Sony | DCR-HC42E | Sony DCR-HC42E Käyttöohjeet

2-584-907-73 (1)
Digital Video Camera Recorder
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohjeet
FI
DCR-HC32E/HC33E/
HC39E/HC42E/HC43E
Printed in Japan
© 2005 Sony Corporation
Læs dette først
Inden du tager enheden i brug, skal du læse
denne brugervejledning grundigt og gemme
den til fremtidig brug.
ADVARSEL
For at undgå brand eller elektrisk
stød må apparatet ikke udsættes for
regn eller fugt.
Til brugerne i Europa
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de
specifikke frekvenser kan påvirke dette
digitale videokameras lyd og billede.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse
af kabler, som er kortere end 3 meter.
Bemærk!
Genstart programmet eller
afbryd forbindelsen, og tilslut
kommunikationskablet igen (USB
osv.), hvis statisk elektricitet eller
elektromagnetisk interferens bevirker, at
dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl).
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for
den Europæiske Union
og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres
på en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de
eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Tilgængeligt tilbehør: “Memory Stick Duo” og
fjernbetjening
Bemærkninger om brug
Din camcorder er udstyret med to
forskellige betjeningsvejledninger.
– "Betjeningsvejledning" (denne
vejledning)
– "First Step Guide (Introduktion)" til brug
sammen med den medfølgende software
(lagret på den medfølgende cd-rom)
Typer af optagemedier, som du kan
bruge sammen med camcorderen
• En DV-mini-kassette mærket
(DVmini-kassetter med Cassette Memory er
inkompatible) (s. 102).
• "Memory Stick Duo" mærket
,
(s. 103).
Brug af camcorderen
• Undgå at holde camcorderen i følgende
dele.
Søger
LCD-panel
Batteri
• Inden du slutter camcorderen til anden
enhed med et USB- eller i.LINK-kabel,
skal du kontrollere, at stikket vender
rigtigt. Hvis du tvinger stikket ind i
den forkerte retning, kan det beskadige
bøsningen, eller det kan medføre en
fejlfunktion af camcorderen.
Om menupunkterne, LCD-panelet,
søgeren og objektivet
• Et menupunkt, der er nedtonet er ikke
tilgængeligt under den aktuelle optagelse
eller afspilning.
• LCD-skærmen og søgeren er fremstillet
ved hjælp af en teknologi, der er
kendetegnet ved ekstrem høj præcision,
således at andelen af effektive pixler
udgør 99,99%. Der kan dog forekomme
små sorte og/eller lyse prikker (hvide,
røde, blå eller grønne), som konstant vises
på LCD-skærmen og i søgeren. Disse
prikker er almindeligt forekommende
under fremstillingsprocessen og påvirker
ikke optagelsen på nogen måde.
• Hvis LCD-skærmen, søgeren eller
objektivet udsættes for direkte sollys i
længere perioder, kan det resultere i, at
camcorderen ikke fungerer korrekt.
• Ret ikke camcorderen mod solen. Dette
kan medføre, at camcorderen ikke
fungerer korrekt. Tag i stedet billeder af
solen under svage lysforhold, f.eks. ved
skumringstid.
• Fjernsynsprogrammer, film, videobånd
og andet materiale kan være ophavsretligt
beskyttet. Uautoriseret optagelse af
sådant materiale kan være i strid med den
gældende ophavsretlige lovgivning.
Denne vejledning
• Billederne på LCD-skærmen og i
søgeren i denne vejledning er indfanget
med et digitalt stillbilledkamera til
illustrationsformål, og kan således være
forskellige fra det, du ser.
• Skærmdisplayene på hvert sprog anvendes
til at illustrere betjeningsprocedurerne.
Skift om nødvendigt skærmsprog, før du
bruger camcorderen (s. 14).
• Illustrationerne i denne vejledning er
baseret på modellen DCR-HC42E.
DK
Om Carl Zeiss-objektivet
Camcorderen er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, som er udviklet i samarbejde med
Carl Zeiss i Tyskland og Sony Corporation,
og frembringer overlegne billeder. Det er
kompatibelt med MTF*-målesystemet for
camcordere, og sikrer en kvalitet, der er
typisk for Carl Zeiss-objektiver.
* MTF står for Modulation Transfer Function.
Den numeriske værdi angiver den mængde lys,
der rammer motivet i objektivet.
Optagelse
• Inden du begynder at optage, skal du
kontrollere optagefunktionen for at
sikre dig, at billede og lyd optages uden
problemer.
• Der kan ikke kompenseres for indholdet
af en optagelse, selv hvis der ikke kan
foretages optagelse eller afspilning
på grund af en fejl i camcorderen,
lagringsmediet osv.
• TV-farvesystemerne afhænger af landet
eller området. Hvis du vil vise dine
optagelser på et TV, skal du bruge et TV,
der er baseret på PAL-systemet.
3
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør ................................................7
Trin 2: Opladning af batteriet .....................................................................8
Trin 3: Tænd for strømmen, og hold godt fast i camcorderen .................12
Trin 4: Justering af LCD-panelet og søgeren ...........................................13
Trin 5: Brug af berøringspanelet ..............................................................14
Ændring af sprogindstillingen........................................................................14
Kontrol af skærmindikatorerne (Skærmguide) ...............................................14
Trin 6: Indstilling af dato og klokkeslæt ....................................................15
Trin 7: Indsætning af et bånd eller en "Memory Stick Duo" .....................16
Trin 8: Valg af billedformatet (16:9 eller 4:3) for det optagne billede
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E) ......................................................17
Optagelse/afspilning
Nem optagelse/afspilning (Easy Handycam) ..........................................18
Optagelse ................................................................................................20
Afspilning .................................................................................................21
Funktioner, der bruges til optagelse/afspilning osv. ................................22
Optagelse
Brug af zoom
Sådan optager du i mørke (NightShot plus)
Sådan justeres eksponeringen til motiver i modlys
Sådan justerer du fokuseringen på et motiv, der ikke står midt i billedet
Sådan fastsætter du eksponeringen til det valgte motiv
(fleksibel lyspletmåler)
Sådan optager du i spejltilstand
Sådan anvender du et kamerastativ
Afspilning
Sådan afspilles stillbilleder i rækkefølge
Sådan bruges PB-zoom
Optagelse/afspilning
Sådan kontrollerer du den resterende batteritid (Batterioplysninger)
Sådan slår du biplyden til bekræftelse fra
Sådan bruger du specialeffekter
Sådan initialiserer du indstillingerne
Navne på andre dele og funktioner
4
Viste indikatorer under optagelse/afspilning............................................26
Søgning efter startpunktet .......................................................................29
Søgning efter den sidste sekvens i den seneste optagelse
(END SEARCH) ..............................................................................................29
Manuel søgning (EDIT SEARCH) ...................................................................29
Visning af de senest optagne sekvenser (Gennemsyn af optagelser) ..........29
Fjernbetjening .........................................................................................30
Hurtigsøgning efter en bestemt sekvens (Nulstilling af tæller) ......................30
Søgning efter en sekvens via optagedato (Datosøgning) .............................31
Afspilning af billedet på et TV ..................................................................32
Brug af menuen
Brug af menupunkterne .........................................................34
Menupunkter ...........................................................................................36
Menuen CAMERA SET ......................................................................38
Indstillinger til at justere din camcorder med til optageforholdene
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT, osv.)
Menuen MEMORY SET .....................................................................43
Indstillinger til "Memory Stick Duo" (QUALITY/IMAGE SIZE/BURST/
ALL ERASE/NEW FOLDER, osv.)
Menuen PICT.APPLI. .......................................................................46
Specialeffekter på billedereller yderligere funktioner ved optagelse/afspilning
(PICT. EFFECT/SLIDE SHOW/INT.REC-STL, osv.)
Menuen EDIT/PLAY .........................................................................50
Indstillinger for redigering eller afspilning i forskellige tilstande (VAR.SPD
PB/END SEARCH, osv.)
Menuen STANDARD SET ................................................................51
Indstillinger, mens du optager på et bånd, eller andre grundlæggende
indstillinger (REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT/USB,
osv.)
Menuen TIME/LANGU. ....................................................................54
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Tilpasning af den personlige menu .........................................................55
Kopiering/redigering
Tilslutning til en videobåndoptager eller et TV.........................................57
Kopiering til andre optageenheder ..........................................................58
Optagelse af billeder fra en videobåndoptager eller et TV
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E) ..........................................59
Kopiering af billeder fra et bånd til en "Memory Stick Duo" .....................60
Kopiering af lyd til et optaget bånd ..........................................................61
Fortsættes 
5
Sletning af optagne billeder fra "Memory Stick Duo"...............................63
Mærkning af billeder på "Memory Stick Duo" med specifikke oplysninger
(billedbeskyttelse/udskrivningsmærke) ..........................................63
Udskrivning af optagne billeder (PictBridge-kompatibel printer) .............64
Stik for tilslutning til eksterne enheder.....................................................66
Brug af en computer
Før du læser "First Step Guide (Introduktion)" på computeren ...............67
Installation af softwaren og "First Step Guide (Introduktion)" på en
computer ........................................................................................69
Visning "First Step Guide (Introduktion)" ................................................73
Oprettelse af en DVD (Direkte adgang til "Click to DVD") .......................74
Tilslutning af en analog videobåndoptager til computeren via
camcorderen (funktion til signalkonvertering) (DCR-HC32E/
HC33E/HC42E/HC43E) .................................................................77
Fejlfinding
Fejlfinding ................................................................................................79
Advarselsindikatorer og meddelelser ......................................................96
Yderligere oplysninger
Brug af camcorderen i udlandet ............................................................101
Anvendelige kassettebånd ....................................................................102
Om "Memory Stick" ...............................................................................103
Om "InfoLITHIUM"-batteriet ..................................................................105
Om i.LINK ..............................................................................................106
Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter ...............................................107
Brug af håndremmen som en håndledsrem ..........................................111
Fastgørelse af skulderremmen ..............................................................111
Specifikationer .......................................................................................112
Indeks ....................................................................................................115
6
Trin 1: Kontrol af det medfølgende tilbehør
Kontroller, at følgende tilbehør er leveret
sammen med camcorderen.
Tallet i parenteserne indikerer antallet for
det medfølgende tilbehør.
A/V-tilslutningskabel (1) (s. 32, 57)
"Memory Stick Duo" 16MB (1) (s. 16, 103)
(DCR-HC33E/HC43E)
USB-kabel (1) (s. 67)
Introduktion
Skulderrem (1) (s. 111)
Memory Stick Duo-adapter (1) (s. 104)
(DCR-HC33E/HC43E)
Genopladeligt batteri (1) (s. 8, 105)
NP-FP30 (DCR-HC32E/HC33E)
NP-FP50 (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Vekselstrømsadapter (1) (s. 8)
CD-rom "Picture Package Ver.1.5" (1)
(s. 67)
21-bens adapter (1)
De modeller, hvor
bunden.
-mærket kun er trykt i
Skodæksel (1)
Fastgjort til camcorderen.
Netledning (1) (s. 8)
Betjeningsvejledning (denne vejledning)
(1)
Handycam Station (1) (s. 8)
Trådløs fjernbetjening (1) (s. 30)
Et lithiumbatteri af knaptypen er allerede indsat.
7
Trin 2: Opladning af batteriet
Du kan oplade "InfoLITHIUM"-batteriet
(P series) (s. 105), når du har sat det i
camcorderen.
3 Tilslut vekselstrømsadapteren
til DC IN-stikket på Handycam
Station.
Med mærket
 opad
POWERkontakt
DC IN-stik
DC-stik
Handycam
Station
DC IN-stik
Vekselstrømsadapter
Til stikkontakten i væggen
4 Tilslut netledningen til
vekselstrømsadapteren og
vægstikket.
5 Sæt camcorderen fast i
Handycam Station og helt i bund.
CHG-indikator (opladning)
1 Indsæt batteriet ved at skubbe
det i pilens retning, indtil det
klikker på plads.
2 Sæt POWER-kontakten på OFF
(CHG). (Standardindstillingen).
8
CHG-indikatoren (opladning) lyser, og
opladning begynder.
• Luk låget til DC IN-stikket, når du sætter
camcorderen i Handycam Station.
6 CHG-indikatoren (opladning)
slukkes, når batteriet
er fuldt opladet. Tag
vekselstrømsadapteren ud af DC
IN-stikket.
Sådan fjernes camcorderen fra
Handycam Station.
Sluk for strømmen, og fjern derefter
camcorderen fra Handycam Station ved at
holde i både camcorderen og Handycam
Station.
Introduktion
Tag vekselstrømsadapteren ud af
DC IN-stikket på Handycam Station
ved at holde fast i både denne og
jævnstrømsstikket.
Sådan oplader du batteriet kun med
vekselstrømsadapteren
Sluk for strømmen, og tilslut derefter
vekselstrømsadapteren til DC IN-stikket på
camcorderen.
• Du kan betjene camcorderen, når den er
tilsluttet en strømkilde, f.eks. et vægstik
som vist på illustrationen.
Batteriet mister ikke sin opladning i dette
tilfælde.
Sådan fjerner du batteriet
Sluk for strømmen, og lad derefter batteriet
glide i pilens retning, mens du trykker på
PUSH-knappen.
PUSH-knap POWER-kontakt
DC IN-stik
Med mærket  nedad
Ved opbevaring af batteriet
Oplad batteriet helt, før det opbevares i en
længere perio de (s. 105).
Vekselstrømsadapter
Til stikkontakten i væggen
Fortsættes 
9
Trin 2: Opladning af batteriet (Fortsættes)
Opladningstid
Typisk
optagetid*
Batteri
Batteri
NP-FP70
200
235
235
110
130
130
NP-FP90
355
415
415
195
230
230
Opladningstid
NP-FP30 (følger
med DCR-HC32E/
HC33E)
NP-FP50 (følger
med DCR-HC39E/
HC42E/HC43E)
NP-FP70
115
125
155
NP-FP90
220
Optagetid
Den omtrentlige tid (min.), der er til
rådighed, hvis du anvender et fuldt opladet
batteri.
Beim DCR-HC32E/HC33E:
Batteri
NP-FP30
(medfølger)
Løbende
optagetid
• Alle tider er målt under følgende forhold:
Øverst: Når baggrundsbelysningen på LCDskærmen tændes.
Midt: Når baggrundsbelysningen på LCDskærmen slukkes.
Nederst: Optagetid, når du optager med
søgeren, mens LCD-panelet er lukket.
* Typiske optagelsestider viser tiden, mens du
gentager optagelse start/stop, tilslutter og
afbryder zoom.
Afspilningstid
Typisk
optagetid*
Den omtrentlige tid (min.), der er til
rådighed, hvis du anvender et fuldt opladet
batteri.
80
95
40
45
NP-FP50
110
135
55
65
NP-FP70
235
280
115
140
NP-FP30
(medfølger)
NP-FP90
415
500
205
250
• Alle tider er målt under følgende forhold:
Øverst: Optagelse med LCD-skærm.
Nederst: Optagelse med søger, mens LCDpanelet er lukket.
Batteri
NP-FP50
(medfølger)
Løbende
optagetid
95
110
110
Beim DCR-HC32E/HC33E:
Batteri
Typisk
optagetid*
50
60
60
LCD-panel
åbent
LCD-panel
lukket
85
105
NP-FP50
120
150
NP-FP70
255
310
NP-FP90
455
550
Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Batteri
Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
10
Løbende
optagetid
Den omtrentlige tid (min.) der kræves, når
du oplader et fuldt afladet batteri helt.
NP-FP50
(medfølger)
NP-FP70
NP-FP90
LCD-panel
åbent*
LCD-panel
lukket
105
135
225
280
400
500
* Når baggrundsbelysningen på LCD-skærmen
tændes.
Introduktion
Batteriet
• Skub POWER-kontakten op til OFF (CHG),
inden du udskifter batteriet.
• CHG-indikatoren (opladning) blinker under
opladning, eller batterioplysningerne (s. 24)
vises ikke korrekt under følgende forhold.
– Batteriet er ikke indsat korrekt.
– Batteriet er beskadiget.
– Batteriet er helt afladet. (Kun for
batterioplysninger).
• Batteriet leverer ikke strøm, så længe
vekselstrømsadapteren er tilsluttet til DC INstikket i camcorderen eller Handycam Station,
selvom netledningen er taget ud af vægstikket.
Opladnings-/optage-/afspilningstid
• Tider målt med camcorderen ved 25 °C. (10 til
30 °C anbefalet).
• Optage- og afspilningstiden bliver kortere, når
du bruger camcorderen ved lave temperaturer.
• Optage- og afspilningstiden bliver kortere,
afhængigt af de forhold, hvor du bruger
camcorderen.
Vekselstrømsadapteren
• Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger
vekselstrømsadapteren. Tag øjeblikkeligt
vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten,
hvis der opstår en fejlfunktion under brug af
camcorderen.
• Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er
placeret et snævert sted, f.eks. mellem en væg
og møbler.
• Sørg for, at metalgenstande ikke kommer
i kontakt med vekselstrømsadapterens
jævnstrømsstik eller batteriterminalen for at
undgå kortslutning. Dette kan medføre, at
camcorderen ikke fungerer korrekt.
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
• Selv om den er slukket, tilføres der stadig
strøm til camcorderen, så længe den er
sluttet til stikkontakten i væggen via
vekselstrømsadapteren.
11
Trin 3: Tænd for strømmen, og hold godt fast i
camcorderen
Når du skal optage eller afspille, skubbes
POWER-kontakten gentagne gange for at
tænde indikatoren.
Skærmbilledet [CLOCK SET] vises, når du
bruger camcorderen første gang (s. 15).
LENS COVER-kontakt
PLAY/EDIT: Hvis du vil afspille eller
redigere billeder.
• Aktuel dato og klokkeslæt vises på LCDskærmen i ca. 5 sekunder, når du skubber
POWER-kontakten for at tænde CAMERATAPE- eller CAMERA-MEMORYindikatoren.
3 Stik håndledet gennem
håndremmen.
Du kan justere længden af
håndremmen.
POWER-kontakt
1 Skub LENS COVER-kontakten til
OPEN.
4 Hold camcorderen som vist.
2 Skub POWER-kontakten
gentagne gange i pilens retning
for at tænde indikatoren.
Skub POWERkontakten ned, mens
du trykker på den
lille grønne knap,
hvis kontakten er sat
til OFF.
Indikatorer, der lyser
CAMERA-TAPE: Hvis du vil optage
på et bånd.
CAMERA-MEMORY: Hvis du vil
optage på en "Memory Stick Duo".
12
Sluk camcorderen
 Skub POWER-kontakten opad til OFF
(CHG), mens du trykker på den grønne
knap.
 Sæt LENS COVER-kontakten på CLOSE.
• For at spare på batteriet er strømmen på
købstidspunktet sat til at slukke automatisk,
hvis du forlader camcorderen uden at betjene
det i ca. 5 minutter. ([A.SHUT OFF], s. 54).
Trin 4: Justering af LCD-panelet og søgeren
Søgeren
LCD-panelet
Åbn LCD-panelet 90 grader i forhold til
camcorderen (), og drej det til den bedste
vinkel for at optage eller afspille ().
180 grader
(maks.)
DISP/BATT INFO
Du kan få vist billeder ved hjælp af
søgeren, når du lukker LCD-panelet for at
undgå, at batteriet slides op osv.
Søger
Introduktion
2
1
90 grader (maks.)
90 grader til
camcorderen
• Tryk ikke på knapperne på LCD-rammen ved et
uheld, når du åbner eller justerer LCD-panelet.
• Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader til
objektivsiden, kan du lukke LCD-panelet med
LCD-skærmen udad. Dette er praktisk under
afspilningen.
• Når POWER-kontakten er indstillet til
CAMERA-TAPE eller CAMERA-MEM, vises
(s. 46).
• Hvis du drejer LCD-panelet 180 grader til
objektivsiden, kan du se billedet i søgeren.
Håndtag til justering af søgerokular
Flyt det, indtil billedet står klart.
• Du kan justere søgerens lysstyrke for
baggrundslys ved at vælge [LCD/VF SET]
- [VF B.LIGHT] (s. 52).
Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Gør LCD-skærmen mørkere
Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den
nede i nogle få sekunder, indtil
vises.
Denne indstilling er praktisk, når du bruger
camcorderen i lyse omgivelser, eller når
du vil spare på batteriet. Det optagne
billede påvirkes ikke af indstillingen. Hvis
du vil aktivere baggrundsbelysningen på
LCD-skærmen, skal du trykke på DISP/
BATT INFO og holde den nede i nogle få
sekunder, indtil
forsvinder.
• Se [LCD BRIGHT] (s. 51) for at justere
lysstyrken for LCD-skærmen.
13
Trin 5: Brug af berøringspanelet
Du kan afspille optagne billeder (s. 21)
eller ændre indstillingerne (s. 34) ved hjælp
af berøringspanelet.
Placer hånden på venstre side af
LCD-panelet for at understøtte det.
Tryk derefter på knapperne, som
vises på skærmen.
DISP/BATT INFO
Du kan let kontrollere betydningen af hver
indikator, der vises på LCD-skærmen.
1 Tryk på
.
Tryk på [MENU] under Easy
Handycam-funktionen.
60min
1/3
0:00:00
MENU
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
2 Tryk på [DISP GUIDE].
De viste indikatorer afhænger af
indstillingerne.
Select area for guide.
Tryk på knappen på LCD-skærmen.
• Udfør den samme handling som forklaret
ovenfor, når du trykker på knapperne på LCDrammen.
• Vær forsigtig med ikke at trykke på LCDskærmens knapper ved et uheld, når du bruger
berøringspanelet.
Sådan skjules skærmindikatorerne
Tryk på DISP/BATT INFO for at skifte
skærmindikatorerne mellem (f.eks.
tidskode) ON eller OFF.
Ændring af sprogindstillingen
Du kan ændre skærmvisning, så det viser
meddelelser på den angivne sprog. Vælg
skærmsproget i [LANGUAGE] i menuen
(TIME/LANGU.) (s. 34, 54).
Kontrol af skærmindikatorerne
(Skærmguide)
14
END
DISP GUIDE
3 Tryk på det område, der
indeholder den indikator, som du
vil kontrollere.
Betydningen af indikatorerne i området
vises på skærmen. Tryk på
/
for
at skifte, hvis du ikke kan finde den
indikator, som du ønsker at kontrollere.
Når du trykker på
, vender skærmen
tilbage til det valgte visningsområde.
DISP GUIDE
END
1/2
FOCUS:
MANUAL
PROGRAM AE:
SPOTLIGHT
WIDE SELECT:
16:9 WIDE
4 Tryk på [END].
Trin 6: Indstilling af dato og klokkeslæt
Angiv dato og klokkeslæt, når du
anvender camcorderen første gang. Hvis
du ikke angiver dato og klokkeslæt, vises
skærmbilledet [CLOCK SET], hver gang
du tænder camcorderen eller ændrer
POWER-kontaktens stilling.
og tryk derefter på
,
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
/
.
1M
1D
0: 00
OK
4 Angiv [Y] (år) med
tryk derefter på
/
, og
.
Introduktion
• Hvis du ikke bruger camcorderen i ca.
3 måneder, aflades det indbyggede
genopladelige batteri, og datoen og
klokkeslættet kan blive slettet fra hukommelsen.
Hvis det er tilfældet, skal du oplade det
genopladelige batteri, og derefter indstille dato
og klokkeslæt igen (s. 110).
3 Vælg [CLOCK SET] med
Du kan angive alle år op til 2079.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
1
M
1D
0: 00
OK
POWER-kontakt
Spring til trin 4, når du indstiller uret første
gang.
1 Tryk på
[MENU].
5 Angiv [M] (måned), [D] (dag),
timer og minutter, og tryk derefter
på
.
Uret starter.
–:––:––
60min
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
OK
2 Vælg menuen
med
.
/
(TIME/LANGU.)
, og tryk derefter på
–:––:––
60min
DISPLAY
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD
––:––:––
LANGUAGE
PROGRAM
AE
OK
15
Trin 7: Indsætning af et bånd eller en "Memory
Stick Duo"
indsatte et kassettebånd.
Kassettebånd
Du kan kun bruge DV
(s. 102).
-minikassetter
• Optagelsestiden kan varierer afhængigt af [REC
MODE] (s. 51).
1 Lad OPEN/EJECT
håndtaget
glide i pilens retning, og åbn
låget.
OPEN/EJECT
håndtag
"Memory Stick Duo"
Du kan kun bruge en "Memory Stick
Duo" mærket med
eller
(s. 103).
• Antallet og den tid, du kan optage billeder
på, varierer afhængigt af billedkvaliteten eller
billedstørrelsen. Yderligere oplysninger findes
på side 43.
Dæksel
Indsæt "Memory Stick Duo" i
"Memory Stick Duo"-åbningen i den
rigtige retning, indtil den klikker på
plads.
Kassetterummet løftes og åbnes
automatisk.
Adgangsindikator
2 Isæt en kassette med vinduet
vendende opad, og tryk der efter
på PUSH
.
Med mærket 
til venstre
Vindue opad
Tryk let på midten af
kassetten.
Kassetterummet glider automatisk
tilbage. Tving ikke kassetten ind
i rummet. Dette kan medføre, at
camcorderen ikke fungerer korrekt.
3 Luk dækslet.
Sådan tager du kassetten ud
16
Fortsæt med de samme trin, som da du
• Hvis du tvinger "Memory Stick Duo"
ind i åbningen i modsat retning, kan det
ødelægge "Memory Stick Duo", åbningen
til "Memory Stick Duo" eller billeddataene.
Sådan skubbes en "Memory Stick
Duo" ud
Tryk let "Memory Stick Duo" ind en enkelt
gang.
• Når adgangsindikatoren er tændt eller blinker,
læser eller skriver camcorderen data. Undgå
at ryste eller støde til camcorderen, afbryde
strømmen, skubbe "Memory Stick Duo" ud
eller fjerne batteriet. Ellers er der risiko for
beskadigelse af billeddata.
Trin 8: Valg af billedformatet (16:9 eller 4:3) for
det optagne billede
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Ved optagelse i tilstanden 16:9
(widescreen) kan du nyde billeder i
vidvinkel og høj opløsning.
• Hvis du vil se billeder på et widescreen-TV,
anbefales 16:9 (widescreen).
Optagelse af et billede i bevægelse
eller et stillbillede i "Memory Stick
Duo"
 Tryk på WIDE SELECT flere gange for
at vælge det foretrukne billedformat.
Knappen WIDE SELECT
POWER-kontakt
Valg af billedformatet for
optagne film eller et bånd
• Stillbilleder vil have det faste billedformat
1152 × 648 (
) i 16:9 (widescreen)
billedformat. I 4:3-format kan du vælge op til
1152 × 864 (
).
• Hvis du optager film (MPEG MOVIE EX) i
16:9 (widescreen) billedformat, vises sorte
bånd foroven og forneden på billedet under
afspilning.
• Det antal billeder, der kan optages, finder du på
side 43.
Introduktion
 Sæt POWER-kontakten på [CAMERAMEMORY].
Billedformatet skifter til 4:3.
Sørg for, at sætte POWER-kontakten på
CAMERA-TAPE.
Tryk på WIDE SELECT flere
gange for at vælge det foretrukne
billedformat.
16:9*
4:3*
* Ved visning på en LCD-skærm. Det kan se
anderledes ud i søgeren.
• Forskellene i visningsvinkel mellem 4:3 og 16:9
afhænger af zoompositionen.
• Ved afspilning af et billede på et TV, skal du
indstille [TV TYPE] til afspilning i TV’ets
billedformat (s. 32).
• Når du ser billeder, der er optaget i 16:9
format, med [TV TYPE] indstillet til [4:3], kan
billederne se grove ud, afhængigt af motivet (s.
32).
17
Nem optagelse/afspilning (Easy Handycam)
Med denne Easy Handycam-funktion, justeres de
fleste kameraindstillinger automatisk optimalt,
Åbn objektivdækslet.
hvilket fritager dig fra at foretage detaljeret justering.
Selv førstegangsbrugere kan nyde fordel af nem
DCR-HC32E/
betjening, da kun de grundlæggende funktioner er
HC33E:
tilgængelige og skrifttypen på skærmen bliver større,
så den er lettere at læse.
D
Følg fremgangsmåderne beskrevet i trin 1 til 8 (s. 7
til 17) før betjening.
B
E
A
C
Nem optagelse
1 Skub POWER-kontakten  i pilens retning gentagne gange for at tænde
indikatoren for at vælge et optagemedie.
Skub POWERkontakten  ned,
mens du trykker
på den lille grønne
knap, hvis kontakten
er sat til OFF.
Optagelse af film
: Indikatoren
[CAMERA-TAPE] tændes:
:
Optagelse af stillbilleder
Indikatoren CAMERA-MEMORY tændes.
2 Tryk på EASY .
EASY lyser blåt.
Easy Handycam
operation
ON
3 Start optagelse.
Film
Tryk på REC START/STOP 
(eller ).
Stillbilleder (4:3)
Tryk på PHOTO .
Lukkerklik
Bip
60min
30
MENU
[STBY][REC]
Tryk på  (eller ) igen for at stoppe
optagelse.
18
Blinker Lyser
Tryk og hold
let for at justere
fokuseringen.
Tryk hårdt for at
optage.
Nem afspilning
1 Skub POWER-kontakten  i pilens retning gentagne gange for at tænde
indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på EASY .
EASY lyser blåt.
Easy Handycam
operation
ON
Film
Stillbilleder
Tryk på
, og tryk derefter på
for at starte afspilning.
Langsom afspilning
er mulig
med fjernbetjeningen.
A
Tryk på

vælge et billede.
A
B
C
B
 Stop
 Spil/Pause skifter, når du trykker på
/
for at
Optagelse/afspilning
3 Start afspilning.
C
MENU
 Båndafspilning
 Forrige/Næste
 Slet (p. 63)
den
 Hurtig fremspoling/Tilbagespoling
Sådan annulleres Easy Handycamfunktionen
Tryk på EASY  igen.
Indikatoren EASY slukkes, og alle
indstillingerne vender tilbage til den forrige
situation.
• Standardindstillingerne for båndets
optagetilstand, billedstørrelse (DCR-HC39E/
HC42E/HC43E) og -kvalitet for "Memory Stick
Duo" gendannes.
• Hvad du kan under Easy Handycam-funktionen.
– Justere visse menuindstillinger (s. 36)
Tryk på [MENU] for at få vist punkter,
der kan indstilles. Standardindstillingerne
gendannes for de punkter, der ikke vises.
– Zoom (under optagelse) (s. 22)
– NightShot plus (s. 22)
– Slå skærmindikatorerne til/fra (s. 14)
– "Afspilning af billedet på et TV" (p. 32)
– "Kopiering til andre optageenheder" (s. 58)
• [Invalid during Easy Handycam operation]
vises, hvis funktioner, der ikke er tilgængelige,
forsøges i Easy Handycam.
19
Optagelse
Åbn objektivdækslet.
PHOTO
DCR-HC32E/HC33E:
POWER-kontakt
REC START/
STOP 
REC START/
STOP 
1 Skub POWER-kontakten i pilens retning gentagne gange for at tænde
indikatoren for at vælge et optagemedie.
På et bånd: Tænd CAMERA-TAPElampen.
På en “Memory Stick Duo”: Tænd
CAMERA-MEMORY-lampen.
Hvis POWERkontakten er sat til OFF,
skal du lade den glide
ned, mens du trykker på
den grønne knap.
2 Start optagelse.
FILM
Tryk på REC START/STOP 
(eller )
STILLBILLEDER
Tryk let på PHOTO, og hold den
nede for at justere fokus (), og
tryk derefter helt ned på den ().
Lukkerklik
Bip
60min
1152 FINE
30
101
B
A
[STBY] (kun bånd) [REC]
• Lyden fra en film (MPEG MOVIE EX), der
er optaget på en “Memory Stick”, vil være i
mono.
Sådan afbryder du optagelsen
Tryk på REC START/STOP igen.
• Du kan optage et stillbillede på en "Memory
Stick Duo" under optagelse af film på et bånd
eller i standby.
Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:Stillbilleder
fastsættes til billedstørrelse [640 × 360] for 16:9
billeder og [640 × 480] for 4:3 billeder under
optagelse i CAMERA-TAPE.
20
P-MENU
Blinker Lyser
Der høres en lukkerlyd. Når
forsvinder, er billedet optaget.
Sådan kontrolleres det sidst optagne
på en "Memory Stick Duo"
Tryk på
. Hvis du vil slette billedet,
skal du trykke på
 [YES]. Tryk på
for at vende tilbage til standby.
Afspilning
1 Skub POWER-kontakten i pilens retning gentagne
gange for at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Start afspilning.
Film
Stillbilleder
På et bånd:
Tryk på
, og tryk derefter på
for at starte afspilning.
A
B
Optagelse/afspilning
A
Tryk på
.
Det senest optagne billede vises.
C
C
B
 Stop
 Spil/Pause skifter, når du trykker på den
 Hurtig fremspoling/Tilbagespoling
• Afspilningen stopper automatisk, hvis
pausetilstanden fortsætter i mere end 3
minutter.
 Båndafspilning
 Forrige/Næste
 Visning af indeksskærm
• Du kan slette unødvendige billeder i en
"Memory Stick Duo" (s. 63).
En "Memory Stick Duo":
Tryk på

/
for at
vælge et billede med , og tryk
derefter på
.
Sådan justerer du lydstyrken
indeksskærmen
Tryk på
/
Tryk på
. Tryk på det billede, du vil
have vist i enkeltvisningen.
Tryk på

[PB FOLDER], vælg
en mappe med
/
, tryk derefter på
(s. 45) for at få vist billeder i andre mapper.
[VOLUME],
derefter på
for at justere lydstyrken.
• Hvis du ikke kan finde [VOLUME] i
tryk på [MENU].
,
Sådan søges efter en sekvens under
afspilning
Tryk og hold på
/
under afspilning
(Billedsøgning), eller
/
, mens
båndet hurtigt spoles frem eller tilbage
(Visning under spoling).
B
A
C
• Du kan afspille i forskellige funktioner ([VAR.
SPD PB], s. 50).
 Forrige/Næste 6 billeder
 Det viste billede, inden der skiftes til
Sådan afspilles billeder på
en "Memory Stick Duo" på
 Filmikon
indeksskærmen.
21
Funktioner, der bruges til optagelse/afspilning
osv.
Optagelse
1
Brug af zoom .....................  
2
Flyt motorzoomgrebet  en smule for at
opnå langsommere zoom. Flyt det mere,
hvis du vil opnå hurtigere zoom.
Bredere vinkel:
(vidvinkel)
3
Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
7
Tæt på: (Telefoto)
4
5
6
Beim DCR-HC32E/HC33E:
7
• Du kan ikke skifte zoom-hastighed med zoomknapperne  på LCD-skærmen.
• Den minimumafstand, der kræves mellem din
camcorder og motivet for at få skarp fokus,
er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
• Du kan indstille [DIGITAL ZOOM], hvis du vil
zoome til et forhold større end følgende (s. 42).
– 20 gange (DCR-HC32E/HC33E)
– 12 gange (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Sådan optager du i mørke (NightShot
plus) ....................................
4
Sæt NIGHTSHOT PLUS-kontakten til
 ON. (
og ["NIGHTSHOT PLUS" ]
vises).
5
• Hvis du vil optage et billede lysere, skal du
6
8
22
bruge Super NightShot plus-funktionen (s. 41).
Hvis du vil optage et billede, der er er mere
naturligt i forhold til de originale farver, skal
bruge funktionen Color Slow Shutter (s. 41).
• Funktionerne NightShot plus og Super
NightShot plus anvender infrarødt lys. Undgå
derfor at dække over den infrarøde port  med
dine fingre el.lign.
• Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], (s. 40),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Undlad at bruge disse funktioner i lyse
omgivelser. Dette kan medføre, at camcorderen
ikke fungerer korrekt.
Sådan justeres eksponeringen til
motiver i modlys ...................... 
Tryk på BACK LIGHT  for at få vist
, hvis du vil justere eksponeringen til
motiver i modlys. Hvis du vil annullere
modlysfunktionen, skal du trykke på
BACK LIGHT igen.
Sådan justerer du fokuseringen på et
motiv, der ikke står midt i billedet
........................................... 
Se [SPOT FOCUS] på side 40.
Se [SPOT METER] på side 38.
Sådan optager du i spejltilstand ... 
Åbn LCD-panelet  90 grader i forhold
til camcorderen (), og drej det 180 grader
mod objektivsiden ().
Sådan afspilles stillbilleder i
rækkefølge
...........................................
Se [SLIDE SHOW] på side 46.
Sådan bruges PB-zoom .........  
Du kan vælge at forstørre billederne ca. 1,1
gange til 5 gange den oprindelige størrelse.

Afspil det billede, du vil forstørre.

Forstør billedet med T (Telephoto).

Tryk på skærmen på det punkt, som
skal forstørres.

Juster forstørrelsen med W (vidvinkel)/
T (Telephoto).
Tryk på [END], hvis du vil annullere.
Optagelse/afspilning
Sådan fastsætter du eksponeringen
til det valgte motiv (fleksibel
lyspletmåler) .......................... 
Afspilning
• Du kan ikke skifte zoom-hastighed med zoomknapperne  på LCD-skærmen.
2
1
• Der vises et spejlbillede af motivet på LCDskærmen, men billedet er normalt, når det
optages.
Sådan anvender du et kamerastativ
........................................... 
Monter kamerastativet (medfølger ikke:
længden af skruen skal være mindre end
5,5 mm ) for at fastgøre kamerastativet 
med skruen.
Fortsættes 
23
Funktioner, der bruges til optagelse/afspilning osv. (Fortsættes)
Sådan slår du biplyden til bekræftelse
fra ....................................... 
Se [BEEP] (s. 54) for at indstille biplyden.
Sådan bruger du specialeffekter ...
Se menuen
9
qa
3
qs
0
qd
(PICT.APPLI.) (s. 46).
Sådan initialiserer du indstillingerne
........................................... 
Tryk på RESET  for at initialisere
indstillingerne, inkl. indstillingen af dato
og klokkeslæt.
Menupunkter, der er tilpasset i den
personlige menu, initialiseres ikke.
Navne på andre dele og funktioner

Højttaler
Lyden kommer ud af højttaleren.
• Se på side 21, hvordan du justerer lyden.

REC-indikator
REC-indikatoren lyser rødt under
optagelse (s. 53).

Fjernbetjeningssensor
Peg med fjernbetjeningen (s. 30) mod
fjernbetjeningssensoren for at betjene
camcorderen.

Intern stereomikrofon
Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Når en ekstern mikrofon er tilsluttet,
har lydindgangen fra denne forrang i
forhold til de andre.
6
Optagelse/afspilning
Sådan kontrollerer du den resterende
batteritid (Batterioplysninger) ...... 
Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG),
og tryk derefter på DISP/BATT INFO .
Batterioplysningerne vises i ca. syv
sekunder. Hold knappen nedtrykket for at
se oplysningerne i ca. 20 sekunder.
Resterende batteri (ca.)
Optagekapacitet (ca.)
24
Optagelse/afspilning
25
Viste indikatorer under optagelse/afspilning
Optagelse af film
Optagelse af stillbilleder
Et bånd
1
2
3
4
5
8
1
60min
90
1152 FINE
qa
30
101
P-MENU
6
7
qs 7

Resterende batteri (ca.)

Optagemappe (45)

Optagetilstand ( eller ) (51)

Billedstørrelse (20, 43)

Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optagelse))

Kvalitet ([FINE]) eller ([STD]) (43)

Indikator til "Memory Stick Duo" og
antal af billeder, der kan optages (ca.)

Knappen til gennemsyn (20)

Tidskode (time: minut: sekund: billede)/
Båndtæller (time: minut: sekund)

Optagekapacitet for bånd (ca.) (53)

END SEARCH/EDIT SEARCH/Rec
review - knap til skift af visning (29)

Knappen til personlig menu (34)
En "Memory Stick Duo"
A
B
C
D
E




Optagemappe (45)
Optagekapacitet (ca.)
Filmstørrelse (44)
Indikator til start af optagelse
(vises i ca. 5 sekunder)
 Knappen til gennemsyn (20)
26
Datakode under afspilning
Dataene for dato/klokkeslæt og
kameraindstilling optages automatisk. De
vises ikke på skærmen under optagelse,
men du kan kontrollere dem som [DATA
CODE] under afspilning (s. 53).
( ) er en oversigtsside.
Indikatorerne vises ikke under optagelse.
Visning af film
Visning af stillbilleder
Et bånd
1
2
qd
4
5
1
qg 9
qh qj
1152
MEMORY PLAY
wd wf
qk
ql
qf

w;
ws
7
Indikator for båndtransport
Datafilnavn
Videobetjeningsknapper (21)

Når der er en "Memory Stick Duo" i
camcorderen, ændres
(STOP) til
("Memory Stick Duo" afspilning),
hvis et bånd ikke afspilles.
Billednummer/samlet antal optagne
billeder i den aktuelle afspilningsmappe

Afspilningsmappe (45)

Ikon for forrige/næste mappe
Følgende indikatorer vises, når det første
eller sidste billede i den aktuelle mappe vises,
og når der er flere mapper på den samme
"Memory Stick Duo".
: Tryk på
for at gå til den forrige
mappe.
: Tryk på
for at gå til den næste
mappe.
: Tryk på
/
for at gå til enten
den forrige eller den næste mappe.
En "Memory Stick Duo"
D
A
0:00:00
E
B
F
C






wa

Datafilnavn
Knappen til Spil/Pause (21)
Knappen til Forrige/Næste (21)
Billedstørrelse (44)
Afspilningstid
Knappen til Forrige/Næste
En filmfil deles i maksimalt 60 sekvenser.
Antallet af sekvenser, som filmfilen opdeles i,
afhænger af filmens længde. Tryk på
for afspille, når den sekvens er valgt, som
afspilningen skal begynde fra.

Knappen til sletning af billede (63)

Knappen til valg af båndafspilning (21)

Knappen til Forrige/Næste billede (21)

Knappen til visning af indeksskærm
(21)

Billedbeskyttelsesmærke (63)

Udskrivningsmærke (64)
Fortsættes 
Optagelse/afspilning

7
27
Viste indikatorer under optagelse/
afspilning (Fortsættes)
Indikatorer, når du foretager
ændringer
( ) er en oversigtsside.
Midten
Indikator
NightShot plus (22)
Du kan bruge [DISP GUIDE] (s. 14) for at
finde ud af funktionen af hver indikator, der
vises på LCD-skærmen.
Øverst til venstre
Betydning
Super NightShot plus (41)
Color Slow Shutter (41)
Øverst til højre
PictBridge-tilslutning (64)

Advarsel (96)
Nederst
Indikator
Betydning
Billedeffekt (48)
Nederst
Midten
Øverst til venstre
Indikator
AUDIO MODE (51)
Kontinuerlig
fotooptagelse (43)
Optagelse ved brug af
selvudløser (41)
Intervalfotooptagelse (49)
Denne indikator vises,
hvis du anvender
videoflashlys (medfølger
ikke). (40)
Øverst til højre
Betydning
A/VDV OUT (52)
DV-indgang (59)
Nulstilling af tæller (30)
Billedshow (46)
LCD-baggrundsbelysning
deaktiveret (13)
28
Manuel fokusering (40)
PROGRAM AE (38)
Betydning
EXT SUR MIC (51)
Indikator
Digital effekt (47)


Modlys (23)

Hvidbalance (39)
Vælg WIDE (17)
SteadyShot deaktiveret
(42)
Tele-makro (40)
Fleksibel lyspletmåler
(38)/EXPOSURE (39)
LCD-skærm fra (46)
Søgning efter startpunktet
Kontroller, at indikatoren CAMERA-TAPE
lyser.
Manuel søgning (EDIT SEARCH)
Søgning efter den sidste sekvens i
den seneste optagelse (END SEARCH)
Du kan søge efter startpunktet for at
begynde den næste optagelse, mens du ser
billederne på skærmen. Lyden afspilles
ikke under søgningen.
[END SEARCH] virker ikke, når du har
taget båndet ud efter endt optagelse.
Tryk på
60min
END SEARCH
1 Tryk på
.

1
.
60min
STBY
0:00:00
0:00:00
EXECUTING
Den sidste sekvens af den seneste
optagelse afspilles i ca. fem sekunder,
hvorefter camcorderen går i standbytilstand det sted, hvor den sidste
optagelse sluttede.
• [END SEARCH] virker ikke korrekt, når
der er en tom sektion mellem optagne
sektioner på båndet.
• Du kan også vælge [END SEARCH] i
menuen. Når indikatoren PLAY/EDIT lyser,
skal du vælge [END SEARCH] genvejen i
personlig menu (s. 34).
EDIT
2 Tryk og hold på
(baglæns)/
(fremad), og slip den på
det sted, hvor optagelsen skal
begynde.
Optagelse/afspilning
CANCEL
Tryk her for
at annullerer
funktionen.
Visning af de senest optagne
sekvenser (Gennemsyn af
optagelser)
Du kan få vist ca. 2 sekunder af sekvensen,
som blev optaget, lige inden du stoppede
båndet.
Tryk på
.

60min
STBY
0:00:00
EDIT
De sidste 2 sekunder (ca.) af den seneste
optagelse afspilles. Derefter indstilles
camcorderen til standby.
29
Fjernbetjening
Fjern isoleringsarket, inden
fjernbetjeningen tages i brug.
• Sigt med fjernbetjeningen mod fjernsensoren
for at betjene camcorderen (s. 24).
• Hvis du vil skifte batteri, kan du se på side 110.
Isoleringsark
Hurtigsøgning efter en bestemt
sekvens (Nulstilling af tæller)
6
1
7
SET MEMORY  på et sted, som
du vil finde senere.
8
Båndtælleren nulstilles til "0:00:00", og
vises på skærmen.
q;
2
1 Tryk under afspilning på ZERO
3
60min
0:00:00
4
5
P-MENU
9
Hvis båndtælleren ikke vises, skal du
trykke på DISPLAY .
 PHOTO (s. 20)
Når du trykker på denne knap, vil billedet på
skærmen blive optaget som et stillbillede.
 SEARCH M.* (s. 29)
  *
 Knapper til videokontrol
(tilbagespoling, afspilning, hurtig
fremspoling, pause, stop, langsom
afspilning) (s. 21)
 ZERO SET MEMORY*
 Sender
 REC START/STOP (s. 20)
 Motorzoom (s. 22)
 DISPLAY (s. 14)
 Knapper til hukommelseskontrol
(indeks*, –/+, afspilning af
hukommelse) (s. 21)
* Disse knapper fungerer ikke under Easy
Handyc am-funktionen.
30
2 Tryk på STOP  for at afbryde
afspilningen.
3 Tryk på REW .
Båndet stopper automatisk, når
båndtælleren når til "0:00:00".
4 Tryk på PLAY .
Afspilning begynder fra punktet
"0:00:00" på båndtælleren.
• Der kan forekomme en afvigelse på flere
sekunder mellem tidskoden og båndtælleren.
• Funktionen Nulstilling af tæller virker ikke
korrekt, når der er en tom sektion mellem
optagne sektioner på båndet.
Sådan annullerer du funktionen
Tryk på ZERO SET MEMORY  igen.
Søgning efter en sekvens via
optagedato (Datosøgning)
Du kan lokalisere det punkt, hvor
optagedatoen skifter.
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
3 Tryk på (forrige)/(næste)
 for at vælge en optagedato.
60 min
0:00:00:00
30 min
Optagelse/afspilning
2 Tryk på SEARCH M. .
DATE -01
SEACH
P-MENU
Sådan annullerer du funktionen
Tryk på STOP 
• Funktionen til datosøgning virker ikke korrekt,
når der er en tom sektion mellem optagne
sektioner på båndet.
31
Afspilning af billedet på et TV
Slut camcorderen til stikkontakten i væggen med den medfølgende vekselstrømsadapter ved
denne handling (s. 8). Se også betjeningsvejledningerne til de enheder, som skal tilsluttes.
A/V eller A/V OUT-stik
1
(Gul)
(Hvid)
(Rød)
IN
Videobåndoptagere
eller fjernsyn
2
: Signalretning
 A/V-tilslutningskabel (medfølger)
Tilslut indgangsstikket til den anden
enhed.
 A/V-tilslutningskabel med S-VIDEO
(medfølger ikke)
Når du tilslutter til en anden enhed
via S-VIDEO-stikket ved at bruge
A/V-tilslutningskablet sammen med et
S-VIDEO-kabel (medfølger ikke), kan du
fremstille billeder med bedre kvalitet end
med en A/V-kabeltilslutning.
Tilslut det hvide og røde lydstik (venstre/
højre lydkanal) og S-VIDEO-stikket (SVIDEO-kanal) på A/V-tilslutningskablet
(medfølger ikke). I dette tilfælge er den
gule stiktilslutning (standardvideo) er ikke
nødvendig. S VIDEO-tilslutningen giver
ingen lyd.
32
Når dit TV er sluttet til en
videobåndoptager
Tilslut camcorderen til LINE INindgangen på videobåndoptageren. Sæt
videobåndoptagerens indgangsvælger på
LINE.
Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Indstilling af billedformatet svarende
til det tilsluttede TV (16:9/4:3)
Ændring af indstillingen svarende til
skærmstørrelsen på det TV, du ønsker at se
billeder på.
 Skub POWER-kontakten ned for at tænde
indikatoren PLAY/EDIT.
 Tryk på 
 [MENU] 
(STANDARD SET)  [TV TYPE] 
[16:9] eller [4:3] 
.
• Når du indstiller [TV TYPE] til [4:3], eller når
billedets størrelsesforhold skifter mellem 16:9
og 4:3, kan billedet ryste.
• På nogle 4:3-tv kan et stillbillede, der er
optaget i 4:3-forhold, ikke vises med fuld
skærmvisning. Dette er ikke en feji.
• Når du afspiller et billede, der er optaget i 16:9
format på et 4:3 TV, som ikke er kompatibelt
med 16:9 signalet, skal du indstille [TV TYPE]
til [4:3].
Optagelse/afspilning
Hvis dit TV er af monotypen (når TV’et
kun har én lydindgang)
Tilslut A/V-tilslutningskablets gule
stik til videoindgangen, og det hvide
(venstre kanal) eller røde (højre kanal)
stik til videobåndoptagerens eller TV’ets
lydindgang.
• Slut ikke A/V-tilslutningskablerne til både
camcorderen og Handycam Station samtidig.
Billedet og lyden er muligvis forvrænget.
• Du kan få vist tidskoden på TV-skærmen ved at
indstille [DISP OUTPUT] til [V-OUT/PANEL]
(s. 54).
Hvis TV’et/videobåndoptageren har en
21-bens-adapter (EUROCONNECTOR)
Brug 21-bens adapteren, som følger med
camcorderen (kun modeller med
-mærket i bunden). Denne adapter er kun
tilsigtet output.
TV/
Videobåndoptager
33
Brug af menupunkterne
Følg anvisningerne herunder for at bruge ethvert af de menupunkter, der er angivet efter
denne side.
1 Skub POWER-kontakten ned for at tænde indikatoren.
Indikatoren [CAMERA-TAPE]:
indstillinger på et bånd
Indikatoren [CAMERA-MEMORY]:
indstillinger på en
"Memory Stick Duo"
Indikatoren [PLAY/EDIT]: indstillinger til visning/redigering
2 Tryk på LCD-skærmen for at vælge menupunktet.
Utilgængelige punkter vises nedtonet.
 Sådan bruger du den personlige menus genveje
På den personlige menu er genveje for ofte anvendte menupunkter tilføjet.
• Du kan tilpasse den personlige menu, som du har lyst til (s. 55).
 Tryk på
60min
1/3
.
0:00:00:00
MENU
DISP
GUIDE
END
SEARCH
VOLUME
VAR.
SPD PB
REC
CTRL
 Tryk på det ønskede punkt.
Hvis det ønskede punkt ikke vises på skærmen, skal du trykke på
vises.
 Vælg den ønskede indstilling, og tryk på
.
/
, indtil punktet
 Sådan anvendes menupunkterne
Du kan tilpasse de menupunkter, der ikke er føjet til den personlige menu.




BURN DVD
BURN VCD
END SEARCH
 Tryk på
[MENU].
Menuindeksskærmbilledet vises.
 Vælg den ønskede menu.
Tryk på
/
for at vælge menupunktet, og tryk på
samme som den i trin ).
 Vælg det ønskede punkt.
34
• Du kan også vælge punktet direkte ved at trykke på det.
. (Processen i trin  er den
 Tilpas punktet.
Når indstillingerne er afsluttet, skal du trykke på

menuskærmbilledet.
Hvis du ikke vil ændre indstillingen, skal du trykke på
skærmbillede.
(luk) for at skjule
for at vende tilbage til det forrige
Brug af menuen
35
Menupunkter
*1 DCR-HC32E/HC33E
*2 DCR-HC39E/HC42E/HC43E
*3 DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E
*4 DCR-HC39E
Indikatorposition:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
Menuen CAMERA SET (s. 38)
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×




×









×


×
PROGRAM AE


SPOT METER


EXPOSURE


WHITE BAL.


AUTO SHUTTER

×
SPOT FOCUS


FOCUS


TELE MACRO


FLASH SET


SUPER NSPLUS

×
NS LIGHT


COLOR SLOW S

×
SELF-TIMER

*
DIGITAL ZOOM

WIDE SELECT*1

STEADYSHOT

Menuen MEMORY SET (s. 43)
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE*
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
Menuen PICT.APPLI. (s. 46)
SLIDE SHOW
×
D. EFFECT

PICT. EFFECT

SMTH INT. REC*2

×
×
×
×
×
INT. REC-STL
×

DEMO MODE

×
×
FADER
PRINT
36
×



×
×
×

Tilgængelige menupunkter () varierer afhængigt af indikatorens position.
*Disse funktioner er tilgængelige under Easy Handycam-funktionen.
Indikatorposition:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
END SEARCH

×
×
×
×
×
×
×

BURN VCD
×
×
×
×
×
×

Menuen EDIT/PLAY (s. 50)
VAR. SPD PB
REC CTRL*3
AUD DUB CTRL
REC MOVIE
BURN DVD






Menuen STANDARD SET (s. 51)
AUDIO MIX
×
×
×
EXT SUR MIC*2

×
×
×
×
×
×
×
×
LCD/VF SET



×
×

VIDEO INPUT*3
×
×
TV TYPE*2



USB-CAMERA

×
REC MODE*3

REC MODE*4

AUDIO MODE*

AUDIO MODE*4

VOLUME*
MULTI-SOUND
A/V  DV OUT*3
×

×



×

USB-PLY/EDT
×
×
×
DISP GUIDE*



×


×
×
REMOTE CTRL



REC LAMP


×
BEEP*



DISP OUTPUT



MENU ROTATE



A.SHUT OFF



×
×

CLOCK SET*



WORLD TIME



LANGUAGE



DATA CODE*
REMAINING
CALIBRATION
Brug af menuen
3


Menuen TIME/LANGU. (s. 54)
37
Menuen CAMERA SET
Indstillinger til at justere din camcorder
med til optageforholdene (EXPOSURE/
WHITE BAL./STEADYSHOT, osv.)
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når punktet
vælges.
Se side 34, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
SUNSET&MOON**(
)
Vælg denne indstilling for at indfange
stemningen ved optagelse af solnedgange,
almindelige natbilleder eller fyrværkeri.
LANDSCAPE**(
)
PROGRAM AE
Du kan optage billeder effektivt i
forskellige situationer med funktionen
PROGRAM AE.
 AUTO
Denne indstilling optager automatisk
billeder uden funktionen [PROGRAM AE]
SPOTLIGHT*( )
• Punkter med én stjerne (*) kan justeres
til at fokusere på motiver på kort afstand.
Punkter med to stjerner (**) kan justeres til
at fokusere på motiver længere væk.
Denne indstilling forhindrer personers
ansigter i at virke overdrevent blege, når
motiver er stærkt oplyste.
PORTRAIT (blødt portræt) (
Vælg denne indstilling for at optage
motiver på lang afstand klart. Denne
indstilling forhindrer også, at camcorderen
fokuserer på vinduesglas eller -metal, hvis
du optager et motiv bag en rude eller en
skærm.
)
Denne indstilling fremhæver motiver, som
f.eks. en person eller en blomst, samtidigt
med, at der dannes en blød baggrund.
SPOT METER (fleksibel
lyspletmåler)
Du kan justere og fastsætte eksponeringen
for motivet, så det optages med passende
lysstyrke, selv når der er stor kontrast
mellem motivet og baggrunden, som f.eks.
motiver badet i projektørlys på en scene.
1
SPORTS* (Sportslektion) ( )
2
 Tryk på det punkt, som du ønsker at
Denne indstilling minimerer rysten, når du
optager et motiv i hurtig bevægelse.
BEACH&SKI*( )
38
Denne indstilling forhindrer, at personers
ansigter virker mørke, hvis lyset er skarpt
eller reflekterende, f.eks. på en strand om
sommeren eller på en skibakke.
fokusere på, og justér eksponeringen på
skærmen.
vises.
 Tryk på [END].
For at vende tilbage til automatisk
eksponering skal du trykke på
[AUTO][END].
• Hvis du indstiller [SPOT METER], angives
[EXPOSURE] automatisk til [MANUAL].
 Tryk på [ONE PUSH].
EXPOSURE
Du kan manuelt indstille lysstyrken for et
billede. Hvis du f.eks. optager indendørs
på en klar dag, kan du undgå skygger fra
modlys på personer, som står ved siden af
vinduet, ved at fastsætte eksponeringen
efter den indvendige mur.
2
3
1
 Tryk på [MANUAL].
 Juster eksponering ved at trykke på
.
.
vises.
For at vende tilbage til automatisk
eksponering skal du trykke på [AUTO]
.
• Du kan justere [EXPOSURE] og [FADER],
mens du bruger søgeren, ved at lade LCDpanelet rotere180 gader og lukket med skærmen
udad (s. 46).
WHITE BAL. (hvidbalance)
Du kan justere farvebalancen til
optagemiljøets lysstyrke.
 AUTO
Hvidbalancen justeres automatisk.
OUTDOOR (
)
Hvidbalancen er indstillet til udendør brug
eller under fluorescerende dagslyslamper.
som f.eks. et ark papir under de samme
lysforhold, hvorunder motivet skal
optages.
 Tryk på [
].
blinker hurtigt. Indikatoren holder
op med at blinke, når hvidbalancen er
justeret og lagret i hukommelsen.
• Undgå at ryste camcorderen, når
blinker hurtigt.
•
blinker langsomt, hvis
hvidbalancen ikke kan indstilles.
• Hvis
bliver ved med at blinke, selv
når du trykker på
, skal du angive
[WHITE BAL.] til [AUTO].
• Når du har udskiftet batteriet, mens [AUTO] er
valgt, eller du bringer camcorderen udendørs
med fast eksponering fra et hus, skal du vælge
[AUTO] og rette camcorderen mod et hvidt
objekt i nærheden i ca. 10 sekunder, hvis du vil
have bedre justering af farvebalancen.
• Udfør [ONE PUSH] fremgangsmåden, hvis du
ændre indstillingerne for [PROGRAM AE],
eller tager camcorderen med ud indefra eller
omvendt.
• Angiv [WHITE BAL.] til [AUTO] eller
[ONE PUSH] under hvide eller køligt hvide
fluorescerende lamper.
• Indstillingen vender tilbage til [AUTO], når du
frakobler strømkilden til camcorderen i mere
end 5 minutter.
Brug af menuen
/
 Tryk på
 Ret camcorderen mod et hvidt objekt,
AUTO SHUTTER
Denne indstilling aktiverer automatisk den
elektroniske lukker ved optagelse i lyse
omgivelser, hvis du indstiller den til [ON]
(standardindstilling).
INDOOR ()
Hvidbalancen er indstillet til lysstyrken
under varme hvide fluorenscerende
lamper.
ONE PUSH (
)
Hvidbalancen justeres afhængigt af
omgivende lysforhold.
Fortsættes 
39
Menuen CAMERA SET (Fortsættes)
SPOT FOCUS
Du kan vælge og justere fokuspunktet for
at rette det mod et motiv, der ikke står midt
i billedet.
• Den minimumafstand, der kræves mellem din
camcorder og motivet for at få skarp fokus,
er ca. 1 cm for vidvinkel og ca. 80 cm for
telefoto.
TELE MACRO
1
2
 Tryk på motivet på skærmen.
 vises.
 Tryk på [END].
Tryk på [AUTO][END] for at justere
fokusering automatisk.
• Hvis du indstiller [SPOT FOCUS], angives
[FOCUS] automatisk til [MANUAL].
FOCUS
Dette er nyttigt til optagelse af små motiver,
som f.eks. blomster eller insekter. Fordi du
kan tage nærbilleder på tæt afstand, vil din
skygge ikke forstyrre billedet, og motivet
bliver klarere.
Når du angiver [TELE MACRO] til [ON]
, flytter zoom (s. 22) automatisk til
toppen af T (telephoto) siden og giver
mulighed for at optage motiver på tæt
afstand:
Beim DCR-HC32E/HC33E: ned til ca.
39 cm.
Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E: ned til
ca. 35 cm.
Du kan justere fokuseringen manuelt. Vælg
dette, hvis du bevidst ønsker at fokusere på
et bestemt motiv.
Tryk på [OFF], eller zoom til vidvinkel
(W-side) for at annullere.
 Tryk på [MANUAL].
 vises.
 Tryk på
(fokusering på motiver på
kort afstand)/
(fokusering på motiver
på lang afstand) for at stille skarpere ind.
vises, når fokus ikke længere kan justeres,
og vises, når det ikke kan justeres til at
fokusere længere væk.
 Tryk på
.
Tryk på [AUTO]
i trin  for
automatisk at justere fokuseringen.
• Det er lettere at fokusere på motivet ved at
flytte motorzoomgrebet mod T (telefoto) for at
justere fokusering, derefter mod W (vidvinkel)
for at justere zoom til optagelse. Når du vil
optage et nærbillede af et motiv, skal du flytte
motorzoomgrebet mod W (vidvinkel) for
at forstørre billedet helt, og derefter justere
fokusering.
40
• Ved optagelse af et fjernt motiv kan det være
vanskeligt og tidskrævende at fokusere.
• Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 40),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
FLASH SET
Bemærk, at disse indstillinger ikke fungerer
med ikke-understøttede blitzlamper.
 FLASH MODE
 ON
Blitzer hver gang.
ON
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Blitzer for at reducere problemet med
røde øjne.
AUTO
Blitzer automatisk.
AUTO
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Blitzer automatisk for at reducere
problemet med røde øjne.
• Hvis blitzen ikke kan forhindre røde øjne-
effekten, kan du kun vælge [ON] eller [AUTO].
 FLASH LEVEL
HIGH (
)
Gør blitzforholdet højere.
 NORMAL ( )
LOW (
)
Gør blitzforholdet lavere.
• Indstillingen vender tilbage til [NORMAL], når
du frakobler strømkilden til camcorderen i mere
end fem minutter.
Billedet vil blive optaget med maksimalt
16 gange følsomheden ved NightShot
plus-optagelse, hvis du angiver [SUPER
NSPLUS] til [ON], mens NIGHTSHOT
PLUS-kontakten (s. 22) også er angivet til
ON.
og ["SUPER NIGHTSHOT PLUS"]
vises på skærmen.
Hvis du vil tilbage til den normale
indstilling, skal du sætte NIGHTSHOT
PLUS-kontakten til OFF.
• Brug ikke NightShot plus/[SUPER NSPLUS]
i lyse omgivelser. Dette kan medføre, at
camcorderen ikke fungerer korrekt.
• Undgå at dække over den infrarøde port med
dine fingre el.lign.
• Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 40),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
• Lukkerhastigheden på camcorderen ændrer
sig efter lysforholdene. I den forbindelse kan
billedets hastighed nedsættes.
NS LIGHT (NightShot Light)
Når du bruger funktionen NightShot plus
(s. 22) eller [SUPER NSPLUS]
(s. 41) til at optage, kan du optage klarere
• Undgå at dække over den infrarøde port med
dine fingre el.lign.
• Den maksimale optageafstand ved brug af
[NS LIGHT] er ca. 3 m . Hvis du optager
motiver i mørke omgivelser, f.eks. om natten
eller i månelys), skal du angive [NS LIGHT]
til [OFF]. Du kan gøre billedfarver dybere på
denne måde.
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
Når du indstiller [COLOR SLOW S] til
[ON], bliver farverne på det optagne billede
mere ægte.
og [COLOR SLOW SHUTTER] vises
på skærmen.
Tryk på [OFF] for at annullere [COLOR
SLOW S].
Brug af menuen
SUPER NSPLUS (Super NightShot
plus)
billeder ved at angive [NS LIGHT], hvilket
udsender infrarødt lys (usynligt), til [ON]
(standardindstillingen).
• Lukkerhastigheden på camcorderen ændrer
sig efter lysforholdene. I den forbindelse kan
billedets hastighed nedsættes.
• Juster fokuseringen manuelt ([FOCUS], s. 40),
når det er svært at opnå automatisk fokusering.
SELF-TIMER
Selvudløseren starter optagelse efter ca. 10
sekunder.
 Tryk på
[SELF-TIMER][ON]
.
vises.
 Tryk på REC START/STOP for at
optage film, eller PHOTO for at optage
stillbilleder.
Tryk på [RESET] for at annullere
nedtællingen.

