Sony | DCR-HC37E | Sony DCR-HC37E Käyttöohjeet

2-319-525-31(1)
Digitaalinen videokamera
Käytön aloittaminen
Käyttöohjeet
DCR-HC37E/HC38E/
HC45E
© 2007 Sony Corporation
7
Kuvaus/
15
toisto
Valikkojen käyttäminen
26
Kopiointi/muokkaus
41
Tietokoneen käyttäminen
46
Vianmääritys
50
Lisätietoja
57
Pikaopas
68
Lue tämä ensin
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet
myöhempää käyttötarvetta varten.
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
VAROITUS
Korvaa akku tai paristo ainoastaan
ilmoitetun tyyppisellä akulla tai
paristolla. Muutoin voi seurata
tulipalo tai vamma.
EUROOPASSA OLEVILLE
ASIAKKAILLE
Käytöstä poistetun sähköja elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni
ja muiden Euroopan
maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Käytettävät varusteet: Kaukosäädin (DCRHC45E)
HUOMAUTUS
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän videokameran kuvaan ja ääneen.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä
aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma
uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli
(esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen.
2
Käyttöä koskevia huomautuksia
Videokameran mukana toimitetaan
kaksi eri käyttöopasta.
– ”Käyttöohjeet” (Tämä ohje)
– ”First Step Guide (Aloitusohje)” - tämän
aloitusoppaan avulla voit liittää
videokameran tietokoneeseen ja käyttää
toimitettua ohjelmistoa (CD-ROM-levy)
Videokamerassa käytettävä
kasettityyppi
• Voit käyttää mini-DV-kasetteja, joissa on
merkintä
. Tämä videokamera ei ole
yhteensopiva Cassette Memory
-toiminnon kanssa (s. 58).
Videokameran käyttäminen
• Älä pitele videokameraa seuraavista
osista:
Etsin
Akku
Tietoja valikoista, LCD-paneelista,
etsimestä ja objektiivista
• Harmaana näkyvä valikkotoiminto ei ole
käytettävissä parhaillaan suoritettavassa
nauhoituksessa tai toistossa.
• LCD-näyttö ja etsin on valmistettu erittäin
tarkkaa tekniikkaa käyttäen. Siksi yli
99,99 % kuvapisteistä on täysin toimivia.
LCD-näytössä ja etsimessä saattaa
kuitenkin näkyä pieniä mustia ja/tai
kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai
vihreitä) pisteitä. Näitä pisteitä syntyy
normaalisti valmistusprosessissa, mutta
ne eivät vaikuta nauhoitukseen millään
tavalla.
LCD-paneeli
• Videokamera ei ole pölyn-, tippuvedentai vedenpitävä.
Katso ”Käyttö ja hoito” (s. 61).
• Ennen kuin liität videokameran muuhun
laitteeseen USB- tai i.LINK-kaapelilla,
varmista, että asetat liittimen oikein päin.
Jos asetat liittimen väkisin, liitäntä voi
vioittua tai videokamera voi lakata
toimimasta oikein.
• DCR-HC45E:
Kytke A/V-liitäntäkaapeli Handycam
Station -aseman A/V OUT -liitäntään, kun
käytät videokameraa Handycam Station
-asemaan kytkettynä ja lähetät sen kautta
audio- ja videosignaaleja.
• DCR-HC45E:
Irrota verkkolaite Handycam Station
-asemasta pitämällä kiinni sekä
Handycam Station -asemasta että DCpistokkeesta.
• DCR-HC45E:
Aseta POWER-kytkin OFF(CHG)asentoon, kun liität videokameran
Handycam Station -asemaan tai poistat
videokameran siitä.
Musta piste
Valkoinen, punainen,
sininen tai vihreä piste
• LCD-näytön, etsimen tai objektiivin
pitkäaikainen altistuminen suoralle
auringonvalolle voi vahingoittaa niitä.
• Älä kuvaa suoraan aurinkoa kohti.
Muuten videokamera voi vioittua. Jos
haluat kuvata aurinkoa, kuvaa sitä sen
ollessa himmeimmillään, esimerkiksi
auringonlaskun aikaan.
Tietoa kielen asettamisesta
• Ohjeisiin sisältyvien kuvaruutunäyttöjen
kieli on valittu paikallisen tilanteen
mukaan. Kuvaruutunäytön kielen voi
kuitenkin tarvittaessa vaihtaa ennen
videokameran käytön aloittamista (s. 12).
Jatkuu ,
3
Lue tämä ensin (jatkuu)
Nauhoittaminen
• Kokeile nauhoitustoimintoa ennen
varsinaisen nauhoituksen aloittamista ja
varmista, että kuva ja ääni nauhoittuvat
ongelmitta.
• Nauhoitusten sisältöä ei voida korvata,
vaikka nauhoitus tai toisto epäonnistuisi
esimerkiksi videokameran tai
tallennusvälineen virheellisen toiminnan
takia.
• Käytössä oleva TV-väristandardi
vaihtelee maittain/alueittain. Jotta voit
katsella kuvaamiasi otoksia televisiosta,
television on oltava PAL-standardin
mukainen.
• Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat
sekä muu vastaava aineisto voivat olla
tekijänoikeuslakien suojaamaa. Tällaisen
aineiston luvaton kopiointi voi olla
lainvastaista.
Tietoja tästä oppaasta
• Tässä käyttöohjeessa olevat kuvat LCDnäytöstä ja etsimestä on otettu
digitaalisella valokuvakameralla, joten ne
voivat hieman erota todellisuudesta.
• Tässä oppaassa olevat kuvat perustuvat
malliin DCR-HC38E. Mallin nimi näkyy
videokameran pohjassa.
• Tallennusvälineiden ja varusteiden
ulkonäköä ja määrityksiä saatetaan
muuttaa asiasta erikseen ilmoittamatta.
Tietoja Carl Zeiss -objektiivista
Tässä videokamerassa oleva Carl Zeiss
-objektiivi on kehitetty saksalaisen Carl
Zeiss -yhtiön ja Sony Corporationin
yhteistyönä. Se tuottaa erinomaisen kuvan.
Se noudattaa videokameroiden MTF*mittausjärjestelmää ja tarjoaa tyypillisen
Carl Zeiss -objektiivin laadun.
* MTF on lyhenne sanoista Modulation
Transfer Function. Lukuarvo ilmaisee
kohteesta objektiiviin heijastuvan valon
määrän.
4
Sisällysluettelo
Lue tämä ensin ............................... 2
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: Vakiovarusteiden
tarkastaminen ............................... 7
Vaihe 2: Akun lataaminen ............... 8
Vaihe 3: Virran kytkeminen ja
päivämäärän ja ajan asettaminen
..................................................... 12
Kielen asetuksen muuttaminen
................................................... 12
Vaihe 4: Asetusten muuttaminen
ennen kuvaamista ....................... 13
Vaihe 5: Kasetin asettaminen ....... 14
Valikkojen käyttäminen
Valikkotoimintojen käyttäminen
............................................ 26
Käyttöpainikkeet ...........................27
Valikkojen toiminnot ......................34
MANUAL SET -valikko ..........35
– P EFFECT
CAMERA SET -valikko .........36
– D ZOOM/WIDE SEL/STEADYSHOT
jne.
PLAYER SET/
VCR SET
-valikko ........................................37
– AUDIO MIX
LCD/VF SET -valikko ............38
– LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L. jne.
TAPE SET -valikko ...............39
– REC MODE/AUDIO MODE/
REMAIN
Kuvaus/toisto
SETUP MENU -valikko .........40
– USB STREAM/LANGUAGE jne.
Helppo kuvaus ja toisto (Easy
Handycam) ................................. 15
Kuvaus .......................................... 17
Zoomaus ..................................... 18
Kuvaaminen pimeissä paikoissa
(NightShot plus) ........................ 18
Valotuksen säätäminen
taustavalaistuja kohteita varten
................................................... 19
Kuvaaminen peilikuvatilassa ....... 19
Toisto ............................................ 20
Ohjetoimintojen käyttäminen
(USAGE GUIDE) ........................ 21
Aloituskohdan etsiminen ............... 22
Uusimman nauhoituksen viimeisen
kohtauksen etsiminen (END
SEARCH) .................................. 22
Etsiminen manuaalisesti (EDIT
SEARCH) .................................. 22
Uusimpien nauhoitusten
tarkistaminen (nauhoituksen
tarkistus) ................................... 23
OTHERS -valikko ..................40
– WORLD TIME jne.
Kopiointi/muokkaus
Kopiointi videonauhurilla tai DVD-/
HDD-laitteella ..............................41
Kuvan tallentaminen esimerkiksi
televisiosta, videonauhurista tms.
(DCR-HC38E) .............................44
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen
.....................................................46
”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan ja ohjelmiston asentaminen
.....................................................47
”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan lukeminen .....................49
Kuvan katseleminen televisiossa
..................................................... 24
Jatkuu ,
5
Vianmääritys
Vianmääritys ................................ 50
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
.................................................... 55
Lisätietoja
Videokameran käyttäminen
ulkomailla ................................... 57
Kunnossapito ja varotoimet .......... 58
Käyttökelpoiset videokasetit ........ 58
Tietoja ”InfoLITHIUM” -akusta ..... 59
Tietoja i.LINK-liitännästä .............. 60
Kameran käyttäminen ................. 61
Tekniset tiedot .............................. 65
Pikaopas
Videokameran osat ...................... 68
Kuvauksen/toiston aikana näytössä
näkyvät ilmaisimet ...................... 72
Hakemisto .................................... 74
6
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: Vakiovarusteiden tarkastaminen
Tarkasta, että seuraavat vakiovarusteet on
toimitettu videokameran mukana.
Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee kyseisen
vakiovarusteen kappalemäärän.
Verkkolaite (1) (s. 8)
USB-kaapeli (1)
(DCR-HC45E) (s. 69, 71)
• USB-kaapelia ei toimiteta DCR-HC37E/
HC38E-mallien mukana. Osta tarvittaessa
USB 2.0 -kaapeli (tyyppi A - tyyppi B,
mini). Sony-tuotetta suositellaan.
Käytön aloittaminen
Ladattava akku NP-FH30 (1) (s. 8, 59)
Verkkovirtajohto (1) (s. 8)
Handycam Station (1)
(DCR-HC45E) (s. 8, 71)
CD-ROM ”Handycam Application
Software” (1) (s. 46)
21-nastainen sovitin (1) (DCR-HC45E)
(s. 25)
Käyttöohjeet (Tämä ohje) (1)
Langaton kaukosäädin (1)
(DCR-HC45E) (s. 71)
Litium-kolikkoparisto on asetettu paikalleen
valmiiksi.
A/V-liitäntäkaapeli (1) (s. 24, 41)
7
Vaihe 2: Akun lataaminen
2
1
2
3
1
v-merkki alaspäin
Akku
POWER-kytkin
DC IN -liitäntä
4
Seinäpistorasiaan
Verkkolaite
Verkkovirtajohto
Voit ladata ”InfoLITHIUM”-akun (Hsarja) (s. 59), kun olet kytkenyt sen
videokameraan.
b Huomautuksia
DCR-HC45E:
Kytke verkkolaite Handycam
Station -aseman DC IN -liitäntään.
DC IN -liitäntä
• Tässä kamerassa ei voi käyttää muita kuin Hsarjan ”InfoLITHIUM”-akkuja.
1 Aseta akun ja videokameran 1
liitännät vastakkain ja kytke akku
videokameraan siten, että akku
napsahtaa paikalleen 2.
2 Käännä POWER-kytkintä nuolen
suuntaan asentoon OFF(CHG)
(oletusasetus).
3 DCR-HC37E/HC38E:
Kytke verkkolaite videokameran
DC IN -liitäntään.
8
v-merkki ylöspäin
4 DCR-HC37E/HC38E:
Kytke verkkovirtajohto
verkkolaitteeseen ja pistorasiaan.
CHG (lataus) -merkkivalo
5 CHG (lataus) -merkkivalo
sammuu, kun akku on täysin
latautunut. Irrota verkkolaite DC
IN -liitännästä.
Käytön aloittaminen
DCR-HC45E:
Irrota verkkolaite videokameran DC IN
-liitännästä tarttumalla sekä Handycam
Station -asemaan että DC-liitäntään.
b Huomautuksia
• DCR-HC45E:
Kun asetat videokameran Handycam Station
-asemaan, sulje DC IN -liitännän suojus.
CHG (lataus) -merkkivalo syttyy, ja
lataus alkaa.
DCR-HC45E:
Akun lataaminen vain verkkolaitteella
DCR-HC45E:
Kytke verkkovirtajohto
verkkolaitteeseen ja pistorasiaan.
Aseta videokamera Handycam
Station -asemaan kunnollisesti
pohjaan saakka.
Siirrä POWER-kytkin asentoon
OFF(CHG). Kytke sitten verkkolaite
suoraan videokameran DC IN -liitäntään.
POWER-kytkin
CHG (lataus) -merkkivalo
DC IN -liitäntä
DC-pistoke
z Vinkkejä
• Voit käyttää kameraa virtalähteeseen,
esimerkiksi pistorasiaan, kytkettynä kuvan
osoittamalla tavalla. Akun varaus ei tällöin kulu.
CHG (lataus) merkkivalo syttyy, ja
lataus alkaa.
Jatkuu ,
9
Vaihe 2: Akun lataaminen (jatkuu)
DCR-HC45E:
Kameran irrottaminen Handycam
Station -asemasta
Sammuta kamerasta virta, irrota sitten
videokamera Handycam Station -asemasta
pitäen kiinni sekä videokamerasta että
Handycam Station -asemasta.
Akun jäljellä olevan varauksen
tarkastaminen (akun tietojen näyttö)
Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF(CHG)
ja paina sitten DISP/BATT INFO.
Jonkin ajan kuluttua näkyviin tulee
likimääräinen tallennusaika ja akun tiedot
noin 7 sekunnin ajaksi. Voit tarkastella
akun tietoja 20 sekunnin ajan painamalla
toistamiseen DISP/BATT INFO, kun akun
tiedot ovat näytössä.
DCR-HC37E/HC38E:
Ulkoisen virtalähteen käyttäminen
Akun jäljellä oleva varaus (suunnilleen)
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
Videokameraa voi käyttää verkkovirralla
kytkemällä sen samoin kuin akkua
ladattaessa. Akun varaus ei tällöin kulu.
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 85 min
VIEWFINDER : 99 min
Akun irrottaminen
Tallennuskapasiteetti (suunnilleen)
1 Katkaise virta ja paina sitten PUSH.
2 Irrota akku nuolen suuntaisesti.
POWER-kytkin
Voit tarkastaa akun jäljellä olevan
varauksen LCD-näytöstä.
Ilmaisin
Tila
Riittävä varaus
Vähäinen varaus,
tallentaminen/toisto loppuu
pian.
1
2
Aseta ladattu akku tai lataa
akku.
Latausaika
PUSH
10
Täysin tyhjän akun keskimääräinen
täyteenlatausaika minuutteina.
Akun varastoiminen
Akku
Käytä akku täysin tyhjäksi ennen sen
pitkäaikaista varastointia (s. 59).
NP-FH30
(vakiovaruste)
115
NP-FH50
135
Latausaika
Akku
Latausaika
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Tallennusaika
Keskimääräinen käyttöaika minuutteina
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
Yhtäkestoinen Tyypillinen
kuvausaika
kuvausaika*
NP-FH30
(vakiovaruste)
110
95
45
55
NP-FH50
155
75
180
90
NP-FH70
330
165
395
195
NP-FH100
760
380
890
445
* Tyypillinen kuvausaika, kun kuvaus
käynnistetään ja pysäytetään toistuvasti,
käytetään zoomausta sekä kytketään ja
katkaistaan virta.
b Huomautuksia
• Kaikki ajat on mitattu seuraavanlaisissa
olosuhteissa:
Ylin: Kuvaus LCD-näytön avulla.
Alin: Kuvaus etsimen avulla LCD-näyttö
suljettuna.
Toistoaika
Keskimääräinen käyttöaika minuutteina
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
Akku
LCD-paneeli
avattuna
LCDpaneeli
suljettuna
NP-FH30
(vakiovaruste)
105
135
NP-FH50
170
220
NP-FH70
370
465
NP-FH100
845
1065
Käytön aloittaminen
Akku
Tietoja akusta
• Ennen kuin vaihdat akun, katkaise virta
siirtämällä POWER-kytkin asentoon
OFF(CHG).
• CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu latauksen
aikana tai akun näyttötiedot (s. 10) voivat olla
väärät, jos
– akku on kiinnitetty väärin
– akku on vioittunut
– akku on kulunut loppuun (koskee vain akun
tietojen näyttöä).
• Akku ei syötä virtaa, kun verkkolaite on
liitettynä videokameran DC IN -liitäntään tai
mallin DCR-HC45E mukana toimitettuun
Handycam Station -asemaan. Näin on, vaikkei
verkkovirtajohtoa olisi kytketty pistorasiaan.
Tietoja lataus-, kuvaus- ja toistoajasta
• Ajat on mitattu käytettäessä videokameraa
25 °C:n lämpötilassa. (10 - 30 °C on
suositeltava.)
• Kuvaus- ja toistoajat ovat lyhyempiä, kun
videokameraa käytetään kylmässä.
• Videokameran käyttöolosuhteiden mukaan
kuvaus- ja toistoajat voivat olla lyhyempiä.
Tietoja verkkolaitteesta
• Kun käytät verkkolaitetta, kytke se lähellä
olevaan pistorasiaan. Irrota verkkolaite
pistorasiasta heti, jos videokameran käytön
aikana ilmenee toimintahäiriö.
• Älä käytä verkkolaitetta, jos se on esimerkiksi
seinän ja huonekalun välissä tai muussa ahtaassa
paikassa.
• Varo, etteivät metalliesineet aiheuta
verkkolaitteen DC-pistokkeeseen tai akun
napoihin oikosulkua. Muutoin videokamera voi
vioittua.
• Kun videokamera on liitettynä verkkolaitteeseen
ja verkkolaite pistorasiaan, videokamera on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka virta olisi
katkaistu videokameran virtakytkimellä.
11
Vaihe 3: Virran kytkeminen ja päivämäärän ja
ajan asettaminen
Aseta päivämäärä ja kellonaika, kun käytät
videokameraa ensimmäisen kerran. Jos
päivämäärää ja kellonaikaa ei aseteta,
[CLOCK SET] -näyttö tulee näkyviin aina,
kun videokameraan kytketään virta tai
POWER-kytkimen asentoa muutetaan.
3 Aseta [M] (kuukausi) ja kosketa
ja jatka: [D] (päivä), [H]
(tunnit) ja [M] (minuutit).
Kello alkaa käydä.
Virran katkaiseminen
Siirrä POWER-kytkin asentoon
OFF(CHG).
Päivämäärän ja kellonajan
nollaaminen
Kosketa LCD-näytössä
olevaa painiketta.
