Sony | MHS-PM5 | Sony MHS-PM5 bloggie™ PM5 HD-minikamera Bruksanvisning

VKLICKA!
Innehållsförteckning
Komma igång
Grundläggande
funktioner
Använda kameran med
din dator
Använda funktioner för
fotografering
Använda funktioner för
visning
Anpassa inställningarna
Uppleva 360 Video
(MHS-PM5K)
Visa bilder på en TV
Felsökning
Bruksanvisning
Övrigt
Mobil HD Snap-kamera
MHS-PM5/PM5K
Sakregister
© 2010 Sony Corporation
4-170-786-91(1) SE
Att notera om användning av din kamera
Olika typer av minneskort som kan
användas tillsammans med kameran
• De minneskort som kan användas med kameran
är ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick
PRO-HG Duo”, SD-minneskort och SDHCminneskort. Du kan inte använda
MultiMediaCard.
• Minneskort med upp till 32 GB har bekräftats
fungera tillsammans med denna kamera.
• ”Memory Stick PRO Duo” och ”Memory Stick
PRO-HG Duo” kallas båda ”Memory Stick PRO
Duo” i denna handbok.
• Vid inspelning av film rekommenderas du att
använda ett ”Memory Stick PRO Duo” på 1 GB
eller mer som är märkt:
–
* (”Memory Stick
PRO Duo”)
–
(”Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* Märkt med Mark2 eller inte, båda kan
användas.
• Se sida 41 för information om inspelningstid för
”Memory Stick PRO Duo”.
”Memory Stick PRO Duo”/”Memory Stick
PRO-HG Duo”
• Om du vet med dig att det kommer att dröja
innan du använder kameran igen, bör du
använda batteriet tills det är tomt och sedan
förvara kameran på ett torrt och svalt ställe. Det
är viktigt för att batteriet ska fortsätta att
fungera.
• För mer information om batteriet, se sida 68.
Ingen kompensation för inspelat
material
• Inspelat material kan inte ersättas om inspelning
eller uppspelning inte fungerar på grund av ett
funktionsfel hos dina kamera, inspelningsmediet
el. dyl.
Säkerhetskopiering av internminnet och
minneskort
• Stäng inte av kameran och plocka inte ut
minneskortet när aktivitetslampan lyser,
eftersom informationen i internminnet eller på
minneskortet då kan förstöras. Skydda alltid din
information genom att skapa en säkerhetskopia.
Om att ändra språkinställningen
• Skärmmenyerna på respektive språk används för
att beskriva de olika procedurerna. Vid behov
kan du ändra det språk som används på skärmen
(sidan 22).
Att notera om inspelning/uppspelning
Vid användning av ”Memory Stick PRO
Duo” med en kompatibel ”Memory
Stick”-plats av standardstorlek
Se till att sätta in ditt ”Memory Stick PRO
Duo” i ”Memory Stick Duo”-adaptern.
”Memory Stick Duo”-adapter
Att notera om batteriet
• Ladda batteriet innan du använder kameran för
första gången.
• Batteriet kan laddas även om det inte är helt
tomt. Det går också att använda batteriet även
när det bara är delvis uppladdat.
2
• Säkerställ pålitlig användning av minneskort
genom att formatera minneskortet första gången
det används med den här kameran. Om du
formaterar minneskortet ska du dock vara
medveten om att alla data i minnet kommer att
raderas och att dessa data inte kan återställas.
Kontrollera att du sparar dina viktiga data på
datorn innan du formaterar minneskortet.
• Denna kamera är varken dammsäker, stänksäker
eller vattentät.
• Gör en provinspelning innan du börjar spela in
viktiga händelser, för att kontrollera att kameran
fungerar på rätt sätt.
• Var försiktig så att kameran inte blir våt. Vatten
som tränger in i kameran kan orsaka
funktionsfel, som i vissa fall inte kan lagas.
• Om du roterar linsdelen bakåt när kameran är
ansluten till andra enheter med USBanslutningskabeln, kan de inspelade bilderna gå
förlorade.
Att notera om användning av din kamera
• Rikta aldrig kameran mot solen eller andra
starka ljuskällor. Det kan skada dina ögon
permanent. Det kan också orsaka funktionsfel i
din kamera.
• Använd inte kameran i närheten av utrustning
som genererar starka radiovågor eller avger
strålning. Kameran kan kanske inte spela in eller
spela upp på rätt sätt.
• Om du använder kameran där det är dammigt
eller där det finns mycket sand, kan det leda till
funktionsstörningar.
• Stäng av kameran och låt den ligga i ungefär en
timme innan du använder den om kondens har
bildats.
• Undvik att skaka eller stöta till kameran. Utöver
funktionsfel och oförmåga att spela in bilder,
kan detta göra inspelningsmediet oanvändbart
eller orsaka att bildinformation havererar,
skadas eller förloras.
• När du för in eller tar ut minneskortet ska du
vara försiktig så att minneskortet inte hoppar ut
och faller på marken.
• När du ansluter kameran till en annan enhet med
en kabel, ska du kontrollera att du har vänt
kontakten rätt. Om du med våld pressar in
kontakten i uttaget kan detta skadas, vilket kan
leda till funktionsfel i kameran.
• Uppspelning av andra filmer än dem som spelats
in, redigerats eller komponerats på denna
kamera kan inte garanteras.
Att notera om LCD-skärmen och
objektivet
• LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög
precision; över 99,99 % av bildpunkterna är
aktiva. Trots det kan det förekomma enstaka
små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda,
blåa eller gröna) som lyser konstant på LCDskärmen. Detta är dock normalt och beror på
tillverkningsmetoden, och påverkar inte de
bilder som lagras på något sätt.
Svarta, vita, röda,
blåa eller gröna
punkter
• Funktionsstörningar kan inträffa om LCDskärmen eller objektivet utsätts för direkt solljus
en längre tid. Tänk dig för innan du lämnar
kameran i närheten av ett fönster eller lägger
den ifrån dig utomhus.
• Tryck inte mot LCD-skärmen. Skärmen kan bli
missfärgad och det kan leda till
funktionsstörningar.
• På kalla platser kan det hända att det uppstår
efterbilder på LCD-skärmen. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
Att notera om kassering eller
överlåtelse
• När du använder programvara som byggts in i
kameran, kan det hända att personlig
information som t ex ID:n och postadresser
sparas i kamerans internminne. När kameran
överlåts till andra personer eller kasseras, bör du
först radera sådan information.
Om kompatibla bildformat
• Denna kamera har stöd för ”MP4 format” som
filmfilsformat. Därför kan inte filmer som
spelats in med denna kamera spelas upp på
enheter som inte har stöd för ”MP4-format”.
• Denna kamera har inte stöd för ”AVCHDformat” och är därför inte kompatibel med
uppspelning och inspelning av filmer i
”AVCHD-format” vilket däremot en Digital
HD-videokamera är.
• Stillbilder som tas med denna kamera
komprimeras/sparas i JPEG*1-format.
Filtillägget är ”.JPG”.
• Denna kamera uppfyller den internationella
standarden DCF*2 som etablerats av JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)*3.
• Uppspelning av stillbilder/filmer som tagits med
din kamera på annan utrustning, och visning av
stillbilder som tagits eller redigerats med annan
utrustning på din kamera, kan inte garanteras.
*1
Joint Photographic Experts Group
*2
Design rule for Camera File system
*3
Japan Electronics and Information
Technology Industries Association
Om överhettningsskydd
• Strömmen kan stängas av automatiskt för att
skydda kameran beroende på kamerans eller
batteripaketets temperatur. I detta fall visas ett
meddelande på skärmen innan strömmen stängs
av. Om meddelandet ”Camera overheating
Allow it to cool” visas, har kameran överhettats.
Strömmen stängs av automatiskt. Ställ kameran
på en sval plats tills den svalnar.
3
Att notera om användning av din kamera
Varning om upphovsrätt
• TV-program, filmer, videokassetter och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat.
Kopiering av sådant material utan särskilt
tillstånd kan strida mot upphovsrättslagen.
Om den här bruksanvisningen
• Fotoexemplen som förekommer i den här
bruksanvisningen är reproduktioner, och inte
bilder som tagits med den här kameran.
• Design och specifikationer för inspelningsenhet
och andra tillbehör är föremål för ändring utan
förvarning.
4
Använda kameran
Upplev högupplösta bilder
De filmer som spelas in med denna kamera spelas in i MPEG-4 AVC/H.264 Huvudprofil,
ungefär 30 bildrutor per sekund, progressivt, AAC LC, ”MP4-format”.
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
Vad är ”MPEG-4 AVC/H.264”?
MPEG-4 AVC/H.264 är en videokamerastandard som använder mycket effektiv
kodningsteknologi för bildkomprimering för att spela in HD (högupplösta) bilder.
Jämfört med befintlig kodningsteknologi för bildkomprimering kan MPEG-4 AVC/
H.264 komprimera bilder ännu mer effektivt.
• I MPEG-4 AVC/H.264 stödjer kameran högupplösta bilder med 1080 eller 720 effektiva
skanningslinjer. Antal inspelade pixlar är 1920×1080 eller 1280×720 och bilden spelas in i
progressivt läge*.
Progressiv uppsplning
Kameran har stöd för progressivt läge*, som används i datorer och därför är lämpligt för
uppspelning av bilder på datorer.
Filma med en bildkvalitet som passar dina ändamål
Kameran stödjer den vanliga och allmänt använda VGA (640×480) samt HD (högupplöst)
bildkvalitet. Välj bildkvaliteten VGA (640×480) för att ladda upp de inspelade bilderna till
webbplatser eller bifoga dem till e-post utan att behöva konvertera bildkvalitet.
Movie Size som du kan välja med denna kamera
Movie Size
Riktlinjer för användning
1920 × 1080 30P
Spela in filmer i HD-kvalitet (hög upplösning) i storlekar som lämpar
sig för visning på en dator eller en högupplöst TV
1280 × 720 60P
Fotograferar snabba scener som sportbilder jämnt med HD
(högupplöst) kvalitet
1280 × 720 30P
Spela in filmer i HD-kvalitet (hög upplösning) i storlekar som lämpar
sig för visning på en dator
640 × 480 30P
Spela in filmer i SD-kvalitet (standardupplösning) i storlekar som
lämpar sig för uppladdning på webbplatser
*
Progressivt läge är en filminspelningsmetod som läser av alla bildpixlar samtidigt.
5
Hantering av kameran
• När du bär kameran ska linsdelen roteras tillbaka enligt bilden.
• Var försiktig så att du inte blockerar objektivet när du filmar.
• Håll inte kameran genom att endast hålla i batteri/minneskortluckan, kontaktskyddet,
USB-uttaget eller linsdelen.
• Information om hur du fäster handremmen finns på sida 15.
