Sony | DCR-TRV130E | Sony DCR-TRV130E Käyttöohjeet

3-065-652-71 (1)
Digital
Video Camera
Recorder
Käyttöohjeet
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön
aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.
Betjeningsvejledning
Læs denne betjeningsvejledning grundigt, før du tager
videokameraet i brug, og gem den til fremtidig brug.
DCR-TRV130E
©2001 Sony Corporation
Suomi
Dansk
Tervetuloa!
Velkommen!
Onnittelut Sony Digital Handycam videokameran hankinnan johdosta. Digital
Handycam -videokameran erinomaisen kuvan- ja
äänenlaadun ansiosta voit tallentaa
ikimuistettavat hetket aitoina.
Digital Handycam -videokamerassa on paljon
tehokkaita toimintoja, mutta se on silti hyvin
helppokäyttöinen. Kuvaat pian kotivideoita,
joista voit nauttia vielä vuosien kuluttua.
Tillykke med dit nye Sony Digital Handycam
videokamera. Med den digitale Handycam kan
du forevige livets højdepunkter med fantastisk
billed- og lydkvalitet.
Din digitale Handycam er fyldt med avancerede
funktioner, men den er samtidig meget let at
bruge. Du vil snart være i fuld gang med at
optage hjemmevideo, som du kan nyde i mange
år fremover.
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran estämiseksi.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu
sähköiskulle.
Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
Eurooppalaiset asiakkaat
HUOMAUTUS
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän digitaalisen videokameran
kuvaan ja ääneen.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
ADVARSEL
For at undgå brand eller elektrisk stød må
apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.
Luk ikke kabinettet op, da der i så fald kan
opstå fare for elektrisk stød.
Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret
servicepersonale.
For kunder i Europe
BEMÆRK
Elektromagnetiske felter kan ved specielle
frekvenser påvirke dette digitale videokameras
billed- og lydkvalitet.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de tolerancer, der er
angivet i EMC Direktiver for brug af kabler, der
er kortere end 3 meter.
2
Suomi
Pääominaisuudet
Valotuksen säätötoiminto (kuvaustilassa)
• Pimeät paikat.
NIGHTSHOT/
SUPER NIGHTSHOT (s. 32)
•Vähäinen valo.
Low lux -tila (s. 56)
• Pimeät ympäristöt, kuten auringonlasku, ilotulitus Sunset & moon -tila (s. 56)
tai öiset maisemat.
• Taustavalaistujen kohteiden kuvaaminen.
BACK LIGHT (s. 31)
• Kohdevalaistut kohteet, kuten teatteri.
Spotlight-tila (s. 56)
• Voimakas tai heijastunut valo, kuten
Beach & ski -tila (s. 56)
kesäinen hiekkaranta tai laskettelurinne.
Kuvaustuloksen tehokkuutta lisäävät toiminnot
(kuvaustilassa)
• Joustava siirtyminen kohtauksesta toiseen.
• Still-kuvan ottaminen.
• Kuvien digitaalinen käsittely.
• Pehmeän taustan luominen kuvauskohteille.
• Otsikon lisääminen kuvaan.
FADER (s. 48)
Valokuvan tallennus nauhalle
(s. 43)
PICTURE EFFECT (s. 51)/
DIGITAL EFFECT (s. 53)
Soft portrait -tila (s. 56)
TITLE (s. 62)
Kuvaustuloksen luonnollisuutta lisäävät toiminnot
(kuvaustilassa)
• Kuvanlaadun heikkenemisen estäminen
digitaalisessa zoomauksessa.
Tehdasasetus on OFF.
(Jos haluat zoomata enemmän kuin 20-kertaisesti,
valitse digitaalinen zoomauskerroin
valikkoasetusten kohdasta D ZOOM.)
• Käsitarkennus.
• Kaukaisten kohteiden kuvaaminen.
• Nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaaminen.
D ZOOM [MENU] (s. 87)
Käsitarkennus (s. 60)
Landscape-tila (s. 56)
Sports lesson -tila (s. 56)
Editoinnissa käytettävät toiminnot (kuvaustilassa)
• Kuvan katseleminen laajakuvatelevisiosta.
Laajakuvatila (s. 46)
Kuvauksen jälkeen käytettävät toiminnot (toistotilassa)
• Kuvattujen otosten digitaalinen käsittely.
• Päivämäärän ja kellonajan tai nauhoitustietojen
näyttäminen kuvauksen jälkeen.
• Siirtyminen haluttuun otokseen nopeasti.
• Nauhalle nauhoitettujen otosten haku
valokuvatilassa.
• Nauhalle nauhoitettujen otosten selaus
valokuvatilassa.
• Monoäänen tai kakkosäänen toistaminen.
PICTURE EFFECT (s. 70)/
DIGITAL EFFECT (s. 71)
Datakoodi (s. 37)
Nollakohtamuisti (s. 75)
Valokuvahaku (s. 79)
Valokuvaselaus (s. 80)
HiFi SOUND [MENU] (s. 88)
3
Dansk
Vigtigste finesser
Funktioner til justering af eksponeringen (ved optagelse)
•På et mørkt sted
•Ved utilstrækkeligt lys
•I mørke omgivelser, som for eksempel
solnedgange, fyrværkeri, eller generelle
natoptagelser.
•Optagelse af motiver i modlys
•I projektørlys, som for eksempel i teatret.
•I stærkt lys eller reflekteret lys, som for eksempel
på stranden om sommeren eller på en skiløjpe
NIGHTSHOT/
SUPER NIGHTSHOT (s. 32)
Svag belysning-indstilling (s. 56)
Solnedgang- og måne-indstilling
(s. 56)
BACK LIGHT (s. 31)
Projektør-indstilling (s. 56)
Strand- og ski-indstilling (s. 56)
Funktioner til at give billedet mere effekt (ved optagelse)
•Jævn overgang mellem sekvenser
•Optagelse af et stillbillede
•Digital behandling af billeder
•Frembringelse af en blød baggrund for motiver
•Indkopiering af en titel
FADER (s. 48)
Foto-optagelse (s. 43)
PICTURE EFFECT (s. 51)/
DIGITAL EFFECT (s. 53)
Portræt-indstilling (s. 56)
TITLE (s. 62)
Funktioner til give optagelserne en naturlig fremtræden
(ved optagelse)
•Undgåelse af forringelse af billedkvaliteten
ved digital zoomning
I standardindstilling er funktionen indstillet
til OFF.
(For at zoom med mere end 20× skal
du vælge digital zoom i D ZOOM i menuen.)
•Manuel fokusering
•Optagelse af motiver på lang afstand
•Optagelse af motiver i hurtig bevægelse
D ZOOM [MENU] (s. 92)
Manuel fokusering (s. 60)
Landskabs-indstilling (s. 56)
Sports-indstilling (s. 56)
Redigeringsfunktioner (ved optagelse)
•Fremvisning af billedet på et bredformat-TV
Bredformat (s. 46)
Funktioner til brug efter optagelse (ved optagelse)
•Digital behandling af optagne billeder
PICTURE EFFECT (s. 70)/
DIGITAL EFFECT (s. 71)
•Visning af dato/klokkeslæt eller forskellige andre Datakode (s. 37)
indstillinger på optagelsestidspunktet
•Hurtig lokalisering af en ønsket sekvens
ZERO SET MEMORY (s. 75)
•Søgning efter sekvenser, der er optaget som
Fotosøgning (s. 79)
foto-indstilling
•Afsøgning af sekvenser, der er optaget som
Fotoafsøgning (s. 80)
foto-indstilling
•Afspilning af monolyd eller underlyd
HiFi SOUND [MENU] (s. 93)
4
Suomi
Sisällysluettelo
Pääominaisuudet ............................................. 3
Toimitettujen vakiovarusteiden tarkistus .... 7
Pika-aloitusopas ...................................... 8
Alkutoimet
Tämän oppaan käyttö ................................... 12
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu ................. 14
Akun asentaminen videokameraan ..... 14
Akun lataaminen .................................... 15
Verkkovirtaan kytkeminen ................... 18
Vaihe 2 Päiväyksen ja kellonajan asetus ... 20
Vaihe 3 Videokasetin lataaminen
videokameraan ....................................... 22
Kuvaus – Perusasiat
Videokasetille kuvaaminen .......................... 24
Taustavalaistujen kohteiden kuvaaminen
– Taustavalokorjaus (BACK LIGHT)
............................................................ 31
Pimeäkuvaus
– NightShot/Super NightShot ...... 32
Kuvauksen tarkistaminen
– Loppukohdan haku ............................. 34
Edistyneet toistotoiminnot
Nauhan toistaminen kuvatehosteita
käyttämällä .............................................. 70
Nauhan toistaminen digitaalisia tehosteita
käyttämällä .............................................. 71
Kuvattujen otosten suurentaminen
– Tape PB ZOOM ................................... 73
Siirtyminen nopeasti haluttuun otokseen
nollakohtamuistin avulla ...................... 75
Otoksen haku päivämäärän avulla
– Päiväyshaku ......................................... 77
Still-kuvan haku
– Valokuvahaku/valokuvaselaus ........ 79
Editointi
Videokasetin kopiointi .................................. 81
Videokameran mukauttaminen
Valikkoasetusten muuttaminen .................. 85
Vianmääritys
Ongelmien tyypit ja ratkaisut ...................... 97
Itsediagnoosinäyttö ..................................... 101
Varoitusilmaisimet ja -tiedotteet ............... 102
Toisto – Perusasiat
Videokasetin toisto ........................................ 35
Kuvatun otoksen katseleminen televisiosta
................................................................... 41
Edistyneet kuvaustoiminnot
Still-kuvan ottaminen – Valokuvan
tallennus videonauhalle ........................ 43
Laajakuvatilan käyttö ................................... 46
Nosto/häivytystoiminnon (Fader) käyttö
................................................................... 48
Erikoistehosteiden käyttö
– Kuvatehoste .......................................... 51
Erikoistehosteiden käyttö
– Digitaalitehoste .................................... 53
PROGRAM AE -toiminnon käyttö ............. 56
Käsivalotus ..................................................... 59
Käsitarkennus ................................................ 60
Otsikon lisääminen kuvaan ......................... 62
Omien otsikoiden luominen ........................ 64
Videovalon käyttäminen .............................. 66
Lisätietoja
Tietoja videokaseteista ................................ 111
Tietoja “InfoLITHIUM”-akusta ................. 113
Tietoja i.LINK-toiminnosta ........................ 115
Videokameran käyttö ulkomailla .............. 117
Kunnossapito ja yleisiä käyttöohjeita ....... 118
Tekniset tiedot .............................................. 126
Pikaopas
Osien ja säädinten sijainti ........................... 128
Hakemisto ..................................................... 137
5
Dansk
Indholdsfortegnelse
Vigtigste finesser ............................................. 4
Kontrol af medfølgende tilbehør ................... 7
Hurtig vejledning ................................. 10
Klargøring
Brug af denne vejledning .............................
Punkt 1 Klargøring af strømforsyningen ..
Montering af batteriet ............................
Opladning af batteriet ............................
Tilslutning til lysnettet ...........................
Punkt 2 Indstilling af dato og klokkeslæt
...................................................................
Punkt 3 Isætning af en kassette ..................
12
14
14
15
18
20
22
Avancerede
afspilningsfunktioner
Afspilning af et bånd med billedeffekter ... 70
Afspilning af et bånd med digitaleffekter .. 71
Forstørrelse af billeder optaget på bånd
– Tape PB ZOOM ................................... 73
Hurtig lokalisering af en sekvens med
ZERO SET MEMORY-funktionen ........ 75
Søgning efter en optagelse efter dato
– Datosøgning ......................................... 77
Søgning efter et foto – Fotosøgning/
Fotoafsøgning ......................................... 79
Redigering
Kopiering af et bånd ...................................... 81
Optagelse – Grundlæggende
funktioner
Kameraoptagelse ...........................................
Når du filmer i modlys
– BACK LIGHT ...............................
Når du filmer i mørke
– NightShot/Super NightShot ......
Kontrol af optagelsen
– END SEARCH .....................................
24
Ændring af menuindstillinger ..................... 85
31
32
34
Afspilning – Grundlæggende
funktioner
Avancerede optagefunktioner
6
Fejlfinding
Problemtyper og afhjælpning .................... 104
Selvdiagnosedisplay ................................... 108
Advarselsindikatorer og -meddelelser ..... 109
Øvrige informationer
Afspilning af et bånd .................................... 35
Fremvisning af optagelsen på et TV ........... 41
Optagelse af et stillbillede på et bånd
– Foto-optagelse ......................................
Brug af bredformat ........................................
Brug af gradvis ind/udtoning
(fader-funktion) ......................................
Brug af specialeffekter
– Billedeffekt ............................................
Brug af specialeffekter
– Digitaleffekt ..........................................
Brug af PROGRAM AE-funktionen ............
Manuel justering af eksponeringen ............
Manuel fokusering ........................................
Indkopiering af en titel .................................
Fremstilling af egne titler .............................
Brug af den indbyggede videolampe .........
Brugerindstillinger af
videokameraet
43
46
48
51
53
56
59
60
62
64
66
Om videokassetter ....................................... 111
Om “InfoLITHIUM” batteriet .................... 113
Vedrørende i.LINK ...................................... 115
Brug af videokameraet i udlandet ............ 117
Vedligeholdelsesoplysninger og
forholdsregler ........................................ 118
Tekniske data ............................................... 127
Lynoversigt
Delenes og knappernes navne ................... 128
Stikordsregister ............................................ 138
Toimitettujen
vakiovarusteiden
tarkistus
Kontrol af
medfølgende tilbehør
Tarkista, että seuraavat vakiovarusteet on
toimitettu videokameran mukana.
Kontrollér at følgende tilbehør følger med
videokameraet.
4
5
3
6
7
Klargњring
2
Alkutoimet
1
8
1 Langaton kaukosäädin (1)
(s. 133)
1 Trådløs fjernbetjening (1)
(s. 133)
2 AC-L10A/L10B/L10C-verkko-/latauslaite (1),
virtajohto (1) (s. 15)
2 AC-L10A/L10B/L10C lysnetadapter (1),
netledning (1) (s. 15)
3 NP-F330-akku (1) (s. 14, 15)
3 NP-F330 batteri (1) (s. 14, 15)
4 R6 (koko AA) -paristo kaukosäätimeen (2)
(s. 134)
4 R6 (størrelse AA) batterier til
fjernbetjeningen (2) (s. 134)
5 A/V-liitäntäjohto (1) (s. 41)
5 A/V-tilslutningskabel (1) (s. 41)
6 Olkahihna (1) (s. 130)
6 Skulderrem (1) (s. 130)
7 Objektiivin suojus (1) (s. 24, 131)
7 Objektivdæksel (1) (s. 24, 131)
8 21-nastainen sovitin (1) (s. 42)
8 21-bens adapter (1) (s. 42)
Valmistaja ei ole velvollinen korvaamaan
kuvauksen tai toiston epäonnistumista, jos
epäonnistuminen johtuu jostakin muusta
syystä kuin esimerkiksi videokamerassa tai
-kasetissa olleesta viasta.
Der ydes ikke kompensation for indholdet af
en optagelse, hvis der ikke kan optages eller
gengives som følge af en fejlfunktion på
kameraet, videobåndet, lagringsmedium, el.
lign.
7
Suomi
Pika-aloitusopas
Tässä luvussa on esitelty videokameran perusominaisuudet.
Lisätietoja on sulkeissa “( )” mainituilla sivuilla.
Virtajohdon kytkeminen (s. 18)
Käytä akkua virtalähteenä, kun käytät kameraa ulkona (s. 14).
Avaa DC IN
-virtaliitännän
kansi.
Pika-aloitusopas
Kytke pistoke liitäntään
sen v -merkki ylöspäin.
Verkko-/latauslaite (sisältyy
vakiovarusteisiin)
Videokasetin lataaminen videokameraan (s. 22)
1 Avaa kasettipesän
kansi ja paina EJECTpainiketta. Kasettipesä
avautuu
automaattisesti.
CT
EJE
8
2Aseta kasetti
kasettipesään sen
ikkunapuoli
ulospäin ja
kasetissa oleva
suojaliuska
ylöspäin.
3 Sulje kasettipesä
painamalla kasettipesän
-merkkiä.
Kasettipesä laskeutuu
automaattisesti alas.
Sulje kasettipesän kansi.
Videokasetille Kuvaaminen (s. 24)
2 Paina POWER-
alas painettuna ja
avaa nestekidenäyttö.
Kuva tulee näkyviin
nestekidenäyttöön.
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
painiketta. Videokamera
käynnistää kuvauksen.
Kun haluat lopettaa
kuvauksen, paina
punaista painiketta
uudelleen.
PLAYER
4 Paina punaista
3 Pidä OPEN-painiketta
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
kytkimessä olevaa
pientä vihreää
painiketta ja siirrä
kytkin CAMERAasentoon.
PLAYER
1 Poista objektiivin suojus.
Etsin
Kun nestekidenäyttö on suljettuna, käytä etsintä painamalla
silmäsi sen silmäsuppiloa vasten. Etsinkuva on mustavalkoinen.
Toistokuvan tarkkailu nestekidenäytöstä
(s. 35)
Pika-aloitusopas
Kun ostat videokameran, sen kellonaikaa ei ole asetettu. Jos haluat lisätä nauhoitettavaan
kuvaan päivämäärän ja kellonajan, aseta kellonaika ennen kuvauksen aloittamista (s. 20).
2 Kelaa nauhaa taaksepäin painamalla m.
REW
3 Käynnistä toisto painamalla N.
PLAY
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
kytkimessä olevaa
pientä vihreää
painiketta ja siirrä
kytkin PLAYERasentoon.
PLAYER
1 Paina POWER-
HUOMAUTUS
Älä nosta videokameraa etsimestä,
nestekidenäytöstä tai akusta.
9
Dansk
Hurtig vejledning
Dette kapitel giver dig en kort vejledning i, hvordan du skal
bruge videokameraets grundlæggende finesser. Se sidetallet i
parentes “( )” for yderligere oplysninger.
Tilslutning af netledningen (s. 18)
Brug batteriet ved udendørsoptagelse med videokameraet (s. 14).
Åbn dækslet over
DC IN-jackstikket.
Hurtig vejledning
Tilslut stikket, så dets
v-mærke vender opad.
Lysnetadapter (medfølger)
Isætning af en kassette
1 Åbn dækslet over
kassetterummet, og
tryk på EJECT.
Kassetterummet åbner
automatisk.
CT
EJE
10
(s. 22)
2 Sæt en kassette i
kassetterummet med
vinduet vendende
væk fra kameraet, og
sletteforhindringstappen
vendende op.
3 Luk kassetterummet ved
at trykke på
mærket på
kassetterummet.
Kassetterummet går
automatisk ned.
Luk dækslet over
kassetterummet.
Kameraoptagelse
2 Sæt POWER-
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
3 Tryk på OPEN for at
PLAYER
4 Tryk på den røde
knap. Videokameraet
begynder at optage.
Stands optagelse ved
igen at trykke på den
røde knap.
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
kontakten på
CAMERA, mens du
samtidig trykker på
den lille grønne
knap.
PLAYER
1 Fjern objektivdækslet.
(s. 24)
Søger
Når LCD-panelet er lukket, anvendes søgeren.
Anbring øjet mod øjenskærmen. Billedet i
søgeren er i sort-hvid.
åbne LCD-panelet.
Billedet vises på LCDskærmen.
Fremvisning af optagelsen på LCD-skærmen (s. 35)
Hurtig vejledning
Når du køber videokameraet, er uret indstillet til at være slukket. Hvis du ønsker at optage
datoen og klokkeslættet for et billede, skal indstilling af uret foretages, før der optages (s. 20).
2 Tryk på m for at spole båndet tilbage.
REW
3 Tryk på N for at starte afspilning.
PLAY
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
kontakten på
PLAYER, mens du
samtidig trykker på
den lille grønne knap.
PLAYER
1 Sæt POWER-
BEMÆRK
Løft ikke videokameraet ved at tage
fat i søgeren, LCD-panelet eller
batteriet.
11
— Alkutoimet —
— Klargøring —
Tämän oppaan käyttö
Brug af denne vejledning
Lukiessasi tätä opasta huomaat pian, että
videokameran painikkeet ja asetukset on
merkitty isoilla kirjaimilla.
Esimerkki: Aseta POWER-kytkin CAMERAasentoon.
Suorittaessasi jotakin toimintoa kuulet
äänimerkin, joka ilmaisee, että kamera suorittaa
toimintoa.
Alle knapper og indstillinger på videokameraet
vises med store bogstaver i denne
betjeningsvejledning.
f.eks. Indstil POWER-kontakten på CAMERA.
Når du betjener videokameraet, kan du høre en
bip-lyd eller en melodi som bekræftelse på
betjeningen.
Ennen videokameran käyttöä
On suositeltavaa, että käytät videokamerassa Hi8
-videokasetteja tai Digital 8 videokasetteja. Videokamera nauhoittaa ja toistaa
vain Digital8 -järjestelmää käyttämällä. Et voi
toistaa Hi8
-järjestelmässä tai tavallisessa 8
-järjestelmässä (analogisia) nauhoitettuja
kasetteja.
Huomautus TV-normeista
Eri maissa on käytössä erilaisia TV-värinormeja.
Jotta voit katsella kuvauksiasi televisiosta,
television on oltava PAL-normin mukainen.
12
Før du anvender videokameraet
Vi anbefaler, at du anvender Hi8
/Digital8
videokassetter til videokameraet.
Videokameraet kan kun optage og afspille
billeder i Digital8 systemet. Du kan ikke
afspille bånd, der er optaget i Hi8
/standard
8 (analog) systemet.
Bemærkning angående TVfarvesystemer
TV-farvesystemer er forskellige fra land til land.
For at kunne fremvise optagelsen på et TV skal
du bruge et TV, der er baseret på PAL-systemet.
Tämän oppaan käyttö
Brug af denne vejledning
Videokameran kunnossapitoa
koskevia yleisohjeita
Sådan undgår du skader på
videokameraet
•Nestekidenäyttö ja etsin on valmistettu
erittäin tarkkaa tekniikkaa käyttäen. Siksi yli
99,99 % kuvapisteistä on täysin toimivia.
Nestekidenäytössä ja etsimessä saattaa
kuitenkin näkyä pieniä mustia ja/tai
kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai
vihreitä) pisteitä. Näitä pisteitä syntyy
normaalisti valmistusprosessissa, mutta ne
eivät näy millään tavalla nauhoitetussa
kuvassa.
•Älä päästä videokameraa kastumaan. Suojaa se
sateelta ja merivedeltä. Jos videokamera pääsee
kastumaan, se voi vioittua. Joskus näitä vikoja
ei voi korjata [a].
•Älä jätä koskaan videokameraa alttiiksi yli
60 °C:n lämpötiloille, esimerkiksi aurinkoiseen
paikkaan pysäköityyn autoon tai suoraan
auringonpaisteeseen [b].
•Ole huolellinen, jos sijoitat videokameran
ikkunan lähelle tai ulos. Nestekidenäytön,
etsimen tai objektiivin pitkäaikainen
altistuminen suoralle auringonvalolle voi
vahingoittaa niitä [c].
•Älä kuvaa suoraan aurinkoa kohti. Muutoin
videokamera voi vioittua. Jos haluat kuvata
aurinkoa, kuvaa sitä sen ollessa
himmeimmillään, esimerkiksi auringonlaskun
aikaan [d].
•LCD-skærmen og søgeren er fremstillet med
anvendelse af avanceret og meget præcis
teknologi, således at mere end 99,99% af
pixels virker korrekt. Alligevel kan der
forekomme nogle små sorte prikker og/eller
lysprikker (hvide, røde, blå eller grønne), der
konstant kommer frem på LCD-skærmen og i
søgeren. Disse prikker er et normalt
fænomen i forbindelse med
fremstillingsprocessen, og prikkerne kommer
ikke med på optagelsen.
•Pas på at videokameraet ikke bliver vådt, og
sørg for at det ikke kommer i kontakt med
regn- eller havvand. Hvis videokameraet bliver
vådt, kan der opstå funktionsfejl, og i nogle
tilfælde vil fejlen ikke kunne udbedres [a].
•Efterlad aldrig videokameraet, hvor
temperaturen kommer over 60°C, som f.eks. i
direkte sollys eller i en bil, der er parkeret i
solen [b].
•Vær forsigtig, når videokameraet anbringes
nær et vindue eller udendørs. Udsættes LCDskærmen, søgeren eller objektivet for direkte
sollys i lang tid, kan det medføre funktionsfejl
[c].
•Optag ikke direkte mod solen, da det kan give
anledning til funktionsfejl. Optag kun solen, når
lyset er svagt, som for eksempel ved
skumringstid [d].
[a]
[b]
Klargøring
Objektiv og LCD-skærm/søger (kun
for modeller udstyret med sådan)
Alkutoimet
Objektiivi ja nestekidenäyttö/etsin
(ei kaikissa malleissa)
[c]
[d]
13
Vaihe 1 Virtalähteen
valmistelu
Akun asentaminen
videokameraan
Asenna akku videokameraan, jos aiot käyttää
kameraa ulkona.
Punkt 1 Klargøring af
strømforsyningen
Montering af batteriet
Montér batteriet, hvis videokameraet skal bruges
til udendørsoptagelser.
Skyd batteriet ned til det klikker på plads.
Paina akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Akun irrottaminen
Afmontering af batteriet
Siirrä akkua nuolen suuntaan ja paina samalla
BATT RELEASE -kytkintä alaspäin.
Skyd batteriet ud i pilens retning, mens du
trykker BATT RELEASE ned.
BATT RELEASE
14
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Akun lataaminen
Opladning af batteriet
Klargøring
Kun CHG-merkkivalo sammuu, normaali lataus
on suoritettu.
Før du begynder at bruge batteriet sammen med
videokameraet, skal du oplade og montere
batteriet.
Videokameraet kan udelukkende benyttes med
“InfoLITHIUM” batteriet (serie L).
Se side 113 for nærmere beskrivelse af
“InfoLITHIUM” batteriet.
(1) Åbn dækslet over DC IN-jackstikket og tilslut
den medfølgende lysnetadapter til DC INjackstikket, så stikkets v -mærke vender opad.
(2) Tilslut netledningen til lysnetadapteren.
(3) Tilslut netledningen til lysnettet.
(4) Indstil POWER-kontakten på OFF
(CHARGE). Opladning begynder, og CHGlampen lyser.
Alkutoimet
Kun olet ladannut akun, voit käyttää sitä
videokamerassa.
Videokamera toimii vain “InfoLITHIUM”-akulla
(L-sarja).
Lisätietoja “InfoLITHIUM”-akusta on sivulla 113.
(1) Avaa DC IN -liitännän kansi ja kytke
videokameran mukana toimitetun verkko-/
latauslaitteen pistoke DC IN -liitäntään
pistokkeen v -merkki ylöspäin.
(2) Kytke virtajohto verkko-/latauslaitteeseen.
(3) Kytke virtajohto pistorasiaan.
(4) Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHARGE). Lataus alkaa, ja CHG-merkkivalo
syttyy.
PLAYER
4
Punkt 1 Klargøring af
strømforsyningen
Når CHG-lampen går ud, er opladningen
gennemført.
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
CHG-merkkivalo/
CHG-lampe
1
2
Kun akku on ladattu
Efter opladning af batteriet
Irrota verkko-/latauslaite videokameran DC IN
-liitännästä.
Afbryd lysnetadapteren fra DC IN-jackstikket på
videokameraet.
15
Punkt 1 Klargøring af
strømforsyningen
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Huomautuksia
•Estä metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin
verkko-/latauslaitteen pistokkeen metalliosien
kanssa. Muutoin voi syntyä oikosulku, ja
verkko-/latauslaite voi vioittua.
•Älä päästä akkua kastumaan.
•Jos akkua ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, lataa se täyteen ja käytä se sitten täysin
tyhjäksi. Tee näin kerran vuodessa. Säilytä
akkua viileässä tilassa.
Kun akku on ladattu täyteen
CHG-merkkivalo sammuu.
Bemærkninger
•Sørg for at metalgenstande ikke kommer i
kontakt med metallet på lysnetadapterens
jævnstrømsstik. Dette kan forårsage
kortslutning og beskadige lysnetadapteren.
•Hold batteriet tørt.
•Når batteriet ikke skal anvendes i længere tid,
skal det oplades helt, hvorefter det skal
anvendes, indtil det er helt afladet. Udfør dette
en gang om året. Opbevar batteriet på et køligt
sted.
Når batteriet er helt opladet
CHG-lampen slukker.
Jos akku on asennettu väärin
CHG-merkkivalo ei syty akkua ladattaessa.
Hvis batteriet ikke er installeret korrekt
CHG-lampen lyser ikke, mens batteriet oplades.
Jos akussa on jokin vika
CHG-merkkivalo vilkkuu akkua ladattaessa.
Hvis der er noget i vejen med batteriet
CHG-lampen blinker, mens batteriet oplades.
Jos virta katkeaa, vaikka akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää akussa olevan tarpeeksi
virtaa käyttöä varten.
Lataa akku uudelleen täyteen niin, että akun
jäljellä olevan ajan ilmaisin näyttää oikein.
Hvis strømmen forsvinder, selv om
indikatoren for tilbageværende batteri
angiver, at der er strøm nok på batteriet.
Oplad batteriet helt igen, således at indikatoren
for tilbageværende batteri angiver korrekt
tilstand.
Latausaika/Opladetid
Akku/
Täysi lataus/
Batteri
Fuld opladning
NP-F330
(vakiovaruste)/(medfølger)
NP-F530/F550
NP-F730/F750
NP-F930/F950
NP-F960
Keskimääräinen latausaika 25°C:n lämpötilassa.
16
150
210
300
390
420
Omtrentlig opladetid ved 25°C.
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Punkt 1 Klargøring af
strømforsyningen
Nauhoitusaika/Optagetid
Akku/
Batteri
100
55
90
50
170
205
350
425
555
650
765
95
110
190
235
305
355
420
150
185
305
375
480
570
680
80
100
165
205
265
315
375
Täyteen ladatun akun keskimääräinen kestoaika
minuutteina.
Omtrentligt minuttal ved anvendelse af et helt
opladet batteri.
* Keskimääräinen jatkuva nauhoitusaika, kun
lämpötila on 25 °C. Akun kestoaika voi olla
lyhyempi kylmässä ympäristössä.
** Keskimääräinen kestoaika minuutteina, kun
nauhoitat tai kun käynnistät ja lopetat
nauhoituksen toistuvasti, käytät zoomausta
sekä katkaiset ja kytket virran usein. Akun
todellinen kestoaika voi olla lyhyempi.
* Omtrentlig optagetid ved uafbrudt optagelse
ved 25°C. Batteriet holder kortere, hvis du
bruger videokameraet i kolde omgivelser.
**Omtrentligt antal minutter, hvis du optager,
mens du begynder og standser optagelse
gentagne gange, zoomer og slår strømmen til/
fra. Det kan ske, at batteriet holder kortere.
Klargøring
NP-F330
(vakiovaruste)/(medfølger)
NP-F530
NP-F550
NP-F730
NP-F750
NP-F930
NP-F950
NP-F960
Kuvaus
nestekidenäytön avulla/
Optagelse med brug
af LCD-skærmen
Jatkuva*
Tyypillinen**
Uafbrudt*
Typisk**
Alkutoimet
Kuvaus
etsimen avulla/
Optagelse med
brug af søgeren
Jatkuva*
Tyypillinen**
Uafbrudt*
Typisk**
Toistoaika/Afspilningstid
Akku/
Batteri
Toistoaika
nestekidenäyttö käytössä/
Afspilningstid
på LCD-skærm
NP-F330
(vakiovaruste)/(medfølger)
NP-F530
NP-F550
NP-F730
NP-F750
NP-F930
NP-F950
NP-F960
Toistoaika
nestekidenäyttö suljettuna/
Afspilningstid med
LCD-skærm lukket
105
90
175
210
365
440
575
675
790
150
185
305
375
480
570
680
Täyteen ladatun akun keskimääräinen kestoaika
minuutteina.
Omtrentligt minuttal ved anvendelse af et helt
opladet batteri
Keskimääräinen toistoaika 25°C:n lämpötilassa.
Akun kestoaika voi olla lyhyempi kylmässä
ympäristössä.
Omtrentlig spilletid ved 25°C.
Batteriet holder kortere, hvis du bruger
videokameraet i kolde omgivelser.
17
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Mikä on “InfoLITHIUM”?
“InfoLITHIUM” on litium-ioniakku, joka pystyy
vaihtamaan esimerkiksi akkujännitteen kulutusta
koskevia tietoja yhteensopivien elektronisten
laitteiden kanssa. Tämä videokamera on
yhteensopiva “InfoLITHIUM”-akun (L-sarja)
kanssa. Videokamera toimii vain
“InfoLITHIUM”-akulla. “InfoLITHIUM”-L.
sarjan akuissa on merkki
“InfoLITHIUM” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
Verkkovirtaan kytkeminen
Jos käytät videokameraasi yhtä mittaa pitkän
ajan, suosittelemme, että käytät kameraa
verkkovirralla verkko-/latauslaitteen avulla.
(1) Avaa DC IN -liitännän kansi ja kytke verkko/latauslaite videokameran DC IN -liitäntään
pistokkeen v -merkki ylöspäin.
(2) Kytke virtajohto verkko-/latauslaitteeseen.
(3) Liitä verkkojohto pistorasiaan.
1
18
Punkt 1 Klargøring af
strømforsyningen
Hvad er “InfoLITHIUM”?
“InfoLITHIUM” er et lithium-ionbatteri, der kan
udveksle oplysninger om batteriforbrug etc. med
kompatibelt elektronisk udstyr. Dette apparat er
kompatibelt med “InfoLITHIUM” batteriet (serie
L). Videokameraet kan kun anvendes med
“InfoLITHIUM” batteriet. Batterier i
“InfoLITHIUM” L-serien er forsynet med
-mærket. “InfoLITHIUM” er et
varemærke tilhørende Sony Corporation.
Tilslutning til lysnettet
Hvis videokameraet skal bruges i længere tid ad
gangen, anbefales det at benytte strømtilførsel
fra lysnettet ved hjælp af lysnetadapteren.
(1) Åbn dækslet over DC IN-jackstikket, og
forbind lysnetadapteren til DC IN-jackstikket
på videokameraet, så stikkets v -mærke
vender opad.
(2) Tilslut netledningen til lysnetadapteren.
(3) Tilslut netledningen til lysnettet.
2, 3
MUISTUTUS
Videokamera ei ole irti virtalähteestä
(verkkovirrasta) niin kauan kuin se on kytkettynä
pistorasiaan, vaikka itse videokamerasta olisikin
katkaistu virta.
FORSIGTIG
Apparatet er ikke afbrudt fra vekselstrømkilden
(lysnettet), så længe netledningen er tilsluttet
lysnettet, også selv om der er slukket på selve
apparatet.
Huomautuksia
•Verkko-/latauslaite voi syöttää virtaa, vaikka
akku olisikin asennettuna videokameraan.
•DC IN -liitännällä on etusija muihin
virtalähteisiin. Tämä tarkoittaa, ettei akku syötä
virtaa, jos verkko-/latauslaitteen liitäntäjohto
on liitetty videokameran DC IN -liitäntään.
Näin on, vaikkei verkko-/latauslaitteen
liitäntäjohdon toista päätä olisikaan kytketty
pistorasiaan.
•Sijoita verkko-/latauslaite lähelle pistorasiaa.
Kun käytät verkko-/latauslaitetta ja jos tämän
kameran käytössä ilmenee ongelma, katkaise
virta irrottamalla verkko-/latauslaite
pistorasiasta.
Bemærkninger
•Lysnetadapteren kan benyttes som
strømforsyning, selv om batteriet er monteret
på videokameraet.
•DC IN-jackstikket har “kildeprioritet”. Dette
betyder, at batteriet ikke kan levere strøm og
benyttes som strømforsyning, hvis
netledningen er tilsluttet til DC IN-jackstikket,
også selv om netledningen ikke er forbundet til
lysnettet.
•Anbring lysnetadapteren i nærheden af
stikkontakten. Hvis der opstår problemer under
anvendelsen af lysnetadapteren, skal
netledningen tages ud af stikkontakten så
hurtigt som muligt for at afbryde
strømtilførslen.
Käyttö auton akulla
Käytä Sonyn autolaturia (tasavirta, ei sisälly
toimitukseen).
Klargøring
Punkt 1 Klargøring af
strømforsyningen
Alkutoimet
Vaihe 1 Virtalähteen valmistelu
Brug af et bilbatteri
Brug en Sony jævnstrømsadapter/oplader
(medfølger ikke).
19
Vaihe 2 Päiväyksen ja
kellonajan
asetus
Punkt 2 Indstilling af
dato og
klokkeslæt
Aseta päiväys ja kellonaika, ennen kuin käytät
videokameraa ensimmäisen kerran.
Indstil dato og klokkeslæt, når du benytter
videokameraet for første gang.
Jos et käytä videokameraa noin 4 kuukauteen,
päivämäärän ja kellonajan asetukset voivat
kadota (palkit voivat tulla näkyviin), koska
videokameran sisällä olevan ladattavan litiumakun varaus on purkautunut.
Aseta ensin vuosi, sitten kuukausi, päivä, tunnit
ja minuutit.
Hvis du ikke anvender videokameraet in den for
cirka 4 måneder, kan dato- og klokkeslætindstillingerne forsvinde (streger vises i stedet),
fordi det indbyggede genopladelige batteri er
blevet afladet.
Indstil først årstallet, derefter måneden, dagen,
timeangivelsen og minutangivelsen.
(1) Kun videokamera on CAMERA-tilassa, paina
MENU-painiketta niin, että valikko tulee
näyttöön.
(2) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
ja paina sitten säätöpyörää.
kiertämällä
(3) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä CLOCK SET ja paina sitten
säätöpyörää.
(4) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä oikea vuosi ja paina sitten
säätöpyörää.
(5) Aseta SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä kuukausi, päivä ja tunnit ja paina
sitten säätöpyörää.
(6) Aseta SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä minuutit ja paina sitten
säätöpyörää sopivan aikamerkin mukaan.
Kello alkaa käydä.
(7) Poista valikko näytöstä painamalla MENU.
Kellonajan ilmaisin tulee näyttöön.
(1) Mens videokameraet er i CAMERAindstilling, trykker du på MENU for at vise
menuen.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
og tryk dernæst på drejeknappen.
vælge
(3) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge CLOCK SET, og tryk dernæst på
drejeknappen.
(4) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
indstille til det ønskede årstal, og tryk dernæst
på drejeknappen.
(5) Indstil måneden, dato og timetallet ved at
dreje SEL/PUSH EXEC-drejeknappen og
dernæst trykke på den.
(6) Indstil minuttallet ved at dreje SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen og dernæst trykke på
drejeknappen synkront med et tidssignal,
f.eks. fra radioen. Uret begynder at gå.
(7) Tryk på MENU for at få menuen til at
forsvinde.
Tidsindikatoren vises.
2
1,7
3
MENU
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
– –:– –:– –
2001
1
0 00
[ ME NU ] : E ND
6
4
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
2001
1
1
2001
1
1
20
0 00
7
4
S E T U P ME NU
C L OC K S E T
L TR S I ZE
D EMO MOD E
R E T URN
17 30
[ ME NU ] : E ND
0 00
2001
[ ME NU ] : E ND
4 7 2001
1 7 :3 0:0 0
1
Vaihe 2 Päiväyksen ja kellonajan
asetus
Punkt 2 Indstilling af dato og
klokkeslæt
Vuosi muuttuu seuraavasti:
Årstallet skifter som følger:
Bemærkning angående
klokkeslætsindikatoren
Videokameraets indbyggede ur er et 24-timers
ur.
