Sony | DPF-A710 | Sony DPF-A710 A710 Digital Photo Frame Käyttöohjeet

K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\010COV.fm
Master: Right
010COV.book Page 1 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
4-259-438-13 (1)
Turvallisuutesi parantamiseksi
Digital Photo
Frame
Kuvakehyksen
valmistelu
katseluvalmiuteen
Aletaan nyt katsella kuvia
DPF-A710/A700
Eri toimintojen käyttö
Vianetsintä
Lisätietoja
Käyttöohjeet
Ennen kuin alat käyttää tätä laitetta, lue tämä käsikirja huolella läpi
ja säilytä sitä varmassa tallessa mahdollista tulevaa käyttöä varten.
Malli- ja sarjanumerotiedot
Malli- ja sarjanumerot ovat tuotteen takaosassa.
Kirjoita sarjanumero alla olevaan tilaan. Ilmoita nämä aina
tämä numero, kun otat yhteyden Sonyyn tätä tuotetta
koskevassa asiassa.
Mallinro: DPF-A710/A700
Sarjanro __________________________
Tuotevalikoima vaihtelee maan ja alueen mukaisesti.
© 2010 Sony Corporation
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
VAROITUS
Suojaa laite kosteudelta ja sateelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Älä altista paristoja tai akkuja
liialliselle kuumuudelle, kuten
auringonvalo, tulipalo tai vastaavat.
MUISTUTUS
Vaihda paristo tarvittaessa vain
ilmoitetun tyyppiseen. Muussa
tapauksessa tuloksena voi olla
tulipalo tai loukkaantuminen.
Hävitä käytetyt paristot ohjeiden
mukaisesti.
USA:ssa asuville asiakkaille
MUISTUTUS
Laitteen omistajaa muistutetaan siitä, että kaikki
laitteeseen itse tehdyt muutokset tai korjaukset, joita
ei erityisesti mainita näissä käyttöohjeissa, saattavat
mitätöidä laitteen omistajan oikeuden käyttää tätä
laitetta.
Jos tästä tuotteesta on jotakin kysyttävää, voit soittaa
numeroon:
Sony Customer Information Services Center
1-800-222-SONY (7669)
Alla olevaa numeroa on tarkoitus käyttää ainoastaan
FCC:hen liittyvissä asioissa.
Säädöstietoja
Yhdenmukaisuusvakuutus
Kauppanimi:
SONY
Mallinro:
DPF-A700
Vastuullinen osapuoli:Sony Electronics Inc.
Osoite:
16530 Via Esprillo, San
Diego, CA 92127 U.S.A.
Puhelinnro:
858-942-2230
Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15
määräyksiä. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon
alaista:
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä,
ja (2) sen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös
sellaisia, jotka voivat aiheuttaa toimintavian.
Yhdenmukaisuusvakuutus
Kauppanimi:
Mallinro:
Vastuullinen osapuoli:
Osoite:
SONY
DPF-A710
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San
Diego, CA 92127 U.S.A.
Puhelinnro:
858-942-2230
Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15
määräyksiä. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon
alaista:
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä,
ja (2) sen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös
sellaisia, jotka voivat aiheuttaa toimintavian.
Huomautus:
Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan
FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisia, luokka B:n
digitaalisille laitteille asetettujen vaatimusten rajoja.
Nämä rajat on suunniteltu kohtuullisen suojan
takaamiseksi haitallisia häiriöitä vastaan silloin kun
laitetta käytetään asuinhuoneistossa. Tämä laite tuottaa,
käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä
asenneta tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa
haitallisesti häiritä radioliikennettä. Mutta ei ole
myöskään täysiä takeita sille, ettei häiriöitä esiintyisi
missä tahansa asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa
haitallisia häiriöitä radio- tai tv-vastaanottoon, mikä
voidaan todeta kytkemällä tämä laite päälle ja pois
päältä vastaanottimen ollessa päällä, laitteen omistajaa
suositellaan yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä
tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:
– Suuntaa antenni uudelleen tai vaihda sen paikkaa.
– Siirrä laitetta etäämmälle radio- tai tvvastaanottimesta.
– Kytke tämän laitteen virtajohto pistorasiaan, joka on
eri virtapiirissä kuin häirityn vastaanottimen
pistorasia.
– Kysy neuvoa laitteen myyneestä liikkeestä tai
kokeneelta radio/tv-asentajalta.
Vain Yhdysvaltojen Kaliforniaa
koskeva huomautus
Perkloraattimateriaali - erikoiskäsittely voi olla
tarpeen, käy sivulla
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Perkloraattimateriaali: litiumparisto sisältää
perkloraattia.
2 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Euroopassa asuvat asiakkaat
Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan
EMC-direktiivissä asetettuja, 3:a metriä lyhyempien
liitäntäjohtojen käyttöä koskevia rajoja.
Huomautus
Tietyntaajuiset elektromagneettiset kentät saattavat
vaikuttaa tämän digitaalisen kuvakehyksen kuvaan.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettiset kentät
aiheuttavat datansiirron keskeytymisen, käynnistä
sovellusohjelma tai irrota ja kytke uudelleen
paikalleen kameran tietoliikennejohto (USB tai tms.).
Vanhojen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(Sovellettavissa Euroopan unionissa ja
muissa Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen
pakkauksessa oleva symboli
ilmoittaa, ettei tätä tuotetta saa
käsitellä talousjätteenä. Se tulee
sen sijaan jättää sopivaan sähköja elektroniikkalaitteiden
kierrätyspisteeseen. Takaamalla,
että tämä tuote hävitetään
oikealla tavalla, autat estämään
sen aiheuttamat mahdolliset
kielteiset vaikutukset
ympäristölle ja ihmisten
terveydelle, mikä voisi muussa tapauksessa olla
seurauksena tämän tuotteen epäasianmukaisesta
hävitystavasta. Eri materiaalien kierrätys auttaa luonnon
raaka-aineiden säästämisessä. Lisätietoja tämän tuotteen
kierrätyksestä saat asuinkuntasi virkamiehiltä,
paikallisista jätehuoltoliikkeistä tai liikkeestä, josta ostit
tämän tuotteen.
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään
luonnonvaroja. Silloin kun jonkin tuotteen tulee
turvallisuus-, suorituskyky- tai tietoturvasyistä olla
keskeytymättä käyttää sisäänrakennettua akkua, tämä
akun vaihto tulee suorituttaa vain valtuutetulla
huoltohenkilökunnalla. Akun oikean käsittelyn
takaamiseksi jätä tämä tuote sen kuluttua loppuun
asiaankuuluvaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyspisteeseen. Lue kaikkien muiden akkujen
poistamiseksi turvallisesti laitteesta lisätietoja
vastaavasta kappaleesta. Jätä akku vastaavaan
käytettyjen akkujen kierrätyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai pariston kierrätyksestä
saat asuinkuntasi virkamiehiltä, paikallisista
jätehuoltoliikkeistä tai liikkeestä, josta ostit tämän
tuotteen.
