Sony | HDR-AS20 | Sony HDR-AS20 AS20 Action Cam med Wi-Fi® Bruksanvisning

4-542-974-91(1)
Innehållsförteckning
Digital HD-videokamera
Bruksanvisning
Sökfunktion
Sökinställningar
Sakregister
SE
© 2014 Sony Corporation
HDR-AS20
Så här använder du
bruksanvisningen
Klicka på en knapp till höger om du vill gå direkt till motsvarande sida.
Detta är praktiskt när du söker efter en viss funktion som du vill visa.
Sök information efter manövrering.
Sökinställningar
Sök information i en lista med
inställningsalternativ.
Sakregister
Sökfunktion
Sökfunktion
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Sök information efter funktion.
Sök information efter nyckelord.
Sökinställningar
Markeringar och anteckningar som används i
bruksanvisningen
Sakregister
Standardinställningen anges med
.
Anger försiktighetsanvisningar och
begränsningar som är viktiga för rätt
användning av kameran.
z Anger information som är praktisk att
känna till.
2SE
Att observera angående
användning av kameran
Om överhettningsskyddet
Om språket som visas
Skärmen visar endast engelska. Det finns inga
andra språk tillgängligt.
• Innan du använder kameran för första gången
laddar du upp batteriet.
• Batteriet går att ladda upp även om det inte är
helt urladdat. Det går också att använda batteriet
även om det bara är delvis uppladdat.
• Se sidan 63 för mer information om batterier.
Att observera angående skärmen och
objektivet
• Funktionsstörningar kan inträffa om skärmen
eller objektivet utsätts för direkt solljus en
längre tid. Var försiktig när du lägger kameran
nära ett fönster eller utomhus.
• Tryck inte på skärmen. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
Sökinställningar
Om kompatibilitet för bilddata
• Denna kamera har stöd för ”MP4-format” som
filmfilsformat. Uppspelning av bilder som
spelats in på denna kamera, på alla MP4kompatibla enheter garanteras däremot inte.
• Kameran överensstämmer med
universalstandarden DCF (Design rule for
Camera File system) etablerad av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
Sakregister
Om kamerans temperatur
Att observera angående batteriet
Sökfunktion
• Gör en testinspelning innan du börjar spela in
för att kontrollera att kameran fungerar på rätt
sätt.
• Anslut kameran till en annan enheten med en
mikro-HDMI-kabel (säljs separat) för att visa
bilder.
• Kameran är varken dammsäker, stänksäker eller
vattentät. Läs ”Försiktighetsåtgärder” (sidan 65)
innan du börjar använda kameran.
• Undvik att utsätta kameran för vatten. Om
vatten kommer in i kameran kan ett fel uppstå. I
vissa fall går det sedan inte att reparera kameran.
• Rikta aldrig kameran mot solen eller andra
starka ljuskällor. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
• Använd inte kameran i närheten av utrustning
som genererar starka radiovågor eller avger
strålning. Det kan leda till att kameran inte kan
spela in eller spela upp bilder på rätt sätt.
• Om du använder kameran där det är dammigt
eller där det finns mycket sand, kan det leda till
funktionsstörningar.
• Om du råkar ut för kondensbildning måste du få
bort den innan du använder kameran (sidan 65).
• Undvik att skaka eller stöta till kameran. Det
kan orsaka ett fel och göra att det inte går att
spela in bilder. Minneskortet kan dessutom bli
obrukbart eller så kan bildinformationen skadas.
• När du ansluter kameran till en annan enhet med
en kabel, ska du kontrollera att du har vänt
kontakten rätt. Om du tvingar in kontakten i
anslutningen kan anslutningen skadas, vilket
kan leda till funktionsstörningar i kameran.
• Uppspelning av andra filmer än dem som spelats
in, redigerats eller komponerats på denna
kamera kan inte garanteras.
• När du växlar mellan NTSC/PAL, ändras det
inställningsvärde som kan väljas i
inspelningsläget också. Inställningsvärde för
både [NTSC] och [PAL] visas i denna handbok.
Innehållsförteckning
Att observera angående inspelning/
uppspelning och anslutning
Beroende på kamerans och batteriernas temperatur
kan det hända att du inte kan spela in film eller att
strömmen slås av automatiskt för att skydda
kameran. Ett meddelande visas på skärmen innan
strömmen stängs av eller om du inte längre kan
spela in film.
