Sony | AC-SQ950D | Sony AC-SQ950D SQ950D Laddare/nätadapter Bruksanvisning

Svenska
Suomi
3-072-818-34(1)
Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten
inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av
material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
A
AC/DC Adaptor/Charger
AC Adaptor/Charger
1
6
7
8
2
9
3
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Betijeningsvejledning
0
qa
4
qs
5
Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna till nätadaptern och
dess användning. Spara bruksanvisningen.
qj
qk
qd
qf
qg
VCR/CAMERA
BATTERY LIFE
WARNING
TIME TO CHG
NORMAL FULL
h
m
w;
qh
AC-SQ950D
AC-SQ950B
Sony Corporation © 2002 Printed in Japan
ql
TM
SERIES
B
1
Nätadaptern/batteriladdaren AC-SQ950 kan användas enligt följande:
Anslut nätkabeln (medföljer) till ett vägguttag, eller anslut
bilbatterikabeln DCC-VQ1 (medföljer inte AC-SQ950B) till
cigarettändaruttaget i bilen; gäller endast bilar med negativ (–)
jordning.
• Laddning av ett laddningsbart litiumjonbatteri. Batterier av Ni-Cd/NiMH-typ kan inte laddas.
Det laddningsbara batteriet InfoLITHIUM möjliggör följande funktioner:
– snabbladdning
– SuperQuick (SQ) Charge, dvs. supersnabb laddning (fungerar endast
med NP-QM71/QM91. Endast snabbladdning utförs när
bilbatterikabeln används.
– visning av återstående laddningstid
• Nätdrift av en videoprodukt (efter anslutning av medföljande
anslutningskabel).
Normal laddning
Ansluten videoprodukt
strömförsörjs inte.
Påmonterat batteri laddas
inte.
•Nätkabelns stickkontakt har kopplats loss
från nätuttaget.
•Bilbatterikabeln DCC-VQ1 (medföljer inte
AC-SQ950B) har kopplats loss från
cigarettändaruttaget.
t Anslut stickkontakten till nätuttaget eller
bilbatterikabeln till cigarettändaruttaget.
•Anslutningskabeln är slarvigt ansluten.
t Anslut aslutningskabeln ordentligt.
•Lägesomkopplaren står i läget CHARGE.
t Skjut lägesomkopplaren till läget VCR/
CAMERA.
Visningen i teckenfönstret
kan inte ändras.
2
4
Vad är SuperQuick (SQ) Charge?
SuperQuick (SQ) Charge, supersnabb laddning, är den övergripande
beteckningen för en funktion för snabbladdning och ett strömsystem.
Kombinationen av InfoLITHIUM-batterier försedda med märket
eller
och korresponderande enheter förverkligar denna särskilda egenskap.
SuperQuick (SQ) Charge minskar laddningstiden rejält jämfört med
konventionell snabbladdning (eller vanlig laddning).
DCC-VQ1
(medföljer inte AC-SQ950B)
(ei kuulu mallin AC-SQ950B varusteisiin)
– Från en jämförelse vi gjort
Jämförelse med system anpassade för snabbladdning (AC-VQ850/VQ800
och NP-FM91/FM70)
Tid för normal laddning*: cirka 40 % reduktion
Tid för 100%-laddning: mer än 20 % reduktion
2
3
4
Jämförelse med enheter med inbyggd laddningsfunktion. Vid testet
användes nätadaptern AC-L10.
Tid för normal laddning: cirka 70 % reduktion
Tid för 100%-laddning: cirka 50 % reduktion
1
OBS!
Isättning av två batterier samtidigt
Denna enhet ger möjlighet till isättning av två batterier samtidigt. I detta
fall börjar laddningen med batteriet isatt i öppning 1.
När två batterier inte sätts i samtidigt, börjar laddningen med det först
isatta batteriet utan hänsyn till om det sitter i öppning 1 eller 2.
OBS!
Losstagning
Poistaminen
VARNING!
Utsätt inte nätadaptern för regn eller fukt för att undvika riskerna för brand
och/eller elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för elektriska stötar.
Överlåt allt underhålls- och reparationsarbete till en fackkunnig tekniker.
Nedanstående visning kan visas om ett batteri
laddas i temperaturer som ligger utanför det
rekommenderade temperaturområdet +10 °C
till +30 °C. I sådant fall kan laddning ske, men
den kommer inte att ske med snabbladdning
eller SuperQuick (SQ) Charge för att skydda
batteriet.
DCC-VQ1
(medföljer inte AC-SQ950B)
(ei kuulu mallin AC-SQ950B
varusteisiin)
4
A
Om du använder det här batteriet med en elektronisk utrustning som inte är märkt
, får du ingen minutangivelse om hur lång driftstid som återstår
med
för batteriet.*
1 Placera batteriet på nätadaptern med märket b riktad mot
terminalluckan.
2 Skjut batteriet i pilens riktning.
Tryck ned batteriet tills terminalluckan kommit helt på plats i
nätadaptern.
2
Vi kan inte tillhandhålla kompensation för inspelat innehåll som till
exempel bilder och ljud, ifall bilder inte skulle spelas in eller spelas upp på
grund av något fel i nätadaptern/laddaren, etc.
Angående laddning
4
A
2
Använd endast batterier av litiumjon-typ. Denna enhet kan inte användas
för att ladda batterier av Ni-Cd/Ni-MH-typ.
• Montera batteriet ordentligt och på korrekt sätt på nätadaptern.
• Under pågående laddning måste nätadaptern ligga på ett plant underlag,
som inte utsätts för vibrationer.
Angående laddningstemperatur
B
• Vi rekommenderar att laddning görs inom temperaturområdet +10 °C
till +30 °C för att batteriet skall arbeta så effektivt som möjligt.
• Denna enhet är anpassad för SuperQuick (SQ) Charge och
snabbladdning, men laddning som utförs i lägre eller högre
temperatur än den rekommenderade kommer att ge längre
laddningstider för att skydda batteriet. När laddningstiden väl en
gång har förlängts, återställs inte tiden till SuperQuick (SQ) Charge
eller snabbladdning även om temperaturen höjs eller sänks så att den
ligger inom det rekommenderade temperaturområdet. Ta bort
batteriet och gör om laddningen.
Övrigt
• Nätadaptern förbrukar en försumbar mängd ström så länge den är
ansluten till ett nätuttag.
• Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när nätadaptern inte ska användas
under en längre tid. Håll alltid i kontakten för att koppla loss nätkabeln
från nätuttaget. Dra aldrig i själva kabeln.
• Använd inte nätadaptern om nätkabeln skadats eller efter att adaptern
tappats och skadats.
• Använd nätadaptern i närheten av ett nätuttag, så att stickkontakten
omedelbart kan dras ut ur nätuttaget för att bryta strömtillförseln i
händelse av att något onormalt skulle inträffa vid användning av
nätadapter.
• Se till att fordonet ifråga har ett 12 eller 24 volts bilbatteri, när nätadaptern
ska strömförsörjas i ett fordon.
• Observera att det finns fordon som har negativt jordat bilbatteri och andra
som har positivt jordat bilbatteri.
Denna nätadapter kan endast användas i fordon med negativt jordat
bilbatteri.
• Använd nätadaptern medan motorn är igång, när den används i ett
fordon. När motorn är avslagen kan det hända att fordonets bilbatteri inte
kan användas till att strömförsörja nätadaptern.
• Koppla loss bilbatterikabeln från cigarrettändaruttaget, när nätadaptern
inte ska användas. Håll i kontakten (aldrig i själva kabeln) för att koppla
loss bilbatterikabeln.
• Namnplåten, som anger nätadapterns märkspänning, strömförbrukning
m.m., finns på undersidan.
• Var noga med att inte något metallföremål kommer i kontakt med
metalldelarna på nätadaptern eller anslutningsplåten. Det kan resultera i
skador på grund av kortslutning.
• Se till att metallkontakterna alltid är rena.
• Ta inte isär, och bygg inte heller om, nätadaptern.
• Utsätt inte nätadaptern för mekaniska stötar. Tappa inte heller den.
• Nätadaptern blir varm när den används. Det är helt normalt.
• Använd inte nätadaptern i närheten av en AM-radiomottagare för att
undvika störningar vid radiomottagning.
• Placera inte nätadaptern på en plats, där den utsätts för:
— värme eller kyla,
— damm eller smuts,
— fukt,
— vibrationer.
• Om nätadaptern placeras på en plats som utsätts för direkt solljus, t.ex.
ovanpå instrumentbrädan i en bil, eller i närheten av en värmekälla, så
kan det orsaka missformning av eller fel på nätadaptern.
Rådfråga affären där nätadaptern köptes, eller Sonys representant, om du
skulle råka ut för svårigheter.
3 Skjut in den nya säkringen och vrid stoppet för att dra åt.
OBS!
OBS!
• Lyft inte enheten genom att gripa tag i batteriet.
• Var noga med att inte slå emot terminalluckan vid isättning av batteriet.
• Var försiktig så att inte fingrarna kommer i kläm vid isättning och
urtagning av batteriet.
• Byt ut säkringen mot en med samma spänning (4 A, 125 V).
• Kontakten blir varm på grund av dålig anslutning när det finns aska eller
smuts i cigarettändaruttaget. Rengör cigarettändaruttaget före
användning.
