tallennuksen aikana.
• Jos ”Memory Stick PRO Duo” asetetaan pakolla
väärään suuntaan, seurauksena voi olla
toimintahäiriö ”Memory Stick PRO Duo”korttiin, Memory Stick Duo-korttipaikkaan tai
kuvatietoihin.
• Jos näytössä on [Failed to create a new Image
Database File. It may be possible that there is
not enough free space.] vaiheessa 4, alusta
”Memory Stick PRO Duo” (s. 69). Kaikki
tallennetut tiedot ”Memory Stick PRO Duo”kortilla poistetaan alustuksessa.
• Älä nipistä tai poista ”Memory Stick PRO Duo”
pakolla. Muutoin videokamera voi vioittua.
z Vihjeitä
• Katso lisätietoja tallennettavien still-kuvien
määrästä kohdasta sivu 80.
Elokuvien tallentaminen ”Memory
Stick PRO Duo”-kortille
Taulukon luvut ovat ”Memory Stick PRO
Duo”-kortin arvioitu tallennusaika
minuutteina.
Luvut suluissa ( ) ovat
minimitallennusaikoja.
Tallennustila
512 Mt
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
9M (HQ)
(korkea
laatu)
6 (5)
10 (10)
25 (25)
55 (50)
115 (100)
6M (SP)
3M (LP)
(normaali
(pitkäsoitto)
laatu)
9 (5)
15 (10)
20 (10)
35 (25)
40 (25)
80 (50)
80 (50)
160 (105)
170 (100) 325 (215)
FI
30
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\05BAS1.fm
Kuvaus/toisto
Helppo kuvaus ja toisto (Easy Handycam toiminto)
Easy Handycam -toiminnossa videokamera määrittää lähes kaikki asetukset automaattisesti
niin, että käyttäjä voi keskittyä kuvaukseen tai toistoon asetuksia muuttamatta. Näytön tekstin
koko on lisäksi tavallista suurempi. Kuvat tallennetaan valittuun tallennusvälineeseen (s. 25).
Kuvaus/toisto
Jos POWER-kytkin
on asennossa OFF
(CHG), käännä sitä
ja pidä vihreää
painiketta
painettuna.
R
Elokuvat
Still-kuvat
1 Käännä POWER-
1 Käännä POWER-
kytkintä G, kunnes
(Elokuva)merkkivalo syttyy.
kytkintä G, kunnes
(Still-kuva)merkkivalo syttyy.
2 Paina EASY A.
,
2 Paina EASY A.
tulee näyttöön.
3 Paina START/STOP H (tai E) ja
,
tulee näyttöön.
3 Paina PHOTO F kevyesti ja säädä
aloita kuvaus.*
tarkennusta A (kuuluu
äänimerkki), ja paina se sitten
täysin alas B (kuuluu sulkimen
ääni).
[STBY] t [REC]
Kun haluat pysäyttää kuvauksen, paina
START/STOP uudelleen.
Vilkkuu t Jää palamaan
* Elokuvat, jotka on kuvattu [SP]-tallennustilassa.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
31
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\05BAS1.fm
Helppo kuvaus ja toisto (Easy Handycam -toiminto) (jatkuu)
Tallennettujen elokuvien/still-kuvien toisto
1 Käännä POWER-kytkintä G ja kytke videokameraan virta.
2 Paina
(VIEW IMAGES) I (tai D).
VISUAL INDEX -näyttö tulee esiin. (Pienoiskuvien esittämiseen saattaa kulua jonkin
verran aikaa.)
Film Roll Index (s. 42)
Face Index (s. 42)
Kuvien haku
tallennuspäivämäärän
mukaan (s. 43).*
Näkyy viimeksi toistetun/
tallennetun kuvan päällä
kullakin välilehdellä (B stillkuville, jotka on tallennettu
”Memory Stick PRO Duo”kortille).
Edelliset 6 kuvaa
Seuraavat 6 kuvaa
Palaa kuvausnäyttöön.
Näyttää elokuvia.
Näyttää still-kuvia.
* Kun valitset [DISC] kohdassa [MOVIE MEDIA SET] (s. 25), levyn tyyppi tulee esiin. Elokuvia ei
voi etsiä tallennuspäivämäärän mukaan.
3 Aloita toisto.
Elokuvat:
Kosketa
-välilehteä ja sitten toistettavaa elokuvaa.
Palaa VISUAL INDEXnäyttöön.
Nykyisen/edellisen
otoksen alku
Pysäytys (siirtyy
VISUAL INDEXnäyttöön.)
Vaihto toisto- tai
taukotilaan kosketettaessa.
Seuraava otos
Tallennuspäivämäärä/-aika*
Taakse-/eteenpäin
* [DATA CODE]-asetuksena on pysyvästi [DATE/TIME] (s. 81).
FI
32
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\05BAS1.fm
zVihjeitä
• Kun valittu elokuva on toistettu kokonaan, VISUAL INDEX -näyttö palaa näkyviin.
• Toistonopeutta voi hidastaa koskettamalla
/
taukotilan aikana.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla
SETTINGS] t [VOLUME], ja sitten
/
(HOME) t
(SETTINGS) t [SOUND
.
• Voit muuttaa elokuvan tallennusvälineen toiminnalla [MOVIE MEDIA SET] (s. 25).
Still-kuvat:
Kosketa
-välilehteä ja sitten toistettavaa still-kuvaa.
Palaa VISUAL INDEXnäyttöön.
Kuvaus/toisto
Diaesitys (s. 44)
Tallennuspäivämäärä/-aika*
Siirtyy VISUAL INDEXnäyttöön.
Edellinen/seuraava
* [DATA CODE]-asetuksena on pysyvästi [DATE/TIME] (s. 81).
zVihjeitä
• Voit vaihtaa still-kuvan tallennusvälineen [PHOTO MEDIA SET] -toiminnolla (DCR-DVD410E/
DVD810E) (s. 25).
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
33
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\05BAS1.fm
Helppo kuvaus ja toisto (Easy Handycam -toiminto) (jatkuu)
Toiminnon Easy Handycam
peruuttaminen
Paina EASY A uudelleen.
näytöstä.
katoaa
Valikkoasetukset Easy Handycamtoiminnon aikana
Kosketa
(HOME) C (tai B) ja näytä
asetusmuutoksiin käytettävissä olevat
valikkotoiminnot (s.14, 75).
b Huomautuksia
• Useimmat valikkotoiminnot palautuvat
automaattisesti oletusasetuksiin. Joidenkin
valikkotoimintojen asetukset ovat pysyviä.
Katso lisätietoja sivu 76.
• DVD-RW on alustettu VIDEO-tilassa (s. 10).
• Et voi käyttää
(OPTION)-valikkoa.
• Peruuta Easy Handycam -toiminto, jos haluat
lisätä tehosteita kuviin tai muuttaa asetuksia.
Toimimattomat painikkeet Easy
Handycam -toiminnon aikana
Easy Handycam -toimintoa käytettäessä ei
voida käyttää joitakin painikkeita/
toimintoja, koska vastaavat asetukset on
määritetty automaattisesti (s. 76). Jos
valitset toiminnon, jota ei voi käyttää,
näyttöön tulee ilmoitus [Invalid during
Easy Handycam operation].
Levylle tallennettujen elokuvien
katselu toisissa laitteissa
(Viimeistely)
Jotta voit katsella elokuvia, jotka on
tallennettu levylle toisella laitteella tai
tietokoneella, levy on ”viimeisteltävä”.
Katso lisätietoja viimeistelytoiminnosta
sivu 64.
b Huomautuksia
• Kun käytät DVD-R, DVD+R DL -levyä, et voi
käyttää levyä uudelleen tai tallentaa lisää
elokuvia levylle sen jälkeen, kun se on
viimeistelty, vaikka levyllä olisi tilaa.
• Et voi tallentaa lisää elokuvia viimeistellylle
levylle Easy Handycam -toiminnon aikana (s.
71).
FI
34
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\05BAS1.fm
FI
Kuvaus
Kuvat tallennetaan tallennusvälineeseen, joka on valittu tallennusvälineasetuksessa (s. 25).
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E
Oletusasetuksena elokuvat tallennetaan levylle. Still-kuvat tallennetaan vain ”Memory Stick
PRO Duo”-kortille.
DCR-DVD410E/DVD810E
Oletusasetuksena sekä elokuvat että still-kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
Objektiivin suojuksen
avaaminen (s. 23).
PHOTO F
Kuvaus/toisto
START/STOP B
(HOME) E
(HOME) D
POWER-kytkin A
Jos POWER-kytkin on
asennossa OFF (CHG),
käännä sitä ja pidä
vihreää painiketta
painettuna.
(Elokuva) merkkivalo
START/STOP C
(Still-kuva) merkkivalo
b Huomautuksia
• Jos ACCESS/access-merkkivalot (s. 27, 29) palavat tai vilkkuvat sen jälkeen, kun kuvaus on päättynyt, se
tarkoittaa, että dataa kirjoitetaan tallennusvälineeseen. Älä kohdista videokameraan iskua tai tärinää,
äläkä poista akkua tai verkkolaitetta.
• Jos [INT. MEMORY] (DCR-DVD410E/DVD810E) tai [MEMORY STICK] on valittu kohdassa
[MOVIE MEDIA SET] (s. 25), kun elokuvatiedoston koko ylittää 2 Gt, seuraava elokuvatiedosto luodaan
automaattisesti.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
35
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\05BAS1.fm
Kuvaus (jatkuu)
z Vihjeitä
• Katso kohdasta sivu 3 lisätietoja siitä, mitä ”Memory Stick PRO Duo”-kortteja videokamerassa voi
käyttää.
• Voit tarkistaa vapaan muistitilan määrän elokuville koskettamalla
(HOME) t
(MANAGE
MEDIA) t [MEDIA INFO] (s. 68).
Elokuvat
Still-kuvat
1 Käännä POWER-kytkintä A,
kunnes
syttyy.
(Elokuva)-merkkivalo
2 Paina START/STOP B (tai C).
1 Käännä POWER-kytkintä A,
kunnes
syttyy.
(Still-kuva)-merkkivalo
2 Paina PHOTO F kevyesti ja säädä
tarkennusta A (kuuluu
äänimerkki), ja paina se sitten
täysin alas B (kuuluu sulkimen
ääni).
[STBY] t [REC]
Kun haluat pysäyttää kuvauksen, paina
START/STOP uudelleen.
Vilkkuu t Jää palamaan
Kun
on kuvioiden
tai
vieressä.
katoaa, kuva on tallennettu.
b Huomautuksia
• Still-kuvaa ei voi tallentaa levylle.
z Vihjeitä
• Katso sivu 11 lisätietoja elokuvien tallennusajasta ja sivu 80 lisätietoja tallennettavien still-kuvien
määrästä.
•
tulee esiin, kun [ INDEX SET] on asetettu [ON] (oletusasetus) elokuvien kuvauksen aikana (s. 79).
• Voit muuttaa tallennuksen elokuvien ja still-kuvien välillä koskettamalla
(HOME) D (tai E) t
(CAMERA) t [MOVIE] tai [PHOTO].
• Voit luoda still-kuvia kuvatuista elokuvista (s. 51).
FI
36
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\05BAS1.fm
Zoomaus
Voit zoomata seuraavassa taulukossa
esitettyihin suurennoksiin saakka.
(optinen zoom)
DCR-DVD110E/DVD115E/
DVD610E
40 ×
DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
25 ×
z Vihjeitä
• Elokuvia kuvattaessa voit zoomata taulukon
esittämää suurennosta enemmän, jos käytät
[DIGITAL ZOOM]-toimintoa (s. 78).
Tilaäänen tallennus (5.1kanavainen äänitys) (DCRDVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
Kuvaus/toisto
Suurennosta voi säätää zoomausvivun tai
LCD-näytön reunassa olevan
zoomauspainikkeen avulla.
• Zoomausnopeutta ei voi muuttaa LCD-näytön
reunassa olevilla zoomauspainikkeilla.
• Videokameran ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, joka vielä säilyttää kuvan
tarkkuuden, on laajakulma-asennossa noin 1 cm
ja teleasennossa noin 80 cm.
Videokameran sisäisen mikrofonin poimima
ääni muunnetaan 5.1-kanavaiseksi
tilaääneksi ja tallennetaan.
Kun elokuva toistetaan laitteilla, jotka
tukevat 5.1-kanavaista toistoa, voit saada
elokuviin luonnollisen tilaäänen.
Sisäinen mikrofoni
Laaja näkymä:
(laajakulma)
Lähinäkymä:
(telekuvaus)
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanavainen tilaääni
Sanasto (s. 133)
Voit zoomata hitaasti siirtämällä
zoomausvipua vain hieman. Voit zoomata
nopeasti siirtämällä vipua enemmän.
b Huomautuksia
• [STEADYSHOT]-toiminto ei saata vähentää
kuvan epäterävyyttä tarpeeksi, kun
zoomausvipu on asetettu T (telekuvaus) asentoon.
• Varmista, että pidät sormen zoomausvivulla. Jos
otat sormen pois zoomausvivulta, myös vivun
toimintaääni saattaa tallentua.
b Huomautuksia
• Videokameralla toistettaessa 5.1-kanavainen ääni
muunnetaan 2-kanavaiseksi.
z Vihjeitä
• Voit valita tallennusäänen, [5.1ch
SURROUND] tai [2ch STEREO] ([AUDIO
MODE], s. 77).
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
37
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\05BAS1.fm
Kuvaus (jatkuu)
Kuvauksen aloitus nopeasti
(QUICK ON)
Kun kuvaat pimeissä paikoissa, aseta
NIGHTSHOT PLUS -kytkin asentoon ON
ja näytä
.
b Huomautuksia
QUICK ONmerkkivalo
Jos painat QUICK ON sen sijaan, että
käännät POWER-kytkimen pois päältä,
energiankulutus vähenee (torkkutila).
Torkkutilassa QUICK ON -merkkivalo
vilkkuu. Jos painat QUICK ON uudelleen,
kun haluat aloittaa seuraavan kuvauksen,
videokamera on kuvausvalmis noin 1
sekunnin kuluttua.
• NightShot plus- ja Super NightShot plus toiminnot käyttävät infrapunavaloa. Sen vuoksi
vältä peittämästä infrapunaporttia sormilla tai
millään esineillä.
• Irrota lisäobjektiivi (lisävaruste).
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 89), jos automaattitarkennus ei onnistu.
• Älä käytä toimintoja NightShot plus ja Super
NightShot plus kirkkaissa paikoissa. Muutoin
videokamera voi vioittua.
z Vihjeitä
• Jos haluat tallentaa kuvan tavallista
kirkkaampana, käytä Super NightShot plus toimintoa (s. 92). Elokuvan alkuperäiset värit
tallentuvat tavallista luonnollisempina
käytettäessä Color Slow Shutter -toimintoa
(s. 92).
b Huomautuksia
• Kun videokamera on torkkutilassa,
energiankulutus on noin puolet tallennuksen
aikaisesta energiankulutuksesta.
• Jos et käytä videokameraa ja jätät sen
torkkutilaan joksikin aikaa, videokamera
sammuu automaattisesti. Voit asettaa ajan,
jonka jälkeen videokamera sammuu
torkkutilassa [QUICK ON STBY]-toiminnolla
(s. 86).
• Jos painat QUICK ON tallennuksen aikana,
videokamera lopettaa tallennuksen ja siirtyy
torkkutilaan.
Kuvaaminen pimeissä paikoissa
(NightShot plus)
Taustavalaistujen kohteiden
valotuksen säätäminen
Jos haluat säätää taustavalaistun kohteen
valotusta, paina . (BACK LIGHT) ja
näytä .. Voit poistaa taustavalokorjauksen
käytöstä painamalla . (BACK LIGHT)
uudelleen.
Infrapunaportti
FI
38
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\05BAS1.fm
Kuvaaminen peilikuvatilassa
Kuvaus/toisto
Avaa LCD-paneeli 90 asteen kulmaan
videokameraan nähden (1), ja käännä
paneelia sitten 180 astetta objektiivin
puolelle (2).
z Vihjeitä
• LCD-näyttöön tulee peilikuva kuvauskohteesta,
mutta kuva tallentuu normaalisti.
• Kun kuvataan peilikuvatilassa, kuvia ei näytetä
etsimessä.
FI
39
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\06BAS2.fm
Toisto
Voit toistaa tallennettuja kuvia siitä tallennusvälineestä, joka on valittu
tallennusvälineasetuksessa (s. 25).
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD610E/DVD710E
Oletusasetuksena elokuvat toistetaan levyltä. Still-kuvat tallennetaan ja toistetaan vain
”Memory Stick PRO Duo”-korttia käyttäen.
DCR-DVD410E/DVD810E
Oletusasetuksena sisäisessä muistissa olevat kuvat toistetaan.
Zoomausvipu F
POWER-kytkin A
(HOME) D
(HOME) E
(VIEW IMAGES) B
(VIEW IMAGES) C
1 Käännä POWER -kytkintä A ja kytke videokameraan virta.
2 Paina
(VIEW IMAGES) B (tai C).
VISUAL INDEX-näyttö tulee esiin. (Pienoiskuvien esittämiseen saattaa kulua jonkin
verran aikaa.)
Film Roll Index (s. 42)
Face Index (s. 42)
Kuvien haku
tallennuspäivämäärän
mukaan (s. 43).*
Näkyy viimeksi toistetun/
tallennetun kuvan päällä
kullakin välilehdellä (B stillkuville, jotka on tallennettu
”Memory Stick PRO Duo”kortille).
Edelliset 6 kuvaa
Seuraavat 6 kuvaa
Palaa kuvausnäyttöön.
Näyttää elokuvia.
Näyttää still-kuvia.
(OPTION)
* Kun valitset [DISC] kohdassa [MOVIE MEDIA SET] (s. 25), levyn tyyppi tulee esiin.
Elokuvia ei voi etsiä tallennuspäivämäärän mukaan.
FI
40
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\06BAS2.fm
z Vihjeitä
• Kuvien määrä VISUAL INDEX -näytössä voidaan muuttaa välillä 6 y 12 siirtämällä zoomausvipua F.
Tämän luvun korjaamiseksi kosketa
(HOME) D (tai E) t
(SETTINGS) t [VIEW IMAGES
SET] t [
DISPLAY] (s. 82).
3 Aloita toisto.
Elokuvat
Kosketa
-välilehteä ja sitten toistettavaa elokuvaa.
Kun valittu elokuva on toistettu kokonaan, VISUAL INDEX -näyttö palaa näkyviin.
Kuvaus/toisto
Palaa VISUAL INDEXnäyttöön.
Vaihto toisto- tai
taukotilaan kosketettaessa.
Nykyisen/edellisen
elokuvan alku
Seuraava elokuva
Pysäytys (siirtyy VISUAL
INDEX -näyttöön.)
Taakse-/eteenpäin
(OPTION)
z Vihjeitä
• Elokuvaa voi toistaa hitaasti koskettamalla
/
taukotilan aikana.
• Kun toistetaan elokuvia sisäisestä muistista (DCR-DVD410E/DVD810E) tai ”Memory Stick PRO Duo”kortilta, yksi painikkeen
/
kosketus muuttaa elokuvan taakse-/eteenpäin suuntautuvan
kelauksen nopeuden 5-kertaiseksi, 2 kosketusta 10-kertaiseksi, 3 kosketusta 30-kertaiseksi ja 4 kosketusta
60-kertaiseksi verrattuna vakionopeuteen.
• Kun toistetaan elokuvia levyltä, yksi painikkeen
/
kosketus muuttaa elokuvan taakse-/
eteenpäin suuntautuvan kelauksen nopeuden noin 5-kertaiseksi, 2 kosketusta noin 10-kertaiseksi
vakionopeuteen verrattuna (noin 8-kertainen käytettäessä DVD+RW -levyä).
Still-kuvat
Kosketa
-välilehteä ja sitten toistettavaa still-kuvaa.
Palaa VISUAL INDEXnäyttöön.
Diaesitys (s. 44)
Siirtyy VISUAL INDEXnäyttöön.
(OPTION)
Edellinen/seuraava
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
41
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\06BAS2.fm
Toisto (jatkuu)
Elokuvien äänenvoimakkuuden
säätäminen
Kun toistat elokuvaa, kosketa
(OPTION)
t
-välilehteät [VOLUME], ja säädä
sitten äänenvoimakkuutta painamalla
/
.
4 Kosketa
/
ja hae haluttu
otos.
Toisto alkaa valitusta otoksesta.
z Vihjeitä
z Vihjeitä
• Voit vaihtaa näytön VISUAL INDEX -näytöksi
koskettamalla
(HOME) D (tai E) t
(VIEW IMAGES) t [VISUAL INDEX].
• Voit näyttää Film Roll Index -näytön
koskettamalla
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [ INDEX].
Otosten haku erittäin tarkasti
(Film Roll Index)
Halutun otoksen haku
kasvokuvan mukaan (Face
Index)
Elokuvat voidaan jakaa asetetun ajan
perusteella, ja kunkin osan ensimmäinen
otos näytetään INDEX-näytössä. Voit
aloittaa elokuvan toiston valitusta
otoksesta.
Valitse edeltäkäsin tallennusväline, joka
sisältää toistettavan elokuvan (s. 25).
Tunnistetut kasvokuvat esitetään
kuvauksen aikana INDEX-näytöllä.
Voit toistaa elokuvaa alkaen valitusta
kasvokuvasta.
Valitse edeltäkäsin tallennusväline, joka
sisältää toistettavan elokuvan (s. 25).
1 Paina
1 Paina
(VIEW IMAGES)
videokamerassa.
VISUAL INDEX -näyttö tulee esiin.
2 Kosketa
(Film Roll Index).
Edellinen/seuraava elokuva
(VIEW IMAGES)
videokamerassa.
VISUAL INDEX -näyttö tulee esiin.
2 Kosketa
(Face Index).
Edellinen/seuraava elokuva
Edellinen otos
Edellinen/seuraava kuva
Seuraava otos
Muuttaa otosten väliajan.
3 Kosketa
3 Kosketa
/
ja valitse haluttu
elokuva.
/
ja valitse haluttu
elokuva.
FI
42
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\06BAS2.fm
4 Kosketa
/
ja etsi haluttua
kasvokuvaa, ja valitse sitten sen
otoksen kasvokuva, jonka haluat
toistaa.
Toisto alkaa valitusta otoksesta.
b Huomautuksia
(VIEW IMAGES)
videokamerassa.
VISUAL INDEX -näyttö tulee esiin.
2 Kosketa
-välilehteä elokuvien
hakemiseksi. Kosketa
välilehteä still-kuvien
hakemiseksi.
3 Kosketa päivämääräpainiketta
Kuvaus/toisto
• Kasvoja ei ehkä voida tunnistaa riippuen
kuvausolosuhteista.
Esimerkiksi: henkilöt, joilla on silmälasit tai
hattu päässä tai joiden kasvot eivät ole
kameraan päin.
• Aseta [ INDEX SET] tilaan [ON]
(oletusasetus) ennen kuvausta, jotta voit toistaa
elokuvia kohdasta [ INDEX] (s. 79). Face
Index ei saata näkyä kunnolla, jos mitään
kasvoja ei tunnisteta.
1 Paina
näytön oikeassa yläreunassa.
Kuvien tallennuspäivämäärät tulevat
näyttöön.
z Vihjeitä
• Voit näyttää Face Index-näytön koskettamalla
(HOME) t
(VIEW IMAGES) t
[ INDEX].
Edellinen/seuraava päivämäärä
Kuvien haku päivämäärän
mukaan (päivämäärähakemisto)
Haluttujen kuvien haku on tehokasta
päivämäärän mukaan.
Valitse edeltäkäsin tallennusväline, joka
sisältää toistettavan elokuvan (s. 25).
4 Kosketa
/
ja valitse
haluttujen kuvien
tallennuspäivämäärä, ja kosketa
sitten
.
Valittuna päivänä tallennetut kuvat
tulevat näyttöön.
b Huomautuksia
• Et voi käyttää päivämäärähakemistoa levyn
yhteydessä ja ”Memory Stick PRO Duo”kortille tallennettujen still-kuvien yhteydessä.
z Vihjeitä
• Voit näyttää päivämäärähakemistotoiminnon
Film Roll Index-näytössä tai Face Indexnäytössä noudattamalla vaiheita 3 - 4.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
43
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\06BAS2.fm
Toisto (jatkuu)
Toistozoomauksen käyttäminen
Still-kuvia voi suurentaa noin 1,1kertaisista 5-kertaisiksi alkuperäiseen
kokoon verrattuna.
Suurennosta voi säätää zoomausvivun tai
LCD-näytön reunassa olevien
zoomauspainikkeiden avulla.
1 Tuo näkyviin still-kuva, jota haluat
suurentaa.
Still-kuvasarjan toistaminen
(diaesitys)
Kosketa
still-kuvan toistonäytössä.
Diaesitys alkaa valitusta still-kuvasta.
Pysäytä diaesitys koskettamalla
. Voit
aloittaa diaesityksen uudelleen
koskettamalla
uudelleen.
b Huomautuksia
2 Suurenna kuvaa T (telekuvaus) asetuksella.
Kuvaan tulee kehys.
• Toistettavaa kuvaa ei voi zoomata diaesityksen
aikana.
3 Kosketa kuvan sitä kohtaa, jonka haluat
näkyvän kehyksen keskelle näytössä.
• Voit myös toistaa diaesityksen koskettamalla
(OPTION) t
-välilehteä t [SLIDE
SHOW] VISUAL INDEX-näytössä.
• Kun toistat still-kuvia, voit asettaa toiston
jatkuvaan diaesitysmuotoon koskettamalla
(OPTION) t
-välilehteä t [SLIDE
SHOW SET]. Koska oletusasetus on [ON],
LCD-näytössä on
ja videokamera toistaa
still-kuvien diaesityksen. Jos asetat [SLIDE
SHOW SET] tilaan [OFF], videokamera toistaa
still-kuvat diaesityksenä kerran alkaen valitusta
kuvasta.
4 Säädä suurennusta W (laajakulma)/T
(telekuvaus)-asetuksilla.
Voit poistua zoomaustilasta koskettamalla
.
z Vihjeitä
FI
44
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\06BAS2.fm
Kuvien katseleminen televisiossa
Kytke videokamera television tai VCR tuloliitäntään käyttämällä A/V-liitäntäkaapelia 1 tai
A/V-liitäntäkaapelia, jossa on S VIDEO 2. Kytke videokamera pistorasiaan kameran
vakiovarusteisen verkkolaitteen avulla ja käytä kameraa verkkolaitteella (s. 18). Katso lisätietoja
myös liitettävien laitteiden käyttöohjeista.
Laite, jossa ei ole
S VIDEO-liitintä
Laite, jossa on
S VIDEO-liitin
IN
IN
VIDEO
Kuvaus/toisto
VIDEO
S VIDEO
(Keltainen)
(Valkoinen)
AUDIO
A/Vetähallintaliitäntä
(Punainen)
: Signaalin kulkusuunta
1 A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
Kytke toisen laitteen tuloliitäntään.
2 A/V-liitäntäkaapeli, jossa on S VIDEO
(lisävaruste)
Kun laite kytketään toiseen laitteeseen S
VIDEO-liittimen kautta, ja kun käytetään A/Vliitäntäkaapelia, joka on varustettu S VIDEOominaisuudella (lisävaruste), kuvanlaatu on
parempi kuin kytkettäessä A/Vliitäntäkaapelilla. Kytke valkoiset ja punaiset
liittimet (vasen/oikea äänikanava) sekä S
VIDEO-liitin (S VIDEO-kanava) A/Vliitäntäkaapelissa, joka on varustettu S VIDEOominaisuudella (lisävaruste). Keltaista liitintä
ei tarvitse kytkeä. Jos kytketään vain S VIDEOliitin, ääni ei kulje.
(Valkoinen)
AUDIO
(Punainen)
VCR-laitteet tai televisiot
Kun televisio on kytketty VCRlaitteeseen
Kytke videokamera LINE IN-tuloon VCRlaitteessa. Aseta VCR-laitteen tulokanavan
valinta asentoon LINE (VIDEO 1, VIDEO
2, jne.), jos VCR-laitteessa on tulokanavan
valinta.
Kuvasuhteen asettaminen kytkettävän
television mukaan (16:9/4:3)
Muuta asetusta sen television kuvasuhteen
mukaan, jota käytät kuvien katseluun.
1 Kytke videokameraan virta.
2 Kosketa
(HOME) t
(SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [TV TYPE] t [16:9] tai
[4:3] t
.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
45
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\06BAS2.fm
Kuvien katseleminen televisiossa (jatkuu)
b Huomautuksia
• Kun asetat [TV TYPE] tilaan [4:3], kuvan laatu
saattaa huonontua. Kun tallennetun kuvan
kuvasuhde vaihtelee välillä 16:9 (laajakulma) ja
4:3, kuva voi väristä.
• Kun toistat 16:9 (laajakulma)-kuvasuhteella
tallennettua kuvaa 4:3-televisiossa, joka ei ole
yhteensopiva 16:9 (laajakulma) -signaalin
kanssa, aseta [TV TYPE] tilaan [4:3].
Jos televisio on monoääninen
(televisiossa on vain yksi
äänituloliitäntä)
Kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen liitin
television tai VCR-laitteen
videotuloliitäntään ja valkoinen (vasen
kanava) tai punainen (oikea kanava) liitin
äänituloliitäntään.
z Vihjeitä
• Voit näyttää laskurin televisioruudussa
asettamalla [DISP OUTPUT] tilaan [V-OUT/
PANEL] (s. 84).
