Sony | DCR-SR35E | Sony DCR-SR35E Käyttöohjeet

3-286-672-91(1)
Videokameran
käyttäminen
8
Käytön aloittaminen
12
Digitaalinen videokamera
Handycam-käsikirja
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/
SR55E/SR65E/SR75E/SR85E

2008 Sony Corporation
Tallennus/toisto 22
Muokkaaminen
37
Tallennusvälineiden
käyttäminen
51
Videokameran
mukauttaminen
55
Vianmääritys
76
Lisätietoja
87
Pikaopas
96
Lue tämä ennen videokameran käyttöä
Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen
laitteen käytön aloittamista ja säilytä se
myöhempää käyttötarvetta varten.
Huomautuksia käytöstä
”Handycam-käsikirja” (tämä käsikirja)
Sisältää kuvaukset videokameran
toiminnoista ja käsittelystä. Katso myös
”Käyttöohjeet” (erillinen opas).
Videokameraan tallennettujen kuvien
käsitteleminen tietokoneen avulla
Katso lisätietoja oppaasta ”PMB Guide”,
joka on vakiovarusteisiin sisältyvällä CDROM-levyllä.
Tässä videokamerassa käytettävät ”Memory
Stick” -kortit
tallentamisessa on suositeltavaa
käyttää vähintään 512 Mt:n ”Memory Stick
PRO Duo” -kortteja, joissa on merkintä

(”Memory Stick
PRO Duo”)*

(”Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* Voidaan käyttää sekä merkinnällä Mark2
varustettua että ilman sitä olevaa versiota.
Sivulla 57 on tietoja ”Memory Stick PRO Duo”
-kortin tallennusajasta.
Sekä
”Memory Stick PRO Duo”- että ”Memory
Stick PRO-HG Duo” -korttia nimitetään
”Memory Stick PRO Duo” -kortiksi tässä
oppaassa.
Tässä videokamerassa voi käyttää vain yllä
mainittuja muistikorttityyppejä.
”Memory Stick PRO Duo” -kortteja voi käyttää
vain ”Memory Stick PRO” -yhteensopivan
laitteen kanssa.
Älä kiinnitä tarraa tai muuta vastaavaa
”Memory Stick PRO Duo” -korttin tai Memory
Stick Duo -sovittimeen.
Aseta ”Memory Stick PRO Duo” -kortti
Memory Stick Duo -sovittimeen, kun käytät
”Memory Stick PRO Duo” -korttia ”Memory
Stick” -yhteensopivan laitteen kanssa.
Videokameran käyttäminen
Älä
pitele videokameraa seuraavassa mainituista
osista äläkä myöskään pitelee videkameraa
liitäntöjen suojakannesta.
Elokuvien
”Memory Stick PRO Duo”/”Memory Stick
PRO-HG Duo”
(Tätä korttia voi käyttää tässä
videokamerassa.)
”Memory Stick”
(Tätä korttia ei voi käyttää tässä
videokamerassa.)
LCD-näyttö
Videokamera
Akku
ei ole pölyn-, tippuveden- eikä
vedenpitävä. Katso ”Tietoja videokameran
käsittelemisestä” (s. 92).
Älä tee seuraavassa mainittuja toimia, kun
(elokuva) /
(still-kuva) -merkkivalo
(s. 17) tai ACCESS -merkkivalo (s. 25) palaa
tai vilkkuu. Muutoin tallennusväline voi
vahingoittua, tallennetut kuvat voivat kadota tai
voi ilmetä jokin muu toimintahäiriö.
 ”Memory Stick PRO Duo” -kortin
poistaminen
 akun tai verkkolaitteen irrottaminen
videokamerasta
 iskun tai tärinän kohdistuminen
videokameraan.
Varmista ennen videokameran kytkemistä
toiseen laitteeseen kaapelilla, että kytket
liittimen oikein päin. Jos kytket liittimen
liitäntään väkisin, liitäntä vahingoittuu ja voi
johtaa videokameran vioittumiseen.
Irrota verkkolaite Handycam Station -asemasta
tarttumalla sekä Handycam Station -asemaan
että DC-liittimeen (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E).
Käännä
POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG), kun asetat videokameran Handycam
Stationasemaan tai irrotat videokameran siitä
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
Kytke kaapelit Handycam Station -aseman
liitäntöihin, kun käytät videokameraa liitettynä
Handycam Station -asemaan. Älä kytke
kaapeleita sekä Handycam Station -asemaan
että videokameraan (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E).
Tietoja valikkotoiminnoista, LCD-paneelista
ja objektiivista
Harmaana
näkyvä valikkotoiminto ei ole
käytettävissä meneillään olevan tallennuksen tai
toiston aikana.
LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkkaa
tekniikkaa käyttäen. Siksi yli 99,99 prosenttia
kuvapisteistä on täysin toimivia. LCD-näytössä
saattaa kuitenkin näkyä pieniä mustia ja/tai
kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä)
pisteitä. Näitä pisteitä syntyy normaalisti
valmistusprosessissa, mutta ne eivät vaikuta
nauhoitukseen millään tavalla.
Musta piste
Valkoinen, punainen,
sininen tai vihreä piste
LCD-näytön
tai objektiivin pitkäaikainen
altistuminen suoralle auringonvalolle voi
vahingoittaa näitä osia.
Älä kuvaa suoraan aurinkoa kohti. Muuten
videokamera voi vioittua. Jos haluat
kuvata aurinkoa, kuvaa sitä sen ollessa
himmeimmillään, esimerkiksi auringonlaskun
aikaan.
Kuvaaminen
Kokeile
tallennustoimintoa ennen varsinaisen
kuvauksen aloittamista ja varmista, että kuva ja
ääni tallentuvat ongelmitta.
Tallenteiden sisältöä ei korvata, vaikka
tallennus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi
videokameran tai tallennusvälineen virheellisen
toiminnan takia.
Käytössä
oleva TV-väristandardi vaihtelee
maittain/alueittain. Jotta voit katsella
kuvaamiasi otoksia televisiosta, television on
oltava PAL-standardin mukainen.
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat
sekä muu vastaava aineisto voi olla
tekijänoikeuslakien suojaamaa. Tällaisen
aineiston luvaton kopiointi voi olla
lainvastaista.
Kielen asetuksen muuttaminen
Ohjeisiin sisältyvien kuvaruutunäyttöjen
kieli on valittu paikallisen tilanteen
mukaan. Kuvaruutunäytön kielen voi
kuitenkin tarvittaessa vaihtaa ennen
videokameran käytön aloittamista (s. 18).
Tietoja tästä käsikirjasta
Tässä
käsikirjassa olevat kuvat LCD-näytöstä
ja ilmaisimista on otettu digitaalisella
valokuvakameralla, joten ne voivat hieman
erota todellisista näyttökuvista.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
tallennusvälineen ja muiden varusteiden
muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman
erillistä ilmoitusta.
Tässä käsikirjassa videokameran kiintolevyä ja
”Memory Stick PRO Duo” -korttia kutsutaan
”tallennusvälineiksi”.
Ellei muuta ole mainittu, tässä käsikirjassa
olevat kuvat ovat mallista DCR-SR85E.
Tietoja Carl Zeiss -objektiivista
Tässä videokamerassa oleva Carl Zeiss
-objektiivi on kehitetty saksalaisen
Carl Zeiss -yhtiön ja Sony Corporation
yhteistyönä. Se tuottaa erinomaisen kuvan.
Se noudattaa videokameroiden MTFmittausjärjestelmää ja tarjoaa tyypillisen
Carl Zeiss -objektiivin laadun.
MTF = Modulation Transfer Function.
Lukuarvo ilmaisee kohteesta objektiiviin
heijastuvan valon määrän.
Kiintolevyllä varustettu Handycam – huomautuksia
käytöstä
Kopioi kaikki tallennettu kuvadata
Kopioi
aika ajoin kaikki tallennetut kuvat
ulkoiselle tallennusvälineelle kuvadatan
katoamisen estämiseksi. On suositeltavaa
tallentaa kuvadata esimerkiksi DVD-R-levylle
tietokoneen avulla (s. 36). Kuvat voi tallentaa
myös kuvanauhurilla DVD/HDD-tallentimella
(s. 46).
Suojaa videokamera iskuilta ja tärinältä
Muutoin
videokamera ei ehkä tunnista
kiintolevyä, tai tallennus tai toisto ei onnistu.
Suojaa videokamera iskuilta etenkin
tallennuksen tai toiston aikana. Tallennuksen
jälkeen suojaa videokamera iskuilta, kun
ACCESS-merkkivalo palaa.
Varo kolhimasta videokameraa, kun käytät
olkahihnaa (ei sisälly vakiovarusteisiin).
Älä käytä tätä videokameraa hyvin meluisissa
paikoissa.
Muutoin videokamera ei ehkä tunnista
kiintolevyä, tai tallennus tai toisto ei onnistu.
Tietoja putoamistunnistimesta
Videokamerassa
oleva putoamistunnistin
suojaa kameran kiintolevyä putoamisen
aiheuttamalta iskulta (s. 67). Suojaukseen
liittyvä mosaiikkimainen häiriö voi myös
tallentua videokameran pudotessa tai sen ollessa
painottomassa tilassa. Jos putoamistunnistin
havaitsee putoamisen toistuvasti, tallennus tai
toisto voi ehkä pysyähtyä.
Huomautuksia akusta ja verkkolaitteesta
Irrota
akku tai verkkolaite, kun olet katkaissut
virran POWER-kytkimellä.
Huomautus käyttölämpötilasta
Jos
videokameran lämpötila muuttuu
poikkeuksellisen korkeaksi tai matalaksi,
tallennus tai toisto videokameralla voi
estyä. Tämä johtuu siitä, että videokameran
suojaustoiminnot voivat aktivoitua näissä
tilanteissa. Jos näin käy, LCD-näyttöön tulee
ilmoitus (s. 83).
Kun videokamera on kytketty
tietokoneeseen
Älä
yritä alustaa videokameran kiintolevyä
tietokoneen avulla. Muutoin videokamera ei
ehkä toimi oikein.
Huomautuksia videokameran käytöstä
korkealla
Älä
kytke videokameraa toimintaan alueilla,
joilla ilmapaine on matala, eli yli 3 000
metrin korkeudella merenpinnasta. Muutoin
videokameran kiintolevy voi vahingoittua.
Huomautus hävittämisestä ja
luovuttamisesta
Jos
käytät [MEDIA FORMAT] (s. 52)
-toimintoa, eli alustat videokameran
kiintolevyn, kaikki data ei välttämättä
katoa kiintolevyltä kokonaan. Jos luovutat
videokameran uudelle omistajalle, käytä
[ EMPTY]-toimintoa (s. 53) tallentamasi
datan palauttamisen estämiseksi.
Jos hävität käytöstä poistetun videokameran,
on yllä mainittujen toimien lisäksi syytä tuhota
videokameran runko.
Jos kuvien tallennus tai toisto ei onnistu,
käytä [MEDIA FORMAT] -toimintoa
Jos
tallennat jatkuvasti levylle kuvia ja poistat
ne sitten, tallennusvälineellä oleva data
muuttuu ajan myötä pirstoutuneeksi. Tällöin
kuvia ei voi enää tallentaa eikä toistaa. Jos
näin käy, kopioi kuvat ensin jollekin ulkoiselle
tallennusvälineelle (s. 36) ja käytä sitten
[MEDIA FORMAT] -toimintoa (s. 52).
Pirstoutuminen  Sanasto (s. 105)
Sisällysluettelo
Lue tämä ennen videokameran käyttöä
...........................................................................2
Kiintolevyllä varustettu Handycam
– huomautuksia käytöstä.........................4
Esimerkkikohteita ja -ratkaisuja...............7
Videokameran käyttäminen
Toimenpidejärjestys.....................................8
” HOME” ja ” OPTION” - Kahden
valikkotyypin käyttäminen......................9
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: Vakiovarusteiden
tarkastaminen........................................... 12
Vaihe 2: Akun lataaminen....................... 13
Vaihe 3: Virran kytkeminen ja
päivämäärän ja kellonajan
asettaminen............................................... 17
Kielen asetuksen muuttaminen................ 18
Vaihe 4: Videokameran säätäminen
ennen kuvaamista................................... 19
Vaihe 5: Valitse tallennusväline............. 20
Tallennus/toisto
Helppo kuvaus ja toisto
(Easy Handycam -tila)............................. 22
Kuvaaminen................................................. 25
Zoomaus.................................................................. 27
Kuvaamisen nopea aloittaminen
(QUICK ON)......................................................... 27
Kuvaaminen pimeissä paikoissa
(NightShot plus).............................................. 28
Taustavalaistujen kohteiden valotuksen
säätäminen......................................................... 28
Kuvaaminen peilikuvatilassa........................ 28
Toisto.............................................................. 29
Kuvien haku aloituskuvan mukaan
(Film Roll Index)............................................... 31
Halutun kohtauksen haku kasvojen
mukaan (Face Index).................................... 31
Kuvien haku päivämäärän mukaan
(päivämäärähaku)........................................... 32
Toistozoomauksen käyttäminen.............. 33
Still-kuvasarjan toistaminen (diaesitys)
................................................................................... 33
Kuvan katseleminen televisiossa.......... 34
Kuvien kopioiminen.................................. 36
Muokkaaminen
(OTHERS) -luokka................................. 37
Kuvien poistaminen.................................. 38
Still-kuvan sieppaaminen elokuvasta
....................................................................... 40
Kuvien kopioiminen ”Memory Stick
PRO Duo” -korttiin videokameralla
........................................................................ 41
Elokuvan jakaminen.................................. 43
Toistoluettelon luominen....................... 44
Kopiointi muihin laitteisiin...................... 46
Tallennettujen still-kuvien tulostaminen
(PictBridge-yhteensopiva tulostin)
........................................................................ 49
Tallennusvälineiden käyttäminen
(MANAGE MEDIA) -luokka............... 51
Tallennusvälineen tietojen
tarkistaminen............................................ 51
Kaikkien kuvien poistaminen
(alustaminen)............................................ 52
Videokameran kiintolevyn sisällön
palauttamisen estäminen..................... 53
Kuvatietokantatiedoston korjaaminen
........................................................................ 54
Videokameran mukauttaminen
Mitä voit tehdä HOME MENU -valikon
(SETTINGS) -luokan avulla............. 55
HOME MENU -valikon käyttäminen........ 55
(SETTINGS) -luokan asetusten
luettelo.................................................................. 56
MOVIE SETTINGS......................................... 57
(elokuvien tallennusasetukset)
PHOTO SETTINGS....................................... 60
(still-kuvien tallennusasetukset)
VIEW IMAGES SET....................................... 62
(näytön mukauttamisasetukset)
SOUND/DISP SET........................................ 64
(äänten ja näytön asetukset)
OUTPUT SETTINGS..................................... 65
(muiden laitteiden liitäntäasetukset)
CLOCK/
LANG.......................................... 66
(kellonajan ja kielen asetukset)
GENERAL SET............................................... 67
(muut asetukset)
Toimintojen aktivoiminen OPTION
MENU -valikon avulla.............................. 68
OPTION MENU -valikon käyttäminen..... 68
OPTION MENU -valikon
tallennusasetukset......................................... 69
OPTION MENU -valikon katseluasetukset
................................................................................... 69
OPTION MENU -valikossa asetettavat
toiminnot.................................................... 70
Vianmääritys
Vianmääritys................................................ 76
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset........ 83
Lisätietoja
Videokameran käyttäminen muissa
maissa / muilla alueilla........................... 87
Videokameran kiintolevyllä ja ”Memory
Stick PRO Duo” -kortissa olevat
tiedostot / kansiorakenne..................... 89
Kunnossapito ja varotoimet................... 90
Pikaopas
Osien ja säädinten sijainti........................ 96
Kuvauksen/toiston aikana näytössä
näkyvät ilmaisimet................................102
Sanasto.........................................................105
Hakemisto...................................................106
Esimerkkikohteita ja -ratkaisuja
Golf-lyönnin
tarkasteleminen
SPORTS.........................................................72
Lähikuva kukista
PORTRAIT......................................................72
FOCUS...........................................................70
TELE MACRO.................................................70
Tarkennus kuvassa
vasemmalla
olevaan koiraan
FOCUS...........................................................70
SPOT FOCUS..................................................70
Hyvän kuvan
ottaminen
laskettelurinteessä
tai hiekkarannalla
Taustavalokorjaus.........................................28
BEACH...........................................................72
SNOW...........................................................72
Lapsi
esiintymislavalla
valonheittimen
kiilassa
SPOTLIGHT....................................................72
Ilotulitus kaikessa
loistossaan
FIREWORKS...................................................72
FOCUS...........................................................70
Nukkuva lapsi
hämärässä
NightShot plus..............................................28
COLOR SLOW SHTR........................................73
Videokameran käyttäminen
Toimenpidejärjestys
Voit valita tallennusvälineen (kiintolevy tai ”Memory Stick PRO Duo”) erikseen elokuvien ja stillkuvien tallentamista varten (s. 20).
Valittu tallennusväline on käytössä tallennuksessa, toistossa ja muokkauksessa.
Valmistaudu (s. 12).
 Tallennusvälineen valinta (s. 20)
Kuvaa videokameralla (s. 25).
Katsele kuvia.
 Katseleminen videokameran LCD-näytössä (s. 29)
 Katseleminen videokameraan kytketyssä televisiossa
(s. 34)
Kopioi tallennetut kuvat.
 Kuvien kopioiminen kiintolevyltä ”Memory Stick PRO
Duo” -korttiin (s. 41)
 Kuvien kopioiminen DVD-levylle tietokoneen avulla
(s. 36)
 Kuvien tuominen tietokoneeseen (s. 36)
 Kopiointi muihin laitteisiin (s. 46)
Poista kuvia.
Jos videokameran tallennusväline on täynnä, uusia kuvia ei
enää voi tallentaa. Poista tietokoneeseen tai levylle tallennettu
kuvadata. Kun kuvat on poistettu, tallennusvälineeeltä
vapautuneeseen tilaan voi tallentaa uutta kuvadataa.
 Valittujen kuvien poistaminen (s. 38)
 Kaikkien kuvien poistaminen ([MEDIA FORMAT], s. 52)
” HOME” ja ” OPTION”
- Kahden valikkotyypin käyttäminen
”
HOME MENU” - toimintojen aloituspaikka videokamerassa
(HELP)
Näyttää toiminnon kuvauksen (s. 10)
Videokameran käyttäminen
Luokka
HOME MENU -valikon luokat ja toiminnot
(CAMERA) -luokka
(MANAGE MEDIA) -luokka
Toiminto
Sivu
Toiminto
Sivu
MOVIE*
PHOTO*
26
26
MOVIE MEDIA SET*
PHOTO MEDIA SET*
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT*
REPAIR IMG.DB F.
20
20
51
52
54
(VIEW IMAGES) -luokka
Toiminto
Sivu
VISUAL INDEX*
29
31
INDEX*
INDEX*
PLAYLIST
31
44
(SETTINGS) -luokka
Videokameran mukauttaminen (s. 55)*.
Jos haluat tietoja
(SETTINGS) -luokan
toiminnoista, katso sivua 56.
* Nämä toiminnot voi asettaa myös Easy
Handycam -tilan käytön aikana (s. 22).
(OTHERS) -luokka
Toiminto
Sivu
DELETE*
PHOTO CAPTURE
MOVIE DUB
PHOTO COPY
EDIT
PLAYLIST EDIT
PRINT
USB CONNECT
38
40
41
42
43
44
49
89
HOME MENU -valikon käyttäminen
4 Kosketa haluamaasi toimintoa.
Esimerkki: [EDIT]
1 Pidä vihreää painiketta painettuna
keskeltä ja kytke virta kääntämällä
POWER-kytkintä toistuvasti nuolen
suuntaan.
5 Toimi näytön ohjeiden mukaan.
HOME MENU -valikon poistaminen näkyvistä
Kosketa
2 Paina
.
Jos haluat tietää lisää jostakin HOME
MENU -valikon toiminnosta - HELP
(HOME)  (tai ).
(HOME) 
1 Paina
(HOME).
The HOME MENU -valikko tulee
näyttöön.
(HOME) 
3 Kosketa haluamaasi luokkaa.
Esimerkki:
10
(OTHERS) -luokka
2 Kosketa
(HELP).
(HELP) -painikkeen alaosa muuttuu
oranssiksi.
3 Kosketa toimintoa, josta haluat
tietoja.
Videokameran käyttäminen
Kun kosketat toimintoa, sen kuvaus
tulee näkyviin.
Jos haluat ottaa toiminnon käyttöön,
paina [YES]. Muutoin paina [NO].
HELP-toiminnon poistaminen käytöstä
Kosketa
(HELP) uudelleen vaiheessa 2.
OPTION MENU -valikon käyttäminen
Kun näyttöä kosketetaan kuvauksen
tai toiston aikana, kyseisellä hetkellä
käytettävissä olevat toiminnot tulevat
näkyviin. Asetusten määrittäminen on
täten helppoa. Jos haluat lisätietoja, katso
sivua 68.
(OPTION)
11
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: Vakiovarusteiden tarkastaminen
Tarkasta, että seuraavat vakiovarusteet on
toimitettu videokameran mukana.
Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee kyseisen
vakiovarusteen kappalemäärän.
Ladattava akku
NP-FH40 (1) (s. 13, 91)
Verkkolaite (1) (s. 13)
21-nastainen sovitin (1) (s. 35)
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Vain mallit, joiden pohjassa on merkki
Verkkovirtajohto (1) (s. 13)
CD-ROM-levy ”Handycam Application
Software” (1)
 Picture
Motion Browser (ohjelmisto)
Guide
 Handycam-käsikirja (tämä Käsikirja)
 PMB
”Käyttöohjeet” (1)
Handycam Station (1) (s. 13)
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
A/V-liitäntäkaapeli (1) (s. 34, 46)
USB-kaapeli (1) (s. 49)
Langaton kaukosäädin (1) (s. 100)
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Litium-nappiparisto on asetettu paikalleen
valmiiksi.
12
.
Vaihe 2: Akun lataaminen
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Voit ladata ”InfoLITHIUM”-akun (Hsarja) (s. 91), kun olet kytkenyt sen
videokameraan.
 Huomautuksia
Tämä
videokamera toimii vain
”InfoLITHIUM”-akulla (H-sarja).
suuntaan asentoon OFF (CHG)
(oletusasetus).
2 Kiinnitä akku työntämällä nuolen
POWERkytkin
DC-pistoke
-merkki ylöspäin
DC IN
-liitäntä
Verkkolaite
Verkkovirtajohto
4
Pistorasiaan
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
Käytön aloittaminen
1 Käännä POWER-kytkintä nuolen
Akku
suuntaisesti niin, että akku
napsahtaa paikalleen.
3 Mallit DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E:
Kytke verkkolaite DC IN -liitäntään
Handycam Station -asemassa.
Mallit DCR-SR35E/SR36E/SR45E/
SR46E:
Kytke verkkolaite DC IN -liitäntään
videokamerassa.
4 Mallit DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
DC-pistoke
-merkki oikealla
DC IN -liitäntä
SR85E:
Liitä verkkovirtajohto
verkkolaitteeseen ja pistorasiaan.
Aseta videokamera pitävästi
Handycam Station -asemaan.
Kun
Avaa liitäntöjen suojakansi.
asetat videokameran Handycam
Station -asemaan, sulje DC IN -liitännän
suojus.
Verkkovirtajohto
Verkkolaite
Pistorasiaan
13
Mallit DCR-SR35E/SR36E/SR45E/
SR46E:
Liitä verkkovirtajohto
verkkolaitteeseen ja pistorasiaan.
CHG (lataus) -merkkivalo syttyy, ja
lataus alkaa.
The CHG (lataus) -merkkivalo
sammuu, kun akku on täysin
latautunut. Irrota verkkolaite DC IN
-liitännästä.
Irrota verkkolaite DC IN -liitännästä
tarttumalla sekä DC-liittimeen että
Handycam Station -asemaan (DCRSR55E/SR65E/SR75E/SR85E) tai
videokameraan (DCR-SR35E/SR36E/
SR45E/SR46E).
 Vihjeitä
Mallit DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
 Kuten malleissa DCR-SR35E/SR36E/
SR45E/SR46E, akun voi ladata liittämällä
verkkolaitteen videokameraan.
Mallit DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Videokameran irrottaminen Handycam
Station -asemasta
Katkaise virta ja irrota sitten videokamera
Handycam Station -asemasta pitämällä
kiinni sekä videokamerasta että Handycam
Station -asemasta.
14
Akun irrottaminen
Käännä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG).
Siirrä BATT (akku) -vapautusvipua ja
irrota akku.
BATT (akku)
-vapautusvipu
 Huomautuksia
Varmista
ennen akun tai verkkolaitteen
(Elokuva) -merkkivalo/
irrottamista, ettei
(Still-kuva) -merkkivalo (s. 17) / ACCESSmerkkivalo (s. 25) pala.
Käytä akku täysin tyhjäksi ennen sen
pitkäaikaista varastointia (sivulla 92 on tietoja
varastoinnista).
Videokameran käyttäminen verkkovirralla
Tee samat kytkennät kuin akkua
ladattaessa. Akun varaus ei tällöin kulu.
Akun jäljellä olevan varauksen
tarkistaminen (Batt Info)
Aseta POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG) ja paina sitten DISP/BATT INFO.
Hetken kuluttua keskimääräinen
tallennusaika ja akun tiedot tulevat
näkyviin noin 7 sekunnin ajaksi. Voit
tarkastella akun tietoja enintään 20
sekunnin ajan painamalla uudelleen
DISP/BATT INFO, kun akun tiedot ovat
näytössä.
Akku
Yhtäkestoinen
kuvausaika
NP-FH40
(vakiovaruste)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Tyypillinen
kuvausaika*
90
105
105
125
230
270
515
600
45
50
50
60
115
125
255
285
Ylempi:
Kun tallennusvälineeksi on valittu
kiintolevy
Alempi: Kun tallennusvälineeksi on valittu
”Memory Stick PRO Duo” -kortti
* Tyypillinen kuvausaika, kun kuvaus
käynnistetään ja pysäytetään toistuvasti,
käytetään zoomausta sekä kytketään ja
katkaistaan virta.
Tallennuskapasiteetti
(suunnilleen)
Latausaika
Täysin tyhjän akun keskimääräinen
täyteenlatausaika minuutteina.
Akku
 Huomautuksia
Latausaika
NP-FH40
(vakiovaruste)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
125
135
170
390
Tallennusaika
Keskimääräinen käyttöaika minuutteina
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
Akku
NP-FH40
(vakiovaruste)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Yhtäkestoinen
kuvausaika
100
110
115
130
245
280
555
625
Käytön aloittaminen
Akun jäljellä oleva varaus
(suunnilleen)
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Tyypillinen
kuvausaika*
50
50
55
60
120
130
275
300
Kaikki
ajat on mitattu seuraavia asetuksia
käyttämällä:
 tallennustila [SP]
 LCD-näytön taustavalo käytössä.
Toistoaika
Keskimääräinen käyttöaika minuutteina
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
Akku
NP-FH40
(vakiovaruste)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Toistoaika
120
140
140
165
300
350
680
785
15
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Akku
NP-FH40
(vakiovaruste)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Toistoaika*
120
140
140
165
300
350
680
785
Ylempi:
Kun tallennusvälineeksi on valittu
kiintolevy
Alempi: Kun tallennusvälineeksi on valittu
”Memory Stick PRO Duo” -kortti
* Kun LCD-näytön taustavalo on käytössä.
Tietoja akusta
Ennen kuin lataat akun, käännä POWER-kytkin
(Elokuva)
asentoon OFF (CHG) niin, että
(Still-kuva) -merkkivalo
-merkkivalo /
(s. 17) / ACCESS-merkkivalo (s. 25) sammuu.
CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu latauksen
aikana tai akun varaustiedot (s. 14) voivat olla
väärät, jos
 akku on kiinnitetty väärin
 akku on vioittunut
 akku on kulunut loppuun (koskee vain akun
tietojen näyttöä).
Akku ei syötä virtaa, kun verkkolaite on
kytkettynä DC IN -liitäntään videokamerassa
tai Handycam Station (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E) -asemassa, vaikka
verkkovirtajohto olisi irrotettu pistorasiasta.
Jos käytät lisävarusteena saatavaa videovaloa, on
suositeltavaa käyttää NP-FH70/FH100-akkua
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
NP-FH30-akun käyttäminen ei ole
suositeltavaa, sillä sitä käytettäessä tämän
videokameran tallennus- ja toistoaika on lyhyt.
16
Tietoja lataus-, kuvaus- ja toistoajasta
Ajat on mitattu käytettäessä videokameraa
25 °C:n lämpötilassa (10 °C–30 °C on
suositeltava).
Tallennus- ja toistoajat ovat lyhyempiä, kun
videokameraa käytetään kylmässä.
Käytettävissä oleva tallennus- ja toistoaika
on lyhyempi joissakin videokameran
käyttöolosuhteissa.
Tietoja verkkolaitteesta
Kun käytät verkkolaitetta, kytke se lähellä
olevaan pistorasiaan. Irrota verkkolaite
pistorasiasta heti, jos videokameran käytön
aikana ilmenee toimintahäiriö.
Älä käytä verkkolaitetta, jos se on esimerkiksi
seinän ja huonekalun välissä tai muussa
ahtaassa paikassa.
Varo, etteivät metalliesineet aiheuta
verkkolaitteen DC-pistokkeeseen tai akun
napoihin oikosulkua. Muutoin videokamera voi
vioittua.
Kun videokamera on liitettynä
verkkolaitteeseen ja verkkolaite pistorasiaan,
videokamera on kytkettynä sähköverkkoon,
vaikka virta olisi katkaistu videokameran
virtakytkimellä.
Vaihe 3: Virran kytkeminen ja päivämäärän ja
kellonajan asettaminen
Aseta päivämäärä ja kellonaika, kun käytät
videokameraa ensimmäisen kerran. Jos et
aseta päivämäärää ja kellonaikaa, [CLOCK
SET] -näyttö tulee näkyviin aina, kun
kytket videokameraan virran tai vaihdat
POWER-kytkimen asentoa.
3 Valitse haluamasi maantieteellinen
alue painikkeilla
sitten [NEXT].
/
ja kosketa
4 Valitse [SUMMERTIME] ja kosketa
sitten [NEXT].
Käytön aloittaminen
(HOME)
5 Valitse [Y] (vuosi) painamalla
/
.
Kosketa LCD-näytössä
olevaa painiketta.
POWER-kytkin
1 Pidä vihreää painiketta painettuna
ja käännä POWER-kytkintä
toistuvasti nuolen suuntaan niin,
että haluamasi tilan merkkivalo
syttyy.
(Elokuva): elokuvien tallennus.
(Still-kuva): still-kuvien tallennus.
Kun kytket videokameraan virran
ensimmäisen kerran, siirry vaiheeseen 3.
2 Kosketa
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/
[CLOCK SET].
LANG] 
[CLOCK SET] -näyttö tulee näkyviin.
6 Valitse [M] painamalla
/
ja aseta sitten kuukausi painamalla
/
.
7 Aseta [D] (päivä), tunnit ja minuutit
samalla tavalla ja kosketa sitten
[NEXT].
8 Varmista, että asetettu kellonaika
on oikea, ja kosketa sitten
.
Kello alkaa käydä.
Voit valita vuodeksi korkeintaan
vuoden 2037.
Virran katkaiseminen
Käännä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG).
17
 Huomautuksia
videokameraa ei käytetä noin 3
kuukauteen, sen sisällä olevan akun varaus
purkautuu ja päivämäärän ja kellonajan
asetukset voivat kadota muistista. Jos näin käy,
lataa akku ja aseta päivämäärä ja kellonaika
uudelleen (s. 94).
Virran kytkemisen jälkeen kestää muutaman
sekunnin, ennen kuin videokamera on valmis
kuvaukseen. Videokameraa ei voi käyttää tänä
aikana.
Tehdasasetus on, että jos videokameraa
ei käytetä noin 5 minuuttiin, siitä katkeaa
automaattisesti virta akun säästämiseksi ([A.
SHUT OFF], s. 67).
Jos
 Vihjeitä
Päivämäärä ja kellonaika eivät näy kuvauksen
aikana, mutta ne tallentuvat automaattisesti
kiintolevylle ja voidaan näyttää toiston aikana
([DATA CODE], s. 62).
Lisätietoja aikavyöhykkeistä on sivun 88
kohdassa ”Aikavyöhykkeet”.
Jos kosketuspaneelin painikkeet eivät
toimi oikein, säädä kosketuspaneelia
[CALIBRATION] (s. 93).
Kielen asetuksen muuttaminen
Kuvaruutunäyttöjen tekstin kielen voi
vaihtaa.
Kosketa (HOME) 
(SETTINGS)
 [CLOCK/ LANG] 
[ LANGUAGE SET] ja valitse sitten
haluamasi kieli.
18
Vaihe 4: Videokameran säätäminen ennen kuvaamista
LENS COVER -suojuksen avaaminen
manuaalisesti
Avaa suojus siirtämällä LENS COVER
-kytkintä.
pitämällä DISP/BATT INFO -painiketta
painettuna muutaman sekunnin, kunnes
katoaa.
 Huomautuksia
Varo
painamasta LCD-paneelin reunassa olevia
painikkeita, kun avaat LCD-paneelin tai muutat
sen asentoa.
LENS COVER -kytkin
 Vihjeitä
Kuvauksen jälkeen tai kuvia toistaessasi sulje
LENS COVER -suojus.
LCD-paneelin säätäminen
Avaa LCD-paneeli 90 asteen kulmaan
videokameraan nähden () ja käännä
paneeli sitten sopivaan asentoon kuvausta
tai toistoa varten ().
90 astetta
(enintään)
180 astetta
(enintään)
Käytön aloittaminen
 Vihjeitä
käännät LCD-paneelia 180 astetta, voit
sulkea LCD-paneelin niin, että LCD-näyttö on
ulospäin. Tämä on kätevää toiston aikana.
Kosketa
(HOME) 
(SETTINGS) 
[SOUND/DISP SET]  [LCD BRIGHT] (s. 64)
ja säädä LCD-näytön kirkkautta.
Tiedot tulevat näkyviin tai katoavat näkyvistä
(näkyvissä  eivät näkyvissä) aina
painettaessa painiketta DISP/BATT INFO.
Jos
Käsihihnan kiinnittäminen
Kiinnitä käsihihna ja pitele videokameraa
oikein.
90 astetta
videokameraan
DISP/BATT INFO
LCD-näytön taustavalon sammuttaminen
akun säästämiseksi
Pidä DISP/BATT INFO -painiketta
painettuna, kunnes
tulee näkyviin.
Tämä asetus on kätevä, jos käytät
videokameraa kirkkaassa ympäristössä
tai haluat säästää akkuvirtaa. Tämä asetus
ei vaikuta tallennettavaan kuvaan. Voit
kytkeä LCD-näytön taustavalon käyttöön
19
Vaihe 5: Valitse tallennusväline
Voit valita videokamerassa tallennukseen,
toistoon ja muokkaukseen käytettäväksi
tallennusvälineeksi kiintolevyn tai
”Memory Stick PRO Duo” -kortin. Valitse
tallennusväline erikseen elokuvia ja stillkuvia varten.
Oletusasetus on kiintolevy elokuvia ja stillkuvia varten.
Kiintolevy
2 Valitse elokuvien tallennusväline
koskettamalla [MOVIE MEDIA
SET] ja valitse still-kuvien
tallennusväline koskettamalla
[PHOTO MEDIA SET].
Tallennusvälineen asetusnäyttö tulee
näkyviin.
60min
Elokuva
Still-kuva
”Memory Stick”
 Huomautuksia
Tallennuksessa,
toistossa ja muokkauksessa voi
käyttää vain asetettua tallennusvälinettä. Kun
haluat vaihtaa tallennusvälinettä, valitse sen
asetus uudelleen.
Tallennusajat [SP]-tallennustilassa
(oletusasetus) ovat seuraavat (noin):
 Sisäinen kiintolevy:
DCR-SR35E/SR45E: 640 minuuttia
DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E:
870 minuuttia
DCR-SR75E/SR85E: 1 310 minuuttia
Stick PRO Duo” -kortti (4 Gt),
jonka on valmistanut Sony Corporation:
80 minuuttia
Tarkista tallennettavissa olevien still-kuvien
määrä videokameran LCD-näytöstä (s. 102).
 ”Memory
1 Kosketa
(HOME) 
(MANAGE MEDIA) näytössä.
20
3 Valitse tallennusväline, jonka
haluat asettaa.
4 Kosketa [YES] 
.
Tallennusväline on muutettu.
Tallennusvälineen asetuksen tarkistaminen
 Käännä POWER-kytkintä toistuvasti
(Elokuva)- tai
(Still-kuva)
niin, että
-merkkivalo (sen mukaan, kumman
tallennusvälineen asetuksen haluat tarkistaa)
syttyy.
 Tarkista tallennusvälineen kuvake näytöstä.
: Kiintolevy
: ”Memory
Stick PRO Duo”
”Memory Stick PRO Duo” -kortin
asettaminen
Valmistele ”Memory Stick PRO Duo”
-kortti, jos [MEMORY STICK] on valittu
tallennusvälineeksi.
Videokamerassa käytettävät ”Memory
Stick” -tyypit on mainittu sivulla 2.
[Create a new Image Database File.]
-näyttö tulee näkyviin LCD-näyttöön,
kun asetat videokameraan uuden
”Memory Stick PRO Duo” -kortin.
-kortti videokameraan.
 Avaa Memory Stick Duo -paikan kansi
työntämällä nuolen suuntaan.
 Aseta ”Memory Stick PRO Duo” Memory
Stick Duo -paikkaan oikean suuntaisesti
niin, että kortti napsahtaa paikalleen.
3 Kosketa [YES].
Jos haluat tallentaa ”Memory Stick PRO
Duo” -korttiin vain still-kuvia, kosketa
[NO].
Käytön aloittaminen
1 Aseta ”Memory Stick PRO Duo”
 Sulje Memory Stick Duo -paikan kansi.
”Memory Stick PRO Duo” -kortin poistaminen
Avaa Memory Stick Duo -paikan kansi ja
paina kevyesti ”Memory Stick PRO Duo”
-korttia.
 Huomautuksia
ACCESSmerkkivalo
(”Memory Stick
PRO Duo”)
2 Jos olet valinnut vaihtoehdon
[MEMORY STICK] elokuvien
tallennusvälineeksi, käännä
POWER-kytkintä, kunnes
(Elokuva) -merkkivalo syttyy.
Älä
avaa Memory Stick Duo -paikan kantta
tallennuksen aikana.
Jos ”Memory Stick PRO Duo” -kortti
pakotetaan väärän suuntaisesti paikalleen,
”Memory Stick PRO Duo” -kortti, Memory
Stick Duo -paikka tai kuvadata voi vahingoittua.
Jos [Failed to create a new Image Database
File. It may be possible that there is not enough
free space.] tulee näkyviin vaiheessa 3, alusta
”Memory Stick PRO Duo” -kortti (s. 52). Kaikki
”Memory Stick PRO Duo” -korttiin tallennetut
tiedot katoavat alustettaessa.
Älä päästä ”Memory Stick PRO Duo” -korttia
ponnahtamaan ulos ja putoamaan, kun painat
sitä poistaessasi sen.
21
Tallennus/toisto
Helppo kuvaus ja toisto
(Easy Handycam -tila)
Easy Handycam -tilassa videokamera määrittää lähes kaikki asetukset automaattisesti niin,
että käyttäjä voi keskittyä kuvaukseen tai toistoon asetuksia muuttamatta. Näytön tekstin
koko on lisäksi tavallista suurempi. Kuvat tallennetaan valitulle tallennusvälineelle (s. 20).
Avaa LENS COVER -suojus (s. 19)
Jos POWER-kytkin on asennossa
OFF (CHG), pidä vihreää painiketta
painettuna ja käännä kytkintä.
Elokuvien kuvaaminen
Still-kuvien kuvaaminen
1 Käännä POWER-kytkintä , kunnes
1 Käännä POWER-kytkintä , kunnes
2 Paina EASY .
2 Paina EASY .
(Elokuva) -merkkivalo syttyy.
tulee LCDnäyttöön.
3 Paina START/STOP  (tai ), niin
kuvaus alkaa.*
(Still-kuva) -merkkivalo syttyy.
tulee LCDnäyttöön.
3 Tarkenna painamalla PHOTO 
kevyesti  (kuuluu merkkiääni)
ja paina painike sitten pohjaan 
(kuuluu suljinääni).
[STBY]  [REC]
Kun haluat pysäyttää kuvauksen, paina
START/STOP uudelleen.
22
* [REC MODE] -asetuksena on pysyvästi [SP] (s. 57).
Vilkkuu  Jää palamaan
Tallennettujen elokuvien/still-kuvien katseleminen
1 Käännä POWER-kytkintä  niin, että videokameraan kytkeytyy virta.
2 Paina
(VIEW IMAGES)  (tai ).
[VISUAL INDEX] -näyttö tulee näkyviin LCD-näyttöön. (Tämä voi kestää muutaman
sekunnin.)