• Använd endast föreskrivna säkringar vid säkringsbyte.
• Rådfråga din Sony-återförsäljare om säkringen smälter igen kort efter
byte.
Om laddningsindikatorn CHARGE
lyser utan att blinka mer:
om laddningsindikatorn CHARGE
slocknar efter avslutad laddningstid,
så är allt som det ska.
Tabellen nedan anger de laddningstider som gäller för laddning av några
av de vanligaste laddningsbara batterierna, efter att batteriet laddats ur helt
och hållet.
Batteri
Laddningstid
Om laddningsindikatorn CHARGE
lyser utan att blinka mer:
om laddningsindikatorn CHARGE
slocknar efter avslutad laddningstid,
så är det fel på det första batteriet.
Tekniska data
Utspänning
100 - 240 V nätspänning, 50/60 Hz
12/24 V likströmsspänning
(endast i fordon med negativt jordat bilbatteri)
35 W
Vid laddning:
56 VA (100 V nätspänning), 74 VA (240 V
nätspänning)
Vid nätdrift av en videoprodukt:
37 VA (100 V nätspänning), 49 VA (240 V
nätspänning)
DC OUT:
8,4 V, 2,0 A vid nätdrift
Batteriets laddningsuttag:
8,4 V, 2,9 A vid laddning
Från 0 °C till +40 °C
Från –20 °C till +60 °C
Ca 123 × 48 × 135 mm (b/h/d)
Arbetstemperatur
Förvaringstemperatur
Yttermått
(exkl. utskjutande delar)
Vikt
Ca 390 g (gram)
DCC-VQ1
Inspänning
Säkringsdata
Kabellängd
Vikt
12/24 V likströmsspänning
125 V, 4 A
Ca 1,5 m
Ca 80 g
NP-QM71
130 (70)
NP-FM50
105 (45)
NP-QM91
150 (90)
NP-FM70
150 (90)
NP-FM91
205 (145)
NP-QM71
175 (115)
NP-QM91
205 (145)
• Ca antal minuter vid 100%-laddning av ett batteri som laddats ur helt och
hållet (100%-laddning).
• Minuterna inom parentestecken anger ungefärlig laddningstid för normal
laddning (normal laddning).
• Vi hänvisar till bruksanvisningen för videoprodukten ifråga angående
batteriets skötsel för att tillförsäkra längsta möjliga brukstid och livslängd.
• Laddningstiden kan variera, beroende på batteriets tillstånd och
omgivningstemperaturen vid laddning.
• Endast snabbladdning utförs när bilbatterikabeln används.
Kontakta Sonys återförsäljare angående den felaktiga produkten.
AC-SQ950
Strömförsörjning
Laddningstid
(Snabbladdning)
(SuperQuick (SQ) charge)
Om laddningsindikatorn
CHARGE blinkar igen:
det är fel på nätadaptern.
Batteri
OBS!
• Laddningen avbryts när lägesomkopplaren skjuts till läget VCR/
CAMERA under pågående laddning.
• Kontrollera att det laddningsbara batteriet monterats på korrekt sätt på
nätadaptern, ifall laddningsindikatorn CHARGE varken lyser eller
blinkar. Batteriet kan inte laddas så länge det inte är korrekt monterat.
Kontroll av laddning
Den återstående batteridriftstiden/laddningstiden kan kontrolleras i
teckenfönstret under pågående laddning. Cirka en minut efter
laddningsstart visas indikeringen BATTERY LIFE för återstående
batteridriftstid i teckenfönstret. Den batteridriftstid som visas är den
ungefärliga återstående tid som gäller för videofilmning med hjälp av
videokamerans sökare. Tiden blir kortare vid användning av LCDbildskärmen på en videokamera.
Tryck på DISPLAY (väljare för visningssätt) under pågående
laddning.
Inkluderade artiklar
Nätadapter/batteriladdare AC-SQ950D
Nätadapter/batteriladdare (AC-SQ950) ..................................... (1)
Anslutningskabel (DK-215) ........................................................... (1)
Nätkabel ........................................................................................... (1)
Bilbatterikabel (DCC-VQ1) ........................................................... (1)
Uppsättning tryckt dokumentation
Nätadapter/batteriladdare AC-SQ950B
Nätadapter/batteriladdare (AC-SQ950) ..................................... (1)
Anslutningskabel (DK-215) ........................................................... (1)
Nätkabel ........................................................................................... (1)
Uppsättning tryckt dokumentation
(Bilbatterikabel (DCC-VQ1) ..................................... medföljer inte)
Rätt till ändringar förbehålles.
Vänta ungefär 1 minut efter att ha satt i ett batteri. Varje gång du trycker på
DISPLAY tänds indikatorlampan för öppning och visningen i
teckenfönstret ändras till nedanstående olika visningssätt.
Ifall två batterier har satts i samtidigt: tidsvisningen för batteriet som inte
laddas för tillfället återgår automatiskt till tidsvisningen för batteriet som
håller på att laddas efter ungefär 10 sekunder.
I nedanstående exempel har ett batteri satts i öppning 1 först och därefter i
öppning 2. Indikatorlampan för öppning motsvarar nummer på öppning.
1
2
1
2
Anslut inte nätadaptern/batteriladdaren till en spänningsadapter
(reseadapter) avsedd för utlandsresor. Det kan resultera i överhettning
eller annan felfunktion.
1
Beskrivning av delar och reglage
2
Se ill. A.
1 Terminallucka
2 Öppning 1
3 Likströmsintag (DC IN) (endast för bilbatterikabeln DCC-VQ1)
4 Likströmsuttag (DC OUT)
5 Laddningsindikator (CHARGE) 1
6 Öppning 2
7 Laddningsindikator (CHARGE) 2
8 Lägesomkopplare
9 Indikator för laddningssätt (CHARGE)
0 Teckenfönster
qa Indikatorlampa för öppning
qs Väljare för visningssätt (DISPLAY change)
1
2
Laddning
Se ill. B-1.
När både nätkabeln och bilbatterikabeln DCC-VQ1 (medföljer inte ACSQ950B) är anslutna samtidigt, så prioriteras strömförsörjning via
batterikabeln.
1 Skjut lägesomkopplaren till läget CHARGE.
2 Anslut nätkabeln eller bilbatterikabeln till nätadaptern.
3 Anslut nätkabeln till ett nätuttag eller bilbatterikabeln till ett
cigarettändaruttag.
Ett pip-ljud hörs och indikeringarna i teckenfönstret visas.
4 Montera batteriet på nätadaptern.
Laddning startar. När
visas på mätaren för batterikapacitet och
laddningsindikatorn CHARGE tänds, anger det att normal laddning är
klar. Indikatorn för laddningssätt lyser så som visas nedan i enlighet
med laddningssättet.
x SuperQuick (SQ) Charge pågår
t Lampan SQ MODE lyser.
x Snabbladdning pågår
t Lampan QUICK MODE lyser.
För 100%-laddning, vilket ger något längre driftstid än normal laddning,
låt batteriet sitta kvar tills laddningsindikatorn CHARGE slocknar.
Ta loss batteriet från nätdadaptern. Batteriet kan användas även innan
uppladdningen är klar.
Återstående batteridriftstid
när först isatta batteri ska
monteras på InfoLITHIUMutrustning.
Tiden visas inte när den
återstående batteridriftstiden är
under 5 minuter.
Återstående tid tills normal
laddning av först isatta
batteri är klar
Laddningstiden för normal
laddning visas inte efter att
normal laddning är klar.
Återstående tid tills 100%laddning av först isatta
batteri är klar
Laddningstiden för 100%laddning visas inte efter att 100%laddning är klar.
Återstående batteridriftstid
när sist isatta batteri ska
monteras på InfoLITHIUMutrustning.
Tiden visas inte när det
återstående batteridriftstiden är
under 5 minuter.
1
2
I teckenfönstret
qd Indikering för batteriladdning (InfoLITHIUM)
qf Varningsindikering (WARNING)
qg Indikering för kontroll av återstående laddningstid (TIME TO CHG)
qh Tidsindikering
qj Indikering för kontroll av återstående batteridriftstid (BATTERY LIFE)
qk Indikering för nätdrift av ansluten videoprodukt (VCR/CAMERA)
ql Indikering för 100%-laddning (FULL)
w; Indikering för normal laddning (NORMAL)
Två batterier isatta i öppning 1 och öppning 2
1
Vi kan inte tillhandahålla kompensation för
bildinnehåll
2 Ta ur den utbrända säkringen.
1
2
Ennen kuin alat käyttää tätä laitetta, lue tämä käyttöohje ja säilytä se
tallessa mahdollista tulevaa tarvetta varten.
AC-SQ950 verkkolaitetta/lataajaa voidaan käyttää seuraavalla tavalla:
Liitä virtajohto (vakiovaruste) seinäpistorasiaan tai liitä auton
akkujohto DCC-VQ1 (ei kuulu mallin AC-SQ950B varusteisiin) auton
savukkeensytyttimen pistorasiaan vain negatiivisesti maadoitetuissa (-)
ajoneuvoissa.
• Ionityyppisen litiumakun lataamiseen. Ni-Cd/Ni-MH tyyppiset paristot
eivät ole ladattavia.
