Sony | HDR-HC9E | Sony HDR-HC9E HC9 Full HD Tape camcorder Käyttöohjeet

3-286-465-32(1)
Teräväpiirtokuva
8
Käytön aloittaminen
10
Digitaalinen HD-videokamera
Käyttöohjeet
HDR-HC9E
Tallennus/
18
toisto
Valikkojen käyttäminen
38
Kopioiminen/
muokkaaminen
64
Tietokoneen käyttäminen
73
Vianmääritys
78
Lisätietoja
90
Pikaopas 104
© 2008 Sony Corporation
Lue tämä ensin
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet
myöhempää käyttötarvetta varten.
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Älä säilytä akkuja auringonvalossa
tai avotulen tai muun lämmönlähteen
lähettyvillä.
Liiallinen äänenpaine korvanapeista
ja kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon
heikentymisen.
VAROITUS
Korvaa akku tai paristo ainoastaan
ilmoitetun tyyppisellä akulla tai
paristolla. Muutoin voi seurata
tulipalo tai vamma.
EUROOPASSA OLEVILLE
ASIAKKAILLE
Huomautus
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä
aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma
uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli
(esimerkiksi i.LINK-kaapeli) ja kytke se
uudelleen.
2
Ilmoitus EU-maiden asiakkaille
Tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMCmerkinnän ja tuoteturvan valtuutettu edustaja on
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Huolto- tai
takuuasioihin liittyvät kysymykset voitte lähettää
erillisessä huoltokirjassa tai takuuasiakirjassa
mainittuun osoitteeseen.
Käytöstä poistetun sähköja elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni
ja muiden Euroopan
maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai
sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta
ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen
sijaan luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen
varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Käytettävät varusteet: kaukosäädin
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys (koskee
Euroopan unionia sekä
muita Euroopan maita,
joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Varmistamalla, että paristo poistetaan
käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen
turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto
suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta
varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote
viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen
osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo
irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita
käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen. Lisätietoja
tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Käyttöä koskevia huomautuksia
Videokameran mukana toimitetaan
kaksi eri käyttöohjetta
– ”Käyttöohjeet” (tämä opas)
– ”First Step Guide (Aloitusohje)” - tämän
oppaan avulla voit käyttää videokameraa,
kun se on kytketty tietokoneeseen
(tallennettu toimitettuun CD-ROMlevyyn)
Videokamerassa käytettävät kasetit
Voit käyttää mini-DV-kasetteja, joissa on
merkintä
. Tämä videokamera ei ole
yhteensopiva Cassette Memory -toiminnon
kanssa (s. 91).
Videokamerassa käytettävät ”Memory
Stick” -muistikortit
Voit käyttää ”Memory Stick”
-muistikortteja, joissa on alla näkyvä logo
(s. 92).
–
(”Memory Stick Duo”)
–
(”Memory Stick
PRO Duo”)
–
(”Memory Stick
PRO-HG Duo”)
”Memory Stick Duo”
(Tätä kokoa voi käyttää tässä
videokamerassa.)
”Memory Stick”
(Tätä ei voi käyttää tässä
videokamerassa.)
• Tähän videokameraan käyvät ainoastaan
”Memory Stick Duo” -muistikortit.
Jatkuu ,
3
Lue tämä ensin (Jatkuu)
• ”Memory Stick PRO Duo” -muistikortteja
voi käyttää vain ”Memory Stick PRO”
-yhteensopivissa laitteissa.
• Älä kiinnitä esimerkiksi tarraa ”Memory
Stick Duo” -korttiin tai Memory Stick
Duo -sovittimeen.
”Memory Stick Duo” -muistikorttien
käyttäminen ”Memory Stick”
-yhteensopivissa laitteissa
Aseta ”Memory Stick Duo” -muistikortti
Memory Stick Duo -sovittimeen.
Memory Stick Duo -sovitin
Tietoja valikoista, LCD-paneelista,
etsimestä ja objektiivista
• Jos valikon vaihtoehto näkyy harmaana,
se tarkoittaa, että kyseinen toiminto ei ole
juuri silloin käytettävissä.
• LCD-näyttö on valmistettu erittäin
tarkkaa tekniikkaa käyttäen. Siksi yli
99,99 % kuvapisteistä on täysin toimivia.
LCD-näytössä ja etsimessä saattaa
kuitenkin näkyä pieniä mustia ja/tai
kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai
vihreitä) pisteitä. Näitä pisteitä syntyy
normaalisti valmistusprosessissa, mutta
ne eivät vaikuta kuvaukseen millään
tavalla.
Videokameran käyttäminen
• Älä pitele videokameraa seuraavista osista.
Musta piste
Etsin
LCD-paneeli
• Videokamera ei ole pölyn-, tippuvedentai vedenpitävä.
Lisätietoja on kohdassa ”Tietoja
videokameran käyttämisestä” (s. 96).
• Kun kytket videokameran toiseen
laitteeseen tiedonsiirtokaapeleilla,
varmista, että liitin on oikeassa asennossa.
Jos työnnät liittimen liitäntään väkisin,
liitäntä vaurioituu ja videokamera ei ehkä
toimi enää oikein.
Valkoinen, punainen,
sininen tai vihreä piste
• LCD-näytön, etsimen tai objektiivin
pitkäaikainen altistuminen suoralle
auringonvalolle voi vahingoittaa niitä.
• Älä kuvaa suoraan aurinkoa kohti.
Muuten videokamera voi vioittua. Jos
haluat kuvata aurinkoa, kuvaa sitä sen
ollessa himmeimmillään, esimerkiksi
auringonlaskun aikaan.
Kieliasetuksen muuttaminen
Ohjeisiin sisältyvien kuvaruutunäyttöjen
kieli on valittu paikallisen tilanteen
mukaan. Kuvaruutunäytön kielen voi
kuitenkin tarvittaessa vaihtaa ennen
videokameran käytön aloittamista (s. 15).
4
Nauhoittaminen
Tietoja Carl Zeiss -objektiivista
• Kokeile nauhoitustoimintoa ennen
varsinaisen nauhoituksen aloittamista ja
varmista, että kuva ja ääni taltioituvat
ongelmitta.
• Nauhoitusten sisältöä ei voida korvata,
vaikka nauhoitus tai toisto epäonnistuisi
esimerkiksi videokameran tai
tallennusvälineen virheellisen toiminnan
takia.
• Käytössä oleva TV-väristandardi
vaihtelee maittain/alueittain. Jotta voit
katsella kuvaamiasi otoksia televisiosta,
television on oltava PAL-standardin
mukainen.
• Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat
sekä muu vastaava aineisto voi olla
tekijänoikeuslakien suojaamaa. Tällaisen
aineiston luvaton kopiointi voi olla
lainvastaista.
Videokameran erinomainen Carl Zeiss
-objektiivi on kehitetty saksalaisen Carl
Zeiss -yhtiön ja Sony Corporationin
yhteistyönä. Se on videokameroiden
MTF-mittausjärjestelmän mukainen ja
laadultaan samaa korkeaa tasoa kuin
muutkin Carl Zeiss -objektiivit. Lisäksi
videokameran objektiivissa on heijastuksia
vähentävä ja värintoistoa parantava
T -pinnoite.
MTF= Modulation Transfer Function
Lukuarvo ilmaisee kohteesta objektiiviin
heijastuvan valon määrän.
HDV-nauhojen toistaminen muilla
laitteilla
HDV-tilassa nauhoitettua nauhaa ei voi
toistaa DV-standardin mukaisissa
videokameroissa tai mini-DV-soittimissa
(näyttö muuttuu siniseksi).
Tarkasta nauhojen sisältö toistamalla niitä
tässä videokamerassa, ennen kuin toistat
niitä muissa laitteissa.
Tietoja tästä käyttöoppaasta
• Tässä käyttöoppaassa olevat kuvat
LCD-näytöstä ja etsimestä on otettu
digitaalisella valokuvakameralla, joten
kuvat voivat hieman erota todellisuudesta.
• Tallennusvälineiden ja muiden
varusteiden ulkonäköä ja määrityksiä
saatetaan muuttaa asiasta erikseen
ilmoittamatta.
5
Sisällysluettelo
Huomautus tässä käyttöoppaassa käytetyistä kuvakkeista
Ominaisuudet ovat käytettävissä vain HDV-muodossa.
Ominaisuudet ovat käytettävissä vain DV-muodossa.
Lue tämä ensin ............................... 2
Käyttöä koskevia huomautuksia..... 3
Teräväpiirtokuva
Uusi HDV-standardi ....................... 8
HDV-muodossa nauhoitetun
videokuvan katselu ....................... 9
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: Vakiovarusteiden
tarkastaminen ............................. 10
Vaihe 2: Akun lataaminen ............ 11
Vaihe 3: Virran kytkeminen ja
päivämäärän ja ajan asettaminen
.................................................... 14
Vaihe 4: Asetukset ennen kuvaamista
.................................................... 15
Vaihe 5: Kasetin tai ”Memory Stick
Duo” -muistikortin asettaminen ... 16
Toisto ............................................ 26
PB-zoomauksen käyttäminen ...... 28
Ohjetoimintojen käyttäminen
(USAGE GUIDE) ........................ 29
Aloituskohdan etsiminen .............. 30
Uusimman nauhoituksen viimeisen
kohtauksen etsiminen (END
SEARCH) .................................. 30
Uusimpien nauhoitusten
tarkastaminen (nauhoituksen
tarkastus) .................................. 30
Halutun kohtauksen etsiminen
nopeasti (nollakohtamuisti) ....... 30
Kohtauksen etsiminen
nauhoituspäivämäärän avulla
(päivämäärähaku) ..................... 31
Kuvan katseleminen televisiosta
..................................................... 32
Sopivan kytkentätavan valitseminen
(CNNECT GUIDE) ..................... 32
Kytkeminen teräväpiirtotelevisioon
................................................... 33
Kytkeminen 16:9 (laajakuva)- tai
4:3-televisioon ........................... 34
Valikkojen käyttäminen
Tallennus/toisto
Helppo kuvaus ja toisto (Easy
Handycam) ................................. 18
Kuvaus ......................................... 20
Zoomaus ..................................... 22
Laadukkaiden still-kuvien
tallentaminen kasettinauhoituksen
aikana (Dual Rec) ..................... 22
Kuva-asetusten hallitseminen
manuaalisesti CAM CTRL
-valitsimella ............................... 23
Salaman käyttäminen .................. 24
Kuvaaminen pimeissä paikoissa
(NightShot) ................................ 24
Taustavalaistujen kohteiden
valotuksen säätäminen ............. 25
Kuvaaminen peilikuvatilassa ....... 25
6
Valikkotoimintojen käyttäminen
............................................ 38
Valikkojen toiminnot ..................... 39
CAMERA SET -valikko ........... 41
Videokameran kuvausasetusten
määrittäminen kuvausolosuhteiden
mukaan
MEMORY SET -valikko .......... 49
”Memory Stick Duo” -muistikortin
asetukset
PICT.APPLI. -valikko ............. 52
Kuvien erikoistehosteet tai
tallennuksen/toiston lisätoiminnot
EDIT/PLAY -valikko .............. 55
Muokkaus- ja toistoasetukset eri
tiloja varten
STANDARD SET -valikko ..... 56
Kasetin nauhoitusasetukset ja muut
perusasetukset
TIME/LANGU. -valikko .......... 62
Käyttäjän oman valikon
mukauttaminen ........................... 62
Kopioiminen/muokkaaminen
Kopioiminen videonauhurilla tai
DVD-/HDD-tallentimella .............. 64
Kuvien tallentaminen esimerkiksi
videonauhurista .......................... 67
Kuvien kopioiminen nauhalta
”Memory Stick Duo” -muistikorttiin
..................................................... 69
Kuvien poistaminen ”Memory Stick
Duo” -muistikortista ..................... 69
”Memory Stick Duo” -muistikortin
kuvien merkitseminen erityistiedoin
(tulostusmerkki/kuvien
suojaaminen) .............................. 70
Tallennettujen kuvien tulostaminen
(PictBridge-yhteensopiva tulostin)
..................................................... 71
Lisätietoja
Videokameran käyttäminen
ulkomailla ....................................90
Kunnossapito ja varotoimet ..........91
Käyttökelpoiset videokasetit ....... 91
Tietoja ”Memory Stick”
-muistikortista ............................ 92
Tietoja ”InfoLITHIUM”-akusta ...... 94
Tietoja i.LINK-standardista .......... 95
Tietoja x.v.Color-standardista ..... 96
Tietoja videokameran käyttämisestä
................................................... 96
Tekniset tiedot ............................100
Pikaopas
Videokameran osat .....................104
Kuvauksen/toiston aikana näytössä
näkyvät ilmaisimet .....................108
Hakemisto ...................................112
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen
..................................................... 73
”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan ja ohjelmiston asentaminen
..................................................... 75
Tarkasteleminen ”First Step Guide
(Aloitusohje)” ............................... 77
Macintosh-tietokoneen käyttäminen
..................................................... 77
Vianmääritys
Vianmääritys ................................. 78
Varoitusilmaisimet ja -viestit ......... 87
7
Teräväpiirtokuva
Uusi HDV-standardi
HDV-kuvaus
Laadukas kuva
Tämä videokamera on HDV-yhteensopiva, joten pääset heti ottamaan teräväpiirtokuvia.
Mikä on HDV-standardi?
HDV on videostandardi, jota käytetään kuvattaessa ja toistettaessa teräväpiirtokuvaa
tavallisten DV-videokasettien avulla.
• Tämä videokamera noudattaa HDV1080imääritystä, jonka mukaisesti tehollisia
pyyhkäisyjuovia on HDV-standardien
mukaisesti 1 080 ja nauhoitettavan kuvan bittinopeus
on noin 25 Mbps.
1 080 tehollista
pyyhkäisyjuovaa
• Näissä käyttöohjeissa käytetään HDV1080i-standardista ilmaisua HDV-standardi, jos ei ole syytä
käyttää tarkempaa ilmaisua.
Miksi HDV-standardia kannattaa käyttää?
Digitaalisesta videosta on tulossa maailmanlaajuinen standardi, joten voit tallentaa omat
tärkeät hetkesi HDV-muotoon ja säilyttää huippulaatuiset kuvasi pitkälle tulevaisuuteen.
Videokamerassa on muuntotoiminto, joka muuntaa HDV-muotoiset kuvat SD-laatuisiksi
(normaalilaatu), jolloin kuvia voi katsella vanhemmissa laajakuvatelevisioissa ja
4:3-kuvasuhteen televisioissa, jos teräväpiirtotelevisiota ei ole käytettävissä. Näin voit
helposti aloittaa HDV-kuvauksen.
• Muuntotoiminto muuntaa HDV-muotoisen videokuvan DV-muotoon toistoa tai muokkausta varten, jos
videokamera on kytketty televisioon tai videonauhuriin, joka ei ole HDV1080i-yhteensopiva. Kuva
näkyy SD-muodossa (normaalilaatu).
8
HDV-muodossa nauhoitetun videokuvan katselu
Teräväpiirtokuva
Katselu teräväpiirtotelevisiosta (s. 32)
HDV-muodossa nauhoitettua kuvaa voi katsella tarkkana HD-kuvana (teräväpiirto)
teräväpiirtotelevisiosta.
• Lisätietoja HDV1080i-yhteensopivista televisioista on sivulla 32.
Katselu 16:9 (laajakuva)- tai 4:3-televisiosta (s. 34)
Videokameralla voi muuntaa HDV-muodossa nauhoitettua videokuvaa SD-laaduksi
(normaalilaaduksi), jolloin sen voi toistaa tavallisessa televisiossa.
Kopioiminen videonauhurilla tai DVD-/HDD-tallentimella (s. 64)
Kytkeminen HDV1080i-laitteeseen
Mukana toimitettavan i.LINK-kaapelin avulla voit kopioida kuvia HD-laatuisina
(teräväpiirtoisina).
Kytkeminen laitteeseen, joka ei ole HDV1080i-yhteensopiva
Videokameralla voi muuntaa HDV-muotoista videokuvaa SD-laatuiseksi
(normaalilaatuiseksi), mikä mahdollistaa kopioinnin.
Kytkeminen tietokoneeseen (s. 73)
Mukana toimitetun ohjelmiston avulla voit tuoda videoita nauhalta tai valokuvia ”Memory
Stick Duo” -muistikortista tietokoneeseen. Voit myös muokata tuotuja videoita ja luoda
DVD-videoita, joiden kuvanlaatu on SD (normaalilaatu).
9
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: Vakiovarusteiden tarkastaminen
Tarkasta, että seuraavat vakiovarusteet on
toimitettu videokameran mukana.
Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee kyseisen
vakiovarusteen kappalemäärän.
Verkkolaite (1) (s. 11)
USB-kaapeli (1) (s. 71)
Ladattava akku NP-FH60 (1) (s. 11, 94)
Verkkovirtajohto (1) (s. 11)
Vastavalosuoja (1) (s. 106)
Langaton kaukosäädin (1) (s. 107)
Litium-nappiparisto on asetettu paikalleen
valmiiksi.
A/V-liitäntäkaapeli (1) (s. 32, 64)
Poista vastavalosuoja, kun käytät salamaa
tai Nightshot- ja SuperNightshottoimintoja, muutoin suojan varjo näkyy
kuvassa.
CD-ROM ”Handycam Application
Software” (1) (s. 75)
Käyttöohjeet (Tämä opas) (1)
Komponenttivideokaapeli (1) (s. 32)
i.LINK-kaapeli (1) (s. 32, 64, 67, 75)
10
Vaihe 2: Akun lataaminen
2
POWERkytkin
1
3
Akku
4
/CHG
(lataus)
-merkkivalo
DC-pistoke
4
Pistorasiaan
Käytön aloittaminen
DC IN-liitäntä
Verkkolaite
Verkkovirtajohto
Voit ladata ”InfoLITHIUM”-akun
(H-sarja) (s. 94), kun olet kytkenyt
sen videokameraan.
b Huomautuksia
• Videokameraan voi kytkeä ainoastaan H-sarjan
”InfoLITHIUM”-akkuja.
1 Kiinnitä akku videokameraan.
Kiinnitä akku työntämällä sitä nuolen
suuntaisesti niin, että se napsahtaa
paikalleen.
2 Siirrä POWER-kytkin asentoon
OFF (CHG) (oletusasetus).
4 Kytke verkkovirtajohto
verkkolaitteeseen ja pistorasiaan.
/CHG (lataus) -merkkivalo syttyy, ja
lataus alkaa. /CHG (lataus)
-merkkivalo sammuu, kun akku on
täysin latautunut.
b Huomautuksia
• Irrota verkkolaite videokameran DC IN
-liitännästä tarttumalla sekä videokameraan että
DC-pistokkeeseen.
z Vinkkejä
• Voit käyttää kameraa virtalähteeseen, kuten
pistorasiaan, kytkettynä kuvan osoittamalla
tavalla. Akun varaus ei tällöin kulu.
3 Kytke verkkolaite videokameran
DC IN -liitäntään. Tarkasta, että
DC-pistokkeen v-merkintä on
vastakkain videokameran
v-merkinnän kanssa.
Jatkuu ,
11
Vaihe 2: Akun lataaminen (Jatkuu)
Akun irrottaminen
Akun jäljellä oleva varaus (suunnilleen)
Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG). Siirrä BATT-vipua (akun vapautus)
ja irrota akku.
60
65
Tallennuskapasiteetti (suunnilleen)
Voit tarkastaa akun jäljellä olevan
varauksen LCD-näytöstä.
Ilmaisin
BATT-vipu
(akun vapautus)
Tila
Täysi
Melkein loppu, kuvaaminen/
toisto loppuu pian.
Aseta tilalle ladattu akku tai
lataa akku.
Akun varastoiminen
Käytä akku täysin tyhjäksi ennen sen
pitkäaikaista varastointia (s. 94).
Akun jäljellä olevan varauksen
tarkastaminen (akun näyttötiedot)
Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG) ja paina sitten DISPLAY/BATT
INFO.
DISPLAY/
BATT INFO
Latausaika
Täysin tyhjän akun keskimääräinen
täyteenlatausaika (minuutteina).
Akku
Latausaika
NP-FH50
135
NP-FH60
(vakiovaruste)
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Kuvausaika
Keskimääräinen käyttöaika (minuutteina)
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
Hetken kuluttua likimääräinen kuvausaika
sekä akun tiedot tulevat näkyviin noin
7 sekunniksi. Voit tarkastella akun tietoja
20 sekunnin ajan painamalla toistamiseen
DISPLAY/BATT INFO, kun tiedot ovat
näytössä.
Akku
Tallennusmuoto
NP-FH50
NP-FH60
(vakiovaruste)
12
Yhtäkestoinen Tyypillinen
kuvausaika
kuvausaika*
HDV
DV
HDV
DV
70
75
40
40
75
80
40
45
80
80
45
45
95
100
50
55
100
105
55
55
105
110
55
60
Akku
Yhtäkestoinen Tyypillinen
kuvausaika
kuvausaika*
HDV
DV
HDV
DV
155
165
85
90
165
175
90
95
170
180
90
95
365
385
195
210
385
405
210
220
395
415
215
225
NP-FH100
* Tyypillinen kuvausaika, kun kuvaus
käynnistetään ja pysäytetään toistuvasti,
käytetään zoomausta sekä kytketään ja
katkaistaan virta.
b Huomautuksia
• Kaikki ajat on mitattu seuraavanlaisissa
olosuhteissa:
Ylin: Kun LCD-näytön taustavalo kytkeytyy
toimintaan.
Keskimmäinen: Kun LCD-näytön taustavalo
kytkeytyy pois toiminnasta.
Alin: Kuvattaessa etsimen avulla LCD-paneeli
suljettuna.
Toistoaika
Keskimääräinen käyttöaika (minuutteina)
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
Akku
LCD-paneeli
avattuna*
LCD-paneeli
suljettuna
Tallennusmuoto
HDV
DV
HDV
DV
NP-FH50
105
120
120
135
NP-FH60
(vakiovaruste)
140
160
160
180
NP-FH70
230
255
255
290
NP-FH100
525
590
590
660
/CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu latauksen
aikana tai akun näyttötiedot (s. 12) voivat olla
väärät, jos
– akku on kiinnitetty väärin
– akku on vioittunut
– akku on kulunut loppuun (koskee vain akun
näyttötietoja).
• Akku ei syötä virtaa, kun verkkolaite on
liitettynä videokameran DC IN -liitäntään edes
silloin, kun verkkovirtajohto on irrotettu
pistorasiasta.
• Jos kytket kameraan lisävarusteena
kuvausvalon, on suositeltavaa käyttää joko
NP-FH70- tai NP-FH100-akkua.
Tietoja lataus-, kuvaus- ja toistoajoista
• Ajat on mitattu käytettäessä videokameraa
25 °C:n lämpötilassa (suosituslämpötila on
10 - 30 °C).
• Kuvaus- ja toistoajat ovat lyhyempiä, kun
videokameraa käytetään kylmässä.
• Tietyissä olosuhteissa videokameran kuvaus- ja
toistoajat voivat olla mainittuja arvoja
lyhyempiä.
Käytön aloittaminen
Tallennusmuoto
NP-FH70
•
Tietoja verkkolaitteesta
• Kun käytät verkkolaitetta, kytke se lähellä
olevaan pistorasiaan. Irrota verkkolaite
pistorasiasta heti, jos videokameran käytön
aikana ilmenee toimintahäiriö.
• Älä käytä verkkolaitetta, jos se on esimerkiksi
seinän ja huonekalun välissä tai muussa ahtaassa
paikassa.
• Varo, etteivät metalliesineet aiheuta
verkkolaitteen DC-pistokkeeseen tai akun
napoihin oikosulkua. Muutoin videokamera voi
vioittua.
• Kun videokamera on liitettynä verkkolaitteeseen
ja verkkolaite pistorasiaan, videokamera on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka virta olisi
katkaistu videokameran virtakytkimellä.
* Kun LCD-näytön taustavalo syttyy.
Tietoja akusta
• Ennen kuin vaihdat akun, katkaise virta
siirtämällä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG).
13
Vaihe 3: Virran kytkeminen ja päivämäärän ja
ajan asettaminen
Aseta päivämäärä ja kellonaika, kun käytät
videokameraa ensimmäisen kerran. Jos
päivämäärää ja kellonaikaa ei aseteta,
[CLOCK SET] -näyttö tulee näkyviin aina,
kun videokameraan kytketään virta tai
POWER-kytkimen asentoa muutetaan.
2 Aseta [V] (vuosi)
/
-painikkeilla.
Voit valita minkä tahansa vuoden
vuoteen 2079 asti.
3 Siirry kohtaan [K] (kuukausi)
-painikkeella ja tee asetukset
/
-painikkeilla.
POWER-kytkin
Kosketa
LCD-näytössä
olevaa painiketta.
1 Pidä vihreää painiketta painettuna
ja siirrä POWER-kytkintä samaan
aikaan nuolen suuntaan niin, että
haluamasi tilan mukainen
merkkivalo syttyy.
CAMERA-TAPE: Nauhoitus kasetille.
CAMERA-MEMORY: Tallennus
”Memory Stick Duo” -muistikorttiin.
PLAY/EDIT: Kuvan toisto tai
muokkaaminen.
[CLOCK SET] -näyttö tulee näkyviin.
–:––:––
CLOCK SET
Y
M
D
2008 - 1 - 1
0:00
OK
14
4 Siirry kohtaan [P] (päivä)
-painikkeella, tee asetukset
/
-painikkeilla ja toista
vaiheet sitten tuntien ja
minuuttien kohdalla.
5 Varmista, että päivämäärä ja aika
on asetettu oikein ja kosketa
sitten
.
Kello alkaa käydä.
Virran katkaiseminen
Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG).
Päivämäärän ja kellonajan
muuttaminen
Voit asettaa haluamasi päivämäärän ja ajan
koskettamalla
t
/
t
[CLOCK SET] (s. 38).
Vaihe 4: Asetukset
ennen kuvaamista
b Huomautuksia
LCD-paneeli
Avaa LCD-paneeli 90 asteen kulmaan
videokameraan (1) nähden ja käännä
paneeli sitten sopivaan asentoon kuvausta
tai toistoa varten (2).
Enintään
180 astetta
DISPLAY/BATT INFO
Käytön aloittaminen
• Jos videokameraa ei käytetä noin 3
kuukauteen, sen sisällä olevan akun varaus
purkautuu ja päivämäärän ja kellonajan
asetukset voivat kadota muistista. Jos näin käy,
lataa akku ja aseta päivämäärä ja kellonaika
uudelleen (s. 99).
• Videokamera toimitetaan varustettuna
asetuksella, joka katkaisee virran akun
säästämiseksi, jos videokameraa ei käytetä noin
5 minuuttiin ([A.SHUT OFF], s. 61).
2
z Vinkkejä
• Päivämäärä ja aika eivät näy kuvattaessa, mutta
ne tallentuvat automaattisesti nauhalle, josta ne
voidaan tuoda näkyviin toiston aikana (katso
[DATA CODE] sivulla 60 (Easy Handycam
-tilassa voit valita vain [DATE/TIME]asetuksen)).
• Objektiivin suojus avautuu automaattisesti, kun
POWER-kytkin asetetaan asentoon CAMERATAPE tai CAMERA-MEMORY.
• Jos kosketuspaneelin painikkeet eivät toimi
oikein, säädä kosketuspaneelia
(CALIBRATION) (s. 98).
Kieliasetuksen muuttaminen
Kuvaruutunäyttöjen tekstin kielen voi
vaihtaa.
Kosketa
t [MENU] t
(TIME/LANGU.) t [LANGUAGE]
ja valitse sitten haluamasi kieli.
1
2
Enintään
90 astetta
90 astetta
videokameraan nähden
LCD-näytön taustavalon
sammuttaminen akun säästämiseksi
Paina DISPLAY/BATT INFO -painiketta
muutama sekunti niin, että
tulee
näkyviin.
Tämä asetus on kätevä, jos käytät
videokameraa kirkkaassa ympäristössä tai
haluat säästää akkuvirtaa. Tämä asetus ei
vaikuta tallennettavaan kuvaan. Voit
sytyttää LCD-paneelin taustavalon
painamalla DISPLAY/BATT INFO
-painiketta muutaman sekunnin, kunnes
katoaa näkyvistä.
b Huomautuksia
• Varo painamasta LCD-paneelin painikkeita, kun
avaat LCD-paneelin tai muutat sen asentoa.
z Vinkkejä
• Jos käännät LCD-paneelia 180 astetta
objektiivin puolelle, voit sulkea LCD-paneelin
niin, että LCD-näyttö on ulospäin. Tämä on
kätevää toiston aikana.
• Lisätietoja LCD-näytön kirkkauden
säätämisestä on kohdissa [LCD/VF SET] [LCD BRIGHT] (s. 58).
• Voit tuoda näytön ilmaisimet (esimerkiksi akun
tiedot) näkyviin ja poistaa ne näkyvistä
painamalla DISPLAY/BATT INFO painiketta.
Jatkuu ,
15
Vaihe 4: Asetukset ennen
kuvaamista (Jatkuu)
Etsin
Voit katsella kuvaa etsimestä, jos haluat
säästää akkua tai jos LCD-näytön kuva on
huono.
Etsin
Vaihe 5: Kasetin tai
”Memory Stick Duo”
-muistikortin
asettaminen
Kasetti
Vain mini DV
(s. 91).
-kasetteja voi käyttää
b Huomautuksia
• Tallennusaika vaihtelee [ REC MODE]
-asetuksen mukaan (s. 57).
1 Pidä
Etsimen objektiivin
säätövipu
Liikuta sitä, kunnes
kuva terävöityy.
OPEN/EJECT -vipua
siirrettynä nuolen suuntaan ja
avaa kansi.
OPEN/EJECT-vipu
z Vinkkejä
• Voit säätää etsimen taustavalon kirkkautta
valitsemalla [LCD/VF SET] - [VF B.LIGHT]
(s. 58).
Käsihihna
Kiristä käsihihna ja pitele kameraa oikein.
Kansi
Kasettipesä liukuu ulos ja avautuu
automaattisesti.
2 Aseta kasetti kasettipesään
ikkunapuoli ulospäin ja paina
sitten
.
Paina kasettia kevyesti sen
selkämyksen keskeltä.
Ikkuna
Kasettipesä
16
Kasettipesä liukuu
automaattisesti takaisin sisään.
3 Sulje kansi.
2 Aseta ”Memory Stick Duo”
-muistikortti Memory Stick Duo
-korttipaikkaan oikeassa
asennossa, kunnes kuulet
napsahduksen.
Käytön aloittaminen
Kasetin poistaminen
Avaa kansi vaiheen 1 mukaan ja poista
sitten kasetti.
b Huomautuksia
• Älä pakota kasettipesää kiinni
painamalla kohdasta, jossa lukee
{DO NOT PUSH} , kun se on
sulkeutumassa. Muutoin videokamera
voi vioittua.
”Memory Stick Duo”
Voit käyttää ”Memory Stick”
-muistikortteja, joissa on alla näkyvä logo
(s. 92).
–
(”Memory Stick Duo”)
–
(”Memory Stick
PRO Duo”)
–
(”Memory Stick
PRO-HG Duo”)
z Vinkkejä
• Tallennettavissa olevien kuvien määrä ja
kestoaika määräytyvät kuvanlaadun ja
kuvakoon perusteella. Lisätietoja on sivulla 49.
1 Avaa LCD-paneeli.
Käyttövalo
”Memory Stick Duo” -muistikortin
poistaminen
Paina ”Memory Stick Duo” -korttia
kevyesti sisäänpäin kerran.
b Huomautuksia
• Kun käyttövalo palaa tai vilkkuu, videokamera
lukee tietoja kortista tai tallentaa siihen tietoja.
Älä ravistele tai naputtele videokameraa,
katkaise virtaa, poista ”Memory Stick Duo”
-korttia tai irrota akkua. Muutoin kuvatiedot
voivat vahingoittua.
• Jos pakotat ”Memory Stick Duo” -muistikortin
korttipaikkaan väärässä asennossa, ”Memory
Stick Duo” -muistikortti, Memory Stick Duo
-korttipaikka tai kuvasisältö saattaa
vahingoittua.
• Kun asetat tai poistat ”Memory Stick Duo”
-muistikorttia, varo, ettei ”Memory Stick Duo”
-muistikortti lennähdä ulos ja putoa lattialle.
17
Tallennus/toisto
Helppo kuvaus ja toisto (Easy Handycam)
Videokameran Easy Handycam -tilassa kamera säätää useimpia asetuksia automaattisesti,
jolloin voit keskittyä kuvaamiseen paremmin. Näytön fonttikoko suurenee, jotta se näkyy
paremmin.
E Jos POWER-kytkin on
asennossa OFF (CHG), siirrä
sitä samalla, kun pidät vihreää
painiketta painettuna.
A
D
F
B
C
Videot
Valokuvat
1 Siirrä POWER-
1 Siirrä POWER-
kytkintä E niin,
että CAMERATAPE-merkkivalo
syttyy.
kytkintä E niin,
että CAMERAMEMORY-merkkivalo syttyy.
2 Paina EASY C.
2 Paina EASY C.
EASY
tulee näyttöön A.
