Sony | DPF-D70 | Sony DPF-D70 D70 Digital Photo Frame Käyttöohjeet

K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\010COV.fm
Master: Right
010COV.book Page 1 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
3-300-258-11 (1)
Ennen käytön aloittamista
Digital Photo
Frame
Perustoiminnot
Pitkälle kehitetyt toiminnot
DPF-D70
Kytkentä tietokoneeseen
Vikatiedotteet
Vianetsintä
Lisätietoja
Käyttöohjeet
Ennen kuin alat käyttää tätä laitetta, lue tämä käsikirja huolella läpi
ja säilytä sitä varmassa tallessa mahdollista tulevaa käyttöä varten.
Malli- ja sarjanumerotiedot
Laitteen malli- ja sarjanumerot ovat sen pohjassa. Kirjoita
sarjanumero sille tarkoitettuun, alla olevaan tilaan. Ilmoita
nämä numerot aina kun otat yhteyden Sonya myyvään
liikkeeseen tätä tuotetta koskevissa asioissa.
Mallinro: DPF-D70
Sarjanro __________________________
© 2008 Sony Corporation
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
VAROITUS
Suojaa laite kosteudelta ja sateelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Älä altista paristoja tai akkuja
liialliselle kuumuudelle, kuten
auringonvalo, tulipalo tai vastaavat.
MUISTUTUS
Vaihda akku ainoastaan ilmoitetun
tyyppiseen akkuun. Seurauksena voi
muuten olla tulipalo tai
loukkaantuminen.
USA:ssa asuville asiakkaille
MUISTUTUS
Laitteen omistajaa muistutetaan siitä, että kaikki
laitteeseen itse tehdyt muutokset tai korjaukset, joita
ei erityisesti mainita näissä käyttöohjeissa, saattavat
mitätöidä laitteen omistajan oikeuden käyttää tätä
laitetta.
Huomautus:
Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan
FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisia, luokka B:n
digitaalisille laitteille asetettujen vaatimusten rajoja.
Nämä rajat on suunniteltu kohtuullisen suojan
takaamiseksi haitallisia häiriöitä vastaan silloin kun
laitetta käytetään asuinhuoneistossa. Tämä laite
tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja
ellei sitä asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se
saattaa haitallisesti häiritä radioliikennettä. Mutta ei
ole myöskään täysiä takeita sille, ettei häiriöitä
esiintyisi missä tahansa asennuksessa. Jos tämä laite
aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai tvvastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä tämä
laite päälle ja pois päältä vastaanottimen ollessa
päällä, laitteen omistajaa suositellaan yrittämään
häiriöiden poistamista yhdellä tai useammalla
seuraavista toimenpiteistä:
– Suuntaa antenni uudelleen tai vaihda sen paikkaa.
– Siirrä laitetta etäämmälle radio- tai tvvastaanottimesta.
– Kytke tämän laitteen virtajohto pistorasiaan, joka
on eri virtapiirissä kuin häirityn vastaanottimen
pistorasia.
– Kysy neuvoa laitteen myyneestä liikkeestä tai
kokeneelta radio/tv-asentajalta.
Jos tästä tuotteesta on jotakin kysyttävää, voit soittaa
numeroon:
Sony Customer Information Services Center
1-800-222-SONY (7669)
"Tämän tuotteen lamppu sisältää elohopeaa.
Tällaisten materiaalien hävittämisestä saattaa olla
säädetty laissa ympäristöriskien vuoksi. Tietoja sen
hävittämisestä ja kierrättämisestä saat vastaavilta
paikallisilta viranomaisilta tai järjestöltä Electoronic
Industries Alliance (www.eiae.org)."
Alla olevaa numeroa on tarkoitus käyttää ainoastaan
FCC:hen liittyvissä asioissa.
Euroopassa asuvat asiakkaat
Säädöstietoja
Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan
EMC-direktiivissä asetettuja, 3:a metriä lyhyempien
liitäntäjohtojen käyttöä koskevia rajoja.
Yhdenmukaisuusvakuutus
Kauppanimi:
SONY
Mallinumero:
DPF-D70
Vastuullinen osapuoli:Sony Electronics Inc.
Osoite:
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Puhelinnro:
858-942-2230
Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15
määräyksiä. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon
alaista:
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä,
ja (2) sen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös
sellaisia, jotka voivat aiheuttaa toimintavian.
Huomautus
Tietyntaajuiset elektromagneettiset kentät saattavat
vaikuttaa tämän digitaalisen kuvakehyksen kuvaan.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettiset kentät
aiheuttavat datansiirron keskeytymisen, käynnistä
sovellusohjelma tai irrota ja kytke uudelleen
paikalleen kameran tietoliikennejohto (USB tai tms.).
2 FI
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Vanhojen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(Sovellettavissa Euroopan unionissa
ja muissa Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen
pakkauksessa oleva symboli
ilmoittaa, ettei tätä tuotetta
saa käsitellä talousjätteenä.
Se tulee sen sijaan jättää
sopivaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
kierrätyspisteeseen.
Takaamalla, että tämä tuote
hävitetään oikealla tavalla,
autat estämään sen
aiheuttamat mahdolliset
kielteiset vaikutukset
ympäristölle ja ihmisten terveydelle, mikä voisi
muussa tapauksessa olla seurauksena tämän tuotteen
epäasianmukaisesta hävitystavasta. Eri materiaalien
kierrätys auttaa luonnon raaka-aineiden
säästämisessä. Lisätietoja tämän tuotteen
kierrätyksestä saat asuinkuntasi virkamiehiltä,
paikallisista jätehuoltoliikkeistä tai liikkeestä, josta
ostit tämän tuotteen.
Jäteparistojen hävittäminen
(sovellettavissa Euroopan unionissa
ja muissa Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä akussa tai paristossa oleva
symboli ilmaisee, että tämän tuotteen
mukana toimitettua akkua/paristoa ei
saa käsitellä talousjätteenä.
Varmistamalla tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen autat
estämään mahdollisia haitallisia
vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle,
jotka tuotteen epäasianmukainen hävittäminen
muuten voisi aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja. Silloin kun jonkin
tuotteen tulee turvallisuus-, suorituskyky- tai
tietoturvasyistä olla keskeytymättä käyttää
sisäänrakennettua akkua, tämä akun vaihto tulee
suorituttaa vain valtuutetulla huoltohenkilökunnalla.
Akun oikean käsittelyn takaamiseksi jätä tämä tuote
sen kuluttua loppuun asiaankuuluvaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Lue
kaikkien muiden akkujen poistamiseksi turvallisesti
laitteesta lisätietoja vastaavasta kappaleesta. Jätä akku
vastaavaan käytettyjen akkujen kierrätyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai pariston kierrätyksestä
saat asuinkuntasi virkamiehiltä, paikallisista
jätehuoltoliikkeistä tai liikkeestä, josta ostit tämän
tuotteen.
Huomautus asiakkaille, jotka asuvat
EU-direktiivejä soveltavissa maissa
Tämän tuotteen on valmistanut Sony Corporation, 17-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. EMC:n ja
tuoteturvallisuuden valtuutettu edustaja on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Käytä kaikissa huoltoa ja takuita
käsittelevissä kysymyksissä erillisissä huolto- ja
takuuasiakirjoissa mainittuja osoitteita.
CD-levyjen, tv-ohjelmien tai tekijänoikeuslain
kattamien materiaalien, kuten kuvien tai muiden
julkaisujen tai materiaalien kopioiminen, editointi
tai tulostaminen on – omia tallenteita tai luomuksia
lukuun ottamatta – rajoitettu ainoastaan yksityiseen
tai kotona suoritettavaan käyttöön. Ellet ole saanut
kopiointioikeuksia tai -lupaa kopioitavan
materiaalin tekijänoikeuksien omistajilta, saattaa
yllä mainittujen materiaalien käyttö edellä
mainittua poikkeusta lukuun ottamatta loukata
tekijänoikeuslain säädöksiä, ja antaa
tekijänoikeuksien haltijoille mahdollisuuden
esittää vahingonkorvausvaatimuksia.
Käyttäessäsi valmiita kuvia tässä digitaalisessa
kuvakehyksessä varo erityisesti loukkaamasta
tekijänoikeussuojalain säädöksiä. Kaikki toisten
ihmisten kuvien luvaton käyttö tai muuntelu
saattaa myös loukata heidän oikeuksiaan.
Tiettyjen esittelyiden, esitysten tai näyttelyiden
valokuvaaminen saattaa olla kiellettyä.
Suosituksia kuvatietojen
varmistamisesta
Digitaalisen kuvakehyksen tahattomasta käytöstä
tai toimintahäiriöstä johtuvan datan mahdollisen
katoamisvaaran välttämiseksi on suositeltavaa
tehdä tiedoista varmuuskopio.
Tietoja
MYYJÄ EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA
VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA
VIALLISESTA TUOTTEESTA TAI TUOTTEEN
KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA SUORISTA,
EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ
VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ TAI
KUSTANNUKSISTA.
Sony ei ole vastuussa digitaalisen kuvakehyksen
tai muistikortin käytöstä tai viasta mahdollisesti
johtuvasta tallennetun sisällön tahattomasta tai
välillisestä katoamisesta tai vaurioitumisesta.
Jatkuu
3 FI
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Huomautuksia nestekidenäytöstä
• Nestekide- tai muun näytön valoainemenetelmän tai
-profiilien välisten erojen vuoksi näytöllä näkyvä
kuva ei vastaa kuvanlaadultaan eikä väreiltään
täysin tulostettua kuvaa. Pidä näytöllä näkyvää
kuvaa ainoastaan viitteenä.
• Älä paina nestekidenäyttöä. Nestekidenäyttöön
saattaa tulla värivirheitä, jotka saattavat aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
• Nestekidenäytön altistaminen suoralle
auringonpaisteelle pitemmäksi aikaa saattaa
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Nestekidenäyttö on valmistettu alan uusinta
huipputekniikkaa hyväksi käyttäen, ja vähintään
99,99 % sen kuvapisteistä myötävaikuttaa laitteen
tehokkaaseen käyttöön. Nestekidenäytöllä saattaa
kuitenkin koko ajan näkyä pieniä mustia ja/tai
kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä)
pisteitä. Nämä pisteet syntyvät aina
valmistusprosessissa eivätkä näy millään tavalla
tulostetussa kuvassa.
• Kuvissa saattaa näkyä jälkikuvia nestekidenäytöllä
kylmällä ilmalla kuvattaessa. Tämä ei ole
toimintahäiriö.
Tavaramerkeistä ja tekijänoikeuksista
•
, Cyber-shot,
, “Memory
, “Memory Stick Duo”,
, “MagicGate Memory
Stick”, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick PRO Duo”,
, “Memory Stick PRO-HG
Duo”,
, “Memory Stick
Micro”,
,
, “Memory StickROM”,
, “MagicGate”,
ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat
Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n
rekisteröityjä tavaramerkkejä USA:ssa ja/tai muissa
maissa.
Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.
CompactFlash on SanDisk Corporationin
tavaramerkki USA:ssa.
Stick”,
•
•
•
•
Huomautus käyttäjille
Ohjelma ©2008 Sony Corporation
Asiakirjat ©2008 Sony Corporation
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käsikirjaa tai siinä
kuvattua ohjelmistoa ei saa edes osittain tuottaa
uudelleen, muuntaa tai pakata mihinkään koneella
luettavaan muotoon ilman Sony Corporationilta
ennakkoon saatua kirjallista lupaa.
