Sony | VRD-MC5 | Sony VRD-MC5 MC5 Dvd-inspelare Bruksanvisning

masterpage:Cover
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB00COV.fm
GB01COV1.book Page 1 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
IT
W-273-384-11(2)
Multi-Function
DVD Recorder
Bruksanvisning
JP
FR
DE
ES
IT
CS
VRD-MC5
© 2007 Sony Corporation
VRD-MC5
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB01REG.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 2 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Säkerhetsföreskrifter
Denna etikett finns på laserenhetens
skyddskåpa inuti inspelaren.
VARNING!
Utsätt inte enheten för regn eller fukt, för att
undvika risk för brand och elektriska stötar.
Att placera kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på
enheten medför risk för elektriska stötar och
fara för brand.
Installera inte denna utrustning i ett instängt
utrymme som en bokhylla eller liknande.
VIKTIGT!
RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
ÖPPNA EJ!
VIKTIGT! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR, SKA DU INTE TA AV HÖLJET (ELLER BAKSTYCKET).
DET FINNS INGA DELAR SOM KAN SERVAS
AV ANVÄNDAREN INUTI.
VIKTIGT!
Att använda optiska instrument i närheten av
den här produkten ökar risken för ögonskador.
Laserstrålen som används i denna mångsidiga
dvd-inspelare är skadlig för ögonen, plocka
därför inte isär höljet. Låt kvalificerad teknisk
personal sköta servicen.
Denna enhet är en KLASS 1 LASER-produkt.
Märkningen som anger klassificering
(CLASS 1 LASER PRODUCT) finns på
enhetens undersida.
CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT
Den här symbolen är avsedd att
uppmärksamma användare på
att det finns icke-isolerade
farliga spänningar inuti
enheten och att de är
tillräckliga för att utgöra en risk
för elektriska stötar.
Den här symbolen är avsedd att
uppmärksamma användaren på
viktiga funktioner och
underhållsinstruktioner
(service) i de trycksaker som
medföljer apparaten.
Denna grafiska symbol finns på enhetens
undersida.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
1) Läs dessa instruktioner.
2) Spara dessa instruktioner.
3) Beakta alla varningar.
4) Följ samtliga instruktioner.
5) Använd inte denna enhet nära vatten.
6) Rengör endast med en torr trasa.
7) Blockera inte ventilationsöppningar.
Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8) Utför inte installationen nära värmekällor
såsom värmeelement, värmemätare, spisar,
eller andra enheter (inklusive förstärkare) som
alstrar värme.
9) Kringgå inte säkerhetsaspekten för den
polariserade eller jordade kontakten. En
polariserad kontakt har två stift, varav det ena
är bredare än det andra. En jordad kontakt har
två stift och ett tredje jordningsstift. Det breda
2
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB01REG.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 3 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
stiftet eller det tredje jordningsstiftet är till för
din säkerhet. Om den medlevererade kontakten
inte passar i ditt vägguttag bör du rådfråga en
elektriker för utbyte av det omoderna
vägguttaget.
10) Skydda nätsladden så att man inte trampar
på den och så att den inte kläms mot kontakter
eller grenuttag och på det ställe där den
kommer ut ur apparaten.
11) Använd endast fästen/tillbehör som
specificerats av tillverkaren.
12) Använd endast vagn, stativ, trebenstativ,
eller bord som specificerats av tillverkaren
eller sålts tillsammans med enheten. När en
vagn används, var försiktig när du flyttar
vagnen med enheten så att den inte tippar.
13) Koppla ur enheten vid åskväder eller när
den ska stå oanvänd under en längre tidsperiod.
14) Låt allt servicearbete utföras av
kvalificerad servicepersonal. Serviceingrepp
krävs när enheten på något sätt har skadats, till
exempel en skadad nätsladd eller elkontakt, när
vätska har spillts in i enheten eller föremål
fallit in i enheten, när enheten har utsatts för
regn eller fukt, när den inte fungerar normalt,
eller när den har tappats.
FCC-deklaration
Denna utrustning har testats och befunnits
överensstämma med kraven för digitala
apparater av klass B, i enlighet med del 15 i
FCC-reglerna. Dessa krav är utformade för att
ge rimligt skydd mot störningar vid installation
i bostaden.
Utrustningen genererar, använder och kan
utstråla radiofrekvensenergi. Den kan också
orsaka skadliga störningar för
radiokommunikation om den inte installeras
och används i enlighet med dessa anvisningar.
Det finns emellertid ingen garanti för att
störningar inte uppkommer i en viss
installation.
Om denna utrustning ger upphov till störningar
i radio- eller tv-mottagningen (vilket kan
konstateras genom att man stänger av och slår
på apparaten), uppmanas användaren att
försöka åtgärda störningen genom en eller flera
av följande åtgärder:
- Omorientera eller omlokalisera
mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och
mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett eluttag som inte
ingår i samma krets som det uttag mottagaren
är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren
radio-/tv-reparatör för hjälp.
Varning! Alla förändringar eller
modifikationer som inte uttryckligen godkänns
i denna manual kan upphäva din rätt att
använda utrustningen.
Denna produkt har tillverkats av Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Befullmäktigat ombud
avseende EMC och produktsäkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. För alla kontakter
avseende service- eller garantifrågor hänvisas
till adresserna som finns i separata
service- eller garantidokument.
Att observera beträffande nätadaptern
• Vägguttaget ska vara placerat nära apparaten
och lätt att komma åt.
• Använd den medföljande nätadaptern och
nätsladden.
• Använd ingen annan nätadapter. Det kan
orsaka fel.
• Anslut nätadaptern till ett lättåtkomligt
vägguttag.
• Rör inte nätadaptern med våta händer.
• Om du märker något onormalt med
nätadaptern måste du omedelbart koppla bort
den från vägguttaget.
• Använd vid behov en vanlig kontaktadapter
som finns att köpa i handeln beroende på
vägguttagets utformning.
• Spelaren är inte bortkopplad från elnätet så
länge den är ansluten till vägguttaget även
om spelaren har slagits av.
Märkningen finns på enhetens undersida.
3
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB01REG.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 4 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
För kunder i USA
Ägarens noteringar
Produktetiketten finns på enhetens undersida.
Skriv serienumret på nedan avsedd plats.
Referera till det när du ringer din Sonyåterförsäljare beträffande den här produkten.
Modell:
Serienummer:
VRD-MC5
________
För kunder i Storbritannien och Irland
För din säkerhets och bekvämlighets skull har
denna utrustning försetts med en formgjuten
kontakt enligt BS1363. Om säkringen i
kontakten skulle behöva bytas ut, måste den
ersättas med en säkring med samma märkning,
som godkänts av ASTA eller BSI för BS1362
(dvs märkt med
eller ). Om den
medföljande kontakten har ett löstagbart
säkringslock, se till att sätta tillbaka
säkringslocket efter att säkringen har bytts.
Använd aldrig kontakten utan säkringslocket.
Om du blir av med säkringslocket, kontakta
närmaste Sony-serviceställe.
Kassering av gammal elektrisk eller
elektronisk utrustning (tillämpligt i
den europeiska gemenskapen och
andra europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Den här symbolen på produkten
eller dess förpackning anger att
produkten inte får behandlas som
hushållsavfall. Den ska istället
överlämnas till lämpligt
uppsamlingsställe för återvinning
av elektrisk och elektronisk
utrustning. Genom att garantera att denna
produkt skaffas undan korrekt hjälper du till att
förhindra möjliga negativa konsekvenser för
miljö och hälsa som annars skulle kunna bli
fallet vid olämplig avfallshantering.
Återvinningen av material bidrar till att bevara
naturresurser. Om du behöver mer information
om återvinning av den här produkten kontaktar
du ditt lokala miljökontor, en
återvinningsstation eller affären där du köpte
produkten.
4
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
masterpage:Right
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB02COV1TOC.fm
GB01COV1.book Page 5 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Innehållsförteckning
Säkerhetsföreskri-fter ..................... 2
Introduktion till DVDirect
Funktioner ....................................... 8
Om den här bruksanvisningen ........ 9
Förpackningens innehåll ............... 11
Delar och kontroller ...................... 12
Sätta på och stänga av enheten ..... 16
Navigeringsvisning .................... 17
Ta fram funktioner från
menyn ......................................... 18
Sätta i en skiva .............................. 19
Sätta i ett minneskort .................... 21
Skapa en video-dvd-skiva
Skapa en video-dvd-skiva och en
AVCHD-skiva .............................. 22
Typer av kopiering ..................... 22
Om video-dvd-skivor och
AVCHD-skivor .......................... 25
Videokameror/videoenheter,
inspelningskvalitet och
gränssnittet ................................. 27
Skivor som kan användas ........... 29
Om skapade video-dvd-skivor
och AVCHD-skivor ................... 30
Kopiera från en Handycam®
(HDD/Memory Stick) –Kopiering
med en knapptryckning– .............. 32
Kopiera från en Handycam®
(HDD/Memory Stick) –Använda
kopieringsläget– ........................... 35
Innan du väljer ett
kopieringsläge ............................ 35
Fullständig kopiering ................. 37
Inkrementiell kopiering .............. 38
Kopiering av spellista .................40
Kopiering av utvalda
bildsekvenser ..............................41
Kopiera från en Handycam®
(DVD) ...........................................43
Innan du väljer ett
kopieringsläge .............................43
Fullständig kopiering ..................45
Konsolideringskopiering .............46
Kopiera från en Handycam®
(DV/D8) eller
DV-videokamera ...........................48
Innan du väljer ett
kopieringsläge .............................48
Fullständig kopiering ..................49
Manuell kopiering .......................50
Kopiera från videoenheter .............52
Skapa en foto-dvd-skiva
Skapa en foto-dvd-skiva ................55
Typer av kopiering ......................55
Om skapade foto-dvd-skivor
–Typer av foto-dvd-skivor– ........56
Videokameror/fotoenheter,
inspelningsmedia och
gränssnittet ..................................57
Skivor som kan användas för
att skapa foto-dvd-skivor ............58
Om skapade foto-dvd-skivor ......58
Kopiera foton lagrade på ett
minneskort/Handycam® ................60
Finalisera/visa den skapade
dvd-skivan
Ta bort/finalisera den skapade
skivan ............................................65
5
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
masterpage:Left
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB02COV1TOC.fm
GB01COV1.book Page 6 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Förhandsvisa en video-dvd- och
en foto-dvd-skiva ..........................68
Inställningar
Använda inställningsmenyn .........71
Rec Quality .................................72
Auto Stop Timer .........................72
Auto Chapter ..............................72
DVD-meny .................................73
Bildspelsmusik ...........................73
Slideshow Creation .....................74
Finalisera skiva ...........................74
Radera skiva ...............................76
System info .................................77
Demo ..........................................77
Färgsystem ..................................77
Language ....................................77
Övrig information
Om skivor .....................................78
Kompatibla skrivbara skivor ......78
Om minneskort .............................79
Om "Memory Stick" ...................79
Om CompactFlash/SD/
xD-Picture Cards ........................80
Försiktighetsåtgärder ....................81
Tekniska specifikationer ...............82
6
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB03REG.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 7 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
• DVDirect, Handycam, CyberShot, Memory Stick och deras logotyper är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
• "PLAYSTATION" är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc.
• Andra system och produktnamn som används häri är registrerade varumärken eller varumärken
som tillhör respektive tillverkare, även om märkena ™ och ® inte används i texten.
• Tillverkad på licens från Dolby Laboratories.
Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
• Den godkända programvaran i denna produkt används på licens från eSOL Co. Ltd.
❑ Produktens garanti gäller endast när de medföljande tillbehören används i specificerad
eller rekommenderad systemmiljö, i enlighet med dokumentationen, och gäller endast
denna DVDirect. Vår kundservice och användarsupport gäller endast under dessa
produktgarantivillkor.
❑ Observera att vi inte kan acceptera ansvar för problem med datorn eller andra enheter,
inkompatibilitet med speciell maskinvara, användarproblem orsakade av felaktig
installation av programvaran, förlust av data, skivor eller andra oavsiktliga eller
tillfälliga skador som kan inträffa när man använder den här produkten.
❑ Garantin och användarstödet för den här produkten gäller endast inom de länder eller
försäljningsregioner som är specificerade på garantikortet.
❑ Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att göra
Copyright
TV-program, filmer, videoband, skivor och annat material kan vara copyrightskyddat.
Icke auktoriserad inspelning av sådant material kan strida mot gällande copyrightlagar.
Du kan dessutom behöva tillstånd från kabel-tv-leverantören eller ägaren av programmen
för att få ansluta den här produkten till kabel-tv-nätet.
