Sony | DCR-PC55E | Sony DCR-PC55E Käyttöohjeet

2-587-523-31 (1)
Digitaalinen videokamera
Käyttöohjeet
DCR-PC53E/PC55E
Printed in Japan
© 2005 Sony Corporation
Käytön aloittaminen
7
Kuvaus/
18
toisto
Valikkojen käyttäminen
34
Kopiointi/editointi
54
Tietokoneen käyttäminen
66
Vianmääritys
78
Lisätietoja
98
Lue tämä ensin
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen
laitteen käytön aloittamista ja säilytä ohjeet
myöhempää käyttötarvetta varten.
(s. 99).
• ”Memory Stick Duo” -kortit, joissa
on merkintä
,
(s. 100).
VAROITUS
Videokameran käyttö
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu
sähköiskulle.
Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Eurooppalaiset asiakkaat
• Älä pitele videokameraa seuraavista
osista:
LCD-paneeli
Akkulokeron kansi
HUOMAUTUS
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän digitaalisen videokameran
kuvaan ja ääneen.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen
kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma
uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli
(esimerkiksi USB-kaapeli) ja liitä se uudelleen.
Käyttöä koskevia huomautuksia
Videokameran mukana toimitetaan
kaksi eri käyttöohjetta.
– ”Käyttöohjeet” (tämä opas)
– ”First Step Guide (Aloitusohje)” -opas
kameran mukana (CD-ROM-levyllä)
toimitettujen ohjelmistojen käyttöön.
Tässä videokamerassa käytettävät
tallennusvälineet
• Mini-DV-kasetti, jossa on merkintä
(Cassette Memory -muistilla varustetut
mini-DV-kasetit eivät ole yhteensopivia)
2
Varustekengän suojus
• Varmista ennen videokameran kytkemistä
toiseen laitteeseen USB- tai i.LINKkaapelilla, että kytket liittimen oikein
päin. Jos kytket liittimen liitäntään
väkisin väärin päin, liitäntä voi vioittua
tai videokamera voi lakata toimimasta
oikein.
Valikkojen kohdat, LCD-paneeli ja
objektiivi
• Harmaana näkyvä valikkotoiminto ei ole
käytettävissä videokamerassa käytössä
olevassa tallennus- tai toistotilassa.
• LCD-näyttö on valmistettu erittäin
tarkkaa tekniikkaa käyttäen. Siksi yli
99,99 % kuvapisteistä on täysin toimivia.
LCD-näytössä saattaa kuitenkin näkyä
pieniä mustia ja/tai kirkkaita (valkoisia,
punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä.
Näitä pisteitä syntyy normaalisti
valmistusprosessissa, mutta ne eivät
vaikuta tallennukseen millään tavalla.
• LCD-näytön tai objektiivin pitkäaikainen
altistuminen suoralle auringonvalolle voi
vahingoittaa näitä osia.
• Älä kuvaa suoraan aurinkoa kohti.
Muutoin videokamera voi vioittua. Jos
haluat kuvata aurinkoa, kuvaa sitä sen
ollessa himmeimmillään, esimerkiksi
auringonlaskun aikaan.
Carl Zeiss -objektiivin laadun.
* MTF = Modulation Transfer Function.
Lukuarvo ilmaisee kohteesta objektiiviin
heijastuvan valon määrän.
Nauhoittaminen
• Kokeile nauhoitustoimintoa ennen
varsinaisen nauhoituksen aloittamista ja
varmista, että kuva ja ääni nauhoittuvat
ongelmitta.
• Nauhoitusten sisältöä ei voida korvata,
vaikka nauhoitus tai toisto epäonnistuisi
esimerkiksi videokameran tai
tallennusvälineen virheellisen toiminnan
takia.
• Käytössä oleva TV-värinormi vaihtelee
maittain/alueittain. Jotta voit katsella
kuvaamiasi otoksia televisiosta, television
on oltava PAL-normin mukainen.
• Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat
sekä muu vastaava aineisto voi olla
tekijänoikeuslakien suojaamaa. Tällaisen
aineiston luvaton kopiointi voi olla
tekijänoikeuslakien vastaista.
Tämä käyttöohje
• Tässä käyttöohjeessa olevat kuvat
LCD-näytöstä on otettu digitaalisella
valokuvakameralla, joten ne voivat
hieman erota todellisista näyttökuvista.
• Toimintojen käytön ohjeisiin
liittyvien kuvaruutunäyttöjen kieli
on laitteen myyntialueen mukainen.
Kuvaruutunäytön kielen voi tarvittaessa
muuttaa ennen videokameran käytön
aloittamista (s. 14).
• Tässä käyttöohjeessa olevat kuvat
perustuvat malliin DCR-PC55E.
Carl Zeiss -objektiivi
Tässä videokamerassa oleva Carl Zeiss
-objektiivi on kehitetty saksalaisen
Carl Zeiss -yhtiön ja Sony Corporation
yhteistyönä. Se tuottaa erinomaisen kuvan.
Se noudattaa videokameroiden MTF*
-mittausjärjestelmää ja tarjoaa tyypillisen
3
Sisällysluettelo
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: Vakiovarusteiden tarkastaminen ..................................................7
Vaihe 2: Akun lataaminen ..........................................................................8
Vaihe 3: Virran kytkeminen ja videokameran piteleminen tukevasti ........12
Vaihe 4: LCD-paneelin säätäminen .........................................................13
Vaihe 5: Kosketuspaneelin käyttäminen ..................................................14
Kielen asetuksen muuttaminen ......................................................................14
Näytön symbolien merkityksen tarkistaminen (näyttöopas)...........................14
Vaihe 6: Päivämäärän ja kellonajan asettaminen ....................................15
Vaihe 7: Kasetin tai ”Memory Stick Duo” -kortin asettaminen
videokameraan ..............................................................................16
Kuvaus/toisto
Helppo tallennus ja katselu (Easy Handycam) ........................................18
Kuvaaminen.............................................................................................20
Toisto .......................................................................................................21
Kuvauksessa ja toistossa käytettäviä toimintoja......................................22
Kuvaus
Zoomauksen käyttäminen
Taustavalaistujen kohteiden valotuksen säätäminen
Tarkennuksen säätäminen muun kuin kuvan keskikohdan mukaan
(SPOT FOCUS)
Tarkennuksen lukitseminen valittuun kohteeseen
(monipuolinen pistemittaus)
Kuvaaminen peilikuvatilassa
Jalustan käyttäminen
Toisto
Kuvien katseleminen liiketehosteilla varustettuina (SLIDE SHOW PLUS)
PB zoom -toiminnon käyttäminen
Kuvaus/toisto
Akun jäljellä olevan varauksen tarkastaminen (akun tiedot)
Toimintaäänimerkin poistaminen käytöstä
Erikoistehosteiden käyttäminen
Alkuasetusten palauttaminen
Muiden osien sijainti ja toiminnot
Kuvauksen/toiston aikana näytössä näkyvät symbolit.............................26
4
Aloituskohdan etsiminen .........................................................................29
Uusimman nauhoituksen viimeisen kohtauksen etsiminen
(END SEARCH) ..............................................................................................29
Halutun kohdan etsiminen manuaalisesti (EDIT SEARCH) ............................29
Uusimman nauhoituksen onnistumisen tarkistaminen
(nauhoituksen tarkistus) .................................................................................29
Kaukosäädin............................................................................................30
Halutun kohtauksen etsiminen nopeasti (nollakohtamuisti) ...........................30
Kohtauksen etsiminen nauhoituspäivämäärän avulla (päivämäärähaku)......31
Kuvan katseleminen televisiossa .............................................................32
Valikkojen käyttäminen
Valikkotoimintojen käyttäminen ..............................................34
Valikkojen toiminnot .................................................................................36
CAMERA SET -valikko .......................................................................38
Videokameran kuvausasetukset kuvausolosuhteiden mukaan (esim.
EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT)
MEMORY SET -valikko......................................................................42
”Memory Stick Duo” -kortin asetukset(esim. QUALITY/IMAGE SIZE/ALL
ERASE/NEW FOLDER)
PICT.APPLI. -valikko .........................................................................44
Kuvien erikoistehosteet tai tallennuksen/toiston lisätoiminnot (esim. FADER/
PICT. EFFECT)
EDIT/PLAY-valikko ...........................................................................47
Editointi- ja toistoasetukset eri tiloja varten (esim. VAR.SPD PB/END
SEARCH)
STANDARD SET -valikko .................................................................48
Asetukset kasetille nauhoittamista varten ja muut perusasetukset (esim. REC
MODE/MULTI-SOUND/LCD SET/DISP OUTPUT/USB)
TIME/LANGU.-valikko.......................................................................52
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Käyttäjän oman valikon mukauttaminen ..................................................52
Kopiointi/editointi
Liittäminen kuvanauhuriin tai TV:hen ......................................................54
Kopioiminen toisella tallentavalla laitteella ..............................................55
Kuvan tallentaminen kuvanauhurista tai televisiosta (DCR-PC55E) .......56
Kuvan kopioiminen kasetilta ”Memory Stick Duo” -korttiin ......................58
Äänen kopiointi nauhoitetulle kasetille ....................................................59
Jatkuu 
5
Kuvien poistaminen ”Memory Stick Duo” -kortista ..................................61
”Memory Stick Duo” -kortin kuvien merkitseminen (kuvien suojaaminen/
tulostusmerkki) ..............................................................................62
Tallennettujen kuvien tulostaminen (PictBridge-yhteensopiva tulostin) ...63
Liitännät ulkoisia laitteita varten ..............................................................65
Tietokoneen käyttäminen
Ennen ”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaan lukemista
tietokoneessa.................................................................................66
Ohjelmiston ja ”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaan asentaminen
tietokoneeseen ..............................................................................69
Lukeminen: ”First Step Guide (Aloitusohje)”............................................72
DVD-levyn luominen (Suora pääsy ohjelmaan ”Click to DVD”) ...............73
Analogisen kuvanauhurin liittäminen tietokoneeseen videokameran
kautta (signaalin muuntotoiminto) (DCR-PC55E) ..........................76
Vianmääritys
Vianmääritys ...........................................................................................78
Varoitussymbolit ja -ilmoitukset ...............................................................94
Lisätietoja
Videokameran käyttäminen muissa maissa/muilla alueilla .....................98
Käyttökelpoiset videokasetit ....................................................................99
Tietoja ”Memory Stick” -kortista.............................................................100
Tietoja ”InfoLITHIUM”-akusta ................................................................102
Tietoja i.LINK-liitännästä .......................................................................103
Kunnossapito ja varotoimet ...................................................................104
Tekniset tiedot .......................................................................................108
Hakemisto .............................................................................................110
6
Vaihe 1: Vakiovarusteiden tarkastaminen
Tarkasta, että seuraavat vakiovarusteet on
toimitettu videokameran mukana.
Sulkeissa näkyvä luku ilmaisee kyseisen
vakiovarusteen kappalemäärän.
Langaton kaukosäädin (1)
(s. 30)
”Memory Stick Duo” 16 M+ (1) (s 16, 100)
(DCR-PC55E)
Litium-kolikkoparisto on asetettu paikalleen
valmiiksi.
Käytön aloittaminen
A/V-liitäntäkaapeli (1) (s. 32, 54)
Memory Stick Duo -sovitin (1) (s. 100)
(DCR-PC55E)
USB-kaapeli (1) (s. 66)
Verkkolaite (1) (s. 8)
Rannehihna (1)
• Rannehihnan kiinnittäminen
Verkkovirtajohto (1) (s. 8)
Narun pään taivuttaminen helpottaa narun
pujottamista hihnan kiinnityskohdan läpi.
Akku NP-FA50 (1) (s. 8, 102)
Handycam Station (1) (s. 8)
CD-ROM-levy ”Picture Package Ver.1.5”
(1) (s. 69)
21-nastainen sovitin (1)
Vain mallit, joiden pohjassa on merkki
.
Käyttöohjeet (tämä käyttöohje) (1)
7
Vaihe 2: Akun lataaminen
”InfoLITHIUM”-akun (A-sarja)
(s. 102) voi ladata, kun se on asetettu
videokameraan.
• Vain ”InfoLITHIUM”-akkua (NP-FA50) voi
käyttää.
POWER-kytkin
3 Sulje akkulokeron kansi.
DC IN -liitäntä
Handycam
Station
Tasavirtaliitin
4 Siirrä POWER-kytkin ylöspäin
Verkkovirtajohto
Pistorasiaan
Sulje kansi kokonaan.
Verkkolaite
asentoon OFF (CHG).
(Oletusasetus)
1 Avaa akkulokeron kansi
siirtämällä sitä nuolen suuntaan.
5 Kytke verkkolaite Handycam
Station -aseman DC IN -liitäntään.
-merkki
ylöspäin
2 Aseta akku videokameraan
niin, että akun sivussa olevan
-merkin yläosa on kohdakkain
videokamerassa olevan -merkin
yläosan kanssa. Työnnä akkua,
kunnes se napsahtaa paikalleen.
DC IN -liitäntä
6 Kytke verkkovirtajohto
verkkolaitteeseen ja pistorasiaan.
8
7 Asenna videokamera Handycam
Station -asemaan.
 Avaa liitännän kansi.
Akun lataaminen vain verkkolaitteen
avulla
Katkaise virta ja kytke sitten verkkolaite
videokameran DC IN -liitäntään.
• Videokameraa voi käyttää kuvan
mukaisesti pistorasiaan tai muuhun
virtalähteeseen kytkettynä. Akun varaus
ei tällöin kulu.
Käytön aloittaminen
DC IN -liitäntä
 Aseta videokamera Handycam Station
-asemaan kuvassa näkyvällä tavalla
ja kiinnitä videokamera asemaan
painamalla varovasti nuolen osoittamaa
kohtaa.
DC(tasavirta)-liitin
POWER-kytkin
Verkkovirtajohto
Verkkolaite
CHG (lataus)
-merkkivalo
Pistorasiaan
CHG (lataus) -merkkivalo syttyy, ja
lataus alkaa. CHG (lataus) -merkkivalo
sammuu, kun akku on täysin latautunut.
• Irrota verkkolaite Handycam Station
-aseman DC IN -liitännästä tarttumalla
sekä Handycam Station -asemaan että
tasavirtaliittimeen.
Jatkuu 
9
Vaihe 2: Akun lataaminen (jatkuu)
Videokameran irrottaminen
Handycam Station -asemasta
 Katkaise videokamerasta virta, paina
RELEASE-painiketta ja irrota sitten
videokamera Handycam Station
-asemasta.
Latausaika
Täysin tyhjän akun keskimääräinen
täyteenlatausaika minuutteina.
Akku
Latausaika
NP-FA50
(vakiovaruste)
125
Tallennusaika
Keskimääräinen käyttöaika minuutteina
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
RELEASE-painike
 Sulje dataliittymän kansi.
Akku
NP-FA50
(vakiovaruste)
Jatkuva
kuvausaika*
Tyypillinen
kuvausaika*
95
110
55
65
* Ylempi: Kun LCD-taustavalo on käytössä.
Alempi: Kun LCD-taustavalo ei ole käytössä.
• Tyypillinen kuvausaika, kun kuvaus
käynnistetään ja pysäytetään toistuvasti,
käytetään zoomausta sekä kytketään ja
katkaistaan virta.
Akun irrottaminen
Katkaise virta. Avaa akkulokeron kansi
ja vedä akku ulos sormellasi kuvassa
ympyrällä merkitystä kohdasta.
Toistoaika
Keskimääräinen käyttöaika minuutteina
käytettäessä täyteen ladattua akkua.
Akku
LCD-paneeli avattuna*
NP-FA50
(vakiovaruste)
105
* Kun LCD-taustavalo on käytössä.
Akun varastoiminen
Käytä akku täysin tyhjäksi ennen sen
pitkäaikaista varastointia (s. 102).
10
Tietoja akusta
• Ennen kuin vaihdat akun, katkaise virta
siirtämällä POWER-kytkintä ylöspäin asentoon
OFF (CHG).
• CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu latauksen
aikana tai akun näyttötiedot (s. 24) voivat olla
väärät, jos
– akku on kiinnitetty väärin
– akku on vioittunut
– akun varaus on täysin purkautunut (koskee
vain akun tietojen näyttöä).
• Akku ei syötä virtaa, kun verkkolaite on
kytkettynä videokameran tai Handycam Station
-aseman DC IN -liitäntään. Näin on, vaikkei
verkkovirtajohtoa olisi kytketty pistorasiaan.
Tietoja verkkolaitteesta
• Kun käytät verkkolaitetta, kytke se lähellä
olevaan pistorasiaan. Irrota verkkolaite
pistorasiasta heti, jos videokameran käytön
aikana ilmenee toimintahäiriö.
• Älä käytä verkkolaitetta, jos se on esimerkiksi
seinän ja huonekalun välissä tai muussa
ahtaassa paikassa.
• Varo, etteivät metalliesineet aiheuta oikosulkua
tasavirtaliittimeen tai akun koskettimiin.
Muutoin videokamera voi vioittua.
Käytön aloittaminen
Tietoja lataus-, nauhoitus- ja toistoajasta
• Ajat on mitattu käytettäessä videokameraa
25 °C:n lämpötilassa. (10–30 °C on
suositeltava.)
• Nauhoitus- ja toistoajat ovat lyhyempiä, kun
videokameraa käytetään kylmässä.
• Videokameran käyttöolosuhteiden mukaan
nauhoitus- ja toistoajat voivat olla lyhyempiä.
MUISTUTUS
• Kun videokamera on liitettynä
verkkolaitteeseen ja verkkolaite pistorasiaan,
videokamera on kytkettynä sähköverkkoon,
vaikka virta olisi katkaistu videokameran
virtakytkimellä.
11
Vaihe 3: Virran kytkeminen ja videokameran
piteleminen tukevasti
Valitse nauhoitusta tai toistoa varten oikea
tila siirtämällä POWER-kytkintä toistuvasti
niin, että vastaava merkkivalo syttyy.
Kun käytät videokameraa ensimmäisen
kerran, [CLOCK SET] -näyttö tulee
näkyviin (s. 15).
2 Pitele videokameraa tukevasti.
Virran katkaiseminen
POWER-kytkin
1 Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti
nuolen suuntaan niin, että
haluamasi tilan mukainen
merkkivalo syttyy.
Objektiivin suojus avautuu
automaattisesti, kun POWER-kytkin
asetetaan asentoon CAMERA-TAPE tai
CAMERA-MEM.
Jos POWER-kytkin
on asennossa OFF,
pidä vihreää painiketta
painettuna ja siirrä
POWER-kytkintä alaspäin.
Syttyvät merkkivalot
CAMERA-TAPE: Nauhoitus kasetille.
CAMERA-MEM: Tallennus ”Memory
Stick Duo” -korttiin.
PLAY/EDIT: Kuvan toisto tai editointi.
• Kun POWER-kytkin siirretään asennosta
OFF (CHG) asentoon CAMERA-TAPE tai
CAMERA-MEM, nykyinen päivämäärä
ja kellonaika tulevat LCD-näyttöön noin 5
sekunniksi.
12
Pidä vihreää painiketta painettuna ja siirrä
POWER-kytkin ylöspäin asentoon OFF
(CHG).
• Tehdasasetus on, että jos videokameraa ei
käytetä noin 5 minuuttiin, siitä katkeaa virta
akun säästämiseksi ([A.SHUT OFF], s. 51).
Vaihe 4: LCD-paneelin säätäminen
LCD-paneeli
Avaa LCD-paneeli 90 asteen kulmaan
videokameraan () nähden ja käännä
paneeli sitten sopivaan asentoon
nauhoitusta tai toistoa varten ().
90 astetta (enintään)
2
Käytön aloittaminen
180 astetta
(enintään)
1
DISP/BATT INFO
90 astetta
videokameraan
• Varo painamasta LCD-paneelin reunassa olevia
painikkeita, kun avaat LCD-paneelin tai muutat
sen asentoa.
• Jos käännät LCD-paneelia 180 astetta
objektiivin puolelle, voit sulkea LCD-paneelin
niin, että LCD-näyttö on ulospäin. Tämä on
joskus kätevää kuvauksen aikana.
LCD-näytön pimentäminen
Pidä DISP/BATT INFO -painiketta
painettuna muutama sekunti niin, että
tulee näkyviin.
Tämä asetus on kätevä, jos käytät
videokameraa kirkkaassa ympäristössä
tai haluat säästää akkuvirtaa. Tämä asetus
ei vaikuta tallennettavaan kuvaan. Voit
sytyttää LCD-taustavalon painamalla
DISP/BATT INFO -painiketta muutaman
sekunnin, kunnes näytössä näkyy
.
• Tietoja LCD-näytön kirkkauden säätämisestä
on kohdassa [LCD BRIGHT] (s. 49).
13
Vaihe 5: Kosketuspaneelin käyttäminen
Voit toistaa tallennettua kuvaa (s. 21) tai
muuttaa asetuksia (s. 34) kosketuspaneelin
avulla.
Tue LCD-näyttöä kädellä näytön
takaa. Kosketa sitten näytössä
näkyviä painikkeita.
1 Kosketa
.
Kosketa [MENU], kun videokamera on
Easy Handycam -tilassa (s. 18).
60min
1/3
Kosketa LCD-näytössä olevaa painiketta.
0:00:00
MENU
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
2 Kosketa [DISP GUIDE].
Symbolit vaihtelevat asetusten mukaan.
Select area for guide.
DISP/BATT INFO
• Toimi samoin kuin yllä on kuvattu, kun painat
LCD-paneelin reunassa olevia painikkeita.
• Varo painamasta LCD-paneelin reunassa olevia
painikkeita, kun käytät kosketuspaneelia.
Näytön symbolien poistaminen
näkyvistä
Voit tuoda näytön symbolit (esimerkiksi
aikakoodin) näkyviin ja poistaa ne
näkyvistä painamalla DISP/BATT INFO
-painiketta.
END
DISP GUIDE
3 Kosketa sen symbolin sisältävää
aluetta, jonka merkityksen haluat
tarkistaa.
Kyseisen alueen symbolien merkitykset
tulevat näkyviin. Jos haluamaasi
symbolia ei näy näytössä, vaihda
näkymää koskettamalla
/ .
Kun kosketat
, alueenvalintanäyttö
palaa näkyviin.
Kielen asetuksen muuttaminen
Kuvaruutunäyttöjen tekstin kielen voi
vaihtaa. Näytön kielen voi vaihtaa
(TIME/LANGU.) -valikon [LANGUAGE]asetuksella (s. 34, 52).
Näytön symbolien merkityksen
tarkistaminen (näyttöopas)
LCD-näytön symbolien merkityksen voi
tarkistaa helposti.
14
DISP GUIDE
END
1/2
FOCUS:
MANUAL
PROGRAM AE:
SPOTLIGHT
STEADY SHOT:
OFF
4 Kosketa [END].
Vaihe 6: Päivämäärän ja kellonajan
asettaminen
Aseta päivämäärä ja kellonaika, kun käytät
videokameraa ensimmäisen kerran. Jos
päivämäärää ja kellonaikaa ei aseteta,
[CLOCK SET] -näyttö tulee näkyviin aina,
kun videokameraan kytketään virta tai
POWER-kytkimen asentoa muutetaan.
DISPLAY
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD
––:––:––
LANGUAGE
PROGRAM AE
OK
3 Valitse [CLOCK SET] painikkeilla
/
ja kosketa sitten
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
.
1M
1D
0: 00
OK
4 Aseta [Y] (vuosi) painikkeilla
/
POWER-kytkin
ja kosketa sitten
1 Kosketa
.
Voit valita vuodeksi enintään vuoden
2079.
–:––:––
CLOCK SET
Jos aiot asettaa kellonajan ensimmäisen
kerran, siirry vaiheeseen 4.
Käytön aloittaminen
• Jos videokameraa ei ole tarkoitus käyttää
noin 2 kuukauteen, sen sisällä olevan akun
varaus purkautuu ja päivämäärän ja kellonajan
asetukset voivat kadota muistista. Jos näin käy,
lataa akku ja aseta päivämäärä ja kellonaika
uudelleen (s. 106).
–:––:––
60min
DATE
2005 Y
1
M
1D
0: 00
OK
[MENU].
–:––:––
60min
tunnit ja minuutit ja kosketa sitten
.
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
5 Aseta [M] (kuukausi), [D] (päivä),
OK
Kello alkaa käydä.
2 Valitse
(TIME/LANGU.)
-valikko painikkeilla
/
ja
kosketa sitten
.
15
Vaihe 7: Kasetin tai ”Memory Stick Duo”
-kortin asettaminen videokameraan
Kasetti
Vain mini-DV
käyttää.
-kasetteja (s. 99) voi
• Nauhoitusaika määräytyy [REC MODE]
-asetuksen mukaan (s. 48).
1 Pidä
OPEN/EJECT -vipua
siirrettynä nuolen suuntaan ja
avaa kansi.
OPEN/EJECT -vipua
3 Sulje kansi.
Kasetin poistaminen
Toimi samoin kuin asettaessasi kasetin
videokameraan.
”Memory Stick Duo”
Vain merkinnällä
tai
varustettuja
”Memory Stick Duo” -kortteja voi käyttää
(s. 100).
• Tallennettavissa olevien kuvien määrä ja
kestoaika määräytyy kuvanlaadun ja kuvakoon
perusteella. Lisätietoja on sivulla 42.
Kansi
Kasettipesä liukuu ulos ja avautuu
automaattisesti.
Aseta ”Memory Stick Duo” -kortti
”Memory Stick Duo” -korttipaikkaan
oikein päin niin, että kortti napsahtaa
paikalleen.
Kortinkäyttövalo
2 Aseta kasetti kasettipesään
ikkunapuoli ylöspäin ja paina
sitten
.
Ikkuna
-merkki
ylöspäin
Paina kasettia kevyesti
sen selkämyksen
keskeltä.
16
Kasettipesä liukuu automaattisesti
takaisin sisään. Älä käytä voimaa
asettaessasi kasetin kasettipesään.
Muutoin videokamera voi vioittua.
• Jos ”Memory Stick Duo” -kortti pakotetaan
paikalleen väärin päin, ”Memory Stick
Duo” -kortti, ”Memory Stick Duo”
-korttipaikka tai kuvadata voi vahingoittua.
”Memory Stick Duo” -kortin
poistaminen
Paina ”Memory Stick Duo” -korttia
kevyesti sisään päin kerran.
Käytön aloittaminen
• Kun kortinkäyttövalo palaa tai vilkkuu,
videokamera lukee dataa kortista tai tallentaa
siihen dataa. Älä ravistele tai naputtele
videokameraa, katkaise virtaa, poista ”Memory
Stick Duo” -korttia tai irrota akkua. Muutoin
kuvadata voi vahingoittua.
17
Helppo tallennus ja katselu
(Easy Handycam)
Videokameran Easy Handycam -tilassa kamera säätää
useimpia asetuksia automaattisesti. Siten voit keskittyä
kuvaamiseen paremmin.
Vain perustoiminnot ovat käytettävissä, ja näytön teksti on
tavallista suurempaa. Siksi ensikertalainenkin voi käyttää
videokameraa helposti.
Noudata ennen aloittamista vaiheita 1–7 (s. 7–16).
E
C
A
D
B
Helppo kuvaus
1 Siirrä POWER-kytkintä  toistuvasti nuolen suuntaan niin, että haluamasi
tallennusvälineen mukainen merkkivalo syttyy.
Liikkuvan kuvan kuvaaminen
CAMERA-TAPE-merkkivalo.
Jos POWER-kytkin
 on asennossa
OFF, pidä vihreää
painiketta painettuna
ja siirrä POWERkytkintä alaspäin.
: Sytytä
: Sytytä
Still-kuvien kuvaaminen
CAMERA-MEM-merkkivalo.
2 Paina EASY .
Easy Handycam
operation
ON
Sininen EASY-merkkivalo syttyy.
3 Aloita kuvaus.
Liikkuva kuva
Still-kuvat
Paina REC START/STOP  (tai
).
A
Paina PHOTO .
Suljinääni
Äänimerkki
60min
30
MENU
Symboli () muuttuu [STBY]symbolista [REC]-symboliksi.
Pysäytä nauhoitus painamalla  (tai
) uudelleen.
18
MENU
Vilkkuu  Jää palamaan
Säädä tarkennusta
pitämällä kevyesti
painettuna.
Aloita tallennus
painamalla pohjaan.
Helppo toisto
1 Siirrä POWER-kytkintä  toistuvasti nuolen suuntaan
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy.
2 Paina EASY .
Easy Handycam
operation
ON
Sininen EASY-merkkivalo syttyy.
Kuvaus/toisto
3 Aloita toisto.
Liikkuva kuva
Still-kuvat
Kosketa
ja aloita toisto
koskettamalla sitten
.
Hidastettua toistoa
voi käyttää
kaukosäätimestä.
A
Valitse kuva koskettamalla

/
.
A
C
B
C
MENU
MENU
B
 Pysäytys
 Toisto/tauko kullakin kosketuksella
 Kasetin toisto
 Edellinen/seuraava
 Poisto (s. 61)
 Pikakelaus taakse-/eteenpäin
Easy Handycam -tilan poistaminen
käytöstä
Paina EASY  uudelleen.
EASY-merkkivalo sammuu, ja kaikki
asetukset palaavat entisiksi.
• Kasetin nauhoitusnopeus ja Memory Stick
Duon kuvanlaatu palautuvat oletusarvoihinsa.
• Easy Handycam -tilassa käytettävissä olevat
toiminnot
– Valikkoasetusten muuttaminen (s. 36)
Jos kosketat [MENU], näyttöön tulee
muutettavia asetuksia. Näytössä
näkymättömät asetukset palautuvat
oletusarvoihinsa.
– Zoomaus (tallennuksen aikana) (s. 22)
– Näytön symbolien ottaminen käyttöön/
poistaminen käytöstä (s. 14)
– ”Kuvan katseleminen televisiossa” (s. 32)
– ”Kopioiminen toisella tallentavalla laitteella”
(s. 55)
• [Invalid during Easy Handycam operation] tulee
näkyviin, jos yritetään käyttää toimintoa, joka ei
ole käytettävissä Easy Handycam -tilan käytön
aikana.
19
Kuvaaminen
Objektiivin suojus
Avautuu POWER-kytkimen asennon
mukaan.
PHOTO
REC START/STOP 
POWER-kytkin
REC START/
STOP 
1 Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti nuolen suuntaan niin, että haluamasi
tallennusvälineen mukainen merkkivalo syttyy.
Jos POWER-kytkin
on asennossa
OFF, pidä vihreää
painiketta painettuna
ja siirrä POWERkytkintä alaspäin.
Kasetti: CAMERA-TAPE-merkkivalo palaa.
”Memory Stick Duo” -kortti: CAMERAMEM-merkkivalo palaa.
2 Aloita kuvaus.
Elokuvat
Still-kuvat
Paina REC START/STOP 
(tai).
A
Säädä tarkennus pitämällä
PHOTO-painiketta kevyesti
painettuna (). Paina painike
sitten pohjaan ().
Äänimerkki
Symboli () muuttuu [STBY]symbolista (vain kasetti) [REC]symboliksi.
• ”Memory Stick Duo” -korttiin tallennetun
elokuvan (MPEG MOVIE EX) ääni on
monoääni.
Liikkuvan kuvan tallennuksen
pysäyttäminen
Paina REC START/STOP uudelleen.
• ”Memory Stick Duo” -korttiin voi tallentaa
still-kuvan, kun kasetille tallennetaan liikkuvaa
kuvaa tai videokamera on valmiustilassa.
20
Suljinääni
60min
30
FINE
101
A
P-MENU
Vilkkuu
Jää
B
palamaan
Videokamerasta kuuluu suljinääni. Kun
katoaa, kuva on tallennettu.
”Memory Stick Duo” -kortin
viimeisimmän tallenteen
tarkastaminen
Kosketa
. Jos haluat poistaa kuvan,
kosketa
 [YES]. Palaa valmiustilaan
koskettamalla
.
Toisto
1 Siirrä POWER-kytkintä toistuvasti nuolen suuntaan
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy.
2 Aloita toisto.
Liikkuva kuva
Still-kuva
A
Kosketa
.
Viimeksi tallennettu kuva tulee
näyttöön.
A
C
B
 Pysäytys
 Toisto/tauko kullakin kosketuksella
 Pikakelaus taakse-/eteenpäin
• Toisto pysähtyy automaattisesti, kun
taukotila on kestänyt yli 3 minuuttia.
B
Kuvaus/toisto
Toisto kasetilta:
Kosketa
ja aloita toisto
koskettamalla sitten
.
C
 Kasetin toisto
 Edellinen/seuraava
 Hakemistonäyttö
• Tarpeettomat kuvat voi poistaa ”Memory
Stick Duo” -kortista (s. 61).
Toisto ”Memory Stick Duo”
-kortista:
Kosketa