SONY EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA
VASTUUSSA MISTÄÄN OIKEUDEN
LOUKKAUKSEEN, SOPIMUKSEEN TAI
MIHINKÄÄN MUUHUN TÄMÄN KÄSIKIRJAN,
OHJELMISTON TAI MUIDEN NIISSÄ OLEVIEN
TIETOJEN TAI NIIDEN KÄYTÖN
AIHEUTTAMAAN TAI SIIHEN LIITTYVÄÄN
ASIAAN PERUSTUVISTA SATUNNAISISTA,
SEURAUKSELLISISTA TAI ERITYISISTÄ
VAHINGOISTA.
CD- -ROM-levyn sisältävän kirjekuoren sinetin
rikkomalla hyväksyt kaikki tämän sopimuksen ehdot
ja vaatimukset. Ellet hyväksy näitä ehtoja tai
vaatimuksia, palauta välittömästi tämä kirjekuori
avaamattomana muun pakkaukseen sisällön kanssa
siihen liikkeeseen, josta ne sait.
Sony Corporation varaa itselleen oikeuden tehdä
haluamiaan muutoksia tähän käsikirjaan tai siinä
oleviin tietoihin milloin tahansa ja ilman
ennakkoilmoitusta.
Myös erillinen käyttäjälisenssisopimus saattaa
säädellä tässä käsikirjassa kuvattua ohjelmistoa.
Mitään näytedataa, kuten tämän ohjelmiston mukana
toimitettuja näytekuvia, ei saa muokata tai kopioida
muuten kuin henkilökohtaista käyttöä varten. Tämän
ohjelmiston kaikkinainen luvaton kopiointi on
kielletty tekijänoikeuslain mukaisesti.
Pidä mielessä, että toisten käyttäjien kuvien tai
tekijänoikeuslain kattamien töiden luvaton kopiointi
tai editointi loukkaa niiden tekijänoikeuden
haltijoiden oikeuksia.
•
tai xD-Picture Card™ on FUJIFILM
Corporationin tavaramerkki.
• Sisältää bitmap-fontteja Monotype Imaging Inc:ltä.
• Kaikki muut yritykset ja tuotenimet, jotka tässä
käyttöohjeessa mainitaan, voivat olla niiden
haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Tämän lisäksi merkkejä "™" ja "®"
ei mainita joka kerta erikseen tässä käsikirjassa.
4 FI
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\010TOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Sisältö
Ennen käytön aloittamista
Kuvakehyksen monipuolinen käyttö 6
Ominaisuudet .................................7
Toimituksen tarkistaminen .............8
Osien sijainti ...................................8
Perustoiminnot
Kauko-ohjaimen valmistelu ...........10
Kehyksen kytkeminen
verkkovirtaan ................................11
Tuen asettaminen .........................12
Kuvakehyksen kytkeminen päälle ..13
Kellonajan asettaminen .................13
Muistikortin asettaminen
kuvakehykseen ja kuvien katselu ..14
Muistikortin asettaminen
kehykseen ......................................14
Kuvien katselu ................................16
Pitkälle kehitetyt toiminnot
Toistolaitteen valitseminen ...........21
Kuvan koon ja sijainnin
säätäminen ...................................21
Kuvan suurentaminen .....................21
Kuvan kääntäminen ........................21
Kuvien lisääminen sisäiseen
muistiin ........................................22
Kuvan vieminen ............................23
Kuvan poistaminen .......................24
Eri asetusten vaihtaminen .............25
Asetusmenettely ............................. 25
Asetusyksiköt ................................. 27
Kytkentä tietokoneeseen
Tietokoneeseen kytkeminen ..........29
Järjestelmävaatimukset .................. 29
Laitteen kytkeminen tietokoneeseen
kuvien edestakaisen siirron
mahdollistamiseksi ........................ 29
Vikatiedotteet
Jos vikatiedote tulee esiin .............31
Vianetsintä
Vian syntyessä ..............................32
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita ......................35
Turvallisuudesta ............................. 35
Asennuksesta ................................. 35
Puhdistamisesta ............................. 35
Kopiointirajoituksista ..................... 36
Muistikorteista ..............................36
“Memory Stick” .............................. 36
SD-muistikortti .............................. 37
xD-Picture Card ............................. 38
CompactFlash-kortti ...................... 38
Muistikortin käyttöä koskevia
huomautuksia ................................ 38
Tekniset tiedot ..............................39
Hakemisto ....................................41
5 FI
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\030C01.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 6 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Ennen käytön aloittamista
Kuvakehyksen monipuolinen käyttö
Muistikortilla olevien kuvien helppo katselu
Eri näyttötavat
Diaesitysten lisäksi pääset helposti nauttimaan eri näyttötiloista, mukaan lukien
yhden kuvan näyttö-, indeksinäyttö-, kellonaika- ja kalenterinäyttötilat. (.s. 16)
Tärkeiden kuvien tallentaminen albumiin (tallennus sisäiseen muistiin)
Albumiin lisätyt kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin. Voit myös viedä nämä kuvat
muistikortille.
Kytkentä tietokoneeseen
Kuvat voidaan helposti kopioida tietokoneelle. Voit myös tallentaa kuvat
tietokoneella olevaan albumiin varmuuskopioiksi. Kuvia voidaan myös viedä
muistikortille ja tuoda siltä.
Siirto kuvakehykseen
Kuten vasemmalla on näytetty, kuvakehys
antaa etusijan tietokoneeseen tehdylle
liitännälle, jos tietokone ja muistikortit on
kytketty/asetettu kuvakehykseen. Mikäli useita
muistikortteja on asetettu lukulaitteeseen,
näkyviin tulee ensimmäisenä lukulaitteeseen
asetettu kortti.
6 FI
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\030C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 7 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Ominaisuudet
Sony DPF-D70 on digitaalinen kuvakehys,
jolla voi helposti näyttää digikameralla otettuja
tai muuhun mediaan tallennettuja kuvia
tarvitsematta käyttää tietokonetta.
x Kuvien vienti
Voit viedä albumissa olevia kuvia
muistikortille.
x Laitteen kytkeminen tietokoneeseen
kuvien edestakaisen siirron
mahdollistamiseksi
Ennen käytön aloittamista
x Tuki eri muistikorteille
Laitteessa on tuki eri digikameroissa ja
muissa laitteissa käytettäville muistikorteille,
kuten “Memory Stick”, CompactFlash kortti, SD-muistikortti ja xD-Picture Card™.
Aseta yksinkertaisesti digikameralla
ottamasi tai muulla laitteella käyttämäsi
muistikortti tähän laitteeseen, ja voit alkaa
katsella kuvia välittömästi.
x Eri tilat
Näytettävää kuvaa voidaan vaihtaa samalla
tavalla kuin kääntäisit itse albumia sivuja.
Voit valita käyttötilan eri tiloista, mukaan
lukien vain kuvat, tai niiden kellonajan ja
kalenterinäytön. Voit myös vaihtaa
toistoasetuksia, kuten näyttöjärjestystä.
x Eri näyttötavat
Voit käyttää eri näyttötiloja, kuten
analogisen tai digitaalisen kellon näyttöä tai
kalenteria. Kuvakehyksessä voi myös
näyttää vain yhden kuvan, indeksinäytön ja
suurentaa tai pienentää kuvia näyttötilaa
vastaavaksi.
x Kuvien automaattinen kääntäminen
Kuvakehys kääntää kuvat automaattisesti
oikean suuntaan. Kuvat käännetään
automaattisesti myös silloin kun kuvakehys
on asetettu joko muotokuva- tai maisemaasetukseen.
x Helppo käyttö kauko-ohjaimen avulla
x Kuvien lisääminen sisäiseen muistiin
Albumiin lisättävät kuvat tallennetaan
sisäiseen muistiin.
7 FI
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\030C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Toimituksen
tarkistaminen
Varmista, että seuraavat tarvikkeet ovat
mukana tuotepaketissa.
• Digitaalinen kuvakehys (1)
• Kauko-ohjain (1)
• Verkkolaite (1)
• Käyttöohjeet (tämä asiakirja) (1)
• Takuu (1)
(Takuu ei ole voimassa tietyillä alueilla.)
Osien sijainti
Yksityiskohtaisia tietoja on suluissa olevilla
sivuilla.
Etuosa
A Nestekidenäyttö
B Kauko-ohjaimen anturi
Toimitettua kauko-ohjainta käytettäessä
suuntaa se kohti tätä anturia.
Takaosa
A
USB miniB -liitin (.s. 29)
Kytke USB-johto laitteiden välille silloin kun
haluat käyttää kuvakehystä tietokoneen
avulla.
B DC IN 12 V -liitäntä (.s. 11)
Kytke toimitetun verkkolaitteen virtapistoke
tähän liitäntään, ja itse laite pistorasiaan.
C Tuki (.s. 12)
8 FI
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\030C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Kauko-ohjain
Näyttää valikon.
Sellaiset toiminnot kuin [Slideshow]
(diaesitys), [Rotate] (kuvan kääntäminen),
[Add to album] (lisää albumiin) ja [Clock]
(kellonaika) voidaan suorittaa kuvakehyksen
rungosta.
J Suuntapainikkeet (v/V)
Näillä painikkeilla siirretään kohdistinta.
K
ENTER -painike
L Palautuspainike
M SD-muistikortti/MMC/xD-Picture
Card -korttitila (.s. 14)
Ennen käytön aloittamista
D VIEW MODE painike
E Mediavalo (.s. 14)
F “Memory Stick PRO” (Vakio/Duo) korttitila (.s. 14)
G CompactFlash-kortti/Microdrive korttitila (.s. 14)
H 1 (virta/valmiustila) -painike/
(valmiustila) -ilmaisin
I MENU painike
A
B
C
D
E
F
G
H
VIEW MODE painike
-painike (kello)
-painike (diaesitys)
MENU painike
BACK painike
1 -painike (virta/valmiustila)
-painike (lisää albumiin)
-painikkeet (suurenna)/
(pienennä)
I
-painike (indeksi)
Tällä painikkeella vaihdetaan katselutila
esikatselusta indeksinäyttöön.
J Nuolipainikkeet (B/b/v/V)
K
-painike (Enter)
L
-painike (kuvan kääntäminen)
(.s. 21)
9 FI
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\040C02.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 10 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Perustoiminnot
Kauko-ohjaimen pariston vaihto
Kauko-ohjaimen
valmistelu
Jos kauko-ohjain lakkaa toimimasta, vaihda sen
paristo (CR2025-litiumparisto) uuteen.
Toimitettu litiumparisto (CR2025) on jo
asetettu kauko-ohjaimeen. Irrota ennen sen
käytön aloittamista sen suojakalvo kuvan
osoittamalla tavalla.
1
Vedä paristopidike ulos.
Samalla kun painat paristopidikkeen
tappia, vedä paristopidike ulos.
Suoja-arkki
Kauko-ohjaimen käyttö
Suuntaa kauko-ohjaimen etuosa kuvakehyksen
kauko-ohjainanturia kohti.
Kaukoohjaimen
anturi
2
Ota pois vanha paristo
paristopidikkeestä ja aseta
paikalleen uusi.
Aseta paristo pidikkeeseen siten, että sen
"+" -pää tulee ylöspäin.
3
Aseta paristopidike takaisin kaukoohjaimeen.
VAROITUS
Paristo voi räjähtää sitä väärin käsiteltäessä.