EASY
tulee näyttöön A.
3 Aloita kuvaaminen painamalla
START/STOP F tai B.
60min EASY
3 Tallenna painamalla PHOTO D.*
Äänimerkki
60min EASY
6.1M
11
101
Suljinääni
REC
GUIDE MENU
GUIDE
MENU
[STBY] t [REC]
Vilkkuu t Palaa
Säädä tarkennusta
Aloita tallennus
painamalla kevyesti.
painamalla pohjaan.
Lopeta kuvaaminen painamalla
uudelleen F tai B.
* Still-kuvat tallennetaan ”Memory Stick Duo” -korttiin [FINE]-laatuisina.
18
Liikkuvan kuvan ja still-kuvien toistaminen
Siirrä POWER-kytkintä E niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy. Kosketa
kosketuspaneelin A painikkeita seuraavasti.
Videot
Valokuvat
Kelaa taaksepäin
koskettamalla
ja
aloita toisto
koskettamalla
.
Valitse kuva
koskettamalla
/
.
A
A
C
GUIDE
C
D
B
A GUIDE (s. 29)
B Kasetin toisto
C Edellinen/seuraava
D Poisto (s. 69)
Tallennus/toisto
MENU
B
A Pysäytys
B Toisto/tauko vuorotellen
C Pikakelaus taakse-/eteenpäin
t
x Easy Handycam -tilan poistaminen käytöstä
Paina EASY C uudelleen.
katoaa näytöstä.
x Toimintojen asetukset Easy Handycam -tilassa
Saat toimintojen asetukset näkyviin koskettamalla [MENU]. Lisätietoja asetuksista on
sivulla 38.
• Lähes kaikki asetukset palautuvat oletusasetuksiksi automaattisesti (s. 39).
•
ei ole näkyvissä Easy Handycam -tilassa.
• Poista Easy Handycam -tila käytöstä, jos haluat lisätä tehosteita tai asetuksia kuviin.
x Easy Handycam -tilassa käytöstä pois olevat painikkeet
Seuraavat painikkeet eivät ole käytettävissä Easy Handycam -tilassa. Näyttöön voi tulla
teksti [Invalid during Easy Handycam operation], jos yrität käyttää toimintoja, jotka eivät
ole käytettävissä Easy Handycam -tilassa.
• . (taustavalo) -painike (s. 25)
• DISPLAY/BATT INFO -painikkeen pitäminen painettuna (s. 15)
• CAM CTRL -valitsin (s. 23)
• MANUAL-painike (s. 23)
19
Kuvaus
Objektiivin suojus
Aukeaa POWER-kytkimen
asetusten mukaisesti.
PHOTO
POWER-kytkin
START/STOP B
START/STOP A
Liikkuvan kuvan tallentaminen
Videot tallennetaan nauhalle.
Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti nuolen suuntaan niin, että
CAMERA-TAPE-merkkivalo syttyy.
Jos POWER-kytkin on asennossa OFF (CHG),
siirrä sitä samalla, kun pidät vihreää painiketta
painettuna.
Paina START/STOP A (tai B).
60min
STBY
60min
GUIDE
60min
P-MENU
[STBY]
REC
60min
GUIDE
P-MENU
[REC]
Lopeta kuvaaminen painamalla uudelleen START/STOP A (tai B).
z Vinkkejä
• Kuvat tallennetaan oletusasetuksen mukaisesti HDV-muodossa (s. 57).
Laadukkaiden still-kuvien tallentaminen kasettinauhoituksen aikana (Dual Rec)
Lisätietoja on sivulla 22.
20
Still-kuvien tallentaminen
Still-kuvat tallennetaan ”Memory Stick Duo” -korttiin.
Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti nuolen suuntaan niin, että
CAMERA-MEMORY-merkkivalo syttyy.
Jos POWER-kytkin on asennossa OFF (CHG), siirrä
sitä samalla, kun pidät vihreää painiketta painettuna.
Äänimerkki
min
Suljinääni
6.1M
GUIDE
min
Tallennus/toisto
Tarkenna kuva painamalla PHOTO-painiketta kevyesti jonkin
aikaa ja aloita sitten kuvaaminen painamalla painike pohjaan.
6.1M
P-MENU
GUIDE
P-MENU
Vilkkuu b palaa
Suljinääni kuuluu. Kun
-ilmaisin katoaa, kuva on tallennettu.
”Memory Stick Duo” -muistikortin viimeisimmän tallenteen katsominen
Kosketa
. Jos haluat poistaa kuvan, kosketa
t [YES].
z Vinkkejä
• Lisätietoja kuvan laadusta, kuvan koosta ja tallennettavien kuvien määrästä on sivulla 49.
Jatkuu ,
21
Kuvaus (Jatkuu)
Zoomaus
Voit suurentaa kuvan 10-kertaiseksi sen
alkuperäiseen kokoon nähden
zoomausvivulla tai LCD-paneelin
zoomauspainikkeilla.
Zoomausvipu
Laajan näkymän kuvaus:
(laajakulma)
Laadukkaiden still-kuvien
tallentaminen
kasettinauhoituksen aikana
(Dual Rec)
Voit tallentaa laadukkaita still-kuvia
”Memory Stick Duo” -muistikorttiin
kasetille nauhoituksen aikana.
1 Siirrä POWER-kytkintä niin, että
CAMERA-TAPE-merkkivalo syttyy, ja
aloita sitten nauhalla tallentaminen
painamalla START/STOP.
2 Paina PHOTO pohjaan.
Jokaisen kasettinauhoituksen aikana voi
tallentaa 3 still-kuvaa.
Oranssin
väriset
kehykset
kertovat
tallennettujen
kuvien määrän.
Kun nauhoitus
on loppu, väri
muuttuu
oranssiksi.
Lähikuvaus: (telekuvaus)
Voit zoomata hitaasti siirtämällä
zoomausvipua hieman. Voit zoomata
nopeasti siirtämällä vipua enemmän.
b Huomautuksia
• Pidä sormi zoomausvivulla. Jos otat sormen
pois zoomausvivulta, saattaa myös vivun
toimintaääni tallentua.
• Zoomausnopeutta ei voi muuttaa LCD-paneelin
zoomauspainikkeilla.
• Videokameran ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, joka säilyttää vielä kuvan
tarkkuuden, on laajakulma-asennossa noin 1 cm
ja teleasennossa noin 80 cm.
z Vinkkejä
• Voit käyttää [DIGITAL ZOOM] -toimintoa
(s. 48), jos haluat käyttää yli 10-kertaista
zoomausta.
22
3 Lopeta nauhalle tallentaminen painamalla
START/STOP.
Tallennetut still-kuvat tulevat näkyviin yksi
kerrallaan ja ne tallennetaan ”Memory
Stick Duo” -muistikorttiin. Kun
-ilmaisin katoaa, kuva on tallennettu.
b Huomautuksia
• Älä poista ”Memory Stick Duo” -muistikorttia,
ennen kuin kasetille nauhoittaminen on
päättynyt ja still-kuvat on tallennettu ”Memory
Stick Duo” -muistikorttiin.
• Salamaa ei voi käyttää otettaessa valokuvia
Dual Rec -toiminnon aikana.
z Vinkkejä
• Still-kuvat tallennetaan valmiustilassa samalla
tavoin kuin ne tallennetaan POWER-kytkimen
ollessa asennossa CAMERA-MEMORY.
Salamaa voi käyttää.
• Kun POWER-kytkin on asetettu CAMERATAPE-asentoon, still-kuvat tallennetaan
kuvakoossa 4,6 M HDV-muodossa ja DVmuodossa koossa 3,4 M (4:3) tai 4,6 M (16:9).
Kuva-asetusten hallitseminen
manuaalisesti CAM CTRL
-valitsimella
MANUAL-painike
CAM CTRL -valitsin
1 Ota manuaalisäätötila käyttöön painamalla
MANUAL-painiketta.
Asetustila vaihtuu automaattisen ja
manuaalisen välillä kullakin MANUALpainikkeen painalluksella.
2 Voit säätää tarkennusta manuaalisesti
kääntämällä CAM CTRL -valitsinta.
1 Paina MANUAL-painiketta useita
sekunteja.
[DIAL SET] -näyttö tulee näkyviin.
60 min
STBY
0:00:00
DIAL SET
FOCUS
EXPOSURE
SHUTTR SPEED
AE SHIFT
WB SHIFT
RESET
[MANUAL]:EXEC
2 Valitse asetettava valikkotoiminto
kääntämällä CAM CTRL -valitsinta.
3 Paina MANUAL-painiketta.
b Huomautuksia
• Valikkotoimintojen aiemmat asetukset säilyvät,
vaikka jälkeenpäin asetettaisiin muita
valikkotoimintoasetuksia. Jos [EXPOSURE]asetus määritetään sen jälkeen, kun [AE SHIFT]
-asetus on määritetty manuaalisesti,
[EXPOSURE]-asetus korvaa [AE SHIFT]
-asetuksen.
• Jos valitset [RESET]-vaihtoehdon vaiheessa 2,
kaikki manuaaliset asetukset palautuvat
oletusarvoihinsa.
Tallennus/toisto
CAM CTRL -valitsimeen kannattaa asettaa
jokin usein käytettävä valikkotoiminto.
Seuraavassa esimerkkitilanteessa
valitsimeen asetetaan [FOCUS]-asetus
(oletusasetus).
Valikkotoimintojen asettaminen CAM
CTRL -valitsimeen
z Vinkkejä
• Voit säätää äänenvoimakkuutta toiston aikana
CAM CTRL -valitsimella.
• Voit asettaa valikoita myös [DIAL SET]
-valikossa (s. 49).
Valikkotoiminnot, jotka voidaan
asettaa
– [FOCUS] (s. 45)
– [EXPOSURE] (s. 43)
– [SHUTTR SPEED] (s. 44)
– [AE SHIFT] (s. 44)
– [WB SHIFT] (s. 45)
Jatkuu ,
23
Kuvaus (Jatkuu)
z Vinkkejä
Salaman käyttäminen
Salama
• Voit muuttaa salaman kirkkautta [FLASH
LEVEL] -asetuksella ja ehkäistä kuvattavien
henkilöiden punasilmäisyyttä [FLASH SET]
-valikon [REDEYE REDUC] -asetuksella
(s. 46).
Kuvaaminen pimeissä paikoissa
(NightShot)
Salamapainike
Valitse sopiva asetus painamalla
(salama) toistuvasti.
Ei ilmaisinta näytössä (automaattinen
salama): Salama välähtää automaattisesti,
jos ympäristön valo ei riitä.
r
(pakotettu salama): Salama välähtää
aina riippumatta ympäristön valaistuksesta.
r
(ei salamaa): Kuvaus ilman salamaa.
b Huomautuksia
• Poista vastavalosuoja, kun käytät salamaa,
muutoin suojan varjo näkyy kuvassa.
• Suositeltava etäisyys kuvauskohteeseen
käytettäessä videokameran omaa salamaa on
0,3 - 2,5 m.
• Poista pöly salamavalon pinnalta ennen sen
käyttöä. Lämmön aiheuttama värjäytyminen tai
valon edessä oleva pöly voi heikentää salaman
tehoa.
• /CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu salaman
latautuessa ja jää palamaan, kun salaman lataus
on päättynyt. (Salamavalon latautuminen kestää
jonkin aikaa CAMERA-TAPE-tilan [STBY]tilassa.)
• Salamaa ei voi käyttää kasetille nauhoituksen
aikana.
• Jos käytät salamaa kirkkaassa valaistuksessa
kuvatessasi esimerkiksi taustavalaistua
kohdetta, salamasta ei välttämättä ole apua.
24
Infrapunaportti
Aseta NIGHTSHOT-kytkin ON-asentoon
(ilmaisimet
ja [”NIGHTSHOT”]
tulevat näkyviin).
b Huomautuksia
• NightShot- ja Super NightShot -toiminnoissa
käytetään infrapunavaloa. Älä siis peitä
infrapunaporttia sormilla tai millään muullakaan
ja irrota lisäobjektiivi (lisävaruste) sekä
vastavalosuoja.
• Säädä tarkennus manuaalisesti ([FOCUS],
s. 45), jos automaattitarkennus ei onnistu.
• Älä käytä näitä toimintoja kirkkaasti valaistussa
ympäristössä. Muutoin videokamera voi
vioittua.
z Vinkkejä
• Jos haluat tallentaa kuvan vieläkin
kirkkaampana, käytä Super NightShot
-toimintoa (s. 47). Jos haluat tallentaa kuvan
siten, että värit ovat luonnolliset, käytä Color
Slow Shutter -toimintoa (s. 47).
Taustavalaistujen kohteiden
valotuksen säätäminen
Kuvaaminen peilikuvatilassa
Tallennus/toisto
Jos haluat säätää taustavalaistun kohteen
valotusta, paina . (taustavalo), niin
näyttöön tulee .. Voit poistaa
taustavalokorjauksen käytöstä painamalla
. (taustavalo) uudelleen.
Avaa LCD-paneeli 90 asteen kulmaan
videokameraan (1) nähden ja käännä
paneelia sitten 180 astetta objektiivin
puolelle (2).
z Vinkkejä
• LCD-näyttöön tulee peilikuva kuvauskohteesta,
mutta kuva tallentuu normaalisti.
25
Toisto
Siirrä POWER-kytkintä nuolen suuntaan niin, että PLAY/EDITmerkkivalo syttyy.
Jos POWER-kytkin on asennossa OFF (CHG), siirrä sitä
samalla, kun pidät vihreää painiketta painettuna.
Videoiden toistaminen
Kelaa nauha haluamaasi kohtaukseen koskettamalla
sitten toisto painamalla
.
ja aloita
Toisto ja tauko vaihtelevat kosketettaessa*
60min
60min
GUIDE
P-MENU
Pysäytys**
Pikakelaus taakse-/eteenpäin
* Toisto pysähtyy automaattisesti, jos tauko on päällä pidempään kuin 3 minuuttia.
**
tulee näkyviin
-ilmaisimen sijaan, kun kameraan asetetaan ”Memory Stick Duo”
-muistikortti, johon on tallennettu kuvia, eikä nauhaa toisteta.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti (s. 23) kääntämällä CAM CTRL -valitsinta.
z Vinkkejä
• Äänenvoimakkuutta voi säätää myös valikosta (s. 58).
Kohtauksen haku toiston aikana
Kosketa jatkuvasti
/
kasetin toiston aikana (kuvahaku) tai
taaksepäin suuntautuvan pikakelauksen aikana (ohitusselaus).
z Vinkkejä
• Toistotilavaihtoehtoja on useita ([
26
VAR.SPD PB], s. 55).
/
eteen- tai
Still-kuvien katselu
Kosketa
.
Viimeisin kuvatallenne näytetään.
60 min
60min
6.1M
10/10
MEMORY PLAY
GUIDE
Vaihtaa
toistovälinettä*
P-MENU
*
Tallennus/toisto
Edellinen/seuraava
Siirry hakemistonäyttöön
näkyy nauhan toistonäytössä.
”Memory Stick Duo” -muistikortissa olevien kuvien katseleminen
hakemistonäytössä
Kosketa
A
. Kosketa jotakin kuvaa, jos haluat palata yhden kuvan näyttöön.
B
A 6 edellistä/seuraavaa kuvaa
B Näytössä näkyvä kuva ennen hakemistonäyttöön siirtymistä
Jos haluat katsella muiden kansioiden kuvia, kosketa
t
kansio
/
-painikkeilla ja kosketa sitten
(s. 51).
t [PB FOLDER], valitse
Jatkuu ,
27
Toisto (Jatkuu)
PB-zoomauksen käyttäminen
Toistokuvaa voi suurentaa noin
1,1-kertaisesta enintään 5-kertaiseksi (stillkuvia voi suurentaa noin 1,5-kertaisesta
5-kertaiseksi) alkuperäiseen kokoon
verrattuna.
Suurennosta voi muuttaa zoomausvivulla
tai LCD-paneelin zoomauspainikkeilla.
1 Tuo näkyviin kuva, jota haluat
suurentaa.
2 Suurenna kuvaa siirtämällä zoomausta
T (telekuvaus) -suuntaan.
3 Kosketa näytössä näkyvää kuvaa siinä
kohdassa, jonka haluat näkyvän ruudun
keskellä.
4 Säädä suurennusta siirtämällä
zoomausta W (laajakulma)- ja
T (telekuvaus) -asentojen välillä.
Kun haluat poistaa toiminnon käytöstä,
kosketa [END].
28
Ohjetoimintojen käyttäminen (USAGE GUIDE)
Voit valita haluamasi asetusnäytöt helposti
ohjetoimintojen avulla (USAGE GUIDE).
60min
STBY
GUIDE
P-MENU
Tässä videokamerassa on seuraavat
4 ohjetoimintoa.
Kuvaamiseen liittyvät
asetusnäytöt.
CNNECT
GUIDE:
Suosittelee laitteelle
sopivinta kytkentätapaa.
Lisätietoja on sivulla 32.
USEFUL
GUIDE:
Peruskäyttöön liittyvät
asetusnäytöt.
DISP
GUIDE:
LCD-näytön ilmaisimien
merkitysten
tarkastaminen.
Lisätietoja on
sivulla 111.
Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä
Easy Handycam -tilassa. Jos haluamasi
toiminto ei ole käytettävissä, kosketa
[SET], jolloin näyttöön tulee ohje. Poistu
Easy Handycam -tilasta ohjeiden mukaan ja
valitse sitten haluamasi asetus.
z Vinkkejä
• Jos [SET] ei näy vaiheessa 3, seuraa näytön
ohjeita.
Tallennus/toisto
SHOOT
GUIDE:
Easy Handycam -tilassa käytöstä pois
olevat asetukset
1 Kosketa [GUIDE].
2 Valitse haluamasi toiminto.
esimerkiksi, jos haluat kuvata yöllä
Tuo [To keep the mood of a night view]
näkyviin koskettamalla [SHOOT
GUIDE] t [SELECT SCENE] t
/
.
3 Kosketa [SET].
Haluamasi asetusnäyttö tulee näkyviin.
Muuta asetuksia tarpeen mukaan.
29
Aloituskohdan etsiminen
Uusimman nauhoituksen
viimeisen kohtauksen etsiminen
(END SEARCH)
END SEARCH -toiminto ei enää toimi, jos
kasetti poistetaan nauhoituksen jälkeen.
Varmista, että CAMERA-TAPEmerkkivalo palaa (s. 20).
t
Kosketa
60min
END SEARCH
.
1
Uusimpien nauhoitusten
tarkastaminen (nauhoituksen
tarkastus)
Juuri lopetetun nauhoituksen noin
2 viimeistä sekuntia voi tarkastaa.
Varmista, että CAMERA-TAPEmerkkivalo palaa (s. 20).
Kosketa
0:00:00
t
60min
.
STBY
0:00:00
EXECUTING
CANCEL
Peruuta toiminto koskettamalla tätä.
Videokamera toistaa uusimman
nauhoituksen viimeistä kohtausta noin
5 sekuntia ja siirtyy valmiustilaan
viimeisen nauhoituksen lopussa.
b Huomautuksia
• END SEARCH -toiminto ei toimi oikein, jos
kasetille nauhoitettujen otosten välissä on tyhjä
jakso.
z Vinkkejä
• [END SEARCH] -toiminnon voi valita myös
valikosta. Kun PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy,
valitse [END SEARCH] -pikavalinta käyttäjän
omasta valikosta (s. 38).
Videokamera toistaa viimeksi
nauhoitetun otoksen 2 viimeistä
sekuntia. Sitten videokamera siirtyy
valmiustilaan.
Halutun kohtauksen etsiminen
nopeasti (nollakohtamuisti)
Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti niin,
että PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy ja
käytä sitten kaukosäädintä (s. 26).
mREW
PLAY
STOP
DISPLAY
ZERO SET
MEMORY
30
• Nollakohtamuisti ei toimi oikein, jos kasetille
nauhoitettujen otosten välissä on tyhjä jakso.
1 Paina toiston aikana
kaukosäätimen ZERO SET
MEMORY -painiketta siinä
kohdassa, johon haluat siirtyä
myöhemmin.
Nauhalaskuri nollautuu lukemaan
”0:00:00” ja
tulee näyttöön.
60min
0:00:00
GUIDE
Kohtauksen etsiminen
nauhoituspäivämäärän avulla
(päivämäärähaku)
Voit etsiä kohdan, jossa
tallennuspäivämäärä vaihtuu.
Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti niin,
että PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy
(s. 26).
./>
Jos nauhalaskuri ei ole näkyvissä, paina
DISPLAY.
STOP
2 Paina STOP, kun haluat pysäyttää
Tallennus/toisto
SEARCH M.
P-MENU
toiston.
3 Paina mREW.
Nauha pysähtyy automaattisesti, kun
nauhalaskuri saavuttaa lukeman
”0:00:00”.
Nauhalaskuri palaa aikakoodinäyttöön
ja nollakohtamuistin näyttö häviää
näkyvistä.
1 Paina kaukosäätimen SEARCH M.
-painiketta.
2 Valitse nauhoituspäivämäärä
painamalla .(edellinen)/
>(seuraava).
60 min
4 Paina PLAY.
DATE -01
SEARCH
GUIDE
Toisto alkaa nauhalaskurin lukemasta
”0:00:00”.
Toiminnon poistaminen käytöstä
Paina ZERO SET MEMORY -painiketta
uudelleen ennen taaksepäin kelaamista.
0:00:00:00
60 min
P-MENU
Toiminnon poistaminen käytöstä
Paina STOP.
b Huomautuksia
b Huomautuksia
• Aikakoodin ja nauhalaskurin lukeman välinen
aikaero voi olla useita sekunteja.
• Päivämäärähaku ei toimi oikein, jos kasetille
nauhoitettujen otosten välissä on tyhjä jakso.
31
Kuvan katseleminen televisiosta
Liitäntätavat ja kuvan laatu vaihtelevat
kytketyn television mallin ja
liitäntätyyppien mukaan.
Käytä virtalähteenä videokameran mukana
toimitettua verkkolaitetta (s. 11).
Lisätietoja on myös liitettävän laitteen
käyttöohjeessa.
Sopivan kytkentätavan
valitseminen (CNNECT GUIDE)
Videokamera auttaa valitsemaan laitteeseen
sopivan kytkentämenetelmän.
Videokameran lähtöasetus asetetaan sitten
automaattisesti.
b Huomautuksia
• Tee kaikki videokameran valikkoasetukset
ennen liitäntöjen tekemistä. Televisio ei ehkä
tunnista videosignaalia oikein, jos [VCR HDV/
DV]- tai [i.LINK CONV] -asetuksia muutetaan
sen jälkeen, kun televisio ja videokamera on
kytketty i.LINK-kaapelilla.
• DV-muodossa tallennetut kuvat toistetaan SDkuvina (normaalilaatu) liitännöistä riippumatta.
• Valitse tallennettaessa [X.V.COLOR]asetukseksi [ON], jos haluat toistaa tallennetta
x.v.Color-yhteensopivassa televisiossa (s. 49).
Joitakin television asetuksia täytyy ehkä
muuttaa toistoa varten.
Videokameran liitännät
Avaa liitännän suojus nuolen suuntaisesti ja
kytke kaapeli.
1 Kosketa [GUIDE].
2 Kosketa [CNNECT GUIDE].
3 Kytke videokamera ja televisio
LCD-näytön ohjeiden mukaan.
Kytkeminen esimerkiksi
teräväpiirtotelevisioon
1 Kosketa [TV] t [HD TV].
2 Valitse television tuloliitännät
koskettamalla
/
ja kosketa
sitten
.
3 Valitse haluamasi lähtöasetukset ja
kosketa sitten
.
HDV/DV
4 Kytke videokamera ja televisio näytössä
näkyvän kuvan mukaisesti. Kosketa
[HINT] ja tutustu kytkemiseen liittyviin
varotoimiin.
COMPONENT OUT A/V OUT
5 Kosketa
4
1
2
• Voit palata edelliseen kysymykseen
koskettamalla
.
Nosta liitännän suojusta sen alareunasta
ja käännä nuolen suuntaan.
3
32
t [END].
z Vinkkejä
Kytkeminen teräväpiirtotelevisioon
HD-kuvanlaatu (teräväpiirto)
• HDV-muotoinen kuva toistetaan sellaisenaan
(HD-kuvalaatu).
• DV-muotoinen kuva toistetaan (SD-laatuisena).
COMPONENT IN
HDMI
i.LINK
(HDV1080i)
B
C
AUDIO
: signaalin kulkusuunta, ( ): lisätietosivut
Tyyppi Videokamera
A
1
Kaapeli
Televisio
Komponenttivideokaapeli
(vakiovaruste)
(vihreä) Y
(sininen) PB/CB
(punainen) PR/CR
2
A/V-liitäntäkaapeli
(vakiovaruste)
Valikon asetus
Tallennus/toisto
A
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (56)
[COMPONENT] t
[1080i/576i] (58)
(valkoinen)
(punainen)
(keltainen)
• A/V-liitäntäkaapelia tarvitaan myös äänisignaalien toistoon. Kytke A/V-liitäntäkaapelin valkoinen ja
punainen liitin television audiotuloliitäntään.
Jatkuu ,
33
Kuvan katseleminen televisiosta (Jatkuu)
: signaalin kulkusuunta, ( ): lisätietosivut
Tyyppi Videokamera
B
3
Kaapeli
Televisio
HDMI
IN
HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Valikon asetus
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (56)
• Käytä HDMI-merkinnällä varustettuja HDMI-kaapeleita (etupuolella).
• DV-muotoista kuvaa ei lähetetä HDMI OUT -liitännästä, jos kuvaan on tallennettu tekijänoikeuksia
suojaavia signaaleja.
• i.LINK-kaapelin kautta videokameraan tulevaa DV-muotoista kuvaa ei voi toistaa (s. 67).
• Televisio ei ehkä toimi kunnolla (esimerkiksi ääni tai kuva puuttuu). Älä kytke videokameran HDMI
OUT -liitäntää ja toisen laitteen HDMI OUT -liitäntää toisiinsa HDMI-kaapelilla. Muutoin videokamera
voi vioittua.
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (56)
[i.LINK CONV] t
[OFF] (59)
C
4
i.LINK-kaapeli (vakiovaruste)
• Televisiossa täytyy olla HDV1080i-standardin mukainen i.LINK-liitäntä. Katso lisätietoja
television käyttöohjeesta.
• Jos televisio ei ole HDV1080i-standardin mukainen, kytke videokamera televisioon vakiovarusteena
toimitetulla komponenttivideokaapelilla ja A/V-liitäntäkaapelilla kohdassa
kuvatulla tavalla.
• Television asetuksia täytyy muuttaa niin, että se tunnistaa kytketyn videokameran. Katso television
käyttöohjetta.
Kytkeminen 16:9 (laajakuva)- tai 4:3-televisioon
SD-kuvanlaatu (normaali)
• HDV-muotoinen kuva muunnetaan ennen toistoa DV-muotoon
(SD-kuvalaatu).
• DV-muotoinen kuva toistetaan (SD-laatuisena).
COMPONENT IN
i.LINK
34
VIDEO/AUDIO
VIDEO/AUDIO
AUDIO
D
S VIDEO
E
F
G
Kuvasuhteen asettaminen liitettävän television mukaan (16:9/4:3)
Muuta [TV TYPE] -asetus television mukaiseksi (s. 59).
b Huomautuksia
• Kun toistat DV-muodossa tallennettua nauhaa 4:3-televisiossa, joka ei ole yhteensopiva16:9-signaalin
kanssa, vaihda videokameran [ WIDE SELECT] -asetukseksi [4:3] kuvan tallennuksen ajaksi (s. 57).
: signaalin kulkusuunta, ( ): lisätietosivut
Tyyppi Videokamera
D
1
Televisio
Komponenttivideokaapeli
(vakiovaruste)
(vihreä) Y
(sininen) PB/CB
(punainen) PR/CR
A/V-liitäntäkaapeli
(vakiovaruste)
Valikon asetus
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (56)
[COMPONENT] t
[576i] (58)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (59)
(valkoinen)
Tallennus/toisto
2
Kaapeli
(punainen)
(keltainen)
• A/V-liitäntäkaapelia tarvitaan myös äänisignaalien toistoon. Kytke A/V-liitäntäkaapelin valkoinen ja
punainen liitin television audiotuloliitäntään.
E
4
i.LINK-kaapeli (vakiovaruste)
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (56)
[i.LINK CONV] t
[ON HDV t DV] (59)
• Television asetuksia täytyy muuttaa niin, että se tunnistaa kytketyn videokameran. Katso television
käyttöohjetta.
Jatkuu ,
35
Kuvan katseleminen televisiosta (Jatkuu)
: signaalin kulkusuunta, ( ): lisätietosivut
Tyyppi Videokamera
Kaapeli
Televisio
S VIDEO -liittimellä varustettu
A/V-liitäntäkaapeli (lisävaruste)
2
Valikon asetus
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (56)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (59)
(valkoinen)
(punainen)
(keltainen)
• Jos kytket pelkän S VIDEO -liittimen (S VIDEO -kanava), äänisignaaleja ei toisteta. Äänisignaalit saa
kuulumaan kytkemällä A/V-liitäntäkaapelin valkoisen ja punaisen liittimen yhdessä S VIDEO -kaapelin
kanssa television audiotuloliitäntään.
• Tätä liitäntää käytettäessä kuvien resoluutio on tarkempi kuin käytettäessä A/V-liitäntäkaapelia
(tyyppi
).
2
A/V-liitäntäkaapeli
(vakiovaruste)
(keltainen)
(valkoinen)
(punainen)
Videokameran kytkeminen televisioon
videonauhurin kautta
Valitse liitäntätapa sivulla 64 videonauhurin
tuloliitännän mukaan. Kytke videokamera
videonauhurin LINE IN -tuloliitäntään
A/V-liitäntäkaapelilla. Valitse
videonauhurista ohjelmalähteeksi LINE
(esimerkiksi VIDEO 1 tai VIDEO 2).
Monoääninen televisio (televisiossa
on vain yksi audiotuloliitäntä)
Kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen liitin
television tai videonauhurin
videotuloliitäntään ja valkoinen (vasen
kanava) tai punainen (oikea kanava) liitin
äänituloliitäntään.
36
(STANDARD SET)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (56)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3] (59)
Jos televisiossa tai videonauhurissa
on 21-nastainen liitäntä
(EUROCONNECTOR)
Katsele kuvaa 21-nastaisen sovittimen
(lisävaruste)
kautta.
”PhotoTV HD” -standardista
Tämä videokamera on yhteensopiva
”PhotoTV HD” -standardin kanssa.
”PhotoTV HD” mahdollistaa valokuvien
esittämisen yksityiskohdiltaan ja väreiltään
erittäin luonnollisina. Liittämällä Sonyn
PhotoTV HD -yhteensopivat laitteet
HDMI-kaapelilla* tai
komponenttivideokaapelilla** voit nauttia
valokuvista HD-laatuisina.
* Televisio siirtyy valokuvia katseltaessa
automaattisesti oikeaan tilaan.
** Television asetukset on valittava itse.
Katso lisätietoja PhotoTV HD -yhteensopivan
television käyttöohjeesta.
z Vinkkejä
Tallennus/toisto
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
-liitännän kautta lähetetään sekä kuva- että
äänisignaali. Ulkoisen laitteen kytkeminen
HDMI OUT -liitäntään kaapelilla tuottaa
laadukkaan kuvan ja digitaalisen äänen.
• Jos haluat lähettää kuvia jonkin muun kuin
i.LINK-liitännän kautta ja olet kytkenyt
videokameran televisioon useilla erilaisilla
kaapeleilla, signaalien lähetysjärjestys on
seuraavanlainen:
HDMI t komponenttivideo t S VIDEO t
audio/video.
• Lisätietoja i.LINK-liitännästä on sivulla 95.
37
Valikkojen käyttäminen
Valikkotoimintojen käyttäminen
1 Siirrä POWER-kytkintä nuolen suuntaan niin, että
haluamasi tilan merkkivalo syttyy.
CAMERA-TAPE-merkkivalo:
kasettia koskevat asetukset
CAMERA-MEMORY-merkkivalo:
-muistikorttia koskevat asetukset
”Memory Stick Duo”
PLAY/EDIT-merkkivalo: katselu- ja muokkausasetukset
2 Valitse valikkotoiminto koskettamalla LCD-näyttöä.
Ne toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.
x Käyttäjän oman valikon
pikavalintapainikkeiden
käyttäminen
Käyttäjän omaan valikkoon voi lisätä
usein tarvittavien toimintojen
pikavalintapainikkeet.
z Vinkkejä
• Käyttäjän oman valikon voi mukauttaa
mieleisekseen (s. 62).
1 Kosketa
60min
.
STBY
MENU
1/3
0:00:00
DISP
GUIDE
SCENE
SELECT
SMOOTH
SLWREC
TELE
MACRO
FADER
2 Kosketa haluamaasi toimintoa.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy
näytössä, kosketa
/
, kunnes
toiminto on näkyvissä.
3 Valitse haluamasi asetus ja kosketa
sitten
.
38
x Valikkotoimintojen käyttäminen
Myös niitä valikkotoimintoja voi
mukauttaa, joita ei ole lisätty käyttäjän
omaan valikkoon.
1 Kosketa
t [MENU].