7
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB04STA.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 8 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
B Introduktion till DVDirect
Funktioner
Du kan enkelt spela in videoklipp eller foton med hjälp av DVDirect. Du behöver ingen
dator.
RETURN
Skapa video-dvd-skivor
• Du kan spela in video från anslutna videokameror och AV-enheter direkt till dvd-skivor
utan att använda en dator.
• Du kan kopiera hela innehållet från din hårddisk, Memory Stick, dvd-skiva, eller
DV-videokamera till en dvd-skiva med en tryckning på inspelningsknappen.
Skapa foto-dvd-skivor
• Du kan arkivera foton från ett minneskort och anslutna videokameror direkt till en
dvd-skiva utan att använda en dator.
• Du kan också skapa fotobildspel som kan spelas på dvd-spelare.
AVCHD-kopiering
Du kan spela in HD-video (High Definition) som tagits med en Sony High Definition
Handycam® (HDD/Memory Stick) utan konvertering. För mer information om
kompatibilitet för AVCHD-skivor, se “Att observera beträffande kompatibilitet för
AVCHD-skivor” se sida 26.
Navigeringsvisning
DVDirect känner automatiskt igen isatta minneskort och skivor, och insignaler från dessa
enheter. Den visar därefter ett meddelande och uppmanar till nästa åtgärd. Förberedelser
för inspelning görs utan komplicerade knappförfaranden.
8
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB04STA.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 9 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Om den här bruksanvisningen
Beroende på typ av enhet som är ansluten, eller bildkvalitén (HD-video eller SD-video),
kan du utföra följande åtgärder med DVDirect.
I denna bruksanvisning visas olika ikoner för varje funktion eller bildkvalitet i
avsnittsrubrikerna. Ikonerna har följande betydelser.
Symbol
Betydelse
Funktioner som är tillgängliga för Sony Handycam® (Memory Stick)
inspelning till Memory Stick
Funktioner som är tillgängliga för Sony Handycam® (DVD) inspelning till 8
cm dvd-skiva
Funktioner som är tillgängliga för Sony Handycam® (DV/D8) eller
DV-kamera till digitalt videoband
Funktioner som är tillgängliga för diverse videokameror eller videoenheter
Funktioner som är tillgängliga för Memory Stick, Memory Stick Duo, SD
Card, xD-Picture Card, Compact Flash
Kopiera videoklipp som spelats in med SD-bildkvalitet
Kopiera videoklipp som spelats in med HD-bildkvalitet (AVCHD-format)
Kopiera foton som tagits med en digital stillbildskamera eller Sony
Handycam®
* I denna bruksanvisning, betecknar Handycam® en videokamera från Sony. High Definition Handycam®
och AVCHD Handycam® betecknar specifikt en HD (High Definition) AVCHD-kompatibel
videokamera. Mer information finns på sida 27 och 57.
Kopiera videoklipp från Handycam® (HDD/Memory Stick)
1 sida 32
Skapa en dvd-skiva med hjälp av video som spelats in med en Handycam®
(HDD/Memory Stick). Anslut Handycam® till DVDirect via en USB-kabel.
Tillgängliga funktioner:
Kopiering med en knapptryckning via Handycam® -styrning
Fullständig kopiering
Inkrementiell kopiering
Kopiering av spellista
Kopiering av utvalda bildsekvenser
9
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Introduktion till DVDirect
Funktioner som är tillgängliga för Sony Handycam® (HDD) -inspelning till
hårddisk
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB04STA.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 10 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Kopiera videoklipp från Handycam® (DVD)
1 sida 43
Skapa en dvd-skiva med hjälp av video som spelats in med en Handycam® (DVD). Anslut
Handycam® till DVDirect via en USB-kabel.
Tillgängliga funktioner:
Fullständig kopiering
Konsolideringskopiering
Kopiera videoklipp från en DV-kamera
1 sida 48
Skapa en dvd-skiva med hjälp av video från en Handycam® (DV/D8) eller DV-kamera.
Anslut en Handycam® eller DV-kamera till DVDirect via en DV (i.LINK)-kabel.
Tillgängliga funktioner:
Fullständig kopiering
Manuell kopiering
Kopiera videoklipp från diverse videoenheter
1 sida 52
Skapa en dvd-skiva med video som spelats in med en videokamera, eller använda video
från någon annan enhet som har en videoutgång. För att ansluta en enhet, använd
AV-kabeln som medföljer videokameran eller standardvideo- eller S -video-kablar.
Tillgängliga funktioner:
Manuell kopiering
Kopiera foton från minneskort
1 sida 60
Skapa en dvd-skiva med hjälp av foton som tagits med en digital stillbildskamera och som
lagrats på ett minneskort.
Tillgängliga funktioner:
Fullständig kopiering, kopiering av utvalda foton
Kopiera foton från Handycam® (HDD/DVD/Memory Stick)
1 sida 60
Skapa en dvd-skiva med hjälp av foton från en Handycam® (HDD/DVD/Memory Stick).
Tillgängliga funktioner:
Fullständig kopiering, kopiering av utvalda foton
10
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB04STA.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 11 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Förpackningens innehåll
Kontrollera att förpackningen innehåller följande artiklar. Om någon artikel
saknas eller är skadad, ber vi dig att kontakta din återförsäljare.
• DVDirect
Introduktion till DVDirect
•
•
•
•
• Nätadapter
Nätsladd
Snabbguide
Bruksanvisning (detta dokument)
Garantikort
Obs!
Använd en nätadapter som är lämplig för det område eller det land där den ska användas.
11
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB04STA.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 12 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Delar och kontroller
Framsida och baksida
1
2
3 4
5
A 1 (på/av) -knapp
Slår på eller stänger av DVDirect.
B Övre panel
Knapparna och skärmen för att styra DVDirect är placerad här (sida 13).
C Skivfack
Sätt i en skiva här med etiketten vänd uppåt (sida 19).
D Z (utmatning) -knapp
Öppnar och stänger skivfacket.
E DC IN-kontakt
Anslut den medföljande nätadaptern här (sida 16).
Undersida
1
A Spak för nödlägesutmatning
Om du inte kan öppna skivfacket med Z (utmatning) -knappen, stäng av och vänd
DVDirect upp och ned. Skjut spaken med ett tunt verktyg.
12
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB04STA.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 13 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Övre panel
1
2
RETURN
Introduktion till DVDirect
3
4
5
A Skärm
Visar menyer och bilder från en uppspelningsenhet eller minneskort.
B Mm<, markör /
(välj) -knappen
Väljer en funktion.
C
(stopp) -knapp
Avbryter inspelningen.
D RETURN-knapp
Detta återställer visningen till menyskärmen eller föregående skärm när man använder
DVDirect.
E
(inspelning) -knapp
Startar inspelning.
Lyser rött under inspelning.
13
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB04STA.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 14 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Panel på vänster sida
R-AUDIO IN-L
VIDEO IN
S VIDEO IN
DV IN
HANDCAM
1
A USB-kontakt (Typ A)
Anslut USB-kabeln (medföljer ej) här
när du ansluter en Handycam®.
B AUDIO IN L/R-kontakter
Anslut ljudkontakterna på en AV-kabel
(medföljer ej) här när du ansluter
DVDirect till en videoenhet, t ex en
videokamera eller en videobandspelare.
C VIDEO IN-kontakt
Anslut videokontakten på en AV-kabel
(medföljer ej) här när du ansluter
DVDirect till en videoenhet, t ex en
videokamera eller en videobandspelare.
2
3 4 5
D S VIDEO IN-kontakt
Anslut en S-videokabel (medföljer ej)
här när du ansluter DVDirect till en
videoenhet med en S-videokontakt, t ex
en videokamera eller en
videobandspelare.
E DV IN-kontakt (4-stifts)
Anslut en DV (i.LINK) -kabel
(medföljer ej) här när du ansluter
DVDirect till en DV-videokamera med
DV-kontakt.
14
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB04STA.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 15 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Panel på högersidan
3
Introduktion till DVDirect
1 2
4
A Kontrollampa för minneskort
Lyser gul vid åtkomst till minneskortet.
B Memory Stick Duo-kortplats
Sätt i ett "Memory Stick Duo" här.
C Kortplats för olika korttyper
Sätt i ett "Memory Stick," SD-kort eller xD-Picture Card här.
D CompactFlash-kortplats
Sätt i ett CompactFlash här.
15
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB05OPE1.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 16 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
B
Introduktion till DVDirect
Sätta på och stänga av enheten
1
2
3
Anslut den medföljande nätsladden till nätadaptern.
Anslut nätadapterns strömkontakt i DVDirects DC IN-kontakt.
Sätt in nätadapterns nätströmskontakt i ett vägguttag.
Obs!
• Se till att använda den medföljande nätkabeln och nätadaptern.
• Använd inte skadade kablar, till exempel kablar med deformerade kontakter.
4
Tryck på 1 (på/av) -knappen.
Efter att skärmen tänds och DVDirect-logotypen visas, visas en annan
skärmbild beroende på DVDirects aktuella status. För mer information, se
"Navigeringsvisning" på sidan 17. När du trycker på RETURN-knappen, visas
menyn. Mer information finns i avsnittet "Ta fram funktioner från menyn" på
sida18.
Stänga av strömmen
Tryck på 1 (på/av) -knappen igen.
16
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB05OPE1.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 17 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Navigeringsvisning
När strömmen har slagits på, detekterar DVDirect automatiskt isatta
minneskort, dvd-skivor och insignaler från anslutna enheter. Ett meddelande
som indikerar hur man förbereder för inspelning visas därefter på skärmen.
Med hjälp av detta meddelande, kan du automatiskt fortsätta till den
inspelningsprocedur som du avsåg utan komplicerade
knapptryckningsprocedurer.
Introduktion till DVDirect
Meddelanden och illustrationer indikerar
vilka åtgärder som är nästa steg.
När du spelar in video från en High Definition Handycam®
När du ansluter en High Definition Handycam® (HDD/Memory Stick) till
DVDirect, spelas videoklipp in med navigeringsskärmproceduren enligt
följande.
• När du lagrar endast HD-video, eller både HD-video och SD-video,
detekterar DVDirect automatiskt HD-video och spelar in det på skivan.
• När man endast lagrar SD-video, spelar DVDirect automatiskt in det på
skivan.
Obs!
Om du lagrar HD-video och SD-video på en High Definition Handycam® och du vill spela
in SD-video, använd menyskärmen (sida 18).
17
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB05OPE1.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 18 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Ta fram funktioner från menyn
Du kan utföra inspelningsprocedurer manuellt genom att välja alternativ från
menyn. Du kan också gå till inställningsskärmen (inställningsmenyn) från
menyn för diverse inställningar.
Tryck på RETURN-knappen för att återgå till menyvisningen (Du kan inte gå
tillbaka till menyskärmen medan du spelar in eller från viss
användningsstatus).
,
Tryck på M eller m för att välja önskade åtgärd, och tryck på
(välj) -knappen.
Meny
Funktion
Video , DVD
Skapa en video-dvd-skiva (sida35, 52).
Photo , DVD
Skapa en foto-dvd-skiva (sida 60).
DVD Preview
Spela upp en skapad video-dvd-skiva eller en
foto-dvd-skiva. (sida 68).
AVCHD Dubbing
Spela in HD-video till en skiva med en High Definition
Handycam® ansluten till DVDirect.
Inställningar
Konfigurera diverse inställningar (sida 71).
18
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB05OPE1.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 19 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Sätta i en skiva
För att sätta i en skiva, utför följande medan DVDirect är påslagen.
Tryck på Z (utmatning) -knappen.
Skivfacket matas ut.
2
Placera skivan i skivfacket med dess etikett uppåt, och tryck
på Z (utmatning) -knappen igen.
Introduktion till DVDirect
1
Obs!
Vidrör inte skivans inspelningssida.
När Z (utmatning) -knappen trycks igen, stängs skivfacket och DVDirect börjar läsa den
isatta skivan.
19
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB05OPE1.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 20 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
När en ny skiva har satts i
Om man ansluter en videoenhet till VIDEO IN-, S VIDEO IN-, eller DV
IN-kontakten, och man kopierar manuellt med en ny skiva (sida 50), visas
följande.
Vid inspelning, tryck på M eller m för att välja "OK", och tryck därefter
på
(välj) -knappen. Formateringen startar. Detta kan ta flera sekunder att
göra klart.
För andra typer av kopiering, kan skivan formateras automatiskt beroende på
kopieringsläget.
Formatering är en nödvändig process innan man börjar spela in en skiva.
Obs!
