Sony | DCR-DVD406E | Sony DCR-DVD406E Käyttöohjeet

2-319-642-31(1)
Digitaalinen videokamera
Käyttöohjeet
DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD506E/DVD508E/DVD808E/
DVD908E
Videokameran
käyttäminen
9
Käytön aloittaminen
18
Kuvaus/toisto 28
Muokkaaminen
47
Tallennusvälineiden
käyttäminen
56
Videokameran
mukauttaminen
61
Tietokoneen käyttäminen
80
Vianmääritys
85
Lisätietoja
98
Pikaopas 111
© 2007 Sony Corporation
Lue tämä ennen videokameran käyttöä
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet
myöhempää käyttötarvetta varten.
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Korvaa akku tai paristo ainoastaan ilmoitetun
tyyppisellä akulla tai paristolla. Muutoin voi
seurata tulipalo tai vamma.
EUROOPASSA OLEVILLE
ASIAKKAILLE
Käytöstä poistetun sähköja elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni
ja muiden Euroopan
maiden keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikallisilta ympäristöviranomaisilta. Käytettävät
varusteet: kaukosäädin
Käyttöä koskevia huomautuksia
HUOMAUTUS
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän digitaalisen videokameran
kuvaan ja ääneen.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
HUOMAUTUS
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä
aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma
uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli
(esimerkiksi USBkaapeli) ja liitä se uudelleen.
2
Videokameran mukana toimitetaan
kaksi eri käyttöohjetta.
– ”Käyttöohjeet” (tämä opas)
– ”Aloitusohje” selostaa videokameran
käyttöä siihen kytketyn tietokoneen
kanssa (tallennettu mukana toimitetulle
CD-ROM-levylle)
Videokamerassa käytettävät levyt
Vain seuraavia levyjä voi käyttää:
– 8 cm:n DVD-RW
– 8 cm:n DVD+RW
– 8 cm:n DVD-R
– 8 cm:n DVD+R DL
Käytä levyjä, joissa on jokin seuraavista
merkeistä. Jos haluat lisätietoja, katso sivu
11.
• Vain ”Memory Stick Duo” -kortteja voi
käyttää.
• ”Memory Stick PRO”- ja ”Memory Stick
PRO Duo” -kortteja voi käyttää vain
”Memory Stick PRO” -yhteensopivassa
laitteessa.
• Älä kiinnitä tarraa tai muuta vastaavaa
”Memory Stick Duo” -korttiin tai
Memory Stick Duo -sovittimeen.
Käytettäessä ”Memory Stick Duo”
-korttia ”Memory Stick”
-yhteensopivassa laitteessa
Kuvauksen ja toiston luotettavuuden ja
kestävyyden vuoksi tässä videokamerassa
on suositeltavaa käyttää Sony-levyjä tai
*(for VIDEO
levyjä, joissa on
CAMERA) -merkki.
Aseta ”Memory Stick Duo” -kortti Memory
Stick Duo -sovittimeen.
Memory Stick Duo -sovitin
b Huomautus
• Muun kuin edellä mainitun levyn käytöstä voi
seurata epätyydyttävä tallennus- tai toistolaatu,
tai levyä ei ehkä voi poistaa videokamerasta.
* Levyssä voi ostopaikan mukaan olla
-merkki.
Videokameran käyttäminen
• Älä pitele videokameraa seuraavista
osista:
Videokamerassa käytettävät ”Memory
Stick” -kortit
Vain niitä ”Memory Stick Duo” -kortteja
voi käyttää, joissa on merkki
tai
(s. 101).
Etsin
LCD-näyttö
”Memory Stick Duo”
(Tätä korttia voi käyttää tässä
videokamerassa.)
Akku
”Memory Stick”
(Tätä korttia ei voi käyttää tässä
videokamerassa.)
• Videokamera ei ole pölyn-, tippuvedentai vedenpitävä. Katso kohtaa ”Tietoja
videokameran käsittelemisestä (s. 104).
• Jotta levyt eivät vahingoitu eivätkä
tallennetut kuvat katoa, vältä seuraavia
POWER-kytkimen vastaavan
merkkivalon (s. 22) tai kortinkäyttövalo
(s. 25, 27) palaessa:
Jatkuu ,
3
Lue tämä ennen videokameran käyttöä (Jaktuu)
– akun tai verkkolaitteen irrottamista
videokamerasta.
– iskun tai tärinän kohdistumista
videokameraan.
• Varmista ennen videokameran kytkemistä
toiseen laitteeseen esimerkiksi USBkaapelilla, että kytket liittimen oikein
päin. Jos työnnät liittimen liitäntään
väkisin, liitäntä vioittuu ja videokameraan
voi tulla toimintahäiriö.
Tietoja valikoista, LCD-paneelista,
etsimestä ja objektiivista
• Harmaana näkyvä valikkotoiminto ei ole
käytettävissä parhaillaan suoritettavassa
nauhoituksessa tai toistossa.
• LCD-näyttö ja etsin on valmistettu erittäin
tarkkaa tekniikkaa käyttäen. Siksi yli
99,99% kuvapisteistä on täysin toimivia.
LCD-näytössä ja etsimessä saattaa
kuitenkin näkyä pieniä mustia ja/tai
kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai
vihreitä) pisteitä. Näitä pisteitä syntyy
normaalisti valmistusprosessissa, mutta
ne eivät vaikuta nauhoitukseen millään
tavalla.
• Kokeile tallennustoimintoa ennen
varsinaisen kuvauksen aloittamista ja
varmista, että kuva ja ääni tallentuvat
ongelmitta. Otosta ei voi poistaa, kun se
on tallennettu DVD-R- tai DVD+R DL
-levylle. Kokeile ensin tallennusta DVDRW- tai DVD+RW-levylle (s. 11).
• Tallennussisältöä ei voida korvata, vaikka
tallennus tai toisto epäonnistuisi
esimerkiksi videokameran tai
tallennusvälineen virheellisen toiminnan
takia.
• Käytössä oleva TV-väristandardi
vaihtelee maittain/alueittain. Jotta voit
katsella kuvaamiasi otoksia televisiosta,
television on oltava PAL-standardin
mukainen.
• Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat
sekä muu vastaava aineisto voi olla
tekijänoikeuslakien suojaamaa. Tällaisen
aineiston luvaton kopiointi voi olla
lainvastaista.
Tietoja kielen asettamisesta
Ohjeisiin sisältyvien kuvaruutunäyttöjen
kieli on valittu paikallisen tilanteen
mukaan. Kuvaruutunäytön kielen voi
tarvittaessa muuttaa ennen videokameran
käytön aloittamista (s. 23).
Tietoja tästä oppaasta
Musta piste
Valkoinen, punainen,
sininen tai vihreä piste
• LCD-näytön, etsimen tai objektiivin
pitkäaikainen altistuminen suoralle
auringonvalolle voi vahingoittaa niitä.
• Älä kuvaa suoraan aurinkoa kohti.
Muuten videokamera voi vioittua. Jos
haluat kuvata aurinkoa, kuvaa sitä sen
ollessa himmeimmillään, esimerkiksi
auringonlaskun aikaan.
Tallentaminen
4
• Tässä käyttöohjeessa olevat kuvat LCDnäytöstä ja etsimestä on otettu
digitaalisella valokuvakameralla, joten ne
voivat hieman erota todellisista
näyttökuvista.
• Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
muuttaa tallennusvälineen ja muiden
varusteiden muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
• Tässä käyttöohjeessa olevat kuvat
perustuvat malliin DCR-DVD508E/
DVD908E.
• Tässä käyttöohjeessa levyllä tarkoitetaan
8 cm:n DVD-levyjä.
Tietoja Carl Zeiss -objektiivista
Tässä videokamerassa oleva Carl Zeiss
-objektiivi on kehitetty saksalaisen Carl
Zeiss -yhtiön ja Sony Corporationin
yhteistyönä. Se tuottaa erinomaisen kuvan.
Se noudattaa videokameroiden MTFmittausjärjestelmää ja tarjoaa tyypillisen
Carl Zeiss -objektiivin laadun. Lisäksi
videokameran objektiivissa on T -pinnoite
heijastusten vaimentamiseksi ja värien
toiston parantamiseksi.
MTF= Modulation Transfer Function.
Lukuarvo ilmaisee kohteesta objektiiviin
heijastuvan valon määrän.
Tietoja tässä käyttöohjeessa
käytetyistä merkeistä
• Toiminnot määräytyvät käytettävän
levyn mukaan. Seuraavien merkkien
avulla on ilmaistu, minkä levyjen
yhteydessä tiettyä toimintoa voi käyttää.
5
Sisällysluettelo
Lue tämä ennen videokameran
käyttöä ......................................... 2
Esimerkkikohteita ja -ratkaisuja ... 8
Videokameran käyttäminen
Videokameran käyttötapoja ......... 9
Levyn valitseminen .................... 11
Videokameran käyttäminen ....... 13
Toisto ......................................... 38
Toistozoomauksen käyttäminen .... 40
Still-kuvasarjan toistaminen
(diaesitys) ...................................... 40
Kuvan katseleminen televisiossa
.................................................... 41
” HOME” ja ” OPTION”
- Kahden valikkotyypin käyttäminen
.................................................... 15
Levyn tekeminen sopivaksi muissa
laitteissa tai DVD-asemissa
toistamista varten
(viimeisteleminen) ...................... 43
Käytön aloittaminen
Muokkaaminen
Vaihe 1: Vakiovarusteiden
tarkastaminen ............................ 18
Vaihe 2: Akun lataaminen .......... 19
Vaihe 3: Virran kytkeminen ja
päivämäärän ja kellonajan
asettaminen ............................... 22
(OTHERS) -luokka ............... 47
Kuvien poistaminen .................... 47
Kielen asetuksen muuttaminen ..... 23
Vaihe 4: Kuvauksen
valmisteleminen ......................... 24
Vaihe 5: Levyn tai ”Memory Stick
Duo” -kortin asettaminen ........... 25
Kuvaus/toisto
Helppo kuvaus ja toisto (Easy
Handycam) ................................ 28
Kuvaus ....................................... 31
Zoomaus ....................................... 33
Tilaäänen tallennus
(5,1-kanavainen äänitys) ............... 33
Salaman käyttäminen .................... 33
Laadukkaiden still-kuvien sieppaus
elokuvan tallennuksen aikana
(Dual Rec) ..................................... 34
Kuvaaminen pimeissä paikoissa
(NightShot) .................................... 35
Taustavalaistujen kohteiden
valotuksen säätäminen .................. 35
Kuvaaminen peilikuvatilassa ......... 35
6
Kuvasuhteen valitseminen
(16:9 tai 4:3) .................................. 35
Nopean liikkeen tallentaminen hitaana
(SMTH SLW REC) .......................... 36
Kuvan jakaminen ....................... 49
Toistoluettelon luominen ............ 50
Kopioiminen kuvanauhuriin (VCR)
tai DVD/HDD-tallentimeen ......... 53
Tallennettujen kuvien tulostaminen
(PictBridge-yhteensopiva tulostin)
.................................................... 54
Tallennusvälineiden
käyttäminen
(MANAGE DISC/MEMORY)
-luokka ....................................... 56
Levyn toisto muilla laitteilla ........ 56
Oikean levyn löytäminen
(DISC SELECT GUIDE) ............. 57
Kaikkien otosten poistaminen
levyltä (alustaminen) .................. 58
Lisäotosten tallentaminen
viimeistelyn jälkeen ................... 59
Videokameran
mukauttaminen
Mitä voit tehdä HOME MENU
-valikon
(SETTINGS) -luokan
avulla .......................................... 61
HOME MENU -valikon käyttäminen
....................................................... 61
(SETTINGS) -luokan asetusten
luettelo .......................................... 62
MOVIE SETTINGS -asetukset ... 63
(elokuvien tallennusasetukset)
PHOTO SETTINGS -asetukset
.................................................... 65
(still-kuvien tallennusasetukset)
VIEW IMAGES SET -asetukset
.................................................... 68
(näytön mukauttamisasetukset)
SOUND/DISP SET -asetukset
.................................................... 69
(äänimerkin ja näytön asetukset)
OUTPUT SETTINGS -asetukset
.................................................... 71
(muiden laitteiden kytkentäasetukset)
CLOCK/
LANG-asetukset ........ 71
(kellonajan ja kielen asetukset)
GENERAL SET -asetukset ........ 72
(muut asetukset)
Toimintojen käyttäminen
OPTION MENU
-valikon avulla ............................ 73
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen
....................................................80
”Aloitusohje”-oppaan ja
ohjelmiston asentaminen ............82
”Aloitusohje”-oppaan katseleminen
....................................................84
Macintosh-tietokoneen käyttäminen
....................................................84
Vianmääritys
Vianmääritys ...............................85
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
....................................................94
Lisätietoja
Videokameran käyttäminen muissa
maissa/muilla alueilla .................98
Kunnossapito ja varotoimet ......100
Tekniset tiedot ..........................107
Pikaopas
Osien ja säädinten sijainti .........111
Kuvauksen/toiston aikana näytössä
näkyvät ilmaisimet ....................115
Sanasto ....................................118
Hakemisto ................................119
OPTION MENU -valikon käyttäminen
....................................................... 73
OPTION MENU -valikon
tallennusasetukset ........................ 74
OPTION MENU -valikon
katseluasetukset ........................... 74
OPTION MENU -valikossa
asetettavat toiminnot .................. 75
7
Esimerkkikohteita ja -ratkaisuja
Kuvaus
Golf-lyönnin
tarkasteleminen
B SMTH SLW REC............................. 36
Still-kuvien
sieppaus elokuvan
tallennuksen
aikana
B Dual Rec -toiminto ......................... 34
Lähikuva kukista
B PORTRAIT ...................................... 77
B FOCUS............................................ 75
B TELE MACRO ................................. 75
Tarkennus kuvassa
vasemmalla
olevaan koiraan
B FOCUS............................................ 75
B SPOT FOCUS.................................. 75
8
Hyvän kuvan
ottaminen
laskettelurinteessä
tai hiekkarannalla
B BACK LIGHT....................................35
B BEACH ............................................77
B SNOW .............................................77
Lapsi
esiintymislavalla
valonheittimen
kiilassa
B SPOTLIGHT.....................................77
Ilotulitus kaikessa
loistossaan
B FIREWORKS....................................77
B FOCUS ............................................75
Nukkuva lapsi
hämärässä
B NightShot........................................35
B COLOR SLOW SHTR .......................78
Videokameran käyttäminen
Videokameran käyttötapoja
Tämä videokamera tallentaa kuvadatan 8 cm:n DVD*-levyille.
Tämä on kätevämpää ja monipuolisempaa kuin videonauhan käyttäminen.
Hyvien otosten kuvaaminen helposti
Videokameran käyttäminen
Ei kelausta ennen kuvauksen aloittamista
(s.28, 31)
Kuvatut otokset tallennetaan levyn tyhjille alueille,
joten aiemmin tallennettuja otoksia ei voi korvata
vahingossa.
Koska kelauksia ei tarvita, kuvauksen voi aloittaa
milloin tahansa.
b Huomautuksia
• Still-kuvat voi tallentaa vain ”Memory Stick Duo”
-korttiin.
Voit etsiä haluamasi kohdan nopeasti
VISUAL INDEX -näytön avulla (s.29, 38).
VISUAL INDEX -näytön avulla saat nopeasti
yleiskäsityksen levyn sisällöstä. Voit siirtyä
haluamasi otoksen katseluun koskettamalla sen
pienoiskuvaa.
Levyn toisto ei kuluta sitä. Ikimuistoiset hetket
säilyvät levyllä kauan.
Laajakuvan ja 5,1-kanavaisen tilaäänen tallennus
(s.33, 35)
Voit tallentaa laadukasta laajakuvaa käyttämällä etsimenä
LCD-näyttöä, jonka 16:9-kuvasuhde on sama kuin
laajakuvatelevision kuvasuhde. Luonnollisen 5,1kanavaisen tilaäänen voi myös tallentaa suoraan levylle.
* DVD (Digital Versatile Disc) on suurikapasiteettinen optinen levy.
Jatkuu ,
9
Videokameran käyttötapoja (Jaktuu)
Tallennettua levyä voi toistaa monilla laitteilla
Toisto DVD-laitteessa tai DVD-asemassa (s.43)
Tallennettuja ja viimeisteltyjä** levyjä voi toistaa
kotikäyttöön tarkoitetussa DVD-laitteessa, DVDtallentimessa tai 8 cm:n levyjä tukevassa tietokoneen DVDasemassa.
Levyä viimeisteltäessä levylle voidaan luoda DVDvalikkoja, joiden avulla halutut otokset löytyvät nopeasti.
Toisto laajakuvatelevision ja kotiteatterin kautta
(s.33, 41)
Laajakuvaisina tallennetut otokset voi toistaa
laajakuvatelevisiossa aitoina panoraamakuvina. Levyille
tallennetun täyteläisen 5,1-kanavaisen tilaäänen voi toistaa
kotiteatterivahvistimen kautta.
Videokameran kytkeminen tietokoneeseen
Nopea kuvadatan siirto (s.80)
Kuvadatan voi siirtää nopeasti tietokoneeseen
toistotoimintoa käyttämättä.
Nopeimmin kuvadatan voi siirtää tietokoneeseen,
jossa on Hi-Speed USB (USB 2.0) -liitäntä.
Muokkaaminen ja kopioiminen mukana toimitetun
ohjelmiston avulla (s.80)
Videokameran mukana toimitetun Picture Motion Browser
-ohjelmiston avulla tietokoneeseen tallennettuja videoita
ja still-kuvia voidaan muokata ja luoda niistä oma DVDlevy. Levyjä on helppo kopioida, joten voit jakaa
ikimuistoiset hetket sukulaisten ja ystävien kanssa.
** Viimeistely: prosessi, joka mahdollistaa tallennetun DVD-levyn toiston muissa DVD-laitteissa (s.43).
10
Levyn valitseminen
Tämä videokamera on yhteensopiva 8 cm:n DVD-RW-, DVD+RW-, DVD-R- ja DVD+R DL levyjen kanssa.
12 cm:n levyjä ei voi käyttää.
Tallennusaika
Videokameran käyttäminen
Odotettava tallennusaika levyn yhdelle puolelle.
Tallennusaika määräytyy levyn tyypin ja tallennustilan mukaan.
Keskimääräinen tallennusaika
( ) : vähimmäistallennusaika
Kuvaustila
9M (HQ) (korkea laatu)
20 (18)
35 (32)
6M (SP) (normaali laatu)
30 (18)
55 (32)
3M (LP) (pitkä
tallennusaika)
60 (44)
110 (80)
z Vihjeitä
• Taulukon arvot, kuten 9M ja 6M, tarkoittavat keskimääräistä bittinopeutta. M = Mbps (megabittiä
sekunnissa).
• Jos käytettävä levy on kaksipuoleinen, sen kummallekin puolelle voi tallentaa (s.100).
Tämä videokamera käyttää VBR (Variable Bit Rate) -tekniikkaa, eli muuttuvaa bittinopeutta, jossa
kuvanlaatua säädetään kuvan kulloisenkin sisällön mukaan. Tämä tekniikka aiheuttaa levyn tallennusaikaan
vaihtelua. Jos kuvauskohteessa on nopeasti liikkuvia ja monimutkaisia kohteita, kuva tallennetaan suurta
bittinopeutta käyttämällä, mikä lyhentää kokonaistallennusaikaa.
DVD-RW-levyn tallennusmuoto
DVD-RW-levyä käytettäessä tallennusmuodoksi voi valita VIDEO-tilan tai VR-tilan.
Tässä käyttöohjeessa VIDEO-tila on ilmaistu merkillä
ja VR-tila merkillä
.
Tallennusmuoto, joka on yhteensopiva useimpien DVD-laitteiden kanssa varsinkin
viimeistelyn jälkeen.
VIDEO-tilaa käytettäessä vain viimeisimmän otoksen voi poistaa.
Tallennusmuoto, joka mahdollistaa muokkauksen videokamerassa (otosten
poistaminen ja järjestyksen muuttaminen).
Viimeisteltyä levyä voi toistaa DVD-laitteissa*1, jotka tukevat VR-tilaa.
VIDEO-tila ja VR-tila
Sanasto (s.118)
Jatkuu ,
11
Levyn valitseminen (Jaktuu)
Levytyyppien ominaisuudet
Sulkeissa ( ) on mainittu sivunumerot.
DVD-RW
DVD+RW
DVD-R
DVD+R DL
Levytyypit ja symbolit
Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit
Samalle levylle voi tallentaa sekä 16:9kuvasuhteista videokuvaa (laajakuvaa) että 4:3kuvasuhteista videokuvaa (35)
z
z
–
z
z
Viimeisimmän tallenteen poistaminen (48)
z
z
z
–
–
Tallenteiden poistaminen tai muokkaaminen
videokamerassa (47)
–
z
–
–
–
Täyttyneenkin levyn käyttäminen toistuvasti
alustamisen avulla*2 (58)
z
z
z
–
–
Toistaminen muilla laitteilla edellyttää viimeistelyä
z
*1z*1
*1–*3
z
z
z
–
z
z
z
–
–
–
–
z
(43)
DVD-valikon luominen levyn viimeistelyn aikana
(46)
Pitkien tallenteiden luominen levyn puolelle
*1
*2
*3
12
Katso DVD-laitteen käyttöohjeesta tietoja siitä, tukeeko laite DVD-RW-levyn VR-tilaa.
Alustaminen poistaa kaikki tallenteet ja palauttaa tallennusvälineen alkuperäiseen tyhjään tilaansa (s.58).
Vaikka käyttäisit uutta levyä, alusta se videokamerassa (s.25).
Levyn toistaminen tietokoneen DVD-asemassa edellyttää levyn viimeistelyä. Viimeistelemätön DVD+RWlevy voi aiheuttaa tietokoneeseen toimintahäiriön.
Videokameran käyttäminen
1Valmisteleminen
Kyllä
Ei
Haluatko poistaa otoksia ja tallentaa
levylle uudelleen?
Kyllä
Ei
Videokameran käyttäminen
(Katso sivuja 18–27.) Valitse tarpeisiisi parhaiten sopiva levy.
Haluatko poistaa tai muokata otoksia
videokamerassa?
Pitkä tallennusaika
* Valitse tallennusmuoto ja alusta levy videokamerassa (s.25).
z Vihjeitä
• Levyn voi valita [DISC SELECT GUIDE] -toiminnolla (s.57).
2Tallentaminen, toistaminen ja muokkaaminen
(Katso sivuja 28, 31, 38 ja 49.)
Videokameran käyttömahdollisuudet määräytyvät levyn tyypin mukaan (s.12).
3Katseleminen videokamerassa
(Katso sivuja 29 ja 38)
Videokameran voi kytkeä myös televisioon
katselemista varten (s.41).
Jatkuu seuraavalla sivulla
Jatkuu ,
13
Videokameran käyttäminen (Jaktuu)
4Katseleminen toisessa DVD-laitteessa
(Katso sivuja 43 ja 56.)
Tässä videokamerassa tallennetun levyn katseleminen toisissa DVD-laitteissa
edellyttää, että levy viimeistellään ensin.
Viimeistely
DVD-laite/DVDtallennin
DVD-asema
b Huomautuksia
• Mitä pienempi levyn tallennusmäärä on, sitä kauemmin levyn viimeisteleminen kestää.
Viimeistellyn levyn ominaisuudet määräytyvät levyn tyypin mukaan.
Viimeistely
Viimeistely
Kaupan olevien valmiiden
DVD-levyjen tapaan tätä
levyä voi toistaa
useimmissa DVD-laitteissa
viimeistelyn jälkeen.
Viimeistely
Viimeistely
Levyä voi toistaa laitteessa,
joka on yhteensopiva DVDRW-levyn VR-tilan kanssa.
Tallenteita ei voi lisätä,
vaikka vapaata tilaa olisi
jäljellä.
Viimeistelyn poistaminen
mahdollistaa tallenteiden
lisäämisen (p.59).
Tallenteita voi lisätä ilman
viimeistelyä.
Levyä voi toistaa ilman viimeistelyä.
Joissakin laitteissa viimeistely on kuitenkin tarpeen.
Lisätietoja on sivulla 43.
Toistoyhteensopivuus
Toistoyhteensopivuus kaikkien DVD-laitteiden kanssa ei ole taattua. Katso lisätietoja DVDlaitteen käyttöohjeesta tai pyydä niitä laitteen jälleenmyyjältä.
14
”
HOME” ja ”
OPTION”
- Kahden valikkotyypin käyttäminen
”
HOME MENU” - toimintojen aloituspaikka videokamerassa
(HELP)
Näyttää toiminnon kuvauksen (s. 16)
Videokameran käyttäminen
Luokka
B HOME MENU -valikon luokat ja toiminnot
(CAMERA) -luokka
(MANAGE DISC/MEMORY) -luokka
Asetukset
Sivu
Asetukset
MOVIE*
32
FINALIZE*
43
PHOTO*
32
DISC SELECT GUIDE
57
SMTH SLW REC
36
(VIEW IMAGES) -luokka
Asetukset
Sivu
VISUAL INDEX*
38
PLAYLIST
50
Sivu
FORMAT*
58
FORMAT*
59
UNFINALIZE
59
DISC INFO
56
(SETTINGS) -luokka
Videokameran mukauttaminen (s. 61).
(OTHERS) -luokka
Asetukset
Sivu
DELETE*
47
EDIT
49
PLAYLIST EDIT
50
PRINT
54
COMPUTER
80
* Nämä toiminnot voi asettaa myös Easy
Handycam -tilan käytön aikana (s. 28). Jos
haluat tietoja
(SETTINGS) -luokan
toiminnoista, katso sivua 61.
Jatkuu ,
15
”
HOME” ja ”
OPTION” - Kahden valikkotyypin käyttäminen (Jaktuu)
HOME MENU -valikon
käyttäminen
4 Kosketa toimintoa, jota haluat
käyttää.
Esimerkki: [EDIT]
1 Kytke videokameraan virta
kääntämällä POWER-kytkintä.
5 Jatka käyttöä noudattamalla
näytön ohjeita.
2 Paina
(HOME) A (tai B).
HOME MENU -valikon poistaminen
näkyvistä
Kosketa
.
Jos haluat tietää lisää jostakin HOME
MENU -valikon toiminnosta - HELP
(HOME) B
1 Paina
(HOME).
HOME MENU -valikko tulee näyttöön
(HOME) A
2 Kosketa
3 Kosketa luokkaa, jota haluat
käyttää.
Esimerkki:
16
(OTHERS) -luokka
(HELP).
(HELP) -painikkeen alaosa muuttuu
oranssiksi.
3 Kosketa toimintoa, josta haluat tietoja.
MOVIE
Records a movie.
NO
Kun kosketat toimintoa, sen kuvaus tulee
näkyviin.
Jos haluat käyttää toimintoa, kosketa
[YES]. Jos et halua, kosketa [NO].
HELP-toiminnon poistaminen käytöstä
Kosketa
Videokameran käyttäminen
Activate?
YES
(HELP) uudelleen vaiheessa 2.
OPTION MENU -valikon
käyttäminen
Kun näyttöä kosketetaan kuvauksen tai
toiston aikana, kyseisellä hetkellä
käytettävissä olevat toiminnot tulevat
näkyviin. Asetusten määrittäminen on täten
helppoa. Jos haluat lisätietoja, katso sivu
73.
(OPTION)
17
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: Vakiovarusteiden tarkastaminen
Tarkasta, että seuraavat vakiovarusteet on
toimitettu videokameran mukana.
Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee kyseisen
vakiovarusteen kappalemäärän.
Verkkolaite (1) (s. 19)
Verkkovirtajohto (1) (s. 19)
A/V-liitäntäkaapeli (1) (s. 41, 53)
USB-kaapeli (1) (s. 54)
Langaton kaukosäädin (1)
(s. 114)
Litium-kolikkoparisto on asetettu paikalleen
valmiiksi.
Ladattava akku NP-FH60 (1) (s. 19)
18
CD-ROM ”Handycam Application
Software” (1) (s. 80)
Käyttöohjeet (tämä opas) (1)
Vaihe 2: Akun lataaminen
POWER-kytkin
2
1
DC IN -liitäntä
Akku
4
CHG (lataus)
-merkkivalo
Verkkovirtajohto
DC-pistoke
Verkkolaite
Liitäntöjen suojakansi
Voit ladata ”InfoLITHIUM”-akun (Hsarja) (s. 103), kun olet kytkenyt sen
videokameraan.
4
Pistorasiaan
Käytön aloittaminen
3
4 Kytke verkkovirtajohto
verkkolaitteeseen ja pistorasiaan.
b Huomautuksia
• Vain H-sarjan ”InfoLITHIUM” -akkuja voi
käyttää.
1 Käännä POWER-kytkintä nuolen
suuntaan asentoon OFF (CHG)
(oletusasetus).
2 Kiinnitä akku työntämällä nuolen
suuntaisesti niin, että akku
napsahtaa paikalleen.
Nosta etsin ylös ja kiinnitä akku
työntämällä sitä nuolen
suuntaisesti niin, että akku
napsahtaa paikalleen.
CHG (lataus) -merkkivalo syttyy, ja
lataus alkaa. CHG (lataus) -merkkivalo
sammuu, kun akku on täysin latautunut.
5 Irrota verkkolaite videokameran
DC IN -liitännästä.
b Huomautuksia
• Irrota verkkolaite videokameran DC IN
-liitännästä tarttumalla sekä videokameraan että
DC-liittimeen.
3 Kytke verkkolaite videokameran
DC IN -liitäntään.
Avaa liitäntöjen suojakansi ja kytke
verkkolaitteen DC-liitin.
Aseta DC-liittimen v-merkki
videokameran v-merkin kohdalle.
Jatkuu ,
19
Vaihe 2: Akun lataaminen (Jaktuu)
Akun irrottaminen
Akun jäljellä oleva varaus (suunnilleen)
1 Käännä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG).
2 Nosta etsintä
3 Paina BATT (akku) -vapautuspainiketta ja
irrota akku.
BATT (akku)
-vapautuspainike
Tallennuskapasiteetti (suunnilleen)
Latausaika
Täysin tyhjän akun keskimääräinen
täyteenlatausaika minuutteina.
Akku
b Huomautuksia
• Varmista ennen akun tai verkkolaitteen
irrottamista, ettei
(Elokuva) -merkkivalo /
(Still-kuva) -merkkivalo (s. 22) pala.
Akun varastoiminen
Käytä akku täysin tyhjäksi ennen sen
pitkäaikaista varastointia.
Ulkoisen virtalähteen käyttäminen
Tee samat kytkennät kuin akkua
ladattaessa. Akun varaus ei tällöin kulu.
Akun jäljellä olevan varauksen
tarkistaminen (Battery Info)
Aseta POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG) ja paina sitten DISP/BATT INFO.
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Tallennusaika
Keskimääräinen käyttöaika minuutteina
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
Akku
NP-FH50
NP-FH60
(mukana)
NP-FH100
20
135
NP-FH60 (mukana)
NP-FH70
Hetken kuluttua keskimääräinen
tallennusaika ja akun tiedot tulevat
näkyviin noin 7 sekunnin ajaksi. Voit
tarkastella akun tietoja enintään 20
sekunnin ajan painamalla uudelleen DISP/
BATT INFO, kun akun tiedot ovat
näytössä.
Latausaika
NP-FH50
Yhtäkestoinen Tyypillinen
kuvausaika
kuvausaika*
80
40
80
40
80
40
105
50
110
55
110
55
170
85
180
90
180
90
395
195
415
205
415
205
DCR-DVD506E/DVD508E/DVD908E
Akku
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
LCD-paneeli
avattuna*
LCDpaneeli
suljettuna
65
30
70
35
NP-FH50
115
120
70
35
150
160
90
45
NP-FH60
(mukana)
95
45
NP-FH70
245
255
NP-FH100
565
590
95
45
145
70
150
75
150
75
340
170
355
175
355
175
* Tyypillinen kuvausaika, kun kuvaus
käynnistetään ja pysäytetään toistuvasti,
käytetään zoomausta sekä kytketään ja
katkaistaan virta.
b Huomautuksia
• Kaikki ajat mitattu [SP]-tallennustilassa
seuraavissa olosuhteissa:
Ylin: Kun LCD-näytön taustavalo on käytössä.