Vælg [OFF] i trin  for at annullere
selvudløseren.
• Du kan også anvende selvudløseren sammen
med fjernbetjeningen (s. 30).
Fortsættes 
41
Menuen CAMERA SET (Fortsættes)
DIGITAL ZOOM
Du kan vælge det maksimale zoomforhold,
hvis du vil zoome til et forhold større
end 20 × (DCR-HC32E/HC33E) eller
12 × (DCR-HC39E/HC42E/HC43E),
når der optages på et bånd. Bemærk, at
billedkvaliteten forringes, når du anvender
den digitale zoom.
WIDE SELECT
(DCR-HC32E/HC33E)
Du kan optage et billede i et forhold, som
passer til den skærm, det vises på.
 4:3
Standardindstilling (til optagelse af
billeder, som skal afspilles på et 4:3-TV).
16:9 WIDE (
)
Optager billeder, der skal afspilles på et
16:9 TV i fuld skærm.
Indikatorens højre side viser den digitale
zoomfaktor. Zoomområdet vises, når du
vælger zoomforholdet.
Ved visning på LCD-skærmen/i søgeren med
[16:9 WIDE ( )] valgt.
Ved visning på et widescreenTV (16:9)*
Beim DCR-HC32E/HC33E:
 OFF
Der udføres op til 20 × optisk zoom.
40 ×
Ved visning på et almindeligt
TV**
Der udføres op til 20 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 40 × digital zoom.
800 ×
Der udføres op til 20 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 800 × digital zoom.
Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
 OFF
Der udføres op til 12 × optisk zoom.
24 ×
Der udføres op til 12 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 24 × digital zoom.
480 ×
Der udføres op til 12 × optisk zoom, og
derefter udføres op til 480 × digital zoom.
42
*Billedet vises i fuldskærm, når widescreenTV’et skifter til fuldskærmstilstand.
**Afspillet i 4:3-tilstand. Når du afspiller et
billede i bredtilstand, vises det som på LCDskærmen eller i søgeren.
STEADYSHOT
Du kan kompensere for kamerarystelser
(standardindstillingen er [ON]). Angiv
[STEADYSHOT] til [OFF] ( ), når du
bruger et kamerastativ (medfølger ikke)
eller forsatslinsen (medfølger ikke).
Menuen MEMORY SET
Indstillinger til "Memory Stick Duo"
(QUALITY/IMAGE SIZE/BURST/ALL ERASE/
NEW FOLDER, osv.)
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når punktet
vælges.
Se side 34, hvis du vil have
oplysninger om valg af menupunkter.
STILL SET
 Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
BURST
Du kan optage flere stillbilleder i
rækkefølge ved at trykke på PHOTO.
 OFF
NORMAL (
EXP. BRKTG (
)
Optager 3 billeder kontinuerligt med
forskellige eksponeringer ved intervaller
på ca. 0,5 sekunder. Du kan sammenligne
de 3 billeder og vælge det billede, der er
optaget ved den bedste eksponering.
• Blitzen (medfølger ikke) virker ikke under
[BURST].
• Det maksimale antal billeder optages
med selvudløseren, eller når du bruger
fjernbetjeningen.
• [EXP. BRKTG] virker ikke, når du kun har
plads til færre end tre billeder på "Memory
Stick Duo".
QUALITY
 FINE (
 1152 × 864 (
)
Optager stillbilleder tydeligt.
640 × 480 (
)
Giver mulighed for at optage det
maksimale antal billeder.
• Hvis du angiver formatet på skærmen til
16:9 (widescreen), angives [IMAGE SIZE]
automatisk til [1152 × 648] (s. 17).
Kapaciteten af "Memory Stick Duo"
(MB) og antallet af billeder, der kan
optages
I 4:3 billedformat
1152 × 864
*
)
Optager fra 4 (billedstørrelse 1.152 × 864)
til 13 (billedstørrelse 640 × 480) billeder
kontinuerligt ved intervaller på ca. 0.5
sekund.
Maksimalt antal billeder optages, når du
trykker og holder helt ned på PHOTO.

IMAGE SIZE
8 MB
640 × 480
15
37
50
120
30
74
96
240
61
150
190
485
64 MB
120
300
390
980
128 MB
245
600
780
1970
256 MB
445
1000
1400
3550
512 MB
900
2050
2850
7200
1 GB
1800
4200
5900
14500
16MB
(følger med
DCR-HC33E/
HC43E)
32 MB
Brug af menuen
Vælg denne indstilling, når der ikke
optages kontinuerligt.
 Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
* Billedstørrelsen på 1.152 × 864 er kun
tilgængelig for DCR-HC39E/HC42E/HC43E.
)
Optager stillbilleder i fin billedkvalitet.
STANDARD (
)
Optager stillbilleder i standard
billedkvalitet.
Fortsættes 
43
Menuen MEMORY SET (Fortsættes)
I 16:9 billedformat
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
1152 × 648
8 MB
640 × 360
20
48
60
120
40
96
115
240
81
190
240
485
64 MB
160
390
490
980
128 MB
320
780
980
1970
256 MB
590
1400
1750
3550
512 MB
1200
2850
3600
7200
1 GB
2450
5900
7300
14500
16MB (følger
med DCRHC43E)
32 MB
44
MOVIE SET

IMAGE SIZE
 320 × 240 (
)
Optager film i høj opløsning.
160 × 112 (
)
Giver mulighed for mere filmoptagetid.
Kapaciteten af "Memory Stick Duo"
(MB) og den tid, hvor der kan optages
(time: minut: sekund)
320 × 240
160 × 112
8 MB
00:01:20
00:05:20
16MB (følger
med DCRHC33E/HC43E)
00:02:40
00:10:40
32 MB
00:05:20
00:21:20
64 MB
00:10:40
00:42:40
• Alle tal er målt ved følgende indstilling.
Øverst: [FINE] vælges til billedkvalitet.
Nederst: [STANDARD] vælges til billedkvalitet.
128 MB
00:21:20
01:25:20
256 MB
00:42:40
02:50:40
512 MB
01:25:20
05:41:20
• Når du bruger "Memory Stick Duo", der er
fremstillet af Sony Corporation. Det antal
billeder, der kan optages kan variere afhængigt
af optageforholdene.
• Billedstørrelsen af et 4:3 billede er følgende.
– [FINE] vælges til en billedstørrelse på [1152
× 864] - ca. 500 KB.
– [FINE] vælges til en billedstørrelse på [640 ×
480] - ca. 150 KB.
– [STANDARD] vælges til en billedstørrelse på
[1152 × 864] - ca. 200 KB.
– [STANDARD] vælges til en billedstørrelse på
[640 × 480] - ca. 60 KB.
• Billedstørrelsen af et 16:9 billede er følgende.
– [FINE] vælges til en billedstørrelse på [1152
× 648] - ca. 380 KB.
– [FINE] vælges til en billedstørrelse på [640 ×
360] - ca. 120 KB.
– [STANDARD] vælges til en billedstørrelse på
[1152 × 648] - ca. 160 KB.
– [STANDARD] vælges til en billedstørrelse på
[640 × 360] - ca. 60 KB.
1 GB
02:50:40
11:22:40
• Når du bruger "Memory Stick Duo",
der er fremstillet af Sony Corporation.
Optagelsestiden kan varierer afhængigt af
optageforholdene.
ALL ERASE
Sletter alle billederne på "Memory Stick
Duo", der ikke er billedbeskyttet, eller i den
valgte mappe.
 Vælg [ALL FILES] eller [CURRENT
FOLDER].
[ALL FILES]: Sletter alle billeder på
"Memory Stick Duo".
[CURRENT FOLDER]: Sletter alle billeder i
den valgte mappe.
 Tryk på [YES] to gange 
.
FORMAT
En ny "Memory Stick Duo" er blevet
formateret af producenten og skal derfor
ikke formateres.
Tryk på [YES] to gange 
.
Formateringen er afsluttet, og alle billeder
slettes.
• Undlad at gøre følgende, mens [
Formatting...] vises:
– Brug POWER-kontakten/
betjeningsknapperne.
– Udtag "Memory Stick Duo".
• Formateringen sletter alt på "Memory Stick
Duo", herunder beskyttede billeddata og
nyoprettede mapper.
 SERIES
Tildeler filnumre i rækkefølge, selv om
en "Memory Stick Duo" udskiftes med
en anden. Rækkefølgen på filnumrene
nulstilles dog, når en ny mappe oprettes
eller optagemappen udskiftes med en
anden.
RESET
Nulstiller filnumrene til 0001 hver gang
"Memory Stick Duo" udskiftes.
NEW FOLDER
Du kan oprette en ny mappe (102MSDCF
til 999MSDCF) på en "Memory Stick
Duo". Når en mappe er fuld (med
maks. 9999 billeder lagret), oprettes der
automatisk en ny mappe.
Tryk på [YES] 
.
Brug af menuen
• Annullerer på forhånd billedbeskyttelse på
"Memory Stick Duo", hvis du bruger "Memory
Stick Duo" med skrivebeskyttelsestappen (s.
103).
• Mappen slettes ikke, selvom du sletter alle
billeder i mappen.
• Undlad at gøre følgende, mens [ Erasing all
data...] vises:
– Brug POWER-kontakten/
betjeningsknapperne.
– Udtag "Memory Stick Duo".
FILE NO.
• Du kan ikke slette de oprettede mapper med
camcorderen. Du skal formatere "Memory Stick
Duo" (s. 45), eller slette dem ved hjælp af din
computer.
• Antallet af billeder, som kan optages på en
"Memory Stick Duo" reduceres, efterhånden
som antallet af mapper øges.
REC FOLDER (optagemappe)
Vælg den mappe der skal bruges til
afspilning med
/
, vælg derefter
.
• Billeder gemmes i 101MSDCF-mappen som
standard.
• Når du har optaget et billede i en mappe,
anvendes den samme mappe som
standardmappe ved afspilning.
PB FOLDER (afspilningsmappe)
Vælg en afspilningsmappe med
og tryk på
.
/
,
45
Menuen PICT.APPLI.
Specialeffekter på billedereller yderligere
funktioner ved optagelse/afspilning (PICT.
EFFECT/SLIDE SHOW/INT.REC-STL, osv.)
OVERLAP (kun indtoning)
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når punktet
vælges.
WIPE (kun indtoning)
Se side 34, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
DOT FADER (kun indtoning)
FADER
Du kan føje følgende effekter til billeder,
som optages.
 Vælg den ønskede effekt, og tryk derefter
på
.
Når du vælger [OVERLAP], [WIPE] eller
[DOT FADER], lagres billedet på båndet
som et stillbillede. (Skærmen bliver blå,
mens billedet lagres).
 Tryk på REC START/STOP.
Fader-indikatoren holder op med at blinke
og forsvinder, når ind-/udtoningen er
fuldført.
Tryk på [OFF] i trin , hvis du vil
annullere funktionen.
STBY
Udtoning
REC
Indtoning
WHITE FADER
BLACK FADER
Brug af søgeren
Du kan justere [EXPOSURE] og [FADER],
mens du bruger søgeren, ved at lade LCDpanelet rotere180 gader og lukket med
skærmen udad.
 Kontroller, at indikatoren CAMERA-TAPE
eller CAMERA-MEMORY lyser.
 Luk LCD-panelet med skærmen udad.
vises.
 Tryk på
.
[Set LCD off?] vises på skærmen.
 Tryk på [YES].
LCD-skærmen slukkes.
 Tryk på LCD-skærmen, mens du
kontrollerer visningen i søgeren.
[EXPOSURE] osv. vises.
 Tryk på den knap, du vil indstille.
[EXPOSURE]: Juster med
/
, og
tryk på
.
[FADER] :Tryk gentagne gange på knappen
for at vælge den ønskede effekt (kun når
indikatoren CAMERA-TAPE lyser).
: LCD-skærmen lyser.
Tryk på
MOSAIC FADER
46
MONOTONE
Når du foretager indtoning, ændres
billedet gradvist fra sort/hvid til farve. Ved
udtoning ændres billedet gradvist fra farve
til sort/hvid.
for at skjule knapperne.
SLIDE SHOW
Afspiller de billeder, der er lagret på en
"Memory Stick Duo" eller i en mappe i
rækkefølge (billedshow).
 Tryk på
[PB FOLDER].
 Vælg [ALL FILES (
)] eller [CURRNT
FOLDER] (
)], og tryk derefter på
.
Hvis du vælger [CURRENT FOLDER
( )], vil alle billederne i den aktuelle
afspilningsmappe, der er valgt i [PB
FOLDER] (s. 45) blive afspillet i
rækkefølge.
 Tryk på [REPEAT].
 Tryk på [ON] eller [OFF], og derefter på
.
Vælg [ON
], hvis ud vil gentage
billedshowet.
Vælg [OFF], hvis du kun vil udføre
billedshowet en enkelt gang.
 Tryk på [END][START].
Tryk på [END], hvis du vil annullere
[SLIDE SHOW]. Tryk på [PAUSE], hvis
du vil stoppe det midlertidigt.
D. EFFECT (Digital effekt)
Du kan føje digitale effekter til dine
optagelser.
 Tryk på den ønskede effekt.
 Juster effekten med
/
, tryk
derefter på
.
Når du vælger [STILL] eller [LUMI.
KEY], lagres billedet som et stillbillede,
når du trykker på
.
Effekt
STILL
FLASH
Punkter, som du kan
justere
Graden af
gennemsigtighed for
det stillbillede, som
skal indkopieres i en
film.
Interval for afspilning
billede for billede.
LUMI. KEY
Farveskala for det
område på stillbilledet,
som skal udskiftes
med en film.
Tidsangivelse af, hvor
længe billedet bliver
stående.
SLOW SHUTTR* Lukkerhastighed (1
is 1/25, 2 is 1/12, 3 is
1/6, 4 is 1/3).
OLD MOVIE*
Justering er ikke
nødvendig.
TRAIL
* Kun tilgængelig under optagelse.
 Tryk på
.
vises.
Tryk på [OFF] i trin , hvis du vil
annullere [D. EFFECT].
STILL
Optager en film, mens den indkopieres i et
tidligere optaget stillbillede.
Brug af menuen
• Du kan vælge det første billede til billedshowet
med
/
, inden du trykker på
[START].
• Hvis film afspilles i billedshowet, kan du justere
lydstyrken med
/
.
Punkter, som du kan
justere
Effekt
FLASH (flash motion)
Optager en film med en serie af stillbilleder
(stroboskopeffekt).
LUMI. KEY (luminans-tast)
Udskifter et lysere område i et tidligere
optaget stillbillede (f.eks. en persons
baggrund) med en film.
TRAIL
Optager et billede, så der vises et
"efterslæb" på billedet.
SLOW SHUTTR (langsom lukker)
Lukkerens hastighed nedsættes. Egnet til
at optage et motiv i mørke omgivelser med
større klarhed.
• Juster manuel fokusering ved brug af et
kamerastativ, da automatisk fokusering er svært,
Fortsættes 
47
Menuen PICT.APPLI. (Fortsættes)
når [SLOW SHUTTR] vælges. ([FOCUS], s.
40)
OLD MOVIE
Tilføjer en ældre filmeffekt med en
bruntonet farvebalance til billeder.
• Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Du kan ikke vælge 16:9/4:3 som billedformat til
[OLD MOVIE].
• Du kan ikke optage billeder på båndet
i camcorderen, der er redigeret med
specialeffekter.
• Du kan ikke føje effekter til eksterne billeder.
Ligeledes kan du heller ikke udsende billeder
med digitale effekter via DV-interfacet.
• Du kan lagre billeder, som er redigeret med
specialeffekter på en "Memory Stick Duo" (s.
60), eller optage dem på et andet bånd (s. 58).
PICT. EFFECT (billedeffekt)
Du kan føje specialeffekter til et billede
under optagelse eller afspilning.
vises.
 OFF
Anvender ikke indstillingen [PICT.
EFFECT].
NEG.ART
Farven og lysstyrke byttes om.
SEPIA
Billeder vises i brune toner (sepia).
PASTEL
Billeder vises som en lys pasteltegning.*
MOSAIC
Billeder vises som mosaikmønster.*
* Kun tilgængelig under optagelse.
• Du kan ikke føje effekter til eksterne billeder.
Ligeledes kan du heller ikke udsende billeder
med billedeffekter via DV-interfacet.
• Du kan lagre billeder, som er redigeret med
specialeffekter på en "Memory Stick Duo" (s.
60), eller optage dem på et andet bånd (s. 58).
SMTH INT. REC (glidende
intervaloptagelse)
((DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Camcorderen vil optage et billede af
motivet ved et valgt interval og opbevare
dem i hukommelsen, indtil den har lagret
flere billeder. Denne funktion er nyttig til
observering af skyer i bevægelse eller skift
i dagslyset. Disse billeder vises glidende
under afspilning. Slut camcorderen
til stikkontakten i væggen med den
medfølgende vekselstrømsadapter ved
denne handling.
B&W
Billeder vises i sort og hvid.
SOLARIZE
[a]: Optagelse
[b]: Interval
 Tryk på
Billeder vises som en illustration med stor
kontrast.

/
for at vælge det
ønskede tidsinterval (1 til 120 sekunder) 
.
 Tryk på [REC START].
Optagelse starter, og  skifter til rød.
Tryk på [REC STOP] i trin , hvis du vil
afbryde.
48
Tryk på [REC START], hvis du vil
fortsætte.
Tryk på [REC STOP], derefter på [END],
hvis du vil annullere.
• Demonstrationen afbrydes i situationer som
beskrevet herunder.
– Når du trykker på skærmen under
demonstrationen. Demonstrationen starter
igen efter ca. ti minutter.
– Når en kassette eller en "Memory Stick Duo"
er isat.
– Hvis POWER-kontakten er sat på andet end
CAMERA-TAPE.
– Hvis NIGHTSHOT PLUS står på ON.
PRINT
Se side 64.
Brug af menuen
• Når camcorderen har optaget flere billeder,
optager den disse på et bånd, når funktionen
END SEARCH er udført, afhængigt af længden
på intervallet.
• Afbryd ikke for strømmen eller frakobl ikke
strømkilden, mens en meddelelse vises på
skærmen.
• Camcorderen vil optage flere billeder til
den første og sidste optagelse ved glidende
intervaloptagelse.
• Glidende intervaloptagelse deaktiveres, når
der er gået ca. 12 timer, efter at optagelse er
begyndt.
• Lyde optages ikke.
• De sidste få billeder optages muligvis ikke, hvis
batteriet er afladet, eller båndet er løbet ud.
• Der kan være unøjagtigheder i intervallet.
• Hvis du justerer fokuseringen manuelt, kan
du optage klare billeder, selv hvis lyset skifter
([FOCUS], s. 40).
• Du kan annullere biplydene under optagelse.
DEMO MODE
Standardindstillinger er [ON], hvilket giver
dig mulighed for at se demonstrationen
i ca. 10 minutter, når du har fjernet både
en kassette og en "Memory Stick Duo"
fra camcorderen, og skubbet POWERkontakten ned, for at tænde indikatoren
CAMERA-TAPE.
INT.REC-STL
(intervalfotooptagelse)
Du kan optage stillbilleder på "Memory
Stick Duo" i et angivet interval. Denne
funktion er nyttig til observering af skyer i
bevægelse eller skift i dagslyset osv.
[a]: Optagelse
[b]: Interval
 Tryk på
 en ønsket intervaltid (1, 5
eller 10 minutter) 
 [ON] 

.
 Tryk hårdt på PHOTO.
holder op med at blinke, og
intervaloptagelse af stillbilleder starter.
Vælg [OFF] i trin , hvis du vil annullere
To cancel [INT.REC-STL].
49
Menuen EDIT/PLAY
Indstillinger for redigering eller afspilning
i forskellige tilstande (VAR.SPD PB/END
SEARCH, osv.)
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når punktet
vælges.
Se side 34, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
VAR.SPD PB
(forskellig afspilningshastighed)
Du kan afspille i forskellige tilstande, mens
du ser film.
 Tryk på følgende knapper under afspilning.
Hvis du vil
Tryk på
ændre
afspilningsretning*
afspille
langsomt**
(billede)
Hvis du vil ændre
afspilningsretning:
(billede) 
afspille to gange
(dobbelt
hurtigere (dobbelt hastighed)
hastighed)
Hvis du vil ændre
afspilningsretning:
(billede) 
(dobbelt
hastighed)
afspille billede
for billede
(billede) under
afspilningspause.
Hvis du vil ændre
afspilningsretning:
(billede) under
afspilning af billede for
billede.
* Der kan forekomme vandrette linjer på
skærmens midterste, øverste eller nederste
del. Dette er ikke en fejl.
**Billeder fra DV-interfacet kan ikke
afspilles jævnt i langsom tilstand.
 Tryk på
Tryk på
50

.
(afspil/pause) to gange (én gang
ved afspilning billede for billede), hvis du vil
vende tilbage til normal afspilning.
• Du kan ikke høre den optagne lyd. Du kan
muligvis se mosaiklignede skygger af det
tidligere afspillede billede.
REC CTRL (styring af
filmoptagelse)
Se side 59.
AUD DUB CTRL (lydkopiering)
Se side 62.
REC MOVIE (optagestyring)
Se side 60.
BURN DVD
Når camcorderen er sluttet til en computer
i Sony VAIO-serien, kan du nemt brænde
det optagne billede på båndet over på en
DVD (Direkte adgang til "Click to DVD")
med denne kommando. Se "Oprettelse
af en DVD (Direkte adgang til "Click to
DVD")" (s. 74), hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
BURN VCD
Når camcorderen er sluttet til en pc,
kan du nemt brænde det optagne billede
på båndet over på en CD-R (Direkte
adgang til brænding af Video CD) med
denne kommando. Se "First Step Guide
(Introduktion)" på den medfølgende
CD-ROM, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
END SEARCH
EXEC
Det senest optagne billede afspilles i ca. fem
sekunder og stopper derefter automatisk.
CANCEL
Stopper [END SEARCH].
Menuen STANDARD SET
Indstillinger, mens du optager på et bånd,
eller andre grundlæggende indstillinger
(REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/VF SET/
DISP OUTPUT/USB, osv.)
Standardindstillingerne er markeret med .
Indikatorerne i parenteser vises, når punktet
vælges.
Se side 34, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
REC MODE (optagetilstand)
 SP ()
Optager i SP (Standard Play) på en
kassette.
LP ()
• Hvis du optager i LP-tilstanden, kan der vises
mosaiklignende billedstøj eller lyden kan falde
ud, når du afspiller båndet på andre camcordere
eller videobåndoptagere.
• Når du blander optagelser i SP-tilstanden
og LP-tilstanden på det samme bånd, kan
det afspillede billede være forvrænget, eller
tidskoden er muligvis ikke skrevet korrekt
mellem sekvenserne.
Afspille med primær lyd eller med venstre
lyd.
2
Afspille med primær lyd eller med højre
lyd.
• Du kan afspille, men du kan ikke optage en
kassette med to lydspor på camcorderen.
• Indstillingen vender tilbage til [STEREO], når
du frakobler strømkilden til camcorderen i mere
end 5 minutter.
AUDIO MIX
Se side 62.
EXT SUR MIC (ekstern mikrofon
til surround)
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
 WIDE STEREO (
)
Optager 2-kanals lyd mere tilstedeværende
ved tilslutning af en mikrofon (medfølger
ikke).
Brug af menuen
Øger optagetiden til 1,5 gange optagetiden
for SP (Long Play).
1
STEREO
Optager stereolyden normalt.
AUDIO MODE
 12BIT
Optager i 12-bit tilstand (to stereolyde).
16BIT (
)
Optager i 16-bit tilstand (en stereolyd i høj
kvalitet).
VOLUME
Se side 21.
MULTI-SOUND
Du kan vælge, om du vil afspille optaget
lyd ved hjælp af andre enheder med tokanal lyd eller stereolyd.
• Du skal bruge kompatibelt tilbehør, f.eks ECMHQP1-mikrofonen (medfølger ikke), når du
optager lyden i indstillingen [WIDE STEREO].
• Lyd optages i indstillingen [STEREO], hvis
mikrofonen ikke er tilsluttet, selv om der er
valgt en anden indstilling.
LCD/VF SET
Det optagne billede påvirkes ikke af denne
funktion.
 LCD BRIGHT
Du kan justere baggrundslyset på LCDskærmen.
 Juster lysstyrken med
 Tryk på
.
/
.
 STEREO
Afspille med primær og underlyd (eller
stereolyd).
Fortsættes 
51
Menuen STANDARD SET (Fortsættes)
 LCD BL LEVEL
 Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Du kan justere lysstyrken for LCDskærmens baggrundsbelysning.
 NORMAL
 LETTER BOX
Standardlysstyrke.
BRIGHT
Tilføre LCD-skærmen mere lys.
• Når du slutter camcorderen til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
• Hvis du vælger [BRIGHT], reduceres batteriets
levetid med ca. 10% under optagelse.
 LCD COLOR
Du kan justere farven på LCD-skærmen
med
/
.
Lav intensitet
Høj intensitet
 VF B.LIGHT
Du kan justere søgerens lysstyrke.
 NORMAL
Standardlysstyrke.
BRIGHT
Tilføre LCD-skærmen mere lys.
• Når du slutter camcorderen til eksterne
strømkilder, vælges [BRIGHT] automatisk som
indstilling.
• Hvis du vælger [BRIGHT], reduceres batteriets
levetid med ca. 10% under optagelse.
 Beim DCR-HC32E/HC33E:
WIDE DISP
Du kan vælge, hvordan et billede skal vises
i søgeren og på LCD-skærmen, når [WIDE
SELECT] indstilles til [16:9 WIDE].
 LETTER BOX
Normal indstilling (standardtype for
visning)
SQUEZE (Squeeze)
52
VF WIDE DISP
Du kan vælge, hvordan et billede i
billeformat 16:9 vises i søgeren.
Udvider billedet lodret, hvis der vises
sorte striber øverst og nederst på skærmen
i billedformatet 16:9.
Normal indstilling (standardtype for
visning)
SQUEZE (Squeeze)
Udvider billedet lodret, hvis der vises
sorte striber øverst og nederst på skærmen
i billedformatet 16:9.
A/VDV OUT
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
Når du angiver [A/VDV OUT] (
)
til [ON], kan du konvertere signalet til det
ønskede ved at tilslutte en digital enhed og
en analog enhed til camcorderen. Se side
77, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
VIDEO INPUT
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
Vælger det videostik, der skal tilsluttes, når
du overfører billedet i fra den anden enhed
via A/V-tilslutningskablet.
 VIDEO
Tilsluttes via videostik på A/Vtilslutningskablet (medfølger).
S VIDEO
Tilsluttes via S VIDEO-stik på A/Vtilslutningskablet med S VIDEO-kablet
(medfølger ikke).
TV TYPE
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Se side 32.
USB-CAMERA
Du kan se de billeder, der vises på
camcorderens skærm op din computer
(USB-streaming) via USB-kablet. Se "First
Step Guide (Introduktion)", der er lagret på
den medfølgende CD-ROM (s. 67).
 Lukkerhastighed
 Aperturværdi
* Vises kun under afspilning af bånd.
USB-PLY/EDT (USB-Spil/rediger)
Vælg denne, hvis du ser billeder på
computeren, der er lagret i camcorderen
(s. 67), eller når du tilslutter camcorderen
til en PictBridge-kompatibel printer via et
USB-kabel (medfølger) (s. 64).
 STD-USB
Viser billeder, der er lagret på "Memory
Stick Duo".
PictBridge
Se side 64.
• Data for kameraindstilling vises ikke, når film
på en "Memory Stick Duo" afspilles.
• Værdien for eksponeringsjustering (0EV),
en lukkerhastighed og aperturværdien vises,
når stillbilleder på en "Memory Stick Duo"
afspilles.
• vises, når et billede er optaget med blitz
(medfølger ikke).
• Datoen og klokkeslættet vises i samme område
af dataskærmen for DATE/TIME. Hvis du
optager et billede uden at indstille uret, vises
[-- -- ----] og [--:--:--].
Viser billeder, der er lagret på båndet.
 AUTO
Viser indikatoren for resterende båndtid i
ca. 8 sekunder f.eks. i situationer som de
nedenfor beskrevne.
DISP GUIDE
Se side 14.
DATA CODE
Viser oplysninger, der automatisk er
optaget (datakode) under optagelse.
 OFF
• Når du indstiller POWER-kontakten til
PLAY/EDIT eller CAMERA-TAPE med en
kassette isat.
• Når du trykker på
(afspil/pause).
Brug af menuen
REMAINING
USB STREAM
ON
Viser hele tiden indikatoren for resterende
båndtid.
Datakode vises ikke.
REMOTE CTRL (fjernbetjening)
DATE/TIME
Viser dato og klokkeslæt.
CAMERA DATA (nedenfor)
Viser indstillingsdata for kamera.
Kan ikke vælges, når du bruger funktionen
Easy Handycam.
0:00:00:00
60min
6
5
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
 SteadyShot fra*
 Eksponering*
 Hvidbalance*
1
2
3
4
Standardindstillingen er [ON], som giver
mulighed for at bruge fjernbetjeningen (s.
30).
• Sæt på [OFF] med henblik på at forhindre
camcorderen i at reagere på en kommando, som
stammer fra en anden fjernbetjening.
• Indstillingen vender tilbage til [ON], når du
frakobler strømkilden til camcorderen i mere
end fem minutter.
REC LAMP (optageindikator)
Kameraoptageindikatoren lyser ikke under
optagelse, når du sætter denne til [OFF].
Standardindstillingen er [ON].
 Forstærkning*
Fortsættes 
53
Menuen STANDARD SET
(Fortsættes)
BEEP
 ON
Der høres en melodi, når du starter/
stopper optagelse, eller når du betjener
berøringspanelet.
OFF
Annullerer melodien.
DISP OUTPUT
 LCD PANEL
Viser f.eks. tidskoden på LCD-skærmen
og i søgeren.
V-OUT/PANEL
Viser f.eks. tidskoden på TV-skærmen,
LCD-skærmen og i søgeren.
MENU ROTATE
 NORMAL
Ruller nedad i menupunkterne ved at
trykke på
.
OPPOSITE
Ruller opad i menupunkterne ved at trykke
på
.
A.SHUT OFF (automatisk
slukningsfunktion)
 5 min
Camcorderen slukkes automatisk, når du
ikke har betjent den i ca. 5 minutter.
NEVER
Camcorderen slukkes ikke automatisk.
• Når du slutter camcorderen til en stikkontakt i
væggen, [A.SHUT OFF] indstilles automatisk
til [NEVER].
CALIBRATION
Se side 109.
54
Menuen TIME/LANGU.
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Se side 34, hvis du vil have
oplysninger om valg af
menupunkter.
CLOCK SET
Se side 15.
WORLD TIME
Du kan angive tidsforskellen ved at trykke
på
/
, når du bruger camcorderen
i udlandet. Uret justeres i henhold til
tidsforskellen.
Hvis du indstiller tidsforskellen til 0,
vender uret tilbage til den oprindeligt
indstillede tid.
LANGUAGE
Du kan vælge det ønskede sprog på LCDskærmen.
Du kan vælge mellem engelsk, forenklet
engelsk, kinesisk (traditionelt), kinesisk
(forenklet), fransk, spansk, portugisisk,
tysk, hollandsk, italiensk, græsk, russisk,
arabisk, persisk eller Thai.
• Camcorderen tilbyder [ENG[SIMP]] (forenklet
engelsk), hvis du ikke kan finde dit sprog blandt
indstillingerne.
Tilpasning af den
personlige menu
Du kan tilføje ønskede menupunkter til den
personlige menu og tilpasse den personlige
menus indstillinger til hver POWERkontaktposition. Dette er nyttigt, hvis du
tilføjer ofte anvendte menupunkter til den
personlige menu.
Sådan tilføjer du et menupunkt
Du kan tilføje op til 28 menupunkter for
hver POWER-kontaktposition. Slet mindre
vigtige menupunkter, hvis du ønsker at
tilføje flere.
1 Tryk på
[P-MENU
1 Tryk på
[P-MENU
SET UP]
[DELETE].
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
60min
STBY
Select button to delete.
1/3
0:00:00
MENU
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
END
SET UP]
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
0:00:00
END
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
2 Tryk på det menupunkt, du vil
slette.
60min
DELETE
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
YES
Brug af menuen
[ADD].
60min
STBY
Select the category.
Sådan sletter du et menupunkt
NO
OK
2 Tryk på
/
for at vælge en
menukategori, og tryk derefter på
.
60min
Select the item.
STBY
3 Tryk på [YES]
.
• Du kan ikke slette [MENU] og [P-MENU
SET UP].
0:00:00
END
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTO SHUTTER
OK
3 Tryk på
/
for at vælge et
menupunkt, og tryk derefter på
[YES]
.
Menupunktet føjes til bunden af listen.
Fortsættes 
55
Tilpasning af den personlige menu (Fortsættes)
Sådan arrangerer du
menupunktrækkefølgen i den
personlige menu
1 Tryk på
[P-MENU
SET UP]
[SORT].
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
2 Tryk på det menupunkt, du vil
flytte.
3 Tryk på
/
for at flytte
menupunktet til den ønskede
placering.
4 Tryk på
.
Gentag trin 2 til 4, hvis du vil sortere
flere menupunkter.
5 Tryk på [END]
.
• Du kan ikke flytte [P-MENU SET UP].
Sådan initialiserer du
den personlige menu
(normalindstille)
Tryk på
[P-MENU SET UP]
[RESET][YES][YES]
.
Hvis det ønskede menupunkt ikke vises,
skal du trykke på
/ .
56
Tilslutning til en videobåndoptager eller et TV
Slut camcorderen til stikkontakten i væggen med den medfølgende vekselstrømsadapter ved
denne handling (s. 8). Se også betjeningsvejledningerne til de enheder, som skal tilsluttes.
A/V eller A/V OUT*-stik
1
(Gul)
(Hvid)
(Rød)
Videobåndoptagere
eller fjernsyn
3
DV- eller
i.LINK-kompatibel
enhed
DV OUT* Interface
: Signalretning
* Beim DCR-HC39E:
Stikket fungerer kun som udgang.


A/V-tilslutningskabel (medfølger)
Tilslut A/V-tilslutningskablet til camcorderen
eller Handycam Station.
Beim DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E:
A/V-stikket fungerer som indgang såvel som
udgang, der automatisk skifter, afhængigt af
funktionens status.

A/V-tilslutningskabel med
S-VIDEO (medfølger ikke)
Ved tilslutning af en anden enhed via S
VIDEO-stikket via A/V-tilslutningskablet
med et S VIDEO-kabel (medfølger ikke) kan
billederne reproduceres bedre end med det
medfølgende A/V-kabel.
Tilslut det hvide og røde lydstik (venstre/højre
lydkanal) og S-VIDEO-stikket (S-VIDEOkanal) på A/V-tilslutningskablet (medfølger
ikke). I dette tilfælge er den gule stiktilslutning
(standardvideo) er ikke nødvendig. S VIDEOtilslutningen giver ingen lyd.
•
•
•
•
i.LINK-kabel (medfølger ikke)
Brug et i.LINK-kabel (medfølger ikke) til
at slutte camcorderen til en anden enhed.
Video- og lydsignalerne sendes digitalt, så du
får billeder i høj kvalitet. Bemærk, at du ikke
kan udsende lyd og billede separat.
Tilslut A/V-tilslutningskablet til udgangsstikket
på en enhed, som du kopierer et billede fra
(beim DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E),
eller til indgangsstikket på en anden enhed for
at kopiere et billede fra camcorderen.
Når du slutter camcorderen til en monoenhed,
skal du slutte A/V-tilslutningskablets gule
stik til videostikket, og det røde (højre)
eller hvide (venstre) stik til lydstikket på
videobåndoptageren eller TV’et.
Når du tilslutter en enhed via et A/Vtilslutningskabel (medfølger), skal du
angive [DISP OUTPUT] til [LCD PANEL]
(standardindstillingen) (s. 54) for at forhindre,
at skærmen fyldes med billeder.
Slut ikke A/V-tilslutningskablerne til både
camcorderen og Handycam Station samtidig.
Billederne og lyden bliver muligvis forvrænget.
Kopiering/redigering
Til i.LINK
(IEEE1394)stik
2
57
Kopiering til andre
optageenheder
Du kan kopiere det afspillede billede på
camcorderen til andre optageenheder (f.eks.
videobåndoptagere).
1 Slut videobåndoptageren
til camcorderen som en
optageenhed.
Se side 57 for oplysninger om
tilslutning.
2 Klargør videobåndoptageren til
optagelse.
Når du kopierer til videobåndoptageren,
skal du indsætte en kassette til at optage
på.
Når du kopierer til DVD-optageren,
skal du indsætte en DVD til at optage
på.
Hvis din optageenhed har en
indgangsvælger, skal du indstille den
på indgang.
3 Klargør camcorderen til
afspilning.
Indsæt den optagede kassette.
Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Indstil [TV TYPE] (s. 32) svarende til
afspilningsenheden (TV osv.).
4 Start afspilningen på
camcorderen, og optag signalet
på videobåndoptageren.
Se betjeningsvejledningen, som fulgte
med optageenheden, for at få yderligere
oplysninger.
58
5 Når kopieringen er afsluttet,
skal du stoppe camcorderen og
videobåndoptageren.
• Følgende kan ikke udsendes via DVinterfacet:
– Indikatorer
– [PICT. EFFECT] (s. 48), [D. EFFECT]
(s. 47) eller zoom under afspilning (s. 23).
– Titler, der er optaget på en anden camcorder.
• Hvis du vil optage dato/klokkeslæt og
kameraindstillinger, skal de vises på skærmen
(s. 53).
• Hvis tilslutningen er foretaget med et i-LINKkabel (medfølger ikke), bliver det optagne
billede groft, hvis det stoppes midlertidigt
(pause) på camcorderen under optagelse til en
videobåndoptager.
Optagelse af billeder fra en
videobåndoptager eller et
TV
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E)
Du kan optage billeder eller TVprogrammer fra en videobåndoptager eller
et TV på et bånd eller en "Memory Stick
Duo". Du kan også optage en sekvens som
et stillbillede på en "Memory Stick Duo".
Sørg for på forhånd at indsætte en kassette
eller en "Memory Stick Duo" for optage på
camcorderen.
5 Start afspilningen af kassetten i
videobåndoptageren, eller vælg
et TV-program.
Det afspillede billede på den tilsluttede
enhed vises på camcorderens LCD-skærm.
6 Tryk på [REC START] det sted,
hvor du vil starte optagelse.
7 Stop optagelsen.
Tryk på [REC STOP], når du optager på
en "Memory Stick Duo".
1 Slut TV’et eller videobåndoptageren
til camcorderen.
Se side 57, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om tilslutning.
• Indikatoren
vises, når du tilslutter
camcorderen og andre enheder via et
i.LINK-kabel. Denne indikator vises
muligvis også på TV’et.
2 Indsæt en kassette, hvis du
optager fra en videobåndoptager.
3 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
4 Betjen camcorderen for at optage
film.
[
Tryk på
[MENU]
(EDIT/PLAY)[ REC MOVIE], når
du optager på en "Memory Stick Duo".
Tryk på
(STOP) eller [REC
PAUSE], når du optager på et bånd.
Optagelse af film
Tryk på
PAUSE], når du optager på et
bånd.
REC CTRL]
8 Tryk på

.
Kopiering/redigering
• Camcorderen kan kun optage fra en PAL-kilde.
F.eks. kan franske video- eller TV-programmer
(SECAM) ikke optages korrekt. Se side 101,
hvis du vil have yderligere oplysninger om TVfarvesystemer.
• Hvis du bruger en 21-bens adapter til en PALkilde, skal du bruge en 21-bens adapter med
dobbelt retning (medfølger ikke).
[REC
Optagelse af stillbilleder
1 Udfør trin 1-3 i "Recording
movies".
2 Afspil videoen, eller vælg det TVprogram, du vil optage.
Billedet fra TV’et eller videobåndoptageren
vises på camcorderens skærm.
3 Tryk let på PHOTO ved den scene,
du vil optage. Kontroller billedet,
og tryk hårdt på knappen.
59
Kopiering af billeder fra et
bånd til en "Memory Stick
Duo"
Du kan optage film eller stillbilleder på
en "Memory Stick Duo". Sørg for, at du
har indsat et optaget bånd og en "Memory
Stick Duo" i camcorderen.
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Søg efter og optag den ønskede
sekvens.
Når du eftersynkroniserer billeder som
et stillbillede
Tryk på
(PLAY) for at afspille
båndet, og tryk derefter let på PHOTO
ved den sekvens, du vil optage.
Kontroller billedet, og tryk hårdt på
knappen.
Når du eftersynkroniserer billeder som
en film
Tryk på
[MENU]
(EDIT/PLAY)[ REC MOVIE]
(PLAY) for at afspille båndet, tryk
derefter på [REC START] ved det sted,
hvor optagelsen skal starte.
Tryk på [REC STOP]
(STOP)

ved det sted, hvor du vil
stoppe optagelse.
• Datakoden, der er optaget på båndet, kan ikke
optages på "Memory Stick Duo". Datoen
og klokkeslættet, hvor billedet optages på
"Memory Stick Duo", registreres.
• Lyden optages i 32 kHz mono.
• Hvis du vil have yderligere oplysninger om
optagetid for film, se side 44.
• Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Stillbilleder fastsættes til billedstørrelse [640 ×
360] ved afspilning af 16:9 billedet, eller [640 ×
480], når billedet 4:3 afspilles.
60
Kopiering af lyd til et optaget bånd
Du kan tilføje lyd til et bånd, der allerede er optaget i 12-bit tilstand (s. 51), uden at slette den
oprindelige lyd.
Tilslutning
 Active Interface Shoe
 Intern mikrofon
A/V-tilslutningskabel
(medfølger)
(hvid)
(rød)
AUDIO OUT
: Signalretning
Du kan optage lyd ved tilslutning på en af
følgende måder.
 Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
En ekstern mikrofonen (medfølger ikke) til
Active Interface Shoe.
 Beim DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E:
Brug en lydenhed til din Handycam
Station, eller tilslut camcorderen med et
A/V-kabel.
 Ved at bruge den interne mikrofon (ingen
tilslutning påkrævet).
Den lydindgang, som skal optages,
har forrang over andre i rækkefølgen
.
Du kan ikke optage ekstra lyd:
Kopiering/redigering
 A/V-stik
Undlad at tilslutte
det gule videostik.
Lydenhed (f.eks. CD/MD-afspillere)
– På et bånd, der er optaget i 16-bit tilstand
(s. 51).
– På et bånd, der er optaget i LP-tilstand.
– Hvis camcorderen er tilsluttet via et i.LINKkabel.
– På et bånd, der er optaget i 4CH MIC RECtilstand på en anden enhed.
– Når båndet blev optaget med et andet TVfarvesystem end camcorderens.
– På tomme sektioner på båndet.
– Hvis skrivebeskyttelsestappen på kassetten er
indstillet til SAVE.
• Billedet udsendes ikke via A/V-stikket ved
kopiering af lyd:
– med A/V-stikket på disse modeller: DCRHC32E/HC33E/HC42E/HC43E.
– med den indbyggede mikrofon.
Fortsættes 
61
Kopiering af lyd til et optaget bånd (Fortsættes)
Kontroller billedet på LCD-skærmen eller i
søgeren.
• Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Når du sætter en ekstern mikrofon
(medfølger ikke) til Active interface Shoe,
kan du kontrollere billedet og lyden ved at
tilslutte camcorderen til et TV med A/Vtilslutningskablet. Den optagne lyd udsendes
imidlertid ikke bagefter fra camcorderen.
Kontroller lyden ved hjælp af et TV eller en
anden enhed.
• Slut ikke A/V-tilslutningskablerne til både
camcorderen og Handycam Station samtidig.
Lyden kan blive forvrænget.
i stereo 2 (ST2) under afspilning af
båndet.
5 Tryk på
(stop), når du vil
stoppe optagelsen.
Hvis du vil kopiere lyd til andre
sekvenser, skal du gentage trin 2 for at
vælge sekvenser, og derefter trykke på
[AUDIO DUB].
6 Tryk på

.
Optagelse af lyd
Indsæt på forhånd en kassette, der er
optaget på, i camcorderen.
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på
(afspil/pause) for at
afspille båndet, tryk derefter igen
på det sted, hvorfra du vil starte
optagelse af lyden.
Sådan kontrollerer du den optagne lyd
 Afspil det bånd, hvorpå du har optaget lyd
3 Tryk på
 [MENU] 
(EDIT/PLAY)  [AUD DUB CTRL]

 [AUDIO DUB].
 vises
60min
AUD DUB CTRL
(s. 21).
 [MENU] 
(STANDARD SET) 
 [AUDIO
MIX] 
.
 Tryk på
60min
0:00:00:00
AUDIO MIX
0:00:00:00
ST1
AUDIO
DUB
4 Tryk på
(afspil), og begynd
på samme tid at afspille den lyd,
du vil optage.
62
• For på forhånd at angive slutpunktet for
lydkopiering, skal du trykke på ZERO SET
MEMORY på fjernbetjeningen ved den
sekvens, hvor du vil stoppe lydkopiering under
afspilning. Efter trin 2 til 4 stopper optagelsen
automatisk ved den valgte sekvens.
• Du kan kun optage ekstra lyd over et bånd, der
er optaget på camcorderen. Lyden forringes
muligvis, når du kopierer lyd til et bånd, der
er optaget på en anden camcorder (inkl. andre
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/HC43Ecamcordere).
vises, mens den nye lyd optages
ST2
 Tryk på
/
for at justere balancen
for den oprindelige lyd (ST1) og den
tilføjede lyd (ST2) på båndet, og tryk
derefter på
.
• Den oprindelige lyd (ST1) udsendes ved
standardindstillingen.
• Den justerede lydbalance vender tilbage til
standardindstillingen, når batteriet eller andre
strømkilder har været afbrudt i ca. fem minutter.
Sletning af optagne billeder
fra "Memory Stick Duo"
Mærkning af billeder
på "Memory Stick
Duo" med specifikke
oplysninger (billedbeskyttelse/
1 Skub POWER-kontakten ned for
udskrivningsmærke)
2 Tryk på
Hvis du bruger en "Memory Stick Duo"
med skrivebeskyttelse, skal du kontrollere,
at "Memory Stick Duo" skrivebeskyttelsen
ikke er aktiveret (s. 103).
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
.
60min
101–0001
1152
2 / 10 101
MEMORY PLAY
Forhindring af sletning ved et
uheld (billedbeskyttelse)
P-MENU
3 Vælg et billede, du vil slette med
/
.
4 Tryk på

[YES].
• Billederne kan ikke gendannes, når først de
er slettet.
• Du kan slette billeder på indeksskærmen (s. 21).
Du kan nemt søge efter det billede, som skal
slettes, ved at få vist seks billeder på én gang.
Tryk på
 [ DELETE]  det billede,
du vil slette 
 [YES].
• Billeder kan ikke slettes, når en "Memory
Stick Duo" med skrivebeskyttelse har
skrivebeskyttelsen aktiveret (s. 103), eller når
det valgte billede er beskyttet (s. 63).
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på



[PROTECT].
3 Tryk på det billede, du vil
Kopiering/redigering
• Vælg [ALL ERASE] (s. 45), for at slette
alle billeder på én gang.
Du kan vælge og markere billeder for at
forhindre sletning ved et uheld.
beskytte.
PROTECT
101–0002
2/ 10
4 Tryk på
 vises
101
OK
[END].
• Tryk på billedet igen for at annullere
billedbeskyttelse i trin 3.
Fortsættes 
63
Mærkning af billeder på "Memory Stick Duo"
med specifikke oplysninger (billedbeskyttelse/
udskrivningsmærke) (Fortsættes)
Valg af stillbilleder
til udskrivning
(udskrivningsmærke)
Standarden DPOF (Digital Print Order
Format) anvendes til valg af de billeder på
camcorderen, som skal udskrives.
Ved at markere de billeder, som du vil
udskrive, behøver du ikke vælge dem igen,
når du skriver dem ud. Du kan ikke angive
antallet af udskrifter.
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
2 Tryk på


[PRINT
MARK].
Udskrivning af optagne
billeder (PictBridge-kompatibel
printer)
Du kan udskrive billeder med en
PictBridge-kompatibel printer, uden at
tilslutte camcorderen til en computer.
Sæt den medfølgende vekselstrømsadapter
i en stikkontakt i væggen for at få strøm.
Indsæt på forhånd en "Memory Stick
Duo", hvorpå der er lagret stillbilleder, i
camcorderen.
Tilslutning af camcorderen til
printeren
1 Skub POWER-kontakten ned for
at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
3 Tryk på det billede, du vil
udskrive på et senere tidspunkt.
vises
PRINT MARK
2 Tryk på
[MENU]
(STANDARD SET)[USB-PLY/

EDT][PictBridge]
.
3 Tilslut USB-stikket (s. 66) på
101–0002
2/ 10
4 Tryk på
101
OK
[END].
• Tryk på billedet igen for at annullere
udskrivningsmærke i trin 3.
• Undlad at markere billeder på camcorderen,
hvis "Memory Stick Duo" allerede indeholder
billeder med udskrivningsmærket fra andre
enheder. Dette kan ændre oplysningerne for
billeder med udskrivningsmærket fra andre
enheder.
64
Handycam Station til en printer
ved hjælp af USB-kablet.
4 Indstil
(USB) ON/OFF-kontakten
på Handycam Station til ON
(s. 66).
5 Tryk på
[PRINT].
(PICT. APPLI.) 
Når tilslutningen er afsluttet, vises
(PictBridge-tilslutning) på
skærmen.
PRINT
101-0001
-
1152
1 / 10
101
END
+
SET
EXEC
Et af de lagrede billeder på “Memory
Stick Duo” vises.
• Vi kan ikke garantere for betjeningen af
modeller, som ikke er PictBridge-kompatible.
Udskrivning
udskrives med
2 Tryk på
/
.
[COPIES].
3 Vælg antallet af kopier, der skal
udskrives med
/
Kopiering/redigering
1 Vælg det billede, der skal
• Se også betjeningsvejledningen til den printer,
der skal bruges.
• Undlad at gøre følgende, når
vises på
skærmen. Handlingerne kan muligvis ikke
udføres korrekt.
– Sluk på POWER-kontakten.
– Tag USB-kablet ud af Handycam Station eller
printeren.
– Tag "Memory Stick Duo" ud af camcorderen.
• Hvis printeren holder op med at fungere, skal
du tage USB-kablet ud og starte betjeningen
forfra.
• Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Hvis du udskriver et stillbillede, der er optaget
i 16:9 format, kan venstre og højre side af
billedet være afskåret.
• Nogle printermodeller understøtter muligvis
ikke datoudskrivningsfunktionen. Se printerens
betjeningsvejledning, hvis du vil have
yderligere oplysninger.
• Vi kan ikke garantere, at billeder fra andre
enheder end camcorderen kan udskrives.
• PictBridge er en industristandard, som er
etableret af Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Du kan udskrive
stillbilleder uden en computer via direkte
tilslutning af en printer til et digitalt
videokamera eller digitalt stillbilledkamera,
uanset model eller producent.
.
Du kan maks. udskrive 20 kopier af et
billede.
4 Tryk på
[END].
Tryk på
[DATE/TIME][DATE]
eller [DAY & TIME]
for at
udskrive datoen på billedet.
5 Tryk på [EXEC][YES].
[Printing...] forsvinder, når
udskrivningen er afsluttet, og skærmen
til billedvalg vises igen.
Tryk på [END], når udskrivningen er
afsluttet.
65
Stik for tilslutning til eksterne enheder
Beim DCR-HC32E/HC33E:
Tilbehørssko
Camcorder
1
• Fjern skodækslet, når du bruger tilbehør.
• Active Interface Shoe og tilbehørsskoen
er udstyret med en sikkerhedsmekanisme
til forsvarlig fastgørelse af det installerede
tilbehør. Hvis du vil tilslutte en
tilbehørsenhed, skal du trykke den ned
og skubbe den helt på plads og derefter
tilspænde skruen. Hvis du vil fjerne
tilbehøret, skal du løsne skruen og derefter
trykke ned og trække tilbehøret ud.
• Hvis du optager på en "Memory Stick
Duo" med en ekstern blitz (medfølger ikke)
tilsluttet til tilbehørsskoen, skal du slukke
den eksterne blitz for at undgå optagelse af
dens lyde.
2
3
Nederst
4
 Beim DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E:
A/V (audio/video) stik (s. 32, 57, 77)
Beim DCR-HC39E:
A/V (audio/video) OUT-stik
(s. 32, 57, 77)
5

Handycam Station
4
2
5
6
7
8
 Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Active interface Shoe
(s. 61)
Active interface Shoe forsyner
ekstratilbehøret, som f.eks. videolys,
en blitz eller mikrofon med strøm.
Tilbehøret kan aktiveres eller
deaktiveres via camcorderens POWERkontakt. Se betjeningsvejledningen,
som fulgte med tilbehøret for at få
yderligere oplysninger.
66
LANC-stik (blåt)
• LANC-kontrolstikket anvendes til
styring af båndtransport i videoudstyr
og andet perifert udstyr, der er tilsluttet
videoudstyret.
 Interfacestik
 DC IN-stik (s. 8)
 Beim DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E:
DV-interfacestik (s. 57, 74, 77)
Beim DCR-HC39E:
DV OUT-interfacestik (s. 57, 74)
 (USB)-stik (p. 67)
 (USB) ON/OFF-kontakt
• Indstil denne til ON for at bruge USBforbindelsen.
Før du læser "First Step Guide (Introduktion)" på
computeren
Når du installerer Picture Packagesoftwaren på en computer med Windows
fra den medfølgende CD-ROM, kan du
anvende følgende funktioner ved at tilslutte
camcorderen til din computer.
Oplysninger om tilslutning findes i "First
Step Guide (Introduktion)".
Du kan vælge dine foretrukne film og
stillbilleder blandt de billeder, der er
gemt på din computer, og nemt oprette en
original video eller et originalt billedshow
med indsat musik og effekter.
Automatic Music Video Producer
Du kan nemt oprette en kort original video
med indsat musik og visuelle effekter fra
billeder, der er optaget på et bånd.
Copying tape to Video CD
Du kan importere indholdet af en tape for
at oprette en Video CD.
Save the images on CD-R
Du kan gemme billeder, der er kopieret
til en computer, på en CD-R, som
sikkerhedskopi.
Burning Video CD
Du kan fremstille en Video CD med
en menu med videoer og billedshows.
ImageMixer VCD2 er kompatibel med
stillbilleder i høj opløsning.
USB- Streaming Tool
Du kan se det billede, som din camcorder
afspiller på tape eller i øjeblikket viser på
en computer.
Brug af en computer
• Den software og de funktioner, der er
tilgængelige på Macintosh-computere afviger
fra dem, der er tilgængelige på Windowscomputere. Se kapitel 6 i "First Step Guide
(Introduktion)" på den medfølgende CD-ROM,
hvis du ønsker yderligere oplysninger. Se
næste afsnit angående "First Step Guide
(Introduktion)".
• Der er 2 måder at tilslutte camcorderen til en
computer på.
– USB-kabel
Denne metode er velegnet til kopiering af
video og lyd, der er optaget på et bånd,
til computeren, kopiering af filer fra en
"Memory Stick Duo" til en computer, og
kopiering af filer til en "Memory Stick Duo".
– i.LINK-kabel
Denne metode er velegnet til kopiering af
video og lyd, der er optaget på et bånd.
Billeddata overføres mere tydeligt end med
et USB-kabel.
Music Video/Slideshow producer
Video Capturing Tool
Du kan importere hele indholdet af en tape
til en computer.
Viewing video and pictures on a
computer
Du kan se billederne, der er kopieret
fra camcorderen, ved at vælge fra
miniaturebilleder. Stillbilleder og film
lagres i mapper efter dato.
• CD-ROM’en (medfølger) indeholder følgende
software.
– USB-driver
– Picture Package Ver.1.5
– ImageMixer VCD2
– "First Step Guide (Introduktion)"
Om "First Step Guide
(Introduktion)"
"First Step Guide (Introduktion)" er en
Fortsættes 
67
Før du læser "First Step Guide (Introduktion)" på computeren (Fortsættes)
brugervejledning, som du kan se på din
computer.
Denne "First Step Guide (Introduktion)"
beskriver grundlæggende betjening, fra
den første tilslutning til din camcorder
og computer og angivelse af indstillinger,
til generel betjening, den første gang du
bruger den software, som findes på CDROM’en (medfølger). Efter installation af
CD-ROM’en og læsning af "Installation
af softwaren og "First Step Guide
(Introduktion)" på en computer" (s. 69) skal
du starte "First Step Guide (Introduktion)"
og derefter følge anvisningerne.
Om hjælpefunktionen i
softwaren
Vejledningen Hjælp forklarer alle
funktionerne i softwaren. Se vejledningen
Hjælp angående yderligere detaljerede
funktioner efter en grundig gennemlæsning
af "First Step Guide (Introduktion)".
Klik på [?] på skærmen for at få vist
vejledningen Hjælp.
Systemkrav
 For Windows-brugere
Brug af Picture Package
OS: Microsoft Windows 98, Windows
98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
standardinstallation er nødvendig.
Driften kan ikke garanteres, hvis de
ovenfor nævnte operativsystemer er
blevet opgraderet.
I Windows 98 understøttes USB
Streaming ikke.
I Windows 98 og Windows 98SE
understøttes DV-optagelse ikke.
68
CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller
hurtigere (800 MHz eller hurtigere
anbefales) (Ved brug af ImageMixer
VCD2 anbefales Intel Pentium III 800
MHz eller hurtigere)
Program: DirectX 9.0c eller senere
(dette produkt er baseret på DirectXteknologi. Det er nødvendigt at have
DirectX installeret).
Windows Media Player 7.0 eller senere
Macromedia Flash Player 6.0 eller
senere
Lydsystem:16-bit stereolydkort og
stereohøjttalere
Hukommelse: 64 MB eller mere
Harddisk: Nødvendig ledig hukommelse
til installation: 500 MB eller mere
Anbefalet ledig plads på harddisken: 6
GB eller mere (afhængigt af størrelsen
på de billedfiler, der skal redigeres)
Skærm: 4 MB VRAM videokort,
minimum 800 × 600 dots, mange
farver (16-bit farve, 65.000 farver),
DirectDraw-skærmdriverfunktionalitet
(Dette produkt fungerer ikke korrekt
med 800 × 600 dots eller mindre og
med 256 farver eller mindre.)
Andet: USB-port (denne skal forefindes
som standard), DV-interface
(IEEE1394, i.LINK) (tilslutning via et
i.LINK-kabel), CD-drev (du skal bruge
et CD-R-drev til at oprette en Video
CD.
Besøg følgende URL for at få
oplysninger om det kompatible drev:
http://www.ppackage.com/)
Afspilning af billeder, der er optaget på en
"Memory Stick Duo" på en computer
OS: Microsoft Windows 98, Windows
98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
standardinstallation er nødvendig.
Driften kan ikke garanteres, hvis de
ovenfor nævnte operativsystemer er
blevet opgraderet.
CPU: MMX Pentium 200 MHz eller
hurtigere
Program: Windows Media Player (dette
program skal installeres med henblik på
at afspille film).
Andet: USB-port (denne skal forefindes
som standard), CD-drev
 For Macintosh-brugere
Ved brug af ImageMixer VCD2
OS: Mac OS X (v10.1.5 eller senere)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac G3/G4/G5-serien
Hukommelse:128 MB eller mere
Harddisk: Nødvendig ledig hukommelse
til installation: 250 MB eller mere
Anbefalet ledig plads på harddisken: 4
GB eller mere (afhængigt af størrelsen
på de billedfiler, der skal redigeres)
Program: QuickTime 4 eller senere
(QuickTime 5 anbefales)
Andet: CD-drev
Kun kopiering af billeder, der er optaget
på en "Memory Stick Duo" på en computer
OS: Mac OS 9.1/9.2 eller Mac OS X (v
10.0/v 10.1/v 10.2/v 10.3)
Program: QuickTime 3.0 eller nyere
(dette program skal installeres med
henblik på at afspille film).
Andet: USB-port (denne skal forefindes
som standard)
Du skal installere softwaren m.m. med den
medfølgende CD-ROM i din computer
før du tilslutter camcorderen til
computeren. Når den først er installeret,
behøver installationen ikke gentages.
Den software, der skal anvendes, afhænger
af det operativsystem, du bruger.
Windows-computer: Picture Package (inkl.
ImageMixer VCD2)
Macintosh-computer: ImageMixer VCD2
Yderligere oplysninger om softwaren finder
du i "First Step Guide (Introduktion)".
Installation på en Windowscomputer
Log på som administrator for installation
under Windows 2000/Windows XP.
1 Kontroller, at camcorderen ikke er
tilsluttet til computeren.
2 Tænd computeren.
Brug af en computer
Skærm: Minimum 1.024 × 768 dots,
32.000 farver (dette produkt fungerer
ikke korrekt med mindre end 1.024 ×
768 dots eller 256 farver).
Installation af softwaren
og "First Step Guide
(Introduktion)" på en
computer
Luk alle aktive programmer på
computeren, inden softwaren
installeres.
3 Placer den medfølgende CD-ROM
i computerens CD-drev.
Installationsskærmbilledet vises.
• Når du tilslutter camcorderen til en Macintoshcomputer via USB-kablet, kan du ikke
kopiere billeder, der er optaget på et bånd, til
computeren. Hvis du vil kopiere optagelser
fra tape, skal du tilslutte camcorderen til
computeren via et i.Link-kabel og anvende
standardsoftwaren i operativsystemet.
Fortsættes 
69
Installation af softwaren og "First Step Guide (Introduktion)" på en
computer (Fortsættes)
Hvis skærmbilledet ikke vises
 Dobbeltklik på [My Computer].
 Dobbeltklik på [PICTUREPACKAGE]
(CD-drev)*.
* Drevnavne (som f.eks. E:) kan variere
afhængigt af computeren.
7 Læs [License Agreement], marker
[I accept the terms of the license
agreement], hvis du kan erklære
dig enig, og klik derefter på
[Next].
4 Klik på [Install].
8 Vælg det sted, hvor softwaren
Afhængigt af computerens
operativsystem vises en meddelelse,
som fortæller, at "First Step Guide
(Introduktion)" ikke kan installeres
automatisk med InstallShield Wizard.
I dette tilfælde skal du kopiere "First
Step Guide (Introduktion)" manuelt til
computeren i overensstemmelse med
anvisningen i meddelelsen.
5 Vælg sproget til det program, der
skal installeres, og klik derefter
på [Next].
6 Klik på [Next].
70
skal lagres, og klik derefter på
[Next].
9 Klik på [Install] i skærmbilledet
[Ready to Install the Program].
Installationen af Picture Package starter.
10 Vælg sproget til "First Step
Guide (Introduktion)", der skal
installeres, og klik derefter på
[Next].
Afhængig af computeren vises dette
skærmbillede muligvis ikke. I dette
tilfælde skal du fortsætte med trin 12.
 Klik på [Next].
11 Klik på [Next] for at installere
 Klik på [Finish].
"First Step Guide (Introduktion)".
12 Klik på [Next], og følg
13 Hvis skærmbilledet [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)] vises,
skal du følge nedenstående trin
for at installere DirectX 9.0c. Hvis
ikke, skal du fortsætte med trin
14.
restart my computer now.] er
markeret, og klik derefter på
[Finish].
Brug af en computer
anvisningerne på skærmen for at
installere ImageMixer VCD2.
14 Kontroller, at [Yes, I want to
Computeren slukkes, og starter
derefter automatisk igen (Genstart).
Genvejsikonerne for [Picture Package
Menu] og [Picture Package Menu
destination Folder] (og "First Step
Guide (Introduktion)", hvis den
er installeret i trin 11-12) vises på
skrivebordet.
 Læs [License Agreement], og klik
derefter på [Next].
Fortsættes 
71
Installation af softwaren og "First Step Guide (Introduktion)" på en
computer (Fortsættes)
15 Fjern CD-ROM’en fra
8 Dobbeltklik på [IMXINST.SIT]
• Hvis du har spørgsmål om Picture Package, kan
du bruge kontaktoplysningerne på side 73.
9 Dobbeltklik på den komprimerede
computerens CD-drev.
i den mappe, hvortil den blev
kopieret.
[ImageMixerVCD2_Install].
Installation på en Macintoshcomputer
1 Kontroller, at camcorderen ikke er
tilsluttet til computeren.
2 Tænd computeren.
Luk alle aktive programmer på
computeren, inden softwaren
installeres.
3 Placer den medfølgende CD-ROM
i computerens CD-drev.
4 Dobbeltklik på CD-ROM-ikonet.
5 Kopier [FirstStepGuide.pdf] i
det ønskede sprog fra mappen
[FirstStepGuide] til din computer.
6 Installer derefter ImageMixer
VCD2.
7 Kopier [IMXINST.SIT] i mappen
[MAC] på CD-ROM’en til en
mappe efter eget valg.
72
10 Når skærmbilledet til
brugeraccept vises, skal
du indtaste dit navn og din
adgangskode.
Installationen af ImageMixer VCD2
starter.
• Hvis du vil have yderligere oplysninger
om brug af ImageMixer VCD2, skal du se
onlinehjælpen til softwaren.
Visning "First Step Guide
(Introduktion)"
Viser "First Step Guide
(Introduktion)"
på din computer, kan du hente den fra
Adobe Systems’ websted:
http://www.adobe.com/
Start på en Windows-computer
Visning i Microsoft Internet Explorer
Ver.6.0 eller nyere anbefales.
Dobbeltklik på ikonet
på skrivebordet.
Angående spørgsmål om denne
software
Pixela User Support Center
Du kan også starte den ved at vælge
[Start], [Programs] ([All programs]
for Windows XP), [Picture Package]
og [FirstStepGuide] og derefter starte
[FirstStepGuide].
Start på en Macintosh-computer
Dobbeltklik på "FirstStepGuide.pdf".
Om ophavsret
Musikarbejder, lydoptagelser eller andet
musikindhold fra tredjepart, som du kan
indhente fra CD’er, Internettet eller andre
kilder ("Musikindhold"), er ophavsretligt
beskyttet materiale tilhørende de respektive
ejere og er beskyttet af den gældende,
lokale lovgivning på området. Medmindre
det er udtrykkeligt tilladt i den gældende
lovgivning,
må du ikke bruge (herunder, uden
begrænsning, kopiere, ændre, duplikere,
overføre, sende, placere på eksterne
på netværk, der er tilgængelige for
offentligheden, overdrage, distribuere,
udlåne, licensere, sælge og udgive) noget
som helst Musikindhold uden på forhånd
at indhente autorisering eller godkendelse
fra de respektive ejere. Licensen til Picture
Package af Sony Corporation og licensen
eller rettigheden til brug af Musikindholdet
fortolkes ikke som værende stiltiende
overdraget til dig.
Brug af en computer
• Ønsker du at få vist "First Step Guide
(Introduktion)" i HTML-format uden
at anvende automatisk installation, skal
du kopiere den ønskede sprogmappe fra
mappen [FirstStepGuide] på CD-ROM’en
og derefter dobbeltklikke på "index.html".
• Se "FirstStepGuide.pdf" i følgende
situationer:
– Ved udskrivning "First Step Guide
(Introduktion)"
– Når "First Step Guide (Introduktion)"
ikke vises korrekt på grund af browserindstillingen, selv i det anbefalede miljø.
– Når HTML-versionen af "First Step
Guide (Introduktion)" ikke er installeret
automatisk.
Pixela hjemmeside
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Nordamerika (Los Angeles) Telefon:
+1-213-341-0163
– Europa (Storbritannien) Telefon:
+44-1489-564-764
– Asien (Filippinerne) Telefon:
+63-2-438-0090
Til visning i PDF-format kræves Adobe
Reader. Hvis den ikke er installeret
73
Oprettelse af en DVD
(Direkte adgang til "Click to
DVD")
Du kan oprette DVD'er, når du tilslutter din
camcorder til en computer i Sony VAIOserien*, som understøtter "Click to DVD"
via et i.LINK-kabel (medfølger ikke).
Billedet kopieres automatisk og skrives til
en DVD.
De følgende procedurer beskriver, hvordan
du opretter en DVD ud fra et billede, der er
optaget på et bånd. Besøg følgende URL
for at få oplysninger om kravene til system
og betjening:
– Europa
http://www.vaio-link.com/
– USA
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Det asiatiske stillehavsområde
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea
http://scs.sony.co.kr/
– Taiwan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Kina
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thailand
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latinamerika
http://vaio-online.sony.com/
stik til i.LINK
(IEEE1394)
i.LINK-kabel
(medfølger
ikke)
til
DV-interface
• Du kan kun bruge et i.LINK-kabel til
denne funktion. Du kan ikke bruge et
USB-kabel.
* Bemærk, at du skal have en Sony VAIOcomputer med et DVD-drev, som kan
anvendes til skrivning af DVD'er. Du skal
også have en computer med "Click to
DVD Ver.1.2" (Sony original software)
eller nyere installeret.
Brug funktionen Direkte adgang til
"Click to DVD" den første gang
Funktionen Direkte adgang til "Click to
DVD" gør det muligt nemt at kopiere
billeder, der er optaget på et bånd, til en
DVD, hvis camcorderen er tilsluttet til
en computer. Før du anvender funktionen
Direkte adgang til "Click to DVD", skal du
følge nedenstående trin for at starte "Click
to DVD Automatic Mode Launcher".
 Tænd computeren.
 Klik på startmenuen, og vælg [All
Programs].
 Vælg [Click to DVD] blandt de viste
programmer, og klik derefter på [Click to
DVD Automatic Mode Launcher].
[Click to DVD Automatic Mode
Launcher] startes.
74
• Når du én gang har startet [Click to DVD
Automatic Mode Launcher], starter den
derefter automatisk, når du tænder din
computer.
• [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] opsættes som en Windows XPbruger.
1 Tænd computeren.
Luk alle kørende programmer, der
anvender i.LINK.
6 Sæt en skrivbar DVD i DVD-drevet
i computeren.
7 Tryk på [EXEC] på skærmen på
camcorderen.
0:00:00:00
60min
BURN DVD
START
CREATE DVD?
EXEC
2 Sørg for strøm til din camcorder,
og skub derefter POWERkontakten ned for at tænde PLAY/
EDIT-lampen.
Brug den medfølgende lysnetadapter
som strømkilde, da det varer et par
timer at oprette en DVD.
optaget på, i camcorderen.
4 Tilslut din camcorder til en
computer via et i.LINK-kabel
(medfølger ikke) (s. 74).
• Når du tilslutter din camcorder til en
computer, skal du sørge for at vende stikket
rigtigt. Hvis du tvinger stikket ind i den
forkerte retning, kan det blive beskadiget,
hvorved det kan medføre en fejlfunktion af
camcorderen.
• Yderligere oplysninger findes på "First Step
Guide (Introduktion)".
5 Tryk på
 [MENU] 
(EDIT/PLAY)  [BURN DVD] 
.
"Click to DVD" starter, og
skærmbilledet med anvisninger vises på
computeren.
Status for betjeningen af computeren
vises på LCD-skærmen på din
camcorder.
CAPTURING: Det billede, der
er optaget på båndet, kopieres til
computeren.
CONVERTING: Billedet konverteres til
MPEG2-format.
WRITING: Billedet skrives til DVD’en.
• Hvis du bruger en DVD-RW/+RW, hvorpå
der er lagret andre data, vises meddelelsen
[This is a recorded disc. Delete and
overwrite?] på camcorderens LCD-skærm.
Når du trykker på [EXEC], slettes de
eksisterende data, og nye data skrives.
Brug af en computer
3 Indsæt en kassette, der er
CANCEL
8 Tryk på [NO] for at afslutte
oprettelsen af en DVD.
60min
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray opens.
YES
NO
Discskuffen kommer ud automatisk.
Ønsker du at oprette en anden DVD
med det samme indhold, skal du trykke
på [YES].
Discskuffen kommer ud. Sæt en ny
skrivbar DVD i DVD-drevet. Gentag
derefter trin 7 og 8.
Fortsættes 
75
Oprettelse af en DVD (Direkte
adgang til "Click to DVD")
(Fortsættes)
Sådan annullerer du funktionen
Tryk på [CANCEL] på camcorderens
LCD-skærm.
• Du kan ikke annullere funktionen, efter at
[Finalizing DVD.] er blevet vist på LCDskærmen på din camcorder.
• Frakobl ikke i.LINK-kablet, og sæt ikke
POWER-kontakten i en anden stilling på
camcorderen, før billedet er kopieret helt til
computeren.
• Når [CONVERTING] eller [WRITING]
vises på skærmen, er optagelsen af billederne
allerede afsluttet. Hvis du har frakoblet
i.LINK-kablet eller slukket camcorderen på
dette trin, fortsætter oprettelsen af DVD’en på
computeren.
• Hvis noget af følgende sker, annulleres
kopieringen af billedet. Der oprettes en DVD
med data op til det tidspunkt, hvor funktionen
blev annulleret. Se hjælpefilerne til "Click to
DVD Automatic Mode Launcher", hvis du
ønsker oplysninger.
– Når der er en tom sektion på 10 sekunder
eller mere på båndet.
– Når dataene på båndet indeholder en dato,
der ligger før optagelsesdatoen for de seneste
billeder.
– Når billeder i normal- og bredformat optages
på det samme bånd.
• Du kan ikke betjene din camcorder i følgende
situationer:
– Under afspilning af et bånd
– Under optagelse af billeder på en "Memory
Stick Duo"
– Når "Click to DVD" er startet fra computeren
– Beim DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E:
Når [A/VDV OUT] i camcorderens
menuindstillinger er indstillet til [ON].
76
Tilslutning af en analog videobåndoptager til computeren
via camcorderen (funktion til signalkonvertering)
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
Ved brug af et A/V-tilslutningskabel og et i.LINK-kabel (medfølger ikke) kan du konvertere
et analogt signal fra en analog enhed, f.eks. en videobåndoptager, til et digitalt signal og
overføre det til en digital enhed, f.eks. en computer, via camcorderen.
Der skal på forhånd være installeret software, som kan optage videosignalet på computeren.
A/V-stik
1
(Gul)
(Hvid)
(Rød)
Videobåndoptager
Computer
DV-interface
:Signalretning