Klargøring
Kellonajan ilmaisinta koskeva huomautus
Videokameran sisäänrakennettu kello on 24tuntinen.
Alkutoimet
1995 T · · · · t 2001 T · · · · t 2079
21
Vaihe 3 Videokasetin
lataaminen
videokameraan
On suositeltavaa, että käytät Hi8
videokasetteja tai Digital 8 -videokasetteja.
(1) Valmistele virtalähde käyttökuntoon (s. 14).
(2) Avaa kasettipesän kansi ja paina EJECTpainiketta. Kasettipesä avautuu
automaattisesti.
(3) Aseta kasetti kasettipesään sen ikkunapuoli
ulospäin ja kasetissa oleva suojaliuska
ylöspäin.
(4) Sulje kasettipesä painamalla kasettipesän
-merkkiä. Kasettikelkka laskeutuu
automaattisesti alas.
(5) Sulje kasettipesän kansi.
2
3
Punkt 3 Isætning af
en kassette
Vi anbefaler, at du bruger Hi8
/Digital8
videokassetter.
(1) Klargør strømkilden (s. 14).
(2) Åbn låget over kassetterummet og tryk på
EJECT. Kassetterummet åbner automatisk.
(3) Sæt en kassette i kassetterummet med vinduet
vendende væk fra kameraet og
sletteforhindringstappen vendende op.
(4) Luk kassetterummet ved at trykke på
mærket på kassetterummet. Kassetterummet
går automatisk ned.
(5) Luk dækslet over kassetterummet.
4
CT
EJE
22
Kasetin poistaminen
Udtagning af en kassette
Toimi yllä kuvatulla tavalla ja poista kasetti
vaiheessa 3.
Gå frem som ovenfor og tag kassetten ud i punkt
3.
Vaihe 3 Videokasetin lataaminen
videokameraan
Punkt 3 Isætning af en kassette
Tahattoman päällekuvauksen estäminen
Siirrä kasetissa oleva suojaliuska asentoon, jossa
punainen merkki on näkyvissä.
Forhindring af utilsigtet sletning
Skyd sletteforhindringstappen på kassetten ud,
så det røde mærke bliver synligt.
Klargøring
Bemærkninger
•Forsøg ikke at trykke kassetterummet ned.
Det kan forårsage funktionsfejl.
•Videokameraet optager billeder i Digital8
systemet.
•Optagetiden, når du anvender videokameraet,
er to trediedele af den tid, der er angivet på Hi8
/Digital8 bånd. Hvis du vælger LPhastigheden i menuen, er optagetiden den
samme som den tid, der er angivet på Hi8
/Digital8 bånd.
•Hvis du anvender standard 8 bånd, skal du
huske at gengive båndet på dette videokamera.
Støj i form af mosaikmønstre kan forekomme,
hvis du gengiver standard 8 bånd på andre
videokameraer (inklusive andre DCR-TRV130E
kameraer).
•Kassetterummet kan muligvis ikke lukkes, hvis
du trykker andre steder end på lågets
mærke.
•Løft ikke videokameraet ved at holde i
kassetterummet.
Alkutoimet
Huomautuksia
•Älä paina kasettikelkkaa alaspäin. Muutoin
laite voi vioittua.
•Videokamera nauhoittaa Digital8
-järjestelmää käyttämällä.
•Videokameran kuvausaika on 2/3 siitä ajasta,
joka Hi8
/ Digital8 -kasetille on
ilmoitettu. Jos valitset valikkoasetuksista LP
-nopeuden, kuvausaika vastaa Hi8
/
Digital8 -kasetille ilmoitettua aikaa.
•Jos käytät kuvatessasi tavallista 8 -kasettia,
toista kasettia tässä videokamerassa. Kuvassa
voi olla mosaiikkimaisia vääristymiä, jos toistat
tavallista 8 -kasettia muissa videokameroissa
(myös muissa DCR-TRV130Evideokameroissa).
•Kasettipesä ei välttämättä sulkeudu, jos painat
jotakin muuta kohtaa kannesta kuin
-merkkiä.
•Älä nosta videokameraa kasettipesän kannesta
kiinni pitäen.
23
— Kuvaus – Perusasiat —
— Optagelse – Grundlæggende funktioner —
Videokasetille kuvaaminen
Kameraoptagelse
Videokamerassa on automaattitarkennus.
(1) Irrota objektiivin suojus painamalla sen
molemmilla puolilla olevista vivuista ja
kiinnitä suojus sen kiinnityshihnaan.
(2) Asenna jokin virtalähde videokameraan ja
lataa kameraan videokasetti. Katso lisätietoja
kohdista “Vaihe 1” – “Vaihe 3” (s. 14-23).
(3) Paina POWER-kytkimessä olevaa pientä
vihreää painiketta ja siirrä kytkin CAMERAasentoon. Kamera on nyt valmiustilassa.
(4) Pidä OPEN-painiketta alas painettuna ja avaa
nestekidenäyttö. Etsin kytkeytyy
automaattisesti pois käytöstä.
(5) Paina START/STOP-painiketta. Videokamera
käynnistää kuvauksen. REC-ilmaisin tulee
näyttöön. Kuvausvalo syttyy videokameran
etuosaan. Kun haluat lopettaa kuvauksen,
paina START/STOP-painiketta uudelleen.
Kun kuvaat etsimen avulla, kuvausvalo
syttyy etsimeen.
Videokameraet stiller automatisk skarpt på
motivet.
(1) Fjern objektivdækslet ved at trykke på begge
knapper på siden af dækslet, og sæt dernæst
objektivdækslet fast på håndremmen.
(2) Montér strømkilden og isæt en kassette. Se
“Punkt 1” tig “Punkt 3” for yderligere
oplysninger (s. 14 til s. 23).
(3) Indstil POWER-kontakten til CAMERA, mens
du trykker på den lille grønne knap.
Videokameraet er nu indstillet på standby.
(4) Tryk på OPEN for at åbne LCD-panelet.
Søgeren slukker automatisk.
(5) Tryk på START/STOP. Videokameraet
begynder at optage. “REC”-indikatoren vises.
Optagelampen forrest på videokameraet
tændes. Optagelsen standses ved at du
trykker på START/STOP igen.
Optagelampen lyser i søgeren, når du optager
med anvendelse af søgeren.
1
POWER
PLAYER
3
OFF
(CHARGE) CAMERA
OFF
(CHARGE) CAMERA
4
2
Kuvausvalo/
Optagelampe
Mikrofoni/
Mikrofon
24
PLAYER
5
POWER
40min
REC 0:00:01
Huomautuksia
•Kiinnitä käsihihna pitävästi.
•Älä kosketa sisäänrakennettua mikrofonia
kuvauksen aikana.
Bemærkninger
•Fastgør håndremmen forsvarligt.
•Undgå at berøre den indbyggede mikrofon
under optagelse.
Huomautus kuvaustilasta
Videokamera nauhoittaa ja toistaa SP
(normaalinopeus) -tilassa ja LP (1,5-kertainen
kuvausaika) -tilassa. Valitse valikkoasetuksista
nopeudeksi SP tai LP (s. 89). Kun videokamera
on LP-tilassa, voit kuvata 1,5-kertaisen ajan SPtilaan verrattuna. Kun kuvaat videokasetille
videokamerallasi LP-tilassa, sinun on
suositeltavaa myös toistaa videokasettia omalla
videokamerallasi.
Bemærkning vedrørende optage-indstilling
Videokameraet optager og afspiller på SP
(standard play) hastighed og på LP (long play)
hastighed. Vælg SP eller LP i menuen (s. 94). Du
kan optage halvanden gang længere i LPindstilling end i SP-indstilling. Når du optager et
bånd i LP-indstilling med videokameraet,
anbefaler vi, at du afspiller båndet på
videokameraet.
Joustava siirtyminen
Voit siirtyä joustavasti viimeksi kuvaamastasi
otoksesta seuraavaan, vaikka katkaisisitkin
virran videokamerasta, kunhan et poista kasettia
kasettipesästä. Kun vaihdat akun, aseta POWERkytkin asentoon OFF (CHARGE).
Opnåelse af jævne overgange mellem
optagelserne
Overgangen mellem den sidst optagne sekvens
og den næste sekvens er jævn, så længe du ikke
tager kassetten ud, selv hvis videokameraet
slukkes. Indstil POWER-knappen på OFF
(CHARGE), når du skifter batteriet.
Jos videokamera jää valmiustilaan 3
minuutiksi
Videokamera kytkeytyy automaattisesti pois
käytöstä. Tämä säästää akkua ja estää akun sekä
videonauhan turhan kulumisen. Kun haluat
palauttaa videokameran valmiustilaan, aseta
POWER-kytkin kerran OFF (CHARGE)
-asentoon ja sitten takaisin CAMERA-asentoon.
Hvis du lader videokameraet stå i standbyindstilling i 3 minutter
Videokameraet slukkes automatisk. Dette sker
for at spare på batteriet og forhindre, at batteriet
og båndet slides. Hvis du vil vende tilbage til
standby-indstilling, skal du indstille POWERkontakten på OFF (CHARGE) og derefter på
CAMERA igen.
Kun kuvaat sekä SP- että LP-tilassa samalle
videokasetille tai kuvaat muutamia otoksia LP
-tilassa
Toistokuva saattaa olla vääristynyt tai aikakoodi
ei välttämättä tallennu oikein otosten välille.
Hvis du optager i SP- og LP-indstilling på et
bånd eller du optager nogle scener i LPindstilling
Gengivebilledet kan blive forvrænget eller det er
ikke sikkert, at tidskoden kan skrives korrekt
mellem scenerne.
Nauhoituspäivämäärä ja -aika
Nauhoituspäivämäärä ja -kellonaika eivät näy
kuvauksen aikana. Ne kuitenkin tallentuvat
automaattisesti nauhalle. Jos haluat nähdä
nauhoituspäivämäärän ja -kellonajan, paina
kuvauksen aikana kaukosäätimen DATA CODE
-painiketta.
Optagelse – Grundlæggende funktioner
Kameraoptagelse
Kuvaus – Perusasiat
Videokasetille kuvaaminen
Dato og tidspunkt for optagelsen
Datoen og tidspunktet for optagelsen vises ikke
under optagelsen. De optages dog automatisk på
båndet. Tryk på DATA CODE på
fjernbetjeningen under optagelsen, hvis du vil
vise datoen og tidspunktet for optagelsen.
25
Videokasetille kuvaaminen
Kameraoptagelse
Nestekidenäytön säätäminen
Justering af LCD-skærmen
Nestekidenäyttö kääntyy noin 90 astetta etsimen
puolelle ja noin 180 astetta objektiivin puolelle.
Jos käännät nestekidenäytön ympäri,
ilmaisin tulee nestekidenäyttöön ja etsimeen
(peilikuvatila).
LCD-panelet kan drejes ca. 90 grader mod
søgersiden og ca. 180 grader mod objektiv-siden.
Hvis du drejer LCD-panelet 180°, vises
indikatoren på skærmen (Spejl-indstilling).
180°
90°
Kun suljet nestekidenäytön, aseta se ensin
pystysuoraan asentoon niin, että se napsahtaa.
Taita se sitten videokameran runkoa vasten.
Når LCD-panelet lukkes, skal det drejes til lodret
position til klikstoppet, og derefter skal det føres
tilbage i kamerahuset.
Huomautus
Kun käytät nestekidenäyttöä muussa kuin
peilikuvatilassa, etsin kytkeytyy automaattisesti
pois käytöstä.
Bemærk
Søgeren afbrydes automatisk, når du anvender
LCD-skærmen, undtagen når spejl-indstillingen
anvendes.
Kun käytät nestekidenäyttöä ulkona suorassa
auringonvalossa
Nestekidenäytön kuvaa voi olla vaikea “nähdä.
Jos” näin on, käytä etsintä.
Anvendelse af LCD-skærmen udendørs i
direkte sollys
Det kan være vanskeligt at se billedet på LCDskærmen. Hvis det er tilfældet, anbefaler vi, at du
anvender søgeren i stedet.
Kuva peilikuvatilassa
Nestekidenäytön kuva on peilikuva.
Nauhoittuva kuva on kuitenkin normaali.
Kuvattaessa peilikuvatilassa
Et voi käyttää ZERO SET MEMORY -toimintoa
kaukosäätimestä.
Ilmaisimet peilikuvatilassa
STBY-ilmaisin näkyy muodossa Xz ja RECilmaisin muodossa z. Jotkut ilmaisimet näkyvät
peilikuvina, kun taas toiset eivät näy lainkaan.
26
Billedet i spejl-indstilling
Billedet på LCD-skærmen er et spejlbillede.
Billedet bliver dog normalt, når det optages.
Ved optagelse i spejl-indstilling
ZERO SET MEMORY på fjernbetjeningen virker
ikke.
Indikatorer under spejl-indstilling
STBY-indikatoren vises som Xz og REC som z.
Nogle af indikatorerne vises spejlvendt, og andre
vises ikke.
Videokasetille kuvaaminen
Nestekidenäytön kirkkauden
säätäminen
Voit säätää nestekidenäytön kirkkautta
valikkoasetusten
-kohdan LCD BRIGHT
-asetuksen avulla (s. 88).
Kameraoptagelse
Justering af LCD-skærmens
lysstyrke
Juster af LCD-skærmens lysstyrke med LCD
BRIGHT i
i menuindstillingerne (s. 93).
MENU
Nestekidenäytön taustavalo
Voit säätää taustavalon kirkkautta. Valitse
valikkoasetuksista LCD B.L. (s. 88).
Vaikka säädät nestekidenäytön taustavaloa
Nauhoitettava kuva ei muutu.
LCD-skærmens underlys
Du kan justere lysstyrken på LCD-skærmens
underlys. Vælg LCD B.L. som menuindstilling
(s. 93).
Selv om du justerer LCD-skærmens underlys
Det optagne billede påvirkes ikke.
Optagelse – Grundlæggende funktioner
[ ME N U ] : E N D
Kuvaus – Perusasiat
L CD S E T
L C D B R I GH T
27
Videokasetille kuvaaminen
Kameraoptagelse
Kuvauksen jälkeen
Efter optagelse
(1) Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHARGE).
(2) Sulje nestekidenäyttö.
(3) Poista kasetti.
(4) Kiinnitä objektiivin suojus paikalleen.
(1) Indstil POWER-kontakten på OFF
(CHARGE).
(2) Luk LCD-panelet.
(3) Tag kassetten ud.
(4) Sæt objektivdækslet på objektivet.
Videokameran käyttämisen jälkeen
Poista akku videokamerasta, jotta
sisäänrakennettu valo ei syty tahattomasti.
Efter brug af videokameraet
Tag batteriet af videokameraet for at undgå, at
den indbyggede videolampe utilsigtet tændes.
Zoomin käyttö
Voit zoomata hitaasti siirtämällä moottorizoomin
vipua hieman. Voit zoomata nopeasti siirtämällä
vipua enemmän.
Käytä zoomausta säästeliäästi, niin saat hyvältä
näyttävän kuvaustuloksen.
T-puoli: telekuvausta varten (kuvauskohde
näyttää olevan lähellä).
W-puoli: laajakulmakuvausta varten
(kuvauskohde näyttää olevan
kaukana).
Brug af zoomfunktionen
Flyt motorzoomgrebet en smule for langsom
zoomning. Jo længere du skyder
motorzoomgrebet væk fra midterpositionen,
desto større bliver zoomhastigheden.
Forsigtig brug af zoom-funktionen giver bedre
optagelser.
“T”-side: til telefoto (motivet kommer
tættere på)
“W”-side: til vidvinkel (motivet kommer længere
væk)
W
W
Yli 20-kertainen zoomaus tehdään digitaalisesti.
Kun haluat ottaa digitaalisen zoomauksen
käyttöön, valitse valikkoasetusten kohdasta
D ZOOM digitaalinen zoomauskerroin (s. 87).
Kuvanlaatu heikkenee, koska kuvaa muokataan
digitaalisesti.
W
T
Zoom højere end 20× udføres digitalt. For at
aktivere digital zoom, skal du vælge den digitale
zoomforstørrelse D ZOOM i menuen (s. 92).
Billedkvaliteten forringes som følge af den
digitale billedbehandling i forbindelse med
digital zoom.
W
Palkin oikea puoli ilmaisee digitaalisen zoomausalueen.
Digitaalinen zoomausalue tulee näkyviin, kun valitset
valikkoasetusten kohdassa
D ZOOM digitaalisen zoomauskertoimen./
Bjælkens højre side angiver det digitale zoomområde.
Det digitale zoomområde vises, når du vælger den digitale
zoomforstørrelse D ZOOM i menuen.
28
T
T
T
Videokasetille kuvaaminen
Kameraoptagelse
Digitaalista zoomausta koskevia
huomautuksia
•Digitaalinen zoomaus käynnistyy, kun
zoomauskerroin on suurempi kuin 20×.
•Kuvanlaatu heikkenee sitä enemmän, mitä
pitemmälle “T”-puolelle siirrät zoomausta.
Bemærkninger vedrørende digital zoom
•Digital zoom begynder at virke, når zoomning
overskrider 20×.
•Billedkvaliteten forringes, når du bevæger
motorzoomgrebet mod “T”-siden.
Optagelse med anvendelse af
søgeren – justering af søgeren
Jos kuvaat nestekidenäyttö suljettuna, katso
kuvaa etsimestä. Säädä etsimen linssi näöllesi
sopivaksi niin, että etsimessä näkyvät ilmaisimet
piirtyvät terävinä.
Hvis du optager billeder med lukket LCD-panel,
skal du kontrollere billedet i søgeren. Justér
søgerokularet til dit syn, så indikatorerne i
søgeren bliver skarpe.
Nosta etsin yläasentoon ja siirrä etsimen linssin
säätövipua.
Drej søgeren op, og flyt justeringsknappen til
søgerokularet.
Optagelse – Grundlæggende funktioner
Kuvaaminen etsintä käyttäen
–etsimen säätäminen
Når du filmer tæt på et motiv
Hvis du ikke kan fokusere skarpt, kan du flytte
motorzoomgrebet mod “W”-siden, indtil
fokuseringen er skarp. Med telefotoindstillingen
kan du optage motiver, der er mindst cirka 80 cm
fra objektivet, og med vidvinkelindstillingen kan
du komme så tæt på som cirka 1 cm.
Kuvaus – Perusasiat
Kuvatessasi lähellä olevaa kuvauskohdetta
Jos et saa kuvaa teräväksi, siirrä moottorizoomin
vipua “W”-puolelle, kunnes kuva on terävä. Voit
kuvata kohdetta, joka on vähintään noin 80 cm:n
päässä objektiivin etupinnasta
telekuvausasennossa tai noin 1 cm:n päässä
laajakulma-asennossa.
29
Videokasetille kuvaaminen
Kuvaustilassa näkyvät
ilmaisimet
Kameraoptagelse
Indikatorer der vises i
optageindstilling
Ilmaisimet eivät tallennu videonauhalle.
Indikatorerne optages ikke på båndet.
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin/
Indikator for tilbageværende batteritid
Videojärjestelmän ilmaisin/Format-indikator
Kuvaustilan ilmaisin/Indikator for optageindstilling
STBY/REC-ilmaisin/STBY/REC-indikator
40min
4 7 2001
REC
0:00:01
12:05:56
Aikakoodi/Båndtæller indikator
Jäljellä olevan nauhan ilmaisin
Tämä ilmaisin tulee näyttöön hetkeksi, kun olet aloittanut
kuvaamisen. /
Indikator for tilbageværende bånd
Vises i et stykke tid efter at du er begyndt at optage.
Aikailmaisin
Tämä ilmaisin tulee näyttöön viideksi sekunniksi, kun
olet asettanut POWER-kytkimen CAMERA-asentoon. /
Klokkeslætsindikator
Vises i fem sekunder, efter at POWER-kontakten er sat
på CAMERA.
Päivämäärän ilmaisin
Tämä ilmaisin tulee näyttöön viideksi sekunniksi, kun
olet asettanut POWER-kytkimen CAMERA-asentoon. /
Datoindikator
Vises i fem sekunder, efter at POWER-kontakten er sat
på CAMERA.
30
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin näyttää jäljellä
olevan nauhoitusajan suurin piirtein.
Kuvausolosuhteiden mukaan voi olla, ettei
ilmaisin näytä aikaa oikein. Kun suljet
nestekidenäytön ja avaat sen uudelleen, kestää
noin 1 minuutin, ennen kuin akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää oikean ajan minuutteina.
Indikator for tilbageværende batteritid
Indikatoren for tilbageværende batteritid angiver
den omtrentlige optagetid. Afhængigt af de
forhold, som du optager under, er det ikke
sikkert, at angivelsen er korrekt. Når du lukker
LCD-skærmen og åbner den igen, tager det cirka
et minut, før den korrekte tilbageværende
batteritid angives i minutter.
Aikakoodi
Aikakoodi ilmaiseen nauhoitus- tai toistoajan
“0:00:00” (tunnit:minuutit:sekunnit) CAMERAtilassa ja “0:00:00:00”
(tunnit:minuutit:sekunnit:kuvat) PLAYER-tilassa.
Et voi nauhoittaa uudelleen pelkkää aikakoodia.
Et voi nollata aikakoodia.
Tidskode
Tidskoden angiver optage- eller afspilningstiden,
“0:00:00” (timer:minutter:sekunder) i CAMERAindstilling og “0:00:00:00”
(timer:minutter:sekunder:delbilleder) i PLAYERindstilling. Du kan ikke kun genskrive tidskoden.
Du kan ikke nulstille tidskoden.
Videokasetille kuvaaminen
Taustavalaistujen kohteiden
kuvaaminen
– Taustavalokorjaus (BACK LIGHT)
Paina CAMERA-tilassa BACK LIGHT
-painiketta.
Ilmaisin . tulee näyttöön.
Kun haluat peruuttaa toiminnon, paina BACK
LIGHT -painiketta uudelleen.
Når du filmer i modlys
– BACK LIGHT
Brug BACK LIGHT-funktionen, når du filmer
motiver i modlys med lyskilden bag motivet,
eller motiver på lys baggrund.
Tryk på BACK LIGHT i CAMERA-indstilling.
. -indikatoren vises på skærmen.
BACK LIGHT-funktionen annulleres ved at du
igen trykker på BACK LIGHT.
Jos painat EXPOSURE-painiketta
taustavalaistuja kohteita kuvatessasi
Taustavalon korjaustoiminto peruuntuu.
Hvis du trykker på EXPOSURE, når du filmer i
modlys
BACK LIGHT-funktionen annulleres.
Optagelse – Grundlæggende funktioner
BACK LIGHT
Kuvaus – Perusasiat
Kun kuvaat kohdetta, joka on taustavalaistu tai
jonka tausta on vaalea, käytä taustavalon
korjaustoimintoa.
Kameraoptagelse
31
Videokasetille kuvaaminen
Pimeäkuvaus – NightShot/Super
NightShot
NightShot-toiminnon avulla voit kuvata kohteen
pimeässä. Voit tällä toiminnolla kuvata
tyydyttävästi esimerkiksi eläinten öistä
liikkumista.
Kun videokamera on CAMERA-tilassa, siirrä
NIGHTSHOT-kytkin asentoon ON.
ja “NIGHTSHOT”-ilmaisimet vilkkuvat
näytössä. Kun haluat peruuttaa NightShot
-toiminnon, siirrä NIGHTSHOT-kytkin asentoon
OFF.
Kameraoptagelse
Når du filmer i mørke
– NightShot/Super NightShot
Med NightShot-funktionen kan du filme et motiv
i mørke omgivelser. Med denne
funktion opnår du for eksempel en
tilfredsstillende optagelse af natdyrs naturlige
færden og miljø.
Mens videokameraet er i CAMERA-indstilling,
skal NIGHTSHOT skydes til ON.
og “NIGHTSHOT”-indikatorerne blinker på
skærmen. NightShot-funktionen annulleres ved
at du skyder NIGHTSHOT til OFF.
NIGHTSHOT
OFF ON
SUPER NIGHTSHOT
Yökuvausvalon (NightShot Light) lähetin/
NightShot-lysudsender
Super NightShot -toiminnon
käyttäminen
Super NightShot -tilassa kuvatut kohteet näkyvät
jopa 16 kertaa kirkkaampina kuin NightShottilassa kuvatut kohteet.
(1) Kun videokamera on CAMERA-tilassa, siirrä
NIGHTSHOT-kytkin ON-asentoon.
Ilmaisimet
ja “NIGHTSHOT” alkavat
vilkkua näytössä.
(2) Paina SUPER NIGHTSHOT -painiketta.
Ilmaisimet
ja “SUPER NIGHTSHOT”
alkavat vilkkua näytössä.
Kun haluat lopettaa Super NightShot -tilan
käytön, paina SUPER NIGHTSHOT
-painiketta uudelleen.
NightShot Light -toiminnon
käyttäminen
Kuva on tavallista selkeämpi, kun käytät
yökuvausvaloa (NightShot Light). Kun haluat
ottaa NightShot Light -toiminnon käyttöön,
valitse valikkoasetuksissa N.S.LIGHT-toiminnon
asetukseksi ON (s. 87).
32
Brug af Super NightShot
Super NightShot-indstillingen gør motiver op til
seksten gange lysere end dem, der optages i
NightShot-indstilling.
(1) Skyd NIGHTSHOT til ON, mens
videokameraet er i CAMERA-indstilling.
og “NIGHTSHOT”-indikatorerne blinker på
skærmen.
(2) Tryk på SUPER NIGHTSHOT.
og
“SUPER NIGHTSHOT”-indikatorerne blinker
på skærmen.
Super NightShot-indstillingen afbrydes ved at
du igen trykker på SUPER NIGHTSHOT.
Brug af NightShot-lyset
Billedet bliver lysere med NightShot-lys slået til.
Hvis du vil bruge NightShot-lyset, skal
menupunktet N.S.LIGHT indstilles til ON i
menuen (s. 92).
Kameraoptagelse
Huomautuksia
•Älä käytä NightShot-toimintoa kirkkaissa
kuvausolosuhteissa (esimerkiksi ulkona
päiväsaikaan). Muutoin videokamera voi
vioittua.
•Jos NIGHTSHOT-asetuksena on ON
normaalissa kuvauksessa, kuva voi tallentua
väärän tai epäluonnollisen värisenä.
•Jos tarkentaminen on vaikeaa käyttäessäsi
NightShot-toimintoa
automaattitarkennustilassa (autofocus), tee
tarkennus käsin.
Bemærkninger
•Anvend ikke NightShot-funktionen i meget lyse
omgivelser (f.eks. udendørs i dagtimerne). Det
kan medføre funktionsfejl på videokameraet.
•Hvis du holder NIGHTSHOT indstillet på ON
under normal optagelse, kan billedet optages
med forkerte eller unaturlige farver.
•Hvis det er svært at opnå et skarpt billede med
videokameraets autofokus, når NightShotfunktionen bruges, kan du fokusere manuelt.
Super NightShot -toimintoa käytettäessä ei
voida käyttää seuraavia toimintoja:
– nosto/häivytys
– digitaalitehoste
– valotus
– PROGRAM AE.
Suljinnopeus Super NightShot -tilassa
Suljinnopeus muuttuu automaattisesti
kuvauskohteen taustan kirkkauden mukaan.
Kuva liike on hidasta.
Yökuvausvalo (NightShot Light)
Yökuvausvalon säteet ovat infrapunasäteitä ja
siten näkymättömiä. Yökuvausvaloa käytettäessä
pisin kuvausetäisyys on noin 3 metriä.
Når du anvender Super NightShot-funktionen,
kan følgende funktioner ikke benyttes:
– Gradvis ind- og udtoning
– Digitaleffekt
– Eksponering
– PROGRAM AE
Lukkerhastighed i Super NightShot-indstilling
Lukkerhastigheden skifter automatisk afhængigt
af baggrundens lysstyrke. Bevægelse på billedet
bliver langsommere.
NightShot-lys
NightShot-lysstråler er infrarøde og derfor ikke
synlige. Den maksimale optageafstand med
NightShot-lys er ca. 3 meter.
Optagelse – Grundlæggende funktioner
NightShot-toimintoa käytettäessä ei voida
käyttää seuraavia toimintoja:
– valotus
– PROGRAM AE.
Når du anvender NightShot-funktionen, kan
følgende funktioner ikke benyttes.
– Eksponering
– PROGRAM AE
Kuvaus – Perusasiat
Videokasetille kuvaaminen
33
Kuvauksen tarkistaminen
– Loppukohdan haku
Kontrol af optagelsen
– END SEARCH
Tämän painikkeen avulla voit tarkistaa edellisen
otoksen lopun.
Du kan anvende denne knap til at starte
optagelse fra afslutningen af den sidste
optagelse.
END
SEARCH
Voit siirtyä kuvauksen jälkeen kuvaamasi
otoksen loppuun.
Du kan vender tilbage til afslutningen af den
sidste optagelse.
Kun videokamera on CAMERA-tilassa, paina
END SEARCH -painiketta.
Videokamera toistaa viisi sekuntia otoksen
lopusta ja palautuu valmiustilaan. Voit kuunnella
ääntä kaiuttimesta tai kuulokkeista.
Voit kuunnella ääntä kaiuttimesta tai
kuulokkeista.
Tryk på END SEARCH i CAMERA-indstilling.
De sidste fem sekunder af optagelsen afspilles,
hvorefter videokameraet vender tilbage til
standby-indstilling. Du kan høre lyden fra
højttaleren eller gennem hovedtelefoner.
Huomautus
•Jos aloitat kuvauksen End Search -toiminnon
käytön jälkeen, siirtymä edellisestä otoksesta
seuraavaan ei välttämättä ole saumaton.
•Kun poistat kasetin kuvaamisen jälkeen, End
Search -toiminto ei enää toimi.
Jos nauhalla on tyhjä osuus otosten välissä
End Search -toiminto ei ehkä toimi oikein.
34
Bemærk
•Hvis du starter optagelse efter at have anvendt
END SEARCH-funktionen, kan overgangen
mellem den sidst optagne scene og den næste
scene nogle gange blive ujævn.
•Når du én gang har taget kassetten ud efter at
have optaget på båndet, virker END SEARCHfunktionen ikke.
Hvis der er en blank del i de optagne afsnit
END SEARCH-funktionen virker måske ikke
korrekt.
Videokasetin toisto
Afspilning af et bånd
Et voi toistaa Hi8
-järjestelmässä tai
tavallisessa -järjestelmässä (analogisia)
nauhoitettuja kasetteja. Videokamera toistaa vain
Digital8 -järjestelmää käyttämällä.
Voit tarkkailla toistokuvaa nestekidenäytöstä. Jos
suljet nestekidenäytön, voit tarkkailla
toistokuvaa etsimestä. Voit ohjata toistoa
käyttämällä videokameran mukana toimitettua
kaukosäädintä.
(1) Asenna jokin virtalähde videokameraan ja
lataa kameraan nauhoitettu videokasetti.
(2) Paina POWER-kytkimessä olevaa pientä
vihreää painiketta ja siirrä kytkin PLAYERasentoon.
(3) Pidä OPEN-painiketta alas painettuna ja avaa
nestekidenäyttö.
(4) Kelaa nauhaa taaksepäin painamalla m.
(5) Käynnistä toisto painamalla N.
(6) Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla
jompaakumpaa VOLUME-painiketta.
Videokameran kaiuttimesta ei kuulu ääntä,
kun nestekidenäyttö on suljettuna.
Du kan ikke afspille bånd, der er optaget i Hi8
/standard (analog) systemet.
Videokameraet kan kun optage og afspille
billeder i Digital8 systemet.
Du kan se det gengivne billede på LCDskærmen. Hvis du lukker LCD-panelet, kan du se
det gengivne billede i søgeren. Du kan styre
afspilningen med den fjernbetjening, der følger
med videokameraet.
(1) Montér strømkilden og sæt kassetten med
optagelsen i.
(2) Indstil POWER-kontakten til PLAYER, mens
du trykker på den lille grønne knap.
(3) Tryk på OPEN for at åbne LCD-panelet.
(4) Tryk på m for at spole båndet tilbage.
(5) Tryk på N for at starte afspilning.
(6) Indstil lydstyrken ved at trykke på en af de to
knapper på VOLUME. Højttaleren på
videokameraet er tavs, når LCD-skærmen er
lukket.
5
PLAY
POWER
OFF
(CHARGE) CAMERA
REW
2
PLAYER
4
Afspilning – Grundlæggende funktioner
— Afspilning – Grundlæggende funktioner —
Toisto – Perusasiat
— Toisto – Perusasiat —
6
3
VOLUME
1
Toiston pysäyttäminen
Stop af afspilning
Paina x.
Tryk på x.
35
Videokasetin toisto
Afspilning af et bånd
Kun katselet kuvaa nestekidenäytöstä
Voit kääntää nestekidenäytön ympäri ja taittaa
sen videokameran runkoa vasten niin, että
nestekidenäytön kuvapuoli on ulospäin [a]. Voit
säätää nestekidenäytön kulmaa enintään 23
astetta kallistamalla näyttöä ylöspäin [b].
Fremvisning af optagelsen på LCD-skærmen
LCD-panelet kan vendes, og derefter føres
tilbage i kamerahuset med LCD-skærmen
vendende udad [a]. Du kan justere vinklen på
LCD-panelet ved at løfte LCD-panelet op tu 23
grader [b].
[a]
[b]
23°
Ilmaisinten tuominen näkyviin
– Display-toiminto
Visning af skærm-indikatorerne
– Display-funktion
Paina videokamerassa tai sen vakiovarusteisiin
sisältyvässä kaukosäätimessä olevaa DISPLAYpainiketta.
Ilmaisimet tulevat nestekidenäyttöön.
Kun haluat poistaa ilmaisimet näkyvistä, paina
DISPLAY-painiketta uudelleen.
Tryk på DISPLAY på videokameraet eller på den
medfølgende fjernbetjening.
Indikatorerne på LCD-skærmen vises.
Tryk på DISPLAY igen for at slukke
indikatorerne.
DISPLAY
DISPLAY
36
Videokasetin toisto
Afspilning af et bånd
Datakooditoiminnon käyttäminen
Brug af datakodefunktionen
Videokamera nauhoittaa kuvan lisäksi myös
nauhoitukseen liittyviä tietoja (päiväyksen ja
kellonajan tai kuvausasetukset) (datakoodi).
Videokameraet optager ikke kun automatisk
billeder på båndet, men også data om optagelsen
(dato/klokkeslæt eller forskellige indstillinger
anvendt ved optagelse) (Datakode).
40min
40min
0:00:23:01
4 7 2001
12:05:56
[a] :
[b] :
[c] :
[d] :
[e] :
[f] :
Kuvausasetukset/
Forskellige indstillinger
SteadyShot EI KÄYTÖSSÄ -ilmaisin
Valotustilan ilmaisin
Valkotasapainon ilmaisin
Vahvistuksen ilmaisin
Suljinnopeuden ilmaisin
Himmenninaukon arvo
Nauhoituspäivämäärän näytön poistaminen
Valitse valikkoasetuksista DATA CODE
-toiminnon asetukseksi DATE (s. 89).
Näyttö muuttuu seuraavasti:
päivämäärä ja kellonaika t ei ilmaisinta
AUTO
50 AWB
9dB
F1.4
[a] :
[b] :
[c] :
[d] :
[e] :
[f] :
0:00:23:01
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
SteadyShot OFF-indikator
Indikator for eksponeringsindstilling
Indikator for hvidbalance
Indikator for forstærkning
Indikator for lukkerhastighed
Blænderåbningsværdi
Afspilning – Grundlæggende funktioner
Päivämäärä ja kellonaika/
Dato/klokkeslæt
Tryk på DATA CODE på fjernbetjeningen i
afspilningsindstilling.
Displayet skifter som følger:
dato/klokkeslæt t forskellige indstillinger
(SteadyShot, eksponeringsindstilling AUTO/
MANUAL, hvidbalance, forstærkning,
lukkerhastighed, blænderåbningsværdi) t
ingen indikator
Toisto – Perusasiat
Kun videokamera on toistotilassa, paina
kaukosäätimen DATA CODE -painiketta.
Näyttö muuttuu seuraavasti:
päivämäärä ja kellonaika t kuvausasetukset
(SteadyShot, valotus AUTO/MANUAL,
valkotasapaino, vahvistus, suljinnopeus,
himmenninaukon arvo) t ei ilmaisinta
Når optagedato ikke skal vises
Indstil DATA CODE på DATE i menuen (s. 94).
Displayet skifter som følger:
dato/klokkeslæt t ingen indikator
37
38
Videokasetin toisto
Afspilning af et bånd
Kuvaustiedot
Kuvaustiedot ovat videokameran kuvauksen
aikana tallentamia tietoja. Kuvaustiedot eivät näy
kuvaustilassa.
Optagedata
Optagedataerne er videokameraets information
om den udførte optagelse. Optagedataerne vises
ikke under indstilling til optagelse.
Kun käytät datakooditoimintoa, palkit (-- -- ---ja --:--:--) tulevat näyttöön, jos
– nauhalta toistetaan tyhjää osuutta
– nauhaa ei voi lukea, koska se on vahingoittunut
tai siinä on kohinaa
– nauha on nauhoitettu videokameralla, johon ei
ole asetettu päivämäärää ja kellonaikaa.
Når du bruger datakodefunktionen, vises der
streger (-- -- ---- og --:--:--), hvis:
– Der afspilles en blank del af båndet.
– Båndet er ulæseligt på grund af beskadigelse
eller støj.
– Båndet er optaget på et videokamera, hvor
datoen og klokkeslættet ikke var indstillet.
Datakoodi
Kun liität videokameran televisioon, datakoodi
tulee television kuvaruutuun.
Datakode
Hvis du tilslutter videokameraet til et TV, vises
datakoden også på TV-skærmen.
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin toiston
aikana
Ilmaisin ilmaisee jäljellä olevan jatkuvan
toistoajan suurin piirtein.
Toisto-olosuhteiden mukaan voi olla, ettei
ilmaisin näytä aikaa oikein. Kun suljet
nestekidenäytön ja avaat sen uudelleen, kestää
noin 1 minuutin, ennen kuin akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää oikean ajan.
Indikator for tilbageværende batteritid under
afspilning
Indikatoren for tilbageværende batteritid angiver
den omtrentlige, uafbrudte afspilningstid.
Afhængigt af de forhold, som du afspiller under,
er det ikke sikkert, at angivelsen er korrekt. Når
du lukker LCD-panelet og åbner det igen, tager
det cirka et minut, før den korrekte
tilbageværende batteritid angives i minutter.
Videokasetin toisto
Eri toistotavat
Aseta POWER-kytkin PLAYER-asentoon, jotta
voit käyttää videonauhan ohjauspainikkeita.
Still-kuvan katseleminen
(toistotauko)
Videonauhan kelaaminen eteenpäin
Kun videokamera on pysäytystilassa, paina M.
Palaa normaaliin toistoon painamalla N.
Videonauhan kelaaminen taaksepäin
Toistosuunnan vaihtaminen
Paina kaukosäätimen
-painiketta toiston
aikana, niin toistosuunta vaihtuu. Palaa
normaaliin toistoon painamalla N.
