Sony | HDR-SR11E | Sony HDR-SR12E Käyttöohjeet

3-286-586-71(1)
Digital HD Video Camera Recorder
Bruksanvisning
SE
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohjeet
FI
HDR-SR11E/SR12E
Mer information om de avancerade funktionerna finns i
”Bruksanvisning till Handycam” (PDF).
Yderligere oplysninger om avanceret betjening finder du
"Handycam Håndbog" (PDF).
Jos haluat lisätietoja muista toiminnoista, katso ”Handycamkäsikirja” (PDF).
© 2008 Sony Corporation
Läs detta först
Innan du använder enheten bör läsa igenom
den här bruksanvisningen noga. Förvara
den sedan så att du i framtiden kan använda
den som referens.
VARNING
Utsätt inte kameran för regn eller
fukt eftersom det kan medföra risk
för brand eller elstötar.
Utsätt inte batterierna för extrem
värme från t.ex. solsken, eld eller
liknande.
VARNING!
Byt bara ut batteriet mot ett batteri
av den angivna typen. Annars finns
det risk för brand eller
personskador.
Allt för högt ljudtryck från
öronsnäckor och hörlurar kan
orsaka hörselskador.
FÖR KUNDER I EUROPA
Observera
Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan
påverka bilden och ljudet på den här produkten.
Den här produkten har testats och befunnits
motsvara kraven enligt EMC Directive för
anslutningskablar som är kortare än 3 meter.
Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör
att informationsöverföringen avbryts
(överföringen misslyckas) startar du om
programmet eller kopplar loss
kommunikationskabeln (USB-kabel eller
liknande) och sätter tillbaka den igen.
SE
2
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall.
Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser.
För ytterligare upplysningar om återvinning
bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Gäller följande tillbehör: Fjärrkontroll
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller
i EU och andra europiska
länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet inte
skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
Med att sörja för att dessa batterier blir
kastade på ett riktigt sätt kommer du att
bidra till att skydda miljön och människors
hälsa från potentiella negativa
konsekvenser som annars kunnat blivit
orsakat av felaktig avfallshantering.
Återvinning av materialet vill bidra till att
bevara naturens resurser. När det gäller
produkter som av säkerhet, prestanda eller
dataintegritetsskäl kräver permanent
anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta
batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker. För att försäkra att batteriet
blir behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter
när det är förbrukat. För alla andra batterier,
vänligen se avsnittet om hur man tar bort
batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet
på en återvinningsstation för förbrukade
batterier. För mer detaljerad information
rörande korrekt avfallshantering av denna
produkt eller batterier, vänligen kontakta
ditt kommunkontor, din avfallsstation eller
din återförsäljare där du köpt produkten.
Anmärkning för kunder i de länder
som följer EU-direktiv
Tillverkaren av den här produkten är Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Auktoriserad representant för EMC
och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. För eventuella ärenden gällande service
och garanti, se adresserna i de separata servicerespektive garantidokumenten.
Att observera angående
användning
Medföljande artiklar
Siffrorna inom ( ) är det levererade antalet.
• Nätadapter (1)
• Strömkabel (1)
• Handycam Station (1) A
• Komponent-A/V-kabel (1) B
• A/V-anslutningskabel (1) C
• USB-kabel (1) D
• 21-stiftsadapter (1)
Endast för modeller med märket
tryckt på
undersidan.
• Trådlös fjärrkontroll (1)
Ett litiumbatteri av knappcellstyp är redan
installerat.
• Laddningsbart batteri NP-FH60 (1)
• CD-ROM ”Handycam Application Software”
(1) (sid. 25)
– Picture Motion Browser (programvara)
– PMB-guide
– Bruksanvisning till Handycam (PDF)
• ”Bruksanvisning” (den bruksanvisning du läser
just nu) (1)
A
B
C
D
Använda videokameran
SE
• Videokameran är varken dammsäker,
stänkskyddad eller vattentät. Se
”Försiktighetsanvisningar” (sid. 31).
• Gör inte något av följande när lamporna för
läget
(Film)/
(Stillbild) eller ACCESSlamporna (sid. 12, 16) lyser eller blinkar. Om du
gör det kan mediet skadas, inspelade bilder kan
gå förlorade eller andra fel kan inträffa.
– Mata ut ”Memory Stick PRO Duo”
– Ta bort batteriet eller koppla bort nätadaptern
från videokameran
– Stöta till videokameran eller utsätta den för
vibrationer
• När du ansluter videokameran till en annan
enhet med kommunikationskablar ska du
kontrollera att du har vänt kontakten rätt. Om du
med våld pressar in kontakten i anslutningen
kan anslutningen skadas vilket kan leda till
funktionsstörningar i videokameran.
• Anslut kablarna till kontakterna på Handycam
Station när du använder kameran ansluten till
Handycam Station. Anslut inte kablar till både
Handycam Station och videokameran samtidigt.
• Utsätt inte videokameran för stötar eller
vibrationer. Det kan göra att videokamerans
hårddisk inte kan identifieras, eller att du inte
kan spela in eller spela upp.
• Använd inte kameran i mycket bullriga miljöer.
Det kan göra att videokamerans hårddisk inte
kan identifieras, eller att du inte kan spela in.
• För att skydda den interna hårddisken från stötar
om du skulle råka tappa kameran, har
videokameran en fallsensorfunktion*. Om du
skulle råka tappa videokameran, eller om den
befinner sig i tyngdlöst tillstånd, kan det hända
att de blockstörningar, som uppkommer när den
här funktionen aktiveras, spelas in. Om
fallsensorn registrerar upprepade fall kan det
hända att inspelningen/uppspelningen avbryts.
• Videokameran har ett inbyggt skydd som gör att
du kanske inte kan spela in eller spela upp om
videokameran blir extremt varm eller extremt
SE
3
kall. I så fall visas ett meddelande på LCDskärmen eller sökaren (sid. 29).
• Slå inte på videokameran i områden med lågt
lufttryck, där höjden är över 3 000 meter. Det
kan skada videokamerans hårddisk.
• Om du upprepar inspelning/radering av bilder
under en längre tid uppstår datafragmentering på
mediet. Det kan göra att du inte kan spara eller
spela in bilder. I så fall sparar du först dina
bilder på någon typ av externt medium och utför
sedan [MEDIA FORMAT]*.
• Spänn åt greppremmen och håll videokameran
med rätt grepp när du spelar in.
• Fäll ut LCD-panelen så att den bildar 90 grader
mot videokameran (1) och vrid den sedan till
en vinkel som passar bäst för inspelning eller
uppspelning (2). Du kan vrida LCD-panelen
180 grader mot objektivsidan (2) för
spegelvänd inspelning.
2Högst
90 grader
190 grader mot
videokameran
2Högst 180 grader
• Sökaren och LCD-skärmen är tillverkad med
mycket hög precision; över 99,99 % av
bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det
förekomma små svarta och/eller ljusa punkter
(vita, röda, blå eller gröna) som hela tiden syns
på LCD-skärmen. De här punkterna uppkommer
vid tillverkningen och går inte att helt undvika.
De påverkar inte inspelningen på något sätt.
SE
4
• Ta bort isoleringsarket innan du använder
fjärrkontrollen.
Isoleringsark
Olika typer av ”Memory Stick” som
kan användas i videokameran
• Vid inspelning av film bör du använda ett
”Memory Stick PRO Duo” på 1 GB eller mer
som är märkt:
–
(”Memory Stick
PRO Duo”)*
–
(”Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* Märkt med Mark2 eller ej – båda kan
användas.
• Ett ”Memory Stick PRO Duo” på upp till 8 GB
har bekräftats fungera tillsammans med denna
videokamera.
• På sidan 11 finns information om
inspelningstiden med ett ”Memory Stick PRO
Duo”.
• ”Memory Stick PRO Duo” och ”Memory Stick
PRO-HG Duo” kallas båda för ”Memory Stick
PRO Duo” i denna bruksanvisning.
Om inspelning
• Innan du startar en inspelning bör du göra en
testinspelning för att kontrollera att bild och ljud
spelas in utan problem.
• Du kan inte räkna med att få ersättning för
innehållet i en inspelning om du inte har kunnat
göra en inspelning eller uppspelning på grund
av att det var fel på videokameran,
lagringsmediet eller liknande.
• Olika länder och regioner använder olika TVfärgsystem. Om du vill titta på inspelningarna
på en TV behöver du en TV som använder PALsystemet.
• TV-program, filmer, videoband och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat. Om du
gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan
det innebära att du bryter mot
upphovsrättslagarna.
Om att spela upp inspelade bilder på
andra enheter
• Din videokamera är kompatibel med MPEG-4
AVC/H.264 High Profile för för inspelning med
HD-kvalitet (högupplöst). Du kan därför inte
spela upp bilder som spelats in med HD-kvalitet
på kameran på följande enheter:
– Andra AVCHD-formatkompatibla enheter
som inte är kompatibla med High Profile
– Enheter som inte är kompatibla med
AVCHD-formatet
tagits med en digitalkamera och kan därför
skilja sig från hur du ser dem i verkligheten.
• I denna bruksanvisning kallas hårddisken på
kameran och ett ”Memory Stick PRO Duo” för
”medium”.
• Skärmdumparna kommer från Windows Vista.
Bilderna kan variera beroende på vilket
operativsystem du använder.
* Se även ”Bruksanvisning till Handycam” (PDF)
och ”PMB-guide”.
Spara allt bildmaterial du spelar in
• Du skyddar dig mot förlust av bildinformation
genom att med jämna mellanrum spara dina
inspelade bilder på ett externt medium. Du bör
spara bildinformationen på en skiva, t.ex. en
DVD-R-skiva, med hjälp av en dator*. Du kan
också spara bildinformationen med hjälp av en
videobandspelare eller en DVD/HDDinspelare*.
När videokameran är ansluten till en
dator
• Formatera inte videokamerans hårddisk via
datorn. Om du gör det kan det hända att
videokameran inte fungerar som den ska.
Att tänka på när det gäller kassering
eller överlåtelse
• Även om du utfört [MEDIA FORMAT]* eller
formaterat videokamerans hårddisk är det inte
säkert att all information på hårddisken är
fullständigt raderad. Om du tänker överlåta
videokameran till någon annan rekommenderas
du att utföra [
EMPTY]* så att det blir svårt
att återställa den information du har spelat in.
Om du tänker skrota videokameran bör du också
förstöra själva kamerahuset.
Om språkinställningar
• Skärmmenyerna på respektive språk används för
att beskriva de olika procedurerna. Vid behov kan
du ändra språket som används på skärmen innan
du använder videokameran (sid. 10).
Om denna bruksanvisning
• Bilderna från LCD-skärmen som används i den
här bruksanvisningen som illustrationer har
SE
5
Innehållsförteckning
Läs detta först ................................ 2
Komma igång
Steg 1: Ladda batteriet................... 7
Steg 2: Slå på strömmen och ställ in
datum och tid .............................. 10
Ändra språkinställningen ............ 10
Steg 3: Välja medium ................... 11
Inspelning/Uppspelning
Inspelning ..................................... 13
Uppspelning ................................. 14
Spela upp bilder på en TV .......... 15
Respektive dels namn och funktioner
................................................... 16
Indikatorer som visas under
inspelning/uppspelning ............... 18
Utföra olika funktioner - ”
HOME”
och ”
OPTION”........................ 20
Spara bilder .................................. 23
Radera bilder ................................ 24
Få glädje av din dator
Använda med en dator ................. 25
Installera och granska
”Bruksanvisning till Handycam”
(PDF).......................................... 25
Installera ”Picture Motion Browser”
................................................... 26
Felsökning
Felsökning .................................... 28
Övrig information
Försiktighetsanvisningar .............. 31
Tekniska data ............................... 33
SE
6
Komma igång
Steg 1: Ladda batteriet
5
/CHG-lampa
4
3
Batteri
Komma igång
5
1
2
DC IN-kontakt
POWER-omkopplare
Likströmskontakt (DC)
Nätadapter
Nätkabel
Du kan ladda ”InfoLITHIUM”batteriet (H-serien) när du har satt in
det i videokameran.
b Obs!
• Till den här videokameran kan du inte använda
något annat ”InfoLITHIUM”-batteri än batteriet
i H-serien.
Till vägguttaget
4 Sätt fast batteriet genom att
skjuta det i pilens riktning tills det
klickar på plats.
5 Sätt fast videokameran ordentligt
på din Handycam Station.
1 Anslut nätadaptern till DC INkontakten på Handycam Station.
Se till att märket v på
likströmskontakten (DC) är riktat uppåt.
/CHG-lampan (laddning) tänds och
laddningen börjar. /CHG-lampan
(laddning) släcks när batteriet är
fulladdat. Ta bort videokameran från
din Handycam Station.
2 Anslut nätströmkabeln till
nätadaptern och till ett vägguttag.
3 Vrid POWER-omkopplaren i
pilens riktning till OFF (CHG)
(standardinställning).
SE
7
Så här tar du bort batteriet
(Enhet: min.)
Vrid POWER-omkopplaren till OFF
(CHG).
Skjut BATT-spärren (batterispärr) åt sidan
och ta bort batteriet.
BATT-spärr (batterispärr)
”Memory
Stick PRO
Duo”
Hårddisk
HD
SD
Laddningstid
HD
SD
135
Inspelningstid*1*2
Ladda batteriet enbart med hjälp av
nätadaptern
Vrid POWER-omkopplaren till OFF
(CHG) och anslut sedan nätadaptern direkt i
DC IN-kontakten på videokameran.
POWER-omkopplare
Med markeringen
v åt höger
DC IN-kontakt
Likströmskontakt (DC) Öppna
kontaktskyddet.
Tillgänglig funktionstid för det
medföljande batteriet
Laddningstid:
Ungefärlig tid (i min.) som krävs för att
ladda upp ett tomt batteri helt.
Inspelnings-/uppspelningstid:
Ungefärlig tid (i min.) som du har till
förfogande när du använder ett fulladdat
batteri.
”HD” står för högupplöst bildkvalitet och
”SD” står för standardupplöst bildkvalitet.
SE
8
Oavbruten
inspelningstid
90
110
90
110
Typisk
inspelningstid*3
40
50
40
50
Uppspelningstid*2
130
130
140
140
*1 [REC MODE]: SP
*2 Med LCD-skärmens bakgrundsbelysning
påslagen
*3 Typisk inspelningstid visar tiden när du
upprepar start/stopp under inspelning, slår av/
på strömmen och utför zoomning.
Om batteriet
• Innan du tar bort batteriet eller nätadaptern ska
du vrida POWER-omkopplaren till OFF (CHG)
och se till att lamporna
(Film)/
(Stillbild) (sid. 10)/ACCESS (sid. 12, 16) är
släckta.
• Strömmen tas inte från batteriet så länge
nätadaptern är ansluten till videokamerans DC
IN-kontakt eller Handycam Station, även om
nätströmkabeln är bortkopplad från vägguttaget.
Om uppladdningstid/inspelningstid/
uppspelningstid
• De tider som anges för videokameran har mätts
upp vid 25°C (10°C till 30°C rekommenderas).
• Inspelnings- och uppspelningstiden blir kortare
om du använder videokameran där det är kallt.
• Inspelnings- och uppspelningstiden kan bli
kortare under vissa förhållanden.
Om nätadaptern
• Använd närmsta vägguttag när du använder
nätadaptern. Koppla genast loss nätadaptern
från vägguttaget om det uppstår
funktionsstörningar när du använder
videokameran.
• Använd inte nätadaptern i ett trångt utrymme,
till exempel mellan väggen och en fåtölj.
• Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt
(DC) eller batterikontakterna med något
metallföremål. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
• Om videokameran är avstängd får den
fortfarande ström om den är ansluten till
vägguttaget via nätadaptern
Komma igång
SE
9
Steg 2: Slå på strömmen och ställ in datum och tid
(HOME) (sid. 20)
Peka på knappen på
LCD-skärmen.
1
POWERomkopplare
När
videokameran
används för första
gången visas
skärmbilden
[CLOCK SET]
på LCD:n.
1 Samtidigt som du trycker på den
gröna knappen vrider du POWERomkopplaren flera gånger i pilens
riktning tills respektive lampa
tänds.
4 Ställ in [SUMMERTIME]
(sommartid), [Y] (år), [M] (månad),
[D] (dag), timma och minut, och
peka därefter på
.
(Film): För filminspelning
(Still): För stillbildstagning
Gå till steg 3 när du slår på
videokameran för första gången.
• När du tänder
-lampan (stillbild) ändras
skärmens bildförhållande automatiskt till
4:3.
z Tips!
2 Peka på
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [CLOCK SET].
3 Välj önskat geografiskt område
med
/
[NEXT].
Klockan startar.
och peka sedan på
• Datum och tid visas inte under inspelning, men
spelas automatiskt in på mediet och kan visas
under uppspelning.
• Du kan stänga av funktionsljuden genom att
peka på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[SOUND/DISP SET] t [BEEP] t [OFF].
Ändra språkinställningen
Du kan byta språk för menyerna och de
meddelanden som visas på skärmen.
Peka på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[CLOCK/ LANG] t [ LANGUAGE
SET] och välj sedan önskat språk.
SE
10
Steg 3: Välja medium
Du kan välja hårddisken eller ”Memory
Stick PRO Duo” som medium för
inspelning/uppspelning/redigering på
kameran. Välj medium för filmer och
stillbilder oberoende av varandra.
Standardinställningen är hårddisk för filmer
och stillbilder.
Hårddisk
Film
att välja mediet för film.
Skärmbilden för inställning av media
visas.
HDD
HDD
MEMORY STICK
MEMORY STICK
Komma igång
”Memory Stick”
2 Peka på [MOVIE MEDIA SET] för
MOVIE MEDIA SET
Select the media and image quality.
Stillbild
b Obs!
• Du kan utföra inspelning/uppspelning/
redigering för valt medium. När du vill byta
medium måste du välja medium på nytt.
• Inspelningstiden i inspelningsläget [HD SP]
(standardinställningen) är följande:
– På den inbyggda hårddisken: ungefär 17 tim
50 min (HDR-SR11E), ungefär 36 tim
(HDR-SR12E)
– På ett ”Memory Stick PRO Duo” (4 GB)
tillverkat av Sony Corporation: ungefär 1 tim
5 min
3 Peka på önskat medium och
önskad bildkvalitet.
visar HD-kvalitet (hög upplösning)
och
visar SD-kvalitet
(standardupplösning).
4 Peka på [YES] t
.
Mediet byts.
z Tips!
Välja medium för stillbilder
• Kontrollera hur många stillbilder som kan
spelas in på din videokameras LCD-skärm
(sid. 18).
Peka på [PHOTO MEDIA SET] i steg 2
och peka därefter på önskat medium.
1 Peka på
(HOME) t
(MANAGE MEDIA).
Så här kontrollerar du
medieinställningen
1 Vrid POWER-omkopplaren upprepade
gånger för att tända lampan
(Film)/
(Stillbild) för det medium som du vill
kontrollera.
2 Kontrollera medieikonen på skärmen.
Medieikon
: Hårddisk
: ”Memory Stick PRO Duo”
SE
11
Sätta in ett ”Memory Stick PRO
Duo”
Sätt in ett ”Memory Stick PRO Duo” om
”Memory Stick PRO Duo” har valts som
medium.
Information om vilka typer av ”Memory
Stick” som du kan använda i videokameran
finns på sidan 4.
1 Sätta in ett ”Memory Stick PRO
Duo”.
1 Öppna locket till Memory Stick Duo
som pilen visar.
2 Sätt in ”Memory Stick PRO Duo” i
Memory Stick Duo-facket i rätt
riktning tills det klickar på plats.
3 Stäng locket till Memory Stick Duo.
Skärmen [Create a new Image Database
File.] visas på LCD-skärmen när du
sätter in ett nytt ”Memory Stick PRO
Duo”.
3 Peka på [YES].
Om du bara vill spela in stillbilder på ett
”Memory Stick PRO Duo”, pekar du på
[NO].
Mata ut ett ”Memory Stick PRO Duo”
Öppna Memory Stick Duo-locket och tryck
sedan försiktigt på ”Memory Stick PRO
Duo” en gång.
b Obs!
ACCESS-lampa (”Memory
Stick PRO Duo”)
2 Om du har valt ”Memory Stick
PRO Duo” som medium för film
vrider du POWER-omkopplaren
tills lampan
(Film) tänds.
Om POWER-omkopplaren är ställd på
OFF (CHG) vrider du den samtidigt
som du trycker på den gröna knappen.
SE
12
• Öppna inte locket till Memory Stick Duo under
pågående inspelning.
• Om du tvingar in ditt ”Memory Stick PRO Duo”
i facket när det är felvänt, kan ”Memory Stick
PRO Duo”, Memory Stick Duo-facket eller
bilddata skadas.
• Om [Failed to create a new Image Database
File. It may be possible that there is not enough
free space.] visas i steg 3 formaterar du
”Memory Stick PRO Duo”. Alla data som du
har spelat in på ”Memory Stick PRO Duo”
raderas när du formaterar det.
• När du sätter in eller matar ut ett ”Memory Stick
PRO Duo”, måste du vara försiktig så att inte
”Memory Stick PRO Duo” kommer ut så hastigt
att det faller i golvet.
Inspelning/Uppspelning
Inspelning
Bilderna spelas in på det media som väljs vid medieinställningen (sid. 11). Som standard
spelas både filmer och stillbilder in på hårddisken.
POWERomkopplare C
START/STOP D
: För filminspelning
: För stillbildstagning
[STBY] t [REC]
START/STOP A
Inspelning/Uppspelning
(HOME) B
(sid. 20)
10.2M
PHOTO
E
Blinkar t Tänds
1 Vrid POWER-omkopplaren C tills respektive lampa tänds.
Tryck bara på den gröna knappen när POWER-omkopplaren C befinner sig i OFF
(CHG)-läget.
2 Starta inspelningen.
Filmer
Tryck på START/STOP D (eller A).
Du avbryter inspelningen genom att trycka
på START/STOP D (eller A) igen.
z Tips!
• Du kan kontrollera inspelningstid och resterande
utrymme genom att peka på
(HOME) B t
(MANAGE MEDIA) t [MEDIA INFO].
• Du kan spela in stillbilder under pågående
filminspelning genom att trycka på PHOTO E.
• Den längsta oavbrutna inspelningstiden för film
är ungefär 13 timmar.
Stillbilder
Ställ in fokus genom att trycka lätt på
PHOTO E A (en ljudsignal hörs),
och tryck sedan ned knappen helt
B (ett klick från slutaren hörs).
visas vid sidan av
eller
. När
slocknar har bilden spelats in.
• När en filmfil överstiger 2 GB skapas en ny
filmfil automatiskt.
SE
13
Uppspelning
Du kan spela upp den bild som spelats in på det media som ställts in på mediainställningen
(sid. 11). Som standard spelas bilderna på hårddisken upp.
(VIEW IMAGES) A
1
2
3
9
4
5
6
HDD
0
7
8
POWER-omkopplare B
(VIEW IMAGES) C
1 Går till skärmen
(Film Roll Index)
2 Går till skärmen
(Face Index)
3 Går till
(HOME)
4 Föregående 6 bilder
5 Nästa 6 bilder
6 Återgår till inspelningsskärmen
7 Visar filmer med bildkvaliteten HD
(högupplöst)*
8 Visar stillbilder
9 Söker bilder efter datum
q;
(OPTION)
visas när du väljer filmen med SD-bildkvalitet
*
(standardupplöst) i [MOVIE MEDIA SET]
(sid. 11).
1 Starta videokameran genom att vrida på POWER-omkopplaren B.
2 Tryck på
(VIEW IMAGES) C (eller A).
Skärmen VISUAL INDEX visas på LCD-skärmen (det kan ta några sekunder).
3 Starta uppspelningen.
Filmer
Stillbilder
Peka på fliken
eller
och välj
sedan den film som du vill spela upp.
Peka på fliken
, och välj sedan den
önskade stillbilden.
Början av
Växlar mellan
filmen/
uppspelning och
föregående film paus när du pekar Nästa film
Stoppar (går till
skärmen INDEX)
SE
14
Bakåt/Framåt
(OPTION)
Bildspel
Går till skärmen
VISUAL INDEX
Föregående/Nästa
(OPTION)
Justera filmernas ljudvolym
Peka på
(OPTION) t fliken
t
[VOLUME] medan en film spelas upp, och
justera sedan volymen med hjälp av
/
.
z Tips!
• På skärmbilden VISUAL INDEX visas i/B
med den senast uppspelade/inspelade bilden på
fliken. När du pekar på en bild som markerats
med i/B, kan du spela upp den från den
punkt den senast stoppades vid.
Handycam Station
Spela upp bilder på en TV
b Obs!
• När du spelar in ställer du [X.V.COLOR] på
[ON] för uppspelning på en x.v.Colorkompatibel TV. Du kan behöva göra vissa
inställningar på TV:n innan du kan spela upp.
Mer information finns i bruksanvisningen till
TV:n.
Utför procedurerna i följande ordning
Växla om ingången på TV:n till den
kontakt som du har anslutit.
Mer information finns i bruksanvisningen
till TV:n.
r
Anslut videokameran och TV:n
med ledning av [TV CONNECT
Guide].
Peka på
(HOME) t
(OTHERS)
t [TV CONNECT Guide].
r
Gör de nödvändiga
utgångsinställningarna på
videokameran.
Anslutning för
A/VFjärrkontroll
Inspelning/Uppspelning
Anslutningsmetoden och den bildkvalitet
(HD (högupplöst)/SD (standardupplöst)) du
får på TV-skärmen varierar beroende på
vilken typ av TV som du ansluter och vilka
anslutningar du använder.
Använd den medföljande nätadaptern som
strömkälla (sid. 7).
Se även bruksanvisningen som följer med
den komponent som du tänker ansluta.
Öppna kontaktskyddet.
b Obs!
• När du använder A/V-kabeln för att sända ut
bilder sänds bilderna ut med SD
(standardupplöst) bildkvalitet.
• Både videokameran och din Handycam Station
är utrustade med Anslutning för A/VFjärrkontroll- eller A/V OUT-kontakter
(sid. 16). Sätt A/V-anslutningskabeln eller
komponent-A/V-kabeln i din Handycam Station
eller i din videokamera. Anslut inte samtidigt
A/V-kablar eller A/V-komponentkabeln
samtidigt till både Handycam Station och
videokameran, eftersom det kan ge upphov till
bildstörningar.
SE
15
Respektive dels namn och funktioner
Knappar, uttag m.m. som inte förklaras i
andra kapitel förklaras här.
8
1
2
3
4
5
9
0
qa
qs
6
Inspelning/Uppspelning
1 Zoomreglage
Om du vill zooma långsamt rör du
zoomreglaget bara en liten bit. Om du vill
zooma snabbare rör du reglaget mer.
Du kan förstora stillbilder från ungefär 1,1
gång till 5 gånger den ursprungliga
storleken (uppspelningszoom).
• Om du pekar på skärmen under pågående
uppspelningszoom visas den punkt du pekat på i
mitten av LCD-skärmen.
7
2 Ögonmussla
qd
qf
qg
qj
qk
ql
qh
w;
wa
ws
wd
wf
wg
wj
wh
wk
wl
qj
Handycam Station
3 Sökare
Du kan visa bilderna i sökaren med LCDpanelen stängd. Använd sökaren när du är
mån om att spara batteri eller när bilden på
LCD-skärmen är svår att se.
4 Sökarens lins och justeringsspak
Lyft upp sökaren och ställ in skärpan i
sökaren med inställningsspaken.
5 QUICK ON -knapp
När du trycker på QUICK ON, övergår
kameran till viloläge (strömsparläge) i
stället för att stängas av. Lampan QUICK
ON fortsätter att blinka under viloläget.
Tryck på QUICK ON igen för att starta
inspelningen nästa gång. Kameran återgår
till standbyläget för inspelning på ungefär
1 sekund.