A/V-tilslutningskabel (medfølger)
Slut A/V-tilslutningskablet til camcorderen
eller til din Handycam Station.

A/V-tilslutningskabel med SVIDEO (medfølger ikke)
Når du tilslutter til en anden enhed via
S-VIDEO-stikket ved at bruge A/Vtilslutningskablet sammen med et S-VIDEOkabel (medfølger ikke), kan du fremstille
billeder med bedre kvalitet end med en
A/V-kabeltilslutning.
Tilslut det hvide og røde lydstik (venstre/
højre lydkanal) og S-VIDEO-stikket (SVIDEO-kanal) på A/V-tilslutningskablet
(medfølger ikke). I dette tilfælge er den
gule stiktilslutning (standardvideo) er ikke
nødvendig. S VIDEO-tilslutningen giver
ingen lyd.
Til i.LINK
(IEEE1394)-stik
i.LINK-kabel
(medfølger ikke)
i.LINK-stik
Brug af en computer
2
Angiv på forhånd [DISP OUTPUT]
til [LCD PANEL] i menuen (s. 54).
(Standardindstillingen er [LCD PANEL]).
1 Tænd den analoge videoenhed.
2 Skub POWER-kontakten på
camcorderen ned for at tænde
indikatoren PLAY/EDIT.
Brug den medfølgende
vekselstrømsadapter som strømkilde.
Fortsættes 
77
Tilslutning af en analog videobåndoptager
til computeren via camcorderen (funktion
til signalkonvertering) (Fortsættes)
3 Tryk på
 [MENU] 
(STANDARD SET)  [A/VDV
OUT]  [ON] 
på LCDskærmen.
4 Start afspilning på den analoge
videoenhed.
5 Start optagelsesprocedurerne på
computeren.
Se betjeningsvejledningen, der
blev leveret med softwaren, eller
onlinehjælpen med henblik på at få
oplysninger om denne handling.
Efter optagelse af billeder og lyd skal
du stoppe optagelsesprocedurerne på
computeren og stoppe afspilningen på
den analoge videoenhed.
• Den medfølgende Picture Package eller
ImageMixer VCD2 software understøtter ikke
funktionen til signalkonvertering.
• Du kan muligvis ikke udsende billederne
korrekt til camcorderen afhængigt af det
analoge signals optageforhold.
• Du kan ikke overføre billeder med ophavretligt
beskyttede signaler til en computer.
• Du kan bruge et USB-kabel i stedet for et
i.LINK-kabel (medfølger ikke) til at overføre
billeder til en computer. Bemærk imidlertid,
at det viste billede muligvis ikke har samme
jævnhed.
• Når du tilslutter din camcorder til en computer
med et USB-kabel eller et i.LINK-kabel, skal
du sørge for at vende stikkene rigtigt. Hvis du
tvinger stikkene ind i den forkerte retning, kan
de blive beskadiget, hvorved det kan medføre
en fejlfunktion af camcorderen.
78
Fejlfinding
Hvis du støder på problemer under brugen af camcorderen, kan du benytte følgende tabel til
at lokalisere og afhjælpe problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du frakoble strømkilden
og kontakte din Sony-forhandler.
Generelle handlinger/Easy Handycam
Camcorderen tændes ikke.
• Batteriet er afladet, er ved at løbe tør, eller er ikke indsat i camcorderen.
• Indsæt et opladt batteri i camcorderen (s. 8).
• Brug vekselstrømsadapteren til tilslutning til en stikkontakt i væggen (s. 8).
• Indsæt camcorderen i Handycam Station korrekt (s. 8).
Camcorderen fungerer ikke, selv når den er tændt og modtager strøm.
• Tag vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten i væggen, eller fjern batteriet, og foretag
derefter tilslutning igen efter ca. 1 minut. Hvis funktionerne stadig ikke virker, skal du
trykke på knappen RESET (s. 24) med en spids genstand. Hvis du trykker på RESETknappen, nulstilles alle indstillinger inkl. klokkeslæt. Punkter i den personlige menu bevares.
Knapperne fungerer ikke.
• De tilgængelige knapper er begrænset under Easy Handycam-funktionen (s. 18).
• Du kan ikke aktivere eller deaktivere Easy Handycam-funktionen under optagelse eller
kommunikation med en anden enhed via USB-kablet.
Fejlfinding
Du kan ikke aktivere eller deaktivere Easy Handycam-funktionen.
Indstillinger ændres under Easy Handycam-funktionen.
• Indstillingerne for de funktioner, som ikke vises på skærmen, vender tilbage til
standardværdien under Easy Handycam-funktionen. Tidligere angivne indstillinger
gendannes, når du annullerer Easy Handycam-funktionen.
[DEMO MODE] starter ikke.
• Du kan ikke få vist demonstrationen, når NIGHTSHOT PLUS-kontakten er indstillet på ON.
• Skub kassetten og "Memory Stick Duo" ud af camcorderen (s. 16).
Camcorderen bliver varm.
• Det skyldes, at camcorderen har været tændt i lang tid. Dette er ikke en fejl.
Fortsættes 
79
Fejlfinding (Fortsættes)
Batterier/strømkilder
Strømmen afbrydes pludseligt.
• Camcorderen slukkes automatisk, når du ikke har betjent den i ca. 5 minutter (A.SHUT
OFF). Foretag ændring af indstillingen af [A.SHUT OFF] (s. 54), afbryd strømmen igen (s.
12), eller brug vekselstrømsadapteren.
• Oplad batteriet (s. 8).
Indikatoren CHG (opladning) lyser ikke, når batteriet oplades.
• Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG) (s. 8).
• Indsæt batteriet korrekt i camcorderen (s. 8).
• Der er ikke strøm i stikkontakten i væggen (s. 8).
• Indsæt camcorderen i Handycam Station korrekt (s. 8).
• Batteriopladningen er afsluttet (s. 8).
Indikatoren CHG (opladning) blinker, når batteriet oplades.
• Indsæt batteriet korrekt i camcorderen. Hvis problemet fortsætter, skal du tage
vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten i væggen og kontakte Sony-forhandleren.
Batteriet er muligvis beskadiget.
Strømmen afbrydes ofte, selvom indikatoren for resterende batteritid angiver,
at batteriet har strøm nok til at kunne fungere.
• Der er opstået et problem med indikatoren for resterende batteritid, eller batteriet er ikke
opladet tilstrækkeligt. Oplad batteriet helt for at korrigere indikeringen (s. 8).
Indikatoren for resterende batteritid viser ikke den korrekte tid.
• Den omgivende temperatur er for høj eller for lav, eller batteriet er ikke opladet
tilstrækkeligt. Dette er ikke en fejl.
• Foretag fuld opladning af batteriet. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet med
et nyt. Det er muligvis beskadiget (s. 8, 105).
• Den viste tid er muligvis ikke korrekt afhængigt af de forhold, som camcorderen anvendes
under. Når du åbner eller lukker LCD-panelet, tager det ca. 1 minut at vise den resterende
batteritid korrekt.
Batteriet aflades hurtigt.
• Den omgivende temperatur er for høj eller for lav, eller batteriet er ikke opladet
tilstrækkeligt. Dette er ikke en fejl.
• Foretag fuld opladning af batteriet. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet med
et nyt. Det er muligvis beskadiget (s. 8, 105).
Der opstår et problem, når camcorderen er sluttet til vekselstrømsadapteren.
80
• Sluk camcorderen, og tag vekselstrømsadapteren ud af stikkontakten i væggen. Sæt den
derefter i stikkontakten igen.
LCD-skærm/søger
De flydende krystaller bevæger sig, når du trykker på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en fejl. Du må dog ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen.
Et ukendt billede vises på LCD-skærmen eller i søgeren.
• Camcorderen er i [DEMO MODE] (s. 49). Tryk på LCD-skærmen, eller indsæt en kassette
eller en "Memory Stick Duo" for at annullere [DEMO MODE].
En ukendt indikator vises på skærmen.
• Se listen over indikatorer (s. 96).
Billedet forbliver på LCD-skærmen.
• Dette sker, hvis du fjerner vekselstrømsadapteren fra stikkontakten eller tager batteriet ud
uden først at slukke camcorderen. Dette er ikke en fejl.
Du kan ikke deaktivere LCD-baggrundsbelysningen. (DCR-HC39E/HC42E/
HC43E)
• Du kan ikke aktivere/deaktivere LCD-baggrundsbelysninger under DISP/BATT INFO under
Easy Handycam-funktionen (s. 18).
• Tryk let på LCD-skærmen.
• Tryk på DSPL/BATT INFO på camcorderen (eller DISPLAY på fjernbetjeningen) (s. 14).
Fejlfinding
Knapperne er ikke vist på berøringspanelet.
Knapperne på berøringspanelet fungerer ikke korrekt, eller fungerer slet ikke.
• Juster skærmen ([CALIBRATION]) (s. 109).
Billedet i søgeren er ikke klart.
• Brug knappen til justering af søgerokularet til at justere objektivet (s. 13).
Billedet i søgeren er forsvundet.
• Luk LCD-panelet. Billedet vises ikke i søgeren, når LCD-panelet er åbent (s. 13).
Kassettebånd
Kassetten kan ikke skubbes ud af rummet.
• Kontroller, at strømkilden (batteri eller vekselstrømsadapter) er tilsluttet korrekt (s. 8).
• Tag batteriet ud af camcorderen, og sæt det tilbage igen (s. 9).
• Indsæt et opladt batteri i camcorderen (s. 8).
Fortsættes 
81
Fejlfinding (Fortsættes)
Kassetten skubbes ikke ud, selv når kassettedækslet er åbent.
• Der dannes kondens i camcorderen (s. 108).
Indikatoren til Cassette Memory eller titelvisning vises ikke, når der bruges en
kassette med Cassette Memory.
• Camcorderen understøtter ikke Cassette Memory, så indikatoren vises ikke.
Indikatoren for resterende bånd vises ikke.
• Angiv [
(s. 53).
REMAINING] til [ON] for altid at få vist indikatoren for resterende båndtid
"Memory Stick Duo"
Du kan ikke betjene funktionerne, når du bruger "Memory Stick Duo".
• Skub POWER-kontakten ned for at tænde indikatoren CAMERA-MEMORY eller PLAY/
EDIT (s. 12).
• Indsæt en "Memory Stick Duo" i camcorderen (s. 16).
• Hvis du bruger en "Memory Stick Duo", der er formateret på en computer, kan du formatere
den ved hjælp af camcorderen (s. 103).
Billeder kan ikke slettes.
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick Duo" (s. 103).
• Annuller billedbeskyttelsen på billedet (s. 63).
• Det maks. antal billeder, som du kan slette på én gang, er 100.
Du kan ikke slette alle billeder på én gang.
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick Duo" (s. 103).
• Annuller billedbeskyttelsen på billederne (s. 63).
Du kan ikke formatere "Memory Stick Duo".
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick Duo" (s. 103).
Billedbeskyttelsen kan ikke anvendes.
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick Duo" (s. 103).
• Udfør handlingen igen på indeksskærmen (s. 63).
Du kan ikke markere billeder til udskrivning.
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick Duo" (s. 103).
• Udfør handlingen igen på indeksskærmen (s. 64).
• Det maks. antal billeder, du kan markere til udskrivning, er 999.
82
• Film kan ikke markeres til udskrivning.
Datafilnavnet er ikke angivet korrekt.
• Kun filnavnet vises, hvis mappestrukturen ikke overholder den universelle standard.
• Filen er beskadiget.
• Filformatet understøttes ikke af camcorderen (s. 103).
Datafilnavnet blinker.
• Filen er beskadiget.
• Filformatet understøttes ikke af camcorderen (s. 103).
Optagelse
Se også "Justering af billedet under optagelse" (s. 84) og afsnittet "”Memory Stick Duo”"
(s. 82).
Afspilning af båndet starter ikke, når du trykker på REC START/STOP.
Du kan ikke optage på "Memory Stick Duo".
• Deaktiver låsen på skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick Duo" (s. 103).
• Kapaciteten er fuld. Slet unødvendige billeder, der er optaget på "Memory Stick Duo"
(s. 63).
• Formater "Memory Stick Duo" på camcorderen eller indsæt en anden "Memory Stick Duo"
(s. 45).
• Beim DCR-HC32E/HC33E:
Du kan optage stillbilleder på en "Memory Stick Duo" i [WIDE SELECT] (s. 42).
• Beim DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Når [SMTH INT.REC] er aktiveret kan stillbilleder ikke optages på en "Memory Stick Duo"
under afspilning af bånd.
Fejlfinding
• Skub POWER-kontakten ned til tilstanden CAMERA-TAPE for at tænde indikatoren (s. 20).
• Båndet er løbet ud. Spol det tilbage, eller indsæt en ny kassette.
• Sæt skrivebeskyttelsestappen på REC, eller indsæt en ny kassette (s. 102).
• Båndet sidder fast på tromlen (pga. kondensvand). Tag kassetten ud, lad camcorderen stå i
mindst 1 time, og sæt kassetten ind igen (s. 108).
Optagevinklen varierer, afhængigt af POWER-indstillingen.
• Når POWER er indstillet til CAMERA-MEMORY, er optagevinklen bredere, end når den er
indstillet til CAMERA-TAPE.
Du kan ikke optage en glidende overgang på et bånd fra den sidst optagne
sekvens til det næste bånd.
• Bemærk følgende.
– Foretag END SEARCH (s. 29).
Fortsættes 
83
Fejlfinding (Fortsættes)
– Tag ikke kassetten ud. Billedet optages løbende uden afbrydelse, selv hvis du slukker
camcorderen.
– Optag ikke billeder i SP-tilstand og LP-tilstand på samme bånd.
– Undgå at stoppe, når der optages en film i LP-tilstanden.
Lukkerlyden høres ikke, når du optager et stillbillede.
• Angiv [BEEP] til [ON] (s. 54).
Blitzen (medfølger ikke) virker ikke.
• Blitzen er ikke tændt, eller den er ikke monteret korrekt.
[END SEARCH]-funktionen virker ikke.
• Kassetten blev skubbet ud efter optagelse (s. 29).
• Kassetten er ny, og der er ikke optaget noget.
[END SEARCH]-funktionen virker ikke korrekt.
• Der er en tom sektion i begyndelsen eller midten af båndet. Dette er ikke en fejl.
Glidende intervaloptagelse stopper/[Smooth interval rec discontinued due to
error.] vises, og optagelse stopper.(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
• Videohovedet er muligvis snavset. Brug en rensekassette (medfølger ikke).
• Forsøg igen fra begyndelsen.
• Brug en Sony mini-DV-kassette.
Justering af billedet under optagelse
Se også "Menu" (s. 87).
Den automatiske fokusering virker ikke.
• Angiv [FOCUS] til [AUTO] (s. 40).
• Optageforholdene er ikke egnede til automatisk fokusering. Justér fokuseringen manuelt
(s. 40).
[STEADYSHOT] virker ikke.
• Angiv [STEADYSHOT] til [ON] (s. 42).
Funktionen BACK LIGHT virker ikke.
• BACK LIGHT-funktionen annulleres, når du angiver [EXPOSURE] til [MANUAL] (s. 39)
eller vælger [SPOT METER] (s. 38).
• Funktionen BACK LIGHT virker ikke under Easy Handycam-funktionen.
84
[DIGITAL ZOOM]-funktionen virker ikke.
• [DIGITAL ZOOM]-funktionen virker ikke, når du angiver [TELE MACRO] til [ON].
Der vises en lodret stribe, når du optager stearinlys eller elektrisk lys i mørke
omgivelser.
• Dette sker, når kontrasten mellem motivet og baggrunden er for høj. Dette er ikke en fejl.
Der vises en lodret stribe, når du optager et lyst motiv.
• Dette fænomen kaldes udtværing. Dette er ikke en fejl.
Små hvide, røde, blå eller grønne prikker vises på skærmen.
• Prikkerne vises, når du optager i [SLOW SHUTTR], [SUPER NSPLUS] eller [COLOR
SLOW S]. Dette er ikke en fejl.
Billedets farve vises ikke korrekt.
• Deaktiver NightShot Plus-funktionen (s. 22).
Billedet er for lyst, og motivet vises ikke på skærmen.
• Deaktiver NightShot Plus-funktionen (s. 22).
• Annuller funktionen BACK LIGHT (s. 23).
• LCD-baggrundsbelysningen er slukket. Tryk på DISP/BATT INFO, og hold den nede i nogle
få sekunder for at tænde baggrundsbelysningen (s. 13)
Fejlfinding
Billedet er for mørkt, og motivet vises ikke på skærmen. (DCR-HC39E/HC42E/
HC43E)
Der forekommer flimren eller farveskift.
• Dette sker, når du optager billeder under en fluorescerende lampe, en natriumlampe eller en
kviksølvlampe med [PORTRAIT] eller [SPORTS]. Deaktiver i dette tilfælde [PROGRAM
AE] (s. 38).
Der vises vandrette sorte striber ved optagelse af en TV-skærm eller
computerskærm.
• Angiv [STEADYSHOT] til [OFF] (s. 42).
Afspilning
Hvis du afspiller billeder, der er lagret på en "Memory Stick Duo", skal du også se afsnittet
"Memory Stick Duo" (s. 82).
Fortsættes 
85
Fejlfinding (Fortsættes)
Du kan ikke afspille båndet.
• Skub POWER-kontakten ned for at tænde indikatoren PLAY/EDIT.
• Spol båndet tilbage (s. 21).
Billederne, der er lagret på en "Memory Stick Duo" afspilles ikke i deres
faktiske størrelse eller billedformat.
• Billeder, som er optaget på andre enheder, vises muligvis ikke i deres faktiske størrelse.
Dette er ikke en fejl.
• Hvis du afspiller en film, der er optaget på "Memory Stick Duo" i 16:9-formatet, vises sorte
striber øverst og nederst på skærmen. Dette er ikke en fejl.
Billeddata, der er lagret på en "Memory Stick Duo", kan ikke afspilles.
Deaktiver USB Streaming-funktionen på camcorderen, og indstil (USB) ON/OFFkontakten (s. 66) på Handycam Station til OFF.
• Billeddata kan ikke afspilles, når du har redigeret filer eller mapper, eller har redigeret
dataene på en computer. I så fald blinker filnavnet. Dette er ikke en fejl (s. 104).
• Billeder, som er optaget på andre enheder, kan muligvis ikke afspilles. Dette er ikke en fejl
(s. 104).
• Billeder, som er redigeret på en computer eller optaget på andre enheder, kan muligvis ikke
afspilles.
•
Der vises vandrette linjer i billedet. De viste billeder er uskarpe eller vises ikke.
• Rengør videohovedet ved hjælp af rensekassetten (medfølger ikke) (s. 108).
Der er ingen eller kun lav lyd.
• Angiv [MULTI-SOUND] til [STEREO] (s. 51).
• Skru op for lyden (s. 21).
• Juster [AUDIO MIX] fra [ST2] (ekstra lyd)-siden, indtil lyden høres korrekt (s. 62).
• Når du bruger et S VIDEO-stik, skal du kontrollere, at A/V-tilslutningskablets røde og hvide
stik også er tilsluttet (s. 32).
Lyden afbrydes.
• Rengør videohovedet ved hjælp af rensekassetten (medfølger ikke) (s. 108).
"---" vises på skærmen.
• Det afspillede bånd blev optaget, uden at dato og klokkeslæt blev indstillet.
• En tom sektion af båndet afspilles.
• Datakoden på et bånd med en ridse eller billedstøj kan ikke læses.
86
Der forekommer støj, og
vises på skærmen.
• Båndet blev optaget med et andet TV-farvesystem end camcorderens (PAL). Dette er ikke en
fejl (s. 101).
vises på displayet.
• Det bånd, du afspiller, blev optaget på en anden enhed med en 4-kanals mikrofon (4CH MIC
REC). Camcorderen er ikke kompatibel med 4-kanals mikrofonoptagelse.
Date Search-funktionen virker ikke korrekt.
• Hvis én dags optagelse varer kortere tid end to minutter, er det muligt, at camcorderen ikke
kan finde det nøjagtige sted, hvor optagedatoen skifter.
• Der er en tom sektion i begyndelsen eller midten af båndet. Dette er ikke en fejl.
Fjernbetjening
Den medfølgende fjernbetjening fungerer ikke.
En anden videobåndoptager virker ikke, når du bruger den medfølgende
fejlbetjening.
Fejlfinding
• Angiv [REMOTE CTRL] til [ON] (s. 53).
• Fjern evt. forhindringer mellem fjernbetjeningen og fjernbetjeningssensoren.
• Vend fjernbetjeningssensoren væk fra stærke lyskilder, f.eks. direkte sollys eller
overbelysning. Ellers er der risiko for, at fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt.
• Indsæt et nyt batteri. Indsæt et batteri i batteriholderen, så polerne +/– vender korrekt i
forhold til mærkerne +/– (s.110).
• Vælg en anden kommandotilstand end VTR 2 for videobåndoptageren, eller tildæk
videobåndoptagerens sensor med sort papir.
Menu
Menupunkterne vises nedtonet.
• Du kan ikke vælge nedtonede punkter i den aktuelle optage/afspilningssituation.
Du kan ikke bruge [PROGRAM AE]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [PROGRAM AE] sammen med:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [TELE MACRO]
• [SPORTS]-funktionen virker ikke, når POWER-kontakten er sat på CAMERA-MEMORY.
Fortsættes 
87
Fejlfinding (Fortsættes)
Du kan ikke bruge [SPOT METER]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [SPOT METER]-funktionen sammen med:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
• Hvis du indstiller [PROGRAM AE], angives [SPOT METER] automatisk til [AUTO].
Du kan ikke bruge [EXPOSURE]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [EXPOSURE] sammen med:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
• Hvis du indstiller [PROGRAM AE], angives [EXPOSURE] automatisk til [AUTO].
Du kan ikke bruge [WHITE BAL.]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [WHITE BAL.], når du bruger NightShot eller [SUPER NSPLUS].
Du kan ikke bruge [SPOT FOCUS]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [SPOT FOCUS] sammen med [PROGRAM AE].
Du kan ikke bruge [TELE MACRO]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [TELE MACRO] sammen med:
– [PROGRAM AE]
– Optagelse af en film på et bånd eller en "Memory Stick Duo".
Du kan ikke bruge [SUPER NSPLUS]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [SUPER NS PLUS] sammen med:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
[COLOR SLOW S] virker ikke korrekt.
• [COLOR SLOW S] virker ikke korrekt i totalt mørke. Brug NightShot plus eller [SUPER
NSPLUS].
• Du kan ikke bruge [COLOR SLOW S] sammen med:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
88
Du kan ikke bruge [FADER]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [FADER] sammen med:
– [SELF-TIMER]
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [SMTH INT. REC](DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Du kan ikke bruge [D. EFFECT]-funktionen.
• Du kan ikke bruge [D. EFFECT] sammen med:
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
• Du kan ikke bruge [SLOW SHUTTR] og [OLD MOVIE] sammen med [PROGRAM AE]
(undtagen [AUTO]).
• Du kan ikke bruge [OLD MOVIE] sammen med:
– [WIDE SELECT] (DCR-HC32E/HC33E)
– [PICT. EFFECT]
Kopiering/redigering/tilslutning til andre enheder
Billedet fra camcorderen vises ikke på den tilsluttede enhed.
Billeder fra tilsluttede enheder vises ikke på LCD-skærmen eller i søgeren.
Fejlfinding
• Når camcorderen sluttes til din Handycam Station, skal du lukke DC IN-stikdækslet og
derefter sætte camcorderen korrekt i din Handycam Station (s. 8).
• Angiv [DISP OUTPUT] til [LCD PANEL] (s. 54).
• Du kan ikke sende et signal til camcorderen, hvis du trykker på DISP/BATT INFO, mens
[DISP OUTPUT] er indstillet til [V-OUT/PANEL] (s. 54).
Billeder fra tilsluttede enheder kan ikke zoomes.
• Du kan ikke zoome billedet fra tilsluttede enheder på camcorderen (s. 23).
Tidskode og andre oplysninger vises på den valgte enheds display.
• Angiv [DISP OUTPUT] til [LCD PANEL] ved tilslutning med et A/V-tilslutningskabel (s.
54).
Du kan ikke kopiere korrekt via A/V-tilslutningskablet.
• Angiv [DISP OUTPUT] til [LCD PANEL] (s. 54).
• A/V-tilslutningskablet er ikke tilsluttet korrekt. Kontroller, at A/V-tilslutningskablet er sluttet
til det korrekte stik, dvs. til udgangsstikket på en enhed, som du kopierer et billede fra(beim
DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E), eller til indgangsstikket på en anden enhed, som
kopierer et billede fra camcorderen.
Fortsættes 
89
Fejlfinding (Fortsættes)
Ny lyd, der er føjet til et optaget bånd, kan ikke høres.
• Juster [AUDIO MIX] fra [ST1] (original lyd)-siden, indtil lyden høres korrekt (s. 62).
Stillbilleder kan ikke kopieres fra et bånd til en "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage, eller du kan kun optage et forvrænget billede, hvis båndet er overspillet
mange gange.
Film kan ikke kopieres fra et bånd til en "Memory Stick Duo".
• Du kan ikke optage, eller du kan kun optage et forvrænget billede, i følgende situationer:
– Båndet har en tom sektion.
– Båndet er blevet overspillet mange gange.
– Indgangssignalet er afbrudt.
Du kan ikke overføre billeder. (DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
• Du kan ikke overføre billeder, når [DISP OUTPUT] er indstillet til [V-OUT/PANEL] (s. 54).
• Du kan ikke overføre billeder, hvis du trykker på knappen DISP/BATT INFO.
Billedet er forvrænget eller mørkt.
• A/V-tilslutningskablerne er sluttet til både camcorderen og Handycam Station. Tag et af A/Vtilslutningskablerne ud.
Tilslutning til en computer
Computeren genkender ikke camcorderen.
• Tag kablet ud af computeren og camcorderen, og tilslut det igen korrekt.
• Indstil (USB) ON/OFF-kontakten på Handycam Station til ON.
• Tilslut Handycam Station til camcorderen.
• Du skal koble alle andre USB-enheder end tastaturet, musen og camcorderen fra
computeren.
• Tag kablet ud af computeren og camcorderen, genstart computeren, og tilslut dem igen
korrekt.
Der vises en fejlmeddelelse, når du placerer den medfølgende CD-ROM i
computeren.
• Indstil computerskærmen som følger:
– Windows: 800 × 600 punkter eller mere, Mange farver (16 bit, 65.000 farver eller mere).
– Macintosh: 1.024 × 768 eller højere, 32.000 farver eller mere
Du kan ikke få vist de billeder, som camcorderen ser på computeren.
90
• Skub POWER-kontakten ned til tilstanden CAMERA-TAPE for at tænde camcorderen,
og angiv [USB CAMERA] til [USB STREAM] (s. 52). (Kun når afspilleren sluttes til
Windows-computeren med et USB-kabel.)
• Tag kablet ud af computeren, tænd camcorderen, og tilslut kablet igen.
Du kan ikke se billeder, der er optaget på et bånd, på computeren.
• Tryk ned på POWER for at aktivere indikatoren PLAY/EDIT på camcorderen. Indstil
derefter [USB-PLY/EDT] til [USB STREAM] (s. 52). (Kun når afspilleren sluttes til
Windows-computeren med et USB-kabel.)
• Tag kablet ud af computeren, og tilslut det igen korrekt.
Du kan ikke få vist de billeder, der er optaget på et bånd, på en Macintoshcomputer.
• Når du tilslutter camcorderen til en Macintosh-computer via USB-kablet, kan du ikke
kopiere billeder, der er optaget på et bånd, til computeren. Hvis du vil kopiere optagelser fra
bånd, skal du slutte camcorderen til computeren med et i.LINK-kabel (medfølger ikke) og
bruge operativsystemets standardsoftware.
Du kan ikke få vist de billeder, der er optaget på en "Memory Stick Duo", på en
computer.
Fejlfinding
• Indsæt en "Memory Stick Duo" i den korrekte retning, og skub den helt ind.
• Du kan ikke bruge et i.LINK-kabel. Tilslut camcorderen og computeren via USB-kablet.
• Skub POWER-kontakten ned for at tænde indikatoren PLAY/EDIT på camcorderen, angiv
[USB-PLY/EDT] til [STD-USB] (s. 53).
• Computeren genkender ikke "Memory Stick Duo" under camcorderhandlinger, som f.eks.
båndafspilning eller redigering. Afslut alle camcorderhandlinger, inden camcorderen
tilsluttes til computeren.
Ikonet "Memory Stick Duo" ([Removable Disk] eller [Sony Memory Stick]) vises
ikke på computerskærmen.
• Indsæt en "Memory Stick Duo" i camcorderen.
• Du skal koble alle andre USB-enheder end tastaturet, musen og camcorderen fra
computeren.
• Skub POWER-kontakten ned for at tænde indikatoren PLAY/EDIT på camcorderen, angiv
[USB-PLY/EDT] til [STD-USB] (s. 53).
• Computeren genkender ikke "Memory Stick Duo" under camcorderhandlinger, som f.eks.
båndafspilning eller redigering. Afslut camcorderhandlinger, inden camcorderen tilsluttes til
computeren.
Billedet vises ikke på skærmen på Windows-computeren, når USB-kablet
anvendes.
• USB-driveren er registreret forkert, da computeren var forbundet til din camcorder, før
installationen af USB-driveren var afsluttet. Benyt nedenstående fremgangsmåde for at
foretage korrekt installation af USB-driveren.
Fortsættes 
91
Fejlfinding (Fortsættes)
 For Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
Vi kan ikke garantere driften under Windows 98, når der kopieres eller afspilles billeder på
et bånd via en computer.
1 Kontroller, at camcorderen er tilsluttet til en computer.
2 Højreklik på [My Computer], og klik på [Properties].
Skærmbilledet [System Properties] vises.
3 Klik på fanen [Device Manager].
4 Hvis enhederne herunder allerede er installeret, skal du højreklikke på dem, og derefter
klikke på [Remove] for at slette dem.
Hvis du vil kopiere og se billeder, der er optaget på et bånd
– [USB Audio Device] i mappen [Sound, video and game controllers]
– [USB Device] i mappen [Other devices]
– [USB Composite Device] i mappen [Universal Serial Bus Controller]
Hvis du vil kopiere og se billeder, der er optaget på en "Memory Stick Duo"
– [? Sony Handycam] eller [? Sony DSC] med mærket "?" i mappen [Other devices]
5 Når skærmbilledet [Confirm Device Removal] vises, skal du klikke på [OK].
6 Sluk camcorderen, tag USB-kablet ud, og genstart computeren.
7 Placer den medfølgende CD-ROM i computerens CD-drev.
8 Følg nedenstående fremgangsmåder for at foretage installation af USB-driveren igen.
1 Dobbeltklik på [My Computer].
2 Højreklik på [PICTUREPACKAGE] (diskdrev)*.
* Drevnavne (som f.eks. E:) kan variere afhængigt af computeren.
3 Klik på [Open].
4 Dobbeltklik på [Driver].
5 Dobbeltklik på [Setup.exe].
• Sletning af andet end [USB Audio Device], [USB Device], [USB Composite Device],
[? Sony Handycam ] og [? Sony DSC] kan medføre, at computeren ikke fungerer
korrekt.
For Windows 2000
92
Log på som administrator.
1 Kontroller, at camcorderen er tilsluttet til en computer.
2 Højreklik på [My Computer], og klik på [Properties].
Skærmbilledet [System Properties] vises.
3 Klik på fanen [Hardware]  [Device Manager]  [View]  [Devices by type].
4 Hvis enhederne herunder allerede er installeret, skal du højreklikke på dem, og derefter
klikke på [Uninstall] for at slette dem.
Hvis du vil kopiere og se billeder, der er optaget på et bånd
– [USB Composite Device] i mappen [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] i mappen [Sound, video and game controller]
– [Composite USB Device] i mappen [Other devices]
Hvis du vil kopiere og se billeder, der er optaget på en "Memory Stick Duo"
– [? Sony Handycam] eller [? Sony DSC] med mærket "?" i mappen [Other devices]
5
6
7
8
Når skærmbilledet [Confirm Device Removal] vises, skal du klikke på [OK].
Sluk camcorderen, tag USB-kablet ud, og genstart computeren.
Placer den medfølgende CD-ROM i CD-drevet.
Følg nedenstående fremgangsmåder for at foretage installation af USB-driveren igen.
1 Dobbeltklik på [My Computer].
2 Højreklik på [PICTUREPACKAGE] (diskdrev)*.
* Drevnavne (som f.eks. E:) kan variere afhængigt af computeren.
3 Klik på [Open].
4 Dobbeltklik på [Driver].
5 Dobbeltklik på [Setup.exe].
• Sletning af andet end [USB Composite Device], [USB Audio Device], [Composite
USB Device], [? Sony Handycam] og [? Sony DSC] kan medføre, at computeren ikke
fungerer korrekt.
 For Windows XP
Fortsættes 
Fejlfinding
Log på som administrator.
1 Kontroller, at camcorderen er tilsluttet til en computer.
2 Klik på [Start].
3 Højreklik på [My Computer], og klik på [Properties].
Skærmbilledet [System Properties] vises.
4 Klik og vælg fanen [Hardware]  [Device Manager]  [View]  [Devices by type].
5 Hvis enhederne herunder allerede er installeret, skal du højreklikke på dem, og derefter
klikke på [Uninstall] for at slette dem.
Hvis du vil kopiere og se billeder, der er optaget på et bånd
– [USB Composite Device] i mappen [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] i mappen [Sound, video and game controller]
– [USB Device] i mappen [Other devices]
Hvis du vil kopiere og se billeder, der er optaget på en "Memory Stick Duo"
– [? Sony Handycam] eller [? Sony DSC] med mærket "?" i mappen [Other devices]
6 Når skærmbilledet [Confirm Device Removal] vises, skal du klikke på [OK].
7 Sluk camcorderen, tag USB-kablet ud, og genstart computeren.
8 Placer den medfølgende CD-ROM i computerens CD-drev.
9 Følg nedenstående fremgangsmåder for at foretage installation af USB-driveren igen.
1 Dobbeltklik på [My Computer].
2 Højreklik på [PICTUREPACKAGE] (diskdrev)*.
* Drevnavne (som f.eks. E:) kan variere afhængigt af computeren.
3 Klik på [Open].
4 Dobbeltklik på [Driver].
5 Dobbeltklik på [Setup.exe].
• Sletning af andet end [USB Composite Device], [USB Audio Device], [USB Device],
[? Sony Handycam] og [? Sony DSC] kan medføre, at computeren ikke fungerer
korrekt.
93
Fejlfinding (Fortsættes)
Du kan ikke kopiere billeder til Windows-computeren.
• Visning af billeder, der er optaget på en "Memory Stick Duo", med følgende
fremgangsmåder.
1 Dobbeltklik på [My Computer].
2 Dobbeltklik på ikonet for det netop genkendte drev [Removable Disk (F:)] (For Windows
XP, [Sony Memory Stick]). Det kan vare et øjeblik, inden drevet genkendes. Hvis
computeren ikke genkender drevet, kan USB-driveren være installeret ukorrekt.
3 Dobbeltklik på den ønskede billedfil.
[Cannot start Easy Handycam with USB connected] eller [Cannot cancel Easy
Handycam with USB connected] vises på camcorderens skærm.
• Du kan ikke starte eller annullere Easy Handycam, mens USB-kablet er tilsluttet. Tag først
USB-kablet ud af camcorderen.
Der er ingen lyd, når camcorderen sluttes til Windows-computeren med et
USB-kabel.
• Skift indstillinger for computermiljøet som beskrevet i følgende fremgangsmåder.
1 Vælg [Start][Programs] ([All Programs] for Windows XP)[Picture Package]
[Handycam Tools][USB Streaming Tool].
2 Vælg en anden enhed på skærmbilledet [Select audio device].
3 Følg vejledningen på skærmen, klik på [Next], og klik derefter på [Done].
• Lyd understøttes ikke under Windows 98.
Filmen afspilles ikke jævnt under USB-streaming.
• Skift indstillingerne som beskrevet i følgende fremgangsmåder:
1 Vælg [Start][Programs]([All Programs] for Windows XP)[Picture Package]
[Handycam Tools][USB Streaming Tool].
2 Juster skyderen i retningen (–) i [Select video quality].
3 Følg vejledningen på skærmen, klik på [Next], og klik derefter på [Done].
Picture Package virker ikke korrekt.
• Luk Picture Package, og genstart derefter computeren.
Der vises en fejlmeddelelse, mens Picture Package anvendes.
• Luk Picture Package først, og skub camcorderens POWER-kontakt for at tænde en anden
indikator.
CD-R-drevet genkendes ikke, eller data kan ikke skrives på CD-R’en i Picture
Package Auto Video, Producer, CD Backup eller VCD Maker.
• Besøg følgende URL for at få oplysninger om de kompatible drev:
http://www.ppackage.com/
94
USB-streaming...Denne funktion er ikke tilgængelig. ([USB-streaming...This
function is not available.]) vises på camcorderens skærm.
• Start optagelse eller afspilning af billeder, der er optaget på en "Memory Stick Duo", når
USB-streaming er afsluttet.
"First Step Guide (Introduktion)" vises ikke korrekt.
• Følg nedenstående fremgangsmåde, og se "First Step Guide (Introduktion)" (FirstStepGuide.
pdf).
1 Placer den medfølgende CD-ROM i computerens CD-drev.
2 Dobbeltklik på [My Computer].
3 Højreklik på [PICTUREPACKAGE] (diskdrev)*.
* Drevnavne (som f.eks. E:) kan variere afhængigt af computeren.
4 Klik på [Explorer].
5 Dobbeltklik på [FirstStepGuide].
6 Dobbeltklik på den ønskede sprogmappe.
7 Dobbeltklik på "FirstStepGuide.pdf."
Fejlfinding
95
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosedisplay/
advarselsindikatorer
Kontroller følgende, hvis der vises
indikatorer på LCD-skærmen eller i
søgeren.
Nogle symptomer kan du selv afhjælpe.
Hvis problemet forsætter, selv når du har
forsøgt at afhjælpe det et par gange, skal du
kontakte Sony-forhandleren eller et lokalt
autoriseret Sony-servicecenter.
C:(eller E:) :
(Selvdiagnosedisplay)
C:04:
• Batteriet er ikke er et "InfoLITHIUM"batteri. Anvend et "InfoLITHIUM"batteri (s. 105).
C:21:
• Der forekommer kondensvand. Tag
kassetten ud, lad camcorderen stå i
mindst 1 time, og sæt kassetten ind
igen (s. 108).
C:22:
• Rengør videohovedet ved hjælp af en
rensekassette (medfølger ikke) (s. 108).
C:31: / C:32:
• Symptomer, der ikke er beskrevet
i det ovenstående, er opstået. Fjern
kassetten, og indsæt den igen. Betjen
derefter camcorderen. Undlad at udføre
denne procedure, hvis der opstår
kondensvand (s. 108).
• Fjern strømkilden. Tilslut den igen, og
betjen camcorderen.
• Skift kassetten. Tryk på knappen
RESET (s. 24), og betjen camcorderen
igen.
E:61: / E:62:
• Kontakt din Sony-forhandler eller et
lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
Oplys den femcifrede kode, som
begynder med "E".
101-0001 (advarselsindikator for
filer)
• Filen er beskadiget.
• Filen kan ikke læses (s. 104).
 (advarsel for batteristand)
• Batteriet er næsten afladet.
• Afhængigt af driftsforhold,
miljømæssige forhold og
batteriforhold, kan  blinke, selvom
der resterer ca. 5-10 minutter.
 (advarsel om kondensvand)*
• Skub kassetten ud, fjern strømkilden,
og lad den stå i ca. en time med
kassettedækslet åbent (s. 108).
(advarselsindikator for "Memory
Stick Duo")
• "Memory Stick Duo" er ikke sat i
(s. 16).
(advarselsindikator for
formatering af "Memory Stick Duo")*
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• "Memory Stick Duo" er ikke korrekt
formateret (s. 45).
(advarselsindikatorer for
inkompatibel "Memory Stick Duo")*
• Der er sat en inkompatibel "Memory
Stick Duo" i (s. 103).
 (advarselsindikator for båndet)
Langsomt blinkende:
• Der er mindre end fem minutter tilbage
på båndet.
• Der er ikke sat en kassette i.*
• Skrivebeskyttelsestappen på kassetten
er låst (s. 102).*
Hurtigt blinkende:
96
• Der er ikke mere bånd.*
 (advarsel for kassetteudskub)*
Langsomt blinkende:
Beskrivelse af
advarselsmeddelelser
• Skrivebeskyttelsestappen på kassetten
er låst (s.102).
Se herunder, hvis der vises meddelelser på
skærmen.
Hurtigt blinkende:
 Batteri
• Der forekommer kondensvand (s. 108).
• Koden for selvdiagnosedisplayet vises
(s. 96).
 (advarselsindikator for
billedsletning)*
• Billedet er beskyttet (s. 63).
 (advarselsindikator for
skrivebeskyttelse på "Memory Stick
Duo")*
• Skrivebeskyttelsestappen på "Memory
Stick Duo" er låst (s. 103).
(advarselsindikator for ekstern blitz)
Use the "InfoLITHIUM" battery pack
(Brug "InfoLITHIUM"-batteriet)
(s. 105).
Battery level is low. (Batteriniveauet
er lavt.)
• Oplad batteriet (s. 8, 105)
Old battery. (Gammelt batteri.) Use a
new one (Brug et nyt) (s. 105).
 Re-attach the power source
(Tilslut strømkilden igen) (s. 8).
Hurtigt blinkende:
• Der er noget i vejen med blitzen.
(advarselsindikator for
kamerarystelse)
• Lysmængden er utilstrækkelig, så
der opstår let kamerarystelser. Brug
blitzen.
• Camcorderen er ustabil, så der opstår
let kamerarystelser. Hold camcorderen
stabilt med begge hænder og optag
billedet. Men bemærk imidlertid, at
advarselsindikatoren for kamerarystelse
ikke forsvinder.
* Du kan høre en melodi, når
advarselsindikatorerne vises på skærmen (s.
54).
 Der forekommer kondensvand
Moisture condensation. (Der
forekommer kondensvand.) Eject the
cassette (Skub kassetten ud) (s. 108)
Fejlfinding
Langsomt blinkende:
• Oplader fortsat
Moisture condensation. (Der
forekommer kondensvand.) Turn off
for 1H (Sluk for 1H) (s. 108).
 Kassette/bånd
Insert a cassette (Isæt en
kassette) (s. 16).
 Reinsert the cassette. (Sæt
kassetten i igen.)
• Kontroller, om kassetten er beskadiget.
Fortsættes 
97
Advarselsindikatorer og meddelelser (Fortsættes)
The tape is locked - check
the tab (Båndet er låst - kontroller
tappen) (s. 102).
Cannot record. (Kan ikke optage.)
The Memory Stick is full. (Memory
Stick er fuld.)
• Slet unødvendige billeder (s. 63).
 The tape has reached the end.
(Båndet er løbet ud.)
• Spol båndet tilbage eller skift det.
 "Memory Stick Duo"
Insert a Memory Stick (Indsæt en
Memory Stick) (s. 16).
Reinsert the Memory Stick. (Sæt
Memory Stick i igen.)
• Isæt "Memory Stick Duo" igen et
par gange. Hvis indikatoren stadig
blinker, kan "Memory Stick Duo"
være beskadiget. Forsøg med en anden
"Memory Stick Duo".
This is a read-only Memory Stick.
(Dette er en skrivebeskyttet Memory
Stick.)
• Indsæt en skrivbar "Memory Stick
Duo".
Incompatible type of Memory
Stick. (Inkompatibel type Memory
Stick.)
• En inkompatibel "Memory Stick Duo"type er indsat i camcorderen (s. 103).
This Memory Stick is not
formatted correctly. (Denne Memory
Stick er ikke formateret korrekt.)
• Kontroller formatet, og formater
derefter "Memory Stick Duo", hvis det
er nødvendigt (s. 45, 103).
98
The Memory Stick is locked.
(Memory Stick er låst.) Check the tab
(Kontroller fanen) (s. 103).
Cannot playback. (Kan ikke afspille.)
Reinsert the Memory Stick (Indsæt
Memory Stick igen) (s. 16).
Cannot record. (Kan ikke optage.)
Reinsert the Memory Stick (Indsæt
Memory Stick igen) (s. 16).
No file. (Ingen fil.)
• Der er ikke optaget filer, eller der er
ingen læsbar fil på "Memory Stick
Duo".
USB streaming... (USB-streaming...)
This function is not available.
(Denne funktion er ikke tilgængelig.)
• Du forsøgte at afspille eller optage på
en "Memory Stick Duo" under USBstreaming.
Memory Stick folders are full.
(Memory Stick-mappen er fuld.)
• Du kan ikke oprette mapper over
999MSDCF. Du kan ikke slette de
oprettede mapper med camcorderen.
• Du skal formatere "Memory Stick
Duo" (s. 45), eller slette dem ved hjælp
af din computer.
Cannot record still images on
Memory Stick (Kan ikke optage
stillbilleder på Memory Stick) (s. 103).
Cannot record movies on Memory
Stick (Kan ikke optage film på
Memory Stick) (s. 103).
 PictBridge-kompatibel printer
Check the connected device.
(Kontroller den tilsluttede enhed.)
• Sluk og tænd printeren, tag USB-kablet
ud, og sæt det tilbage igen.
Connect the camcorder to a
PictBridge Compatible printer.
(Tilslut camcorderen til en
PictBridge-kompatibel printer.)
• Sluk og tænd printeren, tag USB-kablet
ud, og sæt det tilbage igen.
Error-Cancel the task. (Fejl-Annuller
opgaven.)
Cannot print. (Kan ikke udskrive.)
Check the printer. (Kontroller
printeren.)
• Sluk og tænd printeren, tag USB-kablet
ud, og sæt det tilbage igen.
 Blitz
Charging... Cannot record still
images. (Oplader... Kan ikke optage
stillbilleder.)
• Du prøver at optage et stillbillede,
mens blitzen oplades (tilbehør).
Cannot record due to copyright
protection (Kan ikke optage pga.
beskyttelse af ophavsret) (s. 102).
Cannot add audio. (Kan ikke tilføje
lyd.) Disconnect the i.LINK cable
(Frakobl i.LINK-kablet) (s. 61).
Not recorded in SP mode. (ikke
optaget i SP-tilstand.) Cannot add
audio (Kan ikke tilføje lyd) (s. 61).
Not recorded in 12-bit audio. (Ikke
optaget i 12-bit lyd.) Cannot add
audio (Kan ikke tilføje lyd) (s. 61).
Cannot add audio on the blank
portion of a tape (Kan ikke tilføje
lyd på det tomme sted på et bånd)
(s. 61).
Cannot add audio (Kan ikke tilføje
lyd) (s. 61).
Fejlfinding
• Kontroller printeren
 Andet
 Dirty video head. (Snavset
videohoved.) Use a cleaning
cassette (Brug en rensekassette)
(s. 108).
Cannot start Easy Handycam
Cannot cancel Easy Handycam (Kan
ikke starte Easy Handycam
Kan ikke annullere Easy Handycam)
(s. 18).
Fortsættes 
99
Advarselsindikatorer og meddelelser (Fortsættes)
USB is invalid in this mode during
Easy Handycam (USB er ugyldig
i denne tilstand under Easy
Handycam)
• Du kan vælge [STD-USB], når du
indstiller POWER-kontakten til
PLAY/EDIT under Easy Handycamfunktionen, men du kan ikke vælge
[PictBridge] eller [USB STREAM].
Meddelelsen forsvinder, når du trykker
på
.
HDV recorded tape. (HDV-optaget
bånd.) Cannot playback. (Kan ikke
afspille.)
• Camcorderen kan ikke afspille dette
format. Afspil båndet på det udstyr,
hvor det blev optaget.
HDV recorded tape. (HDV-optaget
bånd.) Cannot add audio. (Kan ikke
tilføje lyd.)
• Din camcorder giver ikke mulighed for
at føje lyd til en sekvens på et bånd,
som er optaget i HDV-format.
Disconnect one AV cable. (Frakobl ét
AV-kabel.)
• A/V-tilslutningskablerne er sluttet
til både camcorderen og Handycam
Station. Tag et af dem ud.
• Camcorderen er ikke tilsluttet korrekt
til Handycam Station, hvis A/Vtilslutningskablet kun er tilsluttet til
camcorderen. Tilslut Handycam Station
korrekt.
100
Brug af camcorderen i
udlandet
Strømforsyning
Du kan anvende camcorderen i alle lande/
områder med den vekselstrømsadapter, der
blev leveret sammen med camcorderen,
inden for 100-240 V (vekselstrøm) og
50/60 Hz.
TV-farvesystemer
Camcorderen er baseret på PAL-systemet.
Hvis du vil have vist afspilningsbilledet på
et TV, skal det være et TV, der er baseret på
PAL-systemet (se følgende liste), og har en
AUDIO/VIDEO-indgang.
System
Anvendes i
NTSC
Bahamas, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile,
Columbia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerne, USA, Venezuela,
osv.
PAL
PAL - M
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay og Uruguay
SECAM
Bulgarien, Frankrig, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Rusland,
Ukraine osv.
Yderligere oplysninger
Australien, Østrig, Belgien,
Kina, Tjekkiet, Danmark,
Finland, Tyskland, Holland,
Hongkong, Ungarn, Italien,
Kuwait, Malaysia, New
Zealand, Norge, Polen, Portugal,
Singapore, Slovakiet, Spanien,
Sverige, Schweiz, Thailand,
Storbritannien osv.
Nem indstilling af uret til tidsforskel
Du kan nemt indstille uret til lokal tid ved
at indstille den pågældende tidsforskel, når
du bruger camcorderen i udlandet. Vælg
[WORLD TIME] i menuen
(TIME/
LANGU.), og indstil tidsforskellen (s. 54).
101
Anvendelige kassettebånd
Du kan kun bruge DV-minikassetter.
Brug en kassette med
-mærket.
er et varemærke.
Camcorderen er ikke kompatibel med
kassetter med Cassette Memory.
Sådan forhindrer du, at en tom
sektion oprettes på båndet
Tryk på [END SEARCH] for at gå til
slutningen af den optagne sektion (s. 29),
inden du begynder den næste optagelse, i
følgende tilfælde:
• Du har afspillet båndet.
• Du har brugt [EDIT SEARCH].
Ophavsretligt signal
 Når du afspiller
Hvis den kassette, der afspilles på
camcorderen, indeholder ophavsretlige
signaler, kan du ikke kopiere det til et bånd
i et andet videokamera, der er tilsluttet
camcorderen.
 Når du optager (beim DCR-HC32E/
HC33E/HC42E/HC43E)
Du kan ikke optage software på
camcorderen, der indeholder ophavsretlige
kontrolsignaler til ophavsretlig beskyttelse
af software. [Cannot record due to
copyright protection. (Kan ikke optage pga.
ophavsretlig beskyttelse.)] vises på LCDskærmen eller i søgeren, hvis du forsøger
at optage sådan software. Camcorderen
optager ikke ophavsretlige kontrolsignaler
på båndet under optagelse.
REC: Der kan optages på
kassetten.
SAVE: Der kan ikke optages
på kassetten (skrivebeskyttet).
REC
SAVE
 Når du sætter en etiket på kassetten
Sørg for kun at sætte etiketten på de
steder, der er vist i følgende illustration,
så det ikke medfører, at camcorderen ikke
fungerer korrekt.
Sæt ikke en etiket
omkring denne
kant.
Placering af etiketten
 Efter brug af kassetten
Spol båndet tilbage til starten for at undgå
forvrængning af billede eller lyd. Kassetten
skal derefter placeres i etuiet, som skal
opbevares lodret.
 Ved rengøring af det forgyldte stik
Rengør det forgyldte stik på kassetten med
en vatpind, når kassetten har været skubbet
ud ca. 10 gange.
Hvis det forgyldte stik på kassetten er
snavset eller støvet, vises indikatoren for
resterende bånd muligvis ikke korrekt.
Bemærkninger om brug
 Når camcorderen ikke skal anvendes i
længere tid
Tag kassetten ud og opbevar den.
 Sådan forhindrer du sletning ved et
uheld
Skub skrivebeskyttelsestappen på kassetten
til indstillingen SAVE.
102
Forgyldt stik
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
integreret kredsløbsindspilningsmedium
med en datakapacitet, som overstiger en
diskettes.
Du kan kun bruge en "Memory Stick Duo",
som kun er halv størrelse af en "Memory
Stick", i camcorderen. Det, at typen er med
på listen, er dog ikke nogen garanti for,
at alle "Memory Stick Duo"-typer virker
sammen med camcorderen.
"Memory Stick"-typer
Optagelse/
Afspilning
"Memory Stick"
–
"Memory Stick Duo"*1

