Sony | DPF-A73 | Sony DPF-A73 A73 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohjeet

K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\010COV.fm
Master: Oikea
010COV.book Page 1 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
4-174-749-11 (2)
Turvallisuutesi parantamiseksi
Digital Photo
Frame
Kuvakehyksen
valmistelu
katseluvalmiuteen
Aletaan nyt katsella kuvia
DPF-A73/E73
Eri toimintojen käyttö
Vianetsintä
Lisätietoja
Käyttöohjeet
Ennen kuin alat käyttää tätä laitetta, lue tämä käsikirja huolella läpi
ja säilytä sitä varmassa tallessa mahdollista tulevaa käyttöä varten.
Malli- ja sarjanumerotiedot
Malli- ja sarjanumerot ovat tuotteen takaosassa.
Kirjoita sarjanumero alla olevaan tilaan. Ilmoita nämä aina
tämä numero, kun otat yhteyden Sonyyn tätä tuotetta
koskevassa asiassa.
Mallinro: DPF-A73/E73
Sarjanro __________________________
© 2010 Sony Corporation
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\020REG.fm
Master: Vasen
010COV.book Page 2 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
VAROITUS
Suojaa laite kosteudelta ja sateelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Älä altista paristoja tai akkuja
liialliselle kuumuudelle, kuten
auringonvalo, tulipalo tai vastaavat.
MUISTUTUS
Vaihda paristo tarvittaessa vain
ilmoitetun tyyppiseen. Muussa
tapauksessa tuloksena voi olla
tulipalo tai loukkaantuminen. Hävitä
käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.
USA:ssa asuville asiakkaille
MUISTUTUS
Laitteen omistajaa muistutetaan siitä, että kaikki
laitteeseen itse tehdyt muutokset tai korjaukset, joita
ei erityisesti mainita näissä käyttöohjeissa, saattavat
mitätöidä laitteen omistajan oikeuden käyttää tätä
laitetta.
Huomautus:
Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan
FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisia, luokka B:n
digitaalisille laitteille asetettujen vaatimusten rajoja.
Nämä rajat on suunniteltu kohtuullisen suojan
takaamiseksi haitallisia häiriöitä vastaan silloin kun
laitetta käytetään asuinhuoneistossa. Tämä laite tuottaa,
käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä
asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa
haitallisesti häiritä radioliikennettä. Mutta ei ole
myöskään täysiä takeita sille, ettei häiriöitä esiintyisi
missä tahansa asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa
haitallisia häiriöitä radio- tai tv-vastaanottoon, mikä
voidaan todeta kytkemällä tämä laite päälle ja pois
päältä vastaanottimen ollessa päällä, laitteen omistajaa
suositellaan yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä
tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:
– Suuntaa antenni uudelleen tai vaihda sen paikkaa.
– Siirrä laitetta etäämmälle radio- tai tv-vastaanottimesta.
– Kytke tämän laitteen virtajohto pistorasiaan, joka on
eri virtapiirissä kuin häirityn vastaanottimen
pistorasia.
– Kysy neuvoa laitteen myyneestä liikkeestä tai
kokeneelta radio/tv-asentajalta.
Jos tästä tuotteesta on jotakin kysyttävää, voit soittaa
numeroon:
Sony Customer Information Services Center
1-800-222-SONY (7669)
Alla olevaa numeroa on tarkoitus käyttää ainoastaan
FCC:hen liittyvissä asioissa.
Säädöstietoja
Yhdenmukaisuusvakuutus
Kauppanimi:
Mallinro:
Vastuullinen
osapuoli:
Osoite:
SONY
DPF-A73
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Puhelinnro:
858-942-2230
Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15
määräyksiä. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon
alaista:
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä,
ja (2) sen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös
sellaisia, jotka voivat aiheuttaa toimintavian.
Yhdenmukaisuusvakuutus
Kauppanimi:
Mallinro:
Vastuullinen
osapuoli:
Osoite:
SONY
DPF-E73
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Puhelinnro:
858-942-2230
Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15
määräyksiä. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon
alaista:
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä,
ja (2) sen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös
sellaisia, jotka voivat aiheuttaa toimintavian.
Vain Yhdysvaltojen Kaliforniaa
koskeva huomautus
Perkloraattimateriaali - erikoiskäsittely voi olla
tarpeen, käy sivulla
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Perkloraattimateriaali: litiumparisto sisältää
perkloraattia.
2 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\020REG.fm
Master: Oikea
010COV.book Page 3 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Euroopassa asuvat asiakkaat
Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan
EMC-direktiivissä asetettuja, 3:a metriä lyhyempien
liitäntäjohtojen käyttöä koskevia rajoja.
Huomautus
Tietyntaajuiset elektromagneettiset kentät saattavat
vaikuttaa tämän digitaalisen kuvakehyksen kuvaan.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettiset kentät
aiheuttavat datansiirron keskeytymisen, käynnistä
sovellusohjelma tai irrota ja kytke uudelleen
paikalleen kameran tietoliikennejohto (USB tai tms.).
Vanhojen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(Sovellettavissa Euroopan unionissa ja
muissa Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen
pakkauksessa oleva symboli
ilmoittaa, ettei tätä tuotetta saa
käsitellä talousjätteenä. Se tulee
sen sijaan jättää sopivaan sähköja elektroniikkalaitteiden
kierrätyspisteeseen. Takaamalla,
että tämä tuote hävitetään
oikealla tavalla, autat estämään
sen aiheuttamat mahdolliset
kielteiset vaikutukset
ympäristölle ja ihmisten
terveydelle, mikä voisi muussa tapauksessa olla
seurauksena tämän tuotteen epäasianmukaisesta
hävitystavasta. Eri materiaalien kierrätys auttaa luonnon
raaka-aineiden säästämisessä. Lisätietoja tämän tuotteen
kierrätyksestä saat asuinkuntasi virkamiehiltä,
paikallisista jätehuoltoliikkeistä tai liikkeestä, josta ostit
tämän tuotteen.
Käytettävissä olevat lisätarvikkeet: Kauko-ohjain
Jäteparistojen hävittäminen
(sovellettavissa Euroopan unionissa
ja muissa Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
tuotteen epäasianmukainen hävittäminen muuten voisi
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja. Silloin kun jonkin tuotteen tulee
turvallisuus-, suorituskyky- tai tietoturvasyistä olla
keskeytymättä käyttää sisäänrakennettua akkua, tämä
akun vaihto tulee suorituttaa vain valtuutetulla
huoltohenkilökunnalla. Akun oikean käsittelyn
takaamiseksi jätä tämä tuote sen kuluttua loppuun
asiaankuuluvaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyspisteeseen. Lue kaikkien muiden akkujen
poistamiseksi turvallisesti laitteesta lisätietoja
vastaavasta kappaleesta. Jätä akku vastaavaan
käytettyjen akkujen kierrätyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai pariston kierrätyksestä
saat asuinkuntasi virkamiehiltä, paikallisista
jätehuoltoliikkeistä tai liikkeestä, josta ostit tämän
tuotteen.
Huomautus asiakkaille, jotka asuvat
EU-direktiivejä soveltavissa maissa
Tämän tuotteen on valmistanut Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. EMC:n ja
tuoteturvallisuuden valtuutettu edustaja on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Käytä kaikissa huoltoa ja takuita
käsittelevissä kysymyksissä erillisissä huolto- ja
takuuasiakirjoissa mainittuja osoitteita.