Keskimmäinen: Kun LCD-näytön taustavalo ei
ole käytössä.
Alin: Kuvausaika kuvattaessa etsimen avulla
LCD-näyttöpaneeli suljettuna.
Toistoaika
Keskimääräinen käyttöaika (minuutteina)
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
Akku
Akku
LCD-paneeli
avattuna*
LCDpaneeli
suljettuna
NP-FH50
115
125
NP-FH60
(mukana)
150
165
NP-FH70
245
270
NP-FH100
565
615
* Kun LCD-näytön taustavalo on käytössä.
Tietoja akusta
• Ennen kuin vaihdat akun, käännä POWERkytkin asentoon OFF (CHG) ja sammuta
(Elokuva) -merkkivalo /
(Still-kuva)
-merkkivalo (s. 22).
• CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu latauksen
aikana tai Battery Info -tiedot (s. 20) voivat olla
väärät, jos:
– akku on kiinnitetty väärin.
– akku on vioittunut.
– akku on kulunut loppuun (koskee vain akun
tietojen näyttöä).
• Akku ei syötä virtaa, kun verkkolaite on
liitettynä videokameran DC IN -liitäntään. Näin
on, vaikka verkkovirtajohto olisi irrotettu
pistorasiasta.
• Jos käytät lisävarusteena saatavaa videovaloa,
on suositeltavaa käyttää NP-FH70/NP-FH100akkua.
• NP-FH30-akun käyttäminen ei ole
suositeltavaa, sillä sitä käytettäessä tämän
videokameran tallennus- ja toistoaika on lyhyt.
Käytön aloittaminen
NP-FH60
(mukana)
Yhtäkestoinen Tyypillinen
kuvausaika
kuvausaika*
DCR-DVD506E/DVD508E/DVD908E
Tietoja lataus-, kuvaus- ja toistoajasta
• Ajat on mitattu käytettäessä videokameraa
25 °C:n lämpötilassa (10–30 °C on suositeltava
käyttölämpötila).
• Kuvaus- ja toistoajat ovat lyhyempiä, kun
videokameraa käytetään kylmässä.
• Videokameran käyttöolosuhteiden mukaan
kuvaus- ja toistoajat voivat olla lyhyempiä.
Jatkuu ,
21
Vaihe 2: Akun lataaminen (Jaktuu)
Tietoja verkkolaitteesta
• Kun käytät verkkolaitetta, kytke se lähellä
olevaan pistorasiaan. Irrota verkkolaite
pistorasiasta heti, jos videokameran käytön
aikana ilmenee toimintahäiriö.
• Älä käytä verkkolaitetta, jos se on esimerkiksi
seinän ja huonekalun välissä tai muussa
ahraassa pailassa.
• Varo, etteivät metalliesineet aiheuta
verkkolaitteen DC-pistokkeeseen tai akun
napoihin oikosulkua. Muutoin videokamera voi
vioittua.
• Kun videokamera on liitettynä verkkolaitteeseen
ja verkkolaite pistorasiaan, videokamera on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka virta olisi
katkaistu videokameran virtakytkimellä.
Vaihe 3: Virran
kytkeminen ja
päivämäärän ja
kellonajan asettaminen
Aseta päivämäärä ja kellonaika, kun käytät
videokameraa ensimmäisen kerran. Jos et
aseta päivämäärää ja kellonaikaa, [CLOCK
SET] -näyttö tulee näkyviin aina, kun
kytket videokameraan virran tai vaihdat
POWER-kytkimen asentoa.
POWER-kytkin
1 Pidä vihreää painiketta painettuna
ja käännä POWER-kytkintä
toistuvasti nuolen suuntaan niin,
että haluamasi tilan merkkivalo
syttyy.
(Elokuva): elokuvien tallennus.
(Still-kuva): still-kuvien
tallennus.
[CLOCK SET] -näyttö tulee näkyviin.
2 Valitse haluamasi
maantieteellinen alue painikkeilla
v/V ja kosketa sitten [NEXT].
22
3 Valitse [SUMMERTIME] ja kosketa
sitten [NEXT].
4 Aseta [Y] (vuosi) painamalla v/V.
aseta sitten kuukausi painamalla
v/V.
6 Aseta [D] (päivä), tunnit ja
minuutit samalla tavalla ja
kosketa sitten [NEXT].
7 Varmista, että asetettu kellonaika
on oikea, ja kosketa sitten
.
Kello alkaa käydä.
Voit valita vuodeksi korkeintaan
vuoden 2037.
Virran katkaiseminen
• Jos videokameraa ei käytetä noin 3
kuukauteen, sen sisällä olevan akun varaus
purkautuu ja päivämäärän ja kellonajan
asetukset voivat kadota muistista. Jos näin käy,
lataa akku ja aseta päivämäärä ja kellonaika
uudelleen (s. 106).
• Virran kytkemisen jälkeen kestää muutaman
sekunnin, ennen kuin videokamera on valmis
kuvaukseen. Videokameraa ei voi käyttää tänä
aikana.
• Objektiivin suojus avautuu automaattisesti, kun
virta kytketään. Se sulkeutuu, kun toistonäyttö
valitaan tai virta katkaistaan.
• Tehdasasetuksena on, että jos videokameraa ei
käytetä noin 5 minuuttiin, siitä katkeaa
automaattisesti virta akun säästämiseksi
([A.SHUT OFF], s. 72).
Käytön aloittaminen
5 Valitse [M] painamalla b/B ja
b Huomautuksia
z Vihjeitä
• Päivämäärä ja kellonaika eivät näy kuvauksen
aikana, mutta ne tallentuvat automaattisesti
levylle ja voidaan näyttää toiston aikana (katso
sivu 68, kohta [DATA CODE]).
• Jos haluat tietoja aikavyöhykkeistä, katso sivu
99.
• Jos kosketuspaneelin painikkeet eivät toimi
oikein, säädä LCD-näyttöä ([CALIBRATION],
s. 105).
Kielen asetuksen muuttaminen
Kuvaruutunäyttöjen tekstin kielen voi
vaihtaa.
Kosketa
(HOME) t
(SETTINGS)t[CLOCK/
LANG]t[ LANGUAGE SET] ja
valitse sitten haluamasi kieli.
Käännä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG).
Päivämäärän ja kellonajan
muuttaminen
Valitse
(HOME) t
(SETTINGS)
t [CLOCK/ LANG] t [CLOCK SET]
ja aseta päivämäärä ja kellonaika.
23
Vaihe 4: Kuvauksen valmisteleminen
LCD-paneeli
Avaa LCD-paneeli 90 asteen kulmaan
videokameraan (1) nähden ja käännä
paneeli sitten sopivaan asentoon kuvausta
tai toistoa varten (2).
290 astetta
(enintään)
190 astetta
videokameraan
• Voit säätää LCD-näytön kirkkautta
koskettamalla HOME MENU -valikossa
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET] t
[LCD BRIGHT] (s. 69).
• Tiedot tulevat näkyviin tai katoavat näkyvistä
(näkyvissä y eivät näkyvissä) kullakin
painikkeen DISP BATT/INFO painalluksella.
Etsin
Voit katsella kuvia etsimessä, jos haluat
säästää akkuvirtaa tai jos LCD-näytössä
näkyvä kuva on heikkolaatuinen.
Etsin
DISP/BATT INFO
2180 astetta
(enintään)
LCD-näytön taustavalon
sammuttaminen akun säästämiseksi
Pidä DISP/BATT INFO -painiketta
painettuna, kunnes
tulee näkyviin.
Tämä asetus on kätevä, jos käytät
videokameraa kirkkaassa ympäristössä tai
haluat säästää akkuvirtaa. Tämä asetus ei
vaikuta tallennettavaan kuvaan. Voit kytkeä
LCD-näytön taustavalon käyttöön pitämällä
DISP/BATT INFO -painiketta painettuna
muutaman sekunnin, kunnes
katoaa.
b Huomautuksia
• Varo painamasta LCD-paneelin reunassa olevia
painikkeita, kun avaat LCD-paneelin tai muutat
sen asentoa.
z Vihjeitä
• Jos avaat LCD-paneelin 90 asteen kulmaan
videokameraan nähden ja käännät sitä sen
jälkeen 180 astetta objektiivin puolelle, voit
sulkea LCD-paneelin niin, että LCD-näyttö on
ulospäin. Tämä on kätevää toiston aikana.
24
Etsimen
objektiivin
säätövipu
Säädä, kunnes kuva
on tarkka.
z Vihjeitä
• Voit säätää etsimen taustavalon kirkkautta
valitsemalla HOME MENU (s. 70) -näytössä
(SETTINGS) t [SOUND/DISP SET] t
[VF B.LIGHT].
Vaihe 5: Levyn tai ”Memory Stick Duo” -kortin
asettaminen
Levy
Tallennuksessa tarvitaan uusi 8 cm:n DVDRW-, DVD+RW-, DVD-R- tai DVD+R
DL-levy (s. 11).
b Huomautuksia
1 Varmista, että virta on kytketty
videokameraan.
Aseta levy paikalleen siten, että etikettipuoli on
ulospäin, jos käytät yksipuolista levyä.
2 Työnnä levykannen OPENkytkintä nuolen suuntaan
(OPEN B).
[PREPARING TO OPEN] tulee LCDnäyttöön.
Levykansi avautuu automaattisesti
hieman.
Levykannen
OPEN-kytkin
Luku-/
kirjoituspään
Käytön aloittaminen
• Puhdista ensin levystä pöly tai sormenjäljet
pehmeällä liinalla (s. 101).
4 Sulje levykansi.
[DISC ACCESS] tulee LCD-näyttöön.
Videokameralta voi kulua jonkin aikaa
levyn tunnistamisessa.
x DVD-RW/DVD+RW
Näyttöön tulee kysymys siitä, haluatko
käyttää [DISC SELECT GUIDE]
-toimintoa. [DISC SELECT GUIDE]
-toiminnon avulla levyn voi alustaa
näytön ohjeiden mukaan. Jos et halua
käyttää sitä, siirry vaiheeseen 5.
x DVD-R/DVD+R DL
Voit aloittaa kuvauksen heti, kun [DISC
ACCESS] häviää LCD-näytöstä. Sinun
ei tarvitse jatkaa vaiheen 5 jälkeen
olevia vaiheita.
ACCESSKun levykansi
aukeaa hieman, avaa merkkivalo (levy)
se kokonaan.
3 Aseta levy paikalleen
tallennuspuoli videokameraan
päin ja paina levyn keskustaa,
kunnes kuulet napsahduksen.
Jatkuu ,
25
Vaihe 5: Levyn tai ”Memory Stick Duo” -kortin asettaminen (Jaktuu)
5 Kosketa sopivaa vaihtoehtoa
näytössä.
x DVD-RW
Valitse tallennusmuodoksi [VIDEO] tai
.
[VR] (s. 11) ja kosketa sitten
x DVD+RW
Valitse elokuvan kuvasuhteeksi [16:9
.
WIDE] tai [4:3] ja kosketa sitten
6 Kosketa [YES].
7 Kosketa
, kun [Completed.]
näkyy näytössä.
Kun alustus on valmis, voit aloittaa
tallennuksen levylle.
z Vihjeitä
• Jos käytät DVD-RW-levyä videokameran
ollessa Easy Handycam -tilassa (s. 28),
tallennusmuoto on aina VIDEO-muoto.
Levyn poistaminen
1 Avaa levykansi vaiheiden 1 ja 2
mukaisesti.
2 Paina levylokeron keskellä olevaa
levypidikettä ja poista levy sen reunoista
kiinni pitämällä.
b Huomautuksia
• Älä estä kannen toimintaa kädellä tai millään
esineellä, kun avaat tai suljet levykannen. Siirrä
hihna videokameran pohjaan ja avaa tai sulje
sitten levykansi.
• Jos hihna jää sulkeutuvan levykannen väliin,
videokameraan voi tulla toimintahäiriö.
• Älä koske levyn tallennuspuolta tai luku-/
kirjoituspään linssiä (s. 106).
Jos käytät kaksipuolista levyä, varo
sormenjälkien jäämistä levyn pintaan.
• Jos levy on asetettu videokameraan väärin ja
levykansi suljetaan, videokamera voi vioittua.
• Älä irrota virtalähteitä alustuksen aikana.
• Suojaa videokamera iskuilta ja tärinältä
– ACCESS-merkkivalon palaessa
– ACCESS-merkkivalon vilkkuessa
– [DISC ACCESS]- tai [PREPARING TO
OPEN] -ilmoituksen ollessa LCD-näytössä
• Levyn kunto tai tallennettu sisältö voi aiheuttaa
sen, että levyn poistamiseen kuluu jonkin verran
aikaa.
• Jos levy on vahingoittunut tai siinä on
sormenjälkiä tai muuta likaa, sen poistaminen
voi kestää jopa 10 minuuttia. Tällöin levy voi
olla pysyvästi vahingoittunut.
z Vihjeitä
• Vaikka videokameran virta olisi katkaistu, levyn
voi poistaa videokamerasta, jos virtalähde on
liitetty videokameraan. Levyntunnistusprosessi
(vaihe 4) ei kuitenkaan tällöin käynnisty.
• Voit poistaa kaikki aiemmin tallennetut kuvat
DVD-RW- tai DVD+RW-levyltä ja käyttää
levyn uudelleen uusien kuvien tallentamiseen.
Jos haluat lisätietoja, katso kohtaa ”Kaikkien
otosten poistaminen levyltä (alustaminen)”,
sivu 58.
• Voit tarkistaa levyn oikeellisuuden HOME
MENU -valikon [DISC SELECT GUIDE]
-toiminnolla (sivu 57).
”Memory Stick Duo”
Voit käyttää vain ”Memory Stick Duo”
-kortteja, joissa on
- tai
-merkintä (s. 101).
26
z Vihjeitä
• Tallennettavissa olevien kuvien määrä
määräytyy kuvanlaadun ja kuvakoon
perusteella. Jos haluat lisätietoja, katso sivu 65.
1 Avaa LCD-paneeli.
”Memory Stick Duo” -paikkaan
oikein päin niin, että kortti
napsahtaa.
Käytön aloittaminen
2 Aseta ”Memory Stick Duo” -kortti
kortinkäyttövalo
(”Memory Stick Duo”)
”Memory Stick Duo” -kortin
poistaminen
Paina ”Memory Stick Duo” -korttia
kevyesti sisään päin kerran.
b Huomautuksia
• Kun ACCESS-merkkivalo palaa tai vilkkuu,
videokamera lukee dataa kortista tai tallentaa
siihen dataa. Älä ravistele tai naputtele
videokameraa, katkaise virtaa, poista ”Memory
Stick Duo” -korttia tai irrota akkua. Muutoin
kuvadata voi vahingoittua.
• Jos asetat ”Memory Stick Duo” -kortin
korttipaikkaan väärin päin, ”Memory Stick
Duo” -kortti, Memory Stick Duo -korttipaikka
tai kuvadata voi vahingoittua.
• Kun asetat ”Memory Stick Duo” -kortin
paikalleen tai poistat kortin, varo, ettei
”Memory Stick Duo” -kortti ulos
ponnahtaessaan putoa.
27
Kuvaus/toisto
Helppo kuvaus ja toisto (Easy Handycam)
Easy Handycam -tilassa videokamera määrittää lähes kaikki asetukset automaattisesti
niin, että käyttäjä voi keskittyä kuvaukseen tai toistoon asetuksia muuttamatta. Näytön tekstin
koko on lisäksi tavallista suurempi.
A
I
Jos POWERkytkin on
asennossa OFF
(CHG), pidä
vihreää painiketta
painettuna ja
käännä kytkintä.
E
F
C
B
D H
R
Elokuvat
Still-kuvat
1 Käännä POWERkytkintä A,
kunnes
(Elokuva)
-merkkivalo
syttyy.
2 Paina EASY B.
1 Käännä POWERkytkintä A,
kunnes
(Stillkuva) -merkkivalo
syttyy.
2 Paina EASY B.
] tulee LCD-näyttöön.
] tulee LCD-näyttöön.
3 Aloita tallennus painamalla
3 Ota still-kuva painamalla PHOTO
E**.
START/STOP C tai D*.
6
[STBY]t[REC]
Kun haluat pysäyttää kuvauksen, paina
START/STOP uudelleen.
Säädä
tarkennusta
pitämällä
PHOTO E
VilkkuutJää palamaan
Ota still-kuva
painamalla
PHOTO E
pohjaan asti.
* Elokuvat tallennetaan [SP]-tallennustilaa käyttäen.
** Still-kuvat tallennetaan [FINE]-laatua käyttäen ”Memory Stick Duo” -korttiin.
28
Tallennettujen elokuvien/still-kuvien katseleminen
1 Kytke videokameraan virta kääntämällä POWER-kytkintä A.
2 Paina
(VIEW IMAGES) F (tai G).
VISUAL INDEX -näyttö tulee näkyviin LCD-näyttöön. (VISUAL INDEX -näytön
tulo näkyviin voi kestää jonkin aikaa.)
Paluu
kuvausnäyttöön
Levytyyppi
Näkyy viimeksi toistetun/
tallennetun kuvan päällä
(still-kuvissa B).
Seuraavat
6 kuvaa
Kuvaus/toisto
Edelliset
6 kuvaa
Paluu kuvausnäyttöön
Elokuvien näyttö
Still-kuvien näyttö
3 Aloita toisto.
Elokuvat:
Kosketa
ja kosketa sitten elokuvaa, jota haluat katsella.
Paluu (VISUAL INDEX
-näyttöön)
Nykyisen/edellisen
otoksen alku
Pysäytys (siirtyminen
VISUAL INDEX
-näyttöön)
Vaihto toisto- tai
taukotilaan kosketettaessa
Seuraava otos
Taakse-/eteenpäin
Jatkuu ,
29
Helppo kuvaus ja toisto (Easy Handycam) (Jaktuu)
Still-kuvat:
Kosketa
ja kosketa sitten still-kuvaa, jota haluat katsella.
Paluu (VISUAL INDEX
-näyttöön)
Diaesityspainike
(sivu 40)
Siirtyminen VISUAL
INDEX -näyttöön
Edellinen/seuraava
* [DATA CODE] -asetuksena on pysyvästi [DATE/TIME] (s. 68).
z Vihjeitä
• VISUAL INDEX -näyttö palaa näkyviin, kun
valitsemasi elokuva ja kaikki sen jälkeen
luettelossa olevat elokuvat on toistettu loppuun.
• Toistonopeutta voi hidastaa koskettamalla
taukotilan aikana.
• Äänenvoimakkuutta voi säätää valitsemalla
(HOME) t
(SETTINGS) t
[SOUND SETTINGS] t [VOLUME] ja
painamalla sitten
/
.
Easy Handycam -tilan poistaminen
käytöstä
Paina EASY B uudelleen.
näytöstä.
katoaa
Valikkoasetukset Easy Handycam
-tilan käytön aikana
Tuo muutettavissa olevien asetusten
valikkotoiminnot näkyviin painamalla
(HOME) H(tai I) (s.15, 61).
b Huomautuksia
• Levyllä olevia elokuvia ei voi poistaa eikä
muokata Easy Handycam -tilan käytön aikana.
• Useimmat valikkotoiminnot palautuvat
automaattisesti oletusasetuksiinsa. Joiden
valikkotoimintojen asetuksia ei voi muuttaa. Jos
haluat lisätietoja, katso sivu 85.
• DVD-RW-levyt alustetaan VIDEO-tilaan
(s. 11).
•
(OPTION) -vaihtoehto ei tule näkyviin.
• Poista Easy Handycam -tila käytöstä, jos haluat
lisätä tehosteita kuviin tai muuttaa asetuksia.
30
Toimimattomat painikkeet Easy
Handycam -tilassa
Easy Handycam -tilaa käytettäessä ei voida
käyttää joitakin painikkeita/toimintoja,
koska vastaavat asetukset on määritetty
automaattisesti (p. 85). [Invalid during Easy
Handycam operation.] -ilmoitus voi tulla
näyttöön, jos yritetään käyttää toimintoja,
jotka eivät ole käytettävissä Easy
Handycam -tilassa.
Levyllä olevien elokuvien
katseleminen muissa laitteissa
(viimeistely)
Levylle tallennettujen elokuvien
katseleminen DVD-laitteessa tai
tietokoneessa edellyttää, että levy on
”viimeistelty”. Lisätietoja viimeistelystä on
sivulla 43.
b Huomautuksia
• DVD-R- ja DVD+R DL -levyjä ei voi käyttää
uudelleen eikä niille voi tallentaa lisää elokuvia
viimeistelyn jälkeen, vaikka levyillä olisi
vapaata tilaa.
• Easy Handycam -tilan DVD-valikon asetuksena
on [STYLE1], eikä sitä voi muuttaa.
• Viimeistellylle levylle ei voi tallentaa lisää
otoksia Easy Handycam -tilan käytön aikana
(s. 59).
Kuvaus
(HOME) E
(HOME) D
PHOTO F
START/STOP C
Kuvaus/toisto
POWER-kytkin B
START/STOP A
Käsihihnan säätäminen
Kiinnitä ja säädä käsihihna kuvan mukaan
ja pitele videokameraa oikein.
b Huomautuksia
• Jos kortinkäyttövalo (sivu 25, 27) palaa
kuvauksen päättymisen jälkeen, datan tallennus
levylle tai ”Memory Stick Duo” -korttiin on
vielä meneillään. Suojaa videokamera iskuilta ja
tärinältä äläkä irrota akkua tai verkkolaitetta.
Jatkuu ,
31
Elokuvat
Still-kuvat
Elokuvat tallennetaan levylle. Jos haluat
tietoja tallennusajasta, katso sivu 11.
1 Käännä POWERkytkintä B,
kunnes
(Elokuva)
-merkkivalo
syttyy.
1 Käännä POWERkytkintä B,
kunnes
(Stillkuva) -merkkivalo
syttyy.
2 Paina START/STOP A (tai C).
[STBY]t[REC]
Kun haluat pysäyttää kuvauksen, paina
START/STOP uudelleen.
Siirtyminen elokuvien kuvaustilaan
(HOME) -painikkeella D (tai E)
Kosketa HOME MENU -valikossa
(CAMERA) t [MOVIE] tai
[PHOTO].
Suuritarkkuuksisten still-kuvien
tallentaminen ”Memory Stick Duo”
-korttiin elokuvan tallennuksen aikana
(Dual Rec)
Jos haluat lisätietoja, katso sivua 34.
32
Still-kuvat tallennetaan ”Memory Stick
Duo” -korttiin. Jos haluat tietoja
tallennettavien still-kuvien määrästä, katso
sivu 65.
2 Paina PHOTO F.
Äänimerkki VilkkuutJää palamaan Napsah
Säädä
Ota kuva
tarkennusta
painamalla
tulee kohdan
viereen. Kun
katoaa, kuva on tallennettu.
Zoomaus
Kuvaa voi suurentaa zoomausvivulla tai
LCD-näytön alapuolella olevilla
zoomauspainikkeilla 10-kertaiseksi
alkuperäiseen verrattuna.
Kuvaa voi suurentaa zoomausvivulla tai
zoomauspainikkeilla.
z Vihjeitä
• [DIGITAL ZOOM] (s. 63) avulla kuvaa voidaan
zoomata suuremmaksi kuin 10×.
Tilaäänen tallennus
(5,1-kanavainen äänitys)
Videokameran sisäisen mikrofonin poimima
ääni muunnetaan 5,1-kanavaiseksi
tilaääneksi ja tallennetaan.
Sisäinen mikrofoni
Kuvaus/toisto
Laajan näkymän
kuvaus: (laajakulma)
Videokameraan on asennettu Dolby Digital
5.1 Creator -ohjelmisto 5,1-kanavaisen
tilaäänen tallennusta varten. Kun levy
toistetaan laitteella, joka tukee 5,1kanavaista toistoa, voit nauttia luonnollisesta
tilaäänestä.
Lähinäkymä: (telekuvaus)
Voit zoomata hitaasti siirtämällä
zoomausvipua vain hieman. Voit zoomata
nopeasti siirtämällä vipua enemmän.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5,1-kanavainen tilaääni
Sanasto (s. 118)
b Huomautuksia
• Videokameralla toistettaessa 5,1-kanavainen ääni
muunnetaan 2-kanavaiseksi.
•
näkyy näytössä 5,1-kanavaisen
tallennuksen/toiston aikana.
b Huomautuksia
• Pidä sormi zoomausvivulla. Jos otat sormen
pois zoomausvivulta, saattaa myös vivun
toimintaääni tallentua.
• Zoomausnopeutta ei voi muuttaa LCD-paneelin
zoomauspainikkeiden avulla.
• Videokameran ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, jolla kuva on vielä tarkka,
on laajakulma-asennossa noin 1 cm ja
teleasennossa noin 80 cm.
Salaman käyttäminen
Salaman
latausmerkkivalo
Salama
Jatkuu ,
33
Kuvaus (Jaktuu)
Valitse sopiva asetus painamalla
(salama) toistuvasti.
Ei ilmaisinta (automaattinen salama):
Salama välähtää automaattisesti, kun
ympäristön valo ei riitä.
r
(pakotettu salama): Salama välähtää
aina ympäristön valaistuksesta riippumatta.
r
(ei salamaa): Kuvaus ilman salamaa.
1 Aseta POWER-kytkin asentoon
(Elokuva) ja aloita elokuvan tallennus
painamalla START/STOP.
2 Paina PHOTO-painike pohjaan.
Elokuvan tallennuksen aloittamisen jälkeen
ja ennen sen lopettamista elokuvasta voi
tallentaa enintään 3 kuvaa still-kuviksi.
Oranssit ruudut
ilmaisevat
tallennettujen
kuvien määrän.
Kun tallennus on
päättynyt, väri
muuttuu oranssiksi.
b Huomautuksia
• Suositeltava etäisyys kuvauskohteeseen
käytettäessä videokameran omaa salamaa on
noin 0,3–2,5 m.
• Poista pöly salamavalon pinnalta ennen
salamavalon käyttöä. Lämmön aiheuttama
värjäytyminen tai valon edessä oleva pöly voi
heikentää salaman tehoa.
• Salaman merkkivalo vilkkuu salaman
latautuessa ja jää palamaan, kun akun lataus on
päättynyt.
• Jos käytät salamaa kirkkaassa valaistuksessa
kuvatessasi esimerkiksi taustavalaistua
kohdetta, salamasta ei välttämättä ole apua.
• Salama ei toimi lisäobjektiivia (lisävaruste) tai
suodatinta (lisävaruste) käytettäessä.
z Vihjeitä
• Voit muuttaa salaman kirkkautta [FLASH
LEVEL] -asetuksella (s. 64) ja ehkäistä
kuvattavien henkilöiden punasilmäisyyttä
[REDEYE REDUC] (s. 65).
Laadukkaiden still-kuvien
sieppaus elokuvan tallennuksen
aikana (Dual Rec)
Voit tallentaa laadukkaita still-kuvia
”Memory Stick Duo” -korttiin
tallentaessasi elokuvaa levylle.
34
3 Pysäytä elokuvan tallennus painamalla
START/STOP.
Tallennetut still-kuvat tulevat näkyviin
yksitellen, ja kuvat tallennetaan ”Memory
Stick Duo” -korttiin. Kun
katoaa,
kuva on tallennettu.
b Huomautuksia
• Älä poista ”Memory Stick Duo” -korttia, ennen
kuin still-kuvat on tallennettu ”Memory Stick
Duo” -korttiin.
• Salamaa ei voi käyttää Dual Rec -toiminnon
käytön aikana.
z Vihjeitä
• Kun POWER-kytkin on asennossa
(Elokuva), still-kuvien koko on
4.6M
(16:9-laajakuva) tai 3.4M (4:3) (DCRDVD506E/DVD508E/DVD908E).
• Kun POWER-kytkin on asennossa
(Elokuva), still-kuvien koko on
2.3M
(16:9-laajakuva) tai 1.7M (4:3) (DCRDVD406E/DVD408E/DVD808E).
• Still-kuvia voi tallentaa tallennustaukotilan
aikana samoin kuin silloin, kun POWER-kytkin
on asennossa
(Still-kuva). Kuvauksessa voi
käyttää myös salamaa.
Kuvaaminen pimeissä paikoissa
(NightShot)
Kuvaaminen peilikuvatilassa
Infrapunaportti
b Huomautuksia
• NightShot- ja Super NightShot -toiminnot
käyttävät infrapunavaloa. Älä siksi peitä
infrapunaporttia sormilla tai millään esineillä,
ja poista lisäobjektiivi (lisävaruste).
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 75), jos automaattitarkennus ei onnistu.
• Älä käytä toimintoja NightShot ja Super
NightShot kirkkaissa paikoissa. Muutoin
videokamera voi vioittua.
z Vihjeitä
• LCD-näyttöön tulee peilikuva kuvauskohteesta,
mutta kuva tallentuu normaalisti.
Kuvaus/toisto
Aseta NIGHTSHOT-kytkin asentoon ON.
(
tulee näkyviin.)
Avaa LCD-paneeli 90 asteen kulmaan
videokameraan nähden (1) ja käännä
paneelia sitten 180 astetta objektiivin
puolelle (2).
Kuvasuhteen valitseminen (16:9
tai 4:3)
POWER-kytkin
z Vihjeitä
• Jos haluat tallentaa kuvan tavallista
kirkkaampana, käytä [SUPER NIGHTSHOT]
-toimintoa (s. 78). Kohteen alkuperäiset värit
säilyvät tavallista luonnollisempina käytettäessä
[COLOR SLOW SHTR] -toimintoa (s. 78).
Taustavalaistujen kohteiden
valotuksen säätäminen
WIDE SELECT
Elokuvien kuvasuhteen valitseminen
Käännä POWER-kytkintä, kunnes
(Elokuva) -merkkivalo syttyy. Valitse
sitten haluamasi kuvasuhde painamalla
WIDE SELECT toistuvasti.
z Vihjeitä
Jos haluat säätää taustavalaistun kohteen
valotusta, paina BACK LIGHT niin, että
.. Voit poistaa taustavalokorjauksen
käytöstä painamalla BACK LIGHT
uudelleen.
• Zoomauksen määrä vaikuttaa 16:9 (laajakuva)ja 4:3-kuvien katselukulmien eroon.
Jatkuu ,
35
Kuvaus (Jaktuu)
• Kun katselet elokuvaa televisiossa, valitse [[TV
TYPE]-asetukseksi [16:9] tai [4:3] käytettävän
television mukaisesti (16:9/4:3) (p. 41).
• Kun [TV TYPE] -asetuksena on [4:3], 16:9
(laajakuva) -suhteinen kuva voi näyttää
vääristyneeltä.
2 Paina
(HOME) A (tai B) niin, että
HOME MENU -valikko tulee näkyviin.
3 Kosketa
(CAMERA).
4 Kosketa [SMTH SLW REC].
Still-kuvien kuvasuhteen valitseminen
1 Käännä POWER-kytkintä, kunnes
(Still-kuva) -merkkivalo syttyy.
2 Valitse haluamasi kuvasuhde painamalla
toistuvasti WIDE SELECT.
b Huomautuksia
• Still-kuvan koko on enintään [
3.0M] (16:9laajakuva) tai [4.0M] (4:3) (DCR-DVD406E/
DVD408E/DVD808E).
• Still-kuvan koko on enintään [
4.6M] (16:9laajakuva) tai [6.1M] (4:3) (DCR-DVD506E/
DVD508E/DVD908E).
z Vihjeitä
• Jos haluat tietoja tallennettavien still-kuvien
määrästä, katso sivu 66.
Nopean liikkeen tallentaminen
hitaana (SMTH SLW REC)
Nopeasti liikkuvia kohteita, joita ei voida
kuvata tavallisilla kuvaustoiminnoilla,
voidaan kuvata hidastettuina noin3
sekunnin ajan.
Tämä on kätevää kuvattaessa nopeita
liikkeitä, esimerkiksi tennis- tai golflyöntiä.