Huomautus asiakkaille, jotka asuvat
EU-direktiivejä soveltavissa maissa
Tämän tuotteen on valmistanut Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
EMC:n ja tuoteturvallisuuden valtuutettu edustaja on
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Käytä kaikissa huoltoa ja
takuita käsittelevissä kysymyksissä erillisissä huolto- ja
takuuasiakirjoissa mainittuja osoitteita.
Jäteparistojen hävittäminen
(sovellettavissa Euroopan unionissa
ja muissa Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä akussa tai paristossa oleva
symboli ilmaisee, että tämän tuotteen
mukana toimitettua akkua/paristoa ei
saa käsitellä talousjätteenä. Tietyissä
akuissa tai paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä jonkin
kemiallisen symbolin kanssa.
Elohopean (Hg) tai lyijyn kemiallinen symboli (Pb)
lisätään, jos akussa on enemmän kuin 0,0005 %
elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen autat estämään mahdollisia haitallisia
vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, jotka
tuotteen epäasianmukainen hävittäminen muuten voisi
3 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Huomautus käyttäjille
Lue tämä ennen käyttöä
Ohjelma © 2010 Sony Corporation
Asiakirjat © 2010 Sony Corporation
Toistoa koskevia huomautuksia
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käsikirjaa tai siinä
kuvattua ohjelmistoa ei saa edes osittain tuottaa
uudelleen, muuntaa tai pakata mihinkään koneella
luettavaan muotoon ilman Sony Corporationilta
ennakkoon saatua kirjallista lupaa.
SONY EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA
VASTUUSSA MISTÄÄN OIKEUDEN
LOUKKAUKSEEN, SOPIMUKSEEN TAI
MIHINKÄÄN MUUHUN TÄMÄN KÄSIKIRJAN,
OHJELMISTON TAI MUIDEN NIISSÄ OLEVIEN
TIETOJEN TAI NIIDEN KÄYTÖN
AIHEUTTAMAAN TAI SIIHEN LIITTYVÄÄN
ASIAAN PERUSTUVISTA SATUNNAISISTA,
SEURAUKSELLISISTA TAI ERITYISISTÄ
VAHINGOISTA.
Sony Corporation varaa itselleen oikeuden tehdä
haluamiaan muutoksia tähän käsikirjaan tai siinä
oleviin tietoihin milloin tahansa ja ilman
ennakkoilmoitusta.
Myös erillinen käyttäjälisenssisopimus saattaa
säädellä tässä käsikirjassa kuvattua ohjelmistoa.
Mitään näytedataa, kuten tämän ohjelmiston mukana
toimitettuja näytekuvia, ei saa muokata tai kopioida
muuten kuin henkilökohtaista käyttöä varten. Tämän
ohjelmiston kaikkinainen luvaton kopiointi on
kielletty tekijänoikeuslain mukaisesti.
Pidä mielessä, että toisten käyttäjien kuvien tai
tekijänoikeuslain kattamien töiden luvaton kopiointi
tai editointi loukkaa niiden tekijänoikeuden
haltijoiden oikeuksia.
Tässä käsikirjassa käytetyistä
piirroksista ja näyttökuvista.
Tässä käsikirjassa käytetyissä piirroksissa ja
näyttökuvissa käytetään esimerkkinä laitetta
DPF-A710, ellei muuta mainita.
Tässä käsikirjassa käytetyt piirrokset ja
näyttökuvat eivät välttämättä ole täysin
samanlaisia kuin laitteessa käytetyt tai näkyvät.
Kytke verkkolaite helposti käytettävissä ja lähellä
olevaan pistorasiaan. Jos jokin menee pieleen
verkkolaitetta käytettäessä, katkaise virta välittömästi
vetämällä pistoke irti pistorasiasta.
Huomautuksia kopiosuojasta
CD-levyjen, tv-ohjelmien tai tekijänoikeuslain
kattamien materiaalien, kuten kuvien tai muiden
julkaisujen tai materiaalien kopioiminen, editointi tai
tulostaminen on – omia tallenteita tai luomuksia
lukuun ottamatta – rajoitettu ainoastaan yksityiseen
tai kotona suoritettavaan käyttöön. Ellet ole saanut
kopiointioikeuksia tai -lupaa kopioitavan materiaalin
tekijänoikeuksien omistajilta, saattaa yllä mainittujen
materiaalien käyttö edellä mainittua poikkeusta
lukuun ottamatta loukata tekijänoikeuslain säädöksiä,
ja antaa tekijänoikeuksien haltijoille mahdollisuuden
esittää vahingonkorvausvaatimuksia.
Käyttäessäsi valmiita kuvia tässä digitaalisessa
kuvakehyksessä varo erityisesti loukkaamasta
tekijänoikeussuojalain säädöksiä. Kaikki toisten
ihmisten kuvien luvaton käyttö tai muuntelu saattaa
myös loukata heidän oikeuksiaan.
Tiettyjen esittelyiden, esitysten tai näyttelyiden
valokuvaaminen saattaa olla kiellettyä.
Tallennuksen sisällölle ei anneta takuuta
Sony ei ole vastuussa digitaalisen kuvakehyksen tai
muistikortin käytöstä tai viasta mahdollisesti
johtuvasta tallennetun sisällön tahattomasta tai
välillisestä katoamisesta tai vaurioitumisesta.
Suosituksia kuvatietojen
varmistamisesta
Digitaalisen kuvakehyksen tahattomasta käytöstä tai
toimintahäiriöstä johtuvan datan mahdollisen
katoamisvaaran välttämiseksi on suositeltavaa tehdä
tiedoista varmuuskopio.
Huomautuksia nestekidenäytöstä
• Älä paina nestekidenäyttöä. Nestekidenäyttöön
saattaa tulla värivirheitä, jotka saattavat aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
• Nestekidenäytön altistaminen suoralle
auringonpaisteelle pitemmäksi aikaa saattaa
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Nestekidenäyttö on valmistettu alan uusinta
huipputekniikkaa hyväksi käyttäen, ja vähintään
99,99 % sen kuvapisteistä myötävaikuttaa kameran
tehokkaaseen käyttöön. Nestekidenäytöllä saattaa
kuitenkin koko ajan näkyä pieniä mustia ja/tai
kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä)
pisteitä. Nämä pisteet syntyvät aina
valmistusprosessissa eivätkä näy millään tavalla
katseltavassa kuvassa.
• Kuvissa saattaa näkyä jälkikuvia nestekidenäytöllä
kylmällä ilmalla kuvattaessa. Tämä ei ole
toimintahäiriö.
