Sony | DC-V700 | Sony DC-V700 Bruksanvisning

Português
Svenska
3-864-124-33(1)
Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna till
likströmstadaptern och dess användning. Spara bruksanvisningen.
A
5
1
DC Adaptor/Charger
6
2
3
7
Bruksanvisning
Manual de instruções
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
8
4
Likströmsadaptern DC-V700 kan användas enligt följande efter anslutning
till cigarettändaruttaget i en bil med negativt (–) jordat bilbatteri:
• laddning av ett laddningsbart litiumjonbatteri,
• strömförsörjning av en Sony videoprodukt som normalt drivs med ett
laddningsbart litiumjonbatteri.
Det laddningsbara batteriet InfoLITHIUM möjliggör följande funktioner:
– snabbladdning,
– visning av återstående laddningstid.
Vad är InfoLITHIUM
InfoLITHIUM är ett laddningsbart litiumjonbatteri som kan utbyta data
med en kompatibel videoutrustning om dess batteriförbrukning. Sony
rekommenderar att det laddningsbara batteriet InfoLITHIUM används
tillsammans med videoutrustning märkt med etiketten
.
9
VARNING!
0
!¢
!∞
VCR/CAMERA
WARNING
BATTERY LIFE
TIME TO CHG
h
m
NORMAL FULL
!¡
!™
!§
!¶
!£
DC-V700
Utsätt inte likströmsadaptern för regn eller fukt för att undvika riskerna för
brand och/eller elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för elektriska stötar. Överlåt allt
underhålls- och reparationsarbete till en fackkunnig tekniker.
Att observera
Angående återstående batteridriftstid
Under pågående laddning av ett laddningsbart batteri visas återstående
batteridriftstid för kameraspelaren o.s.v. i teckenfönstret på denna
likströmsadapter, förutsatt att:
• ett laddningsbart batteri av typ InfoLITHIUM används,
• videoprodukten bär märket
.
Kontrollera att det laddningsbara batteriet är märkt med märket
.
Vi hänvisar till videoproduktens bruksanvisning angående
videoproduktens kompatibiliter med litiumjonbatteriet InfoLITHIUM.
B
Sony Corporation © 1998 Printed in Japan
2
Den återstående batteridriftstiden visas inte i likströmsadapterns
teckenfönster vid laddning av någon av följande modeller, trots att
modellerna är kompatibla med litiumjonbatteriet InfoLITHIUM.
DCR- PC7/PC7E/PC10/PC10E/SC100/SC100E/TRV7/TRV7E
CCD- TR555/TR555E/TR610E/TR710/TR710E/TR760E/TR790E/TR810E/
TR820E/TR825E/TR910/TR910E/TR920E/TR930/TR1100E/
TR2200E/TR2300/TR2300E/TR3100E/TR3300/TR3300E/TR3400/
TRV31/TRV31E/TRV41/TRV41E/TRV51/TRV51E/TRV54E/
TRV56E/TRV61E/TRV62/TRV64E/TRV72/TRV81/TRV81E/
TRV82/TRV91E/TRV94/TRV94E/TRV101/TRV101E/
SC55/SC55E/SC65/SC65E
GV-A500/A500E
3
1
När mer än en videoprodukt märkt med
används, gäller den
återstående batteridriftstid som visas i teckenfönstret under pågående laddning för
, som batteriet senast var
drift av den videoprodukt, märkt med
monterat på.
1
2
Ta bort
Para remover
Angående laddning
• Använd denna likströmsadapter endast för laddning av laddningsbara
litiumjonbatterier. Likströmsadaptern kan inte användas för laddning av
laddningsbara nickelkadmium- eller nickelvätebatterier.
• Montera batteriet ordentligt och på korrekt sätt på likströmsadaptern.
• Under pågående laddning måste likströmsadaptern ligga på ett plant
underlag, som inte utsätts för vibrationer.
1
a
Angående laddningstemperatur
Tillåten laddningstemperatur är från 0° till +40°C. Vi rekommenderar
emellertid temperaturområdet +10°C till +30°C för att tillförsäkra
längsta möjliga brukstid vid batteridrift.
2
Övrigt
Ta bort
Para remover
2
1
a
C
2
1
• Denna likströmsadapter är endast avsedd för bilar med 12 eller 24 volts
bilbatteri.
• Vissa bilar har negativ jordning medan andra har positiv jordning.
Denna likströmsadapter är endast avsedd för bilar med negativ
jordning.
• Använd likströmsadaptern medan bilmotorn är påslagen. Det kan hända
att likströmsadaptern inte kan användas medan bilmotorn är avslagen.
• Strömtillförseln till likströmsadaptern kopplas inte ur så länge den är
ansluten till cigarettändaruttaget i en bil.
• Koppla loss bilbatterikabeln från cigarettändaruttaget när
likströmsadaptern inte ska användas. Håll alltid i kontakten för att koppla
loss bilbatterikabeln. Dra aldrig i själva kabeln.
• Använd inte likströmsadaptern om bilbatterikabeln är skadad eller om
adaptern tappats eller skadats.
• Se till att inget metallföremål kommer i kontakt med metalldelarna på
likströmsadaptern eller anslutningsplåten, eftersom det kan leda till
kortslutning som gör att adaptern skadas.
• Håll alltid metallkontakterna rena.
• Likströmsadaptern får inte plockas isär eller byggas om.
• Utsätt inte likströmsadaptern för mekaniska stötar. Var noga med att inte
tappa likströmsadaptern.
• Likströmsadaptern blir varm medan den används. Detta är helt normalt.
• Använd inte likströmsadaptern i närheten av en AM-radiomottagare,
eftersom det kan leda till störningar vid AM-radiomottagning.
• Placera inte likströmsadaptern där den utsätts för solljus, som t. ex.
ovanpå instrumentpanelen.
Koppla ur bilbatterikabeln och kontakta Sonys återförsäljare, om det
uppstår problem vid bruket av denna likströmsadapter.
3
Tekniska data
1
Strömförsörjning
c
d
Utspänning
Tillämpning
Arbetstemperatur
Förvaringstemperatur
Dimensioner
Vikt
Medföljande tillbehör
12/24 V likströmsspänning
(endast ett 12 eller 24 volts, negativt jordat,
bilbatteri)
DC OUT:
8,4 V, 2,0 A vid likströmsdrift
Batteriets laddningsuttag:
8,4 V, 1,4 A vid laddning
Sonys laddningsbara litiumjonbatterier NPF100/F200/F300/F330/F530/CF540/F550/
F730/F750/F930/F950
Från 0°C till +40°C
Från –20°C till +60°C
Ca. 127 × 55 × 95 mm (b/h/d)
Ca. 330 gram
Anslutningskabel DK-415 (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
e
f
Vi hänvisar till ill. A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Uttagslock
Polfördelning vid laddning
Spak för batteriets demontering
Likströmsuttag (DC OUT)
Styrning
Laddningsdindikator (CHARGE)
Lägesomkopplare
Väljare för visningssätt (DISPLAY CHANGE)
Teckenfönster
Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para
futuras consultas.
Hur batteriet tas loss
Gäller NP-F550 o.s.v. (ill. B-1)
Skjut batteriet i pilens riktning och lyft det sedan rakt ut.
Gäller NP-F100 o.s.v. (ill. B-2)
Använd demonteringsspaken och ta bort batteriet.
Kontroll av återstående batteridriftstid/
laddningstid
Den återstående batteridriftstiden/laddningstiden kan kontrolleras i
teckenfönstret under pågående laddning. Cirka en minut efter
laddningsstart visas indikeringen BATTERY LIFE för återstående
batteridriftstid i teckenfönstret.
I teckenfönstret
0 Indikeringen «InfoLITHIUM»
Visas när ett laddningsbart batteri av typ «InfoLITHIUM» är monterat
på likströmsadaptern.
!¡ Varningsindikering (WARNING)
!™ Anger visning av återstående laddningstid (TIME TO CHG)
!£ Tidsindikering i timmar och minuter
!¢ Anger visning av återstående batteridriftstid (BATTERY LIFE)
!∞ Anger läget för uppspelning/inspelning (VCR/CAMERA)
!§ Anger 100%-laddning (FULL)
!¶ Mätare för batterikapacitet
Laddning
Vi hänvisar till ill. B.