Videokameran stängs automatiskt av om du
inte använder videokameran under en
bestämd tidsperiod under viloläget.
6 ACCESS -lampa (hårddisk)
När ACCESS-lampan lyser eller blinkar
skriver eller läser videokameran
information.
7 Ögla för axelrem
Fäst axelremmen (tillval).
qd Högtalare
wg
qs
qa
SE
16
qf NIGHTSHOT-omkopplare
Ställ in NIGHTSHOT-omkopplaren på ON
(
visas) för inspelning i mörk miljö.
qg Zoomknappar
Tryck för att zooma in/ut.
Du kan förstora stillbilder från ungefär 1,1
gång till 5 gånger den ursprungliga
storleken (uppspelningszoom).
• Om du pekar på skärmen under pågående
uppspelningszoom visas den punkt du pekat på i
mitten av LCD-skärmen.
qh RESET-knapp
Tryck på RESET för att nollställa alla
inställningar, inklusive klockans
inställning.
ql DISP/BATT INFO-knapp
När strömmen är påslagen kan du växla
skärmens visning genom att trycka här.
Trycker du ned POWER-omkopplaren i
OFF (CHG)-läget kan du kontrollera
återstående batteri.
wa Inbyggd mikrofon
Ljud som tas upp av den inbyggda
mikrofonen konverteras till 5,1-kanaligt
surroundljud och spelas in.
ws Blixt
Blixten avfyras automatiskt beroende på
standardinställningens inspelningsvillkor.
Peka på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[PHOTO SETTINGS] t [FLASH MODE]
för att ändra inställningen.
wd Fjärrkontrollsensor/Infraröd port
Tar emot signalen från fjärrkontrollen.
wf Kamerans inspelningslampa
Kamerans inspelningslampa lyser röd under
inspelning. Lampan blinkar om återstående
kapacitet i mediet eller batteriet är låg.
wh Stativfäste (undersida)
Montera ett stativ (tillval) i stativfästet med
en stativskruv (tillval: skruven får inte vara
längre än 5,5 mm).
wk . -knapp (motljus)
Tryck på . (motljus) för att visa . för att
justera exponeringen av motiv i motljus.
Tryck på . (motljus) en gång till för att
avbryta motljusfunktionen.
wl CAM CTRL-ratt
Du kan använda menyalternativet som
tilldelats på skärmen [DIAL SETTING].
Ansluta till andra enheter
8 MIC (PLUG IN POWER)-kontakt
När du ansluter en extern mikrofon (tillval)
får den prioritet över den inbyggda
mikrofonen (sid. 17).
Inspelning/Uppspelning
qk EASY-knapp
Tryck på EASY för att visa
så ställs
de flesta inställningar in automatiskt för
enkel inspelning/uppspelning. För att ångra
valet trycker du på EASY igen.
wj MANUAL-knapp
Du kan visa skärmen [DIAL SETTING]
genom att hålla knappen intryckt.
9 i-utgång (hörlurar)
q; HDMI OUT (mini)-utgång
Anslut med HDMI-kabeln (tillval).
qa Anslutning för A/V-Fjärrkontroll/
A/V OUT-kontakt
Anslut med komponent-A/V-kabeln eller
A/V-anslutningskabeln.
qs (USB)-kontakt
Anslut med USB-kabeln.
qj
(DISC BURN)-knapp
Skapa en skiva genom att ansluta
videokameran till en dator eller liknande.
Mer information finns under ”PMB-guide”
(sid. 27).
w; Active Interface Shoe
Active Interface Shoe förser extra tillbehör,
t.ex. videobelysning, blixt och mikrofon,
med ström. Tillbehören kan slås på och av
med POWER-omkopplaren på
videokameran.
wg Gränssnittsanslutning
Anslut din videokamera och din Handycam
Station.
SE
17
Indikatorer som visas under inspelning/
uppspelning
A HOME-knapp
Spela in film
B Återstående batteritid (ungefärlig)
C Inspelningsstatus ([STBY]
(standbyläge) eller [REC] (inspelning))
D Inspelningskvalitet (HD/SD) och
inspelningsläge (FH/HQ/SP/LP)
E Inspelnings-/uppspelningsmedia
F Räkneverk (timmar/minuter/sekunder)
G Resterande inspelningstid
H OPTION-knapp
Stillbildstagning
I FACE DETECTION
J VIEW IMAGES-knapp
10.2M
K Face Index inställt
L 5,1-kanalig surroundinspelning
M Bildstorlek
N Ungefärligt antal inspelningsbara
stillbilder och media/under
stillbildsinspelning
O Returknapp
Visa filmer
P Uppspelningsläge
Q Nummer på den film som spelas upp/
Totalt antal inspelade filmer
R Knapp för föregående/nästa
S Knappar för videokontroll
T Nummer på den stillbild som spelas
upp/Totalt antal inspelade stillbilder
U Uppspelningsmapp
Visas bara när uppspelningsmediet för
stillbilder är ett ”Memory Stick PRO
Duo”.
Visa stillbilder
V Bildspelsknapp
10.2M
W Datafilnamn
X VISUAL INDEX-knapp
SE
18
Indikatorer när du gjort
ändringar
Uppe till höger
Indikator
Följande indikatorer visas under inspelning/
uppspelning och ger information om
videokamerans inställningar.
Uppe till vänster
I mitten
Betydelse
FADER
LCD-skärmens
bakgrundsbelysning
avstängd
Uppe till höger
Fallsensor av
Fallsensor aktiverad
Medium för stillbilder
Nertill
Indikator
Betydelse
Inspelning/Uppspelning
Nertill
Face Index
FACE DETECTION
Uppe till vänster
Bildeffekt
Indikator
Betydelse
AUDIO MODE
Digital effekt
Manuell fokusering
9
Inspelning med
självutlösare
SCENE SELECTION
Blixt, REDEYE REDUC
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL låg
Motljus
.
n
WIDE SELECT
SteadyShot av
EXPOSURE/
SPOT METER
I mitten
Indikator
10.2M
7.6M
Vitbalans
AE SHIFT
Betydelse
WB SHIFT
IMAGE SIZE
TELE MACRO
6.1M
Bildspel valt
ZEBRA
NightShot
X.V.COLOR
Super NightShot
CONVERSION LENS
Color Slow Shutter
PictBridge-anslutning
E
Varning
z Tips!
• Indikeringar och deras placeringar är
ungefärliga, och skiljer sig från vad du faktiskt
kan se. Mer information finns i ”Bruksanvisning
till Handycam” (PDF).
• Inspelningsdatum och inspelningstid spelas in
automatiskt på mediet. Informationen visas inte
under pågående inspelning. Du kan däremot se
den som [DATA CODE] under uppspelning.
SE
19
Utföra olika funktioner - ”
” OPTION”
Du kan visa menyskärmen genom att trycka
på
(HOME) A (eller B)/
(OPTION). Information om
menyalternativen finns i ”Bruksanvisning
till Handycam” (PDF) (sid. 25).
(HOME) B
HOME” och
• Du kan inte välja eller aktivera nedtonade
alternativ på samma gång i det aktuella läget för
inspelning/uppspelning.
Om du vill se förklaringen av HOME
MENU (HELP)
1 Tryck på
(HOME) A (eller B).
2 Peka på
(HELP).
Den undre kanten av
(HELP) blir
orange.
(OPTION)
(HOME) A
Använda HOME MENU
Du kan ändra funktionsinställningarna efter
dina önskemål. Tryck på
(HOME) A
(eller B) för att visa skärmbilden med
menyn.
Menyalternativ
Kategori
1 Peka på önskad kategori och
3 Peka på det alternativ som du vill veta mer
om.
När du pekar på ett alternativ visas en
beskrivning av det på skärmen.
Peka på [YES] för att tillämpa det
markerade alternativet.
Använda OPTION MENU
(OPTION) MENU visas på samma sätt
som fönstret som visas om du högerklickar
med musen på en dator.
Tryck på
(OPTION) för att visa de
menyalternativ som du har möjlighet att
ändra i den aktuella situationen.
därefter på ett alternativ, för att
ändra inställningen.
Menyalternativ
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Flik
z Tips!
• Om alternativet inte visas på skärmen byter du
sida genom att peka på
/ .
• Du döljer skärmbilden med HOME MENU
genom att peka på
.
SE
20
1 Peka på önskad flik och därefter
på ett alternativ, för att ändra
inställningen.
2 Peka på
efter att du gjort alla
inställningar.
PLAYLIST
EDIT
b Obs!
• Om önskat alternativ inte syns på skärmen pekar
du på en annan flik. Om du inte kan hitta
alternativet någonstans betyder det att du inte
kan använda funktionen i den aktuella
situationen.
•
(OPTION) MENU går inte att använda
medan Easy Handycam används.
Kategorin
(CAMERA)
MOVIE*
SMTH SLW
REC
INDEX*
INDEX*
PLAYLIST
DELETE*
USB
CONNECT
[
USB CONNECT],
[
USB CONNECT],
[DISC BURN]
TV
CONNECT
Guide*
Kategorin
(MANAGE MEDIA)
MOVIE
MEDIA
SET*
MEDIA
INFO
(VIEW IMAGES)
VISUAL
INDEX*
Kategorin
PRINT
PHOTO
MEDIA
SET*
PHOTO*
Kategorin
ADD], [
ADD],
ADD by date],
ADD by date],
ERASE], [
ERASE],
ERASE ALL],
ERASE ALL],
MOVE], [
MOVE]
Inspelning/Uppspelning
Alternativ i HOME MENU
[
[
[
[
[
[
[
(OTHERS)
[
[
DELETE],
DELETE]
PHOTO
CAPTURE
MOVIE DUB [
[
t
t
PHOTO
COPY
[COPY by select],
[COPY by date]
EDIT
[
[
DUB],
DUB]
DELETE],
DELETE], [DIVIDE]
MEDIA
FORMAT*
[HDD], [MEMORY STICK]
REPAIR
IMG.DB F.
[HDD], [MEMORY STICK]
Kategorin
(SETTINGS)
MOVIE
SETTINGS
[REC MODE],
[AUDIO MODE],
[AE SHIFT], [WB SHIFT],
[NIGHTSHOT LIGHT],
[WIDE SELECT],
[DIGITAL ZOOM],
[STEADYSHOT],
[AUTO SLW SHUTTR],
[X.V.COLOR],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[
REMAINING SET],
[SUB-T DATE],
[FLASH MODE]*,
[FLASH LEVEL],
[REDEYE REDUC],
[DIAL SETTING],
[FACE DETECTION],
[
INDEX SET]*,
[CONVERSION LENS]
SE
21
PHOTO
SETTINGS
[
IMAGE SIZE]*,
[FILE NO.], [AE SHIFT],
[WB SHIFT],
[NIGHTSHOT LIGHT],
[STEADYSHOT],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[FLASH MODE]*,
[FLASH LEVEL],
[REDEYE REDUC],
[DIAL SETTING],
[FACE DETECTION],
[CONVERSION LENS]
VIEW
IMAGES
SET
[DATA CODE],
[
DISPLAY]
SOUND/
DISP SET**
[VOLUME]*, [BEEP]*,
[LCD BRIGHT],
[LCD BL LEVEL],
[LCD COLOR],
[VF B.LIGHT]
OUTPUT
SETTINGS
[TV TYPE], [DISP OUTPUT],
[COMPONENT]
CLOCK/
LANG
[CLOCK SET]*, [AREA SET],
[SUMMERTIME],
[
LANGUAGE SET]*
GENERAL
SET
[DEMO MODE],
[REC LAMP],
[CALIBRATION],
[A.SHUT OFF],
[QUICK ON STBY],
[REMOTE CTRL],
[DROP SENSOR],
[CTRL FOR HDMI]
* De här alternativen kan du också ställa in när du
använder Easy Handycam.
** Menynamnet ändras till [SOUND SETTINGS]
när du använder Easy Handycam.
SE
22
Alternativ i OPTION MENU
Alternativ som bara kan ställas in i menyn
OPTION MENU beskrivs nedan.
Fliken
[FOCUS], [SPOT FOCUS], [TELE MACRO],
[EXPOSURE], [SPOT METER], [SCENE
SELECTION], [WHITE BAL.], [COLOR
SLOW SHTR], [SUPER NIGHTSHOT]
Fliken
[FADER], [D.EFFECT], [PICT.EFFECT]
Fliken
[BLT-IN ZOOM MIC], [MICREF LEVEL],
[SELF-TIMER], [TIMING], [RECORD
SOUND]
– (Vilken flik som visas beror på situationen/
Ingen flik)
[SLIDE SHOW], [SLIDE SHOW SET],
[COPIES], [DATE/TIME], [SIZE]
Spara bilder
Eftersom mediet har begränsad kapacitet
bör du spara din bildinformation på ett
externt medium, t.ex. DVD-R-skivor eller
en dator.
Du kan spara de bilder som spelats in med
videokameran enligt beskrivningen nedan.
Använda en dator
Skapa en skiva med en
knapptryckning
(One Touch Disc Burn)
Mer information finns i ”Bruksanvisning
till Handycam” (PDF).
Ansluta med A/V-kabeln
Du kan kopiera till videobandspelare,
DVD/HDD-inspelare med SD-bildkvalitet
(standardupplöst).
Ansluta med USB-kabeln
Du kan kopiera till
filmkopieringskompatibla DVD-skrivare
etc. med HD-bildkvalitet (högupplöst).
Inspelning/Uppspelning
Genom att använda ”Picture Motion
Browser” på den medföljande CD-ROMskivan kan du spara de bilder som finns
inspelade på kameran i HD-kvalitet
(högupplöst) eller SD-kvalitet
(standardupplöst).
Du kan, vid behov, skriva tillbaka filmer
med HD (högupplöst) bildkvalitet, från
datorn till videokameran. Mer information
finns i ”PMB-guide” (sid. 27).
Ansluta din videokamera till
andra enheter
z Tips!
• Du kan kopiera filmer eller stillbilder från
hårddisken till ett ”Memory Stick PRO Duo”.
Peka på
(HOME) t
(OTHERS) t
[MOVIE DUB]/[PHOTO COPY].
Du kan enkelt spara bilderna som spelats in
på videokameran direkt till en skiva genom
att trycka på knappen
(DISC BURN).
Spara bilder på en dator
(Easy PC Back-up)
Du kan spara bilder, som spelats in på
videokameran, på hårddisken på en dator.
Skapa en skiva med utvalda bilder
Du kan spara bilder, som kopierats till
datorn, på en skiva. Du kan också redigera
dessa bilder.
SE
23
Radera bilder
Välj det medium som innehåller den bild du
vill radera innan du utför åtgärden (sid. 11).
Radera filmer
1 Peka på
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Peka på [
DELETE].
3 Peka på [
DELETE] eller [
DELETE], peka sedan på den film
du vill ta bort.
Den valda filmen markeras med
4 Peka på
t [YES] t
.
.
Radera alla filmer samtidigt
I steg 3, pekar du på [
DELETE ALL]/
[
DELETE ALL] t [YES] t [YES] t
.
Radera stillbilder
1 I steg 2, peka på [
DELETE].
2 Peka på [
DELETE], peka sedan på
den stillbild du vill radera.
Den valda stillbilden markeras med .
3 Peka på
t [YES] t
.
z Tips!
• För att radera alla stillbilder på mediet, i steg 2,
pekar du på [
DELETE ALL] t [YES] t
.
[YES] t
SE
24
Få glädje av din dator
Använda med en dator
Handbok/programvara som skall
installeras
x ”Bruksanvisning till Handycam” (PDF)
”Bruksanvisning till Handycam” (PDF)
beskriver din videokamera i detalj och allt
om hur du använder den.
x ”Picture Motion Browser” (endast för
Windows-användare)
”Picture Motion Browser” är medföljande
programvara. Du kan göra följande.
–
–
–
–
Skapa en skiva med en knapptryckning
Importera bilder till en dator
Redigera importerade bilder
Skapa en skiva
b Obs!
Installera och granska
”Bruksanvisning till Handycam”
(PDF)
För att kunna läsa ”Bruksanvisning till
Handycam” (PDF) måste du installera
Adobe Reader på din dator.
1 Slå på datorn.
2 Sätt in medföljande CD-ROM-skiva i
datorns skivenhet.
Väljarskärmen för installationen visas.
Installationsfönstret för
”Bruksanvisning till Handycam” (PDF)
visas.
4 Välj önskat språk och modellnamnet för
din Handycam, klicka därefter på
[Handycam Handbook (PDF)].
Installationen startar. När installationen
slutförts, visas snabbvalsikonen för
”Bruksanvisning till Handycam” (PDF) på
datorns skrivbord.
• Modellnamnet på din Handycam finns på
dess undersida.
5 Klicka på [Exit] t [Exit], mata sedan ut
CD-ROM-skivan från din dators skivenhet.
För att visa ”Bruksanvisning till
Handycam”, dubbelklickar du på
snabbvalsikonen för ”Bruksanvisning till
Handycam”.
Få glädje av din dator
• Den medföljande programvaran ”Picture
Motion Browser” kan inte användas på
Macintosh-datorer. Se följande webbsida för
mer information om hur du använder en
Macintosh-dator tillsammans med din
videokamera.
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/se/
3 Klicka på [Handycam Handbook].
z Tips!
• Om du är Macintosh-användare följer du stegen
nedan.
1 Slå på datorn.
2 Sätt in medföljande CD-ROM-skiva i
datorns skivenhet.
3 Öppna mappen [Handbook] på CDROM-skivan, dubbelklicka på mappen
[SE] och dra och släpp sedan
”Handbook.pdf” på datorn.
För att visa ”Bruksanvisning till
Handycam”, dubbelklickar du på
”Handbook.pdf”.
SE
25
Installera ”Picture Motion
Browser”
x Systemkrav
Operativsystem: Microsoft Windows
2000 Professional SP4/Windows XP
SP2*/Windows Vista*
* 64-bit-upplagor och Starter (Edition) stöds
inte.
Standardinstallation krävs.
Felfri användning kan inte garanteras
för ovanstående operativsystem om de
har uppgraderats eller om du använder
flera operativsystem (multi-boot).
CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz eller
snabbare (Intel Pentium 4 3,6 GHz eller
snabbare, Intel Pentium D 2,8 GHz eller
snabbare, Intel Core Duo 1,66 GHz eller
snabbare eller Intel Core 2 Duo
1,66 GHz eller snabbare
rekommenderas.)
Intel Pentium III 1 GHz eller snabbare
gör det möjligt att använda följande
funktioner:
– Importera innehållet till datorn
– One Touch Disc Burn
– Skapa en AVCHD-formatsskiva/DVDvideo
– Kopiera en skiva
– Endast bearbeta innehållet i SD-bildkvalitet
(standard definition)
Minne: För Windows 2000/Windows XP:
512 MB eller mer (1 GB eller mer
rekommenderas.)
För bearbetning av material enbart med
bildkvaliteten SD (standardupplösning),
krävs 256 MB minne eller mer.
För Windows Vista: 1 GB eller mer
Hårddisk: Diskutrymme som krävs för
installationen: Ungefär 500 MB (10 GB
eller mer krävs när du skapar skivor i
AVCHD-format.)
Bildskärm: Minst 1 024 × 768 punkter
SE
26
Övrigt: USB-port (detta måste finnas
som standard, höghastighets-USB (USB
2.0-kompatibel) rekommenderas),
DVD-brännare (CD-ROM-enhet krävs
för installation)
Observera
Den här videokameran tar högupplösta
bilder i formatet AVCHD. Med hjälp av
den medföljande PC-programvaran kan
högupplösta bilder kopieras till DVDmedier. DVD-medier som innehåller
AVCHD-bilder bör inte användas
tillsammans med DVD-baserade spelare
eller brännare, eftersom DVD-spelaren/
brännaren kan misslyckas med att mata ut
dessa medier eller radera innehållet på dem
utan förvarning. DVD-medier som
innehåller AVCHD-bilder kan spelas upp
på en kompatibel Blu-ray Disc™-spelare/
brännare och andra kompatibla enheter.
x Installationsförfarande
Du måste installera programvaran på din
Windows-dator innan du ansluter din
videokamera till datorn. Installationen
måste bara göras första gången.
De filer som installeras och
installationsprocedurerna kan vara olika för
olika operativsystem.
1 Kontrollera att videokameran inte är
ansluten till datorn.
2 Slå på datorn.
b Obs!
• För installationen måste du logga in som
administratör.
• Innan du installerar programvaran bör du
stänga alla program som du eventuellt kör på
datorn.
3 Sätt in medföljande CD-ROM-skiva i
datorns skivenhet.
Installationsfönstret öppnas.
Om fönstret inte visas
1 Klicka på [Start], därefter på [My
Computer]. (För Windows 2000
dubbelklickar du på [My Computer].)
2 Dubbelklicka på [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (skivenhet).*
* Enhetens namn (t.ex. (E:)) kan variera
beroende på dator.
Koppla från USB-kabeln
1 Klicka på ikonen
t [Safely remove
USB Mass Storage Device] t [OK]
(endast Windows 2000) i aktivitetsfältet
längst nere till höger på datorns skrivbord.
2 Peka på [END] t [YES] på din
videokameras skärm.
3 Koppla från USB-kabeln.
Få glädje av din dator
4 Klicka på [Install].
5 Välj språkversion för de program som ska
installeras. Klicka sedan på [Next].
6 Anslut din videokamera till datorn genom
att följa stegen nedan när
bekräftelseskärmen för anslutning visas.
1 Anslut nätadaptern till Handycam
Station och ett vägguttag.
2 Ställ videokameran på Handycam
Station, slå sedan på strömmen till
videokameran.
3 Anslut (USB)-kontakten på
Handycam Station (sid. 17) till datorn
med den medföljande USB-kabeln.
Skärmen [USB SELECT] visas
automatiskt på videokameran.
4 Peka på [
USB CONNECT] eller
[
USB CONNECT] på
videokamerans [USB SELECT]-skärm.
8 Läs [License Agreement], markera [I
accept the terms of the license agreement]
om du godkänner och klicka därefter på
[Next].
9 Bekräfta installationsinställningarna, klicka
därefter på [Install].
0 Installera programvaran genom att följa
anvisningarna på skärmen.
Beroende på dator kan du behöva installera
programvara från tredje part. Om
installationsskärmen visas följer du
instruktionerna för att installera den
programvara som krävs.
qa Slutför installationen genom att starta om
datorn om så krävs.
qs Ta bort CD-ROM-skivan från datorns
skivenhet.
Använda ”Picture Motion Browser”
Du startar ”Picture Motion Browser”
genom att klicka på [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t
[PMB - Picture Motion Browser].
Information om grundläggande funktioner
hos ”Picture Motion Browser” finns i
”PMB-guide”. Du visar ”PMB-guide”
genom att klicka på [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t
[Hjälp] t [PMB-guide].
z Tips!
• Om skärmen [USB SELECT] inte visas, peka på
(HOME) t
(OTHERS) t [USB
CONNECT].
7 Klicka på [Continue].
SE
27
Felsökning
Felsökning
Om du stöter på problem när du använder
videokameran kan du försöka hitta orsaken
till problemet med hjälp av följande
felsökningsschema. Om problemet kvarstår
kopplar du bort strömkällan och kontaktar
Sony-återförsäljaren.
Att tänka på innan du lämnar in
videokameran för reparation
• För att lösa vissa problem kan det bli
nödvändigt att initiera videokamerans hårddisk
eller byta ut den. I så fall förlorar du det som
finns inspelat på hårddisken. Var därför noga
med att spara informationen på den interna
hårddisken (göra en säkerhetskopia) (se
”Bruksanvisning till Handycam” (PDF)) på ett
annat medium innan du lämnar in videokameran
för reparation. Du kan inte få kompensation för
förlorad hårddiskinformation.
• Under reparationen av videokameran kan det
tänkas att något av det som finns inspelat på
hårddisken måste spelas upp för att problemet
ska kunna undersökas. Däremot kommer en
Sony-återförsäljare aldrig att kopiera eller spara
den inspelade informationen.
• Information om olika symptom på
videokameran finns i ”Bruksanvisning till
Handycam” (PDF); information om anslutning
till datorn finns i ”PMB-guide”.
• Koppla bort nätadaptern från
vägguttaget eller ta bort batteripaketet,
vänta ungefär 1 minut och koppla sedan
in strömkällan igen. Om du fortfarande
inte får igång funktionerna trycker du
på RESET-knappen (sid. 17) med ett
spetsigt föremål. (Om du trycker på
RESET-knappen återställs alla
inställningar som du har gjort, inklusive
inställningen av klockan).
• Videokamerans temperatur är extremt
hög. Stäng av videokameran och ställ
den på en sval plats en stund.
• Videokamerans temperatur är extremt
låg. Lämna videokameran med
strömmen till videokameran påslagen.
Slå av videokameran och ställ den på
en varm plats. Lämna videokameran en
stund och slå sedan på den.
Videokameran blir varm.
• Det beror på att strömmen till
videokameran har varit påslagen under
en längre tid. Detta är inget fel.
Strömmen stängs plötsligt av.
• Använd nätadaptern.
• Slå på strömmen igen.
• Ladda batteriet (sid. 7).
Strömmen slås inte på.
• Sätt in ett uppladdat batteri i
videokameran (sid. 7).
• Anslut nätadapterns kontakt till ett
vägguttag (sid. 7).
Videokameran fungerar inte trots att
jag slagit på strömmen.
• När du har slagit på strömmen tar det
några sekunder för videokameran att bli
klar för tagning. Detta är inget fel.
SE
28
Inga bilder spelas in när jag trycker
på START/STOP eller PHOTO.
• Ställ POWER-omkopplaren på
(film) eller
(stillbild) (sid. 13).
• Du kan inte spela in bilder under
viloläge. Tryck på QUICK ONknappen (sid. 16).
• Videokameran är fortfarande upptagen
med att spela in bilden, som du just
tagit, på mediet. Du kan inte göra en ny
inspelning medan det här pågår.
• Mediet är fullt. Radera bilder som du
inte behöver ha kvar (sid. 24).
• Det totala antalet filmavsnitt eller
stillbilder överstiger det antal som får
plats på mediet. Radera bilder som du
inte behöver ha kvar (sid. 24).
Inspelningen avbryts.
• Videokamerans temperatur är extremt
hög/låg. Stäng av videokameran och
ställ den på en sval/varm plats en stund.
Jag kan inte installera ”Picture
Motion Browser”.
• Kontrollera om du har den datormiljö
som krävs för installation av ”Picture
Motion Browser”.
• Installera ”Picture Motion Browser” i
rätt ordning (sid. 26).
Teckenfönster för självdiagnos/
Varningsindikatorer
Om indikatorer visas på LCD-skärmen eller
i sökaren kontrollerar du följande.
Om problemet kvarstår även efter det att du
har gjort några försök att åtgärda det,
kontakta din Sony-återförsäljare eller
närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
Problem/Lösningar
C:04:ss
• Batteriet är inte ett
”InfoLITHIUM”-batteri (Hserien). Använd ett
”InfoLITHIUM”-batteri (Hserien) (sid. 7).
• Anslut likströmskontakten
(DC) på nätadaptern till DC
IN-kontakten på Handycam
Station eller videokameran och
se till att den sitter ordentligt
(sid. 7).
C:13:ss /
C:32:ss
• Koppla bort strömkällan.
Anslut den och använd
videokameran igen.
E:20:ss /
E:31:ss /
E:61:ss /
E:62:ss /
E:91:ss /
E:94:ss
• Det har uppstått ett fel som du
inte själv kan åtgärda.
Kontakta Sony-återförsäljaren
eller närmaste auktoriserade
Sony-serviceverkstad. Ge dem
den 5 tecken långa koden som
börjar med ”E”.
101-0001
• När indikatorn blinkar
långsamt är filen skadad eller
går inte att läsa.
”Picture Motion Browser” fungerar
inte korrekt.
• Avsluta ”Picture Motion Browser” och
starta om datorn.
Datorn kan inte identifiera
videokameran.