/
, valitse
kuva koskettamalla
ja kosketa
sitten
.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Kosketa
[VOLUME] ja säädä
sitten äänenvoimakkuutta koskettamalla
/
.
• Jos [VOLUME]-asetusta ei ole
-valikossa, kosketa [MENU].
Kosketa
. Kosketa kuvaa, jonka haluat
nähdä yhden kuvan näytössä.
Jos haluat katsella muissa kansioissa
olevia kuvia, kosketa

[PB
FOLDER], valitse kansio koskettamalla
/
ja kosketa sitten
(s. 44).
Kohtauksen haku toiston aikana
Kosketa jatkuvasti
/
kasetin
toiston aikana (kuvahaku) tai
/
eteen- tai taaksepäin suuntautuvan
pikakelauksen aikana (ohitusselaus).
B
A
• Toistotilavaihtoehtoja on useita ([VAR. SPD
PB], s. 47).
 6 edellistä/seuraavaa kuvaa
 Näytössä näkyvä kuva ennen
”Memory Stick Duo” -kortissa olevien
kuvien katselu hakemistonäytössä
 Elokuvan symboli
C
hakemistonäyttöön siirtymistä.
21
Kuvauksessa ja toistossa käytettäviä
toimintoja
5
1
Tarkennuksen säätäminen muun kuin
kuvan keskikohdan mukaan (SPOT
FOCUS) ................................. 
2
Katso kohtaa [SPOT FOCUS] sivulla 40.
3
Tarkennuksen lukitseminen
valittuun kohteeseen (monipuolinen
pistemittaus) .......................... 
4
Katso kohtaa [SPOT METER] sivulla 39.
Kuvaaminen peilikuvatilassa ....... 
6
Kuvaus
Avaa LCD-paneeli  90 asteen kulmaan
videokameraan () nähden ja käännä
paneelia sitten 270 astetta objektiivin
puolelle ().
Zoomauksen käyttäminen ........... 
Voit zoomata hitaasti siirtämällä
zoomausvipua  hieman. Voit zoomata
nopeasti siirtämällä vipua enemmän.
Laaja näkymä: (laajakulma)
• LCD-näyttöön tulee peilikuva kuvauskohteesta,
mutta kuva tallentuu normaalisti.
Jalustan käyttäminen ................ 
Lähikuva: (telekuvaus)
• Videokameran ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, joka varmistaa täsmällisen
tarkennuksen vivun ollessa laajakulmaasennossa, on noin 1 cm ; teleasennossa noin 80
cm.
• Voit käyttää [DIGITAL ZOOM] -asetusta, jos
haluat käyttää zoomauksessa yli 10-kertaista
kerrointa (s. 41).
Taustavalaistujen kohteiden
valotuksen säätäminen .............. 
22
Jos haluat säätää taustavalaistun kohteen
valotusta, paina BACK LIGHT 
niin, että  tulee näyttöön. Voit poistaa
taustavalokorjauksen käytöstä painamalla
BACK LIGHT uudelleen.
Kiinnitä kolmijalkainen jalusta (lisävaruste:
jalustaruuvin on oltava alle 5,5 mm:n)
pituinen, ja se kiinnitetään jalustan
kiinnitysreikään .
Toisto
Kuvien katseleminen liiketehosteilla
varustettuina (SLIDE SHOW PLUS) 
Aseta POWER-kytkin asentoon PLAY/
EDIT ja paina sitten SLIDE SHOW PLUS
. Ilmoitus [Starting SLIDE SHOW
PLUS] tulee näyttöön, ja ”Memory Stick
Duo” -kortissa olevien kuvien toisto alkaa
automaattisesti.
SLIDE SHOW PLUS -toiminnon voi
poistaa käytöstä painamalla SLIDE SHOW
PLUS uudelleen.
• Sulje LCD-paneeli niin, että näyttö on ulospäin
(s. 13).
• SLIDE SHOW PLUS -toimintoa voi käyttää
riippumatta siitä, onko videokamera asetettu
Handycam Station -asemaan (s. 8).
Voit käyttää seuraavia asetuksia
koskettamalla
, kun SLIDE SHOW
PLUS -toiminto on käytössä.
(* tehdasasetus)
Poista asetus käytöstä koskettamalla [OK]
 [END].
 PB FOLDER
 REPEAT
Kun asetuksena on [ON]
*, SLIDE
SHOW PLUS -toiminto toistaa kuvia
jatkuvasti.
 CLOCK DISP
Kun asetuksena on [ON]*, kellonaika tulee
näkyviin.
 MODE SELECT
SIMPLE*
Kuvissa on pysty- tai vaakasuuntaista
liikettä, zoomausta tai päällekkäistehosteita.
MONOTONE
Kuvat näkyvät
mustavalkoisina ja niissä
on vaakasuuntaista liikettä
tai päällekkäistehosteita.
FANCY
Kuvissa on kukkakoristeita
ja zoomaus- tai
pyyhkäisytehosteita.
• Kellonaika ei tule näkyviin, jos sitä ei ole
asetettu [CLOCK SET] (s. 15) -toiminnolla.
• Jos symboli
ei ole näkyvissä, sen voi
tuoda näkyviin koskettamalla LCD-näyttöä.
• Jos käytät SLIDE SHOW PLUS -toimintoa
pitkään, kytke videokamera pistorasiaan
kameran vakiovarusteisiin sisältyvän
verkkolaitteen avulla.
• LCD-näytön suojaamiseksi on suositeltavaa
– esittää useita kuvia SLIDE SHOW PLUS
-toiminnon avulla
– valita [REPEAT]-asetukseksi [ON]
– pitää POWER-kytkin asennossa OFF (CHG),
kun SLIDE SHOW PLUS -toimintoa ei
käytetä.
• SLIDE SHOW PLUS -toiminnon esittämän
ensimmäisen kuvan voi valita koskettamalla
/
ennen SLIDE SHOW PLUS
-toiminnon käyttöönottoa.
Kuvaus/toisto
Kun asetuksena on [ALL FILES] ( )*,
videokamera toistaa kaikki ”Memory Stick
Duo” -kortissa olevat kuvat.
Kun asetuksena on [CURRENT FOLDER]
( ), videokamera toistaa kaikki [PB
FOLDER] -asetuksella (s. 44) valitussa
kansiossa olevat tiedostot.
STANDARD
Kuvat näkyvät ilman tehosteita. Kuvatiedot
katoavat, kun DISP/BATT INFO
-painiketta painetaan.
PB zoom -toiminnon käyttäminen
........................................... 
Toistokuvaa voi suurentaa noin 1,
1-kertaisesta enintään 5-kertaiseksi
alkuperäiseen kokoon verrattuna.
Suurennusta voi säätää zoomausvivulla .

Tuo näkyviin kuva, jota haluat
suurentaa.

Suurenna kuvaa siirtämällä zoomausta
T (telekuvaus) -suuntaan.

Kosketa näytössä näkyvää kuvaa siinä
kohdassa, jossa haluat suurentaa kuvaa.

Säädä suurennusta siirtämällä
zoomausta W (laajakulma)- ja T
(telekuvaus) -asentojen välillä.
Kun haluat poistaa toiminnon käytöstä,
kosketa [END].
Jatkuu 
23
Kuvauksessa ja toistossa käytettäviä toimintoja (jatkuu)
Erikoistehosteiden käyttäminen .... 
Katso
(PICT.APPLI.) -valikko (s. 44).
Alkuasetusten palauttaminen ....... 
2
9
7
8
Kun painat RESET  -painiketta, kaikki
asetukset päivämäärää ja kellonaikaa
myöten palautuvat tehdasasetusten
mukaisiksi.
(Käyttäjän oman valikon mukatetut
toiminnot eivät nollaudu.)
Muiden osien sijainti ja toiminnot
q;

qa
Kaiutin
Ääni kuuluu kaiuttimesta.
• Tietoja äänenvoimakkuuden säätämisestä
on sivulla 21.
qs

REC-merkkivalo
REC-merkkivalo palaa kuvauksen
aikana (s. 51).

Kaukosäädinsignaalin tunnistin
Suuntaa kaukosäädin videokamerassa
olevaan kaukosäädinsignaalin
tunnistimeen (s. 30).

Sisäinen stereomikrofoni
Kun ulkoinen mikrofoni on kytkettynä,
ulkoisen mikrofonin poimima ääni on
etusijalla muihin äänilähteisiin nähden.
Kuvaus/toisto
Akun jäljellä olevan varauksen
tarkastaminen (akun tiedot) ......... 
Siirrä POWER-kytkin ylöspäin asentoon
OFF (CHG) ja paina sitten DISP/BATT
INFO . Akun tiedot tulevat näkyviin
noin 7 sekunnin ajaksi. Pidä painiketta
painettuna, niin tiedot näkyvät 20 sekuntia.
Akun jäljellä oleva varaus (suunnilleen)
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN:
85 min
Kuvauskapasiteetti (suunnilleen)
Toimintaäänimerkin poistaminen
käytöstä ................................ 
Tietoja toimintaäänimerkin asetuksesta on
kohdassa [BEEP] (s. 51).
24
Kuvaus/toisto
25
Kuvauksen/toiston aikana näytössä näkyvät
symbolit
Liikkuvan kuvan kuvaaminen
Still-kuvien tallentaminen
Kasetille
1
2
3
4
5
8
1
9
60min
FINE
0
30
101
P-MENU
6 7
qa 7

Akun jäljellä olevan aika (suunnilleen)

Tallennuskansio (44)

Nauhoitusnopeus ( tai ) (48)

Laatu ([FINE] tai [STD]) (42)

Nauhoitustila ([STBY] (valmiustila) tai
[REC] (nauhoitus))


Aikakoodi (tunnit: minuutit: sekunnit:
ruudut)/Nauhalaskuri (tunnit: minuutit:
sekunnit)
”Memory Stick Duo” -symboli ja
tallennettavissa olevien kuvien määrä
(suunnilleen)

Tallennuksen tarkistuspainike (20)

Kasetin nauhoituskapasiteetti
(suunnilleen) (51)

END SEARCH/EDIT SEARCH/
nauhoituksen tarkistuspainike (29)

Käyttäjän oman valikon painike (34)
Datakoodi toiston aikana
”Memory Stick Duo” -korttiin
A
B
C
D
E




Tallennuskansio (44)
Tallennuskapasiteetti (suunnilleen)
Elokuvan koko (43)
Tallennuksen aloitussymboli
(näkyy noin 5 sekuntia)
 Tallennuksen tarkistuspainike (20)
26
Päivämäärä/kellonaika ja videokameran
asetustiedot tallentuvat automaattisesti. Ne
eivät näy näytössä tallennuksen aikana,
mutta toiston aikana ne saa näkyviin
[DATA CODE] -toiminnon avulla (s. 50).
( ) on viitesivu.
Tallennuksen aikana näytössä näkyvät symbolit eivät tallennu.
Liikkuvan kuvan katselu
Still-kuvien katselu
Kasetilta
1
2 qs
4
5
qg qh
1 qf
MEMORY PLAY
wswd
qj
qk
7
qd
ql
w;
wa 7
Nauhansiirron ilmaisin

Tiedoston nimi

Nauhanohjauspainikkeet (21)

Kuvan numero/nykyiseen
toistokansioon tallennettujen kuvien
kokonaismäärä

Toistokansio (44)

Edellisen/seuraavan kansion kuvake
Kun videokamerassa on ”Memory Stick Duo”
-kortti eikä kasettia toisteta, symbolin
(STOP) tilalla on symboli
(”Memory
Stick Duo” -toisto).
”Memory Stick Duo” -kortti
Seuraavat symbolit tulevat näkyviin, kun
nykyisen kansion ensimmäinen ja viimeinen
kuva on näkyvissä ja samassa ”Memory Stick
Duo” -kortissa on vähintään kaksi kansiota.
: Voit siirtyä edelliseen kansioon
koskettamalla
.
: Voit siirtyä seuraavaan kansioon
koskettamalla
.
: Voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan
kansioon koskettamalla
/
.
D
A
0:00:00
E
B
F
C






Tiedoston nimi
Toisto/taukopainike (21)
Edellinen/seuraava kuva -painike (21)
Kuvan koko (43)
Toistoaika
Edellinen/seuraava kohtaus -painike
Elokuvatiedostossa voi olla enintään 60
kohtausta. Kohtausten määrä riippuu
elokuvan pituudesta. Valitse kohtaus, josta
toisto aloitetaan, ja kosketa
.
Kuvaus/toisto


Kuvanpoistopainike (61)

Kasetin toiston valintapainike (21)

Edellinen/seuraava kuva -painike (21)

Hakemistonäyttöpainike (21)

Kuvan suojausmerkki (62)

Tulostusmerkki (62)
Jatkuu 
27
Kuvauksen/toiston aikana
näytössä näkyvät symbolit (jatkuu)
Tehtyjen muutosten symbolit
LCD-näytön symbolien merkityksen voi
tarkistaa [DISP GUIDE] (s. 14) -toiminnon
avulla.
Vasen yläkulma
Oikea yläkulma
( ) on viitesivu.
Keskiosa
Symboli
Merkitys
Color Slow Shutter (41)
PictBridge-yhteys (63)

Varoitus (94)
Alareuna
Symboli
Merkitys
Kuvatehoste (46)
Digitaalitehoste (45)

Alareuna
Manuaalinen tarkennus
(40)
Keskiosa
PROGRAM AE (38)
Vasen yläkulma
Symboli
Merkitys
EXT SUR MIC (49)
AUDIO MODE (48)
Kuvaus vitkalaukaisimen
avulla (41)
Jaksoittainen valokuvaus
(46)
Tämä ilmaisin
tulee näkyviin, kun
käytät videosalamaa
(lisävaruste). (41)
Oikea yläkulma
Symboli
Merkitys
A/VDV OUT (49)
DV-tulo (56)
Nollakohtamuisti (30)
SLIDE SHOW PLUS (22)
LCD-näytön taustavalo ei
käytössä (13)
28

Taustavalokorjaus (22)

Valkotasapaino (39)
WIDE SELECT (42)
SteadyShot ei käytössä
(42)
Telemakro (40)
Aloituskohdan etsiminen
Varmista, että CAMERA-TAPEmerkkivalo palaa.
1 Kosketa
Uusimman nauhoituksen viimeisen
kohtauksen etsiminen (END SEARCH)
.
60min
[END SEARCH] -toiminto ei enää toimi,
jos kasetti poistetaan nauhoituksen jälkeen.
Kosketa
60min
END SEARCH
1
0:00:00
EDIT
Peruuta toiminto
koskettamalla tätä.
Videokamera toistaa uusimman
nauhoituksen viimeistä kohtausta noin
5 sekuntia ja siirtyy valmiustilaan
viimeisen nauhoituksen lopussa.
• [END SEARCH] -toiminto ei toimi oikein,
jos kasetille nauhoitettujen otosten välissä
on tyhjä jakso.
• [END SEARCH] -toiminnon voi valita
myös valikosta. Kun PLAY/EDITmerkkivalo palaa, valitse [END SEARCH]
-pikavalinta käyttäjän omasta valikosta
(s. 34).
(siirto taaksepäin)/
(siirto eteenpäin) ja vapauta
painike siinä kohdassa, jossa
haluat aloittaa nauhoituksen.
Uusimman nauhoituksen
onnistumisen tarkistaminen
(nauhoituksen tarkistus)
Juuri lopetetun nauhoituksen noin 2
viimeistä sekuntia voi tarkistaa.
Kosketa
Seuraavan nauhoitettavan otoksen
aloituskohdan voi etsiä katselemalla kuvaa
näytöstä. Ääni ei kuulu etsinnän aikana.
.

60min
Halutun kohdan etsiminen
manuaalisesti (EDIT SEARCH)
Kuvaus/toisto
EXECUTING
CANCEL
0:00:00
2 Kosketa jatkuvasti painiketta
.

STBY
STBY
0:00:00
EDIT
Videokamera toistaa viimeksi nauhoitetun
otoksen 2 viimeistä sekuntia. Sitten
videokamera siirtyy valmiustilaan.
29
Kaukosäädin
Poista suoja-arkki ennen kaukosäätimen
käyttämistä.
Suoja-arkki
 Muistin ohjauspainikkeet (Index
(hakemisto), –/+, Memory
(muistitoisto)) (s. 21)
• Suuntaa kaukosäädin videokamerassa olevaan
kaukosäädinsignaalin vastaanottimeen (s. 24).
• Jos paristo on vaihdettava, katso sivua 106.
6
Halutun kohtauksen etsiminen
nopeasti (nollakohtamuisti)
7
1
q;
8
2
3
4
1 Paina toiston aikana ZERO SET
MEMORY -painiketta  siinä
kohdassa, johon haluat siirtyä
myöhemmin.
Nauhalaskuri nollautuu lukemaan
”0:00:00”, ja
tulee näyttöön.
9
5
60min
 PHOTO (valokuva) (s. 20)
Videokamera tallentaa still-kuvaksi sen
kuvan, joka on näkyvissä, kun painat tätä
painiketta.
0:00:00
P-MENU
Jos nauhalaskuri ei ole näkyvissä, paina
DISPLAY .
 SEARCH M. (hakutila) (s. 29)


 Videonauhan ohjauspainikkeet
(pikakelaus taaksepäin, toisto,
pikakelaus eteenpäin, tauko, pysäytys,
hidastus) (s. 21)
 ZERO SET MEMORY
(nollakohtamuisti)
 Lähetin
 REC START/STOP (nauhoituksen
käynnistys/pysäytys) (s. 20)
 Zoomaus (s. 22)
 DISPLAY (näyttö) (s. 14)
30
2 Paina STOP , kun haluat
pysäyttää toiston.
3 Paina REW .
Nauha pysähtyy automaattisesti,
kun nauhalaskuri saavuttaa lukeman
”0:00:00”.
4 Paina PLAY .
Toisto alkaa nauhalaskurin lukemasta
”0:00:00”.
• Aikakoodin ja nauhalaskurin lukeman välinen
aikaero voi olla useita sekunteja.
• Nollakohtamuisti ei toimi oikein, jos kasetille
nauhoitettujen otosten välissä on tyhjä jakso.
Toiminnon poistaminen käytöstä
Paina ZERO SET MEMORY 
-painiketta uudelleen.
Kohtauksen etsiminen
nauhoituspäivämäärän avulla
(päivämäärähaku)
1 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
Kuvaus/toisto
Voit etsiä kohdan, jossa päivämäärä
vaihtuu.
2 Paina SEARCH M. .
3 Valitse nauhoituspäivämäärä
painamalla (edellinen)/
(seuraava) .
60 min
0:00:00:00
30 min
DATE -01
SEACH
P-MENU
Toiminnon poistaminen käytöstä
Paina STOP .
• Päivämäärähaku ei toimi oikein, jos kasetille
nauhoitettujen otosten välissä on tyhjä jakso.
31
Kuvan katseleminen televisiossa
Kytke videokamera pistorasiaan kameran vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen avulla ja
käytä kameraa verkkolaitteella (s. 8). Katso lisätietoja myös kytkettävien laitteiden käyttöohjeista.
A/V- tai A/V OUT -liitäntä
1
(valkoinen)
(punainen)
(keltainen)
IN
Kuvanauhurit tai
TV:t
2
: Signaalin kulkusuunta

A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
Kytke toisen laitteen tuloliitäntään.

A/V-liitäntäkaapeli, jossa on S
VIDEO -johto (lisävaruste)
Jos videokamera kytketään toiseen laitteeseen
S VIDEO -liitännän kautta S VIDEO
-johdolla varustetu lla A/V-liitäntäkaapelilla
(lisävaruste), kuvan laatu on parempi kuin
kytkettäessä laitteet A/V-liitäntäkaapelilla.
Kytke A/V-liitäntäkaapelin (lisävaruste)
valkoinen ja punainen liitin (vasen/oikea
äänikanava) ja S VIDEO -liitin (S VIDEO
-kuvasignaali). Keltaista liitintä (tavallinen
videosignaali) ei tarvitse tällöin kytkeä. Ääni
ei kulje S VIDEO -liitännän kautta.
Jos televisio on kytketty
kuvanauhuriin
Kytke videokamera kuvanauhurin LINE
IN -tuloliitäntään. Valitse kuvanauhurista
ohjelmalähteeksi LINE.
32
Jos TV on monoääninen (TV:ssä on
vain yksi äänituloliitäntä)
Kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen
liitin television tai kuvanauhurin
videotuloliitäntään ja valkoinen (vasen
kanava) tai punainen (oikea kanava) liitin
äänituloliitäntään.
• Kun kytket A/V-liitäntäkaapelin videokameran
A/V (DCR-PC55E)- tai A/V OUT (DCRPC53E) -liitäntään, poista videokamera
Handycam Station -asemasta.
• Aikakoodin saa näkyviin television kuvaruutuun
valitsemalla videokamerassa [DISP OUTPUT]
-asetukseksi [V-OUT/PANEL] (s. 51).
Jos televisiossa tai kuvanauhurissa
on 21-nastainen liitäntä
(EUROCONNECTOR)
Käytä videokameran vakiovarusteisin
sisältyvää 21-nastaista sovitinta (vain
mallit, joiden pohjassa on merkki
).
Sovitin on tarkoitettu vain lähtösignaalien
siirtämiseen.
TV/kuvanauhuri
Kuvaus/toisto
33
Valikkotoimintojen käyttäminen
Käytä tämän sivun jälkeen lueteltuja valikkotoimintoja alla olevien ohjeiden mukaan.
1 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että halutun toiminnon mukainen
merkkivalo syttyy.
[CAMERA-TAPE]-merkkivalo:
kasettia koskevat asetukset
[CAMERA-MEM]-merkkivalo:
”Memory Stick Duo” -korttia
koskevat asetukset
[PLAY/EDIT]-merkkivalo: katselua/editointia koskevat asetukset
2 Valitse valikkotoiminto koskettamalla LCD-näyttöä.
Ne toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.
 Käyttäjän oman valikon pikapainikkeiden käyttäminen
Käyttäjän omaan valikkoon voi lisätä usein tarvittavien toimintojen pikavalintapainikkeet.
• Käyttäjän oman valikon voi mukauttaa halutuksi (s. 52).
 Kosketa
60min
MENU
1/3
.
0:00:00:00
DISP
GUIDE
END
SEARCH
VOLUME
VAR.
SPD PB
REC
CTRL
 Kosketa haluamaasi toimintoa.
Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä, kosketa
.
/
, kunnes toiminto on näkyvissä.
 Valitse haluamasi asetus ja kosketa sitten
 Valikkotoimintojen käyttäminen
Myös niitä valikkotoimintoja voi mukauttaa, joita ei ole lisätty käyttäjän omaan valikkoon.




BURN DVD
BURN VCD
END SEARCH
 Kosketa
[MENU].
Valikkohakemistonäyttö tulee näkyviin.
 Valitse haluamasi valikko.
Valitse haluamasi toiminto koskettamalla
sama vaiheessa  kuin vaiheessa .)
 Valitse haluamasi toiminto.
34
/
ja kosketa sitten
• Voit valita toiminnon myös koskettamalla sitä suoraan.
. (Menettely on
Valikkotoimintojen käyttäminen (jatkuu)
 Mukauta toimintoa.
Kun olet valinnut haluamasi asetukset, poista valikkonäyttö näkyvistä koskettamalla
(sulje).
Jos et haluakaan muuttaa asetusta, palaa edelliseen näyttöön koskettamalla
.

Valikkojen käyttäminen
35
Valikkojen toiminnot
Palava merkkivalo:
TAPE
MEM
PLAY/EDIT
PROGRAM AE.


SPOT METER


EXPOSURE


WHITE BAL.


AUTO SHUTTER

×
SPOT FOCUS


FOCUS


TELE MACRO


FLASH SET


COLOR SLOW S

×
SELF-TIMER

*
DIGITAL ZOOM

WIDE SELECT

STEADYSHOT

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×




×









×

FADER


PICT. EFFECT

×
×
×
×
D. EFFECT
INT.REC-STL
×

DEMO MODE

×
×
×
×
CAMERA SET -valikko (s. 38)
MEMORY SET -valikko (s. 42)
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE*
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
PICT.APPLI. -valikko (s. 44)
PRINT
36
×



Valittavissa olevat valikkotoiminnot () määräytyvät videokamerassa palavan merkkivalon
mukaan.
*Nämä toiminnot ovat käytettävissä Easy Handycam -tilan käytön aikana.
Palava merkkivalo:
TAPE
MEM
PLAY/EDIT
END SEARCH