Seuraavat toiminnot ovat mahdolliset käytettäessä ”InfoLITHIUM”akkua:
– Nopea lataus
– Supernopea lataus (SQ) (toimii ainoastaan malleilla NP-QM71/QM91).
Kun käytetään auton akkujohtoa, vain nopea lataus toimii.
– Jäljellä olevan latausajan näyttö
• Virran antamiseksi videolaitteeseen tämän laitteen varusteisiin kuuluu
liitäntäjohdot.
Mikä on ”InfoLITHIUM”?
Skjut batteriet i pilens riktning och lyft det rakt uppåt.
Ett batteri isatt i öppning 1
3
1 Vrid loss stoppet längst ute på kontakten.
Akku ei lataudu.
Återstående tid tills normal
laddning av sist isatta
batteri är klar
Laddningstiden för normal
laddning visas inte efter att
normal laddning är klar.
Återstående tid tills 100%laddning av sist isatta
batteri är klar
Laddningstiden för 100%laddning visas inte efter att 100%laddning är klar.
OBS!
• Tiderna som visas är ungefärliga tider vid laddning, när den omgivande
temperaturen är från +25˚C. Tiderna i teckenfönstret kan skilja sig något
från verklig laddningstid beroende på batteriets skick och under vilka
förhållanden det laddas/används.
• I följande situationer kan det hända att tidsindikeringen i teckenfönstret
visas som – – – – (vilket dock inte anger något fel på nätadaptern):
– när den återstående batteridriftstiden är under fem minuter,
– när skillnad förekommer mellan visad tid och aktuell laddningstid.
Fortsätt ladda batteriet ändå.
• 100%-laddning tar cirka en timme längre än normal laddning. Om
batteriet tas loss mellan normal laddning och full uppladdning kan det
hända att laddningstiden inte visas korrekt vid nästa laddningstillfälle.
• Vid laddning av ett batteri som inte använts på länge kan det hända att de
återstående tider som visas i teckenfönstret inte motsvarar de verkliga
återstående tiderna, vilket dock inte tyder på något fel. Ladda i detta fall
upp batteriet tills det är fullt uppladdat, så att korrekta tider därefter kan
visas i teckenfönstret.
• Det kan hända att TIME TO CHG FULL 1h visas i teckenfönstret efter att
ett 100%-laddat batteri monterats på nätadaptern. Detta anger dock inte
något fel på nätadaptern.
• Det kan dröja en stund innan tidsindikeringen visas efter att DISPLAY
tryckts in.
• Om du har ett nytt batteri och vill se hur lång driftstid som återstår, fäster
du batteriet på videokameran och använder den i ungefär 20 sekunder.
Ladda sedan upp batteriet med nätadaptern.
• Det kan hända att man måste vänta en stund innan tidsvisningen visas för
batteriet som inte laddas. Dessutom finns det tillfällen då tiden inte visas
beroende på batteriets skick. Dessa fall är inget tecken för felaktig
funktion.
Kontakta bilhandlaren ifråga om bilbatteriets jordning, bilbatterispänning
osv.
”InfoLITHIUM” on litiumioniakku, joka pystyy vaihtamaan tietoja
yhteensopivan elektroniikkalaitteen kanssa akun virrankulutuksesta. Sony
suosittelee ”InfoLITHIUM” akkujen (M-sarja) käyttöä sellaisissa
elektroniikkalaitteissa, joissa on ”
” –merkki.
•Virtajohto on irrotettu seinäpistorasiasta.
•Auton akkujohto DCC-VQ1 (ei kuulu mallin
AC-SQ950B varusteisiin) on irronnut
savukkeensytyttimen pistorasiasta.
t Aseta seinäpistorasiaan tai
savukkeensytyttimen pistorasiaan.
•Liitäntäjohtoa ei de liitetty kunnolla.
t Liitä kunnolla.
•Tilanvaihtokytkin on asetettu asentoon
CHARGE.
t Aseta tilanvaihtokytkin asentoon VCR/
CAMERA.
Nopea lataus tai
supernopea lataus (SQ) ei
toimi.
Supernopea lataus (SQ) on yleisnimi nopealle lataustoiminnolle ja
virtajärjestelmälle. Merkillä
tai
varustettujen ”InfoLITHIUM”
paristojen käyttö ja niiden vastaavien laitteiden yhdistelmä toteuttaa tämän
toiminnon.
Supernopea lataus (SQ) lyhentää huomattavasti latausaikaa verrattuna
tavalliseen nopeaan lataukseen (tai tavalliseen lataukseen).
– Tekemästämme vertauksesta
Vertaus järjestelmiin, joissa on nopea lataus (AC-L10, mallin AC-SQ950
varusteisiin kuuluva verkkolaite jne.)
Tavallisen latauksen tarvitsema aika*: noin 40 % vähennys
Täyden latauksen tarvitsema aika:
yli 20 % vähennys
Vertaus yhdysrakenteisiin lataustoimintoihin käytetäessä verkkolaitetta
AC-L10
Tavallisen latauksen tarvitsema aika: noin 70 % vähennys
Täyden latauksen tarvitsema aika:
noin 50 % vähennys
Latauksen merkkivalo
CHARGE vilkkuu ja
”CHARGE ERROR” näkyy
näyttöruudussa.
HUOM!
t Lue ”Jäljellä olevasta ajasta”.
Jos CHARGE-lamppu syttyy
palamaan eikä vilku enää:
Jos CHARGE-lamppu sammuu, koska
latausaika on päättynyt, vikaa ei ole.
Jos CHARGE-lamppu
vilkkuu taas:
Vika on tässä laitteessa.
Jos CHARGE-lamppu syttyy
palamaan eikä vilku enää:
Jos CHARGE-lamppu sammuu,
koska latausaika on päättynyt, vika
on ensin asetetussa akussa.
VAROITUS
Tulipalon ja sähköiskujen välttämiseksi älä saata laitetta alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Lähtöjännite
Verkkojohto on vaihdatutettava alan liikkeessä.
Käyttölämpötila
Säilytyslämpötila
Mitat
(Esiintyöntyvät osat eivät
sisälly mittoihin.)
Paino
Huomautuksia käytöstä
Akussa jäljellä olevasta ajasta
Jos käytät tätä akkua sellaisessa elektronisessa laitteessa, jossa ei ole
merkkiä, akussa jäljellä olevaa varausta ei ilmaista minuutteina.*
Tulojáńnite
Sulake
Johdon pituus
Paino
-
* Laitteen tilan ja sen käyttöympäristön mukaan voi olla, ettei varausnäyttö ole tarkka.
Nauhoitussisällön takuu
Nauhoitussisältöä ei korvata, jos nauhoitusta tai toistoa ei tapahdu akussa,
verkkolaitteessa, verkkolaitteessa/laturissa tms. olevasta viasta johtuen.
Emme voi korvata kuvasisältöä
Emme voi korvata nauhoitussisältöä, kuten kuvaa ja ääntä, jos kuva ei
nauhoitu tai toistu johtuen verkkolaitteessa/laturissa olevasta viasta tms.
Lataaminen
Käytä vain ionityyppistä litiumakkua. Tätä laitetta ei voi käyttää Ni-Cd/
Ni-MH tyyppisen akun lataamiseen.
• Kiinnitä akku lujasti.
• Lataa akku tasaisella pinnalla, jossa ei ole värinää.
Latauslämpötila
• Parhaan akkutehon saamiseksi suositettu latauslämpötila on 10°C –
30°C.
• Tässä laitteessa on supernopea lataus (SQ) ja nopea lataus, mutta jos
ladataan muussa kuin suositellussa lämpötilassa, latausaika pitenee,
jotta akku saadaan suojatuksi. Kun latausaika on pidentynyt, lataus ei
palaa takaisin supernopealle lataukselle (SQ) tai nopealle lataukselle,
vaikka lämpötila saadaan suositettuihin rajoihin. Kiinnitä akku
uudelleen ja lataa se vielä kerran.
Muuta
• Pieni virtamäärä virtaa verkkolaitteeseen/lataajaan niin kauan kuin
verkkolaite/lataaja on liitetty seinäpistorasiaan.
• Kytke laite irti seinäpistorasiasta, jos sitä ei aiota käyttää pitkään aikaan.
Irrota johto tarttumalla kiinni pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse
johdosta.
• Älä käytä laitetta, jos johto on vahingoittunut tai jos laite on pudonnut tai
vaurioitunut.
• Käytä tätä laitetta seinäpistorasian läheisyydessä. Tämä siksi, että
virtapistoke voidaan ottaa heti pois pistorasiasta virran katkaisemiseksi,
jos jotakin epätavallitsta esiintyy.
• Käytä tätä auton akkulataajaa vain autoille, joissa on 12 tai 24 voltin akku.
• Ajoneuvoja on negatiivisesti maadoitettuja ja positiivisesti maadoitettuja.
Tämä laite on vain negatiivisesti maadoitetuille ajoneuvoille.
• Käytä laitetta ajoneuvon moottorin käydessä. Jos laitetta käytetään
moottorin ollessa sammuneena, auton akku saattaa mennä
käyttökelvottomaksi.
• Irrota auton akkujohto savukkeensytyttimen pistorasiasta, kun sitä ei
käytetä. Irrota johto ottamalla kiinni pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse
johdosta.