Otoksen paikantaminen kuvaa
tarkkailemalla (kuvahaku)
Pidä painiketta m tai M alas painettuna
toiston aikana. Palaa normaaliin toistoon
vapauttamalla painike.
Kuvan tarkkailu pikatoistona eteentai taaksepäin kelattaessa
(ohitusselaus)
Pidä alas painettuna painiketta m taaksepäin
suuntautuvan kelauksen aikana tai painiketta
M eteenpäin suuntautuvan kelauksen aikana.
Palaa normaaliin taakse- tai eteenpäin
suuntautuvaan kelaukseen vapauttamalla
painike.
Kuvan katseleminen hitaalla
toistonopeudella (hidas toisto)
Paina kaukosäätimen y -painiketta toiston
aikana. Jos haluat toistaa hitaasti toiseen
suuntaan, paina -painiketta ja sitten
kaukosäätimen y -painiketta. Palaa normaaliin
toistoon painamalla N.
Indstil POWER-kontakten på PLAYER for at
muliggøre betjening af båndtransportknapperne.
Fremvisning af et stillbillede
(afspilningspause)
Tryk på X under afspilning. For at fortsætte
normal afspilning skal du trykke på X eller N.
Fremspoling af båndet
Tryk på M under stop-indstilling. For at
fortsætte normal afspilning skal du trykke på N.
Tilbagespoling af båndet
Tryk på m under stop-indstilling. For at
fortsætte normal afspilning skal du trykke på N.
Skift af afspilningsretning
Tryk på
på fjernbetjeningen under afspilning
for at skifte afspilningsretning. For at fortsætte
normal afspilning skal du trykke på N.
Lokalisering af en scene, mens du ser
på billedet (billedsøgning)
Hold m eller M inde under afspilning. For at
fortsætte normal afspilning skal du slippe
knappen.
Betragtning af billedet under fremeller tilbagespoling med høj
hastighed (skip scan)
Afspilning – Grundlæggende funktioner
Kun videokamera on pysäytystilassa, paina m.
Palaa normaaliin toistoon painamalla N.
Forskellige
afspilningsindstillinger
Toisto – Perusasiat
Paina X toiston aikana. Jatka toistoa painamalla
X tai N.
Afspilning af et bånd
Hold m inde, mens du spoler båndet tilbage,
eller hold M inde, mens du spoler båndet frem.
For at fortsætte tilbage- eller fremspoling skal du
slippe knappen.
Fremvisning af billedet ved lav
hastighed (langsom afspilning)
Tryk på y på fjernbetjeningen under afspilning.
Hvis du vil afspille langsomt i baglæns retning,
skal du trykke på , og derefter trykke på y på
fjernbetjeningen. For at fortsætte normal
afspilning skal du trykke på N.
39
Videokasetin toisto
Afspilning af et bånd
Kuvan katseleminen
kaksinkertaisella nopeudella
Fremvisning af optagelsen ved
dobbelt hastighed
Paina kaukosäätimen ×2-painiketta toiston
aikana. Jos haluat toistaa kaksinkertaisella
nopeudella toiseen suuntaan, paina painiketta ja sitten kaukosäätimen ×2-painiketta.
Palaa normaaliin toistoon painamalla N.
Nauhoituksen katseleminen kuva
kerrallaan
Kun videokamera on toistotaukotilassa, paina
kaukosäätimen C -painiketta. Jos haluat toistaa
kuva kerrallaan toiseen suuntaan, paina c painiketta. Palaa normaaliin toistoon painamalla
N.
Viimeksi kuvatun otoksen haku (END
SEARCH)
Kun videokamera on pysäytettynä, paina END
SEARCH -painiketta. Videokamera toistaa viisi
sekuntia otoksen lopusta ja lopettaa sitten
toiston.
Fremvisning af billedet efter
delbillede
Tryk på C på fjernbetjeningen under
afspilningspause. Hvis du vil fremvise delbillede
efter delbillede i baglæns retning, skal du trykke
på c. For at fortsætte normal afspilning skal du
trykke på N.
Søgning efter den sidst optagne
sekvens (END SEARCH)
Tryk på END SEARCH, mens videokameraet er
standset. De sidste 5 sekunder af optagelsen
afspilles, hvorefter afspilning standser.
Eri toistotapoja käytettäessä
•Ääni on mykistetty.
•Edellinen nauhoitus voi näkyä toistettaessa
mosaiikkimaisena.
l de forskellige afspilningsindstillinger
•Lyden er koblet fra.
•En tidligere optagelse kan dukke frem som et
mosaikmønster under afspilningen.
Toistotaukotilaa koskevia huomautuksia
•Jos toistotaukotila kestää kauemmin kuin noin
3 minuuttia, videokamera pysähtyy
automaattisesti. Palaa toistoon painamalla N.
•Edellinen nauhoitus voi tulla näkyviin.
Om afspilningspauseindstillingen
•Når afspilningspausen har varet i 3 minutter,
går videokameraet automatisk i stopindstilling. For at fortsætte afspilning, skal du
trykke på N.
•En tidligere optagelse kan dukke frem.
Hidasta toistoa koskevia huomautuksia
Videokamera pystyy laadukkaaseen hidastettuun
toistoon. Tämä toiminto ei kuitenkaan vaikuta
DV OUT -liitännästä lähtevään toistokuvaan.
40
Tryk på ×2 på fjernbetjeningen under afspilning.
Hvis du vil afspille ved dobbelt
hastighed i modsat retning, skal du trykke på ,
og derefter trykke på ×2 på fjern betjeningen. For
at fortsætte normal afspilning skal du trykke på
N.
Om langsom afspilning
Langsom afspilning kan fint udføres på
videokameraet. Funktionen virker dog ikke for
signaler, der udsendes via DV OUT-jackstikket.
Kuvatun otoksen
Fremvisning af
katseleminen televisiosta optagelsen på et TV
Tilslut videokameraet til dit TV eller din
videobåndoptager med det medfølgende A/V
tilslutningskabel for at fremvise billedet på TVskærmen. Du kan betjene
båndtransportknapperne på samme måde, som
når du afspiller billeder på LCD-skærmen. Når
du afspiller optagelsen på et TV, anbefaler vi, at
du bruger lysnettet som strømkilde ved hjælp af
lysnetadapteren (s. 18). Se betjeningsvejledningen
til dit TV.
Avaa liitäntöjen suojakansi. Kytke videokamera
televisioon A/V-liitäntäkaapelilla. Aseta sitten
television TV/VCR-valitsin asentoon VCR.
Åbn dækslet over jackstikket. Forbind
videokameraet til TV’et ved hjælp af A/Vtilslutningskablet. Indstil derefter TV/VCRvælgeren på TV’et på VCR.
Valkoinen/Hvid
S VIDEO OUT
IN
A/ V OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
: Signaalin kulkusuunta/Signalretning
Afspilning – Grundlæggende funktioner
Keltainen/Gul
Toisto – Perusasiat
Kytke videokamera televisioon kameran mukana
toimitetulla A/V-liitäntäjohdolla, niin voit
katsella toistokuvaa television kuvaruudusta.
Voit käyttää nauhanohjauspainikkeita samalla
tavalla kuin silloin, kun katselet toistokuvaa
nestekidenäytöstä. Kun katselet toistokuvaa
television kuvaruudusta, sinun on suositeltavaa
käyttää kameraa verkkovirralla verkko-/
latauslaitteen avulla (s. 18). Katso lisätietoja
television käyttöohjeista.
Punainen/
Rød
41
Kuvatun otoksen katseleminen
televisiosta
Jos televisio on jo kytketty
kuvanauhuriin
Kytke videokamera kuvanauhurin LINE IN
-tuloliitäntään videokameran mukana
toimitetulla A/V-liitäntäjohdolla. Aseta
kuvanauhurin tuloliitäntävalitsin kohtaan LINE.
Jos televisiossa on monoääni
Liitä A/V-liitäntäkaapelin keltainen liitin
television videotuloliitäntään ja valkoinen tai
punainen liitin television äänituloliitäntään. Jos
liität valkoisen liittimen, ääni on vasemman (L)
kanavan ääni. Jos liität punaisen liittimen, ääni
on oikean (R) kanavan ääni.
Jos televisiossa tai
kuvanauhurissa on 21nastainen liitäntä (SCART)
Käytä videokameran mukana toimitettua 21nastaista sovitinta.
Fremvisning af optagelsen på et
TV
Hvis TV’et allerede er tilsluttet
en videobåndoptager
Forbind videokameraet til LINE IN-indgangen
på videobåndoptageren ved hjælp af det
medfølgende A/V-tilslutningskabel. Indstil
indgangsvælgeren på videobåndoptageren på
LINE.
Hvis du har et mono-TV
Tilslut det gule stik på A/V-tilslutningskablet til
video-indgangsjackstikket og det hvide eller røde
stik til audio-indgangsjackstikket på TV’et. Hvis
du sætter det hvide stik i, er lydsignalet L
(venstre). Hvis du sætter det røde stik i, er
lydsignalet R (højre).
Hvis dit TV har en 21-bens
stikforbindelse
(EUROCONNECTOR)
Brug den medfølgende 21-bens adapter.
TV
Jos televisiossa on S-videoliitäntä
Kytke videokamera käyttämällä S-videokaapelia
(lisävaruste), niin saat tavallista paremman
kuvan.
Jos käytät tätä liitäntätapaa, sinun ei tarvitse
liittää A/V-liitäntäjohdon keltaista liitintä
(video).
Liitä S-videokaapeli (lisävaruste) sekä
videokameran että television S-videoliitäntään.
42
Hvis dit TV har et S video-jackstik
Tilslut ved hjælp af et S-videokabel (medfølger
ikke). Det giver den bedst mulige
billedkvalitet. Med denne tilslutning er det ikke
nødvendigt at tilslutte det gule (video) stik på A/
V-tilslutningskablet.
Forbind S-videokablet (medfølger ikke) til S
video-jackstikkene på både videokameraet og
TV’et.
Still-kuvan ottaminen – Valokuvan
tallennus videonauhalle
Optagelse af et stillbillede
på et bånd – Foto-optagelse
Voit tallentaa nauhalle valokuvan kaltaisen stillkuvan. Tämä toiminto on kätevä, jos haluat
tallentaa valokuvamaisen kuvan tai tulostaa
kuvan videotulostimella (lisävaruste).
Voit tallentaa noin 510 kuvaa SP-tilassa ja noin
765 kuvaa LP-tilassa nauhalle, johon mahtuu SPtilassa 60 minuuttia videokuvaa.
(1) Kun videokamera on valmiustilassa, pidä
PHOTO-painiketta kevyesti alas painettuna,
kunnes still-kuva tulee näyttöön. CAPTUREilmaisin tulee näyttöön. Nauhoitus ei ala heti.
Jos haluat vaihtaa kuvaa, vapauta PHOTOpainike, valitse uusi still-kuva ja pidä
PHOTO-painiketta kevyesti alas painettuna.
(2) Paina PHOTO-painiketta syvemmälle.
Videokamera nauhoittaa näytössä näkyvää
still-kuvaa noin 7 sekunnin ajan. Myös ääni
nauhoittuu 7 sekunnin ajan.
Still-kuva näkyy näytössä, kunnes nauhoitus
on valmis.
Du kan optage et stillbillede på samme måde
som et almindeligt foto. Denne funktion er
velegnet, når du vil filme et billede, eller når du
vil udskrive et billede på en videoprinter
(medfølger ikke).
Du kan optage cirka 510 billeder i SP-indstilling
og cirka 765 billeder i LP-indstilling på et bånd,
der kan optage i 60 minutter på SP-hastighed.
(1) Indstil videokameraet til standbyindstilling.
Tryk let på PHOTO, indtil der vises et
stillbillede. CAPTURE-indikatoren vises.
Stillbilledet optages ikke endnu.
Hvis du vil optage et andet motiv, skal du
slippe PHOTO, vælge et nyt motiv, og
derefter holde PHOTO inde med et let tryk.
(2) Tryk PHOTO længere ned.
Stillbilledet på skærmen optages i omkring 7
sekunder. Lyden optages også i disse 7
sekunder.
Stillbilledet vises på skærmen, indtil
optagelsen er fuldendt.
CAPTURE
PHOTO
1
2
PHOTO
•••••••
Avancerede optagefunktioner
— Avancerede optagefunktioner —
Edistyneet kuvaustoiminnot
— Edistyneet kuvaustoiminnot —
43
Still-kuvan ottaminen
– Valokuvan tallennus
videonauhalle
Huomautuksia
•Et voi muuttaa tilaa tai asetusta
valokuvanauhoituksen aikana.
•PHOTO-painike toiminto ei toimi, kun
– digitaalitehostetoiminto on asetettuna tai
käytössä
– nosto/häivytystoiminto on käytössä.
•Älä ravistele videokameraa still-kuvan
nauhoituksen aikana. Muutoin kuvaan voi tulla
mosaiikkimaisia häiriöitä.
Valokuvatallennustoiminnon käyttäminen
kaukosäätimellä
Paina kaukosäätimen PHOTO-painiketta.
Videokamera tallentaa näytössä näkyvän kuvan
heti.
Kun käytät valokuvatallennustoimintoa
normaalin CAMERA-nauhoituksen aikana
Et voi tarkistaa kuvaa näytöstä painamalla
PHOTO-painiketta kevyesti. Paina PHOTO
-painiketta syvemmälle. Still-kuva tallentuu noin
7 sekunnin ajan, minkä jälkeen videokamera
palautuu valmiustilaan. Et voi kuvata toista still
-kuvaa näiden 7 sekunnin aikana.
44
Optagelse af et stillbillede på et
bånd – Foto-optagelse
Bemærkninger
•Under foto-optagelse kan du ikke ændre
videokameraets indstillinger.
•PHOTO-knappen virker ikke:
– Mens digitaleffekt-funktionen er indstillet
eller i brug.
– Mens funktionen til gradvis ind/udtoning er i
brug.
•Under optagelse af et stillbillede må du ikke
ryste videokameraet. Der kan fremkomme støj
på billedet i form af mosaikmønstre.
Anvendelse af foto-optagelsesfunktionen ved
hjælp af fjernbetjeningen
Tryk på PHOTO på fjernbetjeningen.
Videokameraet optager øjeblikkeligt et billede på
skærmen.
Brug af foto-optagelsesfunktionen under
normal CAMERA-optagelse
Du kan ikke kontrollere et stillbillede på
skærmen ved at trykke let på PHOTO. Tryk
PHOTO længere ned. Stillbilledet optages
derefter i cirka 7 sekunder, hvorefter
videokameraet vender tilbage til standbyindstilling. Under de 7 sekunders optagelse kan
du ikke filme et andet stillbillede.
Still-kuvan ottaminen
– Valokuvan tallennus
videonauhalle
Optagelse af et stillbillede på et
bånd – Foto-optagelse
Still-kuvan tulostaminen
Udskrivning af stillbilledet
Voit tulostaa still-kuvan käyttämällä
videotulostinta (lisävaruste). Liitä videotulostin
videokameraan käyttämällä videokameran
mukana toimitettua A/V-liitäntäjohtoa.
Liitä A/V-liitäntäkaapelin A/V OUT-liitäntään ja
liitä kaapelin keltainen liitin videotulostimen
videotuloliitäntään.
Du kan udskrive et stillbillede ved hjælp af en
videoprinter (medfølger ikke). Tilslut
videoprinteren med A/V-tilslutningskablet
(medfølger).
Tilslut A/V-tilslutningskablet til A/V OUTjackstikket, og sæt kablets gule stik i
videoindgangen på videoprinteren. Se også
betjeningsvejledningen til videoprinteren.
S VIDEO OUT
Keltainen/Gul
LINE IN
VIDEO S VIDEO
Valkoinen/Hvid
Punainen/
Rød
: Videotulostin/Signalretning
Jos videotulostimessa on S-videotuloliitäntä.
Käytä S-videoliitäntäkaapelia (lisävaruste). Liitä
kaapeli S VIDEO OUT -liitäntään ja
videotulostimen S-videotuloliitäntään.
Hvis videoprinteren er udstyret med en S
videoindgang
Brug et S videokabel (medfølger ikke). Forbind
det til S VIDEO OUT-jackstikket og til S
videoindgangen på videoprinteren.
Avancerede optagefunktioner
A/ V OUT
Edistyneet kuvaustoiminnot
Videotulostin/
Videoprinter
45
Laajakuvatilan käyttö
Brug af bredformat
Voit nauhoittaa kuvaa 16:9-kuvasuhteisena
katseltavaksi 16:9-laajakuvatelevisiosta (16:9
WIDE).
Nestekidenäytössä näkyvät mustat palkit, kun
kuvaat 16:9 WIDE -tilassa [a]. Kuva näkyy
toiston aikana vaakasuuntaisesti puristettuna
tavallisessa televisiossa [b] tai
laajakuvatelevisiossa [c]. Jos valitset
laajakuvatelevisiosta täyden kuvakoon, kuva
näkyy normaalina [d].
Du kan optage i 16:9 bredformat, som kan vises
på et 16:9 bredformat-TV (16:9 WIDE).
Der ses sorte felter på LCD-skærmen under
optagelse i 16:9 WIDE-indstilling [a].
Gengivebilledet eller billedet under afspilning på
et normalt TV [b] eller et bredformat-TV [c]
komprimeres i bredden. Hvis du indstiller
skærm-indstilling på bredformat-TV’et til fuldindstilling, kan du se billeder i normal gengivelse
[d].
[b]
[a]
16:9WIDE
[c]
Kun videokamera on CAMERA-tilassa, valitse
-toiminnon 16:9WIDEvalikkoasetuksissa
asetukseksi ON (s. 87).
[d]
i menuen under
Indstil 16:9WIDE til ON i
CAMERA-indstilling (s. 92).
MENU
Laajakuvatilan peruuttaminen
Valitse valikkoasetuksista 16:9WIDE-kohdan
asetukseksi OFF.
46
Annullering af
bredformatfunktionen
Indstil 16:9WIDE til OFF i menuen.
Brug af bredformat
Kun videokamera on laajakuvatilassa, et voi
valita seuraavia toimintoja:
– Old movie
– Bounce (hyppäytys).
l bredformat-indstilling kan du ikke vælge
følgende funktioner:
– OLD MOVIE
– BOUNCE
Kuvauksen aikana
Et voi valita etkä peruuttaa laajakuvatilaa. Kun
haluat peruuttaa laajakuvatilan, aseta
videokamera valmiustilaan ja valitse sitten
valikkoasetuksista 16:9WIDE-kohdan asetukseksi
OFF.
Under optagelse
Du kan ikke vælge eller afbryde bredformatindstillingen. Hvis du afbryder bredformatindstillingen, skal du indstille videokameraet på
standby, og derefter indstille 16:9WIDE til OFF i
menuen.
Jos laajakuvatilan asetuksena on ON
SteadyShot-toiminto ei toimi. Jos SteadyShottoiminto on käytössä ja valitset
valikkoasetuksissa vaihtoehdon 16:9WIDEalkaa vilkkua eikä
asetukseksi ON,
SteadyShot-toiminto toimi.
Hvis bredformat-indstillingen er indstillet til
ON
SteadyShot funktionen virker ikke. Hvis du
indstiller 16:9WIDE til ON i menuen, mens
,
SteadyShot funktionen er aktiveret, blinker
og SteadyShot funktionen vil ikke virke.
Edistyneet kuvaustoiminnot
Laajakuvatilan käyttö
Avancerede optagefunktioner
47
Nosto/häivytystoiminnon
(Fader) käyttö
Brug af gradvis ind/
udtoning (fader-funktion)
Voit nostaa kuvaa tai häivyttää sen ja antaa siten
kuvauksellesi ammattimaisen vaikutelman.
Ved at benytte gradvis ind/udtoning kan du give
dine optagelser et mere professionelt udseende.
[a]
STBY
REC
FADER
M.FADER
(mosaiikki)/
(mosaik)
BOUNCE*
OVERLAP*
WIPE*
DOT*
(satunnaispisteet)/
(tilfældige prikker)
[b]
48
STBY
REC
MONOTONE (yksiväri)
Kuvaa nostettaessa se muuttuu vähitellen
mustavalkoisesta värilliseksi.
Kuvaa häivytettäessä se muuttuu vähitellen
värillisestä mustavalkoiseksi.
MONOTONE
Når billedet toner ind, skifter billedet gradvist fra
sort-hvid til farve.
Når billedet toner ud, skifter billedet gradvist fra
farve til sort-hvid.
* Vain nosto
* Kun indtoning
Nosto/häivytystoiminnon (Fader)
käyttö
Brug af gradvis ind/udtoning
(fader-funktion)
(1) Nostotoimintoa käytettäessä [a]
Paina valmiustilassa FADER-painiketta,
kunnes haluamasi Fader-ilmaisin alkaa
vilkkua.
Häivytystoimintoa käytettäessä [b]
Paina nauhoitustilassa FADER-painiketta,
kunnes haluamasi Fader-ilmaisin alkaa
vilkkua.
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
(1) Ved gradvis indtoning [a]
Tryk under standby-indstilling på FADER,
indtil den ønskede fader-indikator blinker.
Ved gradvis udtoning [b]
Tryk i optage-indstilling på FADER, indtil
den ønskede fader-indikator blinker.
Indikatoren skifter som følger:
FADER t M.FADER t BOUNCE t MONOTONE
Viimeksi valittu Fader-tila näkyy
ensimmäisenä näytössä.
(2) Paina START/STOP-painiketta. Faderilmaisin lakkaa vilkkumasta.
Kun kuvan nosto/häivytys on suoritettu,
videokamera palaa automaattisesti
normaalitilaan.
ingen indikator T DOT T WIPE T OVERLAP
Den sidst valgte fader-indstilling vises først.
(2) Tryk på START/STOP. Fader-indikatoren
holder op med at blinke.
Efter at gradvis ind- og udtoning er udført,
vender videokameraet automatisk tilbage til
normal indstilling.
FADER
Nosto/häivytystoiminnon
peruuttaminen
Ennen START/STOP-painikkeen painamista
paina FADER-painiketta, kunnes sen ilmaisin
katoaa näytöstä.
FADER
Avancerede optagefunktioner
1
Edistyneet kuvaustoiminnot
ei ilmaisinta T DOT T WIPE T OVERLAP
FADER t M.FADER t BOUNCE t MONOTONE
Annullering af gradvis ind/udtoning
Før du trykker på START/STOP, trykker du på
FADER, indtil indikatoren forsvinder.
49
Nosto/häivytystoiminnon (Fader)
käyttö
Brug af gradvis ind/udtoning
(fader-funktion)
Huomautus
Nosto/häivytystoimintoa (Fader) käyttäessäsi et
voi käyttää seuraavassa mainittuja toimintoja. Et
voi myöskään käyttää nosto/häivytystoimintoa ,
kun käytät seuraavassa mainittuja toimintoja:
– digitaalitehoste
– PROGRAM AE:n low lux -tila (vain overlap-,
wipe- tai dot-toiminto)
– Super NightShot
– valokuvan tallennus videonauhalle.
Bemærkning
Du kan ikke anvende følgende funktioner, mens
funktionen med gradvis ind/udtoning anvendes.
Du kan omvendt ikke anvende funktionen med
gradvis ind/udtoning, mens følgende funktioner
anvendes.
– Digitaleffekt
– Svag belysning-indstilling i PROGRAM AE
(Kun overlap-, wipe- eller dot-funktionen)
– Super NightShot
– Foto-optagelse
Ennen overlap-, wipe- tai dot-toiminnon
käyttäminen
Videokamera tallentaa kuvan videonauhalle.
Kuvaa tallennettaessa ilmaisin vilkkuu nopeasti,
ja kuvattava kuva katoaa näytöstä. Videonauhan
kunnon mukaan kuva ei välttämättä tallennu
selkeänä.
Hyppäytystoimintoa (Bounce) käyttäessäsi et
voi käyttää seuraavia toimintoja:
– tarkennus
– zoomaus
– kuvatehoste.
Bounce-toimintoa koskeva huomautus
BOUNCE-ilmaisin ei tule näyttöön seuraavissa
tiloissa tai toiminnoissa:
– D ZOOM on valittuna käyttöön
valikkoasetuksissa
– laajakuvatila
– kuvatehoste
– PROGRAM AE.
50
Før brug af overlap-, wipe- eller dotfunktionen
Videokameraet lagrer billedt, der optages på et
bånd. Mens billedet lagres, blinker indikatoren
hurtigt, og det billede, som du optager,
forsvinder fra skærmen. Det kan ske, at billedet
ikke optages tydeligt, afhængigt af båndets
tilstand.
Mens BOUNCE-funktionen anvendes, kan du
ikke anvende følgende funktioner:
– Fokusering
– Zoom
– Billedeffekt
Bemærkning om BOUNCE-funktionen
BOUNCE-indikatoren vises ikke under følgende
indstillinger eller funktioner:
– Når D ZOOM er aktiveret i menuen
– Under bredformat-indstilling
– Under brug af billedeffekt-funktionen
– PROGRAM AE
Erikoistehosteiden käyttö
– Kuvatehoste
Brug af specialeffekter
– Billedeffekt
Voit muokata kuvia digitaalisesti esimerkiksi
elokuvissa tai televisiossa käytettävien
tehosteiden kaltaisten erikoistehosteiden avulla.
Du kan bearbejde billeder digitalt, så du får
samme effekter som i film eller på TV.
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
Avancerede optagefunktioner
[a]
NEG. ART [a] : Billedets farver og lysstyrke
vendes som på et negativ.
SEPIA :
Billedet farves brunligt (sepia).
B&W :
Sort/hvidt billede.
SOLARIZE [b] : Lysintensiteten er kraftigere og
billedet ligner en illustration.
SLIM [c] :
Billedet strækkes lodret.
STRETCH [d] : Billedet strækkes vandret.
PASTEL [e] :
Forstærker kontrasterne, og gør
billedet tegnefilm-lignende.
MOSAIC [f] : Billedet bliver mosaikmønstret.
Edistyneet kuvaustoiminnot
NEG. ART [a] : Kuvan värit ja kirkkaus näkyvät
käänteisinä.
SEPIA :
Kuva on seepiansävyinen.
B&W :
Kuva on yksivärinen
(mustavalkoinen).
SOLARIZE [b] : Kuvan kirkkaus on tavallista
suurempi, ja kuva muistuttaa
painettua kuvaa.
SLIM [c] :
Kuva on venynyt
pystysuuntaisesti.
STRETCH [d] : Kuva on venynyt
vaakasuuntaisesti.
PASTEL [e] :
Kuvan kontrastit korostuvat, ja
kuva näyttää piirrosanimaation
kaltaiselta.
MOSAIC [f] : Kuva on mosaiikkimainen.
51
Erikoistehosteiden käyttö
– Kuvatehoste
Brug af specialeffekter
– Billedeffekt
(1) Valitse CAMERA-tilassa valikkoasetuksista
-kohdan asetukseksi P EFFECT (s. 87).
(2) Valitse valikkoasetuksissa haluamasi
kuvatehostetila ja paina sitten SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörää.
(1) Under CAMERA-indstilling vælges P EFFECT
i
i menuen (s. 92).
(2) Vælg den ønskede billedeffekt-indstilling i
menuen, og tryk dernæst på SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen.
MA N U A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
D E F F ECT
AUTO SHTR
RE T URN
OF F
N EG. A R T
SEP I A
B &W
SO L A R I Z E
SL IM
S T RE T CH
PASTE L
MOS A I C
[ ME N U ] : E N D
MENU
Kuvatehostetoiminnon poistaminen
käytöstä
Annullering af billedeffektindstillingen
Valitse valikkoasetuksissa P EFFECT -kohdan
asetukseksi OFF.
Sæt P EFFECT til OFF i menuen.
Kuvatehostetoiminnon käytön aikana
Et voi valita OLD MOVIE -toimintoa
digitaalitehosteen asetuksista.
Kun katkaiset virran
Kuvatehoste poistuu automaattisesti käytöstä.
52
Mens billedeffekt-funktionen anvendes
Du kan ikke vælge OLD MOVIE med
digitaleffekt-funktionen.
Når du slukker videokameraet
Billedeffekten annulleres automatisk.
Erikoistehosteiden käyttö
– Digitaalitehoste
Brug af specialeffekter
– Digitaleffekt
Voit lisätä erikoistehosteita videonauhalle
tallennettuihin kuviin käyttämällä erilaisia
digitaalisia toimintoja. Ääni tallentuu
normaalisti.
Du kan tilføje specialeffekter til optagne billeder
ved hjælp af videokameraets forskellige digitale
funktioner. Lyden optages på normal måde.
STILL
Voit tallentaa still-kuvan ja upottaa sen
liikkuvaan kuvaan.
LUMI. (LUMINANCEKEY)
Voit korvata still-kuvan kirkkaan alueen
liikkuvalla kuvalla.
TRAIL
Voit kuvata kuvan siten, että se jättää jälkeensä
hetkellisen jälkikuvan.
OLD MOVIE
Voit lisätä kuviin vanhan elokuvan tyyppisen
tunnelman. Videokamera valitsee automaattisesti
laajakuvatilan asetukseksi ON sekä
kuvatehosteasetukseksi SEPIA ja valitsee myös
sopivan suljinnopeuden.
LUMI. (LUMINANCEKEY)
Du kan erstatte et lyst område i et stillbillede
med et levende billede.
TRAIL
Du kan lave optagelsen, så der trækkes et spor
efter et motiv.
SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)
Du kan gøre lukkerhastigheden langsommere.
SLOW SHUTTER-indstillingen er velegnet til at
gøre mørke billeder lysere.
OLD MOVIE
Du kan give dine billeder udseende som i gamle
film. Videokameraet indstiller
automatisk bredformat-indstillingen på ON,
billedeffekt på SEPIA, og lukkerhastigheden til
en passende hastighed.
Liikkumaton kuva/
Stillbillede
Liikkuva kuva/
Levende billede
Liikkumaton kuva/
Stillbillede
Liikkuva kuva/
Levende billede
Avancerede optagefunktioner
SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)
Voit valita hitaamman suljinnopeuden. Hitaasta
suljinnopeudesta on hyötyä haluttaessa kuvata
tummia kohteita tavallista kirkkaampina.
FLASH (FLASH MOTION)
Du kan tage flere stillbilleder efter hinanden med
regelmæssige mellemrum.
Edistyneet kuvaustoiminnot
FLASH (FLASH MOTION)
Voit kuvata still-kuvia peräkkäin tasaisin
väliajoin.
STILL
Du kan optage et stillbillede, så det indkopieres
på et levende billede.
STILL
LUMI.
53
Erikoistehosteiden käyttö
– Digitaalitehoste
Brug af specialeffekter
– Digitaleffekt
(1) Valitse CAMERA-tilassa valikkoasetusten
-kohdasta D EFFECT (s. 87).
(2) Valitse valikkoasetuksissa haluamasi
digitaalitehostetila ja paina sitten SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörää. Ilmaisin syttyy ja
säätöpalkit tulevat näkyviin. STILL- ja LUMI.tiloissa still-kuva tallentuu muistiin.
(3) Säädä tehostetta SEL/PUSH EXEC
-säätöpyörää kääntämällä seuraavasti:
(1) Under CAMERA-indstilling vælges D
EFFECT i
i menuen (s. 92).
(2) Vælg den ønskede digitaleffekt-indstilling i
menuen, og tryk dernæst på SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen. Indikatoren lyser op og
stregerne vises. I STILL- og LUMI.indstillingerne lagres stillbilledet i
hukommelsen.
(3) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
justere effekten som følger:
STILL – Upotettavan still-kuvan suhde
liikkuvaan kuvaan.
FLASH – Pysäytyskuvajaksojen pituus.
LUMI. – Värimalli sillä still-kuvan alueella,
jolle liikkuva kuva aiotaan upottaa.
TRAIL – Hetkittäisen jälkikuvan
häviämisaika.
SLOW SHTR – Suljinnopeus. Mitä suurempi
suljinnopeuden numero, sitä
hitaampi suljinnopeus.
OLD MOVIE – Säätöä ei tarvita.
Mitä enemmän säätöpalkkeja näytössä on, sitä
voimakkaampi on digitaalitehoste. Palkit
tulevat näkyviin seuraavissa tiloissa: STILL,
FLASH, LUMI. ja TRAIL.
STILL – Hastigheden for det stillbillede du vil
lægge over det levende billede.
FLASH – Flash-bevægelsens interval.
LUMI. – Farvenuancerne i det område af
stillbilledet, der skal erstattes med et
levende billede.
TRAIL – Den tid der går, før sporene efter de
bevægelige motiver forsvinder.
SLOW SHTR – Lukkerhastighed. Desto større
lukkerhastighedstal, desto
langsommere
lukkerhastighed.
OLD MOVIE – Justering ikke nødvendig
Desto flere streger, der er på skærmen, desto
stærkere er digitaleffekten. Stregerne vises
ved følgende indstillinger: STILL, FLASH,
LUMI. og TRAIL.
1
MA N U A L S E T
D E F F ECT
OF F
ST I L L
F L ASH
L UM I .
TRA I L
S L OW S H T R
O L D MOV I E
[ ME N U ] : E N D
2
54
MA NU A L S E T
D E F F ECT
OF F
ST I L L
F L ASH
L UM I .
TRA I L
S L OW S H T R
O L D MO V I E
MA NU A L S E T
D E F F ECT
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E N D
L UM I .
3
IIIIIIIIIIIIIIII
MA N U A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
D E F F ECT
L UM I .
A U T O S H T R IIIIIIIIIIIIIIII
RE T URN
[ ME N U ] : E N D
Erikoistehosteiden käyttö
– Digitaalitehoste
Brug af specialeffekter
– Digitaleffekt
Digitaalitehosteen poistaminen
käytöstä
Annullering af digitaleffektindstillingen
Valitse valikkoasetuksissa D EFFECT -kohdan
asetukseksi OFF.
Sæt D EFFECT til OFF i menuen.
Når du slukker for videokameraet
Digitaleffekt afbrydes automatisk.
Kun kuvaat Slow Shutter -tilassa
Automaattinen tarkennus ei välttämättä toimi.
Tarkenna käsin jalustaa käyttämällä.
Ved optagelse i SLOW SHUTTER-indstilling
Autofokusfunktionen fungerer muligvis ikke
tilfredsstillende. Anvend et kamerastativ og
fokusér manuelt i stedet.
Suljinnopeus
Suljinnopeuden numero
SLOW SHTR 1
SLOW SHTR 2
SLOW SHTR 3
SLOW SHTR 4
Lukkerhastighed
Lukkerhastighedstal
SLOW SHTR 1
SLOW SHTR 2
SLOW SHTR 3
SLOW SHTR 4
Suljinnopeus
1/25
1/12
1/6
1/3
Lukkerhastighed
1/25
1/12
1/6
1/3
Avancerede optagefunktioner
Kun katkaiset virran
Digitaalitehoste poistuu automaattisesti käytöstä.
Bemærkninger
•Følgende funktioner virker ikke sammen med
digitaleffekt:
– Gradvis ind- og udtoning
– Svag belysning-indstilling i PROGRAM AE
– Foto-optagelse
– Super NightShot
•PROGRAM AE funktionen virker ikke i SLOW
SHUTTER-indstilling.
•Følgende funktioner virker ikke i OLD MOVIEindstilling:
– Bredformat
– Billedeffekt
– PROGRAM AE
Edistyneet kuvaustoiminnot
Huomautuksia
•Seuraavat toiminnot eivät toimi
digitaalitehosteen aikana.
– nosto/häivytys (Fader)
– PROGRAM AE:n low lux -tila
– valokuvan tallennus videonauhalle
– Super NightShot.
•PROGRAM AE -toiminto ei toimi Slow Shtr
-tilassa.
•Seuraavat toiminnot eivät toimi Old Movie
-tilassa:
– laajakuvatila
– kuvatehoste
– PROGRAM AE.
55
PROGRAM AE
-toiminnon käyttö
Brug af PROGRAM AEfunktionen
Voit valita PROGRAM AE -tilan (automaattinen
valotus) mukauttaaksesi videokameran
kuvaustilanteen mukaiseksi.
Du kan vælge en PROGRAM AE (Auto
Exposure) indstilling, der passer til
optagesituationen.
Spotlight-tila
Tämä tila estää esimerkiksi ihmiskasvojen
tallentumisen liian vaaleina kuvattaessa
voimakkaassa valaistuksessa esimerkiksi
teatterissa.
Projektør
Denne indstilling gør, at ansigtet ikke bliver for
lyst, når du eksempelvis filmer personer i stærkt
lys i et teater.
Soft portrait -tila
Tämä tila korostaa kuvauskohdetta luomalla
pehmeän taustan ihmisten tai kukkien kaltaisille
kohteille.
Sports lesson -tila
Tämän kuvaustilan avulla minimoidaan kuvan
tärinä kuvattaessa nopeasti liikkuvia kohteita,
kuten tennis- tai golfpalloa.
Beach & ski -tila
Tämä tila estää ihmiskasvojen näyttämisen
tummilta voimakkaassa tai heijastuneessa
valossa, kuten kesällä hiekkarannalla tai talvella
laskettelurinteessä.
Sunset & moon -tila
Tätä tilaa käyttämällä pystyt säilyttämään
tunnelman kuvatessasi auringonlaskuja,
yömaisemia, ilotulituksia ja neonvalomainoksia.
Landscape-tila
Tämä tila on hyödyksi kuvatessasi kaukaisia
kohteita, kuten vuoria. Tämä tila estää
videokameran tarkentumisen ikkunalasiin tai
ikkunan metalliverkkoon kuvatessasi ikkunan tai
metalliverkolla vahvistetun ikkunan takana
olevaa kohdetta.
Low lux -tila
Tämä tila kirkastaa kuvauskohteen
riittämättömässä valaistuksessa.
56
Portræt
Bruges til at fremhæve et motiv, og giver en blød
baggrund til motiver som f.eks. mennesker eller
blomster.
Sport
Denne indstilling minimerer rystelser, når du vil
filme motiver i hurtig bevægelse, f.eks. en
tennisbold eller et golfsving.
Strand og ski
Bruges til at filme mennesker i stærkt lys eller
reflekteret lys, f.eks. på stranden om sommeren
eller på en skiløjpe, så ansigtet ikke kommer til at
virke mørkt.
Solnedgang og måne
Bruges til at filme stemningsbilleder, f.eks.
solnedgange, almindelige natoptagelser,
fyrværkeri, og neonreklamer.
Landskab
Til naturoptagelser af f.eks. bjerglandskaber eller
andre fjerntliggende motiver. Hvis du filmer
gennem et vindue eller et hegn undgår du, at
videokameraet automatisk fokuserer på vinduet
eller hegnet.
Svag belysning
Denne funktion gør motivet lysere, når der filmes
i utilstrækkeligt lys.
PROGRAM AE -toiminnon käyttö
Brug af PROGRAM AE-funktionen
(1) Valitse CAMERA-tilassa valikkoasetusten
-kohdasta PROGRAM AE (s. 87).
(2) Valitse valikkoasetuksissa haluamasi
PROGRAM AE -tila ja paina sitten SEL/
PUSH EXEC -säätöpyörää.
(1) Vælg i CAMERA-indstilling PROGRAM AE i
menuen (s. 92).
(2) Vælg den ønskede PROGRAM AE-indstilling
i menuen, og tryk dernæst på SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen.
AUTO
S PO T L I GH T
POR T R A I T
S P OR T S
B E ACH& S K I
S U N S E T MOON
L ANDSCA P E
L OW L U X
[ ME N U ] : E N D
MENU
Annullering af PROGRAM AEfunktionen
Valitse valikkoasetuksissa PROGRAM AE
-kohdan asetukseksi AUTO.