×
×
×
×
×
×
×

BURN VCD
×
×
×
×
×
×

EDIT/PLAY -valikko (s. 47)
VAR. SPD PB
REC CTRL
AUD DUB CTRL
REC MOVIE
BURN DVD






STANDARD SET -valikko (s. 48)
AUDIO MIX
×
×
×
EXT SUR MIC

×
×
×
×
×
×
LCD SET




VIDEO INPUT (DCR-PC55E)
×
×
USB-CAMERA

REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME*





×
USB-PLY/EDT
×
×
×
×
×
DISP GUIDE*



×


×
×
REMOTE CTRL



REC LAMP


×
BEEP*



DISP OUTPUT



MENU ROTATE



A.SHUT OFF



×
×

CLOCK SET*



WORLD TIME



LANGUAGE



A/V  DV OUT (DCR-PC55E)
DATA CODE*
REMAINING
CALIBRATION

×
Valikkojen käyttäminen
MULTI-SOUND



TIME/LANGU. -valikko (s. 52)
37
CAMERA SET -valikko
Videokameran kuvausasetukset
kuvausolosuhteiden mukaan (esim.
EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT)
BEACH&SKI*( )
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla .
Sulkeissa näkyvät symbolit ovat näkyvissä,
kun asetus on valittuna.
Katso sivua 34, jos haluat lisätietoja
valikkotoimintojen valitsemisesta.
PROGRAM AE
PROGRAM AE -toiminnon avulla kuvaus
onnistuu tehokkaasti eri olosuhteissa.
Tämä tila estää ihmiskasvojen jäämisen
tummiksi kirkkaassa tai heijastuneessa
valossa, kuten kesällä hiekkarannalla tai
talvella laskettelurinteessä.
SUNSET&MOON**(
)
 AUTO
Valitse tämä asetus, jos et halua käyttää
kuvauksessa [PROGRAM AE] -toimintoa.
SPOTLIGHT*( )
Tätä tilaa käyttämällä voidaan tunnelma
säilyttää kuvattaessa esimerkiksi
auringonlaskua, yömaisemaa tai
ilotulitusta.
LANDSCAPE**(
)
Tämä asetus estää esimerkiksi
ihmiskasvojen tallentumisen liian vaaleina
kuvattaessa voimakkaassa valaistuksessa.
PORTRAIT (pehmeä muotokuva) (
)
Tämä tila korostaa kuvauskohdetta,
esimerkiksi henkilöä tai kukkia, luomalla
kohteelle pehmeän taustan.
SPORTS*(urheilukuvaus) ( )
Tämän kuvaustilan avulla voi minimoida
kuvan tärinän kuvattaessa nopeasti
liikkuvia kohteita.
38
Valitse tämä asetus, jos haluat kuvata
kaukana olevan kohteen selkeänä.
Tämä tila myös estää videokameraa
tarkentamasta kameran ja kohteen
välissä olevaan ikkunalasiin tai ikkunan
metalliverkkoon.
• Yhdellä tähdellä (*) merkittyjä asetuksia
käytettäessä videokamera tarkentaa vain
lähellä oleviin kohteisiin. Kahdella tähdellä
(**) merkittyjä asetuksia käytettäessä
videokamera tarkentaa myös kaukana
oleviin kohteisiin.
SPOT METER (monipuolinen
pistemittaus)
Voit säätää kuvauskohteen valotusta
ja lukita valotuksen sopivaksi, vaikka
kohteen takana olisi voimakas
valonlähde (esimerkiksi kohdevalaisin
teatterinäyttämöllä).
2
 Kosketa näytössä kohtaa, jonka valotuksen
Videokamera säätää valkotasapainon
automaattisesti.
OUTDOOR (
)
Voit palata automaattivalotuksen käyttöön
koskettamalla [AUTO][END].
• Jos valitset [SPOT METER] -asetuksen,
[EXPOSURE]-asetukseksi vaihtuu
automaattisesti [MANUAL].
EXPOSURE
Voit säätää kuvan kirkkautta manuaalisesti.
Jos esimerkiksi kuvaat sisätiloissa
aurinkoisena päivänä, voit välttää lähellä
ikkunaa olevien henkilöiden jäämisen liian
tummiksi lukitsemalla valotuksen huoneen
seinän mukaan.
2
3
1
 Kosketa [MANUAL].
 Säädä valotusta koskettamalla
.
.
tulee näkyviin.
Voit palata automaattivalotuksen käyttöön
koskettamalla [AUTO]
.
INDOOR ()
Videokamera asettaa valkotasapainon
loistevalaisinten lämpimänvalkoisen valon
mukaan.
ONE PUSH (
)
Videokamera säätää valkotasapainon
ympäristön valaistuksen mukaan.
 Kosketa [ONE PUSH].
 Kohdista kuvausympäristössä kamera
ensin paperiarkkiin tai muuhun
valkoiseen esineeseen niin, että esine
täyttää koko näytön.
 Kosketa [
].
vilkkuu nopeasti. Kun
valkotasapaino on säädetty ja
tallennettu muistiin, symboli lakkaa
vilkkumasta.
Valikkojen käyttäminen
haluat säätää ja lukita.
tulee näkyviin.
 Kosketa [END].
/
 AUTO
Videokamera asettaa
valkotasapainon sopivaksi ulkona tai
päivänvaloloistelampun valossa tehtävää
kuvausta varten.
1
 Kosketa
WHITE BAL. (valkotasapaino)
Väritasapainon voi säätää
kuvausympäristön mukaan oikeaksi.
• Älä ravistele videokameraa, kun
vilkkuu nopeasti.
•
vilkkuu hitaasti, jos
valkotasapainon asetus ei onnistunut.
• Jos
vilkkuu edelleen, vaikka
koskettaisit
, valitse [WHITE BAL.]
-asetukseksi [AUTO].
• Jos vaihdat akun [AUTO]-asetuksen ollessa
valittuna tai siirrät videokameran sisätiloista
ulos kiinteää valotuksen ollessa käytössä,
valitse [AUTO] ja suuntaa videokamera
lähellä olevaan valkoiseen esineeseen noin 10
sekunniksi, jotta väritasapainon säätö on oikea.
• Toimi uudelleen [ONE PUSH] -menettelyn
mukaisesti, jos muutat [PROGRAM AE]
-asetuksia tai siirrät videokameran sisätiloista
ulos tai päinvastoin.
Jatkuu 
39
CAMERA SET -valikko (jatkuu)
• Valitse [WHITE BAL.] -asetukseksi
[AUTO] tai [ONE PUSH], jos kuvaustila
on valaistu valkoisilla tai viileän sävyisillä
loistevalaisimilla.
• [AUTO]-asetus palautuu käyttöön, kun
virtalähde irrotetaan videokamerasta yli 5
minuutiksi.
AUTO SHUTTER
Kun asetuksena on [ON] (tehdasasetus),
elektroninen suljin aktivoituu ja kamera
säätää suljinaikaa kirkkaassa valossa
kuvattaessa.
SPOT FOCUS
Voit valita ja säätää tarkennuspisteen ja
siten tarkentaa kohteeseen, joka ei ole
kuvan keskellä.
1
2
 Kosketa kohdetta näytössä.
 tulee näkyviin.
 Kosketa [END].
Voit säätää tarkennuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO][END].
• Jos valitset [SPOT FOCUS] -asetuksen,
[FOCUS]-asetukseksi vaihtuu automaattisesti
[MANUAL].
 Tarkenna kuvaa koskettamalla
(tarkennus lähellä oleviin kohteisiin)/
(tarkennus kaukana oleviin kohteisiin).
tulee näyttöön, kun tarkennusta ei voi
säätää enää lähemmäs; tulee näyttöön,
kun tarkennusta ei voi säätää enää
kauemmas.
 Kosketa
.
Voit säätää tarkennuksen automaattisesti
koskettamalla [AUTO]
vaiheessa .
• Jotta tarkennus on helpompaa, siirrä
zoomausvipua asentoa T (telekuvaus) kohti,
säädä tarkennus ja säädä sitten zoomaus
kuvaukseen sopivaksi siirtämällä vipua asentoa
W (laajakulmakuvaus) kohti. Jos haluat kuvata
kohdetta läheltä, siirrä zoomausvipua asentoa
W (laajakulmakuvaus) kohti. Säädä sitten
tarkennusta.
• Videokameran ja kuvauskohteen välinen
vähimmäisetäisyys, joka varmistaa täsmällisen
tarkennuksen vivun ollessa laajakulmaasennossa, on noin 1 cm; teleasennossa noin
80 cm.
TELE MACRO
Tämä on kätevää, jos kuvaat pieniä
kohteita, kuten kukkia tai hyönteisiä. Koska
voit ottaa lähikuvia etäältä, oma varjosi ei
tule kuvaan ja kohde näkyy selvästi.
Kun valitset [TELE MACRO] -asetukseksi
[ON] ( ), zoomaus (s. 22) siirtyy T
(telekuvaus) -puolelle automaattisesti, ja
voit kuvata lähellä olevia kohteita (etäisyys
vähintään 27 cm.
FOCUS
Voit säätää tarkennusta manuaalisesti.
Valitse tämä asetus, jos haluat tarkentaa
tiettyyn kuvassa olevaan kohteeseen.
 Kosketa [MANUAL].
 tulee näkyviin.
40
Voit poistaa toiminnon käytöstä
koskettamalla [OFF] tai zoomaamalla
laajakulmanäkymään (W-puoli).
• Kaukaista kohdetta kuvattaessa tarkentaminen
voi olla vaikeaa ja viedä aikaa.
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 40), jos automaattitarkennus ei onnistu.
FLASH SET
Huomaa, että nämä asetukset eivät toimi,
jos ulkoinen salama (lisävaruste) ei tue
seuraavia asetuksia.
 FLASH MODE
 ON
Salama välähtää joka kerta.
ON
Salama välähtää punasilmäisyyden
vähentämiseksi.
AUTO
Salama välähtää automaattisesti.
• Jos salama ei pysty estämään punasilmäisyyttä,
asetukseksi voi valita vain vaihtoehdon [ON] tai
[AUTO].
 FLASH LEVEL
HIGH(
)
Salaman kirkkaus on tavallista suurempi.
 NORMAL( )
LOW(
)
SELF-TIMER
Vitkalaukaisin aloittaa kuvauksen noin 10
sekunnin kuluttua.
 Kosketa
[SELF-TIMER]
[ON]
.
tulee näkyviin.
 Paina REC START/STOP, jos haluat
tallentaa liikkuvaa kuvaa. Paina PHOTO,
jos haluat tallentaa still-kuvia.
Voit keskeyttää alkulaskennan
koskettamalla [RESET].
Voit poistaa vitkalaukaisimen käytöstä
valitsemalla [OFF] vaiheessa .
• Vitkalaukaisinta voi käyttää myös
kaukosäätimestä (s. 30).
DIGITAL ZOOM
Voit valita suurimman mahdollisen
zoomaustason, jos haluat käyttää
zoomauksessa yli 10 × suurennusta
(tehdasasetus) kuvatessasi kasetille.
Huomaa, että kuvan laatu huononee
käyttäessäsi digitaalista zoomausta.
Valikkojen käyttäminen
AUTO
Salama välähtää automaattisesti
punasilmäisyyden vähentämiseksi.
• Videokameran suljinaika muuttuu kirkkauden
mukaan. Tällöin kuvan liike voi hidastua.
Asetukset vähentävät salaman kirkkautta.
• [NORMAL]-asetus palautuu käyttöön, kun
virtalähde irrotetaan videokamerasta yli 5
minuutiksi.
COLOR SLOW S
(Color slow shutter)
Jos [COLOR SLOW S] -asetuksena on
[ON], voit kuvata kohteen kirkkaana
pimeissäkin paikoissa.
ja [COLOR SLOW SHUTTER] tulevat
näyttöön.
Voit poistaa [COLOR SLOW S]
-toiminnon käytöstä koskettamalla [OFF].
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ([FOCUS],
s. 40), jos automaattitarkennus ei onnistu.
Palkin oikea puoli ilmaisee digitaalisen
zoomauskertoimen. Zoomausalue tulee
näkyviin, kun valitset zoomaustason.
 OFF
Zoomauksen suurennus on enintään 10 ×,
ja se suoritetaan optisesti.
20 ×
Zoomaus on optista 10 × suurennukseen
asti. Suurempi zoomaus 20 ×
suurennukseen asti suoritetaan
digitaalisesti.
Jatkuu 
41
MEMORY SET -valikko
CAMERA SET -valikko (jatkuu)
120 ×
Zoomaus on optista 10 × suurennukseen
asti. Suurempi zoomaus 120 ×
suurennukseen asti suoritetaan
digitaalisesti.
WIDE SELECT
Kuvauksessa voi käyttää kuvasuhdetta,
joka vastaa katselussa käytettävän näytön
kuvasuhdetta.
 4:3
Normaali asetus (kuvan tallennus 4:3kuvasuhteisessa televisiossa katseltavaksi).
16:9 WIDE (
)
STILL SET

QUALITY
 FINE (
)
Still-kuvien tallennus hienolaatuisina.
)
Still-kuvien tallennus normaalilaatuisina.
)]
”Memory Stick Duo” -korttien
kapasiteetit (Mt) ja tallennettavien
kuvien määrät
640 × 480*
Kuva 16:9-kuvasuhteisessa
laajakuvatelevisiossa*
8Mt
Kuva tavallisessa televisiossa**
* Kuva näkyy koko kuvaruudun kokoisena, kun
laajakuvatelevisio on laajakuvatilassa.
** Toistettuna 4:3-tilassa. Kun toistat kuvaa
laajakuvatilassa, se näyttää samalta kuin LCDnäytössä.
STEADYSHOT
Kameran tärinää voi kompensoida
(oletusasetus on [ON]). Valitse
[STEADYSHOT]-asetukseksi [OFF] (
jos käytät kuvauksessa jalustaa
(lisävaruste).
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla .
Sulkeissa näkyvät symbolit ovat näkyvissä,
kun asetus on valittuna.
Katso sivua 34, jos haluat lisätietoja
valikkotoimintojen valitsemisesta.
STANDARD (
Kuvan tallennus 16:9-kuvasuhteisen
television koko kuvaruudussa
katseltavaksi.
Kuva LCD-näytössä, kun [16:9 WIDE (
on valittuna.
”Memory Stick Duo” -kortin asetukset
(esim. QUALITY/IMAGE SIZE/ALL ERASE/
NEW FOLDER)
16Mt (vakiovaruste
mallissa DCRPC55E)
32Mt
96
240
190
485
64Mt
390
980
128Mt
780
1970
256 Mt
1400
3550
512Mt
2850
7200
1Gt
),
50
120
5900
14500
* Ylempi: Kuvan laatuasetus on [FINE].
Alempi: Kuvan laatuasetus on [STANDARD].
• Käytettäessä Sony Corporation ”Memory Stick
Duo” -korttia. Kuvausympäristö vaikuttaa
tallennettavissa olevien kuvien määrään.
42
• Kuvan koko on seuraava.
– Kun [FINE] on valittuna, kuvakoko on noin
150 kt.
– Kun [STANDARD] on valittuna, kuvakoko
on noin 60 kt.
MOVIE SET

IMAGE SIZE
 320 × 240 (
)
Elokuvien tallennus tarkkoina.
160 × 112 (
)
Mahdollistaa monien elokuvien
tallennuksen.
320 × 240
160 × 112
8Mt
16Mt
(vakiovaruste
mallissa DCRPC55E)
32Mt
00:01:20
00:05:20
00:02:40
00:10:40
00:05:20
00:21:20
64Mt
00:10:40
00:42:40
128Mt
00:21:20
01:25:20
256Mt
00:42:40
02:50:40
512Mt
01:25:20
05:41:20
1Gt
02:50:40
11:22:40
• Käytettäessä Sony Corporation ”Memory
Stick Duo” -korttia. Tallennusaika vaihtelee
kuvausolosuhteiden mukaan.
ALL ERASE
Poistaa kaikki ”Memory Stick Duo”
-kortissa olevat tai valitussa kansiossa
olevat suojaamattomat kuvat.
 Valitse [ALL FILES] tai [CURRENT
• Jos ”Memory Stick Duo” -kortissa on
tallennussuojakytkin, poista ensin ”Memory
Stick Duo” -kortin kuvien suojaus (s. 100).
• Vaikka poistaisit kansiosta kaikki kuvat, kansio
ei katoa.
• Kun ilmoitus [ Erasing all data...] näkyy
näytössä, älä:
– käytä POWER-kytkintä tai käyttöpainikkeita
– poista ”Memory Stick Duo” -korttia.
FORMAT
Uutena ostettu ”Memory Stick Duo” -kortti
on alustettu tehtaassa, eikä sitä siis tarvitse
enää alustaa.
Kosketa [YES] kahdesti 
.
Videokamera alustaa kortin, ja kaikki kuvat
katoavat.
• Kun ilmoitus [ Formatting…] näkyy
näytössä, älä:
– käytä POWER-kytkintä tai käyttöpainikkeita
– poista ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Alustus poistaa ”Memory Stick Duo” kortista
kaiken sisällön, myös suojatut kuvat ja luodut
kansiot.
Valikkojen käyttäminen
”Memory Stick Duo” -korttien
kapasiteetit (Mt) ja tallennusaika
(tunnit: minuutit: sekunnit)
[ALL FILES]: Poistaa kaikki ”Memory Stick
Duo” -kortissa olevat kuvat.
[CURRENT FOLDER]: Poistaa kaikki
valitussa kansiossa olevat kuvat.
 Kosketa [YES] kahdesti 
.
FILE NO.
 SERIES
Valitse tämä asetus, jos haluat
videokameran numeroivan tiedostot
järjestyksessä, vaikka ”Memory Stick
Duo” -kortti vaihdettaisiin. Tiedostojen
numerointi alkaa uudelleen alusta, kun
uusi kansio luodaan tai tallennuskansiota
vaihdetaan.
RESET
Tiedostojen numeroinnin aloitus uudelleen
numerosta 0001 aina, kun ”Memory Stick
Duo” -kortti vaihdetaan.
FOLDER].
Jatkuu 
43
MEMORY SET -valikko (jatkuu)
Kuvien erikoistehosteet tai tallennuksen/
toiston lisätoiminnot (esim. FADER/PICT.
EFFECT)
NEW FOLDER
Voit luoda uuden kansion (102MSDCF–
999MSDCF) ”Memory Stick Duo”
-korttiin. Kun kansio on täynnä
(tallennettuja kuvia on 9999), videokamera
luo automaattisesti uuden kansion.
Kosketa [YES] 
PICT.APPLI. -valikko
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla .
Sulkeissa näkyvät symbolit ovat näkyvissä,
kun asetus on valittuna.
Katso sivua 34, jos haluat lisätietoja
valikkotoimintojen valitsemisesta.
.
• Luotuja kansioita ei voi poistaa tällä
videokameralla. Alusta ”Memory Stick Duo”
-kortti (s. 43) tai poista kansiot tietokoneessa.
• ”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettavissa
olevien kuvien määrä pienenee, kun kansioiden
määrä suurenee.
REC FOLDER (tallennuskansio)
Valitse tallennuskansio koskettamalla
ja kosketa sitten
.
/
• Tehdasasetus on, että kuvat tallentuvat
101MSDCF-kansioon.
• Kun tallennat kuvan kansioon, kyseisestä
kansiosta tulee toiston oletuskansio.
 Valitse haluamasi asetus ja kosketa sitten
.
Kun valitset asetuksen [OVERLAP],
[WIPE] tai [DOT FADER], kasetilla
oleva kuva tallentuu still-kuvaksi. (Näyttö
muuttuu siniseksi kuvan tallennuksen
ajaksi.)
 Paina REC START/STOP.
Nosto-/häivytysilmaisin lakkaa
vilkkumasta ja katoaa, kun alkunosto tai
loppuhäivytys on suoritettu.
Voit poistaa toiminnon käytöstä
koskettamalla [OFF] vaiheessa .
PB FOLDER (toistokansio)
Valitse toistokansio koskettamalla
ja kosketa sitten
.
FADER
Voit lisätä nauhoitettavaan kuvaan
seuraavat tehosteet.
/
STBY
Loppuhäivytys
REC
Alkunosto
WHITE FADER
BLACK FADER
MOSAIC FADER
44
MONOTONE
Kuvan alkunoston aikana kuva muuttuu
vähitellen mustavalkoisesta värilliseksi.
Kuvan loppuhäivytyksen aikana se muuttuu
vähitellen värillisestä mustavalkoiseksi.
OVERLAP (vain alkunosto)
SLOW
SHUTTER*
Suljinaika (1 on 1/25,
2 on 1/12, 3 on 1/6, 4
on 1/3).
OLD MOVIE*
Mitään säätöjä ei
tarvita.
* Käytettävissä vain tallennuksen aikana.
WIPE (vain alkunosto)
 Kosketa
.
tulee näkyviin.
Voit poistaa [D. EFFECT] -toiminnon
käytöstä koskettamalla [OFF] vaiheessa .
DOT FADER (vain alkunosto)
Voit lisätä otoksiin digitaalitehosteita.
 Kosketa haluamaasi tehostetta.
 Säädä tehostetta koskettamalla
/
ja kosketa sitten
.
Kun valitset asetukset [STILL] tai [LUMI.
KEY],
-painikkeen kosketushetkellä
näytössä näkyvä kuva tallentuu stillkuvaksi.
Tehoste
Säädettävä kohde
STILL
Liikkuvaan kuvaan
upotettavan still-kuvan
läpinäkyvyys.
FLASH
Ruutu kerrallaan
toistettavan kuvan
ruutujen aikaväli.
LUMI. KEY
Värimalli sillä
still-kuvan alueella,
joka aiotaan korvata
liikkuvalla kuvalla.
TRAIL
Hetkittäisen
jälkikuvan
häivytysaika.
FLASH (stroboliike)
Voit tallentaa liikkuvaa kuvaa käyttämällä
still-kuvasarjatehostetta (strobotehoste).
LUMI. KEY (luminanssikorvaus)
Voit korvata aiemmin tallennetun stillkuvan kirkkaan alueen (esimerkiksi
henkilökuvan taustan) liikkuvalla kuvalla.
Valikkojen käyttäminen
D. EFFECT (digitaalitehoste)
STILL
Voit tallentaa liikkuvaa kuvaa upottaen sen
aiemmin tallennetun still-kuvan päälle.
TRAIL
Voit kuvata kuvan siten, että se jättää
jälkeensä hetkellisen jälkikuvan.
SLOW SHUTTR (hidas suljin)
Suljinaika pitenee. Tämän asetuksen avulla
voit kuvata kohteen tavallista selkeämpänä
pimeässä paikassa.
• Säädä tarkennusta manuaalisesti ja käytä
jalustaa, koska [SLOW SHUTTR] -asetusta
käytettäessä automaattitarkennus ei välttämättä
onnistu. ([FOCUS], s. 40)
OLD MOVIE
Voit lisätä kuvaan vanhan elokuvan
seepiansävyisen tunnelman.
• Erikoistehosteilla käsiteltyä kuvaa ei voi
nauhoittaa videokamerassa olevalle kasetille.
Jatkuu 
45
PICT.APPLI. -valikko (jatkuu)
• Tehosteita ei voi lisätä ulkoisista laitteista
tulevaan kuvaan. Digitaalitehosteilla käsiteltyä
kuvaa ei voi myöskään katsella DV -liitännän
kautta.
• Erikoistehosteilla käsitellyt kuvat voi tallentaa
”Memory Stick Duo” -korttiin (s. 58) tai toiselle
kasetille (s. 55).
PICT. EFFECT (kuvatehoste)
Voit lisätä erikoistehosteita kuvaan
nauhoituksen tai toiston aikana.
tulee
näyttöön.
 OFF
[PICT. EFFECT] -asetus ei ole käytössä.
NEG.ART
Kuvan värit ja kirkkaus näkyvät
käänteisinä.
SEPIA
MOSAIC
Kuvat näkyvät mosaiikkikuvioisina.*
* Käytettävissä vain tallennuksen aikana.
• Tehosteita ei voi lisätä ulkoisista laitteista
tulevaan kuvaan. Kuvatehosteilla käsiteltyä
kuvaa ei voi myöskään katsella DV -liitännän
kautta.
• Erikoistehosteilla käsitellyt kuvat voi tallentaa
”Memory Stick Duo” -korttiin (s. 58) tai toiselle
kasetille (s. 55).
INT.REC-STL
(jaksoittainen kuvaus)
”Memory Stick Duo” -korttiin voi tallentaa
kuvia valitun aikavälin mukaisesti. Tämän
toiminnon avulla voit kuvata esimerkiksi
pilvien liikkeitä tai valaistuksen muutoksia
päivän aikana.
Kuvat näkyvät seepiansävyisinä.
B&W
Kuvat näkyvät mustavalkoisina.
SOLARIZE
[a]: Kuvaus
[b]: Väli
 Kosketa
Kuvat näkyvät suurikontrastisten
piirrosten kaltaisina.
PASTEL
 valitse väliaika (1, 5 tai 10
minuuttia) 
 [ON] 

.
 Paina PHOTO pohjaan.
lakkaa vilkkumasta, ja jaksoittainen
still-kuvaus alkaa.
Voit poistaa [INT.REC-STL] -toiminnon
käytöstä valitsemalla [OFF] vaiheessa .
DEMO MODE
Kuvat näkyvät pastellipiirrosten
kaltaisina.*
46
Tehdasasetus on [ON]. Tällöin esittely
alkaa noin 10 minuutin kuluttua siitä,
kun poistat videokamerasta sekä kasetin
että ”Memory Stick Duo” -kortin ja
asetat POWER-kytkimen asentoon, jossa
CAMERA-TAPE-merkkivalo palaa.
EDIT/PLAY-valikko
• Esittely keskeytyy, kun
– kosketat näyttöä esittelyn aikana (esittely
alkaa uudelleen noin 10 minuutin kuluttua)
– asetat videokameraan kasetin tai ”Memory
Stick Duo” -kortin
– siirrät POWER-kytkimen muuhun asentoon
kuin CAMERA-TAPE.
PRINT
Katso sivua 63.
Editointi- ja toistoasetukset eri tiloja
varten (esim. VAR.SPD PB/END SEARCH)
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla .
Sulkeissa näkyvät symbolit ovat näkyvissä,
kun asetus on valittuna.
Katso sivua 34, jos haluat lisätietoja
valikkotoimintojen valitsemisesta.
VAR.SPD PB
(toisto eri nopeuksilla)
Liikkuvaa kuvaa katseltaessa käytettävissä
on useita toistotiloja.
 Kosketa toiston aikana seuraavia
painikkeita.
Toiminto
Kosketa
Hidastettu
toisto**
(ruutu)
Suunnan vaihtaminen:
(ruutu) 
Toisto 2 kertaa
(kaksinkertainen
nopeammin
nopeus)
(kaksinkertainen Suunnan vaihtaminen:
nopeus)
(ruutu) 
(kaksinkertainen
nopeus)
Toisto ruutu
kerrallaan
Valikkojen käyttäminen
Toistosuunnan
vaihtaminen*
(ruutu)
toistotaukotilan aikana.
Suunnan vaihtaminen:
(ruutu)
toistettaessa ruutu
kerrallaan.
* Kuvan keskellä tai sen ylä- tai alareunassa
voi näkyä vaakasuuntaisia häiriöraitoja.
Tämä ei ole merkki viasta.
** DV -liitännästä saatavan kuvan hidas
toisto ei ole tasaista.
 Kosketa

.
Voit palata normaaliin toistoon
koskettamalla
(toisto/tauko) kahdesti
(kerran, jos toistat ruutu kerrallaan).
• Nauhoitettu ääni ei kuulu. Näytössä voi näkyä
mosaiikkimainen jälkikuva aiemmin toistetusta
kuvasta.
Jatkuu 
47
EDIT/PLAY-valikko (jatkuu)
REC CTRL (liikkuvan kuvan
nauhoituksen ohjaus)
Katso sivua 56.
AUD DUB CTRL (äänen
jälkiäänitys)
Katso sivua 60.
REC MOVIE (korttitallennuksen
ohjaus)
Katso sivua 58.
BURN DVD
Jos videokamera on kytketty Sony VAIO
-sarjan tietokoneeseen, kasetille
nauhoitetun kuvan voi tämän komennon
avulla helposti tallentaa DVD-levylle
(Suora pääsy ohjelmaan ”Click to DVD”).
Lisätietoja on kohdassa ”DVD-levyn
luominen (Suora pääsy ohjelmaan ”Click to
DVD”)” (s. 73).
BURN VCD
Jos videokamera on liitetty tietokoneeseen,
kasetille nauhoitetun kuvan voi tämän
komennon avulla helposti tallentaa
CD-R-levylle (Suora pääsy Video
CD -tallennukseen). Katso lisätietoja
vakiovarusteisiin sisältyvällä CDROM-levyllä olevasta ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaasta.
END SEARCH
EXEC
Tehdasasetukset on merkitty symbolilla .
Sulkeissa näkyvät symbolit ovat näkyvissä,
kun asetus on valittuna.
Katso sivua 34, jos haluat lisätietoja
valikkotoimintojen valitsemisesta.
REC MODE (nauhoitusnopeus)
 SP ()
Nauhoitus kasetille SP-nauhanopeudella
(Standard Play, normaalinopeus).
LP ()
LP-nopeutta (Long Play, hidas nopeus)
käytettäessä nauhoitusaika on 1,5kertainen SP-nopeuteen verrattuna.
• Jos nauhoitat LP-tilassa, kuvassa voi olla
mosaiikkimaisia häiriöitä tai äänessä voi
olla katkoja, kun toistat kasettia muissa
videokameroissa tai kuvanauhureissa.
• Jos samalle kasetille kuvataan sekä SP- että
LP-tilassa, toistokuva saattaa olla vääristynyt
tai aikakoodi ei ehkä tallennu oikein kohtausten
välille.
AUDIO MODE
 12BIT
Äänitys 12-bittisessä tilassa (kaksi
stereoääntä).
16BIT (
)
Äänitys 16-bittisessä tilassa (yksi erittäin
laadukas stereoääni).
VOLUME
Videokamera toistaa 5 sekuntia uusimman
otoksen lopusta ja pysähtyy sitten
automaattisesti.
Katso sivua 21.
CANCEL
Voit valita, miten videokamera toistaa
muilla laitteilla nauhoitetun kaksiäänisen
äänen tai stereoäänen.
Poistaa [END SEARCH] -toiminnon
käytöstä.
48
STANDARD SET -valikko
Asetukset kasetille nauhoittamista
varten ja muut perusasetukset (esim.
REC MODE/MULTI-SOUND/LCD SET/DISP
OUTPUT/USB)
MULTI-SOUND
 STEREO
 Säädä kirkkautta koskettamalla
Pää- ja kakkosäänen (tai stereoäänen)
toisto.
.
 Kosketa
1
 LCD BL LEVEL
Pää-äänen tai vasemman kanavan äänen
toisto.
2
Kakkosäänen tai oikean kanavan äänen
toisto.
• Tällä videokameralla voi toistaa kaksiäänisiä
kasetteja, mutta ei nauhoittaa.
• [STEREO]-asetus palautuu käyttöön, kun
irrotat virtalähteen videokamerasta yli 5
minuutiksi.
Voit säätää LCD-näytön taustavalon
kirkkautta.
 NORMAL
Normaali kirkkaus.
BRIGHT
Tavallista kirkkaampi LCD-näyttö.
• Jos liität videokameran ulkoiseen
virtalähteeseen, [BRIGHT]-asetus tulee
automaattisesti käyttöön.
• Jos valitset asetukseksi [BRIGHT], akun
käyttöaika kuvauksen aikana lyhenee noin 10
%.
 LCD COLOR
EXT SUR MIC (ulkoinen surroundmikrofoni)
 WIDE STEREO (
.
)
Nauhoittaa 2-kanavaisen äänen tavallista
elävämpänä kytketyn (lisävaruste)
mikrofonin avulla.
STEREO
Nauhoittaa normaalin stereoäänen.
• Tarvitset ECM-HQP1-mikrofonin (lisävaruste)
tai muun yhteensopivan lisälaitteen, jos haluat
nauhoittaa äänen [WIDE STEREO] -asetusta
käyttämällä.
• Videokamera nauhoittaa äänen [STEREO]asetuksen mukaisesti, jos mikrofonia ei ole
kytketty. Näin on, vaikka valitsisit jonkin toisen
asetuksen.
LCD SET
Tämä asetus ei vaikuta nauhoitettavaan
kuvaan.
 LCD BRIGHT
Voit säätää LCD-näytön kirkkautta.
Voit säätää LCD-näytön värikylläisyyttä
koskettamalla
/
.
Pieni kylläisyys
Suuri kylläisyys
Valikkojen käyttäminen
AUDIO MIX
Katso sivua 60.
/
 WIDE DISPLAY
Voit valita, miten 16:9-kuvasuhteinen kuva
näkyy LCD-näytössä.
 LETTER BOX
Normaali asetus (tavallinen näyttötyyppi).
SQUEZE (puristettu)
Kuva laajenee pystysuuntaisesti, kun
mustat palkit tulevat kuvan ylä- ja
alareunaan 16:9-kuvasuhteen käytettäessä.
A/VDV OUT
(DCR-PC55E)
Kun [A/VDV OUT] (
)
-asetukseksi valitaan [ON], signaalin voi
muuntaa sopivaan muotoon kytkemällä
videokameraan digitaalisen ja analogisen
laitteen. Jos haluat lisätietoja, katso sivua
76.
Jatkuu 
49
STANDARD SET -valikko (jatkuu)
VIDEO INPUT
(DCR-PC55E)
Voit valita videotuloliitännän, johon
videokameraan A/V-liitäntäkaapelilla
kytketystä toisesta laitteesta tuleva kuva
tulee.
 VIDEO
A/V-liitäntäkaapelin (vakiovaruste)
videoliittimen valinta.
DATA CODE
Näyttää nauhoituksen aikana
automaattisesti tallennetut tiedot
(datakoodin).
 OFF
Datakoodi ei ole näkyvissä.
S VIDEO
DATE/TIME
S VIDEO -johdolla (lisävaruste)
varustetun A/V-liitäntäkaapelin S VIDEO
-liittimen valinta.
Päivämäärä ja kellonaika ovat näkyvissä.
USB-CAMERA
Videokameran näytössä näkyvää kuvaa voi
katsella tietokoneessa USB-kaapelin kautta
(USB Streaming) Katso ”First Step Guide
(Aloitusohje)” (First Step Guide) -opasta,
joka on vakiovarusteisiin sisältyvällä CDROM-levyllä (s. 66).
USB-PLY/EDT (USB-toisto/
-editointi)
Valitse tämä asetus, kun katselet
videokameralla tallennettuja kuvia
tietokoneessa (s. 66) tai kytket
videokameran PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen USB-kaapelilla (vakiovaruste)
(s. 63).
 STD-USB
Näyttää kuvat, jotka on tallennettu
”Memory Stick Duo” -korttiin.
PictBridge
Katso sivua 63.
USB STREAM
Näyttää kuvat, jotka on tallennettu
kasetille.
50
DISP GUIDE
Katso sivua 14.
CAMERA DATA (alla)
Näyttää kameran asetustiedot.
Tätä ei voi valita Easy Handycam
-toimintatilassa.
60min
0:00:00:00
6
5
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
1
2
3
4
 SteadyShot ei käytössä*
 Valotus*
 Valkotasapaino*
 Vahvistus*
 Suljinaika
 Himmentimen aukon arvo
* Näkyy vain kasetin toiston aikana.
• Videokameran asetustiedot eivät tule näkyviin
toistettaessa ”Memory Stick Duo” -kortissa
olevaa elokuvaa.
• Valotuksen säätöarvo (0EV), suljinaika ja
himmentimen aukon arvo ovat näkyvissä
toistettaessa ”Memory Stick Duo” -kortissa
olevia still-kuvia.
• näkyy näytössä, jos kuva on tallennettu
käyttämällä salamaa (lisävaruste).
• Päivämäärä ja kellonaika näkyvät DATE/
TIME-näytössä samalla alueella. Jos nauhoitat
tai tallennat kuvaa asettamatta kellonaikaa,
ilmaisimet näkyvät muodossa [-- -- ----] ja
[--:--:--].
REMAINING
 AUTO
Valitse tämä asetus, jos haluat jäljellä
olevan nauhan ilmaisimen näkyvän noin 8
sekuntia, kun
• siirrät POWER-kytkimen asentoon
PLAY/EDIT tai CAMERA-TAPE ja
videokamerassa on kasetti
• kosketat
(toisto/tauko).
ON
Jäljellä olevan nauhan ilmaisin on aina
näkyvissä.
REMOTE CTRL (kaukosäädin)
• Valitse [OFF], jos haluat estää videokameraa
reagoimasta toisen kuvanauhurin
kaukosäätimen lähettämiin komentoihin.
• [ON]-asetus palautuu käyttöön, kun irrotat
virtalähteen videokamerasta yli 5 minuutiksi.
REC LAMP (kuvausmerkkivalo)
Videokameran kuvausmerkkivalo ei pala
nauhoituksen aikana, jos asetuksena on
[OFF]. (Tehdasasetus on [ON].)
BEEP
Valitse tämä asetus, jos haluat aikakoodin
näkyvän television kuvaruudussa ja LCDnäytössä.
MENU ROTATE
 NORMAL
Valikkotoiminnot vierivät alaspäin, kun
kosketat
.
OPPOSITE
Valikkotoiminnot vierivät ylöspäin, kun
kosketat
.
A.SHUT OFF (automaattinen
virrankatkaisu)
 5 min
Jos videokameraa ei käytetä noin 5
minuuttiin, videokamerasta katkeaa virta
automaattisesti.
NEVER
Videokamerasta ei katkea virta
automaattisesti.
Valikkojen käyttäminen
Tehdasasetus on [ON], joten kaukosäädintä
voi käyttää (s. 30).
V-OUT/PANEL
• Kun kytket videokameran pistorasiaan,
[A.SHUT OFF] -asetukseksi tulee
automaattisesti [NEVER].
CALIBRATION
Katso sivua 105.
 ON
Videokamera soittaa sävelmän, kun
käynnistät tai lopetat kuvauksen tai käytät
kosketuspaneelia.
OFF
Videokamera ei soita sävelmää.
DISP OUTPUT
 LCD PANEL
Valitse tämä asetus, jos haluat aikakoodin
näkyvän LCD-näytössä.
51
TIME/LANGU.-valikko
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Katso sivua 34, jos haluat lisätietoja
valikkotoimintojen valitsemisesta.
CLOCK SET
Katso sivua 15.
Käyttäjän
oman valikon
mukauttaminen
Usein tarvittavat toiminnot voi lisätä
käyttäjän omaan valikkoon, ja valikon
toiminnot voi mukauttaa kutakin POWERkytkimen asentoa varten. Tämä on kätevää,
jos lisäät usein käyttämäsi toiminnot
käyttäjän omaan valikkoon.
WORLD TIME
Jos käytät vidokameraa muissa maissa tai
muilla alueilla, aseta aikaero koskettamalla
/
, niin videokamera säätää
kellonajan aikaeron mukaisesti.
Jos asetat aikaeron nollaksi (0), kelloon
palautuu siinä alun perin ollut aika.
LANGUAGE
LCD-näytön tekstien kielen voi vaihtaa.
Vaihtoehdot ovat englanti, yksinkertaistettu
englanti, perinteinen kiina, yksinkertaistettu
kiina, ranska, espanja, portugali, saksa,
hollanti, italia, kreikka, venäjä, arabia, farsi
ja thai.
Toiminnon lisääminen valikkoon
Valikkoon voi lisätä enintään 28 toimintoa
kutakin POWER-kytkimen asentoa varten.
Jos haluat lisätä muita toimintoja, poista
tarpeettomat toiminnot ensin.
1 Kosketa
[P-MENU
SET
UP] [ADD].
Jos haluamaasi valikkotoimintoa ei ole
näytössä, kosketa
/ .
60min
STBY
Select the category.
0:00:00
END
• Jos haluamaasi kieltä ei ole vaihtoehtojen
joukossa, voit valita esimerkiksi vaihtoehdon
[ENG[SIMP]] (yksinkertaistettu englanti).
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
OK
2 Valitse luokka koskettamalla
/
ja kosketa sitten
60min
Select the item.
.
0:00:00
STBY
END
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTO SHUTTER
OK
3 Valitse valikkotoiminto
koskettamalla
[YES]
/
ja kosketa
.
Toiminto tulee luettelon loppuun.
52
Toiminnon poistaminen
valikosta
2 Kosketa valikkotoimintoa, jota
haluat siirtää.
1 Kosketa
[P-MENU SET
UP] [DELETE].
Jos haluamaasi valikkotoimintoa ei ole
näytössä, kosketa
/ .
60min
STBY
Select button to delete.
1/3
MENU
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
3 Siirrä valikkotoiminto haluamaasi
paikkaan koskettamalla
4 Kosketa
/
.
Siirrä muut haluamasi toiminnot
toistamalla vaiheita 2–4.
0:00:00
END
5 Kosketa [END]
.
• Toimintoa [P-MENU SET UP] ei voi
siirtää.
poistaa.
Käyttäjän oman valikon
palauttaminen alkutilaan
(muutosten peruutus)
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
YES
NO
3 Kosketa [YES]
Valikkojen käyttäminen
2 Kosketa toimintoa, jonka haluat
60min
DELETE
.
Kosketa
[P-MENU SET UP]
[RESET][YES][YES]
.
.
• Toimintoja [MENU] ja [P-MENU SET UP]
ei voi poistaa.
Jos haluamaasi valikkotoimintoa ei ole
näytössä, kosketa
/ .
Käyttäjän oman valikon toimintojen
järjestyksen muuttaminen
1 Kosketa
[P-MENU
SET
UP] [SORT].
Jos haluamaasi valikkotoimintoa ei ole
näytössä, kosketa
/ .
53
Liittäminen kuvanauhuriin tai TV:hen
Kytke videokamera pistorasiaan kameran vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen avulla
ja käytä kameraa verkkolaitteella (s. 8). Katso lisätietoja myös kytkettävien laitteiden
käyttöohjeista.
A/V- tai A/V OUT* -liitäntä
1
AUDIO/VIDEOliitännät
(Keltainen) (Valkoinen)
(Punainen)
Kuvanauhurit
tai TV:t
S VIDEO -liitäntään
i.LINK
(IEEE1394)
-laitteeseen
2
i.LINK -liitäntään
3
DV- tai
DV OUT* -liitäntä
: Signaalin kulkusuunta
* DCR-PC53E
Liitäntä toimii vain lähtöliitäntänä.