• Käyttöjännitteen, virrankulutuksen jne. ilmoittava arvokilpi sijaitsee
laitteen pohjassa.
• Varmista, että mitään metallista ei pääse kosketuksiin laitteen
metallisosien tai liitäntälevyn kanssa. Jos kosketus tapahtuu, saattaa
syntyä oikosulku ja laite vahingoittua.
• Pidä metallikontaktit aina puhtaina.
• Älä pura laitetta tai muuta sen rakennetta.
• Älä kolhi tai pudota laitetta.
• Laite lämpenee toiminnan aikana. Se on aivan normaalia.
• Pidä laite poissa AM-vastaanottimien läheisyydestä, sillä se saattaa häiritä
AM-vastaanottoa.
• Älä aseta laitetta seuraavanlaisiin paikkoihin:
— Erittäin kuumiin tai kylmiin paikkoihin.
— Likaisiin tai pölyisiin paikkoihin.
— Hyvin kosteisiin paikkoihin.
— Paikkoihin, joihin välittyy värinää.
• Jos laite asetetaan sellaiseen paikkaan, johon aurinko paistaa suoraan,
kuten esim. kojelaudalle, se saattaa mennä epäkuntoon tai sen pinnat
saattavat vääristyä.
Jos laitteen suhteen ilmenee ongelmia, irrota se verkosta ja ota yhteys
lähimpään Sony-myyjään.
MUISTUTUS
1 Sijoita akku tämän laitteen päälle niin, että b-merkki on
liitinsuljinta kohti.
2 Liu'uta akkua nuolen suuntaan.
Paina akkua, kunnes liitinsuljin on kokonaan tämän laitteen sisässä.
Katso kuvaa B-2.
Siirrä nuolen del suuntaan ja vedä sitten suoraan ylös.
•Korvaa sulake uudella sulakkeella, jonka jännitearvo on sama (4 A, 125 V).
• Jos auton savukkeensytyttimen liittimessä on likaa, esimerkiksi tuhkaa,
pistoke kuumenee huonon kosketuksen vuoksi. Puhdista liitin ja pistoke
aina ennen käyttöä.
• Kun vaihdat sulakkeen, käytä ainoastaan oikeantyyppisiä sulakkeita.
• Jos sulake palaa uudelleen pian vaihtamisen jälkeen, ota yhteys
lähimpään Sony-liikkeeseen.
Latausaika
Akku
Latausaika
(Nopea lataus)
NP-QM71
130 (70)
NP-FM50
NP-QM91
150 (90)
NP-FM70
150 (90)
NP-FM91
205 (145)
NP-QM71
175 (115)
NP-QM91
205 (145)
105 (45)
• Likimääräinen minuuttimäärä tyhjän akun täyttä latausta varten (täysi
lataus).
• Suluissa oleva likimääräinen minuuttilukema osoittaa aikaa ladattaessa
tavallisella latauksella (tavallinen lataus).
• Katso tiedot akun käyttöajasta käytössä olevan videonauhurin
käyttöohjeista.
• Latausaika saattaa olla erilainen akun kunnosta ja ympäristön
lämpötilasta riippuen.
•Kun käytetään auton akkujohtoa, vain nopea lataus toimii.
HUOM!
• Kun tilanvaihtokytkin asetetaan asentoon VCR/CAMERA latauksen
aikana, lataus loppuu.
• Jos CHARGE-lamppu ei pala eikä vilku, varmista, että akku on kiinnitetty
oikein verkkolaitteeseen/lataajaan. Ellei sitä ole kiinnitetty, se ei lataudu.
Latauksen varmistus
Voit nähdä latausajan näytössä latauksen aikana. Minuutin kuluttua
latauksen aloittamisesta BATTERY LIFE syttyy näyttöön. Näkyvä jäljellä
oleva aika on likimääräinen aika otettaessa valokuvia etsimen kautta.
Jäljellä oleva aika on lyhempi käytettässä nestekidenäyttöä.
Paina painiketta DISPLAY latauksen ollessa meneillään.
Kun akku on kiinnitetty, odota noin 1 minuutti. Joka kerta, kun painat
painiketta DISPLAY, aukon osoitinvalo syttyy ja näyttöruudun näyttö
muuttuu alla näkyvälle näytölle.
Kun kaksi akkua on kiinnitetty yhtä aikaa, sen akun aikanäyttö, joka ei
lataudu, palaa automaattisesti latautuvan akun aikanäytölle noin 10
sekunnin kuluttua.
Seuraavassa esimerkissämme on ensin kiinnitetty akku aukkoon 1 ja sitten
aukkoon 2. Aukon ilmaisinvalo vastaa aukon numeroa.
12/24 V tasvirta
125 V 4 A
Noin 1,5 m
Noin 80 g
Vaihtovirtasovitin/laturi AC-SQ950B
Vaihtovirtasovitin/laturi (AC-SQ950) ........................................ (1)
Liitäntäjohto (DK-215) ................................................................... (1)
Vaihtovirtajohto .............................................................................. (1)
Painetut asiakirjat
(Auton akkujohto (DCC-VQ1) ..................... ei kuulu varusteisiin)
Pidätämme oikeudet muuttaa laitteen ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia
ilman erillistä ilmoitusta.
Älä liitä tätä laitetta ulkomaille matkustettaessa käytettävään
jännitesovittimeen (matkamuuntimeen). Se saattaa aiheuttaa
ylikuumenemisen tai muita vikatoimintoja.
Osien tunnistus
1
2
1
2
1
2
Jäljellä oleva akkuaika, kun
ensin asetettu akku
asennetaan ”InfoLITHIUM”
elektroniseen laitteeseen
Jos jäljellä oleva akkuaika on alle
5 minuuttia, aika ei näy.
Ensin asetetun akun
tavallisen latauksen
suorittamiseen jäljellä
oleva aika
Tavallinen latausaika ei näy, kun
tavallinen lataus on loppunut.
Ensin asetetun akun täyden
latauksen suorittamiseen
jäljellä oleva aika
Täysi latausaika ei näy, kun täysi
lataus on loppunut.
1
Katso kuvaa A.
2
1 Liitinsuljin
2 Aukko 1
3 DC IN -liitin (vain DCC-VQ1:lle)
4 DC OUT -liitin
5 CHARGE-valo 1
6 Aukko 2
7 CHARGE-valo 2
8 Tilanvaihtokytkin
9 CHARGE-muodon valo
0 Näyttö
qa Aukon ilmaisinvalo
qs DISPLAY change -painike
1
Näyttö
2
Jäljellä oleva akkuaika, kun
viimeksi asetettu akku
asennetaan ”InfoLITHIUM”
elektroniseen laitteeseen
Jos jäljellä oleva akkuaika on alle
5 minuuttia, aika ei näy.
2
Viimeksi asetetun akun
tavallisen latauksen
suorittamiseen jäljellä
oleva aika
Tavallinen latausaika ei näy, kun
tavallinen lataus on loppunut.
1
qd ”InfoLITHIUM”-ilmaisin
qf WARNING-ilmaisin
qg TIME TO CHG -ilmaisin (latausaika)
qh Aikailmaisin
qj BATTERY LIFE -ilmaisin (akun jäljellä oleva käyttöaika)
qk VCR/CAMERA-ilmaisin
ql Täyden varauksen ilmaisin
w; Jäljellä olevan varauksen ilmaisin
Akun lataaminen
Katso kuvaa B-1.
Jos virtajohto ja auton akkujohto DCC-VQ1 (ei kuulu mallin AC-SQ950B
varusteisiin) on liitetty yhtäaikaa, akkujohdon virtatulolla on etusija.
1 Aseta tilanvaihtokytkin asentoon CHARGE.
2 Liitä virtajohto tai auton akkujohto tähän laitteeseen.
3 Liitä virtajohto seinäpistorasiaan tai savukkeensytyttimen
pistorasiaan.
Äänimerkki kuuluu ja näyttöruudun valo syttyy.
4 Asenna akku.
Lataus alkaa. Kun akun jäljellä olevan virtamäärän osoitin muuttuu
merkinnälle ”
” ja CHARGE-lamppu syttyy, tavallinen lataus on
suoritettu. LatausmuodonCAlo palaa alla kuvatulla tavalla
latausmuodon mukaisesti.
x Supernopea lataus (SQ) meneillään
t ”SQ MODE” valo palaa.
x Nopea lataus meneillään
t ”QUICK MODE” valo palaa.
Täyttä latausta varten, jolloin voit käyttää akkua hieman kauemmin kuin
”tavallisen latauksen” jälkeen, anna akun olla kiinnitettynä kunnes
CHARGE-lamppu sammuu.
Ota akku pois tarvittaessa. Sitä voidaan käyttää vaikka latausta ei ole
suoritettu loppuun.
3 Aseta uusi sulake paikoilleen ja kiristä pistoke pyörittämällä
sitä.
HUOM!
(Supernopea lataus (SQ))
Noin 390 g
2 Poista palanut sulake.
• Älä nosta laitetta ottamalla kiinni akusta.
• Kun asennat akun, varo kolhimasta sitä liitinsuojaa vasten.
• Varo, etteivät sormesi jää puristukseen akku kiinnitettäessä tai
irrotettaessa.
Seuraavassa taulukossa on näytetty latausaika pääakulle, joka on kokonaan
purkautunut.