4 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\010TOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Sisältö
Lue tämä ennen käyttöä ................................................................................... 4
Turvallisuutesi parantamiseksi
Toimituksen tarkistaminen ............................................................................... 7
Osien sijainti .................................................................................................... 8
x Digitaalinen kuvakehys ......................................................................................... 8
x Kauko-ohjain (Vain DPF-A710) ............................................................................ 9
Kuvakehyksen valmistelu katseluvalmiuteen
Kauko-ohjain (Vain DPF-A710) ...................................................................... 10
Tuki ................................................................................................................ 10
Kuvakehyksen käyttäminen seinällä ......................................................................... 11
Kuvakehyksen kytkeminen päälle ................................................................... 12
Toiminnot kuvakehyksen käynnistysvaiheessa ............................................... 13
Oikean ajan asettaminen ................................................................................ 13
Aletaan nyt katsella kuvia
Muistikortin asettaminen tulostimeen ............................................................ 14
Näytön sisällön vaihtaminen .......................................................................... 15
LCD-näytöllä näkyvistä tiedoista ............................................................................. 16
Eri toimintojen käyttö
Eri toiminnot .................................................................................................. 17
Toistolaitteen valitseminen ............................................................................. 18
Kuvakoon ja kuvan suunnan säätäminen (Suurennus/Pienennys/Rotate) ...... 18
Automaattisen virrankatkaisutoiminnon asetusten vaihtaminen ..................... 19
Asetusten vaihtaminen ................................................................................... 21
Kytkentä tietokoneeseen ................................................................................ 22
Jatkuu
5 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\010TOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Vianetsintä
Jos vikailmoitus tulee esiin .............................................................................23
Vian syntyessä ................................................................................................23
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita ........................................................................................25
Asennus ................................................................................................................... 25
Puhdistaminen ......................................................................................................... 25
Kopiointirajoitukset .................................................................................................. 25
Kuvakehyksen hävittäminen ..................................................................................... 25
Tekniset tiedot ................................................................................................26
Tavaramerkeistä ja tekijänoikeuksista ...................................................................... 27
6 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\030C01.fm
Master: Right.L0
Turvallisuutesi parantamiseksi
Turvallisuutesi parantamiseksi
Turvallisuutesi parantamiseksi
010COV.book Page 7 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Toimituksen tarkistaminen
Varmista, että seuraavat tarvikkeet ovat mukana tuotepaketissa.
Digitaalinen kuvakehys (1)
Turvallisuutesi parantamiseksi
Ruuvinreikään kiinnittäminen (s. 10)
Tuki (1)
,
Suoja-arkin irrottaminen
(s. 10)
Kauko-ohjain (1) (Vain DPF-A710)
,
Verkkolaite (1)
Virtalähteen kytkeminen
(s. 12)
,
Operating Instructions (tämä käsikirja) (1)
CD-ROM (Digital Photo Frame
Handbook) (1)
Takuu (1)
(Takuuta ei myönnetä tietyillä alueilla.)
Toimitettu CD-ROM sisältää Digital Photo Frame
Handbook -käsikirjan, joka selittää
yksityiskohtaisesti digitaalisen valokuvakehyksen
toiminnot ja asetukset. Käsikirjan tarkistamiseksi
aseta CD-ROM tietokoneeseen ja kaksoisnapsauta
käsikirjan kuvaketta. (Käsikirjan avaamiseksi
tarvitset ohjelman Adobe Acrobat Reader.)
7 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\030C01.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Osien sijainti
x Digitaalinen kuvakehys
Etuosa
Kauko-ohjaimen anturi (Vain DPF-A710)
Nestekidenäyttö
Sony-logo
Takaosa
BACK-painike
ENTER-painike
Suuntapainikkeet (v/V)
Suuntapainikkeet (B/b)
MENU-painike
VIEW MODE -painike (s. 15)
1-painike (virta/valmiustila)
Valmiustilan ilmaisin
USB-miniB-liitin (s. 22)
Muistikorttipaikka (s. 14)
Mediavalo
Reiät kuvakehyksen seinälle ripustamista varten
DC IN 5 V -liitäntä
Tuki
8 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\030C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
x Kauko-ohjain (Vain DPF-A710)
VIEW MODE-painikkeet
1-painike (virta/valmiustila)
SLIDE-SHOW (
) -painike
CLOCK (
) -painike
SINGLE-painike
Turvallisuutesi parantamiseksi
INDEX (
) -painike
MENU-painike
Suurennuspainike ( )
Nuolipainikkeet (B/b/v/V)
BACK-painike
ENTER (
) -painike
Pienennyspainike ( )
SELECT DEVICE-painike
IMPORT (
ROTATE (
) -painike
DELETE (
) -painike
) -painike
Tämän käsikirjan kuvauksista
Tässä käsikirjassa toiminnot kuvataan kuvakehyksen kauko-ohjaimen painikkeiden käytön pohjalta.
Jos jokin toiminto suoritetaan tästä poikkeavalla tavalla, esimerkiksi kauko-ohjaimen ja
kuvakehyksen painikkeiden avulla, tämä ilmoitetaan vihjeen avulla.
9 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\040C02.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 10 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Kuvakehyksen valmistelu katseluvalmiuteen
P Huomautuksia
• Jos kauko-ohjain lakkaa
toimimasta:
Vaihda sen paristo
(CR2025-litiumparisto) uuteen.
• Litiumpariston tehon heikentyessä
kauko-ohjaimen käyttömatka
saattaa lyhentyä, tai se ei toimi
kunnolla. Vaihda tässä tapauksessa
sen paristo uuteen Sony CR2025
-litiumparistoon. Jonkin muun
pariston käyttö saattaa aiheuttaa
tulipalo- tai räjähdysvaaran.
Kauko-ohjain (Vain DPF-A710)
Vedä suoja-arkki irti kuvan mukaisesti ennen ensimmäistä
käyttöä.
Suoja-arkki
Paristonvaihtomenettely:
CD-ROM (Handbook) s. 9
P VAROITUS
Paristo voi räjähtää sitä väärin
käsiteltäessä. Älä lataa, pura tai
heitä paristoa tuleen.
Kauko-ohjaimen käyttö
Suuntaa kauko-ohjaimen etuosa kuvakehyksen kauko-ohjainanturia
kohti.
Tuki
x Sony-logo
Kun kuvakehys on asetettu
muotokuva-asentoon tai jos kytket
virran päältä, Sony-logoon ei syty
valoa.
Kierrä jalustaa myötäpäivään, kunnes se ei enää kierry,
jolloin se on kunnolla kiinni takapaneelin jalustan
kiinnittimessä.
Voit asettaa kuvakehyksen muotokuva- tai maisema-asentoon
kääntämällä sitä sen tukeen koskettamatta.
10 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 11 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Kuvakehyksen käyttäminen seinällä
1
Ota esiin kehyksen takapaneelin reikiin sopivat ruuvit
(eivät sisälly toimitukseen).
4 mm
Suurempi kuin 25 mm
φ 5 mm
Reiät kuvakehyksen
seinälle ripustamista varten
2
Ruuvaa ruuvit (eivät sisälly toimitukseen) kiinni
seinään.
Varmista, että ruuvien (eivät sisälly toimitukseen) kannat
jäävät esiin seinästä noin 2,5–3 mm.
• Käytä seinän
valmistusmateriaaliin laadultaan
sopivia ruuveja. Ruuvit saattavat
vaurioitua riippuen seinän
valmistusmateriaalin tyypistä.
Ruuvaa ruuvit seinään propun
avulla.
• Jos haluat asettaa muistikortin
uudelleen paikalleen, ota
kuvakehys pois seinältä ja ota
muistikortti pois korttitilasta sekä
aseta se uudelleen sinne
kuvakehyksen ollessa tukevalla
alustalla.