POWER-kytkin
Voit asettaa haluamasi päivämäärän ja ajan
koskettamalla
t [PAGE2] t
[CLOCK SET] (s. 26).
b Huomautuksia
1 Pidä vihreä painike painettuna ja
CAMERA: Nauhoitus kasetille.
PLAY/EDIT: Kuvan toisto tai editointi.
• Jos videokameraa ei käytetä noin 3
kuukauteen, sen sisällä olevan akun varaus
purkautuu ja päivämäärän ja kellonajan
asetukset voivat kadota muistista. Jos näin käy,
lataa akku ja aseta päivämäärä ja kellonaika
uudelleen (s. 64).
• Tehdasasetus on, että jos videokameraa ei
käytetä noin 5 minuuttiin, siitä katkeaa virta
akun säästämiseksi ([A.SHUT OFF], s. 40).
[CLOCK SET] -näyttö tulee näkyviin.
z Vinkkejä
siirrä POWER-kytkintä toistuvasti
nuolen suuntaan niin, että
haluamasi tilan mukainen
merkkivalo syttyy.
CLOCK SET
Y
M
2007 1
D
H
1
M
0 : 00
OK
2 Aseta [Y] (vuosi)
/
painikkeilla ja kosketa sitten
.
Voit valita minkä tahansa vuoden
vuoteen 2079 asti.
12
• Päivämäärä ja aika eivät näy tallennuksen
aikana, mutta ne tallennetaan nauhalle
automaattisesti, joten ne voidaan tuoda näkyviin
toiston aikana (lisätietoja on kohdassa [DATA
CODE] sivulla 31 (Easy Handycam -toiminnon
aikana voi asettaa ainoastaan [DATE/TIME])).
• Jos kosketuspaneelin painikkeet eivät toimi
oikein, säädä kosketuspaneelia
(CALIBRATION) (s. 62).
Kielen asetuksen muuttaminen
Kuvaruutunäyttöjen tekstin kielen voi
vaihtaa. Kosketa
t [MENU] t
(SETUP MENU) t [
LANGUAGE] ja valitse sitten haluamasi
kieli.
Vaihe 4: Asetusten muuttaminen ennen
kuvaamista
Objektiivin suojuksen
poistaminen
Siirrä LENS COVER -kytkin asentoon
OPEN.
• Voit tuoda näytön symbolit (esimerkiksi akun
tiedot) näkyviin ja poistaa ne näkyvistä
painamalla DISP/BATT INFO -painiketta.
Etsin
Etsin
Sulje objektiivin suojus kuvauksen
päätteeksi siirtämällä LENS COVER kytkin asentoon CLOSE.
Käytön aloittaminen
Voit katsella kuvia etsimestä, jos haluat
säästää akkua tai jos LCD-näytön kuva on
huono.
LCD-paneeli
Avaa LCD-paneeli 90 asteen kulmaan
videokameraan (1) nähden ja käännä
paneeli sitten sopivaan asentoon kuvausta
tai toistoa varten (2).
Etsimen objektiivin
säätövipu
Liikuta kunnes kuva on
terävä.
DISP/BATT INFO
Enintään 180
astetta
z Vinkkejä
2
• Etsimen taustavalon kirkkautta voi säätää
valitsemalla
(LCD/VF SET) - [VF B.L.]
(s. 38).
Käsihihna
1
90 astetta
Enintään 90 videokameraan
astetta
nähden
Kiristä käsihihna ja pitele kameraa oikein.
b Huomautuksia
• Varo painamasta LCD-paneelin reunassa olevia
painikkeita, kun avaat LCD-paneelin tai muutat
sen asentoa.
4
1
2
z Vinkkejä
• Jos käännät LCD-paneelia 180 astetta
objektiivin puolelle, voit sulkea LCD-paneelin
niin, että LCD-näyttö on ulospäin. Tämä on
kätevää toiston aikana.
• Katso lisätietoja LCD-näytön kirkkauden
säädöstä kohdasta [LCD BRT] (s. 31).
3
13
Vaihe 5: Kasetin asettaminen
Vain mini DV
(s. 58).
-kasetteja voi käyttää
1 Pidä
OPEN/EJECT -vipua
siirrettynä nuolen suuntaan ja
avaa kansi.
b Huomautuksia
• Älä sulje kasettipesää väkisin
painamalla {DO NOT PUSH} -osaa, kun
kasetti menee sisään. Seurauksena
voi olla toimintahäiriö.
3 Sulje kansi.
OPEN/EJECT-vipu
Kasetin poistaminen
Avaa kansi noudattaen vaiheessa 1
kuvattuja toimia ja poista sitten kasetti.
z Vinkkejä
• Tallennusaika vaihtelee kuvausolosuhteiden
mukaan [REC MODE] (s. 39).
Kansi
Kasettipesä liukuu ulos ja avautuu
automaattisesti.
2 Aseta kasetti kasettipesään
ikkunapuoli ulospäin ja paina
sitten
.
Paina kasettia kevyesti sen
selkämyksen keskeltä.
Ikkuna
Kasettipesä
Kasettipesä liukuu
automaattisesti takaisin sisään.
14
Kuvaus/toisto
Helppo kuvaus ja toisto (Easy Handycam)
Videokameran Easy Handycam -tilassa kamera säätää useimpia asetuksia automaattisesti,
jolloin voit keskittyä kuvaamiseen paremmin. Näytön fonttikoko suurenee, jotta teksti näkyy
paremmin.
Avaa objektiivin suojus (s. 13)
A
B
D
Kuvaus/toisto
E
C
Kuvaus
1 Siirrä POWER-kytkintä A toistuvasti nuolen suuntaan niin, että CAMERAmerkkivalo syttyy.
Jos POWER-kytkin A on asennossa OFF(CHG),
siirrä sitä samalla, kun pidät vihreää painiketta
painettuna.
2 Paina EASY C.
EASY
tulee näyttöön D.
3 Aloita kuvaaminen painamalla REC START/STOP B (tai E)*
Ilmaisin (A) muuttuu ilmaisimesta [STBY]
ilmaisimeen [REC]. Lopeta kuvaaminen
painamalla REC START/STOP uudelleen.
60min
REC 0:00:00
A
GUIDE
FN
* Käytettäessä Easy Handycam -toimintoa voidaan kuvata ainoastaan SP-tilassa.
Jatkuu ,
15
Helppo kuvaus ja toisto (Easy Handycam) (jatkuu)
Toisto
Siirrä POWER-kytkintä A toistuvasti nuolen suuntaan niin, että PLAY/EDITmerkkivalo syttyy. Kosketa näytön D painikkeita seuraavalla tavalla:
Kosketa
ja aloita toisto
koskettamalla sitten
.
Jos POWER-kytkin on
asennossa OFF(CHG),
siirrä sitä samalla, kun
pidät vihreää painiketta
painettuna.
A
D
B
C
A GUIDE (s. 21)
B Pysäytys
C Toisto/tauko, tila vaihtuu kullakin
kosketuksella
D Pikakelaus taakse-/eteenpäin
x Easy Handycam -toiminnon poistaminen käytöstä
Paina uudelleen EASY C.
katoaa näytöstä D.
x Easy Handycam -tilan aikaisten toimintojen asetukset
Saat toimintojen asetukset näkyviin koskettamalla
26.
. Lisätietoja asetuksista on sivulla
• Lähes kaikki asetukset palautuvat oletusasetuksiin automaattisesti (s. 34).
• Poista Easy Handycam -tila käytöstä, jos haluat lisätä tehosteita tai asetuksia kuviin.
x Easy Handycam -tilan aikana käytöstä pois olevat painikkeet
BACK LIGHT -painike ei ole käytettävissä Easy Handycam -toiminnon aikana (s. 19).
Näkyviin tulee [Invalid during Easy Handycam operation.] -ilmoitus, jos yritetty toiminto ei
ole käytettävissä Easy Handycam -tilassa.
16
Kuvaus
Avaa objektiivin suojus (s. 13).
POWER-kytkin
REC START/
STOP A
REC START/STOP B
Jos POWER-kytkin on asennossa OFF(CHG), siirrä
sitä samalla, kun pidät vihreää painiketta painettuna.
Kuvaus/toisto
Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti nuolen suuntaan niin, että
CAMERA-merkkivalo syttyy.
Paina REC START/STOP A (tai B).
[STBY]
[REC]
Lopeta kuvaaminen painamalla REC START/STOP uudelleen.
Jatkuu ,
17
Kuvaus (jatkuu)
Zoomaus
Voit suurentaa kuvia jopa 40-kertaiseksi
zoomausvivun tai LDC-näytön reunan
zoomauspainikkeilla.
z Vinkkejä
• Voit käyttää [D ZOOM] -toimintoa (s. 36), jos
haluat käyttää zoomausta, jonka kerroin on
suurempi kuin 40 ×.
Kuvaaminen pimeissä paikoissa
(NightShot plus)
Laajan näkymän
kuvaus: (laajakulma)
Infrapunaportti
Lähikuvaus: (telekuvaus)
Aseta NIGHTSHOT PLUS -kytkin
asentoon ON. (
ja [”NIGHTSHOT
PLUS”] tulevat näkyviin.)
b Huomautuksia
Voit zoomata hitaasti siirtämällä
zoomausvipua hieman. Voit zoomata
nopeasti siirtämällä vipua enemmän.
b Huomautuksia
• [STEADYSHOT] ei ehkä vähennä kuvan
epäselvyyttä halutulla tavalla, kun zoomausvipu
on asennossa T (telekuvaus).
• Pidä sormi zoomausvivulla. Jos otat sormen
pois zoomausvivulta, saattaa myös vivun
toimintaääni tallentua.
• Zoomausnopeutta ei voi muuttaa LCD-paneelin
kehyksen zoomauspainikkeiden avulla.
• Videokameran ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, joka säilyttää vielä kuvan
tarkkuuden, on laajakulma-asennossa noin 1 cm
ja teleasennossa noin 80 cm.
18
• NightShot plus -toiminnossa käytetään
infrapunavaloa. Älä siis peitä infrapunaporttia
sormillasi tai millään muullakaan. Jos
videokameraan on kiinnitetty lisäobjektiivi
(lisävaruste), irrota lisäobjektiivi.
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 27), jos automaattitarkennus ei onnistu.
• Älä käytä NightShot plus -toimintoa kirkkaasti
valaistussa ympäristössä. Muutoin videokamera
voi vioittua.
Valotuksen säätäminen
taustavalaistuja kohteita varten
Kuvaus/toisto
Jos haluat säätää taustavalaistun kohteen
valotusta, paina BACK LIGHT, niin
näyttöön tulee .. Voit poistaa
taustavalokorjauksen käytöstä painamalla
BACK LIGHT uudelleen.
Kuvaaminen peilikuvatilassa
Avaa LCD-paneeli 90 asteen kulmaan
videokameraan (1) nähden ja käännä
paneelia sitten 180 astetta objektiivin
puolelle (2).
z Vinkkejä
• LCD-näyttöön tulee peilikuva kuvauskohteesta,
mutta kuva tallentuu normaalisti.
19
Toisto
Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti nuolen suuntaan niin, että
PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy.
Jos POWER-kytkin on asennossa OFF(CHG), siirrä
sitä samalla, kun pidät vihreää painiketta painettuna.
Aloita toisto.
Kelaa nauha haluamaasi kohtaan koskettamalla
.
ja aloita sitten toisto painamalla
Toisto/tauko*, tila vaihtuu kullakin kosketuksella
Pysäytys
Pikakelaus taakse-/eteenpäin
* Toisto pysähtyy automaattisesti, jos tauko on päällä pidempään kuin 3 minuuttia.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Kosketa
/
t [PAGE1] t [VOL] ja säädä sitten äänenvoimakkuutta koskettamalla
.
Kohtauksen haku toiston aikana
Kosketa jatkuvasti
/
kasetin toiston aikana (kuvahaku) tai
taaksepäin suuntautuvan pikakelauksen aikana (ohitusselaus).
z Vinkkejä
• Käytettävissä on useita toistotiloja ([V SPD PLAY], s. 31).
20
/
eteen- tai
Ohjetoimintojen käyttäminen (USAGE GUIDE)
Voit valita haluamasi asetusnäytöt
ohjetoimintojen avulla (USAGE GUIDE).
Easy Handycam -tilan aikana käytöstä
pois olevat asetukset
Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä
Easy Handycam -toiminnon aikana. Jos
yritetty asetus ei ole käytettävissä, mutta
haluat käyttää sitä silti, saat näyttöohjeen
näkyviin painamalla [SET]. Poista Easy
Handycam -tila käytöstä ohjeen mukaan ja
valitse sitten asetus.
Tässä kamerassa on 2 ohjetoimintoa.
Avaa kuvaamiseen
liittyviä asetusnäyttöjä.
DISP
GUIDE:
Ohjeen avulla voit
tarkastaa LCD-näytössä
näkyvien ilmaisinten
merkitykset. Lisätietoja
asetuksista on sivulla 73.
• Jos [SET] ei näy näytössä vaiheessa 3, seuraa
näytön ohjeita.
Kuvaus/toisto
SHOOT
GUIDE:
z Vinkkejä
1 Kosketa [GUIDE].
2 Valitse haluamasi toiminto.
esimerkiksi yökuvaaminen
Tuo [To keep the mood of a night view]
näkyviin koskettamalla [SHOOT
GUIDE] t [SELCT SCENE] t
[PAGE r]/[PAGE R].
3 Kosketa [SET].
Haluttu asetusnäyttö tulee näkyviin.
Määritä asetukset tarpeidesi mukaan.
21
Aloituskohdan etsiminen
Varmista, että CAMERA-merkkivalo
syttyy (s. 17).
Uusimman nauhoituksen
viimeisen kohtauksen etsiminen
(END SEARCH)
Etsiminen manuaalisesti
(EDIT SEARCH)
Seuraavan nauhoitettavan otoksen
aloituskohdan voi etsiä katselemalla kuvaa
näytöstä. Ääni ei kuulu etsinnän aikana.
[END SCH] (END SEARCH) ei enää
toimi, jos kasetti poistetaan nauhoituksen
jälkeen.
1 Kosketa
Kosketa
t [PAGE1] ja
kosketa sitten [END SCH].
2 Valitse
60min
0:00:00
PAGE1
PAGE2
SPOT
FOCUS
FOCUS
MENU
SCENE
SEL.
SPOT
METER
DISP
GUIDE
END
SCH
EXPO–
SURE
Peruuta toiminto koskettamalla tätä
uudelleen.
Videokamera toistaa uusimman
nauhoituksen viimeistä kohtausta noin 5
sekuntia ja siirtyy valmiustilaan
viimeisen nauhoituksen lopussa.
t [PAGE1] t
[MENU].
(CAMERA SET)
-painikkeilla ja kosketa
sitten [EXEC].
3 Valitse [EDITSEARCH]
/
/
-painikkeilla ja kosketa
sitten [EXEC].
4 Valitse [ON]
/
painikkeilla ja kosketa sitten
[EXEC] t
.
60min
STBY
0:00:00
b Huomautuksia
• [END SCH] -toiminto ei toimi oikein, jos
kasetille nauhoitettujen otosten välissä on tyhjä
jakso.
z Vinkkejä
• Tämä toiminto on käytettävissä myös silloin,
kun POWER-kytkin on asennossa PLAY/EDIT.
22
EDIT
GUIDE
FN
5 Kosketa jatkuvasti painiketta
(siirto taaksepäin)/
(siirto eteenpäin) ja vapauta
painike siinä kohdassa, jossa
haluat aloittaa nauhoituksen.
Uusimpien nauhoitusten
tarkistaminen (nauhoituksen
tarkistus)
Juuri lopetetun nauhoituksen muutaman
viimeisen sekunnin voi tarkistaa.
1 Kosketa
t [PAGE1] t
[MENU].
(CAMERA SET)
-painikkeilla ja kosketa
sitten [EXEC].
3 Valitse [EDITSEARCH]
/
Kuvaus/toisto
2 Valitse
/
-painikkeilla ja kosketa
sitten [EXEC].
4 Valitse [ON]
/
painikkeilla ja kosketa sitten
[EXEC] t
.
60min
STBY
EDIT
5 Kosketa
0:00:00
GUIDE
FN
.
Videokamera toistaa viimeksi
nauhoitetun otoksen muutaman
viimeisen sekunnin. Sitten videokamera
siirtyy valmiustilaan.
23
Kuvan katseleminen televisiossa
Voit kytkeä videokameran television tai videonauhurin sisääntuloliitäntään käyttämällä A/Vliitäntäkaapelia (1) tai S VIDEO-A/V-liitäntäkaapelia (2). Kytke videokamera pistorasiaan
kameran vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen avulla ja käytä kameraa verkkolaitteella
(s. 8). Katso lisätietoja myös liitettävien laitteiden käyttöohjeista.
DCR-HC37E/HC38E:
Laite, jossa ei ole
S VIDEO -liitäntää
Laite, jossa on
S VIDEO -liitäntä
(Musta)
(Keltainen)
(Valkoinen)
1
(Valkoinen)
A/V OUT
-liitäntä
(Punainen)
(Punainen)
(Keltainen)
A/V OUT
: Signaalin kulkusuunta
2
Videonauhurit tai televisiot
DCR-HC45E:
Laite, jossa ei ole
S VIDEO -liitäntää
Laite, jossa on S
VIDEO -liitäntä
(Musta)
(Keltainen)
(Valkoinen)
1
(Valkoinen)
A/V OUT
-liitäntä
(Punainen)
(Punainen)
(Keltainen)
A/V OUT
: Signaalin kulkusuunta
24
2
Videonauhurit tai televisiot
A A/V -liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
DCR-HC45E:
Sekä Handycam Station -asema että
videokamera on varustettu A/V OUT
-liitännöin (s. 70, 71). Kytke A/Vliitäntäkaapeli joko Handycam Station
-asemaan tai videokameraan laitteistosi
kokoonpanon mukaan.
B A/V -liitäntäkaapeli, jossa on S
VIDEO -kaapeli (lisävaruste)
Kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen liitin
television tai videonauhurin
videotuloliitäntään ja valkoinen (vasen
kanava) tai punainen (oikea kanava) liitin
äänituloliitäntään.
Jos televisiossa tai kuvanauhurissa
on 21-nastainen liitäntä
(EUROCONNECTOR)
Tarvitset 21-nastaisen sovittimen, jolla voit
kytkeä videokameran televisioon ja katsella
tallennettuja kuvia. Tätä sovitinta ei voi
käyttää muuhun tarkoitukseen. Tämä vain
lähtösignaaleille tarkoitettu sovitin
toimitetaan mallin DCR-HC45E mukana,
mutta sitä ei toimiteta mallien DCRHC37E/HC38E mukana.
Kuvaus/toisto
Jos videokamera kytketään toiseen laitteeseen
S VIDEO -liitännän kautta S VIDEO
-kaapelilla varustetulla A/V-liitäntäkaapelilla,
kuvan laatu on parempi kuin kytkettäessä
laitteet vakiovarusteena tulevalla A/Vliitäntäkaapelilla.