100 - 240 V vaihtovirta, 50/60 Hz
12/24 V tasavirta
(vain negatiivisesti maadoitetut ajoneuvot)
35 W
Latausmuoto:
56 VA (100 V vaihtovirta), 74 VA (240 V
vaihtovirta)
Käyttömuoto:
37 VA (100 V vaihtovirta), 49 VA (240 V
vaihtovirta)
Tasavirtalähtö:
8,4 V, 2,0 A käyttömuodolla
Akun latausliitin:
8,4 V, 2,9 A latausmuodolla
0 °C - 40 °C
–20 °C - 60 °C
Noin 123 × 48 × 135 mm (l/k/s)
Varusteisiin kuuluvat laitteet
Vaihtovirta/tasavirtasovitin/laturi AC-SQ950D
Vaihtovirtasovitin/laturi (AC-SQ950) ........................................ (1)
Liitäntäjohto (DK-215) ................................................................... (1)
Vaihtovirtajohto .............................................................................. (1)
Auton akkujohto (DCC-VQ1) ....................................................... (1)
Painetut asiakirjat
1 Pyöritä pistokkeen päätä ja irrota se.
HUOM!
Latausaika
DCC-VQ1
Akkua ladattaessa tämä laite näyttää akussa jäljellä olevan ajan
videolaitteella tms. seuraavien ehtojen mukaisesti.
• Käytettäessä ”InfoLITHIUM”-akkua
• Käytettäessä elektroniikalaitetta, jossa on
-merkki
Varmista, että käytät
-merkillä varustettua akkua.
Katso videolaitteen käyttöohjeita, jos kamera soveltuu ”InfoLITHIUM”järjestelmälle.
• Jos tilanvaihtokytkin asetetaan asentoon CHARGE videolaitetta
käytettäessä, videolaitteen virtalähde katkeaa.
• Tähän laitteeseen liitettyä akkua ei voi ladata käytettäessä videolaitetta.
• Pidä tämä laite poissa käytettävän laitteen läheisyydestä, jos kuvassa on
häiriöitä.
Katso kuvaa B-2.
Tekniset tiedot
Virrankulutus
5 Liitä liitäntäjohto B videolaitteeseen.
Sulakkeen vaihto
Pyydämme neuvottelemaan lähimmän Sony-jälleenmyyjän kanssa
viallisesta laitteesta.
Virtavaatimukset
4 Liitä liitäntäjohto A tämän laitteen liittimeen DC OUT.
Jos tämä laite ei toimi kunnolla käytettäessä laitetta DCC-VQ1 (ei kuulu
mallin AC-SQ950B varusteisiin), tarkista onko sulake palanut. Jos sulake on
palanut, vaihda se seuraavien ohjeiden mukaan.
Akku
AC-SQ950
3 Liitä virtajohto seinäpistorasiaan tai savukkeensytyttimen
pistorasiaan.
Akun asentaminen
t Tarkista seuraavan taulukon avulla.
Jos CHARGE-lamppu
vilkkuu uudelleen:
Aseta paikalleen toinen
akku.
2 Liitä virtajohto tai auton akkujohto tähän laitteeseen.
Laite ei pysty lataamaan kahta akkua yhtä aikaa.
Videokamera ie ole irti virtalähteestä (verkkovirrasta) niin kauan kuin se on
kytkettynä pistorasiaan, vaikka itse videokamerasta olisikin katkaistu virta.
Alla näkyvä näyttö saattaa tulla näkyviin, jos
akkua ladataan muussa kuin suositellussa
10 °C – 30 °C lämpötilassa. Lataus on tällöin
kyllä mahdollista, mutta lataus ei tapahdu
käyttäen nopeaa tai supernopeaa latausta (SQ),
jotta akku saadaan suojatuksi.
1 Aseta tilanvaihtokytkin asentoon VCR/CAMERA.
HUOM!
Kahden akun kiinnittäminen samanaikaisesti
Tähän laitteeseen on mahdollista kiinnittää samanaikaisesti kaksi akkua.
Tässä tapauksessa lataus alkaa aukkoon 1 kiinnitetyllä akulla. Kun
kahta akkua ei kiinnitetä yhtäaikaa, lataus alkaa ensin kiinnitetyllä
akulla olipa se aukossa 1 tai 2.
Ota akku pois tästä laitteesta ja asenna se sitten uudeleen paikalleen.
Tavallisen latauksen mahdollistama nauhoitus- ja toistoaika on noin 90 %
täyden latauksen ajasta.
Tämä laite ei ole teknisiltä ominaisuuksiltaan pöly-, roiske- eikä
vesitiivis.
VCR/
CAMERA
Akun irrottaminen
HUOM!
Sähköiskujen välttämiseksi laitetta ei saa avata.
Jätä kaikki huoltotoimet ammattihenkilön suoritettavaksi.
Katso tarkat liitäntäohjeet videolaitteen käyttöohjeista.
5. Kun lataus on loppunut, irrota akku.
•Tilanvaihtokytkin on asetettu asentoon
VCR/CAMERA.
t Aseta tilanvaihtokytkin asentoon
CHARGE.
Videolaitteen käyttö
Katso kuvaa C.
SQ MODE
Esimerkkinäyttö
latausmuodon valosta.
Osoittaa, että
supernopea lataus (SQ)
on meneillään.
”InfoLITHIUM” on Sony Corporationin tavaramerkki.
Mitkä on supernopea lataus (SQ)?
Täysi lataus
QUICK
MODE
Virta katkeaa heti vaikka
•Lataa akku täyteen uudelleen.
akussa on jäljellä virtaa
t Jäljellä oleva jännite näkyy oikein.
riittävästi tai näkyvä jäljellä
oleva aika poikkeaa
oikeasta ajasta.
Näyttö ei muutu.
CHARGE
Akut on asetettu sekä aukkoon 1 että 2
Angående garanti för inspelningsinnehåll
Ingen ersättning kan ges för inspelningsinnehåll, ifall inspelning eller
uppspelning inte ägt rum på grund av fel på ett laddningsbart batteri, en
nätadapter, en nätadapter/batteriladdare etc.
Ifall nätadaptern inte fungerar som den ska vid användning av DCC-VQ1
(medföljer inte AC-SQ950B), kontrollera om säkringen har gått. Om
säkringen har gått, byt ut den enligt följande anvisningar.
Videolaite ei toimi.
Tavallinen lataus
Aiheuttaja/Korjaustapa
Oire
Kiitos, että olet hankkinut Sonyn verkko tasavirtalaitteen/lataajan.
AC-SQ950D/AC-SQ950B on yleinen tavaramerkki (nimi) sekä ACSQ950:lle että varusteille.
Akussa jäljellä olevan
virtamäärän osoitin
Vianetsintä
Akku on asetettu vain aukkoon 1
* Beroende på under vilka förhållanden du använder utrustningen, kan det hända att
indikeringen inte är helt korrekt
Nätströmtillförseln avbryts inte så länge stickkontakten sitter i ett
vägguttag, inte ens när strömmen slås av.
Laddningstid
Angående återstående batteridriftstid
2
• Strömtillförseln till videoprodukten avbryts när lägesomkopplaren skjuts
till läget CHARGE medan videoprodukten används.
• Det går inte att ladda batteriet monterat på denna enhet samtidigt som
videoutrustningen körs.
• Placera denna enhet på något längre avstånd från utrustningen som
används ifall det uppstår bildstörningar.
Säkringsbyte
Se ill. B-2.
t Gör då kontrollen enligt nedanstående
tabell.
Om laddningsindikatorn
CHARGE blinkar igen:
montera på ett annat
laddningsbart batteri.
Nätadaptern har inga dammskyddande, stänkskyddande eller
vattentäta egenskaper.
3
OBS!
ATT OBSERVERA
Hur batteriet monteras på nätadaptern
Ta loss det laddningsbara batteriet från nätadaptern och montera sedan
på samma batteri igen.
Att observera
Under pågående laddning av ett laddningsbart batteri visas återstående
batteridriftstid för videokameran etc. i teckenfönstret på denna nätadapter,
förutsatt att:
• ett laddningsbart batteri av typ InfoLITHIUM används
• videoprodukten bär märket
.
Kontrollera att det laddningsbara batteriet är märkt med märket
.
Vi hänvisar till den aktuella videoproduktens bruksanvisning angående
dess InfoLITHIUM-kompatibilitet.
4 Anslut anslutningskabeln A till likströmsuttaget DC OUT på
nätadaptern.
Se ill. B-2.
Laddningsindikatorn
CHARGE blinkar och
CHARGE ERROR visas i
teckenfönstret.
Strömförbrukning
1
3 Anslut nätkabeln till ett nätuttag eller bilbatterikabeln till ett
cigarettändaruttag.
Hur batteriet tas loss
Nätkabeln får endast bytas ut av kvalificerad servicetekniker.
C
2 Anslut nätkabeln eller bilbatterikabeln till nätadaptern.
Denna enhet kan inte ladda två batterier samtidigt.
t Vi hänvisar till Angående återstående
batteridriftstid.
Tiden för inspelning och uppspelning med normal laddning är cirka 90 %
av tiden med 100%-laddning.