Älä lataa, pura tai heitä paristoa tuleen.
Huomautksia
• Litiumpariston tehon heikentyessä sen käyttömatka
saattaa lyhentyä, tai se ei toimi kunnolla. Vaihda
tässä tapauksessa sen paristo uuteen SonyCR2025 litiumparistoon. Jonkin muun pariston käyttö
saattaa aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran.
• Kaikkien muiden kuin suositellun pariston käyttö
saattaa aiheuttaa pariston hajoamisen.
• Hävitä käytetyt paristot paikallisten viranomaisten
asettamien säädösten mukaisesti.
10 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 11 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
• Älä säilytä kauko-ohjainta erittäin kuumissa ja
kosteissa paikoissa.
• Vältä vieraiden esineiden pääsy kauko-ohjaimen
sisään silloin kun esim. vaihdat paristoa.
• Pariston väärä käyttö saattaa aiheuttaa sen
vuotamisen ja paristotilan syöpymistä.
– Älä yritä ladata paristoa.
– Jos tiedät, ettei kauko-ohjainta tulla käyttämään
pitkään aikaan, ota pois paristo siitä vuotamisen
ja syöpymien estämiseksi.
1
2
Kytke verkkolaitteen virtapistoke
kehyksen takaosassa olevaan
DC IN 12 V -liitäntään.
Kytke verkkolaite pistorasiaan.
Perustoiminnot
– Pariston asettaminen väärin päin paikalleen, sen
oikosulkuun joutuminen tai tulee heittäminen
saattaa johtaa pariston halkeamiseen ja
vuotamiseen.
Kehyksen kytkeminen
verkkovirtaan
Tämän käsikirjan kuvauksista
Tässä käsikirjassa annetut toimintojen
kuvaukset perustuvat kauko-ohjaimen
käyttöön. Jos kauko-ohjaimen ja kuvakehyksen
painikkeiden toiminnot poikkeavat toisistaan,
tämä kuvataan annetussa vihjeessä.
Verkkolite
Pistorasiaan
Huomautksia
• Pistorasian tulee sijaita mahdollisimman lähellä
laitetta ja siihen tulee olla helppo pääsy.
• Älä aseta kuvakehystä epävakaalle alustalle, kuten
epätasaiselle pöydälle tai vinolle alustalle.
• Kytke verkkolaite helposti käytettävissä ja lähellä
olevaan pistorasiaan. Jos jokin menee pieleen
verkkolaitetta käytettäessä, katkaise virta
välittömästi vetämällä pistoke irti pistorasiasta.
• Älä aseta verkkolaitteen virtapistoketta oikosulkuun
jonkin metalliesineen kanssa. Tämä voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
• Älä sijoita verkkolaitetta ahtaisiin tiloihin, kuten
seinän ja jonkin huonekalun väliin.
Jatkuu
11 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
• Irrota käytön jälkeen verkkolaite kuvakehyksen
DC IN 12 V -liitännästä ja pistorasiasta.
• Verkkolaitetta on tarkoitus käyttää oikeassa
asennossa vaakasuorassa tai lattialle asetettuna.
Tuen asettaminen
Tuen avaaminen
Aseta kuvakehys pystyasentoon sen tuki kuvan
osoittamassa asennossa.
Asettaminen muotokuva- tai
maisema-asentoon
Voit asettaa kuvakehyksen muotokuva- tai
maisema-asentoon kääntämällä sitä sen tukeen
koskettamatta.
Kun kuvakehys on asetettu muotokuvaasentoon, myös sen näyttämä kuva kääntyy
automaattisesti oikeaan asentoon.
Huomautksia
• Ole huolellinen kehystä käsitellessäsi, etteivät
sormesi jäisi kehysten osien väliin sitä avatessasi ja
sulkiessasi.
• Sulje tuki siirtäessäsi kuvakehystä paikasta toiseen.
• Varmista, että tuki on vakaa. Ellei tukea ole asetettu
kunnolla paikalleen, kuvakehys saattaa kaatua.
• Kun kuvakehystä on käännetty muotokuvaasentoon, valikko, kuvatiedot ja indeksinäyttö eivät
käänny mukana.
12 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Kuvakehyksen
kytkeminen päälle
Virran kytkeminen
Paina kuvakehyksen tai kauko-ohjaimen 1 painiketta (virta/valmiustila) virran
kytkemiseksi päälle, ja valmiustilan ilmaisimen
väri vaihtuu vihreästä punaiseksi.
Kellonajan asettaminen
1
Paina kauko-ohjaimen MENU painiketta.
Valikkonäyttö tulee esiin.
2
3
Huomautus
Valitse painikkeilla v/V [Various
settings] ja paina sen jälkeen
painiketta Various settings -näytön
esiin saamiseksi.
Valitse painikkeilla v/V [Date/time
settings] ja paina sen jälkeen painiketta
.
Date/time settings -näyttö tulee esiin.
• Valmiustilan ilmaisimeen syttyy punainen valo, kun
kytket verkkolaitteen kuvakehykseen.
Virran kytkeminen päältä
Paina kuvakehyksen tai kauko-ohjaimen 1 painiketta (virta/valmiustila). Valmiustilan
ilmaisin vaihtuu punaisesta vihreäksi usean
sekunnin ajaksi.
Huomautus
• Älä irrota verkkolaitetta kuvakehyksestä ennen kuin
valmiustilan ilmaisin vaihtuu punaiseksi. Tämä voi
vahingoittaa kuvakehystä.
4
Valitse päiväyksen näyttömuoto.
1 Valitse painikkeilla v/V [Date Display
Order] ja paina sen jälkeen painiketta
.
2 Valitse muoto painikkeilla v/V ja paina
.
sen jälkeen painiketta
• Y/M/D
• M/D/Y
• D/M/Y
Jatkuu
13 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
Perustoiminnot
Kuvakehyksen kello tulee asettaa näyttämään
oikeaa aikaan kello- ja kalenterinäkymätiloissa.
Kun kytket laitteen päälle ensimmäisen kerran
sen ostamisen jälkeen, esittelytila käynnistyy
automaattisesti. Esittelytilassa ei voi asettaa
kellonaikaa.
Aseta kehykseen oikeilla kuvatiedoilla
varustettu muistikortti, jolloin esittelytila
peruuntuu. Kun esittelytila on kytkeytynyt
päältä, voit asettaa kellonajan.
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 14 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
5
Aseta päiväys.
1 Valitse painikkeilla v/V [Date] ja paina
sen jälkeen painiketta
.
2 Valitse arvo painikkeilla v/V ja paina
sen jälkeen painiketta
.
Aseta päiväys järjestyksessä vuosi,
kuukausi ja päivä.
6
Aseta aika.
1 Valitse painikkeilla v/V [Time] ja paina
sen jälkeen painiketta
.
2 Valitse arvo painikkeilla v/V ja paina
sen jälkeen painiketta
.
Aseta aika järjestyksessä tunti, minuutit
ja sekunnit.
7
8
Aseta kalenteriviikon aloituspäivä.
Voit asettaa päiväyksen, joka näkyy
kalenterin vasemmassa laidassa sen
tullessa esiin.
1 Valitse painikkeilla v/V [First
Weekday] ja paina sen jälkeen
painiketta
.
2 Valitse painikkeilla v/V [Sunday] tai
[Monday] ja paina sen jälkeen
painiketta
.
Muistikortin asettaminen
kuvakehykseen ja kuvien
katselu
Tässä kappaleessa kuvataan muistikortin
asettaminen kuvakehykseen ja kuvien
diaesityksessä katselun yleistoiminnot
Muistikortin asettaminen
kehykseen
Aseta muistikortti vastaavaan korttitilaan sen
etikettipuoli itseäsi kohti (asettaessasi kortin
kuvakehyksen takaosan korttitilaan).
Yksityiskohtaisia tietoja tämän kuvakehyksen
kanssa yhteensopivista muistikorteista on
sivuilla 36–38.
Mediavalo
Paina MENU-painiketta.
Valikkonäyttö sulkeutuu.
Aseta muistikortti kunnolla sen korttipaikkaan
sen etikettipuoli itseäsi kohti. Korttipaikkojen
järjestys ylhäältä alas on “Memory Stick”
(“Memory Stick Duo”) CompactFlash -kortti,
SD-muistikortti ja xD-Picture Card.
Muistikortin pois ottaminen
kuvakehyksestä
Ota muistikortti pois korttitilastaan vetämällä sitä
vastakkaiseen suuntaan sen korttitilaan asettamiseen
verrattuna.
14 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Huomautksia
Perustoiminnot
• Asettaessasi muistikorttia korttitilaan, se menee
vain osittain sen korttitilaan, joten älä yritä pakottaa
sitä sinne, koska tämä voi vahingoittaa itse
muistikorttia ja/tai kuvakehystä.
• Kuvakehyksessä on “Memory Stick” -vakiokortin
ja Duo -koon kanssa yhteensopiva korttitila, jolloin
sinun ei tarvitse käyttää Memory Stick -sovitinta.
• SD-muistikortti/xD-Picture Card -kaksoiskorttitila
tunnistaa automaattisesti korttityypin.
• Lue kappale “Muistikorteista” s. 36 ennen minkään
muistikortin käyttöä.
Kuvien näyttöprioriteetti
Kun muistikortti asetetaan kuvakehykseen, sen kuvat
näytetään automaattisesti. Jos haluat vaihtaa
manuaalisesti näytettävää muistikorttia, valitse se
Select device -valikosta (s. 21).
Kuvakehys näyttää muistikortin kuvat
seuraavassa tärkeysjärjestyksessä.
• Mikäli korttitilaan on asetettu useita
muistikortteja silloin kun kuvakehykseen
kytketään virta, ensimmäiseksi kuvakehykseen
asetetun muistikortin kuvat tulevat esiin.
• Mikäli useita muistikortteja on asetettu
kuvakehykseen silloin kun kuvakehyksestä
kytketään virta,niiden tärkeysjärjestys on
seuraava.
“Memory Stick” b CompactFlash -kortti
b SD-muistikortti / xD-Picture Card
• Ellei mitään muistikorttia ole asetettu
kuvakehykseen, kehyksessä näytetään sisäiseen
muistin albumiin tallennetut kuvat tulevat esiin.
Jatkuu
15 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 16 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Kuvien katselu
x Yhteenveto näytöstä
Voit vaihtaa näyttöä kauko-ohjaimen
painikkeilla.*
Kellonäyttö
(s. 19)
Diaesitysnäyttö
(s. 17)
Yhden kuvan näyttö
(s. 18)
Indeksikuvanäyttö
(s. 19)
Vihjeitä*
• Jos virta on päällä eikä muistikorttia ole asetettu
kuvakehykseen, näytölle ilmestyvät sisäiseen
muistiin tallennetut kuvat. Ellei mitään kuvia ole
tallennettu sisäiseen muistiin, esittelytila käynnistyy
automaattisesti. Esittelytila päättyy muistikortti
kuvakehykseen asetettaessa.
• Näyttötila ei vaihdu, kun kytket kuvakehyksen
päältä ja uudelleen päälle.
16 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
x Diaesitysnäyttö
Muistikortin kuvat näytetään automaattisesti
peräkkäin.
Kellonäyttötila
Näyttää kuvat niiden kuvauspäiväyksellä ja ajalla
Diaesityksen käynnistäminen
• Diaesityksen käynnistämiseksi jostakin
yksittäisestä kuvasta, kellonaikanäytöstä tai
indeksikuvanäytöstä paina
-painiketta
(diaesitys).