Jos TV/VCR-laitteessasi on 21nastainen sovitin (EUROCONNECTOR)
Käytä 21-nastaista sovitinta (lisävaruste)
toistettujen kuvien katseluun.
TV/VCR
FI
46
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\07ADV1.fm
Muokkaus
(OTHERS)-luokka
Tässä luokassa voit muokata tai tulostaa
kuvia tallennusvälineeseen tai kopioida
niitä tietokoneeseen katselua, muokkausta
tai alkuperäisen DVD-levyn luontia varten.
EDIT
Voit muokata tallennusvälineessä olevia
kuvia (s. 55).
PLAYLIST EDIT
Voit luoda toistoluettelon ja muokata sitä
(s. 56).
PRINT
(OTHERS)-luokka
b Huomautuksia
USB CONNECT
Voit kytkeä videokameran tietokoneeseen
tai toiseen laitteeseen käyttämällä USBkaapelia (s. 94).
Muokkaus
• Voit valita muokattavan kuvan
tallennusvälineen koskettamalla
(HOME)
t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET]/[PHOTO MEDIA SET] (s. 25).
Voit tulostaa still-kuvia videokameraan
liitetyllä PictBridge-tulostimella (s. 61).
Toiminnot
DELETE
Voit poistaa kuvia tallennusvälineestä
(s. 48).
PHOTO CAPTURE (DCR-DVD410E/
DVD610E/DVD710E/DVD810E)
Voit siepata valitun otoksen tallennetusta
elokuvasta still-kuvaksi (s. 51).
MOVIE DUB (DCR-DVD410E/DVD610E/
DVD710E/DVD810E)
Voit kopioida sisäiseen muistiin (DCRDVD410E/DVD810E) tai ”Memory Stick
PRO Duo”-kortille (DCR-DVD610E/
DVD710E/DVD810E) tallennettuja
elokuvia levylle (s. 52).
PHOTO COPY (DCR-DVD410E/
DVD810E)
Voit kopioida sisäiseen muistiin
tallennettuja still-kuvia ”Memory Stick
PRO Duo”-kortille (s. 54).
FI
47
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\07ADV1.fm
Kuvien poistaminen
b Huomautuksia
6 Kun näytössä on [Completed.],
• Kuvia ei voi palauttaa, kun ne on poistettu.
kosketa
z Vihjeitä
.
• Korkeintaan 100 kuvaa voi valita kerrallaan.
Kaikkien elokuvien poistaminen
samalla kertaa
Elokuvien poistaminen
Valitse edeltäkäsin tallennusväline, joka
sisältää poistettavan elokuvan (s. 25).
b Huomautuksia
• Kun valitset [DISC] kohdassa [MOVIE MEDIA
SET] (s. 25), et voi poistaa elokuvia Easy
Handycam -toiminnon aikana (s. 31). Peruuta
ensin Easy Handycam -toiminto.
1 Vaiheessa 3 kosketa [
ALL].
DELETE
2 Kosketa [YES] t [YES].
3 Kun näytössä on [Completed.], kosketa
.
Kaikkien samana päivänä tallennettujen
elokuvien poistaminen samanaikaisesti
1 Kosketa
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Kosketa [
DELETE].
3 Kosketa [
DELETE].
1 Vaiheessa 3, kosketa [
date].
4 Kosketa poistettavaa elokuvaa.
DELETE by
Edellinen/seuraava päivämäärä
2 Kosketa
/
ja valitse haluttujen
elokuvien tallennuspäivämäärä, ja
kosketa sitten
.
Valittuna päivänä tallennetut elokuvat
tulevat näyttöön.
Vahvista koskettamalla elokuvaa
näytössä.
Valittuun elokuvaan tulee merkki
.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
Paina elokuvaa ja pidä sitä painettuna
näytöllä vahvistaaksesi valinnan.
3 Kosketa
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
4 Kun näytössä on [Completed.], kosketa
.
5 Kosketa
t [YES].
t [YES].
FI
48
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\07ADV1.fm
Viimeksi tallennetun elokuvan
poistaminen
1 Vaiheessa 3, kosketa [
SCENE DEL].
2 Kosketa
LAST
Still-kuvien poistaminen
Valitse edeltäkäsin tallennusväline, joka
sisältää poistettavan still-kuvan (s. 25).
t [YES].
3 Kun näytössä on [Completed.], kosketa
.
1 Kosketa
Et voi poistaa viimeksi tallennettua
elokuvaa;
– jos poistat levyn videokamerasta
kuvauksen jälkeen.
– jos sammutat videokameran kuvauksen
jälkeen.
2 Kosketa [
DELETE].
3 Kosketa [
DELETE].
• Älä irrota akkua tai verkkolaitetta
videokamerasta, kun poistat elokuvia.
• Älä irrota ”Memory Stick PRO Duo”-korttia,
kun poistat elokuvia ”Memory Stick PRO
Duo”-kortilta.
• Jos poistettava elokuva on toistoluettelossa
(s. 56), elokuva poistetaan myös
toistoluettelosta.
• Et voi poistaa elokuvia ”Memory Stick PRO
Duo”-kortilta, jos elokuvat on suojattu toisessa
laitteessa.
• Vaikka poistat tarpeettomia elokuvia levyltä,
jäljellä oleva levyn tallennuskapasiteetti ei
kasva tarpeeksi, jotta voisit tehdä
lisätallennuksen.
z Vihjeitä
• Jos haluat poistaa kaikki tallennusvälineeseen
tallennetut kuvat ja palauttaa tallennusvälineen
koko käytettävissä olevan tallennustilan, alusta
tallennusväline (s. 69).
• Voit poistaa elokuvan katsellessasi sitä
koskettamalla
(OPTION).
Muokkaus
b Huomautuksia
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
4 Kosketa poistettavaa still-kuvaa.
Valittuun kuvaan tulee merkki
.
Paina still-kuvaa ja pidä sitä painettuna
näytöllä vahvistaaksesi valinnan.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
5 Kosketa
t [YES].
6 Kun näytössä on [Completed.],
kosketa
.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
49
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\07ADV1.fm
Kuvien poistaminen (jatkuu)
Kaikkien still-kuvien poistaminen
samalla kertaa
1 Vaiheessa 3 kosketa [
ALL].
DELETE
2 Kosketa [YES] t [YES].
z Vihjeitä
• Jos haluat poistaa kaikki sisäiseen muistiin
(DCR-DVD410E/DVD810E) tai ”Memory
Stick PRO Duo”-kortille tallennetut kuvat ja
palauttaa tallennusvälineen koko käytettävissä
olevan tallennustilan, alusta tallennusväline
(s. 69).
• Voit poistaa still-kuvan katsellessasi sitä
koskettamalla
(OPTION).
3 Kun näytössä on [Completed.], kosketa
.
Kaikkien samana päivänä
tallennettujen still-kuvien
poistaminen samanaikaisesti
1 Vaiheessa 3 kosketa [
date].
DELETE by
Edellinen/seuraava päivämäärä
2 Kosketa
/
ja valitse haluttujen
still-kuvien tallennuspäivämäärä, ja
kosketa sitten
.
Valittuna päivänä tallennetut still-kuvat
tulevat näyttöön.
Kosketa still-kuvaa näytöllä
vahvistaaksesi.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
3 Kosketa
t [YES].
4 Kun näytössä on [Completed.], kosketa
.
b Huomautuksia
• Et voi poistaa still-kuvia ”Memory Stick PRO
Duo”-kortilta, jos kuvat on suojattu toisessa
laitteessa.
FI
50
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\07ADV1.fm
Still-kuvan sieppaus elokuvasta (DCR-DVD410E/
DVD610E/DVD710E/DVD810E)
Voit siepata still-kuvan missä vaiheessa
tahansa elokuvan toiston aikana.
Valitse edeltäkäsin tallennusväline, jossa
elokuvat ovat, ja tallennusväline, johon
haluat tallentaa still-kuvat (s. 25).
Kun valitset still-kuvien tallennuspaikaksi
[MEMORY STICK], aseta ”Memory Stick
PRO Duo” edeltäkäsin.
Valittava tallennusväline riippuu
videokameran mallista. Katso alla olevaa
taulukkoa.
Malli
Elokuvat
DCRDVD410E
Still-kuvat
t
t
t
DCRDVD810E
t
toistaa ja josta haluat siepata
kuvan.
Valittu elokuva toistetaan.
3 Kosketa
ja keskeytä
kohdassa, josta haluat siepata.
Elokuva pysähtyy.
Voit siirtyä toistoon tai taukotilaan
painamalla
.
Tämä toiminto hienosäätää sieppauskohtaa
sen jälkeen, kun sieppauskohta on valittu
koskettamalla
.
Muokkaus
DCRDVD610E/
DVD710E
2 Kosketa elokuvaa, jonka haluat
t
t
t
t
Tällä toiminnolla palataan valitun
elokuvan alkuun.
t
t
b Huomautuksia
• Suosittelemme verkkolaitteen käyttöä
virtalähteenä, jotta voidaan välttää virran
katkeaminen käytön aikana.
1 Kosketa
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO
CAPTURE].
[PHOTO CAPTURE]-näyttö tulee
näkyviin.
4 Kosketa
.
tulee esiin, kun still-kuvaa
siepataan ja tallennetaan valittuun
tallennusvälineeseen.
Kun haluat siepata toisen still-kuvan,
kosketa
ja toista alkaen vaiheesta 2.
Lopeta toiminto koskettamalla
.
t
b Huomautuksia
• Tallennusvälineessä, johon haluat tallentaa stillkuvia, on oltava tarpeeksi vapaata tilaa.
• Luotujen still-kuvien tallennuspäivämäärä ja aika on sama kuin elokuvien
tallennuspäivämäärä ja -aika.
• Jos elokuvissa ei ole datakoodia, still-kuvien
tallennuspäivämääräksi ja -ajaksi tallentuu se
ajankohta, jolloin ne luodaan elokuvista.
FI
51
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\07ADV1.fm
Kuvien kopiointi tallennusvälineeseen
videokamerassa
Elokuvien kopiointi (DCRDVD410E/DVD610E/DVD710E/
DVD810E)
Voit kopioida elokuvia sisäisestä muistista
(DCR-DVD410E/DVD810E) tai ”Memory
Stick PRO Duo”-kortilta (DCR-DVD610E/
DVD710E/DVD810E) levylle.
Aseta levy videokameraan edeltäkäsin.
Valittava tallennusväline riippuu
videokameran mallista. Katso alla olevaa
taulukkoa.
Malli
Mistä
DCRDVD410E
DCRDVD610E/
DVD710E
[MOVIE DUB]-näyttö tulee näkyviin.
2 DCR-DVD810E:
Kosketa tallennusvälinettä, joka
sisältää kopioitavan elokuvan.
Mihin
t
t
DCRDVD810E
t
DCR-DVD410E/DVD610E/
DVD710E:
t
Vaihe 2 ei ole tarpeen. Mene vaiheeseen
3.
b Huomautuksia
• Suosittelemme verkkolaitteen käyttöä
virtalähteenä, jotta voidaan välttää virran
katkeaminen käytön aikana.
3 Kosketa [DUB by select].
z Vihjeitä
• Tarkista kopioidut elokuvat levyllä valitsemalla
[DISC] kohdassa [MOVIE MEDIA SET] (s. 25).
4 Kosketa kopioitavaa elokuvaa.
1 Kosketa
(HOME) t
(OTHERS) t [MOVIE DUB].
Tai paina DUBBING
videokamerassa (DCR-DVD410E/
DVD810E).
Jäljellä oleva levytila*
* x: Käytössä
x (vihreä): Käytetään valitun elokuvan
tallennukseen
s: Vapaa tila
Valittuun elokuvaan tulee merkki
.
Paina elokuvaa ja pidä sitä painettuna
näytöllä vahvistaaksesi valinnan.
FI
52
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\07ADV1.fm
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
Jos levytilaa ei ole tarpeeksi koko
elokuvan tallentamiseen, näyttöön tulee
[Not enough memory space.].
5 Kosketa
t [YES].
6 Kun näytössä on [Completed.],
kosketa
.
Kaikkien toistoluettelon elokuvien
kopiointi (s. 56)
1 Vaiheessa 3 kosketa [ DUB ALL].
Jos levytilaa ei ole tarpeeksi koko
elokuvan tallentamiseen, näyttöön tulee
[Not enough memory space.].
2 Kosketa [YES].
3 Kun näytössä on [Completed.], kosketa
.
Niiden elokuvien varmuuskopiointi,
joita ei ole vielä varmuuskopioitu
1 Vaiheessa 3 kosketa [BACKUP].
1 Vaiheessa 3 kosketa [DUB by date].
2 Kosketa [Backs up unbacked up
movies.] t [YES].
Muokkaus
Kaikkien samana päivänä
tallennettujen elokuvien kopiointi
samanaikaisesti
3 Kun näytössä on [Completed.], kosketa
.
Jos levytilaa ei ole tarpeeksi koko
elokuvan tallentamiseen, näyttöön tulee
[Disc is full.], ja näytössä esitetään
tallennukseen tarvittavien yksipuolisten
levyjen määrä. Valmistele levyt ja toista
vaiheesta 1.
b Huomautuksia
Edellinen/seuraava päivämäärä
2 Kosketa
/
ja valitse haluttujen
elokuvien tallennuspäivämäärä, ja
kosketa sitten
.
Valittuna päivänä tallennetut elokuvat
tulevat näyttöön.
Vahvista koskettamalla elokuvaa
näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
3 Kosketa
t [YES].
Jos levytilaa ei ole tarpeeksi koko
elokuvan tallentamiseen, näyttöön tulee
[Not enough memory space.].
• Jos elokuvat varmuuskopioidaan käyttäen 2 tai
useampaa levyä, kunkin levyn loppuun
tallennettu elokuva jaetaan automaattisesti siten,
että se täyttää koko levyn kapasiteetin.
z Vihjeitä
• Kun vaiheessa 3 kosketat [BACKUP] t
[Backup starts from the first movie. Previous
backup history will be deleted.], voit
varmuuskopioida kaikki elokuvat, mukaan
lukien ne, jotka on varmuuskopioitu jo
aiemmin. Videokamera säilyttää elokuvien
varmuuskopiointihistorian vain, kun ne on
tallennettu [BACKUP]-toiminnolla.
4 Kun näytössä on [Completed.], kosketa
.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
53
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\07ADV1.fm
Kuvien kopiointi tallennusvälineeseen videokamerassa (jatkuu)
Still-kuvien kopiointi (DCRDVD410E/DVD810E)
Voit kopioida still-kuvia sisäisestä
muistista ”Memory Stick PRO Duo”kortille.
Mistä
Mihin
t
Aseta ”Memory Stick PRO Duo”
videokameraan edeltäkäsin.
Valittuun kuvaan tulee merkki
.
Paina still-kuvaa ja pidä sitä painettuna
näytöllä vahvistaaksesi valinnan.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
4 Kosketa
t [YES].
5 Kun näytössä on [Completed.],
kosketa
.
b Huomautuksia
• Suosittelemme verkkolaitteen käyttöä
virtalähteenä, jotta voidaan välttää virran
katkeaminen käytön aikana.
z Vihjeitä
• Tarkista kopioidut still-kuvat valitsemalla
[MEMORY STICK] kohdassa [PHOTO
MEDIA SET] (s. 25).
Kaikkien samana päivänä
tallennettujen still-kuvien kopiointi
samanaikaisesti
1 Vaiheessa 2 kosketa [COPY by date].
1 Kosketa
(HOME) t
(OTHERS) t [PHOTO COPY].
[PHOTO COPY]-näyttö tulee näkyviin.
Edellinen/seuraava päivämäärä
2 Kosketa
/
ja valitse haluttujen
still-kuvien tallennuspäivämäärä, ja
kosketa sitten
.
Valittuna päivänä tallennetut still-kuvat
tulevat näyttöön.
2 Kosketa [COPY by select].
3 Kosketa kopioitavaa still-kuvaa.
Kosketa still-kuvaa näytöllä
vahvistaaksesi.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
3 Kosketa
t [YES].
4 Kun näytössä on [Completed.], kosketa
.
FI
54
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\07ADV1.fm
Elokuvien jakaminen
b Huomautuksia
Valitse edeltäkäsin tallennusväline, joka
sisältää jaettavan elokuvan (s. 25).
1 Kosketa
(HOME) t
(OTHERS) t [EDIT].
2 Kosketa [DIVIDE].
3 Kosketa elokuvaa, jonka haluat
Valittu elokuva toistetaan.
Muokkaus
jakaa.
• Elokuvia ei voi yhdistää, kun ne on jaettu.
• Älä poista akkua tai verkkolaitetta
videokamerasta, kun jaat elokuvia.
• Älä poista ”Memory Stick PRO Duo”-korttia,
kun jaat ”Memory Stick PRO Duo”-kortilla
olevia elokuvia.
• Kun valitset [INT. MEMORY] (DCRDVD410E/DVD810E) tai [MEMORY STICK]
kohdassa [MOVIE MEDIA SET] (s. 25), ja
jaettava alkuperäinen elokuva on
toistoluettelossa, myös toistoluettelon elokuva
jaetaan. Kun valitset [DISC] kohdassa [MOVIE
MEDIA SET] (s. 25), toistoluettelon elokuvaa
ei jaeta.
• Varsinainen jakokohta ei ehkä ole tarkalleen
siinä kohdassa, jossa kosketat
, sillä
videokameran valitsemat jakokohdat ovat noin
puolen sekunnin välein.
z Vihjeitä
4 Kosketa
kohdasta, josta
haluat jakaa.
Elokuva pysähtyy.
• Voit jakaa elokuvan katsellessasi sitä
koskettamalla
(OPTION).
• Videokameralla kuvattuja kuvia kutsutaan
”alkuperäisiksi”.
Voit siirtyä toistoon tai taukotilaan
painamalla
.
Tämä toiminto hienosäätää jakokohtaa
sen jälkeen, kun se on valittu
koskettamalla
.
Tällä toiminnolla palataan valitun
elokuvan alkuun.
5 Kosketa
t [YES].
6 Kun näytössä on [Completed.],
kosketa
.
FI
55
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\07ADV1.fm
Toistoluettelon luonti
4 Kosketa
Toistoluettelo on luettelo, joka sisältää
pienoiskuvat valituista elokuvista.
Alkuperäiset otokset eivät muutu, vaikka
toistoluettelossa olevia elokuvia
muokattaisiin tai poistettaisiin.
Valitse toistoluettelon luontiin, toistoon tai
muokkaukseen käytettävä tallennusväline
edeltäkäsin (s. 25).
t [YES].
5 Kun näytössä on [Completed.],
kosketa
.
Kaikkien elokuvien lisääminen
toistoluetteloon
z Vihjeitä
• Voit lisätä toistoluetteloon korkeintaan 99
elokuvaa sisäisessä muistissa (DCR-DVD410E/
DVD810E) tai ”Memory Stick PRO Duo”kortilla tai 999 elokuvaa levyllä.
• Videokameralla kuvattuja kuvia kutsutaan
”alkuperäisiksi”.
1 Kosketa
ADD ALL].
2 Kosketa [YES] t [YES].
3 Kun näytössä on [Completed.], kosketa
.
Kaikkien samana päivänä
tallennettujen elokuvien lisääminen
samanaikaisesti
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
2 Kosketa [
1 Vaiheessa 2 kosketa [
ADD].
1 Vaiheessa 2 kosketa [
date].
ADD by
3 Kosketa toistoluetteloon
lisättävää elokuvaa.
.
Edellinen/seuraava päivämäärä
Valittuun elokuvaan tulee merkki
.
Paina elokuvaa ja pidä sitä painettuna
näytöllä vahvistaaksesi valinnan.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
2 Kosketa
/
ja valitse haluttujen
elokuvien tallennuspäivämäärä, ja
kosketa sitten
.
Valittuna päivänä tallennetut elokuvat
tulevat näyttöön.
Vahvista koskettamalla elokuvaa
näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
FI
3 Kosketa
t [YES].
56
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\07ADV1.fm
4 Kun näytössä on [Completed.], kosketa
.
Tarpeettomien elokuvien tyhjennys
toistoluettelosta
b Huomautuksia
• Älä poista akkua tai verkkolaitetta
videokamerasta, kun lisäät elokuvia.
• Älä poista ”Memory Stick PRO Duo”-korttia,
kun lisäät elokuvia ”Memory Stick PRO Duo”kortille.
• Still-kuvia ei voi lisätä toistoluetteloon.
z Vihjeitä
• Voit lisätä elokuvan katsellessasi sitä
koskettamalla
(OPTION).
• Toistoluettelon voi kopioida levylle sellaisenaan
vakiovarusteisen ohjelmiston avulla.
1 Kosketa
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Kosketa [ ERASE].
Tyhjennä kaikki elokuvat
toistoluettelosta koskettamalla
[ ERASE ALL] t [YES] t [YES].
Kun sitten [Completed.] tulee näyttöön,
kosketa
.
3 Kosketa toistoluettelosta poistettavaa
elokuvaa.
Muokkaus
Toistoluettelon toisto
Valitse toistoluettelon luontiin, toistoon tai
muokkaukseen käytettävä tallennusväline
edeltäkäsin (s. 25).
1 Kosketa
(HOME) t
(VIEW
IMAGES) t [PLAYLIST].
Toistoluettelon elokuvat tulevat esiin.
Valittuun elokuvaan tulee merkki
.
Paina elokuvaa ja pidä sitä painettuna
näytöllä vahvistaaksesi valinnan.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
4 Kosketa
t [YES].
5 Kun näytössä on [Completed.], kosketa
.
z Vihjeitä
• Alkuperäiset elokuvat eivät muutu, vaikka
poistat elokuvia toistoluettelosta.
2 Kosketa elokuvaa, josta alkaen
Toistoluettelon järjestyksen
muuttaminen
haluat toistaa.
Toistoluettelo toistetaan valitusta
elokuvasta alkaen loppuun, minkä
jälkeen toistoluettelonäyttö palaa
näkyviin.
1 Kosketa
(HOME) t
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Kosketa [
MOVE].
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
57
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\07ADV1.fm
Toistoluettelon luonti (jatkuu)
3 Kosketa elokuvaa, jonka haluat siirtää.
Voit siirtyä toistoon tai taukotilaan
painamalla
.
Tämä toiminto hienosäätää jakokohtaa sen
jälkeen, kun se on valittu koskettamalla
Valittuun elokuvaan tulee merkki
.
.
Paina elokuvaa ja pidä sitä painettuna
näytöllä vahvistaaksesi valinnan.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
4 Kosketa
.
5 Valitse kohde painamalla
/
.
Tällä toiminnolla palataan valitun elokuvan
alkuun.
5 Kosketa
t [YES].
6 Kun näytössä on [Completed.], kosketa
.
b Huomautuksia
• Varsinainen jakokohta ei ehkä ole tarkalleen
siinä kohdassa, jossa kosketat
, sillä
videokameran valitsemat jakokohdat ovat noin
puolen sekunnin välein.
Kohteen osoitin
6 Kosketa
z Vihjeitä
t [YES].
7 Kun näytössä on [Completed.], kosketa
.
• Alkuperäisiä elokuvia ei jaeta, vaikka jaat
elokuvan toistoluettelossa.
z Vihjeitä
• Jos valitset useita elokuvia, elokuvat siirretään
toistoluettelon mukaisessa järjestyksessä.
Toistoluettelossa olevan elokuvan
jakaminen
1 Kosketa
(HOME) t
t [PLAYLIST EDIT].
(OTHERS)
2 Kosketa [DIVIDE].
3 Kosketa elokuvaa, jonka haluat jakaa.
Valittu elokuva toistetaan.
4 Kosketa
kohtaa, jossa haluat
jakaa.
Elokuva pysähtyy.
FI
58
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\07ADV1.fm
Elokuvien kopiointi VCR- tai DVD/HDDtallentimiin
Laitteen kytkeminen A/V-liitäntäkaapelilla
Videokameralla toistettavan elokuvan voi kopioida toisella tallentavalla laitteella, kuten VCRtai DVD/HDD-tallentimilla. Kytke laite jommallakummalla seuraavista tavoista.
Kytke videokamera pistorasiaan kameran vakiovarusteisen verkkolaitteen avulla ja käytä
kameraa verkkolaitteella (s. 18). Katso lisätietoja myös liitettävien laitteiden käyttöohjeista.
b Huomautuksia
• Koska kopiointi tehdään analogisena tiedonsiirtona, kuvan laatu voi heikentyä.
Laite, jossa on
S VIDEO-liitin
IN
IN
VIDEO
Muokkaus
Laite, jossa ei ole
S VIDEO-liitintä
S VIDEO
VIDEO
(Keltainen)
(Valkoinen)
(Valkoinen)
AUDIO
A/Vetähallintaliitäntä
(Punainen)
: Videon/signaalin kulkusuunta
A A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
Kytke toisen laitteen tuloliitäntään.
B A/V-liitäntäkaapeli varustettuna S
VIDEO -ominaisuudella
(lisävaruste)
Kun laite kytketään toiseen laitteeseen S
VIDEO -liittimen kautta, ja kun
käytetään A/V-liitäntäkaapelia, joka on
varustettu S VIDEO -ominaisuudella
(lisävaruste), kuvanlaatu on parempi
kuin kytkettäessä A/V-liitäntäkaapelilla.
AUDIO
(Punainen)
VCR- tai DVD/HDD-tallentimet
Kytke valkoiset ja punaiset liittimet
(vasen/oikea äänikanava) sekä S
VIDEO -liitin (S VIDEO -kanava) A/Vliitäntäkaapelissa, joka on varustettu S
VIDEO -ominaisuudella (lisävaruste).
Keltaista liitintä ei tarvitse kytkeä. Jos
kytketään vain S VIDEO -liitin, ääni ei
kulje.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
59
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\07ADV1.fm
Elokuvien kopiointi VCR- tai DVD/HDD-tallentimiin (jatkuu)
b Huomautuksia
• Piilota näytön ilmaisimet, kuten kytketyn
monitorointilaitteen näytössä oleva laskuri,
koskettamalla
(HOME) t
(SETTINGS) t [OUTPUT SETTINGS]
t [DISP OUTPUT] t [LCD PANEL]
(oletusasetus) (s. 84).
• Jos haluat tallentaa päivämäärän ja kellonajan
sekä videokameran asetustiedot, tuo ne näyttöön
(s. 81).
• Jos kytket videokameran monoääniseen
laitteeseen, kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen
liitin toisen laitteen videoliitäntään ja punainen
(oikea kanava) tai valkoinen (vasen kanava)
liitin laitteen äänituloliitäntään.
Kytke videokamera tallentavan laitteen
tuloliitäntöihin.
6 Käynnistä toisto videokamerassa
ja tallennus tallentavassa
laitteessa.
Katso lisätietoja tallennukseen
käytettävän laitteen käyttöohjeesta.
7 Kun kopiointi on valmis, pysäytä
tallentava laite ja sitten
videokamera.
1 Kytke videokameraan virta.
2 Valitse edeltäkäsin
tallennusväline, joka sisältää
kopioitavan elokuvan (s. 25).
3 Paina
(VIEW IMAGES).
Aseta [TV TYPE] näyttölaitteen
ominaisuuksien mukaan (s. 45).
4 Aseta tallennusväline
Laitteen kytkeminen USBkaapelilla
Kun kytketään DVD-kirjoitin tai vastaava,
joka pystyy elokuvan kopiointiin
videokameraan USB-liitännän kautta, voit
kopioida elokuvia kuvalaadun
huonontumatta.
Kytke videokamera pistorasiaan kameran
vakiovarusteisen verkkolaitteen avulla ja
käytä kameraa verkkolaitteella (s. 19).
Katso lisätietoja myös liitettävien laitteiden
käyttöohjeista.
tallennukseen käytettävään
laitteeseen.
Jos tallennukseen käytettävässä
laitteessa on tulokanavan valinta, aseta
se tulotilaan.
5 Kytke videokamera tallentavaan
laitteeseen (VCR tai DVD/HDDtallennin) A/V-liitäntäkaapelilla
(vakiovaruste) 1 tai A/Vliitäntäkaapelilla varustettuna S
VIDEO -ominaisuudella
(lisävaruste) 2.
FI
60
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\07ADV1.fm
1 Kytke videokameraan virta.
Still-kuvien
tulostaminen
(PictBridgeyhteensopiva tulostin)
2 Kytke videokameran
(USB) liitin DVD-kirjoittimeen
käyttämällä vakiovarusteista
USB-kaapelia (s. 127).
[USB SELECT]-näyttö tulee esiin.
sisältää kopioitavan elokuvan.
4 Käynnistä tallennus liitettyyn
Kytke videokamera verkkolaitteen avulla
pistorasiaan (s. 18).
Valitse edeltäkäsin tallennusväline, joka
sisältää tulostettavan still-kuvan (s. 25).
Kytke myös tulostimeen virta.
”Memory Stick PRO Duo”-kortilla olevien
still-kuvien tulostamiseksi aseta kuvat
sisältävä ”Memory Stick PRO Duo”
videokameraan.
Muokkaus
3 Kosketa tallennusvälinettä, joka
Still-kuvia voi tulostaa PictBridgeyhteensopivalla tulostimella kytkemättä
videokameraa tietokoneeseen.
1 Kytke videokameraan virta.
laitteeseen.
Katso lisätietoja kytketyn laitteen
käyttöohjeista.
5 Kun kopiointi on valmis, kosketa
[END] t [YES] ja irrota USBkaapeli.
2 Kytke videokameran
(USB) liitin kirjoittimeen käyttämällä
vakiovarusteista USB-kaapelia
(s. 127).