Tryck på DISPLAY CHANGE under pågående laddning.
Med vart tryck på DISPLAY CHANGE ändras visningen i teckenfönstret
enligt följande:
BATTERY LIFE
m
DISPLAY
CHANGE
Återstående batteridriftstid efter
att batteriet som laddas
monterats på en videoprodukt
kompatibel med
litiumjonbatteriet «InfoLITHIUM»
Tiden visas inte när den återstående
driftstiden är under fem minuter.
Återstående tid tills normal
laddning är klar
TIME TO CHG
NORMAL
1 Skjut lägesomkopplaren till läget CHARGE.
Ett pip-ljud hörs och indikeringarna i teckenfönstret visas.
TIME TO CHG
FULL
3 Montera batteriet på likströmsadaptern.
Återstående tid tills 100%laddning är klar
Laddning startar. När
visas på mätaren för batterikapacitet och
laddningsindikatorn CHARGE tänds, anger det att normal laddning är
klar. Lämna batteriet påmonterat och fortsätt laddningen tills
laddningsindikatorn CHARGE slocknar för att ladda batteriet till 100%,
vilket ger en något längre driftstid.
Det laddningsbara batteriet kan när som helst tas loss från
likströmsadaptern. Batteriet kan användas trots att det inte laddats klart.
Mätare för batterikapacitet
Normal laddning
100%-laddning
Hur batteriet monteras på nätadaptern
Gäller NP-F550 o.s.v. (ill. B-1)
1 Placera batteriet på a.
Passa in kanten med märket 4 på batteriet till kanten på enhetens
terminallucka.
a fälls ner när batteriet är på plats.
2 Skjut batteriet på plats i pilens riktning.
Tryck batteriet på plats tills luckan är helt stängd.
Gäller NP-F100 o.s.v. (ill. B-2)
1 Skjut batteriet till a längs styrningen.
2 Tryck batteriet nedåt tills du hör ett klickljud.
h
m
DISPLAY
CHANGE
OBS!
• Tiderna som visas är ungefärliga tider vid laddning, när den omgivande
temperaturen är från +10˚C till +30˚C. Tiderna i teckenfönstret kan skilja
sig något från verklig, återstående driftstid och laddningstid, beroende på
batteriets skick och under vilka förhållanden det laddas/används.
• I följande situationer kan det hända att tidsindikeringen i teckenfönstret
visas som – – – – (vilket dock inte anger något fel på likströmsadaptern):
– när den återstående batteridriftstiden är under fem minuter,
– när skillnad förekommer mellan visad tid och verklig, återstående
driftstid/laddningstid. Fortsätt ladda batteriet ändå.
• 100%-laddning tar cirka en timme längre än normal laddning. Om
batteriet tas loss under pågående laddning, efter det laddats normalt men
inte till 100%, kan det hända att fel återstående driftstid/laddningstid
visas i teckenfönstret nästa gång batteriet laddas.
• Ladda upp batteriet till 100% om fel återstående driftstid/laddningstid
visas i teckenfönstret, för att återfå korrekt tidsvisning.
• Det kan hända att TIME TO CHG FULL 1h visas i teckenfönstret efter att
ett 100%-laddat batteri monterats på likströmsadapetern. Detta anger
dock inte något fel på likströmsadaptern.
• Det kan hända att BATTERY LIFE och återstående batteridriftstid inte
visas i teckenfönstret, beroende på batteriets skick och yttre
omständigheter.
• Det kan dröja en stund innan tidsindikeringen visas efter att DISPLAY
CHANGE tryckts in för att kontrollera återstående batteridriftstid/
laddningstid.
Nätdrift av ansluten videoprodukt
Utsätt inte laddningspolerna för våld. Slå eller knacka inte på batteriet när
du monterar det.
Laddningstid
Den nedanstående tabellen anger laddningstiden vid laddning av ett batteri
som laddats ur helt och hållet.
Vi hänvisar till ill. C.
Gäller kameraspelaren DCR-TRV9 o.s.v.: använd den medföljande
anslutningskabeln DK-415. Gäller kameraspelaren DCR-PC10 o.s.v.: använd
anslutningskabeln DK-626 (tillval).
Vi hänvisar till videoproduktens bruksanvisning angående detaljer kring
anslutning.
1 Skjut lägesomkopplaren till läget VCR/CAMERA.
Laddningstid
Batteri
A «InfoLITHIUM» é uma bateria recarregável de íon lítio capaz de trocar
dados com equipamentos de vídeo compatíveis acerca do consumo de
carga da bateria. Sony recomenda o uso de baterias recarregáveis
«InfoLITHIUM» com equipamentos de vídeo que possuam a marca
.
ADVERTÊNCIA
Para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha o
aparelho à chuva nem à humidade.
Para evitar descargas eléctricas, não abra o aparelho. Solicite assistência
somente a técnicos especializados.
Laddningstid
NP-CF540
110 (50)
NP-F100
100 (40)
NP-F550
115 (55)
NP-F200
115 (55)
NP-F750
170 (110)
NP-F300
160 (100)
NP-F950
225 (165)
2 Anslut bilbatterikabeln till bilens cigarettändaruttag.
3 Anslut anslutningskabeln b till likströmsuttaget DC OUT på
likströmsadaptern.
4 Anslut anslutningskabeln till videoprodukten.
Gäller DCR-TRV9 o.s.v. (ill. C-1)
• Ca. minuter vid 100%-laddning av ett batteri som laddats ur helt och
hållet (full laddning).
• Minuterna inom parentestecken anger ungefärlig laddningstid för normal
laddning (normal laddning).
• Vi hänvisar till bruksanvisningen för videoprodukten ifråga angående
batteriets skötsel för att tillförsäkra längsta möjliga brukstid och livslängd.
• Laddningstiden kan variera, beroende på batteriets tillstånd och
omgivningstemperaturen vid laddning.
OBS!
• Laddningen avbryts när lägesomkopplaren skjuts till läget VCR/
CAMERA under pågående laddning.
• Efter montering av ett fulladdat batteri på likströmsadaptern, tänds
laddningsindikatorn CHARGE, men slocknar strax därefter.
• Kontrollera att det laddningsbara batteriet monterats på korrekt sätt på
likströmsadaptern, ifall laddningsindikatorn CHARGE varken lyser eller
blinkar. Batteriet kan inte laddas så länge det inte är korrekt monterat.
Håll anslutningsplåten c pressad mot kontaktytan och skjut den
samtidigt nedåt. Hur anslutningsplåten tas loss: håll spaken för
batteriets demontering d intryckt och skjut samtidigt anslutningsplåten
uppåt.
Gäller DCR-PC10 o.s.v. (ill. C-2)
Öppna locket till likströmsintaget och skjut in anslutningskontakten e.
Hur anslutningskontakten kopplas loss: håll knappen f intryckt och
dra samtidigt kontakten utåt.
OBS!
• Strömtillförseln till videoprodukten avbryts när lägesomkopplaren skjuts
till läget CHARGE medan videoprodukten används.
• Det är inte möjligt att ladda ett påmonterat batteri samtidigt som
likströmsadaptern används till att strömförsörja en videoprodukt.
• Placera likströmsadaptern på längre avstånd från videoprodukten, ifall
det uppstår störningar på videobilden.
Detta märke visar att produkten är ett Sonyoriginaltillbehör. När du köper Sonys videoutrustning
rekommenderar vi att du enbart köper tillbehör försedda
med märkningen GENUINE VIDEO ACCESSORIES.
Laddningsindikatorn CHARGE blinkar och ordet WARNING visas i
teckenfönstret när ett problem uppstått.
Gör då kontrollen enligt nedanstående tabell:
Ta loss batteriet från likströmsadaptern. Montera detsamma batteriet
igen på likströmsadaptern.
Säkringsbyte
1 Vrid loss stoppet längst ute på kontakten:
När laddningsindikatorn
CHARGE börjar blinka
igen:
montera ett annat batteri på
likströmsadaptern.
När laddningsindikatorn
CHARGE börjar blinka
igen:
det är fel på
likströmsadaptern.