"MagicGate Memory Stick"
–
"Memory Stick Duo"
*2*3
(MagicGate/Parallel Transfer)*1
"MagicGate Memory Stick
Duo" *1
*3
"Memory Stick PRO"
–
"Memory Stick PRO Duo" *1
*2*3
*1
• Stillbilledformat: Camcorderen komprimerer
og optager billeddata i JPEG-formatet (Joint
Photographic Experts Group). Filtypenavnet er
".JPG".
• Filmformat: Camcorderen komprimerer og
optager billeddata i MPEG-formatet (Moving
Picture Experts Group). Filtypenavnet er
".MPG".
• Filnavne på stillbilleder:
– 101- 0001: Dette filnavn vises på
camcorderens skærm.
– DSC00001.JPG: Dette filnavn vises på
En "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsestap
Du kan forhindre sletning af
billeder ved et uheld, når du skubber
skrivebeskyttelsestappen på "Memory Stick
Duo" til skrivebeskyttelsespositionen med
en spids genstand.
Den "Memory Stick Duo", der følger med
DCR-HC33E/HC43E, er ikke udstyret med
en skrivebeskyttelsestap.
Bemærkninger om brug
Billeddata kan blive beskadiget i følgende
tilfælde. Der kompenseres ikke for
beskadigede billeddata.
• Hvis du tager "Memory Stick Duo" ud, slukker
for camcorderen eller fjerner batteriet med
henblik på udskiftning, mens camcorderen
læser eller skriver billedfiler på "Memory
Stick Duo" (når adgangsindikatoren lyser eller
blinker).
• Hvis du bruger "Memory Stick Duo" i
nærheden af magneter og magnetiske felter.
Yderligere oplysninger
En "Memory Stick Duo" er kun halv størrelse af
en standard "Memory Stick".
*2
De typer "Memory Stick", der understøtter
dataoverførsel med høj hastighed. Hastigheden
af dataoverførsel varierer afhængig af den
enhed, der anvendes.
*3
"MagicGate" er en ophavsretligt beskyttet
teknologi, der optager og overfører indhold i et
krypteret format. Bemærk, at data, der anvender
"MagicGate"-teknologien, ikke kan optages
eller afspilles på camcorderen.
computerens skærm.
• Filnavne på film:
– MOV00001: Dette filnavn vises på
camcorderens skærm.
– MOV00001.MPG: Dette filnavn vises på
computerens skærm.
• En "Memory Stick Duo", der er formateret af en
computer (Windows OS/Mac OS), er muligvis
ikke kompatibel med camcorderen.
• Læse-/skrivehastigheden af data kan variere
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick"
og det "Memory Stick"-kompatible produkt, du
anvender.
Det anbefales, at du foretager en
sikkerhedskopiering af vigtige data på
computerens harddisk.
 Håndtering af en "Memory Stick"
Vær opmærksom på følgende ved
håndtering af en "Memory Stick Duo".
• Pas på ikke at trykke for hårdt, når du skriver i
memo-området på en "Memory Stick Duo".
• Påsæt ikke en etiket el.lign. på en "Memory
Stick Duo" eller en Memory Stick Duo-adapter.
• Opbevar "Memory Stick Duo" i det tilhørende
etui under transport eller opbevaring.
Fortsættes 
103
Om "Memory Stick" (Fortsættes)
• Undgå at røre ved eller lade metalliske
genstande komme i kontakt med terminalerne.
• Undgå at bøje, tabe eller behandle "Memory
Stick Duo" for hårdt.
• Undgå at ændre eller skille "Memory Stick
Duo" ad.
• Undgå, at "Memory Stick Duo" bliver våd.
• Hold "Memory Stick Duo" uden for mindre
børns rækkevidde. Der er risiko for, at et barn
kan sluge mediet.
• Indsæt intet andet end en "Memory Stick Duo"
i "Memory Stick Duo"-åbningen. Dette kan
medføre, at camcorderen ikke fungerer korrekt.
 Placering
Undgå at opbevare eller anvende "Memory
Stick Duo" følgende steder.
• Steder, der er udsat for ekstremt høje
temperaturer, som f.eks. en bil parkeret i det fri
om sommeren.
• Steder, som er udsat for direkte sollys.
• Steder med ekstremt høj fugtighed eller steder,
hvor der kan forekomme korrosion.
 "Memory Stick Duo"-adapteren (følger
med DCR-HC33E/HC43E)
Sørg for at indsætte "Memory Stick Duo"
i "Memory Stick Duo"-adapteren, når
du bruger den sammen med en standard
"Memory Stick Duo"-kompatibel enhed.
• Hvis du bruger en "Memory Stick Duo"
sammen med en "Memory Stick"-kompatibel
enhed, skal du sørge for at indsætte "Memory
Stick Duo" i en "Memory Stick Duo"-adapter.
• Når du indsætter en "Memory Stick Duo" i
en Memory Stick Duo-adapter, skal du sørge
for, at "Memory Stick Duo" indsættes i den
korrekte retning og skubbes helt ind. Bemærk,
at ukorrekt brug kan beskadige enheden. Hvis
du desuden tvinger "Memory Stick Duo" ind
i "Memory Stick Duo"-åbningen i modsat
retning, kan det ødelægge "Memory Stick
Duo,"-åbningen.
• Indsæt ikke en "Memory Stick Duo"-adapter
uden, at en "Memory Stick Duo" er sat i. Hvis
du gør det, kan det medføre fejl på enheden.
 En "Memory Stick PRO Duo"
104
• Den maks. hukommelseskapacitet for en
"Memory Stick PRO Duo", der kan bruges
sammen med camcorderen, er 1 GB.
• Denne enhed understøtter ikke dataoverførsel i
høj hastighed.
Billeddatakompatibilitet
• Billeddatafiler, der er optaget på en "Memory
Stick Duo" med camcorderen, opfylder JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association) internationale standard
vedrørende designregler for kamerafilsystemer
(Design Rules for Camera File Systems).
• Det er ikke muligt at anvende camcorderen til
at afspille stillbilleder, der er optaget på andre
enheder (DCR-TRV900E eller DSC-D700/
D770), som ikke opfylder denne internationale
standard. De nævnte modeller sælges ikke i alle
lande.
• Hvis du ikke kan benytte en "Memory Stick
Duo", der er blevet anvendt sammen med anden
enhed, kan du formatere den ved hjælp af
camcorderen (s. 45). Bemærk, at formateringen
sletter alle oplysninger på "Memory Stick Duo".
• Du kan muligvis ikke afspille billeder ved hjælp
af camcorderen:
– Hvis du afspiller billeddata, der er ændret på
computeren.
– Hvis du afspiller billeddata, der er optaget på
andre enheder.
Om "InfoLITHIUM"batteriet
Denne enhed er kompatibel med et
"InfoLITHIUM"-batteri (P series).
Camcorderen fungerer kun sammen med et
"InfoLITHIUM"-batteri.
"InfoLITHIUM" P series-batteriet er
forsynet med
-mærket.
Hvad er et "InfoLITHIUM"-batteri?
Et "InfoLITHIUM"-batteri er et lithiumion-batteri, der er udstyret med funktioner
til udveksling af oplysninger vedrørende
driftsforhold mellem camcorderen og en
vekselstrømsadapter/oplader (medfølger
ikke).
"InfoLITHIUM"-batteriet beregner
strømforbruget i forhold til camcorderens
driftsforhold og viser den resterende
batteritid i minutter.
Når du bruger en vekselstrømsadapter
eller oplader (medfølger ikke), vises den
resterende batteritid og opladningstid.
Sådan oplader du batteriet
Sådan anvender du batteriet effektivt
• Batteriets ydelse reduceres, hvis den omgivende
temperatur er 10 °C eller derunder – batteriets
driftstid bliver forkortet. I så tilfælde skal
du gøre et af følgende for at bruge batteriet i
længere tid.
– Kom batteriet i en lomme for at varme det op,
og sæt det først i camcorderen lige inden du
begynder at filme.
– Brug et batteri med stor kapacitet: NP-FP70/
FP90 (medfølger ikke).
Om indikatoren for resterende
batteritid
• Hvis camcorderen slukkes, selvom indikatoren
for resterende batteritid angiver, at batteriet
har tilstrækkelig strøm til at køre camcorderen,
skal batteriet oplades helt igen. Den resterende
batteritid vises korrekt. Bemærk dog, at
angivelsen af batteriets opladningstilstand ikke
altid vises korrekt, hvis batteriet anvendes i
længere tid ved høje temperaturer, hvis det
efterlades i fuldt opladet tilstand, eller hvis
batteriet ofte anvendes. Betragt den angivne
resterende batteritid som den omtrentlige
optagetid.
• -mærket, som indikerer lav batteristand,
blinker, selvom der resterer fem til ti minutters
batteritid afhængigt af driftsforholdene eller den
omgivende temperatur.
Om opbevarelse af batteriet
• Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere
periode, skal det oplades helt og bruges op
sammen med camcorderen én gang om året for
at sikre, at det fungerer korrekt. Tag batteriet ud
af camcorderen, og opbevar det et tørt og køligt
sted.
• Hvis du vil aflade batteriet i camcorderen helt,
skal du indstille [A.SHUT OFF] til [NEVER] i
menuen
(STANDARD SET) og efterlade
camcorderen i båndoptage-standby, indtil den
slukkes (s. 54).
Fortsættes 
Yderligere oplysninger
• Sørg for at oplade batteriet, inden du tager
camcorderen i brug.
• Det anbefales at oplade batteriet ved en
omgivende temperatur på 10 °C til 30 °C, indtil
indikatoren CHG (opladning) slukkes. Hvis du
oplader batteriet ved en temperatur, der ligger
uden for dette område, kan du muligvis ikke
foretage effektiv opladning af batteriet.
• Når opladningen er afsluttet, skal du fjerne
kablet fra DC IN-stikket på camcorderen, fjerne
camcorderen fra din Handycam Station eller
fjerne batteriet.
• Batteriet aflades hurtigere, hvis LCDskærmen ofte anvendes, eller hvis der ofte
foretages afspilning, hurtig fremspoling eller
tilbagespoling.
Vi anbefaler, at du bruger et batteri med stor
kapacitet: NP-FP70/FP90 (medfølger ikke).
• Kontroller, at POWER-kontakten er sat på
OFF (CHG), når camcorderen ikke anvendes
til optagelse eller afspilning. Der bruges
også strøm fra batteriet, når camcorderen er i
optagepause eller afspilningspause.
• Sørg for at have ekstra batterier klar til to eller
tre gange den forventede optagetid, og foretag
en prøveoptagelse inden den endelige optagelse.
• Undgå, at der kommer vand på batteriet.
Batteriet er ikke vandtæt.
105
Om "InfoLITHIUM"-batteriet
(Fortsættes)
Om i.LINK
Om batterilevetid
DV-interfacet på denne enhed er et i.LINKkompatibelt DV-interface. Dette afsnit
indeholder en beskrivelse af i.LINKstandarden og dens funktioner.
• Batteriet har en begrænset levetid. Batteriets
kapacitet falder lidt efter lidt, efterhånden som
du anvender det mere og mere, og tiden går.
Når den tilgængelige batteritid er mindsket
betydeligt, skyldes dette sandsynligvis, at
batteriet er slidt op. Køb et nyt batteri.
• Batteriets levetid afhænger af, hvordan det
opbevares, og af hvilke driftsforhold og
omgivelser det anvendes under.
Hvad er i.LINK?
i.LINK er et digitalt, serielt interface til
overførsel af digitale billeder, digital lyd
og andre data til andre i.LINK-kompatible
enheder. Du kan også styre andre enheder
via i.LINK.
i.LINK-kompatible enheder kan
tilsluttes via et i.LINK-kabel. i.LINK
anvendes bl.a. til forskellige handlinger
og datatransaktioner i forbindelse med
forskelligt digitalt A/V-udstyr.
Hvis der er sluttet to eller flere i.LINKkompatible enheder til denne enhed i en
såkaldt "daisy chain", er det muligt at
foretage handlinger og datatransaktioner
for både det udstyr, som denne enhed er
tilsluttet, og for andre enheder via det
udstyr, der er direkte tilsluttet.
Bemærk dog, at brugen og
fremgangsmåden kan variere afhængigt af
egenskaberne og specifikationerne for de
enheder, der skal tilsluttes. Sommetider er
det heller ikke muligt at foretage omtalte
handlinger og datatransaktioner på nogle af
de tilsluttede enheder.
• Normalt kan der kun sluttes én enhed
til camcorderen med i.LINK-kablet. Se
brugervejledningen til det udstyr, du vil
tilslutte, hvis du vil slutte denne enhed til
i.LINK-kompatibelt udstyr med to eller flere
DV-interfaces.
• i.LINK er et mere udbredt navn for IEEE
1394-datatransportbus, foreslået af Sony, og
det er et varemærke, der er godkendt af mange
virksomheder.
• IEEE 1394 er en international standard, der er
udviklet af Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
Om baud-hastighed for i.LINK
Den maksimale baud-hastighed for i.LINK
afhænger af enheden. Der er tre typer.
S100 (ca. 100 Mbps*)
106
Vedligeholdelse og
sikkerhedsforskrifter
S200 (ca. 200 Mbps)
S400 (ca. 400 Mbps)
Baud-hastigheden angives under
specifikationerne i brugervejledningen til
det pågældende udstyr. På nogle enheder
angives den også nær i.LINK-stikket.
Den maksimale baud-hastighed for en
enhed, som ikke har en indikering af
hastighed (som denne enhed), er "S100".
Baud-hastigheden kan være forskellig fra den
angivne værdi, når camcorderen er sluttet til
en enhed med en anden baud-hastighed.
* Hvad er Mbps?
Mbps står for "megabit pr. sekund" eller
mængden af data, der kan sendes eller
modtages på ét sekund. For eksempel betyder
en baud-hastighed på 100 Mbps, at der kan
sendes 100 megabit data pr. sekund.
Sådan bruger du i.LINK-funktionerne
på denne enhed
Om det krævede i.LINK-kabel
Anvend Sonys 4 til 4-bens i.LINK-kabel
(under DV-eftersynkronisering).
• Undgå at opbevare eller anvende camcorderen
og tilbehøret følgende steder.
– Hvor det er ekstremt varmt eller koldt.
Udsæt aldrig camcorderen eller tilbehøret for
temperaturer over 60 °C , f.eks. i nærheden
af varmekilder eller i en bil, der holder
parkeret i solen og udsættes for direkte sollys.
Camcorderen og tilbehøret fungerer muligvis
ikke korrekt eller kan blive deforme.
– I nærheden af magnetiske felter eller
mekaniske vibrationer. Camcorderen fungerer
muligvis ikke korrekt.
– I nærheden af stærke radiobølger eller
stråling. Camcorderen kan muligvis ikke
optage korrekt.
– I nærheden af AM-modtagere og videoudstyr.
Der kan forekomme støj.
– På en strand eller støvede steder.
Camcorderen fungerer muligvis ikke korrekt,
hvis der kommer sand eller støv i dens
indvendige dele. I visse tilfælde kan dette
problem ikke afhjælpes.
– I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen, søgeren eller objektivet
kan blive udsat for direkte sollys. Dette
beskadiger det indvendige af søgeren eller
LCD-skærmen.
– Steder med høj fugtighed.
• Betjen camcorderen ved 7,2 V (batteri) eller 8,4
V (vekselstrømsadapter).
• Anvend det tilbehør, der anbefales i denne
brugervejledning, til brug af henholdsvis
jævnstrøm eller vekselstrøm.
• Undgå, at camcorderen bliver våd, f.eks. fra
regn eller havvand. Camcorderen fungerer
muligvis ikke korrekt, hvis den bliver våd. I
visse tilfælde kan dette problem ikke afhjælpes.
• Hvis der tabes en genstand eller spildes væske
i kabinettet, skal du frakoble camcorderen og
få den efterset af en Sony-forhandler, inden du
anvender den igen.
• Produktet må ikke udsættes for stød og slag,
adskilles eller ændres, det må ikke tabes, og
der må heller ikke trædes på det. Vær særlig
omhyggelig, når du håndterer objektivet.
• Sæt POWER-kontakten på OFF (CHG), når du
ikke anvender camcorderen.
• Pak ikke camcorderen ind i f.eks. et håndklæde
for derefter at bruge den. Dette kan medføre
overophedning inde i camcorderen.
Fortsættes 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil have oplysninger om kopiering,
når camcorderen er sluttet til andre
videoenheder med et DV-interface, se side 57.
Camcorderen kan også sluttes til andre
i.LINK (DV-interface)-kompatible enheder,
som er fremstillet af Sony (f.eks. en computer
i VAIO-serien), såvel som til videoenheder.
Inden du slutter denne enhed til
computeren, skal du sørge for, at den
software, der understøttes af denne enhed,
allerede er installeret på computeren.
Nogle i.LINK-kompatible videoenheder,
som f.eks. digitale fjernsyn, DVD-,
MICROMV- eller HDV-optagere/afspillere, er ikke kompatible med
DV-enheder. Inden camcorderen sluttes
til andre enheder, skal du kontrollere, om
den er kompatibel med en DV-enhed. Se
også brugervejledningen til de enheder, der
skal tilsluttes, hvis du ønsker yderligere
oplysninger om sikkerhedsforskrifter og
kompatibel programsoftware.
Brug og vedligeholdelse
107
Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter (Fortsættes)
• Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket og ikke i ledningen.
• Undgå at beskadige netledningen ved f.eks. at
stille noget tungt oven på den.
• Sørg for at holde metalkontakterne rene.
• Hold fjernbetjeningen og batteri af knaptypen
uden for børns rækkevidde. Hvis et batteri
sluges ved et uheld, skal du søge lægehjælp
øjeblikkeligt.
• Hvis batteriets elektrolytiske væske er lækket.
– kontakt et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter.
– vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken
– hvis du får væske i øjet, skal det skylles med
rigelige mængder vand, hvorefter du skal
søge lægehjælp.
 Når camcorderen ikke skal anvendes i
længere tid
• Tænd for den nu og da, og lad den køre i ca. tre
minutter, f.eks. ved afspilning af bånd.
• Brug batteriet helt op, før det gemmes væk.
Kondensvand
Hvis camcorderen bringes direkte fra kolde
omgivelser til varme omgivelser, kan der
dannes kondensvand inde i camcorderen,
på båndets overflade eller på objektivet. I
så fald kan der ske det, at båndet klistrer
til hovedtromlen og beskadiges, eller
at camcorderen ikke fungerer korrekt.
Hvis der er kondens inde i camcorderen,
vises [ Moisture condensation
(Kondensvand). Eject the cassette.
(Skub kassetten ud.)] eller [Moisture
condensation (Kondensvand). Turn off for
1H. (Sluk for 1H)]. Indikatoren vises ikke,
hvis der dannes fugt på objektivet.
 Hvis der forekommer kondensvand
Ingen af funktionerne virker, bortset fra
udtagning af kassetten. Tag kassetten ud,
sluk camcorderen, og lad den stå i omkring
en time med kassettedækslet åbent.
Camcorderen kan anvendes igen, hvis 
eller  ikke vises, når camcorderen tændes
igen.
Camcorderen kan ikke altid registrere
kondensvand. I dette tilfælde skubbes
108
kassetten ikke altid ud 10 sekunder, efter
at kassettedækslet er åbnet. Dette er ikke
en fejl. Luk først kassettedækslet, når
kassetten er skubbet ud.
 Bemærkning vedrørende kondensvand
Eksempler på, at der kan forekomme
kondensvand, hvis camcorderen bringes fra
kolde til varme omgivelser (eller omvendt),
eller hvis du anvender camcorderen et
fugtigt sted.
• Hvis du tager camcorderen med fra en skiløjpe
til omgivelser, der er opvarmet ved hjælp af en
opvarmningsenhed.
• Hvis du tager camcorderen med fra en bil eller
et lokale med aircondition til varme omgivelser
udenfor.
• Hvis du anvender camcorderen efter en
regnbyge.
• Hvis du bruger camcorderen et varmt og fugtigt
sted.
 Sådan forhindrer du dannelse af
kondensvand
Hvis du vil tage camcorderen med fra
kolde til varme omgivelser, skal du komme
camcorderen i en plastpose og lukke
den forsvarligt. Tag camcorderen op af
plastposen, når lufttemperaturen i posen
når op på den omgivende temperatur (efter
ca. en time).
Videohoved
• Når videohovedet bliver snavset, kan du ikke
optage billeder normalt, eller der afspilles
forvrænget lyd og billede.
• Hvis følgende problem forekommer, skal du
rense videohovederne i 10 sekunder med Sony
DVM-12CLD-rensekassetten (medfølger ikke).
– Der vises støj i form af mosaikmønstre i
afspilningsbilledet, eller skærmbilledet er
blåt.
– Afspilningsbillederne bevæger sig ikke.
– Afspilningsbilleder vises ikke, eller lyden
afbrydes.
– [ Dirty video head. (Snavset
videohoved.) Use a cleaning cassette. (Brug
en rensekassette.)] vises på skærmen under
optagelse.
– [ Dirty video head. (Snavset
videohoved.) Use a cleaning cassette. (Brug
en rensekassette.)] vises på skærmen under
afspilning.
• Videohovedet bliver slidt efter lang tids brug.
Hvis du ikke kan få et klart billede selv efter
brug af en rensekassette, kan det skyldes,
at videohovedet er slidt. Kontakt Sonyforhandleren eller et lokalt, autoriseret Sonyservicecenter for at udskifte videohovedet.
LCD-skærm
• Tryk ikke for hårdt på LCD-skærmen, da dette
kan beskadige den.
• Hvis du anvender camcorderen i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
• Under brug af camcorderen er det muligt, at
LCD-skærmens bagside opvarmes. Dette er
ikke en fejl.
 Sådan renses LCD-skærmen
 Justering af LCD-skærmen
(CALIBRATION (kalibrering))
Knapperne på berøringspanelet fungerer
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du
benytte nedenstående fremgangsmåde.
Det anbefales, at du slutter camcorderen
eller din Handycam Station til en
stikkontakt ved hjælp af den medfølgende
vekselstrømsadapter.
 Skub POWER-kontakten ned for at tænde
indikatoren PLAY/EDIT.
 Fjern alle kabler (undtagen kablet til
vekselstrømsadapteren) fra camcorderen
eller din Handycam Station, og tag derefter
kassetten og "Memory Stick Duo" ud af
camcorderen.
CALIBRATION
1/3
Touch the "x"
CANCEL
 Tryk på det "×", der vises på skærmen,
med hjørnet af din “Memory Stick Duo”
eller lignende genstand.
Placeringen af "×" ændres.
Tryk på [CANCEL] for at annullere.
Hvis du ikke trykker på det rigtige sted,
skal du starte forfra fra trin .
• Du kan ikke kalibrere LCD-skærmen, hvis den
drejes.
• Følg nedenstående fremgangsmåde for at
kalibrere skærmen.
1 Indstil POWER til OFF (CHG).
2 Udfør trin .
3 Tryk flere gange på POWER for at vælge
tilstanden PLAY/EDIT, mens du holder
DISP/BATT INFO på camcorderen nede.
Tryk derefter på DISP/BATT INFO, og hold
den nede i ca. fem sekunder.
4 Udfør trin .
Håndtering af kabinettet
• Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, som er let fugtet med vand.
Derefter tørres kabinettet med en tør og blød
klud.
• Undlad følgende for at undgå at beskadige
overfladen.
– Brug af kemikalier, f.eks. fortyndingsmiddel,
rensebenzin, kemiske renseklude og
insektspray.
– Håndtering med ovenfor nævnte stoffer på
hænderne.
– At lade kabinettet være i kontakt med gummieller vinylgenstande i længere perioder.
Fortsættes 
Yderligere oplysninger
Hvis LCD-skærmen er snavset med
fingeraftryk eller støv, anbefales det, at
du bruger rengøringskluden til at rense
den. Hvis du bruger LCD-rensesættet
(medfølger ikke), skal du ikke bruge
rensevæsken direkte på LCD-skærmen.
Brug køkkenrulle fugtet med væsken.
 Tryk på
 [MENU] 
(STANDARD SET)  [CALIBRATION]

.
109
Vedligeholdelse og sikkerhedsforskrifter (Fortsættes)
Vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
• Aftør objektivets overflade med en blød klud i
følgende tilfælde:
– Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
– I varme eller fugtige omgivelser.
– Hvis objektivet er udsat for saltholdig luft
som ved stranden.
• Opbevar objektivet i omgivelser med
tilstrækkelig ventilation og kun små mængder
snavs eller støv.
• Rengør linsen jævnligt som beskrevet herover
for at forhindre mugdannelse. Det anbefales,
at du betjener camcorderen ca. en gang om
måneden, så den fungerer optimalt i lang tid.
Sådan oplades det indbyggede
genopladelige batteri
Camcorderen har et indbygget
genopladeligt batteri, så datoen,
klokkeslættet og andre indstillinger
bevares, selvom POWER-kontakten er
indstillet til OFF (CHG). Det indbyggede
genopladelige batteri oplades altid, mens
du bruger camcorderen, men det aflades
gradvist, hvis du ikke bruger camcorderen.
Det genopladelige batteri aflades helt på
ca. 3 måneder, hvis du slet ikke bruger
camcorderen. Betjeningen af camcorderen
bliver dog ikke påvirket, selvom det
indbyggede genopladelige batteri ikke er
opladet, så længe du ikke optager med dato.
 Fremgangsmåder
Slut camcorderen til en stikkontakt
ved hjælp af den medfølgende
vekselstrømsadapter eller din Handycam
Station, eller lad camcorderens POWERkontakt stå på OFF (CHG) i mindst 24
timer.
Sådan skifter du batteriet i
fjernbetjeningen
 Sæt fingerneglen ind i slidsen for at trække
110
batteriholderen ud, mens du trykker på
tappen.
 Anbring et nyt batteri med plussiden +
-siden opad.
 Sæt batteriholderen tilbage på plads i
fjernbetjeningen, indtil den klikker på
plads.
Tap
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det bruges
forkert. Du må ikke genoplade eller
adskille batteriet, eller smide det på åben
ild.
Forsigtig!
Batteriet kan eksplodere, hvis det
placeres forkert. Udskift kun batteriet
med et batteri af samme type eller
en tilsvarende type, som anbefales af
producenten.
Bortskaf brugte batterier i henhold til
producentens anvisninger.
• Der bruges et lithium-batteri af knaptypen
(CR2025) i fjernbetjeningen. Brug ikke andre
batterier end CR2025.
• Når lithium-batteriet bliver svagt, bliver
fjernbetjeningens betjeningsafstand kortere,
eller fjernbetjeningen virker ikke korrekt. Hvis
dette er tilfældet, skal du udskifte batteriet med
et Sony CR2025 lithium-batteri. Hvis du bruger
et andet batteri, kan det forårsage risiko for
brand eller eksplosion.
Brug af håndremmen
som en håndledsrem
Fastgørelse af
skulderremmen
Denne er praktisk, når du skal bære
camcorderen.
Du kan fastgøre skulderremmen til øsknet
på skulderremmen.
1 Du skal åbne øsknen og
håndpudens fastgørelsesrem ,
og fjerne den fra ringen .
Håndpude
2 Flyt håndpuden helt til
højre , luk øsknen og
fastgørelsesremmen igen .
håndledsrem (som vist).
Yderligere oplysninger
3 Brug håndremmen som en
111
Specifikationer
System
Objektiv
Videooptagesystem To roterende hoveder,
skrueskanderingssystem
Optagesystem til
stillbilleder
Exif Ver. 2.2*1
Lydoptagesystem Roterende hoveder, PCMsystem
Kvantisering: 12 bit (Fs 32
kHz, stereo 1, stereo 2), 16 bit
(Fs 48 kHz, stereo)
Videosignal
PAL-farve, CCIR-standarder
Anvendelig
kassette
Chllo med
Båndhastighed
SP: Ca. 18,81 mm/sek.
LP: Ca. 12,56 mm/sek.
Optagetid/
afspilningstid
SP: 60 min.
LP: 90 min.
(ved brug af en DVM60kassette)
Brændvidde
-mærket
Hurtig fremad/
Ca. 2 min. 40 sek.
tilbagespolingstid (med en DVM60-kassette)
112
Søger
Elektrisk søger
DCR-HC32E/HC33E/HC39E:
sort/hvid
DCR-HC42E/HC43E: farve
Billedenhed
DCR-HC32E/HC33E:
3 mm (1/6-type) CCD (Charge
Coupled Device)
Brutto: Ca. 800 000 pixel
Effektivt (still): Ca. 400 000
pixel
Effektivt (film): Ca. 400 000
pixel
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
3,27 mm (1/5,5-type) CCD
(Charge Coupled Device)
Brutto: Ca. 1 070 000 pixel
Effektivt (still): Ca. 1 000 000
pixel
Effektivt (film): Ca. 690 000
pixel
Carl Zeiss Vario-Tessar
Kombineret
motorzoomobjektiv
Filterdiameter: 25 mm
DCR-HC32E/HC33E:
20 × (optisk), 800 × (digitalt)
F=1,8 - 3,1
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
12 × (optisk), 480 × (digitalt)
F=1,8 - 2,5
DCR-HC32E/HC33E:
f=2,3 - 46 mm
Ved konvertering til et 35 mm
stillbilledkamera
I tilstanden CAMERA-TAPE:
44 ~ 880 mm
I tilstanden CAMERAMEMORY:
44 ~ 880 mm
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
f=3,0 - 36 mm
Ved konvertering til et 35 mm
stillbilledkamera:
I tilstanden CAMERA-TAPE:
16:9-tilstand*2:
46 ~ 628,5 mm
4:3-tilstand: 40 ~ 480 mm
I tilstanden CAMERAMEMORY:
4:3-tilstand: 48 ~ 576 mm
16:9-tilstand:
43,6 ~ 523,2 mm
Farvetemperatur
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimumbelysning
DCR-HC32E/HC33E:
5 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (under funktionen
NightShot plus)*3
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
7 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (under funktionen
NightShot plus)*3
*1“Exif” er et filformat til stillbilleder, skabt af
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association). Filer i dette
format kan indeholde yderligere oplysninger,
f.eks. camcorderens indstilling på det tidspunkt,
der blev optaget.
*2 I 16:9 format er værdierne for
fokuseringsafstand aktuelle værdier fra
vidvinkel pixelafl æsningen.
3
* Motiver, som ikke er synlige i mørke, kan
optages med infrarødt lys.
Indgangs-/udgangsstik
DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E:
Audio/Videoindgang/udgang
LANC-stik
10-bens stik
Indgang/udgang, automatisk
kontakt
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ubalanceret
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ubalanceret
Krominanssignal: 0,3 Vp-p,
75 Ω (ohm), ubalanceret
Lydsignal: 327 mV (ved
udgangsimpedans på mere
end 47 kΩ (kilohm)),
indgangsimpedans på
mere end 47 kΩ (kilohm),
udgangsimpedans på mindre
end 2,2 kΩ (kilohm)
Stereominiministik (ø 2,5 mm)
Gennemsnitligt
strømforbrug
Driftstemperatur 0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur -20 °C til + 60 °C
Mål (ca.)
54,7 × 90 × 111,7 mm (b/h/d)
Masse (ca.)
DCR-HC32E/HC33E:
400 g hovedenhed kun
460 g inkl. det genopladelige
batteri NP-FP30 og DVM60kassette.
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
410 g hovedenhed kun
470 g inkl. det genopladelige
batteri NP-FP50 og DVM60kassette.
Medfølgende
tilbehør
Se side 7.
DCR-HC39E:
Audio/Videoudgang
Stereominiministik (ø 2,5 mm)
LCD-skærm
Billede
DCR-HC32E/HC33E:
6,2 cm (2,5 type)
Handycam Station
DCRA-C121 (DCR-HC32E/HC33E/
HC42E/HC43E)
Audio/Videoindgang/udgang
10-bens stik
Indgang/udgang, automatisk
kontakt
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ubalanceret
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ubalanceret
Krominanssignal: 0.3 Vp-p,
75 Ω (ohm), ubalanceret
Lydsignal: 327 mV (ved
udgangsimpedans på mere
end 47 kΩ (kilohm)),
indgangsimpedans på
mere end 47 kΩ (kilohm),
udgangsimpedans på mindre
end 2,2 kΩ (kilohm)
USB-stik
mini-B
DV-indgang/
udgang
4-bens stik
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
6,9 cm (2,7 type, billedformat
16:9)
Samlet antal
punkter
123 200 (560 × 220)
Generelt
Strømforsyningskrav DC 7,2 V (batteri/jævnstrøm)
DC 8,4 V jævnstrøm
(vekselstrømsadapter)
Fortsættes 
Yderligere oplysninger
LANC-stik
10-bens stik
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ubalanceret
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ubalanceret
Krominanssignal: 0,3 Vp-p,
75 Ω (ohm), ubalanceret
Lydsignal: 327 mV (ved
udgangsimpedans på mere
end 47 kΩ (kilohm)),
udgangsimpedans på mindre
end 2,2 kΩ (kilohm)
DCR-HC32E/HC33E:
Ved kameraoptagelse med
søgeren 2,1 W
Ved kameraoptagelse med
LCD 2,5 W
Ved kameraoptagelse med
søgeren og LCD 2,6 W
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Ved kameraoptagelse med
søgeren 2,5 W
Ved kameraoptagelse med
LCD 2,9 W
Ved kameraoptagelse med
søgeren og LCD 3,1 W
113
Specifikationer (Fortsættes)
DCRA-C123 (DCR-HC39E)
NP-FP50 (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Audio/Videoudgang
10-bens stik
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ubalanceret
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), ubalanceret
Krominanssignal: 0,3 Vp-p,
75 Ω (ohm), ubalanceret
Lydsignal: 327 mV (ved
udgangsimpedans på mere
end 47 kΩ (kilohm)),
udgangsimpedans på mindre
end 2,2 kΩ (kilohm)
Maksimal
8,4 V (jævnstrøm)
udgangsspænding
USB-stik
mini-B
DV output
4-bens stik
Ret til ændring af design og tekniske data uden
varsel forbeholdes.
Vekselstrømsadapter AC-L25A/L25B
Strømforsyningskrav 100 - 240 V (vekselstrøm),
50/60 Hz
Aktuelt forbrug
0,35 - 0,18 A
Strømforbrug
18 W
Udgangsspænding 8,4 V (jævnstrøm)*
Driftstemperatur 0 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur -20 °C til + 60 °C
Mål (ca.)
56 × 31 × 100 mm (b/h/d)
eksklusive fremspringende
dele
Masse (ca.)
190 g ekskl. netledningen
* Se mærkaten på vekselstrømsadapteren
angående andre specifi kationer.
Genopladeligt batteri NP-FP30 (DCRHC32E/HC33E)
Maksimal
8,4 V (jævnstrøm)
udgangsspænding
Udgangsspænding 7,2 V (jævnstrøm)
Kapacitet
3,6 Wh (500 mAh)
Mål (ca.)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (b/h/d)
Masse (ca.)
40 g
Driftstemperatur 0 °C til 40 °C
Type
114
Lithium-ion
Udgangsspænding 7,2 V (jævnstrøm)
Kapacitet
4,9 Wh (680 mAh)
Mål (ca.)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (b/h/d)
Masse (ca.)
40 g
Driftstemperatur 0 °C til 40 °C
Type
Lithium-ion
Forskelle
DCR-HC
32E/33E/42E/43E 39E
A/V-stik
IN/OUT
OUT
DV-interface
IN/OUT
OUT
Index
A
A/V-stik .............. 32, 57, 61, 77
A/V-tilslutningskabel
............................ 32, 57, 61, 77
Billedkvalitet (QUALITY)... 43
DV-interface ................... 57, 74
Billedsøgning ....................... 21
D. EFFECT (digital effekt)
........................................ 47, 89
Billedstørrelse (IMAGE SIZE)
.............................................. 43
Arranger rækkefølgen ... 56
Stillbillede ..................... 43
Normalindstille ............. 56
Biplyd til bekræftelse
................................... Se BEEP
Slet ................................ 55
BLACK FADER .................. 46
Tilpas ............................ 55
A/V DV OUT ....................... 52
Active Interface Shoe ........... 66
Adgangsindikator ................. 16
Advarselsindikatorer ............ 96
Advarselsmeddelelser .......... 96
Afspilning ............................ 21
Billede ........................... 50
Dobbelt hastighed ......... 50
Langsom ....................... 50
Modsat retning .............. 50
Afspilningstid....................... 10
Den personlige menu ..... 34, 55
Film ............................... 44
Tilføj ............................. 55
Brug i udlandet................... 101
BURN DVD ......................... 50
BURN VCD ......................... 50
BURST ................................. 43
B&W .................................... 48
BACK LIGHT ................ 23, 84
E
EASY-knap .......................... 18
Easy Handycam ................... 18
EDIT SEARCH.................... 29
END SEARCH............... 29, 50
END SEARCH/EDIT
SEARCH/Rec review knappen til skift af visning
.............................................. 26
Afspilning billede for billede
.............................................. 50
C
ALL ERASE ........................ 45
CAMERA DATA ................. 53
Antal billeder, der kan optages
.............................................. 43
CD-ROM .............................. 67
AUDIO MIX .................. 51, 62
Click to DVD ....................... 73
AUDIO MODE .................... 51
CLOCK SET .................. 15, 54
AUD DUB CTRL
(lydkopiering) ...................... 50
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)........................... 41, 88
AUTO SHUTTER ................ 39
Computer.............................. 69
EXP. BRKTG
(vinkeleksponering) ............. 43
D
EXT SUR MIC .................... 51
Dæksel.................................. 16
F
B
Baglæns afspilning ............... 50
Bånd ........................Se kassette
Båndtæller ............................ 26
Batteri
Batteri ............................. 7
BATT INFO (batteri-info)
...................................... 24
Resterende batteri ......... 24
BEACH&SKI....................... 38
BEEP .................................... 54
Berøringsskærm ................... 14
DATA CODE ....................... 53
DATE/TIME......................... 53
ERASE
ALL ERASE ................. 45
Billeder ......................... 63
Etiket .................................. 102
EXPOSURE ................... 39, 88
FADER ........................... 46, 89
Datosøgning ......................... 31
Fastsættelse af eksponeringen
.............................................. 23
DC-stik ................................... 8
FILE NO. (filnummer) ......... 45
DC IN-stik.............................. 8
Film
DEMO MODE ............... 49, 79
Filmformat: ................. 103
DIGITAL ZOOM ........... 42, 85
REC MODE
(optagetilstand) ............. 51
Direkte adgang til "Click to
DVD" ............ Se Click to DVD
DISP/BATT INFO-knap ...... 24
DISP OUTPUT .................... 54
Billedbeskyttelse .................. 63
Dobbelt afspilningshastighed
.............................................. 50
Billedformat ......................... 17
DOT FADER ........................ 46
Yderligere oplysninger
A.SHUT OFF (automatisk
slukningsfunktion) ............... 54
CHG-indikator (opladning).... 9
FINE..................................... 43
First Step Guide (Introduktion)
........................................ 67, 73
Fjernbetjening ...................... 30
Fjernbetjeningssensor .......... 24
Fortsættes 
115
Indeks (Fortsættes)
FLASH LEVEL ................... 41
Interfacestik.......................... 66
Langsom afspilning.............. 50
FLASH MODE .................... 40
Intern mikrofon .................... 24
LANGUAGE........................ 54
FLASH (flash motion) ......... 47
Introduktion................ 7, 69, 73
LCD-baggrundsbelysning .... 81
FLASH SET ......................... 40
LCD-panelet......................... 13
FOCUS........................... 40, 84
INT.REC-STL
(intervalfotooptagelse) ......... 49
Folder
Isoleringsark......................... 30
LCD BRIGHT .............. 51
LCD BL LEVEL .......... 52
NEW FOLDER............. 45
i.LINK ................................ 106
LCD COLOR ................ 52
PB FOLDER
(afspilningsmappe) ....... 45
i.LINK-kabel ............ 57, 74, 77
LCD BL LEVEL (LCDbaggrundsbelysning) ............ 52
REC FOLDER
(optagemappe) .............. 45
FORMAT ..................... 45, 103
Fuldt opladet .......................... 9
Funktion til signalkonvertering
........................................ 77, 78
G
Gennemsyn af optagelser ..... 29
Genopladeligt batteri
.................................. Se Batteri
J
LCD BRIGHT...................... 51
JPEG .................................. 103
LCD COLOR ....................... 52
Justering af eksponering i
modlys .................................. 84
LCD/VF SET ....................... 51
LENS COVER-kontakt ........ 12
Lithium-batteri ................... 110
K
Kalibrering ......................... 109
Kamerastativ ........................ 23
Lithium-batteri af knaptypen
............................................ 110
LP (Long Play)..................... 51
Kassette ........................ 16, 102
LUMI. KEY (luminans-tast)
.............................................. 47
Indsæt/Skub ud ............. 16
Lydstyrke.............................. 21
Knappen OPEN/EJECT ....... 16
H
Knappen til Forrige/Næste
billede................................... 27
M
Håndledsrem ...................... 111
Knappen til gennemsyn........ 26
Macintosh....................... 69, 72
Håndpude ........................... 111
Knappen til personlig menu
.............................................. 26
"Memory Stick" ................. 103
Knappen til sletning af billede
.............................................. 27
Antal billeder, der kan
optages .......................... 43
Knappen til valg af
båndafspilning ...................... 27
FORMAT ...................... 45
Knappen til visning af
indeksskærm ........................ 27
Optagelsestid ................ 44
Håndrem............................. 111
Handycam Station .................. 7
Hjælp .................................... 68
Højttaler ............................... 24
Holde camcorderen .............. 12
I
Ikon
..............Se Visningsindikatorer
Indeksskærm ........................ 21
Knap til justering af
søgerokular........................... 13
INDOOR .............................. 39
Komprimeringsformat ........ 103
Indstilling af dato og
klokkeslæt ............................ 15
Kondensvand ...................... 108
"InfoLITHIUM"-batteri ..... 105
116
Knappen ZERO SET
MEMORY ............................ 30
Kopiering ............................. 58
"Memory Stick Duo" ........... 16
Indsæt/Skub ud ............. 16
Skrivebeskyttelsestap
.................................... 103
"Memory Stick Duo"-åbningen
.............................................. 16
Memory Stick Duo-adapter
............................................ 104
Menu .................................... 34
Brug af menuen ............ 34
Infrarød port ......................... 22
L
Menuen CAMERA SET
...................................... 38
Initialisere (normalindstille)
.............................................. 24
LANC-stik............................ 66
Menuen EDIT/PLAY .... 50
LANDSCAPE ...................... 38
Menuen MEMORY SET
...................................... 43
Installation............................ 69
Menuen STANDARD SET
...................................... 51
Opladning af batteriet ............ 8
REC START/STOP .............. 20
Batteri ............................. 8
REMAINING....................... 53
Menupunkter ................. 36
Indbygget, genopladeligt
batteri .......................... 110
REMOTE CTRL
(fjernbetjening) .................... 53
Menuen PICT.APPLI.
� ..................................... 46
Optagekapacitet.................... 26
RESET-knap......................... 24
Kassette ......................... 26
Resterende batteri................. 26
Menuen TIME/LANGU.
...................................... 54
Memory Stick ............... 26
Den personlige menu .... 55
Menuen CAMERA SET ...... 38
Menuen EDIT/PLAY ........... 50
Menuen MEMORY SET...... 43
Menuen PICT.APPLI. (menuen
Billedprogram) ..................... 46
Menuen STANDARD SET
.............................................. 51
Optagelse.............................. 20
S
Optagetid ........................ 10, 44
SELF-TIMER ...................... 41
OUTDOOR .......................... 39
Selvdiagnosedisplay............. 96
OVERLAP ........................... 46
Sender .................................. 30
P
PAL .............................. 87, 101
SEPIA .................................. 48
Skærmguide ......................... 14
Skrivebeskyttelsestap
.................................... 102, 103
Menuen TIME/LANGU....... 54
PASTEL ............................... 48
MENU ROTATE .................. 54
PB FOLDER
(afspilningsmappe)............... 45
Skulderrem ......................... 111
MONOTONE ....................... 46
MOSAIC .............................. 48
PB zoom ............................... 23
SLIDE SHOW...................... 46
MOSAIC FADER ................ 46
PHOTO-knap ................. 20, 30
MOVIE SET ........................ 44
PictBridge ............................ 64
SLOW SHUTTR (langsom
lukker) .................................. 47
MPEG ................................ 103
Picture Package .................... 69
MPEG MOVIE EX .............. 20
PICT. EFFECT (billedeffekt)
.............................................. 48
MULTI-SOUND .................. 51
Slette billede......................... 63
SMTH INT. REC
(jævn intervaloptagelse) ....... 48
Software ............................... 69
Søger .................................... 13
N
PORTRAIT (blødt portræt)
.............................................. 38
Søgning efter startpunktet .... 29
NEG.ART............................. 48
POWER-kontakt .................. 12
SOLARIZE .......................... 48
Netledning .............................. 7
Primær lyd............................ 51
SP (Standard Play) ............... 51
NEW FOLDER .................... 45
Print ...................................... 64
Specifikationer ................... 112
NightShot plus ..................... 22
PROGRAM AE .............. 38, 87
Spejltilstand ......................... 23
NIGHTSHOT PLUS-kontakt
.............................................. 22
P.MENU ..... Se Personlig menu
SPORTS (sportslektion) ....... 38
NORMAL ............................ 43
R
NS LIGHT (NightShot Light)
.............................................. 41
Lysstyrke ....................... 52
SPOTLIGHT ........................ 38
SPOT FOCUS ................ 40, 88
REC CTRL (styring af
optagelse) ............................. 59
SPOT METER (Fleksibel
lyspletmåler) .................. 38, 88
Nulstilling af tæller .............. 30
REC FOLDER (optagemappe)
.............................................. 45
STANDARD ........................ 43
O
REC-indikator
(optageindikator) .................. 24
STEADYSHOT .............. 42, 84
OLD MOVIE ................. 48, 89
REC LAMP.......................... 53
ONE PUSH .......................... 39
REC MODE (optagetilstand)
.............................................. 51
Stikkontakt ............................. 8
NTSC ................................. 101
Opladningstid ....................... 10
Yderligere oplysninger
Pixela user support center .... 73
STD-USB ............................. 53
Stik ....................................... 66
STILL................................... 47
Fortsættes 
117
Indeks (Fortsættes)
Stillbillede
Billedstørrelse ............... 43
Kvalitet ......................... 43
Stillbilledformat .......... 103
STILL SET........................... 43
SUNSET&MOON ............... 38
SUPER NSPLUS (Super
Nightshot plus) ............... 41, 88
VF B.LIGHT (søgerens
lysstyrke) .............................. 52
VF WIDE DSP (søgerens
bredde) ................................. 52
Videobetjeningsknapper ....... 27
Videohoved ........................ 108
VIDEO INPUT .................... 52
Systemkrav ........................... 68
Vidvinkel .............................. 22
S VIDEO-kabel .............. 32, 57
Visningsindikatorer .............. 26
S VIDEO-stik ................. 32, 57
Visning under spoling .......... 21
T
W
Telefoto ................................ 22
WHITE BAL. (hvidbalance)
........................................ 39, 88
TELE MACRO .................... 40
Tidskode ............................... 26
Tilslut
Computer ...................... 67
TV ........................... 32, 57
Videobåndoptager ... 32, 57
TRAIL .................................. 47
TV .................................. 32, 57
TV-farvesystemer ............... 101
TV TYPE ....................... 32, 52
U
Udskrivningsmærke ............. 64
Underlyd .............................. 51
USB-CAMERA ................... 52
USB-stik............................... 66
USB ON/OFF-kontakt ......... 66
USB-PLY/EDT (USB-Spil/
rediger) ................................. 53
USB-streaming..................... 52
V
Varemærke ......................... 119
VAR.SPD PB (forskellig
afspilningshastighed) ........... 50
Vedligeholdelse
............................ 107, 108, 110
118
Vekselstrømsadapter .............. 7
WHITE FADER ................... 46
WIDE DISP ......................... 52
WIDE SELECT ............. 17, 42
Windows ........................ 68, 69
WIPE .................................... 46
WORLD TIME .................... 54
Z
Zoom .................................... 22
Om varemærker
• "Memory Stick", "
", "Memory Stick
Duo", "
", "Memory Stick
PRO Duo", "
",
"MagicGate", "
",
"MagicGate Memory Stick" og "MagicGate
Memory Stick Duo" er registrerede varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• i.LINK og er varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• Picture Package er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
•
er et varemærke.
• Microsoft, Windows og Windows Media er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende U.S. Microsoft Corporation i USA
og andre lande.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook
og PowerMac er varemærker tilhørende Apple
Computer, Inc., som registreret i USA og andre
lande.
• eMac er et varemærke tilhørende Apple
Computer, Inc.
• QuickTime og QuickTime-logoet er
varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.
• Roxio er et registreret varemærke tilhørende
Roxio, Inc.
• Toast er et varemærke tilhørende Roxio, Inc.
• Windows Media Player er et varemærke
tilhørende Microsoft Corporation.
• Macromedia og Macromedia Flash Player
er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Macromedia, Inc. i USA og/eller
andre lande.
• Pentium er et varemærke eller registreret
varemærke tilhørende Intel Corporation.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
brugervejledning, kan være enten varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende de
respektive virksomheder. TM and "®" er ikke
medtaget i alle tilfælde i denne brugervejledning.
Lue tämä ensin
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet
myöhempää käyttötarvetta varten.
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi.
Eurooppalaiset asiakkaat
HUOMAUTUS
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän digitaalisen videokameran
kuvaan ja ääneen.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen
kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma
uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli
(esimerkiksi USB-kaapeli) ja liitä se uudelleen.
Käytöstä poistetun sähköja elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai
sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta
ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan sähköja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön
ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita
voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta.
2
Käytettävät varusteet: ”Memory Stick Duo” ja
kaukosäädin
Käyttöä koskevia huomautuksia
Videokameran mukana toimitetaan
kaksi eri käyttöohjetta.
– ”Käyttöohjeet” (tämä opas)
– ”First Step Guide (Aloitusohje)” -opas
kameran mukana (CD-ROM-levyllä)
toimitettujen ohjelmistojen käyttöön.
Tässä videokamerassa käytettävät
tallennusvälineet
• Mini-DV-kasetti, jossa on merkintä
(Cassette Memory -muistilla varustetut
mini-DV-kasetit eivät ole yhteensopivia)
(s. 105).
• ”Memory Stick Duo” -kortit, joissa
on merkintä
,
(s. 106).
Videokameran käyttö
• Älä pitele videokameraa seuraavista
osista:
Etsin
LCD-paneeli
Akku
• Varmista ennen videokameran kytkemistä
toiseen laitteeseen USB- tai i.LINKkaapelilla, että kytket liittimen oikein
päin. Jos kytket liittimen liitäntään
väkisin väärin päin, liitäntä voi vioittua
tai videokamera voi lakata toimimasta
oikein.
Valikkojen kohdat, LCD-paneeli, etsin
ja objektiivi
• Harmaana näkyvä valikkotoiminto ei ole
käytettävissä videokamerassa käytössä
olevassa tallennus- tai toistotilassa.
• LCD-näyttö ja etsin on valmistettu
erittäin tarkkaa tekniikkaa käyttäen.
Siksi yli 99,99 % kuvapisteistä on täysin
toimivia. LCD-näytössä ja etsimessä
saattaa kuitenkin näkyä pieniä mustia
ja/tai kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä
tai vihreitä) pisteitä. Näitä pisteitä syntyy
normaalisti valmistusprosessissa, mutta
ne eivät vaikuta tallennukseen millään
tavalla.
• LCD-näytön, etsimen tai objektiivin
pitkäaikainen altistuminen suoralle
auringonvalolle voi vahingoittaa niitä.
• Älä kuvaa suoraan aurinkoa kohti.
Muutoin videokamera voi vioittua. Jos
haluat kuvata aurinkoa, kuvaa sitä sen
ollessa himmeimmillään, esimerkiksi
auringonlaskun aikaan.
Nauhoittaminen
• Kokeile nauhoitustoimintoa ennen
varsinaisen nauhoituksen aloittamista ja
varmista, että kuva ja ääni nauhoittuvat
ongelmitta.
• Nauhoitusten sisältöä ei voida korvata,
vaikka nauhoitus tai toisto epäonnistuisi
esimerkiksi videokameran tai
tallennusvälineen virheellisen toiminnan
takia.
• Käytössä oleva TV-värinormi vaihtelee
maittain/alueittain. Jotta voit katsella
kuvaamiasi otoksia televisiosta, television
on oltava PAL-normin mukainen.
• Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat
sekä muu vastaava aineisto voi olla
tekijänoikeuslakien suojaamaa. Tällaisen
aineiston luvaton kopiointi voi olla
tekijänoikeuslakien vastaista.
Tämä käyttöohje
• Tässä käyttöohjeessa olevat kuvat
LCD-näytöstä ja etsimestä on otettu
digitaalisella valokuvakameralla, joten
ne voivat hieman erota todellisista
näyttökuvista.
• Toimintojen käytön ohjeisiin
liittyvien kuvaruutunäyttöjen kieli
on laitteen myyntialueen mukainen.
Kuvaruutunäytön kielen voi tarvittaessa
muuttaa ennen videokameran käytön
aloittamista (s. 15).
• Tässä käyttöohjeessa olevat kuvat
perustuvat malliin DCR-HC42E.
Carl Zeiss -objektiivi
Tässä videokamerassa oleva Carl Zeiss
-objektiivi on kehitetty saksalaisen Carl
Zeiss -yhtiön ja Sony Corporationin
yhteistyönä. Se tuottaa erinomaisen kuvan.
Se noudattaa videokameroiden MTF*mittausjärjestelmää ja tarjoaa tyypillisen
Carl Zeiss -objektiivin laadun.
FI
* MTF = Modulation Transfer Function.
Lukuarvo ilmaisee kohteesta objektiiviin
heijastuvan valon määrän.
3
Sisällysluettelo
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: Vakiovarusteiden tarkastaminen ..................................................8
Vaihe 2: Akun lataaminen ..........................................................................9
Vaihe 3: Virran kytkeminen ja videokameran piteleminen tukevasti.........13
Vaihe 4: LCD-paneelin ja etsimen säätäminen ........................................14
Vaihe 5: Kosketuspaneelin käyttäminen ..................................................15
Kielen asetuksen muuttaminen ......................................................................15
Näytön ilmaisinten tarkistaminen (näyttöopas) ..............................................15
Vaihe 6: Päivämäärän ja kellonajan asettaminen ....................................16
Vaihe 7: Kasetin tai ”Memory Stick Duo” -kortin asettaminen
videokameraan ..............................................................................17
Vaihe 8: Tallennettavan kuvan kuvasuhteen (16:9 tai 4:3) valitseminen
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E) ......................................................19
Kuvaus/toisto
Helppo tallennus ja katselu (Easy Handycam) ........................................20
Kuvaaminen.............................................................................................22
Toisto .......................................................................................................23
Kuvauksessa ja toistossa käytettäviä toimintoja......................................24
Kuvaus
Zoomauksen käyttäminen
Kuvaaminen pimeissä paikoissa (NightShot plus)
Taustavalaistujen kohteiden valotuksen säätäminen
Tarkennuksen säätäminen muun kuin kuvan keskikohdan mukaan
Tarkennuksen lukitseminen valittuun kohteeseen
(monipuolinen pistemittaus)
Kuvaaminen peilikuvatilassa
Jalustan käyttäminen
Toisto
Kuvien toisto peräkkäin
PB zoom -toiminnon käyttäminen
Kuvaus/toisto
Akun jäljellä olevan varauksen tarkastaminen (akun tiedot)
Toimintaäänimerkin poistaminen käytöstä
Erikoistehosteiden käyttäminen
Alkuasetusten palauttaminen
Muiden osien sijainti ja toiminnot
Kuvauksen/toiston aikana näytössä näkyvät symbolit.............................28
4
Aloituskohdan etsiminen .........................................................................31
Uusimman nauhoituksen viimeisen kohtauksen etsiminen (END SEARCH) ....................... 31
Halutun kohdan etsiminen manuaalisesti (EDIT SEARCH) ............................31
Uusimman nauhoituksen onnistumisen tarkistaminen
(nauhoituksen tarkistus) .................................................................................31
Kaukosäädin............................................................................................32
Halutun kohtauksen etsiminen nopeasti (nollakohtamuisti) ...........................32
Kohtauksen etsiminen nauhoituspäivämäärän avulla (päivämäärähaku)......33
Kuvan katseleminen televisiossa .............................................................34
Valikkojen käyttäminen
Valikkotoimintojen käyttäminen ..............................................36
Valikkojen toiminnot .................................................................................38
CAMERA SET -valikko .......................................................................40
Videokameran kuvausasetukset kuvausolosuhteiden mukaan (esim.
EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT)
MEMORY SET -valikko......................................................................45
”Memory Stick Duo” -kortin asetukset(esim. QUALITY/IMAGE SIZE/BURST/
ALL ERASE/NEW FOLDER)
PICT.APPLI. -valikko .........................................................................48
Kuvien erikoistehosteet tai tallennuksen/toiston lisätoiminnot (esim. PICT.
EFFECT/SLIDE SHOW/INT.REC-STL)
EDIT/PLAY-valikko ...........................................................................52
Editointi- ja toistoasetukset eri tiloja varten (esim. VAR.SPD PB/END
SEARCH)
STANDARD SET -valikko .................................................................53
Asetukset kasetille nauhoittamista varten ja muut perusasetukset (esim. REC
MODE/MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT/USB)
TIME/LANGU.-valikko.......................................................................57
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Käyttäjän oman valikon mukauttaminen ..................................................58
Kopiointi/editointi
Liittäminen kuvanauhuriin tai TV:hen ......................................................60
Kopioiminen toisella tallentavalla laitteella ..............................................61
Kuvan tallentaminen kuvanauhurista tai televisiosta
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E) ..........................................62
Kuvan kopioiminen kasetilta ”Memory Stick Duo” -korttiin ......................63
Äänen kopiointi nauhoitetulle kasetille ....................................................64
Kuvien poistaminen ”Memory Stick Duo” -kortista ..................................66
Jatkuu 
5
”Memory Stick Duo” -kortin kuvien merkitseminen
(kuvien suojaaminen/tulostusmerkki) ............................................67
Tallennettujen kuvien tulostaminen (PictBridge-yhteensopiva tulostin) ...68
Liitännät ulkoisia laitteita varten ..............................................................70
Tietokoneen käyttäminen
Ennen ”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaan lukemista
tietokoneessa.................................................................................71
Ohjelmiston ja ”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaan asentaminen
tietokoneeseen ..............................................................................74
Lukeminen: ”First Step Guide (Aloitusohje)”............................................77
DVD-levyn luominen (Suora pääsy ohjelmaan ”Click to DVD”) ...............78
Analogisen kuvanauhurin liittäminen tietokoneeseen videokameran
kautta (signaalin muuntotoiminto) (DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E) ..........................................................................................81
Vianmääritys
Vianmääritys ...........................................................................................83
Varoitussymbolit ja -ilmoitukset .............................................................100
Lisätietoja
Videokameran käyttäminen muissa maissa/muilla alueilla ...................104
Käyttökelpoiset videokasetit ..................................................................105
Tietoja ”Memory Stick” -kortista.............................................................106
Tietoja ”InfoLITHIUM”-akusta ................................................................108
Tietoja i.LINK-liitännästä .......................................................................109
Kunnossapito ja varotoimet ...................................................................110
Käsihihnan käyttäminen rannehihnana .................................................113
Olkahihnan kiinnittäminen .....................................................................114
Tekniset tiedot .......................................................................................114
Hakemisto .............................................................................................118
6
7
Vaihe 1: Vakiovarusteiden tarkastaminen
Tarkasta, että seuraavat vakiovarusteet on
toimitettu videokameran mukana.
Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee kyseisen
vakiovarusteen kappalemäärän.
”Memory Stick Duo”, 16 megatavua (1)
(s. 17, 106)
(DCR-HC33E/HC43E)
Memory Stick Duo -sovitin (1) (s. 107)
(DCR-HC33E/HC43E)
Litium-kolikkoparisto on asetettu paikalleen
valmiiksi.
A/V-liitäntäkaapeli (1) (s. 34, 60)
USB-kaapeli (1) (s. 71)
Olkahihna (1) (s. 114)
Akku (1) (s. 9, 108)
NP-FP30 (DCR-HC32E/HC33E)
NP-FP50 (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Verkkolaite (1) (s. 9)
CD-ROM-levy ”Picture Package Ver.1.5”
(1) (s. 71)
21-nastainen sovitin (1)
Vain mallit, joiden pohjassa on merkki
Varustekengän suojus (1)
Verkkovirtajohto (1) (s. 9)
Kiinnitetty videokameraan.
Käyttöohjeet (tämä käyttöohje) (1)
Handycam Station (1) (s. 9)
Langaton kaukosäädin (1)
(s. 32)
8
.
Vaihe 2: Akun lataaminen
”InfoLITHIUM”-akun (P series)
(s. 108) voi ladata, kun se on asetettu
videokameraan.
3 Kytke verkkolaite Handycam
Station -aseman DC IN -liitäntään.
-merkki
ylöspäin
Tasavirtaliitin
Handycam
Station
DC IN
-liitäntä
Käytön aloittaminen
POWERkytkin
DC IN -liitäntä
4 Kytke verkkovirtajohto
verkkolaitteeseen ja pistorasiaan.
5 Aseta videokamera Handycam
Verkkolaite
Pistorasiaan
Station -asemaan pitävästi
pohjaan saakka.
CHG (lataus) -merkkivalo
1 Kiinnitä akku työntämällä nuolen
suuntaisesti niin, että akku
napsahtaa paikalleen.
CHG (lataus) -merkkivalo syttyy, ja
lataus alkaa.
2 Siirrä POWER-kytkin ylöspäin
asentoon OFF (CHG).
(Oletusasetus.)
• Kun asetat videokameran Handycam
Station -asemaan, sulje DC IN -liitännän
kansi.
Jatkuu 
9
Vaihe 2: Akun lataaminen (Jatkuu)
6 CHG (lataus) -merkkivalo
sammuu, kun akku on täysin
latautunut. Irrota verkkolaite DC
IN -liitännästä.
Irrota verkkolaite Handycam Station
-aseman DC IN -liitännästä tarttumalla
sekä Handycam Station -asemaan että
tasavirtaliittimeen.
Videokameran irrottaminen
Handycam Station -asemasta
Katkaise virta ja irrota sitten videokamera
Handycam Station -asemasta tarttumalla
sekä videokameraan että Handycam Station
-asemaan.
Akun lataaminen vain verkkolaitteen
avulla
Katkaise virta ja kytke sitten verkkolaite
videokameran DC IN -liitäntään.
• Videokameraa voi käyttää kuvan
mukaisesti pistorasiaan tai muuhun
virtalähteeseen kytkettynä.
Akun varaus ei tällöin kulu.
Akun irrottaminen
Katkaise ensin virta. Pidä sitten PUSHpainiketta painettuna ja siirrä akkua nuolen
suuntaan.
PUSH-painike
POWER-kytkin
DC IN
-liitäntä
-merkki alaspäin
Akun varastoiminen
Pistorasiaan
10
Verkkolaite
Käytä akku täysin tyhjäksi ennen sen
pitkäaikaista varastointia (s. 108).
Latausaika
Tyypillinen
kuvausaika*
NP-FP70
200
235
235
110
130
130
NP-FP90
355
415
415
195
230
230
Akku
Akku
Latausaika
NP-FP30
(vakiovaruste
malleissa DCRHC32E/HC33E)
NP-FP50
(vakiovaruste
malleissa DCRHC39E/HC42E/
HC43E)
NP-FP70
115
125
155
NP-FP90
220
Tallennusaika
Keskimääräinen käyttöaika minuutteina
käytettäessä täyteen ladattua akkua
NP-FP30
(vakiovaruste)
Toistoaika
Keskimääräinen käyttöaika minuutteina
käytettäessä täyteen ladattua akkua
DCR-HC32E/HC33E:
Akku
• Kaikki ajat mitattu seuraavissa olosuhteissa:
Ylempi: Kun LCD-näytön taustavalo syttyy.
Keskimmäinen: Kun LCD-näytön taustavalo
sammuu.
Alempi: Kuvausaika kuvattaessa etsimen avulla
LCD-näyttöpaneeli suljettuna.
* Tyypillinen kuvausaika, kun kuvattaessa
kuvaus käynnistetään ja pysäytetään toistuvasti,
käytetään zoomausta sekä kytketään ja
katkaistaan virta.
Jatkuva
kuvausaika
Tyypillinen
kuvausaika*
DCR-HC32E/HC33E:
80
95
40
45
Akku
NP-FP50
110
135
55
65
NP-FP30
(vakiovaruste)
NP-FP70
235
280
115
140
415
500
205
250
NP-FP90
• Kaikki ajat mitattu seuraavissa olosuhteissa:
Ylempi: Kuvaus LCD-näytön avulla.
Alempi: Kuvaus etsimen avulla LCDnäyttöpaneeli suljettuna.
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Akku
NP-FP50
(vakiovaruste)
Käytön aloittaminen
Jatkuva
kuvausaika
Täysin tyhjän akun keskimääräinen
täyteenlatausaika minuutteina.
Jatkuva
kuvausaika
Tyypillinen
kuvausaika*
95
110
110
50
60
60
LCDpaneeli
avattuna
LCDpaneeli
suljettuna
85
105
NP-FP50
120
150
NP-FP70
255
310
NP-FP90
455
550
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Akku
NP-FP50
(vakiovaruste)
NP-FP70
NP-FP90
LCDpaneeli
avattuna*
LCDpaneeli
suljettuna
105
135
225
280
400
500
* Kun LCD-näytön taustavalo syttyy.
Jatkuu 
11
Vaihe 2: Akun lataaminen (Jatkuu)
Tietoja akusta
• Ennen kuin vaihdat akun, katkaise virta
siirtämällä POWER-kytkintä ylöspäin asentoon
OFF (CHG).
• CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu latauksen
aikana tai akun näyttötiedot (s. 26) voivat olla
väärät, jos
– akku on kiinnitetty väärin
– akku on vioittunut
– akun varaus on täysin purkautunut (koskee
vain akun tietojen näyttöä).
• Akku ei syötä virtaa, kun verkkolaite on
kytkettynä videokameran tai Handycam Station
-aseman DC IN -liitäntään. Näin on, vaikkei
verkkovirtajohtoa olisi kytketty pistorasiaan.
Tietoja lataus-, nauhoitus- ja toistoajasta
• Ajat on mitattu käytettäessä videokameraa
25 °C:n lämpötilassa. (10–30 °C on
suositeltava.)
• Nauhoitus- ja toistoajat ovat lyhyempiä, kun
videokameraa käytetään kylmässä.
• Videokameran käyttöolosuhteiden mukaan
nauhoitus- ja toistoajat voivat olla lyhyempiä.
Tietoja verkkolaitteesta
• Kun käytät verkkolaitetta, kytke se lähellä
olevaan pistorasiaan. Irrota verkkolaite
pistorasiasta heti, jos videokameran käytön
aikana ilmenee toimintahäiriö.
• Älä käytä verkkolaitetta, jos se on esimerkiksi
seinän ja huonekalun välissä tai muussa
ahtaassa paikassa.
• Varo, etteivät metalliesineet aiheuta oikosulkua
tasavirtaliittimeen tai akun koskettimiin.
Muutoin videokamera voi vioittua.
MUISTUTUS
• Kun videokamera on liitettynä
verkkolaitteeseen ja verkkolaite pistorasiaan,
videokamera on kytkettynä sähköverkkoon,
vaikka virta olisi katkaistu videokameran
virtakytkimellä.
12
Vaihe 3: Virran kytkeminen ja videokameran
piteleminen tukevasti
Valitse nauhoitusta tai toistoa varten oikea
tila siirtämällä POWER-kytkintä toistuvasti
niin, että vastaava merkkivalo syttyy.
Kun käytät videokameraa ensimmäisen
kerran, [CLOCK SET] -näyttö tulee
näkyviin (s. 16).
LENS COVER -kytkin
PLAY/EDIT: Kuvan toisto tai editointi.
• Kun POWER-kytkin siirretään asentoon,
jossa CAMERA-TAPE- tai CAMERAMEMORY-merkkivalo syttyy, nykyinen
päivämäärä ja kellonaika tulevat LCDnäyttöön noin 5 sekunniksi.
Käsihihnan pituutta voi säätää.
Käytön aloittaminen
3 Pujota kätesi käsihihnan läpi.
POWER-kytkin
1 Siirrä LENS COVER -kytkin
asentoon OPEN.
4 Pidä videokameraa kuvassa
osoitetulla tavalla.
2 Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti
nuolen suuntaan niin, että
haluamasi tilan mukainen
merkkivalo syttyy.
Jos POWER-kytkin
on asennossa OFF,
pidä vihreää painiketta
painettuna ja siirrä
POWER-kytkintä
alaspäin.
Virran katkaiseminen
 Pidä vihreää painiketta painettuna ja siirrä
POWER-kytkin ylöspäin asentoon OFF
(CHG).
 Aseta LENS COVER -kytkin asentoon
CLOSE.
• Tehdasasetus on, että jos videokameraa ei
käytetä noin 5 minuuttiin, siitä katkeaa virta
akun säästämiseksi ([A.SHUT OFF], s. 56).
Syttyvät merkkivalot
CAMERA-TAPE: Nauhoitus kasetille.
CAMERA-MEMORY: Tallennus
”Memory Stick Duo” -korttiin.
13
Vaihe 4: LCD-paneelin ja etsimen säätäminen
Etsin
LCD-paneeli
Avaa LCD-paneeli 90 asteen kulmaan
videokameraan () nähden ja käännä
paneeli sitten sopivaan asentoon
nauhoitusta tai toistoa varten ().
180 astetta
(enintään)
Kuvaa voi katsella etsimestä, kun LCDpaneeli suljetaan esimerkiksi akkuvirran
säästämiseksi.
Etsin
DISP/BATT INFO
2
1
90 astetta (enintään) 90 astetta
videokameraan
• Varo painamasta LCD-paneelin reunassa olevia
painikkeita, kun avaat LCD-paneelin tai muutat
sen asentoa.
• Jos käännät LCD-paneelia 180 astetta
objektiivin puolelle, voit sulkea LCD-paneelin
niin, että LCD-näyttö on ulospäin. Tämä on
joskus kätevää kuvauksen aikana.
• Kun POWER-kytkin on asennossa CAMERATAPE tai CAMERA-MEM,
näkyy
näytössä (s. 49).
• Jos käännät LCD-paneelia 180 astetta
objektiivin puolelle, näet kuvan etsimessä.
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
LCD-näytön pimentäminen
Pidä DISP/BATT INFO -painiketta
painettuna muutama sekunti niin, että
tulee näkyviin.
Tämä asetus on kätevä, jos käytät
videokameraa kirkkaassa ympäristössä
tai haluat säästää akkuvirtaa. Tämä
asetus ei vaikuta tallennettavaan kuvaan.
Voit sytyttää LCD-paneelin taustavalon
painamalla DISP/BATT INFO -painiketta
muutaman sekunnin, kunnes esiin tulee
.
• Tietoja LCD-näytön kirkkauden säätämisestä
on kohdassa [LCD BRIGHT] (s. 54).
14
Etsimen linssin säätövipu
Säädä, kunnes kuva on tarkka.
• Etsimen taustavalon kirkkautta voi säätää
asetuksella [LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT]
(s. 54).
Vaihe 5: Kosketuspaneelin käyttäminen
Voit toistaa tallennettua kuvaa (s. 23) tai
muuttaa asetuksia (s. 36) kosketuspaneelin
avulla.
Näytön ilmaisinten
tarkistaminen (näyttöopas)
LCD-näytön symbolien merkityksen voi
tarkistaa helposti.
DISP/BATT INFO
1 Kosketa
.
Kosketa [MENU], kun videokamera on
Easy Handycam -tilassa.
60min
1/3
0:00:00
MENU
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
Käytön aloittaminen
Tue LCD-näyttöä kädellä näytön
takaa. Kosketa sitten näytössä
näkyviä painikkeita.
2 Kosketa [DISP GUIDE].
Kosketa LCD-näytössä olevaa painiketta.
• Toimi samoin kuin yllä on kuvattu, kun painat
LCD-paneelin reunassa olevia painikkeita.
• Varo painamasta LCD-paneelin reunassa olevia
painikkeita, kun käytät kosketuspaneelia.
Näytön symbolien poistaminen
näkyvistä
Voit tuoda näytön symbolit (esimerkiksi
aikakoodin) näkyviin ja poistaa ne
näkyvistä painamalla DISP/BATT INFO
-painiketta.
Kielen asetuksen muuttaminen
Kuvaruutunäyttöjen tekstin kielen voi
vaihtaa. Näytön kielen voi vaihtaa
(TIME/LANGU.) -valikon [LANGUAGE]asetuksella (s. 36, 57).
Symbolit vaihtelevat asetusten mukaan.
Select area for guide.
END
DISP GUIDE
3 Kosketa sen symbolin sisältävää
aluetta, jonka merkityksen haluat
tarkistaa.
Kyseisen alueen symbolien merkitykset
tulevat näkyviin. Jos haluamaasi
symbolia ei näy näytössä, vaihda
näkymää koskettamalla
/ .
Kun kosketat
, alueenvalintanäyttö
palaa näkyviin.
DISP GUIDE
END
1/2
FOCUS:
MANUAL
PROGRAM AE:
SPOTLIGHT
WIDE SELECT:
16:9 WIDE
4 Kosketa [END].
15
Vaihe 6: Päivämäärän ja kellonajan
asettaminen
Aseta päivämäärä ja kellonaika, kun käytät
videokameraa ensimmäisen kerran. Jos
päivämäärää ja kellonaikaa ei aseteta,
[CLOCK SET] -näyttö tulee näkyviin aina,
kun videokameraan kytketään virta tai
POWER-kytkimen asentoa muutetaan.
• Jos videokameraa ei ole tarkoitus käyttää
noin 3 kuukauteen, sen sisällä olevan akun
varaus purkautuu ja päivämäärän ja kellonajan
asetukset voivat kadota muistista. Jos näin käy,
lataa akku ja aseta päivämäärä ja kellonaika
uudelleen (s. 112).
3 Valitse [CLOCK SET] painikkeilla
/
ja kosketa sitten
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
.
1M
1D
0: 00
OK
4 Aseta [Y] (vuosi) painikkeilla
/
ja kosketa sitten
.
Voit valita vuodeksi enintään vuoden
2079.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
1
M
POWER-kytkin
Jos aiot asettaa kellonajan ensimmäisen
kerran, siirry vaiheeseen 4.
1 Kosketa
[MENU].
–:––:––
60min
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
OK
2 Valitse
(TIME/LANGU.)
-valikko painikkeilla
/
ja
kosketa sitten
.
–:––:––
60min
DISPLAY
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD
––:––:––
LANGUAGE
PROGRAM
16
AE
OK
1D
0: 00
OK
5 Aseta [M] (kuukausi), [D] (päivä),
tunnit ja minuutit ja kosketa sitten
.
Kello alkaa käydä.
Vaihe 7: Kasetin tai ”Memory Stick Duo”
-kortin asettaminen videokameraan
Kasetin poistaminen
Kasetti
Vain mini-DV
käyttää.
-kasetteja (s. 105) voi
• Nauhoitusaika määräytyy [REC MODE]
-asetuksen mukaan (s. 53).
-vipua
siirrettynä nuolen suuntaan ja
avaa kansi.
OPEN/EJECT
-vipu
Kansi
”Memory Stick Duo”
Vain merkinnällä
tai
varustettuja
”Memory Stick Duo” -kortteja voi käyttää
(s. 106).
• Tallennettavissa olevien kuvien määrä ja
kestoaika määräytyy kuvanlaadun ja kuvakoon
perusteella. Lisätietoja on sivulla 45.
Aseta ”Memory Stick Duo” -kortti
”Memory Stick” -korttipaikkaan
oikein päin niin, että kortti napsahtaa
paikalleen.
Käytön aloittaminen
1 Pidä OPEN/EJECT
Toimi samoin kuin asettaessasi kasetin
videokameraan.
Kasettipesä liukuu ulos ja avautuu
automaattisesti.
2 Aseta kasetti kasettipesään
Kortinkäyttövalo
ikkunapuoli ylöspäin ja paina
sitten
.
Ikkunapuoli
Paina kasettia kevyesti sen
selkämyksen keskeltä.
Kasettipesä liukuu automaattisesti
takaisin sisään. Älä käytä voimaa
asettaessasi kasetin kasettipesään.
Muutoin videokamera voi vioittua.
 merkki
vasemmalla
• Jos ”Memory Stick Duo” -kortti pakotetaan
paikalleen väärin päin, ”Memory Stick
Duo” -kortti, ”Memory Stick Duo”
-korttipaikka tai kuvadata voi vahingoittua.
3 Sulje kansi.
Jatkuu 
17
Vaihe 7: Kasetin tai ”Memory Stick Duo”
-kortin asettaminen videokameraan (Jatkuu)
”Memory Stick Duo” -kortin
poistaminen
Paina ”Memory Stick Duo” -korttia
kevyesti sisään päin kerran.
• Kun kortinkäyttövalo palaa tai vilkkuu,
videokamera lukee dataa kortista tai tallentaa
siihen dataa. Älä ravistele tai naputtele
videokameraa, katkaise virtaa, poista ”Memory
Stick Duo” -korttia tai irrota akkua. Muutoin
kuvadata voi vahingoittua.
18
Vaihe 8: Tallennettavan kuvan kuvasuhteen
(16:9 tai 4:3) valitseminen
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
16:9 (wide) -tilassa tallennettu kuva näkyy
katseltaessa laajakuvaisena ja tarkkana.
• Jos kuvaa on tarkoitus katsella
laajakuvatelevisiosta, 16:9 (wide) -tilan käyttö
on suositeltavaa.
• Kun [TV TYPE] -asetuksena on [4:3] ja
katsellaan 16:9-kuvasuhteisena tallennettua
kuvaa, kuva voi sen sisällön mukaan näyttää
vääristyneeltä (s. 34).
 Aseta POWER-kytkin asentoon
[CAMERA-MEMORY].
Kuvan kuvasuhde vaihtuu 4:3suhteeksi.
WIDE SELECT
POWER-kytkin
Kuvasuhteen valitseminen
kuvattaessa liikkuvaa kuvaa
kasetille
Aseta POWER-kytkin asentoon CAMERATAPE.
Käytön aloittaminen
Liikkuvan kuvan tai still-kuvan
tallennus ”Memory Stick Duo”
-korttiin
 Valitse haluamasi kuvasuhde painamalla
WIDE SELECT toistuvasti.
• 16:9 (wide) -tilaa käyttäen kuvattujen
stillkuvien koko on 1152 × 648 (
). 4:3tilassa suurin valittavissa oleva koko on 1152 ×
864 (
).
• Jos kuvaat elokuvia (MPEG MOVIE EX) 16:9
(wide) -tilaa käyttäen, kuvaa toistettaessa sen
ylä- ja alareunassa näkyy musta palkki.
• Tietoja tallennettavien kuvien määrästä on
sivulla 46.
Valitse haluamasi kuvasuhde
painamalla WIDE SELECT
toistuvasti.
16:9*
4:3*
* Katseltaessa kuvaa LCD-näytössä. Etsimessä
kuva voi näyttää erilaiselta.
• Zoomauksen määrä vaikuttaa 4:3- ja 16:9kuvien katselukulmien eroon.
• Jos kuvaa katsellaan televisiossa, valitse toistoa
varten television kuvasuhde [TV TYPE]
-asetuksella (s. 34).
19
Helppo tallennus ja katselu
(Easy Handycam)
Videokameran Easy Handycam -tilassa kamera
säätää useimpia asetuksia automaattisesti. Siten
voit keskittyä kuvaamiseen paremmin.
Vain perustoiminnot ovat käytettävissä, ja
näytön teksti on tavallista suurempaa. Siksi
ensikertalainenkin voi käyttää videokameraa
helposti.
Noudata ennen kuvaamisen aloittamista vaiheita
1–8 (s. 8–19).
Avaa objektiivin suojus (LENS
COVER).
B
DCR-HC32E/
HC33E:
E
A
D
C
Helppo kuvaus
1 Siirrä POWER-kytkintä  toistuvasti nuolen suuntaan niin, että haluamasi
tallennusvälineen mukainen merkkivalo syttyy.
Jos POWER-kytkin
 on asennossa
OFF, pidä vihreää
painiketta painettuna
ja siirrä POWERkytkintä alaspäin.
Liikkuvan kuvan kuvaaminen
:
Sytytä CAMERA-TAPE-merkkivalo.
: Sytytä
Still-kuvien kuvaaminen
CAMERA-MEMORY-merkkivalo.
2 Paina EASY .
Sininen EASY-merkkivalo
syttyy.
Easy Handycam
operation
ON
3 Aloita kuvaus.
Liikkuva kuva
Paina REC START/STOP  (tai
).
Still-kuvat (4:3)
Paina PHOTO .
Suljinääni
Äänimerkki
60min
30
MENU
[STBY][REC]
Pysäytä nauhoitus painamalla  (tai
) uudelleen.
20
Vilkkuu Palaa
Säädä tarkennusta
pitämällä kevyesti
painettuna.
Aloita tallennus
painamalla pohjaan.
Helppo toisto
1 Siirrä POWER-kytkintä  toistuvasti nuolen suuntaan
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy.
2 Paina EASY .
Sininen EASY-merkkivalo
syttyy.
Easy Handycam
operation
ON
Kuvaus/toisto
3 Aloita toisto.
Liikkuva kuva
Still-kuvat
Kosketa
ja aloita toisto
koskettamalla sitten
.
Hidastettua toistoa
voi käyttää
kaukosäätimestä.
A
Valitse kuva koskettamalla

