Sony | VPCEB2F4E | Sony VPCEB2F4E Felsökningsguide

Återställnings-, säkerhetskopierings- och
felsökningsguide
Palautus-, varmuuskopiointi- ja
vianmääritysopas
Guide til genopretning,
sikkerhedskopiering og fejlfinding
Skapa återställningsmedia
direkt efter installation.
Luo palautusväline heti asetusten
määrityksen jälkeen.
Opret dine genoprettelsesmedier,
så snart du har konfigureret computeren.
SE
Innehåll
Introduktion................................................................................ 5
Om återställning .......................................................................................... 5
Om säkerhetskopiering ............................................................................... 6
Skapa återställningsmedia ......................................................... 7
Återställa datorn ......................................................................... 8
Så här återställer du från återställningsområdet ......................................... 8
Så här återställer du med återställningsmedia............................................ 8
Säkerhetskopiera och återställa information ............................ 10
Så här säkerhetskopierar och återställer du information när du kan
starta Windows.......................................................................................... 10
Så här säkerhetskopierar och återställer du information när du inte
kan starta Windows................................................................................... 10
Återställa information med hjälp av en återställningspunkt ....................... 12
Felsökning ................................................................................ 13
Om du får problem när du använder datorn.............................................. 13
Problem med återställning ........................................................................ 14
Vanliga problem ........................................................................................ 15
FI
Sisällys
Johdanto.................................................................................. 17
Tietoja palauttamisesta ............................................................................. 17
Tietoja varmuuskopioinnista...................................................................... 18
Palautusvälineiden luonti.......................................................... 19
Tietokonejärjestelmän palauttaminen ....................................... 20
Palauttaminen palautusalueelta ................................................................ 20
Palauttaminen palautusvälineeltä ............................................................. 21
Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen ............................. 22
Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen, kun Windows käynnistyy..... 22
Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen, kun Windows ei käynnisty... 22
Tietokoneen asetusten palauttaminen palautuspisteen avulla.................. 24
Vianmääritys............................................................................. 25
Jos tietokoneen käytössä ilmenee ongelmia............................................. 25
Palautusongelmat ..................................................................................... 26
Yleiset ongelmat........................................................................................ 27
2
DK
Indhold
Introduktion .............................................................................. 29
Om genoprettelse ......................................................................................29
Om sikkerhedskopiering ............................................................................30
Oprettelse af genoprettelsesmedier.......................................... 31
Genoprettelse af computeren ................................................... 32
Sådan genopretter du fra genoprettelsesområdet.....................................32
Sådan genopretter du fra genoprettelsesmedier .......................................32
Sikkerhedskopiering og gendannelse af data ........................... 34
Sådan sikkerhedskopierer og gendanner du data, når Windows
kan startes .................................................................................................34
Sådan sikkerhedskopierer og gendanner du data, når Windows
ikke kan startes..........................................................................................34
Gendannelse af data ved hjælp af et gendannelsespunkt ........................36
Fejlfinding.................................................................................. 37
Hvis der opstår problemer med computeren .............................................37
Gendannelsesproblemer ...........................................................................38
Almindelige problemer...............................................................................39
3
Introduktion
Om återställning
Vilken programvara ska jag
använda för att återställa datorn? SE
Vad är återställning?
Använd följande programvara. Det är enkelt
att starta programvaran.
Återställning är när datorn återställs till
fabriksinställningarna.
Det går att återställa datorn på två sätt:
återställa med hjälp av återställningsmedia
(Recovery Media) eller från
återställningsområdet.
När behöver jag utföra en
återställning?
❑ Om datorn har blivit instabil
❑ Om datorn har smittats av ett datavirus
❑ Om datorn har problem som inte kan
lösas med felsökning
❑ Om du har formaterat om C-enheten av
misstag
VAIO Care
❑ Skapa återställningsmedia
❑ Kontrollera datorns maskinvara
VAIO Care Rescue (Säkerhetskopiera
med VAIO Care)
❑ Säkerhetskopiera din information
❑ Återställa datorn
❑ Radera all information från den inbyggda
lagringsenheten
I hjälpfilen som medföljer VAIO Care och
VAIO Care Rescue (Säkerhetskopiera med
VAIO Care) finns mer information om hur
man använder programvaran.
Vad är ett återställningsområde?
Ett återställningsområde på den inbyggda
lagringsenheten innehåller information för
systemåterställning och programåterställning.
Normalt går det inte att ändra eller ta bort
information i det här området. Däremot går
det att ändra eller ta bort information med
program som finns i handeln och som är
framtagna för att ändra information i det här
området.
Varför behöver jag skapa
återställningsmedia?
Återställningsmedia används till att återställa
datorn till fabriksinställningarna. Om
Windows inte startar och du har raderat
återställningsområdet behöver du
återställningsmedia för att utföra en
återställning. Skapa återställningsmedia
direkt efter att datorn är redo för användning.
5
Introduktion
Om säkerhetskopiering
Vad är en
säkerhetskopieringsprocess?
En säkerhetskopieringsprocess är att göra
en säkerhetskopia av informationen på den
inbyggda lagringsenheten och sedan spara
kopian på en annan plats.
Varför bör jag säkerhetskopiera
informationen?
Till följd av oväntade virusattacker kan
information, t.ex. dokument eller bilder, som
finns lagrad på den inbyggda lagringsenheten
gå förlorad. För att återställa förlorad
information krävs en säkerhetskopia.
Du rekommenderas att regelbundet
säkerhetskopiera din information.
6
Skapa återställningsmedia
I steg 6 kan du få reda på vilket antal skivor
som behövs och vilka typer av media du kan
använda när du vill skapa
återställningsmedia.
Det går inte att använda Blu-ray
Disc™-media, DVD-RAM-, CD-R- eller
CD-RW-skivor som återställningsmedia.
1 Anslut datorn till Internet, hämta och
installera de senaste uppdateringarna
med VAIO Update.
2 Anslut en extern optisk enhet (medföljer ej)
till datorn om den saknar en inbyggd optisk
enhet samt anslut datorn till en strömkälla.
3 Klicka på Start
, Alla program, VAIO
Care och VAIO Care.
Om fönstret Kontroll av användarkonto
visas klickar du på Ja.
4
5
6
7
Om du är inloggad som
standardanvändare kan du bli ombedd att
ange administratörsnamn och lösenord.
Klicka på Recovery & restore (Återställa
och återskapa), Recovery (Återställa)
och Create Recovery Media (Skapa
återställningsmedia).
Följ noggrant instruktionerna på skärmen
och klicka på Nästa.
Välj det medium som du vill använda.
Följ instruktionerna på skärmen.
Det kan ta lite tid att visa aktuell status för
proceduren.
Tryck inte på enhetens utmatningsknapp
medan du skapar återställningsmedia
eftersom processen då kan misslyckas.
Förvara återställningsmedia på en säker
plats.
SE
Viktigt att tänka på när du ska skapa
återställningsmedia
❑ Återställningsmedia är specifika för den
dator de skapades på.
❑ I följande fall går det inte alltid att återställa
datorn från återställningsområdet:
❑ Du har ändrat återställningsområdet
med ett program avsett för ändring av
information.
❑ Du har installerat ett annat
operativsystem än det som var
förinstallerat på datorn.
❑ Du har formaterat den inbyggda
lagringsenheten utan att använda VAIO
Care Rescue (Säkerhetskopiera med
VAIO Care).
❑ Undvik att röra vid eller smutsa ned
skivans yta. Damm och fingeravtryck på
skivans yta kan ge upphov till läs- och
skrivfel.
7
Återställa datorn
Följ någon av återställningsmetoderna nedan om du vill återställa datorn till fabriksinställningarna.
All information på den inbyggda lagringsenheten kommer att tas bort när du återställer datorn.
Så här återställer du från
återställningsområdet
Så här återställer du med
återställningsmedia
På modeller med ASSIST-knapp
1 Anslut en extern optisk enhet (medföljer
ej) till datorn om den saknar en inbyggd
optisk enhet samt anslut datorn till en
strömkälla.
2 Sätt i återställningsmedia i den optiska
enheten när datorn är i normalläge, stäng
av datorn och starta den sedan på nytt.
3 Tryck på F11 flera gånger tills VAIOlogotypen försvinner om du använder en
extern optisk enhet.
Windows Starthanteraren visas.
4 Tryck på M eller m för att välja Start VAIO
Care Rescue (Starta Säkerhetskopiera
med VAIO Care) och tryck på Enter.