• Koppla bort eventuella enheter,
förutom tangentbordet, musen och
videokameran från datorns USBkontakt.
• Koppla från USB-kabeln från datorn
och Handycam Station, och starta om
datorn. Anslut sedan datorn och din
videokamera igen i rätt ordning.
Felsökning
Indikatorer
• Det kan vara fel på
videokamerans hårddisk.
• Videokamerans hårddisk är
full. Radera onödiga bilder på
hårddisken.
• Det kan vara fel på
videokamerans hårddisk.
E
• Batterinivån är låg.
• Videokamerans temperatur
börjar stiga. Slå av
videokameran och ställ den på
en sval plats.
SE
29
• Videokamerans temperatur är
låg. Värm upp videokameran.
• När indikatorn blinkar
långsamt betyder det att det
lediga utrymmet för inspelning
av bilder håller på att ta slut.
• Det finns inget ”Memory Stick
PRO Duo” i videokameran
(sid. 12).
• När indikatorn blinkar snabbt
betyder det att inte finns
tillräckligt med ledigt
utrymme för inspelning av
bilder.
• Ta bort bilder som inte behövs,
eller formatera ”Memory Stick
PRO Duo” sedan du har sparat
bilderna på andra medier
(sid. 23).
• Bilddatabasfilen är skadad.
• ”Memory Stick PRO Duo” är
skadat. Formatera ”Memory
Stick PRO Duo” med datorn.
• Du har satt in ett inkompatibelt
”Memory Stick Duo”.
-
• Åtkomsten till ”Memory Stick
PRO Duo” har begränsats med
en annan enhet.
• Det är något fel på blixten.
• Det finns inte tillräckligt med
ljus. Använd blixt.
• Videokameran hålls ostadigt.
Håll videokameran stadigt
med båda händerna. Lägg
märke till att
skakvarningsindikatorn inte
slocknar.
• Funktionen för fallsensorn är
aktiverad. Det kan hända att du
inte kan spela in/spela upp
bilder.
• Mediet är fullt.
• Det går inte att spela in
stillbilder under behandlingen.
Vänta en stund och spela sedan
in.
SE
30
Övrig information
Försiktighetsanvisningar
Användning och underhåll
• Skada inte nätströmkabeln genom att t.ex.
placera något tungt på den.
• Håll metallkontakterna rena.
• Håll fjärrkontrollen och knappcellsbatteriet
utom räckhåll för barn. Om någon råkar svälja
batteriet måste läkare omedelbart uppsökas.
• Om det har läckt batterivätska från batteriet:
– Kontakta närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
– Tvätta bort den vätska som du eventuellt fått
på huden.
– Om du fått batterivätska i ögonen måste du
omedelbart skölja ögonen i rikligt med vatten
och sedan kontakta läkare.
x Om du inte använder videokameran
under en längre tid
• Slå på videokameran då och då och använd
några funktioner som t.ex. uppspelning eller
inspelning av bilder under ungefär 3 minuter.
• Töm batteriet helt och hållet innan du lägger
undan det.
LCD-skärm
• Utsätt inte LCD-skärmen för starkt tryck,
eftersom det kan skada den.
• Om du använder videokameran i kyla kan det
hända att bilderna på LCD-skärmen ”släpar
efter”. Detta är inget fel.
• När du använder videokameran kan baksidan av
LCD-skärmen bli varm. Detta är inget fel.
x Rengöring av LCD-skärmen
Om LCD-skärmen blivit smutsig av
fingeravtryck och damm rekommenderas
du att torka av den med en mjuk duk. När
du använder rengöringssetet LCD Cleaning
Kit (tillval) får du inte hälla
rengöringsvätskan direkt på LCD-skärmen.
Använd vätskan för att fukta
rengöringspapperet.
Övrig information
• Använd eller förvara inte videokameran eller
tillbehören på följande platser:
– Där det är extremt varmt, kallt eller fuktigt.
Utsätt dem aldrig för temperaturer som
överstiger 60 °C , t.ex. i direkt solljus, nära ett
värmeelement eller i en bil som står parkerad i
solen. Det kan orsaka funktionsstörningar och
deformera dem.
– Nära starka magnetfält eller där de utsätts för
mekaniska vibrationer. Det kan orsaka
funktionsstörningar hos videokameran.
– Nära starka radiovågor eller strålning. Under
sådana förhållanden är det inte säkert att
videokameran skapar felfria inspelningar.
– Nära AM-mottagare och videoutrustning. Det
finns risk för störningar.
– På sandstränder eller där det är mycket
dammigt. Om sand eller damm kommer in i
videokameran kan det orsaka
funktionsstörningar. I värsta fall kan det
uppstå fel som inte går att reparera.
– I närheten av fönster eller utomhus, där LCDskärmen, sökaren eller objektivet kan utsättas
för direkt solljus. Då riskerar du skador inne i
LCD-skärmen eller sökaren.
• Driv videokameran med 6,8 V likström (DC)/
7,2 V (batteri) eller 8,4 V likström (DC)
(nätadapter).
• Vare sig du tänker driva videokameran med likeller växelström bör du använda de tillbehör
som anges i den här bruksanvisningen.
• Videokameran får inte bli blöt, av t.ex. regn
eller havsvatten. Om videokameran blir blöt kan
det leda till funktionsstörningar. I värsta fall kan
det uppstå fel som inte går att reparera.
• Om något föremål eller någon vätska råkar
hamna inne i videokameran bör du genast
koppla bort den från all strömförsörjning och
låta en Sony-återförsäljare kontrollera den innan
du använder den igen.
• Hantera videokameran varsamt, montera inte
isär den, modifiera den inte, utsätt den inte för
stötar eller slag och tappa eller trampa inte på
den. Var särskilt försiktig med objektivet.
• Låt POWER-omkopplaren stå i läget OFF
(CHG) när du inte använder videokameran.
• Linda inte in videokameran i t.ex. en handduk
när du använder den. Då kan kameran
överhettas.
• Ta tag om kontakten när du kopplar bort
nätströmkabeln; dra aldrig i själva sladden.
Om skötsel av kamerahuset
• Om kamerahuset blir smutsigt kan du rengöra
det med en mjuk duk, lätt fuktad med vatten och
sedan torka det torrt med en mjuk, torr duk.
• Det här bör du undvika eftersom det kan skada
ytbehandlingen:
SE
31
– Använda kemikalier som t.ex. thinner, bensin,
alkohol, kemikaliebehandlade dukar,
myggmedel, insektsmedel och
solskyddsmedel.
– Hantera inte videokameran om du har rester
av sådana ämnen på händerna.
– Låt inte kamerahuset komma i kontakt med
gummi- eller vinylföremål under en längre
tid.
Hur du sköter och förvarar linsen
• Torka av objektivets yta med en mjuk duk i
följande fall:
– När det har kommit fingeravtryck på linsytan.
– När det är varmt och fuktigt.
– När linsen utsätts för salthaltig luft, t.ex. i
närheten av havet.
• Förvara det på en välventilerad plats; en plats
som varken är smutsig eller dammig.
• Du förhindrar mögelbildning genom att
periodvis rengöra objektivet på det sätt som
beskrivits ovan. Du rekommenderas att använda
videokameran minst en gång per månad; på det
sättet kan du bevara kameran i gott skick under
lång tid.
Laddning av det förinstallerade
laddningsbara batteriet
Videokameran har ett förinstallerat
uppladdningsbart batteri så att datum, tid
och andra inställningar kan bevaras i
minnet även när POWER-omkopplaren är
ställd på OFF (CHG). Det förinstallerade,
uppladdningsbara batteriet är alltid
uppladdat när din videokamera är ansluten
till vägguttaget via nätadaptern eller när
batteriet är installerat. Det
uppladdningsbara batteriet laddas ur helt
om du inte har använt videokameran under
ungefär 3 månader. Använd
videokameran efter att du har laddat det
förinstallerade, uppladdningsbara batteriet.
Att det förinstallerade, uppladdningsbara
batteriet är urladdat påverkar inte kamerans
funktioner så länge du inte spelar in
datumet.
SE
32
x Procedurer
Anslut videokameran till ett vägguttag med
den medföljande nätadaptern, lämna sedan
videokameran med POWER-omkopplaren
ställd på OFF (CHG) i mer än 24 timmar.
Byta batteriet i fjärrkontrollen
1 Tryck på spärren samtidigt som du
trycker in nageln i skåran och drar ut
batterifacket.
2 Sätt i ett nytt batteri med pluspolen (+)
vänd uppåt.
3 Skjut in batterifacket i fjärrkontrollen
tills det klickar på plats.
Flik
VARNING
Batteriet kan explodera om du hanterar
det fel. Ladda inte upp, plocka isär eller
elda upp det.
• När litiumbatteriet börjar bli svagt, är det
möjligt att fjärrkontrollens räckvidd minskar
eller så fungerar inte fjärrkontrollen som den
ska. I så fall byter du ut batteriet mot ett nytt
Sony CR2025 litiumbatteri. Om du använder ett
annat batteri finns det risk för brand eller
explosion.
Tekniska data
System
** Det unika bildpunktsmönstret hos Sonys
ClearVid CMOS-sensor och
bildbehandlingssystem (BIONZ) ger en
stillbildsupplösning som motsvarar de
beskrivna storlekarna.
Ingångar/Utgångar
Anslutning för A/V-Fjärrkontroll: Komponent/
video- och ljudutgångar
HDMI OUT-kontakt: HDMI typ C minianslutning
Stereohörlursutgång: Stereominikontakt
(∅ 3,5 mm)
MIC-ingång: Stereominikontakt (∅ 3,5 mm)
USB-kontakt: mini-B
LCD-skärm
Bild: 8,0 cm (typ 3,2 bildförhållande 16:9)
Totalt antal punkter: 921 600 (1 920 × 480)
Allmänt
Strömkrav: Likström 6,8 V/7,2 V (batteri)
8,4 V likström (nätadapter)
Genomsnittlig strömförbrukning: Under
kamerainspelning med sökaren och normal
ljusstyrka:
Hårddisk:
HD: 4,2 W SD: 3,6 W
”Memory Stick PRO Duo”:
HD: 4,2 W SD: 3,5 W
Under kamerainspelning med LCD-skärmen
och normal ljusstyrka:
Hårddisk:
HD: 4,5 W SD: 3,8 W
”Memory Stick PRO Duo”:
HD: 4,5 W SD: 3,8 W
Drifttemperatur: 0 °C till + 40 °C
Förvaringstemperatur: -20 °C till + 60 °C
Mått (ungefärliga): 83 × 76 × 138 mm (b/h/d)
inklusive utskjutande delar
83 × 76 × 138 mm (b/h/d)
inklusive utskjutande delar och det
laddningsbara batteriet monterat
Övrig information
Videokomprimeringsformat: AVCHD (HD)/
MPEG2 (SD)/JPEG (stillbilder)
Ljudkomprimeringsformat:
Dolby Digital 2/5,1 kanaler
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignal: PAL-färg, CCIR-standard
1080/50i-specifikation
Hårddisk: HDR-SR11E: 60 GB
HDR-SR12E: 120 GB
När mediets kapacitet beräknas är 1 GB lika
med 1 miljard byte, varav en del används för
administration av informationen.
Inspelningsformat: Film (HD): AVCHD 1080/50i
Film (SD): MPEG2-PS
Stillbild: Exif Ver.2.2*
Sökare: Elektronisk sökare: färg
Bildenhet: 5,8 mm (1/3,13-typ) CMOS-sensor
Inspelningsbildpunkter (stillbild, 4:3):
Max. 10,2 mega (3 680 × 2 760) bildpunkter**
Totalt: cirka 5 660 000 bildpunkter
Effektivt (film, 16:9):
Cirka 3 810 000 bildpunkter
Effektivt (stillbild, 16:9):
Cirka 3 810 000 bildpunkter
Effektivt (stillbild, 4:3):
Cirka 5 080 000 bildpunkter
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Sonnar T
12 × (optisk), 24 ×, 150 × (digital)
Brännvidd: F1,8 ~ 3,1
Filterdiameter: 37 mm
f=4,9 ~ 58,8 mm
Vid konvertering till en 35 mm
stillbildskamera
För filmer: 40 ~ 480 mm (16:9)
För stillbilder: 37 ~ 444 mm (4:3)
Färgtemperatur: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minsta belysning: 5 lx (lux) ([AUTO SLW
SHUTTR] [ON], slutarhastighet 1/25 sek)
0 lx (lux) (när funktionen NightShot används)
* ”Exif” är ett filformat för stillbilder som
etablerats av JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association). Filer i detta format
innehåller tilläggsinformation som t.ex.
vilka inställningar på videokameran som
användes vid inspelningstillfället.
SE
33
Vikt (ungefärlig): HDR-SR11E: 560 g endast
huvudenheten
640 g inklusive det medföljande
uppladdningsbara batteriet
HDR-SR12E: 570 g endast huvudenheten
650 g inklusive det medföljande
uppladdningsbara batteriet
Handycam Station DCRA-C210
Ingångar/Utgångar
A/V OUT-kontakt: Komponent/video- och
ljudutgångar
USB-kontakt: mini-B
Nätadapter AC-L200/L200B
Strömförsörjning: 100 V - 240 V växelström (AC),
50/60 Hz,
Aktuell förbrukning: 0,35 - 0,18 A
Energiförbrukning: 18 W
Utgångsspänning: 8,4 V likström (DC)*
Drifttemperatur: 0 °C till + 40 °C
Förvaringstemperatur: -20 °C till + 60 °C
Mått (ungefärliga): 48 × 29 × 81 mm
(b/h/d) exklusive utskjutande delar
Vikt (ungefärlig): 170 g exklusive nätkabeln
* Mer information finns på etiketten på
nätadaptern.
Uppladdningsbart batteri NP-FH60
Maximal utgångsspänning: 8,4 V likström (DC)
Utgångsspänning: 7,2 V likström (DC)
Kapacitet: 7,2 Wh (1 000 mAh)
Typ: Litiumjon
Utförande av och specifikationer för kameran och
andra tillbehör kan ändras utan föregående
meddelande.
• Videokameran har tillverkats under licens från
Dolby Laboratories.
SE
34
Varumärken
• ”Handycam” och
är registrerade varumärken som tillhör Sony
Corporation.
• Logotyperna ”AVCHD” och ”AVCHD” är
varumärken som tillhör Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. och Sony Corporation.
• ”Memory Stick”, ”
”, ”Memory Stick
Duo”, ”
”, ”Memory Stick
PRO Duo”, ”
”,
”Memory Stick PRO-HG Duo”,
”
”, ”MagicGate”,
”
”, ”MagicGate Memory
Stick” och ”MagicGate Memory Stick Duo” är
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Sony Corporation.
• ”InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
• ”x.v.Colour” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• ”BIONZ” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• ”BRAVIA” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• Dolby och symbolen dubbla-D är varumärken
som tillhör Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator är ett varumärke som
tillhör Dolby Laboratories.
• HDMI, logotypen HDMI och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista och DirectX är antingen
registrerade varumärken eller varumärken som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
• Macintosh och Mac OS är registrerade
varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och
andra länder.
• Intel, Intel Core och Pentium är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör Intel
Corporation eller dess dotterbolag i USA och
andra länder.
• Adobe, logon Adobe och Adobe Acrobat är
antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated i USA och/eller andra länder.
Alla övriga produktnamn som nämns i det här
dokumentet kan vara varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör respektive
företag. ™ och ”®” har inte satts ut i varje enskilt
fall i den här bruksanvisningen.
Övrig information
SE
35
Læs dette først
Læs denne vejledning omhyggeligt, før du
tager enheden i brug, og gem den til senere
brug.
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
Udsæt ikke batterierne for høj varme,
f.eks. sollys, åben ild eller lignende.
FORSIGTIG
Udskift kun batteriet med den
angivne type. I modsat fald kan der
opstå brand eller ske personskade.
Høj lyd i øretelefoner eller
hovedtelefoner kan medføre høretab.
Til brugerne i Europa
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke dette digitale
videokameras lyd og billede.
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
Bemærk!
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen,
og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.),
hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk
interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes
midtvejs (fejl).
DK
2
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås
hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Relevant tilbehør: Fjernbetjening
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald. Ved at
sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt,
tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser
for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en
forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt
kræver vedvarende elektricitetsforsyning af
hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet bør det udtjente produkt
kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering
af elektriske og elektroniske produkter. Med
hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der
omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet
skal derefter afleveres på et indsamlingsted
beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af
batterier. Yderlige information om genindvinding
af dette produkt eller batteri kan fås ved at
kontakte den kommunale genbrugsstation eller
den butik, hvor produktet blev købt.
Bemærkning til kunder i lande,
hvor EU-direktiverne gælder
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser
i de separate service- og garantidokumenter
angående service og garanti.
Bemærkninger om brug
Medfølgende tilbehør
Tallet i ( ) angiver antal medfølgende
tilbehør.
• vekselstrømsadapter (1)
• Netledning (1)
• Handycam Station (1) A
• A/V-komponentkabel (1) B
• A/V-tilslutningskabel (1) C
• USB-kabel (1) D
• 21-bens adapter (1)
Kun for de modeller, hvor
-mærket er trykt i
bunden.
• Trådløs fjernbetjening (1)
Der er allerede isat et lithium-batteri.
• Genopladeligt batteri NP-FH60 (1)
• CD-ROM "Handycam Application Software"
(1) (s. 23)
– Picture Motion Browser (software)
– PMB Guide
– Handycam Håndbog (PDF)
• "Betjeningsvejledning" (denne vejledning) (1)
A
B
C
D
Brug af videokameraet
• Videokameraet er ikke støvsikkert, drypsikkert
eller vandtæt. Se "Forholdsregler" (s. 29).
• Du må ikke udføre følgende handlinger, når
indikatorerne
(film)/
(stillbilleder) eller
ACCESS (s. 11, 15) lyser eller blinker. Dette
kan beskadige mediet, du kan miste optagede
billeder, eller der kan opstå fejl.
– Tag "Memory Stick PRO Duo" ud.
– Du må ikke fjerne batteriet eller
vekselstrømsadapteren fra videokameraet.
– Du må ikke udsætte videokameraet for
gentagne stød eller rystelser.
• Når videokameraet sluttes til en anden enhed
med tilslutningskablerne, skal du sørge for, at
stikket vender korrekt. Du må ikke tvinge
stikket ind i stikåbningen, da dette kan ødelægge
stikket og medføre fejl på videokameraet.
• Slut kablerne til din Handycam Station, når
videokameraet bruges, mens det sidder i din
Handycam Station. Du må ikke slutte kablerne
til både din Handycam Station og
videokameraet.
• Du må ikke udsætte videokameraet for stød eller
vibrationer. Videokameraets indbyggede
harddisk vil muligvis ikke blive genkendt, og
optagelse eller afspilning er derfor ikke muligt.
• Du må ikke bruge videokameraet på steder, hvor
der er meget larm. Videokameraets harddisk vil
muligvis ikke blive genkendt, og optagelse er
derfor ikke muligt.
• Videokameraet har en faldsensor*, der beskytter
den indbyggede harddisk mod stød, hvis det
tabes. Hvis kameraet stødes eller tabes,
registreres støjen fra blokeringen til beskyttelse
af videokameraet muligvis på optagelsen. Hvis
faldsensoren gentagne gange registrerer et fald,
stoppes optagelsen/afspilningen.
• Når temperaturen i videokameraet bliver meget
høj eller meget lav, må du ikke bruge
videokameraet til optagelse eller afspilning, da
videokameraets beskyttelsesfunktioner i
sådanne situationer aktiveres. I så fald vises en
indikator i søgeren eller på LCD-skærmen eller i
søgeren (s. 27).
DK
DK
3
• Du må ikke tænde videokameraet på steder med
lavt tryk, dvs. steder, der ligger over 3.000
meter over havets overflade. Dette kan
ødelægge videokameraets harddisk.
• Hvis du over en længere periode optager/sletter
billeder, kan der ske en fragmentering af
dataene på mediet. Dette kan resultere i, at du
ikke kan gemme eller optage. I sådanne tilfælde
skal du først gemme dine billeder på et eksternt
medie først og derefter udføre [MEDIA
FORMAT]*.
• Fastgør håndremmen, og hold videokameraet
korrekt under optagelsen.
under fremstillingsprocessen og påvirker på
ingen måde optagelsen.
• Fjern isoleringsarket, før fjernbetjeningen tages
i brug.
Isoleringsark
Typer af "Memory Stick", der kan
bruges i videokameraet
• Til optagelse af film anbefales, at du bruger en
"Memory Stick PRO Duo" på 1 GB eller større,
som er mærket med:
–
("Memory Stick
PRO Duo")*
–
("Memory Stick
PRO-HG Duo")
* Kan bruges, uanset om den er mærket
Mark2.
• Du kan justere LCD-panelet ved at åbne det 90
grader i forhold til videokameraet (1) og dreje
det til den bedst egnede vinkel for optagelse
eller afspilning (2). Du kan også vende LCDpanelet 180 grader mod objektivsiden (2) og
på denne måde optage i spejltilstand.
1 90 grader i forhold
til videokameraet
2 90 grader
(maks.)
2 180 grader (maks.)
• Søgeren og LCD-skærmen er fremstillet ved
hjælp af en teknologi, der er kendetegnet ved
ekstrem høj præcision, således at andelen af
effektive pixels udgør 99,99%. Der kan dog
forekomme nogle små sorte og/eller lyse prikker
(hvide, røde, blå eller grønne), som konstant
vises på LCD-skærmen. Disse prikker er opstået
DK
4
• En "Memory Stick PRO Duo" med op til 8 GB
er blevet testet til at kunne fungere korrekt med
dette kamera.
• Se side 10 angående optagetiden for en
"Memory Stick PRO Duo".
• "Memory Stick PRO Duo" og "Memory Stick
PRO-HG Duo" omtales begge som "Memory
Stick PRO Duo" i denne håndbog.
Om optagelse
• Inden du begynder at optage, skal du kontrollere
optagefunktionen for at sikre dig, at billede og
lyd optages uden problemer.
• Der ydes ingen erstatning for indholdet af en
optagelse – dette gælder også, selvom den
manglende optagelse eller afspilning skyldes en
fejl i videokameraet, på optagemediet, osv.
• Tv-farvesystemer varierer, afhængigt af land/
område. Hvis du vil se optagelserne på et tv,
skal du bruge et tv, der er baseret på PAL.
• Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af sådant materiale kan
være i strid med loven om ophavsret.
Om afspilning af optagede billeder på
andre enheder
• Videokameraet er kompatibelt med MPEG-4
AVC/H.264 High Profile, der giver optagelser i
HD-billedkvalitet (High Definition). Billeder,
der er optaget med dit videokamera i HDbilledkvalitet (High Definition), kan derfor ikke
afspilles på følgende enheder:
– Andre AVCHD-kompatible enheder, der ikke
understøtter High Profile.
– Enheder, der ikke understøtter AVCHDformatet.
Gem alle optagede billeddata
Om denne betjeningsvejledning
• Billederne af LCD-skærmen i denne
betjeningsvejledning er vejledende og er taget
med et digitalt stillbilledkamera og kan derfor
afvige fra det, der vises på din skærm.
• I denne Betjeningsvejledning kaldes harddisken
i dit videokamera og "Memory Stick PRO Duo"
"media".
• Skærmbillederne er fra Windows Vista.
Fremgangsmåderne kan variere, afhængigt af
computerens operativsystem.
* Yderligere oplysninger findes i afsnittet
"Handycam Håndbog" (PDF) og "PMB Guide".
• Gem regelmæssigt alle dine optagede billeddata
på eksterne medier for at undgå, at de går tabt.
Det anbefales, at du gemmer billeddataene på en
disk, f.eks. en DVD-R ved hjælp af din
computer*. Du kan også gemme billeddataene
ved hjælp af en videobåndoptager eller en DVD/
HDD-optager*.
Når videokameraet er sluttet til en
computer
• Du må ikke formatere videokameraets harddisk
ved hjælp en computer. Hvis du gør det,
fungerer videokameraet muligvis ikke korrekt.
Bemærkning om bortskaffelse/
overdragelse
• Selvom du udfører [MEDIA FORMAT]* eller
formaterer videokameraets harddisk, slettes
dataene muligvis ikke helt fra harddisken. Når
du overdrager videokameraet til andre,
anbefales det, at du udfører [
EMPTY]* for
at forhindre, at dine data kan gendannes.
Herudover anbefales det, at du ødelægger selve
kabinettet på videokameraet, når du bortskaffer
det.
Om sprogindstilling
• Skærmvisningerne på hvert sprog bruges til at
illustrere betjeningen. Du kan vælge et andet
skærmsprog, før du bruger videokameraet (s. 9).
DK
5
Indholdsfortegnelse
Læs dette først ............................... 2
Introduktion
Trin 1: Oplad batteriet .................... 7
Trin 2: Tænd for strømmen, og indstil
dato og klokkeslæt ....................... 9
Ændring af sprog .......................... 9
Trin 3: Vælg et medie ................... 10
Optagelse/afspilning
Optagelse ..................................... 12
Afspilning ...................................... 13
Afspilning af et billede på tv ........ 14
Delenes navn og funktion............. 15
Indikatorer under optagelse og
afspilning .................................... 17
Anvendelse af forskellige funktioner "
HOME" og "
OPTION"
.................................................... 19
Lagring af billeder ......................... 21
Sletning af billeder ........................ 22
Brug af computer
Brug af computer .......................... 23
Installation og visning "Handycam
Håndbog" (PDF) ........................ 23
Installation "Picture Motion Browser"
................................................... 23
Fejlfinding
Fejlfinding ..................................... 26
Yderligere oplysninger
Forholdsregler .............................. 29
Specifikationer .............................. 31
DK
6
Introduktion
Trin 1: Oplad batteriet
5
Indikatoren
4
/CHG
3
Batteri
Introduktion
5
1
2
DC IN-stik
Knappen POWER
DC-stik
vekselstrømsadapter
Til vægkontakt
Netledning
Du kan oplade "InfoLITHIUM"batteriet (H-serien), når det sidder i
videokameraet.
b Bemærk
• Du kan ikke oplade andre "InfoLITHIUM"batterier end H-serien til videokameraet.
1 Slut vekselstrømsadapteren til
DC IN-stikket på din Handycam
Station.
Sørg for, at v-mærket på DC-stikket
vender opad.
4 Isæt batteriet ved at skubbe det i
pilens retning, indtil det klikker på
plads.
5 Sæt videokameraet korrekt ned i
din Handycam Station.
Indikatoren /CHG (opladning) lyser,
og opladningen begynder. Indikatoren
/CHG (opladning) slukkes, når
batteriet er ladet helt op. Fjern
videokameraet fra din Handycam
Station.
2 Slut netledningen til
vekselstrømsadapteren og
vægkontakten.
3 Drej knappen POWER i pilens
retning til OFF (CHG)
(standardindstilling).
Sådan fjernes batteriet
Drej knappen POWER til OFF (CHG).
Skub knappen BATT (frigørelse af batteri)
til side, og fjern batteriet.
Knappen BATT (frigørelse af batteri)
DK
7
Sådan oplades batteriet med
vekselstrømsadapteren alene
*3 Den typiske optagetid angiver en optagetid ved
gentagen start/stop af optagelse, tænd/sluk og
zoom.
Drej knappen POWER til OFF (CHG), og
slut vekselstrømsadapteren direkte til
videokameraets DC IN-stik.
Knappen POWER
v-mærket skal
vende mod højre
DC-stik
DC IN-stik
Åbn stikdækslet.
Brugstid for det medfølgende
batteri
Opladningstid:
Anslået tid (i minutter) for at oplade et helt
afladet batteri.
Optagetid/afspilningstid:
Anslået tilgængelig tid (i minutter) for et
helt opladet batteri.
"HD" betyder billedkvalitet i høj opløsning,
og "SD" betyder billedkvalitet i standard
opløsning.