Kuvien haku
päivämäärän
mukaan (s. 32)
Edelliset 6 kuvaa
Seuraavat 6 kuvaa
Paluu kuvausnäyttöön






Näkyy viimeksi
toistetun/tallennetun
kuvan päällä (, jos
still-kuva on tallennettu
”Memory Stick PRO
Duo”) -korttiin.
Tallennus/toisto
HOME MENU
: Film Roll Index (s. 31)
: Face Index (s. 31)
: Elokuvien näyttö.
: Still-kuvien näyttö.
3 Aloita toisto.
Elokuvat:
Kosketa -välilehteä ja sitten toistettavaa elokuvaa.
Vaihto toisto- tai taukotilaan kosketettaessa
Paluu ([VISUAL
INDEX] -näyttöön)
Nykyisen/edellisen
elokuvan alku
Pysäytys
(siirtyminen
[VISUAL INDEX]
-näyttöön)
* [DATA CODE] -asetuksena on pysyvästi [DATE/TIME] (s. 62).
Seuraava elokuva
Tallennuspäivämäärä
ja -aika*
Taakse-/eteenpäin
23
 Vihjeitä
toisto on edennyt valitusta elokuvasta viimeiseen elokuvaan, [VISUAL INDEX] -näyttö palaa
näkyviin.
Toistonopeutta voi hidastaa koskettamalla
/
taukotilan aikana.
Äänenvoimakkuutta voi muuttaa koskettamalla
(HOME) 
(SETTINGS)  [SOUND
/
.
SETTINGS]  [VOLUME] ja koskettamalla sitten
Kun
Still-kuvat:
Kosketa -välilehteä ja sitten toistettavaa still-kuvaa.
Diaesitys (s. 33)
Paluu ([VISUAL
INDEX] -näyttöön)
Tallennuspäivämäärä
ja -aika*
Siirtyminen
[VISUAL INDEX]
-näyttöön
Edellinen/seuraava
* [DATA CODE] -asetuksena on pysyvästi [DATE/TIME] (s. 62).
To cancel Easy Handycam -tilan poistaminen
käytöstä
Toimimattomat painikkeet Easy Handycam
-tilassa
Paina EASY  uudelleen.
LCD-näytöstä.
Joitakin painikkeita/toimintoja ei voi
käyttää Easy Handycam -tilaa käytettäessä,
koska vastaavat asetukset on määritetty
automaattisesti (s. 76). Jos valitset
toiminnon, jota ei voi käyttää, näyttöön
tulee ilmoitus [Invalid during Easy
Handycam operation.].
katoaa
Valikkoasetukset Easy Handycam -tilan
käytön aikana
Paina (HOME)  (tai ), niin
muutettavissa olevien asetusten
valikkotoiminnot tulevat näkyviin (s. 9, 56).
 Huomautuksia
Useimmat
valikkotoiminnot palautuvat
automaattisesti oletusasetuksiinsa. Joidenkin
valikkotoimintojen asetuksia ei voi muuttaa. Jos
haluat lisätietoja, katso sivua 76.

(OPTION) -valikkoa ei voi käyttää.
Poista Easy Handycam -tila käytöstä, jos haluat
lisätä tehosteita kuviin tai muuttaa asetuksia.
24
Kuvaaminen
Kuvat tallennetaan tallennusvälineelle, joka on valittu tallennusvälineasetuksissa (s. 20).
Oletusasetus on kiintolevy sekä elokuvia että still-kuvia varten.
(HOME) 
(HOME)  ACCESS-merkkivalo
(”Memory Stick PRO Duo”)
PHOTO 
LENS COVER
Avaa LENS
COVER
-suojus ennen
kuvaamista
(s. 19)
START/STOP 
Tallennus/toisto
(Elokuva)
-merkkivalo /
(Still-kuva)
-merkkivalo
POWER-kytkin 
START/STOP 
ACCESS-merkkivalo
(kiintolevy)
 Huomautuksia
Jos
ACCESS-merkkivalo palaa tai vilkkuu
kuvauksen lopettamisen jälkeen, datan
tallennus tallennusvälineelle on vielä
meneillään. Suojaa videokamera iskuilta ja
tärinältä äläkä irrota akkua tai verkkolaitetta.
Jatkuvan tallennuksen enimmäisaika on noin 13
tuntia.
Kun elokuvatiedoston koko ylittää 2 Gt:n rajan,
videokamera luo automaattisesti seuraavan
tiedoston.
 Vihjeitä
Voit tarkistaa jäljellä olevan tallennusajan ja
kapasiteetin tilan ja muut tiedot koskettamalla
(HOME) 
(MANAGE MEDIA) 
[MEDIA INFO] (s. 51).
Videokamerassa käytettävät ”Memory Stick”
-tyypit on mainittu sivulla 2.
25
Elokuvien tallennus
Still-kuvien kuvaaminen
1 Käännä POWER-kytkintä , kunnes
1 Käännä POWER-kytkintä , kunnes
2 Paina START/STOP  (tai ).
2 Säädä tarkennusta painamalla
(Elokuva) -merkkivalo syttyy.
(Still-kuva) -merkkivalo syttyy.
PHOTO  kevyesti  (kuuluu
merkkiääni) ja paina painike sitten
pohjaan  (kuuluu suljinääni).
[STBY]  [REC]
Kun haluat pysäyttää kuvauksen, paina
START/STOP uudelleen.
Vilkkuu  Jää palamaan
tulee kohdan tai viereen.
Kun
katoaa, kuva on tallennettu.
 Vihjeitä
Jos haluat tietoja tallennusajasta ja
tallennettavien kuvien määrästä, katso sivuja 57
ja 60.
Jos elokuvaa tallennettaessa havaitaan
kasvot, kuvake vilkkuu ja havaitut kasvot
tallennetaan kasvohakunäyttöön. Voit etsiä
haluamasi kohtauksen toistettaessa kasvojen
kuvan avulla ([Face Index], s. 31).
Tallennustilaa voi muuttaa koskettamalla
(CAMERA) 
(HOME)  (tai ) 
[MOVIE] tai [PHOTO].
Tallennetuista elokuvista voi luoda still-kuvia
(s. 40).
26
Videokameran
Zoomaus
Enimmäiszoomauskertoimet on mainittu
seuraavassa taulukossa.
(optinen zoomaus)
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
40 ×
25 ×
Zoomausta voi säätää zoomausvivun
tai LCD-paneelin kehyksen
zoomauspainikkeiden avulla.
ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, joka säilyttää vielä kuvan
tarkkuuden, on laajakulma-asennossa noin 1
cm ja teleasennossa noin 80 cm.
 Vihjeitä
[DIGITAL ZOOM] -toiminnon (s. 58) avulla
kuvaa voidaan zoomata suuremmaksi kuin
taulukossa on esitetty.
Kuvaamisen nopea aloittaminen
(QUICK ON)
Tallennus/toisto
Laaja näkymä:
(laajakulma)
Lähinäkymä: (tele)
Voit zoomata hitaasti siirtämällä
zoomausvipua vain hieman. Voit zoomata
nopeasti siirtämällä vipua enemmän.
 Huomautuksia
Kun painat QUICK ON, videokamera
siirtyy lepotilaan (virransäästötilaan)
virran katkeamisen sijaan. QUICK ON
-merkkivalo vilkkuu lepotilan aikana.
Aloita kuvaaminen seuraavalla kerralla
painamalla QUICK ON uudelleen.
Videokamera palaa tallennusvalmiustilaan
noin 1 sekunnin kuluttua.
 Vihjeitä
Kun lepotila on käytössä, akkuvirtaa kuluu noin
puolet tavalliseen kuvaukseen verrattuna, mikä
säästää akkuvirtaa.
Virta sammuu automaattisesti, jos et käytä
videokameraa tiettyyn aikaan lepotilan
aikana. Voit asettaa ajan, jonka kuluttua
videokamerasta katkeaa automaattisesti virta
lepotilassa ([QUICK ON STBY], (s. 67)).
[STEADYSHOT]
ei ehkä vähennä kuvan
epäterävyyttä, kun zoomausvipu on T
(telekuvaus) -puolella.
Pidä sormi zoomausvivulla. Jos otat sormen
pois zoomausvivulta, saattaa myös vivun
toimintaääni tallentua.
Zoomausnopeutta ei voi muuttaa LCD-paneelin
zoomauspainikkeiden avulla.
27
Kuvaaminen pimeissä paikoissa
(NightShot plus)
Infrapunaportti
Kun NIGHTSHOT PLUS -kytkin on
asennossa ON, on näkyvissä. Tällöin
voidaan kuvata pimeissä paikoissa.
 Huomautuksia
Toiminnot
NightShot plus ja Super NightShot
plus käyttävät infrapunavaloa. Älä siksi peitä
infrapunaporttia sormilla tai millään esineillä, ja
poista lisäobjektiivi (lisävaruste).
Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 70), jos automaattitarkennus ei onnistu.
Älä käytä toimintoja NightShot plus ja Super
NightShot plus kirkkaissa paikoissa. Muutoin
videokamera voi vioittua.
 Vihjeitä
Jos haluat tallentaa kuvan tavallista
kirkkaampana, käytä toimintoa Super NightShot
plus (s. 74). Kohteen alkuperäiset värit tallentuvat
tavallista luonnollisempina käytettäessä Color
Slow Shutter -toimintoa (s. 73).
Taustavalaistujen kohteiden
valotuksen säätäminen
Jos haluat säätää taustavalaistun kohteen
valotusta, paina  (taustavalokorjaus)
niin, että  tulee näkyviin. Voit poistaa
taustavalokorjauksen käytöstä painamalla
 (taustavalokorjaus) uudelleen.
Kuvaaminen peilikuvatilassa
Avaa LCD-paneeli 90 asteen kulmaan
videokameraan nähden () ja käännä
paneeli sitten 180 astetta objektiivin
puolelle ().
 Vihjeitä
LCD-näyttöön tulee peilikuva kuvauskohteesta,
mutta kuva tallentuu normaalisti.
28
Toisto
Voit toistaa kuvia tallennusvälineeltä, joka on valittu tallennusvälineasetuksissa (s. 20).
Oletusasetus on kiintolevy.
(HOME) 
Zoomausvipu 
POWER-kytkin 
(HOME) 
(VIEW IMAGES) 
1 Käännä POWER-kytkintä  niin, että videokameraan kytkeytyy virta.
2 Paina
Tallennus/toisto
(VIEW IMAGES)

(VIEW IMAGES)  (tai ).
[VISUAL INDEX] -näyttö tulee näkyviin LCD-näyttöön. (Tämä voi kestää muutaman
sekunnin.)
HOME MENU
Edelliset
6 kuvaa
Seuraavat
6 kuvaa
Paluu
kuvausnäyttöön

: Film Roll Index (s. 31)

: Face Index (s. 31)

: Elokuvien näyttö.