Vihje
Diaesitystiloja on valittavana useita. Tila
vaihtuu painettaessa VIEW MODE -painiketta
seuraavassa järjestyksessä.
Perustoiminnot
Jos haluat suorittaa tämän toiminnon kuvakehyksestä
paina
ENTER -painiketta yhden kuvan
näyttötilasta.
Kalenterinäyttötila
Näyttää kuvat yksi kerrallaan yhdessä
kalenterin kanssa.
Vihje
Voit asettaa kuvien vaihtumisvälin yhden kuvan
tilasta ja kalenterinäkymätilasta [Slideshow Settings]
-valikosta (s. 27). Yhden kuvan tilassa voit myös
asettaa kuvan tehosteen tai kuvien järjestyksen tästä
valikosta.
Yhden kuvan tila
Kuvat näytetään yhden kuvan näyttönä yksi
kerrallaan [Slideshow Settings] -valikosta
valitulla tehosteella.
Satunnaisnäyttötila
Näyttää kuvat siirtyen satunnaisesti neljän
edellä kuvatun diaesityksen näyttötavan välillä.
Usean kuvan näyttötila
Näyttää ruudussa yhtä aikaa useita kuvia.
Jatkuu
17 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
x Yhden kuvan näyttö
Katseltavan kuvan esiin saaminen
• Paina diaesityksen aikana
-painiketta
näytettävän kuvan kohdalla.
• Valitse indeksikuvanäytössä painikkeilla
B/b/v/V kuva, jota haluat katsella erikseen
ja paina sen jälkeen painiketta
. Voit
myös painaa -painiketta (suurenna).
Sovita näyttöön -tila
Näyttää kuva koko näytön täyttävänä kuvana.
Voit vaihtaa kuvaa painikkeilla B/b.
Vihje
Paina tämän toiminnon käyttämiseksi kuvakehyksestä
painiketta
ENTER sen kuvan kohdalla, jota haluat
katsella erikseen diaesityksen aikana. Valitse
indeksinäyttötilassa nuolipainikkeilla kuva ja paina
sen jälkeen painiketta
ENTER.
VIEW MODE -painiketta painettaessa tilat
vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä.
Kuvatietotila
Näyttää kuvatiedot, kuten kuvan numeron,
tiedostonimen ja kuvauspäiväyksen. Voit
vaihtaa kuvaa painikkeilla B/b.
Vihje
Voit asettaa kuvanäyttötilan [Various settings] valikon [Display Mode] -asetuksella (s. 27). Kaikkia
kuvia ei voi välttämättä käyttää [ Fit to screen] asetuksen avulla.
Täyskuvatila
Näyttää kuvan täyskuvatilassa. Voit vaihtaa
kuvaa painikkeilla B/b.
Seuraavat tiedot tulevat esiin.
• Media/asetusilmaisimet
Mediailmaisimet ja kuvan asetustiedot
näytetään näytöllä.
KuvakkeetMerkitys
"Memory Stick" -toisto
SD-muistikortin toisto
CompactFlash -toisto
xD-Picture Card -toisto
Sisäisen muistin toisto
Suojauksen ilmaisin
Liitetiedoston ilmaisin (Palaa
näytöllä silloin kun liitetiedosto,
kuten liikkuvan kuvan tiedosto tai
sähköpostin pienoiskuvatiedosto,
on liitteenä.)
18 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
x Indeksikuvanäyttö
Näytöllä näytetään valitun muistikortin tai
sisäisen muistin kuvaluettelo.
Indeksikuvanäytön näyttäminen
diaesityksen, kellonäytön tai yhden
kuvan näyttötilojen aikana
Paina
-painiketta (indeksi). Voit myös
painaa -painiketta (pienennä) yhden kuvan
näytöstä.
Suuri pienoiskuvatila
Näyttää luettelon suuremmista pienoiskuvista
(3 riviä × 4 palstaa).
Voit valita kuvan painikkeilla B/b/v/V.
Huomautus
• Kuvat eivät automaattisesti käänny
indeksikuvanäytössä silloin kun kuvakehys on
asetettu muotokuva-asentoon.
x Kellonäyttö
Näyttää kellon tai kalenterin. Kuvia ei näytetä.
Kellonäytön näyttämiseksi
diaesityksen, yhden kuvan näytön tai
indeksikuvanäytön aikana
Paina kauko-ohjaimen
-painiketta (kello).
Vihje
Jos haluat suorittaa tämän toiminnon kuvakehyksestä,
valitse indeksikuvanäyttö yhden kuvan näytön
valikosta.
Vaihda indeksikuvanäytön tilaa VIEW MODE
-painikkeella
Pienoiskuvanäyttötila
Näyttää luettelon pienoiskuvista (5 riviä × 6
palstaa).
Voit valita kuvan painikkeilla B/b/v/V.
Vihje
Jos haluat suorittaa tämän toiminnon kuvakehyksestä,
valitse kellonäyttö yhden kuvan näytön valikosta.
Vaihda kellonäytön tilaa VIEW MODE
-painikkeella
Analoginen kellotila
Näyttää ajan analogisella kellotaululla.
Jatkuu
19 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
Perustoiminnot
• Kuvan järjestysnumero/Kuvien
kokonaismäärä
• Kuvanumero (kansio-tiedostonumero)
Tämä näytetään, mikäli kuva on
DCF-yhteensopiva.
• Kuvauspäivämäärä
• Kuvan yksityiskohtaiset tiedot
– Tiedostoformaatti: (JPEG, RAW)
– Pikselimäärä (leveys ×korkeus)
– Kuvamedian valmistajan nimi
– Kuvan medialaitteen mallin nimi
– Suljinaika (esim: 1/8)
– Aukon arvo (esim: F2.8)
– Valotusarvo (esim: +0.0 EV)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Digitaalinen kellotila
Näyttää päiväyksen ja kellonajan digitaalisessa
muodossa.
Kalenteritila
Näyttää nykyisen kuukauden kalenterin. Voit
saada esiin edellisen tai seuraavan kuukauden
kalenterin painikkeilla v/V. Voit asettaa viikon
ensimmäisen päivän [Date/time settings]
-valikosta.
Vihje
Jokaiselle analogiselle tai digitaaliselle kellonäytölle
ja kalenteritilalle voi valita joko mustan tai valkoisen
taustan.
20 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\050C03.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 21 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Pitkälle kehitetyt toiminnot
Toistolaitteen
valitseminen
Voit valita muistikortin, jonka kuvat näytetään
näytöllä.
1
Kuvan suurentaminen
1
Valikon ollessa esillä.
Valitse painikkeilla v/V [ Select
device] ja paina sen jälkeen
painiketta
.
Paina kuvan suurentamiseksi
kauko-ohjaimen -painiketta
(suurenna). Suurennetun kuvan
pienentämiseksi paina -painiketta
(pienennä).
Kuva suurenee jokaisella -painikkeen
painalluksella entistä suuremmaksi. Voit
suurentaa kuvaa korkeintaan 4 kertaa
alkuperäistä suuremmaksi. Voit siirtää
suurennettua kuvaa ylös, alas, vasemmalle
tai oikealle.
Median valintanäyttö tulee esiin.
Huomautksia
Vihje
Aseta kuvamedia paikalleen tässä vaiheessa,
ellei sellaista jo ole asetettu.
3
Valitse painikkeilla v/V media, jonka
sisältämiä kuvia aiot näyttää ja
paina sen jälkeen painiketta
.
• Kuvan suurentaminen heikentää sen laatua
kuvakoosta riippuen.
• Kuvakehyksen painikkeilla ei ole mahdollista
suurentaa kuvaa.
• Kuvista riippuen 2 × saattaa olla kuvan suurin
suurennus.
Kuvan kääntäminen
1
Valitun median sisältämät kuvat
näytetään.
Painikkeen jokainen painallus kääntää
kuvaa 90 astetta vastapäivään
keskiakselinsa ympäri.
Vihje
Paina tämän toiminnon suorittamiseksi
kuvakehyksestä MENU-painiketta, ja valitse sen
jälkeen nuolipainikkeilla media, jonka kuvat haluat
näyttää ja paina sen jälkeen painiketta ENTER.
Paina kauko-ohjaimen
painiketta (kääntäminen).
Vihje
Tämä toiminnon suorittamiseksi kuvakehyksestä lue
kappale “Tämä toiminnon suorittamiseksi kaukoohjaimen valikosta”.
Tämä toiminnon suorittamiseksi
kauko-ohjaimen valikosta
1
Paina MENU-painiketta.
Valikko tulee esiin.
Jatkuu
21 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
Pitkälle kehitetyt toiminnot
2
Paina MENU-painiketta.
Kuvan koon ja sijainnin
säätäminen
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
2
Valitse painikkeilla v/V [Rotate] ja
paina sen jälkeen painiketta
.
Rotate-valikko tulee esiin.
Kuvien lisääminen
sisäiseen muistiin
Voit käyttää kuvakehystä digitaalisena
albumina ja tallentaa tärkeitä kuvia sen
sisäiseen muistiin.
Vihje
3
Valitse kääntämissuunta painikkeilla
v/V ja paina sen jälkeen painiketta
.
•
Kääntää kuvaa 90 astetta myötäpäivään.
•
1
Paina kauko-ohjaimen
-painiketta (lisää albumiin).
Add to album-valikko tulee esiin.
Kääntää kuvaa 90 astetta vastapäivään.
4
Voit valita [Image file size] -valikosta, haluatko
optimoida kuvien koon vai tallentaa kuvat
sellaisenaan pakkaamatta niitä tallentaessasi ne
sisäiseen muistiin.
Yhden kuvan näyttö
Valitse painikkeilla v/V [OK] ja paina
sen jälkeen painiketta
.
Vihje
Paina tämän toiminnon suorittamiseksi
kuvakehyksestä painiketta MENU, ja valitse yksikkö
nuolinäppäimillä ja paina sen jälkeen painiketta
ENTER.
Diaesitysnäyttö
Vihje
• Paina tämän toiminnon suorittamiseksi
valikosta kauko-ohjaimen painiketta
MENU ja valitse painikkeilla v/V [Add to
album], ja paina sen jälkeen painiketta
.
• Sisäisessä muistissa olevia kuvia ei voi
tallentaa albumiin.
22 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
2
Valitse painikkeilla v/V [This image],
[Selected images] tai [All images] ja
paina sen jälkeen painiketta
.
[This image]: Lisää parhaillaan esillä
olevan kuvan sisäiseen muistiin.*
3
Voit viedä kuvia sisäisestä muistista
muistikortille.
1
2
Valikon ollessa esillä.
Valitse painikkeilla v/V [Export] ja
paina sen jälkeen painiketta
.
Export-valikko tulee esiin.
* Et pysty valitsemaan diaesitysnäytöltä
kohtaa [This image].
Jos olet valinnut [Selected images],
valitse lisättävä kuva.
1 Valitse painikkeilla B/b/v/V albumiin
lisättävä kuva ja paina sen jälkeen
painiketta
.
Valittuun kuvaan lisätään
valintamerkki. Toista tämä menettely
lisätäksesi vielä muita kuvia yhtä aikaa.
3
Vahvistusnäyttö sisäiseen muistiin
tallentamisesta tai tallentamatta
jättämisestä ilmestyy esiin.