A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
Kytke A/V-liitäntäkaapeli videokameraan tai
Handycam Station -asemaan.
DCR-PC55E:
A/V-liitäntä toimii tilanteen mukaan
automaattisesti sekä tulo- että lähtöliitäntänä.

A/V-liitäntäkaapeli, jossa on
S VIDEO -johto (lisävaruste)
Jos videokamera kytketään toiseen laitteeseen
S VIDEO -liitännän kautta S VIDEO
-johdolla varustetun A/V-liitäntäkaapelilla
(lisävaruste), kuvan laatu on parempi kuin
kytkettäessä laitteet A/V-liitäntäkaapelilla.
Kytke A/V-liitäntäkaapelin (lisävaruste)
valkoinen ja punainen liitin (vasen/oikea
äänikanava) ja S VIDEO -liitin (S VIDEO
-kuvasignaali). Keltaista liitintä (tavallinen
videosignaali) ei tarvitse tällöin kytkeä. Ääni
ei kulje S VIDEO -liitännän kautta.
54

i.LINK-kaapeli (lisävaruste)
Kytke videokamera i.LINK-kaapelilla
(lisävaruste) toiseen laitteeseen. Video- ja
audiosignaalit siirtyvät digitaalisina, joten
kuvan ja äänen laatu on erittäin hyvä.
Huomaa, että kuvaa ja ääntä ei saada
erikseen.
• Liitä A/V-liitäntäkaapeli sen laitteen
lähtöliitäntään, josta kopioit kuvaa (DCRPC55E). Jos kopioit kuvaa videokamerasta, liitä
kaapeli sen laitteen tuloliitäntään, johon kopioit
kuvaa.
• Jos kytket videokameran monoääniseen
laitteeseen, kytke A/V-liitäntäkaapelin keltainen
liitin kuvanauhurin tai television videoliitäntään
ja punainen (oikea kanava) tai valkoinen liitin
(vasen kanava) äänituloliitäntään.
• Jos kytket toisen laitteen A/V-liitäntäkaapelin
(vakiovaruste) kautta, valitse [DISP OUTPUT]
-asetukseksi [LCD PANEL] (tehdasasetus)
Kopioiminen toisella
tallentavalla laitteella
(s. 51), jotta kuvaruutunäytöt eivät näy kuvan
päällä.
• Kun kytket A/V-liitäntäkaapelin videokameran
A/V (DCR-PC55E)- tai A/V OUT (DCRPC53E) -liitäntään, poista videokamera
Handycam Station -asemasta.
Videokameralla toistettavan kuvan voi
kopioida toisella tallentavalla laitteella
(kuten kuvanauhurilla).
1 Kytke esimerkiksi kuvanauhuri
videokameraan nauhoittavaksi
laitteeksi.
Jos haluat tietoja laitteiden
kytkemisestä, katso sivua 54.
2 Valmistele tallennukseen
käytettävä laite tallennusta
varten.
Jos tallennukseen käytettävässä
laitteessa on tulokanavan valinta, valitse
siitä oikea tulokanava.
3 Valmistele videokamera toistoa
Kopiointi/editointi
Jos kopioit kuvanauhurilla, aseta siihen
nauhoituskelpoinen kasetti.
Jos kopioit DVD-tallentimella, aseta
siihen tallennuskelpoinen DVD-levy.
varten.
Aseta videokameraan kasetti, jota
toistetaan.
4 Käynnistä videokamerassa
toisto ja tallentavassa laitteessa
tallennus.
Katso lisätietoja tallennukseen
käytettävän laitteen käyttöohjeesta.
5 Kun haluamasi otos on kopioitu,
pysäytä videokamera ja tallentava
laite.
• Seuraavia ei saada DV -liitännän kautta:
– näytön symbolit
Jatkuu 
55
Kopioiminen toisella tallentavalla
laitteella (jatkuu)
– [PICT. EFFECT] (s. 46), [D. EFFECT]
(s. 45) tai PB zoom (s. 23).
– toisella videokameralla lisätyt otsikot.
• Jos haluat kopioida päivämäärän ja kellonajan
sekä videokameran asetustiedot, tuo ne
näyttöön (s. 50).
• Jos kytket laitteet i.LINK-kaapelilla
(lisävaruste), tallennettavaan kuvaan
tulee häiriöitä, kun kytket videokameran
toistotaukotilaan kuvanauhurin nauhoittaessa
kuvaa.
Kuvan tallentaminen
kuvanauhurista tai
televisiosta
(DCR-PC55E)
Videokamerassa olevalle kasetille tai
”Memory Stick Duo” -korttiin voi tallentaa
kuvaa kuvanauhurista tai TV:stä. ”Memory
Stick Duo” -korttiin voi tallentaa myös
still-kuvan.
Aseta videokameraan ensin kasetti tai
”Memory Stick Duo” -kortti, jolle kuva
tallennetaan.
• Tällä videokameralla voi nauhoittaa vain
PAL-normin mukaisia lähteitä. Esimerkiksi
(SECAM-normin mukaisia) ranskalaisia videotai TV-ohjelmia ei voi tallentaa oikein. Sivulla
98 on lisätietoja TV-värinormeista.
• Jos PAL-lähdelaite kytketään 21-nastaisen
sovittimen kautta, sovittimen on oltava
kaksisuuntainen ja 21-nastainen (lisävaruste).
Liikkuvan kuvan tallentaminen
1 Kytke televisio tai kuvanauhuri
videokameraan.
Sivulla 54 on lisätietoja laitteiden
kytkemisestä.
• Symboli
tulee näyttöön, jos kytket
videokameran ja muut laitteet i.LINKkaapelilla. (Tämä symboli voi näkyä myös
TV:n kuvaruudussa.)
2 Jos haluat tallentaa kuvaa
kuvanauhurista, aseta siihen
kasetti.
3 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
56
4 Valmistele videokamera liikkuvan
kuvan tallennusta varten.
Jos haluat nauhoittaa kuvaa
kasetille, kosketa
[
CTRL][REC PAUSE].
Still-kuvien tallentaminen
1 Toimi kohdan ”Recording
REC
Jos haluat tallentaa kuvaa ”Memory
Stick Duo” -korttiin, kosketa
[MENU]
(EDIT/PLAY)[
REC MOVIE].
5 Käynnistä toisto kuvanauhurissa
tai valitse kanava TV:stä.
Kytketystä laitteesta tuleva kuva näkyy
videokameran LCD-näytössä.
kohdassa, jossa haluat aloittaa
tallennuksen.
7 Pysäytä tallennus.
2 Aloita tallennettavan video- tai
TV-ohjelman toisto.
Kuvanauhurista tai televisiosta tuleva
kuva tulee videokameran näyttöön.
3 Paina PHOTO-painiketta kevyesti
siinä kohdassa, josta haluat
tallentaa kuvan. Tarkista kuva ja
paina painike pohjaan.
Kopiointi/editointi
6 Kosketa [REC START] siinä
movies” vaiheiden 1–3 mukaan.
Jos nauhoitat kuvaa kasetille, kosketa
(STOP) tai [REC PAUSE].
Jos tallennat kuvaa ”Memory Stick
Duo” -korttiin, kosketa [REC STOP].
8 Kosketa

.
57
Kuvan kopioiminen
kasetilta ”Memory Stick
Duo” -korttiin
”Memory Stick Duo” -korttiin voi tallentaa
liikkuvaa kuvaa tai still-kuvia. Aseta
videokameraan nauhoitettu kasetti ja
”Memory Stick Duo” -kortti.
1 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
2 Etsi ja tallenna haluamasi
kohtaus.
Kuvan kopioiminen still-kuvaksi
Aloita toisto koskettamalla
(PLAY) ja paina PHOTO-painiketta
kevyesti siinä kohtauksessa, josta haluat
tallentaa kuvan. Tarkista kuva ja paina
painike pohjaan.
Kuvan kopioiminen elokuvaksi
Aloita kasetin toisto koskettamalla
[MENU]
(EDIT/
PLAY)[ REC MOVIE]
(PLAY) ja kosketa [REC START]
siinä kohdassa, jossa haluat aloittaa
tallennuksen.
Pysäytä tallennus haluamassasi
kohdassa koskettamalla [REC STOP]
(STOP)

.
• Kasetille tallennettua datakoodia ei voi tallentaa
”Memory Stick Duo” -korttiin. Tallennushetken
päivämäärä ja kellonaika tallentuvat ”Memory
Stick Duo” -korttiin.
• Ääni tallentuu monoäänisenä 32kHz:n
näytetaajuudella.
• Tietoja elokuvien tallennusajasta on sivulla 43.
58
Äänen kopiointi nauhoitetulle kasetille
Voit lisätä 12-bittisessä tilassa äänitetylle kasetille (s. 48) toisen äänen poistamatta
alkuperäistä ääntä.
Kytkeminen
 Active Interface
Shoe
A/V-liitäntäkaapeli
(vakiovaruste)
 Sisäinen
mikrofoni
 A/V-liitäntä
Älä kytke
videoliitintä
(keltainen).
AUDIO OUT
: Signaalin kulkusuunta
Äänen voi nauhoittaa seuraavien
kytkentöjen avulla.
 Ulkoisen mikrofonin (lisävaruste)
kytkeminen Active Interface Shoe
liittymäkengässä.
 DCR-PC55E:
Audiolaitteen kytkentä Handycam Station
-asemaan tai videokameraan A/Vliitäntäkaapelilla.
 Sisäisen mikrofonin käyttö (mitään
kytkentöjä ei tarvita).
Nauhoitettavan tuloäänen lähteiden
ensisijaisuusjärjestys on .
Lisä-ääntä ei voi nauhoittaa,
– jos kasetti on äänitetty 16-bittisessä tilassa
(s. 48)
– jos kasetti on äänitetty LP-tilassa
(punainen)
R
L
LINE OUT
Kopiointi/editointi
(valkoinen)
Audiolaite (esimerkiksi CD-/
MD-soitin)
– jos videokamera on kytketty i.LINK-kaapelilla
– jos nauhan nykyinen kohta on tyhjä
– jos kasetti on äänitetty toisella laitteella 4CH
MIC REC -tilassa
– jos kasetti on nauhoitettu käyttämällä TVvärijärjestelmää, joka poikkeaa videokameran
värijärjestelmästä
– jos kasetin nauhoitussuojakytkin on asennossa
SAVE.
• DCR-PC55E:
Jos lisä-ääni nauhoitetaan A/V-liitännän
tai sisäisen mikrofonin avulla, kuva ei ole
saatavissa A/V-liitännästä. Katsele kuvaa LCDnäytössä.
Jatkuu 
59
Äänen kopiointi nauhoitetulle kasetille (jatkuu)
• Jos Active Interface Shoe liittymäkengässä
kytketään ulkoinen mikrofoni (lisävaruste),
kuvaa ja ääntä voi tarkkailla kytkemällä
videokameran televisioon A/V-liitäntäkaapelilla.
Nauhoitettava ääni ei kuitenkaan kuulu
videokamerasta. Kuuntele ääntä televisiosta tai
muusta laitteesta.
• Kun kytket A/V-liitäntäkaapelin videokameran
A/V (DCR-PC55E)- tai A/V OUT (DCRPC53E) -liitäntään, poista videokamera
Handycam Station -asemasta.
(toisto) ja
aloita samanaikaisesti toisto
nauhoitettavaa ääntä toistavassa
laitteessa.
tulee näyttöön, ja uusi ääni
nauhoittuu stereoääneksi 2 (ST2).
5 Kosketa
(pysäytys), kun
haluat pysäyttää äänityksen.
Äänittäminen
Aseta nauhoitettu kasetti ensin
videokameraan.
1 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
2 Aloita toisto koskettamalla
(toisto/tauko) ja kosketa
sitten painiketta uudelleen siinä
kohdassa, jossa haluat aloittaa
äänityksen.
3 Kosketa
 [MENU] 
(EDIT/PLAY)  [AUD DUB CTRL]

 [AUDIO DUB].
tulee näkyviin
60min
AUD DUB CTRL
4 Kosketa
0:00:00:00
Jos haluat kopioida muita kohtauksia,
valitse kohtaukset toistamalla vaihe 2 ja
kosketa sitten [AUDIO DUB].
6 Kosketa

.
• Lisä-äänen nauhoituksen pysäytyskohdan
voi asettaa etukäteen. Paina toiston aikana
kaukosäätimen painiketta ZERO SET
MEMORY siinä kohdassa, jossa haluat lopettaa
äänen kopioinnin. Toimi sitten vaiheiden 2–4
mukaan. Äänitys pysähtyy asetetussa kohdassa
automaattisesti.
• Lisä-äänen voi äänittää vain tällä
videokameralla kuvatulle kasetille. Äänen laatu
voi huonontua, jos ääni kopioidaan kasetille,
joka on kuvattu jollakin muulla videokameralla
(mukaan lukien muut DCR-PC53E/PC55Evideokamerat).
Nauhoitetun äänen tarkistaminen
 Aloita sen kasetin toisto, jolle ääni on
nauhoitettu (s. 21).
 [MENU] 
(STANDARD SET) 
 [AUDIO
MIX] 
.
 Kosketa
AUDIO
DUB
60min
0:00:00:00
AUDIO MIX
ST1
60
ST2
 Säädä kasetin alkuperäisen äänen (ST1)
ja myöhemmin lisätyn äänen (ST2)
tasapainoa koskettamalla
/
.
Kosketa sitten
.
• Tehdasasetus on, että videokamera toistaa
alkuperäisen äänen (ST1).
• Äänten tasapainon asetus palautuu
tehdasasetuksen mukaiseksi noin 5 minuutin
kuluttua siitä, kun akku tai muu virtalähde
irrotetaan.
Kuvien poistaminen
”Memory Stick Duo”
-kortista
1 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
2 Kosketa
.
60min
101–0001
2 / 10 101
MEMORY PLAY
P-MENU
3 Valitse poistettava kuva
/
.
• Voit poistaa kaikki kuvat samalla kertaa
koskettamalla [ALL ERASE] (s. 43).
4 Kosketa

[YES].
Kopiointi/editointi
koskettamalla
• Kuvia ei voi palauttaa, kun ne on poistettu.
• Kuvia voi poistaa hakemistonäytössä (s. 21).
Voit etsiä poistettavan kuvan helposti tuomalla
näkyviin kuusi kuvaa kerrallaan.
Kosketa
 [ DELETE]  kosketa
poistettavaa kuvaa 
 [YES].
• Kuvia ei voi poistaa, jos ”Memory Stick Duo”
-kortin tallennussuojakytkin on tallennuksen
estävässä asennossa (s. 100) tai valittu kuva on
suojattu (s. 62).
61
”Memory Stick Duo” -kortin
kuvien merkitseminen
(kuvien suojaaminen/
tulostusmerkki)
Still-kuvien valitseminen
tulostettaviksi (tulostusmerkki)
Jos käytettävässä ”Memory Stick Duo”
-kortissa on tallennussuojakytkin, varmista,
ettei ”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojakytkin ole tallennuksen
estävässä asennossa (s. 100).
Tahattoman poiston estäminen
(kuvien suojaaminen)
Voit suojata valitsemasi kuvat ja siten estää
niiden tahattoman poistamisen.
1 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
2 Kosketa


Videokamera käyttää tulostettavien kuvien
valinnassa DPOF (Digital Print Order
Format) -standardia.
Jos tulostettavat kuvat valitaan
videokamerassa, niitä ei tarvitse
tulostettaessa valita uudelleen.
(Tulostettavien kopioiden määrää ei
kuitenkaan voi määrittää.)
1 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
2 Kosketa

3 Kosketa kuvaa, jonka haluat
3 Kosketa kuvaa, jonka haluat
PRINT MARK
tulee
näkyviin
suojata.
PROTECT
4 Kosketa
 tulee
näkyviin
101
OK
[END].
OK
[END].
• Kuvan suojauksen voi peruuttaa koskettamalla
kuvaa uudelleen vaiheessa 3.
62
101–0002
2/ 10
4 Kosketa
101
[PRINT
tulostaa myöhemmin.
[PROTECT].
101–0002
2/ 10

MARK].
• Tulostusmerkin voi peruuttaa koskettamalla
kuvaa uudelleen vaiheessa 3.
• Älä merkitse kuvia tässä videokamerassa, jos
”Memory Stick Duo” -kortissa on jo ennestään
kuvia, joihin on lisätty tulostusmerkki jossakin
toisessa laitteessa. Muutoin muussa laitteessa
lisättyjen kuvien tulostusmerkkitiedot voivat
muuttua.
Tallennettujen kuvien
tulostaminen (PictBridgeyhteensopiva tulostin)
Kuvia voi tulostaa PictBridgeyhteensopivalla tulostimella kytkemättä
videokameraa tietokoneeseen.
Kun yhteys on luotu,
(PictBridge-yhteys) tulee
näyttöön.
1 / 10
PRINT
101-0001
Käytä videokameraa verkkovirralla
kytkemällä verkkolaite pistorasiaan.
Aseta ensin videokameraan ”Memory Stick
Duo” -kortti, johon on tallennettu kuvia.
101
END
+
-
SET
EXEC
Yksi ”Memory Stick Duo” -korttiin
tallennetuista kuvista tulee näkyviin.
Kytke videokamera tulostimeen
1 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
[MENU]
(STANDARD SET)[USB-PLY/