När laddningsindikatorn CHARGE
tänds utan att blinka:
när laddningsindikatorn CHARGE
slocknar, beroende på att laddningstiden gått ut, är det inte något fel på
batteriet.
När laddningsindikatorn CHARGE
tänds utan att blinka:
när laddningsindikatorn CHARGE
slocknar, beroende på att laddningstiden gått ut, är det fel på det första
batteriet.
Kontakta affären där batteriet/adaptern köptes, eller Sonys representant,
när det uppstått något fel.
2 Ta ur den utbrända säkringen:
3 Skjut in den nya säkringen och vrid stoppet för att dra åt.
OBS!
• Kontakten blir varm på grund av dålig anslutning när det finns aska eller
smuts i cigarettändaruttaget. Rengör cigarettändaruttaget före användning.
• Använd endast föreskrivna säkringar vid säkringsbyte.
• Rådfråga din Sony-återförsäljare om säkringen smälter igen kort efter byte.
Kontakta bilhandlaren ifråga om bilbatteriets jordning, bilbatterispänning osv.
Veja a ilustração A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Protector de terminal
Polaridade de recarga
Alavanca de liberação da bateria
Conector DC OUT de saída CC.
Guia
Lâmpada CHARGE
Interruptor de mudança de modo
Tecla DISPLAY CHANGE de alteração da indicação
Mostrador
Para verificar a recarga
Durante a recarga, pode-se verificar o tempo de recarga no mostrador.
Após iniciar a recarga num minuto, BATTERY LIFE se acende no
mostrador.
Carregue em DISPLAY CHANGE durante a recarga.
Mostrador
0 Indicador «InfoLITHIUM»
Acende-se quando a bateria recarregável «InfoLITHIUM» é acoplada.
!¡ Indicador WARNING de advertência
!™ Indicador TIME TO CHG de recarga
!£ Indicador de tempo
!¢ Indicador BATTERY LIFE de tempo de carga restante
!∞ Indicador VCR/CAMERA de videogravador/videocâmara
!§ Indicador de recarga completa
!¶ Indicador de carga de bateria restante
Caso utilize mais de um equipamento de vídeo que possua a marca
,a
indicação do tempo de carga restante na bateria recarregável em recarga corresponde
ao equipamento de vídeo com a marca
que foi acoplada por último na
bateria recarregável.
Carregamento
• Utilize somente uma bateria recarregável do tipo íon lítio. Este aparelho
não pode ser utilizado para recarregar baterias recarregáveis do tipo
níquel-cádmio/Níquel Hidrogénio.
• Acople firmemente a bateria recarregável.
• Recarregue a bateria sobre uma superfície plana e livre de vibrações.
A gama de temperatura para o carregamento é de 0°C a 40°C.
Entretanto, para atingir a eficiência máxima da bateria, recomenda-se
realizar a recarga dentro da gama de 10°C a 30°C de temperatura.
Outros
• Utilize este recarregador de bateria de automóvel somente para
automóveis que utilizam uma bateria de 12 ou 24 volts.
• Existem automóveis que possuem massa negativa e outros que possuem
massa positiva.
Este recarregador de bateria para automóvel é destinado somente
para automóveis de massa negativa.
• Utilize o aparelho com o motor do automóvel ligado. Caso utilize o
aparelho com o motor do automóvel desligado, a bateria do automóvel
pode ser inutilizada.
• Este recarregador não estará desligado da fonte de alimentação, enquanto
estiver ligado ao receptáculo de isqueiro de um automóvel.
•Desligue o cabo da bateria para automóvel do receptáculo de isqueiro
quando não estiver em uso. Para desligar o cabo, puxe-o pela ficha, nunca
pelo próprio fio.
• Não opere o aparelho com um cabo avariado, nem se o aparelho for
derrubado ou avariado.
• Certifique-se de que nenhum objecto metálico entre em contacto com as
partes metálicas do aparelho ou da placa de ligação. Caso isso aconteça,
poderá ocorrer um curto-circuito e o aparelho poderá ficar avariado.
• Mantenha as partes de contacto metálicas sempre limpas.
• Não desmonte nem transforme o aparelho.
• Não aplique choques mecânicos nem deixe cair o aparelho.
• Enquanto o aparelho estiver em uso, o mesmo ficará aquecido. Mas isto é
normal.
• Mantenha o aparelho distante de receptores de AM, pois estes interferirão
na recepção de AM.
• Não coloque o aparelho em locais sujeitos à luz solar directa tal como
sobre o tablier de um automóvel.
Caso surja alguma dificuldade, desligue o aparelho e consulte o seu agente
Sony mais próximo.
Especificações
12/24 V CC (somente para automóveis
com massa nagativa 12/24 V)
Tensão de saída
DC OUT:
8,4 V, 2,0 A no modo de funcionamento
Terminal de recarga da bateria:
8,4 V, 1,4 A no modo de carregamento
Aplicação
Baterias recarregáveis Sony NP-F100/
F200/F300/F330/F530/CF540/F550/
F730/F750/F930/F950
Temperatura de funcionamento 0°C a 40°C
Temperatura de armazenagem –20°C a 60°C
Dimensões
Aprox. 127 × 55 × 95 mm (l/a/p)
Peso
Aprox. 330 g
Acessório fornecido
Cabos de ligação DK-415 (1)
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Esta marca indica que este produto é um acessório
genuíno para equipamento de vídeo Sony. A Sony
recomenda-lhe que, quando adquirir equipamento de
vídeo Sony, adquira também acessórios com o logótipo
“GENUINE VIDEO ACCESSORIES”.
Cada vez que se pressiona DISPLAY CHANGE, a indicação altera-se como
segue.
O tempo de carga restante quando
a bateria recarregável sendo
BATTERY LIFE
recarregada estiver acoplada no
m
seu equipamento de vídeo
«InfoLITHIUM»
DISPLAY
O tempo não será indicado quando o
tempo de carga restante for inferior a 5
minutos.
CHANGE
O tempo restante até que a
recarga normal se conclua
TIME TO CHG
NORMAL
Para recarregar a bateria
recarregável
m
DISPLAY
CHANGE
Veja a ilustração B.
2 Ligue o cabo da bateria para automóvel ao receptáculo de
isqueiro.
DCR- PC7/PC7E/PC10/PC10E/SC100/SC100E/TRV7/TRV7E
CCD- TR555/TR555E/TR610E/TR710/TR710E/TR760E/TR790E/TR810E/
TR820E/TR825E/TR910/TR910E/TR920E/TR930/TR1100E/
TR2200E/TR2300/TR2300E/TR3100E/TR3300/TR3300E/TR3400/
TRV31/TRV31E/TRV41/TRV41E/TRV51/TRV51E/TRV54E/
TRV56E/TRV61E/TRV62/TRV64E/TRV72/TRV81/TRV81E/
TRV82/TRV91E/TRV94/TRV94E/TRV101/TRV101E/
SC55/SC55E/SC65/SC65E
GV-A500/A500E
Deslize a bateria recarregável no sentido da seta e puxe-a para fora.
Deslize a alavanca de libertação da bateria e remova a bateria.
Durante a recarga da bateria recarregável, este aparelho mostrará o tempo
de carga restante com o seu equipamento de vídeo, etc., nas seguintes
condições:
• Utilização da bateria recarregável «InfoLITHIUM»
• Utilização equipamentos de vídeo que possuem a marca
Certifique-se de utilizar a bateria recarregável que possua a marca
.
Consulte o manual de instruções fornecido com o seu equipamento de
vídeo, para confirmar se este se aplica a «InfoLITHIUM».
Embora os modelos a seguir sejam aplicados à «InfoLITHIUM», o tempo
restante de carga da bateria não é exibido neste aparelho.
NP-F550, etc. (ilust. B-1)
NP-F100, etc. (ilust. B-2)
1 Ajuste o interruptor de mudança de modo a CHARGE.
Alimentação requerida
Kontrollera om säkringen har smält när likströmsadaptern inte fungerar
ordentligt. Byt ut säkringen enligt följande anvisningar när den har smält.
Para remover a bateria recarregável
Identificação das partes
Acerca do tempo de carga restante
Temperatura de recarga
OBS!