/
.
A
B
C
B
 Pysäytys
 Toisto/tauko kullakin kosketuksella
C
MENU
 Kasetin toisto
 Edellinen/seuraava
 Poisto (s. 66)
 Pikakelaus taakse-/eteenpäin
Easy Handycam -tilan poistaminen
käytöstä
Paina EASY  uudelleen.
EASY-merkkivalo sammuu, ja kaikki
asetukset palaavat entisiksi.
• Nauhan nauhoitusnopeus ja Memory Stick
Duo -kortin kuvakoko (DCR-HC39E/HC42E/
HC43E) ja -laatu palautetaan oletusasetuksiinsa.
• Easy Handycam -tilassa käytettävissä olevat
toiminnot
– Valikkoasetusten muuttaminen (s. 38)
Jos kosketat [MENU], esiin tulee säädettäviä
asetuksia. Asetukset, jotka eivät näy,
palautetaan oletusarvoihinsa.
– Zoomaus (tallennuksen aikana) (s. 24)
– NightShot plus (s. 24)
– Näytön symbolien ottaminen käyttöön/
poistaminen käytöstä (s. 15)
– ”Kuvan katseleminen televisiossa” (s. 34)
– ”Kopioiminen toisella tallentavalla laitteella”
(s. 61)
• [Invalid during Easy Handycam operation] tulee
näkyviin, jos yritetään käyttää toimintoa, joka ei
ole käytettävissä Easy Handycam -tilan käytön
aikana.
21
Kuvaaminen
Avaa objektiivin suojus
(LENS COVER).
PHOTO
DCR-HC32E/HC33E:
POWER-kytkin
REC START/
STOP 
REC START/
STOP 
1 Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti nuolen suuntaan niin, että haluamasi
tallennusvälineen mukainen merkkivalo syttyy.
Kasetti: Sytytä CAMERA-TAPEmerkkivalo.
”Memory Stick Duo” -kortti: Sytytä
CAMERA-MEMORY-merkkivalo.
Jos POWER-kytkin
on asennossa
OFF, pidä vihreää
painiketta painettuna
ja siirrä POWERkytkintä alaspäin.
2 Aloita kuvaus.
Liikkuva kuva
Paina REC START/STOP  (tai
).
Still-kuvat
Säädä tarkennus pitämällä PHOTOpainiketta kevyesti painettuna ().
Paina painike sitten pohjaan ().
Suljinääni
Äänimerkki
60min
1152 FINE
30
101
B
A
[STBY] (vain kasetti) [REC]
• ”Memory Stick Duo” -korttiin tallennetun
elokuvan (MPEG MOVIE EX) ääni on
monoääni.
Liikkuvan kuvan tallennuksen
pysäyttäminen
Paina REC START/STOP uudelleen.
22
• ”Memory Stick Duo” -korttiin voi tallentaa
still-kuvan, kun kasetille tallennetaan liikkuvaa
kuvaa tai videokamera on valmiustilassa.
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Kuvattaessa videokameran CAMERA-TAPEtilassa still-kuvien koko on [640 × 360]
16:9-kuvasuhdetta käytettäessä ja [640 × 480]
P-MENU
Vilkkuu Palaa
Videokamerasta kuuluu suljinääni. Kun
katoaa, kuva on tallennettu.
4:3-kuvasuhdetta käytettäessä.
”Memory Stick Duo” -kortin
viimeisimmän tallenteen
tarkastaminen
Kosketa
. Jos haluat poistaa kuvan,
kosketa
 [YES]. Palaa valmiustilaan
koskettamalla
.
Toisto
1 Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti nuolen suuntaan
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy.
2 Aloita toisto.
Still-kuva
A
Kuvaus/toisto
Liikkuva kuva
Toisto kasetilta:
Kosketa
ja aloita toisto
koskettamalla sitten
.
Kosketa
.
Viimeksi tallennettu kuva tulee
näyttöön.
A
C
B
C
B
 Pysäytys
 Toisto/tauko kullakin kosketuksella
 Pikakelaus taakse-/eteenpäin
• Toisto pysähtyy automaattisesti, kun
taukotila on kestänyt yli 3 minuuttia.
 Kasetin toisto
 Edellinen/seuraava
 Hakemistonäyttö
• Tarpeettomat kuvat voi poistaa “Memory
Stick Duo” -kortista (s. 66).
Toisto ”Memory Stick Duo” -kortista:
Kosketa

/
, valitse kuva
koskettamalla , ja kosketa sitten
.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Kosketa
[VOLUME] ja säädä
sitten äänenvoimakkuutta koskettamalla
/
.
• Jos [VOLUME]-asetusta ei ole
-valikossa, kosketa [MENU].
Kosketa
. Kosketa kuvaa, jonka haluat
nähdä yhden kuvan näytössä.
Jos haluat katsella muissa kansioissa
olevia kuvia, kosketa

[PB
FOLDER], valitse kansio koskettamalla
/
ja kosketa sitten
(s. 48).
Kohtauksen haku toiston aikana
Kosketa jatkuvasti
/
kasetin
toiston aikana (kuvahaku) tai
/
eteen- tai taaksepäin suuntautuvan
pikakelauksen aikana (ohitusselaus).
B
A
• Toistotilavaihtoehtoja on useita ([VAR. SPD
PB], s. 52).
 6 edellistä/seuraavaa kuvaa
 Näytössä näkyvä kuva ennen
”Memory Stick Duo” -kortissa olevien
kuvien katselu hakemistonäytössä
 Elokuvan symboli
C
hakemistonäyttöön siirtymistä.
23
Kuvauksessa ja toistossa käytettäviä
toimintoja
Kuvaus
1
Zoomauksen käyttäminen ......  
2
Voit zoomata hitaasti siirtämällä
zoomausvipua  hieman. Voit zoomata
nopeasti siirtämällä vipua enemmän.
Laaja näkymä:
(laajakulma)
3
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
7
4
Lähikuva:
(telekuvaus)
5
6
• Zoomausnopeutta ei voi muuttaa LCD-paneelin
zoomauspainikkeiden  avulla.
• Videokameran ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, joka varmistaa täsmällisen
tarkennuksen vivun ollessa laajakulmaasennossa, on noin 1 cm ; teleasennossa noin 80
cm.
• Voit käyttää [DIGITAL ZOOM] -toimintoa,
jos haluat käyttää zoomauksessa seuraavassa
mainittuja suurempaa kerrointa (s. 44):
– 20-kertainen (DCR-HC32E/HC33E)
– 12-kertainen (DCR-HC39E/HC42E/HC43E) .
DCR-HC32E/HC33E:
7
4
Kuvaaminen pimeissä paikoissa
(NightShot plus) ......................
5
Aseta NIGHTSHOT PLUS -kytkin 
asentoon ON. (
ja [”NIGHTSHOT
PLUS”] tulevat näkyviin.)
6
• Kuvan voi tallentaa tavallista kirkkaampana
8
24
käyttämällä Super NightShot plus -toimintoa
(s. 43).
Kohteen alkuperäiset värit säilyvät tavallista
luonnollisempina käytettäessä Color Slow
Shutter -toimintoa (s. 43).
• NightShot plus- ja Super NightShot plus
-toiminnot käyttävät infrapunavaloa. Älä siksi
peitä infrapunaporttia  sormilla tai millään
esineillä.
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 42), jos automaattitarkennus ei onnistu.
• Älä käytä näitä toimintoja kirkkaasti valaistussa
ympäristössä. Muutoin videokameraan voi tulla
toimintahäiriö.
Taustavalaistujen kohteiden
valotuksen säätäminen .............. 
Jos haluat säätää taustavalaistun kohteen
valotusta, paina BACK LIGHT 
niin, että  tulee näyttöön. Voit poistaa
taustavalokorjauksen käytöstä painamalla
BACK LIGHT uudelleen.
Katso kohtaa [SPOT FOCUS] sivulla 41.
Tarkennuksen lukitseminen
valittuun kohteeseen (monipuolinen
pistemittaus) .......................... 
Katso kohtaa [SPOT METER] sivulla 40.
Kuvaaminen peilikuvatilassa ....... 
Avaa LCD-paneeli  90 asteen kulmaan
videokameraan () nähden ja käännä
paneelia sitten 180 astetta objektiivin
puolelle ().
Kuvien toisto peräkkäin ..............
Katso kohtaa [SLIDE SHOW] sivulla 49.
PB zoom -toiminnon käyttäminen
......................................  
Toistokuvaa voi suurentaa noin 1,1kertaisesta enintään 5-kertaiseksi
alkuperäiseen kokoon verrattuna.

Tuo näkyviin kuva, jota haluat
suurentaa.

Suurenna kuvaa siirtämällä zoomausta
T (telekuvaus) -suuntaan.

Kosketa näytössä näkyvää kuvaa siinä
kohdassa, jossa haluat suurentaa kuvaa.

Säädä suurennusta siirtämällä
zoomausta W (laajakulma)- ja T
(telekuvaus) -asentojen välillä.
Kuvaus/toisto
Tarkennuksen säätäminen muun kuin
kuvan keskikohdan mukaan ......... 
Toisto
Kun haluat poistaa toiminnon käytöstä,
kosketa [END].
• Zoomausnopeutta ei voi muuttaa LCD-paneelin
zoomauspainikkeiden  avulla.
2
1
• LCD-näyttöön tulee peilikuva kuvauskohteesta,
mutta kuva tallentuu normaalisti.
Jalustan käyttäminen ................ 
Kiinnitä kolmijalkainen jalusta (lisävaruste:
jalustaruuvin on oltava alle 5,5 mm:n)
pituinen, ja se kiinnitetään jalustan
kiinnitysreikään .
Jatkuu 
25
Kuvauksessa ja toistossa käytettäviä toimintoja (Jatkuu)
Toimintaäänimerkin poistaminen
käytöstä ................................ 
Tietoja toimintaäänimerkin asetuksesta on
kohdassa [BEEP] (s. 56).
Erikoistehosteiden käyttäminen ....
9
Katso
qa
3
qs
0
qd
(PICT.APPLI.) -valikko (s. 49).
Alkuasetusten palauttaminen ....... 
Kun painat RESET  -painiketta, kaikki
asetukset päivämäärää ja kellonaikaa
myöten palautuvat tehdasasetusten
mukaisiksi.
(Käyttäjän oman valikon mukatetut
toiminnot eivät nollaudu.)
Muiden osien sijainti ja toiminnot

Kaiutin
Ääni kuuluu kaiuttimesta.
• Tietoja äänenvoimakkuuden säätämisestä
on sivulla 23.
6
Kuvaus/toisto
Akun jäljellä olevan varauksen
tarkastaminen (akun tiedot) ......... 
Siirrä POWER-kytkin ylöspäin asentoon
OFF (CHG) ja paina sitten DISP/BATT
INFO . Akun tiedot tulevat näkyviin
noin 7 sekunnin ajaksi. Pidä painiketta
painettuna, niin tiedot näkyvät 20 sekuntia.
Akun jäljellä oleva varaus (suunnilleen)
Kuvauskapasiteetti (suunnilleen)
26

REC-merkkivalo
REC-merkkivalo palaa kuvauksen
aikana (s. 56).

Kaukosäädinsignaalin tunnistin
Suuntaa kaukosäädin videokamerassa
olevaan kaukosäädinsignaalin
tunnistimeen (s. 32).

Sisäinen stereomikrofoni
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Kun ulkoinen mikrofoni on kytkettynä,
ulkoisen mikrofonin poimima ääni on
etusijalla muihin äänilähteisiin nähden.
Kuvaus/toisto
27
Kuvauksen/toiston aikana näytössä näkyvät
symbolit
Liikkuvan kuvan kuvaaminen
Still-kuvien tallentaminen
Kasetille
1
2
3
4
5
8
1
60min
90
1152 FINE
qa
30
101
P-MENU
6
7
qs 7

Akun jäljellä olevan aika (suunnilleen)

Tallennuskansio (48)

Nauhoitusnopeus ( tai ) (53)

Kuvan koko (22, 46)

Nauhoitustila ([STBY] (valmiustila) tai
[REC] (nauhoitus))

Laatu ([FINE] tai [STD]) (45)

”Memory Stick Duo” -symboli ja
tallennettavissa olevien kuvien määrä
(suunnilleen)

Tallennuksen tarkistuspainike (22)

Aikakoodi (tunnit: minuutit: sekunnit:
ruudut)/Nauhalaskuri (tunnit: minuutit:
sekunnit)

Kasetin nauhoituskapasiteetti
(suunnilleen) (56)

END SEARCH/EDIT SEARCH/
nauhoituksen tarkistuspainike (31)

Käyttäjän oman valikon painike (36)
”Memory Stick Duo” -korttiin
A
B
C
D
E




Tallennuskansio (48)
Tallennuskapasiteetti (suunnilleen)
Elokuvan koko (47)
Tallennuksen aloitussymboli
(näkyy noin 5 sekuntia)
 Tallennuksen tarkistuspainike (22)
28
Datakoodi toiston aikana
Päivämäärä/kellonaika ja videokameran
asetustiedot tallentuvat automaattisesti. Ne
eivät näy näytössä tallennuksen aikana,
mutta toiston aikana ne saa näkyviin
[DATA CODE] -toiminnon avulla (s. 55).
( ) on viitesivu.
Tallennuksen aikana näytössä näkyvät symbolit eivät tallennu.
Liikkuvan kuvan katselu
Still-kuvien katselu
Kasetilta
1
1
2
qd
4
5
qg 9
qh qj
1152
MEMORY PLAY
wd wf
qk
ql
w;
qf
7
Nauhansiirron ilmaisin

Nauhanohjauspainikkeet (23)
Kun videokamerassa on ”Memory Stick Duo”
-kortti eikä kasettia toisteta, symbolin
(STOP) tilalla on symboli
(”Memory
Stick Duo” -toisto).
Tiedoston nimi
Kuvan numero/nykyiseen
toistokansioon tallennettujen kuvien
kokonaismäärä

Toistokansio (48)

Edellisen/seuraavan kansion kuvake
Seuraavat symbolit tulevat näkyviin, kun
nykyisen kansion ensimmäinen ja viimeinen
kuva on näkyvissä ja samassa ”Memory Stick
Duo” -kortissa on vähintään kaksi kansiota.
: Voit siirtyä edelliseen kansioon
koskettamalla
.
: Voit siirtyä seuraavaan kansioon
koskettamalla
.
: Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan
kansioon koskettamalla
/
.
D
A
E
B
F
C






Tiedoston nimi
Toisto/taukopainike (23)
Edellinen/seuraava kuva -painike (23)
Kuvan koko (47)
Toistoaika
Edellinen/seuraava kohtaus -painike
Elokuvatiedostossa voi olla enintään 60
kohtausta. Kohtausten määrä riippuu
elokuvan pituudesta. Valitse kohtaus, josta
toisto aloitetaan, ja kosketa
.
7

”Memory Stick Duo” -kortti
0:00:00
ws
Kuvaus/toisto

wa


Kuvanpoistopainike (66)

Kasetin toiston valintapainike (23)

Edellinen/seuraava kuva -painike (23)

Hakemistonäyttöpainike (23)

Kuvan suojausmerkki (67)

Tulostusmerkki (67)
Jatkuu 
29
Kuvauksen/toiston aikana
näytössä näkyvät symbolit
(Jatkuu)
Tehtyjen muutosten symbolit
LCD-näytön symbolien merkityksen voi
tarkistaa [DISP GUIDE] (s. 15) -toiminnon
avulla.
Vasen yläkulma
( ) on viitesivu.
Keskiosa
Symboli
Merkitys
NightShot plus (24)
Super NightShot plus (43)
Oikea yläkulma
Color Slow Shutter (43)
PictBridge-yhteys (68)

Varoitus (100)
Alareuna
Symboli
Alareuna
Keskikohta
Kuvatehoste (50)
Digitaalitehoste (49)
Vasen yläkulma
Symboli
Merkitys
Merkitys

Manuaalinen tarkennus
(42)
EXT SUR MIC (54)
PROGRAM AE (40)
AUDIO MODE (53)
Jatkuva valokuvien
tallennus (45)
Kuvaus vitkalaukaisimen
avulla (43)
Valkotasapaino (41)
WIDE-valinta (19)
SteadyShot ei käytössä
(45)
Tämä ilmaisin tulee
näkyviin, kun käytät
videosalamaa
(lisävaruste). (42)
Telemakro (42)
Merkitys
A/VDV OUT (55)
DV-tulo (62)
Nollakohtamuisti (32)
Diaesitys (49)
LCD-näytön taustavalo ei
käytössä (14)
30
Taustavalokorjaus (25)

Jaksoittainen valokuvaus
(51)
Oikea yläkulma
Symboli

Monipuolinen
pistemittaus (40)/
EXPOSURE (41)
LCD-näyttö ei käytössä
(s. 49)
Aloituskohdan etsiminen
Varmista, että CAMERA-TAPEmerkkivalo palaa.
Uusimman nauhoituksen viimeisen
kohtauksen etsiminen (END SEARCH)
[END SEARCH] -toiminto ei enää toimi,
jos kasetti poistetaan nauhoituksen jälkeen.
Kosketa
.

60min
END SEARCH
1
0:00:00
EXECUTING
CANCEL
Videokamera toistaa uusimman
nauhoituksen viimeistä kohtausta noin
5 sekuntia ja siirtyy valmiustilaan
viimeisen nauhoituksen lopussa.
• [END SEARCH] -toiminto ei toimi oikein,
jos kasetille nauhoitettujen otosten välissä
on tyhjä jakso.
• [END SEARCH] -toiminnon voi valita
myös valikosta. Kun PLAY/EDITmerkkivalo palaa, valitse [END SEARCH]
-pikavalinta käyttäjän omasta valikosta (s.
36).
(siirto taaksepäin)/
(siirto eteenpäin) ja vapauta
painike siinä kohdassa, jossa
haluat aloittaa nauhoituksen.
Uusimman nauhoituksen
onnistumisen tarkistaminen
(nauhoituksen tarkistus)
Juuri lopetetun nauhoituksen noin 2
viimeistä sekuntia voi tarkistaa.
Kosketa
.

60min
STBY
Kuvaus/toisto
Peruuta
toiminto
koskettamalla
tätä.
2 Kosketa jatkuvasti painiketta
0:00:00
EDIT
Videokamera toistaa viimeksi nauhoitetun
otoksen 2 viimeistä sekuntia. Sitten
videokamera siirtyy valmiustilaan.
Halutun kohdan etsiminen
manuaalisesti (EDIT SEARCH)
Seuraavan nauhoitettavan otoksen
aloituskohdan voi etsiä katselemalla kuvaa
näytöstä. Ääni ei kuulu etsinnän aikana.
1 Kosketa
60min
.
STBY
EDIT
0:00:00
31
Kaukosäädin
Poista suoja-arkki ennen kaukosäätimen
käyttämistä.
Suoja-arkki
1
 Muistin ohjauspainikkeet (Index
(hakemisto)*, –/+, Memory
(muistitoisto)) (s. 23)
6
* Nämä painikkeet eivät toimi Easy Handycam
-tilan käytön aikana.
• Suuntaa kaukosäädin videokamerassa olevaan
kaukosäädinsignaalin vastaanottimeen (s. 26).
• Jos paristo on vaihdettava, katso sivua 112.
7
Halutun kohtauksen etsiminen
nopeasti (nollakohtamuisti)
q;
8
2
3
1 Paina toiston aikana ZERO SET
MEMORY -painiketta  siinä
kohdassa, johon haluat siirtyä
myöhemmin.
4
9
5
Nauhalaskuri nollautuu lukemaan
”0:00:00”, ja
tulee näyttöön.
60min
0:00:00
 PHOTO (valokuva) (s. 22)
Videokamera tallentaa still-kuvaksi sen
kuvan, joka on näkyvissä, kun painat tätä
painiketta.
 SEARCH M. (hakutila)* (s. 31)

Jos nauhalaskuri ei ole näkyvissä, paina
DISPLAY .
*
 Videonauhan ohjauspainikkeet
(pikakelaus taaksepäin, toisto,
pikakelaus eteenpäin, tauko, pysäytys,
hidastus) (s. 23)
 ZERO SET MEMORY*
(nollakohtamuisti)
 Lähetin
 REC START/STOP (nauhoituksen
käynnistys/pysäytys) (s. 22)
 Zoomaus (s. 24)
 DISPLAY (näyttö) (s. 15)
32
P-MENU
2 Paina STOP , kun haluat
pysäyttää toiston.
3 Paina REW .
Nauha pysähtyy automaattisesti,
kun nauhalaskuri saavuttaa lukeman
”0:00:00”.
4 Paina PLAY .
Toisto alkaa nauhalaskurin lukemasta
”0:00:00”.
• Aikakoodin ja nauhalaskurin lukeman välinen
aikaero voi olla useita sekunteja.
• Nollakohtamuisti ei toimi oikein, jos kasetille
nauhoitettujen otosten välissä on tyhjä jakso.
Toiminnon poistaminen käytöstä
Paina ZERO SET MEMORY 
-painiketta uudelleen.
Kohtauksen etsiminen
nauhoituspäivämäärän avulla
(päivämäärähaku)
1 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
Kuvaus/toisto
Voit etsiä kohdan, jossa päivämäärä
vaihtuu.
2 Paina SEARCH M. .
3 Valitse nauhoituspäivämäärä
painamalla (edellinen)/
(seuraava) .
60 min
0:00:00:00
30 min
DATE -01
SEACH
P-MENU
Toiminnon poistaminen käytöstä
Paina STOP .
• Päivämäärähaku ei toimi oikein, jos kasetille
nauhoitettujen otosten välissä on tyhjä jakso.
33
Kuvan katseleminen televisiossa
Kytke videokamera pistorasiaan kameran vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen avulla ja
käytä kameraa verkkolaitteella (s. 9). Katso lisätietoja myös kytkettävien laitteiden käyttöohjeista.
A/V- tai A/V OUT -liitäntä
1
(keltainen) (valkoinen) (punainen)
IN
Kuvanauhurit tai
TV:t
2
: Signaalin kulkusuunta
 A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
Kytke toisen laitteen tuloliitäntään.
 A/V-liitäntäkaapeli, jossa on S VIDEO
-johto (lisävaruste)
Jos videokamera kytketään toiseen
laitteeseen S VIDEO -liitännän kautta
S VIDEO -johdolla varustetulla A/Vliitäntäkaapelilla (lisävaruste), kuvan laatu
on parempi kuin kytkettäessä laitteet A/Vliitäntäkaapelilla.
Kytke A/V-liitäntäkaapelin (lisävaruste)
valkoinen ja punainen liitin (vasen/oikea
äänikanava) ja S VIDEO -liitin (S VIDEO
-kuvasignaali). Keltaista liitintä (tavallinen
videosignaali) ei tarvitse tällöin kytkeä.
Ääni ei kulje S VIDEO -liitännän kautta.
Jos televisio on kytketty
kuvanauhuriin
Kytke videokamera kuvanauhurin LINE
IN -tuloliitäntään. Valitse kuvanauhurista
ohjelmalähteeksi LINE.
34
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Kuvasuhteen asettaminen liitettävän
television mukaan (16:9/4:3)
Valitse katseluun käytettävän television
kuvasuhteen mukainen asetus.
 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että
PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy.
 Kosketa 
 [MENU] 
(STANDARD SET)  [TV TYPE] 
[16:9] tai [4:3] 
.
• Kun [TV TYPE] -asetuksena on [4:3] tai kuvan
kuvasuhde vaihtuu 16:9-suhteesta 4:3-suhteeksi
tai päinvastoin, kuvassa voi olla värinää.
• 4:3-kuvasuhteisina tallennetut still-kuvat eivät
ehkä näy koko kuvaruudun kokoisina kaikissa
4:3-kuvasuhteisissa televisioissa. Tämä ei ole
merkki viasta.
• Jos katselet 16:9-kuvasuhteisena tallennettua
kuvaa televisiossa, jonka kuvasuhde on 4:3 ja
joka ei ole yhteensopiva 16:9-signaalin kanssa,
valitse [TV TYPE] -asetukseksi [4:3].
Jos TV on monoääninen (TV:ssä on
vain yksi äänituloliitäntä)
• Älä kytke A/V-liitäntäkaapeleita videokameraan
ja Handycam Station -asemaan samanaikaisesti.
Muutoin kuvassa ja äänessä voi olla häiriöitä.
• Aikakoodin saa näkyviin television kuvaruutuun
valitsemalla videokamerassa [DISP OUTPUT]
-asetukseksi [V-OUT/PANEL] (s. 56).
Kuvaus/toisto
Kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen
liitin television tai kuvanauhurin
videotuloliitäntään ja valkoinen (vasen
kanava) tai punainen (oikea kanava) liitin
äänituloliitäntään.
Jos televisiossa tai kuvanauhurissa
on 21-nastainen liitäntä
(EUROCONNECTOR)
Käytä videokameran vakiovarusteisin
sisältyvää 21-nastaista sovitinta (vain
mallit, joiden pohjassa on merkki
).
Sovitin on tarkoitettu vain lähtösignaalien
siirtämiseen.
TV/
kuvanauhuri
35
Valikkotoimintojen käyttäminen
Käytä tämän sivun jälkeen lueteltuja valikkotoimintoja alla olevien ohjeiden mukaan.
1 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että halutun toiminnon mukainen
merkkivalo syttyy.
[CAMERA-TAPE]-merkkivalo:
kasettia koskevat
asetukset
[CAMERA-MEMORY]-merkkivalo:
”Memory Stick Duo”
-korttia koskevat asetukset
[PLAY/EDIT]-merkkivalo: katselua/editointia koskevat
asetukset
2 Valitse valikkotoiminto koskettamalla LCD-näyttöä.
Ne toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.
 Käyttäjän oman valikon pikapainikkeiden käyttäminen
Käyttäjän omaan valikkoon voi lisätä usein tarvittavien toimintojen pikavalintapainikkeet.
• Käyttäjän oman valikon voi mukauttaa halutuksi (s. 58).
 Kosketa
60min
1/3
.
0:00:00:00
MENU
DISP
GUIDE
END
SEARCH
VOLUME
VAR.
SPD PB
REC
CTRL
 Kosketa haluamaasi toimintoa.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä, kosketa
.
/
, kunnes toiminto on näkyvissä.
 Valitse haluamasi asetus ja kosketa sitten
 Valikkotoimintojen käyttäminen
Myös niitä valikkotoimintoja voi mukauttaa, joita ei ole lisätty käyttäjän omaan valikkoon.




BURN DVD
BURN VCD
END SEARCH
 Kosketa
[MENU].
Valikkohakemistonäyttö tulee näkyviin.
 Valitse haluamasi valikko.
Valitse haluamasi toiminto koskettamalla
sama vaiheessa  kuin vaiheessa .)
36
/
ja kosketa sitten
. (Menettely on
 Valitse haluamasi toiminto.
• Voit valita toiminnon myös koskettamalla sitä suoraan.
 Mukauta toimintoa.
Kun olet valinnut haluamasi asetukset, poista valikkonäyttö näkyvistä koskettamalla
(sulje).
Jos et haluakaan muuttaa asetusta, palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.

Valikkojen käyttäminen
37
Valikkojen toiminnot
*1 DCR-HC32E/HC33E
*2 DCR-HC39E/HC42E/HC43E
*3 DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E
*4 DCR-HC39E
Palava merkkivalo:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
PROGRAM AE.


SPOT METER


EXPOSURE


WHITE BAL.


AUTO SHUTTER

×
SPOT FOCUS


FOCUS


TELE MACRO


FLASH SET


SUPER NSPLUS

×
NS LIGHT


COLOR SLOW S

×
SELF-TIMER

*
DIGITAL ZOOM

WIDE SELECT*1

STEADYSHOT

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×




×









×


×
CAMERA SET -valikko (s. 40)
MEMORY SET -valikko (s. 45)
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE*
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
PICT.APPLI. -valikko (s. 48)
SLIDE SHOW
×
D. EFFECT

PICT. EFFECT

SMTH INT. REC*2

×
×
×
×
×
INT. REC-STL
×

DEMO MODE

×
×
FADER
PRINT
38
×



×
×
×

Valittavissa olevat valikkotoiminnot () määräytyvät videokamerassa palavan merkkivalon
mukaan.
*Nämä toiminnot ovat käytettävissä Easy Handycam -tilan käytön aikana.
Palava merkkivalo:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
END SEARCH

×
×
×
×
×
×
×

BURN VCD
×
×
×
×
×
×

EDIT/PLAY -valikko (s. 52)
VAR. SPD PB
REC CTRL*3
AUD DUB CTRL
REC MOVIE
BURN DVD






STANDARD SET -valikko (s. 53)
AUDIO MIX
×
×
×
EXT SUR MIC*2

×
×
×
×
×
×
×
×
LCD/VF SET



×
×

VIDEO INPUT*3
×
×
TV TYPE*2



USB-CAMERA

×
REC MODE*3

REC MODE*4

AUDIO MODE*

AUDIO MODE*4

VOLUME*
MULTI-SOUND
A/V  DV OUT*3
×

×



×

USB-PLY/EDT
×
×
×
DISP GUIDE*



×


×
×
REMOTE CTRL



REC LAMP


×
BEEP*



DISP OUTPUT



MENU ROTATE



A.SHUT OFF



×
×

CLOCK SET*



WORLD TIME



LANGUAGE



DATA CODE*
REMAINING
CALIBRATION
Valikkojen käyttäminen
3


TIME/LANGU. -valikko (s. 57)
39
CAMERA SET -valikko
Videokameran kuvausasetukset
kuvausolosuhteiden mukaan (esim.
EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT)
SUNSET&MOON**(
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla .
Sulkeissa näkyvät symbolit ovat näkyvissä,
kun asetus on valittuna.
Katso sivua 36, jos haluat lisätietoja
valikkotoimintojen valitsemisesta.
Tätä tilaa käyttämällä voidaan tunnelma
säilyttää kuvattaessa esimerkiksi
auringonlaskua, yömaisemaa tai
ilotulitusta.
LANDSCAPE**(
PROGRAM AE
)
)
PROGRAM AE -toiminnon avulla kuvaus
onnistuu tehokkaasti eri olosuhteissa.
 AUTO
Valitse tämä asetus, jos et halua käyttää
kuvauksessa [PROGRAM AE] -toimintoa.
SPOTLIGHT*( )
Tämä asetus estää esimerkiksi
ihmiskasvojen tallentumisen liian vaaleina
kuvattaessa voimakkaassa valaistuksessa.
PORTRAIT (pehmeä muotokuva) (
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
kaukana olevan kohteen selkeänä.
Tämä tila myös estää videokameraa
tarkentamasta kameran ja kohteen
välissä olevaan ikkunalasiin tai ikkunan
metalliverkkoon.
• Yhdellä tähdellä (*) merkittyjä asetuksia
käytettäessä videokamera tarkentaa vain
lähellä oleviin kohteisiin. Kahdella tähdellä
(**) merkittyjä asetuksia käytettäessä
videokamera tarkentaa myös kaukana
oleviin kohteisiin.
SPOT METER (monipuolinen
pistemittaus)
Tämä tila korostaa kuvauskohdetta,
esimerkiksi henkilöä tai kukkia, luomalla
kohteelle pehmeän taustan.
SPORTS* (urheilukuvaus) ( )
Voit säätää kuvauskohteen valotusta
ja lukita valotuksen sopivaksi, vaikka
kohteen takana olisi voimakas
valonlähde (esimerkiksi kohdevalaisin
teatterinäyttämöllä).
1
Tämän kuvaustilan avulla voi minimoida
kuvan tärinän kuvattaessa nopeasti
liikkuvia kohteita.
40
2
BEACH&SKI*( )
 Kosketa näytössä kohtaa, jonka valotuksen
Tämä tila estää ihmiskasvojen jäämisen
tummiksi kirkkaassa tai heijastuneessa
valossa, kuten kesällä hiekkarannalla tai
talvella laskettelurinteessä.
Voit palata automaattivalotuksen käyttöön
koskettamalla [AUTO][END].
haluat säätää ja lukita.
tulee näkyviin.
 Kosketa [END].
• Jos valitset [SPOT METER] -asetuksen,
[EXPOSURE]-asetukseksi vaihtuu
automaattisesti [MANUAL].
EXPOSURE
Voit säätää kuvan kirkkautta manuaalisesti.
Jos esimerkiksi kuvaat sisätiloissa
aurinkoisena päivänä, voit välttää lähellä
ikkunaa olevien henkilöiden jäämisen liian
tummiksi lukitsemalla valotuksen huoneen
seinän mukaan.
2
 Kosketa [MANUAL].
 Säädä valotusta koskettamalla
/
 Kosketa
.
.
tulee näkyviin.
Voit palata automaattivalotuksen käyttöön
koskettamalla [AUTO]
.
• [EXPOSURE]- ja [FADER]-asetusta voi
muuttaa etsimen avulla, kun LCD-paneeli on
käännettynä 180 astetta ja suljettuna näyttöpuoli
ulospäin (s. 49).
WHITE BAL. (valkotasapaino)
Väritasapainon voi säätää
kuvausympäristön mukaan oikeaksi.
 AUTO
Videokamera säätää valkotasapainon
automaattisesti.
OUTDOOR (
)
Videokamera asettaa
valkotasapainon sopivaksi ulkona tai
päivänvaloloistelampun valossa tehtävää
kuvausta varten.
INDOOR ()
Videokamera asettaa valkotasapainon
loistevalaisinten lämpimänvalkoisen valon
mukaan.
)
Videokamera säätää valkotasapainon
ympäristön valaistuksen mukaan.
 Kosketa [ONE PUSH].
 Kohdista kuvausympäristössä kamera
ensin paperiarkkiin tai muuhun
valkoiseen esineeseen niin, että esine
täyttää koko näytön.
 Kosketa [
].
vilkkuu nopeasti. Kun
valkotasapaino on säädetty ja
tallennettu muistiin, symboli lakkaa
vilkkumasta.
• Älä ravistele videokameraa, kun
vilkkuu nopeasti.
•
vilkkuu hitaasti, jos
valkotasapainon asetus ei onnistunut.
• Jos
vilkkuu edelleen, vaikka
koskettaisit
, valitse [WHITE BAL.]
-asetukseksi [AUTO].
• Jos vaihdat akun [AUTO]-asetuksen ollessa
valittuna tai siirrät videokameran sisätiloista
ulos kiinteää valotuksen ollessa käytössä,
valitse [AUTO] ja suuntaa videokamera
lähellä olevaan valkoiseen esineeseen noin 10
sekunniksi, jotta väritasapainon säätö on oikea.
• Toimi uudelleen [ONE PUSH] -menettelyn
mukaisesti, jos muutat [PROGRAM AE]
-asetuksia tai siirrät videokameran sisätiloista
ulos tai päinvastoin.
• Valitse [WHITE BAL.] -asetukseksi
[AUTO] tai [ONE PUSH], jos kuvaustila
on valaistu valkoisilla tai viileän sävyisillä
loistevalaisimilla.
• [AUTO]-asetus palautuu käyttöön, kun
virtalähde irrotetaan videokamerasta yli 5
minuutiksi.
Valikkojen käyttäminen
3
1
ONE PUSH (
AUTO SHUTTER
Kun asetuksena on [ON] (tehdasasetus),
elektroninen suljin aktivoituu ja kamera
säätää suljinaikaa kirkkaassa valossa
kuvattaessa.
SPOT FOCUS
Voit valita ja säätää tarkennuspisteen ja
siten tarkentaa kohteeseen, joka ei ole
kuvan keskellä.
Jatkuu 
41
CAMERA SET -valikko (Jatkuu)
• Videokameran ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, joka varmistaa täsmällisen
tarkennuksen vivun ollessa laajakulmaasennossa, on noin 1cm; teleasennossa noin
80 cm.
1
2
 Kosketa kohdetta näytössä.
 tulee näkyviin.
 Kosketa [END].
Voit säätää tarkennuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO][END].
• Jos valitset [SPOT FOCUS] -asetuksen,
[FOCUS]-asetukseksi vaihtuu automaattisesti
[MANUAL].
FOCUS
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti.
Valitse tämä asetus, jos haluat tarkentaa
tiettyyn kuvassa olevaan kohteeseen.
 Kosketa [MANUAL].
 tulee näkyviin.
 Tarkenna kuvaa koskettamalla
(tarkennus lähellä oleviin kohteisin)/
(tarkennus kaukana oleviin kohteisiin).
tulee näyttöön, kun tarkennusta ei voi
säätää enää lähemmäs; tulee näyttöön,
kun tarkennusta ei voi säätää enää
kauemmas.
 Kosketa
.
Voit säätää tarkennuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO]
vaiheessa .
• Jotta tarkennus on helpompaa, siirrä
zoomausvipua asentoa T (telekuvaus) kohti,
säädä tarkennus ja säädä sitten zoomaus
kuvaukseen sopivaksi siirtämällä vipua asentoa
W (laajakulmakuvaus) kohti. Jos haluat kuvata
kohdetta läheltä, suurenna kuvaa siirtämällä
zoomausvipua asentoa W (laajakulmakuvaus)
kohti. Säädä sitten tarkennusta.
TELE MACRO
Tämä on kätevää, jos kuvaat pieniä
kohteita, kuten kukkia tai hyönteisiä. Koska
voit ottaa lähikuvia etäältä, oma varjosi ei
tule kuvaan ja kohde näkyy selvästi.
Kun valitset [TELE MACRO]
-asetukseksi [ON]
, zoomaus (s. 24)
siirtyy T (telekuvaus) -puolen maksimiin
automaattisesti, ja voit kuvata lähellä olevia
kohteita seuraavasti:
DCR-HC32E/HC33E: noin 39 cm: iin
saakka.
DCR-HC39E/HC42E/HC43E: noin 35 cm:
iin saakka.
Voit poistua tilasta koskettamalla [OFF] tai
zoomaamalla laajakuvaan (W-puoli).
• Kaukaista kohdetta kuvattaessa tarkentaminen
voi olla vaikeaa ja viedä aikaa.
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 42), jos automaattitarkennus ei onnistu.
FLASH SET
Huomaa, että nämä asetukset eivät toimi,
jos videokamera ei tue käytettävää ulkoista
salamaa.
 FLASH MODE
 ON
Salama välähtää joka kerta.
ON
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Salama välähtää punasilmäisyyden
vähentämiseksi.
AUTO
42
Salama välähtää automaattisesti.
AUTO
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Salama välähtää automaattisesti
punasilmäisyyden vähentämiseksi.
• Jos salama ei pysty estämään punasilmäisyyttä,
asetukseksi voi valita vain vaihtoehdon [ON] tai
[AUTO].
 FLASH LEVEL
HIGH(
)
Salaman kirkkaus on tavallista suurempi.
 NORMAL( )
LOW(
)
Asetukset vähentävät salaman kirkkautta.
SUPER NSPLUS (Super NightShot
plus)
Kuva nauhoittuu jopa 16-kertaisella
herkkyydellä verrattuna NightShot plus
-nauhoituksen herkkyyteen, jos [SUPER
NSPLUS] -asetuksena on [ON] ja myös
NIGHTSHOT PLUS -kytkin (s. 24) on
asennossa ON.
ja [”SUPER NIGHTSHOT PLUS”]
tulevat näkyviin.
Kun haluat palata normaalin asetuksen
käyttöön, aseta NIGHTSHOT PLUS
-kytkin asentoon OFF.
• Älä käytä NightShot plus- tai [SUPER
NSPLUS] -toimintoa kirkkaassa valaistuksessa.
Muutoin videokamera voi vioittua.
• Älä peitä infrapunaporttia sormilla tai millään
esineillä.
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 42), jos automaattitarkennus ei onnistu.
• Videokameran suljinaika muuttuu kirkkauden
mukaan. Tällöin kuvan liike voi hidastua.
• Älä peitä infrapunaporttia sormilla tai millään
esineillä.
• [NS LIGHT] -toimintoa käytettäessä pisin
kuvausetäisyys on noin 3 metriä. Jos kuvaat
kohdetta pimeähkössä paikassa (esimerkiksi
kuunvalossa), valitse [NS LIGHT] -asetukseksi
[OFF]. Siten kuvan värit pysyvät tavallista
täyteläisempinä.
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
Jos [COLOR SLOW S] -asetuksena
on [ON], kuvan värit säilyvät lähellä
alkuperäisiä pimeissäkin paikoissa
kuvattaessa.
ja [COLOR SLOW SHUTTER] tulevat
näyttöön.
Valikkojen käyttäminen
• [NORMAL]-asetus palautuu käyttöön, kun
virtalähde irrotetaan videokamerasta yli 5
minuutiksi.
NS LIGHT (NightShot Light)
Jos kuvauksessa käytetään NightShot
plus -toimintoa (s. 24) tai [SUPER
NSPLUS] -toimintoa (s. 43), kuvaustulos
on tavallista selkeämpi, kun [NS LIGHT]
-asetuksena on [ON] (tehdasasetus).
Tällöin videokamera käyttää kuvauksessa
(näkymätöntä) infrapunavaloa.
Voit poistaa [COLOR SLOW S]
-toiminnon käytöstä koskettamalla [OFF].
• Videokameran suljinaika muuttuu kirkkauden
mukaan. Tällöin kuvan liike voi hidastua.
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 42), jos automaattitarkennus ei onnistu.
SELF-TIMER
Vitkalaukaisin aloittaa kuvauksen noin 10
sekunnin kuluttua.
 Kosketa
[SELF-TIMER]
[ON]
.
tulee näkyviin.
 Paina REC START/STOP, jos haluat
tallentaa liikkuvaa kuvaa. Paina PHOTO,
jos haluat tallentaa still-kuvia.
Voit keskeyttää alkulaskennan
koskettamalla [RESET].
Jatkuu 
43
CAMERA SET -valikko (Jatkuu)
Voit poistaa vitkalaukaisimen käytöstä
valitsemalla [OFF] vaiheessa .
• Vitkalaukaisinta voi käyttää myös
kaukosäätimestä (s. 32).
DIGITAL ZOOM
Voit valita suurimman mahdollisen
zoomauksen, jos haluat käyttää
zoomauksessa yli 20-kertaista (DCRHC32E/HC33E) tai 12-kertaista (DCRHC39E/HC42E/HC43E) suurennusta
kuvatessasi kasetille. Huomaa, että kuvan
laatu huononee käyttäessäsi digitaalista
zoomausta.
24 ×
Zoomaus on optista 12-kertaiseen
suurennukseen asti. Suurempi zoomaus
24-kertaiseen suurennukseen asti
suoritetaan digitaalisesti.
480 ×
Zoomaus on optista 12-kertaiseen
suurennukseen asti. Suurempi zoomaus
480-kertaiseen suurennukseen asti
suoritetaan digitaalisesti.
WIDE SELECT
(DCR-HC32E/HC33E)
Kuvauksessa voi käyttää kuvasuhdetta,
joka vastaa katselussa käytettävän näytön
kuvasuhdetta.
 4:3
Palkin oikea puoli ilmaisee digitaalisen
zoomauskertoimen. Zoomausalue tulee
näkyviin, kun valitset zoomaustason.
DCR-HC32E/HC33E:
 OFF
Zoomauksen suurennus on enintään 20kertainen, ja se suoritetaan optisesti.
40 ×
Zoomaus on optista 20-kertaiseen
suurennukseen asti. Suurempi zoomaus
40-kertaiseen suurennukseen asti
suoritetaan digitaalisesti.
800 ×
Zoomaus on optista 20-kertaiseen
suurennukseen asti. Suurempi zoomaus
800-kertaiseen suurennukseen asti
suoritetaan digitaalisesti.
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
 OFF
Zoomauksen suurennus on enintään 12kertainen, ja se suoritetaan optisesti.
44
Normaali asetus (kuvan tallennus 4:3kuvasuhteisessa televisiossa katseltavaksi).
16:9 WIDE (
)
Kuvan tallennus 16:9-kuvasuhteisen
television koko kuvaruudussa
katseltavaksi.
Katsottuna LCD-näytöstä/etsimestä, kun [16:9
WIDE ( )] on valittuna.
Katsottuna 16:9-kuvasuhteisesta
laajakuvatelevisiosta*
Katsottuna tavallisesta
televisiosta**
*Kuva näkyy koko kuvaruudun kokoisena, kun
laajakuvatelevisio siirtyy laajakuvatilaan.
**Toistettuna 4:3-tilassa. Kun toistat kuvaa
laajakuvatilassa, se näyttää samalta kuin LCDnäytössä tai etsimessä.
MEMORY SET -valikko
STEADYSHOT
Voit kompensoida kameran tärinää
(oletusasetus on [ON]).
Valitse [STEADYSHOT]-asetukseksi
[OFF] ( ), jos käytät kuvauksessa jalustaa
(lisävaruste) tai lisäobjektiivia (lisävaruste).
”Memory Stick Duo” -kortin asetukset
(esim. QUALITY/IMAGE SIZE/BURST/ALL
ERASE/NEW FOLDER)
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla .
Sulkeissa näkyvät symbolit ovat näkyvissä,
kun asetus on valittuna.
Katso sivua 36, jos haluat lisätietoja
valikkotoimintojen valitsemisesta.
STILL SET
 DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
BURST
Still-kuvia on mahdollista tallentaa useita
peräkkäin PHOTO-painikkeen avulla.
 OFF
NORMAL (
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
vähintään 4 (koko 1152 × 864) tai
enintään 13 (koko 640 × 480) still-kuvaa
peräkkäin noin 0,5 sekunnin välein.
Videokamera tallentaa suurimman
mahdollisen kuvamäärän, kun pidät
PHOTO-painiketta pohjaan painettuna.
EXP. BRKTG (
Valikkojen käyttäminen
Valitse tämä asetus, kun et halua kuvata
kuvia peräkkäin.
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
peräkkäin 3 kuvaa eri valotusasetuksilla
noin 0,5 sekunnin välein. Voit vertailla
kolmea kuvaa ja valita parhaalla
valotuksella kuvatun kuvan.
• Salama (lisävaruste) ei toimi [BURST]asetuksen käytön aikana.
• Videokamera tallentaa suurimman mahdollisen
määrän kuvia vitkalaukaisinkuvauksen aikana
tai käytettäessä kuvauksessa kaukosäädintä.
• [EXP. BRKTG] ei toimi, jos ”Memory Stick
Duo” – kortin tila ei riitä 3 kuvalle.