EDT][PictBridge]
.
3 Kytke Handycam Station -aseman
USB-liitäntä (s. 65) tulostimeen
USB-kaapelilla.
4 Aseta Handycam Station -aseman
(USB) ON/OFF -kytkin asentoon
ON (s. 65).
5 Kosketa
[PRINT].
(PICT. APPLI.)
Tulostaminen
Kopiointi/editointi
2 Kosketa
• Oikea toiminta ei ole taattua käytettäessä
tulostinta, joka ei ole PictBridge-yhteensopiva.
1 Valitse tulostettava kuva
koskettamalla
2 Kosketa
/
.
[COPIES].
3 Valitse tulostettavien kopioiden
määrä koskettamalla
/
.
Voit määrittää enintään 20 kopioita
tulostettavaksi yhdestä kuvasta.
4 Kosketa
[END].
Jos haluat päivämäärän tulostuvan
kuvaan, kosketa
[DATE/
TIME][DATE] tai [DAY & TIME]
.
5 Kosketa [EXEC][YES].
Kun tulostus on päättynyt,
ilmoitus [Printing...] katoaa ja
kuvanvalintanäyttö palaa näkyviin.
Jatkuu 
63
Tallennettujen kuvien tulostaminen (PictBridge-yhteensopiva tulostin)
(jatkuu)
Kun tulostus on päättynyt, kosketa
[END].
• Katso lisätietoja myös käytettävän tulostimen
käyttöohjeesta.
• Älä yritä suorittaa seuraavia toimia, kun
näkyy näytössä. Toiminnot eivät ehkä toimi
oikein.
– POWER-kytkimen käyttö.
– USB-kaapelin irrottaminen Handycam
Station -asemasta tai tulostimesta.
– ”Memory Stick Duo” -kortin poistaminen
videokamerasta.
• Jos tulostin lakkaa toimimasta, irrota USBkaapeli ja aloita uudelleen alusta.
• Kaikki tulostinmallit eivät ehkä tue
päivämäärän tulostusta. Katso lisätietoja
tulostimen käyttöohjeesta.
• Muilla kuin tällä videokameralla tallennettujen
kuvien onnistunut tulostus ei ole taattua.
• PictBridge on Camera & Imaging Products
Association (CIPA) -yhteenliittymän
määrittelemä standardi. Still-kuvia voi tulostaa
ilman tietokonetta kytkemällä tulostimen
suoraan digitaalisen videokameraan tai
digitaaliseen valokuvakameraan kameran
mallista tai valmistajasta riippumatta.
64
Liitännät ulkoisia laitteita varten
Videokamera
on liitettynä liittymäkenkään, katkaise virta
ulkoisesta salamasta, jotta latautumisääni ei
tallennu.
• Kun ulkoinen mikrofoni (lisävaruste) on
kytketty, se on etusijalla videokameran
omaan mikrofoniin verrattuna (s. 24).
1
2
 DCR-PC55E:
A/V (audio/video) -liitäntä (s. 32, 54,
76)
DCR-PC53E:
A/V (audio/video) OUT -liitäntä (s. 32,
54, 76)
3
4
 DC IN -liitäntä (s. 8)
 Dataliittymä
 DCR-PC55E:
DV -liitäntä (s. 54, 73)
Handycam Station
4
7
3
5
6
 Active Interface Shoe -liittymäkengässä
(s. 59)
Active Interface Shoe -liittymäkengässä
syöttää virtaa lisälaitteisiin, kuten
videovaloon, salamaan tai mikrofoniin.
Lisälaitteen virta kytketään tai
katkaistaan videokameran POWERkytkimellä. Katso lisätietoja kyseisen
lisälaitteen käyttöohjeesta.
• Kun kytket lisälaitteen, avaa liittymäkengän
kansi. Avaa kansi siirtämällä sitä itseäsi
kohti.
• Poista videokamera Handycam Station
-asemasta, kun avaat liittymäkengän
suojuksen.
• Active Interface Shoe -liittymäkengässä
on turvakiinnitys, jonka avulla siihen
asennetun lisälaitteen voi kiinnittää
pitävästi. Paina lisälaite pohjaan asti ja
kiristä sitten kiinnitysruuvi. Kun haluat
poistaa lisälaitteen, avaa ruuvia, paina
lisälaitetta alaspäin ja vedä se ulos.
• Kun tallennat ”Memory Stick Duo”
-korttiin ja ulkoinen salama (lisävaruste)
DCR-PC53E:
DV OUT -liitäntä (s. 54, 73)
 (USB) -liitäntä (s. 66)
 (USB) ON/OFF -kytkin
• Aseta asentoon ON, jotta USB-liitäntää voi
käyttää.
Kopiointi/editointi
2
65
Ennen ”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaan
lukemista tietokoneessa
Kun Picture Package -ohjelmisto
on asennettu videokameran mukana
toimitetulta CD-ROM-levyltä Windowstietokoneeseen, videokameran voi kytkeä
tietokoneeseen ja käyttää seuraavassa
kuvattuja toimintoja.
Music Video/Slideshow Producer
• Macintosh-tietokoneisiin tarkoitettu ohjelmisto
ja toiminnot eroavat Windows-tietokoneiden
ohjelmistosta ja toiminnoista. Katso lisätietoja
CD-ROM-levyllä olevan ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaan luvusta 6. Lisätietoja
”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaasta on
tämän oppaan seuraavassa osassa.
• Videokameran voi kytkeä tietokoneeseen
kahdella tavalla.
– USB-kaapeli
Tämä on hyvä tapa kopioida kasetille
nauhoitettua videokuvaa ja ääntä
tietokoneeseen, tiedostoja ”Memory Stick
Duo” -kortista tietokoneeseen ja tiedostoja
”Memory Stick Duo” -korttiin.
– i.LINK-kaapeli
Tämä on hyvä tapa kopioida kasetille
nauhoitettua videokuvaa ja ääntä. Kuvadata
siirtyy laadukkaampana kuin USB-kaapelin
kautta.
Automatic Music Video Producer
Jos haluat lisätietoja kytkemisestä, katso
”First Step Guide (Aloitusohje)”.
Voit valita tietokoneeseen tallennetuista
liikkuvista kuvista ja still-kuvista
haluamasi kuvat ja luoda niistä lyhyen
video- tai diaesityksen. Esitykseen voi
lisätä musiikkia ja visuaalisia tyylejä.
Voit luoda lyhyen videoelokuvan kasetille
kuvatuista otoksista ja lisätä niihin
musiikkia ja visuaalisia tyylejä.
Copying tape to Video CD
Voit tuoda kasetin sisällön ja luoda siitä
video-CD-levyn.
Save the images on CD-R
Voit tallentaa tietokoneeseen kopioidut
kuvat CD-R-levylle varmuuskopioiksi.
Burning Video CD
Voit luoda video-CD-levyn, jossa on
video- ja diaesitysvalikko. ImageMixer
VCD2 on yhteensopiva suuritarkkuuksisten
still-kuvien kanssa.
USB Streaming Tool
Voit katsella tietokoneessa objektiivin
kautta tulevaa kuvaa tai kuvaa, jota
videokamera parhaillaan toistaa kasetilta.
Video Capturing Tool
Voit tuoda kasetin koko sisällön
tietokoneeseen.
Viewing video and pictures on a
computer
Videokamerasta kopioituja kuvia voi
katsella valitsemalla vastaavat pienoiskuvat.
Still-kuvat ja liikkuvat kuvat tallennetaan
päivämäärän mukaisiin kansioihin.
66
• CD-ROM-levy (vakiovaruste) sisältää seuraavat
ohjelmistot:
– USB-ohjain
– Picture Package -versio 1.5
– ImageMixer VCD2
– ”First Step Guide (Aloitusohje)”
Tietoja ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaasta
”First Step Guide (Aloitusohje)” on
käyttöohje, jota voi katsella tietokoneen
näytössä.
”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaassa
on kuvattu perustoiminnot, kuten
videokameran kytkeminen tietokoneeseen
ja asetusten määritys, sekä CD-ROMlevyllä (vakiovaruste) olevan ohjelmiston
ensimmäinen käyttökerta. Kun olet
asentanut CD-ROM-levyn, lukenut
kohdan ”Ohjelmiston ja ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaan asentaminen
tietokoneeseen” (s. 69), avaa ”First Step
Guide (Aloitusohje)” -opas ja noudata sen
ohjeita.
Ohjelmiston ohjetoiminto
Järjestelmävaatimukset
 Windows-tietokoneet
Picture Package -ohjelmiston käyttö
Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows
98, Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
tai Windows XP Professional.
Vakioasennus vaaditaan.
Oikea toiminta ei ole taattua, jos yllä
mainitut käyttöjärjestelmät on päivitetty
edellisistä versioista.
Windows 98 ei tue USB Streaming
-toimintoa.
Windows 98 ja Windows 98SE eivät tue
DV-sieppausta.
Sovellus: DirectX 9.0c tai uudempi
(Tämä tuote perustuu DirectXtekniikkaan. DirectX:n on oltava
asennettuna.)
Windows Media Player 7.0 tai uudempi.
Macromedia Flash Player 6.0 tai
uudempi.
Äänijärjestelmä:16-bittinen
stereoäänikortti ja stereokaiuttimet.
Muisti: Vähintään 64 Mt.
Kiintolevy: Asennuksen vaatima
kiintolevytila: vähintään 500 Mt.
Suositeltava vapaa kiintolevytila:
vähintään 6 Gt (editoitavien
kuvatiedostojen koon mukaan).
Näyttö: Näytönohjaimessa 4 Mt VRAMmuistia, vähintään 800 × 600 pisteen
täysvärinäyttö (16-bittiset värit, 65 000
väriä), DirectDraw-yhteensopivuus.
(Jos kuvapisteitä on vähemmän kuin
800 × 600 tai värejä vähemmän kuin
256, tämä tuote ei toimi oikein.)
Muut: USB-portti (oltava
vakiovarusteena), DV-liitäntä
(IEEE1394, i.LINK) (kytkettäessä
i.LINK-kaapelilla), levyasema.
(Video-CD-levyn luonnissa tarvitaan
CD-R-asema.
Tietoja yhteensopivista asemista on
seuraavassa sivustossa
URL: http://www.ppackage.com/)
Jatkuu 
Tietokoneen käyttäminen
Ohjetoiminto (Help) sisältää ohjelmiston
kaikkien toimintojen ohjeet. Kun olet
lukenut ”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan kokonaan, katso ohjetoiminnon
ohjeista lisätietoja toimintojen käytöstä.
Saat ohjeet näkyviin napsauttamalla
näytössä olevaa merkkiä [?].
CPU: Vähintään 500 MHz:n Intel Pentium
III (vähintään 800 MHz suositeltava)
(ImageMixer VCD2 -ohjelmaa
käytettäessä vähintään 800 MHz:n Intel
Pentium III on suositeltava).
67
Ennen ”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaan lukemista tietokoneessa
(jatkuu)
”Memory Stick Duo” -korttiin
tallennettujen kuvien katselu
tietokoneessa
Vain ”Memory Stick Duo” -korttiin
tallennettujen kuvien kopiointi
tietokoneeseen
Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows
98, Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
tai Windows XP Professional.
Vakioasennus vaaditaan.
Oikea toiminta ei ole taattua, jos yllä
mainitut käyttöjärjestelmät on päivitetty
edellisistä versioista.
Käyttöjärjestelmä: Mac OS 9.1/9.2
tai Mac OS X (v 10.0/v 10.1/v 10.2/v
10.3).
CPU: Vähintään 200 MHz:n Pentium
MMX.
Sovellus: Windows Media Player (oltava
asennettuna liikkuvan kuvan toistoa
varten).
Muut: USB-portti (oltava vakioominaisuus), levyasema.
 Macintosh-tietokoneet
ImageMixer VCD2 -ohjelman käyttö
Käyttöjärjestelmä: Mac OS X (v 10.1.5
tai uudempi).
Prosessori: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, PowerMac G3/G4/G5
-sarja
Muisti: Vähintään 128 Mt.
Kiintolevy: Asennuksen vaatima
kiintolevytila: vähintään 250 Mt.
Suositeltava vapaa kiintolevytila:
vähintään 4 Gt (editoitavien
kuvatiedostojen koon mukaan).
Näyttö: Vähintään 1 024 × 768 pistettä,
32 000 väriä. (Jos kuvapisteitä on
vähemmän kuin 1 024 × 768 tai värejä
256 tai vähemmän, tämä tuote ei toimi
oikein.)
Sovellus: QuickTime 4 tai uudempi
(QuickTime 5 suositeltava).
Muut: Levyasema.
68
Sovellus: QuickTime 3.0 tai uudempi
(oltava asennettuna liikkuvan kuvan
toistoa varten).
Muut: USB-portti (oltava vakioominaisuutena)
• Kun videokamera on kytketty Macintoshtietokoneeseen USB-kaapelilla, kasetille
nauhoitettuja kuvia ei voi kopioida
tietokoneeseen. Kuvat voi kopioida kasetilta
kytkemällä videokameran tietokoneeseen
i.LINK-kaapelilla ja käyttämällä
käyttöjärjestelmän vakio-ohjelmaa.
Ohjelmiston ja ”First Step
Guide (Aloitusohje)” -oppaan
asentaminen tietokoneeseen
CD-ROM-levyn sisältämä ohjelmisto ja
muut tarvittavat tiedot on asennettava
tietokoneeseen, ennen kuin
videokamera kytketään tietokoneeseen.
Asennus on tarpeen tehdä vain kerran.
Käytettävä ohjelmisto määräytyy
tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan.
Windows-tietokone: Picture Package (ja
ImageMixer VCD2).
Macintosh-tietokone: ImageMixer VCD2
Lisätietoja ohjelmistosta on ”First Step
Guide (Aloitusohje)” -oppaassa.
Asentaminen Windowstietokoneeseen
1 Varmista, ettei videokameraa ole
kytketty tietokoneeseen.
2 Käynnistä tietokone.
 Kaksoisnapsauta [My Computer].
 Kaksoisnapsauta
[PICTUREPACKAGE] (levyasema)*.
* Asemien tunnukset (kuten (E:)) voivat
vaihdella eri tietokoneissa.
4 Valitse [Install].
Näyttöön tulee joissakin tietokoneen
käyttöjärjestelmissä ilmoitus,
jonka mukaan ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -opasta ei voi asentaa
automaattisesti InstallShield Wizard
-ohjelmalla. Kopioi tällöin ”First Step
Guide (Aloitusohje)” manuaalisesti
tietokoneeseen ilmoituksen ohjeiden
mukaan.
5 Valitse asennettavan sovelluksen
kieli ja valitse [Next].
Tietokoneen käyttäminen
Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000
tai Windows XP, asennus edellyttää
kirjautumista järjestelmänvalvojan
käyttäjänimellä.
Jos ikkuna ei tule näyttöön
Lopeta kaikki tietokoneessa käynnissä
olevat sovellukset ennen tämän
ohjelmiston asennusta.
3 Aseta CD-ROM-levy tietokoneen
levyasemaan.
Asennusikkuna tulee näyttöön.
6 Valitse [Next].
Jatkuu 
69
Ohjelmiston ja ”First Step Guide (Aloitusohje)” -oppaan asentaminen
tietokoneeseen (jatkuu)
7 Lue [License Agreement]
(käyttöoikeussopimus). Jos
hyväksyt sen, valitse [I accept the
terms of the license agreement]
ja valitse sitten [Next].
8 Valitse kansio asennusta varten
ja valitse sitten [Next].
9 Valitse [Ready to Install the
Program] -ikkunassa [Install].
Picture Package -ohjelmiston asennus
alkaa.
70
10 Valitse asennettavan ”First Step
Guide (Aloitusohje)” -oppaan kieli
ja valitse [Next].
Tämä ikkuna ei välttämättä tule
näyttöön kaikissa tietokoneissa. Siirry
tällöin vaiheeseen 12.
11 Asenna ”First Step Guide
(Aloitusohje)” valitsemalla [Next].
12 Valitse [Next] ja asenna
ImageMixer VCD2 noudattamalla
näytön ohjeita.
13 Jos näyttöön tulee [Installing
Microsoft (R) DirectX(R)] -ikkuna,
asenna DirectX 9.0c seuraavien
ohjeiden mukaan. Jos ikkuna ei
tule näyttöön, siirry vaiheeseen
14.
Tietokone sammuu ja käynnistyy
automaattisesti (uudelleenkäynnistys).
Pikakuvakkeet [Picture Package Menu]
ja [Picture Package Menu destination
Folder] tulevat työpöydälle (ja myös
”First Step Guide (Aloitusohje)”
-pikakuvake, jos se on asennettu
vaiheiden 11–12 mukaan).
 Lue [License Agreement]
(käyttöoikeussopimus) huolellisesti ja
valitse sitten [Next].
15 Poista CD-ROM-levy tietokoneen
 Valitse [Next].
levyasemasta.
 Valitse [Finish].
Asentaminen Macintoshtietokoneeseen
1 Varmista, ettei videokameraa ole
kytketty tietokoneeseen.
Tietokoneen käyttäminen
• Jos sinulla on kysyttävää Picture Package
-ohjelmistosta, yhteystiedot ovat sivulla 73.
2 Käynnistä tietokone.
14 Varmista, että [Yes, I want to
restart my computer now.] on
valittuna, ja valitse [Finish].
Lopeta kaikki tietokoneessa käynnissä
olevat sovellukset ennen tämän
ohjelmiston asennusta.
3 Aseta CD-ROM-levy tietokoneen
levyasemaan.
4 Kaksoisosoita CD-ROM-symbolia.
Jatkuu 
71
Ohjelmiston ja ”First Step Guide
(Aloitusohje)” -oppaan asentaminen
tietokoneeseen (jatkuu)
5 Kopioi [FirstStepGuide.pdf]-
tiedosto [FirstStepGuide]-kansion
asianomaisen kielen alikansiosta
tietokoneeseen.
6 Kopioi CD-ROM-levyn [MAC]-
kansiossa oleva [IMXINST.SIT]tiedosto haluamaasi kansioon.
Lukeminen: ”First Step
Guide (Aloitusohje)”
”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan avaaminen
Avaaminen Windows-tietokoneessa
Microsoft Internet Explorer -selaimen
versio 6.0 tai uudempi on suositeltava.
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
-kuvaketta.
7 Kaksoisosoita [IMXINST.SIT]-
tiedostoa siinä kansiossa, johon
kopioit tiedostot.
8 Kaksoisosoita purettua tiedostoa
[ImageMixerVCD2_Install].
9 Kun käyttäjän hyväksyntää
pyytävä ikkuna on näkyvissä,
anna nimesi ja salasanasi.
ImageMixer VCD2 -ohjelmiston
asennus alkaa.
• Lisätietoja ImageMixer VCD2 -ohjelmiston
käytöstä on ohjelmiston online-ohjeessa.
Oppaan voi avata myös valitsemalla
[Start], [Programs] (Windows XP:ssä
[All Programs]), [Picture Package] ja
[First Step Guide]. Käynnistä sitten
[First Step Guide].
• Jos haluat katsella tietokoneessa HTMLmuotoista ”First Step Guide (Aloitusohje)”
-opasta käyttämättä automaattista
asennusta, kopioi haluamasi kielen
kansio CD-ROM-levyn [FirstStepGuide]kansiosta. Kaksoisnapsauta sitten ”index.
html”-tiedostoa.
• Käytä ”FirstStepGuide.pdf”-tiedostoa, jos
– tulostat ”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan
– ”First Step Guide (Aloitusohje)”
-opas ei selaimen asetuksen takia näy
suositellussakaan ympäristössä oikein
– ”First Step Guide (Aloitusohje)”
-oppaan HTML-versiota ei asennettu
automaattisesti.
Avaaminen Macintosh-tietokoneessa
Kaksoisnapsauta ”FirstStepGuide.pdf”.
72
PDF-tiedoston katselu edellyttää Adobe
Reader -ohjelmistoa. Jos sitä ei ole
asennettu tietokoneeseen, voit hakea
sen Adobe Systemsin sivustosta:
http://www.adobe.com/
Tätä ohjelmistoa koskevat
kysymykset
Pixela-käyttäjätukikeskus
Pixela-kotisivu
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Pohjois-Amerikka (Los Angeles) Puhelin:
+1 213 341 0163
– Eurooppa (Iso-Britannia) Puhelin:
+44 1489 564 764
– Aasia (Filippiinit) Puhelin:
+63 2 438 0090
CD-levyiltä, Internetistä tai muista
lähteistä saatavat musiikkiteokset,
äänitteet tai muu kolmansien osapuolten
musiikkisisältö (”Musiikkisisältö”) on
vastaavien tekijänoikeuksien omistajien
omaisuutta ja suojattu eri maiden/alueiden
tekijänoikeuslaeilla ja muilla sovellettavilla
laeilla. Paitsi sovellettavien lakien
nimenomaisesti sallimassa määrin
asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää (mukaan
lukien rajoituksetta kopiointi, muuttaminen,
lähettäminen tai sijoittaminen yleisölle
avoimeen ulkoiseen verkkoon, siirtäminen,
jakeleminen, lainaaminen, käyttöoikeuden
antaminen, myyminen ja julkaiseminen)
mitään Musiikkisisällön osaa ilman
kyseisen sisällön omistajien antamaa
valtuutusta tai hyväksyntää. Sony
Corporationin myöntämä Picture Package
-ohjelmiston käyttöoikeus ei sisällä
mitään oletettua, rajoitettua tai muuta
Musiikkisisällön käyttöoikeutta.
Voit luoda DVD-levyjä, jos kytket
videokameran Sony VAIO -sarjan
tietokoneeseen*, joka tukee ”Click to
DVD” -ohjelman käyttöä i.LINK-kaapelin
(lisävaruste) kautta. Kuva kopioidaan
automaattisesti ja tallennetaan DVDlevylle.
Seuraavassa on selostettu, miten DVD-levy
luodaan kasetille nauhoitetusta kuvasta.
Järjestelmä- ja käyttövaatimukset on
mainittu seuraavissa URL-osoitteissa:
– Eurooppa:
http://www.vaio-link.com/
– USA:
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Aasian Tyynenmeren puoleinen alue:
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea:
http://scs.sony.co.kr/
– Taiwan:
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Kiina:
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thaimaa:
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latinalainen Amerikka:
http://vaio-online.sony.com/
Jatkuu 
Tietokoneen käyttäminen
Tietoja tekijänoikeuksista
DVD-levyn luominen (Suora
pääsy ohjelmaan ”Click to
DVD”)
73
DVD-levyn luominen (Suora pääsy ohjelmaan ”Click to DVD”) (jatkuu)
[Click to DVD Automatic Mode
Launcher] käynnistyy.
i.LINK (IEEE1394)
-liitäntään
i.LINKkaapeli
(lisävaruste)
DV -liitäntään
• Kun olet käynnistänyt [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] -ohjelman
kerran, se käynnistyy aina automaattisesti,
kun käynnistät tietokoneen.
• [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] -ohjelma määritetään erikseen
kutakin Windows XP:n käyttäjää varten.
1 Käynnistä tietokone.
Lopeta kaikki i.LINK-liitäntää
käyttävät sovellukset.
2 Valmistele videokameran
3 Aseta nauhoitettu kasetti
Suora pääsy ohjelmaan ”Click
to DVD” -toiminnon käyttäminen
ensimmäisen kerran
4 Kytke videokamera
Suora pääsy ohjelmaan ”Click to DVD”
-toiminnon avulla voit kopioida kasetille
nauhoitettua kuvaa helposti DVDlevylle, kun videokamera on kytketty
tietokoneeseen. Ennen kuin käytät
Suora pääsy ohjelmaan ”Click to DVD”
-toimintoa, käynnistä ”Click to DVD
Automatic Mode Launcher” seuraavien
ohjeiden mukaan.
 Käynnistä tietokone.
 Valitse [Start]-valikosta [All Programs].
 Valitse näkyviin tulevista ohjelmista [Click
to DVD] ja valitse sitten [Click to DVD
Automatic Mode Launcher].
74
virtalähde käyttöä varten. Siirrä
sitten POWER-kytkintä alaspäin
niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy.
• Tätä toimintoa voi käyttää vain i.LINKkaapelin avulla. USB-kaapelia ei voi
käyttää.
* Huomaa, että tarvitset Sony VAIO
-tietokoneen, jossa on DVD-levyjen
tallentamiseen pystyvä DVD-asema.
Tietokoneessa on myös oltava asennettuna
”Click to DVD Ver.1.2” -ohjelmisto
(alkuperäinen Sony-ohjelmisto) tai sen
uudempi versio.
Käytä virtalähteenä vakiovarusteisiin
sisältyvää verkkolaitetta, sillä DVDlevyn luontiin kuluu muutama tunti.
videokameraan.
tietokoneeseen i.LINK-kaapelilla
(lisävaruste) (s. 73).
• Kun kytket videokameran tietokoneeseen,
varmista, että kytket liittimen oikein
päin. Jos kytket liittimen väkisin, se voi
vahingoittua ja videokamera vioittua.
• Jos haluat lisätietoja, katso ”First Step
Guide (Aloitusohje)”.
5 Kosketa
 [MENU] 
(EDIT/PLAY)  [BURN DVD] 
.
”Click to DVD” käynnistyy, ja
tietokoneen näyttöön tulee ohje.
6 Aseta tallennuskelpoinen DVDlevy tietokoneen levyasemaan.
7 Kosketa videokameran näytössä
[EXEC].
0:00:00:00
60min
BURN DVD
START
CREATE DVD?
EXEC
CANCEL
• Jos käytettävä levy on DVD-RW/+RW-levy,
jolle on jo tallennettu dataa, videokameran
LCD-näyttöön tulee ilmoitus [This is a
recorded disc. Delete and overwrite?]. Kun
kosketat [EXEC], levyllä ennestään olevat
tiedot poistetaan ja uudet tallennetaan.
8 Päätä DVD-levyn luonti
koskettamalla [NO].
60min
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Toiminnon peruuttaminen
Kosketa videokameran LCD-näytössä
[CANCEL].
• Toimintoa ei voi peruuttaa, kun ilmoitus
[Finalizing DVD.] näkyy videokameran LCDnäytössä.
• Älä irrota i.LINK-kaapelia tai valitse toista tilaa
videokameran POWER-kytkintä siirtämällä,
ennen kuin kuvadata on kokonaan kopioitu
tietokoneeseen.
• Kun ilmoitus [CONVERTING] tai [WRITING]
näkyy näytössä, kuvien sieppaus on jo
päättynyt. DVD-levyn luonti tietokoneessa
jatkuu, vaikka tällöin irrottaisit i.LINK-kaapelin
tai katkaisisit videokamerasta virran.
• Jos syntyy jokin seuraavassa mainituista
tilanteista, kuvadatan kopiointi peruuntuu.
Tällöin syntyvä DVD-levy sisältää kaikki ennen
peruuntumista kopioidut tiedot. Katso lisätietoja
”Click to DVD Automatic Mode Launcher”
-ohjelman online-ohjeesta.
– Kun kasetilla on vähintään 10 sekunnin tyhjä
jakso
– Kun kasetilla olevat tiedot sisältävät
päivämäärän, joka on aiempi kuin
myöhempien kuvien tallennuspäivämäärä
• Videokameraa ei voi käyttää, kun
– kasettia toistetaan
– kuvia tallennetaan ”Memory Stick Duo”
-korttiin
– ”Click to DVD” -ohjelmisto on käynnissä
tietokoneessa
– DCR-PC55E:
Kun [A/VDV OUT] -asetuksena on [ON]
videokameran valikkoasetuksissa.
Tietokoneen käyttäminen
Tietokoneen toimintatila näkyy
videokameran LCD-näytössä.
CAPTURING: Kasetille nauhoitettua
kuvaa kopioidaan tietokoneeseen.
CONVERTING: Kuvaa muunnetaan
MPEG2-muotoon.
WRITING: Kuvaa tallennetaan DVDlevylle.
Levykelkka liukuu automaattisesti ulos.
Jos haluat luoda toisen samansisältöisen
DVD-levyn, kosketa [YES].
Levykelkka liukuu ulos. Aseta
uusi tallennuskelpoinen DVD-levy
tietokoneen levyasemaan. Toista sitten
vaiheet 7 ja 8.
Disctray opens.
YES
NO
75
Analogisen kuvanauhurin liittäminen tietokoneeseen
videokameran kautta (signaalin muuntotoiminto)
(DCR-PC55E)
A/V-liitäntäkaapelin ja i.LINK-kaapelin (lisävaruste) avulla kuvanauhurista tai muusta
analogisesta laitteesta tulevan analogisen signaalin voi muuntaa digitaaliseksi signaaliksi,
jonka voi siirtää tietokoneeseen tai muuhun digitaaliseen laitteeseen videokameran kautta.
Tietokoneeseen on asennettava ensin ohjelmisto, joka pystyy tallentamaan videosignaaleja.
A/V-liitäntä
1
(Valkoinen)
(Punainen)
(Keltainen)
Kuvanauhurit
Tietokone
S VIDEO -liitäntään
2
i.LINK
(IEEE 1394)
-liitäntään
DV -liitäntä i.LINK-kaapeli (lisävaruste)
i.LINK-liitäntä
: Signaalin kulkusuunta

A/V-liitäntäkaapeli (vakiovaruste)
Kytke A/V-liitäntäkaapeli Handycam
Stationiin. A/V-liitäntään voi lähettää
analogista signaalia.

A/V-liitäntäkaapeli, jossa on S
VIDEO -johto (lisävaruste)
Jos videokamera kytketään toiseen laitteeseen
S VIDEO -liitännän kautta S VIDEO
-johdolla varustetulla A/V-liitäntäkaapelilla
(lisävaruste), kuvan laatu on parempi kuin
kytkettäessä laitteet A/V-liitäntäkaapelilla.
Kytke A/V-liitäntäkaapelin (lisävaruste)
valkoinen ja punainen liitin (vasen/oikea
äänikanava) ja S VIDEO -liitin (S VIDEO
-kuvasignaali). Keltaista liitintä (tavallinen
videosignaali) ei tarvitse tällöin kytkeä. Ääni
ei kulje S VIDEO -liitännän kautta.
76
Valitse ensin videokameran valikossa
[DISP OUTPUT] -asetukseksi [LCD
PANEL] (s. 51). (Tehdasasetus on [LCD
PANEL].)
1 Kytke analogiseen
videolaitteeseen virta.
2 Siirrä videokameran POWER-
kytkintä alaspäin niin, että PLAY/
EDIT-merkkivalo syttyy.
Käytä virtalähteenä videokameran
mukana toimitettua verkkolaitetta.
3 Kosketa LCD-näytössä