: Still-kuvien näyttö.
Kuvien haku päivämäärän
mukaan (s. 32)
Näkyy viimeksi toistetun/
tallennetun kuvan päällä (,
jos still-kuva on tallennettu
”Memory Stick PRO Duo”)
-korttiin.
(OPTION)
 Vihjeitä
INDEX] -näytössä näkyvien kuvien määrää voi muuttaa (612) siirtämällä
(HOME) 
zoomausvipua . Tämän määrän voi valita kiinteäksi koskettamalla
(SETTINGS)  [VIEW IMAGES SET]  [ DISPLAY] (s. 63).
[VISUAL
29
3 Aloita toisto.
Elokuvien toistaminen
Kosketa
-välilehteä ja sitten toistettavaa elokuvaa.
Vaihto toisto- tai taukotilaan kosketettaessa
Paluu ([VISUAL
INDEX] -näyttöön)
Nykyisen/edellisen
elokuvan alku
Pysäytys (siirtyminen
[VISUAL INDEX]
-näyttöön)
Seuraava elokuva
(OPTION)
Taakse-/eteenpäin
 Vihjeitä
Kun toisto on edennyt valitusta elokuvasta viimeiseen elokuvaan, [VISUAL INDEX] -näyttö palaa
näkyviin.
Elokuvaa voi toistaa hitaasti koskettamalla
/
taukotilan aikana.
Yksi painikkeen
/
kosketus muuttaa taakse-/eteenpäin suuntautuvan siirron nopeuden noin
5-kertaiseksi, 2 kosketusta noin 10-kertaiseksi, 3 kosketusta noin 30-kertaiseksi ja 4 kosketusta noin
60-kertaiseksi.
Still-kuvien katselu
Kosketa
-välilehteä ja sitten toistettavaa still-kuvaa.
Paluu ([VISUAL
INDEX] -näyttöön)
Diaesityspainike (s. 33)
Siirtyminen [VISUAL
INDEX] -näyttöön
Elokuvien äänenvoimakkuuden säätäminen
Kosketa (OPTION) 
-välilehti 
[VOLUME] ja säädä äänenvoimakkuutta
koskettamalla
/
.
30
(OPTION)
Edellinen/seuraava
 Vihjeitä
voi muuttaa koskettamalla
(VIEW IMAGES)
(HOME)  (tai ) 
 [VISUAL INDEX].
Toistotilaa
Kuvien haku aloituskuvan mukaan
(Film Roll Index)
Elokuvat voidaan jakaa osiin asetetun
aikavälin mukaisesti niin, että kunkin osan
ensimmäinen kohtaus näkyy INDEXnäytössä. Elokuvan toiston voi aloittaa
valitusta pienoiskuvasta.
Valitse etukäteen se tallennusväline,
jolle toistettavaksi haluamasi elokuva on
tallennettu (s. 20).
kääntämällä POWER-kytkintä ja
paina
(VIEW IMAGES).
[VISUAL INDEX] -näyttö tulee
näkyviin LCD-näyttöön.
2 Kosketa
(Film Roll Index).
Paluu [VISUAL INDEX] -näyttöön
Halutun kohtauksen haku kasvojen
mukaan (Face Index)
Elokuvan tallennuksen aikana tunnistetut
kasvokuvat näkyvät hakemistonäytössä.
Elokuvan toiston voi aloittaa valitusta
kasvokuvasta.
Valitse etukäteen se tallennusväline,
jolle toistettavaksi haluamasi elokuva on
tallennettu (s. 20).
1 Kytke videokameraan virta
kääntämällä POWER-kytkintä ja
paina
(VIEW IMAGES).
Tallennus/toisto
1 Kytke videokameraan virta
 Vihjeitä
tuoda [Film Roll Index] -näytön näkyviin
(HOME) 
(VIEW
koskettamalla
IMAGES)  [ INDEX].
Voit
[VISUAL INDEX] -näyttö tulee
näkyviin LCD-näyttöön.
2 Kosketa
(Face Index).
Paluu [VISUAL INDEX] -näyttöön
Asettaa aikavälin, jonka mukaisesti
elokuvan kohtauksista luodaan
pienoiskuvat.
3 Valitse haluamasi elokuva
koskettamalla
/
.
3 Valitse haluamasi elokuva
koskettamalla
4 Etsi haluamasi kohtaus
koskettamalla
/
ja kosketa
sitten kohtausta, jonka haluat
toistaa.
Toisto alkaa valitusta kohtauksesta.
/
.
4 Kosketa
/
ja kosketa sitten
kasvokuvaa, jota vastaavan
kohtauksen haluat nähdä.
Toisto alkaa sen kohtauksen alusta,
jossa valittu kasvokuva on.
31
 Huomautuksia
Kuvausolosuhteet
voivat aiheuttaa sen, ettei
kasvoja tunnisteta.
Esimerkki: henkilöt, joilla on silmälasit tai hattu
tai joiden kasvot eivät ole kameraa kohti.
Valitse [ INDEX SET] -asetukseksi [ON]
(oletusasetus) ennen kuvaamista, jotta toisto
[ INDEX] -näytöstä on mahdollista (s. 59).
Varmista, että kuvake vilkkuu ja havaitut
kasvokuvat tallennetaan kasvohakunäyttöön
[Face Index].
 Vihjeitä
Voit tuoda [Face Index] -näytön näkyviin
(HOME) 
(VIEW
koskettamalla
IMAGES)  [ INDEX].
Kuvien haku päivämäärän mukaan
(päivämäärähaku)
Haluttujen kuvien haku on tehokasta
päivämäärän avulla.
Valitse etukäteen se tallennusväline,
jolle toistettavaksi haluamasi elokuva on
tallennettu (s. 20).
 Huomautuksia
Päivämäärähaulla
ei voi hakea ”Memory Stick
PRO Duo” -korttiin tallennettuja still-kuvia.
1 Kytke videokameraan virta
kääntämällä POWER-kytkintä ja
paina
(VIEW IMAGES).
[VISUAL INDEX] -näyttö tulee
näkyviin LCD-näyttöön.
2 Jos haluat hakea elokuvia, kosketa
-välilehteä. Jos haluat hakea stillkuvia, kosketa -välilehteä.
32
3 Kosketa päivämääräpainiketta LCDnäytön oikeassa yläkulmassa.
Kuvien tallennuspäivämäärät tulevat
näyttöön.
Paluu [VISUAL INDEX] -näyttöön
4 Valitse haluamasi kuvan
päivämäärä koskettamalla
kosketa sitten
.
/
Valittuna päivänä tallennetut kuvat
tulevat [VISUAL INDEX] -näyttöön.
 Vihjeitä
[Film Roll Index]- tai [Face Index] -näytössä
päivämäärähakutoimintoa voit käyttää
noudattamalla vaiheissa 3 ja 4 olevia ohjeita.
ja
Toistozoomauksen käyttäminen
Still-kuvia voi suurentaa noin 1,1kertaisesta enintään 5-kertaiseksi
alkuperäiseen kokoon verrattuna.
Suurennusta voi muuttaa zoomausvivun tai
LCD-paneelin zoomauspainikkeiden avulla.
Still-kuvasarjan toistaminen
(diaesitys)
 Tuo näkyviin still-kuva, jota haluat suurentaa.
 Suurenna still-kuvaa siirtämällä zoomausta
asentoon T (tele).
Kuvaan tulee kehys.
 Kosketa kuvan sitä kohtaa, jonka haluat
tulevan näytössä näkyvän kehyksen keskelle.
 Säädä suurennusta siirtämällä zoomausta
asentojen W (laajakulma)/T (tele) välillä.
Voit poistua zoomaustilasta koskettamalla
.
Tallennus/toisto
Kosketa
still-kuvan toistonäytössä.
Diaesitys alkaa valitusta kuvasta.
Pysäytä diaesitys koskettamalla
.
Voit aloittaa diaesityksen uudelleen
koskettamalla
uudelleen.
 Huomautuksia
Katsottavaa
aikana.
kuvaa ei voi zoomata diaesityksen
 Vihjeitä
Diaesityksen toiston voi asettaa jatkuvaksi
(OPTION) 
-välilehti 
valitsemalla
[SLIDE SHOW SET]. Oletusasetus on [ON]
(jatkuva toisto).
Diaesityksen voi toistaa myös koskettamalla
-välilehti  [SLIDE SHOW]
(OPTION) 
[VISUAL INDEX] -näytössä.
33
Kuvan katseleminen televisiossa
Kytke videokamera television tai kuvanauhurin tuloliitäntään A/V-liitäntäkaapelilla  tai
A/V-liitäntäkaapelilla, jossa on S VIDEO -johto . Kytke videokamera pistorasiaan
kameran vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen avulla ja käytä kameraa verkkolaitteella
(s. 13). Katso lisätietoja myös liitettävien laitteiden käyttöohjeista.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
Laite, jossa ei ole
S VIDEO -liitäntää
Laite, jossa on
S VIDEO -liitäntä
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E:
(Keltainen)
(Valkoinen)
(Valkoinen)
(Punainen)
(Punainen)
A/V-etähallintaliitäntätai A/V OUT -liitäntä
(Keltainen)
Videonauhurit tai
televisiot
: Signaalin kulkusuunta
A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
Handycam Station -asemassa on A/V
OUT -liitäntä (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E) (s. 99) ja videokamerassa
A/V-etähallintaliitäntä (s. 96). Kytke
A/V-liitäntäkaapeli joko Handycam
Station -asemaan tai videokameraan
laitteistosi kokoonpanon mukaan.
34
A/V-liitäntäkaapeli, jossa on S
VIDEO -johto (lisävaruste)
Jos videokamera kytketään toiseen
laitteeseen S VIDEO -liitännän kautta
A/V-liitäntäkaapelilla, jossa on S
VIDEO -johto (lisävaruste), kuvanlaatu
on parempi kuin kytkettäessä
laitteet A/V-liitäntäkaapelin kautta.
Kytke valkoinen ja punainen liitin
(vasen/oikea äänikanava) sekä S
VIDEO -johdolla varustetun A/Vliitäntäkaapelin (lisävaruste) S VIDEO
-liitin (S VIDEO -kanava). Keltaista
liitintä ei tarvitse kytkeä. Jos vain S
VIDEO -liitin kytketään, ääntä ei kuulu.
 Huomautuksia
Älä
kytke A/V-liitäntäkaapelia sekä
videokameraan että Handycam Station
-asemaan samanaikaisesti. Muutoin kuvassa
voi olla häiriöitä (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E).
 Vihjeitä
Laskurin saa näkyviin television kuvaruutuun
valitsemalla videokamerassa [DISP OUTPUT]
-asetukseksi [V-OUT/PANEL] (s. 65).
Jos televisio on kytketty kuvanauhuriin
Kytke videokamera kuvanauhurin LINE
IN -tuloliitäntään. Valitse kuvanauhurin
tulokanavaksi LINE (esimerkiksi VIDEO
1 tai VIDEO 2), jos kuvanauhurissa on
tällainen valintamahdollisuus.
Valitse katseluun käytettävän television
kuvasuhteen mukainen asetus.
 Kytke videokameraan virta kääntämällä
POWER-kytkintä.
 Kosketa
(HOME) 
(SETTINGS) 
[OUTPUT SETTINGS]  [TV TYPE] 
.
[16:9] tai [4:3] 
Kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen
liitin television tai kuvanauhurin
videotuloliitäntään ja valkoinen (vasen
kanava) tai punainen (oikea kanava) liitin
äänituloliitäntään.
Mallit DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Jos televisiossa tai kuvanauhurissa (TV/VCR)
on 21-nastainen liitäntä (EUROCONNECTOR)
Käytä videokameran vakiovarusteisiin
sisältyvää 21-nastaista sovitinta (vain
mallit, joiden pohjassa on merkki ).
Tätä sovitinta ei voi käyttää muuhun
tarkoitukseen.
TV/VCR
Tallennus/toisto
Kuvasuhteen asettaminen kytkettävän
television mukaan (16:9/4:3)
Jos televisio on monoääninen (televisiossa
on vain yksi äänituloliitäntä)
 Huomautuksia
Jos
[TV TYPE] -asetukseksi valitaan [4:3],
kuvan laatu voi heikentyä. Jos tallennetun
kuvan kuvasuhde vaihtelee kuvasuhteiden
16:9 (laajakuva) ja 4:3 välillä, kuvassa voi olla
värinää.
Joissakin 4:3-kuvasuhteisissa televisioissa 4:3kuvasuhteisina tallennetut still-kuvat eivät ehkä
näy koko kuvaruudun kokoisina. Tämä ei ole
merkki viasta.
Jos
16:9 (laajakuva) kuvasuhteisena tallennettua
kuvaa katsellaan 4:3-kuvasuhteisessa
televisiossa, joka ei ole yhteensopiva 16:9
(laajakuva) -signaalin kanssa, valitse [TV TYPE]
-asetukseksi [4:3].
35
Kuvien kopioiminen
Videokamerassa käytettävien tallennusvälineiden rajallisen kapasiteetin takia kuvadata on
syytä kopioida ulkoiselle tallennusvälineelle DVD-R-levylle tai tietokoneeseen.
Videokameraan tallennettujen kuvien kopiointi on kuvattu seuraavassa.
 Vihjeitä
Voit kopioida kiintolevylle tallennetut kuvat ”Memory Stick PRO Duo” -korttiin tämän videokameran
avulla (s. 41).
Tietokoneen käyttäminen
”Picture Motion Browser” -ohjelmistolla, joka on vakiovarusteisiin sisältyvällä CD-ROMlevyllä, voidaan tallentaa videokameraan tallennettuja kuvia. Jos haluat lisätietoja, katso
”PMB Guide”.
DVD-levyn luominen yhdellä kosketuksella (One Touch Disc Burn)
Voit tallentaa videokameran kiintolevyllä olevat kuvat helposti
suoraan DVD-levylle painamalla
(DISC BURN) -painiketta.
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen
Videokameralla tallennetut kuvat voi kopioida tietokoneen
kiintolevylle.
DVD-levyn luominen valituista kuvista
Tietokoneeseen tuodut kuvat voi tallentaa DVD-levylle. Kuvia voi
myös muokata.
Katso vakiovarusteisiin sisältyvästä ”Käyttöohjeet”-oppaasta tietoja vakiovarusteisiin
sisältyvistä ohjelmistoista.
Videokameran liittäminen, muihin laitteisiin
Liittäminen A/V-liitäntäkaapelilla
Kuvat voi kopioida kuvanauhurilla tai DVD/HDD-tallentimella.
Liittäminen USB-kaapelilla
Kuvat voi kopioida esimerkiksi elokuvien kopioinnin kanssa
yhteensopivalla DVD-asemalla.
Katso ”Kopiointi muihin laitteisiin” sivulla 46.
36
Muokkaaminen
(OTHERS) -luokka
Tämän luokan avulla voidaan muokata
tallennusvälineellä olevia kuvia.
Videokameran voi myös kytkeä muihin
laitteisiin.
USB CONNECT
Voit liittää videokameran esimerkiksi
tietokoneeseen USB-kaapelilla (s. 89).
Jos haluat tietoja liittämisestä
tietokoneeseen, katso ”Käyttöohjeet”.
(OTHERS) -luokka
Toimintoluettelo
Voit poistaa tallennusvälineellä olevia kuvia
(s. 38).
PHOTO CAPTURE
Voit tallentaa elokuvasta valitun kuvan
still-kuvaksi (s. 40).
Muokkaaminen
DELETE
MOVIE DUB
Voit kopioida kiintolevylle tallennetut
elokuvat ”Memory Stick PRO Duo”
-korttiin (s. 41).
PHOTO COPY
Voit kopioida kiintolevylle tallennetut stillkuvat ”Memory Stick PRO Duo” -korttiin
(s. 42).
EDIT
Voit muokata kuvia (s. 43).
PLAYLIST EDIT
Voit luoda toistoluettelon ja muokata sitä
(s. 44).
PRINT
Voit tulostaa still-kuvia videokameraan
liitetyllä PictBridge-tulostimella (s. 49).
37
Kuvien poistaminen
Videokameralla tallennusvälineelle
tallennettuja kuvia voi poistaa.
4 Kosketa poistettavaa elokuvaa.
 Huomautuksia
Kuvia
ei voi palauttaa, kun ne on poistettu.
ei saa poistaa eikä verkkolaitetta irrottaa
videokamerasta kuvien poistamisen aikana.
Muutoin tallennusväline voi vahingoittua.
”Memory Stick PRO Duo” -korttia ei saa
poistaa, kun elokuvia poistetaan ”Memory Stick
PRO Duo” -kortista.
Jos ”Memory Stick PRO Duo” -kortissa olevat
kuvat on kirjoitussuojattu toisessa laitteessa,
kuvia ei voi poistaa ”Memory Stick PRO Duo”
-kortista.
Akkua
 Vihjeitä
Enintään 100 kuvaa voi valita kerrallaan.
Kuvan voi poistaa toistonäytössä
(OPTION)
-valikon avulla.
Kaikki tallennusvälineelle tallennetut kuvat voi
poistaa ja tallennusvälineen koko tallennustilan
vapauttaa alustamalla tallennusvälineen (s. 52).
Valittuun kuvaan tulee merkki .
Vahvista valinta pitämällä kuvaa
painettuna LCD-näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
5 Kosketa
 [YES] 
.
Kaikkien elokuvien poistaminen samalla
kertaa
Vaiheessa 3 kosketa [ DELETE ALL] 
[YES]  [YES] 
.
Elokuvien poistaminen
Tallennusvälinetilaa voi vapauttaa
poistamalla kuvia tallennusvälineeltä.
Tallennusvälineen vapaan tilan voi tarkistaa
toiminnolla [MEDIA INFO] (s. 51).
Valitse etukäteen se tallennusväline, jolla
poistettava elokuva on (s. 20).
Kaikkien samana päivänä tallennettujen
elokuvien poistaminen samalla kertaa
 Kosketa [
DELETE by date] vaiheessa 3.
 Huomautuksia
Tärkeä
data on syytä kopioida ulkoiselle
tallennusvälineelle (s. 36).
1 Kosketa
(HOME) 
 [DELETE].
38
2 Kosketa [
DELETE].
3 Kosketa [
DELETE].
(OTHERS)
 Valitse haluamiesi elokuvien tallennuspäivä
/
ja kosketa sitten
.
koskettamalla
Valittuna päivänä tallennetut elokuvat tulevat
näyttöön.
Vahvista valinta koskettamalla elokuvaa
LCD-näytössä. Palaa edelliseen näyttöön
koskettamalla
.
 Kosketa
 [YES] 
.
 Huomautuksia
Jos
poistettava elokuva on sisällytetty
toistoluetteloon (s. 44), toistoluetteloon
sisällytetty elokuva poistetaan myös
toistoluettelosta.
Kuvien poistaminen
Valitse etukäteen se tallennusväline, jolla
poistettava still-kuva on (s. 20).
1 Kosketa
(HOME) 
 [DELETE].
2 Kosketa [
DELETE].
3 Kosketa [
DELETE].
(OTHERS)
Muokkaaminen
4 Kosketa poistettavaa still-kuvaa.
 Valitse haluamiesi still-kuvien tallennuspäivä
/
ja kosketa sitten
.
koskettamalla
Valittuna päivänä tallennetut kuvat tulevat
näyttöön.
Vahvista valinta koskettamalla kuvaa
LCD-näytössä. Palaa edelliseen näyttöön
.
koskettamalla
 Kosketa
 [YES] 
.
Valittuun still-kuvaan tulee merkki .
Vahvista valinta pitämällä still-kuvaa
painettuna LCD-näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
5 Kosketa
 [YES] 
.
Kaikkien still-kuvien poistaminen samalla
kertaa
Vaiheessa 3 kosketa [ DELETE ALL] 
[YES]  [YES] 
.
Kaikkien samana päivänä tallennettujen
still-kuvien poistaminen samalla kertaa
Tämä toiminto on käytettävissä vain,
kun sisäinen kiintolevy on valittu
tallennusvälineeksi.
 Kosketa [
DELETE by date] vaiheessa 3.
39
Still-kuvan sieppaaminen elokuvasta
Elokuvasta voi siepata still-kuvan milloin
tahansa elokuvan toiston aikana.
Valitse tallennusväline, joka sisältää
elokuvia, ja tallennusväline, johon haluat
tallentaa still-kuvat (s. 20).
1 Kosketa
(HOME) 
 [PHOTO CAPTURE].
(OTHERS)
[PHOTO CAPTURE] -näyttö tulee
näkyviin.
2 Kosketa elokuvaa, josta haluat
siepata still-kuvan.
Valitun elokuvan toisto alkaa.
3 Kosketa
kohdassa, josta haluat
siepata still-kuvan.
Elokuva pysähtyy.
4 Kosketa
.
Kun still-kuva on tallennettu
valitsemallesi tallennusvälineelle,
videokamera palaa taukotilaan.
Sieppaamisen jatkaminen
Kosketa
-painiketta ja noudata
vaiheiden 3 ja 4 ohjeita.
Jos haluat tallentaa still-kuvan jostakin
toisesta videosta, kosketa -painiketta ja
noudata vaiheiden 2 ja 4 ohjeita.
Sieppauksen lopettaminen
Kosketa
40