2 Valitse haluamasi valikko.
Valitse vaihtoehto koskettamalla
/
ja kosketa sitten
.
(Prosessi vaiheessa 3 on sama kuin
vaiheessa 2.)
3 Valitse haluamasi toiminto.
4 Mukauta toimintoa.
Kun olet valinnut haluamasi asetukset,
poista valikkonäyttö näkyvistä
koskettamalla
t
(sulje).
Jos et haluakaan muuttaa asetusta,
palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.
x Valikkotoimintojen käyttö Easy
Handycam -tilassa
ei ole näkyvissä Easy Handycam
-tilassa. Tuo valikkohakemistonäyttö
näkyviin koskettamalla [MENU].
Valikkojen
toiminnot
Käytettävissä olevat valikkotoiminnot (z) määräytyvät
merkkivalon mukaan.
Easy Handycam -tilassa asetukset määräytyvät automaattisesti alla
olevan luettelon mukaisesti.
Palava merkkivalo:
TAPE
MEMORY PLAY/EDIT
Easy Handycam
CAMERA SET -valikko (s. 41)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO
–
–
AUTO
AUTO
–
AUTO
ON
OFF
–
OFF
AUTO
AUTO
OFF
OFF
*1/OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
z*2
OFF
ON
–*1
–
–*1
–
–
–
–
–
–
–
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
FINE/z*1
z
–
–*1
–
–*1
–*1
z
–
–
z
z
z
–
z
–
–
–
–
–
–
z
z
z
–
OFF
OFF
–
OFF
OFF
–
Valikkojen käyttäminen
SCENE SELECT
SPOT MTR·FCS
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
SHUTTR SPEED
AUTOSLW SHTR
AE SHIFT
CAMERA COLOR
WB SHIFT
SPOT FOCUS
FOCUS
TELE MACRO
PEAKING
FLASH SET
SUPER NS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
ZEBRA
HISTOGRAM
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
CONV.LENS
DIAL SET
X.V.COLOR
MEMORY SET -valikko (s. 49)
STILL SET
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
PICT.APPLI. -valikko (s. 52)
FADER
INT.REC-STL
SLIDE SHOW
D.EFFECT
PICT.EFFECT
SMTH SLW REC
Jatkuu ,
39
Valikkojen toiminnot (Jatkuu)
Palava merkkivalo:
PictBridge PRINT
USB SELECT
DEMO MODE
TAPE
–
–
z
MEMORY PLAY/EDIT
–
z
–
z
–
–
Easy Handycam
–
–
ON
EDIT/PLAY -valikko (s. 55)
VAR.SPD PB
REC CTRL
END SEARCH
–
–
z
–
–
–
z
z
z
–
–
–
STANDARD SET -valikko (s. 56)
VCR HDV/DV
REC FORMAT
–
z
–
–
z
–
DV SET
z
–
z
VOLUME
MIC LEVEL
z
z
z
–
z
–
LCD/VF SET
z
z
z
COMPONENT
i.LINK CONV
TV TYPE
DISP GUIDE
STATUS CHECK
GUIDEFRAME
CENTER MARKR
COLOR BAR
DATA CODE
REMAINING
REMOTE CTRL
REC LAMP
BEEP
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CALIBRATION
QUICK REC
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
–
z
z
–
z
z
–
–
–
z
z
z
z
z
z
–
–
z
z
z
z
z
–
–
–
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
AUTO
z*1
SP*1/16:9 WIDE*1/
*1/
–*1
z*1*3
AUTO
– /NORMAL/ – /
NORMAL
1080i/576i*1
OFF*1
16:9*1
z
–
OFF
OFF
OFF
z
AUTO
ON
ON
z*1
LCD PANEL
–
5min
–
OFF
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
–*1
–*1
TIME/LANGU. -valikko (s. 62)
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
*1 Easy Handycam -tilaa edeltänyt asetusarvo säilytetään.
*2 Toiminto ei ole käytössä CAMERA-TAPE-tilassa.
*3 Käytettävissä ainoastaan, kun POWER-kytkin on asennossa PLAY/EDIT.
40
CAMERA SET
-valikko
Videokameran kuvausasetusten
määrittäminen kuvausolosuhteiden
mukaan
Oletusasetukset on merkitty symbolilla B.
Sulkeissa näkyvät ilmaisimet ovat
näkyvissä, kun asetus on valittuna.
Valikkotoimintojen valinnasta on
lisätietoja sivulla 38.
SUNRSE SUNSET (auringonnousu ja
-lasku)* (
)
Valitse tämä, jos haluat säilyttää
esimerkiksi auringonlaskun tai -nousun
tunnelman.
FIREWORKS* (
)
Valitse tämä, jos haluat tallentaa
ilotulituksen koko loistossaan.
SCENE SELECT
[SCENE SELECT] -toiminnon avulla voit
kuvata monenlaisissa olosuhteissa.
B AUTO
TWILIGHT* (
)
Valitse tämä, jos haluat säilyttää etäisen
ympäristön pimenevän tunnelman
hämärässä kuvattaessa.
TWILIT PORTRT (hämärä muotokuva)
( )
Valitse tämä, kun kuvaat ihmisiä ja
taustoja salamavalon kanssa.
CANDLE ( )
Valitse tämä, jos haluat säilyttää kynttilän
valon tuoman hämärän tunnelman.
LANDSCAPE* (
)
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
kaukana olevan kohteen selkeänä. Tämä
tila myös estää videokameraa
tarkentamasta kameran ja kohteen välissä
olevaan ikkunalasiin tai ikkunan
metalliverkkoon.
PORTRAIT (pehmeä muotokuva) (
Valikkojen käyttäminen
Valitse tämä asetus, jos et halua käyttää
kuvauksessa [SCENE SELECT]
-toimintoa.
)
Tämä tila korostaa kuvauskohdetta,
esimerkiksi henkilöä tai kukkia, luomalla
kohteelle pehmeän taustan.
SPOTLIGHT** (
)
Tämä asetus estää esimerkiksi
ihmiskasvojen tallentumisen liian vaaleina
kuvattaessa voimakkaassa valaistuksessa.
Jatkuu ,
41
CAMERA SET -valikko (Jatkuu)
BEACH** (
)
2 Kosketa [END].
Tämä tila estää ihmiskasvojen jäämisen
tummiksi kirkkaassa tai heijastuneessa
valossa, kuten kesällä hiekkarannalla.
Voit palata automaattivalotuksen ja
tarkennuksen käyttöön koskettamalla
[AUTO]t[END].
b Huomautuksia
SNOW** (
)
Valitse tämä asetus, kun kuvaat erittäin
kirkkaissa olosuhteissa, kuten
laskettelurinteessä. Muutoin kuvasta voi
tulla liian tumma.
* Tällä asetuksella tarkennetaan ainoastaan
kaukana oleviin kohteisiin.
** Tällä asetuksella ei tarkenneta lähellä
oleviin kohteisiin.
• Jos valitset [SPOT MTR·FCS] -asetuksen,
[EXPOSURE]- ja [FOCUS]-asetuksiksi valitaan
automaattisesti [MANUAL].
SPOT METER (monipuolinen
pistemittaus)
Voit säätää kuvauskohteen valotusta ja
lukita valotuksen sopivaksi, vaikka kohteen
takana olisi voimakas valonlähde
(esimerkiksi kohdevalaisin
teatterinäyttämöllä).
1
b Huomautuksia
• Jos valitset [SCENE SELECT], [SHUTTR
SPEED]- ja [WHITE BAL.] -asetukset
poistetaan käytöstä.
SPOT MTR·FCS (pistemittaus ja
pistetarkennus)
Voit säätää kuvan kirkkauden ja
tarkennuksen yhtä aikaa.
Voit käyttää [SPOT METER]- (s. 42) ja
[SPOT FOCUS] -toimintoja (s. 45) yhtä
aikaa.
1 Kosketa näytössä kohtaa, jonka valotuksen
ja tarkennuksen haluat säätää ja lukita.
Näyttöön tulee
ja 9.
1
2
42
2
1 Kosketa näytössä kohtaa, jonka valotuksen
haluat säätää ja lukita.
tulee näyttöön.
2 Kosketa [END].
Voit palata automaattivalotuksen käyttöön
koskettamalla [AUTO] t [END].
b Huomautuksia
• Jos valitset [SPOT METER], [EXPOSURE]asetukseksi palautuu [MANUAL].
ONE PUSH (
EXPOSURE
Voit säätää kuvan kirkkautta manuaalisesti.
Säädä kirkkautta, jos kohde on
huomattavasti taustaa tai kirkkaampi tai
tummempi.
2
3
1
1 Kosketa [MANUAL].
tulee näyttöön.
2 Säädä valotusta koskettamalla
3 Kosketa
.
b Huomautuksia
/
z Vinkkejä
• Voit säätää asetusta myös manuaalisesti CAM
CTRL -valitsimella (s. 23).
WHITE BAL. (valkotasapaino)
Väritasapainon voi säätää
kuvausympäristön kirkkauden mukaan.
B AUTO
Videokamera säätää valkotasapainon
automaattisesti.
)
Valkotasapaino on säädetty seuraavien
kuvausolosuhteiden mukaiseksi:
– ulkotila
– yönäkymä, neonvalot ja ilotulitus
– auringonnousu tai -lasku
– päivänvaloa tuottavien loistevalojen
valaistuksessa
INDOOR (n)
Valkotasapaino on säädetty seuraavien
kuvausolosuhteiden mukaiseksi:
.
• Valitse [WHITE BAL.] -asetukseksi [AUTO]
tai säädä värejä [ONE PUSH] -valikossa, jos
kuvaustila on valaistu valkoisilla tai viileän
sävyisillä loistevalaisimilla.
• Jos valitset [ONE PUSH] -toiminnon, pidä
valkoisia kohteita kuvassa niin kauan kuin
vilkkuu nopeassa tahdissa.
•
vilkkuu hitaasti, jos [ONE PUSH] -asetus
ei onnistunut.
• Jos [ONE PUSH] on valittuna ja
jatkaa
vilkkumista
-painikkeen koskettamisen
jälkeen, valitse [WHITE BAL.] -asetukseksi
[AUTO].
• Jos otat [WHITE BAL.] -asetuksen käyttöön,
[SCENE SELECT] -asetukseksi palautuu
[AUTO].
Valikkojen käyttäminen
Voit palata automaattivalotuksen käyttöön
koskettamalla [AUTO] t
.
OUTDOOR (
)
Videokamera säätää valkotasapainon
ympäristön valaistuksen mukaan.
1 Kosketa [ONE PUSH].
2 Kohdista kuvausympäristössä kamera
ensin paperiarkkiin tai muuhun
valkoiseen esineeseen niin, että esine
täyttää koko näytön.
3 Kosketa [
].
vilkkuu nopeasti. Kun
valkotasapaino on säädetty ja
tallennettu muistiin, ilmaisin lakkaa
vilkkumasta.
z Vinkkejä
• Jos vaihdat akun [AUTO]-asetuksen ollessa
valittuna tai viet videokameran ulos tai tuot sen
takaisin sisään, voit parantaa väritasapainon
säätöä valitsemalla [AUTO] ja suuntaamalla
videokameran lähellä olevaan valkoiseen
kohteeseen noin 10 sekunniksi.
• Jos valkotasapaino on asetettu [ONE PUSH]
-toiminnon avulla ja [SCENE SELECT]
-asetuksia muutetaan tai videokamera siirretään
sisätiloista ulos tai päinvastoin, valkotasapaino
täytyy säätää uudelleen [ONE PUSH]
-toiminnolla.
– sisätila
– juhlat tai studiot, joissa valaistusolosuhteet
voivat muuttua nopeasti
– videovaloissa studiossa tai natrium- tai
hehkulampun valaistuksessa
Jatkuu ,
43
CAMERA SET -valikko (Jatkuu)
SHARPNESS
Voit säätää kuvan terävyyttä koskettamalla
/
.
näkyy näytössä, kun
terävyysasetusta on muutettu
tehdasasetuksesta.
Pehmeä
Terävä
SHUTTR SPEED
Voit säätää suljinaikaa manuaalisesti.
Suljinnopeutta säätämällä kohteen saa
näyttämään paikallaan olevalta tai sen
liikettä voi korostaa.
Jos valitset [AUTOSLW SHTR]
-asetukseksi [ON], suljinnopeus hidastetaan
automaattisesti nopeuteen 1/25 sekuntia
hämärissä olosuhteissa.
AE SHIFT
Voit säätää valotusta
(tumma)- /
(vaalea) -painikkeilla.
ja
asetusarvo tulevat näkyviin, kun
[AE SHIFT] -asetus on jokin muu kuin
tehdasasetus.
z Vinkkejä
B AUTO
Valitse, jos haluat, että suljinnopeus
säädetään automaattisesti.
MANUAL(
AUTOSLW SHTR (automaattinen
hidas suljin)
)
Säädä suljinnopeutta
/
-painikkeilla.
Voit valita suljinnopeuden väliltä 1/3 1/10000 sekuntia, kun POWER-kytkin on
asennossa CAMERA-TAPE, ja väliltä
1/3 - 1/425 sekuntia, kun POWER-kytkin
on asennossa CAMERA-MEMORY.
120, 150, 215
Pitkä
Lyhyt
• Kosketa
, jos kuvauskohde on valkoinen
tai sen tausta on kirkas; kosketa
, jos
kuvauskohde on musta tai valaistus on hämärä.
• Automaattivalotusta voi muuttaa vaaleammaksi
tai tummemmaksi, kun [EXPOSURE]asetuksena on [AUTO].
• Voit säätää asetusta myös manuaalisesti CAM
CTRL -valitsimella (s. 23).
CAMERA COLOR
Voit säätää värikylläisyyttä
/
-painikkeilla.
tulee näkyviin,
kun [CAMERA COLOR] -asetus on jokin
muu kuin tehdasasetus.
b Huomautuksia
• Yksittäiskuvia ei voi tallentaa, jos suljinnopeus
on vähintään 1/600 sekuntia ja CAMERATAPE-merkkivalo palaa. Näytössä näkyy sen
sijaan
.
• Jos valitset esimerkiksi 1/100 sekuntia, näytössä
näkyy [100].
• Jos suljinnopeus on hidas, automaattitarkennus
ei ehkä toimi. Säädä tarkennus manuaalisesti
esimerkiksi jalustaa käyttäen.
• Jos kuvaat purkausvalon, kuten loisteputki-,
natrium- tai elohopeavalaisimen, valossa,
näytössä voi näkyä pystysuuntaisia juovia
suljinnopeudesta riippuen.
z Vinkkejä
• Voit säätää asetusta myös manuaalisesti CAM
CTRL -valitsimella (s. 23).
44
Vähentää
värikylläisyyttä
Lisää
värikylläisyyttä
WB SHIFT (valkotasapainon
säätö)
FOCUS
Valkotasapainon voi säätää haluttuun
asetukseen koskettamalla
/
.
ja asetusarvo tulevat näkyviin, kun
[WB SHIFT] -asetus on jokin muu kuin
tehdasasetus.
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti. Voit
valita tämän toiminnon myös silloin, kun
haluat tarkoituksella tarkentaa tiettyyn
kohteeseen.
z Vinkkejä
• Jos valkotasapainoa vähennetään, kuvat näkyvät
sinisen sävyisinä, ja jos sitä lisätään, kuvat
näkyvät punaisen sävyisinä.
• Voit säätää asetusta myös manuaalisesti CAM
CTRL -valitsimella (s. 23).
Voit valita ja säätää tarkennuspisteen ja
siten tarkentaa kohteeseen, joka ei ole
kuvan keskellä.
1
Voit säätää tarkennuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO] t
.
2
b Huomautuksia
1 Kosketa kohdetta näytössä.
Näyttöön tulee 9.
2 Kosketa [END].
• Videokameran ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, joka säilyttää vielä kuvan
tarkkuuden, on laajakulma-asennossa noin 1 cm
ja teleasennossa noin 80 cm.
Voit säätää tarkennuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO] t [END].
z Vinkkejä
b Huomautuksia
• Jos valitset [SPOT FOCUS], [FOCUS]asetukseksi palautuu [MANUAL].
Valikkojen käyttäminen
SPOT FOCUS
1 Kosketa [MANUAL].
Näyttöön tulee 9.
2 Tarkenna kuvaa koskettamalla
(tarkennus lähellä oleviin kohteisiin)
tai
(tarkennus kaukana oleviin
kohteisiin).
tulee näyttöön, kun
tarkennusta ei voi säätää enää lähemmäs;
tulee näyttöön, kun tarkennusta ei voi
säätää enää kauemmas.
Jos kosketat
, näkyviin tulee
ja
voit säätää tarkennusta rajattomasti.
3 Kosketa
.
• Tarkennusta voi helpottaa siirtämällä
zoomausvipua asentoa T (telekuvaus) kohti
tarkennuksen säätämiseksi ja asentoa
W (laajakulmakuvaus) kohti zoomauksen
säätämiseksi. Jos haluat kuvata kohdetta
lähietäisyydeltä, siirrä zoomausvipu
W (laajakuva) -asentoon ja tee sitten tarkennus.
• Voit säätää tarkennusta myös manuaalisesti
CAM CTRL -valitsimella (s. 23).
Jatkuu ,
45
CAMERA SET -valikko (Jatkuu)
TELE MACRO
Tästä on hyötyä kuvattaessa pieniä kohteita,
kuten kukkia tai hyönteisiä. Voit sumentaa
taustan, jolloin kuvauskohde näkyy
selvästi.
Jos valitset [TELE MACRO] -asetukseksi
[ON] ( ), zoomaus (s. 22) siirtyy
automaattisesti asentoon T (telekuvaus),
jolloin lähellä olevia kohteita voidaan
kuvata noin 45 cm:n etäisyydeltä.
FLASH SET
Voit valita tämän toiminnon, kun käytät
videokameran omaa salamaa tai ulkoista
salamaa (lisävaruste), joka on yhteensopiva
videokameran kanssa.
x FLASH LEVEL
HIGH(
)
Suurentaa salamavalon voimakkuutta.
B NORMAL( )
LOW(
)
Pienentää salamavalon voimakkuutta.
Voit poistaa toiminnon käytöstä
koskettamalla [OFF] tai siirtämällä
zoomauksen laajakulma-asentoon
(W-puoli).
b Huomautuksia
• Kaukaista kohdetta kuvattaessa tarkentaminen
voi olla vaikeaa ja viedä aikaa.
• Säädä tarkennus manuaalisesti ([FOCUS],
s. 45), jos automaattitarkennus ei onnistu.
PEAKING
Kuvauskohteen ääriviivoja korostetaan, jotta
tarkentaminen helpottuu. Voit valita
korostuksessa käytettävän ääriviivan värin. Jos
muutat oletusasetusta, näytössä näkyy
.
B OFF
Älä ota toimintoa käyttöön.
WHITE
Valkoiset ääriviivat.
RED
Punaiset ääriviivat.
YELLOW
Keltaiset ääriviivat.
z Vinkkejä
• Korostukset eivät tallennu nauhalle.
46
x REDEYE REDUC
Voit estää kuvattavien henkilöiden
punasilmäisyyden aktivoimalla salaman
ennen varsinaista kuvausta.
Valitse [REDEYE REDUC] -asetukseksi
[ON] ja valitse sitten asetus painamalla
(salama) -painiketta (s. 24) toistuvasti.
(automaattinen punasilmäisyyden
vähennys): Jos valoa ei ole tarpeeksi, salama
välähtää hieman ennen varsinaista
kuvausvälähdystä, jolloin punasilmäisyys
vähenee.
r
(pakotettu punasilmäisyyden
vähennys): Salama välähtää aina
punasilmäisyyden vähentämiseksi riippumatta
ympäristön valaistuksesta.
r
(ei salamaa): Kuvaus ilman salamaa.
b Huomautuksia
• Kuvattavien henkilöiden erot ja muut olosuhteet
voivat aiheuttaa sen, ettei punasilmäisyyden
vähennys toimi toivotulla tavalla.
SUPER NS (Super NightShot)
Kuva nauhoittuu jopa 16-kertaisella
herkkyydellä verrattuna NightShotnauhoituksen herkkyyteen, jos [SUPER
NS] -asetuksena on [ON] ja myös
NIGHTSHOT-kytkin (s. 24) on asennossa
ON.
ja [”SUPER NIGHTSHOT”] tulevat
näyttöön.
Jos haluat palata normaaliin tilaan, valitse
[SUPER NS] -asetukseksi [OFF] tai aseta
NIGHTSHOT-kytkin asentoon OFF.
b Huomautuksia
Jos valitset [COLOR SLOW S]
-asetukseksi [ON], voit kuvata kohteen
kirkkain värein pimeissäkin olosuhteissa.
ja [COLOR SLOW SHUTTER] tulevat
näyttöön.
Voit peruuttaa [COLOR SLOW S]
-toiminnon koskettamalla [OFF].
b Huomautuksia
• Säädä tarkennus manuaalisesti ([FOCUS],
s. 45), jos automaattitarkennus ei onnistu.
• Videokameran suljinaika muuttuu valoisuuden
mukaan. Tällöin kuvan liike voi hidastua.
ZEBRA
Niissä kuvan kohdissa, joiden kirkkaus on
esiasetetulla tasolla, näkyy vinosuuntaisia
juovia. Tämä toiminto auttaa kuvan
kirkkauden arvioinnissa. Jos tehdasasetusta
on muutettu,
näkyy näytössä.
Seeprakuvio ei tallennu kuvaan.
Valikkojen käyttäminen
• Älä käytä NightShot- tai [SUPER NS]
-toimintoa kirkkaassa valaistuksessa. Muutoin
videokamera voi vioittua.
• Älä peitä infrapunaporttia esimerkiksi sormilla
(s. 106).
• Irrota lisäobjektiivi (lisävaruste) ja
vastavalosuoja.
• Säädä tarkennus manuaalisesti ([FOCUS],
s. 45), jos automaattitarkennus ei onnistu.
• Videokameran suljinaika muuttuu valoisuuden
mukaan. Tällöin kuvan liike voi hidastua.
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)
B OFF
NS LIGHT (NightShot-valo)
Jos kuvauksessa käytetään NightShottoimintoa (s. 24) tai [SUPER NS]
-toimintoa (s. 47), kuvaustulosta voi
parantaa valitsemalla [NS LIGHT]
-asetukseksi [ON] (tehdasasetus), joka
tuottaa (näkymätöntä) infrapunavaloa.
b Huomautuksia
• Älä peitä infrapunaporttia esimerkiksi sormilla
(s. 106).
• Irrota lisäobjektiivi (lisävaruste) ja
vastavalosuoja.
• [NS LIGHT] -toimintoa käytettäessä pisin
kuvausetäisyys on noin 3 metriä.
Seeprakuvio ei ole näkyvissä.
70
Seeprakuvio näkyy kuvan niillä alueilla,
joiden kirkkausarvo on noin 70 IRE.
100
Seeprakuvio näkyy niillä kuvan alueilla,
joiden kirkkausarvo on vähintään noin
100 IRE.
b Huomautuksia
• Ne kuvan alueet, joiden kirkkausarvo on
vähintään 100 IRE, voivat ylivalottua.
z Vinkkejä
• IRE osoittaa näytön kirkkautta.
Jatkuu ,
47
CAMERA SET -valikko (Jatkuu)
HISTOGRAM
DIGITAL ZOOM
Kuvapisteet
Jos valitset [HISTOGRAM]-asetukseksi
[ON], [HISTOGRAM]-ikkuna (kaavio,
josta ilmenee kuvan sävyjen jakautuminen)
tulee näyttöön.
Tämä toiminto on hyödyllinen valotusta
säädettäessä. Voit säätää [EXPOSURE]- tai
[AE SHIFT] -asetuksia [HISTOGRAM]ikkunan avulla. [HISTOGRAM]-ikkuna ei
tallennu nauhalle tai ”Memory Stick Duo”
-muistikorttiin.
80
Tummempi
Vaaleampi
Kirkkaus
b Huomautuksia
• Digitaalizoomausta käytettäessä näytössä näkyy
[HISTOGRAM]-ikkunan sijasta .
z Vinkkejä
• Kaaviokuvan vasemmanpuoleinen alue ilmentää
kuvan tummia alueita ja oikeanpuoleinen
vaaleita alueita.
SELF-TIMER
Yksittäiskuvaa tallennetaan noin
10 sekuntia.
Paina PHOTO, kun [SELF-TIMER]
-asetuksena on [ON] ja
on näkyvissä.
Voit peruuttaa sekuntien laskennan
koskettamalla [RESET].
Voit poistaa vitkalaukaisimen käytöstä
valitsemalla [OFF].
z Vinkkejä
• Vitkalaukaisinta voi käyttää myös
kaukosäätimen PHOTO-painikkeella (s. 107).
48
Voit valita suurimman mahdollisen
zoomaustason, jos haluat käyttää
zoomauksessa yli 10-kertaista suurennusta
(tehdasasetus) kuvatessasi kasetille.
Huomaa, että kuvan laatu huononee
käytettäessä digitaalista zoomausta.
Palkin oikea puoli ilmaisee digitaalisen
zoomauskertoimen. Zoomausalue tulee
näkyviin, kun valitset zoomaustason.
B OFF
Zoomauksen suurennus on enintään
10-kertainen, ja se suoritetaan optisesti.
20 ×
Zoomaus on optista 10-kertaiseen
suurennukseen asti. Tätä suurempi
zoomaus 20-kertaiseen suurennukseen asti
suoritetaan digitaalisesti.
STEADYSHOT
Voit kompensoida kameran tärinää
(oletusasetus on [ON]). Valitse
[STEADYSHOT]-asetukseksi [OFF] (
jos käytät jalustaa (lisävaruste). Tällöin
kuvasta tulee luonnollinen.
),
MEMORY SET
-valikko
”Memory Stick Duo” -muistikortin
asetukset
CONV.LENS
Jos käytät lisäobjektiivia (lisävaruste),
käytä kuvaamisessa tätä toimintoa ja
kullekin objektiiville sopivinta tärinän
kompensointia.
B OFF
Valitse tämä vaihtoehto, jos et käytä
lisäobjektiivia (lisävaruste).
WIDE CONV. (
)
Valitse tämä, jos käytät
laajakulmaobjektiivia (lisävaruste).
TELE CONV. (
Oletusasetukset on merkitty symbolilla B.
Sulkeissa näkyvät ilmaisimet ovat
näkyvissä, kun asetus on valittuna.
Valikkotoimintojen valinnasta on
lisätietoja sivulla 38.
STILL SET
x
)
X.V.COLOR
Valitse tallennettaessa asetukseksi [ON],
jos haluat kuvata laajan värivalikoiman.
Tämän asetuksen avulla voidaan taltioida
esimerkiksi kukkien väriloisto tai meren
sini alkuperäisen kaltaisena.
b Huomautuksia
• Valitse [X.V.COLOR]-asetukseksi [ON] vain,
jos tallennetta tullaan toistamaan x.v.Coloryhteensopivassa televisiossa.
• Jos video on tallennettu siten, että asetuksena on
ollut [ON] ja videota toistetaan televisiossa,
joka ei ole x.v.Color-yhteensopiva, värit eivät
ehkä toistu oikein.
• [X.V.COLOR]-asetukseksi ei voi valita [ON],
jos:
– tallennetaan DV-muodossa
– videon tallennus on meneillään.
STANDARD (
)
Still-kuvien tallennus normaalilaatuisina.
b Huomautuksia
• Kuvanlaatu on automaattisesti [FINE] Easy
Handycam -tilassa.
x
IMAGE SIZE
B 6,1M (
6.1M )
Still-kuvien laatu on hyvä.
4,6M (
Valikkojen käyttäminen
Voit valita CAM CTRL -valitsimeen
määritettävän valikkotoiminnon. Lisätietoja
on sivulla 23.
)
Still-kuvien tallennus hienolaatuisina.
Valitse tämä, jos käytät teleobjektiivia
(lisävaruste).
DIAL SET
QUALITY
B FINE (
4.6M )
Still-kuvien laatu on hyvä
16:9-kuvasuhteessa (laajakuva).
3,1M (
3.1M )
Still-kuvia voi ottaa normaalia enemmän ja
niiden laatu on melko hyvä.
VGA (0,3M) (
)
Mahdollisimman suuri kuvamäärä.
b Huomautuksia
•[
IMAGE SIZE] -toiminnon voi ottaa
käyttöön vain, kun POWER-kytkin on
asennossa CAMERA-MEMORY.
Jatkuu ,
49
MEMORY SET -valikko (Jatkuu)
”Memory Stick Duo” -muistikortin
kapasiteetti ja tallennettavien kuvien
määrä
* [
IMAGE SIZE] on muuttumattomasti
[
4,6M] HDV- tai DV-muodossa (16:9) ja
[3,4M] DV-muodossa (4:3).
POWER-kytkin on asennossa CAMERAMEMORY
POWER-kytkin on asennossa PLAY/EDIT*
6,1M
2848 ×
2136
4,6M
2848 ×
1602
3,1M
2048 ×
1536
6.1M
4.6M
3.1M
VGA
640 ×
480
0,2M
640 ×
360
1.2M
128 Mt
205
490
780
1970
980
1970
128 Mt
41
98
55
130
80
185
780
1970
256 Mt
256 Mt
75
175
95
235
140
335
1400
3550
370
890
1400
3550
1750
3550
512 Mt
512 Mt
150
365
205
485
295
690
2900
7300
770
1800
2900
7300
3650
7300
1 Gt
1 Gt
315
740
420
950
610
1400
6000
14500
1550
3750
6000
14500
7500
14500
2 Gt
2 Gt
630
1500
850
2000
1200
2850
12000
30000
3150
7500
12000
30000
15000
30000
4 Gt
4 Gt
1250
2950
1650
3950
2400
5600
23500
59500
6300
14500
23500
59500
29500
59500
8 Gt
8 Gt
2500
6000
3350
8000
4900
11000
48000
115000
12500
30000
48000
115000
60000
115000
POWER-kytkin on asennossa CAMERATAPE*
4,6M
2848 × 1602
4.6M
50
1,2M
1440 ×
810
VGA
640 ×
480
3,4M
2136 × 1602
3.4M
128 Mt
55
130
74
170
256 Mt
95
235
130
305
512 Mt
205
485
275
630
1 Gt
420
950
560
1300
2 Gt
850
2000
1100
2600
4 Gt
1650
3950
2250
5200
8 Gt
3350
8000
4500
10000
*[
IMAGE SIZE] on muuttumattomasti
[
1,2M] HDV-muodossa, [
0,2M] DVmuodossa (16:9) ja [VGA (0,3M)] DVmuodossa (4:3).
b Huomautuksia
• Kaikki luvut on mitattu seuraavin asetuksin:
Ylin: Kuvan laatuasetus on [FINE].
Alin: Kuvan laatuasetus on [STANDARD].
• Käytössä ”Memory Stick Duo” (valmistaja
Sony Corporation). Kuvausympäristö ja
tallennusväline vaikuttavat tallennettavissa
olevien kuvien määrään.
• Sonyn ClearVid CMOS -tunnistimen ja
kuvankäsittelyjärjestelmän (uusi Enhanced
Imaging Processor) ainutlaatuinen
kuvapisteiden järjestys mahdollistaa
yksittäiskuvien tarkkuuden edellä kerrotulla
tarkkuudella.
ALL ERASE
Poistaa kaikki ”Memory Stick Duo”
-muistikortissa olevat tai valitussa
kansiossa olevat suojaamattomat kuvat.
1 Valitse [ALL FILES] tai [CURRNT
FOLDER].
[ALL FILES]: Poistaa kaikki kuvat
”Memory Stick Duo” -kortista.
[CURRNT FOLDER]: Poistaa kaikki
valitussa kansiossa olevat kuvat.
2 Kosketa [YES] kahdesti t
.
b Huomautuksia
FORMAT
”Memory Stick Duo” on alustettu valmiiksi
tehtaalla, joten sitä ei tarvitse alustaa
hankinnan yhteydessä.
Alustuksen voi tehdä koskettamalla
kahdesti [YES] t
.
Videokamera alustaa kortin, ja kaikki kuvat
katoavat.
b Huomautuksia
• Älä tee mitään seuraavista, kun näytössä lukee
[
Formatting…]:
– POWER-kytkimen tai käyttöpainikkeiden
käyttö.
– ”Memory Stick Duo” -muistikortin poisto.
• Alustus poistaa ”Memory Stick Duo” kortista
kaiken sisällön, myös suojatut kuvat ja luodut
kansiot.
B SERIES
Valitse tämä asetus, jos haluat
videokameran numeroivan tiedostot
järjestyksessä, vaikka ”Memory Stick
Duo” -kortti vaihdettaisiin. Tiedostojen
numerointi alkaa uudelleen alusta, kun
uusi kansio luodaan tai tallennuskansiota
vaihdetaan.
RESET
Tiedostojen numeroinnin aloitus uudelleen
numerosta 0001 aina, kun ”Memory Stick
Duo” -kortti vaihdetaan.
NEW FOLDER
Voit luoda uuden kansion (102MSDCF 999MSDCF) ”Memory Stick Duo”
-muistikorttiin. Jos käytössä olevaan
kansioon tallennetaan 9 999 kuvaa, tämän
jälkeen tallennettaville kuville luodaan
automaattisesti uusi kansio.