6
Innehållsförteckning
Att notera om användning av din kamera..................................................2
Använda kameran .....................................................................................5
Hantering av kameran ...............................................................................6
Delarnas namn........................................................................................10
Indikatorer på skärmen ...........................................................................12
Komma igång
Kontrollera de medföljande tillbehören ....................................................15
1 Förbereda batteriet..............................................................................16
2 Föra in minneskortet ...........................................................................19
3 Starta kameran/ställa in språk och klocka...........................................21
Grundläggande funktioner
Fotografera/filma .....................................................................................23
Visning av bilder ......................................................................................27
Använda menyalternativen ......................................................................29
Menyalternativ .........................................................................................30
Använda kameran med din dator
Använda kameran med din dator ............................................................31
Ansluta kameran till din dator ..................................................................33
Ladda upp video och stilbilder till mediatjänster......................................35
Använda programvaran ...........................................................................38
Använda funktioner för fotografering
Fotograferingsmeny.................................................................................40
Photo Size: Välja bildstorleken efter användningssyftet
Movie Size: Välja filmstorleken efter användningssyftet
SteadyShot: Gör det möjligt att minska kamerans skakning när du tar bilder
Face Detection: Detekterar ansikten i motivet och justerar exponering automatiskt
Inställningar: Välja fotograferingsinställningar
7
Innehållsförteckning
Använda funktioner för visning
Visningsmeny.......................................................................................... 43
(Delete): Låter dig välja och ta bort oönskade bilder
(Slideshow): Spela upp en bildserie
(Protect): Förhindra oönskad radering
(Rotate): Rotera stillbilder
(Inställningar): Ändra inställda objekt
Anpassa inställningarna
Använda inställningsalternativ ................................................................ 46
Shooting Setting ............................................................................... 47
Flicker Reduction
Main Settings 1/2 .............................................................................. 48
Beep
LCD Backlight
Display Color
Language Setting
Initialize
Main Settings 2/2 .............................................................................. 49
LUN Settings
Video Out
Memory Card Tool ............................................................................ 50
Format
Copy
Internal Memory Tool........................................................................ 51
Format
Clock Settings................................................................................... 52
Clock Settings
Uppleva 360 Video (MHS-PM5K)
Filma 360 Video-bilder ............................................................................ 53
Visa bilder på en TV
Visa bilder på en TV................................................................................ 55
8
Innehållsförteckning
Felsökning
Felsökning ...............................................................................................58
Varningsindikatorer och meddelanden ....................................................64
Övrigt
Om ”Memory Stick” .................................................................................66
Om batteriet ............................................................................................68
Försiktighetsåtgärder...............................................................................69
Specifikationer.........................................................................................70
Sakregister
Sakregister ..............................................................................................71
9
Delarnas namn
Se sidorna inom parentes för mer
information om hur de olika delarna
används.
J MENU-knapp (29)
K Multiväljare
Meny på: v/V/b/B (29)
Meny av: v (Skärmdisplay)/
V (Självutlösare) (26)
L
(uppspelning)-knapp (27)
A Objektiv
B Mikrofon
C Hake för handrem (15)
D Högtalare
M Ström/laddningslampa (16)
• Ström/laddningslampan lyser grönt när
strömmen slås på och lyser orange när
batteriet laddas.
N
(Foto)-knapp (23)
• Tar stillbilder.
O
(Film)-knapp (23)
• Startar/stoppar filminspelning.
E Batteri/Minneskortlock (19)
P ON/OFF -knapp (21)
F Batterifack
Q Zoomspak
G Minneskortplats
H Aktivitetslampa (20)
I LCD-skärm (25)
10
För fotografering: Zoom (W/T) (26)
För visning: Uppspelningszoom/
(Index) (28)
Delarnas namn
R Stativfäste (på undersidan)
• Använd ett stativ med en skruvlängd på
högst 5,5 mm. Det går inte att skruva fast
kameran ordentligt på stativ med skruvar
längre än 5,5 mm. Med en sådan skruv
riskerar du också att skada kameran.
S USB kontaktspak
T
(USB)-uttag (33)
• Används vid anslutning till en dator med en
USB-anslutningskabel.
U A/V OUT-utgång (55)
• Används vid anslutning till en TV el. dyl.
med en A/V-anslutningskabel.
V Kontaktskydd
11
Indikatorer på skärmen
När du vippar på multiväljaren upprepade
gånger mot v (Skärmdisplay) ändras
displayen (sidan 25).
Indikatorer på skärmen försvinner efter
cirka 5 sekunder med
standardinställningarna som används när du
köpte kameran. Om du vill att indikatorerna
ska visas igen ska du utföra en valfri åtgärd
(ej med zoomspaken). Indikatorerna visas
dock endast i 5 sekunder.
Se sidorna inom parentes för mer
information om hur de olika delarna
används.
A
Visning
Betydelse
Återstående batteritid (18)
Varning för svagt batteri
(64)
SteadyShot (42)
Inspelningsmapp
• Visas inte när internminnet
används.
Inspelningsmedium
Face Detection (42)
När du tar stillbilder
Zoomningsgrad
/
Självutlösare (26)
B
Visning
Betydelse
Bildstorlek (40)
Information om
stillbildsinställningarna
visas nära
(Foto)ikonen.
När du spelar in filmer
5
[400]
Antal återstående bilder
som kan tas (40)
z
AE-lås (grön) (24)
C
12
Visning
Betydelse
2010-1-1
12:00
Aktuellt datum och
klockslag
v DISP
Ändra visningen på
skärmen
V
Använda självutlösaren
Indikatorer på skärmen
D
Visning
Betydelse
Bildstorlek (40)
[00:00:05]
Återstående
inspelningstid (40)
Information om
filminställningar visas nära
(Film)-ikonen.
E
Visning
Betydelse
Bildstorlek (40)
Filminspelning (röd)
01:23
Inspelningstid (41)
b Obs!
• Indikatorer och deras placeringar är ungefärliga,
och skiljer sig från vad du faktiskt kan se.
13
Indikatorer på skärmen
Vid visning av stillbilder
A
Visning
Betydelse
Återstående batteritid (18)
Bildstorlek (40)
Protect (44)
Vid uppspelning av filmer
VOL.
Volym (27)
Zoomningsgrad
Varning för svagt batteri
(64)
B
Visning
Betydelse
Uppspelningsstapel
00:00:00
Räkneverk
2010-1-1
9:30 AM
Inspelningsdatum och
inspelningstid för den
uppspelade bilden
BACK/
NEXT
Välj bilder
v DISP/
V VOLUME
Ändra visningsinställningen
med v och justera volymen
med V.
Vägledningsmeddelandet
visas om vartannat.
C
Visning
Betydelse
Uppspelningsmapp
• Visas inte när internminnet
används.
12/12
Bildnummer/Antal
inspelade bilder i den valda
mappen
Uppspelningsmedium
b Obs!
• Indikatorer och deras placeringar är ungefärliga,
och skiljer sig från vad du faktiskt kan se.
14
Komma igång
Kontrollera de medföljande tillbehören
• Laddningsbart batteripaket NP-BK1 (1)
• 360 Video Lins VCL-BPP1 (1)
(endast MHS-PM5K)
• 360 Video Linsväska (1) (endast MHS-PM5K)
• Handrem (1)
Komma igång
• Minneskort (”Memory Stick PRO Duo” 4GB)
(1) (endast MHS-PM5K)
• A/V-anslutningskabel (1)
• USB-anslutningskabel (1)
Fäst remmen och stick in din hand
genom öglan, så förhindrar du skador
på kameran som kan uppstå om du
tappar den.
• CD-ROM (1)
– ”PMB” (programvara, inklusive ”PMBhjälp”)
– Bruksanvisning till bloggie (PDF)
• Handledning
• Viktigt meddelande
Krok
15
1 Förbereda batteriet
Ström/laddningslampa
USB-anslutningskabel
(medföljer)
USB kontaktspak
USB
kontaktskydd
Nätadapter
Nätkabel
1 Öppna batteri/minneskortlocket, för in batteripaketet i kameran och stäng
sedan locket.
• Sätt in batteriet så långt det går och tryck det sedan inåt tills det klickar på plats.
• Du kan inte öppna batteri/minneskortlocket när ett stativ är fäst vid kameran.
2 Öppna kontaktskyddet USB och flytta på kontaktspaken USB.
3 Anslut kameran till en påslagen dator med ansluten USB-anslutningskabel
(medföljer).
• Ström/laddningslampan lyser orange och laddning påbörjas.
• När ström/laddningslampan slocknar är laddningen klar.
• Ström/laddningslampan kan stängas av när temperaturen ligger utanför den rekommenderade
drifttemperaturen (10 till 30°C.)
4 När laddning är klar ska USB-anslutningskabel kopplas ur från kamerans
USB-uttag.
b Obs!
• När kameran är ansluten till en dator kan kameran inte användas. Koppla ur kameran från datorn innan
den används.
• Laddning av batteriet med anpassade eller handbyggda datorer kan inte garanteras. Beroende på typen av
USB-enhet som används kanske inte laddning fungerar ordentligt.
16
1 Förbereda batteriet
• Utsätt inte kameran för våld när du ansluter den till datorn. Det kan skada kameran eller datorn.
• När du ansluter kameran till en bärbar dator som inte är ansluten till ett nätuttag kan den bärbara datorns
batteri laddas ur snabbt. Låt inte kameran vara ansluten till datorn under en längre tid.
Ta ut batteripaketet
Komma igång
För in batteriutmatningsspaken.
Tappa inte batteriet.
Laddningstid
Fullständig uppladdning
Ungefär 300 min.
• Tid för att ladda ett helt tomt batteri vid temperaturen 25°C. Laddningen kan ta längre tid under vissa
omständigheter eller förhållanden.
• Se sida 40 för uppgift om det antal bilder som du kan spela in.
• När laddning är klar ska USB-anslutningskabel kopplas ur från datorn.
Ungefärlig inspelnings/uppspelningstid (min.)
Inspelningstid*1
Kontinuerlig inspelningstid
95
Normal inspelningstid*2
60
Uppspelningstid
130
*1
Spela in film kontinuerligt med en bildstorlek på [1280 × 720 30P]
*2 Normal inspelningstid anger tiden när du startar/stoppar inspelningen flera gånger, slår på/stänger av
strömmen och zoomar.
17
1 Förbereda batteriet
Kontrollera den återstående batteritiden
Rotera linsdelen eller tryck på ON/OFF-knappen för att slå på och kontrollera återstående
batteri på LCD-skärmen.
Indikator för
återstående
batteriladdning
Riktlinjer för Batteriet har
återstående tillräckligt
batteritid
med ström
Batteriet är
nästan
fulladdat
Batteriet är
halvfullt
Batteriet är
Ladda batteriet.
nästan slut,
(varningsindikatorn
inspelning/
blinkar).
uppspelning
avbryts snart.
• Det tar ungefär en minut innan korrekt indikator för återstående laddning visas.
• Den indikator för återstående batteriladdning som visas är under vissa omständigheter inte den rätta.
• Om kameran drivs med batteriet och du inte använt kameran på ungefär fem minuter, så stängs den
automatiskt av för att förhindra att batteriet förbrukas i onödan (automatisk avstängningsfunktion).
• Skärmen Language Setting visas när kameran slås på första gången (sidan 21).
18
2 Föra in minneskortet
1
2
Batteri/
minneskortlock
3
Uppmärksamma det
skårade hörnets riktning.
Komma igång
1
2
1 Öppna locket.
2 För in minneskortet hela vägen tills det klickar med det rundade hornet riktat
nedåt enligt bilden.
3 Stäng locket.
När inget minneskort är isatt
Kameran spelar in/visar bilder med hjälp av internminnet (ungefär 26 MB).
När filmstorleken är inställd på [1920 × 1080 30P] eller [1280 × 720 60P], kan du dock inte
spela in filmer.
19
2 Föra in minneskortet
Ta ut ett minneskort
Öppna batteri/minneskortluckan.
Kontrollera att aktivitetslampan inte lyser och tryck
sedan in minneskortet en gång.
• Plocka aldrig ur ditt minneskort när aktivitetslampan lyser. Då kan informationen på ditt minneskort
skadas.
20
3 Starta kameran/ställa in språk och klocka
ON/OFF-knapp
Ström/laddningslampa
Multiväljare
Komma igång
MENU-knapp
1 Rotera linsdelen för att starta kameran.
• Ström/laddningslampan lyser grönt.
• Om linsdelen roteras i pilens riktning slås kameran på.
• Du kan även slå på strömmen genom att trycka på ON/OFF-knappen.
• Linsen roterar inom intervallet 0 till 270 grader.
2 Välj önskat språk med multiväljaren genom att vippa mot v/V, och sedan
trycka på multiväljaren.
21
3 Starta kameran/ställa in språk och klocka
3 Ställ klockan med hjälp av multiväljaren.
1 Välj datumvisningsformat med v/V och tryck sedan på multiväljaren.
2 Välj de olika alternativen med b/B och ställ in det numeriska värdet med v/V.
3 Välj [OK] med B och tryck därefter på multiväljaren.
Stänga av kameran
Tryck på ON/OFF-knappen.