(Enhed: minutter)
"Memory
Stick PRO
Duo"
Harddisk
HD
SD
Opladningstid
HD
SD
135
Optagetid*1*2
Uafbrudt
optagetid
90
110
90
110
Typisk
optagetid*3
40
50
40
50
Afspilningstid*2
130
130
140
140
*1 [REC MODE]: SP
*2 Når LCD-baggrundsbelysningen er tændt.
DK
8
Om batteriet
• Når du fjerner batteriet eller
vekselstrømsadapteren, skal du dreje POWERkontakten til OFF (CHG) og sørge for, at der er
slukket for indikatorerne
(film)/
(Still)
(s. 9)/ACCESS (s. 11, 15).
• Batteriet bruges ikke, så længe
vekselstrømsadapteren sidder i videokameraets
DC IN-stik eller i din Handycam Station. Dette
gælder også, selvom netledningen er trukket ud
af vægkontakten.
Om tider for opladning, optagelse og
afspilning
• Tiderne er målt ved brug af videokameraet ved
en temperatur på 25 °C (10 °C til 30 °C
anbefales).
• Den tilgængelige optage- og afspilningstid
reduceres, når videokameraet bruges ved lave
temperaturer.
• Optage- og afspilningstiden bliver kortere,
afhængigt af de forhold, som du bruger
videokameraet under.
Om vekselstrømsadapteren
• Brug en stikkontakt i nærheden, når du bruger
lysnetadapteren. Tag øjeblikkeligt
lysnetadapteren ud af stikkontakten, hvis der
opstår en fejlfunktion, mens du bruger
camcorderen.
• Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis den er
placeret et snævert sted, f.eks. mellem en væg
og et møbel.
• Du må ikke kortslutte vekselstrømsadapterens
DC-stik eller batterikontakterne med
metalgenstande. Dette kan medføre fejl.
• Selvom den er slukket, tilføres der stadig strøm
til camcorderen, så længe den er sluttet til
stikkontakten i væggen via lysnetadapteren.
Trin 2: Tænd for strømmen, og indstil dato og
klokkeslæt
(HOME) (s. 19)
Tryk på knappen på
LCD-skærmen.
1
Knappen
POWER
Introduktion
Første gang du
bruger
videokameraet,
vises skærmen
[CLOCK SET] på
LCD-skærmen.
1 Tryk på den grønne knap, mens
du gentagne gange drejer
knappen POWER i pilens retning,
indtil den ønskede indikator lyser.
(film): Hvis du vil optage film.
Uret starter.
(stillbilleder): Hvis du vil optage
stillbilleder.
Første gang du tænder videokameraet,
skal du gå til trin 3.
• Når du aktiverer indikatoren
(stillbilleder), indstilles skærmformatet
automatisk til 4:3.
2 Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [CLOCK SET].
3 Vælg det ønskede geografiske
område med
/ , og tryk
derefter på [NEXT].
z Tip!
• Optagedato og -klokkeslæt vises ikke under
optagelsen, men optages automatisk på mediet,
så du kan få det vist under afspilningen.
• Du kan deaktivere knaplydene ved at trykke på
(HOME) t
(SETTINGS) t
[SOUND/DISP SET] t [BEEP] t [OFF].
Ændring af sprog
Du kan ændre skærmvisningen til at vise
meddelelser på et bestemt sprog.
Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS)t[CLOCK/
LANG]t[ LANGUAGE SET], og
vælg derefter det ønskede sprog.
4 Indstil [SUMMERTIME], [Y] (år),
[M] (måned), [D] (dag), timer og
minutter, og tryk derefter på
.
DK
9
Trin 3: Vælg et medie
Du kan vælge harddisken eller "Memory
Stick PRO Duo" som optage/afspilnings/
redigeringsmedie i videokameraet. Du kan
vælge forskellige medier til henholdsvis
film og stillbilleder.
Film og stillbilleder bliver som standard
gemt på harddisken.
Harddisk
HDD
HDD
MEMORY STICK
MEMORY STICK
MOVIE MEDIA SET
Select the media and image quality.
3 Tryk på det ønskede medie og
den ønskede billedkvalitet.
"Memory Stick"
Stillbilleder
Film
angiver HD-billedkvalitet (High
Definition), og
angiver SDbilledkvalitet (Standard Definition).
b Bemærk
• Det er muligt at udføre optagelse, afspilning og
redigering for det valgte medie. Hvis du ønsker
at bruge et andet medie, skal du blot vælge
medie igen.
• Optagetiden for optagetilstanden [HD SP]
(standardindstillingen) er som følger:
– On the internal hard disk: approx. 17 t 50 m
(HDR-SR11E), ca. 36 t (HDR-SR12E)
– På en "Memory Stick PRO Duo" (4 GB)
fremstillet af Sony Corporation: ca. 1 t 5 m
4 Tryk på [YES] t
.
Der vælges et nyt medie.
Sådan vælges et medie til stillbilleder
Tryk på [PHOTO MEDIA SET] i trin 2, og
tryk derefter på det ønskede medie.
Sådan kontrolleres medieindstillingen
z Tip!
• Du kan kontrollere antallet af resterende
stillbilleder på videokameraets LCD-skærm
(s. 17).
1 Tryk på
1 Drej gentagne gange på knappen POWER
for at aktivere indikatoren
(film)/
(stillbilleder) for det medie, som du vil
kontrollere.
2 Kontroller ikonet for medie på skærmen.
(HOME) t
(MANAGE MEDIA).
Ikon for medie
: Harddisk
: "Memory Stick PRO Duo"
2 Tryk på [MOVIE MEDIA SET] for at
vælge et medie til film.
Skærmen til indstilling af mediet vises.
DK
10
Indsæt en "Memory Stick PRO
Duo"
1 Indsæt "Memory Stick PRO Duo".
1 Åbn Memory Stick Duo-dækslet i
pilens retning.
2 Indsæt "Memory Stick PRO Duo" i
Memory Stick Duo-åbningen i den
rigtige retning, indtil den klikker på
plads.
3 Luk Memory Stick Duo-dækslet.
Introduktion
Indsæt en "Memory Stick PRO Duo", hvis
"Memory Stick PRO Duo" er valgt som
medie.
Se side 4 for oplysninger om de typer af
"Memory Stick", du kan bruge i dit
videokamera.
Skærmbilledet [Create a new Image
Database File.] vises på LCD-skærmen
på videokameraet, når du indsætter en
ny "Memory Stick PRO Duo".
3 Tryk på [YES].
Hvis du kun vil optage stillbilleder på en
"Memory Stick PRO Duo", skal du
trykke på [NO].
Sådan tager du en "Memory Stick PRO
Duo" ud
Åbn Memory Stick Duo-dækslet, og skub
til Memory Stick PRO Duo en enkel gang.
b Bemærk
ACCESS-indikator ("Memory
Stick PRO Duo")
2 Hvis du har valgt "Memory Stick
PRO Duo" som filmmedie, skal du
dreje kontakten POWER, indtil
indikatoren
(film) tændes.
Hvis knappen POWER er indstillet til
OFF (CHG), skal du dreje på knappen,
mens du trykker på den grønne knap.
• Du må ikke åbne Memory Stick Duo-dækslet
under optagelse.
• Hvis du tvinger en "Memory Stick PRO Duo"
ind i slotten i den forkerte retning, kan det
ødelægge din "Memory Stick PRO Duo",
"Memory Stick Duo"-slotten eller billeddataene.
• Hvis [Failed to create a new Image Database
File. It may be possible that there is not enough
free space.] vises i trin 3, skal du formatere
"Memory Stick PRO Duo". Bemærk, at
formateringen sletter alle de data, der er optaget
på "Memory Stick PRO Duo".
• Vær omhyggelig, når du isætter eller fjerner din
"Memory Stick PRO Duo", så din "Memory
Stick PRO Duo" ikke springer tilbage og falder
ud.
DK
11
Optagelse/afspilning
Optagelse
Billeder optages på det medie, som du har valgt i medieindstillingen (s. 10). Film og
stillbilleder bliver som standard gemt på harddisken.
Knappen POWER C
START/STOP D
: Hvis du vil optage film.
: Hvis du vil optage
stillbilleder.
[STBY] t [REC]
(HOME) B
(s. 19)
START/STOP A
PHOTO
E
10.2M
Blinker t Lyser
1 Drej på knappen POWER C, indtil den ønskede indikator lyser.
Du må kun trykke på den grønne knap, når knappen POWER C er indstillet til OFF
(CHG).
2 Start optagelsen.
Film
Tryk på START/STOP D (eller A).
Tryk igen på START/STOP D (eller A)
for at stoppe optagelsen.
z Tip!
• Du kan kontrollere optagetiden og den
resterende kapacitet ved at trykke på
(HOME) B t
(MANAGE MEDIA)
t [MEDIA INFO].
• Tryk på PHOTO E for at optage stillbilleder,
mens du optager film.
DK
12
Stillbilleder
Tryk let på PHOTO E for at indstille
fokus A (der høres biplyde), og tryk
derefter helt ned på B (der høres en
lukkerlyd).
vises ved siden af
eller
. Når
forsvinder, er billedet blevet optaget.
• Den maksimale uafbrudte optagetid for film er
ca. 13 timer.
• Når en filmfil er større end 2 GB, oprettes den
næste filmfil automatisk.
Afspilning
Du kan afspille de billeder, der er optaget på det medie, som du har valgt i medieindstillingen
(s. 10). Som standard afspilles de billeder, der ligger på harddisken.
(VIEW IMAGES) A
1
2
3
9
4
5
6
HDD
0
7
8
Knappen POWER B
(VIEW IMAGES) C
7 Viser film i HD-billedkvalitet (High
Definition).*
8 Viser stillbilleder.
9 Søger billeder efter dato.
q;
(OPTION)
*
vises, når du vælger film i SD-billedkvalitet
(Standard Definition) i [MOVIE MEDIA SET]
(s. 10).
Optagelse/afspilning
1 Skifter til skærmen
(Film Roll Index).
2 Skifter til skærmen
(Face Index).
3 Skifter til
(HOME).
4 Viser de foregående 6 billeder.
5 Viser de næste 6 billeder.
6 Skifter til optageskærmen.
1 Drej på knappen POWER B for at tænde videokameraet.
2 Tryk på
(VIEW IMAGES) C (eller A).
Skærmen VISUAL INDEX vises på LCD-skærmen (der kan gå nogle sekunder).
3 Start afspilningen.
Film
Stillbilleder
Tryk på fanen
eller
, og vælg
derefter den film, der skal afspilles.
Går til starten af
filmen/den
foregående film
Tryk på fanen
, og vælg derefter det
ønskede stillbillede.
Skifter mellem
afspilning og Går til næste
pause
film
Kører filmen tilbage/
Stopper og skifter
til skærmen INDEX fremad
(OPTION)
Diasshow
Skifter til skærmen
VISUAL INDEX
Viser de foregående/
næste stillbilleder
(OPTION)
DK
13
Sådan indstilles lyden for film
Under afspilning af en film: Tryk på
(OPTION) t fanen
t [VOLUME],
og indstil derefter lyden med
/
.
z Tip!
• På skærmen VISUAL INDEX vises i/B på
fanen på det senest afspillede/optagede billede.
Når du trykker på et billede, der er mærket
i/B, afspilles filmen fra det sted, hvor den
blev stoppet.
Handycam Station
Afspilning af et billede på tv
Tilslutningsmetoderne og kvaliteten af det
billede (HD (High Definition)/SD
(Standard Definition)), der vises på tvskærmen, varierer afhængigt af den
tilsluttede tv-type og de stik, der bruges.
Brug den medfølgende vekselstrømsadapter
som strømkilde (s. 7).
Yderligere oplysninger findes i de
betjeningsvejledninger, der fulgte med den
enhed, som skal tilsluttes.
b Bemærk
• Hvis du vil have mulighed for at afspille på et
x.v.Color-kompatibelt tv, skal du indstille
[X.V.COLOR] til [ON], før du starter
optagelsen. Du skal muligvis også justere nogle
indstillinger på tv'et, før du kan udføre
afspilningen. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til tv'et.
Betjeningsflow
Vælg den tv-indgang, der svarer til
det tilsluttede stik.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningerne til tv'et.
r
Tilslut videokameraet og tv'et ved
hjælp af [TV CONNECT Guide].
Tryk på
(HOME) t
(OTHERS)
t [TV CONNECT Guide].
r
Angiv de nødvendige
udgangsindstillinger på
videokameraet.
DK
14
Stik til
ekstern A/V
Åbn stikdækslet.
b Bemærk
• Når A/V-tilslutningskablet bruges til output af
billeder, sendes billederne i SD-billedkvalitet
(Standard Definition).
• Dit videokamera og din Handycam Station er
udstyret med et Stik til ekstern A/V eller et A/V
OUT-stik (s. 15). Slut A/V-tilslutningskablet
eller A/V-komponentkablet til din Handycam
Station eller til videokameraet. Der kan opstå
billedforstyrrelser, hvis du slutter A/Vtilslutningskablet eller A/V-komponentkablet til
din Handycam Station og dit videokamera
samtidigt.
Delenes navn og funktion
Her finder du beskrivelser af knapper, stik,
osv., der ikke er beskrevet i andre kapitler.
8
1
2
3
4
5
9
0
qa
qs
6
Optagelse/afspilning
1 Power zoom-knap
Bevæg power zoom-knappen langsomt for
at zoome langsomt. Bevæg den hurtigt for
at zoome hurtigere.
Du kan forstørre stillbillederne fra ca. 1,1
gang til 5 gange den oprindelige størrelse
(zoom under afspilning).
• Når du bruger zoom under afspilning og trykker
på skærmen, vises det sted, som du trykkede på,
midt på LCD-skærmen.
7
2 Eyecup
qd
qg
qj
qk
ql
qh
w;
wa
ws
wd
wf
wg
wj
wh
wk
wl
3 Viewfinder
Du kan få vist billeder via søgeren, når du
lukker LCD-skærmen. Du kan se billeder i
søgeren for at spare på batteriet, eller hvis
billedkvaliteten på LCD-skærmen er dårlig.
Optagelse/afspilning
qf
4 Søgerens justeringsmekanisme
Løft søgeren, og flyt knappen til justering af
søgerokularet, indtil billedet er tydeligt.
5 QUICK ON -knap
Når du trykker på QUICK ON, skifter
videokameraet til dvaletilstand
(energisparetilstand) i stedet for at slukke.
Indikatoren QUICK ON blinker i
dvaletilstand. Tryk igen på QUICK ON for
at begynde en optagelse. Videokameraet
skifter til optagestandby på ca. 1 sekund.
Strømmen slukkes automatisk, hvis
videokameraet er i dvaletilstand og ikke
betjenes i et bestemt stykke tid.
6 ACCESS Indikatoren (harddisk)
Når indikatoren ACCESS lyser eller
blinker, skrives der data til eller læses der
data fra harddisken.
7 Øsken til skulderrem
Fastgør skulderremmen (ekstraudstyr).
qj
Handycam Station
wg
qd Højttaler
qf NIGHTSHOT-kontakt
Indstil knappen NIGHTSHOT til ON (
vises) for at lave optagelser i mørke.
qs
qa
DK
15
qg Zoom-knapper
Tryk på en af knapperne for at zoome ind
eller ud.
Du kan forstørre stillbillederne fra ca. 1,1
gang til 5 gange den oprindelige størrelse
(zoom under afspilning).
• Når du bruger zoom under afspilning og trykker
på skærmen, vises det sted, som du trykkede på,
midt på LCD-skærmen.
qh RESET-knap
Tryk på RESET for at initialisere alle
indstillinger, inklusive uret.
qk EASY knap
Tryk på EASY for at aktivere
– de
fleste af indstillingerne indstilles
automatisk, så det er lettere at optage/
afspille. Tryk igen på EASY for at
annullere.
ql DISP/BATT INFO knap
Tryk på denne knap for at skifte
skærmvisning, mens videokameraet er
tændt.
Når du trykker, mens POWER-kontakten er
indstillet til OFF (CHG), kan du kontrollere
resterende batteri.
wa Indbygget mikrofon
Lyd, der registreres af den indbyggede
mikrofon, konverteres til 5,1-kanals
surroundsound og optages.
ws Blitz
Blitzen aktiveres automatisk, afhængigt af
optageforholdene og standardindstillingen.
Tryk på
(HOME) t
(SETTINGS)
t [PHOTO SETTINGS] t [FLASH
MODE] for at ændre indstillingen.
wd Fjernbetjeningssensor/Infrarød port
Modtager signalet fra fjernbetjeningen.
wf Kameraoptageindikator
Videokameraets optagelampe lyser rødt,
mens der optages. Lampen blinker, når der
næsten ikke er mere plads på mediet, eller
når batteriniveauet er lavt.
wh Stik til kamerastativ (bund)
Sæt et kamerastativ (ekstraudstyr) i
stativgevindet med en skrue (ekstraudstyr),
DK
16
der er beregnet til kamerastativet. Skruen
må ikke være længere end 5,5 mm.
wj MANUAL-knap
Du kan få vist skærmbilledet [DIAL
SETTING] ved at trykke på den manuelle
knap og holde den nede.
wk . (modlys)
Tryk igen på . (modlys) for at aktivere
. og justere eksponeringen for motiver i
modlys. Tryk igen på . (modlys) for at
annullere modlysfunktionen.
wl CAM CTRL-drejeknap
Du kan vælge det menupunkt, som er
angivet på skærmen [DIAL SETTING].
Tilslutning til andre enheder
8 MIC (PLUG IN POWER)-stik
Når der er tilsluttet en ekstern mikrofon
(ekstraudstyr), har den forrang over den
indbyggede mikrofon (s. 16).
9 i Stik til hovedtelefoner
q; HDMI OUT (mini)-stik
Tilslut med et HDMI-kabel (ekstraudstyr).
qa Stik til ekstern A/V/A/V OUT-stik
Tilslut med et A/V-komponentkabel eller
A/V-tilslutningskabel.
qs (USB)-stik
Tilslut med et USB-kabel.
qj
(DISC BURN)-knap
Opretter en disc ved tilslutning af
videokameraet til en computer osv. Der er
flere oplysninger i "PMB Guide" (s. 25).
w; Active Interface Shoe
En Active Interface Shoe leverer strøm til
ekstraudstyr, f.eks. videolys, blitz eller
mikrofon. Tilbehøret kan aktiveres eller
deaktiveres ved at ændre indstillingen af
knappen POWER på videokameraet.
wg Interfacestik
Slut dit videokamera til din Handycam
Station.
Indikatorer under optagelse og afspilning
Optagelse af film
A Knappen HOME
B Anslået resterende batteriniveau
C Optagestatus ([STBY] (standby) eller
[REC] (optager))
D Optagekvalitet (HD/SD) og
optagetilstand (FH/HQ/SP/LP)
E Optage-/afspilningsmedie
F Tæller (timer/minutter/sekunder)
G Resterende optagetid
Optagelse af stillbilleder
H Knappen OPTION
I FACE DETECTION
Optagelse/afspilning
J Knappen VIEW IMAGES
10.2M
K Face Index aktiveret
L 5,1-kanals surroundoptagelse
M Billedformat
N Anslået antal resterende stillbilleder og
medie/under optagelse af stillbilleder
O Returknap
Visning af film
P Afspilningstilstand
Q Aktuelt filmnummer/samlede antal film
R Knapper til at gå fremad/tilbage
S Knapper til betjening af video
T Aktuelt stillbillednummer/samlede antal
stillbilleder
Visning af stillbilleder
U Afspilningsmappe
Vises kun når afspilningsmediet for
stillbilleder er en "Memory Stick PRO
Duo".
V Knap til aktivering af diasshow
W Datafilnavn
10.2M
X Knappen VISUAL INDEX
DK
17
Indikatorer, når der foretages
ændringer
Øverst til højre
Indikator
FADER
Følgende indikatorer vises under optagelse/
afspilning og angiver videokameraets
indstillinger.
Øverst til venstre
I midten
Betydning
Deaktiveret LCDbaggrundsbelysning
Deaktiveret faldsensor
Øverst til højre
Aktiveret faldsensor
Valgt medie til
stillbilleder
Nederst
Indikator
Nederst
Betydning
Face Index
Øverst til venstre
Indikator
FACE DETECTION
Billedeffekt
Betydning
AUDIO MODE
Optagelse med
selvudløser
Digitaleffekt
Manuel fokus
9
SCENE SELECTION
Blitz, REDEYE REDUC
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
indstillet til LOW
Modlys
.
n
SteadyShot deaktiveret
WIDE SELECT
EXPOSURE/
SPOT METER
I midten
Indikator
10.2M
7.6M
AE SHIFT
WB SHIFT
Betydning
TELE MACRO
IMAGE SIZE
ZEBRA
6.1M
Slide show er aktiveret
X.V.COLOR
NightShot
CONVERSION LENS
Super NightShot
Color Slow Shutter
PictBridge-tilslutning
E
DK
18
Hvidbalance
Advarsel
z Tip!
• De forskellige indikatorer og deres placering
kan afvige fra det, der vises på din skærm. Hvis
du ønsker yderligere oplysninger, se
"Handycam Håndbog" (PDF).
• Optagedatoen og -klokkeslættet gemmes
automatisk på mediet. De vises ikke under
optagelsen. Du kan dog kontrollere dem under
[DATA CODE] under en afspilning.
Anvendelse af forskellige funktioner " HOME" og " OPTION"
Du kan få vist menuskærmen ved at trykke
på
(HOME) A (eller B)/
(OPTION). Yderligere oplysninger om
menupunkter, se "Handycam Håndbog"
(PDF) (s. 23)
(HOME) B
Sådan får du vist en beskrivelse af
HOME MENU (HELP)
1 Tryk på
(HOME) A (eller B).
2 Tryk på
(HELP).
Der vises en orange streg på den nederste
del af
(HELP).
(OPTION)
(HOME) A
Betjeningsindstillingerne kan ændres efter
behov. Tryk på
(HOME) A (eller B)
for at få vist menuskærmen.
Menuelementer
Kategori
Optagelse/afspilning
Brug af HOME MENU
3 Tryk på det element, som du vil vide mere
om.
Når du trykker på et element, vises dets
beskrivelse på skærmen.
Tryk på [YES] for at aktivere det valgte
element.
Brug af OPTION MENU
(OPTION) MENU vises som et pop opvindue på samme måde som det er tilfældet,
når du højreklikker med musen på en
computer.
Tryk på
(OPTION) for at få vist de
menuelementer, som du kan ændre i den
aktuelle situation.
1 Tryk på den ønskede kategori, og
vælg et element for at ændre dets
indstilling.
2 Følg anvisningerne på skærmen.
z Tip!
• Tryk på
/
for at skifte side, hvis
elementet ikke vises på skærmen.
• Tryk på
for at skjule skærmen HOME
MENU.
• Du kan ikke vælge eller aktivere nedtonede
elementer i den aktuelle optage/
afspilningssituation.
Menuelementer
Fane
1 Tryk på den ønskede fane, og
vælg et element for at ændre dets
indstilling.
DK
19
PRINT
2 Tryk på
, når indstillingen er
angivet.
• Hvis det ønskede element ikke vises på
skærmen, skal du trykke på en anden fane. Hvis
du ikke kan finde elementet nogen steder, kan
funktionen ikke bruges i den aktuelle situation.
•
(OPTION) MENU understøttes ikke, når du
bruger Easy Handycam.
Elementer under HOME MENU
Kategorien
Kategorien
PHOTO*
SMTH SLW
REC
(VIEW IMAGES)
VISUAL
INDEX*
PHOTO
MEDIA
SET*
MEDIA
FORMAT*
[HDD], [MEMORY STICK]
REPAIR
IMG.DB F.
[HDD], [MEMORY STICK]
Kategorien
(SETTINGS)
MOVIE
SETTINGS
[REC MODE], [AUDIO
MODE], [AE SHIFT], [WB
SHIFT], [NIGHTSHOT
LIGHT], [WIDE SELECT],
[DIGITAL ZOOM],
[STEADYSHOT], [AUTO
SLW SHUTTR],
[X.V.COLOR],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[
REMAINING SET],
[SUB-T DATE], [FLASH
MODE]*, [FLASH LEVEL],
[REDEYE REDUC], [DIAL
SETTING], [FACE
DETECTION], [
INDEX
SET]*, [CONVERSION
LENS]
PHOTO
SETTINGS
[
IMAGE SIZE]*, [FILE
NO.], [AE SHIFT], [WB
SHIFT], [NIGHTSHOT
LIGHT], [STEADYSHOT],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[FLASH MODE]*, [FLASH
LEVEL], [REDEYE REDUC],
[DIAL SETTING], [FACE
DETECTION],
[CONVERSION LENS]
INDEX*
INDEX*
PLAYLIST
Kategorien
(OTHERS)
DELETE*
[
[
DELETE],
DELETE]
PHOTO
CAPTURE
MOVIE DUB [
[
DK
t
t
(MANAGE MEDIA)
MOVIE
MEDIA
SET*
MEDIA
INFO
(CAMERA)
MOVIE*
20
[
USB CONNECT],
[
USB CONNECT], [DISC
BURN]
TV
CONNECT
Guide*
b Bemærk
Kategorien
USB
CONNECT
DUB],
DUB]
PHOTO
COPY
[COPY by select], [COPY by
date]
EDIT
[
[
DELETE],
DELETE], [DIVIDE]
PLAYLIST
EDIT
[
[
[
[
[
[
[
ADD], [
ADD],
ADD by date],
ADD by date],
ERASE], [
ERASE],
ERASE ALL],
ERASE ALL],
MOVE], [
MOVE]
Lagring af billeder
[DATA CODE],
[
DISPLAY]
SOUND/
DISP SET**
[VOLUME]*, [BEEP]*, [LCD
BRIGHT], [LCD BL LEVEL],
[LCD COLOR], [VF
B.LIGHT]
OUTPUT
SETTINGS
[TV TYPE], [DISP OUTPUT],
[COMPONENT]
CLOCK/
LANG
[CLOCK SET]*, [AREA SET],
[SUMMERTIME],
[
LANGUAGE SET]*
GENERAL
SET
[DEMO MODE], [REC
LAMP], [CALIBRATION],
[A.SHUT OFF], [QUICK ON
STBY], [REMOTE CTRL],
[DROP SENSOR], [CTRL
FOR HDMI]
* Du kan også indstille disse elementer, mens du
bruger Easy Handycam.
** Dette menunavn ændres til [SOUND
SETTINGS], når du bruger Easy Handycam.
Elementer under OPTION MENU
Nedenfor beskrives elementer, der kun kan
indstilles under OPTION MENU.
Fanen
[FOCUS], [SPOT FOCUS], [TELE MACRO],
[EXPOSURE], [SPOT METER], [SCENE
SELECTION], [WHITE BAL.], [COLOR
SLOW SHTR], [SUPER NIGHTSHOT]
Fanen
Mediet har en begrænset kapacitet, så du
skal sørge for at gemme billeddataene på et
andet eksternt medie, f.eks. en DVD-R eller
en computer.
Nedenfor beskrives, hvordan du kan
gemme billeder, der er optaget på
videokameraet.
Brug af computer
Ved hjælp af "Picture Motion Browser" på
den medfølgende CD-ROM kan du gemme
de billeder, der er optaget med
videokameraet i HD (high definition)
billedkvalitet eller SD (standard definition)
billedkvalitet.
Hvis det bliver nødvendigt, kan du også
overføre film i HD-billedkvalitet (High
Definition) fra computeren til
videokameraet. Yderligere oplysninger
finder du i "PMB Guide" (s. 25).
Oprettelse af en disk med et enkelt
tryk (One Touch Disc Burn)
Du kan let gemme billeder fra
videokameraets harddisk direkte på en disk
ved at trykke på knappen
(DISC
BURN).
Lagring af billeder på en computer
(Easy PC Back-up)
Du kan gemme billeder, der er optaget med
videokameraet, på computerens harddisk.