Indstil PROGRAM AE på AUTO i menuen.
Avancerede optagefunktioner
PROGRAM AE -toiminnon
peruuttaminen
Edistyneet kuvaustoiminnot
MA N U A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
D E F F ECT
AUTO SHTR
RE T URN
57
PROGRAM AE -toiminnon käyttö
Brug af PROGRAM AE-funktionen
Huomautuksia
•Et voi ottaa lähikuvia Spotlight-, Sports lessontai Beach & ski -tilassa. Näin siksi, että
videokamera on näissä tiloissa asetettu
tarkentumaan ainoastaan keskipitkillä tai
pitkillä etäisyyksillä oleviin kuvauskohteisiin.
•Sunset & moon- ja Landscape-tiloissa
videokamera on asetettu tarkentumaan vain
kaukaisiin kohteisiin.
•Seuraavat toiminnot eivät toimi PROGRAM AE
-tilassa:
– Slow shutter
– Old movie
– Bounce (hyppäytys).
•Seuraavat toiminnot eivät toimi Low Lux
-tilassa:
– digitaalitehoste
– Overlap
– Wipe
– Dot.
•PROGRAM AE -toiminto ei toimi, jos
NIGHTSHOT-toiminnon asetuksena on ON.
(Ilmaisin vilkkuu.)
Bemærkninger
•I projektør-, sports-, strand- og skiindstillingerne kan du ikke tage nærbilleder.
Dette skyldes, at videokameraet er indstillet til
kun at fokusere på motiver, der befinder sig på
mellemlang og lang afstand.
•Når du benytter solnedgang- og måne- eller
landskabs-indstillingen, er videokameraet
indstillet til kun at fokusere på motiver, der er
langt væk.
•Følgende funktioner virker ikke i PROGRAM
AE-indstillingen:
– SLOW SHUTTER
– OLD MOVIE
– BOUNCE
•Følgende funktioner kan ikke anvendes i svag
belysning-indstilling:
– Digitaleffekt
– Overlap
– Wipe
– Dot
•Hvis du indstiller NIGHTSHOT på ON, virker
PROGRAM AE-funktionen ikke.
(Indikatoren blinker).
Vaikka PROGRAM AE -toiminto olisi valittuna
Voit säätää valotusta.
Jos kuvaat purkausputkivalaisimen
(esimerkiksi loisteputki-, natrium- tai
elohopeavalaisimen) valossa
Videonauhalle tallentuvat värit voivat välkkyä
tai muuttua alla mainittuja tiloja käytettäessä. Jos
näin käy, poista PROGRAM AE -toiminto
käytöstä.
– Soft portrait -tila
– Sports lesson -tila.
58
Selv hvis PROGRAM AE-funktionen er valgt
Du kan justere eksponeringen.
Hvis du optager i lys fra et lysstofrør, som
f.eks. en fluorescerende lampe, en
natriumlampe eller en kviksølvlampe
Der kan forekomme flimren og farveskift i de
følgende indstillinger. Hvis dette sker, bør
PROGRAM AE-funktionen afbrydes.
– Portræt-indstilling
– Sports-indstilling
Käsivalotus
Voit säätää ja asettaa valotuksen käsin. Säädä
valotus käsin seuraavissa tilanteissa:
– kuvauskohde on taustavalaistu
– kirkas kuvauskohde tummaa taustaa vasten
– jos haluat tallentaa tummat kuvat (esimerkiksi
öiset maisemat) nauhalle luonnonmukaisina.
Du kan justere og indstille eksponeringen
manuelt. Justér eksponeringen manuelt i
følgende situationer:
– Ved optagelse i modlys
– Ved optagelse af et lyst motiv mod en mørk
baggrund
– Når du ønsker en virkelighedstro gengivelse af
mørke billeder (f.eks. natoptagelser).
(1) Tryk på EXPOSURE i CAMERA-indstilling.
Eksponeringsindikatoren vises på skærmen.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
justere lysstyrken.
1
EXPOSURE
Automaattivalotustilan
palauttaminen
Tilbagevenden til automatisk
eksponering
Paina EXPOSURE-painiketta.
Tryk på EXPOSURE.
Huomautus
Kun säädät valotusta käsin, taustavalaistuksen
korjaus ei toimi videokameran ollessa CAMERA
-tilassa.
Bemærkning
Når du justerer eksponeringen manuelt, virker
modlys-funktionen ikke under CAMERAindstilling.
Videokamera palaa automaattisesti
automaattivalotustilaan, kun
– muutat PROGRAM AE -tilaa
– siirrät NIGHTSHOT-kytkimen ON-asentoon.
Videokameraet vender automatisk tilbage til
automatisk eksponering, hvis du:
– ændrer PROGRAM AE-indstillingen
– skyder NIGHTSHOT til ON.
Avancerede optagefunktioner
2
Edistyneet kuvaustoiminnot
(1) Paina CAMERA-tilassa EXPOSUREpainiketta.
Valotusilmaisin tulee näyttöön.
(2) Säädä kirkkaus SEL/PUSH EXEC
-säätöpyörää kiertämällä.
Manuel justering af
eksponeringen
59
Käsitarkennus
Manuel fokusering
Voit saada paremman kuvaustuloksen
säätämällä tarkennuksen käsin seuraavissa
tilanteissa:
•Automaattitarkennustila ei toimi kunnolla, kun
kuvaat
– vesipisaroiden peittämän lasin takana olevia
kohteita
– kohteita, joissa on vaakasuoria raitoja
– kohteita, joissa on vain vähän kontrasteja
(kuten seinät tai taivas).
•Jos haluat muuttaa tarkennuksen etualalla
olevasta kuvauskohteesta taka-alalla olevaan
kohteeseen.
•Jos kuvaat liikkumatonta kohdetta jalustan
avulla.
I følgende situationer kan du opnå bedre
resultater ved at fokusere manuelt frem for at
anvende videokameraets automatiske
fokusering:
•Autofokus-indstillingen fungerer ikke effektivt
ved optagelse af:
– motiver gennem vinduer dækket af
vanddråber
– vandrette striber
– motiver med ringe kontrast, som f.eks. vægge
og himlen.
•Hvis du vil ændre fokus fra et motiv i
forgrunden til et motiv i baggrunden.
•Når du filmer et ubevægeligt motiv med
videokameraet anbragt på et kamerastativ.
(1) Kun videokamera on CAMERA-tilassa, paina
FOCUS-painiketta.
9 -ilmaisin tulee näyttöön.
(2) Tarkenna kuvaa kiertämällä SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörää.
(1) Tryk på FOCUS i CAMERA-indstilling.
9 -indikatoren vises på skærmen.
(2) Stil skarpt ved at dreje på SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
FOCUS
60
Automaattisen tarkennuksen
palauttaminen
Tilbagevenden til autofokusindstilling
Paina FOCUS-painiketta.
Tryk på FOCUS.
Käsitarkennus
Manuel fokusering
Täsmällinen tarkennus
Säädä zoomin tarkennus tarkentamalla ensin Tasennossa (telekuvaus) ja kuvaa sen jälkeen Wasennossa (laajakulma). Tarkentaminen onnistuu
helpoimmin tällä tavalla.
Opnåelse af korrekt fokusering
Justér fokus ved først at fokusere i “T” (telefoto)stillingen, og derefter optage i “W” (vidvinkel)stillingen. Dette gør det lettere at stille skarpt.
Kuvatessasi lähellä olevaa kuvauskohdetta
Tee tarkennus zoomin ollessa “W”-puolen
(laajakulma) ääriasennossa.
9 indikatoren skifter til følgende indikatorer:
når du optager et fjerntliggende motiv.
når motivet er så tæt på, at der ikke kan stilles
skarpt på det.
Edistyneet kuvaustoiminnot
9 -ilmaisin muuttuu seuraaviksi ilmaisimiksi:
Kaukana olevaa kohdetta kuvattaessa.
Lähintä tarkennusetäisyyttä lähempänä olevaa
kohdetta kuvattaessa.
Når du filmer et motiv, der er tæt på
Anvend maksimal vidvinkel (stil zoom-knappen
på “W”), når du stiller skarpt.
Avancerede optagefunktioner
61
Otsikon lisääminen
kuvaan
Indkopiering af en
titel
Voit valita yhden kahdeksasta valmiista ja
kahdesta omasta otsikostasi (s. 64). Voit myös
valita otsikon kielen, värin, koon ja sijainnin.
Du kan vælge blandt otte faste titler og to
brugertitler (s. 64). Du kan også vælge titlernes
sprog, farve, størrelse og placering.
VACATION
(1) Kun videokamera on CAMERA-tilassa, tuo
otsikkovalikko näyttöön painamalla TITLEpainiketta.
(2) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
ja paina sitten säätöpyörää.
kiertämällä
(3) Valitse valikkoasetuksissa haluamasi otsikko
ja paina sitten SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää.
(4) Muuta tarvittaessa otsikon väriä, kokoa tai
sijaintia.
1 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä väri, koko tai sijainti ja paina
sitten säätöpyörää. Vaihtoehto tulee
näyttöön.
2 Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä haluamasi vaihtoehto ja paina
sitten säätöpyörää.
3 Toista kohtia 1 ja 2, kunnes otsikko on
haluamasi.
(5) Vahvista asetus painamalla SEL/PUSH EXEC
-säätöpyörää uudelleen.
(6) Aloita kuvaus painamalla START/STOPpainiketta.
(7) Kun haluat lopettaa otsikon nauhoituksen,
paina TITLE-painiketta.
(1) Tryk på TITLE for at vise titelmenuen i
CAMERA-indstilling.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
, og tryk derefter på drejeknappen.
vælge
(3) Vælg den ønskede titel i menuen, og tryk
dernæst på SEL/PUSH EXEC-drejeknappen.
(4) Hvis det er nødvendigt, kan du ændre farve,
størrelse eller placering.
1 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge farve, størrelse eller placering, og
tryk derefter på dreje-knappen. Punktet
vises.
2 Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge det ønskede punkt, og tryk derefter
på drejeknappen.
3 Gentag punkt 1 og 2 indtil titlen ser ud
som ønsket.
(5) Tryk på SEL/PUSH EXEC-drejeknappen igen
for at færdiggøre indstillingen.
(6) Tryk på START/STOP for at starte
optagelsen.
(7) Når du ønsker at stoppe optagelsen af titlen,
trykker du på TITLE.
1
T I TLE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
[ T I T L E ] : E ND
2
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
[ T I T L E ] : E ND
3
4
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
S I ZE
SMA L L
S I ZE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
T I TLE
VACATION
[ T I T L E ] : E ND
T I TLE
L A RGE
VACATION
VACATION
[ T I T L E ] : E ND
62
Otsikon lisääminen kuvauksen
ollessa käynnissä
Indkopiering af titlen, mens du
optager
Paina kuvauksen aikana TITLE-painiketta ja
toimi vaiheiden 2–5 mukaisesti. Kun painat SEL/
PUSH EXEC -säätöpyörää vaiheessa 5, otsikko
tulee kuvaan.
Tryk på TITLE, mens du optager, og udfør
dernæst punkt 2 til 5. Når du trykker på SEL/
PUSH EXEC-drejeknappen i punkt 5,
indkopieres titlen.
Valmiin otsikon kielen valinta
Valg af sproget til en fast titel
Jos haluat muuttaa kieltä, valitse
ennen
vaihetta 2. Valitse sen jälkeen haluamasi kieli ja
palaa vaiheeseen 2.
Hvis du ønsker at ændre sproget, vælger du
før punkt 2. Vælg derefter det ønskede sprog, og
vend så tilbage til punkt 2.
Jos tuot valikon näkyviin lisätessäsi otsikkoa
kuvaan
Otsikko ei tallennu nauhalle, kun valikko tai
otsikkovalikko on näkyvissä.
Hvis du viser menuen, mens en titel er
indkopieret på billedet
Titlen optages ikke, mens menuen eller
titelmenuen vises.
Oman otsikon käyttö
Jos haluat käyttää omaa otsikkoa, valitse
vaiheessa 2.
Anvendelse af brugertitler
Hvis du ønsker at anvende en brugertitel, vælger
du
i punkt 2.
Otsikon asetus
•Otsikon väri vaihtuu seuraavasti:
WHITE (valkoinen) y YELLOW (keltainen)
y VIOLET (violetti) y RED (punainen) y
CYAN (sinivihreä) y GREEN (vihreä) y
BLUE (sininen)
•Otsikon koko vaihtuu seuraavasti:
SMALL (pieni) y LARGE (suuri)
Suuren otsikon (LARGE) nimeen voi kirjoittaa
enintään 13 kirjainmerkkiä.
•Otsikon sijainti vaihtuu seuraavasti:
1y2y3y4y5y6y7y8y9
Mitä suurempi sijaintia merkitsevä numero on,
sitä alempana otsikko sijaitsee.
Jos valitset suuren otsikkokoon (LARGE), et voi
valita sijaintia numero 9.
Titel-indstilling
•Titelfarven skifter som følger:
WHITE y YELLOW y VIOLET y RED y
CYAN y GREEN y BLUE
•Titelstørrelsen skifter som følger:
SMALL y LARGE
Du kan ikke indtaste mere end 13 tegn i
LARGE-størrelse.
•Titelplaceringen skifter som følger:
1y2y3y4y5y6y7y8y9
Jo større positionsnummer, jo lavere bliver
titlen placeret på billedet.
Hvis du vælger titelstørrelsen “LARGE”, kan
du ikke vælge placeringen 9.
Valitessasi ja asettaessasi otsikkoa
Et voi tallentaa kuvaan näytössä näkyvää
otsikkoa.
Kun lisäät otsikon kuvauksen ollessa
käynnissä
Videokamera ei anna äänimerkkiä.
Toiston aikana
Voit lisätä otsikon. Otsikko ei kuitenkaan
tallennus videonauhalle.
Voit tallentaa nauhalle otsikon videokasettia
kopioidessasi, kun kytket videokameran
kuvanauhuriin A/V-liitäntäkaapelilla. Jos käytät
i. LINK -kaapelia A/V-liitäntäkaapelin sijaan, et
voi tallentaa otsikkoa nauhalle.
Avancerede optagefunktioner
Indkopiering af en titel
Edistyneet kuvaustoiminnot
Otsikon lisääminen kuvaan
Mens du vælger og indstiller titlen
Du kan ikke optage titlen, der vises på skærmen.
Når du indkopierer en titel, mens du optager
Bip-lyden høres ikke.
Mens du afspiller
Du kan indkopiere en titel. Titlen optages dog
ikke på båndet.
Du kan optage en titel, når du kopiere et bånd
ved at tilslutte videokameraet til en
videobåndoptager med A/V-tilslutningskablet.
Hvis du bruger i.LINK-kablet i stedet for A/Vtilslutningskablet, kan du ikke optage titlen.
63
Omien otsikoiden
luominen
Fremstilling af egne
titler
Voit luoda kaksi omaa otsikkoa ja tallentaa ne
videokameran muistiin. Otsikossa voi olla
enintään 20 merkkiä.
(1) Kun videokamera on CAMERA- tai PLAYER
-tilassa, paina TITLE-painiketta.
(2) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
ja paina sitten säätöpyörää.
kiertämällä
(3) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä ensimmäinen rivi (CUSTOM1
SET) tai toinen rivi (CUSTOM2 SET) ja paina
sitten säätöpyörää.
(4) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä haluamasi merkin sarake ja paina
sitten säätöpyörää.
(5) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä haluamasi merkki ja paina sitten
säätöpyörää.
(6) Toista vaiheita 4 ja 5, kunnes olet valinnut
kaikki merkit ja laatinut otsikon valmiiksi.
(7) Poistu omien otsikoiden luonnista
valitsemalla SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä [SET] ja painamalla sen jälkeen
säätöpyörää. Otsikko on nyt tallennettu
muistiin.
(8) Poista otsikkovalikko näytöstä painamalla
TITLE-painiketta.
Du kan sammensætte op til to titler og lagre dem
i videokameraets hukommelse.
Hver titel kan indeholde op til 20 tegn.
(1) Tryk på TITLE i CAMERA- eller PLAYERindstilling.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
, og tryk derefter på drejeknappen.
vælge
(3) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge den første linie (CUSTOM1 SET) eller
den anden linie (CUSTOM2 SET) og tryk
derefter på drejeknappen.
(4) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge søjlen med det ønskede tegn, og tryk
derefter på drejeknappen.
(5) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge det ønskede tegn, og tryk derefter på
drejeknappen.
(6) Gentag punkt 4 og 5, indtil du har valgt alle
tegn og fuldendt titlen.
(7) For at afslutte sammensætningen af egne titler
skal du dreje SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at vælge [SET], og derefter trykke
på dreje-knappen. Titlen lagres derved i
hukommelsen.
(8) Tryk på TITLE for at få titelmenuen til at
forsvinde.
1
2
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
R E T URN
[ T I T L E ] : E ND
[ T I T L E ] : E ND
T I TLE
PRESE T T I T L E
HE L LO !
H A P P Y B I R T HD A Y
H A P P Y HO L I D A Y S
CONGR A T U L A T I ON S !
OUR SWE E T B A B Y
WE DD I NG
V A C A T I ON
T H E E ND
3
[ T I T L E ] : E ND
T I T L E SET
P1
____________________
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
[ T I T L E ] : E ND
4
6
64
T I T L E SET
CU S T OM 1 S E T
CU S T OM 2 S E T
R E T URN
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
P1
T I T L E SET
____________________
T I T L E SET
P1
____________________
A B CD E 1 2 3 4 5 $ F ¥ DM £
F GH I J 6 7 8 9 0 ¿ i ø ” :
K L MNO À È Ì Ò Ù [ C ]
PQR S T Á É Í Ó Ú [ cP 2 ]
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ [ S E T ]
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
A B CD E 1 2 3 4 5 $ F ¥ DM £
F GH I J 6 7 8 9 0 ¿ i ø ” :
K L MNO À È Ì Ò Ù [ C ]
PQR S T Á É Í Ó Ú [ cP 2 ]
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ [ S E T ]
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
P1
T I T L E SET
____________________
T I T L E SET
P1
S___________________
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
A B CD E 1 2 3 4 5
F GH I J 6 7 8 9 0
K L MNO À È Ì Ò Ù
PQR S T Á É Í Ó Ú
U VWX Y Â Ê Î ÆŒ
Z& ? ! Ã Õ Ñ ç ß
’ . , / – Ä Ï ÖÜ Å
[ T I T L E ] : E ND
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
$ F ¥ DM £
¿iø” :
[ C ]
[ cP 2 ]
[ SET ]
Omien otsikoiden luominen
Fremstilling af egne titler
Muistiin tallennetun otsikon
muuttaminen
Ændring af en lagret titel
Valitse vaiheessa 3, CUSTOM1 SET tai
CUSTOM2 SET sen mukaan, kumpaa otsikkoa
haluat muuttaa. Paina sitten SEL/PUSH EXEC
-säätöpyörää. Poista otsikko valitsemalla SEL/
PUSH EXEC -säätöpyörää kiertämällä [C] ja
painamalla sitten säätöpyörää. Viimeinen merkki
pyyhkiytyy pois. Kirjoita poistamisen jälkeen
uusi otsikko.
Otsikon poistaminen
Valitse [C]. Viimeinen merkki pyyhkiytyy pois.
Hvis du vælger [
]
Menuen for valg af alfabet og russiske bogstaver
vises. Vælg [
] for at vende tilbage til den
foregående skærm.
Sletning af titlen
Vælg [C]. Det sidste tegn slettes.
Indføjelse af et mellemrum
Vælg [ Z& ? ! ], og vælg derefter den tomme
del.
Avancerede optagefunktioner
Jos valitset [
]
Näyttöön tulee aakkosten ja venäläisten
merkkien valikko. Palaa edelliseen näyttöön
valitsemalla [
].
Hvis det tager 3 minutter eller mere at
indtaste tegnene i standby-indstilling, mens
der sidder en kassette i videokameraet
Strømmen slås automatisk fra. De tegn, du har
indtastet, bibeholdes i hukommelsen. Indstil
POWER-kontakten på OFF (CHARGE) én gang,
og derefter på CAMERA igen, hvorefter du
fortsætter fra punkt 1.
Vi anbefaler, at du indstiller POWER-kontakten
på PLAYER, eller tager kassetten ud, så
videokameraet ikke automatisk slukkes, mens du
indtaster tegn.
Edistyneet kuvaustoiminnot
Jos merkkien kirjoittaminen kestää vähintään
3 minuuttia valmiustilassa videokasetin
ollessa videokamerassa
Virta katkeaa automaattisesti. Jo kirjoittamasi
merkit tallentuvat muistiin. Siirrä POWER-kytkin
kerran kohtaan OFF (CHARGE) ja sen jälkeen
uudelleen kohtaan CAMERA. Jatka sitten
vaiheesta 1.
Suosittelemme POWER-kytkimen siirtämistä
kohtaan PLAYER tai videokasetin poistamista
kamerasta, jotta virta ei katkea videokamerasta
automaattisesti, kun olet kirjoittamassa otsikon
merkkejä.
Vælg CUSTOM1 SET eller CUSTOM2 SET i
punkt 3, afhængigt af hvilken titel, du vil ændre,
og tryk derefter på SEL/PUSH EXECdrejeknappen. Drej SEL/PUSH EXECdrejeknappen for at vælge [C], og tryk derefter
på drejeknappen for at slette titlen. Det sidste
tegn slettes. Indtast den nye titel som ønsket.
Tyhjän välin lisääminen
Valitse [ Z& ? ! ] ja valitse sitten tyhjä väli.
65
Videovalon
käyttäminen
Brug af den indbyggede
videolampe
Voit käyttää videokamerassa olevaa videovaloa
tarvittaessa kuvaustilanteen mukaan.
Suositeltava etäisyys kuvauskohteen ja
videokameran välillä on noin 1,5 metriä.
Du kan anvende den indbyggede videolampe,
som det passer med optagesituationen. Den
anbefalede afstand mellem motiv og
videokamera er cirka 1,5 meter.
Kun videokamera on CAMERA-tilassa, paina
-ilmaisin
LIGHT-painiketta, kunnes
näkyy näytössä.
Videovalo syttyy.
Jos siirrät POWER-kytkimen asentoon OFF
(CHARGE), videovalo sammuu. Videovalo ei
syty uudelleen, vaikka siirtäisit POWER
-kytkimen uudelleen asentoon CAMERA. Kun
haluat sytyttää videovalon uudelleen, siirrä
videokamera CAMERA-tilaan ja paina LIGHT
-painiketta uudelleen.
Tryk på LIGHT, mens videokameraet er i
indikatoren
CAMERA-indstilling, indtil
vises på skærmen.
Den indbyggede videolampe tændes.
Hvis du stiller POWER-kontakten på OFF
(CHARGE), slukker den indbyggede videolampe
samtidig. Du kan ikke tænde den indbyggede
videolampe ved blot at stille POWER-kontakten
på CAMERA igen. For at tænde den indbyggede
videolampe igen skal du igen trykke på LIGHT,
mens videokameraet er i CAMERA-indstilling.
LIGHT
Videovalon sammuttaminen
Paina LIGHT-painiketta, kunnes ilmaisin katoaa
näytöstä.
Videovalon sytyttäminen
automaattisesti
Paina LIGHT-painiketta, kunnes
-ilmaisin näkyy näytössä.
Videovalo syttyy ja sammuu automaattisesti
ympäristön valaistuksen mukaan.
66
Slukning af den indbyggede
videolampe
Tryk på LIGHT, indtil der ikke vises nogen
indikator på skærmen.
Automatisk tænding af den
indbyggede videolampe
Tryk på LIGHT, indtil
indikatoren vises
på skærmen.
Den indbyggede videolampe tænder og slukker
automatisk i henhold til omgivelsernes
lysforhold.
Videovalon käyttäminen
VAARA
Brug af den indbyggede
videolampe
FORSIGTIG
Varo koskettamasta videovalon lähellä olevia
osia, sillä muovinen ikkuna ja sitä ympäröivät
pinnat ovat kuumia, kun valo palaa. Osat
pysyvät kuumina jonkin aikaa valon
sammuttamisen jälkeenkin.
VAARA
Undgå omhyggeligt at berøre
lampesektionen, da plastvinduet og
omgivende overflader er varme, når lampen
er tændt. Disse dele forbliver varme et stykke
tid efter, at lyset er slukket.
FARE
Kun painat LIGHT-painiketta
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
Når du trykker på LIGHT
Indikatoren skifter som følger:
ei ilmaisinta
Huomautuksia
•Videovalo sammuu automaattisesti seuraavissa
tilanteissa:
– Kun videovalo on ollut AUTO-tilassa yli 5
minuuttia.
– Kun videovalo on palanut yli 5 minuuttia,
eikä videokamerassa ole kasettia, tai kun
nauha on loppunut.
Kun haluat sytyttää videovalon uudelleen,
paina LIGHT-painiketta uudelleen.
•Akun varaus purkautuu nopeasti videovalon
palaessa. Pidä videovalo sammutettuna, kun et
tarvitse sitä.
•Kun et käytä videokameraa, sammuta
videovalo ja poista akku, jotta videovalo ei syty
tahattomasti.
•Jos videovalo välkkyy, kun kuvaat videovalon
ollessa AUTO-tilassa, paina LIGHT-painiketta,
kunnes
-ilmaisin tulee näkyviin.
ingen indikator
Bemærkninger
•Den indbyggede videolampe slukker
automatisk i følgende tilfælde:
– Når den har været i AUTO-indstilling i mere
end 5 minutter.
– Når du efterlader den tændt i mere end 5
minutter, uden at der er isat en kassette, eller
efter at båndet er sluppet op.
For igen at tænde den indbyggede videolampe
skal du trykke på LIGHT igen.
•Batteriet aflades hurtigt, mens den indbyggede
videolampe er tændt. Sluk den, når den ikke er
i brug.
•Når du ikke skal bruge videokameraet, skal du
slukke den indbyggede videolampe og tage
batteriet af for at undgå, at den indbyggede
videolampe utilsigtet tændes.
•Når flimren forekommer under optagelse i
AUTO-indstilling, skal du trykke på LIGHT,
indtil
indikatoren vises.
Avancerede optagefunktioner
Må ikke anvendes af børn.
Udsender intens varme og lys.
Anvend med forsigtighed for at reducere
risikoen for brand eller personskade.
Under brug, og indtil lampen er afkølet, må
du ikke rette lyset direkte mod personer eller
materialer, der befinder sig mindre end 1,22 m
fra videokameraet.
Sluk den indbyggede videolampe, når den
ikke skal anvendes.
Edistyneet kuvaustoiminnot
Pidettävä lasten ulottumattomissa.
Säteilee voimakasta lämpöä ja valoa.
Käsittele varovasti, jotta vältät tulipalon tai
henkilövammojen vaaran.
Älä suuntaa valoa suoraan henkilöihin tai
muihin kohteisiin, jotka ovat lähempänä kuin
1,22 metriä, ennen kuin valo on sammutettu
ja valon osat ovat viilentyneet.
Pidä videovalo sammutettuna, kun et tarvitse
sitä.
67
Videovalon käyttäminen
•Videovalo voit syttyä tai sammua, kun käytät
PROGRAM AE -tilaa tai taustavalon korjausta,
kun kuvaat videovalon ollessa AUTO-tilassa.
•Videovalon on oltava sammutettuna, kun asetat
videokameraan kasetin tai poistat kasetin.
•Kun loppukohdan haku toimii, videovalo on
sammuneena.
•Kun käytät lisäobjektiivia (lisävaruste), se voi
osua videovalon tielle ja kohde saattaa jäädä
valaistumatta.
Lampun vaihtaminen
Käytä Sonyn XB-3D-halogeenilamppua
(lisävaruste). Vakiovarusteisiin sisältyvää
halogeenilamppua ei voi ostaa erikseen. Hanki
Sonyn XB-3D-halogeenilamppu.
Irrota virtalähde ennen lampun vaihtamista.
(1) Työnnä rautalanka videovaloyksikön
alapuolella olevaan reikään ja paina. Irrota
videovaloyksikkö sitten.
(2) Kierrä lampun koteloa vastapäivään ja irrota
se videovaloyksiköstä.
(3) Vaihda lamppu käyttämällä kuivaa liinaa.
(4) Kiinnitä lampun kotelo kiertämällä sitä
myötäpäivään. Aseta sitten videovaloyksikkö
takaisin paikalleen.
Brug af den indbyggede
videolampe
•Den indbyggede videolampe kan tænde/
slukke, når du bruger PROGRAM AE eller
modlys-funktionen, mens der filmes i AUTOindstilling.
•Den indbyggede videolampe kan slukke, når
du isætter eller udtager en kassette.
•Mens END SEARCH-funktionen er aktiveret, er
den indbyggede videolampe slukket.
•Når du anvender forsatslinse (medfølger ikke),
blokerer denne for det indbyggede lys, og
motivet vil muligvis ikke blive korrekt belyst.
Udskiftning af pæren
Benyt en Sony XB-3D halogenlampe (medfølger
ikke).
Den medfølgende halogenlampe fås ikke i
handelen. Køb Sony XB-3D halogenlampen.
Fjern strømkilden, før du udskifter pæren.
(1) Tag videolampeenheden ud, mens du trykker
i hullet under videolampeenheden med et
stykke ståltråd.
(2) Drej lampehuset mod uret og tag det ud fra
videolampeenheden.
(3) Hold på den nye pære med en klud, og sæt
pæren i.
(4) Sæt lampehuset på plads ved at dreje det med
uret, og sæt derefter videolampeenheden på
plads i videokameraet.
1
2
68
3
Videovalon käyttäminen
VAARA
Brug af den indbyggede
videolampe
FORSIGTIG
•For at begrænse faren for brand må pæren kun
udskiftes med en Sony XB-3D halogenlampe
(medfølger ikke).
•For at undgå risiko for forbrænding skal
strømkilden afbrydes før udskiftning af pæren,
og pæren må ikke berøres, før den er afkølet så
meget, at der kan røres ved den (cirka 30
minutter eller mere).
Huomautus
Tartu lamppuun esimerkiksi pehmeällä liinalla,
jottei lamppuun jää sormenjälkiä. Jos lamppuun
jää jälkiä, puhdista ne pyyhkimällä.
Bemærk
Hold på den nye pæren med en klud, således at
tilsmudsning af pæren udgås. Skulle pæren blive
tilsmudset, skal du tørre den helt ren.
Edistyneet kuvaustoiminnot
•Kun vaihdat lampun, käytä ainoastaan Sonyn
XB-3D-halogeenilamppua (lisävaruste), jotta ei
synny tulipalovaaraa.
•Voit välttää palovammojen vaaran, kun irrotat
virtalähteen ennen lampun vaihtamista. Älä
kosketa lamppua, ennen kuin lamppu on
jäähtynyt tarpeeksi, jotta se ei polta käsiä
(kestää vähintään 30 minuuttia).
Avancerede optagefunktioner
69
— Edistyneet toistotoiminnot —
— Avancerede afspilningsfunktioner —
Nauhan toistaminen
kuvatehosteita käyttämällä
Afspilning af et bånd
med billedeffekter
Voit muokata otosta sen toiston aikana
käyttämällä kuvatehostetoimintoja: NEG. ART,
SEPIA, B&W ja SOLARIZE.
(1) Valitse toisto- tai toistotaukotilassa
-kohdasta P EFFECT
valikkoasetusten
(s. 87).
(2) Valitse haluamasi tila kääntämällä SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörää.
Lisätietoja kuvatehostetoiminnoista on sivulla
51.
Under afspilning kan du bearbejde en sekvens
ved hjælp af følgende billedeffektfunktioner:
NEG. ART, SEPIA, B&W og SOLARIZE.
(1) I afspilningsindstilling eller afspilningspauseindstilling, skal du vælge den ønskede
menuen (s. 92).
P EFFECT på
(2) Vælg den ønskede effekt ved at dreje SEL/
PUSH EXEC-drejeknappen.
Se side 51 for nærmere beskrivelse af hver
enkelt billedeffekt-funktion.
2
MA N U A L S E T
P E F F ECT
D E F F ECT
RE T URN
OF F
N EG. A R T
SEP I A
B &W
SO L A R I Z E
[ ME N U ] : E N D
MENU
Kuvatehostetoiminnon poistaminen
käytöstä
Annullering af billedeffektfunktionen
Valitse valikkoasetuksissa P EFFECT -kohdan
asetukseksi OFF.
Indstil P EFFECT til OFF i menuen.
Huomautuksia
•Et voi muokata videonauhalle upotettuja
otoksia käyttämällä kuvatehostetoimintoa.
•Et voi tallentaa videonauhalle
kuvatehostetoiminnolla muokattuja kuvia tällä
videokameralla. Jos haluat tallentaa
kuvatehostetoiminnolla muokkaamasi kuvat,
nauhoita ne toisella kuvanauhurilla käyttämällä
tätä videokameraa toistavana laitteena.
Kuvatehostetoiminnolla muokatut kuvat
Kuvatehostetoiminnolla muokattuja kuvia ei voi
toistaa DV OUT -liitännästä.
Kun asetat POWER-kytkimen asentoon OFF
(CHARGE) tai lopetat toiston
Kuvatehostetoiminto poistuu automaattisesti
käytöstä.
70
Bemærkninger
•Billedeffektfunktionen kan ikke anvendes til
bearbejdning af sekvenser, der føres ind fra
andet udstyr.
•Du kan ikke optage billeder, som du har
behandlet ved hjælp af billedeffekt-funktionen
på dette videokamera. For at optage billeder,
som du har behandlet ved hjælp af billedeffektfunktionen, skal du optage billederne på
videobåndoptageren med videokameraet
anvendt som afspiller.
Billeder bearbejdet med billedeffektfunktionen
Billeder bearbejdet med billedeffekt-funktionen
udsendes ikke gennem DV OUT-jackstikket.
Hvis du indstiller POWER-kontakten på OFF
(CHARGE) eller standser afspilningen
Billedeffektfunktionen afbrydes automatisk.
Afspilning af et bånd
med digitaleffekter
Voit muokata otosta sen toiston aikana
käyttämällä digitaalitehostetoimintoja: STILL,
FLASH, LUMI. ja TRAIL.
(1) Valitse toisto- tai toistotaukotilassa
-kohdasta D EFFECT
valikkoasetusten
(s. 87).
(2) Valitse valikkoasetuksissa haluamasi
digitaalitehostetila (STILL, FLASH, LUMI. tai
TRAIL) ja paina sitten SEL/PUSH EXEC
-säätöpyörää.
Digitaalitehosteen ilmaisin syttyy ja
säätöpalkit tulevat näkyviin. STILL- ja LUMI.
-tiloissa muistiin tallentuu still-kuvaksi se
kuva, jonka näkyessä painat SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörää.
(3) Säädä tehostetta kääntämällä SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörää.
Lisätietoja digitaalitehostetoiminnoista on
sivulla 53.
Under afspilning kan du bearbejde en sekvens
ved hjælp af følgende digitaleffekter: STILL,
FLASH, LUMI. og TRAIL.
(1) Under afspilningsindstilling eller
afspilningspause-indstilling skal du vælge
i menuen (s.92).
D EFFECT i
(2) Vælg den ønskede digitaleffektfunktion
(STILL, FLASH, LUMI. eller TRAIL) i
menuen, trykdereffer på SEL/PUSH EXECdrejeknappen.
Digitaleffekt-indikatoren lyser, og stregerne
vises. I STILL- og LUMI.-indstilling tages
billedet og lagres i hukommelsen som et
stillbillede, når du trykker på SEL/PUSH
EXEC-drejeknappen.
(3) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
justere effekten.
Se side 53 for nærmere beskrivelse af hver
enkelt digitaleffekt-funktion.
Avancerede afspilningsfunktioner
1
MA N U A L S E T
D E F F ECT
OF F
ST I L L
F L ASH
L UM I .
TRA I L
[ ME N U ] : E N D
MENU
2
MA NU A L S E T
D E F F ECT
OF F
ST I L L
F L ASH
L UM I .
TRA I L
MA NU A L S E T
D E F F ECT
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E N D
L UM I .
3
MA N U A L S E T
P E F F ECT
D E F F ECT
RE T URN
Edistyneet toistotoiminnot
Nauhan toistaminen
digitaalisia tehosteita
käyttämällä
L UM I .
IIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII
[ ME N U ] : E N D
71
Nauhan toistaminen digitaalisia
tehosteita käyttämällä
Afspilning af et bånd med
digitaleffekter
Digitaalitehostetoiminnon
poistaminen käytöstä
Afbrydelse af digitaleffekten
Valitse valikkoasetuksissa D EFFECT -kohdan
asetukseksi OFF.
Huomautuksia
•Et voi muokata videonauhalle upotettuja
otoksia käyttämällä digitaalitehostetoimintoa.
•Et voi tallentaa videonauhalle
digitaalitehostetoiminnolla muokattuja kuvia
tällä videokameralla. Jos haluat tallentaa
digitaalitehostetoiminnolla muokkaamasi
kuvat, nauhoita ne toisella kuvanauhurilla
käyttämällä tätä videokameraa toistavana
laitteena.
Digitaalitehostetoiminnolla muokatut kuvat
Digitaalitehostetoiminnolla muokattuja kuvia ei
voi toistaa DV OUT -liitännästä.
Kun asetat POWER-kytkimen asentoon OFF
(CHARGE) tai lopetat toiston
Digitaalitehostetoiminto poistuu automaattisesti
käytöstä.
72
Sæt D EFFECT til OFF i menuen.
Bemærkninger
•Det er ikke muligt at bearbejde sekvenser, der
føres ind fra andet udstyr, ved hjælp af
digitaleffekt-funktionen.
•Du kan ikke optage billeder, som du har
behandlet ved hjælp af digitaleffekt-funktionen
på dette videokamera. For at optage billeder,
som du har behandlet ved hjælp af
digitaleffekt-funktionen, skal du optage
billederne på videobåndoptageren med
videokameraet anvendt som afspiller.
Billeder behandlet med digitaleffektfunktionen
Billeder behandlet med digitaleffekt-funktionen
udsendes ikke gennem DV OUT-jackstikket.
Hvis du indstiller POWER-kontakten på OFF
(CHARGE) eller standser afspilningen
Digitaleffekt-funktionen afbrydes automatisk.
Forstørrelse af
billeder optaget på
bånd – Tape PB ZOOM
Voit suurentaa videonauhalla olevia liikkuvia
kuvia ja still-kuvia.
(1) Paina toiston aikana videokameran PB ZOOM
-painiketta. Kuva suurenee, ja ilmaisin R r
tulee näyttöön.
(2) Siirrä suurennettua kuvaa SEL/PUSH EXEC
-säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten
säätöpyörää.
R :Kuva siirtyy alaspäin.
r :Kuva siirtyy ylöspäin.
T t tulee käytettäväksi.
(3) Siirrä suurennettua kuvaa SEL/PUSH EXEC
-säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten
säätöpyörää.
T : Kuva siirtyy oikealle (kierrä
säätöpyörää alaspäin).
t : Kuva siirtyy vasemmalle (kierrä
säätöpyörää ylöspäin).
Du kan forstørre levende billeder eller
stillbilleder, der er optaget på bånd.
(1) Tryk på PB ZOOM på videokameraet under
afspilning. Billedet gøres større, og R r vises
på skærmen.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC drejeknappen for at
flytte det forstørrede billede, og tryk dernæst
på drejeknappen.
R :Billedet flytter nedad.
r :Billedet flytter opad.
T t kan anvendes.