Batteri
O que é «InfoLITHIUM»
Notas acerca da utilização
m
DISPLAY
CHANGE
2 Anslut bilbatterikabeln till bilens cigarettändaruttag.
O recarregador de bateria para automóvel DC-V700 (somente para
automóveis de massa negativa (–)) pode ser utilizado mediante a ligação do
receptáculo do isqueiro de um automóvel, conforme o seguinte:
• Para recarregar uma bateria recarregável do tipo íon lítio.
• Para fornecimento de alimentação de equipamentos de vídeo Sony,
quando operados com uma bateria recarregável do tipo íon lítio.
As funções a seguir estão disponíveis com a bateria recarregável
«InfoLITHIUM»:
– Carregamento rápido
– Indicação do tempo de carga restante
När laddningsindikatorn CHARGE blinkar
b
2
Beskrivning av delar och reglage
O tempo restante até que a
recarga completa se conclua
TIME TO CHG
FULL
h
m
DISPLAY
CHANGE
O sinal sonoro é emanado e o mostrador se acende.
3 Instale a bateria recarregável.
A recarga tem início. Quando o indicador de carga de bateria restante
tornar-se
e a lâmpada CHARGE se acender, a recarga normal estará
terminada. Para a recarga completa, que permite a utilização da bateria
um pouco mais que a recarga normal, deixe a bateria recarregável
acoplada até que a lâmpada CHARGE se apague.
Pode-se remover a bateria recarregável quando requerida. A bateria
pode ser utilizada, mesmo que o carregamento não esteja completo.
Indicador de carga de bateria restante
carregamento normal carregamento completo
Para a instalação da bateria recarregável
NP-F550, etc. (ilust. B-1)
1 Coloque a bateria recarregável sobre a superfície indicada pela
marca a.
Alinhe a extremidade da bateria recarregável que tem 4 marcas com
a extremidade do protector de terminal desta aparelho.
a superfície com a marca a baixa quando colocar a bateria
recarregável sobre ela.
2 Deslize a bateria recarregável no sentido da seta.
Deslize a bateria para baixo até tampar totalmente o protector do
terminal.
Notas
• A indicação do tempo mostra o tempo aproximado quando da recarga a
10°C - 30°C. A indicação de tempo pode diferir do tempo de recarga real,
dependendo das condições e circunstâncias de utilização.
• A indicação do tempo pode mostrar «– – – –» nos casos a seguir.
Entretanto, o aparelho não está mal-funcionante.
– O tempo de carga restante é inferior a 5 minutos.
– Há uma diferença entre o tempo exibido e o tempo de recarga real.
Mesmo que isto aconteça, continue a recarga.
• A recarga completa requer cerca de 1 hora após a recarga normal se
concluir. Caso remova a bateria recarregável entre a recarga normal e a
recarga completa, o tempo de recarga poderá não ser exibido
apropriadamente na próxima recarga.
• Caso o tempo de recarga não seja apropriadamente exibido, recarregue
completamente a bateria recarregável. O tempo de recarga será então
exibido correctamente.
• Quando se acoplar uma bateria recarregável plenamente recarregada na
videocâmara, «TIME TO CHG FULL 1h» poderá aparecer no mostrador.
No entanto, o aparelho não está mal-funcionante.
• BATTERY LIFE poderá não ser exibida conforme as condições e
circunstâncias de utilização.
• Poderá ser necessário esperar por algum tempo após o pressionamento de
DISPLAY CHANGE, até que o mostrador exiba a indicação de tempo.
Para operar o equipamento de vídeo
Veja a ilustração C.
NP-F100, etc. (ilust. B-2)
1 Deslize a bateria recarregável ao longo da guia no sentido de a.
2 Deslize a bateria recarregável para baixo até ouvir um clique.
Nota
Não pressione os terminais de carga. Quando instalar a bateria recarregável
tenha cuidado para não a sujeitar a choques.
Para a videocâmara DCR-TRV9, etc., utilize o cabo de ligação DK-415
fornecido. Para a videocâmara DCR-PC10, etc. utilize o cabo de ligação DK626 (venda avulsa).
Quanto aos pormenores da ligação, consulte o manual de instruções do
equipamento de vídeo.
1 Ajuste o interruptor de mudança de modo a VCR/CAMERA.
Tempo de carregamento
2 Ligue o cabo CC ao receptáculo de isqueiro.
A tabela a seguir mostra o tempo de carregamento para uma bateria
recarregável completamente descarregada.
3 Ligue o cabo de ligação b ao conector DC OUT deste aparelho.
Bateria
recarregável
Tempo de
recarga
Bateria
recarregável
Tempo de
recarga
4 Ligue o cabo de ligação ao equipamento de vídeo.
DCR-TRV9, etc. (ilust. C-1)
NP-CF540
110 (50)
NP-F100
100 (40)
NP-F550
115 (55)
NP-F200
115 (55)
Enquanto pressiona a placa de ligação c, deslize-a para baixo. Para
remover a placa de ligação, deslize-a para cima enquanto pressiona a
alavanca de liberação da bateria d.
NP-F750
170 (110)
NP-F300
160 (100)
DCR-PC10, etc. (ilust. C-2)
NP-F950
225 (165)
• Tempo aproximado em minutos para o carregamento completo de uma bateria
recarregável vazia (carregamento completo).
• Minutos aproximados entre parênteses indicam o tempo de recarga normal
(carregamento normal).
• Para averiguar a duração da bateria, consulte o manual de instruções do
equipamento de vídeo em utilização.
• O tempo de recarga pode diferir conforme as condições da bateria recarregável
ou da temperatura do ambiente.
Notas
• Se o interruptor de mudança de modo for ajustado a VCR/CAMERA durante a
recarga, esta será cessada.
• Quando uma bateria recarregável completamente carregada é instalada, a
lâmpada CHARGE acende-se uma vez e então se apaga.
• Caso a lâmpada CHARGE não se acenda ou pisque, verifique se a bateria
recarregável está correctamente acoplada no recarregador/adaptador CC. Caso
não esteja acoplada, a bateria não poderá ser recarregada.
Caso pisque a lâmpada CHARGE
Se algum problema ocorrer durante a recarga, a lâmpada CHARGE piscará
e WARNING aparecerá no mostrador.
Verifique a tabela abaixo.
Remova a bateria recarregável deste aparelho e então instale a mesma
bateria novamente.
Caso a lâmpada CHARGE
volte a piscar:
Instale uma outra bateria
recarregável.
Caso a lâmpada CHARGE
volte a piscar:
O problema está neste
aparelho.
Caso a lâmpada CHARGE se acenda
e não mais volte a piscar:
Se a lâmpada CHARGE se apagar
porque o tempo de carregamento
terminou, não há nenhum problema.
Caso a lâmpada CHARGE se acenda
e não mais volte a piscar:
Se a lâmpada CHARGE se apagar
porque o tempo de carregamento
terminou, o problema está na
primeira bateria instalada.
Consulte o seu agente Sony mais próximo com relação ao produto com
problemas.
Abra a cobertura e insira a ficha de ligação e.
Para remover a ficha de ligação, puxe-a enquanto pressiona a tecla f.
Notas
• Caso ajuste o interruptor de mudança de modo a CHARGE durante o
funcionamento do equipamento de vídeo, o fornecimento de alimentação
ao equipamento de vídeo será cessado.
• Não é possível recarregar a bateria recarregável acoplada a este aparelho
durante o fornecimento de alimentação ao equipamento de vídeo.
• Mantenha este aparelho distante de equipamentos de vídeo, caso a
imagem seja prejudicada.
Substituição do fusível
Se este aparelho não estiver a funcionar correctamente, verifique se o fusível
está queimado. Se for o caso, substitua o fusível da seguinte maneira.
1 Desenrosque a ponta da ficha do cabo e retire-a.
2 Retire o fusível queimado.
3 Coloque um novo fusível, enrosque a ponta da ficha e aperte-a.
Notas
• Se o receptáculo do isqueiro estiver sujo com cinza de cigarro, etc., a parte
da ficha ficará aquecida devido a uma ligação deficiente. Assegure-se de
limpar o receptáculo antes de utilizá-lo.