Kosketa [YES] t
.
Valikkojen käyttäminen
• Vaikka poistaisit kansiosta kaikki kuvat, kansio
ei katoa.
• Älä tee mitään seuraavista, kun näytössä lukee
[
Erasing all data…]:
– POWER-kytkimen tai käyttöpainikkeiden
käyttö.
– ”Memory Stick Duo” -muistikortin poisto.
FILE NO.
b Huomautuksia
• Luotuja kansioita ei voi poistaa tällä
videokameralla. ”Memory Stick Duo” (s. 51)
täytyy alustaa tai kuvat täytyy poistaa
tietokoneen avulla.
• ”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettavissa
olevien kuvien määrä pienenee, kun kansioiden
määrä suurenee.
REC FOLDER (tallennuskansio)
Valitse tallennuskansio koskettamalla
/
ja kosketa sitten
.
b Huomautuksia
• Tehdasasetus on, että kuvat tallentuvat
101MSDCF-kansioon.
• Kun tallennat kuvan kansioon, kyseisestä
kansiosta tulee toiston oletuskansio.
PB FOLDER (toistokansio)
Valitse toistokansio koskettamalla
ja kosketa sitten
.
/
51
PICT.APPLI.
-valikko
Kuvien erikoistehosteet tai tallennuksen/
toiston lisätoiminnot
Oletusasetukset on merkitty symbolilla B.
Sulkeissa näkyvät ilmaisimet ovat
näkyvissä, kun asetus on valittuna.
Valikkotoimintojen valinnasta on
lisätietoja sivulla 38.
INT.REC-STL (jaksoittainen
valokuvaus)
Voit tallentaa still-kuvia ”Memory Stick
Duo” -korttiin valituin välein. Tämän
toiminnon avulla voit kuvata esimerkiksi
pilvien liikkeitä tai valaistuksen muutoksia
päivän aikana.
FADER
Siirtymään voi lisätä seuraavat tehosteet,
jotka pidentävät kohtausten väliä.
1 Valitse haluamasi tehoste [STBY]-tilassa
(alkunosto) tai [REC] (loppuhäivytys) ja
kosketa sitten
.
2 Paina START/STOP.
Nosto-/häivytysilmaisin lakkaa
vilkkumasta ja katoaa, kun alkunosto tai
loppuhäivytys on suoritettu.
Voit peruuttaa toiminnon ennen sen alkua
koskettamalla [OFF] vaiheessa 1.
Asetus peruuntuu, kun painat START/
STOP.
STBY
Loppuhäivytys
REC
Alkunosto
WHITE FADER
BLACK FADER
MOSAIC FADER
MONOTONE
Kuvan alkunoston aikana kuva muuttuu
vähitellen mustavalkoisesta värilliseksi.
Kuvan loppuhäivytyksen aikana se muuttuu
vähitellen värillisestä mustavalkoiseksi.
52
[a]: kuvaus
[b]: väli
1 Kosketa
t haluttu aikaväli (1, 5 tai
10 minuuttia) t
t [ON] t
t
.
2 Paina PHOTO pohjaan.
lakkaa vilkkumasta, ja jaksottainen
still-kuvaus alkaa.
Voit peruuttaa [INT.REC-STL]-toiminnon
valitsemalla [OFF].
SLIDE SHOW
Voit toistaa ”Memory Stick Duo” -korttiin
tai kansioon tallennetut kuvat peräkkäin
(diaesityksen tapaan).
1 Kosketa
t [PB FOLDER].
2 Valitse [ALL FILES ( )] tai [CURRNT
FOLDER ( )] ja kosketa sitten
.
Jos valitset [CURRNT FOLDER
( )],videokamera toistaa kaikki
[PB FOLDER] -asetuksella (s. 51)
valitussa nykyisessä toistokansiossa olevat
kuvat peräkkäin.
3 Kosketa [REPEAT].
4 Valitse [ON] tai [OFF] ja lopuksi
.
Jos haluat toistaa diaesitystä jatkuvasti,
valitse [ON] (
).
Jos haluat näyttää diaesityksen vain kerran,
valitse [OFF].
5 Kosketa [END] t [START].
Voit peruuttaa [SLIDE SHOW] -toiminnon
koskettamalla [END]. Jos haluat pitää
tauon, kosketa [PAUSE].
z Vinkkejä
• Voit valita diaesityksen ensimmäisen kuvan
koskettamalla
/
, ennen kuin
kosketat [START].
D.EFFECT (digitaalitehoste)
Voit lisätä digitaalitehosteita tallennuksen
tai toiston aikana.
1 Kosketa haluamaasi tehostetta.
2 Säädä tehostetta koskettamalla
ja kosketa sitten
.
STILL
Videon tallennus tai toisto still-kuvan
päälle, joka on tallennettu koskettamalla
[STILL]-painiketta.
FLASH (stroboliike)
Voit tallentaa tai toistaa videoita
käyttämällä still-kuvasarjatehostetta
(strobotehoste).
TRAIL
Kuvaan jää tallennuksen tai toiston aikana
jälkikuvia.
/
Säädettävä kohde
CINEMA
EFECT*
Säätöä ei tarvita
STILL
Liikkuvaan kuvaan
upotettavan still-kuvan
läpinäkyvyys
FLASH
Ruutu kerrallaan
tallennettavien tai
toistettavien kuvien
ruutujen aikaväli
TRAIL
Hetkittäisen jälkikuvan
häivytysaika
OLD
MOVIE*
Säätöä ei tarvita
* Käytettävissä vain nauhalle tallennuksen
aikana.
3 Kosketa
.
tulee näyttöön.
Voit peruuttaa [D.EFFECT] -toiminnon
koskettamalla [OFF].
Voit lisätä kuvaan vanhan elokuvan
seepiansävyisen tunnelman.
b Huomautuksia
• Et voi siirtyä toiseen digitaalitehosteeseen
nauhalle kuvattaessa, jos [CINEMA EFECT]
-asetus on valittuna.
• Toistokuviin lisättäviä tehosteita ei lähetetä
HDV/DV-liitännän kautta (i.LINK). Vain
alkuperäiset kuvat lähetetään.
• Still-kuvia ei voi tarkistaa ”Memory Stick Duo”
-muistikortista
tallennuksen
tarkistuspainikkeella [D.EFFECT]-toiminnon
aikana.
• Jos valitset [CINEMA EFECT] -asetuksen,
[SPOT METER]- ja [EXPOSURE]-asetuksiksi
palautuu [AUTO].
• Videokameraan kytketyistä laitteista ei voi
siirtää tehosteita kuviin.
Valikkojen käyttäminen
Tehoste
OLD MOVIE
z Vinkkejä
• Erikoistehosteilla käsiteltyä kuvaa voi tallentaa
”Memory Stick Duo” -muistikortin (s. 69),
videonauhurin tai DVD-/HDD-tallentimien
avulla (s. 64).
PICT.EFFECT (kuvatehoste)
B OFF
Ei käytä [D.EFFECT]-asetusta.
CINEMA EFECT (elokuvatehoste)
Voit lisätä elokuvatehosteen kuvaan
säätämällä kuvanlaatua.
Voit lisätä erikoistehosteita kuvaan
nauhoituksen tai toiston aikana.
tulee
näyttöön.
B OFF
Ei käytä [PICT.EFFECT]-asetusta.
Jatkuu ,
53
PICT.APPLI.-valikko (Jatkuu)
SKINTONE*
Saa ihon näyttämään tasaisemmalta ja
terveemmältä.
NEG.ART
Kuvan värit ja kirkkaus näkyvät
käänteisinä.
SEPIA
Kuvat näkyvät seepiansävyisinä.
B&W (mustavalkoinen)
Kuvat näkyvät mustavalkoisina.
SOLARIZE
SMTH SLW REC (tasainen
hidastettu nauhoitus)
Nopeasti liikkuvia kohteita, joita ei voi
taltioida normaalissa kuvaustilanteessa, voi
kuvata tasaisena hidastettuna otoksena noin
3 sekunnin ajan.
Tästä on apua kuvattaessa esimerkiksi
golfin tai tenniksen peluuta.
Paina START/STOP [SMTH SLW REC]
-näytössä.
Noin 3 sekunnin mittainen otos taltioituu
12 sekunnin mittaisena hidastettuna
otoksena.
Kun näytössä ei enää lue [Recording···],
tallennus on päättynyt.
Tee seuraavat asetukset koskettamalla
Kuvat näkyvät suurikontrastisten
piirrosten kaltaisina.
PASTEL*
.
– [TIMING]
Valitse tallennuksen aloituskohta START/
STOP-painikkeen painamishetkellä
(oletusasetuksena on [3sec AFTER]).
Kuvat näkyvät pastellipiirrosten kaltaisina.
MOSAIC*
[3sec AFTER]
[3sec BEFORE]
Kuvat näkyvät mosaiikkikuvioisina.
* Käytettävissä vain nauhalle tallennuksen
aikana.
b Huomautuksia
• Toistokuviin lisättäviä tehosteita ei lähetetä
HDV/DV-liitännän kautta (i.LINK). Vain
alkuperäiset kuvat lähetetään.
• Videokameraan kytketyistä laitteista ei voi
siirtää tehosteita kuviin.
z Vinkkejä
• Erikoistehosteilla käsiteltyä kuvaa voi tallentaa
”Memory Stick Duo” -muistikortin (s. 69),
videonauhurin tai DVD-/HDD-tallentimien
avulla (s. 64).
54
– [RECORD SOUND]
Jos valitset asetukseksi [ON] (
), voit
tallentaa esimerkiksi dialogia hidastetun kuvan
päälle (oletusasetuksena on [OFF]).
Ääni tallentuu, kun [Recording···] on näkyvissä.
b Huomautuksia
• Ääntä ei voi tallentaa kuvattaessa (noin)
3 sekunnin videota.
• [SMTH SLW REC] -asetuksen kuvan laatu ei
aivan vastaa normaalitallennuksen laatua.
Voit peruuttaa [SMTH SLW REC]
-toiminnon valitsemalla [END].
EDIT/PLAY
-valikko
PictBridge PRINT
Muokkaus- ja toistoasetukset eri tiloja
varten
Lisätietoja on sivulla 71.
USB SELECT
Voit liittää videokameran tietokoneeseen
USB-kaapelilla ja tuoda kuvia
tietokoneeseen. Tällä toiminnolla voi myös
liittää videokameran PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen. Lisätietoja on
vakiovarusteena toimitetulla CD-ROMlevyllä olevassa ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaassa.
B
Memory Stick
PictBridge PRINT
Valitsemalla tämän voit liittää
videokameran PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen suoratulostusta varten (s. 71).
VAR.SPD PB
(toisto eri nopeuksilla)
Liikkuvaa kuvaa katseltaessa käytettävissä
on useita toistotiloja.
1 Kosketa toiston aikana seuraavia
painikkeita.
Jos haluat
Kosketa
muuttaa
toistosuuntaa*
toistaa
hidastetusti**
toistaa ruudun
kerrallaan
DEMO MODE
Oletusasetus on [ON]. Tällöin esittely alkaa
noin 10 minuutin kuluttua siitä, kun poistat
videokamerasta kasetin ja ”Memory Stick
Duo” -kortin ja asetat POWER-kytkimen
asentoon, jossa CAMERA-TAPEmerkkivalo palaa.
z Vinkkejä
• Esittely keskeytyy, kun
– kosketat näyttöä esittelyn aikana (esittely
alkaa uudelleen noin 10 minuutin kuluttua).
– videokameraan asetetaan kasetti tai ”Memory
Stick Duo” -muistikortti.
– siirrät POWER-kytkimen muuhun asentoon
kuin CAMERA-TAPE.
(ruutu)
Suunnan vaihtaminen:
(ruutu) t
(ruutu)
toistotaukotilassa.
Suunnan vaihtaminen:
(ruutu)
toistettaessa ruutu
kerrallaan.
Valikkojen käyttäminen
Valitsemalla tämän voit katsella ”Memory
Stick Duo” -kortissa olevia kuvia
tietokoneella tai tuoda ne tietokoneeseen.
Valikkotoimintojen valinnasta on
lisätietoja sivulla 38.
* Kuvan keskellä tai sen ylä- tai alareunassa
voi näkyä vaakasuuntaisia häiriöraitoja.
Tämä ei ole merkki viasta.
** HDV/DV -liitännästä (i.LINK)
lähetettävän kuvan hidas toisto ei ole
tasaista.
2 Kosketa
t
.
Voit palata normaaliin toistoon
koskettamalla
(toisto/tauko) kahdesti
(kerran, jos toistat ruutu kerrallaan).
Jatkuu ,
55
EDIT/PLAY -valikko (Jatkuu)
b Huomautuksia
• Tallennettu ääni ei kuulu. Näytössä voi näkyä
mosaiikkimainen jälkikuva aiemmin toistetusta
kuvasta.
• HDV-muotoisia kuvia ei näytetä HDV/DV
-liitännän (i.LINK) kautta, kun niiden näyttö
keskeytetään tai kun niitä kelataan taaksepäin
muussa kuin normaalissa toistotilassa.
• HDV-muotoiset kuvat voivat näkyä
vääristyneinä seuraavien toimintojen aikana:
– Kuvahaku
– Toisto taaksepäin
• HDV-muotoisia kuvia ei voi toistaa hitaasti tai
kuva kuvalta taaksepäin.
REC CTRL
(videotallennuksen ohjaus)
Lisätietoja on sivulla 67.
END SEARCH
STANDARD SET
-valikko
Kasetin nauhoitusasetukset ja muut
perusasetukset
Oletusasetukset on merkitty symbolilla B.
Sulkeissa näkyvät ilmaisimet ovat
näkyvissä, kun asetus on valittuna.
Valikkotoimintojen valinnasta on
lisätietoja sivulla 38.
VCR HDV/DV
Valitse toistosignaali. Valitse normaalisti
[AUTO].
Kun videokamera on liitetty toiseen
laitteeseen i.LINK-kaapelilla, valitse
HDV/DV-liitännän (i.LINK) kautta
tuleva/lähtevä signaali. Valittu signaali
tallennetaan tai toistetaan.
B AUTO
Videokamera toistaa 5 sekuntia uusimman
otoksen lopusta ja pysähtyy sitten
automaattisesti.
Signaalin vaihto automaattisesti HDV- ja
DV-tilan välillä toistettaessa nauhaa.
i.LINK-yhteydessä signaali vaihtuu
automaattisesti HDV- ja DV-muodon
välillä ja signaali tulee/lähtee HDV/DVliitännän (i.LINK) kautta.
CANCEL
HDV
Lopettaa [END SEARCH] -toiminnon.
Vain HDV-muotoisten osien toisto.
i.LINK-yhteydessä vain HDV-signaali
tulee/lähtee HDV/DV-liitännän (i.LINK)
kautta signaalin tallennuksen/toiston
aikana. Tämän voi valita myös liitettäessä
videokamera esimerkiksi tietokoneeseen.
EXEC
b Huomautuksia
• [END SEARCH] -toiminto ei enää toimi, jos
kasetti poistetaan nauhoituksen jälkeen.
DV
Vain DV-muotoisten osien toisto.
i.LINK-yhteydessä vain DV-signaali tulee/
lähtee HDV/DV-liitännän (i.LINK)
kautta signaalin tallennuksen/toiston
aikana. Tämän voi valita myös liitettäessä
videokamera esimerkiksi tietokoneeseen.
b Huomautuksia
• Irrota i.LINK-kaapeli ennen [VCR HDV/DV]
-asetuksen muuttamista. Muutoin kytketty laite,
kuten videonauhuri, ei ehkä tunnista
videokamerasta tulevaa videosignaalia.
56
• Kun [AUTO] on valittu ja signaali vaihtuu
HDV-tilan ja DV-tilan välillä, kuva ja ääni
keskeytyvät hetkeksi.
• Jos [i.LINK CONV] -asetuksena on
[ON HDV t DV], kuvat lähetetään seuraavalla
tavalla:
– [AUTO]: HDV-signaali muunnetaan
DV-muotoiseksi ja toistetaan; DV-signaali
toistetaan sellaisenaan.
– [HDV]: HDV-signaali muunnetaan
DV-muotoiseksi ja toistetaan; DV-signaalia ei
toisteta.
– [DV]: DV-signaali toistetaan sellaisenaan;
HDV-signaalia ei toisteta.
• Jos samalle kasetille kuvataan sekä SP- että
LP-tilassa, toistokuva saattaa olla vääristynyt tai
aikakoodi ei ehkä tallennu oikein kohtausten
välille.
x
B 16:9 WIDE
Kuvan tallennus koko ruudun kokoisena
16:9 (laajakuva) -televisiota varten.
4:3 (
Voit valita tallennusmuodon.
)
Tallennus DV-standardin mukaisena.
b Huomautuksia
• Jos tallennettu kuva toistetaan i.LINK-kaapelin
kautta, valitse [i.LINK CONV] -asetus.
DV SET
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä
DV-tallennuksessa.
x
REC MODE (nauhoitusnopeus)
B SP (SP)
Nauhoitus kasetille SP-nauhanopeudella
(Standard Play, normaalinopeus).
LP (LP)
b Huomautuksia
• Valitse [TV TYPE] -asetus toistossa käytettävän
television mukaan (s. 59).
x
AUDIO MODE
B 12BIT
Äänitys 12-bittisessä tilassa
(2 stereoääntä).
16BIT (
)
Valikkojen käyttäminen
)
Tallennus HDV1080i-standardin
mukaisena.
DV (
)
Kuvan tallennus koko ruudun kokoisena
4:3-televisiota varten.
REC FORMAT
B HDV1080i (
WIDE SELECT
Voit valita kuvasuhteen liitetyn television
mukaan tallennuksen aikana. Lisätietoja on
television käyttöohjeissa.
Äänitys 16-bittisessä tilassa (1 laadukas
stereoääni).
b Huomautuksia
• HDV-tallennuksen aikana ääni tallentuu
automaattisesti [16BIT]-tilassa.
x
AUDIO MIX
Voit kuunnella nauhan toiston aikana ääntä,
joka on nauhoitettu kasetille jollakin muulla
videokameralla jälkiäänityksenä tai 4kanavaisena mikrofoniäänityksenä.
60min
0:00:00:00
AUDIO MIX
LP-nopeutta (Long Play, hidas nopeus)
käytettäessä nauhoitusaika on
1,5-kertainen SP-nopeuteen verrattuna.
b Huomautuksia
• Jos nauhoitat LP-tilassa, kuvassa voi olla
mosaiikkimaisia häiriöitä tai äänessä voi olla
katkoja, kun toistat kasettia muissa
videokameroissa tai videonauhureissa.
Säädä kasetin alkuperäisen äänen (ST1) ja
myöhemmin lisätyn äänen (ST2) tasapaino
koskettamalla ST1 / ST2 ja kosketa sitten
.
Jatkuu ,
57
STANDARD SET -valikko (Jatkuu)
b Huomautuksia
• Videokamera toistaa alkuperäisen äänen (ST1)
oletusarvoisesti.
VOLUME
Äänenvoimakkuutta voi säätää
koskettamalla
/
(s. 26).
z Vinkkejä
• Voit säätää asetusta myös CAM CTRL
-valitsimella (s. 23).
MIC LEVEL
B NORMAL
Normaali kirkkaus.
BRIGHT
Tavallista kirkkaampi LCD-näyttö.
b Huomautuksia
• Jos liität videokameran ulkoiseen
virtalähteeseen, [BRIGHT]-asetus tulee
automaattisesti käyttöön.
• Jos valitset asetukseksi [BRIGHT], akun
käyttöaika kuvauksen aikana lyhenee hieman.
x LCD COLOR
Voit säätää LCD-näytön värikylläisyyttä
koskettamalla
/
.
Voit säätää äänitystasoa manuaalisesti.
B AUTO
Valitse, jos haluat, että äänitystaso
säädetään automaattisesti.
MANUAL
Voit säätää äänitystasoa tallennuksen tai
valmiustilan aikana koskettamalla
/
.
Näytössä näkyvät äänitystason
säätöasteikot. Äänitystaso suurenee, kun
asteikko siirtyy oikealle. Äänitystason
asteikko tulee näkyviin, jos äänitystaso on
jokin muu kuin oletusasetus.
b Huomautuksia
• Käytä kuulokkeita äänitystason säätämisessä.
LCD/VF SET
Tämä asetus ei vaikuta nauhoitettavaan
kuvaan.
x LCD BRIGHT
Voit säätää LCD-näytön kirkkautta.
1 Säädä kirkkautta koskettamalla
/
.
2 Kosketa
.
x LCD BL LEVEL
Voit säätää LCD-näytön taustavalon
kirkkautta.
58
Pieni kylläisyys
Suuri kylläisyys
x VF B.LIGHT
Voit säätää etsimen kuvan kirkkautta.
B NORMAL
Normaali kirkkaus.
BRIGHT
Tavallista kirkkaampi etsinkuva.
b Huomautuksia
• Jos liität videokameran ulkoiseen
virtalähteeseen, [BRIGHT]-asetus tulee
automaattisesti käyttöön.
• Jos valitset asetukseksi [BRIGHT], akun
käyttöaika kuvauksen aikana lyhenee hieman.
COMPONENT
Valitse [COMPONENT], jos kytket
videokameran televisioon
komponenttituloliitännän avulla.
576i
Valitse tämä, jos liität videokameran
televisioon komponenttituloliitännän
avulla.
B 1080i/576i
Valitse tämä, jos liität videokameran
televisioon, jossa on
komponenttituloliitäntä ja joka pystyy
näyttämään 1080i-signaalin.
b Huomautuksia
i.LINK CONV
HDV-signaali muunnetaan DV-muotoon ja
kuvat siirretään DV-muodossa HDV/DVliitännästä (i.LINK).
• Jos kytket videokameran televisioon i.LINKkaapelilla kasetin toistoa varten, [TV TYPE]
-asetus ei ole käytettävissä.
DISP GUIDE (näyttöopas)
B OFF
Kuvat lähetetään HDV/DV-liitännästä
(i.LINK) [REC FORMAT]- ja
[VCR HDV/DV] -asetusten mukaisesti.
Lisätietoja on sivulla 111.
ON HDV t DV
Voit tarkastaa seuraavien asetuksien arvot.
HDV-muotoiset kuvat muunnetaan
DV-muotoon ja DV-muotoiset kuvat
siirretään DV-muodossa.
– [VCR HDV/DV] (POWER-kytkin on asennossa
PLAY/EDIT) (s. 56)
– [COMPONENT] (s. 58)
– [i.LINK CONV] (s. 59)
– [TV TYPE] (s. 59)
– HDMI OUTPUT (s. 104)
b Huomautuksia
TV TYPE
Toistettaessa kuvaa signaali on
muunnettava videokameraan liitetyn
television mukaiseksi. Tallennettu kuva
näytetään seuraavien kuvien mukaisesti.
Valitsemalla [GUIDEFRAME]-asetukseksi
[ON] saat näkyviin kehyksen, jonka avulla
voit tarkistaa kohteen vaaka- tai
pystysuuntaisuuden.
Kehys ei tallennu kuvaan. Voit poistaa
kehyksen näkyvistä painamalla DISPLAY/
BATT INFO.
z Vinkkejä
• Kuva on tasapainossa, jos kuvattava kohde on
kehyksen risteyskohdassa.
B 16:9
Valitse tämä, jos haluat katsella kuvaa
16:9-televisiosta (laajakuva).
16:9 (laaja) -kuva 4:3-kuva
CENTER MARKR
Jos valitset [CENTER MARKR]
-asetukseksi [ON], merkki näkyy näytön
keskellä, niin että keskikohta on helppo
havaita. Merkki ei tallennu kuvaan. Voit
poistaa merkin käytöstä painamalla
DISPLAY/BATT INFO.
4:3
Valitse tämä, jos haluat katsella kuvaa
4:3-televisiosta (normaali).
16:9 (laaja) -kuva
GUIDEFRAME
Valikkojen käyttäminen
• Lisätietoja i.LINK-liitännän kautta tulevasta
signaalista on kohdassa [VCR HDV/DV]
(s. 56).
• Irrota i.LINK-kaapeli ennen [i.LINK CONV]
-asetuksen määritystä. Muuten liitetty videolaite
ei ehkä voi tunnistaa videokamerasta tulevaa
videosignaalia.
STATUS CHECK
4:3-kuva
COLOR BAR
Voit tuoda väriasteikon näkyviin tai
tallentaa sen nauhalle valitsemalla
[COLOR BAR] -asetukseksi [ON]. Sen
avulla on helppo säätää kytketyn näytön
värejä.
Jatkuu ,
59
STANDARD SET -valikko (Jatkuu)
• Siirrät POWER-kytkimen asentoon PLAY/
EDIT tai CAMERA-TAPE ja
videokamerassa on kasetti.
• Kosketat
(toisto/tauko).
DATA CODE
Näyttää nauhoituksen aikana
automaattisesti tallennetut tiedot
(datakoodin).
ON
Jäljellä olevan nauhan ilmaisin on aina
näkyvissä.
B OFF
Datakoodi ei ole näkyvissä.
DATE/TIME
REMOTE CTRL (kaukosäädin)
Päivämäärä ja kellonaika ovat näkyvissä.
Tehdasasetus on [ON], joten kaukosäädintä
voi käyttää (s. 107).
CAMERA DATA (alla)
Näyttää kameran asetustiedot.
60min
0:00:00:00
60min
z Vinkkejä
1
2
GUIDE
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
3
• Valitse [OFF], jos haluat estää videokameraa
reagoimasta toisten videokameroiden tai
videonauhurien kaukosäätimien signaaleihin.
P-MENU
6
5
4
A SteadyShot ei käytössä
B Valotus
C Valkotasapaino
D Vahvistus
E Valotusaika
F Aukon arvo
b Huomautuksia
• Valotuksen säätöarvo (0EV), suljinaika ja
himmentimen aukon arvo ovat näkyvissä
toistettaessa ”Memory Stick Duo” -kortissa
olevia still-kuvia.
•
näkyy näytössä, jos kuva on tallennettu
käyttämällä salamaa.
• Päivämäärä ja kellonaika näkyvät DATE/TIMEnäytössä samalla alueella. Jos kuvaat
asettamatta kellonaikaa, näytössä näkyy
[-- -- ----] ja [--:--:--].
• Easy Handycam -tilassa voi määrittää vain
[DATE/TIME]-asetuksen.
REMAINING
B AUTO
Valitse tämä asetus, jos haluat jäljellä
olevan nauhan ilmaisimen näkyvän noin
8 sekuntia, kun:
60
REC LAMP (kuvausmerkkivalo)
Videokameran kuvausmerkkivalo ei pala
nauhoituksen aikana, jos asetuksena on
[OFF]. (Oletusasetuksena on [ON]).
BEEP
B ON
Videokamerasta kuuluu äänimerkki, kun
aloitat tai lopetat kuvauksen tai käytät
kosketuspaneelia.
OFF
Poistaa äänimerkin ja suljinäänen käytöstä.
DISP OUTPUT (näyttötiedot)
B LCD PANEL
Aikakoodi näkyy LCD-näytössä ja
etsimessä.
V-OUT/PANEL
Aikakoodi näkyy kuvaruudussa,
LCD-näytössä ja etsimessä.
MENU ROTATE
B NORMAL
Valikkotoiminnot vierivät alaspäin, kun
kosketat
.
OPPOSITE
b Huomautuksia
Valikkotoiminnot vierivät ylöspäin, kun
kosketat
.
• Jos [QUICK REC] -asetus on [ON], kohtausten
väli pysähtyy hetkeksi (tietokoneella kannattaa
muokata kuvaa).
A.SHUT OFF (automaattinen
virrankatkaisu)
B 5min
Jos videokameraa ei käytetä noin
5 minuuttiin, videokamerasta katkeaa virta
automaattisesti.
z Vinkkejä
• Jos tallennuksen valmiustila kestää yli 3
minuuttia, rummun pyöriminen lakkaa ja
valmiustila peruuntuu. Tämän tarkoituksena on
suojella nauhaa ja estää turha akun kulutus.
NEVER
Videokamerasta ei katkea virta
automaattisesti.
b Huomautuksia
CALIBRATION
Lisätietoja on sivulla 98.
QUICK REC (pikatallennus)
Valikkojen käyttäminen
• Kun kytket videokameran pistorasiaan,
[A.SHUT OFF] -asetukseksi tulee
automaattisesti [NEVER].
Voit nopeuttaa tallennuksen aloitusnopeutta
hieman, jos aloitat tallentamisen painamalla
START/STOP. Tällä toiminnolla voidaan
kompensoida sulkimen liikkumisesta
aiheutuvaa aikaa.
B OFF
Tallennuksen aloituskohtaan siirtyminen
kestää kauemmin, mutta väliin voi
tallentaa tasaisen siirtymän.
ON (
)
Nopeuttaa tallennuksen aloittamista
hieman, kun tallennus aloitetaan
välittömästi virran kytkemisen jälkeen
(siirrä POWER-kytkin CAMERA-TAPEasentoon OFF (CHG) -asennosta) tai jos
tallennusta yritetään, kun tallennuksen
valmiustila on peruutettu.
61
TIME/LANGU.
-valikko
Valikkotoimintojen valinnasta on
lisätietoja sivulla 38.
CLOCK SET
Lisätietoja on sivulla 14.
WORLD TIME
Jos käytät videokameraa muissa maissa tai
muilla alueilla, aseta aikaero koskettamalla
/
, niin videokamera säätää
kellonajan aikaeron mukaisesti.
Jos asetat aikaeron nollaksi (0), kelloon
palautuu siinä alun perin ollut aika.
LANGUAGE
Käyttäjän oman
valikon
mukauttaminen
Usein tarvittavat toiminnot voi lisätä mihin
tahansa käyttäjän omaan valikkoon, ja
valikon toiminnot voi mukauttaa kutakin
POWER-merkkivalon asentoa vastaaviksi.
Tämä on kätevää, jos lisäät usein
käyttämäsi toiminnot käyttäjän omaan
valikkoon.
Toiminnon lisääminen
valikkoon
Valikkoon voi lisätä enintään 28 toimintoa
kutakin POWER-merkkivalon asentoa
kohden. Jos haluat lisätä muita toimintoja,
poista tarpeettomat toiminnot ensin.
LCD-näytön tekstien kielen voi vaihtaa.
• Jos haluamaasi kieltä ei ole vaihtoehtojen
joukossa, voit valita esimerkiksi vaihtoehdon
[ENG[SIMP]] (yksinkertaistettu englanti).
1 Kosketa
t [P-MENU SET
UP] t [ADD].
Jos haluamaasi valikkotoimintoa ei ole
näytössä, kosketa
/ .
60min
STBY
Select the category.
0:00:00
END
CAMERA SET
PICT.APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
OK
2 Valitse luokka koskettamalla
/
ja kosketa sitten
60min
STBY
Select the item.
0:00:00
END
SCENE SELECT
SPOT MTR·FCS
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
OK
62
.
3 Valitse valikkotoiminto
koskettamalla
/
ja kosketa
sitten
t [YES] t
.
Käyttäjän oman valikon
toimintojen järjestyksen
muuttaminen
Toiminto lisätään luettelon loppuun.
1 Kosketa
t [P-MENU SET
UP] t [SORT].
Toiminnon poistaminen
valikosta
1 Kosketa
t [P-MENU SET
UP] t [DELETE].
60min
STBY
Select button to delete.
SCENE
SELECT
SMOOTH
SLWREC
TELE
MACRO
FADER
/
.
.
5 Kosketa [END] t
.
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
3 Kosketa [YES] t
paikkaan koskettamalla
Siirrä muut haluamasi toiminnot
toistamalla vaiheita 2 - 4.
poistaa.
YES
3 Siirrä valikkotoiminto haluamaasi
4 Kosketa
2 Kosketa toimintoa, jonka haluat
60min
DELETE
haluat siirtää.
END
DISP
GUIDE
MENU
1/3
0:00:00
2 Kosketa valikkotoimintoa, jota
Valikkojen käyttäminen
Jos haluamaasi valikkotoimintoa ei ole
näytössä, kosketa
/ .
Jos haluamaasi valikkotoimintoa ei ole
näytössä, kosketa
/ .
b Huomautuksia
• [P-MENU SET UP] -toimintoa ei voi siirtää.
NO
.
b Huomautuksia
• [MENU]- ja [P-MENU SET UP] -kohteita ei
voi poistaa.
Käyttäjän oman valikon
palauttaminen alkutilaan
(muutosten peruutus)
Kosketa
t [P-MENU SET UP]
t [RESET] t [YES] t [YES] t
.
Jos haluamaasi valikkotoimintoa ei ole
näytössä, kosketa
/ .
63
Kopioiminen/muokkaaminen
Kopioiminen videonauhurilla tai DVD-/HDDtallentimella
Kytke videokamera seinäpistorasiaan vakiovarusteena toimitetulla verkkolaitteella (s. 11).
Katso lisätietoja myös muiden kytkettävien laitteiden käyttöoppaista.
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin
Kytkentämenetelmät ja kuvanlaatu vaihtelevat videonauhurin ja DVD-/HDD-tallentimien
sekä käytettävien liitäntöjen mukaan.
z Vinkkejä
• [CONNECTGUIDE] suosittelee laitteelle sopivinta kytkentätapaa (s. 29).
