Sony | AC-L200 | Sony AC-L200 Nätadapter/laddare Bruksanvisning

Svenska
Dansk
Tack för inköpet av Sonys nätadapter.
Tak fordi du har købt denne Sony lysnetadapter.
Läs noga igenom bruksanvisningen innan enheten tas i bruk. Spara
bruksanvisningen.
Læs denne brugsvejledning grundigt og gem den til senere konsultation,
før du tager apparatet i brug.
2-583-563-35(1)
VARNING!
AC Adaptor
ADVARSEL
Utsätt inte nätadaptern för regn eller fukt för att undvika riskerna för
brand och/eller elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för elektriska stötar.
Överlåt allt underhålls- och reparationsarbete till en fackkunnig
tekniker.
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
AC-L100/AC-L200 kan användas på
följande sätt
AC-L100/AC-L200 är en 8,4 volts nätadapter för ledande av ström från ett
nätuttag (vägguttag) till en apparat (en videokamera etc.). Nätadaptern kan
inte användas till att ladda upp ett laddningsbart batteri genom att ansluta
den direkt till batteriet.
© 2005 Sony Corporation Printed in Japan
till likströmsintaget DC IN på den
apparat (videokamera etc.) som
används
Til DC IN-jackstikket på det apparat
(videokamera etc.), der anvendes.
1
till ett vägguttag
til stikkontakt i
væggen
Nätkabel
Netledning
Nätadapter AC-L100/AC-L200
Lysnetadapter AC-L100/AC-L200
Denna bruksanvisning beskriver hur nätadaptern AC-L100/AC-L200
används.
Skillnaden mellan AC-L100 och AC-L200 är formen på nätkabelns
stickkontakt.
AC-L100/AC-L200 kan bytas ut mot de nätadaptrar som anges i följande
tabell.
Apparater som är kompatibla med nätadaptern är kompatibla med alla
laddningsbara ”InfoLITHIUM”-batterier.
I denne brugsvejledning forklares det, hvordan man anvender
lysnetadapteren AC-L100/AC-L200.
Forskellen på AC-L100 og AC-L200 er udgangsstikkenes form.
AC-L100/AC-L200 kan skiftes ud med lysnetadapterne i nedenstående
oversigt.
Lysnetadapter-kompatible apparater er kompatible med alle
"InfoLITHIUM" batteripakninger.
Utbytbara
Stickkontaktens
Modell
form
nätadaptrar
Modelnavn Udgangsstikkets Anvendelige
form
lysnetadaptere
AC-L100
”InfoLITHIUM”batteriserie
"InfoLITHIUM"
batteripakning-serien
AC-L10A
AC-L10B
AC-L10C
AC-L15A
AC-L15B
A
AC-L20A
AC-L200
AC-L25A
AC-L25B
AC-L100/AC-L200 kan anvendes som
beskrevet herunder
AC-L100/AC-L200 er en 8,4 V lysnetadapter til strømforsyning fra lysnettet
(stikkontakt i væggen) til anvendelse med et apparat (videokamera etc.).
Denne lysnetadapter kan ikke anvendes til genopladning ved direkte
tilslutning til en batteripakning.
Hvad er "InfoLITHIUM"?
Vad är ”InfoLITHIUM”?
AC-L100/AC-L200
For at forhindre brand eller stød, må denne enhed ikke udsættes for
regn eller fugt.
For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes.
Overlad alt reparatiosarbejde til en kvalificeret fagmand.
”InfoLITHIUM” är ett litiumjonbatteri som kan utbyta information om t.ex.
batteriförbrukningen med kompatibel elektronisk utrustning. Sony
rekommenderar att du använder ett ”InfoLITHIUM”-batteri med
elektronisk utrustning som är märkt med
.
AC-L100 är kompatibel med laddningsbara ”InfoLITHIUM”-batterier av
litiumjontyp (L-serien) och laddningsbara ”InfoLITHIUM”-batterier (Mserien).
AC-L200 är kompatibel med ”InfoLITHIUM”-batterier (A-serien),
”InfoLITHIUM”-batterier (F-serien), ”InfoLITHIUM”-batterier (H-serien)
och “InfoLITHIUM”-batterier (P-serien) av litiumjontyp.
"InfoLITHIUM" er en lithium ion-batteripakning, som kan udveksle data
med kompatibelt elektronisk udstyr om dens batteriforbrug. Sony
anbefaler, at du anvender "InfoLITHIUM" batteripakningen med
elektronisk udstyr, som har
logoet.
AC-L100 er kompatibel med lithium ion-type "InfoLITHIUM"
batteripakninger (L-serien) og "InfoLITHIUM" batteripakninger (M-serien).