ISOSSA-BRITANNIASSA ASUVIA
ASIAKKAITA KOSKEVA
HUOMAUTUS
Laitteeseen on asennettu turvallisuutta ja
käyttömukavuutta silmällä pitäen standardin BS1363
mukainen, muotoon valettu verkkopistoke.
Jos tulostimen virtajohdon pistokkeessa oleva sulake
pitää vaihtaa, se on vaihdettava alkuperäisen
sulakkeen kanssa samanarvoiseen ja ASTA-järjestön
hyväksymään tai BSI–BS1362-standardin mukaiseen
sulakkeeseen (ts. merkillä
tai varustettuun).
Jos laitteen mukana toimitetussa virtapistokkeessa on
irrotettava sulakkeen suojakansi, älä unohda asettaa
kantta takaisin paikalleen sulakkeen vaihdon jälkeen.
Älä koskaan käytä virtajohtoa ilman suojakantta. Jos
suojakansi katoaa, ota yhteys lähimpään Sonya
myyvään liikkeeseen.
Tämä akussa tai paristossa oleva
symboli ilmaisee, että tämän tuotteen
mukana toimitettua akkua/paristoa ei
saa käsitellä talousjätteenä. Tietyissä
akuissa tai paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä jonkin
kemiallisen symbolin kanssa.
Elohopean (Hg) tai lyijyn kemiallinen symboli (Pb)
lisätään, jos akussa on enemmän kuin 0,0005%
elohopeaa tai enemmän kuin 0,004% lyijyä.
Varmistamalla tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen autat estämään mahdollisia haitallisia
vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, jotka
3 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\020REG.fm
Master: Vasen
010COV.book Page 4 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Huomautus käyttäjille
Ohjelma © 2010 Sony Corporation
Asiakirjat © 2010 Sony Corporation
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käsikirjaa tai siinä
kuvattua ohjelmistoa ei saa edes osittain tuottaa
uudelleen, muuntaa tai pakata mihinkään koneella
luettavaan muotoon ilman Sony Corporationilta
ennakkoon saatua kirjallista lupaa.
SONY EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA
VASTUUSSA MISTÄÄN OIKEUDEN
LOUKKAUKSEEN, SOPIMUKSEEN TAI
MIHINKÄÄN MUUHUN TÄMÄN KÄSIKIRJAN,
OHJELMISTON TAI MUIDEN NIISSÄ OLEVIEN
TIETOJEN TAI NIIDEN KÄYTÖN
AIHEUTTAMAAN TAI SIIHEN LIITTYVÄÄN
ASIAAN PERUSTUVISTA SATUNNAISISTA,
SEURAUKSELLISISTA TAI ERITYISISTÄ
VAHINGOISTA.
Sony Corporation varaa itselleen oikeuden tehdä
haluamiaan muutoksia tähän käsikirjaan tai siinä
oleviin tietoihin milloin tahansa ja ilman
ennakkoilmoitusta.
Myös erillinen käyttäjälisenssisopimus saattaa
säädellä tässä käsikirjassa kuvattua ohjelmistoa.
Mitään näytedataa, kuten tämän ohjelmiston mukana
toimitettuja näytekuvia, ei saa muokata tai kopioida
muuten kuin henkilökohtaista käyttöä varten. Tämän
ohjelmiston kaikkinainen luvaton kopiointi on
kielletty tekijänoikeuslain mukaisesti.
Pidä mielessä, että toisten käyttäjien kuvien tai
tekijänoikeuslain kattamien töiden luvaton kopiointi
tai editointi loukkaa niiden tekijänoikeuden
haltijoiden oikeuksia.
Tässä käsikirjassa käytetyistä
piirroksista ja näyttökuvista.
Tässä käsikirjassa käytetyissä piirroksissa ja
näyttökuvissa käytetään esimerkkinä laitetta
DPF-A73, ellei muuta mainita.
Tässä käsikirjassa käytetyt piirrokset ja
näyttökuvat eivät välttämättä ole täysin
samanlaisia kuin laitteessa käytetyt tai näkyvät.
Lue tämä ennen käyttöä
Toistoa koskevia huomautuksia
Kytke verkkolaite helposti käytettävissä ja lähellä
olevaan pistorasiaan. Jos jokin menee pieleen
verkkolaitetta käytettäessä, katkaise virta välittömästi
vetämällä pistoke irti pistorasiasta.
Huomautuksia kopiosuojasta
CD-levyjen, tv-ohjelmien tai tekijänoikeuslain
kattamien materiaalien, kuten kuvien tai muiden
julkaisujen tai materiaalien kopioiminen, editointi tai
tulostaminen on – omia tallenteita tai luomuksia
lukuun ottamatta – rajoitettu ainoastaan yksityiseen
tai kotona suoritettavaan käyttöön. Ellet ole saanut
kopiointioikeuksia tai -lupaa kopioitavan materiaalin
tekijänoikeuksien omistajilta, saattaa yllä mainittujen
materiaalien käyttö edellä mainittua poikkeusta
lukuun ottamatta loukata tekijänoikeuslain säädöksiä,
ja antaa tekijänoikeuksien haltijoille mahdollisuuden
esittää vahingonkorvausvaatimuksia.
Käyttäessäsi valmiita kuvia tässä digitaalisessa
kuvakehyksessä varo erityisesti loukkaamasta
tekijänoikeussuojalain säädöksiä. Kaikki toisten
ihmisten kuvien luvaton käyttö tai muuntelu saattaa
myös loukata heidän oikeuksiaan.
Tiettyjen esittelyiden, esitysten tai näyttelyiden
valokuvaaminen saattaa olla kiellettyä.
Tallennuksen sisällölle ei anneta
takuuta
Sony ei ole vastuussa digitaalisen kuvakehyksen tai
muistikortin käytöstä tai viasta mahdollisesti
johtuvasta tallennetun sisällön tahattomasta tai
välillisestä katoamisesta tai vaurioitumisesta.
Suosituksia kuvatietojen
varmistamisesta
Digitaalisen kuvakehyksen tahattomasta käytöstä tai
toimintahäiriöstä johtuvan datan mahdollisen
katoamisvaaran välttämiseksi on suositeltavaa tehdä
tiedoista varmuuskopio.
Huomautuksia nestekidenäytöstä
• Älä paina nestekidenäyttöä. Nestekidenäyttöön
saattaa tulla värivirheitä, jotka saattavat aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
• Nestekidenäytön altistaminen suoralle
auringonpaisteelle pitemmäksi aikaa saattaa
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Nestekidenäyttö on valmistettu alan uusinta
huipputekniikkaa hyväksi käyttäen, ja vähintään
99,99% sen kuvapisteistä myötävaikuttaa kameran
tehokkaaseen käyttöön. Nestekidenäytöllä saattaa
kuitenkin koko ajan näkyä pieniä mustia ja/tai
kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä)
pisteitä. Nämä pisteet syntyvät aina
valmistusprosessissa eivätkä näy millään tavalla
katseltavassa kuvassa.
• Kuvissa saattaa näkyä jälkikuvia nestekidenäytöllä
kylmällä ilmalla kuvattaessa. Tämä ei ole
toimintahäiriö.