: Signaalin kulkusuunta
Videokamera
Kaapeli
Ulkoinen laite
i.LINK-kaapeli (vakiovaruste)
i.LINK-kaapeli (vakiovaruste)
A/V-liitäntäkaapeli,
S VIDEO (lisävaruste)
HDV1080i-yhteensopiva laite*
t HD-laatu
AV-laite i.LINK -liitännällä
t SD-laatu
AV-laite S VIDEO -liitännällä
t SD-laatu
(valkoinen)
(punainen)
(keltainen)
A/V-liitäntäkaapeli
(vakiovaruste)
(keltainen)
(valkoinen)
(punainen)
AV-laite audio/videoliitännöillä**
t SD-laatu
* Toiminto edellyttää HDV1080i-standardin mukaista i.LINK-liitäntää. Lisätietoja on kytkettävän laitteen
käyttöohjeessa.
** Jos kytket videokameran monofoniseen laitteeseen, kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen liitin laitteen
videoliitäntään ja valkoinen liitin (vasen kanava) tai punainen liitin (oikea kanava) laitteen
audioliitäntään.
64
b Huomautuksia
• Kuvia ei voi kopioida HDMI-kaapelin kautta.
• DV-muodossa tallennetut kuvat kopioidaan
SD-muodossa (normaalilaatu) liitäntätavasta
riippumatta.
Videokameran liitännät
*1 Videonauhurin tai DVD-/HDD-tallentimen
tulee olla yhteensopiva HDV1080i-standardin
kanssa.
*2 DV-muodossa tallennettuja osia ei voi
kopioida.
*3 Sekä HDV- että DV-muodossa tallennettuja
osia ei voi kopioida.
Avaa liitännän suojus ja kytke kaapeli.
b Huomautuksia
HDV/DV
1
A/V OUT
2
i.LINK-kaapelin käyttäminen
(vakiovaruste)
Valitse tarvittavat asetukset alla olevasta
taulukosta ja tee valikkoasetukset.
b Huomautuksia
• Irrota i.LINK-kaapeli, ennen kuin muutat näitä
valikkoasetuksia. Muutoin videonauhuri tai
DVD-/HDD-tallennin ei ehkä tunnista
videosignaalia oikein.
Tallennus- Kopioinmuoto
timuoto
Valikon asetus
[VCR HDV/
DV]
[i.LINK
CONV]
HDV*1
[AUTO]
tai HDV
[OFF]
DV
[AUTO]
[ON HDV
t DV]
Sekä
HDV
että DV
HDV*1
[AUTO]
tai HDV*2
[OFF]
DV
[AUTO]*3
[ON HDV
t DV]
vain DV
DV
[AUTO]
tai DV
–
vain
HDV
Kytkeminen S VIDEO -liittimellä
varustetulla A/V-liitäntäkaapelilla
(lisävaruste)
Käytä kytkemiseen S VIDEO -liitäntää
videoliittimen (keltainen) sijaan. Tässä
kytkennässä kuvanlaatu on parempi. Ääntä
ei lähetetä, jos kytket ainoastaan S VIDEO
-kaapelin.
Kopioiminen/muokkaaminen
• Kun [VCR HDV/DV] -asetuksena on [AUTO]
ja signaali vaihtuu HDV- ja DV-muotojen
välillä, kuvaan ja ääneen tulee hetkellinen
katkos.
• Jos sekä soitin että tallennin ovat HDV1080iyhteensopivia laitteita, kuten malli HDR-HC9E,
ja ne on kytketty i.LINK-kaapelilla, kuva on
epävakaa tai rosoinen, kun tallennusta jatketaan
tauon tai pysäyttämisen jälkeen.
• Valitse [DISP OUTPUT] -asetukseksi [LCD
PANEL] (oletusasetus), kun käytät
kytkemisessä A/V-liitäntäkaapelia (s. 60).
Kopioiminen toiseen laitteeseen
1 Valmistele kamera toistoa varten.
Aseta tallenteen sisältävä kasetti.
Siirrä POWER-kytkintä niin, että
PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy.
Jatkuu ,
65
Kopioiminen videonauhurilla tai DVD-/HDD-tallentimella (Jatkuu)
2 Jos kopioit videonauhuriin, aseta
kasetti tallennusta varten.
Jos kopioit DVD-tallentimeen,
aseta DVD-levy tallennusta
varten.
Jos tallennuslaitteesta voi valita
tulotilan, valitse sopiva tulotila (kuten
video input1 tai video input2).
3 Kytke tallennuslaite
(videonauhuri tai DVD-/HDDtallennin) videokameraan.
Lisätietoja kytkennöistä on sivulla 64.
4 Aloita toisto kamerassa ja
tallennus tallennuslaitteessa.
Katso lisätietoja kyseisen
tallennuslaitteen käyttöohjeesta.
5 Kun kopiointi on valmis, pysäytä
videokamera ja tallennuslaite.
b Huomautuksia
• Jos käytät kytkennässä A/V-liitäntäkaapelia,
valitse [TV TYPE] -asetus toistolaitteen mukaan
(esim. televisio) (s. 59).
• Jos haluat tallentaa päivämäärän/ajan ja
kameran asetustiedot, kun kytkentä on tehty
A/V-liitäntäkaapelilla, tuo tiedot näyttöön
(s. 60).
• Seuraavia tietoja ei lähetetä HDV/DVliitännän kautta (i.LINK):
– ilmaisimet
– [PICT.EFFECT]- (s. 53) tai [D.EFFECT]toiminnolla muokatut kuvat (s. 53)
– muilla videokameroilla tallennetut nimikkeet.
• HDV-muodossa tallennettuja kuvia ei lähetetä
HDV/DV-liitännän (i.LINK) kautta toiston
tauon tai minkään muun toistotilan aikana
lukuunottamatta normaalia toistoa.
66
• Ota huomioon seuraavat seikat kytkiessäsi
i.LINK-kaapelia:
– Tallennettu kuva on rosoinen, kun kuva
pysäytetään videokamerassa videonauhuriin
tai DVD-/HDD-tallentimeen tallennuksen
aikana.
– Tiedot (päivämäärä / aika / kameran
asetustiedot) eivät ehkä näy tai tallennu
riippuen laitteesta tai sovelluksesta.
– Kuvaa ja ääntä ei voi tallentaa erikseen.
• Jos kopiot DVD-tallentimeen i.LINK-kaapelin
kautta, videokameraa ei ehkä voi käyttää
DVD-tallentimen kautta, vaikka käyttöoppaassa
niin kerrottaisiinkin.
Jos DVD-tallentimen tulotilaksi voi asettaa
HDV tai DV ja kuvia voi lähettää/vastaanottaa,
seuraa kohdan ”Kopioiminen toiseen
laitteeseen” ohjeita.
• Jos käytät i.LINK-kaapelia, video- ja
äänisignaalit lähetään digitaalisesti, joten
kuvalaatu on korkealuokkaista.
• Kun i.LINK-kaapeli on kytketty, lähtösignaalin
muoto (
tai
)
näkyy videokameran LCD-näytössä.
Kuvien tallentaminen esimerkiksi
videonauhurista
Voit tallentaa videoita videonauhurin
nauhalta. Voit tallentaa kohtauksen stillkuvaksi ”Memory Stick Duo”
-muistikorttiin. Muista asettaa
videokameraan kasetti tai ”Memory Stick
Duo” -muistikortti valmiiksi ennen
tallennusta.
Voit kytkeä videokameran videonauhuriin
tai muuhun i.LINK-yhteensopivaan
laitteeseen i.LINK-kaapelilla.
Kytke videokamera seinäpistorasiaan
vakiovarusteena toimitetulla
verkkolaitteella (s. 11). Katso lisätietoja
myös muiden kytkettävien laitteiden
käyttöoppaista.
HDV1080iyhteensopiva laite
AV-laite i.LINKlähtöliitännällä
Liikkuvan kuvan tallentaminen
1 Siirrä POWER-kytkintä niin, että
PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy.
2 Valitse videokameran
tulosignaali.
Valitse [VCR HDV/DV] -asetukseksi
[AUTO], kun tallennat
HDV-yhteensopivasta laitteesta.
Valitse [VCR HDV/DV] -asetukseksi
[DV] tai [AUTO], kun tallennat
DV-yhteensopivasta laitteesta (s. 56).
t HD-laatu
t SD-laatu
videokameraan toistolaitteeksi
i.LINK-kaapelilla.
b Huomautuksia
i.LINK-liitäntään
: Signaalin
kulkusuunta
HDV/DV
i.LINK-kaapeli
(vakiovaruste)
HDV/DVliitäntään
(i.LINK)
• Kun i.LINK-kaapeli on kytketty,
tulosignaalin muoto (
tai
) näkyy videokameran
LCD-näytössä (tämä ilmaisin voi näkyä
toistolaitteen näytössä, mutta sitä ei
kuitenkaan tallenneta).
Kopioiminen/muokkaaminen
3 Kytke videonauhuri tai muu laite
4 Aseta videonauhuriin kasetti.
5 Tallenna videoita käyttämällä
videokameraa.
Kosketa
t[
t [REC PAUSE].
REC CTRL]
Jos haluamaasi toimintoa ei näy
näytössä, kosketa
/ , kunnes
toiminto on näkyvissä.
* Toiminto edellyttää HDV1080i-standardin
mukaista i.LINK-liitäntää.
Jatkuu ,
67
Kuvien tallentaminen esimerkiksi videonauhurista
6 Aloita kasetin toisto
videonauhurissa.
Kytketyssä laitteessa toistettava kuva
näkyy videokameran LCD-näytössä.
7 Kosketa [REC START], kohdassa,
josta haluat aloittaa tallennuksen.
8 Lopeta tallennus.
Kosketa
PAUSE].
9 Kosketa
(pysäytys) tai [REC
Still-kuvien tallentaminen
1 Tee kohdan ”Videoiden
tallentaminen” vaiheet 1 - 4.
2 Aloita kasetin toistaminen.
Videonauhurin kuva näkyy
videokameran näytössä.
3 Paina PHOTO-painiketta kevyesti
tallennettavan kohtauksen
kohdalla. Tarkasta kuva ja paina
painike sitten pohjaan.
t
.
b Huomautuksia
• Televisio-ohjelmia ei voi tallentaa HDV/DVliitännän kautta (i.LINK).
• DV-laitteiden kuvaa voi tallentaa ainoastaan
DV-muodossa.
• Ota huomioon seuraavat seikat kytkiessäsi
i.LINK-kaapelia:
– Tallennettu kuva on rosoinen, kun kuva
pysäytetään videonauhurissa videokameraan
tallennuksen aikana.
– Kuvaa ja ääntä ei voi tallentaa erikseen.
– Jos keskeytät tallennuksen ja sitten jatkat sitä,
kuva ei ehkä tallennu tasaisesti.
• Kun videosignaalin muoto on 4:3,
videokameran näytössä näkyy mustat palkit
molemmilla reunoilla.
68
(Jatkuu)
Kuvien kopioiminen
nauhalta ”Memory
Stick Duo”
-muistikorttiin
Voit tallentaa haluamasi kohtauksen
nauhalle tallennetusta videosta ”Memory
Stick Duo” -muistikorttiin still-kuvana.
Varmista, että videokameraan on asetettu
nauhoitettu nauha ja ”Memory Stick Duo”
-muistikortti.
1 Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti
Kuvien poistaminen
”Memory Stick Duo”
-muistikortista
1 Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
2 Kosketa
.
60 min
60min
101–0001
0001
101
6.1M
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
1 / 10 101
MEMORY PLAY
GUIDE
P-MENU
2 Etsi ja tallenna kohtaus, jonka
haluat tallentaa.
3 Valitse poistettava kuva
/
4 Kosketa
-painikkeilla.
t [YES].
b Huomautuksia
b Huomautuksia
• Päivämäärä ja aika, joina kuva tallennetaan
nauhalle ja ”Memory Stick Duo” -muistikorttiin
tallennetaan. Videokamerassa näkyy
päivämäärä ja aika, jona kuva on tallennettu
nauhalle. Kameran nauhalle tallennettuja
asetustietoja ei voi tallentaa ”Memory Stick
Duo” -muistikorttiin.
• Still-kuvat määritetään kuvakokoon
[
1,2M], kun niitä toistetaan HDVmuodossa. Still-kuvat määritetään kuvakokoon
[
0,2M] (16:9) tai [VGA (0,3M)] (4:3), kun
niitä toistetaan DV-muodossa (s. 50).
• Still-kuvia ei voi tallentaa, jos PB-zoomaus on
käytössä.
• Kuvia ei voi palauttaa poistamisen jälkeen.
• Kuvia ei voi poistaa, jos ”Memory Stick Duo”
-muistikortin tallennussuojakytkin on käytössä
(s. 91) tai jos valittu kuva on suojattu (s. 70).
Kopioiminen/muokkaaminen
Toista nauha koskettamalla
(toisto) ja paina sitten kevyesti
PHOTO-painiketta tallennettavan
kohtauksen kohdalla. Tarkasta kuva ja
paina painike sitten pohjaan.
z Vinkkejä
• Jos haluat poistaa kaikki kuvat kerralla, valitse
[
ALL ERASE] (s. 51).
• Voit poistaa kuvia hakemistonäytössä (s. 27).
Voit etsiä poistettavan kuvan helposti tuomalla
näyttöön kuusi kuvaa kerralla.
Kosketa
t [ DELETE] t
poistettava kuva t
t [YES].
69
”Memory Stick Duo” -muistikortin kuvien
merkitseminen erityistiedoin
(tulostusmerkki/kuvien suojaaminen)
Jos käytössä on tallennussuojakytkimellä
varustettu ”Memory Stick Duo”
-muistikortti, varmista, ettei ”Memory Stick
Duo” -kortin tallennussuojakytkin ole
suojausasennossa (s. 92).
Still-kuvien valitseminen
tulostamista varten
(tulostusmerkki)
• Älä merkitse kuvia tässä videokamerassa, jos
”Memory Stick Duo” -muistikorttiin on jo
merkitty tulostettavia kuvia jollakin toisella
laitteella. Tämä voi muuttaa sellaisten kuvien
tietoja, joiden tulostusmerkit on asetettu jollakin
muulla laitteella.
Tahattoman poiston estäminen
(kuvien suojaaminen)
Tulostettavat kuvat valitaan tässä
videokamerassa DPOF (Digital Print Order
Format) -standardin avulla.
Kun tulostettavat kuvat merkitään
valmiiksi, niitä ei tarvitse enää valita
uudelleen tulostusvaiheessa (tulosteiden
määrää ei voi valita).
1 Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
Voit valita ja merkitä kuvia, jotta niitä ei
voi poistaa vahingossa.
1 Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
2 Kosketa
t
t
t
[PROTECT].
3 Kosketa suojattavaa kuvaa.
2 Kosketa
t
[PRINT MARK].
t
t
3 Kosketa kuvaa, jonka haluat
PROTECT
101–0002
2/ 10
tulee
näyttöön.
101
OK
tulostaa myöhemmin.
PRINT MARK
tulee
näyttöön.
101–0002
2/ 10
4 Kosketa
101
OK
t [END].
b Huomautuksia
• Voit poistaa suojauksen koskettamalla kuvaa
uudelleen vaiheessa 3.
t [END].
b Huomautuksia
• Voit poistaa tulostusmerkin koskettamalla
kuvaa uudelleen vaiheessa 3.
70
4 Kosketa
Tallennettujen kuvien tulostaminen
(PictBridge-yhteensopiva tulostin)
Voit tulostaa kuvia PictBridgeyhteensopivalla tulostimella kytkemättä
videokameraa tietokoneeseen.
Kytke videokamera pistorasiaan
verkkolaitteella (s. 11).
Aseta still-kuvia sisältävä ”Memory Stick
Duo” -muistikortti videokameraan ja kytke
tulostimeen virta.
1 Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
2 Kytke videokameran
[USB SELECT] tulee näyttöön
automaattisesti.
3 Kosketa [PictBridge PRINT].
Kun yhteys on valmis, näyttöön
tulee
(PictBridge-yhteys).
6.1M
1 / 10
PictBridge PRINT
101-0001
-
+
101
END
SET
EXEC
Jokin ”Memory Stick Duo”
-muistikorttiin tallennetuista kuvista
tulee näyttöön.
4 Valitse tulostettava kuva
/
5 Kosketa
-painikkeilla.
t [COPIES].
/
-painikkeilla.
Yhdestä kuvasta voi tulostaa enintään
20 kopiota.
7 Kosketa
t [END].
Voit tulostaa päivämäärän/ajan kuvaan
koskettamalla
t [DATE/TIME]
t [DATE] tai [DAY&TIME] t
.
8 Kosketa [EXEC] t [YES].
Kun tulostus päättyy, [Printing…]
katoaa näkyvistä ja kuvienvalintanäyttö
tulee jälleen näkyviin.
Tulostuksen lopettaminen
Kosketa [END] kuvienvalintanäytössä.
b Huomautuksia
• Sellaisten mallien, jotka eivät ole PictBridgeyhteensopivia, toimintaa ei voida taata.
• Katso lisätietoja käytettävän tulostimen
käyttöoppaasta.
• Älä tee seuraavaa, jos
näkyy näytössä.
Toiminnot eivät ehkä toimi oikein.
– Käytä POWER-kytkintä.
– Irrota USB-kaapeli tulostimesta tai
videokamerasta.
– Poista ”Memory Stick Duo” -muistikortti
videokamerasta.
• Jos tulostin lakkaa toimimasta, irrota
USB-kaapeli, katkaise ja kytke tulostimen virta
ja aloita toiminto sitten alusta.
• Jotkin tulostimet saattavat jättää tulostamatta
osia kuvien reunoilta. Tämä on todennäköistä
erityisesti 16:9 (laaja) -kuvasuhteella
tallennettujen kuvien kohdalla, joiden oikeilta ja
vasemmilta reunoilta saattaa jäädä tulostumatta
suuriakin alueita.
• Jotkin tulostimet eivät ehkä tue päivämäärän/
ajan tulostamista. Katso lisätietoja tulostimen
käyttöoppaasta.
Jatkuu ,
Kopioiminen/muokkaaminen
(USB)
-liitäntä tulostimeen USBkaapelilla.
6 Valitse tulosteiden määrä
71
Tallennettujen kuvien tulostaminen (Jatkuu)
• Muiden kuin tällä videokameralla kuvattujen
kuvien tulostumista ei voida taata.
z Vinkkejä
• PictBridge on alalla käytössä oleva Camera &
Imaging Products Association (CIPA) -järjestön
määrittämä standardi. Voit tulostaa still-kuvia
ilman tietokonetta kytkemällä tulostimen
suoraan digitaaliseen videokameraan tai
digitaaliseen still-kameraan mallista tai
valmistajasta riippumatta.
• Toimintoa voi käyttää myös tekemällä seuraavat
valinnat:
–
t [MENU] t
(PICT.APPLI.)
t [USB SELECT] t [PictBridge PRINT].
–
t [MENU] t
(PICT.APPLI.)
t [PictBridge PRINT].
72
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen
Voit käyttää seuraavia toimintoja, kun
asennat ”Picture Motion Browser”
-ohjelmiston Windows-tietokoneeseen
mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä.
b Huomautuksia
• Toimitettua ”Picture Motion Browser”
-ohjelmistoa ei voi asentaa Macintoshtietokoneeseen.
x Tietokoneeseen tuotujen videoiden
vieminen videokameraan
Voit lähettää tietokoneeseen tuotuja
videoita takaisin videokameraan HD (high
definition) -laatuisina.
Tietoja ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaasta
”First Step Guide (Aloitusohje)” on
käyttöopas, jota voit käyttää tietokoneessa.
Siinä on kuvattu perustoiminnot, kuten
videokameran ja tietokoneen kytkennät ja
asetukset, yleinen käyttö ja CD-ROMlevyllä (vakiovaruste) olevan ”Picture
Motion Browser” -ohjelmiston käyttäminen
ensimmäisen kerran.
Katso ohjeet kohdasta ””First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaan asentaminen”
(s. 75), käynnistä ”First Step Guide
(Aloitusohje)” ja seuraa ohjeita.
x Videokameralla kuvattujen
videoiden tuominen
Voit tuoda HD (high definition)
-kuvalaadulla tallennettuja videoita
sellaisenaan.
x Tietokoneeseen vietyjen kuvien
katseleminen
Voit hallita videoita ja still-kuvia niiden
kuvauspäivämäärien ja -aikojen
perusteella. Voit myös valita videoita ja
still-kuvia katseltavaksi pikkukuvina.
Näitä pikkukuvia voi suurentaa ja toistaa
diaesityksenä.
x Tietokoneeseen vietyjen kuvien
muokkaaminen
Voit muokata tietokoneeseen tuotuja
videoita ja still-kuvia.
Tietoja ohjelmiston
ohjetoiminnosta
Ohjetoiminnossa on selitetty kaikkien
ohjelmistojen kaikki toiminnot. Katso
lisätietoja toiminnoista ohjeesta, kun olet
lukenut ”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan läpikotaisin.
Saat ohjeen näkyviin napsauttamalla
[?]-merkkiä näytössä.
Tietokoneen käyttäminen
Tärkeimmät toiminnot
b Huomautuksia
• Videokameran joitakin asetuksia täytyy
muuttaa, jos haluat tuoda videoita
tietokoneeseen myynnissä olevan
muokkausohjelman avulla. Lisätietoja on ”First
Step Guide (Aloitusohje)” -oppaassa.
• Lisätietoja saat ”Picture Motion Browser”
-asiakastuen verkkosivustosta.
http://www.sony.net/support-disoft/
x Levyn luominen
Voit luoda DVD-videolevyjä tuoduista
videoista. Levyn kuvalaaduksi tulee
SD (normaalilaatu).
Jatkuu ,
73
Windows-tietokoneen käyttäminen (Jatkuu)
Järjestelmävaatimukset
Käytettäessä ”Picture Motion Browser”
-ohjelmistoa
Käyttöjärjestelmä: Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP SP2* tai
Windows Vista*
*64-bittisiä tai Starter (Edition)
-versioita ei tueta.
Vakioasennus vaaditaan.
HD-kuvamateriaalin käsitteleminen
edellyttää Windows XP SP2- tai
Windows Vista -käyttöjärjestelmää.
Toiminta ei ole taattua, jos edellä
mainittu käyttöjärjestelmä on
päivitetty tai jos se on
monikäynnistysympäristössä.
CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz CPU tai
nopeampi (Intel Pentium 4 3,2 GHz
tai nopeampi Intel Pentium D tai
Intel Core Duo on suositeltava.)
SD (normaalilaatu) -kuvalaadun
käsittelemistä varten tarvitaan
Pentium III 1 GHz tai nopeampi.
Sovellus: DirectX 9.0c tai uudempi
(tämä tuote pohjautuu DirectXtekniikkaan. DirectX täytyy olla
asennettuna.)
Äänijärjestelmä: Direct Sound
-yhteensopiva äänikortti
Muisti: vähintään 512 Mt (suositus on
vähintään 1 Gt.)
SD (normaalilaatu) -kuvalaadun
käsittelemistä varten tarvitaan
vähintään 256 Mt muistia.
Kiintolevy:
Asennuksessa tarvittava levytila:
noin 500 Mt
Näyttö: vähintään 1 024 × 768
kuvapistettä
74
Muut: USB-liitäntä (täytyy olla
vakiona, Hi-Speed USB -liitäntä
(USB 2.0 -yhteensopiva) on
suositeltava), DV-liitäntä
(IEEE1394, i.LINK) (i.LINKkaapelin kytkemistä varten),
tallentava DVD-asema (CD-ROMasema tarvitaan asennusta varten)
”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettujen
still-kuvien toistaminen tietokoneessa
Käyttöjärjestelmä: Microsoft
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP SP2* tai
Windows Vista*
*Ei koske 64-bittisiä versioita.
Vakioasennus vaaditaan.
Toimintaa ei taata, jos edellä mainittu
käyttöjärjestelmä on päivitetty.
Muut: USB-liitäntä (täytyy olla
vakiona)
b Huomautuksia
• Toiminta ei ole taattua ympäristöissä, jotka eivät
vastaa järjestelmävaatimuksia.
• Toiminta ei ole taattua kaikissa suositelluissa
ympäristöissä.
Esimerkiksi taustalla käynnissä olevat
sovellukset voivat rajoittaa tuotteen toimintaa.
• Vaikka käytössä olisi ympäristö, jossa toiminnot
ovat taattuja, HD (high definition) -laatuisista
videoista saattaa silti jäädä ruutuja pois, jolloin
toisto ei ole tasaista. Tämä ei kuitenkaan vaikuta
tuotuihin kuviin tai jälkeenpäin levyille
luotuihin kuviin.
• Jos käytät kannettavaa tietokonetta, käytä
virtalähteenä verkkovirtalaitetta. Ohjelmisto ei
muutoin toimi oikein tietokoneen
virransäästötoiminnon vuoksi.
z Vinkkejä
• Jos tietokoneessa on Memory Stick korttipaikka, aseta ”Memory Stick Duo” -kortti,
johon kuvat on tallennettu Memory Stick Duo sovittimeen (lisävaruste) ja aseta sovitin sitten
tietokoneen Memory Stick -korttipaikkaan ja
kopioi still-kuvat tietokoneeseen.
• Jos käytät ”Memory Stick PRO Duo” muistikorttia, mutta tietokone ei ole sen kanssa
yhteensopiva, kytke videokamera
tietokoneeseen USB-kaapelilla sen sijaan, että
käyttäisit Memory Stick -korttipaikkaa.
”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaan ja
ohjelmiston asentaminen
”First Step Guide (Aloitusohje)” -opas ja
ohjelmisto tulee asentaa Windowstietokoneeseen, ennen kuin videokamera
kytketään tietokoneeseen. Asennus
täytyy tehdä vain ensimmäisellä kerralla.
Asennuksen sisältö ja asennusmenetelmät
voivat vaihdella käyttöjärjestelmän
mukaan.
4 Napsauta [FirstStepGuide].
5 Valitse haluamasi kieli ja
videokameran malli avattavasta
valikosta.
z Vinkkejä
• Macintosh-tietokoneiden käyttäjille on
lisätietoja sivulla 77.
”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan asentaminen
1 Varmista, että videokamera ei ole
kytkettynä tietokoneeseen.
2 Käynnistä tietokone.
6 Napsauta
[FirstStepGuide(HTML)].
Asennus alkaa.
Kun näkyviin tulee [Save is complete],
viimeistele asennus napsauttamalla
[OK].
• Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana
asennusta varten.
• Sulje kaikki tietokoneessa käynnissä olevat
ohjelmat ennen ohjelmiston asennusta.
3 Aseta toimitettu CD-ROM-levy
tietokoneen levyasemaan.
Asennusnäyttö tulee näkyviin.
”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan tarkasteleminen PDFmuodossa
Napsauta [FirstStepGuide(PDF)] vaiheessa 6.
”Adobe Reader” -ohjelmiston
asentaminen PDF-tiedoston
tarkastelemista varten
Tietokoneen käyttäminen
b Huomautuksia
Napsauta [Adobe(R) Reader(R)] vaiheessa 6.
Ohjelmiston asentaminen
Jos näyttö ei tule näkyviin
1 Napsauta [Start] ja [My Computer].
(Jos käytössä on Windows 2000,
kaksoisnapsauta [My Computer].)
2 Kaksoisnapsauta [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (levyasema).*
* Asemien nimet (kuten (E:)) voivat
vaihdella eri tietokoneissa.
1 Tee kohdan ””First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaan
asentaminen” (s. 75) vaiheet 1 - 3.
2 Napsauta [Install].
Jatkuu ,
75
”Aloitusohjeen” ja ohjelmiston asentaminen (Jatkuu)
3 Valitse asennettavan ohjelmiston
kieli ja napsauta [Next].
4 Valitse maa/alue ja napsauta
[Next].
Asennettavan ohjelmiston asetukset
määritetään maan/alueen mukaan.
5 Lue [License Agreement]
-käyttöoikeussopimus ja valitse [I
accept the terms of the license
agreement], jos hyväksyt
sopimuksen ja napsauta sitten
[Next].
6 Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy sen jälkeen, kun yhteyden
varmistumisnäyttö on tullut
näkyviin.
7 Kytke videokamera ja tietokone
i.LINK-kaapelilla tai USBkaapelilla.
Jos kytkennässä käytetään USBkaapelia, videokameran näytössä
näkyy [USB SELECT]. Valitse
[
Memory Stick].
Napsauta [Next], kun yhteys on
valmis.
Näyttöön voi tulla kehotus tietokoneen
uudelleenkäynnistämisestä, mutta sitä ei
tarvitse tehdä tässä vaiheessa. Käynnistä
tietokone, kun asennus on valmis.
8 Seuraa näytössä näkyviä
ohjelmiston asennusohjeita.
Tietokoneesta riippuen voi olla tarpeen
asentaa joitakin kolmansien osapuolien
ohjelmistoja (alla). Jos näkyviin tulee
asennusnäyttö, asenna tarvittava
ohjelmisto ohjeiden mukaan.
x Microsoft DirectX 9.0c - Videoiden
käsittelyssä tarvittava ohjelmisto
x Windows Media Format 9 Series
Runtime (vain Windows 2000) - DVDlevyjen luomisessa tarvittava ohjelmisto
Käynnistä tietokone uudelleen, jos se on
tarpeen asennuksen viimeistelyssä.
9 Poista CD-ROM-levy tietokoneen
levyasemasta.
Pikakuvakkeet, kuten [ ] (”Picture
Motion Browser”), näkyvät työpöydällä.
z Vinkkejä
• Lisätietoja kaapelin irrottamisesta on ”First Step
Guide (Aloitusohje)” -oppaassa.
76
Tarkasteleminen
”First Step Guide
(Aloitusohje)”
”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaan
tarkastelemiseen tietokoneessa suositellaan
Microsoft Internet Explorerin versiota 6.0
tai sitä uudempaa versiota. Kaksoisnapsauta
videokameran ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -pikakuvaketta työpöydällä.
z Vinkkejä
Voit kopioida still-kuvia ”Memory Stick
Duo” -muistikortista Macintoshtietokoneeseen.
Asenna ”First Step Guide (Aloitusohje)”
-opas toimitetulta CD-ROM-levyltä.
b Huomautuksia
• Toimitettu ”Picture Motion Browser”
-ohjelmisto ei toimi Mac-käyttöjärjestelmässä.
• Videokameran joitakin asetuksia täytyy
muuttaa, jos haluat tuoda videoita
tietokoneeseen myynnissä olevan
muokkausohjelman avulla. Lisätietoja on ”First
Step Guide (Aloitusohje)” -oppaassa.
Järjestelmävaatimukset
Still-kuvien kopioiminen ”Memory
Stick Duo” -muistikortista
Käyttöjärjestelmä: Mac OS 9.1/9.2 tai Mac
OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4).
Muut: USB-liitäntä (täytyy olla vakiona)
Tietoja ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaasta
”First Step Guide (Aloitusohje)” on
käyttöopas, jota voit käyttää tietokoneessa.
Siinä on kuvattu perustoiminnot, kuten
videokameran ja tietokoneen kytkennät ja
asetukset sekä yleinen käyttö ja ohjelmiston
käyttäminen ensimmäisen kerran.
Katso ohjeet kohdasta ””First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaan asentaminen”,
käynnistä ”First Step Guide (Aloitusohje)”
ja seuraa ohjeita.
Tietokoneen käyttäminen
• Voit käynnistää oppaan myös valitsemalla
[Start] t [Programs] ([All Programs] Windows
XP:ssä) t [Sony Picture Utility] t
[FirstStepGuide] t videokameran kansio t
”First Step Guide (Aloitusohje)” HTMLmuodossa.
• Jos haluat tarkastella ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -opasta HTML-muodossa
asentamatta sitä, kopioi haluamasi kielen kansio
CD-ROM-levyllä olevasta [FirstStepGuide]kansiosta ja kaksoisnapsauta [Index.html].
• Tarkastele videokameran ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -opasta PDF-muodossa (s. 75)
seuraavissa tapauksissa:
– kun tulostat haluamiasi aiheita ”First Step
Guide (Aloitusohje)” -oppaasta
– jos ”First Step Guide (Aloitusohje)” -opas ei
näy oikein selainasetusten vuoksi, vaikka
ympäristö on suositeltu.
– jos ”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaan
HTML-versiota ei voi asentaa.
Macintosh-tietokoneen
käyttäminen
”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan asentaminen
Kopioi ”FirstStepGuide(PDF)”
tietokoneeseen [FirstStepGuide]-kansion
jostakin kielikansiosta.
”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan tarkasteleminen
Kaksoisnapsauta ”FirstStepGuide(PDF)”.
Jos tietokoneeseen ei ole asennettu PDFtiedostojen tarkastelussa tarvittavaa
ohjelmistoa, lataa Adobe Reader
-ohjelmisto alla olevasta verkkosivustosta.
http://www.adobe.com/
77
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos videokameran käytössä ilmenee
ongelmia, käytä seuraavaa taulukkoa
vianmäärityksessä. Jos ongelma ei poistu,
irrota virtalähde ja ota yhteyttä Sonyjälleenmyyjään.