Fanen
Oprettelse af en disk med valgte
billeder
[BLT-IN ZOOM MIC], [MICREF LEVEL],
[SELF-TIMER], [TIMING], [RECORD
SOUND]
Du kan gemme billeder, der er kopieret til
din computer, på en disk. Du kan også
redigere disse billeder.
[FADER], [D.EFFECT], [PICT.EFFECT]
Optagelse/afspilning
VIEW
IMAGES
SET
– (den viste fane afhænger af situationen/ingen
fane)
[SLIDE SHOW], [SLIDE SHOW SET],
[COPIES], [DATE/TIME], [SIZE]
DK
21
Sletning af billeder
Tilslutning af videokameraet til
andre enheder
Yderligere oplysninger finder du i
"Handycam Håndbog" (PDF).
Tilslutning med et A/Vtilslutningskabel
Du kan overføre film i SD-billedkvalitet
(Standard Definition) til videobåndoptagere
og DVD/HDD-optagere.
Tilslutning med et USB-kabel
Du kan overføre film i HD-billedkvalitet
(High Definition) til DVD-brændere, der
understøtter filmoverførsel, osv.
z Tip!
• Du kan kopiere film eller stillbilleder fra
harddisken til en "Memory Stick PRO Duo".
Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t
[MOVIE DUB]/[PHOTO COPY].
Før du sletter et billede, skal du vælge det
medie, som indeholder det billede, der skal
slettes (s. 10).
Sletning af film
1 Tryk på
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Tryk på [
DELETE].
3 Tryk på [
DELETE] eller [
DELETE], og tryk derefter på den
film, der skal slettes.
Den valgte film markeres med
4 Tryk på
.
t [YES] t
.
Sådan slettes alle film på én gang
I trin 3: Tryk på [
DELETE ALL]/[
DELETE ALL] t [YES] t [YES] t
.
Sådan slettes stillbilleder
1 I trin 2: Tryk på [
DELETE].
2 Tryk på [ DELETE], og tryk derefter
på det stillbillede, der skal slettes.
Det valgte stillbillede markeres med .
3 Tryk på
t [YES] t
.
z Tip!
• Hvis du vil slette alle stillbilleder på mediet,
skal du i trin 2 trykke på [
DELETE ALL]
t [YES] t [YES] t
.
DK
22
Brug af computer
Brug af computer
Håndbog og software, der skal
installeres
3 Klik på [Handycam Handbook].
Installationsskærmbilledet for
"Handycam Håndbog" (PDF) vises.
x "Handycam Håndbog" (PDF)
"Handycam Håndbog" (PDF) forklarer i
detaljer om videokameraet og dets
praktiske anvendelse.
x "Picture Motion Browser" (kun for
Windows-brugere)
"Picture Motion Browser" er den
medfølgende software. Brug softwaren til
følgende handlinger:
–
–
–
–
Oprettelse af en disk med et enkelt tryk.
Import af billeder til en computer.
Redigering af importerede billeder.
Oprettelse af en disk.
b Bemærk
Installation og visning
"Handycam Håndbog" (PDF)
For at kunne få vist "Handycam Håndbog"
(PDF) skal du installere Adobe Reader på
din computer.
1 Tænd computeren.
2 Læg CD-ROM'en (medfølger) i
computerens diskdrev.
Skærmen til valg af installation vises.
• Modelnavnet på dit Handycam findes på
undersiden af videokameraet.
5 Klik på [Exit] t [Exit], og fjern derefter
CD-ROM'en fra computerens diskdrev.
Du kan få vist "Handycam Håndbog" ved
at dobbeltklikke på genvejsikonet
"Handycam Håndbog".
Brug af computer
• Den medfølgende software "Picture Motion
Browser" understøttes ikke på Macintoshcomputere. Yderligere oplysninger om
tilslutning af videokameraet til en Macintoshcomputer findes på følgende websted:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/dk/
4 Vælg det ønskede sprog og modelnavnet på
dit Handycam, og klik derefter på
[Handycam Handbook (PDF)].
Installationen begynder. Når installationen
er fuldført, vises genvejsikonet for
"Handycam Håndbog" (PDF) på
skrivebordet på din computer.
z Tip!
• Macintosh-brugere skal følge trinnene nedenfor.
1 Tænd computeren.
2 Læg CD-ROM'en (medfølger) i
computerens diskdrev.
3 Åbn mappen [Handbook] på CDROM'en, dobbeltklik på mappen [DK]
og træk og slip derefter
"Handbook.pdf" til computeren.
Hvis du vil have vist "Handycam
Håndbog", skal du dobbeltklikke på
"Handbook.pdf".
Installation "Picture Motion
Browser"
x Systemkrav
Operativsystem: Microsoft Windows
2000 Professional SP4/Windows XP
SP2*/Windows Vista*
* 64-bit-udgaver og Starter (Edition)
understøttes ikke.
DK
23
Standardinstallation er påkrævet.
Problemfri drift kan ikke garanteres,
hvis ovennævnte operativsystem er
opgraderet, eller hvis der er installeret
flere operativsystemer.
CPU: Intel Pentium 4 2,8 GHz eller
hurtigere (Intel Pentium 4 3,6 GHz eller
hurtigere, Intel Pentium D 2,8 GHz eller
hurtigere, Intel Core Duo 1,66 GHz eller
hurtigere eller Intel Core 2 Duo 1,66
GHz eller hurtigere anbefales).
Intel Pentium III 1 GHz eller hurtigere
gør det muligt at udføre følgende
handlinger:
– Import af indhold til computeren.
– One Touch Disc Burn.
– Oprettelse af en AVCHD-disk/DVD-video.
– Kopiering af en disk.
– Behandling alene af indhold i SDbilledkvalitet (Standard Definition).
Hukommelse: Windows 2000/Windows
XP: 512 MB eller derover (1 GB eller
derover anbefales).
Til behandling alene af indhold i SDbilledkvalitet (Standard Definition)
kræves 256 MB hukommelse eller
derover.
AVCHD-billeder ikke bruges i DVDbaserede afspillere eller optagere, da DVDafspilleren/optageren muligvis ikke kan
skubbe medierne ud og kan slette indholdet
uden varsel. DVD-medier indeholdende
AVCHD-billeder kan afspilles på en
kompatibel Blu-ray Disc™ afspiller/
optager eller anden kompatibel enhed.
x Installationsprocedure
Du skal installere softwaren på din
Windows-computer, før du slutter
videokameraet til computeren.
Installationen er kun nødvendig første gang.
Indhold, der skal installeres, og
procedurerne kan variere, afhængigt af det
aktuelle operativsystem.
1 Kontroller, at videokameraet ikke er sluttet
til computeren.
2 Tænd computeren.
b Bemærk
• Log på som Administrator under
installationen.
• Luk alle programmer på computeren, før du
installerer softwaren.
3 Læg den medfølgende CD-ROM i
computerens diskdrev.
Installationsskærmen vises.
Windows Vista: 1 GB eller derover
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installation: Ca. 500 MB (10 GB eller
derover kan være nødvendig, hvis du vil
oprette AVCHD-disks).
Skærm: Minimum 1.024 × 768 punkter
Andet: USB-port (skal være installeret
som standard, Hi-Speed USB anbefales
(USB 2.0-kompatibel) anbefales),
DVD-brænder (CD-ROM-drev er
påkrævet til installation).
OBS
Dette videokamera optager billeder i høj
opløsning i AVCHD-format. Ved hjælp af
den medfølgende PC-software kan billeder
i høj opløsning kopieres til DVD-medier.
Imidlertid bør DVD medier med
DK
24
Hvis skærmen ikke vises
1 Klik på [Start], og klik derefter på [My
Computer] (i Windows 2000 skal du
dobbeltklikke på [My Computer]).
2 Dobbeltklik på [SONYPICTUTIL (E:)]
(CD-ROM) (diskdrev).*
* Drevnavne (f.eks. (E:)) kan variere,
afhængigt af den aktuelle computer.
4 Klik på [Install].
5 Vælg sprog for det program, der skal
installeres, og klik derefter på [Next].
6 Når skærmen, der bekræfter tilslutningen,
vises, skal du følge nedenstående trin for at
slutte videokameraet til computeren:
1 Slut vekselstrømsadapteren til din
Handycam Station og en vægkontakt.
2 Sørg for, at videokameraet sidder
korrekt i din Handycam Station, og
tænd derefter videokameraet.
3 Tilslut (USB)-stikket i Handycam
Station (s. 16) til computeren ved hjælp
af USB-kablet.
Skærmbilledet [USB SELECT] vises
automatisk på videokameraet.
4 Tryk på [
USB CONNECT] eller
[
USB CONNECT] på skærmen
[USB SELECT] på videokameraet.
Sådan fjernes USB-kablet
1 Klik på ikonet
t [Safely remove USB
Mass Storage Device] t [OK] (kun
Windows 2000) på proceslinjen nederst til
højre på skrivebordet på computeren.
2 Tryk på [END] t [YES] på
videokameraets skærm.
3 Fjern USB-kablet.
Betjening af "Picture Motion Browser"
Du kan starte "Picture Motion Browser"
ved at klikke på [Start] t [All Programs]
t [Sony Picture Utility] t [PMB Picture Motion Browser].
For grundlæggende betjening "Picture
Motion Browser" se "PMB Guide". Du kan
få vist "PMB Guide" ved at klikke på
[Start] t [All Programs] t [Sony Picture
Utility] t [Help] t [PMB Guide].
z Tip!
Brug af computer
• Hvis du ikke får vist skærmen [USB SELECT],
skal du trykke på
(HOME) t
(OTHERS) t [USB CONNECT].
7 Klik på [Continue].
8 Læs [License Agreement], vælg [I accept
the terms of the license agreement], hvis du
kan acceptere betingelserne, og klik
derefter på [Next].
9 Bekræft installationsindstillingerne, og klik
derefter på [Install].
0 Følg anvisningerne på skærmen for at
installere softwaren.
Afhængigt af computeren kan det være
nødvendigt at installere
tredjepartssoftware. Hvis
installationsskærmen vises, skal du følge
anvisningerne for at installere den
nødvendige software.
qa Genstart om nødvendigt computeren for at
fuldføre installationen.
qs Fjern CD-ROM'en fra computerens
diskdrev.
DK
25
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer, når du bruger
videokameraet, kan du bruge følgende
oversigt til at finde problemet. Hvis
problemet fortsætter, skal du afbryde
strømmen og kontakte en Sony-forhandler.
Bemærk, før du sender dit
videokamera til reparation
• Det kan være nødvendigt at initialisere eller
ændre den nuværende harddisk i dit
videokamera, afhængigt af problemet. I den
situation vil de data, der er gemt på harddisken,
blive slettet. Sørg for at gemme dataene på den
interne harddisk (se "Handycam Håndbog"
(PDF)) på det andet medie (sikkerhedskopi), før
du sender videokameraet til reparation. Vi kan
ikke erstatte tab af data på harddisken.
• Under en reparation kontrollerer vi muligvis en
mindre datamængde på harddisken for at
undersøge problemet. Sony-forhandleren vil
imidlertid hverken kopiere eller gemme dine
data.
• Se "Handycam Håndbog" (PDF) angående
symptomer og "PMB Guide" angående
tilslutning til computeren.
Der er ingen strøm.
• Sæt et opladet batteri i videokameraet
(s. 7).
• Slut vekselstrømsadapterens stik til en
vægkontakt (s. 7).
Videokameraet fungerer ikke,
selvom der er tændt for strømmen.
• Det tager nogle få sekunder for
videokameraet at blive klar til at
optage, efter at det er blevet tændt.
Dette er ikke en fejl.
• Tag vekselstrømsadapteren ud af
vægkontakten, eller fjern batteriet.
Tilslut igen efter ca. 1 minut. Hvis
funktionerne fortsat ikke virker, skal du
trykke på knappen RESET (s. 16) med
en spids genstand (alle indstillinger,
inklusive urets indstillinger, nulstilles,
når du trykker på knappen RESET).
DK
26
• Videokameraet er meget varmt. Sluk
videokameraet, og lad det stå et stykke
tid et sted, hvor der ikke er så varmt.
• Videokameraet er meget koldt. Lad
videokameraet være tændt. Sluk
videokameraet, og anbring det på et
varmt sted. Lad videokameraet stå et
stykke tid, og tænd det derefter.
Videokameraet bliver varmt.
• Dette skyldes, at videokameraet har
været tændt i lang tid. Dette er ikke en
fejl.
Strømmen afbrydes pludseligt.
• Brug vekselstrømsadapteren.
• Tænd for strømmen igen.
• Oplad batteriet (s. 7).
Der optages ikke billeder, når der
trykkes på START/STOP eller
PHOTO.
• Indstil knappen POWER til
(film)
eller
(stillbilleder) (s. 12).
• Du kan nu optage billeder i
dvaletilstand. Tryk på knappen QUICK
ON (s. 15).
• Videokameraet er ved at gemme det
billede, som du netop har optaget på
mediet. Du kan ikke tage nye billeder,
mens dette sker.
• Der er ikke mere plads på mediet. Slet
unødvendige billeder (s. 22).
• Det samlede antal filmsekvenser eller
stillbilleder overstiger mediets
optagekapacitet. Slet unødvendige
billeder (s. 22).
Optagelsen stopper.
• Temperaturen i videokameraet er
meget høj/lav. Sluk videokameraet, og
lad det stå et sted, hvor der ikke er så
varmt/koldt.
Du kan ikke installere [Picture
Motion Browser].
• Kontroller det nødvendige
computermiljø til at installere "Picture
Motion Browser".
• Installer "Picture Motion Browser" i
den rigtige rækkefølge (s. 24).
"Picture Motion Browser" fungerer
ikke korrekt.
• Afslut "Picture Motion Browser" og
genstart computeren.
Selvdiagnose/
advarselsindikatorer
Kontroller følgende, hvis der vises
indikatorer på LCD-skærmen eller i
søgeren.
Hvis problemet forsætter, selvom du har
forsøgt at løse det, skal du kontakte en
Sony-forhandler eller det nærmeste
autoriserede Sony-servicecenter.
Årsager/løsninger
C:04:ss
• Batteriet er ikke et
"InfoLITHIUM"-batteri
(H-serien). Anvend et
"InfoLITHIUM"-batteri
(H-serien) (s. 7).
• Sæt vekselstrømsadapterens
DC-stik korrekt i DC INstikket på din Handycam
Station eller på videokameraet
(s. 7).
C:13:ss /
C:32:ss
• Afbryd strømmen. Tilslut den
igen, og forsøg at betjene
videokameraet.
E:20:ss /
E:31:ss /
E:61:ss /
E:62:ss /
E:91:ss /
E:94:ss
• Der er opstået en fejl, som du
ikke selv kan løse. Kontakt din
Sony-forhandler eller det
nærmeste autoriserede Sonyservicecenter. Oplys den
femcifrede kode, som
begynder med "E".
101-0001
• Når indikatoren blinker
langsomt, er filen beskadiget
eller kan ikke læses.
Videokameraet genkendes ikke af
computeren.
• Fjern alle enheder, undtagen tastatur,
mus og videokameraet, fra
computerens USB-stik.
• Fjern USB-kablet fra computeren og
din Handycam Station, og genstart
computeren. Tilslut derefter
computeren og videokameraet i den
rigtige rækkefølge.
Fejlfinding
Indikatorer
• Der er muligvis opstået en fejl
på harddisken i
videokameraet.
• Videokameraets harddisk er
fuld. Slet unødvendige billeder
på harddisken.
• Der er muligvis opstået en fejl
på harddisken i
videokameraet.
E
• Der er næsten ikke mere
batteri tilbage.
DK
27
• Temperaturen i videokameraet
stiger. Sluk videokameraet, og
lad det stå et sted, hvor der
ikke er så varmt.
• Videokameraet er koldt. Sørg
for, at videokameraet bliver
varmt.
• Når indikatoren blinker
langsomt, er den ledige plads
til optagelse af billeder ved at
slippe op.
• Der er ikke indsat en "Memory
Stick PRO Duo" (s. 11).
• Når indikatoren blinker
hurtigt, er der ikke
tilstrækkelig ledig plads til
optagelse af billeder.
• Slet unødvendige billeder,
eller formater "Memory Stick
PRO Duo" efter lagring af
billeder på andre medier
(s. 21).
• Billeddatabasefilen er
beskadiget.
• Din "Memory Stick PRO Duo"
er beskadiget. Formater
"Memory Stick PRO Duo"
med videokameraet.
• Der er indsat en inkompatibel
"Memory Stick Duo".
-
• Adgang til "Memory Stick
PRO Duo" var begrænset på
en anden enhed.
• Der er noget i vejen med
blitzen.
• Der er ikke tilstrækkelig med
lys. Brug blitzen.
• Videokameraet står ustabilt.
Hold godt fast i videokameraet
med begge hænder. Dette får
dog ikke advarselsindikatoren
for kamerarystelse til at
forsvinde.
DK
28
• Faldsensoren er aktiveret. Du
kan muligvis ikke optage/
afspille billeder.
• Der er ikke mere plads på
mediet.
• Der kan ikke optages
stillbilleder under
behandlingen. Vent et øjeblik,
og forsøg derefter at optage
igen.
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om brug og vedligeholdelse
• Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du
trække i selve stikket og ikke i ledningen.
• Du må ikke placere tunge genstande oven på
netledningen, da den kan gå i stykker.
• Metalbenene skal holdes rene.
• Fjernbetjeningen og batterier af knaptypen skal
opbevares utilgængeligt for børn. Hvis et batteri
sluges ved et uheld, skal der omgående søges
læge.
• Hvis batteriets elektrolytiske væske er sivet ud:
– Kontakt det nærmeste autoriserede Sonyservicecenter.
– Vask huden de steder, der kan have været i
kontakt med væsken.
– Hvis du får væske i øjet, skal du skylle efter
med rigelige mængder vand og søge læge.
x Når videokameraet ikke skal bruges i
længere tid
• Tænd af og til for videokameraet, og lad det
optage eller afspille billeder i ca. 3 minutter.
• Aflad batteriet helt, før det gemmes væk.
LCD-skærm
• Du må ikke trykke for hårdt på LCD-skærmen,
da den kan gå i stykker.
• Hvis du bruger videokameraet i kolde
omgivelser, kan der forekomme skyggebilleder
på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl.
• Bagsiden af LCD-skærmen kan blive varm, når
du bruger videokameraet. Dette er ikke en fejl.
x Sådan rengøres LCD-skærmen
Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på
LCD-skærmen, anbefales det at gøre den
ren med en blød klud. Hvis du bruger et
LCD-rensesæt (ekstraudstyr), må du ikke
komme rensevæsken direkte på LCDskærmen. Fugt i stedet noget køkkenrulle
med væsken.
Yderligere oplysninger
• Du må ikke bruge eller opbevare videokameraet
og ekstraudstyr på følgende steder:
– På steder, hvor der er meget varmt, koldt eller
fugtigt. På steder, hvor det udsættes for
temperaturer over 60 °C, f.eks. i direkte
sollys, i nærheden af varmeapparater eller i en
bil, der står i solen. Udstyret kan gå i stykker
eller ændre form.
– På steder, hvor der er kraftige magnetfelter
eller mekaniske vibrationer. Dette kan
medføre fejl i videokameraet.
– På steder, hvor der er kraftige radiobølger
eller kraftig stråling. Videokameraet kan
muligvis ikke optage korrekt.
– På steder, hvor udstyret er i nærheden af
AM-modtagere og videoudstyr. Der kan
forekomme støj.
– På steder som en strand, eller hvor der er
støvet. Hvis der kommer sand eller støv i
videokameraet, kan det medføre fejl. I nogle
tilfælde kan en sådan fejl ikke repareres.
– I nærheden af vinduer eller udendørs, hvor
LCD-skærmen, søgeren eller objektivet kan
blive udsat for direkte sollys. Dette
beskadiger den indvendige del af søgeren
eller LCD-skærmen.
• Brug videokameraet ved 6,8 V DC/7,2 V DC
(batteri) eller ved 8,4 V DC
(vekselstrømsadapter).
• Brug det ekstraudstyr, der anbefales i
betjeningsvejledningen i forbindelse med
jævnstrøm og vekselstrøm.
• Du må ikke udsætte videokameraet for vand,
f.eks. regn eller havvand. Hvis videokameraet
udsættes for vand, kan det gå i stykker. I nogle
tilfælde kan en sådan fejl ikke repareres.
• Hvis der kommer genstande eller væske ind i
kabinettet, skal du trække stikket ud af
videokameraet og få det efterset hos en Sonyforhandler, før det tages i brug igen.
• Videokameraet må ikke udsættes for
hårdhændet behandling, adskilles, ændres,
udsættes for kraftige stød eller slag, f.eks. ved at
der slås på videokameraet, det tabes, eller der
trædes på det. Vær særlig omhyggelig, når du
håndterer objektivet.
• Indstil knappen POWER til OFF (CHG), når du
ikke skal bruge videokameraet.
• Du må ikke pakke videokameraet ind i f.eks. et
håndklæde og betjene det. Videokameraet kan
blive for varmt.
Om behandling af kabinettet
• Hvis kabinettet er snavset, skal du rengøre det
med en blød klud, der er let fugtet med vand.
Tør efter med en tør, blød klud.
• Du må ikke bruge følgende, da det kan
ødelægge overfladen:
DK
29
– Du må ikke bruge kemikalier, f.eks.
fortynder, rensebenzin, sprit, kemiske
renseklude, støvafviser, insektmidler og
solfilm.
– Du må ikke røre videokameraet, hvis du har
ovennævnte stoffer på hænderne.
– Du må ikke lade kabinettet være i
længerevarende kontakt med gummi- eller
vinylgenstande.
Om vedligeholdelse og opbevaring af
objektivet
• Objektivets overflade skal aftørres med en blød
klud i følgende situationer:
– Hvis der er fingeraftryk på objektivets
overflade.
– Når det har været brugt i varme eller fugtige
omgivelser.
– Hvis objektivet har været udsat for saltholdig
luft, f.eks. ved vandet.
• Opbevar objektivet i godt ventilerede
omgivelser, hvor der ikke er for meget snavs
eller støv.
• Rengør objektivet med jævne mellemrum som
beskrevet ovenfor for at undgå mugdannelse.
Det anbefales, at du bruger videokameraet
mindst en gang om måneden for at sikre, at det
fungerer optimalt i lang tid.
Om opladning af det indbyggede,
genopladelige batteri
Videokameraet leveres med et indbygget,
genopladeligt batteri, så datoen,
klokkeslættet og andre indstillinger
bevares, selvom knappen POWER
indstilles til OFF (CHG). Det indbyggede,
genopladelige batteri lades op, når
videokameraet sluttes til vægkontakten via
vekselstrømsadapteren, eller når der er isat
batteri. Det tager ca. 3 måneder at aflade
batteriet helt, hvis du slet ikke bruger
videokameraet. Brug videokameraet, når
det indbyggede, genopladelige batteri er
ladet op.
Betjeningen af videokameraet påvirkes
ikke, selvom det indbyggede, genopladelige
batteri ikke er ladet op, medmindre du
optager med dato.
DK
30
x Fremgangsmåde
Slut videokameraet til vægkontakten med
den medfølgende vekselstrømsadapter, og
lad det stå med knappen POWER indstillet
til OFF (CHG) i mindst 24 timer.
Sådan udskiftes batteriet i
fjernbetjeningen
1 Tryk på tappen, mens du sætter en negl
ind i slidsen for trække batteriholderen
ud.
2 Isæt et nyt batteri med plussiden (+)
opad.
3 Skub batteriholderen ind i
fjernbetjeningen, indtil den klikker på
plads.
Fane
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det
behandles forkert. Du må ikke genoplade
eller adskille batteriet eller udsætte det for
åben ild.
• Når lithium-batteriet er ved at være opbrugt,
reduceres fjernbetjeningens brugsafstand, eller
måske fungerer fjernbetjeningen ikke korrekt.
Hvis dette er tilfældet, skal batteriet skiftes ud
med et Sony CR2025-lithium-batteri. Brug af
andre batterier kan øge risikoen for brand eller
eksplosion.
Specifikationer
System
** Det enestående pixel-array i Sony's
ClearVid CMOS Sensor og
billedbehandlingssystem (BIONZ) gør det
muligt at optage billeder svarende til de
beskrevne størrelser.
Indgangs/udgangsstik
Stik til ekstern A/V: Komponent/video- og
lydudgangsstik
HDMI OUT-stik: HDMI-stik Type C mini
Hovedtelefonbøsning: Stereoministik (∅ 3,5mm)
MIC-indgangsstik: Stereoministik (∅ 3,5mm)
USB-stik: mini-B
LCD-skærm
Billede: 8,0 cm (3,2-type, billedformat 16:9)
Samlede antal punkter 921 600 (1 920 × 480)
Generelt
Strømkrav: 6,8 V/7,2 V DC (batteri)
8,4 V DC (AC-adapter)
Gennemsnitligt strømforbrug: Under
kameraoptagelse med søger ved normal
lysstyrke:
Harddisk:
HD: 4,2 W SD: 3,6 W
"Memory Stick PRO Duo":
HD: 4,2 W SD: 3,5 W
Under kameraoptagelse med LCD ved normal
lysstyrke:
Harddisk:
HD: 4,5 W SD: 3,8 W
"Memory Stick PRO Duo":
HD: 4,5 W SD: 3,8 W
Driftstemperatur: 0 °C til + 40 °C
Opbevaringstemperatur: -20 °C til + 60 °C
Mål (ca.): 83 × 76 × 138 mm
(b/h/d)
med fremspringende dele
83 × 76 × 138 mm
(b/h/d)
med fremspringende dele og det medfølgende
batteri
Yderligere oplysninger
Videokomprimeringsformat: AVCHD (HD)/
MPEG2 (SD)/JPEG (stillbilleder)
Lydkomprimeringsformat: Dolby Digital 2/
5,1-kanals
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignal: PAL-farve, CCIR-standarder
1080/50i-specifikation
Harddisk: HDR-SR11E: 60 GB
HDR-SR12E: 120 GB
Ved måling af mediekapaciteten svarer 1 GB
til 1 milliard byte, en størrelse, der bruges til
datastyring.
Optageformat: Film (HD): AVCHD 1080/50i
Film (SD): MPEG2-PS
Stillbilleder: Exif Ver.2.2*
Søger: Elektrisk søger: farve
Billedenhed: 5,8 mm (type 1/3,13) CMOS-sensor
Optagepixel (stillbilleder, 4:3):
Maks. 10,2 mega (3 680 × 2 760) pixel**
Brutto: Ca. 5 660 000 pixel
Effektive (film, 16:9):
Ca. 3 810 000 pixels
Effektive (stillbilleder, 16:9):
Ca. 3 810 000 pixels
Effektive (stillbilleder, 4:3):
Ca. 5 080 000 pixels
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Sonnar T
12 × (optisk), 24 × , 150 × (digitalt)
Brændvidde: F1,8 ~ 3,1
Filterdiameter: 37 mm
f=4,9 ~ 58,8 mm
Når konverteret til et 35-mm-stillkamera
For film: 40 ~ 480 mm (16:9)
For stillbilleder: 37 ~ 444 mm (4:3)
Farvetemperatur: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimum belysning: 5 lx (lux) ([AUTO SLW
SHUTTR] [ON], lukkerhastighed 1/25 sek.)
0 lx (lux) (med funktionen NightShot)
* "Exif" er et filformat til stillbilleder og er
etableret af JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association). Filer i dette format kan
indeholde yderligere oplysninger, f.eks.
videokameraets indstilling på det
tidspunkt, hvor billedet blev optaget.