5 Välj Start recovery wizard (Starta
återställningsguiden).
1 Starta VAIO Care Rescue
(Säkerhetskopiera med VAIO Care)
genom att trycka på ASSIST-knappen när
datorn är avstängd.
2 Klicka på Start recovery wizard (Starta
återställningsguiden).
Välj Tools (Verktyg) istället för
Start recovery wizard (Starta
återställningsguiden) och klicka på
Start advanced recovery wizard (Starta
avancerad återställningsguide) om du vill
utföra anpassad återställning.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
På modeller utan ASSIST-knapp
1 Starta datorn och tryck flera gånger på F10
tills VAIO-logotypen försvinner.
Om fönstret Edit Boot Options (Redigera
startalternativ) visas trycker du på Enter.
2 Välj Start recovery wizard (Starta
återställningsguiden).
Välj Tools (Verktyg) istället för
Start recovery wizard (Starta
återställningsguiden) och klicka på
Start advanced recovery wizard (Starta
avancerad återställningsguide) om du vill
utföra anpassad återställning.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
8
Välj Tools (Verktyg) istället för
Start recovery wizard (Starta
återställningsguiden) och klicka på
Start advanced recovery wizard (Starta
avancerad återställningsguide) om du vill
utföra anpassad återställning.
6 Följ instruktionerna på skärmen.
Viktig information om återställning
Viktig information om programvara
❑ Om du återställer datorn kommer all
information på den inbyggda
lagringsenheten att raderas och alla
inställningar återställs till
fabriksinställningar. Kontrollera att du har
en säkerhetskopia av viktig information.
❑ Koppla från all kringutrustning från datorn
utom nätadaptern eller strömkabeln innan
du utför återställning av datorn.
❑ Utför både en systemåterställning och en
programåterställning. Datorn kan bli
instabil om du inte utför en
programåterställning.
❑ Om du har glömt lösenordet och inte kan
starta återställningsprocessen kontaktar
du behörigt service-/supportcenter för
Sony för att återställa lösenordet. Du
måste betala en återställningsavgift.
❑ När du återställer datorn går det bara att
återställa de förinstallerade programmen.
De program du installerat själv eller
information som du har skapat efter köpet
går inte att återställa. Det går inte heller
att enbart återställa Windows
operativsystem.
❑ Vissa förinstallerade programvaror har
alternativ för automatisk installation och
avinstallation. Om sådana alternativ
används kanske programvaran inte
fungerar korrekt på datorn.
❑ Om du installerar ett program som ska
ändra partitionsstorlek kan det medföra
att återställning eller skapande av
återställningsmedia inaktiveras.
SE
9
Säkerhetskopiera och återställa
information
Så här säkerhetskopierar
och återställer du
information när du kan
starta Windows
Så här säkerhetskopierar
och återställer du
information när du inte kan
starta Windows
Säkerhetskopiera och återställ din information
med Windows-funktionen om du kan starta
Windows.
Klicka på Start, Kontrollpanelen, System
och säkerhet och Säkerhetskopiera och
återställa.
När du inte kan starta Windows
säkerhetskopierar du information med VAIO
Care Rescue (Säkerhetskopiera med VAIO
Care).
Använd VAIO Data Restore Tool (VAIO
dataåterställningsverktyg) om du vill återställa
filer som har säkerhetskopierats med VAIO
Care Rescue (Säkerhetskopiera med VAIO
Care).
Viktigt att tänka på när du använder
programvaran Rescue Data
(Säkerhetskopiera data)
❑ Hantera säkerhetskopierade filer försiktigt
så att ingen utan rätt behörighet kommer
åt dem.
❑ Inaktivera Windows
hårddiskkrypteringsfunktion innan du
använder programmet Rescue Data
(Säkerhetskopiera data) för att
säkerhetskopiera och återställa
information. Det är enkelt för obehöriga
att med hjälp av återställningsmedia och
den här programvaran komma åt
säkerhetskopierade filer som inte är
krypterade på den inbyggda
lagringsenheten. När du har använt
programvaran bör du därför ställa in
lösenord vid start eller för hårddisken,
aktivera Windows krypteringsfunktion
samt förvara återställningsmedia på en
säker plats så att inte obehöriga kan
komma åt dem.
10
❑ Det är inte säkert att all information på
den inbyggda lagringsenheten
säkerhetskopieras om du använder
programvaran Rescue Data
(Säkerhetskopiera data).
Sony har inget ansvar vid förlust av
information till följd av säkerhetskopiering.
❑ Driv datorn med nätspänning genom att
ansluta och använda antingen
strömkabeln eller nätadaptern när du
använder programmet.
Återställa information
1 Utför steg 1 i ”Så här återställer du från
återställningsområdet” på sidan 8 och
starta VAIO Care Rescue
(Säkerhetskopiera med VAIO Care).
2 Klicka på Tools (Verktyg) och Rescue
Data (Säkerhetskopiera data).
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Så här återställer du information
med VAIO Data Restore Tool
(VAIO dataåterställningsverktyg)
SE
1 Klicka på Start, Alla program och
VAIO Data Restore Tool (VAIO
dataåterställningsverktyg).
Fönstret VAIO Data Restore Tool (VAIO
dataåterställningsverktyg) öppnas.
2 Klicka på Nästa.
Om fönstret Kontroll av användarkonto
visas klickar du på Ja.
Om du är inloggad som standardanvändare
kan du bli ombedd att ange
administratörsnamn och lösenord.
Instruktioner om hur du använder
programvaran finns i hjälpfilen till
programvaran.
Flytta de återställda filerna till deras
ursprungliga platser, vid behov.
Om du väljer Custom rescue (Anpassad
säkerhetskopiering) rekommenderas du att
spara filerna på en extern hårddiskenhet.
Koppla inte från en extern hårddisk eller
optisk diskenhet under
säkerhetskopieringsprocessen.
Säkerhetskopierade filer kan delas upp i två
eller fler filer och sparas på den plats där du
vill spara de säkerhetskopierade filerna eller
de omdöpta filerna, beroende på vilken plats
du valt. Använd VAIO Data Restore Tool
(VAIO dataåterställningsverktyg) när du vill
återställa de säkerhetskopierade filerna.
Använd en extern hårddisk eller optisk
diskenhet som stöder i.LINK- eller
USB-anslutningar när du vill spara
säkerhetskopierade filer. Om du använder
en extern hårddiskenhet eller optisk diskenhet
som inte stöder i.LINK- eller USB-anslutning
behöver du installera en drivrutin.
11
Säkerhetskopiera och återställa information
Återställa information med
hjälp av en
återställningspunkt
Med en återställningspunkt kan du återställa
dina datorsystemfiler till det tidigare tillståndet,
när återställningspunkten skapades.
Vanligtvis skapas en återställningspunkt
automatiskt, exempelvis när du installerar
en drivrutin, men vi rekommenderar att du
skapar återställningspunkten manuellt på
Kontrollpanelen innan du installerar
programvara eller drivrutiner på datorn.
Återställa systemfiler med hjälp
av återställningspunkten när du
inte kan starta Windows
1 Utför steg 1 till 3 under ”Så här återställer
du med återställningsmedia” på sidan 8.
2 Tryck på M eller m för att välja Windows
återställningsmiljö och tryck på Enter.
3 Välj tangentbordslayout och klicka på
Nästa.
Om du inte har valt korrekt
tangentbordslayout är det möjligt att du
inte kan ange lösenordet på korrekt sätt.
4 Välj operativsystemet och klicka på
Nästa.
Säkerhetskopiera filerna med hjälp av
Rescue Data (Säkerhetskopiera data)
om filerna ändrats efter det att du
säkerhetskopierat dem med Windows
säkerhetskopieringsfunktion.
5 Klicka på System Restore
(Systemåterställning).
Fönstret System Restore
(Systemåterställning) visas.
12
6 I fönstret Recovery (Återställa) klickar du
på Öppna Systemåterställning.
7 Om alternativet Välj en annan
återställningspunkt visas i fönstret
System Restore (Systemåterställning)
väljer du det och klickar på Nästa. Om
alternativet inte visas klickar du på Nästa.
8 Välj en återställningspunkt och klicka på
Nästa.
9 Bekräfta återställningspunkten genom att
klicka på Slutför.
Starta om datorn om det visas ett fönster
som uppmanar dig att göra det.