[USB SELECT]-näyttö tulee esiin.
3 Kosketa [PRINT].
Kun yhteys on luotu, näyttöön tulee
(PictBridge-yhteys).
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
61
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\07ADV1.fm
Still-kuvien tulostaminen (PictBridge-yhteensopiva tulostin) (jatkuu)
4 Kosketa tulostettavaa still-kuvaa.
Tulostuksen lopetus
Still-kuvien INDEX-näytössä kosketa
.
b Huomautuksia
Valittuun kuvaan tulee merkki
.
Paina still-kuvaa ja pidä sitä painettuna
näytöllä vahvistaaksesi valinnan.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
5 Kosketa
(OPTION), määritä
seuraavat asetukset ja kosketa
sitten
.
[COPIES]: Määritä still-kuvasta
tulostettavien kopioiden määrä. Voit
tulostaa korkeintaan 20 kopioita.
[DATE/TIME]: Valitse [DATE],
[DAY&TIME] tai [OFF] (päivämäärää/
kellonaikaa ei tulosteta).
[SIZE]: Valitse paperikoko.
Jos et muuta asetusta, siirry vaiheeseen
6.
6 Kosketa [EXEC] t [YES].
7 Kun näytössä on [Completed.],
kosketa
.
Still-kuvien valintanäyttö tulee
uudelleen näkyviin.
• Voimme taata toiminnan vain käytettäessä
tulostinta, joka on PictBridge-yhteensopiva.
• Katso lisätietoja myös käytettävän tulostimen
käyttöohjeesta.
• Älä yritä suorittaa seuraavia toimia, kun
näytössä on
. Toimintoja ei voi ehkä
suorittaa oikein.
– POWER-kytkimen käyttö
–
(VIEW IMAGES)-painikkeen
painaminen.
– USB-kaapelin irrotus videokamerasta tai
tulostimesta
– ”Memory Stick PRO Duo”-kortin irrotus
videokamerasta
• Jos tulostin lakkaa toimimasta, irrota USBkaapeli, katkaise tulostimen virta, kytke
tulostimen virta uudelleen ja aloita uudelleen
alusta.
• Voit valita vain ne paperikoot, joita tulostin
pystyy käyttämään.
• Joillakin tulostimilla still-kuvan ylä- tai
alareunaa tai vasenta tai oikeaa reunaa voi
säätää. Jos tulostat 16:9 (laajakuva) kuvasuhteella tallennetun still-kuvan, sen vasen
ja oikea reuna voidaan säätää leveäksi.
• Kaikki tulostinmallit eivät ehkä tue päivämäärän
tulostusta. Katso lisätietoja tulostimen
käyttöohjeesta.
• Et saata voida tulostaa seuraavaa:
– still-kuvia, joita on muokattu tietokoneessa
– still-kuvia, jotka on tallennettu toisella
laitteella
– still-kuvia, joiden koko on vähintään 4 Mt
– still-kuvia, joissa on yli 3 680 × 2 760
kuvapistettä
z Vihjeitä
• PictBridge on Camera & Imaging Products
Association (CIPA)- yhteenliittymän
määrittelemä standardi. Still-kuvia voi tulostaa
ilman tietokonetta kytkemällä tulostin suoraan
digitaalivideokameraan tai digitaalikameraan
mallista tai valmistajasta riippumatta.
• Voit tulostaa still-kuvan katsellessasi sitä
koskettamalla
(OPTION).
FI
62
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\08ADV2.fm
Tallennusvälineen käyttö
(MANAGE MEDIA)-luokka
Tämän luokan avulla voit käyttää
tallennusvälineitä eri tarkoituksiin.
REPAIR IMG.DB F.
Voit korjata sisäisen muistin (DCRDVD410E/DVD810E) tai ”Memory Stick
PRO Duo” kuvien tietokantatiedoston
(s. 73).
(MANAGE MEDIA)-luokka
Toiminnot
MOVIE MEDIA SET
Voit valita elokuvien tallennusvälineen
(s. 25).
Tallennusvälineen käyttö
PHOTO MEDIA SET (DCR-DVD410E/
DVD810E)
Voit valita still-kuvien tallennusvälineen
(s. 25).
FINALIZE
Voit tehdä levyistä toistokelpoisia toisilla
laitteilla viimeistelemällä ne (s. 64).
MEDIA INFO
Voit näyttää tallennusvälineen tiedot, kuten
tallennusaika (s. 68).
MEDIA FORMAT
Voit alustaa tallennusvälineen ja palauttaa
tallennustilan käyttöön (s. 69).
UNFINALIZE
Voit poistaa levyn viimeistelyn ja tallentaa
lisää kuvia levylle (s. 71).
DISC SELECT GUIDE
Videokamera antaa neuvoja sopivan levyn
valinnassa käyttötarkoitukseesi (s. 72).
FI
63
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\08ADV2.fm
Levyn tekeminen toistokelpoiseksi muilla
laitteilla (viimeistely)
Viimeistelyn avulla levystä tulee yhteensopiva toisilla laitteilla ja tietokoneen DVD-asemissa
tapahtuvaa toistoa varten.
Ennen viimeistelyä voit valita DVD-valikon tyylin, jossa elokuvaluettelo esitetään (s. 66).
Viimeistelyä tarvitaan riippuen levyn tyypistä.
• DVD-RW/DVD-R/DVD+R DL: Viimeistelyä tarvitaan.
• DVD+RW: Viimeistelyä ei tarvita, paitsi seuraavissa tapauksissa:
1 DVD-valikon luonti
2 toistaminen tietokoneen DVD-asemassa
3 Jos levyllä on lyhyt kokonaistallennusaika (alle 5 min. HQ-tilassa, 8 min. SP-tilassa tai 15
min. LP-tilassa)
b Huomautuksia
• Toiston yhteensopivuutta ei taata kaikkien laitteiden kanssa.
• DVD-valikkoa ei luoda DVD-RW-levyille (VR-tila).
Toimenpidejärjestys
Levyn toistaminen muissa laitteissa ensimmäisen kerran (s.66)
Toistaminen
muilla laitteilla
Viimeistely
Tee halutut asetukset
DVD-valikossa.
Jos 1, 2 tai
3
FI
64
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\08ADV2.fm
Elokuvien lisääminen viimeistellylle levylle (s.71)
Elokuvia ei voi lisätä.
Tee uusi
tallennus
Levyn viimeistelyn poisto.
Elokuvia voidaan lisätä kuten tavallisesti.
Kun DVD-valikko on luotu, vahvistusnäyttö
kehottaa vahvistamaan, että elokuvia halutaan
lisätä.
b Huomautuksia
Tallennusvälineen käyttö
• Easy Handycam -toiminnon aikana (s. 31), vaikka käytetään DVD-RW- tai DVD+RW-levyjä,
lisäelokuvia ei voi tallentaa levylle sen jälkeen, kun se on viimeistelty. Peruuta Easy Handycam-toiminto.
Levyn toistaminen muissa laitteissa elokuvien lisäämisen jälkeen (s.66)
Toistaminen
muilla laitteilla
Viimeistely
Tee halutut asetukset
DVD-valikossa.
Vain jos 1
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
65
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\08ADV2.fm
Levyn tekeminen toistokelpoiseksi muilla laitteilla (viimeistely) (jatkuu)
Levyn viimeistely
b Huomautuksia
• Levyn viimeistelyyn kuluu aikaa muutamasta
minuutista useampaan tuntiin. Mitä vähemmän
materiaalia levylle on tallennettu, sitä
kauemmin sen viimeistely kestää.
5 Kosketa [YES] t [YES].
Viimeistely käynnistyy.
6 Kun viimeistely on valmis,
kosketa
.
1 Aseta videokamera vakaaseen
paikkaan ja kytke verkkolaite
videokameran DC IN -liittimeen.
2 Kytke videokameraan virta.
3 Aseta viimeisteltävä levy.
4 Kosketa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[FINALIZE].
Valitse DVD-valikon tyyli
koskettamalla
(OPTION) t [DVD
MENU] (s. 66).
Mene vaiheeseen 5, jos haluat
viimeistellä levyn käyttämällä
[STYLE1] (oletusasetus).
b Huomautuksia
• Kun viimeistellään kaksipuolista levyä,
kumpikin puoli on viimeisteltävä erikseen.
• Älä kohdista videokameraan iskua tai tärinää,
äläkä poista verkkolaitetta viimeistelyn aikana.
Kun verkkolaite tarvitaan irrottaa, varmista, että
videokameran virta on kytketty pois ja irrota
verkkolaite sen jälkeen, kun
(Elokuva)- tai
(Still-kuva) -merkkivalo sammuu.
Viimeistely käynnistyy uudelleen, kun kytket
verkkolaitteen ja kytket videokameran päälle
jälleen.
z Vihjeitä
• Kun teet asetuksen DVD-valikon luontia varten
ja viimeistelet levyn, DVD-valikko tulee esiin
muutaman sekunnin ajaksi levyn viimeistelyn
aikana.
• Sen jälkeen kun levy on viimeistelty ”
”
liitetään levyn ilmaisimen pohjaan, kuten
”
” jos tila on DVD-RW (VIDEO).
DVD-valikon tyylin valinta
1 Vaiheessa 4 kosketa
[DVD MENU].
(OPTION) t
2 Valitse haluttu tyyli 4:stä kuviotyypistä
painikkeilla
/
.
Valitse [NO MENU], jos et luo DVDvalikkoa.
3 Kosketa
.
FI
66
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\08ADV2.fm
Levyn toisto muissa
laitteissa
b Huomautuksia
• Easy Handycam -toiminnon aikana (s. 31)
DVD-valikon tyyli on pysyvästi [STYLE1].
• Et voi luoda DVD-valikkoa DVD-RW-levylle
(VR-tila).
Levyn toisto muissa laitteissa
Levyn viimeistelyn (s. 64) ansiosta voit
katsella videokameralla kuvattuja elokuvia
muilla DVD-laitteilla. Emme kuitenkaan
takaa asianmukaista toistoa kaikilla
laitteilla.
Voit toistaa DVD+RW-levyjä muilla
laitteilla viimeistelemättä levyä.
b Huomautuksia
• Älä käytä 8 cm CD-sovitinta 8 cm DVD-levyn
kanssa, koska se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
• Varmista, että pystysuoraan asennettu laite
asetetaan sellaiseen asentoon, että levy voidaan
asettaa vaakasuoraan.
• Joitakin levyjä ei voi toistaa joissakin laitteissa,
elokuvat voivat jähmettyä hetkeksi otosten
välillä tai joitakin toimintoja ei voi käyttää.
Tallennusvälineen käyttö
z Vihjeitä
• Laitteet, jotka tukevat tekstitystä, voivat näyttää
tallennuspäivämäärän ja -ajan kohdassa, jossa
tekstitys tavallisesti on (s. 79). Katso lisätietoja
laitteen käyttöohjeista.
• Jos olet luonut DVD-valikon (s. 66), voit valita
halutun otoksen valikosta.
Levyn toistaminen
tietokoneessa
Jos viimeistelet levyn (s. 64), joka
tallennettiin videokameralla, voit toistaa
levyn tietokoneessa, johon on asennettu
DVD-toistosovellus.
b Huomautuksia
• Vaikka käytät DVD+RW-levyä, levy on
viimeisteltävä (s. 64). Muuten seurauksena voi
olla toimintahäiriö.
• Varmista, että tietokoneen DVD-asema voi
toistaa 8 cm DVD-levyjä.
• Älä käytä 8 cm CD-sovitinta 8 cm DVD-levyn
kanssa, koska se voi aiheuttaa toimintahäiriön.
• Levyä ei saateta pystyä toistamaan tai elokuvia
ei saateta pystyä toistamaan tasaisesti joissakin
tietokoneissa.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
67
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\08ADV2.fm
Levyn toisto muissa laitteissa
(jatkuu)
Tallennusvälineen
tietojen tarkistus
• Levylle tallennettuja elokuvia ei voi kopioida
suoraan tietokoneeseen toistoa tai muokkausta
varten.
Voit tarkistaa jäljellä olevan tallennusajan
tai tallennusvälineen tilan, joka on valittu
kohdassa [MOVIE MEDIA SET] (s. 25).
z Vihjeitä
• Katso lisätietoja toiminnoista ja toimenpiteistä
oppaasta ”PMB Guide”, joka löytyy toimitetulta
CD-ROM-levyltä (s. 94).
Levyn nimi
Päivämäärä, jolloin levyä käytettiin
ensimmäisen kerran, tallennetaan.
<esim.>
Kun levyä käytettiin ensimmäisen kerran klo 0:00
1.1.2008:
2008_01_01_00H00M_AM
Kosketa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
INFO].
Voit tarkistaa muita tietoja koskettamalla
.
Kytke näyttö pois käytöstä koskettamalla
.
b Huomautuksia
Levyn nimi
z Vihjeitä
• Levyillä olevat elokuvat tallennetaan seuraaviin
kansioihin:
– DVD-RW (VR-tila)
DVD_RTAV-kansio
– Muut levyt ja tilat
VIDEO_TS-kansio
• Sisäisen muistin (DCR-DVD410E/DVD810E)
ja ”Memory Stick PRO Duo”-kortin
tallennustilan määrä on 1 Mt = 1 048 576 tavua.
Alle 1 Mt kokoisia osia ei oteta huomioon, kun
tallennusvälineen tila esitetään näytössä. Sen
vuoksi käytettävissä tai varattuna olevan tilan
määrä näyttää hieman pienemmältä.
• Koska on olemassa kuvien tietokantatiedoston
alue, käytetty tila ei ole 0 Mt, vaikka suoritat
[MEDIA FORMAT] (s. 69).
z Vihjeitä
• Vain tallennusvälineen tiedot, jotka on valittu
kohdassa [MOVIE MEDIA SET], näytetään.
Muuta tallennusvälineen asetusta tarpeen
mukaan (s. 25).
FI
68
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\08ADV2.fm
Tallennusvälineen alustus
Alustaminen poistaa kaikki kuvat ja
palauttaa tallennusvälineen sen
alkuperäiseen tyhjään tilaan.
Kopioi kuvat toiselle tallennusvälineelle
(s. 52, 59) ennen [MEDIA FORMAT]toiminnon käyttöä välttääksesi tärkeiden
kuvien katoamisen.
Sisäisen muistin (DCRDVD410E/DVD810E) tai
”Memory Stick PRO Duo”-kortin
alustus
1 Kytke verkkolaite videokameran
DC IN -liittimeen, ja kytke sitten
virtajohto pistorasiaan.
6 Kun näytössä on [Completed.],
kosketa
.
b Huomautuksia
• Älä kohdista videokameraan iskua tai tärinää,
äläkä poista verkkolaitetta alustuksen aikana.
• Myös toisessa laitteessa tahattomalta poistolta
suojatut kuvat poistetaan.
• Älä yritä suorittaa seuraavia toimia, kun
näytössä on [Executing...]:
– POWER-kytkimen tai painikkeiden
käyttäminen
– ”Memory Stick PRO Duo”-kortin
irrottaminen alustettaessa ”Memory Stick
PRO Duo”-korttia
Tallennusvälineen käyttö
Levyn alustus
2 Kytke videokameraan virta.
3 Kun alustetaan ”Memory Stick
PRO Duo”, aseta alustettava
”Memory Stick PRO Duo”
videokameraan.
4 Kosketa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [INT. MEMORY]
(DCR-DVD410E/DVD810E) tai
[MEMORY STICK].
DVD-R/DVD+R DL-levyä ei voi
alustaa. Korvaa se uudella levyllä.
Jos alustat viimeisteltyä levyä
• Levy DVD-RW (VIDEO-tila) palaa
viimeistelemättömään tilaan. Levy on
viimeisteltävä uudelleen, jotta sen sisältöä
voidaan katsella toisilla laitteilla.
• Kun käytetään DVD-RW-levyä (VR-tila)/
DVD+RW, alustus poistaa kaikki
viimeistellyn levyn elokuvat. Myös
alustuksen jälkeen näytössä on
tai
. Levyä ei tarvitse viimeistellä
uudelleen ennen toistamista toisissa
laitteissa.*
* Jos haluat luoda DVD-valikon DVD+RWlevylle, viimeistele se uudelleen (s. 66).
5 Kosketa [YES] t [YES].
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
69
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\08ADV2.fm
Tallennusvälineen alustus (jatkuu)
z Vihjeitä
1 Kytke verkkolaite videokameran
• Kun alustat DVD-RW-levyä Easy Handycam toiminnon aikana (s. 31), tallennusmuoto on
pysyvästi VIDEO-tila.
DC IN -liittimeen, ja kytke sitten
virtajohto pistorasiaan.
2 Kytke videokameraan virta.
3 Aseta alustettava levy
videokameraan.
4 Kosketa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [DISC].
x DVD-RW
Valitse tallennusmuoto, [VIDEO] tai
.
[VR] (s. 10), ja kosketa sitten
x DVD+RW
Valitse elokuvan kuvasuhde, [16:9
WIDE] tai [4:3], ja kosketa sitten
.
5 Kosketa [YES].
6 Kun näytössä on [Completed.],
kosketa
.
b Huomautuksia
• Älä kohdista videokameraan iskua tai tärinää,
äläkä poista verkkolaitetta alustuksen aikana.
• Kun käytät kaksipuolista levyä, kumpikin puoli
on alustettava erikseen. Et voi alustaa
kumpaakin puolta eri tallennusmuotoon.
• Kun käytetään DVD+RW-levyä, et voi muuttaa
elokuvan kuvasuhdetta kesken alustuksen.
Alusta levy uudelleen kuvasuhteen
muuttamiseksi.
• Toisissa laitteissa suojattua levyä ei voi alustaa.
Peruuta suojaus alkuperäisessä laitteessa ja
alusta levy sitten.
FI
70
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\08ADV2.fm
Lisäelokuvien tallennus viimeistelyn jälkeen
6 Kun näytössä on [Completed.],
Voit tallentaa lisäelokuvia viimeistellyille
DVD-RW (VIDEO-tila)/DVD+RWlevyille seuraavien vaiheiden jälkeen, jos
levyllä on vapaata tilaa.
Kun käytetään viimeisteltyä DVD-RWlevyä (VR-tila), voit tallentaa lisäelokuvia
levylle ilman ylimääräisiä vaiheita.
b Huomautuksia
• Et voi tallentaa lisäelokuvia DVD-R/
DVD+R DL-levyille viimeistelyn jälkeen.
Käytä uutta levyä.
Kun käytetään DVD-RW (VIDEOtila) (viimeistelyn poisto)
DC IN -liittimeen, ja kytke sitten
virtajohto pistorasiaan.
2 Kytke videokameraan virta.
3 Aseta viimeistelty levy
.
Kun käytetään DVD+RW-levyä
Jos olet luonut DVD-valikon (s. 66)
viimeistelyn aikana, sinun on tehtävät
seuraavat vaiheet ennen lisäelokuvien
tallentamista.
1 Kytke verkkolaite videokameran
DC IN -liittimeen, ja kytke sitten
virtajohto pistorasiaan.
Tallennusvälineen käyttö
1 Kytke verkkolaite videokameran
kosketa
2 Käännä POWER-kytkintä ja kytke
(elokuva) -merkkivalo päälle.
3 Aseta viimeistelty levy
videokameraan.
Esiin tulee vahvistusnäyttö, jossa
kehotetaan vahvistamaan, että haluat
tallentaa lisäelokuvia.
videokameraan.
4 Kosketa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[UNFINALIZE].
5 Kosketa [YES] t [YES].
4 Kosketa [YES] t [YES].
5 Kun näytössä on [Completed.],
kosketa
.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
71
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\08ADV2.fm
Lisäelokuvien tallennus
viimeistelyn jälkeen (jatkuu)
Oikean levyn valinta
(DISC SELECT GUIDE)
b Huomautuksia
Valitse näytöltä oikea valinta, ja saat sitten
tiedon, mikä levy sopii parhaiten
käyttötarkoitukseesi.
• Älä kohdista videokameraan iskua tai tärinää,
äläkä poista verkkolaitetta toimenpiteen aikana.
• Viimeistelyn aikana luotu DVD-valikko
poistetaan.
• Suorita nämä vaiheet levyn molemmille
puolille, kun käytät kaksipuolista levyä.
1 Kosketa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [DISC
SELECT GUIDE].
2 Kosketa sopivaa valintaa
näytössä.
Jos asetat sentyyppisen levyn, joka on
ilmoitettu kohdassa [DISC SELECT
GUIDE], voit alustaa sen valituilla
asetuksilla (s. 69).
FI
72
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\08ADV2.fm
Kuvien tietokantatiedoston korjaaminen
b Huomautuksia
Tässä toiminnossa tarkistetaan kuvien
tietokantatiedosto ja sisäisessä muistissa
olevien elokuvien sekä still-kuvien
yhtenäisyys (DCR-DVD410E/DVD810E)
tai ”Memory Stick PRO Duo”-kortilla
olevien elokuvien yhtenäisyys, ja korjataan
kaikki löydetyt ristiriidat.
• Suojaa videokamera iskuilta ja tärinältä tämän
toiminnon aikana.
• Älä irrota verkkolaitetta tai poista akkua.
• Sinä aikana kun kuvien tietokantatiedostot
”Memory Stick PRO Duo”-kortilla korjataan,
älä poista ”Memory Stick PRO Duo”-korttia.
• Sisäisen muistin (DCR-DVD410E/DVD810E)
ja ”Memory Stick PRO Duo”-kortin
korjaaminen suoritetaan erikseen.
1 Kosketa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t
[REPAIR IMG.DB F.] t [INT.
MEMORY] (DCR-DVD410E/
DVD810E) tai [MEMORY STICK].
Tallennusvälineen käyttö
2 Kosketa [YES].
Videokamera tarkistaa kuvien
tietokantatiedoston.
Jos mitään poikkeavuuksia ei löydy,
kosketa
ja lopeta toiminto.
3 Kosketa [YES].
4 Kun näytössä on [Completed.],
kosketa
.
FI
73
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\08ADV2.fm
Sisäisen muistin tietojen palauttamisen
estäminen (DCR-DVD410E/DVD810E)
[ EMPTY]-toiminnon avulla voit
kirjoittaa sisäiseen muistiin tietoja, joita on
mahdoton ymmärtää. Tällä tavoin
alkuperäisten tietojen palauttamisesta
saattaa tulla vaikeampaa. Kun hävität
videokameran tai annat sen pois,
suosittelemme, että suoritat [ EMPTY]toiminnon.
4 Paina ja pidä . (BACK LIGHT)painiketta painettuna (s. 127).
[
EMPTY]-näyttö tulee näkyviin.
b Huomautuksia
• Jos suoritat [
EMPTY]-toiminnon, kaikki
kuvat poistetaan. Kopioi kuvat toiselle
tallennusvälineelle (s. 52, 59) ennen
[
EMPTY]-toiminnon käyttöä välttääksesi
tärkeiden kuvien katoamisen.
• Et voi suorittaa [
EMPTY]-toimintoa, ellet
kytke verkkolaitetta pistorasiaan.
• Irrota kaikki muut kaapelit paitsi verkkolaite.
• Kun [
EMPTY]-toimintoa suoritetaan, älä
kohdista videokameraan tärinää tai iskuja.
1 Kytke verkkolaite videokameran
DC IN -liittimeen, ja kytke sitten
virtajohto pistorasiaan.
2 Kytke videokameraan virta.
5 Kosketa [YES] t [YES].
6 Kun näytössä on [Completed.],
kosketa
.
b Huomautuksia
• Jos lopetat [
EMPTY]-toiminnon, kun
näytössä on [Executing...], varmista, että
suoritat toiminnon loppuun tekemällä
[
EMPTY] uudelleen ennen videokameran
seuraavaa käyttöä.
3 Kosketa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA
FORMAT] t [INT. MEMORY].
Esiin tulee sisäisen muistin alustuksen
näyttö.
FI
74
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
Videokameran mukauttaminen
Mitä voit tehdä
(SETTINGS)-luokassa
valikossa HOME MENU
Voit muokata tallennustoimintojen ja
käytön asetuksia haluamallasi tavalla.
3 Kosketa haluamaasi
asetustoimintoa.
Käyttö HOME MENU
1 Kytke videokameraan virta ja
paina
Jos haluamaasi toimintoa ei näy
näytössä, vaihda sivua koskettamalla
/ .
(HOME).
(HOME)
4 Kosketa haluamaasi asetusta.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy
näytössä, vaihda sivua koskettamalla
/ .
(HOME)
Videokameran mukauttaminen
(SETTINGS)-luokka
2 Kosketa
5 Muuta asetusta ja kosketa sitten
(SETTINGS).
.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
75
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
Mitä voit tehdä
(jatkuu)
(SETTINGS)-luokassa valikossa
HOME MENU
SOUND/DISP SET*4 (s. 83)
Luokan
(SETTINGS)
asetusten luettelo
MOVIE SETTINGS (s. 77)
Asetukset
Sivu
VOLUME*2
83
BEEP*2
83
LCD BRIGHT
83
Asetukset
Sivu
REC MODE
77
LCD BL LEVEL
83
AUDIO MODE*1
77
LCD COLOR
83
NIGHTSHOT LIGHT
77
VF B.LIGHT
83
WIDE SELECT
77
DIGITAL ZOOM
78
STEADYSHOT
78
Asetukset
Sivu
AUTO SLW SHUTTR
78
TV TYPE
84
GUIDEFRAME
78
DISP OUTPUT
84
REMAINING SET
78
79
SUB-T DATE
INDEX SET*2
79
PHOTO SETTINGS (s. 79)
Asetukset
Sivu
IMAGE SIZE*2
79
OUTPUT SETTINGS (s. 84)
CLOCK/
LANG (s. 85)
Asetukset
Sivu
CLOCK SET*2
22
AREA SET
85
SUMMERTIME
85
LANGUAGE SET*2
85
FILE NO.
80
NIGHTSHOT LIGHT
77
GUIDEFRAME
78
Asetukset
Sivu
FLASH MODE*2*3
80
DEMO MODE
85
FLASH LEVEL*3
80
CALIBRATION
120
REDEYE REDUC*3
81
A.SHUT OFF
86
QUICK ON STBY
86
REMOTE CTRL*3
86
VIEW IMAGES SET (s. 81)
Asetukset
Sivu
DATA CODE
81
DISPLAY
82
GENERAL SET (s. 85)
*1 DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
*2 Nämä toiminnot voi asettaa myös Easy
Handycam -käytön aikana (s. 31).
*3 DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
*4 [SOUND SETTINGS] Easy Handycam toiminnon aikana (s. 31)
FI
76
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
MOVIE SETTINGS
(Elokuvien tallennusasetukset)
AUDIO MODE (DCRDVD115E/DVD310E/
DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
Voit valita äänen tallennusmuodon.
Kosketa 1, ja sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla
/ .
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 75
(OPTION MENU) t sivu 87
Oletusasetukset on merkitty merkinnällä B.
REC MODE
(Tallennustila)
HQ (
)
Normaalilaatuinen tallennus.
(6M (SP))
LP (
2ch STEREO (
)
Tallentaa stereo-ääntä.
NIGHTSHOT LIGHT
Kun tallennukseen käytetään joko
NightShot plus (s. 38)- tai [S.
NIGHTSHOT PLS] (s. 92)-toimintoa, voit
tallentaa selkeämpiä kuvia asettamalla
[NIGHTSHOT LIGHT], joka käyttää
infrapunavaloa (näkymätön). Oletusasetus
on [ON].
b Huomautuksia
)
Erittäin laadukas tallennus.
(9M (HQ))
B SP (
)
Tallentaa 5.1-kanavaista tilaääntä
Videokameran mukauttaminen
Voit valita elokuvan tallennuslaadun
kuvanlaadun 3 eri tasosta.
B 5.1ch SURROUND (
• Vältä peittämästä infrapunaporttia sormilla tai
muilla esineillä (s. 129).
• Irrota lisäobjektiivi (lisävaruste).
• NIGHTSHOT LIGHT]-valoa käytettäessä pisin
kuvausetäisyys on noin 3 metriä.
WIDE SELECT
)
Pidentää tallennusaikaa (pitkäsoitto).
(3M (LP))
b Huomautuksia
• Kun tallennat LP-tilassa, otosten laatu voi olla
normaalia heikompi, tai nopeita liikkeitä
sisältävissä otoksissa voi olla mosaiikkimaisia
häiriöitä, kun elokuvaa toistetaan.
z Vihjeitä
• Katso lisätietoja kunkin tallennustilan
odotetusta tallennusajasta kohdasta sivu 11, 30.
• Voit asettaa tallennustilan erikseen kullekin
tallennusvälineelle (s. 25).
Kuvasuhteen voi valita kytkettävän
television mukaan kuvia tallennettaessa.
Katso myös lisätietoja television
käyttöoppaasta.
B 16:9 WIDE
Tallentaa kuvan niin, että se täyttää 16:9kuvasuhteisen (laajakuvaisen) television
kuvaruudun.
4:3 (
)
Tallentaa kuvan niin, että se täyttää 4:3kuvasuhteisen television kuvaruudun.
b Huomautuksia
• Valitse [TV TYPE]-asetus toistoa varten
kytketyn television mukaan (s. 45).
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
77
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
MOVIE SETTINGS (Jatkuu)
DIGITAL ZOOM
Voit valita maksimizooomaustason, jos
haluat käyttää suurempaa kuin optisen
zoomauksen suurennosta. Huomaa, että
kuvan laatu huononee digitaalista zoomausta
käytettäessä.
Palkin oikea puoli ilmaisee digitaalisen
zoomauskertoimen. Zoomausalue tulee
näkyviin, kun valitset zoomaustason.