2
1 Skjut lägesomkopplaren till läget VCR/CAMERA.
5 Anslut anslutningskabeln B till videoprodukten.
5 Ta bort batteriet när laddningen är klar.
InfoLITHIUM är ett laddningsbart litiumjonbatteri som kan utbyta data
med en kompatibel videoutrustning om dess batteriförbrukning. Sony
rekommenderar att batteriet InfoLITHIUM (M-serien) används med
videoutrustning märkt med etiketten
.
InfoLITHIUM är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
VCR/
CAMERA
Exempelvisning för
indikatorn för
laddningssätt.
Indikerar att SuperQuick
(SQ) Charge pågår.
•Lägesomkopplaren står i läget VCR/
CAMERA.
t Skjut lägesomkopplaren till läget CHARGE.
Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote
on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta.
Nätdrift av ansluten videoprodukt
Se ill. C.
Vi hänvisar till videoproduktens bruksanvisning angående detaljer kring
anslutning.
QUICK
MODE
Vad är InfoLITHIUM?
3
100%-laddning
SQ MODE
Strömmen slås genast av
•Ladda upp batteriet till 100% igen.
trots att batteriets
t Den återstående batteridriftstiden
återstående kapacitet är
kommer att visas korrekt.
tillräcklig, eller återstående
tid som visas skiljer sig från
verklig tid.
Snabbladdning eller
SuperQuick (SQ) Charge
sker inte.
CHARGE
Orsak/åtgärd
Tecken på fel
Tack för köpet av Sonys nätadapter (likströmsadapter/batteriladdare).
AC-SQ950D/AC-SQ950B är ett generiskt varumärke (namn) för både ACSQ950 och tillbehören.
Mätare för batterikapacitet
Felsökning
Viimeksi asetetun akun
täyden latauksen
suorittamiseen jäljellä
oleva aika
Täysi latausaika ei näy, kun täysi
lataus on loppunut.
HUOM!
• Aikanäyttö näyttää likimääräisen ajan ladattaessa 25 °C lämmössä.
Aikanäyttö saattaa poiketa oikeasta latausajasta käyttöolosuhteista
riippuen.
• Aikanäyttö saattaa näyttää merkinnän ”– – – –” seuraavissa tapauksissa.
Tämä ei kuitenkaan ole oire laitteessa olevasta viasta.
– Akussa on aikaa jäljellä alle 5 minuuttia.
– Näkyvän ajan ja oikean latausajan välillä on ero. Vaikka näin käy, jatka
lataamista.
• Täyttä latausta varten tarvitaan vielä noin 1 tunti tavallisen latauksen
loputtua. Jos akku irrotetaan tavallisen ja täyden latauksen välillä,
latausaika ei näy oikein uuden latauksen aikana.
• Kun ladataan akku, jota ei ole käytetty pitkään aikaan, näkyvä jäljellä
oleva aika ja täyden latauksen aika saattavat erota oikeista ajoista. Tämä ei
ole oire laitteessa olevasta viasta. Jos näin käy, lataa akkua, kunnes se on
kokonaan latautunut. Oikeat ajat tulevat silloin näkyviin.
• Kun kokonaan ladattu akku asetetaan tähän laitteeseen, ”TIME TO CHG
FULL 1h” saattaa tulla näkyviin näyttöön. Laitteessa ei kuitenkaan ole
vikaa.
• Joudut odottamaan hetken painikkeen DISPLAY painamisen jälkeen,
ennen kuin näyttö näyttää aikamerkinnän.
• Jos haluat nähdä uuden akun jäljellä olevan kestoajan, kiinnitä se
videokameraan ja käytä sitä noin 20 sekuntia. Lataa akku sitten tällä
laitteella.
• Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin latautumattoman akun aikanäyttö
tulee näkyviin. Joissakin tapauksissa aika ei näy johtuen akun tilasta.
Tällaiset tapaukset eivät ole oireita laitteessa olevasta viasta.
Tiedustele tarvittaessa autokauppiaaltasi autosi maadoituksen napaisuutta,
autosi akun jännitettä jne.
Dansk
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding
af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
A
1
6
7
8
2
9
3
0
qa
4
qs
5
qj
qk
qd
qf
qg
VCR/CAMERA
BATTERY LIFE
WARNING
TIME TO CHG
NORMAL FULL
h
m
w;
qh
Læs denne betjeningsvejledning grundigt, og gem den til senere
konsultation, før du tager lysnetadapteren/opladeren i brug.
AC-SQ950 lysnetadapter/opladeren kan anvendes som beskrevet herunder:
ql
B
1
3
Symptom
Videokameraet fungerer
ikke.
Tillykke med din Sony-vekselstrøms-og jævnstømsadapter/oplader.
AC-SQ950D/AC-SQ950B er et fælles varemærke (navn) for både AC-SQ950
og ekstraudstyret.
Sæt netledningen (medfølger) i en stikkontakt i væggen eller sæt
bilbatteriledningen DCC-VQ1 (følger ikke med AC-SQ950B) i
cigaretlighterbøsningen i bilen (gælder kun biler med negativ (-)
jording,
• til at oplade et batteri af typen lithium ion. Ni-Cd/Ni-MH-type batterier
af hydrogentypen kan ikke genoplades.
De følgende funktioner er disponible med "InfoLITHIUM"-batteriet:
– Hurtig opladning
– SuperQuick (SQ) opladning (kan kun anvendes med NP-QM71/QM91.
Når bilbatteriledningen anvendes, vil kun hurtig opladning blive
udført).
– Angivelse af resterende opladetid
• Der følger forbindelseskabler med denne lysnetadapter/oplader, således
at videoudstyret kan strømforsynes.
Indikator for resterende
batterieffekt
Fejlfinding
Batteriet er ikke opladet.
Årsag/Afhjælpning
Almindelig opladning
•Netledningen er taget ud af forbindelse med
stikkontakten i væggen.
•Bilbatteriledningen DCC-VQ1 (følger ikke
med AC-SQ950B) er taget ud af forbindelse
med cigaretlighterbøsningen.
t Sæt den i stikkontakten i væggen eller i
cigaretlighterbøsningen.
•Forbindelseskablet er ikke sat korrekt i
forbindelse.
t Sæt det korrekt i forbindelse.
•Funktionsomskifteren er sat til CHARGE.
t Sæt funktionsomskifteren til VCR/
CAMERA.
4
4
"InfoLITHIUM" er et lithium ion batteri, som kan udveksle data med
kompatibelt elektronisk udstyr om dets forbrug af batterieffekt. Sony
anbefaler, at du anvender "InfoLITHIUM" batteriet (M-serien) med
elektronisk udstyr, som har
-mærket.
– Fra en sammenligning, vi har foretaget
Sammenligning med systemer, som er anvendelige med hurtig-opladning
(AC-VQ850/VQ800 og NP-FM91/FM70)
Varighed af normal opladning*: Cirka 40% reduktion
Varighed af fuld opladning:
Mere end 20% reduktion
2
Aftagning
Sammenligning med indbyggede opladefunktioner med brug af AC-L10
lysnetadapteren
Varighed af normal opladning: Cirka 70% reduktion
Varighed af fuld opladning:
Cirka 50% reduktion
Det herunder viste display kan komme frem,
Hurtig-opladning eller
SuperQuick (SQ) opladning hvis et batteri oplades udenfor det anbefalede
temperaturområde på 10 °C til 30 °C. I dette
finder ikke sted.
tilfælde kan opladning finde sted, men den vil
ikke blive udført som hurtig-opladning eller
SuperQuick (SQ) opladning for at beskytte
batteriet.
ADVARSEL
Effektforbrug
Strømforsyning
Udgangsspænding
Brugstemperatur
Opbevaringstemperatur
Mål
(Fremspringende dele er
ikke inkluderet i målene)
Vægt
Om brugen
Dette apparat har ingen specifikationer for støvbeskyttelse,
stænkbeskyttelse eller vandtæthed.
Om den resterende batteritid
A
Se illustration B-2.
3
Indgangsspænding
Pulskapacitet
Kabellængde
Vægt
-
* Afhængigt af de betingelser og miljøforhold, enheden anvendes under, er
indikationen måske ikke præcis
Bemærkninger
• Løft ikke apparatet ved at tage fat i batteriet.
• Når du installerer batteriet, skal du sørge for ikke at slå det imod
terminallukkeren.
• Vær forsigtig med ikke at få fingrene i klemme, når batteriet sættes i og
tages ud.
A
Vi kan ikke påtage os at yde erstatning for indhold af optagelser, som for
eksempel hvis billeder ikke optages eller afspilles på grund af at
lysnetadapteren/laderen etc. ikke fungerer efter hensigten.
Opladning
Brug kun et batteri af lithium ion typen. Denne enhed kan ikke anvendes til
at oplade batterier af Ni-Cd/Ni-MH typen.
• Tryk batteriet godt på plads.
• Oplad batteriet på en plan, vibrationsfri flade.
2
Temperatur ved opladning
B
• Den maksimale batterieffekt opnås, hvis man oplader batteriet ved en
temperatur fra 10 °C - 30 °C.
• Dette apparat kan bruges med SuperQuick (SQ) opladning og hurtigopladning, men opladning udenfor de anbefalede temperaturområder
vil give en længere opladetid. Dette for at beskytte batteriet. Når
opladetiden er blevet forlænget, vil den ikke gå tilbage til SuperQuick
(SQ) opladning eller hurtig-opladning, selv hvis temperaturen bringes
indenfor det anbefalede temperaturområde. Installer batteriet og oplad
det igen.