(HOME) B
5 Paina START/STOP.
Noin 3 sekunnin elokuva tallennetaan 12
sekunnin hidastetuksi elokuvaksi.
Kun [Recording...] katoaa, tallennus on
valmis.
Poista hidastettu tallennus käytöstä
koskettamalla
.
Asetuksen muuttaminen
Kosketa
(OPTION) t
sitten muutettava asetus.
ja valitse
• [TIMING]
Valitse START/STOP-painikkeen
painamisen jälkeinen tallennuksen
aloitushetki. Oletusasetus on [3sec
AFTER].
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
• [RECORD SOUND]
(HOME) A
1 Kytke videokameraan virta kääntämällä
POWER-kytkintä.
36
Valitse [ON] ( ), jos haluat lisätä
esimerkiksi keskustelun tai muut äänet
hidastettuun kuvaan. (Oletusasetus on
[OFF].) Videokamera tallentaa ääntä noin
12 sekunnin ajan, kun [Recording...] on
näkyvissä vaiheessa 5.
b Huomautuksia
• Ääntä ei tallenneta noin 3 sekunnin pituisen
elokuvan kuvauksen aikana.
• [SMTH SLW REC] -toiminnolla kuvattu kuva
ei ole yhtä hyvälaatuista kuin tavallisella
kuvaustoiminnolla kuvattu.
Kuvaus/toisto
37
Toisto
Zoomausvipu F
POWER-kytkin A
(HOME) E
(HOME) D
(VIEW IMAGES) C
(VIEW IMAGES) B
Kytke videokameraan virta kääntämällä POWER-kytkintä A.
Paina
(VIEW IMAGES) B (tai C).
VISUAL INDEX -näyttö tulee näkyviin LCD-näyttöön. (VISUAL INDEX -näytön
tulo näkyviin voi kestää jonkin aikaa.)
Paluu
kuvausnäyttöön
Levytyyppi
Edelliset
6 kuvaa
Näkyy viimeksi toistetun/
tallennetun kuvan päällä
(still-kuvissa B).
Seuraavat
6 kuvaa
Paluu
kuvausnäyttöön
(OPTION)
Elokuvien näyttö
Still-kuvien näyttö
z Vihjeitä
• Zoomausvipua F siirtämällä VISUAL INDEX -näytössä voi näyttää 6 tai 12 kuvaa. Tämän määrän voi
valita koskettamalla HOME MENU -valikossa
(SETTINGS) t [VIEW IMAGES SET] t
[
DISPLAY] (s. 68).
38
Aloita toisto
Elokuvat
Kosketa
-välilehteä ja sitten toistettavaa elokuvaa.
VISUAL INDEX -näyttö palaa näkyviin, kun valittu elokuva ja siitä eteenpäin
viimeinenkin elokuva on toistettu.
Paluu (VISUAL INDEX
-näyttöön)
Nykyisen/edellisen
otoksen alku
Pysäytys (siirtyminen
VISUAL INDEX
-näyttöön)
(OPTION)
Taakse-/eteenpäin
Kuvaus/toisto
Vaihto toisto- tai
taukotilaan
kosketettaessa
Seuraava otos
Still-kuvat
Kosketa
-välilehteä ja sitten toistettavaa still-kuvaa.
Paluu (VISUAL INDEX
-näyttöön)
Diaesityspainike
(sivu 40)
(OPTION)
Siirtyminen VISUAL
INDEX -näyttöön
Siirtyminen toistotilaan
(HOME)
-painikkeella D (tai E)
Kosketa
(VIEW IMAGES) t
[VISUAL INDEX]
Elokuvan äänenvoimakkuuden
säätäminen
Edellinen/seuraava
z Vihjeitä
• Elokuvaa voi toistaa hitaasti koskettamalla
/
taukotilan aikana.
• Yksi kosketus saa kelauksen noin viisi kertaa
nopeammaksi, kaksi kosketusta noin kymmenen
kertaa* nopeammaksi.
* DVD+RW-levyä käytettäessä noin 8 kertaa
nopeammaksi.
Kosketa
(OPTION) t
-välilehti t
[VOLUME] ja säädä sitten painamalla
/
.
Jatkuu ,
39
Toisto (Jaktuu)
Toistozoomauksen käyttäminen
Still-kuvia voi suurentaa noin 1,1kertaisesta enintään 5-kertaiseksi
alkuperäiseen kokoon verrattuna.
Suurennusta voi muuttaa zoomausvivun tai
LCD-paneelin zoomauspainikkeiden
avulla.
1 Tuo näkyviin still-kuva, jota haluat
suurentaa.
Kosketa
still-kuvan toistonäytössä.
Diaesitys alkaa valitusta kuvasta.
Pysäytä diaesitys koskettamalla
. Voit
aloittaa diaesityksen uudelleen
koskettamalla
uudelleen.
b Huomautuksia
2 Suurenna kuvaa siirtämällä zoomausta
T (tele) -suuntaan.
Kuvaan tulee kehys.
• Katsottavaa kuvaa ei voi zoomata diaesityksen
aikana.
3 Kosketa kuvan sitä kohtaa, jonka haluat
tulevan näytössä näkyvän kehyksen
keskelle.
• Diaesityksen toiston voi asettaa jatkuvaksi
[SLIDE SHOW SET] -toiminnolla valitsemalla
-välilehti. Tehdasasetus
(OPTION) t
on [ON] (jatkuva toisto).
4 Säädä suurennusta siirtämällä
zoomausta W (laajakulma)- ja T (tele)
-asentojen välillä.
Voit poistua zoomaustilasta koskettamalla
.
40
Still-kuvasarjan toistaminen
(diaesitys)
z Vihjeitä
Kuvan katseleminen televisiossa
Kytke videokamera television tai kuvanauhurin (VCR) tuloliitäntään A/V-liitäntäkaapelilla 1
tai S VIDEO -johdolla varustetulla
A/V-liitäntäkaapelilla 2. Kytke videokamera pistorasiaan kameran vakiovarusteisiin
sisältyvän verkkolaitteen avulla ja käytä kameraa verkkolaitteella (s. 19). Katso lisätietoja myös
liitettävien laitteiden käyttöohjeista.
Laite, jossa ei ole
S VIDEO -liitäntää
Laite, jossa on
S VIDEO -liitäntä
TULO
TULO
VIDEO
(Keltainen)
(Valkoinen)
AUDIO
(Punainen)
A/V OUT -liitäntä
: Signaalin kulkusuunta
1 A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
Kytke toisen laitteen tuloliitäntään.
2 A/V-liitäntäkaapeli, jossa on S VIDEO
-johto (lisävaruste)
Jos videokamera kytketään toiseen laitteeseen
S VIDEO -liitännän kautta S VIDEO -johdolla
varustetun A/V-liitäntäkaapelin (lisävaruste)
avulla, kuvanlaatu on parempi kuin
kytkettäessä laitteet A/V-liitäntäkaapelin
kautta. Kytke valkoinen ja punainen liitin
(vasen/oikea äänikanava) sekä S VIDEO
-johdolla varustetun A/V-liitäntäkaapelin
(lisävaruste) S VIDEO -liitin (S VIDEO
-kanava). Keltaista liitintä ei tarvitse kytkeä.
Ääni ei kulje S VIDEO -liitännän kautta.
Kuvaus/toisto
VIDEO
S VIDEO
(Valkoinen)
AUDIO
(Punainen)
Kuvanauhuri (VCR) tai televisio
Jos televisio kytketään kuvanauhuriin
(VCR)
Kytke videokamera kuvanauhurin (VCR)
LINE IN -tuloliitäntään. Valitse
kuvanauhurissa (VCR) tulokanavaksi LINE
(esimerkiksi VIDEO 1 tai VIDEO 2), jos
kuvanauhurissa (VCR) on tulokanavan
valitsin.
Kuvasuhteen asettaminen kytkettävän
television mukaan (16:9/4:3)
Valitse katseluun käytettävän television
kuvasuhteen mukainen asetus.
1 Kytke videokameraan virta kääntämällä
POWER-kytkintä.
Jatkuu ,
41
Kuvan katseleminen televisiossa (Jaktuu)
2 Kosketa
(HOME) t
(SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [TV TYPE] t [16:9] tai
[4:3] t
.
b Huomautuksia
• Jos [TV TYPE] -asetukseksi valitaan [4:3], kuvan
laatu voi heikentyä. Jos tallennetun kuvan
kuvasuhde vaihtelee kuvasuhteiden 16:9
(laajakuva) ja 4:3 välillä, kuvassa voi olla värinää.
• Jos 16:9 (laajakuva) -kuvasuhteisena tallennettua
kuvaa katsellaan 4:3-kuvasuhteisessa
televisiossa, joka ei ole yhteensopiva 16:9
(laajakuva) -signaalin kanssa, valitse [TV TYPE]
-asetukseksi [4:3].
Jos TV on monoääninen (TV:ssä on vain
yksi äänituloliitäntä)
Kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen liitin
television tai kuvanauhurin (VCR)
videotuloliitäntään ja valkoinen (vasen
kanava) tai punainen (oikea kanava) liitin
äänituloliitäntään.
z Vihjeitä
• Laskurin saa näkyviin television kuvaruutuun
valitsemalla videokamerassa [DISP OUTPUT]
-asetukseksi [V-OUT/PANEL] (s. 71).
Jos televisiossa tai kuvanauhurissa
(TV/VCR) on 21-nastainen SCARTliitäntä (EUROCONNECTOR)
Katsele kuvaa 21-nastaisen sovittimen
(lisävaruste) kautta.
TV/VCR
42
Levyn tekeminen sopivaksi muissa laitteissa tai
DVD-asemissa toistamista varten
(viimeisteleminen)
Viimeistely muuttaa levyn sopivaksi muissa laitteissa ja tietokoneiden DVD-asemissa
toistamista varten.
Ennen viimeistelyä voi valita DVD-valikon tyylin. Kuvaluettelo näkyy tässä valikossa (s. 46).
Viimeistelyn tarve määräytyy levyn tyypin mukaan.
DVD-RW-, DVD-R- ja DVD+R DL -levyt on viimeisteltävä.
DVD+RW-levyjä ei tarvitse viimeistellä, paitsi seuraavissa tilanteissa:
1 Jos halutaan luoda DVD-valikko.
2 Jos levyä halutaan toistaa tietokoneen DVD-asemassa.
3 Jos levyn tallennusaika on lyhyt (alle 5 minuuttia HQ-tilassa, 8 minuuttia SP-tilassa tai 15
minuuttia LP-tilassa)
Kuvaus/toisto
b Huomautuksia
• Toistoyhteensopivuus kaikkien laitteiden kanssa ei ole taattua.
• DVD-valikkoa ei luoda DVD-RW-levyille (VR-tila).
Toimenpidejärjestys
Levyn toisto DVD-laitteessa ensimmäistä kertaa (p.45)
Toisto toisessa
DVD-laitteessa
Viimeistely
Finalize
Tilanteessa
1, 2 tai 3.
Määritä haluamasi
asetukset DVD-valikkoa
varten.
Jatkuu ,
43
Levyn tekeminen sopivaksi muissa laitteissa tai DVD-asemissa
toistamista varten (viimeisteleminen) (Jaktuu)
Tallenteiden lisääminen viimeistellylle levylle (s. 59)
Tallenteita ei voi lisätä.
Lisää uusi
tallenne
Poista levyn viimeistely.
Tallenteita voi lisätä normaalisti.
Kun DVD-valikko on luotu, näyttöön tulee
pyyntö vahvistaa tallenteen lisäys.
b Huomautuksia
• Vaikka käytettäisiin DVD-RW- tai DVD+RW-levyä, viimeistellylle levylle ei voi tallentaa lisää elokuvia
Easy Handycam -tilan käytön aikana. Poista tarvittaessa Easy Handycam -tila käytöstä (s. 30).
Levyn toisto DVD-laitteessa tallenteen lisäämisen jälkeen (s. 45)
Toisto toisessa
DVD-laitteessa
Viimeistery
Vain tilanteessa 1
44
Määritä haluamasi
asetukset DVD-valikkoa
varten.
Levyn viimeisteleminen
b Huomautuksia
• Viimeistely voi kestää yhdestä minuutista jopa
useaan tuntiin. Viimeistelyyn kuluu enemmän
aikaa, jos levylle tallennettua aineistoa on
vähän.
• Käytä verkkolaitetta, jotta videokamerasta ei
katkea virta viimeistelyn aikana.
• Kaksipuolisen levyn kumpikin puoli on
viimeisteltävä erikseen.
alustalle ja kytke verkkolaite
videokameran DC IN -liitäntään.
2 Kytke virta kääntämällä POWERkytkintä.
3 Aseta viimeisteltävä levy
videokameraan.
Viimeistely alkaa.
6 Kun [Completed.] tulee näyttöön,
kosketa
.
b Huomautuksia
• Suojaa videokamera iskuilta ja tärinältä äläkä
irrota verkkolaitetta viimeistelyn aikana.
Jos irrotat verkkolaitteen, varmista, että
videokameran virta on katkaistu. Irrota
verkkolaite vasta sen jälkeen, kun
(Elokuva)- tai
(Still-kuva)
-merkkivalo on sammunut. Viimeistely alkaa
uudelleen, kun videokamera kytketään jälleen
verkkolaitteeseen ja käynnistetään.
Levyä ei voi poistaa videokamerasta, ennen
kuin viimeistely on suoritettu loppuun.
• Jos käytettävä levy on muu kuin DVD-RW-levy
(VR-tila),
Z vilkkuu videokameran
näytössä viimeistelyn päättymisen jälkeen. Ota
levy pois videokamerasta.
Kuvaus/toisto
1 Aseta videokamera vakaalle
5 Kosketa [YES] t [YES].
z Vihjeitä
4 Kosketa
(HOME) -valikossa
(MANAGE DISC/MEMORY) t
[FINALIZE].
• Jos DVD-valikko on asetettu luotavaksi ja levy
viimeistellään, DVD-valikko tulee näkyviin
muutamaksi sekunniksi viimeistelyn aikana.
• Levyn viimeistelyn jälkeen levyn tyypin/
tallennusmuodon ilmaisin muuttuu seuraavasti:
DVD-RW (VIDEO-tila)
DVD-RW (VR-tila)
DVD+RW
Valitse DVD-valikon tyyli
koskettamalla
(OPTION) t [DVD
MENU] (s. 46).
DVD-R
DVD+R DL
Siirry vaiheeseen 5, jos haluat
viimeistellä levyn [STYLE1]vaihtoehtoa käyttäen (oletusasetus).
Jatkuu ,
45
Levyn tekeminen sopivaksi muissa laitteissa tai DVD-asemissa
toistamista varten (viimeisteleminen) (Jaktuu)
DVD-valikon tyylin valitseminen
DVD
+RW
1 Kosketa vaiheessa 4
[DVD MENU].
(OPTION) t
2 Valitse haluamasi tyyli 4 vaihtoehdosta
painikkeilla [T]/[t].
Valitse [NO MENU], jos et halua luoda
DVD-valikkoa.
3 Kosketa
.
b Huomautuksia
• DVD-valikon tyylinä on pysyvästi [STYLE1]
Easy Handycam -tilan käytön aikana.
46
Muokkaaminen
(OTHERS) -luokka
Tämän luokan avulla voidaan muokata tai
tulostaa levyllä tai ”Memory Stick Duo”
-kortissa olevia kuvia tai kopioida niitä
tietokoneeseen katselua, muokkaamista tai
oman DVD-levyn luomista varten.
Kuvien poistaminen
Voit muokata levylle tai ”Memory Stick
Duo” -korttiin tallennettuja kuvia
videokamerassa.
Aseta tallenteita sisältävä levy tai ”Memory
Stick Duo” -kortti videokameraan.
b Huomautuksia
• Poistettuja kuvia ei voi palauttaa.
• Elokuvia ei voi poistaa Easy Handycam -tilan
käytön aikana. Poista ensin Easy Handycam
-tila käytöstä.
(OTHERS) -luokka
Toimintoluettelo
Voit poistaa kuvia levyltä tai ”Memory
Stick Duo” -kortista (s. 47).
• Enintään 100 kuvaa voi valita kerrallaan.
• Voit poistaa kuvia toistonäytössä valitsemalla
(OPTION) -valikosta [DELETE] t välilehti.
Elokuvien poistaminen levyltä
EDIT
Voit muokata levyllä tai ”Memory Stick
Duo” -kortissa olevia kuvia (s. 49).
PLAYLIST EDIT
Voit luoda toistoluettelon ja muokata sitä
(s. 50).
PRINT
Voit tulostaa still-kuvia videokameraan
liitetyllä PictBridge-tulostimella (s. 54).
COMPUTER
Voit liittää videokameran tietokoneeseen
(s. 80).
Muokkaaminen
DELETE
z Vihjeitä
1 Kosketa
(HOME)-valikossa
(OTHERS) t [DELETE].
2 Kosketa [
DELETE].
3 Kosketa [
DELETE].
4 Kosketa kuvaa, jonka haluat
poistaa.
Valittuun kuvaan tulee merkki .
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
Jatkuu ,
47
Kuvien poistaminen (Jaktuu)
5 Kosketa
t [YES] t
.
Kaikkien elokuvien poistaminen
levyltä samalla kertaa
Kosketa vaiheessa 3 [
DELETE ALL]
t [YES] t [YES] t
.
Viimeksi kuvatun elokuvan
poistaminen
DVD
+RW
Still-kuvien poistaminen
”Memory Stick Duo” -kortista.
1 Kosketa
(HOME) -valikossa
(OTHERS) t [DELETE].
2 Kosketa [
DELETE].
3 Kosketa [
DELETE].
4 Kosketa still-kuvaa, jonka haluat
poistaa.
Kosketa vaiheessa 3 [
LAST SCENE
DEL] t
t [YES] t
.
b Huomautuksia
• Akkua ei saa poistaa eikä verkkolaitetta irrottaa
videokamerasta kuvien muokkauksen aikana.
Muutoin levy voi vahingoittua.
• Jos poistettava elokuva on toistoluettelossa
(s. 50), elokuva poistetaan myös
toistoluettelosta.
• Vaikka levyltä poistettaisiin tarpeettomat kuvat,
levyn jäljellä oleva kapasiteetti ei ehkä kasva
tarpeeksi uuden otoksen tallentamiseksi.
• Jos haluat poistaa kaikki levylle tallennetut
kuvat ja palauttaa levyn alkuperäisen
kapasiteetin, alusta levy (sivu 58).
Valittuun still-kuvaan tulee merkki .
Vahvista still-kuvan valinta pitämällä
still-kuvaa painettuna LCD-näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
5 Kosketa
t [YES] t
.
z Vihjeitä
• Tällä videokameralla kuvattuja ja levylle
tallennettuja kuvia kutsutaan ”alkuperäisiksi”.
Kaikkien still-kuvien poistaminen
”Memory Stick Duo” -kortista
Kosketa vaiheessa 3 [ DELETE ALL]
t [YES] t [YES] t
.
48
Kuvan jakaminen
b Huomautuksia
• Still-kuvia ei voi poistaa seuraavissa tilanteissa:
– ”Memory Stick Duo” -kortti on
kirjoitussuojattu.
– still-kuvat on kirjoitussuojattu toisessa
laitteessa.
z Vihjeitä
• Jos haluat poistaa kaikki ”Memory Stick Duo”
-korttiin tallennetut kuvat, alusta ”Memory
Stick Duo” -kortti (s. 59).
b Huomautuksia
• Elokuvia ei voi jakaa Easy Handycam -tilan
käytön aikana. Poista ensin Easy Handycam
-tila käytöstä.
1 Kosketa
(OTHERS)
(HOME) -valikossa t [EDIT].
2 Kosketa [DIVIDE].
jakaa.
Valitun elokuvan toisto alkaa.
4 Kosketa
kohdassa, jossa
haluat jakaa elokuvan eri
otoksiksi.
Muokkaaminen
3 Kosketa elokuvaa, jonka haluat
Elokuva pysähtyy.
Jakokohdan hienosäätö, kun
jakokohta on valittu painamalla
.
Paluu valitun elokuvan
alkuun.
Voit siirtyä toistoon ja taukotilaan
painamalla
.
5 Kosketa
t [YES] t
.
Jatkuu ,
49
Kuvan jakaminen (Jaktuu)
Toistoluettelon
luominen
b Huomautuksia
• Elokuvia ei voi palauttaa, kun ne on jaettu.
• Akkua ei saa poistaa eikä verkkolaitetta irrottaa
videokamerasta kuvien muokkauksen aikana.
Muutoin levy voi vahingoittua.
• Jos jaettava elokuva on toistoluettelossa,
elokuvaa ei jaeta toistoluettelossa.
• Varsinainen jakokohta ei ehkä ole tarkalleen
siinä kohdassa, jossa kosket
-painiketta,
sillä videokameran valitsemat jakokohdat ovat
noin puolen sekunnin välein.
Toistoluettelo on luettelo, joka sisältää
pienoiskuvat valituista elokuvista.
Alkuperäiset kuvat eivät muutu, jos
muokkaat tai poistat toistoluettelossa olevia
kuvia.
Aseta videokameraan levy, jolle on
tallennettu kuvaa.
b Huomautuksia
• Elokuvia ei voi lisätä tai muokata Easy
Handycam -tilan käytön aikana. Poista ensin
Easy Handycam -tila käytöstä.
1 Kosketa
(HOME) -valikossa
(OTHERS) t [PLAYLIST
EDIT].
2 Kosketa [
ADD].
3 Kosketa otosta, jonka haluat
lisätä toistoluetteloon.
.
Valittuun kohtaan tulee näkyviin merkki.
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
4 Kosketa
50
t [YES] t
.
Kaikkien levyllä olevien elokuvien
lisääminen toistoluetteloon
Kosketa vaiheessa 2 [
[YES] t [YES] t
ADD ALL] t
.
b Huomautuksia
2 Kosketa [ERASE].
Jos haluat poistaa kaikki kuvat samalla
kertaa, kosketa [ERASE ALL] t
[YES] t [YES] t
.
3 Kosketa kuvaa, jonka haluat poistaa
toistoluettelosta.
• Älä irrota akkua tai verkkolaitetta
videokamerasta muokatessasi toistoluetteloa.
Muutoin levy voi vahingoittua.
z Vihjeitä
• Toistoluetteloon voi lisätä enintään 999
elokuvaa.
• Voit lisätä elokuvan sen katselemisen aikana
valitsemalla
(OPTION) -valikosta
-välilehti.
[ ADD] t
Aseta videokameraan levy, johon
toistoluettelo on lisätty.
.
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
4 Kosketa
t [YES] t
.
z Vihjeitä
1 Kosketa
(HOME) -valikossa
(VIEW IMAGES) t
[PLAYLIST].
Toistoluetteloon lisätyt kuvat tulevat
näyttöön.
Muokkaaminen
Toistoluettelon toisto
Valittuun kuvaan tulee merkki
• Alkuperäiset kuvat eivät muutu, vaikka poistat
kuvia toistoluettelosta.
Toistoluettelon kohtien järjestyksen
muuttaminen
1 Kosketa
(HOME) -valikossa
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Kosketa [MOVE].
3 Kosketa kuvaa, jota haluat siirtää.
2 Kosketa otosta, josta haluat
aloittaa toiston.
Toistoluettelo toistetaan valitusta
otoksesta alkaen loppuun, minkä
jälkeen toistoluettelonäyttö palaa
näkyviin.
Valittuun kohtaan tulee näkyviin
merkki.
-
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
Lisättyjen kuvien poistaminen
toistoluettelosta samalla kertaa
4 Kosketa
.
1 Kosketa
(HOME) -valikossa
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
Jatkuu ,
51
Toistoluettelon luominen (Jaktuu)
5 Valitse kohde painamalla [T]/[t].
z Vihjeitä
• Alkuperäiset elokuvat eivät muutu, vaikka jaat
elokuvan toistoluettelossa.
Kohteen osoitin
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä.
6 Kosketa
t [YES] t
.
z Vihjeitä
• Jos valitset useita kuvia, kuvat siirretään
toistoluettelon mukaisessa järjestyksessä.
Elokuvan jakaminen toistoluettelossa
1 Kosketa
(HOME) -valikossa
(OTHERS) t [PLAYLIST EDIT].
2 Kosketa [DIVIDE].
3 Valitse elokuva, jonka haluat jakaa.
Valitun elokuvan toisto alkaa.
4 Kosketa
kohdassa, jossa haluat jakaa
elokuvan eri otoksiksi.
Elokuva pysähtyy.
Voit siirtyä toistoon ja taukotilaan
painamalla
.
5 Kosketa
t [YES] t
.
b Huomautuksia
• Varsinainen jakokohta ei ehkä ole tarkalleen
siinä kohdassa, jossa kosket
-painiketta,
sillä videokameran valitsemat jakokohdat ovat
noin puolen sekunnin välein.
52
Kopioiminen kuvanauhuriin (VCR) tai
DVD/HDD-tallentimeen
Videokameralla toistettavan kuvan voi kopioida toisella tallentavalla laitteella (kuten
kuvanauhurilla (VCR)) tai DVD/HDD-tallentimella). Liitä laite jommallakummalla
seuraavassa kuvatuista tavoista.
Kytke videokamera pistorasiaan kameran vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen avulla ja
käytä kameraa verkkolaitteella (s. 19). Katso lisätietoja myös liitettävien laitteiden
käyttöohjeista.
b Huomautuksia
• Koska kopiointi tehdään analogisesti, kuvan laatu voi heikentyä.
Laite, jossa ei ole
S VIDEO -liitäntää
TULO
Laite, jossa on
S VIDEO -liitäntä
TULO
S VIDEO
VIDEO
(Valkoinen)
AUDIO
(Punainen)
AUDIO
(Punainen)
Kuvanauhuri
(VCR) tai DVD/
HDD-tallennin
A/V OUT -liitäntä
: Kuvan/signaalin kulkusuunta
A A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
Kytke toisen laitteen tuloliitäntään.
B A/V-liitäntäkaapeli, jossa on S
VIDEO -johto (lisävaruste)
Jos videokamera kytketään toiseen
laitteeseen S VIDEO -liitännän kautta S
VIDEO -johdolla varustetun A/Vliitäntäkaapelin (lisävaruste) avulla,
kuvanlaatu on parempi kuin
kytkettäessä laitteet A/Vliitäntäkaapelin kautta. Kytke valkoinen
ja punainen liitin (vasen/oikea
äänikanava) sekä S VIDEO -johdolla
varustetun A/V-liitäntäkaapelin
(lisävaruste) S VIDEO -liitin (S VIDEO
-kanava). Keltaista liitintä ei tarvitse
kytkeä. Ääni ei kulje S VIDEO
-liitännän kautta.
(Valkoinen)
Muokkaaminen
VIDEO
(Keltainen)
b Huomautuksia
• Jos et halua näytön ilmaisinten (esimerkiksi
laskurin) näkyvän videokameraan kytketyn
laitteen kuvassa, valitse HOME MENU
-valikossa
(SETTINGS) t [OUTPUT
SETTINGS] t [DISP OUTPUT] t [LCD
PANEL] (oletusasetus) (s. 71).
• Jos haluat kopioida päivämäärän ja kellonajan
sekä videokameran asetustiedot, tuo ne näyttöön
(s. 68).
• Jos kytket videokameran monoääniseen
laitteeseen, kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen
liitin toisen laitteen videoliitäntään ja punainen
(oikea kanava) tai valkoinen (vasen kanava)
liitin laitteen äänituloliitäntään.
Jatkuu ,
53
Kopioiminen kuvanauhuriin (VCR)
tai DVD/HDD-tallentimeen (Jaktuu)
Tallennettujen kuvien
tulostaminen
1 Aseta videokameraan levy, jolle
(PictBridge-yhteensopiva
tulostin)
on tallennettu kuvaa.
2 Kytke videokameraan virta ja
paina
Still-kuvia voi tulostaa PictBridgeyhteensopivalla tulostimella kytkemättä
videokameraa tietokoneeseen.
(VIEW IMAGES).
Valitse [TV TYPE] -asetus näyttölaitteen
ominaisuuksien mukaan (s. 41).
3 Aseta tallennusväline
tallennuksessa käytettävään
laitteeseen.
Jos tallennuksessa käytettävässä
laitteessa on tulokanavan valitsin, valitse
siitä oikea tulokanava.
4 Kytke videokamera tallentavaan
laitteeseen (kuvanauhuri (VCR)
tai DVD/HDD-tallennin) A/Vkaapelilla (vakiovaruste) 1 tai S
VIDEO -johdolla varustetulla A/Vliitäntäkaapelilla (lisävaruste) 2.
Kytke videokamera tallentavan laitteen
tuloliitäntöihin.
5 Käynnistä videokamerassa toisto
Kytke videokamera verkkolaitteen avulla
pistorasiaan (s. 19).
Aseta still-kuvat sisältävä ”Memory Stick
Duo” -kortti videokameraan ja kytke
tulostimeen virta.
Videokameran liittäminen
tulostimeen
1 Kytke videokameraan virta.
2 Kytke videokameran
(USB)
-liitäntä tulostimeen USBkaapelilla (s. 111).
[USB SELECT] tulee automaattisesti
näyttöön.
3 Kosketa [
PRINT].
Kun yhteys on luotu,
yhteys) tulee näyttöön.
(PictBridge-
ja tallentavassa laitteessa
tallennus.
Katso lisätietoja tallennukseen
käytettävän laitteen käyttöohjeesta.
6 Kun kopiointi on valmis, pysäytä
tallentava laite ja sitten
videokamera.
Yksi ”Memory Stick Duo” -korttiin
tallennetuista still-kuvista tulee
näkyviin.
b Huomautuksia
• Oikea toiminta on taattua vain käytettäessä
tulostinta, joka on PictBridge-yhteensopiva.
54
b Huomautuksia
Tulostaminen
1 Kosketa tulostettavaa still-kuvaa.
Valittuun kuvaan tulee merkki
.
Vahvista kuvan valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä.
2 Kosketa
(OPTION), määritä
seuraavat asetukset ja kosketa
sitten
.
[COPIES]: Määritä still-kuvasta
tulostettavien kopioiden määrä. Voit
tulostaa enintään 20 kopioita.
[DATE/TIME]: Valitse [DATE],
[DAY&TIME] tai [OFF] (päivämäärää/
kellonaikaa ei tulosteta).
[SIZE]: Valitse paperikoko.
z Vihjeitä
Jos et halua muuttaa asetuksia, siirry
vaiheeseen 3.
3 Kosketa [EXEC] t [YES] t
Kuvienvalintanäyttö tulee uudelleen
näkyviin.
Muokkaaminen
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
• Katso lisätietoja myös käytettävän tulostimen
käyttöohjeesta.
• Älä yritä suorittaa seuraavia toimia, kun
näkyy näytössä. Toiminnot eivät ehkä toimi
oikein.
– POWER-kytkimen käyttö
–
(VIEW IMAGES) -painikkeen
painaminen
– USB-kaapelin irrottaminen tulostimesta
– ”Memory Stick Duo” -kortin poistaminen
videokamerasta.
• Jos tulostin lakkaa toimimasta, irrota USBkaapeli, katkaise tulostimen virta, kytke
tulostimen virta uudelleen ja aloita uudelleen
alusta.
• Vain ne paperikoot voi valita, joita tulostin
pystyy käyttämään.
• Jotkin tulostimet voivat jättää tulostamatta osan
kuvan ylä- tai alareunasta tai vasemmasta tai
oikeasta reunasta. Jos tulostat 16:9 (laajakuva)
-kuvasuhteisena tallennetun still-kuvan, sen
vasen ja oikea reuna voivat jäädä tulostumatta.
• Kaikki tulostinmallit eivät ehkä tue päivämäärän
tulostusta. Katso lisätietoja tulostimen
käyttöohjeesta.
• Kuvaa ei ehkä voi tulostaa, jos:
– kuvaa on muokattu tietokoneessa
– kuva on tallennettu toisella laitteella
– kuvatiedoston koko on vähintään 3 Mt
– kuvan tarkkuus on vähintään 2848 × 2136.
.