För en skiva som är formaterad enligt meddelandet på denna skärm, kan du endast spela in
video med VIDEO IN-, S VIDEO IN- eller DV IN-kontakten. Om du formaterar en
DVD+RW- eller DVD-RW-skiva enligt meddelandet på denna skärm, kan du använda skivan
för att spela in i andra kopieringslägen, t ex AVCHD-kopiering, om du raderar innehållet på
skivan.
20
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB05OPE1.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 21 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Sätta i ett minneskort
Sätt i minneskortet i dess motsvarande minneskortsplats.
Memory
Stick
CompactFlash
SD-kort
xD-Picture Card
Memory Stick Duo
Tryck in "Memory Stick Duo" i kortplatsen tills du hör ett klickande ljud.
För att ta bort kortet, trycker du på "Memory Stick Duo" och drar sedan ut
det.
Memory Stick/SD Card/xD-Picture Card
Tryck in minneskortet i kortplatsen tills du hör ett klickande ljud. För att ta
bort kortet, trycker du på kortet och drar sedan ut det.
CompactFlash
Tryck in kortet i CompactFlash-platsen. För att ta bort, dra ut
CompactFlash.
CompactFlash-kortet kan bara tryckas in till hälften.
Obs!
• Sätt endast in ett minneskort i minneskortsplatsen. Använd inte mer än en
minneskortplats åt gången.
• Sätt inte i andra minneskort medan du spelar in på en skiva. Om du gör det kan det
orsaka ett skrivfel.
• Sätt inte in ett "Memory Stick Duo" med en "Memory Stick Duo"-adapter i
multi-minneskortplatsen.
• Ta aldrig bort minneskortet medan minneskortets kontrollampa är tänd. Om du gör det,
kan data på minneskortet skadas.
21
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Introduktion till DVDirect
Memory
Stick Duo
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 22 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
B Skapa en video-dvd-skiva
Skapa en video-dvd-skiva och en
AVCHD-skiva
Genom att helt enkelt ansluta din videokamera eller videoenhet till DVDirect,
kan du spela in videoklipp. Om du ansluter en Sony High Definition
Handycam®, kan du kopiera HD-video (AVCHD) i samma kvalitet.
Typer av kopiering
Beroende på vilken typ av videokamera du har eller typen av video-dvd-skiva
som du skapar, kan du välja kopieringsläge enligt följande.
Kopiering med en knapptryckning via Handycam® Control
(sida 32)
Med det här läget kan du spela in video från en Handycam® på en skiva genom
att helt enkelt trycka på DISC BURN- eller DVD BURN-knappen på
Handycam®.
Du kan spela in ytterligare video på en skiva som har spelats in på tidigare, som
vid inkrementiell kopiering (sida 23).
Fullständig kopiering
I detta läge kan du spela in video från en digital videokamera som är ansluten
till DVDirect, med en enda tryckning på
(inspelning) -knappen, till en
dvd-skiva. DVDirect styr videokameran under hela processen, och gör klar
video-dvd- eller AVCHD-skivan. Hela skivan finaliseras automatiskt, vilket
gör att den direkt kan spelas upp på dvd-spelare. Den skapade AVCHD-skivan
kan spelas upp på AVCHD-kompatibla enheter.
Videoklippet spelas in på följande sätt:
Handycam® (HDD eller Memory Stick) (sida 37)
Hela innehållet på hårddisken eller Memory Stick spelas in på en skiva. (Flera
skivor kan krävas beroende på videoklippets längd.)
Kopiera
Alla videoklipp
22
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 23 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Handycam® (DVD) (sida 45)
Hela videoinnehållet på videokamerans 8-cm skiva spelas in på en 12-cm
skiva.
En mini-dvd-skiva
Kopiera
En dvd-skiva
Ett DV-band
Kopiera
En dvd-skiva
Inkrementiell kopiering (sida 38)
Med hjälp av detta läge kan du spela in endast det nyligen inspelade innehållet
på en videokamera vars tidigare innehåll redan har spelats in på en skiva.
Nya
videoklipp
Kopiera
endast nya
videoklipp
23
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Skapa en video-dvd-skiva
Handycam® (DV/D8) eller DV-kamera (sida 49)
Hela innehållet på DV-bandet eller digital 8-bandet spelas in på en enda skiva.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 24 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Konsolideringskopiering (sida 46)
I detta läge kan du spela in innehållet från flera 8-cm skivor från en
Handycam® (DVD) till en enda 12-cm skiva.
Kopiera
12-cm skiva
Flera 8-cm skivor
Kopiering av spellista (sida 40)
I detta läge kan du spela in videosekvenser från en spellista som skapats på din
Handycam® (HDD/Memory Stick). Om du väljer videoklipp i förväg och
skapar en spellista på din Handycam®, kan du enkelt spela in dessa videoklipp
på en dvd-skiva. För mer information om redigering av spellistor, se
videokamerans bruksanvisning.
Kopiera
Videoklipp tillagda i en spellista
Kopiering av utvalda videoklipp (sida 41)
I detta läge kan du spela in videoklipp som du har valt genom att visa
miniatyrbilder eller fotograferingsdatum.
Välja från miniatyrbilder:
Välja från fotograferingsläge:
24
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 25 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Manuell kopiering (sida 50)
I detta läge kan du skapa en video-dvd-skiva med hjälp av
(inspelning) - och
(stopp) -knapparna på DVDirect samt uppspelnings-,
paus- och stoppknapparna på enheten som är ansluten till DVDirect. Du kan
spela in medan du tittar på videoklippet, som du vill spela in, på skärmen.
Om video-dvd-skivor och AVCHD-skivor
AVCHD-skivor –skivor med HD-material–
Du kan spela in HD-video utan konvertering genom att ansluta en High
Definition Handycam® (HDD/Memory Stick) via en USB-kabel.
Den skapade AVCHD-skivan kan spelas upp på AVCHD-kompatibla enheter.
Du kan njuta av HD-bildkvalitet genom att spela upp AVCHD-skivan om en
HDTV används.
25
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Skapa en video-dvd-skiva
Video-dvd-skivor –skivor med SD-kvalitet–
Du kan skapa en video-dvd-skiva medan du tittar på en video genom att ansluta
flera videokameror eller videoenheter. Genom att ansluta en Handycam® via
en USB-kabel, kan du också skapa en video-dvd-skiva med samma
videokvalitet när du spelar in.
Den skapade skivan kan spelas på en kompatibel dvd-spelare.
Du kan också ange ett favoritfoto för en DVD-meny (sida 73).
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 26 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Att observera beträffande kompatibilitet för AVCHD-skivor
• En AVCHD-skiva kan inte spelas upp på en AVCHD-inkompatibel
dvd-spelare eller -inspelare.
• Sätt inte in en AVCHD-skiva i en dvd-spelare eller -inspelare som inte är
kompatibel med AVCHD. Dvd-spelaren eller inspelaren kan eventuellt inte
mata ut skivan och kan radera innehållet utan förvarning.
• En AVCHD-skiva kan spelas på en kompatibel Blu-ray
Disc-spelare/-inspelare , Playstation 3® eller en annan kompatibel enhet.
Vilka enheter som kan spela upp skivan varierar beroende på bildkvalitén.
AVCHD-skiva (en skiva som innehåller HD-videoklipp)
Nej
Ja
Ja
DVD-enhet
AVCHD-kompatibel
enhet
Dator*
Ja
Ja
Ja
DVD-enhet
AVCHD-kompatibel
enhet som stödjer
dvd-uppspelning
Dator
Video-dvd-skiva
* Installera ett program som är kompatibelt med AVCHD på datorn innan du använder denna
funktion. Även i en datormiljö som uppfyller systemkraven kan det förekomma
bildstörningar vid videouppspelning, bildrutor kan förloras, eller ljudet kan försvinna
tillfälligt. (Detta beror inte på kvalitén på den skapade AVCHD-skivan.)
26
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 27 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Videokameror/videoenheter, inspelningskvalitet och gränssnittet
Vid kopiering väljer man ingång beroende på vilka typer av kontakter som
finns på den enhet man ansluter samt beroende på bildkvalitén. Eftersom typen
av ingång påverkar valet av skiva, se även “Skivor som kan användas”
(sida 29).
Ingångar på DVDirect
Typ av enhet
Bildkvalitet
USB
DV IN
VIDEO IN
S VIDEO
IN
Sony Handycam® (HDD)
Skapa en video-dvd-skiva
Sony Handycam®
(Memory Stick)
Sony Handycam® (DVD)
Sony Handycam®
(DV/D8/HDV)
Sony Handycam®
(MICROMV)
Övriga videokameror med
DV-uttag
Övriga videokameror/
videoenheter
Tips
• Du kan konvertera ner HD-video (High Definition) till SD-kvalitet (Standard Definition)
genom att kopiera via VIDEO IN- eller S VIDEO IN-uttaget.
• När [i.LINK CONV]-inställningen på Handycam® (HDV) är förinställd på [ON], kan du
nerkonvertera videosekvenser i HDV-format till SD-kvalitet (Standard Definition) genom
att kopiera via DV IN-uttaget.
Obs!
Observera att du inte kan kopiera:
− videoklipp från ett minneskort som placerats i någon av minneskortsplatserna på DVDirect.
Dessa kortplatser kan endast användas för import av foton.
− både HD- (High Definition) och SD-videoklipp (Standard Definition) till en och samma
dvd-skiva.
− både videoklipp och foton lagrade på videokameran samtidigt.
− från en 8-cm skiva formaterad i VR-läge i en Handycam® (DVD).
− videoklipp med kopieringsskyddsignaler (kommersiella dvd-skivor, VHS-programvara,
vissa program från satellit- eller CATV-receivrar etc.).
27
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 28 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Att observera beträffande att förinställa videokameror
• [USB SPEED]-inställningen på Handycam® (HDD/Memory Stick) måste
ställas in på [AUTO]. (Standardinställningen är [AUTO].)
• [A/V t DV OUT]-inställningen på Handycam® (DV/D8) måste vara
inställd på [OFF]. ([OFF] är standardinställningen.)
• Vid kopiering av bilder i bildformatet 16:9 (bilder som tagits med
videokameran inställd på 16:9) via DV IN-, VIDEO IN-, eller S VIDEO
IN-uttaget på DVDirect, ställ in inställningen för typ av TV på videokameran
på 4:3.
• Om du raderar eller redigerar en video på en Handycam® med en dator eller
Playstation 3®, kanske du inte kan kopiera videoklipp ordentligt genom att
ansluta Handycam® till DVDirect. Radera eller redigera video med hjälp av
Handycam®.
Att observera beträffande tid som krävs för inspelning
Vid inspelning från Handycam® (HDD/Memory Stick eller DVD) ansluten via
USB-kabel, beror tiden som krävs på inspelningsläget (XP, HQ, SP eller LP)
som användes för att spela in videon och antalet scener som Handycam®
innehåller. Videofilmer som spelats in med högre bildkvalitet tar generellt sett
längre tid att spela in på en skiva. Följande ger en allmän uppskattning av
vilken tid som krävs för att spela in en 1-timmes video som innehåller en scen
på en skiva.
Inspelning av HD-video
Läge
Från en High Definition Handycam® (HDD/Memory Stick)
XP
cirka 40 min
HQ
cirka 25 min
SP
cirka 20 min
LP
cirka 15 min
Inspelning av SD-video
Läge
Från en High Definition
Handycam®
(HDD/Memory Stick)
Från Handycam® (DVD)
HQ
cirka 20 min
cirka 40 min
SP
cirka 15 min
cirka 30 min
LP
cirka 10 min
cirka 20 min
28
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 29 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Skivor som kan användas
Välj enligt ingången som du ansluter enheten till.
Ingångar på DVDirect
Typ av skiva
DVD+R
USB
DV/VIDEO
IN/S VIDEO
+R
DVD+R DL (Double layer)
DVD+RW
DVD-R
+RW
-R
DVD-RW
-RW
Att observera beträffande att spela in på skivor
• När du lägger till video på en tidigare inspelad skiva (ej finaliserad skiva),
måste du använda samma gränssnitt som du använde för den tidigare
inspelningen. Du kan till exempel inte lägga till video från en Handycam®
(DVD) ansluten via en S-video- eller videoingångskabel till en skiva som
innehåller video kopierad från en Handycam® (DVD) ansluten via en
USB-kabel.
• Du kan inte lägga till inspelningar på en skiva som skapats på en persondator
eller annan DVD-enhet.
• När du kopierar en HD-video, ska du alltid använda en ny skiva . Du kan inte
lägga till HD-video på samma AVCHD-skiva som du tidigare har spelat in.
29
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Skapa en video-dvd-skiva
DVD-R DL (Dual layer)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 30 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Om skapade video-dvd-skivor och AVCHD-skivor
Innehållet på skivan består av avsnitt som kallas titlar och mindre underavsnitt
som kallas kapitel.