(3) Drej SEL/PUSH EXEC drejeknappen for at
flytte det forstørrede billede, og tryk dernæst
på drejeknappen.
T : Billedet flytter mod højre (drej
drejeknappen nedad).
t : Billedet flytter mod venstre (drej
drejeknappen opad).
PB ZOOM
2
PB ZOOM
[EXEC] : T t
3
Avancerede afspilningsfunktioner
1
Edistyneet toistotoiminnot
Kuvattujen otosten
suurentaminen
– Tape PB ZOOM
PB ZOOM
[EXEC] : r R
Tape PB ZOOM -toiminnon
peruuttaminen
Afbrydelse af Tape PB ZOOMfunktion
Paina PB ZOOM -painiketta.
Tryk på PB ZOOM.
73
Kuvattujen otosten
suurentaminen – Tape PB ZOOM
Forstørrelse af billeder optaget
på bånd – Tape PB ZOOM
Huomautuksia
•Et voi muokata videonauhalle upotettuja
otoksia käyttämällä Tape PB ZOOM -toimintoa.
•Et voi tallentaa videonauhalle Tape PB ZOOM
-toiminnolla muokattuja kuvia tällä
videokameralla. Jos haluat tallentaa Tape PB
ZOOM -toiminnolla muokkaamasi kuvat,
nauhoita ne toisella kuvanauhurilla käyttämällä
tätä videokameraa toistavana laitteena.
Bemærkninger
•Det er ikke muligt at bearbejde sekvenser, der
føres ind fra andet udstyr, ved hjælp af Tape PB
ZOOM-funktionen.
•Du kan ikke optage billeder, som du har
behandlet ved hjælp af Tape PB ZOOMfunktionen på dette videokamera. For at optage
billeder, som du har behandlet ved hjælp af
Tape PB ZOOM-funktionen, skal du optage
billederne på videobåndoptageren med
videokameraet anvendt som afspiller.
Tape PB ZOOM -toiminnolla muokatut kuvat
Tape PB ZOOM -toiminnolla muokattuja kuvia ei
voi toistaa DV OUT -liitännästä.
Kun asetat POWER-kytkimen asentoon OFF
(CHARGE) tai lopetat toiston
Tape PB ZOOM -toiminto poistuu
automaattisesti käytöstä.
74
Billeder behandlet med Tape PB ZOOMfunktionen
Billeder behandlet med Tape PB ZOOMfunktionen udsendes ikke gennem DV OUTjackstikket.
Hvis du indstiller POWER-kontakten på OFF
(CHARGE) eller standser afspilningen
Tape PB ZOOM-funktionen afbrydes automatisk.
Videokamera kelaa videokasettia eteen- tai
taaksepäin ja pysähtyy sen otoksen kohdalle,
jonka nauhalaskurilukema on “0:00:00”.
Käytä tätä toimintoa kaukosäätimellä.
Voit käyttää tätä toimintoa esimerkiksi
halutessasi tarkistaa tietyn otoksen myöhemmin
toiston aikana.
Videokameraet spoler frem eller tilbage og
søgningen standser automatisk ved den scene,
der har en båndtællerværdi på “0:00:00”.
Benyt fjernbetjeningen til denne betjening.
Anvend eksempelvis denne funktion til at se en
ønsket scene endnu en gang senere under
afspilning.
(1) Kun videokamera on toistotilassa, paina
DISPLAY-painiketta.
(2) Paina ZERO SET MEMORY -painiketta siinä
kohdassa, johon haluat siirtyä myöhemmin.
Nauhalaskuri näyttää lukemaa “0:00:00”, ja
ZERO SET MEMORY -ilmaisin alkaa vilkkua.
(3) Paina x -painiketta, kun haluat lopettaa
toiston.
(4) Kelaa nauha takaisin nauhalaskurin
nollakohtaan painamalla m -painiketta.
Kelaus päättyy automaattisesti, kun
nauhalaskuri saavuttaa suurin piirtein
nollakohdan. ZERO SET MEMORY -ilmaisin
katoaa, ja aikakoodi tulee näkyviin.
(5) Paina N-painiketta. Toisto käynnistyy
nauhalaskurin nollakohdasta.
(1) Tryk på DISPLAY i afspilningsindstilling.
(2) Tryk på ZERO SET MEMORY ved det sted,
du vil finde senere. Båndtælleren viser
“0:00:00”, og ZERO SET MEMORYindikatoren blinker.
(3) Tryk på x, når du vil standse afspilningen.
(4) Tryk på m for at spole båndet tilbage til
båndtællerens nulpunkt. Båndet standser
automatisk, når båndtælleren når cirka nul.
ZERO SET MEMORY-indikatoren forsvinder,
og tidskoden vises.
(5) Tryk på N. Afspilning begynder fra
tællerens nulpunkt.
DISPLAY
ZERO SET MEMORY
Avancerede afspilningsfunktioner
Hurtig lokalisering af en
sekvens med ZERO SET
MEMORY-funktionen
Edistyneet toistotoiminnot
Siirtyminen nopeasti
haluttuun otokseen
nollakohtamuistin avulla
75
Siirtyminen nopeasti haluttuun
otokseen nollakohtamuistin avulla
Hurtig lokalisering af en sekvens
med ZERO SET MEMORY-funktionen
Huomautuksia
•Jos painat ZERO SET MEMORY -painiketta
ennen videokasetin takaisinkelausta,
nollakohtamuistitoiminto peruuntuu.
•Aikaero aikakoodiin verrattuna voi olla useita
sekunteja.
Bemærkninger
•Hvis du trykker på ZERO SET MEMORY igen,
inden båndet spoles tilbage, afbrydes ZERO
SET MEMORY-funktionen.
•Der kan være en uoverensstemmelse på nogle
sekunder i forhold til tidskoden.
Jos otosten välissä on nauhoittamaton jakso
Nollakohtamuistitoiminto ei välttämättä toimi
oikein.
Hvis der er et blankt mellemrum mellem
optagelserne
ZERO SET MEMORY-funktionen fungerer ikke
altid korrekt.
Nollakohdan muistitoiminto toimii myös
valmiustilassa
Kun upotat otoksen keskelle nauhoitettua
videonauhaa, paina ZERO SET MEMORY
-painiketta kohdassa, jossa haluat lopettaa
upotuksen. Kelaa videokasetti upotuksen
alkukohtaan ja käynnistä nauhoitus. Nauhoitus
päättyy automaattisesti nauhalaskurin
nollakohdassa. Videokamera palaa
valmiustilaan.
76
ZERO SET MEMORY-funktionen fungerer også
i standby-indstilling
Tryk på ZERO SET MEMORY på det punkt, hvor
du vil afslutte indsætningen, når du sætter en
scene ind midt på et indspillet bånd. Spol båndet
tilbage til startpunktet for indsættelsen og
begynd at optage. Optagelsen stopper
automatisk ved båndtællerens nulvisning.
Videokameraet indstilles igen til standby.
Otoksen haku
päivämäärän avulla
– Päiväyshaku
Søgning efter en
optagelse efter dato
– Datosøgning
Voit etsiä automaattisesti kohdan, jossa
kuvauspäivä vaihtuu, ja aloittaa toiston uuden
päiväyksen kohdalta (Päiväyshaku). Käytä tätä
toimintoa kaukosäätimellä.
Voit käyttää tätä toimintoa halutessasi tarkistaa
kohdat, jossa päiväys muuttuu, tai editoida
videonauhaa jokaisen kuvauspäivän kohdalla.
Du kan automatisk søge efter det sted, hvor
optagedatoen skifter, og begynde afspilningen
fra det sted (Datosøgning). Anvend
fjernbetjeningen til denne betjening.
Benyt denne funktion til at kontrollere, hvor
optagedatoer skifter, eller til at redigere båndet
ved hver optagedato.
4 7 2001
5 7 2001
[b]
[c]
(1) Indstil POWER-kontakten på PLAYER.
(2) Tryk gentagne gange på SEARCH MODE på
fjernbetjeningen, indtil indikatoren for
datosøgning vises.
Indikatoren skifter som følger:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
ingen indikator T PHOTO SCAN
(3) Kun parhaillaan käytettävä tila on [b], paina
., jos haluat etsiä kohtaa [a] ,tai paina
> , jos haluat etsiä kohtaa [c]. Videokamera
käynnistää toiston automaattisesti kohdasta,
jossa päivämäärä vaihtuu.
Joka kerta kun painat painiketta . tai >,
videokamera alkaa hakea edellistä tai
seuraavaa päiväystä.
(3) Når den aktuelle position er [b], trykker du
på . for at søge mod [a], eller du trykker
på > for at søge mod [c]. Videokameraet
begynder automatisk afspilningen fra det
sted, hvor datoen skifter.
Hver gang du trykker på . eller >, søger
videokameraet efter den foregående eller
efterfølgende dato.
Avancerede afspilningsfunktioner
(1) Aseta POWER-kytkin asentoon PLAYER.
(2) Paina kaukosäätimen SEARCH MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes päiväyshaun
ilmaisin (Date Search) tulee näkyviin.
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
ei ilmaisinta T PHOTO SCAN
Edistyneet toistotoiminnot
[a]
31 12 2001
2
SEARCH
MODE
DATE 00
SEARCH
3
DATE 01
SEARCH
77
Otoksen haku päivämäärän
avulla – Päiväyshaku
Søgning efter en optagelse efter
dato – Datosøgning
Haun pysäyttäminen
Afbrydelse af søgningen
Paina x.
Tryk på x.
Huomautus
Jos yhden päivän aikana suoritettava kuvaus on
alle 2 minuutin mittainen, videokamera ei
välttämättä löydä tarkalleen sitä kohtaa, jossa
kuvauspäivä vaihtuu.
Bemærk
Hvis optagelserne for en dag er kortere end to
minutter, kan videokameraet ikke altid nøjagtigt
finde det sted, hvor optagelsesdatoen skifter.
Jos otosten välissä on nauhoittamaton jakso
Päiväyshakutoiminto ei välttämättä toimi oikein.
78
Hvis der er et blankt mellemrum mellem
optagelserne
Datosøgning-funktionen virker måske ikke
korrekt.
Still-kuvan haku
– Valokuvahaku/
valokuvaselaus
Søgning efter et foto
– Fotosøgning/
Fotoafsøgning
Voit etsiä videonauhalle tallennetun still-kuvan
(valokuvahaku)
Voit etsiä still-kuvia myös kuva kerrallaan ja
näyttää automaattisesti jokaista kuvaa näytössä 5
sekunnin ajan (valokuvaselaus). Käytä tätä
toimintoa kaukosäätimellä.
Du kan søge efter et stillbillede, du har optaget
på et bånd (fotosøgning).
Du kan også automatisk søge efter stillbilleder et
for et og vise hvert billede i fem sekunder
(fotoafsøgning). Brug fjernbetjeningen til disse
betjeninger.
Still-kuvan haku
Søgning efter et foto
SEARCH
MODE
3
PHOTO 00
SEARCH
Avancerede afspilningsfunktioner
2
(1) Indstil POWER-kontakten på PLAYER.
(2) Tryk gentagne gange på SEARCH MODE på
fjernbetjeningen, indtil
fotosøgningsindikatoren vises.
Indikatoren skifter som følger:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
ingen indikator T PHOTO SCAN
(3) Tryk på . eller > på fjernbetjeningen for
at vælge foto til afspilning. Hver gang du
trykker på . eller >, søger
videokameraet efter det foregående eller
efterfølgende foto. Videokameraet begynder
automatisk afspilning fra det fundne foto.
Edistyneet toistotoiminnot
(1) Aseta POWER-kytkin asentoon PLAYER.
(2) Paina kaukosäätimen SEARCH MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes valokuvahaun
ilmaisin (Photo Search) tulee näkyviin.
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
ei ilmaisinta T PHOTO SCAN
(3) Valitse toistettava valokuva painamalla
painiketta . tai >. Joka kerta kun painat
painiketta . tai >, videokamera alkaa
hakea edellistä tai seuraavaa valokuvaa.
Videokamera aloittaa automaattisesti
valokuvan toiston.
PHOTO 01
SEARCH
Haun pysäyttäminen
Stop af søgning
Paina x.
Tryk på x.
79
Still-kuvan haku
– Valokuvahaku/valokuvaselaus
Valokuvaselaus
Fotoafsøgning
(1) Aseta POWER-kytkin asentoon PLAYER.
(2) Paina kaukosäätimen SEARCH MODE
-painiketta toistuvasti, kunnes
valokuvaselauksen ilmaisin (Photo Search)
tulee näkyviin.
Ilmaisin vaihtuu seuraavasti:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
ei ilmaisinta T PHOTO SCAN
(3) Paina painiketta . tai >.
Videokamera toistaa jokaista valokuvaa noin
5 sekunnin ajan.
2
SEARCH
MODE
Søgning efter et foto
– Fotosøgning/Fotoafsøgning
PHOTO
(1) Indstil POWER-kontakten på PLAYER.
(2) Tryk gentagne gange på SEARCH MODE på
fjernbetjeningen, indtil
fotoafsøgningsindikatoren vises.
Indikatoren skifter som følger:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
ingen indikator T PHOTO SCAN
(3) Tryk på . eller >.
Hvert foto afspilles automatisk i ca. 5
sekunder.
00
SCAN
3
80
Selauksen pysäyttäminen
Stop af fotoafsøgning
Paina x.
Tryk på x.
Jos otosten välissä on nauhoittamaton jakso
Valokuvahaku- ja valokuvaselaustoiminnot eivät
välttämättä toimi oikein.
Hvis der er et blankt mellemrum mellem
optagelserne
Funktionerne med fotosøgning og fotoafsøgning
virker måske ikke korrekt.
— Editointi —
— Redigering —
Videokasetin kopiointi
Kopiering af et bånd
A/V-liitäntäjohtoa käyttämällä
Brug af A/V-tilslutningskablet
Kytke videokamera kuvanauhuriin käyttämällä
videokameran mukana toimitettua A/Vliitäntäjohtoa.
Voit nauhoittaa ja editoida kuvaa liitetyllä
kuvanauhurilla käyttämällä videokameraa
toistavana laitteena.
-toiminnon
Valitse valikkoasetuksissa
DISPLAY-asetukseksi LCD (LCD on
tehdasasetus).
Voit poistaa ilmaisimet näkyvistä painamalla
kaukosäätimen painiketta DISPLAY, DATA
CODE tai SEARCH MODE. Jos et poista
ilmaisimia näkyvistä, ne tallentuvat nauhalle.
Forbind videokameraet til videobåndoptageren
ved hjælp af det medfølgende
A/V-tilslutningskabel.
Du kan optage og redigere et billede med den
tilsluttede videobåndoptager ved at bruge
videokameraet som afspiller.
i menuindstillingerne.
Indstil DISPLAY til
(Standardindstillingen er LCD).
Sørg for at fjerne indikatorerne ved at trykke på
DISPLAY, DATA CODE eller SEARCH MODE
på fjernbetjeningen. Hvis du ikke fjerner dem, vil
de blive optaget på båndet.
Redigering
(1) Sæt et uindspillet bånd (eller et bånd du vil
nyindspille på) i videobåndoptageren. Sæt
derefter båndet med optagelsen i
videokameraet.
(2) Indstil indgangsvælgeren på
videobåndoptageren på LINE. Se
betjeningsvejledningen til
videobåndoptageren for yderligere
oplysninger.
(3) Indstil POWER-kontakten på PLAYER.
(4) Afspil båndet med optagelsen i
videokameraet.
(5) Begynd optagelse på videobåndoptageren.
Se betjeningsvejledningen til
videobåndoptageren for yderligere
oplysninger.
Editointi
(1) Lataa kuvanauhuriin tyhjä videokasetti (tai
videokasetti, jossa olevan vanhan
nauhoituksen päälle haluat nauhoittaa) ja
lataa nauhoitettu videokasetti
videokameraan.
(2) Aseta kuvanauhurin tuloliitäntävalitsin
kohtaan LINE.
Katso lisätietoja kuvanauhurin käyttöohjeista.
(3) Aseta POWER-kytkin asentoon PLAYER.
(4) Aloita nauhoitetun videonauhan toisto
videokamerasta.
(5) Kytke kuvanauhuri nauhoitukseen.
Katso lisätietoja kuvanauhurin käyttöohjeista.
Keltainen/Gul
Valkoinen/Hvid
S VIDEO OUT
IN
A / V OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
: Signaalin kulkusuunta/Signalretning
Punainen/
Rød
Kun olet lopettanut videonauhan
kopioimisen
Når du er færdig med at kopiere
båndet
Paina sekä videokameran että kuvanauhurin x painiketta.
Tryk på x på både videokameraet og
videobåndoptageren.
81
Videokasetin kopiointi
Kopiering af et bånd
Voit editoida seuraavia järjestelmiä tukevilla
kuvanauhureilla:
8 mm,
Hi8,
VHS,
S-VHS,
VHSC,
S-VHSC,
Betamax,
mini DV,
DV tai Digital8
Du kan anvende følgende typer af
videobåndoptagere til redigering
8 mm,
Hi8,
VHS,
S-VHS,
VHSC,
S-VHSC,
Betamax,
mini DV,
DV eller
Digital8
Jos kuvanauhurissa on monoääni
Liitä A/V-liitäntäkaapelin keltainen liitin
kuvanauhurin videotuloliitäntään ja valkoinen
tai punainen liitin kuvanauhurin
äänituloliitäntään. Jos liität valkoisen liittimen,
äänestä toistuu vasen kanava. Jos taas liität
punaisen liittimen, äänestä toistuu oikea kanava.
Jos kuvanauhurissa on S-videoliitäntä
Kytke videokamera käyttämällä S-videokaapelia
(lisävaruste), niin saat tavallista paremman
kuvan.
Jos käytät tätä kytkentätapaa, sinun ei tarvitse
liittää A/V-liitäntäjohdon keltaista liitintä
(video).
Kytke S-videokaapeli (lisävaruste) sekä
videokameran että kuvanauhurin Svideoliitäntään.
82
Hvis du har en mono-videobåndoptager
Tilslut det gule stik på A/V-tilslutningskablet til
video-indgangsjackstikket og det hvide eller røde
stik til audio-indgangsjackstikket på
videobåndoptageren. Når det hvide stik er
tilsluttet, udsendes lyden fra venstre kanal, og
når det røde stik er tilsluttet, udsendes lyden fra
højre kanal.
Hvis din videobåndoptager har S videojackstik
Anvend et S videokabel (medfølger ikke) for at
opnå bedst mulig billedkvalitet.
Hvis du anvender et S videokabel er det ikke
nødvendigt at tilslutte det gule (video) stik på A/
V-tilslutningskablet.
Tilslut S videokablet (medfølger ikke) til S videojackstikkene på både videokameraet og
videobåndoptageren.
i.LINK-kaapelin (DV-liitäntäkaapelin)
käyttäminen
Brug af et i.LINK-kabel (DVtilslutningskabel)
Kytke i.LINK-kaapeli (DV-liitäntäkaapeli)
(lisävaruste) DV-laitteiden DV OUT- ja DV IN/
OUT -liitäntöihin. Video- ja äänisignaalit siirtyvät
nyt kahden digitaalisen liitännän välillä
digitaalisessa muodossa laadukkaan editoinnin
mahdollistamiseksi. Näytön ilmaisimia ei voi
kopioida.
(1)Lataa kuvanauhuriin tyhjä videokasetti (tai
videokasetti, jossa olevan vanhan
nauhoituksen päälle haluat nauhoittaa) ja
lataa nauhoitettu videokasetti
videokameraan.
(2)Aseta kuvanauhurin tuloliitäntävalitsin
kohtaan DV IN, jos se on käytettävissä. Katso
lisätietoja kuvanauhurin käyttöohjeista.
(3)Aseta POWER-kytkin asentoon PLAYER.
(4) Aloita nauhoitetun videonauhan toisto
videokamerasta.
(5)Kytke kuvanauhuri nauhoitukseen.
Katso lisätietoja kuvanauhurin käyttöohjeista.
Tilslut i.LINK-kablet (DV-tilslutningskabel)
(medfølger ikke) til DV OUT og til DV IN/OUT
på DV-apparaterne. Med en digital-digital
forbindelse overføres video- og lydsignaler i
digital form, og der kan redigeres med høj
kvalitet. Du kan ikke kopiere displayindikatorerne.
(1)Sæt et uindspillet bånd (eller et bånd du vil
nyindspille på) i videobåndoptageren. Sæt
derefter båndet med optagelsen i
videokameraet.
(2)Indstil indgangsvælgeren på
videobåndoptageren til DV IN. Se
betjeningsvejledningen til
videobåndoptageren for yderligere
oplysninger.
(3)Indstil POWER-kontakten på PLAYER.
(4) Afspil båndet med optagelsen i
videokameraet.
(5)Begynd optagelse på videobåndoptageren.
Se betjeningsvejledningen til
videobåndoptageren for yderligere
oplysninger.
DV
Redigering
Kopiering af et bånd
Editointi
Videokasetin kopiointi
S VIDEO
DV IN/OUT
(lisävaruste)/
(medfølger ikke)
DV OUT
: Signaalin kulkusuunta/Signalretning
83
Videokasetin kopiointi
Kopiering af et bånd
Kun olet lopettanut videonauhan
kopioimisen
Når du er færdig med at kopiere
båndet
Paina sekä videokameran että kuvanauhurin x painiketta.
Tryk på x på både videokameraet og
videobåndoptageren.
Voit liittää videokameraan vain yhden
kuvanauhurin käyttämällä i.LINK-kaapelia
(DV-liitäntäkaapelia).
Lisätietoja i.LINK-toiminnosta on sivulla 116.
Du kan kun tilslutte én videobåndoptager
med i.LINK-kablet (DV-tilslutningskabel)
Se side 116 for yderligere oplysninger om i.LINK.
Seuraavat toiminnot eivät toimi digitaalisen
editoinnin aikana:
– kuvatehoste
– digitaalitehoste.
– Tape PB ZOOM
Jos tallennat toistotaukokuvan DV OUT
-liitännän kautta
Tallennetusta kuvasta tulee karkeapiirteinen.
Kuva voi myös väristä, kun toistat tallennettuja
kuvia toisella videolaitteella.
84
Følgende funktioner virker ikke under digital
redigering:
– Billedeffekt
– Digitaleffekt
– Tape PB ZOOM
Hvis du optager et afspilningspausebillede via
DV OUT-jackstikket
Det optagne billede bliver kornet. Når du
afspiller billedet på andet videoudstyr, kan
billedet også ryste.
— Videokameran mukauttaminen —
— Brugerindstillinger af videokameraet —
Valikkoasetusten
muuttaminen
Ændring af
menuindstillinger
Voit muuttaa tila-asetuksia valikkoasetuksissa
valitsemalla haluamasi asetuksen SEL/PUSH
EXEC -säätöpyörän avulla. Joitakin
tehdasasetuksista voi muuttaa. Valitse ensin
kuvake, valitse valikosta haluamasi kohta ja
sitten sen tila.
For at ændre indstillingerne i menuen, skal du
vælge menupunkterne med SEL/PUSH EXECdrejeknappen. Standardindstillingerne kan
ændres delvist. Vælg først ikonen, derefter
menupunktet, og derefter indstillingen.
Katso lisätietoja kohdasta “Kunkin toiminnon
tila-asetuksen valinta” (s. 87).
(1) Tryk på MENU i CAMERA- eller PLAYERindstilling.
(2) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge den ønskede ikon, og tryk derefter på
drejeknappen for at indstille.
(3) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på
drejeknappen for at indstille.
(4) Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
vælge den ønskede indstilling, og tryk
derefter på drejeknappen for at indstille.
RETURN og tryk på drejeknappen,
(5) Vælg
hvis du vil ændre andre punkter. Gentag
derefter punkt 2 til 4.
Se “Valg af indstilling for hvert menupunkt” for
nærmere oplysninger (s. 92).
Videokameran mukauttaminen
(1) Paina CAMERA- tai PLAYER-tilassa MENUpainiketta.
(2) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä haluamasi kuvake ja vahvista
valinta painamalla säätöpyörää.
(3) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä haluamasi kohta ja vahvista
valinta painamalla säätöpyörää.
(4) Valitse SEL/PUSH EXEC -säätöpyörää
kiertämällä haluamasi tila ja vahvista valinta
painamalla säätöpyörää.
(5) Jos haluat muuttaa muiden kohtien asetuksia,
RETURN ja paina säätöpyörää.
valitse
Toista sitten sen jälkeen vaiheet 2–4.
Brugerindstillinger af videokameraet
85
Valikkoasetusten muuttaminen
1
MENU
CAMERA
PLAYER
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
D E F F ECT
AUTO SHTR
MA NU A L S E T
P E F F ECT
D E F F ECT
[ ME NU ] : E ND
[ ME NU ] : E ND
Ændring af menuindstillinger
2
MA NU A L S E T
P ROGR AM A E
P E F F ECT
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
R E C L AMP
I ND I C A T OR
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R
D I SP L AY
R E C L AMP
I ND I C A T OR
R E T URN
3
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
0 HR
0 HR
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R ON
D I SP L AY
R E C L AMP
I ND I C A T OR
R E T URN
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R ON
D I SP L AY
OF F
R E C L AMP
I ND I C A T OR
R E T URN
4
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R ON
OF F
D I SP L AY
R E C L AMP
I ND I C A T OR
R E T URN
OTHERS
WOR L D T I ME
BEEP
COMMA ND E R O F F
D I SP L AY
R E C L AMP
I ND I C A T OR
R E T URN
Valikkonäytön poistaminen
näkyvistä
Paina MENU-painiketta.
86
Hvordan menuvisningen forlades
Tryk på MENU.
Valikkoasetusten muuttaminen
Ændring af menuindstillinger
Valikon kohdat näkyvät seuraavina
kuvakkeina:
MANUAL SET (manuaaliset asetukset)
CAMERA SET (kuvausasetukset)
PLAYER SET (toistoasetukset)
LCD SET (nestekidenäytön asetukset)
TAPE SET (nauhan asetukset)
SETUP MENU (perusasetukset)
OTHERS (muut)
Menupunkterne vises som følgende ikoner:
MANUAL SET
CAMERA SET
PLAYER SET
LCD SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
Suomi
Kunkin toiminnon tila-asetuksen valinta
z on oletusasetus.
Valikkojen toiminnot vaihtelevat sen mukaan, missä asennossa POWER-kytkin on.
Näytössä näkyvät vain ne toiminnot, jotka ovat kulloinkin käytettävissä.
POWERkytkin
Tila
Merkitys
PROGRAM AE
——
Kameran asetusten mukautus kuvaustilanteen
mukaiseksi (s. 56).
CAMERA
P EFFECT
——
Voit lisätä esimerkiksi elokuvissa tai televisiossa
käytettävien tehosteiden kaltaisia erikoistehosteita
(s. 51, 70).
CAMERA
PLAYER
D EFFECT
——
Voit lisätä erikoistehosteita käyttämällä erilaisia
digitaalisia toimintoja (s. 53, 71).
CAMERA
PLAYER
AUTO SHTR
z ON
Elektroninen suljin on käytössä kuvattaessa
kirkkaassa valossa.
CAMERA
D ZOOM
16:9WIDE
STEADYSHOT
N.S. LIGHT
z OFF
Elektroninen suljin ei ole käytössä edes
kuvattaessa kirkkaassa valossa.
Digitaalinen zoomaus ei ole käytössä. 20× on
suurin zoomaus.
40×
Digitaalinen zoomaus on käytössä. 20× - 40×
zoomaus on digitaalinen (s. 28).
560×
Digitaalinen zoomaus on käytössä. 20× - 560×
zoomaus on digitaalinen (s. 28).
z OFF
—
ON
16:9-kuvan tallennus (s. 46).
z ON
Kuvanvakaaja on käytössä.
OFF
SteadyShot-toiminto ei ole käytössä. Jalustan
avulla kuvatuista liikkumattomista esineistä
otetut kuvat ovat luonnollisia.
z ON
NightShot Light -toiminto on käytössä (s. 32).
OFF
CAMERA
CAMERA
CAMERA
Brugerindstillinger af videokameraet
OFF
Videokameran mukauttaminen
Kuvake/toiminto
CAMERA
NightShot Light -toiminto ei ole käytössä.
Huomautuksia kuvanvakaustoiminnosta (SteadyShot)
•SteadyShot-toiminto ei korjaa kameran voimakasta tärinää.
•Lisäobjektiivien (lisävarusteita) käyttäminen voi vaikuttaa SteadyShot-toimintoon.
Jos poistat SteadyShot-toiminnon käytöstä.
SteadyShot poissa käytöstä
-ilmaisin tulee näkyviin. Videokamera ei korjaa kameran tärinää.
87
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
HiFi SOUND
AUDIO MIX
Merkitys
z STEREO
Stereoäänisen tai kaksiäänisen nauhan
kummankin äänikanavan toisto.
1
Stereoäänisen nauhan vasemman kanavan toisto
tai kaksiäänisen nauhan pääkanavan toisto.
2
Stereoäänisen nauhan oikean kanavan toisto tai
kaksiäänisen nauhan apuäänen toisto.
——
Stereo 1:n ja stereo 2:n välisen tasapainon
säätäminen.
ST1
NTSC PB
z ON PAL TV
NTSC 4.43
LCD BRIGHT
POWER
-kytkin
Tila
——
PLAYER
ST2
NTSC-värijärjestelmän mukaisesti nauhoitetun
videonauhan toisto PAL-järjestelmän mukaisesta
televisiosta.
PLAYER
NTSC-värijärjestelmän mukaisesti nauhoitetun
videonauhan toisto NTSC 4.43 -järjestelmän
mukaisesta televisiosta.
Nestekidenäytön kirkkauden säätäminen SEL/
PUSH EXEC -säätöpyörän avulla.
Tummennus
PLAYER
CAMERA
Vaalennus
LCD B. L.
z BRT NORMAL Nestekidenäytön kirkkauden asetus
normaaliksi.
LCD COLOUR
——
BRIGHT
PLAYER
PLAYER
CAMERA
Nestekidenäytön kirkkauden lisääminen.
Nestekidenäytön värikylläisyyden säätäminen
SEL/PUSH EXEC -säätöpyörän ja seuraavan
säätöpalkin avulla.
Värin
vähennys
PLAYER
CAMERA
Värin lisäys
AUDIO MIX -asetuksia koskeva huomautus
Kun toistat 16-bittisenä äänitettyä nauhaa, et voi säätää tasapainoa.
NTSC PB -toistoa koskeva huomautus
Kun toistat videonauhaa moninormitelevisiosta, valitse televisiota tarkkailemalla se tila, joka tuottaa
parhaan kuvan.
LCD B.L. -asetuksia koskevia huomautuksia
•Jos valitset asetukseksi BRIGHT, akun käyttöaika kuvauksen aikana lyhenee noin 10 %.
•Jos käytät muita virtalähteitä kuin akkua, videokamera valitse automaattisesti BRIGHT-asetuksen.
88
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
REC MODE
Tila
Merkitys
z SP
Kuvaus SP-tilassa (Standard Play,
normaalinopeus).
LP
AUDIO MODE
z 12BIT
16BIT
z AUTO
DATA CODE
z DATE/CAM
ON
Kuvausaika on 1,5-kertainen SP-tilaan
verrattuna.
Äänitys 12-bittisessä tilassa (kaksi stereoääntä).
CAMERA
Äänitys 16-bittisessä tilassa (yksi erittäin
laadukas stereoääni).
Jäljellä olevan ajan palkin näyttäminen:
• Näkyy noin 8 sekuntia sen jälkeen kun
videokameraan kytketään virta. Toiminto
laskee jäljellä olevan nauhan pituuden.
• Näkyy noin 8 sekuntia sen jälkeen kun
videokameraan asetetaan kasetti. Toiminto
laskee jäljellä olevan nauhan pituuden.
• Näkyy noin 8 sekuntia sen jälkeen kun painat
N -painiketta videokameran ollessa
PLAYER-tilassa.
• Näkyy noin 8 sekuntia sen jälkeen kun tuon
ilmaisimet näkyviin painamalla DISPLAYpainiketta.
• Näkyy videokameran ollessa PLAYER-tilassa
ja kelattaessa nauhaa eteen- tai taaksepäin ja
kuvahaun aikana.
PLAYER
CAMERA
Jäljellä olevan ajan palkki näkyy aina.
Päivämäärän, kellonajan ja nauhoitustietojen
näyttäminen toiston aikana.
PLAYER
Päivämäärän ja kellonajan näyttäminen toiston
aikana.
REC MODE -tilaa koskeva huomautus
Kun kuvaat tavalliselle 8 -kasetille, videokamera tallentaa kuvan SP-tilassa, vaikka olisitkin valinnut
LP-tilan valikkoasetuksista. Näyttöön tulee tällöin ilmaisin “8mm TAPE t SP REC, Hi8 TAPE t LP/
SP REC”. Käytä Hi8
/Digital8 -kasetteja LP-tilassa.
LP-tilaa koskevia huomautuksia
•Kun kuvaat videokasetille videokamerallasi LP-tilassa, suosittelemme myös videokasetin toistamista
omalla videokamerallasi. Jos toistat videonauhaa toisilla videokameroilla tai kuvanauhureilla,
kuvaan tai ääneen voi ilmaantua kohinaa.
•Kun kuvaat sekä SP- että LP-tilassa samalle videokasetille tai kuvaat muutamia otoksia LP-tilassa,
toistokuva saattaa olla vääristynyt tai aikakoodi ei välttämättä tallennu oikein otosten välille.
Brugerindstillinger af videokameraet
DATE
CAMERA
Videokameran mukauttaminen
q REMAIN
POWER
switch
AUDIO MODE -tilaa koskeva huomautus
Kun toistat 16-bittisenä äänitettyä nauhaa, et voi säätää tasapainoa AUDIO MIX -tilassa.
89
Valikkoasetusten muuttaminen
Tila
Merkitys
POWER
switch
CLOCK SET
——
Päivämäärän ja kellonajan asetus (s. 20).
CAMERA
LTR SIZE
z NORMAL
Tiettyjen valikkojen kohtien näyttö
normaalikokoisin kirjaimin.
PLAYER
CAMERA
Kuvake/toiminto
2×
DEMO MODE
z ON
OFF
Tiettyjen valikkojen kohtien näyttö kaksi kertaa
tavallista suuremmin kirjaimin.
Esittelytilan ottaminen käyttöön.
CAMERA
Esittelytilan poistaminen käytöstä.
Huomautuksia esittelytilasta
•Et voi valita DEMO MODE -asetusta, kun videokamerassa on kasetti.
•DEMO MODE -tila on asetettu tehtaalla valmiustilaan (STBY) niin, että esittely alkaa noin 10
minuutin kuluttua siitä, kun asetat POWER-kytkimen asentoon CAMERA. Näin käy silloin, kun
videokamerassa ei ole kasettia. Kun haluat lopettaa esittelytilan, aseta videokameraan kasetti, aseta
POWER-kytkin johonkin muuhun kuin CAMERA-asentoon tai valitse DEMO MODE -tilan
asetukseksi OFF.
•Kun NIGHTSHOT-toiminnon asetuksena on ON, “NIGHTSHOT”-ilmaisin näkyy näytössä. Tällöin et
voi valita DEMO MODE -tilaa valikkoasetuksista.
90
Valikkoasetusten muuttaminen
Kuvake/toiminto
POWER
switch
Tila
Merkitys
WORLD TIME
——
Kellonajan asettaminen paikalliseen aikaan.
Aseta aikaero kääntämällä SEL/PUSH EXEC
-säätöpyörää. Kellonaika muuttuu asettamasi
aikaeron mukaisesti. Jos asetat aikaeron
nollaksi (0), kelloon palautuu siinä alun perin
ollut aika.
CAMERA
BEEP
z MELODY
Videokamera soittaa sävelmän, kun käynnistät
tai lopetat nauhoituksen tai kun kamerassa
ilmenee epätavallinen tila.
PLAYER
CAMERA
COMMANDER
Videokamera antaa äänimerkin sävelmän
soittamisen sijaan.
OFF
Sävelmän ja äänimerkin poistaminen käytöstä.
z ON
Videokameran vakiovarusteisiin sisältyvän
kaukosäätimen aktivointi.
OFF
Kaukosäädön poistaminen käytöstä. Asetus
estää muiden kuvanauhureiden
kaukosäädinten aiheuttamat tahattomat
toiminnot.
z LCD
V-OUT/LCD
REC LAMP
z ON
OFF
z BL OFF
BL ON
Näyttö näkyy television kuvaruudussa,
nestekidenäytössä ja etsimessä.
Videokameran etuosassa oleva
kuvausmerkkivalo palaa nauhoituksen aikana.
PLAYER
CAMERA
CAMERA
Videokameran etuosassa oleva
kuvausmerkkivalo ei pala nauhoituksen
aikana. Kuvattava henkilö ei tällöin tiedä
nauhoituksen olevan käynnissä.
Näytön taustavalo ei ole käytössä.
Taustavalo on käytössä.
PLAYER
CAMERA
Kun on kulunut yli 5 minuuttia virtalähteen irrottamisesta
Kohtien “AUDIO MIX”, “COMMANDER” ja “HiFi SOUND” asetukset palautuvat tehdasasetusten
mukaisiksi.
Muut valikkoasetukset säilyvät muistissa, vaikka akku poistettaisiin.
INDICATOR-ilmaisinta koskevia huomautuksia
•Jos valitset asetukseksi BL ON, akun käyttöaika kuvauksen aikana lyhenee noin 10 %.
•Jos käytät muita virtalähteitä kuin akkua, videokamera valitse automaattisesti BL ON -asetuksen.
Brugerindstillinger af videokameraet
INDICATOR
Näyttö näkyy nestekidenäytössä ja etsimessä.
PLAYER
CAMERA
Videokameran mukauttaminen
DISPLAY
NORMAL
91
Ændring af menuindstillinger
Dansk
Valg af indstilling for hvert menupunkt
z er standardindstilling
Indholdet af menupunkter varierer, afhængigt af POWER-kontaktens placering.
Skærmen viser kun de punkter, du kan betjene på det pågældende tidspunkt.
Ikon/menupunkt
POWERkontakt
Indstilling
Betydning
PROGRAM AE
——
For afpasning efter dine særlige optagebehov
(s. 56)
CAMERA
P EFFECT
——
For at tilføje specialeffekter, som på film eller på
TV, til billeder (s. 51, 70)
CAMERA
PLAYER
D EFFECT
——
For at tilføje specialeffekter ved hjælp af de
forskellige digitale funktioner (s. 53, 71)
CAMERA
PLAYER
AUTO SHTR
z ON
For at aktivere den elektroniske lukker
automatisk ved optagelse i lyse omgivelser.
CAMERA
D ZOOM
16:9WIDE
OFF
For at deaktivere den elektroniske lukker, også
ved optagelse i lyse omgivelser.
z OFF
For at deaktivere digital zoom. Zoom op til 20×
kan udføres.
40×
For at aktivere digital zoom. Zoom fra 20× til 40×
udføres digitalt. (s.28)
560×
For at aktivere digital zoom. Zoom fra 20× til 560×
udføres digitalt. (s.28)
z OFF
ON
STEADYSHOT
z ON
OFF
N.S. LIGHT
—
CAMERA
CAMERA
For at optage i 16:9 bredformat (s. 46).
For at kompensere for kamerarysten.
CAMERA
For at afbryde SteadyShot-funktionen. De mest
naturlige billeder opnås, når et ubevægeligt motiv
optages med videokameraet anbragt på et
kamerastativ.
z ON
For at anvende funktionen med NightShot-lys
(s. 32).