.
 Huomautuksia
Kuvan
koko määräytyy elokuvan kuvasuhteen
mukaan:
 [
0.2M] kuvasuhteen ollessa 16:9
 [VGA(0.3M)] kuvasuhteen ollessa 4:3
Still-kuvien tallennukseen käytettävällä
tallennusvälineeellä on oltava tarpeeksi vapaata
tilaa.
Luotujen still-kuvien tallennuspäivä ja -aika on
sama kuin elokuvien tallennuspäivä ja -aika.
Jos elokuvissa ei ole datakoodia, stillkuvien tallennuspäivä ja -aika on niiden
sieppaushetken päivä ja aika.
Et voi tallentaa still-kuvia videosta, joka on
tallennettu ”Memory Stick PRO Duo” (DCRSR35E/SR36E/SR55E/SR75E) -kortille.
Kuvien kopioiminen ”Memory Stick PRO Duo” -korttiin
videokameralla
3 Valitse kopioitava elokuva.
Elokuvien kopioiminen
Videokameran kiintolevylle tallennetut
elokuvat voi kopioida ”Memory Stick PRO
Duo” -korttiin.
Aseta ”Memory Stick PRO Duo” -kortti
ensin videokameraan.
[DUB by select]: Kosketa kopioitavan
elokuvan pienoiskuvaa niin, että
pienoiskuvaan tulee merkki . Voit
valita useita elokuvia.
 Huomautuksia
Kun
tallennat elokuvan ”Memory Stick PRO
Duo” -kortille ensimmäisen kerran, luo
kuvatietokantatiedosto (s. 54) valitsemalla
(HOME) 
(MANAGE MEDIA) 
[REPAIR IMG.DB F.].
Kytke videokamera pistorasiaan videokameran
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen
avulla, jotta virta ei katkea kopioinnin aikana.
1 Kosketa
(HOME) 
 [MOVIE DUB].
 Vihjeitä
voi esikatsella pitämällä pienoiskuvaa
painettuna. Voit palata valintanäyttöön
.
koskettamalla
Kuvia
[DUB by date]: Valitse jälkiäänitettävän
elokuvan tallennuspäivämäärä ja
valitse
. Voit valita vain yhden
päivämäärän.
Muokkaaminen
 Vihjeitä
Alkuperäistä elokuvaa ei poisteta kopioinnin
jälkeen.
Kaikki toistoluettelossa olevat kuvat
kopioidaan.
”Memory Stick PRO Duo”
-kortin jäljellä oleva kapasiteetti
(OTHERS)
[MOVIE DUB] -näyttö tulee näkyviin.
4 Kosketa
 [YES].
Kopiointi alkaa.
2 Kosketa kopiointityyppiä.
[DUB by select]: elokuvien valitseminen
ja kopiointi.
[DUB by date]: kaikkien tiettynä
päivänä kuvattujen elokuvien kopiointi.
[ DUB ALL]: toistoluettelojen
kopiointi.
Jos valitset toistoluettelon kopioinnin
lähteeksi, noudata kopioinnissa näytön
ohjeita.
 Vihjeitä
Voit tarkistaa kopioidut elokuvat kopioinnin
päätyttyä valitsemalla [MOVIE MEDIA SET]
-valikossa vaihtoehdon [MEMORY STICK] ja
toistamalla elokuvat (s. 20).
41
3 Valitse kopioitava still-kuva.
Still-kuvien kopioiminen
Voit kopioida kuvia kiintolevyltä ”Memory
Stick PRO Duo” -korttiin.
Aseta ”Memory Stick PRO Duo” -kortti
ensin videokameraan.
[COPY by select]: Kosketa kopioitavan
still-kuvan pienoiskuvaa niin, että
pienoiskuvaan tulee merkki . Voit
valita useita still-kuvia.
 Huomautuksia
Kytke
videokamera pistorasiaan videokameran
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen
avulla, jotta virta ei katkea kopioinnin aikana.
 Vihjeitä
Alkuperäisiä still-kuvia ei poisteta kopioinnin
jälkeen.
1 Kosketa
(HOME) 
 [PHOTO COPY].
(OTHERS)
[PHOTO COPY] -näyttö tulee
näkyviin.
2 Kosketa kopiointityyppiä.
[COPY by select]: still-kuvan valinta ja
kopiointi.
[COPY by date]: kaikkien tiettynä
päivänä kuvattujen still-kuvien
kopiointi.
42
 Vihjeitä
voi esikatsella pitämällä
pienoiskuvaa painettuna. Voit palata
.
valintanäyttöön koskettamalla
Still-kuvia
[COPY by date]: Valitse kopioitava
still-kuvan tallennuspäivämäärä ja
valitse
. Voit valita vain yhden
päivämäärän.
4 Kosketa
 [YES].
Kopiointi alkaa.
 Vihjeitä
Voit tarkistaa kopioidut still-kuvat kopioinnin
päätyttyä valitsemalla [PHOTO MEDIA SET]
-valikossa vaihtoehdon [MEMORY STICK] ja
toistamalla still-kuvat (s. 20).
Elokuvan jakaminen
Videokameran tallennusvälineelle
tallennettuja elokuvia voi jakaa osiin.
Valitse etukäteen se tallennusväline, jolla
jaettava elokuva on (s. 20).
1 Kosketa
 [EDIT].
(HOME) 
(OTHERS)
2 Kosketa [DIVIDE].
3 Kosketa elokuvaa, jonka haluat
 Huomautuksia
Elokuvia
ei voi yhdistää, kun ne on jaettu.
ei saa poistaa eikä verkkolaitetta irrottaa
videokamerasta elokuvan jakamisen aikana.
Muutoin tallennusväline voi vahingoittua.
Samoin ”Memory Stick PRO Duo” -korttia ei
saa poistaa, kun ”Memory Stick PRO Duo”
-kortissa olevia elokuvia muokataan.
Varsinainen jakokohta ei ehkä ole tarkalleen
-painiketta,
siinä kohdassa, jossa kosketat
sillä videokameran valitsemat jakokohdat ovat
noin puolen sekunnin välein.
Jos jaat alkuperäisen elokuvan, toistoluetteloon
lisätty elokuva jaetaan myös.
Akkua
jakaa.
4 Kosketa
kohdassa, jossa haluat
jakaa elokuvan eri otoksiksi.
Elokuva pysähtyy.
Muokkaaminen
Valitun elokuvan toisto alkaa.
Valitun jakokohdan hienosäätö sen
jälkeen, kun jakokohta on valittu
.
koskettamalla
Paluu valitun elokuvan alkuun.
Voit siirtyä toistoon tai taukotilaan
painamalla
.
5 Kosketa
 [YES] 
.
43
Toistoluettelon luominen
Toistoluettelo on luettelo, joka sisältää
pienoiskuvat valituista elokuvista.
Alkuperäiset elokuvat eivät muutu, vaikka
toistoluettelossa olevia elokuvia muokattaisiin
tai poistettaisiin. Valitse etukäteen se
tallennusväline, jota toistoluettelon luonnissa
tai toistossa käytetään (s. 20).
1 Kosketa
(HOME) 
 [PLAYLIST EDIT].
(OTHERS)
 Valitse haluamasi elokuvan tallennuspäivä
/ .
koskettamalla
 Kun valittu tallennuspäivämäärä näkyy
korostettuna, kosketa
.
Valittuna päivänä tallennetut elokuvat tulevat
näyttöön.
Vahvista valinta koskettamalla kuvaa
LCD-näytössä. Palaa edelliseen näyttöön
koskettamalla
.
 Kosketa
 [YES] 
.
 Huomautuksia
Älä
2 Kosketa [
ADD].
3 Kosketa toistoluetteloon lisättävää
elokuvaa.
Valitun elokuvan kohdalle tulee merkki
.
Vahvista valinta pitämällä elokuvaa
painettuna LCD-näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
4 Kosketa
 [YES] 
.
Kaikkien samana päivänä tallennettujen
elokuvien lisääminen samalla kertaa
 Kosketa [ ADD by date] vaiheessa 2.
Elokuvien tallennuspäivämäärät tulevat
näyttöön.
44
irrota akkua tai verkkolaitetta
videokamerasta muokatessasi toistoluetteloa.
Samoin ”Memory Stick PRO Duo” -korttia ei
saa poistaa, kun ”Memory Stick PRO Duo”
-kortissa olevia elokuvia muokataan.
Still-kuvia ei voi lisätä toistoluetteloon.
 Vihjeitä
Toistoluetteloon voi lisätä enintään 99 elokuvaa.
Kun elokuvaa toistetaan, sen voi lisätä
(OPTION) 
-välilehti 
valitsemalla
[ ADD].
Toistoluettelon voi kopioida sellaisenaan DVDlevylle vakiovarusteisiin sisältyvän ohjelmiston
avulla.
Toistoluettelon toisto
Valitse etukäteen se tallennusväline, jota
toistoluettelon luonnissa tai toistossa
käytetään (s. 20).
1 Kosketa
(HOME) 
IMAGES)  [PLAYLIST].
(VIEW
Toistoluettelonäyttö tulee näkyviin.
2 Kosketa kuvaa, josta alkaen haluat
 Valitse kohde painamalla
/
.
toistaa.
Toistoluettelo toistetaan valitusta
kuvasta alkaen loppuun, minkä jälkeen
toistoluettelonäyttö palaa näkyviin.
Kohteen osoitin
Tarpeettomien elokuvien poistaminen
toistoluettelosta
 Kosketa
Valitun elokuvan kohdalle tulee merkki
Vahvista valinta pitämällä elokuvaa
painettuna LCD-näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
 Kosketa
 [YES] 
.
.
 Vihjeitä
Jos valitset useita elokuvia, elokuvat siirretään
toistoluettelon mukaisessa järjestyksessä.
Muokkaaminen
 Kosketa
(HOME)  (OTHERS) 
[PLAYLIST EDIT].
 Kosketa [ ERASE].
Jos haluat poistaa kaikki elokuvat
toistoluettelosta, valitse [ ERASE ALL] 
.
[YES]  [YES] 
 Valitse luettelosta poistettava elokuva.
 [YES] 
.
.
Toistoluettelon järjestyksen muuttaminen
 Kosketa
(HOME)  (OTHERS) 
[PLAYLIST EDIT].
 Kosketa [ MOVE].
 Valitse siirrettävä elokuva.
Valitun elokuvan kohdalle tulee merkki
Vahvista valinta pitämällä elokuvaa
painettuna LCD-näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
 Kosketa
.
.
.
45
Kopiointi muihin laitteisiin
Liittäminen A/V-liitäntäkaapelilla
Videokameralla toistettavan kuvan voi kopioida toisella tallentavalla laitteella, kuten
kuvanauhurilla tai DVD/HDD-tallentimella. Liitä laite jommallakummalla seuraavassa
kuvatuista tavoista.
Kytke videokamera pistorasiaan kameran vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen
avulla ja käytä kameraa verkkolaitteella (s. 13). Katso lisätietoja myös liitettävien laitteiden
käyttöohjeista.
Valitse etukäteen se tallennusväline, jolla kopioitava kuva on (s. 20).
 Huomautuksia
Koska
kopiointi tehdään analogisesti, kuvan laatu voi heikentyä.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
Laite, jossa ei ole
S VIDEO -liitäntää
Laite, jossa on
S VIDEO -liitäntä
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E:
(Keltainen)
(Valkoinen)
(Valkoinen)
(Punainen)
(Punainen)
A/V-etähallintaliitäntä- tai
A/V OUT -liitäntä
: Kuvan/signaalin kulkusuunta
46
A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
Handycam Station -asemassa on A/V
OUT -liitäntä (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E) (s. 99) ja videokamerassa
A/V-etähallintaliitäntä (s. 96). Kytke
A/V-liitäntäkaapeli joko Handycam
Station -asemaan tai videokameraan
(Keltainen)
Kuvanauhuri tai DVD/
HDD-tallennin
laitteistosi kokoonpanon mukaan.
A/V-liitäntäkaapeli, jossa on S
VIDEO -johto (lisävaruste)
Jos videokamera kytketään toiseen
laitteeseen S VIDEO -liitännän kautta
A/V-liitäntäkaapelilla, jossa on S VIDEO
-johto (lisävaruste), kuvanlaatu on
parempi kuin kytkettäessä laitteet A/Vliitäntäkaapelin kautta. Kytke valkoinen ja
punainen liitin (vasen/oikea äänikanava)
sekä S VIDEO -johdolla varustetun A/Vliitäntäkaapelin (lisävaruste) S VIDEO
-liitin (S VIDEO -kanava). Keltaista
liitintä ei tarvitse kytkeä. Jos vain S
VIDEO -liitin kytketään, ääntä ei kuulu.
 Huomautuksia
tallentavassa laitteessa tallennus.
Katso lisätietoja tallennukseen
käytettävän laitteen käyttöohjeesta.
5 Kun kopiointi on valmis,
pysäytä tallentava laite ja sitten
videokamera.
Jos
Liittäminen USB-kaapelilla
Liitä videokamera esimerkiksi DVDasemaan tai DVD-tallentimeen, joka tukee
elokuvien tallennusta USB-liitännän kautta,
jos et halua kuvanlaadun huononevan
kopioinnissa.
Kytke videokamera pistorasiaan
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen
avulla (s. 13). Katso lisätietoja myös
liitettävän laitteen käyttöohjeista.
Muokkaaminen
et halua näytön ilmaisinten (esimerkiksi
laskurin) näkyvän videokameraan kytketyn
(HOME) 
laitteen kuvassa, kosketa
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]
 [DISP OUTPUT]  [LCD PANEL]
(oletusasetus on) (s. 65).
Jos haluat kopioida päivämäärän ja kellonajan
sekä videokameran asetustiedot, tuo ne
näyttöön (s. 62).
Jos kytket videokameran monoääniseen
laitteeseen, kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen
liitin toisen laitteen videoliitäntään ja punainen
(oikea kanava) tai valkoinen (vasen kanava)
liitin laitteen äänituloliitäntään.
4 Käynnistä videokamerassa toisto ja
1 Kytke videokameraan virta ja paina
(VIEW IMAGES).
Valitse [TV TYPE] -asetus näyttölaitteen
ominaisuuksien mukaan (s. 35).
2 Aseta tallennusväline tallennukseen
käytettävään laitteeseen.
Jos tallennukseen käytettävässä
laitteessa on tulokanavan valinta, valitse
siitä oikea tulokanava.
3 Kytke videokamera tallentavaan
laitteeseen (kuvanauhuri tai
DVD/HDD-tallennin) A/Vliitäntäkaapelilla (vakiovaruste) 
tai A/V-liitäntäkaapelilla, jossa on S
VIDEO -johto (lisävaruste) .
Kytke videokamera tallentavan laitteen
tuloliitäntöihin.
1 Kytke videokameraan virta.
47
2 Liitä videokameran ja esimerkiksi
DVD-aseman  (USB)-liitännät
toisiinsa vkiovarusteisiin
sisältyvällä USB-kaapelilla.
[USB SELECT] -näyttö tulee
automaattisesti näkyviin.
3 Kosketa [
USB CONNECT] tai
[ USB CONNECT] sen mukaan,
mille tallennusvälineelle kopioitava
elokuva on tallennettu.
4 Kytke videokameraan liitetty laite
tallennukseen.
Katso lisätietoja liitetyn laitteen
käyttöohjeista.
5 Kun kopiointi on päättynyt, kosketa
[END]  [YES] ja irrota sitten USBkaapeli.
 Vihjeitä
Jos [USB SELECT] -näyttö ei tule näkyviin,
(HOME)  (OTHERS) 
kosketa
[USB CONNECT].
48
Tallennettujen still-kuvien tulostaminen (PictBridgeyhteensopiva tulostin)
Still-kuvia voi tulostaa PictBridgeyhteensopivalla tulostimella kytkemättä
videokameraa tietokoneeseen.
Kytke videokamera verkkolaitteen avulla
pistorasiaan (s. 13). Kytke tulostimeen
virta.
Valitse etukäteen se tallennusväline, jolla
tulostettava still-kuva on (s. 20).
Kun haluat tulostaa still-kuvia ”Memory
Stick PRO Duo” -kortista, aseta kuvat
sisältävä ”Memory Stick PRO Duo” -kortti
videokameraan.
Mallit DCR-SR35E/SR36E/SR45E/
SR46E:
Liitä videokameran  (USB) -liitäntä
tulostimeen vakiovarusteisiin
sisältyvällä USB-kaapelilla (s. 96).
[USB SELECT] -näyttö tulee
automaattisesti näkyviin.
4 Kosketa [PRINT].
Kun yhteys on luotu,
(PictBridge-yhteys) tulee näyttöön.
SR85E:
Kytke Handycam Station -asema
pistorasiaan vakiovarusteisiin
sisältyvän verkkolaitteen avulla
ja aseta sitten videokamera
Handycam Station -asemaan
pitävästi.
Voit valita still-kuvan näytössä.
Muokkaaminen
1 Mallit DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
5 Kosketa tulostettavaa still-kuvaa.
Mallit DCR-SR35E/SR36E/SR45E/
SR46E:
Kytke videokamera pistorasiaan
vakiovarusteisiin sisältyvän
verkkolaitteen avulla.
2 Kytke virta kääntämällä POWERkytkintä.
3 Mallit DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
Valitun still-kuvan kohdalle tulee
merkki .
Vahvista valinta pitämällä still-kuvaa
painettuna LCD-näytössä.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
SR85E:
Liitä Handycam Station -aseman
 (USB) -liitäntä tulostimeen
vakiovarusteisiin sisältyvällä USBkaapelilla (s. 99).
49
Vain
6 Kosketa
(OPTION), määritä
seuraavat asetukset ja kosketa
sitten
.
[COPIES]: Määritä still-kuvasta
tulostettavien kopioiden määrä. Voit
tulostaa enintään 20 kopioita.
[DATE/TIME]: Valitse [DATE],
[DAY&TIME] tai [OFF] (päivämäärää/
kellonaikaa ei tulosteta).
[SIZE]: Valitse paperikoko.
Jos et halua muuttaa asetuksia, siirry
vaiheeseen 7.
7 Kosketa [EXEC]  [YES] 
.
Still-kuvien valintanäyttö tulee
uudelleen näkyviin.
Tulostuksen lopettaminen
Kosketa näytössä
vaiheessa 4.
 Huomautuksia
Oikea
toiminta on taattua vain käytettäessä
tulostinta, joka on PictBridge-yhteensopiva.
Katso lisätietoja myös käytettävän tulostimen
käyttöohjeesta.
Älä yritä suorittaa seuraavia toimia, kun
näkyy näytössä. Toiminnot eivät ehkä toimi
oikein.
 POWER-kytkimen käyttäminen
 Painikkeen
(VIEW IMAGES) painaminen
 Videokameran irrottaminen Handycam
Station -asemasta (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E)
 USB-kaapelin irrottaminen videokamerasta,
Handycam Station -asemasta (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E) tai tulostimesta
 Poista ”Memory Stick PRO Duo” -kortti
videokamerasta, kun tulostat siinä olevia stillkuvia
Jos tulostin lakkaa toimimasta, irrota USBkaapeli, katkaise tulostimen virta, kytke
tulostimen virta uudelleen ja aloita uudelleen
alusta.
50
ne paperikoot voi valita, joita tulostin
pystyy käyttämään.
Jotkin tulostimet voivat jättää osan kuvan
ylä- tai alareunasta tai vasemmasta tai oikeasta
reunasta tulostamatta. Jos tulostat 16:9
(laajakuva) -kuvasuhteisena tallennetun stillkuvan, sen vasen ja oikea reuna voivat jäädä
tulostumatta.
Kaikki tulostinmallit eivät ehkä tue
päivämäärän tulostusta. Katso lisätietoja
tulostimen käyttöohjeesta.
Still-kuva ei ehkä tulostu, jos
 still-kuvaa on muokattu tietokoneessa
 still-kuva on tallennettu toisella laitteella
 still-kuvatiedoston koko on suurempi kuin
4 Mt
 still-kuvan tarkkuus on suurempi kuin
3 680 × 2 760 kuvapistettä.
 Vihjeitä
on standardi, jonka on määritellyt
Camera & Imaging Products Association
(CIPA). Still-kuvia voi tulostaa ilman
tietokonetta kytkemällä tulostimen suoraan
digitaaliseen videokameraan tai digitaaliseen
valokuvakameraan kameran mallista tai
valmistajasta riippumatta.
Voit tulostaa still-kuvan still-kuvien
(OPTION) 
toistonäytöstä koskettamalla
-välilehti  [PRINT].
PictBridge
Tallennusvälineiden käyttäminen
(MANAGE MEDIA)
-luokka
Tallennusvälineen
tietojen tarkistaminen
Tämän luokan avulla kiintolevyä tai
”Memory Stick PRO Duo” -korttia voi
käyttää eri tarkoituksiin.
Voit tarkistaa kunkin kuvanlaadun
mukaisen jäljellä olevan tallennusajan sitä
tallennusvälinettä varten, joka on valittu
[MOVIE MEDIA SET] -toiminnolla (s. 20).
 Huomautuksia
Easy
Handycam -tilan käytön aikana
tallennusvälineen tietoja ei voi tarkistaa. Poista
Easy Handycam -tila käytöstä tarkistuksen
ajaksi.
(MANAGE MEDIA) -luokka
Toimintoluettelo
MOVIE MEDIA SET
PHOTO MEDIA SET
Voit valita tallennusvälineen erikseen stillkuvia varten (s. 20).
MEDIA INFO
Voit tuoda näkyviin tallennusvälineen
tiedot, kuten tallennusajan (s. 51).
MEDIA FORMAT
Voit palauttaa tallennuskelpoisen
vapaan tilan käyttöön alustamalla
tallennusvälineen (s. 52).
REPAIR IMG.DB F.
Voit korjata tallennusvälineen
hallintatiedot (s. 54).
 Vihjeitä
Voit tarkistaa jäljellä olevan tallennuskelpoisen
vapaan tilan ja muut tiedot koskettamalla
näytön oikeassa alakulmassa.
Näytön poistaminen käytöstä
Kosketa
.
 Huomautuksia
Tallennusvälineen
tilan laskennassa käytetty
arvo 1 Mt = 1 048 576 tavua. Alle yhden
megatavun kokoisia osia ei oteta huomioon
tallennusvälineen tilan näytössä. Näytössä
näkyvä kiintolevyn kokonaistila on hieman alla
ilmoitettua pienempi, vaikka näytössä näkyy
sekä vapaan että käytössä olevan kiintolevytilan
määrä.
 DCR-SR35E/SR45E:
30 000 Mt
 DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E:
40 000 Mt
 DCR-SR75E/SR85E:
60 000 Mt
Koska tallennusvälineellä on
hallintatiedostoalue, käytetty tila ei näy
muodossa 0 Mt, vaikka [MEDIA FORMAT]
-toimintoa olisi käytetty (s. 52).
Tallennusvälineiden käyttäminen
Voit valita tallennusvälineen erikseen
elokuvia varten (s. 20).
Kosketa
(HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [MEDIA INFO].
 Vihjeitä
Vain sen tallennusvälineen tiedot ovat
näkyvissä, joka on valittu [MOVIE MEDIA
SET] -asetuksella. Muuta tallennusvälineen
asetusta tarpeen mukaan (s. 20).
51
Kaikkien kuvien poistaminen (alustaminen)
Alustaminen poistaa kaikki kuvat ja
palauttaa tallennuskelpoisen vapaan tilan
käyttöön.
Kytke videokamera pistorasiaan kameran
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen
avulla ja käytä kameraa verkkolaitteella
(s. 13).
 Huomautuksia
Jotta
vältät tärkeiden kuvien katoamisen, kopioi
kuvat toiselle tallennusvälineelle (s. 36) ennen
[MEDIA FORMAT] -toiminnon käyttöä.
Älä irrota verkkolaitetta, kun [MEDIA
FORMAT] -toiminto on käynnissä.
”Memory Stick PRO Duo” -kortin
alustaminen
1 Aseta alustettava ”Memory Stick
PRO Duo” -kortti videokameraan.
2 Kosketa
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
FORMAT]  [MEMORY STICK].
Kiintolevyn alustaminen
1 Kosketa
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
FORMAT]  [HDD].
3 Kosketa [YES]  [YES].
4 Kun [Completed.] tulee näyttöön,
kosketa
2 Kosketa [YES]  [YES].
3 Kun [Completed.] tulee näyttöön,
kosketa
52
.
.
 Huomautuksia
Kun
ACCESS-merkkivalo palaa, älä
poista ”Memory Stick PRO Duo” -korttia
videokamerasta.
Myös tahatonta poistoa vastaan toisessa
laitteessa suojatut still-kuvat poistetaan.
Älä yritä suorittaa seuraavia toimia, kun
[Executing…] näkyy näytössä:
 POWER-kytkimen tai painikkeiden
käyttäminen
 ”Memory Stick PRO Duo” -kortin
poistaminen
Videokameran kiintolevyn sisällön palauttamisen
estäminen
[ EMPTY]-toiminnolla videokameran
levyn voi kirjoittaa täyteen merkityksetöntä
dataa. Sen jälkeen alkuperäisen datan
palauttaminen on vaikeaa. Suorita
[ EMPTY]-toiminto, ennen kuin hävität
käytöstä poistetun videokameran tai
luovutat videokameran uudelle omistajalle.
4 Pidä  (taustavalokorjaus)
-painiketta painettuna muutama
sekunti.
[
EMPTY] -näyttö tulee näkyviin.
 Huomautuksia
Kun
1 Kytke verkkolaite videokameran DC
IN -liitäntään ja pistorasiaan.
2 Kytke videokameraan virta.
 Vihjeitä
Tämän toiminnon voi suorittaa riippumatta
(Elokuva) -merkkivalo /
siitä, palaako
(Still-kuva) -merkkivalo.
3 Kosketa
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
FORMAT]  [HDD].
[
5 Kosketa [YES]  [YES].
6 Kun [Completed.] tulee näyttöön,
kosketa
.
 Huomautuksia
[
EMPTY]-toiminnon suorituksen kestoajat
ovat seuraavat:
 DCR-SR35E/SR45E:
noin 30 minuuttia
 DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E:
noin 40 minuuttia
 DCR-SR75E/SR85E:
noin 60 minuuttia
Jos pysäytät [
EMPTY]-toiminnon
suorituksen, kun [Executing…]-ilmoitus on
näkyvissä, vie toiminto loppuun suorittamalla
[MEDIA FORMAT]- tai [ EMPTY]-toiminto,
kun käytät videokameraa seuraavan kerran.
Tallennusvälineiden käyttäminen
[ EMPTY]-toiminto suoritetaan,
kaikki kuvat katoavat. Jotta vältät tärkeiden
kuvien katoamisen, kopioi kuvat toiselle
tallennusvälineelle (s. 36) ennen [ EMPTY]
-toiminnon käyttöä.
[
EMPTY]-toimintoa ei voi suorittaa, jos
verkkolaitetta ei ole kytketty pistorasiaan.
Irrota kaikki kaapelit verkkolaitetta lukuun
ottamatta. Älä irrota verkkolaitetta toiminnon
suorituksen aikana.
Kun [
EMPTY]-toiminnon suoritus on
käynnissä, suojaa videokamera tärinältä ja
iskuilta.
FORMAT] -näyttö tulee näkyviin.
53
Kuvatietokantatiedoston korjaaminen
Tämä toiminto tarkistaa tallennusvälineen
hallintatiedot ja sillä olevien elokuvien ja
still-kuvien eheyden ja korjaa löytyneet
epäyhtenäisyydet.
1 Kosketa
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [REPAIR
IMG.DB F.]  [HDD] tai [MEMORY
STICK].
2 Kosketa [YES].
Videokamera tarkistaa
hallintatiedoston.
Jos epäyhteneväisyyksiä ei löydy, poistu
toiminnosta koskettamalla
.
3 Kosketa [YES].
4 Kun [Completed.] tulee näyttöön,
kosketa
54
.
 Huomautuksia
Vältä
iskun tai tärinän kohdistumista
videokameraan tämän toiminnon suorituksen
aikana.
Älä irrota verkkolaitetta korjauksen aikana.
Kun ”Memory Stick PRO Duo” -kortin
kuvatietokantatiedostoa korjataan, älä poista
”Memory Stick PRO Duo” -korttia.
”Memory Stick PRO Duo” -kortin ja
kiintolevyn korjaus tehdään erikseen.
Videokameran mukauttaminen
Mitä voit tehdä HOME MENU -valikon
-luokan avulla
Voit muokata tallennustoimintojen ja
käytön asetuksia.
HOME MENU -valikon käyttäminen
(SETTINGS)
3 Kosketa haluamaasi
asetustoimintoa.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy
näytössä, vaihda sivua koskettamalla
/ .
1 Kytke videokameraan virta ja paina
(HOME).
(HOME)
(HOME)
4 Kosketa haluamaasi toimintoa.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy
näytössä, vaihda sivua koskettamalla
/ .
2 Kosketa
(SETTINGS).
5 Muuta asetusta ja kosketa sitten
.
Videokameran mukauttaminen
(SETTINGS) -luokka
55
(SETTINGS) -luokan asetusten
luettelo
MOVIE SETTINGS (s. 57)
Asetukset
Sivu
REC MODE
NIGHTSHOT LIGHT
WIDE SELECT
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
AUTO SLW SHUTTR
GUIDEFRAME
57
REMAINING SET
59
INDEX SET*
59
2
57
58
58
58
58
59
PHOTO SETTINGS (s. 60)
Asetukset
Sivu
IMAGE SIZE*2
FILE NO.
NIGHTSHOT LIGHT
GUIDEFRAME
FLASH MODE*1*2
FLASH LEVEL*1
REDEYE REDUC*1
60
61
57
59
61
61
61
VIEW IMAGES SET (s. 62)
Asetukset
Sivu
DATA CODE
62
DISPLAY
56
63
SOUND/DISP SET*3 (s. 64)
Asetukset
Sivu
VOLUME*2
BEEP*2
LCD BRIGHT
LCD BL LEVEL
LCD COLOR
64
64
64
64
64
OUTPUT SETTINGS (s. 65)
Asetukset
Sivu
TV TYPE
DISP OUTPUT
65
CLOCK/
65
LANG (s. 66)
Asetukset
Sivu
CLOCK SET*2
AREA SET
SUMMERTIME
17
66
66
LANGUAGE SET*
2
66
GENERAL SET (s. 67)
Asetukset
Sivu
DEMO MODE
CALIBRATION
A.SHUT OFF
QUICK ON STBY
REMOTE CTRL*1
DROP SENSOR
67
93
67
67
67
67
*1DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
*2Nämä toiminnot voi asettaa myös Easy
Handycam -tilan käytön aikana (s. 22).
*3[SOUND SETTINGS] (Easy Handycam -tilaa
käytettäessä)
MOVIE SETTINGS
(elokuvien tallennusasetukset)
DCR-SR75E/SR85E: Tallennustila
(min)
Tallennusaika
HQ
SP
LP
Kosketa  ja sitten .
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla
/ .
(min)
HQ
(HOME) -valikko  sivu 55
(OPTION) -valikko  sivu 68
512 Mt
Oletusasetukset on merkitty symbolilla .
REC MODE
Voit valita elokuvan tallennuslaadun 3
vaihtoehdosta.