• Du kan även stänga av strömmen genom att rotera linsdelen tillbaka när kameran är inställd på
inspelningsläget.
• Du kan inte stänga av strömmen genom att rotera linsdelen tillbaka när kameran är inställd på
inspelningsläget.
Ändra språkinställningar
Tryck på MENU och välj
(sidan 48).
(Inställningar) t
(Main Settings 1/2) t [Language Setting]
Ändra datum och tid
Tryck på MENU och välj
22
(Inställningar) t [Clock Settings] (sidan 52).
Grundläggande funktioner
Fotografera/filma
ON/OFF-knapp
Zoomspak
Ström/laddningslampa
(Foto)-knapp
(Film)-knapp
1 Rotera linsdelen för att starta kameran.
• Ström/laddningslampan lyser grönt.
• Du kan även slå på strömmen genom att trycka på ON/OFF-knappen.
Grundläggande funktioner
Multiväljare
MENU-knapp
2 Kontrollera bilden.
Placera motivet i mitten av
skärmen.
23
Fotografera/filma
3 Börja fotografera/filma.
När du tar stillbilder:
1 Tryck och håll ned
(Foto)-knappen halvvägs.
Ett pip hörs och z (AE-lås)-indikatorn (grön) lyser i nedre mitten, något mot vänster sida av
skärmen.
• Visningsvinkeln växlar till bildförhållandet (4:3, 3:2 or 16:9) i enlighet med stillbildens
fotograferingsstorlek. Svarta streck kan visas beroende på inställningen för bildstorlek.
I vänteläge
Tryck ned
(Foto) halvvägs
AE-låsindikator
2 Tryck ned
(Foto)-knappen helt.
• Du kan inte ta stillbilder samtidigt som du spelar in film.
• När du tar stillbilder kan visningsvinkeln ändras från den som gäller i vänteläget.
• När ett ansikte detekteras i vänteläge under fotografering, visas en vit ram. När flera ansikten
detekteras visas flera ramar. Om du trycker och håller ned
(Foto)-knappen halvvägs blir en vit
ram grön och bildkvaliteten optimeras automatiskt.
När du spelar in filmer:
Tryck på
(Film)-knappen.
• Börja spela in film.
Du avbryter inspelningen genom att trycka på
(Film)-knappen igen.
• Svarta fält visas över och under bilden när bildstorleken är [1920 × 1080 30P], [1280 × 720 60P] eller
[1280 × 720 30P].
• Det går att spela in kontinuerligt i ungefär 29 minuter.
24
Fotografera/filma
Ändra visningen på skärmen
v (Skärmdisplay)-knapp
AUTO
PÅ
Grundläggande funktioner
När du vippar på multiväljaren upprepade gånger mot v (Skärmdisplay) ändras displayen
enligt följande.
AV
• Indikatorer på skärmen försvinner efter cirka 5 sekunder med standardinställningarna som används när du
köpte kameran. Standardinställningen är AUTO. Om du vill visa indikatorerna igen gör du något av
följande.
– Vippa multiväljaren mot v (Skärmdisplay).
– Utför en valfri handling (ej med zoomspaken). Indikatorerna visas dock endast i 5 sekunder.
• Genom att vippa mot v (Skärmdisplay) en längre tid kan du öka styrkan för LCD-skärmens
bakgrundsbelysning. Vippa en gång till mot v (Skärmdisplay) en längre tid för att återställa styrkan för
LCD-skärmens bakgrundsbelysning.
• Om du visar bilder i starkt ljus utomhus kan du höja ljusstyrkan för LCD-bakljuset.
Batteriet laddas ur snabbare om du gör detta.
• LCD-skärmen lyser inte när kameran är ansluten till en TV.
25
Fotografera/filma
Användbara funktioner vid fotografering
W/T Använda zoom
Tryck zoomspaken mot T för att zooma in, och mot W för att zooma ut.
Du kan inte använda zoomfunktionen när filmstorleken är [1920 × 1080 30P].
Använda självutlösaren
Vippa multiväljaren mot V (Självutlösare).
• Du kan ändra inställningar genom att vippa multiväljare upprepade gånger mot V (Självutlösare).
(Off):
Inte använda självutlösaren.
(10 sek): Fotografering börjar efter 10 sekunders fördröjning. Använd denna inställning
om du vill fotografera dig själv.
(2 sek): Fotografering börjar efter 2 sekunders fördröjning. Detta görs för att förhindra
suddighet p.g.a. ostadighet när slutaren trycks.
Om du trycker på
(Foto)-knappen och
(Film)-knappen visas nedräkningstimern och
kameran tar fotot efter några snabba ljudsignaler.
Spela in i spegelläge
Rotera objektivdelen i samma riktning som LCD-skärmen.
• På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men den inspelade bilden blir normal.
• I uppspelningsläge visas samma bild som den som spelats in på LCD-skärmen, istället för den
spegelvända bilden.
• Bilden kan bli förvrängd om du roterar objektivdelen från framsidan till samma riktning som LCDskärmen, eller i motsatt riktning.
26
Visning av bilder
Zoomspak
Ström/laddningslampa
(uppspelning)-knapp
1 Tryck och håll ned
(uppspelning)-knappen.
• Indexskärmen visas.
Grundläggande funktioner
Multiväljare
MENU-knapp
2 Välj den bild du vill visa med multiväljaren vippad mot v/V/b/B.
Stillbild:
Tryck på multiväljaren.
• En stillbild visas.
Film:
Tryck på multiväljaren för att pausa och spela upp en film.
Vippa mot B för att snabbspola framåt och mot b för att snabbspola bakåt. (Du återgår till
normal uppspelning genom att trycka på multiväljaren.)
Vippa mot V för att visa volymkontrollskärmen och justera volymen med b/B.
• Vid filminspelning av snabbt rörliga motiv, t ex sport, kanske filmen inte kan spelas upp på ett bra
sätt.
• När uppspelningen av den första filmen slutar, startar uppspelningen av nästa film automatiskt. När
uppspelningen av den sista filmen avslutas, avslutas också uppspelningen av filmer helt.
Visa en förstorad bild (uppspelningszoom)
Tryck zoomspaken mot T samtidigt som du visar en stillbild.
Ångra zoomningen genom att trycka zoomspaken mot W.
Justera positionen: v/V/b/B
Avbryt uppspelning med zoom: Tryck på multiväljaren.
27
Visning av bilder
Återgå till indexskärmen
För zoomspaken mot
pausats.
(Index) medan en stillbild visas eller när uppspelningen av en film
Ta bort bilder
Med denna funktion kan du välja oönskade bilder som ska tas bort.
Du kan ta bort bilder med hjälp av MENU-knappen (sidan 43).
28
Använda menyalternativen
Multiväljare
1 Visa menyn genom att trycka på MENU.
• Menyn kommer endast att visas i fotograferings- och uppspelningsläge.
• Vilka alternativ som visas beror på vilket läge du valt.
Grundläggande funktioner
MENU-knapp
2 Välj önskat menyalternativ med multiväljaren vippad mot v/V.
3 Välj en inställning med v/V och tryck på multiväljaren.
4 Stäng menyn genom att trycka på MENU.
29
Menyalternativ
Vilka menyalternativ som kan ställas in beror på kamerans läge.
Fotograferingsmenyn är bara tillgänglig i fotograferingsläget och visningsmenyn är bara
tillgänglig i uppspelningsläget.
Bara alternativ som går att ställa in visas på skärmen.
Meny för fotografering (sidan 40)
Photo Size
Movie Size
SteadyShot
Face Detection
Inställningar
Menyn vid visning (sidan 43)
(Delete)
(Protect)
(Inställningar)
30
(Slideshow)
(Rotate)
Använda kameran med din dator
Använda kameran med din dator
”PMB” och andra program medföljer på CD-ROM-skivan för att möjliggöra mer flexibel
använding av bilder som du har tagit med din kamera.
Rekommenderad datormiljö (Windows)
Följande datormiljö rekommenderas för användning av den medföljande programvaran
”PMB” eller ”PMB Portable” och för import av bilder via en USB-anslutning.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7
Övrigt
CPU-processor: Intel Pentium III 800 MHz eller snabbare (För att
spela upp/redigera HD-filmer: Intel Core Duo 1,66 GHz eller
snabbare/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz eller snabbare)
Minne: 512 MB eller mer (För att spela/redigera HD-filmer: 1 GB
eller mer)
Hårddisk: Diskutrymme som krävs för installation—cirka 500 MB
Skärm: Skärmupplösning: 1,024 × 768 pixlar eller mer
*1
64-bitars utgåvan och Starter (Edition) stöds inte.
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 eller senare krävs för att använda funktionen för att
skapa skivor.
*2
Starter (Edition) stöds inte.
Rekommenderad datormiljö (Macintosh)
Följande datormiljö rekommenderas för användning av den medföljande programvaran ”PMB
Portable” och för import av bilder via en USB-anslutning.
OS (förinstallerat)
Använda kameran med din dator
OS (förinstallerat)
USB Connection: Mac OS X (v10.3 till v10.6)
PMB Portable: Mac OS X (v10.4 till v10.6)
b Obs!
• Funktionen garanteras inte i en miljö som är baserad på en uppgradering av operativsystemen som anges
ovan eller i en miljö med flera OS.
• Om du ansluter två eller fler USB-enheter till en dator samtidigt kanske vissa enheter inklusive kameran
inte fungerar, beroende på vilka typer av USB-enheter som används.
• Anslutning av kameran med ett USB-gränssnitt som är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel) gör det möjligt att använda avancerad överföring (överföring med hög hastighet) eftersom
kameran är kompatibel med Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel).
• När din dator återupptar aktivitet från standby- eller viloläge kanske inte kommunikationen mellan
kameran och datorn återupptas lika snabbt.
31
Använda kameran med din dator
Anmärkning om uppspelning av filmfiler (MPEG-4 AVC/H.264)
För att kunna spela upp och redigera filmfiler (MPEG-4 AVC/H.264) som spelats in med
kameran måste du installera programvara som är kompatibel med MPEG-4 AVC/H.264 eller
”PMB” på din dator.
• Även i PC-miljö där funktionen garanteras kan vissa bilder inte spelas upp ordentligt p.g.a. tappade
bildrutor.
• Observera att den överförda bilden inte påverkas.
• Om du använder en bärbar dator ska du kontrollera att den är inkopplad till nätuttaget med nätadaptern när
den används. Ibland är normala funktioner inte tillgängliga p.g.a. datorns strömsparfunktion.
b Obs!
• funktioner garanteras inte, även på datorer som uppfyller systemkraven ovan. Till exempel kan öppna
program eller program som körs i bakgrunden begänsa produktens funktion.
32
Ansluta kameran till din dator
Anslut kameran så som bilden nedan visar.
1 Slå på strömmen.
USB-anslutningskabel
(medföljer)
3 Till ett USB-uttag på datorn
”PMB” gör det enkelt att importera bilder.
Information om funktionerna i ”PMB” finns i ”PMB-hjälp”.
Importera bilder till en dator (Windows)
Importera bilder till en dator utan att använda ”PMB”
När den automatiska uppspelningsguiden visas efter att en USB-anslutning mellan kameran
och en dator har gjorts, klickar du på [Öppna mappen för att visa filerna] t [OK] t [DCIM]
eller [MP_ROOT] t kopiera önskade filer till datorn.
Använda kameran med din dator
2 Till USB-uttaget
Importera bilder till en dator (Macintosh)
1 Anslut först kameran till din Macintosh-dator. Dubbelklicka på den nyligen
igenkända ikonen på skrivbordet t [DCIM] eller [MP_ROOT] t mappen där
bilderna som du vill importera är sparade.