Valitse valinnan peruuttamiseksi
peruutettavat kuvat ja paina sen jälkeen
painiketta
valintamerkin
poistamiseksi.
Valitse painikkeilla v/V [Yes] ja
paina sen jälkeen painiketta
.
Kuva tallennetaan sisäiseen muistiin.
Valitse vietävä kuva painikkeilla v/V
ja paina sen jälkeen painiketta
.
[This image]: Vie muistikortille
parhaillaan esillä olevan tai
indeksinäytöstä valitun kuvan.*
[Selected images]: Vie muistikortille
indeksinäytöstä valitun kuvan.
[All images]: Vie muistikortille kaikki
albumin kuvat.
Jos olet valinnut [ Selected images], esiin
tulee albumin kuvien indeksinäyttö.
Jos olet valinnut [This image] tai [All
images], siirry kohtaan 5, ja valitse media,
jolle haluat siirtää kuvat.
2 Paina MENU-painiketta.
4
Paina MENU-painiketta.
Pitkälle kehitetyt toiminnot
[Selected images]: Lisää sisäiseen
muistiin indeksinäytöstä valitut kuvat.
[All images]: Lisää sisäiseen muistiin
esillä olevan median kaikki kuvat.
[Selected images]: Näyttää median kuvat,
jotka ovat esillä indeksinäkymässä.
Jos olet valinnut [This image] tai [All
images], siirry kohtaan 4 suorittaaksesi
loppuun kuvien lisäämisen sisäiseen
muistiin.
Kuvan vieminen
4
* Et pysty valitsemaan diaesitysnäytöltä
kohtaa [This image].
Jos olet valinnut [Selected images],
valitse vietävä kuva.
1 Valitse painikkeilla B/b/v/V vietävä
kuva ja paina sen jälkeen painiketta
.
Valittuun kuvaan lisätään
valintamerkki. Toista tämä menettely
viedäksesi vielä muita kuvia yhtä aikaa.
Jatkuu
23 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
2 Paina MENU-painiketta.
Esiin tulee valintanäyttö, jolla valitaan
media, johon kuvat viedään.
Valitse valinnan peruuttamiseksi
peruutettavat kuvat ja paina sen jälkeen
painiketta
valintamerkin
poistamiseksi.
5
6
Valitse painikkeilla v/V media, johon
kuva viedään ja paina sen jälkeen
painiketta
.
Vahvistusnäyttö tulee esiin viennin
loppuunsuorittamisen jälkeen, paina
tämän jälkeen painiketta
.
Kuva kopioidaan valitulle laitteelle.
Kuvan poistaminen
1
2
3
4
Paina MENU-painiketta.
Valikon ollessa esillä.
Valitse painikkeilla v/V [Delete] ja
paina sen jälkeen painiketta
.
Delete-valikko tulee esiin.
Valitse poistettava kuva painikkeilla
v/V ja paina sen jälkeen painiketta
.
[This image]: Poistaa parhaillaan esillä
olevan kuvan.
[Selected images]: Poistaa valitun kuvan
kuvaluettelosta.
[All images]: Poistaa kaikki kuvat esillä
olevasta mediasta.
[Selected images]: Näyttää median kuvat,
jotka ovat esillä indeksinäkymässä.
Jos olet valinnut [This image] tai [All
images], siirry kohtaan 5 toiminnon
vahvistamiseksi.
Jos olet valinnut [Selected images],
valitse poistettava kuva.
1 Valitse poistettava kuva painikkeilla
Huomautus
Älä kytke päältä virtaa tai ota pois muistikorttia
viennin aikana. Jos teet niin, voi kuvakehys,
muistikortti tai data vaurioitua.
Vihje
Paina tämän toiminnon suorittamiseksi
kuvakehyksestä painiketta MENU, ja valitse yksikkö
nuolinäppäimillä ja paina sen jälkeen painiketta
ENTER.
5
B/b/v/V ja paina sen jälkeen painiketta
.
Valittuun kuvaan lisätään
valintamerkki. Toista tämä menettely
poistaaksesi vielä muita kuvia yhtä
aikaa.
2 Paina MENU-painiketta.
Poistamistoiminnon vahvistusnäyttö
tulee esiin.
Valitse valinnan peruuttamiseksi
peruutettavat kuvat ja paina sen jälkeen
painiketta
valintamerkin
poistamiseksi.
Valitse painikkeilla v/V [Yes] ja
paina sen jälkeen painiketta
.
Kuva poistetaan.
Vihje
Paina tämän toiminnon suorittamiseksi
kuvakehyksestä painiketta MENU, ja valitse yksikkö
nuolinäppäimillä ja paina sen jälkeen painiketta
ENTER.
24 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Sisäinen muistin alustaminen
Jos käytät [Various Settings] -valikon [Format
internal memory] -toimintoa, voit alustaa
sisäisen muistin.
Eri asetusten
vaihtaminen
Asetusmenettely
Voit vaihtaa kuvakehyksen näytön,
diaesityksen, kirkkauden, kielen ja muita
asetuksia. On myös mahdollista palauttaa nämä
asetukset tehdasasetuksiinsa ja alustaa sisäinen
muisti.
1
2
3
Paina MENU-painiketta.
Valikon ollessa esillä.
Valitse painikkeilla v/V [Various
settings] ja paina sen jälkeen
-painiketta Various settings -näytön
esiin saamiseksi.
Valitse painikkeilla v/V yksikkö,
jonka asetuksia haluat muuttaa, ja
paina sen jälkeen painiketta
.
Valitun yksikön asetusikkuna tulee esiin.
Jos esimerkiksi [ Slideshow Settings] asetus on valittu.
Jatkuu
25 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
Pitkälle kehitetyt toiminnot
Huomautus
Vain sisäinen muisti voidaan alustaa.
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
4
Valitse painikkeilla v/V yksikkö,
jonka asetuksia haluat muuttaa, ja
paina sen jälkeen painiketta
.
Nyt voit tehdä kunkin yksikön asetukset
(s. 27).
Huomautus
Jos kuvakehys on esimerkiksi näyttämässä
diaesitystä, joidenkin yksikköjen asetuksia ei
voi auttaa. Ne näytetään harmaina, eikä niitä voi
valita.
5
Valitse painikkeilla v/V asetusarvo
ja paina sen jälkeen painiketta
.
Joka kerta kun painat painikkeita v/V (v/
V (kuvakehyksestä), asetusarvo vaihtuu.
Jos kyseessä on numeroarvo, lisää arvoa
painikkeella V, ja vähennä arvoa
painikkeella v.
Jos painat
-painiketta, asetus
vahvistetaan.
6
Paina MENU-painiketta.
Valikko sulkeutuu.
Vihje
• Paina tämän toiminnon suorittamiseksi
kuvakehyksestä painiketta MENU, ja valitse
yksikkö nuolinäppäimillä ja paina sen jälkeen
painiketta
ENTER.
• Asetusten palauttamiseksi tehdasasetuksiin valitse
[Reset] ja paina sen jälkeen painiketta
. Säädetyt
arvot, kellonaika-asetusta lukuun ottamatta,
palautuvat tehdasasetuksiin.
26 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Asetusyksiköt
*: Tehdasasetus
Asetus
Kuvaus
Slideshow
Settings
Interval
Aseta arvo joksikin seuraavista: 3 s, 10 s*, 30 s, 1 min, 5 min, 30 min, 1 h,
3 h, 12 h, 24 h, jolloin kuvat vaihtuvat asetetun asetuksen mukaisesti
silloin kun toimintona on yhden kuvan näyttö tai kalenterinäyttö.
Effect
Center cross
Siirtyy seuraavaan kuvaan edellisen kuvan häipyessä
keskustasta kulmiin.
Vert. blinds
Siirtyy seuraavaan kuvaan verhojen laskeutuessa
pystysuorassa edellisen kuvan eteen.
Horiz. blinds
Siirtyy seuraavaan kuvaan verhot vaakasuorassa
edellisen kuvan eteen vetämällä.
Fade*
Siirtyy seuraavaan kuvaan häivyttämällä edellisen
kuvan ja nostamalla esiin seuraavan kuvan.
Wipe
Siirtyy seuraavaan pyyhkimällä pois näytöltä edellinen
kuva uuden kuvan tullessa esiin samanaikaisesti.
Random
Käyttää viittä edellä kuvattua tehostetta satunnaisessa
järjestyksessä.
Shoot. Date*
Näyttää kuvat niiden kuvauspäiväyksen mukaisessa
järjestyksessä.
Order
Huomautus
Kuvien lukumäärän ylittäessä 1 500, kuvia ei voi
näyttää kuvauspäiväyksen mukaisessa järjestyksessä.
Kuvat järjestetään tällöin tiedostonimen mukaiseen
järjestykseen.
Random
Screen Settings
LCD backlight
Näyttää kuvat arvotussa järjestyksessä.
Voit asettaa taustan nestekidenäytön kirkkausasetuksen jollekin tasoista
1–10*.
Brightness
Voit asettaa kuvien valoisuusasetuksen jollekin tasoista 1, 2* tai 3.
Display Mode
Voit valita yhden kuvan näytön näyttötilan.
Huomautus
Alkuperäiset kuvatiedot eivät muutu.
Entire image
Näyttää kuvan alkuperäisessä kuvasuhteessa ja
reunuksilla ylhäällä, alhaalla, vasemmalla ja oikealla.
Fit to screen*
Suurentaa kuvan keskikohtaa aina koko näytön
täyttäväksi.
Auto image
orientation
ON*/ OFF: Voit asettaa kuvakehyksen tunnistamaan automaattisesti
kuvan suunnan ja kääntämään sen oikeaksi.
Auto display
orientation
ON*/ OFF: Kun kuvakehys on muotokuva-asennossa, voit asettaa sen
automaattisesti tunnistamaan ja kääntämään kuvan oikeaan suuntaiseksi.
Jatkuu
27 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
Pitkälle kehitetyt toiminnot
Yksikkö
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\050C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Yksikkö
Asetus
Kuvaus
General
Settings
Auto power
ON/OFF
Power-ON
timer
Voit asettaa ajastimella (tunnit/minuutit)
kuvakehyksen kytkeytymään päälle automaattisesti.
Valitse [ ON] ja aseta aika asetuksella [ Auto ON
time].
Power-OFF
timer
Voit asettaa ajastimella (tunnit/minuutit)
kuvakehyksen kytkeytymään päältä automaattisesti.
Valitse [ ON] ja aseta aika asetuksella [ Auto OFF
time].
Album*
Pakkaa kuvia ja tallentaa ne sisäiseen muistiin. Voit
tallentaa muistiin useita kuvia.
Original
Tallentaa kuvat sisäiseen muistiin niitä pakkaamatta.
Kuvien laatu ei heikkene, mutta et pysty tallentamaan
yhtä monta kuvaa kuin edellisellä asetuksella.
Image file size
Sony logo
ON*/ OFF: Voit asettaa kuvakehyksen Sony-logon syttymään päälle tai
ei.
Date/time
settings
Asettaa päiväyksen, kellonajan, viikon 1. päivän tms. (.s. 13)
Language
setting
Asettaa nestekidenäytön näyttökielen.
Japani, Englanti*, Ranska, Espanja, Saksa, Italia, Venäjä, Kiina (Yksinkertaistettu), Kiina
(Perinteinen), Hollanti
Huomautus
Oletusasetuskieli saattaa vaihdella tietyissä maissa.
Reset
Palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiinsa, päiväys/kellonaika-asetusta lukuun ottamatta.