[MENU] 
(STANDARD SET)
 [A/VDV OUT]  [ON] 
.
4 Aloita toisto analogisessa
laitteessa.
5 Käynnistä sieppaustoiminto
tietokoneessa.
Katso lisätietoja käyttämäsi ohjelmiston
käyttöohjeista tai online-ohjeesta.
Kun haluttu kuva- ja ääniosuus on
siepattu, lopeta sieppaustoiminto
tietokoneesta ja lopeta toisto
analogisesta videolaitteesta.
Tietokoneen käyttäminen
• Vakiovarusteisiin kuuluvat Picture Packagetai ImageMixer VCD2 -ohjelmistot eivät tue
signaalinmuuntotoimintoa.
• Videokameraan tulevan analogisen
videosignaalin mahdollinen huono laatu voi
aiheuttaa sen, ettei kuvien oikea siirto ole
mahdollista.
• Tekijänoikeuksia suojaavilla signaaleilla
varustettua kuvaa ei voi siirtää tietokoneeseen.
• Kuvaa voi siirtää tietokoneeseen paitsi i.LINKkaapelin (lisävaruste) myös USB-kaapelin
avulla. Huomaa kuitenkin, että kuvan liike ei
välttämättä ole yhtä tasaista.
• Kun kytket videokameran tietokoneeseen
USB- tai i.LINK-kaapelilla, varmista, että liität
liittimet oikein päin. Jos kytket liittimet väkisin,
ne voivat vahingoittua ja videokamera voi
vioittua.
77
Vianmääritys
Jos videokameran käytössä ilmenee ongelma, yritä ratkaista se seuraavan taulukon tietojen
avulla. Jos ongelma ei katoa, irrota virtalähde ja ota yhteys Sony-jälleenmyyjään.
Yleinen käyttö/Easy Handycam
Videokameraan ei tule virtaa.
• Akku on tyhjä tai heikko tai sitä ei ole liitetty videokameraan.
• Aseta videokameraan ladattu akku (s. 8).
• Käytä videokameraa pistorasiaan liitetyllä verkkolaitteella (s. 8).
• Aseta videokamera Handycam Station -asemaan oikein (s. 8).
Videokamera ei toimi, vaikka siihen on virta kytkettynä.
• Irrota verkkolaite pistorasiasta tai poista akku ja aseta se takaisin noin 1 minuutin kuluttua.
Jos toimintoja ei vieläkään voi käyttää, paina RESET-painiketta (s. 24) ohutkärkisellä
esineellä. (Jos painat RESET-painiketta, kellonaika ja kaikki muut asetukset käyttäjän oman
valikon toimintoja lukuun ottamatta palautuvat tehdasasetusten mukaisiksi.)
Painikkeet eivät toimi.
• Easy Handycam -tilan käytön aikana kaikki painikkeet eivät ole käytettävissä (s. 18).
Easy Handycam -tilaa ei voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
• Easy Handycam -tilaa ei voi ottaa käyttöön eikä poistaa käytöstä, kun tallennus tai
tiedonsiirto toisen laitteen kanssa USB-kaapelin kautta on meneillään.
Asetukset muuttuvat Easy Handycam -tilan käytön aikana.
• Easy Handycam -tilan käytön aikana niiden toimintojen asetukset, jotka eivät näy näytössä,
palautuvat tehdasasetuksiinsa. Aiemmin määrittämäsi asetukset palautuvat käyttöön, kun
poistat Easy Handycam -tilan käytöstä.
[DEMO MODE] ei käynnisty.
• Poista kasetti ja ”Memory Stick Duo” videokamerasta (s. 16).
Videokamera lämpenee.
• Tämä johtuu siitä, että virta on ollut kytkettynä videokameraan kauan. Tämä ei ole merkki
viasta.
Videokameraa ei voi asettaa Handycam Station -asemaan.
• Rannehihna on jäänyt videokameran ja Handycam Station -aseman väliin. (s. 9)
78
Akut/virtalähteet
Virta katkeaa yhtäkkiä.
• Jos et käytä videokameraa noin 5 minuuttiin, videokamerasta katkeaa virta automaattisesti
(A.SHUT OFF). Muuta [A.SHUT OFF] -asetusta (s. 51), kytke virta uudelleen (s. 12) tai
käytä verkkolaitetta.
• Lataa akku (s. 8).
CHG (lataus) -merkkivalo ei pala akun latautumisen aikana.
• Siirrä POWER-kytkintä ylöspäin asentoon OFF (CHG) (s. 8).
• Kytke akku videokameraan oikein (s. 8).
• Pistorasiasta ei tule virtaa (s. 8).
• Aseta videokamera Handycam Station -asemaan oikein (s. 8).
• Akku on ladattu täyteen (s. 8).
CHG (lataus) -merkkivalo vilkkuu akun latautumisen aikana.
• Kytke akku videokameraan oikein. Jos ongelma ei katoa, irrota verkkolaite pistorasiasta ja
ota yhteys Sony-jälleenmyyjään. Akku voi olla vioittunut.
Virta katkeaa jatkuvasti, vaikka akun jäljellä olevan ajan ilmaisin näyttää
akussa olevan tarpeeksi virtaa käyttöä varten.
Akun jäljellä olevan ajan näyttö ei näytä oikeaa aikaa.
• Ympäristön lämpötila on liian korkea tai matala, tai akkua ei ole ladattu tarpeeksi. Tämä ei
ole merkki viasta.
• Lataa akku uudelleen täyteen. Jos ongelma ei poistu, vaihda akku uuteen. Se voi olla
vioittunut (s. 8, 102).
• Käyttöympäristö voi aiheuttaa sen, ettei näkyvä aika ole oikea. Kun avaat tai suljet LCDpaneelin, kestää noin 1 minuutin, ennen kuin akun jäljellä olevan ajan ilmaisin näyttää
oikean ajan.
Vianmääritys
• Akun jäljellä ajan ilmaisimessa on vika, tai akkua ei ole ladattu tarpeeksi. Lataa akku
uudelleen täyteen ja tarkista, korjautuuko näyttö (s. 8).
Akku tyhjenee nopeasti.
• Ympäristön lämpötila on liian korkea tai matala, tai akkua ei ole ladattu tarpeeksi. Tämä ei
ole merkki viasta.
• Lataa akku uudelleen täyteen. Jos ongelma ei poistu, vaihda akku uuteen. Se voi olla
vioittunut (s. 8, 102).
Ilmenee ongelma, kun videokamera on liitettynä verkkolaitteeseen.
• Katkaise virta ja irrota verkkolaite pistorasiasta. Kytke verkkolaite sitten takaisin.
Jatkuu 
79
Vianmääritys (jatkuu)
LCD-näyttö
LCD-näytössä näkyy tuntematon kuva.
• Videokamera on [DEMO MODE] -tilassa (s. 46). Kosketa LCD-näyttöä tai aseta
videokameraan kasetti tai ”Memory Stick Duo” -kortti, niin [DEMO MODE] -tila poistuu
käytöstä.
Näytössä on tuntematon symboli.
• Katso symboliluetteloa (s. 94).
Kuva jää LCD-näyttöön.
• Näin käy, jos irrotat verkkolaitteen pistorasiasta tai poistat akun katkaisematta ensin virtaa.
Tämä ei ole merkki viasta.
LCD-taustavaloa ei voi poistaa käytöstä.
• Easy Handycam -tilan (s. 18) -tilan käytön aikana LCD-taustavaloa ei voi poistaa käytöstä
DISP/BATT INFO -painikkeella.
Painikkeet eivät näy kosketuspaneelissa.
• Kosketa LCD-näyttöä kevyesti.
• Paina videokamerasta DISP/BATT INFO (tai kaukosäätimestä DISPLAY) (s. 14).
Kosketuspaneelin painikkeet eivät toimi oikein tai eivät toimi lainkaan.
• Säädä näyttöä ([CALIBRATION]) (s. 105).
Kasetit
Kasettia ei voi poistaa kasettipesästä.
• Varmista, että virtalähde (akku tai verkkolaite) on kytketty oikein (s. 8).
• Irrota akku videokamerasta ja aseta se uudelleen paikalleen (s. 10).
• Aseta videokameraan ladattu akku (s. 8).
Kasettia ei voi poistaa, vaikka kasettipesän kansi on auki.
• Videokameran sisään on alkanut tiivistyä kosteutta (s. 104).
Cassette Memory -symboli tai otsikkonäyttö ei ole näkyvissä, kun käytät
Cassette Memory -muistilla varustettua kasettia.
• Tämä videokamera ei tue Cassette Memory -muistia, joten symboli ei tule näkyviin.
80
Jäljellä olevan nauhan ilmaisin ei ole näkyvissä.
• Valitse [
REMAINING] -asetukseksi [ON], niin jäljellä olevan nauhan ilmaisin on aina
näkyvissä (s. 51).
Kasetti pitää tavallista voimakkaampaa ääntä kelattaessa sitä eteen- tai
taaksepäin.
• Verkkolaitetta käytettäessä pikakelausnopeudet suurenevat (verrattuna akun käyttöön), joten
ääni voimistuu.
”Memory Stick Duo”
Toimintojen käyttö ei onnistu käytettäessä ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että CAMERA-MEM- tai PLAY/EDIT-merkkivalo
syttyy (s. 12).
• Aseta videokameraan ”Memory Stick Duo” -kortti (s. 16).
• Jos tietokoneessa alustetun ”Memory Stick Duo” -kortin käyttö ei onnistu, alusta kortti tässä
videokamerassa (s. 100).
Kuvia ei voi poistaa.
Vianmääritys
• Vapauta ”Memory Stick Duo” -kortin tallennussuojakytkimen lukitus (s. 100).
• Poista kuvan suojaus (s. 62).
• Samalla kertaa voi poistaa enintään 100 kuvaa.
Kaikkia kuvia ei voi poistaa samalla kertaa.
• Vapauta ”Memory Stick Duo” -kortin tallennussuojakytkimen lukitus (s. 100).
• Poista kuvien suojaus (s. 62).
”Memory Stick Duo” -korttia ei voi alustaa.
• Vapauta ”Memory Stick Duo” -kortin tallennussuojakytkimen lukitus (s. 100).
Kuvia ei voi suojata.
• Vapauta ”Memory Stick Duo” -kortin tallennussuojakytkimen lukitus (s. 100).
• Yritä uudelleen hakemistonäytössä (s. 62).
Kuvia ei voi merkitä tulostettaviksi.
• Vapauta ”Memory Stick Duo” -kortin tallennussuojakytkimen lukitus (s. 100).
• Yritä uudelleen hakemistonäytössä (s. 62).
• Tulostettaviksi voi merkitä enintään 999 kuvaa.
• Liikkuvaa kuvaa ei voi merkitä tulostettavaksi.
Jatkuu 
81
Vianmääritys (jatkuu)
Tiedoston nimitiedot eivät näy oikeina.
• Vain tiedostonimi on näkyvissä, jos hakemistorakenne ei ole yleisen standardin mukainen.
• Tiedosto on vioittunut.
• Tiedosto ei ole videokameran tukemassa muodossa (s. 100).
Tiedostonimi vilkkuu.
• Tiedosto on vioittunut.
• Tiedosto ei ole videokameran tukemassa muodossa (s. 100).
Nauhoittaminen ja tallentaminen
Katso myös kohtaa ”Kuvan säätäminen kuvauksen aikana” (s. 83) ja ”Memory Stick Duo”
-osaa (s. 81).
Nauha ei ala pyöriä, kun painat REC START/STOP.
• Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että CAMERA-TAPE-merkkivalo syttyy (s. 20).
• Nauha on saavuttanut lopun. Kelaa nauhaa taaksepäin tai aseta videokameraan uusi kasetti.
• Siirrä nauhoitussuojakytkin asentoon REC tai aseta videokameraan uusi kasetti (s. 99).
• Nauha on juuttunut kuvarumpuun tiivistyneen kosteuden takia. Poista kasetti, anna
videokameran olla käyttämättömänä ainakin 1 tunti ja aseta kasetti sitten takaisin paikalleen
(s. 104).
”Memory Stick Duo” -korttiin ei voi tallentaa.
• Vapauta ”Memory Stick Duo” -kortin tallennussuojakytkimen lukitus (s. 100).
• Kortti on täynnä. Poista tarpeettomat kuvat ”Memory Stick Duo” -kortista (s. 61).
• Alusta ”Memory Stick Duo” -kortti videokamerassa tai aseta videokameraan toinen
”Memory Stick Duo” -kortti (s. 43).
• Kun [WIDE SELECT] -asetuksena on [16:9 WIDE] ja kasetille nauhoitetaan, ”Memory
Stick Duo” -korttiin ei voi tallentaa still-kuvia.
Siirtymä kasetille nauhoitetusta kohtauksesta seuraavaan ei ole häiriötön.
• Kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin.
– Käytä END SEARCH -toimintoa (s. 29).
– Älä poista kasettia. (Kuva nauhoittuu jatkuvasti tauotta, vaikka katkaisisit virran.)
– Älä nauhoita samalle kasetille sekä SP- että LP-nopeutta käyttämällä.
– Vältä nauhoituksen pysäyttämistä ja sitten sen jatkamista, kun nauhoitat liikkuvaa kuvaa
LP-nopeudella.
Suljinääntä ei kuulu still-kuvaa tallennettaessa.
• Valitse [BEEP]-asetukseksi [ON] (s. 51).
82
Ulkoinen salama (lisävaruste) ei toimi.
• Salamaan ei ole kytketty virtaa tai salama on kytketty väärin.
[END SEARCH] -toiminto ei toimi.
• Kasetti on poistettu kamerasta kuvauksen jälkeen (s. 29).
• Kasetti on uusi, eikä sille ole nauhoitettu mitään.
[END SEARCH] -toiminto ei toimi oikein.
• Kasetin alussa tai keskellä on tyhjä osuus. Tämä ei ole merkki viasta.
Kuvan säätäminen kuvauksen aikana
Katso myös kohtaa ”Valikko” (s. 86).
Automaattinen tarkennus ei toimi.
• Valitse [FOCUS]-asetukseksi [AUTO] (s. 40).
• Kuvausolosuhteet eivät sovi automaattisen tarkennuksen käyttöön. Säädä tarkennus
manuaalisesti (s. 40).
[STEADYSHOT] -toiminto ei toimi.
BACK LIGHT -toiminto ei toimi.
• BACK LIGHT -toiminto poistuu käytöstä, kun valitset [EXPOSURE]-asetukseksi
[MANUAL] (s. 39) tai valitset [SPOT METER] -toiminnon (s. 39).
• BACK LIGHT -toiminto ei toimi Easy Handycam -tilan käytön aikana.
Vianmääritys
• Valitse [STEADYSHOT]-asetukseksi [ON] (s. 42).
[FLASH LEVEL] -asetusta ei voi muuttaa.
• [FLASH LEVEL] -asetusta ei voi muuttaa Easy Handycam -tilan käytön aikana (s. 41).
[DIGITAL ZOOM] -toiminto ei toimi.
• [DIGITAL ZOOM] -toiminto ei toimi, kun [TELE MACRO] -asetuksena on [ON].
Kuvaan tulee pystysuora raita, kun kuvaat kynttilää tai sähkölamppua
pimeässä.
• Näin käy, kun kuvauskohteen ja taustan kontrasti on liian suuri. Tämä ei ole merkki viasta.
Kuvaan tulee pystysuora raita, kun kuvaat kirkasta kohdetta.
• Tämä on normaali ilmiö. Tämä ei ole merkki viasta.
Jatkuu 
83
Vianmääritys (jatkuu)
Näytössä näkyy pieniä valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä pisteitä.
• Pisteitä tulee näkyviin, kun kuvaat käyttämällä asetusta [SLOW SHUTTER] tai [COLOR
SLOW S]. Tämä ei ole merkki viasta.
Näytössä oleva kuva näyttää liian kirkkaalta, eikä kuvauskohdetta näy
näytössä.
• Poista BACK LIGHT -toiminto käytöstä (s. 22).
Näytössä oleva kuva näyttää liian tummalta, eikä kuvauskohdetta näy
näytössä.
• LCD-näytön taustavalo on poissa käytöstä. Kytke taustavalo käyttöön pitämällä DISP/BATT
INFO -painiketta painettuna muutama sekunti (s. 13).
Kuva välkkyy tai siinä on värimuutoksia.
• Näin käy, jos kuvaat loisteputki-, natrium- tai elohopeavalaisimen valossa käyttämällä
[PORTRAIT]- tai [SPORTS]-asetusta. Poista tällöin [PROGRAM AE] -toiminto käytöstä
(s. 38).
Kuvaan tulee mustia juovia, kun kuvaat television tai tietokoneen näytön
kuvaruutua.
• Valitse [STEADYSHOT]-asetukseksi [OFF] (s. 42).
Toisto
Jos toistat ”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettuja kuvia, katso myös ”Memory Stick
Duo” -osaa (s. 81).
Kasettia ei voi toistaa.
• Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy.
• Kelaa nauhaa taaksepäin (s. 21).
”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettujen kuvien koko tai kuvasuhde on
väärä.
• Muilla laitteilla tallennetut kuvat eivät ehkä näy kooltaan oikeina. Tämä ei ole merkki viasta.
”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettuja kuvia ei voi toistaa.
84
• Poista videokameran USB Streaming -toiminto käytöstä ja aseta (USB) ON/OFF -kytkin
(s. 65) Handycam Station -asemassa asentoon OFF.
• Kuvia ei voi toistaa, jos tiedostoja tai kansioita tai niiden tietoja on muokattu tietokoneessa.
(Tällöin tiedostonimi vilkkuu.) Tämä ei merkki viasta (s. 101).
• Muilla laitteilla tallennettuja kuvia ei ehkä voi toistaa. Tämä ei merkki viasta (s. 101).
• Tietokoneessa editoituja tai muilla laitteilla tallennettuja kuvia ei ehkä voi toistaa.
Kuvassa on vaakasuuntaisia juovia. Toistokuva ei ole selkeä tai kuvaa ei näy.
• Puhdista kuvapää käyttämällä puhdistuskasettia (lisävaruste) (s. 105).
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin hiljainen.
• Valitse [MULTI-SOUND] -asetukseksi [STEREO] (s. 48).
• Lisää äänenvoimakkuutta (s. 21).
• Siirrä [AUDIO MIX] -asetusta [ST2] (lisä-ääni) -puolelta, kunnes ääni kuuluu oikein (s. 60).
• Jos käytät S VIDEO -liitäntää, varmista, että A/V-liitäntäkaapelin punainen ja valkoinen liitin
on myös liitetty oikein (s. 32).
Äänessä on katkoja.
• Puhdista kuvapää käyttämällä puhdistuskasettia (lisävaruste) (s. 105).
”---” näkyy näytössä.
• Toistamasi kasetti on kuvattu niin, ettei päivämäärää ja kellonaikaa ole asetettu.
• Toistat kasetilta tyhjää osuutta.
• Kasetin nauha on naarmuuntunut tai sillä on kohinaa, eikä datakoodia voi lukea.
Kuvassa on häiriöitä ja symboli
näkyy näytössä.
näkyy näytössä.
• Toistettava kasetti on nauhoitettu toisella laitteella käyttämällä 4ch mikrofonitilaa (4CH MIC
REC). Tämä videokamera ei ole yhteensopiva 4ch mikrofonitilan kanssa.
Vianmääritys
• Kasetti on nauhoitettu käyttämällä TV-värijärjestelmää, joka poikkeaa videokameran
värijärjestelmästä (PAL). Tämä ei merkki viasta (s. 98).
Date Search -toiminto ei välttämättä toimi oikein.
• Jos yhden päivän aikana suoritettu nauhoitus on alle 2 minuutin mittainen, videokamera ei
välttämättä löydä tarkalleen sitä kohtaa, jossa kuvauspäivä vaihtuu.
• Kasetin alussa tai keskellä on tyhjä osuus. Tämä ei ole merkki viasta.
Jatkuu 
85
Vianmääritys (jatkuu)
Kaukosäädin
Vakiovarusteisiin sisältyvä kaukosäädin ei toimi.
• Valitse [REMOTE CTRL] -asetukseksi [ON] (s. 51).
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja kaukosäädinsignaalin tunnistimen välistä.
• Sijoita videokamera niin, että siinä oleva kaukosäädinsignaalin tunnistin on poispäin
voimakkaista valonlähteistä, kuten suorasta auringonvalosta tai muusta valaistuksesta.
Muutoin kaukosäädin ei välttämättä toimi oikein.
• Aseta kaukosäätimeen uusi paristo. Aseta paristo paristolokeroon niin, että pariston navat
+/– tulevat samoille puolille paristolokeron napojen +/– kanssa (s. 106).
• Suuntaa kaukosäädin videokamerassa olevaan kaukosäädinsignaalin tunnistimeen (s. 24).
Toinen kuvanauhuri reagoi videokameran kaukosäätimen käyttöön.
• Vaihda kuvanauhurin kaukosäädintilaksi muu kuin VTR2 tai peitä kuvanauhurissa oleva
kaukosäädinsignaalin tunnistin mustalla paperilla.
Valikko
Valikon toiminnot näkyvät harmaina.
• Harmaina näkyvät toiminnot eivät ole valittavissa nykyisessä tallennus-/toistotilassa.
[PROGRAM AE] -toimintoa ei voi käyttää.
• [PROGRAM AE] -toimintoa ei voi käyttää seuraavien toimintojen käytön aikana:
– [COLOR SLOW S]
– [TELE MACRO]
• [SPORTS]-asetus ei toimi, kun POWER-kytkin on asennossa CAMERA-MEM.
[SPOT METER] -toimintoa ei voi käyttää.
• [SPOT METER] -asetusta ei voi käyttää, kun [COLOR SLOW S] -asetuksena on [ON].
• Jos valitset [PROGRAM AE] -asetuksen, [SPOT METER] -asetukseksi vaihtuu
automaattisesti [AUTO].
[EXPOSURE] -toimintoa ei voi käyttää.
• [EXPOSURE] -asetusta ei voi käyttää, kun [COLOR SLOW S] -asetuksena on [ON].
• Jos valitset [PROGRAM AE] -asetuksen, [EXPOSURE] -asetukseksi vaihtuu automaattisesti
[AUTO].
[SPOT FOCUS] -toimintoa ei voi käyttää.
• [SPOT FOCUS] -toimintoa ei voi käyttää [PROGRAM AE] -toiminnon käytön aikana.
86
[TELE MACRO] -toimintoa ei voi käyttää.
• [TELE MACRO] -toimintoa ei voi käyttää seuraavien toimintojen käytön aikana:
– [PROGRAM AE]
– liikkuvan kuvan tallennus kasetille tai ”Memory Stick Duo” -korttiin.
[COLOR SLOW S] -toiminto toimii väärin.
• [COLOR SLOW S] -toiminto ei ehkä toimi oikein täysin pimeässä.
• [COLOR SLOW S] -toimintoa ei voi käyttää seuraavien toimintojen käytön aikana:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
[FADER]-toimintoa ei voi käyttää.
• [FADER]-toimintoa ei voi käyttää seuraavien toimintojen käytön aikana:
– [SELF-TIMER]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
[D. EFFECT] -toimintoa ei voi käyttää.
Vianmääritys
• [D. EFFECT] -toimintoa ei voi käyttää seuraavien toimintojen käytön aikana:
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
• Et voi käyttää [SLOW SHUTTER]- ja [OLD MOVIE] -toimintoa [PROGRAM AE]
-toiminnon käytön aikana ([AUTO]-vaihtoehtoa lukuun ottamatta).
• [OLD MOVIE] -toimintoa ei voi käyttää seuraavan toiminnon käytön aikana:
– [WIDE SELECT]
– [PICT. EFFECT]
Kopiointi/editointi/kytkeminen muihin laitteisiin
Kytketystä laitteesta tuleva kuva ei näy LCD-näytössä.
• Valitse [DISP OUTPUT] -asetukseksi [LCD PANEL] (s. 51).
• Videokameraan ei voi tuoda signaalia, jos painat DISP/BATT INFO, kun [DISP OUTPUT]
-asetuksena on [V-OUT/PANEL] (s. 51).
Videokameraan kytketyistä laitteista tulevaa kuvaa ei voi zoomata. (DCRPC55E)
• Kytketyistä laitteista videokameraan tulevaa kuvaa ei voi zoomata (s. 23).
Jatkuu 
87
Vianmääritys (jatkuu)
Aikakoodi ja muita tietoja näkyy kytketyn laitteen näytössä.
• Valitse [DISP OUTPUT] -asetukseksi [LCD PANEL], jos laitteet on kytketty A/Vliitäntäkaapelilla (s. 51).
Kopiointi ei onnistu oikein A/V-liitäntäkaapelin avulla.
• Valitse [DISP OUTPUT] -asetukseksi [LCD PANEL] (s. 51).
• A/V-liitäntäkaapeli on kytketty väärin. Varmista, että A/V-liitäntäkaapeli on kytketty oikeaan
liitäntään, eli sen laitteen lähtöliitäntään, josta kopioit kuvaa(DCR-PC55E). Jos kopioit
kuvaa videokamerasta, kytke kaapeli sen laitteen tuloliitäntään, johon kopioit kuvaa.
Kuvatulle kasetille lisätty uusi ääni ei kuulu.
• Siirrä [AUDIO MIX] -asetusta [ST1] (alkuperäinen ääni) -puolelta, kunnes ääni kuuluu
oikein (s. 60).
Still-kuvia ei voi kopioida kasetilta ”Memory Stick Duo” -korttiin.
• Jos kasetille on nauhoitettu toistuvasti pitkän aikaa, kuvia ei voi kopioida tai kuvat voivat
kopioitua vääristyneinä.
Liikkuvaa kuvaa ei voi kopioida kasetilta ”Memory Stick Duo” -korttiin.
• Kuvia ei voi kopioida tai kuvat voivat kopioitua vääristyneinä, jos
– kasetilla on tyhjä osuus
– kasetille on nauhoitettu toistuvasti pitkän aikaa
– tulosignaalissa on häiriöitä tai se on katkennut.
Kuvia ei voi tuoda. (DCR-PC55E)
• Kuvia ei voi tuoda, jos [DISP OUTPUT] -asetuksena on [V-OUT/PANEL] (s. 51).
• Kuvia ei voi tuoda, jos DISP/BATT INFO -painiketta painetaan.
Kytkeminen tietokoneeseen
Tietokone ei tunnista videokameraa.
• Irrota kaapeli tietokoneesta ja videokamerasta. Kytke kaapeli pitävästi uudelleen.
• Aseta Handycam Station -aseman (USB) ON/OFF -kytkin asentoon ON.
• Kytke Handycam Station -asema videokameraan pitävästi.
• Irrota näppäimistöä, hiirtä ja videokameraa lukuun ottamatta kaikki USB-laitteet
tietokoneesta.
• Irrota kaapeli tietokoneesta ja videokamerasta, käynnistä tietokone uudelleen ja kytke laitteet
sitten uudelleen oikein.
88
Näyttöön tulee virheilmoitus, kun vakiovarusteisiin sisältyvä CD-ROM-levy
asetetaan tietokoneeseen.
• Määritä näytön asetukset seuraavasti:
– Windows: vähintään 800 × 600 pistettä, vähintään täysvärinäyttö (16-bittiset värit, 65 000
väriä).
– Macintosh: vähintään 1 024 × 768 pistettä, vähintään 32 000 väriä.
Videokameran objektiivin kautta tuleva kuva ei näy tietokoneessa.
• Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että videokameran CAMERA-TAPE-merkkivalo
syttyy, ja valitse [USB-CAMERA] -asetukseksi [USB STREAM] (s. 50). (Vain, kun
videokamera liitetään Windows-tietokoneeseen USB-kaapelilla.)
• Irrota kaapeli tietokoneesta, kytke videokameraan virta ja liitä kaapeli uudelleen.
Kasetille nauhoitettua kuvaa ei voi katsella tietokoneessa.
• Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että videokameran PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy,
ja valitse [USB-PLY/EDT] -asetukseksi [USB STREAM] (s. 50). (Vain, kun videokamera
liitetään Windows-tietokoneeseen USB-kaapelilla.)
• Irrota kaapeli tietokoneesta ja kytke se sitten uudelleen.
Kasetille nauhoitettua kuvaa ei voi katsella Macintosh-tietokoneessa.
”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettuja kuvia ei voi katsella tietokoneessa.
Vianmääritys
• Kun videokamera on kytketty Macintosh-tietokoneeseen USB-kaapelilla, kasetille
nauhoitettuja kuvia ei voi kopioida tietokoneeseen. Kuvat voi kopioida kasetilta kytkemällä
videokameran tietokoneeseen i.LINK-kaapelilla ja käyttämällä käyttöjärjestelmän vakioohjelmaa.
• Aseta ”Memory Stick Duo” -kortti paikalleen oikeansuuntaisesti ja työnnä se korttipaikkaan
niin pitkälle kuin se menee.
• i.LINK-kaapelia ei voi käyttää. Kytke videokamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
• Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että videokameran PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy, ja
valitse [USB-PLY/EDT] -asetukseksi [STD-USB] (s. 50).
• Tietokone ei tunnista ”Memory Stick Duo” -korttia esimerkiksi kasetin toiston tai editoinnin
aikana. Lopeta videokameran toimintojen käyttö ennen videokameran kytkemistä
tietokoneeseen.
Jatkuu 
89
Vianmääritys (jatkuu)
”Memory Stick” -kuvake ([Removable Disk] tai [Sony Memory Stick]) ei tule
tietokoneen näyttöön.
• Aseta ”Memory Stick Duo” -kortti videokameraan.
• Irrota näppäimistöä, hiirtä ja videokameraa lukuun ottamatta kaikki USB-laitteet.
• Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että videokameran PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy, ja
valitse [USB-PLY/EDT] -asetukseksi [STD-USB] (s. 50).
• Tietokone ei tunnista ”Memory Stick Duo” -korttia esimerkiksi kasetin toiston tai editoinnin
aikana. Lopeta videokameran toimintojen käyttö ennen videokameran kytkemistä
tietokoneeseen.
Kuva ei näy Windows-tietokoneen näytössä käytettäessä USB-kaapelia.
• USB-ohjain on rekisteröity väärin, koska olet kytkenyt tietokoneen videokameraan ennen
USB-ohjaimen asennuksen päättymistä. Asenna USB-ohjain oikein seuraavassa olevien
ohjeiden mukaan.
 Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
Oikea toiminta ei ole varmaa kopioitaessa tai toistettaessa kasetilla olevaa kuvaa
tietokoneella, jonka käyttöjärjestelmä on Windows 98.
1 Varmista, että videokamera on kytketty tietokoneeseen.
2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [My Computer] ja valitse [Properties].
[System Properties] -ikkuna tulee näyttöön.
3 Valitse [Device Manager] -välilehti.
4 Jos alla mainitut laitteet on jo asennettu, napsauta niiden nimiä hiiren kakkospainikkeella
ja poista ne valitsemalla [Remove].
Kasetille nauhoitettujen kuvien kopiointi ja katselu
– [USB Audio Device] kansiossa [Sound, video and game controllers]
– [USB Device] kansiossa [Other devices]
– [USB Composite Device] kansiossa [Universal Serial Bus Controller]
”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettujen kuvien kopiointi ja katselu
– ”?”-merkillä varustettu [? Sony Handycam] tai [? Sony DSC] kansiossa [Other devices]
5 Kun [Confirm Device Removal] -ikkuna tulee näyttöön, valitse [OK].
6 Katkaise videokamerasta virta, irrota USB-kaapeli ja käynnistä tietokone uudelleen.
7 Aseta videokameran mukana toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen levyasemaan.
8 Asenna USB-ohjain uudelleen seuraavien ohjeiden mukaan.
1 Kaksoisnapsauta [My Computer].
2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [PICTUREPACKAGE] (asema)*.
* Asemien tunnukset (kuten (E:)) voivat vaihdella eri tietokoneissa.
3 Valitse [Open].
4 Kaksoisnapsauta [Driver].
5 Kaksoisnapsauta [Setup.exe].
• Jos poistat jonkin muun laitteen kuin seuraavassa luetellut: [USB Audio Device],
[USB Device], [USB Composite Device], [? Sony Handycam] ja [? Sony DSC],
tietokoneessa voi ilmetä toimintahäiriö.
90
 Windows 2000
Vianmääritys
Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
1 Varmista, että videokamera on kytketty tietokoneeseen.
2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [My Computer] ja valitse [Properties].
[System Properties] -ikkuna tulee näyttöön.
3 Valitse [Hardware] -välilehti  [Device Manager]  [View]  [Devices by type].
4 Jos alla mainitut laitteet on jo asennettu, napsauta niiden nimiä hiiren kakkospainikkeella
ja poista ne valitsemalla [Uninstall].
Kasetille nauhoitettujen kuvien kopiointi ja katselu
– [USB Composite Device] kansiossa [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] kansiossa [Sound, video and game controller]
– [Composite USB Device] kansiossa [Other devices]
”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettujen kuvien kopiointi ja katselu
– ”?”-merkillä varustettu [? Sony Handycam] tai [? Sony DSC] kansiossa [Other devices]
5 Kun [Confirm Device Removal] -ikkuna tulee näyttöön, valitse [OK].
6 Katkaise videokamerasta virta, irrota USB-kaapeli ja käynnistä tietokone uudelleen.
7 Aseta videokameran mukana toimitettu CD-ROM-levy levyasemaan.
8 Asenna USB-ohjain uudelleen seuraavien ohjeiden mukaan.
1 Kaksoisnapsauta [My Computer].
2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [PICTUREPACKAGE] (asema)*.
* Asemien tunnukset (kuten (E:)) voivat vaihdella eri tietokoneissa.
3 Valitse [Open].
4 Kaksoisnapsauta [Driver].
5 Kaksoisnapsauta [Setup.exe].
• Jos poistat jonkin muun laitteen kuin seuraavassa luetellut: [USB Composite Device],
[USB Audio Device], [Composite USB Device], [? Sony Handycam] ja [? Sony DSC],
tietokoneessa voi ilmetä toimintahäiriö.
 Windows XP
Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojana.
1 Varmista, että videokamera on kytketty tietokoneeseen.
2 Napsauta [Start].
3 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [My Computer] ja valitse [Properties].
[System Properties] -ikkuna tulee näyttöön.
4 Valitse [Hardware] -välilehti  [Device Manager]  [View]  [Devices by type].
5 Jos alla mainitut laitteet on jo asennettu, napsauta niiden nimiä hiiren kakkospainikkeella
ja poista ne valitsemalla [Uninstall].
Kasetille nauhoitettujen kuvien kopiointi ja katselu
– [USB Composite Device] kansiossa [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] kansiossa [Sound, video and game controller]
– [USB Device] kansiossa [Other devices]
Jatkuu 
91
Vianmääritys (jatkuu)
6
7
8
9
”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettujen kuvien kopiointi ja katselu
– ”?”-merkillä varustettu [? Sony Handycam] tai [? Sony DSC] kansiossa [Other devices]
Kun [Confirm Device Removal] -ikkuna tulee näyttöön, valitse [OK].
Katkaise videokamerasta virta, irrota USB-kaapeli ja käynnistä tietokone uudelleen.
Aseta videokameran mukana toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen levyasemaan.
Asenna USB-ohjain uudelleen seuraavien ohjeiden mukaan.
1 Kaksoisnapsauta [My Computer].
2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [PICTUREPACKAGE] (asema)*.
* Asemien tunnukset (kuten (E:)) voivat vaihdella eri tietokoneissa.
3 Valitse [Open].
4 Kaksoisnapsauta [Driver].
5 Kaksoisnapsauta [Setup.exe].
• Jos poistat jonkin muun laitteen kuin seuraavassa luetellut: [USB Composite
Device], [USB Audio Device], [USB Device], [? Sony Handycam] ja [? Sony DSC],
tietokoneessa voi ilmetä toimintahäiriö.
Kuvia ei voi kopioida Windows-tietokoneeseen.
• Tuo ”Memory Stick Duo” -korttiin tallennetut kuvat näkyviin seuraavien ohjeiden mukaan.
1 Kaksoisnapsauta [My Computer].
2 Kaksoisnapsauta juuri tunnistetun aseman kuvaketta [Removable Disk (F:)] (Windows
XP:ssä [Sony Memory Stick]). Aseman tunnistaminen voi kestää jonkin aikaa. Jos
tietokone ei tunnista asemaa, USB-ohjain voi olla väärin asennettu.
3 Kaksoisnapsauta haluamaasi kuvatiedostoa.
Ilmoitus [Cannot start Easy Handycam with USB connected] tai [Cannot cancel
Easy Handycam with USB connected] näkyy videokameran näytössä.
• Easy Handycam -asetusta ei voi ottaa käyttöön eikä poistaa käytöstä, kun USB-kaapeli on
kytketty. Irrota USB-kaapeli ensin videokamerasta.
Ääntä ei kuulu, kun videokamera on kytketty Windows-tietokoneeseen USBkaapelilla.
• Muuta asetuksia tietokoneessa seuraavien ohjeiden mukaan:
1 Valitse [Start][Programs]([All Programs] Windows XP:ssä)[Picture Package]
[Handycam Tools][USB Streaming Tool].
2 Valitse toinen laite [Select audio device] -näytössä.
3 Noudata näyttöön tulevia ohjeita, valitse [Next] ja valitse sitten [Done].
• Äänelle ei ole tukea Windows 98:ssa.
92
Liikkuvan kuvan toisto ei ole tasaista USB Streaming -toimintoa käytettäessä.
• Muuta asetuksia seuraavien ohjeiden mukaan:
1 Valitse [Start][Programs]([All Programs] Windows XP:ssä)[Picture Package]
[Handycam Tools][USB Streaming Tool].
2 Siirrä [Select video quality] -kohdan liukusäädintä (–)-suuntaan.
3 Noudata näyttöön tulevia ohjeita, valitse [Next] ja valitse sitten [Done].
Picture Package -ohjelmisto ei toimi oikein.
• Lopeta Picture Package ja käynnistä tietokone uudelleen.
Näyttöön tulee virheilmoitus Picture Package ohjelmiston käytön aikana.
• Lopeta Picture Package ja siirrä videokameran POWER-kytkintä niin, että jokin toinen
merkkivalo syttyy.
CD-R-aseman tunnistus ei onnistu tai CD-R-levylle ei voi tallentaa tietoja
Picture Package Auto Video-, Producer-, CD Backup- tai VCD Maker
-ohjelmasta.
• Tietoja yhteensopivista asemista on seuraavassa sivustossa URL:
http://www.ppackage.com/
• Aloita tallennus tai ”Memory Stick Duo” -korttiin tallennettujen kuvien toisto, kun USB
Streaming -toiminnon käyttö on päättynyt.
Vianmääritys
[USB streaming... This function is not available.] -ilmoitus näkyy videokameran
näytössä.
”First Step Guide (Aloitusohje)” ei näy oikein.
• Noudata seuraavia ohjeita ja katso ”First Step Guide (Aloitusohje)” -opasta (FirstStepGuide.
pdf).
1 Aseta videokameran mukana toimitettu CD-ROM-levy tietokoneen levyasemaan.
2 Kaksoisnapsauta [My Computer].
3 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [PICTUREPACKAGE] (asema)*.
* Asemien tunnukset (kuten (E:)) voivat vaihdella eri tietokoneissa.
4 Valitse [Explorer].
5 Kaksoisnapsauta [FirstStepGuide].
6 Kaksoisnapsauta haluamasi kielen kansiota.
7 Kaksoisnapsauta ”FirstStepGuide.pdf”.
93
Varoitussymbolit ja -ilmoitukset
Itsediagnoosinäyttö/
varoitussymbolit
Jos LCD-näytössä näkyy
varoitussymboleja, tarkista seuraavassa
mainitut asiat.
Voit korjata jotkin häiriöt itse. Jos ongelma
ei ratkea, kun olet yrittänyt muutaman
kerran, ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
C:(tai E:) :
(itsediagnoosinäyttö)
C:04:
• Akku ei ole ”InfoLITHIUM”-akku.
Käytä ”InfoLITHIUM”-akkua (s. 102).
C:21:
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta.
Poista kasetti, anna videokameran olla
käyttämättömänä ainakin 1 tunti ja
aseta kasetti sitten takaisin paikalleen
(s. 104).
C:22:
• Puhdista kuvapää käyttämällä
puhdistuskasettia (lisävaruste) (s. 105).
C:31: / C:32:
• On ilmennyt jokin muu kuin edellä
kuvattu häiriö. Poista kasetti ja aseta se
takaisin paikalleen. Yritä sitten käyttää
videokameraa uudelleen. Älä tee tätä
toimenpidettä, jos videokameran sisään
on alkanut tiivistyä kosteutta (s. 104).
• Irrota virtalähde. Aseta virtalähde
takaisin paikalleen ja yritä käyttää
videokameraa uudelleen.
• Vaihda kasettia. Paina RESET (s. 24) ja
yritä käyttää videokameraa uudelleen.
E:61: / E:62:
• Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään
tai lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon. Ilmoita 5-merkkinen koodi,
joka alkaa kirjaimella ”E”.
101-1001 (tiedostoja koskeva
varoitussymboli)
• Tiedosto on vioittunut.
• Tiedostoa ei voi lukea (s. 101).
 (akun varausta koskeva varoitus)
• Akun varaus on lähes purkautunut.
• Videokameran käyttötavan, ympäristön
ja akun tilan mukaan -symboli
voi vilkkua, vaikka akun käyttöaikaa
olisikin jäljellä 5–10 minuuttia.
 (kosteuden tiivistymistä koskeva
varoitus)*
• Poista kasetti, irrota virtalähde ja anna
videokameran olla käyttämättömänä
noin 1 tunti kasettipesän kansi avattuna
(s. 104).
(”Memory Stick Duo” -kortin
epäyhteensopivuutta koskeva
varoitussymboli)
• Videokamerassa ei ole ”Memory Stick
Duo” -korttia (s. 16).
(”Memory Stick Duo” -kortin
alustusta koskevat varoitussymbolit)*
• ”Memory Stick Duo” on
vahingoittunut.
• ”Memory Stick Duo” -kortti on
alustettu väärin (s. 43).
(”Memory Stick Duo” -kortin
epäyhteensopivuutta koskeva
varoitussymboli)*
• Videokamerassa on epäyhteensopiva
”Memory Stick Duo” -kortti (s. 100).
 (kasettia koskevat
varoitussymbolit)
Vilkkuu hitaasti:
94
• Kasetilla on alle 5 minuuttia tilaa.
• Videokamerassa ei ole kasettia.*
• Kasetin nauhoitussuojakytkin on
lukitussa asennossa (s. 99).*
Vilkkuu nopeasti:
• Nauha on lopussa.*
 (kasetin poistoa koskeva
varoitus)*
Vilkkuu hitaasti:
• Kasetin nauhoitussuojakytkin on
lukitussa asennossa (s. 99).
Vilkkuu nopeasti:
• Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta
(s. 104).
• Itsediagnoosinäyttökoodi on näkyvissä
(s. 94).
 (kuvien poistoa koskeva
varoitussymboli)*
• Kuva on suojattu (s. 62).
• ”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojakytkin on lukitussa
asennossa (s. 100).
(ulkoista salamaa koskeva
varoitussymboli)
Vilkkuu hitaasti:
• Latautuminen meneillään.
Vilkkuu nopeasti:
• Salamassa on jokin ongelma.
* Videokamera soittaa sävelmän, kun
varoitussymbolit tulevat näyttöön (s. 51).
Jos näytössä näkyy ilmoituksia, toimi
ohjeiden mukaan.
 Akku
Use the ”InfoLITHIUM” battery pack
(s. 102).
Battery level is low.
• Lataa akku (s. 8, 102).
Old battery. Use a new one (s. 102).
Re-attach the power source (s. 8).
 Kosteuden tiivistyminen
Moisture condensation. Eject the
cassette (s. 104).
Moisture condensation. Turn off
for 1H (s. 104).
Vianmääritys
 (”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojausta koskeva
varoitussymboli)
Varoitusilmoitusten kuvaukset
 Kasetti/nauha
Insert a cassette (s. 16).
Reinsert the cassette.
• Varmista, ettei kasetti ole vioittunut.
The tape is locked - check the
tab (s. 99).
The tape has reached the end.
• Kelaa nauhaa taaksepäin tai vaihda
kasetti.
Jatkuu 
95
Varoitussymbolit ja -ilmoitukset (jatkuu)
 ”Memory Stick Duo”
Insert a Memory Stick (s. 16).
Reinsert the Memory Stick.
• Poista ”Memory Stick Duo” -kortti ja
aseta se takaisin. Tee näin muutama
kerta. ”Memory Stick Duo” -kortti
voi olla vioittunut, vaikka symboli
vilkkuisi. Kokeile toista ”Memory
Stick Duo” -korttia.
No file.
• ”Memory Stick Duo” -kortissa ei ole
tiedostoja tai lukukelpoisia tiedostoja.
USB streaming... This function is not
available.
• Yritit toistaa kuvaa ”Memory Stick
Duo” -kortista tai tallentaa korttiin
USB Streaming -toiminnon käytön
aikana.
Memory Stick folders are full.
This is a read-only Memory Stick.
• Aseta videokameraan ”Memory Stick
Duo” -kortti, johon voi tallentaa.
Incompatible type of Memory
Stick.
• Videokamerassa on epäyhteensopiva
”Memory Stick Duo” -kortti (s. 100).
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Tarkista ”Memory Stick Duo” -kortin
alustus ja alusta kortti tarvittaessa
uudelleen (s. 43, 100).
Cannot record. The Memory Stick is
full.
• Poista tarpeettomat kuvat (s. 61).
The Memory Stick is locked.
Check the tab (s. 100).
Cannot playback. Reinsert the
Memory Stick (s. 16).
Cannot record. Reinsert the Memory
Stick (s. 16).
• Et voi luoda kansioita, joiden numero
on suurempi kuin 999MSDCF.
Luotuja kansioita ei voi poistaa tällä
videokameralla.
• Alusta ”Memory Stick Duo” -kortti (s.
43) tai poista kansiot tietokoneessa.
Cannot record still images on
Memory Stick (s. 100).
Cannot record movies on Memory
Stick (s. 100).
 PictBridge-yhteensopiva tulostin
Check the connected device.
• Katkaise tulostimesta virta ja kytke
virta uudelleen. Irrota sitten USBkaapeli ja kytke se uudelleen.
Connect the camcorder to a
PictBridge compatible printer.
• Katkaise tulostimesta virta ja kytke
virta uudelleen. Irrota sitten USBkaapeli ja kytke se uudelleen.
Error-Cancel the task.
• Tarkista tulostin.
96
Cannot print. Check the printer.
• Katkaise tulostimesta virta ja kytke
virta uudelleen. Irrota sitten USBkaapeli ja kytke se uudelleen.
 Salama
Charging… Cannot record still
images.
• Yritit tallentaa still-kuvaa salaman
lataamisen aikana (lisävaruste).
 Objektiivin suojus
Lens cover not fully open. Turn
power off then on (s. 12).
Lens cover is not closed. Turn the
power off once (s. 12).
Cannot record due to copyright
protection (s. 99).
Cannot add audio. Disconnect the
i.LINK cable (s. 59).
 Dirty video head. Use a cleaning
cassette (s. 105).
Cannot start Easy Handycam
Cannot cancel Easy Handycam
(s. 18).
USB is invalid in this mode during
Easy Handycam
• Voit valita Easy Handycam -tilan
käytön aikana [STD-USB]-asetuksen
POWER-kytkimen olessa PLAY/EDITasennossa, mutta et voi valita asetusta
[PictBridge] tai [USB STREAM].
(Ilmoitus katoaa, kun kosketat
.)
HDV recorded tape. Cannot
playback.
• Videokamera ei voi toistaa kyseisen
järjestelmän mukaista kuvaa. Toista
kasettia laitteessa, jolla kasetille on
nauhoitettu.
HDV recorded tape. Cannot add
audio.
Vianmääritys
 Muut
Cannot add audio (s. 59).
• Tällä videokameralla ei voi lisätä ääntä
kasetin sellaiseen kohtaan, joka on
nauhoitettu HDV-järjestelmässä.
Not recorded in SP mode. Cannot
add audio (s. 59).
Not recorded in 12-bit audio. Cannot
add audio (s. 59).
Cannot add audio on the blank
portion of a tape (s. 59).
97
Videokameran
käyttäminen muissa
maissa/muilla alueilla
Virtalähde
Tätä videokameraa voi käyttää kaikissa
maissa/kaikilla alueilla sen mukana
toimitetulla verkkolaitteella, jonka
jännitearvot ovat 100–240 V AC, 50/60 Hz.
Tietoja TV-värinormeista
Tämä videokamera on PAL-normiin
perustuva videokamera. Jos haluat katsella
toistokuvaa televisiosta, sen on oltava
PAL-normin mukainen (katso seuraavaa
luetteloa) ja siinä on oltava AUDIO/
VIDEO-tuloliitäntä.
98
Normi
Käyttöalueet
NTSC
Bahamasaaret, Bolivia, Chile,
Ecuador, Etelä-Korea, Filippiinit,
Guyana, Jamaika, Japani,
Kanada, Kolumbia, Etelä-Korea,
Meksiko, Peru, Surinam, Taiwan,
USA, Venezuela, Väli-Amerikka
ym.
PAL
Australia, Belgia, Espanja,
Hollanti, Hongkong, IsoBritannia, Italia, Itävalta,
Kiina, Kuwait, Malesia, Norja,
Portugali, Puola, Ruotsi, Saksa,
Singapore, Slovakian tasavalta,
Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa,
Tšekin tasavalta, Unkari, UusiSeelanti ym.
PAL - M
Brasilia
PAL - N
Argentiina, Paraguay, Uruguay.
SECAM
Bulgaria, Guiana, Iran, Irak,
Monaco, Ranska, Ukraina,
Venäjä ym.
Ajan helppo asetus aikaeron
perusteella
Käyttäessäsi videokameraa ulkomailla
voit siirtää kellon helposti oleskelualueesi
aikaan asettamalla kellonajan aikaeron
perusteella. Valitse
(TIME/LANGU.)
-valikosta [WORLD TIME] ja aseta
aikaero (s. 52).
Käyttökelpoiset videokasetit
Vain mini-DV-kasetteja voi käyttää.
Käytä
-merkinnällä varustettua
kasettia.
 Tahattoman poiston estäminen
Siirrä kasetin nauhoitussuojakytkin
asentoon SAVE.
on tavaramerkki.
Tämä videokamera ei ole yhteensopiva
Cassette Memory -muistilla varustettujen
kasettien kanssa.
Tyhjien nauhajaksojen syntymisen
estäminen
Siirry nauhoitetun jakson loppuun [END
SEARCH] -toiminnolla (s. 29) ennen
seuraavan nauhoituksen aloittamista, jos
olet
• toistanut nauhan loppuun
• käyttänyt [EDIT SEARCH] -toimintoa.
Kopioinninestosignaali
 Toiston aikana
Jos toistat tällä videokameralla kasettia,
jolla on tekijänoikeuksien turvaamista
varten lisätty suojaussignaali, et voi
kopioida kasettia tähän videokameraan
liitetyllä toisella videokameralla.
 DCR-PC55E: Kuvauksen aikana
Käyttöä koskevia huomautuksia
REC
SAVE
 Videokasetin nimitarran sijoittaminen
Kiinnitä tarra vain alla olevan kuvan
mukaisiin kohtiin, jotta videokamera ei
vahingoitu.
Älä kiinnitä tarraa
tämän reunuksen
päälle.
Nimitarran paikka
 Kasetin käyttämisen jälkeen
Kelaa kasetti alkuun, jotta kuvaan tai
ääneen ei tule häiriöitä. Sijoita kasetti
koteloonsa ja säilytä sitä pystyasennossa.
 Kullatun kosketinosan puhdistaminen
Lisätietoja
Tällä videokameralla ei voi nauhoittaa
ohjelmia, joissa on tekijänoikeuksien
turvaamista varten lisätty suojaussignaali.
[Cannot record due to copyright
protection.] ilmoitus tulee LCD-näyttöön,
jos yrität nauhoittaa tällaista ohjelmaa.
Videokamera ei tallenna nauhalle
kopioinninestosignaalia nauhoituksen
aikana.
REC: Kasetille voi
nauhoittaa.
SAVE: Kasetille
ei voi nauhoittaa
(nauhoitussuojattu).
Puhdista kullattu kosketinosa tavallisesti
pumpulipuikolla noin joka 10:s kerta, kun
poistat kasetin nauhurista.
Jos kasetin kullattu kosketinosa on likainen
tai pölyinen, jäljellä olevan nauhan ilmaisin
ei välttämättä toimi oikein.
 Jos videokameraa ei aiota käyttää
pitkään aikaan
Poista kasetti videokamerasta ja varastoi
kasetti.
Kullattu kosketinosa
99
Tietoja ”Memory Stick” -kortista
”Memory Stick” on pienikokoinen ja kevyt
mikropiirin avulla toimiva tallennusväline,
jonka tallennuskapasiteetti on suurempi
kuin tietokonelevykkeen kapasiteetti.
Tässä videokamerassa voi käyttää vain
”Memory Stick Duo” -kortteja, jotka ovat
puolet pienempiä kuin tavalliset ”Memory
Stick” -kortit. Vaikka kortti olisi mainittu
luettelossa, kaikkien ”Memory Stick
Duo” -korttityyppien oikea toiminta tässä
videokamerassa ei ole taattua.
Tallennus/
toisto
”Memory Stick” -korttityypit
”Memory Stick”
–
”Memory Stick Duo”*1