4 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\010TOC.fm
Master: Oikea
010COV.book Page 5 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Sisältö
Lue tämä ennen käyttöä ................................................................................... 4
Turvallisuutesi parantamiseksi
Toimituksen tarkistaminen ............................................................................... 7
Osien sijainti .................................................................................................... 8
Digitaalinen kuvakehys .............................................................................................. 8
Kauko-ohjain ............................................................................................................. 9
Kuvakehyksen valmistelu katseluvalmiuteen
Kauko-ohjain .................................................................................................. 10
Tuki ................................................................................................................ 10
Kuvakehyksen käyttäminen seinällä ......................................................................... 11
Kuvakehyksen kytkeminen päälle ................................................................... 12
Toiminnot kuvakehyksen käynnistysvaiheessa ............................................... 13
Oikean ajan asettaminen ................................................................................ 14
Aletaan nyt katsella kuvia
Muistikortin asettaminen tulostimeen ............................................................ 15
Näytön sisällön vaihtaminen .......................................................................... 16
LCD-näytöllä näkyvistä tiedoista ............................................................................. 17
Eri toimintojen käyttö
Eri toiminnot .................................................................................................. 18
Toistolaitteen valitseminen ............................................................................. 19
Kuvakoon ja kuvan suunnan säätäminen (Suurennus/Pienennys/Rotate) ...... 19
Automaattisen virrankatkaisutoiminnon asetusten vaihtaminen ..................... 20
Asetusten vaihtaminen ................................................................................... 21
Kytkentä tietokoneeseen ................................................................................ 22
Jatkuu
5 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\010TOC.fm
Master: Vasen
010COV.book Page 6 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Vianetsintä
Jos vikailmoitus tulee esiin .................................................................23
Vian syntyessä ....................................................................................23
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita ............................................................................25
Asennus ................................................................................................................... 25
Puhdistaminen ......................................................................................................... 25
Kopiointirajoitukset .................................................................................................. 25
Kuvakehyksen hävittäminen .....................................................................................25
Tekniset tiedot ................................................................................................26
Tavaramerkeistä ja tekijänoikeuksista ...................................................................... 27
6 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\030C01.fm
Master: Oikea.L0
Turvallisuutesi parantamiseksi
Turvallisuutesi parantamiseksi
Turvallisuutesi parantamiseksi
010COV.book Page 7 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Toimituksen tarkistaminen
Varmista, että seuraavat tarvikkeet ovat mukana tuotepaketissa.
Digitaalinen kuvakehys (1)
Turvallisuutesi parantamiseksi
Tuki (1)
Ruuvinreikään kiinnittäminen
(.s. 10)
,
Kauko-ohjain (1)
Suoja-arkin irrottaminen (. s. 10)
,
Virtalähteen kytkeminen (.s. 12)
Verkko/latauslaite (1)
,
Vaihdettavat paneelit (Vain DPF-E73)
Operating Instructions (tämä käsikirja) (1)
CD-ROM (Digital Photo Frame
Handbook) (1)
Takuu (1)
(Takuuta ei myönnetä tietyillä alueilla.)
Toimitettu CD-ROM sisältää Digital Photo Frame
Handbook -käsikirjan, joka selittää
yksityiskohtaisesti digitaalisen valokuvakehyksen
toiminnot ja asetukset. Käsikirjan tarkistamiseksi
aseta CD-ROM tietokoneeseen ja kaksoisnapsauta
käsikirjan kuvaketta. (Käsikirjan avaamiseksi
tarvitset ohjelman Adobe Acrobat Reader.)
7 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\030C01.fm
Master: Vasen
010COV.book Page 8 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Osien sijainti
x Digitaalinen kuvakehys
Etuosa
Nestekidenäyttö
Kauko-ohjaimen anturi
Sony-logo (vain DPF-A73) (.s. 10)
Takaosa
VIEW MODE -painike (.s. 16)
1 -painike (virta/valmiustila)
Valmiustilan ilmaisin
MENU -painike
Suuntapainikkeet (B/b/v/V), ENTER (
) -painike
BACK -painike
Mediavalo
Muistikorttipaikka (.s. 15)
Reiät kuvakehyksen seinälle ripustamista varten
Tuen säilytystila
8 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\030C01.fm
Master: Oikea
010COV.book Page 9 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
USB B -liitäntä (.s. 22)
Turvallisuutesi parantamiseksi
Tuki (.s. 10)
DC IN 5 V -liitäntä (.s. 12)
x Kauko-ohjain
VIEW MODE -painikkeet
1 -painike (virta/valmiustila)
SLIDE-SHOW (
) -painike
CLOCK (
) -painike
SINGLE -painike
INDEX (
) -painike
MENU -painike
Suurennuspainike ( )
Nuolipainikkeet (B/b/v/V)
BACK -painike
ENTER (
) -painike
Pienennyspainike ( )
SELECT DEVICE -painike
IMPORT (
ROTATE (
) -painike
DELETE (
) -painike
) -painike
Tämän käsikirjan kuvauksista
Tässä käsikirjassa annetut toimintojen kuvaukset perustuvat kauko-ohjaimen käyttöön. Jos
esimerkiksi kauko-ohjaimen ja kuvakehyksen painikkeiden toiminnot poikkeavat toisistaan,
tämä kuvataan annetussa vihjeessä.
9 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\040C02.fm
Master: Vasen.L0
010COV.book Page 10 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Kuvakehyksen valmistelu katseluvalmiuteen
P Huomautuksia
• Jos kauko-ohjain lakkaa
toimimasta:
Vaihda sen paristo (CR2025litiumparisto) uuteen.
• Litiumpariston tehon heikentyessä
kauko-ohjaimen käyttömatka
saattaa lyhentyä, tai se ei toimi
kunnolla. Vaihda tässä tapauksessa
sen paristo uuteen Sony CR2025 litiumparistoon. Jonkin muun
pariston käyttö saattaa aiheuttaa
tulipalo- tai räjähdysvaaran.
Kauko-ohjain
Vedä suoja-arkki irti kuvan mukaisesti ennen ensimmäistä
käyttöä.
Suoja-arkki
Paristonvaihtomenettely:
.CD-ROM (Handbook) s. 9
P VAROITUS
Paristo voi räjähtää sitä väärin
käsiteltäessä. Älä lataa, pura tai
heitä paristoa tuleen.
Kauko-ohjaimen käyttö
Suuntaa kauko-ohjaimen etuosa kuvakehyksen kauko-ohjainanturia
kohti.
Tuki
z Vihjeitä
x Kun kuvakehys on asetettu
muotokuva-asentoon
Jos asetat kuvakehyksen asentoon,
jossa sen käyttöpainikkeet ovat
ylöspäin, myös näyttökuva kääntyy
automaattisesti pystyasentoon
(muotokuva).
Ruuvaa tukea kiinni ruuvinreikään kunnolla, kunnes se ei
enää pyöri.
x Sony-logo
(Vain DPF-A73)
Kun kuvakehys on asetettu
muotokuva-asentoon tai jos kytket
virran päältä, Sony-logoon ei syty
valoa.
Voit asettaa kuvakehyksen muotokuva- tai maisema-asentoon
kääntämällä sitä sen tukeen koskettamatta.
10 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\040C02.fm
Master: Oikea
010COV.book Page 11 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Kuvakehyksen käyttäminen seinällä
1
Ota esiin kehyksen takapaneelin reikiin sopivat ruuvit
(eivät sisälly toimitukseen).
4 mm
Suurempi kuin 25 mm
4,2 mm
Reiät kuvakehyksen seinälle
ripustamista varten
2
• Käytä seinän
valmistusmateriaaliin laadultaan
sopivia ruuveja. Ruuvit saattavat
vaurioitua riippuen seinän
valmistusmateriaalin tyypistä.
Ruuvaa ruuvit seinään propun
avulla.
• Jos haluat asettaa muistikortin
uudelleen paikalleen, ota
kuvakehys pois seinältä ja ota
muistikortti pois korttitilasta sekä
aseta se uudelleen sinne
kuvakehyksen ollessa tukevalla
alustalla.