En DVD-meny visas varje gång en dvd-skiva sätts in i en dvd-spelare och
denna fungerar som en titelsida eller innehållsförteckning för
video-dvd-skivan.
Du kan skapa en video-dvd-skiva som visar miniatyrbilder av titlar på
dvd-menyskärmen.
Du kan även använda bilder eller dina favoritfotografier som bakgrundsbild
för dvd-menyskärmen.
DVD-meny
Titlar och kapitel
Skiva
Titel 1
Titel 2
Titel 3
Kapitel
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
När du skapar en video-dvd- eller AVCHD-skiva med DVDirect, skapas titlar
och kapitel på följande sätt:
För video-dvd-skivor
(Manuell kopiering eller kopiering från DV-videokameror anslutna
via DV-kabel (i.LINK)
Titel
Titlarna skapas mellan punkterna där du startar och stoppar en
inspelning på DVDirect.
Kapitel
Kapitel skapas enligt inställningen "Auto Chapter" som
konfigureras i inställningsmenyn (sida 72).
DVD-meny
Du kan ställa in visningen som valdes från "DVD Menu" eller ditt
favoritfoto (sida 73).
Förhandsvisning
Du kan spela upp videoklippet på DVDirect.
på DVDirect
30
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 31 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
För video-dvd-skivor
(Kopiering från Handycam® ansluten via USB-kabel)
Titel
Titlar*1 skapas vid punkter i videon där inspelningsdatumet
ändras.
Kapitel
Kapitel skapas för varje scen*2 i titeln.
DVD-meny
Du kan ställa in visningen som valdes från "DVD Menu" eller ditt
favoritfoto (sida 73).
Förhandsvisning
Du kan spela upp videoklippet på DVDirect.
på DVDirect
AVCHD-skivor
En titel skapas.
Kapitel
Kapitel skapas för varje scen*2 i titeln.
DVD-meny
DVD-menyn kan inte skapas.
Förhandsvisning
Du kan inte spela videon.
på DVDirect
*1Titlar skapas också om du ändrar REC-läge (från HQ eller SP till LP eller vice versa), eller
bildformat (från 4:3 till 16:9 eller vice versa) för video som du spelar in.
*2Scener skapas varje gång inspelning startar och därefter stoppar.
31
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Skapa en video-dvd-skiva
Titel
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 32 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Kopiera från en Handycam®
(HDD/Memory Stick) –Kopiering med en
knapptryckning–
Du kan skapa video-dvd-skivor från din Handycam® (HDD/Memory Stick)
genom att helt enkelt trycka på DISC BURN-knappen på Handycam.
Från och med nästa kopiering kan ytterligare video kopieras till en skiva utan
att kopiera det tidigare innehållet igen.
Obs!
När du lagrar både HD-video och SD-video på en AVCHD Handycam® (HDD/Memory
Stick), detekterar DVDirect automatiskt HD-video och spelar in det på skivan.
1
Tryck på 1 (på/av) -knappen för att slå på DVDirect.
Ett meddelande som uppmanar dig att sätta i en skiva visas på skärmen.
2
Sätt i en skiva (sida 19).
DVDirect börjar att läsa den isatta skivan.
Obs!
Om du skapar en AVCHD-skiva, sätt i en ny skiva.
3
Slå på videokameran.
4
Anslut videokameran till DVDirect.
Anslut videokamerans USB-kontakt (Typ mini-B) till DVDirects
USB-kontakt (Typ A) med hjälp av en USB-kabel (medföljer ej).
HANDCAM
USB-kabel (medföljer ej)
Efter att du ansluter USB-kabeln, visas [USB SELECT] -skärmen på
videokamerans LCD-skärm.
32
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 33 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
5
Tryck på [DISC BURN] på videokamerans LCD-skärm eller tryck
på DISC BURN-knappen på videokameran eller på Handycam
Station.
Tryck på [DISC BURN]
eller [DVD BURN].
DISC BURN
Obs!
Kopieringen startar och förloppet visas på skärmen.
Aktuell skiva
Antal skivor
som krävs
Tips!
Om innehållet i videokameran inte får plats på en enda skiva, finaliseras skivan när den
blir full och följande meddelande visas på skärmen. Ta ur den färdiga skivan och sätt en
tom skiva. Kopieringen återstartas automatiskt.
33
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Skapa en video-dvd-skiva
Beroende på typ av videokamera, kan visningen på videokamerans LCD-skärm eller
knappnamnen på videokameran vara annorlunda.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 34 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
6
Kopieringen är klar.
Vid kopiering av HD-video:
Skivan matas ut automatiskt.
Vid kopiering av SD-video:
"Complete" visas på skärmen och inspelningen avbryts automatiskt.
Tryck på Z (utmatning) -knappen för att mata ut skivan, och välj om du
vill finalisera skivan (sida 65). Eller tryck på RETURN-knappen för att gå
tillbaka till menyvisningen.
Avbryta kopiering
Du kan inte avbryta medan inspelning pågår. Du kan endast avbryta kopiering
genom att trycka på
(stopp) -knappen när du byter en skiva.
Att observera beträffande kopiering med en knapptryckning
Denna funktion är endast tillgänglig när DVDirect befinner sig i följande
tillstånd:
• ingen knapp på DVDirect trycks efter att strömmen har slagits på
("Navigeringsvisning" på sida 17)
• menyn visas på skärmen
34
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 35 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Kopiera från en Handycam®
(HDD/Memory Stick) –Använda
kopieringsläget–
När Handycam® (HDD/Memory Stick) är ansluten till DVDirect, kan du
använda ett av fyra kopieringslägen beroende på vad du föredrar.
Innan du väljer ett kopieringsläge…
1
Tryck på 1 (på/av) -knappen för att slå på DVDirect, och sätt i
en skiva (sida 19).
DVDirect börjar att läsa den isatta skivan.
Tips!
Du kan även använda "Menu"-visningen för att spela in video.
Vid kopiering av HD-video:
Tryck på RETURN-knappen för att visa "Menu" och välj
"AVCHD Dubbing."
Vid kopiering av SD-video:
Tryck på RETURN-knappen för att visa "Menu," och välj "Video , DVD".
Välj därefter "USB" på skärmen för val av inmatning.
2
Slå på videokameran.
3
Anslut videokameran till DVDirect.
Anslut videokamerans USB-kontakt (Typ mini-B) till DVDirects
USB-kontakt (Typ A) med hjälp av en USB-kabel (medföljer ej).
HANDCAM
USB-kabel (medföljer ej)
Efter att du ansluter USB-kabeln, visas [USB SELECT] -skärmen på
videokamerans LCD-skärm.
35
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Skapa en video-dvd-skiva
Obs!
När du lagrar både HD-video och SD-video på en AVCHD Handycam® (HDD/Memory
Stick), detekterar DVDirect automatiskt HD-video och spelar in det på skivan.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 36 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
4
Tryck på [COMPUTER] på datorns LCD-skärm.
Vid användning av en
Handycam® (HDD):
Tryck på [ COMPUTER] eller
[HDD].
Vid användning av en
Handycam® (Memory Stick):
Tryck på [
Memory Stick].
När du har tryckt på knappen på videokamerans LCD-skärm, detekterar
DVDirect den anslutna videokameran, och skärmen på DVDirect ändras.
Obs!
Beroende på videokameran som du använder, kanske den ovanstående [USB SELECT]
-skärmen inte visas automatiskt och konfigurering av anslutningen kan behöva göras i
förväg. Och beroende på typ av videokamera, kan visningen på videokamerans
LCD-skärm eller knappnamnen på videokameran vara annorlunda. Se avsnittet om hur
man ansluter till datorer i din videokameras bruksanvisning. Du kan göra klart
anslutningen till DVDirect på samma sätt som du ansluter till en dator.
5
Följande visas på DVDirects skärm.
Typ av insignal
Typ av skiva som skapas
Kopieringsläg
• När man skapar en
AVCHD-skiva:
• När man skapar en
video-dvd-skiva:
Antal skivor som krävs
Du kan välja ett kopieringsläge, som kan visas uppe till höger på skärmen
genom att trycka på < eller ,.
För att välja varje kopieringsläge, se sidan nedan.
• Fullständig kopiering
sida 37
• Inkrementiell kopiering
sida 38
• Kopiering av spellista
sida 40
• Kopiering av utvalda
bildsekvenser
sida 41
36
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 37 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Fullständig kopiering
Du kan använda fullständig kopiering för att kopiera videoinnehållet från
videokameran till en eller flera skivor med en enda knapptryckning.
Tryck på < eller , tills "Full" visas uppe till höger på skärmen.
2
Tryck på
Skapa en video-dvd-skiva
1
(inspelning) -knappen för att starta kopiering.
DVDirect börjar kopiera efter att skivan har formaterats.
"Recording to disc …" visas på skärmen, och
(inspelning) -knappen
tänds under kopieringen.
Aktuell skiva
Antal skivor
som krävs
37
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 38 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
3
Byt till en tom skiva när skivan är full.
Om innehållet i videokameran inte ryms på en enda skiva, finaliseras
skivan när den blir full. Skivan matas ut automatiskt och följande
meddelanden visas på skärmen.
Sätt i en tom skiva. Kopieringen återstartas automatiskt.
4
Kopieringen avbryts automatiskt när kopieringen är klar.
När kopieringen är klar, matas skivan ut automatiskt. Video-dvd-skivan
(eller AVCHD-skivan) är klar och du kan nu spela den på dvd-spelare eller
i datorer med dvd-enheter. En AVCHD-skiva kan spelas på en
AVCHD-kompatibel enhet.
Avbryta kopiering
Du kan inte avbryta medan inspelning pågår. Du kan endast avbryta kopiering
genom att trycka på
(stopp) -knappen när du byter en skiva.
Inkrementiell kopiering
Efter att videoinnehållet från en videokameran har kopierats till skivor, kan
ytterligare video som spelats in med samma videokamera, kopieras till skivor
utan att det tidigare innehållet behöver kopieras igen.
1
Tryck på < eller , tills "Incremental" visas uppe till höger på
skärmen.
38
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 39 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
2
Tryck på
(inspelning) -knappen för att starta kopiering.
"Recording to disc …" visas på skärmen, och
tänds under kopieringen.
Skapa en video-dvd-skiva
3
(inspelning) -knappen
Byt till en tom skiva när skivan är full.
Om innehållet i videokameran inte ryms på en enda skiva, finaliseras
skivan när den blir full. Skivan matas ut automatiskt och följande
meddelanden visas på skärmen.
Sätt i en tom skiva. Kopieringen återstartas automatiskt.
Obs!
Om videokameran inte innehåller ny video (allt videoinnehåll har redan spelats in på en
dvd-skiva), kan inkrementiell kopiering inte användas.
4
Kopieringen avbryts automatiskt när kopieringen är klar.
Vid kopiering av HD-video:
Skivan matas ut automatiskt.
Vid kopiering av SD-video:
"Complete" visas på skärmen och kopieringen avbryts automatiskt.
39
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 40 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Tryck på Z (utmatning) -knappen för att mata ut skivan, och välj om du
vill finalisera skivan (sida 65). Eller tryck på RETURN-knappen för att gå
tillbaka till menyvisningen.
Tips!
Om du matar ut en skiva utan finalisering efter att en video har kopierats, kan du senare
lägga till video på samma skiva.
Avbryta kopiering
Du kan inte avbryta medan inspelning pågår. Du kan endast avbryta kopiering
genom att trycka på
(stopp) -knappen när du byter en skiva.
Att observera beträffande inkrementiell kopiering
Denna funktion startas om från början i följande tillstånd:
• ett annat Memory Stick än det som tidigare har använts för kopiering har
satts i Handycam® (Memory Stick).
• en annan Handycam® (HDD) än den som tidigare har använts för kopiering
är ansluten till DVDirect.
Kopiering av spellista
Du kan kopiera alla scener inom en spellista som är skapad på din
videokamera.
Skapa en spellista på din videokamera innan du använder kopiering av
spellista.
1
Tryck på < eller , tills "Playlist" visas uppe till höger på
skärmen.
2
Tryck på
(inspelning) -knappen för att starta kopiering.
40
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 41 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
"Recording to disc …" visas på skärmen, och
tänds under kopieringen.
3
(inspelning) -knappen
Följ stegen 3 till 4 under "Inkrementiell kopiering" (sida 38).
Du kan inte stoppa en inspelning när den väl har startat. Du kan endast avbryta
kopiering genom att trycka på
(stopp) -knappen när du byter en skiva.
Kopiering av utvalda bildsekvenser
Du kan spela in scener som du har valt genom att visa miniatyrbilder eller
inspelningsdatum.