• PictBridge on Camera & Imaging Products
Association (CIPA) -yhteenliittymän
määrittelemä standardi. Still-kuvia voi tulostaa
ilman tietokonetta kytkemällä tulostimen
suoraan digitaaliseen videokameraan tai
digitaaliseen valokuvakameraan kameran
mallista tai valmistajasta riippumatta.
• Kuvan voi tulostaa sen katselemisen aikana
valitsemalla
(OPTION) -valikosta
välilehti t [PRINT].
Tulostuksen lopettaminen
Kosketa
kuvienvalintanäytössä.
55
Tallennusvälineiden käyttäminen
(MANAGE DISC/
MEMORY) -luokka
Tämän luokan avulla levyä tai ”Memory
Stick Duo” -korttia voi käyttää eri
tarkoituksiin.
(MANAGE DISC/MEMORY)
-luokka
Toimintoluettelo
FINALIZE
Voit mahdollistaa levyjen toiston muissa
laitteissa viimeistelemällä levyt (s. 43).
DISC SELECT GUIDE
Videokamera neuvoo, mikä on oikea levy
tarkoitukseesi (s. 57).
FORMAT
Voit alustaa levyn ja tallentaa sille
uudelleen (s. 58).
FORMAT
Voit alustaa ”Memory Stick Duo” -kortin ja
tallentaa siihen uudelleen (s. 59).
UNFINALIZE
Voit poistaa levyn viimeistelyn ja tallentaa
sille lisää kuvia (s. 59).
DISC INFO
Voit tuoda levyn tiedot näkyviin.
Levyn toisto muilla
laitteilla
Levyn toisto muilla laitteilla
Levyn viimeisteleminen (s. 43)
mahdollistaa tällä videokameralla
kuvattujen elokuvien toiston muissa DVDlaitteissa. Oikea toisto ei kuitenkaan ole
taattua kaikissa laitteissa.
DVD+RW-levyjen toisto muissa laitteissa
ei edellytä viimeistelyä.
b Huomautuksia
• Älä käytä 8 cm:n CD-sovitinta 8 cm:n DVDlevyjen kanssa, sillä muutoin voi ilmetä
toimintahäiriö.
• Jos laite on pystysuoraan asennettava malli,
varmista, että levyn voi asettaa vaakasuoraan
asentoon.
• Joitakin levyjä ei voi toistaa, tai niiden toisto voi
pysähtyä hetkeksi otosten välissä. Joitakin
toimintoja ei ehkä voi käyttää joissakin
laitteissa.
z Vihjeitä
• Tekstitystä tukevat laitteet voivat näyttää
tallennuspäivämäärän ja -kellonajan siinä
kohdassa, jossa tekstitys tavallisesti näkyy
(s. 64). Katso lisätietoja kyseisen laitteen
käyttöohjeesta.
• Jos DVD-valikko on luotu (s. 46), halutun
otoksen voi valita valikosta.
Levyn toisto tietokoneessa
Levyä voi toistaa tietokoneessa, jos
tietokoneeseen on asennettu DVDtoistosovellus.
Aseta viimeistelty levy tietokoneen DVDasemaan ja toista levyä DVDtoistosovelluksella.
b Huomautuksia
• Vaikka käyttäisit DVD+RW-levyä, levy on
viimeisteltävä (s. 43). Muutoin voi ilmetä
toimintahäiriö.
• Varmista, että tietokoneen DVD-asema pystyy
toistamaan 8 cm:n DVD-levyjä.
• Älä käytä 8 cm:n CD-sovitinta 8 cm:n DVDlevyjen kanssa, sillä muutoin voi ilmetä
toimintahäiriö.
56
• Levyä ei ehkä voi toistaa, tai elokuvat eivät ehkä
toistu tasaisesti joissakin tietokoneissa.
• Levylle tallennettuja elokuvia ei voi kopioida
tietokoneeseen suoraan toistoa tai muokkausta
varten.
Oikean levyn
löytäminen (DISC
SELECT GUIDE)
Valitse tarvettasi vastaava vaihtoehto
näytössä, niin videokamera kertoo
tarkoitukseen sopivan levyn.
z Vihjeitä
• Jos haluat lisätietoja toiminnoista ja
menettelytavoista, katso vakiovarusteisiin
sisältyvällä CD-ROM-levyllä olevaa
”Aloitusohje”-opasta (s. 80).
1 Kosketa
(HOME) -valikossa
(MANAGE DISC/MEMORY).
Levyn nimi
Levyn ensimmäinen käyttöpäivämäärä
tallentuu levyn nimeksi (oletusasetus on
1.1.2007 kello 0:00).
2 Kosketa [DISC SELECT GUIDE].
3 Kosketa sopivaa vaihtoehtoa
näytössä.
Levyn nimi
z Vihjeitä
• Kuvat tallennetaan levylle seuraaviin
kansioihin:
– DVD-RW (VR-tila)
DVD_RTAV-kansio
– Muut levyt ja tilat
VIDEO_TS-kansio
Kun olet vastannut kaikkiin
kysymyksiin, videokamera kertoo
oikean levyn.
Jos asetat videokameraan [DISC
SELECT GUIDE] -toiminnon
ehdottaman tyyppisen levyn, voit
alustaa sen valitsemillasi asetuksilla.
Tallennusvälineiden käyttäminen
<esimerkki>
Levyä on käytetty ensimmäisen kerran 1.1.2007
klo 0:00:
2007_01_01_00H00M_AM
57
Kaikkien otosten poistaminen levyltä
(alustaminen)
Levyn alustaminen
4 Kosketa
[
Alustus poistaa tallennetun levyn kaikki
tiedot, minkä jälkeen levylle voi tallentaa
uudelleen. Levyn tallennuskapasiteetti
saadaan jälleen käyttöön, kun levy
alustetaan.
DVD-R/DVD+R DL -levyä ei voi
alustaa. Vaihda se uuteen levyyn.
• Tee seuraavat toimet, jos levy on DVDRW- tai DVD+RW-levy.
Jos alustat viimeistellyn levyn
Valitse elokuvan kuvasuhteeksi [16:9
WIDE] tai [4:3] ja kosketa sitten
.
• DVD-RW-levy (VIDEO-tilassa oleva)
palautuu viimeistelemättömään tilaan.
Levy on viimeisteltävä uudelleen, jotta
sen sisältöä voi katsella muilla laitteilla.
• DVD-RW-levyn (VR-tila) tai DVD+RWlevyn alustaminen poistaa kaikki kuvat
viimeistellyltä levyltä. Kuvake
tai
tulee näyttöön, mutta levyä ei
tarvitse viimeistellä uudelleen ennen sen
toistoa muilla laitteilla.*
* Jos haluat luoda DVD-valikon DVD+RWlevylle, viimeistele levy uudelleen (s. 43).
1 Kytke verkkolaite videokameran
DC IN -liitäntään ja kytke sitten
verkkovirtajohto pistorasiaan.
2 Kytke videokameraan virta.
3 Aseta alustettava levy
videokameraan.
58
(HOME) -valikossa
(MANAGE DISC/MEMORY) t
FORMAT].
x DVD-RW
Valitse tallennusmuodoksi [VIDEO] tai
[VR] (s. 11) ja kosketa sitten
.
x DVD+RW
5 Kosketa [YES].
6 Kosketa
, kun [Completed.]
näkyy näytössä.
b Huomautuksia
• Käytä verkkolaitetta, jotta videokamerasta ei
katkea virta alustuksen aikana.
• Suojaa videokamera iskuilta ja tärinältä äläkä
irrota verkkolaitetta alustuksen aikana.
• Kaksipuolisen levyn kumpikin puoli on
alustettava erikseen. Eri puolet voi alustaa eri
tallennusmuotoon.
• DVD+RW-levyä käytettäessä elokuvan
kuvasuhdetta ei voi muuttaa kesken levyn.
Muuta kuvasuhdetta alustamalla levy uudelleen.
• Muissa laitteissa suojattua levyä ei voi alustaa.
Poista suojaus alkuperäisessä laitteessa ja alusta
levy sen jälkeen.
Lisäotosten
tallentaminen
viimeistelyn jälkeen
z Vihjeitä
• Jos käytät DVD-RW-levyä videokameran
ollessa Easy Handycam -tilassa (s. 28),
tallennusmuoto on aina VIDEO-muoto.
”Memory Stick Duo” -kortin
alustaminen
Alustaminen poistaa kaikki kuvat ”Memory
Stick Duo” -kortista.
1 Kytke videokameraan virta.
2 Aseta alustettava ”Memory Stick
Duo” -kortti videokameraan.
Käytettäessä DVD-RW-levyä
(VIDEO-tila) (viimeistelyn
poisto)
(HOME) -valikossa
(MANAGE DISC/MEMORY) t
FORMAT].
DC IN -liitäntään ja kytke sitten
verkkovirtajohto pistorasiaan.
2 Kytke videokameraan virta.
3 Aseta viimeistelty levy
videokameraan.
4 Kosketa [YES] t [YES].
5 Kun [Completed.] tulee näyttöön,
kosketa
.
b Huomautuksia
• Myös tahatonta poistoa vastaan toisessa
laitteessa suojatut still-kuvat poistetaan.
• Älä yritä suorittaa seuraavia toimia, kun
[Executing...] näkyy näytössä:
– POWER-kytkimen tai painikkeiden
käyttäminen
– ”Memory Stick Duo” -kortin poistaminen.
Tallennusvälineiden käyttäminen
1 Kytke verkkolaite videokameran
3 Kosketa
[
Viimeistellylle DVD-RW- tai DVD+RWlevylle voi lisätä elokuvia noudattamalla
seuraavia ohjeita, jos levyllä on vapaata
tilaa.
Viimeisteltyä DVD-RW-levyä (VR-tila)
käytettäessä levylle voi tallentaa
lisää elokuvia ilman
lisätoimenpiteitä.
4 Kosketa
(HOME) -valikossa
(MANAGE DISC/MEMORY) t
[UNFINALIZE].
5 Kosketa [YES] t [YES], ja kun
[Completed.] näkyy näytössä,
kosketa
.
Käytettäessä DVD+RW-levyä
Jos viimeistelyn aikana on luotu DVDvalikko (s. 46), on suoritettava seuraavat
toimet ennen lisäelokuvien tallentamista.
Jatkuu ,
59
Lisäotosten tallentaminen viimeistelyn jälkeen (Jaktuu)
1 Kytke verkkolaite videokameran
DC IN -liitäntään ja kytke sitten
verkkovirtajohto pistorasiaan.
2 Käännä POWER-kytkintä niin, että
(Elokuva) -merkkivalo syttyy.
3 Aseta viimeistelty levy
videokameraan.
Näyttöön tulee kysymys, joka pyytää
vahvistamaan lisäotosten tallennuksen.
4 Kosketa [YES] t [YES].
5 Kun [Completed.] tulee näyttöön,
kosketa
.
b Huomautuksia
• Käytä verkkolaitetta, jotta videokamerasta ei
katkea virta toiminnon suorituksen aikana.
• Suojaa videokamera iskuilta ja tärinältä äläkä
irrota verkkolaitetta toiminnon suorituksen
aikana.
• Viimeistelyn aikana luotu DVD-valikko
poistetaan.
• Jos levy on kaksipuolinen, suorita näiden
vaiheiden mukaiset toiminnot levyn
kummallekin puolelle.
• DVD-R- ja DVD+R DL-levyille ei voi tallentaa
lisäotoksia.
• Levylle ei voi tallentaa lisäaineistoa Easy
Handycam -tilan käytön aikana. Poista Easy
Handycam -tila käytöstä.
60
Videokameran mukauttaminen
Mitä voit tehdä HOME MENU -valikon
(SETTINGS) -luokan avulla
Voit tallennustoimintojen ja käytön
asetuksia.
3 Kosketa haluamaasi
asetustoimintoa.
HOME MENU -valikon
käyttäminen
Jos haluamaasi toimintoa ei näy
näytössä, vaihda sivua koskettamalla
v/V.
1 Kytke videokameraan virta ja
paina
(HOME).
(HOME)
4 Kosketa haluamaasi toimintoa.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy
näytössä, vaihda sivua koskettamalla
v/V.
(HOME)
2 Kosketa
(SETTINGS).
5 Muuta asetusta ja kosketa sitten
.
Jatkuu ,
Videokameran mukauttaminen
(SETTINGS) -luokka
61
Mitä voit tehdä HOME MENU -valikon (SETTINGS) -luokan avulla (Jaktuu)
VIEW IMAGES SET (s. 68)
(SETTINGS) -luokan
asetusten luettelo
MOVIE SETTINGS (s. 63)
Asetukset
Sivu
DATA CODE
68
DISPLAY
68
Asetukset
Sivu
REC MODE
63
NIGHTSHOT LIGHT
63
Asetukset
Sivu
DIGITAL ZOOM
63
VOLUME*2
69
STEADYSHOT
64
BEEP*2
69
AUTO SLW SHUTTR
64
LCD BRIGHT
69
GUIDEFRAME
64
LCD BL LEVEL
70
ZEBRA
64
LCD COLOR
70
64
VF B.LIGHT
70
REMAINING
SUB-T DATE
64
FLASH LEVEL
64
REDEYE REDUC
65
PHOTO SETTINGS (s. 65)
Asetukset
Sivu
IMAGE SIZE*2
65
QUALITY
SOUND/DISP SET*3 (s. 69)
OUTPUT SETTINGS (s. 71)
Asetukset
Sivu
TV TYPE
71
DISP OUTPUT
71
CLOCK/
LANG (s. 71)
67
Asetukset
Sivu
FILE NO.
67
CLOCK SET*2
22
NIGHTSHOT LIGHT
63
AREA SET
71
STEADYSHOT*1
64
SUMMERTIME
71
GUIDEFRAME
64
ZEBRA
64
FLASH LEVEL
64
REDEYE REDUC
65
LANGUAGE SET*2
71
GENERAL SET (s. 72)
Asetukset
Sivu
DEMO MODE
72
CALIBRATION
105
A.SHUT OFF
72
REMOTE CTRL
72
*1 Vain DCR-DVD506E/DVD508E/
DVD908E
*2 Käytettävissä myös Easy Handycam
-tilassa.
*3 Vain [SOUND SETTINGS] on
käytettävissä Easy Handycam -tilassa.
62
MOVIE SETTINGS -asetukset (elokuvien tallennusasetukset)
NIGHTSHOT LIGHT
Kosketa 1 ja kosketa sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla v/V.
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 61
(OPTION MENU) t sivu 73
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla B.
REC MODE
(tallennustila)
Voit valita elokuvan kuvanlaadun kolmesta
vaihtoehdosta.
b Huomautuksia
• Älä peitä infrapunaporttia sormilla tai millään
esineillä (s. 112).
• Irrota lisäobjektiivi (lisävaruste).
• [NIGHTSHOT LIGHT] -yökuvausvaloa
käytettäessä pisin kuvausetäisyys on noin 3
metriä.
DIGITAL ZOOM
Voit valita suurimman mahdollisen
zoomaustason, jos haluat käyttää
zoomauksessa yli 10×-suurennusta
(oletusasetus) kuvatessasi. Huomaa, että
kuvan laatu huononee digitaalista
zoomausta käytettäessä.
HQ
Erittäin laadukas tallennus.
(9M (HQ))
B SP
Normaalilaatuinen tallennus.
(6M (SP))
LP
Pisin tallennusaika.
(3M (LP))
b Huomautuksia
• Kun tallennat LP-tilassa, otosten laatu voi olla
normaalia heikompi. Nopeita liikkeitä
sisältävissä otoksissa voi olla mosaiikkimaisia
häiriöitä, kun levyä toistetaan.
z Vihjeitä
• Jos haluat tietoja kunkin tallennustilan
odotettavissa olevasta tallennusajasta, katso
sivu 11.
Palkin oikea puoli ilmaisee digitaalisen
zoomauskertoimen. Zoomausalue tulee
näkyviin, kun valitset zoomaustason.
Videokameran mukauttaminen
Voit valita elokuvan tallennuslaadun
kolmesta vaihtoehdosta.
Jos kuvauksessa käytetään toimintoa
NightShot (s. 35) tai [SUPER
NIGHTSHOT] (s. 78), kuvan laatu on
tavallista parempi, jos (näkymätöntä)
infrapunavaloa käyttävän [NIGHTSHOT
LIGHT] -toiminnon asetuksena on [ON]
(oletusasetus).
B OFF
Zoomauksen suurennus on enintään
kymmenkertainen, ja se suoritetaan
optisesti.
20×
Zoomaus on optista kymmenkertaiseen
suurennukseen asti. Tätä suurempi
zoomaus 20-kertaiseen suurennukseen asti
suoritetaan digitaalisesti.
80×
(DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E)
Zoomaus on optista 10-kertaiseen
suurennukseen asti. Suurempi zoomaus
80-kertaiseen suurennukseen asti
suoritetaan digitaalisesti.
Jatkuu ,
63
MOVIE SETTINGS -asetukset (elokuvien
(Jaktuu) tallennusasetukset) (Jaktuu)
b Huomautuksia
STEADYSHOT
Voit kompensoida kameran tärinää
(oletusasetus on [ON]). Valitse
[STEADYSHOT]-asetukseksi [OFF] (
jos käytät kuvauksessa jalustaa
(lisävaruste).
• Ne kuvan alueet, joiden kirkkausarvo on
vähintään noin 100 IRE, voivat ylivalottua.
),
z Vihjeitä
• IRE-arvo ilmoittaa näytön kirkkaustason.
REMAINING
AUTO SLW SHUTTR
(automaattinen hidas
suljin)
Kun tämän toiminnon asetuksena on [ON]
(oletusasetus), valotusajaksi asetetaan
automaattisesti 1/25 sekuntia
vähävaloisessa ympäristössä kuvattaessa.
GUIDEFRAME
Valitsemalla [GUIDEFRAME]-asetukseksi
[ON] saat näkyviin kehyksen, jonka avulla
voit tarkistaa kohteen vaaka- tai
pystysuuntaisuuden.
Kehys ei tallennu kuvaan. Voit poistaa
kehyksen näkyvistä painamalla DISP/
BATT INFO
Valitse tämä asetus, jos haluat jäljellä
olevan levyn ilmaisimen näkyvän noin 8
sekuntia seuraavan kaltaisissa tilanteissa.
– Kun videokamera on tunnistanut levyn
vapaan tilan ja POWER-kytkin on
asennossa
(Elokuva).
– Kun DISP/BATT INFO -painikkeella
käytettävä ilmaisin tuodaan näkyviin ja
POWER-kytkin on asennossa
(Elokuva).
– Kun elokuvan tallennustila valitaan
HOME MENU -valikossa.
ON
Jäljellä olevan levykapasiteetin ilmaisin on
aina näkyvissä.
z Vihjeitä
b Huomautuksia
• Sijoita kohde kehyksen keskelle, niin
sommittelu on tasapainoinen.
• Jos elokuvien jäljellä oleva tallennusaika on alle
5 minuuttia, ilmaisin pysyy näkyvissä.
ZEBRA
Kuvan niissä kohdissa, joiden kirkkaus on
esiasetetulla tasolla, näkyy vinosuuntaisia
juovia.
Tämä toiminto auttaa kuvan kirkkauden
arvioinnissa. Jos oletusasetusta on
muutettu,
näkyy näytössä. Seeprakuvio
ei tallennu kuvaan.
B OFF
Seeprakuvio ei ole näkyvissä.
70
Seeprakuvio näkyy kuvan niillä alueilla,
joiden kirkkausarvo on noin 70 IRE.
100
Seeprakuvio näkyy kuvan niillä alueilla,
joiden kirkkausarvo on vähintään noin 100
IRE.
64
B AUTO
SUB-T DATE
Kun asetuksena on [ON] (oletusasetus),
tallennuspäivämäärä ja -aika ovat
näkyvissä, kun levyä toistetaan
tekstitysnäyttötoiminnolla varustetussa
laitteessa. Katso lisätietoja myös toistoon
käytettävän laitteen käyttöohjeista.
FLASH LEVEL
Voit käyttää tätä toimintoa, jos käytät
videokameran omaa salamaa tai
yhteensopivaa ulkoista salamaa
(lisävaruste).
PHOTO SETTINGS
-asetukset
HIGH (
)
(still-kuvien tallennusasetukset)
Suurentaa salamavalon voimakkuutta.
B NORMAL ( )
LOW (
)
Pienentää salamavalon voimakkuutta.
REDEYE REDUC
(punasilmäisyyden
vähennys)
Voit käyttää tätä toimintoa, jos käytät
videokameran omaa salamaa tai
yhteensopivaa ulkoista salamaa
(lisävaruste).
Toiminnolla voidaan estää kuvattavien
henkilöiden punasilmäisyys aktivoimalla
salama ennen varsinaista kuvausta.
Valitse [REDEYE REDUC] -asetukseksi
[ON] ja valitse asetus painamalla toistuvasti
(salama) (s. 33) .
Kosketa 1 ja kosketa sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla v/V.
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 61
(OPTION MENU) t sivu 73
Oletusasetukset on merkitty symbolilla B.
IMAGE SIZE
b Huomautuksia
• Kuvattavien henkilöiden erot ja muut olosuhteet
voivat aiheuttaa sen, ettei punasilmäisyyden
vähennys toimi toivotulla tavalla.
• [ IMAGE SIZE] -asetuksen voi valita vain
tallennustaukotilan aikana.
DCR-DVD506E/DVD508E/DVD908E
B 6.1M (
)
Still-kuvien tallennus tarkkoina.
3.1M (
)
Useampien still-kuvien tallennus
normaalilaatuisina.
VGA (0.3M) (
Videokameran mukauttaminen
b Huomautuksia
(automaattinen punasilmäisyyden
vähennys): Jos valoa ei ole tarpeeksi, salama
välähtää hieman ennen varsinaista
kuvausvälähdystä. Tällöin punasilmäisyys
vähenee.
r
(pakotettu punasilmäisyyden
vähennys): Salama välähtää aina
punasilmäisyyden vähentämiseksi riippumatta
ympäristön valaistuksesta.
r
(ei salamaa): Kuvaus ilman salamaa.
)
Mahdollisimman suuren still-kuvamäärän
tallennus.
b Huomautuksia
• Jos kuvasuhteeksi vaihdetaan 16:9, kuvakooksi
vaihtuu [
4.6M] (
) (s. 36).
• Kuvakoon voi valita vain still-kuvia varten.
DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
B 4.0M (
4.0M )
Still-kuvien tallennus tarkkoina.
1.9M (
)
Useampien still-kuvien tallennus
normaalilaatuisina.
Jatkuu ,
65
PHOTO SETTINGS -asetukset (Jaktuu)
VGA (0.3M) (
)
4.6M
2848 × 1602
Mahdollisimman suuren still-kuvamäärän
tallennus.
b Huomautuksia
• Jos kuvasuhteeksi vaihdetaan 16:9, kuvakooksi
vaihtuu [
3.0M] ( 3.0M ) (s. 36).
• Kuvakoon voi valita vain still-kuvia varten.
”Memory Stick Duo” -korttien
kapasiteetit (Mt) ja tallennettavien
kuvien määrät
Kun POWER-kytkin on asennossa
(Still-kuva) (DCR-DVD506E/
DVD508E/DVD908E)
6.1M
2848 ×
2136
4.6M
2048 ×
1602
3.1M
2048 ×
1536
VGA
(0.3M)
640 ×
480
64 Mt
21
53
28
70
40
100
390
980
128 Mt
42
105
56
135
80
205
780
1970
256 Mt
76
190
100
250
140
370
512 Mt
155
390
205
510
1 Gt
315
800
2 Gt
4 Gt
100
250
130
335
512 Mt
205
510
270
690
1 Gt
420
1050
550
1400
2 Gt
860
2150
1100
2850
4 Gt
1700
4250
2250
5700
Kun POWER-kytkin on asennossa
(Still-kuva) (DCR-DVD406E/
DVD408E/DVD808E)
3.0M
2304 ×
1296
1.9M
1600 ×
1200
VGA
(0.3M)
640 ×
480
4.0M
3.0M
64 Mt
32
81
42
105
65
160
390
980
1400
3550
128 Mt
64
160
85
215
130
325
780
1970
295
760
2850
7200
256 Mt
115
295
150
395
235
590
1400
3550
420
1050
600
1550
5900
14500
512 Mt
235
600
310
800
480
1200
2850
7200
650
1600
860
2150
1200
3150
12000
30000
1 Gt
480
1200
640
1600
980
2450
5900
14500
1250
3200
1700
4250
2400
6300
23500
59000
2 Gt
990
2500
1300
3350
2000
5000
12000
30000
4 Gt
1950
4900
2600
6600
3950
9500
23500
59000
Kun POWER-kytkin on asennossa
(Elokuva)* (DCR-DVD506E/
DVD508E/DVD908E)
66
256 Mt
4.0M
2304 ×
1728
4.6M
2848 × 1602
3.4M
2136 × 1602
3.4M
2136 × 1602
64 Mt
28
70
37
93
128 Mt
56
135
74
185
Kun POWER-kytkin on asennossa
(Elokuva)* (DCR-DVD406E/
DVD408E/DVD808E)
2.3M
2016 × 1134
1.7M
1512 × 1134
1.7M
64 Mt
56
135
72
175
2.3M
2016 × 1134
1.7M
1512 × 1134
1.7M
128 Mt
110
280
145
355
256 Mt
200
500
260
640
512 Mt
410
1000
530
1300
1 Gt
840
2100
1050
2650
2 Gt
1700
4300
2200
5500
4 Gt
3400
8500
4400
10500
B SERIES
Tiedostojen numerointi järjestyksessä,
vaikka ”Memory Stick Duo” -kortti
vaihdettaisiin toiseen.
RESET
Tiedostojen numerointi erikseen kutakin
”Memory Stick Duo” -korttia varten.
NIGHTSHOT LIGHT
Katso sivu 63.
STEADYSHOT (DCRDVD506E/DVD508E/
DVD908E)
Katso sivu 64.
GUIDEFRAME
Katso sivu 64.
b Huomautuksia
• Kaikki arvot on mitattu seuraavia asetuksia
käyttämällä.
Ylempi: [FINE] on valittu kuvanlaaduksi.
Alempi: [STANDARD] on valittu
kuvanlaaduksi.
• Kaikki arvot on mitattu käytettäessä Sony
Corporation -yhtiön valmistamaa ”Memory
Stick Duo” -korttia. Kuvausympäristö vaikuttaa
tallennettavissa olevien kuvien määrään.
• Still-kuvien tarkkuus saavutetaan Sony's
ClearVid CMOS -kennon ainutlaatuisen
kuvapisterakenteen ja
kuvankäsittelyjärjestelmän (uusi Enhanced
Imaging Processor) avulla.
ZEBRA
Katso sivu 64.
FLASH LEVEL
Videokameran mukauttaminen
* Kuvakoko määräytyy tallennetun kuvan
kuvasuhteen mukaan:
DCR-DVD506E/DVD508E/DVD908E
– [
4.6M], jos kuvasuhde on 16:9
– [3.4M], jos kuvasuhde on 4:3
DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
– [
2.3M], jos kuvasuhde on 16:9
– - [1.7M], jos kuvasuhde on 4:3
FILE NO. (Tiedoston
numero)
Katso sivu 64.
REDEYE REDUC
(punasilmäisyyden
vähennys):
Katso sivu 65.
QUALITY
B FINE (
)
Still-kuvien tallennus hienolaatuisina.
STANDARD (
)
Still-kuvien tallennus normaalilaatuisina.
67
VIEW IMAGES SET -asetukset (näytön mukauttamisasetukset)
CAMERADATA
Elokuva
SP
Kosketa 1 ja kosketa sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla v/V.
Asetusten määritys
Still-kuva
(HOME MENU) t sivu 61
(OPTION MENU) t sivu 73
Oletusasetukset on merkitty symbolilla B.
DATA CODE
C SteadyShot ei käytössä
D Kirkkaus
E Valkotasapaino
F Vahvistus
G Suljinaika
H Himmentimen aukon arvo
I Valotus
Näyttää tallennuksen aikana automaattisesti
tallennetut tiedot (datakoodin).
B OFF
Datakoodi ei ole näkyvissä.
DATE/TIME
Päivämäärä ja kellonaika ovat näkyvissä.
CAMERADATA (alla)
Näyttää kameran asetustiedot.
DATE/TIME
SP
2007
A Päivä
B Aika
z Vihjeitä
•
näkyy niiden kuvien kohdalla, jotka on
tallennettu salamaa käyttäen.
• Kun videokamera on liitettynä televisioon,
datakoodi näkyy television kuvaruudussa.
• Symboli vaihtuu seuraavassa järjestyksessä
kaukosäätimen DATA CODE -painiketta
painettaessa: [DATE/TIME] t
[CAMERADATA] t [OFF] (ei symbolia)
• Levyn kunto voi aiheuttaa sen, että näytössä
näkyy viivoja [--:--:--].
DISPLAY
Voit valita VISUAL INDEX -näytössä
näkyvien pienoiskuvien määrän.
B ZOOM LINK
Pienoiskuvien määrää (6 tai 12) voi muuttaa
videokameran zoomausvivun avulla.*
6IMAGES
Näkyvissä on 6 pienoiskuvaa.
68
SOUND/DISP SET
-asetukset
12IMAGES
(äänimerkin ja näytön asetukset)
Näkyvissä on 12 pienoiskuvaa.
* Voit käyttää LCD-näytön kehyksessä tai
kaukosäätimessä olevia zoomauspainikkeita.
Kosketa 1 ja kosketa sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla v/V.
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 61
(OPTION MENU) t sivu 73
Oletusasetukset on merkitty symbolilla B.
VOLUME
BEEP
B ON
Videokamera soittaa sävelmän, kun
käynnistät tai lopetat kuvauksen tai käytät
kosketuspaneelia.
OFF
Sävelmä ja suljinääni eivät ole käytössä.
Videokameran mukauttaminen
Säädä äänenvoimakkuus koskettamalla
/
(s. 39).
LCD BRIGHT
Voit säätää LCD-näytön kirkkautta.
1 Säädä kirkkautta koskettamalla
.
2 Kosketa
.
/
z Vihjeitä
• Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.
Jatkuu ,
69
SOUND/DISP SET -asetukset (Jaktuu)
LCD BL LEVEL (LCDnäytön taustavalon
voimakkuus)
VF B.LIGHT (etsimen
kirkkaus)
Voit säätää etsimen kuvan kirkkautta.
Voit säätää LCD-näytön taustavalon
kirkkautta.
B NORMAL
B NORMAL
Normaali kirkkaus.
BRIGHT
Normaali kirkkaus.
Tavallista kirkkaampi etsinkuva.
BRIGHT
Tavallista kirkkaampi LCD-näyttö.
b Huomautuksia
• Jos videokamera liitetään ulkoiseen
virtalähteeseen, [BRIGHT]-asetus tulee
automaattisesti käyttöön.
• Kun asetukseksi valitaan [BRIGHT], akun
käyttöaika on tallennuksen aikana normaalia
lyhyempi.
• Jos avaat LCD-paneelin 180 asteen kulmaan
niin, että näyttö on ulospäin, ja asetat LCDpaneelin videokameran runkoa vasten,
asetukseksi vaihtuu automaattisesti
[NORMAL].
z Vihjeitä
• Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.
LCD COLOR
Voit säätää LCD-näytön värikylläisyyttä
koskettamalla
/
.
Pieni
Suuri
z Vihjeitä
• Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.
70
b Huomautuksia
• Jos videokamera liitetään ulkoiseen
virtalähteeseen, [BRIGHT]-asetus tulee
automaattisesti käyttöön.
• Kun asetukseksi valitaan [BRIGHT], akun
käyttöaika on tallennuksen aikana normaalia
lyhyempi.
z Vihjeitä
• Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.
OUTPUT SETTINGS
-asetukset
CLOCK/ LANGasetukset
(muiden laitteiden kytkentäasetukset)
(kellonajan ja kielen asetukset)
Kosketa 1 ja kosketa sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla v/V.
Kosketa 1 ja kosketa sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla v/V.
Asetusten määritys
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 61
(OPTION MENU) t sivu 73
Oletusasetukset on merkitty symbolilla B.