”MagicGate Memory Stick”
–
”Memory Stick Duo”
*2*3
(MagicGate/Parallel Transfer)
*1
”MagicGate Memory Stick
Duo” *1
*3
”Memory Stick PRO”
–
”Memory Stick PRO Duo” *1
*2*3
”Memory Stick Duo” on puolet pienempi kuin
tavallinen ”Memory Stick”.
*2
Erittäin nopeaa tiedonsiirtoa tukevat ”Memory
Stick” -korttityypit. Tiedonsiirtonopeus
määräytyy käytettävän laitteen mukaan.
*3
”MagicGate” on tekijänoikeuksia suojaava
tekniikka, joka tallentaa ja siirtää sisällön
salatussa muodossa. Videokamera ei pysty
tallentamaan eikä toistamaan tietoja, jotka
käyttävät ”MagicGate”-tekniikkaa.
*1
• Still-kuvien muoto: Videokamera pakkaa ja
tallentaa still-kuvat JPEG (Joint Photographic
Experts Group) -muotoon. Tiedostonimen
tunniste on ”.JPG”.
• Elokuvien muoto: Videokamera pakkaa
ja tallentaa liikkuvan kuvan MPEG
(Moving Picture Experts Group) -muotoon.
Tiedostonimen tunniste on ”.MPG”.
100
• Still-kuvien tiedostonimet:
– 101- 0001: Tämä tiedostonimi näkyy
videokameran näytössä.
– DSC00001.JPG: Tämä tiedostonimi näkyy
tietokoneen näytössä.
• Elokuvien tiedostonimet:
– MOV00001: Tämä tiedostonimi näkyy
videokameran näytössä.
– MOV00001.MPG: Tämä tiedostonimi näkyy
tietokoneen näytössä.
• Tietokoneessa (Windows- tai Mac OS
-käyttöjärjestelmä) alustettujen ”Memory
Stick Duo” -korttien yhteensopivuutta tämän
videokameran kanssa ei voida taata.
• Tietojen luku- ja tallennusnopeus saattaa
määräytyä ”Memory Stick” -kortin ja
käytettävän ”Memory Stick” -yhteensopivan
tuotteen yhdistelmän mukaan.
Tallennussuojakytkimellä varustettu
”Memory Stick Duo”
Kuvien tarkoittamattoman poiston voi estää
siirtämällä ”Memory Stick Duo” -kortin
tallennussuojakytkimen ohutkärkisellä
esineellä asentoon, jossa tallennus ei ole
mahdollista.
Mallin DCR-PC55E mukana toimitetussa
”Memory Stick Duo” -kortissa ei ole
tallennussuojakytkintä.
Käyttöä koskevia huomautuksia
Kuvatiedot voivat vioittua seuraavissa
tilanteissa. Vioittuneita kuvatietoja ei voida
korvata.
• jos poistat ”Memory Stick Duo” -kortin,
katkaiset videokamerasta virran tai irrotat akun,
kun videokamera tallentaa tietoja ”Memory
Stick Duo” -korttiin tai lukee tietoja kortista
(kortinkäyttövalo vilkkuu tai palaa)
• jos käytät ”Memory Stick Duo” -korttia
magneetin tai magneettikentän läheisyydessä.
On suositeltavaa, että varmuuskopioit
tärkeät kuvat tietokoneen kiintolevylle.
 ”Memory Stick” -kortin käsitteleminen
Muista ”Memory Stick Duo” -korttia
käyttäessäsi seuraavat seikat:
• Älä paina voimakkaasti, kun kirjoitat ”Memory
Stick Duo” -kortin kirjoitusalueelle.
• Älä kiinnitä tarraa tai muuta vastaavaa
”Memory Stick Duo” -korttiin tai Memory
Stick Duo -sovittimeen.
• Jos kuljetat ”Memory Stick Duo” -korttia
mukanasi tai varastoit sen, aseta se koteloonsa.
• Varo koskettamasta liitinosia ja estä
metalliesineitä pääsemästä kosketuksiin niiden
kanssa.
• Älä taita tai pudota ”Memory Stick Duo”
-kortteja äläkä kohdista niihin suurta voimaa.
• Älä pura ”Memory Stick Duo” -korttia osiin tai
tee siihen muutoksia.
• Suojaa ”Memory Stick Duo” -kortti
kastumiselta.
• Pidä ”Memory Stick Duo” -kortit lasten
ulottumattomissa. Lapset voivat niellä kortin.
• Älä aseta ”Memory Stick Duo” -korttipaikkaan
muita esineitä kuin ”Memory Stick Duo”
-kortteja. Muutoin voi ilmetä toimintahäiriö.
 Käyttöpaikka
Älä käytä tai säilytä ”Memory Stick Duo”
-kortteja paikoissa, jotka ovat
 Memory Stick Duo -sovitin
(vakiovaruste mallissa DCR-PC55E)
Kun asetat ”Memory Stick Duo” -kortin
Memory Stick Duo -sovittimeen, voit
käyttää korttia tavallisten ”Memory Stick”
-korttien kanssa yhteensopivissa laitteissa.
• Kun käytät ”Memory Stick Duo” -korttia
”Memory Stick” -yhteensopivassa laitteessa,
aseta ”Memory Stick Duo” -kortti ensin
Memory Stick Duo -sovittimeen.
 ”Memory Stick PRO Duo” -kortti
• Tässä videokamerassa voi käyttää
kapasiteetiltaan enintään 1 Gt:n ”Memory Stick
PRO Duo” -korttia.
• Tämä laite ei tue suurinopeuksista tiedonsiirtoa.
Kuvatiedostojen yhteensopivuus
• Tällä videokameralla ”Memory Stick Duo”
-korttiin tallennetut kuvatiedostot ovat JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association) -yhteenliittymän
määrittelemän Design Rule for Camera File
Systems -yleisstandardin mukaisia.
• Tällä videokameralla ei voi toistaa toisilla
laitteilla (DCR-TRV900E tai DSC-D700/D770)
tallennettuja still-kuvia, elleivät laitteet ole
kyseisen yleisstandardin mukaisia. (Kyseiset
laitteet eivät ole myynnissä kaikilla alueilla.)
• Jos et pysty käyttämään toisessa laitteessa
käytettyä ”Memory Stick Duo” -korttia
tässä videokamerassa, alusta kortti tässä
videokamerassa (s. 43). Huomaa kuitenkin, että
alustus poistaa kaikki tiedot ”Memory Stick
Duo” -kortista.
• Et ehkä voi toistaa kuvia tällä videokameralla,
– kun yrität toistaa tietokoneessa muokattuja
kuvia.
– kun yrität toistaa muilla laitteilla tallennettuja
kuvia.
Lisätietoja
• kuumia, kuten suoraan auringonpaisteeseen
jätetyt autot
• suorassa auringonvalossa
• hyvin kosteita tai alttiina korroosiota
aiheuttaville kaasuille.
• Kun asetat ”Memory Stick Duo” -kortin
Memory Stick Duo -sovittimeen, aseta
”Memory Stick Duo” -kortti oikein päin
sovittimeen ja työnnä kortti kokonaan
sovittimeen. Huomaa, että kortin asettaminen
sovittimeen väärin voi vioittaa laitetta. Jos
”Memory Stick Duo” -kortti pakotetaan
”Memory Stick Duo” -korttipaikkaan väärin
päin, ”Memory Stick Duo” -korttipaikka voi
vahingoittua.
• Älä asenna Memory Stick Duo -sovitinta
paikalleen ilman ”Memory Stick Duo” -korttia.
Muutoin laite voi vahingoittua.
101
Tietoja
”InfoLITHIUM”-akusta
Tämä videokamera on yhteensopiva
”InfoLITHIUM”-akun (A-sarja) kanssa.
Videokamera toimii vain ”InfoLITHIUM”akulla.
”InfoLITHIUM” A-sarja -akuissa on
merkki
.
Mikä on ”InfoLITHIUM”-akku?
”InfoLITHIUM”-akku on litium-ioniakku,
joka pystyy välittämään videokameran
ja verkko-/latauslaitteen väliseen
toimintatilaan liittyviä tietoja.
”InfoLITHIUM”-akku laskee
virrankulutuksen videokameran
toimintatilan mukaan ja näyttää akun
jäljellä olevan kestoajan minuutteina.
Akun lataaminen
• Lataa akku, ennen kuin alat käyttää
videokameraa.
• Akku kannattaa ladata ympäristössä, jonka
lämpötila on 10 °C–30 °C . Lataus on päättynyt,
kun CHG (lataus) -merkkivalo sammuu. Jos
akku ladataan muussa lämpötilassa, akku ei
välttämättä lataudu tehokkaasti.
Akun tehokas käyttö
• Akun suorituskyky heikkenee ja käyttöaika
lyhenee, kun ympäristön lämpötila on 10 °C
tai matalampi. Toimimalla seuraavasti voit
pidentää akun käyttöaikaa.
– Sijoita akku taskuusi niin, että
ruumiinlämpösi lämmittää sitä. Aseta akku
videokameraan juuri ennen kuvaamisen
aloittamista.
• LCD-näytön tai toiston sekä eteen- tai
taaksepäin suuntautuvan kelauksen runsas
käyttäminen lyhentää akun käyttöaikaa.
• Pidä POWER-kytkintä asennossa OFF (CHG),
kun et kuvaa tai toista kasettia videokameralla.
Akkujännite kuluu myös silloin, kun
videokamera on nauhoitusvalmius- tai
toistotaukotilassa.
• Pidä mukanasi vara-akkuja niin, että ne riittävät
aikomaasi kuvausaikaa kaksi tai kolme kertaa
pidemmäksi ajaksi.
• Kuvaa myös koeotoksia ennen varsinaisen
kuvauksen aloittamista. Älä jätä akkua alttiiksi
vedelle.
102
Akun jäljellä olevan ajan ilmaisin
• Jos virta katkeaa, vaikka akun jäljellä olevan
ajan ilmaisin näyttää akussa olevan tarpeeksi
virtaa käyttöä varten, lataa akku uudelleen
täyteen. Sen jälkeen akun jäljellä olevan ajan
ilmaisin näyttää oikean ajan. Huomaa kuitenkin,
että akun oikea aikanäyttö ei välttämättä
palaudu, jos käytät akkua pitkän ajan kuumassa
ympäristössä, säilytät akkua täyteen ladattuna
tai käytät akkua jatkuvasti. Akun jäljellä olevan
ajan näyttöä kannattaa pitää keskimääräisen
kuvausajan ilmaisimena.
• Videokameran toimintatila tai ympäristön
lämpötila saattaa joskus aiheuttaa sen, että akun
heikon varauksen ilmaiseva -merkki vilkkuu,
vaikka akun käyttöaikaa olisikin jäljellä 5–10
minuuttia.
Akun varastointi
• Jos akkua ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, lataa akku täyteen ja käytä sitä
videokamerassa kerran vuodessa, jotta
akun suorituskyky säilyy. Poista akku
videokamerasta ja säilytä sitä kuivassa, viileässä
paikassa.
• Voit kuluttaa akun varauksen loppuun
videokamerassa valitsemalla
(STANDARD SET) -valikossa [A.SHUT
OFF] -asetukseksi [NEVER] ja jättämällä
videokameran nauhoitusvalmiustilaan, kunnes
virta katkeaa (s. 51).
Akun käyttöikä
• Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti
laskee ajan kuluessa vähitellen käyttäessäsi
akkua. Kun akun käyttöaika muuttuu
huomattavan lyhyeksi, on todennäköistä, että
akku on käyttöikänsä lopussa. Osta uusi akku.
• Akun käyttöiän pituus riippuu akun
säilytystavasta sekä käyttöolosuhteista ja
-ympäristöstä.
Tietoja i.LINKliitännästä
Tässä laitteessa oleva DV-liitäntä on
i.LINK-yhteensopiva DV-liitäntä.
Seuraavassa on kuvattu i.LINK-normi ja
sen ominaisuudet.
Mikä on i.LINK?
• Tavallisesti tähän laitteeseen voidaan liittää
vain yksi laite i.LINK-kaapelin avulla. Jos
liität tämän laitteen i.LINK-yhteensopivaan
laitteeseen, jossa on vähintään kaksi DVliitäntää, katso lisätietoja kytkettävän laitteen
käyttöohjeesta.
• i.LINK on kutsumanimi Sonyn esittelemälle
IEEE 1394 -datasiirtoväylälle, ja nimi on
monien yritysten hyväksymä tavaramerkki.
• IEEE 1394 on IEEE:n (Institute of Electrical
and Electronics Engineers) standardoima
kansainvälinen normi.
i.LINK-väylän siirtonopeus
i.LINK-väylän suurin siirtonopeus
vaihtelee laitteen mukaan. Laitetyyppejä
on kolme:
S100 (noin 100 Mbps*)
S200 (noin 200 Mbps)
S400 (noin 400 Mbps).
* Mitä tarkoittaa Mbps?
Mbps on lyhenne englanninkielisistä
sanoista ”megabits per second” (megabittiä
sekunnissa). Se ilmaisee yhdessä
sekunnissa lähetettävän tai vastaanotettavan
datan määrän. Esimerkiksi siirtonopeus
100 Mbps tarkoittaa, että yhden sekunnin
aikana lähetetään 100 megabittiä dataa.
Tämän laitteen i.LINK-toimintojen
käyttäminen
Jos haluat lisätietoja kasetin kopioimisesta,
kun tämä laite on kytkettynä toiseen DVliitännällä varustettuun laitteeseen, katso
sivua 54.
Tämän laitteen voi kytkeä videolaitteeseen
ja myös toiseen Sony valmistamaan i.LINK
(DV-liitäntä) -yhteensopivaan laitteeseen
(esimerkiksi VAIO-sarjan tietokoneeseen).
Varmista ennen tämän laitteen kytkemistä
tietokoneeseen, että tietokoneeseen on jo
asennettu tämän laitteen tukema ohjelmisto.
Jotkin i.LINK-yhteensopivat videolaitteet,
kuten digitaalitelevisiot ja DVD-,
MICROMV- ja HDV-tallentimet/-soittimet,
eivät ole yhteensopivia DV-laitteiden
kanssa. Varmista ennen tämän laitteen
kytkemistä toiseen laitteeseen, että
toinen laite on DV-yhteensopiva. Katso
tiedot varotoimista ja yhteensopivista
sovellusohjelmistoista myös kytkettävän
laitteen käyttöohjeesta.
Lisätietoja
i.LINK on digitaalinen sarjaliitäntä,
jonka kautta voidaan siirtää digitaalista
videokuvaa, digitaalista ääntä ja muuta
dataa toiseen i.LINK-yhteensopivaan
laitteeseen. i.LINK-liitäntää voidaan
käyttää myös toisen laitteen ohjaukseen.
i.LINK-yhteensopivat laitteet voidaan
kytkeä i.LINK-kaapelilla. Mahdollisia
käyttötapoja ovat erilaisten digitaalisten
AV-laitteiden toimintojen ohjaus ja
laitteiden välinen tiedonsiirto.
Kun tähän laitteeseen on ketjutettu
vähintään kaksi i.LINK-yhteensopivaa
laitetta, toimintojen ohjaus ja tiedonsiirto
ovat mahdollisia kaikkien yhteen
ketjutettujen laitteiden kesken.
Huomaa kuitenkin, että käyttötavat
eroavat hieman toisistaan sen mukaan,
mitkä kytkettävän laitteen ominaisuudet ja
tekniset tiedot ovat. Toimintojen ohjaus ja
tiedonsiirto ei välttämättä ole mahdollista
kaikkien kytkettyjen laitteiden kesken.
Siirtonopeus on mainittu kunkin laitteen
käyttöohjeessa laitteen teknisiä tietoja
käsittelevässä osassa. Joissakin laitteissa
nopeus on mainittu myös i.LINK-liitännän
vieressä.
Siirtonopeus voi erota ilmoitetusta arvosta,
jos laite on kytketty toiseen laitteeseen,
jonka suurin siirtonopeus on eri.
Tietoja tarvittavasta i.LINK-kaapelista
Käytä Sony i.LINK-kaapelia, jonka
molemmissa päissä on 4-nastainen liitin
(DV-kopioinnin aikana).
103
Kunnossapito ja
varotoimet
Käyttö ja hoito
• Älä käytä tai säilytä videokameraa ja sen
tarvikkeita seuraavassa kuvatuissa paikoissa.
– Hyvin kuumassa tai kylmässä paikassa.
Älä jätä videokameraa tai sen tarvikkeita
alttiiksi yli 60 °C:n lämpötiloille, esimerkiksi
suoraan auringonvaloon, lämmityslaitteen
lähelle tai aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn
autoon. Muutoin laitteet voivat vioittua tai
niiden kotelo voi vääntyä.
– Paikassa, joka on lähellä voimakkaita
magneettikenttiä tai jossa on tärinää. Muutoin
videokamera voi vioittua.
– Paikassa, jossa on voimakkaita radioaaltoja
tai säteilyä. Videokamera ei ehkä toimi
oikein.
– Paikassa, jonka lähellä on AM-vastaanotin ja
videolaitteita. Tallenteisiin voi tulla häiriöitä.
– Hiekkarannalla tai pölyisessä paikassa. Jos
videokameran sisään pääsee hiekkaa tai
pölyä, se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei
voi korjata.
– Paikassa, joka on lähellä ikkunaa, tai
ulkoilmassa, jossa LCD-näyttö tai objektiivi
voi olla alttiina suoralle auringonvalolle.
Tämä vahingoittaa LCD-näyttöä.
– Paikassa, jossa on hyvin kosteaa.
• Käytä videokameraa 7,2 voltin (akku) tai 8,4
voltin (verkkolaite) tasajännitteellä.
• Käytä tasavirta- tai verkkovirtakäytössä tässä
käyttöohjeessa suositeltuja varusteita.
• Suojaa videokamera kastumiselta, esimerkiksi
sateelta ja merivedeltä. Jos videokamera kastuu,
se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi
korjata.
• Jos kotelon sisään pääsee jokin esine tai jotakin
nestettä, irrota videokamera virtalähteestä. Anna
Sony-jälleenmyyjän tarkistaa videokamera,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
• Vältä kovakouraista käsittelyä ja iskuja (älä
lyö tai pudota sitä tai astu sen päälle). Älä pura
videokameraa osiin tai tee siihen muutoksia.
Varo erityisesti objektiivia.
• Pidä POWER-kytkin asennossa OFF (CHG),
kun et käytä videokameraa.
• Älä pidä videokameraa käärittynä esimerkiksi
pyyhkeeseen, kun käytät videokameraa.
Muutoin videokameran sisäinen lämpötila voi
nousta liikaa.
• Kun irrotat verkkovirtajohdon, vedä aina
pistokkeesta, älä johdosta.
104
• Älä sijoita verkkovirtajohdon päälle painavia
esineitä. Muutoin johto voi vioittua.
• Pidä metalliset kosketuspinnat puhtaina.
• Pidä kaukosäädin ja kolikkoakku lasten
ulottumattomissa. Jos joku kuitenkin nielee
pariston, vie hänet heti lääkäriin.
• Jos akun elektrolyyttinestettä on päässyt
vuotamaan, toimi seuraavasti:
– Ota yhteys lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon.
– Pese iholle päässyt neste pois.
– Jos vuotanutta nestettä pääsee silmiisi,
huuhtele ne runsaalla vedellä ja hakeudu
lääkärin hoitoon.
 Jos videokameraa ei aiota käyttää
pitkään aikaan
• Kytke siihen aika ajoin virta ja toista siinä
kasettia noin 3 minuutin ajan.
• Kuluta akun varaus täysin loppuun ennen akun
varastointia.
Kosteuden tiivistyminen
Jos tuot videokameran kylmästä
lämpimään paikkaan, videokameran
sisään, nauhan pinnalle sekä objektiiviin
saattaa tiivistyä kosteutta. Tällöin nauha
voi tarttua kuvapäärumpuun ja vioittua tai
videokamera voi lakata toimimasta oikein.
Jos videokameran sisään on tiivistynyt
kosteutta, ilmoitus [ Moisture
condensation. Eject the cassette.] tai [
Moisture condensation. Turn off for 1H.]
tulee näyttöön. Ilmoitus ei tule näkyvin, jos
objektiiviin tiivistyy kosteutta.
 Jos kosteutta pääsee tiivistymään
Kasetinpoistoa lukuun ottamatta mikään
toiminto ei toimi. Poista kasetti, katkaise
videokamerasta virta ja anna kameran
olla käyttämättömänä noin yksi tunti
kasettipesän kansi avattuna. Voit alkaa
käyttää videokameraa uudelleen, jos
symboli  tai  ei tule näkyviin, kun
kytket videokameraan uudelleen virran.
Jos kosteutta alkaa tiivistyä, videokamera ei
aina välttämättä havaitse tiivistymistä. Jos
näin käy, kasetti tulee ulos videokamerasta
vasta 10 sekunnin kuluttua siitä, kun avaat
kasettipesän kannen. Tämä ei ole merkki
viasta. Älä sulje kasettipesän kantta, ennen
kuin kasetti on tullut ulos.
 Kosteuden tiivistymistä koskeva
huomautus
Videokameran sisään voi tiivistyä kosteutta,
jos siirrät kameran kylmästä paikasta
lämpimään paikkaan (tai päinvastoin) tai
käytät kameraa kosteassa paikassa. Näin
voi käydä esimerkiksi, jos
• tuot videokameran laskettelurinteestä
lämmityslaitteella varustettuun huoneeseen
• tuot videokameran ilmastoidusta autosta tai
huoneesta ulos kuumaan ilmaan
• käytät videokameraa myrskyn tai sadekuuron
jälkeen
• käytät videokameraa kuumassa, kosteassa
paikassa.
 Kosteuden tiivistymisen estäminen
Kuvapää
• Jos kuvapää likaantuu, kuvaa ei voi nauhoittaa
normaalisti tai toistettavassa kuvassa tai äänessä
on häiriöitä.
• Jos ilmenee seuraavassa kuvattu ongelma,
puhdista kuvapäätä noin 10 sekuntia
käyttämällä puhdistuskasettia Sony DVM12CLD (lisävaruste):
– Toistokuvaan tulee mosaiikkimaisia häiriöitä
tai näyttö on sininen.
LCD-näyttö
• Älä paina LCD-näyttöä voimakkaasti, sillä
muutoin se voi vioittua.
• Jos käytät videokameraa kylmässä
ympäristössä, LCD-näytössä voi näkyä
jälkikuva. Tämä ei ole merkki viasta.
• Videokameran käytön aikana LCD-näytön
takaosa voi lämmetä. Tämä ei ole merkki viasta.
 LCD-näytön puhdistaminen
Jos LCD-näytössä on sormenjälkiä
tai pölyä, on suositeltavaa puhdistaa
se pehmeällä liinalla. Jos käytät LCD
Cleaning Kit -puhdistussarjaa (lisävaruste),
älä kostuta LCD-näyttöä puhdistusnesteellä
suoraan pakkauksesta. Käytä nesteeseen
kostutettua puhdistuspaperia.
 LCD-näytön säätäminen (CALIBRATION)
Joskus voi olla, etteivät kosketuspaneelin
painikkeet toimi oikein. Jos näin käy,
toimi seuraavassa kuvatulla tavalla.
On suositeltavaa, että videokamera tai
Handycam Station -asema kytketään
seinäpistorasiaan laitteen mukana tulevan
verkkolaitteen avulla.
Lisätietoja
Jos siirrät videokameran kylmästä paikasta
lämpimään paikkaan tai päinvastoin, sijoita
kamera muovipussiin ja sulje pussi tiukasti.
Ota videokamera pois pussista, kun
pussin sisäinen lämpötila on saavuttanut
ympäristön lämpötilan (noin yhden tunnin
kuluttua).
– [ Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] -ilmoitus tulee näyttöön
nauhoituksen aikana.
– [ Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] -ilmoitus tulee näyttöön toiston
aikana.
• Kuvapää kuluu pitkän käyttöajan aikana. Jos
kuva ei ole selkeä puhdistuskasetin käytön
jälkeenkään, kuvapää voi olla kulunut. Ota
yhteys Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon ja vaihdata
kuvapää.
 Siirrä POWER-kytkintä alaspäin niin, että
PLAY/EDIT-merkkivalo syttyy.
 Irrota videokamerasta tai Handycam
Station -asemasta kaikki kaapelit
verkkolaitteen kaapelia lukuun ottamatta.
Poista sitten kasetti ja ”Memory Stick
Duo” videokamerasta.
– Toistokuva ei liiku.
– Toistokuvaa ei näy lainkaan tai äänessä on
häiriöitä.
Jatkuu 
105
Kunnossapito ja varotoimet (jatkuu)
 Kosketa
 [MENU] 
(STANDARD SET)  [CALIBRATION]