1
Tryck på < eller , tills "Select Videos" visas uppe till höger på
skärmen.
2
Tryck på M eller m för att välja "Thumbnail" eller "Shooting Date",
och tryck på
(välj) -knappen.
41
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Skapa en video-dvd-skiva
Avbryta kopiering
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 42 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
3
Tryck på M m < , för att välja miniatyrbild eller
inspelningsdatum som du vill kopiera och tryck på
(välj) -knappen för att markera.
Endast markerade scener eller videoklipp som valts genom
inspelningsdatum kopieras.
Miniatyrbild:
Vald scen
Markerad scen
att kopiera
Antal skivor
som krävs
Fotograferingsdatum:
Markerat inspelningsdatum
att kopiera
Inspelningsdatum för aktuellt foto
Tips!
Att trycka på
skärmen.
4
Tryck på
(välj) -knappen upprepade gånger, markerar eller avmarkerar på
(inspelning) -knappen för att starta kopiering.
"Recording to disc …" visas på skärmen, och
tänds under kopieringen.
5
(inspelning) -knappen
Följ stegen 3 till 4 under "Inkrementiell kopiering" (sida 38).
Avbryta kopiering
Du kan inte stoppa en inspelning när den väl har startat. Du kan endast avbryta
kopiering genom att trycka på
(stopp) -knappen när du byter en skiva.
42
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 43 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Kopiera från en Handycam® (DVD)
När en Handycam® (DVD) är ansluten till DVDirect, kan du välja fullständig
kopiering eller konsolideringskopiering och därefter spela in.
Innan du väljer ett kopieringsläge…
1
Tips!
Du kan även använda "Menu"-visningen för att spela in video.
Tryck på RETURN-knappen för att visa "Menu", och välj "Video , DVD".
Välj därefter "USB" på skärmen för val av inmatning.
2
Slå på videokameran och ställ den i uppspelningsläge.
3
Anslut videokameran till DVDirect.
Anslut videokamerans USB-kontakt (Typ mini-B) till DVDirects
USB-kontakt (Typ A) med hjälp av en USB-kabel (medföljer ej).
HANDCAM
USB-kabel (medföljer ej)
Efter att du ansluter USB-kabeln, visas [USB SELECT] -skärmen på
videokamerans LCD-skärm.
4
Tryck på [COMPUTER] på datorns LCD-skärm.
Tryck på [
COMPUTER].
43
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Skapa en video-dvd-skiva
Tryck på 1 (på/av) -knappen för att slå på DVDirect, och sätt i
en skiva (sida 19).
DVDirect börjar att läsa den isatta skivan.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 44 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
När du har tryckt på knappen på videokamerans LCD-skärm, detekterar
DVDirect den anslutna videokameran, och skärmen på DVDirect ändras.
Obs!
Beroende på videokameran som du använder, kanske den ovanstående [USB SELECT]
-skärmen inte visas automatiskt och konfigurering av anslutningen kan behöva göras i
förväg. Och beroende på typ av videokamera, kan visningen på videokamerans
LCD-skärm eller knappnamnen på videokameran vara annorlunda.
Se avsnittet om hur man ansluter till datorer i din videokameras bruksanvisning. Du kan
göra anslutningen till DVDirect på samma sätt som du ansluter till en dator.
5
Följande visas på DVDirects skärm.
Typ av insignal
Kopieringsläge
Du kan välja ett kopieringsläge, som visas uppe till höger på skärmen
genom att trycka på < eller ,.
För att välja varje kopieringsläge, se sidan nedan.
• Fullständig kopiering
sida 45
• Konsolideringskopiering sida 46
44
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 45 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Fullständig kopiering
Du kan använda fullständig kopiering för att kopiera videoinnehållet från en
8 cm dvd-skiva till en skiva med en knapptryckning.
Tryck på < eller , tills "Full" visas uppe till höger på skärmen.
Följande visas på DVDirects skärm.
2
Tryck på
Skapa en video-dvd-skiva
1
(inspelning) -knappen för att starta kopiering.
DVDirect börjar kopiera efter att skivan har formaterats.
"Recording to disc …" visas på skärmen, och
(inspelning) -knappen
tänds under kopieringen.
3
Kopieringen avbryts automatiskt när kopieringen är klar.
När kopieringen är klar, matas skivan ut automatiskt. Video-dvd-skivan är
klar och du kan nu spela den på andra dvd-spelare eller datorer med
dvd-enheter.
Obs!
Du kan inte stoppa en kopiering när den väl har startat.
45
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 46 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Konsolideringskopiering
När du har flera 8-cm skriver som innehåller video som spelats in med en
dvd-videokamera, kan du slå samman och kopiera videoinnehållet till en
12-cm skiva.
1
Tryck på < eller , tills "Consolidation" visas uppe till höger på
skärmen.
2
Tryck på
(inspelning) -knappen för att starta kopiering.
Under kopieringen visas förloppet på skärmen.
3
Kopieringen avbryts automatiskt när kopieringen är klar.
"Complete" visas på skärmen och kopieringen avbryts automatiskt. Tryck
på Z (utmatning) -knappen för att mata ut skivan, och välj om du vill
finalisera skivan (sida 65). Eller tryck på RETURN-knappen för att gå
tillbaka till menyvisningen.
46
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 47 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Tips
• För att slå samman videoinnehållet från en annan 8-cm skiva till den aktuella skivan,
byt ut 8-cm skivan i dvd-videokameran mot en ny 8-cm skiva, och tryck på
(inspelning) -knappen på DVDirect.
• Om du matar ut en 12-cm skiva från DVDirect utan finalisering efter att videoklipp har
kopierats, kan du slå samman videoklipp som spelats in på andra 8-cm skivor till
samma 12-cm skiva senare.
Obs!
Du kan inte avbryta medan kopiering pågår. Vänta tills den avbryts automatiskt.
Skapa en video-dvd-skiva
47
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 48 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Kopiera från en Handycam® (DV/D8)
eller DV-videokamera
När en Handycam® (DV/D8) eller DV-videokamera är ansluten till DVDirect
via en DV-kabel (i.LINK), kan du välja fullständig eller manuell kopiering.
Innan du väljer ett kopieringsläge…
1
Tryck på 1 (på/av) -knappen för att slå på DVDirect, och sätt i
en skiva (sida 19).
DVDirect börjar att läsa den isatta skivan.
Tips!
Du kan även använda "Menu"-visningen för att spela in video.
Tryck på RETURN-knappen för att visa "Menu", och välj "Video , DVD".
Välj därefter "DV" på skärmen för val av inmatning.
2
Slå på videokameran och ställ den i uppspelningsläge.
För de flesta videokameror, ställ in strömbrytare-/lägesknappen på
uppspelnings-, PLAY/EDIT- eller VTR-läge för att spela upp video eller
spela in. För detaljerad information hänvisas till videokamerans
bruksanvisning.
3
Anslut videokameran till DVDirect.
Ansluts videokamerans DV-kontakt till DVDirects DV IN-kontakt med
hjälp av DV-kabel (i.LINK) (medföljer ej).
DV IN
DV-kabel (i.LINK) (medföljer ej)
48
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 49 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
4
Följande visas på DVDirects skärm.
Typ av insignal
Kopieringsläge
Återstående skivtid
Inspelningskvalitet
Skapa en video-dvd-skiva
Du kan välja ett kopieringsläge, som visas uppe till höger på skärmen
genom att trycka på < eller ,.
För att välja varje kopieringsläge, se sidan nedan.
• Fullständig kopiering
sida 49
• Manuell kopiering
sida 50
Fullständig kopiering
Du kan använda fullständig kopiering för att kopiera videoinnehållet från ett
videoband till en skiva. När fullständig kopiering är valt, kan
uppspelnings- eller stoppläge väljas på videokameran automatiskt med en
enda knapptryckning på DVDirect.
1
Tryck på < eller , tills "Full" visas uppe till höger på skärmen.
Följande visas på DVDirects skärm.
49
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 50 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
2
Tryck på
(inspelning) -knappen för att starta kopiering.
DVDirect startar kopieringen samtidigt som videokameran startar
uppspelningen. Om videobandet inte är vid dess början, spolas det
automatisk tillbaka och DVDirect startar kopieringen. "Recording" visas
på skärmen, och
(inspelning) -knappen tänds under kopieringen.
3
Kopieringen avbryts automatiskt när kopieringen är klar.
När kopieringen är klar, matas skivan ut automatiskt. Video-dvd-skivan är
klar och du kan nu spela den på andra dvd-spelare eller datorer med
dvd-enheter.
Tips!
När ett tomt avsnitt på DV-bandet nås, avbryts kopieringen automatiskt
och
(inspelning) -knappen visas skuggad.
Manuell kopiering
Medan du manövrerar uppspelnings- och stoppknappen på dvd-videokameran
manuellt, kan du kopiera en video med hjälp av
(inspelning) - och
(stopp)
-knapparna på DVDirect.
1
Starta videouppspelningen på videokameran.
Videouppspelningen visas på DVDirects skärm.
50
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 51 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
2
Tryck på
(inspelning) -knappen för att starta kopiering.
Under kopiering visas "Recording" på skärmen under videouppspelning.
Tryck på
(stopp) -knappen för att stoppa kopieringen.
Vänta ett tag tills skärmen ändras.
4
För att kopiera ytterligare video, upprepa steg 1 till 3.
När kopieringen är klar, tryck på Z (utmatning) -knappen för att mata ut
skivan, och välj om du vill finalisera skivan (sida 65). Eller tryck på
RETURN-knappen för att gå tillbaka till menyvisningen.
Pausa kopieringen
Tryck på
(inspelning) -knappen medan kopiering pågår. För att återuppta
kopieringen, trycker du på
(inspelning) -knappen igen.
Att observera beträffande manuell kopiering
• Om du startar kopiering mer än 10 minuter efter att du har satt i skivan i
DVDirect, tar det några sekunder att starta kopieringen. Starta kopieringen
direkt efter att du har satt i skivan.
• Om du avbryter uppspelningen på videokameran under kopiering, pausar
DVDirect kopieringen. För att starta om kopieringen, starta om
uppspelningen på videoenheten. Om ingen videosignal detekteras under
2 minuter, stoppas kopieringen.
• Om du trycker på
(stopp) -knappen kan du momentant höra ljudet av att
skivan snurrar.
51
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Skapa en video-dvd-skiva
3
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 52 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Kopiera från videoenheter
Du kan manuellt kopiera de delar av videon som du vill kopiera genom att
växla mellan uppspelnings- och stoppknapparna.
1
Tryck på 1 (på/av) -knappen för att slå på DVDirect.
Ett meddelande som uppmanar dig att sätta i en skiva visas på skärmen.
2
Sätt i en skiva (sida 19).
DVDirect börjar att läsa den isatta skivan.
3
Anslut videoenheten till DVDirect.
Använd en AV- eller S-videokabel (medföljer ej) när du ansluter en
videoenhet som till exempel en VCR eller DVR till DVDirect.
För AV-kablar:
Anslut videoenhetens ljud-/videoutgångar till DVDirects AUDIO
IN-/VIDEO IN-kontakter med hjälp av en AV-kabel (medföljer ej).
Till ljud-/videoutgång
elle
AV-kabel (medföljer ej)
Tips!
Kontakterna på en videoenhet varierar beroende på enheten. Se enhetens bruksanvisning
och använd en lämplig AV-kabel.
52
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 53 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
För s-video-kablar:
Anslut videoenhetens s-videoutgång till DVDirects S VIDEO
IN-kontakter med hjälp av en S-video-kabel (medföljer ej). Du måste även
ansluta en ljudkabel för ljudinmatning.
Till ljud-/s-videoutgång
Ljudkabel
(medföljer ej)
Skapa en video-dvd-skiva
S-videokabel (medföljer ej)
Tips!
Om din videoenhet har en s-videokontakt, använd en S-videokabel för förbättrad
bildkvalitet (jämfört med en vanlig videokabel).
4
Starta uppspelningen av video på videoenheten.
Videouppspelningen visas på DVDirects skärm.
Typ av insignal
VIDEO: VIDEO IN
S-VIDEO: S VIDEO IN
Inspelningskvalitet
Återstående skivtid
Tips!
DVDirect känner automatiskt av och väljer videoingångar när du spela upp video från en
ansluten videoenhet. Du kan även använda menyerna för att välja ingång. Tryck på
RETURN-knappen för att visa "Menu", och välj "Video , DVD". Välj "VIDEO" eller
"S VIDEO", enligt anslutningen till din videoenhet. Den valda ingången visas upp till
vänster på skärmen.
53
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB06OPE2.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 54 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
5
Tryck på
(inspelning) -knappen för att starta kopiering.