Kytke A/V-liitäntäkaapelin valkoinen ja
punainen liitin (vasen/oikea äänikanava) ja S
VIDEO -liitin (S VIDEO -kuvasignaali).
Keltaista liitintä (tavallinen videosignaali) ei
tarvitse tällöin kytkeä. Ääni ei kulje S VIDEO
-liitännän kautta.
Jos televisio on monoääninen (vain
yksi äänituloliitäntä)
b Huomautuksia
• DCR-HC45E:
Älä kytke A/V-liitäntäkaapeleita
samanaikaisesti Handycam Station -asemaan ja
videokameraan,sillä tämä saattaa aiheuttaa
kuvaan häiriöitä.
Televisio/
videonauhuri
z Vinkkejä
• Aikakoodin saa näkyviin television kuvaruutuun
valitsemalla [DISP OUT] -asetukseksi [V-OUT/
LCD] (s. 40).
Videokameran kytkeminen televisioon
videonauhurin kautta
Kytke videokamera videonauhurin LINE
IN -tuloliitäntään. Aseta videonauhurin
tulokanavaksi LINE (VIDEO 1, VIDEO 2
tms.), jos videonauhurista voi valita
tulokanavan.
25
Valikkojen käyttäminen
Valikkotoimintojen käyttäminen
1 Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti nuolen suuntaan niin,
että haluamasi tilan merkkivalo syttyy.
CAMERA-merkkivalo: nauhoitusasetukset
PLAY/EDIT-merkkivalo: katselu- ja muokkausasetukset
2 Valitse valikkotoiminto koskettamalla LCD-näyttöä.
Ne toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.
x Käyttöpainikkeiden käyttäminen
PAGE1/PAGE2/PAGE3
Painikkeista on lisätietoja sivulla 27.
1 Kosketa
.
2 Kosketa haluamaasi sivua.
3 Kosketa haluamaasi painiketta.
4 Valitse haluamasi asetus ja kosketa
sitten
t
(sulje).
b Huomautuksia
• Kaikissa asetuksissa ei tarvitse koskettaa
.
x Valikkotoimintojen käyttäminen
Toiminnoista on lisätietoja sivulla 34.
1 Kosketa
t [MENU] näytössä
[PAGE1].
Valikkohakemistonäyttö tulee
näkyviin.
2 Valitse haluamasi valikko.
Valitse vaihtoehto koskettamalla
/
ja kosketa sitten
[EXEC]. (Prosessi vaiheissa 3 ja 4
on sama kuin vaiheessa 2.)
3 Valitse haluamasi toiminto.
4 Mukauta toimintoa.
Kun olet valinnut haluamasi asetukset,
poista valikkonäyttö näkyvistä
koskettamalla
(sulje).
Aina kun kosketat [
RET.], esiin
tulee edellinen näyttö.
x Valikkotoimintojen käyttö Easy
Handycam -laitteen käytön
aikana
1 Kosketa
.
2 Valitse haluamasi painike.
3 Muuta asetusta.
Kosketa
(sulje), kun olet tehnyt
asetukset.
b Huomautuksia
• Lopeta Easy Handycam -toiminnon käyttö,
jos haluat käyttää valikkotoimintoja
normaalisti.
26
Käyttöpainikkeet
Käytettävissä olevat käyttöpainikkeet
vaihtelevat merkkivalon ja näytön (PAGE)
mukaan.
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla B.
Sulkeissa näkyvät ilmaisimet ovat
näkyvissä, kun asetus on valittuna.
Easy Handycam -toiminnon käytön aikana
käytettävissä olevat toiminnot on merkitty
tähdellä ”*”.
Painikkeiden käytöstä vaihtoehtojen
valinnassa on lisätietoja sivulla 26.
CAMERA-merkkivalo palaa
[PAGE1]
Voit valita ja säätää tarkennuspisteen
kohteeseen, joka ei ole kuvan keskellä.
60min
SPOT FOCUS
STBY
0:00:00
Kosketa tätä
AUTO
END
Kosketa näytön kohtaa, johon haluat
tarkentaa.
Näyttöön tulee 9.
Tarkennuksen voi säätää automaattisesti
koskettamalla [AUTO] tai valitsemalla
[FOCUS]-asetukseksi [AUTO].
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti.
Valitse tämä asetus, jos haluat tarkentaa
tiettyyn kuvassa olevaan kohteeseen.
1 Kosketa [MANUAL].
Näyttöön tulee 9.
2 Tarkenna kuvaa koskettamalla
(tarkennus lähellä oleviin kohteisiin) tai
(tarkennus kaukana oleviin
kohteisiin).
tulee näyttöön, kun
tarkennusta ei voi säätää enää lähemmäs;
tulee näyttöön, kun tarkennusta ei voi
säätää enää kauemmas.
Voit säätää tarkennuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO] vaiheessa 1.
b Huomautuksia
• Videokameran ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, joka säilyttää vielä kuvan
tarkkuuden, on laajakulma-asennossa noin 1 cm
ja teleasennossa noin 80 cm.
Valikkojen käyttäminen
SPOT FOCUS
FOCUS
z Vinkkejä
• Jotta tarkennus on helpompaa, siirrä
zoomausvipua asentoa T (telekuvaus) kohti,
säädä tarkennus ja säädä sitten zoomaus
kuvaukseen sopivaksi siirtämällä vipua asentoa
W (laajakulmakuvaus) kohti. Jos haluat kuvata
kohdetta lähietäisyydeltä, siirrä zoomausvipu W
(laajakuva) asentoon ja tee sitten tarkennus.
b Huomautuksia
• Jos valitset [SPOT FOCUS] -asetuksen,
[FOCUS]-asetukseksi valitaan automaattisesti
[MANUAL].
Jatkuu ,
27
Käyttöpainikkeet (jatkuu)
SPOT METER
(Monipuolinen pistemittaus)
Voit säätää kuvauskohteen valotusta ja
lukita valotuksen sopivaksi, vaikka kohteen
takana olisi voimakas valonlähde
(esimerkiksi kohdevalaisin
teatterinäyttämöllä).
60min
SPOT METER
STBY
0:00:00
Kosketa tätä
AUTO
END
TWILIGHT* (
)
Valitse tämä asetus, jos haluat säilyttää
kaukana olevat kohteet tummenevina
kuvatessasi hämärässä.
SUNRSSUNST* (auringonnousu ja
auringonlasku) ( )
Tätä tilaa käyttämällä voidaan tunnelma
säilyttää kuvattaessa esimerkiksi
auringonlaskuja ja -nousuja.
Kosketa näytössä kohtaa, jonka valotuksen
haluat säätää ja lukita.
Näyttöön tulee
.
Voit palauttaa valotusasetuksen
automaattiseksi koskettamalla [AUTO] tai
valitsemalla [EXPOSURE]-asetukseksi
[AUTO].
b Huomautuksia
• Jos valitset [SPOT METER] -asetuksen,
[EXPOSURE]-asetukseksi valitaan
automaattisesti [MANUAL].
LANDSCAPE* (
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
kaukana olevan kohteen selkeänä. Tämä
tila myös estää videokameraa
tarkentamasta kameran ja kohteen välissä
olevaan ikkunalasiin tai ikkunan
metalliverkkoon.
DISP GUIDE (näyttöopas)*
Lisätietoja on sivulla 73.
MENU
Lisätietoja on sivulla 34.
SCENE SEL.
SCENE SEL. -toiminnon avulla kuvaus
onnistuu hyvin eri olosuhteissa.
B AUTO
Valitse tämä asetus, jos et halua käyttää
kuvauksessa [SCENE SEL.] -toimintoa.
28
PORTRAIT (pehmeä muotokuva) (
)
Tämä tila korostaa kuvauskohdetta,
esimerkiksi henkilöä tai kukkia, luomalla
kohteelle pehmeän taustan.
SPOTLIGHT** (
)
Tämä asetus estää esimerkiksi
ihmiskasvojen tallentumisen liian vaaleina
kuvattaessa voimakkaassa valaistuksessa.
EXPOSURE
Voit säätää kuvan kirkkautta manuaalisesti.
Säädä kirkkautta, jos kohde on liian kirkas
tai tumma.
60min
STBY
0:00:00
OK
MANU–
AL
AUTO
SPORT** (urheilukuvaus) (
)
Tämän kuvaustilan avulla voi minimoida
kuvan tärinän kuvattaessa nopeasti
liikkuvia kohteita.
1
EXPOSURE
2
1 Kosketa [MANUAL].
Näyttöön tulee
.
2 Säädä valotusta koskettamalla
.
Voit palata automaattivalotuksen käyttöön
koskettamalla [AUTO].
)
Valitse tämä, jos kuvaat erittäin kirkkaissa,
valkoisissa olosuhteissa, kuten
laskettelurinteessä. Muutoin kuvasta tulee
liian tumma.
[PAGE2]
FADER
Voit lisätä nauhoitettavaan kuvaan
seuraavat tehosteet.
BEACH** (
)
Tämä tila estää ihmiskasvojen jäämisen
tummiksi kirkkaassa tai heijastuneessa
valossa, kuten kesällä hiekkarannalla.
* Säädetty tarkentamaan ainoastaan kaukana
oleviin kohteisiin.
**Tarkennus säädetty siten, että lähellä
oleviin kohteisiin ei tarkenneta.
END SCH (END SEARCH)
Valikkojen käyttäminen
SNOW** (
/
1 Valitse haluamasi tehoste valmiustilassa
(alkunosto) tai kuvaustilassa
(loppuhäivytys) ja kosketa sitten
t
.
2 Paina REC START/STOP.
Nosto-/häivytysilmaisin lakkaa
vilkkumasta ja katoaa, kun alkunosto tai
loppuhäivytys on suoritettu.
Voit poistaa [FADER]-toiminnon käytöstä
ennen sen aloitusta koskettamalla [OFF]
vaiheessa 1.
Jos painat kerran REC START/STOP,
asetus peruuntuu.
Loppuhäivytys
Alkunosto
Lisätietoja on sivulla 22.
Jatkuu ,
29
Käyttöpainikkeet (jatkuu)
WHITE
ONE PUSH (
)
Videokamera säätää valkotasapainon
ympäristön valaistuksen mukaan.
1 Kosketa [ONE PUSH].
2 Kohdista kuvausympäristössä kamera
ensin paperiarkkiin tai muuhun
valkoiseen esineeseen niin, että esine
täyttää koko näytön.
3 Kosketa
.
vilkkuu nopeasti. Kun
valkotasapaino on säädetty ja
tallennettu muistiin, symboli lakkaa
vilkkumasta.
BLACK
MOSC. FADER
b Huomautuksia
MONOTONE
Kuvan alkunoston aikana kuva muuttuu
vähitellen mustavalkoisesta värilliseksi.
Kuvan loppuhäivytyksen aikana se muuttuu
vähitellen värillisestä mustavalkoiseksi.
WHT BAL (valkotasapaino)
Väritasapainon voi säätää
kuvausympäristön mukaan oikeaksi.
B AUTO
Videokamera säätää valkotasapainon
automaattisesti.
OUTDOOR (
)
Valkotasapaino on säädetty seuraavien
kuvausolosuhteiden mukaiseksi:
– ulkotila
– yönäkymä, neonvalot ja ilotulitus
– auringonnousu tai -lasku
– päivänvaloa tuottavien loistevalojen
valaistuksessa
INDOOR (n)
Valkotasapaino on säädetty seuraavien
kuvausolosuhteiden mukaiseksi:
– sisätila
– juhlat tai studiot, joissa valaistusolosuhteet
voivat muuttua nopeasti
– videovaloissa studiossa tai natrium- tai
hehkulampun valaistuksessa
30
• Aseta [WHT BAL] -asetukseksi [AUTO] tai
[ONE PUSH], jos kuvaustila on valaistu
valkoisilla tai viileän sävyisillä
loistevalaisimilla.
• Kun käytät [ONE PUSH] -toimintoa, pidä
valkoinen kohde kehyksen sisällä, niin kauan
kuin
vilkkuu nopeasti.
•
vilkkuu hitaasti, jos [ONE PUSH] -asetus
ei onnistunut.
• Jos
jatkaa vilkkumistaan [ONE PUSH]
-asetuksen valitsemisen jälkeen, vaikka on
kosketettu
, aseta [WHT BAL]
-asetukseksi [AUTO].
z Vinkkejä
• Jos vaihdat akun [AUTO]-asetuksen ollessa
valittuna tai viet videokameran ulos sisäkäytön
jälkeen (tai päinvastoin) [EXPOSURE]asetuksen ollessa käytössä, valitse [AUTO] ja
suuntaa videokamera lähellä olevaan valkoiseen
esineeseen noin 10 sekunniksi, jotta
väritasapainon säätö on oikea.
• Kun valkotasapaino on asetettu [ONE PUSH]
-toiminnon avulla ja muutat [SCENE SEL.]
-asetuksia tai viet kameran sisältä ulos (tai
päinvastoin), [ONE PUSH] -toiminto täytyy
toistaa, jotta valkotasapaino voidaan säätää
uudelleen.
BEEP*
B ON
Videokamerasta kuuluu merkkiääni, kun
aloitat tai lopetat kuvauksen tai käytät
kosketuspaneelia.
OFF
CAM DATA (alla)
Peruuttaa äänimerkin ja suljinäänen.
Näyttää kameran asetustiedot.
DATE/TIME
CLOCK SET*
Päivämäärä ja kellonaika ovat näkyvissä.
Lisätietoja on sivulla 12.
60min
0:00:00:00
1
LCD BRT (LCD-näytön kirkkaus)
2
AUTO
GUIDE
Voit säätää LCD-näytön kirkkautta. Tämä
asetus ei vaikuta nauhoitettavaan kuvaan.
Säädä kirkkautta koskettamalla
/
[PAGE1]
MENU
Lisätietoja on sivulla 34.
VOL* (äänenvoimakkuus)
Lisätietoja on sivulla 20.
END SCH (END SEARCH)
Lisätietoja on sivulla 22.
DISP GUIDE (näyttöopas)*
/
)
5
4
A SteadyShot pois käytöstä
B Valotus
C Valkotasapaino
D Vahvistus
E Suljinaika
F Himmentimen aukon arvo
b Huomautuksia
• Päivämäärä ja kellonaika näkyvät [DATE/
TIME]-näytössä samalla alueella. Jos kuvaat
asettamatta kellonaikaa, ilmaisimet näkyvät
muodossa [-- -- ----] ja [--:--:--].
• Easy Handycam -toiminnon aikana voidaan
määrittää vain [DATE/TIME]-asetus.
Valikkojen käyttäminen
/
6
.
PLAY/EDIT-merkkivalo palaa
Voit käyttää videokameran
käyttöpainikkeita (
/
kaikissa PAGE-näytöissä.
3
100 AWB
F1. 8
9dB
FN
BEEP*
Lisätietoja on sivulla 30.
CLOCK SET
Lisätietoja on sivulla 12.
Lisätietoja on sivulla 73.
[PAGE3]
[PAGE2]
DATA CODE*
Näyttää nauhoituksen aikana
automaattisesti tallennetut tiedot
(datakoodin).
B OFF
V SPD PLAY
(toisto eri nopeuksilla)
Liikkuvaa kuvaa katseltaessa käytettävissä
on useita toistotiloja.
1 Kosketa toiston aikana seuraavia
painikkeita.
Datakoodi ei ole näkyvissä.
Jatkuu ,
31
Käyttöpainikkeet (jatkuu)
Jos haluat
kosketa
muuttaa
toistosuuntaa*
toistaa
hidastetusti**
(ruutu)
[ySLOW]
Suunnan vaihtaminen:
(ruutu) t
[ySLOW]
toistaa 2 kertaa
(kaksinkertainen
nopeammin
nopeus)
(kaksinkertainen Suunnan vaihtaminen:
nopeus)
(ruutu) t
(kaksinkertainen
nopeus)
toistaa ruudun
kerrallaan
(ruutu)
toistotaukotilassa.
Suunnan vaihtaminen:
(ruutu)
toistettaessa ruutu
kerrallaan.
* Kuvan keskellä tai sen ylä- tai alareunassa
voi näkyä vaakasuuntaisia häiriöraitoja.
Tämä ei ole merkki viasta.
** DV -liitännästä (i.LINK) saatavan kuvan
hidas toisto ei ole tasaista.
2 Kosketa [
RET.] t
.
Voit palata normaaliin toistoon
koskettamalla
(toisto/tauko) kahdesti
(kerran, jos toistat ruutu kerrallaan).
b Huomautuksia
• Nauhoitettu ääni ei kuulu. Näytössä voi näkyä
mosaiikkimainen jälkikuva aiemmin toistetusta
kuvasta.
A DUB CTRL (äänen jälkiäänitys)
Voit lisätä ääntä 12-bittisessä (s. 39) tilassa
nauhoitetulle kasetille poistamatta
alkuperäistä ääntä, kun käytät sisäistä
stereomikrofonia (s. 68) .
b Huomautuksia
• Lisä-ääntä ei voi tallentaa:
– jos nauha on tallennettu 16-bittisessä tilassa
(s. 39)
– jos nauha on tallennettu LP-tilassa
32
– jos videokamera on kytketty i.LINKkaapelilla
– jos nauha on tallennettu 4CH MIC tilassa
jollakin muulla videokameralla
– jos nauhan nykyinen kohta on tyhjä
– jos kasetti on nauhoitettu käyttämällä
television värijärjestelmää, joka poikkeaa
videokameran värijärjestelmästä (s. 57)
– jos kasetin nauhoitussuojakytkin on asennossa
SAVE (s. 58)
– jos jakso on nauhoitettu HDV-muodossa.
• Kun lisäät ääntä, kuvaa ei lähetetä A/V OUT
-liitännän kautta. Katso kuvaa LCD-näytöstä tai
etsimestä.
• Lisä-äänen voi äänittää vain tällä
videokameralla kuvatulle kasetille. Äänen laatu
voi huonontua, jos ääni kopioidaan kasetille,
joka on kuvattu jollakin muulla videokameralla
(mukaan lukien DCR-HC37E/HC38E/HC45E).
Äänittäminen
Aseta nauhoitettu kasetti ensin
videokameraan.
1 Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti niin,
että PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy.
2 Aloita toisto koskettamalla
(toisto/
tauko) ja kosketa sitten painiketta
uudelleen siinä kohdassa, jossa haluat
aloittaa äänityksen.
3 Kosketa
t [PAGE3] t [A DUB
CTRL] t [AUDIO DUB].
X tulee näkyviin.
60min
A DUB CTRL
0:00:00:00
RET.
AUDIO
DUB
4 Kosketa
(toisto).
Kamera aloittaa äänen tallennuksen
sisäisellä stereomikrofonilla.
tulee näkyviin, kun uutta ääntä
tallennetaan stereo 2 (ST2) -muotoon
nauhan toiston aikana.
5 Kosketa
(pysäytys), kun haluat
pysäyttää äänityksen.
Jos haluat kopioida muita kohtauksia,
valitse kohtaukset toistamalla vaihe 2 ja
kosketa sitten [AUDIO DUB].