• Irrota tuki ja aseta se säilöön se
omaan säilytystilaan kehyksen
takaosaan silloin kun asetat
kehyksen riippumaan seinälle.
Ruuvaa ruuvit (eivät sisälly toimitukseen) kiinni
seinään.
Varmista, että ruuvien (eivät sisälly toimitukseen) kannat
jäävät esiin seinästä noin 2,5–3 mm.
Välillä
2,5–3 mm
3
Koska säilytystilassa on myös
magneetti, voi tuki olla
kiinnitettynä siihen.
• Kytke verkkolaitteen virtapistoke
kuvakehykseen ja kytke sen
jälkeen verkkolaite pistorasiaan.
• Emme ota mitään vastuuta mistään
onnettomuuksista tai vahingoista,
jotka aiheutuvat virheellisestä
kiinnityksestä, väärinkäytöstä tai
luonnonmullistuksista yms.
Ripusta kuvakehys seinälle pujottamalla jompikumpi
kuvakehyksen takapaneelin rei’istä seinässä olevaan
ruuviin.
11 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
Kuvakehyksen valmistelu katseluvalmiuteen
8,6 mm
PHuomautuksia
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\040C02.fm
Master: Vasen
010COV.book Page 12 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
PHuomautuksia
• Pistorasian tulee sijaita
mahdollisimman lähellä laitetta ja
siihen tulee olla helppo pääsy.
• Älä aseta kuvakehystä epävakaalle
tai kaltevalle alustalle.
• Kytke verkkolaite helposti
käytettävissä ja lähellä olevaan
pistorasiaan. Jos jokin menee
pieleen verkkolaitetta käytettäessä,
katkaise virta välittömästi vetämällä
pistoke irti pistorasiasta.
• Älä aseta verkkolaitteen
virtapistoketta oikosulkuun jonkin
metalliesineen kanssa. Tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
• Älä sijoita verkko/latauslaitetta
ahtaisiin tiloihin, kuten seinän ja
jonkin huonekalun väliin.
• Paina verkkolaitteen pistoke
kunnolla paikalleen. Jos se ei ole
kunnolla kiinni, virransyöttö
kuvakehykseen saattaa katketa
kuvakehystä siirrettäessä.
• Irrota käytön jälkeen verkkolaite
kuvakehyksen DC IN 5 V
-liitännästä ja pistorasiasta.
• Älä kytke kuvakehystä päältä tai
irrota verkkolaitetta
kuvakehyksestä ennen kuin
valmiustilan ilmaisin vaihtuu
punaiseksi. Tämä voi vahingoittaa
kuvakehystä.
• Vaihtovirtapistoke voidaan irrottaa
verkkolaitteesta painamalla
"PUSH"-kytkintä. Verkkolaitetta
käytettäessä sinun ei pidä irrottaa
vaihtovirtapistoketta. Varmista, että
verkkolaitetta käytettäessä
vaihtovirtapistoke on kunnolla
kiinni verkkolaitteessa. Mikäli
pistoke irtoaa, paina sitä takaisin
verkkolaitteeseen, kunnes se
napsahtaa paikalleen kuvan
mukaisesti.
• Vaihtovirtapistokkeen muoto
saattaa vaihdella kuvakehyksen
ostomaan mukaisesti.
Kuvakehyksen kytkeminen päälle
1
2
Kytke verkkolaitteen virtapistoke kehyksen
takaosassa olevaan DC IN 5 V -liitäntään.
Kytke verkkolaite pistorasiaan.
Kuvakehys kytkeytyy automaattisesti päälle.
DC IN 5 V -liitäntään
Tasavirtapistoke
Tasavirtajohto
Pistorasiaan
Verkkolaitteen
runko
vaihtovirtapistoke
Jos virtapistoke on irrotettu
Vaihtovirtapistokkeen asettaminen paikalleen
Kytke vaihtovirtapistoke verkkolaitteeseen seuraavalla
tavalla:
PUSH -kytkin napsahtaa silloin
kun vaihtovirtapistoke on
asetettu kunnolla paikalleen.
12 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\040C02.fm
Master: Oikea
010COV.book Page 13 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Vaihtovirtapistokkeen irrottaminen pistorasiasta.
Mikäli vaihtovirtapistoke on kytkettynä pistorasiaan, irrota se
seuraavalla tavalla ilman työkalua:
Vaihtovirtapistokkeen takaosan metalliliittimet.
Toiminnot kuvakehyksen
käynnistysvaiheessa
Kun kuvakehys kytketään päälle, alkunäyttö tulee esiin.
zVihjeitä
x Ellei kuvakehystä käytetä
Ellei kuvakehystä käytetä
10 sekuntiin, esittelytila käynnistyy.
x Esittelytilan lopettaminen
Mitä tahansa muuta kuin
virtapainiketta painettaessa
ruutunäyttö palaa alkunäytöksi.
13 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
Kuvakehyksen valmistelu katseluvalmiuteen
• Mikäli vaihtovirtapistoketta
käsitellään kovakouraisesti, se voi
irrota verkkolaitteesta ja jäädä
irrallisena kiinni pistorasiaan. Jos
näin käy, tartu
vaihtovirtapistokkeeseen kuivin
käsin kuvan mukaisesti ja vedä se
irti pistorasiasta. Älä käytä
työkalua. Vältä koskettamista
vaihtovirtapistokkeen takaosan
metalliliittimiin.
• Varmista, että verkkolaite ja
vaihtovirtapistoke ovat kunnossa
ja kytke sen jälkeen
vaihtovirtapistoke
verkkolaitteeseen, jolloin se
napsahtaa paikalleen.
• Mikäli verkkolaitteessa tai sen
vaihtovirtapistokkeessa ilmenee
ongelmia, ota yhteys johonkin
Sonyn huoltoon vian
korjaamiseksi.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\040C02.fm
Master: Vasen
010COV.book Page 14 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Oikean ajan asettaminen
P Vihje
B/b -painikkeet aktivoituvat vain
silloin kun Clock and calendar
-näkymätilaa (s. 16) ei ole valittu.
1
Valitse MENU ja B/b -painikkeilla välilehti
(Settings).
v/V [Date/time Settings] ,
2
(ENTER)
Valitse v/V -painikkeilla [Time] ,
(ENTER)
v/V -painikkeilla arvo. , B/b (tunnit, minuutit ja sekunnit)
Asennuksen päättämiseksi. ,
(ENTER)
3
Paina MENU-painiketta.
Voit käyttää samasta ikkunasta samaa menettelyä kuin ajan
asetuksessa seuraavien asetusten tekemiseksi:
Asetusyksiköt
•Date
•Date Display Order (Y-M-D/ M-D-Y/D-M-Y)
•First day of the week (Sunday/Monday)
•12hr/24hr display (12 hours/24 hours)
14 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\050C03.fm
Master: Oikea.L0
010COV.book Page 15 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Aletaan nyt katsella kuvia
Muistikortin asettaminen
tulostimeen
Aseta muistikortti vastaavaan korttitilaan sen etikettipuoli
itseäsi kohti (kun kuvakehyksen takaosa on edessäsi).
xD-Picture Card
(Korttipaikka A)
PHuomautus
Jos käytät jotakin
seuraavantyyppisistä muistikorteista,
varmista, että olet asettanut sen
oikeaan sovittimeen.
Jos yrität asettaa sitä paikalleen
ilman sovitinta, et välttämättä saa
sitä pois laitteesta. Alla olevan
oikeanpuolimmaisen kuvan
mukaisesti varmista, että olet
asettanut paikalleen jonkin
seuraavantyyppisistä muistikorteista
sitä vastaavan sovittimen kanssa.