QUALITY
 FINE (
)
Still-kuvien tallennus hienolaatuisina.
STANDARD (
)
Still-kuvien tallennus normaalilaatuisina.
Jatkuu 
45
MEMORY SET -valikko (Jatkuu)
 DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Käytettäessä kuvasuhdetta 16:9
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
IMAGE SIZE
 1152 × 864 (
1152 × 648
)
Still-kuvien tallennus suurikokoisina.
8 Mt
20
48
60
120
40
96
115
240
81
190
240
485
64 Mt
160
390
490
980
128 Mt
320
780
980
1970
640 × 480
256 Mt
590
1400
1750
3550
15
37
50
120
512 Mt
1200
2850
3600
7200
1 Gt
30
74
96
240
2450
5900
7300
14500
61
150
190
485
64 Mt
120
300
390
980
128 Mt
245
600
780
1970
256 Mt
445
1000
1400
3550
512 Mt
900
2050
2850
7200
1 Gt
1800
4200
5900
14500
640 × 480 (
)
Mahdollisimman suuren kuvamäärän
tallennus.
• Jos valittu kuvasuhde on 16:9 (wide), [IMAGE
SIZE] -asetuksena on automaattisesti [1152 ×
648] (s. 19).
”Memory Stick Duo” -korttien
kapasiteetit (Mt) ja tallennettavien
kuvien määrät
16 Mt
(vakiovaruste
mallissa DCRHC43E)
32 Mt
Käytettäessä kuvasuhdetta 4:3
1152 × 864
*
8 Mt
16 Mt
(vakiovaruste
malleissa
DCR-HC33E/
HC43E)
32 Mt
* Kuvakoko 1152 × 864 on valittavissa vain
malleissa DCR-HC39E/HC42E/HC43E.
46
640 × 360
• Kaikki arvot on mitattu seuraavia asetuksia
käyttämällä.
Ylempi: Kuvan laatuasetus on [FINE].
Alempi: Kuvan laatuasetus on [STANDARD].
• Käytettäessä Sony Corporationin ”Memory
Stick Duo” -korttia. Kuvausympäristö vaikuttaa
tallennettavissa olevien kuvien määrään.
• 4:3-kuvasuhteisten kuvien koot ovat seuraavat.
– [FINE]-asetus ja kuvakoko [1152 × 864]
- noin 500 kt.
– [FINE]-asetus ja kuvakoko [640 × 480] - noin
150 kt.
– [STANDARD]-asetus ja kuvakoko [1152 ×
864] - noin 200 kt.
– [STANDARD]-asetus ja kuvakoko [640 ×
480] - noin 60 kt.
• 16:9-kuvasuhteisten kuvien koot ovat seuraavat.
– [FINE]-asetus ja kuvakoko [1152 × 648]
- noin 380 kt.
– [FINE]-asetus ja kuvakoko [640 × 360] - noin
120 kt.
– [STANDARD]-asetus ja kuvakoko [1152 ×
648] - noin 160 kt.
– [STANDARD]-asetus ja kuvakoko [640 ×
360] - noin 60 kt.
MOVIE SET

IMAGE SIZE
 320 × 240 (
)
Elokuvien tallennus tarkkoina.
160 × 112 (
)
Mahdollistaa monien elokuvien
tallennuksen.
320 × 240
160 × 112
• Jos ”Memory Stick Duo” -kortissa on
tallennussuojakytkin, poista ensin ”Memory
Stick Duo” -kortin kuvien suojaus (s. 106).
• Vaikka poistaisit kansiosta kaikki kuvat, kansio
ei katoa.
• Kun ilmoitus [ Erasing all data...] näkyy
näytössä, älä:
– käytä POWER-kytkintä tai käyttöpainikkeita
– poista ”Memory Stick Duo” -korttia.
FORMAT
Uutena ostettu ”Memory Stick Duo” -kortti
on alustettu tehtaassa, eikä sitä siis tarvitse
enää alustaa.
Kosketa [YES] kahdesti 
.
Videokamera alustaa kortin, ja kaikki kuvat
katoavat.
8 Mt
16 Mt
(vakiovaruste
malleissa DCRHC33E/HC43E)
32 Mt
00:01:20
00:05:20
00:02:40
00:10:40
00:05:20
00:21:20
64 Mt
00:10:40
00:42:40
128 Mt
00:21:20
01:25:20
256 Mt
00:42:40
02:50:40
FILE NO.
512 Mt
01:25:20
05:41:20
 SERIES
1 Gt
02:50:40
11:22:40
• Käytettäessä Sony Corporationin ”Memory
Stick Duo” -korttia. Tallennusaika vaihtelee
kuvausolosuhteiden mukaan.
ALL ERASE
Poistaa kaikki ”Memory Stick Duo”
-kortissa olevat tai valitussa kansiossa
olevat suojaamattomat kuvat.
• Kun ilmoitus [ Formatting…] näkyy
näytössä, älä:
– käytä POWER-kytkintä tai käyttöpainikkeita
– poista ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Alustus poistaa ”Memory Stick Duo” kortista
kaiken sisällön, myös suojatut kuvat ja luodut
kansiot.
Valikkojen käyttäminen
”Memory Stick Duo” -korttien
kapasiteetit (Mt) ja tallennusaika
(tunnit: minuutit: sekunnit)
valitussa kansiossa olevat kuvat.
.
 Kosketa [YES] kahdesti 
Valitse tämä asetus, jos haluat
videokameran numeroivan tiedostot
järjestyksessä, vaikka ”Memory Stick
Duo” -kortti vaihdettaisiin. Tiedostojen
numerointi alkaa uudelleen alusta, kun
uusi kansio luodaan tai tallennuskansiota
vaihdetaan.
RESET
Tiedostojen numeroinnin aloitus uudelleen
numerosta 0001 aina, kun ”Memory Stick
Duo” -kortti vaihdetaan.
 Valitse [ALL FILES] tai [CURRENT
FOLDER].
[ALL FILES]: Poistaa kaikki ”Memory Stick
Duo” -kortissa olevat kuvat.
[CURRENT FOLDER]: Poistaa kaikki
Jatkuu 
47
MEMORY SET -valikko (Jatkuu)
Kuvien erikoistehosteet tai tallennuksen/
toiston lisätoiminnot (esim. PICT. EFFECT/
SLIDE SHOW/INT.REC-STL)
NEW FOLDER
Voit luoda uuden kansion (102MSDCF–
999MSDCF) ”Memory Stick Duo”
-korttiin. Kun kansio on täynnä
(tallennettuja kuvia on 9999), videokamera
luo automaattisesti uuden kansion.
Kosketa [YES] 
PICT.APPLI. -valikko
.
• Luotuja kansioita ei voi poistaa tällä
videokameralla. Alusta ”Memory Stick Duo”
-kortti (s. 47) tai poista kansiot tietokoneessa.
• ”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettavissa
olevien kuvien määrä pienenee, kun kansioiden
määrä suurenee.
REC FOLDER (tallennuskansio)
Valitse tallennuskansio koskettamalla
ja kosketa sitten
.
/
• Tehdasasetus on, että kuvat tallentuvat
101MSDCF-kansioon.
• Kun tallennat kuvan kansioon, kyseisestä
kansiosta tulee toiston oletuskansio.
FADER
Voit lisätä nauhoitettavaan kuvaan
seuraavat tehosteet.
 Valitse haluamasi asetus ja kosketa sitten
.
Kun valitset asetuksen [OVERLAP],
[WIPE] tai [DOT FADER], kasetilla
oleva kuva tallentuu still-kuvaksi. (Näyttö
muuttuu siniseksi kuvan tallennuksen
ajaksi.)
 Paina REC START/STOP.
Nosto-/häivytysilmaisin lakkaa
vilkkumasta ja katoaa, kun alkunosto tai
loppuhäivytys on suoritettu.
Voit poistaa toiminnon käytöstä
koskettamalla [OFF] vaiheessa .
PB FOLDER (toistokansio)
Valitse toistokansio koskettamalla
ja kosketa sitten
.
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla .
Sulkeissa näkyvät symbolit ovat näkyvissä,
kun asetus on valittuna.
Katso sivua 36, jos haluat lisätietoja
valikkotoimintojen valitsemisesta.
/
STBY
Loppuhäivytys
REC
Alkunosto
WHITE FADER
BLACK FADER
MOSAIC FADER
48
MONOTONE
Kuvan alkunoston aikana kuva muuttuu
vähitellen mustavalkoisesta värilliseksi.
Kuvan loppuhäivytyksen aikana se muuttuu
vähitellen värillisestä mustavalkoiseksi.
OVERLAP (vain alkunosto)
WIPE (vain alkunosto)
DOT FADER (vain alkunosto)
Etsimen käyttäminen
 Varmista, että CAMERA-TAPE- tai
CAMERA-MEMORY-merkkivalo palaa.
 Sulje LCD-paneeli niin, että näyttö on




ulospäin.
tulee näkyviin.
Kosketa
.
[Set LCD off?] tulee näyttöön.
Kosketa [YES].
LCD-näyttö kytkeytyy pois käytöstä.
Kosketa LCD-näyttöä ja katsele kuvaa
samalla etsimestä.
Näkyviin tulee [EXPOSURE] ja muita
toimintoja.
Kosketa painiketta, johon liittyvää asetusta
haluat muuttaa.
[EXPOSURE]: Säädä koskettamalla
/
ja kosketa
.
[FADER] : Valitse haluamasi tehoste
koskettamalla toistuvasti (vain, kun
CAMERA-TAPE-merkkivalo palaa).
: LCD-näyttö kytkeytyy toimintaan.
Voit poistaa painikkeet näkyvistä
koskettamalla
.
SLIDE SHOW
Voit toistaa ”Memory Stick Duo” -korttiin
tai kansioon tallennetut kuvat peräkkäin
(diaesityksen tapaan).
FOLDER ( )] ja kosketa sitten
.
Jos valitset [CURRENT FOLDER
( )] -asetuksen, [PB FOLDER]
-asetuksella (s. 48) valitussa nykyisessä
toistokansiossa olevat kuvat peräkkäin
diaesityksenä.
 Kosketa [REPEAT].
 Valitse [ON] tai [OFF] ja kosketa sitten
.
Jos haluat toistaa diaesitystä jatkuvasti,
valitse [ON
].
Jos haluat näyttää diaesityksen vain kerran,
valitse [OFF].
 Kosketa [END][START].
Kun haluat poistaa [SLIDE SHOW]
-toiminnon käytöstä, kosketa [END]. Jos
haluat pitää tauon diaesityksessä, kosketa
[PAUSE].
• Voit valita diaesityksen ensimmäisen kuvan
koskettamalla
/
, ennen kun kosketat
[START].
• Jos diaesitykseen sisältyy elokuvia, voit säätää
äänenvoimakkuutta koskettamalla
/
.
Valikkojen käyttäminen
[EXPOSURE]- ja [FADER]-asetusta voi
muuttaa etsimen avulla, kun LCD-paneeli
on käännettynä 180 astetta ja suljettuna
näyttöpuoli ulospäin.
 Kosketa
[PB FOLDER].
 Valitse [ALL FILES (
)] tai [CURRENT
D. EFFECT (digitaalitehoste)
Voit lisätä otoksiin digitaalitehosteita.
 Kosketa haluamaasi tehostetta.
 Säädä tehostetta koskettamalla
/
ja kosketa sitten
.
Kun valitset asetukset [STILL] tai [LUMI.
KEY],
-painikkeen kosketushetkellä
näytössä näkyvä kuva tallentuu stillkuvaksi.
Tehoste
Säädettävä kohde
STILL
Liikkuvaan kuvaan
upotettavan still-kuvan
läpinäkyvyys.
FLASH
Ruutu kerrallaan
toistettavan kuvan
ruutujen aikaväli.
Jatkuu 
49
PICT.APPLI. -valikko (Jatkuu)
Tehoste
Säädettävä kohde
LUMI. KEY
Värimalli sillä
still-kuvan alueella,
joka aiotaan korvata
liikkuvalla kuvalla.
TRAIL
Hetkittäisen
jälkikuvan
häivytysaika.
SLOW SHUTTR* Suljinaika (1 is 1/25,
2 is 1/12, 3 is 1/6, 4
is 1/3).
OLD MOVIE*
Mitään säätöjä ei
tarvita.
* Käytettävissä vain tallennuksen aikana.
 Kosketa
.
tulee näkyviin.
Voit poistaa [D. EFFECT] -toiminnon
käytöstä koskettamalla [OFF] vaiheessa .
STILL
Voit tallentaa liikkuvaa kuvaa upottaen sen
aiemmin tallennetun still-kuvan päälle.
onnistu. ([FOCUS], s. 42)
OLD MOVIE
Voit lisätä kuvaan vanhan elokuvan
seepiansävyisen tunnelman.
• DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Kuvasuhdetta 16:9 tai 4:3 ei voi valita, kun
[OLD MOVIE] -asetus on käytössä.
• Erikoistehosteilla käsiteltyä kuvaa ei voi
nauhoittaa videokamerassa olevalle kasetille.
• Tehosteita ei voi lisätä ulkoisista laitteista
tulevaan kuvaan. Digitaalitehosteilla käsiteltyä
kuvaa ei voi myöskään katsella DV -liitännän
kautta.
• Erikoistehosteilla käsitellyt kuvat voi tallentaa
”Memory Stick Duo” -korttiin (s. 63) tai toiselle
kasetille (s. 61).
PICT. EFFECT (kuvatehoste)
Voit lisätä erikoistehosteita kuvaan
nauhoituksen tai toiston aikana.
tulee
näyttöön.
 OFF
[PICT. EFFECT] -asetus ei ole käytössä.
NEG.ART
FLASH (stroboliike)
Voit tallentaa liikkuvaa kuvaa käyttämällä
still-kuvasarjatehostetta (strobotehoste).
LUMI. KEY (luminanssikorvaus)
Voit korvata aiemmin tallennetun stillkuvan kirkkaan alueen (esimerkiksi
henkilökuvan taustan) liikkuvalla kuvalla.
Kuvan värit ja kirkkaus näkyvät
käänteisinä.
SEPIA
Kuvat näkyvät seepiansävyisinä.
B&W
Kuvat näkyvät mustavalkoisina.
SOLARIZE
TRAIL
Voit kuvata kuvan siten, että se jättää
jälkeensä hetkellisen jälkikuvan.
SLOW SHUTTR (hidas suljin)
Suljinaika pitenee. Tämän asetuksen avulla
voit kuvata kohteen tavallista selkeämpänä
pimeässä paikassa.
50
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ja käytä
jalustaa, koska [SLOW SHUTTR] -asetusta
käytettäessä automaattitarkennus ei välttämättä
Kuvat näkyvät suurikontrastisten
piirrosten kaltaisina.
PASTEL
Kuvat näkyvät pastellipiirrosten
kaltaisina.*
MOSAIC
Kuvat näkyvät mosaiikkikuvioisina.*
SMTH INT. REC (tasainen
jaksoittaiskuvaus kasetille)
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Videokamera kuvaa 1 ruudun kerrallaan
valitun väliajan mukaisesti ja pitää
kuvat muistissa, kunnes se on tallentanut
useita ruutuja. Tämän toiminnon avulla
voit kuvata esimerkiksi pilvien liikkeitä
tai valaistuksen muutoksia päivän
aikana. Kuvien toisto on tasaista. Kytke
videokamera pistorasiaan kameran
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen
avulla ja käytä kameraa verkkolaitteella.
[a]: Kuvaus
[b]: Väli
 Kosketa

/
ja valitse
väliaika (1–120 sekuntia)
.
 Kosketa [REC START].
Nauhoitus alkaa ja  muuttuu punaiseksi.
Keskeytä nauhoitus koskettamalla [REC
• Kun videokamera on kuvannut useita ruutuja,
se suorittaa määritetyn väliajan niin vaatiessa
END SEARCH -toiminnon ja nauhoittaa kuvat
kasetille.
• Älä katkaise virtaa tai irrota virtalähdettä, kun
näytössä näkyy ilmoitus.
• Videokamera kuvaa useita ruutuja tasaisen
jaksoittaiskuvauksen ensimmäistä ja viimeistä
kuvaa varten.
• Tasainen jaksoittaiskuvaus poistuu käytöstä
noin 12 tunnin kuluttua kuvauksen alkamisesta.
• Ääntä ei nauhoiteta.
• Muutama viimeinen ruutu ei ehkä tallennu, jos
akku tyhjenee tai nauha päättyy.
• Väliajassa voi olla vaihtelua.
• Jos säädät tarkennusta manuaalisesti, voit
saada selkeitä kuvia, vaikka valaistusolosuhteet
muuttuisivat kuvauksen aikana ([FOCUS],
s. 42).
• Äänimerkit voi mykistää kuvauksen aikana.
Valikkojen käyttäminen
* Käytettävissä vain tallennuksen aikana.
• Tehosteita ei voi lisätä ulkoisista laitteista
tulevaan kuvaan. Kuvatehosteilla käsiteltyä
kuvaa ei voi myöskään katsella DV -liitännän
kautta.
• Erikoistehosteilla käsitellyt kuvat voi tallentaa
”Memory Stick Duo” -korttiin (s. 63) tai toiselle
kasetille (s. 61).
STOP] vaiheessa .
Jatka nauhoitusta koskettamalla [REC
START].
Lopeta nauhoitus koskettamalla [REC
STOP] ja sitten [END].
INT.REC-STL
(jaksoittainen kuvaus)
”Memory Stick Duo” -korttiin voi tallentaa
kuvia valitun aikavälin mukaisesti. Tämän
toiminnon avulla voit kuvata esimerkiksi
pilvien liikkeitä tai valaistuksen muutoksia
päivän aikana.
[a]: Kuvaus
[b]: Väli
 Kosketa
 valitse väliaika (1, 5 tai 10
minuuttia) 
 [ON] 

.
 Paina PHOTO pohjaan.
lakkaa vilkkumasta, ja jaksoittainen
still-kuvaus alkaa.
Voit poistaa [INT.REC-STL] -toiminnon
käytöstä valitsemalla [OFF] vaiheessa .
Jatkuu 
51
PICT.APPLI. -valikko (Jatkuu)
DEMO MODE
Tehdasasetus on [ON]. Tällöin esittely
alkaa noin 10 minuutin kuluttua siitä,
kun poistat videokamerasta sekä kasetin
että ”Memory Stick Duo” -kortin ja
asetat POWER-kytkimen asentoon, jossa
CAMERA-TAPE-merkkivalo palaa.
• Esittely keskeytyy, kun
– kosketat näyttöä esittelyn aikana (esittely
alkaa uudelleen noin 10 minuutin kuluttua)
– asetat videokameraan kasetin tai ”Memory
Stick Duo” -kortin
– siirrät POWER-kytkimen muuhun asentoon
kuin CAMERA-TAPE.
– NIGHTSHOT PLUS-kytkin on ONasennossa.
PRINT
Katso sivua 68.
EDIT/PLAY-valikko
Editointi- ja toistoasetukset eri tiloja
varten (esim. VAR.SPD PB/END SEARCH)
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla .
Sulkeissa näkyvät symbolit ovat näkyvissä,
kun asetus on valittuna.
Katso sivua 36, jos haluat lisätietoja
valikkotoimintojen valitsemisesta.
VAR.SPD PB
(toisto eri nopeuksilla)
Liikkuvaa kuvaa katseltaessa käytettävissä
on useita toistotiloja.
 Kosketa toiston aikana seuraavia
painikkeita.
Toiminto
Kosketa
Toistosuunnan
vaihtaminen*
Hidastettu
toisto**
(ruutu)
Suunnan vaihtaminen:
(ruutu) 
Toisto 2 kertaa
(kaksinkertainen
nopeammin
nopeus)
(kaksinkertainen Suunnan vaihtaminen:
nopeus)
(ruutu) 
(kaksinkertainen
nopeus)
Toisto ruutu
kerrallaan
(ruutu)
toistotaukotilan aikana.
Suunnan vaihtaminen:
(ruutu)
toistettaessa ruutu
kerrallaan.
* Kuvan keskellä tai sen ylä- tai alareunassa
voi näkyä vaakasuuntaisia häiriöraitoja.
Tämä ei ole merkki viasta.
** DV -liitännästä saatavan kuvan hidas
toisto ei ole tasaista.
 Kosketa

.
Voit palata normaaliin toistoon
koskettamalla
(toisto/tauko) kahdesti
(kerran, jos toistat ruutu kerrallaan).
52
• Nauhoitettu ääni ei kuulu. Näytössä voi näkyä
mosaiikkimainen jälkikuva aiemmin toistetusta
kuvasta.
STANDARD SET -valikko
REC CTRL (liikkuvan kuvan
nauhoituksen ohjaus)
Katso sivua 62.
AUD DUB CTRL (äänen
jälkiäänitys)
Katso sivua 65.
REC MOVIE (korttitallennuksen
ohjaus)
Katso sivua 63.
BURN DVD
BURN VCD
Jos videokamera on liitetty tietokoneeseen,
kasetille nauhoitetun kuvan voi tämän
komennon avulla helposti tallentaa
CD-R-levylle (Suora pääsy Video
CD -tallennukseen). Katso lisätietoja
vakiovarusteisiin sisältyvällä CDROM-levyllä olevasta ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaasta.
END SEARCH
EXEC
Videokamera toistaa 5 sekuntia uusimman
otoksen lopusta ja pysähtyy sitten
automaattisesti.
CANCEL
Poistaa [END SEARCH] -toiminnon
käytöstä.
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla .
Sulkeissa näkyvät symbolit ovat näkyvissä,
kun asetus on valittuna.
Katso sivua 36, jos haluat lisätietoja
valikkotoimintojen valitsemisesta.
REC MODE (nauhoitusnopeus)
 SP ()
Nauhoitus kasetille SP-nauhanopeudella
(Standard Play, normaalinopeus).
LP ()
LP-nopeutta (Long Play, hidas nopeus)
käytettäessä nauhoitusaika on 1,5kertainen SP-nopeuteen verrattuna.
• Jos nauhoitat LP-tilassa, kuvassa voi olla
mosaiikkimaisia häiriöitä tai äänessä voi
olla katkoja, kun toistat kasettia muissa
videokameroissa tai kuvanauhureissa.
• Jos samalle kasetille kuvataan sekä SP- että
LP-tilassa, toistokuva saattaa olla vääristynyt
tai aikakoodi ei ehkä tallennu oikein kohtausten
välille.
Valikkojen käyttäminen
Jos videokamera on kytketty Sony VAIO
-sarjan tietokoneeseen, kasetille
nauhoitetun kuvan voi tämän komennon
avulla helposti tallentaa DVD-levylle
(Suora pääsy ohjelmaan ”Click to DVD”).
Lisätietoja on kohdassa ”DVD-levyn
luominen (Suora pääsy ohjelmaan ”Click to
DVD”)” (s. 78).
Asetukset kasetille nauhoittamista varten
ja muut perusasetukset (esim. REC
MODE/MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP
OUTPUT/USB)
AUDIO MODE
 12BIT
Äänitys 12-bittisessä tilassa (kaksi
stereoääntä).
16BIT (
)
Äänitys 16-bittisessä tilassa (yksi erittäin
laadukas stereoääni).
VOLUME
Katso sivua 23.
MULTI-SOUND
Voit valita, miten videokamera toistaa
muilla laitteilla nauhoitetun kaksiäänisen
äänen tai stereoäänen.
Jatkuu 
53
STANDARD SET -valikko (Jatkuu)
 STEREO
 Säädä kirkkautta koskettamalla
Pää- ja kakkosäänen (tai stereoäänen)
toisto.
.
 Kosketa
1
 LCD BL LEVEL
Pää-äänen tai vasemman kanavan äänen
toisto.
2
Kakkosäänen tai oikean kanavan äänen
toisto.
• Tällä videokameralla voi toistaa kaksiäänisiä
kasetteja, mutta ei nauhoittaa.
• [STEREO]-asetus palautuu käyttöön, kun
irrotat virtalähteen videokamerasta yli 5
minuutiksi.
AUDIO MIX
Katso sivua 65.
)
Nauhoittaa 2-kanavaisen äänen tavallista
elävämpänä kytketyn (lisävaruste)
mikrofonin avulla.
STEREO
Nauhoittaa normaalin stereoäänen.
• Tarvitset ECM-HQP1-mikrofonin (lisävaruste)
tai muun yhteensopivan lisälaitteen, jos haluat
nauhoittaa äänen [WIDE STEREO] -asetusta
käyttämällä.
• Videokamera nauhoittaa äänen [STEREO]asetuksen mukaisesti, jos mikrofonia ei ole
kytketty. Näin on, vaikka valitsisit jonkin toisen
asetuksen.
LCD/VF SET
Tämä asetus ei vaikuta nauhoitettavaan
kuvaan.
 LCD BRIGHT
Voit säätää LCD-näytön kirkkautta.
54
.
Voit säätää LCD-näytön taustavalon
kirkkautta.
 NORMAL
Normaali kirkkaus.
BRIGHT
Tavallista kirkkaampi LCD-näyttö.
• Jos liität videokameran ulkoiseen
virtalähteeseen, [BRIGHT]-asetus tulee
automaattisesti käyttöön.
• Jos valitset asetukseksi [BRIGHT], akun
käyttöaika kuvauksen aikana lyhenee noin 10
%.
 LCD COLOR
EXT SUR MIC (ulkoinen surroundmikrofoni)
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
 WIDE STEREO (
/
Voit säätää LCD-näytön värikylläisyyttä
koskettamalla
/
.
Pieni kylläisyys
Suuri kylläisyys
 VF B.LIGHT
Voit säätää etsimen kuvan kirkkautta.
 NORMAL
Normaali kirkkaus.
BRIGHT
Tavallista kirkkaampi etsinkuva.
• Jos liität videokameran ulkoiseen
virtalähteeseen, [BRIGHT]-asetus tulee
automaattisesti käyttöön.
• Jos valitset asetukseksi [BRIGHT], akun
käyttöaika kuvauksen aikana lyhenee noin 10
%.
 DCR-HC32E/HC33E:
WIDE DISP
Voit valita, miten kuva näkyy etsimessä
ja LCD-näytössä, kun [WIDE SELECT]
-asetuksena on [16:9 WIDE].
 LETTER BOX
Normaali asetus (tavallinen näyttötyyppi).
SQUEZE (puristettu)
Kuva laajenee pystysuuntaisesti, kun
mustat palkit tulevat kuvan ylä- ja
alareunaan ja 16:9-kuvasuhteen takia.
 DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
VF WIDE DISP
Voit valita, miten 16:9-kuvasuhteinen kuva
näkyy etsimessä.
 LETTER BOX
Normaali asetus (tavallinen näyttötyyppi).
SQUEZE (puristettu)
Kuva laajenee pystysuuntaisesti, kun
mustat palkit tulevat kuvan ylä- ja
alareunaan ja 16:9-kuvasuhteen takia.
Kun [A/VDV OUT] (
)
-asetukseksi valitaan [ON], signaalin voi
muuntaa sopivaan muotoon kytkemällä
videokameraan digitaalisen ja analogisen
laitteen. Jos haluat lisätietoja, katso sivua
81.
VIDEO INPUT
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
Voit valita videotuloliitännän, johon
videokameraan A/V-liitäntäkaapelilla
kytketystä toisesta laitteesta tuleva kuva
tulee.
 VIDEO
A/V-liitäntäkaapelin (vakiovaruste)
videoliittimen valinta.
S VIDEO
S VIDEO -johdolla (lisävaruste)
varustetun A/V-liitäntäkaapelin S VIDEO
-liittimen valinta.
TV TYPE
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
USB-PLY/EDT (USB-toisto/editointi)
Valitse tämä asetus, kun katselet
videokameralla tallennettuja kuvia
tietokoneessa (s. 71) tai kytket
videokameran PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen USB-kaapelilla (vakiovaruste)
(s. 68).
 STD-USB
Näyttää kuvat, jotka on tallennettu
”Memory Stick Duo” -korttiin.
PictBridge
Katso sivua 68.
USB STREAM
Valikkojen käyttäminen
A/VDV OUT
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
USB-CAMERA
Videokameran näytössä näkyvää kuvaa voi
katsella tietokoneessa USB-kaapelin kautta
(USB Streaming) Katso ”First Step Guide
(Aloitusohje)” (First Step Guide) -opasta,
joka on vakiovarusteisiin sisältyvällä CDROM-levyllä (s. 71).
Näyttää kuvat, jotka on tallennettu
kasetille.
DISP GUIDE
Katso sivua 15.)
DATA CODE
Näyttää nauhoituksen aikana
automaattisesti tallennetut tiedot
(datakoodin).
 OFF
Datakoodi ei ole näkyvissä.
DATE/TIME
Päivämäärä ja kellonaika ovat näkyvissä.
CAMERA DATA (alla)
Näyttää kameran asetustiedot.
Tätä ei voi valita Easy Handycam -tilassa.
Katso sivua 34.
Jatkuu 
55
STANDARD SET -valikko (Jatkuu)
60min
0:00:00:00
6
5
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
1
2
3
4
 SteadyShot ei käytössä*
 Valotus*
 Valkotasapaino*
 Vahvistus*
 Suljinaika
 Himmentimen aukon arvo
* Näkyy vain kasetin toiston aikana.
• Videokameran asetustiedot eivät tule näkyviin
toistettaessa ”Memory Stick Duo” -kortissa
olevaa elokuvaa.
• Valotuksen säätöarvo (0EV), suljinaika ja
himmentimen aukon arvo ovat näkyvissä
toistettaessa ”Memory Stick Duo” -kortissa
olevia still-kuvia.
• näkyy näytössä, jos kuva on tallennettu
käyttämällä salamaa (lisävaruste).
• Päivämäärä ja kellonaika näkyvät DATE/
TIME-näytössä samalla alueella. Jos nauhoitat
tai tallennat kuvaa asettamatta kellonaikaa,
ilmaisimet näkyvät muodossa [-- -- ----] ja
[--:--:--].
REMAINING
 AUTO
Valitse tämä asetus, jos haluat jäljellä
olevan nauhan ilmaisimen näkyvän noin 8
sekuntia, kun
REC LAMP (kuvausmerkkivalo)
Videokameran kuvausmerkkivalo ei pala
nauhoituksen aikana, jos asetuksena on
[OFF]. (Tehdasasetus on [ON].)
BEEP
 ON
Videokamera soittaa sävelmän, kun
käynnistät tai lopetat kuvauksen tai käytät
kosketuspaneelia.
OFF
Videokamera ei soita sävelmää.
DISP OUTPUT
 LCD PANEL
Valitse tämä asetus, jos haluat aikakoodin
näkyvän LCD-näytössä ja etsimessä.
V-OUT/PANEL
Valitse tämä asetus, jos haluat aikakoodin
näkyvän television kuvaruudussa, LCDnäytössä ja etsimessä.
MENU ROTATE
 NORMAL
• siirrät POWER-kytkimen asentoon
PLAY/EDIT tai CAMERA-TAPE ja
videokamerassa on kasetti
• kosketat
(toisto/tauko).
OPPOSITE
ON
Valikkotoiminnot vierivät ylöspäin, kun
kosketat
.
Jäljellä olevan nauhan ilmaisin on aina
näkyvissä.
REMOTE CTRL (kaukosäädin)
Tehdasasetus on [ON], joten kaukosäädintä
voi käyttää (s. 32).
56
reagoimasta toisen kuvanauhurin
kaukosäätimen lähettämiin komentoihin.
• [ON]-asetus palautuu käyttöön, kun irrotat
virtalähteen videokamerasta yli 5 minuutiksi.
• Valitse [OFF], jos haluat estää videokameraa
Valikkotoiminnot vierivät alaspäin, kun
kosketat
.
A.SHUT OFF (automaattinen
virrankatkaisu)
 5 min
Jos videokameraa ei käytetä noin 5
minuuttiin, videokamerasta katkeaa virta
automaattisesti.
TIME/LANGU.-valikko
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
NEVER
Videokamerasta ei katkea virta
automaattisesti.
• Kun kytket videokameran pistorasiaan,
[A.SHUT OFF] -asetukseksi tulee
automaattisesti [NEVER].
CALIBRATION
Katso sivua 111.
Katso sivua 36, jos haluat lisätietoja
valikkotoimintojen valitsemisesta.
CLOCK SET
Katso sivua 16.
WORLD TIME
Jos käytät vidokameraa muissa maissa tai
muilla alueilla, aseta aikaero koskettamalla
/
, niin videokamera säätää
kellonajan aikaeron mukaisesti.
Jos asetat aikaeron nollaksi (0), kelloon
palautuu siinä alun perin ollut aika.
• Jos haluamaasi kieltä ei ole vaihtoehtojen
joukossa, voit valita esimerkiksi vaihtoehdon
[ENG[SIMP]] (yksinkertaistettu englanti).
Valikkojen käyttäminen
LANGUAGE
LCD-näytön tekstien kielen voi vaihtaa.
Vaihtoehdot ovat englanti, yksinkertaistettu
englanti, perinteinen kiina, yksinkertaistettu
kiina, ranska, espanja, portugali, saksa,
hollanti, italia, kreikka, venäjä, arabia, farsi
ja thai.
57
Käyttäjän
oman valikon
mukauttaminen
Usein tarvittavat toiminnot voi lisätä
käyttäjän omaan valikkoon, ja valikon
toiminnot voi mukauttaa kutakin POWERkytkimen asentoa varten. Tämä on kätevää,
jos lisäät usein käyttämäsi toiminnot
käyttäjän omaan valikkoon.
Toiminnon lisääminen valikkoon
Valikkoon voi lisätä enintään 28 toimintoa
kutakin POWER-kytkimen asentoa varten.
Jos haluat lisätä muita toimintoja, poista
tarpeettomat toiminnot ensin.
1 Kosketa
[P-MENU
1 Kosketa
[P-MENU SET
UP] [DELETE].
Jos haluamaasi valikkotoimintoa ei ole
näytössä, kosketa
/ .
60min
STBY
Select button to delete.
1/3
0:00:00
MENU
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
END
SET
UP] [ADD].
Jos haluamaasi valikkotoimintoa ei ole
näytössä, kosketa
/ .
60min
STBY
Select the category.
Toiminnon poistaminen
valikosta
2 Kosketa toimintoa, jonka haluat
poistaa.
60min
DELETE
0:00:00
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
END
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
YES
NO
OK
2 Valitse luokka koskettamalla
/
ja kosketa sitten
60min
Select the item.
STBY
3 Kosketa [YES]
.
0:00:00
.
• Toimintoja [MENU] ja [P-MENU SET UP]
ei voi poistaa.
END
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTO SHUTTER
OK
3 Valitse valikkotoiminto
koskettamalla
[YES]
/
ja kosketa
.
Toiminto tulee luettelon loppuun.
58
Käyttäjän oman valikon toimintojen
järjestyksen muuttaminen
1 Kosketa
[P-MENU
SET
UP] [SORT].
Jos haluamaasi valikkotoimintoa ei ole
näytössä, kosketa
/ .
2 Kosketa valikkotoimintoa, jota
haluat siirtää.
3 Siirrä valikkotoiminto haluamaasi
paikkaan koskettamalla
4 Kosketa
/
.
.
Siirrä muut haluamasi toiminnot
toistamalla vaiheita 2–4.
5 Kosketa [END]
.
Käyttäjän oman valikon
palauttaminen alkutilaan
(muutosten peruutus)
Valikkojen käyttäminen
• Toimintoa [P-MENU SET UP] ei voi
siirtää.
Kosketa
[P-MENU SET UP]
[RESET][YES][YES]
.
Jos haluamaasi valikkotoimintoa ei ole
näytössä, kosketa
/ .
59
Liittäminen kuvanauhuriin tai TV:hen
Kytke videokamera pistorasiaan kameran vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen avulla ja
käytä kameraa verkkolaitteella (s. 9). Katso lisätietoja myös kytkettävien laitteiden käyttöohjeista.
A/V- tai A/V OUT* -liitäntä
1
(keltainen) (valkoinen) (punainen)
Kuvanauhurit tai
TV:t
i.LINK
(IEEE1394)
-liitäntään
2
3
DV- tai
i.LINKyhteensopiva laite
DV OUT* -liitäntä
: Signaalin kulkusuunta
* DCR-HC39E:
Liitäntä toimii vain lähtöliitäntänä.


A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
Kytke A/V-liitäntäkaapeli videokameraan tai
Handycam Station -asemaan.
DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E:
A/V-liitäntä toimii tilanteen mukaan
automaattisesti sekä tulo- että lähtöliitäntänä.

60
A/V-liitäntäkaapeli, jossa on S
VIDEO -johto (lisävaruste)
Jos videokamera kytketään toiseen laitteeseen
S VIDEO -liitännän kautta S VIDEO
-johdolla varustetun A/V liitäntäkaapelin
(lisävaruste) avulla, kuvan laatu on parempi
kuin kytkettäessä laitteet vakiovarusteisiin
sisältyvän A/V-liitäntäkaapelin kautta.
Kytke A/V-liitäntäkaapelin (lisävaruste)
valkoinen ja punainen liitin (vasen/oikea
äänikanava) ja S VIDEO -liitin (S VIDEO
-kuvasignaali). Keltaista liitintä (tavallinen
videosignaali) ei tarvitse tällöin kytkeä. Ääni
ei kulje S VIDEO -liitännän kautta.
•
•
•
•
i.LINK-kaapeli (lisävaruste)
Kytke videokamera i.LINK-kaapelilla
(lisävaruste) toiseen laitteeseen. Video- ja
audiosignaalit siirtyvät digitaalisina, joten
kuvan ja äänen laatu on erittäin hyvä.
Huomaa, että kuvaa ja ääntä ei saada erikseen.
Kytke A/V-liitäntäkaapeli sen laitteen
lähtöliitäntään, josta kopioit kuvaa (DCRHC32E/HC33E/HC42E/HC43E). Jos kopioit
kuvaa videokamerasta, kytke kaapeli sen
laitteen tuloliitäntään, johon kopioit kuvaa.
Jos kytket videokameran monoääniseen
laitteeseen, kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen
liitin kuvanauhurin tai television videoliitäntään
ja punainen (oikea kanava) tai valkoinen liitin
(vasen kanava) äänituloliitäntään.
Jos kytket toisen laitteen A/V-liitäntäkaapelin
(vakiovaruste) kautta, valitse [DISP OUTPUT]
-asetukseksi [LCD PANEL] (tehdasasetus) (s.
56), jotta kuvaruutunäytöt eivät näy kuvan päällä.
Älä kytke A/V-liitäntäkaapeleita videokameraan
ja Handycam Station -asemaan samanaikaisesti.
Muutoin kuvassa ja äänessä voi olla häiriöitä.
Kopioiminen toisella
tallentavalla laitteella
Videokameralla toistettavan kuvan voi
kopioida toisella tallentavalla laitteella
(kuten kuvanauhurilla).
1 Kytke esimerkiksi kuvanauhuri
videokameraan nauhoittavaksi
laitteeksi.
Jos haluat tietoja laitteiden
kytkemisestä, katso sivua 60.
2 Valmistele tallennukseen
käytettävä laite tallennusta
varten.
Jos tallennukseen käytettävässä
laitteessa on tulokanavan valinta, valitse
siitä oikea tulokanava.
3 Valmistele videokamera toistoa
pysäytä videokamera ja tallentava
laite.
• Seuraavia ei saada DV -liitännän kautta:
– näytön symbolit
– [PICT. EFFECT] (s. 50), [D. EFFECT]
(s. 49) ja toistokuvan zoomaus (s. 25).
– toisella videokameralla lisätyt otsikot.
• Jos haluat kopioida päivämäärän ja kellonajan
sekä videokameran asetustiedot, tuo ne
näyttöön (s. 55).
• Jos kytket laitteet i.LINK-kaapelilla
(lisävaruste), tallennettavaan kuvaan
tulee häiriöitä, kun kytket videokameran
toistotaukotilaan kuvanauhurin nauhoittaessa
kuvaa.
Kopiointi/editointi
Jos kopioit kuvanauhurilla, aseta siihen
nauhoituskelpoinen kasetti.
Jos kopioit DVD-tallentimella, aseta
siihen tallennuskelpoinen DVD-levy.
5 Kun haluamasi otos on kopioitu,
varten.
Aseta videokameraan kasetti, jota
toistetaan.
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Valitse [TV TYPE] -asetus (s. 34)
katselussa käytettävän laitteen (kuten
television) mukaan.
4 Käynnistä videokamerassa
toisto ja tallentavassa laitteessa
tallennus.
Katso lisätietoja tallennukseen
käytettävän laitteen käyttöohjeesta.
61
Kuvan tallentaminen
kuvanauhurista tai
televisiosta
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E)
Videokamerassa olevalle kasetille tai
”Memory Stick Duo” -korttiin voi tallentaa
kuvaa kuvanauhurista tai TV:stä. ”Memory
Stick Duo” -korttiin voi tallentaa myös
still-kuvan.
Aseta videokameraan ensin kasetti tai
”Memory Stick Duo” -kortti, jolle kuva
tallennetaan.
• Tällä videokameralla voi nauhoittaa vain
PAL-normin mukaisia lähteitä. Esimerkiksi
(SECAM-normin mukaisia) ranskalaisia videotai TV-ohjelmia ei voi tallentaa oikein. Sivulla
104 on lisätietoja TV-värinormeista.
• Jos PAL-lähdelaite kytketään 21-nastaisen
sovittimen kautta, sovittimen on oltava
kaksisuuntainen ja 21-nastainen (lisävaruste).
Liikkuvan kuvan tallentaminen
1 Kytke televisio tai kuvanauhuri
kuvan tallennusta varten.
Jos haluat nauhoittaa kuvaa
kasetille, kosketa
[
CTRL][REC PAUSE].
REC
Jos haluat tallentaa kuvaa ”Memory
Stick Duo” -korttiin, kosketa
[MENU]
(EDIT/PLAY)[
REC MOVIE].
5 Käynnistä toisto kuvanauhurissa
tai valitse kanava TV:stä.
Kytketystä laitteesta tuleva kuva näkyy
videokameran LCD-näytössä.
6 Kosketa [REC START] siinä
kohdassa, jossa haluat aloittaa
tallennuksen.
7 Pysäytä tallennus.
videokameraan.
Jos nauhoitat kuvaa kasetille, kosketa
(STOP) tai [REC PAUSE].
Sivulla 60 on lisätietoja laitteiden
kytkemisestä.
Jos tallennat kuvaa ”Memory Stick
Duo” -korttiin, kosketa [REC STOP].
• Symboli
tulee näyttöön, jos kytket
videokameran ja muut laitteet i.LINKkaapelilla. (Tämä symboli voi näkyä myös
TV:n kuvaruudussa.)
2 Jos haluat tallentaa kuvaa
kuvanauhurista, aseta siihen
kasetti.
3 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
62
4 Valmistele videokamera liikkuvan
8 Kosketa

.
Still-kuvien tallentaminen
1 Toimi kohdan ”Recording
movies” vaiheiden 1–3 mukaan.
2 Aloita tallennettavan video- tai
TV-ohjelman toisto.
Kuvanauhurista tai televisiosta tuleva
kuva tulee videokameran näyttöön.
3 Paina PHOTO-painiketta kevyesti
siinä kohdassa, josta haluat
tallentaa kuvan. Tarkista kuva ja
paina painike pohjaan.
Kuvan kopioiminen
kasetilta ”Memory Stick
Duo” -korttiin
”Memory Stick Duo” -korttiin voi tallentaa
liikkuvaa kuvaa tai still-kuvia. Aseta
videokameraan nauhoitettu kasetti ja
”Memory Stick Duo” -kortti.
1 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
2 Etsi ja tallenna haluamasi
kohtaus.
Kuvan kopioiminen elokuvaksi
Aloita kasetin toisto koskettamalla
[MENU]
(EDIT/
PLAY)[ REC MOVIE]
(PLAY) ja kosketa [REC START]
siinä kohdassa, jossa haluat aloittaa
tallennuksen.
Pysäytä tallennus haluamassasi
kohdassa koskettamalla [REC STOP]
(STOP)

.
Kopiointi/editointi
Kuvan kopioiminen still-kuvaksi
Aloita toisto koskettamalla
(PLAY) ja paina PHOTO-painiketta
kevyesti siinä kohtauksessa, josta haluat
tallentaa kuvan. Tarkista kuva ja paina
painike pohjaan.
• Kasetille tallennettua datakoodia ei voi tallentaa
”Memory Stick Duo” -korttiin. Tallennushetken
päivämäärä ja kellonaika tallentuvat ”Memory
Stick Duo” -korttiin.
• Ääni tallentuu monoäänisenä 32kHz:n
näytetaajuudella.
• Tietoja elokuvien tallennusajasta on sivulla 47.
• DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Still-kuvien koko on [640 × 360] toistettaessa
16:9-kuvasuhteista kuvaa ja [640 × 480]
toistettaessa 4:3-kuvasuhteista kuvaa.
63
Äänen kopiointi nauhoitetulle kasetille
Voit lisätä 12-bittisessä tilassa äänitetylle kasetille (s. 53) toisen äänen poistamatta
alkuperäistä ääntä.
Kytkeminen
 Active Interface
Shoe
 Sisäinen mikrofoni
A/V-liitäntäkaapeli
(vakiovaruste)
 A/Vliitäntä
Älä kytke videoliitintä
(keltainen).
(valkoinen)
(punainen)
AUDIO OUT
: Signaalin kulkusuunta
Äänen voi nauhoittaa seuraavien
kytkentöjen avulla.
 DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Ulkoisen mikrofonin (lisävaruste) kytkentä
aktiiviseen liittymäkenkään.
 DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E:
Audiolaitteen kytkentä Handycam Station
-asemaan tai videokameraan A/Vliitäntäkaapelilla.
 Sisäisen mikrofonin käyttö (mitään
kytkentöjä ei tarvita).
Nauhoitettavan tuloäänen lähteiden
ensisijaisuusjärjestys on .
Lisä-ääntä ei voi nauhoittaa,
– jos kasetti on äänitetty 16-bittisessä tilassa
(s. 53)
64
Audiolaite (esimerkiksi CD-/MD-soitin)
– jos kasetti on äänitetty LP-tilassa
– jos videokamera on kytketty i.LINK-kaapelilla
– jos kasetti on äänitetty toisella laitteella 4CH
MIC REC -tilassa
– jos kasetti on nauhoitettu käyttämällä TVvärijärjestelmää, joka poikkeaa videokameran
värijärjestelmästä
– jos nauhan nykyinen kohta on tyhjä
– jos kasetin nauhoitussuojakytkin on asennossa
SAVE.
• Kuvaa ei äänen jälkiäänityksen aikana saada
A/V-liitännästä,
– jos kyseessä on mallien DCR-HC32E/
HC33E/HC42E/HC43E A/V-liitäntä
– jos äänityksessä käytetään sisäistä
mikrofonia.
Katso kuvaa LCD-näytöstä tai etsimestä.
• DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Jos aktiiviseen liittymäkenkään kytketään
ulkoinen mikrofoni (lisävaruste), kuvaa ja
ääntä voi tarkkailla kytkemällä videokameran
televisioon A/V-liitäntäkaapelilla.
Jälkiäänitettävä ääni ei kuitenkaan kuulu
videokamerasta. Kuuntele ääntä televisiosta tai
muusta laitteesta.
• Älä kytke A/V-liitäntäkaapeleita videokameraan
ja Handycam Station -asemaan samanaikaisesti.
Muutoin ääni voi vääristyä.
Äänittäminen
Aseta nauhoitettu kasetti ensin
videokameraan.
1 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin
2 Aloita toisto koskettamalla
(toisto/tauko) ja kosketa
sitten painiketta uudelleen siinä
kohdassa, jossa haluat aloittaa
äänityksen.
3 Kosketa
 [MENU] 
(EDIT/PLAY)  [AUD DUB CTRL]

 [AUDIO DUB].
 tulee näkyviin
60min
AUD DUB CTRL
0:00:00:00
(toisto) ja
aloita samanaikaisesti toisto
nauhoitettavaa ääntä toistavassa
laitteessa.
tulee näyttöön, ja uusi ääni
nauhoittuu stereoääneksi 2 (ST2).
5 Kosketa
(pysäytys), kun
haluat pysäyttää äänityksen.
Jos haluat kopioida muita kohtauksia,
valitse kohtaukset toistamalla vaihe 2 ja
kosketa sitten [AUDIO DUB].
6 Kosketa

.
• Lisä-äänen nauhoituksen pysäytyskohdan
voi asettaa etukäteen. Paina toiston aikana
kaukosäätimen painiketta ZERO SET
MEMORY siinä kohdassa, jossa haluat lopettaa
äänen kopioinnin. Toimi sitten vaiheiden 2–4
mukaan. Äänitys pysähtyy asetetussa kohdassa
automaattisesti.
• Lisä-äänen voi äänittää vain tällä
videokameralla kuvatulle kasetille. Äänen laatu
voi huonontua, jos ääni kopioidaan kasetille,
joka on kuvattu jollakin muulla videokameralla
(mukaan lukien muut DCR-HC32E/HC33E/
HC39E/HC42E/HC43E-videokamerat).
Kopiointi/editointi
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
4 Kosketa
Nauhoitetun äänen tarkistaminen
 Aloita sen kasetin toisto, jolle ääni on
nauhoitettu (s. 23).
 [MENU] 
(STANDARD SET) 
 [AUDIO
MIX] 
.
 Kosketa
AUDIO
DUB
60min
0:00:00:00
AUDIO MIX
ST1
ST2
Jatkuu 
65
Äänen kopiointi nauhoitetulle
kasetille (Jatkuu)
 Säädä kasetin alkuperäisen äänen (ST1)
ja myöhemmin lisätyn äänen (ST2)
tasapainoa koskettamalla
/
.
Kosketa sitten
.
• Tehdasasetus on, että videokamera toistaa
alkuperäisen äänen (ST1).
• Äänten tasapainon asetus palautuu
tehdasasetuksen mukaiseksi noin 5 minuutin
kuluttua siitä, kun akku tai muu virtalähde
irrotetaan.
Kuvien poistaminen
”Memory Stick Duo”
-kortista
1 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
2 Kosketa
60min
101–0001
.
1152
2 / 10 101
MEMORY PLAY
P-MENU
3 Valitse poistettava kuva
koskettamalla
/
.
• Voit poistaa kaikki kuvat samalla kertaa
koskettamalla [ALL ERASE] (s. 47).
4 Kosketa

[YES].
• Kuvia ei voi palauttaa, kun ne on poistettu.
• Kuvia voi poistaa hakemistonäytössä (s. 23).
Voit etsiä poistettavan kuvan helposti tuomalla
näkyviin kuusi kuvaa kerrallaan.
Kosketa
 [ DELETE]  kosketa
poistettavaa kuvaa 
 [YES].
• Kuvia ei voi poistaa, jos ”Memory Stick Duo”
-kortin tallennussuojakytkin on tallennuksen
estävässä asennossa (s. 106) tai valittu kuva on
suojattu (s. 67).
66
”Memory Stick Duo” -kortin
kuvien merkitseminen
(kuvien suojaaminen/
tulostusmerkki)
Still-kuvien valitseminen
tulostettaviksi (tulostusmerkki)
Jos käytettävässä ”Memory Stick Duo”
-kortissa on tallennussuojakytkin, varmista,
ettei ”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojakytkin ole tallennuksen
estävässä asennossa (s. 106).
Tahattoman poiston estäminen
(kuvien suojaaminen)
Voit suojata valitsemasi kuvat ja siten estää
niiden tahattoman poistamisen.
1 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin
2 Kosketa

1 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
2 Kosketa


3 Kosketa kuvaa, jonka haluat

tulostaa myöhemmin.
[PROTECT].
3 Kosketa kuvaa, jonka haluat
PRINT MARK
tulee
näkyviin
suojata.
PROTECT
101–0002
2/ 10
4 Kosketa

tulee
näkyviin
101
[PRINT
MARK].
Kopiointi/editointi
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
Videokamera käyttää tulostettavien kuvien
valinnassa DPOF (Digital Print Order
Format) -standardia.
Jos tulostettavat kuvat valitaan
videokamerassa, niitä ei tarvitse
tulostettaessa valita uudelleen.
(Tulostettavien kopioiden määrää ei
kuitenkaan voi määrittää.)
101–0002
2/ 10
4 Kosketa
101
OK
[END].
OK
[END].
• Kuvan suojauksen voi peruuttaa koskettamalla
kuvaa uudelleen vaiheessa 3.
• Tulostusmerkin voi peruuttaa koskettamalla
kuvaa uudelleen vaiheessa 3.
• Älä merkitse kuvia tässä videokamerassa, jos
”Memory Stick Duo” -kortissa on jo ennestään
kuvia, joihin on lisätty tulostusmerkki jossakin
toisessa laitteessa. Muutoin muussa laitteessa
lisättyjen kuvien tulostusmerkkitiedot voivat
muuttua.
67
Tallennettujen kuvien
tulostaminen (PictBridgeyhteensopiva tulostin)
Kuvia voi tulostaa PictBridgeyhteensopivalla tulostimella kytkemättä
videokameraa tietokoneeseen.
Kun yhteys on luotu,
(PictBridge-yhteys) tulee
näyttöön.
PRINT
101-0001
Käytä videokameraa verkkovirralla
kytkemällä verkkolaite pistorasiaan.
Aseta ensin videokameraan ”Memory Stick
Duo” -kortti, johon on tallennettu kuvia.
1152
1 / 10
101
END
+
-
SET
EXEC
Yksi ”Memory Stick Duo” -korttiin
tallennetuista kuvista tulee näkyviin.
Kytke videokamera tulostimeen
1 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
2 Kosketa
[MENU]
(STANDARD SET)[USB-PLY/

EDT][PictBridge]
.
3 Kytke Handycam Station -aseman
USB-liitäntä (s. 70) tulostimeen
USB-kaapelilla.
4 Aseta Handycam Station -aseman
(USB) ON/OFF -kytkin asentoon
ON (s. 70)
5 Kosketa
[PRINT].
(PICT. APPLI.)
• Oikea toiminta ei ole taattua käytettäessä
tulostinta, joka ei ole PictBridge-yhteensopiva.
Tulostaminen
1 Valitse tulostettava kuva
koskettamalla
2 Kosketa
/
.
[COPIES].
3 Valitse tulostettavien kopioiden
määrä koskettamalla
/
Voit määrittää enintään 20 kopioita
tulostettavaksi yhdestä kuvasta.
4 Kosketa
[END].
Jos haluat päivämäärän tulostuvan
kuvaan, kosketa
[DATE/
TIME][DATE] tai [DAY & TIME]
.
5 Kosketa [EXEC][YES].
Kun tulostus on päättynyt,
ilmoitus [Printing...] katoaa ja
kuvanvalintanäyttö palaa näkyviin.
Kun tulostus on päättynyt, kosketa
[END].
68
.
Kopiointi/editointi
• Katso lisätietoja myös käytettävän tulostimen
käyttöohjeesta.
• Älä yritä suorittaa seuraavia toimia, kun
näkyy näytössä. Toiminnot eivät ehkä toimi
oikein.
– POWER-kytkimen käyttö.
– USB-kaapelin irrottaminen Handycam
Station -asemasta tai tulostimesta.
– ”Memory Stick Duo” -kortin poistaminen
videokamerasta.
• Jos tulostin lakkaa toimimasta, irrota USBkaapeli ja aloita uudelleen alusta.
• DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Jos tulostat 16:9-kuvasuhteisena tallennetun
kuvan, kuvan vasen ja oikea reuna voivat jäädä
tulostumatta.
• Kaikki tulostinmallit eivät ehkä tue
päivämäärän tulostusta. Katso lisätietoja
tulostimen käyttöohjeesta.
• Muilla kuin tällä videokameralla tallennettujen
kuvien onnistunut tulostus ei ole taattua.
• PictBridge on Camera & Imaging Products
Association (CIPA) -yhteenliittymän
määrittelemä standardi. Still-kuvia voi tulostaa
ilman tietokonetta kytkemällä tulostimen
suoraan digitaalisen videokameraan tai
digitaaliseen valokuvakameraan kameran
mallista tai valmistajasta riippumatta.
69
Liitännät ulkoisia laitteita varten
DCR-HC32E/HC33E:
Varustekenkä
Videokamera
1
• Irrota varustekengän suojus, kun käytät
lisävarustelaitetta.
• Aktiivisessa liittymäkengässä ja
varustekengässä on turvakiinnitys, jonka
avulla siihen asennetun lisälaitteen voi
kiinnittää pitävästi. Paina lisälaite pohjaan
asti ja kiristä sitten kiinnitysruuvi. Kun
haluat poistaa lisälaitteen, avaa ruuvia,
paina lisälaitetta alaspäin ja vedä se ulos.
• Kun tallennat ”Memory Stick Duo”
-korttiin ja ulkoinen salama (lisävaruste)
on liitettynä liittymäkenkään, katkaise virta
ulkoisesta salamasta, jotta latautumisääni ei
tallennu.
2
3
Alaosa
4
5
DCR-HC39E:
A/V (audio/video) OUT -liitäntä
(s. 34, 60, 81)