2 Dra och släpp filerna till hårddiskikonen.
Bildfilerna kopieras till hårddisken.
3 Dubbelklicka på hårddiskikonen t och välj den önskade bildfilen i mappen
som innehåller de kopierade filerna.
Bilden visas.
33
Ansluta kameran till din dator
Ta bort USB-anslutningen
Utför procedurerna från steg 1 till 3 nedan innan:
• ett minneskort tas ut
• ett minneskort sätts in i kameran efter att bilder kopierats från internminnet
• stänger av kameran
1 Dubbelklicka på frånkopplingsikonen i aktivitetsfältet.
Windows Vista
Windows XP
Frånkopplingsikon
2 Klicka på
(USB-masslagringsenhet) t [Stoppa].
3 Kontrollera enheten i bekräftelsefönstret och klicka sedan på [OK].
b Obs!
• Dra och släpp ikonen för minneskortet eller enheten till Papperskorg innan när du använder en Macintoshdator så kopplas kameran bort från datorn.
34
Ladda upp video och stilbilder till mediatjänster
Programmet ”PMB Portable” är förinstallerat på din dator.
Du kan göra följande med ”PMB Portable”.
• Du kan enkelt ladda upp video och stillbilder till mediatjänster, t.ex. en blogg.
• Du kan ladda upp dina data via en dator som är ansluten till Internet, även när du inte är hemma.
• Du kan lägga till mediatjänster som du använder ofta, t.ex. en blogg.
Information finns i hjälpfilerna till ”PMB Portable”.
Starta ”PMB Portable” (Windows)
När du använder programvaran för första gången måste du välja en språkinställning. Gör
följande. När inställningen har gjorts kan du hoppa över steg 3 till 5 efter nästa gång.
1 Den automatiska uppspelningsguiden startas när anslutningen mellan kameran och
datorn har etablerats.
2 Ta bort oönskade enheter med [×].
• Om den automatiska uppspelningsguiden inte visas klickar du på [Dator] ([Den här datorn] i
Windows XP) t [PMBPORTABLE], och dubbelklickar sedan på [PMBP_Win.exe].
2 Klicka på [PMB Portable].
• Om [PMB Portable] inte visas på skärmen för den automatiska uppspelningsguiden, klickar du på
[Dator] t [PMBPORTABLE], och dubbelklickar på [PMBP_Win.exe].
Använda kameran med din dator
1 Anslut kameran till datorn med en USB-anslutning.
(I Windows XP klickar du på [PMB Portable] t [OK].
På en Macintosh dubbelklickar du på [PMBP_Mac] i mappen
[PMBPORTABLE].)
Skärmen ”Choose Setup Language” visas.
3 Välj önskat språk och klicka på [OK].
Skärmen för val av område visas.
4 Välj [Region] och [Land/Område].
Skärmen ”License Agreement” visas.
5 Läs licensavtalet noggrant och klicka på [Jag godkänner].
”PMB Portable” startar.
35
Ladda upp video och stilbilder till mediatjänster
Starta ”PMB Portable” (Macintosh)
1 Skapa en USB-anslutning mellan kameran och en dator.
När du ansluter kameran och datorn visas [PMBPORTABLE] på skrivbordet.
Klicka på [×] för att stänga oanvända enheter.
2 Klicka på [PMBP_Mac] i mappen [PMBPORTABLE].
Skärmen för val av region visas.
3 Välj [Region] och [Land/område], och klicka på [OK].
Användaravtalet visas.
4 Läs avtalet noggrant. Om du accepterar villkoren i avtalet ska du klicka på
[Jag godkänner].
”PMB Portable” startar.
b Obs!
• Ställ in [LUN Settings] på [Multi] i kamerans meny.
• Kontrollera att datorn är ansluten till nätverket när du använder [PMB Portable].
• Beroende på vilken leverantör du använder kan data lämnas kvar i cache-minnet på datorn när du laddar
upp video och stillbilder till Internet. Detta kan även gälla för denna produkt.
• När problem inträffar med [PMB Portable] eller om du oavsiktligt raderar [PMB Portable], kan du hämta
installationsprogrammet för [PMB Portable] från Internet och återställa programvaran.
Anmärkningar om ”PMB Portable”
Du kan hämta webbadresser för vissa webbplatser från servrar som hanteras av Sony
Corporation (kallas härefter ”Sony-servern”) med ”PMB Portable”.
Observera följande när du använder bilduppladdningstjänster som tillhandahålls av dessa
webbplatser (kallas härefter ”tjänsterna”) med ”PMB Portable”.
• Beroende på webbplats kanske du måste betala för registrering, eller så betalar du för tjänster. När du
använder tjänsterna ska du följa webbplatsernas avtal.
• Tjänsterna kan upphöra eller ändras beroende på omständigheter och webbplatsernas administration. Sony
Corporation ansvarar inte för tvister mellan dig och en tredje part, eller skador som sker i samband med
Tjänsterna, inklusive fallen som beskrivs här.
• Begäran till webbplatser omdirigeras av Sony-servrar. Du kanske inte kan komma åt de önskade
webbplatserna p.g.a. olika omständigheter som t.ex. serverunderhåll.
• Om vi avslutar tjänsterna som tillhandahålls av Sony-servrarna meddelar vi dig i förväg att Sonywebbplatsens tjänster kommer att upphöra.
36
Ladda upp video och stilbilder till mediatjänster
• Vi kan registrera webbadresserna som du omdirigeras till av Sony-servrarna och använda den insamlade
informationen för att förbättra produkter eller tjänster som erbjuds av Sony. Vi registrerar dock aldrig
personlig information.
Använda kameran med din dator
37
Använda programvaran
Installera ”PMB (Picture Motion Browser)”
1 Slå på datorn och för in den medföljande CD-ROM-skivan i CD-ROMenheten.
Installationsmenyn visas.
• Om den inte visas ska du dubbelklicka på [Dator] (i Windows XP, [Den här datorn]) t
(SONYPMB).
• Om den automatiska uppspelningsskärmen visas väljer du ”Kör Install.exe” och följer instruktionerna
på skärmen för att fortsätta med installationen.
2 Klicka på [Installera].
Skärmen ”Choose Setup Language” visas.
3 Välj önskat språk och fortsätt till följande skärm.
Skärmen ”License Agreement” visas.
4 Läs licensavtalet noggrant och klicka på alternativknappen (
t
) för att
acceptera villkoren i avtalet och klicka sedan på [Nästa].
5 Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.
• Fortsätt med installationen genom att ansluta kameran till datorn halvvägs genom detta steg
(sidan 33).
• När meddelandet om omstart visas ska du starta om datorn enligt instruktionerna på skärmen.
• DirectX kanske installeras beroende på systemmiljön i din dator.
6 Ta ut CD-ROM-skivan när installationen är klar.
7 Starta programmet.
Starta ”PMB” genom att klicka på
(PMB) på skrivbordet.
Detaljerad information om användning finns i
(PMB-hjälp).
Starta ”PMB” från Startmenyn genom att välja [Start] t [Alla program] t
38
(PMB).
Använda programvaran
b Obs!
• Logga in som administratör.
• När ”PMB” startas för första gången visas bekräftelsemeddelandet från informationsverktyget på
skärmen. Välj [Start].
z Introduktion till ”PMB”
Använda kameran med din dator
• ”PMB” gör det möjligt att importera bilder som har tagits med kameran till en dator för visning. Skapa en
USB-anslutning mellan kameran och datorn och klicka på [Importera].
• Du kan spara och skriva ut bilder med datum.
• Du kan visa bilder som är sparade på en dator efter bildtagningsdatum i en kalenderdisplay.
• Du kan korrigera stillbilder och ändra bildens datum och klockslag.
• Du kan skapa skivor med en CD- eller DVD-brännare.
• Du kan ladda upp bilder till mediatjänster. (En internetanslutning krävs.)
• Mer information finns i
(PMB-hjälp).
39
Använda funktioner för fotografering
Fotograferingsmeny
Här nedan beskrivs funktionen i fotograferingsläget som du utför med knappen MENU. Om
du vill ha mer information om hur du använder menyn, se sida 29.
Standardinställningarna är markerade med .
När läget har ställts in på uppspelning växlar du över det till fotograferingsläge med
(uppspelning)-knappen.
Photo Size: Välja bildstorleken efter användningssyftet
Bildstorlek
Riktlinjer
5M (2592×1944)
För utskrifter i upp till A4-format
3:2 (2592×1728)
3:2-bildkvot som t.ex. fotoutskrifter och vykort
3M (2048×1536)
Utskrifter upp till 10×15 cm eller 13×18 cm
16:9 (1920×1080)
För visning på HDTV
VGA (640×480)
Tagning i litet bildformat för e-postbilagor
Det ungefärliga antalet stillbilder
(Enheter: Bilder)
Kapacitet Internminne
Storlek/
Kvalitet
Ungefär
26 MB
Minneskort formaterat med denna kamera
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
5M
6
390
770
1550
3100
6200
12400
3:2
10
550
1100
2200
4400
8800
17600
3M
17
620
1250
2500
5000
10000
20000
16:9
30
980
2000
4000
8000
16000
32000
VGA
110
6000
12000
23500
48000
96000
192000
• Antalet stillbilder kan variera beroende på fotograferingsförhållanden och minneskort.
• När antalet återstående bilder som kan lagras är högre än 9 999 visar indikatorn ”>9999”.
• När bilder som tagits med äldre Sony-modeller spelas upp på denna kamera, kan visningen skilja sig från
den verkliga bildstorleken.
• När mediets kapacitet beräknas är 1 GB lika med 1 miljard byte, varav en del används för administration
av informationen.
40
Fotograferingsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 29
Movie Size: Välja filmstorleken efter användningssyftet
Filstorlek för filmer
*
Riktlinjer för användning
1920 × 1080 30P*
Spela in filmer i HD-kvalitet (hög upplösning) i storlekar
som lämpar sig för visning på en dator eller en högupplöst
TV
1280 × 720 60P
Fotograferar snabba scener som sportbilder jämnt med HD
(högupplöst) kvalitet
1280 × 720 30P
Spela in filmer i HD-kvalitet (hög upplösning) i storlekar
som lämpar sig för visning på en dator
640 × 480 30P*
Spela in filmer i SD-kvalitet (standardupplösning) i
storlekar som lämpar sig för uppladdning på webbplatser
Det intervall du kan filma blir mindre jämfört med [1280 × 720 30P] eller [1280 × 720 60P].
Den ungefärliga inspelningstiden för filmer
Tabellen nedan anger ungefärliga, maximala inspelningstider. Detta är totaltider för alla
filmfiler. Det går att spela in kontinuerligt i ungefär 29 minuter.
(Enheter: timme : minut : sekund)
Kapacitet Internminne
Minneskort formaterat med denna kamera
Ungefär
26 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
1920 ×
1080 30P
–
(–)
0:10:00
(0:06:00)
0:20:00
(0:12:00)
0:40:00
(0:25:00)
1:20:00
(0:50:00)
2:40:00
(1:40:00)
5:20:00
(3:20:00)
1280 ×
720 60P
–
(–)
0:20:00
(0:10:00)
0:40:00
(0:20:00)
1:20:00
(0:40:00)
2:40:00
(1:30:00)
5:20:00
(3:10:00)
10:40:00
(6:20:00)
1280 ×
720 30P
0:00:40
(0:00:25)
0:30:00
(0:15:00)
1:00:00
(0:30:00)
2:00:00
(1:00:00)
4:00:00
(2:10:00)
8:00:00
(4:20:00)
16:00:00
(8:40:00)
640 ×
480 30P
0:01:20
(0:01:00)
1:00:00
(0:40:00)
2:00:00
(1:20:00)
4:00:00
(2:40:00)
8:00:00
16:00:00 32:00:00
(5:30:00) (11:00:00) (22:00:00)
Storlek
Använda funktioner för fotografering
• De filmer som spelas in med denna kamera spelas in i MPEG-4 AVC/H.264 Huvudprofil, ungefär 30 till
60 bildrutor per sekund, progressivt, AAC LC, ”MP4-format”.