1miniSD /miniSDHC
miniSD/
miniSDHC -sovitin
1
2
microSD/microSDHC
“Memory Stick”
(Korttipaikka A)
2
microSD/
microSDHC -sovitin
3“Memory Stick Micro”
“Memory Stick Duo”
(Korttipaikka B)
“M2” -sovitin
(normaali koko)
Mediavalo
Kun asetat muistikortin korttipaikkaan
Muistikortilla olevat kuvat tulevat automaattisesti esiin.
3
“M2”-sovitin
(Duo-koko)
Jos kytket virran päältä silloin kun kuvia
ollaan näyttämässä
Jos kytket virran takaisin päälle, samat kuvat tulevat esiin uudelleen.
PHuomautus
Ellei korttivalo vilku
Aseta muistikortti uudelleen paikalleen sen jälkeen kun olet
tarkistanut muistikortin nimipuolen.
Korttivalo ei vilku Clock and
calendar -näytössä, vaikka olisitkin
asettanut paikalleen muistikortin.
A- ja B-korttipaikoista
Jos olet asettanut muistikortin sekä A - että B -korttipaikkaan
samanaikaisesti, kuvakehys ei toimi kunnolla.
15 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
Aletaan nyt katsella kuvia
SD -muistikortti
(Korttipaikka A)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\050C03.fm
Master: Vasen
010COV.book Page 16 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Näytön sisällön vaihtaminen
1
Paina haluamaasi näkymätyyliä vastaavaa painiketta
valinnan tekemiseksi.
VIEW MODE -painikkeet
PHuomautus
Ellet käytä kuvakehystä tietyn ajan
sisällä, kohdistimen ilmaisema tyyli
valitaan automaattisesti.
Näytön näkymätyyli vaihtuu valituksi.
2
Valitse haluttu tyyli painikkeilla B/b/v/V ja paina sen
jälkeen painiketta
(ENTER).
Katselutilan näyttö tulee esiin.
z Vihje
Tyylien kuvaukset
.CD-ROM (Handbook) s. 17–20
Näytöt
Slideshow
(diaesitys)
Tyylit
Single view, Multi image view, Clock
view, Calendar view, Time Machine,
Random view
Clock1 – Clock10
Calendar1 – Calendar3
Clock and calendarr
Entire image, Fit to screen, Entire image
(with Exif), Fit to screen (with Exif)
Index 1 – Index 2
Hakemisto
16 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\050C03.fm
Master: Right.2col
010COV.book Page 17 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
LCD-näytöllä näkyvistä tiedoista
4 Asetustiedot
Kuvake Merkitys
Suojauksen ilmaisin
Liitetiedoston ilmaisin (Palaa
näytöllä silloin kun liitetiedosto,
kuten liikkuvan kuvan tiedosto tai
sähköpostin pienoiskuvatiedosto,
on liitteenä.)
5 Kuvanumero (kansio-tiedostonumero)
Kuvake Merkitys
Sisäisen muistin toisto
“Memory Stick” -kortin tulostus
Huomautus
SD -muistikortin tulostus
Vain aakkosnumeerisia kirjainmerkkejä voidaan
näyttää.
xD-Picture Card -kortin tulostus
6 Kuvauspäiväys/-kellonaika
3 Kuvan yksityiskohtaiset tiedot
– Tiedostoformaatti (JPEG (4:4:4), JPEG
(4:2:2), JPEG (4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Pikselimäärä (leveys ×korkeus)
– Kuvamedian valmistajan nimi
– Kuvan medialaitteen mallin nimi
– Suljinaika (esim.: 1/8)
– Aukon arvo (esim.: F2.8)
– Valotusarvo (esim.: +0.0 EV)
– Kääntämistiedot
17 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
Aletaan nyt katsella kuvia
Seuraavat tiedot tulevat esiin.
1 Näyttötyyppi (Single view-tilassa)
– Entire image
– Fit to screen
– Entire image (with Exif)
– Fit to screen (with Exif)
2 Näytetyn kuvan järjestysnumero/Kuvien
kokonaismäärä Näytetyn kuvan median
ilmaisimet ovat seuraavat:
Tämä ilmaisin tulee esiin, mikäli kuva on
DCF-yhteensopiva.
Ellei kuva ole yhteensopiva DCF:n kanssa, sen
tiedostonimi ei tule näkyviin.
Jos olet nimennyt tai nimennyt uudelleen
tietokoneessasi olevan tiedoston, ja
tiedostonimessä on muita kuin
aakkosnumeerisia kirjainmerkkejä, kuva ei
välttämättä näy oikein kuvakehyksellä. Myös
tiedostosta, joka on luotu tietokoneella tai
muulla laitteella, voidaan näyttää korkeintaan
kymmenen ensimmäistä kirjainmerkkiä sen
tiedostonimen alusta.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\060C04.fm
Master: Vasen.L0
010COV.book Page 18 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Eri toimintojen käyttö
z Vihjeitä
x Tuonti
Sisäiseen muistiin tallennettava
kuvamäärä:
• Resize (koon muuttaminen): noin
250 kuvaa
• Original (alkuperäinen):
Kuvamäärä saattaa vaihdella,
riippuen alkuperäisen
kuvatiedoston koosta.
Eri toiminnot
• Kuvan tuominen (muistikortti b sisäinen muisti)
• Kuvan vienti (sisäinen muisti b muistikortti)
• Kuvan poistaminen
1
x Vienti
Muistikortti, jota kuvakehys ei
tunnista, näytetään harmaana, eikä
sitä voi valita.
PHuomautuksia
x Viennin/tuonnin aikana
2
3
Kun haluttu kuva on esillä, valitse painamalla
MENU-painiketta ja sen jälkeen B/b -painikkeita
(Editing) -välilehti.
Valitse haluttu valikkoyksikkö (Import/ Export/Delete)
ja paina sen jälkeen
(ENTER) -painiketta.
Valitse v/V -painikkeilla [... tämä kuva]/[... useita kuvia]/
[...kaikki kuvat], ja paina
(ENTER) -painiketta.
["..." merkitsee jokaisen komennon kohdalla: "Import" (tuo),
"Export" (vie) tai "Delete" (poista).]
Vältä seuraavien toimintojen
tekemistä: Jos kuitenkin suoritat
jonkin niistä, voi tämä kuvakehys,
muistikortti tai data vaurioitua:
• Virran kytkeminen päältä
• Muistikortin pois ottaminen
• Toisen muistikortin asettaminen
paikalleen
[... tämä kuva]:
Valitse kohde painikkeilla v/V ja paina sen jälkeen painiketta
(ENTER).
[... Monta kuvaa]:
Valitse B/b/v/V -painikkeilla haluttu kuva kuvalistalta ja paina
sen jälkeen
(ENTER) -painiketta lisätäksesi merkin "✔".
Toista tämä menettely vielä muiden kuvien valitsemiseksi.
x Kuvia poistettaessa
Jos poistaminen on käynnistynyt,
poistettua kuvaa ei voi enää
palauttaa, vaikka olisitkin
keskeyttänyt poistamisen.
Jos haluat peruuttaa valinnan: Valitse kuva ja paina sen
jälkeen
(ENTER) -painiketta. "✔" -merkintä katoaa kuvasta.
Kun olet valinnut kaikki kuvat, paina MENU-painiketta ja
valitse sen jälkeen kohde.
[... kaikki kuvat]:
Kaikki kuvat näytetään merkillä "✔" varustettuna.
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen kohde.