LANC -kytkin (sininen)
• LANC-ohjausliitännän avulla voidaan
ohjata siihen kytkettyjen videolaitteiden
nauhankuljetusta ja muita liitäntään
kytkettyjä oheislaitteita.
Handycam Station
4
2
5
6
7
8
 DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Active Interface Shoe
(s. 64)
Active Interface Shoe syöttää virtaa
lisälaitteisiin, kuten videovaloon,
salamaan tai mikrofoniin. Lisälaitteen
virta kytketään tai katkaistaan
videokameran POWER-kytkimellä.
Katso lisätietoja kyseisen lisälaitteen
käyttöohjeesta.
70
 DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E:
A/V (audio/video) -liitäntä
(s. 34, 60, 81)
 Dataliittymä
 DC IN -liitäntä (s. 9)
 DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E:
DV -liitäntä (s. 60, 78, 81)
DCR-HC39E:
DV OUT -liitäntä (s. 60, 78)
 (USB) -kytkin (s. 71)
 (USB) ON/OFF -kytkin
• Aseta asentoon ON, jotta USB-liitäntää voi
käyttää.
Ennen ”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaan
lukemista tietokoneessa
Kun Picture Package -ohjelmisto
on asennettu videokameran mukana
toimitetulta CD-ROM-levyltä Windowstietokoneeseen, videokameran voi kytkeä
tietokoneeseen ja käyttää seuraavassa
kuvattuja toimintoja.
Music Video/Slideshow Producer
• Macintosh-tietokoneisiin tarkoitettu ohjelmisto
ja toiminnot eroavat Windows-tietokoneiden
ohjelmistosta ja toiminnoista. Katso lisätietoja
CD-ROM-levyllä olevan ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaan luvusta 6. Lisätietoja
”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaasta on
tämän oppaan seuraavassa osassa.
• Videokameran voi kytkeä tietokoneeseen
kahdella tavalla.
– USB-kaapeli
Tämä on hyvä tapa kopioida kasetille
nauhoitettua videokuvaa ja ääntä
tietokoneeseen, tiedostoja ”Memory Stick
Duo” -kortista tietokoneeseen ja tiedostoja
”Memory Stick Duo” -korttiin.
– i.LINK-kaapeli
Tämä on hyvä tapa kopioida kasetille
nauhoitettua videokuvaa ja ääntä. Kuvadata
siirtyy laadukkaampana kuin USB-kaapelin
kautta.
Automatic Music Video Producer
Voit luoda lyhyen videoelokuvan kasetille
kuvatuista otoksista ja lisätä niihin
musiikkia ja visuaalisia tyylejä.
Copying tape to Video CD
Voit tuoda kasetin sisällön ja luoda siitä
video-CD-levyn.
Save the images on CD-R
Voit tallentaa tietokoneeseen kopioidut
kuvat CD-R-levylle varmuuskopioiksi.
Burning Video CD
Voit luoda video-CD-levyn, jossa on
video- ja diaesitysvalikko. ImageMixer
VCD2 on yhteensopiva suuritarkkuuksisten
still-kuvien kanssa.
USB Streaming Tool
Voit katsella tietokoneessa objektiivin
kautta tulevaa kuvaa tai kuvaa, jota
videokamera parhaillaan toistaa kasetilta.
Tietokoneen käyttäminen
Jos haluat lisätietoja kytkemisestä, katso
”First Step Guide (Aloitusohje)”.
Voit valita tietokoneeseen tallennetuista
liikkuvista kuvista ja still-kuvista
haluamasi kuvat ja luoda niistä lyhyen
video- tai diaesityksen. Esitykseen voi
lisätä musiikkia ja visuaalisia tyylejä.
Video Capturing Tool
Voit tuoda kasetin koko sisällön
tietokoneeseen.
Viewing video and pictures on a
computer
• CD-ROM-levy (vakiovaruste) sisältää seuraavat
ohjelmistot:
– USB-ohjain
– Picture Package -versio 1.5
– ImageMixer VCD2
– ”First Step Guide (Aloitusohje)”
Videokamerasta kopioituja kuvia voi
katsella valitsemalla vastaavat pienoiskuvat.
Still-kuvat ja liikkuvat kuvat tallennetaan
päivämäärän mukaisiin kansioihin.
Jatkuu 
71
Ennen ”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaan lukemista tietokoneessa
(Jatkuu)
Tietoja ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaasta
”First Step Guide (Aloitusohje)” on
käyttöohje, jota voi katsella tietokoneen
näytössä.
”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaassa
on kuvattu perustoiminnot, kuten
videokameran kytkeminen tietokoneeseen
ja asetusten määritys, sekä CD-ROMlevyllä (vakiovaruste) olevan ohjelmiston
ensimmäinen käyttökerta. Kun olet
asentanut CD-ROM-levyn, lukenut
kohdan ”Ohjelmiston ja ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaan asentaminen
tietokoneeseen” (s. 74), avaa ”First Step
Guide (Aloitusohje)” -opas ja noudata sen
ohjeita.
Ohjelmiston ohjetoiminto
Ohjetoiminto (Help) sisältää ohjelmiston
kaikkien toimintojen ohjeet. Kun olet
lukenut ”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan kokonaan, katso ohjetoiminnon
ohjeista lisätietoja toimintojen käytöstä.
Saat ohjeet näkyviin napsauttamalla
näytössä olevaa merkkiä [?].
Järjestelmävaatimukset
 Windows-tietokoneet
Picture Package -ohjelmiston käyttö
72
Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows
98, Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
tai Windows XP Professional.
Vakioasennus vaaditaan.
Oikea toiminta ei ole taattua, jos yllä
mainitut käyttöjärjestelmät on päivitetty
edellisistä versioista.
Windows 98 ei tue USB Streaming
-toimintoa.
Windows 98 ja Windows 98SE eivät tue
DV-sieppausta.
CPU: Vähintään 500 MHz:n Intel Pentium
III (vähintään 800 MHz suositeltava)
(ImageMixer VCD2 -ohjelmaa
käytettäessä vähintään 800 MHz:n Intel
Pentium III on suositeltava).
Sovellus: DirectX 9.0c tai uudempi
(Tämä tuote perustuu DirectXtekniikkaan. DirectX:n on oltava
asennettuna.)
Windows Media Player 7.0 tai uudempi.
Macromedia Flash Player 6.0 tai
uudempi.
Äänijärjestelmä:16-bittinen
stereoäänikortti ja stereokaiuttimet.
Muisti: Vähintään 64 Mt.
Kiintolevy: Asennuksen vaatima
kiintolevytila: vähintään 500 Mt.
Suositeltava vapaa kiintolevytila:
vähintään 6 Gt (editoitavien
kuvatiedostojen koon mukaan).
Näyttö: Näytönohjaimessa 4 Mt VRAMmuistia, vähintään 800 × 600 pisteen
täysvärinäyttö (16-bittiset värit, 65 000
väriä), DirectDraw-yhteensopivuus.
(Jos kuvapisteitä on vähemmän kuin
800 × 600 tai värejä vähemmän kuin
256, tämä tuote ei toimi oikein.)
Muut: USB-portti (oltava
vakiovarusteena), DV-liitäntä
(IEEE1394, i.LINK) (kytkettäessä
i.LINK-kaapelilla), levyasema.
(Video-CD-levyn luonnissa tarvitaan
CD-R-asema.
Tietoja yhteensopivista asemista on
seuraavassa sivustossa
URL: http://www.ppackage.com/)
”Memory Stick Duo” -korttiin
tallennettujen kuvien katselu
tietokoneessa
Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows
98, Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
tai Windows XP Professional.
Vakioasennus vaaditaan.
Oikea toiminta ei ole taattua, jos yllä
mainitut käyttöjärjestelmät on päivitetty
edellisistä versioista.
CPU: Vähintään 200 MHz:n Pentium
MMX.
Sovellus: Windows Media Player (oltava
asennettuna liikkuvan kuvan toistoa
varten).
Muut: USB-portti (oltava vakioominaisuus), levyasema.
Muut: USB-portti (oltava vakioominaisuutena)
• Kun videokamera on kytketty Macintoshtietokoneeseen USB-kaapelilla, kasetille
nauhoitettuja kuvia ei voi kopioida
tietokoneeseen. Kuvat voi kopioida kasetilta
kytkemällä videokameran tietokoneeseen
i.LINK-kaapelilla ja käyttämällä
käyttöjärjestelmän vakio-ohjelmaa.
 Macintosh-tietokoneet
ImageMixer VCD2 -ohjelman käyttö
Käyttöjärjestelmä: Mac OS X (v 10.1.5
tai uudempi).
Prosessori: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, PowerMac G3/G4/G5
-sarja
Muisti: Vähintään 128 Mt.
Näyttö: Vähintään 1 024 × 768 pistettä,
32 000 väriä. (Jos kuvapisteitä on
vähemmän kuin 1 024 × 768 tai värejä
256 tai vähemmän, tämä tuote ei toimi
oikein.)
Tietokoneen käyttäminen
Kiintolevy: Asennuksen vaatima
kiintolevytila: vähintään 250 Mt.
Suositeltava vapaa kiintolevytila:
vähintään 4 Gt (editoitavien
kuvatiedostojen koon mukaan).
Sovellus: QuickTime 4 tai uudempi
(QuickTime 5 suositeltava).
Muut: Levyasema.
Vain ”Memory Stick Duo” -korttiin
tallennettujen kuvien kopiointi
tietokoneeseen
Käyttöjärjestelmä: Mac OS 9.1/9.2
tai Mac OS X (v 10.0/v 10.1/v 10.2/v
10.3).
Sovellus: QuickTime 3.0 tai uudempi
(oltava asennettuna liikkuvan kuvan
toistoa varten).
73
Ohjelmiston ja ”First
Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan asentaminen
tietokoneeseen
CD-ROM-levyn sisältämä ohjelmisto ja
muut tarvittavat tiedot on asennettava
tietokoneeseen, ennen kuin
videokamera kytketään tietokoneeseen.
Asennus on tarpeen tehdä vain kerran.
Käytettävä ohjelmisto määräytyy
tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan.
Windows-tietokone: Picture Package (ja
ImageMixer VCD2).
Macintosh-tietokone: ImageMixer VCD2
Lisätietoja ohjelmistosta on ”First Step
Guide (Aloitusohje)” -oppaassa.
Asentaminen Windowstietokoneeseen
Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000
tai Windows XP, asennus edellyttää
kirjautumista järjestelmänvalvojan
käyttäjänimellä.
1 Varmista, ettei videokameraa ole
kytketty tietokoneeseen.
2 Käynnistä tietokone.
Jos ikkuna ei tule näyttöön
 Kaksoisnapsauta [My Computer].
 Kaksoisnapsauta
[PICTUREPACKAGE] (levyasema)*.
* Asemien tunnukset (kuten (E:)) voivat
vaihdella eri tietokoneissa.
4 Valitse [Install].
Näyttöön tulee joissakin tietokoneen
käyttöjärjestelmissä ilmoitus,
jonka mukaan ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -opasta ei voi asentaa
automaattisesti InstallShield Wizard
-ohjelmalla. Kopioi tällöin ”First Step
Guide (Aloitusohje)” manuaalisesti
tietokoneeseen ilmoituksen ohjeiden
mukaan.
5 Valitse asennettavan sovelluksen
kieli ja valitse [Next].
Lopeta kaikki tietokoneessa käynnissä
olevat sovellukset ennen tämän
ohjelmiston asennusta.
3 Aseta CD-ROM-levy tietokoneen
levyasemaan.
Asennusikkuna tulee näyttöön.
74
6 Valitse [Next].
7 Lue [License Agreement]
(käyttöoikeussopimus). Jos
hyväksyt sen, valitse [I accept the
terms of the license agreement]
ja valitse sitten [Next].
11 Asenna ”First Step Guide
(Aloitusohje)” valitsemalla [Next].
8 Valitse kansio asennusta varten
ja valitse sitten [Next].
12 Valitse [Next] ja asenna
9 Valitse [Ready to Install the
Program] -ikkunassa [Install].
Picture Package -ohjelmiston asennus
alkaa.
13 Jos näyttöön tulee [Installing
Tietokoneen käyttäminen
ImageMixer VCD2 noudattamalla
näytön ohjeita.
Microsoft (R) DirectX(R)] -ikkuna,
asenna DirectX 9.0c seuraavien
ohjeiden mukaan. Jos ikkuna ei
tule näyttöön, siirry vaiheeseen
14.
10 Valitse asennettavan ”First Step
Guide (Aloitusohje)” -oppaan kieli
ja valitse [Next].
 Lue [License Agreement]
(käyttöoikeussopimus) huolellisesti ja
valitse sitten [Next].
Tämä ikkuna ei välttämättä tule
näyttöön kaikissa tietokoneissa. Siirry
tällöin vaiheeseen 12.
Jatkuu 
75
Ohjelmiston ja ”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaan asentaminen
tietokoneeseen (Jatkuu)
 Valitse [Next].
15 Poista CD-ROM-levy tietokoneen
levyasemasta.
• Jos sinulla on kysyttävää Picture Package
-ohjelmistosta, yhteystiedot ovat sivulla 78.
 Valitse [Finish].
Asentaminen Macintoshtietokoneeseen
1 Varmista, ettei videokameraa ole
kytketty tietokoneeseen.
14 Varmista, että [Yes, I want to
restart my computer now.] on
valittuna, ja valitse [Finish].
2 Käynnistä tietokone.
Lopeta kaikki tietokoneessa käynnissä
olevat sovellukset ennen tämän
ohjelmiston asennusta.
3 Aseta CD-ROM-levy tietokoneen
levyasemaan.
Tietokone sammuu ja käynnistyy
automaattisesti (uudelleenkäynnistys).
Pikakuvakkeet [Picture Package Menu]
ja [Picture Package Menu destination
Folder] tulevat työpöydälle (ja myös
”First Step Guide (Aloitusohje)”
-pikakuvake, jos se on asennettu
vaiheiden 11–12 mukaan).
4 Kaksoisosoita CD-ROM-symbolia.
5 Kopioi [FirstStepGuide.pdf]-
tiedosto [FirstStepGuide]-kansion
asianomaisen kielen alikansiosta
tietokoneeseen.
6 Asenna ImageMixer VCD2.
7 Kopioi CD-ROM-levyn [MAC]-
kansiossa oleva [IMXINST.SIT]tiedosto haluamaasi kansioon.
76
Lukeminen: ”First Step
Guide (Aloitusohje)”
8 Kaksoisosoita [IMXINST.SIT]-
tiedostoa siinä kansiossa, johon
kopioit tiedostot.
9 Kaksoisosoita purettua tiedostoa
[ImageMixerVCD2_Install].
10 Kun käyttäjän hyväksyntää
”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan avaaminen
Avaaminen Windows-tietokoneessa
Microsoft Internet Explorer -selaimen
versio 6.0 tai uudempi on suositeltava.
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
-kuvaketta.
pyytävä ikkuna on näkyvissä,
anna nimesi ja salasanasi.
ImageMixer VCD2 -ohjelmiston
asennus alkaa.
• Lisätietoja ImageMixer VCD2 -ohjelmiston
käytöstä on ohjelmiston online-ohjeessa.
• Jos haluat katsella tietokoneessa HTMLmuotoista ”First Step Guide (Aloitusohje)”
-opasta käyttämättä automaattista
asennusta, kopioi haluamasi kielen
kansio CD-ROM-levyn [FirstStepGuide]kansiosta. Kaksoisnapsauta sitten ”index.
html”-tiedostoa.
• Käytä ”FirstStepGuide.pdf”-tiedostoa, jos
– tulostat ”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan
– ”First Step Guide (Aloitusohje)”
-opas ei selaimen asetuksen takia näy
suositellussakaan ympäristössä oikein
– ”First Step Guide (Aloitusohje)” -opasta
ei asennettu automaattisesti.
Tietokoneen käyttäminen
Oppaan voi avata myös valitsemalla
[Start], [Programs] (Windows XP:ssä
[All Programs]), [Picture Package]
ja [FirstStepGuide]. Käynnistä sitten
[FirstStepGuide].
Avaaminen Macintosh-tietokoneessa
Kaksoisnapsauta ”FirstStepGuide.pdf”.
Jatkuu 
77
Lukeminen: ”First Step Guide
(Aloitusohje)” (Jatkuu)
PDF-tiedoston katselu edellyttää Adobe
Reader -ohjelmistoa. Jos sitä ei ole
asennettu tietokoneeseen, voit hakea
sen Adobe Systemsin sivustosta:
http://www.adobe.com/
Tätä ohjelmistoa koskevat
kysymykset
Pixela-käyttäjätukikeskus
Pixela-kotisivu
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Pohjois-Amerikka (Los Angeles) Puhelin:
+1 213 341 0163
– Eurooppa (Iso-Britannia) Puhelin:
+44 1489 564 764
– Aasia (Filippiinit) Puhelin:
+63 2 438 0090
Tietoja tekijänoikeuksista
CD-levyiltä, Internetistä tai muista
lähteistä saatavat musiikkiteokset,
äänitteet tai muu kolmansien osapuolten
musiikkisisältö (”Musiikkisisältö”) on
vastaavien tekijänoikeuksien omistajien
omaisuutta ja suojattu eri maiden/alueiden
tekijänoikeuslaeilla ja muilla sovellettavilla
laeilla. Paitsi sovellettavien lakien
nimenomaisesti sallimassa määrin
asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää (mukaan
lukien rajoituksetta kopiointi, muuttaminen,
lähettäminen tai sijoittaminen yleisölle
avoimeen ulkoiseen verkkoon, siirtäminen,
jakeleminen, lainaaminen, käyttöoikeuden
antaminen, myyminen ja julkaiseminen)
mitään Musiikkisisällön osaa ilman
kyseisen sisällön omistajien antamaa
valtuutusta tai hyväksyntää. Sony
Corporationin myöntämä Picture Package
-ohjelmiston käyttöoikeus ei sisällä
mitään oletettua, rajoitettua tai muuta
Musiikkisisällön käyttöoikeutta.
78
DVD-levyn luominen (Suora
pääsy ohjelmaan ”Click to
DVD”)
Voit luoda DVD-levyjä, jos kytket
videokameran Sony VAIO -sarjan
tietokoneeseen*, joka tukee ”Click to
DVD” -ohjelman käyttöä i.LINK-kaapelin
(lisävaruste) kautta. Kuva kopioidaan
automaattisesti ja tallennetaan DVDlevylle.
Seuraavassa on selostettu, miten DVD-levy
luodaan kasetille nauhoitetusta kuvasta.
Järjestelmä- ja käyttövaatimukset on
mainittu seuraavissa URL-osoitteissa:
– Eurooppa:
http://www.vaio-link.com/
– USA:
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Aasian Tyynenmeren puoleinen alue:
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea:
http://scs.sony.co.kr/
– Taiwan:
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Kiina:
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thaimaa:
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latinalainen Amerikka:
http://vaio-online.sony.com/
[Click to DVD Automatic Mode
Launcher] käynnistyy.
i.LINK (IEEE1394)
-liitäntään
i.LINK-kaapeli
(lisävaruste)
DV -liitäntään
• Kun olet käynnistänyt [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] -ohjelman
kerran, se käynnistyy aina automaattisesti,
kun käynnistät tietokoneen.
• [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] -ohjelma määritetään erikseen
kutakin Windows XP:n käyttäjää varten.
1 Käynnistä tietokone.
Lopeta kaikki i.LINK-liitäntää
käyttävät sovellukset.
2 Valmistele videokameran
Suora pääsy ohjelmaan ”Click
to DVD” -toiminnon käyttäminen
ensimmäisen kerran
Suora pääsy ohjelmaan ”Click to DVD”
-toiminnon avulla voit kopioida kasetille
nauhoitettua kuvaa helposti DVDlevylle, kun videokamera on kytketty
tietokoneeseen. Ennen kuin käytät
Suora pääsy ohjelmaan ”Click to DVD”
-toimintoa, käynnistä ”Click to DVD
Automatic Mode Launcher” seuraavien
ohjeiden mukaan.
 Käynnistä tietokone.
 Valitse [Start]-valikosta [All Programs].
 Valitse näkyviin tulevista ohjelmista [Click
to DVD] ja valitse sitten [Click to DVD
Automatic Mode Launcher].
virtalähde käyttöä varten. Siirrä
sitten POWER-kytkintä alaspäin
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
Käytä virtalähteenä vakiovarusteisiin
sisältyvää verkkolaitetta, sillä DVDlevyn luontiin kuluu muutama tunti.
3 Aseta nauhoitettu kasetti
videokameraan.
Tietokoneen käyttäminen
• Tätä toimintoa voi käyttää vain i.LINKkaapelin avulla. USB-kaapelia ei voi
käyttää.
* Huomaa, että tarvitset Sony VAIO
-tietokoneen, jossa on DVD-levyjen
tallentamiseen pystyvä DVD-asema.
Tietokoneessa on myös oltava asennettuna
”Click to DVD Ver.1.2” -ohjelmisto
(alkuperäinen Sony-ohjelmisto) tai sen
uudempi versio.
4 Kytke videokamera
tietokoneeseen i.LINK-kaapelilla
(lisävaruste) (s. 78).
• Kun kytket videokameran tietokoneeseen,
varmista, että kytket liittimen oikein
päin. Jos kytket liittimen väkisin, se voi
vahingoittua ja videokamera vioittua.
• Jos haluat lisätietoja, katso ”First Step
Guide (Aloitusohje)”.
5 Kosketa
 [MENU] 
(EDIT/PLAY)  [BURN DVD] 
.
Jatkuu 
79
DVD-levyn luominen (Suora pääsy ohjelmaan ”Click to DVD”) (Jatkuu)
”Click to DVD” käynnistyy, ja
tietokoneen näyttöön tulee ohje.
6 Aseta tallennuskelpoinen DVDlevy tietokoneen levyasemaan.
7 Kosketa videokameran näytössä
[EXEC].
0:00:00:00
60min
BURN DVD
START
CREATE DVD?
EXEC
CANCEL
Tietokoneen toimintatila näkyy
videokameran LCD-näytössä.
CAPTURING: Kasetille nauhoitettua
kuvaa kopioidaan tietokoneeseen.
CONVERTING: Kuvaa muunnetaan
MPEG2-muotoon.
WRITING: Kuvaa tallennetaan DVDlevylle.
• Jos käytettävä levy on DVD-RW/+RW-levy,
jolle on jo tallennettu dataa, videokameran
LCD-näyttöön tulee ilmoitus [This is a
recorded disc. Delete and overwrite?]. Kun
kosketat [EXEC], levyllä ennestään olevat
tiedot poistetaan ja uudet tallennetaan.
8 Päätä DVD-levyn luonti
koskettamalla [NO].
60min
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray opens.
YES
NO
Levykelkka liukuu automaattisesti ulos.
Jos haluat luoda toisen samansisältöisen
DVD-levyn, kosketa [YES].
Levykelkka liukuu ulos. Aseta
uusi tallennuskelpoinen DVD-levy
tietokoneen levyasemaan. Toista sitten
vaiheet 7 ja 8.
80
Toiminnon peruuttaminen
Kosketa videokameran LCD-näytössä
[CANCEL].
• Toimintoa ei voi peruuttaa, kun ilmoitus
[Finalizing DVD.] näkyy videokameran LCDnäytössä.
• Älä irrota i.LINK-kaapelia tai valitse toista tilaa
videokameran POWER-kytkintä siirtämällä,
ennen kuin kuvadata on kokonaan kopioitu
tietokoneeseen.
• Kun ilmoitus [CONVERTING] tai [WRITING]
näkyy näytössä, kuvien sieppaus on jo
päättynyt. DVD-levyn luonti tietokoneessa
jatkuu, vaikka tällöin irrottaisit i.LINK-kaapelin
tai katkaisisit videokamerasta virran.
• Jos syntyy jokin seuraavassa mainituista
tilanteista, kuvadatan kopiointi peruuntuu.
Tällöin syntyvä DVD-levy sisältää kaikki ennen
peruuntumista kopioidut tiedot. Katso lisätietoja
”Click to DVD Automatic Mode Launcher”
-ohjelman online-ohjeesta.
– Kun kasetilla on vähintään 10 sekunnin tyhjä
jakso
– Kun kasetilla olevat tiedot sisältävät
päivämäärän, joka on aiempi kuin
myöhempien kuvien tallennuspäivämäärä
– Kun samalle kasetille on nauhoitettu sekä
normaalia että laajakuvasuhteista kuvaa.
• Videokameraa ei voi käyttää, kun
– kasettia toistetaan
– kuvia tallennetaan ”Memory Stick Duo”
-korttiin
– ”Click to DVD” -ohjelmisto on käynnissä
tietokoneessa
– DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E:
[A/VDV OUT] -kohdan asetuksena on
[ON] videokameran valikkoasetuksissa.
Analogisen kuvanauhurin liittäminen tietokoneeseen
videokameran kautta (signaalin muuntotoiminto)
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
A/V-liitäntäkaapelin ja i.LINK-kaapelin (lisävaruste) avulla kuvanauhurista tai muusta
analogisesta laitteesta tulevan analogisen signaalin voi muuntaa digitaaliseksi signaaliksi,
jonka voi siirtää tietokoneeseen tai muuhun digitaaliseen laitteeseen videokameran kautta.
Tietokoneeseen on asennettava ensin ohjelmisto, joka pystyy tallentamaan videosignaaleja.
A/V-liitäntä
1
(keltainen)
(valkoinen) (punainen)
Kuvanauhuri
Tietokoneeseen
DV-liitäntä
:Signaalin
kulkusuunta

A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
Kytke A/V-liitäntäkaapeli videokameraan tai
Handycam Station -asemaan.
A/V-liitäntä ottaa vastaan analogisia
signaaleja.

A/V-liitäntäkaapeli, jossa on S
VIDEO -johto (lisävaruste)
Jos videokamera kytketään toiseen laitteeseen
S VIDEO -liitännän kautta S VIDEO
-johdolla varustetulla A/V-liitäntäkaapelilla
(lisävaruste), kuvan laatu on parempi kuin
kytkettäessä laitteet A/V-liitäntäkaapelilla.
Kytke A/V-liitäntäkaapelin (lisävaruste)
valkoinen ja punainen liitin (vasen/oikea
äänikanava) ja S VIDEO -liitin (S VIDEO
-kuvasignaali). Keltaista liitintä (tavallinen
videosignaali) ei tarvitse tällöin kytkeä. Ääni
ei kulje S VIDEO -liitännän kautta.
i.LINK-koapeli
(lisävaruste)
i.LINK-liitäntä
Tietokoneen käyttäminen
2 i.LINK (IEEE
1394)-liitäntä
Valitse ensin videokameran valikossa
[DISP OUTPUT] -asetukseksi [LCD
PANEL] (s. 56). (Tehdasasetus on [LCD
PANEL].)
1 Kytke analogiseen
videolaitteeseen virta.
2 Siirrä videokameran POWER-
kytkintä alaspäin niin, että PLAY/
EDIT-merkkivalo syttyy.
Käytä virtalähteenä videokameran
mukana toimitettua verkkolaitetta.
Jatkuu 
81
Analogisen kuvanauhurin liittäminen tietokoneeseen videokameran
kautta (signaalin muuntotoiminto) (Jatkuu)
3 Kosketa LCD-näytössä

[MENU] 
(STANDARD SET)
 [A/VDV OUT]  [ON] 
.
4 Aloita toisto analogisessa
laitteessa.
5 Käynnistä sieppaustoiminto
tietokoneessa.
Katso lisätietoja käyttämäsi ohjelmiston
käyttöohjeista tai online-ohjeesta.
Kun haluttu kuva- ja ääniosuus on
siepattu, lopeta sieppaustoiminto
tietokoneesta ja lopeta toisto
analogisesta videolaitteesta.
• Vakiovarusteisiin kuuluvat Picture Packagetai ImageMixer VCD2 -ohjelmistot eivät tue
signaalinmuuntotoimintoa.
• Videokameraan tulevan analogisen
videosignaalin mahdollinen huono laatu voi
aiheuttaa sen, ettei kuvien oikea siirto ole
mahdollista.
• Tekijänoikeuksia suojaavilla signaaleilla
varustettua kuvaa ei voi siirtää tietokoneeseen.
• Kuvaa voi siirtää tietokoneeseen paitsi i.LINKkaapelin (lisävaruste) myös USB-kaapelin
avulla. Huomaa kuitenkin, että kuvan liike ei
välttämättä ole yhtä tasaista.
• Kun kytket videokameran tietokoneeseen
USB- tai i.LINK-kaapelilla, varmista, että liität
liittimet oikein päin. Jos kytket liittimet väkisin,
ne voivat vahingoittua ja videokamera voi
vioittua.
82
Vianmääritys
Jos videokameran käytössä ilmenee ongelma, yritä ratkaista se seuraavan taulukon tietojen
avulla. Jos ongelma ei katoa, irrota virtalähde ja ota yhteys Sony-jälleenmyyjään.
Yleinen käyttö/Easy Handycam
Videokameraan ei tule virtaa.
• Akku on tyhjä tai heikko tai sitä ei ole liitetty videokameraan.
• Aseta videokameraan ladattu akku (s. 9).
• Käytä videokameraa pistorasiaan liitetyllä verkkolaitteella (s. 9).
• Aseta videokamera Handycam Station -asemaan oikein (s. 9).
Videokamera ei toimi, vaikka siihen on virta kytkettynä.
• Irrota verkkolaite pistorasiasta tai poista akku ja aseta se takaisin noin 1 minuutin kuluttua.
Jos toimintoja ei vieläkään voi käyttää, paina RESET-painiketta (s. 26) ohutkärkisellä
esineellä. (Jos painat RESET-painiketta, kellonaika ja kaikki muut asetukset käyttäjän oman
valikon toimintoja lukuun ottamatta palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi.)
Painikkeet eivät toimi.
• Easy Handycam -tilan käytön aikana kaikki painikkeet eivät ole käytettävissä (s. 20).
Easy Handycam -tilaa ei voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
Asetukset muuttuvat Easy Handycam -tilan käytön aikana.
• Easy Handycam -tilan käytön aikana niiden toimintojen asetukset, jotka eivät näy näytössä,
palautuvat tehdasasetuksiinsa. Aiemmin määrittämäsi asetukset palautuvat käyttöön, kun
poistat Easy Handycam -tilan käytöstä.
Vianmääritys
• Easy Handycam -tilaa ei voi ottaa käyttöön eikä poistaa käytöstä, kun tallennus tai
tiedonsiirto toisen laitteen kanssa USB-kaapelin kautta on meneillään.
[DEMO MODE] ei käynnisty.
• Et voi katsella esittelyä, kun NIGHTSHOT PLUS -kytkin on asennossa ON.
• Poista kasetti ja ”Memory Stick Duo” videokamerasta (s. 17).
Videokamera lämpenee.
• Tämä johtuu siitä, että virta on ollut kytkettynä videokameraan kauan. Tämä ei ole merkki
viasta.
Jatkuu 
83
Vianmääritys (Jatkuu)
Akut/virtalähteet
Virta katkeaa yhtäkkiä.
• Jos et käytä videokameraa noin 5 minuuttiin, videokamerasta katkeaa virta automaattisesti
(A.SHUT OFF). Muuta [A.SHUT OFF] -asetusta (s. 56), kytke virta uudelleen (s. 13) tai
käytä verkkolaitetta.
• Lataa akku (s. 9).
CHG (lataus) -merkkivalo ei pala akun latautumisen aikana.
• Siirrä POWER-kytkintä ylöspäin asentoon OFF (CHG) (s. 9).
• Kytke akku videokameraan oikein (s. 9).
• Pistorasiasta ei tule virtaa (s. 9).
• Aseta videokamera Handycam Station -asemaan oikein (s. 9).
• Akku on ladattu täyteen (s. 9).
CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu akun latautumisen aikana.
• Kytke akku videokameraan oikein. Jos ongelma ei katoa, irrota verkkolaite pistorasiasta ja
ota yhteys Sony-jälleenmyyjään. Akku voi olla vioittunut.
Virta katkeaa jatkuvasti, vaikka akun jäljellä olevan ajan ilmaisin näyttää
akussa olevan tarpeeksi virtaa käyttöä varten.
• Akun jäljellä ajan ilmaisimessa on vika, tai akkua ei ole ladattu tarpeeksi. Lataa akku
uudelleen täyteen ja tarkista, korjautuuko näyttö (s. 9).
Akun jäljellä olevan ajan näyttö ei näytä oikeaa aikaa.
• Ympäristön lämpötila on liian korkea tai matala, tai akkua ei ole ladattu tarpeeksi. Tämä ei
ole merkki viasta.
• Lataa akku uudelleen täyteen. Jos ongelma ei poistu, vaihda akku uuteen. Se voi olla
vioittunut (s. 9, 108).
• Käyttöympäristö voi aiheuttaa sen, ettei näkyvä aika ole oikea. Kun avaat tai suljet LCDpaneelin, kestää noin 1 minuutin, ennen kuin akun jäljellä olevan ajan ilmaisin näyttää
oikean ajan.
Akku tyhjenee nopeasti.
• Ympäristön lämpötila on liian korkea tai matala, tai akkua ei ole ladattu tarpeeksi. Tämä ei
ole merkki viasta.
• Lataa akku uudelleen täyteen. Jos ongelma ei poistu, vaihda akku uuteen. Se voi olla
vioittunut (s. 9, 108).
Ilmenee ongelma, kun videokamera on liitettynä verkkolaitteeseen.
• Katkaise virta ja irrota verkkolaite pistorasiasta. Kytke verkkolaite sitten takaisin.
84
LCD-näyttö/etsin
LCD-näyttö väreilee, kun kosketat sitä.
• Tämä ei ole merkki viasta. Älä paina LCD-näyttöä kovaa.
LCD-näytössä tai etsimessä näkyy tuntematon kuva.
• Videokamera on [DEMO MODE] -tilassa (s. 52). Kosketa LCD-näyttöä tai aseta
videokameraan kasetti tai ”Memory Stick Duo” -kortti, niin [DEMO MODE] -tila poistuu
käytöstä.
Näytössä on tuntematon symboli.
• Katso symboliluetteloa (s. 100).
Kuva jää LCD-näyttöön.
• Näin käy, jos irrotat verkkolaitteen pistorasiasta tai poistat akun katkaisematta ensin virtaa.
Tämä ei ole merkki viasta.
LCD-taustavaloa ei voi poistaa käytöstä. (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
• Easy Handycam -tilan (s. 20) -tilan käytön aikana LCD-taustavaloa ei voi poistaa käytöstä
DISP/BATT INFO -painikkeella.
Vianmääritys
Painikkeet eivät näy kosketuspaneelissa.
• Kosketa LCD-näyttöä kevyesti.
• Paina videokamerasta DISP/BATT INFO (tai kaukosäätimestä DISPLAY) (s. 15).
Kosketuspaneelin painikkeet eivät toimi oikein tai eivät toimi lainkaan.
• Säädä näyttöä ([CALIBRATION]) (s. 111).
Etsimen kuva on epäselvä.
• Säädä linssiä etsimen linssin säätövivun avulla (s. 14).
Etsimessä ei ole kuvaa.
• Sulje LCD-paneeli. Etsimessä ei näy kuvaa, kun LCD-paneeli on avattuna (s. 14).
Kasetit
Kasettia ei voi poistaa kasettipesästä.
• Varmista, että virtalähde (akku tai verkkolaite) on kytketty oikein (s. 9).
• Irrota akku videokamerasta ja aseta se uudelleen paikalleen (s. 10).
• Aseta videokameraan ladattu akku (s. 9).
Jatkuu 
85
Vianmääritys (Jatkuu)
Kasettia ei voi poistaa, vaikka kasettipesän kansi on auki.
• Videokameran sisään on alkanut tiivistyä kosteutta (s. 110).
Cassette Memory -symboli tai otsikkonäyttö ei ole näkyvissä, kun käytät
Cassette Memory -muistilla varustettua kasettia.
• Tämä videokamera ei tue Cassette Memory -muistia, joten symboli ei tule näkyviin.
Jäljellä olevan nauhan ilmaisin ei ole näkyvissä.
• Valitse [
REMAINING] -asetukseksi [ON], niin jäljellä olevan nauhan ilmaisin on aina
näkyvissä (s. 56).
”Memory Stick Duo”
Toimintojen käyttö ei onnistu käytettäessä ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että CAMERA-MEMORY- tai PLAY/EDITmerkkivalo syttyy (s. 13).
• Aseta videokameraan ”Memory Stick Duo” -kortti (s. 17).
• Jos tietokoneessa alustetun ”Memory Stick Duo” -kortin käyttö ei onnistu, alusta kortti tässä
videokamerassa (s. 106).
Kuvia ei voi poistaa.
• Vapauta ”Memory Stick Duo” -kortin tallennussuojakytkimen lukitus (s. 106).
• Poista kuvan suojaus (s. 67).
• Samalla kertaa voi poistaa enintään 100 kuvaa.
Kaikkia kuvia ei voi poistaa samalla kertaa.
• Vapauta ”Memory Stick Duo” -kortin tallennussuojakytkimen lukitus (s. 106).
• Poista kuvien suojaus (s. 67).
”Memory Stick Duo” -korttia ei voi alustaa.
• Vapauta ”Memory Stick Duo” -kortin tallennussuojakytkimen lukitus (s. 106).
Kuvia ei voi suojata.
• Vapauta ”Memory Stick Duo” -kortin tallennussuojakytkimen lukitus (s. 106).
• Yritä uudelleen hakemistonäytössä (s. 67).
Kuvia ei voi merkitä tulostettaviksi.
86
• Vapauta ”Memory Stick Duo” -kortin tallennussuojakytkimen lukitus (s. 106).
• Yritä uudelleen hakemistonäytössä (s. 67).
• Tulostettaviksi voi merkitä enintään 999 kuvaa.
• Liikkuvaa kuvaa ei voi merkitä tulostettavaksi.
Tiedoston nimitiedot eivät näy oikeina.
• Vain tiedostonimi on näkyvissä, jos hakemistorakenne ei ole yleisen standardin mukainen.
• Tiedosto on vioittunut.
• Tiedosto ei ole videokameran tukemassa muodossa (s. 106).
Tiedostonimi vilkkuu.
• Tiedosto on vioittunut.
• Tiedosto ei ole videokameran tukemassa muodossa (s. 106).
Nauhoittaminen ja tallentaminen
Katso myös kohtaa ”Kuvan säätäminen kuvauksen aikana” (s. 88) ja ”Memory Stick Duo”
-osaa (s. 86).
Nauha ei ala pyöriä, kun painat REC START/STOP.
• Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että CAMERA-TAPE-merkkivalo syttyy (s. 22).
• Nauha on saavuttanut lopun. Kelaa nauhaa taaksepäin tai aseta videokameraan uusi kasetti.
• Siirrä nauhoitussuojakytkin asentoon REC tai aseta videokameraan uusi kasetti (s. 105).
• Nauha on juuttunut kuvarumpuun tiivistyneen kosteuden takia. Poista kasetti, anna
videokameran olla käyttämättömänä ainakin 1 tunti ja aseta kasetti sitten takaisin paikalleen
(s. 110).
• Vapauta ”Memory Stick Duo” -kortin tallennussuojakytkimen lukitus (s. 106).
• Kortti on täynnä. Poista tarpeettomat kuvat ”Memory Stick Duo” -kortista (s. 66).
• Alusta ”Memory Stick Duo” -kortti videokamerassa tai aseta videokameraan toinen
”Memory Stick Duo” -kortti (s. 47).
• DCR-HC32E/HC33E:
”Memory Stick Duo” -korttiin ei voi tallentaa kuvia [WIDE SELECT] -tilaa käyttämällä
(s. 44).
• DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Kun [SMTH INT.REC] -toiminto on käytössä ja kasetille nauhoitetaan, ”Memory Stick
Duo” -korttiin ei voi tallentaa kuvia.
Vianmääritys
”Memory Stick Duo” -korttiin ei voi tallentaa.
Kuvauskulma vaihtelee POWER-kytkimen asennon mukaan.
• Kun POWER-kytkin on asennossa CAMERA-MEMORY, tallennuskulma on laajempi kuin
kytkimen CAMERA-TAPE-asennossa.
Siirtymä kasetille nauhoitetusta kohtauksesta seuraavaan ei ole häiriötön.
• Kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin.
– Käytä END SEARCH -toimintoa (s. 31).
– Älä poista kasettia. (Kuva nauhoittuu jatkuvasti tauotta, vaikka katkaisisit virran.)
– Älä nauhoita samalle kasetille sekä SP- että LP-nopeutta käyttämällä.
Jatkuu 
87
Vianmääritys (Jatkuu)
– Vältä nauhoituksen pysäyttämistä ja sitten sen jatkamista, kun nauhoitat liikkuvaa kuvaa
LP-nopeudella.
Suljinääntä ei kuulu still-kuvaa tallennettaessa.
• Valitse [BEEP]-asetukseksi [ON] (s. 56).
Ulkoinen salama (lisävaruste) ei toimi.
• Salamaan ei ole kytketty virtaa tai salama on kytketty väärin.
[END SEARCH] -toiminto ei toimi.
• Kasetti on poistettu kamerasta kuvauksen jälkeen (s. 31).
• Kasetti on uusi, eikä sille ole nauhoitettu mitään.
[END SEARCH] -toiminto ei toimi oikein.
• Kasetin alussa tai keskellä on tyhjä osuus. Tämä ei ole merkki viasta.
Tasainen jaksoittaiskuvaus pysähtyy/[Smooth interval rec discontinued due
to error.] -virheilmoitus tulee näyttöön ja nauhoitus pysähtyy (DCR-HC39E/
HC42E/HC43E) .
• Kuvapää voi olla likaantunut. Puhdista kuvapää puhdistuskasetilla (lisävaruste).
• Yritä aloittaa uudelleen alusta.
• Käytä Sonyn mini-DV-kasettia.
Kuvan säätäminen kuvauksen aikana
Katso myös kohtaa ”Valikko” (s. 91).
Automaattinen tarkennus ei toimi.
• Valitse [FOCUS]-asetukseksi [AUTO] (s. 42).
• Kuvausolosuhteet eivät sovi automaattisen tarkennuksen käyttöön. Säädä tarkennus
manuaalisesti (s. 42).
[STEADYSHOT] -toiminto ei toimi.
• Valitse [STEADYSHOT]-asetukseksi [ON] (s. 45).
BACK LIGHT -toiminto ei toimi.
• BACK LIGHT -toiminto poistuu käytöstä, kun valitset [EXPOSURE]-asetukseksi
[MANUAL] (s. 41) tai valitset [SPOT METER] -toiminnon (s. 40).
• BACK LIGHT -toiminto ei toimi Easy Handycam -tilan käytön aikana.
88
[DIGITAL ZOOM] -toiminto ei toimi.
• [DIGITAL ZOOM] -toiminto ei toimi, kun [TELE MACRO] -asetuksena on [ON].
Kuvaan tulee pystysuora raita, kun kuvaat kynttilää tai sähkölamppua
pimeässä.
• Näin käy, kun kuvauskohteen ja taustan kontrasti on liian suuri. Tämä ei ole merkki viasta.
Kuvaan tulee pystysuora raita, kun kuvaat kirkasta kohdetta.
• Tämä on normaali ilmiö. Tämä ei ole merkki viasta.
Näytössä näkyy pieniä valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä.
• Pisteitä tulee näkyviin, kun kuvaat käyttämällä asetusta [SLOW SHUTTR], [SUPER
NSPLUS] tai [COLOR SLOW S]. Tämä ei ole merkki viasta.
Kuvan värit eivät näy oikeina.
• Poista NightShot plus -toiminto käytöstä (s. 24).
Näytössä oleva kuva näyttää liian kirkkaalta, eikä kuvauskohdetta näy
näytössä.
Vianmääritys
• Poista NightShot plus -toiminto käytöstä (s. 24).
• Poista BACK LIGHT -toiminto käytöstä (s. 25).
Näytössä oleva kuva näyttää liian tummalta, eikä kuvauskohdetta näy
näytössä. (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
• LCD-näytön taustavalo on poissa käytöstä. Kytke taustavalo käyttöön pitämällä DISP/BATT
INFO -painiketta painettuna muutama sekunti (s. 14).
Kuva välkkyy tai siinä on värimuutoksia.
• Näin käy, jos kuvaat loisteputki-, natrium- tai elohopeavalaisimen valossa käyttämällä
[PORTRAIT]- tai [SPORTS]-asetusta. Poista tällöin [PROGRAM AE] -toiminto käytöstä
(s. 40).
Kuvaan tulee mustia juovia, kun kuvaat television tai tietokoneen näytön
kuvaruutua.
• Valitse [STEADYSHOT]-asetukseksi [OFF] (s. 45).
Toisto
Jos toistat ”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettuja kuvia, katso myös ”Memory Stick
Duo” -osaa (s. 86).
Jatkuu 
89
Vianmääritys (Jatkuu)
Kasettia ei voi toistaa.
• Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy.
• Kelaa nauhaa taaksepäin (s. 23).
”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettujen kuvien koko tai kuvasuhde on
väärä.
• Muilla laitteilla tallennetut kuvat eivät ehkä näy kooltaan oikeina. Tämä ei ole merkki viasta.
• Jos toistat ”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettua elokuvaa 16:9-kuvasuhteisena, näytön
ylä- ja alareunassa näkyy musta palkki. Tämä ei ole merkki viasta.
”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettuja kuvia ei voi toistaa.
Poista videokameran USB Streaming -toiminto käytöstä ja aseta (USB) ON/OFF -kytkin
(s. 70) Handycam Station -asemassa asentoon OFF.
• Kuvia ei voi toistaa, jos tiedostoja tai kansioita tai niiden tietoja on muokattu tietokoneessa.
(Tällöin tiedostonimi vilkkuu.) Tämä ei merkki viasta (s. 107).
• Muilla laitteilla tallennettuja kuvia ei ehkä voi toistaa. Tämä ei merkki viasta (s. 107).
• Tietokoneessa editoituja tai muilla laitteilla tallennettuja kuvia ei ehkä voi toistaa.
•
Kuvassa on vaakasuuntaisia juovia. Toistokuva ei ole selkeä tai kuvaa ei näy.
• Puhdista kuvapää käyttämällä puhdistuskasettia (lisävaruste) (s. 111).
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin hiljainen.
• Valitse [MULTI-SOUND] -asetukseksi [STEREO] (s. 53).
• Lisää äänenvoimakkuutta (s. 23).
• Siirrä [AUDIO MIX] -asetusta [ST2] (lisä-ääni) -puolelta, kunnes ääni kuuluu oikein (s. 65).
• Jos käytät S VIDEO -liitäntää, varmista, että A/V-liitäntäkaapelin punainen ja valkoinen liitin
on myös liitetty oikein (s. 34).
Äänessä on katkoja.
• Puhdista kuvapää käyttämällä puhdistuskasettia (lisävaruste) (s. 111).
”---” näkyy näytössä.
• Toistamasi kasetti on kuvattu niin, ettei päivämäärää ja kellonaikaa ole asetettu.
• Toistat kasetilta tyhjää osuutta.
• Kasetin nauha on naarmuuntunut tai sillä on kohinaa, eikä datakoodia voi lukea.
Kuvassa on häiriöitä ja symboli
näkyy näytössä.
• Kasetti on nauhoitettu käyttämällä TV-värijärjestelmää, joka poikkeaa videokameran
värijärjestelmästä (PAL). Tämä ei merkki viasta (s. 104).
90
näkyy näytössä.
• Toistettava kasetti on nauhoitettu toisella laitteella käyttämällä 4-kanavaista mikrofonitilaa
(4CH MIC REC). Tämä videokamera ei ole yhteensopiva 4-kanavaisen mikrofonitilan
kanssa.
Date Search -toiminto ei välttämättä toimi oikein.
• Jos yhden päivän aikana suoritettu nauhoitus on alle 2 minuutin mittainen, videokamera ei
välttämättä löydä tarkalleen sitä kohtaa, jossa kuvauspäivä vaihtuu.
• Kasetin alussa tai keskellä on tyhjä osuus. Tämä ei ole merkki viasta.
Kaukosäädin
Vakiovarusteisiin sisältyvä kaukosäädin ei toimi.
• Valitse [REMOTE CTRL] -asetukseksi [ON] (s. 56).
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja kaukosäädinsignaalin tunnistimen välistä.
• Sijoita videokamera niin, että siinä oleva kaukosäädinsignaalin tunnistin on poispäin
voimakkaista valonlähteistä, kuten suorasta auringonvalosta tai muusta valaistuksesta.
Muutoin kaukosäädin ei välttämättä toimi oikein.
• Aseta kaukosäätimeen uusi paristo. Aseta paristo paristolokeroon niin, että pariston navat
+/– tulevat samoille puolille paristolokeron napojen +/– kanssa (s. 112).
• Vaihda kuvanauhurin kaukosäädintilaksi muu kuin VTR2 tai peitä kuvanauhurissa oleva
kaukosäädinsignaalin tunnistin mustalla paperilla.
Valikko
Vianmääritys
Toinen kuvanauhuri reagoi videokameran kaukosäätimen käyttöön.
Valikon toiminnot näkyvät harmaina.
• Harmaina näkyvät toiminnot eivät ole valittavissa nykyisessä tallennus-/toistotilassa.
[PROGRAM AE] -toimintoa ei voi käyttää.
• [PROGRAM AE] -toimintoa ei voi käyttää seuraavien toimintojen käytön aikana:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [TELE MACRO].
• [SPORTS]-toiminto ei toimi, kun POWER-kytkin on asennossa CAMERA-MEMORY.
[SPOT METER] -toimintoa ei voi käyttää.
• [SPOT METER] -toimintoa ei voi käyttää seuraavien toimintojen käytön aikana:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S].
Jatkuu 
91
Vianmääritys (Jatkuu)
• Jos valitset [PROGRAM AE] -asetuksen, [SPOT METER] -asetukseksi vaihtuu
automaattisesti [AUTO].
[EXPOSURE] -toimintoa ei voi käyttää.
• [EXPOSURE]-toimintoa ei voi käyttää seuraavien toimintojen käytön aikana:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S].
• Jos valitset [PROGRAM AE] -asetuksen, [EXPOSURE]-asetukseksi vaihtuu automaattisesti
[AUTO].
[WHITE BAL.] -toimintoa ei voi käyttää
• [WHITE BAL.] -toimintoa ei voi käyttää toimintojen NightShot ja [SUPER NSPLUS]
käytön aikana.
[SPOT FOCUS] -toimintoa ei voi käyttää.
• [SPOT FOCUS] -toimintoa ei voi käyttää [PROGRAM AE] -toiminnon käytön aikana.
[TELE MACRO] -toimintoa ei voi käyttää.
• [TELE MACRO] -toimintoa ei voi käyttää seuraavien toimintojen käytön aikana:
– [PROGRAM AE]
– liikkuvan kuvan tallennus kasetille tai ”Memory Stick Duo” -korttiin.
[SUPER NSPLUS] -toimintoa ei voi käyttää.
• [SUPER NSPLUS] -toimintoa ei voi käyttää seuraavien toimintojen käytön aikana:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE].
[COLOR SLOW S] -toiminto toimii väärin.
• [COLOR SLOW S] -toiminto ei ehkä toimi oikein täysin pimeässä. Käytä NightShot plustai [SUPER NSPLUS] -toimintoa.
• [COLOR SLOW S] -toimintoa ei voi käyttää seuraavien toimintojen käytön aikana:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER].
[FADER]-toimintoa ei voi käyttää.
92
• [FADER]-toimintoa ei voi käyttää seuraavien toimintojen käytön aikana:
– [SELF-TIMER]
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [SMTH INT. REC](DCR-HC39E/HC42E/HC43E) .
[D. EFFECT] -toimintoa ei voi käyttää.
• [D. EFFECT] -toimintoa ei voi käyttää seuraavien toimintojen käytön aikana:
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [FADER].
• Et voi käyttää [SLOW SHUTTR]- ja [OLD MOVIE] -toimintoa [PROGRAM AE]
-toiminnon käytön aikana ([AUTO]-vaihtoehtoa lukuun ottamatta).
• [OLD MOVIE] -toimintoa ei voi käyttää seuraavan toiminnon käytön aikana:
– [WIDE SELECT] (DCR-HC32E/HC33E)
– [PICT. EFFECT].
Kopiointi/editointi/kytkeminen muihin laitteisiin
Videokamerasta tulostetut kuvat eivät näy liitetyn laitteen näytössä.
• Kun liität videokameran Handycam Station -asemaan, sulje DC IN -liitännän kansi ja työnnä
videokamera täysin Handycam Station -asemaan oikeassa suunnassa (s. 9).
Liitetystä laitteesta tuleva kuva ei näy LCD-näytössä tai etsimessä.
Videokameraan kytketyistä laitteista tulevaa kuvaa ei voi zoomata.
• Kytketyistä laitteista videokameraan tulevaa kuvaa ei voi zoomata (s. 25).
Vianmääritys
• Valitse [DISP OUTPUT] -asetukseksi [LCD PANEL] (s. 56).
• Videokameraan ei voi tuoda signaalia, jos painat DISP/BATT INFO, kun [DISP OUTPUT]
-asetuksena on [V-OUT/PANEL] (s. 56).
Aikakoodi ja muita tietoja näkyy kytketyn laitteen näytössä.
• Valitse [DISP OUTPUT] -asetukseksi [LCD PANEL], jos laitteet on kytketty A/Vliitäntäkaapelilla (s. 56).
Kopiointi ei onnistu oikein A/V-liitäntäkaapelin avulla.
• Valitse [DISP OUTPUT] -asetukseksi [LCD PANEL] (s. 56).
• A/V-liitäntäkaapeli on kytketty väärin. Varmista, että A/V-liitäntäkaapeli on kytketty oikeaan
liitäntään, eli sen laitteen lähtöliitäntään, josta kopioit kuvaa(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E). Jos kopioit kuvaa videokamerasta, kytke kaapeli sen laitteen tuloliitäntään, johon
kopioit kuvaa.
Kuvatulle kasetille lisätty uusi ääni ei kuulu.
• Siirrä [AUDIO MIX] -asetusta [ST1] (alkuperäinen ääni) -puolelta, kunnes ääni kuuluu
oikein (s. 65).
Jatkuu 
93
Vianmääritys (Jatkuu)
Still-kuvia ei voi kopioida kasetilta ”Memory Stick Duo” -korttiin.
• Jos kasetille on nauhoitettu toistuvasti pitkän aikaa, kuvia ei voi kopioida tai kuvat voivat
kopioitua vääristyneinä.
Liikkuvaa kuvaa ei voi kopioida kasetilta ”Memory Stick Duo” -korttiin.
• Kuvia ei voi kopioida tai kuvat voivat kopioitua vääristyneinä, jos
– kasetilla on tyhjä osuus
– kasetille on nauhoitettu toistuvasti pitkän aikaa
– tulosignaalissa on häiriöitä tai se on katkennut.
Kuvia ei voi tuoda. (DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
• Kuvia ei voi tuoda, jos [DISP OUTPUT] -asetuksena on [V-OUT/PANEL] (s. 56).
• Kuvia ei voi tuoda, jos DISP/BATT INFO -painiketta painetaan.
Kuva on vääristynyt tai tumma.
• Sekä videokameraan että Handycam Station -asemaan on liitetty A/V-liitäntäkaapeli. Irrota
toinen A/V-liitäntäkaapeli.
Kytkeminen tietokoneeseen
Tietokone ei tunnista videokameraa.
• Irrota kaapeli tietokoneesta ja videokamerasta. Kytke kaapeli pitävästi uudelleen.
• Aseta Handycam Station -aseman (USB) ON/OFF -kytkin asentoon ON.
• Kytke Handycam Station -asema videokameraan pitävästi.
• Irrota näppäimistöä, hiirtä ja videokameraa lukuun ottamatta kaikki USB-laitteet
tietokoneesta.
• Irrota kaapeli tietokoneesta ja videokamerasta, käynnistä tietokone uudelleen ja kytke laitteet
sitten uudelleen oikein.
Näyttöön tulee virheilmoitus, kun vakiovarusteisiin sisältyvä CD-ROM-levy
asetetaan tietokoneeseen.
• Määritä näytön asetukset seuraavasti:
– Windows: vähintään 800 × 600 pistettä, vähintään täysvärinäyttö (16-bittiset värit, 65 000
väriä).
– Macintosh: vähintään 1 024 × 768 pistettä, vähintään 32 000 väriä.
Videokameran objektiivin kautta tuleva kuva ei näy tietokoneessa.
94
• Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että videokameran CAMERA-TAPE-merkkivalo
syttyy, ja valitse [USB-CAMERA] -asetukseksi [USB STREAM] (s. 55). (Vain, kun
videokamera liitetään Windows-tietokoneeseen USB-kaapelilla.)
• Irrota kaapeli tietokoneesta, kytke videokameraan virta ja liitä kaapeli uudelleen.
Kasetille nauhoitettua kuvaa ei voi katsella tietokoneessa.
• Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että videokameran PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy,
ja valitse [USB-PLY/EDT] -asetukseksi [USB STREAM] (s. 55). (Vain, kun videokamera
liitetään Windows-tietokoneeseen USB-kaapelilla.)
• Irrota kaapeli tietokoneesta ja kytke se sitten uudelleen.
Kasetille nauhoitettua kuvaa ei voi katsella Macintosh-tietokoneessa.
• Kun videokamera on kytketty Macintosh-tietokoneeseen USB-kaapelilla, kasetille
nauhoitettuja kuvia ei voi kopioida tietokoneeseen. Kuvat voi kopioida kasetilta
kytkemällä videokameran tietokoneeseen i.LINK-kaapelilla (lisävaruste) ja käyttämällä
käyttöjärjestelmän vakio-ohjelmaa.
”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettuja kuvia ei voi katsella tietokoneessa.
• Aseta ”Memory Stick Duo” -kortti paikalleen oikeansuuntaisesti ja työnnä se korttipaikkaan
niin pitkälle kuin se menee.
• i.LINK-kaapelia ei voi käyttää. Kytke videokamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
• Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että videokameran PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy, ja
valitse [USB-PLY/EDT] -asetukseksi [STD-USB] (s. 55).
• Tietokone ei tunnista ”Memory Stick Duo” -korttia esimerkiksi kasetin toiston tai editoinnin
aikana. Lopeta videokameran toimintojen käyttö ennen videokameran kytkemistä
tietokoneeseen.
• Aseta ”Memory Stick Duo” -kortti videokameraan.
• Irrota näppäimistöä, hiirtä ja videokameraa lukuun ottamatta kaikki USB-laitteet
• Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että videokameran PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy, ja
valitse [USB-PLY/EDT] -asetukseksi [STD-USB] (s. 55).
• Tietokone ei tunnista ”Memory Stick Duo” -korttia esimerkiksi kasetin toiston tai editoinnin
aikana. Lopeta videokameran toimintojen käyttö ennen videokameran kytkemistä
tietokoneeseen.
Vianmääritys
”Memory Stick Duo” -kuvake ([Removable Disk] tai [Sony Memory Stick]) ei
tule tietokoneen näyttöön.
Kuva ei näy Windows-tietokoneen näytössä käytettäessä USB-kaapelia.
• USB-ohjain on rekisteröity väärin, koska olet kytkenyt tietokoneen videokameraan ennen
USB-ohjaimen asennuksen päättymistä. Asenna USB-ohjain oikein seuraavassa olevien
ohjeiden mukaan.
 Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
Oikea toiminta ei ole varmaa kopioitaessa tai toistettaessa kasetilla olevaa kuvaa
tietokoneella, jonka käyttöjärjestelmä on Windows 98.
1 Varmista, että videokamera on kytketty tietokoneeseen.
2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [My Computer] ja valitse [Properties].
[System Properties] -ikkuna tulee näyttöön.
Jatkuu 
95
Vianmääritys (Jatkuu)
3 Valitse [Device Manager] -välilehti.
4 Jos alla mainitut laitteet on jo asennettu, napsauta niiden nimiä hiiren kakkospainikkeella
ja poista ne valitsemalla [Remove].
Kasetille nauhoitettujen kuvien kopiointi ja katselu
– [USB Audio Device] kansiossa [Sound, video and game controllers].
– [USB Device] kansiossa [Other devices].
– [USB Composite Device] kansiossa [Universal Serial Bus Controller].
”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettujen kuvien kopiointi ja katselu
– ”?”-merkillä varustettu [? Sony Handycam] tai [? Sony DSC] kansiossa [Other devices].
5 Kun [Confirm Device Removal] -ikkuna tulee näyttöön, valitse [OK].
6 Katkaise videokamerasta virta, irrota USB-kaapeli ja käynnistä tietokone uudelleen.
7 Aseta videokameran mukana toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen levyasemaan.
8 Asenna USB-ohjain uudelleen seuraavien ohjeiden mukaan.
1 Kaksoisnapsauta [My Computer].
2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [PICTUREPACKAGE] (asema)*.
* Asemien tunnukset (kuten (E:)) voivat vaihdella eri tietokoneissa.
3 Valitse [Open].
4 Kaksoisnapsauta [Driver].
5 Kaksoisnapsauta [Setup.exe].
• Jos poistat jonkin muun laitteen kuin seuraavassa luetellut: [USB Audio Device],
[USB Device], [USB Composite Device], [? Sony Handycam] ja [? Sony DSC],
tietokoneessa voi ilmetä toimintahäiriö.
 Windows 2000
96
Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
1 Varmista, että videokamera on kytketty tietokoneeseen.
2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [My Computer] ja valitse [Properties].
[System Properties] -ikkuna tulee näyttöön.
3 Valitse [Hardware] -välilehti  [Device Manager]  [View]  [Devices by type].
4 Jos alla mainitut laitteet on jo asennettu, napsauta niiden nimiä hiiren kakkospainikkeella
ja poista ne valitsemalla [Uninstall].
Kasetille nauhoitettujen kuvien kopiointi ja katselu
– [USB Composite Device] kansiossa [Universal Serial Bus Controller].
– [USB Audio Device] kansiossa [Sound, video and game controller].
– [Composite USB Device] kansiossa [Other devices].
”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettujen kuvien kopiointi ja katselu
– ”?”-merkillä varustettu [? Sony Handycam] tai [? Sony DSC] kansiossa [Other devices].
5 Kun [Confirm Device Removal] -ikkuna tulee näyttöön, valitse [OK].
6 Katkaise videokamerasta virta, irrota USB-kaapeli ja käynnistä tietokone uudelleen.
7 Aseta videokameran mukana toimitettu CD-ROM-levy levyasemaan.
8 Asenna USB-ohjain uudelleen seuraavien ohjeiden mukaan.
1 Kaksoisnapsauta [My Computer].
2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [PICTUREPACKAGE] (asema)*.
*
3
4
5
•
Asemien tunnukset (kuten (E:)) voivat vaihdella eri tietokoneissa.
Valitse [Open].
Kaksoisnapsauta [Driver].
Kaksoisnapsauta [Setup.exe].
Jos poistat jonkin muun laitteen kuin seuraavassa luetellut: [USB Composite Device],
[USB Audio Device], [Composite USB Device], [? Sony Handycam] ja [? Sony DSC],
tietokoneessa voi ilmetä toimintahäiriö.
 Windows XP
Vianmääritys
Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
1 Varmista, että videokamera on kytketty tietokoneeseen.
2 Napsauta [Start].
3 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [My Computer] ja valitse [Properties].
[System Properties] -ikkuna tulee näyttöön.
4 Valitse [Hardware] -välilehti  [Device Manager]  [View]  [Devices by type].
5 Jos alla mainitut laitteet on jo asennettu, napsauta niiden nimiä hiiren kakkospainikkeella
ja poista ne valitsemalla [Uninstall].
Kasetille nauhoitettujen kuvien kopiointi ja katselu
– [USB Composite Device] kansiossa [Universal Serial Bus Controller].
– [USB Audio Device] kansiossa [Sound, video and game controller].
– [USB Device] kansiossa [Other devices].
”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettujen kuvien kopiointi ja katselu
– ”?”-merkillä varustettu [? Sony Handycam] tai [? Sony DSC] kansiossa [Other devices].
6 Kun [Confirm Device Removal] -ikkuna tulee näyttöön, valitse [OK].
7 Katkaise videokamerasta virta, irrota USB-kaapeli ja käynnistä tietokone uudelleen.
8 Aseta videokameran mukana toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen levyasemaan.
9 Asenna USB-ohjain uudelleen seuraavien ohjeiden mukaan.
1 Kaksoisnapsauta [My Computer].
2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [PICTUREPACKAGE] (asema)*.
* Asemien tunnukset (kuten (E:)) voivat vaihdella eri tietokoneissa.
3 Valitse [Open].
4 Kaksoisnapsauta [Driver].
5 Kaksoisnapsauta [Setup.exe].
• Jos poistat jonkin muun laitteen kuin seuraavassa luetellut: [USB Composite
Device], [USB Audio Device], [USB Device], [? Sony Handycam] ja [? Sony DSC],
tietokoneessa voi ilmetä toimintahäiriö.
Kuvia ei voi kopioida Windows-tietokoneeseen.
• Tuo ”Memory Stick Duo” -korttiin tallennetut kuvat näkyviin seuraavien ohjeiden mukaan.
1 Kaksoisnapsauta [My Computer].
2 Kaksoisnapsauta juuri tunnistetun aseman kuvaketta [Removable Disk (F:)] (Windows
XP:ssä [Sony Memory Stick]). Aseman tunnistaminen voi kestää jonkin aikaa. Jos
tietokone ei tunnista asemaa, USB-ohjain voi olla väärin asennettu.
Jatkuu 
97
Vianmääritys (Jatkuu)
3 Kaksoisnapsauta haluamaasi kuvatiedostoa.
Ilmoitus [Cannot start Easy Handycam with USB connected] tai [Cannot cancel
Easy Handycam with USB connected] näkyy videokameran näytössä.
• Easy Handycam -asetusta ei voi ottaa käyttöön eikä poistaa käytöstä, kun USB-kaapeli on
kytketty. Irrota USB-kaapeli ensin videokamerasta.
Ääntä ei kuulu, kun videokamera on kytketty Windows-tietokoneeseen USBkaapelilla.
• Muuta asetuksia tietokoneessa seuraavien ohjeiden mukaan:
1 Valitse [Start][Programs]([All Programs] Windows XP:ssä)[Picture Package]
[Handycam Tools][USB Streaming Tool].
2 Valitse toinen laite [Select audio device] -näytössä.
3 Noudata näyttöön tulevia ohjeita, valitse [Next] ja valitse sitten [Done].
• Äänelle ei ole tukea Windows 98:ssa.
Liikkuvan kuvan toisto ei ole tasaista USB Streaming -toimintoa käytettäessä.
• Muuta asetuksia seuraavien ohjeiden mukaan:
1 Valitse [Start][Programs]([All Programs] Windows XP:ssä)[Picture Package]
[Handycam Tools][USB Streaming Tool].
2 Siirrä [Select video quality] -kohdan liukusäädintä (–)-suuntaan.
3 Noudata näyttöön tulevia ohjeita, valitse [Next] ja valitse sitten [Done].
Picture Package -ohjelmisto ei toimi oikein.
• Lopeta Picture Package ja käynnistä tietokone uudelleen.
Näyttöön tulee virheilmoitus Picture Package ohjelmiston käytön aikana.
• Lopeta Picture Package ja siirrä videokameran POWER-kytkintä niin, että jokin toinen
merkkivalo syttyy.
CD-R-aseman tunnistus ei onnistu tai CD-R-levylle ei voi tallentaa tietoja
Picture Package Auto Video-, Producer-, CD Backup- tai VCD Maker
-ohjelmasta.
• Tietoja yhteensopivista asemista on seuraavassa sivustossa URL:
http://www.ppackage.com/
[USB streaming... This function is not available.] -ilmoitus näkyy videokameran
näytössä.
• Aloita tallennus tai ”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettujen kuvien toisto, kun USB
Streaming -toiminnon käyttö on päättynyt.
98
”First Step Guide (Aloitusohje)” ei näy oikein.
• Noudata seuraavia ohjeita ja katso ”First Step Guide (Aloitusohje)” -opasta (FirstStepGuide.
pdf).
1 Aseta videokameran mukana toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen levyasemaan.
2 Kaksoisnapsauta [My Computer].
3 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [PICTUREPACKAGE] (asema)*.
* Asemien tunnukset (kuten (E:)) voivat vaihdella eri tietokoneissa.
4 Valitse [Explorer].
5 Kaksoisnapsauta [FirstStepGuide].
6 Kaksoisnapsauta haluamasi kielen kansiota.
7 Kaksoisnapsauta ”FirstStepGuide.pdf”.
Vianmääritys
99
Varoitussymbolit ja -ilmoitukset
Itsediagnoosinäyttö/
varoitussymbolit
Jos LCD-näytössä tai etsimessä näkyy
symboleja, tarkasta seuraavat asiat.
Voit korjata jotkin häiriöt itse. Jos ongelma
ei ratkea, kun olet yrittänyt muutaman
kerran, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
C:(tai E:) :
(itsediagnoosinäyttö)
C:04:
• Akku ei ole ”InfoLITHIUM”-akku.
Käytä ”InfoLITHIUM”-akkua (s. 108).
C:21:
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta.
Poista kasetti, anna videokameran olla
käyttämättömänä ainakin 1 tunti ja
aseta kasetti sitten takaisin paikalleen
(s. 110).
C:22:
• Puhdista kuvapää käyttämällä
puhdistuskasettia (lisävaruste) (s. 111).
C:31: / C:32:
• On ilmennyt jokin muu kuin edellä
kuvattu häiriö. Poista kasetti ja aseta se
takaisin paikalleen. Yritä sitten käyttää
videokameraa uudelleen. Älä tee tätä
toimenpidettä, jos videokameran sisään
on alkanut tiivistyä kosteutta (s. 110).
• Irrota virtalähde. Aseta virtalähde
takaisin paikalleen ja yritä käyttää
videokameraa uudelleen.
• Vaihda kasettia. Paina RESET (s. 26) ja
yritä käyttää videokameraa uudelleen.
E:61: / E:62:
• Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään
tai lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon. Ilmoita 5-merkkinen koodi,
joka alkaa kirjaimella ”E”.
101-1001 (tiedostoja koskeva
varoitussymboli)
100
• Tiedosto on vioittunut.
• Tiedostoa ei voi lukea (s. 107).
 (akun varausta koskeva varoitus)
• Akun varaus on lähes purkautunut.
• Videokameran käyttötavan, ympäristön
ja akun tilan mukaan -symboli
voi vilkkua, vaikka akun käyttöaikaa
olisikin jäljellä 5–10 minuuttia.
 (kosteuden tiivistymistä koskeva
varoitus)*
• Poista kasetti, irrota virtalähde ja anna
videokameran olla käyttämättömänä
noin 1 tunti kasettipesän kansi avattuna
(s. 110).
(”Memory Stick Duo” -kortin
epäyhteensopivuutta koskeva
varoitussymboli)
• Videokamerassa ei ole ”Memory Stick
Duo” -korttia (s. 17).
(Memory Stick Duo -korttia
koskevat varoitussymbolit)*
• ”Memory Stick Duo” on
vahingoittunut.
• ”Memory Stick Duo” -kortti on
alustettu väärin (s. 47).
(”Memory Stick Duo” -kortin
epäyhteensopivuutta koskeva
varoitussymboli)*
• Videokamerassa on epäyhteensopiva
”Memory Stick Duo” -kortti (s. 106).
 (kasettia koskevat
varoitussymbolit)
Vilkkuu hitaasti:
• Kasetilla on alle 5 minuuttia tilaa.
• Videokamerassa ei ole kasettia.*
• Kasetin nauhoitussuojakytkin on
lukitussa asennossa (s. 105).*
Vilkkuu nopeasti:
• Nauha on lopussa.*
 (kasetin poistoa koskeva
varoitus)*
* Videokamera soittaa sävelmän, kun
varoitussymbolit tulevat näyttöön (s. 56).
Varoitusilmoitusten kuvaukset
Vilkkuu hitaasti:
Jos näytössä näkyy ilmoituksia, toimi
ohjeiden mukaan.
• Kasetin nauhoitussuojakytkin on
lukitussa asennossa (s. 105).
 Akku
Vilkkuu nopeasti:
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta
(s. 110).
• Itsediagnoosinäyttökoodi on näkyvissä
(s. 100).
 (kuvien poistoa koskeva
varoitussymboli)*
• Kuva on suojattu (s. 67).
 (”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojausta koskeva
varoitussymboli)*
(ulkoista salamaa koskeva
varoitussymboli)
Vilkkuu hitaasti:
Battery level is low.
• Lataa akku (s. 9, 108).
Old battery. Use a new one (s. 108).
Re-attach the power source (s. 9).
 Kosteuden tiivistyminen
Moisture condensation. Eject the
cassette (s. 110).
Vianmääritys
• ”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojakytkin on lukitussa
asennossa (s. 106).
Use the ”InfoLITHIUM” battery pack
(s. 108).
Moisture condensation. Turn off
for 1H (s. 110).
• Latautuminen meneillään.
Vilkkuu nopeasti:
• Salamassa on jokin ongelma.
(kameran tärinää koskeva
varoitussymboli)
• Valo ei riitä, joten kameran tärinä voi
häiritä kuvaa helposti. Käytä salamaa.
• Videokameraa ei pidellä vakaana, joten
kuvassa voi helposti näkyä tärinää.
Pitele videokameraa vakaasti kahdella
kädellä kuvauksen aikana. Huomaa
kuitenkin, ettei kameran tärinästä
varoittava symboli katoa näkyvistä.
 Kasetti/nauha
Insert a cassette (s. 17).
Reinsert the cassette.
• Varmista, ettei kasetti ole vioittunut.
The tape is locked - check the
tab (s. 105).
Jatkuu 
101
Varoitussymbolit ja -ilmoitukset (Jatkuu)
The tape has reached the end.
• Kelaa nauhaa taaksepäin tai vaihda
kasetti.
Cannot record. Reinsert the Memory
Stick (s. 17).
No file.
 Memory Stick Duo
Insert a Memory Stick (s. 17).
Reinsert the Memory Stick.
• Poista ”Memory Stick Duo” -kortti ja
aseta se takaisin. Tee näin muutama
kerta. ”Memory Stick Duo” -kortti
voi olla vioittunut, vaikka symboli
vilkkuisi. Kokeile toista ”Memory
Stick Duo” -korttia.
This is a read-only Memory Stick.
• Aseta videokameraan ”Memory Stick
Duo” -kortti, johon voi tallentaa.
Incompatible type of Memory
Stick.
• Videokamerassa on epäyhteensopiva
”Memory Stick Duo” -kortti (s. 106).
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Tarkista ”Memory Stick Duo” -kortin
alustus ja alusta kortti tarvittaessa
uudelleen (s. 47, 106).
Cannot record. The Memory Stick is
full.
• ”Memory Stick Duo” -kortissa ei ole
tiedostoja tai lukukelpoisia tiedostoja.
USB streaming... This function is not
available.
• Yritit toistaa kuvaa ”Memory Stick
Duo” kortista tai tallentaa korttiin USB
Streaming -toiminnon käytön aikana.
Memory Stick folders are full.
• Et voi luoda kansioita, joiden numero
on suurempi kuin 999MSDCF.
Luotuja kansioita ei voi poistaa tällä
videokameralla.
• Alusta ”Memory Stick Duo” -kortti
(s. 47) tai poista kansiot tietokoneessa.
Cannot record still images on
Memory Stick (s. 106).
Cannot record movies on Memory
Stick (s. 106).
 PictBridge-yhteensopiva tulostin
Check the connected device.
• Katkaise tulostimesta virta ja kytke
virta uudelleen. Irrota sitten USBkaapeli ja kytke se uudelleen.
• Poista tarpeettomat kuvat (s. 66).
The Memory Stick is locked.
Check the tab (s. 106).
Cannot playback. Reinsert the
Memory Stick (s. 17).
102
Connect the camcorder to a
PictBridge compatible printer.
• Katkaise tulostimesta virta ja kytke
virta uudelleen. Irrota sitten USBkaapeli ja kytke se uudelleen.
Error-Cancel the task.
• Tarkista tulostin.
Cannot print. Check the printer.
• Katkaise tulostimesta virta ja kytke
virta uudelleen. Irrota sitten USBkaapeli ja kytke se uudelleen.
 Salama
Charging… Cannot record still
images.
• Yritit tallentaa still-kuvaa salaman
lataamisen aikana (lisävaruste).
 Muut
Cannot record due to copyright
protection (s. 105).
Not recorded in SP mode. Cannot
add audio (s. 64).
Not recorded in 12-bit audio. Cannot
add audio (s. 64).
Cannot add audio on the blank
portion of a tape (s. 64).
USB is invalid in this mode during
Easy Handycam
• Voit valita Easy Handycam -tilan
käytön aikana [STD-USB]-asetuksen
POWER-kytkimen olessa PLAY/EDITasennossa, mutta et voi valita asetusta
[PictBridge] tai [USB STREAM].
(Ilmoitus katoaa, kun kosketat
.)
HDV recorded tape. Cannot
playback.
• Videokamera ei voi toistaa kyseisen
järjestelmän mukaista kuvaa. Toista
kasettia laitteessa, jolla kasetille on
nauhoitettu.
HDV recorded tape. Cannot add
audio.
• Tällä videokameralla ei voi lisätä ääntä
kasetin sellaiseen kohtaan, joka on
nauhoitettu HDV-järjestelmässä.
Disconnect one AV cable.
Vianmääritys
Cannot add audio. Disconnect the
i.LINK cable (s. 64).
Cannot start Easy Handycam
Cannot cancel Easy Handycam
(s. 20).
• Sekä videokameraan että Handycam
Station -asemaan on kytketty A/Vliitäntäkaapeli. Irrota toinen niistä.
• Kun A/V-liitäntäkaapeli on kytketty
vain videokameraan, videokameraa ei
ole liitetty Handycam Station -asemaan
oikein. Liitä Handycam Station -asema
oikein.
Cannot add audio (s. 64).
 Dirty video head. Use a cleaning
cassette (s. 111).
103
Videokameran
käyttäminen muissa
maissa/muilla alueilla
Virtalähde
Tätä videokameraa voi käyttää kaikissa
maissa/kaikilla alueilla sen mukana
toimitetulla verkkolaitteella, jonka
jännitearvot ovat 100–240 V AC, 50/60 Hz.
Tietoja TV-värinormeista
Tämä videokamera on PAL-normiin
perustuva videokamera. Jos haluat katsella
toistokuvaa televisiosta, sen on oltava
PAL-normin mukainen (katso seuraavaa
luetteloa) ja siinä on oltava AUDIO/
VIDEO-tuloliitäntä.
104
Normi
Käyttöalueet
NTSC
Bahamasaaret, Bolivia, Chile,
Ecuador, Etelä-Korea, Filippiinit,
Guyana, Jamaika, Japani,
Kanada, Kolumbia, Etelä-Korea,
Meksiko, Peru, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela, Väli-Amerikka
ym.
PAL
Australia, Belgia, Espanja,
Hollanti, Hongkong, IsoBritannia, Italia, Itävalta,
Kiina, Kuwait, Malesia, Norja,
Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa,
Singapore, Slovakian tasavalta,
Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa,
Tšekin tasavalta, Unkari, UusiSeelanti ym.
PAL - M
Brasilia
PAL - N
Argentiina, Paraguay, Uruguay.
SECAM
Bulgaria, Guiana, Iran, Irak,
Monaco, Ranska, Ukraina,
Venäjä ym.
Ajan helppo asetus aikaeron
perusteella
Käyttäessäsi videokameraa ulkomailla
voit siirtää kellon helposti oleskelualueesi
aikaan asettamalla kellonajan aikaeron
perusteella. Valitse
(TIME/LANGU.)
-valikosta [WORLD TIME] ja aseta
aikaero (s. 57).
Käyttökelpoiset videokasetit
Vain mini-DV-kasetteja voi käyttää.
Käytä
-merkinnällä varustettua
kasettia.
on tavaramerkki.
Tämä videokamera ei ole yhteensopiva
Cassette Memory -muistilla varustettujen
kasettien kanssa.
Tyhjien nauhajaksojen syntymisen
estäminen
Siirry nauhoitetun jakson loppuun [END
SEARCH] -toiminnolla (s. 31) ennen
seuraavan nauhoituksen aloittamista, jos
olet
• toistanut nauhan loppuun
• käyttänyt [EDIT SEARCH] -toimintoa.
Kopioinninestosignaali
REC: Kasetille voi
nauhoittaa.
SAVE: Kasetille
ei voi nauhoittaa
(nauhoitussuojattu).
REC
SAVE
 Videokasetin nimitarran sijoittaminen
Kiinnitä tarra vain alla olevan kuvan
mukaisiin kohtiin, jotta videokamera ei
vahingoitu.
Älä kiinnitä tarraa
tämän reunuksen
päälle.
 Toiston aikana
Jos toistat tällä videokameralla kasettia,
jolla on tekijänoikeuksien turvaamista
varten lisätty suojaussignaali, et voi
kopioida kasettia tähän videokameraan
liitetyllä toisella videokameralla.
 Kuvauksen aikana (DCR-HC32E/HC33E/
Käyttöä koskevia huomautuksia
 Jos videokameraa ei aiota käyttää
 Kasetin käyttämisen jälkeen
Kelaa kasetti alkuun, jotta kuvaan tai
ääneen ei tule häiriöitä. Sijoita kasetti
koteloonsa ja säilytä sitä pystyasennossa.
 Kullatun kosketinosan puhdistaminen
Puhdista kullattu kosketinosa tavallisesti
pumpulipuikolla noin joka 10:s kerta, kun
poistat kasetin nauhurista.
Jos kasetin kullattu kosketinosa on likainen
tai pölyinen, jäljellä olevan nauhan ilmaisin
ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoja
HC42E/HC43E)
Tällä videokameralla ei voi nauhoittaa
ohjelmia, joissa on tekijänoikeuksien
turvaamista varten lisätty suojaussignaali.
[Cannot record due to copyright
protection.] (Nauhoitus ei onnistu
kopiointisuojauksen takia.) -ilmoitus tulee
LCD-näyttöön tai etsimeen, jos yrität
nauhoittaa tällaista ohjelmaa. Videokamera
ei tallenna nauhalle kopioinninestosignaalia
nauhoituksen aikana.
Nimitarran paikka
Kullattu kosketinosa
pitkään aikaan
Poista kasetti videokamerasta ja varastoi
kasetti.
 Tahattoman poiston estäminen
Siirrä kasetin nauhoitussuojakytkin
asentoon SAVE.
105
Tietoja ”Memory Stick” -kortista
”Memory Stick” on pienikokoinen ja kevyt
mikropiirin avulla toimiva tallennusväline,
jonka tallennuskapasiteetti on suurempi
kuin tietokonelevykkeen kapasiteetti.
Tässä videokamerassa voi käyttää vain
”Memory Stick Duo” -kortteja, jotka ovat
puolet pienempiä kuin tavalliset ”Memory
Stick” -kortit. Vaikka kortti olisi mainittu
luettelossa, kaikkien ”Memory Stick
Duo” -korttityyppien oikea toiminta tässä
videokamerassa ei ole taattua.
”Memory Stick” -korttityypit
”Memory Stick”
Tallennus/
toisto
–
”Memory Stick Duo”