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
• Ju större bildstorlek, desto högre bildkvalitet.
• Siffror inom ( ) anger minsta inspelningstid.
• Filmernas längd kan variera beroende på filmningsforhållanden.
• Innan kontinuerlig tagning avslutas, blinkar indikatorn för inspelningstid och efter en stund avslutas
inspelningen automatiskt.
41
Fotograferingsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 29
Din kamera använder VBR-formatet (Variable Bit Rate) för att automatiskt justera
bildkvaliteten efter de aktuella inspelningsförhållandena. Denna teknologi orsakar
variationer av inspelningstiden för minneskortet.
Filmer som innehåller snabba rörelser och komplexa bilder spelas in med högre
bithastighet, vilket förkortar filmningstiden.
SteadyShot: Gör det möjligt att minska kamerans skakning när du tar bilder
On
Aktiverar kamerans anti-skakfunktion.
Off
Aktiverar inte kamerans anti-skakfunktion.
• Kamerans skakreduceringsfunktion fungerar endast i lägena [640 × 480 30P] och [1280 × 720 30P].
Face Detection: Detekterar ansikten i motivet och justerar exponering automatiskt
On
Aktiverar funktionen Face Detection.
Off
Aktiverar inte funktionen Face Detection.
Inställningar: Välja fotograferingsinställningar
Du kan ändra standardinställningarna med hjälp av inställningsskärmen
42
(Inställningar).
Använda funktioner för visning
Visningsmeny
Här nedan beskrivs funktionen i visningsläget som du utför med knappen MENU. Om du vill
ha mer information om hur du använder menyn, se sida 29.
När fotograferingsläge har ställts in växlar du över det till uppspelning med
(uppspelning)-knappen.
(Delete): Låter dig välja och ta bort oönskade bilder
This Image
Tar bort den aktuella bilden som visas i enkelt bildläge.
Multiple Images
Låter dig välja och ta bort flera bilder
1 Välj en bild och tryck därefter på multiväljaren.
Upprepa steget ovan tills du har tagit bort alla bilder du vill. Välj en
bild med en markering för att ta bort markeringen.
2 MENU t [OK] t multiväljaren
Delete All Images Tar bort alla bilder samtidigt, förutom skyddade bilder.
Tryck på [OK].
(Slideshow): Spela upp en bildserie
2 Visa menyn genom att trycka på MENU.
3 Välj
(Slideshow) med multiväljaren vippad mot v/V och tryck därefter på multiväljaren.
4 Välj [Start] med v/V och tryck därefter på multiväljaren för att starta uppspelningen.
Stoppa bildspelet
Tryck på multiväljaren.
• Du kan inte återuppta bildspelet från denna status.
Använda funktioner för visning
1 Välj de bilder du vill visa i bildspelet med multiväljaren vippad mot v/V/b/B. Tryck därefter på
multiväljaren.
Ändra inställningen
Innan bildspelet startas kan du ändra inställningarna med multiväljaren.
Standardinställningarna är markerade med .
43
Visningsmeny
Mer information om funktionen
1 sidan 29
Interval
1 sec
Ställer in bildspelets intervall.
3 sec
5 sec
10 sec
Repeat
On
Bilderna spelas upp i en kontinuerlig slinga.
Off
När alla bilderna har spelats upp avbryts bildspelet.
(Protect): Förhindra oönskad radering
Med det här alternativet skyddar du bilder från att raderas av misstag.
Markeringen
visas för registrerade bilder.
(This Image)
Skyddar den aktuella bilden som visas i enkelt bildläge.
(Multiple
Images)
Du kan välja och skydda flera bilder.
1 Välj en bild och tryck därefter på multiväljaren.
Upprepa steget ovan tills du har valt alla bilder du vill skydda. Välj
en bild med en markering för att ta bort markeringen.
2 MENU t [OK] t multiväljaren
Ta bort bildskyddet
Välj bilden som du vill ta bort skydd för ochy lås upp den genom att trycka på multiväljaren på samma sätt
som du gjorde när du skyddade den.
Markeringen försvinner och skyddet tas bort.
(Rotate): Rotera stillbilder
Med det här alternativet roterar du en stillbild.
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen för att ställa in kameran för uppspelning.
2 Välj den stillbild du vill rotera med multiväljaren vippad mot v/V/b/B. Tryck därefter på
multiväljaren.
3 Visa menyn genom att trycka på MENU.
4 Välj [Rotate] med v/V och tryck därefter på multiväljaren.
44
Visningsmeny
5 Välj [
Mer information om funktionen
1 sidan 29
] och rotera sedan bilden med b/B.
6 Välj [OK] med v/V och tryck därefter på multiväljaren.
• Du kan inte rotera följande typer av bilder.
– Filmer
– Skyddade stillbilder
• Det kan hända att det inte går att rotera bilder som tagits med andra kameror.
• När du visar bilderna på en dator kan det hända att programvaran inte återger bildroteringsinformationen.
(Inställningar): Ändra inställda objekt
Se sidan 46.
Använda funktioner för visning
45
Anpassa inställningarna
Använda inställningsalternativ
Du kan ändra standardinställningarna med hjälp av Inställningsskärmen.
Multiväljare
MENU-knapp
1 Visa menyn genom att trycka på MENU.
2 Vippa multiväljaren mot v/V för att välja
(Inställningar).
3 Vippa mot v/V/b/B för att välja det alternativ du vill
ställa in.
Det valda objektet markeras.
4 Vippa mot B för att bekräfta inställningen.
Du kan även ange inställningen genom att trycka på multiväljaren.
Stäng av Inställningsskärmen genom att trycka på MENU.
Om du vill återgå till menyn från Inställningsskärmen vippar du flera gånger mot b.
Avbryta ändringen av inställningen
Välj [Cancel] om det visas och tryck därefter på multiväljaren. Om det inte visas väljer du
föregående inställning igen.
• Den här inställningen sparas i minnet även när kameran stängs av.
46
Shooting Setting
Standardinställningarna är markerade med
Mer information om funktionen
1 sidan 46
.
Flicker Reduction
Stoppar det flimmer som skapas av lysrör med hjälp av elektroslutaren.
On
Använd Flicker Reduction.
Off
Använder inte Flicker Reduction.
Anpassa inställningarna
47
Main Settings 1/2
Standardinställningarna är markerade med
Mer information om funktionen
1 sidan 46
.
Beep
Väljer ljudsignalen som hörs när du utför olika åtgärder på kameran.
On
Aktiverar ljudsignalen när du trycker på multiväljaren,
(Foto)-knappen eller
(Film)-knappen.
Off
Stänger av ljudsignalen.
LCD Backlight
Ställer in ljusstyrkan för LCD-skärmens bakgrundsbelysning.
Bright
Gör LCD-skärmen ljusare.
Normal
Standard ljusstyrka.
• Du kan ändra inställningen genom att vippa multiväljaren mot v (DISP) en längre tid.
• Om du använder [Bright] tar batteriets laddning slut snabbare.
Display Color
Du kan välja bakgrundsfärg för LCD-skärmen mellan 3 olika färger.
Language Setting
Väljer språk för menyalternativ, varningar och meddelanden som visas på skärmen.
Initialize
Återställer alla inställningar till standardinställningarna. Även om du utför denna funktion
kommer bilderna som sparats på internminnet lämnas orörda.
1 Välj [Initialize] med multiväljaren vippad mot v/V och tryck därefter på multiväljaren eller
vippa mot B.
Meddelandet ”Reset to default settings” visas.
2 Välj [OK] med v och tryck därefter på multiväljaren.
Inställningarna återställs till standardinställningarna.
Avbryta återställningen
Välj [Cancel] i steg 2 och tryck därefter på multiväljaren.
• Se till att inte stänga av kameran under initialisering.
48
Main Settings 2/2
Standardinställningarna är markerade med
Mer information om funktionen
1 sidan 46
.
LUN Settings
Gör det möjligt för dig att välja inställningar för visningsmetod för bilder på inspelningsmedia
i ansluten utrustning som t.ex. en dator, när kameran är ansluten till en dator eller AVutrustning med en USB-anslutning.
Multi
Visar bilderna på minneskortet och i kamerans internminne.
Välj detta alternativ när du ansluter kameran till en dator.
Single
Visar endast bilder på minneskortet när ett minneskort förs in,
och visar bilder i internminnet när inget minneskort förs in.
Välj detta alternativ när du ansluter kameran till annan
utrustning än en dator och varken bilderna på minneskortet
eller bilderna i internminnet visas.
b Obs!
• Kontrollera att du ställer in [LUN Settings] på [Multi] när du laddar upp video och stillbilder till
mediatjänster med ”PMB Portable”.
Video Out
NTSC
Ställer in videoutsignalen för formatet NTSC (för t.ex. USA
och Japan).
PAL
Ställer in videoutsignalen för formatet PAL (för t.ex. Europa,
Kina).
Anpassa inställningarna
Ställer in videoutsignalen enligt den anslutna videoutrustningens TV-färgsystem. Olika länder
och regioner använder olika TV-färgsystem. Om du vill visa bilder på en TV-skärm, kan du på
sida 56 läsa om vilket TV-färgsystem som används i det land eller den region där du använder
kameran.
49
Memory Card Tool
Mer information om funktionen
1 sidan 46
Det här alternativet visas bara när du har satt in ett minneskort i kameran.
Format
Formaterar minneskortet
Säkerställ pålitlig användning av minneskort genom att formatera minneskortet första gången
det används med den här kameran. Om du formaterar minneskortet ska du dock vara medveten
om att alla data i minnet kommer att raderas och att dessa data inte kan återställas. Kontrollera
att du sparar dina viktiga data på datorn innan du formaterar minneskortet.
• Tänk på att alla data raderas från minneskortet för gott när du formaterar, även skyddade bilder.
1 Välj [Format] med multiväljaren vippad mot v/V/b/B. Vippa därefter mot B.
Meddelandet ”All data on memory card will be erased” visas.
2 Välj [OK] med v och tryck därefter på multiväljaren.
Formateringen har slutförts.
Avbryta formateringen
Välj [Cancel] i steg 2 och tryck därefter på multiväljaren.
Copy
Kopierar alla bilder i internminnet till minneskortet.
1 För in minneskortet
2 Välj [Copy] med multiväljaren vippad mot v/V/b/B. Vippa därefter mot B.
Meddelandet ”All data on internal memory will be copied” visas.
3 Välj [OK] med v och tryck därefter på multiväljaren.
Kopieringen startar.
Avbryta kopieringen
Välj [Cancel] i steg 3 och tryck därefter på multiväljaren.
• Ladda batteriet tillräckligt. Om man kopierar bildfiler när återstående batteriladdning är låg kan det orsaka
fel på dataöverföringen eller skada informationen om batteriet tar slut helt.
• Du kan inte kopiera enstaka bilder.
• Originalbilderna i internminnet blir kvar även efter kopieringen. Om du vill radera innehållet i
internminnet tar du ut minneskortet efter kopieringen och utför kommandot [Format] som beskrivs under
in [Internal Memory Tool] (sidan 51).
• När du kopierar data i internminnet till minneskortet skapas en ny mapp. Du kan inte välja en specifik
mapp på minneskort som destination för de data som ska kopieras.
50
Internal Memory Tool
Mer information om funktionen
1 sidan 46
Det här alternativet visas bara när det inte finns ett minneskort i kameran.
Format
Formaterar data som lagrats i internminnet.
• Tänk på att alla data raderas från minnet för gott när du formaterar, även skyddade bilder.
1 Välj [Format] med multiväljaren vippad mot v/V/b/B. Vippa därefter mot B.
Meddelandet ”All data on internal memory will be erased” visas.
2 Välj [OK] med v och tryck därefter på multiväljaren.
Formateringen har slutförts.