Felsökning
Om du får problem när du använder datorn
SE
Pröva att åtgärda problemet med dessa alternativ innan du kontaktar Sony service-/supportcenter
eller din lokala Sony-återförsäljare.
• Läs igenom felsökningsinformationen i det här avsnittet eller i Bruksanvisning på skärmen.
• Starta VAIO Care och utför nödvändiga åtgärder.
• Besök webbplatsen för VAIO-support.
13
Felsökning
Problem med återställning
Jag kan inte återställa från
återställningsområdet
Jag kan inte slutföra
återställningsprocessen
Om du har använt programvara för att ändra
återställningsområdet, installerat ett annat
operativsystem än det förinstallerade eller
formaterat den inbyggda lagringsenheten
utan VAIO Care Rescue (Säkerhetskopiera
med VAIO Care) bör du återställa datorn
från återställningsmedia.
❑ Koppla från externa enheter som inte
behöver vara anslutna till datorn.
❑ Pröva med något av nedanstående:
1 Om du försöker återställa datorn med
hjälp av återställningsmedia kontrollerar
du om medierna är smutsiga eller
skadade. Rengör dem om de är
smutsiga och försök återställa datorn
på nytt.
2 Återställ datorn från
återställningsområdet eller
återställningsmedia.
3 Besök webbplatsen för VAIO-support
om problemet kvarstår.
Jag kan inte skapa
återställningsmedia
❑ Pröva med något av nedanstående:
1 Stäng av datorn och slå sedan på den
igen. Försök sedan att skapa
återställningsmedia igen.
2 Hämta och installera de senaste
uppdateringarna med VAIO Update.
❑ Försök att använda skivor av högre
kvalitet.
14
Vanliga problem
Om datorn inte startar
❑ Se till att din dator är säkert ansluten till
en strömkälla, påslagen och att
strömindikatorn är tänd.
❑ Kontrollera att batteriet är rätt isatt och
laddat.
❑ Koppla från alla USB-enheter och starta
om datorn.
❑ Ta bort eventuellt extraminne som du
installerat sedan köpet och starta om
datorn.
❑ Om datorn är ansluten till en kabeldosa
med flera uttag eller en enhet för
avbrottsfri strömkälla (UPS), kontrollerar
du att dessa är anslutna till en strömkälla
och påslagna.
❑ Dra ur strömkabeln eller nätadaptern och
ta bort batteriet.
Vänta 3–5 minuter. Sätt i batteriet, anslut
strömkabeln eller nätadaptern och starta
datorn igen.
❑ Kondens kan få datorn att sluta fungera.
Om detta inträffar, använd inte datorn på
minst en timme.
❑ Kontrollera att endast den medföljande
Sony-strömkabeln eller -nätadaptern
används.
SE
Den gröna strömindikatorn tänds
men bildskärmen förblir tom
❑ Tryck på Alt+F4 flera gånger för att stänga
programfönstret. Det kan ha uppstått ett
programfel.
❑ Tryck på Ctrl+Alt+Delete och klicka på
pilen
bredvid knappen Stäng av
och sedan på Starta om.
❑ Stäng av datorn genom att hålla
strömbrytaren intryckt eller tryckt åt sidan,
beroende på vilken typ av strömbrytare
som finns på datorn, under minst fyra
sekunder. Dra ur strömkabeln eller
nätadaptern och lämna datorn så i ungefär
fem minuter. Anslut sedan strömkabeln
eller nätadaptern och starta datorn igen.
Om du stänger av datorn med
strömbrytaren eller genom att trycka på
Ctrl+Alt+Delete kan du förlora
information som du inte har sparat.
❑ Om du använder en extern bildskärm,
kontrollera att den är ansluten till en
strömkälla och påslagen.
15
Felsökning
Laddningsindikatorn blinkar
snabbt och datorn startar inte
❑ Det kan bero på att batteriet inte är rätt
installerat. Du löser problemet genom att
stänga av datorn och ta bort batteriet.
Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn.
Mer information finns i Bruksanvisning
på skärmen.
❑ Om problemet kvarstår betyder det att det
installerade batteriet inte är kompatibelt.
Ta ur batteriet och kontakta behörigt Sony
service-/supportcenter.
Se Bruksanvisning på skärmen för
information om närmaste center eller
återförsäljare.
Ett meddelande om att batteriet är
inkompatibelt eller felaktigt
installerat visas och datorn
försätts i viloläge
Se svaren för ”Laddningsindikatorn blinkar
snabbt och datorn startar inte”.
16
Windows accepterar inte mitt
lösenord och meddelandet Enter
Onetime Password visas
Om du anger fel lösenord tre gånger i rad
visas meddelandet Enter Onetime
Password och Windows startar inte. Håll
strömbrytaren intryckt eller tryckt åt sidan,
beroende på vilken typ av strömbrytare som
finns på datorn, under minst fyra sekunder
tills strömindikatorn släcks. Vänta i
10–15 sekunder och starta sedan om datorn
samt ange rätt lösenord. Lösenordet är
skiftlägeskänsligt, så kontrollera om
bokstäverna är gemener eller versaler innan
du anger lösenordet.
Jag kan inte komma ihåg
startlösenordet
Kontakta behörigt Sony service-/
supportcenter om du har glömt
startlösenordet.
Du måste betala en återställningsavgift.
Johdanto
Tietoja palauttamisesta
Millä ohjelmistolla tietokone
palautetaan?
Mitä palauttaminen tarkoittaa?
Käytä seuraavaa ohjelmistoa. Voit käynnistää
ohjelmiston kätevästi.
Palauttaminen on prosessi, jossa tietokone
palautetaan alkuperäisiin tehdasasetuksiin.
Tietokone voidaan palauttaa kahdella tavalla:
palautusvälineiltä (Recovery Media) tai
palautusalueelta.
Milloin järjestelmä täytyy
palauttaa?
❑ Tietokoneen toiminta on ollut epävakaata.
❑ Tietokone on saanut virustartunnan.
❑ Tietokoneessa on ongelmia, joita et pysty
ratkaisemaan vianmäärityksen avulla.
❑ Olet alustanut C-aseman vahingossa.
FI
VAIO Care
❑ Palautusvälineiden luonti
❑ Tietokoneen laitteiden tarkistaminen
VAIO Care Rescue (VAIO Care -palautus)
❑ Tietojen varmuuskopiointi (pelastaminen)
❑ Tietokonejärjestelmän palauttaminen
❑ Tietojen poistaminen sisäisestä
tallennusvälineestä
Lisätietoja ohjelmiston käytöstä on
VAIO Care- ja VAIO Care Rescue (VAIO
Care -palautus) -ohjelmien ohjetiedostossa.
Mikä on palautusalue?
Sisäisessä tallennusvälineessä oleva
palautusalue sisältää järjestelmän ja
sovelluksen palauttamisessa tarvittavia
tietoja. Yleensä tämän alueen tietoja ei pysty
muokkaamaan tai poistamaan. Tietoja voi
kuitenkin muokata tai poistaa kaupallisilla
ohjelmistoilla, jotka on tarkoitettu tämän
alueen tietojen muokkaamiseen.
Miksi palautusvälineet pitää
luoda?
Palautusvälineiden avulla tietokone
palautetaan alkuperäisiin tehdasasetuksiin.
Jos Windows ei käynnisty ja olet poistanut
palautusosion, palauttamiseen tarvitaan
palautusvälineitä. Luo palautusvälineet heti,
kun tietokone on otettu käyttöön.
17
Johdanto
Tietoja
varmuuskopioinnista
Mitä varmuuskopiointiprosessi
tarkoittaa?
Varmuuskopiointiprosessi tarkoittaa sitä,
että sisäiseen tallennusvälineeseen
tallennetuista tiedoista luodaan
varmuuskopio, joka tallennetaan johonkin
toiseen sijaintiin.
Miksi tiedot täytyy
varmuuskopioida?
Tietokoneessa tapahtuvat odottamattomat
virheet tai muut tilanteet sekä
tietokonevirukset voivat aiheuttaa tietojen,
kuten asiakirjojen tai kuvien, katoamista
sisäisestä tallennusvälineestä. Kadonneiden
tietojen palauttamiseen tarvitaan niiden
varmuuskopio.
Tietojen säännöllinen varmuuskopiointi on
erittäin suositeltavaa.
18
Palautusvälineiden luonti
Voit vahvistaa tarvittavien levyjen määrän ja
palautusvälineiden luomiseen käytettävän
tallennusvälineen tyypin seuraavassa
vaiheessa 6.