”MagicGate Memory Stick”
–
”Memory Stick Duo”
*2*3
*1
(MagicGate/Parallel Transfer)*1
”MagicGate Memory Stick
Duo” *1
*3
”Memory Stick PRO”
–
”Memory Stick PRO Duo” *1
*2*3
*1
”Memory Stick Duo” on puolet pienempi kuin
tavallinen ”Memory Stick”.
*2
Erittäin nopeaa tiedonsiirtoa tukevat ”Memory
Stick” -korttityypit. Tiedonsiirtonopeus
määräytyy käytettävän laitteen mukaan.
*3
”MagicGate” on tekijänoikeuksia suojaava
tekniikka, joka tallentaa ja siirtää sisällön
salatussa muodossa. Videokamera ei pysty
tallentamaan eikä toistamaan tietoja, jotka
käyttävät ”MagicGate”-tekniikkaa.
• Still-kuvien muoto: Videokamera pakkaa ja
tallentaa still-kuvat JPEG (Joint Photographic
Experts Group) -muotoon. Tiedostonimen
tunniste on ”.JPG”.
• Elokuvien muoto: Videokamera pakkaa
ja tallentaa liikkuvan kuvan MPEG
(Moving Picture Experts Group) -muotoon.
Tiedostonimen tunniste on ”.MPG”.
• Still-kuvien tiedostonimet:
– 101- 0001: Tämä tiedostonimi näkyy
videokameran näytössä.
– DSC00001.JPG: Tämä tiedostonimi näkyy
106
tietokoneen näytössä.
• Elokuvien tiedostonimet:
– MOV00001: Tämä tiedostonimi näkyy
videokameran näytössä.
– MOV00001.MPG: Tämä tiedostonimi näkyy
tietokoneen näytössä.
• Tietokoneessa (Windows- tai MAC OS
-käyttöjärjestelmä) alustettujen ”Memory
Stick Duo” -korttien yhteensopivuutta tämän
videokameran kanssa ei voida taata.
• Tietojen luku- ja tallennusnopeus saattaa
määräytyä ”Memory Stick” -kortin ja
käytettävän ”Memory Stick” -yhteensopivan
tuotteen yhdistelmän mukaan.
Tallennussuojakytkimellä varustettu
”Memory Stick Duo”
Kuvien tarkoittamattoman poiston voi estää
siirtämällä ”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojakytkimen ohutkärkisellä
esineellä asentoon, jossa tallennus ei ole
mahdollista.
Mallin DCR-HC33E/HC43E mukana
toimitetussa ”Memory Stick Duo” -kortissa
ei ole tallennussuojakytkintä.
Käyttöä koskevia huomautuksia
Kuvatiedot voivat vioittua seuraavissa
tilanteissa. Vioittuneita kuvatietoja ei voida
korvata.
• jos poistat ”Memory Stick Duo” -kortin,
katkaiset videokamerasta virran tai irrotat akun,
kun videokamera tallentaa tietoja ”Memory
Stick Duo” -korttiin tai lukee tietoja kortista
(kortinkäyttövalo vilkkuu tai palaa)
• jos käytät ”Memory Stick Duo” -korttia
magneetin tai magneettikentän läheisyydessä.
On suositeltavaa, että varmuuskopioit
tärkeät kuvat tietokoneen kiintolevylle.
 ”Memory Stick” -kortin käsitteleminen
Muista ”Memory Stick Duo” -korttia
käyttäessäsi seuraavat seikat:
• Älä paina voimakkaasti, kun kirjoitat ”Memory
Stick Duo” -kortin kirjoitusalueelle.
• Älä kiinnitä tarraa tai muuta vastaavaa
”Memory Stick Duo” -korttiin tai Memory
Stick Duo -sovittimeen.
• Jos kuljetat ”Memory Stick Duo” -korttia
mukanasi tai varastoit sen, aseta se koteloonsa.
• Varo koskettamasta liitinosia ja estä
metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin niiden
kanssa.
• Älä taita tai pudota ”Memory Stick Duo”
-kortteja äläkä kohdista niihin suurta voimaa.
• Älä pura ”Memory Stick Duo” -korttia osiin tai
tee siihen muutoksia.
• Suojaa ”Memory Stick Duo” -kortti
kastumiselta.
• Pidä ”Memory Stick Duo” -kortit lasten
ulottumattomissa. Lapset voivat niellä kortin.
• Älä aseta ”Memory Stick Duo” -korttipaikkaan
muita esineitä kuin ”Memory Stick Duo”
-kortteja. Muutoin voi ilmetä toimintahäiriö.
 Käyttöpaikka
Älä käytä tai säilytä ”Memory Stick Duo”
-kortteja paikoissa, jotka ovat
• kuumia, kuten suoraan auringonpaisteeseen
jätetyt autot
• suorassa auringonvalossa
• hyvin kosteita tai alttiina korroosiota
aiheuttaville kaasuille.
 Memory Stick Duo -sovitin
• Kun käytät ”Memory Stick Duo” -korttia
”Memory Stick” -yhteensopivassa laitteessa,
aseta ”Memory Stick Duo” -kortti ensin
Memory Stick Duo -sovittimeen.
• Kun asetat ”Memory Stick Duo” -kortin
Memory Stick Duo -sovittimeen, aseta
”Memory Stick Duo” -kortti oikein päin
sovittimeen ja työnnä kortti kokonaan
sovittimeen. Huomaa, että kortin asettaminen
sovittimeen väärin voi vioittaa laitetta. Jos
”Memory Stick Duo” -kortti pakotetaan
”Memory Stick Duo” -korttipaikkaan väärin
päin, ”Memory Stick Duo” -korttipaikka voi
vahingoittua.
• Älä asenna Memory Stick Duo -sovitinta
paikalleen ilman ”Memory Stick Duo” -korttia.
Muutoin laite voi vahingoittua.
Kuvatiedostojen yhteensopivuus
• Tällä videokameralla ”Memory Stick Duo”
-korttiin tallennetut kuvatiedostot ovat JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association) -yhteenliittymän
määrittelemän Design Rule for Camera File
Systems -yleisstandardin mukaisia.
• Tällä videokameralla ei voi toistaa toisilla
laitteilla (DCR-TRV900E tai DSC-D700/D770)
tallennettuja still-kuvia, elleivät laitteet ole
kyseisen yleisstandardin mukaisia. (Kyseiset
laitteet eivät ole myynnissä kaikilla alueilla.)
• Jos et pysty käyttämään toisessa laitteessa
käytettyä ”Memory Stick Duo” -korttia
tässä videokamerassa, alusta kortti tässä
videokamerassa (s. 47). Huomaa kuitenkin, että
alustus poistaa kaikki tiedot ”Memory Stick
Duo” -kortista.
• Et ehkä voi toistaa kuvia tällä videokameralla,
– kun yrität toistaa tietokoneessa muokattuja
kuvia
– kun yrität toistaa muilla laitteilla tallennettuja
kuvia.
Lisätietoja
(vakiovaruste malleissa DCR-HC33E/
HC43E)
Kun asetat ”Memory Stick Duo” -kortin
Memory Stick Duo -sovittimeen, voit
käyttää korttia tavallisten ”Memory Stick”
-korttien kanssa yhteensopivissa laitteissa.
• Tämä laite ei tue suurinopeuksista tiedonsiirtoa.
 ”Memory Stick PRO Duo” -kortti
• Tässä videokamerassa voi käyttää
kapasiteetiltaan enintään 1 Gt:n ”Memory Stick
PRO Duo” -korttia.
107
Tietoja
”InfoLITHIUM”-akusta
Tämä videokamera on yhteensopiva
”InfoLITHIUM”-akun (P series) kanssa.
Videokamera toimii vain ”InfoLITHIUM”akulla.
”InfoLITHIUM” P series -akuissa on
merkki
.
Mikä on ”InfoLITHIUM”-akku?
”InfoLITHIUM”-akku on litium-ioniakku,
joka pystyy välittämään videokameran
ja verkko-/latauslaitteen väliseen
toimintatilaan liittyviä tietoja.
”InfoLITHIUM”-akku laskee
virrankulutuksen videokameran
toimintatilan mukaan ja näyttää akun
jäljellä olevan kestoajan minuutteina.
Kun käytössä on verkkolaite/laturi
(lisävaruste), akun jäljellä oleva aika ja
latausaika tuleva näkyviin.
Akun lataaminen
• Lataa akku, ennen kuin alat käyttää
videokameraa.
• Akku kannattaa ladata ympäristössä, jonka
lämpötila on 10 °C–30 °C . Lataus on päättynyt,
kun CHG (lataus) -merkkivalo sammuu. Jos
akku ladataan muussa lämpötilassa, akku ei
välttämättä lataudu tehokkaasti.
• Kun lataus on päättynyt, irrota kaapeli
videokameran DC IN -liitännästä, irrota
videokamera Handycam Station -asemasta tai
irrota akku.
Akun tehokas käyttö
108
• Akun suorituskyky heikkenee ja käyttöaika
lyhenee, kun ympäristön lämpötila on 10 °C
tai matalampi. Toimimalla seuraavasti voit
pidentää akun käyttöaikaa.
– Sijoita akku taskuusi niin, että
ruumiinlämpösi lämmittää sitä. Aseta akku
videokameraan juuri ennen kuvaamisen
aloittamista.
– Käytä suurikapasiteettista akkua: NP-FP70/
FP90 (lisävaruste).
• LCD-näytön tai toiston sekä eteen- tai
taaksepäin suuntautuvan kelauksen runsas
käyttäminen lyhentää akun käyttöaikaa.
Käytä suurikapasiteettista akkua: NP-FP70/
FP90 (lisävaruste).
• Pidä POWER-kytkintä asennossa OFF (CHG),
kun et kuvaa tai toista kasettia videokameralla.
Akkujännite kuluu myös silloin, kun
videokamera on nauhoitusvalmius- tai
toistotaukotilassa.
• Pidä mukanasi vara-akkuja niin, että ne riittävät
aikomaasi kuvausaikaa kaksi tai kolme kertaa
pidemmäksi ajaksi.
• Kuvaa myös koeotoksia ennen varsinaisen
kuvauksen aloittamista. Älä jätä akkua alttiiksi
vedelle.
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
• Jos virta katkeaa, vaikka akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää akussa olevan tarpeeksi
virtaa käyttöä varten, lataa akku uudelleen
täyteen. Sen jälkeen akun jäljellä olevan ajan
ilmaisin näyttää oikean ajan. Huomaa kuitenkin,
että akun oikea aikanäyttö ei välttämättä
palaudu, jos käytät akkua pitkän ajan kuumassa
ympäristössä, säilytät akkua täyteen ladattuna
tai käytät akkua jatkuvasti. Akun jäljellä olevan
ajan näyttöä kannattaa pitää keskimääräisen
kuvausajan ilmaisimena.
• Videokameran toimintatila tai ympäristön
lämpötila saattaa joskus aiheuttaa sen, että akun
heikon varauksen ilmaiseva -merkki vilkkuu,
vaikka akun käyttöaikaa olisikin jäljellä 5–10
minuuttia.
Akun varastointi
• Jos akkua ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, lataa akku täyteen ja käytä sitä
videokamerassa kerran vuodessa, jotta
akun suorituskyky säilyy. Poista akku
videokamerasta ja säilytä sitä kuivassa, viileässä
paikassa.
• Voit kuluttaa akun varauksen loppuun
videokamerassa valitsemalla
(STANDARD SET) -valikossa [A.SHUT
OFF] -asetukseksi [NEVER] ja jättämällä
videokameran nauhoitusvalmiustilaan, kunnes
virta katkeaa (s. 56).
Akun käyttöikä
• Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti
laskee ajan kuluessa vähitellen käyttäessäsi
akkua. Kun akun käyttöaika muuttuu
huomattavan lyhyeksi, on todennäköistä, että
akku on käyttöikänsä lopussa. Osta uusi akku.
• Akun käyttöiän pituus riippuu akun
säilytystavasta sekä käyttöolosuhteista ja
-ympäristöstä.
Tietoja i.LINKliitännästä
Tässä laitteessa oleva DV-liitäntä on
i.LINK-yhteensopiva DV-liitäntä.
Seuraavassa on kuvattu i.LINK-normi ja
sen ominaisuudet.
Mikä on i.LINK?
• Tavallisesti tähän laitteeseen voidaan liittää
vain yksi laite i.LINK-kaapelin avulla. Jos
liität tämän laitteen i.LINK-yhteensopivaan
laitteeseen, jossa on vähintään kaksi DVliitäntää, katso lisätietoja kytkettävän laitteen
käyttöohjeesta.
• i.LINK on kutsumanimi Sonyn esittelemälle
IEEE 1394 -datasiirtoväylälle, ja nimi on
monien yritysten hyväksymä tavaramerkki.
• IEEE 1394 on IEEE:n (Institute of Electrical
and Electronics Engineers) standardoima
kansainvälinen normi.
i.LINK-väylän siirtonopeus
i.LINK-väylän suurin siirtonopeus
vaihtelee laitteen mukaan. Laitetyyppejä
on kolme:
S100 (noin 100 Mbps*)
S200 (noin 200 Mbps)
S400 (noin 400 Mbps).
* Mitä tarkoittaa Mbps?
Mbps on lyhenne englanninkielisistä
sanoista ”megabits per second” (megabittiä
sekunnissa). Se ilmaisee yhdessä
sekunnissa lähetettävän tai vastaanotettavan
datan määrän. Esimerkiksi siirtonopeus
100 Mbps tarkoittaa, että yhden sekunnin
aikana lähetetään 100 megabittiä dataa.
Tämän laitteen i.LINK-toimintojen
käyttäminen
Jos haluat lisätietoja kasetin kopioimisesta,
kun tämä laite on kytkettynä toiseen DVliitännällä varustettuun laitteeseen, katso
sivua 60.
Tämän laitteen voi kytkeä videolaitteeseen
ja myös toiseen Sony valmistamaan i.LINK
(DV-liitäntä) -yhteensopivaan laitteeseen
(esimerkiksi VAIO-sarjan tietokoneeseen).
Varmista ennen tämän laitteen kytkemistä
tietokoneeseen, että tietokoneeseen on jo
asennettu tämän laitteen tukema ohjelmisto.
Jotkin i.LINK-yhteensopivat videolaitteet,
kuten digitaalitelevisiot ja DVD-,
MICROMV- ja HDV-tallentimet/-soittimet,
eivät ole yhteensopivia DV-laitteiden
kanssa. Varmista ennen tämän laitteen
kytkemistä toiseen laitteeseen, että
toinen laite on DV-yhteensopiva. Katso
tiedot varotoimista ja yhteensopivista
sovellusohjelmistoista myös kytkettävän
laitteen käyttöohjeesta.
Lisätietoja
i.LINK on digitaalinen sarjaliitäntä,
jonka kautta voidaan siirtää digitaalista
videokuvaa, digitaalista ääntä ja muuta
dataa toiseen i.LINK-yhteensopivaan
laitteeseen. i.LINK-liitäntää voidaan
käyttää myös toisen laitteen ohjaukseen.
i.LINK-yhteensopivat laitteet voidaan
kytkeä i.LINK-kaapelilla. Mahdollisia
käyttötapoja ovat erilaisten digitaalisten
AV-laitteiden toimintojen ohjaus ja
laitteiden välinen tiedonsiirto.
Kun tähän laitteeseen on ketjutettu
vähintään kaksi i.LINK-yhteensopivaa
laitetta, toimintojen ohjaus ja tiedonsiirto
ovat mahdollisia kaikkien yhteen
ketjutettujen laitteiden kesken.
Huomaa kuitenkin, että käyttötavat
eroavat hieman toisistaan sen mukaan,
mitkä kytkettävän laitteen ominaisuudet ja
tekniset tiedot ovat. Toimintojen ohjaus ja
tiedonsiirto ei välttämättä ole mahdollista
kaikkien kytkettyjen laitteiden kesken.
Siirtonopeus on mainittu kunkin laitteen
käyttöohjeessa laitteen teknisiä tietoja
käsittelevässä osassa. Joissakin laitteissa
nopeus on mainittu myös i.LINK-liitännän
vieressä.
Jos laitteelle (kuten tälle laitteelle) ei ole
erikseen ilmoitettu suurinta siirtonopeutta,
se on ”S100”.
Siirtonopeus voi erota ilmoitetusta arvosta,
jos laite on kytketty toiseen laitteeseen,
jonka suurin siirtonopeus on eri.
Tietoja tarvittavasta i.LINK-kaapelista
Käytä Sony i.LINK-kaapelia, jonka
molemmissa päissä on 4-nastainen liitin
(DV-kopioinnin aikana).
109
Kunnossapito ja
varotoimet
Käyttö ja hoito
110
• Älä käytä tai säilytä videokameraa ja sen
tarvikkeita seuraavassa kuvatuissa paikoissa.
– Hyvin kuumassa tai kylmässä paikassa.
Älä jätä videokameraa tai sen tarvikkeita
alttiiksi yli 60 °C:n lämpötiloille, esimerkiksi
suoraan auringonvaloon, lämmityslaitteen
lähelle tai aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn
autoon. Muutoin laitteet voivat vioittua tai
niiden kotelo voi vääntyä.
– Paikassa, joka on lähellä voimakkaita
magneettikenttiä tai jossa on tärinää. Muutoin
videokamera voi vioittua.
– Paikassa, jossa on voimakkaita radioaaltoja
tai säteilyä. Videokamera ei ehkä toimi
oikein.
– Paikassa, jonka lähellä on AM-vastaanotin ja
videolaitteita. Tallenteisiin voi tulla häiriöitä.
– Hiekkarannalla tai pölyisessä paikassa. Jos
videokameran sisään pääsee hiekkaa tai
pölyä, se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei
voi korjata.
– Paikassa, joka on lähellä ikkunaa, tai
ulkoilmassa, jossa LCD-näyttö, etsin
tai objektiivi voi olla alttiina suoralle
auringonvalolle. Muutoin etsimen sisäosat tai
LCD-näyttö voivat vioittua.
– Paikassa, jossa on hyvin kosteaa.
• Käytä videokameraa 7,2 voltin (akku) tai 8,4
voltin (verkkolaite) tasajännitteellä.
• Käytä tasavirta- tai verkkovirtakäytössä tässä
käyttöohjeessa suositeltuja varusteita.
• Suojaa videokamera kastumiselta, esimerkiksi
sateelta ja merivedeltä. Jos videokamera kastuu,
se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi
korjata.
• Jos kotelon sisään pääsee jokin esine tai jotakin
nestettä, irrota videokamera virtalähteestä. Anna
Sony-jälleenmyyjän tarkistaa videokamera,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
• Vältä kovakouraista käsittelyä ja iskuja (älä lyö
sitä, pudota sitä tai astu sen päälle). Älä pura
videokameraa osiin tai tee siihen muutoksia.
Varo erityisesti objektiivia.
• Pidä POWER-kytkin asennossa OFF (CHG),
kun et käytä videokameraa.
• Älä pidä videokameraa käärittynä esimerkiksi
pyyhkeeseen, kun käytät videokameraa.
Muutoin videokameran sisäinen lämpötila voi
nousta liikaa.
• Kun irrotat verkkovirtajohdon, vedä aina
pistokkeesta, älä johdosta.
• Älä sijoita verkkovirtajohdon päälle painavia
esineitä. Muutoin johto voi vioittua.
• Pidä metalliset kosketuspinnat puhtaina.
• Pidä kaukosäädin ja kolikkoakku lasten
ulottumattomissa. Jos joku kuitenkin nielee
pariston, vie hänet heti lääkäriin.
• Jos akun elektrolyyttinestettä on päässyt
vuotamaan, toimi seuraavasti:
– Ota yhteys lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon.
– Pese iholle päässyt neste pois.
– Jos vuotanutta nestettä pääsee silmiisi,
huuhtele ne runsaalla vedellä ja hakeudu
lääkärin hoitoon.
 Jos videokameraa ei aiota käyttää
pitkään aikaan
• Kytke siihen aika ajoin virta ja toista siinä
kasettia noin 3 minuutin ajan.
• Kuluta akun varaus täysin loppuun ennen akun
varastointia.
Kosteuden tiivistyminen
Jos tuot videokameran kylmästä
lämpimään paikkaan, videokameran
sisään, nauhan pinnalle sekä objektiiviin
saattaa tiivistyä kosteutta. Tällöin nauha
voi tarttua kuvapäärumpuun ja vioittua tai
videokamera voi lakata toimimasta oikein.
Jos videokameran sisään on tiivistynyt
kosteutta, ilmoitus [ Moisture
condensation. Eject the cassette.] tai [
Moisture condensation. Turn off for 1H.]
tulee näyttöön. Ilmoitus ei tule näkyvin, jos
objektiiviin tiivistyy kosteutta.
 Jos kosteutta pääsee tiivistymään
Kasetinpoistoa lukuun ottamatta mikään
toiminto ei toimi. Poista kasetti, katkaise
videokamerasta virta ja anna kameran
olla käyttämättömänä noin yksi tunti
kasettipesän kansi avattuna. Voit alkaa
käyttää videokameraa uudelleen, jos
symboli  tai  ei tule näkyviin, kun
kytket videokameraan uudelleen virran.
Jos kosteutta alkaa tiivistyä, videokamera ei
aina välttämättä havaitse tiivistymistä. Jos
näin käy, kasetti tulee ulos videokamerasta
vasta 10 sekunnin kuluttua siitä, kun avaat
kasettipesän kannen. Tämä ei ole merkki
viasta. Älä sulje kasettipesän kantta, ennen
kuin kasetti on tullut ulos.
 Kosteuden tiivistymistä koskeva
huomautus
Videokameran sisään voi tiivistyä kosteutta,
jos siirrät kameran kylmästä paikasta
lämpimään paikkaan (tai päinvastoin) tai
käytät kameraa kosteassa paikassa. Näin
voi käydä esimerkiksi, jos
• tuot videokameran laskettelurinteestä
lämmityslaitteella varustettuun huoneeseen
• tuot videokameran ilmastoidusta autosta tai
huoneesta ulos kuumaan ilmaan
• käytät videokameraa myrskyn tai sadekuuron
jälkeen
• käytät videokameraa kuumassa, kosteassa
paikassa.
 Kosteuden tiivistymisen estäminen
Jos siirrät videokameran kylmästä paikasta
lämpimään paikkaan tai päinvastoin, sijoita
kamera muovipussiin ja sulje pussi tiukasti.
Ota videokamera pois pussista, kun
pussin sisäinen lämpötila on saavuttanut
ympäristön lämpötilan (noin yhden tunnin
kuluttua).
• Jos kuvapää likaantuu, kuvaa ei voi nauhoittaa
normaalisti tai toistettavassa kuvassa tai äänessä
on häiriöitä.
• Jos ilmenee seuraavassa kuvattu ongelma,
puhdista kuvapäätä noin 10 sekuntia
käyttämällä puhdistuskasettia Sony DVM12CLD (lisävaruste):
– Toistokuvaan tulee mosaiikkimaisia häiriöitä
tai näyttö on sininen.
– Toistokuva ei liiku.
– Toistokuvaa ei näy lainkaan tai äänessä on
häiriöitä.
– [ Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] -ilmoitus tulee näyttöön
nauhoituksen aikana.
– [ Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] -ilmoitus tulee näyttöön toiston
aikana.
LCD-näyttö
• Älä paina LCD-näyttöä voimakkaasti, sillä
muutoin se voi vioittua.
• Jos käytät videokameraa kylmässä
ympäristössä, LCD-näytössä voi näkyä
jälkikuva. Tämä ei ole merkki viasta.
• Videokameran käytön aikana LCD-näytön
takaosa voi lämmetä. Tämä ei ole merkki viasta.
 LCD-näytön puhdistaminen
Jos LCD-näytössä on sormenjälkiä
tai pölyä, on suositeltavaa puhdistaa
se pehmeällä liinalla. Jos käytät LCD
Cleaning Kit -puhdistussarjaa (lisävaruste),
älä kostuta LCD-näyttöä puhdistusnesteellä
suoraan pakkauksesta. Käytä nesteeseen
kostutettua puhdistuspaperia.
 LCD-näytön säätäminen (CALIBRATION)
Joskus voi olla, etteivät kosketuspaneelin
painikkeet toimi oikein. Jos näin käy,
toimi seuraavassa kuvatulla tavalla.
On suositeltavaa, että videokamera tai
Handycam Station -asema kytketään
seinäpistorasiaan laitteen mukana tulevan
verkkolaitteen avulla.
 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että
PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy.
 Irrota videokamerasta tai Handycam
Station -asemasta kaikki kaapelit
verkkolaitteen kaapelia lukuun ottamatta.
Poista sitten kasetti ja ”Memory Stick
Duo” videokamerasta.
 Kosketa
 [MENU] 
(STANDARD SET)  [CALIBRATION]

.
CALIBRATION
Lisätietoja
Kuvapää
• Kuvapää kuluu pitkän käyttöajan aikana. Jos
kuva ei ole selkeä puhdistuskasetin käytön
jälkeenkään, kuvapää voi olla kulunut. Ota
yhteys Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon ja vaihdata
kuvapää.
1/3
Touch the "x"
CANCEL
Jatkuu 
111
Kunnossapito ja varotoimet (Jatkuu)
 Kosketa näytössä näkyvää ”×”-merkkiä
”Memory Stick Duo” -kortin kulmalla tai
vastaavalla.
”×”-merkin paikka muuttuu.
Peruuta koskettamalla [CANCEL].
Jos painoit väärää kohtaa, aloita uudelleen
vaiheesta .
• Et voi säätää LCD-näyttöä, jos se on
käännettynä.
• Voit kalibroida näytön seuraavasti:
1 Siirrä POWER-kytkin ylöspäin asentoon OFF
(CHG).
2 Tee vaihe .
3 Valitse POWER-kytkimellä toistuvasti PLAY/
EDIT-tila samalla, kun painat videokameran
DISP/BATT INFO -painiketta. Pidä sitten
DISP/BATT INFO -painiketta painettuna
noin 5 sekunnin ajan.
4 Tee vaihe .
Kotelon käsittely
• Jos videokameran kotelo likaantuu, puhdista se
pehmeällä, kevyesti vedellä kostutetulla liinalla
ja pyyhi kotelo sitten kuivalla, pehmeällä
liinalla.
• Vältä seuraavia toimia, jotta pinnoite ei
vahingoitu.
– Älä käsittele laitteen lähellä tinneriä,
bensiiniä, alkoholia, kemikaaleilla käsiteltyjä
liinoja tai hyönteissuihkeita.
– Vältä käsittelemästä yllä mainittuja aineita
paljain käsin.
– Älä jätä koteloa pitkäaikaiseen kosketukseen
kumisten tai vinyylimuovisten esineiden
kanssa.
kuukaudessa, jotta se pysyy kauan hyvässä
kunnossa.
Videokameran sisäisen akun
lataaminen
Videokameran sisällä on akku, jonka
ansiosta päivämäärä, kellonaika ja muut
asetukset säilyvät, vaikka POWERkytkin olisi asennossa OFF (CHG).
Sisäinen akku latautuu aina, kun käytät
videokameraa. Akun varaus kuitenkin
purkautuu vähitellen, jos et käytä
videokameraa. Akun varaus purkautuu
kokonaan noin 3 kuukauden kuluessa,
jos et käytä videokameraa lainkaan. Vaikka
sisäisen akun varaus olisi purkautunut,
videokameran toiminnot toimivat
normaalisti päivämäärän tallennusta lukuun
ottamatta.
 Lataaminen
Kytke videokamera seinäpistorasiaan
laitteen mukana tulevan verkkolaitteen
tai Handycam Station -aseman avulla ja
jätä se verkkoon yli 24 tunniksi siten, että
POWER-kytkin on asennossa OFF (CHG).
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
 Paina kielekettä, aseta kynsi uraan ja vedä
paristolokero ulos.
 Aseta lokeroon uusi paristo +-puoli
ylöspäin.
 Aseta paristolokero takaisin
kaukosäätimeen niin, että lokero napsahtaa
paikalleen.
Objektiivin hoitaminen ja
säilyttäminen
• Puhdista objektiivin pinta pehmeällä liinalla, jos
– objektiivin pinnalla on sormenjälkiä
– objektiivi on kuumassa tai kosteassa paikassa
– käytät objektiivia suolapitoisessa
ympäristössä, esimerkiksi meren rannalla.
• Säilytä objektiivia hyvin ilmastoidussa
paikassa, jossa ei ole likaa eikä pölyä.
• Puhdista objektiivi säännöllisesti, jotta
homeitiöt eivät pääse kasvamaan sen pinnalla.
Videokameraa kannattaa käyttää ainakin kerran
112
Kieleke
VAROITUS
Paristo voi räjähtää, jos sitä käsitellään
väärin. Paristoa ei saa ladata, purkaa eikä
hävittää polttamalla.
Varoitus
Jos paristo asetetaan väärin paikalleen,
syntyy räjähdysvaara. Akun saa vaihtaa
vain samanlaiseen tai valmistajan
suosittelemaan vastaavaan akkuun.
Käytetyt paristot on hävitettävä
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
• Kaukosäätimessä käytetään litiumkolikkoparistoa (CR2025). Mitään muita kuin
CR2025-paristoja ei saa käyttää.
• Kun litium-pariston varaus heikkenee,
kaukosäätimen käyttöalue lyhenee tai
kaukosäädin ei enää toimi oikein. Jos näin käy,
korvaa paristo uudella Sony CR2025 -paristolla.
Muun pariston käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
räjähdyksen vaaran.
Käsihihnan
käyttäminen
rannehihnana
Hihna on kätevä videokameraa
kannettaessa.
1 Avaa käsityynyn  koukku ja
silmukkakiinnitin ja irrota se
renkaasta .
Käsityyny
2 Siirrä käsityyny kokonaan
oikealle  ja sulje käsityynyn
koukku ja silmukkakiinnitin
uudelleen .
Lisätietoja
3 Käytä käsihihnaa rannehihnana
kuvan mukaan.
113
Olkahihnan
kiinnittäminen
Tekniset tiedot
Olkahihnan voi kiinnittää sille tarkoitettuun
kiinnittimeen.
Järjestelmä
Kuvanauhoitusjärjestelmä
2 pyörivää kuvapäätä,
viistopyyhkäisyjärjestelmä
Still-kuvien
Exif Ver. 2.2*1
tallennusjärjestelmä
Äänitysjärjestelmä Pyörivät äänipäät, PCMjärjestelmä
Kvantisointi: 12 tavua
(näytetaajuus 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 tavua
(näytetaajuus 48 kHz, stereo)
114
Videosignaali
PAL-väri, CCIR-standardi
Käytettävä
kasetti
Mini-DV-kasetti, jossa on
tunnus
Nauhanopeus
SP: noin 18,81 mm/s,
LP: noin 12,56 mm/s
Tallennus- ja
toistoaika
SP: 60 minuuttia
LP: 90 minuuttia
(käytettäessä DVM60-kasettia)
Pikakelausaika
eteen- ja
taaksepäin
Noin 2 min 40 s
(käytettäessä DVM60-kasettia)
Etsin
Sähköinen etsin,
DCR-HC32E/HC33E/HC39E:
mustavalkoinen
DCR-HC42E/HC43E:
värillinen
Kuvailmaisin
DCR-HC32E/HC33E:
3 mm:n (1/6-tyyppinen) CCDkenno
Yhteensä: noin 800 000
kuvapistettä
Tehollisia (still-kuva): noin
400 000 kuvapistettä
Tehollisia (liikkuva kuva):
noin 400 000 kuvapistettä
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
3,27 mm:n (1/5,5-tyyppinen)
CCD-kenno
Yhteensä: noin 1 070 000
kuvapistettä
Tehollisia (still-kuva): noin
1 000 000 kuvapistettä
Tehollisia (liikkuva kuva):
noin 690 000 kuvapistettä
Objektiivi
Polttoväli
Carl Zeiss Vario-Tessar
Yhdysrakenteinen
moottorizoom
Suodattimen läpimitta: 25 mm
DCR-HC32E/HC33E:
20 × (optinen), 800 ×
(digitaalinen)
F = 1,8 - 3,1
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
12 × (optinen), 480 ×
(digitaalinen)
F = 1,8 - 2,5
DCR-HC32E/HC33E:
f = 2,3 - 46 mm
35 mm:n kinofilmikameran
polttoväliksi muutettuna
CAMERA-TAPE-tilassa:
44 ~ 880 mm
CAMERA-MEMORY-tilassa:
44 ~ 880 mm
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
f = 3,0 - 36 mm
35 mm:n kinofilmikameran
polttoväliksi muutettuna:
CAMERA-TAPE-tilassa:
16:9-tila*2: 46 ~ 628,5 mm
4:3-tila: 40 ~ 480 mm
CAMERA-MEMORY-tilassa:
4:3-tila: 48 ~ 576 mm
16:9-tila: 43,6 ~ 523,2 mm
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Vähimmäisvalontarve
DCR-HC32E/HC33E:
5 lx (luksia) (F 1,8)
0 lx (luksia) (NightShot plus
-toimintoa käytettäessä)*3
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
7 lx (luksia) (F 1,8)
0 lx (luksia) (NightShot plus
-toimintoa käytettäessä)*3
*1”Exif” on JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
-yhteenliittymän määrittämä still-kuvien
tiedostomuoto. Tässä muodossa olevat tiedostot
voivat sisältää myös lisätietoja, esimerkiksi
tiedot videokamerassa kuvaushetkellä käytössä
olleista asetuksista.
*216:9-tilan polttovälin arvot ovat laajakulmatilan
todellisia arvoja.
*3 Pimeässä silmille näkymätöntä kohdetta
voidaan kuvata infrapunavalaistuksella.
DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E:
Audiotulo/-lähtö, 10-nastainen liitäntä
videotulo/-lähtö Tulo-/lähtösignaalin
automaattinen kytkentä
Videosignaali: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmia), epäsymmetrinen
Luminanssisignaali:
1 Vp-p, 75 Ω (ohmia),
epäsymmetrinen
Krominanssisignaali:
0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmia),
epäsymmetrinen
Äänisignaali: 327 mV
(lähtöimpedanssi yli 47 kΩ
(kilo-ohmia)), tuloimpedanssi
yli 47 kΩ (kilo-ohmia),
lähtöimpedanssi alle 2,2 kΩ
(kilo-ohmia)
LANC-liitäntä
Stereominiliitäntä (Ø 2,5 mm)
DCR-HC39E:
Audio-/
videolähtö
10-nastainen liitäntä
Videosignaali: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmia), epäsymmetrinen
Luminanssisignaali:
1 Vp-p, 75 Ω (ohmia),
epäsymmetrinen
Krominanssisignaali:
0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmia),
epäsymmetrinen
Äänisignaali: 327 mV
(lähtöimpedanssi yli 47 kΩ
(kilo-ohmia)), lähtöimpedanssi
alle 2,2 kΩ (kilo-ohmia)
LANC-liitäntä
Stereominiliitäntä (Ø 2,5 mm)
Lisätietoja
Värilämpötila
Tulo-/lähtöliitännät
LCD-näyttö
Kuva
DCR-HC32E/HC33E:
6,2 cm (2,5-tyyppinen)
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
6,9 cm (2,7-tyyppinen,
kuvasuhde 16:9)
Kuvapisteitä
123 200 (560 × 220)
Jatkuu 
115
Tekniset tiedot (Jatkuu)
Yleistä
Käyttöjännite
7,2 V DC (akku), 8,4 V DC
(verkkolaite)
Keskimääräinen
tehonkulutus
DCR-HC32E/HC33E:
Kuvattaessa videokameralla
etsimen avulla 2,1 W
Kuvattaessa videokameralla
LCD-näytön avulla 2,5 W
Kuvattaessa videokameralla
etsimen ja LCD-näytön avulla
2,6 W
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Kuvattaessa videokameralla
etsimen avulla 2,5 W
Kuvattaessa videokameralla
LCD-näytön avulla 2,9 W
Kuvattaessa videokameralla
etsimen ja LCD-näytön avulla
3,1 W
Käyttölämpötila
0 °C – 40 °C
Säilytyslämpötila -20 °C – +60 °C
Mitat (noin)
54,7 × 90 × 111,7 mm (l/k/s)
Paino (noin)
DCR-HC32E/HC33E:
400 g vain pääyksikkö
460 g mukaan lukien akku NPFP30 ja DVM60-kasetti.
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
410 g vain pääyksikkö
470 g mukaan lukien akku NPFP50 ja DVM60-kasetti.
Toimitetut
vakiovarusteet
Handycam Station -asema
DCRA-C121 (DCR-HC32E/HC33E/
HC42E/HC43E)
Audiotulo/-lähtö, 10-nastainen liitäntä
videotulo/-lähtö Tulo-/lähtösignaalin
automaattinen kytkentä
Videosignaali: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmia), epäsymmetrinen
Luminanssisignaali:
1 Vp-p, 75 Ω (ohmia),
epäsymmetrinen
Krominanssisignaali:
0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmia),
epäsymmetrinen
Äänisignaali: 327 mV
(lähtöimpedanssi yli 47 kΩ
(kilo-ohmia)), tuloimpedanssi
yli 47 kΩ (kilo-ohmia),
lähtöimpedanssi alle 2,2 kΩ
(kilo-ohmia)
USB-liitäntä
mini-B
DV-tulo-/
lähtöliitäntä
4-nastainen liitäntä
DCRA-C123 (DCR-HC39E)
Audio-/
videolähtö
10-nastainen liitäntä
Videosignaali: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmia), epäsymmetrinen
Luminanssisignaali:
1 Vp-p, 75 Ω (ohmia),
epäsymmetrinen
Krominanssisignaali:
0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmia),
epäsymmetrinen
Äänisignaali: 327 mV
(lähtöimpedanssi yli 47 kΩ
(kilo-ohmia)), lähtöimpedanssi
alle 2,2 kΩ (kilo-ohmia)
USB-liitäntä
mini-B
DV-lähtö
4-nastainen liitäntä
Katso sivua 8.
Verkkolaite AC-L25A/L25B
Käyttöjännite
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus
0,35 - 0,18 A
Tehonkulutus
18 W
Lähtöjännite
8,4 V DC*
Käyttölämpötila
0 °C – 40 °C
Säilytyslämpötila -20 °C – + 60 °C
116
Mitat (noin)
56 × 31 × 100 mm (l/k/s)
ilman ulkonevia osia
Paino (noin)
190 g ilman verkkovirtajohtoa
* Lisätietoja on verkkolaitteessa olevassa tarrassa.
Akku
NP-FP30 (DCR-HC32E/HC33E)
Suurin
lähtöjännite
8,4 V DC
Lähtöjännite
7,2 V DC
Kapasiteetti
3,6 Wh (500 mAh)
Mitat (noin)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (l/k/s)
Paino (noin)
40 g
Käyttölämpötila
0 °C – 40 °C
Tyyppi
Litium-ioni
NP-FP50 (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
8,4 V DC
Lähtöjännite
7,2 V DC
Kapasiteetti
4,9 Wh (680 mAh)
Mitat (noin)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(l/k/s)
Paino (noin)
40 g
Käyttölämpötila
0 °C – 40 °C
Tyyppi
Litium-ioni
Lisätietoja
Suurin
lähtöjännite
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia
ilman erillistä ilmoitusta.
Mallien erot
DCR-HC
32E/33E/42E/43E 39E
A/V-liitäntä
IN/OUT
OUT
DV-liitäntä
IN/OUT
OUT
117
Hakemisto
A
C
A/V DV OUT ....................... 55
CAMERA DATA ................. 55
A/V-liitäntä......... 34, 60, 64, 81
CAMERA SET -valikko ...... 40
A/V-liitäntäkaapeli
...................... 34, 60, 64, 66, 81
CD-ROM .............................. 71
Active Interface Shoe ........... 70
CLOCK SET .................. 16, 57
Aikakoodi ............................. 28
Akku
CHG (lataus) -merkkivalo .... 10
COLOR SLOW S
(hidas värisuljin) ............ 43, 92
Akku ............................... 8
Akun jäljellä oleva aika
...................................... 26
F
FADER ........................... 48, 92
FILE NO. (tiedoston numero)
.............................................. 47
FINE..................................... 45
First Step Guide (Aloitusohje)
.................................. 71, 77, 78
FLASH (stroboliike) ............ 50
Dataliittymä.......................... 70
FLASH LEVEL ................... 43
DATA CODE ....................... 55
FLASH MODE .................... 42
Aktiivinen liittymäkenkä...... 70
DATE/TIME......................... 55
FLASH SET ......................... 42
Akun jäljellä oleva aika........ 28
DC IN -liitäntä ....................... 9
FOCUS........................... 42, 88
Akun lataaminen .................... 9
DEMO MODE ............... 52, 83
FORMAT ............................. 47
Akku ............................... 9
DIGITAL ZOOM ........... 44, 89
Sisäinen akku .............. 112
DISP/BATT INFO -painike
.............................................. 26
BATT INFO (akun tiedot)
...................................... 26
Alkuasetusten palauttaminen
(nollaus) ............................... 26
DISP OUTPUT .................... 56
ALL ERASE ........................ 47
DOT FADER ........................ 49
Aloittaminen ........ 8, 74, 77, 78
DV-liitäntä ...................... 60, 79
Aloituskohdan etsiminen ..... 31
DVD:n valitseminen....... 77, 78
Asentaminen ........................ 74
D. EFFECT (digitaalitehoste)
........................................ 49, 93
AUD DUB CTRL (äänen
jälkiäänitys) .......................... 53
H
Hakemistonäyttö .................. 23
Hakemistonäyttöpainike ...... 29
Handycam Station .................. 8
Hidastettu toisto ................... 52
I
i.LINK .......................... 81, 109
AUDIO MIX .................. 54, 65
E
AUDIO MODE .................... 53
Easy Handycam ................... 20
INDOOR .............................. 41
AUTO SHUTTER ................ 41
EASY-painike ...................... 20
”InfoLITHIUM”-akku ....... 108
A.SHUT OFF (automaattinen
virrankatkaisu) ..................... 56
Edellinen/seuraava kuva
-painike ................................ 29
Infrapunaportti ..................... 24
B
118
D
EXT SUR MIC (ulkoinen
surround-mikrofoni)............. 54
i.LINK-kaapeli ......... 60, 79, 81
EDIT/PLAY-valikko............. 52
INT.REC-STL (jaksoittainen
kuvaus) ................................. 51
EDIT SEARCH.................... 31
itsediagnoosinäyttö ............ 100
BACK LIGHT ................ 25, 88
END SEARCH............... 31, 53
BEACH&SKI....................... 40
BEEP .................................... 56
END SEARCH/EDIT
SEARCH/nauhoituksen
tarkistuspainike .................... 28
BLACK FADER .................. 48
Etsimen linssin säätövipu..... 14
BURN DVD ......................... 53
Etsin ..................................... 14
BURN VCD ......................... 53
Kirkkaus........................ 54
BURST ................................. 45
EXPOSURE ................... 41, 92
B&W .................................... 50
EXP. BRKTG (valotuksen
haarukointi) .......................... 45
J
Jalusta................................... 25
JPEG .................................. 106
Järjestelmävaatimukset ........ 72
K
Kytkeminen
Kaiutin.................................. 26
Kakkosääni ........................... 54
Liikkuva kuva
Kuvanauhuri ........... 34, 60
Elokuva
Televisio .................. 34, 60
Elokuvien muoto......... 106
Tietokone ...................... 71
Kaksinkertainen toistonopeus
.............................................. 52
Käsihihna ........................... 113
REC MODE
(nauhoitusnopeus) ......... 53
Kalibrointi .......................... 111
Käsityyny ........................... 113
Liitäntä ................................. 70
Kansi .................................... 17
Käyttäjän oman valikon
painike .................................. 28
Litium-paristo .................... 113
Käyttäjän oma valikko ... 36, 58
LUMI. KEY
(luminanssikorvaus) ............. 50
Kansio
NEW FOLDER............. 48
Järjestyksen muuttaminen
...................................... 58
PB FOLDER
(toistokansio) ................ 48
Mukauttaminen ............. 58
REC FOLDER
(tallennuskansio) ........... 48
LP (hidas nopeus) ................ 53
Lähetin ................................. 32
Palautus ......................... 59
M
Kasetin toiston valintapainike
.............................................. 29
Toiminnon lisääminen
...................................... 58
Macintosh....................... 73, 76
Kasetti .......................... 17, 105
Toiminnon poistaminen
...................................... 58
”Memory Stick” ................. 106
Asettaminen/poistaminen
...................................... 17
Kaukosäädin ......................... 32
Käyttäminen muissa maissa/
muilla alueilla..................... 104
MEMORY SET -valikko ..... 45
”Memory Stick Duo” ........... 17
Asettaminen/poistaminen
...................................... 17
Kaukosäädinsignaalin tunnistin
.............................................. 26
L
Kolikkoparisto (litium-paristo)
............................................ 113
Laajakulmakuvaus ............... 24
Tallennettavien kuvien
määrä ............................ 46
Ladattava akku ....... Katso akku
Tallennusaika ................ 47
LANC-liitäntä ...................... 70
Tallennussuojakytkin
.................................... 106
Kopioiminen......................... 61
Kosketuspaneeli ................... 15
LANDSCAPE ...................... 40
Latausaika ............................ 11
”Memory Stick Duo” -paikka
.............................................. 17
Kuvahaku ............................. 23
LCD BL LEVEL (LCDtaustavalo) ............................ 54
Memory Stick Duo -sovitin
............................................ 107
Kuvanpoistopainike ............. 29
LCD BRIGHT...................... 54
MENU ROTATE .................. 56
Kuvan koko IMAGE SIZE ... 46
LCD COLOR ....................... 54
MONOTONE ....................... 48
Elokuva ......................... 47
LCD-näyttö .......................... 14
MOSAIC .............................. 51
Still-kuva....................... 46
LCD-paneeli......................... 14
MOSAIC FADER ................ 48
Kuvan laatu (QUALITY) ..... 45
LCD BL LEVEL .......... 54
MOVIE SET ........................ 47
Kuvan poistaminen .............. 66
LCD BRIGHT .............. 54
MPEG ................................ 106
Kuvapää ............................. 111
LCD COLOR ................ 54
MPEG MOVIE EX .............. 22
Kuvasuhde ............................ 19
LCD-taustavalo .................... 85
MULTI-SOUND .................. 53
Kuvaus ................................. 22
LCD/VF SET ....................... 54
Muoto ................................. 106
Kuvien suojaaminen............. 67
LENS COVER -kytkin ......... 13
Kosteuden tiivistyminen..... 110
Kunnossapito...................... 110
LANGUAGE........................ 57
Jatkuu 
Lisätietoja
Kortinkäyttövalo .................. 17
FORMAT ...................... 47
119
Hakemisto (Jatkuu)
N
Picture Package .................... 74
Nauha ..................Katso Kasetti
Nauhalaskuri ........................ 28
PICT.APPLI. -valikko
(kuvienkäyttövalikko) .......... 48
Nauhanohjauspainikkeet ...... 29
PICT. EFFECT (kuvatehoste)
.............................................. 50
Nauhoituksen tarkistus ......... 31
Pistorasia ................................ 9
Nauhoituskapasiteetti ........... 28
Pixela-käyttäjätukikeskus .... 78
Kasetti ........................... 28
Poistaminen
Nauhoitussuojakytkin ........ 105
NEG.ART............................. 50
Kuvat............................. 66
NightShot plus ..................... 24
PORTRAIT (pehmeä
muotokuva): ......................... 40
NIGHTSHOT PLUS -kytkin
.............................................. 24
POWER-kytkin .................... 13
Nollakohtamuisti .................. 32
PROGRAM AE. ............. 40, 91
NORMAL ............................ 45
P.MENU
.... Katso käyttäjän oma valikko
NS LIGHT (NightShot Light)
.............................................. 43
NTSC ................................. 104
Päivämäärähaku ................... 33
SELF-TIMER ...................... 43
SEPIA .................................. 50
Signaalin muuntotoiminto
........................................ 81, 82
Sisäinen mikrofoni ............... 26
SLIDE SHOW...................... 49
SLOW SHUTTR (hidas suljin)
.............................................. 50
SMTH INT REC (tasainen
jaksoittaiskuvaus) ................. 51
SOLARIZE .......................... 50
SP (normaalinopeus) ............ 53
SPORTS (urheilukuvaus) ..... 40
SPOT FOCUS ................ 41, 92
SPOTLIGHT ........................ 40
SPOT METER (monipuolinen
pistemittaus) ................... 40, 91
Näytön symbolit ............. 28, 30
Päivämäärän ja kellonajan
asettaminen .......................... 16
Näyttöopas ........................... 15
Pää-ääni ................................ 54
O
R
Ohitusselaus ......................... 23
Rannehihna ........................ 113
STEADYSHOT .............. 45, 88
Ohje ...................................... 72
REC CTRL (liikkuvan kuvan
nauhoituksen ohjaus) ........... 62
STILL................................... 50
REC FOLDER
(tallennuskansio) .................. 48
Kuvan koko ................... 46
Ohjelmisto ............................ 74
OLD MOVIE ................. 50, 93
STANDARD ........................ 45
STANDARD SET -valikko
.............................................. 53
STD-USB ............................. 55
Still-kuva
REC LAMP.......................... 56
Laatu ............................. 45
OPEN/EJECT-vipu .............. 17
REC MODE
(nauhoitusnopeus) ................ 53
STILL SET........................... 45
OUTDOOR .......................... 41
REC START/STOP .............. 22
SUNSET&MOON ............... 40
OVERLAP ........................... 49
REC-valo (kuvausmerkkivalo)
.............................................. 26
Suoja-arkki ........................... 32
P
REMAINING....................... 56
Olkahihna ........................... 114
ONE PUSH .......................... 41
Pakkausmuoto .................... 106
REMOTE CTRL
(kaukosäädin) ....................... 56
PAL .............................. 90, 104
RESET-painike..................... 26
PASTEL ............................... 51
Ruutu kerrallaan toisto ......... 52
PB FOLDER (toistokansio)
.............................................. 48
Still-kuvien muoto ...... 106
Suora pääsy ohjelmaan ”Click
to DVD”
..................Katso Click to DVD
SUPER NSPLUS (Super
Nightshot plus) ............... 43, 92
Symboli
.............. Katso näytön symbolit
S VIDEO-kaapeli ................. 60
PB zoom ............................... 25
S VIDEO -johto ................... 34
Peilikuvatila ......................... 25
S VIDEO -liitäntä........... 34, 60
PHOTO-painike ............. 22, 32
120
ALL ERASE ................. 47
S
PictBridge ............................ 68
T
U
W
Tallennettavien kuvien määrä
.............................................. 46
USB-CAMERA ................... 55
USB-liitäntä ......................... 70
WHITE BAL. (valkotasapaino)
........................................ 19, 41
Tallennuksen tarkistuspainike
.............................................. 28
USB ON/OFF -kytkin .......... 70
WHITE FADER ................... 48
USB-PLY/EDT (USB-toisto/
-editointi).............................. 55
WIDE DISP ......................... 54
Tallennusaika ................. 11, 47
Tallennuskapasiteetti
USB Streaming. ................... 55
Windows ........................ 72, 74
Kasetti ........................... 28
Memory Stick ............... 28
Tallennussuojakytkin ......... 106
Tarkennuksen lukitseminen
.............................................. 25
Tarra ................................... 105
Tasavirtaliitin ......................... 9
WIDE SELECT ............. 19, 44
WIPE .................................... 49
V
WORLD TIME .................... 57
Valikko ................................. 36
CAMERA SET -valikko
...................................... 40
EDIT/PLAY-valikko ..... 52
Z
ZERO SET MEMORY
-painike ................................ 32
Käyttäjän oma valikko
...................................... 58
Zoomaus............................... 24
Tavaramerkki...................... 122
MEMORY SET -valikko
...................................... 45
Ä
Tekniset tiedot .................... 114
PICT.APPLI. -valikko... 48
Äänenvoimakkuus ................ 23
Telekuvaus ........................... 24
STANDARD SET valikko
...................................... 53
Taustavalaistun kohteen valotus
.............................................. 88
TELE MACRO .................... 42
Televisio ......................... 34, 60
Tietokone ............................. 74
TIME/LANGU.-valikko ...... 57
Toisto.................................... 23
Hidastettu ...................... 52
Kaksinkertainen nopeus
...................................... 52
Ruutu kerrallaan ........... 52
Taaksepäin .................... 52
Toistoaika ............................. 11
Toisto taaksepäin .................. 52
TRAIL .................................. 50
Tulostaminen ........................ 68
Valikkojen käyttäminen
...................................... 36
Valikkojen toiminnot .... 38
Varoitusilmoitukset ............ 100
Varoitussymbolit ................ 100
VAR.SPD PB
(toisto eri nopeuksilla) ......... 52
Lisätietoja
Toimintojen äänimerkit
.............................. Katso BEEP
TIME/LANGU.-valikko
...................................... 57
Verkkolaite ............................ 8
Verkkovirtajohto .................... 8
VF B.LIGHT
(etsimen kirkkaus)................ 54
VF WIDE DSP
(laajakuva etsimessä) ........... 55
Tulostusmerkki..................... 67
Videokameran piteleminen
.............................................. 13
TV TYPE ............................. 34
VIDEO INPUT .................... 55
TV-värinormit .................... 104
Täysi lataus .......................... 10
121
Tavaramerkit
• ”Memory Stick”, ”
”, ”Memory Stick
Duo”, ”
”, ”Memory Stick
PRO Duo”, ”
”,
”MagicGate”, ”
”,
”MagicGate Memory Stick” ja ”MagicGate
Memory Stick Duo” ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• ”InfoLITHIUM” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• i.LINK ja ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• Picture Package on Sony Corporationin
tavaramerkki.
•
on tavaramerkki.
• Microsoft, Windows ja Windows Media ovat
Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook
ja PowerMac ovat Apple Computer, Inc:n
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• eMac on Apple Computer, Inc:n tavaramerkki.
• QuickTime ja QuickTime-logo ovat Apple
Computer, Inc:n tavaramerkkejä.
• Roxio on Roxio, Inc:n rekisteröity
tavaramerkki.
• Toast on Roxio, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
• Windows Media Player on Microsoft
Corporationin tavaramerkki.
• Macromedia ja Macromedia Flash Player
ovat Macromedia, Inc:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
• Pentium on Intel Corporationin tavaramerkki tai
rekisteröity tavaramerkki.
Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat
olla vastaavien yhtiöiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi merkkejä
TM
ja ”®” ei ole mainittu kaikissa asianomaisissa
kohdissa tässä käyttöohjeessa.
Download PDF

advertising