• Irrota jalusta silloin kun ripustat
kuvakehyksen seinälle.
• Kytke verkkolaitteen virtapistoke
kuvakehykseen ja kytke sen
jälkeen verkkolaite pistorasiaan.
• Emme ota mitään vastuuta mistään
onnettomuuksista tai vahingoista,
jotka aiheutuvat virheellisestä
kiinnityksestä, väärinkäytöstä tai
luonnonmullistuksista yms.
Välillä
2,5–3 mm
3
Ripusta kuvakehys seinälle pujottamalla jompikumpi
kuvakehyksen takapaneelin rei’istä seinässä olevaan
ruuviin.
11 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
Kuvakehyksen valmistelu katseluvalmiuteen
10 mm
PHuomautuksia
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\040C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 12 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
PHuomautuksia
• Pistorasian tulee sijaita
mahdollisimman lähellä laitetta ja
siihen tulee olla helppo pääsy.
• Älä aseta kuvakehystä epävakaalle
tai kaltevalle alustalle.
• Kytke verkkolaite helposti
käytettävissä ja lähellä olevaan
pistorasiaan. Jos jokin menee
pieleen verkkolaitetta käytettäessä,
katkaise virta välittömästi vetämällä
pistoke irti pistorasiasta.
• Älä aseta verkkolaitteen
virtapistoketta oikosulkuun jonkin
metalliesineen kanssa. Tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
• Älä sijoita verkko/latauslaitetta
ahtaisiin tiloihin, kuten seinän ja
jonkin huonekalun väliin.
• Irrota käytön jälkeen verkkolaite
kuvakehyksen DC IN 5 V
-liitännästä ja pistorasiasta.
• Älä kytke kuvakehystä päältä tai
irrota verkkolaitetta
kuvakehyksestä ennen kuin
valmiustilan ilmaisin vaihtuu
punaiseksi. Tämä voi vahingoittaa
kuvakehystä.
• Vaihtovirtapistokkeen muoto
saattaa vaihdella kuvakehyksen
ostomaan mukaisesti.
Kuvakehyksen kytkeminen päälle
1
2
Aseta verkkolaitteen virtapistoke kuvakehyksen
takaosan DC IN 5 V -liitäntään.
Kytke verkkolaite pistorasiaan.
Kuvakehys kytkeytyy automaattisesti päälle.
DC IN 5 V -liitäntään
Tasavirtapistoke
Tasavirtajohto
Pistorasiaan
Verkkolaite, päälaite
12 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\040C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 13 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Toiminnot kuvakehyksen
käynnistysvaiheessa
zVihjeitä
x Ellei kuvakehystä käytetä
Kun kuvakehys on asetettu päälle, alkunäyttö tulee esiin.
Ellei kuvakehystä käytetä
10 sekuntiin, esittelytila käynnistyy.
x Esittelytilan lopettaminen
Mitä tahansa muuta kuin
virtapainiketta painettaessa
ruutunäyttö palaa alkunäytöksi.
B/b -painikkeet aktivoituvat vain
silloin kun Clock and calendar
-näkymätilaa (s. 15) ei ole valittu.
Oikean ajan asettaminen
1
Valitse MENU ja B/b -painikkeilla välilehti
(Settings).
v/V [Date/time Settings], ENTER
2
Valitse v/V -painikkeilla [Time], ENTER.
Valitse v/V -painikkeilla arvo., B/b (tunnit, minuutit ja
sekunnit)
Asennuksen päättämiseksi., ENTER
3
Paina MENU-painiketta.
Voit käyttää samasta ikkunasta samaa menettelyä kuin ajan
asetuksessa seuraavien asetusten tekemiseksi:
Asetusyksiköt
•Date
•Date Display Order (Y-M-D/ M-D-Y/D-M-Y)
•First day of the week (Sunday/Monday)
•12hr/24hr display (12 hours/24 hours)
13 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
Kuvakehyksen valmistelu katseluvalmiuteen
P Huomautus
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\050C03.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 14 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Aletaan nyt katsella kuvia
PHuomautus
Jos käytät jotakin
seuraavantyyppisistä muistikorteista,
varmista, että olet asettanut sen
oikeaan sovittimeen.
Jos yrität asettaa sitä paikalleen
ilman sovitinta, et välttämättä saa
sitä pois laitteesta. Alla olevan
oikeanpuolimmaisen kuvan
mukaisesti varmista, että olet
asettanut paikalleen jonkin
seuraavantyyppisistä muistikorteista
sitä vastaavan sovittimen kanssa.
Muistikortin asettaminen
tulostimeen
Aseta muistikortti vastaavaan korttitilaan sen etikettipuoli
itseäsi kohti (kun kuvakehyksen takaosa on edessäsi).
1miniSD/miniSDHC
1
2
miniSD/
miniSDHC
-sovitin
SD-muistikortti
(Korttipaikka A)
microSD/microSDHC
“Memory Stick”
(Korttipaikka A)
microSD/
microSDHC
-sovitin
2
3“Memory Stick Micro”
“M2”-sovitin
(normaali koko)
“Memory Stick Duo”
(Korttipaikka B)
Mediavalo
Kun asetat muistikortin korttipaikkaan
3
“M2”-sovitin
(Duo-koko)
z Vihje
Kuvakehys ei käännä kuvaa
automaattisesti, jos:
– Kuvatiedosto on kuvattu
DSC-toiminnolla, joka ei tue
ExIf-kääntötagin tallennusta.
– Kuvatiedostoa käsitellään ja se
tallennetaan
muokkausohjelmalla, joka
rikkoo Exif-kääntötagin.
Muistikortilla olevat kuvat tulevat automaattisesti esiin.
Jos kytket virran päältä silloin kun kuvia
ollaan näyttämässä
Jos kytket virran takaisin päälle, samat kuvat tulevat esiin uudelleen.
Ellei korttivalo vilku
Aseta muistikortti uudelleen paikalleen sen jälkeen kun olet
tarkistanut muistikortin nimipuolen.
A- ja B-korttipaikoista
Jos olet asettanut muistikortin sekä A - että B -korttipaikkaan
samanaikaisesti, kuvakehys ei toimi kunnolla.
14 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\050C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Näytön sisällön vaihtaminen
1
Valitse painamalla VIEW MODE -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan näyttö, jonka haluat esiin.
PHuomautus
Kauko-ohjaimen käyttö (Vain DPF-A710)
Paina haluamaasi näkymätyyliä vastaavaa VIEW MODE
-painiketta.
VIEW MODE-painikkeet
2
z Vihje
Tyylien kuvaukset
CD-ROM (Handbook)
sivut 15–18
Valitse haluttu tyyli painikkeilla B/b/v/V ja paina sen
jälkeen painiketta ENTER.
Katselutilan näyttö tulee esiin.
Näytöt
Slideshow
(diaesitys)
Tyylit
Single view, Multi image view, Clock
view, Calendar view, Time Machine,
Random view
Clock1–Clock10
Calendar1–Calendar3
Clock and calendar
Entire image, Fit to screen, Entire image
(with Exif), Fit to screen (with Exif)
Index 1–Index 2
Hakemisto
Jatkuu
15 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
Aletaan nyt katsella kuvia
Näytön näkymätyyli vaihtuu valituksi.