Avbryta formateringen
Välj [Cancel] i steg 2 och tryck därefter på multiväljaren.
Anpassa inställningarna
51
Clock Settings
Mer information om funktionen
1 sidan 46
Clock Settings
Ställer in datum och tid.
1 Välj [Clock Settings] med multiväljaren vippad mot v/V och tryck därefter på multiväljaren
eller vippa mot B.
2 Välj datumvisningsformat med v/V och tryck sedan på multiväljaren.
3 Välj de olika alternativen med b/B och ställ in det numeriska värdet med v/V.
4 Välj [OK] med v/V och tryck därefter på multiväljaren.
Avbryta klockinställningen
Välj [Cancel] i steg 4 och tryck därefter på multiväljaren.
52
Uppleva 360 Video (MHS-PM5K)
Filma 360 Video-bilder
Genom att fästa det medföljande 360 Video-objektivet på kameran kan du filma 360 graders
bilder av området runt kameran.
1 Rotera objektivdelen och fäst sedan 360 Video-objektivet på kameran.
Kameran övergår automatiskt till läget ”360 Video”. ”Dedicated mode” betyder en automatisk växling
till lämpliga inställningar.
Film- och fotostorlekar är enligt följande.
– Movie Size: 1280 × 720 30P
– Photo Size: 5M
(Film)-knapp
2 Börja fotografera/filma.
När du spelar in filmer:
Tryck på
(Film)-knappen.
Du avbryter inspelningen genom att trycka på
(Film)-knappen igen.
Uppleva 360 Video (MHS-PM5K)
(Foto)-knapp
När du tar stillbilder:
Tryck på
(Foto)-knappen.
53
Filma 360 Video-bilder
Mer information om funktionen
1 sidan 53
Avlägsna 360 Video-linsen
Avlägsna 360 Video-linsen när du är klar med inspelningen.
z Använda självutlösaren
Det är ofta smidigt att använda självutlösaren när du filmar/fotograferar.
b Obs!
• När du fäster 360 Video-linsen under inspelning i normalt läge, övergår inte kameran till läget för ”360
Video” automatiskt. Kameran övergår automatiskt till läget ”360 Video” när du stoppar inspelningen.
• När du fäster 360 Video-linsen på kameran ka du inte använda följande funktioner.
– Zoom
– MENU-knapp
• Håll inte kameran genom att endast hålla i 360 Video-linsen.
Visa 360 Video-bilder
När du spelar upp bilder som spelats in med 360 Video-linsen visas en ringformad bild.
Du kan konvertera 360 Video-bilder med ”PMB”-programvaran som medföljde din kamera
och visa de konverterade bilderna på din dator.
Mer information om installation av ”PMB” finns på sida 38.
Bilden spelas upp på
denna kamera
Ringformad bild
Bilden spelas upp på datorn med PMB
(medföljer)
Konvertera bilder
med den
medföljande
programvaran
”PMB”.
360 Video-bild
b Obs!
• Du kan inte visa konverterade 360 Video-bilder med endast kameran.
• På bekräftelseskärmen för konvertering i den medföljande programvaran ”PMB”, sställer du in
”Objektivräckvidd” på ”Smal” för bilder som spelats in med 360 Video-linsen.
• När du konverterar 360 Video-bilder och spelar upp dem, är bildernas upplösning lägre än för normala
bilder.
54
Visa bilder på en TV
Visa bilder på en TV
Du kan visa bilderna på en TV-skärm genom att ansluta kameran till en TV.
Anslutningen eller bildkvaliteten (HD (hög upplösning)/SD (standardupplösning)) varierar
med typen av TV eller den typ av kameraingångar den är ansluten till.
• Om du använder kameran utomlands är det möjligt att du måste ställa om videosignalutmatningen så att
den passar TV-färgsystemet där (sidan 49).
• Bilden visas inte på LCD-skärmen när en bildsignal matas ut till TV:n.
Ansluta till en icke-höguplöst TV 16:9 (bredbild) eller 4:3-TV
Bilder inspelade i kvaliteten HD (hög upplösning) konverteras till SD (standardupplösning)
och spelas upp. Bilder som spelats in med bildkvaliteten SD (standardupplösning) spelas upp
med bildkvaliteten SD (standardupplösning).
VIDEO AUDIO
A/V OUT-utgång
A/V-anslutningskabel
(medföljer)
Gul/Vit/Röd
• Vid uppspelning av en film med HD (hög upplösning) på en SD (standardupplösning)-TV, visas filmen
med svarta fält över och under bilden.
Visa bilder på en TV
55
Visa bilder på en TV
Anslutning till en högupplöst TV
Bilder som spelats in med bildkvaliteten HD (hög upplösning) spelas upp med bildkvaliteten
HD (hög upplösning). Bilder som spelats in med bildkvaliteten SD (standardupplösning)
spelas upp med bildkvaliteten SD (standardupplösning).
COMPONENT AUDIO
A/V OUT-utgång
Grön/Blå/
Röd
Vit/Röd
Komponent A/V-kabel
(säljs separat)
När du ansluter med komponent A/V-kabeln (säljs separat)
• Om du endast ansluter komponentvideouttag matas inga ljudsignaler ut. Anslut de vita och
röda kontakterna för att mata ut ljudsignaler.
• Utmatningsinställningarna växlas automatiskt efter de bilder som spelas upp. Därför kan
bilden bli förvrängd när läget växlas på den anslutna TV:n.
• Om du spelar in filmer i bildkvaliteten HD (hög upplösning) [1920 × 1080 30P], [1280 ×
720 60P], eller [1280 × 720 30P] och ansluter kameran till en högupplöst TV via en
komponentkabel, kommer bilden som visas på TV:n att visas i bildkvaliteten SD.
När du ansluter till TV:n via en videobandspelare
Anslut kameran till LINE IN-ingången på videobandspelaren med A/V-anslutningskabeln.
Ställ ingångsväljaren på videobandspelaren på LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 osv.).
Om du har en mono-TV (bara en enda ljudingång)
A/V-anslutningskabelns gula kontakt till videoingången och anslut den vita (vänster kanal)
eller röda kontakten (höger kanal) till ljudingången på TV:n eller videobandspelaren.
Om TV-färgsystem
Om du vill visa bilder på en TV-skärm behöver du en TV med en videoingång och
A/V anslutningskabeln. TV:ns färgsystem måste stämma överens med din kameras
färgsystem. Kontrollera med följande listor över TV-färgsystem för det land eller den region
där du använder kameran.
NTSC-system
Bahamas, Bolivia, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerna, Jamaica, Japan,
Kanada, Korea, Mexiko, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.
56
Visa bilder på en TV
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrike, Guyana, Iran, Irak, Monaco, Ryssland, Ukraina m.fl.
Visa bilder på en TV
57
Felsökning
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med kameran kan du pröva följande åtgärder.
1 Kontrollera alternativen på sid. 59 till 63.
2 Stäng av strömmen och starta kameran igen efter en minut.
3 Kontakta Sony-återförsäljaren eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
När vi reparerar kameran kontrollerar vi eventuellt en liten mängd information i internminnet
för att förbättra skicket. Däremot kommer Sonys återförsäljare varken att kopiera eller spara
din information.
Klicka på något av följande alternativ för att hoppa till sidan där symptomet och dess orsak
förklaras och en lämplig åtgärd föreslås.
58
Batteri och strömförsörjning
59
Radering/redigering av bilder
62
Tagning av stillbilder/filmer
60
Minneskort
62
Visning av bilder
61
Internminne
63
Datorer
62
Övrigt
63
Felsökning
Batteri och strömförsörjning
Det går inte att starta kameran.
• Batteriet har låg ström eller är urladdat.
– Anslut kameran till en påslagen dator och ladda batteriet helt (sidan 16).
– Om det inte går att slå på kameran, även när batteriet har laddats, ska du ta ut batteriet och
föra in det i kameran igen.
• Kontrollera att batteriet är vänt åt rätt håll (sidan 16).
• Om din kamera stängs av automatiskt kan du rotera linsdelen fram och tillbaka.
Det går inte att ladda kameran.
• Inga indikatorer visas på LCD-skärmen i laddningsläge.
– Stäng den roterande linsen och skapa en USB-anslutning till din dator. Ingenting visas på
LCD-skärmen.
– Bekräfta att Ström/laddningslampan (orange) lyser.
• Batteripaketets temperatur är för låg.
– Ta ut batteripaketet och ställ det på en varm plats.
• Batteripaketets temperatur är för hög.
– Ta ut batteripaketet och ställ det på en sval plats.
• USB-anslutningskabeln är inte ordentligt ansluten till datorn.
– Koppla ur USB-anslutningskabeln och koppla sedan in den igen.
– Kontrollera att du använder USB-anslutningskabeln (medföljer).
• Datorn är inte påslagen.
– Slå på datorn.
• Datorn är i standby- eller viloläge.
– Väck datorn från standby- eller viloläge.
• Du använder en USB-hubb.
– Du kan inte ladda batteriet med hjälp av en USB-hubb. Anslut kameran direkt till datorns
USB-anslutning.
Ström/laddningslampan tänds inte ordentligt när batteripaketet laddas.
• Temperaturen kan ligga utanför den rekommenderade drifttemperaturen. Du bör ladda
batteriet i ett rum där temperaturen ligger mellan 10°C och 30°C.
• Information finns på sida 68.
• Laddningstiden räcker inte till.
– Beroende på datorns tillstånd kan de ta längre tid att ladda denna kamera. Ladda kameran
tills ikonen visar
Felsökning
Batteriet har för kort livslängd.
.
59
Felsökning
Kameran stängs plötsligt av.
• Om du inte använder kameran på ungefär fem minuter när den är påslagen, stängs den
automatiskt av så att inte batteriet förbrukas i onödan. Starta kameran igen.
• Strömmen kan stängas av automatiskt för att skydda kameran beroende på kamerans eller
batteripaketets temperatur. I detta fall visas ett meddelande på skärmen innan strömmen
stängs av.
Indikatorn för återstående batteritid visar fel.
• Det här kan inträffa när du använder kameran där det är extremt varmt eller extremt kallt.
• Den återstående batteritid som visas skiljer sig från den verkliga. Du kan rätta till felet med
den missvisande tiden genom att ladda ur batteriet helt och sedan ladda upp batteriet igen.
• Batteriet är tomt. Ladda batteriet.
Kamerans funktion är inte stabil när den är ansluten till en dator.
• Om du använder en USB-hubb eller en annan USB-kabel än den USB-anslutningskabel som
medföljde.
– Kontrollera att kameran ansluts direkt till datorns USB-anslutning med USBanslutningskabeln (medföljer).
Tagning av stillbilder/filmer
Det går inte att spela in bilder med kameran.
• Kontrollera hur mycket ledigt utrymme det finns i internminnet eller på minneskortet. Om
minnet är fullt kan du göra något av följande:
– Radera oönskade bilder (sidorna 28, 43).
– Byta minneskortet
• Vi rekommenderar att du använder ett minneskort på minst 1 GB om du spelar in filmer.
• Det går att spela in kontinuerligt i ungefär 29 minuter.
• Tryck på
(uppspelning)-knappen och ställ in kameran för tagning av en stillbild eller för
inspelning av en film.
• Minneskortet kan vara skadat. Byt ut minneskortet mot ett annat.
• När en filmstorlek är [1920 × 1080 30P] eller [1280 × 720 60P], kan du inte spela in filmer på
internminnet.
• Batterinivån är för låg.
LCD-skärmen visar inte de stillbilder eller filmer du spelar in.
• Kameran är ställd i uppspelningsläge. Tryck på
inspelningsläge (sidan 23).
60
(uppspelning)-knappen för att byta till
Felsökning
Inspelningsdatum har inte exponerats på bilden.
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga datum ovanpå bilder.
Bilden är alldeles för ljus eller för mörk.