Under videouppspelning visas "Recording" på skärmen.
Inspelningstid
6
Tryck på
(stopp) -knappen för att avbryta kopieringen.
Vänta ett tag tills skärmen ändras.
7
För att kopiera ytterligare video, upprepa steg 4 till 6.
8
När du är klar med kopieringen, tryck på RETURN-knappen för
att gå tillbaka till menyvisningen.
9
Tryck på Z (utmatning) -knappen för att mata ut skivan
(sida 65). Välj om du ska finalisera skivan.
För mer information om att finalisera skivor, se "Vad innebär att finalisera
skivor?" (sida 66).
Pausa kopieringen
Tryck på
(inspelning) -knappen medan kopiering pågår. För att återuppta
kopieringen, trycker du på
(inspelning) -knappen igen.
Att observera beträffande att kopiera från videoenheter
• Om du startar kopiering mer än 10 minuter efter att du har satt i skivan i
DVDirect, tar det några sekunder att starta kopieringen. Starta kopieringen
direkt efter att du har satt i skivan.
• Om du avbryter uppspelningen på videokameran eller videoenheten under
inspelning, (eller om videosignalen avbryts) pausar DVDirect kopieringen.
För att återuppta kopieringen, återstarta uppspelningen på videoenheten. Om
ingen videosignal detekteras under 2 minuter, stoppas kopieringen.
• Om du trycker på
(stopp) -knappen kan du momentant höra ljudet av att
skivan snurrar.
54
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE3.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 55 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
B Skapa en foto-dvd-skiva
Skapa en foto-dvd-skiva
Du kan enkelt spela in foton som tagits med din digitala stillbildskamera från
ett minneskort till en dvd-skiva.
Foton som lagrats på en Handycam® (HDD/DVD/Memory Stick) kan också
spelas in på en skiva.
Om du väljer att skapa ett bildspel, kan du skapa en dvd-skiva som är spelbar
på andra dvd-spelare.
Typer av kopiering
Fullständig kopiering
Med denna metod kan du välja alla foton som är lagrade på hårddisk eller
8-cm dvd-skivor i Handycam® eller på minneskort och kopiera dem till en
dvd-skiva.
Kopiering av utvalda foton
Med denna metod kan man välja endast önskade scener (foton) eller
fotograferingsdatum och spela in dem på en skiva.
Kopiera enligt listor med miniatyrbilder (Miniatyrbilder)
Med denna metod kan du kopiera valda foton, genom att visa
miniatyrbilder, till en skiva.
Kopiera med inspelningsdatum
Med denna metod kan du kopiera foton som valts med
inspelningsdatum till en skiva.
55
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Skapa en foto-dvd-skiva
Två typer av kopiering finns tillgänglig för att skapa foto-dvd-skivor:
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE3.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 56 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Om skapade foto-dvd-skivor –Typer av foto-dvd-skivor–
Följande typer av foto-dvd-skivor kan skapas med DVDirect.
Dvd-skiva med säkerhetskopior av foton
Med dvd-skivor för säkerhetskopior av foton kan du lagra foton (JPEG-filer)
som tagits med en digital stillbildskamera eller en Handycam® på en
dvd-skiva. Du kan visa dvd-skivan med säkerhetskopior av foton som skapats
med DVDirect på skärmen eller visa den med hjälp av dvd-enheten på en
dator. Du kan även visa foton med hjälp av en dvd-spelare som kan spela upp
JPEG-filer.
Bildspels-dvd-skiva
Utöver att lagra foton (JPEG-filer), kan man med bildspels-dvd-skivor visa
dessa foton som ett bildspel. En bildspels-dvd-skiva kan spelas på
kommersiella dvd-spelare, och kan även innefatta bakgrundsmusik.
Tips
• Bildkvalitén för foton som spelas upp i ett bildspel är samma som den som gäller för
video-dvd-skivor.
• Med hjälp av dvd-enheten på en dator, eller en dvd-spelare som kan spela JPEG-filer, kan
du visa foton med högre kvalitet från både en dvd-skiva för säkerhetskopior av foton och
en bildspels-dvd-skiva.
Att observera beträffande att skapa en foto-dvd-skiva
• Upp till 2 000 foton kan kopieras till en skiva.
• Du kan inte samtidigt kopiera både video och foton som är lagrade på en
videokamera till en skiva.
56
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE3.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 57 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Videokameror/fotoenheter, inspelningsmedia och gränssnittet
Använd antingen USB-uttaget eller en av minneskortplatserna på DVDirect,
enligt enheten och de media på vilka foton är inspelade.
Typ av enhet
Media
Ingång/minneskortplats på DVDirect
USB
MS Duo Multi-kort CF
Inbyggd hårddisk
Sony Handycam® (HDD)
Memory Stick Duo
Sony Handycam®
(Memory Stick)
Memory Stick Duo
Skapa en foto-dvd-skiva
8 cm dvd-skiva
Sony Handycam® (DVD)
Memory Stick Duo
Sony Handycam®
(HDV/DV/D8)
Memory Stick
Memory Stick Duo
Memory Stick
Sony CyberShot®
Memory Stick Duo
SD-kort
Övriga stillbildskameror
xD Picture Card
CompactFlash
57
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE3.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 58 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Skivor som kan användas för att skapa foto-dvd-skivor
Följande skivor kan användas för att skapa en foto-dvd-skiva.
Typ av skiva
Logotyp
DVD+R
Gränssnitt på DVDirect
USB
Minneskortsplatser
+R
DVD+R DL (Double layer)
DVD+RW
+RW
DVD-R
-R
DVD-R DL (Dual layer)
DVD-RW
-RW
Om skapade foto-dvd-skivor
Bildspels-dvd-skivor
Innehållet på en bildspels-dvd-skiva består av titlar och kapitel som för en
video-dvd-skiva (sida 30). När du skapar en bildspels-dvd-skiva, skapas ett
nytt kapitel efter varje 10 foton. Och upp till 99 kapitel per titel kan skapas.
Title 1
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
10 Photos
10 Photos
10 Photos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
Du kan skapa dvd-menyn med hjälp av bilder eller favoritbilder som
bakgrundsbild med en bildspels-dvd-skiva (sida 74).
Du kan ställa in bakgrundsmusik medan du spelar upp en bildspels-dvd-skiva
(sida 73).
58
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE3.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 59 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Lagringsplatser för foton (JPEG-filer)
Vissa mappar skapas på en foto-dvd-skiva, och alla foton (JPEG-filer) lagras i
mappen "100VRDMC"
Skapa en foto-dvd-skiva
Tips!
Filnamn skapas automatiskt när foto-dvd-skivan skapas.
59
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE3.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 60 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Kopiera foton lagrade på ett
minneskort/Handycam®
1
Tryck på 1 (på/av) -knappen för att slå på DVDirect, och sätt i
en skiva (sida 19).
DVDirect börjar att läsa den isatta skivan.
Tips!
Du kan även använda "Menu"-visningen för att spela in foto.
Tryck på RETURN-knappen för att visa "Menu" och välj "Photo , DVD" i "Menu"
-visningen. När du kopierar foton från ett minneskort i minneskortplatsen, välj "Memory
Card". När du kopierar från en ansluten videokamera, välj "USB".
2
Sätt i minneskortet i dess motsvarande minneskortplats
(sida 21), eller slå på och anslut din videokamera.
Obs!
När du ansluter en DVD-videokamera, ställ in videokameran på PLAY- eller
PLAY/EDIT-läge.
När du ansluter din videokamera:
Anslut videokamerans USB-kontakt (Typ mini-B) till DVDirects
USB-kontakt (Typ A) med hjälp av en USB-kabel (medföljer ej).
HANDCAM
USB-kabel (medföljer ej)
Efter att du ansluter USB-kabeln, visas [USB SELECT] -skärmen på
videokamerans LCD-skärm.
60
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE3.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 61 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Tryck på mediavisningen som lagrar foto på videokamerans
LCD-skärm.
Vid användning av en Handycam®
(HDD):
Tryck på [
COMPUTER] eller
[HDD].
Vid användning av en Handycam®
(Memory Stick):
Tryck på [
COMPUTER].
Vid användning av en Handycam®
(DVD):
Tryck på [
COMUPTER].
Obs!
Beroende på videokameran som du använder, kanske den ovanstående [USB SELECT]
-skärmen inte visas automatiskt och konfigurering av anslutningen kan behöva göras i
förväg. Och visningen på videokamerans LCD-skärm eller knappnamnen på
videokameran vara annorlunda. Se avsnittet om hur man ansluter till datorer i din
videokameras bruksanvisning. Du kan göra anslutningen till DVDirect på samma sätt
som du ansluter till en dator.
3
Tryck på < eller , för att växla kopieringsläget.
Att trycka på < eller , växlar kopieringsläget som visas uppe till höger
på skärmen.
För fullständig kopiering:
Tryck på < eller , tills "Full" visas.
Typ av insignal
USB: Handycam
Kopieringsläge M.S.: Memory Stick
M.S.Duo: Memory Stick Duo
SD: SD-kort
xD: xD-Picture Card
CF: Compact Flash
61
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Skapa en foto-dvd-skiva
Skärmen på DVDirect ändras.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE3.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 62 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
För att välja fotokopiering:
Tryck på < eller , tills "Select Photos" visas.
Tryck på M eller m för att välja "Thumbnail" eller "Shooting Date."
Tryck på M m < , för att välja miniatyrbilden eller
fotograferingsdatumet som du vill kopiera och tryck på
-knappen för att markera.
Miniatyrbild
Aktuellt foto/Antal
inspelade foton
Valt foto
(välj)
Fotograferings
Inspelningsdatu
m för aktuellt foto
Markerat inspelningsdatum
att kopiera
Markerat foto att
Att trycka på
(välj) -knappen upprepade gånger, markerar eller
avmarkerar på skärmen.
62
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE3.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 63 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
4
Tryck på
(inspelning) -knappen för att starta kopiering.
Under kopiering, visas förloppet på skärmen och
-knappen förblir tänd.
Kopieringen avbryts automatiskt när kopieringen är klar.
När alla foton har kopierats till skivan, visas "Complete" på skärmen och
kopieringen avbryts automatiskt.
När kopieringen är klar, tryck på Z (utmatning) -knappen för att mata ut
skivan sida 65. För att förhandsvisa foton som kopierats till skivan eller
kopiera ytterligare foton till samma skiva, tryck på RETURN-knappen för
att gå tillbaka till menyvisningen.
63
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Skapa en foto-dvd-skiva
5
(inspelning)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE3.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 64 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Visa endast ett foto
Tryck på
(stopp) -knappen när miniatyrbilder visas.
Det valda fotot visas i sin helhet.
Fotot kan roteras 90 grader åt höger vid varje tryckning på , -knappen.
Fotot kan roteras 90 grader åt vänster vid varje tryckning på < -knappen.
64
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE4.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 65 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
B Finalisera/visa den skapade dvd-skivan
Ta bort/finalisera den skapade skivan
När kopieringen är klar, tryck på Z (utmatning) -knappen för att mata ut
skivan. Därefter kan du välja om du vill låta skivan förbli ofinaliserad (för att
lägga till video och foton senare), eller att skapa en färdig skiva (finaliserad)
(sida 66).
För foto-dvd-skivor kan du välja om du vill skapa ett bildspel.
Enligt följande funktion, färdigställ skivan.
Obs!
I följande fall, matas skivan ut automatiskt när kopieringen är klar:
• skapa AVCHD-skivan.
• skapa video-dvd-skiva i läget för fullständigt kopiering.
• välj "ON" på "Slideshow Creation" i inställningsmenyn och skapa foto-dvd-skivan.
Tryck på Z (utmatning) -knappen.
Ett meddelade beträffande om du vill finalisera skivan, som du precis har
skapat, visas.
Tips!
Detta meddelande visas inte när du använder en DVD+RW-skiva för att kopiera video
(förutom när du kopierar video på en videokamera som är ansluten via USB-kontakten).
2
Välj om du ska finalisera skivan.
För mer information om att finalisera skivor, se "Vad innebär att finalisera
skivor?" (sida 66).
För att finalisera skivan:
Välj "Yes" och tryck på
(välja) -knappen. Ett bekräftelsemeddelande
visas, så välj "OK" och tryck på
(välj) -knappen igen. När du skapar
en foto-dvd-skiva visas ett meddelande med en fråga om du vill skapa ett
bildspel. Gå till steg 3.
För att inte finalisera skivan:
Välj "No" och tryck på
(välj) -knappen. Skivan matas ut utan
finalisering.
65
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Finalisera/visa den skapade dvd-
1
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE4.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 66 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
3
Välj om du vill skapa ett bildspel för en foto-dvd-skiva.