• Yleinen käyttö/Easy Handycam/
kaukosäädin ...........................................78
• Akut/virtalähteet....................................79
• LCD-näyttö/etsin ...................................79
• Kasetit/”Memory Stick Duo”
-muistikortti ..........................................80
• Kuvaus...................................................81
• Toisto.....................................................83
• Toistaminen televisiossa .......................84
• Kopioiminen/muokkaaminen/kytkeminen
muihin laitteisiin....................................85
• Kytkeminen tietokoneeseen ..................85
• Toiminnot, joita ei voi käyttää yhdessä
...............................................................85
Yleinen käyttö/
Easy Handycam/kaukosäädin
Kameraan ei tule virtaa.
• Aseta kameraan ladattu akku (s. 11).
• Kytke verkkolaite pistorasiaan (s. 11).
Kamera ei toimi, vaikka virta on
kytketty.
• Irrota verkkolaite pistorasiasta ja akku
kamerasta ja aseta akku uudelleen
paikalleen noin 1 minuutin kuluttua.
• Paina RESET-painiketta (s. 105)
teräväkärkisellä esineellä (Jos painat
RESET-painiketta, kaikki asetukset
nollataan, lukuunottamatta käyttäjän oman
valikon kohteita).
Painikkeet eivät toimi.
• Kaikki painikkeet eivät ole toiminnassa
Easy Handycam -tilassa (s. 19).
78
Asetukset muuttuvat Easy
Handycam -tilassa.
• Kaikkien sellaisten toimintojen asetukset,
jotka eivät näy näytössä Easy Handycam
-tilassa, palautuvat oletusasetuksiin (s. 19,
39).
Valikon kohteiden asetukset ovat
muuttuneet odottamattomasti.
• Seuraavat asetukset palautuvat
oletusasetuksiin automaattisesti, kun
POWER-kytkin asetetaan OFF (CHG)
-asentoon yli 12 tunniksi.
– Taustavalo
– [SCENE SELECT]
– [SPOT MTR·FCS]
– [SPOT METER]
– [EXPOSURE]
– [WHITE BAL.]
– [SHUTTR SPEED]
– [SPOT FOCUS]
– [FOCUS]
– [DV SET]
-valikon [ AUDIO
MIX]
– [MIC LEVEL]
Kamera lämpenee.
• Kamera voi lämmetä käytössä. Tämä ei ole
merkki viasta.
Toimitettu kaukosäädin ei toimi.
• Valitse [REMOTE CTRL] -asetukseksi
[ON] (s. 60).
• Poista esteet kaukosäätimen ja sen
tunnistimen väliltä.
• Pidä kaukosäätimen tunnistin poissa
kirkkaista valonlähteistä, kuten
auringonvalosta ja kattolampuista, koska
kaukosäädin ei muutoin ehkä toimi oikein.
• Aseta paristolokeroon uusi paristo siten,
että sen navat (+/–) täsmäävät lokeron
vastaaviin merkintöihin (s. 107).
Videonauhuri ei toimi, kun
toimitettua kaukosäädintä käytetään.
• Valitse videonauhurille jokin muu tila kuin
VTR 2.
• Peitä videonauhurin tunnistin mustalla
paperilla.
Akut/virtalähteet
Virta katkeaa äkillisesti.
• Virta katkeaa automaattisesti noin
5 minuutissa, jos kameraa ei käytetä
(A.SHUT OFF). Muuta [A.SHUT OFF]
-asetusta (s. 61), kytke kameraan virta
uudelleen (s. 14) tai käytä verkkolaitetta.
• Lataa akku (s. 11).
/CHG (lataus) -merkkivalo ei pala
akkua ladattaessa.
/CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu
akkua ladattaessa.
• Kiinnitä akku videokameraan oikein
(s. 11). Jos ongelma ei poistu, irrota
verkkolaite pistorasiasta ja ota yhteyttä
Sony-jälleenmyyjään. Akku voi olla
vioittunut.
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
näyttää ajan virheellisesti.
• Ympäristön lämpötila on liian korkea tai
matala, tai akkua ei ole ladattu tarpeeksi.
Tämä ei ole merkki viasta.
• Lataa akku uudelleen täyteen. Jos ongelma
ei poistu, akku saattaa olla kulunut loppuun.
Vaihda akku uuteen (s. 11, 94).
Akku tyhjenee liian nopeasti.
• Ympäristön lämpötila on liian korkea tai
matala, tai akkua ei ole ladattu tarpeeksi.
Tämä ei ole merkki viasta.
• Lataa akku uudelleen täyteen. Jos ongelma
ei poistu, akku saattaa olla kulunut loppuun.
Vaihda akku uuteen (s. 11, 94).
LCD-näyttö/etsin
LCD-taustavaloa ei voi poistaa
käytöstä.
• Easy Handycam -tilan käytön aikana LCDtaustavaloa ei voi poistaa käytöstä pitämällä
DISPLAY/BATT INFO -painiketta
painettuna (s. 19).
Ilmaisinta ei voi poistaa käytöstä.
•
-toimintoa ei voi poistaa käytöstä.
Tarkista varoitussanomat koskettamalla
(s. 88).
Painikkeet eivät näy
kosketuspaneelissa.
Vianmääritys
• Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG) (s. 11).
• Kiinnitä akku videokameraan oikein
(s. 11).
• Kytke verkkovirtajohto verkkolaitteeseen ja
pistorasiaan huolellisesti.
• Akun lataaminen on päättynyt (s. 11).
• Ilmoitettu aika ei ehkä näy oikein tietyissä
olosuhteissa. Esimerkiksi LCD-paneelia
avattaessa tai suljettaessa kestää noin
1 minuutin, ennen kuin akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää oikean ajan.
• Kosketa LCD-näyttöä kevyesti.
• Paina videokamerasta DISPLAY/BATT
INFO (tai kaukosäätimestä DISPLAY)
(s. 15, 107).
Kosketuspaneelin painikkeet eivät
toimi oikein tai eivät toimi lainkaan.
• Säädä kosketuspaneelia
([CALIBRATION]) (s. 98).
Jatkuu ,
79
Vianmääritys (Jatkuu)
Valikon toiminnot näkyvät harmaina.
• Harmaina näkyvät toiminnot eivät ole
valittavissa nykyisessä tallennus-/
toistotilassa.
• Kaikkia toimintoja ei ehkä voi käyttää
samanaikaisesti (s. 85).
Kasetti pitää tavallista
voimakkaampaa ääntä kelattaessa
sitä eteen- tai taaksepäin.
• Verkkolaitetta käytettäessä
pikakelausnopeudet suurenevat (verrattuna
akun käyttöön), joten ääni voimistuu. Tämä
ei ole merkki viasta.
ei ole näkyvissä.
• Kaikki valikon toiminnot eivät ole
toiminnassa Easy Handycam -tilassa.
Peruuta Easy Handycam -toiminto (s. 19).
Etsimen kuva on epäselvä.
• Säädä etsintä objektiivin säätövivun avulla
kunnes kuva kirkastuu (s. 16).
Etsimessä ei ole kuvaa.
• Sulje LCD-paneeli. Etsimessä ei näy kuvaa,
kun LCD-paneeli on avattuna (s. 15).
Kasetit/”Memory Stick Duo”
-muistikortti
Kasettia ei voi poistaa
kasettipesästä.
• Varmista, että virtalähde (akku tai
verkkolaite) on kytketty oikein (s. 11).
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta
(s. 97).
Cassette Memory -ilmaisin tai
otsikkonäyttö ei ole näkyvissä, kun
käytät Cassette Memory -muistilla
varustettua kasettia.
• Tämä videokamera ei tue Cassette Memory
-muistia, joten ilmaisin ei tule näkyviin.
Jäljellä olevan nauhan ilmaisin ei ole
näkyvissä.
• Valitse [
REMAINING]-asetukseksi
[ON], niin jäljellä olevan nauhan ilmaisin
on aina näkyvissä (s. 60).
80
Toimintojen käyttö ei onnistu
käytettäessä ”Memory Stick Duo”
-muistikorttia, vaikka ”Memory Stick
Duo” -muistikortti on asetettu
kameraan.
• Siirrä POWER-kytkintä niin, että
CAMERA-MEMORY- tai PLAY/EDITmerkkivalo syttyy (s. 14).
• Jos käytät tietokoneessa alustettua
”Memory Stick Duo” -muistikorttia, alusta
se uudelleen videokamerassa (s. 51).
Nauhalle tallennettua kuvaa ei voi
poistaa.
• Nauhalle tallennettua kuvaa ei voi poistaa,
mutta nauhan voi kelata alkuun ja
nauhoittaa uudelleen. Uusi tallenne korvaa
vanhan.
”Memory Stick Duo” -muistikorttiin
tallennettuja kuvia ei voi poistaa eikä
korttia alustaa.
• Vapauta ”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojakytkimen lukitus (s. 92).
• Poista kuvan suojaus (s. 70).
• Hakemistonäytöstä voi samalla kertaa
poistaa enintään 100 kuvaa.
Kuvia ei voi suojata tai merkitä
tulostettaviksi.
• Vapauta ”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojakytkimen lukitus (s. 92).
• Yritä uudelleen hakemistonäytössä (s. 27,
70).
• Tulostettaviksi voi merkitä enintään 999
kuvaa.
Tiedostonimi ei näy oikein tai se
vilkkuu.
• Tiedosto on vioittunut.
• Käytä kameraan sopivaa tiedostomuotoa
(s. 92).
Kuvaus
Lisätietoja on kohdassa ”Kasetit/”Memory
Stick Duo” -muistikortti” (s. 80).
Nauha ei ala pyöriä, kun painat
START/STOP.
”Memory Stick Duo” -muistikorttiin
ei voi tallentaa.
• ”Memory Stick Duo” -kortti on täynnä.
Aseta toinen ”Memory Stick Duo” -kortti
tai alusta ”Memory Stick Duo” -kortti
(s. 51). Voit myös poistaa ”Memory Stick
Duo” -kortista tarpeettomia kuvia (s. 69).
• Jos POWER-kytkin on asennossa
CAMERA-TAPE, still-kuvia ei voi
tallentaa ”Memory Stick Duo” -korttiin,
jos:
– [SHUTTR SPEED] -asetuksena on
1/600 - 1/10000 sekuntia
– [FADER] on käytössä
– [D.EFFECT]
– [PICT.EFFECT]
– [SMTH SLW REC]
– [COLOR BAR]
• Tallennuskuva voi näyttää erilaiselta
kameran eri tilojen mukaan. Tämä ei ole
merkki viasta.
Siirtymä kasetille nauhoitetusta
kohtauksesta seuraavaan ei ole
häiriötön.
• Suorita END SEARCH (s. 30).
• Älä poista kasettia. (Kuva nauhoittuu
jatkuvasti tauotta, vaikka virta
katkaistaisiin.)
• Älä tallenna kuvia samalle nauhalle sekä
HDV- että DV-muodossa.
• Älä tallenna kuvia samalle nauhalle sekä
SP- että LP-tilassa.
• Vältä nauhoituksen pysäyttämistä ja sitten
sen jatkamista, kun nauhoitat videoita
LP-nopeudella.
• Jos [QUICK REC] -asetuksena on [ON],
tasaista siirtymää ei voi tallentaa (s. 61).
Salama ei toimi.
• Salamaa ei voi käyttää kasetille
nauhoituksen aikana.
• Vaikka automaattinen salama tai
(automaattinen punasilmäisyyden
vähennys) olisi valittuna, videokameran
omaa salamaa ei voi käyttää seuraavien
toimintojen käytön aikana:
– [TWILIGHT], [CANDLE], [SUNRSE
SUNSET], [FIREWORKS],
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] tai [SCENE SELECT] -valikon
[SNOW] -asetus
– [SPOT MTR·FCS]
– [SPOT METER]
– [EXPOSURE]-valikon [MANUAL]asetus
Jatkuu ,
Vianmääritys
• Siirrä POWER-kytkintä niin, että
CAMERA-TAPE-merkkivalo syttyy
(s. 20).
• Nauha on lopussa. Kelaa nauhaa taaksepäin
tai aseta videokameraan uusi kasetti.
• Siirrä tallennussuojakytkin asentoon REC
tai aseta videokameraan uusi kasetti (s. 91).
• Nauha on juuttunut kuvarumpuun
tiivistyneen kosteuden takia. Poista kasetti,
anna videokameran olla käyttämättömänä
ainakin 1 tunti ja aseta kasetti sitten takaisin
paikalleen (s. 97).
Tallennuskuva näyttää erilaiselta.
81
Vianmääritys (Jatkuu)
[END SEARCH] ei toimi.
• Älä poista kasettia nauhoituksen jälkeen
(s. 30).
• Kasetille ei ole nauhoitettu mitään.
• Kasetin nauhoitettujen osien välillä on tyhjä
osuus. Tämä ei ole merkki viasta.
[COLOR SLOW S] ei toimi oikein.
• [COLOR SLOW S] -toiminto ei ehkä toimi
oikein täysin pimeässä. Käytä NightShottai [SUPER NS]-toimintoa.
[SUPER NS] -toimintoa ei voi
käyttää.
• NIGHTSHOT-kytkin ei ole asennossa ON
(s. 24).
Automaattinen tarkennus ei toimi.
• Valitse [FOCUS] -asetukseksi [AUTO]
(s. 45).
• Kuvausolosuhteet eivät sovi automaattisen
tarkennuksen käyttöön. Säädä tarkennus
manuaalisesti (s. 45).
[STEADYSHOT] ei toimi.
• Valitse [STEADYSHOT] -asetukseksi
[ON] (s. 48).
Taustavalokorjaus ei toimi.
• Taustavalokorjaus ei toimi Easy Handycam
-toiminnon aikana (s. 19).
Näytössä näkyy pieniä valkoisia,
punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä.
• Pisteitä tulee näkyviin, kun kuvaat
käyttämällä asetusta [SUPER NS] tai
[COLOR SLOW S]. Tämä ei ole merkki
viasta.
Kuvan ohittavat kohteet näyttävät
vääristyneiltä.
• Tätä kutsutaan polttotasoilmiöksi. Tämä ei
ole merkki viasta. Kuvalaite (CMOSanturi) lukee kuvasignaaleja siten, että
objektiivin ohittavat kohteet voivat tietyissä
olosuhteissa näkyä vääristyneinä.
Kuvan värit eivät näy oikeina.
• Poista NightShot-toiminto käytöstä (s. 24).
Näytössä oleva kuva näyttää
kirkkaalta, eikä kuvauskohdetta näy
näytössä.
• Aseta NIGHTSHOT-kytkin (s. 24) OFFasentoon tai poista taustavalonkorjaus
käytöstä (s. 25).
Näytössä oleva kuva näyttää
tummalta, eikä kuvauskohdetta näy
näytössä.
• Paina DISPLAY/BATT INFO -painiketta
muutama sekunti niin, että taustavalo syttyy
(s. 15).
Kuvassa on vaakaraitoja.
[FLASH LEVEL] -asetusta ei voi
muuttaa.
• [FLASH LEVEL] (s. 46) -asetusta ei voi
muuttaa Easy Handycam -toiminnon
aikana.
• Näin käy, jos kuvaat loisteputki-, natriumtai elohopeavalaisimen valossa. Tämä ei ole
merkki viasta.
• Vaikutusta voi lieventää suljinnopeutta
säätämällä (s. 44).
Kuvaan tulee mustia raitoja, kun
kuvaat television kuvaruutua tai
tietokoneen näyttöä.
• Säädä [SHUTTR SPEED] -asetusta (s. 44).
82
Toisto
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin
hiljainen.
Lisätietoja on kohdassa ”Kasetit/”Memory
Stick Duo” -muistikortti” (s. 80).
Kasettia ei voi toistaa.
• Siirrä POWER-kytkintä niin, että PLAY/
EDIT-merkkivalo syttyy.
• Kelaa nauhaa taaksepäin (s. 26).
Taaksepäin ei voi toistaa.
• Taaksepäin toisto ei ole mahdollinen, jos
kasetti on tallennettu HDV-muodossa.
• Lisää äänenvoimakkuutta (s. 26).
• Siirrä [ AUDIO MIX] -asetusta [ST2]
(lisä-ääni) -puolelta, kunnes ääni kuuluu
oikein (s. 57).
• Jos käytät S VIDEO -liitintä tai
komponenttivideoliitintä, varmista, että
A/V-liitäntäkaapelin punainen ja valkoinen
liitin on myös kytketty (s. 32).
• Ääntä ei voi tallentaa kuvattaessa (noin)
3 sekunnin videota [SMTH SLW REC]
-toiminnolla.
Kuvassa tai äänessä on katkoja.
”Memory Stick Duo” -korttiin
tallennettuja kuvia ei voi toistaa.
Video jähmettyy hetkeksi tai ääni
katkeaa.
• Nauha tai kuvapää voi olla likainen (s. 97).
• Käytä Sonyn mini-DV-kasettia.
”---” tulevat näyttöön.
Kuvassa on vaakasuuntaisia juovia.
Toistokuva ei ole selkeä tai kuvaa ei
näy.
• Puhdista kuvapää käyttämällä
puhdistuskasettia (lisävaruste) (s. 97).
Toisen videokameran 4CH MIC REC
-mikrofonilla tallennettu ääni ei
kuulu.
• Säädä [
AUDIO MIX] -asetusta (s. 57).
Kuvan ohuet ääriviivat välkkyvät, ja
vinottaiset viivat näyttävät
porrastetuilta.
• Toistamasi kasetti on kuvattu niin, ettei
päivämäärää ja kellonaikaa ole asetettu.
• Toistat kasetilta tyhjää osuutta.
• Kasetin nauha on naarmuuntunut tai sillä on
kohinaa eikä datakoodia voi lukea.
Vianmääritys
• Kuvaa ei voi toistaa, jos tiedostojen nimiä
tai kansioita tai niiden tietoja on muokattu
tietokoneessa (tällöin tiedoston nimi
vilkkuu). Tämä ei ole merkki viasta (s. 93).
• Muilla laitteilla tallennetut kuvat eivät ehkä
näy kooltaan oikeina. Tämä ei ole merkki
viasta (s. 93).
• Nauha on tallennettu sekä HDV- että
DV-muodoissa. Tämä ei ole merkki viasta.
Kuvassa on häiriöitä ja ilmaisin
tai
näkyy näytössä.
• Kasetti on nauhoitettu käyttämällä
television värijärjestelmää, joka poikkeaa
videokameran värijärjestelmästä (PAL).
Tämä ei ole merkki viasta (s. 90).
• Siirrä [SHARPNESS]-asetusta
-puolelle (pehmennys) (s. 44).
Jatkuu ,
83
Vianmääritys (Jatkuu)
Päivämäärähaku-toiminto ei toimi
oikein.
• Tallenna yli 2 minuutin jakso päivämäärän
vaihtumisen jälkeen. Jos yhden päivän
aikana suoritettu nauhoitus on liian lyhyt,
videokamera ei välttämättä löydä tarkalleen
sitä kohtaa, jossa kuvauspäivä vaihtuu.
• Kasetin nauhoitettujen osien välillä on tyhjä
osuus. Tämä ei ole merkki viasta.
[END SEARCH]- tai nauhoituksen
tarkastustoiminnon aikana ei näy
kuvaa.
• Nauha on tallennettu sekä HDV- että
DV-muodoissa. Tämä ei ole merkki viasta.
tulee LCD-näyttöön.
• Näin käy, kun toistat muulla
tallennuslaitteella nauhoitettua kasettia
käyttämällä 4ch-mikrofonia (4CH MIC
REC). Tämä videokamera ei ole
yhteensopiva 4ch-mikrofonistandardin
kanssa.
Toistaminen televisiossa
Kuvaa ei näy televisiossa, joka on
liitetty videokameraan i.LINKkaapelilla.
• Kuvaa ei voi katsella HD (high definition)
-laatuisena televisiossa, joka ei ole
yhteensopiva HDV1080i-standardin (s. 32)
kanssa. Lisätietoja on television
käyttöohjeissa.
• Muunna HDV-muotoiset kuvat
alhaisemmalle tarkkuudelle ja toista ne
DV-muodossa (SD-kuvanlaatu) (s. 59).
• Toista kuvat käyttämällä toista
liitäntäkaapelia (s. 32).
84
Kuvaa ei näy eikä ääni kuulu
televisiossa, joka on liitetty
videokameraan
komponenttivideokaapelilla.
• Valitse
(STANDARD SET) -valikon
[COMPONENT]-asetus liitetyn laitteen
mukaan (s. 58).
• Jos käytössä on komponenttivideokaapeli,
varmista, että A/V-liitäntäkaapelin
punainen ja valkoinen liitin on kytketty
(s. 32).
Kuvaa ei näy eikä ääni kuulu
televisiossa, joka on liitetty
videokameraan HDMI-kaapelilla.
• DV-muotoista kuvaa ei lähetetä HDMI
OUT -liitännästä, jos kuvaan on tallennettu
tekijänoikeuksia suojaavia signaaleja.
• i.LINK-kaapelin kautta videokameraan
tulevaa DV-muotoista kuvaa ei voi toistaa
(s. 67).
• Näin käy, jos nauhalle tallennetaan sekä
HDV- että DV-muodossa. Irrota HDMIkaapeli ja kytke se takaisin tai kytke
kameraan uudelleen virta siirtämällä
POWER-kytkintä.
Kuva näkyy vääristyneenä
4:3-televisiossa.
• Näin käy, kun 16:9 (laajakuva) -tilassa
tallennettua kuvaa katsellaan
4:3-televisiossa. Valitse [TV TYPE] -asetus
(STANDARD SET) -valikossa (s. 59)
ja aloita kuvan toisto.
4:3-television ala- ja yläreunoissa
näkyy mustat palkit.
• Näin käy, kun 16:9 (laajakuva) -tilassa
tallennettua kuvaa katsellaan
4:3-televisiossa. Tämä ei ole merkki viasta.
Kopioiminen/muokkaaminen/
kytkeminen muihin laitteisiin
Videokameraan kytketyistä laitteista
tulevaa kuvaa ei voi zoomata.
• Kytketyistä laitteista videokameraan
tulevaa kuvaa ei voi zoomata (s. 28).
Aikakoodi ja muita tietoja näkyy
kytketyn laitteen näytössä.
• Valitse [DISP OUTPUT] -asetukseksi
[LCD PANEL], jos kytkentä on tehty
A/V-liitäntäkaapelilla (s. 60).
Kuva ei kopioidu oikein A/V-kaapelin
kautta.
• A/V-liitäntäkaapelilla liitetystä ulkoisesta
laitteesta ei tule signaalia.
• A/V-liitäntäkaapeli on kytketty väärin.
Varmista, että A/V-liitäntäkaapeli on
kytketty oikeaan tuloliitäntään laitteessa,
jota käytetään kuvan kopioimiseen
videokamerasta.
• Valitse
(STANDARD SET) -valikon
[VCR HDV/DV]-asetus liitetyn laitteen
mukaan (s. 56).
• Jos kytkettävä laite ei ole HDV1080istandardin mukainen, et voi kopioida HD
(high definition) -kuvalaadulla (s. 64).
Lisätietoja on kytkettävän laitteen
käyttöohjeessa.
• Muunna HDV-muotoiset kuvat
alhaisemmalle tarkkuudelle ja toista ne
DV-muodossa SD (normaalilaatu)
-kuvalaadulla (s. 64).
Nauhoitetulle kasetille ei voi lisätä
ääntä.
• Nauhoitetulle kasetille ei voi lisätä ääntä
tässä laitteessa.
• Kuvia ei voi kopioida HDMI-kaapelin
kautta.
Nauhoitetulle kasetille toisella
videokameralla lisätty uusi ääni ei
kuulu.
• Säädä [ AUDIO MIX] -asetusta
kohdassa [ST1] (alkuperäinen ääni), kunnes
ääni kuuluu oikein (s. 57).
Still-kuvia ei voi kopioida kasetilta
”Memory Stick Duo” -muistikorttiin.
• Jos kasetille on nauhoitettu toistuvasti
pitkän aikaa, kuvia ei voi kopioida tai kuvat
voivat kopioitua vääristyneinä.
Kytkeminen tietokoneeseen
Tietokone ei tunnista videokameraa.
• Asenna ”Picture Motion Browser”
-ohjelmisto (s. 73).
• Irrota näppäimistöä, hiirtä ja videokameraa
lukuun ottamatta kaikki USB-laitteet
tietokoneen (USB)-liitännöistä.
• Irrota kaapeli tietokoneesta ja
videokamerasta, käynnistä tietokone
uudelleen ja kytke laitteet sitten uudelleen
oikein.
Vianmääritys
Kun käytössä on i.LINK-kaapeli,
kuvaruudussa ei näy kopioinnin
aikana kuvaa tai kuva vääristyy
kopioinnin aikana.
Kuvia ei voi kopioida oikein HDMIkaapelin kautta.
Toimitettua ”Picture Motion
Browser” -ohjelmistoa ei voi asentaa
Macintosh-tietokoneeseen.
• ”Picture Motion Browser” -ohjelmistoa ei
voi käyttää Macintosh-tietokoneissa.
Toiminnot, joita ei voi käyttää
yhdessä
Kaikkia toimintoja ei ehkä voi käyttää
samanaikaisesti. Seuraavassa luettelossa on
esimerkkejä valikoista ja toiminnosta, joita ei
voi käyttää samaan aikaan.
Jatkuu ,
85
Vianmääritys (Jatkuu)
86
Ei käytettävissä
Jos tämä toiminto on
valittu
Ei käytettävissä
Jos tämä toiminto on
valittu
taustavalonkorjaus
[EXPOSURE]
-valikon
[FIREWORKS],
[SPOT METER] tai
[MANUAL]
[HISTOGRAM]
[DIGITAL ZOOM],
[D.EFFECT], kun
päivämäärä ja aika
ovat näkyvissä
[DIGITAL ZOOM]
[TELE MACRO]
[SCENE SELECT]
NightShot, [TELE
MACRO],
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT],
[OLD MOVIE],
[COLOR SLOW S]
[FADER]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[D.EFFECT]
[D.EFFECT]
[SPOT MTR·FCS]
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT]
[SCENE SELECT]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[FADER]
[SPOT METER]
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT]
[D.EFFECT]valikon [OLD
MOVIE] -asetus
[EXPOSURE]
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT]
[SCENE SELECT],
[PICT.EFFECT], jos
[ WIDE SELECT]
-asetuksena on [4:3]
[D.EFFECT]valikon [CINEMA
EFECT] -asetus
[SCENE SELECT],
[SPOT METER],
[EXPOSURE]
-valikon
[MANUAL], [AE
SHIFT] -valikon
jokin muu arvo kuin
0, [PICT.EFFECT],
jos [ WIDE
SELECT]
-asetuksena on [4:3]
[SMTH SLW REC]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SHUTTR SPEED]
-valikon
[MANUAL]
[SUPER NS],
[COLOR SLOW S],
[D.EFFECT],
[PICT.EFFECT]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER
NS]
[SHARPNESS]
[CINEMA EFECT]
CAM CTRL
-valitsimen
[SHUTTR SPEED]
NightShot,
[SUPER NS],
[CINEMA EFECT],
[OLD MOVIE],
[SMTH SLW REC]
[AE SHIFT]
[FIREWORKS],
[EXPOSURE]
-valikon [MANUAL],
[CINEMA EFECT]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECT]
[TELE MACRO]
[SCENE SELECT],
nauhoituksen aikana
[COLOR SLOW S]
NightShot, [SCENE
SELECT], [SHUTTR
SPEED] -valikon
[MANUAL], [SUPER
NS], [FADER],
[D.EFFECT]
• Jos [COLOR BAR] -asetus on valittu, kaikki
luettelon ”Ei käytettävissä” -valikkokohteet ovat
poissa käytöstä.
Varoitusilmaisimet ja -viestit
Automaattisen vianmäärityksen
näyttö / varoitusilmaisimet
Jos LCD-näytössä tai etsimessä näkyy
ilmaisimia, tarkista seuraavat asiat.
Voit korjata jotkin häiriöt itse. Jos ongelma
ei ratkea, kun olet yrittänyt muutaman
kerran, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
C:(tai E:) ss:ss (automaattisen
vianmäärityksen näyttö)
C:04:ss
• Akku ei ole ”InfoLITHIUM”-akku
(H-sarja). Käytä ”InfoLITHIUM” akkua (H-sarja) (s. 94).
• Kytke verkkolaitteen DC-liitin
videokameran DC IN -liitäntään
kunnolla (s. 11).
C:21:ss
C:22:ss
• Puhdista kuvapää käyttämällä
puhdistuskasettia (lisävaruste) (s. 97).
C:31:ss / C:32:ss
• On ilmennyt jokin muu kuin edellä
kuvattu häiriö. Poista kasetti ja aseta se
takaisin paikalleen. Yritä sitten käyttää
videokameraa uudelleen. Älä tee tätä
toimenpidettä, jos videokameran sisään
on tiivistynyt kosteutta (s. 97).
• Irrota virtalähde. Aseta virtalähde
takaisin paikalleen ja yritä käyttää
videokameraa uudelleen.
• Vaihda kasettia. Paina RESET (s. 105)
ja yritä käyttää videokameraa
uudelleen.
• Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon. Ilmoita 5-merkkinen koodi,
joka alkaa kirjaimella ”E”.
101-1001 (tiedostoja koskeva
varoitusilmaisin)
• Tiedosto on vioittunut.
• Tiedostoa ei voi lukea (s. 92).
E (akun varausta koskeva varoitus)
• Akku on lähes tyhjä.
• Videokameran käyttötavan, ympäristön
ja akun tilan mukaan E-ilmaisin voi
vilkkua, vaikka akun käyttöaikaa
olisikin jäljellä 5-10 minuuttia.
% (kosteuden tiivistymistä koskeva
varoitus)*
• Poista kasetti, irrota virtalähde ja anna
videokameran olla käyttämättömänä
noin 1 tunti kasettipesän kansi avattuna
(s. 97).
(”Memory Stick Duo”
-muistikorttia koskeva
varoitussymboli)
Vianmääritys
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta.
Poista kasetti, anna videokameran olla
käyttämättömänä ainakin 1 tunti ja
aseta kasetti sitten takaisin paikalleen
(s. 97).
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss
• Kameraan ei ole asetettu ”Memory
Stick Duo” -muistikorttia (s. 17).
(”Memory Stick Duo”
-muistikortin alustamista koskeva
varoitussymboli)*
• ”Memory Stick Duo” -kortti on
vioittunut.
• ”Memory Stick Duo” -muistikorttia ei
ole alustettu oikein (s. 51, 92).
Jatkuu ,
87
Varoitusilmaisimet ja -viestit (Jatkuu)
(”Memory Stick Duo”
-muistikortin yhteensopivuutta
koskeva varoitussymboli)*
• Kamerassa on ”Memory Stick Duo”
-muistikortti, joka ei ole yhteensopiva
(s. 92).
Q (kasettia koskevat
varoitussymbolit)
Vilkkuu hitaasti:
• Kasetilla on alle 5 minuuttia tilaa.
• Videokamerassa ei ole kasettia.*
• Kasetin tallennussuojakytkin on
lukitussa asennossa (s. 91).*
Vilkkuu nopeasti:
• Nauha on lopussa.*
(salamaa koskeva
varoitusilmaisin)
Vilkkuu hitaasti:
• Latautuminen meneillään.
Vilkkuu nopeasti:
• Automaattisen vianmäärityksen koodi
on näkyvissä (s. 87).*
• Salamassa on jokin ongelma.
* Videokamerasta kuuluu ääni, kun
varoitussymbolit tulevat näyttöön (s. 60).
Varoitusilmoitusten kuvaukset
Jos näytössä näkyy ilmoituksia, toimi
ohjeiden mukaan.
z Vinkkejä
Z (kasetin poistoa koskeva
varoitus)*
Vilkkuu hitaasti:
• Kasetin tallennussuojakytkin on
lukitussa asennossa (s. 91).
Vilkkuu nopeasti:
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta
(s. 97).
• Automaattisen vianmäärityksen koodi
on näkyvissä (s. 87).
- (kuvien poistoa koskeva
varoitusilmaisin)*
• Kun
on näytössä, ilmoituksen voi muuttaa
muotoon
koskettamalla
. Ilmoituksen
saa uudelleen näkyviin koskettamalla
.
x Kosteuden tiivistyminen
%Z Moisture condensation. Eject
the cassette (s. 97)
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (s. 97)
x Kasetti/nauha
• Kuva on suojattu (s. 70).
Z Reinsert the cassette. (s. 16)
- (”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojausta koskeva
varoitusilmaisin)*
• ”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojakytkin on lukitussa
asennossa (s. 92).
88
• Varmista, ettei kasetti ole vioittunut.
QZ The tape is locked - check the
tab. (s. 91)
x ”Memory Stick Duo”
Reinsert the Memory Stick. (s. 17)
• Poista ”Memory Stick Duo” -kortti ja
aseta se takaisin muutaman kerran. Jos
ilmaisin vilkkuu edelleen, ”Memory
Stick Duo” -kortti voi olla vioittunut.
Kokeile toista ”Memory Stick Duo”
-muistikorttia.
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Tarkista ”Memory Stick Duo” -kortin
alustus ja alusta kortti tarvittaessa
uudelleen (s. 51, 92).