DK
31
Vægt (ca.): HDR-SR11E: 560 g kun hovedenhed
640 g inkl. det medfølgende genopladelige
batteri
HDR-SR12E: 570 g kun hovedenhed
650 g inkl. det medfølgende genopladelige
batteri
Handycam Station DCRA-C210
Indgangs/udgangsstik
A/V OUT-stik: Komponent/video- og
lydudgangsstik
USB-stik: mini-B
vekselstrømsadapter AC-L200/L200B
Strømkrav: 100 V - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Spændingsforbrug: 0,35-0,18 A
Strømforbrug: 18 W
Udgangsspænding: 8,4 V DC*
Driftstemperatur: 0 °C til + 40 °C
Opbevaringstemperatur: -20 °C til + 60 °C
Mål (ca.): 48 × 29 × 81 mm
(b/h/d) uden fremspringende dele
Vægt (ca.): 170 g uden netledningen
* Der findes flere specifikationer på mærkaten på
vekselstrømsadapteren.
Genopladeligt batteri NP-FH60
Maksimal udgangsspænding: 8,4 V DC
Udgangsspænding: 7,2 V DC
Kapacitet: 7,2 Wh (1 000 mAh)
Type: Li-ion
Design og specifikationer for videokameraet og
tilbehør kan ændres uden varsel.
• Videokameraet er fremstillet under licens fra
Dolby Laboratories.
DK
32
Om varemærker
• "Handycam" og
er
registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation.
• "AVCHD" og "AVCHD" logotypen er
varemærker tilhørende Matsushita Electric
Industrial Co., Ltd. og Sony Corporation.
• "Memory Stick", "
", "Memory Stick
Duo", "
", "Memory Stick
PRO Duo", "
",
"Memory Stick PRO-HG Duo",
"
", "MagicGate",
"
", "MagicGate Memory
Stick" og "MagicGate Memory Stick Duo" er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
• "x.v.Colour" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• "BIONZ" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator er et varemærke
tilhørende Dolby Laboratories.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista og DirectX er enten registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
• Macintosh og Mac OS er registrerede
varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og
andre lande.
• Intel, Intel Core og Pentium er registrerede
varemærker eller varemærker tilhørende Intel
Corporation eller dennes datterselskaber i USA
og/eller andre lande.
• Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er
enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA
og/eller andre lande.
Alle andre produktnavne, der nævnes i denne
betjeningsvejledning, kan være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende de respektive
virksomheder. Derudover er ™ og "®" ikke
angivet alle steder i denne vejledning.
Yderligere oplysninger
DK
33
Lue tämä ensin
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen
laitteen käytön aloittamista ja säilytä se
myöhempää käyttötarvetta varten.
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Älä säilytä akkuja auringonvalossa tai
avotulen tai muun lämmönlähteen
lähettyvillä.
VAROITUS
Korvaa akku tai paristo ainoastaan
ilmoitetun tyyppisellä akulla tai
paristolla. Muutoin voi seurata
tulipalo tai vamma.
Liiallinen äänenpaine korvanapeista
ja kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon
heikentymisen.
Eurooppalaiset asiakkaat
HUOMAUTUS
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän digitaalisen videokameran
kuvaan ja ääneen.
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä
aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma
uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli
(esimerkiksi USB-kaapeli) ja liitä se uudelleen.
FI
2
Käytöstä poistetun sähköja elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni ja
muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai
sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta
ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen
sijaan luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen.
Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan
estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset,
joita voi aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Lisävaruste: Kaukosäädin
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys (koskee
Euroopan unionia sekä
muita Euroopan maita,
joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Varmistamalla, että paristo poistetaan
käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen
turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto
suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta
varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote
viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen
osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo
irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita
käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen. Lisätietoja
tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkestä, josta tuote on ostettu.
Ilmoitus EU-maiden asiakkaille
Tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
EMC-merkinnän ja tuoteturvan valtuutettu
edustaja on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Huolto- tai takuuasioihin liittyvät
kysymykset voitte lähettää erillisessä
huoltokirjassa tai takuuasiakirjassa mainittuun
osoitteeseen.
Tietoja käytöstä
Paketissa toimitettavat tarvikkeet
Kappalemäärä on ilmaistu sulkeissa ( )
olevilla luvuilla.
• Verkkovirtalaite (1)
• Virtajohto (1)
• Handycam Station (1) A
• A/V-komponenttikaapeli (1) B
• A/V-liitäntäkaapeli (1) C
• USB-kaapeli (1) D
• 21-nastainen sovitin (1)
Vain mallit, joiden pohjassa on merkki
.
• Langaton kaukosäädin (1)
Litium-kolikkoparisto on asetettu paikalleen
valmiiksi.
• Ladattava akku NP-FH60 (1)
• CD-ROM ”Handycam Application Software”
(1) (s. 24)
– Picture Motion Browser (ohjelmisto)
– PMB Guide
– Handycam-käsikirja (PDF)
• ”Käyttöohjeet” (tämä käyttöohje) (1)
A
B
C
D
Videokameran käyttäminen
• Videokamera ei ole pölyn- tai vedenpitävä.
Katso ”Varotoimet” (s. 30).
• Älä tee mitään seuraavista toimenpiteistä, jos
(video)- tai
(still-kuva) -tilojen
merkkivalot tai ACCESS-merkkivalo (s. 12, 16)
palaa tai vilkkuu. Muutoin tallennusväline voi
vahingoittua, tallennetut kuvat voivat kadota tai
kameraan voi tulla toimintahäiriö.
– Älä poista ”Memory Stick PRO Duo” -korttia.
– Älä irrota akkua tai verkkovirtalaitetta
videokamerasta.
– Älä altista kameraa kolhuille tai tärinälle.
• Kun kytket videokameran toiseen laitteeseen
kaapeleilla, varmista, että liitin on oikeassa
asennossa. Jos työnnät liittimen liitäntään
väkisin, liitäntä vioittuu ja videokameraan voi
tulla toimintahäiriö.
• Kytke kaapelit Handycam Station -aseman
liitäntöihin, kun käytät videokameraa
Handycam Station -aseman kanssa. Älä kytke
kaapeleita sekä Handycam Station -asemaan että
videokameraan.
• Suojaa videokamera iskuilta ja tärinältä.
Muutoin videokamera ei ehkä tunnista sisäistä
kiintolevyä, tai tallennus tai toisto ei onnistu.
• Älä käytä videokameraa kovassa melussa.
Muutoin videokamera ei ehkä tunnista
kiintolevyä, tai tallennus ei onnistu.
• Videokamerassa oleva putoamistunnistin*
suojaa kameran kiintolevyä putoamisen
aiheuttamalta iskulta. Tämän toiminnon
aiheuttama mosaiikkimainen häiriö voi myös
tallentua, kun videokamera ottaa toiminnon
käyttöön kameran pudotessa tai sen ollessa
painottomassa tilassa. Jos putoamistunnistin
havaitsee putoamisen toistuvasti, tallennus tai
toisto voi pysähtyä.
• Jos videokameran lämpötila muuttuu
poikkeuksellisen korkeaksi tai matalaksi,
tallennus tai toisto videokameralla voi estyä.
Tämä johtuu siitä, että videokameran
suojaustoiminnot voivat aktivoitua näissä
tilanteissa. Jos näin käy, LCD-näyttöön tai
etsimeen tulee ilmoitus (s. 28).
FI
FI
3
• Älä kytke videokameran virtaa matalassa
ilmanpaineessa, eli yli 3 000 metrin korkeudella
merenpinnasta. Muutoin videokameran
kiintolevy voi vahingoittua.
• Jos tallennat ja poistat kuvia toistuvasti,
tallennusvälineessä olevat tiedot muuttuvat ajan
myötä pirstaleisiksi. Tällöin kuvia ei voi enää
tallentaa eikä toistaa. Jos näin käy, kopioi kuvat
ensin ulkoiselle tallennusvälineelle ja käytä
sitten [MEDIA FORMAT] -toimintoa*.
• Kiinnitä käsihihna ja pitele videokameraa oikein
tallentaessasi.
• Jos haluat säätää LCD-paneelia, avaa se 90
asteen kulmaan videokameraan (1) nähden ja
käännä paneeli sitten sopivaan asentoon
kuvausta tai toistoa varten (2). Voit kääntää
LCD-paneelia 180 astetta objektiivin puolelle
(2), jos haluat tallentaa peilikuvatilassa.
2 90 astetta
(enintään)
1 90 astetta
videokameraan nähden
2180 astetta (enintään)
• Etsin ja LCD-näyttö on valmistettu erittäin
tarkkaa tekniikkaa käyttäen. Siksi yli 99,99 %
kuvapisteistä on täysin toimivia. LCD-näytössä
saattaa kuitenkin näkyä pieniä mustia ja/tai
kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai
vihreitä) pisteitä. Näitä pisteitä syntyy
normaalisti valmistusprosessissa, mutta ne eivät
vaikuta tallennettavaan kuvaan millään tavalla.
FI
4
• Poista suojakalvo ennen kaukosäätimen
käyttämistä.
Suojakalvo
Tässä videokamerassa käytettävät
”Memory Stick” -korttityypit
• Videoita kuvattaessa on suositeltavaa käyttää
vähintään 1 Gt:n ”Memory Stick PRO Duo”
-muistikorttia, jossa on merkintä:
–
(”Memory Stick
PRO Duo”)*
–
(”Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* Kumpaa tahansa voi käyttää Mark2-merkin
olemassaolosta riippumatta.
• 8 Gt:n ja sitä pienempien ”Memory Stick PRO
Duo” -korttien on vahvistettu toimivan oikein
tämän videokameran kanssa.
• Lisätietoja ”Memory Stick PRO Duo” -kortin
tallennusajasta on sivulla 11.
• Sekä ”Memory Stick PRO Duo”- että ”Memory
Stick PRO-HG Duo” -korttia nimitetään
”Memory Stick PRO Duo” -kortiksi tässä
oppaassa.
Kuvaaminen
• Kokeile kuvaustoimintoa ennen varsinaisen
kuvauksen aloittamista ja varmista, että kuva ja
ääni tallentuvat ongelmitta.
• Tallennussisältöä ei voida korvata, vaikka
tallennus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi
videokameran tai tallennusvälineen virheellisen
toiminnan takia.
• Televisioiden värijärjestelmät vaihtelevat
maittain/alueittain. Television on oltava PALstandardin mukainen, jotta voit katsella
kuvaamiasi otoksia televisiosta.
• Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat sekä
muut vastaavat aineistot voivat olla
tekijänoikeuslakien suojaamia. Tällaisen
aineiston luvaton kopiointi voi olla lainvastaista.
Tallennettujen kuvien toistaminen
muissa laitteissa
• Tämä videokamera on MPEG-4 AVC/H.264
High Profile -yhteensopiva ja sillä voidaan
kuvata HD (High Definition) -laatuista kuvaa.
Tämän vuoksi tällä videokameralla kuvattua HD
(High Definition) -laatuista kuvaa ei voi toistaa
seuraavissa laitteissa:
– muut AVCHD-yhteensopivat laitteet, jotka
eivät ole High Profile -yhteensopivia
– laitteet, jotka eivät ole yhteensopivia
AVCHD-muodon kanssa.
Kopioi tallentamasi kuvamateriaali
Tietoja tästä käyttöoppaasta
• Tässä käyttöoppaassa käytetyt kuvat LCDnäytöstä on otettu digitaalikameralla, joten ne
voivat hieman poiketa todellisista LCD-näytön
kuvista.
• Tässä käyttöohjeessa videokameran kiintolevyä
ja ”Memory Stick PRO Duo” -korttia kutsutaan
”tallennusvälineiksi”.
• Näyttökuvat ovat Windows Vista
-käyttöjärjestelmästä. Kuvat saattavat vaihdella
tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan.
* Katso myös ”Handycam-käsikirja” (PDF) ja
”PMB Guide”.
• Kopioi tallentamasi kuvamateriaali ulkoiselle
tallennusvälineelle säännöllisesti, jotta tiedot
eivät katoa. On suositeltavaa tallentaa
kuvatiedot esimerkiksi DVD-R-levylle
tietokoneen* avulla. Kuvatiedot voi tallentaa
myös videonauhurilla tai DVD/HDDtallentimella*.
Kun videokamera on kytketty
tietokoneeseen
• Älä yritä alustaa videokameran kiintolevyä
tietokoneen avulla. Muutoin videokamera ei
ehkä toimi oikein.
Tietoja hävittämisestä ja
luovuttamisesta
• Vaikka käytät [MEDIA FORMAT] -toimintoa*
tai alustat videokameran kiintolevyn, kaikki
kiintolevyn tiedot eivät välttämättä katoa. Jos
luovutat videokameran uudelle omistajalle,
käytä [
EMPTY] -toimintoa*, jotta
tallentamiasi tietoja ei voida palauttaa.
Jos hävität käytöstä poistetun videokameran, on
yllä mainittujen toimien lisäksi syytä tuhota
videokameran runko.
Tietoja kielen asetuksesta
• Ohjeisiin sisältyvien kuvaruutunäyttöjen kieli on
valittu paikallisen tilanteen mukaan.
Kuvaruutunäytön kielen voi kuitenkin
tarvittaessa vaihtaa ennen videokameran käytön
aloittamista (s. 10).
FI
5
Sisällysluettelo
Lue tämä ensin ............................... 2
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: Akun lataaminen .............. 7
Vaihe 2: Virran kytkeminen ja
päivämäärän ja kellonajan
asettaminen ................................ 10
Kielen asetuksen muuttaminen
................................................... 10
Vaihe 3: Tallennusvälineen
valitseminen ............................... 11
Tallennus/toisto
Kuvaaminen ................................. 13
Toisto ........................................... 14
Kuvan katseleminen televisiossa
................................................... 15
Osien nimet ja toiminnot............... 16
Kuvauksen/toiston aikana näytössä
näkyvät ilmaisimet ...................... 18
Muiden toimintojen käyttäminen –
”
HOME” ja ”
OPTION” ...... 20
Kuvien kopioiminen ...................... 22
Kuvien poistaminen ...................... 23
Käyttäminen tietokoneella
Tietokoneen käyttäminen ............. 24
”Handycam-käsikirja” (PDF)
-käsikirjan asentaminen ja
tarkasteleminen ......................... 24
”Picture Motion Browser”
-ohjelmiston asentaminen .......... 25
Vianmääritys
Vianmääritys ................................ 27
Lisätietoja
FI
6
Varotoimet .................................... 30
Tekniset tiedot .............................. 32
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: Akun lataaminen
5
/CHG -merkkivalo
4
3
Akku
Käytön aloittaminen
5
1
2
DC IN -liitäntä
POWER-kytkin
DC-pistoke
Verkkovirtalaite
Virtajohto
Voit aloittaa ”InfoLITHIUM”-akun
lataamisen (H-sarja), kun olet
kiinnittänyt sen videokameraan.
b Huomautuksia
• Ainoa ”InfoLITHIUM”-akku, jonka
videokameraan voi liittää, on H-sarjan akku.
1 Kytke verkkolaite Handycam
Station -aseman DC IN -liitäntään.
Varmista, että DC-pistokkeen v-merkki
on ylöspäin.
Seinäpistorasiaan
4 Kiinnitä akku työntämällä sitä
nuolen suuntaisesti niin, että se
napsahtaa paikalleen.
5 Aseta videokamera Handycam
Station -asemaan.
/CHG (lataus) -merkkivalo syttyy, ja
lataus alkaa. /CHG (lataus)
-merkkivalo sammuu, kun akku on
latautunut täyteen. Irrota videokamera
Handycam Station -asemasta.
2 Kytke virtajohto
verkkovirtalaitteeseen ja
seinäpistorasiaan.
3 Käännä POWER-kytkin OFF
(CHG) -asentoon nuolen
suuntaisesti (oletusasetus).
FI
7
Akun irrottaminen
(Yksikkö: min)
Käännä POWER-kytkin OFF (CHG)
-asentoon.
Siirrä BATT (akun vapautus) -vipua ja
irrota akku.
BATT (akun vapautus) -vipu
”Memory
Stick PRO
Duo”
Kiintolevy
HD
SD
Latausaika
HD
SD
135
Tallennusaika*1*2
Akun lataaminen pelkän
verkkovirtalaitteen avulla
Kytke POWER-kytkin OFF (CHG)
-asentoon ja kytke sitten verkkovirtalaite
suoraan videokameran DC IN -liitäntään.
POWER-kytkin
v-merkki
oikealla
DC IN -liitäntä
DC-pistoke Avaa liitännän
suojakansi.
Laitteen mukana toimitetun
akun käyttöaika
Latausaika:
Täysin tyhjän akun keskimääräinen
täyteenlatausaika minuutteina.
Tallennus-/toistoaika:
Keskimääräinen käyttöaika täyteen ladattua
akkua käytettäessä minuutteina.
”HD” tarkoittaa teräväpiirtoista kuvaa ja
”SD” tavallista kuvaa.
FI
8
Jatkuva
tallennusaika
90
110
90
110
Tyypillinen
tallennusaika*3
40
50
40
50
130
130
140
140
Toistoaika*2
*1 [REC MODE]: SP
*2 Kun LCD-näytön taustavalo on käytössä.
*3 Tyypillinen kuvausaika, kun kuvaus
käynnistetään ja pysäytetään toistuvasti,
käytetään zoomausta sekä kytketään ja
katkaistaan virta.
Tietoja akusta
• Kun irrotat akun tai verkkovirtalaitteen, käännä
POWER-kytkin OFF (CHG) -asentoon ja
sammuta
(video)-,
(still-kuva)- (s. 10)
ja ACCESS-merkkivalot (s. 12, 16).
• Akku ei syötä virtaa, kun verkkovirtalaite on
kytkettynä videokameran DC IN -liitäntään tai
Handycam Station -asemaan. Tämä koskee
myös tilannetta, jossa verkkovirtajohto on
irrotettu pistorasiasta.
Tietoja lataus-, tallennus- ja toistoajasta
• Ajat on mitattu käytettäessä videokameraa
25 °C:n lämpötilassa (10–30 °C on suositeltava
käyttölämpötila).
• Kuvaus- ja toistoajat ovat lyhyempiä, kun
videokameraa käytetään kylmässä.
• Kuvaus- ja toistoajat voivat olla lyhyempiä
videokameran käyttöolosuhteiden mukaan.
Tietoja verkkolaitteesta
• Kun käytät verkkolaitetta, kytke se lähellä
olevaan pistorasiaan. Irrota verkkolaite
pistorasiasta heti, jos videokameran käytön
aikana ilmenee toimintahäiriö.
• Älä käytä verkkolaitetta, jos se on esimerkiksi
seinän ja huonekalun välissä tai muussa ahtaassa
paikassa.
• Varo, etteivät metalliesineet aiheuta
verkkovirtalaitteen DC-pistokkeeseen tai akun
napoihin oikosulkua. Muutoin voi aiheutua
toimintahäiriö.
• Kun videokamera on liitettynä verkkolaitteeseen
ja verkkolaite pistorasiaan, videokamera on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka virta olisi
katkaistu videokameran virtakytkimellä.
Käytön aloittaminen
FI
9
Vaihe 2: Virran kytkeminen ja päivämäärän ja
kellonajan asettaminen
(HOME) (s. 20)
Kosketa LCD-näytössä olevaa
painiketta.
1
POWER-kytkin
Kun videokameraa
käytetään
ensimmäisen
kerran, [CLOCK
SET] -näyttö tulee
näkyviin LCDnäyttöön.
1 Pidä vihreää painiketta painettuna
ja siirrä POWER-kytkintä
toistuvasti nuolen suuntaan niin,
että haluamasi tilan merkkivalo
syttyy.
4 Aseta [SUMMERTIME], [Y]
(vuosi), [M] (kuukausi), [D]
(päivä), tunnit ja minuutit ja
kosketa sitten
.
(video): Videoiden kuvaaminen
(still-kuva): Still-kuvien
kuvaaminen
Siirry vaiheeseen 3, jos kytket
videokameraan virran ensimmäisen
kerran.
• Kun sytytät
(Still-kuva) -merkkivalon,
näytön kuvasuhteeksi muutetaan
automaattisesti 4:3.
2 Kosketa
(HOME) t
(SETTINGS) t [CLOCK/
LANG] t [CLOCK SET].
3 Valitse haluamasi
maantieteellinen alue
/ painikkeilla ja kosketa sitten
[NEXT].
FI
10
Kello alkaa käydä.
z Vihjeitä
• Päivämäärä ja kellonaika eivät näy kuvauksen
aikana, mutta ne tallentuvat automaattisesti
tallennusvälineeseen ja voidaan näyttää toiston
aikana.
• Voit poistaa äänimerkit käytöstä koskettamalla
(HOME) t
(SETTINGS) t
[SOUND/DISP SET] t [BEEP] t [OFF].
Kielen asetuksen muuttaminen
Kuvaruutunäyttöjen tekstin kielen voi
vaihtaa.
Kosketa
(HOME) t
(SETTINGS)
t [CLOCK/ LANG] t
[ LANGUAGE SET] ja valitse sitten
haluamasi kieli.
Vaihe 3: Tallennusvälineen valitseminen
Tämän videokameran tallennus-/toisto-/
muokkausvälineeksi voi valita kiintolevyn
tai ”Memory Stick PRO Duo” -kortin. Voit
valita tallennusvälineen videoita ja stillkuvia varten erikseen.
Sekä videoiden että still-kuvien
oletusasetuksena on kiintolevy.
2 Valitse videoiden tallennusväline
koskettamalla [MOVIE MEDIA
SET].
Tallennusvälineen asetusnäyttö tulee
näkyviin.
Kiintolevy
HDD
MEMORY STICK
MEMORY STICK
Käytön aloittaminen
”Memory Stick”
HDD
MOVIE MEDIA SET
Video
Still-kuva
b Huomautuksia
• Voit tallentaa, toistaa ja muokata kyseisen
tallennusvälineen avulla. Voit vaihtaa
tallennusvälineen tekemällä valinnan uudelleen.
• Tallennusajat [HD SP] -tallennustilassa
(oletusasetus) ovat seuraavat:
– Sisäisellä kiintolevyllä: noin 17 t 50 min
(HDR-SR11E), noin 36 t (HDR-SR12E)
– Sony Corporationin valmistamassa ”Memory
Stick PRO Duo” -muistikortissa (4 Gt): noin
1 t 5 min
Select the media and image quality.
3 Kosketa haluamaasi
tallennusvälinettä ja kuvanlaatua.
tarkoittaa HD (High Definition)
-kuvanlaatua ja
tarkoittaa SD
(Standard Definition) -kuvanlaatua.
4 Kosketa [YES] t
.
Tallennusväline on vaihdettu.
z Vihjeitä
• Tarkista tallennettavien still-kuvien todellinen
lukumäärä videokameran LCD-näytöstä (s. 18).
1 Kosketa
(HOME) t
(MANAGE MEDIA).
Still-kuvien tallennusvälineen
valitseminen
Kosketa [PHOTO MEDIA SET] vaiheessa
2 ja kosketa sitten haluamaasi
tallennusvälinettä.
Tallennusvälineen tarkastaminen
1 Käännä POWER-kytkintä toistuvasti, niin
että haluamasi tarkastettavan
tallennusvälineasetuksen
(video)- tai
(still-kuva) -merkkivalo syttyy.
2 Tarkasta tallennusvälineen kuvake
näytöstä.
Tallennusvälineen kuvake
: Kiintolevy
: ”Memory Stick PRO Duo”
FI
11
”Memory Stick PRO Duo”
-kortin asettaminen
Aseta videokameraan ”Memory Stick PRO
Duo” -kortti, jos ”Memory Stick PRO Duo”
on valittu tallennusvälineeksi.
Lisätietoja videokamerassa käytettävistä
”Memory Stick” -korteista on sivulla 4.
[Create a new Image Database File.]
-näyttö tulee näkyviin LCD-näyttöön,
kun asetat videokameraan uuden
”Memory Stick PRO Duo” -kortin.
1 Aseta ”Memory Stick PRO Duo”
-kortti videokameraan.
1 Avaa Memory Stick Duo -suojus
nuolen suuntaisesti.
2 Aseta ”Memory Stick PRO Duo”
-kortti Memory Stick Duo -paikkaan
oikein päin niin, että kortti napsahtaa
paikalleen.
3 Sulje Memory Stick Duo -suojus.
3 Kosketa [YES].
Jos haluat tallentaa ”Memory Stick PRO
Duo” -korttiin vain still-kuvia, kosketa
[NO].
”Memory Stick PRO Duo” -kortin
poistaminen
Avaa Memory Stick Duo -paikan suojus ja
paina ”Memory Stick PRO Duo” -korttia
kevyesti kerta sisäänpäin.
b Huomautuksia
ACCESS-merkkivalo (”Memory
Stick PRO Duo”)
2 Jos olet valinnut vaihtoehdon
”Memory Stick PRO Duo”
videoiden tallennusvälineeksi,
käännä POWER-kytkintä, kunnes
(video) -merkkivalo syttyy.
Jos POWER-kytkin on OFF (CHG)
-asennossa, kytke virta painamalla
vihreää painiketta samaan aikaan.
FI
12
• Älä avaa Memory Stick Duo -suojusta
kuvaamisen aikana.
• Jos pakotat ”Memory Stick PRO Duo” -kortin
korttipaikkaan väärin päin, ”Memory Stick PRO
Duo” -kortti, Memory Stick Duo -korttipaikka
tai kuvadata voi vahingoittua.
• Jos näytössä lukee [Failed to create a new Image
Database File. It may be possible that there is
not enough free space.] vaiheessa 3, alusta
”Memory Stick PRO Duo” -kortti. Huomaa, että
alustaminen poistaa kaikki ”Memory Stick PRO
Duo” -korttiin tallennetut tiedot.
• Kun asetat ”Memory Stick PRO Duo” -kortin
paikalleen tai poistat sen kamerasta, varo, ettei
”Memory Stick PRO Duo” -kortti ponnahda
ulos ja putoa.
Tallennus/toisto
Kuvaaminen
Kuvat tallennetaan tallennusvälineeseen, joka valitaan vastaavassa valikossa (s. 11). Sekä
videot että still-kuvat tallennetaan oletusasetuksen mukaisesti videokameran kiintolevylle.
POWER-kytkin C
START/STOP D
: Videoiden kuvaaminen
: Still-kuvien kuvaaminen
[STBY] t [REC]
START/STOP A
Tallennus/toisto
(HOME) B
(s. 20)
10.2M
PHOTO
E
Vilkkuu t Palaa
1 Käännä POWER-kytkintä C, kunnes haluamasi tilan merkkivalo syttyy.
Paina vihreää painiketta vain, kun POWER-kytkin C on asennossa OFF (CHG).
2 Aloita kuvaaminen.
Videot
Paina START/STOP D (tai A).
Pysäytä kuvaaminen painamalla uudelleen
START/STOP D (tai A).
z Vihjeitä
• Voit tarkastaa tallennusajan, jäljellä olevan
kapasiteetin jne. painamalla
(HOME) B
t
(MANAGE MEDIA) t
[MEDIA INFO].
• Voit ottaa still-kuvia videokuvauksen aikana
painamalla PHOTO E.
Still-kuvat
Säädä tarkennus A painamalla
kevyesti PHOTO E -painiketta
(äänimerkki kuuluu) ja paina sitten
painike pohjaan B (suljinääni
kuuluu).
näkyy
- tai
-kuvakkeen vieressä.
Kun
poistuu näkyvistä, kuva on
tallennettu.
• Yhtäkestoisen videokuvauksen enimmäiskesto
on noin 13 tuntia.
• Kun videotiedoston koko ylittää 2 Gt:n rajan,
videokamera luo automaattisesti seuraavan
tiedoston.
FI
13
Toisto
Voit toistaa tallennusvälineasetuksessa määritetylle tallennusvälineelle tallennettua kuvaa
(s. 11). Kiintolevyllä olevat kuvat toistetaan oletusasetuksen mukaan.