Tryck på M eller m för att välja om du vill skapa ett bildspel, och tryck
på
(välj) -knappen.
För att färdigställa skivan som en dvd-skiva för säkerhetskopiering av
foton, välj "No".
För att färdigställa skivan som en bildspels-dvd-skiva, välj "Yes".
Obs!
Det tar några minuter att slutföra finaliseringen för en dvd-skiva för säkerhetskopiering
av foton. Hur lång tid det tar att färdigställa en bildspels-dvd-skiva beror på antalet foton
och storleken på fotona. (Det kan t ex ta 20 minuter eller mer att spela in 100 filer
(5-megapixelfoto) på en dvd-skiva.)
När all bearbetning är klar, matas skivan ut och video-dvd- eller
foto-dvd-skivan är klar.
För att skapa en bildspels-dvd-skiva med en enda knapptryckning.
Du kan skapa en bildspels-dvd-skiva med en enda tryckning på
(inspelning) -knappen när "Slideshow Creation" är inställd på "ON" i
inställningsmenyn (sida 74).
Vad innebär att "finalisera en skiva"?
Att finalisera en skiva innebär att göra skivan spelbar på andra DVD-enheter.
Om du matar ut en skiva direkt efter inspelning, frågar DVDirect om du vill
finalisera skivan eller inte.
Även om du matar ut skivan utan finalisering, kan du finalisera skivan från
inställningsmenyn (sida 71).
Generellt kan man säga att man färdigställer skivan genom finalisering.
En finaliserad skiva kan spelas på samma sätt som dvd-video- eller
dvd-rom-skivor på en dvd-enhet.
Kontrollera följande för att se om finalisering krävs för dina avsedda ändamål.
66
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE4.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 67 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Finalisera skivan
• för att skapa en skiva som kan spelas på dvd-spelare.
• För att skapa en skiva som kan läsas från datorer med DVD-enheter.
• för att skapa en skiva att distribuera till andra.
• För att skapa en 100 % färdig skiva som en video-dvd- eller foto-dvd-skiva
(du har inte för avsikt att lägga till videoklipp eller foton senare).
Finalisera inte skivan
• om du vill lägga till video till samma skiva med DVDirect senare.
• om du vill lägga till foto till samma skiva med DVDirect senare.
Tips!
När du använder en DVD+RW-skiva för att kopiera video (förutom när du kopierar video
från en videokamera som är ansluten via USB-kontakten), behövs inte finalisering; inget
meddelande som frågar beträffande finalisering visas när skivan matas ut, och det finns inget
behov att finalisera från inställningsmenyn.
Du kan alltid lägga till video på DVD+RW-skivan med DVDirect, och skivan kan alltid
spelas upp på en dvd-spelare, eller en dator med dvd-enhet.
Finalisera/visa den skapade dvd-
67
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE4.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 68 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Förhandsvisa en video-dvd- och en
foto-dvd-skiva
Du kan spela upp och kontrollera en video-dvd-skiva och en foto-dvd-skiva
som kopierats med DVDirect på skärmen ovanpå enheten.
Obs!
•
•
•
•
Inget ljud hörs när man förhandsvisar skivan på DVDirect.
Du kan inte mata ut video till en extern enhet, t ex en TV.
Det går inte att spela upp en AVCHD-skiva.
Du kan inte spela upp skivor som spelats in på någon annan enhet än DVDirect, eller en
skiva som spelats in från en kommersiell dvd-skiva.
1
Tryck på 1 (på/av) -knappen för att slå på DVDirect.
2
Tryck på RETURN-knappen för att visa menyn. Tryck på M eller
m för att välja "DVD Preview", och tryck på
(välj) -knappen.
3
Sätt i en dvd-skiva som skapats med DVDirect.
Efter att skivan har slutat att läsas, visas dess innehåll på skärmen.
När en finaliserad video-dvd-skiva sätts i:
De videotitlar som kopierats till skivan visas på skärmen.
Tryck på M m < , för att välja titeln som du vill visa och tryck på
(välj) -knappen. Den valda titeln börjar spelas upp. För att avbryta
uppspelningen, tryck på
(stopp) -knappen.
Vald titel
68
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE4.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 69 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
När en video-dvd-skiva som inte har finaliserats sitter i enheten:
Den första titeln på skivan börjar spelas upp automatiskt.
Aktuellt titelnummer/totalt titelnummer
Tryck på < eller , för att välja den titel som du vill visa. För att avbryta
uppspelningen, tryck på
(stopp) -knappen.
När en dvd-skiva för säkerhetskopiering av foton eller en
foto-dvd-skiva som inte har finaliserats sätts i:
Du kan välja ett foto på en DVD manuellt och visa det.
Aktuellt foto/Antal
inspelade foton
Tryck på M eller m för att välja ett foto som du vill visa. För att avbryta
visningen, tryck på
(stopp) -knappen.
69
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Finalisera/visa den skapade dvd-
Inspelningsdatum för aktuellt foto
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE4.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 70 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
När en bildspels-dvd-skiva sätts i:
Följande visas.
Tryck på M eller m för att välja “Photo Slideshow” eller “Original Photos”.
När “Photo Slideshow” väljs, visas foto på en dvd-skiva automatiskt i
rotation. När du väljer en titel från dvd-menyn att spela upp som en
video-dvd-skiva, visas foton inom titeln.
När “Original Photos” är valt, kan du manuellt visa ett foto på en
dvd-skiva. Du kan visa foton som du skulle visa en dvd-skiva för
säkerhetskopiering av foton.
Tips
• Om du sätter i en finaliserad dvd-skiva direkt efter att du har satt på DVDirect,
aktiveras navigeringsvisningen och video och foto inspelade på skivan visas
automatiskt på skärmen.
• För mer information om titlar, se “Om skapade video-dvd-skivor och AVCHD-skivor”
(sida 30) eller “Om skapade foto-dvd-skivor” (sida 58).
70
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE5.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 71 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
B Inställningar
Använda inställningsmenyn
Du kan ändra diverse inställningar för att skapa skivor på inställningsmenyn.
Standardinställningen är understruken i följande lista.
Tryck på 1 (på/av) -knappen för att slå på DVDirect.
2
Tryck på RETURN-knappen.
"Menu"-skärmen visas.
3
Tryck på m för att välja "Setup" och tryck på
Inställningsmenyn visas.
(välj) -knappen.
Flytta markören genom att trycka på M eller m för att välja funktion eller
alternativ att ändra och trycka på
(välj) -knappen för att ändra
inställningen eller bekräfta.
71
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Inställningar
1
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE5.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 72 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Rec Quality
Välj inspelningskvalitet att använda när du skapar en video-dvd-skiva.
Inspelningstid (cirka)
Rec Quality
Bildkvalitet
Skiva med
ett skikt
Skiva med
dubbla skikt
HQ
Hög
1 timme
2 timmar
HSP
R
1,5 timmar
3 timmar
SP
Standard
2 timmar
4 timmar
LP
R
3 timmar
6 timmar
SLP
Låg
6 timmar
12 timmar
Auto Stop Timer
Välj förinställd tid att använda för att stoppa inspelning automatiskt när du
skapar en video-dvd-skiva.
Inställning
Funktion
OFF
30min to 8h
Inspelningen stoppar automatiskt när den förinställda tiden har
förflutit efter att inspelningen startade.
30 min, 60 min, 90 min, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h är tillgängliga.
Obs!
Inställningen "Auto Stop Timer" avbryts när inspelningen är klar, när
trycks under inspelning eller strömmen stängs av.
(stopp) -knappen
Auto Chapter
Ange ett tidsintervall för att skapa kapitel automatiskt på en video-dvd-skiva.
Inställning
Funktion
OFF
Inga kapitel infogas.
5min
Infoga kapitel med ungefär fem minuters intervall.
10min
Infoga kapitel med ungefär 10 minuters intervall.
15min
Infoga kapitel med ungefär 15 minuters intervall.
72
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE5.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 73 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
DVD-meny
Väljer en bakgrundsbild att tillämpa på dvd-menyskärmen för en video-dvdskiva eller en bildspels-dvd-skiva.
Inställning
Funktion
A, B, C, D
Tillämpar den valda bilden på dvd-menyskärmen.
JPEG
Ställer in ditt favoritfoto (JPEG-fil) för menyskärmen för en
video-dvd-skiva eller bildspels-dvd-skiva.
Använda en JPEG-fil i en dvd-meny
När "JPEG" är valt, kan du ställa in ditt favoritfoto (JPEG-fil) för
dvd-menyskärmen för en video-dvd-skiva eller en bildspels-dvd-skiva.
Med hjälp av din dator, kan du lagra ett enstaka foto (JPEG-fil) för dvd-menyn
i den översta katalogen på minneskortet i förväg. Sätt in minneskortet i
DVDirects minneskortplats innan du skapar en skiva.
Bildspelsmusik
Välj om du vill spela in bakgrundsmusik på en foto-dvd-skiva
(bildspels-dvd-skiva).
Inställning
Funktion
ON
Bakgrundsmusik spelas in.
OFF
Ingen bakgrundsmusik spelas in.
MP3
Spelar in din favoritmusik (MP3-fil) som bakgrundsmusik på en
bildspels-dvd-skiva.
Att använda en MP3-fil som bakgrundsmusik på en bildspels-dvd-skiva
Om "MP3" är valt, kan du spela in musik som du väljer (MP3) som
bakgrundsmusik för en bildspels-dvd-skiva.
Med hjälp av din dator, kan du lagra en enda MP3-fil i rotkatalogen på
minneskortet i förväg. Sätt in minneskortet i DVDirects minneskortplats innan
du skapar en skiva.
73
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Inställningar
Obs!
• Spara endast en enda JPEG-fil i rotkatalogen på ett minneskort. Om det finns flera foton i
rotkatalogen på minneskortet, kanske inte önskat foto ställs in för DVD-menyn.
• Användning med vissa JPEG-filer kanske inte är möjligt med en DVD-meny.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE5.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 74 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Obs!
• Det får endast finnas en MP3-fil sparad i rotkatalogen på minneskortet. Om det finns flera
filer i rotkatalogen på minneskortet, kanske inte önskad musik ställs in som
bakgrundsmusik.
• Om du distribuerar den skapade bildspels-dvd-skivan till andra, måste du säkerställa att
musiken inte är upphovsrättsskyddat.
Slideshow Creation
Välj om du vill visa ett meddelande som uppmanar till skapande av bildspel
när du trycker på Z (utmatning) -knappen efter att du har spelat in för en
foto-dvd-skiva.
Inställning
Funktion
OFF
När du trycker på Z (utmatning) -knappen efter inspelning till en
skiva, visas alltid ett meddelande som frågar om du vill skapa ett
bildspel på skärmen.
ON
Efter att foton har spelats in på en skiva, skapas ett bildspel och
skivan finaliseras automatiskt så att den kan spelas upp direkt på en
dvd-spelare.
Finalisera skiva
Om du matar ut en skiva utan att finalisera den, kan du finalisera skivan senare.
För mer information om att finalisera skivor, se "Vad innebär att finalisera
skivor?" (sida 66).
1
Sätt i en skiva att finalisera, tryck på m för att välja "Finalize disc"
och tryck på
(välj) -knappen.
Följande meddelande visas.
74
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE5.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 75 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
2
Tryck på M eller m för att välja "Yes", och tryck på
-knappen.
Följande meddelande visas.
(välj)
3
Tryck på M eller m för att välja "OK", och tryck på
-knappen.
(välj)
4
DVDirect startar finaliseringen.
För video-dvd-skivor
Följande meddelande visas.
Inställningar
För foto-dvd-skivor
Följande meddelande visas.
För att färdigställa skivan som en dvd-skiva för säkerhetskopiering av
foton, välj "No".
För att färdigställa skivan som en bildspels-dvd-skiva, välj "Yes".
Obs!
• Det tar några minuter att färdigställa finaliseringen för en video-dvd-skiva eller en
dvd-skiva för säkerhetskopiering av foton.
• Hur lång tid det tar att färdigställa en bildspels-dvd-skiva beror på antalet foton och
storleken på fotona.
Efter att finaliseringen är klar, kan skivan matas ut.
75
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE5.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 76 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Radera skiva
Radera video eller foto inspelade på en DVD+RW- eller DVD-RW-skiva. Den
raderade skivan kan återanvändas som en tom skiva.
Obs!
Var medveten om att denna åtgärd raderar alla data.
1
Sätt i en skiva att radera, tryck på m för att välja "Erase disc" och
tryck på
(välja) -knappen.
Följande meddelande visas.
2
Tryck på M eller m för att välja "Yes", och tryck på
-knappen.