Palautusvälineinä ei voi käyttää Blu-ray
Disc™ -tallennusvälinettä eikä DVD-RAM-,
CD-R- tai CD-RW-levyjä.
1 Muodosta Internet-yhteys tietokoneella ja
lataa ja asenna uusimmat päivitykset
VAIO Update -ohjelmalla.
2 Jos tietokoneessa ei ole
sisäänrakennettua optista levyasemaa,
kytke ulkoinen optinen levyasema
(ei sisälly toimitukseen) tietokoneeseen
ja virtalähteeseen.
3 Valitse Käynnistä
, Kaikki ohjelmat,
VAIO Care ja VAIO Care.
Jos näkyviin tulee Käyttäjätilien
valvonta -ikkuna, valitse Kyllä.
Jos olet kirjautunut tietokoneeseen
tavallisena käyttäjänä, järjestelmä voi
pyytää sinua syöttämään
järjestelmänvalvojan nimen ja salasanan.
4 Valitse Recovery & restore
(Palauttaminen), Recovery (Palautus) ja
Create Recovery Media (Lue
palautusväline).
5 Lue näyttöön tulevat ohjeet huolellisesti ja
napsauta sitten Seuraava-painiketta.
6 Aseta käytettävä tallennusväline
tietokoneeseen.
7 Noudata näytön ohjeita.
FI
Saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin
toiminnon tila tulee näkyviin.
Älä paina palautusvälineen luomisen aikana
levyaseman poistopainiketta, jotta
palautusvälineen luonti ei häiriydy.
Säilytä palautusvälineet turvallisessa
paikassa.
Palautusvälineiden luontia koskevia
huomautuksia
❑ Palautusvälineet toimivat vain siinä
tietokoneessa, jossa ne on luotu.
❑ Tietokoneen palauttaminen
palautusalueen avulla ei ehkä onnistu
seuraavissa tilanteissa:
❑ Olet tehnyt muutoksia
palautusalueeseen tietojen
muokkaamiseen tarkoitetulla
ohjelmalla.
❑ Olet asentanut muun kuin
tietokoneeseen esiasennetun
käyttöjärjestelmän.
❑ Olet alustanut sisäisen
tallennusvälineen ilman VAIO Care
Rescue (VAIO Care -palautus)
-ohjelmaa.
❑ Älä koske levyjen pintoihin äläkä likaa niitä.
Pinnalla olevat sormenjäljet ja pöly
saattavat aiheuttaa luku-/kirjoitusvirheitä.
19
Tietokonejärjestelmän palauttaminen
Voit palauttaa tietokoneen alkuperäisiin tehdasasetuksiin noudattamalla jonkin alla olevan
palautusmenetelmän ohjeita.
Tietokoneen palauttaminen poistaa kaikki sisäisen tallennusvälineen tiedot.
Palauttaminen
palautusalueelta
ASSIST-painikkeella varustetuissa
malleissa
1 Käynnistä VAIO Care Rescue (VAIO
Care -palautus) painamalla ASSISTpainiketta, kun tietokoneen virta on
katkaistuna.
2 Valitse Start recovery wizard (Käynnistä
ohjattu palautustoiminto).
Voit suorittaa mukautetun palautuksen
valitsemalla Tools (Työkalut) Start
recovery wizard (Käynnistä ohjattu
palautustoiminto) -valinnan sijaan ja
valitsemalla Start advanced recovery
wizard (Käynnistä ohjattu
lisäpalautustoiminto).
3 Noudata näytön ohjeita.
20
Malleissa, joissa ei ole ASSISTpainiketta
1 Käynnistä tietokone ja paina F10näppäintä useita kertoja, ennen kuin
VAIO-logo häviää näytöstä.
Jos näyttöön tulee Edit Boot Options
(Muokkaa käynnistysasetuksia) -ikkuna,
paina Enter-näppäintä.
2 Valitse Start recovery wizard (Käynnistä
ohjattu palautustoiminto).
Voit suorittaa mukautetun palautuksen
valitsemalla Tools (Työkalut) Start
recovery wizard (Käynnistä ohjattu
palautustoiminto) -valinnan sijaan ja
valitsemalla Start advanced recovery
wizard (Käynnistä ohjattu
lisäpalautustoiminto).
3 Noudata näytön ohjeita.
Palauttaminen
palautusvälineeltä
1 Jos tietokoneessa ei ole
sisäänrakennettua optista levyasemaa,
kytke ulkoinen optinen levyasema
(ei sisälly toimitukseen) tietokoneeseen
ja virtalähteeseen.
2 Aseta palautusväline optiseen
levyasemaan, kun tietokone on
normaalitilassa. Sammuta tietokone ja
käynnistä se sitten uudelleen.
3 Jos käytät ulkoista optista levyasemaa,
paina F11-näppäintä useita kertoja,
ennen kuin VAIO-logo häviää näytöstä.
Näyttöön tulee Windowsin
käynnistyksen hallintaohjelma.
4 Valitse Start VAIO Care Rescue
(Käynnistä VAIO Care -palautus)
painamalla M- tai m-näppäintä ja paina
sitten Enter-näppäintä.
5 Valitse Start recovery wizard (Käynnistä
ohjattu palautustoiminto).
Voit suorittaa mukautetun palautuksen
valitsemalla Tools (Työkalut) Start
recovery wizard (Käynnistä ohjattu
palautustoiminto) -valinnan sijaan ja
valitsemalla Start advanced recovery
wizard (Käynnistä ohjattu
lisäpalautustoiminto).
6 Noudata näytön ohjeita.
Palauttamista koskevia tärkeitä
huomautuksia
❑ Tietokoneen palauttaminen poistaa kaikki
tiedot sisäisestä tallennusvälineestä ja
palauttaa aseman kaikki asetukset
alkuperäisiin tehdasasetuksiin. Varmista,
että olet varmuuskopioinut tärkeät tiedot.
❑ Irrota ennen tietokoneen palauttamista
tietokoneesta kaikki siihen kytketyt
oheislaitteet virtajohtoa tai verkkolaitetta
lukuun ottamatta.
❑ Palauta sekä järjestelmä että sovellukset.
Jos sovelluksia ei palauteta, tietokone voi
muuttua epävakaaksi.
❑ Jos olet unohtanut salasanasi etkä voi
käynnistää palautusprosessia, ota yhteys
valtuutettuun Sonyn tukipalveluun, joka
voi nollata salasanan. Tällöin peritään
vaihtomaksu.
FI
Ohjelmistoa koskevia huomautuksia
❑ Tietokoneen palauttamalla voi palauttaa
vain esiasennetut ohjelmat. Sillä ei voi
palauttaa ohjelmistoja, jotka käyttäjä on
itse asentanut, tai tietoja, jotka käyttäjä
on luonut tietokoneen ostamisen jälkeen.
Lisäksi käyttäjä ei voi palauttaa pelkkää
Windows-käyttöjärjestelmää.
❑ Joissakin esiasennetuissa ohjelmistoissa
voi valita asetuksen, jonka mukaan
sovellus poistaa tai asentaa itsensä.
Ohjelmisto ei ehkä kuitenkaan toimi
oikein tietokoneessa, jos tällaisia
asetuksia käytetään.
❑ Osioiden kokojen muuttamiseen
tarkoitetun ohjelmiston asentaminen
saattaa estää palauttamisen tai
palautusvälineen luomisen.
21
Tietojen varmuuskopiointi ja
palauttaminen
Tietojen varmuuskopiointi
ja palauttaminen, kun
Windows käynnistyy
Tietojen varmuuskopiointi
ja palauttaminen, kun
Windows ei käynnisty
Jos voit käynnistää Windowsin,
varmuuskopioi ja palauta tiedot Windowsin
toiminnolla.
Voit käyttää toimintoja valitsemalla
Käynnistä, Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja
suojaus ja Varmuuskopioi ja palauta.
Jos et voi käynnistää Windowsia,
varmuuskopioi tiedot VAIO Care Rescue
(VAIO Care -palautus) -ohjelmalla.
Voit palauttaa VAIO Care Rescue (VAIO
Care -palautus) -ohjelmalla varmuuskopioidut
VAIO Data Restore Tool (VAIOtiedonpalautustyökalu) -ohjelmalla.
Rescue Data (Varmuuskopioi tiedot)
-ohjelman käyttöä koskevia
huomautuksia
❑ Käsittele palautettuja tiedostoja aina
huolellisesti luvattoman käytön
estämiseksi.