Memory Stick folders are full.
x Dual Rec
Cannot save still picture.
Vianmääritys
• Et voi luoda kansioita, joiden numero
on suurempi kuin 999MSDCF. Luotuja
kansioita ei voi poistaa tällä
videokameralla.
• ”Memory Stick Duo” (s. 51) täytyy
alustaa tai kuvat täytyy poistaa
tietokoneen avulla.
• Älä poista ”Memory Stick Duo”
-korttia, kun siihen tallennetaan kuvia
(s. 22).
x PictBridge-yhteensopiva tulostin
Check the connected device.
• Katkaise tulostimesta virta ja kytke
virta uudelleen. Irrota sitten
USB-kaapeli ja kytke se uudelleen.
Cannot print. Check the printer.
• Katkaise tulostimesta virta ja kytke
virta uudelleen. Irrota sitten
USB-kaapeli ja kytke se uudelleen.
89
Lisätietoja
Videokameran käyttäminen ulkomailla
Virtalähde
Tätä videokameraa voi käyttää kaikissa
maissa/kaikilla alueilla sen mukana
toimitetulla verkkolaitteella, jonka
jännitearvot ovat 100 V – 240 V AC,
50/60 Hz.
Tietoja televisioiden
värijärjestelmistä
Tämä videokamera kuuluu PALjärjestelmään, joten sen kuvaa voi katsella
ainoastaan sellaisella PAL-järjestelmän
televisiolla, joka on varustettu AUDIO/
VIDEO-tuloliitännällä.
Järjestelmä Käyttöalueet
PAL
90
Australia, Belgia, Espanja,
Hollanti, Hongkong,
Iso-Britannia, Italia, Itävalta,
Kiina, Kuwait, Malesia, Norja,
Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa,
Singapore, Slovakian tasavalta,
Suomi, Sveitsi, Tanska,
Thaimaa, Tšekin tasavalta,
Unkari, Uusi-Seelanti jne.
PAL - M
Brasilia
PAL - N
Argentiina, Paraguay, Uruguay.
SECAM
Bulgaria, Guiana, Iran, Irak,
Monaco, Ranska, Ukraina,
Venäjä jne.
NTSC
Bahamasaaret, Bolivia, Kanada,
Väli-Amerikka, Chile,
Kolumbia, Ecuador, Guyana,
Jamaika, Japani, Korea,
Meksiko, Peru, Surinam,
Taiwan, Filippiinit,
Yhdysvallat, Venezuela jne.
HDV-muodossa tallennettujen HDVmuotoisten kuvien katseleminen
Katseluun tarvitaan HDV1080iyhteensopiva televisio (tai näyttö), jossa on
komponenttiliitäntä ja AUDIO/VIDEOtuloliitäntä. Myös komponenttivideokaapeli
ja A/V-liitäntäkaapeli tarvitaan.
DV-muodossa tallennettujen DVmuotoisten kuvien katseleminen
Televisiossa (tai näytössä) tulee olla
AUDIO/VIDEO-tuloliitäntä. Myös
liitäntäkaapeli tarvitaan.
Ajan helppo asetus aikaeron
perusteella
Ulkomailla ollessasi voit siirtää kellon
helposti oleskelualueesi aikaan asettamalla
kellonajan aikaeron perusteella. Valitse
(TIME/LANGU.) -valikosta
[WORLD TIME] ja aseta sitten aikaero
(s. 62).
Kunnossapito ja varotoimet
Käyttökelpoiset videokasetit
Videokameralla voi tallentaa sekä
HDV- että DV-muodoissa.
Vain mini-DV-kasetteja voi käyttää.
Käytä
-merkinnällä varustettua
kasettia.
Tämä videokamera ei ole yhteensopiva
Cassette Memory -toiminnon kanssa.
Mikä on HDV-standardi?
HDV on videostandardi, jota käytetään
tallennettaessa ja toistettaessa digitaalisia
teräväpiirtosignaaleja (HD)
DV-videokasetteja käyttäen.
Tässä videokameran kuvassa käytetään
lomiteltua muotoa, jossa on 1 080 tehollista
pyyhkäisyjuovaa (1080i, kuvapisteiden
määrä 1 440 × 1 080).
Kuvan bittinopeus tallennettaessa on noin
25 Mbps.
Videokamerassa käytetään digitaalista
i.LINK-liitäntää, joka mahdollistaa
digitaalisen yhteyden HDV-yhteensopivaan
televisioon tai tietokoneeseen.
z Vinkkejä
Toisto
Videokameralla voi toistaa sekä DV- että
HDV1080i-muotoista kuvaa.
Videokameralla voi toistaa HDV 720/30p
-muodossa tallennettua kuvaa, mutta sitä ei
voi lähettää HDV/DV -liitännän kautta
(i.LINK).
x Toiston aikana
Jos toistat tällä videokameralla kasettia,
jolla on tekijänoikeuksien turvaamista
varten lisätty suojaussignaali, et voi
kopioida kasettia tähän videokameraan
liitetyllä toisella videokameralla.
x Kuvauksen aikana
Tällä videokameralla ei voi nauhoittaa
ohjelmia, joissa on tekijänoikeuksien
turvaamista varten lisätty suojaussignaali.
[Cannot record due to copyright
protection.] -ilmoitus tulee LCD-näyttöön
tai etsimeen, jos yrität nauhoittaa tällaista
ohjelmaa. Videokamera ei tallenna nauhalle
kopioinninestosignaalia nauhoituksen
aikana.
Käyttöä koskevia huomautuksia
x Jos videokameraa ei käytetä pitkään
aikaan
Poista kasetti videokamerasta ja varastoi
kasetti.
x Tahattoman poiston estäminen
Siirrä kasetin tallennussuojakytkin
asentoon SAVE.
REC: Kasetille voi nauhoittaa.
SAVE: Kasetille ei voi
nauhoittaa
(tallennussuojattu).
Lisätietoja
• HDV-signaalit pakataan MPEG2-muotoon, jota
käytetään muun muassa BS-lähetyksissä
(digitaalisissa satelliittilähetyksissä),
maanpäällisissä HDTV-digitaalilähetyksissä ja
Blu-ray Disc -tallentimissa.
Kopioinninestosignaali
REC
SAVE
Tyhjien nauhajaksojen syntymisen
estäminen
Siirry nauhan toiston jälkeen nauhoitetun
jakson loppuun END SEARCH
-toiminnolla (s. 30) ennen seuraavan
nauhoituksen aloittamista.
Jatkuu ,
91
Kunnossapito ja varotoimet (Jatkuu)
x Videokasetin nimitarran sijoittaminen
Kiinnitä tarra vain alla olevan kuvan
mukaisiin kohtiin, jotta videokamera ei
vahingoitu.
Älä kiinnitä tarraa
tämän reunuksen
päälle.
Nimitarran paikka
x Kasetin käyttämisen jälkeen
Kelaa kasetti alkuun, jotta kuvaan tai
ääneen ei tule häiriöitä. Sijoita kasetti
koteloonsa ja säilytä sitä pystyasennossa.
x Kullatun kosketinosan puhdistaminen
Puhdista kullattu kosketinosa tavallisesti
pumpulipuikolla noin joka 10:s kerta, kun
poistat kasetin nauhurista.
Jos kasetin kullattu kosketinosa on likainen
tai pölyinen, jäljellä olevan nauhan ilmaisin
ei välttämättä näy oikein.
Kullattu kosketinosa
Tietoja ”Memory Stick”
-muistikortista
”Memory Stick” on pienikokoinen
siirrettävä mikropiirimuisti, jolla on suuri
tallennuskapasiteetti.
Tässä videokamerassa voi käyttää
seuraavantyyppisiä ”Memory Stick”
-muistikortteja. Kaikkien ”Memory Stick”
-korttityyppien toiminta tässä
videokamerassa ei ole taattua.
92
”Memory Stick” -muistikorttien
tyypit
Tallennus/
toisto
”Memory Stick Duo”
(MagicGate mukana)
a
”Memory Stick PRO Duo”
a
”Memory Stick PRO-HG Duo”
a*
* Tämä tuote ei tue 8-bittistä
rinnakkaistiedonsiirtoa, mutta tukee 4-bittistä
rinnakkaistiedonsiirtoa, kuten Memory Stick
PRO Duo -kortit.
• Tällä laitteella ei voi tallentaa tai toistaa tietoja,
joissa käytetään ”MagicGate”-tekniikkaa.
”MagicGate” on tekijänoikeuksia suojaava
tekniikka, joka tallentaa ja siirtää sisällön
salatussa muodossa.
• Tämä laite on yhteensopiva ”Memory Stick
Micro” -muistikorttien kanssa (”M2”). ”M2” on
lyhenne sanoista ”Memory Stick Micro”.
• Still-kuvien muoto: Videokamera pakkaa ja
tallentaa kuvatiedot JPEG-muotoon (Joint
Photographic Experts Group). Tiedostonimen
tunniste on ”.JPG”.
• Still-kuvien tiedostonimet:
– 101- 0001: Tämä tiedostonimi näkyy
videokameran näytössä.
– DSC00001.JPG: Tämä tiedostonimi näkyy
tietokoneen näytössä.
• Tietokoneella (Windows OS/Mac OS) alustetun
”Memory Stick Duo” -kortin yhteensopivuus
videokameran kanssa ei ole taattu.
• Tietojen luku- ja tallennusnopeus saattaa
määräytyä ”Memory Stick” -muistikortin ja
käytettävän ”Memory Stick” -yhteensopivan
tuotteen yhdistelmän mukaan.
• Kuvien tahattoman poiston voi estää siirtämällä
”Memory Stick Duo” -muistikortin
tallennussuojakytkimen ohutkärkisellä esineellä
asentoon, jossa tallennus ei ole mahdollista.
• Vioittunutta tai kadonnutta kuvatietoa ei
korvata. Näin voi käydä seuraavissa
tapauksissa:
– Jos poistat ”Memory Stick Duo” -kortin,
katkaiset videokamerasta virran tai irrotat
akun, kun videokamera tallentaa tietoja
”Memory Stick Duo” -korttiin tai lukee tietoja
kortista (kortin käyttövalo vilkkuu tai palaa).
– Jos käytät ”Memory Stick Duo” -korttia
magneetin tai magneettikentän läheisyydessä.
x Memory Stick Duo -sovitin
• Kun käytät ”Memory Stick Duo” -korttia
”Memory Stick” -yhteensopivan laitteen kanssa,
aseta ”Memory Stick Duo” -kortti Memory
Stick Duo -sovittimeen.
• Kun asetat ”Memory Stick Duo” -kortin
Memory Stick Duo -sovittimeen, varmista, että
”Memory Stick Duo” on oikein päin ja työnnä
se sitten sisään niin pitkälle kuin se menee. Jos
pakotat ”Memory Stick Duo” -muistikortin
Memory Stick Duo -sovittimeen väärässä
asennossa tai asetat kortin vain osittain,
seurauksena voi olla toimintavirhe.
• Älä aseta Memory Stick Duo -sovitinta ilman
”Memory Stick Duo” -korttia. Muutoin laite voi
vahingoittua.
x Tietoja ”Memory Stick PRO Duo”
-muistikortista
• Tässä videokamerassa voi käyttää
tallennuskapasiteetiltaan enintään 8 Gt:n
”Memory Stick PRO Duo” -korttia.
”Memory Stick Micro” -muistikortin
käyttöä koskevia huomautuksia
• Jos haluat käyttää ”Memory Stick Micro”
-muistikorttia videonauhurin kanssa, käytä Duokoon M2-sovitinta. Aseta ”Memory Stick
Micro”-muistikortti Duo-koon M2-sovittimeen
ja aseta sovitin Memory Stick Duo
-korttipaikkaan. Jos asetat ”Memory Stick
Micro” -muistikortin videonauhuriin ilman
Duo-koon M2-sovitinta, muistikorttia ei ehkä
voi poistaa videonauhurista.
• Älä jätä ”Memory Stick Micro” -muistikorttia
pienten lasten ulottuville. Lapset voivat niellä
kortin.
Kuvatiedostojen yhteensopivuus
• Videokameralla tallennettujen kuvatiedostojen
”Memory Stick Duo” on oltava JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) -järjestön ”Design rule
for Camera File system” -standardin mukaisia.
• Tällä videokameralla ei voi toistaa toisilla
laitteilla (DCR-TRV900E tai DSC-D700/D770)
tallennettuja still-kuvia, elleivät laitteet ole
kyseisen standardin mukaisia (kyseisiä laitteita
ei ole myynnissä kaikilla alueilla).
• Jos et pysty käyttämään toisessa laitteessa
käytettyä ”Memory Stick Duo” -korttia tässä
videokamerassa, alusta kortti tässä
videokamerassa (s. 51). Huomaa, että alustus
poistaa kaikki tiedot ”Memory Stick Duo”
-kortista.
• Et ehkä voi toistaa kuvia tällä videokameralla,
– kun yrität toistaa tietokoneessa muokattuja
kuvia
– kun yrität toistaa muilla laitteilla tallennettuja
kuvia.
Jatkuu ,
Lisätietoja
• On suositeltavaa, että varmuuskopioit tärkeät
kuvat tietokoneen kiintolevylle.
• Älä paina voimakkaasti, kun kirjoitat ”Memory
Stick Duo” -muistikortin kirjoitusalueelle.
• Älä kiinnitä esimerkiksi tarraa ”Memory Stick
Duo” -korttiin tai Memory Stick Duo
-sovittimeen.
• Jos kuljetat ”Memory Stick Duo” -korttia
mukanasi tai varastoit sen, aseta se koteloonsa.
• Varo koskettamasta liitinosia ja estä
metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin niiden
kanssa.
• Älä taita tai pudota ”Memory Stick Duo”
-kortteja äläkä kohdista niihin suurta voimaa.
• Älä pura ”Memory Stick Duo” -korttia osiin tai
tee siihen muutoksia.
• Älä päästä ”Memory Stick Duo” -korttia
kastumaan.
• Pidä ”Memory Stick Duo” -kortit lasten
ulottumattomissa. Lapset voivat niellä kortin.
• Älä aseta ”Memory Stick Duo” -korttipaikkaan
mitään muuta kuin Memory Stick Duo
-kortin. Muutoin voi ilmetä toimintahäiriö.
• Älä käytä tai säilytä ”Memory Stick Duo”
-korttia seuraavassa kuvatuissa paikoissa.
– Kuumat paikat, kuten suoraan
auringonpaisteeseen kesällä jätetyt autot.
– Paikat, jotka ovat suorassa auringonvalossa.
– Paikat, jotka ovat hyvin kosteita tai alttiina
korroosiota aiheuttaville kaasuille.
93
Kunnossapito ja varotoimet (Jatkuu)
Tietoja ”InfoLITHIUM”-akusta
Tämä videokamera on yhteensopiva
”InfoLITHIUM”-akun (H-tyyppinen)
kanssa.
Videokamera toimii vain ”InfoLITHIUM”akulla.
”InfoLITHIUM” H-tyypin akuissa on
-merkintä.
Mikä on ”InfoLITHIUM”-akku?
”InfoLITHIUM”-akku on litiumioniakku,
joka pystyy välittämään videokameran ja
verkko-/latauslaitteen väliseen
toimintatilaan liittyviä tietoja.
”InfoLITHIUM”-akku laskee
virrankulutuksen videokameran
toimintatilan mukaan ja näyttää akun
jäljellä olevan kestoajan minuutteina.
Kun käytössä on verkkolaite/laturi, akun
jäljellä oleva aika ja latausaika tuleva
näkyviin.
Akun lataaminen
• Lataa akku, ennen kuin alat käyttää
videokameraa.
• Akku on suositellaan ladattavaksi ympäristössä,
jonka lämpötila on 10 °C – 30 °C. Lataus on
päättynyt, kun /CHG (lataus) -merkkivalo
sammuu. Jos akku ladataan muussa
lämpötilassa, akku ei välttämättä lataudu
tehokkaasti.
• Kun lataus on valmis, irrota kaapeli
videokameran DC IN -liitännästä tai irrota akku.
Akun tehokas käyttö
• Akun suorituskyky heikkenee ja käyttöaika
lyhenee, kun ympäristön lämpötila on 10 °C tai
matalampi. Toimimalla seuraavasti voit
pidentää akun käyttöaikaa.
– Lämmitä akku taskussasi ja aseta akku
videokameraan juuri ennen kuvaamisen
aloittamista.
– Käytä suurikapasiteettista akkua:
NP-FH70/FH100 (lisävaruste).
94
• LCD-näytön tai toiston sekä eteen- tai
taaksepäin suuntautuvan kelauksen runsas
käyttäminen lyhentää akun käyttöaikaa.
Käytä suurikapasiteettista akkua: NP-FH70/
FH100 (lisävaruste).
• Pidä POWER-kytkintä asennossa OFF (CHG),
kun et kuvaa tai toista kasettia videokameralla.
Akkujännite kuluu myös silloin, kun
videokamera on nauhoitusvalmius- tai
toistotaukotilassa.
• Pidä mukanasi vara-akkuja niin, että ne riittävät
aikomaasi kuvausaikaa kaksi tai kolme kertaa
pidemmäksi ajaksi.
• Kuvaa myös koeotoksia ennen varsinaisen
kuvauksen aloittamista. Akku ei ole vesitiivis.
Tietoa akun jäljellä olevan ajan
ilmaisimesta
• Jos virta katkeaa, vaikka akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää akussa olevan tarpeeksi
virtaa käyttöä varten, lataa akku uudelleen
täyteen. Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
näyttää oikean ajan. Huomaa kuitenkin, että
akun oikea aikanäyttö ei välttämättä palaudu,
jos käytät akkua pitkän ajan kuumassa
ympäristössä, säilytät akkua täyteen ladattuna
tai käytät akkua jatkuvasti. Akun jäljellä olevan
ajan näyttö on suuntaa antava.
• Videokameran toimintatila tai ympäristön
lämpötila saattaa joskus aiheuttaa sen, että akun
heikon varauksen ilmaiseva E-merkki vilkkuu,
vaikka akun käyttöaikaa olisikin jäljellä
5 - 10 minuuttia.
Akun varastointi
• Jos akkua ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, lataa akku täyteen ja käytä sitä
videokamerassa kerran vuodessa, jotta akun
suorituskyky säilyy. Poista akku
videokamerasta ja säilytä sitä kuivassa, viileässä
paikassa.
• Voit kuluttaa akun varauksen loppuun
videokamerassa valitsemalla
(STANDARD SET) -valikosta [A.SHUT
OFF] -asetukseksi [NEVER] ja jättämällä
videokameran nauhoitusvalmiustilaan, kunnes
virta katkeaa (s. 61).
Akun käyttöikä
z Vinkkejä
• Akun käyttöikä lyhenee ajan kuluessa ja
toistuvassa käytössä. Jos akun latausten välinen
käyttöaika lyhenee huomattavasti,
on varmaankin aika vaihtaa uusi akku.
• Akun käyttöikään vaikuttavat säilytys, käyttö ja
olosuhteet.
• i.LINK on kutsumanimi Sonyn esittelemälle
IEEE1394 -datasiirtoväylälle, ja nimi on monien
yritysten hyväksymä tavaramerkki.
• IEEE1394 on IEEE:n (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) standardoima
kansainvälinen standardi.
Tietoja i.LINK-standardista
Tässä laitteessa oleva HDV/DV-liitäntä on
i.LINK-yhteensopiva. Seuraavassa on
kuvattu i.LINK-standardi ja sen
ominaisuudet.
Mikä on i.LINK?
b Huomautuksia
• Tavallisesti tähän laitteeseen voidaan liittää vain
yksi laite i.LINK-kaapelin avulla. Jos liität
tämän laitteen HDV/DV-yhteensopivaan
laitteeseen, jossa on vähintään kaksi HDV/
DV-liitäntää, katso lisätietoja kytkettävän
laitteen käyttöohjeesta.
i.LINK-väylän suurin siirtonopeus
vaihtelee laitteen mukaan. Tyyppejä on 3:
S100 (noin 100 Mbps*)
S200 (noin 200 Mbps)
S400 (noin 400 Mbps)
Siirtonopeus on mainittu kunkin laitteen
käyttöohjeessa laitteen teknisiä tietoja
käsittelevässä osassa. Joissakin laitteissa
nopeus on mainittu myös i.LINK-liitännän
vieressä.
Siirtonopeus voi erota ilmoitetusta arvosta,
jos laite on kytketty toiseen laitteeseen,
jonka suurin siirtonopeus on eri.
* Mikä on Mbps?
Mbps on lyhenne englanninkielisistä
sanoista ”megabits per second” (megabittiä
sekunnissa). Se ilmaisee yhdessä
sekunnissa lähetettävän tai vastaanotettavan
datan määrän. Esimerkiksi siirtonopeus
100 Mbps tarkoittaa, että yhden sekunnin
aikana lähetetään 100 megabittiä dataa.
Lisätietoja
i.LINK on digitaalinen sarjaliitäntä, jonka
kautta voidaan siirtää digitaalista
videokuvaa, digitaalista ääntä ja muuta
dataa toiseen i.LINK-yhteensopivaan
laitteeseen. i.LINK-liitäntää voidaan
käyttää myös toisen laitteen ohjaukseen.
i.LINK-yhteensopivat laitteet voidaan
kytkeä i.LINK-kaapelilla. Mahdollisia
käyttötapoja ovat erilaisten digitaalisten
AV-laitteiden toimintojen ohjaus ja
laitteiden välinen tiedonsiirto.
Kaksi tai useampia i.LINK-yhteensopivaa
laitetta linkitetään toisiinsa niin, että
laitteita voi käyttää mistä tahansa laitteesta.
Huomaa, että toimintatavat saattavat
vaihdella ja tiedonsiirto voi olla
mahdotonta liitettyjen laitteiden
ominaisuuksien ja piirteiden mukaan.
i.LINK-väylän siirtonopeus
Tämän laitteen i.LINK-toimintojen
käyttäminen
Lisätietoja kasetin kopioimisesta, kun tämä
laite on kytkettynä toiseen i.LINKliitännällä varustettuun laitteeseen, on
sivulla 64.
Tämän laitteen voi kytkeä videolaitteeseen
ja myös toiseen Sonyn valmistamaan
i.LINK-yhteensopivaan laitteeseen
(esimerkiksi VAIO-sarjan tietokoneeseen).
Jatkuu ,
95
Kunnossapito ja varotoimet (Jatkuu)
Jotkin i.LINK-yhteensopivat videolaitteet,
kuten digitaalitelevisiot ja DVD-,
MICROMV- ja HDV-tallentimet/-soittimet,
eivät ole yhteensopivia tämän laitteen
kanssa. Varmista ennen tämän laitteen
kytkemistä toiseen laitteeseen, että toinen
laite on HDV/DV-yhteensopiva. Katso
tiedot varotoimista ja yhteensopivista
sovellusohjelmistoista myös kytkettävän
laitteen käyttöohjeesta.
b Huomautuksia
• Kun kytket videokameran johonkin i.LINKyhteensopivaan laitteeseen, muista katkaista
laitteen virta ja irrottaa verkkolaite pistorasiasta
ennen i.LINK-kaapelin kytkemistä tai
irrottamista.
Tietoja tarvittavasta i.LINK-kaapelista
•
•
•
Käytä Sonyn i.LINK-kaapelia, jonka
molemmissa päissä on 4-nastainen liitin
(HDV/DV-kopioinnin aikana).
•
Tietoja x.v.Color-standardista
• x.v.Color on yleisempi nimitys Sonyn
kehittämälle xvYCC-standardille. Sony omistaa
kyseisen tavaramerkin.
• xvYCC on videoiden väritilojen kansainvälinen
standardi. Tämä standardi toistaa useampia
värejä kuin nykyiset lähetysstandardit.
Tietoja videokameran
käyttämisestä
96
•
•
•
Käyttö ja hoito
•
• Älä käytä tai säilytä videokameraa ja sen
tarvikkeita seuraavassa kuvatuissa paikoissa.
– Hyvin kuumassa tai kylmässä paikassa. Älä
jätä videokameraa tai sen tarvikkeita alttiiksi
yli 60 °C lämpötiloille, esimerkiksi suoraan
auringonvaloon, lämmityslaitteen lähelle tai
aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon.
Muutoin laitteet voivat vioittua tai niiden
kotelo voi vääntyä.
– Paikassa, joka on lähellä voimakkaita
magneettikenttiä tai jossa on tärinää. Muutoin
videokamera voi vioittua.
•
•
•
– Paikassa, jossa on voimakkaita radioaaltoja
tai säteilyä. Videokamera ei ehkä nauhoita
oikein.
– Paikassa, jonka lähellä on AM-vastaanotin ja
videolaitteita. Tallenteisiin voi tulla häiriöitä.
– Hiekkarannalla tai pölyisessä paikassa. Jos
videokameran sisään pääsee hiekkaa tai
pölyä, se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei
voi korjata.
– Paikassa, joka on lähellä ikkunaa, tai
ulkoilmassa, jossa LCD-näyttö, etsin tai
objektiivi voi olla alttiina suoralle
auringonvalolle. Muutoin etsimen sisäosat tai
LCD-näyttö voivat vioittua.
– Paikassa, jossa on hyvin kosteaa.
Käytä videokameraa DC 6,8 V/7,2 V (akku) tai
DC 8,4 V (verkkolaite) tasajännitteellä.
Käytä tasavirta- tai verkkovirtakäytössä tässä
käyttöohjeessa suositeltuja varusteita.
Suojaa videokamera kastumiselta, esimerkiksi
sateelta ja merivedeltä. Jos videokamera kastuu,
se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi
korjata.
Jos kotelon sisään pääsee jokin esine tai
nestettä, irrota videokamera virtalähteestä. Anna
Sony-jälleenmyyjän tarkistaa videokamera,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Vältä kovakouraista käsittelyä ja iskuja (älä lyö
sitä, pudota sitä tai astu sen päälle). Älä pura
videokameraa osiin tai tee siihen muutoksia.
Varo erityisesti objektiivia.
Pidä POWER-kytkin asennossa OFF (CHG),
kun et käytä videokameraa.
Älä pidä videokameraa käärittynä esimerkiksi
pyyhkeeseen, kun käytät videokameraa.
Muutoin videokameran sisäinen lämpötila voi
nousta liikaa.
Kun irrotat verkkovirtajohdon, vedä aina
pistokkeesta, älä johdosta.
Älä sijoita verkkovirtajohdon päälle painavia
esineitä. Muutoin johto voi vioittua.
Pidä metalliset kosketuspinnat puhtaina.
Pidä kaukosäädin ja kolikkoakku lasten
ulottumattomissa. Jos joku kuitenkin nielee
pariston, vie hänet heti lääkäriin.
• Jos akun elektrolyyttinestettä on päässyt
vuotamaan, toimi seuraavasti:
– Ota yhteys lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon.
– Pese iholle päässyt neste pois.
– Jos vuotanutta nestettä pääsee silmiisi,
huuhtele ne runsaalla vedellä ja hakeudu
lääkärin hoitoon.
x Videokameraa ei käytetä pitkään
aikaan
• Käännä kamera säännöllisin väliajoin ja toista
kasettia noin 3 minuuttia.
• Kuluta akun varaus täysin loppuun ennen akun
varastointia.
Kosteuden tiivistyminen
x Jos kosteutta pääsee tiivistymään
Kasetinpoistoa lukuun ottamatta mikään
toiminto ei toimi. Poista kasetti, katkaise
videokamerasta virta ja anna kameran olla
käyttämättömänä noin yksi tunti
kasettipesän kansi avattuna. Videokameraa
voidaan käyttää uudelleen, kun seuraavat
kaksi ehtoa täyttyvät:
• Varoitusviestiä ei tule, kun kameran virta
kytkettynä.
• Kumpikaan ilmaisimista % ja Z ei vilku, kun
kameraan asetetaan kasetti ja videokameran
käyttöpainikkeita kosketetaan.
Jos kosteutta alkaa tiivistyä, videokamera ei
aina välttämättä havaitse tiivistymistä. Jos
näin käy, kasetti tulee ulos videokamerasta
vasta 10 sekunnin kuluttua siitä, kun avaat
kasettipesän kannen. Tämä ei ole merkki
viasta. Älä sulje kasettipesän kantta, ennen
kuin kasetti on tullut ulos.
• Näin voi käydä esimerkiksi, jos tuot
videokameran laskettelurinteestä
lämmityslaitteella varustettuun huoneeseen.
• Kun tuot videokameran ilmastoidusta autosta tai
huoneesta ulos kuumaan ilmaan.
• Kun käytät videokameraa myrskyn tai
sadekuuron jälkeen.
• Kun käytät videokameraa kuumassa, kosteassa
paikassa.
x Kosteuden tiivistymisen estäminen
Jos siirrät videokameran kylmästä paikasta
lämpimään paikkaan tai päinvastoin, sijoita
kamera muovipussiin ja sulje pussi tiukasti.
Ota videokamera pois pussista, kun pussin
sisäinen lämpötila on saavuttanut
ympäristön lämpötilan (noin yhden tunnin
kuluttua).
Kuvapää
Jos toistat HDV-muotoista kasettia, kuva ja
ääni voi katketa hetkeksi (noin
0,5 sekunniksi).
Näin käy, jos HDV-signaalia ei voi
tallentaa tai toistaa oikein nauhan tai
kuvapään likaisuuden vuoksi. Tällaista voi
esiintyä joillakin kaseteilla, vaikka kasetti
olisi uusi tai sitä ei käytetä paljon.
Jos katko esiintyy toiston aikana, voit nähdä
kuvan kelaamalla nauhaa ensin hieman
eteenpäin ja sitten taaksepäin. Katkoongelmaa ei voi korjata, jos se on luotu
tallennuksen aikana.
Ongelman voi välttää käyttämällä Sonyn
mini-DV-kasettia. On suositeltavaa käyttää
puhdistuskasettia (lisävaruste) ennen
tärkeitä tallennuksia.
Jatkuu ,
Lisätietoja
Jos tuot videokameran kylmästä lämpimään
paikkaan, videokameran sisään, nauhan
pinnalle sekä objektiiviin saattaa tiivistyä
kosteutta. Tällöin nauha voi tarttua
kuvapäärumpuun ja vioittua tai
videokamera voi lakata toimimasta oikein.
Jos videokameran sisään on tiivistynyt
kosteutta, näyttöön tulee [%Z Moisture
condensation. Eject the cassette] tai
[% Moisture condensation. Turn off for
1H.]. Ilmoitus ei tule näkyvin, jos
objektiiviin tiivistyy kosteutta.
x Kosteuden tiivistymistä koskeva
huomautus
Videokameran sisään voi tiivistyä
kosteutta, jos siirrät kameran kylmästä
paikasta lämpimään paikkaan
(tai päinvastoin) tai jos käytät kameraa
kosteassa paikassa.
97
Kunnossapito ja varotoimet (Jatkuu)
• Jos seuraavanlainen ongelma ilmenee, puhdista
kuvapäitä noin 10 sekuntia käyttämällä Sonyn
DVM-12CLD -puhdistuskasettia (lisävaruste).
– Toistokuva ei liiku.
– Toistokuva ei näy.
– Äänessä on katkoja.
– [x
Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] tulee näyttöön tallennuksen aikana.
– Seuraava ilmiö koskee HDV-muotoa.
Toistonäyttöön Toistonäyttö tyhjenee.
tulee tauko.
(täysin sininen näyttö)
– Seuraava ilmiö koskee DV-muotoa.
Kuvassa on suorakulmaisia häiriöitä.
x LCD-näytön puhdistaminen
Jos LCD-näytössä on sormenjälkiä tai
pölyä, on suositeltavaa puhdistaa se
pehmeällä liinalla. Jos käytät LCD
Cleaning Kit -puhdistussarjaa (lisävaruste),
älä kostuta LCD-näyttöä puhdistusnesteellä
suoraan pakkauksesta. Käytä nesteeseen
kostutettua puhdistuspaperia.
x Tietoja kosketuspaneelin asetuksista
(CALIBRATION)
Joskus voi olla, etteivät kosketuspaneelin
painikkeet toimi oikein. Jos näin käy, toimi
seuraavassa kuvatulla tavalla. Kytke
videokamera pistorasiaan kameran
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen
avulla ja käytä kameraa verkkolaitteella.
1 Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti niin,
että PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy.
2 Kosketa
t [MENU] t
(STANDARD SET) t [CALIBRATION]
t
.
CALIBRATION
Toistonäyttö tyhjenee.
(täysin sininen näyttö)
• Kuvapäät kuluvat pitkäaikaisessa käytössä. Jos
kuva ei ole selkeä puhdistuskasetin (lisävaruste)
käytön jälkeenkään, kuvapäät voivat olla
kuluneita. Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon ja
vaihdata kuvapäät.
LCD-näyttö
• Älä paina LCD-näyttöä voimakkaasti, sillä
muutoin se voi vioittua.
• Jos käytät videokameraa kylmässä
ympäristössä, LCD-näytössä voi näkyä
jälkikuva. Tämä ei ole merkki viasta.
• Videokameran käytön aikana LCD-näytön
takaosa voi lämmetä. Tämä ei ole merkki viasta.
98
1/3
Touch the "x"
CANCEL
3 Kosketa näytössä näkyvää ”×”-merkkiä
”Memory Stick Duo” -kortin kulmalla tai
vastaavalla.