Format internal
memory
Voit alustaa sisäisen muistin.
System
Information
Version
Näyttää kuvakehyksen järjestelmäohjelman version.
Internal
memory
Memory
capacity
Näyttää käyttämättömän sisäisen muistin
maksimimuistitilan.
Remaining
capacity
Näyttää sisäisen muistin kullakin hetkellä käyttämättä
olevan tilan.
Huomautksia
• Kaikki sisäiseen muistiin lisätyt kuvat poistetaan.
• Älä alusta sisäistä muistia tietokoneliitännän tai muihin laitteisiin tehtyjen liitäntien kautta.
28 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\060C04.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 29 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Kytkentä tietokoneeseen
Tietokoneeseen
kytkeminen
Voit kytkeä kuvakehyksen tietokoneeseen
katsellaksesi kuvia ja kopioidaksesi niitä
kehyksestä tietokoneeseen ja tietokoneesta
kehykseen.
Laitteen kytkeminen
tietokoneeseen kuvien
edestakaisen siirron
mahdollistamiseksi
1
2
Järjestelmävaatimukset
Kytke kuvakehyksen virtajohto
pistorasiaan. (.s. 11)
Kuvakehyksen kytkemiseksi tietokoneeseen
sen käyttämiseksi tietokoneen avulla pitää
tietokoneen täyttää seuraavat
järjestelmävaatimukset.
x Windows
Suositeltu käyttöjärjestelmä: Microsoft
Windows Vista, Windows XP Service Pack 2
tai Windows 2000 Professional Service Pack 4
(tehdasasennettu kone tehtaalta toimitettaessa)
Portti: USB-portti
USB miniB
-liitäntään
x Macintosh
Suositeltu käyttöjärjestelmä: Mac OS X (10.4)
tai uudempi
(tehdasasennettu kone tehtaalta toimitettaessa)
Portti: USB-portti
Tietokone
USB-liitäntään
Huomautksia
• Jos tietokoneeseen kytketään useampia USBlaitteita tai jos USB-keskitintä käytetään, saattaa
käytössä esiintyä ongelmia.
• Et pysty käyttämään kuvakehystä toisella USBlaitteella, joka on kytkettynä tietokoneeseen
samanaikaisesti.
• Älä irrota USB-johtoa tietokoneesta tiedonsiirron
aikana.
• Toiminnon onnistumista kaikilla suositellut
järjestelmävaatimukset täyttävillä tietokoneilla ei
voida taata.
* Tämä johto ei ole välttämättä saatavana
joka maassa.
Huomautus
Käytä mini B --tyyppistä, alle 3 metrin pituista
USB-johtoa.
3
4
Kytke virta päälle painamalla
kuvakehyksen painiketta 1 (virta/
valmiustila).
Siirrä kuvakehyksen sisäisessä
muistissa olevia kuvia tietokoneeseen
tai takaisin sisäiseen muistiin
tietokonetta käyttämällä.
Jatkuu
29 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
Kytkentä tietokoneeseen
Kytke kuvakehys tietokoneeseen
kuluttajakäyttöön myytävällä
USB-johdolla (lisätarvike:
VMC-14UMB2)*.
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\060C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 30 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Huomautus
Kun tietokoneella olevia kuvia tallennetaan
kuvakehyksen sisäiseen muistiin, kuvatiedostot
tallennetaan pakkaamattomina. Tästä johtuen
vähemmän kuvia pystytään tallentamaan
kuvakehyksen sisäiseen muistiin.
30 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\070C05.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 31 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Vikatiedotteet
Jos vikatiedote tulee esiin
Jos laitteeseen tulee vika, jokin seuraavista vikatiedotteista saattaa tulla esiin kuvakehyksen
nestekidenäytölle. Suorita seuraavassa ehdotettu korjaustoimenpide ongelman ratkaisemiseksi.
Vikatiedote
Merkitys/ratkaisu
No Memory Stick. / No
CompactFlash card. / No SD
Memory Card. / No xD-Picture
Card.
• Muistikorttia ei ole asetettu muistikorttitilaan.
Aseta muistikortti oikeaan muistikorttitilaan. (.s. 14)
No images on file.
• Muistikortilla ei ole kuvatiedostoja. Käytä muistikorttia,
jossa on kuvatiedostoja, joita voidaan näyttää
kuvakehyksessä.
Cannot delete a protected image.
• Suojatun tiedoston poistamiseksi on tiedoston suojaus
peruutettava digikameralla.
Media is protected. Remove
protection then try again.
• Muistikortti on kirjoitussuojattu. Siirrä
kirjoitussuojakytkin kirjoittamisen mahdollistavaan
asentoon. (.s. 37)
The Memory Stick is full. / The
• Muistikortille ei voi tallentaa lisää tietoja, koska se on
CompactFlash card is full. / The SD
täynnä. Poista joitakin kuvia tai käytä vapaata muistitilaa
Memory Card is full. / The xDsisältävää korttia.
Picture Card is full.
Error reading the Memory Stick. /
Error reading the CompactFlash
card. / Error reading the SD
Memory Card. / Error reading the
xD-Picture Card.
• On syntynyt vika. Jos tämä vikatiedote näkyy usein,
tarkista muistikortin tila jollakin muulla laitteella kuin
kuvakehys.
Write error in the Memory Stick. /
Write error in the CompactFlash
card. / Write error in the SD
Memory Card. / Write error in the
xD-Picture Card.
The Memory Stick is read only.
• Kuvakehykseen on asetettu “Memory Stick-ROM”. Käytä
kuvien tallentamiseksi “Memory Stick” -korttia
(.s. 36).
The Memory Stick is protected.
• Suojattu “Memory Stick” -kortti on asetettu
kuvakehykseen. kuvien editoimiseksi ja tallentamiseksi
poista suojaus jollakin toisella laitteella.
Media format not supported.
• Kuvia ei voida näyttää, ellei kuvakehys tue kuvatiedostoa.
Cannot open the image.
31 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
Vikatiedotteet
An incompatible Memory Stick is • Tukematon muistikortti on asetettu muistikorttitilaan.
inserted. / An incompatible
Käytä muistikorttia, jota kuvakehys tukee.
CompactFlash card is inserted. / An
incompatible SD Memory Card is
inserted. / An incompatible xDPicture Card is inserted.
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\080C06.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 32 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Vianetsintä
Vian syntyessä
Ennen kuin lähetät kuvakehyksen korjattavaksi, kokeile vian korjaamista seuraavien ohjeiden
mukaisesti. Mikäli ongelma ei korjaannu niillä, ota yhteys johonkin Sonyn jälleenmyyjään tai
valtuutettuun huoltoon.
Virtalähde
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Virtaa ei voida
kytkeä päälle.
• On virtajohdon pistoke
asetettu kunnolla
pistorasiaan ja laitteeseen?
c Aseta virtapistoke kunnolla paikalleen.
Kuvien näyttäminen
Jos virta on kytketty kuvakehykseen, mutta mitään kuvia ei tule näkyviin, tai ellei näyttökuvan
asetuksia voida muuttaa, tee seuraavat tarkistukset.
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Kuvia ei näy
näytöllä.
• Onko muistikortti asetettu
kunnolla paikalleen?
c Aseta muistikortti kunnolla paikalleen.
(.s. 14)
• Onko muistikortilla kuvia,
jotka on tallennettu
digikameralla tai muulla
laitteella?
c Aseta paikalleen kuvia sisältävä
muistikortti.
c Tarkista, mitä tiedostoformaatteja voidaan
näyttää. (.s. 39)
• Onko tiedostoformaatti
c DCF:n kanssa yhteensopimatonta
yhteensopiva DCF:n kanssa?
tiedostoa ei voida näyttää kuvakehyksellä,
vaikka sen voisikin näyttää tietokoneen
näytöllä.
Joitakin kuvia ei
voi näyttää.
• Näkyvätkö kuvat
indeksinäytössä?
c Jos kuva näkyy indeksinäytössä, mutta ei
yhden kuvan näytössä, kuvatiedosto
saattaa olla vioittunut, vaikka sen
pienoiskuvatiedot olisivatkin kunnossa.
c DCF:n kanssa yhteensopimatonta
tiedostoa ei voida näyttää kuvakehyksellä,
vaikka sen voisikin näyttää tietokoneen
näytöllä.
32 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\080C06.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Joitakin kuvia ei
voi näyttää.
• Näkyykö alla oleva merkki
indeksinäkymässä?
c Jos vasemmalla oleva merkki tulee
näkyviin, kuvakehys ei välttämättä tue
kuvatiedostoa, koska se on esimerkiksi
tietokoneella luotu JPEG-tiedosto.
Kuvatiedostolle saattaa olla tuki, mutta
siinä ei ole pienoiskuvatietoja. Valitse
merkki ja paina
-painiketta näytön
vaihtamiseksi yhden kuvan näytöksi. Jos
vasemmalla oleva merkki tulee uudelleen
näkyviin, kuvaa ei voida näyttää, koska
kuvakehys ei tue kuvatiedostoa.
• Onko kuvat luotu
tietokoneen
sovellusohjelmalla?
c Vasemmalla näkyvä merkki tulee
näkyviin, kuvakehys tukee kuvatiedostoa,
mutta pienoiskuvatietoja tai itse kuvaa ei
voida avata. Valitse merkki ja paina
painiketta näytön vaihtamiseksi yhden
kuvan näytöksi. Jos vasemmalla oleva
merkki tulee uudelleen näkyviin, kuvaa ei
voida näyttää.
• Onko muistikortilla enempi
kuin 9 999 kuvaa?
c Kuvakehyksellä voidaan toistaa, tallentaa,
poistaa ja muulla tavalla käsitellä aina 9
999:ää kuvatiedostoa.
• Oletko antanut tiedostolle
uuden nimen tietokoneella
tai muulla laitteella?
c Jos olet nimennyt tai nimennyt uudelleen
tietokoneessasi olevan tiedoston, ja
tiedostonimessä on muita kuin
aakkosnumeerisia kirjainmerkkejä, kuvaa
ei voi välttämättä näyttää kuvakehyksellä.
• Onko muistikortin
kansiotasoja kahdeksan tai
enemmän?
c Kuvakehys ei pysty näyttämään kuvia,
jotka on tallennettu kansioon, joka on
kansiotasolla yhdeksän tai suuremmalla
kansiotasolla.
• Oletko antanut tiedostolle
uuden nimen tietokoneella
tai muulla laitteella?
c Jos olet nimennyt tai nimennyt uudelleen
tietokoneessasi olevan tiedoston, ja
tiedostonimessä on muita kuin
aakkosnumeerisia kirjainmerkkejä, kuva
ei välttämättä näy oikein kuvakehyksellä.
Myös tiedostosta, joka on luotu
tietokoneella tai muulla laitteella, voidaan
näyttää korkeintaan kahdeksan
ensimmäistä kirjainmerkkiä sen
tiedostonimen alusta.
Huomautus
Vain aakkosnumeerisia kirjainmerkkejä voidaan
näyttää.
Jatkuu
33 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
Vianetsintä
Tiedoston nimi ei
näy oikein.
• Näkyykö alla oleva merkki
indeksinäkymässä?
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\080C06.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Oire
Suoritettava tarkistus
Tyhjiä alueita
ilmestyy kuvan
ylä- ja alaosaan.