• Na substituição do fusível, não o substitua por nenhum fusível diferente
do especificado.
• Se, logo após a sua substituição, o fusível voltar a se queimar, consulte o
seu agente Sony mais próximo.
Para informações sobre a polaridade da ligação à massa do automóvel, a
tensão da bateria, etc., consulte o vendedor respectivo.
Suomi
Dansk
Læs denne betjeningsvejledning grundigt og gem den til senere
konsultation, før du tager DC-adapter-laderen i brug.
A
5
1
6
2
3
DC-V700 bilbatteriopladeren (kun til biler med negativ (–) jordtilslutning)
kan anvendes ved at den tilsluttes bilens cigaretlighter-bøsning således:
• til at oplade et batteri af typen lithium ion.
• ved at tilslutte det til cigaretlighterbøsningen i en bil på følgende måde:
De følgende funktioner er disponible med InfoLITHIUM-batteriet:
– Hurtig opladning
– Angivelse af resterende opladetid
Hvad er InfoLITHIUM?
7
8
4
InfoLITHIUM er et lithium ion batteri, som kan udveksle data med
kompatibelt videoudstyr om dets forbrug af batterieffekt. Sony anbefaler, at
du anvender InfoLITHIUM batteriet med videoudstyr, som har
InfoLithium mærket.
9
ADVARSEL
0
!¢
!∞
VCR/CAMERA
WARNING
BATTERY LIFE
TIME TO CHG
h
m
NORMAL FULL
!¡
!™
For at forhindre brand eller stød, må denne enhed ikke udsættes for regn
eller fugt.
For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes.
Overlad alt reparationsarbejde til en kvalificeret fagmand.
Se illustration A.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Terminallukker
Opladepolaritet
Batteriudløserarm
DC OUT-stik
Styreskinne
Opladeindikator (CHARGE)
Funktionsomskifter
Knap til displayskift (DISPLAY CHANGE)
Displayrude
!¶
2
Kontrol af opladningen
Under opladningen har du mulighed for at kontrollere opladetiden på
displayet. BATTERY LIFE kommer frem på displayet et minut efter at
opladningen er påbegyndt.
Tryk på DISPLAY CHANGE under opladningen.
0 InfoLITHIUM-indikator
Tændes, når InfoLITHIUM-batteriet tilsluttes.
!¡ Advarselsindikator (WARNING)
!™ Opladeindikator (TIME TO CHG)
!£ Tidsindikator
!¢ Indikator for resterende batterieffekt (BATTERY LIFE)
!∞ Indikator for videobåndoptager/kamera (VCR/CAMERA)
!§ Indikator for fuld opladning
!¶ Indikator for resterende batterieffekt
DCR- PC7/PC7E/PC10/PC10E/SC100/SC100E/TRV7/TRV7E
CCD- TR555/TR555E/TR610E/TR710/TR710E/TR760E/TR790E/TR810E/
TR820E/TR825E/TR910/TR910E/TR920E/TR930/TR1100E/
TR2200E/TR2300/TR2300E/TR3100E/TR3300/TR3300E/TR3400/
TRV31/TRV31E/TRV41/TRV41E/TRV51/TRV51E/TRV54E/
TRV56E/TRV61E/TRV62/TRV64E/TRV72/TRV81/TRV81E/
TRV82/TRV91E/TRV94/TRV94E/TRV101/TRV101E/
SC55/SC55E/SC65/SC65E
GV-A500/A500E
Hvis du anvender mere end et videoapparat med
-mærket, vil
visningen af den resterende batteritid for det batteri, som er under
opladning, svare til det videoudstyr med
-mærket, som sidst
har været tilsluttet batteriet.
1
1
Opladning
1
Temperatur ved opladning
a
Temperaturområdet for opladning er 0°C til 40°C. Den maksimale
batterieffekt opnås imidlertid, hvis man oplader batteriet ved en
temperatur fra 10°C - 30°C.
Udtagning
Poistaminen
2
1
a
C
2
1
• Anvend kun denne bilbatterioplader til biler, der betjener sig af et 12 volts
eller et 24 volts batteri.
• Der er biler, som er negativt ordforbundne, mens andre biler er positivt
jordforbundne.
Denne bilbatterioplader er kun beregnet til biler, som er negativt
jordforbundne.
• Anvend bilbatteriopladeren, mens motoren er igang. Hvis den anvendes
med motoren stoppet, kan bilbatteriet blive ubrugeligt.
• Denne bilbatterioplader vil stadig være tilsluttet strømkilden, så længe
den er tilsluttet bilens cigaretlighterbøsning.
• Tag bilbatteriledningen ud af cigaretlighterbøsningen, hvis den ikke skal
anvendes. Tag ledningen ud ved at tage fat i stikket. Træk aldrig i
ledningen.
• Brug ikke lysnetadapteren, hvis dens ledning er gået i stykker eller hvis
den har været udsat for et fald eller på anden måde har lidt skade.
• Vær påpasselig med, at metal ikke kommer i kontakt med
lysnetadapterens og tilslutningspladens metaldele, da det kan føre til
kortslutning og beskadigelse af opladeren.
• Hold altid metalkontakterne rene.
• Forsøg aldrig at skille lysnetadapteren ad eller ændre den.
• Udsæt ikke lysnetadapteren for stød og pas på ikke at komme til at tabe
den.
• Lysnetadapteren bliver varm, når den er i brug. Dette er normalt.
• Lad ikke lysnetadapteren komme i nærheden af AM-receivere, da dette
vil forstyrre AM-modtagningen.
• Anvend ikke bilbatteriopladeren på steder, hvor den vil blive udsat for
direkte sol, som for eksempel på instrumentbrættet.
Tag lysnetadapteren ud af forbindelse og henvend dig til nærmeste Sony
forhandler, hvis der skulle opstå problemer.
3
Specifikationer
Strømforsyning
b
1
Udgangsspænding
c
d
Anvendelse
Brugstemperatur
Opbevaringstemperatur
Mål
Vægt
Medfølgende tilbehør
1 Sæt funktionsomskifteren i stilling CHARGE.
TIME TO CHG
FULL
2 Sæt bilbatteriledningen i cigaretlighterbøsningen.
12/24 V DC
12/24 V, kun til biler med negativ
jordforbindelse.
DC OUT:
8,4 V, 2,0 A i driftsindstilling
Batteriopladeterminal:
8,4 V, 1,4 A i opladeindstilling
Sony batteri NP-F100/F200/F300/F330/F530/
CF540/F550/F730/F750/F930/F950
0°C til 40°C
–20°C til 60°C
Ca. 127 × 55 × 95 mm (b/h/d)
Ca. 330 g
Forbindelsesledninger DK-415 (1)
Dette mærke er garanti for, at dette produkt er en
original Sony videotilbehørsdel. Sony anbefaler, at du ser
efter mærket “GENUINE VIDEO ACCESSORIES”, når
du køber Sony videoudstyr .
e
m
3 Installer batteriet.
Opladningen begynder. Når indikatoren for resterende batterieffekt
ligner
, og opladeindikatoren (CHARGE) tændes, betyder det, at
den normale opladning er færdig. Lad batteriet være tilsluttet, indtil
opladeindikatoren (CHARGE) er slukket, hvis du ønsker en fuld
opladning, som muliggør lidt længere anvendelsen af batteriet end ved
en “normal opladning”.
Batteriet kan tages ud, hvis det er påkrævet. Det kan bruges, uanset at
det ikke er fuldt opladet.
Indikator for resterende batterieffekt
Almindelig opladning
Den resterende tid, indtil fuld
opladning er færdig
h
Fuid opladning
Påsætning af batteriet
1 Anbring batteriet på a.
Ret enden af batteriet ind, så mærket 4 flugter med enhedens
terminallukker.
a bøjes ned, når batteriet anbringes på den.
2 Skub batteriet i pilens retning.
Tryk på batteriet, indtil terminallukkeren er helt dækket.
m
Bemærkninger
• Tidsdisplayet viser den omtrentlige tid ved opladning ved 10°C - 30°C.
Tidsdisplayet kan afvige fra den faktiske opladetid, alt afhængigt af
brugsbetingelserne og omstændighederne.