HQ
9 (5)
15 (10)
1 Gt
10 (10)
20 (10)
35 (25)
2 Gt
25 (25)
40 (25)
80 (50)
4 Gt
55 (50)
80 (50)
160 (105)
8 Gt
115 (100)
170 (100)
325 (215)
Sulkeissa () oleva aika on vähimmäistallennusaika.
”Memory Stick PRO Duo” -korttia,
jonka on valmistanut Sony Corporation.
Elokuvien tallennusaika määräytyy
tallennusolosuhteiden [REC MODE] ja
”Memory Stick” -kortin tyypin mukaan.
Kun tallennat LP-tilassa, otosten laatu voi
olla normaalia heikompi. Nopeita liikkeitä
sisältävissä otoksissa voi olla mosaiikkimaisia
häiriöitä, kun elokuvaa toistetaan.
LP
Pisin tallennusaika.
(3M (LP))
Tallennusaika kiintolevylle (keskimäärin)
(min)
Tallennusaika
430
640
1240
DCR-SR36E/SR46E/SR55E/SR65E:
(min)
HQ
SP
LP
6 (5)
Käytettäessä
Normaalilaatuinen tallennus.
(6M (SP))
Tallennustila
LP
 Huomautuksia
SP
DCR-SR35E/SR45E: SP
Videokameran mukauttaminen
Erittäin laadukas tallennus.
(9M (HQ))
HQ
SP
LP
2510
Tallennusaika ”Memory Stick PRO Duo”
-korttiin (keskimäärin)
Asetusten määritys
Tallennustila
880
1310
NIGHTSHOT LIGHT
Jos kuvauksessa käytetään toimintoa
NightShot plus (s. 28) tai [S. NIGHTSHOT
PLS] (s. 74) kuvan laatu on tavallista
parempi, jos (näkymätöntä) infrapunavaloa
käyttävän [NIGHTSHOT LIGHT]
-toiminnon asetuksena on [ON]
(oletusasetus).
Tallennusaika
580
870
1660
57
 Huomautuksia
Vältä
peittämästä infrapunaporttia sormilla tai
esineillä.
Irrota lisäobjektiivi (lisävaruste).
[NIGHTSHOT LIGHT] -yökuvausvaloa
käytettäessä pisin kuvausetäisyys on noin 3
metriä.
WIDE SELECT
Kuvasuhteen voi jo kuvattaessa valita
kytkettävän television mukaan. Katso myös
lisätietoja television käyttöoppaasta.
16:9 WIDE
Tallentaa kuvan niin, että se täyttää 16:9kuvasuhteisen (laajakuvaisen) television
kuvaruudun.
4:3 (
)
Tallentaa kuvan niin, että se täyttää 4:3kuvasuhteisen television kuvaruudun.
 Huomautuksia
Valitse
[TV TYPE] asetus katselussa käytettävän
television mukaan (s. 34).
DIGITAL ZOOM
Voit valita suurimman mahdollisen
zoomauksen, jos haluat zoomata enemmän
kuin optisella zoomauksella on mahdollista
(s. 27). Huomaa, että kuvan laatu huononee
digitaalista zoomausta käytettäessä.
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
OFF
Zoomauksen suurennus on enintään 40kertainen, ja se suoritetaan optisesti.
80×
Zoomaus on optista 40-kertaiseen
suurennukseen asti, minkä jälkeen
zoomaus on digitaalista 80-kertaiseen
suurennukseen asti.
2000×
Zoomaus on optista 40-kertaiseen
suurennukseen asti, minkä jälkeen
zoomaus on digitaalista 2000-kertaiseen
suurennukseen asti.
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
OFF
Zoomauksen suurennus on enintään 25kertainen, ja se suoritetaan optisesti.
50×
Zoomaus on optista 25-kertaiseen
suurennukseen asti. Suurempi zoomaus
50-kertaiseen suurennukseen asti
suoritetaan digitaalisesti.
2000×
Zoomaus on optista 25-kertaiseen
suurennukseen asti. Suurempi zoomaus
2000-kertaiseen suurennukseen asti
suoritetaan digitaalisesti.
STEADYSHOT
Voit kompensoida kameran tärinää
(oletusasetus on [ON]). Valitse
[STEADYSHOT]-asetukseksi [OFF] ( ),
jos käytät kuvauksessa jalustaa (lisävaruste).
Palkin oikea puoli ilmaisee digitaalisen
zoomauskertoimen. Zoomausalue tulee
näkyviin, kun valitset zoomaustason.
AUTO SLW SHUTTR
(automaattinen hidas suljin)
Vähävaloisessa paikassa kuvattaessa
valotusajaksi asetetaan automaattisesti 1/25
sekuntia (oletusasetus on [ON]).
58
GUIDEFRAME
Valitsemalla [GUIDEFRAME]-asetukseksi
[ON] saat näkyviin kehyksen, jonka
avulla voit tarkistaa kohteen vaaka- tai
pystysuuntaisuuden.
Kehys ei tallennu kuvaan. Voit poistaa
kehyksen näkyvistä painamalla DISP/
BATT INFO.
(Oletusasetus on [OFF]).
 Vihjeitä
Sijoita kohde kehyksen keskelle, niin
sommittelu on tasapainoinen.
REMAINING SET
ON
Jäljellä olevan tallennusvälinekapasiteetin
ilmaisin on aina näkyvissä.
Valitse tämä asetus, jos haluat elokuvien
jäljellä olevan tallennusajan näkyvän noin
8 sekuntia seuraavissa tilanteissa:
 kun
videokamera on tunnistanut
tallennusvälineen vapaan tilan ja POWER(Elokuva)
kytkin on asennossa
 kun DISP/BATT INFO -painikkeella
käytettävä ilmaisin tuodaan näkyviin tai
kun POWER-kytkin on asennossa
(Elokuva)
 kun elokuvan tallennustila valitaan HOME
MENU -valikossa.
Videokamera tunnistaa kasvot
automaattisesti elokuvien tallennuksen
aikana. Oletusasetus on [ON].
Kasvokuvakkeet ja niiden merkitys
: Kuvake tulee näyttöön, kun asetuksena
on [ON].
: Kuvake vilkkuu, kun videokamera
havaitsee kasvot. Kuvake lakkaa
vilkkumasta, kun kasvot tallennetaan
kasvohakunäyttöön (Face Index).
: Tämä kuvake tulee näyttöön, kun
kasvoja ei voi tallentaa kasvohakunäyttöön
(Face Index).
Lisätietoja kohtausten toistamisesta
kasvohakunäytön (Face Index) avulla on
sivulla 31.
 Huomautuksia
Elokuvassa
rajallinen.
havaittujen kasvojen määrä on
Videokameran mukauttaminen
AUTO
INDEX SET
 Huomautuksia
Jos
elokuvien jäljellä oleva tallennusaika on alle
5 minuuttia, ilmaisin pysyy näkyvissä.
59
PHOTO SETTINGS
(still-kuvien tallennusasetukset)
Mallit DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
1.0M (
)
Still-kuvien tallennus tarkkoina (1 152 ×
864).
Kosketa  ja sitten .
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla
/ .
Asetusten määritys
(HOME) -valikko  sivu 55
(OPTION) -valikko  sivu 68
Oletusasetukset on merkitty symbolilla .
IMAGE SIZE
Mallit DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
VGA(0.3M) (
0.2M(
)
Mahdollisimman suuren still-kuvamäärän
tallennus (640 × 360).
Kuvakooksi tulee automaattisesti
[ 0.2M], kun kuvasuhde on 16:9
(laajakuva).
”Memory Stick PRO Duo” -korttien
kapasiteetit ja tallennettavien kuvien
määrät (noin)*
VGA 640 × 480 512 Mt
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
2800
5800
11500
23000
47000
* Näytössä näkyvä tallennettavissa olevien
kuvien määrä tarkoittaa videokameran
enimmäiskokoisia kuvia. Tallennettavissa
olevien still-kuvien määrä näkyy LCD-näytössä
kuvauksen aikana.
60
)
VGA(0.3M) (
)
Mahdollisimman suuren still-kuvamäärän
tallennus (640 × 480).
”Memory Stick PRO Duo” -korttien
kapasiteetit ja tallennettavien kuvien
määrät (noin)*
1.0M 1152 × 864 )
Still-kuvien tallennus tarkkoina (640 ×
480).
0.7M (
Still-kuvien tallennus tarkkoina ja 16:9
(laajakuva) -kuvasuhteisina (1 152 × 648).
Kuvakooksi tulee automaattisesti
[ 0.7M], kun kuvasuhde on 16:9
(laajakuva).
512 Mt
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
800
1800
3700
7200
14500
* Näytössä näkyvä tallennettavissa olevien
kuvien määrä tarkoittaa videokameran
enimmäiskokoisia kuvia. Tallennettavissa
olevien still-kuvien määrä näkyy LCD-näytössä
kuvauksen aikana.
 Huomautuksia
Käytettäessä
”Memory Stick PRO Duo” -korttia,
jonka on valmistanut Sony Corporation.
Kuvausolosuhteet ja käytettävä ”Memory Stick”
-korttin vaikuttavat tallennettavissa olevien
kuvien määrään.
Kiintolevylle voi tallentaa enintään 9 999 stillkuvaa.
 Vihjeitä
Still-kuvien tallennuksessa voi käyttää ”Memory
Stick Duo” -korttia, jonka kapasiteetti on alle
512 Mt.
FILE NO. (Tiedoston numero)
SERIES
Valitse tämä asetus, jos haluat
videokameran numeroivan still-kuvat
järjestyksessä, vaikka ”Memory Stick
PRO Duo” -kortti vaihdettaisiin.
Tiedostojen numerointi alkaa uudelleen
alusta, kun uusi kansio luodaan tai kun
tallennuskansiota vaihdetaan.
RESET
Tiedostojen numerointi järjestyksessä
alkaen tiedostonumerosta, joka on yhtä
suurempi kuin nykyisen tallennusvälineen
viimeisen kuvan tiedostonumero.
NIGHTSHOT LIGHT
Katso sivua 57.
Katso sivua 59.
FLASH MODE (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)
Voit käyttää tätä toimintoa still-kuvien
tallennuksessa, jos käytät videokameraan
sopivaa ulkoista salamaa (lisävaruste). Liitä
ulkoinen salama Active Interface Shoe
-kenkään (s. 98).
Voit käyttää tätä toimintoa, jos käytät
videokameraan sopivaa ulkoista salamaa
(lisävaruste).
HIGH (
)
Suurentaa salamavalon voimakkuutta.
NORMAL ( )
LOW(
)
Pienentää salamavalon voimakkuutta.
REDEYE REDUC (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)
Voit käyttää tätä toimintoa still-kuvien
tallennuksessa, jos käytät videokameraan
sopivaa ulkoista salamaa (lisävaruste).
Valitse asetukseksi [ON] ja valitse salaman
asetukseksi [AUTO] tai [ON].
tulee
näyttöön. Toiminnolla voidaan estää
kuvattavien henkilöiden punasilmäisyys
aktivoimalla esisalama ennen varsinaista
kuvausta.
 Huomautuksia
Kuvattavien
henkilöiden erot ja muut
olosuhteet voivat aiheuttaa sen, ettei
punasilmäisyyden vähennys toimi toivotulla
tavalla.
Videokameran mukauttaminen
GUIDEFRAME
FLASH LEVEL (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E)
ON ( )
Salama välähtää joka kerta.
AUTO
Salama välähtää automaattisesti.
61
VIEW IMAGES SET
(näytön mukauttamisasetukset)
CAMERA DATA
Elokuva
Kosketa  ja sitten .
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla
/ .
Asetusten määritys
(HOME) -valikko  sivu 55
(OPTION) -valikko  sivu 68
Still-kuva
Oletusasetukset on merkitty symbolilla .
DATA CODE
Näyttää tallennuksen aikana
automaattisesti tallennetut tiedot
(datakoodin).
OFF
Datakoodi ei ole näkyvissä.
DATE/TIME
Päivämäärä ja kellonaika ovat näkyvissä.
CAMERA DATA
Näyttää kameran asetustiedot.
DATE/TIME
Päivä
Aika
62
SteadyShot ei käytössä
Kirkkaus
Valkotasapaino
Vahvistus
Suljinaika
Aukon arvo
Valotus
 Vihjeitä
 näkyy niiden kuvien kohdalla, jotka on otettu
salamaa käyttäen (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E).
Kun videokamera on liitettynä televisioon,
datakoodi näkyy television kuvaruudussa.
Ilmaisin vaihtuu seuraavassa järjestyksessä
kaukosäätimen DATA CODE painiketta
painettaessa: [DATE/TIME]  [CAMERA
DATA]  [OFF] (ei ilmaisinta) (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E).
Tallennusvälineen tila voi aiheuttaa sen, että
näytössä näkyy viivoja [--:--:--].
DISPLAY
Voit valita [VISUAL INDEX] -näytössä
näkyvien pienoiskuvien määrän.
Pienoiskuva  Sanasto (s. 105)
ZOOM LINK
Pienoiskuvien määrää (6 tai 12) voi
muuttaa videokameran zoomausvivun
avulla.*
6IMAGES
Näkyvissä on 6 pienoiskuvaa.
12IMAGES
Näkyvissä on 12 pienoiskuvaa.
* Voit käyttää LCD-näytön zoomauspainikkeita.
Voit käyttää myös kaukosäätimen painikkeita
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E).
Videokameran mukauttaminen
63
SOUND/DISP SET
(äänten ja näytön asetukset)
LCD BL LEVEL
(LCD-näytön taustavalon
voimakkuus)
Kosketa  ja sitten .
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla
/ .
Asetusten määritys
Normaali kirkkaus.
BRIGHT
 Huomautuksia
Oletusasetukset on merkitty symbolilla .
VOLUME
Säädä äänenvoimakkuus koskettamalla
/
(s. 30).
BEEP
ON
Videokamera soittaa sävelmän, kun
käynnistät tai lopetat kuvauksen tai käytät
kosketuspaneelia.
OFF
Sävelmä ja suljinääni eivät ole käytössä.
Voit säätää LCD-näytön kirkkautta.
/
 Vihjeitä
Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.
Jos
videokamera liitetään pistorasiaan,
[BRIGHT]-asetus tulee automaattisesti
käyttöön.
Kun asetukseksi valitaan [BRIGHT], akun
käyttöaika on tallennuksen aikana normaalia
lyhyempi.
Jos avaat LCD-paneelin 180 asteen kulmaan
niin, että näyttö on ulospäin, ja asetat
LCD-paneelin videokameran runkoa
vasten, asetukseksi vaihtuu automaattisesti
[NORMAL].
 Vihjeitä
säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.
Tämä
LCD COLOR
Voit säätää LCD-näytön värikylläisyyttä
koskettamalla
/
.
LCD BRIGHT
64
NORMAL
Tavallista kirkkaampi LCD-näyttö.
(HOME) -valikko  sivu 55
(OPTION) -valikko  sivu 68
 Säädä kirkkautta koskettamalla
 Kosketa
.
Voit säätää LCD-näytön taustavalon
kirkkautta.
.
Pieni kylläisyys
Suuri kylläisyys
 Vihjeitä
Tämä säätö ei vaikuta tallennettaviin kuviin
millään tavalla.
OUTPUT SETTINGS
(muiden laitteiden liitäntäasetukset)
Kosketa  ja sitten .
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla
/ .
Asetusten määritys
(HOME) -valikko  sivu 55
(OPTION) -valikko  sivu 68
Oletusasetukset on merkitty symbolilla .
TV TYPE
Katso sivua 35.
DISP OUTPUT
Valitse tämä asetus, jos haluat aikakoodin
näkyvän LCD-näytössä.
V-OUT/PANEL
Valitse tämä asetus, jos haluat aikakoodin
näkyvän television kuvaruudussa ja LCDnäytössä.
Videokameran mukauttaminen
LCD PANEL
65
CLOCK/
LANG
(kellonajan ja kielen asetukset)
Kosketa  ja sitten .
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla
/ .
Asetusten määritys
(HOME) -valikko  sivu 55
(OPTION) -valikko  sivu 68
CLOCK SET
Katso sivua 17.
AREA SET
Aikaeroa voi muuttaa pysäyttämättä kelloa.
Voit asettaa paikallisen alueen
/ ,
kun käytät videokameraasi muilla
aikavyöhykkeillä.
Jos haluat tietoja aikavyöhykkeistä, katso
sivua 88.
SUMMERTIME
Tätä asetusta voi muuttaa pysäyttämättä
kelloa.
Valitsemalla asetukseksi [ON] siirrät kelloa
1 tunnin eteenpäin.
LANGUAGE SET
LCD-näytön tekstien kielen voi vaihtaa.
 Vihjeitä
Jos täsmälleen haluamaasi kieltä ei ole
vaihtoehtojen joukossa, voit valita vaihtoehdon
[ENG[SIMP]] (yksinkertaistettu englanti).
66
GENERAL SET
(muut asetukset)
 Huomautuksia
Kun
videokamera kytketään pistorasiaan,
[A.SHUT OFF] -asetukseksi vaihtuu
automaattisesti [NEVER].
Kosketa  ja sitten .
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla
/ .
Asetusten määritys
(HOME) -valikko  sivu 55
(OPTION) -valikko  sivu 68
Oletusasetukset on merkitty symbolilla .
DEMO MODE
Oletusasetus on [ON]. Tällöin esittely alkaa
noin 10 minuutin kuluttua siitä, kun asetat
POWER-kytkimen asentoon (Elokuva).
CALIBRATION
Katso sivua 93.
A.SHUT OFF (automaattinen
virrankatkaisu)
5min
Jos videokameraa ei käytetä noin 5
minuuttiin, videokamerasta katkeaa virta
automaattisesti.
NEVER
Videokamerasta ei katkea virta
automaattisesti.
Voit asettaa ajan, jonka kuluttua
videokamerasta katkeaa virta lepotilassa
(s. 27). (Oletusasetus on [10min]).
 Huomautuksia
[A.SHUT
OFF] ei toimi lepotilan aikana.
REMOTE CTRL (kaukosäädin)
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/
SR85E)
Oletusasetus on [ON], joten
vakiovarusteisiin sisältyvää kaukosäädintä
voi käyttää (s. 100).
 Vihjeitä
Valitse [OFF], jos haluat estää videokameraa
reagoimasta toisen kuvanauhurin
kaukosäätimen lähettämiin komentoihin.
DROP SENSOR
[DROP SENSOR] -toiminnon oletusasetus
on [ON]. Kun putoamistunnistin on
havainnut videokameran pudonneen
( tulee näkyviin), sisäisen kiintolevyn
suojaus voi aiheuttaa sen, ettei kuvien
tallennus tai toisto ole mahdollista.
Videokameran mukauttaminen
 Vihjeitä
Esittely keskeytyy, kun
 painat START/STOP tai PHOTO
 kosketat näyttöä esittelyn aikana (esittely
alkaa uudelleen noin 10 minuutin kuluttua)
 käännät POWER-kytkimen asentoon
(Still-kuva)
 painat
(HOME) tai
(VIEW IMAGES).
QUICK ON STBY
(pikakäynnistys
valmiustilasta)
 Huomautuksia
Valitse
putoamistunnistimen asetukseksi
[ON] (oletusasetus), kun käytät videokameraa.
Muutoin sisäinen kiintolevy voi vioittua, jos
videokamera pääsee putoamaan.
Videokameran ollessa painottomassa tilassa
putoamistunnistin aktivoituu. Jos aiot kuvata
esimerkiksi vuoristoradalla tai laskuvarjohypyn
aikana, valitse [DROP SENSOR] -asetukseksi
) , niin putoamistunnistin ei
[OFF] (
aktivoidu.
67
Toimintojen aktivoiminen
avulla
OPTION MENU -valikko näyttää
samanlaiselta kuin pikavalikko, joka
avataan tietokoneessa napsauttamalla
hiiren kakkospainiketta.
Käytettävissä olevat toiminnot tulevat
näkyviin.
OPTION MENU -valikon käyttäminen
1 Kosketa videokameran käytön
aikana
(OPTION) näytössä.
(OPTION)
Välilehti
2 Kosketa haluamaasi toimintoa.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy
näytössä, vaihda sivua koskettamalla
toista välilehteä.
Jos toimintoa ei ole missään
välilehdessä, toimintoa ei voi käyttää
kyseisessä tilanteessa.
68
OPTION MENU -valikon
3 Muuta asetusta ja kosketa sitten
.
 Huomautuksia
Näytössä
näkyvät välilehdet ja toiminnot
määräytyvät videokameran kulloisenkin
tallennus-/toistotilan mukaan.
Jotkin toiminnot näkyvät ilman välilehteä.
OPTION MENU -valikkoa ei voi käyttää Easy
Handycam -tilan käytön aikana.
OPTION MENU -valikon
tallennusasetukset
OPTION MENU -valikon
katseluasetukset
Asetukset
-välilehti
FOCUS
SPOT FOCUS
TELE MACRO
EXPOSURE
SPOT METER
SCENE SELECTION
WHITE BAL.
COLOR SLOW SHTR
S. NIGHTSHOT PLS
-välilehti
REC MODE
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
FLASH MODE**
Sivu

70

70

70

71

71

71

73

73

74

74

74

74

57

75

75

60

75

61
* Asetukset, jotka ovat myös HOME MENU
-valikossa.
**DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
Asetukset
-välilehti
DELETE
DELETE by date
DELETE ALL
-välilehti
DIVIDE
ERASE
ERASE ALL
MOVE
*
Sivu

38

38

38

43

45

45

45

44

44

49
-- (välilehti määräytyy tilanteen
mukaan)
ADD
ADD by date
PRINT
SLIDE SHOW
VOLUME
DATA CODE
SLIDE SHOW SET

33

30

62

33
ADD

44
ADD by date

44

49

49

49
-- (ei välilehteä)
COPIES
DATE/TIME
SIZE
Videokameran mukauttaminen
-välilehti
FADER
D.EFFECT
PICT.EFFECT
*
* Asetukset, jotka ovat myös HOME MENU
-valikossa.
69
OPTION MENU -valikossa asetettavat toiminnot
Seuraavassa on kuvattu toiminnot, joiden
asetukset voi määrittää vain OPTION
MENU -valikossa.
Oletusasetukset on merkitty symbolilla .
FOCUS
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti.
Valitse tämä asetus, jos haluat tarkentaa
tiettyyn kuvassa olevaan kohteeseen.
 Kosketa [MANUAL].
Näyttöön tulee.
 Tarkenna kuvaa koskettamalla
(tarkennus lähellä oleviin kohteisiin) /
(tarkennus kaukana oleviin kohteisiin).
tulee näyttöön, kun tarkennusta ei voi säätää
enää lähemmäs; tulee näyttöön, kun
tarkennusta ei voi säätää enää kauemmas.
 Kosketa
.
Voit säätää tarkennuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO] 
vaiheessa
.
 Huomautuksia
Videokameran
ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, jolla kuva on vielä tarkka,
on laajakulma-asennossa noin 1 cm ja
teleasennossa noin 80 cm.
 Vihjeitä
Jotta tarkennus on helpompaa, siirrä
zoomausvipua asentoa T (telekuvaus) kohti,
säädä tarkennus ja säädä sitten zoomaus
kuvaukseen sopivaksi siirtämällä vipua
asentoa W (laajakulmakuvaus) kohti. Jos
haluat tallentaa lähellä olevan kohteen, siirrä
zoomausvipua asentoa W (laajakulmakuvaus)
kohti ja säädä tarkennus.
Kuvausetäisyystieto (etäisyys, jolla oleva
kohde tarkennetaan, kun valoa on vähän ja
tarkennuksen säätö vaikeaa) tulee näkyviin
muutamaksi sekunniksi seuraavissa tilanteissa.
(näytettävä tieto ei ole oikea, jos käytössä on
lisäobjektiivi (lisävaruste)):
70
 jos
automaattisesta tarkennuksesta siirrytään
manuaaliseen
 jos tarkennus asetetaan manuaalisesti.
SPOT FOCUS
Voit valita ja säätää tarkennuspisteen ja
siten tarkentaa kohteeseen, joka ei ole
kuvan keskellä.
 Kosketa kohdetta näytössä.
Näyttöön tulee.
 Kosketa [END].
Voit säätää tarkennuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO]  [END]
vaiheessa .
 Huomautuksia
Jos
valitset [SPOT FOCUS] -asetuksen,
[FOCUS]-asetukseksi tulee automaattisesti
[MANUAL].
TELE MACRO
Tämä toiminto on kätevä, jos kuvaat pieniä
kohteita, kuten kukkia tai hyönteisiä. Voit
kuvata taustan epäterävänä niin, että kohde
erottuu selvästi.
Kun valitset [TELE MACRO] -asetukseksi
vaihtoehdon [ON] ( ), zoomaus (s. 27)
siirtyy T (telekuvaus) -puolen maksimiin
automaattisesti, ja voit kuvata lähellä olevia
kohteita seuraavasti:
DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E:
noin 43 cm:iin saakka.
DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
SPOT METER (Monipuolinen
pistemittaus)
noin 38 cm:iin saakka.
Voit poistaa toiminnon käytöstä
koskettamalla [OFF] tai siirtämällä
zoomauksen laajakulma-asentoon (Wpuoli).
Voit säätää kuvauskohteen valotusta
ja lukita valotuksen sopivaksi, vaikka
kohteen takana olisi voimakas
valonlähde (esimerkiksi kohdevalaisin
teatterinäyttämöllä).
 Huomautuksia
Kaukaista
kohdetta kuvattaessa tarkentaminen
voi olla vaikeaa ja viedä aikaa.
Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 70), jos automaattitarkennus ei onnistu.
EXPOSURE
Voit palata automaattivalotuksen käyttöön
koskettamalla [AUTO]  [END]
vaiheessa .
 Huomautuksia
Jos
valitset [SPOT METER] -asetuksen,
[EXPOSURE]-asetukseksi tulee automaattisesti
[MANUAL].
 Kosketa [MANUAL].
tulee näyttöön.
 Säädä valotusta koskettamalla
 Kosketa
.
SCENE SELECTION
/
.
Voit palata automaattivalotuksen käyttöön
koskettamalla [AUTO] 
vaiheessa
.
Voit kuvata tehokkaasti eri olosuhteissa.
Videokameran mukauttaminen
Voit säätää kuvan kirkkautta manuaalisesti.
Säädä kirkkautta, jos kohde on liian kirkas
tai tumma.
 Kosketa näytössä kohtaa, jonka valotuksen
haluat säätää ja lukita.
tulee näyttöön.
 Kosketa [END].
AUTO
Valitse tämä asetus, jos et halua käyttää
kuvauksessa [SCENE SELECTION]
-toimintoa.
TWILIGHT* (
)
Valitse tämä, jos haluat säilyttää
pimenevyyden vaikutelman etäältä
hämärän aikaan otetuissa kuvissa.
71
CANDLE ( )
SPOTLIGHT** (
Valitse tämä, jos haluat säilyttää
kynttilänvalossa kuvatun otoksen hämärän
vaikutelman.
SUNRISE&SUNSET* (
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
auringonlaskua tai nousua tunnelman
säilyttäen.
FIREWORKS* (
)
Valitse tämä, jos haluat kuvata ilotulitusta
tunnelman säilyttäen.
LANDSCAPE* (
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
kaukana olevan kohteen selkeänä.
Tämä tila myös estää videokameraa
tarkentamasta kameran ja kohteen
välissä olevaan ikkunalasiin tai ikkunan
metalliverkkoon.
)
Tämä asetus estää esimerkiksi
ihmiskasvojen tallentumisen liian vaaleina
kuvattaessa voimakkaassa valaistuksessa.
SPORTS** ( )
Tämän kuvaustilan avulla voi minimoida
kuvan tärinän kuvattaessa nopeasti
liikkuvia kohteita.
BEACH** (
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
meren tai järven täyteläisen sinisenä.
SNOW** (
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
lumista maisemaa.
* Tarkennus vain kaukana oleviin kohteisiin.
**Ei tarkennusta lähellä oleviin kohteisiin.
 Huomautuksia
PORTRAIT (
)
Tämä tila korostaa kuvauskohdetta,
esimerkiksi henkilöä tai kukkia, luomalla
kohteelle pehmeän taustan.
72
Jos
valitset [SCENE SELECTION], [WHITE
BAL.] -asetus peruuntuu.
WHITE BAL. (valkotasapaino)
Väritasapainon voi säätää
kuvausympäristön mukaan oikeaksi.
AUTO
Videokamera säätää valkotasapainon
automaattisesti.
OUTDOOR (
)
Valkotasapaino on säädetty seuraavien
kuvausolosuhteiden mukaiseksi:
 ulkotila
 yönäkymä,
neonvalot ja ilotulitus
tai -lasku
 päivänvaloa tuottavien loistevalojen
valaistus.
 auringonnousu
INDOOR ()
Valkotasapaino on säädetty seuraavien
kuvausolosuhteiden mukaiseksi:
 sisätila
 juhlat
ONE PUSH (
)
Videokamera säätää valkotasapainon
ympäristön valaistuksen mukaan.
Kosketa [ONE PUSH].
Kohdista kuvausympäristössä kamera
ensin paperiarkkiin tai muuhun
valkoiseen esineeseen niin, että esine
täyttää koko näytön.
Kosketa [ ].
vilkkuu nopeasti. Kun
valkotasapaino on säädetty ja
tallennettu muistiin, symboli lakkaa
vilkkumasta.
[ONE PUSH] on valittu ja jos
vilkkuu
, valitse
edelleen, vaikka koskettaisit
[WHITE BAL.] -asetukseksi [AUTO].
Jos valitset [WHITE BAL.] -asetuksen, [SCENE
SELECTION] -asetukseksi tulee automaattisesti
[AUTO].
 Vihjeitä
Jos vaihdat akun tai siirrät videokameran ulos
käytettyäsi sitä sisätiloissa (tai päinvastoin)
[AUTO]-asetuksen ollessa valittuna, suuntaa
[AUTO]-toimintoa käyttäessäsi videokamera
lähellä olevaan valkoiseen esineeseen noin 10
sekunniksi, jotta väritasapainon säätö on oikea.
Jos muutat [SCENE SELECTION] -asetuksia
tai siirrät videokameran ulos [ONE PUSH]
-toiminnon suorittaman valkotasapainon
asetuksen aikana, käytä [ONE PUSH] toimintoa uudelleen.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Jos [COLOR SLOW SHTR] -asetuksena
on [ON], voit kuvata kohteen väreiltään
tavallista kirkkaampana pimeissäkin
paikoissa.
tulee näyttöön.
Kun haluat poistaa [COLOR SLOW SHTR]
-toiminnon käytöstä, kosketa [OFF].
 Huomautuksia
Säädä
tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 70), jos automaattitarkennus ei onnistu.
Videokameran suljinaika muuttuu kirkkauden
mukaan, mikä voi johtaa kuvan liikkeen
hidastumiseen.
Videokameran mukauttaminen
tai studiot, joissa valaistusolosuhteet
voivat muuttua nopeasti
 studioiden videovalot tai natrium- tai
hehkulampun valaistus.
Kun
 Huomautuksia
Valitse
[WHITE BAL.] -asetukseksi [AUTO]
tai säädä väri [ONE PUSH] -toiminnolla, jos
tila on valaistu valkoisilla tai viileän sävyisillä
loistevalaisimilla.
Kun valitset [ONE PUSH] -asetuksen, pidä
kamera kohdistettuna valkoiseen kohteeseen,
vilkkuu nopeasti.
kun