Varning angående upphovsrätt
TV-program, filmer, videokassetter och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat. Kopiering
av sådant material utan särskilt tillstånd kan strida
mot upphovsrättslagen.
Ingen ersättning utgår för skadat
innehåll eller misslyckad inspelning
Sony kan inte kompensera för misslyckad
inspelning eller förlust eller skada på inspelat
innehåll på grund av fel på kameran eller
minneskortet m.m.
Din kamera kan bli varm på grund av oavbruten
användning, men det är dock inget fel.
3SE
Fortsättning r
Illustrationerna och bilderna som
används i bruksanvisning
• Bilderna som förekommer i den här
bruksanvisningen är reproduktioner, och inte
bilder som tagits med kameran.
• I den här handboken kallas ”Memory Stick
Micro” och microSD-minneskort för
”minneskort”.
• Design och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
ZEISS-objektiv
Kameran är utrustad med ett ZEISS-objektiv, känt
för att ge skarpa bilder med utmärkt kontrast.
Tillverkningen av objektivet på den här kameran
styrs av ett kvalitetssäkringssystem som
certifierats av Carl Zeiss i överensstämmelse med
de kvalitetskrav som gäller för Carl Zeiss i
Tyskland.
Innehållsförteckning
Att observera angående uppspelning
på andra enheter
Sökfunktion
• Din kamera är kompatibel med MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile för inspelning med HDkvalitet (High Definition). Det går därför inte att
spela upp bilder som spelats in med HD-kvalitet
(High Definition) på kameran med enheter som
inte är kompatibla med MPEG-4 AVC/H.264.
• Det kan hända att filmer som spelats in med
denna kamera inte går att spela upp på andra
enheter än kameran. Det kan också hända att
filmer som spelats in på andra enheter inte går
att spela upp på denna kamera.
Om funktionen trådlöst nätverk
Sökinställningar
• Den trådlösa nätverksfunktionen som är
inbyggd i kameran har bekräftats
överensstämma med Wi-Fi-specifikationerna
som fastställts av Wi-Fi Alliance (WFA).
• Det kan hända att det inte går att komma åt ett
trådlöst nätverk, det kan krävas en separat
serviceavgift eller så kan kommunikationen vara
blockerad eller vara utsatt för avbrott, beroende
på området. Kontrollera med administratören för
ditt trådlösa nätverk och/eller
tjänsteleverantören.
• Sony garanterar inte på något sätt
tillhandahållandet av nätverkstjänsten. Sony åtar
sig inget ansvar för skador som kan uppkomma
från användningen av en nätverkstjänst även vid
anspråk från tredje part.
• Vi påtar oss inget ansvar överhuvudtaget för
skador som orsakats av obehörig tillgång till,
eller obehörig användning av, information som
laddats ner på kameran, på grund av förlust eller
stöld.
Sakregister
Om säkerheten vid användning av
trådlösa LAN-produkter
Det är viktigt att installera ett skydd när den
trådlösa nätverksfunktionen används. Sony
garanterar inte och är inte ansvariga för skador
som är ett resultat av otillräckligt skydd eller
användning av den trådlösa nätverksfunktionen.