OFF
For at afbryde funktionen med NightShot-lys.
CAMERA
Bemærkninger vedrørende SteadyShot-funktionen
•SteadyShot-funktionen kan ikke korrigere for overdreven kamerarystelse.
•Hvis du filmer med en forsatslinse (medfølger ikke) kan det påvirke SteadyShot-funktionen.
Hvis du afbryder SteadyShot-funktionen
Indikatoren
for slukket SteadyShot vises. Videokameraet forhindrer overkompensation for
kamerarystelser.
92
Ændring af menuindstillinger
Ikon/menupunkt
HiFi SOUND
POWERkontakt
Indstilling
Betydning
z STEREO
For at afspille et stereobånd eller bånd med to
lydspor med primær lyd og underlyd.
1
For at afspille et stereobånd med venstre lyd
eller et bånd med to lydspor med primær lyd.
2
For at afspille et stereobånd med højre lyd eller
et bånd med to lydspor med underlyd.
AUDIO MIX
——
For at justere balancen mellem stereo 1 og stereo
2
NTSC PB
z ON PAL TV
For at afspille et bånd, der er optaget i NTSCfarvesystemet, på et TV med PAL-farvesystem.
ST1
LCD BRIGHT
——
ST2
PLAYER
For at afspille et bånd, der er optaget i NTSCfarvesystemet, på et TV med NTSC 4.43indstilling.
For at indstille lysstyrken på LCD-skærmen med
SEL/PUSH EXEC-drejeknappen.
For at gøre
mørkere
PLAYER
CAMERA
For at gøre
lysere
z BRT NORMAL For at indstille LCD-skærmen på normal
lysstyrke.
LCD COLOUR
——
PLAYER
CAMERA
For at gøre LCD-skærmen lysere.
For at justere farven på LCD-skærmen med
SEL/PUSH EXEC-drejeknappen og justere
følgende bjælke.
For at reducere
intensitet
PLAYER
CAMERA
For at øge
intensitet
Bemærkning vedrørende AUDIO MIX
Når du afspiller et bånd, der er optaget i 16-bit indstilling, kan du ikke justere balancen.
Bemærkning vedrørende NTSC PB
Hvis du afspiller et bånd på et Multi System TV, skal du vælge den bedste indstilling, mens du
betragter billedet på TV’et.
Brugerindstillinger af videokameraet
LCD B.L.
BRIGHT
PLAYER
Videokameran mukauttaminen
NTSC 4.43
PLAYER
Bemærkning vedrørende LCD B.L.
•Hvis du vælger BRIGHT, forøges batteribrugstiden med næsten 10%.
•Hvis du anvender en anden strømkilde end batteriet, vælges “BRIGHT” automatisk.
93
Ændring af menuindstillinger
Ikon/menupunkt
REC MODE
Indstilling
Betydning
z SP
For at optage i SP (Standard Play)
hastighedsindstilling.
LP
AUDIO MODE
z 12BIT
16BIT
q REMAIN
DATA CODE
For at optage i 12-bit indstilling (to stereolyde).
CAMERA
For at optage i 16-bit indstilling (den ene
stereolyd i høj kvalitet).
For at vise stregen for tilbageværende bånd:
• i cirka 8 sekunder, når videokameraet
tændes, mens videokameraet beregner, hvor
meget bånd der er tilbage
• i cirka 8 sekunder, når du sætter en kassette i
videokameraet, mens videokameraet
beregner, hvor meget bånd der er tilbage
• i cirka 8 sekunder, når du har trykket på N i
PLAYER-indstilling
• i cirka 8 sekunder, når du har trykket på
DISPLAY for at vise skærmindikatorerne.
• under tilbage- eller fremspoling eller ved
billedsøgning i PLAYER-indstilling
ON
For altid at vise indikatoren for tilbageværende
bånd.
DATE
CAMERA
For at forøge optagetiden halvanden gang i
forhold til SP-hastighedsindstillingen.
z AUTO
z DATE/CAM
POWERkontakt
For at vise dato, klokkeslæt og optagedata
under afspilning.
PLAYER
CAMERA
PLAYER
For at vise dato og klokkeslæt under afspilning.
Bemærkning vedrørende REC MODE
Når du optager på standard 8 bånd, optager videokameraet i SP-indstilling, selv når du har valgt
LP-indstillingen i menuen. I dette tilfælde vises indikatoren “8mm TAPE t SP REC, Hi8 TAPE t
LP/SP REC” på skærmen. Brug Hi8
/Digital8 bånd til optagelse i LP-indstilling.
Bemærkninger vedrørende LP-indstilling
•Når du indspiller et bånd i LP-indstilling med videokameraet, anbefaler vi, at du afspiller båndet på
videokameraet. Når du afspiller båndet på andre videokameraer eller videobåndoptagere, kan der
forekomme støj i billeder eller lyd.
•Når du optager i SP- og LP-indstillinger på et bånd, eller du optager nogle sekvenser i LP-indstilling,
kan afspilningsbilledet forvrænges, eller det kan ske, at tidskoden ikke skrives korrekt mellem
sekvenserne.
Bemærkninger vedrørende AUDIO MODE
Når du afspiller et bånd, der er optaget i 16-bit indstilling, kan du ikke justere balancen i AUDIO MIX.
94
Ændring af menuindstillinger
Indstilling
Betydning
POWERkontakt
CLOCK SET
——
For at indstille dato og klokkeslæt (s. 20)
CAMERA
LTR SIZE
z NORMAL
For at vise valgte menupunkter i normal
størrelse
PLAYER
CAMERA
Ikon/menupunkt
2×
DEMO MODE
z ON
OFF
For at vise valgte menupunkter i dobbelt
størrelse
For at vise demonstrationen
CAMERA
For at afbryde demonstrations-indstillingen
Videokameran mukauttaminen
Bemærkninger vedrørende DEMO MODE
•Du kan ikke vælge DEMO MODE, når der sidder en kassette i videokameraet.
•DEMO MODE er fra fabrikken indstillet på STBY (Standby), og demonstrationen begynder derfor 10
minutter efter, at POWER-kontakten er indstillet på CAMERA, hvis der ikke er en kassette i
videokameraet.
Hvis du vil afbryde demonstrationen, skal du sætte en kassette i, indstille POWER-kontakten på en
anden indstilling end CAMERA, eller indstille DEMO MODE på OFF.
•Hvis NIGHTSHOT indstilles på ON, vises “NIGHTSHOT” indikatoren på skærmen, og du kan ikke
vælge DEMO MODE i menuen.
Brugerindstillinger af videokameraet
95
Ændring af menuindstillinger
Betydning
WORLD TIME
——
For at indstille uret til lokal tid.
Drej SEL/PUSH EXEC-drejeknappen for at
indstille tidsforskellen. Uret skifter klokkeslæt
med den tidsforskel, du specificerer her. Hvis
du indstiller tidsforskellen til 0, vender uret
tilbage til den oprindeligt indstillede tid.
CAMERA
BEEP
z MELODY
For at høre melodien, når du begynder/
standser en optagelse, eller når der opstår
noget usædvanligt med videokameraet.
PLAYER
CAMERA
COMMANDER
DISPLAY
NORMAL
For at høre en bip-lyd i stedet for melodien.
OFF
For afbryde melodien og bip-lyden.
z ON
For at aktivere den medfølgende fjernbetjening.
OFF
For at deaktivere fjernbetjeningen, så det
undgås, at signalerne fra fjernbetjeninger til
andre videobåndoptagere fejlagtigt opfanges af
videokameraet.
z LCD
V-OUT/LCD
REC LAMP
INDICATOR
z ON
For at vise displayet på LCD-skærmen og i
søgeren.
PLAYER
CAMERA
PLAYER
CAMERA
For at vise displayet på TV-skærmen, LCDskærmen og i søgeren.
For at indstille så optagelampen foran på
videokameraet lyser under optagelse.
OFF
For at indstille så optagelampen ikke lyser
under optagelse, så de omkringstående ikke
bemærker, at der optages.
z BL OFF
For at slukke displayvinduets bagbelysning.
BL ON
For at tænde bagbelysningen.
I mere end 5 minutter efter at strømkilden er fjernet
“AUDIO MIX” og “COMMANDER” og “HiFi SOUND” punkterne går tilbage til deres
standardindstillinger.
De andre menupunkter bevares i hukommelsen, selv når batteriet fjernes.
Bemærkninger vedrørende INDICATOR
•Når du vælger BL ON, formindskes batteribrugstiden med næsten 10% under optagelse.
•Hvis du anvender en anden strømkilde end batteriet, vælges BL ON automatisk.
96
POWERkontakt
Indstilling
Ikon/menupunkt
CAMERA
PLAYER
CAMERA
— Vianmääritys —
Suomi
Ongelmien tyypit ja ratkaisut
Jos videokameran käytössä ilmenee ongelma, yritä ratkaista se seuraavassa olevan taulukon tietojen
avulla. Jos ongelma ei ratkea, irrota virtalähde ja ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon. Jos ilmaisin “C:ss:ss” näkyy näytössä, itsediagnoositoiminto on
käynnistynyt. Katso sivua 101.
Kuvaustilassa
Häiriö
START/STOP-painike ei toimi.
SteadyShot-toiminto ei toimi.
Automaattitarkennustoiminto ei
toimi.
Kuvaa ei näy etsimessä.
Et voi nauhoittaa LP-tilassa.
Fejlfinding
Etsimen kuva ei ole tarkka.
Vianmääritys
Virta katkeaa.
Syy ja/tai korjaustoimet
• POWER-kytkin on asennossa OFF (CHARGE) tai PLAYER.
c Aseta se asentoon CAMERA (s. 24)
• Nauha on lopussa.
c Kelaa nauhaa taaksepäin tai aseta kasettipesään uusi kasetti
(s. 22, 35).
• Siirrä suojaliuska asentoon, jossa punainen merkki on
näkyvissä.
c Käytä uutta nauhaa tai siirrä suojaliuskaa (s. 23)
• Nauha on juuttunut kuvarumpuun (tiivistyneen kosteuden
takia).
c Poista kasetti ja anna videokameran olla käyttämättömänä
ainakin yksi tunti, jotta kosteus haihtuu (s. 118).
• Olet käyttänyt videokameraa CAMERA-tilassa, ja se on ollut
valmiustilassa yli 3 minuutin ajan.
c Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF (CHARGE) ja sitten
uudelleen asentoon CAMERA (s. 24).
• Akun varaus on lähes tai kokonaan purkautunut.
c Asenna kameraan täyteen ladattu akku (s. 14, 15).
• Etsimen linssiä ei ole tarkennettu.
c Tarkenna etsimen linssi (s. 29).
• Valikkoasetusten STEADYSHOT-kohdan asetuksena on OFF.
c Valitse asetukseksi ON (s. 87).
• Valikkoasetusten 16:9WIDE-kohdan asetuksena on ON.
c Aseta se asentoon OFF (s. 87).
• FOCUS-kytkin on asennossa MANUAL.
c Aseta se asentoon AUTO (s. 60).
• Kuvausolosuhteet eivät sovi automaattitarkennuksen käyttöön.
c Aseta FOCUS-kytkin asentoon MANUAL käsitarkennusta
varten (s. 60).
• Kun nestekidenäyttöpaneelin on avattuna.
c Sulje nestekidenäyttöpaneeli (s. 26).
• Nauha on tavallinen 8 mm:n nauha.
c Käytä Hi8
/Digital8 -nauhoja (s. 111).
(Jatkuu seuraavalla sivulla.)
97
Ongelmien tyypit ja ratkaisut
Häiriö
Kuvaan tulee pystysuora raita, kun
kuvaat valojen tai kynttilän tapaista
kohdetta tummaa taustaa vasten.
Syy ja/tai korjaustoimet
• Kuvauskohteen ja taustan väliset kontrastit ovat liian suuret.
Kyseessä ei ole vika.
Kuvaan tulee pystysuora raita, kun
kuvaat hyvin kirkasta kohdetta.
• Kyseessä ei ole vika.
Näytössä näkyy joitakin valkoisia
pisteitä.
• Slow shutter-, low lux- tai Super NightShot -tila on käytössä.
Kyseessä ei ole vika.
• Videokamera aloittaa automaattisesti esittelyn, jos on kulunut
10 minuuttia sitä, kun asetit POWER-kytkimen asentoon
CAMERA, tai jos valikosta valittu DEMO MODE -asetus on
ON, eikä kasettipesässä ole kasettia.
c Aseta videokameraan kasetti, niin esittely päättyy.
Voit myös peruuttaa DEMO MODE -tilan (s. 90).
• NIGHTSHOT-kytkin on asennossa ON.
c Aseta se asentoon OFF (s. 32).
• NIGHTSHOT-kytkin on asennossa ON, ja kuvauspaikassa on
kirkas valaistus.
c Aseta kytkin asentoon OFF tai käytä NightShot-toimintoa
pimeässä paikassa (s. 32).
• Taustavalokorjaustoiminto on käytössä.
c Poista se käytöstä (s. 31).
• Valitse valikkoasetuksissa STEADYSHOT-kohdan asetukseksi
OFF (s. 87).
Näytössä näkyy outo kuva.
Kuva tallentuu väärin tai sen värit
ovat luonnottomat.
Kuva näyttää liian kirkkaalta, eikä
kohdetta näy näytössä.
Kuvaan tulee vaakasuuntainen
musta raita, kun kuvaat television
kuvaruutua tai tietokoneen
näyttöä.
Toistotila
Häiriö
Kuvaa ei näy näytössä videokasetin
toiston aikana.
Nauha ei pyöri, kun painat jotain
nauhan ohjauspainiketta.
Toistopainike ei toimi.
Kuvassa on vaakasuuntaisia
viivoja tai toistokuva ei ole kirkas
tai sitä ei näy lainkaan.
Videokasettia toistettaessa ääni on
hyvin heikko tai ääntä ei kuulu
lainkaan.
Päiväyshakutoiminto ei toimi oikein.
98
Syy ja/tai korjaustoimet
• Videokasetti on nauhoitettu Hi8
(analogisia) -järjestelmässä.
/Standard 8
• POWER-kytkin on asennossa CAMERA tai OFF (CHARGE).
c Aseta se asentoon PLAYER (s. 35).
• Nauha on lopussa.
c Kelaa nauhaa taaksepäin (s. 35).
• Kuvapäät voivat olla likaantuneet.
c Puhdista kuvapäät käyttämällä puhdistuskasettia Sony V825CLD (lisävaruste) (s. 119).
• Toistat stereoäänistä videokasettia, ja valikkoasetusten HiFi
SOUND -kohdan asetuksena on 2.
c Valitse asetukseksi STEREO (s. 88).
• Äänenvoimakkuus on minimissä.
c Avaa nestekidenäyttö ja paina VOLUME + -painiketta (s. 35).
• Valikkoasetusten AUDIO MIX -kohdan asetuksena on ST2.
c Muuta AUDIO MIX -asetusta (s. 88).
• Videonauhalla on nauhoittamaton jakso kuvattujen otosten
välissä (s. 77).
Ongelmien tyypit ja ratkaisut
Kuvaus- ja toistotila
Häiriö
Videokameraan ei tule virtaa.
Loppukohdan haku (End Search) ei
toimi.
Loppukohdan haku (End Search) ei
toimi oikein.
Akun varaus on purkautunut
nopeasti.
Videokasettia ei voi poistaa
kasettipesästä.
Ilmaisimet % ja Z vilkkuvat, ja vain
kasetinpoistomekanismi toimii.
Jäljellä olevan nauhan ilmaisin ei ole
näkyvissä.
Fejlfinding
Virta katkeaa, vaikka akun jäljellä
olevan ajan ilmaisin näyttää akussa
olevan tarpeeksi virtaa käyttöä
varten.
• Käyttölämpötila on liian matala.
• Akkua ei ole ladattu täyteen.
c Lataa akku uudelleen täyteen (s. 15).
• Akku on käyttöikänsä lopussa, eikä sitä voi ladata uudelleen.
c Vaihda akku uuteen (s. 14).
• Olet käyttänyt akkua hyvin kuumassa tai kylmässä
ympäristössä pitkän ajan.
• Akku on käyttöikänsä lopussa, eikä sitä voi ladata uudelleen.
c Vaihda akku uuteen (s. 14).
• Akkua ei ole ladattu täyteen.
c Lataa akku uudelleen täyteen (s. 15).
• Akun jäljellä olevan varausajan näyttö ei vastaa varaustilaa.
c Lataa akku uudelleen täyteen (s. 15).
• Akun jäljellä olevan varausajan näyttö ei vastaa varaustilaa.
c Lataa akku uudelleen täyteen (s. 15).
Vianmääritys
Akun jäljellä olevan
varausajan näyttö ei näytä
oikeaa aikaa.
Syy ja/tai korjaustoimet
• Videokamerassa ei ole akkua tai akun varaus on lähes tai
kokonaan purkautunut.
c Asenna kameraan ladattu akku (s. 14, 15).
• Verkko-/latauslaitetta ei ole kytketty verkkovirtaan.
c Kytke verkko-/latauslaite verkkovirtaan (s. 18)
• Videokasetti on poistettu kamerasta kuvauksen jälkeen.
• Uudelle videokasetille ei ole vielä kuvattu mitään.
• Videokasetin alussa tai keskellä on tyhjä osuus.
• Virtalähde on irronnut.
c Liitä se pitävästi (s. 14, 18).
• Akun varaus on purkautunut.
c Asenna kameraan ladattu akku (s. 14, 15).
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta.
c Poista kasetti ja anna videokameran olla käyttämättömänä
ainakin yksi tunti, jotta kosteus haihtuu (s. 118).
• Valikkoasetusten q REMAIN -kohdan asetuksena on AUTO.
c Valitse asetukseksi ON, niin jäljellä olevan nauhan ilmaisin
on aina näkyvissä.
(Jatkuu seuraavalla sivulla.)
99
Ongelmien tyypit ja ratkaisut
Muut
Häiriö
Syy ja/tai korjaustoimet
• Valikkoasetusten COMMANDER-kohdan asetuksena on OFF.
c Valitse asetukseksi ON (s. 91).
• Infrapunasäteiden tiellä on este.
c Poista este.
• Paristopitimeen asetettujen paristojen plus- ja miinusnavat (+ ja
–) ovat väärin päin.
c Aseta paristot niin, että niiden napaisuudet tulevat oikein
(s. 134)
• Paristojen varaus on purkautunut.
c Vaihda paristot uusiin (s. 134)
Sävelmä tai äänimerkki kuuluu 5
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta.
sekunnin ajan.
c Poista kasetti ja anna videokameran olla käyttämättömänä
ainakin yksi tunti, jotta kosteus haihtuu (s. 118).
• Videokamerassa on ilmennyt jokin ongelma.
c Poista kasetti ja aseta se takaisin paikalleen. Yritä sitten
käyttää videokameraa.
• Irrota verkko-/latauslaitteen virtajohto tai poista akku ja
Mikään toiminto ei toimi, vaikka
virta on kytkettynä.
asenna se takaisin noin 1 minuutin kuluttua. Kytke
videokameraan virta (s. 14, 18). Jos toimintoja ei vieläkään voi
käyttää, paina RESET-painiketta ohutkärkisellä esineellä. (Kun
painat RESET-painiketta, kaikki asetukset päivämäärää ja
kellonaikaa myöten palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi
(s. 130).
Akkua ladattaessa CHG-merkkivalo
• Verkko-/latauslaite on irti.
ei syty.
c Liitä se pitävästi (s. 15).
• Lataus on valmis.
• Akkua ei ole asennettu oikein.
c Asenna akku oikein (s. 14).
• Akussa on jotakin vikaa.
c Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon.
CHG-merkkivalo vilkkuu akkua
• Akussa on jotakin vikaa.
ladattaessa.
c Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Et voi ladata kameraan asennettua
• POWER-kytkin on ei ole asennossa OFF (CHARGE).
akkua.
c Aseta se asentoon OFF (CHARGE).
Virta katkeaa, vaikka akun jäljellä
• Akun jäljellä olevan varausajan näyttö ei vastaa varaustilaa.
olevan ajan ilmaisin näyttää akussa
c Lataa akku uudelleen täyteen (s. 15).
Videokameran vakiovarusteisiin
sisältyvä kaukosäädin ei toimi
olevan tarpeeksi virtaa käyttöä
varten.
100
Suomi
Itsediagnoosinäyttö
Tämä toiminto näyttää nestekidenäytössä,
etsimessä tai näyttöikkunassa videokameran
kunkinhetkisen tilan 5-merkkisenä koodina
(kirjaimen ja numeroiden yhdistelmä).
Jos 5-merkkinen koodi tulee näkyviin, tarkista
koodin merkitys alla olevasta kooditaulukosta.
Koodin kaksi viimeistä numeroa (näkyvät
muodossa ss) eroavat toisistaan videokameran
tilan mukaan.
Nestekidenäyttö, etsin tai
näyttöikkuna
C:21:00
Itsediagnoosinäyttö
•C:ss:ss
Voit itse korjata videokamerassa
olevan vian.
•E:ss:ss
Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon.
5-merkkinen näyttö
C:21:ss
C:22:ss
C:32:ss
E:61:ss
E:62:ss
Fejlfinding
C:31:ss
Syy ja/tai korjaustoimet
• Käyttämäsi akku ei ole “InfoLITHIUM”-akku.
c Käytä “InfoLITHIUM” -akkua (s. 113)
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta.
c Poista kasetti ja anna videokameran olla käyttämättömänä
ainakin yksi tunti, jotta kosteus haihtuu (s. 118).
• Kuvapäät ovat likaantuneet.
c Puhdista kuvapäät käyttämällä puhdistuskasettia Sony V825CLD (lisävaruste) (s. 119).
• Videokameraan on tullut jokin yllä esitetyistä poikkeava
toimintahäiriö, jonka voit itse korjata.
c Poista kasetti ja aseta se takaisin paikalleen. Yritä sitten
käyttää videokameraa.
c Irrota verkko-/latauslaitteen virtajohto tai poista akku. Kun
olet kytkenyt virtalähteen takaisin paikalleen, yritä käyttää
videokameraa.
Vianmääritys
C:04:ss
• Videokameraan on tullut toimintahäiriö, jota et voi itse korjata.
c Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon ja ilmoita heille 5-merkkinen
koodi (esimerkki: E:61:10).
Jos et saa korjatuksi vikaa, vaikka toistaisit korjaustoimenpiteen useita kertoja, ota yhteys
Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
101
Suomi
Varoitusilmaisimet ja -tiedotteet
Jos näytössä näkyy varoitusilmaisimia tai -tiedotteita, tarkista alla mainitut asiat.
Lisätietoja on sulkeissa “( )” mainituilla sivuilla.
Varoitusilmaisimet
Itsediagnoosinäyttö (s. 101)
C:21:00
Akun varaus on lähes tai
kokonaan purkautunut
Vilkkuu hitaasti:
•Akun varaus on lähes
purkautunut (s. 15).
Käyttöolosuhteiden, ympäristön
tai akun mukaan varoitusilmaisin
voi vilkkua, vaikka akun
käyttöaikaa olisikin jäljellä 5-10
minuuttia.
Vilkkuu nopeasti:
•Akun varaus on purkautunut.
Videonauhaa koskeva
varoitusilmaisin
Vilkkuu hitaasti:
•Nauha on lähes lopussa.
•Videokamerassa ei ole kasettia.
•Kasetin suojaliuska on ulkona
(punainen merkki on näkyvissä)*
(s. 23).
Vilkkuu nopeasti:
•Nauha on lopussa.*
Laitteen sisään on tiivistynyt
kosteutta*
Vilkkuu nopeasti:
• Poista kasetti, katkaise
videokamerasta virta ja anna
kameran olla käyttämättömänä
noin yksi tunti kasettipesä
avattuna (s. 118).
Kasetti on poistettava*
Vilkkuu hitaasti:
• Kasetin suojaliuska on ulkona
(punainen merkki on näkyvissä).
(s. 23)
Vilkkuu nopeasti:
• Laitteen sisään on tiivistynyt
kosteutta. (s. 118)
• Nauha on lopussa.
• Itsediagnoosinäyttö on
aktivoitunut (s. 101).
Videonauhaa tai akkua koskeva
varoitusilmaisin**
Vilkkuu hitaasti:
• Akun varaus on lähes
purkautunut.
• Nauha on lähes lopussa.
Vilkkuu nopeasti:
• Akun varaus on purkautunut.
• Nauha on lopussa. *
* Videokamera soittaa sävelmän tai antaa äänimerkin.
** Tämä ilmaisin näkyy vain etsimessä.
102
Varoitusilmaisimet ja -tiedotteet
Varoitustiedotteet
•CLOCK SET
Aseta päivämäärä ja kellonaika (s. 20).
•FOR “InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY
Käytä “InfoLITHIUM”-akkua (s. 113).
•Q Z TAPE END
Nauha on lopussa.*
•Q NO TAPE
Aseta videokameraan kasetti*.
•
CLEANING CASSETTE**
•8 mm TAPE t SP REC
Hi8 TAPE t LP/SP REC
Kuvapäät ovat likaantuneet (s. 119).
Käytä Hi8
/ Digital8 -videokasetteja
nauhoittaessasi LP-tilassa* (s. 89).
* Videokamera soittaa sävelmän tai antaa äänimerkin.
** x-ilmaisin ja “ CLEANING CASSETTE” -tiedote tulevat vuorotellen näyttöön.
Vianmääritys
Fejlfinding
103
— Fejlfinding —
Dansk
Problemtyper og afhjælpning
Hvis du får problemer under brugen af dit videokamera, kan du benytte følgende tabel til at lokalisere
og afhjælpe fejlen. Hvis problemet fortsætter, skal du afbryde strømforsyningen og kontakte din Sonyforhandler eller et autoriseret Sony Service Center. Hvis “C:ss:ss” vises på skærmen, har
selvdiagnosedisplay-funktionen været aktiveret. Se side 108.
Ved indstilling til optagelse
Symptom
Årsag og eller afhjælpningsmetode
• POWER-kontakten er indstillet på OFF (CHARGE) eller
PLAYER.
c Indstil kontakten på CAMERA (s. 24).
• Båndet er løbet ud.
c Spol båndet tilbage eller sæt et nyt bånd i (s. 22, 35).
• Sletteforhindringstappen på kassetten er indstillet, så det røde
mærke er synligt.
c Anvend et nyt bånd eller skyd tappen til side (s. 23).
• Båndet sidder fast på tromlen (kondensvand i apparatet).
c Tag kassetten ud og lad videokameraet stå i mindst en time
for at akklimatiserne (s. 118).
• Mens videokameraet betjenes i CAMERA-indstilling, har det
Strømmen forsvinder
været i standby-indstilling i mere end tre minutter.
c Indstil POWER-kontakten på OFF (CHARGE) og derefter på
CAMERA igen (s. 24).
• Batteriet er afladet eller næsten afladet.
c Isæt et fuldt opladet batteri (s. 14, 15).
• Søgerokularet er ikke justeret.
Billedet på søgerskærmen står ikke
skarpt.
c Justér søgerokularet (s. 29).
SteadyShot-funktionen fungerer ikke. • STEADYSHOT-funktionen er sat til OFF i menuen.
c Sæt til ON (s. 92).
• 16:9WIDE er sat til ON i menuen.
c Sæt til OFF (s. 92).
Autofokus-funktionen fungerer ikke. • FOCUS er sat til MANUAL
c Sæt til AUTO (s. 60).
• Optageforholdene er uegnede til autofokus.
c Sæt FOCUS til MANUAL for at fokusere manuelt (s. 60).
• LCD-panelet står åbent.
Billedet vises ikke i søgeren.
c Luk LCD-panelet (s. 26).
• Båndet er et standard 8 bånd.
Du kan ikke optage i LP-indstilling.
c Brug Hi8
/Digital8 bånd (s. 111).
START/STOP fungerer ikke.
104
Problemtyper og afhjælpning
Symptom
Der kommer en lodret stribe frem,
når du optager et motiv, som f.eks.
lys eller en stearinlysflamme mod
en mørk baggrund.
Årsag og eller afhjælpningsmetode
• Der er for stor kontrast mellem motivet og baggrunden.
Dette er ikke nogen fejl.
Der fremkommer små hvide pletter
på skærmen.
• En af funktionerne langsom lukker, svag belysning eller Super
NightShot er aktiveret.
Dette er ikke nogen fejl.
• Når der ikke er sat en kassette i videokameraet, begynder
demonstrationsfunktionen automatisk, hvis der går 10
minutter, efter at POWER-kontakten er indstillet på CAMERA,
eller hvis DEMO MODE er indstillet til ON i menuen.
c Sæt en kassette i. Demonstrationsfunktionen standser.
Du kan også afbryde DEMO MODE (s. 95).
• NIGHTSHOT er indstillet til ON.
c Indstil NIGHTSHOT til OFF (s. 32).
• NIGHTSHOT er indstillet til ON i lyse omgivelser.
c Indstil NIGHTSHOT til OFF, eller benyt Nightshotfunktionen i mørke omgivelser (s. 32).
• Modlysfunktionen er i anvendelse.
c Afbryd den (s. 31).
• Indstil STEADYSHOT til OFF i menuen (s. 92).
Der vises et ukendt billede på
skærmen.
Farverne på det optagne billede er
forkerte eller unaturlige.
Billedet er for lyst, og motivet vises
ikke på skærmen.
Der ses et vandret sort bånd ved
optagelse af en TV-skærm eller en
computerskærm.
Fejlfinding
• Dette er ikke nogen fejl.
Vianmääritys
Der kommer en lodret stribe frem,
når du filmer et meget lyst motiv.
I indstilling til afspilning
Symptom
Billedet vises ikke på skærmen, når
der afspilles et bånd.
Båndet bevæger sig ikke, når der
trykkes på en båndtransportknap.
Afspilningsknappen virker ikke.
Ved afspilning er der vandrette
streger på billedet eller billedet er
uskarpt eller vises slet ikke.
Der er ingen eller kun meget svag
lyd ved afspilning af et bånd.
Datosøgning virker ikke korrekt.
Årsag og eller afhjælpningsmetode
• Båndet er optaget i Hi8
/Standard 8
(analog) system.
• POWER-kontakten er indstillet på CAMERA eller OFF
(CHARGE).
c Indstil kontakten på PLAYER (s. 35).
• Båndet er løbet ud.
c Spol båndet tilbage (s. 35).
• Videohovedet kan være snavset.
c Rengør hovederne med en Sony V8-25CLD-rensekassette
(medfølger ikke) (s. 119).
• Et stereobånd afspilles med HiFi SOUND indstillet til 2 i
menuen.
c Indstil til STEREO (s. 93).
• Der er skruet helt ned for lyden.
c Åbn LCD-panelet og tryk på VOLUME + (s. 35).
• AUDIO MIX er indstillet til ST2 siden i menuen.
c Juster AUDIO MIX (s. 93).
• Båndet har en blank del midt i den indspillede del (s. 77).
(Fortsættes på næste side)
105
Problemtyper og afhjælpning
I indstilling til optagelse og afspilning
Symptom
Der bliver ikke tændt for
videokameraet.
END SEARCH-funktionen
fungerer ikke.
END SEARCH-funktionen virker
ikke korrekt.
Batteriet aflades hurtigt.
Indikatoren for
tilbageværende batteritid
viser ikke korrekt tid.
Strømmen forsvinder, selv om
indikatoren for tilbageværende
batteritid angiver, at der stadig er
nok strøm på batteriet.
Kassetten kan ikke tages ud af
holderen.
% og Z -indikatorerne blinker, og
ingen funktioner, med undtagelse af
udtagning af kassette, virker.
Indikatoren for tilbageværende bånd
vises ikke.
106
Årsag og eller afhjælpningsmetode
• Batteriet er ikke monteret, eller det er afladet eller næsten
afladet.
c Montér et opladet batteri (s. 14, 15).
• Lysnetadapteren er ikke sat til en stikkontakt.
c Tilslut lysnetadapteren til en stikkontakt (s. 18).
• Båndet blev taget ud efter afspilning.
• Der er endnu ikke optaget noget på kassetten.
• Der er en blank del i begyndelsen eller midt på båndet.
• Driftstemperaturen er for lav.
• Batteriet er ikke helt opladet.
c Lad batteriet helt op igen (s. 15).
• Batteriet er helt dødt, og kan ikke lades op igen.
c Udskift batteriet med et nyt (s. 14).
• Batteriet har været brugt i meget varme eller kolde omgivelser i
længere tid.
• Batteriet er helt dødt, og kan ikke lades op igen.
c Udskift batteriet med et nyt (s. 14).
• Batteriet er ikke helt opladet.
c Lad batteriet helt op igen (s. 15).
• Der er opstået en afvigelse i angivelsen af tilbageværende
batteritid.
c Lad batteriet helt op igen (s. 15).
• Der er opstået en afvigelse i angivelsen af tilbageværende
batteritid.
c Lad batteriet helt op igen (s. 15).
• Strømkilden er afbrudt.
c Tilslut strømkilden, så den er i tæt kontakt (s. 14, 18).
• Batteriet er afladet.
c Brug et opladet batteri (s. 14, 15).
• Der er kondensvand i videokameraet.
c Tag kassetten ud og lad videokameraet stå og blive
akklimatiseret i mindst 1 time (s. 118).
• q REMAIN er indstillet til AUTO i menuindstillingerne.
c Indstil til ON, så indikatoren for tilbageværende bånd altid
vises.
Problemtyper og afhjælpning
Andet
Symptom
Årsag og eller afhjælpningsmetode
• COMMANDER er indstillet til OFF i menuen.
c Indstil den til ON (s. 96).
• Noget blokerer de infrarøde stråler.
c Fjern forhindringen.
• Batteriernes + – poler vender forkert i forhold til + – mærkerne
i batterirummet.
c Sæt batterierne i, så + og – polerne vender korrekt (s. 134).
• Batterierne er helt opbrugte.
c Sæt nye batterier i (s. 134).
Melodien eller bip-lyden høres i 5
• Der er kondensvand i videokameraet.
sekunder.
c Tag kassetten ud og lad videokameraet stå og blive
akklimatiseret i mindst 1 time (s. 118).
• Der er opstået problemer i videokameraet.
c Fjern kassetten og sæt den i igen, og prøv derefter at betjene
videokameraet igen.
• Afbryd lysnetadapterens netledning eller tag batteriet af, og
Ingen funktioner virker, selv om der
er tændt for strømmen.
sæt det på igen efter ca. et minut. Tænd for strømmen (s. 14,
18). Hvis funktionerne stadig ikke virker, skal du trykke på
RESET-knappen med en spids genstand. (Hvis du trykker på
RESET-knappen nulstilles alle indstillingerne, herunder dato
og klokkeslæt til standardindstilling.) (s. 130)
CHG-lampen lyser ikke under
• Lysnetadapteren er ikke tilsluttet.
opladning af batteriet.
c Tilslut lysnetadapteren korrekt (s. 15).
• Opladningen er færdig.
• Batteriet er ikke korrekt installeret.
c Installer batteriet på korrekt vis (s. 14).
• Der er noget i vejen med batteriet.
c Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony Service
Center.
CHG-lampen blinker, mens batteriet
• Der er noget i vejen med batteriet.
oplades.
c Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony Service
Center.
Du kan ikke oplade batteriet, der er
• POWER-kontakten er ikke sat til OFF (CHARGE).
monteret på videokameraet.
c Sæt den til OFF (CHARGE).
Strømmen forsvinder, selv om
• Der er opstået en afvigelse i nagivelsen af tilbageværende
indikatoren for tilbageværende
batteritid.
batteritid angiver, at der stadig er
c Lad batteriet helt op igen (s. 15).
Fjernbetjeningen, der følger med
videokameraet, virker ikke.
Vianmääritys
Fejlfinding
nok strøm på batteriet.
107
Dansk
Selvdiagnosedisplay
Videokameraet har en selvdiagnosedisplayfunktion.
Denne funktion viser videokameraets aktuelle
tilstand som en femcifret kode (en kombination
af et bogstav og tal) på LCD-skærmen, i søgeren
eller i displayvinduet. Hvis den femcifrede kode
vises, kan du i tabellen nedenfor aflæse, hvad de
forskellige numre betyder. De sidste to cifre
(angivet ved ss) varierer, afhængigt af
videokameraets tilstand.
LCD-skærm, søger eller
displayvindue
C:21:00
Selvdiagnosedisplay
•C:ss:ss
Du kan selv afhjælpe fejlen.
•E:ss:ss
Kontakt din Sony-forhandler eller et
autoriseret Sony Service Center.
Femcifret kode
C:04:ss
C:21:ss
C:22:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:61:ss
E:62:ss
Årsag og eller afhjælpningsmetode
• Du benytter et batteri, der ikke er af typen “InfoLITHIUM”.
c Brug et “InfoLITHIUM” batteri (s. 113).
• Der er kondensvand i videokameraet.
c Tag kassetten ud og lad videokameraet stå og blive
akklimatiseret i mindst 1 time (s. 118).
• Videohovederne er snavsede.
c Rengør hovederne med en Sony V8-25CLD-rensekassette
(medfølger ikke) (s. 119).
• Der er opstået en anden fejl, som du selv kan afhjælpe.
c Fjern kassetten og sæt den i igen, og prøv derefter at betjene
videokameraet igen.
c Afbryd lysnetadapterens netledning eller tag batteriet af.
Tilslut strømkilden, og prøv derefter at betjene
videokameraet igen.
• Der er opstået et andet problem, som du ikke selv kan afhjælpe.
c Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony Service
Center og oplys om den femcifrede kode (eksempelvis
E:61:10).
Hvis du ikke kan afhjælpe problemet, selv om du prøver at korrigere nogle gange, skal du
kontakte din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony Service Center.
108
Dansk
Advarselsindikatorer og -meddelelser
Hvis advarselsindikatorerne og -meddelelserne vises på skærmen, skal du kontrollere
følgende:
Se sidetallet i parentes “( )” for yderligere oplysninger.
Advarselsindikatorer
Selvdiagnosedisplay (s. 108)
C:21:00
Advarselsindikator for bånd
Langsomme blink:
•Båndet er næsten opbrugt.
•Der er ikke isat et bånd.
•Sletteforhindringstappen er synlig
(rød)* (s. 23).
Hurtige blink:
•Båndet er opbrugt.*
Kassetten skal tages ud*
Langsomme blink:
• Sletteforhindringstappen er
synlig (rød) (s. 23).
Hurtige blink:
• Der er kondensvand i
videokameraet (s. 118).
• Båndet er opbrugt.
• Selvdiagnose-funktionen er
aktiveret (s. 108).
Fejlfinding
Afhængigt af forholdene, miljøet
eller batteriet, kan advarselsindikatoren blinke, selv om der er 5
til 10 minutters strøm tilbage.
Hurtige blink:
•Batteriet er afladet.
Vianmääritys
Batteriet er afladet eller næsten
afladet
Langsomme blink:
•Batteriet er næsten afladet (s. 15).
Der er kondensvand i
videokameraet*
Hurtige blink:
• Udtag kassetten, sluk
videokameraet og lad det stå i
mindst 1 time med åbent
kassetterum (s. 118).
Advarselsindikator for bånd
eller batteri**
Langsomme blink:
• Batteriet er næsten afladet.
• Båndet er næsten opbrugt.
Hurtige blink:
• Batteriet er afladet.
• Båndet er opbrugt.*
* Melodien eller biplyden høres.
** Denne indikator ses kun i søgeren.
109
Advarselsindikatorer og -meddelelser
Advarselsmeddelelser
•CLOCK SET
Indstil dato og klokkeslæt (s. 20).