6 Kosketa [
RET.] t
.
Nauhoitetun äänen tarkistaminen
1 Aloita sen kasetin toisto, jolle ääni on
nauhoitettu (s. 20).
2 Kosketa
t [PAGE1] t [MENU].
3 Valitse
(PLAYER SET) mallissa
DCR-HC37E/HC45E ja
(VCR SET)
mallissa DCR-HC38E, ja valitse sitten
[AUDIO MIX]
/
-painikkeilla
ja kosketa [EXEC].
ST1
ST2
EXEC
RET.
4 Säädä kasetin alkuperäisen äänen (ST1) ja
myöhemmin lisätyn äänen (ST2)
tasapainoa koskettamalla
/
ja
kosketa sitten [EXEC].
Valikkojen käyttäminen
VCR SET
AUDIO MIX
b Huomautuksia
• Tehdasasetus on, että videokamera toistaa
alkuperäisen äänen (ST1).
REC CTRL (tallennuksen ohjaus)
(DCR-HC38E)
Lisätietoja on sivulla 44.
LCD BRT (LCD-näytön kirkkaus)
Lisätietoja on sivulla 31.
33
Valikkojen toiminnot
• Käytettävissä olevat valikkotoiminnot (z) määräytyvät merkkivalon mukaan.
• Easy Handycam -tilassa seuraavat asetukset ovat automaattisesti käytössä (s. 15).
CAMERA
PLAY/EDIT
Easy Handycam
z
z
OFF
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
OFF
4:3
ON
OFF
ON
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
BRT NORMAL
–
BRT NORMAL
–
z
z
z
z
–
z
–
z
SP
SP
12BIT
AUTO
z
z
z
z
z
–
OFF
z
ON
z
z
z
z
z
z
z
z
–*
5min
ON
LCD
MANUAL SET -valikko (s. 35)
P EFFECT
CAMERA SET -valikko (s. 36)
D ZOOM
WIDE SEL
STEADYSHOT
EDITSEARCH
N.S.LIGHT
PLAYER SET (DCR-HC37E/HC45E)/
VCR SET (DCR-HC38E) -valikko (s. 37)
AUDIO MIX
LCD/VF SET -valikko (s. 38)
LCD B.L.
LCD COLOR
VF B.L.
WIDE DISP
TAPE SET -valikko (s. 39)
REC MODE (DCR-HC37E/HC45E)
REC MODE (DCR-HC38E)
AUDIO MODE
REMAIN
SETUP MENU -valikko (s. 40)
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
OTHERS -valikko (s. 40)
WORLD TIME
A.SHUT OFF
COMMANDER (DCR-HC45E)
DISP OUT
* Ennen Easy Handycam -laitteen käyttöä asetettu arvo säilyy Easy Handycam -laitteen käytön aikana.
34
MANUAL SET -valikko
– P EFFECT
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla B.
Sulkeissa näkyvät ilmaisimet ovat
näkyvissä, kun asetus on valittuna.
Valikkotoimintojen valinnasta on
lisätietoja sivulla 26.
MOSAIC*
Kuvat näkyvät mosaiikkikuvioisina.
P EFFECT (kuvatehoste)
Voit lisätä erikoistehosteita kuvaan
nauhoituksen tai toiston aikana.
tulee
näyttöön.
B OFF
Ei käytä [P EFFECT] -asetusta.
NEG.ART
b Huomautuksia
• Toistokuviin lisätyt tehosteet eivät näy DVliitännän (i.LINK) kautta. Vain alkuperäiset
kuvat näkyvät.
• DCR-HC38E:
Tehosteita ei voi lisätä ulkoisista laitteista
tulevaan kuvaan.
z Vinkkejä
• Voit taltioida kuvia, joita on editoitu lisäämällä
erikoistehosteita toisella videonauhurilla/DVDlaitteella jne. (s. 41).
SEPIA
Kuvat näkyvät seepiansävyisinä.
Valikkojen käyttäminen
Kuvan värit ja kirkkaus näkyvät
käänteisinä.
* Ei käytettävissä toiston aikana.
B&W
Kuvat näkyvät mustavalkoisina.
SOLARIZE
Kuvat näkyvät suurikontrastisten
piirrosten kaltaisina.
PASTEL*
Kuvat näkyvät pastellipiirrosten kaltaisina.
35
CAMERA SET -valikko
– D ZOOM/WIDE SEL/STEADYSHOT jne.
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla B.
Sulkeissa näkyvät ilmaisimet ovat
näkyvissä, kun asetus on valittuna.
Valikkotoimintojen valinnasta on
lisätietoja sivulla 26.
D ZOOM (digitaalinen zoomaus)
Voit valita suurimman mahdollisen
zoomaustason, jos haluat käyttää
zoomauksessa yli 40-kertaista suurennusta
(tehdasasetus) kuvatessasi kasetille.
Huomaa, että kuvan laatu huononee
käyttäessäsi digitaalista zoomausta.
B 4:3
Vakioasetus (voi käyttää otettaessa kuvia,
jotka toistetaan 4:3-televisiolla).
16:9 WIDE (
)
Taltioi kuvia, jotka toistetaan 16:9laajakuvatelevisiolla.
Katseltaessa LCD-näytössä/etsimessä [16:9
WIDE] valittuna.
Katseltaessa 16:9laajakuvatelevisiolla*
Katseltaesa tavallisella
televisioruudulla**
Palkin oikea puoli ilmaisee digitaalisen
zoomauskertoimen. Zoomausalue tulee
näkyviin, kun valitset zoomaustason.
B OFF
Zoomauksen suurennus on enintään 40kertainen, ja se suoritetaan optisesti.
80 ×
Zoomaus on optista 40-kertaiseen
suurennukseen asti, minkä jälkeen
zoomaus on digitaalista 80-kertaiseen
suurennukseen asti.
2 000 ×
Zoomaus on optista 40-kertaiseen
suurennukseen asti, minkä jälkeen
zoomaus on digitaalista 2 000 -kertaiseen
suurennukseen asti.
* Kuva näkyy koko televisioruudun kokoisena,
kun laajakuvatelevisio asetetaan
kokoruututilaan.
** Toistetaan 4:3-tilassa. Kun kuva toistetaan
laajakuvatilassa, se näkyy samanlaisena kuin
LCD-näytössä tai etsimessä.
STEADYSHOT
Voit kompensoida kameran tärinää
(oletusasetus on [ON]). Valitse
[STEADYSHOT]-asetukseksi [OFF] ( ),
jos käytät kuvauksessa jalustaa (lisävaruste)
tai lisäobjektiivia (lisävaruste). Tällöin
kuvasta tulee luonnollinen.
EDITSEARCH
B OFF
WIDE SEL (laajakuvasuhde)
Kuvan voi taltioida suhteessa taustaan, jolla
se näytetään.
Lisätietoja on myös television
käyttöohjeissa.
36
LCD-näytössä ei näy
tai
.
ON
ja
näkyvät LCD-näytössä ja
EDIT SEARCH- ja nauhoituksen
tarkistustoiminto (s. 22) ovat käytettävissä.
PLAYER SET/
VCR SET -valikko
N.S.LIGHT (NightShot-valo)
Jos kuvauksessa käytetään NightShot plus
-toimintoa (s. 18), kuvaustulos paranee
valitsemalla [N.S.LIGHT] -asetukseksi
[ON] (tehdasasetus).
– AUDIO MIX
PLAYER SET -valikko on mallissa DCRHC37E/HC45E ja VCR SET -valikko on
mallissa DCR-HC38E.
AUDIO MIX
b Huomautuksia
• Älä peitä infrapunaporttia sormilla tai millään
esineillä (s. 68).
• Jos videokameraan on kiinnitetty lisäobjektiivi
(lisävaruste), irrota lisäobjektiivi.
• [N.S.LIGHT] -toimintoa käytettäessä pisin
kuvausetäisyys on noin 3 metriä.
Lisätietoja on sivulla 33.
z Vinkkejä
Valikkojen käyttäminen
• Jos kuvaat kohteita pimeässä, kuten yöllä tai
kuun valossa, valitse [N.S.LIGHT]-asetukseksi
[OFF]. Tällä tavoin voi syventää kuvan värejä.
37
LCD/VF SET -valikko
– LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L. jne.
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla B.
Valikkotoimintojen valinnasta on
lisätietoja sivulla 26.
• Jos valitset asetukseksi [BRIGHT], akun
käyttöaika kuvauksen aikana lyhenee hieman.
WIDE DISP (laajakulma)
LCD B.L. (LCD-taustavalo)
Voit säätää LCD-näytön taustavalon
kirkkautta. Tämä asetus ei vaikuta
nauhoitettavaan kuvaan.
B BRT NORMAL
B LETTER BOX
Normaali kirkkaus.
Normaali asetus (tavallinen näyttötyyppi)
BRIGHT
Tavallista kirkkaampi LCD-näyttö.
b Huomautuksia
• Jos liität videokameran ulkoiseen
virtalähteeseen, [BRIGHT]-asetus tulee
automaattisesti käyttöön.
• Jos valitset asetukseksi [BRIGHT], akun
käyttöaika kuvauksen aikana lyhenee hieman.
LCD COLOR
Voit säätää LCD-näytön värikylläisyyttä
koskettamalla
/
. Tämä asetus
ei vaikuta nauhoitettavaan kuvaan.
Pieni kylläisyys
Suuri kylläisyys
VF B.L. (Etsimen taustavalo)
Voit säätää etsimen kuvan kirkkautta. Tämä
asetus ei vaikuta nauhoitettavaan kuvaan.
B BRT NORMAL
Normaali kirkkaus.
BRIGHT
Tavallista kirkkaampi etsinkuva.
b Huomautuksia
• Jos liität videokameran ulkoiseen
virtalähteeseen, [BRIGHT]-asetus tulee
automaattisesti käyttöön.
38
Voit valita, miten 16:9-kuvasuhteinen kuva
näkyy etsimessä ja LCD-näytössä
valitsemalla [WIDE SEL] -asetukseksi
[16:9 WIDE]. Tämä asetus ei vaikuta
nauhoitettavaan kuvaan.
SQUEEZE
Venyttää kuvaa pystysuunnassa, jos
ruudun ylä- ja alareunoissa olevia mustia
palkkeja ei haluta säilyttää 16:9-tilassa.
TAPE SET -valikko
– REC MODE/AUDIO MODE/REMAIN
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla B.
Sulkeissa näkyvät ilmaisimet ovat
näkyvissä, kun asetus on valittuna.
Valikkotoimintojen valinnasta on
lisätietoja sivulla 26.
REC MODE (nauhoitusnopeus)
B SP (SP)
Nauhoitus kasetille SP-nauhanopeudella
(Standard Play, normaalinopeus).
LP (LP)
LP-nopeutta (Long Play, hidas nopeus)
käytettäessä nauhoitusaika on 1,5kertainen SP-nopeuteen verrattuna.
• Jos nauhoitat LP-tilassa, kuva voi olla
mosaiikkimaista tai äänessä voi olla katkoja,
kun toistat kasettia muissa videokameroissa tai
videonauhureissa.
• Jos samalle kasetille kuvataan sekä SP- että LPtilassa, toistokuva saattaa olla vääristynyt tai
aikakoodi ei ehkä tallennu oikein kohtausten
välille.
B AUTO
Tuo näkyviin jäljellä olevan nauhan
ilmaisimen noin 8 sekunnin ajaksi alla
mainitun kaltaisissa tilanteissa.
• Jos asetat POWER-kytkimen PLAY/EDITtai CAMERA-asentoon, kun kamerassa on
kasetti.
• Kun kosketat
(toisto/tauko).
ON
Jäljellä olevan nauhan ilmaisin on aina
näkyvissä.
Valikkojen käyttäminen
b Huomautuksia
REMAIN
AUDIO MODE
B 12BIT
Äänitys 12-bittisessä tilassa (kaksi
stereoääntä).
16BIT (
)
Äänitys 16-bittisessä tilassa (yksi erittäin
laadukas stereoääni).
39
SETUP MENU
-valikko
– USB STREAM/LANGUAGE jne.
Valikkotoimintojen valinnasta on
lisätietoja sivulla 26.
USB STREAM
Voit katsoa kuvia videokameran tai
tietokoneen näytöstä (USB Streaming
-toiminto) USB-kaapelin välityksellä.
Lisätietoja on vakiovarusteena toimitetulla
CD-ROM-levyllä olevassa ”First Step
Guide (Aloitusohje)” -oppaassa (s. 49).
LANGUAGE
LCD-näytön tekstien kielen voi vaihtaa.
• Jos haluamaasi kieltä ei ole vaihtoehtojen
joukossa, voit valita esimerkiksi vaihtoehdon
[ENG[SIMP]] (yksinkertaistettu englanti).
OTHERS -valikko
– WORLD TIME jne.
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla B.
Valikkotoimintojen valinnasta on
lisätietoja sivulla 26.
WORLD TIME
Jos käytät videokameraa muissa maissa tai
muilla alueilla, aseta aikaero koskettamalla
/
, niin videokamera säätää
kellonajan aikaeron mukaisesti.
Jos asetat aikaeron nollaksi 0, kelloon
palautuu siinä alun perin ollut aika.
A.SHUT OFF (automaattinen
virrankatkaisu)
B 5min
Jos videokameraa ei käytetä noin 5
minuuttiin, videokamerasta katkeaa virta
automaattisesti.
NEVER
DEMO MODE
Oletusasetus on [ON] - esittely alkaa 10
minuutin kuluttua siitä, kun poistat kasetin
videokamerasta ja asetat POWERkytkimen asentoon, jossa CAMERA-valo
syttyy.
z Vinkkejä
• Esittely keskeytyy,
– kun kosketat näyttöä esittelyn aikana (Esittely
alkaa uudelleen noin 10 minuutin kuluttua)
– kun videokameraan asetetaan kasetti
– kun POWER-kytkin on jossakin muussa
asennossa kuin CAMERA.
Videokamerasta ei katkea virta
automaattisesti.
b Huomautuksia
• Kun kytket videokameran pistorasiaan,
[A.SHUT OFF] -asetukseksi tulee
automaattisesti [NEVER].
COMMANDER (DCR-HC45E)
Tehdasasetus on [ON], joten kaukosäädintä
voi käyttää (s. 71).
z Vinkkejä
• Valitse [OFF], jos haluat estää videokameraa
reagoimasta toisen kuvanauhurin
kaukosäätimen lähettämiin komentoihin.
DISP OUT (näyttötiedot)
B LCD
Aikakoodi näkyy LCD-näytössä ja
etsimessä.
V-OUT/LCD
Aikakoodi näkyy kuvaruudussa, LCDnäytössä ja etsimessä.
40
Kopiointi/muokkaus
Kopiointi videonauhurilla tai DVD-/HDDlaitteella
Voit kopioida videokamerassa toistettavaa kuvaa muihin laitteisiin, kuten videonauhuriin,
DVD- tai HDD-tallentimeen.
Voit kytkeä videokameran esimerkiksi videonauhuriin tai DVD-/HDD-tallentimeen
käyttämällä A/V-liitäntäkaapelia (1), S VIDEO-A/V-liitäntäkaapelia (2) tai i.LINKkaapelia (3).
Kytke videokamera pistorasiaan kameran vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen avulla ja
käytä kameraa verkkolaitteella (s. 8). Katso lisätietoja myös liitettävien laitteiden
käyttöohjeista.
DCR-HC37E/HC38E:
Laite, jossa ei ole
S VIDEO -liitäntää
Laite, jossa on
S VIDEO -liitäntä
(Musta)
Kopiointi/muokkaus
(Keltainen)
(Valkoinen)
1
(Valkoinen)
A/V OUT
-liitäntä
(Punainen)
(Punainen)
(Keltainen)
A/V OUT
2
DV
DV- tai DV OUT
-liitäntään (i.LINK)
3
Videonauhurit tai
i.LINK-liitäntään DVD-/HDDtallentimet
: Signaalin kulkusuunta
Jatkuu ,
41
Kopiointi videonauhurilla tai DVD-/HDD-laitteella (jatkuu)
DCR-HC45E:
Laite, jossa ei ole
S VIDEO -liitäntää
Laite, jossa on
S VIDEO -liitäntä
(Musta)
(Keltainen)
(Valkoinen)
1
(Valkoinen)
A/V OUT
-liitäntä
(Punainen)
(Punainen)
(Keltainen)
A/V OUT
2
DV OUT
DV OUT -liitäntään
(i.LINK)
3
i.LINK-liitäntään
Videonauhurit tai
DVD-/HDDtallentimet
: Signaalin kulkusuunta
A A/V -liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
DCR-HC45E:
Sekä Handycam Station -asema että
videokamera on varustettu A/V OUT liitännöin (sivu 70, 71). Kytke A/Vliitäntäkaapeli joko Handycam Station
-asemaan tai videokameraan laitteistosi
kokoonpanon mukaan.
B A/V -liitäntäkaapeli, jossa on S
VIDEO -kaapeli (lisävaruste)
Jos videokamera kytketään toiseen laitteeseen
S VIDEO -liitännän kautta S VIDEO
-kaapelilla varustetulla A/V-liitäntäkaapelilla,
kuvan laatu on parempi kuin kytkettäessä
laitteet vakiovarusteena tulevalla A/Vliitäntäkaapelilla. Kytke A/V-liitäntäkaapelin
valkoinen ja punainen liitin (vasen/oikea
äänikanava) ja S VIDEO -liitin (S VIDEO
-kuvasignaali). Keltaista liitintä (tavallinen
videosignaali) ei tarvitse tällöin kytkeä. Ääni
ei kulje S VIDEO -liitännän kautta.
42
C i.LINK -kaapeli (lisävaruste)
Kytke videokamera i.LINK-kaapelilla toiseen
i.LINK-liitännällä varustettuun laitteeseen.
Video- ja audiosignaalit siirtyvät digitaalisina,
joten kuvan ja äänen laatu on erittäin hyvä.
Huomaa, että kuvaa ja ääntä ei saada erikseen.
b Huomautuksia
• Jos kytket videokameran monoääniseen
laitteeseen, kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen
liitin laitteen videotuloliitäntään ja punainen
(oikea kanava) tai valkoinen liitin (vasen
kanava) äänituloliitäntään.
• Jos kytket laitteen A/V-liitäntäkaapelilla, valitse
[DISP OUT] -asetukseksi [LCD] (oletusasetus)
(s. 40).
1 Valmistele videokamera toistoa
varten.
Aseta nauhoitettu kasetti
videokameraan.
Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti niin,
että PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy.
2 Aseta tallennusväline
tallennuslaitteeseen.
Jos tallennukseen käytettävässä
laitteessa on tulokanavan valinta, valitse
siitä oikea tulokanava (esimerkiksi
videotulo1 tai videotulo2).
tallennuslaitteeseen
(videonauhuriin tai DVD-/HDDtallentimeen) A/Vliitäntäkaapelilla (vakiovaruste)
1, S VIDEO -kaapelilla
varustetulla A/V-liitäntäkaapelilla
(lisävaruste) 2 tai i.LINKkaapelilla (lisävaruste) 3.