❑ Poista Windowsin kiintolevyn
salaustoiminto käytöstä ennen Rescue
Data (Varmuuskopioi tiedot) -ohjelman
käyttöä, jotta voit varmuuskopioida ja
palauttaa tiedot. Luvattomat käyttäjät
pystyvät kuitenkin palautusvälineiden ja
tämän ohjelmiston avulla käyttämään
helposti palautettuja tiedostoja, joita ei ole
salattu sisäisessä tallennusvälineessä.
Siksi ohjelmiston käyttämisen jälkeen on
varmistettava, että käynnistyssalasana
tai kiintolevyn salasana määritetään, että
Windowsin kiintolevyaseman
salaustoiminto otetaan käyttöön ja että
tallennusvälineitä säilytetään suojatussa
paikassa, jotta palautustiedostot ovat
turvassa luvattomalta käytöltä.
❑ Rescue Data (Varmuuskopioi tiedot)
-ohjelman käyttö ei takaa sitä, että kaikki
sisäisessä tallennusvälineessä olevat
tiedot varmuuskopioituvat.
Sony ei vastaa tietojen häviämisestä
varmuuskopiointiprosessin yhteydessä.
❑ Kun käytät tätä ohjelmaa, kytke tietokone
verkkovirtaan virtajohdon tai verkkolaitteen
avulla.
22
Tietojen palauttaminen
1 Noudata kohdassa "Palauttaminen
palautusalueelta" sivulla 20 olevan
vaiheen 1 ohjeita ja käynnistä VAIO Care
Rescue (VAIO Care -palautus).
2 Valitse Tools (Työkalut) ja Rescue Data
(Varmuuskopioi tiedot).
3 Noudata näytön ohjeita.
Varmuuskopioitavien tietojen
tallennuspaikaksi kannattaa valita ulkoinen
kiintolevyasema, jos valittuna on vaihtoehto
Custom rescue (Mukautettu
varmuuskopiointi).
Älä irrota ulkoista kiintolevyä tai optista
levyasemaa varmuuskopioinnin aikana.
Valitun tallennuspaikan mukaan
varmuuskopioidut tiedostot saatetaan jakaa
kahteen tai useampaan tiedostoon ja
tallentaa varmuuskopiointia varten valittuun
kohteeseen tai uudelleen nimettyyn
kohteeseen. Palauta varmuuskopioidut
tiedostot VAIO Data Restore Tool
(VAIO-tiedonpalautustyökalu) -ohjelmalla.
Käytä varmuuskopioitavien tiedostojen
tallentamiseen ulkoista kiintolevyä tai optista
levyasemaa, joka tukee i.LINK- tai
USB-yhteyksiä. Jos käytössä on ulkoinen
levyasema tai optinen levyasema, joka ei tue
i.LINK- tai USB-yhteyksiä, sinun on
asennettava ohjainohjelmisto.
Tietojen palauttaminen
VAIO Data Restore Tool
(VAIO-tiedonpalautustyökalu)
-ohjelmalla
FI
1 Valitse Käynnistä, Kaikki ohjelmat ja
VAIO Data Restore Tool
(VAIO-tiedonpalautustyökalu).
Näyttöön tulee VAIO Data Restore Tool
(VAIO-tiedonpalautustyökalu) -ikkuna.
2 Valitse Seuraava.
Jos näkyviin tulee Käyttäjätilien
valvonta -ikkuna, valitse Kyllä.
Jos olet kirjautunut tietokoneeseen
tavallisena käyttäjänä, järjestelmä voi pyytää
sinua syöttämään järjestelmänvalvojan nimen
ja salasanan.
Lisätietoja ohjelman käytöstä on ohjelman
ohjetiedostossa.
Siirrä palautetut tiedostot tarvittaessa niiden
alkuperäiseen sijaintiin.
23
Tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen
Tietokoneen asetusten
palauttaminen
palautuspisteen avulla
Palautuspisteen avulla voit palauttaa
tietokonejärjestelmän tiedostot edelliseen
tilaan, jossa ne olivat palautuspisteen luonnin
aikana. Yleensä palautuspiste luodaan
automaattisesti esimerkiksi silloin, kun
tietokoneeseen asennetaan ohjainohjelmisto.
Palautuspiste kannattaa kuitenkin luoda
manuaalisesti Ohjauspaneelissa ennen
ohjelmien tai ohjainohjelmistojen asentamista
tietokoneeseen.
Järjestelmätiedostojen
palauttaminen palautuspisteen
avulla, kun Windows ei käynnisty
1 Tee kohdan "Palauttaminen
palautusvälineeltä" sivulla 21 vaiheiden
1–3 toimet.
2 Valitse Windowsin palautusympäristö
-vaihtoehto painamalla M- tai m-näppäintä
ja paina sitten Enter-näppäintä.
3 Valitse haluamasi näppäimistön asettelu
ja valitse Seuraava.
Jos oikeaa näppäimistön asettelua ei ole
valittu, et ehkä voi kirjoittaa salasanaa
oikein.
4 Valitse käyttöjärjestelmä ja valitse
Seuraava.
Jos olet tehnyt tiedostoihin muutoksia
sen jälkeen, kun varmuuskopioit ne
Windowsin varmuuskopiointitoiminnolla,
varmuuskopioi tiedostot Rescue Data
(Varmuuskopioi tiedot) -ohjelmalla.
24
5 Valitse System Restore (Järjestelmän
palauttaminen).
System Restore (Järjestelmän
palauttaminen) -ikkuna tulee näkyviin.
6 Valitse Recovery (Palautus)-ikkunasta
Avaa Järjestelmän palauttaminen.
7 Jos System Restore (Järjestelmän
palauttaminen) -ikkunassa näkyy Valitse
toinen palautuspiste -asetus, valitse se,
ja valitse sitten Seuraava. Jos asetus ei
ole näkyvissä, valitse Seuraava.
8 Valitse haluamasi palautuspiste ja valitse
Seuraava.
9 Vahvista palautuspiste valitsemalla
Valmis.
Käynnistä tietokone uudelleen, jos
järjestelmä pyytää sitä.
Vianmääritys
Jos tietokoneen käytössä ilmenee ongelmia
Kokeile näitä ehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden valtuutettuun Sonyn tukipalveluun tai
suoraan paikalliseen Sony-jälleenmyyjään.
FI
• Lue tässä osiossa tai käytönaikaisessa Käyttöoppaassa olevat vianmääritystiedot.
• Käynnistä VAIO Care ja tee tarvittavat toimet.
• Käy VAIO-tukisivustossa.
25
Vianmääritys
Palautusongelmat
Palauttaminen palautusalueelta ei
onnistu
Palautuksen viimeisteleminen ei
onnistu
Palauta tietokone palautusvälineeltä, jos
olet muokannut palautusaluetta ohjelmistolla,
asentanut jonkin toisen käyttöjärjestelmän
esiasennetun tilalle tai alustanut sisäisen
tallennusvälineen ilman VAIO Care Rescue
(VAIO Care -palautus) -ohjelmaa.
❑ Irrota kaikki tarpeettomat ulkoiset laitteet
tietokoneesta.
❑ Kokeile alla olevia ehdotuksia:
1 Jos yrität palauttaa tietokonetta
palautusvälineiltä, tarkista, etteivät
välineet ole likaisia tai vioittuneita. Jos
välineet eivät ole puhtaita, puhdista ne
ja yritä palauttaa tietokone uudelleen.
2 Palauta tietokone palautusalueelta tai
palautusvälineeltä.
3 Jos ongelma toistuu, lisätietoja on
VAIO-tukisivustossa.
Palautusvälineiden luominen ei
onnistu
❑ Kokeile alla olevia ehdotuksia:
1 Sammuta tietokone ja käynnistä se
uudelleen. Yritä sitten luoda
palautusvälineet uudelleen.
2 Lataa ja asenna uusimmat päivitykset
VAIO Update -ohjelmalla.
❑ Kokeile muita luotettavia levyjä.
26
Yleiset ongelmat
Tietokone ei käynnisty
❑ Varmista, että tietokone on liitetty kunnolla
virtalähteeseen ja käynnistetty ja että
virran merkkivalo palaa.
❑ Varmista, että akku on asennettu oikein ja
ladattu.
❑ Irrota kaikki kytketyt USB-laitteet ja
käynnistä tietokone uudelleen.