•FOR “InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY
Brug et “InfoLITHIUM” batteri (s. 113).
•Q Z TAPE END
Båndet er opbrugt.*
•Q NO TAPE
Isæt en kassette.*
•
CLEANING CASSETTE**
•8 mm TAPE t SP REC
Hi8 TAPE t LP/SP REC
Videohovederne er snavsede (s. 119).
Brug Hi8
/Digital8
LP-indstilling* (s. 94).
bånd, når du optager i
* Melodien eller biplyden høres.
** x indikatoren og “ CLEANING CASSETTE” meddelelsen vises skiftevis på skærmen.
110
— Lisätietoja —
— Øvrige informationer —
Tietoja videokaseteista
Om videokassetter
Mikä “Digital8
Hvad er “Digital8
-järjestelmä” on?
system”?
Tämä videojärjestelmä on kehitetty digitaalisen
kuvauksen mahdollistamiseksi Hi8
/
Digital8 -videokaseteille.
Dette videosystem er blevet udviklet for at
muliggøre digital optagelse på Hi8
/Digital8
videokassetter.
Käyttökelpoiset videokasetit
Brugbare kassettebånd
On suositeltavaa, että käytät Hi8
/Digital8
-videokasetteja.
Jos käytät kuvatessasi tavallista 8 -kasettia,
toista kasettia tässä videokamerassa. Kuvassa voi
olla mosaiikkimaisia vääristymiä, jos toistat
tavallista 8 -kasettia muissa kuvanauhureissa
(myös muissa DCR-TRV130E-videokameroissa).
Vi anbefaler brug af Hi8
/Digital8
videokassetter.
Hvis du bruger standard 8 bånd, skal du huske
at afspille de optagne bånd på dette
videokamera. Der kan forekomme støj i form af
mosaikmønstre, hvis du afspiller standard 8
bånd på andre videokameraer (inklusive andre
DCR-TRV130E).
Huomautus
Digital8 -järjestelmässä nauhoitettuja
videokasetteja ei voi toistaa Hi8
järjestelmässä tai tavallisessa 8 järjestelmässä (analogisia).
Toistojärjestelmä
Toiston aikana
NTSC-järjestelmässä nauhoitetun nauhan
toistaminen
Voit toistaa NTSC-värijärjestelmässä
nauhoitettuja kasetteja, jos nauha on nauhoitettu
SP-tilassa.
Afspilningssystem
Du kan kun afspille bånd, der er optaget i
Digital8 systemet.
Bånd optaget i Hi8
/standard 8 (analog)
systemet kan ikke afspilles på dette videokamera.
Når du afspiller
Afspilning af NTSC-bånd
Du kan afspille bånd, der er optaget i NTSC
videoystemet, såfremt båndet er optaget i SPindstilling.
Øvrige informationer
Voit toistaa vain Digital8 -järjestelmässä
nauhoitettuja kasetteja.
Et voi toistaa Hi8
-järjestelmässä tai
tavallisessa 8 -järjestelmässä (analogisia) tällä
videokameralla.
er et varemærke.
er et varemærke.
er et varemærke.
Lisätietoja
on tavaramerkki.
on tavaramerkki.
on tavaramerkki.
Bemærk
Bånd optaget i Digital8 systemet kan ikke
afspilles på maskiner, der benytter Hi8
/
standard 8 (analog) systemet.
111
Tietoja videokaseteista
Kun toistat kaksiäänistä
videokasettia
Om videokassetter
Når du afspiller et bånd med to
lydspor
Kun toistat videokasettia, joka on kopio DVjärjestelmässä tallennetusta
kaksiääniraitakasetista, valitse HiFi SOUND
-asetukseksi haluamasi vaihtoehto
valikkoasetuksissa (s. 88).
Når du afspiller et bånd, der er overspillet fra et
bånd med to lydspor, der er
optaget i DV-systemet, skal du indstille HiFi
SOUND på den ønskede indstilling i menuen
(s. 93).
Kaiuttimesta tuleva ääni
HiFi Sound Toistettaessa
-tila
stereonauhaa
Lyd fra højttaler
HiFi
Afspilning
lydindstilling af et
stereobånd
STEREO
Stereo
STEREO
1
2
Stereo
Vasen k.
Oikea k.
Toistettaessa
kaksiääniraitanauhaa
Pää-ääni ja
kakkosääni
Pää-ääni
Kakkosääni
Et voi tallentaa kaksiääniohjelmia
videokamerallasi.
112
1
2
Venstre kanal
Højre kanal
Afspilning
af et bånd
med to lydspor
Primær lyd
og underlyd
Primær lyd
Underlyd
Du kan ikke optage programmer med to lydspor
på videokameraet.
Tietoja
“InfoLITHIUM”-akusta
Om “InfoLITHIUM”
batteriet
Mikä on “InfoLITHIUM”-akku?
Hvad er et “InfoLITHIUM” batteri?
“InfoLITHIUM”-akku on litium-ioniakku, joka
pystyy välittämään videokameran ja verkko-/
latauslaitteen väliseen toimintatilaan liittyviä
tietoja.
“InfoLITHIUM”-akku laskee virrankulutuksen
videokameran toimintatilan mukaan ja näyttää
akun jäljellä olevan kestoajan minuutteina.
“InfoLITHIUM” er et lithium-ionbatteri, der er
udstyret med funktioner for kommunikation af
oplysninger vedrørende driftsforhold mellem
videokameraet og en lysnetadapter.
“InfoLITHIUM” batteriet udregner også
strømforbruget i henhold til den måde, som
videokameraet anvendes på, og viser den
tilbageværende batteritid i minutter.
Akun lataaminen
•Lataa akku, ennen kuin alat käyttää
videokameraa.
•Lataa akku ympäristössä, jonka lämpötila on
10-30°C. Kun CHG-merkkivalo sammuu, akku
on ladattu täyteen. Jos lataat akun muussa
lämpötilassa, akku ei välttämättä lataudu
tehokkaasti.
•Kun lataus on valmis, irrota johto
videokameran DC IN -liitännästä tai poista
akku.
Effektiv udnyttelse af batteriet
•Batteriets ydeevne falder under kolde forhold.
Derfor er den tid, som batteriet kan anvendes i,
kortere under kolde forhold. For problemfri og
længere anvendelse anbefaler vi følgende:
– Anbring batteriet i en lomme i tæt kontakt
med kroppen for at varme det op, og sæt det
først i videokameraet umiddelbart før du
begynder at optage.
– Anvend batterier med stor kapacitet (NPF730/F750/F930/F950/F960, der fås som
ekstratilbehør).
•Hyppige anvendelser af LCD-skærmen og
hyppige afspilninger, fremspolinger og
tilbagespolinger medvirker til at batteriet
hurtigere opbruges. Vi anbefaler brug af
batterier med stor kapacitet (NP-F730/F750/
F930/F950/F960, der fås som ekstratilbehør).
•Husk at sætte POWER-kontakten til OFF
(CHARGE), mens du optager eller afspiller på
videokameraet. Strøm fra batteriet forbruges
også, når videokameraet er i standbyindstilling
eller afspilning er pausestoppet.
•Hold ekstra batterier i reserve til to til tre gange
den forventede optagetid, og lav
prøveoptagelser, før de endelige billeder
optages.
•Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet er ikke
vandtæt.
Øvrige informationer
•Akun tehokkuus laskee lämpötilan laskiessa.
Akun käyttöaika on kylmässä ympäristössä
tavallista lyhyempi. Toimimalla seuraavasti
voit pidentää akun käyttöaikaa:
– Sijoita akku taskuusi niin, että
ruumiinlämpösi lämmittää sitä. Asenna akku
videokameraan juuri ennen kuin aloitat
kuvaamisen.
– Käytä suurikapasiteettista akkua (NP-F730/
F750/F930/F950/F960, lisävaruste).
•Nestekidenäyttöpaneelin tai toiston sekä eteentai taaksepäin suuntautuvan kelauksen runsas
käyttäminen lyhentää akun käyttöaikaa. On
suositeltavaa käyttää suurikapasiteettista akkua
(NP-F730/F750/F930/F950/F960, lisävaruste).
•Siirrä POWER-kytkin asentoon OFF
(CHARGE), kun et kuvaa tai toista
videokameralla. Akkujännite kuluu myös
silloin, kun videokamera on valmiustilassa tai
toistotaukotilassa.
•Pidä mukanasi vara-akkuja niin, että ne
riittävät aikomaasi nauhoitusaikaa kaksi tai
kolme kertaa pitemmäksi ajaksi. Kuvaa myös
koeotoksia ennen varsinaista kuvausta.
•Älä jätä akkua alttiiksi vedelle. Akku ei ole
vedenpitävä.
•Sørg for at oplade batteriet, før du begynder at
anvende videokameraet.
•Vi anbefaler, at du oplader batteriet ved en
omgivelsestemperatur på mellem 10 til 30°C,
indtil CHG-lampen slukkes som tegn på, at
batteriet er helt opladet. Hvis du oplader
batteriet udenfor dette temperaturområde, er
det ikke sikkert, at du vil kunne oplade det på
effektiv vis.
•Efter opladning er fuldført, skal du enten
afbryde kablet fra DC IN-jackstikket på
videokameraet, eller fjerne batteriet.
Lisätietoja
Akun tehokas käyttäminen
Opladning af batteriet
113
Tietoja “InfoLITHIUM”-akusta
Om “InfoLITHIUM” batteriet
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
Indikator for tilbageværende
batteritid
•Jos virta katkeaa, vaikka akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää akussa olevan tarpeeksi
virtaa käyttöä varten, lataa akku uudelleen
täyteen niin, että akun jäljellä olevan ajan
ilmaisin näyttää oikein. Huomaa kuitenkin, että
akun oikea aikanäyttö ei välttämättä palaudu,
jos käytät akkua pitkän ajan kuumassa
ympäristössä, säilytät akkua täyteen ladattuna
tai käytät akkua jatkuvasti. Akun jäljellä olevan
ajan näyttöä kannattaa pitää keskimääräisen
kuvausajan ilmaisimena.
•Akussa jäljellä olevan varauksen vähäisyydestä
ilmoittava E-merkki saattaa. joskus vilkkua
videokameran toimintatilan tai ympäristön
lämpötilan mukaan, vaikka akun käyttöaikaa
olisikin jäljellä 5-10 minuuttia.
Akun säilyttäminen
•Vaikka et käyttäisi akkua pitkään aikaan,
säilytä sitä kosteudeltaan alhaisessa, viileässä
paikassa. Lataa akku kerran vuodessa täyteen ja
käytä sitä videokamerassa, kunnes akun varaus
on täysin purkautunut. Tämä pitää akun
käyttökunnossa.
•Voit kuluttaa akun varauksen loppuun
videokamerassa jättämällä videokameran ilman
kasettia kuvaustilaan, kunnes virta katkeaa.
Akun käyttöikä
•Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti
laskee ajan kuluessa vähitellen käyttäessäsi sitä.
Kun käytettävissä oleva akun käyttöaika
muuttuu huomattavan lyhyeksi, on
todennäköistä, että akku on käyttöikänsä
lopussa. Osta uusi akku.
•Akun käyttöiän pituus riippuu akun
säilytystavasta sekä käyttöolosuhteista ja ympäristöstä.
114
•Hvis strømmen afbrydes, selv om indikatoren
for tilbageværende batteri indikerer, at der er
nok batterieffekt til fortsat drift, skal du oplade
batteriet helt igen, så visningen på indikatoren
for tilbageværende batteri er korrekt. Bemærk
dog, at angivelsen af den korrekte
tilbageværende batteritid ikke altid vil komme
frem igen, hvis batteriet bliver anvendt ved høj
temperatur i længere tid eller efterlades i helt
opladet tilstand, eller batteriet har været
hyppigt anvendt. Betragt den angivne
tilbageværende batteritid som den omtrentlig
opnåelige optagetid.
•Afhængigt af anvendelsesforholdene eller
omgivelsestemperaturen og miljøet kan E
symbolet, der angiver, at der kun er lidt
tilbageværende batteritid, sommetider blinke,
selv om der er mere end 5 til 10 minutter
tilbageværende batteritid.
Opbevaring af batteriet
•Selv om batteriet ikke skal anvendes i længere
tid, skal det opbevares på et tørt, køligt sted
med lav luftfugtighed, efter at det er blevet
fuldt opladet en gang om året, og derefter helt
opbrugt ved brug sammen med videokameraet.
Dette er for at vedligeholde batteriets
funktioner.
•For at opbruge batteriet ved brug sammen med
videokameraet skal du efterlade videokameraet
i indstilling til optagelse uden at der isat en
kassette, indtil videokameraet slukker batteriet.
Batteriets levetid
•Batteriet har begrænset levetid. Batteriets
kapacitet falder lidt efter lidt, efterhånden som
du benytter det mere og mere og som tiden går.
Når den opnåelige batteritid bliver meget kort,
kan det skyldes, at batteriet er ved at være slidt
op. Køb da et nyt batteri.
•Batteriets levetid varierer for hver enkelt batteri
afhængigt af, hvordan det opbevares,
brugsforholdene og miljøet.
Tietoja i.LINKtoiminnosta
Tässä laitteessa oleva DV-liitäntä on i.LINKyhteensopiva DV-lähtöliitäntä. Seuraavassa on
kuvattu i.LINK-normi ja sen ominaisuudet.
Vedrørende i.LINK
DV-jackstikket på dette videokamera er et
i.LINK-kompatibelt DV-udgangsjackstik. Dette
afsnit beskriver i.LINK-standarden og dens
finesser.
Mikä on “i.LINK”?
Tietoja “i.LINK”-nimestä
i.LINK on kutsumanimi SONYn esittelemälle
IEEE 1394 -tiedonsiirtoväylälle, ja nimi on
monien yritysten hyväksymä tavaramerkki.
IEEE 1394 on IEEE:n (Institute of Electrical and
Electronic Engineers) standardisoima
kansainvälinen normi.
i.LINK er en digital seriel grænseflade for
behandling af digital video, digital audio og
andre data i to retninger mellem udstyr, der er
forsynet med i.LINK-jackstik, samt for kontrol af
andet udstyr.
i.LINK-kompatibelt udstyr kan forbindes med et
enkelt i.LINK-kabel. Mulige anvendelser
omfatter betjeninger og data-transaktioner med
forskelligt digitalt AV-udstyr.
Når to eller flere i.LINK-kompatible enheder er
tilsluttet til denne enhed i en daisy chainsammenkobling, er betjeninger og datatransaktioner mulige ikke alene med det udstyr,
som denne enhed er forbundet med, men også
med andre anordninger via det direkte
forbundne udstyr.
Bemærk dog, at betjeningsmetoden sommetider
varierer afhængigt af karakteristikkerne og
specifikationerne på det udstyr, der skal
forbindes, og at betjeninger og data-transaktioner
sommetider ikke er mulige på visse typer
forbundet udstyr.
Bemærk
Normalt kan der kun tilsluttes et stykke udstyr til
denne enhed ved hjælp af i.LINK-kablet (DVtilslutnings kabel). Se betjeningsvejledningen til
det pågældende udstyr, når denne enhed skal
forbindes med i.LINK-kompatibelt udstyr med to
eller flere i.LINK-jackstik (DV-jackstik).
Øvrige informationer
Huomautus
Tavallisesti tähän laitteeseen voidaan liittää vain
yksi laite i.LINK-kaapelin (DV-liitäntäkaapelin)
avulla. Jos liität tämän laitteen i.LINKyhteensopivaan laitteeseen, jossa on vähintään
kaksi i.LINK-liitäntää (DV-liitäntää), katso
lisätietoja liitettävän laitteen käyttöohjeesta.
Hvad er “i.LINK”?
Lisätietoja
i.LINK on digitaalinen sarjaliitäntä, jonka kautta
voidaan siirtää digitaalista videokuvaa,
digitaalista ääntä ja muita tietoja kahteen
suuntaan i.LINK-liitännällä varustettujen
laitteiden välillä. Liitäntää voidaan käyttää myös
muiden laitteiden ohjaukseen.
i.LINK-yhteensopivat laitteet voidaan liittää
toisiinsa yhdellä i.LINK-kaapelilla. Mahdollisia
käyttötapoja ovat erilaisten digitaalisten AVlaitteiden toimintojen käyttö ja laitteiden välinen
tiedonsiirto.
Kun tähän laitteeseen on ketjutettu vähintään
kaksi i.LINK-yhteensopivaa laitetta, toimintojen
ohjaus ja tiedonsiirto ovat mahdollisia kaikkien
yhteen ketjutettujen laitteiden kesken.
Huomaa kuitenkin, että käyttötavat eroavat
hieman toisistaan sen mukaan, mitkä liitettyjen
laitteiden ominaisuudet ja tekniset tiedot ovat.
Toimintojen ohjaus ja tiedonsiirto ei välttämättä
ole mahdollista kaikkien liitettyjen laitteiden
kesken.
Om navnet “i.LINK”
i.LINK, som er en betegnelse foreslået og brugt af
SONY, er en mere kendt betegnelse for IEEE 1394
datatransportbus, og det er et varemærke, der er
godkendt af mange firmaer.
IEEE 1394 er en international standard, fastsat af
Institute of Electrical and Electronic Engineers.
115
Tietoja i.LINK-toiminnosta
i.LINK-väylän siirtonopeus
i.LINK-väylän suurin tiedonsiirtonopeus
vaihtelee laitteen mukaan. Järjestelmän
määrityksiin sisältyy kolme suurinta
siirtonopeutta:
S100 (noin 100 Mbps*)
S200 (noin 200 Mbps)
S400 (noin 400 Mbps).
Siirtonopeus on mainittu kunkin laitteen
käyttöohjeessa laitteen teknisiä tietoja
käsittelevässä osassa. Joissakin laitteissa nopeus
on mainittu myös i.LINK-liitännän vieressä.
Jos laitteelle (kuten tälle laitteelle) ei ole
ilmoitettu suurinta siirtonopeutta, se on “S100”.
Kun laite liitetään toiseen laitteeseen, jonka
suurin siirtonopeus on eri, siirtonopeus joskus
poikkeaa ilmoitetusta siirtonopeudesta.
Vedrørende i.LINK
i.LINK baudhastighed
i.LINK’s maksimale baudhastighed afhænger af
udstyret. Der er defineret tre maksimale
baudhastigheder:
S100 (cirka 100 Mbps*)
S200 (cirka 200 Mbps)
S400 (cirka 400 Mbps)
Baudhastigheden er angivet under “Tekniske
data” i betjeningsvejledningen til hvert udstyr.
Den er også angivet i nærheden af i.LINKjackstikket på noget udstyr.
Den maksimale baudhastighed på udstyr, hvor
hastigheden ikke udtrykkeligt er angivet, som
eksempelvis dette videokamera, er “S100”.
Når enheder er forbundet med udstyr, der har en
anden maksimal baudhastighed, kan
baudhastigheden sommetider afvige fra den
angivne baudhastighed.
* Mitä tarkoittaa “Mbps”?
Mbps on lyhenne englanninkielisistä sanoista
“megabits per second” (megabittiä sekunnissa).
Se ilmaisee yhdessä sekunnissa lähetettävän tai
vastaanotettavan datan määrän. Esimerkiksi
siirtonopeus 100 Mbps tarkoittaa, että yhden
sekunnin aikana lähetetään 100 megabittiä dataa.
Tämän laitteen i.LINK-toiminnot
Jos haluat lisätietoja nauhan kopioimisesta, kun
tämä laite on liitettynä toiseen DV-liitännöillä
varustettuun laitteeseen, katso sivua 83.
Tämän laitteen voi liittää myös toiseen SONYn
valmistamaan i.LINK (DV) -yhteensopivaan
laitteeseen, joka ei ole videolaite (esimerkiksi
VAIO-sarjan tietokoneeseen).
Varmista ennen tämän laitteen liittämistä
tietokoneeseen, että tietokoneeseen on jo
asennettu tämän laitteen tukema ohjelmisto.
Katso tämän laitteen liittämiseen liittyvät
varoitukset myös liitettävän laitteen
käyttöohjeesta.
Tarvittava i.LINK-kaapeli
Käytä Sonyn i.LINK-kaapelia, jonka molemmissa
päissä on 4-nastainen liitin (DV-kopioinnin
aikana).
i.LINK ja ovat tavaramerkkejä.
116
* Hvad er “Mbps”?
Mbps står for megabits per sekund, eller den
mængde data, der kan sendes eller modtages i
løbet af et sekund. Eksempelvis betyder en
baudhastighed på 100 Mbps at 100 megabits data
kan sendes på et sekund.
i.LINK funktioner på dette
videokamera
Se side 83 for yderligere oplysninger om,
hvordan der kan kopieres, når dette videokamera
er tilsluttet til andet videoudstyr med DVjackstik.
Dette videokamera kan også tilsluttes til andet
(end videoudstyr) i.LINK (DV) kompatibelt
udstyr fremstillet af SONY (f.eks. computere i
VAIO serien).
Før videokameraet tilsluttes til en computer, skal
du kontrollere, at applikationssoftware, som
dette videokamera understøtter, allerede er
installeret på computeren.
Se betjeningsvejledningerne for udstyret, der skal
tilsluttes, for oplysninger om forsigtighedsregler
ved tilslutning af dette videokamera.
Påkrævet i.LINK-kabel
Brug et Sony i.LINK 4-ben-til-4-ben kabel (under
DV kopiering).
i.LINK og er varemærker.
Videokameran käyttö
ulkomailla
Videokameran käyttö
ulkomailla
Voit käyttää videokameraa kaikissa maissa
vakiovarusteisiin sisältyvällä verkko-/
latauslaitteella, joka toimii 100–240 voltin
vaihtovirtajännitteellä ja
50/60 Hz:n verkkotaajuudella.
Videokamera on PAL-normiin perustuva
videokamera. Jos haluat katsella toistokuvaa
televisiosta, television on oltava PAL-normin
mukainen, ja siinä on oltava VIDEO/AUDIOtuloliitäntä.
Seuraavassa on mainittu eri maissa käytettävät
TV-värinormit.
PAL-N-järjestelmä
Argentiina, Paraguay, Uruguay.
NTSC-järjestelmä
Bahamasaaret, Bolivia, Chile, Filippiinit, EteläKorea, Kolumbia, Ecuador, Jamaica, Japani,
Kanada, Keski-Amerikka, Meksiko, Peru,
Surinam, Taiwan, USA, Venezuela ym.
SECAM-järjestelmä
Bulgaria, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Puola,
Ranska, Ukraina, Unkari, Venäjä ym.
Ajan helppo asetus aikaeron
perusteella
Voit siirtää kellon helposti oman maasi aikaan
asettamalla ajan aikaeron perusteella. Valitse
valikkoasetuksista WORLD TIME. Lisätietoja on
sivulla 96.
Ved hjælp af den medfølgende lysnetadapter kan
du bruge videokameraet i alle lande eller
områder, hvor strømforsyningen er fra 100 V til
240 V vekselstrøm, 50/60 Hz.
Videokameraet anvender PAL-farvesystemet.
Hvis du vil fremvise billedet på et TV, skal det
være et TV baseret på PAL-systemet med
VIDEO/AUDIO-indgangsjackstik.
Herunder er angivet de TV-systemer, der
anvendes i forskellige lande.
PAL system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland,
Hong Kong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
New Zealand, Norge, Portugal, Schweiz,
Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien,
Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyskland, Østrig
m.fl.
PAL-M system
Brasilien
PAL-N system
Argentina, Paraguay, Uruguay
NTSC system
Bahama-øerne, Bolivia, Canada, Chile, Colombia,
Ecuador, Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea,
Mellemamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela, m. fl.
Øvrige informationer
PAL-M-järjestelmä
Brasilia.
Brug af videokameraet i
udlandet
Lisätietoja
PAL-järjestelmä
Australia, Belgia, Espanja, Hollanti, Hongkong,
Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kiina, Kuwait,
Malesia, Norja, Portugali, Ruotsi, Saksa,
Singapore, Slovakian tasavalta, Suomi, Sveitsi,
Tanska, Thaimaa, Tsekin tasavalta, Uusi-Seelanti
ym.
Brug af videokameraet i
udlandet
SECAM system
Bulgarien, Frankrig, Guyana, Irak, Iran, Monaco,
Polen, Rusland, Ukraine, Ungarn, m. fl.
Nem korrektion af uret for
tidsforskel
Det er meget nemt at indstille uret til lokal tid
ved at indstille tidsforskellen. Vælg WORLD
TIME i MENU-systemet. Se side 101 for
yderligere oplysninger.
117
Kunnossapito ja
yleisiä käyttöohjeita
Kosteuden tiivistyminen
Jos tuot videokameran kylmästä suoraan
lämpimään paikkaan, videokameran sisään,
nauhan pinnalle sekä objektiiviin saattaa tiivistyä
kosteutta. Tällöin nauha voi tarttua
kuvapäärumpuun ja vioittua, tai videokamera
voi lakata toimimasta oikein. Jos videokameran
sisällä on kosteutta, kamera antaa äänimerkin ja
% -ilmaisin vilkkuu. Jos Z -ilmaisin vilkkuu
samanaikaisesti, videokamerassa on kasetti. Jos
objektiiviin tiivistyy kosteutta, ilmaisin ei tule
näkyviin.
Vedligeholdelsesoplysninger
og forholdsregler
Kondensvand
Hvis videokameraet bringes direkte fra et koldt
til et varmt sted, kan der dannes kondensvand
indvendigt i kameraet, på båndets overflade,
eller på objektivet. Under disse forhold kan
båndet klæbe fast til hovedtromlen og blive
ødelagt, eller det kan ske, at videokameraet ikke
fungerer korrekt. Hvis der er kondensvand i
videokameraet høres bip-lyden, og %
indikatoren blinker. Når Z symbolet blinker
samtidig, betyder det, at der sidder en kassette i
videokameraet. Hvis der dannes kondensvand
på objektivet, vises symbolet ikke.
Jos kosteutta pääsee tiivistymään
Kasetinpoistoa lukuun ottamatta mikään
toiminto ei toimi. Poista kasetti, katkaise
videokamerasta virta ja anna kameran olla
käyttämättömänä noin yksi tunti kasettipesä
avattuna. Voit alkaa käyttää videokameraa
uudelleen, jos % -ilmaisin ei syty, kun kytket
videokameraan uudelleen virran.
Huomautus kosteuden tiivistymisestä
Videokameran sisään voi tiivistyä kosteutta, jos
siirrät kameran kylmästä paikasta lämpimään
paikkaan (tai päinvastoin) tai käytät kameraa
kuumassa paikassa. Näin voi käydä esimerkiksi,
jos
– tuot videokameran laskettelurinteestä
lämmityslaitteella varustettuun huoneeseen
– tuot videokameran ilmastoidusta autosta ulos
kuumaan ilmaan
– käytät videokameraa myrskyn tai sadekuuron
jälkeen
– käytät videokameraa lämpimässä, kosteassa
paikassa.
Kosteuden tiivistymisen estäminen
Jos siirrät videokameran kylmästä paikasta
lämpimään paikkaan tai päinvastoin, sijoita
kamera muovipussiin ja sulje pussi tiukasti. Ota
videokamera pois pussista, kun pussin sisäinen
lämpötila on saavuttanut ympäristön lämpötilan
(noin 1 tunnin kuluttua).
118
Hvis der er kondensvand i
videokameraet
Ingen af videokameraets funktioner med
undtagelse af kassetteudtagning fungerer. Tag
kassetten ud, sluk for videokameraet, og lad
kassetteholderen stå åben i mindst 1 time.
Videokameraet kan bruges igen, hvis %
indikatoren ikke vises, når man tænder for
videokameraet igen.
Bemærkning vedrørende kondensvand
Hvis videokameraet bringes direkte fra et koldt
til et varmt sted (eller omvendt), eller du
anvender videokameraet på et varmt sted, kan
der dannes kondensvand indvendigt i kameraet.
Det kan f.eks. ske i følgende situationer.
– Hvis man har haft videokameraet med på ski
og tager det med ind i et opvarmet lokale.
– Hvis videokameraet har ligget i en bil eller et
værelse med aircondition på en varm
sommerdag og man tager det med ud i varme
omgivelser.
– Hvis man bruger videokameraet efter et uvejr
eller en regnbyge.
– Hvis man bruger videokameraet på et sted,
hvor det er meget varmt eller fugtigt.
Hvordan du undgår, at der dannes
kondensvand i videokameraet
Læg videokameraet ned i en plastpose, luk den
helt tæt til, og giv videokameraet tid til at vænne
sig til omgivelsestemperaturen, hvis det bringes
fra et koldt til et varmt sted. Tag videokameraet
ud af plastposen, når luften i posen er varmet op
til omgivelsestemperaturen (efter ca. 1 time).
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelsesoplysninger og
forholdsregler
Kunnossapito-ohjeita
Vedligeholdelsesoplysninger
Nestekidenäytön puhdistaminen
Rengøring af LCD-skærmen
Jos nestekidenäyttö on likaantunut sormenjäljistä
tai pölystä, on suositeltavaa puhdistaa
nestekidenäyttö LCD Cleaning Kit
-puhdistussarjalla (lisävaruste).
Hvis LCD-skærmen er blevet tilsmudset af
fingeraftryk eller støv, anbefaler vi brug af et
LCD-rengøringssæt (medfølger ikke) til
rengøring af LCD-skærmen.
Kuvapäiden puhdistaminen
Rengøring af videohovederne
Normaalin kuvauksen ja tarkkojen videokuvien
varmistamiseksi kuvapäät on aika ajoin
puhdistettava.
Kuvapäät voivat olla likaantuneet, kun
– toistokuvaan tulee mosaiikkimaisia häiriöitä
– toistokuva ei liiku
– toistokuva on tuskin näkyvissä
– toistokuvaa ei näy lainkaan
– x-ilmaisin ja “ CLEANING CASSETTE”
-tiedote tulevat vuorotellen näyttöön.
For at sikre en normal optagelse og klare billeder,
skal du rengøre videohovederne.
Videohovederne kan være snavsede, hvis:
– Gengivebilledet indeholder støj i form af
mosaikmønstre.
– Gengivebilledet ikke bevæger sig.
– Gengivebilledet næsten ikke kan ses.
– Gengivebilledet slet ikke vises.
– x -indikatoren og meddelelsen “
CLEANING CASSETTE” vises efter hinanden
på skærmen.
Hvis dette sker, skal videohovederne rengøres
med en Sony V8-25CLD-rensekassette
(medfølger ikke). Kontrollér billedet, og gentag
rensningen, hvis ovenstående problemer
fortsætter.
Øvrige informationer
Jos yllä kuvattuja ongelmia ilmenee, puhdista
kuvapäät käyttämällä puhdistuskasettia Sony
V8-25CLD (lisävaruste). Tarkista kuva. Jos
ongelma ei ole poistunut, tee puhdistus
uudelleen.
Lisätietoja
tai/eller
119
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelsesoplysninger og
forholdsregler
Pölyn poistaminen etsimen sisältä
Fjernelse af støv fra søgerens
inderside
(1) 1Irrota ruuvi ruuvitaltalla (ei sisälly
vakiovarusteisiin). 2Pidä RELEASE-nuppia
yläasennossa sekä 3kierrä silmäsuppiloa
vastapäivään ja vedä se ulos.
(2) Puhdista pinta kameraliikkeistä saatavalla
puhaltimella.
(3) Kierrä silmäsuppiloa myötäpäivään ja kiinnitä
ruuvi takaisin paikalleen.
Varoitus
Älä irrota mitään muita ruuveja. Vain
silmäsuppilon kiinnitysruuvin saa irrottaa.
Ladattavan litium-akun
lataaminen
Videokameran sisällä on ladattava litium-akku,
jonka ansiosta esimerkiksi päivämäärä ja
kellonaika säilyvät POWER-kytkimen asennosta
riippumatta. Ladattava litium-akku latautuu
aina, kun käytät videokameraa. Akun varaus
kuitenkin purkautuu vähitellen, jos et käytä
videokameraa. Akun varaus purkautuu
kokonaan noin 4 kuukauden kuluessa, jos et
käytä videokameraa. Vaikka ladattavassa litiumakussa ei olisikaan varausta, se ei vaikuta
videokameran toimintaan. Lataa akku kuitenkin
sen varauksen purkauduttua, jotta esimerkiksi
päivämäärä ja kellonaika säilyvät.
120
(1) 1Fjern skruen med en skruetrækker
(medfølger ikke). 2Mens du skubber
RELEASE knappen op, 3drejer du
øjenskærmen mod uret og trækker den
derefter ud.
(2) Rengør overfladen med en blæser (fås i
handelen), der normalt anvendes til
fotografiapparater.
(3) Sæt øjenskærmen i og drej den med uret. Skru
derefter skruen i igen.
Forsigtig
Fjern ikke andre skruer. Du må kun fjerne skruen
til at tage øjenskærmen af.
Opladning af videokameraets
indbyggede, opladelige
lithiumbatteri
Videokameraet leveres med et indbygget,
opladeligt lithiumbatteri, der søger for, at dato,
klokkeslæt osv. bibeholdes, uanset om POWERkontakten er slået til eller fra. Lithiumbatteriet
oplades til stadighed, når du bruger
videokameraet. Batteriet vil dog efterhånden
aflades, hvis du ikke bruger videokameraet. Det
aflades helt i løbet af cirka fire måneder, hvis du
slet ikke bruger videokameraet. Selv om
lithiumbatteriet ikke er opladet, påvirker det ikke
videokameraets funktion. Oplad batteriet, hvis
det aflades, så dato, klokkeslæt osv. bibeholdes.
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelsesoplysninger og
forholdsregler
Ladattavan litium-akun lataaminen:
•Kytke videokamera verkkovirtaan kameran
vakiovarusteisiin sisältyvän verkko-/
latauslaitteen avulla. Katkaise kamerasta virta
POWER-kytkimellä ja anna videokameran olla
itsekseen yli 24 tuntia.
•Voit myös asentaa videokameraan täyteen
ladatun akun, katkaista kamerasta virran
POWER-kytkimellä ja antaa videokameran olla
itsekseen yli 24 tuntia.
Opladning af det opladelige lithiumbatteri:
•Tilslut videokameraet til lysnettet med den
medfølgende lysnetadapter, og efterlad
videokameraet med POWER-kontakten slået
fra i mere end 24 timer.
•Eller lad et fuldt opladet batteri sidde på
videokameraet med POWER-kontakten slået
fra i mere end 24 timer.
Varotoimet
Forsigtighedsregler
•Anvend videokameraet med en strømforsyning
på 7,2 V (batteri) eller 8,4 V (lysnetadapter).
•Ved drift med jævnstrøm eller vekselstrøm skal
du anvende det tilbehør, der er anbefalet i
denne brugsanvisning.
•Hvis der trænger genstande eller væske ind i
videokameraets kabinet, skal du slukke
videokameraet og afbryde strømforsyningen,
og derefter få videokameraet efterset hos en
Sony forhandler, inden det tages i brug igen.
•Undgå hårdhændet håndtering og slag og stød.
Vær især forsigtig med objektivet.
•Hold POWER-kontakten indstillet til OFF
(CHARGE), når videokameraet ikke bruges.
•Videokameraet må ikke pakkes ind i f.eks. et
håndklæde, mens det anvendes. Det kan
medføre overophedning af videokameraet.
•Hold videokameraet på afstand af stærke
magnetfelter og steder med mekaniske
vibrationer. Ellers kan der forekomme støj på
billedet.
•Berør ikke LCD-skærmen med fingrene eller
spidse genstande.
•Hvis videokameraet bruges i kolde omgivelser,
kan der komme et skyggebillede på LCDskærmen. Dette er normalt.
•Under brug af videokameraet kan bagsiden af
LCD-skærmen blive varm. Dette er normalt.
Øvrige informationer
Behandling af videokameraet
•Käytä videokameraa 7,2 voltin (akku) tai 8,4
voltin (verkkolaite) jännitteellä.
•Käytä tasavirta- tai verkkovirtakäytössä tässä
käyttöohjeessa suositeltuja varusteita.
•Jos kotelon sisään pääsee jokin esine tai jotakin
nestettä, irrota videokamera virtalähteestä.
Anna Sony-jälleenmyyjän tarkistaa
videokamera, ennen kuin jatkat sen käyttöä.
•Vältä laitteen kovakouraista käsittelyä ja suojele
sitä iskuilta. Varo erityisesti linssiä.
•Pidä POWER-kytkin asennossa OFF
(CHARGE), kun et käytä videokameraa.
•Älä pidä videokameraa käärittynä esimerkiksi
pyyhkeeseen, kun käytät videokameraa.
Muutoin videokameran sisäinen lämpötila voi
nousta liikaa.
•Pidä videokamera etäällä voimakkaista
magneettikentistä ja suojaa se tärinältä.
Muutoin kuvaan voi tulla häiriöitä.
•Älä koske nestekidennäyttöön sormillasi tai
teräväkärkisellä esineellä.
•Jos käytät videokameraa kylmässä
ympäristössä, nestekidenäytössä voi näkyä
jälkikuva. Kyseessä ei ole vika.
•Videokameran käytön aikana nestekidenäytön
takaosa voi lämmetä. Kyseessä ei ole vika.
Lisätietoja
Videokameran käyttö
121
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelsesoplysninger og
forholdsregler
Videovalo
Indbygget videolampe
•Valo kolhimasta tai naputtelemasta videovaloa
sen palaessa. Muutoin videovalo voi
vahingoittua tai sen käyttöikä lyhentyä.
•Älä jätä videovaloa palamaan, kun se koskettaa
jotakin. Muutoin se voi aiheuttaa tulipalon tai
se voi vioittua.
•Udsæt ikke den indbyggede videolampe for
slag eller stød, mens den er tændt, da det kan
beskadige pæren og forkorte dens levetid.
•Efterlad ikke den indbyggede videolampe
tændt, mens den hviler på eller op ad noget.
Det kan medføre brand eller beskadigelse af
videolampen.
Kasettien käsittely
Älä työnnä mitään kasetin takaosassa oleviin
pieniin reikiin. Näiden reikien avulla
videokamera tunnistaa nauhan tyypin ja
paksuuden sekä sen, onko kasetin suojakieleke
paikallaan.
Om behandling af bånd
Du må ikke stikke noget ind i de små huller på
bagsiden af kassetten. Disse huller anvendes til at
registrere båndets type og tykkelse, og til at
konstatere om sletteforhindringstappen er åben
eller lukket.
Videokameran hoito
•Jos et käytä videokameraa pitkään aikaan,
poista kasetti siitä. Kytke videokameraan
ajoittain virta ja käytä kasettia sekä CAMERAettä PLAYER-tilassa noin 3 minuuttia.
•Poista pöly linssistä pehmeällä harjalla. Jos
linssissä on sormenjälkiä, poista ne pehmeällä
liinalla.
•Puhdista videokameran runko kuivalla
pehmeällä liinalla tai mietoon
pesuaineliuokseen kevyesti kostutetulla
pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen
liuottimia, jotka voivat vahingoittaa laitteen
pintaa.
•Suojaa videokamera hiekalta. Jos käytät
videokameraa hiekkarannalla tai pölyisessä
paikassa, suojaa se hiekalta tai pölyltä. Hiekka
tai pöly voi vahingoittaa videokameraa
pysyvästi.
Liittäminen tietokoneeseen
Kun nauhoitat tietokoneessa käsiteltyä tai
editoitua kuvaa i.LINK-kaapelin (DVliitäntäkaapelin) avulla, käytä uutta Hi8
Digital8 -videokasettia.