• Jos haluat tallentaa päivämäärä- ja aikatiedot
sekä kameran asetustiedot, kun kamera on
kytkettyA/V-liitäntäkaapelilla, aseta ne
näkymään näytössä (s. 31).
• Seuraavia ei voi siirtää DV -liitännän
(i.LINK) kautta:
– Ilmaisimet
– [P EFFECT] -toiminnolla muokatut kuvat
(s. 35)
• Jos kytket laitteet i.LINK-kaapelilla,
tallennettavaan kuvaan tulee häiriöitä, kun
kytket videokameran toistotaukotilaan
tallennuksen aikana.
• Jos kytket laitteet i.LINK-kaapelilla, datakoodi
(päivämäärä/aika/kameran asetustiedot) ei ehkä
näy tai sitä ei voi tallentaa riippuen ohjelmasta
tai sovelluksesta.
Kopiointi/muokkaus
3 Kytke videokamera
b Huomautuksia
Kytke videokamera tallennuslaitteen
tuloliitäntöihin.
4 Käynnistä toisto videokameralla
ja tallennus tallennuslaitteessa.
Katso lisätietoja tallennukseen
käytettävän laitteen käyttöohjeesta.
5 Kun kopiointi on suoritettu,
pysäytä videokamera ja
tallennuslaite.
43
Kuvan tallentaminen esimerkiksi televisiosta,
videonauhurista tms. (DCR-HC38E)
Käyttämällä i.LINK-kaapelia (lisävaruste), videokameran kasetille voi tallentaa kuvia tai
ohjelmia esimerkiksi televisiosta tai videonauhurista.
Aseta videokameraan ensin kasetti, jolle tallennetaan.
Voit kytkeä videokameran televisioon, videonauhuriin tai i.LINK-yhteensopivaan laitteeseen
i.LINK-kaapelin (lisävaruste) avulla.
Kytke videokamera pistorasiaan kameran vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen avulla ja
käytä kameraa verkkolaitteella (s. 8). Katso lisätietoja myös liitettävien laitteiden
käyttöohjeista.
b Huomautuksia
• Videokameraan ei voi tallentaa kuvaa sellaisesta televisiosta tai videonauhurista, jossa ei
ole i.LINK-liitäntää.
• Huomaa, että kuvaa ja ääntä ei voi ottaa erikseen.
• Tällä videokameralla voi nauhoittaa vain PAL-normin mukaisia lähteitä. Esimerkiksi (SECAM-normin
mukaiset) ranskalaiset video- tai televisio-ohjelmat eivät tallennu oikein. Lisätietoja televisioiden
värinormeista on sivulla 57.
DV
i.LINK-liitäntään
DV -liitäntään (i.LINK)
: Signaalin kulkusuunta
Jos kytket kameran toiseen laitteeseen
i.LINK-kaapelilla, video- ja audiosignaalit
siirretään digitaalisina, joten kuvan ja äänen
laatu ovat korkeita. Huomaa, että kuvaa ja
ääntä ei saada erikseen.
1 Kytke televisio tai videonauhuri
videokameraan i.LINK-kaapelilla.
2 Jos tallennat videonauhurista,
aseta kasetti.
44
Televisiot tai
videonauhurit
i.LINK
i.LINK-kaapeli (lisävaruste)
3 Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
4 Aseta videokamera
kuvaustaukotilaan.
Kosketa
t [PAGE3] t [REC
CTRL] t [REC PAUSE].
5 Tallennettaessa kuvaa
videonauhurista:
Aloita kasetin toisto
videonauhurissa.
Tallennettaessa kuvaa
televisiosta:
Valitse kanava.
Kytketystä laitteesta tuleva kuva näkyy
videokameran LCD-näytössä.
6 Kosketa [REC START] siinä
kohdassa, jossa haluat aloittaa
tallennuksen.
Kosketa
PAUSE].
8 Kosketa [
(pysäytys) tai [REC
RET.] t
.
Kopiointi/muokkaus
7 Pysäytä tallennus.
b Huomautuksia
• Näyttöön tulee
-ilmaisin, jos kytket
videokameran johonkin laitteeseen i.LINKkaapelilla. (Tämä ilmaisin voi näkyä myös
kytketyssä laitteessa.)
45
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen
Kun ”Picture Motion Browser” -ohjelmisto
on asennettu videokameran mukana
toimitetulta CD-ROM-levyltä Windowstietokoneeseen, voit käyttää seuraavassa
kuvattuja toimintoja.
b Huomautuksia
• Vakiovarusteena toimitettua ”Picture Motion
Browser” -ohjelmistoa ei voi asentaa
Macintosh-tietokoneeseen.
Tietoja ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaasta
”First Step Guide (Aloitusohje)” on
käyttöohje, jota voi katsella tietokoneen
näytössä.
Oppaassa on kuvattu perustoiminnot, kuten
videokameran kytkeminen tietokoneeseen
ja asetusten määritys, sekä CD-ROMlevyllä (vakiovaruste) olevan ”Picture
Motion Browser” -ohjelmiston
ensimmäinen käyttökerta.
Katso ohjeita kohdasta ””First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaan asentaminen” (s.
47), käynnistä ”First Step Guide
(Aloitusohje)” ja seuraa sitten ohjeita.
Ohjelmiston ohjetoiminto
Päätoiminnot
x Videokameralla kuvattujen
videoiden tuominen ja
katseleminen
Voit hallita videoita kuvauspäivämäärän ja
-ajan perusteella sekä valita videoita
katseltavaksi pikkukuvina. Pikkukuvat
voidaan suurentaa ja toistaa
kuvaesityksenä.
x Tietokoneeseen tuotujen videoiden
muokkaaminen
Voit muokata tietokoneeseen tuotuja
videoita.
x Videoiden vieminen tietokoneesta
videokameraan
Voit viedä kamerasta tietokoneeseen
tuotuja videoita takaisin kameraan.
46
Ohjetoiminto sisältää ohjelmistojen
kaikkien toimintojen selitykset. Kun olet
lukenut ”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan kokonaan, katso ohjetoiminnon
ohjeista lisätietoja toimintojen käytöstä.
Saat ohjetoiminnon näkyviin
napsauttamalla näytössä olevaa merkkiä
[?].
Järjestelmävaatimukset
”Picture Motion Browser” -ohjelmiston
käyttö
Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows
2000 Professional, Windows XP Home
Edition, Windows XP Professional tai
Windows XP Media Center Edition
Vakioasennus vaaditaan.
Toiminta ei ole taattua, jos
käyttöjärjestelmä on päivitetty edellä
mainituista versiosta tai jos
käyttöjärjestelmiä on useita.
Suoritin: Intel Pentium III 800 MHz tai
nopeampi
Sovellus: DirectX 9.0c tai uudempi
(Tämä tuote perustuu DirectXtekniikkaan. DirectX täytyy olla
asennettuna.)
Äänijärjestelmä: Direct Sound
-yhteensopiva äänikortti
Muisti: Vähintään 256 Mt.
Kiintolevy: Asennuksen vaatima levytila:
noin 350 Mt.
Näyttö: DirectX 7:n tai uudemman version
kanssa yhteensopiva näyttösovitin,
vähintään 1024 × 768 pisteen
täysvärinäyttö (16-bittiset värit)
Muut: USB-liitäntä (oltava
vakiovarusteena), DV-liitäntä
(IEEE1394, i.LINK) (kytkettäessä
i.LINK-kaapelilla), levyasema.
(”Picture Motion Browser” -ohjelman
asentamisessa tarvitaan CD-ROMasema.)
• Toimiminen ei ole taattua kaikissa suositelluissa
käyttöympäristöissä.
Esimerkiksi jotkin avoinna olevat tai taustalla
toimivat sovellukset voivat rajoittaa tämän
tuotteen toimintaa.
”First Step Guide (Aloitusohje)” ja
ohjelmisto tulee asentaa Windowstietokoneeseen, ennen kuin
videokamera kytketään
tietokoneeseen. Asennus täytyy
suorittaa vain ensimmäisellä kerralla.
Asennettava sisältö ja menetelmät voivat
vaihdella käyttöjärjestelmän mukaan.
”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan asentaminen
1 Varmista, ettei videokameraa ole
kytketty tietokoneeseen.
2 Käynnistä tietokone.
• Kirjaudu asennusta varten sisään
järjestelmänvalvojana.
• Lopeta kaikki tietokoneessa käynnissä
olevat sovellukset ennen tämän ohjelmiston
asennusta.
3 Aseta videokameran mukana
toimitettu CD-ROM-levy
tietokoneen levyasemaan.
Tietokoneen käyttäminen
b Huomautuksia
”First Step Guide
(Aloitusohje)”
-oppaan ja ohjelmiston
asentaminen
Asennusikkuna tulee näyttöön.
Jos ikkuna ei tule näyttöön
1 Napsauta [Start] ja valitse [My
Computer]. (Kaksoisnapsauta
Windows 2000:ssa [My Computer]
-kuvaketta.)
Jatkuu ,
47
”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaan ja ohjelmiston asentaminen
(jatkuu)
2 Kaksoisnapsauta [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (levyasema).*
* Asemien tunnukset (kuten (E:)) voivat
vaihdella eri tietokoneissa.
4 Napsauta [FirstStepGuide].
5 Valitse haluamasi kieli ja
Ohjelmiston asentaminen
1 Tee kohdan ””First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaan
asentaminen” (s. 47) vaiheet 1 - 3.
2 Napsauta [Install].
videokameran malli valikosta.
3 Valitse asennettavan sovelluksen
kieli ja valitse [Next].
4 Valitse maa/alue ja napsauta
6 Napsauta
sitten [Next].
[FirstStepGuide(HTML)].
Asennus alkaa.
Kun näkyviin tulee [Save is complete],
viimeistele asennus napsauttamalla
[OK].
”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan tarkasteleminen
PDF-muodossa
Napsauta [FirstStepGuide(PDF)] vaiheessa
6.
”Adobe Reader” -ohjelmiston
asentaminen PDF-tiedoston katselua
varten
Napsauta [Adobe(R) Reader(R)] vaiheessa
6.
48
5 Lue [License Agreement], valitse
[I accept the terms of the license
agreement], jos olet samaa mieltä
ja napsauta sitten [Next].
6 Noudata näyttöön tulevia ohjeita
ohjelmiston asennuksesta.
Joihinkin tietokoneisiin voi joutua
asentamaan muiden valmistajien
ohjelmistoja (alla). Jos näkyviin tulee
asennusnäyttö, asenna tarvittava
ohjelmisto ohjeiden mukaan.
x Microsoft DirectX 9.0c
Videoiden käsittelyssä tarvittava
ohjelmisto
Käynnistä tietokone uudelleen, jos
asennus sitä edellyttää.
Työpöydällä näkyy pikakuvakkeita,
kuten [ ] (Picture Motion Browser).
”First Step Guide
(Aloitusohje)”
-oppaan lukeminen
Jos haluat lukea ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaan tietokoneessasi, on
suositeltavaa käyttää Microsoft Internet
Explorer 6.0:aa tai uudempaa versiota.
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa ”First
Step Guide (Aloitusohje)”-kuvaketta.
z Vinkkejä
7 Poista CD-ROM-levy tietokoneen
levyasemasta.
• Rekisteröitymällä verkkosivulla saat
turvallista ja hyödyllistä asiakastukea.
http://www.sony.net/registration/di/
Tietokoneen käyttäminen
Kun ohjelmisto on asennettu,
työpöydälle luodaan
pikakuvake, josta voi siirtyä
asiakkaan verkkosivustoon
rekisteröintiä varten.
• Voit aloittaa myös valitsemalla [Start] t
[Programs] ([All Programs] Windows XP:ssä)
t [Sony Picture Utility] t [FirstStepGuide]
t Kameran kansio t ”First Step Guide
(Aloitusohje)” HTML-muodossa.
• Jos haluat lukea HTML-muotoisen ”First Step
Guide (Aloitusohje)” -oppaan tekemättä
asennusta, kopioi haluamasi kielen kansio CDROM-levyn [FirstStepGuide]-kansiosta ja
kaksoisnapsauta sitten [Index.html].
• Käytä ”First Step Guide (Aloitusohje)” -opasta
PDF-muodossa seuraavissa tapauksissa:
– Jos haluat tulostaa tiettyjä ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaan osia.
– Kun ”First Step Guide (Aloitusohje)” ei
selaimen asetuksen takia näy
suositellussakaan ympäristössä oikein.
– Kun ”First Step Guide (Aloitusohje)”-oppaan
HTML-versiota ei voi asentaa.
49
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos videokameran käytössä ilmenee
ongelma, yritä ratkaista se seuraavan
taulukon tietojen avulla. Jos ongelma ei
katoa, irrota virtalähde ja ota yhteys Sonyjälleenmyyjään.
• Yleinen käyttö / Easy Handycam /
kaukosäädin .......................................... 50
• Akut/virtalähteet................................... 51
• LCD-näyttö/etsin .................................. 51
• Kasetit................................................... 52
• Kuvaus.................................................. 52
• Toisto.................................................... 53
• Kopiointi/muokkaaminen/kytkeminen
muihin laitteisiin................................... 54
• Kytkeminen tietokoneeseen ................. 54
• Toiminnot, joita ei voi käyttää yhdessä
.............................................................. 55
Yleinen käyttö / Easy
Handycam / kaukosäädin
Videokameraan ei tule virtaa.
• Aseta videokameraan ladattu akku (s. 8).
• Käytä videokameraa pistorasiaan liitetyllä
verkkolaitteella (s. 8).
• DCR-HC45E:
Kytke videokamera Handycam Station
-asemaan oikein (s. 9).
Videokamera ei toimi, vaikka siihen
on virta kytkettynä.
• Irrota verkkolaite pistorasiasta tai poista
akku ja aseta se takaisin noin 1 minuutin
kuluttua.
• Paina RESET-painiketta (s. 69)
teräväkärkisellä esineellä. (Jos painat
RESET-painiketta, kaikki asetukset
nollautuvat.)
Painikkeet eivät toimi.
• Kaikki painikkeet eivät ole käytettävissä
Easy Handycam -tilassa (s. 16).
Asetukset muuttuvat Easy
Handycam -tilan käytön aikana.
• Niiden toimintojen asetukset, jotka eivät
näy näytössä, palautuvat tehdasasetuksiinsa
Easy Handycam -toiminnon aikana (s. 15,
34).
Valikon asetukset ovat muuttuneet
odottamattomasti.
• Seuraavat asetukset palautuvat
oletusasetuksiinsa automaattisesti, kun
POWER-kytkin asetetaan OFF(CHG)
-asentoon yli 12 tunniksi.
– BACK LIGHT
– [SPOT FOCUS]
– [FOCUS]
– [SPOT METER]
– [SCENE SEL.]
– [EXPOSURE]
– [WHT BAL]
– [AUDIO MIX]
Videokamera lämpenee.
• Kamera saattaa lämmetä käytössä. Tämä ei
ole merkki viasta.
Vakiovarusteisiin sisältyvä
kaukosäädin ei toimi (DCR-HC45E).
• Valitse [COMMANDER]-asetukseksi
[ON] (s. 40).
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja
kaukosäädinsignaalin tunnistimen välistä.
• Kaukosäätimen tunnistin tulee pitää erillään
voimakkaista valonlähteistä, kuten
auringosta ja kattovaloista, tai kaukosäädin
ei toimi oikein.
• Aseta paristolokeroon uusi paristo niin, että
sen navat (+/–) täsmäävät lokeron
merkintöihin (s. 64).
Toinen videonauhuri reagoi
videokameran kaukosäätimen
käyttöön (DCR-HC45E).
• Valitse videonauhurin kaukosäädintilaksi
jokin muu kuin VTR 2.
50
• Peitä videonauhurin tunnistin mustalla
paperilla.
Akut/virtalähteet
Virta katkeaa yhtäkkiä.
• Jos et käytä videokameraa noin 5
minuuttiin, videokamerasta katkeaa virta
automaattisesti (A.SHUT OFF). Muuta
[A.SHUT OFF] -asetusta (s. 40), kytke
virta uudelleen (s. 12) tai käytä
verkkolaitetta.
• Lataa akku (s. 8).
• Akku tyhjä tai melkein tyhjä.
CHG (lataus) -merkkivalo ei pala
akun latautumisen aikana.
CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu
akun latautumisen aikana.
• Kytke akku videokameraan oikein (s. 8).
Jos ongelma ei katoa, irrota verkkolaite
pistorasiasta ja ota yhteys Sonyjälleenmyyjään. Akku saattaa olla kulunut
loppuun.
Akun jäljellä olevan ajan näyttö ei
näytä oikeaa aikaa.
• Ympäristön lämpötila on liian korkea tai
matala, tai akkua ei ole ladattu tarpeeksi.
Tämä ei ole merkki viasta.
• Lataa akku uudelleen täyteen. Jos ongelma
ei poistu, akku saattaa olla kulunut loppuun.
Hanki uusi akku (s. 8, 59).
• Ilmoitettu aika ei ehkä näy oikein tietyissä
olosuhteissa. Esimerkiksi LCD-paneelia
avattaessa tai suljettaessa kestää noin 1
Akku tyhjenee liian nopeasti.
• Ympäristön lämpötila on liian korkea tai
matala, tai akkua ei ole ladattu tarpeeksi.
Tämä ei ole merkki viasta.
• Lataa akku uudelleen täyteen. Jos ongelma
ei poistu, akku saattaa olla kulunut loppuun.
Hanki uusi akku (s. 8, 59).
LCD-näyttö/etsin
LCD-näyttöön jää sumea jälki, kun
sitä kosketetaan.
• Tämä ei ole merkki viasta. Älä paina LCDnäyttöä voimakkaasti.
Painikkeet eivät näy
kosketuspaneelissa.
• Kosketa LCD-näyttöä kevyesti.
• Paina videokamerasta DISP/BATT INFO
(tai mallin DCR-HC45E mukana
toimitetusta kaukosäätimestä DISPLAY)
(s. 69, 71).
Kosketuspaneelin painikkeet eivät
toimi oikein tai eivät toimi lainkaan.
Vianmääritys
• Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF(CHG)
(s. 8).
• Kytke akku videokameraan oikein (s. 8).
• Kytke verkkovirtajohto kunnolla
pistorasiaan (s. 8).
• Akku on ladattu täyteen (s. 9).
• DCR-HC45E:
Kytke videokamera Handycam Station
-asemaan oikein (s. 9).
minuutin, ennen kuin akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää oikean ajan.
• Kosketuspaneelin käyttäminen
([CALIBRATION]) (s. 62).
Valikon toiminnot näkyvät harmaina.
• Harmaina näkyvät toiminnot eivät ole
valittavissa nykyisessä tallennus-/
toistotilassa.
Etsimen kuva on epäselvä.
• Säädä etsintä objektiivin säätövivun avulla
kunnes kuva kirkastuu (s. 13).
Etsimessä ei ole kuvaa.