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
B OFF
Korkeintaan 40 × zoomaus suoritetaan
optisesti.
80×
Korkeintaan 40 × zoomaus suoritetaan
optisesti ja tätä suurempi zoomaus 80 ×
zoomaukseen saakka suoritetaan
digitaalisesti.
2000×
Korkeintaan 40 × zoomaus suoritetaan
optisesti ja tätä suurempi zoomaus 2 000 ×
zoomaukseen saakka suoritetaan
digitaalisesti.
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
B OFF
Korkeintaan 25 × zoomaus suoritetaan
optisesti.
50×
Korkeintaan 25 × zoomaus suoritetaan
optisesti ja tätä suurempi zoomaus 50 ×
zoomaukseen saakka suoritetaan
digitaalisesti.
2000×
Korkeintaan 25 × zoomaus suoritetaan
optisesti ja tätä suurempi zoomaus 2 000 ×
zoomaukseen saakka suoritetaan
digitaalisesti.
STEADYSHOT
Voit kompensoida kameran tärinää. Kun
valitset [STEADYSHOT]-asetukseksi
[OFF] ( ), jos käytät kuvauksessa
jalustaa (lisävaruste), tällöin kuvasta tulee
luonnollinen. Oletusasetus on [ON].
AUTO SLW SHUTTR
(Automaattinen hidas
suljin)
Pimeässä paikassa kuvattaessa
valotusajaksi asetetaan automaattisesti 1/25
sekuntia. Oletusasetus on [ON].
GUIDEFRAME
Valitsemalla [GUIDEFRAME]-asetukseksi
[ON] saat näkyviin kehyksen, jonka avulla
voit tarkistaa kohteen vaaka- tai
pystysuuntaisuuden.
Kehys ei tallennu kuvaan. Paina DISP/
BATT INFO kehyksen poistamiseksi.
Oletusasetus on [OFF].
z Vihjeitä
• Kun sijoitat kohteen kehyksen keskelle,
sommittelusta tulee tasapainoinen.
REMAINING SET
B ON
Jäljellä olevan tallennusvälineen
kapasiteetin ilmaisin on aina näkyvissä.
AUTO
Näyttää elokuvan jäljellä olevan
tallennusajan noin 8 sekunnin ajan
seuraavissa tilanteissa.
– Kun videokamera tunnistaa jäljellä
olevan tallennusvälineen kapasiteetin,
kun POWER-kytkin on asetettu asentoon
(elokuva).
FI
78
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
PHOTO SETTINGS
(Still-kuvien tallennusasetukset)
– Kun painat DISP/BATT INFO tuodaksesi
ilmaisimen näkyviin POWER-kytkimen
ollessa asennossa
(elokuva).
– Kun valitset elokuvan tallennustilan
HOME MENU -valikossa.
b Huomautuksia
• Jos elokuvien jäljellä oleva tallennusaika on alle
5 minuuttia, ilmaisin pysyy näkyvissä.
SUB-T DATE
Voit näyttää tallennuspäivämäärän ja
kellonajan, kun levyä toistetaan laitteella,
jossa on tekstityksen näyttötoiminto.
Oletusasetus on [ON].
Katso lisätietoja myös toistolaitteen
käyttöohjeesta.
b Huomautuksia
S
INDEX SET
Videokamera tunnistaa kasvot
automaattisesti elokuvaa kuvattaessa.
Oletusasetus on [ON].
Kasvokuvakkeet ja niiden
merkitykset
: Tämä kuvake tulee esiin asetukselle
[ON].
: Tämä kuvake vilkkuu, kun
videokamera tunnistaa kasvot. Kuvake
lopettaa vilkkumisen, kun kasvot on
tallennettu Face Index -hakemistoon.
: Tämä kuva tulee esiin, kun kasvoja ei
voi tallentaa Face Index -hakemistoon.
Jos haluat toistaa otoksia käyttäen Face
Index, katso sivu 42.
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 75
(OPTION MENU) t sivu 87
Oletusasetukset on merkitty merkinnällä B.
IMAGE SIZE
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
B VGA (0.3M) (
640 × 480)
Videokameran mukauttaminen
• Et voi asettaa [SUB-T DATE]-toimintoa
sisäiselle muistille (DCR-DVD410E/
DVD810E) tai ”Memory Stick PRO Duo”kortille.
Kosketa 1, ja sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla
/ .
Tallentaa still-kuvat tarkasti kuvasuhteella
4:3.
640 × 360)
0.2M (
Tallentaa still-kuvat tarkasti 16:9
(laajakuva) -kuvasuhteella.
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
B 1.0M (
1152 × 864)
Tallentaa still-kuvat tarkasti kuvasuhteella
4:3.
0.7M (
1152 × 648)
Tallentaa still-kuvat tarkasti 16:9
(laajakuva) -kuvasuhteella.
VGA (0.3M) (
640 × 480)
Tallentaa maksimimäärän still-kuvia
tarkasti kuvasuhteella 4:3.
b Huomautuksia
• Elokuvassa tunnistettujen kasvojen määrä on
rajoitettu.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
79
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
PHOTO SETTINGS (Jatkuu)
Sisäiseen muistiin tallennettavien
still-kuvien määrä (DCR-DVD410E/
DVD810E)
Voit tallentaa jopa 9 999 still-kuvaa
sisäiseen muistiin. Still-kuvien
tallennusmäärä vaihtelee
tallennusolosuhteiden mukaan.
”Memory Stick PRO Duo”-kortille
tallennettavien kuvien määrä (n.)
512 Mt
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
1,0 M
1152 × 864
VGA (0,3 M)
640 × 480
880
1800
3700
7200
14500
2800
5800
11500
23000
47000
b Huomautuksia
• Taulukon luvut pätevät, kun käytetään ”Memory
Stick PRO Duo”-korttia, jonka on valmistanut
Sony Corporation. Still-kuvien tallennusmäärä
vaihtelee tallennusolosuhteiden tai ”Memory
Stick”-kortin tyypin mukaan.
z Vihjeitä
• Voit käyttää ”Memory Stick PRO Duo”-korttia,
jonka kapasiteetti on korkeintaan 256 Mt stillkuvien tallennukseen.
• Taulukon luvut ovat still-kuvien
tallennusmääriä maksimikuvakoolla, jota
videokameralla voi tallentaa.
Tarkista todellinen tallennettava määrä näytöltä,
kun tallennat still-kuvia (s. 131).
FILE NO. (Tiedoston
numero)
NIGHTSHOT LIGHT
Katso sivu 77.
GUIDEFRAME
Katso sivu 78.
FLASH MODE (DCRDVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
Voit asettaa tämän toiminnon, kun käytät
ulkoista salamavaloa (lisävaruste), joka on
yhteensopiva videokameran kanssa.
B ON ( )
Välähtää joka kerta.
AUTO
Välähtää automaattisesti.
b Huomautuksia
• Poista pöly salamavalon pinnalta ennen sen
käyttöä. Lämmön aiheuttama värjäytyminen tai
valon edessä oleva pöly voi heikentää salaman
tehoa.
• Jos käytät salamavaloa kirkkaassa
valaistuksessa kuvatessasi esimerkiksi
taustavalaistua kohdetta, salamavalosta ei
välttämättä ole apua.
FLASH LEVEL (DCRDVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
Voit asettaa tämän toiminnon, kun käytät
ulkoista salamavaloa (lisävaruste), joka on
yhteensopiva videokameran kanssa.
HIGH(
B SERIES
Antaa tiedostonumeroita järjestyksessä,
vaikka ”Memory Stick PRO Duo”
korvataan uudella.
)
Suurentaa salamavalon voimakkuutta.
B NORMAL( )
LOW(
)
Pienentää salamavalon voimakkuutta.
RESET
Antaa erillisen tiedoston numeron
jokaiselle ”Memory Stick PRO Duo”kortille.
FI
80
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
VIEW IMAGES SET
(Näytön mukauttamisen asetukset)
REDEYE REDUC
(Punasilmäisyyden
vähennys) (DCRDVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
Voit asettaa tämän toiminnon, kun tallennat
still-kuvia ja käytät ulkoista salamavaloa
(lisävaruste), joka on yhteensopiva
videokameran kanssa. Jos asetat [FLASH
MODE] (s. 80) tilaan [AUTO] tai [ON],
kun [REDEYE REDUC] on asetettu tilaan
[ON],
tulee esiin näytölle. Voit estää
punasilmäisyyden aktivoimalla
esisalamavalon ennen kuvausta.
b Huomautuksia
• Kuvattavien henkilöiden erot ja muut olosuhteet
voivat aiheuttaa sen, ettei punasilmäisyyden
vähennys saata toimia toivotulla tavalla.
Kosketa 1, ja sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla
/ .
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 75
(OPTION MENU) t sivu 87
Oletusasetukset on merkitty merkinnällä B.
DATA CODE
Videokameran mukauttaminen
Videokamera näyttää toiston aikana
kuvauksen aikana automaattisesti
tallennetut tiedot (datakoodin).
B OFF
Datakoodi ei ole näkyvissä.
DATE/TIME
Päivämäärä ja kellonaika ovat näkyvissä.
CAMERA DATA
Näyttää kameran asetustiedot.
DATE/TIME
A Päivä
B Aika
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
81
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
VIEW IMAGES SET (Jatkuu)
CAMERA DATA
DISPLAY
Elokuva
Voit valita VISUAL INDEX -näytössä tai
toistoluettelossa näkyvien pienoiskuvien
määrän.
Pienoiskuva
Sanasto (s. 133)
B ZOOM LINK
Muuttaa pienoiskuvien määrää (6 tai 12)
videokameran zoomausvivun avulla.*
6IMAGES
Still-kuva
Näkyvissä on 6 pienoiskuvaa.
12IMAGES
Näkyvissä on 12 pienoiskuvaa.
C SteadyShot pois päältä
D Kirkkaus
E Valkotasapaino
F Vahvistus
G Suljinaika
H Aukon arvo
I Valotus
* Voit käyttää LCD-näytön viereisiä tai
kaukosäätimen zoomauspainikkeita (DCRDVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E).
z Vihjeitä
•
tulee esiin seuraavissa tapauksissa.
– Videokameralla tallennetut still-kuvat
käyttäen lisävarusteista salamavaloa (DCRDVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E)
– Muilla kameroilla salamavaloa käyttämällä
tallennetut still-kuvat
• Kun videokamera on liitetty televisioon,
datakoodi näkyy television kuvaruudussa.
• Ilmaisin suorittaa seuraavat jaksot, kun painat
DATA CODE kaukosäätimessä: [DATE/TIME]
t [CAMERA DATA] t [OFF] (ei ilmaisinta)
(DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E).
• Näytössä näkyy viivoja [--:--:--] riippuen
tallennusvälineen tilasta.
FI
82
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
SOUND/DISP SET
(Äänen ja näytön asetukset)
LCD BL LEVEL (LCDnäytön taustavalon
voimakkuus)
Voit säätää LCD-näytön taustavalon
kirkkautta.
Kosketa 1, ja sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla
/ .
B NORMAL
Normaali kirkkaus.
BRIGHT
Tekee LCD-näytöstä kirkkaamman.
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 75
(OPTION MENU) t sivu 87
b Huomautuksia
B ON
z Vihjeitä
Oletusasetukset on merkitty merkinnällä B.
VOLUME
Kosketa
/
ja säädä
äänenvoimakkuutta (s. 42).
Videokamera soittaa sävelen, kun
käynnistät tai lopetat kuvauksen tai käytät
kosketuspaneelia.
Videokameran mukauttaminen
BEEP
• Jos videokamera liitetään ulkoiseen
virtalähteeseen, [BRIGHT]-asetus valitaan
automaattisesti.
• Kun asetukseksi valitaan [BRIGHT], akun
käyttöaika on tallennuksen aikana normaalia
lyhyempi.
• Jos avaat LCD-paneelin 180 asteen kulmaan
niin, että näyttö on ulospäin, ja asetat LCDpaneelin videokameran runkoa vasten,
asetukseksi vaihtuu automaattisesti
[NORMAL].
• Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.
LCD COLOR
OFF
Peruuttaa sävelen ja sulkimen äänen.
Voit säätää LCD-näytön värikylläisyyttä
koskettamalla
/
.
LCD BRIGHT
Voit säätää LCD-näytön kirkkautta.
1 Säädä kirkkautta koskettamalla
.
2 Kosketa
.
Alhainen kylläisyys
/
z Vihjeitä
• Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.
Suuri kylläisyys
z Vihjeitä
• Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.
VF B.LIGHT (Etsimen
taustavalo)
Voit säätää etsimen kirkkautta.
B NORMAL
Normaali kirkkaus.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
83
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
SOUND/DISP SET (jatkuu)
OUTPUT SETTINGS
(Muiden laitteiden kytkentäasetukset)
BRIGHT
Tekee etsimen näytöstä kirkkaamman.
b Huomautuksia
• Jos videokamera liitetään ulkoiseen
virtalähteeseen, [BRIGHT]-asetus valitaan
automaattisesti.
• Kun asetukseksi valitaan [BRIGHT], akun
käyttöaika on tallennuksen aikana normaalia
lyhyempi.
z Vihjeitä
• Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.
Kosketa 1, ja sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla
/ .
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 75
Oletusasetukset on merkitty merkinnällä B.
TV TYPE
Katso sivu 45.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Näyttää asetuksia, kuten aikakoodin LCDnäytössä ja etsimessä.
V-OUT/PANEL
Näyttää asetuksia, kuten aikakoodin,
television kuvaruudussa, LCD-näytössä ja
etsimessä.
FI
84
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
CLOCK/ LANG
GENERAL SET
(Kellonajan ja kielen asetukset)
(Muut asetukset)
Kosketa 1, ja sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla
/ .
Kosketa 1, ja sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla
/ .
Asetusten määritys
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 75
(HOME MENU) t sivu 75
Oletusasetukset on merkitty merkinnällä B.
CLOCK SET
Katso sivu 22.
DEMO MODE
AREA SET
SUMMERTIME
Tätä asetusta voi muuttaa pysäyttämättä
kelloa.
Valitsemalla asetukseksi [ON] siirrät kelloa
1 tunnin eteenpäin.
LANGUAGE SET
LCD-näytön tekstien kielen voi vaihtaa.
Videokameran mukauttaminen
Aikaeroa voi muuttaa pysäyttämättä kelloa.
Voit asettaa paikallisen ajan painikkeilla
/ , kun käytät videokameraasi muilla
aika-alueilla.
Jos haluat tietoja aikavyöhykkeistä, katso
sivu 113.
Voit katsella esityksen noin 10 minuutissa
sen jälkeen, kun käännät POWERkytkimen asentoon
(elokuva).
Oletusasetus on [ON].
z Vihjeitä
• Esitys keskeytyy seuraavissa tilanteissa.
– Kun painat START/STOP.
– Kun painat DUBBING (DCR-DVD410E/
DVD810E).
– Kun kosketat näyttöä esittelyn aikana (esittely
alkaa uudelleen noin 10 minuutin kuluttua)
– Kun siirrät levyn kannen OPEN-kytkintä.
– Kun siirrät POWER-kytkimen still-kuvien
tallennusasentoon.
– Kun painat
(HOME)/
(VIEW
IMAGES).
CALIBRATION
Katso sivu 120.
z Vihjeitä
• Jos haluamaasi kieltä ei ole vaihtoehtojen
joukossa, voit valita vaihtoehdon [ENG[SIMP]]
(yksinkertaistettu englanti).
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
85
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
GENERAL SET (Jatkuu)
A.SHUT OFF
(Automaattinen
virrankatkaisu)
B 5min
Jos videokameraa ei käytetä noin 5
minuuttiin, videokamerasta katkeaa virta
automaattisesti.
NEVER
Videokameran virta ei katkea
automaattisesti.
b Huomautuksia
• Kun videokamera kytketään pistorasiaan,
[A.SHUT OFF]-asetukseksi vaihtuu
automaattisesti [NEVER].
QUICK ON STBY
Voit asettaa ajan, jonka jälkeen
videokamera sammuu automaattisesti
torkkutilassa. Oletusasetus on [10min].
b Huomautuksia
• [A.SHUT OFF] ei toimi torkkutilassa (s. 38).
REMOTE CTRL
(Kaukosäädin) (DCRDVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E)
Voit käyttää toimitettua kaukosäädintä
(s. 130). Oletusasetus on [ON].
z Vihjeitä
• Aseta [OFF], jos haluat estää videokameraa
reagoimasta toisen VCR-laitteen kaukosäätimen
lähettämiin komentoihin.
FI
86
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
Toimintojen aktivointi käyttäen
MENU -valikkoa
OPTION MENU näyttää samanlaiselta
kuin pikavalikko, joka avataan
tietokoneessa napsauttamalla hiiren
kakkospainiketta.
Käytettävissä olevat toiminnot tulevat esiin.
3 Muuta asetusta ja kosketa sitten
.
b Huomautuksia
Käyttö OPTION MENU
1 Videokameran käytön aikana
kosketa näytössä
OPTION
(OPTION).
• Näytössä näkyvät välilehdet ja toiminnot
määräytyvät videokameran kulloisenkin
tallennus-/toistotilan mukaan.
• Jotkin toiminnot näkyvät ilman välilehteä.
• OPTION MENU-valikkoa ei voi käyttää Easy
Handycam -toiminnon aikana (s. 31).
(OPTION)
Videokameran mukauttaminen
Välilehti
2 Kosketa haluamaasi asetusta.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy
näytössä, vaihda sivua koskettamalla
toista välilehteä.
Jos toimintoa ei ole missään
välilehdessä, toimintoa ei voi käyttää
kyseisessä tilanteessa.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
87
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
Toimintojen aktivointi käyttäen
Valikon tallennusasetukset
OPTION MENU
*
Asetukset
OPTION MENU -valikkoa (jatkuu)
Valikon katseluasetukset
OPTION MENU
Sivu
-välilehti
Asetukset
*
Sivu
-välilehti
48
FOCUS
-
89
DELETE**
a
SPOT FOCUS
-
89
DELETE by date**
a
48
TELE MACRO
-
89
DELETE ALL**
a
48
EXPOSURE
-
90
SPOT METER
-
90
SCENE SELECTION
-
90
DIVIDE
a
55
WHITE BAL.
-
91
ERASE**
a
57
COLOR SLOW SHTR
-
92
ERASE ALL**
a
57
S. NIGHTSHOT PLS
-
92
MOVE**
a
57
FADER
-
92
-- (Välilehti määräytyy tilanteen mukaan/
ei välilehteä)
D.EFFECT
-
93
ADD**
a
93
ADD by date**
a
56
ADD ALL**
a
56
PRINT
a
61
77
SLIDE SHOW
-
44
93
VOLUME
a
83
93
DATA CODE
a
81
79
SLIDE SHOW SET
-
44
93
COPIES
-
61
80
DATE/TIME
-
61
SIZE
-
61
DVD MENU
-
66
-välilehti
-
PICT.EFFECT
-välilehti
REC MODE
a
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
FLASH MODE**
a
a
* Myös HOME MENU -valikkoon sisältyvät
asetukset.
** DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
-välilehti
56
* Myös HOME MENU -valikkoon sisältyvät
asetukset.
** Nämä asetukset ovat käytössä myös HOME
MENU -valikossa mutta eri nimillä.
FI
88
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
Toimintojen asetus
Seuraavassa on kuvattu toiminnot, joiden
asetukset voi määrittää vain OPTION
MENU-valikossa.
Oletusasetukset on merkitty merkinnällä B.
FOCUS
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti.
Valitse tämä asetus, jos haluat tarkentaa
tiettyyn kuvassa olevaan kohteeseen.
Voit säätää tarkennuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO] t
vaiheessa
1.
b Huomautuksia
• Videokameran ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, joka vielä säilyttää kuvan
tarkkuuden, on laajakulma-asennossa noin 1 cm
ja teleasennossa noin 80 cm.
z Vihjeitä
• Tarkennus on helpompaa siirtämällä
zoomausvipua asentoa T (telekuvaus) kohti.
Säädä sitten zoomaus kuvaukseen sopivaksi
siirtämällä vipua asentoa W (laajakulma) kohti.
Jos haluat tallentaa lähellä olevan kohteen, siirrä
zoomausvipua asentoa W (laajakulma) kohti ja
säädä tarkennus.
• Kuvausetäisyystieto (etäisyys, jolla kohde
tarkennetaan, kun valoa on vähän ja
tarkennuksen säätö vaikeaa) tulee esiin
muutamaksi sekunniksi seuraavissa tapauksissa.
(Sitä ei näytetä oikein, jos käytät lisäobjektiivia
(lisävaruste).)
– Kun siirrytään automaattisesta tarkennuksesta
manuaaliseen.
– Kun tarkennus asetetaan manuaalisesti.
SPOT FOCUS
Voit valita ja säätää tarkennuspisteen sekä
tarkentaa kohteeseen, joka ei ole kuvan
keskellä.
1 Kosketa kohdetta näytössä.
9 tulee näyttöön.
2 Kosketa [END].
Voit säätää tarkennuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO] t [END] vaiheessa
1.
Videokameran mukauttaminen
1 Kosketa [MANUAL].
9 tulee näyttöön.
2 Kosketa
(tarkennus lähellä oleviin
kohteisiin)/
(tarkennus kaukana
oleviin kohteisiin) ja tarkenna kuvaa.
Näyttöön tulee , kun tarkennusta ei voi
säätää enää lähemmäksi, ja näyttöön tulee
, kun tarkennusta ei voi säätää enää
kauemmaksi.
3 Kosketa
.
OPTION MENU-valikossa
b Huomautuksia
• Jos asetat [SPOT FOCUS], [FOCUS]asetukseksi tulee automaattisesti [MANUAL].
TELE MACRO
Tämä toiminto on kätevä, jos kuvaat pieniä
kohteita, kuten kukkia tai hyönteisiä. Voit
kuvata taustan epäterävänä niin, että kohde
erottuu selvästi.
Kun asetat [TELE MACRO] tilaan [ON]
( ), zoomaus (s. 37) siirtyy T
(telekuvaus) -puolen maksimiin
automaattisesti, ja voit kuvata lähellä olevia
kohteita.
– DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Etäisyyteen 43 cm saakka
– DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Etäisyyteen 38 cm saakka
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
89
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
Toimintojen asetus
OPTION MENU -valikossa (jatkuu)
Voit poistaa toiminnon käytöstä
koskettamalla [OFF] tai siirtämällä
zoomauksen laajakulma-asentoon (Wpuoli).
1 Kosketa näytössä kohtaa, jonka valotuksen
haluat säätää ja lukita.
tulee näyttöön.
2 Kosketa [END].
b Huomautuksia
Voit palata automaattivalotuksen käyttöön
koskettamalla [AUTO] t [END] vaiheessa
1.
• Kaukaista kohdetta kuvattaessa tarkentaminen
voi olla vaikeaa ja viedä aikaa.
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 89), jos automaattitarkennus ei onnistu.
b Huomautuksia
• Jos asetat [SPOT METER], [EXPOSURE]asetukseksi tulee automaattisesti [MANUAL].
EXPOSURE
Voit säätää kuvan kirkkautta manuaalisesti.
Säädä kirkkautta, kun kohde on liian kirkas
tai liian tumma verrattuna taustaan.
SCENE SELECTION
Voit tallentaa kuvia tehokkaasti eri
olosuhteissa [SCENE SELECTION]toiminnolla.
B AUTO
Valitse tämä toiminto kuvien automaattista
tallennusta varten ilman [SCENE
SELECTION]-toimintoa.
1 Kosketa [MANUAL].
tulee näyttöön.
2 Säädä valotusta koskettamalla
3 Kosketa
.
TWILIGHT* (
/
.
Voit palata automaattivalotuksen käyttöön
koskettamalla [AUTO] t
vaiheessa
1.
SPOT METER
(Monipuolinen
pistemittaus)
Voit säätää kuvauskohteen valotusta ja
lukita valotuksen sopivaksi, vaikka kohteen
takana olisi voimakas valonlähde
(esimerkiksi kohdevalaisin
teatterinäyttämöllä).
)
Valitse tämä toiminto kuvataksesi
yönäkymää kadottamatta tunnelmaa.
CANDLE ( )
Valitsemalla tämän toiminnon kuvatessasi
kynttilänvaloa tunnelma säilyy.
SUNRISE&SUNSET* (
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
auringonlaskua tai -nousua tunnelman
säilyttäen.
FI
90
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
FIREWORKS* (
)
SNOW** (
Valitse tämä, jos haluat kuvata ilotulitusta
tunnelman säilyttäen.
LANDSCAPE* (
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
kaukana olevan kohteen selkeänä. Tämä
tila estää myös videokameraa
tarkentamasta kameran ja kohteen välissä
olevaan ikkunalasiin tai ikkunan
metalliverkkoon.
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
valkoista maisemaa.
* Videokamera on asetettu tarkentamaan vain
kaukaisiin kohteisiin.
** Videokameraa on asetettu siten, ettei se
tarkenna lähellä oleviin kohteisiin.
b Huomautuksia
• [WHITE BAL.]-asetus tyhjennetään, kun asetat
[SCENE SELECTION].
WHITE BAL.
(Valkotasapaino)
PORTRAIT (
)
Väritasapainon voi säätää
kuvausympäristön kirkkauden mukaan.
B AUTO
Videokamera säätää valkotasapainon
automaattisesti.
OUTDOOR (
SPOTLIGHT** (
Videokameran mukauttaminen
Valitse tämä asetus korostamaan
kuvauskohdetta, esimerkiksi henkilöä tai
kukkia, luomalla kohteelle pehmeän
taustan.
)
Valkotasapaino on säädetty seuraavien
kuvausolosuhteiden mukaiseksi:
)
Valitse tämä asetus estämään esimerkiksi
ihmiskasvojen tallentumisen liian vaaleina
kuvattaessa voimakkaassa valaistuksessa.
– ulkotila
– yönäkymä, neonvalot ja ilotulitus
– auringonnousu tai -lasku
– päivänvaloa tuottavien loistevalojen
valaistus
INDOOR (n)
SPORTS** (Urheilutunti) (
)
Valitse tämä minimoidaksesi tärinää, kun
kuvaat nopeasti liikkuvia kohteita.
BEACH** (
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
meren tai järven täyteläisen sinisenä.
Valkotasapaino on säädetty seuraavien
kuvausolosuhteiden mukaiseksi:
– sisätila
– juhlat tai studiot, joissa valaistusolosuhteet
voivat muuttua nopeasti
– studioiden videovalot tai natrium- tai
hehkulampun valaistus
ONE PUSH (
)
Videokamera säätää valkotasapainon
ympäristön valaistuksen mukaan.
1 Kosketa [ONE PUSH].
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
91
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
Toimintojen asetus
OPTION MENU -valikossa (jatkuu)
2 Kohdista kuvausympäristössä kamera
ensin paperiarkkiin tai muuhun
valkoiseen esineeseen niin, että esine
täyttää koko näytön.
3 Kosketa [
].
vilkkuu nopeasti. Kun
valkotasapaino on säädetty ja
tallennettu muistiin, ilmaisin lakkaa
vilkkumasta.
b Huomautuksia
• Aseta [WHITE BAL.] tilaan [AUTO] tai säädä
väri [ONE PUSH]-toiminnolla, jos tila on
valaistu valkoisilla tai viileän sävyisillä
loistevalaisimilla.
• Kun valitset [ONE PUSH], pidä kamera
kohdistettuna valkoisiin kohteisiin, kun
vilkkuu nopeasti.
vilkkuu hitaasti, jos [ONE PUSH]-asetus
•
ei onnistunut.
• Kun [ONE PUSH] on valittu ja jos
vilkkuu
edelleen, vaikka koskettaisit
, valitse
[WHITE BAL.]-asetukseksi [AUTO].
• Jos asetat [WHITE BAL.], [SCENE
SELECTION]-asetukseksi tulee automaattisesti
[AUTO].
z Vihjeitä
• Jos vaihdoit akun tai siirsit videokameran
ulkotiloihin tai ulkotiloista sisään, kun valittuna
on [AUTO], suuntaa videokamera lähellä
olevaan valkoiseen kohteeseen [AUTO]toiminnolla 10 sekunniksi paremman
väritasapainon saavuttamiseksi.
• Jos vaihdoit [SCENE SELECTION]-asetuksen
tai siirsit videokameran ulkotiloihin tai
ulkotiloista sisään [ONE PUSH]-toiminnolla
suoritetun valkotasapainon asetuksen aikana,
toiminto [ONE PUSH] on toistettava.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Kun asetat [COLOR SLOW SHTR] tilaan
[ON], voit kuvata kohteen väreiltään
tavallista kirkkaampana pimeissäkin
paikoissa.
tulee näyttöön.
Kun haluat poistaa [COLOR SLOW
SHTR]-toiminnon käytöstä, kosketa [OFF].
b Huomautuksia
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 89), jos automaattitarkennus ei onnistu.
• Videokameran suljinaika muuttuu kirkkauden
mukaan, mikä voi johtaa kuvan liikkeen
hidastumiseen.
S. NIGHTSHOT PLS
(Super NightShot plus)
Kuva tallentuu korkeintaan 16-kertaisella
herkkyydellä verrattuna NightShot plustallennuksen herkkyyteen, jos asetat [S.
NIGHTSHOT PLS] tilaan [ON], kun
NIGHTSHOT PLUS-kytkin (s. 38) on
myös asetettu asentoon ON.
tulee näyttöön.
Kun haluat palata normaaliin asetukseen,
valitse [S. NIGHTSHOT PLS]-asetukseksi
[OFF].
b Huomautuksia
• Älä käytä [S. NIGHTSHOT PLS]-toimintoa
kirkkaasti valaistussa ympäristössä. Muutoin
videokamera voi vioittua.