Andet
• En smule elektrisk strøm vil forbruges af lysnetadapteren/laderen, så
længe denne er forbundet til en stikkontakt i væggen.
• Tag apparatets netledning ud af stikkontakten i væggen, hvis apparatet
ikke skal anvendes i længere tid. Tag ledningen ud af stikket ved at
trække i stikket. Træk aldrig i ledningen.
• Brug ikke lysnetadapteren, hvis dens ledning er gået i stykker eller hvis
den har været udsat for et fald eller på anden måde har lidt skade.
• Anvend dette apparat i nærheden af en stikkontakt i væggen. Dette sikrer,
at man straks kan slukke for apparatet ved at tage netledningens stik ud
af stikkontakten i væggen, hvis der skulle ske noget unormalt under
brugen.
• Anvend kun denne bilbatterioplader i biler, som har et 12 eller 24 volts
batteri
• Nogle biler har negativ jording, andre har positiv jording.
Denne bilbatterioplader er kun beregnet til biler med negativ jording.
• Anvend apparatet, mens motoren er i gang. Hvis apparatet anvendes,
mens motoren er stoppet, kan bilbatteriet blive ubrugeligt.
• Tag bilbatteriledningen ud af cigaretlighterbøsningen, når den ikke skal
bruges. Tag ledningen ud ved at trække i stikket, aldrig i selve ledningen.
• Navnepladen med driftsspænding, effektforbrug etc. sidder på
undersiden af enheden.
• Vær påpasselig med, at metal ikke kommer i kontakt med
lysnetadapterens og tilslutningspladens metaldele, da det kan føre til
kortslutning og beskadigelse af opladeren.
• Hold altid metalkontakterne rene.
• Forsøg aldrig at skille lysnetadapteren ad eller ændre den.
• Udsæt ikke lysnetadapteren for stød, og tab den ikke.
• Lysnetadapteren bliver varm, når den er i brug. Dette er normalt.
• Lad ikke lysnetadapteren komme i nærheden af AM-receivere, da dette
vil forstyrre AM-modtagningen.
• Anbring ikke lysnetadapteren på et sted, hvor der er:
— meget varmt eller koldt.
— støv eller snavs
— meget fugt
— vibrationer
• Apparatet kan blive deformeret eller det kan fungere forkert, hvis det
anbringes på et sted med direkte sol, som for eksempel på et
instrumentbræt eller i nærheden af et varmeapparat.
Tag lysnetadapteren ud af stikket, og henvend dig til nærmeste Sony
forhandler, hvis der skulle opstå problemer.
Batteri
Hvis CHARGE-lampen tændes og
ikke begynder at blinke igen:
Hvis CHARGE-lampen slukker, fordi
opladetiden er gået, er det det først
installerede batteri, der er problemet.
Opladetid
(SuperQuick (SQ) opladning)
Batteri
Opladetid
(Hurtig-opladning)
NP-QM71
130 (70)
NP-QM91
150 (90)
NP-FM50
105 (45)
NP-FM70
150 (90)
NP-FM91
205 (145)
NP-QM71
175 (115)
NP-QM91
205 (145)
• Den omtrentlige tid i minutter, det tager at oplade et uopladet batteri helt.
(Fuid opladning)
• Omtrentligt minuttal i parentes angiver den tid, der kræves til almindelig
opladning. (Almindelig opladning)
• Se brugsanvisningen for det anvendte videoudstyr for at forvisse dig om
batterilevetiden.
• Opladetiden er forskellig, afhængigt af batteriets tilstand og den
omgivende temperatur.
• Når bilbatteriledningen anvendes, vil kun hurtig opladning blive udført.
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
12/24 V DC
(gælder kun biler med negativ jording)
35 W
Opladeindstilling:
56 VA (100 V AC), 74 VA (240 V AC)
Driftsindstilling:
37 VA (100 V AC), 49 VA (240 V AC)
DC OUT:
8,4 V, 2,0 A i driftsindstilling
Batteriopladeterminal:
8,4 V, 2,9 A i opladeindstilling
0 °C til 40 °C
–20 °C til 60 °C
Ca. 123 × 48 × 135 mm (b/h/d)
Bemærkninger
• Opladningen stopper, hvis funktionsomskifteren sættes i stilling VCR/
CAMERA under opladning.
• Kontroller, at batteriet er sat korrekt på lysnetadapteren/opladeren, hvis
opladeindikatoren CHARGE ikke lyser eller blinker. Hvis batteriet ikke er
tilsluttet, vil det ikke blive opladet.
Kontrol af opladningen
Under opladningen har du mulighed for at kontrollere opladetiden på
displayet. BATTERY LIFE kommer frem på displayet et minut efter, at
opladningen er påbegyndt. Den angivne, resterende tid er den omtrentlige
tid, når der tages billeder via søgeren. Den resterende tid er kortere, når
LCD-displayet anvendes.
Ca. 390 g
DC 12/24 V
125 V, 4 A
Ca. 1,5 m
Ca. 80 g
Tryk på DISPLAY, mens opladningen er igang
Vent cirka 1 minut, efter at et batteri er installeret. Ved hvert tryk på
DISPLAY vil åbningsindikatoren begynde at lyse og visningen i displayet
skifter til den herunder angivne visning.
Hvis der anvendes to batterier samtidigt, vil tidsvisningen for det batteri,
der ikke oplades, automatisk gå tilbage til tidsvisningen for det batteri, der
oplades, efter cirka 10 sekunders forløb.
Herunder vises et eksempel på installering af et batteri i åbning 1 først og
derefter i åbning 2. Åbningsindikatoren viser nummeret på åbningen.
Medfølgende ting
DC-Adapter/Lysnetadapter/oplader AC-SQ950D
Lysnetadapter/oplader (AC-SQ950) ........................................... (1)
Tilslutningsledning (DK-215) ....................................................... (1)
Netledning ....................................................................................... (1)
Bilbatteriledning (DCC-VQ1) ....................................................... (1)
Et sæt trykt dokumentation
Lysnetadapter/oplader AC-SQ950B
Lysnetadapter/oplader (AC-SQ950) ........................................... (1)
Tilslutningsledning (DK-215) ....................................................... (1)
Netledning ....................................................................................... (1)
Et sæt trykt dokumentation
(Bilbatteriledning (DCC-VQ1) .............................. medfølger ikke)
Ret til ændring af design og specifikationer forbeholdes.
Slut ikke lysnet/jævnstrømsadapteren til en spændingsadapter
(rejsekonverter) på rejser i udlandet. Dette kan resultere i
overophedning eller anden fejlfunktion.
1
2
1
2
Delenes betegnelse
Se illustration A.
1 Terminallukker ("InfoLITHIUM")
2 Åbning 1
3 DC IN-bøsning (gælder kun DCC-VQ1)
4 DC OUT-stik
5 Opladeindikator (CHARGE) 1
6 Åbning 2
7 Opladeindikator (CHARGE) 2
8 Skydeknap til ændring af tilstand
9 Oplademådeindikator (CHARGE)
0 Display
qa Åbningsindikator
qs Knap til displayskift (DISPLAY change)
1
2
Med et batteri i åbning 1 og åbning 2
Der kan ikke ydes erstatning for optagelsens indhold, hvis optagelse eller afspilning
ikke finder sted på grund af en funktionsfejl i batteriet, lysnetadapter/opladeren etc.
Erstatning for billedindhold kan ikke ydes
4
Opladetid
Med et batteri i kun åbning 1
Garanti for optaget indhold
1
2 Fjern den sprungne sikring.
Den tilbageværende
batteritid, når det først
installerede batteri vil blive
installeret i dit
"InfoLITHIUM" elektroniske
udstyr
Tiden vises ikke, hvis den
tilbageværende batteritid er
mindre end 5 minutter.
Den tilbageværende tid,
indtil den normale
opladning af det først
installerede batteri er
fuldført
Den normale opladetid vises
ikke, efter at den normale
opladning er fuldført.
Den tilbageværende tid,
indtil fuld opladning af det
først installerede batteri er
fuldført
Den fulde opladetid vises ikke,
efter at den fulde opladning er
fuldført.
1
2
qd "InfoLITHIUM"-indikator
qf Advarselsindikator (WARNING)
qg Opladeindikator (TIME TO CHG)
qh Tidsindikator
qj Indikator for resterende batterieffekt (BATTERY LIFE)
qk Indikator for videobåndoptager/kamera (VCR/CAMERA)
ql Indikator for fuld opladning
w; Indikator for resterende batterieffekt
1
2
1
2
Opladning af batteriet
1 Sæt funktionsomskifteren i stilling CHARGE.
2 Tilslut netledningen eller bilbatteriledningen til dette apparat.
3 Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen eller en
cigaretlighter-bøsning.
Der lyder et bip, og displayruden begynder at lyse.
4 Installer batteriet.
Opladningen begynder. Når indikatoren for resterende batterieffekt
bliver til
, og opladeindikatoren CHARGE tændes, betyder det, at
den normale opladning er færdig. Oplademådeindikatoren begynder at
lyse som vist herunder i overensstemmelse med oplademåden.
x SuperQuick (SQ) opladning igang
t "SQ MODE" indikatoren begynder at lyse.
x Hurtig-opladning igang
t "QUICK MODE" indikatoren bgynder at lyse.