Ellet käytä kuvakehystä tietyn ajan
sisällä, kohdistimen ilmaisema tyyli
valitaan automaattisesti.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\050C03.fm
Master: Left.2col
010COV.book Page 16 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
LCD-näytöllä näkyvistä tiedoista
4 Asetustiedot
Kuvake Merkitys
Suojauksen ilmaisin
Liitetiedoston ilmaisin (Palaa
näytöllä silloin kun liitetiedosto,
kuten liikkuvan kuvan tiedosto tai
sähköpostin pienoiskuvatiedosto,
on liitteenä.)
5 Kuvanumero (kansio-tiedostonumero)
Seuraavat tiedot tulevat esiin.
1 Näyttötyyppi (Single view-tilassa)
– Entire image
– Fit to screen
– Entire image (with Exif)
– Fit to screen (with Exif)
2 Näytetyn kuvan järjestysnumero/Kuvien
kokonaismäärä
Näytetyn kuvan median ilmaisimet ovat
seuraavat:
Kuvake Merkitys
Tämä ilmaisin tulee esiin, mikäli kuva on
DCF-yhteensopiva.
Ellei kuva ole yhteensopiva DCF:n kanssa, sen
tiedostonimi ei tule näkyviin.
Jos olet nimennyt tai nimennyt uudelleen
tietokoneessasi olevan tiedoston, ja
tiedostonimessä on muita kuin
aakkosnumeerisia kirjainmerkkejä, kuva ei
välttämättä näy oikein kuvakehyksellä. Myös
tiedostosta, joka on luotu tietokoneella tai
muulla laitteella, voidaan näyttää korkeintaan
kymmenen ensimmäistä kirjainmerkkiä sen
tiedostonimen alusta.
Sisäinen muisti
PHuomautus
“Memory Stick”-kortin tulostus
Vain aakkosnumeerisia kirjainmerkkejä voidaan
näyttää.
SD-muistikortin tulostus
6 Kuvauspäiväys/-kellonaika
3 Kuvan yksityiskohtaiset tiedot
– Tiedostoformaatti (JPEG (4:4:4), JPEG
(4:2:2), JPEG (4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– Pikselimäärä (leveys ×korkeus)
– Kuvamedian valmistajan nimi
– Kuvan medialaitteen mallin nimi
– Suljinaika (esim.: 1/8)
– Aukon arvo (esim.: F2.8)
– Valotusarvo (esim.: +0.0 EV)
– Kääntämistiedot
16 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\060C04.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 17 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Eri toimintojen käyttö
Eri toiminnot
• Kuvan tuominen (muistikortti b sisäinen muisti)
• Kuvan vienti (sisäinen muisti b muistikortti)
• Kuvan poistaminen
1
2
3
Kun haluttu kuva on esillä, valitse painamalla MENUpainiketta ja sen jälkeen B/b -painikkeita
(Editing)
-välilehti.
z Vihjeitä
x Tuonti
Sisäiseen muistiin tallennettava
kuvamäärä:
• Resize (koon muuttaminen): noin
250 kuvaa
• Original (alkuperäinen):
Kuvamäärä saattaa vaihdella,
riippuen alkuperäisen
kuvatiedoston koosta.
x Vienti
Valitse haluttu valikkoyksikkö (Import/Export/ Delete/ )
ja paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Muistikortti, jota kuvakehys ei
tunnista, näytetään harmaana, eikä
sitä voi valita.
Valitse v/V -painikkeilla [... tämä kuva]/[... useita
kuvia]/[...kaikki kuvat], ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
PHuomautuksia
x Viennin/tuonnin aikana
["..." merkitsee jokaisen komennon kohdalla: "Import" (tuo),
"Export" (vie) tai "Delete" (poista).]
[... Monta kuvaa]:
Valitse B/b/v/V -painikkeilla haluttu kuva kuvalistalta ja paina
sen jälkeen ENTER -painiketta lisätäksesi merkin "✔".
Toista tämä menettely vielä muiden kuvien valitsemiseksi.
x Kuvia poistettaessa
Jos poistaminen on käynnistynyt,
poistettua kuvaa ei voi enää
palauttaa, vaikka olisitkin
keskeyttänyt poistamisen.
Jos haluat peruuttaa valinnan: Valitse kuva ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta. "✔" -merkintä katoaa kuvasta.
Kun olet valinnut kaikki kuvat, paina MENU-painiketta ja
valitse sen jälkeen kohde.
[... kaikki kuvat]:
Kaikki kuvat näytetään merkillä "✔" varustettuna.
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen kohde.
4
Valitse v/V -painikkeilla [Yes] ja paina sen jälkeen
painiketta ENTER.
17 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
Eri toimintojen käyttö
[... tämä kuva]:
Valitse kohde painikkeilla v/V ja paina sen jälkeen painiketta
ENTER.
Vältä seuraavien toimintojen
tekemistä: Jos kuitenkin suoritat
jonkin niistä, voi tämä kuvakehys,
muistikortti tai data vaurioitua:
• Virran kytkeminen päältä
• Muistikortin ottaminen
kuvakehyksestä
• Toisen muistikortin asettaminen
paikalleen
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\060C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 18 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Toistolaitteen valitseminen
z Vihjeitä
x Mikä on "toistolaite"?
1
Muistikortti tai sisäinen muisti.
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen
(Select device) -välilehti B/b -painikkeilla.
x Kauko-ohjaimen käyttö
(Vain DPF-A710)
Paina SELECT DEVICE -painiketta.
P Huomautus
Et voi valita Clock and calendar
-näytön ollessa esillä
(Select
device) -välilehteä.
Kauko-ohjaimen käyttö (Vain DPF-A710)
Paina SELECT DEVICE-painiketta.
2
Valitse painikkeilla v/V laite, jonka sisältämiä kuvia
aiot näyttää ja paina sen jälkeen painiketta ENTER.
Kuvakoon ja kuvan suunnan
säätäminen (Suurennus/Pienennys/Rotate)
P Huomautus
Kuvan suurentaminen heikentää sen
laatua kuvakoosta riippuen.
Suurentaminen/pienentäminen
1
2
Valitse MENU, B/b -painikkeilla
(Editing) -välilehti,
v/V -painikkeilla [Zoom], ja paina sen jälkeen ENTER
-painiketta.
Valitse haluttu suurennussuhde painikkeilla v/V ja
paina sen jälkeen painiketta ENTER.
Voit suurentaa kuvan aina 1,5-kertaisesta 5-kertaiseen kokoon
(maksimi) alkuperäiseen verrattuna. Voit siirtää suurennettua
kuvaa alas, ylös, vasemmalle ja oikealle.
Kauko-ohjaimen käyttö (Vain DPF-A710)
Paina kuvan suurentamiseksi kauko-ohjaimen -painiketta
(suurenna) Yhden kuvan tilassa. Suurennetun kuvan
pienentämiseksi paina -painiketta (pienennä).
Suurennetun tai pienennetyn kuvan tallentaminen (Rajaa
ja tallenna)
• Kun siirrät suurennettua kuvaa B/b/v/V -painikkeilla ja painat
MENU-painiketta, kuva tallennetaan muutetussa koossa.