• Vältä peittämästä infrapunaporttia sormilla tai
muilla esineillä (s. 129).
• Irrota lisäobjektiivi (lisävaruste).
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 89), jos automaattitarkennus ei onnistu.
• Videokameran suljinaika muuttuu kirkkauden
mukaan, mikä voi johtaa kuvan liikkeen
hidastumiseen.
FADER
Voit tallentaa seuraavat vaihtotehosteet,
mitkä lisäävät tauon otosten väliin.
1 Valitse haluamasi tehoste [STBY]-tilassa
(alkunoston aikana) tai [REC]-tilassa
(loppuhäivytyksen aikana) ja kosketa sitten
.
2 Paina START/STOP.
Nosto-/häivytysilmaisin lakkaa
vilkkumasta ja katoaa, kun alkunosto tai
loppuhäivytys on suoritettu.
FI
92
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\09SET.fm
Voit poistaa nosto-/häivytystoiminnon
käytöstä ennen sen toiminnan alkamista
koskettamalla [OFF] vaiheessa 1.
Jos painat START/STOP, asetus
tyhjennetään.
STBY
BLT-IN ZOOM MIC
Kun asetat [BLT-IN ZOOM MIC] tilaan
[ON] (
), voit tallentaa suuntaavan
äänen, kun siirrät zoomausvipua.
Oletusasetus on [OFF].
REC
Loppuhäivytys
Alkunosto
WHITE FADER
MICREF LEVEL
Voit valita mikrofonin tason äänen
tallentamista varten.
Valitse [LOW], kun haluat äänittää
voimakasta ääntä, esimerkiksi konsertissa.
BLACK FADER
B NORMAL
Tallentaa erilaisia tilaääniä ja muuntaa ne
sopivalle voimakkuustasolle.
D.EFFECT
(Digitaalitehoste)
Kun haluat poistaa [D.EFFECT]-toiminnon
käytöstä, kosketa [OFF].
PICT.EFFECT
(Kuvatehoste)
Voit lisätä erikoistehosteita kuvaan
tallennuksen aikana.
tulee näyttöön.
)
Tallentaa tilaäänen luonnollisena. Tämä
asetus sopii puheäänen tallennukseen.
Videokameran mukauttaminen
Kun asetat [OLD MOVIE],
tulee
näyttöön ja voit lisätä kuviin
vanhanaikaisen elokuvan sävyisen
tunnelman.
LOW (
SELF-TIMER
Kun asetat [SELF-TIMER] tilaan [ON],
näyttöön tulee .
Kun painat PHOTO, videokamera alkaa
laskea alaspäin ja se kuvaa still-kuvan noin
10 sekunnin kuluttua.
Voit peruuttaa kuvauksen koskettamalla
[RESET].
Voit poistaa vitkalaukaisimen käytöstä
valitsemalla [OFF].
z Vihjeitä
B OFF
[PICT.EFFECT]-asetus ei ole käytössä.
SEPIA
• Voit käyttää toimintoa myös painamalla
PHOTO kaukosäätimessä (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E) (s. 130).
Kuvat näkyvät seepian sävyisinä.
B&W
Kuvat näkyvät mustavalkoisina.
PASTEL
Kuvat näkyvät pastellipiirrosten kaltaisina.
FI
93
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\10PC.fm
Toiminnot tietokoneen kanssa
Mitä voit tehdä Windows-tietokoneella
Kun ”Picture Motion Browser” -ohjelmisto
on asennettu Windows-tietokoneeseen
videokameran vakiovarusteiselta CDROM-levyltä, voidaan käyttää seuraavassa
kuvattuja toimintoja.
x Videokameralla kuvattujen kuvien
tuonti tietokoneeseen
x Tietokoneeseen tuotujen kuvien
tarkastelu
x DVD-levyn luonti
x Levyn kopiointi
t Video Disc Copier
Katso lisätietoja ”Picture Motion Browser”ohjelman toiminnoista ”PMB Guide” oppaasta (s. 96).
x Macintosh-tietokoneen käyttäminen
Vakiovarusteinen ”Picture Motion
Browser”-ohjelmisto ei tue Macintoshtietokonetta.
Kun haluat lisätietoja videokamerasi
edistyneistä kuvankäsittelytoiminnoista,
kun sitä käytetään Macintosh -tietokoneen
kanssa, katso seuraavaa web-sivustoa;
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/
ms/fi/
Ohjelmiston asentaminen
x ”Picture Motion Browser”-ohjelmiston
käyttöympäristö
Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows
2000 Professional SP4/Windows XP SP2*/
Windows Vista*
* 64-bitin versioita ja Starter (Edition) -versiota
ei tueta.
• Tarvitaan vakioasennus.
• Oikea toiminta ei ole taattua, jos edellä mainitut
käyttöjärjestelmät on päivitetty edellisistä
versioista tai jos tietokoneessa on vähintään
kaksi käyttöjärjestelmää.
Keskusyksikkö: Intel Pentium III 1 GHz
tai tehokkaampi
Sovellus: DirectX 9.0c tai uudempi
(Tämä tuote perustuu DirectXteknologiaan. DirectX-rajapinta tulee olle
asennettuna.)
Äänijärjestelmä: Direct Sound yhteensopiva äänikortti
Muisti: Vähintään 256 Mt
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava
levytila: Noin 500 Mt (vähintään 5 Gt
saattaa olla tarpeen luotaessa DVD-levyjä.)
Näyttö: Vähintään 1 024 × 768
kuvapistettä
Muut: USB-portti (oltava vakioominaisuus), Hi-Speed USB (suositus USB
2.0-yhteensopiva), tallentava DVD-asema
(CD-ROM-asema tarvitaan asennukseen)
b Huomautuksia
FI
• Tietokoneen on oltava muiden kuin yllä
mainittujen laitteistovaatimusten mukainen
kaikkien käyttöjärjestelmien osalta.
• Niissäkin tietokoneympäristöissä, joissa oikea
toiminta on taattua, elokuvista voi jäädä pois
kuvia aiheuttaen epätasaisuutta toistoon. Tämä
ei kuitenkaan vaikuta tuotuihin kuviin eikä
myöhemmin luotuihin levyihin.
• Toiminnot eivät ole taattuja kaikissa
suositelluissa käyttöympäristöissä. Esimerkiksi
muut käytössä olevat tai taustasovellukset
saattavat rajoittaa tuotteen suorituskykyä.
94
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
• ”Picture Motion Browser” ei tue 5.1-kanavaisen
tilaäänen toistoa. Ääni toistetaan 2-kanavaisena.
• 8 cm tallennusvälinettä (DVD+R DL, jne.) ei
voi käyttää tietokoneesta riippuen.
• Jos käytät kannettavaa tietokonetta, käytä
virtalähteenä verkkolaitetta. Muuten ohjelmisto
ei toimi oikein tietokoneen
virransäästötoiminnon takia.
• Voit lukea kuvia, jotka on tallennettu ”Memory
Stick PRO Duo”-kortille, tietokoneen Memory
Stick -korttipaikassa. Älä kuitenkaan käytä
tietokoneen Memory Stick -korttipaikkaa
seuraavissa tapauksissa, vaan kytke
videokamera tietokoneeseen USB-kaapelilla:
– Tietokone ei ole yhteensopiva ”Memory Stick
PRO Duo”-kortin kanssa.
– Tarvitaan Memory Stick Duo -sovitin.
– ”Memory Stick PRO Duo”-korttia ei voi
lukea Memory Stick-korttipaikassa.
– Datan lukeminen Memory Stick korttipaikasta on hidasta.
1 Varmista, ettei videokameraa ole kytketty
tietokoneeseen.
2 Käynnistä tietokone.
b Huomautuksia
• Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana
asennusta varten.
• Keskeytä kaikki tietokoneessa käynnissä
olevat sovellukset ennen tämän ohjelmiston
asennusta.
3 Aseta videokameran vakiovarusteinen CDROM-levy tietokoneen levyasemaan.
Asennusikkuna tulee näyttöön.
1 Napsauta [Start] ja napsauta sitten [My
Computer]. (Jos käyttöjärjestelmä on
Windows 2000, kaksoisnapsauta [My
Computer].)
2 Kaksoisnapsauta [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (levyasema).*
* Levyjen nimet (kuten (E:)) voivat
vaihdella eri tietokoneissa.
4 Napsauta [Install].
5 Valitse asennettavan sovelluksen kieli ja
napsauta sitten [Next].
6 Kun liitännän vahvistamisen näyttö tulee
esiin, kytke videokamera tietokoneeseen
alla olevia vaiheita noudattaen.
1 Kytke verkkolaite pistorasiaan.
2 Kytke videokameraan virta.
3 Kytke videokameran (USB)-liitin
(s. 127) tietokoneeseen käyttämällä
vakiovarusteista USB-kaapelia.
4 Kosketa [ USB CONNECT]
videokameran näytössä.
Toiminnot tietokoneen kanssa
x Asennustoimenpiteet
Ohjelmisto on asennettava Windowstietokoneeseen ennen videokameran
liittämistä tietokoneeseen. Asennus
vaaditaan vain ensimmäisellä
käyttökerralla.
Asennettava sisältö ja menettelytavat
määräytyvät tietokoneen käyttöjärjestelmän
mukaan.
Jos ikkuna ei tule näyttöön
7 Napsauta [Continue].
8 Lue [License Agreement], valitse [I accept
the terms of the license agreement], jos
hyväksyt sopimuksen, ja napsauta sitten
[Next].
9 Vahvista asennusasetukset ja napsauta
sitten [Install].
b Huomautuksia
• Vaikka näyttöön tulisi kehote käynnistää
tietokone uudelleen, tietokonetta ei tarvitse
käynnistää uudelleen tässä vaiheessa.
Käynnistä se uudelleen, kun asennus on
suoritettu loppuun.
• Käyttöoikeuksien tarkistus voi kestää jonkin
aikaa.
FI
Jatkuu ,
95
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\10PC.fm
Mitä voit tehdä Windows-tietokoneella (jatkuu)
0 Asenna ohjelmisto näytön ohjeiden
mukaan.
Jokin seuraavista asennusnäytöistä tulee
esiin riippuen tietokoneen
käyttöympäristöstä. Tarkista näyttö ja
noudata annettuja ohjeita vaaditun
ohjelmiston asentamiseksi.
– Sonic UDF Reader*
Ohjelmisto, joka tarvitaan DVD-RW (VR tila) -levyjen tunnistamiseen
– Windows Media Format 9 Series Runtime
(vain Windows 2000)
Ohjelmisto, joka tarvitaan luomaan DVD
– Microsoft DirectX 9.0c*
Elokuvien käsittelyssä tarvittava ohjelmisto
* Vain Windows 2000, Windows XP
qa Käynnistä tietokone uudelleen asennuksen
lopussa, jos näyttöön tulee kehote tehdä
niin.
2 Kytke videokameraan virta.
3 Kytke videokameran (USB)-liitin (s. 127)
tietokoneeseen käyttämällä
vakiovarusteista USB-kaapelia.
Videokameraan tulee esiin [USB
SELECT]-näyttö. Kosketa toimintoa, jota
haluat käyttää näytöllä.
z Vihjeitä
• Jos [USB SELECT] -näyttö ei tule esiin,
kosketa
(HOME) t
(OTHERS) t
[USB CONNECT].
Suositeltu USB-kaapeliliitäntä
Kytke videokamera tietokoneeseen
seuraavasti varmistaaksesi videokameran
oikean toiminnan.
• Kytke vain videokamera tietokoneen USBporttiin. Älä kytke mitään muita laitteita
tietokoneen muihin USB-portteihin.
• Kun kytket videokameran tietokoneeseen, jonka
standardikokoonpanossa on USB-näppäimistö
ja USB-hiiri, kytke videokamera toiseen USBporttiin käyttäen USB-kaapelia.
b Huomautuksia
qs Poista CD-ROM-levy tietokoneen
levyasemasta.
x Käyttö Picture Motion Browser
• Käynnistä ”Picture Motion Browser”
napsauttamalla [Start] - [All Programs] [Sony Picture Utility] - [PMB - Picture
Motion Browser].
• ”Picture Motion Browser”-ohjelmiston
peruskäyttö kuvataan ”PMB Guide” oppaassa. Kun haluat tarkastella ”PMB
Guide” -opasta, napsauta [Start] - [All
Programs] - [Sony Picture Utility] [Ohje] - [PMB Guide].
x Videokameran kytkeminen
tietokoneeseen
Kytke videokamera tietokoneeseen alla
kuvattuja vaiheita noudattaen.
FI
1 Kytke verkkolaite videokameraan ja
pistorasiaan.
• Oikea toiminta ei ole taattua, kun
tietokoneeseen on kytketty useita USB-laitteita.
• Varmista, että kytket USB-kaapelin USBporttiin. Jos USB-kaapeli on kytketty
tietokoneeseen USB-näppäimistön tai USBkeskittimen kautta, toiminta ei ole taattua.
USB-kaapelin irrottaminen
1 Napsauta [Unplug or eject hardware] kuvaketta tehtäväpalkissa työpöydän
oikeassa alareunassa.
2 Napsauta [Safely remove USB Mass
Storage Device].
3 Napsauta [OK] (vain Windows 2000).
4 Kosketa [END] videokameran näytössä.
96
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\10PC.fm
5 Kosketa [YES] videokameran näytössä.
6 Irrota USB-kaapeli videokamerasta ja
tietokoneesta.
b Huomautuksia
• Älä irrota USB-kaapelia, kun ACCESS/accessmerkkivalo palaa.
• Ennen kuin katkaiset virran videokamerasta,
irrota USB-kaapeli noudattamalla yllä olevia
ohjeita.
• Irrota USB-kaapeli yllä kuvatulla tavalla.
Muussa tapauksessa tallennusvälineeseen
tallennettuja tiedostoja ei mahdollisesti päivitetä
oikein. Myös USB-kaapelin väärä irrottaminen
saattaa johtaa tallennusvälineen
toimintahäiriöön.
Toiminnot tietokoneen kanssa
FI
97
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\11TBS.fm
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos videokameran käytössä ilmenee
ongelma, yritä ratkaista se seuraavan
taulukon tietojen avulla. Jos ongelma
jatkuu, irrota virtalähde ja ota yhteys Sonyjälleenmyyjään.
• Yleinen käyttö/Easy Handycam/ kaukosäätimen
käyttö .............................................................98
• Akut/virtalähteet ...........................................99
• LCD-näyttö/etsin .........................................100
• Tallennusväline ...........................................100
• Kuvaus ........................................................101
• Videokameran kuvien toisto .......................103
• Levyn toisto muissa laitteissa ......................104
• ”Memory Stick PRO Duo”-kortin toisto muissa
laitteissa .......................................................104
• Kuvien muokkaus videokamerassa .............105
• Kytkeminen/kopiointi muihin laitteisiin......105
• Liittäminen tietokoneeseen..........................106
• Toiminnot, joita ei voi käyttää samanaikaisesti
.....................................................................106
Yleinen käyttö/Easy Handycam/
kaukosäätimen käyttö
Videokameraan ei tule virtaa.
• Aseta videokameraan ladattu akku (s. 18).
• Kytke verkkolaitteen pistoke pistorasiaan
(s. 18).
Videokamera ei toimi, vaikka sen
virta on kytketty.
• Virran kytkemisen jälkeen kestää muutaman
sekunnin, ennen kuin videokamera on valmis
kuvaukseen. Tämä ei ole merkki viasta.
• Irrota verkkolaite pistorasiasta tai poista
akku ja aseta se takaisin noin 1 minuutin
kuluttua. Jos toiminnot eivät vieläkään toimi,
paina RESET-painiketta (s. 127) terävällä
esineellä. (Jos painat RESET-painiketta,
kaikki asetukset, myös kellonaika,
nollautuvat.)
• Videokameran lämpötila on erittäin korkea.
Katkaise videokameran virta ja jätä se
viileään paikkaan joksikin aikaa.
Painikkeet eivät toimi.
• Easy Handycam -toiminnon aikana (s. 31)
seuraavat painikkeet/toiminnot eivät ole
käytettävissä:
– LCD-näytön taustavalon käyttöönotto ja
poistaminen käytöstä (pitämällä DISP
BATT/INFO-painiketta painettuna
muutaman sekunnin) (s. 24)
– . (BACK LIGHT)-painike (s. 38)
– Toistozoomaus (s. 44)
– DUBBING-painike (DCR-DVD410E/
DVD810E) (s. 52)
(OPTION)-painike ei ole
näkyvissä.
• OPTION MENU -valikkoa ei voi käyttää
Easy Handycam -toiminnon aikana (s. 31).
Valikkoasetukset ovat muuttuneet
automaattisesti.
• Suurin osa valikkoasetuksista palaa
oletusasetuksiin Easy Handycam -toiminnon
aikana (s. 31).
• Seuraavat valikkoasetukset ovat pysyviä
Easy Handycam -toiminnon aikana:
– Elokuvan tallennustila: [SP]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
– DVD-RW-levyjen tallennusmuoto:
[VIDEO]
• Seuraavat valikkoasetukset palautuvat
oletusasetusten mukaisiksi, jos POWERkytkin on OFF (CHG)-asennossa yli 12
tuntia:
– [DVD MENU]
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL.]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [S. NIGHTSHOT PLS]
– [BLT-IN ZOOM MIC]
– [MICREF LEVEL]
FI
98
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\11TBS.fm
Vaikka painat EASY-painiketta,
valikkoasetukset eivät palaudu
oletusasetusten mukaisiksi
automaattisesti.
• Seuraavat valikkoasetukset säilyvät
muuttumattomina jopa Easy Handycam toiminnon aikana (s. 31).
– [MOVIE MEDIA SET]
– [PHOTO MEDIA SET]*1
– [AUDIO MODE]*2
– [WIDE SELECT]
– [SUB-T DATE]
– [ INDEX SET]
– [ IMAGE SIZE]
– [FILE NO.]
– [FLASH MODE]*3
–[
DISPLAY]
– [VOLUME]
– [BEEP]
– [TV TYPE]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [ LANGUAGE SET]
– [DEMO MODE]
Videokamera lämpenee.
• Tämä johtuu siitä, että virta on ollut
kytkettynä videokameraan pitkän aikaa.
Tämä ei ole merkki viasta. Katkaise
videokameran virta ja jätä se viileään
paikkaan joksikin aikaa.
Vakiovarusteinen kaukosäädin ei
toimi (DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E).
• Aseta [REMOTE CTRL]-asetukseksi [ON]
(s. 86).
• Aseta paristo paristolokeroon niin, että
pariston navat +/– tulevat samoille puolille
paristolokeron merkintöjen +/– kanssa
(s. 130).
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja
kaukosäädinsignaalin tunnistimen välistä.
• Suuntaa kaukosäädinsignaalin tunnistin
poispäin voimakkaista valonlähteistä, kuten
suorasta auringonvalosta tai muusta
valaistuksesta. Muutoin kaukosäädin ei
välttämättä toimi oikein.
Toinen DVD-laite toimii väärin, kun
käytät toimitettua videokameran
kaukosäädintä (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E).
Videokamera tärisee.
• Vaihda DVD-laitteen kaukosäädintilaksi
muu kuin DVD 2 tai peitä DVD-laitteessa
oleva kaukosäädinsignaalin tunnistin
mustalla paperilla.
• Tärinä johtuu levyn kunnosta. Tämä ei ole
merkki viasta.
Tärinä tuntuu kädessä tai vaimeana
äänenä käytön aikana.
• Tämä ei ole merkki viasta.
Videokamerasta kuuluu moottorin
ääni, kun levyn kansi suljetaan ilman
levyä.
• Videokamera yrittää tunnistaa levyn. Tämä
ei ole merkki viasta.
Vianmääritys
*1 DCR-DVD410E/DVD810E
*2 DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
*3 DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Akut/virtalähteet
Virta katkeaa yhtäkkiä.
• Jos videokameraa ei käytetä noin 5
minuuttiin, videokamerasta katkeaa
automaattisesti virta (A.SHUT OFF). Vaihda
[A.SHUT OFF]-asetusta (s. 86) tai kytke
virta uudelleen tai käytä verkkolaitetta.
• Jos torkkutilassa [QUICK ON STBY]toiminnalla (s. 86) asetettu aika on kulunut,
videokamera sammuu automaattisesti. Kytke
videokameraan jälleen virta.
• Lataa akku (s. 18).
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
99
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\11TBS.fm
Vianmääritys (jatkuu)
CHG (lataus) -merkkivalo ei pala
akun latautumisen aikana.
Painikkeet eivät näy
kosketuspaneelissa.
• Käännä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG) (s. 18).
• Kytke akku videokameraan oikein (s. 18).
• Kytke virtajohto pistorasiaan
asianmukaisesti.
• Akku on ladattu täyteen (s. 18).
• Kosketa LCD-näyttöä kevyesti.
• Paina videokamerassa DISP/BATT INFO tai
kaukosäätimessä DISPLAY (DCRDVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E) (s. 23, 130).
CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu
akun latautumisen aikana.
• Kytke akku videokameraan oikein (s. 18).
Jos ongelma ei katoa, irrota verkkolaite
pistorasiasta ja ota yhteys Sonyjälleenmyyjään. Akku voi olla vioittunut.
Akun jäljellä olevan käyttöajan
näyttö ei näytä oikeaa aikaa.
• Ympäristön lämpötila on liian korkea tai
alhainen. Tämä ei ole merkki viasta.
• Akkua ei ole ladattu riittävän täyteen. Lataa
akku uudelleen täyteen. Jos ongelma jatkuu,
vaihda akku uuteen (s. 18).
• Käyttöympäristö voi aiheuttaa sen, ettei
näkyvä aika ole oikea.
Akku tyhjenee nopeasti.
• Ympäristön lämpötila on liian korkea tai
alhainen. Tämä ei ole merkki viasta.
• Akkua ei ole ladattu riittävän täyteen. Lataa
akku uudelleen täyteen. Jos ongelma jatkuu,
vaihda akku uuteen (s. 18).
LCD-näyttö/etsin
Valikon toiminnot näkyvät harmaina.
• Harmaina näkyvät toiminnot eivät ole
valittavissa nykyisessä tallennus-/
toistotilassa.
• Joitakin toimintoja ei voi käyttää
samanaikaisesti (s. 106).
FI
Kosketuspaneelin painikkeet eivät
toimi oikein tai eivät toimi lainkaan.
• Säädä kosketuspaneelia ([CALIBRATION],
s. 120).
Etsimen kuva ei ole tarkka.
• Vedä etsin ulos, ja käännä sitten etsimen
objektiivin säätövipua, kunnes kuva näkyy
tarkkana (s. 24).
Kuva on kadonnut etsimestä.
• Sulje LCD-paneeli. Etsimessä ei näytetä
kuvaa, kun LCD-paneeli on auki (s. 24).
Tallennusväline
Levyä ei voi poistaa.
• Varmista, että virtalähde (akku tai
verkkolaite) on kytketty oikein (s. 18).
• Levy on vioittunut tai siinä on sormenjälkiä,
jne. Tässä tapauksessa levyn poisto voi
kestää yli 10 minuuttia.
• Videokameran lämpötila on erittäin korkea.
Katkaise videokameran virta ja jätä se
viileään paikkaan joksikin aikaa.
• Sammutit videokameran levyn viimeistelyn
aikana. Kytke videokameraan virta ja suorita
levyn viimeistely loppuun (s. 64).
Levylle tallennettuja kuvia ei voi
poistaa.
• Suurin mahdollinen kuvamäärä, jonka voit
poistaa yhdellä kertaa INDEX-näytössä on
100.
• Et voi poistaa seuraavia elokuvia (s. 48).
– Elokuvat, jotka on tallennettu DVD-R/
DVD+R DL-levylle
100
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\11TBS.fm
– Elokuvat, jotka on tallennettu DVD-RWlevylle (VIDEO-tila), paitsi viimeiseksi
tallennettu elokuva
– Elokuvat, jotka on tallennettu DVD+RWlevylle paitsi viimeiseksi tallennettu
elokuva
Levytyypin ja tallennusmuodon
ilmaisimet LCD-näytöllä näkyvät
harmaina.
• Levy on saatettu luoda toisella laitteella. Voit
toistaa levyä videokameralla, mutta et voi
tallentaa lisäelokuvia levylle.
• Videokameraan asetettua levyä ei voi käyttää
tällä videokameralla.
• Videokamera ei pystynyt tunnistamaan
levyä.
Toimintoja ei voi käyttää ”Memory
Stick PRO Duo”-korttia käytettäessä.
• Jos ”Memory Stick PRO Duo”-kortti on
alustettu tietokoneessa, alusta se uudelleen
tässä videokamerassa (s. 69).
• Suurin mahdollinen kuvamäärä, jonka voit
poistaa yhdellä kertaa INDEX-näytössä on
100.
• Et voi poistaa kuvia ”Memory Stick PRO
Duo”-kortilta, jos kuvat on suojattu toisessa
laitteessa.
Tiedoston nimi näkyy väärin tai
vilkkuu.
• Tiedosto on vioittunut.
• Videokamera ei tuo kyseistä tiedostomuotoa.
Käytä tuettua tiedostomuotoa (s. 116).
Katso myös ”Tallennusväline” (s. 100).
Painikkeiden START/STOP tai
PHOTO painaminen ei käynnistä
kuvausta.
• Toistonäyttö on käytössä. Aseta
videokamera tallennusvalmiustilaan (s. 36).
• Et voi tallentaa kuvia torkkutilassa. Peruuta
torkkutila painamalla QUICK ON (s. 38).
• Videokamera tallentaa juuri ottamaasi kuvaa
tallennusvälineelle.
• Tallennusvälineen tila on lopussa. Alusta
tallennusväline (sisäinen muisti (DCRDVD410E/DVD810E)/DVD-RW/
DVD+RW/”Memory Stick PRO Duo”)
(s. 69). Poista tarpeettomat kuvat (s. 48) tai
käytä uutta levyä tai ”Memory Stick PRO
Duo”-korttia.
• Kun käytät joitakin seuraavista levyistä
viimeisteltyäsi sen, tee levystä sellainen, että
siihen voi tallentaa lisäelokuvia (s. 71). Tai
käytä uutta levyä.
– DVD-RW (VIDEO-tila)
– DVD+RW
• Videokameran lämpötila on erittäin korkea.
Katkaise videokameran virta ja jätä se
viileään paikkaan joksikin aikaa.
• Kosteutta on päässyt tiivistymään. Katkaise
videokameran virta ja jätä se noin 1 tunniksi
(s. 119).
• Still-kuvien määrä ylittää videokameran
kapasiteetin (s. 80, 80). Poista tarpeettomia
kuvia (s. 48).
Vianmääritys
Et voi poistaa kuvia ”Memory Stick
PRO Duo”-kortilta.
Kuvaus
Still-kuvaa ei voi tallentaa.
• Still-kuvaa ei voi tallentaa videokameran
levylle.
ACCESS/access -merkkivalo palaa,
vaikka tallennus päättyy.
• Videokamera tallentaa juuri ottamaasi kuvaa
tallennusvälineelle.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
101
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\11TBS.fm
Vianmääritys (jatkuu)
Kuvattava kenttä näyttää erilaiselta.
• Kuvattava kenttä saattaa näyttää erilaiselta
videokameran tilan mukaan. Tämä ei ole
merkki viasta.
Elokuvan todellinen tallennusaika on
lyhyempi kuin tallennusvälineen
arvioitu tallennusaika.
• Kun kuvataan nopeasti liikkuvia kohteita tai
vastaavaa, käytettävissä oleva tallennusaika
voi lyhentyä olosuhteista riippuen.
Tallennus päättyy
• Videokameran lämpötila on erittäin korkea.
Katkaise videokameran virta ja jätä se
viileään paikkaan joksikin aikaa.
• Kosteutta on päässyt tiivistymään. Katkaise
videokameran virta ja jätä se noin 1 tunniksi
(s. 119).
START/STOP-painikkeen
painamishetken ja tallennuksen
todellisen aloitus- tai lopetushetken
välissä on eroa.
• Videokamerassa saattaa olla pieni ero
START/STOP-painikkeen valintahetken ja
elokuvan tallennuksen todellisen aloitus- tai
lopetushetken välissä. Tämä ei ole merkki
viasta.
Elokuvan kuvasuhdetta (16:9/4:3) ei
voi muuttaa.
• Elokuvan kuvasuhdetta ei voi muuttaa
seuraavissa tapauksissa.
– Kun on valittu [DISC] kohdassa [MOVIE
MEDIA SET], asetit DVD+RW-levyn tai
mitään levyä ei ole asetettu.
– Kun on valittu [MEMORY STICK]
kohdassa [MOVIE MEDIA SET], mitään
”Memory Stick PRO Duo” ei ole asetettu.
• Kuvausolosuhteet eivät sovi automaattisen
tarkennuksen käyttöön. Säädä tarkennus
manuaalisesti (s. 89).
[STEADYSHOT] ei toimi.
• Aseta [STEADYSHOT]-asetukseksi [ON]
(s. 78).
• [STEADYSHOT] ei ehkä pysty korjaamaan
voimakasta tärinää.
Näytössä näkyy pieniä valkoisia,
punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä.
• Pisteet tulevat esiin, kun kuvauksessa
käytetään toimintoa [S. NIGHTSHOT PLS]
tai [COLOR SLOW SHTR]. Tämä ei ole
merkki viasta.
Kuvan värit eivät näy oikeina.
• Aseta NIGHTSHOT PLUS -kytkin asentoon
OFF (s. 38).