(VIEW IMAGES) A
1
2
3
9
4
5
6
HDD
0
7
8
POWER-kytkin B
(VIEW IMAGES) C
1 Siirtyy
(Film Roll Index) -näyttöön
2 Siirtyy
(Face Index) -näyttöön
3 Siirtyy
(HOME) -valikkoon
4 Edelliset 6 kuvaa
5 Seuraavat 6 kuvaa
6 Paluu kuvausnäyttöön
7 Tuo näkyviin HD (High Definition)
-kuvalaadun videot*
8 Tuo näkyviin still-kuvat
9 Kuvien haku päivämäärän mukaan
q;
(OPTION)
*
tulee näkyviin, kun valitset SD (Standard
Definition) -kuvanlaadulla tallennetun videon
[MOVIE MEDIA SET] (s. 11).
1 Kytke videokameraan virta kääntämällä POWER-kytkintä B.
2 Paina
(VIEW IMAGES) C (tai A).
VISUAL INDEX -näyttö tulee LCD-näyttöön (tämä voi kestää muutaman sekunnin).
3 Aloita toisto.
Videot
Still-kuvat
Kosketa
- tai
-välilehteä ja
sitten toistettavaa videota.
Videon alkuun
tai edelliseen
videoon
Pysäytys (siirtyy
INDEX-näyttöön)
FI
14
Vaihto toistotai taukotilaan
kosketettaessa
Kosketa
-välilehteä ja valitse sitten
toistettava still-kuva.
Seuraava
video
Taakse-/eteenpäin
(OPTION)
Kuvaesitys
Siirtyy VISUAL
INDEX -näyttöön
Edellinen/seuraava
(OPTION)
Videoiden äänenvoimakkuuden
säätäminen
Kosketa videota toistettaessa
(OPTION)
t
-välilehti t [VOLUME] ja säädä
sitten äänenvoimakkuutta
/
painikkeilla.
z Vihjeitä
• VISUAL INDEX -näytössä näkyy välilehdessä
i/B sen videon vieressä, joka on toistettu/
tallennettu viimeksi. Kun kosketat videota, joka
on merkitty i/B, voit toistaa videon sen
edellisestä pysäytyskohdasta alkaen.
Handycam Station
Liitäntätapa ja televisiossa näkyvän kuvan
laatu (HD (High Definition)- tai SD
(Standard Definition)) määräytyvät
liitettävän television tyypin ja käytettävien
liitäntöjen mukaan.
Käytä virtalähteenä videokameran
vakiovarusteisiin sisältyvää
verkkovirtalaitetta (s. 7).
Katso lisätietoja myös liitettävän laitteen
käyttöohjeista.
b Huomautuksia
• Valitse kuvattaessa [X.V.COLOR]-asetukseksi
[ON], jos haluat katsella kuvaa x.v.Coloryhteensopivassa televisiossa. Toiston aikana
joitakin television asetuksia on ehkä tarpeen
säätää. Katso lisätietoja television
käyttöohjeesta.
Toimenpidejärjestys
Valitse televisiossa
signaalilähteeksi se tuloliitäntä,
johon videokamera on liitetty.
Katso lisätietoja television käyttöohjeesta.
r
Liitä videokamera televisioon [TV
CONNECT Guide] -ohjeen mukaan.
Kosketa
(HOME) t
(OTHERS)
t [TV CONNECT Guide].
r
Valitse videokamerassa oikeat
lähtösignaaliasetukset.
Tallennus/toisto
A/Vetähallintaliitäntä
Kuvan katseleminen
televisiossa
Avaa liitännän
suojakansi.
b Huomautuksia
• Kun kuva siirretään A/V-liitäntäkaapelin kautta,
kuva lähetetään SD (Standard Definition)
-laatuisena.
• Videokamerassa ja Handycam Station
-asemassa on A/V-etähallintaliitäntäohjausliitännät ja A/V OUT -liitäntä (s. 16).
Kytke A/V-liitäntäkaapeli tai A/Vkomponenttikaapeli joko Handycam Station
-asemaan tai videokameraan. Jos kytket A/Vliitäntäkaapelit tai A/V-komponenttikaapelin
sekä Handycam Station -asemaan että
videokameraan, kuvassa voi näkyä häiriöitä.
FI
15
Osien nimet ja toiminnot
Painikkeet, liitännät ym. joita ei ole selitetty
muissa luvuissa, on kuvattu tässä.
8
1
2
3
4
5
9
0
qa
qs
6
Tallennus/toisto
1 Zoomausvipu
Voit zoomata hitaasti siirtämällä
zoomausvipua vain hieman. Voit zoomata
nopeasti siirtämällä vipua enemmän.
Still-kuvia voi suurentaa noin
1,1-kertaisesta enintään 5-kertaiseksi
alkuperäiseen kokoon verrattuna
(toistozoomaus).
• Kun kosketat näyttöä toistozoomauksen aikana,
koskettamasi kohta tulee LCD-näytön
keskikohtaan.
7
qd
2 Silmäsuppilo
qf
3 Etsin
Voit katsella kuvaa etsimessä, kun suljet
LCD-paneeli on suljettu. Etsin on kätevä,
kun haluat säästää akkuvirtaa tai jos kuvaa
on vaikea nähdä LCD-näytössä.
qg
qj
qk
ql
qh
w;
wa
ws
wd
wf
wg
wj
wh
wk
wl
qj
Handycam Station
4 Etsimen objektiivin säätövipu
Nosta etsin yläasentoon ja siirrä etsimen
linssin säätövipua, kunnes kuva on selkeä.
5 QUICK ON -painike
Jos painat QUICK ON -painiketta,
videokamera siirtyy lepotilaan
(virransäästötilaan) virran katkeamisen
sijaan. QUICK ON -merkkivalo vilkkuu
lepotilassa. Paina QUICK ON -painiketta
uudelleen, kun haluat jatkaa kuvaamista.
Videokamera palaa tallennusvalmiustilaan
noin 1 sekunnissa.
Virta katkeaa automaattisesti, jos
videokameraa ei käytetä tietyn ajan
kuluessa lepotilassa.
6 ACCESS -merkkivalo (kiintolevy)
Kun ACCESS -merkkivalo palaa tai
vilkkuu, videokamera kirjoittaa/lukee
tietoja.
7 Olkahihnan kiinnitin
Olkahihna (lisävaruste) kiinnitetään tähän.
qd Kaiutin
wg
qs
qa
FI
16
qf NIGHTSHOT-kytkin
Aseta NIGHTSHOT-kytkin ON-asentoon
(
tulee näkyviin), jos haluat kuvata
pimeässä.
qg Zoomauspainikkeet
Zoomaa suuremmaksi tai pienemmäksi
painikkeita painamalla.
Still-kuvia voi suurentaa noin
1,1-kertaisesta enintään 5-kertaiseksi
alkuperäiseen kokoon verrattuna
(toistozoomaus).
• Kun kosketat näyttöä toistozoomauksen aikana,
koskettamasi kohta tulee LCD-näytön
keskikohtaan.
qh RESET-painike
Paina RESET-painiketta, jos haluat nollata
kaikki asetukset, kellonajan asetus mukaan
lukien.
ql DISP/BATT INFO -painike
Voit vaihtaa näyttötilaa painamalla tätä
painiketta virran ollessa kytkettynä.
Kun painat painiketta POWER-kytkimen
ollessa asennossa OFF (CHG), voit
tarkistaa akun jäljellä olevan varauksen.
wj MANUAL-painike
Saat [DIAL SETTING] -näytön näkyviin
pitämällä tätä painiketta painettuna.
wk . (taustavalo) -painike
Paina . (taustavalo) -painiketta, jos haluat
tuoda toiminnon . näkyviin ja säätää
taustavalaistun kuvauskohteen valotusta.
Paina . (taustavalo) -painiketta uudelleen,
jos haluat peruuttaa taustavalotoiminnon.
wl CAM CTRL -pyörä
Voit käyttää [DIAL SETTING] -näytössä
määritettyä valikkotoimintoa.
Liittäminen muihin laitteisiin
8 MIC (PLUG IN POWER) -liitäntä
Kun ulkoinen mikrofoni (lisävaruste) on
kytketty, se on etusijalla videokameran
sisäiseen mikrofoniin verrattuna (s. 17).
9 i (kuulokkeet) -liitäntä
q; HDMI OUT (mini) -liitäntä
Kytkeminen HDMI-kaapelilla (lisävaruste).
wa Sisäinen mikrofoni
Sisäisen mikrofonin poimima ääni
muunnetaan 5,1-kanavaiseksi tilaääneksi ja
tallennetaan.
qa A/V-etähallintaliitäntä/A/V OUT
-liitäntä
Kytkeminen A/V-komponenttikaapelilla tai
A/V-liitäntäkaapelilla.
ws Salama
Salama välähtää automaattisesti
oletusasetuksen mukaan tehdyistä
tallennusehdoista riippuen.
Jos haluat muuttaa asetusta, kosketa
(HOME) t
(SETTINGS) t
[PHOTO SETTINGS] t
[FLASH MODE].
qs (USB) -liitäntä
Kytkeminen USB-kaapelilla.
wd Kaukosäädinsignaalin tunnistin/
infrapunaportti
Vastaanottaa signaalin kaukosäätimestä.
wf Kuvausmerkkivalo
Palaa punaisena tallennuksen aikana.
Vilkkuu, kun tallennusvälineen tila tai akun
varaus on vähissä.
Tallennus/toisto
qk EASY-painike
Paina EASY-painiketta, jos haluat tuoda
-kuvakkeen näkyviin, jolloin suurin
osa asetuksista määritetään automaattisesti
vaivatonta tallennusta/toistoa varten. Jos
haluat peruuttaa, paina EASY-painiketta
uudelleen.
wh Jalustan kiinnitysosa (alapinta)
Kiinnitä kolmijalkainen jalusta (lisävaruste)
jalustaruuvilla (lisävaruste; ruuvin on
oltava on alle 5,5 mm:n pituinen) jalustan
kiinnitysreikään.
qj
(DISC BURN) -painike
Luo levy liittämällä videokamera
tietokoneeseen. Lisätietoja on ”PMB
Guide” -oppaassa (s. 26).
w; Active Interface Shoe
Active Interface Shoe syöttää virtaa
lisälaitteisiin, kuten videovaloon, salamaan
tai mikrofoniin. Lisälaitteen virta kytketään
tai katkaistaan videokameran POWERkytkimellä.
wg Dataliittymä
Yhdistää videokameran Handycam Station
-asemaan.
FI
17
Kuvauksen/toiston aikana näytössä näkyvät
ilmaisimet
Videoiden kuvaaminen
A HOME-painike
B Akun jäljellä oleva varaus (noin)
C Tallennuksen tila ([STBY] (valmiustila)
tai [REC] (tallennus))
D Tallennuslaatu (HD/SD) ja tallennustila
(FH/HQ/SP/LP)
E Tallennus-/toistoväline
F Laskuri (tunnit/minuutit/sekunnit)
G Jäljellä oleva tallennusaika
Still-kuvien kuvaaminen
H OPTION -painike
I FACE DETECTION
J VIEW IMAGES -painike
10.2M
K Face Index -määritys
L 5,1-kanavainen äänitys
M Kuvakoko
N Tallennettavien still-kuvien arvioitu
määrä ja tallennusväline/still-kuvauksen
aikana
Videoiden katseleminen
O Paluupainike
P Toistotila
Q Parhaillaan toistettavan videon numero/
tallennettujen videoiden kokonaismäärä
R Edellinen/seuraava-painike
S Video-ohjauspainikkeet
T Parhaillaan toistettavan still-kuvan
numero/tallennettujen still-kuvien
kokonaismäärä
Still-kuvien katseleminen
10.2M
U Toistokansio
Näkyvissä vain, kun still-kuvien
toistoväline on ”Memory Stick PRO
Duo”.
V Kuvaesityspainike
W Tiedoston nimi
X VISUAL INDEX -painike
FI
18
Tehtyjen muutosten ilmaisimet
Seuraavat ilmaisimet näkyvät näytössä
tallennuksen/toiston aikana ja ilmaisevat
videokameran asetukset.
Vasen yläkulma
Oikea yläkulma
Ilmaisin
Merkitys
FADER
LCD-näytön taustavalo
ei käytössä
Keskikohta Oikea yläkulma
Putoamistunnistin ei
käytössä
Putoamistunnistin
käytössä
Still-kuvien
tallennusväline
Alaosa
Alaosa
Ilmaisin
Merkitys
Tallennus/toisto
Ilmaisin
Vasen yläkulma
Face Index
FACE DETECTION
Merkitys
Kuvatehoste
AUDIO MODE
Kuvaus itselaukaisimen
avulla
Digitaalitehoste
Manuaalinen tarkennus
9
Salama, REDEYE
REDUC
SCENE SELECTION
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL -taso
matala
Taustavalokorjaus
.
n
WIDE SELECT
SteadyShot ei käytössä
EXPOSURE/
SPOT METER
Keskikohta
Ilmaisin
10.2M
AE SHIFT
Merkitys
7.6M
WB SHIFT
IMAGE SIZE
TELE MACRO
6.1M
Kuvaesitys asetettu
ZEBRA
NightShot
X.V.COLOR
Super NightShot
CONVERSION LENS
Color Slow Shutter
PictBridge-yhteys
E
Valkotasapaino
Varoitus
z Vihjeitä
• Ilmaisimet ja niiden sijainnit ovat likimääräisiä
ja ne voivat poiketa todellisuudesta. Jos haluat
lisätietoja, katso ”Handycam-käsikirja” (PDF).
• Tallennuspäivämäärä ja -kellonaika tallennetaan
automaattisesti tallennusvälineeseen. Ne eivät
ole näkyvissä kuvaamisen aikana. Voit
kuitenkin tarkastaa ne toiston aikana [DATA
CODE] -toiminnolla.
FI
19
Muiden toimintojen käyttäminen – ”
ja ” OPTION”
Voit tuoda valikkonäytön näkyviin
koskettamalla
(HOME) A (tai B)/
(OPTION). Jos haluat lisätietoja
valikkotoiminnoista, katso ”Handycamkäsikirja” (PDF) (s. 24).
(HOME) B
HOME”
• Harmaina näkyvät toiminnot eivät ole
valittavissa tai aktivoitavissa samanaikaisesti
nykyisessä tallennus-/toistotilassa.
HOME MENU (HELP) -valikon
kuvauksen tuominen näkyviin
1 Paina
(HOME) A (tai B).
2 Kosketa
(HELP).
(HELP) -painikkeen alaosa muuttuu
oranssiksi.
(OPTION)
(HOME) A
HOME MENU -valikon
käyttäminen
Voit muuttaa käytön asetuksia. Paina
(HOME) A (tai B), jos haluat tuoda
valikkonäytön näkyviin.
Valikkokohteet
Luokka
1 Muuta asetusta koskettamalla
3 Kosketa toimintoa, josta haluat lisätietoja.
Kun kosketat toimintoa, sen kuvaus tulee
näkyviin.
Jos haluat ottaa valitun toiminnon
käyttöön, kosketa [YES].
OPTION MENU -valikon
käyttäminen
(OPTION) MENU -valikko näyttää
samanlaiselta kuin pikavalikko, joka
avataan tietokoneessa napsauttamalla hiiren
kakkospainiketta.
Paina
(OPTION), jos haluat tuoda
näkyviin valikkokohteet, joita voit muuttaa
senhetkisessä käyttötilanteessa.
haluamaasi luokkaa ja sitten
kohdetta.
Valikkokohteet
2 Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Välilehti
z Vihjeitä
• Jos haluamaasi toimintoa ei näy näytössä,
vaihda sivua koskettamalla
/ .
• Voit piilottaa HOME MENU -näytön
koskettamalla
.
FI
20
1 Muuta asetusta koskettamalla
haluamaasi välilehteä ja sitten
kohdetta.
2 Kun olet tehnyt asetukset,
kosketa
.
PRINT
USB
CONNECT
TV
CONNECT
Guide*
b Huomautuksia
• Kun haluamasi kohde ei ole näytössä, kosketa
jotakin muuta välilehteä. Jos toimintoa ei ole
missään välilehdessä, toimintoa ei voi käyttää
senhetkisessä tilanteessa.
•
(OPTION) MENU -valikkoa ei voi käyttää
Easy Handycam -tilassa.
HOME MENU -valikon kohteet
(MANAGE MEDIA) -luokka
MOVIE
MEDIA
SET*
PHOTO
MEDIA
SET*
Tallennus/toisto
MEDIA
INFO
(CAMERA)-luokka
MOVIE*
PHOTO*
SMTH SLW
REC
MEDIA
FORMAT*
[HDD], [MEMORY STICK]
REPAIR
IMG.DB F.
[HDD], [MEMORY STICK]
(SETTINGS)-luokka
(VIEW IMAGES) -luokka
VISUAL
INDEX*
MOVIE
SETTINGS
[REC MODE], [AUDIO
MODE], [AE SHIFT], [WB
SHIFT], [NIGHTSHOT
LIGHT], [WIDE SELECT],
[DIGITAL ZOOM],
[STEADYSHOT], [AUTO
SLW SHUTTR],
[X.V.COLOR],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[
REMAINING SET],
[SUB-T DATE], [FLASH
MODE]*, [FLASH LEVEL],
[REDEYE REDUC], [DIAL
SETTING], [FACE
DETECTION], [
INDEX
SET]*, [CONVERSION
LENS]
PHOTO
SETTINGS
[
IMAGE SIZE]*, [FILE
NO.], [AE SHIFT], [WB
SHIFT], [NIGHTSHOT
LIGHT], [STEADYSHOT],
[GUIDEFRAME], [ZEBRA],
[FLASH MODE]*, [FLASH
LEVEL], [REDEYE REDUC],
[DIAL SETTING], [FACE
DETECTION],
[CONVERSION LENS]
INDEX*
INDEX*
PLAYLIST
(OTHERS)-luokka
DELETE*
[
USB CONNECT],
[
USB CONNECT], [DISC
BURN]
[
[
DELETE],
DELETE]
PHOTO
CAPTURE
MOVIE DUB [
[
t
t
DUB],
DUB]
PHOTO
COPY
[COPY by select],
[COPY by date]
EDIT
[
[
DELETE],
DELETE], [DIVIDE]
PLAYLIST
EDIT
[
[
[
[
[
[
[
ADD], [
ADD],
ADD by date],
ADD by date],
ERASE], [
ERASE],
ERASE ALL],
ERASE ALL],
MOVE], [
MOVE]
FI
21
Kuvien kopioiminen
VIEW
IMAGES
SET
[DATA CODE],
[
DISPLAY]
SOUND/
DISP SET**
[VOLUME]*, [BEEP]*, [LCD
BRIGHT], [LCD BL LEVEL],
[LCD COLOR], [VF
B.LIGHT]
OUTPUT
SETTINGS
[TV TYPE], [DISP OUTPUT],
[COMPONENT]
CLOCK/
LANG
[CLOCK SET]*, [AREA SET],
[SUMMERTIME],
[
LANGUAGE SET]*
GENERAL
SET
[DEMO MODE], [REC
LAMP], [CALIBRATION],
[A.SHUT OFF], [QUICK ON
STBY], [REMOTE CTRL],
[DROP SENSOR], [CTRL
FOR HDMI]
* Nämä toiminnot voi asettaa myös Easy
Handycam -tilan käytön aikana.
** Valikon nimenä on [SOUND SETTINGS] Easy
Handycam -tilassa.
OPTION MENU -valikon kohteet
Seuraavassa on kuvattu toiminnot, joiden
asetukset voi määrittää vain OPTION
MENU -valikossa.
-välilehti
[FOCUS], [SPOT FOCUS], [TELE MACRO],
[EXPOSURE], [SPOT METER], [SCENE
SELECTION], [WHITE BAL.], [COLOR
SLOW SHTR], [SUPER NIGHTSHOT]
-välilehti
[FADER], [D.EFFECT], [PICT.EFFECT]
-välilehti
[BLT-IN ZOOM MIC], [MICREF LEVEL],
[SELF-TIMER], [TIMING], [RECORD
SOUND]
– (välilehti määräytyy tilanteen mukaan/ei
välilehteä)
[SLIDE SHOW], [SLIDE SHOW SET],
[COPIES], [DATE/TIME], [SIZE]
FI
22
Tallennusvälineen rajallisen kapasiteetin
vuoksi kuvat on syytä kopioida ulkoiselle
tallennusvälineelle, kuten DVD-R-levylle
tai tietokoneeseen.
Voit tallentaa videokameraan tallennetut
kuvat alla kuvatulla tavalla.
Tietokoneen käyttäminen
Vakiovarusteisiin sisältyvällä CD-ROMlevyllä olevan ”Picture Motion Browser”
-ohjelmiston avulla voit tallentaa
videokameralla kuvatut kuvat HD (High
Definition)- tai SD (Standard Definition)
-kuvanlaatuisina.
HD (High Definition) -kuvanlaadulla
tallennetut kuvat voi tarvittaessa kopioida
tietokoneesta takaisin videokameraan. Jos
haluat lisätietoja, katso ”PMB Guide”
(s. 26).
Levyn luominen yhdellä kosketuksella
(One Touch Disc Burn)
Voit tallentaa videokameran kiintolevylle
tallennettuja kuvia levylle painamalla
(DISC BURN) -painiketta.
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen
(Easy PC Back-up)
Voit kopioida videokameralla tallennetut
kuvat tietokoneen kiintolevylle.
Levyn luominen valituista kuvista
Voit tallentaa tietokoneeseen kopioidut
kuvat levylle. Kuvia voi myös muokata.
Kuvien poistaminen
Videokameran liittäminen
muihin laitteisiin
Jos haluat lisätietoja, katso ”Handycamkäsikirja” (PDF).
Kytkeminen A/V-liitäntäkaapelilla
Voit kopioida videonauhureihin ja DVD/
HDD-tallentimiin SD (Standard Definition)
-kuvanlaadulla.
Valitse tallennusväline, johon poistettava
video on tallennettu, ennen kuin aloitat
toiminnon (s. 11).
Videoiden poistaminen
1 Kosketa
(HOME) t
(OTHERS) t [DELETE].
2 Kosketa [
Voit kopioida esimerkiksi videokuvan
kopiointia tukeviin DVD-tallentimiin HD
(High Definition) -kuvanlaadulla.
3 Kosketa [
z Vihjeitä
• Voit kopioida videoita tai still-kuvia
kiintolevyltä ”Memory Stick PRO Duo”
-korttiin.
Kosketa
(HOME) t
(OTHERS) t
[MOVIE DUB]/[PHOTO COPY].
DELETE].
Tallennus/toisto
Kytkeminen USB-kaapelilla
DELETE] tai
[
DELETE] ja sitten
poistettavaa videota.
Valitun videon kohdalle tulee merkki
.
4 Kosketa
t [YES] t
.
Kaikkien videoiden poistaminen
kerralla
Kosketa vaiheessa 3 [
DELETE ALL]/
[
DELETE ALL] t [YES] t [YES]
t
.
Still-kuvien poistaminen
1 Kosketa vaiheessa 2 [
DELETE].
2 Kosketa [
DELETE] ja sitten
poistettavaa still-kuvaa.
Valittuun still-kuvaan tulee merkki
3 Kosketa
t [YES] t
.
.
z Vihjeitä
• Jos haluat poistaa kaikki tallennusvälineellä
olevat still-kuvat, kosketa vaiheessa 2
[
DELETE ALL] t [YES] t [YES] t
.
FI
23
Käyttäminen tietokoneella
Tietokoneen käyttäminen
Asennettava käsikirja/
ohjelmisto
3 Valitse [Handycam Handbook].
”Handycam-käsikirja” (PDF)
-asennusnäyttö tulee näkyviin.
x ”Handycam-käsikirja” (PDF)
”Handycam-käsikirja” (PDF) sisältää
tietoja videokamerasta ja käyttämisestä.
x ”Picture Motion Browser” (vain
Windowsin käyttäjät)
”Picture Motion Browser” on
vakiovarusteisiin sisältyvä ohjelmisto. Voit
käyttää seuraavia toimintoja:
–
–
–
–
levyn luominen yhdellä kosketuksella
kuvien tuominen tietokoneeseen
tuotujen kuvien muokkaaminen
levyn luominen.
b Huomautuksia
• Vakiovarusteisiin sisältyvä ”Picture Motion
Browser” -ohjelmisto ei ole yhteensopiva
Macintosh-tietokoneiden kanssa. Jos haluat
käyttää videokameraan kytkettyä
Macintosh-tietokonetta, katso lisätietoja
seuraavasta WWW-sivustosta:
http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/fi/
”Handycam-käsikirja” (PDF)
-käsikirjan asentaminen ja
tarkasteleminen
”Handycam-käsikirja” (PDF) -käsikirjan
tarkasteleminen edellyttää Adobe Reader
-ohjelman asentamista tietokoneeseen.
1 Kytke tietokoneeseen virta.
2 Aseta CD-ROM-levy (toimitetaan laitteen
mukana) tietokoneen levyasemaan.
Asennuksen valintanäyttö tulee näkyviin.
FI
24
4 Valitse haluamasi kieli ja Handycamin
mallin nimi ja sitten [Handycam Handbook
(PDF)].
Asennus alkaa. Kun asennus on valmis,
tietokoneen työpöydälle tulee näkyviin
”Handycam-käsikirja” (PDF) -käsikirjan
pikakuvake.
• Handycam-kameran mallin nimi on painettu
sen pohjaan.
5 Valitse [Exit] t [Exit] ja poista
CD-ROM-levy sitten tietokoneen
levyasemasta.
Jos haluat tarkastella ”Handycamkäsikirja”-opasta, kaksoisnapsauta
”Handycam-käsikirja”-pikakuvaketta.
z Vihjeitä
• Macintosh-käyttäjien ohjeet on mainittu
seuraavassa.
1 Kytke tietokoneeseen virta.
2 Aseta CD-ROM-levy (toimitetaan
laitteen mukana) tietokoneen
levyasemaan.
3 Avaa [Handbook]-kansio CD-ROMlevyltä, kaksoisosoita [FI]-kansiota ja
vedä ja pudota sitten ”Handbook.pdf”
tietokoneeseen.
Kun haluat tarkastella ”Handycamkäsikirja”-opasta, kaksoisosoita
”Handbook.pdf”-tiedostoa.
”Picture Motion Browser”
-ohjelmiston asentaminen
x Järjestelmävaatimukset
Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows
2000 Professional SP4/Windows XP
SP2*/Windows Vista*
* 64-bit versio ja Starter (Edition) -versio
eivät ole tuettuja.
Vakioasennus on pakollinen.
Toimivuutta ei voida taata, jos
yllämainittu käyttöjärjestelmä on
päivitetty tai jos se sijaitsee
monikäynnistysympäristössä.
– sisällön tuominen tietokoneeseen
– One Touch Disc Burn
– AVCHD-levyn / DVD-videon luominen
– levyn kopioiminen
– vain SD (Standard Definition)
-kuvanlaadulla otetun sisällön käsittely.
Muisti: Windows 2000/Windows XP:
vähintään 512 Mt (suositus vähintään
1 Gt).
SD (Standard Definition) -kuvanlaadun
käsittelyyn riittää 256 Mt muistia.
Windows Vista: 1 Gt tai enemmän
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava
levytila: noin 500 Mt (AVCHD-levyjä
luotaessa tilaa saatetaan tarvita
vähintään 10 Gt).
Huomautus
Tämä videokamera tallentaa
teräväpiirtokuvaa AVCHD-muodossa.
Mukana toimitetun PC-ohjelman avulla
teräväpiirtokuvaa voidaan kopioida DVDtallennusvälineeseen. AVCHD-kuvaa
sisältävää DVD-tallennusvälinettä ei
kuitenkaan saa käyttää DVD-soittimissa tai
-tallentimissa, sillä tallennusvälinettä ei
välttämättä pystytä poistamaan DVDsoittimesta/tallentimesta, tai ne voivat
pyyhkiä tallennusvälineen sisällön
varoittamatta. DVD-tallennusvälinettä, joka
sisältää AVCHD-kuvaa, voidaan toistaa
yhteensopivalla Blu-ray Disc™ soittimella/tallentimella tai jollain muulla
yhteensopivalla laitteella.