• Voit valita tallennustavan v/V -painikkeilla.
Tallennustavat: [Save as new image], [Overwrite]*
* vain JPEG-tiedosto (tiedostorakenne: .jpg)
18 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\060C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Kääntäminen
1
Valitse MENU, B/b -painikkeilla
(Editing) -välilehti,
v/V -painikkeilla [Rotate], ja paina sen jälkeen ENTER
-painiketta.
P Huomautus
Suurennettua kuva ei voi kääntää.
zVihje
Sisäisen muistin kuvia katseltaessa,
kuvan kääntämisessä käytetyt tiedot
säilyvät muistissa myös sen jälkeen
kun virta on katkaistu laitteesta.
2
Valitse v/V -painikkeilla kääntökulma ja paina
ENTER-painiketta.
Voit valita kääntökulmaksi 90, 180 tai 270 astetta
myötäpäivään.
Eri toimintojen käyttö
Kauko-ohjaimen käyttö (Vain DPF-A710)
Voit kääntää kuvaa myös kauko-ohjaimen
(ROTATE)
-painikkeella. Kuva kääntyy 90 astetta vastapäivään joka kerta
painiketta painettaessa.
Automaattisen
virrankatkaisutoiminnon asetusten
vaihtaminen
1
2
Valitse painikkeilla MENU, B/b välilehti
(Settings).
Valitse v/V -painikkeilla [Auto Power ON/OFF] ja
paina sen jälkeen painiketta ENTER.
z Vihjeitä
x Käytön aikana
Virta kytkeytyy takaisin päälle sinä
ajankohtana, jonka olet asettanut
asetuksella [Power-OFF timer].
x Valmiustilan aikana
Virta kytkeytyy takaisin päälle sinä
ajankohtana, jonka olet asettanut
asetuksella [Power-ON timer].
Jatkuu
19 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\060C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 20 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
3
Valitse v/V -painikkeilla [Setup method] ja paina sen
jälkeen ENTER -painiketta. Valitse sen jälkeen
v/V -painikkeilla [Simple] tai [Auto off], ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta
[Simple]
1 Valitse V -painikkeilla [Time setting], ENTER.
2 Valitse v/V -painikkeilla [Power-ON timer] tai [Power-OFF
timer], ENTER.
3 Valitse v/V -painikkeilla [Enable], ENTER.
4 [Auto ON time]/ [Auto OFF time] -asetus v/V: Aseta aika.
AM tai PM tulee esiin, jos olet valinnut [12 hours]
aikanäytön asetuksista.
5 [Auto ON day] / [Auto OFF day] -asetus
v/V: Lisää valintamerkki valitaksesi päivän, jona haluat
aktivoida ajastimen.
Siirrä kohdistin kohtaan [OK] ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
[Auto off]
1 Valitse V -painikkeilla [Time setting], ENTER.
2 Valitse v/V -painikkeilla haluttu ajanjakso, jonka jälkeen
haluat sammuttaa kuvakehyksen automaattisesti: [2 tuntia],
[4 tuntia] tai [Disable]. Paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
4
Paina MENU-painiketta.
20 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\060C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Asetusten vaihtaminen
Valitse MENU ja sen jälkeen B/b -painikkeilla välilehti
(Settings)
Valitse painikkeilla v/V yksikkö ja asetusarvo ja paina sen
jälkeen painiketta ENTER.
PHuomautuksia
• Kuvakehyksen tilasta riippuen ei
joidenkin yksikköjen asetuksia
voida vaihtaa. Ne näytetään
harmaina, eikä niitä voi valita.
• Clock and calendar-näytön aikana
voit tehdä ainoastaan
(Settings) -välilehden asetuksia.
Asetusyksiköt
Eri toimintojen käyttö
•Slideshow Settings
•Auto Power ON/OFF
•Date/time Settings
•General Settings (Listing Order, Sony logo ON/OFF jne.)
•Language Setting
•Initialize
21 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\060C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 22 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Kytkentä tietokoneeseen
P Huomautuksia
• Käytä B-tyypin- USB-johtoa.*
* Jos käytät kuluttajakäyttöön
myytävää USB-johtoa, käytä
USB-johtoa, jossa on
miniB-tyyppinen pistoke
(tämän laitteen
USB-miniB-liitäntään,
kehyksenpuolinen
liitäntätyyppi), joka on
lyhyempi kuin 3 metriä.
• Jos tietokoneeseen kytketään
useampia USB-laitteita tai jos
USB-keskitintä käytetään, saattaa
käytössä esiintyä ongelmia. Tee
siinä liitännät mahdollisimman
yksinkertaisesti.
• Et pysty käyttämään kuvakehystä
toisella USB-laitteella, joka on
kytkettynä tietokoneeseen
samanaikaisesti.
• Älä irrota USB-johtoa
tietokoneesta tiedonsiirron aikana.
• Toiminnon onnistumista kaikilla
suositellut järjestelmävaatimukset
täyttävillä tietokoneilla ei voida
taata.
• Kuvakehys on todettu
käyttökelpoiseksi kytkettynä
tietokoneeseen. Jos
kuvakehykseen kytketään muita
laitteita, nämä laitteet eivät
välttämättä tunnista kuvakehyksen
sisäistä muistia.
1
2
3
4
Kytke verkkolaite kuvakehykseen ja verkkovirtaan.
Kytke kuvakehys tietokoneeseen kuluttajakäyttöön
myytävällä USB-johdolla.
Kytke kuvakehys päälle.
Käytä tietokonetta kuvien siirtämiseen tietokoneen ja
kuvakehyksen sisäisen muistin välillä.
USB-miniB-liitäntään
Tietokone
USB-liitäntään
Järjestelmävaatimukset
x Windows
Suositeltu käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 7/Windows Vista SP2/
Windows XP SP3
Portti: USB-portti
x Macintosh
Suositeltu käyttöjärjestelmä: Mac OS X (v10.4 tai uudempi)
Portti: USB-portti
22 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\070C05.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Vianetsintä
Jos vikailmoitus tulee esiin
Vikatiedote
Merkitys/ratkaisu
Cannot delete a protected file.
• Suojatun tiedoston poistamiseksi on tiedoston suojaus
peruutettava digikameralla tai tietokoneella.
Memory card is protected. Remove • Muistikortti on kirjoitussuojattu. Siirrä
protection then try again.
kirjoitussuojakytkin kirjoittamisen mahdollistavaan
asentoon. (Digital Photo Frame Handbook, s. 41)
Error reading the Memory Stick./
Error reading the SD Memory
Card./Error reading the iternal
memory.
Write error on the Memory Stick./
Write error on the SD Memory
Card./Write error on the internal
memory.
• Muistikortti:
On syntynyt vika. Varmista, että muistikortti on asetettu
oikealla tavalla kuvakehykseen. Jos tämä viesti näkyy
usein, tarkista muistikortin tila jollakin toisella laitteella
kuin kuvakehys.
• Sisäisen muisti:
Alusta sisäinen muisti.