Näytön kuva on kirkas eikä
kuvauskohdetta näy näytössä.
• Aseta NIGHTSHOT PLUS -kytkin asentoon
OFF (s. 38).
Näytössä oleva kuva näyttää
tummalta, eikä kuvauskohdetta näy
näytössä (DCR-DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E).
• Pidä DISP/BATT INFO -painiketta
painettuna muutama sekunti niin, että
taustavalo syttyy (s. 23).
Näytössä on epämiellyttävää
väreilyä.
• Näin käy, jos kuvaat loisteputki-, natriumtai elohopeavalaisimen valossa. Tämä ei ole
merkki viasta.
Automaattinen tarkennus ei toimi.
• Aseta [FOCUS]-asetukseksi [AUTO] (s. 89).
FI
102
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\11TBS.fm
Kuvaan tulee pystysuora kaista, kun
kuvaat kynttilänvaloa tai sähkövaloa
pimeässä.
• Näin käy, kun kuvattavan kohteen ja taustan
välinen kontrasti on liian suuri.
Tämä ei ole merkki viasta.
Kirkkaassa valossa kuvattuun
kuvaan tulee pystysuora viiva.
• Tätä kutsutaan ”suttausilmiöksi” (smear
effect). Tämä ei ole merkki viasta.
Mustia kaistoja esiintyy, kun kuvaat
television tai tietokoneen
kuvaruutua.
• Aseta [STEADYSHOT]-asetukseksi [OFF]
(s. 78).
[S. NIGHTSHOT PLS]-toimintoa ei
voi käyttää.
• Aseta NIGHTSHOT PLUS -kytkin asentoon
ON (s. 38).
• [COLOR SLOW SHTR] ei ehkä toimi oikein
täysin pimeässä. Käytä NightShot plus tai [S.
NIGHTSHOT PLS].
[LCD BL LEVEL]-asetusta ei voi
muuttaa.
• [LCD BL LEVEL]-asetusta ei voi muuttaa,
kun:
– Videokameran LCD-paneeli on suljettu
niin, että LCD-näyttö suuntautuu ulospäin.
– Videokameraa käytetään verkkolaitteella.
Videokameran kuvien toisto
Toistettavia kuvia ei löydy.
• Valitse toistettava tallennusväline
koskettamalla
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
Levyä ei voi toistaa.
• Tarkista levyn yhteensopivuus (s. 10).
• Aseta levy siten, että tallennuspuoli on
videokameraan päin (s. 27).
• Toisissa laitteissa tallennettua, alustettua tai
viimeisteltyä levyä ei mahdollisesti voi
toistaa videokamerassa.
• Videokameran lämpötila on erittäin korkea.
Katkaise videokameran virta ja jätä se
viileään paikkaan joksikin aikaa.
Toistettu kuva on vääristynyt.
• Puhdista levy pehmeällä kankaalla (s. 116).
Kuvia, jotka on tallennettu ”Memory
Stick PRO Duo”-kortille, ei voi
toistaa.
• Kuvia ei voi toistaa, jos tiedostoja tai
kansioita tai niiden tietoja on muokattu
tietokoneessa. (Tiedoston nimi vilkkuu, kun
still-kuvaa katsellaan.) Tämä ei ole merkki
viasta (s. 117).
• Toisissa laitteissa tallennettuja kuvia ei voi
toistaa tai näyttää todellisessa koossa. Tämä
ei ole merkki viasta (s. 117).
Vianmääritys
[COLOR SLOW SHTR] ei toimi
oikein.
MEDIA SET] tai [PHOTO MEDIA SET]
(s. 25).
”
” näkyy kuvassa VISUAL INDEX
-näytössä.
• Tietojen lataus on saattanut epäonnistua. Se
saatetaan näyttää oikein, kun katkaiset virran
ja kytket sen sitten uudelleen tai poistat ja
asetat ”Memory Stick PRO Duo”-kortin
toistuvasti muutamia kertoja.
• Irrotit akun tai verkkolaitteen accessmerkkivalon vilkkuessa. Tämä toimenpide
saattaa vahingoittaa kuvatietoja, mikä
merkitään
.
• Tämä symboli voi näkyä still-kuvissa, jotka
on esimerkiksi tallennettu muilla laitteilla tai
joita on muokattu tietokoneessa.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
103
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\11TBS.fm
Vianmääritys (jatkuu)
”
” näkyy kuvassa VISUAL INDEX
-näytössä.
• Suorita [REPAIR IMG.DB F.] (s. 73). Jos
tilanne toistuu, poista kuva, joka on merkitty
(s. 48).
Ääntä ei kuulu toiston aikana, tai
ääni on hyvin hiljainen.
• Lisää äänenvoimakkuutta (s. 42).
• Ääntä ei kuulu, kun LCD-paneeli on
suljettuna. Avaa LCD-paneeli.
• Kun ääntä tallennetaan siten, että [MICREF
LEVEL] on asetettu tilaan [LOW] (s. 93),
tallennettua ääntä on ehkä vaikea kuulla.
Levyn toisto muissa laitteissa
Et voi toistaa levyä tai levyä ei
tunnisteta.
• Puhdista levy pehmeällä kankaalla (s. 116).
• Viimeistele levy (s. 64).
• Levyä, joka on tallennettu VR-tilassa, ei voi
toistaa laitteessa, joka ei tue VR-tilaa.
Tarkista yhteensopivuus toistolaitteen
käyttöohjeesta.
Toistettu kuva on vääristynyt.
• Puhdista levy pehmeällä kankaalla (s. 116).
”
” näkyy kuvassa DVD-valikossa.
• Tietojen lataus on saattanut epäonnistua
levyä viimeisteltäessä. Tee levystä sellainen,
että siihen voi tallentaa lisää seuraavien
levyjen tapauksessa (s. 71), laadi sitten
uudelleen DVD-valikko viimeistelemällä
levy uudelleen (s. 64). DVD-valikko
saatetaan näyttää oikein.
– DVD-RW (VIDEO-tila)
– DVD+RW
Toisto pysähtyy hetkeksi otosten
välillä.
FI
• Kun käytetään DVD+R DL-levyä, kuva voi
pysähtyä hetkeksi, kun kuvauskerros
vaihtuu. Tämä ei ole merkki viasta.
Toisto ei siirry edelliseen otokseen,
kun painat ..
• Jos toistoon sisältyy 2 nimikettä, jotka
videokamera on tehnyt automaattisesti, kun
painetaan ., toisto ei saata siirtyä
edelliseen otokseen. Valitse haluttu otos
valikkonäytöstä. Katso lisätietoja
toistolaitteen käyttöohjeesta.
Kun toistat levyä tietokoneessa tai
toisessa toistolaitteessa, vasen ja
oikea ääni kuuluvat
epätasapainoisina (DCR-DVD115E/
DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E).
• Näin saattaa käydä, kun 5.1-kanavainen
tilaääni muunnetaan 2-kanavaiseksi
(normaali stereo-ääni) tietokoneessa tai
muussa toistolaitteessa (s. 37). Tämä ei ole
merkki viasta.
• Jos toistolaitteessa on 2-kanavainen stereoäänentoistojärjestelmä, muuta äänen
muunnosjärjestelmää (downmixjärjestelmä). Katso lisätietoja toistolaitteen
käyttöohjeista.
• Kun luot levyn käyttäen vakiovarusteista
”Picture Motion Browser” -ohjelmistoa,
valitse 2-kanavainen ääniasetus.
• Kuvaa elokuvia videokameran [AUDIO
MODE]-asetuksen ollessa [2ch STEREO]
(s. 77).
”Memory Stick PRO Duo”-kortin
toisto muissa laitteissa
Et voi toistaa ”Memory Stick PRO
Duo”-korttia tai ”Memory Stick PRO
Duo”-korttia ei tunnisteta.
• Laite ei saata tukea ”Memory Stick PRO
Duo”.
• Kuva voi pysähtyä hetkeksi otosten välillä
riippuen käytetystä laitteistosta. Tämä ei ole
merkki viasta.
104
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\11TBS.fm
Kuvien muokkaus
videokamerassa
Muokkaus ei onnistu.
• Valitse muokattava tallennusväline
koskettamalla
(HOME) t
(MANAGE MEDIA) t [MOVIE
MEDIA SET] tai [PHOTO MEDIA SET]
(s. 25).
• Et voi muokata elokuvia, jotka on tallennettu
DVD-R/DVD+R DL-levyille (s. 10).
• Ei ole tallennettuja kuvia.
• Muokkaus ei onnistu kuvan tilan vuoksi.
• Et voi muokata kuvia, jotka on suojattu
toisessa laitteessa.
• Et voi kopioida elokuvia levyltä sisäiseen
muistiin (DCR-DVD410E/DVD810E) tai
”Memory Stick PRO Duo”-kortille.
Elokuvia ei voi lisätä
toistoluetteloon.
Elokuvia ei voi jakaa.
• Liian lyhyttä elokuvaa ei voi jakaa.
• Toisessa laitteessa suojattua elokuvaa ei voi
jakaa.
Kuvia ei voi poistaa.
• Et voi poistaa seuraavia elokuvia (s. 48).
– Elokuvat, jotka on tallennettu DVD-R/
DVD+R DL-levylle
– Elokuvat, jotka on tallennettu DVD-RWlevylle (VIDEO-tila), paitsi viimeiseksi
tallennettu elokuva
– Elokuvat, jotka on tallennettu DVD+RWlevylle paitsi viimeiseksi tallennettu
elokuva
• Et voi poistaa elokuvia levyä käytettäessä
Easy Handycam -toiminnon aikana (s. 31).
Still-kuvan sieppaus elokuvasta ei
onnistu.
• Tallennusvälineessä ei ole tarpeeksi tilaa
still-kuvien tallennusta varten (s. 51).
Viimeistely ei onnistu.
• Käytä verkkolaitetta
viimeistelytoimenpiteisiin. Älä käytä akkua.
• Levy on jo viimeistelty. Noudata
lisäelokuvien tallentamisesta varten
vaadittuja toimenpiteitä seuraavia levyjä
käytettäessä (s. 71):
– DVD-RW (VIDEO-tila)
– DVD+RW
[UNFINALIZE] ei onnistu.
• [UNFINALIZE] ei ole käytössä seuraaville
levyille:
– DVD-RW (VR-tila)
– DVD+RW
– DVD-R
– DVD+R DL
Vianmääritys
• Tallennusväline on täynnä.
• Voit lisätä toistoluetteloon korkeintaan 99
elokuvaa sisäisessä muistissa (DCRDVD410E/DVD810E) tai ”Memory Stick
PRO Duo”-kortilla tai 999 elokuvaa levyllä
(s. 56). Poista tarpeettomia kuvia (s. 48).
• Still-kuvia ei voi lisätä toistoluetteloon.
• Toisessa laitteessa suojattuja kuvia ei voi
poistaa.
Et voi muokata kuvia tai tallentaa
lisäkuvia levylle muita laitteita
käytettäessä.
• Kuvien muokkaaminen tai lisäkuvien
tallentaminen muilla laitteilla ei saata
onnistua levylle, joka on tallennettu
videokameralla.
Kytkeminen/kopiointi muihin
laitteisiin
Et kuule videokameraan kytketyn
television ääntä.
• Tämä johtuu siitä, että vain S VIDEO pistoke on kytketty. Varmista, että kytket
myös punaisen ja valkoisen pistokkeen A/Vliitäntäkaapelista varustettuna S VIDEO ominaisuudella (lisävaruste) (s. 59).
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
105
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\11TBS.fm
Vianmääritys (jatkuu)
Kuvan kuvasuhde ei ole oikein
videokameraan kytketyssä 4:3kuvasuhteen televisiossa.
• Aseta [TV TYPE] television mukaan (s. 45).
Kopiointi ei onnistu.
• A/V-liitäntäkaapeli on kytketty väärin.
Varmista, että A/V-liitäntäkaapeli on
kytketty oikeaa liittimeen, eli toisen laitteen
tuloliittimeen elokuvan kopiointia varten
videokamerasta (s. 52).
Liittäminen tietokoneeseen
Et voi asentaa ”Picture Motion
Browser”.
• Tarkista ”Picture Motion Browser”ohjelmiston asennukseen tarvittava
tietokoneympäristö.
• Asenna ”Picture Motion Browser” esitetyssä
järjestyksessä (s. 95).
”Picture Motion Browser” ei toimi
oikein.
• Lopeta ”Picture Motion Browser” ja
käynnistä tietokone uudelleen.
Tietokone ei tunnista videokameraa.
• Asenna ”Picture Motion Browser” (s. 95).
• Irrota muut laitteet tietokoneen USBliittimestä paitsi näppäimistö, hiiri ja
videokamera.
• Irrota USB-kaapeli tietokoneesta
videokamerasta, ja käynnistä tietokone
uudelleen. Kytke sitten tietokone ja
videokamera uudelleen esitetyssä
järjestyksessä (s. 96).
• Varmista, että tietokoneen tallennusvälineen
tarkistustyökalu aktivoituu. Katso lisätietoja
tallennusvälineen tarkistustyökalusta ”PMB
Guide” -oppaasta.
Toiminnot, joita ei voi käyttää
samanaikaisesti
Seuraavassa luettelossa on esitetty
toimintojen ja valikkoasetusten
yhdistelmiä, joita ei voi käyttää.
Ei käytettävissä
Seuraavien asetusten takia
BACK LIGHT
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL]
toiminnossa
[EXPOSURE]
[WIDE
SELECT]
[OLD MOVIE]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[S. NIGHTSHOT PLS],
[SCENE SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[FADER]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECTION]
[TELE MACRO] [SCENE SELECTION]
[EXPOSURE]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
[SPOT METER]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
[SCENE
SELECTION]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [OLD MOVIE],
[TELE MACRO],
[FADER]
[WHITE BAL.]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT PLS]
[COLOR SLOW
SHTR]
NightShot plus,
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION],
[FADER]
[S. NIGHTSHOT [D.EFFECT], [FADER]
PLS]
FI
106
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\11TBS.fm
Ei käytettävissä
Seuraavien asetusten takia
[FADER]
[D.EFFECT],
[S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [CANDLE]/
[FIREWORKS]
toiminnossa
[SCENE SELECTION]
[D.EFFECT]
[S. NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER],
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[MICREF
LEVEL]
[BLT-IN ZOOM MIC]
Vianmääritys
FI
107
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\11TBS.fm
Varoitusilmaisimet ja -viestit
Itsediagnoosinäyttö/
Varoitusilmaisimet
Jos LCD-näytössä tai etsimessä näkyy
varoitusilmaisimia, tarkista seuraavat asiat.
Jotkut viat voi korjata itse. Jos ongelma ei
ratkea, kun olet yrittänyt muutaman kerran,
ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
C:04:00
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• On ilmennyt vika, jota et voi korjata.
Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai
valtuutettuun Sony-huoltoon. Ilmoita
huollolle 5-merkkinen koodi, joka
alkaa kirjaimella ”E”.
101-0001 (tiedostoja koskeva
varoitusilmaisin)
Vilkkuu hitaasti
• Tiedosto on vioittunut.
• Tiedostoa ei voi lukea.
(Levyjä koskeva varoitusilmaisin)
C: (tai E:) ss:ss
(Itsediagnoosinäyttö)
C:04:ss
• Akku ei ole ”InfoLITHIUM” H-sarjan
akku. Käytä ”InfoLITHIUM” H-akkua
(s. 117).
• Kytke verkkolaitteen DC-pistoke
videokameran DC IN -liittimeen
tukevasti (s. 18).
C:13:ss
• Levy on viallinen. Käytä
videokameraan yhteensopivaa levyä
(s. 10).
• Levy on likainen tai siinä on naarmuja.
Puhdista levy puhdistusliinalla (s. 116).
C:32:ss
• On tapahtunut jokin vika, jota ei kuvata
yllä. Poista levy ja aseta se takaisin
paikalleen, ja käytä sitten
videokameraa uudelleen.
• Irrota virtalähde. Aseta virtalähde
takaisin paikalleen ja käytä
videokameraa uudelleen.
Vilkkuu hitaasti
• Levyä ei ole asetettu.*
• Elokuvan tallennukseen on jäljellä alle
5 minuuttia.
• On asetettu levy, jota ei voi lukea tai
johon ei voi kirjoittaa, kuten
yksipuolinen levy, joka on asetettu
väärinpäin.
Vilkkuu nopeasti
• Videokamera ei tunnista levyä.*
• Videokameraan on asetettu viimeistelty
levy tallennuksen valmiustilan aikana.
• Levy on täysin tallennettu.*
• On asetettu levy, joka on tallennettu
videokameran värijärjestelmästä
poikkeavassa television
värijärjestelmässä, kun
(elokuva)
on valittu.*
Z (Levy tulee poistaa)*
Vilkkuu nopeasti
• Videokamera ei tunnista levyä.
• Levy on täysin tallennettu.
• Videokameran levyasemassa on
saattanut tapahtua virhe.
• Viimeistelty levy on asetettu
tallennuksen valmiustilan aikana
(s. 71).
FI
108
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\11TBS.fm
E (Akun varausta koskeva varoitus)
Vilkkuu hitaasti
• Akun varaus on lähes purkautunut.
• Käyttötavan, ympäristön ja akun tilan
mukaan E saattaa vilkkua, vaikka
tallennusaikaa olisi jäljellä noin 20
minuuttia.
(Korkean lämpötilan varoitus)
Vilkkuu hitaasti
• Videokameran lämpötila nousee.
Katkaise videokameran virta ja jätä se
viileään paikkaan joksikin aikaa.
Vilkkuu nopeasti*
• Videokameran lämpötila on erittäin
korkea. Katkaise videokameran virta ja
jätä se viileään paikkaan joksikin aikaa.
(”Memory Stick PRO Duo”-korttia
koskeva varoitusilmaisin)
(”Memory Stick PRO Duo”-kortin
yhteensopimattomuudesta
ilmoittava varoitusilmaisin)*
• Videokameraan on asetettu
yhteensopimaton ”Memory Stick PRO
Duo”-kortti (s. 116).
- (”Memory Stick PRO Duo”kortin tallennussuojausta koskeva
varoitusilmaisin)*
• ”Memory Stick PRO Duo”-kortin
käyttö on rajoitettu toisessa laitteessa.
(Kameran tärinää koskeva
varoitusilmaisin)
• Videokameraa ei pidetä vakaana, joten
kamera tärisee helposti. Pidä
videokamera vakaana kahdella kädellä
kuvauksen aikana. Huomaa kuitenkin,
ettei kameran tärinästä varoittava
ilmaisin katoa näkyvistä.
Vilkkuu hitaasti
(Still-kuvan tallennusta koskeva
varoitusilmaisin)
• Videokamera ei voi tallentaa stillkuvaa tällä hetkellä, koska se käsittelee
juuri otettua still-kuvaa. Odota, kunnes
videokamera on kuvausvalmis.
Vianmääritys
• Ei ole tarpeeksi tilaa tallennukseen.
Katso kohdasta sivu 3 lisätietoja siitä,
mitä ”Memory Stick PRO Duo”kortteja voit käyttää videokamerassa.
• ”Memory Stick PRO Duo”-korttia ei
ole asetettu (s. 29).
Vilkkuu nopeasti*
• Ei ole tilaa tallennusta varten. Poista
tarpeettomat kuvat (s. 48) tai alusta
”Memory Stick PRO Duo” (s. 69)
kuvien kopioinnin jälkeen (s. 52, 59,
94).
• Kuvien tietokantatiedosto on vioittunut
(s. 73).
* Videokamera soittaa sävelen, kun
varoitusilmaisimet tulevat näyttöön (s. 83).
(”Memory Stick PRO Duo”-kortin
alustusta koskeva
varoitusilmaisimet)*
• ”Memory Stick PRO Duo”-kortti on
vioittunut.
• ”Memory Stick PRO Duo”-kortti on
alustettu väärin (s. 69, 116).
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
109
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\11TBS.fm
Varoitusilmaisimet ja -viestit (jatkuu)
Varoitusviestien kuvaukset
Jos näytössä näkyy viestejä, toimi ohjeiden
mukaan.
x Tallennusväline
Reinsert the Memory Stick.
• Aseta ”Memory Stick PRO Duo”-kortti
uudelleen paikalleen muutaman kerran.
Jos ilmaisin vilkkuu senkin jälkeen,
”Memory Stick PRO Duo”-kortti
saattaa olla vioittunut. Kokeile toista
”Memory Stick PRO Duo”-korttia.
Internal memory format error.
• Videokameran sisäisen muistin muoto
on muutettu oletusarvoisesta muodosta.
Saatat pystyä käyttämään sisäistä
muistia uudelleen alustuksen jälkeen (s.
69). Kaikki sisäisen muistin tiedot
poistetaan.
ZRecording on disc disabled.
• Levyyn on tullut vika eikä sitä voi
käyttää.
Playback prohibited.
• Yrität toistaa videokameraan
sopimatonta levyä.
• Yrität toistaa kuvaa, joka on tallennettu
tekijänoikeuksien suojauksella.
Z Need to unfinalize disc.
• Jos haluat tallentaa viimeistellylle
DVD-RW-levylle (VIDEO-tila), poista
sen viimeistely (s. 71).
Disc error. Remove disc.
• Videokamera ei pysty tunnistamaan
levyä, koska se on yhteensopimaton tai
siinä on naarmuja.
Z Disc error. Unsupported
format.
• Levy on tallennettu videokameran
muotokoodista poikkeavalla koodilla.
Levyn alustus saattaa tehdä siitä
käyttökelpoisen videokamerassa (vain
DVD-RW/DVD+RW) (s. 69).
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Tarkista muoto, ja alusta sitten
”Memory Stick PRO Duo”
videokamerassa tarvittaessa (s. 69).
Memory Stick folders are full.
• Et voi luoda kansioita, joiden numero
on suurempi kuin 999MSDCF.
Kansioita ei voi luoda eikä luotuja
kansioita poistaa tällä videokameralla.
• Alusta ”Memory Stick PRO Duo”
(s. 69) tai poista tarpeettomat kansiot
tietokoneen avulla.
This Memory Stick may not be able
to record or play movies.
• Käytä suositeltua ”Memory Stick”korttia (s. 3).
This Memory Stick may not be able
to record or play images correctly.
• ”Memory Stick PRO Duo”-kortissa
saattaa olla vikaa. Aseta ”Memory
Stick PRO Duo” uudelleen.
Do not eject the Memory Stick during
writing. Data may be damaged.
• Aseta ”Memory Stick PRO Duo”
uudelleen ja noudata näytön ohjeita.
FI
110
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\11TBS.fm
The Image Database File is
damaged. Do you want to create a
new file?
• Kuvien tietokantatiedosto on vioittunut.
Kun kosketat [YES], videokamera luo
uuden kuvien tietokantatiedoston.
”Memory Stick PRO Duo”-kortilla
olevia vanhoja kuvia ei voi toistaa.
(Kuvatiedostot eivät ole vioittuneet.)
Jos suoritat [REPAIR IMG.DB F.]
(s. 73) uuden kuvien
tietokantatiedoston luonnin jälkeen,
vanhojen kuvien toisto voi onnistua.
Jos tämä ei toimi, kopioi kuvat
tietokoneeseen käyttäen toimitettua
ohjelmistoa.
Inconsistencies found in Image
Database File. Movies cannot be
recorded or played. Do you want to
repair the Image Database File?
• Kuvien tietokantatiedosto on vioittunut.
Korjaa se koskettamalla [YES].
x PictBridge-yhteensopiva tulostin
• Katkaise tulostimesta virta ja kytke
virta uudelleen, ja irrota sitten USBkaapeli ja liitä se uudelleen.
Cannot print. Check the printer.
• Katkaise tulostimesta virta ja kytke
virta uudelleen, ja irrota sitten USBkaapeli ja liitä se uudelleen.
No further selection is possible.
• Voit lisätä toistoluetteloon korkeintaan
99 elokuvaa sisäisessä muistissa (DCRDVD410E/DVD810E) tai ”Memory
Stick PRO Duo”-kortilla tai 999
elokuvaa levyllä (s. 56).
• Yhdellä kertaa valittavissa oleva suurin
mahdollinen kuvamäärä INDEXnäytössä on 100, kun:
– poistetaan kuvia
– kopioidaan elokuvia
– kopioidaan still-kuvia
– muokataan toistolistaa
– tulostetaan still-kuvia
Data protected.
• Kuva on suojattu toisessa laitteessa.
Peruuta laitteessa suoritettu suojaus.
Cannot divide.
• Erittäin lyhyttä elokuvaa ei voi jakaa.
Vianmääritys
Not connected to PictBridge
compatible printer.
x Muut
Cannot recover data.
• Tietojen kirjoitus tallennusvälineeseen
on epäonnistunut. Tietoja yritettiin
palauttaa, mutta yritykset eivät
onnistuneet.
Please wait.
• Tämä näytetään, jos levyn poisto kestää
jonkin aikaa. Kytke videokameraan
virta ja jätä se noin 10 minuutiksi.
Varmista, ettei se tärise.
FI
111
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\12ADD.fm
Lisätietoja
Videokameran käyttö ulkomailla
Virtalähde
Järjestelmä Käyttöalueet
Tätä videokameraa voi käyttää kaikissa
maissa / kaikilla alueilla vakiovarusteisella
verkkolaitteella, jonka jännitearvot ovat
100 V - 240 V AC, 50/60 Hz.
TV-värijärjestelmät
Tämä videokamera on PAL-järjestelmän
mukainen. Jos haluat katsella toistokuvaa
televisiosta, television on oltava PALjärjestelmän mukainen, ja siinä on oltava
AUDIO/VIDEO-tuloliitäntä.
PAL
Australia, Belgia, Espanja,
Hollanti, Hongkong, IsoBritannia, Italia, Itävalta, Kiina,
Kuwait, Malesia, Norja,
Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa,
Singapore, Slovakian tasavalta,
Suomi, Sveitsi, Tanska,
Thaimaa, Tšekin tasavalta,
Unkari, Uusi-Seelanti jne.
PAL - M
Brasilia
PAL - N
Argentiina, Paraguay, Uruguay
NTSC
Bahamasaaret, Bolivia, Chile,
Ecuador, Etelä-Korea,
Filippiinit, Guyana, Jamaika,
Japani, Kanada, Kolumbia,
Meksiko, Peru, Surinam,
Taiwan, Venezuela, VäliAmerikka, Yhdysvallat, jne.
SECAM
Bulgaria, Guayana, Iran, Irak,
Monaco, Ranska, Venäjä,
Ukraina, jne.
FI
112
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\12ADD.fm
Paikallisajan asettaminen
Käyttäessäsi videokameraa ulkomailla voit siirtää kellon helposti oleskelualueesi aikaan
asettamalla kellonajan aikaeron perusteella. Kosketa
(HOME) t
(SETTINGS) t
[CLOCK/ LANG] t [AREA SET] ja [SUMMERTIME] (s. 85).
Aikavyöhykkeet
Aikavyöhyke
Alueasetus
-erot
GMT
Lisbon, London
+11:00
Solomon Is.
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Midway Is., Samoa
+03:30
Tehran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’s
+08:00
Hong Kong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
Lisätietoja
Aikavyöhyke
Alueasetus
-erot
FI
113
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\12ADD.fm
Sisäisen muistin (DCR-DVD410E/DVD810E) ja
”Memory Stick PRO Duo”-kortin tiedosto-/
kansiorakenne
Tiedosto-/kansiorakenne näkyy alla olevassa kuvassa. Tiedosto-/kansiorakenteesta ei
tavallisesti tarvitse välittää videokameralla kuvattaessa tai toistettaessa. Jos haluat kytkeä
videokameran tietokoneeseen ja katsella still-kuvia tai elokuvia tietokoneessa, katso ”PMB
Guide”-opasta toimitetulla CD-ROM-levyllä, ja käytä sitten vakiovarusteista sovellusta.
* Vain sisäinen muisti (DCR-DVD410E/DVD810E)
A Kuvien tietokantatiedostot
Jos tiedostot poistetaan, kuvaa ei voi
tallentaa tai toistaa oikein. Oletusasetus
on, että tiedostot ovat piilotiedostoja, eli
ne eivät ole tavallisesti näkyvissä.
B Elokuvatiedostot (MPEG2tiedostot)
Tiedostojen tunniste on ”.MPG”. Suurin
sallittu koko on 2 Gt. Jos tiedoston koko
ylittää 2 Gt, tiedosto jaetaan.
Tiedostonumerot suurenevat
automaattisesti. Kun tiedoston numero
ylittää 9 999, luodaan uusi kansio, johon
uudet elokuvatiedostot tallennetaan.
Kansion nimessä oleva numero
suurenee: [101PNV01] t [102PNV01]
C Still-kuvatiedostot (JPEGtiedostot)
Tiedostojen tunniste on ”.JPG”.
Tiedostonumerot suurenevat
automaattisesti. Kun tiedoston numero
ylittää 9 999, luodaan uusi kansio, johon
uudet kuvatiedostot tallennetaan.
FI
• Voit käyttää videokamerassa olevaa
tallennusvälinettä tietokoneessa, joka on
kytketty USB-kaapelilla (s. 96).
• Älä muuta videokamerassa olevia tiedostoja tai
kansioita tietokoneesta käsin. Kuvatiedostot
voivat tuhoutua tai niitä ei voi toistaa.
• Videokameran valmistaja (Sony) ei ole
vastuussa niistä tuloksista, joita saadaan
käsittelemällä videokameran tallennusvälineen
tietoja tietokoneessa.
• Kun poistat kuvatiedostoja, noudata vaiheita
kohdassa sivu 48. Älä poista videokameran
tallennusvälineen kuvatiedostoja suoraan
tietokoneesta käsin.