TV TYPE
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Aikakoodi näkyy LCD-näytössä ja
etsimessä.
V-OUT/PANEL
Aikakoodi näkyy kuvaruudussa, LCDnäytössä ja etsimessä.
CLOCK SET
Katso sivu 22.
AREA SET
Aikaeroa voi muuttaa pysäyttämättä kelloa.
Voit asettaa paikallisen ajan painikkeilla
v/V, kun käytät videokameraasi muissa
maissa tai muilla alueilla.
Jos haluat tietoja aikavyöhykkeistä, katso
sivu 99.
SUMMERTIME
Videokameran mukauttaminen
Katso sivu 41.
(HOME MENU) t sivu 61
(OPTION MENU) t sivu 73
Tätä asetusta voi muuttaa pysäyttämättä
kelloa.
Valitsemalla asetukseksi [ON] siirrät kelloa
1 tunnin eteenpäin.
LANGUAGE SET
LCD-näytön tekstien kielen voi vaihtaa.
z Vihjeitä
• Jos täsmälleen haluamaasi kieltä ei ole
vaihtoehtojen joukossa, voit valita
vaihtoehdon [ENG[SIMP] ]
(yksinkertaistettu englanti).
71
GENERAL SET -asetukset
(muut asetukset)
A.SHUT OFF
(automaattinen
virrankatkaisu)
B 5min
Kosketa 1 ja kosketa sitten 2.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla v/V.
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 61
(OPTION MENU) t sivu 73
Oletusasetukset on merkitty symbolilla B.
DEMO MODE
Oletusasetus on [ON]. Tällöin esittely alkaa
noin 10 minuutin kuluttua siitä, kun asetat
(Elokuva).
POWER-kytkimen asentoon
z Vihjeitä
• Esittely keskeytyy, kun
– painat START/STOP tai PHOTO
– kosketat näyttöä esittelyn aikana (esittely
alkaa uudelleen noin 10 minuutin kuluttua)
– siirrät levykannen avauskytkintä
– asetat videokameraan ”Memory Stick Duo”
-kortin tai poistat kortin
– asetat POWER-kytkimen asentoon
(Still-kuva)
– painat
(HOME)/
(VIEW IMAGES).
CALIBRATION
Katso sivu 105.
72
Jos videokameraa ei käytetä noin 5
minuuttiin, videokamerasta katkeaa virta
automaattisesti.
NEVER
Videokamerasta ei katkea virta
automaattisesti.
b Huomautuksia
• Kun videokamera kytketään pistorasiaan,
[A.SHUT OFF] -asetukseksi vaihtuu
automaattisesti [NEVER].
REMOTE CTRL
(kaukosäädin)
Oletusasetus on [ON], joten
vakiovarusteisiin sisältyvää kaukosäädintä
voi käyttää (s. 114).
z Vihjeitä
• Valitse [OFF], jos haluat estää videokameraa
reagoimasta toisen kuvanauhurin (VCR)
kaukosäätimen lähettämiin komentoihin.
Toimintojen käyttäminen
-valikon avulla
OPTION MENU -valikko näyttää
samanlaiselta kuin pikavalikko, joka
avataan tietokoneessa napsauttamalla hiiren
kakkospainiketta.
Valikon toiminnot määräytyvät
tilannekohtaisesti.
3 Muuta asetusta ja kosketa sitten
.
Jos haluamaasi toimintoa ei ole
näytössä
OPTION MENU -valikon
käyttäminen
1 Kosketa videokameran käytön
aikana
OPTION MENU
(OPTION) näytössä.
Kosketa toista välilehteä. Jos toimintoa ei
ole missään välilehdessä, toimintoa ei voi
käyttää kyseisessä tilanteessa.
b Huomautuksia
• Näytössä näkyvät välilehdet ja toiminnot
määräytyvät videokameran kulloisenkin
tallennus-/toistotilan mukaan.
• Jotkin toiminnot näkyvät ilman välilehteä.
• OPTION MENU -valikkoa ei voi käyttää Easy
Handycam -tilan käytön aikana.
Videokameran mukauttaminen
(OPTION)
1
3
1
Kieleke
2 Kosketa haluamaasi toimintoa.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy
näytössä, vaihda sivua koskettamalla
toista välilehteä.
Jatkuu ,
73
Toimintojen käyttäminen OPTION MENU -valikon avulla (Jaktuu)
OPTION MENU -valikon
tallennusasetukset
OPTION MENU -valikon
katseluasetukset
Jos haluat tietoja asettamisesta,
katso sivu 73.
Asetukset
*
Sivu
-
a
47
DELETE ALL
a
48
76
DIVIDE
a
49
76
ERASE
a
51
77
ERASE ALL
a
51
MOVE
a
51
75
TELE MACRO
-
75
EXPOSURE
-
76
WHITE BAL.
Sivu
DELETE
-
SCENE SELECTION
*
75
SPOT FOCUS
SPOT METER
Asetukset
-välilehti
-välilehti
FOCUS
Jos haluat tietoja asettamisesta,
katso sivu 73.
-
COLOR SLOW SHTR
-
78
SUPER NIGHTSHOT
-
78
-välilehti
-- (välilehti määräytyy tilanteen mukaan)
ADD
a
51
ADD ALL
a
51
79
PRINT
a
54
79
SLIDE SHOW
-
40
VOLUME
a
70
DATA CODE
a
68
SLIDE SHOW SET
-
40
79
ADD
a
50
ADD ALL
a
51
-välilehti
FADER
D.EFFECT
PICT.EFFECT
-
79
-välilehti
REC MODE
MICREF LEVEL
a
-
63
IMAGE SIZE
a
65
QUALITY
a
67
SELF-TIMER
-
79
-- (ei välilehteä)
TIMING
-
36
COPIES
-
55
36
DATE/TIME
-
55
SIZE
-
55
DVD MENU
-
46
RECORD SOUND
-
* Asetukset, jotka ovat myös HOME MENU
-valikossa.
* Asetukset, jotka ovat myös HOME MENU
-valikossa.
74
OPTION MENU -valikossa asetettavat toiminnot
Seuraavassa on kuvattu toiminnot, joiden
asetukset voi määrittää vain OPTION
MENU -valikossa.
Asetusten määritys
(HOME MENU) t sivu 61
(OPTION MENU) t sivu 73
• Kuvausetäisyystieto (etäisyys, jolla oleva kohde
tarkennetaan, kun valoa on vähän ja kun
tarkennuksen säätö on vaikeaa) tulee näkyviin
muutamaksi sekunniksi seuraavissa tilanteissa.
(Näytettävä tieto ei ole oikea, jos käytössä on
lisäobjektiivi (lisävaruste).)
– Jos automaattisesta tarkennuksesta siirrytään
manuaaliseen.
– Jos tarkennus asetetaan manuaalisesti.
Oletusasetukset on merkitty symbolilla B.
SPOT FOCUS
FOCUS
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti.
Valitse tämä asetus, jos haluat tarkentaa
tiettyyn kuvassa olevaan kohteeseen.
Voit säätää tarkennuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO] t
vaiheessa
1.
b Huomautuksia
• Videokameran ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, jolla kuva on vielä tarkka,
on laajakulma-asennossa noin 1 cm ja
teleasennossa noin 80 cm.
z Vihjeitä
• Jotta tarkennus on helpompaa, siirrä
zoomausvipua asentoa T (telekuvaus) kohti,
säädä tarkennus ja säädä sitten zoomaus
kuvaukseen sopivaksi siirtämällä vipua asentoa
W (laajakulmakuvaus) kohti. Jos haluat
tallentaa lähellä olevan kohteen, siirrä
zoomausvipua asentoa W (laajakulmakuvaus)
kohti ja säädä tarkennus.
1 Kosketa kohdetta näytössä.
Näyttöön tulee 9.
2 Kosketa [END].
Voit säätää tarkennuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO]t[END] vaiheessa
1.
b Huomautuksia
• Jos valitset [SPOT FOCUS] -asetuksen,
[FOCUS]-asetukseksi tulee automaattisesti
[MANUAL].
Videokameran mukauttaminen
1 Kosketa [MANUAL].
Näyttöön tulee 9.
2 Tarkenna kuvaa koskettamalla
(tarkennus lähellä oleviin kohteisiin) tai
(tarkennus kaukana oleviin
kohteisiin).
tulee näyttöön, kun
tarkennusta ei voi säätää enää lähemmäs;
tulee näyttöön, kun tarkennusta ei voi
säätää enää kauemmas.
3 Kosketa
.
Voit valita ja säätää tarkennuspisteen ja
siten tarkentaa kohteeseen, joka ei ole
kuvan keskellä.
TELE MACRO
Tämä toiminto on kätevä, jos kuvaat pieniä
kohteita, kuten kukkia tai hyönteisiä. Voit
kuvata taustan epäterävänä niin, että kohde
erottuu selvästi.
Kun valitset [TELE MACRO] -asetukseksi
vaihtoehdon [ON] ( ), zoomaus (s. 33)
siirtyy T (telekuvaus) -puolen maksimiin
automaattisesti, ja voit kuvata lähellä olevia
kohteita (vähintään noin 45 cm:n
etäisyydelle) *.
* DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E: noin 37
cm:n etäisyydelle.
Jatkuu ,
75
OPTION MENU -valikossa asetettavat toiminnot (Jaktuu)
Voit poistaa toiminnon käytöstä
koskettamalla [OFF] tai siirtämällä
zoomauksen laajakulma-asentoon (Wpuoli).
1 Kosketa näytössä kohtaa, jonka valotuksen
haluat säätää ja lukita.
Näyttöön tulee
.
2 Kosketa [END].
b Huomautuksia
Voit palata automaattivalotuksen käyttöön
koskettamalla [AUTO] t [END] vaiheessa
1.
• Kaukaista kohdetta kuvattaessa tarkentaminen
voi olla vaikeaa, ja se voi viedä aikaa.
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 75), jos automaattitarkennus ei onnistu.
b Huomautuksia
EXPOSURE
Voit säätää kuvan kirkkautta manuaalisesti.
Muuta [EXPOSURE]-asetusta, jos
kohde on liian kirkas tai tumma taustaan
verrattuna.
• Jos valitset [SPOT METER] -asetuksen,
[EXPOSURE]-asetukseksi tulee automaattisesti
[MANUAL].
SCENE SELECTION
[SCENE SELECTION] -toiminnon avulla
kuvaus onnistuu tehokkaasti eri
olosuhteissa.
B AUTO
1 Kosketa [MANUAL].
Näyttöön tulee
.
2 Säädä valotusta koskettamalla
3 Kosketa
.
Valitse tämä asetus, jos et halua käyttää
kuvauksessa [SCENE SELECTION]
-toimintoa.
TWILIGHT* (
/
.
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
hämärässä säilyttäen tunnelman.
Voit palata automaattivalotuksen käyttöön
koskettamalla [AUTO] t
vaiheessa
1.
SPOT METER
(Monipuolinen pistemittaus)
Voit säätää kuvauskohteen valotusta ja
lukita valotuksen sopivaksi, vaikka kohteen
takana olisi voimakas valonlähde
(esimerkiksi kohdevalaisin
teatterinäyttämöllä).
76
TWILIGHT PORT. (
)
Valitse tämä, jos haluat kuvata etualalla
olevan kohteen yönäkymää vasten.
CANDLE ( )
BEACH** (
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
kynttilänvalossa säilyttäen tunnelman.
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
meren tai järven täyteläisen sinisenä.
SUNRISE&SUNSET* (
SNOW** (
)
Valitse tämä, jos haluat kuvata
auringonnousun tai -laskun värikkäänä.
FIREWORKS* (
)
)
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
lumista maisemaa.
*Videokamera tarkentaa ainoastaan kaukaisiin
kohteisiin.
**Videokamera ei tarkenna läheisiin kohteisiin.
b Huomautuksia
Valitse tämä, jos haluat kuvata ilotulitusta
tunnelman säilyttäen.
LANDSCAPE* (
• [WHITE BAL. ] -asetus poistuu käytöstä, kun
[SCENE SELECTION] -asetus valitaan.
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
kaukana olevan kohteen selkeänä. Tämä
tila myös estää videokameraa
tarkentamasta kameran ja kohteen välissä
olevaan ikkunalasiin tai ikkunan
metalliverkkoon.
PORTRAIT (
B AUTO
Videokamera säätää valkotasapainon
automaattisesti.
OUTDOOR (
)
)
Valkotasapaino on säädetty seuraavien
kuvausolosuhteiden mukaiseksi:
Tämä tila korostaa kuvauskohdetta,
esimerkiksi henkilöä tai kukkia, luomalla
kohteelle pehmeän taustan.
SPOTLIGHT** (
Väritasapainon voi säätää
kuvausympäristön mukaan oikeaksi.
)
Videokameran mukauttaminen
WHITE BAL.
(valkotasapaino)
– ulkotila
– yönäkymä, neonvalot ja ilotulitus
– auringonnousu tai -lasku
– päivänvaloa tuottavien loistevalojen
valaistus
INDOOR (n)
Valkotasapaino on säädetty seuraavien
kuvausolosuhteiden mukaiseksi:
Tämä asetus estää esimerkiksi
ihmiskasvojen tallentumisen liian vaaleina
kuvattaessa voimakkaassa valaistuksessa.
– sisätila
– juhlat tai studiot, joissa valaistusolosuhteet
voivat muuttua nopeasti
– studion videovalot tai natrium- tai
hehkulampun valaistus
Jatkuu ,
77
OPTION MENU -valikossa asetettavat toiminnot (Jaktuu)
ONE PUSH (
)
Videokamera säätää valkotasapainon
ympäristön valaistuksen mukaan.
1 Kosketa [ONE PUSH].
2 Kohdista kuvausympäristössä kamera
ensin paperiarkkiin tai muuhun
valkoiseen esineeseen niin, että esine
täyttää koko näytön.
3 Kosketa [
].
vilkkuu nopeasti. Kun
valkotasapaino on säädetty ja
tallennettu muistiin, symboli lakkaa
vilkkumasta.
b Huomautuksia
• Valitse [WHITE BAL. ] -asetukseksi [AUTO]
tai säädä väri [ONE PUSH] -toiminnolla, jos tila
on valaistu valkoisilla tai viileän sävyisillä
loistevalaisimilla.
• Kun
vilkkuu nopeasti [ONE PUSH]
-asetuksen käytön aikana, pidä valkoista
kohdetta kuvassa, kunnes
lakkaa
vilkkumasta.
vilkkuu hitaasti, jos [ONE PUSH]
•
-asetuksen käyttö ei onnistunut.
• Kun [ONE PUSH] on valittu ja jos
vilkkuu
edelleen, vaikka koskettaisit
, valitse
[WHITE BAL. ] -asetukseksi [AUTO].
• Jos valitset [WHITE BAL. ] -asetuksen,
[SCENE SELECTION]-asetukseksi tulee
automaattisesti [AUTO].
z Vihjeitä
• Jos vaihdat akun [AUTO]-asetuksen ollessa
valittuna tai siirrät videokameran ulos
käytettyäsi sitä sisätiloissa (tai päinvastoin),
valitse [AUTO] ja suuntaa videokamera lähellä
olevaan valkoiseen esineeseen noin 10
sekunniksi, jotta väritasapainon säätö on oikea.
• Jos muutat [SCENE SELECTION] -asetuksia
tai siirrät videokameran ulos [ONE PUSH]
-toiminnon suorittaman valkotasapainon
asetuksen aikana, käytä [ONE PUSH]
-toimintoa uudelleen.
78
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Jos [COLOR SLOW SHTR] -asetuksena on
[ON], voit kuvata kohteen väreiltään
tavallista kirkkaampana pimeissäkin
paikoissa.
tulee näyttöön.
Kun haluat poistaa [COLOR SLOW
SHTR] -toiminnon käytöstä, kosketa
[OFF].
b Huomautuksia
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 75), jos automaattitarkennus ei onnistu.
• Videokameran suljinaika muuttuu kirkkauden
mukaan, mikä voi johtaa kuvan liikkeen
hidastumiseen.
SUPER NIGHTSHOT
Kuva tallentuu enintään 16-kertaisella
herkkyydellä verrattuna NightShottallennuksen herkkyyteen, jos [SUPER
NIGHTSHOT] -asetuksena on [ON] ja
myös NIGHTSHOT-kytkin (s. 35) on
asennossa ON.
tulee näyttöön.
Kun haluat palata normaaliin asetukseen,
valitse [SUPER NIGHTSHOT]
-asetukseksi [OFF].
b Huomautuksia
• Älä käytä [SUPER NIGHTSHOT] -toimintoa
kirkkaasti valaistussa ympäristössä. Muutoin
videokamera voi vioittua.
• Älä peitä infrapunaporttia sormilla tai millään
esineillä (s. 112).
• Irrota lisäobjektiivi (lisävaruste).
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 75), jos automaattitarkennus ei onnistu.
• Videokameran suljinaika muuttuu kirkkauden
mukaan, mikä voi johtaa kuvan liikkeen
hidastumiseen.
B OFF
FADER
[PICT.EFFECT]-asetus ei ole käytössä.
Voit tallentaa otosten väliin seuraavat
vaihtotehosteet.
SEPIA
1 Valitse haluamasi tehoste [STBY]-tilassa
(alkunoston aikana) tai [REC]-tilassa
(loppuhäivytyksen aikana) ja kosketa sitten
.
2 Paina START/STOP.
Nosto-/häivytysilmaisin lakkaa
vilkkumasta ja katoaa, kun alkunosto tai
loppuhäivytys on suoritettu.
B&W
Voit poistaa nosto-/häivytystoiminnon
käytöstä ennen sen toiminnan alkamista
koskettamalla [OFF] vaiheessa 1.
Kun painat START/STOP, asetus poistuu
käytöstä.
STBY
Kuvat näkyvät mustavalkoisina.
PASTEL
Kuvat näkyvät pastellipiirrosten kaltaisina.
MICREF LEVEL
Voit valita mikrofonin tason äänen
tallentamista varten.
Valitse [LOW], jos haluat äänittää
voimakasta ääntä esimerkiksi konsertissa.
REC
Alkunosto
WHITE FADER
B NORMAL
Tallentaa monenlaisia tilavaikutelmaääniä
ja muuntaa ne tietylle voimakkuustasolle.
LOW (
BLACK FADER
)
Tallentaa äänen luonnollisena. Tämä
asetus sopii puheäänen tallennukseen.
SELF-TIMER
D.EFFECT
(digitaalitehoste)
Kun [OLD MOVIE] on valittuna,
näkyy näytössä ja voit tallentaa elokuvaan
vanhan elokuvan tapaisen tunnelman.
Kun haluat poistaa [D.EFFECT]
-toiminnon käytöstä, kosketa [OFF].
Vitkalaukaisin ottaa still-kuvan noin 10
sekunnin kuluttua.
Paina still-kuvien ottamista varten PHOTO,
kun [SELF-TIMER]-asetuksena on [ON].
tulee näyttöön.
Voit keskeyttää alkulaskennan
koskettamalla [RESET].
Voi poistaa vitkalaukaisimen käytöstä
valitsemalla [OFF].
Videokameran mukauttaminen
Loppuhäivytys
Kuvat näkyvät seepian sävyisinä.
z Vihjeitä
PICT.EFFECT
(kuvatehoste)
• Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön myös
painamalla kaukosäätimen painiketta PHOTO
(s. 114).
Voit lisätä erikoistehosteita kuvaan
tallennuksen tai toiston aikana.
tulee
näyttöön.
79
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen
Kun ”Picture Motion Browser” -ohjelmisto
on asennettu videokameran mukana
toimitetulta CD-ROM-levyltä Windowstietokoneeseen, voidaan käyttää
seuraavassa kuvattuja toimintoja.
z Vihjeitä
• Katso sivu 84, jos käytät Macintoshtietokonetta.
Tietoja ”Aloitusohje”-oppaasta
Aloitusohje on käyttöohje, jota voi katsella
tietokoneen näytössä.
Tässä oppaassa on kuvattu perustoiminnot,
kuten videokameran kytkeminen
tietokoneeseen ja asetusten määritys, sekä
CD-ROM-levyllä (mukana) olevan ”Picture
Motion Browser” -ohjelmiston
ensimmäisen käyttökerran perustoiminnot.
Toimi kohdan ” ”Aloitusohje”-oppaan
asentaminen” (s. 82) ohjeiden mukaan,
avaa ”Aloitusohje” ja noudata sitten oppaan
ohjeita.
Ohjelmiston ohjetoiminto
Päätoiminnot
x Videokameralla kuvattujen
elokuvien tuonti
x Tietokoneeseen tuotujen elokuvien
katseleminen
Voit järjestellä elokuvat ja still-kuvat
kuvauspäivämäärän ja -kellonajan mukaan
ja valita pienoiskuvina näytettävät
elokuvat tai still-kuvat. Nämä pienoiskuvat
voi suurentaa ja toistaa diaesityksenä.
x Tietokoneeseen tuotujen kuvien
muokkaaminen
x Oman DVD-levyn luominen
Voit luoda oman DVD-levyn
videokamerasta tuodusta kuvadatasta.
x Levyn kopioiminen
t Video Disc Copier
Voit kopioida kaikki kuvat videokameralla
kuvatulta levyltä.
80
Ohjetoiminto (Help) sisältää ohjelmiston
kaikkien toimintojen ohjeet. Kun olet
lukenut ”Aloitusohje”-oppaan kokonaan,
katso ohjetoiminnon ohjeista lisätietoja
toimintojen käytöstä.
Saat ohjeet näkyviin napsauttamalla
näytössä olevaa merkkiä
.
Järjestelmävaatimukset
”Picture Motion Browser”
-ohjelmiston käyttö
Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows
2000 Professional, Windows XP Home
Edition, Windows XP Professional tai
Windows XP Media Center Edition
Vakioasennus vaaditaan.
Oikea toiminta ei ole taattua, jos edellä
mainitut käyttöjärjestelmät on päivitetty
edellisistä versioista tai jos tietokoneessa
on vähintään kaksi käyttöjärjestelmää.
CPU:Intel Pentium III 1 GHz tai nopeampi.
Sovellus: DirectX 9.0c tai uudempi. (Tämä
tuote perustuu DirectX-tekniikkaan.
DirectX-asennuksen on oltava olemassa.)
Äänijärjestelmä: Direct Sound
-yhteensopiva äänikortti
Muisti: vähintään 256 Mt
Kiintolevy:
Asennuksen vaatima levytila: Noin 600 Mt
(vähintään 5 Gt voi olla tarpeen DVDvideolevyjen luontia varten.)
Näyttö: DirectX 7 -yhteensopiva (tai
uudemman version kanssa yhteensopiva)
näytönohjain, tarkkuus vähintään 1024 ×
768 pistettä, High Color -värit (16-bittiset
värit)
Muut: USB-portti (oltava vakiovarusteena),
Hi-Speed USB (USB 2.0 -yhteensopiva) on
suositeltava, tallentava DVD-asema (CDROM-asema tarvitaan ohjelmistojen
asennukseen)
z Vihjeitä
• Jos tietokoneessa on Memory Stick
-korttipaikka, aseta still-kuvat sisältävä
”Memory Stick Duo” -kortti Memory Stick Duo
-sovittimeen (lisävaruste) ja aseta sovitin sitten
tietokoneen Memory Stick -korttipaikkaan stillkuvien kopioimiseksi tietokoneeseen.
• Jos käytät ”Memory Stick PRO Duo” -korttia
eikä tietokone ole yhteensopiva kortin kanssa,
älä käytä Memory Stick -korttipaikkaa, vaan
liitä videokamera tietokoneeseen USBkaapelilla.
”Memory Stick Duo” -korttiin
tallennettujen still-kuvien
katseleminen tietokoneessa
b Huomautus
• Niissäkin tietokoneympäristöissä, joissa oikea
toiminta on taattua, elokuvista voi jäädä pois
kuvia. Tämä aiheuttaa toistoon epätasaisuutta.
Tämä ei kuitenkaan vaikuta tuotuihin kuviin
eikä levyille myöhemmin luotuihin kuviin.
• Oikea toiminta ei ole taattua niissäkään
tietokoneissa, jotka ovat edellä mainittujen
järjestelmävaatimusten mukaisia.
• Picture Motion Browser ei tue 5,1-kanavaisen
tilaäänen toistoa. Ääni toistetaan 2-kanavaisena.
• Jotkin tietokoneet eivät tue 8 cm:n levyjä (kuten
DVD+R DL -levyjä (kaksikerroksisia)).
• Jos käytät kannettavaa tietokonetta, käytät sen
virtalähteenä verkkolaitetta.
Muutoin ohjelmisto ei toimi oikein tietokoneen
virransäästötoiminnon takia.
Tietokoneen käyttäminen
Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows
2000 Professional, Windows XP Home
Edition, Windows XP Professional tai
Windows XP Media Center Edition
Vakioasennus vaaditaan.
Oikea toiminta ei ole taattua, jos edellä
mainitut käyttöjärjestelmät on päivitetty
edellisistä versioista.
CPU: MMX Pentium 200 MHz tai nopeampi
Muut: USB-portti (oltava vakioominaisuutena)
81
”Aloitusohje”-oppaan ja ohjelmiston
asentaminen
”Aloitusohje”-opas ja ohjelmisto on
asennettava Windows-tietokoneeseen
ennen videokameran liittämistä
tietokoneeseen. Asennus vaaditaan vain
ensimmäisellä käyttökerralla.
Asennettava sisältö ja menettelytavat
määräytyvät tietokoneen käyttöjärjestelmän
mukaan.
4 Napsauta [FirstStepGuide].
5 Valitse haluamasi kieli ja
videokamerasi mallinimi
avattavasta luettelosta.
z Vihjeitä
• Katso sivu 84, jos käytät Macintoshtietokonetta.
”Aloitusohje”-oppaan
asentaminen
1 Varmista, ettei videokameraa ole
kytketty tietokoneeseen.
2 Käynnistä tietokone.
6 Napsauta
[FirstStepGuide(HTML)].
Asennus alkaa.
Kun [Save is complete] tulee näyttöön,
päätä asennus napsauttamalla [OK].
b Huomautuksia
• Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
• Lopeta kaikki tietokoneessa käynnissä
olevat sovellukset ennen tämän ohjelmiston
asennusta.
3 Aseta videokameran mukana
toimitettu CD-ROM-levy
tietokoneen levyasemaan.
Asennusikkuna tulee näyttöön.
PDF-muotoisen ”Aloitusohje”-oppaan
asentaminen
Napsauta vaiheessa 6
[FirstStepGuide(PDF)].
”Adobe Reader” -ohjelmiston
asentaminen PDF-tiedoston
näyttämistä varten
Napsauta vaiheessa 6 [Adobe(R)
Reader(R)].
Ohjelmiston asentaminen
Jos ikkuna ei tule näyttöön
1 Napsauta [Start] ja napsauta sitten [My
Computer]. (Jos käyttöjärjestelmä on
Windows 2000, kaksoisnapsauta [My
Computer].)
2 Kaksoisnapsauta [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (levyasema).*
* Asemien tunnukset (kuten (E:)) voivat
vaihdella eri tietokoneissa.
82
1 Toimi kohdan ” ”Aloitusohje”oppaan asentaminen” (p. 82)
vaiheiden 1–3 mukaan.
2 Napsauta [Install].
3 Valitse asennettavan sovelluksen
kieli ja napsauta [Next].
4 Varmista, että maa/alue on oikea
x Windows Media Format 9 Series
Runtime (vain Windows 2000).
ja napsauta sitten [Next].
DVD-levyn luonnissa tarvittava ohjelmisto
Ohjelmisto asennetaan valittua maata/
aluetta varten.
x Microsoft DirectX 9.0c
5 Lue [License Agreement], valitse
[I accept the terms of the license
agreement], jos hyväksyt
sopimuksen, ja napsauta [Next].
Elokuvien käsittelyssä tarvittava
ohjelmisto
Käynnistä tietokone uudelleen
asennuksen lopussa, jos näyttöön tulee
kehote tehdä niin.
Näyttöön tulee pikakuvakkeita, kuten
[ ] (Picture Motion Browser).
6 Liitä videokamera tietokoneeseen
USB-kaapelilla ja napsauta
yhteysvahvistusnäytössä [Next].
8 Poista CD-ROM-levy tietokoneen
levyasemasta.
Vaikka näyttöön tulisi kehote käynnistää
tietokone uudelleen, tietokonetta ei tarvitse
käynnistää uudelleen tässä vaiheessa.
Käynnistä tietokone uudelleen, kun asennus
on suoritettu.
7 Asenna ohjelmisto näyttöön
tulevien ohjeiden mukaan.
Tietokone voi edellyttää kolmannen
osapuolen ohjelmiston (esitetty alla)
asentamista. Jos asennusnäyttö tulee
näkyviin, asenna tarvittava ohjelmisto
ohjeiden mukaan.
x Sonic UDF Reader
DVD-RW-levyn (VR-tila) tunnistamisessa
tarvittava ohjelmisto
z Vihjeitä
Katso ”FirstStepGuide”-oppaasta tietoja
USB-kaapelin poistamisesta.
Kun olet asentanut
ohjelmiston, työpöydällä
näkyy
asiakasrekisteröintisivuston
pikakuvake.
• Kun olet rekisteröitynyt sivustossa, saat
varmaa ja hyödyllistä asiakastukea.
http://www.sony.net/registration/di/
Tietokoneen käyttäminen
b Huomautuksia
• Tietoja Picture Motion Browser
-ohjelmistosta on seuraavassa URLosoitteessa:
http://www.sony.net/support-disoft/
83
”Aloitusohje”-oppaan
katseleminen
z Vihjeitä
• Katso sivu 84, jos käytät Macintoshtietokonetta.
”Aloitusohje”-oppaan katselemisessa
tietokoneessa on suositeltavaa käyttää
Microsoft Internet Explorer Ver.6.0
-ohjelmistoa tai uudempaa.
Kaksoisnapsauta työpöydällä
”Aloitusohje”-pikakuvaketta.
z Vihjeitä
• Tämän ohjelman voi käynnistää myös
valitsemalla [Start] t [Programs] ([All
Programs] Windows XP:ssä) t [Sony Picture
Utility] t [Aloitusohje] t videokameran
mallinimen mukainen kansio t HTML-versio
”Aloitusohje”-oppaasta.
• Jos haluat katsella ”Aloitusohje”-oppaan
HTML-versiosta asentamatta sitä, kopioi
haluamasi kielen kansio CD-ROM-levyn [First
Step Guide]-kansiosta ja kaksoisnapsauta sitten
[Index.html]-tiedostoa.
• Käytä ”Aloitusohje”-oppaan PDF-versiota,
– jos haluat tulostaa ”Aloitusohje”-oppaasta
aiheita
– jos ”Aloitusohje”-opas ei selaimen asetuksen
takia näy suositellussakaan ympäristössä
oikein
– jos ”Aloitusohje”-oppaan HTML-versiota ei
voi asentaa.
Macintoshtietokoneen
käyttäminen
Voit kopioida still-kuvia ”Memory Stick
Duo” -kortista Macintosh-tietokoneeseen.
Asenna ”Aloitusohje”-opas vakiovarusteisiin
sisältyvältä CD-ROM-levyltä.
b Huomautuksia
• Vakiovarusteisiin sisältyvä ”Picture Motion
Browser” -ohjelmisto ei toimi Mac OS
-järjestelmässä.
• Katso ”Aloitusohje”-oppaasta lisätietoja
videokameran liittämisestä tietokoneeseen ja
still-kuvien kopioimisesta.
Järjestelmävaatimukset
Still-kuvien kopioiminen ”Memory
Stick Duo” -kortista
Käyttöjärjestelmä: Mac OS 9.1/9.2 tai Mac
OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4).
Muut: USB-portti (oltava vakioominaisuutena)
Tietoja ”Aloitusohje”-oppaasta
”Aloitusohje” on käyttöohje, jota voi
katsella tietokoneen näytössä.
Tässä oppaassa on kuvattu perustoiminnot,
kuten videokameran kytkeminen
tietokoneeseen ja asetusten määritys.