4
Valitse v/V -painikkeilla [Yes] ja paina sen jälkeen
painiketta
(ENTER).
18 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\060C04.fm
Master: Oikea
010COV.book Page 19 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Toistolaitteen valitseminen
Paina SELECT DEVICE-painiketta.
z Mikä on "toistolaite"?
Valitse toistolaite painikkeilla v/V ja paina sen jälkeen
painiketta
(ENTER).
Muistikortti tai sisäinen muisti.
P Huomautus
Et voi valita Clock and calendar
-näytön ollessa esillä
(Select
device) -välilehteä.
Suurentaminen/pienentäminen
Paina
(suurenna) tai
(pienennä) -painiketta.
P Huomautuksia
• Kuvan suurentaminen heikentää
sen laatua kuvakoosta riippuen.
• Kuvakehyksen painikkeilla ei ole
mahdollista suurentaa kuvaa.
Suurennetun tai pienennetyn kuvan tallentaminen (Rajaa
ja tallenna)
• Kun siirrät suurennettua kuvaa B/b/v/V -painikkeilla ja painat
MENU-painiketta, kuva tallennetaan muutetussa koossa.
• Voit valita tallennustavan v/V -painikkeilla.
Tallennustavat: [Save as new image], [Overwrite]*
* Vain JPG- ja JPEG -kuvat
Kääntäminen
P Huomautus
Paina
Suurennettua kuva ei voi kääntää.
(ROTATE) -painiketta.
Tai:
1
2
zVihje
Valitse MENU, B/b -painikkeilla
(Editing) -välilehti,
v/V -painikkeilla [Rotate], ja paina sen jälkeen
(ENTER) -painiketta.
Valitse kääntämissuunta painikkeilla v/V ja paina sen
jälkeen painiketta
(ENTER) -painiketta.
•
•
3
Sisäisen muistin kuvia katseltaessa,
kuvan kääntämisessä käytetyt tiedot
säilyvät muistissa myös sen jälkeen
kun virta on katkaistu laitteesta.
: Kääntää kuvaa 90 astetta myötäpäivään.
: Kääntää kuvaa 90 astetta vastapäivään.
Valitse v/V -painikkeilla [OK] ja paina sen jälkeen
painiketta
(ENTER).
19 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
Eri toimintojen käyttö
Kuvakoon ja kuvan suunnan
säätäminen (Suurennus/Pienennys/Rotate)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\060C04.fm
Master: Vasen
010COV.book Page 20 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Automaattisen
virrankatkaisutoiminnon asetusten
vaihtaminen
z Vihjeitä
x Käytön aikana
Virta kytkeytyy takaisin päälle sinä
ajankohtana, jonka olet asettanut
asetuksella [Power-OFF timer].
1
2
Valitse painikkeilla MENU, B/b välilehti
(Settings).
Valitse v/V -painikkeilla [Auto Power ON/OFF] ja
paina sen jälkeen painiketta
(ENTER).
x Valmiustilan aikana
Virta kytkeytyy takaisin päälle sinä
ajankohtana, jonka olet asettanut
asetuksella [Power-ON timer].
1 Valitse v/V -painikkeilla [Power-ON timer] tai [Power-OFF
timer] ,
(ENTER).
2 Valitse v/V -painikkeilla [Enable] ,
(ENTER).
3 [Auto ON time]/[Auto OFF time] -asetus v/V: Aseta aika.
AM tai PM tulee esiin, jos olet valinnut [12 hours]
aikanäytön asetuksista.
4 [Auto ON day]/[Auto OFF day] -asetus
v/V: Lisää valintamerkki valitaksesi päivän, jona haluat
aktivoida ajastimen. Siirrä kohdistin kohtaan [OK] ja paina
(ENTER) -painiketta.
20 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\060C04.fm
Master: Oikea
010COV.book Page 21 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Asetusten vaihtaminen
Valitse MENU ja sen jälkeen B/b -painikkeilla välilehti
(Settings)
Valitse painikkeilla v/V yksikkö ja asetusarvo ja paina sen
jälkeen painiketta
(ENTER).
PHuomautuksia
• Kuvakehyksen tilasta riippuen ei
joidenkin yksikköjen asetuksia
voida vaihtaa. Ne näytetään
harmaina, eikä niitä voi valita.
• Clock and calendar-näytön aikana
voit tehdä ainoastaan
(Settings) -välilehden asetuksia.
Eri toimintojen käyttö
Asetusyksiköt
•Slideshow Settings
•Auto Power ON/OFF
•Date/time Settings
•General Settings (Listing Order, Sony logo ON/OFF* jne.)
* Valon kytkeminen Sony-logoon on toiminto, jota voi käyttää
vain laitteissa DPF-A73.
•Language Setting
•Initialize
21 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\060C04.fm
Master: Vasen
010COV.book Page 22 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Kytkentä tietokoneeseen
P Huomautuksia
• Käytä B -tyypin USB-johtoa.*
* Jos käytät kuluttajakäyttöön
myytävää USB-johtoa, käytä
USB-johtoa, jossa on
B-tyyppinen pistoke (tämän
laitteen USB B -liitäntään,
kehyksenpuolinen
liitäntätyyppi), joka on
lyhyempi kuin 3 metriä.
• Jos tietokoneeseen kytketään
useampia USB-laitteita tai jos
USB-keskitintä käytetään, saattaa
käytössä esiintyä ongelmia. Tee
siinä liitännät mahdollisimman
yksinkertaisesti.
• Et pysty käyttämään kuvakehystä
toisella USB-laitteella, joka on
kytkettynä tietokoneeseen
samanaikaisesti.
• Älä irrota USB-johtoa
tietokoneesta tiedonsiirron aikana.
• Toiminnon onnistumista kaikilla
suositellut järjestelmävaatimukset
täyttävillä tietokoneilla ei voida
taata.
• Kuvakehys on todettu
käyttökelpoiseksi kytkettynä
tietokoneeseen tai Sonyn
digitaaliseen kuvatulostimeen. Jos
kuvakehykseen kytketään muita
laitteita, nämä laitteet eivät
välttämättä tunnista kuvakehyksen
sisäistä muistia.
1
2
3
4
Kytke verkkolaite kuvakehykseen ja verkkovirtaan.
Kytke kuvakehys tietokoneeseen kuluttajakäyttöön
myytävällä USB-johdolla.
Kytke kuvakehys päälle.
Käytä tietokonetta kuvien siirtämiseen tietokoneen ja
kuvakehyksen sisäisen muistin välillä.
USB B -liitäntään
Tietokone
USB-liitäntään
x Windows
Suositeltu käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 7/ Windows Vista
SP2/Windows XP SP3
Portti: USB-portti
x Macintosh
Suositeltu käyttöjärjestelmä: Mac OS X (v10.4 tai uudempi)
Portti: USB-portti
22 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\070C05.fm
Master: Oikea
010COV.book Page 23 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Vianetsintä
Jos vikailmoitus tulee esiin
Vikatiedote
Merkitys/ratkaisu
Cannot delete a protected file.
• Suojatun tiedoston poistamiseksi on tiedoston suojaus
peruutettava digikameralla tai tietokoneella.
Memory card is protected. Remove • Muistikortti on kirjoitussuojattu. Siirrä
protection then try again.
kirjoitussuojakytkin kirjoittamisen mahdollistavaan
asentoon. (.Digital Photo Frame Handbook, s. 42)
• Muistikortti: On syntynyt vika. Varmista, että
muistikortti on asetettu oikealla tavalla kuvakehykseen. Jos
tämä viesti näkyy usein, tarkista muistikortin tila jollakin
toisella laitteella kuin kuvakehys.