Följande meddelande visas.
(välj)
3
Tryck på M eller m för att välja "Yes", och tryck på
-knappen.
DVDirect startar raderingen.
Efter att raderingen är klar, kan skivan matas ut.
(välj)
76
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB07OPE5.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 77 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
System info
Du kan kontrollera versionen av systemprogramvaran i DVDirect.
(välj) -knappen för
Tryck på m för att välja "System Info," och tryck på
att visa programversionen på skärmen.
Tips!
Systemprogramvaran är den inbyggda programvaran som får DVDirect att fungera.
Demo
Välj om du ska aktivera demonstrationen.
Inställning
Funktion
ON
Aktiverar demofunktionen. När DVDirect inte används under en
inställd tidsperiod, visas demonstrationen automatiskt på skärmen.
OFF
Inaktiverar demofunktionen.
Färgsystem
Inställningar
Visar färgsystemet som används för att skapa skivor med DVDirect.
Inställning
Funktion
NTSC
Spelar in på skivor i NTSC-färgsystemet.
PAL
Spelar in på skivor i PAL-färgsystemet.
Obs!
• Vanligtvis behöver man inte ändra inställningen för färgsystem. Det rätta färgsystemet är
förinställt, eller inställningen kanske inte kan ändras beroende på landet eller område där
den används.
• Du kan inte spela in på en skiva om DVDirects färgsystem är annorlunda än färgsystemet
på den anslutna videokameran.
• Om DVDirects färgsystem som du använder för att skapa skivan skiljer sig från
färgsystemet för en dvd-spelaren för att spela upp skapade skivor, kan du inte spela upp
skivan.
Language
Välj språket för skärmen.
77
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB09DISC.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 78 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
B Övrig information
Om skivor
Kompatibla skrivbara skivor
Följande skrivbara skivor är kompatibla med DVDirect.
Alla skivfunktioner kan emellertid inte användas.
Typ av skiva
Logotyp
Video-dvd-skiva
Foto-dvd-skiva
& AVCHD-skiva
DVD+R
DVD+R DL
(Double layer)
*
DVD+RW
DVD+RW
High speed
DVD-R
DVD-R DL
(Dual layer)
DVD-RW
* Endast vid anslutning till DV IN-, VIDEO IN-, eller S-VIDEO IN-kontakten.
Obs!
DVD-R DL, CD-R, CD-RW och 8-cm dvd-skivor kan inte användas.
Om att använda skivor
• Kvalitén på kommersiella, inspelningsbara skivor kan variera. Skivor med
låg standard kanske inte kan spelas in normalt.
• Vissa inspelade skivor kanske inte kan spelas upp på uppspelningsenheter på
grund av inspelningskvalitén eller skivans fysiska skick, eller egenskaper för
uppspelningsenheten och uppspelningsprogramvaran. Skivan kan inte spelas
om den inte har finaliserats på rätt sätt. Mer information finns i
bruksanvisningen till uppspelningsenheten.
78
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB09DISC.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 79 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Om minneskort
Om "Memory Stick"
De typer av "Memory Stick" som kan användas med DVDirect anges i tabellen
nedan. Riktig funktion garanteras emellertid inte för alla "Memory Stick"
-produkter.
"Memory Stick" -typ
Read
a
Memory Stick (MagicGate/
kompatibel med
höghastighetsöverföring av data)
a*1
Memory Stick Duo
a
Memory Stick Duo (kompatibel
med MagicGate/
höghastighetsöverföring av data)
a*1
MagicGate Memory Stick
a*1
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO
a*1
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
Övrig information
Memory Stick
*1Läsning av data som kräver MagicGate-funktioner kan inte utföras med DVDirect.
*2Sony "Memory Stick PRO Duo"-användning stöds upp till 8 GB.
Att observera beträffande att använda "Memory Stick"
• Om du för skrivskyddsomkopplaren till LOCK med ett finspetsigt föremål,
kan du inte spela in, redigera eller radera bilder.
Kontakt
Skrivbart
läge
LOCK
Skrivskyddat
läge
LOCK
Anteckningsområde
79
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB09DISC.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 80 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
• Sätt i ett "Memory Stick" i multi-minneskortplatsen, och sätt i ett "Memory
Stick Duo" i "Memory Stick Duo"-platsen. När du sätter i ett "Memory Stick
Duo" med en adapter i multi-minneskortplatsen, kanske inte DVDirect
fungerar som den ska.
• Inte alla minneskortfunktioner stöds av kortadaptrar.
• Skjut skrivskyddsknappen med ett tunt verktyg.
• Formatera "Memory Stick" med hjälp av din videokamera eller digitala
stillbildskamera. Ett "Memory Stick" som har formaterats på en dator kanske
inte fungerar som det ska.
• Knappens placering och form kan vara olika på olika typer av "Memory
Stick".
• Ta inte bort Memory Stick medan kameran läser data.
• I följande fall kan data ha blivit förstörda:
− När "Memory Stick" tas bort eller DVDirect stängs av under läsning
− När "Memory Stick" används på platser där det förekommer statisk
elektricitet eller elektriska störningar.
Om CompactFlash/SD/xD-Picture Cards
DVDirect är kompatibel med följande minneskort. Alla minneskortsfunktioner
kan emellertid inte användas.
• SD-minneskort*1
• SDHC-minneskort*2
• xD –Picture Card
• CompactFlash (Typ 1/Typ 11) och CF+Card (Typ 1/Typ 11) -kompatibla
CompactFlash*3
*1Användning av SD-minneskort stöds upp till 2 gigabyte.
*2Användning av SDHC-minneskort stöds upp till 4 gigabyte.
*3Använd ett CompactFlash-kort med en strömspecifikation på 3,3 V eller 3,3V/5V. Du kan
inte använda kort med en strömspecifikation på 5V eller 3V. Sätt inte in andra typer av
CompactFlash-kort i DVDirects kortplats. DVDirect kan skadas.
Om att använda minneskort
• Använd inte en kommersiell kortadapter som inte stödjer de funktioner som
krävs.
• Använd inte kortadaptrar av metall eftersom fel kan uppstå.
• Copyrightskyddade data kan inte läsas.
80
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB10ADD.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 81 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Försiktighetsåtgärder
Förhållanden vid användning och
förvaring
Undvik att använda eller förvara DVDirect
på varma eller fuktiga platser, eller på
platser där de kan utsättas för allvarliga
vibrationer eller direkt solljus.
Transport
• Förpacka DVDirect i dess
originalförpackning vid transport.
• Om DVDirect ska transporteras, ta först ur
eventuella skivor.
Kondens
Hantering av skivor
• Håll skivorna i dess kanter. Vidrör aldrig
inspelningsytan.
• Fäst inga etiketter på skivorna.
Hantering av minneskort
• Man får inte tappa eller böja minneskorten
eller utsätta dem för kraftiga stötar.
• Plocka inte isär eller modifiera
minneskorten.
• Undvik att vidröra kontakterna på ett
minneskort eller att vidröra det med ett
metallföremål.
• Undvik att låta ett minneskort komma i
kontakt med vätskor eller att använda
minneskort i områden där det är hög
fuktighet.
• Undvik att använda eller förvara ett
minneskort på platser där det kan utsättas
för:
− mycket höga temperaturer, t ex inuti en
bil eller utomhus i direkt solljus, eller
nära ett värmeelement.
− direkt solljus
− hög luftfuktighet
− frätande ämnen
− mycket damm
− elektrostatiskt eller elektroniskt brus
− magnetiska fält
• När du lagrar eller bär med dig ett
minneskort, förvara det i dess
originalfodral för att undvika dataförlust.
• Undvik att ta bort ett minneskort från dess
kortplats eller att stänga av strömmen
medan DVDirect läser kortet, eftersom
data kan bli oläsbara.
• Förvara inte skivorna på dammiga eller
fuktiga platser, i direkt solljus eller nära
värmekällor.
81
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
Övrig information
Utsätt inte DVDirect för plötsliga
temperaturförändringar. Använd inte
DVDirect direkt efter att ha flyttat in den
från en kall till en varm plats eller höjt
rumstemperaturen plötsligt, eftersom
kondens kan ha bildats inuti DVDirect. Om
temperaturen ändras plötsligt medan du
använder DVDirect, låt strömmen vara på
men sluta använda den under minst en
timme.
• För att skydda viktiga data, ska du alltid
förvara skivorna i deras fodral.
• Torka inte av skrivbara skivor med en
skivrengörare innan du spelar in data.
Använd istället en blåsborste för att ta bort
damm.
• Data kanske inte spelas in ordentligt om
det finns repor eller damm på den
oinspelade ytan på skrivbara skivor.
Hantera skivor mycket försiktigt.
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB10ADD.fm
masterpage:Left
GB01COV1.book Page 82 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Tekniska
specifikationer
INSPELNINGSBARA SKIVOR
DVD+R, DVD+RW, DVD-R,
DVD-RW, *DVD+R DL
* videoinspelning endast via S-VIDEO- /
VIDEO- / DV IN-uttag
VIDEOINSPELNING
Skivor som kan skapas
• Video-dvd-skivor
(kan spelas på dvd-spelare /-inspelare
eller datorer med dvd-enhet)
• AVCHD-skivor*
(kan spelas på Blu-ray-spelare/
inspelare/Playstation3® -konsoler,
eller enheter som stödjer uppspelning i
AVCHD-format)
* Kräver en Sony High Definition
Handycam® (HDD/Memory Stick).
Inmatningsenheter som kan användas
• Videoenheter med video/
audio-utgångar
• Sony Handycam® (DV/D8) eller
DV-kamera
• Sony Handycam® (HDD/DVD/
Memory Stick)
FOTOINSPELNING
Skivor som kan skapas
• Dvd-skiva med fotobildspel
(kan spelas på dvd-spelare /-inspelare
eller datorer med dvd-enhet)
• Dvd-skiva med säkerhetskopior av
foton (kan spelas på datorer med dvdenhet, eller dvd-spelare/-inspelare som
stödjer uppspelning av JPEG-bildfiler)
Inmatningsenheter som kan användas
• Memory Stick Duo, Memory Stick
PRO Duo, MemoryStick, Memory
Stick PRO, SD-minneskort,
SDHC-minneskort, xD-Picture Card,
CompactFlash
• Sony Handycam® (HDD/DVD/
Memory Stick)
Fotoformat som kan användas
JPEG, DCF2.0-kompatibelt
12-cm skiva
Gränssnitt
DV IN1)
4-stifts i.LINK (IEEE1394), S100,
DVC-SD-ingång
VIDEO-ingång
1 Vp-p/75 ohm
S VIDEO-ingång
Y: 1 Vp-p/75 ohm
C: 0,286 Vp-p/75 ohm
AUDIO-ingång
2 Vrms, impedans högre än 47 kilohm
Minneskortplats
Memory Stick Duo, Memory Stick2),
SD-minneskort2), xD-Picture Card2),
CompactFlash
USB-port
Typ A3)
1)
Endast för DV-inmatning från DV-kamera.
Du kan inte spela in video från
MICROMV- eller HDV-videokameror
(HDV-format) och andra digitala videoenheter
som har en i.LINK-kontakt.
2)
Multi-kortplats
3)
Endast för Sony Handycam® -anslutning
(HDD/DVD/Memory Stick).
FÖRHANDSVISNING AV
VIDEO/FOTO
Förhandsvisning* på den inbyggda
LCD-skärmen
* endast video-dvd-skivor och foto-dvdskivor skapade med VRD-MC5
82
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB10ADD.fm
masterpage:Right
GB01COV1.book Page 83 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
Allmänt
Strömförsörjning
DC 12 V (matas från DC IN-uttaget)
Förbrukning
Max. 2,5 A
Nätadapter*
Typ: AC-NB12A
Ingång: 100 V - 240 V
Utgång: DC 12 V/2,5 A
* Använd en nätadapter som är lämplig för
det område eller det land där den ska
användas.
Storlek
Cirka 193 × 65 × 222,5 mm
(W × H × D)
Vikt
Cirka 1,5 kg
Driftstemperatur
5 ºC till 35 ºC
Utförande och specifikationer kan ändras
utan förbehåll.
Övrig information
Skärmbilderna som visas i denna
bruksanvisning kanske inte är samma som
de som visas på produkten.
83
VRD-MC5
W-273-384-11(2)
K:\Projects\Sony\Jobb\Dime\MP02S730\Layout\from_shan_SONY_MP02S730_Layout_SV_Delivery\GB11BCO.fm
GB01COV1.book Page 84 Monday, November 30, 2009 1:44 PM
P/N 7819901869A
Sony Corporation Printed in China
VRD-MC5
Download PDF