4SE
Hantering av kameran
Tillbehören ger en effektivare
användning
Innehållsförteckning
Styrstångsfäste och vattentätt fodral
Sökfunktion
Handlovsrem och vattentätt fodral
Sökinställningar
Sakregister
Handhållen enhet med LCD-skärm
5SE
Innehållsförteckning
Att observera angående användning av
kameran
Innehållsförteckning
Så här använder du bruksanvisningen·················· 2
Att observera angående användning av
kameran ································································ 3
Hantering av kameran··········································· 5
Sökfunktion ··························································· 9
Sökinställningar··················································· 10
Delarnas namn···················································· 12
Sökfunktion
Komma igång
Sökinställningar
Kontrollera medföljande delar ····························· 13
Sätta i batteriet ···················································· 14
Sätta i ett minneskort ·········································· 17
Inspelningsläge ··················································· 19
SteadyShot·························································· 20
Vänd···································································· 21
Scen ···································································· 22
Intervallinspelning av foton·································· 23
Flygplansläge ······················································ 24
Automatisk avstängning ······································ 25
Ljudsignal ···························································· 26
Inställning av datum och tid································· 27
Sommartid-inställning·········································· 28
USB-strömförsörjning·········································· 29
Växla mellan NTSC/PAL ····································· 30
Återställa inställningarna ····································· 31
Formatera···························································· 32
Använda tillbehör ················································ 33
Sakregister
6SE
Tagning
Tagning ······························································· 39
Visning
Innehållsförteckning
Visa bilder på en TV············································ 41
Trådlöst nätverk (Wi-Fi)
Sökfunktion
Förberedelse för anslutning till din
smartphone ························································· 43
Ansluta till din smartphone ·································· 44
Ansluta med Live-View-fjärrkontrollen················· 47
Wi-Fi-fjärrkontroll················································· 49
Kopiera································································ 50
Sökinställningar
Dator
Användbara funktioner när du ansluter kameran
till din dator·························································· 51
Förbereda en dator ············································· 52
Starta programmet ”PlayMemories Home” ········· 54
Sakregister
Felsökning
Felsökning··························································· 55
Varningsindikatorer och meddelanden················ 59
Övrigt
Inspelningsbar tid ················································ 61
Batteri·································································· 63
Använda kameran utomlands ····························· 64
Försiktighetsåtgärder ·········································· 65
7SE
Tekniska data······················································ 67
Sakregister
Sakregister ·························································· 69
Innehållsförteckning
Sökfunktion
Sökinställningar
Sakregister
8SE
Sökfunktion
Radering av bilder
Du kan radera alla bildfiler via en dator som är
ansluten till kameran.
Ändra datum, tid och
region
Inställning av datum och tid ······························ 27
Initiera inställningar
Återställa inställningarna ··································· 31
Visa på TV
Visa bilder på en TV ··········································· 41
Användning med en
smartphone eller
pekplatta
Wi-Fi-fjärrkontroll ················································· 49
Kopiera bilder på
kameran till en
smartphone
Kopiera ··································································· 50
Manövrera med en
Live-View-fjärrkontroll
Ansluta med Live-View-fjärrkontrollen ··········· 47
Sakregister
Inspelningsläge ···················································· 19
Sökinställningar
Ändra filmfilsstorleken
Sökfunktion
Tagning··································································· 39
Innehållsförteckning
Spela in filmer och ta
foton
Ladda upp bilder till en Ansluta till din smartphone································ 44
nätverkstjänst
9SE
Sökinställningar
Ställa in alternativ
Klicka på alternativet för att hoppa till motsvarande sida.
Skärmvisning
Standardinställning
Inspelningsläge
VIDEO
HQ (1920×1080/30p)
SteadyShot
STEDY
ON
Vänd
FLIP
OFF
Scen
SCENE
NORML
Intervallinspelning av foton
LAPSE
5sec
Wi-Fi-fjärrkontroll
Wi-Fi
ON
Kopiera*
SHARE
—
Flygplansläge
PLANE
OFF
Innehållsförteckning
Alternativ
60sec
BEEP
ON
Inställning av datum och tid
DATE
2014/1/1 00:00 GMT+0
Sommartid-inställning
DST
OFF
USB-strömförsörjning
USBPw
ON
Växla mellan NTSC/PAL
V.SYS
NTSC
Återställa inställningarna
RESET
—
Formatera
FORMT
—
* Du kan ändra läget genom att manövrera din smartphone när kameran är inställd på funktionen Wi-Fifjärrkontroll.
Obs!
Sökinställningar
A.OFF
Ljudsignal
Sökfunktion
Automatisk avstängning
• Skärmen visar endast engelska. Det finns inga andra språk tillgängligt.
Sakregister
Hur du ställer in alternativ
Du kan ställa in alternativ genom att använda följande 3
knappar på kameran.
NEXT*: Går till nästa meny
PREV*: Går till föregående meny
ENTER: Utför menyvalet
* Både knappen NEXT och PREV används för att byta menyn. I
REC-knapp/
denna handbok använder vi vanligtvis NEXT-knappen i
ENTER-knapp
beskrivningen. När vi endast använder PREV-knappen
beskriver vi den som PREV-knappen.
PREV-knapp
NEXT-knapp
10SE
Fortsättning r
1 Tryck på knappen NEXT eller PREV för att slå på strömmen.
Välj [PwOFF] och tryck på ENTER-knappen för att stänga av strömmen.
2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
3 Tryck på NEXT-knappen för att visa det inställda alternativet, tryck sedan
på ENTER-knappen.
För att återgå till [SETUP]-menyn väljer du [BACK] och trycker på ENTER-knappen.