• Justera ljusstyrkan för LCD-skärmens bakgrundsbelysning (sidan 48).
Punkter som inte försvinner visas på skärmen.
• Det är inte ett tecken på att något är fel. De här punkterna spelas inte in (sidan 3).
Visning av bilder
Det går inte att spela upp bilder med kameran.
• Tryck på
(uppspelning)-knappen för att byta till uppspelningsläge (sidan 27).
• Mapp/fil-namnet har ändrats på datorn.
• Det är inte säkert att det går att spela upp bilden på kameran om bildfilen har bearbetats på en
dator eller om bilden är tagen med en annan kameramodell.
• Minneskortet kan vara skadat. Byt ut minneskortet mot ett annat.
Datum och tid visas inte.
• I standardinställningarna som var aktiva när du köpte kameran, var skärmdisplay inställt på
AUTO. Därför visas indikatorerna på skärmen i 5 sekunder. Om du vill visa indikatorerna
igen vippar du multiväljaren till v (Skärmdisplay) (sidan 25).
Bilden verkar grovkornig strax efter det att uppspelningen börjat.
• Bildbehandlingen kan göra att bilden kan se grovkornig ut precis efter det att uppspelningen
börjat. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Bilden visas inte på TV-skärmen.
• Kontrollera alternativet [Video Out] och se efter om kamerans videoutsignal är ställd på
samma färgsystem som TV:n använder (sidan 49).
• Kontrollera att anslutningen är korrekt (sidan 55).
• Om USB-anslutningskabeln är ansluten till kameran och datorn, ska den kopplas ur.
• Om du använder en komponentvideokontakt kontrollerar du att den röda och den vita
kontakten på A/V-anslutningskabeln är anslutna (sidor 55, 56).
Felsökning
Jag får varken fram bild eller ljud på TV:n
Bildernas över-, under, vänster- och högerkanter kan kapas av något när du
spelar upp på en ansluten TV.
• Kamerans LCD-skärm kan visa inspelningsbilder på hela skärmen (full bildpunktsvisning).
Detta kan dock orsaka en viss kapning av bildens ovan-, under-, vänster och högerkanter vid
uppspelning på en TV som inte är kompatibel med full bildpunktsvisning.
61
Felsökning
Vid anslutning till en TV med A/V-anslutningskabel visas bilden med svarta fält
i över- och underkant.
• Detta händer när man visar en bild som spelats in i HD (hög upplösning) på en 4:3 -TV. Det är
inte ett tecken på att något är fel.
Bilden som spelats in i HD (hög upplösning) verkar vara förvrängd.
• Ställ in TV-apparatens bredbildsläge för att visa bilden som spelats in i 16:9-läget på rätt sätt.
Datorer
Du kan inte installera ”PMB”.
• Kontrollera vilken datormiljö som krävs för att installera ”PMB”.
• Installera ”PMB” på ett metodiskt sätt (sidan 38).
”PMB Portable” startar inte när du har gjort en USB-anslutning.
• Kontrollera USB-anslutningen när datorn har slagits på.
• Ställ in [LUN Settings] på [Multi] (sidan 49).
• Anslut datorn till nätverket.
”PMB” fungerar inte ordentligt.
• Avsluta ”PMB” och starta om din dator.
Din kamera känns inte igen av datorn.
• Koppla ur alla andra enheter än mus, tangentbord och kamera från datorns USB-uttag.
• Koppla ur USB-anslutningskabeln från datorn och kameran och starta om datorn. Anslut
sedan datorn och kameran igen på ett metodiskt sätt (sidan 33).
• Kontrollera att mediakontrollverktyget i datorn aktiveras. Information om
mediakontrollverktyget finns i ”PMB-hjälp” (sidan 38).
• Installera ”PMB” (sidan 38).
Radering/redigering av bilder
Kameran kan inte radera en viss bild.
• Ta bort bildskyddet (sidan 44).
Minneskort
Det går inte att föra in ett minneskort.
• Vänd det åt rätt håll.
Du har formaterat ett minneskort av misstag.
• Alla data på minneskortet raderas vid formatering. De går inte att återställa.
62
Felsökning
Internminne
Det går inte att spela upp eller lagra bilder i internminnet.
• Ett minneskort finns insatt i kameran. Ta bort det.
Det går inte att kopiera information från internminnet till ett minneskort.
• Minneskortet är fullt. Kontrollera kapaciteten.
Det går inte att kopiera data från ett minneskort eller från datorn till
internminnet.
• Data på minneskortet eller en dator kan inte kopieras till internminnet.
Övrigt
Det bildas imma på objektivet.
• Det här är ett exempel på kondensbildning. Stäng av kameran och låt den ligga i ungefär en
timme innan du använder den.
Kameran blir varm när den används en längre tid.
• Det är inte ett tecken på att något är fel.
Språkinställningsskärmen visas när jag slår på kameran.
• Ställ in språk igen (sidan 48).
Jag vill ändra datum eller tid.
• Ställ in datum och tid igen (sidan 52).
Felsökning
63
Varningsindikatorer och meddelanden
Meddelanden
Om något av följande meddelanden visas
följer du anvisningarna.
Cannot access
memory card
Access denied
• Du använder ett minneskort med
kontrollerad åtkomst.
• Minneskortet kan vara skadat. Byt ut
• Batterinivån är för låg. Ladda batteriet
minneskortet mot ett annat.
omedelbart.
Internal memory error
• Stäng av och starta kameran igen.
System error
• Stäng av och starta kameran igen.
Error formatting
memory card
• Formatera media igen (sidan 50).
No memory space on
internal memory
• Radera oönskade bilder eller filer
Reinsert
the memory card
• För in minneskortet på rätt sätt
(sidan 19).
• Det införda minneskortet kan inte
användas i din kamera (sidan 2).
• Minneskortet är skadat.
• Kontakterna på minneskortet är
smutsiga.
(sidorna 28, 43).
Read only
memory card
• Kameran kan inte spela in eller radera
bilder på det här ”Memory Stick PRO
Duo”.
Folder error
• Det finns redan en annan mapp med
(Varningsindikator angående
batteripaketets temperatur)
samma första tre siffror på minneskortet
(t.ex: 123MSDCF och 123ABCDE).
• Vänta tills kamerans temperatur
sjunker.
Memory card
type error
• Det införda minneskortet kan inte
Cannot create
more folders
• Det finns redan en mapp vars namn
börjar på ”999” på ditt minneskort. I så
fall går det inte att skapa fler mappar.
användas i din kamera (sidan 66).
File error
• Ett fel uppstod när bilden visades.
File protected
• Ta bort skyddet (sidan 44).
64
Varningsindikatorer och meddelanden
Turn the power off
and on again
• Ett problem med objektivet orsakade ett
fel.
Camera overheating
Allow it to cool
• Kamerans temperatur har stigit.
Strömmen kan stängas av automatiskt,
eller så kan du inte spela in filmer.
Lämna kameran på en sval plats tills
temperaturen sjunker.
Felsökning
65
Övrigt
Om ”Memory Stick”
”Memory Stick” är ett kompakt, bärbart ICinspelningsmedium med stor kapacitet.
Du kan använda följande typer av ”Memory
Stick” som anges nedan tillsammans med
denna kamera. Emellertid går det inte att
garantera felfri användning av alla types of
”Memory Stick” i den här kameran (mer
information finns i nedanstående lista).
Olika typer av ”Memory Stick”
Inspelning/
uppspelning
”Memory Stick Duo”
(med MagicGate)
—
”Memory Stick PRO Duo”
a
”Memory Stick PRO-HG Duo”
a*
* Din kamera har inte stöd för en 8-bitars parallell
dataöverföring. En 4-bitars parallell
dataöverföring, samma som ”Memory Stick
PRO Duo”, finns det stöd för.
• Din kamera kan inte spela in eller spela upp data
där ”MagicGate”-tekniken används.
”MagicGate” är en teknik för upphovsrättsskydd
som spelar in och överför innehåll i ett krypterat
format.
• Din videokamera är kompatibel med ”Memory
Stick Micro” (”M2”). ”M2” är en förkortning av
”Memory Stick Micro”.
• Ett ”Memory Stick PRO Duo” som formaterats i
en dator (Windows OS/Mac OS) är inte
garanterat kompatibelt med den här kameran.
• Hur snabbt det går att läsa/skriva information
varierar beroende på vilket ”Memory Stick PRO
Duo” och ”Memory Stick PRO Duo”kompatibel produkt du använder.
• Skadad eller förlorad bildinformation går inte att
återfå och kan ske i följande fall:
– Om du tar ut ditt ”Memory Stick PRO Duo”
eller stänger av kameran medan den läser eller
skriver bildfiler från/till ”Memory Stick PRO
Duo” (medan aktivitetslampan lyser eller
blinkar).
– Om du använder ditt ”Memory Stick PRO
Duo” i närheten av magneter eller magnetfält.
• Du bör säkerhetskopiera all viktig information
till hårddisken på en dator.
• Fäst inte etiketter och liknande på ett ”Memory
Stick PRO Duo” eller en ”Memory Stick Duo”adapter.
66
• Peta inte på kontakterna och se till att de inte
kommer i beröring med metallföremål.
• Du får inte böja, tappa eller utsätta ditt
”Memory Stick PRO Duo” för våld.
• Ta inte isär eller modifiera ”Memory Stick PRO
Duo”.
• Se till att ditt ”Memory Stick PRO Duo” inte
blir blött.
• Se till att inte små barn får tag i ditt ”Memory
Stick PRO Duo”. Små barn kan svälja det.
• Sätt inte i något annat än ett ”Memory Stick
PRO Duo” i ”Memory Stick Duo”-facket. Det
kan orsaka funktionsstörningar.
• Du bör varken använda eller förvara ”Memory
Stick PRO Duo” på följande platser:
– På platser där temperaturen är extremt hög,
t.ex. i en bil parkerad utomhus under
sommaren.
– I direkt solbelysning.
– På platser med extremt hög fuktighet eller där
det finns frätande gaser.
Om ”Memory Stick”
Om ”Memory Stick Duo”-adaptern
Om kompatibla bildformat
• När du använder ett ”Memory Stick PRO Duo”
med en ”Memory Stick”-kompatibel enhet
måste du sätta in ditt ”Memory Stick PRO Duo”
i en ”Memory Stick Duo”-adapter.
• När du sätter i ett ”Memory Stick PRO Duo” i
en ”Memory Stick Duo”-adapter, kontrollera att
ditt ”Memory Stick PRO Duo” är korrekt insatt
och tryck in det så långt det går. Tänk på att
felaktig användning kan skapa
funktionsstörningar. Om du pressar in ”Memory
Stick PRO Duo” i ”Memory Stick Duo”adaptern i fel riktning kan det skadas.
• Sätt inte in en ”Memory Stick Duo”-adapter
utan ett ”Memory Stick PRO Duo”. Då kan du
orsaka funktionsstörningar på kameran.
• Bilddatafiler som spelas in på ett ”Memory
Stick PRO Duo” med din kamera
överensstämmer med universalstandarden
”Design rule for Camera File system” som
etablerats av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• På din kamera kan du inte spela upp stillbilder
som spelats in av andra enheter som inte följer
den universella standarden (dessa modeller säljs
inte i vissa regioner).
• Om du inte kan använda ett ”Memory Stick
PRO Duo” som har använts med en annan enhet,
kan du formatera det med den din kamera
(sidan 50). Observera att en formatering raderar
all information på ett ”Memory Stick PRO
Duo”.
• Det är inte säkert att du kan spela upp bilder
med kameran:
– Bilder som modifierats på en dator.
– Bilder som tagits med annan utrustning.