• Älä alusta videokameran tallennusvälinettä
tietokoneessa. Videokamera ei ehkä toimi
oikein.
• Älä kopioi ”Memory Stick PRO Duo”-kortin
tiedostoja videokameraan tietokoneesta käsin.
Videokameran valmistaja (Sony) ei ole
vastuussa tällaisten toimenpiteiden tuloksista.
Kansion nimessä oleva numero
suurenee: [101MSDCF] t
[102MSDCF]
114
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\12ADD.fm
Kunnossapito ja varotoimet
Tietoja levystä
Katso kohdasta sivu 10 lisätietoja
niistä levyistä, joita videokamerassa
voi käyttää.
x Tallennus A-puolelle
Aseta levy videokameraan siten, että se
puoli, jossa on keskellä
-symboli,
osoittaa ulospäin, kunnes levy napsahtaa.
-symboli
Huomautuksia käytöstä
• Pidä kiinni levyn reunasta ja tue samalla
keskiosan reikää kevyesti. Älä kosketa
tallennuspuolta (painetun puolen vastakkainen
puoli yksipuolisten levyjen tapauksessa).
Kaksipuolisten levyn käyttö
Voit tallentaa molemmille puolille, kun käytät
kaksipuolisia levyjä.
Aseta
-symboli osoittamaan ulospäin.
Tallennus tapahtuu taustapuolelle.
Lisätietoja
• Varmista, että poistat pölyn ja sormenjäljet
levystä pehmeällä kankaalla ennen kuvausta.
Muussa tapauksessa et saata pystyä
tallentamaan kyseiselle levylle tai toistamaan
siltä normaalisti.
• Kun asetat levyn videokameraan, paina lujasti,
kunnes levy napsahtaa. Kun LCD-näyttöön
tulee viesti [C:13:ss], avaa levyn kansi ja
aseta levy uudelleen.
• Älä aseta levyn pintaan mitään liimapintaista
materiaalia, kuten tarraa. Jos teet näin, levy
saattaa joutua epätasapainoon ja tämä saattaa
aiheuttaa levyn tai videokameran
toimintahäiriön.
• Kun käytät kaksipuolista levyä, huolehdi siitä,
ettet likaa levyn pintaa sormenjäljillä.
• Kun videokamerassa käytetään kaksipuolista
levyä, tallennus tapahtuu vain kyseiselle
puolelle ja toisto tapahtuu kyseiseltä puolelta. Et
voi vaihtaa tallennusta tai toistoa toiselle
puolelle levyä, joka on asetettu videokameraan.
Kun yhden puolen tallennus/toisto on valmis,
poista levy ja käännä se ympäri käyttääksesi
toista puolta.
• Suorita seuraavat toimenpiteet kaksipuolisen
levyn molemmille puolille:
– Viimeistely (s. 64)
– Alustus (s. 69)
– Viimeistelyn poisto (s. 71)
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
115
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\12ADD.fm
Kunnossapito ja varotoimet (jatkuu)
Levyjen hoito ja varastointi
• Pidä levy puhtaana tai muuten video- ja
audiolähdön kuvan- ja äänenlaatu saattaa
huonontua.
• Puhdista levy pehmeällä kankaalla.
Pyyhi levyä keskeltä ulospäin. Pyyhi levy
pehmeällä kankaalla, joka on kostutettu vedellä,
lian puhdistamiseksi, ja poista sitten kosteus
pehmeällä ja kuivalla kankaalla. Älä käytä
liuottimia, kuten bensiiniä, vinyyli-LP-levyille
tarkoitettua puhdistusainetta tai antistaattista
suihketta, koska ne voivat aiheuttaa levyn
toimintahäiriön.
• Älä altista levyä suoralle auringonvalolle tai jätä
sitä kosteaan paikkaan.
• Jos kuljetat levyä mukanasi tai varastoit sen,
aseta se koteloonsa.
• Jos haluat kirjoittaa kirjaimia tai merkkejä, jne.
yksipuoliseen levyyn, kirjoita vain painetulle
puolelle käyttäen öljypohjaista merkkaustussia,
äläkä kosketa mustetta, ennen kuin se kuivuu.
Älä kuumenna levyä tai käytä terävää työkalua,
kuten kuulakärkikynää. Älä kuivaa pintaa
kuumentamalla. Et voi kirjoittaa tai tehdä
merkintöjä kaksipuolisiin levyihin.
Tietoja ”Memory Stick”-kortista
”Memory Stick” on pienikokoinen
siirrettävä mikropiirimuisti, jolla on suuri
tallennuskapasiteetti.
Voit käyttää videokamerassa vain
”Memory Stick Duo”-korttia, jonka koko
on puolet tavallisen ”Memory Stick”-kortin
koosta. Kaikkien ”Memory Stick Duo”korttityyppien oikea toiminta tässä
videokamerassa ei kuitenkaan ole taattua.
”Memory Stick”-korttityypit
Kuvaus/
toisto
”Memory Stick Duo”
(jossa on MagicGate)
-
”Memory Stick PRO Duo”
a
”Memory Stick”-korttityypit
”Memory Stick PRO-HG Duo”
Kuvaus/
toisto
a*
* Videokamera ei ole yhteensopiva 8-bittisen
rinnakkaistiedonsiirron kanssa, mutta siinä
käytetään 4-bittistä rinnakkaistiedonsiirtoa, jota
”Memory Stick PRO Duo”-kortit käyttävät.
• Tämä tuote ei voi tallentaa tai toistaa dataa, joka
käyttää ”MagicGate”-teknologiaa. ”MagicGate”
on tekijänoikeuksien suojausteknologia, joka
tallentaa ja siirtää sisällön salatussa muodossa.
• Tämä tuote on yhteensopiva ”Memory Stick
Micro”-kortin kanssa (”M2”). ”M2” on lyhenne
”Memory Stick Micro”-kortista.
• ”Memory Stick PRO Duo”-kortin, joka on
alustettu tietokoneessa (Windows OS/Mac OS),
oikea toisto tässä videokamerassa ei ole taattua.
• Tietojen luku- ja tallennusnopeus saattavat
vaihdella riippuen ”Memory Stick PRO Duo”kortin ja käytettävän ”Memory Stick PRO
Duo”-yhteensopivan tuotteen yhdistelmästä.
• Tiedot voivat vahingoittua tai kadota
seuraavissa tapauksissa (tietoja ei voi korvata):
– Jos poistat ”Memory Stick PRO Duo”-kortin
tai katkaiset videokameran virran, kun
videokamera on lukemassa tai kirjoittamassa
kuvatiedostoja ”Memory Stick PRO Duo”kortille (kun access-merkkivalo palaa tai
vilkkuu).
– Jos käytät ”Memory Stick PRO Duo”-korttia
magneetin tai magneettikentän läheisyydessä.
• On suositeltavaa, että varmuuskopioit tärkeät
tiedot tietokoneen kiintolevylle.
• Älä paina voimakkaasti, kun kirjoitat ”Memory
Stick PRO Duo”-kortin kirjoitusalueelle.
• Älä kiinnitä tarraa tai muuta vastaavaa
”Memory Stick PRO Duo”-korttiin tai Memory
Stick Duo-sovittimeen.
• Jos kuljetat ”Memory Stick PRO Duo”-korttia
mukanasi tai varastoit sen, aseta se koteloonsa.
• Varo koskettamasta liitinosia ja estä
metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin niiden
kanssa.
• Älä taivuta tai pudota ”Memory Stick PRO
Duo”-korttia tai kohdista siihen suurta voimaa.
• Älä pura ”Memory Stick PRO Duo”-korttia
osiin tai tee siihen muutoksia.
• Suojaa ”Memory Stick PRO Duo”-kortti
kastumiselta.
FI
116
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\12ADD.fm
• Pidä ”Memory Stick PRO Duo”-kortit poissa
pienten lasten ulottuvilta. He saattavat nielaista
sen vahingossa.
• Älä aseta muita kortteja kuin ”Memory Stick
PRO Duo”-kortti Memory Stick Duokorttipaikkaan. Muutoin voi seurauksena olla
toimintahäiriö.
• Älä käytä tai säilytä ”Memory Stick PRO Duo”korttia paikoissa, jotka ovat:
– kuumia, kuten suoraan auringonpaisteeseen
jätetyt autot kesällä
– suorassa auringonvalossa
– hyvin kosteita tai alttiina korroosiota
aiheuttaville kaasuille.
x Tietoja Memory Stick Duo -sovittimesta
x Tietoja ”Memory Stick PRO Duo”kortista
• On tarkistettu, että videokamerassa voi käyttää
8 Gt:n ”Memory Stick PRO Duo”- ja ”Memory
Stick PRO-HG Duo”-kortteja.
Huomautuksia ”Memory Stick Micro”kortin käytöstä
• Jos haluat käyttää videokamerassa ”Memory
Stick Micro”-korttia, tarvitset Duo-kokoisen
M2-sovittimen.
Syötä ”Memory Stick Micro”-kortti Duokokoiseen M2-sovittimeen, ja aseta sitten
sovitin Memory Stick Duo-korttipaikkaan. Jos
asetat ”Memory Stick Micro”-kortin
videokameraan ilman Duo-kokoista M2-
Kuvatiedostojen yhteensopivuus
• Tällä videokameralla ”Memory Stick PRO
Duo”-korttiin tallennetut kuvatiedostot ovat
”Design rule for Camera File system”yhteenliittymän määrittelemän JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association)-yleisstandardin
mukaisia.
• Tällä videokameralla ei voi toistaa toisilla
laitteilla (DCR-TRV900E tai DSC-D700/D770)
tallennettuja still-kuvia, jotka eivät ole kyseisen
yleisstandardin mukaisia. (Kyseiset laitteet eivät
ole myynnissä kaikilla alueilla.)
• Jos et voi käyttää toisella laitteella käytettyä
”Memory Stick PRO Duo”-korttia, alusta kortti
tässä videokamerassa (s. 69). Huomaa, että
alustus poistaa kaikki tiedot ”Memory Stick
PRO Duo”-kortista.
• Et ehkä voi toistaa kuvia tällä videokameralla:
– jos kuvatietoja on muutettu tietokoneessa.
– jos kuvatiedot on tallennettu toisissa laitteissa.
Tietoja ”InfoLITHIUM”-akusta
Tämä videokamera toimii vain
”InfoLITHIUM”-akulla (H-sarja).
”InfoLITHIUM” H-sarjan akuissa on
merkki
.
Lisätietoja
• Kun käytät ”Memory Stick PRO Duo”-korttia
”Memory Stick”-yhteensopivassa laiteessa,
aseta ”Memory Stick PRO Duo” Memory Stick
Duo -sovittimeen.
• Kun asetat ”Memory Stick PRO Duo”-kortin
Memory Stick Duo -sovittimeen, varmista, että
asetat ”Memory Stick PRO Duo”-kortin oikein
päin ja työnnä kortti kokonaan sisään. Huomaa,
että kortin asettaminen sovittimeen väärin voi
aiheuttaa toimintahäiriön. Jos asetat ”Memory
Stick PRO Duo”-kortin Memory Stick Duosovittimeen voimalla väärinpäin, ”Memory
Stick PRO Duo”-kortti saattaa vioittua.
• Älä aseta Memory Stick Duo-sovitinta
videokameraan ilman ”Memory Stick PRO
Duo”-korttia, joka on ”Memory Stick”yhteensopivassa laitteessa. Muutoin laite voi
vahingoittua.
sovitinta, et voi mahdollisesti poistaa sitä
videokamerasta.
• Pidä ”Memory Stick Micro”-kortit poissa
pienten lasten ulottuvilta. He saattavat nielaista
sen vahingossa.
Mikä on ”InfoLITHIUM”-akku?
”InfoLITHIUM” akku on litium-ioniakku,
joka pystyy välittämään videokameran ja
verkko-/latauslaitteen väliseen
toimintatilaan liittyviä tietoja.
”InfoLITHIUM”-akku laskee
virrankulutuksen videokameran
toimintatilan mukaan ja näyttää akun
jäljellä olevan kestoajan minuutteina.
Verkko-/latauslaitetta käyttäessäsi saat
näkyviin akun jäljellä olevan kesto- ja
latausajan.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
117
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\12ADD.fm
Kunnossapito ja varotoimet (jatkuu)
Akun lataaminen
• Lataa akku, ennen kuin alat käyttää
videokameraa.
• Akku kannattaa ladata ympäristössä, jonka
lämpötila on 10 °C - 30 °C, kunnes CHG
(lataus) -merkkivalo sammuu. Jos akku ladataan
muussa lämpötilassa, akku ei välttämättä
lataudu tehokkaasti.
• Kun lataus on valmis, irrota verkkolaite
videokameran DC IN-liittimestä tai poista akku.
Akun tehokas käyttö
• Akun suorituskyky heikkenee ja käyttöaika
lyhenee, kun ympäristön lämpötila on 10 °C tai
matalampi. Siinä tapauksessa voit tehdä jonkin
seuraavista toimenpiteistä ja pidentää akun
käyttöaikaa.
– Lämmitä akku taskussasi ja aseta akku
videokameraan juuri ennen kuvaamisen
aloittamista.
– Käytä suurikapasiteettista akkua: NP-FH70/
NP-FH100 (lisävaruste).
• LCD-näytön tai toiston sekä eteen- tai
taaksepäin suuntautuvan kelauksen runsas
käyttäminen lyhentää akun käyttöaikaa.
On suositeltavaa käyttää suurikapasiteettista
akkua: NP-FH70/NP-FH100 (lisävaruste).
• Pidä POWER-kytkintä asennossa OFF (CHG),
kun et kuvaa tai toista videokameralla. Akun
lataus kuluu myös silloin, kun videokamera on
tallennusvalmius- tai toistotaukotilassa.
• Pidä mukanasi vara-akkuja niin, että ne riittävät
aikomaasi kuvausaikaa 2 tai 3 kertaa
pidemmäksi ajaksi, ja tee koekuvauksia.
• Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole vesitiivis.
vaikka akun käyttöaikaa olisikin jäljellä 20
minuuttia.
Akun varastointi
• Jos akkua ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, lataa akku täyteen ja käytä sitä
videokamerassa kerran vuodessa, jotta akun
suorituskyky säilyy. Poista akku
videokamerasta ja säilytä sitä kuivassa, viileässä
paikassa.
• Voit kuluttaa akun varauksen loppuun
videokamerassa koskettamalla
(HOME) t
(SETTINGS) t [GENERAL SET] t
[A.SHUT OFF] t [NEVER] ja jättämällä
videokamera tallennusvalmiustilaan, kunnes
virta katkeaa (s. 86).
Tietoja akun käyttöiästä
• Akun käyttöikä lyhenee ajan kuluessa ja
toistuvassa käytössä. Jos akun latausten välinen
käyttöaika lyhenee huomattavasti, on aika
vaihtaa uusi akku.
• Akun käyttöikään vaikuttavat säilytys, käyttö ja
olosuhteet.
Lisätietoja akun jäljellä olevan ajan
ilmaisimesta
FI
• Jos virta katkeaa, vaikka akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää akussa olevan tarpeeksi
virtaa käyttöä varten, lataa akku uudelleen
täyteen. Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
näyttää oikean ajan. Huomaa kuitenkin, että
akun oikea aikanäyttö ei välttämättä palaudu,
jos käytät akkua pitkän ajan kuumassa
ympäristössä, säilytät akkua täyteen ladattuna
tai käytät akkua jatkuvasti. Akun jäljellä olevan
ajan näyttö on suuntaa-antava.
• Videokameran toimintatila tai ympäristön
lämpötila saattaa joskus aiheuttaa sen, että akun
alhaista varausta ilmaiseva E-merkki vilkkuu,
118
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\12ADD.fm
Tietoja videokameran
käsittelystä
Käyttö ja hoito
x Jos videokameraa ei aiota käyttää
pitkään aikaan
• Kytke kameraan aika ajoin virta ja toista tai
tallenna sillä kuvia noin 3 minuutin ajan.
• Poista levy videokamerasta.
• Kuluta akun varaus täysin loppuun ennen akun
varastointia.
Kosteuden tiivistyminen
Lisätietoja
• Älä käytä tai säilytä videokameraa ja sen
tarvikkeita seuraavissa paikoissa.
– Hyvin kuumassa, kylmässä tai kosteassa
paikassa. Älä jätä videokameraa tai sen
tarvikkeita alttiiksi yli 60 °C: n lämpötiloille,
esimerkiksi suoraan auringonvaloon,
lämmityslaitteen lähelle tai aurinkoiseen
paikkaan pysäköityyn autoon. Muutoin
laitteet voivat vioittua tai niiden kotelo voi
muuttaa muotoaan.
– Paikassa, joka on lähellä voimakkaita
magneettikenttiä tai jossa on tärinää. Muutoin
videokamera voi vioittua.
– Paikassa, jossa on voimakkaita radioaaltoja
tai säteilyä.
Videokamera ei ehkä tallenna oikein.
– Paikassa, jonka lähellä on AM-vastaanottimia
ja videolaitteita. Tallenteisiin voi tulla
äänihäiriöitä.
– Hiekkarannalla tai pölyisessä paikassa. Jos
videokameran sisään pääsee hiekkaa tai
pölyä, se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei
voi korjata.
– Paikassa, joka on lähellä ikkunaa, tai
ulkoilmassa, jossa LCD-näyttö, etsin tai
objektiivi voi olla alttiina suoralle
auringonvalolle. Tämä vahingoittaa etsimen
sisäosaa tai LCD-näyttöä.
• Käytä videokameraa DC 6,8 V/7,2 V (akku) jännitteellä tai DC 8,4 V (verkkolaite) jännitteellä.
• Käytä DC- tai verkkovirtakäytössä tässä
käyttöohjeessa suositeltuja varusteita.
• Suojaa videokamera kastumiselta, esimerkiksi
sateelta ja merivedeltä. Jos videokamera kastuu,
se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi
korjata.
• Jos kotelon sisään pääsee jokin esine tai
nestettä, irrota videokamera virtalähteestä ja
anna se Sony-jälleenmyyjän tarkistettavaksi,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
• Vältä kovakouraista käsittelyä, videokameran
purkamista osiin, muuttamista, iskuja tai tärinää,
kuten vasarointi tai sen päälle astuminen. Varo
erityisesti objektiivia.
• Pidä POWER-kytkin asennossa OFF (CHG),
kun et käytä videokameraa.
• Älä pidä videokameraa käärittynä esimerkiksi
pyyhkeeseen, kun käytät sitä. Muutoin
videokameran sisäinen lämpötila voi nousta
liikaa.
• Kun irrotat virtajohdon, vedä aina pistokkeesta,
älä johdosta.
• Älä vahingoita virtajohtoa, kuten asettamalla
sen päälle painavia esineitä.
• Pidä metalliset kosketuspinnat puhtaina.
• Pidä kaukosäädin ja nappiparisto lasten
ulottumattomissa. Jos joku kuitenkin nielee
pariston, ota heti yhteys lääkäriin (DCRDVD310E/DVD410E/DVD710E/DVD810E).
• Jos akun elektrolyyttinestettä on päässyt
vuotamaan, toimi seuraavasti:
– Ota yhteys lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon.
– Pese iholle päässyt neste pois.
– Jos vuotanutta nestettä pääsee silmiin,
huuhtele ne runsaalla vedellä ja hakeudu
lääkärin hoitoon.
Jos videokamera tuodaan suoraan kylmästä
paikasta kuumaan paikkaan, sen sisään,
levyn pinnalle tai kameran linssiin voi
tiivistyä kosteutta. Tämä saattaa aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
x Jos kosteutta pääsee tiivistymään
Anna kameran olla noin 1 tunti kytkemättä
siihen virtaa.
x Kosteuden tiivistymistä koskeva
huomautus
Videokameran sisään voi tiivistyä
kosteutta, jos siirrät kameran kylmästä
paikasta lämpimään paikkaan (tai
päinvastoin) tai käytät kameraa kosteassa
paikassa.
• Näin voi käydä esimerkiksi, jos tuot
videokameran laskettelurinteestä
lämmityslaitteella varustettuun huoneeseen
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
FI
119
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\12ADD.fm
Kunnossapito ja varotoimet (jatkuu)
• Tuot videokameran ilmastoidusta autosta tai
huoneesta ulos kuumaan ilmaan.
• Käytät videokameraa myrskyn tai sadekuuron
jälkeen.
• Käytät videokameraa kuumassa, kosteassa
paikassa.
x Kosteuden tiivistymisen estäminen
Jos siirrät videokameran kylmästä paikasta
lämpimään paikkaan tai päinvastoin, sijoita
kamera muovipussiin ja sulje pussi tiukasti.
Ota videokamera pois pussista, kun pussin
sisäinen lämpötila on saavuttanut
ympäristön lämpötilan (noin 1 tunnin
kuluttua).
Jos painoit väärää kohtaa, yritä kalibrointia
uudelleen.
LCD-näyttö
b Huomautuksia
• Älä paina LCD-näyttöä voimakkaasti, sillä
muutoin se voi vioittua.
• Jos käytät videokameraa kylmässä
ympäristössä, LCD-näytössä voi näkyä
jälkikuva. Tämä ei ole merkki viasta.
• Videokameran käytön aikana LCD-näytön
takaosa voi lämmetä. Tämä ei ole merkki viasta.
• Älä käytä kalibrointiin teräväkärkistä esinettä.
Muutoin saatat vahingoittaa LCD-näyttöä.
• Et voi kalibroida LCD-näyttöä, jos se on
käännettynä tai suljettuna näyttöpuoli ulospäin.
x LCD-näytön puhdistaminen
Jos LCD-näytössä on sormenjälkiä tai
pölyä, on suositeltavaa puhdistaa se
pehmeällä liinalla. Jos käytät LCD
Cleaning Kit -puhdistussarjaa (lisävaruste),
älä käytä puhdistusnestettä suoraan LCDnäyttöön. Käytä nesteeseen kostutettua
puhdistuspaperia.
x Tietoja kosketuspaneelin säädöstä
(CALIBRATION)
Joskus voi olla, etteivät kosketuspaneelin
painikkeet toimi oikein. Jos näin käy, toimi
seuraavassa kuvatulla tavalla. Kytke
videokamera pistorasiaan kameran
vakiovarusteisen verkkolaitteen avulla ja
käytä kameraa verkkolaitteella.
3 Kosketa näytössä näkyvää ”×”-merkkiä
esimerkiksi ”Memory Stick PRO Duo” kortin kulmalla tai vastaavalla 3 kertaa.
”×”-merkin paikka muuttuu.
Peruuta koskettamalla [CANCEL].
Kotelon käsittely
• Jos videokameran kotelo likaantuu, puhdista se
pehmeällä, kevyesti vedellä kostutetulla liinalla
ja pyyhi kotelo sitten kuivalla, pehmeällä
liinalla.
• Vältä seuraavia toimia, jotta pinnoite ei
vahingoitu.
– Älä käytä kemikaaleja, kuten tinneriä,
bensiiniä, alkoholia, kemikaaleilla käsiteltyjä
liinoja, hyönteissuihkeita tai aurinkovoiteita.
– Älä kosketa laitetta käsin, joissa on tällaisia
aineita.
– Älä jätä koteloa pitkäaikaiseen kosketukseen
kumisten tai vinyylimuovisten esineiden
kanssa.
1 Kytke videokameraan virta.
2 Kosketa
(HOME) t
(SETTINGS) t [GENERAL SET]
t [CALIBRATION].
FI
120
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\12ADD.fm
Kameran linssistä
• Älä kosketa levyn kannen sisällä olevaa linssiä.
Pidä levyn kansi suljettuna paitsi levyä
asetettaessa ja poistettaessa pitääksesi pölyn
poissa.
• Kun videokamera ei toimi, koska kameran linssi
on likainen, puhdista se kameran puhaltimella
(lisävaruste). Älä kosketa kameran linssiä
suoraan puhdistuksen aikana, koska tämä voi
aiheuttaa videokameran toimintahäiriön.
Kameran linssi
Objektiivin hoito ja säilytys
4 Paina etsin videokameran runkoon.
5 Poista pöly sisäpuolelta siltä alueelta, johon
silmäsuppilo oli kiinnitettynä, kameran
puhaltimella, jne.
Lisätietoja
• Puhdista objektiivin pinta pehmeällä liinalla,
jos:
– objektiivin pinnalla on sormenjälkiä
– se on kuumassa tai kosteassa paikassa
– objektiivi altistuu suolapitoiselle ilmalle,
kuten meren rannalla.
• Säilytä objektiivia hyvin ilmastoidussa paikassa,
jossa ei ole likaa eikä pölyä.
• Puhdista objektiivi säännöllisesti, jotta
homeitiöt eivät pääse kasvamaan sen pinnalla.
Videokameraa kannattaa käyttää ainakin kerran
kuukaudessa, jotta se pysyy kauan hyvässä
kunnossa.
3 Poista pöly silmäsuppilosta kameran
puhaltimella, jne.
6 Kiinnitä silmäsuppilo etsimeen painamalla
sitä, kunnes se napsahtaa.
Etsimen sisäpuolen puhdistaminen
Poista kaikki pöly etsimen sisäpuolelta
noudattamalla alla kuvattuja vaiheita.
1 Irrota etsin.
2 Samalla kun työnnät etsimen alareunassa
olevaa uloketta teräväkärkisellä esineellä,
kuten kuulakärkikynä, vedä silmäsuppiloa
nuolen suuntaan ja irrota se.
b Huomautuksia
• Silmäsuppilo on tarkkuusosa. Älä pura sitä
edelleen.
• Älä kosketa silmäsuppilon linssiä.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
121
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\12ADD.fm
Kunnossapito ja varotoimet (jatkuu)
Tietoja videokameran sisäisen akun
lataamisesta
Videokamerassa on esiasennettu ladattava
akku, jonka ansiosta päivämäärä,
kellonaika ja muut asetukset säilyvät,
vaikka POWER-kytkin olisi asennossa OFF
(CHG). Esiasennettu ladattava akku
latautuu aina, kun kamera on kytketty
verkkolaitteella seinäpistorasiaan tai kun
siinä on akku. Akun varaus purkautuu
kokonaan noin 3 kuukauden kuluessa, jos
et käytä videokameraa lainkaan. Voit
käyttää videokameraa sisäisen akun
lataamisen jälkeen.
Vaikka esiasennetun ladattavan akun
varaus olisi purkautunut, videokameran
toiminnot toimivat normaalisti päivämäärän
tallennusta lukuun ottamatta.
x Toimenpiteet
Kytke videokamera pistorasiaan
vakiovarusteisen verkkolaitteen avulla ja
aseta POWER-kytkin asentoon OFF (CHG)
ja anna videokameran olla
käyttämättömänä yli 24 tuntia.
FI
122
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\12ADD.fm
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Videopakkausmuoto
MPEG2/JPEG (Still-kuvat)
Äänipakkausmuoto
DCR-DVD110E/DVD610E
Dolby Digital 2-kan.
Dolby Digital Stereo Creator
DCR-DVD115E/DVD310E/DVD410E/
DVD710E/DVD810E
Dolby Digital 2-/5.1-kan.
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignaali
PAL-väri, CCIR-normit
Sisäinen muisti (DCR-DVD410E/
DVD810E)
8 Gt
Tallennusvälineen kapasiteettia mitattaessa
1 Gt vastaa 1 milkjardia tavua, josta osaa
käytetään tiedonhallintaan.
Käytettävät levyt
8 cm DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/
DVD+R DL
Elokuvien tallennusmuoto
Sisäinen muisti (DCR-DVD410E/
DVD810E)
MPEG2-PS
”Memory Stick PRO Duo”
MPEG2-PS
Still-kuvien tallennusmuoto
Exif Ver.2.2*
Etsin
Sähköinen etsin (väri)
Kuvailmaisin
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
2,25 mm:n (1/8-tyyppinen) CCD (Charge
Coupled Device)-tunnistin
Yhteensä:
Noin 800 000 kuvapistettä
Tehollisia (elokuva, 16:9)
Noin 490 000 kuvapistettä
Tehollisia (still-kuva, 16:9)
Noin 310 000 kuvapistettä
Tehollisia (still-kuva, 4:3)
Noin 410 000 kuvapistettä
Objektiivi
Carl Zeiss Vario-Tessar
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
Optinen: 40×, Digitaalinen: 80×, 2 000×
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Optinen: 25×, Digitaalinen: 50×, 2 000×
Suodattimen läpimitta: 30 mm
Polttoväli
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
F 1,8 - 4,1
f = 1,9 - 76 mm
Muunnettuna 35 mm:n kinofilmin
polttoväliksi
Elokuvat:
41 - 1 640 mm (16:9)
Still-kuvat:
48 - 1 920 mm (4:3)
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
F 1,8 - 3,2
f = 2,5 - 62,5 mm
Muunnettuna 35 mm:n kinofilmin
polttoväliksi
Elokuvat:
41 - 1 189 mm (16:9)**
Still-kuvat:
36 - 900 mm (4:3)
Lisätietoja
Levy
DVD-RW: DVD-VIDEO (VIDEO-tila),
DVD-Video Recording (VR-tila)
DVD+RW: DVD+RW Video
DVD-R/DVD+R DL: DVD-VIDEO
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
3 mm (1/6-tyyppinen) CCD (Charge Coupled
Device)-tunnistin
Yhteensä:
Noin 1 070 000 kuvapistettä
Tehollisia (elokuva, 16:9)
Noin 670 000 kuvapistettä
Tehollisia (still-kuva, 16:9)
Noin 750 000 kuvapistettä
Tehollisia (still-kuva, 4:3)
Noin 1 000 000 kuvapistettä
Värilämpötila
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
123
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\12ADD.fm
Tekniset tiedot (jatkuu)
Vähimmäisvalontarve
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
6 lx (luksi) (AUTO SLW SHUTTR ON,
suljinopeus 1/25 sekuntia)
0 lx (luksi) (NightShot plus-toimintoa
käytettäessä)
DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
8 lx (luksi) (AUTO SLW SHUTTR ON,
suljinopeus 1/25 sekuntia)
0 lx (luksi) (NightShot plus-toimintoa
käytettäessä)
* ”Exif” on still-kuvien tiedostomuoto. Sen on
määrittänyt JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association). Tässä muodossa olevilla
tiedostoilla on lisätietoja, kuten videokameran
asetusten tietoja tallentamisen ajankohtana.