Käyttäminen tietokoneella
Suoritin: Intel Pentium 4 2,8 GHz tai
nopeampi (suositus Intel Pentium 4
3,6 GHz tai nopeampi, Intel Pentium D
2,8 GHz tai nopeampi, Intel Core Duo
1,66 GHz tai nopeampi tai Intel Core 2
Duo 1,66 GHz tai nopeampi.)
Intel Pentium III 1 GHz:n tietokoneella
tai sitä nopeammalla tietokoneella
voidaan tehdä seuraavat toiminnot:
Muut: USB -portti (oltava vakiona,
suositus Hi-Speed USB (USB 2.0
-yhteensopiva)), tallentava DVD-asema
(CD-ROM-asema pakollinen
asennuksessa)
x Asennustoimenpiteet
Sinun on asennettava ohjelmisto Windowstietokoneeseen, ennen kuin liität
videokameran tietokoneeseen. Asennus
on pakollinen vain ensimmäisellä kerralla.
Asennettava sisältö ja toimenpiteet
saattavat vaihdella käyttöjärjestelmän
mukaan.
1 Varmista, että videokameraa ei ole liitetty
tietokoneeseen.
2 Kytke tietokoneeseen virta.
b Huomautuksia
• Kirjaudu järjestelmään asennuksen ajaksi
järjestelmänvalvojan tunnuksella.
• Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset
ennen ohjelmiston asennusta.
Näyttö: vähintään
1 024 × 768 kuvapistettä
FI
25
3 Aseta laitteen mukana toimitettu CDROM-levy tietokoneen levyasemaan.
Asennusnäyttö tulee näkyviin.
Jos näyttö ei tule näkyviin
1 Valitse [Start] ja sitten [My Computer].
(Windows 2000: kaksoisnapsauta [My
Computer].)
2 Kaksoisnapsauta [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (levyasema).*
* Asemien nimet (kuten (E:)) saattavat
vaihdella tietokoneen mukaan.
4 Valitse [Install].
5 Valitse asennettavan sovelluksen kieli ja
sitten [Next].
6 Kun liitännän vahvistusnäyttö tulee
näkyviin, liitä videokamera tietokoneeseen
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1 Kytke verkkovirtalaite Handycam
Station -asemaan ja pistorasiaan.
2 Aseta videokamera Handycam Station
-asemaan ja kytke sitten
videokameraan virta.
3 Kytke Handycam Station -aseman
(s. 17) (USB) -liitin tietokoneeseen
laitteen mukana toimitetulla USBkaapelilla.
[USB SELECT] -näyttö tulee näkyviin
automaattisesti videokameraan.
4 Kosketa [
USB CONNECT] tai
[
USB CONNECT] videokameran
[USB SELECT] -näytössä.
8 Lue [License Agreement], valitse [I accept
the terms of the license agreement], jos
hyväksyt sen, ja sitten [Next].
9 Vahvista asennusasetukset ja valitse sitten
[Install].
0 Asenna ohjelmisto näyttöön tulevien
ohjeiden mukaan.
Kolmannen osapuolen ohjelmisto on ehkä
asennettava tietokoneesta riippuen. Jos
asennusnäyttö tulee näkyviin, asenna
tarvittava ohjelmisto noudattamalla ohjeita.
qa Käynnistä tietokone uudelleen, jos
asennuksen viimeisteleminen edellyttää
sitä.
qs Poista CD-ROM-levy tietokoneen
levyasemasta.
USB-kaapelin irrottaminen
1 Napsauta tietokoneen työpöydällä oikealla
alhaalla olevan tehtäväpalkin
kuvaketta t [Safely remove USB Mass
Storage Device] t [OK] (vain Windows
2000).
2 Kosketa [END] t [YES] videokameran
näytössä.
3 Irrota USB-kaapeli.
”Picture Motion Browser” -ohjelman
käyttäminen
Voit käynnistää ”Picture Motion Browser”
-ohjelman valitsemalla [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t
[PMB - Picture Motion Browser].
”Picture Motion Browser” -ohjelmiston
peruskäyttö on kuvattu ”PMB Guide”
-oppaassa. Kun haluat tuoda ”PMB Guide”
-oppaan näkyviin, valitse [Start] t [All
Programs] t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [PMB Guide].
z Vihjeitä
• Jos [USB SELECT] -näyttö ei tule näkyviin,
kosketa
(HOME) t
(OTHERS) t
[USB CONNECT].
7 Valitse [Continue].
FI
26
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos videokameran käytössä ilmenee
ongelma, yritä ratkaista se seuraavan
taulukon tietojen avulla. Jos ongelma ei
katoa, irrota virtalähde ja ota yhteys Sonyjälleenmyyjään.
Ennen videokameran lähettämistä
korjattavaksi
• Jotkin ongelmat saattavat vaatia videokameran
alustamista tai videokameran kiintolevyn
vaihtamista. Jos tämä on tarpeen, kiintolevylle
tallennetut tiedot katoavat. Tallenna
(varmuuskopioi) kiintolevylle (katso
”Handycam-käsikirja” (PDF)) tallennetut tiedot
muulle tallennusvälineelle ennen videokameran
lähettämistä korjattavaksi. Emme voi korvata
kiintolevyltä mahdollisesti katoavia tietoja.
• Kiintolevylle tallennetuista tiedoista saatetaan
katsella pieni osuus videokameran korjauksen
aikana ongelman selvittämiseksi. Sony-huolto ei
kuitenkaan kopioi tai säilytä tietoja.
• Jos haluat lisätietoja videokameran
vikatilanteista, katso ”Handycam-käsikirja”
(PDF), ja jos haluat lisätietoja tietokoneeseen
liittämisessä ilmenevistä vikatilanteista, katso
”PMB Guide”.
• Aseta videokameraan ladattu akku
(s. 7).
• Kytke verkkovirtalaite pistorasiaan
(s. 7).
Videokamera ei toimi, vaikka siihen
on kytketty virta
• Virran kytkemisen jälkeen kestää
muutaman sekunnin, ennen kuin
videokamera on valmis kuvaukseen.
Tämä ei ole merkki viasta.
• Irrota verkkovirtalaite pistorasiasta tai
poista akku ja asenna se takaisin noin 1
minuutin kuluttua. Jos toiminnot eivät
vieläkään toimi, paina RESETpainiketta (s. 17) ohutkärkisellä
esineellä. (Jos painat RESETpainiketta, kaikki asetukset palautuvat
tehdasasetusten mukaisiksi, kellonaika
mukaan lukien.)
Videokamera lämpenee
• Tämä johtuu siitä, että virta on ollut
kytkettynä videokameraan pitkän aikaa.
Tämä ei ole merkki viasta.
Virta katkeaa yhtäkkiä
• Käytä verkkovirtalaitetta.
• Kytke virta uudelleen.
• Lataa akku (s. 7).
Painikkeen START/STOP tai PHOTO
painaminen ei käynnistä kuvausta
• Aseta POWER-kytkin asentoon
(video) tai
(still-kuva) (s. 13).
• Lepotilassa ei voi kuvata. Paina
QUICK ON -painiketta (s. 16).
• Videokamera tallentaa juuri kuvattua
kuvaa tallennusvälineeseen. Uutta
kuvaa ei voi ottaa tänä aikana.
• Tallennusväline on täynnä. Poista
tarpeettomia kuvia (s. 23).
• Videoiden tai still-kuvien
kokonaismäärä ylittää
tallennusvälineen kapasiteetin. Poista
tarpeettomia kuvia (s. 23).
Vianmääritys
Videokameraan ei tule virtaa
• Videokameran lämpötila on hyvin
korkea. Katkaise videokameran virta ja
anna kameran jäähtyä jonkin aikaa
viileässä paikassa.
• Videokameran lämpötila on hyvin
matala. Pidä videokameran virtaa
kytkettynä jonkin aikaa. Katkaise
videokameran virta ja vie videokamera
lämpimään paikkaan. Anna
videokameran olla käyttämättömänä
jonkin aikaa ja kytke sitten virta
videokameraan.
Tallennus pysähtyy
• Videokameran lämpötila on hyvin
korkea/matala. Katkaise videokameran
virta ja anna kameran jäähtyä tai
lämmetä jonkin aikaa viileässä tai
lämpimässä paikassa.
FI
27
”Picture Motion Browser”
-ohjelmistoa ei voi asentaa
• Varmista, että tietokoneympäristö on
”Picture Motion Browser” -ohjelmiston
asennusvaatimusten mukainen.
• Asenna ”Picture Motion Browser”
asianmukaisesti (s. 25).
”Picture Motion Browser”
-ohjelmisto ei toimi oikein
• Lopeta ”Picture Motion Browser” ja
käynnistä tietokone uudelleen.
Automaattisen vianmäärityksen
näyttö/varoitusilmaisimet
Jos LCD-näytössä tai etsimessä näkyy
varoitusmerkki, tarkista seuraavat seikat.
Jos ongelma ei ratkea, vaikka olet yrittänyt
korjata sitä muutaman kerran, ota yhteys
Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Ilmaisimet
Syyt/ratkaisut
C:04:ss
• Akku ei ole ”InfoLITHIUM”akku (H-sarja). Käytä
”InfoLITHIUM”-akkua
(H-sarja) (s. 7).
• Kytke verkkovirtalaitteen
DC-pistoke Handycam Station
-aseman tai videokameran DC
IN -liitäntään kunnolla (s. 7).
C:13:ss /
C:32:ss
• Irrota virtalähde. Aseta
virtalähde takaisin paikalleen
ja yritä käyttää videokameraa
uudelleen.
E:20:ss /
E:31:ss /
E:61:ss /
E:62:ss /
E:91:ss /
E:94:ss
• On ilmennyt vika, jota et voi
korjata. Ota yhteyttä Sonyjälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Ilmoita 5-merkkinen koodi,
joka alkaa kirjaimella ”E”.
101-0001
• Kun ilmaisin vilkkuu hitaasti,
tiedosto on vioittunut tai sitä ei
voi lukea.
Tietokone ei tunnista videokameraa
• Irrota kaikki laitteet tietokoneen USBliitännästä näppäimistöä, hiirtä ja
videokameraa lukuun ottamatta.
• Irrota USB-kaapeli tietokoneesta ja
Handycam Station -asemasta ja
käynnistä tietokone uudelleen. Liitä
sitten tietokone ja videokamera
uudelleen asianmukaisella tavalla.
• Videokameran kiintolevyssä
on voinut ilmetä virhe.
• Videokameran kiintolevy on
täynnä. Poista tarpeettomat
kuvat kiintolevyltä.
• Videokameran kiintolevyssä
on voinut ilmetä virhe.
E
• Akkuvirta on vähissä.
• Videokameran lämpötila
nousee. Katkaise
videokameran virta ja vie
videokamera viileään
paikkaan.
• Videokameran lämpötila on
matala. Vie videokamera
lämpimään ympäristöön.
FI
28
• Kun ilmaisin vilkkuu hitaasti,
kuvien tallennukseen
käytettävissä oleva vapaa tila
on loppumassa.
• Videokamerassa ei ole
”Memory Stick PRO Duo”
-korttia (s. 12).
• Kun ilmaisin vilkkuu nopeasti,
vapaa tila ei riitä kuvien
tallennukseen.
• Poista tarpeettomia kuvia tai
alusta ”Memory Stick PRO
Duo” -kortti, kun olet
tallentanut kuvat johonkin
toiseen tallennusvälineeseen
(s. 22).
• Kuvatietokantatiedosto on
vioittunut.
• ”Memory Stick PRO Duo”
-kortti on vioittunut. Alusta
”Memory Stick PRO Duo”
-kortti videokamerassa.
• Videokamerassa on
epäyhteensopiva ”Memory
Stick Duo” -kortti.
-
• ”Memory Stick PRO Duo”
-kortin käyttö on rajoitettu
toiseen laitteeseen.
Vianmääritys
• Salamassa on jokin ongelma.
• Valon määrä ei riitä. Käytä
salamaa.
• Videokameraa ei pidetä
vakaasti. Pitele videokameraa
vakaasti kahdella kädellä.
Huomaa kuitenkin, ettei
kameran tärinästä varoittava
ilmaisin poistu näkyvistä.
• Putoamistunnistintoiminto on
käytössä. Kuvaa ei voi
tallentaa eikä toistaa.
• Tallennusväline on täynnä.
• Still-kuvia ei voi tallentaa
käsittelyn aikana. Odota hetki
ja tallenna sitten.
FI
29
Lisätietoja
Varotoimet
Käyttö ja hoito
• Älä käytä tai säilytä videokameraa ja sen
tarvikkeita seuraavassa kuvatuissa paikoissa:
– Hyvin kuumassa, kylmässä tai kosteassa
paikassa. Älä jätä videokameraa tai sen
tarvikkeita alttiiksi yli 60 °C:n lämpötiloille,
kuten suoraan auringonvaloon,
lämmityslaitteen lähelle tai aurinkoiseen
paikkaan pysäköityyn autoon. Muutoin
laitteet voivat vioittua tai niiden kotelo voi
muuttaa muotoaan.
– Paikassa, joka on lähellä voimakkaita
magneettikenttiä tai jossa on tärinää. Muutoin
videokamera voi vioittua.
– Paikassa, jossa on voimakkaita radioaaltoja
tai säteilyä. Videokamera ei ehkä tallenna
oikein.
– Paikassa, jonka lähellä on AM-vastaanotin ja
videolaitteita. Tallenteisiin voi tulla häiriöitä.
– Hiekkarannalla tai pölyisessä paikassa. Jos
videokameran sisään pääsee hiekkaa tai
pölyä, videokamera voi vioittua. Joskus näitä
vikoja ei voi korjata.
– Paikassa, joka on lähellä ikkunaa, tai
ulkoilmassa, jossa LCD-näyttö, etsin tai
objektiivi voi olla alttiina suoralle
auringonvalolle. Muutoin LCD-näyttö tai
etsimen sisäosat voivat vioittua.
• Käytä videokameraa 6,8 V/7,2 V:n
tasavirtajännitteellä (akku) tai 8,4 V:n
tasavirtajännitteellä (verkkovirtalaite).
• Käytä tasavirta- tai vaihtovirtakäytössä tässä
käyttöohjeessa suositeltuja varusteita.
• Suojaa videokamera kastumiselta, esimerkiksi
sateelta ja merivedeltä. Jos videokamera kastuu,
se voi vioittua. Joskus näitä vikoja ei voi
korjata.
• Jos kotelon sisään pääsee jokin esine tai
nestettä, irrota videokamera virtalähteestä. Anna
Sony-jälleenmyyjän tarkistaa videokamera,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
• Vältä kovakouraista käsittelyä ja iskuja (älä lyö
sitä, pudota sitä tai astu sen päälle). Älä pura
videokameraa osiin tai tee siihen muutoksia.
Varo erityisesti objektiivia.
• Pidä POWER-kytkin asennossa OFF (CHG),
kun et käytä videokameraa.
• Älä pidä videokameraa käärittynä esimerkiksi
pyyhkeeseen, kun käytät videokameraa.
Muutoin videokameran sisäinen lämpötila voi
nousta liikaa.
FI
30
• Kun irrotat virtajohdon, vedä aina pistokkeesta,
älä johdosta.
• Älä vahingoita virtajohtoa esimerkiksi
asettamalla sen päälle mitään painavaa.
• Pidä metalliset kosketuspinnat puhtaina.
• Pidä kaukosäädin ja nappiparisto lasten
ulottumattomissa. Jos joku kuitenkin nielee
pariston, vie hänet heti lääkäriin.
• Jos akun elektrolyyttinestettä on päässyt
vuotamaan, toimi seuraavasti:
– Ota yhteys lähimpään valtuutettuun Sonyhuoltoon.
– Pese iholle päässyt neste pois.
– Jos vuotanutta nestettä pääsee silmiisi,
huuhtele ne runsaalla vedellä ja hakeudu
lääkärin hoitoon.
x Jos videokameraa ei aiota käyttää
pitkään aikaan
• Kytke kameraan aika ajoin virta ja toista tai
tallenna sillä kuvia noin 3 minuutin ajan.
• Kuluta akun varaus täysin loppuun ennen akun
varastointia.
LCD-näyttö
• Älä paina LCD-näyttöä voimakkaasti, sillä
muutoin se voi vioittua.
• Jos käytät videokameraa kylmässä
ympäristössä, LCD-näytössä voi näkyä
jälkikuva. Tämä ei ole merkki viasta.
• Videokameran käytön aikana LCD-näytön
takaosa voi lämmetä. Tämä ei ole merkki viasta.
x LCD-näytön puhdistaminen
Jos LCD-näytössä on sormenjälkiä tai
pölyä, on suositeltavaa puhdistaa se
pehmeällä liinalla. Jos käytät LCD
Cleaning Kit -puhdistussarjaa (lisävaruste),
älä kostuta LCD-näyttöä puhdistusnesteellä
suoraan pakkauksesta. Käytä nesteeseen
kostutettua paperia.
Kotelon käsittely
• Jos videokameran kotelo likaantuu, puhdista se
pehmeällä, kevyesti veteen kostutetulla liinalla
ja pyyhi kotelo sitten kuivalla, pehmeällä
liinalla.
• Vältä seuraavia toimia, jotta pinnoite ei
vahingoitu:
– Älä käsittele laitetta tinnerillä, bensiinillä,
alkoholilla, kemikaaleilla käsitellyillä
liinoilla, hyönteissuihkeilla tai
aurinkovoiteilla.
– Älä kosketa laitetta, jos käsissäsi on edellä
mainittuja aineita.
– Älä jätä koteloa kosketuksiin kumi- tai
vinyyliesineen kanssa pitkäksi ajaksi.
Objektiivin hoitaminen ja
säilyttäminen
• Puhdista objektiivin pinta pehmeällä liinalla, jos
– objektiivin pinnalla on sormenjälkiä
– käytät objektiivia kuumassa tai kosteassa
paikassa
– käytät objektiivia suolapitoisessa
ympäristössä, esimerkiksi meren rannalla.
• Säilytä objektiivia hyvin ilmastoidussa paikassa,
jossa ei ole likaa eikä pölyä.
• Puhdista objektiivi säännöllisesti, jotta
homeitiöt eivät pääse kasvamaan sen pinnalla.
Videokameraa kannattaa käyttää ainakin kerran
kuukaudessa, jotta se pysyy kauan hyvässä
kunnossa.
Videokameran sisäisen akun
lataaminen
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
1 Paina kielekettä, aseta sormenkyntesi
uraan ja vedä paristolokero ulos.
2 Aseta lokeroon uusi paristo +-puoli
ylöspäin.
3 Aseta paristolokero takaisin
kaukosäätimeen niin, että lokero
napsahtaa paikalleen.
Kieleke
VAROITUS
Paristo voi räjähtää, jos sitä käsitellään
väärin. Paristoa ei saa ladata, purkaa eikä
hävittää polttamalla.
• Kun litiumpariston varaus heikkenee,
kaukosäätimen käyttöetäisyys lyhenee tai
kaukosäädin ei enää toimi oikein. Jos näin käy,
korvaa paristo uudella Sony CR2025 litiumparistolla. Muun pariston käyttö voi
aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran.
Lisätietoja
Videokameran sisällä on akku, jonka
ansiosta päivämäärä, kellonaika ja muut
asetukset säilyvät, vaikka POWER-kytkin
olisi asennossa OFF (CHG). Sisäinen akku
latautuu aina, kun kamera on kytketty
verkkovirtalaitteella seinäpistorasiaan tai
kun siinä on akku. Akun varaus purkautuu
kokonaan noin 3 kuukauden kuluessa,
jos et käytä videokameraa lainkaan. Voit
käyttää videokameraa sisäisen akun
lataamisen jälkeen.
Vaikka sisäisen akun varaus olisi
purkautunut, videokameran toiminnot
toimivat normaalisti päivämäärän
tallennusta lukuun ottamatta.
x Toimenpiteet
Kytke videokamera pistorasiaan
vakiovarusteisiin sisältyvän
verkkovirtalaitteen avulla. Aseta POWERkytkin asentoon OFF (CHG) ja anna
videokameran olla käyttämättömänä yli
24 tuntia.
FI
31
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Videokuvan pakkausmuoto: AVCHD (HD)/
MPEG2 (SD)/JPEG (still-kuvat)
Äänen pakkausmuoto: Dolby Digital 2-/
5,1-kanavainen
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignaali: PAL (väri), CCIR-standardit
1080/50i-standardi
Kiintolevy: HDR-SR11E: 60 Gt
HDR-SR12E: 120 Gt
Tallennusvälineen kapasiteettia mitattaessa
1 Gt vastaa 1 milkjardia tavua, josta osaa
käytetään tiedonhallintaan.
Tallennusmuoto: Video (HD): AVCHD 1080/50i
Video (SD): MPEG2-PS
Still-kuvat: Exif Ver.2.2*
Etsin: Elektroninen etsin, värillinen
Kuvailmaisin: 5,8 mm:n (1/3,13-tyyppinen)
CMOS-kenno
Kuvapisteiden määrä (still-kuva, 4:3):
Enint. 10,2 megapikseliä (3 680 × 2 760)**
Netto: Noin 5 660 000 kuvapistettä
Tehollinen (video, 16:9):
Noin 3 810 000 kuvapistettä
Tehollinen (still-kuva, 16:9):
Noin 3 810 000 kuvapistettä
Tehollinen (still-kuva, 4:3):
Noin 5 080 000 kuvapistettä
Objektiivi: Carl Zeiss Vario-Sonnar T
12 × (optinen), 24 ×, 150 × (digitaalinen)
Polttoväli: F1,8–3,1
Suodattimen halkaisija: 37 mm
f=4,9–58,8 mm
35 mm:n still-kameraksi muunnettuna
Videot: 40–480 mm (16:9)
Still-kuvat: 37–444 mm (4:3)
Värilämpötila: [AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Vähimmäisvalaistus: 5 lx (luksia) ([AUTO SLW
SHUTTR] [ON], valotusaika 1/25 s)
0 lx (luksia) (NightShot-toiminnolla)
* ”Exif” on JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) -yhteenliittymän
määrittelemä still-kuvien tiedostomuoto.
Tässä muodossa olevat tiedostot voivat
sisältää myös lisätietoja, esimerkiksi tiedot
videokamerassa kuvaushetkellä käytössä
olleista asetuksista.
FI
32
** Sonyn ClearVid CMOS -kennon ja
kuvankäsittelyjärjestelmän (BIONZ)
ainutlaatuisen kuvapisteiden järjestyksen
ansiosta still-kuvien tarkkuus vastaa edellä
kerrottua.
Tulo-/lähtöliitännät
A/V-etähallintaliitäntä: komponentti-/video- ja
äänilähtöliitäntä
HDMI OUT -liitäntä: HDMI Type C mini -liitäntä
Kuulokeliitäntä: Stereominiliitäntä (∅ 3,5mm)
MIC-tuloliitäntä: Stereominiliitäntä (∅ 3,5mm)
USB-liitäntä: mini-B
LCD-näyttö
Kuva: 8,0 cm (3,2-tyyppinen, kuvasuhde 16:9)
Pisteiden kokonaismäärä: 921 600 (1 920 × 480)
Yleiset tiedot
Käyttöjännite: 6,8 V DC / 7,2 V DC (akku)
8,4 V DC (verkkovirtalaite)
Keskimääräinen tehonkulutus: Etsimen (normaali
kirkkaus) avulla kuvattaessa
Kiintolevy:
HD: 4,2 W SD: 3,6 W
”Memory Stick PRO Duo”:
HD: 4,2 W SD: 3,5 W
LCD-näytön (normaali kirkkaus) avulla
kuvattaessa
Kiintolevy:
HD: 4,5 W SD: 3,8 W
”Memory Stick PRO Duo”:
HD: 4,5 W SD: 3,8 W
Käyttölämpötila: 0 °C – +40 °C
Varastointilämpötila: -20 °C – +60 °C
Mitat (noin): 83 × 76 × 138 mm (l/k/s)
ulos työntyvät osat mukaan lukien
83 × 76 × 138 mm (l/k/s)
ulkonevat osat mukaan lukien ja
vakiovarusteisiin sisältyvä akku kiinnitettynä
Paino (noin): HDR-SR11E: 560 g, vain päälaite
640 g, vakiovarusteisiin sisältyvä akku
mukaan lukien
HDR-SR12E: 570 g, vain päälaite
650 g, vakiovarusteisiin sisältyvä akku
mukaan lukien
Tavaramerkeistä
Tulo-/lähtöliitännät
• ”Handycam” ja
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
omistaa Sony Corporation.
• ”AVCHD” ja ”AVCHD”-logotyyppi ovat
tavaramerkkejä, jotka omistavat Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. ja Sony
Corporation.
• ”Memory Stick”, ”
”, ”Memory Stick
Duo”, ”
”, ”Memory Stick
PRO Duo”, ”
”,
”Memory Stick PRO-HG Duo”,
”
”, ”MagicGate”,
”
”, ”MagicGate Memory
Stick” ja ”MagicGate Memory Stick Duo” ovat
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä, jotka omistaa Sony
Corporation.
• ”InfoLITHIUM” on tavaramerkki, jonka
omistaa Sony Corporation.
• ”x.v.Colour” on tavaramerkki, jonka omistaa
Sony Corporation.
• ”BIONZ” on tavaramerkki, jonka omistaa Sony
Corporation.
• ”BRAVIA” on tavaramerkki, jonka omistaa
Sony Corporation.
• Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
• Dolby Digital 5.1 Creator on Dolby
Laboratoriesin tavaramerkki.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat HDMI Licensing
LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista ja DirectX ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
• Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc.:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
• Intel, Intel Core ja Pentium ovat Intel
Corporationin tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Adobe, Adobe-logo ja Adobe Acrobat ovat
Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
A/V OUT -liitäntä: Komponentti-/video- ja
äänilähtöliitäntä
USB-liitäntä: mini-B
Verkkovirtalaite AC-L200/L200B
Käyttöjännite: 100 V–240 V AC, 50/60 Hz
Virrankulutus: 0,35 – 0,18 A
Tehonkulutus: 18 W
Lähtöjännite: 8,4 V DC*
Käyttölämpötila: 0°C – + 40°C
Varastointilämpötila: -20 °C – + 60 °C
Mitat (noin): 48 × 29 × 81 mm
(l/k/s) ilman ulkonevia osia
Paino (noin): 170 g ilman virtajohtoa
* Muut tekniset tiedot on mainittu
verkkovirtalaitteen erittelyssä.
Ladattava akku NP-FH60
Enimmäislähtöjännite: 8,4 V DC
Lähtöjännite: 7,2 V DC
Kapasiteetti: 7,2 Wh (1 000 mAh)
Tyyppi: Litium-ioni
Videokameran ja varusteiden muotoilua ja
teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa asiasta
erikseen ilmoittamatta.
• Videokamera on valmistettu Dolby
Laboratoriesin lisenssillä.
Kaikki muut tässä mainitut tuotenimet voivat olla
vastaavien yritysten tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi merkkejä
™ ja ”®” ei ole liitetty kaikkiin tämän
käyttöohjeen asianomaisiin kohtiin.
Lisätietoja
Handycam Station DCRA-C210
FI
33
Ytterligare information om den här
produkten och svar på vanliga frågor
återfinns på vår kundtjänsts webbplats.
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein
esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen wwwsivustolla.
Tryckt på minst 70% återvunnet papper med
vegetabilisk olje-baserad färg utan
lättflyktiga organiska föreningar.
Trykt på 70% eller derover genbrugspapir
med planteoliebaseret tryksværte uden VOC
(flygtige organiske forbindelser).
Painettu vähintään 70% kierrätetylle
paperille käyttäen haihtuvista
orgaanisista yhdisteistä vapaata
kasvisöljypohjaista mustetta.
Printed in Japan
SE/DK/FI
Der findes flere oplysninger om dette produkt
samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores
websted til kundesupport.
Download PDF