• Tidsdisplayet kan vise “– – – –” i de følgende tilfælde, men dette er ikke
nogen fejl.
– Den resterende batteritid er mindre end 5 minutter.
– Der er en forskel mellem den angivne tid og den faktiske opladetid.
Forsæt opladningen, uanset om dette sker.
• Til en fuld opladning kræves der ca. 1 time, efter at normal opladning er
færdig. Hvis du tager batteriet af mellem normal opladning og fuld
opladning, er det ikke sikkert, at opladetiden vil blive angivet korrekt ved
næste opladning.
• Hvis opladetiden ikke angives korrekt, skal batteriet oplades helt.
Derefter vil opladetiden blive korrekt angivet.
• Når du sætter et fuldt opladet batteri på videokameraet, kan “TIME TO
CHG FULL 1h” komme frem i displayet. Dette er normalt.
• Det er ikke sikkert, at BATTERY LIFE angives. Det afhænger af
brugsbetingelserne og øvrige omstændigheder.
• Det kan tage et stykke tid, efter at du har trykket på DISPLAY CHANGE,
indtil tidsvisningen kommer frem i displayet.
Når videoudstyret skal anvendes
Se illustration C.
Til DCR-TRV9 videokamera etc.: Anvend det medfølgende DK-415
forbindelseskabel. Til DCR-PC10 videokamera etc.: Anvend DK-626
forbindelseskablet (medfølger ikke).
Se betjeningsvejledningen for videoudstyret angående detaljer om
tilslutningen.
NP-F100 etc. (ill. B-2)
1 Skub batteriet langs styreskinnen til a.
2 Tryk batteriet ned, indtil det klikker på plads.
Bemærk!
1 Sæt funktionsomskifteren i stilling VCR/CAMERA.
Udsæt ikke opladepolariteten for stød. Sørg for ikke at udsætte batteriet for
slag, når du installerer det.
2 Sæt jævnstrømsledningen i cigaretlighterbøsningen.
3 Sæt forbindelseskablet b i DC OUT-stikket på dette apparat.
Opladetid
4 Forbind forbindelseskablet til videoudstyret.
Nedenstående oversigt viser opladetiden for et fuldt afladet batteri.
DCR-TRV9 etc. (ill. C-1)
Batteri
Tryk på tilslutningspladen c og skyd den samtidigt nedad.
Tilslutningspladen fjernes ved at den skydes opad, mens man trykker på
batteriudløserarmen d.
Opladetid
Batteri
Opladetid
NP-CF540
110 (50)
NP-F100
100 (40)
NP-F550
115 (55)
NP-F200
115 (55)
NP-F750
170 (110)
NP-F300
160 (100)
NP-F950
225 (165)
• Den omtrentlige tid i minutter, det tager at oplade et uopladet batteri helt.
(Fuid opladning).
• Omtrentligt minuttal i parentes angiver den tid, der kræves til almindelig
opladning. (Almindelig opladning).
• Se brugsanvisningen for det anvendte videoudstyr for at forvisse dig om
batterilevetiden.
• Opladetiden er forskellig, afhængigt af batteriets tilstand og den
omgivende temperatur.
DCR-PC10 etc. (ill. C-2)
Åbn dækslet og sæt forbindelsesstikket e i.
Forbindelsesstikket fjernes ved at det trækkes det ud, samtidigt med at
man trykker knappen f ind.
Bemærkninger
• Hvis du sætter funktionsomskifteren i stilling CHARGE, mens
videoudstyret anvendes, vil strømforsyningen til videoudstyret stoppe.
• Du kan ikke oplade batteriet, som er tilsluttet apparatet, mens
videoudstyret strømforsynes.
• Lad ikke denne enhed komme i nærheden af videoudstyr, hris billedet er
forvrænget.
Bemærkninger
• Opladningen stopper, hvis funktionsomskifteren sættes i stilling VCR/
CAMERA under opladning.
• Når et fuldt opladet batteri installeres, vil CHARGE-lampen lyse kort og
derefter slukke.
• Kontroller, at batteriet er sat korrekt på DC-adapter/laderen, hvis
opladeindikatoren (CHARGE) ikke lyser eller blinker. Hvis batteriet ikke
er tilsluttet, vil det ikke blive opladet.
Når CHARGE-lampen blinker
Hvis der opstår et problem under opladningen, vil opladeindikatoren
begynde at blinke og ordet WARNING vil komme frem på displayet.
Se efter i nedenstående oversigt.
Udskiftning af sikringer
Hvis apparatet ikke virker som det skal, skal du kontrollere, om sikringen
er sprunget. Hvis sikringen er sprunget, skal du udskifte den på følgende
måde:
Hvis CHARGE-lampen tændes og
ikke begynder at blinke igen:
Hvis CHARGE-lampen slukker, fordi
opladetiden er gået, er der ikke noget
problem.
Hvis CHARGE-lampen
begynder at blinke igen:
Problemet er i denne enhed.
Hvis CHARGE-lampen tændes og
ikke begynder at blinke igen:
Hvis CHARGE-lampen slukker, fordi
opladetiden er gået, er det det først
installerede batteri, der er problemet.
Mikä on InfoLITHIUM
InfoLITHIUM on litiumioniakku, joka pystyy vaihtamaan tietoja
yhteensopivan videolaitteen kanssa akun virrankulutuksesta. Sony
suosittelee InfoLITHIUM akkujen käyttöä sellaisissa videolaitteissa, joissa on
-merkki.
VAROITUS
Tulipalon ja sähköiskujen välttämiseksi älä saata laitetta alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Sähköiskujen välttämiseksi laitetta ei saa avata. Jätä kaikki huoltotoimet
ammattihenkilön suoritettavaksi.
Vaikka seuraavat mallit soveltuvat InfoLITHIUM-järjestelmälle, jäljellä
oleva paristoaika ei näy tässä laitteessa.
DCR- PC7/PC7E/PC10/PC10E/SC100/SC100E/TRV7/TRV7E
CCD- TR555/TR555E/TR610E/TR710/TR710E/TR760E/TR790E/TR810E/
TR820E/TR825E/TR910/TR910E/TR920E/TR930/TR1100E/
TR2200E/TR2300/TR2300E/TR3100E/TR3300/TR3300E/TR3400/
TRV31/TRV31E/TRV41/TRV41E/TRV51/TRV51E/TRV54E/
TRV56E/TRV61E/TRV62/TRV64E/TRV72/TRV81/TRV81E/
TRV82/TRV91E/TRV94/TRV94E/TRV101/TRV101E/
SC55/SC55E/SC65/SC65E
GV-A500/A500E
Jos käytät useampaa kuin yhtä videolaitetta, jossa on
-merkki,
ladattavassa akussa näkyvä jäljellä oleva akkuajan näyttö vastaa sitä videolaitetta,
jossa on
-merkki, joka kiinnitettiin viimeksi akkuun.
• Käytä vain ionityyppistä litiumakkua. Tätä laitetta ei voi käyttää Ni-cd/
nikkelivety tyyppisen akun lataamiseen.
• Kiinnitä akku lujasti.
• Lataa akku tasaisella pinnalla, jossa ei ole värinää.
Latauksen varmistus
Voit nähdä latausajan näytössä latauksen aikana. Minuutin kuluttua
latauksen aloittamisesta BATTERY LIFE syttyy näyttöön.
Paina painiketta DISPLAY CHANGE latauksen aikana.
Joka kerta, kun painat painiketta DISPLAY CHANGE, näyttö muuttuu
seuraavalla tavalla:
Jäljellä oleva akkuaika, kun
BATTERY LIFE
ladattava akku on kiinnitetty
InfoLITHIUM-videolaitteeseen
0 InfoLITHIUM-merkkivalo
Palaa, kun on kiinnitetty InfoLITHIUM-akku.
!¡ Varoitusvalo (WARNING)
!™ Latausajan merkkivalo (TIME TO CHG)
!£ Ajan ilmaisin
!¢ Akussa jäljellä olevan ajan ilmaisin (BATTERY LIFE)
!∞ Videonauhurin/kameran ilmaisin (VCR/CAMERA)
!§ Täyden latauksen osoitin
!¶ Akun jäljellä olevan virtamäärän osoitin
m
DISPLAY
CHANGE
Katso kuvaa B.