• Sulje LCD-paneeli. Etsimessä ei näy kuvaa,
kun LCD-paneeli on avattuna (s. 13).
Jatkuu ,
51
Vianmääritys (jatkuu)
LCD-näytössä näkyy pistejonoja.
• Tämä ei ole merkki viasta. Nämä pisteet
eivät tallennu.
• Nauha on juuttunut kuvarumpuun
tiivistyneen kosteuden takia. Poista kasetti,
anna videokameran olla käyttämättömänä
ainakin 1 tunti ja aseta kasetti sitten takaisin
paikalleen (s. 61).
Kasetit
Kasettia ei voi poistaa
kasettipesästä.
• Varmista, että virtalähde (akku tai
verkkolaite) on kytketty oikein (s. 8).
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta
(s. 61).
Cassette Memory -symboli tai
otsikkonäyttö ei ole näkyvissä, kun
käytät Cassette Memory -muistilla
varustettua kasettia.
• Tämä videokamera ei tue Cassette Memory
-muistia, joten symboli ei tule näkyviin.
Jäljellä olevan nauhan ilmaisin ei ole
näkyvissä.
• Valitse [
REMAIN] -asetukseksi [ON],
niin jäljellä olevan nauhan ilmaisin on aina
näkyvissä (s. 39).
Kasetti pitää tavallista
voimakkaampaa ääntä kelattaessa
sitä eteen- tai taaksepäin.
• Verkkolaitetta käytettäessä
pikakelausnopeudet suurenevat (verrattuna
akun käyttöön), joten ääni voimistuu. Tämä
ei ole merkki viasta.
Kuvaus
Nauha ei ala pyöriä, kun painat REC
START/STOP.
• Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti niin,
että CAMERA-merkkivalo syttyy (s. 17).
• Nauha on lopussa. Kelaa nauhaa taaksepäin
tai aseta videokameraan uusi kasetti.
• Siirrä nauhoitussuojakytkin asentoon REC
tai aseta videokameraan uusi kasetti (s. 58).
52
Siirtymä kasetille nauhoitetusta
kohtauksesta seuraavaan ei ole
häiriötön.
• Käytä [END SCH] -toimintoa (s. 22).
• Älä poista kasettia. (Kuva nauhoittuu
jatkuvasti tauotta, vaikka katkaisisit virran.)
• Älä nauhoita kuvaa samalle kasetille sekä
SP- että LP-nopeudella.
• Vältä nauhoituksen pysäyttämistä ja sitten
sen jatkamista, kun nauhoitat liikkuvaa
kuvaa LP-nopeudella.
[END SCH] ei toimi.
• Älä poista kasettia nauhoituksen jälkeen
(s. 22).
• Kasetille ei ole nauhoitettu mitään.
• Kasetin nauhoitettujen osien välillä on tyhjä
osuus. Tämä ei ole merkki viasta.
Automaattinen tarkennus ei toimi.
• Valitse [FOCUS]-asetukseksi [AUTO]
(s. 27).
• Kuvausolosuhteet eivät sovi automaattisen
tarkennuksen käyttöön. Säädä tarkennus
manuaalisesti (s. 27).
[STEADYSHOT] ei toimi.
• Valitse [STEADYSHOT]-asetukseksi [ON]
(s. 36).
BACK LIGHT -toiminto ei toimi.
• BACK LIGHT -toiminto ei ole käytössä
seuraavissa asetuksissa.
– [EXPOSURE]-asetuksen [MANUAL]vaihtoehto
– [SPOT METER]
• BACK LIGHT -toiminto ei toimi Easy
Handycam -tilan käytön aikana (s. 16).
Kuvaan tulee pystysuora raita, kun
kuvaat kynttilää tai sähkölamppua
pimeässä.
• Näin käy, kun kuvauskohteen ja taustan
kontrasti on liian suuri. Tämä ei ole merkki
viasta.
Kuvaan tulee pystysuora raita, kun
kuvaat kirkasta kohdetta.
• Tämä on normaali ilmiö. Tämä ei ole
merkki viasta.
Toisto
Kasettia ei voi toistaa.
• Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti niin,
että PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy (s. 20).
• Kelaa nauhaa taaksepäin (s. 20).
Kuvassa on vaakasuuntaisia juovia.
Toistokuva ei ole selkeä tai kuvaa ei
näy.
• Puhdista kuvapää käyttämällä
puhdistuskasettia (lisävaruste) (s. 62).
Kuvan värit eivät näy oikeina.
• Poista NightShot plus -toiminto käytöstä
(s. 18).
Näytössä oleva kuva näyttää
kirkkaalta, eikä kuvauskohdetta näy
näytössä.
• Poista NightShot plus- (s. 18) tai BACK
LIGHT -toiminto käytöstä (s. 19).
• Näin käy, jos kuvaat loisteputki-, natriumtai elohopeavalaisimen valossa käyttämällä
[PORTRAIT]- tai [SPORT]-asetusta. Tämä
ei ole merkki viasta.
• Lisää äänenvoimakkuutta (s. 20).
• Säädä [AUDIO MIX] -asetusta, kunnes
ääni kuuluu oikein (s. 33).
• Jos käytät S VIDEO -liitäntää, varmista,
että A/V-liitäntäkaapelin punainen ja
valkoinen liitin on myös liitetty oikein
(s. 24).
Äänessä on katkoja.
• Puhdista kuvapää käyttämällä
puhdistuskasettia (lisävaruste) (s. 62).
Vianmääritys
Kuva välkkyy.
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin
hiljainen.
”---” näkyy näytössä.
Kuvaan tulee mustia juovia, kun
kuvaat television tai tietokoneen
näytön kuvaruutua.
• Valitse [STEADYSHOT]-asetukseksi
[OFF] (s. 36).
[The lens cover might be
closed.Check the cover.] tulee
näyttöön, jos objektiivin suojus on
auki.
• Valo ei riitä tai objektiivin edessä on
jotakin, kuten sormesi.
• Toistamasi kasetti on kuvattu niin, ettei
päivämäärää ja kellonaikaa ole asetettu.
• Toistat kasetilta tyhjää osuutta.
• Kasetin nauha on naarmuuntunut tai sillä on
kohinaa, eikä datakoodia voi lukea.
Kuvassa on häiriöitä ja ilmaisin
näkyy näytössä.
• Kasetti on nauhoitettu käyttämällä
television värijärjestelmää, joka poikkeaa
videokameran värijärjestelmästä (PAL).
Tämä ei ole merkki viasta (s. 57).
Jatkuu ,
53
Vianmääritys (jatkuu)
näkyy näytössä.
• Toistamasi nauha on nauhoitettu jollakin
toisella laitteella, jossa on nelikanavainen
mikrofoni (4CH MIC REC). Tämä
videokamera ei ole yhteensopiva
nelikanavaisella mikrofonilla
nauhoitettujen kasettien kanssa.
Kopiointi/muokkaaminen/
kytkeminen muihin laitteisiin
Kamerasta tuleva kuva ei näy
kytketyn laitteen näytössä. (DCRHC45E)
• Kun asetat kameran Handycam Station
-asemaan, sulje videokameran DC IN
-liitännän kansi ja aseta videokamera sitten
tiukasti ja oikeassa asennossa Handycam
Station -asemaan (s. 9).
Aikakoodi ja muita tietoja näkyy
kytketyn laitteen näytössä.
• Valitse [DISP OUT]-asetukseksi [LCD],
jos kytkennässä on käytetty A/Vliitäntäkaapelia (s. 40).
Kopiointi ei onnistu oikein A/Vliitäntäkaapelin avulla.
• A/V-liitäntäkaapeli on kytketty väärin.
Varmista, että A/V-liitäntäkaapeli on
kytketty toisen laitteen tuloliitäntään kuvien
videokamerasta kopiointia varten (s. 41).
Kuvatulle kasetille lisätty uusi ääni ei
kuulu.
• Säädä [AUDIO MIX] -asetusta, kunnes
ääni kuuluu oikein (s. 33).
Videokameraan kytketyistä laitteista
tuleva kuva ei näy kunnolla.
• Tulosignaali ei ole PAL-normin mukainen
(s. 57).
54
Kuva on vääristynyt tai tumma ja
ääni häiriöinen. (DCR-HC45E)
• Sekä videokameraan että Handycam
Station -asemaan on kytketty A/Vliitäntäkaapeli. Irrota toinen A/Vliitäntäkaapeli.
Kytkeminen tietokoneeseen
Tietokone ei tunnista videokameraa.
• Asenna ”Picture Motion Browser”
-ohjelmisto (s. 47).
• Tietokone ehkä tunnista kameraa
välittömästi kytkennän jälkeen. Odota
hetki.
• DCR-HC45E:
Kytke videokamera Handycam Station
-asemaan oikein (s. 9).
• Irrota näppäimistöä, hiirtä ja videokameraa
lukuun ottamatta kaikki USB-laitteet
tietokoneen (USB) -liitännöistä.
• Irrota kaapeli tietokoneesta ja
videokamerasta, käynnistä tietokone
uudelleen ja kytke laitteet sitten uudelleen
oikein.
Vakiovarusteena toimitettua ”Picture
Motion Browser” -ohjelmistoa ei voi
asentaa Macintosh-tietokoneeseen.
• ”Picture Motion Browser” -ohjelmiston voi
asentaa ainoastaan Windowstietokoneeseen.
Varoitusilmaisimet ja
-ilmoitukset
Toiminnot, joita ei voi käyttää
yhdessä
Joitakin toimintoja ei voi käyttää yhdessä.
Seuraavassa on esimerkkejä toiminnoista,
joita ei voi käyttää yhdessä.
Ei käytettävissä
Jos tämä toiminto on
käytössä
BACK LIGHT
[SPOT METER],
[EXPOSURE]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SEL.]
[SPOT METER] NightShot plus
[SCENE SEL.]
NightShot plus
[EXPOSURE]
NightShot plus
[WHT BAL]
NightShot plus
Itsediagnoosinäyttö/
varoitussymbolit
Jos LCD-näytössä tai etsimessä näkyy
ilmaisimia, tarkista seuraavat asiat.
Voit korjata jotkin häiriöt itse. Jos ongelma
ei ratkea, kun olet yrittänyt muutaman
kerran, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
C:(tai E:) ss:ss
(itsediagnoosinäyttö)
C:04:ss
• Akku ei ole ”InfoLITHIUM”-akku (Hsarja). Käytä ”InfoLITHIUM”-akkua
(H-sarja) (s. 59).
• Kytke verkkolaite videokameran DC
IN -liitäntään kunnolla (s. 8).
C:21:ss
C:22:ss
• Puhdista äänipää käyttämällä
puhdistuskasettia (lisävaruste) (s. 62).
Vianmääritys
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta.
Poista kasetti, anna videokameran olla
käyttämättömänä ainakin 1 tunti ja
aseta kasetti sitten takaisin paikalleen
(s. 61).
C:31:ss / C:32:ss
• On ilmennyt jokin muu kuin edellä
kuvattu häiriö. Poista kasetti ja aseta se
takaisin paikalleen. Yritä sitten käyttää
videokameraa uudelleen. Älä tee tätä
toimenpidettä, jos videokameran sisään
on tiivistynyt kosteutta (s. 61).
• Irrota virtalähde. Aseta virtalähde
takaisin paikalleen ja yritä käyttää
videokameraa uudelleen.
• Vaihda kasettia. Paina RESET (s. 69) ja
yritä käyttää videokameraa uudelleen.
E:61:ss / E:62:ss
• Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon. Ilmoita 5-merkkinen koodi,
joka alkaa kirjaimella ”E”.
Jatkuu ,
55
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset (jatkuu)
E (akun varausta koskeva varoitus)
• Akun varaus on lähes purkautunut.
• Videokameran käyttötavan, ympäristön
ja akun tilan mukaan E-symboli voi
vilkkua, vaikka akun käyttöaikaa
olisikin jäljellä 5–10 minuuttia.
% (kosteuden tiivistymistä koskeva
varoitus)*
• Poista kasetti, irrota virtalähde ja anna
videokameran olla käyttämättömänä
noin 1 tunti kasettipesän kansi avattuna
(s. 61).
Q (kasettia koskevat
varoitussymbolit)
Vilkkuu hitaasti:
• Kasetilla on alle 5 minuuttia tilaa.
• Videokamerassa ei ole kasettia.*
• Kasetin nauhoitussuojakytkin on
lukitussa asennossa (s. 58).*
Vilkkuu nopeasti:
• Nauha on lopussa.*
Z (kasetin poistoa koskeva
varoitus)*
Vilkkuu hitaasti:
• Kasetin nauhoitussuojakytkin on
lukitussa asennossa (s. 58).
Vilkkuu nopeasti:
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta
(s. 61).
• Itsediagnoosinäyttökoodi on näkyvissä
(s. 55).
* Videokamera soittaa sävelmän, kun
varoitussymbolit tulevat näyttöön (s. 30).
56
Esimerkkejä
varoitusilmoituksista
Jos näytössä näkyy ilmoituksia, toimi
ohjeiden mukaan.
%Z Moisture condensation. Eject
the cassette (s. 61)
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (s. 61)
Z Reinsert the cassette. (s. 14)
• Varmista, ettei kasetti ole vioittunut.
QZ The tape is locked - check the
tab. (s. 58)
Lisätietoja
Videokameran käyttäminen ulkomailla
Virtalähde
Tätä videokameraa voi käyttää kaikissa
maissa/kaikilla alueilla sen mukana
toimitetulla verkkolaitteella, jonka
jännitearvot ovat 100–240 V AC, 50/60 Hz.
Tietoja televisioiden värinormeista
Ajan helppo asetus aikaeron
perusteella
Ulkomailla ollessasi voit siirtää kellon
helposti oleskelualueesi aikaan asettamalla
kellonajan aikaeron perusteella. Valitse
[WORLD TIME]
(OTHERS)
-valikossa ja aseta aikaero (s. 40).
Tämä videokamera kuuluu PALjärjestelmään, joten sen kuvaa voi katsella
ainoastaan sellaisella PAL-järjestelmän
televisiolla, joka on varustettu AUDIO/
VIDEO-tuloliitännällä.
Järjestelmä Käyttöalueet
PAL
Australia, Itävalta, Belgia,
Kiina, Tsekki, Tanska, Suomi,
Saksa, Hollanti, Hongkong,
Unkari, Italia, Kuwait, Malesia,
Uusi-Seelanti, Norja, Puola,
Portugali, Singapore,
Slovakia, Espanja, Ruotsi,
Sveitsi, Thaimaa, Iso-Britannia
jne.
Brasilia
PAL - N
Argentiina, Paraguay, Uruguay.
SECAM
Bulgaria, Ranska, Guayana,
Iran, Irak, Monaco, Venäjä,
Ukraina jne.
NTSC
Bahamasaaret, Bolivia, Kanada,
Väli-Amerikka, Chile,
Kolumbia, Ecuador, Guyana,
Jamaika, Japani, Korea,
Meksiko, Peru, Surinam,
Taiwan, Filippiinit,
Yhdysvallat, Venezuela jne.
Lisätietoja
PAL - M
57
Kunnossapito ja varotoimet
Käyttökelpoiset videokasetit
Vain mini-DV-kasetteja voi käyttää.
Käytä
-merkinnällä varustettua
kasettia.
Tämä videokamera ei ole yhteensopiva
Cassette Memory -toiminnon kanssa.
Tyhjien nauhajaksojen syntymisen
estäminen
Siirry seuraavissa tapauksissa nauhoitetun
jakson loppuun END SEARCH
-toiminnolla (s. 22) ennen seuraavan
nauhoituksen aloittamista:
• Olet toistanut nauhan loppuun.
• Olet käyttänyt EDIT SEARCH -toimintoa.
Kopioinninestosignaali
x Toiston aikana
Jos toistat tällä videokameralla kasettia,
jolla on tekijänoikeuksien turvaamista
varten lisätty suojaussignaali, et voi
kopioida kasettia tähän videokameraan
liitetyllä toisella videokameralla.
x DCR-HC38E:
Kuvauksen aikana
Tällä videokameralla ei voi nauhoittaa
ohjelmia, joissa on tekijänoikeuksien
turvaamista varten lisätty suojaussignaali.
[Cannot record due to copyright
protection.] -ilmoitus tulee LCD-näyttöön
tai etsimeen, jos yrität nauhoittaa tällaista
ohjelmaa. Videokamera ei tallenna nauhalle
kopioinninestosignaalia nauhoituksen
aikana.
x Tahattoman poiston estäminen
Siirrä kasetin nauhoitussuojakytkin
asentoon SAVE.
REC: Kasetille voi
nauhoittaa.
SAVE: Kasetille ei voi
nauhoittaa (tallennussuojaus).
REC
SAVE
x Videokasetin nimitarran sijoittaminen
Kiinnitä tarra vain alla olevan kuvan
mukaisiin kohtiin, jotta videokamera ei
vahingoitu.
Älä kiinnitä tarraa
tämän reunuksen
päälle.
Nimitarran paikka
x Kasetin käyttämisen jälkeen
Kelaa kasetti alkuun, jotta kuvaan tai
ääneen ei tule häiriöitä. Sijoita kasetti
koteloonsa ja säilytä sitä pystyasennossa.
x Kullatun kosketinosan puhdistaminen
Puhdista kullattu kosketinosa tavallisesti
pumpulipuikolla noin joka 10:s kerta, kun
poistat kasetin nauhurista.
Jos kasetin kullattu kosketinosa on likainen
tai pölyinen, jäljellä olevan nauhan ilmaisin
ei välttämättä näy oikein.
Käyttöä koskevia huomautuksia
x Jos videokameraa ei aiota käyttää
pitkään aikaan
Poista kasetti videokamerasta ja varastoi
kasetti.
58
Kullattu kosketinosa
Tietoja ”InfoLITHIUM” -akusta
Tämä videokamera on yhteensopiva
”InfoLITHIUM”-akun (H-tyyppinen)
kanssa.
Videokamera toimii vain ”InfoLITHIUM”akulla.
H-tyypin ”InfoLITHIUM”-akuissa on
-merkintä.
Mikä on ”InfoLITHIUM”-akku?
”InfoLITHIUM”-akku on litiumioniakku,
joka pystyy välittämään videokameran ja
verkko-/latauslaitteen väliseen
toimintatilaan liittyviä tietoja.
”InfoLITHIUM”-akku laskee
virrankulutuksen videokameran
toimintatilan mukaan ja näyttää akun
jäljellä olevan kestoajan minuutteina.
Akun lataaminen
Akun tehokas käyttö
• Akun suorituskyky heikkenee ja käyttöaika
lyhenee, kun ympäristön lämpötila on 10 °C tai
matalampi. Toimimalla seuraavasti voit
pidentää akun käyttöaikaa.
– Lämmitä akku taskussasi ja aseta akku
videokameraan juuri ennen kuvaamisen
aloittamista.
– Käytä suurikapasiteettista akkua: NP-FH70/
FH100 (lisävaruste).