122
Vedligeholdelse af videokameraet
•Når du ikke skal anvende videokameraet i
længere tid, skal båndet tages ud. Med
regelmæssige mellemrum bør du tænde for
strømmen, betjene CAMERA- og PLAYERdelene og afspille et bånd i cirka 3 minutter.
•Rens objektivet for støv med en blød børste.
Hvis der er fingeraftryk på linsen, skal de tørres
af med en blød klud.
•Rengør kamerahuset med en tør, blød klud,
eller en klud, der er fugtet med et mildt
opvaskemiddel. Benyt aldrig nogen form for
opløsningsmidler, da de kan beskadige
overfladebehandlingen.
•Lad ikke sand trænge ind i videokameraet.
Beskyt videokameraet mod sand og støv, hvis
du bruger det på en sandstrand eller på et sted,
hvor der er støvet. Sand og støv kan få
videokameraet til at fejlfungere, og skaden kan
ikke altid udbedres.
Tilslutning til din computer
/
Når du optager billeder, som du har behandlet
eller redigeret på din computer, ved hjælp af
i.LINK-kabel (DV-tilslutnirgskabel), skal du
anvende et nyt Hi8
/Digital8 bånd.
Verkko-/latauslaite
Lysnetadapter
•Irrota laite verkkovirrasta, jos et aio käyttää
laitetta pitkään aikaan. Kun irrotat virtajohdon,
vedä aina pistokkeesta. Älä siis vedä johdosta
itsestään.
•Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on
vioittunut tai laite on pudonnut tai
vahingoittunut.
•Älä taivuta virtajohtoa voimakkaasti äläkä
sijoita painavia esineitä sen päälle. Muutoin
johto vahingoittuu ja voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
•Estä metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin
liittimen metalliosien kanssa. Muutoin voi
syntyä oikosulku, ja laite voi vioittua.
•Pidä metalliset kosketuspinnat aina puhtaina.
•Älä pura laitetta osiin.
•Varo kolhimasta ja pudottamasta laitetta.
•Pidä verkko-/latauslaite varsinkin latauksen
aikana etäällä AM-vastaanottimista ja
videolaitteista. Verkko-/latauslaite häiritsee
AM-vastaanottoa ja videolaitteiden toimintaa.
•Laite lämpenee käytön aikana. Kyseessä ei ole
vika.
•Älä sijoita laitetta paikkoihin, jotka ovat
– hyvin kuumia tai kylmiä
– pölyisiä tai likaisia
– hyvin kosteita
– alttiita tärinälle.
•Afbryd lysnetadapteren fra stikkontakten, hvis
lysnetadapteren ikke skal anvendes gennem
længere tid. Tag netledningen ud ved at tage fat
i stikket. Træk aldrig i selve ledningen.
•Brug aldrig lysnetadapteren med en beskadiget
ledning, eller hvis lysnetadapteren har været
tabt eller beskadiget.
•Undgå at bøje netledningen med magt eller at
stille noget tungt på den. Det vil beskadige
ledningen og kan forårsage brand eller elektrisk
stød.
•Metalgenstande må ikke komme i kontakt med
forbindelsesdelens metaldele. Der kan opstå
kortslutning, og lysnetadapteren kan
beskadiges.
•Hold altid metalkontakterne rene.
•Undlad at skille lysnetadapteren ad.
•Udsæt ikke lysnetadapteren for mekanisk stød,
og pas på ikke at komme til at tabe den.
•Når lysnetadapteren bruges, og specielt ved
opladning, må den ikke komme i nærheden af
AM-radiomodtagere og videoudstyr, da det vil
påvirke AM-modtagningen og anvendelsen af
videoudstyret.
•Lysnetadapteren bliver varm, når den er i brug.
Dette er normalt.
•Undlad at anbringe lysnetadapteren, hvor der
er:
– Meget varmt eller koldt
– Støvet eller snavset
– Meget fugtigt
– Vibrationer
Øvrige informationer
Vedligeholdelsesoplysninger og
forholdsregler
Lisätietoja
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
123
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelsesoplysninger og
forholdsregler
Objektiivin hoitaminen ja
säilyttäminen
Om vedligeholdelse af objektivet og
forholdsregler ved opbevaring
•Puhdista objektiivin pinta pehmeällä liinalla,
jos
– objektiivin pinnalla on sormenjälkiä
– objektiivi on kuumassa tai kosteassa paikassa
– käytät objektiivia suolaisessa ympäristössä,
esimerkiksi meren rannalla.
•Säilytä objektiivia hyvin ilmastoidussa
paikassa, jossa ei ole likaa eikä pölyä.
•Tør objektivets overflade af med en blød, tør
klud under følgende omstændigheder:
– Når der er fingeraftryk på linsen
– I varme og fugtige omgivelser
– Når objektivet anvendes i miljøer, hvor der
forekommer salt, eksempelvis ved stranden
•Opbevar objektivet på et sted med god
udluftning, og hvor det ikke er udsat for direkte
sollys eller støv.
Suorita yllä mainitut toimet säännöllisesti, jotta
homeitiöt eivät pääse kiinnittymään objektiiviin.
Videokameraan kannattaa kytkeä virta ja sitä
kannattaa käyttää ainakin kerran kuukaudessa,
jotta kamera pysyy kauan hyvässä kunnossa.
Akku
•Käytä vain tähän tarkoitukseen tarkoitettua
latauslaitetta tai videolaitetta, jossa on
lataustoiminto.
•Estä metalliesineitä koskettamasta akun
kontaktipintoja, jotta ei synny oikosulkua.
•Pidä akku etäällä tulesta.
•Älä jätä akkua alttiiksi yli 60 °C:n lämpötiloille,
esimerkiksi aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn
autoon tai suoraan auringonpaisteeseen.
•Älä päästä akkua kastumaan.
•Älä jätä akkua alttiiksi kolhuille.
•Älä pura akkua tai tee siihen muutoksia.
•Kiinnitä akku pitävästi videolaitteeseen.
•Osittain purkautuneen akun lataamisella ei ole
vaikutusta akun alkuperäiseen kapasiteettiin.
124
For at forhindre mugdannelse bør du
regelmæssigt foretage ovenstående.
Vi anbefaler, at du tænder og betjener
videokameraet cirka en gang om måneden for at
holde det i optimal tilstand.
Batteri
•Brug kun den angivne oplader eller
videoudstyr med opladningsfunktionen.
•For at undgå kortslutning må metalgenstande
ikke komme i kontakt med batteriterminalerne.
•Hold batteriet væk fra åben ild.
•Udsæt aldrig batteriet for temperaturer på mere
end 60°C, som f.eks. i en bil parkeret i solen
eller i direkte sollys.
•Hold batteriet tørt.
•Batteriet må ikke udsættes for mekaniske stød.
•Undgå at skille batteriet ad eller at ombygge
det.
•Sæt batteriet godt fast på videoudstyret.
•Opladning, mens der er kapacitet tilbage,
påvirker ikke den oprindelige batterikapacitet.
Kunnossapito ja yleisiä
käyttöohjeita
Vedligeholdelsesoplysninger og
forholdsregler
Huomautuksia kuivaparistoista
Bemærkninger vedrørende
tørbatterier
Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi
mahdolliset paristojen vuotamisesta tai
syöpymisestä aiheutuvat vauriot:
– Aseta paristot paristotilaan siten, että niiden
plus- ja miinusnavat (+ ja –) tulevat paristotilan
vastaavien merkintöjen kohdalle.
– Kuivaparistoja ei voi ladata.
– Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhdessä.
– Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä.
– Paristoista kuluu virtaa silloin, kun niitä ei
käytetä pitkään aikaan.
– Älä käytä vuotavia paristoja.
Jos videokameran käytössä ilmenee ongelma, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Hvis der løber batterivæske ud
•Aftør batterirummet grundigt for væske, inden
batterierne udskiftes.
•Hvis du får batterivæske på fingrene, skal du
skylle grundigt med vand.
•Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du skylle
med masser af vand, og derefter søge læge.
Sluk for strømmen, og henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis der skulle
opstå problemer.
Lisätietoja
Jos paristot ovat päässeet vuotamaan
•Pyyhi kaukosäätimen paristotilassa oleva neste
huolellisesti pois, ennen kuin asetat uudet
paristot paristotilaan.
•Jos kosketat vuotanutta nestettä, pese neste pois
vedellä.
•Jos vuotanutta nestettä roiskahtaa silmiisi,
huuhtele ne runsaalla vedellä ja ota yhteys
lääkäriin.
Følg nedenstående retningslinjer for at undgå
skader som følge af utætte batterier eller tæring:
– Batterierne skal sættes i med + – polerne
svarende til + – mærkerne i batterirummet.
– Tørbatterier kan ikke genoplades.
– Undlad at blande nye og gamle batterier.
– Brug ikke forskellige typer batterier sammen.
– Batterierne aflades langsomt, når de ikke
bruges gennem længere tid.
– Brug aldrig batterier der lækker.
Øvrige informationer
125
Suomi
Tekniset tiedot
Videokamera
Järjestelmä
Kuvanauhoitusjärjestelmä
2 pyörivää kuvapäätä
Viistopyyhkäisyjärjestelmä
Äänitysjärjestelmä
Pyörivät äänipäät, PCMjärjestelmä
Kvantisointi: 12 bittiä
(näytetaajuus 32 kHz, stereo 1,
stereo 2), 16 bittiä
(näytetaajuus 48 kHz, stereo)
Videosignaali
PAL-väri, CCIR-standardi
Käyttökelpoiset kasetit
Hi8/Digital8-videokasetit
Kuvaus/toistoaika
(käytettäessä 90 minuutin
Hi8/Digital8-videokasettia)
SP-tila: 1 tunti
LP-tila: 1 tunti 30 minuuttia
Eteen-/takaisikelausaika
(käytettäessä 90 minuutin
Hi8/Digital8-videokasettia)
Noin 5 minuuttia
Etsin
Elekroninen etsin (yksivärinen)
Kuvasensori
4,5 mm:n (1/4-tyyppinen)
CCD-kenno
(varaussiirtosensori)
Noin 540 000 kuvapistettä
(Tehokkaita: noin 350 000
kuvapistettä)
Objektiivi
Yhdysrakenteinen
moottorizoom
Suotimen läpimitta 37 mm
20× (optinen),
560× (digitaalinen)
Polttoväli
3,6 – 72 mm
35 mm:n kinofilmikameran
polttoväliksi muutettuna
41 – 820 mm
Värilämpötila
Automaattinen
Vähimmäisvalaistus
1 lx (lux) (F 1.4)
0 lx (lux) (NightShot-tilassa)*
* Pimeässä silmille
näkymätöntä kohdetta
voidaan kuvata
infrapunavalaistuksella.
126
Lähtöliitännät
S-videolähtöliitäntä
4-nastainen DIN-miniliitäntä
Luminanssisignaali: 1 Vp-p,
75 Ω (ohmia), epäsymmetrinen
Värisignaali: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohmia) epäsymmetrinen
Audio-/videolähtö
AV-miniliitäntä, 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmia), epäsymmetrinen, neg.
synkr. 327 mV,
(kuormitusimpedanssi suuremi
kuin 47 kΩ (kilo-ohmia))
Kuormitusimpedanssilla, joka
on pienempi kuin 2,2 kΩ (kiloohmia)/stereoliitäntä
(ø 3,5 mm)
DV-lähtö
4-nastainen liitäntä
Kuulokeliitäntä
Stereominiliitäntä (ø 3,5 mm)
Nestekidenäyttö
Kuva
6,2 cm
50,3 x37,4 mm
Kuvapisteitä
61 600 (280 × 220)
Yleistä
Käyttöjännite
7,2 V (akku)
8,4 V (verkko-/latauslaite)
Keskimääräinen tehonkulutus
(akkua käytettäessä)
Nestekidenäytön avulla
kuvattaessa
3,5 W
Etsin
3,1 W
Käyttölämpötila
0 °C - 40 °C
Suositeltava latauslämpötila
10 °C - 30 °C
Varastointilämpötila
–20 °C - +60 °C
Mitat (noin)
104 × 109 × 223 mm (w/h/d)
Paino (noin)
950 g
ilman akkua,
kasettia ja olkahihnaa
1,1 kg
mukaan lukien akku
NP-F330, 90 minuutin Hi8/
Digital8-videokasetti ja
olkahihna
Vakiovarusteet
Katso sivua 7.
Verkko-/latauslaite
Käyttöjännite
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus
23 W
Lähtöjännite
DC OUT -liitäntä: 8,4 V, 1,5 A
käyttötilassa
Käyttölämpötila
0 °C - 40 °C
Varastointilämpötila
–20 °C - +60 °C
Mitat (noin)
125 × 39 × 62 mm (l/k/s)
ilman ulkonevia osia
Paino (noin)
280 g
ilman verkkojohtoa
Akku
Suurin lähtöjännite
8,4 V DC
Lähtöjännite
7,2 V DC
Kapasiteetti
5,0 Wh (700 mAh)
Käyttölämpötila
0 °C - 40 °C
Mitat (noin)
38,4 × 20,6 × 70,8 mm (l/k/s)
Paino (noin)
70 g
Tyyppi
Litium-ioni
Valmistaja pidättää itsellään
oikeuden muuttaa laitteen
muotoilua ja ominaisuuksia
ilman erillistä ilmoitusta.
Dansk
Tekniske data
Videokamera
System
LCD-skærm
Billede
6,2 cm (2,5” målt diagonalt)
50,3 × 37,4 mm
Totalt antal punkter
61 600 (280 × 220)
Strømforsyning
100 – 240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Strømforbrug
23 W
Udgangsspænding
DC OUT: 8,4 V, 1,5 A i
driftsindstilling
Driftstemperatur
0°C til 40°C
Opbevaringstemperatur
– 20°C til +60°C
Mål (cirka)
125 × 39 × 62 mm (b/h/d)
eksklusive fremspringende
dele
Vægt (cirka)
280 g
eksklusive netledning
Batteri
Maksimal udgangsspænding
8,4 V jævnstrøm
Udgangsspænding
7,2 V jævnstrøm
Kapacitet
5,0 Wh (700 mAh)
Driftstemperatur
0°C til 40°C
Mål (cirka)
38,4 × 20,6 × 70,8 mm (b/h/d)
Vægt (cirka)
70 g
Type
Lithium-ion
Øvrige informationer
Generelt
Strømforsyning
7,2 V (batteri)
8,4 V (lysnetadapter)
Gennemsnitligt strømforbrug
(ved brug af batteriet)
Ved kameraoptagelse med
LCD-skærm
3,5 W
Med søger
3,1 W
Driftstemperatur
0°C til 40°C
Anbefalet opladetemperatur
10°C til 30°C
Opbevaringstemperatur
– 20°C til +60°C
Mål (cirka)
104 × 109 × 223 mm (b/h/d)
Vægt (cirka)
950 g
eksklusive batteri, kassette og
skulderrem
1,1 kg
inklusive batteri, NP-F330, 90
min. Hi8/Digital8 kassette og
skulderrem
Medfølgende tilbehør
Se side 7.
Lysnetadapter
Lisätietoja
Video-optagesystem
2 roterende hoveder
Skrueskandering
Audio-optagesystem
Roterende hoveder, PCMsystem
Kvantificering: 12 bits (Fs 32
kHz, stereo 1, stereo 2), 16 bit
(Fs 48 kHz, stereo)
Videosignal
PAL-farvesystem, CCIRstandard
Brugbar kassette
Hi8/Digital8 videokassette
Optage/afspilningstid (med
90 min. Hi8/Digital8
videokassette)
SP: 1 time
LP: 1,5 time
Hurtig frem-/
tilbagespolingstid (med 90
min. Hi8/Digital8
videokassette)
Ca. 5 min.
Søger
Elektrisk søger (sort-hvid)
Billedchip
4,5 mm (1/4) CCD (Charge
Coupled Device)
Ca. 540 000 pixels
(Effektivt: ca. 350 000 pixels)
Objektiv
Kombineret motorzoomobjektiv
Filterdiameter 37 mm
20× (Optisk), 560× (Digitalt)
Brændvidde
3,6 – 72 mm
Ved konvertering til 35 mm
stillbilledkamera
41 – 820 mm
Farvetemperatur
Auto
Minimumsbelysning
1 lx (lux) (F 1.4)
0 lx (lux) (i NightShotindstilling)*
* Motiver som ikke er synlige i
mørke, kan optages med
infrarødt lys.
Udgangsstik
S video-udgang
Mini DIN med 4 ben
Luminanssignal: 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), ubalanceret
Krominanssignal: 0,3 Vp-p,
75 Ω (ohm), ubalanceret
Audio/Video-udgang
AV MINIJACK, 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), ubalanceret,
negativ synkronisering 327 mV,
(ved udgangsimpedans på
mere end 47 kΩ (kilohm))
Udgangsimpedans med
mindre end 2,2 kΩ (kilohm)/
Stereo minijackstik (ø 3,5 mm)
DV udgang
Stikforbindelse med fire ben
Hovedtelefon-jackstik
Stereo-mini-jackstik (ø 3,5 mm)
Design og tekniske data kan
ændres uden forudgående
varsel.
127
— Pikaopas —
— Lynoversigt —
Osien ja säädinten
sijainti
Delenes og
knappernes navne
Videokamera
Videokamera
1
7
2
8
3
9
0
4
qa
5
qs
6
1 Silmäsuppilo
1 Øjenskærm
2 Etsimen linssin säätövipu (s. 29)
2 Knap til justering af søgerokular (s. 29)
3 Silmäsuppilon RELEASE-irrotusvipu (s. 120)
3 RELEASE-knap til aftagning af øjenskærm
(s. 120)
4 i (kuulokkeet) -liitäntä
Kun käytät kuulokkeita, videokameran
kaiuttimesta ei kuulu ääntä.
5 OPEN-painike (s. 24)
6 FOCUS-kytkin (s. 60)
7 Moottorizoomin vipu (s. 28)
8 BATT RELEASE -vipu (s. 14)
9 POWER-kytkin (s. 24)
q; START/STOP-painike (s. 24)
4 i (hovedtelefon) jackstik
Når du bruger hovedtelefon, er
videokameraets højttaler tavs.
5 OPEN-knap (s. 24)
6 FOCUS-painike (s. 60)
7 Motorzoomgreb (s. 28)
8 BATT RELEASE batterifrigøringsknap (s. 14)
9 POWER-kontakt (s. 24)
q; START/STOP-knap (s. 24)
qa Olkahihnan kiinnittimet (s. 130)
qa Øskner til skulderrem (s. 130)
qs DC IN -liitäntä (s. 15)
qs DC IN-jackstik (s. 15)
128
Tämä merkki ilmaisee, että tämä
tuote on aito Sony-videotuotteiden
lisävaruste.
Kun ostat Sonyn videotuotteita,
Sony suosittelee, että ostat
tarvikkeita, joissa on tämä
“GENUINE VIDEO
ACCESSORIES” -merkintä.
Dette mærke angiver, at dette
produkt er en original tilbehørsdel
til Sony videoprodukter. Sony
anbefaler, at du køber tilbehør
med dette kvalitetsstempel “GENUINE VIDEO
ACCESSORIES”.
Osien ja säädinten sijainti
Delenes og knappernes navne
qd
qf
qk
ql
w;
qg
qh
wa
qj
ws
qf LIGHT-painike (s. 66)
qf LIGHT-knap (s. 66)
qg Mikrofoni
qg Mikrofon
qh Kaukosäätimen tunnistin
qh Fjernbetjeningssensor
qj Infrapunalähetin (s. 32)
qj Infrarød stråleudsender (s. 32)
qk NIGHTSHOT-kytkin (s. 32)
qk NIGHTSHOT-kontakt (s. 32)
ql SUPER NIGHTSHOT -painike (s. 32)
ql SUPER NIGHTSHOT-kontakt (s. 32)
w; Kuvausvalo (s. 24)
w; Kameraoptagelampe (s. 24)
wa Näyttöikkuna (s. 135)
wa Displayvindue (s. 135)
ws Jalustan kiinnitysosa (pohjassa)
Varmista, että jalustan kiinnitysruuvi on alle
6,5 mm:n pituinen. Muutoin jalustaa ei voi
kiinnittää pitävästi, ja ruuvi voi vioittaa
videokameraa.
ws Gevind til fastgørelse af kamerastativ
Sørg for at længden på kamerastativets skrue
er mindre end 6,5 mm. I modsat fald kan du
ikke montere kamerastativet sikkert, og for
lang skrue kan beskadige videokameraet.
Lynoversigt
qd Båndtransportknapper (s. 35, 39)
x STOP (stop)
m REW (tilbagespoling)
N PLAY (afspilning)
M FF (fremspoling)
X PAUSE (pause)
Pikaopas
qd Videonauhan ohjauspainikkeet (s. 35, 39)
x STOP (pysäytys) -painike
m REW (kelaus taaksepäin) -painike
N PLAY (toisto) -painike
M FF (kelaus eteenpäin) -painike
X PAUSE (tauko) -painike
129
Osien ja säädinten sijainti
Delenes og knappernes navne
wj
wd
wk
wf
wl
e;
wg
wh
wd Kaiutin
wd Højttaler
wf Nestekidenäyttö (s. 26)
wf LCD-skærm (s. 26)
wg MENU-painike (s. 24, 85)
wg MENU-knap (s. 24, 85)
wh RESET-painike (s. 100)
wh RESET-knap (s. 107)
wj EXPOSURE-painike (s. 59)
wj EXPOSURE-knap (s. 59)
wk FADER-painike (s. 49)
wk FADER-knap (s. 49)
wl BACK LIGHT -painike (s. 31)
wl BACK LIGHT-knap (s. 31)
e; SEL/PUSH EXEC -säätöpyörä (s. 24, 85)
e; SEL/PUSH EXEC-drejeknap (s. 24, 85)
Olkahihnan kiinnittäminen
Kiinnitä videokameran vakiovarusteisiin
kuuluva olkahihna sille tarkoitettuihin
kiinnikkeisiin.
Påsætning af skulderremmen
Fastgør den medfølgende skulderrem i øsknerne
på videokameraet.
130
Osien ja säädinten sijainti
Delenes og knappernes navne
ea
eg
eh
es
ej
ed
ek
ef
ea END SEARCH-knap (s. 34)
es DISPLAY-painike (s. 36)
es DISPLAY-knap (s. 36)
ed PB ZOOM -painike (s. 73)
ed PB ZOOM-knap (s. 73)
ef VOLUME-painikkeet (s. 35)
ef VOLUME-knapper (s. 35)
eg PHOTO-knap (s. 43)
eh Søger (s. 29)
ej CHG-merkkivalo (s. 15)
ej CHG-lampe (s. 15)
ek TITLE-painike (s. 62)
ek TITLE-knap (s. 62)
Objektiivin suojuksen kiinnittäminen
Kiinnitä objektiivin suojus käsihihnaan kuvan
mukaisesti.
Fastgørelse af objektivdækslet
Sæt objektivdækslet på håndremmen som vist på
illustrationen.
Lynoversigt
eg PHOTO-painike (s. 43)
eh Etsin (s. 29)
Pikaopas
ea END SEARCH -painike (s. 34)
131
Osien ja säädinten sijainti
Delenes og knappernes navne
el
rs
r;
rd
ra
rf
rg
el EJECT-painike (s. 22)
el EJECT-knap (s. 22)
r; Kasettipesä (s. 22)
r; Kassetterum (s. 22)
ra Käsihihna
ra Håndrem
rs S VIDEO OUT -liitäntä (s. 41, 45, 81)
rs S VIDEO OUT jackstik (s. 41, 45, 81)
rd Videovalo (s. 66)
rd Indbygget videolampe (s. 66)
rf A/V OUT -liitäntä (s. 41, 45, 81)
rf A/V OUT-jackstik (s. 41, 45, 81)
rg DV OUT -liitäntä (s. 83)
DV-liitäntä on i.LINK-yhteensopiva.
rg DV OUT-jackstik (s. 83)
DV OUT-jackstikket er kompatibelt med
i.LINK
Käsihihnan kiinnittäminen
Fastgørelse af håndremmen
Kiinnitä käsihihna pitävästi.
Stram håndremmen godt til.
132
Osien ja säädinten sijainti
Kaukosäädin
Delenes og knappernes navne
Fjernbetjening
Videokameran ja sen kaukosäätimen
samannimisillä painikkeilla on samat toiminnot.
De knapper, der har samme navn på
fjernbetjeningen og videokameraet, har samme
funktion.
6
1
7
2
8
9
0
3
4
5
2 DISPLAY-knap (s. 36)
3 SEARCH MODE -painike (s. 77, 79)
3 SEARCH MODE-knap (s. 77, 79)
4 ./> -painikkeet (s. 77, 79)
4 ./> knapper (s. 77, 79)
5 Nauhasiirtopainikkeet (s. 39)
5 Båndtransportknapper (s. 39)
6 Lähetin
Kun olet kytkenyt videokameraan virran,
suuntaa kaukosäädin videokamerassa
olevaan kaukosäätimen tunnistimeen.
6 Sender
Peg mod fjernbetjeningssensoren for at styre
videokameraet, efter du har tændt for det.
7 ZERO SET MEMORY -painike (s. 75)
8 START/STOP-painike (s. 24)
9 DATA CODE -painike (s. 37)
Lynoversigt
1 PHOTO-knap (s. 43)
Pikaopas
1 PHOTO-painike (s. 43)
2 DISPLAY-painike (s. 36)
7 ZERO SET MEMORY-knap (s. 75)
8 START/STOP-knap (s. 24)
9 DATA CODE-knap (s. 37)
0 Motorzoom-knap (s. 28)
0 Moottorizoomin painike (s. 28)
133
Osien ja säädinten sijainti
Delenes og knappernes navne
Kaukosäätimen valmistelu
Klargøring af fjernbetjeningen
Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa
paristolokeroon niin, että niiden plus- (+) ja
miinusnavat (–) tulevat oikein päin lokeron
sisällä olevien merkintöjen mukaisesti.
Sæt to R6 (størrelse AA) batterier i
fjernbetjeningen. Polerne skal vende rigtigt i
forhold til + og – mærkerne i batterirummet.
Kaukosäädintä koskevia huomautuksia
•Sijoita videokamera niin, että siinä oleva
kaukosäätimen tunnistin osoittaa poispäin
voimakkaista valonlähteistä, kuten suorasta
auringonvalosta tai muusta valaistuksesta.
Muutoin kaukosäädin ei välttämättä toimi
kunnolla.
•Videokamera toimii kaukosäädintilassa VTR 2.
Kaukosäädintilojen 1, 2 ja 3 avulla voidaan
erottaa videokamera ja muut Sonyn
kuvanauhurit, jotta niiden kaukosäätimet eivät
ohjaisi vääriä laitteita. Jos käytössäsi on toinen
Sonyn kuvanauhuri ja sen kaukosäädintilana
on myös VTR 2, sinun kannattaa vaihtaa
kyseisen kuvanauhurin kaukosäädintilaa tai
peittää nauhurissa oleva kaukosäätimen
tunnistin mustalla paperilla.
Bemærkninger vedrørende fjernbetjeningen
•Hold fjernbetjeningssensoren væk fra stærke
lyskilder, som f.eks. direkte sollys eller ovenlys.
Ellers kan det ske, at fjernbetjeningen ikke
fungerer korrekt.
•Videokameraet fungerer i
fjernbetjeningsindstilling VTR 2.
Fjernbetjeningsindstilling 1, 2 og 3 bruges til at
adskille videokameraet fra andet Sony
videoudstyr, så der ikke opstår fejl ved
fjernbetjening. Hvis du anvender andet Sony
videoudstyr i fjernbetjeningsindstilling VTR 2,
anbefaler vi, at du skifter
fjernbetjeningsindstilling eller tildækker
videoudstyrets sensor med sort papir.
134
Osien ja säädinten sijainti
Delenes og knappernes navne
Toimintojen ilmaisimet
Betjeningsindikatorer
Nestekidenäyttö ja etsin/
LCD-skærm og søger
1
2
3
4
5
6
7
Display window/Displayvindue
qf
qg
40 min
W
0:00:00
REC
T
M . F ADER
1 6 : 9 W I DE
S
SEP I A
Z E RO S E T
MEMOR Y
DA T E 01
S E A RCH
qh
qj
qk
wd
ql
16B I T
w;
wa
ws
1 Optage-indstilling (s. 25)/
Spejl-indstilling (s. 26)
2 Tallennusjärjestelmän ilmaisin
2 Format
3 Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin (s. 30)
3 Tilbageværende batteritid (s. 30)
4 Zoomauksen ilmaisin (s. 28)/Valotuksen
ilmaisin (s. 59)
4 Zoom (s. 28)/Eksponering (s. 59)
5 Fader-ilmaisin (s. 49)/Digitaalitehosteen
ilmaisin (s. 54, 71)
6 Laajakuvatilan ilmaisin (s. 46)
7 Kuvatehosteen ilmaisin (s. 52, 70)
8 Äänenvoimakkuuden ilmaisin (s. 35)
9 PROGRAM AE -ilmaisin (s. 57)
q; Taustavalokorjauksen ilmaisin (s. 31)
qa SteadyShot poissa käytöstä -ilmaisin (s. 87)
qs Käsitarkennuksen ilmaisin (s. 60)
Lynoversigt
1 Kuvaustilan ilmaisin (s. 25)/
Peilikuvatilan ilmaisin (s. 26)
Pikaopas
8
9
0
qa
qs
qd
5 Gradvis ind- og udtoning (s. 49)/Digital
effekt (s. 54, 71)
6 Bredformat (s. 46)
7 Billedeffekt (s. 52, 70)
8 Lydstyrke (s. 35)
9 PROGRAM AE-indikator (s. 57)
q; Modlys (s. 31)
qa SteadyShot slukket (s. 92)
qs Manuel fokusering (s. 60)
qd Indbygget videolampe (s. 66)
qd Videovalon ilmaisin (s. 66)
135
Osien ja säädinten sijainti
Delenes og knappernes navne
qf STBY/REC-ilmaisin (s. 24)/Videonauhan
ohjaustila (s. 39)
qf STBY/REC (s. 24)/Videokontrolindstilling
(s. 39)
qg Nauhalaskurin ilmaisin (s. 30, 75)/
Aikakoodin ilmaisin (s. 30)/
Itsediagnoosinäytön ilmaisin (s. 101)/
Valokuvan tallennuksen ilmaisin (s. 43)
qg Båndtæller (s. 30, 75)/Tidskode (s. 30)/
Selvdiagnosedisplay (s. 108)/Foto-optagelse
(s. 43)
qh Jäljellä olevan nauhan ilmaisin (s. 30)
qj ZERO SET MEMORY -ilmaisin (s. 75)
qk Hakutilan ilmaisin (s. 77, 79)
qh Tilbageværende bånd (s. 30)
qj ZERO SET MEMORY (s. 75)
qk Søgeindstilling (s. 77, 79)
ql NIGHTSHOT/SUPER NIGHTSHOT (s. 32)
ql NIGHTSHOT-ilmaisin/SUPER NIGHTSHOT
-ilmaisin (s. 32)
w; Audioindstilling (s. 94)
w; Äänitilan ilmaisin (s. 89)
wa Advarselsindikatorer (s. 109)
wa Varoitusilmaisimet (s. 102)
ws Optagelampe (s. 24)
Denne indikator vises i søgeren.
ws Kuvausvalo (s. 24)
Tämä ilmaisin näkyy etsimessä.
wd Nauhalaskurin ilmaisin (s. 30, 75)/
Aikakoodin ilmaisin (s. 30)/
Itsediagnoosinäytön ilmaisin (s. 101)
136
wd Båndtæller (s. 30, 75)/Tidskode (s. 30)/
Selvdiagnosedisplay (s. 108)
Suomi
Hakemisto
A
J
P, Q, R
AFM HiFi Sound ...................... 112
aikakoodi .................................... 30
akku ............................................. 14
akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
................................................... 30
akun lataaminen ........................ 15
AUDIO MIX ............................... 88
AUDIO MODE ........................... 89
A/V-liitäntäjohto
....................................... 41, 45, 81
jäljellä olevan nauhan ilmaisin
................................................... 30
PAL-järjestelmä ........................ 117
peilikuvatila ................................ 26
PICTURE EFFECT ............... 51, 70
PROGRAM AE .......................... 56
päiväyshaku ............................... 77
pää-ääni ....................................... 88
RESET ........................................ 100
B, C
BACK LIGHT ............................. 31
BEEP ............................................ 91
BOUNCE ..................................... 48
D
kakkosääni .................................. 88
kaksiääniraitainen videokasetti
................................................. 112
kaukosäädin ............................. 133
kaukosäätimen tunnistin ........ 129
kellonajan asettaminen ............. 20
kosteuden tiivistyminen ......... 118
kuulokeliitäntä ......................... 128
kuvahaku .................................... 39
kuvapäät ................................... 119
käsihihna ................................... 132
käsitarkennus ............................. 60
L
laajakuva ..................................... 28
laajakuvatila ............................... 46
ladattavan litium-akun
lataaminen ............................. 120
LUMINANCEKEY .................... 53
M
END SEARCH ............................ 34
esittely ......................................... 95
etsimen säätäminen ................... 19
Mono ........................................... 42
MONOTONE ............................. 48
mosaiikkinosto/-häivytys ........ 48
F, G
N
FADER ........................................ 48
FLASH MOTION ....................... 53
FOCUS ......................................... 60
H
nauhalaskuri ............................... 30
nauhoitusaika ............................. 17
nestekidenäyttö ........................ 131
NIGHTSHOT ............................. 32
nollakohtamuisti ........................ 75
nosto/häivytys ........................... 48
hidas toisto .................................. 39
HiFi SOUND .............................. 88
O
I
i.LINK .................................. 83, 115
“InfoLITHIUM” -akku ............ 113
infrapunalähetin ........................ 32
itsediagnoosinäyttö ................. 101
ohitusselaus ................................ 39
OLD MOVIE ............................... 53
olkahihna .................................. 130
otsikko ......................................... 62
OVERLAP ................................... 48
siirtymä ....................................... 25
SLOW SHUTTER ....................... 53
STEADYSHOT ........................... 87
stereoääninen videokasetti ..... 112
STILL ........................................... 53
suojaliuska .................................. 23
SUPER NIGHTSHOT ................ 32
S VIDEO OUT -liitäntä
....................................... 42, 45, 81
T, U
Tape PB ZOOM .......................... 73
telekuvaus ................................... 28
toimintojen ilmaisimet ............ 135
toistotauko .................................. 39
TRAIL .......................................... 53
TV-värinormit .......................... 117
V
valikkoasetukset ........................ 85
valokuvahaku ............................ 39
valokuvan tallennus
videonauhalle .......................... 43
valokuvaselaus ........................... 79
valotus ......................................... 59
varoitusilmaisimet ................... 102
verkko-/latauslaite .................... 15
videokasetin kopiointi .............. 81
Lynoversigt
E
S
Pikaopas
DEMO .......................................... 90
DIGITAL EFFECT ............... 53, 71
Digital 8 -järjestelmä ................ 111
DISPLAY ..................................... 36
DOT ............................................. 48
DV-liitäntäkaapeli ..................... 83
K
W, X, Y
WIPE ............................................ 48
WORLD TIME ............................ 91
Z, Å, Ä, Ö
zoomaus ...................................... 28
137
Dansk
Stikordsregister
A, B
I, J, K, L
S
Advarselsindikatorer .............. 109
AFM HiFi lyd ........................... 112
Afspilningspause ....................... 39
AUDIO MIX (lydmix) ............... 93
AUDIO MODE (lydindstilling)
................................................... 94
A/V-tilslutningskabel
....................................... 41. 45. 81
BACK LIGHT (optagelse i
modlys) .................................... 31
Batteri .......................................... 14
BEEP (biplyd) ............................. 96
Betjeningsindikatorer .............. 135
Billedsøgning ............................. 39
BOUNCE (hoppende
billedindtoning) ...................... 48
Bredformat .................................. 46
Bånd med to lydspor ............... 112
Båndtæller indikator ................. 30
i.LINK .................................. 83, 115
“InfoLITHIUM” ....................... 113
Indikator for tilbageværende
batteritid ................................... 30
Indikator for tilbageværende
bånd .......................................... 30
Indstilling af uret ....................... 20
Indtoning/udtoning .................. 48
Infrarød stråleudsender ............ 32
Justering af søgeren ................... 29
Kondensvand ........................... 118
Kopiering af et bånd .................. 81
Langsom afspilning ................... 39
LUMINANCEKEY
(luminanstast) ......................... 53
Lysnetadapter ............................ 15
Selvdiagnose-display .............. 108
Skip scan ..................................... 39
Skulderrem ............................... 130
Sletteforhindringstap ................ 23
SLOW SHUTTER (langsom
lukker) ...................................... 53
Spejl-indstilling .......................... 26
STEADYSHOT (kompensation
for kamerarysten) ................... 92
Stereobånd ................................ 112
STILL (stillbillede) ..................... 53
SUPER NIGHTSHOT (super
natoptagelse) ........................... 32
S VIDEO OUT-jackstik
....................................... 41, 45, 81
C, D
Datakode ..................................... 37
Datosøgning ............................... 77
DEMO (demonstration) ............ 95
Digital 8 system ....................... 111
DIGITAL EFFECT (digitale
effekter) .............................. 53, 71
DISPLAY (display) .................... 36
DOT (tilfældige prikker) ........... 48
DV-tilslutningskabel ................. 83
E
Eksponering ............................... 59
END SEARCH (søgning efter
slutning på sekvens) ............... 34
F, G, H
FADER (gradvis ind/udtoning)
................................................... 48
Fjernbetjening ........................... 133
Fjernbetjeningssensor .............. 129
FLASH MOTION (stillbilleder
optaget i rækkefølge) ............. 53
FOCUS (fokusering) .................. 60
Foto-optagelse ............................ 43
Fotoafsøgning ............................. 80
Fotosøgning ................................ 75
HiFi SOUND (HiFi lyd) ............ 93
Hovedtelefon-jackstik ............. 128
Håndrem ................................... 132
138
M, N
T, U, V
Manuel fokusering .................... 60
Menu-indstillinger ..................... 85
Mono ........................................... 42
MONOTONE (ind- og udtoning
med skift fra farve til sort-hvid
og vice versa) ........................... 48
Mosaikfader ................................ 48
NIGHTSHOT (natoptagelse) ... 32
Tape PB ZOOM .......................... 73
Telefoto ........................................ 28
Tidskode ..................................... 30
Titel .............................................. 62
TRAIL (sporeffekt) .................... 53
TV-farvesystemer .................... 117
Underlyd ..................................... 92
Videohoveder ........................... 119
Vidvinkel .................................... 28
O, P, Q
W, X, Y, Z,Æ,Ø,Å
OLD MOVIE (billeder med
udseende som i gamle film) .. 53
Opladning af batteri .................. 15
Opladning af indbygget lithiumbatteri ..................................... 120
Optagetid .................................... 17
Overgang .................................... 25
OVERLAP (ind- og udtoning
med overlapning) ................... 48
PAL-system .............................. 117
PICTURE EFFECT
(billedeffekter) ................... 51, 70
Primærlyd ................................... 93
PROGRAM AE (automatisk
eksponeringsprogram) .......... 56
WIPE (wipe-effekt) .................... 48
WORLD TIME (verdenstid) ..... 96
ZERO SET MEMORY
(nulpunktshukommelse til
søgning) ................................... 75
Zoom ........................................... 28
R
RESET (nulstilling) .................. 107
Sony Corporation
Printed in Japan
3 0 6 5 6 5 2 7 1
Download PDF

advertising