• Sisäisen muisti:
Write error on the Memory Stick. /
Alusta sisäinen muisti.
Write error on the SD Memory
Huomautus
Card. / Write error on the xDKun
alustat sisäisen muistin, pidä muistissa, että kaikki sisäiseen
Picture Card. / Write error on the
muistiin tuodut kuvatiedostot poistetaan.
internal memory.
Error reading the Memory Stick. /
Error reading the SD Memory
Card. / Error reading the xDPicture Card. / Error reading the
iternal memory.
Memory card format not supported. • Muistikorttia käytettäessä käytä digikameraasi tai muuta
laitetta muistikortin alustamiseen.
Vianetsintä
Huomautus
Muistikortti alustettaessa kaikki siinä olevat tiedostot poistetaan.
Vian syntyessä
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Joitakin kuvia ei
voi näyttää.
• Näkyvätkö kuvat
indeksinäytössä?
• Näkyykö alla oleva merkki
indeksinäkymässä?
c Jos kuva näkyy indeksinäytössä, mutta ei
yhden kuvan näytössä, kuvatiedosto
saattaa olla vioittunut, vaikka sen
pienoiskuvatiedot olisivatkin kunnossa.
c DCF:n kanssa yhteensopimatonta
tiedostoa ei voida näyttää kuvakehyksellä,
vaikka sen voisikin näyttää tietokoneen
näytöllä.
c Jos merkki tulee esille, kuvaketietoja tai
itse kuvaa ei voida avata.
• Onko muistikortilla enempi
kuin 4 999 kuvaa?
c Kuvakehyksellä voidaan toistaa, tallentaa,
poistaa ja muulla tavalla käsitellä aina
4 999:ää kuvatiedostoa.
Jatkuu
23 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\070C05.fm
Master: Vasen
010COV.book Page 24 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Joitakin kuvia ei
voi näyttää.
• Oletko antanut tiedostolle
uuden nimen tietokoneella
tai muulla laitteella?
c Jos olet nimennyt tai nimennyt uudelleen
tietokoneessasi olevan tiedoston, ja
tiedostonimessä on muita kuin
aakkosnumeerisia kirjainmerkkejä, kuvaa
ei voi välttämättä näyttää kuvakehyksellä.
• Onko muistikortilla käytössä c Kuvakehys ei pysty näyttämään kuvia,
kansio, jossa on enemmän
jotka on tallennettu kansioon, joka on
kuin 5 hierarkista
suuremmalla kansiotasolla kuin viisi.
kansiotasoa?
Et pysty
tallentamaan
kuvaa.
• Kopioitko kuvat
tietokoneelta sisäiseen
muistiin luomatta ensin
kansiota sisäiseen muistiin?
Et pysty
• Onko muistikortti
poistamaan kuvaa.
kirjoitussuojattu? Onko
kirjoitussuojakytkin
lukitussa asennossa?
• Onko kuva suojattu?
Mitään ei tapahdu,
vaikka
käyttäisitkin
kuvakehystä.
Mitään ei tapahdu
kauko-ohjainta
käytettäessä.
—
c Ellet luo ensin kansiota, pystyt
tallentamaan sisäiseen muistiin vain
512 kuvaa. Tämän lisäksi tallennettava
kuvamäärä saattaa pienentyä riippuen
tiedostonimien pituudesta tai
fonttityypistä. Tallentaessasi kuvia
sisäiseen muistiin tietokoneelta, luo ensin
kansio sisäiseen muistiin ja tallenna kuvat
siihen.
c Yritä poistaa kirjoitussuojaus
käyttämälläsi laitteella ja yritä poistaa
kuvia uudelleen.
c Siirrä kytkin kirjoituksen mahdollistavaan
asentoon.
c Tarkista kuvatiedot yhden kuvan tilassa.
(.s. 17)
c
-merkillä merkitty kuva on merkitty
merkinnällä "Read Only". Tätä kuvaa ei
voi poistaa kuvakehyksellä.
c Kytke virta päältä ja sen jälkeen päälle.
(.s. 12)
• Onko paristo asetettu kauko- c Vaihda paristo. (.Digital Photo Frame
ohjaimeen oikein päin?
Handbook, s. 9)
c Aseta paristo paikalleen oikein päin.
(.Digital Photo Frame Handbook,
s. 9)
—
• Onko suoja-arkki
paikallaan?
c Suuntaa kauko-ohjaimen etuosa
kuvakehyksen kauko-ohjainanturia kohti.
c Poista kaikki esteet kauko-ohjaimen ja sen
anturin väliltä.
c Ota suoja-arkki pois. (.s. 10)
24 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\080ADD.fm
Master: Oikea.L0
010COV.book Page 25 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita
Asennus
• Vältä kuvakehyksen sijoittamista paikkoihin,
jotka ovat alttiina:
– tärinöille
– kosteudelle
– liiallinen pöly
– suora auringonvalo
– äärimmäisen korkeille tai matalille
lämpötiloille
• Älä käytä sähkölaitteita lähellä kuvakehystä.
Kuvakehys ei välttämättä toimi kunnolla
sähkömagneettisissa kentissä.
• Älä aseta raskaita esineitä kuvakehyksen päälle.
Verkkolaitteesta
Kosteuden tiivistymisestä
tulostimen sisälle
Jos kuvakehys tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään tai siirretään erittäin lämpimään tai
kosteaan huoneeseen, kosteutta saattaa tiivistyä
sen sisään. Tällöin kuvakehys ei luultavasti toimi
kunnolla, ja siihen voi tulla jopa vika, jos jatkat
sen käyttöä. Jos kosteutta pääsee tiivistymään
kuvakehyksen sisään, irrota sen virtajohto ja anna
sen "kuivua" vähintään tunnin ajan.
Ennen kuin siirrät kuvakehyksen paikasta toiseen,
ota siitä pois muistikortti, irrota verkkolaite ja
muut siihen kytketyt johdot ja aseta kuvakehys
sekä siihen kuuluvat tarvikkeet alkuperäiseen
koteloonsa suojapakkauksen kanssa.
Ellei alkuperäispakkausta eikä
pakkausmateriaalia enää ole jäljellä, käytä
samantapaista pakkausmateriaalia, jotta
kuvakehys ei pääsisi vahingoittumaan kuljetuksen
aikana.
Puhdistaminen
Pyyhi kuvakehys puhtaaksi kuivalla ja pehmeällä
liinalla tai pehmeällä liinalla, joka on kevyesti
kostutettu mietoon pesuaineliuokseen. Älä käytä
minkääntyyppistä liuotinta, kuten alkoholia tai
bensiiniä, jotka saattavat vahingoittaa laitteen
pintaa.
Kopiointirajoitukset
Tv-ohjelmat, elokuvat, videokasetit, muiden
ihmisten kuvat tai muu materiaali saattaa kuulua
tekijänoikeuslain piiriin. Tällaisen materiaalin
luvaton käyttö saattaa loukata tekijänoikeuslain
määräyksiä.
Kuvakehyksen hävittäminen
Jos suoritat toiminnon [Format internal memory],
ei sisäisen muistin kaikki data välttämättä häviä
kokonaan. Kun hävität kuvakehyksen,
suosittelemme sen särkemistä fyysisesti.
25 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
Lisätietoja
• Vaikka kuvakehyksestä olisikin katkaistu virta
sen virtakytkimellä, siihen syötetään kuitenkin
virtaa edelleen niin kauan kuin sen verkkolaite
on kytkettynä pistorasiaan.