.
CALIBRATION
1/3
Touch the "x"
CANCEL
 Kosketa näytössä näkyvää ”×”-merkkiä
Memory Stick Duo -kortin kulmalla tai
vastaavalla.
”×”-merkin paikka muuttuu.
Peruuta koskettamalla [CANCEL].
Jos painoit väärää kohtaa, aloita uudelleen
vaiheesta .
• Et voi säätää LCD-näyttöä, jos se on
käännettynä.
Kotelon käsittely
• Jos videokameran kotelo likaantuu, puhdista se
pehmeällä, kevyesti vedellä kostutetulla liinalla
ja pyyhi kotelo sitten kuivalla, pehmeällä
liinalla.
• Vältä seuraavia toimia, jotta pinnoite ei
vahingoitu.
– Älä käsittele laitteen lähellä tinneriä,
bensiiniä, alkoholia, kemikaaleilla käsiteltyjä
liinoja tai hyönteissuihkeita.
– Vältä käsittelemästä yllä mainittuja aineita
paljain käsin.
– Älä jätä koteloa pitkäaikaiseen kosketukseen
kumisten tai vinyylimuovisten esineiden
kanssa.
Objektiivin hoitaminen ja
säilyttäminen
• Puhdista objektiivin pinta pehmeällä liinalla, jos
– objektiivin pinnalla on sormenjälkiä.
– objektiivi on kuumassa tai kosteassa paikassa
– käytät objektiivia suolapitoisessa
ympäristössä, esimerkiksi meren rannalla.
• Säilytä objektiivia hyvin ilmastoidussa
paikassa, jossa ei ole likaa eikä pölyä.
106
• Puhdista objektiivi säännöllisesti, jotta
homeitiöt eivät pääse kasvamaan sen pinnalla.
Videokameraa kannattaa käyttää ainakin kerran
kuukaudessa, jotta se pysyy kauan hyvässä
kunnossa.
Videokameran sisäisen akun
lataaminen
Videokameran sisällä on akku, jonka
ansiosta päivämäärä, kellonaika ja muut
asetukset säilyvät, vaikka POWERkytkin olisi asennossa OFF (CHG).
Sisäinen akku latautuu aina, kun käytät
videokameraa. Akun varaus kuitenkin
purkautuu vähitellen, jos et käytä
videokameraa. Akun varaus purkautuu
kokonaan noin 2 kuukauden kuluessa,
jos et käytä videokameraa lainkaan. Vaikka
sisäisen akun varaus olisi purkautunut,
videokameran toiminnot toimivat
normaalisti päivämäärän tallennusta lukuun
ottamatta.
 Lataaminen
Kytke videokamera pistorasiaan
vakiovarusteisiin sisältyvän verkkolaitteen
tai Handycam Station -aseman avulla.
Aseta POWER-kytkin asentoon OFF
(CHG) ja anna videokameran olla
käyttämättömänä yli 24 tuntia.
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
 Paina kielekettä, aseta kynsi uraan ja vedä
paristolokero ulos.
 Aseta lokeroon uusi paristo + -puoli
ylöspäin.
 Aseta paristolokero takaisin
kaukosäätimeen niin, että lokero napsahtaa
paikalleen.
Kieleke
VAROITUS
Paristo voi räjähtää, jos sitä käsitellään
väärin. Paristoa ei saa ladata, purkaa eikä
hävittää polttamalla.
Varoitus
Jos paristo asetetaan väärin paikalleen,
syntyy räjähdysvaara. Akun saa vaihtaa
vain samanlaiseen tai valmistajan
suosittelemaan vastaavaan akkuun.
Käytetyt paristot on hävitettävä
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
• Kaukosäätimessä käytetään litiumkolikkoparistoa (CR2025). Mitään muita kuin
CR2025-paristoja ei saa käyttää.
• Kun litium-pariston varaus heikkenee,
kaukosäätimen käyttöalue lyhenee tai
kaukosäädin ei enää toimi oikein. Jos näin käy,
korvaa paristo uudella Sony CR2025 -paristolla.
Muun pariston käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
räjähdyksen vaaran.
Lisätietoja
107
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Kuvanauhoitusjärjestelmä 2 pyörivää
kuvapäätä, viistopyyhkäisyjärjestelmä
Still-kuvien
Exif Ver. 2.2*
tallennusjärjestelmä
Äänitysjärjestelmä
Pyörivät äänipäät, PCMjärjestelmä
Kvantisointi: 12 bittiä
(näytetaajuus 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16
bittiä (näytetaajuus 48
kHz, stereo)
Videosignaali
PAL-väri, CCIR-standardi
Käytettävä kasetti
Mini-DV-kasetti, jossa on
tunnus
Nauhanopeus
SP: noin 18,81 mm/s,
LP: noin 12,56 mm/s
Tallennus- ja toistoaika
SP: 60 min (käytettäessä
DVM60-kasettia)
LP: 90 min (käytettäessä
DVM60-kasettia)
Pikakelausaika eteen- ja Noin 2 min 40 s
taaksepäin
(käytettäessä DVM60kasettia ja akkua)
Noin 1 min 45 s
(käytettäessä DVM60kasettia ja verkkolaitetta)
Kuvailmaisin
3 mm:n (1/6-tyyppinen)
CCD-kenno
Yhteensä: noin 800 000
kuvapistettä
Tehollisia (still-kuvat):
noin 400 000 kuvapistettä
Tehollisia (liikkuva kuva):
noin 400 000 kuvapistettä
Objektiivi
Carl Zeiss Vario-Tessar
10 × (optinen), 120 ×
(digitaalinen)
f = 2,3–23 mm
Polttoväli
35 mm:n
kinofilmikameran
polttoväliksi muutettuna
44–440 mm
F1,7~2,2
Värilämpötila
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Vähimmäisvalontarve
5 lx (lux) (F 1,7)
108
* ”Exif” on JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association)
-yhteenliittymän määrittämä still-kuvien
tiedostomuoto. Tässä muodossa olevat tiedostot
voivat sisältää myös lisätietoja, esimerkiksi
tiedot videokamerassa kuvaushetkellä käytössä
olleista asetuksista.
Tulo-/lähtöliitännät
DCR-PC55E:
Audio-/
videotulo/-lähtö
DCR-PC53E:
Audio-/
videolähtö
10-nastainen liitäntä
Tulo-/lähtösignaalin
automaattinen kytkentä
Videosignaali: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmia), epäsymmetrinen
Luminanssisignaali:
1 Vp-p, 75 Ω (ohmia),
epäsymmetrinen
Krominanssisignaali:
0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmia),
epäsymmetrinen
Äänisignaali: 327 mV
(lähtöimpedanssi yli 47 kΩ
(kilo-ohmia)), tuloimpedanssi
yli 47 kΩ (kilo-ohmia),
lähtöimpedanssi alle 2,2 kΩ
(kilo-ohmia)
10-nastainen liitäntä
Videosignaali: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmia), epäsymmetrinen
Luminanssisignaali:
1 Vp-p, 75 Ω (ohmia),
epäsymmetrinen
Krominanssisignaali:
0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmia),
epäsymmetrinen
Äänisignaali: 327 mV
(lähtöimpedanssi yli 47 kΩ
(kilo-ohmia))
Lähtöimpedanssi alle 2,2 kΩ
(kilo-ohmia))
LCD-näyttö
Kuva
Kuvapisteitä
7,4 cm (3-tyyppinen)
123 200 (560 × 220)
Yleistä
Käyttöjännite
Keskimääräinen
tehonkulutus
Käyttölämpötila
7,2 V DC (akku), 8,4 V DC
(verkkolaite)
2,9 W (akkua käytettäessä)
0 °C–40 °C
Säilytyslämpötila -20 °C– +60 °C
Mitat (noin)
45 × 99 × 72 mm (l/k/s)
Paino (noin)
290 g pelkkä päälaite,
360 g mukaan lukien NPFA50-akku ja DVM60-kasetti
Toimitetut
Katso sivua 7.
vakiovarusteet
Handycam Station -asema
DCRA-C131(DCR-PC55E)
Audiotulo/-lähtö, 10-nastainen liitäntä
videotulo/-lähtö Tulo-/lähtösignaalin
automaattinen kytkentä
Videosignaali: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmia), epäsymmetrinen
Luminanssisignaali: 1 Vp-p,
75 Ω (ohmia),
epäsymmetrinen
Krominanssisignaali:
0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmia),
epäsymmetrinen
Äänisignaali: 327 mV
(lähtöimpedanssi yli 47 kΩ
(kilo-ohmia)), tuloimpedanssi
yli 47 kΩ (kilo-ohmia),
lähtöimpedanssi alle 2,2 kΩ
(kilo-ohmia)
USB-liitäntä
mini-B
DV-liitäntä
4-nastainen liitäntä S100
Audio-/
videolähtö
USB-liitäntä
DV-liitäntä
10-nastainen liitäntä
Videosignaali: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmia), epäsymmetrinen
Luminanssisignaali: 1 Vp-p,
75 Ω (ohmia),
epäsymmetrinen
Krominanssisignaali:
0,3 Vp-p, 75 Ω (ohmia),
epäsymmetrinen
Äänisignaali: 327 mV
(lähtöimpedanssi yli 47 kΩ
(kilo-ohmia)), lähtöimpedanssi
alle 2,2 kΩ (kilo-ohmia)
mini-B
4-nastainen liitäntä S100
Käyttöjännite
Virrankulutus
Tehonkulutus
Lähtöjännite
Käyttölämpötila
Säilytyslämpötila
Mitat (noin)
Paino (noin)
100–240 V AC, 50/60 Hz
0,35–0,18 A
18 W
8,4 V DC*
0 °C–40 °C
-20 °C– +60 °C
48 × 29 × 81 mm (l/k/s) ilman
ulkonevia osia
170 g ilman verkkovirtajohtoa
* Katso muut tekniset tiedot verkkolaitteessa
olevasta kilvestä.
Akku (NP-FA50)
Suurin
lähtöjännite
Lähtöjännite
Kapasiteetti
Mitat (noin)
Paino (noin)
Käyttölämpötila
Tyyppi
8,4 V DC
7,2 V DC
4,9 Wh (680 mAh)
47,2 × 6,8 × 75,5 mm
(l/k/s)
50 g
0 °C–40 °C
Litium-ioni
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia
ilman erillistä ilmoitusta.
Mallien erot
DCR
A/V-liitäntä
DV-liitäntään
PC55E
PC53E
IN/OUT
IN/OUT
OUT
OUT
Lisätietoja
Handycam Station -asema
DCRA-C132(DCR-PC53E)
Verkkolaite AC-L200
109
Hakemisto
Numerot
21-nastainen sovitin ......... 7, 32
A
A/V-liitäntä............... 32, 54, 76
A/V-liitäntäkaapeli ... 32, 54, 76
A/V DV OUT ....................... 49
Aikakoodi ............................. 26
Akku
Akku ............................... 7
Akun jäljellä oleva aika
...................................... 24
BATT INFO
(akun tiedot) .................. 24
Active Interface Shoe
-liittymäkenkä ...................... 65
Akun jäljellä oleva aika........ 26
Akun lataaminen .................... 8
Akku ............................... 8
Sisäinen akku .............. 106
Alkuasetusten palauttaminen
(nollaus) ............................... 24
ALL ERASE ........................ 43
Aloittaminen .............. 7, 69, 72
Aloituskohdan etsiminen ..... 29
Asentaminen ........................ 69
BURN VCD ......................... 48
AUD DUB CTRL
(äänen jälkiäänitys) .............. 48
AUTO SHUTTER ................ 40
Aänenvoimakkuus ................ 21
A.SHUT OFF (automaattinen
virrankatkaisu) ..................... 51
B
Kuvat............................. 61
EXPOSURE ................... 39, 86
Calibration.......................... 105
EXT SUR MIC .................... 49
CAMERA DATA ................. 50
EDIT/PLAY-valikko............. 47
CAMERA SET -valikko ...... 38
CD-ROM .............................. 66
F
Click to DVD ....................... 72
FADER ........................... 44, 87
CLOCK SET .................. 15, 52
FILE NO.
(tiedoston numero) ............... 43
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter) ...... 41, 87
DATA CODE ....................... 50
DATE/TIME......................... 50
DC IN -liitäntä ....................... 8
DEMO MODE ............... 46, 78
DIGITAL ZOOM ........... 41, 83
DISP/BATT INFO -painike
.............................................. 24
110
FLASH LEVEL ............. 41, 83
FLASH MODE .................... 41
FLASH (stroboliike) ............ 45
FLASH SET ......................... 41
FOCUS........................... 40, 83
FORMAT ..................... 43, 100
DISP OUTPUT .................... 51
H
DOT FADER ........................ 45
Hakemistonäyttö .................. 21
DV-liitäntä ...................... 54, 74
Hakemistonäyttöpainike ...... 27
D. EFFECT
(digitaalitehoste) ............ 45, 87
Handycam Station .................. 8
E
I
EASY-painike ...................... 18
i.LINK-kaapeli ......... 54, 74, 76
Easy Handycam ................... 18
INDOOR .............................. 39
Edellinen/seuraava kuva
-painike ................................ 27
”InfoLITHIUM”-akku ....... 102
Hidastettu toisto ................... 47
EDIT SEARCH.................... 29
INT.REC-STL
(jaksoittainen kuvaus) .......... 46
Elokuva
itsediagnoosinäyttö .............. 94
Elokuvien muoto......... 100
REC MODE
(nauhoitusnopeus) ......... 48
BEACH&SKI....................... 38
END SEARCH............... 29, 48
BEEP .................................... 51
END SEARCH / EDIT
SEARCH / nauhoituksen
tarkistuspainike .................... 26
BURN DVD ......................... 48
FINE..................................... 42
First Step Guide
(Aloitusohje) .................. 66, 72
D
BACK LIGHT ................ 22, 83
BLACK FADER .................. 44
ALL ERASE ................. 43
C
AUDIO MIX .................. 49, 60
AUDIO MODE .................... 48
ERASE
B&W .................................... 46
i.LINK ................................ 103
J
Jalusta................................... 22
JPEG .................................. 100
Järjestelmävaatimukset ........ 67
K
Käyttäjän oma valikko ... 34, 52
”Memory Stick Duo” ........... 16
Järjestyksen muuttaminen
...................................... 53
Asettaminen/poistaminen
...................................... 16
Mukauttaminen ............. 52
FORMAT ...................... 43
Palautus ......................... 53
Tallennettavien kuvien
määrä ............................ 42
Kaiutin.................................. 24
Kakkosääni ........................... 49
Kaksinkertainen toistonopeus
.............................................. 47
Toiminnon lisääminen
...................................... 52
Kansi .................................... 16
Kansio
Tallennusaika ................ 43
NEW FOLDER............. 44
Toiminnon poistaminen
...................................... 53
Tallennussuojakytkin
.................................... 100
PB FOLDER
(toistokansio) ................ 44
Käyttäminen muissa maissa /
muilla alueilla....................... 98
”Memory Stick Duo”
-korttipaikka ......................... 16
REC FOLDER
(tallennuskansio) ........... 44
Kasetin toiston valintapainike
.............................................. 27
Memory Stick Duo -sovitin
........................................ 7, 101
L
Laajakulmakuvaus ............... 22
Kasetti ............................ 16, 99
ladattava akku ........ Katso akku
Asettaminen/poistaminen
...................................... 16
LANDSCAPE ...................... 38
Kaukosäädin ......................... 30
Latausaika ............................ 10
Kaukosäädinsignaalin tunnistin
.............................................. 24
LCD-näyttö .......................... 13
Kolikkoparisto
(litium-paristo) ................... 107
LCD BL LEVEL .......... 49
LANGUAGE........................ 52
LCD-paneeli......................... 13
LCD BRIGHT .............. 49
Kopioiminen......................... 55
Kortinkäyttövalo .................. 16
Kosteuden tiivistyminen..... 104
Kunnossapito...................... 104
Kuvahaku ............................. 21
Kuvanpoistopainike ............. 27
Kuvan koko
[IMAGE SIZE] .................... 42
Elokuva ......................... 43
Still-kuva....................... 42
Kuvan laatu (QUALITY) ..... 42
Kuvan poistaminen .............. 61
Kuvapää ............................. 105
Kuvaus ................................. 20
Kuvien suojaaminen............. 62
Kytkeminen
Televisio .................. 32, 54
Tietokone ...................... 66
Käyttäjän oman valikon
painike .................................. 26
MONOTONE ....................... 44
MOSAIC .............................. 46
MOSAIC FADER ................ 44
MOVIE SET ........................ 43
MPEG ................................ 100
MPEG MOVIE EX .............. 20
MULTI-SOUND .................. 48
N
LCD-taustavalo .............. 13, 80
nauha ................... Katso kasetti
LCD BL LEVEL
(LCD-taustavalo) ................. 49
Nauhalaskuri ........................ 26
LCD BRIGHT...................... 49
Nauhoituksen tarkistus ......... 29
LCD COLOR ....................... 49
Nauhoituskapasiteetti ........... 26
Nauhanohjauspainikkeet ...... 27
LCD SET ............................. 49
Kasetti ........................... 26
Liitäntä ................................. 65
Nauhoitussuojakytkin .......... 99
Litium-paristo .................... 107
NEG.ART............................. 46
LP (hidas nopeus) ................ 48
NEW FOLDER .................... 44
LUMI. KEY
(luminanssikorvaus) ............. 45
Nollakohtamuisti .................. 30
Lähetin ................................. 30
Näytön symbolit ................... 26
M
Lisätietoja
Kosketuspaneeli ................... 14
LCD COLOR ................ 49
MENU ROTATE .................. 51
NTSC ................................... 98
Näyttöopas ........................... 14
Macintosh....................... 68, 71
O
MEMORY SET -valikko ..... 42
Objektiivin suojus ................ 20
”Memory Stick” ................. 100
Ohitusselaus ......................... 21
Ohje ...................................... 67
Ohjelmisto ............................ 69
Jatkuu 
111
Hakemisto (jatkuu)
OLD MOVIE ....................... 45
REC MODE
(nauhoitusnopeus) ................ 48
S VIDEO -liitäntä........... 32, 54
ONE PUSH .......................... 39
OPEN/EJECT-vipu .............. 16
REC START/STOP .............. 20
REMAINING....................... 51
T
OUTDOOR .......................... 39
OVERLAP ........................... 45
REMOTE CTRL
(kaukosäädin) ....................... 51
P
RESET-painike..................... 24
Tallennuksen tarkistuspainike
.............................................. 26
Ruutu kerrallaan toisto ......... 47
Tallennusaika ................. 10, 43
Pakkausmuoto .................... 100
PAL ................................ 85, 98
PASTEL ............................... 46
PB FOLDER
(toistokansio)........................ 44
Tallennuskapasiteetti
S
Memory Stick ............... 26
SELF-TIMER ...................... 41
Tallennussuojakytkin ......... 100
SEPIA .................................. 46
PB zoom ............................... 23
Signaalin muuntotoiminto.... 76
Tarkennuksen lukitseminen
.............................................. 22
Peilikuvatila ......................... 22
Sisäinen mikrofoni ............... 24
Tarra ..................................... 99
PHOTO-painike ............. 20, 30
SLIDE SHOW PLUS ........... 22
Tasavirtaliitin ......................... 8
PictBridge ............................ 63
SLOW SHUTTR
(hidas suljin)......................... 45
Taustavalaistun kohteen valotus
.............................................. 83
SOLARIZE .......................... 46
Tavaramerkki...................... 119
SP (normaalinopeus) ............ 48
Tekijänoikeudet .................... 73
PICT. EFFECT
(kuvatehoste) ........................ 46
SPORTS (urheilukuvaus) ..... 38
Tekniset tiedot .................... 108
SPOTLIGHT ........................ 38
Telekuvaus ........................... 22
Pistorasia ................................ 8
SPOT FOCUS ................ 40, 86
Televisio ......................... 32, 54
Pixela-käyttäjätukikeskus .... 73
SPOT METER (monipuolinen
pistemittaus) ................... 39, 86
TELE MACRO .................... 40
STANDARD ........................ 42
TIME/LANGU.-valikko ...... 52
PROGRAM AE. ............. 38, 86
STANDARD SET -valikko
.............................................. 48
toimintojen äänimerkit
.............................. Katso BEEP
Pää-ääni ................................ 49
STD-USB ............................. 50
Toisto.................................... 21
Päivämäärähaku ................... 31
STEADYSHOT .............. 42, 83
Hidastettu ...................... 47
Päivämäärän ja kellonajan
asettaminen .......................... 15
STILL................................... 45
Kaksinkertainen nopeus
...................................... 47
P.MENU
.... Katso käyttäjän oma valikko
Kuvan koko ................... 42
Picture Package .................... 69
PICT.APPLI. -valikko
(kuvienkäyttövalikko) .......... 44
PORTRAIT
(pehmeä muotokuva): .......... 38
POWER-kytkin .................... 12
Still-kuva
Tietokone ............................. 69
Ruutu kerrallaan ........... 47
Laatu ............................. 42
Taaksepäin .................... 47
R
Still-kuvien muoto ...... 100
Toistoaika ............................. 10
STILL SET........................... 42
Toisto taaksepäin .................. 47
Rannehihna ............................ 7
SUNSET&MOON ............... 38
TRAIL .................................. 45
REC-valo
(kuvausmerkkivalo).............. 24
Suoja-arkki ........................... 30
Tulostaminen ........................ 63
Suora pääsy ohjelmaan ”Click
to DVD” ...Katso Click to DVD
Tulostusmerkki..................... 62
REC CTRL (liikkuvan kuvan
nauhoituksen ohjaus) ........... 57
REC FOLDER
(tallennuskansio) .................. 44
112
Tallennettavien kuvien määrä
.............................................. 42
REC LAMP.......................... 51
symboli
.............. Katso näytön symbolit
S VIDEO -johto ............. 32, 54
TV-värinormit ...................... 98
U
Z
USB-liitäntä ......................... 65
ZERO SET MEMORY
-painike ................................ 30
USB-CAMERA ................... 50
USB-PLY/EDT
(USB-toisto/-editointi) ......... 50
Zoomaus............................... 22
Zoomausvipu........................ 22
USB Stream. ........................ 50
V
Valikko ................................. 34
CAMERA SET -valikko
...................................... 38
EDIT/PLAY-valikko ..... 47
Käyttäjän oma valikko
...................................... 52
MEMORY SET -valikko
...................................... 42
PICT.APPLI. -valikko... 44
STANDARD SET
-valikko ......................... 48
TIME/LANGU.-valikko
...................................... 52
Valikkojen käyttäminen
...................................... 34
Valikkojen toiminnot .... 36
Varoitussymbolit .................. 94
VAR.SPD PB
(toisto eri nopeuksilla) ......... 47
Lisätietoja
Varoitusilmoitukset .............. 94
Verkkolaite ............................ 7
Verkkovirtajohto .................... 7
Videokameran piteleminen
.............................................. 12
VIDEO INPUT .................... 50
W
WHITE BAL.
(valkotasapaino) ................... 39
WHITE FADER ................... 44
WIDE SELECT ................... 42
Windows ........................ 67, 69
WIPE .................................... 45
WORLD TIME .................... 52
113
Tavaramerkit
• ”Memory Stick” , ”
”, ”Memory Stick
Duo” , ”
” ”Memory Stick
PRO Duo” , ”
”
”MagicGate” , ”
”
”MagicGate Memory Stick” ja ”MagicGate
Memory Stick Duo” ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• ”InfoLITHIUM” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• i.LINK ja ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• Picture Package on Sony Corporationin
tavaramerkki.
•
on tavaramerkki.
• Microsoft, Windows ja Windows Media ovat
Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook
ja PowerMac ovat Apple Computer, Inc:
n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• eMac on Apple Computer, Inc:n tavaramerkki.
• QuickTime ja QuickTime-logo ovat Apple
Computer, Inc:n tavaramerkkejä.
• Roxio on Roxio, Inc:n rekisteröity
tavaramerkki.
• Toast on Roxio, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
• Windows Media Player on Microsoft
Corporationin tavaramerkki.
• Macromedia ja Macromedia Flash Player
ovat Macromedia, Inc:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
• Pentium on Intel Corporationin tavaramerkki tai
rekisteröity tavaramerkki.
Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat
olla vastaavien yhtiöiden tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi merkkejä
TM
ja ”®” ei ole mainittu kaikissa asianomaisissa
kohdissa tässä käyttöohjeessa.
Download PDF

advertising