AC-L200 er kompatibel med lithium ion-type "InfoLITHIUM"
batteripakninger (A-serien), "InfoLITHIUM" batteripakninger (F-serien),
"InfoLITHIUM" batteripakker (H-serien) og "InfoLITHIUM" batteripakker
(P-serien).
”InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
Att observera
Angående brugen
Nätadaptern har inga dammskyddande, stänkskyddande eller
vattentäta egenskaper.
Dette apparat har ingen specifikationer for støvbeskyttelse,
stænkbeskyttelse eller vandtæthed.
Garanti för inspelat innehåll
Garanti for optagelsernes indhold
Innehållet i inspelningen kan inte kompenseras om inspelning eller
uppspelning inte sker beroende på tekniskt fel.
Der ydes ingen kompensation for indholdet af optagelserne, hvis optagelse
eller afspilning ikke er mulig på grund af fejlfunktion af dette apparat.
Övrigt
Andet
• Placera inte föremål fyllda med vätska, som till exempel vaser, på
apparaten.
• En liten mängd ström strömmar in i nätadaptern så länge som
nätadaptern är ansluten till ett vägguttag.
• Dra ur nätadaptern från vägguttaget när den inte skall användas under en
längre tidsperiod. Dra i stickkontakten för att koppla ur sladden. Dra
aldrig i själva sladden.
• Använd inte nätadapten om sladden har skadats eller om adaptern har
tappats eller skadats.
• Använd nätadaptern nära ett vägguttag. Detta för att tillförsäkra att
stickkontakten kan dras ur vägguttaget omedelbart för att stänga av
strömmen ifall något som avviker från det normala skulle inträffa vid
användning.
• Namnplåten, som anger nätadapterns märkspänning, strömförbrukning
m.m., finns på undersidan.
• Var noga med att inte något metallföremål kommer i kontakt med
metalldelarna på nätadaptern eller anslutningsplåten. Det kan resultera i
skador på grund av kortslutning.
• Se till att metallkontakterna alltid är rena.
• Ta inte isär, och bygg inte heller om, nätadaptern.
• Utsätt inte nätadaptern för mekaniska stötar. Tappa inte heller den.
• Nätadaptern blir varm när den används. Det är helt normalt.
• Använd inte nätadaptern i närheten av en AM-radiomottagare för att
undvika störningar vid radiomottagning.
• Placera inte nätadaptern på en plats, där den utsätts för:
– värme eller kyla,
– damm eller smuts,
– fukt,
– vibrationer.
• Om nätadaptern placeras på en plats som utsätts för direkt solljus, t.ex.
ovanpå instrumentbrädan i en bil, eller i närheten av en värmekälla, så
kan det orsaka missformning av eller fel på nätadaptern.
• Använd inte nätadaptern i ett trångt utrymme, t.ex. mellan en vägg och en
möbel.
• Placer ikke genstande der indeholder væsker, som f.eks. vaser, på
apparatet.
• Lysnetadapteren vil stadig blive forsynet med lille smule elektrisk strøm,
så længe den er tilsluttet en stikkontakt i væggen.
• Tag lysnetadapteren ud af stikkontakten i væggen, hvis den ikke skal
anvendes i længere tid. Tag fat i stikket, når du tager ledningen ud af
forbindelse, aldrig i selve ledningen.
• Anvend ikke lysnetadapteren, hvis dens netledning er beskadiget, eller
hvis den har lidt skade ved at den har været tabt på gulvet etc.
• Anvend denne lysnetadapter i nærheden af et stikkontakt i væggen. Dette
for at sikre, at netledningen straks kan tages ud af forbindelse, så
strømmen afbrydes, hvis der skulle ske noget unormalt under
anvendelsen.
• Navnepladen med driftsspænding, effektforbrug etc. sidder på
undersiden af enheden.
• Vær påpasselig med, at metal ikke kommer i kontakt med
lysnetadapterens og tilslutningspladens metaldele, da det kan føre til
kortslutning og beskadigelse af opladeren.
• Hold altid metalkontakterne rene.
• Forsøg aldrig at skille lysnetadapteren ad eller ændre den.
• Udsæt ikke lysnetadapteren for stød, og tab den ikke.
• Lysnetadapteren bliver varm, når den er i brug. Dette er normalt.
• Lad ikke lysnetadapteren komme i nærheden af AM-receivere, da dette
vil forstyrre AM-modtagningen.
• Anbring ikke lysnetadapteren på et sted, hvor der er:
– meget varmt eller koldt.
– støv eller snavs
– meget fugt
– vibrationer
• Apparatet kan blive deformeret eller det kan fungere forkert, hvis det
anbringes på et sted med direkte sol, som for eksempel på et
instrumentbræt eller i nærheden af et varmeapparat.
• Anvend ikke lysnetadapteren på et snævert sted, som for eksempel
mellem en væg og møbler.