vilkkuu hitaasti, jos [ONE PUSH]
-asetuksen käyttö ei onnistunut.
73
S. NIGHTSHOT PLS (Super
NightShot plus)
Kuva tallentuu enintään 16-kertaisella
herkkyydellä verrattuna NightShot
plus-tallennuksen herkkyyteen, jos [S.
NIGHTSHOT PLS] -asetuksena on [ON]
ja myös NIGHTSHOT PLUS-kytkin (s. 28)
on asennossa ON.
tulee näyttöön.
Loppuhäivytys
Alkunosto
WHITE FADER
BLACK FADER
Kun haluat palata normaaliin asetukseen,
valitse [S. NIGHTSHOT PLS] -asetukseksi
[OFF].
 Huomautuksia
Älä
käytä [S. NIGHTSHOT PLS] -toimintoa
kirkkaasti valaistussa ympäristössä. Muutoin
videokamera voi vioittua.
Vältä peittämästä infrapunaporttia sormilla tai
millään esineillä.
Irrota lisäobjektiivi (lisävaruste).
Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 70), jos automaattitarkennus ei onnistu.
Videokameran suljinaika muuttuu kirkkauden
mukaan, mikä voi johtaa kuvan liikkeen
hidastumiseen.
FADER
Voit tallentaa otosten väliin seuraavat
vaihtotehosteet.
 Valitse haluamasi tehoste [STBY]-tilassa
(alkunoston aikana) tai [REC]-tilassa
(loppuhäivytyksen aikana) ja kosketa sitten
.
 Paina START/STOP.
Nosto-/häivytysilmaisin lakkaa vilkkumasta
ja katoaa, kun alkunosto tai loppuhäivytys on
suoritettu.
Voit poistaa nosto-/häivytystoiminnon
käytöstä ennen sen toiminnan alkamista
koskettamalla [OFF] vaiheessa .
Kun painat START/STOP, asetus poistuu
käytöstä.
74
D.EFFECT (digitaalitehoste)
Kun valitset [OLD MOVIE] -asetuksen,
tulee näyttöön ja voit lisätä kuviin vanhan
elokuvan sävyisen tunnelman.
Kun haluat poistaa [D.EFFECT]toiminnon käytöstä, kosketa [OFF].
PICT.EFFECT (kuvatehoste)
Voit lisätä kuvaan erikoistehosteita
tallennuksen aikana.
tulee näyttöön.
OFF
[PICT.EFFECT]-asetus ei ole käytössä.
SEPIA
Kuvat näkyvät seepian sävyisinä.
B&W
Kuvat näkyvät mustavalkoisina.
PASTEL
Kuvat näkyvät pastellipiirrosten kaltaisina.
BLT-IN ZOOM MIC (sisäinen
mikrofoni)
Kun [BLT-IN ZOOM MIC] -asetuksena
on [ON]( ), voit tallentaa elokuvan ja
ohjata äänitasoa zoomausvivun avulla.
(Oletusasetus on [OFF]).
MICREF LEVEL (mikrofonin
vertailutaso)
Voit valita mikrofonin tason äänen
tallentamista varten.
Valitse [LOW], jos haluat äänittää
voimakasta ääntä esimerkiksi konsertissa.
NORMAL
Tallentaa monenlaisia tilavaikutelmaääniä
ja muuntaa ne tietylle voimakkuustasolle.
LOW (
)
SELF-TIMER
Kun tämän toiminnon asetuksena on [ON],
on näkyvissä.
Voit aloittaa alkulaskennan painamalla
PHOTO. Still-kuva otetaan noin 10
sekunnin kuluttua. Voit keskeyttää
alkulaskennan koskettamalla [RESET].
Voit poistaa vitkalaukaisimen käytöstä
valitsemalla [OFF].
Videokameran mukauttaminen
Tallentaa äänen luonnollisena. Tämä
asetus sopii puheäänen tallennukseen.
 Vihjeitä
Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön myös
painamalla kaukosäätimen painiketta PHOTO
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E) (s. 100).
75
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos videokameran käytössä ilmenee
ongelma, yritä ratkaista se seuraavan
taulukon tietojen avulla. Jos ongelma ei
katoa, irrota virtalähde ja ota yhteys Sonyjälleenmyyjään.
Yleinen käyttö / Easy Handycam -käyttö /
kaukosäädin................................................ 76
Akut/virtalähteet......................................... 78
LCD-näyttö................................................ 78
”Memory Stick PRO Duo”....................... 78
Kuvaus......................................................... 79
Toisto.......................................................... 80
Kuvien muokkaaminen videokamerassa
. .................................................................... 81
Kopiointi ja kytkeminen muihin
laitteisiin..................................................... 81
Toiminnot, joita ei voi käyttää
samanaikaisesti.......................................... 82
Ennen videokameran lähettämistä
korjattavaksi
Videokamera
on ehkä alustettava tai
videokameran kiintolevy vaihdettava
korjauksen aikana. Tämä määräytyy ongelman
mukaan. Jos tämä on tarpeen, kiintolevylle
tallennettu data menetetään. Tallenna
(varmuuskopioi) kiintolevylle (s. 36) tallennettu
data muulle tallennusvälineelle ennen
videokameran lähettämistä korjattavaksi. Emme
korvaa kiintolevyltä mahdollisesti katoavaa
dataa.
Kiintolevylle tallennetusta datasta saatetaan
katsella pieni osuus videokameran korjauksen
aikana ongelman tutkimiseksi. Sony-huolto ei
kuitenkaan kopioi tai säilytä mitään dataa.
Yleinen käyttö / Easy Handycam
-käyttö / kaukosäädin
Videokameraan ei tule virtaa.
Aseta
videokameraan ladattu akku (s. 13).
verkkolaitteen pistoke pistorasiaan
(s. 13).
Aseta videokamera Handycam Station
-asemaan pitävästi (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E) (s. 13).
Kytke
76
Videokamera ei toimi, vaikka siihen on
virta kytkettynä.
Virran
kytkemisen jälkeen kestää
muutaman sekunnin, ennen kuin
videokamera on valmis kuvaukseen. Tämä
ei ole merkki viasta.
Irrota verkkolaite pistorasiasta tai poista
akku ja aseta se takaisin noin 1 minuutin
kuluttua. Jos toiminnot eivät vieläkään
toimi, paina RESET-painiketta (s. 97)
ohutkärkisellä esineellä. (Jos painat
RESET-painiketta, kaikki asetukset (myös
kellonaika) palautuvat oletusasetusten
mukaisiksi.)
Videokameran lämpötila on hyvin korkea.
Katkaise videokameran virta ja anna
kameran jäähtyä jonkin aikaa viileässä
paikassa.
Videokameran lämpötila on hyvin
matala. Katkaise videokameran virta ja
vie videokamera lämpimään paikkaan.
Anna videokameran olla käyttämättömänä
jonkin aikaa ja kytke sitten virta
videokameraan.
Painikkeet eivät toimi.
Easy
Handycam -tilan käytön aikana
seuraavat painikkeet/toiminnot eivät ole
käytettävissä:
 (taustavalo) -painike (s. 28)
toistozoomaus (s. 33)
LCD-näytön taustavalon ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä
(pitämällä DISP/BATT INFO -painiketta
painettuna muutama sekunti) (s. 19).
(OPTION) -painike ei ole näkyvissä.
OPTION
MENU -valikkoa ei voi käyttää
Easy Handycam -tilan käytön aikana.
Valikkoasetukset ovat muuttuneet
automaattisesti.
Easy
Vaikka painat EASY-painiketta,
valikkoasetukset eivät palaudu
oletusasetusten mukaisiksi
automaattisesti.
Easy
Handycam -tilaa käytettäessä
seuraavat valikkoasetukset säilyvät
samoina kuin ennen Easy Handycam -tilan
käyttöönottoa.
[MOVIE MEDIA SET]
[PHOTO MEDIA SET]
[FILE NO.]
[VOLUME]
[TV TYPE]
[
DISPLAY]
[BEEP]
[
INDEX SET]
[CLOCK SET]
[AREA SET]
[SUMMERTIME]
[WIDE SELECT]
IMAGE SIZE]
MODE]
[
LANGUAGE SET]
[FLASH MODE]*1
[DEMO
*1 DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E
Videokamera lämpenee.
Tämä
johtuu siitä, että virta on ollut
kytkettynä videokameraan pitkän aikaa.
Tämä ei ole merkki viasta.
Vakiovarusteisiin sisältyvä
kaukosäädin ei toimi (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E).
Valitse
[REMOTE CTRL] -asetukseksi
[ON] (s. 67).
Aseta paristo paristolokeroon niin, että
pariston navat +/– tulevat samoille puolille
paristolokeron merkintöjen +/– kanssa
(s. 100).
Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja
kaukosäädinsignaalin tunnistimen välistä.
Sijoita videokamera niin, että siinä oleva
kaukosäädinsignaalin tunnistin osoittaa
poispäin voimakkaista valonlähteistä,
kuten suorasta auringonvalosta tai muusta
valaistuksesta. Muutoin kaukosäädin ei
välttämättä toimi oikein.
Vianmääritys
Handycam -tilaa käytettäessä lähes
kaikki valikkotoiminnot palautuvat
automaattisesti oletusasetuksiinsa.
Seuraavat asetukset ovat aina käytössä Easy
Handycam -tilan käytön aikana:
[REC MODE]: [SP]
[DATA CODE]: [DATE/TIME]
Seuraavat valikkoasetukset palautuvat
oletusasetusten mukaisiksi, jos POWERkytkin on OFF (CHG) -asennossa yli 12
tuntia:
[FOCUS]
[SPOT FOCUS]
[EXPOSURE]
[SPOT METER]
[SCENE SELECTION]
[WHITE BAL.]
[MICREF LEVEL]
[BLT-IN ZOOM MIC]
[DROP SENSOR]
[COLOR SLOW SHTR]
[S. NIGHTSHOT PLS]
[
Toinen DVD-laite reagoi
vakiovarusteisiin sisältyvän
kaukosäätimen käyttöön (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E).
Vaihda
DVD-laitteen kaukosäädintilaksi
muu kuin DVD 2 tai peitä DVD-laitteessa
oleva kaukosäädinsignaalin tunnistin
mustalla paperilla.
77
Akut/virtalähteet
Akku tyhjenee nopeasti.
Ympäristön
Virta katkeaa yhtäkkiä.
Jos
videokameraa ei käytetä noin 5
minuuttiin, videokamerasta katkeaa
automaattisesti virta (A.SHUT OFF).
Muuta [A.SHUT OFF] -asetusta
(s. 67), kytke virta uudelleen tai käytä
verkkolaitetta.
Virta katkeaa automaattisesti, jos asetettu
aika [QUICK ON STBY] saavutetaan
lepotilan aikana. Jos näin käy, kytke virta
uudelleen.
Lataa akku (s. 13).
CHG (lataus) -merkkivalo ei pala akun
latautumisen aikana.
Käännä
POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG) (s. 13).
Kytke akku videokameraan oikein (s. 13).
Liitä verkkovirtajohto pistorasiaan oikein.
Akku on ladattu täyteen (s. 13).
Aseta videokamera Handycam Station
-asemaan pitävästi (DCR-SR55E/SR65E/
SR75E/SR85E) (s. 13).
CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu akun
latautumisen aikana.
Kytke
akku videokameraan oikein (s. 13).
Jos ongelma ei katoa, irrota verkkolaite
pistorasiasta ja ota yhteys Sonyjälleenmyyjään. Akku voi olla vioittunut.
Akun jäljellä olevan ajan näyttö ei
näytä oikeaa aikaa.
Ympäristön
lämpötila on liian korkea tai
liian matala. Tämä ei ole merkki viasta.
Akkua ei ole ladattu riittävän täyteen. Lataa
akku uudelleen täyteen. Jos ongelma ei
poistu, vaihda akku uuteen (s. 13).
Käyttöympäristö voi aiheuttaa sen, ettei
näkyvä aika ole oikea.
78
lämpötila on liian korkea tai
liian matala. Tämä ei ole merkki viasta.
Akkua ei ole ladattu riittävän täyteen. Lataa
akku uudelleen täyteen. Jos ongelma ei
poistu, vaihda akku uuteen (s. 13).
LCD-näyttö
Valikon toiminnot näkyvät harmaina.
Harmaina
näkyvät toiminnot eivät
ole valittavissa nykyisessä tallennus-/
toistotilassa.
Joitakin toimintoja ei voi käyttää
samanaikaisesti (s. 82).
Painikkeet eivät näy
kosketuspaneelissa.
Kosketa
LCD-näyttöä kevyesti.
videokamerasta DISP/BATT INFO
(tai kaukosäätimestä DISPLAY) (DCRSR55E/SR65E/SR75E/SR85E) (s. 19).
Paina
Kosketuspaneelin painikkeet eivät
toimi oikein tai eivät toimi lainkaan.
Säädä
kosketuspaneelia
([CALIBRATION]) (s. 93).
”Memory Stick PRO Duo”
Toimintoja ei voi käyttää ”Memory
Stick PRO Duo” -korttia käytettäessä.
Jos
käytettävä ”Memory Stick PRO Duo”
-kortti on alustettu tietokoneessa, alusta se
uudelleen tässä videokamerassa (s. 52).
”Memory Stick PRO Duo” -korttiin
tallennettuja kuvia ei voi poistaa, tai
korttia ei voi alustaa.
Hakemistonäytöstä
voi poistaa enintään
100 kuvaa kerrallaan.
Kuvia ei voi poistaa, jos ne on
kirjoitussuojattu toisessa laitteessa.
Tiedoston nimi näkyy väärin tai
vilkkuu.
Tiedosto
on vioittunut.
ei ole videokameran tukemassa
muodossa (s. 90). Käytä tuettua
tiedostomuotoa.
Tiedosto
Kuvaaminen
Katso myös ”Memory Stick PRO Duo”
(s. 78).
Painikkeen START/STOP tai PHOTO
painaminen ei käynnistä kuvausta.
Toistonäyttö
Kuvauskulma
voi vaihdella videokameran
tilan mukaan. Tämä ei ole merkki viasta.
Elokuvan todellinen tallennusaika
on lyhyempi kuin tallennusvälineen
odotettu keskimääräinen
tallennusaika.
Kuvausolosuhteet
voivat aiheuttaa sen,
että tallennukseen käytettävissä oleva aika
on lyhyt (esimerkiksi nopeasti liikkuvaa
kohdetta kuvattaessa) (s. 57).
Tallennus pysähtyy.
Videokameran
lämpötila on hyvin korkea.
Katkaise videokameran virta ja anna
kameran jäähtyä jonkin aikaa viileässä
paikassa.
Videokameran lämpötila on hyvin
matala. Katkaise videokameran virta ja
vie videokamera lämpimään paikkaan.
Anna videokameran olla käyttämättömänä
jonkin aikaa ja kytke sitten virta
videokameraan.
Jos videokameraan kohdistuu jatkuvaa
tärinää, tallennus voi päättyä.
Vianmääritys
on käytössä. Aseta
videokamera tallennustaukotilaan (s. 22).
Tallennusväline on täynnä. Poista
tarpeettomia kuvia (s. 38).
Elokuvien tai still-kuvien
kokonaismäärä ylittää tallennusvälineen
tallennuskapasiteetin (s. 60, 89). Poista
tarpeettomia kuvia (s. 38).
[DROP SENSOR] (s. 67) -toiminnon
ollessa käytössä kuvia ei voi tallentaa.
Videokameran lämpötila on hyvin korkea.
Katkaise videokameran virta ja anna
kameran jäähtyä jonkin aikaa viileässä
paikassa.
Kuvia ei voi tallentaa lepotilan ollessa
käytössä. Poista QUICK ON -toiminto
käytöstä (s. 27).
Videokamera tallentaa juuri ottamaasi
kuvaa tallennusvälineelle. Uutta kuvaa ei
voi tallentaa tänä aikana.
Videokameran lämpötila on hyvin
matala. Katkaise videokameran virta ja
vie videokamera lämpimään paikkaan.
Anna videokameran olla käyttämättömänä
jonkin aikaa ja kytke sitten virta
videokameraan.
Kuvauskulma näyttää erilaiselta kuin
ennen.
START/STOP-painikkeen
painamishetken ja tallennuksen
todellisen aloitus- tai lopetushetken
välissä on eroa.
Videokamerassa
saattaa olla pieni ero
START/STOP-painikkeen painamishetken
ja tallennuksen todellisen aloitus- tai
lopetushetken välissä. Tämä ei ole merkki
viasta.
Automaattinen tarkennus ei toimi.
Valitse
ACCESS-merkkivalo palaa, vaikka
kuvaus on lopetettu.
Videokamera
tallentaa juuri ottamaasi
kuvaa tallennusvälineelle.
[FOCUS]-asetukseksi [AUTO]
(s. 70).
Kuvausolosuhteet eivät sovi automaattisen
tarkennuksen käyttöön. Säädä tarkennus
manuaalisesti (s. 70).
79
[STEADYSHOT] ei toimi.
Valitse
(s. 58).
[STEADYSHOT]-asetukseksi [ON]
[STEADYSHOT]
ei ehkä pysty korjaamaan
voimakasta tärinää.
Näytössä näkyy pieniä valkoisia,
punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä.
Pisteet
näkyvät, kun kuvauksessa käytetään
toimintoa [S. NIGHTSHOT PLS] tai
[COLOR SLOW SHTR]. Tämä ei ole
merkki viasta.
Kuvan värit eivät näy oikeina.
Aseta
NIGHTSHOT PLUS -kytkin
asentoon OFF (s. 28).
Näytössä oleva kuva näyttää kirkkaalta,
eikä kuvauskohdetta näy näytössä.
Aseta
NIGHTSHOT PLUS -kytkin
asentoon OFF (s. 28).
Näytössä oleva kuva näyttää tummalta,
eikä kuvauskohdetta näy näytössä.
Pidä
painiketta DISP/BATT INFO
painettuna muutama sekunti niin, että
taustavalo syttyy (s. 19).
Kuvaan tulee pystysuora raita, kun
kuvaat kynttilää tai sähkölamppua
pimeässä.
Näin
käy, kun kuvauskohteen ja taustan
kontrasti on liian suuri. Tämä ei ole merkki
viasta.
Kirkkaassa valossa otetussa kuvassa
voi näkyä valkoinen pystyviiva.
Tämä
on normaali ilmiö. Tämä ei ole
merkki viasta.
Kuvassa on häiritsevää välkyntää.
Näin
80
käy, jos kuvaat loisteputki-, natriumtai elohopeavalaisimen valossa. Tämä ei ole
merkki viasta.
Kuvaan tulee mustia juovia, kun kuvaat
television tai tietokoneen näytön
kuvaruutua.
Valitse
[STEADYSHOT]-asetukseksi
[OFF] (s. 58).
[S. NIGHTSHOT PLS] -toimintoa ei voi
käyttää.
Aseta
NIGHTSHOT PLUS -kytkin
asentoon ON.
[COLOR SLOW SHTR] -toiminto ei toimi
oikein.
[COLOR
SLOW SHTR] -toiminto ei
ehkä toimi oikein täysin pimeässä. Käytä
toimintoa NightShot plus tai
[S. NIGHTSHOT PLS].
[LCD BL LEVEL] -asetusta ei voi
muuttaa.
[LCD
BL LEVEL] -asetusta ei voi muuttaa,
kun
LCD-paneeli on suljettu niin, että LCDnäyttö on ulospäin
videokameraa käytetään verkkolaitteella.
Toisto
Kuvia ei voi enää toistaa.
Aseta
toistettavan kuvan tallennusväline
koskettamalla (HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MOVIE MEDIA
SET]/[PHOTO MEDIA SET] (s. 20).
Still-kuvia ei voi toistaa.
Still-kuvia
ei voi toistaa, jos tiedostoja tai
kansioita tai niiden tietoja on muokattu
tietokoneessa. (Tällöin tiedostonimi
vilkkuu.) Tämä ei ole merkki viasta (s. 91).
Muilla laitteilla tallennettuja still-kuvia
ei ehkä voi toistaa tai ne eivät ehkä näy
kooltaan oikeina. Tämä ei ole merkki viasta
(s. 91).
”
” näkyy kuvassa [VISUAL INDEX]
-näytössä.
Tietojen
lataaminen on ehkä
epäonnistunut. Näyttö voi korjaantua, kun
katkaiset virran ja kytket sen uudelleen tai
irrotat ja asetat paikalleen ”Memory Stick
PRO Duo” -kortin muutaman kerran.
Tämä symboli voi näkyä still-kuvissa, jotka
on esimerkiksi tallennettu muilla laitteilla
tai joita on muokattu tietokoneessa.
Verkkolaite tai akku on ehkä poistettu
videokamerasta ACCESS-merkkivalon
vilkkuessa heti tallennuksen päättymisen
jälkeen. Tämän vuoksi kuvadata on ehkä
vahingoittunut, ja
voi näkyä näytössä.
” ” näkyy kuvassa [VISUAL INDEX]
-näytössä.
Suorita
toiminto [REPAIR IMG.DB F.]
(s. 54). Jos symboli on yhä näkyvissä, poista
merkitty kuva toiminnolla
(s. 38).
Lisää
äänenvoimakkuutta (s. 30).
ei kuulu, kun LCD-paneeli on
suljettuna. Avaa LCD-paneeli.
Kun ääntä tallennetaan ja [MICREF
LEVEL]-asetuksena (s. 75) on [LOW],
tallennettua ääntä on ehkä vaikea kuulla.
Ääntä
Kuvia ei voi toistaa tai ”Memory Stick
PRO Duo” -korttia ei tunnisteta.
Laite
ei ehkä tue ”Memory Stick PRO Duo”
-korttia.
Kuvien muokkaaminen videokamerassa
Muokkaaminen ei onnistu.
Tallennusväline
on täynnä, tai lisättyjen
elokuvien määrä on yli 99. Poista
tarpeettomat elokuvat (s. 45).
Still-kuvia ei voi lisätä toistoluetteloon.
Elokuvaa ei voi jakaa.
Liian
lyhyttä elokuvaa ei voi jakaa.
laitteessa suojattua elokuvaa ei voi
jakaa.
Toisessa
Elokuvasta ei voi ottaa still-kuvaa.
Tallennusväline,
jolle haluat tallentaa stillkuvia, on täynnä.
Kopiointi ja kytkeminen muihin
laitteisiin
Ääntä ei kuulu.
Ääntä
ei kuulu, jos laite on kytketty
kameraan vain S VIDEO -liitännän kautta.
Kytke myös A/V-liitäntäkaapelin valkoinen
ja punainen liitin (s. 34).
Toistettavan kuvan kuvasuhde on
väärä, kun videokameran kuvaa
katsotaan televisiosta.
Vianmääritys
Ääntä ei kuulu toiston aikana, tai ääni
on hyvin hiljainen.
Elokuvia ei voi lisätä toistoluetteloon.
Valitse
[TV TYPE] -asetus käytettävän
television mukaisesti (s. 35).
Kopiointi ei onnistu oikein A/Vliitäntäkaapelin avulla.
A/V-liitäntäkaapeli
on kytketty väärin.
Varmista, että A/V-liitäntäkaapeli
on kytketty oikeaan liitäntään, eli
toisen laitteen tuloliitäntään, kuvien
videokamerasta kopiointia varten (s. 46).
Kuvia
ei ole tallennettu.
ei onnistu kuvan tilan
vuoksi.
Muokkaaminen
81
Toiminnot, joita ei voi käyttää
samanaikaisesti
Ei käytettävissä
Seuraavien asetusten takia
[FADER]
[D.EFFECT] [S.
NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [CANDLE]/
[FIREWORKS]
kohdassa [SCENE
SELECTION]
[S. NIGHTSHOT
PLS], [COLOR SLOW
SHTR], [FADER]
[SCENE SELECTION],
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
Seuraavassa luettelossa on esitetty
toimintojen ja valikkoasetusten
yhdistelmiä, joita ei voi käyttää.
Ei käytettävissä
Seuraavien asetusten takia
Taustavalokorjaus
[FIREWORKS]
toiminnossa [SCENE
SELECTION],
[MANUAL]
toiminnossa
[EXPOSURE], [SPOT
METER]
[OLD MOVIE]
[S. NIGHTSHOT
PLS], [COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[FADER], [SCENE
SELECTION]
[SCENE SELECTION]
[SCENE SELECTION]
NightShot plus, [S.
NIGHTSHOT PLS]
NightShot plus, [S.
NIGHTSHOT PLS]
NightShot plus, [S.
NIGHTSHOT PLS],
[COLOR SLOW
SHTR], [OLD
MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
NightShot plus, [S.
NIGHTSHOT PLS]
NightShot plus,
[S. NIGHTSHOT
PLS], [FADER],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION]
[FADER], [D.EFFECT]
[WIDE SELECT]
[AUTO SLW
SHUTTR]
[SPOT FOCUS]
[TELE MACRO]
[EXPOSURE]
[SPOT METER]
[SCENE
SELECTION]
[WHITE BAL.]
[COLOR SLOW
SHTR]
[S. NIGHTSHOT
PLS]
82
[D.EFFECT]
[OLD MOVIE]
[PICT.EFFECT]
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Itsediagnoosinäyttö/
varoitusilmaisimet
(Videokameran kiintolevyä koskeva
varoitus)*
Jos LCD-näytössä näkyy
varoitusilmaisimia, tarkista seuraavassa
mainitut asiat.
Jos ongelma ei ratkea, kun olet yrittänyt
muutaman kerran, ota yhteys Sonyjälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun
Sony-huoltoon.
C:04:00
Vilkkuu nopeasti
Videokameran
ilmetä virhe.
kiintolevyssä on voinut
(Videokameran kiintolevyä koskeva
varoitus)*
Vilkkuu nopeasti
Videokameran
Videokameran
ilmetä virhe.
kiintolevy on täynnä.
kiintolevyssä on voinut
 (Akun varausta koskeva varoitus)
C:(tai E:) : (Itsediagnoosinäyttö)
Vilkkuu hitaasti
Akun
varaus on lähes purkautunut.
käyttötavan, ympäristön ja
akun tilan mukaan -symboli voi vilkkua,
vaikka akun käyttöaikaa olisi jäljellä noin
20 minuuttia.
Videokameran
C:04:
Akku
C:13: / C:32:
Irrota
virtalähde. Aseta virtalähde takaisin
paikalleen ja yritä käyttää videokameraa
uudelleen.
Kytke videokameraan virta uudelleen.
E:20: / E:31: / E:61: /
E:62: / E:91: / E:94:
On
ilmennyt vika, jota et voi korjata.
Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
Ilmoita 5-merkkinen koodi, joka alkaa
kirjaimella ”E”.
101-0001 (Tiedostoja koskeva
varoitusilmaisin)
(Korkeaa lämpötilaa koskeva
varoitus)
Vilkkuu hitaasti
Videokameran
lämpötila nousee. Katkaise
videokameran virta ja anna kameran
jäähtyä jonkin aikaa viileässä paikassa.
Vianmääritys
ei ole ”InfoLITHIUM”-akku (Hsarja). Käytä ”InfoLITHIUM”-akkua
(H-sarja) (s. 91).
Kytke verkkolaitteen DC-pistoke pitävästi
DC IN -liitäntään Handycam Station
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
-asemassa tai videokamerassa (s. 13).
Vilkkuu nopeasti*
Videokameran
lämpötila on hyvin korkea.
Katkaise videokameran virta ja anna
kameran jäähtyä jonkin aikaa viileässä
paikassa.
(Matalaa lämpötilaa koskeva
varoitus)*
Vilkkuu nopeasti
Videokameran
lämpötila on hyvin matala.
Vie videokamera lämpimään ympäristöön.
Vilkkuu hitaasti
Tiedosto
on vioittunut.
ei voi lukea.
Tiedostoa
83
(”Memory Stick PRO Duo” -korttia
koskeva varoitusilmaisin)
Vilkkuu hitaasti
Kuvien
tallennukseen käytettävissä oleva
vapaa tila on loppumassa. Videokamerassa
käytettävät ”Memory Stick” -tyypit on
mainittu sivulla 2.
Videokamerassa ei ole ”Memory Stick PRO
Duo” -korttia (s. 21).
Vilkkuu nopeasti
Vapaa
tila ei riitä kuvien tallennukseen.
Poista tarpeettomia kuvia tai alusta
”Memory Stick PRO Duo” -kortti, kun olet
kopioinut kuvat toiselle tallennusvälineelle
(s. 36, 38, 52).
The Image Database File is damaged (s. 54).
(”Memory Stick PRO Duo” -kortin
alustusta koskeva varoitusilmaisin)*
”Memory
Stick PRO Duo” -kortti on
vioittunut.
”Memory Stick PRO Duo” -kortti on
alustettu väärin (s. 52, 90).
(”Memory Stick Duo” -kortin
epäyhteensopivuutta koskeva
varoitusilmaisin)*
Videokamerassa
on epäyhteensopiva
”Memory Stick Duo” -kortti (s. 90).
 (”Memory Stick PRO Duo”
-kortin tallennussuojausta koskeva
varoitusilmaisin)*
”Memory
Stick PRO Duo” -kortin käyttö
on rajoitettu toiseen laitteeseen.
(Salamaa koskeva varoitusilmaisin)
Vilkkuu nopeasti
Salamassa
84
on jokin ongelma.
(Kameran tärinää koskeva
varoitusilmaisin)
Valo
ei riitä, joten kameran tärinä voi
häiritä kuvaa helposti. Käytä salamaa.
Videokameraa ei pidellä vakaana, joten
tärinää voi ilmetä. Pitele videokameraa
vakaasti kahdella kädellä kuvauksen aikana.
Huomaa kuitenkin, ettei kameran tärinästä
varoittava ilmaisin katoa näkyvistä.
(Putoamistunnistinta koskeva
varoitusilmaisin)
Putoamistunnistintoiminto
(s. 67) on
aktivoitunut havaittuaan videokameran
putoavan.
Siksi videokamera suojaa kiintolevyä.
Tämän vuoksi kuvaus tai toisto ei ehkä
onnistu.
Putoamistunnistintoiminto ei takaa, että
kiintolevy on suojattu kaikissa tilanteissa.
Käytä videokameraa vakaissa olosuhteissa.
(Varoitus tallennettaessa still-kuvia)
Still-kuvia
ei voi tallentaa käsittelyn aikana.
Odota hetki ja tallenna sen jälkeen.
* Videokamera soittaa sävelmän, kun
varoitusilmaisimet tulevat näyttöön (s. 64).
Varoitusilmoitusten kuvaukset
Jos näytössä näkyy ilmoituksia, toimi
ohjeiden mukaan.
 Tallennusvälineet
HDD format error.
Videokameran
kiintolevyn alustus
poikkeaa oletusalustuksesta. [MEDIA
FORMAT] -toiminnon (s. 52) käyttäminen
voi palauttaa videokameran toimintakyvyn.
Se poistaa kaiken datan kiintolevyltä.
Data error.
Videokameran
kiintolevyn lukemisen
tai levylle tallennuksen yhteydessä
on ilmennyt virhe. Näin voi olla, kun
videokameraan kohdistuu toistuvia iskuja.
The Image Database File is damaged.
Do you want to create a new file?
Kuvatietokantatiedosto
on vioittunut.
Kosketa [YES], niin videokamera luo
uuden kuvatietokantatiedoston. Vanhoja
tallennusvälineelle tallennettuja tiedostoja
ei voi toistaa (kuvatiedostot eivät ole
vioittuneet). Jos suoritat toiminnon
[REPAIR IMG.DB F.] uusien tietojen
luomisen jälkeen, saatat pystyä katselemaan
vanhoja tallennettuja kuvia. Jos tästä ei
ole apua, kopioi kuva vakiovarusteisiin
sisältyvällä ohjelmistolla.
Buffer overflow
Tallennus
Recovering data.
Jos
tietoja ei ole kirjoitettu oikein,
videokamera yrittää automaattisesti
palauttaa tiedot.
Tarkista
alustus ja tarvittaessa alusta
”Memory Stick PRO Duo” -kortti
videokamerassa (s. 52).
Memory Stick folders are full.
Et
voi luoda kansioita, joiden numero on
suurempi kuin 999MSDCF. Kansioita ei
voi luoda eikä luotuja kansioita poistaa
tällä videokameralla.
”Memory Stick PRO Duo” -kortti on
alustettava (s. 52), tai kansiot on poistettava
tietokoneessa.
This Memory Stick may not be able to
record or play movies.
Käytä
videokameralle suositeltua ”Memory
Stick” -korttia.
This Memory Stick may not be able to
record or play images correctly.
”Memory
Stick PRO Duo” -kortin
toiminnassa on jokin ongelma. Aseta
”Memory Stick PRO Duo” -kortti
uudelleen videokameraan
Vianmääritys
ei onnistu, koska
putoamistunnistin havaitsee videokameran
putoavan jatkuvasti. Jos on olemassa riski
videokameran putoamisesta usein, valitse
[DROP SENSOR] -asetukseksi [OFF], niin
kuvan tallennus uudelleen onnistuu (s. 67).
This Memory Stick is not formatted
correctly.
Do not eject the Memory Stick during
writing.
Aseta
”Memory Stick PRO Duo” -kortti
uudelleen videokameraan ja noudata LCDnäytön ohjeita.
Cannot recover data.
Tietojen
tallennus videokameran
tallennusvälineelle on epäonnistunut.
Videokamera on yrittänyt palauttaa tiedot,
mutta ei ole onnistunut.
Reinsert the Memory Stick.
Aseta
”Memory Stick PRO Duo” -kortti
uudelleen paikalleen muutama kerta.
”Memory Stick PRO Duo” -kortti voi
olla vioittunut, vaikka ilmaisin vilkkuisi.
Kokeile toista ”Memory Stick PRO Duo”
-korttia.
85
 PictBridge-yhteensopiva tulostin
Not connected to PictBridge
compatible printer.
Katkaise
tulostimesta virta ja kytke virta
uudelleen. Irrota sitten USB-kaapeli
(vakiovaruste) ja liitä se uudelleen.
Cannot print. Check the printer.
Katkaise
tulostimesta virta ja kytke virta
uudelleen. Irrota sitten USB-kaapeli
(vakiovaruste) ja liitä se uudelleen.
 Muut
No further selection is possible.
Enintään
100 kuvaa voi valita samalla
kertaa
elokuvia kopioitaessa
still-kuvia kopioitaessa
kuvia poistettaessa
still-kuvia tulostettaessa.
Data protected.
Yritit
poistaa toisessa laitteessa suojattua
dataa. Poista datan suojaus siinä laitteessa,
jossa data on suojattu.
86
Lisätietoja
Videokameran käyttäminen muissa maissa / muilla
alueilla
Virtalähde
Tätä videokameraa voi käyttää kaikissa
maissa / kaikilla alueilla videokameran
mukana toimitetulla verkkolaitteella, jonka
jännitearvot ovat 100 V –240 V AC, 50/60
Hz.
TV-värijärjestelmät
Tämä videokamera on PAL-järjestelmän
mukainen. Jos haluat katsella toistokuvaa
televisiosta, television on oltava PALjärjestelmän mukainen, ja siinä on oltava
AUDIO/VIDEO-tuloliitäntä.
Järjestelmä
PAL
NTSC
SECAM
Australia, Belgia, Espanja,
Hollanti, Hongkong, IsoBritannia, Italia, Itävalta,
Kiina, Kuwait, Malesia, Norja,
Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa,
Singapore, Slovakian tasavalta,
Suomi, Sveitsi, Tanska,
Thaimaa, Tšekin tasavalta,
Unkari, Uusi-Seelanti ynnä
muita
Brasilia
Argentiina, Paraguay, Uruguay.
Bahamasaaret, Bolivia,
Chile, Ecuador, Etelä-Korea,
Filippiinit, Guyana, Jamaika,
Japani, Kanada, Kolumbia,
Meksiko, Peru, Surinam,
Taiwan, USA, Venezuela, VäliAmerikka ynnä muita
Bulgaria, Ranska, Guayana,
Iran, Irak, Monaco, Venäjä,
Ukraina ynnä muita
Lisätietoja
PAL-M
PAL-N
Käyttöalueet
87
Paikallisajan asettaminen
Käyttäessäsi videokameraa muissa maissa / muilla alueilla voit siirtää kellon helposti
oleskelualueesi aikaan asettamalla kellonajan aikaeron perusteella. Kosketa (HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG]  [AREA SET] ja [SUMMERTIME] (s. 17).
Aikavyöhykkeet
88
Aikavyöhykeero
Alueasetus
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Rangoon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore, Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Aikavyöhykeero
Alueasetus
+11:00
+12:00
–12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Solomon Is
Fiji, Wellington
Eniwetok, Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Videokameran kiintolevyllä ja ”Memory Stick PRO Duo”
-kortissa olevat tiedostot / kansiorakenne
Tiedosto-/kansiorakenne näkyy alla olevassa kuvassa. Tiedosto-/kansiorakenteesta ei
tavallisesti tarvitse välittää videokameralla kuvattaessa tai toistettaessa. Jos haluat kytkeä
videokameran tietokoneeseen ja katsella still-kuvia tai elokuvia tietokoneessa, katso kohtaa
”PMB Guide” ja käytä sitten vakiovarusteisiin sisältyvää sovellusta.
* Vain kiintolevyllä
Kuvienhallintatiedostot
Jos tiedostot poistetaan, kuvien
oikea tallennus ja toisto ei onnistu.
Oletusasetus on, että tiedostot
ovat piilotiedostoja, eli ne eivät ole
tavallisesti näkyvissä.
Still-kuvatiedostot (JPEG-tiedostot)
Tiedostojen tunniste on ”.JPG”.
Tiedostonumerot suurenevat
automaattisesti. Kun tiedoston numero
ylittää arvon 9 999, luodaan uusi kansio,
johon uudet kuvatiedostot tallennetaan.
Kansion nimessä oleva numero
suurenee yhdellä: [101MSDCF] 
[102MSDCF]
Lisätietoja
Elokuvatiedostot (MPEG2-tiedostot)
Tiedostojen tunniste on ”.MPG”.
Enimmäiskoko on 2 Gt. Jos tiedoston
koko ylittää 2 Gt, tiedosto jaetaan
kahtia.
Tiedostonumerot suurenevat
automaattisesti.
Kun tiedoston numero ylittää arvon
9 999, luodaan uusi kansio, johon uudet
elokuvatiedostot tallennetaan.
Kansion nimessä oleva numero
suurenee yhdellä: [101PNV01] 
[102PNV01]
(HOME)  (OTHERS)
 [USB CONNECT]  [ USB
CONNECT]/[ USB CONNECT] voit käyttää
tallennusvälinettä tietokoneesta USB-yhteyden
kautta.
Älä muokkaa videokameran tiedostoja
tai kansioita tietokoneen avulla ilman
vakiovarusteisiin sisältyvää tietokonesovellusta.
Kuvatiedostot voivat tuhoutua tai niitä ei voi
toistaa.
Oikea toiminta ei ole taattua, jos yllä mainittu
toimi suoritetaan ilman vakiovarusteisiin
sisältyvää tietokonesovellusta.
Älä alusta videokameran tallennusvälinettä
tietokoneen avulla. Videokamera ei ehkä toimi
oikein.
Älä kopioi videokameran kiintolevyllä olevia
tiedostoja tietokoneen avulla. Toiminnon
onnistuminen ei ole taattua.
Jos kansion numero on 999 ja tiedoston
numero on suurempi kuin 9 999, tallennus ei
ehkä onnistu. Jos näin on, suorita [MEDIA
FORMAT] -toiminto (s. 52).
Koskettamalla
Mallit DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E:
Videokameran
tallennusvälineelle ei voi tuoda
tietoja tietokoneesta.
89
Kunnossapito ja varotoimet
Tietoja ”Memory Stick” -kortista
”Memory Stick” on pienikokoinen
siirrettävä mikropiirimuisti, jonka
tallennuskapasiteetti on suuri.
Kaikkien ”Memory Stick” -korttityyppien
oikea toiminta tässä videokamerassa ei
ole taattua. (Katso lisätietoja alla olevasta
luettelosta.)
”Memory Stick” -korttityypit
Tallennus/toisto
”Memory Stick Duo”
(ei MagicGate -tekniikkaa)
”Memory Stick PRO Duo”