Toimi kohdan”Aloitusohje-oppaan
asentaminen” ohjeiden mukaan, avaa
”Aloitusohje” ja noudata sitten oppaan
ohjeita.
”Aloitusohje”-oppaan
asentaminen
Kopioi haluamasi kielen mukainen
”FirstStepGuide(PDF)”-opas
[FirstStepGuide]-kansiosta tietokoneeseen.
”Aloitusohje”-oppaan
katseleminen
Kaksoisnapsauta ”FirstStepGuide(PDF)”.
Jos tietokoneeseen ei ole asennettu PDFtiedostojen katselussa tarvittavaa
ohjelmistoa, voit ladata Adobe Reader
-ohjelmiston seuraavasta sivustosta:
http://www.adobe.com/
84
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos videokameran käytössä ilmenee
ongelma, yritä ratkaista se seuraavan
taulukon tietojen avulla. Jos ongelma ei
katoa, irrota virtalähde ja ota yhteys Sonyjälleenmyyjään.
• Yleinen käyttö / Easy Handycam
-käyttö / kaukosäädin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
• Akut/virtalähteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
• LCD-näyttö/etsin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
• Levyt / ”Memory Stick Duo” -kortti . . . . . . 87
• Kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
• Toisto videokamerassa . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
• Levyn toisto muissa laitteissa . . . . . . . . . . . . 91
• Levyllä olevien elokuvien muokkaaminen . . . 91
• Kopioiminen / muokkaaminen / kytkeminen
muihin laitteisiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
• Kytkeminen tietokoneeseen . . . . . . . . . . . . . 92
• Toiminnot, joita ei voi
käyttää samanaikaisesti . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Yleinen käyttö / Easy Handycam
-käyttö / kaukosäädin
Videokameraan ei tule virtaa.
Videokamera ei toimi, vaikka siihen
on virta kytkettynä.
• Virran kytkemisen jälkeen kestää muutaman
sekunnin, ennen kuin videokamera on
valmis kuvaukseen. Tämä ei ole merkki
viasta.
• Irrota verkkolaite pistorasiasta tai poista
akku ja aseta se takaisin noin 1 minuutin
kuluttua. Jos toiminnot eivät vieläkään toimi,
paina RESET-painiketta (s. 113)
ohutkärkisellä esineellä. (Jos painat RESETpainiketta, kaikki asetukset (myös
kellonaika) palautuvat oletusasetusten
mukaisiksi.)
• Videokameran lämpötila on hyvin korkea.
Katkaise videokameran virta ja anna
kameran jäähtyä jonkin aikaa viileässä
paikassa.
• Easy Handycam -tilan käytön aikana
seuraavat painikkeet/toiminnot eivät ole
käytettävissä:
– BACK LIGHT -painike (s. 35)
– toistozoomaus (s. 40)
– LCD-näytön taustavalon ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä
(pitämällä DISP BATT/INFO -painiketta
painettuna muutama sekunti (s. 24).
(OPTION)-painike ei ole
näkyvissä.
• OPTION MENU -valikkoa ei voi käyttää
Easy Handycam -tilan käytön aikana.
Valikkoasetukset ovat muuttuneet.
• Monet valikkoasetukset palautuvat
oletusasetusten mukaisiksi Easy Handycam
-tilan käytön aikana.
• Seuraavat asetukset ovat aina käytössä Easy
Handycam -tilan käytön aikana:
– Elokuvan tallennustila: [SP]
–[
still-kuvien QUALITY]-asetus:
[FINE]
– [DATA CODE]: [DATE/TIME]
– DVD-RW-levyn tallennusmuoto:
[VIDEO].
• Seuraavat valikkoasetukset palautuvat
oletusasetusten mukaisiksi, jos POWERkytkin on OFF (CHG) -asennossa yli 12
tuntia:
– [FOCUS]
– [SPOT FOCUS]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
– [SCENE SELECTION]
– [WHITE BAL. ]
– [MICREF LEVEL]
Jatkuu ,
Vianmääritys
• Aseta videokameraan ladattu akku (s. 19).
• Kytke verkkolaitteen pistoke pistorasiaan
(s. 19).
Painikkeet eivät toimi.
85
Vianmääritys (Jatkuu)
Vaikka painat EASY-painiketta,
valikkoasetukset eivät palaudu
oletusasetusten mukaisiksi
automaattisesti.
• Seuraavat valikkoasetukset pysyvät
käyttäjän asetusten mukaisina myös Easy
Handycam -tilan käytön aikana.
– [FILE NO. ]
– [VOLUME]
– [TV TYPE]
–[
DISPLAY]
– [BEEP]
– [SUB-T DATE]
– [CLOCK SET]
– [AREA SET]
– [SUMMERTIME]
– [DEMO MODE]
–[
LANGUAGE SET]
Videokamera värähtelee.
• Värähtely aiheutuu levyn kunnosta, eikä ole
merkki viasta.
Tunnet värähtelyä kädessäsi tai
kuulet vaimeaa ääntä käytön aikana.
• Tämä ei ole merkki viasta.
Videokamerasta kuuluu moottorin
ääntä, kun videokamerassa ei ole
levyä ja levykansi suljetaan.
• Videokamera yrittää tunnistaa levyä. Tämä
ei ole merkki viasta.
Vakiovarusteisiin sisältyvä
kaukosäädin ei toimi.
• Valitse [REMOTE CTRL]-asetukseksi [ON]
(s. 72).
• Aseta paristo paristolokeroon niin, että
pariston navat +/– tulevat samoille puolille
paristolokeron merkintöjen +/– kanssa
(s. 114).
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja
kaukosäädinsignaalin tunnistimen välistä.
• Sijoita videokamera niin, että siinä oleva
kaukosäädinsignaalin tunnistin osoittaa
poispäin voimakkaista valonlähteistä, kuten
suorasta auringonvalosta tai muusta
valaistuksesta. Muutoin kaukosäädin ei
välttämättä toimi oikein.
Toinen DVD-laite reagoi
videokameran kaukosäätimen
käyttöön.
• Vaihda DVD-laitteen kaukosäädintilaksi
muu kuin DVD 2 tai peitä DVD-laitteessa
oleva kaukosäädinsignaalin tunnistin
mustalla paperilla.
Akut/virtalähteet
Virta katkeaa yhtäkkiä.
• Jos videokameraa ei käytetä noin 5
minuuttiin, videokamerasta katkeaa
automaattisesti virta (A.SHUT OFF). Muuta
[A.SHUT OFF] -asetusta (s. 72), kytke virta
uudelleen tai käytä verkkolaitetta.
• Lataa akku (s. 19).
Videokamera lämpenee.
• Tämä johtuu siitä, että virta on ollut
kytkettynä videokameraan pitkän aikaa.
Tämä ei ole merkki viasta. Katkaise
videokameran virta ja anna kameran jäähtyä
jonkin aikaa viileässä paikassa.
86
CHG (lataus) -merkkivalo ei pala
akun latautumisen aikana.
• Käännä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG) (s. 19).
• Kytke akku videokameraan oikein (s. 19).
• Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan oikein.
• Akku on ladattu täyteen (s. 19).
CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu
akun latautumisen aikana.
• Kytke akku videokameraan oikein (s. 19).
Jos ongelma ei katoa, irrota verkkolaite
pistorasiasta ja ota yhteys Sonyjälleenmyyjään. Akku voi olla vioittunut.
Akun jäljellä olevan ajan näyttö ei
näytä oikeaa aikaa.
• Ympäristön lämpötila on liian korkea tai
liian matala. Tämä ei ole merkki viasta.
• Akkua ei ole ladattu riittävän täyteen. Lataa
akku uudelleen täyteen. Jos ongelma ei
poistu, vaihda akku uuteen (s. 19).
• Käyttöympäristö voi aiheuttaa sen, ettei
näkyvä aika ole oikea.
Akku tyhjenee nopeasti.
• Ympäristön lämpötila on liian korkea tai
liian matala. Tämä ei ole merkki viasta.
• Akkua ei ole ladattu riittävän täyteen. Lataa
akku uudelleen täyteen. Jos ongelma ei
poistu, vaihda akku uuteen (s. 19).
Painikkeet eivät näy
kosketuspaneelissa.
• Kosketa LCD-näyttöä kevyesti.
• Paina videokamerasta DISP/BATT INFO
(tai kaukosäätimestä DISPLAY) (s. 24).
• Harmaina näkyvät toiminnot eivät ole
valittavissa nykyisessä tallennus-/
toistotilassa.
• Joitakin toimintoja ei voi käyttää
samanaikaisesti (s. 92).
Etsimen kuva on epäselvä.
• Säädä etsintä objektiivin säätövivun avulla,
kunnes kuva on selkeä (s. 24).
Etsimessä ei ole kuvaa.
• Sulje LCD-paneeli. Etsimessä ei näy kuvaa,
kun LCD-paneeli on avattuna (s. 24).
Levyt / ”Memory Stick Duo”
-kortti
Levyä ei voi poistaa kamerasta.
• Varmista, että virtalähde (akku tai
verkkolaite) on kytketty oikein (s. 19).
• Levy on vahingoittunut, tai siinä on
sormenjälkiä tai muuta likaa. Tällöin levyn
poistaminen voi kestää jopa 10 minuuttia.
• Videokameran lämpötila on hyvin korkea.
Katkaise videokameran virta ja anna
kameran jäähtyä jonkin aikaa viileässä
paikassa.
• Viimeistely keskeytyy, kun videokamerasta
katkaistaan virta. Kytke videokameraan virta
ja poista levy, kun viimeistely on tehty
(s. 45).
Vianmääritys
LCD-näyttö/etsin
Valikon toiminnot näkyvät harmaina.
Kosketuspaneelin painikkeet eivät
toimi oikein tai eivät toimi lainkaan.
• Säädä kosketuspaneelia ([CALIBRATION])
(s. 105).
Jatkuu ,
87
Vianmääritys (Jatkuu)
Kuvia ei voi poistaa.
• Hakemistonäytöstä voi poistaa enintään 100
kuvaa kerrallaan.
• Levyn tyyppi ja tallennusmuoto voivat
aiheuttaa sen, ettei kuvia voi poistaa (s. 12,
47).
Jäljellä olevan levytilan ilmaisin ei
ole näkyvissä.
• Valitse [
REMAINING] -asetukseksi
[ON], niin jäljellä olevan levytilan ilmaisin
on aina näkyvissä (s. 64).
Levyn tyypin sekä tallennusmuodon
ilmaisimet näkyvät harmaina LCDnäytössä.
• Levy on luotu toisessa videokamerassa. Voit
toistaa sen videokamerallasi, mutta et voi
tallentaa lisäotoksia.
Toimintoja ei voi käyttää ”Memory
Stick Duo” -korttia käytettäessä.
• Jos ”Memory Stick Duo” -kortti on alustettu
tietokoneessa, alusta se uudelleen tässä
videokamerassa (s. 59).
”Memory Stick Duo” -korttia ei voi
poistaa tai alustaa.
• Hakemistonäytöstä voi poistaa enintään 100
kuvaa kerrallaan.
• Still-kuvia ei voi poistaa, jos ne on
kirjoitussuojattu toisessa laitteessa.
Tiedoston nimi on väärä, tai nimi
vilkkuu.
• Tiedosto voi olla vioittunut.
• Videokamera ei ehkä tue tiedoston muotoa.
Käytä tuettua tiedostomuotoa (s. 101).
88
Kuvaus
Katso myös ”Levyt / ”Memory Stick Duo”
-kortti” (s. 87).
Painike START/STOP ei käynnistä
elokuvien tallennusta levylle.
• Toistonäyttö on käytössä. Aseta
videokamera tallennustaukotilaan (s. 32).
• Videokamera tallentaa otosta, jonka olet
juuri kuvannut levylle.
• Levytila on lopussa. Käytä uutta levyä tai
alusta levy (vain DVD-RW/DVD+RW,
s. 58). Voit myös poistaa tarpeettomat kuvat
(s. 47).
• Jos käytät jotakin seuraavista levyistä levyn
alustamisen jälkeen, tee lisäotosten
tallentaminen levylle mahdolliseksi (s. 59).
Voit myös käyttää uutta levyä.
– DVD-RW (VIDEO-tila)
– DVD+RW
• Videokameran lämpötila on hyvin korkea.
Katkaise videokameran virta ja anna
kameran jäähtyä jonkin aikaa viileässä
paikassa.
• Levylle on tiivistynyt kosteutta. Katkaise
videokameran virta ja anna kameran jäähtyä
noin 1 tunti viileässä paikassa (s. 105).
Still-kuvaa ei voi tallentaa.
• Toistonäyttö on käytössä. Aseta
videokamera tallennustaukotilaan (s. 32).
• ”Memory Stick Duo” -kortin tila on lopussa.
Käytä uutta ”Memory Stick Duo” -korttia tai
alusta ”Memory Stick Duo” -kortti (s. 59).
Voit myös poistaa tarpeettomat kuvat
(s. 48).
• Still-kuvaa ei voi tallentaa, jos käytössä on
jokin seuraavista:
– [SMTH SLW REC]
– [FADER]
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
• Videokamerassa olevalle levylle ei voi
tallentaa still-kuvia.
ACCESS-merkkivalo palaa, vaikka
tallennus on lopetettu.
• Videokamera tallentaa otosta, jonka olet
juuri kuvannut levylle.
Kuvauskulma näyttää erilaiselta kuin
ennen.
• Videokameran tila voi aiheuttaa sen, että
kuvauskulma näyttää erilaiselta. Tämä ei ole
merkki viasta.
Salamavalo ei toimi.
Elokuvan todellinen tallennusaika on
lyhyempi kuin levyn odotettu
keskimääräinen tallennusaika.
• Esimerkiksi nopeasti liikkuvaa kohdetta
kuvattaessa, tallennukseen käytettävissä
oleva aika saattaa lyhentyä (s. 11).
Tallennus pysähtyy.
• Videokameran lämpötila on hyvin korkea.
Katkaise videokameran virta ja anna
kameran jäähtyä jonkin aikaa viileässä
paikassa.
• Levylle on tiivistynyt kosteutta. Katkaise
videokameran virta ja anna kameran jäähtyä
noin 1 tunti viileässä paikassa (s. 105).
• Videokamerassa saattaa olla pieni ero
START/STOP-painikkeen valintahetken ja
tallennuksen todellisen aloitus- tai
lopetushetken välissä. Tämä ei ole merkki
viasta.
Elokuvan kuvasuhdetta (16:9/4:3) ei
voi muuttaa.
• Elokuvan kuvasuhdetta ei voi muuttaa, jos
levy on DVD+RW-levy.
Automaattinen tarkennus ei toimi.
• Valitse [FOCUS]-asetukseksi [AUTO]
(s. 75).
• Kuvausolosuhteet eivät sovi automaattisen
tarkennuksen käyttöön. Säädä tarkennus
manuaalisesti (s. 75).
[STEADYSHOT] ei toimi.
• Valitse [STEADYSHOT]-asetukseksi [ON]
(s. 64).
• [STEADYSHOT] ei ehkä pysty korjaamaan
voimakasta tärinää.
BACK LIGHT -toiminto ei toimi.
Vianmääritys
• Kuvauksessa ei voi käyttää salamaa, jos
– siepataan still-kuvia elokuvan kuvauksen
aikana
– videokameraan on kiinnitetty lisäobjektiivi
(lisävaruste).
• Vaikka automaattinen salama tai
(automaattinen punasilmäisyyden vähennys)
olisi valittuna, salamaa ei voi käyttää
seuraavien toimintojen käytön aikana:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] tai [SNOW] ([SCENE
SELECTION])
– [MANUAL]-asetus [EXPOSURE]toiminnossa
– [SPOT METER]
START/STOP-painikkeen
painamishetken ja tallennuksen
todellisen aloitus- tai lopetushetken
välissä on eroa.
• BACK LIGHT -toimintoa ei voi käyttää
Easy Handycam -tilan käytön aikana.
Kuvassa erittäin nopeasti liikkuvat
kohteet näyttävät vääristyneiltä.
• Tätä kutsutaan polttotasoilmiöksi. Tämä ei
ole merkki viasta. Kuvailmaisimen (CMOSkenno) kuvasignaalin lukutapa saattaa
joissakin olosuhteissa aiheuttaa sen, että
kuvassa erittäin nopeasti liikkuvat kohteet
näyttää vääristyneiltä.
Jatkuu ,
89
Vianmääritys (Jatkuu)
Näytössä näkyy pieniä valkoisia,
punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä.
[LCD BL LEVEL] -asetusta ei voi
muuttaa.
• Pisteet näkyvät, kun kuvauksessa käytetään
toimintoa [SUPER NIGHTSHOT] tai
[COLOR SLOW SHTR]. Tämä ei ole
merkki viasta.
• [LCD BL LEVEL] -asetusta ei voi muuttaa,
kun:
– videokameran LCD-paneeli on suljettu
niin, että LCD-näyttö on ulospäin
– videokameraa käytetään verkkolaitteella.
Kuvan värit eivät näy oikeina.
• Aseta NIGHTSHOT -kytkin asentoon OFF
(s. 35).
Toisto videokamerassa
Levyä ei voi toistaa.
Näytössä oleva kuva näyttää
kirkkaalta, eikä kuvauskohdetta näy
näytössä.
• Pidä DISP/BATT INFO -painiketta
painettuna muutama sekunti niin, että
taustavalo syttyy (s. 24).
• Kytke videokameraan virta kääntämällä
POWER-kytkintä ja paina
(VIEW
IMAGES).
• Kosketa HOME MENU -valikossa
(VIEW IMAGES) ja kosketa sitten
[VISUAL INDEX].
• Varmista levyn yhteensopivuus (s. 11).
• Aseta levy siten, että tallentava puoli on
videokameraa kohti (s. 25).
• Muilla laitteilla tallennettuja, alustettuja tai
viimeisteltyjä levyjä ei ehkä voi toistaa tällä
videokameralla.
Kuvassa on vaakasuuntaisia juovia.
Toistokuvassa on häiriöitä.
• Näin käy, jos kuvaat loisteputki-, natriumtai elohopeavalaisimen valossa. Se ei ole
merkki viasta.
• Puhdista levy pehmeällä liinalla (s. 101).
• Aseta NIGHTSHOT -kytkin asentoon OFF
(s. 35).
Näytössä oleva kuva näyttää
tummalta, eikä kuvauskohdetta näy
näytössä.
Kuvaan tulee mustia juovia, kun
kuvaat television tai tietokoneen
näytön kuvaruutua.
• Valitse [STEADYSHOT]-asetukseksi [OFF]
(s. 64) (DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD808E).
[SUPER NIGHTSHOT] -toimintoa ei
voi käyttää.
• Still-kuvia ei voi toistaa, jos tiedostoja tai
kansioita tai niiden tietoja on muokattu
tietokoneessa. (Tällöin tiedostonimi
vilkkuu.) Tämä ei ole merkki viasta (s. 102).
• Muilla laitteilla tallennettuja still-kuvia ei
ehkä voi toistaa. Tämä ei ole merkki viasta
(s. 102).
• Aseta NIGHTSHOT -kytkin asentoon ON.
”
” näkyy kuvassa VISUAL INDEX
-näytössä.
[COLOR SLOW SHTR] -toiminto ei
toimi oikein.
• Tietojen lataaminen on ehkä epäonnistunut.
Näyttö voi korjaantua, kun katkaiset virran
ja kytket sen uudelleen tai irrotat ja asetat
paikalleen ”Memory Stick Duo” -kortin
muutaman kerran.
• [COLOR SLOW SHTR] -toiminto ei ehkä
toimi oikein täysin pimeässä. Käytä Super
NightShot- tai [SUPER NIGHTSHOT]
-toimintoa.
90
”Memory Stick Duo” -korttiin
tallennettuja still-kuvia ei voi toistaa.
• Tämä symboli voi näkyä still-kuvissa, jotka
on esimerkiksi tallennettu muilla laitteilla tai
joita on muokattu tietokoneessa.
Levyä toistettaessa ei kuulu ääntä,
tai ääni on hyvin hiljainen.
• Lisää äänenvoimakkuutta (s. 39).
• Ääntä ei kuulu, kun LCD-näyttö on
suljettuna. Avaa LCD-näyttö.
• Kun ääntä tallennetaan siten, että [MICREF
LEVEL] -asetuksena (s. 79) on [LOW],
tallennettua ääntä on ehkä vaikea kuulla.
• [SMTH SLW REC] -toimintoa käytettäessä
ääntä ei voi tallentaa kuvauksen aikana (noin
3 sekuntia).
Levyn toisto muissa laitteissa
Levyä ei voi toistaa, tai laite ei
tunnista levyä.
Toistokuvassa on häiriöitä.
• Puhdista levy pehmeällä liinalla (s. 101).
”
” näkyy kuvassa DVD -valikossa.
• Tietojen lataaminen on ehkä epäonnistunut
levyn viimeistelyn aikana. Jos käytät
seuraavassa mainittuja levyjä, tee lisäotosten
tallentaminen levylle mahdolliseksi (s. 59)
ja luo sitten uusi DVD-valikko
viimeistelemällä levy uudelleen (s. 47).
DVD-valikko voi näkyä oikein.
– DVD-RW (VIDEO-tila)
– DVD+RW
• Joissakin laitteissa kuva saattaa pysähtyä
hetkeksi otosten välissä. Tämä ei ole merkki
viasta.
• DVD+R DL-levyä toistettaessa kuva voi
pysähtyä hetkeksi, kun levyn toistettavaa
kerrosta vaihdetaan. Tämä ei ole merkki
viasta.
Kuva ei siirry edelliseen otokseen,
kun painetaan painiketta ..
• Jos toisto ohittaa 2 videokameran
automaattisesti tekemää otsikkoa, kun .painiketta painetaan, toisto ei ehkä siirry
edelliseen otokseen. Valitse haluamasi
kohtaus valikkonäytöstä. Katso lisätietoja
toistavan laitteen käyttöohjeesta.
Levyllä olevien elokuvien
muokkaaminen
Muokkaaminen ei onnistu.
• Levyä ei ehkä ole tarkoitettu datan
muokkaamiseen.
• Levylle ei ole tallennettu kuvia.
• Muokkaaminen ei onnistu kuvan tilan
vuoksi.
• Toisessa laitteessa suojattua kuvaa ei voi
muokata.
• Kuvia ei voi kopioida eikä siirtää levyn ja
”Memory Stick Duo” -kortin välillä.
Vianmääritys
• Puhdista levy pehmeällä liinalla (s. 101).
• Viimeistele levy (s. 43).
• VR-tilassa tallennettua levyä ei voi toistaa
laitteessa, joka ei tue VR-tilaa. Varmista
yhteensopivuus toistavan laitteen
käyttöohjeesta.
Toisto pysähtyy hetkeksi otosten
välissä.
Otoksia ei voi lisätä toistoluetteloon.
• Levy on täynnä, tai 999 otosta on jo lisätty.
Poista tarpeettomat otokset (s. 51).
• Still-kuvia ei voi lisätä toistoluetteloon.
Elokuvaa ei voi jakaa.
• Liian lyhyttä elokuvaa ei voi jakaa.
• Toisessa laitteessa suojattua elokuvaa ei voi
jakaa.
Jatkuu ,
91
Vianmääritys (Jatkuu)
Otosta ei voi poistaa.
• Levyä ei ehkä ole tarkoitettu datan
muokkaamiseen (s. 12).
• Elokuvaa ei voi poistaa Easy Handycam
-tilan käytön aikana.
• Toisessa laitteessa suojattua elokuvaa ei voi
poistaa.
Kuvia ei voi kopioida levyltä
”Memory Stick Duo” -korttiin.
• Elokuvaa ei voi kopioida levyltä ”Memory
Stick Duo” -korttiin still-kuvaksi, kun
elokuvaa toistetaan videokamerassa.
Levyn viimeistely ei onnistu.
• Akun varaus loppuu viimeistelyn aikana.
Käytä verkkolaitetta.
• Levy on jo viimeistelty. Jos käytät
seuraavassa mainittuja levyjä, tee tarvittavat
toimet, jotta lisäaineiston tallentaminen on
mahdollista (s. 59):
– DVD-RW (VIDEO-tila)
– DVD+RW
[UNFINALIZE]-toiminnon käyttö ei
onnistu.
• [UNFINALIZE]-toimintoa ei voi käyttää
seuraavan tyyppisillä levyillä:
– DVD-RW (VR-tila)
– DVD+RW
– DVD-R
– DVD+R DL
Levylle ei voi tallentaa
lisämateriaalia, eikä levyllä olevaa
materiaalia voi muokata muilla
laitteilla.
• Videokameralla tallennettua levyä ei ehkä
voi muokata muissa laitteissa.
Kopioiminen/muokkaaminen/
kytkeminen muihin laitteisiin
Ääntä ei kuulu.
• Jos käytät S VIDEO -videoliitäntää,
varmista, että A/V-liitäntäkaapelin punainen
ja valkoinen liitin on myös liitetty oikein
(s. 41).
92
Toistettavan kuvan kuvasuhde on
väärä, kun videokameran kuvaa
katsotaan televisiosta.
• Valitse [TV TYPE] -asetus käytettävän
television mukaiseksi (s. 41).
Kopiointi ei onnistu oikein.
• A/V-liitäntäkaapeli on kytketty väärin.
Varmista, että A/V-liitäntäkaapeli on
kytketty oikeaan liitäntään, eli toisen laitteen
tuloliitäntään, kuvien videokamerasta
kopiointia varten (s. 53).
Kytkeminen tietokoneeseen
Levylle tallennettuja elokuvia
käytettäessä tietokone ei tunnista
videokameraa.
• Asenna Picture Motion Browser (s. 82).
• Irrota näppäimistöä ja hiirtä lukuun
ottamatta kaikki USB-laitteet sekä
videokamera tietokoneesta.
• Irrota kaapeli tietokoneesta ja
videokamerasta, käynnistä tietokone
uudelleen ja kytke laitteet sitten uudelleen
oikein.
Vakiovarusteisiin sisältyvää Picture
Motion Browser -ohjelmistoa ei voi
käyttää Macintosh-tietokoneessa.
• Picture Motion Browser -ohjelmisto ei ole
yhteensopiva Macintosh-tietokoneen kanssa.
Toiminnot, joita ei voi käyttää
samanaikaisesti
• Seuraavassa luettelossa on esitetty
toimintojen ja valikkoasetusten yhdistelmiä,
joita ei voi käyttää.
Ei käytettävissä
Seuraavien asetusten takia
BACK LIGHT
[SPOT METER],
[FIREWORKS],
[MANUAL]
toiminnossa
[EXPOSURE]
Ei käytettävissä
Seuraavien asetusten takia
WIDE SELECT
[OLD MOVIE]
[SCENE
SELECTION]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR],
[OLD MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
[SCENE SELECTION]
[SPOT METER]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[EXPOSURE]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[WHITE BAL. ]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[ONE PUSH]
toiminnossa
[WHITE BAL. ]
[SMTH SLW REC]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[FADER], [D.EFFECT]
[COLOR SLOW
SHTR]
[FADER], [D.EFFECT],
[SCENE SELECTION]
[FADER]
[SUPER NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[CANDLE],
[FIREWORKS]
[D.EFFECT]
[SUPER NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER]
[OLD MOVIE]
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[TELE MACRO]
[SCENE SELECTION]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[SUPER NIGHTSHOT],
[SCENE SELECTION],
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[SMTH SLW REC]
Vianmääritys
[SPOT FOCUS]
[STEADYSHOT] [SMTH SLW REC]*
* DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
93
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Itsediagnoosinäyttö/
varoitusilmaisimet
Jos LCD-näytössä tai etsimessä näkyy
ilmaisimia, tarkista seuraavat asiat.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
• On ilmennyt vika, jota et voi korjata. Ota
yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
Ilmoita 5-merkkinen koodi, joka alkaa
kirjaimella ”E”.
C:04:00
101-0001 (tiedostoja koskeva
varoitusilmaisin)
Vilkkuu hitaasti
C:(tai E:) ss:ss
(itsediagnoosinäyttö)
C:04:ss
• Akku ei ole ”InfoLITHIUM”-akku.
Käytä ”InfoLITHIUM”-akkua (s. 103).
• Kytke verkkolaitteen tasavirtaliitin
videokameran DC IN -liitäntään
pitävästi (s. 19).
C:13:ss
• Levy on viallinen. Käytä videokameran
kanssa yhteensopivaa levyä (s. 11).
• Levy on likainen tai naarmuuntunut.
Puhdista levy käyttämällä kameran
mukana toimitettua puhdistusliinaa (s.
101).
C:32:ss
• On ilmennyt jokin muu kuin edellä
kuvattu häiriö. Poista levy ja aseta se
takaisin paikalleen. Yritä sitten käyttää
videokameraa uudelleen.
• Irrota virtalähde. Aseta virtalähde
takaisin paikalleen ja yritä käyttää
videokameraa uudelleen.
• Kytke videokameraan virta uudelleen.
• Tiedosto on vioittunut.
• Tiedostoa ei voi lukea.
(Levyjä koskeva varoitusilmaisin)
Vilkkuu hitaasti
• Videokamerassa ei ole levyä.*
• Elokuvien tallennusaikaa on jäljellä alle
5 minuuttia.
• Kameraan on asetettu levy, jota ei voi
lukea tai johon ei voi kirjoittaa
(esimerkiksi väärin päin asetettu
yksipuoleinen levy).
Vilkkuu nopeasti
• Videokamerassa on tunnistamaton levy.*
• Videokameraan on asetettu viimeistelty
DVD-RW-levy (VIDEO-tila) tai
DVD+RW-levy tallennusvalmiustilan
aikana.
• Levy on tallennettu täyteen.*
• Videokameran TV-värijärjestelmästä
poikkeavassa järjestelmässä tallennettu
levy on asetettu videokameraan, kun
(Elokuva) on valittuna.*
Z (Levy on poistettava)*
Vilkkuu nopeasti
• Videokamerassa on tunnistamaton levy.
• Levy on täynnä.
• Videokameran levyasemassa on
saattanut ilmetä virhe.
• Videokamerassa on viimeistelty levy.
94
E (Akun varasta koskeva varoitus)
Vilkkuu hitaasti
• Akun varaus on lähes purkautunut.
• Videokameran käyttötavan, ympäristön
ja akun tilan mukaan E-symboli voi
vilkkua, vaikka akun käyttöaikaa olisi
jäljellä 20 minuuttia.
(Korkeaa lämpötilaa koskeva
varoitus)
Vilkkuu hitaasti
• Videokameran lämpötila nousee.
Katkaise videokameran virta ja anna
kameran jäähtyä jonkin aikaa viileässä
paikassa.
Vilkkuu nopeasti*
• Videokameran lämpötila on hyvin
korkea. Katkaise videokameran virta ja
anna kameran jäähtyä jonkin aikaa
viileässä paikassa.
(”Memory Stick Duo” -korttia
koskeva varoitusilmaisin)
(”Memory Stick Duo” -kortin
alustusta koskeva varoitusilmaisin)*
• ”Memory Stick Duo” -kortti on
vioittunut.
• ”Memory Stick Duo” -kortti on
alustettu väärin (s. 59, 101).
(”Memory Stick Duo” -kortin
epäyhteensopivuutta koskeva
varoitusilmaisin)*
• Videokamerassa on epäyhteensopiva
”Memory Stick Duo” -kortti (s. 101).
• ”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojakytkin on lukitussa
asennossa (s. 102).
• ”Memory Stick Duo” -kortin käyttö on
rajoitettu toiseen laitteeseen.
(Salamaa koskeva
varoitusilmaisin)
Vilkkuu nopeasti
• Salamassa on jokin ongelma.
(Kameran tärinää koskeva
varoitusilmaisin)
• Valo ei riitä, joten kameran tärinä voi
häiritä kuvaa helposti. Käytä salamaa.
• Videokameraa ei pidellä vakaana, joten
tärinää voi ilmetä. Pitele videokameraa
vakaasti kahdella kädellä kuvauksen
aikana. Huomaa kuitenkin, ettei
kameran tärinästä varoittava ilmaisin
katoa näkyvistä.