Rådfråga affären där nätadaptern köptes, eller Sony representant, om skulle
råka ut för svårigheter.
Tag lysnetadapteren ud af forbindelse og henvend dig til nærmeste Sony
forhandler, hvis der skulle opstå problemer.
Specifikationer
Specifikationer
Nätadapter AC-L100/AC-L200
Inmärkdata
100 V–240 V växelström 50/60 Hz
Utmärkdata
8,4 V likström
Arbetstemperatur
Från 0 °C till +40 °C
Förvaringstemperatur
Från –20 °C till +60 °C
Storlek
Ca 48 × 29 × 81 mm (b/h/d)
Vikt
Ca 170 g
* Se etiketten på nätadaptern för ytterligare specifikationer.
Lysnetadapter AC-L100/AC-L200
Indgangskapacitet
100 V – 240 V 50/60 Hz
Udgangskapacitet
DCd 8,4 V
Brugstemperatur
0 °C til +40 °C
Opbevaringstemperatur
–20 °C til +60 °C
Mål
Ca. 48 × 29 × 81 mm (b/h/d)
Vægt
Ca. 170 g
* Se etiketten på lysnetadapteren angående andre specifikationer.
Inkluderade artiklar
Medfølgende ting
Nätadapter
(AC-L100/AC-L100C eller AC-L200/ACL200C) ....... (1)
Nätkabel ....... (1)
Uppsättning tryckt dokumentation
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Anslut inte nätadaptern till en spänningsadapter
(spänningsomvandlare) för utlandsresor. Det kan resultera i
överhettning eller annat funktionsfel.
Anslutning till vägguttag vid
användning
Vi hänvisar också till bruksanvisningen till den apparat (videokamera etc.)
som används.
Se illustration.
1 Anslut likströmskontakten på nätadaptern till likströmsintaget DC
IN på den apparat som används.
2 Anslut nätkabelen till nätadaptern.
3 Anslut nätkabelen till vägguttaget.
Lysnetadapter
(AC-L100/AC-L100C eller AC-L200/ACL200C) ....... (1)
Netledning ....... (1)
Et sæt trykt dokumentation
Ret til ændring af design og specifikationer forbeholdes.
Slut ikke lysnetadapteren til en spændingsadapter (rejseomformer) til
rejser i udlandet. Dette kan resultere i overophedning eller anden
fejlfunktion.
Tilslutning til stikkontakt i væggen
Se også brugsvejledningen for det apparat (videokamera etc.), som du
anvender.
Se illustrationen
1. Sæt udgangsstikket på lysnetadapteren i DC IN-jackstikket på det
apparat, som du anvender.
2. Sæt netledningen i lysnetadapteren.
3. Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen.
Suomi
Kiitämme tämän Sony verkkolaitteen hankinnasta.
Laitteen tasavirran
tuloliittimeen DC IN
pistorasiaan
1
Virtajohto
Pyydämme lukemaan tämän käyttöohjeen ennen laitteen käyttämistä ja
säilyttämään ohjeet tallessa mahdollista tulevaa tarvetta varten.
VAROITUS
Tulipalon ja sähköiskujen välttämiseksi älä saata laitetta alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Sähköiskujen välttämiseksi laitetta ei saa avata.
Jätä kaikki huoltotoimet ammattihenkilön suoritettavaksi.
Verkkolaite AC-L100/AC-L200
Verkkolaitetta AC-L100/AC-L200 voi
käyttää seuraavalla tavalla
Näissä käyttöohjeissa selitetään verkkolaitteen AC-L100/AC-L200 käyttö.
Mallien AC-L100 ja AC-L200 lähtöpistokkeet ovat erimuotoiset.
AC-L100/AC-L200 voidaan vaihtaa seuraavassa taulukossa näkyvien
verkkolaitteiden kanssa.
Verkkolaitteelle sopivat laitteet ovat kaikki ”InfoLITHIUM” akkujen kanssa
yhteensopivia.
Mallinimi
AC-L100
Lähtöpistokkeen
muoto
Vaihdettavat
verkkolaitteet
”InfoLITHIUM” akkusarja
AC-L10A
AC-L10B
AC-L10C
AC-L100/AC-L200 on 8,4 V verkkolaite virran ottoon verkosta
(seinäpistorasiasta) laitteen (videokamera tms.) käyttöä varten. Tätä
verkkolaitetta ei voi käyttää lataamiseen liittämällä se suoraan akkuun.
Mikä on ”InfoLITHIUM”?
“InfoLITHIUM” on litium-ionakku, joka pystyy välittämään yhteensopiviin
laitteisiin tietoja sen virrankulutuksesta. Sony suosittelee, että
“InfoLITHIUM” -akkua käytetään sellaisten sähkölaitteiden kanssa, joissa
on
-logo.