Huomautus
Kun alustat sisäisen muistin, pidä muistissa, että kaikki sisäiseen
muistiin tuodut kuvatiedostot poistetaan.
Memory card format not supported. • Muistikorttia käytettäessä käytä digikameraasi tai muuta
laitetta muistikortin alustamiseen.
Vianetsintä
Huomautus
Muistikortti alustettaessa kaikki siinä olevat tiedostot poistetaan.
Vian syntyessä
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Joitakin kuvia ei
voi näyttää.
• Näkyvätkö kuvat
indeksinäytössä?
• Näkyykö alla oleva merkki
indeksinäkymässä?
c Jos kuva näkyy indeksinäytössä, mutta ei
yhden kuvan näytössä, kuvatiedosto
saattaa olla vioittunut, vaikka sen
pienoiskuvatiedot olisivatkin kunnossa.
c DCF:n kanssa yhteensopimatonta
tiedostoa ei voida näyttää kuvakehyksellä,
vaikka sen voisikin näyttää tietokoneen
näytöllä.
c Jos merkki tulee esille, kuvaketietoja tai
itse kuvaa ei voida avata.
• Onko sisäiseen muistiin tai
c Kuvakehyksellä voidaan toistaa, tallentaa,
muistikortille tallennettu
poistaa ja muulla tavalla käsitellä aina
enemmän kuin 4 999 kuvaa?
4 999:ää kuvatiedostoa.
Jatkuu
23 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\070C05.fm
Master: Left
010COV.book Page 24 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Oire
Suoritettava tarkistus
Syy/korjaustoimenpiteet
Joitakin kuvia ei
voi näyttää.
• Oletko antanut tiedostolle
uuden nimen tietokoneella
tai muulla laitteella?
c Jos olet nimennyt tai nimennyt uudelleen
tietokoneessasi olevan tiedoston, ja
tiedostonimessä on muita kuin
aakkosnumeerisia kirjainmerkkejä, kuvaa
ei voi välttämättä näyttää kuvakehyksellä.
• Onko muistikortilla käytössä c Kuvakehys ei pysty näyttämään kuvia,
kansio, jossa on enemmän
jotka on tallennettu kansioon, joka on
kuin 8 hierarkista
suuremmalla kansiotasolla kuin 8.
kansiotasoa?
Et pysty
tallentamaan
kuvaa.
• Kopioitko kuvat
tietokoneelta sisäiseen
muistiin luomatta ensin
kansiota sisäiseen muistiin?
Et pysty
• Onko muistikortti
poistamaan kuvaa.
kirjoitussuojattu? Onko
kirjoitussuojakytkin
lukitussa asennossa?
• Onko kuva suojattu?
Mitään ei tapahdu,
vaikka
käyttäisitkin
kuvakehystä.
Mitään ei tapahdu
kauko-ohjainta
käytettäessä.
—
c Ellet luo ensin kansiota, pystyt
tallentamaan sisäiseen muistiin vain
512 kuvaa. Tämän lisäksi tallennettava
kuvamäärä saattaa pienentyä riippuen
tiedostonimien pituudesta tai
fonttityypistä. Tallentaessasi kuvia
sisäiseen muistiin tietokoneelta, luo ensin
kansio sisäiseen muistiin ja tallenna kuvat
siihen.
c Yritä poistaa kirjoitussuojaus
käyttämälläsi laitteella ja yritä poistaa
kuvia uudelleen.
c Siirrä kytkin kirjoituksen mahdollistavaan
asentoon.
c Tarkista kuvatiedot yhden kuvan tilassa.
(s. 16)
c
-merkillä merkitty kuva on merkitty
merkinnällä "Read Only". Tätä kuvaa ei
voi poistaa kuvakehyksellä.
c Kytke virta päältä ja sen jälkeen päälle.
(s. 12)
• Onko paristo asetettu kauko- c Vaihda paristo. (Digital Photo Frame
ohjaimeen oikein päin?
Handbook, s. 9)
c Aseta paristo paikalleen oikein päin.
(Digital Photo Frame Handbook, sivu 9)
—
• Onko suoja-arkki
paikallaan?
c Suuntaa kauko-ohjaimen etuosa
kuvakehyksen kauko-ohjainanturia kohti.
c Poista kaikki esteet kauko-ohjaimen ja sen
anturin väliltä.
c Ota suoja-arkki pois. (s. 10)
24 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\080ADD.fm
Master: Right.L0
010COV.book Page 25 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita
Asennus
• Vältä kuvakehyksen sijoittamista paikkoihin,
jotka ovat alttiina:
– tärinöille
– kosteudelle
– liiallinen pöly
– suora auringonvalo
– äärimmäisen korkeille tai matalille
lämpötiloille
• Älä käytä sähkölaitteita lähellä kuvakehystä.
Kuvakehys ei välttämättä toimi kunnolla
sähkömagneettisissa kentissä.
• Älä aseta raskaita esineitä kuvakehyksen päälle.
Kuljettamisesta
Ennen kuin siirrät kuvakehyksen paikasta toiseen,
ota siitä pois muistikortti, irrota verkkolaite ja
muut siihen kytketyt johdot ja aseta kuvakehys
sekä siihen kuuluvat tarvikkeet alkuperäiseen
koteloonsa suojapakkauksen kanssa.
Ellei alkuperäispakkausta eikä
pakkausmateriaalia enää ole jäljellä, käytä
samantapaista pakkausmateriaalia, jotta
kuvakehys ei pääsisi vahingoittumaan kuljetuksen
aikana.
Puhdistaminen
Puhdista kuvakehys pehmeällä, kuivalla liinalla.
Älä käytä minkääntyyppistä liuotinta, kuten
alkoholi tai bensiini, joka saattaa turmella sen
pintakerroksen.
Verkkolaitteesta
Kosteuden tiivistymisestä
tulostimen sisälle
Kopiointirajoitukset
Tv-ohjelmat, elokuvat, videokasetit, muiden
ihmisten kuvat tai muu materiaali saattaa kuulua
tekijänoikeuslain piiriin. Tällaisen materiaalin
luvaton käyttö saattaa loukata tekijänoikeuslain
määräyksiä.
Kuvakehyksen hävittäminen
Jos suoritat toiminnon [Format internal memory],
ei sisäisen muistin kaikki data välttämättä häviä
kokonaan. Kun hävität kuvakehyksen,
suosittelemme sen särkemistä fyysisesti.
Jos kuvakehys tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään tai siirretään erittäin lämpimään tai
kosteaan huoneeseen, kosteutta saattaa tiivistyä
sen sisään. Tällöin kuvakehys ei luultavasti toimi
kunnolla, ja siihen voi tulla jopa vika, jos jatkat
sen käyttöä. Jos kosteutta pääsee tiivistymään
kuvakehyksen sisään, irrota sen virtajohto ja anna
sen "kuivua" vähintään tunnin ajan.
25 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
Lisätietoja
• Laite pysyy kytkettynä verkkovirtalähteeseen
niin kauan kuin se on kytkettynä pistorasiaan,
vaikka virta olisi sammutettu itse laitteesta.