❑ Irrota kaikki mahdolliset laitteen
ostamisen jälkeen asennetut lisämoduulit
ja käynnistä sitten tietokone uudelleen.
❑ Jos tietokone on kytketty jatkojohtoon tai
UPS-laitteeseen, varmista, että jatkojohto
tai UPS on liitetty virtalähteeseen ja
kytketty päälle.
❑ Irrota virtajohto tai verkkolaite sekä akku.
Odota 3–5 minuuttia. Aseta akku sitten
uudelleen paikalleen, liitä virtajohto tai
verkkolaite tietokoneeseen ja käynnistä
tietokone.
❑ Kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa
toimintahäiriön. Mikäli näin tapahtuu,
älä käytä tietokonetta ainakaan tuntiin.
❑ Varmista, että käytät laitteen mukana
toimitettua Sonyn virtajohtoa tai
verkkolaitetta.
Vihreä virran merkkivalo syttyy,
mutta näytössä ei näy mitään
FI
❑ Sulje sovellusikkuna painamalla Alt+F4näppäimiä useita kertoja. On saattanut
tapahtua sovellusvirhe.
❑ Paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä,
napsauta Sammuta
-painikkeen
vieressä olevaa nuolta
ja valitse
Käynnistä uudelleen.
❑ Paina virtapainiketta tai siirrä ja pidä
virtakytkintä yli neljän sekunnin ajan, jotta
tietokone sammuu. Irrota virtajohto tai
verkkolaite ja odota noin viisi minuuttia.
Liitä sitten virtajohto tai verkkolaite
tietokoneeseen ja käynnistä tietokone
uudelleen.
Tietokoneen virran katkaiseminen
Ctrl+Alt+Delete-näppäimillä tai
virtakytkimellä saattaa aiheuttaa
tallentamattomien tietojen menetyksen.
❑ Jos käytät ulkoista näyttöä, varmista, että
se on liitetty virtalähteeseen ja virta on
kytketty.
27
Vianmääritys
Latauksen merkkivalo vilkkuu
nopeasti ja tietokone ei käynnisty
❑ Tämä voi johtua siitä, että akkua ei ole
asennettu oikein. Sammuta tietokone ja
irrota akku. Asenna sitten akku
tietokoneeseen uudelleen.
Lisätietoja on käytönaikaisessa
Käyttöoppaassa.
❑ Jos ongelma toistuu, asennettu akku ei
ole yhteensopiva. Irrota akku ja ota yhteys
valtuutettuun Sonyn tukipalveluun.
Voit paikantaa lähimmän tukipalvelun tai
-keskuksen katsomalla lisätietoja
käytönaikaisesta Käyttöoppaasta.
Näyttöön tulee ilmoitus, että akku
ei ole yhteensopiva tai että se on
asennettu tietokoneeseen väärin,
ja tietokone siirtyy horrostilaan
Katso vastaukset kohdasta "Latauksen
merkkivalo vilkkuu nopeasti ja tietokone ei
käynnisty".
28
Windows ei hyväksy salasanaa ja
näyttöön tulee Enter Onetime
Password -sanoma
Jos syötät väärän salasanan kolmesti
peräkkäin, näyttöön tulee Enter Onetime
Password -sanoma, eikä Windows
käynnisty. Pidä virtapainiketta painettuna tai
siirrä ja pidä virtakytkintä yli neljän sekunnin
ajan niin, että virran merkkivalo sammuu.
Odota 10–15 sekuntia, käynnistä tietokone
uudelleen ja kirjoita oikea salasana.
Kirjainkoko on merkitsevä salasanassa,
joten tarkista kirjainkoko, ennen kuin syötät
salasanan.
Käynnistyssalasana on unohtunut
Jos olet unohtanut käynnistyssalasanasi,
ota yhteys valtuutettuun Sonyn tukipalveluun.
Tällöin peritään vaihtomaksu.
Introduktion
Om genoprettelse
Hvilken software skal jeg bruge til
at genoprette computeren?
Hvad er genoprettelse?
Brug følgende software. Du kan starte
softwaren ved hjælp af nogle enkle
handlinger.
Genoprettelse er en proces, hvor
computerens standardindstillinger
gendannes.
Du kan genoprette computeren på to måder:
Fra genoprettelsesmedierne (Recovery
Media) eller fra genoprettelsesområdet.
Hvornår skal jeg udføre en
genoprettelse?
❑ Hvis computeren er blevet ustabil
❑ Hvis computeren er blevet inficeret med
en computervirus
❑ Hvis der er problemer med computeren,
som ikke kan løses ved hjælp af fejlfinding
❑ Hvis du har formateret drev C ved en
fejltagelse
VAIO Care
❑ Oprettelse af genoprettelsesmedier
❑ Kontrol af computerens hardware
DK
VAIO Care Rescue (VAIO Care-redning)
❑ Sikkerhedskopiering (redning) af dine data
❑ Genoprettelse af computeren
❑ Sletning af alle data på den indbyggede
lagerenhed
Yderligere oplysninger om, hvordan du
bruger softwaren, finder du i den Hjælp-fil,
der fulgte med VAIO Care og VAIO Care
Rescue (VAIO Care-redning).
Hvad er et genoprettelsesområde?
Et genoprettelsesområde på den indbyggede
lagerenhed indeholder data, der skal bruges
til system- og programgenoprettelse. Det er
normalt ikke muligt at ændre eller slette data
i dette område. Du kan imidlertid ændre eller
slette dataene med programmer, der er
beregnet til at redigere oplysningerne i dette
område. Disse programmer skal købes
separat.
Hvorfor skal jeg oprette
genoprettelsesmedier?
Genoprettelsesmedier bruges til at
gendanne computerens
standardindstillinger (fabriksindstillinger).
Hvis Windows ikke startes, og du har slettet
genoprettelsesområdet, skal du bruge
genoprettelsesmedierne til at udføre en
genoprettelse. Opret
genoprettelsesmedierne, så snart
computeren er klar til brug.
29
Introduktion
Om sikkerhedskopiering
Hvad er sikkerhedskopiering?
En sikkerhedskopiering er en proces,
hvor der oprettes en kopi af dataene på den
indbyggede lagerenhed, som gemmes på
en anden placering.
Hvorfor skal jeg
sikkerhedskopiere mine data?
Uventede hændelser eller computervirus
kan medføre, at du mister data, der er gemt
på den indbyggede lagerenhed, f.eks
dokumenter eller billeder. Du skal bruge en
sikkerhedskopi af de mistede data for at
kunne gendanne dem.
Det anbefales på det kraftigste, at du
sikkerhedskopierer dine data regelmæssigt.
30
Oprettelse af genoprettelsesmedier
Du kan se, hvor mange diske og hvilke typer
medier du skal bruge til at oprette
genoprettelsesmedierne, i trin 6 nedenfor.
Du kan ikke bruge Blu-ray Disc™-medier
og diske af typen dvd-ram, cd-r og cd-rw
som genoprettelsesmedier.
1 Opret forbindelse fra computeren til
internettet, og hent og installer de seneste
opdateringer ved hjælp af VAIO Update.
2 Hvis din computer ikke har et indbygget
optisk diskdrev, skal du slutte et eksternt
optisk diskdrev (medfølger ikke) til
computeren og til elnettet.
3 Klik på Start
, Alle programmer,
VAIO Care og VAIO Care.
Hvis vinduet Kontrol af brugerkonti
vises, skal du klikke på Ja.
4
5
6
7
Hvis du er logget på computeren som
standardbruger, bliver du muligvis bedt
om at angive et administratornavn og en
adgangskode.
Klik på Recovery & restore
(Genoprettelse og gendannelse),
Recovery (Genoprettelse) og Create
Recovery Media (Opret
genoprettelsesmedier).
Læs vejledningen på skærmen grundigt,
og klik derefter på Næste.
Indsæt det medie, der skal bruges.
Følg vejledningen på skærmen.
Det kan tage lidt tid at få vist den aktuelle
status for processen.
Tryk ikke på den knap, der bruges til at skubbe
drevet ud, mens genoprettelsesmediet
oprettes. Hvis du gør det, kan processen
blive afbrudt.
Opbevar genoprettelsesmedierne et sikkert
sted.
DK
Om oprettelse af
genoprettelsesmedier
❑ Genoprettelsesmedierne kan kun benyttes
på den computer, hvor de er oprettet.