”Memory Stick PRO-HG Duo” *
* Tämä tuote ei tue 8-bittistä rinnakkaista
datasiirtoa, mutta se tukee 4-bittistä
rinnakkaista datasiirtoa samalla tavalla kuin
”Memory Stick PRO Duo”.
Tämä
tuote ei pysty tallentamaan eikä
toistamaan dataa, jossa on käytetty
”MagicGate”-tekniikkaa. ”MagicGate” on
tekijänoikeuksia suojaava tekniikka, joka
tallentaa ja siirtää sisällön salatussa muodossa.
Tämä tuote on yhteensopiva ”Memory Stick
Micro” (”M2”) -kortin kanssa. ”M2” on lyhenne
sanoista ”Memory Stick Micro”.
Tietokoneessa (Windows OS / Mac OS)
alustetun ”Memory Stick PRO Duo” -kortin
yhteensopivuus tämän videokameran kanssa ei
ole taattua.
Tietojen luku- ja tallennusnopeus saattaa
määräytyä ”Memory Stick PRO Duo” -kortin
ja käytettävän ”Memory Stick” -yhteensopivan
tuotteen yhdistelmän mukaan.
Vioittunutta tai kadonnutta kuvadataa ei
korvata, ja tällainen vahingoittuminen voi
ilmetä seuraavissa tilanteissa:
 jos poistat ”Memory Stick PRO Duo” -kortin,
katkaiset videokamerasta virran tai irrotat
akun, kun videokamera tallentaa tietoja
”Memory Stick PRO Duo” -korttiin tai lukee
tietoja kortista (ACCESS-merkkivalo palaa tai
vilkkuu)
 jos käytät ”Memory Stick PRO Duo” -korttia
magneetin tai magneettikentän läheisyydessä.
90
On
suositeltavaa, että varmuuskopioit tärkeät
kuvat tietokoneen kiintolevylle.
Älä paina voimakkaasti, kun kirjoitat ”Memory
Stick PRO Duo” -kortin kirjoitusalueelle.
Älä kiinnitä tarraa tai muuta vastaavaa
”Memory Stick PRO Duo” -korttin tai Memory
Stick Duo -sovittimeen.
Jos kuljetat ”Memory Stick PRO Duo” -korttia
mukanasi tai varastoit sen, aseta se koteloonsa.
Varo koskettamasta liitinosia ja estä
metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin niiden
kanssa.
Älä taivuta, pudota tai kolhi ”Memory Stick
PRO Duo” -korttia.
Älä pura ”Memory Stick PRO Duo” -korttia
osiin tai tee siihen muutoksia.
Suojaa ”Memory Stick PRO Duo” -kortti
kastumiselta.
Pidä ”Memory Stick PRO Duo” -kortit lasten
ulottumattomissa. Lapset voivat niellä kortin.
Aseta Memory Stick Duo -korttipaikkaan vain
”Memory Stick PRO Duo” -kortti. Muutoin voi
seurauksena olla toimintahäiriö.
Älä käytä tai säilytä ”Memory Stick PRO Duo”
-korttia paikoissa, jotka ovat.
 kuumia, kuten suoraan auringonpaisteeseen
jätetyt autot
 suorassa auringonvalossa
 hyvin kosteita tai alttiina korroosiota
aiheuttaville kaasuille.
 Tietoja Memory Stick Duo
-sovittimesta
Kun
käytät ”Memory Stick PRO Duo” -korttia
”Memory Stick” yhteensopivassa laiteessa, aseta
”Memory Stick PRO Duo” -kortti Memory
Stick Duo -sovittimeen.
Kun asetat ”Memory Stick PRO Duo” -kortin
Memory Stick Duo -sovittimeen, aseta
”Memory Stick PRO Duo” -kortti ioikein
päin sovittimeen ja työnnä kortti kokonaan
sovittimeen. Jos pakotot ”Memory Stick PRO
Duo” -kortin Memory Stick Duo -sovittimeen
väärin päin tai et työnnä sitä kokonaan
sovittimeen, voi ilmetä toimintahäiriö.
Älä aseta Memory Stick Duo -sovitinta
videokameraan ilman ”Memory Stick PRO
Duo” -korttia. Muutoin laite voi vahingoittua.
 Tietoja ”Memory Stick PRO Duo”
-kortista
Tässä
videokamerassa voidaan käyttää
kapasiteetiltaan enintään 8 gigatavun ”Memory
Stick PRO Duo” -korttia.
Huomautuksia ”Memory Stick Micro” -kortin
käytöstä
”Memory
Stick Micro” -kortin käyttäminen
videokamerassa edellyttää Duo-kokoisen M2sovittimen käyttämistä.
Aseta ”Memory Stick Micro” -kortti Duokokoiseen M2-sovittimeen ja aseta sovitin
sitten Memory Stick Duo -paikkaan. Jos asetat
”Memory Stick Micro” -kortin videokameraan
ilman Duo-kokoista M2-sovitinta, et ehkä voi
poistaa korttia videokamerasta.
Älä jätä ”Memory Stick Micro” -kortteja lasten
ulottuville. Lapset voivat niellä kortin.
Kuvatiedostojen yhteensopivuus
Tällä
Tietoja ”InfoLITHIUM”-akusta
Tämä videokamera toimii vain
”InfoLITHIUM”-akulla (H-sarja).
”InfoLITHIUM” H -sarjan akuissa on
merkki
.
”InfoLITHIUM”-akku on litium-ioniakku,
joka pystyy välittämään videokameran ja
verkko-/latauslaitteen (lisävaruste) väliseen
toimintatilaan liittyviä tietoja.
”InfoLITHIUM”-akku laskee
virrankulutuksen videokameran
toimintatilan mukaan ja näyttää akun
jäljellä olevan kestoajan minuutteina.
Akun lataaminen
Lataa
akku, ennen kuin alat käyttää
videokameraa.
Akku kannattaa ladata ympäristössä, jonka
lämpötila on 10 °C–30 °C. Lataus on päättynyt,
kun CHG (lataus) -merkkivalo sammuu. Jos
akku ladataan muussa lämpötilassa, akku ei
välttämättä lataudu tehokkaasti.
Kun lataus on valmis, irrota kaapeli Handycam
Station (DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
-aseman tai DC IN -liitännästä ja poista sitten
akku.
Akun tehokas käyttö
Akun
suorituskyky heikkenee ja käyttöaika
lyhenee, kun ympäristön lämpötila on 10 °C
tai matalampi. Toimimalla seuraavasti voit
pidentää akun käyttöaikaa.
 Lämmitä akkua taskussasi ja aseta akku
videokameraan juuri ennen kuvaamisen
aloittamista
 Käytä suurikapasiteettista akkua: NP-FH70/
FH100 (lisävaruste)
LCD-näytön tai toiston sekä eteen- tai
taaksepäin suuntautuvan kelauksen runsas
käyttäminen lyhentää akun käyttöaikaa.
On suositeltavaa käyttää suurikapasiteettista
akkua: NP-FH70/FH100 (lisävaruste).
Pidä POWER-kytkintä asennossa OFF
(CHG), kun et kuvaa tai toista videokameralla.
Akkujännite kuluu myös silloin, kun
videokamera on kuvausvalmius- tai
toistotaukotilassa.
Pidä mukanasi vara-akkuja niin, että ne riittävät
aikomaasi kuvausaikaa kaksi tai kolme kertaa
pidemmäksi ajaksi.
Älä altista kameraa vedelle. Akku ei ole
vesitiivis.
Lisätietoja
videokameralla ”Memory Stick PRO Duo”
-korttiin tallennetut kuvatiedostot ovat JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association) -yhteenliittymän
määrittelemän ”Design rule for Camera File
system” -yleisstandardin mukaisia.
Tällä videokameralla ei voi toistaa toisilla
laitteilla (DCR-TRV900E tai DSC-D700/D770)
tallennettuja still-kuvia, jotka eivät ole kyseisen
yleisstandardin mukaisia. (Kyseiset laitteet eivät
ole myynnissä kaikilla alueilla.)
Jos et voi käyttää toisella laitteella käytettyä
”Memory Stick PRO Duo” -korttia, alusta kortti
tässä videokamerassa (s. 52). Huomaa, että
alustaminen poistaa kaikki tiedot ”Memory
Stick PRO Duo” -kortista.
Et ehkä voi toistaa kuvia tällä videokameralla,
 kun yrität toistaa tietokoneessa muokattuja
kuvia
 kun yrität toistaa muilla laitteilla tallennettuja
kuvia.
Mikä on ”InfoLITHIUM”-akku?
91
Tietoa akun jäljellä olevan ajan ilmaisimesta
Jos
virta katkeaa, vaikka akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää akussa olevan tarpeeksi
virtaa käyttöä varten, lataa akku uudelleen
täyteen. Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
näyttää oikean ajan. Huomaa kuitenkin, että
akun oikea aikanäyttö ei välttämättä palaudu,
jos käytät akkua pitkän ajan kuumassa
ympäristössä, säilytät akkua täyteen ladattuna
tai käytät akkua jatkuvasti. Akun jäljellä olevan
ajan näyttö on suuntaa antava.
-merkki, joka ilmaisee akun heikon
varauksen, voi videokameran toimintatilan tai
ympäristön lämpötilan takia joskus vilkkua,
vaikka akun käyttöaikaa olisikin jäljellä vielä
noin 20 minuuttia.
Akun varastointi
Jos
akkua ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, lataa akku täyteen ja käytä sitä
videokamerassa kerran vuodessa, jotta akun
suorituskyky säilyy. Poista akku videokamerasta
ja säilytä sitä kuivassa, viileässä paikassa.
Voit kuluttaa akun varauksen loppuun
(HOME)
videokamerassa koskettamalla
(SETTINGS)  [GENERAL SET] 