• Onko kuva erittäin korkea tai c Jos kuva on äärimmäisen korkea tai leveä,
leveä?
tyhjiä alueita saattaa ilmestyä kuvaan sen
kuvasuhteen aiheuttamina.
Syy/korjaustoimenpiteet
Kuvien tallentaminen ja poistaminen
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Et pysty
tallentamaan
kuvaa.
• Onko muistikortti
kirjoitussuojattu?
c Peruuta kirjoitussuojaus ja yritä tallentaa
uudelleen.
• Onko muistikortin
kirjoitussuojakytkin
[LOCK]-asennossa?
c Siirrä kytkin kirjoituksen mahdollistavaan
asentoon. (.s. 37)
• Onko muistikortti täynnä?
c Vaihda muistikortti sellaiseen, jossa on
riittävästi tallennustilaa. Tai poista
tarpeettomat kuvat. (.s. 24)
• Onko sisäinen muisti
täynnä?
c Poista tarpeettomat kuvat. (.s. 24)
• Onko muistikortti
Et pysty
poistamaan kuvaa.
kirjoitussuojattu?
c Yritä poistaa kirjoitussuojaus
käyttämälläsi laitteella ja yritä poistaa
kuvia uudelleen.
• Onko muistikortin
kirjoitussuojakytkin
[LOCK]-asennossa?
c Siirrä kytkin kirjoituksen mahdollistavaan
asentoon. (.s. 37)
• Käytätkö “Memory StickROM” -muistia?
c Ei ole mahdollista poistaa kuvaa
“Memory Stick-ROM” -muistista tai
alustaa sitä.
Olet poistanut
kuvan vahingossa.
—
c Kuvaa ei palauttaa kun sen on kerran
poistettu.
Liitännät tietokoneeseen
Oire
Mitään ei tapahdu,
vaikka USB-johto
olisikin irrotettu ja
kytketty uudelleen
paikalleen.
Suoritettava tarkistus
—
Syy/korjaustoimenpiteet
c Kuvakehyksessä on tapahtunut
ylivirtavirhe. Virheen korjaamiseksi kytke
ensin virta päältä kuvakehyksestä ja sen
jälkeen uudelleen päälle.
Kuvakehys
Oire
Mitään ei tapahdu,
kun yrität käyttää
kuvakehystä.
Suoritettava tarkistus
—
Syy/korjaustoimenpiteet
c Paina jollakin terävällä esineellä, kuten
puikolla, kuvakehyksen takana olevaa
palautuspainiketta.
34 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\090ADD.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 35 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita
Turvallisuudesta
Asennuksesta
• Vältä kuvakehyksen sijoittamista paikkoihin,
jotka ovat alttiina:
– tärinöille
– kosteudelle
– liiallinen pöly
– suora auringonvalo
– äärimäisille lämpötiloille
• Älä käytä sähkölaitteita lähellä kuvakehystä.
Kuvakehys ei välttämättä toimi kunnolla
sähkömagneettisissa kentissä.
• Älä aseta raskaita esineitä kuvakehyksen
päälle.
Verkkolaitteesta
• Vaikka kuvakehyksestä olisikin katkaistu
virta sen virtakytkimellä, siihen syötetään
kuitenkin virtaa edelleen niin kauan kuin sen
verkkolaite on kytkettynä pistorasiaan.
Kosteuden tiivistymisestä
tulostimen sisällä
Jos kuvakehys tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään tai siirretään erittäin lämpimään tai
kosteaan huoneeseen, kosteutta saattaa tiivistyä
sen sisään. Tällöin kuvakehys ei luultavasti
toimi kunnolla, ja siihen voi tulla jopa vika, jos
jatkat sen käyttöä. Jos kosteutta pääsee
tiivistymään kuvakehyksen sisään, irrota sen
virtajohto ja anna sen "kuivua" vähintään
tunnin ajan.
Kuljettamisesta
Ennen kuin siirrät kuvakehyksen paikasta
toiseen, ota siitä pois muistikortti, irrota siitä
ulkoiset laitteet, verkkolaite ja muut siihen
kytketyt johdot ja aseta kuvakehys sekä siihen
kuuluvat tarvikkeet alkuperäiseen koteloonsa
suojapakkauksen kanssa.
Ellei alkuperäispakkausta eikä
pakkausmateriaalia enää ole jäljellä, käytä
samantapaista pakkausmateriaalia, jotta
kuvakehys ei pääsisi vahingoittumaan
kuljetuksen aikana.
Puhdistamisesta
Pyyhi kuvakehys puhtaaksi kuivalla ja
pehmeällä liinalla tai pehmeällä liinalla, joka
on kevyesti kostutettu mietoon
pesuaineliuokseen. Älä käytä minkääntyyppistä
liuotinta, kuten alkoholia tai bensiiniä, jotka
saattavat vahingoittaa laitteen pintaa.
Jatkuu
35 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
Lisätietoja
• Noudata varovaisuutta, jottei virtajohdon
päälle pääsisi putoamaan raskaita esineitä tai
jottei se pääsisi millään tavalla
vahingoittumaan. Älä koskaan käytä
kuvakehystä viallisella virtajohdolla.
• Jos kuvakehyksen kotelon sisään pääsee
putoamaan jokin kiinteä esine tai sinne
pääsee valumaan nestettä, irrota tulostin
verkkovirrasta ja tarkistuta se jossakin
valtuutetussa huoltoliikkeessä ennen
seuraavaa käyttöä.
• Älä koskaan yritä purkaa kuvakehystä.
• Virtajohdon irrottamiseksi pistorasiasta vedä
johto irti pistokkeesta kiinni pitämällä. Älä
koskaan vedä itse johdosta.
• Jos tiedät, ettet tule käyttämään kuvakehystä
pitkään aikaan, irrota sen virtajohto
pistorasiasta.
• Älä käsittele kuvakehystä kovakouraisesti.
• Sähköiskuvaaran välttämiseksi irrota
kuvakehys aina sähköverkosta ennen sen
puhdistamista ja huoltoa.
• Käytä kuvakehyksen mukana toimitettua
verkkolaitetta. Älä käytä muita
verkkolaitteita, koska ne voivat aiheuttaa
toimintavikoja.
• Älä käytä toimitettua verkkolaitetta muiden
laitteiden kanssa.
• Älä käytä sähkömuuntajaa
(matkamuuntajaa). Se voi aiheuttaa
kuvakehyksen ylikuumentumisen tai
toimintavian.
• Mikäli verkkolaitteen virtajohto on
vioittunut, lopeta sen käyttö, koska se
aiheuttaa vaaratilanteita.
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\090ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 36 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Kopiointirajoituksista
Tv-ohjelmat, elokuvat, videokasetit, muiden
ihmisten kuvat tai muu materiaali saattaa
kuulua tekijänoikeuslain piiriin. Tällaisen
materiaalin luvaton käyttö saattaa loukata
tekijänoikeuslain määräyksiä.
Muistikorteista
“Memory Stick”
Kuvakehyksen kanssa
yhteensopiva “Memory Stick”
-kortit
Voit käyttää kuvakehyksellä
seuraavantyyppisiä “Memory Stick”*1 -kortteja:
-tyyppi “Memory
Stick”
Näyttäminen Poisto/
tallennus
“Memory Stick”*2
(Ei yhteensopiva
“MagicGate”
-toiminnon
kanssa)
OK
OK
“Memory Stick”*2
(Yhteensopiva
“MagicGate” toiminnon
kanssa)
OK*5
OK*5
“MagicGate
Memory Stick”*2
OK*5
OK*5
“Memory Stick
PRO”*2
OK*5
OK*5
“Memory Stick
PRO-HG”*2
OK*5*6
OK*5*6
“Memory Stick
Micro”*3 (“M2”*4)
OK*5
OK*5
*1
*2
*3
Kuvakehys tukee FAT32-tiedostoformaattia.
Kuvakehyksen on todettu toimivan “Memory
Stick” -korttien kanssa, joiden kapasiteetti on 8 Gt
tai vähemmän ja jotka ovat Sony Corporationin
valmistamia. Emme kuitenkaan pysty takaamaan
kaiken “Memory Stick” -median toimimista
kuvakehyksessä.
Kuvakehys on varustettu korttitilalla, joka on
yhteensopiva sekä vakiokokoisen että Duokokoisen median kanssa. Voit käyttää ilman
“Memory Stick Duo” -sovitinta sekä vakio- että
pienikokoisia “Memory Stick” -kortteja“Memory
Stick Duo”.
Käyttäessäsi “Memory Stick Micro” -korttia
kuvakehyksen kanssa, aseta se aina M2sovittimeen.
36 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\090ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
*4
*5
*6
“M2” on lyhenne sanoista “Memory Stick Micro”.
Tässä kappaleessa “M2”-nimeä käytetään
“Memory Stick Micro” -kortin kuvauksessa.
“MagicGate”-kopiosuojatoimintoa vaativia datan
luku/kirjoitustoimintoja ei voida suorittaa.
“MagicGate” on yleisnimi Sonyn kehittämälle
kopiosuojatekniikalle, jossa käytetään
varmennusta ja kryptausta.
Kuvakehys ei tue 8-bittistä rinnakkaista
datansiirtoa.
• Et pysty tallentamaan, editoimaan tai
poistamaan dataa silloin kun olet siirtänyt
kirjoitussuojakytkimen asentoon LOCK.
Kirjoitussuojakytkin
Kirjoituksen Kirjoitussuoja
mahdollista -asento
va asento
Käyttöä koskevia huomautuksia
LOCK
LOCK
Kiinnitä tarra tähän.
• Älä kiinnitä tarrapaikkaan mitään muuta
materiaalia kuin toimitetun tarran. Jos
kiinnität toimitetun tarran, kiinnitä se
tarrapaikkaan. Varo, etteivät tarra reunat
pääse käpristymään irti.
SD-muistikortti
Kuvakehyksen SD-muistikorttitila
mahdollistaa seuraavien korttien käytön:
• SD-muistikortti**1
• miniSD-kortti, micro-SD-kortti
(Sovittimen käyttö on välttämätöntä.)*2
• SDHC-muistikortti*2
• MMC-vakiomuistikortti*3
Emme takaa kaikkien SD-muistikorttien ja
MMC-vakiokorttityyppien toimimista kunnolla
tällä laitteella.
*1
*2
*3
*4
Kuvakehyksessä voidaan testien perusteella
käyttää SD-muistikorttia, jonka kapasiteetti on
korkeintaan 2 Gt.
Joidenkin kuluttajakäyttöön myytävien
korttisovittimien takaosassa on ulkonevat liittimet.
Tämäntyyppinen sovitin ei toimi kunnolla
kuvakehyksen kanssa.
Kuvakehyksessä voidaan testien perusteella
käyttää SDHC-muistikorttia, jonka kapasiteetti on
korkeintaan 8 Gt.
Kuvakehyksessä voidaan testien perusteella
käyttää MMC-vakiomuistikorttia, jonka
kapasiteetti on korkeintaan 2 Gt.
Jatkuu
37 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
Lisätietoja
• Tuoreimmat tiedot “Memory Stick”
-tyypeistä, joita kuvakehys tukee, on Sonyn
verkkosivun “Memory Stick”
http://www.memorystick.com/en/support/
support.html -yhteensopivuustiedoissa
(Valitse kuvakehyksen käyttöalue ja sen
jälkeen "Digital Photo Frame" alueen
sivulta.)
• Älä aseta kuvakehykseen useampaa kuin
yksi “Memory Stick” -kortti, koska tämä
saattaa aiheuttaa ongelmia kuvakehykseen.