❑ Du kan muligvis ikke genoprette
computeren fra genoprettelsesområdet i
følgende tilfælde:
❑ Du har ændret genoprettelsesområdet
ved hjælp af software til dataredigering.
❑ Du har installeret et andet
operativsystem end det
forudinstallerede operativsystem på
computeren.
❑ Du har formateret den indbyggede
lagerenhed uden at bruge VAIO Care
Rescue (VAIO Care-redning).
❑ Pas på, at du ikke kommer til at røre eller
tilsmudse diskene. Fingeraftryk og støv
på overfladen kan medføre læse-/skrivefejl.
31
Genoprettelse af computeren
Benyt en af genoprettelsesmetoderne nedenfor til at gendanne computerens
standardindstillinger.
Når computeren genoprettes, bliver alle de data, der er gemt på den indbyggede lagerenhed,
slettet.
Sådan genopretter du fra
genoprettelsesområdet
Sådan genopretter du fra
genoprettelsesmedier
På modeller med ASSIST-tasten
1 Hvis din computer ikke har et indbygget
optisk diskdrev, skal du slutte et eksternt
optisk diskdrev (medfølger ikke) til
computeren og til elnettet.
2 Indsæt et genoprettelsesmedie i det
optiske diskdrev, mens computeren er i
normal tilstand, sluk computeren, og tænd
den derefter igen.
3 Hvis du bruger det eksterne optiske
diskdrev, skal du trykke på tasten F11
flere gange, inden VAIO-logoet forsvinder.
Windows Boot Manager vises.
4 Tryk på tasten M eller m for at vælge
Start VAIO Care Rescue (Start VAIO
Care-redning), og tryk på tasten Enter.
5 Vælg Start recovery wizard (Start
genoprettelsesguide).
1 Tryk på ASSIST-tasten, når computeren
er slukket, for at starte VAIO Care Rescue
(VAIO Care-redning).
2 Klik på Start recovery wizard (Start
genoprettelsesguide).
Hvis du vil udføre en brugerdefineret
genoprettelse, skal du vælge Tools
(Værktøjer) i stedet for Start recovery
wizard (Start genoprettelsesguide) og
derefter klikke på Start advanced
recovery wizard (Start avanceret
genoprettelsesguide).
3 Følg vejledningen på skærmen.
På modeller uden ASSIST-tasten
1 Tænd computeren, og tryk på tasten F10
flere gange, inden VAIO-logoet vises.
Hvis vinduet Edit Boot Options (Rediger
startindstillinger) vises, skal du trykke på
tasten Enter.
2 Vælg Start recovery wizard (Start
genoprettelsesguide).
Hvis du vil udføre en brugerdefineret
genoprettelse, skal du vælge Tools
(Værktøjer) i stedet for Start recovery
wizard (Start genoprettelsesguide) og
derefter klikke på Start advanced
recovery wizard (Start avanceret
genoprettelsesguide).
3 Følg vejledningen på skærmen.
32
Hvis du vil udføre en brugerdefineret
genoprettelse, skal du vælge Tools
(Værktøjer) i stedet for Start recovery
wizard (Start genoprettelsesguide) og
derefter klikke på Start advanced
recovery wizard (Start avanceret
genoprettelsesguide).
6 Følg vejledningen på skærmen.
Vigtige bemærkninger om
genoprettelse
❑ Når du genopretter computeren, slettes
alle data på den indbyggede lagerenhed,
og computerens standardindstillinger
gendannes. Kontroller derfor, at du har en
sikkerhedskopi af dine vigtige data.
❑ Fjern alle eksterne enheder fra
computeren, bortset fra strømledningen
eller vekselstrømsadapteren, inden du
genopretter computeren.
❑ Udføre både en systemgenoprettelse og
en programgenoprettelse. Computeren
kan blive ustabil, hvis du ikke udfører
programgenoprettelsen.
❑ Hvis du har glemt adgangskoden og ikke
kan starte genoprettelsen, skal du kontakte
et autoriseret Sony-service-/supportcenter
for at få adgangskoden nulstillet. Du vil
blive opkrævet et gebyr for denne ydelse.
Om software
❑ Når computeren genoprettes, bliver kun
den forudinstallerede software gendannet.
Den software, du selv har installeret, og de
data, du har oprettet efter købet, kan ikke
gendannes. Vær desuden opmærksom
på, at det ikke er muligt at gendanne
Windows-operativsystemet alene.
❑ Nogle af de forudinstallerede programmer
har funktioner, der gør det muligt for
programmerne at fjerne eller installere sig
selv. Hvis disse funktioner anvendes, er det
ikke sikkert, at softwaren på computeren
vil fungere korrekt.
❑ Hvis der installeres software, som ændrer
størrelsen af partitioner, kan du muligvis
ikke udføre en genoprettelse eller oprette
genoprettelsesmedier.
DK
33
Sikkerhedskopiering og gendannelse
af data
Sådan sikkerhedskopierer
og gendanner du data, når
Windows kan startes
Sådan sikkerhedskopierer
og gendanner du data, når
Windows ikke kan startes
Hvis du kan starte Windows, skal du
sikkerhedskopiere og gendanne dine data
ved hjælp af Windows-funktionen.
Du åbner denne funktion ved at klikke på
Start, Kontrolpanel, System og sikkerhed
og Sikkerhedskopiering og gendannelse.
Hvis du ikke kan starte Windows, skal du
sikkerhedskopiere dine data ved hjælp af
VAIO Care Rescue (VAIO Care-redning).
Du kan gendanne de filer, du har
sikkerhedskopieret med VAIO Care Rescue
(VAIO Care-redning), ved hjælp af VAIO
Data Restore Tool (VAIO-værktøj til
datagendannelse).
Om brugen af programmet Rescue
Data (Red data)
❑ De sikkerhedskopierede filer skal
håndteres med forsigtighed for at beskytte
dem mod uautoriseret adgang.
❑ Deaktiver Windows-funktionen til
harddiskkryptering, inden du bruger
programmet Rescue Data (Red data) til
at sikkerhedskopiere og gendanne dine
data. Uautoriserede brugere kan nemt få
adgang til de sikkerhedskopierede filer,
der ikke er krypteret, på den indbyggede
lagerenhed ved hjælp af
genoprettelsesmedierne og dette
program. Derfor skal du indstille start- eller
harddiskadgangskoden og aktivere
Windows-funktionen til harddiskkryptering,
når du har brugt programmet. Sørg
desuden for, at genoprettelsesmedierne
opbevares et sikkert sted, så de
sikkerhedskopierede filer er beskyttet mod
uautoriseret adgang.
❑ Der er ingen garanti for, at alle data på
harddisken bliver sikkerhedskopieret, når
du anvender programmet Rescue Data
(Red data).
Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle
tab af data, der opstår i forbindelse med
sikkerhedskopieringen.
34
❑ Computeren skal være koblet på elnettet
ved hjælp af strømledningen eller
vekselstrømsadapteren, mens du bruger
programmet.
Sådan redder du dine data
1 Følg trin 1 i "Sådan genopretter du fra
genoprettelsesområdet" på side 32, og
start VAIO Care Rescue (VAIO Careredning).
2 Klik på Tools (Værktøjer) og Rescue Data
(Red data).
3 Følg vejledningen på skærmen.
Det anbefales, at du gemmer de
sikkerhedskopierede filer på en ekstern
harddisk, hvis du vælger indstillingen Custom
rescue (Brugerdefineret redning).
Sådan gendanner du data med
VAIO Data Restore Tool (VAIOværktøj til datagendannelse)
1 Klik på Start, Alle programmer og VAIO
Data Restore Tool (VAIO-værktøj til
datagendannelse).
Vinduet VAIO Data Restore Tool
(VAIO-værktøj til datagendannelse) vises.
2 Klik på Næste.
Hvis vinduet Kontrol af brugerkonti vises,
skal du klikke på Ja.
Hvis du er logget på computeren som
standardbruger, bliver du muligvis bedt om
at angive et administratornavn og en
adgangskode.
Du kan få hjælp til at bruge softwaren i den
Hjælp-funktion, der findes i softwaren.
Flyt om nødvendigt de gendannede filer til
den oprindelige placering.
DK
Du må ikke fjerne den eksterne harddisk eller
det optiske diskdrev fra computeren under
sikkerhedskopieringen.
De sikkerhedskopierede filer kan deles på to
eller flere filer og gemmes i en mappe, eller
de kan omdøbes, afhængigt af hvilken
placering du har valgt. Brug VAIO Data
Restore Tool (VAIO-værktøj til
datagendannelse) til at gendanne de
sikkerhedskopierede filer.