• Käytä kuvakehyksen mukana toimitettua
verkkolaitetta. Älä käytä muita verkkolaitteita,
koska ne voivat aiheuttaa toimintavikoja.
• Älä käytä toimitettua verkkolaitetta muiden
laitteiden kanssa.
• Älä käytä sähkömuuntajaa (matkamuuntajaa).
Se voi aiheuttaa kuvakehyksen
ylikuumentumisen tai toimintavian.
• Mikäli verkkolaitteen virtajohto on vioittunut,
lopeta sen käyttö, koska se aiheuttaa
vaaratilanteita.
Kuljettamisesta
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\080ADD.fm
Master: Vasen
010COV.book Page 26 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Tekniset tiedot
Kuvatiedoston nimi
DCF-formaatti, 128 kirjainmerkkiä,
korkeintaan 5 kansiotasoa
x Kuvakehys
Käsiteltävien tiedostojen enimmäismäärä
4 999 tiedostoa muistikorttia kohti
Nestekidenäyttö
LCD-paneeli:
DPF-A73/E73: 18 cm
TFT-aktiivimatriisi
Kuvapisteiden kokonaismäärä:
DPF-A73/E73: 336 960
(480 × 3(RGB) × 234) kuvapistettä
Tehollinen näyttöalue
Näytön kuvasuhde: 16:10
LCD-näyttöalue:
DPF-A73/E73: 16,3 cm
Kuvapisteiden kokonaismäärä:
DPF-A73/E73: 303 264
(432 × 3(RGB) × 234) kuvapistettä
Nestekidenäytön taustavalon kesto
20 000 tuntia
(ennen kuin taustavalon kirkkaus on
vähentynyt puoleen alkuperäisestä)
Tulo/lähtöliitännät
USB-liitäntä (B-tyyppinen, Hi-Speed USB)
Korttipaikat “Memory Stick PRO” (Vakio/
Duo)/SD-muistikortti/MMC/xD-Picture
Card -korttipaikka
Yhteensopivat tiedostoformaatit
JPEGDCF 2.0 -yhteensopiva,
Exif 2.21 -yhteensopiva, JFIF*1
TIFF: Exif 2.21 -yhteensopiva
BMP: 1-, 4-, 8-, 16-, 24-, 32-bittinen
Windows-formaatti
RAW (vain esikatselu*2): SRF, SR2, ARW
(2.0 tai aikaisempi versio)
(Jotkin kuvatiedostoformaatit eivät ole
yhteensopivia.)
Suurin näytettävä pikselimäärä
8 000 (H) × 6 000 (V) kuvapistettä*3
Tiedostojärjestelmä
FAT12/16/32, sektorikoko: 2 048 byteä tai
pienempi
Sisäisen muistin kapasiteetti*4
128 Mt (Noin 250 kuvaa*5 voidaan tallentaa.)
Käyttöjännite
DC IN -liitäntä, 5 V:n tasavirta
Virrankulutus
Malli
käyttötilassa
DPF-A73/E73 maksimikuormituksella
normaali tila*
mukaan
lukien
verkkolaite
7,0 W
6,8 W
* Normaali tila on tila, joka mahdollistaa diaesityksen
käytön käyttämällä sisäiseen muistiin tallennettuja
kuvia oletusasetuksilla tarvitsematta asettaa
laitteeseen muistikorttia tai kytkeä ulkoista laitetta.
Käyttölämpötila
5-35 °C
Mitat
DPF-A73/E73:
[Avaamattomalla tuella]
Noin 212 × 142 × 115,2 mm
(leveys/korkeus/syvyys)
[Kuvakehyksen riippuessa seinällä]:
Noin 212 × 142 × 39,3 mm
(leveys/korkeus/syvyys)
Paino
DPF-A73: Noin 435 g
DPF-E73: Noin 450 g
(Verkkolaitteesta)
Mukaan lukien tarvikkeet
Lue kappale “Toimituksen tarkistaminen” s. 7.
26 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\080ADD.fm
Master: Oikea
010COV.book Page 27 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
x kunnolla
Käyttöjännite
- 100–240 V, 50/60 Hz
0,3 A
Nimellinen antojännite
5V2A
Mitat
Noin 45 × 72 × 50 mm
(leveys/korkeus/syvyys)
(ilmainen ulkonevia osia)
Paino
Noin 110 g
Lue lisätietoja verkkolaitteen nimitarrasta.
Tavaramerkeistä ja
tekijänoikeuksista
•
•
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
*1
•
*2
Asiakastuen kotisivu
Viimeisimmät tukitiedot ovat saatavilla seuraavista
verkkosivuosoitteista:
http://www.sony.net/
•
•
•
•
•
•
•
27 FI
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
Lisätietoja
: Baseline JPEG, formaateilla 4:4:4, 4:2:2 tai 4:2:0
: RAW-tiedostot näytetään pienoiskuvien
esikatselunäytössä
*3
: 17 bittiä tai enemmän vaaditaan sekä pysty- että
vaakasuorassa. Kuvasuhteen 20:1 kuva tai suurempi
ei välttämättä näy kunnolla. Vaikka kuvasuhde on
pienempi kuin 20:1, näytössä saattaa ilmetä ongelmia
pienoiskuvien, diaesitysten tai muiden kuvien tai
toimintojen suhteen.
*4
: Kapasiteetiksi on laskettu 1 Mt, joka vastaa
1 000 000:aa byteä. Todellinen kapasiteetti on
pienempi, koska hallinta- ja sovellusohjelmat
sisältyvät tähän lukuun. Laitteilla DPF-A73/E73
olevaa noin 100 Mt:tä voidaan käyttää todellisessa
käytössä.
*5
: Arviomääräinen lukumäärä näkyy silloin kun kuva
tallennetaan 2 000 000 kuvapistettä vastaavalla
kameralla. Arvo saattaa vaihdella riippuen
kuvausolosuhteista.
, Cyber-shot,
, “Memory
, “Memory Stick Duo”,
, “MagicGate Memory
Stick”, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick PRO
Duo”,
, “Memory Stick
PRO-HG Duo”,
,
“Memory Stick Micro”,
,
, “Memory Stick-ROM”,
,
“MagicGate”,
ovat Sony
Corporationnin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Microsoft ja Windows ja Windows Vista ovat
Microsoft Corporation in rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc.in
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
tai xD-Picture Card™ ovat FUJIFILM
Corporationin tavaramerkkejä.
SD-logo on tavaramerkki.
SDHC-logo on tavaramerkki.
Sisältää iTypeTM:n ja fontteja Monotype
Imaging Inc:ltä. iTypeTM on Monotype Imaging
Inc:n tavaramerkki.
Tämä ohjelmisto perustuu osittain itsenäisen
JPEG Groupin työhön.
Libtiff
Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler
Copyright © 1991 - 1997 Silicon Graphics, Inc.
Kaikki muut yritykset ja tuotenimet, jotka tässä
käyttöohjeessa mainitaan, voivat olla niiden
haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Tämän lisäksi merkkejä "™"
ja "®" ei mainita joka kerta erikseen tässä
käsikirjassa.
Stick”,
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP03S296\Layout\FI\090BCO.fm
Master: Vasen
010COV.book Page 28 Tuesday, March 16, 2010 4:56 PM
Painettu VOC-vapaata (Volatile Organic
Compound, haihtuva orgaaninen yhdiste)
kasvisöljypohjaista mustetta käyttämällä.
Sony Corporation
Printed in China
DPF-A73/E73 4-174-749-11 (2)
Download PDF

advertising