• Jos käytät “Memory Stick Micro” -korttia
kuvakehyksessä, “Memory Stick Micro” media pitää asettaa “M2” -sovittimeen.
• Jos asetat “Memory Stick Micro” -kortin
kuvakehykseen ilman “M2” -sovitinta, voi
“Memory Stick Micro” -kortin pois
ottaminen korttitilasta epäonnistua.
• Jos asetat “Memory Stick Micro” -kortin
“M2” -sovittimeen ja asetat “M2” sovittimen “Memory Stick Duo” sovittimeen, kuvakehys ei välttämättä toimi
kunnolla.
• Jos alustat “Memory Stick” -kortin, käytä
digikameran alustustoimintoa. Jos alustat
“Memory Stick” -kortin tietokoneella, kuvia
ei välttämättä pystytä näyttämään kunnolla.
• Kun alustat “Memory Stick” -muistikortin,
kaikki data, mukaan lukien suojatut kuvat,
häviää. Tärkeän datan vahingossa
poistamisen estämiseksi tarkista “Memory
Stick” -kortin sisältö ennen alustamista.
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\090ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 38 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Käyttöä koskevia huomautuksia
Datan lukemista/tallentamista, joka edellyttää
kopiosuojausta, ei voida suorittaa.
xD-Picture Card
Kun xD-Picture Card -kortti on asetettu
kuvakehykseen, voit käyttää xD-Picture Card*5
-korttia. Kaikille muistikorttitoiminnoille ei
kuitenkaan ole tukea, emmekä takaa kaikkien
xD-Picture Card -korttityyppien toimimista
oikein.
*5
Kuvakehyksessä voidaan testien perusteella
käyttää xD-Picture Card -muistikorttia, jonka
kapasiteetti on korkeintaan 2 Gt.
CompactFlash-kortti
Kuvakehyksen CompactFlash-muistikorttitila
mahdollistaa seuraavien korttien käytön:
• CompactFlash-muistikortti (Type I/Type II)
ja CF+Card (Type I/Type II) -yhteensopiva
CompactFlash -kortti*6
• Microdrive
Voit myös käyttää Smart Media -kortteja
käyttämällä kuluttajakäyttöön myytäviä
CompactFlash -korttisovittimia*7.
Emme kuitenkaan takaa kaikkien
CompactFlash-korttityyppien toimimista
kunnolla.
*6
*7
Käytä CompactFlash-korttia, jonka tehoarvoksi on
ilmoitettu 3,3 V tai 3,3/5 V. Et voi käyttää 3 V- tai
5 V-tyyppejä. Älä aseta kuvakehyksen korttitilaan
muuntyyppisiä CompactFlash-kortteja. Kuvakehys
saattaa tällöin vahingoittua. Kuvakehyksen on
testattu toimivan CompactFlash-korttien kanssa,
joiden kapasiteetti on korkeintaan 8 Gt.
Käyttäessäsi kuluttajakäyttöön myytäviä
CompactFlash-korttisovittimia, lue käyttämäsi
sovittimen käyttöohjeet kortin ja sovittimen
asentamisesta. Käyttäessäsi CompactFlashkorttisovitinta, kirjoitussuojatoiminto ei
välttämättä toimi kunnolla.
Muistikortin käyttöä koskevia
huomautuksia
• Korttia käyttäessäsi tarkista sen oikea
syöttösuunta ja korttitila.
• Asettaessasi muistikorttia korttitilaan, se
menee vain osittain sen korttitilaan, joten älä
yritä pakottaa sitä sinne, koska tämä voi
vahingoittaa itse muistikorttia ja/tai
kuvakehystä.
• Älä ota pois korttia tai kytke virtaa pois
kuvakehyksestä silloin kun se on lukemassa
tai kirjoittamassa dataa ja mediailmaisin
vilkkuu. Muussa tapauksessa data voi
vahingoittua lukukelvottomaksi tai hävitä.
• Suosittelemme varmuuskopion ottamista
tärkeistä tiedoista.
• Tietokoneella työstetty data ei välttämättä
näy kuvakehyksessä.
• Käytä muistikortin mukana toimitettua
koteloa sen kuljettamiseen tai säilyttämiseen.
• Älä koske kortin liittimeen sormella tai
metalliesineillä.
• Älä kolhi, taivuta tai pudota korttia.
• Älä pura korttia tai tee siihen muutoksia.
• Älä altista korttia vedelle.
• Älä käytä tai säilytä korttia seuraavissa
paikoissa:
– Paikat, jotka eivät täytä vaadituille
käyttöpaikoille asetettuja vaatimuksia,
mukaan lukien aurinkoon ja/tai
kesähelteellä pysäköidyn auton sisällä
syntyvä kuumuus, auringolle alttiit
ulkotilat tai lämmityslaitteen läheisyys.
– Kosteat paikat ja paikat, joissa on
syövyttäviä aineita
– Paikat, jotka ovat alttiina staattiselle
sähköisyydelle tai sähkökohinalle.
38 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\090ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
Tekniset tiedot
x Kuvakehys
[Tuki avattuna]
Noin 207 × 137 × 125 mm
(leveys/korkeus/syvyys)
Paino
Noin 550 g
(ilman verkkolaitetta)
Toimitetut tarvikkeet
Lue kappale " “Toimituksen
tarkistaminen”" s. 8.
Jatkuu
39 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
Lisätietoja
Nestekidenäyttö
Nestekidepaneeli: 7", TFTaktiivimatriisipaneeli
Kuvapistemäärä: 1 152 000
(800 × 3 (RGB) × 480) kuvapistettä
Näytön kuvasuhde
15:9
Tehollinen näyttöalue
7”
Nestekidenäytön taustavalon kesto
20 000 tuntia (ennen kuin taustavalon
kirkkaus vähenee noin puoleen)
Purettavan tiedoston maksimikoko
100 Mt
Tulo/lähtöliitännät
USB-liitin (miniB, huippunopea)
Korttitilat
“Memory Stick PRO” -korttitila
SD-muistikortti/MMC/
xD-Picture Card -korttitila
CompactFlash -kortti/Microdrive korttitila
Yhteensopivat tiedostoformaatit
JPEG: DCF 2.0 -yhteensopiva, Exif 2.21 yhteensopiva, JFIF*1
RAW (vain esikatselu*2): SRF, SR2, ARW
(2.0 tai aikaisempi versio)
(Jotkin kuvatiedostoformaatit eivät ole
yhteensopivia.)
Näytöllä näytettävien kuvapisteiden
kokonaismäärä
8 000 (H) × 6 000 (V) kuvapistettä
Tiedostojärjestelmä
FAT12/16/32,
sektorin koko: 2 048 byteä tai pienempi
Kuvatiedoston nimi
DCF-formaatti, 256 kirjainmerkkiä, kork.
8 kansiotasoa
Käsiteltävien tiedostojen
kokonaismäärä
9 999 tiedostoa muistikortti/ulkoinen laite
Sisäisen muistin kapasiteetti*3
256 Mt (Noin 500 kuvaa*4 voidaan
tallentaa.)
Käyttöjännite
DC IN -liitäntä, 12 V:n tasavirta
Virrankulutus
7.7 W
Käyttölämpötila
5–35 °C
Säilytyslämpötila
20–60 °C
Mitat
[Ilman tukea]
Noin 207 × 137 × 38,5 mm
(leveys/korkeus/syvyys)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\090ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
x Toimitettu verkkolaite
Käyttöjännite
- 100–240 V, 50/60 Hz
Nimellinen antojännite
12 V 1,2 A
Mitat
Noin 34 × 72 × 69 mm
(leveys/korkeus/syvyys)
(ilman ulkonevia osia)
Paino
Noin 110 g
Verkkolaitteen laitetarrassa on lisätietoja.
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
: Baseline JPEG formaateilla 4:4:4, 4:2:2 tai 4:2:0
: RAW-tiedostot näytetään pienoiskuvina.
*3
: Laskettu kapasiteetti on 1 Mt, ja se vastaa
1 000 000 byteä. Todellinen kapasiteetti on
pienempi, koska tähän lukuun sisältyvä hallinta- ja
sovellustiedostot. Noin 200 Mt:tä voidaan käyttää
todellisessa käytössä.
*4
: Arvioitu lukumäärä näytetään silloin kun
1 5000 000 kuvapisteen kameralla otetut kuvat
tallennetaan. Määrä saattaa vaihdella riippuen
kuvaustilanteesta
*1
*2
Asiakastuen kotisivu
Viimeisimmät tukitiedot ovat saatavilla seuraavista
verkkosivuosoitteista:
http://www.sony.net/
40 FI
DPF-D70 3-300-208-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\010IX.fm
Master: Right
010IX.fm Page 41 Friday, March 7, 2008 12:27 PM
Hakemisto
A
Asettaminen muotokuva- tai
maisema-asentoon 13
Asetusten vaihtaminen 26
Automaattinen kuvan
suuntaus 28
Automaattinen virtakytkin
ON/OFF 29
D
DC IN 12 V 12
Diaesityksen asetukset 28
Diaesitys 18
Kalenterinäyttötila 18
Kellonäyttötila 18
Kuvan vaihtumisväli 28
Kuvien
näyttämisjärjestys 28
Satunnaisnäyttötila 18
Tehoste 28
Usean kuvan näyttötila 18
Yhden kuvan tila 18
I
Indeksikuvanäyttö 20
Järjestelmätietoja 29
Järjestelmävaatimukset
Macintosh 30
Windows 30
K
Kauko-ohjaimen pariston
vaihto 11
Kauko-ohjain 11
Kehyksen kytkeminen
verkkovirtaan 12
Kellonajan asettaminen 14
P
L
Verkkolaite 12
Vianetsintä 33
Vikatiedotteet 32
Liitännät
Tietokone 30
Lisätarvikkeet 9
M
Muistikortin asettaminen
kehykseen 15
Muistikortit 37
CompactFlash-kortti 39
Käyttöä koskevia
huomautuksia 39
Memory Stick 37
SD-muistikortti 38
xD-Picture Card 39
Päiväyksen/kellonajan
asetukset 14
Päiväys- ja kellonaikaasetukset 29
Palautus tehdasasetuksiin 29
Puhdistaminen 36
S
Sisäisen muistin alustus 29
T
Tekniset tiedot 40
Toistolaite 22
Tuen asettaminen 13
V
Y
Yhden kuvan näyttö 19
Kuvatietotila 19
Sovita näyttöön -tila 19
Täyskuvatila 19
Yleisiä käyttöohjeita 36
Lisätietoja
J
Kellonäyttö 20
Analoginen kellotila 20
Digitaalinen kellotila 21
Kalenteritila 21
Kieliasetus 29
Kirjoitussuojakytkin 38
Kuvan kääntäminen 22
Kuvan poistaminen 25
Kuvan suurentaminen/
pienentäminen zoomilla 22
Kuvan vieminen 24
Kuvatiedoston koko 29
Kuvien katselu 17
Kuvien lisäämiseen
sisäiseen muistiin 23
N
Näytön asetukset 28
Näytön automaattisen
suuntaus 28
Näyttöprioriteetti 16
Näyttötila 28
O
Ominaisuudet 8
41 FI
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L852\Layout\Fi\010IX.fm
Master: Right
010COV.book Page 42 Friday, March 7, 2008 12:10 PM
DPF-D70 3-300-258-11 (1)
Download PDF

advertising