• LCD-näytön tai toiston sekä eteen- tai
taaksepäin suuntautuvan kelauksen runsas
käyttäminen lyhentää akun käyttöaikaa.
On suositeltavaa käyttää suurikapasiteettista
akkua: NP-FH70/FH100 (lisävaruste).
Tietoa akun jäljellä olevan ajan
ilmaisimesta
• Jos virta katkeaa, vaikka akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää akussa olevan tarpeeksi
virtaa käyttöä varten, lataa akku uudelleen
täyteen. Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
näyttää oikean ajan. Huomaa kuitenkin, että
akun oikea aikanäyttö ei välttämättä palaudu,
jos käytät akkua pitkän ajan kuumassa
ympäristössä, säilytät akkua täyteen ladattuna
tai käytät akkua jatkuvasti. Akun jäljellä olevan
ajan näyttö on suuntaa antava.
• Videokameran toimintatila tai ympäristön
lämpötila saattaa joskus aiheuttaa sen, että akun
heikon varauksen ilmaiseva E-merkki vilkkuu,
vaikka akun käyttöaikaa olisikin jäljellä 5–10
minuuttia.
Akun varastointi
• Jos akkua ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, lataa akku täyteen ja käytä sitä
videokamerassa kerran vuodessa, jotta akun
suorituskyky säilyy. Poista akku
videokamerasta ja säilytä sitä kuivassa, viileässä
paikassa.
• Voit kuluttaa akun varauksen loppuun
videokamerassa asettamalla
(OTHERS) valikon [A.SHUT OFF] -asetukseksi [NEVER]
ja jättämällä videokameran
nauhoitusvalmiustilaan, kunnes virta katkeaa
(s. 40).
Lisätietoja
• Lataa akku, ennen kuin alat käyttää
videokameraa.
• Akku kannattaa ladata ympäristössä, jonka
lämpötila on 10 °C–30 °C. Lataus on päättynyt,
kun CHG (lataus) -merkkivalo sammuu. Jos
akku ladataan muussa lämpötilassa, akku ei
välttämättä lataudu tehokkaasti.
• Kun lataat akkua verkkolaite kameraan
kytkettynä, irrota virtajohto kameran DC IN
-liitännästä ja irrota akku latauksen päätyttyä.
• Pidä POWER-kytkintä asennossa OFF(CHG),
kun et kuvaa tai toista kasettia videokameralla.
Akkujännite kuluu myös silloin, kun
videokamera on nauhoitusvalmius- tai
toistotaukotilassa.
• Pidä mukanasi vara-akkuja niin, että ne riittävät
aikomaasi kuvausaikaa kaksi tai kolme kertaa
pidemmäksi ajaksi.
• Älä altista kameraa vedelle. Akku ei ole
vesitiivis.
Akun käyttöikä
• Akun käyttöikä lyhenee ajan kuluessa ja
toistuvassa käytössä. Jos akun latausten välinen
käyttöaika lyhenee huomattavasti, on
varmaankin aika vaihtaa uusi akku.
• Akun käyttöikään vaikuttavat säilytys, käyttö ja
olosuhteet.
Jatkuu ,
59
Kunnossapito ja varotoimet (jatkuu)
Tietoja i.LINK-liitännästä
Tässä laitteessa oleva DV-liitäntä on
i.LINK-yhteensopiva DV-liitäntä.
Seuraavassa on kuvattu i.LINK-normi ja
sen ominaisuudet.
Mikä on i.LINK?
i.LINK on digitaalinen sarjaliitäntä, jonka
kautta voidaan siirtää digitaalista
videokuvaa, digitaalista ääntä ja muuta
dataa toiseen i.LINK-yhteensopivaan
laitteeseen. i.LINK-liitäntää voidaan
käyttää myös toisen laitteen ohjaukseen.
i.LINK-yhteensopivat laitteet voidaan
kytkeä i.LINK-kaapelilla. Mahdollisia
käyttötapoja ovat erilaisten digitaalisten
AV-laitteiden toimintojen ohjaus ja
laitteiden välinen tiedonsiirto.
Jos useita i.LINK-yhteensopivia laitteita
ketjutetaan, tätä laitetta voidaan käyttää
mistä tahansa ketjutetusta laitteesta.
Huomaa, että toimintatavat saattavat
vaihdella ja tiedonsiirto voi olla
mahdotonta liitettyjen laitteiden
ominaisuuksien ja piirteiden mukaan.
• Tavallisesti tähän laitteeseen voidaan liittää vain
yksi laite i.LINK-kaapelin avulla. Jos liität
tämän laitteen i.LINK-yhteensopivaan
laitteeseen, jossa on vähintään kaksi DVliitäntää, katso lisätietoja kytkettävän laitteen
käyttöohjeesta.
• i.LINK on kutsumanimi Sonyn esittelemälle
IEEE 1394 -datasiirtoväylälle, ja nimi on
monien yritysten hyväksymä tavaramerkki.
• IEEE 1394 on IEEE:n (Institute of Electrical
and Electronics Engineers) kansainvälinen
standardi.
i.LINK-väylän siirtonopeus
i.LINK-väylän suurin siirtonopeus
vaihtelee laitteen mukaan. Tyyppejä on 3:
S100 (noin 100 Mbps*)
S200 (noin 200 Mbps)
S400 (noin 400 Mbps)
60
Siirtonopeus on mainittu kunkin laitteen
käyttöohjeessa laitteen teknisiä tietoja
käsittelevässä osassa. Joissakin laitteissa
nopeus on mainittu myös i.LINK-liitännän
vieressä.
Siirtonopeus voi erota ilmoitetusta arvosta,
jos laite on kytketty toiseen laitteeseen,
jonka suurin siirtonopeus on eri.
* Mikä on Mbps?
Mbps on lyhenne englanninkielisistä
sanoista ”megabits per second” (megabittiä
sekunnissa). Se ilmaisee yhdessä
sekunnissa lähetettävän tai vastaanotettavan
datan määrän. Esimerkiksi siirtonopeus 100
Mbps tarkoittaa, että yhden sekunnin aikana
lähetetään 100 megabittiä dataa.
Tämän laitteen i.LINK-toimintojen
käyttäminen
Jos haluat lisätietoja kasetin kopioimisesta,
kun tämä laite on kytkettynä toiseen DVliitännällä varustettuun laitteeseen, katso
ohjetta sivulla 41 ja 44.
Tämän laitteen voi kytkeä videolaitteeseen
ja myös toiseen Sonyn valmistamaan
i.LINK (DV-liitäntä) -yhteensopivaan
laitteeseen (esimerkiksi VAIO-sarjan
tietokoneeseen).
Jotkin i.LINK-yhteensopivat videolaitteet,
kuten digitaalitelevisiot ja DVD-,
MICROMV- ja HDV-tallentimet/-soittimet,
eivät ole yhteensopivia DV-laitteiden
kanssa. Varmista ennen tämän laitteen
kytkemistä toiseen laitteeseen, että toinen
laite on DV-yhteensopiva. Katso tiedot
varotoimista ja yhteensopivista
sovellusohjelmistoista myös kytkettävän
laitteen käyttöohjeesta.
b Huomautuksia
• Ku kytket kameraa toiseen i.LINKyhteensopivaan laitteeseen, katkaise laitteen
virta ja irrota verkkolaite pistorasiasta, ennen
kuin kytket tai irrotat i.LINK-kaapelia.
Tietoja tarvittavasta i.LINK-kaapelista
Käytä Sonyn i.LINK-kaapelia, jonka
molemmissa päissä on 4-nastainen liitin
(DV-kopioinnin aikana).
Kameran käyttäminen
Käyttö ja hoito
x Jos videokameraa ei aiota käyttää
pitkään aikaan
• Käynnistä kamera säännöllisin väliajoin ja toista
kasettia noin 3 minuuttia.
• Kuluta akun varaus täysin loppuun ennen akun
varastointia.
Kosteuden tiivistyminen
Jos tuot videokameran kylmästä lämpimään
paikkaan, videokameran sisään, nauhan
pinnalle sekä objektiiviin saattaa tiivistyä
kosteutta. Tällöin nauha voi tarttua
kuvapäärumpuun ja vioittua tai
videokamera voi lakata toimimasta oikein.
Jos videokameran sisään on tiivistynyt
kosteutta, näyttöön tulee [%Z Moisture
condensation. Eject the cassette] tai [%
Moisture condensation. Turn off for 1H.].
Ilmoitus ei tule näkyvin, jos objektiiviin
tiivistyy kosteutta.
Jatkuu ,
Lisätietoja
• Älä käytä tai säilytä videokameraa ja sen
tarvikkeita seuraavassa kuvatuissa paikoissa.
– Hyvin kuumassa tai kylmässä paikassa. Älä
jätä videokameraa tai sen tarvikkeita alttiiksi
yli 60 °C lämpötiloille, esimerkiksi suoraan
auringonvaloon, lämmityslaitteen lähelle tai
aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon.
Muutoin laitteet voivat vioittua tai niiden
kotelo voi vääntyä.
– Paikassa, joka on lähellä voimakkaita
magneettikenttiä tai jossa on tärinää. Muutoin
videokamera voi vioittua.
– Paikassa, jossa on voimakkaita radioaaltoja
tai säteilyä. Videokamera ei ehkä nauhoita
oikein.
– Paikassa, jonka lähellä on AM-vastaanotin ja
videolaitteita. Tallenteisiin voi tulla häiriöitä.
– Hiekkarannalla tai pölyisessä paikassa. Jos
videokameran sisään pääsee hiekkaa tai
pölyä, se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei
voi korjata.
– Paikassa, joka on lähellä ikkunaa, tai
ulkoilmassa, jossa LCD-näyttö, etsin tai
objektiivi voi olla alttiina suoralle
auringonvalolle. Muutoin etsimen sisäosat tai
LCD-näyttö voivat vioittua.
• Käytä videokameraa 6,8/7,2 voltin (akku) tai 8,4
voltin (verkkolaite) tasajännitteellä.
• Käytä tasavirta- tai verkkovirtakäytössä tässä
käyttöohjeessa suositeltuja varusteita.
• Suojaa videokamera kastumiselta, esimerkiksi
sateelta ja merivedeltä. Jos videokamera kastuu,
se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi
korjata.
• Jos kotelon sisään pääsee jokin esine tai
nestettä, irrota videokamera virtalähteestä. Anna
Sony-jälleenmyyjän tarkistaa videokamera,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
• Vältä kovakouraista käsittelyä ja iskuja (älä lyö
videokameraa, pudota sitä tai astu sen päälle).
Älä pura videokameraa osiin tai tee siihen
muutoksia. Varo erityisesti objektiivia.
• Pidä POWER-kytkin asennossa OFF(CHG),
kun et käytä videokameraa.
• Älä pidä videokameraa käärittynä esimerkiksi
pyyhkeeseen, kun käytät videokameraa.
Muutoin videokameran sisäinen lämpötila voi
nousta liikaa.
• Kun irrotat verkkovirtajohdon, vedä aina
pistokkeesta, älä johdosta.
• Älä sijoita verkkovirtajohdon päälle painavia
esineitä. Muutoin johto voi vioittua.
• Pidä metalliset kosketuspinnat puhtaina.
• Pidä mallin DCR-HC45E mukana toimitettu
kaukosäädin ja sen kolikkoakku lasten
ulottumattomissa. Jos joku kuitenkin nielee
pariston, vie hänet heti lääkäriin.
• Jos akun elektrolyyttinestettä on päässyt
vuotamaan, toimi seuraavasti:
– Ota yhteys lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon.
– Pese iholle päässyt neste pois.
– Jos vuotanutta nestettä pääsee silmiisi,
huuhtele ne runsaalla vedellä ja hakeudu
lääkärin hoitoon.
61
Kunnossapito ja varotoimet (jatkuu)
x Jos kosteutta pääsee tiivistymään
Kasetinpoistoa lukuun ottamatta mikään
toiminto ei toimi. Poista kasetti, katkaise
videokamerasta virta ja anna kameran olla
käyttämättömänä noin yksi tunti
kasettipesän kansi avattuna. Videokameraa
voidaan käyttää uudelleen, kun seuraavat
kaksi ehtoa täyttyvät:
• Varoitusviestiä ei tule, kun kameran virta
kytkettynä.
• Kumpikaan ilmaisimista % ja Z ei vilku, kun
kameraan asetetaan kasetti ja videokameran
käyttöpainikkeita kosketetaan.
Jos kosteutta alkaa tiivistyä, videokamera ei
aina välttämättä havaitse tiivistymistä. Jos
näin käy, kasetti tulee ulos videokamerasta
vasta 10 sekunnin kuluttua siitä, kun avaat
kasettipesän kannen. Tämä ei ole merkki
viasta. Älä sulje kasettipesän kantta, ennen
kuin kasetti on tullut ulos.
x Kosteuden tiivistymistä koskeva
huomautus
Videokameran sisään voi tiivistyä
kosteutta, jos siirrät kameran kylmästä
paikasta lämpimään paikkaan (tai
päinvastoin) tai jos käytät kameraa
kosteassa paikassa.
• Näin voi käydä esimerkiksi, jos tuot
videokameran laskettelurinteestä
lämmityslaitteella varustettuun huoneeseen.
• Kun tuot videokameran ilmastoidusta autosta tai
huoneesta ulos kuumaan ilmaan.
• Kun käytät videokameraa myrskyn tai
sadekuuron jälkeen.
• Kun käytät videokameraa kuumassa, kosteassa
paikassa.
x Kosteuden tiivistymisen estäminen
Jos siirrät videokameran kylmästä paikasta
lämpimään paikkaan tai päinvastoin, sijoita
kamera muovipussiin ja sulje pussi tiukasti.
Ota videokamera pois pussista, kun pussin
sisäinen lämpötila on saavuttanut
ympäristön lämpötilan (noin yhden tunnin
kuluttua).
Kuvapää
• Jos kuvapäät ovat likaisia, kuva tai ääni saattaa
vääristyä.
62
• Jos seuraavanlaisia ongelma ilmenee, puhdista
kuvapäätä noin 10 sekuntia käyttämällä Sonyn
DVM-12CLD puhdistuskasettia (lisävaruste):
– Toistokuvaan tulee mosaiikkimaisia häiriöitä
tai näyttö on sininen.
– Toistokuva ei liiku.
– Toistokuvaa ei näy lainkaan tai äänessä on
häiriöitä.
– [x
Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] -teksti tulee näyttöön tallennuksen
tai toiston aikana.
• Kuvapäät kuluvat pitkäaikaisessa käytössä. Jos
kuva ei ole selkeä puhdistuskasetin (lisävaruste)
käytön jälkeenkään, kuvapää voi olla kulunut.
Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon ja vaihdata
kuvapää.
LCD-näyttö
• Älä paina LCD-näyttöä voimakkaasti, sillä
muutoin se voi vioittua.
• Jos käytät videokameraa kylmässä
ympäristössä, LCD-näytössä voi näkyä
jälkikuva. Tämä ei ole merkki viasta.
• Videokameran käytön aikana LCD-näytön
takaosa voi lämmetä. Tämä ei ole merkki viasta.
x LCD-näytön puhdistaminen
Jos LCD-näytössä on sormenjälkiä tai
pölyä, on suositeltavaa puhdistaa se
pehmeällä liinalla. Jos käytät LCD
Cleaning Kit -puhdistussarjaa (lisävaruste),
älä kostuta LCD-näyttöä puhdistusnesteellä
suoraan pakkauksesta. Käytä nesteeseen
kostutettua puhdistuspaperia.
x LCD-näytön säätäminen
(CALIBRATION)
Joskus voi olla, etteivät kosketuspaneelin
painikkeet toimi oikein. Jos näin käy, toimi
seuraavassa kuvatulla tavalla. Kytke
videokamera pistorasiaan kameran
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen
avulla ja käytä kameraa verkkolaitteella.
1 Katkaise virta ja siirrä POWER-kytkintä
toistuvasti niin, että PLAY/EDITmerkkivalo syttyy ja pidä samalla kameran
DISP/BATT INFO painiketta painettuna
noin 5 sekunnin ajan.
2 Kosketa näytössä näkyvää ”×”-merkkiä
”Memory Stick” -muistikortin kulmalla tai
vastaavalla.
Videokameraa kannattaa käyttää ainakin kerran
kuukaudessa, jotta se pysyy kauan hyvässä
kunnossa.
Pölyn poistaminen etsimestä
1 Vedä etsin auki.
2 Paina sivussa olevaa kielekettä
esimerkiksi kynällä ja vedä samaan
aikaan silmäsuppiloelementtiä nuolen
suuntaan.
Kieleke
”×”-merkin asema muuttuu. Jos painoit
väärää kohtaa, aloita uudelleen vaiheesta
2.
• Et voi säätää LCD-näyttöä, jos se on
käännettynä.
Kotelon käsittely
Objektiivin hoitaminen ja
säilyttäminen
3 Poista pöly silmäsuppilosta esimerkiksi
puhaltimella.
Lisätietoja
• Jos videokameran kotelo likaantuu, puhdista se
pehmeällä, kevyesti vedellä kostutetulla liinalla
ja pyyhi kotelo sitten kuivalla, pehmeällä
liinalla.
• Vältä seuraavia toimia, jotta pinnoite ei
vahingoitu.
– Älä käsittele laitteen lähellä tinneriä,
bensiiniä, alkoholia, kemikaaleilla käsiteltyjä
liinoja, hyönteissuihkeita tai aurinkovoiteita.
– Älä käsittele yllä mainittuja aineita ja koske
sitten kameraan paljain käsin.
– Älä jätä koteloa pitkäaikaiseen kosketukseen
kumisten tai vinyylimuovisten esineiden
kanssa.
4 Paina etsintä kameran runkoa vasten.
5 Poista pöly silmäsuppilon
kiinnityskohdista esimerkiksi
puhaltimella.
• Puhdista objektiivin pinta pehmeällä liinalla, jos
– objektiivin pinnalla on sormenjälkiä
– kuumassa tai kosteassa paikassa
– käytät objektiivia suolapitoisessa
ympäristössä, esimerkiksi meren rannalla.
• Säilytä objektiivia hyvin ilmastoidussa paikassa,
jossa ei ole likaa eikä pölyä.
• Puhdista objektiivi säännöllisesti, jotta
homeitiöt eivät pääse kasvamaan sen pinnalla.
Jatkuu ,
63
Kunnossapito ja varotoimet (jatkuu)
6 Kiinnitä silmäsuppilo etsimeen
painamalla sitä, kunnes se naksahtaa.
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
(DCR-HC45E)
1 Paina kielekettä, aseta kynsi uraan ja vedä
paristolokero ulos.
2 Aseta lokeroon uusi paristo +-puoli
ylöspäin.
3 Aseta paristolokero takaisin
kaukosäätimeen niin, että lokero napsahtaa
paikalleen.
b Huomautuksia
• Silmäsuppilo on herkkä osa. Älä pura sitä
pitemmälle.
• Älä koske silmäsuppilon linssiin.