Att notera om användning av ett
”Memory Stick Micro”
• För att kunna använda ett ”Memory Stick
Micro” tillsammans med denna kamera behövs
en M2-adapter av Duo-storlek. Sätt in ditt
”Memory Stick Micro” i M2-adaptern och sätt
därefter in adaptern i ”Memory Stick Duo”platsen. Om du sätter i ett ”Memory Stick
Micro” i kameran utan en M2-adapter av Duostorlek, kan du eventuellt inte plocka ut det ur
kameran igen.
• Lämna aldrig ett ”Memory Stick Micro” inom
räckhåll för småbarn. De kan råka svälja det.
Övrigt
67
Om batteriet
Om laddning av batteriet
• Du bör ladda batteriet i ett rum där temperaturen
ligger mellan 10°C och 30°C. Det är inte säkert
att du kan ladda batteriet effektivt i temperaturer
som ligger utanför det här intervallet.
• Du kan inte ladda batteripaketet eller Ström/
laddningslampan tänds inte under följande
förhållanden.
– När batteripaketets temperatur är för låg.
Ta ut batteripaketet och ställ det på en varm
plats.
– När batteripaketets temperatur är för hög.
Ta ut batteripaketet och ställ det på en sval
plats.
• Information finns på sida 16.
Använda batteriet effektivt
• Batteriets prestanda sjunker i kyla. Det innebär
att du inte kan använda batteriet lika länge i
kyla. Så här kan du göra för att batteriet ska
räcka längre:
– Lägg kameran i en ficka eller liknande för att
värma upp den före användningen.
• Batteriet tar slut snabbt om du använder
zoomfunktionen ofta.
• Undvik hårdhänt hantering, demontering,
modifiering, fysiska stötar eller slag som att
hamra, tappa eller kliva på batteripaketet.
• Använd inte ett missformat eller skadat
batteripaket.
Förvaring av kameran
• Om kameran inte ska användas på länge ska du
för att bevara dess funktion ladda det inbyggda
batteriet helt och förbruka det minst en gång per
år. Förvara sedan kameran på en sval och torr
plats.
• Du tömmer batteriet med hjälp av kameran
genom att låta kameran stå i bildspelsläget
(sidan 43) tills strömmen tar slut och kameran
stängs av.
Om batteriets livslängd
• Batteriet har en begränsad livslängd. Batteriets
kapacitet avtar gradvis med tiden och i och med
att du använder det. När batteriet börjar ta slut
alltför fort beror det antagligen på att det är
uttjänt. Kontakta Sony-återförsäljaren eller
närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
68
• Batteriets livslängd varierar beroende på hur det
förvaras, samt på användningsförhållandena och
miljön.
Om avyttring av batteriet
• Kontakta närmaste Sony-återförsäljare när du
avyttrar batteriet.
Om det interna laddningsbara
reservbatteriet
Denna kamera har ett internt laddningsbart batteri
för att hålla kvar datum och klockslag samt andra
inställningar vare sig strömmen är på eller av.
Detta laddningsbara batteri laddas kontinuerligt så
länge du använder kameran. Om du endast
använder kameran under korta perioder laddas
batteriet ur gradvis och om du inte använder
kameran alls på över en vecka blir det helt
urladdat. I dett fall ska du se till att ladda detta
laddningsbara batteri innan du använder kameran.
Du kan använda kameran även om det
laddningsbara batteriet inte är laddat, men datum
och klockslag visas inte.
Laddningsmetod för internt
laddningsbart batteri
För in batteripaketet i kameran och lämna
kameran i minst 24 timmar med strömmen
avstängd.
Försiktighetsåtgärder
Använd/förvara inte kameran på
följande platser
• På extremt varma, kalla eller fuktiga platser
På platser som parkeringar i solen då kamerans
hölje kan bli missformat, vilket kan leda till fel.
• Under direkt solljus eller i närheten av ett
element.
Kamerans hölje kan missfärgas eller missformas
och detta kan leda till fel.
• På en plats som utsätts för gungande vibrationer
• På en plats med stark magnetism
• På sandiga eller dammiga platser
Var noga att undvika att sand och damm
kommer in i kameran. Detta kan leda till fel i
kameran och i vissa fall kan felen inte repareras.
Kondens
Om kameran har flyttats direkt från en kall till en
varm plats, kan fukt kondensera på insidan eller
utsidan av kameran. Kondens kan leda till fel på
kameran.
Om kondens förekommer
Stäng av kameran och vänta i en timme tills
kondensen har dunstat. Observera att du inte kan
ta tydliga bilder om du försöker fotografera med
fukt kvar på linsens insida.
Bära kameran
Sitt inte på en stol eller annan plats med kameran i
bakfickan på byxorna eller kjolen eftersom detta
kan orsaka fel eller skada kameran.
Rengöring
Rengöra LCD-skärmen.
Torka av skärmen med en LCD-rengöringssats
(säljs separat) för att avlägsna fingeravtryck,
damm, o.s.v.
Rengöra linsen
Torka av linsen med en mjuk trasa för att avlägsna
fingeravtryck, o.s.v.
Rengöra kamerans ytor
Rengör kamerans ytor med en mjuk trasa lätt
fuktad med vatten och torka sedan av ytorna med
en torr trasa. Använd inte följande eftersom de
kan skada ytan.
• Kemiska produkter som lösningsmedel, bensin,
alkohol, engångsdukar, myggmedel, solskydd,
insektsgift, o.s.v.
• Vidrör inte kameran med något av ämnena ovan
på handen.
• Låt inte kameran ha kontakt med gummi eller
vinyl under längre tid.
Din kamera är utförmad för användning i
temperaturer mellan 0°C och 40°C. Bildtagning i
extremt heta eller kalla platser som överskrider
detta intervall rekommenderas inte.
Övrigt
Drifttemperaturer
69
Specifikationer
Kamera
Laddningsbart batteripaket NP-BK1
[System]
Batteri som används: Litiumjonbatteri
Max uteffekt: DC 4,2 V
Medel uteffekt: DC 3,6 V
Max laddningseffekt: DC 4,2 V
Max laddningsspänning: 1,4 A
Kapacitet:
typisk: 3,4Wh (970mAh)
minimum: 3,3Wh (930mAh)
Bildenhet: 7,13 mm (1/2.5 typ) CMOS-sensor
Totalt antal pixlar för kameran:
Cirka 5 038 000 (2 592 × 1 944) pixlar
Effektivt antal pixlar för kameran:
Cirka 5 038 000 (2 592 × 1 944) pixlar
(stillbilder), Cirka. 2 073 000 pixlar ([1920 ×
1080 30P] film)
Lins: F3,6
f = 7,0 mm
Vid konvertering till en 35 mm
stillbildskamera
För filmer: 47 mm (16:9)
För stillbilder: 42 mm (4:3)
Exponeringskontroll: Automatisk exponering
Filformat:
Stillbilder: JPEG Stöd för (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.21, MPF Baseline)
Filmer: MPEG-4 AVC/H.264 (.MP4)
Ljud: MPEG AAC
Inspelningsmedia: Internminne (cirka 26 MB),
”Memory Stick PRO Duo”, SD-minneskort,
SDHC-minneskort (Klass 4, 6, 10)
[Anslutningar, ingångar och utgångar]
Fleranvändingsterminal (A/V-utgång
(SD/HD Komponent)):
Videoutgång
Ljudutgång (mono)
USB-uttag: typ A (inbyggd)
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (Stöd för
USB 2.0)
[LCD-skärm]
LCD-skärm: 6,1 cm (2.4 typ) TFT-enhet
Antal pixlar: 230 400 (960 × 240) pixlar
[Ström, allmän]
Ström: Laddningsbart batteripaket NP-BK1,
3,6 V
Strömförbrukning: 1,9 W (när filmens bildstorlek
är [1280 × 720 30P])
Drifttemperatur: 0 till 40°C
Förvaringstemperatur: –20 till +60°C
Mått: Cirka 19,0 × 108,0 × 54,0 mm
(B/H/D, exklusive utskjutande delar)
Vikt (inklusive NP-BK1 batteripaket,
minneskort): Cirka 130 g
Mikrofon: Mono
Högtalare: Mono
70
Design och specifikation kan ändras utan
föregående meddelande.
Varumärken
• ”Memory Stick”,
, ”Memory Stick PRO”,
, ”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick PRO
Duo”,
, ”Memory
Stick Micro”, ”MagicGate” och
är varumärken som tillhör
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista och
DirectX är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Microsoft Corporation i
USA och/eller andra länder.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac och eMac är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
• Intel och Pentium är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Intel
Corporation.
• 360 Video är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• SDHC-logotypen är ett varumärke.
• MultiMediaCard är ett varumärke som tillhör
MultiMediaCard Association.
Dessutom är system- och produktnamn som
används i denna handbok generellt sett
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör respektive utvecklare eller tillverkare.
Symbolerna ™ eller ® används dock inte i
samtliga fall i denna handbok.
Sakregister
Sakregister
Numerics
H
Protect...................................44
360 Videobilder ....................53
Hantering av kameran ............ 6
4:3-TV ..................................55
Högupplöst TV..................... 56
R
A
I
A/V OUT-utgång ..................55
Indexskärm........................... 27
A/V-anslutningskabel............55
Indikator ............................... 12
AE-låsindikator.....................24
Initialize ............................... 48
Ansluta
Installera............................... 38
Rotate....................................44
4:3-TV ...........................55
Inställningar.......................... 45
Bredbilds-TV.................55
Internal Memory Tool .......... 51
Dator..............................33
Högupplöst TV ..............56
S
Shooting Setting ...................47
Självutlösare .........................26
Skärm
Indikator ........................12
LCD Backlight ..............48
Slideshow..............................43
L
Spegelläge.............................26
Laddningsbart batteri ..... 15, 70
SteadyShot ............................42
B
Language Setting.................. 48
Batteri ...................................68
LCD Backlight ..................... 48
U
Beep ......................................48
LUN Settings........................ 49
Bredbilds-TV ........................55
V
M
C
Macintosh-dator ................... 31
CD-ROM ..............................31
Main Settings ....................... 48
Clock Settings.......................52
Memory Card Tool ............... 50
Copy......................................50
”Memory Stick PRO Duo”... 66
Meny
D
-alternativ ...................... 30
Dator .....................................31
Uppspelningszoom ...............27
Varningsindikatorer och
meddelanden..................64
VGA......................................40
Video Out..............................49
Visning..................................43
Visning av bilder...................27
Volym....................................27
Fotografera.................... 40
Importera bilder.............33
Visning .......................... 43
Datum ...................................52
Minneskort ............................. 2
Windows-dator......................31
N
Z
NTSC ................................... 49
Zoom.....................................26
W
Delarnas namn ......................10
Delete....................................43
F
O
Felsökning ............................58
ON/OFF-knapp .............. 10, 21
Flicker Reduction..................47
OS......................................... 31
Format.............................50, 51
Fotografera............................40
Sakregister
Face Detection ......................42
P
Filmer ............................24
PAL....................................... 49
Stillbild ..........................24
PMB ..................................... 38
Programvara ......................... 38
71
Sakregister
Anmärkningar om licensen
DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD
UNDER LICENSEN FÖR AVCPATENTPORTFÖLJEN FÖR KUNDENS
PERSONLIGA OCH ICKE-KOMMERSIELLA
ANVÄNDNING FÖR ATT
(i) KODA VIDEO I ÖVERENSSTÄMMELSE
MED AVC-STANDARDEN (”AVC VIDEO”)
OCH/ELLER
(ii) AVKODA AVC-VIDEO SOM KODATS AV
EN KUND I EN PERSONLIG OCH
ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/
ELLER SOM ERHÅLLITS FRÅN EN
VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR
LICENSIERAD FÖR ATT LEVERERA
AVC-VIDEO. DET HÄR MEDFÖR INTE ATT
LICENS FÖR ANNAN ANVÄNDNING HAR
BEVILJATS. MER INFORMATION KAN
ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C.
SE <HTTP://MPEGLA.COM>
72
Ytterligare information om den här produkten och
svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts
webbplats.
Download PDF

advertising