• Käytä kuvakehyksen mukana toimitettua
verkkolaitetta. Älä käytä muita verkkolaitteita,
koska ne voivat aiheuttaa toimintavikoja.
• Älä käytä toimitettua verkkolaitetta muiden
laitteiden kanssa.
• Älä käytä sähkömuuntajaa (matkamuuntajaa).
Se voi aiheuttaa kuvakehyksen
ylikuumentumisen tai toimintavian.
• Mikäli verkkolaitteen virtajohto on vioittunut,
lopeta sen käyttö, koska se aiheuttaa
vaaratilanteita.
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\080ADD.fm
Master: Left
010COV.book Page 26 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Tekniset tiedot
x Kuvakehys
Nestekidenäyttö
LCD-paneeli:
18 cm.
TFT-aktiivimatriisi
Kuvapisteiden kokonaismäärä:
336 960
(480 × 3(RGB) × 234) kuvapistettä
Tehollinen näyttöalue
Näytön kuvasuhde: 16:10
LCD-näyttöalue:
16,1 cm
Kuvapisteiden kokonaismäärä:
295 218
(426 × 3(RGB) × 231) kuvapistettä
Nestekidenäytön taustavalon kesto
20 000 tuntia
(ennen kuin taustavalon kirkkaus on
vähentynyt puoleen alkuperäisestä)
Tulo/lähtöliitännät
USB-liitin (miniB-tyyppinen, huippunopea
USB)
Korttipaikat
“Memory Stick PRO” (Vakio/Duo)/
SD-muistikortti/MMC/ -korttipaikka
Yhteensopivat tiedostoformaatit
JPEGDCF 2.0 -yhteensopiva, Exif 2.21
-yhteensopiva, JFIF*1
TIFF: Exif 2.21 -yhteensopiva
BMP: 1-, 4-, 8-, 16-, 24-, 32-bittinen
Windows-formaatti
RAW (vain esikatselu*2): SRF, SR2, ARW
(2.2 tai aikaisempi versio)
(Jotkin kuvatiedostoformaatit eivät ole
yhteensopivia.)
Suurin näytettävä pikselimäärä
8 000 (K) × 6 000 (L) kuvapistettä*3
Tiedostojärjestelmä
FAT12/16/32
Kuvatiedoston nimi
DCF-formaatti, 256 kirjainmerkkiä,
korkeintaan 8 kansiotasoa
Käsiteltävien tiedostojen enimmäismäärä
4 999 tiedostoa sisäiseen muistiin tai
muistikortille
Sisäisen muistin kapasiteetti*4
128 Mt
(Noin 250 kuvaa*5 voidaan tallentaa.)
Käyttöjännite
DC IN -liitäntä, 5 V:n tasavirta
Virrankulutus
käyttötilassa
mukaan lukien
verkkolaite
maksimikuormituksella
5,0 W
normaali tila*
4,5 W
* Normaali tila on tila, joka mahdollistaa
diaesityksen käytön käyttämällä sisäiseen muistiin
tallennettuja kuvia oletusasetuksilla tarvitsematta
asettaa laitteeseen muistikorttia tai kytkeä ulkoista
laitetta.
Käyttölämpötila
5-35 °C
Mitat
[Avaamattomalla tuella]
Noin. 202 mm × 141 mm × 106.5 mm
(leveys/korkeus/syvyys)
[Jos kuvakehys riippuu seinällä]
Noin 202 mm × 141 mm × 26,5 mm
(leveys/korkeus/syvyys)
Paino
Noin 344 g
(Verkkolaitteesta)
Mukaan lukien tarvikkeet
Lue kappale “Toimituksen tarkistaminen”
sivulta 7.
26 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\080ADD.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
x Verkkolaite
Käyttöjännite
- 100–240 V, 50/60 Hz
0,3 A
Nimellinen antojännite
5 V, 1,5 A
Mitat
Noin 72 × 46 × 34 mm
(leveys/korkeus/syvyys)
(ilmainen ulkonevia osia)
Paino
Noin 108 g
Lue lisätietoja verkkolaitteen nimitarrasta.
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
*2
Asiakastuen kotisivu
•
, Cyber-shot,
,
,
“Memory Stick”,
, “Memory
Stick Duo”,
, “MagicGate
Memory Stick”, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick PRO
Duo”,
, “Memory Stick
PRO-HG Duo”,
,
“Memory Stick Micro”,
,
, “Memory Stick-ROM”,
,
“MagicGate” ja
ovat Sony
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Microsoft ja Windows ja Windows Vista ovat
Microsoft Corporation in rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc.in
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
• SD- ja SDHC-logot ovat SD-3C, LLC:n
tavaramerkkejä.
• Sisältää iTypeTM:n ja fontteja Monotype
Imaging Inc:ltä.
iTypeTM on Monotype Imaging Inc:n
tavaramerkki.
• Tämä ohjelmisto perustuu osittain itsenäisen
JPEG Groupin työhön.
• Libtiff
Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler
Copyright © 1991 - 1997 Silicon Graphics, Inc.
• Kaikki muut yritykset ja tuotenimet, jotka tässä
käyttöohjeessa mainitaan, voivat olla niiden
haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Tämän lisäksi merkkejä "™"
ja "®" ei mainita joka kerta erikseen tässä
käsikirjassa.
Viimeisimmät tukitiedot ovat saatavilla seuraavista
verkkosivuosoitteista:
http://www.sony.net/
27 FI
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
Lisätietoja
: Baseline JPEG, formaateilla 4:4:4, 4:2:2 tai 4:2:0
: RAWSony α -kameran -tiedostot näytetään
pienoiskuvakkeina.
*3
: 17 bittiä tai enemmän vaaditaan sekä pysty- että
vaakasuorassa. Kuvasuhteen 20:1 kuva tai suurempi
ei välttämättä näy kunnolla. Vaikka kuvasuhde on
pienempi kuin 20:1, näytössä saattaa ilmetä ongelmia
pienoiskuvien, diaesitysten tai muiden kuvien tai
toimintojen suhteen.
*4
: Median kapasiteettia mitattaessa, 1 Mt vastaa
1 000 000:aa byteä, josta osaa käytetään datan
hallintaan ja/tai sovellustiedostoihin. Käyttäjä pystyy
käyttämään noin 100:aa Mt:tä.
*5
: Tallennettu kuvamäärä on arvioitu määrä silloin kun
kuvien kokoa muutetaan ja niitä tälle laitteelle
tuotaessa.
Kuvien kokoa muutettaessa niiden tuonnin
yhteydessä ne muutetaan automaattisesti kokoon noin
2 000 000 pikseliä.
Tämä vaihtelee riippuen kuvauskohteesta ja
kuvausolosuhteista.
*1
Tavaramerkeistä ja
tekijänoikeuksista
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dime\MP04S311\Layout\FI\090BCO.fm
Master: Left
010COV.book Page 28 Monday, November 22, 2010 10:19 AM
Painettu VOC-vapaata (Volatile Organic
Compound, haihtuva orgaaninen yhdiste)
kasvisöljypohjaista mustetta käyttämällä.
Sony Corporation
Printed in Denmark
DPF-A710/A700 4-259-438-13 (1)
Download PDF

advertising