[A.SHUT OFF]  [NEVER] ja jättämällä
videokameran tallennusvalmiustilaan, kunnes
virta katkeaa (s. 67).
Akun käyttöikä
Akun
käyttöikä lyhenee ajan kuluessa ja
toistuvassa käytössä. Jos akun latausten
välinen käyttöaika lyhenee huomattavasti, on
todennäköisesti aika vaihtaa uusi akku.
Akun käyttöikään vaikuttavat säilytys, käyttö ja
olosuhteet.
Tietoja videokameran
käsittelemisestä
Käyttö ja hoito
Älä
92
käytä tai säilytä videokameraa ja sen
tarvikkeita seuraavassa kuvatuissa paikoissa.
 Hyvin kuumassa, kylmässä tai kosteassa
paikassa. Älä jätä videokameraa tai sen
tarvikkeita alttiiksi yli 60 °C:n lämpötiloille,
esimerkiksi suoraan auringonvaloon,
lämmityslaitteen lähelle tai aurinkoiseen
paikkaan pysäköityyn autoon. Muutoin
laitteet voivat vioittua tai niiden kotelo voi
muuttaa muotoaan.
joka on lähellä voimakkaita
magneettikenttiä tai jossa on tärinää.
Muutoin videokamera voi vioittua.
 Paikassa, jossa on voimakkaita radioaaltoja tai
säteilyä. Videokamera ei ehkä tallenna oikein.
 Paikassa, jonka lähellä on AM-vastaanotin ja
videolaitteita. Tallenteisiin voi tulla häiriöitä.
 Hiekkarannalla tai pölyisessä paikassa. Jos
videokameran sisään pääsee hiekkaa tai pölyä,
se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi
korjata.
 Paikassa, joka on lähellä ikkunaa, tai
ulkoilmassa, jossa LCD-näyttö tai objektiivi
voi olla alttiina suoralle auringonvalolle.
Muutoin LCD-näyttö vahingoittuu.
Käytä videokameraa 6,8/7,2 V DC:n jännitteellä
(akku) tai 8,4 V DC:n jännitteellä (verkkolaite).
Käytä tasavirta- tai verkkovirtakäytössä tässä
käyttöohjeessa suositeltuja varusteita.
Suojaa videokamera kastumiselta, esimerkiksi
sateelta ja merivedeltä. Jos videokamera kastuu,
se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi korjata.
Jos kotelon sisään pääsee jokin esine tai nestettä,
irrota videokamera virtalähteestä. Anna Sonyjälleenmyyjän tarkistaa videokamera, ennen
kuin jatkat sen käyttöä.
Vältä kovakouraista käsittelyä ja iskuja (älä lyö
sitä, pudota sitä tai astu sen päälle). Älä pura
videokameraa osiin tai tee siihen muutoksia.
Varo erityisesti objektiivia.
Pidä POWER-kytkin asennossa OFF (CHG),
kun et käytä videokameraa.
Älä pidä videokameraa käärittynä esimerkiksi
pyyhkeeseen, kun käytät videokameraa.
Muutoin videokameran sisäinen lämpötila voi
nousta liikaa.
Kun irrotat verkkovirtajohdon, vedä aina
pistokkeesta, älä johdosta.
Älä sijoita verkkovirtajohdon päälle painavia
esineitä. Muutoin johto voi vioittua.
Pidä metalliset kosketuspinnat puhtaina.
Pidä kaukosäädin ja nappiparisto lasten
ulottumattomissa. Jos joku kuitenkin nielee
pariston, vie hänet heti lääkäriin (DCR-SR55E/
SR65E/SR75E/SR85E).
Jos akun elektrolyyttinestettä on päässyt
vuotamaan, toimi seuraavasti:
 Ota yhteys lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon.
 Pese iholle päässyt neste pois.
 Paikassa,
 Jos
vuotanutta nestettä pääsee silmiisi,
huuhtele ne runsaalla vedellä ja hakeudu
lääkärin hoitoon.
 Jos videokameraa ei aiota käyttää
pitkään aikaan
Kytke
kameraan aika ajoin virta ja toista tai
tallenna sillä kuvia noin 3 minuutin ajan.
Kuluta akun varaus täysin loppuun ennen akun
varastointia.
Kosteuden tiivistyminen
Jos videokamera siirretään suoraan
kylmästä ympäristöstä lämpimään,
kameran sisälle voi tiivistyä kosteutta.
Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.
 Jos kosteutta pääsee tiivistymään
Anna kameran olla noin 1 tunti kytkemättä
siihen virtaa.
 Kosteuden tiivistymistä koskeva
huomautus
Videokameran sisään voi tiivistyä
kosteutta, jos siirrät kameran kylmästä
paikasta lämpimään paikkaan (tai
päinvastoin) tai käytät kameraa kosteassa
paikassa, jos esimerkiksi
 LCD-näytön puhdistaminen
Jos LCD-näytössä on sormenjälkiä tai
pölyä, on suositeltavaa puhdistaa se
pehmeällä liinalla. Jos käytät LCD Cleaning
Kit -puhdistussarjaa (lisävaruste), älä
kostuta LCD-näyttöä puhdistusnesteellä
suoraan pakkauksesta. Käytä nesteeseen
kostutettua puhdistuspaperia.
 Tietoja kosketuspaneelin
säätämisestä (CALIBRATION)
Joskus voi olla, etteivät kosketuspaneelin
painikkeet toimi oikein. Jos näin käy,
toimi seuraavassa kuvatulla tavalla.
Liitä videokamera pistorasiaan kameran
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen
avulla pistorasiaan ja käytä kameraa
verkkolaitteella.
 Kytke videokameraan virta ja paina
(HOME).
 Kosketa
(SETTINGS)  [GENERAL
SET]  [CALIBRATION].
tuot
 Kosteuden tiivistymisen estäminen
Jos siirrät videokameran kylmästä paikasta
lämpimään paikkaan tai päinvastoin, sijoita
kamera muovipussiin ja sulje pussi tiukasti.
Ota videokamera pois pussista, kun
pussin sisäinen lämpötila on saavuttanut
ympäristön lämpötilan (noin 1 tunnin
kuluttua).
LCD-näyttö
paina LCD-näyttöä voimakkaasti, sillä
muutoin se voi vioittua.
Jos käytät videokameraa kylmässä ympäristössä,
Lisätietoja
videokameran laskettelurinteestä
lämmityslaitteella varustettuun huoneeseen
tuot videokameran ilmastoidusta autosta tai
huoneesta ulos kuumaan ilmaan
käytät videokameraa myrskyn tai sadekuuron
jälkeen
käytät videokameraa kuumassa, kosteassa
paikassa.
LCD-näytössä voi näkyä jälkikuva. Tämä ei ole
merkki viasta.
Videokameran käytön aikana LCD-näytön
takaosa voi lämmetä. Tämä ei ole merkki viasta.
 Kosketa ”” näytössä esimerkiksi ”Memory
Stick PRO Duo” -kortin kulmalla kolme
kertaa. ””-merkin paikka muuttuu.
Peruuta koskettamalla [CANCEL].
Jos painoit väärää kohtaa, yritä kalibrointia
uudelleen.
 Huomautuksia
Älä
käytä kalibrointiin teräväkärkistä esinettä.
Muutoin saatat vahingoittaa LCD-näyttöä.
Et voi kalibroida LCD-näyttöä, jos se on
käännettynä tai suljettuna näyttöpuoli ulospäin.
Älä
93
Kotelon käsittely
Jos
videokameran kotelo likaantuu, puhdista
se pehmeällä, kevyesti vedellä kostutetulla
liinalla ja pyyhi kotelo sitten kuivalla, pehmeällä
liinalla.
Vältä seuraavia toimia, jotta pinnoite ei
vahingoitu.
 Älä käsittele laitteen lähellä tinneriä,
bensiiniä, alkoholia, kemikaaleilla käsiteltyjä
liinoja, hyönteissuihkeita tai aurinkovoiteita.
 Älä kosketa laitetta käsin, joissa on tällaisia
aineita.
 Älä jätä koteloa pitkäaikaiseen kosketukseen
kumisten tai vinyylimuovisten esineiden
kanssa.
Objektiivin hoitaminen ja säilyttäminen
Puhdista
linssin pinta pehmeällä liinalla,
linssin pinnalla on sormenjälkiä
 jos käytät objektiivia kuumassa tai kosteassa
paikassa
 jos käytät objektiivia suolapitoisessa
ympäristössä, esimerkiksi meren rannalla.
Säilytä objektiivia hyvin ilmastoidussa paikassa,
jossa ei ole likaa eikä pölyä.
Puhdista objektiivi säännöllisesti, jotta
homeitiöt eivät pääse kasvamaan sen pinnalla.
Videokameraa kannattaa käyttää ainakin kerran
kuukaudessa, jotta se pysyy kauan hyvässä
kunnossa.
 jos
Videokameran sisäisen akun lataaminen
Videokameran sisällä on akku, jonka
ansiosta päivämäärä, kellonaika ja muut
asetukset säilyvät, vaikka POWER-kytkin
olisi asennossa OFF (CHG). Sisäinen akku
latautuu aina, kun kamera on kytketty
verkkolaitteella pistorasiaan tai kun siinä
on akku. Akun varaus purkautuu kokonaan
noin 3 kuukauden kuluessa, jos et käytä
videokameraa lainkaan. Voit käyttää
videokameraa sisäisen akun lataamisen
jälkeen.
Vaikka sisäisen akun varaus olisi
purkautunut, videokameran toiminnot
toimivat normaalisti päivämäärän
tallennusta lukuun ottamatta.
94
 Toimenpiteet
Kytke videokamera pistorasiaan
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen
avulla. Aseta POWER-kytkin asentoon
OFF (CHG) ja anna videokameran olla
käyttämättömänä yli 24 tuntia.
Tavaramerkeistä
Käyttöoikeustietoja
”Handycam”
TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU
KULUTTAJIEN HENKILÖKOHTAISEEN
KÄYTTÖÖN. MUU MPEG-2-STANDARDIN
MUKAINEN VIDEOTIETOJEN PAKATTUUN
MUOTOON KOODAAMINEN ON
KIELLETTY ILMAN MPEG-2-PATENTTIEN
EDELLYTTÄMÄÄ LISENSSIÄ, JONKA SAA
OSOITTEESTA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO
80206, USA.
”C Library”, ”Expat”-, ”zlib”- ja ”libjpeg”ohjelmistot toimitetaan videokamerassa.
Toimitamme nämä ohjelmistot niiden
tekijänoikeuksien omistajien kanssa tehtyjen
lisenssisopimusten perusteella. Näiden
ohjelmistojen tekijänoikeuksien omistajien
pyyntöjen perusteella meillä on velvoite ilmoittaa
käyttäjälle seuraavat tiedot. Lue seuraavat osat.
Lue ”license1.pdf”, joka on ”License”-kansiossa
CD-ROM-levyllä. Se sisältää ohjelmistojen
”C Library”, ”Expat”, ”zlib” ja ”libjpeg”
(englanninkieliset) käyttöoikeussopimukset.
Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat
olla vastaavien yhtiöiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi merkkejä
 ja ”” ei ole mainittu kaikissa asianomaisissa
kohdissa tässä Käsikirjassa.
Sovellettu GNU GPL/LGPL -ohjelmisto
Videokamerassa on ohjelmistoja, jotka ovat
seuraavan GNU General Public License
-käyttöoikeussopimuksen (tästä eteenpäin
kutsutaan nimellä ”GPL”) tai GNU Lesser General
Public License -käyttöoikeussopimuksen (tästä
eteenpäin kutsutaan nimellä ”LGPL”) alaisia.
Tässä ilmoitetaan käyttäjälle, että hänellä on oikeus
käyttää, muuttaa ja jaella näiden ohjelmistojen
lähdekoodia mukana toimitetun GPL/LGPLkäyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaisesti.
Lähdekoodi on saatavissa Internetistä. Voit ladata
sen seuraavasta URL-osoitteesta. Lähdekoodia
ladatessasi valitse videokameran malliksi DCRDVD810.
http://www.sony.net/products/Linux/
Toivomme, ettei käyttäjä ota meihin yhteyttä
lähdekoodin sisältöä koskevissa asioissa.
Lue ”license2.pdf”, joka on ”License”-kansiossa
CD-ROM-levyllä. Se sisältää ohjelmistojen
”GPL” ja ”LGPL” (englanninkieliset)
käyttöoikeussopimukset.
PDF-tiedoston katselu edellyttää Adobe
Reader -ohjelmistoa. Jos sitä ei ole asennettu
tietokoneeseen, voit hakea sen Adobe Systems
-yhtiön web-sivustosta:
http://www.adobe.com/
Lisätietoja
ja
ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa
Sony Corporation.
”Memory Stick”, ”
”, ”Memory Stick Duo”,
”, ”Memory Stick PRO
”
”, ”Memory
Duo”, ”
Stick PRO-HG Duo”,
”, ”Memory Stick
”
”,
Micro”, ”MagicGate”, ”
”MagicGate Memory Stick” ja ”MagicGate
Memory Stick Duo” ovat tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa
Sony Corporation.
”InfoLITHIUM” on tavaramerkki, ,jonka
omistaa Sony Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista ja DirectX ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa
/ muilla alueilla.
Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc. -yhtiön
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa / muilla alueilla.
Intel, Intel Core ja Pentium ovat Intel
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla
alueilla.
Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat ovat
Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa / muilla alueilla.
95
Pikaopas
Osien ja säädinten sijainti
Sulkeissa ( ) olevilla sivuilla on lisätietoja.
Zoomausvipu (27, 33)
PHOTO-painike (22, 25)
QUICK ON -painike (27)
CHG (lataus) -merkkivalo (13)
 (Elokuva- ) / (Still-kuva) -tilan
merkkivalot (25)
START/STOP-painike (22)
Akku (13)
DC IN -liitäntä (13)
ACCESS-merkkivalo (Kiintolevy) (25)
A/V-etähallintaliitäntä (34, 46)
 (USB) -liitäntä (49)
DCR-SR35E/SR36E/SR55E/SR75E:
vain lähtö
POWER-kytkin (17)
Käsihihna (19)
Olkahihnan kiinnittimet
Olkahihna (lisävaruste) kiinnitetään
tähän.
96
LCD-näyttö/kosketuspaneeli (19)

(HOME) -painike (10, 55)
Zoomauspainikkeet (27, 33)
START/STOP-painike (22, 25)
Kaiutin
Jos haluat tietoja äänenvoimakkuuden
säätämisestä, katso 30.
 (taustavalo) -painike (28)
DISP/BATT INFO -painike (14, 19)
Pikaopas
RESET-painike
Palauttaa kaikki asetukset
tehdasasetusten mukaisiksi, päivämäärä
ja kellonaika mukaan lukien.
NIGHTSHOT PLUS-kytkin (28)
ACCESS-merkkivalo (”Memory Stick
PRO Duo”) (21)

(DISC BURN) -painike (36)

(VIEW IMAGES) -painike (23, 29)
EASY-painike (22)
97
Voit avata ja sulkea suojakielekkeen
vieressä olevan varustekengän
suojuksen sormellasi.
Memory Stick Duo -korttipaikka (21)
Sisäinen mikrofoni
Kaukosäädinsignaalin tunnistin
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E) /
infrapunaportti
Suuntaa kaukosäädin (100)
videokamerassa olevaan
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen.
Objektiivi (Carl Zeiss -objektiivi) (3)
(DCRActive Interface Shoe
SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
Active Interface Shoe syöttää virtaa
lisälaitteisiin, kuten videovaloon,
salamaan tai mikrofoniin. Lisälaitteen
virta kytketään tai katkaistaan
videokameran POWER-kytkimellä.
Katso lisätietoja kyseisen lisälaitteen
käyttöohjeesta.
Active Interface Shoe on varustettu
turvakiinnityksellä, jonka avulla siihen
asennetun lisälaitteen voi kiinnittää
pitävästi. Paina lisälaite pohjaan asti ja
kiristä sitten kiinnitysruuvi. Kun haluat
poistaa lisälaitteen, avaa ruuvia, paina
lisälaitetta alaspäin ja vedä se ulos.
Kun
98
kuvaat elokuvia ja ulkoinen salama
(lisävaruste) on liitettynä varustekenkään,
katkaise virta ulkoisesta salamasta, jotta
latautumisääni ei tallennu.
Kun ulkoinen mikrofoni (lisävaruste) on
kytketty, se on etusijalla videokameran
omaan sisäiseen mikrofoniin verrattuna.
LENS COVER -kytkin (19)
Mallit DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E:
Handycam Station:
Jalustan kiinnitysosa
Kiinnitä kolmijalkainen jalusta
(lisävaruste: ruuvin on oltava on alle
5,5 mm:n pituinen) jalustaruuvilla
jalustan kiinnitysreikään.
BATT (akku) -vapautusvipu (14)

(DISC BURN) -painike (36)
Dataliittymä
 (USB) -liitäntä (49)
DCR-SR55E/SR75E: vain lähtö
A/V OUT -liitäntä (34, 46)
DC IN -liitäntä (13)
Pikaopas
99
Kaukosäädin
(DCR-SR55E/SR65E/SR75E/SR85E)
 /  /  /  / ENTER -painikkeet
Kun jotain näistä painikkeista painetaan
[VISUAL INDEX] -näytössä tai
toistoluettelossa, LCD-näyttöön tulee
oranssi kehys. Valitse haluamasi painike
tai kohde painamalla  /  /  /  ja
vahvista valinta painamalla ENTER.
 Huomautuksia
Poista
suojakalvo ennen kaukosäätimen
käyttämistä.
Suojakalvo
Suuntaa
DATA CODE -painike (62)
Kun tätä painetaan toiston aikana,
tallennettuihin kuviin liittyvä
päivämäärä ja kellonaika tai kameran
asetustiedot tulevat näkyviin.
PHOTO -painike (22, 25)
Videokamera tallentaa still-kuvaksi sen
kuvan, joka on näkyvissä, kun painat
tätä painiketta.
SCAN/SLOW-painikkeet (23, 30)
kaukosäädin videokamerassa olevaan
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen (s. 98).
Jos kaukosäätimestä ei lähetetä komentoja
tietyn ajan kuluessa, oranssi kehys katoaa.
Kun painat jälleen uudelleen  /  /  /  tai
ENTER, kehys tulee uudelleen näyttöön samaan
kohtaan, jossa se viimeksi näkyi.
Joitakin LCD-näytön painikkeita ei voi valita
painamalla  /  /  / .
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
 Paina kielekettä, aseta kynsi uraan ja vedä
paristolokero ulos.
 Aseta lokeroon uusi paristo +-puoli ylöspäin.
 Aseta paristolokero takaisin kaukosäätimeen
niin, että lokero napsahtaa paikalleen.
  (edellinen/seuraava)
-painikkeet (24, 30)
PLAY-painike (23, 30)
STOP-painike (23, 30)
DISPLAY-painike (14)
Lähetin
START/STOP-painike (22, 25)
Zoomauspainikkeet (27, 33)
PAUSE-painike (23, 30)
VISUAL INDEX -painike (23, 29)
Näyttää [VISUAL INDEX] -näytön,
kun painiketta painetaan toiston aikana.
100
Välilehti
VAROITUS
Paristo voi räjähtää, jos sitä käsitellään
väärin. Paristoa ei saa ladata, purkaa eikä
hävittää polttamalla.
Kun
litium-pariston varaus heikkenee,
kaukosäätimen käyttöalue lyhenee tai
kaukosäädin ei enää toimi oikein. Jos näin käy,
korvaa paristo uudella Sony CR2025 -litiumparistolla. Muun pariston käyttö voi aiheuttaa
tulipalon tai räjähdyksen vaaran.
Pikaopas
101
Kuvauksen/toiston aikana näytössä näkyvät
ilmaisimet
Elokuvien kuvaaminen
HOME-painike (9, 55)
Akun jäljellä oleva varaus (suunnilleen)
(14)
Tallennuksen tila ([STBY] (valmiustila)
tai [REC] (tallennus))
Tallennustila (HQ/SP/LP) (57)
Tallennus/toistoväline (20)
Laskuri (tunnit/minuutit/sekunnit)
Still-kuvien kuvaaminen
Jäljellä oleva tallennusaika
OPTION-painike (68)
VIEW IMAGES -painike (23, 29)
Face Index asetettu (59)
Kuvakoko (60)
Tallennettavissa olevien still-kuvien
määrä suunnilleen / Tallennusväline
Paluupainike
Toistotila
Elokuvien katselu
Toistettavan elokuvan numero /
tallennettujen elokuvien kokonaismäärä
Edellinen/seuraava-painike (23, 29)
Video-ohjauspainikkeet (23, 29)
Tiedoston nimi
Toistettavan still-kuvan numero /
tallennettujen still-kuvien
kokonaismäärä
Still-kuvien katselu
Toistokansio
Näkyvissä vain, kun still-kuvien
tallennusväline on ”Memory Stick PRO
Duo”.
Diaesityspainike (33)
VISUAL INDEX -painike (23, 29)
102
Tehtyjen muutosten ilmaisimet
Seuraavat ilmaisimet näkyvät näytössä
tallennuksen/toiston aikana ja ilmaisevat
videokameran asetukset.
Vasen yläkulma
Keskiosa
Ilmaisin
IMAGE SIZE (60)
Diaesitys asetettu (33)
NightShot plus (28)
Super NightShot plus
(74)
Color Slow Shutter (73)
PictBridge-yhteys (49)
Oikea yläkulma

Alareuna
Alareuna
Merkitys
Kuvaus vitkalaukaisimen
avulla (75)
Salamavalo/REDEYE
REDUC (61)
MICREF LEVEL low
(75)
WIDE SELECT (58)
BLT-IN ZOOM MIC
(75)
Merkitys
Nosto/häivytys (74)
LCD-näytön taustavalo
ei käytössä (19)
Putoamistunnistin ei
käytössä (67)
Putoamistunnistin
käytössä (67)
Still-kuville valittu
tallennusväline (20)
Ilmaisin

Merkitys
Kuvatehoste (74)
Digitaalitehoste (74)
Manuaalinen tarkennus
(70)
SCENE SELECTION
(71)


Taustavalo (25)
Valkotasapaino (73)
SteadyShot poissa
käytöstä (58)
EXPOSURE (71)/
SPOT METER (71)
TELE MACRO (70)
Face Index (31)
Pikaopas
Oikea yläkulma
Ilmaisin
Varoitus (83)
Keskiosa
Vasen yläkulma
Ilmaisin
Merkitys
 Vihjeitä
Todelliset ilmaisimet ja niiden paikat voivat
hieman poiketa tässä esitetystä.
103
Datakoodi tallennuksen aikana
Tallennuspäivämäärä ja kellonaika
tallennetaan automaattisesti
tallennusvälineelle. Ne eivät ole näkyvissä
tallennuksen aikana. Voit kuitenkin
tarkastaa ne toiston aikana [DATA CODE]
-toiminnolla (s. 62).
104
Sanasto
 JPEG
JPEG (lyhenne sanoista Joint Photographic
Experts Group) on still-kuville käytettävä
tiedostonpakkausstandardi (joka pienentää
tiedoston kokoa). Tämä videokamera tallentaa
still-kuvat JPEG-muotoon.
 MPEG
MPEG (lyhenne sanoista Moving Picture
Experts Group) on joukko standardeja, joita
käytetään videodatan (elokuvat) ja audiodatan
koodaamisessa (pakkaamisessa). Käytössä ovat
MPEG1- ja MPEG2-muodot. Tämä videokamera
tallentaa elokuvat MPEG2-muotoon käyttämällä
SD-tarkkuutta (normaali tarkkuus).
 Pienoiskuva
Pienikokoisia kuvia, joiden avulla voidaan katsella
useita otoksia samanaikaisesti. Toiminnoissa
[VISUAL INDEX], [ INDEX] ja [ INDEX]
käytetään pienoiskuvia.
 Pirstoutuminen
Tila, jossa tallennusvälineen tiedostot
ovat jakautuneet palasiksi eri puolille
tallennusvälinettä. Tiedostojen tallennus ei
tällöin ehkä onnistu oikein. Voit ratkaista tämän
ongelman käyttämällä [MEDIA FORMAT]
-toimintoa (s. 52).
 VBR
Pikaopas
VBR on lyhenne sanoista Variable Bit Rate. Se
tarkoittaa tekniikkaa, jossa datasiirtonopeutta
(tiettynä aikajaksona tallennettavan datan
määrää) muutetaan tallennuksen aikana
kunkin tallennettavan kohtauksen mukaan
automaattisesti. Jos kuvassa on paljon liikettä,
puhtaan kuvan tuottamiseen tarvittavan
tallennusvälinetilan määrä kasvaa, mikä lyhentää
tallennukseen käytettävissä olevaa aikaa.
105
Hakemisto
Numerot
12IMAGES.............................. 63
16:9........................................... 35
16:9 WIDE............................... 58
21-nastainen liitäntä.............. 35
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter).............. 73
Film Roll Index....................... 31
COPIES.................................... 50
FLASH LEVEL........................ 61
FOCUS..................................... 70
4:3....................................... 35, 58
6IMAGES................................ 63
DATA CODE.................. 62, 104
FORMAT
Kiintolevy........................ 52
”Memory Stick PRO Duo”
.......................................... 52
DATE/TIME..................... 50, 62
DC IN -liitäntä........................ 13
A.SHUT OFF (automaattinen
virrankatkaisu)........................ 67
DC-pistoke.............................. 13
G
A/V OUT -liitäntä............ 34, 46
DELETE
Elokuvat........................... 38
GENERAL SET....................... 67
A/V-etähallintaliitäntä
............................................ 34, 46
Päivämäärän mukaan.... 38
Still-kuvat........................ 39
A/V-liitäntäkaapeli
...................................... 12, 34, 46
DELETE ALL.......................... 38
ADD......................................... 44
DEMO MODE........................ 67
ADD by date........................... 44
Diaesitys................................... 33
Aikavyöhykkeet...................... 88
DIGITAL ZOOM................... 58
Akku................................... 13, 14
DISP OUTPUT....................... 65
Akun lataaminen.................... 13
DISPLAY................................. 63
Akun tiedot............................. 15
DIVIDE................................... 43
Alkuperäinen.......................... 44
DROP SENSOR...................... 67
AREA SET............................... 66
AUTO SLW SHUTTR
(automaattinen hidas suljin)
.................................................. 58
B
BEACH.................................... 72
BEEP........................................ 64
BLACK FADER...................... 74
BLT-IN ZOOM MIC............. 74
C
CALIBRATION...................... 93
CAMERA DATA................... 62
CANDLE................................. 72
CLOCK SET............................ 17
CLOCK/LANG....................... 66
GUIDEFRAME...................... 59
H
Handycam Station............ 13, 99
HELP........................................ 10
HOME MENU.................... 9, 55
CLOCK/LANG............... 66
GENERAL SET............... 67
MOVIE SETTINGS....... 57
OUTPUT SETTINGS.... 65
PHOTO SETTINGS...... 60
SETTINGS-luokka......... 55
E
SOUND/DISP SET........ 64
Easy Handycam................... 22
VIEW IMAGES SET...... 62
EDIT.................................... 43
HQ............................................ 57
Elokuva.......................... 22, 26
Elokuvien kopiointi...... 41
I
Kuvaustila..................... 57
Ilmaisimet.............................. 103
EMPTY................................ 53
IMAGE SIZE........................... 60
ERASE ALL........................ 45
INDOOR................................. 73
ERASE................................. 45
”InfoLITHIUM”-akku........... 91
EXPOSURE......................... 71
Itsediagnoosinäyttö................ 83
B&W......................................... 74
106
FLASH MODE....................... 61
D
D.EFFECT (digitaalitehoste)
.................................................. 74
A
FIREWORKS.......................... 72
F
J
Face Index -asetus.................. 59
Jalusta....................................... 99
Face Index............................... 31
FADER..................................... 74
FILE NO. (tiedoston numero)
.................................................. 61
JPEG................................. 89, 105
Jäljellä oleva tila
LCD-taustavalo....................... 19
OUTDOOR............................. 73
Akku................................. 14
LENS COVER......................... 19
OUTPUT SETTINGS............ 65
Kiintolevy........................ 51
Liitäntätapa
Muut laitteet.................... 46
P
Televisio........................... 34
PAL........................................... 87
Tulostin............................ 49
PASTEL................................... 74
LP.............................................. 57
Peilikuvatila............................. 28
”Memory Stick PRO Duo”
.......................................... 51
K
Kansio...................................... 89
PHOTO CAPTURE............... 40
Kaukosäädin.......................... 100
M
Kopioiminen kuvanauhuriin
tai DVD/HDD-tallentimeen
.................................................. 46
MANAGE MEDIA -luokka
.................................................. 51
Kopiointi.................................. 46
Kosteuden tiivistyminen....... 93
Kunnossapito.......................... 90
Kuvaaminen...................... 22, 25
Kuvake
.......... Katso Näytön ilmaisimet
Kuvan katseleminen
televisiossa............................... 34
Kuvanauhuri tai DVD/HDDtallennin................................... 46
Kuvatietokantatiedoston
korjaaminen............................ 54
Kuvien kopiominen............... 36
Kuvienhallintatiedostot......... 89
Käsihihna................................. 19
MEDIA INFO......................... 51
PICT.EFFECT (kuvatehoste)
.................................................. 74
”Memory Stick”.................. 2, 90
PictBridge................................ 49
”Memory Stick Duo”............. 90
Pienoiskuva........................... 105
Memory Stick Duo -sovitin
.................................................. 90
Pirstoutuminen..................... 105
”Memory Stick PRO Duo”
............................................ 21, 90
PLAYLIST EDIT.................... 44
Tallennettavien kuvien
määrä................................ 60
LANDSCAPE.......................... 72
LANGUAGE SET............. 18, 66
Pistorasia................................. 13
PORTRAIT............................. 72
Päivämäärähaku..................... 32
”Memory Stick PRO-HG Duo”
.................................................. 90
Q
MICREF LEVEL..................... 75
QUICK ON............................. 27
MOVE...................................... 45
QUICK ON STBY.................. 67
MOVIE DUB.......................... 41
MOVIE SETTINGS............... 57
R
MPEG.................................... 105
REC MODE............................ 57
MPEG2.................................... 89
Muokkaaminen...................... 37
L
Laajakulma.............................. 27
PHOTO SETTINGS.............. 60
Videokamerassa.............. 43
N
NIGHTSHOT LIGHT........... 57
REDEYE REDUC................... 61
REMAINING SET (elokuva)
.................................................. 59
REMOTE CTRL (kaukosäädin)
.................................................. 67
RESET-painike....................... 97
Latausaika................................ 15
NightShot plus........................ 28
LCD BL LEVEL
(LCD-näytön taustavalon
voimakkuus)..................... 64, 80
NightShot................................ 28
Näytön ilmaisimet................ 102
S VIDEO -johto................ 34, 46
LCD BRIGHT......................... 64
O
S. NIGHTSHOT PLS
(Super NightShot plus).......... 74
LCD COLOR.......................... 64
LCD PANEL........................... 65
LCD-näyttö............................. 19
LCD-paneeli............................ 19
OLD MOVIE.......................... 74
ONE PUSH............................. 73
OPTION MENU.................... 68
OTHERS-luokka.................... 37
Pikaopas
Käyttö muissa maissa / muilla
alueilla...................................... 87
PHOTO COPY....................... 42
S
S VIDEO -liitäntä................... 34
SCENE SELECTION............. 71
SELF-TIMER.......................... 75
SEPIA....................................... 74
107
SERIES..................................... 61
Luominen........................ 44
SETTINGS-luokka................. 55
MOVE.............................. 45
Sisäinen akku.......................... 94
Toisto............................... 44
SIZE.......................................... 50
Toistozoomaus....................... 33
SLIDE SHOW SET................. 33
Tulostaminen.......................... 49
SNOW...................................... 72
Tulostin.................................... 49
SOUND/DISP SET................ 64
Tunniste................................... 89
SP.............................................. 57
TV TYPE........................... 35, 65
SPORTS................................... 72
TWILIGHT............................. 71
SPOT FOCUS......................... 70
TV-värijärjestelmä................. 87
SPOT METER .
(Monipuolinen pistemittaus).
.................................................. 71
U
SPOTLIGHT........................... 72
STEADYSHOT....................... 58
Still-kuvat.................... 22, 26, 60
Still-kuvatiedostot.......... 89
Still-kuvien kopiointi..... 42
SUMMERTIME...................... 66
SUNRISE&SUNSET.............. 72
USB-kaapeli................. 12, 47, 49
USB-liitäntä....................... 96, 99
USB SELECT........................... 48
V
Vakiovarusteet........................ 12
Suojakalvo............................. 100
Varmuuskopiointi.
....... Katso Kuvien kopioiminen
T
Varoitusilmaisimet................. 83
Tallennettavien kuvien määrä.
.................................................. 60
Tallennusaika.......................... 15
Tallennusväline....................... 20
Tallennusvälineen asetus....... 20
Taustavalaistujen kohteiden
valotuksen säätäminen.......... 28
Taustavalokorjaus.................. 28
Tavaramerkki.......................... 95
Tekijänoikeudet.................. 3, 95
TELE MACRO........................ 70
Telekuvaus............................... 70
Televisio................................... 34
Tiedosto................................... 89
Toisto................................. 23, 29
Toistoaika................................ 15
Toistoluettelo.......................... 44
ERASE.............................. 45
108
USB CONNECT..................... 89
ERASE ALL..................... 45
Varoitusilmoitukset............... 84
VBR........................................ 105
Verkkolaite . ........................... 13
Verkkovirtajohto.................... 13
Videokameran piteleminen.
.................................................. 25
VIEW IMAGES SET.............. 62
VISUAL INDEX............... 23, 29
VOLUME.......................... 30, 64
V-OUT/PANEL...................... 65
W
WHITE BAL. (valkotasapaino).
.................................................. 73
WHITE FADER..................... 74
WIDE SELECT....................... 58
Z
ZOOM LINK.......................... 63
ZOOM..................................... 27
Ä
Äänenvoimakkuuden
säätäminen.............................. 30
Download PDF

advertising