Lataus alkaa. Kun akun jäljellä olevan virtamäärän osoitin muuttuu
merkinnälle “
“ ja CHARGE-lamppu syttyy, tavallinen lataus on
suoritettu. Täyttä latausta varten, jolloin voit käyttää akkua hieman
kauemmin kuin “tavallisen latauksen” jälkeen, anna akun olla
kiinnitettynä kunnes CHARGE-lamppu sammuu.
Akku voidaan ottaa pois tarvittaessa. Sitä voidaan käyttää vaikka
latausta ei ole suoritettu loppuun.
Akussa jäljellä olevan virtamäärän osoitin
täysi lataus
Akun asentaminen
1 Aseta akku kohtaan a.
Kohdista akun 4-merkillä varustettu pää tämän laitteen
liitinsulkimen reunaan.
a taittuu alas, kun akku sijoitetaan sen päälle.
2 Siirrä akkua nuolen suuntaan.
Paina akkua, kunnes liitinsuljin on täysin peitossa.
Käyttölämpötila
Säilytyslämpötila
Mitat
Paino
Vakiovarusteet
12/24 V tasavirtaa
(12/24 V, vain negatiivisesti maadoitetuille
ajoneuvoille)
Tasavirtalähtö: 8,4 V, 2,0 A käyttömuodolla
Akun latausliitin: 8,4 V, 1,4 A latausmuodolla
Sony-akku NP-F100/F200/F300/F330/F530/
CF540/F550/F730/F750/F930/F950
0°C - 40°C
–20°C - 60°C
Noin 127 × 55 × 95 mm (l/k/s)
Noin 330 g
Liitäntäjohto DK-415 (1)
Pidätämme oikeudet muuttaa laitteen ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia
ilman erillistä ilmoitusta.
Tämä merkki ilmaisee, että tämä tuote on aito Sonyvideolaitteelle tarkoitettu lisävaruste. Sony suosittelee,
että hankittaessa lisävarusteita Sony-videolaitteille
hankitaan tällä “GENUINE VIDEO ACCESSORIES”
merkillä varustettuja lisävarusteita.
f
m
HUOM!
• Aikanäyttö näyttää likimääräisen ajan ladattaessa 10°C-30°C lämmössä.
Aikanäyttö saattaa poiketa oikeasta latausajasta käyttöolosuhteista
riippuen.
• Aikanäyttö saattaa näyttää merkinnän “– – – –” seuraavissa tapauksissa.
Tämä ei kuitenkaan ole oire laitteessa olevasta viasta.
– Akussa on aikaa jäljellä alle 5 minuuttia.
– Näkyvän ajan ja oikean latausajan välillä on ero. Vaikka näin käy, jatka
lataamista.
• Täyttä latausta varten tarvitaan vielä noin 1 tunti tavallisen latauksen
loputtua. Jos akku irrotetaan tavallisen ja täyden latauksen välillä,
latausaika ei näy oikein uuden latauksen aikana.
• Jos latausaika ei näy oikein, lataa akku kokonaan. Latausaika näkyy
oikein.
• Kun kokonaan ladattu akku asetetaan tähän laitteeseen, “TIME TO CHG
FULL 1h” saattaa tulla näkyviin näyttöön. Laitteessa ei kuitenkaan ole
vikaa.
• Merkintä BATTERY LIFE ei aina näy riippuen käyttöolosuhteista.
• Joudut odottamaan hetken painikkeen DISPLAY CHANGE painamisen
jälkeen, ennen kuin näyttö näyttää aikamerkinnän.
Videolaitteen käyttö
Katso kuvaa C.
1 Aseta muodon muuttokytkin asentoon VCR/CAMERA.
Varmista, ettei akkuun kohdistu iskuja sen latautuessa. Kun asennat akun,
vältä kolhimasta sitä.
2 Liitä tasavirtajohto savukkeensytyttimen liittimeen.
3 Liitä liitäntäjohto b tämän laitteen liittimeen DC OUT.
4 Liitä liitäntäjohto videolaitteeseen.
Latausaika
DCR-TRV9 tms. (kuva C-1)
Seuraavasta taulukosta näet täysin purkaantuneen akun latausajat.
Latausaika
Akku
Latausaika
NP-CF540
110 (50)
NP-F100
100 (40)
NP-F550
115 (55)
NP-F200
115 (55)
NP-F750
170 (110)
NP-F300
160 (100)
NP-F950
225 (165)
Samalla kun painat liitäntälevyä c, siirrä sitä alas. Liitäntälevy
irrotetaan siirtämällä sitä ylös samalla kun painetaan akun irrotusvipua
d.
DCR-PC10 tms. (kuva C-2)
Avaa kansi ja aseta liitäntäpistoke e paikalleen.
Liitäntäpistoke poistetaan vetämällä sitä samalla kun painaetaan
painiketta f.
HUOM!
• Likimääräinen minuuttimäärä tyhjän akun täyttä latausta varten (täysi
lataus).
• Suluissa oleva likimääräinen minuuttilukema osoittaa aikaa ladattaessa
tavallisella latauksella (tavallinen lataus).
• Katso tiedot akun käyttöajasta käytössä olevan videonauhurin
käyttöohjeista.
• Latausaika saattaa olla erilainen akun kunnosta ja ympäristön
lämpötilasta riippuen.
HUOM!
• Kun muodon muuttokytkin asetetaan asentoon VCR/CAMERA latauksen
aikana, lataus loppuu.
• Kun paikalleen asetetaan täysin ladattu akku, CHARGE-lamppu syttyy
kerran ja sammuu sitten.
• Jos CHARGE-lamppu ei pala eikä vilku, varmista, että akku on kiinnitetty
oikein tasavirta-adaptoriin/lataajaan. Ellei sitä ole kiinnitetty, se ei
lataudu.
• Jos muodon muuttokytkin asetetaan asentoon CHARGE videolaitetta
käytettäessä, videolaitteen virtalähde katkeaa.
• Tähän laitteeseen liitettyä akkua ei voi ladata annettaessa virtaa
videolaitteeseen.
• Pidä tämä laite poissa videolaitteen läheisyydestä, jos kuvassa on
häiriöitä.
Sulakkeen vaihto
Jos tämä laite ei toimi kunnolla, tarkista, onko sulake palanut. Jos sulake on
palanut, vaihda se seuraavien ohjeiden mukaan.
1 Pyöritä pistokkeen päätä ja irrota se.
Kun CHARGE-lamppu vilkkuu
Jos latauksen aikana esiintyy ongelmia, CHARGE-lamppu vilkkuu ja
WARNING tulee näkyviin näyttöön.
Tarkista seuraavan taulukon avulla.
2 Poista palanut sulake.
Ota akku pois tästä laitteesta ja aseta se sitten paikalleen uudelleen.
Jos CHARGE-lamppu
vilkkuu taas:
Aseta paikalleen toinen
akku.
Jos CHARGE-lamppu syttyy eikä
vilku enää:
Jos CHARGE-lamppu sammuu, koska
latausaika on kulunut, ei ole
ongelmaa.
Jos CHARGE-lamppu
vilkkuu taas:
Vika on tässä laitteessa.
Jos CHARGE-lamppu syttyy eikä
vilku enää:
Jos CHARGE-lamppu sammuu,
koska latausaika on kulunut, vika on
ensin asennetussa akussa.
Ota yhteys lähimpään Sony-myyjään viallisesta tuotteesta.
Henvend dig gerne til nærmeste Sony forhandler, hvis er er opstået
problemer.
h
Käytä DCR-TRV9 videokameralle jne. varusteisiin kuuluvaa DK-415
liitäntäjohtoa. Videokameralle DCR-PC10 jne. käytetään DK-626
liitäntäjohtoa (ei kuulu varusteisiin).
Katso tarkat liitäntäohjeet videolaitteen käyttöohjeista.