Innehållsförteckning
Sökfunktion
Sökinställningar
Sakregister
11SE
Delarnas namn
A REC/aktivitetslampa
B REC-knapp (film/foto)
ENTER-knapp (utför menyval)
C b REC HOLD-brytare*1
D Skärm
F PREV-knapp
G NEXT-knapp
H Mikrofoner
I Objektiv
J Kontaktskydd
K m-uttag (mikrofon)*2
M CHG-lampa (uppladdning)
N HDMI OUT-uttag
O Multi/mikro-USB-terminal*4
P Batteri-/minneskortslock
Sökfunktion
L Utökad anslutning*3
Innehållsförteckning
E Högtalare
Q Plats för minneskort
S Batterifack
Sakregister
*1 Används för att förhindra oavsiktlig
användning. Skjut i riktning mot b för att låsa
REC-knappen. Skjut i motsatt riktning för att
låsa upp.
*2 När du ansluter en extern mikrofon (säljs
separat) kan inte ljud spelas in via den inbyggda
mikrofonen.
*3 Används för anslutning av tillbehör.
*4 Stöder Mikro-USB-kompatibla enheter.
Sökinställningar
R Batteriutmatningsspak
12SE
Kontrollera medföljande delar
Se till så att följande delar finns.
Siffran inom parentes visar antalet av
respektive tillbehör.
• Kamera (1)
• Mikro-USB-kabel (1)
• Vattentätt fodral (SPK-AS2) (1)
Självhäftande böjt fäste (1)
Sakregister
• Bruksanvisning (denna handbok)
Finns i denna kameras internminne.
• Uppsättning tryckt dokumentation
Sökinställningar
Självhäftande platt fäste (1)
Sökfunktion
• Självhäftande fäste (VCT-AM1)
Anslutningsspänne (1)
Innehållsförteckning
• Laddningsbart batteri (NP-BX1) (1)
13SE
Sätta i batteriet
1 Skjut batteri-/minneskortlocket i pilens
riktning, öppna sedan locket.
2 Sätt i batteriet.
Innehållsförteckning
Kontrollera att batteriet är vänt åt rätt håll, och stick
sedan in det tills batteriutmatningsknappen låses.
3 Stäng locket.
Sökinställningar
Välj [A.OFF] på skärmen [SETUP] ställ sedan in den automatiska avstängningsfunktionen.
Standardinställningen är [60sec]. Ändra inställningen enligt önskemål.
Se ”Automatisk avstängning” (sidan 25) för mer information.
Sökfunktion
z Ställa in den automatiska avstängningsfunktionen
Sakregister
14SE
Fortsättning r
Ladda batteriet
1 Stäng av strömmen till kameran.
Det går inte att ladda när kameran är påslagen.
2 Anslut kameran till en påslagen dator
med en mikro-USB-kabel (medföljer).
CHG-lampa
(uppladdning)
CHG-lampan (uppladdning) tänds.
Sätt i den helt på
plats
Uppladdningen är genomförd när CHG-lampan (uppladdning) slocknar (fulladdning)
(sidan 63).
Obs!
Det går endast att använda X-batteri med denna kamera.
Stäng av kameran vid uppladdning av batteriet.
Utsätt inte kameran för våld när du ansluter den till en dator. Kameran eller datorn kan skadas.
Det kan hända att batteriet på den bärbara datorn utarmas snabbt när du ansluter kameran till en bärbar
dator som inte är ansluten till nätströmmen. Låt inte kameran vara ansluten till datorn under en längre tid.
• Uppladdning av batteriet med, eller anslutning till, specialanpassade eller hembyggda datorer garanteras
inte. Det kan hända att laddningen inte fungerar som den ska beroende på vilken typ av USB-enhet som
används.
• Funktionen kan inte garanteras med alla datorer.
• Ladda kameran en gång i halvåret till en gång om året för att behålla batteriets prestanda om kameran inte
ska användas under en längre tid.
Batteriet går att ladda via ett vägguttag genom att använda USB-laddaren AC-UD20 (säljs
separat).
Använd mikro-USB-kabeln (medföljer) för anslutning till laddaren.
Sakregister
zLadda via ett vägguttag
Sökinställningar
•
•
•
•
Sökfunktion
3 Koppla från USB-anslutningen mellan
kameran och datorn när uppladdningen
slutförts (sidan 53).
Innehållsförteckning
Mikro-USBkabel
(medföljer)
15SE
Fortsättning r
z Hur lång tid tar det att ladda kameran?