”×”-merkin asema muuttuu.
Kun haluat poistaa toiminnon käytöstä,
kosketa [CANCEL].
Jos painoit väärää kohtaa, aloita uudelleen
vaiheesta 3.
b Huomautuksia
• Et voi säätää LCD-näyttöä, jos se on
käännettynä.
Kotelon käsittely
• Jos videokameran kotelo likaantuu, puhdista se
pehmeällä, kevyesti vedellä kostutetulla liinalla
ja pyyhi kotelo sitten kuivalla, pehmeällä
liinalla.
• Vältä seuraavia toimia, jotta pinnoite ei
vahingoitu.
– Älä käytä tinneriä, bensiiniä, alkoholia,
kemikaaleilla käsiteltyjä liinoja,
hyönteissuihkeita tai aurinkovoiteita.
– Älä käsitele kameraa, jos käsissäsi on yllä
mainittuja aineita.
– Älä jätä koteloa pitkäaikaiseen kosketukseen
kumisten tai vinyylimuovisten esineiden
kanssa.
Objektiivin hoitaminen ja
säilyttäminen
Videokameran sisällä on akku, jonka
ansiosta päivämäärä, kellonaika ja muut
asetukset säilyvät, vaikka POWER-kytkin
olisi asennossa OFF (CHG). Sisäinen akku
latautuu aina, kun kamera kytketty
verkkolaitteella seinäpistorasiaan tai kun
siinä on akku. Ladattava akku tyhjenee
noin 3 kuukaudessa, jos kameraa ei
käytetä lainkaan tai jos verkkolaite tai akku
ei ole kytkettynä kameraan. Voit käyttää
videokameraa sisäisen akun lataamisen
jälkeen.
Vaikka sisäisen akun varaus olisi
purkautunut, videokameran toiminnot
toimivat normaalisti päivämäärän
tallennusta lukuun ottamatta.
x Toimenpiteet
Kytke videokamera pistorasiaan
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen
kautta. Aseta POWER-kytkin asentoon
OFF (CHG) ja anna videokameran olla
käyttämättömänä yli 24 tuntia.
Lisätietoja
• Puhdista objektiivin pinta pehmeällä liinalla,
jos:
– objektiivin pinnalla on sormenjälkiä.
– objektiivi on kuumassa tai kosteassa paikassa.
– käytät objektiivia suolapitoisessa
ympäristössä, esimerkiksi meren rannalla.
• Säilytä objektiivia hyvin ilmastoidussa paikassa,
jossa ei ole likaa eikä pölyä.
• Puhdista objektiivi säännöllisesti, jotta
homeitiöt eivät pääse kasvamaan sen pinnalla.
Videokameraa kannattaa käyttää ainakin kerran
kuukaudessa, jotta se pysyy kauan hyvässä
kunnossa.
Videokameran sisäisen akun
lataaminen
99
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Videokuvausjärjestelmä (HDV)
2 pyörivää kuvapäätä,
viistopyyhkäisyjärjestelmä
Videokuvausjärjestelmä (DV)
2 pyörivää kuvapäätä,
viistopyyhkäisyjärjestelmä
Still-kuvien tallennusjärjestelmä
Exif-versio 2.2*1
Äänitysjärjestelmä (HDV)
Pyörivät kuvapäät, MPEG-1 Audio
Layer -2, kvantisointi: 16 bittiä
(näytetaajuus 48 kHz, stereo)
siirtonopeus: 384 kbps
Äänitysjärjestelmä (DV)
Pyörivät kuvapäät, PCM-järjestelmä
kvantisointi: 12 bittiä (näytetaajuus
32 kHz, stereo 1, stereo 2), 16 bittiä
(näytetaajuus 48 kHz, stereo)
Videosignaali
PAL-väri, CCIR-standardit
1080/50i-määritys
Käyttökelpoiset videokasetit
Mini-DV-kasetit, joissa on
-merkki
Nauhanopeus (HDV)
Noin 18,81 mm/s
Nauhanopeus (DV)
SP: noin 18,81 mm/s
LP: noin 12,56 mm/s
Kuvaus- ja toistoaika (HDV)
60 min (DVM60-kasetit)
Kuvaus- ja toistoaika (DV)
SP: 60 min (DVM60-kasetit)
LP: 90 min (DVM60-kasetit)
Pikakelausaika eteen- ja taaksepäin
Noin 2 min 40 s (käytettäessä DVM60kasettia ja ladattavaa akkua)
Noin 1 min 45 s (käytettäessä DVM60kasettia ja verkkolaitetta)
Etsin
Elektroninen etsin (värillinen)
100
Kuvailmaisin
6,3 mm (1/2,9-tyyppinen) CMOStunnistin
Tallennettavien kuvapisteiden määrä
(still-kuvat, 4:3):
Enintään 6,1 miljoonaa (2 848 × 2 136)
kuvapistettä*2
Yhteensä: noin 3 200 000 kuvapistettä
Tehollinen (video, 16:9):
Noin 2 280 000 kuvapistettä
Tehollinen (video, 4:3):
Noin 1 710 000 kuvapistettä
Tehollinen (still-kuvat, 16:9):
Noin 2 280 000 kuvapistettä
Tehollinen (still-kuvat, 4:3):
Noin 3 040 000 kuvapistettä
Objektiivi
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
10 × (optinen), 20 × (digitaalinen)
Polttoväli
f=5,4 ~ 54 mm
35 mm:n kinofilmikameran
polttoväliksi muutettuna
CAMERA-TAPE-tilassa:
40 ~ 400 mm (16:9), 49 ~ 490 mm (4:3)
CAMERA-MEMORY-tilassa:
40 ~ 400 mm (16:9), 37 ~ 370 mm (4:3)
F1,8 ~ 2,9
Suodattimen läpimitta: 37 mm
Värilämpötila
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Vähimmäisvalontarve
5 lx (lux) ([AUTOSLW SHTR] [ON],
suljinnopeus 1/25 s)
0 lx (lux) (NightShot-toiminnon
aikana)
*1 ”Exif” on still-kuvien tiedostomuoto,
jonka on määrittänyt JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association). Tässä
muodossa olevat tiedostot voivat
sisältää myös lisätietoja, esimerkiksi
tiedot videokamerassa kuvaushetkellä
käytössä olleista asetuksista.
*2 Sonyn ClearVid CMOS -tunnistimen ja
kuvankäsittelyjärjestelmän
(uusi Enhanced Imaging Processor)
ainutlaatuinen kuvapisteiden järjestys
mahdollistaa yksittäiskuvien tarkkuuden
edellä kerrotulla tarkkuudella.
Tulo-/lähtöliitännät
Kuva
6,7 cm (2,7-tyyppinen, kuvasuhde 16:9)
Kuvapisteitä yhteensä
211 200 (960 × 220)
Yleistä
Virrankulutus
DC 6,8 V/7,2 V (akku)
DC 8,4 V (verkkolaite)
Keskimääräinen virrankulutus
Etsimen avulla kuvattaessa
normaaleissa valaistusolosuhteissa:
HDV-tallennus 4,0 W
DV tallennus 3,8 W
LCD-näytön avulla kuvattaessa
normaaleissa valaistusolosuhteissa:
HDV tallennus 4,3 W
DV tallennus 4,1 W
Käyttölämpötila
0 °C - + 40 °C
Säilytyslämpötila
-20 °C - + 60 °C
Mitat (noin)
82 × 82 × 138 mm (l/k/s)
ulkonevat osat mukaan lukien
82 × 82 × 138 mm (l/k/s)
mukaan lukien ulkonevat osat, kun
NP-FH60-akku on kiinnitettynä
Paino (noin)
550 g vain päälaite
650 g mukaanlukien ladattava
NP-FH60-akku ja DVM60-kasetti.
Toimitetut vakiovarusteet
Lisätietoja on sivulla 10.
Lisätietoja
AUDIO/VIDEO-lähtöliitännät
10-nastainen liitäntä
Videosignaali: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmia)
Luminanssisignaali: 1 Vp-p,
75 Ω (ohmia)
Krominanssisignaali: 0,3 Vp-p,
75 Ω (ohmia)
Äänisignaali: 327 mV
(kuormaimpedanssi 47 kΩ
(kilo-ohmia)), lähtöimpedanssi alle
2,2 kΩ (kilo-ohmia)
COMPONENT OUT -liitäntä
Y: 1 Vp-p, 75 Ω (ohmia)
PB/PR, CB/CR: ± 350 mV, 75 Ω (ohmia)
HDMI OUT -liitäntä
HDMI-liitin
Kuulokeliitäntä
Stereominiliitäntä (Ø 3,5 mm)
LANC-liitäntä
Stereominiliitäntä (Ø 2,5 mm)
USB-liitäntä
mini-B
MIC (PLUG IN POWER) -liitäntä
Stereominiliitäntä (Ø 3,5 mm)
HDV/DV-liitäntä
i.LINK-liitäntä (IEEE1394, 4-nastainen
liitin S100)
LCD-näyttö
Verkkolaite AC-L200/L200B
Virrankulutus
AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Virrankulutus
0,35 A - 0,18 A
Tehonkulutus
18 W
Jatkuu ,
101
Tekniset tiedot (Jatkuu)
Lähtöjännite
DC 8,4 V*
Käyttölämpötila
0 °C - + 40 °C
Säilytyslämpötila
-20 °C - + 60 °C
Mitat (noin)
48 × 29 × 81 mm (l/k/s)
ilman ulkonevia osia
Paino (noin)
170 g ilman virtajohtoa
Tietoja tavaramerkeistä
• ”Handycam” ja
•
•
* Lisätietoja on verkkolaitteessa olevassa tarrassa.
Ladattava akku (NP-FH60)
Suurin lähtöjännite
DC 8,4 V
Lähtöjännite
DC 7,2 V
Kapasiteetti
normaali: 7,2 Wh (1 000 mAh)
vähintään: 7,2 Wh (1 000 mAh)
Mitat (noin)
31,8 × 33,3 × 45,0 mm (l/k/s)
Paino (noin)
80 g
Käyttölämpötila
0 °C - + 40 °C
Tyyppi
Litiumioni
Rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
•
•
ovat Sony
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
HDV ja HDV-logo ovat Sony Corporationin ja
Victor Company of Japan, Ltd:n
tavaramerkkejä.
”Memory Stick”, ”
”, ”Memory Stick
Duo”, ”
”, ”Memory Stick
PRO Duo”, ”
”,
”Memory Stick PRO-HG Duo”,
”
”, ”Memory Stick
Micro”, ”MagicGate”, ”
”,
”MagicGate Memory Stick” ja ”MagicGate
Memory Stick Duo” ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
”InfoLITHIUM” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
i.LINK ja ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
•
on tavaramerkki.
• ”x.v.Colour” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista ja DirectX ovat U.S. Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
• Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Intel, Intel Core ja Pentium ovat Intel
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Adobe ja Adobe Reader ovat Adobe Systems
Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla
vastaavien yhtiöiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi merkkejä
™ ja ”®” ei ole mainittu kaikissa asianomaisissa
kohdissa tässä käyttöohjeessa.
102
Käyttöoikeustietoja
TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU
KULUTTAJIEN HENKILÖKOHTAISEEN
KÄYTTÖÖN. MUU MPEG-2-STANDARDIN
MUKAINEN VIDEOTIETOJEN PAKATTUUN
MUOTOON KOODAAMINEN ON
KIELLETTY ILMAN MPEG-2-PATENTTIEN
EDELLYTTÄMÄÄ LISENSSIÄ, JONKA SAA
OSOITTEESTA MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206, USA.
Lisätietoja
103
Pikaopas
Videokameran osat
Lisätietoja löytyy suluissa ( ) mainituilta sivuilta.
1
8
2
3
4
5
9
q;
qa
6
qs
7
qd
A Zoomausvipu (22)
• Active Interface Shoe on turvakiinnitys,
jonka avulla siihen asennetun lisälaitteen
voi kiinnittää pitävästi. Paina lisälaite
pohjaan asti ja kiristä sitten kiinnitysruuvi.
Kun haluat poistaa lisälaitteen, avaa ruuvia,
paina lisälaitetta alaspäin ja vedä se ulos.
• Akku kuluu normaalia nopeammin, kun
kytkettynä on ulkoinen laite.
• Kun tallennat liikkuvaa kuvaa ja ulkoinen
salama (lisävaruste) on liitettynä
liittymäkenkään, katkaise virta ulkoisesta
salamasta, jotta latautumisääni ei tallennu.
• Ulkoista salamaa (lisävaruste) ja
videokameran omaa salamaa ei voi käyttää
samanaikaisesti.
B PHOTO-painike (21)
C Etsimen objektiivin säätövipu (16)
D Etsin (16)
E Silmäsuppilo
F HDMI OUT -liitäntä (vain lähtö) (32)
• Käytettävissä olevat kuvasignaalit luetaan ja
kyseinen lähtömuoto valitaan ja sitä
käytetään automaattisesti.
• Voit tarkastaa HDMI OUTPUT
-asetusarvon kohdasta [STATUS CHECK]
(s. 59).
G DC IN -liitäntä (11)
I POWER-kytkin (14)
H Active Interface Shoe
Active Interface Shoe syöttää virtaa
lisälaitteisiin, kuten videovaloon,
salamaan tai mikrofoniin. Lisälaitteen
virta kytketään tai katkaistaan
videokameran POWER-kytkimellä.
Katso lisätietoja kyseisen lisälaitteen
käyttöohjeesta.
J CAMERA-TAPE-, CAMERAMEMORY- ja PLAY/EDIT-tilan
merkkivalot (14)
• Kun kytket lisälaitteen, avaa liittymäkengän
kansi.
104
K
/CHG (lataus) -merkkivalo (11)
L
(salama) -painike (24)
M START/STOP-painike (20)
7
8
9
1
2
3
4
0
qa
qs
5
6
LANC HDV/DV
qd qf qg
A MANUAL-painike (23)
COMPONENT OUT A/V OUT
qh
qj
qk ql
E Zoomauspainikkeet (22)
O
LANC-liitäntä (sininen)
LANC-ohjausliitännän avulla voidaan
ohjata siihen kytkettyjen videolaitteiden
nauhankuljetusta ja muita liitäntään
kytkettyjä oheislaitteita.
P
HDV/DV -liitäntä (i.LINK) (32, 65,
67, 75)
B CAM CTRL -valitsin (23)
C NIGHTSHOT-kytkin (24)
F START/STOP-painike (20)
G DISPLAY/BATT INFO -painike (12)
H
(USB) -liitäntä (71)
I Kaiutin
Toistoäänet kuuluvat kaiuttimesta.
Tietoja äänenvoimakkuuden
säätämisestä on sivulla 26.
Pikaopas
D . (taustavalo) -painike (25)
N RESET-painike
Palauttaa kaikki asetukset päivämäärää
ja kellonaikaa myöten (käyttäjän oman
valikon mukautettuja toimintoja ei
palauteta).
Q COMPONENT OUT -liitäntä (32)
J Käyttövalo (17, 92)
R A/V (audio/video) OUT -liitäntä (32,
65)
K Memory Stick Duo -korttipaikka (17)
S i (kuuloke) -liitäntä (vihreä)
L EASY-painike (18)
M LCD-näyttö/kosketusnäyttö (4, 15)
Jatkuu ,
105
Videokameran osat (Jatkuu)
1
3
4
2
5
6
7
qs
8
9
q;
qa
A
OPEN/EJECT-vipu (16)
B Salama
J BATT (akun vapautus) -vipu (12)
C Objektiivi (Carl Zeiss Lens) (5)
K Akku (11)
D Kaukosäädinsignaalin tunnistin/
infrapunaportti
Suuntaa kaukosäädin (s. 107)
videokamerassa olevaan
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen.
L Käsihihna (16)
E Mikrofoni
Jos kytket Active Interface Shoe
-yhteensopivan mikrofonin
(lisävaruste), se on etusijalla.
F REC-merkkivalo (videokameran
kuvausmerkkivalo)
• REC-merkkivalo palaa kuvauksen aikana
punaisena (s. 60).
• REC-merkkivalo vilkkuu, jos nauha tai
akun virta on loppumassa.
G MIC (PLUG IN POWER) -liitäntä
Kun ulkoinen mikrofoni (lisävaruste) on
kytketty, se on etusijalla videokameran
omaan mikrofoniin verrattuna (s. 106).
H Olkahihnan kiinnike
Kiinnitä olkahihna (lisävaruste).
106
qd
I Kasettipesän kansi (16)
M Jalustan kiinnitysreikä
Kiinnitä kolmijalkainen jalusta
(lisävaruste: jalustaruuvin on oltava alle
5,5 mm:n pituinen) jalustan
kiinnitysreikään omalla ruuvillaan.
Vakiovarusteena toimitetun
vastavalosuojan kiinnittäminen
Aseta vastavalosuoja videokameran
vastavalosuojan kiinnikkeeseen ja kierrä
suojaa nuolen osoittamaan suuntaan.
Vastavalosuojan irrottaminen
F ZERO SET MEMORY -painike* (30)
Irrota suoja kiertämällä päinvastaiseen
suuntaan kuin edellisessä kuvassa.
G Lähetin
H START/STOP-painike (18, 20)
• Poista vastavalosuoja, kun käytät salamaa tai
Nightshot- ja SuperNightshot-toimintoja,
muutoin suojan varjo näkyy kuvassa.
I Zoomauspainikkeet (22, 28)
Kaukosäädin
* Nämä painikkeet eivät ole käytettävissä Easy
Handycam -tilassa.
J DISPLAY-painike (15)
7
b Huomautuksia
1
8
• Poista suojakalvo ennen kaukosäätimen
käyttämistä.
• Suuntaa kaukosäädin videokamerassa olevaan
kaukosäädinsignaalin tunnistimeen (s. 106).
9
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
q;
1 Paina kielekettä, aseta kynsi uraan ja vedä
paristolokero ulos.
2 Aseta lokeroon uusi paristo + -puoli
ylöspäin.
3 Aseta paristolokero takaisin
kaukosäätimeen niin, että lokero napsahtaa
paikalleen.
2
3
4
5
6
Kieleke
Suojakalvo
A PHOTO-painike (21)
Videokamera tallentaa ”Memory Stick Duo”
-muistikorttiin still-kuvaksi sen kuvan, joka
on näkyvissä, kun painat tätä painiketta.
B Muistin ohjauspainikkeet (Index*, –/+,
Memory Play) (27)
C SEARCH M. -painike* (31)
Paristo voi räjähtää, jos sitä käsitellään
väärin. Älä lataa, pura tai hävitä
polttamalla.
Pikaopas
VAROITUS
b Huomautuksia
• Kun litiumpariston varaus heikkenee,
kaukosäätimen käyttöetäisyys lyhenee tai
kaukosäädin ei enää toimi oikein. Jos näin käy,
korvaa paristo uudella Sonyn CR2025litiumparistolla. Muun pariston käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen vaaran.
D . > (edellinen/seuraava)painikkeet * (31)
E Videonauhan ohjauspainikkeet
(pikakelaus taaksepäin, toisto,
pikakelaus eteenpäin, tauko, pysäytys,
hidastus) (26)
107
Kuvauksen/toiston aikana näytössä näkyvät
ilmaisimet
A Tallennusmuoto (
Liikkuvan kuvan tallentaminen
2
3
4
B Akun jäljellä oleva varaus (suunnilleen)
qd
C Nauhoitustila ([STBY] (valmiustila) tai
[REC] (nauhoitus))
D Nauhoituksen aikana:
Nauhalaskuri (tunnit: minuutit:
sekunnit)
Toiston aikana:
Aikakoodi (tunnit: minuutit: sekunnit:
kuvat)
GUIDE
7
8
9
Still-kuvien tallentaminen
2
0
E Kasetin nauhoituskapasiteetti (noin)
(60)
qaqs
60 min
60min
6.1M
) (57)
5
1
6
tai
Nauhoitusnopeus (SP tai LP) on näkyvissä
myös DV-muotoa käytettäessä.
F ”Memory Stick Duo” -muistikortin (21)
still-kuvien tarkastuspainike
qf
1111
FINE
101
Tulee näkyviin, kun kameraan asetetaan
”Memory Stick Duo” -muistikortti.
G END SEARCH/nauhoituksen
tarkastuspainike (30)
H GUIDE-painike (111)
6
8
9
I Käyttäjän oman valikon painike (38)
J Tallennuskansio (51)
Liikkuvan kuvan katselu
K Kuvan koko (49)
2
qg
4
5
L Laatu ([FINE] tai [STD]) (49)
M Tallennettujen still-kuvien määrä (22)
1
8
N ”Memory Stick Duo” -ilmaisin ja
tallennettavissa olevien kuvien määrä
(likimääräinen)
z Vinkkejä
qh
• Päivämäärä/kellonaika ja videokameran
asetustiedot tallentuvat automaattisesti
kuvauksen aikana. Ne eivät näy näytössä
tallennuksen aikana, mutta toiston aikana ne saa
näkyviin [DATA CODE] -toiminnon avulla
(s. 60).
9
Still-kuvien katselu
2
qj qa
qk
ql
6.1M
w;
O Nauhansiirron ilmaisin
wa
8
P Nauhanohjauspainikkeet (26)
MEMORY PLAY
wg wh
GUIDE
ws
108
wd
wf
9
Q Tiedoston nimi
R Kuvan numero/nykyiseen
toistokansioon tallennettujen kuvien
kokonaismäärä
S Toistokansio (51)
T Edellisen/seuraavan kansion kuvake
Seuraavat ilmaisimet tulevat näkyviin, kun
nykyisen kansion ensimmäinen ja viimeinen
kuva on näkyvissä ja samassa ”Memory Stick
Duo” -muistikortissa on useita kansiota.
: Voit siirtyä edelliseen kansioon
koskettamalla
.
: Voit siirtyä seuraavaan kansioon
koskettamalla
.
: Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan
kansioon koskettamalla
/
.
U Kuvanpoistopainike (69)
V Kasetin toiston valintapainike (27)
W Edellinen/seuraava kuva -painike (27)
X Hakemistonäyttöpainike (27)
Y Kuvan suojausmerkki (70)
Z Tulostusmerkki (70)
Pikaopas
Jatkuu ,
109
Kuvauksen/toiston aikana näytössä näkyvät ilmaisimet (Jatkuu)
Tehtyjen muutosten ilmaisimet
Keskiosa
Ilmaisin
Vasen yläkulma
Oikea yläkulma
Merkitys
Color Slow Shutter (47)
120
PictBridge-yhteys (71)
EZ
Q.REC
Varoitus (87)
NightShot (24)
+3
+2
Alareuna
Keskiosa
Super NightShot (47)
Alareuna
Vasen yläkulma
Ilmaisin
Ilmaisin
SP LP
Merkitys
Merkitys
AE SHIFT (44)
Tallennusmuoto (56)
WB SHIFT (45)
AUDIO MODE* (57)
Kuvatehoste (53)
Nauhoitusnopeus* (57)
Kuvaus
vitkalaukaisimen avulla
(48)
Digitaalitehoste (53)
Manuaalinen tarkennus
(45)/
SPOT FOCUS (45)/
SPOT MTR·FCS (42)
9
WIDE SELECT* (57)
QUICK REC** (61)
SCENE SELECT (41)
Jaksottainen valokuvaus
(52)
Salama/REDEYE
REDUC (46)
Taustavalo (25)
n
Oikea yläkulma
Ilmaisin
Terävyys (44)
.
Valkotasapaino (43)
Merkitys
SteadyShot pois
käytöstä (48)
HDV tuleva/
DV tuleva (67)
Seeprakuvio (47)
HDV-lähtö/
DV-lähtö (32, 65)
CAMERA COLOR (44)
i.LINK-yhteys
(32, 65, 67, 74)
Nollakohtamuisti (107)
Kuvaesitys (52)
LCD-näytön taustavalo
pois käytöstä (15)
Telemakro (46)
CONV.LENS (49)
X.V.COLOR** (49)
SPOT METER (42)/
EXPOSURE (43)/
SPOT MTR·FCS (42)
SHUTTR SPEED (44)
PEAKING (46)
* Asetuksia voi tehdä ainoastaan DV-muodossa
oleville kuville.
110
** Asetuksen voi tehdä ainoastaan HDVmuodossa oleville kuville.
Muu ilmaisin
Ilmaisin
Merkitys
Tietoja (88)
b Huomautuksia
• Ilmaisimet ja niiden sijainnit ovat viitteellisiä ja
ne voivat erota todellisesta näkymästä.
Näytön ilmaisimien merkityksen
tarkistaminen (näyttöopas)
LCD-näytön ilmaisimien merkityksen voi
tarkastaa helposti.
1 Kosketa [GUIDE] t [DISP GUIDE].
60min
STBY
GUIDE
P-MENU
Toiminnon käytön lopettaminen [END].
Pikaopas
2 Kosketa sen ilmaisimen sisältävää
aluetta, jonka merkityksen haluat
tarkistaa.
Kyseisen alueen ilmaisinten merkitykset
tulevat näkyviin. Jos haluamaasi
ilmaisinta ei näy näytössä, vaihda
näkymää koskettamalla
/
.
b Huomautuksia
• Joitakin näyttöjä ei voi tarkastaa [DISP GUIDE]
-toiminnon avulla.
z Vinkkejä
• Toimintoa voi käyttää myös koskettamalla
t [DISP GUIDE].
111
Hakemisto
Numerot
1080i/576i.............................58
12BIT....................................57
16BIT....................................57
21-nastainen sovitin..............36
576i.......................................58
A
COLOR BAR....................... 59
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)..................... 47, 82, 86
COMPONENT..................... 58
COMPONENT OUT -liitäntä
..................................... 32, 105
CONV.LENS ....................... 49
AE SHIFT.......................44, 86
D
Aikakoodi ...........................108
DATA CODE ................ 15, 60
Akku .....................................11
DATE/TIME.......... 15, 60, 108
Akun jäljellä oleva varaus
......................................12, 108
DEMO MODE..................... 55
ALL ERASE.........................51
Aloituskohdan etsiminen ......30
Aloitusohje .....................73, 77
Asentaminen .........................75
DIAL SET............................ 49
DIGITAL ZOOM .......... 48, 86
DISP GUIDE (näyttöopas)
........................................... 111
G
GUIDEFRAME....................59
H
HD (high definition)
-kuvanlaatu ...........................33
HDMI OUT -liitäntä.....32, 104
HDMI-kaapeli ......................34
HDV1080i ........................8, 57
HDV-muoto.......................... 56
HDV/DV-liitäntä ..........32, 105
I
INDOOR .............................. 43
”InfoLITHIUM”-akku.......... 94
INT.REC-STL (jaksottainen
valokuvaus) .......................... 52
AUDIO MIX ........................57
DISP OUTPUT (näyttötiedot)
............................................. 60
AUDIO MODE ....................57
Dual Rec .............................. 22
i.LINK CONV ......................59
AUTOSLW SHTR
(automaattinen hidas suljin)
..............................................44
DV SET................................ 57
i.LINK-kaapeli ......... 34, 65, 76
A.SHUT OFF (automaattinen
virrankatkaisu)......................61
A/V OUT -liitäntä ........32, 105
A/V-liitäntäkaapeli .........33, 64
B
BEACH ................................42
BEEP ....................................60
C
CALIBRATION...................98
CAM CTRL -valitsin............23
CAMERA COLOR ..............44
CAMERA DATA.................60
CAMERA SET- valikko ......41
CANDLE..............................41
CD-ROM ..............................73
CENTER MARKR...............59
CLOCK SET ........................14
112
CNNECT GUIDE .......... 29, 32
DV-muoto ............................ 56
D.EFFECT (digitaalitehoste)
....................................... 53, 86
i.LINK ..................................95
J
Jalusta .................................106
E
K
Easy Handycam ............. 18, 38
Kasetti.............................16, 91
EDIT/PLAY menu............... 55
Kaukosäädin .......................107
END SEARCH .............. 30, 56
Käytön aloittaminen .............10
EXPOSURE................... 43, 86
Käyttäjän oma valikko ...38, 62
F
Käyttäminen ulkomailla ....... 90
Komponenttivideokaapeli ....33
FADER .......................... 52, 86
Kopioiminen.........................64
FILE NO. (File number) ...... 51
Kosteuden tiivistyminen....... 97
FIREWORKS ...................... 41
Kunnossapito ja varotoimet
.............................................. 91
FLASH LEVEL ............. 46, 82
FLASH SET......................... 46
FLASH (Flash motion) ........ 53
FOCUS........................... 45, 82
FORMAT............................. 51
Kuvakoko (IMAGE SIZE)
.............................................. 49
Kuvaus..................................20
Kuvausaika ...........................12
Kuvien poistaminen.............. 69
Kuvien suojaaminen .............70
L
LANDSCAPE.......................41
LANGUAGE ........................62
Latausaika .............................12
LCD BL LEVEL (LCDtaustavalon kirkkaus) ............58
LCD BRIGHT ......................58
LCD COLOR........................58
LCD/VF SET ........................58
LP (Long Play) .....................57
M
Macintosh .............................77
MEMORY SET -valikko......49
”Memory Stick”....................92
”Memory Stick Duo”............16
FORMAT ......................51
MIC LEVEL .........................58
MONOTONE .......................52
MOSAIC FADER.................52
PAL ................................ 83, 90
SHUTTR SPEED .................44
PASTEL ............................... 54
SKINTONE ..........................54
PB FOLDER (toistokansio)
.............................................. 51
SLIDE SHOW ......................52
PB-zoomaus ......................... 28
SMTH SLW REC (tasainen
hidastettu nauhoitus).......54, 86
PEAKING ............................ 46
SNOW ..................................42
Peilikuvatila ......................... 25
SOLARIZE...........................54
Picture Motion Browser ....... 73
SP (Standard Play)................57
PICT.APPLI.- valikko
(kuvatehostevalikko) ............ 52
SPOT FOCUS ................45, 86
PICT.EFFECT (kuvatehoste)
.............................................. 53
Nauhalaskuri .......................108
Nauhoituksen tarkastus.........30
SPOTLIGHT ........................41
PORTRAIT (pehmeä
muotokuva) .......................... 41
STANDARD SET menu ......56
Puhdistuskasetti.................... 98
NEG.ART .............................54
NEW FOLDER.....................51
Nollakohtamuisti ..................30
NS LIGHT (NightShot Light)
..............................................47
NTSC ....................................90
O
Objektiivin suojus...........15, 20
OLD MOVIE ........................53
ONE PUSH...........................43
OUTDOOR...........................43
P
Päivämäärähaku....................31
STANDARD ........................49
STATUS CHECK ................59
STEADYSHOT ..............48, 82
Q
STILL ...................................53
QUALITY ............................ 49
STILL SET ...........................49
QUICK REC (pikatallennus)
.............................................. 61
Still-kuva ............21, 27, 49, 92
R
SUPER NS (Super NightShot)
..............................................47
REC CTRL (tallennuksen
ohjaus) .................................. 67
REC FOLDER
(tallennuskansio) .................. 51
REC MODE (nauhoitusnopeus)
.............................................. 57
SUNRSE SUNSET
(auringonnousu ja -lasku) .....41
T
Tallennettavien kuvien määrä
..............................................50
Tallennussuojakytkin............91
REDEYE REDUC ............... 46
Taustavalo.......................25, 82
REMAINING....................... 60
Tekniset tiedot ....................100
REMOTE CTRL (kaukosäädin)
.............................................. 60
TELE MACRO...............46, 86
S
Televisioiden värijärjestelmät
..............................................90
S VIDEO -liitäntä..... 32, 34, 64
Tietokone ..............................73
Salama .................................. 81
TIME/LANGU. -valikko ......62
SCENE SELECT ........... 41, 86
Toisto ....................................26
SD (standard definition)
-kuvalaatu............................. 34
Toisto ruutu kerrallaan .........55
SELF-TIMER....................... 48
Toistosuunnan muuttaminen
..............................................55
SEPIA................................... 54
Pikaopas
Näytön ilmaisimet...............108
SPOT MTR·FCS...................42
P-MENU
... Katso Käyttäjän oma valikko
Muuntotoiminto ......................8
N
SPOT METER (monipuolinen
pistemittaus) ...................42, 86
Televisio ...............................32
Toistoaika .............................13
SHARPNESS ................. 44, 86
Jatkuu ,
113
Hakemisto (Jatkuu)
TRAIL ..................................53
Tulostaminen ........................71
Tulostusmerkki.....................70
TV TYPE..............................59
U
USAGE GUIDE ...................29
USB -liitäntä.......................105
USB SELECT.......................55
V
Valikko .................................38
Varoitusilmaisimet ...............87
Varoitusilmoitukset ..............88
VAR.SPD PB (toisto eri
nopeuksilla) ..........................55
Verkkolaite ...........................11
Verkkovirtajohto ..................11
VF B.LIGHT (etsimen
kirkkaus)...............................58
VOLUME.............................58
W
WB SHIFT (valkotasapainon
säätö) ....................................45
WHITE BAL. (valkotasapaino)
........................................43, 86
WHITE FADER ...................52
Windows.........................73, 74
WORLD TIME.....................62
X
X.V.COLOR...................49, 96
Z
ZEBRA .................................47
Zoomaus ...............................22
114
FI
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä
kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
http://www.sony.net/
Printed in Japan
Download PDF

advertising