Lad batteriet være tilsluttet, indtil opladeindikatoren CHARGE er
slukket, hvis du ønsker en fuld opladning, som muliggør lidt længere
anvendelsen af batteriet end ved en "normal opladning".
Fjern batteriet, når det skal bruges. Det kan bruges, uanset at det ikke er
fuldt opladet.
Den tilbageværende tid,
indtil normal opladning af
det sidst installerede
batteri er fuldført
Den normale opladetid vises
ikke, efter at den normale
opladning er fuldført.
Den tilbageværende tid,
indtil fuld opladning af det
sidst installerede batteri er
fuldført
Den fulde opladetid vises ikke,
efter at den fulde opladning er
fuldført.
Se illustration B-1.
Hvis netledningen og bilbatteriledningen DCC-VQ1 (følger ikke med
AC-SQ950B) er sat i forbindelse samtidigt, vil strøm fra
batteriledningen have forrang.
Den tilbageværende
batteritid, når det sidst
installerede batteri vil blive
installeret i dit
"InfoLITHIUM" elektroniske
udstyr
Tiden vises ikke, hvis den
tilbageværende batteritid er
mindre end 5 minutter.
Display
3 Isæt den nye sikring, og drej proppen i, og stram til.
Bemærk
Skyd det i den modsatte retning af pilen og løft det lige ud.
DCC-VQ1
Under opladning af batteriet vil dette apparat angive den resterende
batteritid med dit videoudstyr etc. på følgende betingelser.
• Når "InfoLITHIUM" batteriet anvendes
• Når videoudstyr med
-mærket anvendes
Kontroller, at du anvender et batteri med
-mærket.
Se efter i betjeningsvejledningen, som følger med dit videoudstyr, hvis
dette betjener sig af "InfoLITHIUM".
Hvis du bruger dette batteri med elektronisk udstyr, som ikke har
mærket, angives den resterende batteritid ikke i minutter.*
2
1 Tag fat i enden af proppen, og drej den af.
Henvend dig til nærmeste Sony forhandler, hvis er er opstået problemer.
Netledningen må kun udskiftes af en kvalificeret fagmand.
4
Påsætning af batteriet
Se illustration B-2.
Hvis CHARGE-lampen tændes og
ikke begynder at blinke igen:
Hvis CHARGE-lampen slukker, fordi
opladetiden er gået, er der ikke noget
problem.
Hvis CHARGE-lampen
begynder at blinke igen:
Problemet er i denne enhed.
AC-SQ950
1
DCC-VQ1
(følger ikke med AC-SQ950B)
• Hvis du sætter funktionsomskifteren i stilling CHARGE, mens
videoudstyret anvendes, vil strømforsyningen til videoudstyret stoppe.
• Du kan ikke oplade batteriet, som er tilsluttet apparatet, mens
videoudstyret strømforsynes.
• Lad ikke denne enhed komme i nærheden af det anvendte udstyr, hvis
billedet er forvrænget.
Hvis apparatet ikke virker som det skal, skal du kontrollere, under anvendelse
af DCC-VQ1 (følger ikke med AC-SQ950B), om sikringen er sprunget. Hvis
sikringen er sprunget, skal du udskifte den på følgende måde:
Nedenstående oversigt viser opladetiden for et fuldt afladet hovedbatteri.
Optage- og afspilletiden med normal opladning er omkring 90% af tiden
med fuld opladning.
For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes.
Overlad alt reparationsarbejde til en kvalificeret fagmand.
2
Bemærkninger
Apparatet er ikke afbrudt fra vekselstømkilden (lysnettet), så længe
netledningen er tilsluttet lysnettet, også selv om der er slukket på selve
apparatet.
1 Anbring batteriet på denne enhed med b-mærket mod
terminallukkeren.
2 Skub batteriet i pilens retning.
Tryk på batteriet, indtil terminallukkeren går helt ind i enheden.
t Se efter i nedenstående oversigt.
Hvis CHARGE-lampen
begynder at blinke igen:
Installer et nyt batteri.
For at forhindre brand eller stød, må denne enhed ikke udsættes for regn
eller fugt.
3
4 Sæt forbindelseskablet A i DC OUT-stikket på dette apparat.
Udskiftning af sikringer
FORSIGTIG
Specifikationer
Bemærk
C
3 Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen eller en
cigaretlighterbøsning.
Dette apparat kan ikke oplade to batterier samtidigt.
t Læs "Om den resterende tid".
Opladelampen (CHARGE)
blinker, og "CHARGE
ERROR" vises i displayet.
SuperQuick (SQ) opladning er den generelle betegnelse for en
hurtigopladefunktion og effektsystem. Kombinationen af "InfoLITHIUM"
batterier, som er forsynet med
- eller
- mærket og deres
modsvarende enheder realiserer denne egenskab.
SuperQuick (SQ) opladning giver en enorm reduktion af opladetiden
sammenlignet med den almindelige, hurtige opladning (eller almindelig
opladning).
1
2 Sæt netledningen eller bilbatteriledningen i denne enhed.
Aftagning af batteriet
Hvad er SuperQuick (SQ) opladning?
3
1 Sæt funktionsomskifteren i stilling VCR/CAMERA.
5 Tilslut forbindelseskablet B til videoudstyret.
Bemærk
"InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende Sony Corporation.
2
VCR/
CAMERA
Anvendelse af to batterier samtidigt
Dette apparat muliggør anvendelse af to batterier samtidigt. I dette
tilfælde vil opladningen begynde med batteriet installeret i åbning 1.
Hvis der ikke anvendes to batterier samtidigt, vil opladningen begynde
med det først installerede batteri, uanset om det er sat i åbning 1 eller i
åbning 2.
Fjern batteriet fra denne enhed, og installer det samme batteri igen.
DCC-VQ1
(følger ikke med AC-SQ950B)
Se betjeningsvejledningen for videoudstyret angående detaljer om tilslutningen.
5 Fjern batteriet, når opladningen er færdig.
Hvad er "InfoLITHIUM"?
2
SQ MODE
Eksempel på display for
oplademådeindikator.
Indikerer at SuperQuick
(SQ) opladning er igang.
Apparatet slukker straks,
•Udfør en fuld opladning igen.
selv om der er tilstrækkelig t Den resterende batterispænding vil blive
batterispænding tilbage
korrekt angivet.
eller den angivne,
tilbageværende tid afviger
fra den faktiske tid.
Når videoudstyret skal anvendes
Se illustration C.
Fuid opladning
QUICK
MODE
•Funktionsomskifteren er sat til VCR/
CAMERA.
t Sæt funktionsomskifteren til CHARGE.
Displayet skifter ikke.
CHARGE
Bemærkninger
• Tidsdisplayet viser den omtrentlige tid ved opladning ved 25°C.
Tidsdisplayet kan afvige fra den faktiske opladetid, alt afhængigt af
brugsbetingelserne og omstændighederne.
• Tidsdisplayet kan vise "– – – –" i de følgende tilfælde, men dette er ikke
nogen fejl.
– Den resterende batteritid er mindre end 5 minutter.
– Der er en forskel mellem den angivne tid og den faktiske opladetid.
Forsæt opladningen, uanset om dette sker.
• Til en fuld opladning kræves der ca. 1 time, efter at normal opladning er
færdig. Hvis du tager batteriet af mellem normal opladning og fuld
opladning, er det ikke sikkert, at opladetiden vil blive angivet korrekt ved
næste opladning.
• Hvis et batteri, som ikke har været anvendt i længere tid, oplades, vil den
angivne resterende tid og den fulde opladetid sommetider afvige fra de
faktiske tider. Dette er normalt. Hvis dette sker, skal batteriet oplades
igen, så det er fuldt opladet. De korrekte tider kan vises.
• Når du sætter et fuldt opladet batteri på videokameraet, kan "TIME TO
CHG FULL 1h" komme frem i displayet. Dette er normalt.
• Der kan gå et stykke tid efter indtrykning af DISPLAY, inden displayet
viser tiden.
• For at få vist den resterende batteritid for et nyt batteri, skal du tilslutte
det til videokameraet og bruge det i ca. 20 sekunder. Derefter skal du
oplade batteriet med denne enhed.
• Det kan vare et stykke tid, inden tidsvisningen kommer frem for det
batteri, der ikke er under opladning. Desuden er der tilfælde, hvor tiden
ikke vil blive angivet, afhængigt af batteriets tilstand. Disse forhold er
ikke tegn på funktionsfejl.
• Udskift sikringen med en sikring, der har samme spænding (4 A, 125 V).
• Hvis bilens cigaretlighterbøsning er tilsmudset af aske el.lign., bliver
bøsningen varm på grund af den dårlige tilslutning. Sørg for at rense
bøsningen før brug.
• Når du udskifter sikringen, skal du anvende de angivne sikringer.
• Hvis sikringen springer igen kort efter udskiftningen, skal du kontakte
nærmeste Sony-forhandler.
Kontakt venligst din bilforhandler angående bilens jordtilslutning eller
bilbatteriets spænding osv.
Download PDF

advertising