AC-L100 on yhteensopiva litiumionityyppisten ”InfoLITHIUM” akkujen (Lsarja) ja ”InfoLITHIUM” akkujen (M-sarja) kanssa.
AC-L200 on yhteensopiva litiumionityyppisten ”InfoLITHIUM”-akkujen
(A-sarja), ”InfoLITHIUM”-akkujen (F-sarja), ”InfoLITHIUM”-akkujen (Hsarja) ja ”InfoLITHIUM”-akkujen (P-sarja) kanssa.
”InfoLITHIUM” on Sony Corporation tavaramerkki.
AC-L15A
AC-L15B
Huomautuksia käytöstä
Tämä laite ei ole teknisiltä ominaisuuksiltaan pöly-, roiske- eikä
vesitiivis.
A
AC-L20A
AC-L200
Tallenteen sisällön takuusta
Valmistaja ei ole velvollinen korvaamaan tallennuksen tai toiston
epäonnistumista, jos se johtuu muusta syystä kuin tässä laitteessa olleesta
viasta.
Muuta
AC-L25A
AC-L25B
• Älä aseta laitteen päälle nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakkoja.
• Verkkolaitteessa on pieni sähkövirta, kun verkkolaite on liitettynä
pistorasiaan.
• Irrota laite pistorasiasta, jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. Kun
irrotat johdon, vedä aina pistokkeesta. Älä vedä johdosta.
• Älä käytä laitetta, jos johto on vahingoittunut tai jos laite on pudonnut tai
vaurioitunut.
• Käytä tätä laitetta lähellä pistorasiaa. Näin varmistat, että voit katkaista
virran irrottamalla verkkojohdon pistorasiasta heti, jos laite käyttäytyy
poikkeuksellisesti.
• Käyttöjännitteen, virrankulutuksen jne. ilmoittava arvokilpi sijaitsee
laitteen pohjassa.
• Varmista, että mitään metallista ei pääse kosketuksiin laitteen
metallisosien tai liitäntälevyn kanssa. Jos kosketus tapahtuu, saattaa
syntyä oikosulku ja laite vahingoittua.
• Pidä metallikontaktit aina puhtaina.
• Älä pura laitetta tai muuta sen rakennetta.
• Älä kolhi tai pudota laitetta.
• Laite lämpenee toiminnan aikana. Se on aivan normaalia.
• Pidä laite poissaAM-vastaanottimien läheisyydestä, sillä se saattaa häiritä
AM-vastaanottoa.
• Älä aseta laitetta seuraavanlaisiin paikkoihin:
– Erittäin kuumiin tai kylmiin paikkoihin.
– Likaisiin tai pölyisiin paikkoihin.
– Hyvin kosteisiin paikkoihin.
– Paikkoihin, joihin valittyy värinää.
• Jos laite asetetaan sellaiseen paikkaan, johon aurinko paistaa suoraan,
kuten esim. kojelaudalle, se saattaa mennä epäkuntoon tai sen pinnat
saattavat vääristyä.
• Älä käytä verkkolaitetta sijoitettuna ahtaaseen paikkaan kuten esim.
seinän ja huonekalun väliin.
Jos laitteen suhteen ilmenee ongelmia, irrota se verkosta ja ota yhteys
lähimpään Sony-myyjään.
Tekniset tiedot
Verkkolaite AC-L100/AC-L200
Tuloarvo
100 V-240 V vaihtovirta 50/60 Hz
Lähtöarvo
8,4 V tasavirta
Käyttölämpötila
0 °C - +40 °C
Säilytyslämpötila
–20 °C - +60 °C
Mitat
Noin 48 × 29 × 81 mm (l/k/s)
Paino
Noin 170 g
* Katso muut tekniset ominaisuudet verkkolaitteessa olevasta kyltistä.
Varusteisiin kuuluvat laitteet
Verkkolaite (AC-L100/AC-L100C tai ACL200/AC-L200C) ....... (1)
Virtajohto ....... (1)
Painetut asiakirjat
Pidätämme oikeudet muuttaa laitteen ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia
ilman erillistä ilmoitusta.
Älä liitä verkkolaitetta ulkomaanmatkaa varten olevaan
jännitesovittimeen (matkamuuntimeen). Tämä saattaa aiheuttaa
ylikuumenemisen tai vikatoiminnan.
Liittäminen pistorasiaan käyttöä
varten
Katso myös käytettävän laitteen (videokameran tms.) käyttöohjeita.
Katso kuvaa.
1 Liitä verkkolaitteen lähtöpistoke käytettävän laitteen liittimeen DC
IN.
2 Liitä virtajohto verkkolaitteeseen.
3 Liitä virtajohto pistorasiaan.
Download PDF

advertising