**Polttovälin luvut ovat todellisia lukuja, jotka
ovat seurausta laajakulman kuvapistelukemista.
• Valmistettu Dolby Laboratories-yrityksen
lisenssillä.
Input/Output-liitännät
A/V-etähallintaliitäntä
Video-/äänilähtöliitin
USB-liitin
mini-B
(DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/
DVD410E: vain lähtö)
LCD-näyttö
Kuva
6,7 cm (2,7-tyyppinen, kuvasuhde 16:9)
Kuvapisteiden kokonaismäärä
123 200 (560 × 220)
Yleistä
Käyttöjännite
DC 6,8 V/7,2 V (akku)
DC 8,4 V (verkkolaite)
Keskimääräinen energiankulutus
Kun LCD-näyttöä tai etsintä käytetään
normaalikirkkaudessa
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
LCD: 2,9 W
Etsin: 2,7 W
DCR-DVD310E/DVD710E
LCD: 3,2 W
Etsin: 2,8 W
DCR-DVD410E/DVD810E
LCD: 2,8 W
Etsin: 2,4 W
Käyttölämpötila
0 °C - +40 °C
Säilytyslämpötila
–20 °C - +60 °C
Mitat (noin)
55 × 89 × 130 mm (w×h×d) mukaan lukien
ulkonevat osat
55 × 89 × 130 mm (w×h×d) mukaan lukien
ulkonevat osat ja ladattavan akun NP-FH40
ollessa kiinnitettynä
Paino (noin)
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD610E
390 g vain pääyksikkö
440 g mukaan lukien ladattava akku NP-FH40
ja levy
DCR-DVD310E/DVD710E
400 g vain pääyksikkö
450 g mukaan lukien ladattava akku NP-FH40
ja levy
DCR-DVD410E/DVD810E
400 g vain pääyksikkö
445 g mukaan lukien ladattava akku NP-FH40
Toimitetut varusteet
Katso sivu 17.
FI
124
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\12ADD.fm
Tavaramerkeistä
Käyttöjännite
• ”Handycam” ja
ovat Sony Corporation-yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• ”Memory Stick”, ”
”, ”Memory Stick
Duo”, ”
”, ”Memory Stick
PRO Duo”, ”
”,
”Memory Stick PRO-HG Duo”,
”
”, ”Memory Stick
Micro”, ”MagicGate”, ”
”,
”MagicGate Memory Stick” ja ”MagicGate
Memory Stick Duo” ovat Sony Corporationyhtiön tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• ”InfoLITHIUM” on Sony Corporation-yhtiön
tavaramerkki.
• DVD-RW, DVD+RW, DVD-R ja DVD+R DLlogo ovat tavaramerkkejä.
• Dolby ja kaksois-D-symboli ovat
tavaramerkkejä, jotka omistaa Dolby
Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator on Dolby
Laboratories-yhtiön tavaramerkki.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista ja DirectX ovat Microsoft
Corporation-yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc. -yhtiön
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
• Intel, Intel Core ja Pentium ovat Intel
Corporation-yhtiön tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat ovat
Adobe Systems Incorporated-yhtiön
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus
0,35 A - 0,18 A
Energiankulutus
18 W
Lähtöjännite
DC 8,4 V*
Käyttölämpötila
0 °C - +40 °C
Säilytyslämpötila
–20 °C - +60 °C
Mitat (noin)
48 × 29 × 81 mm (w×h×d) ilman ulkonevia
osia
Paino (noin)
170 g ilman virtajohtoa
* Katso muut tekniset tiedot verkkolaitteessa
olevasta kilvestä.
Ladattava akku NP-FH40
Suurin lähtöjännite
DC 8,4 V
Lähtöjännite
DC 7,2 V
Kapasiteetti
4,9 Wh (680 mAh)
Tyyppi
Li-ion
Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa
ilman erillistä ilmoitusta.
Lisätietoja
Verkkolaite AC-L200/L200B
Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla
vastaavien yhtiöiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi merkkejä
™ ja ”®” ei ole mainittu kaikissa asianomaisissa
kohdissa tässä Käsikirjassa.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
125
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\12ADD.fm
Tekniset tiedot (jatkuu)
Käyttöoikeustietoja
TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU
KULUTTAJIEN HENKILÖKOHTAISEEN
KÄYTTÖÖN. MUU MPEG-2-STANDARDIN
MUKAINEN VIDEOTIETOJEN PAKATTUUN
MUOTOON KOODAAMINEN ON
KIELLETTY ILMAN MPEG-2-PATENTTIEN
EDELLYTTÄMÄÄ LISENSSIÄ, JONKA SAA
OSOITTEESTA MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206, USA.
PDF-tiedoston katselu edellyttää Adobe Readerohjelmistoa. Jos sitä ei ole asennettu
tietokoneeseen, voit hakea sen Adobe Systemsyhtiön web-sivustosta osoitteesta:
http://www.adobe.com/
”C Library”, ”Expat”, ”zlib” ja ”libjpeg”ohjelmistot ovat videokamerassa valmiina.
Toimitamme nämä ohjelmistot niiden
tekijänoikeuksien omistajien kanssa tehtyjen
lisenssisopimusten perusteella. Näiden
ohjelmistojen tekijänoikeuksien omistajien
pyyntöjen perusteella meillä on velvoite ilmoittaa
käyttäjälle seuraavat tiedot. Lue seuraavat osat.
Lue ”license1.pdf” ”License”-kansiossa CDROM-levyllä. Se sisältää (englanniksi) ”C
Library”, ”Expat”, ”zlib” ja ”libjpeg”ohjelmistojen (englanninkieliset)
käyttöoikeussopimukset.
Tietoja GNU GPL/LGPL-sovelletusta
ohjelmistosta
Videokamerassa on ohjelmistoja, jotka ovat
seuraavan GNU General Public Licensekäyttöoikeussopimuksen (tästä eteenpäin
kutsutaan nimellä ”GPL”) tai GNU Lesser
General Public License-käyttöoikeussopimuksen
(tästä eteenpäin kutsutaan nimellä ”LGPL”)
alaisia.
Tässä ilmoitetaan käyttäjälle, että hänellä on
oikeus käyttää, muuttaa ja jaella näiden
ohjelmistojen lähdekoodia toimitetun GPL/
LGPL-käyttöoikeussopimuksen ehtojen
mukaisesti.
Lähdekoodi on saatavissa Internetistä. Voit ladata
sen seuraavasta web-sivustosta ja valita DCRDVD810.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Toivomme, ettei käyttäjä ota meihin yhteyttä
lähdekoodin sisältöä koskevissa asioissa.
Lue ”license2.pdf” ”License”-kansiossa CDROM-levyllä. Se sisältää ”GPL”- ja ”LGPL”ohjelmistojen (englanninkieliset)
käyttöoikeussopimukset.
FI
126
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\13QUI.fm
Pikaopas
Osien ja säädinten sijainti
Suluissa ( ) olevilla sivuilla on lisätietoja.
A NIGHTSHOT PLUS -kytkin (38)
B Memory Stick Duo -korttipaikka/kansi
ja access-merkkivalo (29)
Access-merkkivalo palaa sekä sisäiselle
muistille * että ”Memory Stick PRO
Duo”-kortille.
C LCD-näyttö/kosketuspaneeli (14, 23)
D
M
N
(USB)-liitäntä (61)
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/
DVD410E:
Vain lähtö
(VIEW IMAGES)-painike (32, 40)
O DUBBING-painike* (52)
P DISP/BATT INFO -painike (19)
(HOME)-painike (15, 75)
E Zoomauspainikkeet (37, 44)
* DCR-DVD410E/DVD810E
F START/STOP-painike (31, 36)
Pikaopas
G RESET-painike
Palauttaa kaikki asetukset päivämäärä ja
kellonaika mukaan lukien
tehdasasetusten mukaisiksi.
H QUICK ON -painike ja merkkivalo (38)
I EASY-painike (31)
J Etsimen objektiivin säätövipu (24)
K . (BACK LIGHT)-painike (38)
L Kaiutin
Toiston ääni tulee kaiuttimista. Jos
haluat tietoja äänenvoimakkuuden
säätämisestä, katso sivu 42.
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
127
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\13QUI.fm
Osien ja säädinten sijainti (jatkuu)
A POWER-kytkin (22)
B Etsin (24)
C CHG (lataus) -merkkivalo (18)
D
(Elokuva)- /
merkkivalot (22)
(Still-kuva) -tilan
E Akku (18)
F Sisäinen mikrofoni (37)
Active Interface Shoe*-yhteensopiva
mikrofoni (lisävaruste) on etusijalla
liitettynä ollessaan.
G Zoomausvipu (37, 44)
H PHOTO-painike (31, 36)
I DC IN -liitäntä (18)
J START/STOP-painike (31, 36)
K Jalustan kiinnitysosa
Kiinnitä kolmijalkainen jalusta
(lisävaruste: ruuvin pituus on oltava alle
5,5 mm) jalustaruuvilla jalustan
kiinnitysreikään.
L BATT (akun) -vapautusvipu (19)
* DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
FI
128
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\13QUI.fm
A Active Interface Shoe
*
Active Interface Shoe syöttää virtaa
lisälaitteisiin, kuten videovaloon,
salamaan tai mikrofoniin. Lisälaitteen
virta kytketään tai katkaistaan
videokameran POWER-kytkimellä.
Katso lisätietoja kyseisen lisälaitteen
käyttöohjeesta.
Active Interface Shoe on varustettu
turvakiinnityksellä, jonka avulla siihen
asennetun lisälaitteen voi kiinnittää
pitävästi. Paina lisälaite pohjaan asti ja
kiristä sitten kiinnitysruuvi. Kun haluat
poistaa lisälaitteen, avaa ruuvia, paina
lisälaitetta alaspäin ja vedä se ulos.
F Objektiivi (Carl Zeiss -objektiivi) (5)
G Infrapunaportti/kaukosäädin*
Suuntaa kaukosäädin* (s. 130)
videokamerassa olevaan
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen.
H LENS COVER -kytkin (23)
I A/V-etähallintaliitäntä (45, 59)
Kytke lisävarusteiset lisälaitteet.
* DCR-DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E
Pikaopas
• Kun kuvaat elokuvia ja ulkoinen salamavalo
(lisävaruste) on liitettynä varustekenkään,
katkaise virta ulkoisesta salamavalosta, jotta
latautumisääni ei tallennu.
• Kun ulkoinen mikrofoni (lisävaruste) on
kytketty, se on etusijalla videokameran
omaan sisäiseen mikrofoniin verrattuna
(s. 37).
B Levyn kansi (27)
C Olkahihnan kiinnittimet
Olkahihna (lisävaruste) kiinnitetään
tähän.
D Käsihihna (24)
E Levyn kannen OPEN-kytkin ja
ACCESS-merkkivalo (27)
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
129
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\13QUI.fm
Osien ja säädinten sijainti (jatkuu)
Kaukosäädin (DCR-DVD310E/
DVD410E/DVD710E/DVD810E)
painikkeista, LCD-näyttöön tulee oranssi
kehys. Valitse haluamasi painike tai kohde
painamalla b / B / v / V, ja vahvista sitten
valinta painamalla ENTER.
b Huomautuksia
• Poista suojakalvo ennen kaukosäätimen
käyttämistä.
Suojakalvo
A DATA CODE-painike (81)
Kun tätä painetaan toiston aikana,
tallennettuihin kuviin liittyvä päivämäärä ja
kellonaika tai kameran asetustiedot tulevat
näkyviin.
B PHOTO-painike (31, 36)
Videokamera tallentaa still-kuvaksi sen kuvan,
joka on näkyvissä, kun painat tätä painiketta.
C SCAN/SLOW-painikkeet (32, 41)
• Suuntaa kaukosäädin videokamerassa olevaan
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen (s. 129).
• Jos kaukosäätimestä ei lähetetä komentoja tietyn
ajan kuluessa, oranssi kehys katoaa. Kun painat
jotakin painikkeista b / B / v / V tai ENTER
uudelleen, kehys tulee esiin takaisin samaan
paikkaan, jossa se oli viimeksi.
• Joitakin LCD-näytön painikkeita ei voi valita
painamalla b / B / v / V.
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
1 Paina uloketta, aseta kynsi uraan ja vedä
paristolokero ulos.
2 Aseta lokeroon uusi paristo +-puoli
ylöspäin.
3 Aseta paristolokero takaisin
kaukosäätimeen niin, että lokero napsahtaa
paikalleen.
D . > (edellinen/seuraava)painikkeet (32, 41)
E PLAY-painike (32, 41)
F STOP-painike (32, 41)
Uloke
G DISPLAY-painike (19)
H Lähetin
VAROITUS
I START/STOP-painike (31, 36)
Paristo voi räjähtää, jos sitä käsitellään
väärin. Paristoa ei saa ladata, purkaa eikä
hävittää polttamalla.
J Zoomauspainikkeet (37, 44)
K PAUSE-painike (32, 41)
L VISUAL INDEX-painike (32, 40)
Näyttää VISUAL INDEX-näytön, kun painat
tätä toiston aikana.
M b / B / v / V / ENTER-painike
FI
Kun painat jotakin näytön VISUAL INDEX/
Face Index/Film Roll Index/toistoluettelo
• Kun litium-pariston varaus heikkenee,
kaukosäätimen käyttöalue lyhenee tai
kaukosäädin ei enää toimi oikein. Jos näin käy,
korvaa paristo uudella Sony CR2025-litiumparistolla. Muun pariston käyttö voi aiheuttaa
tulipalon tai räjähdyksen vaaran.
130
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\13QUI.fm
Näytön ilmaisimet kuvauksen/toiston aikana
Elokuvien tallennus
A HOME-painike (15, 75)
B Akun jäljellä oleva aika (noin) (19)
C Tallennuksen tila ([STBY] (valmius) tai
[REC] (tallennus))
D Tallennustila (HQ/SP/LP) (77)
E Tallennusvälineen tyyppi (10)
F Laskuri (tunnit/minuutit/sekunnit)
G OPTION-painike (16, 87)
Still-kuvien tallennus
H Jäljellä oleva elokuvien tallennusaika
I Audio-tila (77) (DCR-DVD115E/
DVD310E/DVD410E/DVD710E/
DVD810E)
J Face Index -asetus (79)
K VIEW IMAGES -painike (32, 40)
L Kuvakoko (79)
M Jäljellä oleva tallennettavien still-kuvien
määrä (80, 80)
Elokuvien katselu
N Tallennuskansio
Kun [PHOTO MEDIA SET] on
[MEMORY STICK]
O Paluupainike
P Toistotila
Still-kuvien katselu
Pikaopas
Q Nykyisen elokuvan numero/elokuvien
kokonaismäärä
Kun [MOVIE MEDIA SET] on [INT.
MEMORY] (DCR-DVD410E/
DVD810E) tai [MEMORY STICK]
R Edellinen/seuraava-painike (32, 41)
S Video-ohjauspainikkeet (32, 41)
T Tiedoston nimi/otoksen numero
U Nykyisen still-kuvan numero/
tallennettujen still-kuvien
kokonaismäärä
V Toistokansio
Kun [PHOTO MEDIA SET] on
[MEMORY STICK]
W Diaesityspainike (44)
X VISUAL INDEX -painike (32, 40)
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
131
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\13QUI.fm
Näytön ilmaisimet kuvauksen/toiston aikana (jatkuu)
Tehtyjen muutosten ilmaisimet
Ilmaisin
Merkitys
E
Varoitus (108)
Seuraavat ilmaisimet näkyvät näytössä
tallennuksen/toiston aikana ja ilmaisevat
videokameran asetukset.
Vasen yläkulma
PictBridge-yhteys (61)
Oikea yläkulma
Alareuna
Ilmaisin
Merkitys
Face Index aseta (79)
Manuaalinen tarkennus
(89)
9
Alareuna
SCENE SELECTION
(90)
Keskiosa
Vasen yläkulma
Ilmaisin
Merkitys
Audio-tila (77)
Taustavalo (38)
.
n
Valkotasapaino (91)
MICREF LEVEL matala
(93)
SteadyShot poissa
käytöstä (78)
WIDE SELECT (77)
Digitaalitehoste (93)
Salamavalo (80, 81)
Kuvatehoste (93)
Telemakro (89)
Kuvaus vitkalaukaisimen
avulla (93)
BLT-IN ZOOM MIC
(93)
Oikea yläkulma
Ilmaisin
z Vihjeitä
• Tässä esitettyjen ilmaisinten sisältö ja paikat
saattavat poiketa videokameran näytöllä
esitetyistä todellisista ilmaisimista. Joissakin
malleissa ei ole joitakin ilmaisimia.
Merkitys
LCD-näytön taustavalo ei
käytössä (23)
Nosto/häivytys (92)
Keskiosa
Ilmaisin
EXPOSURE (90)/
SPOT METER (90)
Merkitys
NightShot plus (38)
Color Slow Shutter (92)
Super NightShot plus
(92)
Datakoodi tallennuksen aikana
Tallennuspäivämäärä, -aika ja kameran
asetukset tallennetaan automaattisesti
tallennusvälineelle. Ne eivät ole näkyvissä
tallennuksen aikana. Voit kuitenkin
tarkastaa ne [DATA CODE]-toiminnolla
toiston aikana (s. 81).
Voit tarkastaa tallennuspäivämäärän ja ajan toisessa laitteessa, jne. ([SUB-T
DATE], s. 79).
FI
132
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\14GLO.fm
Sanasto
x 5.1-kanavainen tilaääni
Järjestelmä, jossa ääni toistetaan 6 kaiuttimesta.
Edessä on 3 kaiutinta (vasemmalla, oikealla ja
keskellä) ja takana 2 (oikealla ja vasemmalla).
Järjestelmään kuuluu vielä lisäbassokaiutin (0,1kanava), joka toistaa enintään 120 Hz:n taajuudet.
x Dolby Digital
Dolby Laboratories Inc:n kehittämä
äänenkoodaustekniikka (pakkaustekniikka).
x Dolby Digital 5.1 Creator
Dolby Laboratories Inc:n kehittämä
äänenpakkaustekniikka, joka pakkaa äänen
tehokkaasti ja samalla säilyttää äänen
laadukkaana. Se mahdollistaa 5.1-kanavaisen
tilaäänen tallennuksen hyödyntäen levytilaa
tehokkaammin. Levyt, jotka on luotu Dolby
Digital 5.1 Creator -tekniikalla, voidaan toistaa
laitteella, joka on yhteensopiva videokamerassa
luodun levyn kanssa.
tuottamiseen tarvittavan tallennusvälineen määrä
kasvaa, mikä lyhentää tallennukseen käytettävissä
olevaa aikaa.
x VIDEO-tila
Tämä on eräs tallennusmuoto, joka voidaan valita
käytettäessä DVD-RW-levyä. VIDEO-tila on
yhteensopiva muiden DVD-laitteiden kanssa.
x VR-tila
Tämä on yksi tallennusmuoto, joka voidaan valita
käytettäessä DVD-RW-levyä. VR-tilassa
videokameralla voidaan tehdä muokkausta
(poistaa tai järjestellä otosten järjestystä
uudelleen). Levyn viimeistelyn avulla voit toistaa
sen VR-tilan kanssa yhteensopivassa DVDlaitteessa.
x JPEG
JPEG (lyhenne sanoista Joint Photographic
Experts Group) on still-kuville käytettävä
tiedostonpakkausstandardi (joka pienentää
tiedoston kokoa). Tämä videokamera tallentaa
still-kuvat JPEG-muodossa.
x MPEG
Pikaopas
MPEG (lyhenne sanoista Moving Picture Experts
Group) on joukko standardeja, joita käytetään
videodatan (elokuvat) ja äänidatan koodaamisessa
(pakkaamisessa). Käytössä ovat MPEG1- ja
MPEG2-muodot. Tämä videokamera tallentaa
elokuvat MPEG2-muodossa.
x Pienoiskuva
Pienennetyt kuvat, joiden avulla voit nähdä monia
kuvia samanaikaisesti. [VISUAL INDEX], [
INDEX], [
INDEX], jne. ovat
pienoiskuvanäyttöjärjestelmiä.
x VBR
VBR on lyhenne sanoista Variable Bit Rate. Se
tarkoittaa tekniikkaa, jossa datasiirtonopeutta
(tiettynä aikajaksona tallennettavan datan määrää)
muutetaan tallennuksen aikana kunkin
tallennettavan otoksen mukaan automaattisesti.
Jos videossa on paljon liikettä, puhtaan kuvan
FI
133
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\01COVIX.fm
Hakemisto
CD-ROM ............................. 94
Numerot
12IMAGES...........................82
16:9 .......................................45
16:9 WIDE ...........................28
21-nastainen sovitin..............46
4:3 ...................................28, 45
5.1-kanavainen tilaääni.........37
5.1-kanavaisen tilaäänen
tallennus................................37
6IMAGES.............................82
8 cm DVD ............................10
CLOCK SET........................ 22
CLOCK/LANG.................... 85
COLOR SLOW SHTR (Color
Slow Shutter) ............... 92, 106
F
Face Index ......................42, 79
FADER......................... 92, 107
FILE NO. (Tiedoston
numero) ................................ 80
Film Roll Index ....................42
D
DATA CODE ...................... 81
DATE/TIME .......... 23, 81, 132
DC IN -liitäntä. .................... 18
DC-pistoke ........................... 18
DELETE
FIREWORKS....................... 91
FLASH LEVEL....................80
FLASH MODE ....................80
FOCUS ......................... 89, 102
FORMAT
Levy ..............................69
Elokuvat........................ 48
A
Aikavyöhykkeet..................113
Akku .............................18, 130
Alkuperäinen
DELETE........................48
DIVIDE .........................55
AREA SET ...........................85
Asenna (ohjelmisto) .............94
AUDIO MODE ....................77
AUTO SLW SHUTTR
(Automaattinen hidas
suljin)............................78, 106
A.SHUT OFF (Automaattinen
virrankatkaisu)......................86
A/V-liitäntäkaapeli .........45, 59
Sisäinen muisti ..............69
Still-kuvat ..................... 49
”Memory Stick PRO
Duo” ..............................69
DEMO MODE..................... 85
Diaesitys............................... 44
DIGITAL ZOOM ................ 78
G
DISC SELECT GUIDE ....... 72
GENERAL SET ...................85
DISP OUTPUT .................... 84
GUIDEFRAME....................78
DISPLAY............................. 82
DIVIDE
H
Alkuperäinen ................ 55
HOME MENU ...............14, 75
Toistoluettelo ................ 58
CLOCK/LANG.............85
Dolby Digital 5.1
Creator ............................... 133
GENERAL SET............85
DVD-asema ......................... 67
OUTPUT SETTINGS ...84
MOVIE SETTINGS......77
DVD-R................................. 10
PHOTO SETTINGS .....79
DVD-RW ............................. 10
B
SOUND/DISP SET....... 83
DVD-valikko ....................... 66
VIEW IMAGES SET....81
BACK LIGHT..............38, 106
DVD+R DL.......................... 10
Battery Info...........................19
DVD+RW ............................ 10
BEACH ................................91
D.EFFECT
(Digitaalitehoste) ......... 93, 107
I
BLT-IN ZOOM MIC............93
E
IMAGE SIZE ....................... 79
B&W ....................................93
Easy Handycam -toiminto ... 31
BEEP ....................................83
BLACK FADER ..................93
Elokuvat ......................... 31, 36
C
Elokuvien kopiointi........ 52, 59
CALIBRATION .................120
EXPOSURE................. 90, 106
HQ ........................................77
Ilmaisimet...........................132
INDEX SET (Face Indexasetus)...................................79
INDOOR ..............................91
InfoLITHIUM ....................117
Itsediagnoosinäyttö.............108
CAMERA DATA.................81
CANDLE..............................90
FI
134
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\01COVIX.fm
J
M
Q
Jäljellä oleva varaus..............19
QUICK ON...........................38
Jalusta .................................128
MANAGE MEDIA
-luokka ................................. 63
JPEG ...................................133
”Memory Stick” ............. 3, 116
”Memory Stick PRO
Duo” ......................... 3, 29, 116
K
Kaksipuolinen levy .............115
Käsihihna ..............................24
Kaukosäädin .................99, 130
Käyttö ulkomailla ...............112
Kolikkotyyppinen litiumparisto .................................130
Kosteuden tiivistyminen .....119
R
MICREF LEVEL ......... 93, 107
REC MODE
(tallennustila)........................77
MOVIE DUB ....................... 52
REDEYE REDUC................81
MOVIE SETTINGS............. 77
REMAINING SET (Jäljellä
olevan tallennusvälineen
näytön asetus) .......................78
MPEG................................. 133
Muokkaus............................. 47
REMOTE CTRL ..................86
N
Kunnossapito ......................115
NIGHTSHOT LIGHT.......... 77
Kuvasuhde ............................45
NightShot plus...................... 38
Kuvaus ............................31, 35
NTSC ................................. 112
Kytke
QUICK ON STBY ...............86
REPAIR IMG.DB F. ............73
S
S video -kaapeli ..............45, 59
SCENE SELECTION...90, 106
O
SELF-TIMER .......................93
Objektiivin suojus ................ 23
SEPIA ...................................93
OLD MOVIE ....................... 93
SETTINGS-luokka ...............75
ONE PUSH .......................... 91
SNOW ..................................91
L
OPTION MENU .................. 87
SOUND SETTINGS ............76
LANDSCAPE.......................91
OTHERS-luokka .................. 47
SOUND/DISP SET ..............83
LANGUAGE SET ................85
OUTDOOR .......................... 91
SP..........................................77
LAST SCENE DEL
(poista) ..................................49
OUTPUT SETTINGS .......... 84
SPORTS (Urheilutunti) ........91
Latausaika .............................19
P
LCD BL LEVEL
(LCD-näytön taustavalon
voimakkuus) .................83, 103
Päivämäärähakemisto........... 43
LCD BRIGHT ......................83
PASTEL ............................... 93
LCD COLOR........................83
Peilikuvatila ......................... 39
LCD-näytön taustavalo.........24
PHOTO COPY..................... 54
LCD-paneeli .........................23
PHOTO SETTINGS ............ 79
Levy ......................................27
PictBridge............................. 61
Lisätallennus .........................71
PICT.EFFECT
(Kuvatehoste) ............... 93, 107
Tulostin..........................61
VCR- tai DVD/HDDtallentimet ......................59
PAL .................................... 112
PORTRAIT .......................... 91
SPOT METER (Monipuolinen
pistemittaus) .................90, 106
Pikaopas
LP..........................................77
SPOT FOCUS ..............89, 106
SPOTLIGHT ........................91
STEADYSHOT....................78
Still-kuvat .......................31, 36
Still-kuvien kopiointi............54
SUB-T DATE .......................79
SUMMERTIME ...................85
SUNRISE&SUNSET ...........90
Suojakalvo ..........................130
Suojaus ...............................111
S.NIGHTSHOT PLS (Super
NightShot plus).............92, 106
FI
Jatkuu ,
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
135
E:\CX26100\3285367711_DCR-DVD410E\3285367711\3285367711DCRDVD410ECEL\02FIDCRDVD410ECEL\01COVIX.fm
Hakemisto (jatkuu)
Virtajohto (verkkovirta)....... 18
T
Tallennettavien still-kuvien
määrä ....................................80
Tallennusaika............11, 19, 30
Tallennusmuoto ....................10
VISUAL INDEX ........... 32, 40
VOLUME ...................... 42, 83
VR-tila ................................. 10
Tekniset tiedot ....................123
W
TELE MACRO.............89, 106
WHITE BAL.
(Valkotasapaino).......... 91, 106
Television
kytkeminen ....................45
Tietokone..............................94
Toisto..............................32, 40
Toistoaika .............................20
Toistoluettelo
Jakaa ..............................58
Luonti ............................56
WHITE FADER .................. 93
WIDE SELECT ........... 77, 106
Windows .............................. 94
Z
ZOOM LINK ....................... 82
Zoomaus............................... 37
Siirrä ..............................57
Toisto.............................57
Tyhjennä........................57
Toistozoomaus......................44
Tulostus ................................61
TV TYPE........................45, 84
TV-värijärjestelmä..............112
TWILIGHT ..........................90
U
UNFINALIZE ..............71, 105
USB 2.0 ................................94
USB-kaapeli ...................61, 95
V
Valmistelu ............................18
Varoitusilmaisimet .............108
Varoitusviestit ....................110
Varotoimet..........................115
VBR......................................11
Verkkolaite ...........................18
VF B.LIGHT (Etsimen
taustavalo) ............................83
VIDEO-tila ...........................10
VIEW IMAGES SET ...........81
FI
Viimeistely ...................64, 105
136
DCR-DVD110E/DVD115E/DVD310E/DVD410E/DVD610E/DVD710E/DVD810E
3-285-367-71(1)
Download PDF

advertising