* Videokamera soittaa sävelmän, kun
varoitusilmaisimet tulevat näyttöön (s. 69).
Varoitusilmoitusten kuvaukset
Vianmääritys
• Videokamerassa ei ole ”Memory Stick
Duo” -korttia (s. 26).
- (”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojausta koskeva
varoitusilmaisin)*
Jos näytössä näkyy ilmoituksia, toimi
ohjeiden mukaan.
x Levy
ZRecording on disc disabled.
• Levyssä on ilmennyt virhe, eikä levyä
voi käyttää.
Jatkuu ,
95
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset (Jatkuu)
Playback prohibited.
• Yrität toistaa videokameralla kameraan
soveltumatonta levyä.
• Yrität toistaa kuvaa, johon on
tallennettu kopioinninestosignaali.
Z Need to unfinalize disc.
• Jos haluat tallentaa viimeistellylle
DVD-RW-levylle (VIDEO-tila), poista
levyn viimeistely (s. 59).
Disc error. Remove disc.
• Videokamera ei tunnista levyä, koska
se on epäyhteensopiva tai siinä on
naarmuja.
Z Disc error. Unsupported
format.
• Levy on alustettu muotoon, jota
videokamera ei voi käyttää. Voit tehdä
levystä yhteensopivan videokameran
kanssa alustamalla levyn (vain DVDRW/DVD+RW) (s. 58).
x ”Memory Stick Duo”
Reinsert the Memory Stick.
• Aseta ”Memory Stick Duo” -kortti
uudelleen paikalleen muutama kerta.
”Memory Stick Duo” -kortti voi olla
vioittunut, vaikka ilmaisin vilkkuisi.
Kokeile toista ”Memory Stick Duo”
-korttia.
Memory Stick folders are full.
• Et voi luoda kansioita, joiden numero on
suurempi kuin 999MSDCF. Kansioita ei
voi luoda eikä luotuja kansioita poistaa
tällä videokameralla.
• ”Memory Stick Duo” -kortti (s. 59) on
alustettava tai kansiot poistettava
tietokoneessa.
x PictBridge-yhteensopiva tulostin
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Katkaise tulostimesta virta ja kytke
virta uudelleen. Irrota sitten USBkaapeli ja liitä se uudelleen.
Cannot print. Check the printer.
• Katkaise tulostimesta virta ja kytke
virta uudelleen. Irrota sitten USBkaapeli ja liitä se uudelleen.
x Muut
No further selection is possible.
• Enintään 100 kuvaa voi valita
– poistettaessa kuvia:
– muokattaessa toistoluetteloa
– tulostettaessa still-kuvia
Data protected.
• Levy on suojattu toisessa laitteessa.
Cannot divide.
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Tarkista alustus ja tarvittaessa alusta
”Memory Stick Duo” -kortti
videokamerassa (s. 59, 101).
• Hyvin lyhyttä elokuvaa ei voi jakaa.
Recovering data
vibration.
Avoid any
• Jos tietoja ei ole kirjoitettu oikein,
videokamera yrittää automaattisesti
palauttaa tiedot.
96
Cannot recover data on disc.
• Tietojen kirjoittaminen levylle on
epäonnistunut. Videokamera on
yrittänyt palauttaa tiedot, mutta ei ole
onnistunut.
Please wait.
• Tämä tulee näkyviin, jos levyn poisto
vie aikaa. Kytke videokameraan virta,
anna kameran olla noin 10 minuuttia ja
estä tärinää kohdistumasta siihen.
Vianmääritys
97
Lisätietoja
Videokameran käyttäminen muissa maissa/
muilla alueilla
Virtalähde
Järjestelmä Käyttöalueet
Tätä videokameraa voi käyttää kaikissa
maissa/kaikilla alueilla videokameran
mukana toimitetulla verkkolaitteella, jonka
jännitearvot ovat 100–240 V AC, 50/60 Hz.
TV-värijärjestelmät
Tämä videokamera on PAL-järjestelmän
mukainen. Jos haluat katsella toistokuvaa
televisiosta, television on oltava PALjärjestelmän mukainen, ja siinä on oltava
AUDIO/VIDEO-tuloliitäntä.
98
PAL
Australia, Belgia, Espanja,
Hollanti, Hongkong, IsoBritannia, Italia, Itävalta, Kiina,
Kuwait, Malesia, Norja,
Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa,
Singapore, Slovakian tasavalta,
Suomi, Sveitsi, Tanska,
Thaimaa, Tšekin tasavalta,
Unkari, Uusi-Seelanti ynnä
muita
PAL - M
Brasilia
PAL - N
Argentiina, Paraguay, Uruguay.
NTSC
Bahamasaaret, Bolivia, Chile,
Ecuador, Etelä-Korea,
Filippiinit, Guyana, Jamaika,
Japani, Kanada, Kolumbia,
Meksiko, Peru, Suriname,
Taiwan, USA, Venezuela, VäliAmerikka ynnä muita.
SECAM
Bulgaria, Guayana, Iran, Irak,
Monaco, Ranska, Ukraina ynnä
muita, Venäjä.
Paikallisajan asettaminen
Käyttäessäsi videokameraa muissa maissa / muilla alueilla voit siirtää kellon helposti
oleskelualueesi aikaan asettamalla kellonajan aikaeron perusteella. Valitse
(SETTINGS)
t [CLOCK/ LANG] t [AREA SET] ja [SUMMERTIME] HOME MENU -valikossa
(s. 22).
Aikavyöhykkeet
Alueasetus
Aikavyöhykeero
Alueasetus
GMT
Lisbon, London
+11:00
Solomon Is.
+01:00
Berlin, Paris
+12:00
Fiji, Wellington
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
+03:00
Moscow, Nairobi
–11:00
Midway Is., Samoa
+03:30
Tehran
–10:00
Hawaii
+04:00
Abu Dhabi, Baku
–09:00
Alaska
+04:30
Kabul
–08:00
Los Angeles, Tijuana
+05:00
Karachi, Islamabad
–07:00
Denver, Arizona
+05:30
Calcutta, New Delhi
–06:00
Chicago, Mexico City
+06:00
Almaty, Dhaka
–05:00
New York, Bogota
+06:30
Rangoon
–04:00
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
–03:30
St. John’ s
+08:00
Hong Kong, Singapore, Beijing
–03:00
Brasilia, Montevideo
+09:00
Seoul, Tokyo
–02:00
Fernando de Noronha
+09:30
Adelaide, Darwin
–01:00
Azores, Cape Verde Is.
+10:00
Melbourne, Sydney
Lisätietoja
Aikavyöhykeero
99
Kunnossapito ja varotoimet
Tietoja levyistä
-symboli
Katso sivu 11, jos haluat lisätietoja
levyistä, joita tässä videokamerassa
voi käyttää.
Käyttöä koskevia huomautuksia
• Tartu levyyn kevyesti sen reunasta ja
keskiöstä. Älä koske levyn
tallennuspuoleen (yksipuoleisessa levyssä
puoli, jossa ei ole etikettiä).
• Ennen kuin aloitat kuvauksen, puhdista
pöly ja sormenjäljet levystä pehmeällä
liinalla. Muutoin levyn tallennus ja toisto
ei ehkä onnistu oikein kaikissa tilanteissa.
• Kun asetat levyn videokameraan, paina se
tukevasti paikalleen niin, että se
napsahtaa. Kun ilmoitus [C:13:ss]
näkyy LCD-näytössä, avaa levykansi ja
aseta levy uudelleen paikalleen.
• Älä kiinnitä levyn pintaan mitään,
esimerkiksi tarroja. Ne voivat häiritä
levyn tasapainoa, ja seurauksena voi olla
levyn tai videokameran toimintahäiriö.
Kaksipuolisten levyjen käyttäminen
Kaksipuolisen levyn kummallekin puolelle
voi tallentaa.
x Tallentaminen A-puolelle
Aseta levy videokameraan niin, että
keskiössä olevalla
-symbolilla merkitty
puoli on ulospäin ja levy napsahtaa
paikalleen.
100
Aseta levy
-symboli ulospäin.
Tallennus tehdään taustapuolelle.
• Jos käytät kaksipuolista levyä, varo
sormenjälkien jäämistä levyn pintaan.
• Jos tässä videokamerassa käytettävä levy
on kaksipuolinen, tallennus on
mahdollista vain yhdelle puolelle
kerrallaan. Tallennusta tai toistoa ei voi
siirtää levyn toiselle puolelle. Kun toisen
puolen tallennus/toisto on suoritettu,
poista levy videokamerasta, käännä levy
toisin päin ja aseta se uudelleen
videokameraan, niin voit käyttää toista
puolta.
• Suorita seuraavat toimet kaksipuoleisen
levyn kummallekin puolelle erikseen:
– viimeistely (s. 43)
– viimeistelyn poistaminen (s. 59)
– alustaminen (s. 58)
Levyjen hoito ja säilytys
• Pidä levy puhtaana. Muutoin äänen ja
videokuvan laatu voi heikentyä.
• Puhdista levy pehmeällä liinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti. Jos
levyssä on likaa, puhdista se pehmeällä
liinalla, jota on kostutettu hieman vedellä.
Pyyhi sen jälkeen kosteus pois pehmeällä,
kuivalla liinalla. Älä käytä liuottimia,
kuten bensiiniä, LP-levyjen
puhdistusnesteitä tai antistaattista
suihketta, koska ne voivat aiheuttaa
levyyn toimintahäiriöitä.
Tietoja ”Memory Stick”
-kortista
”Memory Stick” on pienikokoinen siirrettävä
mikropiirimuisti, jonka tallennuskapasiteetti
on suuri. Tässä videokamerassa voi käyttää
vain ”Memory Stick Duo” -korttia, jonka
koko on noin puolet normaalin ”Memory
Stick” -kortin koosta.
Kaikkien ”Memory Stick Duo”
-korttityyppien oikea toiminta tässä
videokamerassa ei kuitenkaan ole taattua.
”Memory Stick” -korttityypit
”Memory Stick”
(ei MagicGate-tekniikkaa)
–
”Memory Stick Duo”*1
(ei MagicGate-tekniikkaa)
a
”MagicGate Memory Stick”
–
”Memory Stick Duo”*1
(mukana MagicGate-tekniikka)
a*2*3
”MagicGate Memory Stick
Duo” *1
a*3
”Memory Stick PRO”
–
”Memory Stick PRO Duo” *1
a*2*3
*1 ”Memory Stick Duo” -kortin koko on noin
puolet normaalin ”Memory Stick” -kortin
koosta.
*2 Erittäin nopeaa tiedonsiirtoa tukevat ”Memory
Stick” -korttityypit. Tiedonsiirtonopeus
määräytyy käytettävän laitteen mukaan.
*3 ”MagicGate” on tekijänoikeuksia suojaava
tekniikka, joka tallentaa ja siirtää sisällön
salatussa muodossa. Huomaa, että tämä
videokamera ei pysty tallentamaan eikä
toistamaan dataa, jossa on käytetty
”MagicGate”-tekniikkaa.
Lisätietoja
• Älä jätä levyä paikkaan, joka on altis
suoralle auringonvalolle tai jossa on suuri
ilmankosteus.
• Kun kuljetat levyä tai varastoit sen, pidä
sitä sen omassa kotelossa.
• Jos haluat kirjoittaa yksipuoliseen levyyn
merkintöjä, kirjoita vain etikettipuolelle.
Käytä öljypohjaista huopakärkistä tussia.
Älä koske musteeseen, ennen kuin se on
kuivunut. Älä lämmitä levyä tai käytä
teräväkärkistä työkalua, kuten
kuulakärkikynää. Älä kuivata pintaa
lämmittämällä levyä. Kaksipuolisiin
levyihin ei voi kirjoittaa merkintöjä.
Tallennus/
toisto
• Still-kuvien muoto: Videokamera pakkaa ja
tallentaa still-kuvat JPEG (Joint Photographic
Experts Group) -muotoon. Tiedostonimen
tunniste on ”.JPG”.
• Still-kuvien tiedostonimet:
– 101- 0001: Tämä tiedostonimi näkyy
videokameran näytössä.
– DSC00001.JPG: Tämä tiedostonimi näkyy
tietokoneen näytössä.
Jatkuu ,
101
Kunnossapito ja varotoimet (Jatkuu)
• Tietokoneessa (Windows OS / Mac OS)
alustetun ”Memory Stick Duo” -kortin oikea
toisto tässä videokamerassa ei ole taattua.
• Tietojen luku- ja tallennusnopeus saattaa
määräytyä ”Memory Stick” -kortin ja
käytettävän ”Memory Stick” -yhteensopivan
tuotteen yhdistelmän mukaan.
Tallennussuojakytkimellä varustettu
”Memory Stick Duo” -kortti
Kuvien tarkoittamattoman poiston voi estää
siirtämällä ”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojakytkimen ohutkärkisellä
esineellä asentoon, jossa tallennus ei ole
mahdollista.
Käyttöä koskevia huomautuksia
Vioittunutta tai kadonnutta kuvadataa ei
korvata, ja tällainen vahingoittuminen voi
ilmetä seuraavissa tilanteissa:
• Jos poistat ”Memory Stick Duo” -kortin,
katkaiset videokamerasta virran tai irrotat akun,
kun videokamera tallentaa tietoja ”Memory
Stick Duo” -korttiin tai lukee tietoja kortista
(kortinkäyttövalo vilkkuu tai palaa).
• Jos käytät ”Memory Stick Duo” -korttia
magneetin tai magneettikentän läheisyydessä.
On suositeltavaa, että varmuuskopioit
tärkeät kuvat tietokoneen kiintolevylle.
x ”Memory Stick” -kortin käsitteleminen
Muista ”Memory Stick Duo” -korttia
käyttäessäsi seuraavat seikat.
• Älä paina voimakkaasti, kun kirjoitat ”Memory
Stick Duo” -kortin kirjoitusalueelle.
• Älä kiinnitä tarraa tai muuta vastaavaa
”Memory Stick Duo” -korttiin tai Memory Stick
Duo -sovittimeen.
• Jos kuljetat ”Memory Stick Duo” -korttia
mukanasi tai varastoit sen, aseta se koteloonsa.
• Varo koskettamasta liitinosia ja estä
metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin niiden
kanssa.
• Älä taivuta, pudota tai kolhi ”Memory Stick
Duo” -korttia.
• Älä pura ”Memory Stick Duo” -korttia osiin tai
tee siihen muutoksia.
• Suojaa ”Memory Stick Duo” -kortti
kastumiselta.
102
• Pidä ”Memory Stick Duo” -kortit lasten
ulottumattomissa. Lapset voivat niellä kortin.
• Aseta ”Memory Stick Duo” -korttipaikkaan vain
”Memory Stick Duo” -kortti. Muutoin voi
seurauksena olla toimintahäiriö.
x Tietoja käyttöpaikasta
Älä käytä tai säilytä ”Memory Stick Duo”
-korttia paikoissa, jotka ovat:
• kuumia, kuten suoraan auringonpaisteeseen
jätetyt autot.
• suorassa auringonvalossa.
• hyvin kosteita tai alttiina korroosiota
aiheuttaville kaasuille.
x Tietoja Memory Stick Duo -sovittimesta
Kun asetat ”Memory Stick Duo” -kortin
Memory Stick Duo -sovittimeen, voit
käyttää korttia tavallisten ”Memory Stick”
-korttien kanssa yhteensopivissa laitteissa.
• Kun käytät ”Memory Stick Duo” -korttia
”Memory Stick” -yhteensopivassa laiteessa,
aseta ”Memory Stick Duo” -kortti Memory
Stick Duo -sovittimeen.
• Kun asetat ”Memory Stick Duo” -kortin
Memory Stick Duo -sovittimeen, aseta
”Memory Stick Duo” -kortti oikein päin
sovittimeen ja työnnä kortti kokonaan
sovittimeen. Huomaa, että kortin asettaminen
sovittimeen väärin voi aiheuttaa
toimintahäiriön. Jos asetat ”Memory Stick Duo”
-kortin ”Memory Stick Duo” -sovittimeen
väkisin, se voi vahingoittua.
• Älä aseta Memory Stick Duo -sovitinta
videokameraan ilman ”Memory Stick Duo”
-korttia. Muutoin laite voi vahingoittua.
x Tietoja ”Memory Stick PRO Duo”
-kortista
Tässä videokamerassa voidaan käyttää
kapasiteetiltaan enintään 4 gigatavun
”Memory Stick PRO Duo” -korttia.
Kuvatiedostojen yhteensopivuus
• Tällä videokameralla ”Memory Stick Duo”
-korttiin tallennetut kuvatiedostot ovat ”Design
rule for Camera File system” -yhteenliittymän
määrittelemän JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
-yleisstandardin mukaisia.
• Tällä videokameralla ei voi toistaa toisilla
laitteilla (DCR-TRV900E tai DSC-D700/D770)
tallennettuja still-kuvia, jotka eivät ole kyseisen
yleisstandardin mukaisia. (Kyseiset laitteet eivät
ole myynnissä kaikilla alueilla.)
• Jos et voi käyttää toisella laitteella käytettyä
”Memory Stick Duo” -korttia, alusta kortti tässä
videokamerassa (p. 59). Huomaa, että
alustaminen poistaa kaikki tiedot ”Memory
Stick Duo” -kortista.
• Et ehkä voi toistaa kuvia tällä videokameralla,
– kun yrität toistaa tietokoneessa muokattuja
kuvia.
– kun yrität toistaa muilla laitteilla tallennettuja
kuvia.
Tietoja ”InfoLITHIUM”-akusta
Tämä videokamera toimii vain
”InfoLITHIUM”-akulla (H-sarja).
”InfoLITHIUM” H -sarjan akuissa on
merkki
.
Mikä on ”InfoLITHIUM”-akku?
Akun lataaminen
• Lataa akku, ennen kuin alat käyttää
videokameraa.
• Akku kannattaa ladata ympäristössä, jonka
lämpötila on 10 °C–30 °C. Lataus on päättynyt,
kun CHG -merkkivalo (lataus) sammuu. Jos
akku ladataan muussa lämpötilassa, akku ei
välttämättä lataudu tehokkaasti.
• Kun lataus on valmis, irrota kaapeli
videokameran DC IN -liitännästä tai poista
akku.
• Akun suorituskyky heikkenee ja käyttöaika
lyhenee, kun ympäristön lämpötila on 10 °C tai
matalampi. Toimimalla seuraavasti voit
pidentää akun käyttöaikaa.
– Lämmitä akkua taskussasi ja aseta akku
videokameraan juuri ennen kuvaamisen
aloittamista.
– Käytä suurikapasiteettista akkua: NP-FH70/
NP-FH100 (lisävaruste).
• LCD-näytön tai toiston sekä eteen- tai
taaksepäin suuntautuvan kelauksen runsas
käyttäminen lyhentää akun käyttöaikaa.
On suositeltavaa käyttää suurikapasiteettista
akkua: NP-FH70/NP-FH100.
• Pidä POWER-kytkintä asennossa OFF (CHG),
kun et kuvaa kasetille tai toista kasettia
videokameralla. Akkujännite kuluu myös
silloin, kun videokamera on nauhoitusvalmiustai toistotaukotilassa.
• Pidä mukanasi vara-akkuja niin, että ne riittävät
aikomaasi kuvausaikaa kaksi tai kolme kertaa
pidemmäksi ajaksi. Kuvaa myös koeotoksia
DVD-RW- tai DVD+RW-levylle ennen
varsinaisen kuvauksen aloittamista.
• Älä altista kameraa vedelle. Akku ei ole
vesitiivis.
Tietoa akun jäljellä olevan ajan
ilmaisimesta
• Jos virta katkeaa, vaikka akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää akussa olevan tarpeeksi
virtaa käyttöä varten, lataa akku uudelleen
täyteen. Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
näyttää oikean ajan. Huomaa kuitenkin, että
akun oikea aikanäyttö ei välttämättä palaudu,
jos käytät akkua pitkän ajan kuumassa
ympäristössä, säilytät akkua täyteen ladattuna
tai käytät akkua jatkuvasti. Akun jäljellä olevan
ajan näyttö on suuntaa antava.
• Videokameran toimintatila tai ympäristön
lämpötila saattaa joskus aiheuttaa sen, että akun
heikon varauksen ilmaiseva E-merkki vilkkuu,
vaikka akun käyttöaikaa olisikin jäljellä 5–10
minuuttia.
Lisätietoja
”InfoLITHIUM”-akku on litium-ioniakku,
joka pystyy välittämään videokameran ja
verkko-/latauslaitteen (lisävaruste) väliseen
toimintatilaan liittyviä tietoja.
”InfoLITHIUM”-akku laskee
virrankulutuksen videokameran
toimintatilan mukaan ja näyttää akun
jäljellä olevan kestoajan minuutteina.
Verkko-/latauslaitetta käyttäessäsi saat
näkyviin akun jäljellä olevan kesto- ja
latausajan.
Akun tehokas käyttö
Akun varastointi
• Jos akkua ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, lataa akku täyteen ja käytä sitä
videokamerassa kerran vuodessa, jotta akun
suorituskyky säilyy. Poista akku
videokamerasta ja säilytä sitä kuivassa, viileässä
paikassa.
Jatkuu ,
103
Kunnossapito ja varotoimet (Jatkuu)
• Voit kuluttaa akun varauksen loppuun
videokamerassa koskettamalla HOME MENU
-valikossa
(SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [A.SHUT OFF] t [NEVER] ja
jättämällä videokameran tallennusvalmiustilaan,
kunnes virta katkeaa (s. 72).
Akun käyttöikä
• Akun käyttöikä lyhenee ajan kuluessa ja
toistuvassa käytössä. Jos akun latausten välinen
käyttöaika lyhenee huomattavasti, on
varmaankin aika vaihtaa uusi akku.
• Akun käyttöikään vaikuttavat säilytys, käyttö ja
olosuhteet.
Tietoja videokameran
käsittelemisestä
Käyttö ja hoito
• Älä käytä tai säilytä videokameraa ja sen
tarvikkeita seuraavassa kuvatuissa paikoissa.
– Hyvin kuumassa tai kylmässä paikassa. Älä
jätä videokameraa tai sen tarvikkeita alttiiksi
yli 60 °C lämpötiloille, esimerkiksi suoraan
auringonvaloon, lämmityslaitteen lähelle tai
aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon.
Muutoin laitteet voivat vioittua tai niiden
kotelo voi vääntyä.
– Paikassa, joka on lähellä voimakkaita
magneettikenttiä tai jossa on tärinää. Muutoin
videokamera voi vioittua.
– Paikassa, jossa on voimakkaita radioaaltoja
tai säteilyä. Videokamera ei ehkä tallenna
oikein.
– Paikassa, jonka lähellä on AM-vastaanotin ja
videolaitteita. Tallenteisiin voi tulla häiriöitä.
– Hiekkarannalla tai pölyisessä paikassa. Jos
videokameran sisään pääsee hiekkaa tai
pölyä, se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei
voi korjata.
– Paikassa, joka on lähellä ikkunaa, tai
ulkoilmassa, jossa LCD-näyttö, etsin tai
objektiivi voi olla alttiina suoralle
auringonvalolle. Muutoin etsimen sisäosat tai
LCD-näyttö voivat vioittua.
– Paikassa, jossa on hyvin kosteaa.
• Käytä videokameraa 6,8 V / 7,2 V DC:n
jännitteellä (akku) tai 8,4 V DC:n jännitteellä
(verkkolaite).
• Käytä DC- tai verkkovirtakäytössä tässä
käyttöohjeessa suositeltuja varusteita.
104
• Suojaa videokamera kastumiselta, esimerkiksi
sateelta ja merivedeltä. Jos videokamera kastuu,
se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi
korjata.
• Jos kotelon sisään pääsee jokin esine tai
nestettä, irrota videokamera virtalähteestä. Anna
Sony-jälleenmyyjän tarkistaa videokamera,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
• Vältä kovakouraista käsittelyä ja iskuja (älä lyö
sitä, pudota sitä tai astu sen päälle). Älä pura
videokameraa osiin tai tee siihen muutoksia.
Varo erityisesti objektiivia.
• Pidä POWER-kytkin asennossa OFF (CHG),
kun et käytä videokameraa.
• Älä pidä videokameraa käärittynä esimerkiksi
pyyhkeeseen, kun käytät videokameraa.
Muutoin videokameran sisäinen lämpötila voi
nousta liikaa.
• Kun irrotat verkkovirtajohdon, vedä aina
pistokkeesta, älä johdosta.
• Älä sijoita verkkovirtajohdon päälle painavia
esineitä. Muutoin johto voi vioittua.
• Pidä metalliset kosketuspinnat puhtaina.
• Pidä kaukosäädin ja nappiparisto lasten
ulottumattomissa. Jos joku kuitenkin nielee
pariston, vie hänet heti lääkäriin.
• Jos akun elektrolyyttinestettä on päässyt
vuotamaan, toimi seuraavasti:
– Ota yhteys lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon.
– Pese iholle päässyt neste pois.
– Jos vuotanutta nestettä pääsee silmiisi,
huuhtele ne runsaalla vedellä ja hakeudu
lääkärin hoitoon.
x Jos videokameraa ei aiota käyttää
pitkään aikaan
• Kytke kameraan aika ajoin virta ja toista siinä
levyä tai tallenna sillä noin kolmen minuutin
ajan.
• Poista levy videokamerasta.
• Kuluta akun varaus täysin loppuun ennen akun
varastointia.
Kosteuden tiivistyminen
Jos tuot videokameran kylmästä suoraan
lämpimään paikkaan, videokameran sisään,
levyn pinnalle sekä luku-/kirjoituspään
linssiin saattaa tiivistyä kosteutta. Tämä
saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
x Jos kosteutta pääsee tiivistymään
Anna kameran olla noin 1 tunti kytkemättä
siihen virtaa.
x Kosteuden tiivistymistä koskeva
huomautus
Videokameran sisään voi tiivistyä
kosteutta, jos siirrät kameran kylmästä
paikasta lämpimään paikkaan (tai
päinvastoin) tai käytät kameraa kosteassa
paikassa. Näin voi käydä esimerkiksi, jos
• tuot videokameran laskettelurinteestä
lämmityslaitteella varustettuun
huoneeseen.
• tuot videokameran ilmastoidusta autosta
tai huoneesta ulos kuumaan ilmaan.
• käytät videokameraa myrskyn tai
sadekuuron jälkeen.
• käytät videokameraa kuumassa, kosteassa
paikassa.
x Kosteuden tiivistymisen estäminen
Jos siirrät videokameran kylmästä paikasta
lämpimään paikkaan tai päinvastoin, sijoita
kamera muovipussiin ja sulje pussi tiukasti.
Ota videokamera pois pussista, kun pussin
sisäinen lämpötila on saavuttanut
ympäristön lämpötilan (noin 1 tunnin
kuluttua).
• Älä paina LCD-näyttöä voimakkaasti, sillä
muutoin se voi vioittua.
• Jos käytät videokameraa kylmässä
ympäristössä, LCD-näytössä voi näkyä
jälkikuva. Tämä ei ole merkki viasta.
• Videokameran käytön aikana LCD-näytön
takaosa voi lämmetä. Tämä ei ole merkki viasta.
x LCD-näytön puhdistaminen
Jos LCD-näytössä on sormenjälkiä tai
pölyä, on suositeltavaa puhdistaa se
pehmeällä liinalla. Jos käytät LCD
Cleaning Kit -puhdistussarjaa (lisävaruste),
älä kostuta LCD-näyttöä puhdistusnesteellä
suoraan pakkauksesta. Käytä nesteeseen
kostutettua puhdistuspaperia.
1 Kytke videokameraan virta ja paina
(HOME).
2 Kosketa
(SETTINGS) t [GENERAL
SET] t [CALIBRATION].
3 Kosketa näytössä näkyvää ”×”-merkkiä
esimerkiksi ”Memory Stick Duo” -kortin
kulmalla. ”×”-merkin paikka muuttuu.
Peruuta koskettamalla [CANCEL].
Jos painoit väärää kohtaa, yritä kalibrointia
uudelleen.
b Huomautuksia
• Älä käytä kalibrointiin teräväkärkistä esinettä.
Muutoin saatat vahingoittaa LCD-näyttöä.
• Et voi kalibroida LCD-näyttöä, jos se on
käännettynä tai suljettuna näyttöpuoli ulospäin.
Kotelon käsittely
Lisätietoja
LCD-näyttö
x Tietoja kosketuspaneelin säätämisestä
(CALIBRATION)
Joskus voi olla, etteivät kosketuspaneelin
painikkeet toimi oikein. Jos näin käy, toimi
seuraavassa kuvatulla tavalla. Liitä
videokamera pistorasiaan kameran
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen
avulla ja käytä kameraa verkkolaitteella.
• Jos videokameran kotelo likaantuu, puhdista se
pehmeällä, kevyesti vedellä kostutetulla liinalla
ja pyyhi kotelo sitten kuivalla, pehmeällä
liinalla.
• Vältä seuraavia toimia, jotta pinnoite ei
vahingoitu:
– Älä käsittele laitteen lähellä tinneriä,
bensiiniä, alkoholia, kemikaaleilla käsiteltyjä
liinoja, hyönteissuihkeita tai aurinkovoiteita.
– Älä kosketa laitetta käsin, joissa on tällaisia
aineita.
– Älä jätä koteloa pitkäaikaiseen kosketukseen
kumisten tai vinyylimuovisten esineiden
kanssa.
Jatkuu ,
105
Kunnossapito ja varotoimet (Jatkuu)
Luku-/kirjoituspään linssi
• Älä koske levykannen sisäpuolella olevaa
linssiä. Kun et aseta tai poista levyä, pidä
levykansi suljettuna, jotta laitteeseen ei
pääse pölyä.
• Jos videokamera ei toimi, koska Luku-/
kirjoituspään linssi on likainen, puhdista
linssi puhaltimella (eimukana). Älä koske
linssiin suoraan puhdistuksen aikana.
Tämä saattaa aiheuttaa kameran
virheellisen toiminnan.
Luku/kirjoituspään linssi
Objektiivin hoitaminen ja
säilyttäminen
• Puhdista objektiivin pinta pehmeällä liinalla,
jos:
– objektiivin pinnalla on sormenjälkiä.
– kuumassa tai kosteassa paikassa
– käytät objektiivia suolapitoisessa
ympäristössä, esimerkiksi meren rannalla.
• Säilytä objektiivia hyvin ilmastoidussa paikassa,
jossa ei ole likaa eikä pölyä.
• Puhdista objektiivi säännöllisesti, jotta
homeitiöt eivät pääse kasvamaan sen pinnalla.
Videokameraa kannattaa käyttää ainakin kerran
kuukaudessa, jotta se pysyy kauan hyvässä
kunnossa.
106
Videokameran sisäisen akun
lataaminen
Videokameran sisällä on akku, jonka
ansiosta päivämäärä, kellonaika ja muut
asetukset säilyvät, vaikka POWER-kytkin
olisi asennossa OFF (CHG). Sisäinen akku
latautuu aina, kun kamera kytketty
verkkolaitteella seinäpistorasiaan tai kun
siinä on akku. Akun varaus purkautuu
kokonaan noin 3 kuukauden kuluessa, jos
et käytä videokameraa lainkaan. Voit
käyttää videokameraa sisäisen akun
lataamisen jälkeen.
Vaikka sisäisen akun varaus olisi
purkautunut, videokameran toiminnot
toimivat normaalisti päivämäärän
tallennusta lukuun ottamatta.
x Toimenpiteet
Kytke videokamera pistorasiaan
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen
avulla. Aseta POWER-kytkin asentoon
OFF (CHG) ja anna videokameran olla
käyttämättömänä yli 24 tuntia.
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Videokuvan pakkausmuoto
MPEG2/JPEG (still-kuvat)
Äänen pakkausmuoto
Dolby Digital 2-/5,1-kan.