VAROITUS
Videokameran sisäisen akun
lataaminen
Paristo voi räjähtää, jos sitä käsitellään
väärin. Paristoa ei saa ladata, purkaa eikä
hävittää polttamalla.
Videokameran sisällä on akku, jonka
ansiosta päivämäärä, kellonaika ja muut
asetukset säilyvät, vaikka POWER-kytkin
olisi asennossa OFF(CHG). Sisäinen akku
latautuu aina, kun kamera on kytketty
verkkolaitteella seinäpistorasiaan tai kun
siinä on akku. Ladattava akku tyhjenee noin
3 kuukaudessa, jos kameraa ei käytetä
lainkaan tai jos verkkolaitetta tai akkua ei
ole kytketty kameraan. Voit käyttää
videokameraa sisäisen akun lataamisen
jälkeen.
Vaikka sisäisen akun varaus olisi
purkautunut, videokameran toiminnot
toimivat normaalisti päivämäärän
tallennusta lukuun ottamatta.
x Toimenpiteet
Kytke videokamera pistorasiaan
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen
kautta. Aseta POWER-kytkin asentoon
OFF(CHG) ja anna videokameran olla
käyttämättömänä yli 24 tuntia.
64
Kieleke
• Kun litium-pariston varaus heikkenee,
kaukosäätimen käyttöalue lyhenee tai
kaukosäädin ei enää toimi oikein. Jos näin käy,
korvaa paristo uudella Sony CR2025
-litiumparistolla. Muun pariston käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen vaaran.
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Värilämpötila
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Vähimmäisvalontarve
5 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (NightShot plus -toiminnon
aikana)
Tulo-/lähtöliitännät
AUDIO/VIDEO-lähtöliitännät
10-nastainen liitäntä
Videosignaali: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmia)
Luminanssisignaali: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmia)
Krominanssisignaali: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohmia)
Äänisignaali: 327 mV
(kuormaimpedanssi 47 kΩ (kiloohmia)), lähtöimpedanssi alle 2,2 kΩ
(kilo-ohmia)
USB-liitäntä (DCR-HC37E/HC38E)
mini-B
DV-tulo/lähtö (DCR-HC38E)
i.LINK-liitäntä (IEEE1394, 4-nastainen
liitin S100)
DV-lähtö (DCR-HC37E)
i.LINK-liitäntä (IEEE1394, 4-nastainen
liitin S100)
Lisätietoja
Videokuvausjärjestelmä
2 pyörivää kuvapäätä,
viistopyyhkäisyjärjestelmä
Äänitysjärjestelmä
Pyörivät äänipäät, PCM-järjestelmä
Kvantisointi: 12 tavua (näytetaajuus 32
kHz, stereo 1, stereo 2), 16 tavua
(näytetaajuus 48 kHz, stereo)
Videosignaali
PAL-väri, CCIR-standardi
Käyttökelpoiset videokasetit
Mini-DV-kasetit, joissa on
merkki
Nauhanopeus
SP: Noin 18,81 mm/s
LP: Noin 12,56 mm/s
Kuvaus- ja toistoaika
SP: 60 min (DVM60-kasetit)
LP: 90 min (DVM60-kasetit)
Pikakelausaika eteen- ja taaksepäin
Noin 2 min 40 s (käytettäessä DVM60kasettia ja ladattavaa akkua)
Noin 1 min 45 s (käytettäessä DVM60kasettia ja verkkolaitetta)
Etsin
Elektroninen etsin (värillinen)
Kuvailmaisin
3,0 mm (1/6-tyyppinen) CCD-kenno
(Charge Coupled Device)
Yhteensä: noin 800 000 kuvapistettä
Tehokkaita (liikkuva kuva): noin
400 000 kuvapistettä
Objektiivi
Carl Zeiss Vario-Tessar
40 × (Optinen), 2 000 × (Digitaalinen)
Polttoväli
f=1,9 ~ 76 mm
35 mm:n kinofilmikameran
polttoväliksi muutettuna
CAMERA-tilassa: 36 ~ 1 440 mm
F1,8 ~ 4,1
Suodattimen läpimitta: 30 mm
LCD-näyttö
Kuva
6,2 cm (2,5-tyyppinen)
Kuvapisteitä yhteensä
123 200 (560 × 220)
Jatkuu ,
65
Tekniset tiedot (jatkuu)
Yleistä
Virrankulutus
DC 6,8 V/7,2 V (akku)
DC 8,4 V (verkkolaite)
Keskimääräinen virrankulutus
Etsimen avulla kuvattaessa 1,8 W
LCD-näytön avulla kuvattaessa 2,1 W
Käyttölämpötila
0 °C - 40 °C
Säilytyslämpötila
-20 °C - + 60 °C
Mitat (noin)
63 × 85 × 114 mm (l/k/s)
ulkonevat osat mukaan lukien
63 × 85 × 115 mm (l/k/s)
ulkonevat osat mukaan lukien, kun
vakiovarusteena toimitettu NP-FH30akku on kamerassa
Paino (noin)
390 g pelkkä päälaite
450 g mukaan lukien ladattava
NP-FH30-akku ja DVM60-kasetti.
Toimitetut vakiovarusteet
Lisätietoja on sivulla 7.
Handycam Station -asema DCRAC156
Lähtöliitännät (DCR-HC45E)
AUDIO/VIDEO-lähtöliitännät
10-nastainen liitäntä
Videosignaali: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmia)
Luminanssisignaali: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmia)
Krominanssisignaali: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohmia)
Äänisignaali: 327 mV
(kuormaimpedanssi 47 kΩ (kiloohmia)), lähtöimpedanssi alle 2,2 kΩ
(kilo-ohmia)
USB-liitäntä
mini-B
66
DV-lähtö
i.LINK-liitäntä (IEEE1394, 4-nastainen
liitin S100)
Verkkolaite AC-L200/L200B
Virrankulutus
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus
0,35 - 0,18 A
Tehonkulutus
18 W
Lähtöjännite
DC 8,4 V*
Käyttölämpötila
0 °C - 40 °C
Säilytyslämpötila
-20 °C - + 60 °C
Mitat (noin)
48 × 29 × 81 mm (l/k/s) pois lukien
ulkonevat osat
Paino (noin)
170 g pois lukien virtajohto
* Lisätietoja on verkkolaitteessa olevassa
tarrassa.
Ladattava akku (NP-FH30)
Suurin lähtöjännite
DC 8,4 V
Lähtöjännite
DC 7,2 V
Kapasiteetti
3,6 Wh (500 mAh)
Mitat (noin)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (l/k/s)
Paino (noin)
40 g
Käyttölämpötila
0 °C - 40 °C
Tyyppi
Litiumioni
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman
erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkeistä
Mallien välisiä eroja
DCR-HC
37E
DV-liitäntä
OUT
Kaukosäädinsignaalin tunnistin
–
Handycam Station
–
DCR-HC
• ”Handycam” ja
ovat Sony
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• ”InfoLITHIUM” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• i.LINK ja ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
38E
45E
IN/OUT
OUT
Kaukosäädinsignaalin tunnistin
–
z
Handycam Station
–
z
DV-liitäntä
z Vakiovaruste
– Lisävaruste
•
on tavaramerkki.
• Microsoft, Windows ja Windows Media ovat
U.S. Microsoft Corporationin tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
• Macintosh on Apple Computer, Inc:in
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
• Pentium on Intel Corporation tavaramerkki tai
rekisteröity tavaramerkki.
• Adobe ja Adobe Reader ovat Adobe Systems
Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla
vastaavien yhtiöiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi merkkejä
™ ja ”®” ei ole mainittu kaikissa asianomaisissa
kohdissa tässä käyttöohjeessa.
Lisätietoja
67
Pikaopas
Videokameran osat
Sulkeissa ( ) on viitesivu.
A NIGHTSHOT PLUS -kytkin (18)
B Zoomausvipu (18)
C
OPEN/EJECT-vipu (14)
D Kiinnikeet olkahihnalle
Kiinnitä olkahihna (lisävaruste).
E Käsihihna (13)
F Objektiivi (Carl Zeiss Lens) (4)
G LENS COVER -kytkin (13)
H DCR-HC45E:
Kaukosäädinsignaalin tunnistin
Suuntaa kaukosäädin (71)
videokamerassa olevaan
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen.
I Sisäinen stereomikrofoni (32)
J Infrapunaportti (18)
68
A DISP/BATT INFO -painike (10, 13)
B EASY-painike (15)
C RESET-painike
Palauttaa kaikki asetukset päivämäärää
ja kellonaikaa myöten tehdasasetusten
mukaisiksi.
D LCD-näyttö/kosketuspaneeli (13, 72).
E Zoomauspainikkeet (18)
Pikaopas
F REC START/STOP -painike (15, 17)
G Kaiutin
Ääni kuuluu kaiuttimesta. Tietoja
äänenvoimakkuuden säätämisestä on
sivulla 20.
H BATT (akun vapautus) PUSH -painike
(10)
I CHG (lataus) -merkkivalo (8)
J DCR-HC37E/HC38E:
(USB)-liitäntä
K BACK LIGHT -painike (19)
Jatkuu ,
69
Videokameran osat (jatkuu)
A POWER-kytkin (12)
B Etsin (13)
C Silmäsuppilo (63)
D Etsimen objektiivin säätövipu (13)
E DCR-HC37E:
DV OUT -liitäntä (41)
DCR-HC38E:
DV -liitäntä (41, 44)
F DC IN -liitäntä (8)
G A/V OUT -liitäntä (24, 41)
H CAMERA, PLAY/EDIT -merkkivalo
(12)
I REC START/STOP -painike (15, 17)
J Jalustan kiinnitysreikä
Kiinnitä jalusta (lisävaruste:
jalustaruuvin on oltava alle 5,5 mm:n
pituinen) kiinnitysreikään omalla
ruuvillaan.
K DCR-HC45E:
Dataliittymä
70
DCR-HC45E:
Handycam Station
1
A Dataliittymä
B
(USB)-liitäntä
C
DV OUT -liitäntä (42)
D DC IN -liitäntä (8)
E A/V OUT -liitäntä (24, 42)
2
3
4
5
DCR-HC45E:
Kaukosäädin
1
A Lähetin
B REC START/STOP -painike (15, 17)
C Zoomaupainikkeet (18)
3
D Videonauhan ohjauspainikkeet
(pikakelaus taaksepäin, toisto,
pikakelaus eteenpäin, tauko, pysäytys,
hidastus) (16, 20)
4
E DISPLAY-painike (13)
Tätä painiketta painamalla voit poistaa
näytön ilmaisimet näkyvistä.
5
b Huomautuksia
Suojakalvo
Pikaopas
2
• Poista suojakalvo ennen kaukosäätimen
käyttämistä.
• Suuntaa kaukosäädin videokamerassa olevaan
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen (s. 68).
• Jos paristo on vaihdettava, katso ohjeita sivulla
64.
71
Kuvauksen/toiston aikana näytössä näkyvät
ilmaisimet
Tehtyjen muutosten ilmaisimet
Kuvaus
1
2
3
4
5
LCD-näytön ilmaisinten toiminnot voi
tarkistaa helposti [DISP GUIDE]
-toiminnon (s. 73) avulla
b Huomautuksia
• Jotkin ilmaisimet eivät ehkä näy käytettäessä
[DISP GUIDE] -toimintoa.
Vasen yläkulma
7
60min
6
Oikea yläkulma
STBY
0:00:00
60min
A Akun jäljellä oleva varaus (suunnilleen)
B Nauhoitusnopeus (SP tai LP) (39)
C Nauhoitustila ([STBY] (valmiustila) tai
[REC] (nauhoitus))
D Kuvaus: Nauhalaskuri (tunnit:
minuutit: sekunnit)
Toisto: Aikakoodi (tunnit: minuutit:
sekunnit: ruudut)
E Kasetin nauhoituskapasiteetti (noin)
(39)
/
EDIT
+
GUIDE
Alareuna
FN
Keskiosa
Vasen yläkulma
Ilmaisin
Merkitys
AUDIO MODE (39)
F Toimintopainike (26)
Oikea yläkulma
G Ohjepainike (21)
Ilmaisin
Katselu
Merkitys
DV-tulo (44)
1
2
8
4
5
Keskiosa
Ilmaisin
Merkitys
NightShot plus (18)
%Z
Varoitus (55)
7
Alareuna
9
6
Ilmaisin
I Nauhanohjauspainikkeet (20)
9
72
Merkitys
Monipuolinen
pistemittaus (28) /
Manuaalinen valotus (29)
H Nauhansiirron ilmaisin
Manuaalinen tarkennus
(27)
Ilmaisin
Merkitys
z Vinkkejä
.
Taustavalo (19)
• Voit käyttää toimintoa myös koskettamalla
t [DISP GUIDE].
SCENE SEL. (28)
Kuvatehoste (35)
Valkotasapaino (30)
n
Laajakuvasuhde (36)
SteadyShot pois käytöstä
(36)
/
EDIT
+
EDITSEARCH (36)
Datakoodi toiston aikana
Päivämäärä/kellonaika ja videokameran
asetustiedot tallentuvat automaattisesti
kuvauksen aikana. Ne eivät näy näytössä
tallennuksen aikana, mutta toiston aikana
ne saa näkyviin [DATA CODE] -toiminnon
avulla (s. 31).
Näytön ilmaisinten merkityksien
tarkistaminen (Display guide)
LCD-näytön ilmaisinten merkitykset voi
tarkistaa helposti.
Pikaopas
1 Kosketa [GUIDE] t [DISP GUIDE].
2 Kosketa sen ilmaisimen sisältävää aluetta,
jonka merkityksen haluat tarkistaa.
Kyseisen alueen ilmaisinten merkitykset
tulevat näkyviin. Jos haluamaasi ilmaisinta
ei näy näytössä, vaihda näkymää
koskettamalla [PAGE r]/[PAGE R].
Lopeta toiminto painamalla [END].
73
Hakemisto
Numerot
12BIT....................................39
16BIT....................................39
16:9 WIDE ...........................36
DISP GUIDE (Display guide)
............................................. 73
Latausaika.............................10
DISP OUT (näyttötiedot)..... 40
LCD BRT (LCD-näytön
kirkkaus)............................... 31
E
Easy Handycam ............. 15, 26
LCD B.L. (LCD-taustavalo)
.............................................. 38
EDITSEARCH............... 22, 36
LCD COLOR ....................... 38
A
END SCH (END SEARCH)
....................................... 22, 52
LCD-näyttö...........................13
A DUB CTRL (äänen
jälkiäänitys) ..........................32
EXPOSURE......................... 29
LETTER BOX......................38
Aikakoodi .............................72
F
21-nastainen liitäntä .............25
4:3.........................................36
Akku .................................8, 59
Aloituskohdan etsiminen ......22
Aloitusohje .....................46, 49
AUDIO MIX ........................33
AUDIO MODE ....................39
A.SHUT OFF (automaattinen
virrankatkaisu)......................40
A/V-liitäntäkaapeli .........25, 42
B
BACK LIGHT................19, 52
BEACH ................................29
BEEP ....................................30
BLACK ................................30
B&W ....................................35
C
CALIBRATION...................62
CAM DATA.........................31
CAMERA SET -valikko ......36
CD-ROM ..............................46
CLOCK SET ........................12
COMMANDER....................40
D
D ZOOM (digitaalinen
zoomaus) ..............................36
LCD/VF SET -valikko .........38
LP (hidas nopeus)................. 39
FADER ................................ 29
M
FOCUS........................... 27, 52
MANUAL SET -valikko ...... 35
Monipuolinen pistemittaus... 28
H
MONOTONE ....................... 30
Handycam Station............ 8, 71
MOSAIC .............................. 35
I
MOSC. FADER ................... 30
INDOOR.............................. 30
N
”InfoLITHIUM”-akku ......... 59
Nauhalaskuri.........................72
Install ................................... 47
Nauhoituksen tarkistus .........23
i.LINK.................................. 60
NEG.ART.............................35
i.LINK-kaapeli ............... 42, 44
NightShot plus......................18
NTSC....................................57
J
Jalusta................................... 70
74
LCD ......................................40
K
Näytön ilmaisimet ................ 72
N.S.LIGHT (NightShot-valo)
.............................................. 37
Kasetti ............................ 14, 58
O
Kaukosäädin................... 40, 71
ONE PUSH .......................... 30
Kopiointi .............................. 41
OTHERS -valikko ................ 40
Kosteuden tiivistyminen ...... 61
OUTDOOR .......................... 30
Kuvaus ..................... 15, 17, 52
Käyttö ulkomailla ................ 57
P
Käyttöpainike....................... 26
P EFFECT (kuvatehoste) ..... 35
Käytön aloittaminen............... 7
PAL ................................53, 57
PASTEL ............................... 35
DATA CODE .................31, 73
L
Peilikuvatila.......................... 19
DATE/TIME ............12, 31, 73
LANDSCAPE...................... 28
Picture Motion Browser ....... 46
DEMO MODE .....................40
LANGUAGE ....................... 40
PLAYER SET -valikko ........ 37
PORTRAIT (pehmeä
muotokuva) ...........................28
TWILIGHT .......................... 28
Puhdistuskasetti ....................62
U
R
REC CTRL (tallennuksen
ohjaus) ..................................44
REC MODE (nauhoitusnopeus)
..............................................39
REMAIN ..............................39
S
S VIDEO -kaapeli...........25, 42
SCENE SEL. ........................28
SEPIA ...................................35
USAGE GUIDE ................... 21
USB STREAM..................... 40
V
V SPD PLAY (toisto eri
nopeuksilla) .......................... 31
Valikko ........................... 26, 34
Varoitusilmoitukset .............. 56
Varoitussymbolit .................. 55
VCR SET -valikko ............... 37
Verkkolaite............................. 8
SETUP MENU menu ...........40
VF B.L. (Etsimen taustavalo)
.............................................. 38
SNOW ..................................29
VOL (äänenvoimakkuus) ..... 20
SOLARIZE ...........................35
V-OUT/LCD ........................ 40
SP (normaalinopeus).............39
SPORT (urheilukuvaus) .......29
W
SPOT FOCUS.......................27
WHITE................................. 30
SPOT METER ................ Katso
Monipuolinen pistemittaus
WHT BAL
(valkotasapaino) ................... 30
SPOTLIGHT ........................29
WIDE DISP (laajakulma)
.............................................. 38
SQUEEZE ............................38
STEADYSHOT ..............36, 52
T
WIDE SEL (laajakuvasuhde)
.............................................. 36
WORLD TIME .................... 40
Z
Pikaopas
SUNRSSUNST
(auringonnousu ja
auringonlasku) ......................28
Zoomaus............................... 18
Tallennusaika........................11
Tallennussuojakytkin ............58
TAPE SET -valikko ..............39
Tekniset tiedot ......................65
Televisio ...............................24
Televisioiden värinormeista
..............................................57
Tietokone ..............................46
Toisto ........................16, 20, 53
Toisto ruutu kerrallaan..........32
Toisto taaksepäin ..................32
Toistoaika .............................11
75
FI
http://www.sony.net/
Printed in Japan
Download PDF

advertising