Brug en ekstern harddisk eller et optisk
diskdrev, der understøtter i.LINK- eller
USB-forbindelser, til at gemme
sikkerhedskopierede filer. Hvis den eksterne
harddisk eller det optiske diskdrev ikke
understøtter en i.LINK- eller en
USB-forbindelse, skal du installere en
softwaredriver.
35
Sikkerhedskopiering og gendannelse af data
Gendannelse af
data ved hjælp af et
gendannelsespunkt
Et gendannelsespunkt giver mulighed for at
gendanne computerens systemfiler i den
tilstand, de var i, da gendannelsespunktet
blev oprettet. Et gendannelsespunkt oprettes
som regel automatisk, f.eks. når du installerer
en softwaredriver. Det anbefales imidlertid,
at du opretter gendannelsespunktet manuelt
via Kontrolpanel, inden du installerer
software eller softwaredrivere på computeren.
Sådan gendanner du
systemfilerne ved hjælp af
gendannelsespunktet, når
Windows ikke kan startes
1 Følg trin 1 til 3 i "Sådan genopretter du fra
genoprettelsesmedier" på side 32.
2 Tryk på tasten M eller m for at vælge
Windows RE, og tryk på tasten Enter.
3 Vælg et tastaturlayout, og klik på Næste.
Hvis du ikke har valgt det rigtige
tastaturlayout, kan du muligvis ikke angive
adgangskoden korrekt.
4 Vælg dit operativsystem, og klik på Næste.
Sikkerhedskopier filerne med Rescue
Data (Red data), hvis du har ændret
filerne, efter du sikkerhedskopierede dem
ved hjælp af
sikkerhedskopieringsfunktionen i
Windows.
36
5 Klik på System Restore
(Systemgendannelse).
Vinduet System Restore
(Systemgendannelse) vises.
6 Klik på Åbn Systemgendannelse i
vinduet Recovery (Genoprettelse).
7 Hvis indstillingen Vælg et andet
gendannelsespunkt vises i vinduet
System Restore (Systemgendannelse),
skal du markere den og klikke på Næste.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du klikke på
Næste.
8 Vælg et gendannelsespunkt, og klik på
Næste.
9 Klik på Udfør for at bekræfte valget af
gendannelsespunktet.
Genstart computeren, hvis du bliver bedt
om det.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer med computeren
Prøv disse forslag, inden du kontakter et autoriseret Sony-service-/supportcenter eller din lokale
Sony-forhandler.
• Læs fejlfindingsoplysningerne i dette afsnit eller i den skærmbaserede Brugervejledning.
• Start VAIO Care, og udfør de nødvendige handlinger.
• Gå ind på VAIO-webstedet med support.
DK
37
Fejlfinding
Gendannelsesproblemer
Jeg kan ikke genoprette fra
genoprettelsesområdet
Jeg kan ikke fuldføre
genoprettelsesprocessen
Genopret computeren fra
genoprettelsesmedierne, hvis du
har brugt software til at redigere
genoprettelsesområdet, har installeret et
andet operativsystem end det
forudinstallerede operativsystem eller har
formateret den indbyggede lagerenhed
uden at bruge VAIO Care Rescue (VAIO
Care-redning).
❑ Afbryd forbindelsen fra computeren til alle
eksterne enheder, som du ikke skal bruge.
❑ Prøv forslagene nedenfor:
1 Hvis du prøver at gendanne computeren
fra genoprettelsesmedierne, skal du
kontrollere medierne for snavs eller
skader. Hvis medierne ikke er rene,
skal du rengøre dem og prøve at
genoprette computeren igen.
2 Genopret computeren fra
genoprettelsesområdet eller ved
hjælp af genoprettelsesmedierne.
3 Hvis problemet fortsætter, skal du gå
ind på VAIO-webstedet med support for
at få yderligere hjælp.
Jeg kan ikke oprette
genoprettelsesmedier
❑ Prøv forslagene nedenfor:
1 Sluk computeren, og tænd den igen.
Prøv derefter at oprette
genoprettelsesmedierne igen.
2 Hent og installer de seneste
opdateringer ved hjælp af VAIO Update.
❑ Prøv med nogle andre pålidelige diske.
38
Almindelige problemer
Min computer kan ikke starte
❑ Sørg for, at computeren er tændt og sluttet
korrekt til strømforsyningen.
Strømindikatoren skal lyse.
❑ Kontroller, at batteriet er indsat korrekt og
opladet.
❑ Afbryd forbindelsen til alle eventuelle
tilsluttede USB-drev, og genstart derefter
computeren.
❑ Fjern eventuelle ekstra
hukommelsesmoduler, som du har
installeret, efter du købte computeren,
og genstart derefter computeren.
❑ Hvis computeren er tilsluttet en stikdåse
med overspændingsbeskyttelse eller en
UPS-enhed, skal du kontrollere, at
stikdåsen eller UPS-enheden er sluttet til
strømforsyningen og tændt.
❑ Træk stikket til strømledningen eller
vekselstrømsadapteren ud, og fjern
batteriet.
Vent tre-fire minutter. Indsæt batteriet
igen, tilslut strømledningen eller
vekselstrømsadapteren, og tænd
computeren.
❑ Kondensdannelse kan medføre
funktionsfejl i computeren. Hvis det sker,
skal du undlade at bruge computeren i
mindst én time.
❑ Kontroller, at du bruger den medfølgende
strømledning eller vekselstrømsadapter
fra Sony.
Den grønne strømindikator
tændes, men skærmen er blank
❑ Tryk på tasterne Alt+F4 flere gange for at
lukke programvinduet. Der er muligvis
opstået en programfejl.
❑ Tryk samtidigt på tasterne
Ctrl+Alt+Delete, og klik på pilen ud for
knappen Luk computeren
DK
og på
Genstart.
❑ Hold tænd/sluk-tasten nede, eller skub og
hold tænd/sluk-knappen i mere end fire
sekunder for at lukke computeren. Fjern
strømledningen eller
vekselstrømsadapteren, og lad
computeren være i ca. fem minutter.
Tilslut derefter strømledningen eller
vekselstrømsadapteren, og tænd
computeren igen.
Hvis du slukker computeren ved hjælp af
tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller
tænd/sluk-knappen, kan du miste data,
der ikke er gemt.
❑ Hvis du bruger en ekstern skærm, skal du
kontrollere, at den er sluttet til
strømforsyningen og tændt.
39
Fejlfinding
Opladningsindikatoren blinker
hurtigt, og computeren startes
ikke
Windows accepterer ikke min
adgangskode, og meddelelsen
Enter Onetime Password vises
❑ Dette problem kan skyldes, at batteriet
ikke er indsat korrekt. For at løse problemet
skal du først slukke computeren og fjerne
batteriet. Indsæt derefter batteriet i
computeren igen.
Yderligere oplysninger finder du i den
skærmbaserede Brugervejledning.
❑ Hvis problemet fortsætter, er batteriet
ikke kompatibelt. Tag batteriet ud,
og kontakt et autoriseret
Sony-service-/supportcenter.
Du kan finde det nærmeste center eller
den nærmeste Sony-repræsentant i den
skærmbaserede Brugervejledning.
Hvis du angiver en forkert startadgangskode
tre gange i træk, vises meddelelsen Enter
Onetime Password, og Windows kan ikke
starte. Hold tænd/sluk-tasten nede, eller
skub og hold tænd/sluk-knappen i mere end
fire sekunder for at kontrollere, at
strømindikatoren slukkes. Vent i
10-15 sekunder. Genstart derefter
computeren, og skriv den korrekte
adgangskode. Der skelnes mellem store og
små bogstaver i adgangskoden, så kontroller,
om der er valgt store eller små bogstaver,
inden du skriver adgangskoden.
Der vises en meddelelse om, at
batteriet ikke er kompatibelt eller
ikke er indsat korrekt, og
computeren skifter til dvaletilstand
Se svarene til "Opladningsindikatoren blinker
hurtigt, og computeren startes ikke".
40
Jeg kan ikke huske
startadgangskoden
Hvis du har glemt startadgangskoden,
skal du kontakte et autoriseret
Sony-service-/supportcenter.
Du vil blive opkrævet et gebyr for denne
ydelse.
© 2010 Sony Corporation / Printed in Japan
4-191-963-11(1)
Download PDF

advertising