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignaali
PAL-väri, CCIR-normit
Käytettävät levyt
8 cm:n DVD-RW/DVD+RW/DVD-R/
DVD+R DL
Tallennusmuoto
Elokuva
DVD-RW: DVD-VIDEO (VIDEOtila), DVD-Video Recording (VR-tila)
DVD+RW: DVD+RW Video
DVD-R/DVD+R DL: DVD-VIDEO
Valokuvat
Exif Ver.2.2*1
Tallennusaika
DVD-RW/DVD+RW/DVD-R
9M (HQ): noin 20 minuuttia
6M (SP): noin 30 minuuttia
3M (LP): noin 60 minuuttia
Jatkuu ,
Lisätietoja
DVD+R DL:
9M (HQ): noin 35 minuuttia
6M (SP): noin 55 minuuttia
3M (LP): noin 110 minuuttia
Etsin
Elektroninen etsin (värillinen)
Kuvailmaisin (ClearVid CMOS -kenno)
DCR-DVD506E/DVD508E/
DVD908E
CMOS: 6,3 mm (1/2,9-tyyppinen)
Tallennettavat kuvapisteet
(still-kuva, 4:3):
Enint. 6,1 megapikseliä (2 848 × 2 136)
kuvapistettä*2
Yhteensä: noin 3 200 000 kuvapistettä
Tehollisia (elokuva, 16:9):
2 280 000 kuvapistettä
Tehollisia (elokuva, 4:3):
1 710 000 kuvapistettä
Tehollisia (still-kuva, 16:9):
2 280 000 kuvapistettä
Tehollisia (still-kuva, 4:3):
3 040 000 kuvapistettä
DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD808E
CMOS: 5,9 mm (1/3-tyyppinen)
Tallennettavat kuvapisteet
(still-kuva, 4:3):
Enint. 4,0 megapikseliä (2 304 × 1 728)
kuvapistettä*2
Yhteensä: noin 2 100 000 kuvapistettä
Tehollisia (elokuva, 16:9):
1 430 000 kuvapistettä
Tehollisia (elokuva, 4:3):
1 080 000 kuvapistettä
Tehollisia (still-kuva, 16:9):
1 490 000 kuvapistettä
Tehollisia (still-kuva, 4:3):
1 990 000 kuvapistettä
Objektiivi
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
10 × (optinen), 20 ×, 80 ×*3
(digitaalinen)
Suodattimen läpimitta: 37 mm
Polttoväli
DCR-DVD506E/DVD508E/
DVD908E
F1,8 - 2,9
f=5,4 - 54 mm
35 mm:n kinofilmikameran
polttoväliksi muutettuna
Elokuvat:
40 - 400 mm (16:9),
49 - 490 mm (4:3)
Still-kuvat:
37 - 370 mm (4:3),
40 - 400 mm (16:9)
107
Tekniset tiedot (Jatkuu)
DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD808E
F1,8 - 2,9
f=5,1 - 51 mm
35 mm:n kinofilmikameran
polttoväliksi muutettuna
Elokuvat *4:
41,3 - 485 mm (16:9),
50,5 - 594 mm (4:3)
Still-kuvat:
37 - 370 mm (4:3),
40,4 - 404 mm (16:9)
Värilämpötila
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Vähimmäisvalontarve
1,5 l x (luksia) (AUTO SLW SHUTTR
ON, suljinnopeus 1/25 sekuntia)
0 lx (luksia) (NightShot -toimintoa
käytettäessä)
*1 ”Exif” on JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) -yhteenliittymän
määrittelemä still-kuvien
tiedostomuoto. Tässä muodossa olevat
tiedostot voivat sisältää myös lisätietoja,
esimerkiksi tiedot videokamerassa
kuvaushetkellä käytössä olleista
asetuksista.
*2Sonyn ClearVid CMOS -kennon
ainutlaatuinen kuvapisterakenne ja
kuvankäsittelyjärjestelmä (uusi
Enhanced Imaging Processor)
mahdollistavat still-kuville mainittuja
kuvakokoja vastaavan tarkkuuden.
*3DCR-DVD406E/DVD408E/DVD808E
*4 Polttoväliarvot ovat todellisia arvoja,
jotka aiheutuvat laajakulman käytöstä.
• Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön
myöntämällä lisenssillä.
108
Tulo-/lähtöliitännät
Audio-/videolähtöliitännät
10-nastainen liitäntä
Videosignaali: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmia)
Luminanssisignaali: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmia)
Krominanssisignaali: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohmia)
Äänisignaali: 327 mV
(kuormaimpedanssi 47 kΩ (kiloohmia)), lähtöimpedanssi alle 2,2 kΩ
(kilo-ohmia)
USB-liitäntä
mini-B
(DCR-DVD406E/DVD506E:
vain lähtö)
REMOTE-liitäntä
Stereominiliitäntä (Ø 2,5 mm)
LCD-näyttö
Kuva
6,9 cm (2,7-tyyppinen, kuvasuhde 16:9)
Kuvapisteitä yhteensä
211 200 (960 × 220)
Yleistä
Käyttöjännite
DC 6,8 V / 7,2 V (akku)
DC 8,4 V (verkkolaite)
Keskimääräinen virrankulutus
DCR-DVD506E/DVD508E/
DVD908E
Etsimen (normaali kirkkaus) avulla
kuvattaessa
4,4 W
LCD-näytön (normaali kirkkaus) avulla
kuvattaessa
4,6 W
DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD808E
Etsimen (normaali kirkkaus) avulla
kuvattaessa
3,8 W
LCD-näytön (normaali kirkkaus) avulla
kuvattaessa
4,0 W
Käyttölämpötila
0 °C – +40 °C
Säilytyslämpötila
-20 °C – + 60 °C
Mitat (noin)
70 × 87 × 142 mm (l/k/s)
ulkonevat osat mukaan lukien
70 × 87 × 145 mm (l/k/s)
ulkonevat osat mukaan lukien,
NP-FH60-akku kiinnitettynä
Paino (noin)
DCR-DVD506E/DVD508E/
DVD908E
510 g, vain päälaite
590 g, NP-FH60-akku ja levy mukaan
lukien
DCR-DVD406E/DVD408E/
DVD808E
490 g, vain päälaite
570 g, NP-FH60-akku ja levy mukaan
lukien
Toimitetut vakiovarusteet
Katso sivu 18.
Paino (noin)
170 g ilman verkkovirtajohtoa
* Katso muita tietoja verkkolaitteen tarrasta.
Akku NP-FH60
Suurin lähtöjännite
8,4 V DC
Lähtöjännite
7,2 V DC
Kapasiteetti
7,2 Wh (1 000 mAh)
Mitat (noin)
31,8 × 33,3 × 45,0 mm (l/k/s)
Paino (noin)
80 g
Käyttölämpötila
0 °C – +40 °C
Tyyppi
Litium-ioni
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman
erillistä ilmoitusta.
Lisätietoja
Verkkolaite AC-L200/L200B
Käyttöjännite
100–240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus
0,35–0,18 A
Tehonkulutus
18 W
Lähtöjännite
8,4 V DC*
Käyttölämpötila
0 °C – +40 °C
Säilytyslämpötila
-20 °C – + 60 °C
Mitat (noin)
48 × 29 × 81 mm (l/k/s)
ulkonevat osat pois lukien
Jatkuu ,
109
Tekniset tiedot (Jatkuu)
Tavaramerkeistä
Huomautuksia lisenssistä
• ”Handycam” ja
TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU
KULUTTAJIEN HENKILÖKOHTAISEEN
KÄYTTÖÖN. MUU MPEG-2-STANDARDIN
MUKAINEN VIDEOTIETOJEN PAKATTUUN
MUOTOON KOODAAMINEN ON
KIELLETTY ILMAN MPEG-2-PATENTTIEN
EDELLYTTÄMÄÄ LISENSSIÄ, JONKA SAA
OSOITTEESTA MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206, USA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa
Sony Corporation.
”Memory Stick”, ”
”, ”Memory Stick
Duo”, ”
”, ”Memory Stick
PRO Duo”, ”
”,
”MagicGate”, ”
”,
”MagicGate Memory Stick” ja ”MagicGate
Memory Stick Duo” ovat tavaramerkkejä, jotka
omistaa Sony Corporation.
”InfoLITHIUM” on tavaramerkki, jonka
omistaa Sony Corporation.
DVD-RW- DVD+RW- DVD-R- ja DVD+R DL
-logot ovat tavaramerkkejä.
Dolby ja kaksois-D-symboli ovat
tavaramerkkejä, jotka omistaa Dolby
Laboratories.
Dolby Digital 5.1 Creator on Dolby
Laboratoriesin tavaramerkki.
Microsoft, Windows ja Windows Media ovat
Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa / muilla
alueilla.
Macintosh ja Mac OS ovat Apple Computer, Inc
-yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla
alueilla.
Pentium on Intel Corporation tavaramerkki tai
rekisteröity tavaramerkki.
Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat ovat
Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla
vastaavien yhtiöiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi merkkejä
™ ja ”®” ei ole liitetty kaikkiin tämän
käyttöohjeen asianomaisiin kohtiin.
Videokamerassa on ”C Library”-, ”Expat”-,
”zlib”- ja ”libjpeg”-ohjelmistot. Toimitamme
nämä ohjelmistot niiden tekijänoikeuksien
omistajien kanssa tehtyjen lisenssisopimusten
perusteella. Näiden ohjelmistojen
tekijänoikeuksien omistajien pyyntöjen
perusteella meillä on velvoite ilmoittaa käyttäjälle
seuraavat tiedot. Lue seuraavat osat.
Lue ”license1.pdf”, joka on ”License”-kansiossa
CD-ROM-levyllä. Se sisältää ohjelmistojen ”C
Library”, ”Expat”, ”zlib” ja ”libjpeg”
(englanninkieliset) käyttöoikeussopimukset.
Sovelletut GNU GPL-/LGPLohjelmistot
Kamerassa on ohjelmistoja, jotka ovat GNU
General Public License -lisenssin (tästä eteenpäin
”GPL”) tai GNU Lesser General Public License lisenssin (tästä eteenpäin ”LGPL”) alaisia.
Tässä ilmoitetaan käyttäjälle, että hänellä on
oikeus käyttää, muuttaa ja jaella näiden
ohjelmistojen lähdekoodia mukana toimitetun
GPL/LGPL-lisenssin ehtojen mukaisesti.
Lähdekoodi on saatavissa Internetistä. Sen voi
ladata menemällä seuraavaan web-sivustoon ja
valitsemalla HDR-UX1/HDR-SR1.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Toivomme, ettei käyttäjä ota meihin yhteyttä
lähdekoodin sisältöä koskevissa asioissa.
Lue ”license2.pdf”, joka on ”License”-kansiossa
CD-ROM-levyllä. Se sisältää (englanninkieliset)
”GPL”- ja ”LGPL”-lisenssisopimukset.
PDF-tiedoston katselu edellyttää Adobe Reader
-ohjelmistoa. Jos sitä ei ole asennettu
tietokoneeseen, voit hakea sen Adobe Systems
-yhtiön web-sivustosta:
http://www.adobe.com/
110
Pikaopas
Osien ja säädinten sijainti
Sulkeissa ( ) olevilla sivuilla on lisätietoja.
A Zoomausvipu (33, 38)
B PHOTO-painike (28, 32)
C Silmäsuppilo
E Etsimen linssin säätövipu (24)
F BATT (battery) release -painike (20)
O REMOTE-liitäntä
Muiden lisälaitteiden liittämistä varten.
P (USB) -liitäntä (54)
(DCR-DVD406E/DVD506E: vain
lähtö)
Pikaopas
D Etsin (24)
Olkahihna (lisävaruste) kiinnitetään
tähän.
G POWER-kytkin (22)
H CHG (charge) -merkkivalo (19)
I START/STOP-painike (28, 32)
J Akku (19)
K (salama) -painike (33)
L
(Elokuva)- /
(Still-kuva) -tilan
merkkivalot (22)
M Käsihihna (31)
N Olkahihnan kiinnittimet
Jatkuu ,
111
Osien ja säädinten sijainti (Jatkuu)
A Active Interface Shoe
Active Interface Shoe syöttää virtaa
lisälaitteisiin, kuten videovaloon,
salamaan tai mikrofoniin. Lisälaitteen
virta kytketään tai katkaistaan
videokameran POWER-kytkimellä.
Katso lisätietoja kyseisen lisälaitteen
käyttöohjeesta.
112
B ACCESS-merkkivalo (25)
C Levykannen OPEN-kytkin(25)
D Levykansi (25)
E Sisäinen mikrofoni (33)
Active Interface Shoe -yhteensopiva
mikrofoni (lisävaruste) on etusijalla
liitettynä ollessaan.
Active Interface Shoe on varustettu
turvakiinnityksellä, jonka avulla siihen
asennetun lisälaitteen voi kiinnittää
pitävästi. Paina lisälaite pohjaan asti ja
kiristä sitten kiinnitysruuvi. Kun haluat
poistaa lisälaitteen, avaa ruuvia, paina
lisälaitetta alaspäin ja vedä se ulos.
F Objektiivi (Carl Zeiss -objektiivi) (5)
• Kun kuvaat elokuvia ja ulkoinen salama
(lisävaruste) on liitettynä varustekenkään,
katkaise virta ulkoisesta salamasta, jotta
latautumisääni ei tallennu.
• Ulkoista salamaa (lisävaruste) ja
videokameran omaa salamaa ei voi käyttää
samanaikaisesti.
• Kun ulkoinen mikrofoni (lisävaruste) on
kytketty, se on etusijalla videokameran
omaan mikrofoniin verrattuna.
I Infrapunaportti (63)
G Salamavalo (33)
H Kaukosäädinsignaalin tunnistin
Suuntaa kaukosäädin (p. 114)
videokamerassa olevaan
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen.
A NIGHTSHOT-kytkin (35)
B Kaiutin
Toistettava ääni kuuluu kaiuttimesta.
Jos haluat tietoja äänenvoimakkuuden
säätämisestä, katso sivu 39.
C LCD-näyttö/kosketuspaneeli (15, 24)
D START/STOP-painike (28, 32)
M Kortinkäyttövalo (”Memory Stick
Duo”) (26)
N DC IN -liitäntä (19)
O EASY-painike (28)
P A/V OUT -liitäntä (41, 53)
Q BACK LIGHT -painike (35)
E Zoomauspainikkeet (33, 40)
F
(HOME) -painike (16, 61)
Pikaopas
G RESET-painike
Palauttaa kaikki asetukset (päivämäärä
ja kellonaika mukaan lukien)
tehdasasetusten mukaisiksi.
H Jalustan kiinnitysosa
Kiinnitä kolmijalkainen jalusta
(lisävaruste: ruuvin on oltava on alle 5,5
mm:n
pituinen) jalustaruuvilla jalustan
kiinnitysreikään.
I DISP/BATT INFO -painike (20)
J WIDE SELECT -painike (35)
K
(VIEW IMAGES -painike (38)
L ”Memory Stick Duo” -korttipaikka (26)
Jatkuu ,
113
Osien ja säädinten sijainti (Jatkuu)
Kaukosäädin
b Huomautuksia
• Poista suojakalvo ennen kaukosäätimen
käyttämistä.
Suojakalvo
• Suuntaa kaukosäädin videokamerassa olevaan
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen (p. 112).
• Jos kaukosäätimestä ei lähetetä komentoja tietyn
ajan kuluessa, oranssi kehys katoaa. Kun painat
jälleen b / B / v / V tai ENTER, kehys tulee
uudelleen näyttöön samaan kohtaan, jossa se
viimeksi näkyi.
• Joitakin LCD-näytön painikkeita ei voi valita
painamalla b / B / v / V.
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
A DATA CODE -painike (68)
Kun tätä painetaan toiston aikana,
tallennettuihin kuviin liittyvä päivämäärä ja
kellonaika tai kameran asetustiedot tulevat
näkyviin.
B PHOTO-painike (28, 32)
Videokamera tallentaa still-kuvaksi sen kuvan,
joka on näkyvissä, kun painat tätä painiketta.
C SCAN/SLOW-painikkeet (29, 39)
D . > (edellinen/seuraava)
-painikkeet (29, 39)
E PLAY-painike (29, 39)
F STOP-painike (29, 39)
G DISPLAY-painike (20)
H Lähetin
I START/STOP-painike (28, 32)
J Zoomauspainikkeet (33, 40)
K PAUSE-painike (29, 39)
L VISUAL INDEX -painike (29, 38)
Näyttää VISUAL INDEX -näytön, kun
painiketta painetaan toiston aikana.
M Painikkeet b / B / v / V / ENTER
Kun jotain näistä painikkeista painetaan
VISUAL INDEX -näytössä tai
toistoluettelossa, LCD-näyttöön tulee oranssi
kehys. Valitse haluamasi painike tai kohde
painamalla b / B / v / V ja vahvista valinta
painamalla ENTER.
114
1 Paina kielekettä, aseta kynsi uraan ja vedä
paristolokero ulos.
2 Aseta lokeroon uusi paristo +-puoli
ylöspäin.
3 Aseta paristolokero takaisin
kaukosäätimeen niin, että lokero napsahtaa
paikalleen.
Kieleke
VAROITUS
Paristo voi räjähtää, jos sitä käsitellään
väärin. Paristoa ei saa ladata, purkaa eikä
hävittää polttamalla.
• Kun litium-pariston varaus heikkenee,
kaukosäätimen käyttöalue lyhenee tai
kaukosäädin ei enää toimi oikein. Jos näin käy,
korvaa paristo uudella Sony CR2025 -litiumparistolla. Muun pariston käyttö voi aiheuttaa
tulipalon tai räjähdyksen vaaran.
Kuvauksen/toiston aikana näytössä näkyvät
ilmaisimet
Elokuvien tallennus
Still-kuvien tallennus
SP
A Tallennustila (HQ/SP/LP) (63)
L Laatu ([FINE] / [STD]) (67)
B HOME-painike (16, 61)
M Kuvakoko (65)
C Akun jäljellä oleva varaus (suunnilleen)
(20)
N Näkyvissä, kun still-kuvaa tallennetaan
D Tallennuksen tila ([STBY] (valmiustila)
tai [REC] (tallennus))
E Laskuri (tunnit/minuutit/sekunnit)
F Levytyyppi (11)
G Tallennusmuoto (11)
Näkyy vain DVD-RW-levyä
käytettäessä.
H OPTION-painike (17, 73)
O Tallennuskansio
z Vihjeitä
• Dual Rec -toimintoa käytettäessä elokuvan ja
still-kuvan kuvausnäytöt ovat näkyvissä yhtä
aikaa. Näytön paikka poikkeaa hieman sen
paikasta tavallisen käytön aikana.
• Kun ”Memory Stick Duo” -korttiin
tallennettavien still-kuvien määrä kasvaa, niiden
tallentamista varten luodaan automaattisesti
uusia kansioita.
I Dual Rec (34)
J VIEW IMAGES-painike (29, 38)
K 5,1-kanavaisen tilaäänen tallennus (33)
Pikaopas
Jatkuu ,
115
Kuvauksen/toiston aikana näytössä näkyvät ilmaisimet (Jatkuu)
Elokuvien katselu
Still-kuvien katselu
SP
A Tallennustila (HQ/SP/LP) (63)
L Kuvakoko (65)
B Paluupainike (29, 39)
C Akun jäljellä oleva varaus (suunnilleen)
(20)
M Nykyisen still-kuvan numero /
Tallennettujen still-kuvien
kokonaismäärä
D Toistotila
N Diaesityspainike (40)
E Laskuri (tunnit/minuutit/sekunnit)
O Edellinen/seuraava-painike (29, 39)
F Levytyyppi (11)
P Tiedoston nimi
G Edellinen/seuraava-painike (29, 39)
Q VISUAL INDEX -painike (29, 39)
H Otoksen numero
R Toistokansio
I OPTION-painike (17, 73)
J Video-ohjauspainikkeet (29, 39)
K 5,1-kanavaisen tilaäänen tallennus (33)
116
Tehtyjen muutosten ilmaisimet
Seuraavat ilmaisimet näkyvät näytössä
tallennuksen/toiston aikana ja ilmaisevat
videokameran asetukset.
Vasen yläkulma
Oikea yläkulma
Alareuna
Ilmaisin
Kuvatehoste (79)
Digitaalitehoste (79)
Manuaalinen tarkennus
(75)
9
SCENE SELECTION
(76)
SP
Taustavalo (35)
.
Alareuna
Keskiosa
Valkotasapaino (77)
Merkitys
EXPOSURE (76)/
SPOT METER (76)
5,1-kanavaisen tilaäänen
tallennus/toisto (33)
Telemakro (75)
Kuvaus vitkalaukaisimen
avulla (79)
Salama (33, 64)
MICREF LEVEL matala
(79)
WIDE SELECT (35)
Oikea yläkulma
Merkitys
Nosto/häivytys (79)
LCD-näytön taustavalo ei
käytössä (24)
Seeprakuvio (64)
Datakoodi tallennuksen aikana
Tallennettuihin kuviin liittyvä päivämäärä,
kellonaika ja kameran asetustiedot
tallennetaan automaattisesti levylle ja
”Memory Stick Duo” -korttiin. Ne eivät ole
näkyvissä tallennuksen aikana. Voit
kuitenkin tarkastaa ne toiston aikana
[DATA CODE] -toiminnolla (s. 68).
Tallennuspäivämäärän ja -kellonajan saa
näkyviin myös toisessa laitteessa ([SUB-T
DATE], s. 64).
Pikaopas
Ilmaisin
n
SteadyShot pois käytöstä
(64)
Vasen yläkulma
Ilmaisin
Merkitys
Keskiosa
Ilmaisin
Merkitys
NightShot (35)
Super NightShot (78)
Color Slow Shutter (78)
Diaesitys asetettu (40)
PictBridge-yhteys (54)
EZ
Varoitus (94)
117
Sanasto
x 5,1-kanavainen tilaääni
x VR-tila
Järjestelmä, jossa ääni toistetaan 6 kaiuttimesta.
Edessä on 3 kaiutinta (vasemmalla, oikealla ja
keskellä) ja takana 2 (oikealla ja vasemmalla).
Järjestelmään kuuluu vielä lisäbassokaiutin (0.1kanava), joka toistaa enintään 120 Hz:n taajuudet.
Toinen DVD-RW-levyä käytettäessä valittavissa
oleva tallennusmuoto. VR-tila mahdollistaa levyn
muokkaamisen (otosten poistamisen tai
järjestyksen muuttamisen) videokamerassa.
Levyn viimeisteleminen mahdollistaa sen toiston
VR-tilan kanssa yhteensopivissa DVD-laitteissa.
x DVD-valikko
Valikkonäyttö, jonka avulla voi valita tietyn
kohtauksen toisessa laitteessa toistettavalta
levyltä.
x Dolby Digital
Dolby Laboratories Inc:n kehittämä digitaalinen
äänenkoodaustekniikka (pakkaustekniikka).
x Dolby Digital 5.1 Creator
Dolby Laboratories Inc:n kehittämä
äänenpakkaustekniikka, joka pakkaa äänen
tehokkaasti ja samalla säilyttää äänen
laadukkaana. Se mahdollistaa 5,1-kanavaisen
tilaäänen tallentamisen ja hyödyntää levytilan
tehokkaasti. Dolby Digital 5.1 Creator -tekniikalla
luotua levyä voi toistaa laitteessa, joka on
yhteensopiva tässä videokamerassa luodun levyn
kanssa.
x MPEG
MPEG (lyhenne sanoista Moving Picture Experts
Group) on joukko standardeja, joita käytetään
videodatan (elokuvat) ja audiodatan
koodaamisessa (kuvan pakkaamisessa). Käytössä
ovat MPEG1- ja MPEG2-muodot. Tämä
videokamera tallentaa elokuvat MPEG2-muotoon
käyttämällä SD-tarkkuutta (normaali tarkkuus).
x Pienoiskuva
Pienikokoisia kuvia, joiden avulla voidaan
katsella useita otoksia samanaikaisesti. ”VISUAL
INDEX”- ja ”DVD MENU” -näytöissä käytetään
pienoiskuvia.
x VIDEO-tila
Toinen DVD-RW-levyä käytettäessä valittavissa
oleva tallennusmuoto VIDEO-tila tarjoaa
erinomaisen yhteensopivuuden muiden DVDlaitteiden kanssa.
118
x VISUAL INDEX
Tämä toiminto näyttää tallennetut elokuvat ja
still-kuvat pienoiskuvina, joten toistettavat
otokset on helppo valita.
Hakemisto
Numerot
D
21-nastainen liitäntä..............42
DATA CODE............... 68, 117
5,1-kanavaisen tilaäänen
tallennus................................33
DATE/TIME .......... 23, 68, 117
8 cm:n DVD............................9
DC-pistoke ........................... 19
FLASH LEVEL....................64
Levy .............................. 47
Active Interface Shoe .........112
”Memory Stick Duo” .... 48
Aikavyöhykkeet....................99
DEMO MODE ..................... 72
Akku .....................................19
Diaesitys............................... 40
Akun jäljellä oleva varaus
....................................115, 116
DIGITAL ZOOM................. 63
Akun tietojen näyttö .............20
Alkuperäinen
DELETE........................47
DIVIDE .........................49
Aloitusohje......................80, 84
AUTO SLW SHUTTR
(automaattinen hidas suljin)
........................................64, 93
Levy...............................58
”Memory Stick Duo” ....59
G
GENERAL SET ...................72
H
HOME MENU......................61
CLOCK/LANG .............71
DISC INFO .......................... 56
GENERAL SET ............72
DISC SELECT GUIDE ....... 57
MOVIE SETTINGS......63
DISP OUTPUT .................... 71
OUTPUT SETTINGS ...71
DISPLAY............................. 68
PHOTO SETTINGS......65
DIVIDE
SOUND/DISP SET .......69
Alkuperäinen................. 49
AREA SET ...........................71
Asentaminen .........................82
FORMAT
DC IN -liitäntä ..................... 19
DELETE
A
FOCUS ...........................75, 89
VIEW IMAGES SET ....68
Toistoluettelo ................ 52
Dolby Digital 5.1 Creator
...................................... 33, 118
Dual Rec............................... 34
HOME MENU -valikko .......15
HQ ........................................63
DVD-asema.......................... 56
I
DVD-R ................................. 12
Ilmaisimet ...........................117
A/V-liitäntäkaapeli .........41, 53
DVD-RW ............................. 12
IMAGE SIZE........................65
DVD-valikko........................ 46
INDOOR...............................77
DVD+R DL.......................... 12
InfoLITHIUM.....................103
BACK LIGHT ................35, 89
DVD+RW ............................ 12
Itsediagnoosinäyttö...............94
BEACH.................................77
D.EFFECT (Digitaalitehoste)
........................................ 79, 93
J
B
BLACK FADER...................79
B&W.....................................79
E
Jalusta .................................113
JPEG ...................................101
C
Easy Handycam.................... 28
CALIBRATION .................105
EDIT..................................... 47
CAMERA DATA .................68
Etsin ..................................... 24
K
CANDLE ..............................77
EXPOSURE ................... 76, 93
Kaksipuoleinen levy ...........100
CD-ROM ..............................80
Järjestelmävaatimukset.........80
Katselu ..................................29
CLOCK SET.........................22
F
CLOCK/LANG ....................71
FADER........................... 79, 93
Kopiointi...............................53
COLOR SLOW SHTR (Color
Slow Shutter) ..................78, 93
FILE NO. (Tiedoston numero)
.............................................. 67
Kosteuden tiivistyminen .....104
FIREWORKS....................... 77
Pikaopas
A.SHUT OFF (automaattinen
virrankatkaisu) ......................72
Kaukosäädin .......................114
Kunnossapito ......................100
Jatkuu ,
119
Hakemisto (Jatkuu)
Kuvake................Katso Näytön
ilmaisimet
N
Kuvanauhuri tai DVD/HDDtallennin ................................54
NIGHTSHOT LIGHT.......... 63
Kuvasuhde ............................35
NTSC ................................... 98
Kuvaus............................28, 31
Näytön ilmaisimet.............. 115
Käsihihna..............................31
Käyttö muissa maissa / muilla
alueilla ..................................98
L
SP ......................................... 63
SPOT FOCUS ................75, 93
OPTION MENU .................. 73
SPOT METER (Monipuolinen
pistemittaus) ...................76, 93
OUTDOOR.......................... 77
Latausaika.............................20
OUTPUT SETTINGS.......... 71
LCD BL LEVEL (LCD-näytön
taustavalon voimakkuus)
........................................70, 90
P
Levykannen OPEN-kytkin ...25
Levyn jäljellä oleva kapasiteetti
..............................................64
Levyn nimi ...........................57
Lisätallennukset....................59
litium ..................................114
LP .........................................63
SMTH SLW REC................. 36
ONE PUSH .......................... 78
LANGUAGE SET................71
Levy..............................25, 100
Sisäinen akku......................106
Ohjelmisto............................ 82
OTHERS -luokka................. 47
LCD-paneeli .........................24
SETTINGS-luokka............... 61
SOUND/DISP SET .............. 69
OTHERS.............................. 47
LCD-näytön taustavalo.........24
SEPIA................................... 79
O
LANDSCAPE ......................77
LCD COLOR .......................70
SELF-TIMER....................... 79
SNOW ..................................77
Laajakulma ...........................33
LCD BRIGHT ......................69
PAL...................................... 98
Paristo ................................ 114
PASTEL............................... 79
Peilikuvatila ......................... 35
PHOTO SETTINGS ............ 65
PictBridge ............................ 54
Picture Motion Browser....... 80
PICT.EFFECT (Kuvatehoste)
....................................... 79, 93
SPOTLIGHT ........................ 77
STEADYSHOT....................64
Still-kuvat .......................28, 32
SUB-T DATE....................... 64
SUMMERTIME................... 71
SUNRISE&SUNSET ...........77
Suojakalvo ..........................114
SUPER NIGHTSHOT.......... 78
T
Tallennusaika .................11, 20
Tallennusjärjestelmä.............11
Tallennussuojakytkin .........102
Tekijänoikeudet ..............4, 110
Pienoiskuva........................ 118
Tekniset tiedot ....................107
Pistorasia.............................. 19
TELE MACRO ..............75, 93
PORTRAIT.......................... 77
Telekuvaus ...........................33
Televisio .........................41, 71
Luku/kirjoituspään linssi ....106
R
Tietokone.............................. 80
M
REC MODE (tallennustila)
............................................. 63
Toisto..............................28, 38
REDEYE REDUC ............... 65
Toistoluettelo
Macintosh .............................84
MANAGE DISC/MEMORY
-luokka..................................56
Memory Stick ...............33, 101
”Memory Stick Duo”....26, 101
120
NightShot ............................. 35
REMAINING....................... 64
Toistoaika .............................21
Luominen ......................50
REMOTE CTRL.................. 72
Toisto ......................29, 51
RESET-painike .................. 113
Toistozoomaus ..................... 40
Tulostaminen ........................ 54
Memory Stick Duo -sovitin
............................................102
S
TV TYPE........................41, 71
MICREF LEVEL .................79
Salama.................................. 33
TV-värijärjestelmä ............... 98
MOVIE SETTINGS .............63
Sanasto ............................... 118
TWILIGHT .......................... 76
MPEG.................................118
SCENE SELECTION .... 76, 93
TWILIGHT PORT. .............. 76
U
UNFINALIZE.................59, 92
USB 2.0 ................................81
V
Vakiovarusteet ......................18
Valmistelevat toimet.............18
Varoitusilmaisimet................94
Varoitusilmoitukset ..............95
VBR ......................................11
Verkkolaite ...........................19
Verkkovirtajohto...................19
VF B.LIGHT (etsimen
kirkkaus) ...............................70
VIDEO-tila ...................11, 118
VIEW IMAGES SET ...........68
Viimeistely............................43
VISUAL INDEX ....29, 38, 118
VOLUME .......................39, 69
VR-tila ..........................11, 118
W
WHITE BAL. .......................77
WHITE BAL.
(Valkotasapaino)...................93
WHITE FADER ...................79
Windows .........................80, 92
ZEBRA .................................64
Pikaopas
Z
Zoomaus ...............................33
121
FI
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä
kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
http://www.sony.net/
Painettu vähintään 70% kierrätetylle paperille
käyttäen haihtuvista orgaanisista yhdisteistä
vapaata kasvisöljypohjaista mustetta.
Printed in Japan
Download PDF

advertising