Huomautus
Akku
Täyden lataamisen
suorittamiseen jäljellä oleva aika
DISPLAY
CHANGE
3 Asenna akku.
1 Siirrä akku ohjainta pitkin kohtaan a.
2 Paina akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa.
Tekniset tiedot
TIME TO CHG
FULL
Äänimerkki kuuluu ja näyttöruutuun syttyy valo
NP-F100 tms. (kuva B-2)
Jos laitteen suhteen ilmenee ongelmia, irrota se verkosta ja ota yhteys
lähimpään Sony-myyjään.
m
DISPLAY
CHANGE
Akun lataaminen
tavallinen lataus
Aika ei näy, jos akussa on aikaa jäljellä
alle 5 minuuttia.
Tavallisen latauksen
suorittamiseen jäljellä oleva aika
TIME TO CHG
NORMAL
Latauslämpötila on 0°C - 40°C. Parhaan mahdollisen akkutehon
saamiseksi suositellaan kuitenkin latausta 10°C - 30°C lämmössä.
• Käytä autoon liitettävää akkulataajaa vain sellaisissa ajoneuvoissa, joissa
on 12 tai 24 voltin akku.
• On olemassa negatiivisesti ja positiivisesti maadoitettuja ajoneuvoja.
Tämä autoon liitettävä akkulataaja on tarkoitettu ainoastaan
negatiivisesti maadoitetuille ajoneuvoille.
• Käytä tätä laitetta auton moottorin käydessä. Jos laitetta käytetään
moottorin ollessa sammuneena, auton akku saattaa kulua
käyttökelvottomaksi.
• Tämä laite ei irtoa virtalähteestä niin kauan kuin se pidetään liitettynä
auton savukkeensytyttimen liittimeen.
• Irrota auton akkujohto savukkeensytyttimen liittimestä, kun lataajaa ei
käytetä. Irrota johto ottamalla kiinni pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse
johdosta.
• Älä käytä laitetta, jos johto on vahingoittunut tai jos laite on pudonnut tai
vaurioitunut.
• Varmista, että mitään metallista ei pääse kosketuksiin laitteen
metallisosien tai liitäntälevyn kanssa. Jos kosketus tapahtuu, saattaa
syntyä oikosulku ja laite vahingoittua.
• Pidä metallikontaktit aina puhtaina.
• Älä pura laitetta tai muuta sen rakennetta.
• Älä kolhi tai pudota laitetta.
• Laite lämpenee toiminnan aikana. Se on aivan normaalia.
• Pidä laite poissa AM-vastaanottimien läheisyydestä, sillä se saattaa häiritä
AM-vastaanottoa.
• Älä aseta laitetta sellaiseen paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi
auringonpaisteelle, kuten esim. kojelaudalle.
Siirrä akkua nuolen suuntaan ja nosta se sitten suoraan ylös.
Ota akku pois samalla, kun siirrät akun irrotusvipua.
Näyttöruutu
Latauslämpötila
Muuta
NP-F550 tms. (kuva B-1)
NP-F100 tms. (kuva B-2)
NP-F550 tms. (kuva B-1)
Lataaminen
Käyttö
Kontakt venligst din bilforhandler angående bilens jordtilslutning eller
bilbatteriets spænding osv.
Liitinsuljin
Latauksen napaisuus
Akun irrotusvipu
Tasavirran lähtöliitin (DC OUT)
Ohjain
Latauslamppu (CHARGE)
Muodon muuttokytkin
Näytön muuttokytkin (DISPLAY CHANGE)
Näyttöruutu
2 Liitä auton akkujohto savukkeensytyttimen liittimeen.
2 Fjern den sprungne sikring.
• Hvis bilens cigaretlig hterbøsning er tilsmudset af aske el.lign., bliver
bøsningen varm på grund af den dårlige tilslutning. Sørg for at rense
bøsningen før brug.
• Når du udskifter sikringen, skal du anvende de angivne sikringer.
• Hvis sikringen springer igen kort efter udskiftningen, skal du kontakte
nærmeste Sony-forhandler.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Akkua ladattaessa tämä laite näyttää akussa jäljellä olevan ajan
videolaitteella tms. seuraavien ehtojen mukaisesti.
• Käytettäessä InfoLITHIUM-akkua
• Käytettäessä videolaitetta, jossa on
-merkki
Varmista, että käytät
-merkillä varustettua akkua.
Katso videolaitteen käyttöohjeista, soveltuuko se InfoLITHIUMjärjestelmälle.
Lähtöjännite
Bemærk!
Katso kuvaa A.
Akussa jäljellä olevasta ajasta
Virtavaatimukset
3 Isæt den nye sikring, og drej proppen i, og stram til.
Akun irrottaminen
Osien tunnistus
1 Aseta muodon muuttokytkin asentoon CHARGE.
1 Tag fat i enden af proppen, og drej den af.
Fjern batteriet fra denne enhed, og installer det samme batteri igen.
Hvis CHARGE-lampen
begynder at blinke igen:
Installer et nyt batteri.
DC-V700 autoon liitettävää akkulataajaa (vain negatiivisesti maadoitetuille
ajoneuvoille) voidaan käyttää seuraavalla tavalla liittämällä se auton
savukkeensytyttimen liittimeen:
• Ionityyppisen litiumakun lataamiseen.
• Antamaan virtaa Sony-videolaitteelle käytettäessä sitä iontyyppisellä
litiumakulla.
Seuraavat toiminnot ovat mahdolliset käytettäessä InfoLITHIUM-akkua:
– Nopea lataus
– Jäljellä olevan latausajan näyttö
Huomautuksia käytöstä
DISPLAY
CHANGE
Der lyder et bip, og displayet tændes.
Ret til ændring af design og specifikationer forbeholdes.
2
Den resterende tid, indtil normal
opladning er færdig
Se illustration B.
Andet
2
Tiden angives ikke, hvis den resterende
batteritid er kortere end 5 minutter.
DISPLAY
CHANGE
DISPLAY
CHANGE
NP-F550 etc. (ill. B-1)
• Brug kun et batteri af lithium ion typen. Denne enhed kan ikke anvendes
til at oplade batterier af Ni-Cd/Nickel hydrogen typen.
• Tryk batteriet godt på plads.
• Oplad batteriet på en plan, vibrationsfri flade.
Udtagning
Poistaminen
Ved hvert tryk på DISPLAY CHANGE ændres displayet som vist herunder.
Den resterende batteritid, når
BATTERY LIFE
det batteri, som er under
opladning, er tilsluttet dit
m
InfoLITHIUM-videoudstyr
Opladning af batteriet
Skønt de følgende modeller betjener sig af InfoLITHIUM, angives den
resterende batteritid ikke på dette apparat.
3
Skub batteriet i pilens retning, og løft det derefter lige op.
Tag batteriet ud, mens du holder i batteriudløserarmen.
Displayrude
Om den resterende batteritid
Under opladning vil dette apparat angive den resterende batteritid med dit
videoudstyr etc. på følgende betingelser.
• Når InfoLITHIUM batteriet anvendes
• Når videoudstyr med
-mærket anvendes
Kontroller, at du anvender et batteri med
-mærket.
Se efter i betjeningsvejledningen, som følger med dit videoudstyr, hvis
dette betjener sig af InfoLITHIUM.
B
NP-F550 etc. (ill. B-1)
TIME TO CHG
NORMAL
Om brugen
Ennen kuin alat käyttää tätä laitetta, lue tämä käyttöohje ja säilytä se
tallessa mahdollista tulevaa tarvetta varten.
NP-F100 etc. (ill. B-2)
!§
!£
2
Aftagning af batteriet
Delenes betegnelse
3 Aseta uusi sulake paikoilleen ja kiristä pistoke pyörittämällä
sitä.
HUOM!
• Jos auton savukkeensytyttimen liittimessä on likaa, esimerkiksi tuhkaa,
pistoke kuumenee huonon kosketuksen vuoksi. Puhdista liitin ja pistoke
aina ennen käyttöä.
• Kun vaihdat sulakkeen, käytä ainoastaan oikeantyyppisiä sulakkeita.
• Jos sulake palaa uudelleen pian vaihtamisen jälkeen, ota yhteys
lähimpään Sony-liikkeeseen.
Tiedustele tarvittaessa autokauppiaaltasi autosi maadoituksen napaisuutta,
autosi akun jännitettä jne.
Download PDF

advertising