Laddningstid
Batteri
Via en dator
Via AC-UD20* (säljs separat)
NP-BX1 (medföljer)
Cirka 245 min.
Cirka 175 min.
zKontrollera den återstående batteriladdningen
En indikator för den återstående batteriladdningen visas längst upp till höger på skärmen.
Hög
Innehållsförteckning
• Tid som krävs för att ladda ett helt tomt batteri vid en temperatur runt 25°C. Laddningen kan ta
längre tid under vissa omständigheter eller förhållanden.
* Snabb uppladdning är möjlig genom att använda USB-laddaren AC-UD20 (säljs separat). Använd
mikro-USB-kabeln (medföljer) för anslutning till laddaren.
Låg
Sökfunktion
• Den indikator för återstående batteriladdning som visas är under vissa omständigheter inte rätt.
• Det tar ungefär en minut innan indikatorn för återstående laddning visas rätt.
Sökinställningar
Sakregister
16SE
Sätta i ett minneskort
1 Skjut batteri-/minneskortlocket i pilens
riktning, öppna sedan locket.
microSD-kort: För in i den riktning som visas i A.
”Memory Stick Micro (M2)”: För in i den riktning
som visas i B.
• När [WAIT] visas på skärmen väntar du tills
meddelandet försvinner.
• Sätt i minneskortet åt rätt håll annars kan inte kameran
identifiera det.
A
Tryckt sida
”Memory Stick Micro
(Mark2)”
3 Stäng locket.
Sökfunktion
microSD-kort
Kontaktsida
B
Innehållsförteckning
2 Sätt in ett minneskort tills det klickar på
plats.
Sökinställningar
z Mata ut minneskortet
Öppna locket och tryck försiktig in minneskortet en gång.
denna kamera?
Typ av minneskort
SD-klassificering
Kallas i denna handbok
”Memory Stick Micro
(Mark2)”
—
”Memory Stick Micro”
Sakregister
z Vilken typ av minneskort kan du använda med
microSD-minneskort
microSDHC-minneskort
Klass 4 eller snabbare
microSD-kort
microSDXC-minneskort
• Felfri användning av alla minneskort kan inte garanteras.
17SE
Fortsättning r
Obs!
Innehållsförteckning
Sökfunktion
• Du bör formatera minneskortet första gången du ska använda det i kameran för att få en stabilare funktion
(sidan 32).
All information som spelats in på minneskortet raderas vid formateringen och kan inte återställas.
• Spara viktig information från minneskortet på annan media t.ex. på en dator, innan du formaterar
minneskortet.
• Om du tvingar in ett felvänt minneskort finns det risk för att minneskortet, minneskortsfacket eller
bildinformationen skadas.
• Sätt inte in andra minneskort än de av kompatibel storlek i minneskortfacket. I annat fall kan ett fel
uppstå.
• När du sätter in eller matar ur minneskortet, måste du vara försiktig så att inte minneskortet hoppar ut och
faller i golvet.
• Kamerans driftstemperatur för garanterad funktion är mellan –10°C och 40°C. Garanterad
driftstemperatur varierar däremot beroende på minneskortstypen.
Se bruksanvisningen som följer med minneskortet för mer information.
• Bilder som lagrats på ett microSDXC-minneskort kan inte överföras eller spelas upp på en dator eller
AV-enhet som inte är exFAT*-kompatibel (via USB-anslutning). Se till så att enheten är exFATkompatibel innan den ansluts. Om kameran ansluts till en enhet som inte är exFAT-kompatibel, visas en
begäran om att minneskortet ska formateras. Formatera i detta fall inte minneskortet, annars försvinner
all information från det.
* exFAT är det filsystem som används i microSDXC-minneskort.
Sökinställningar
Sakregister
18SE
Inspelningsläge
Inställningsskärm
t
Du kan ange bildupplösning och bildhastighet för inspelning av filmer.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inspelningsläget, tryck sedan på
ENTER-knappen.
Skärmvisning
Bildhastighet vid bildbearbetning
Bildhastighet vid
uppspelning
Högsta upplösning/jämn bild inspelad i
bildhastigheten 2×
1920×1080
60p/50p
60p/50p
Högsta upplösning
1920×1080
30p/25p
Sökfunktion
Upplösning
Inspelad bild
Innehållsförteckning
2 När [VIDEO] (inspelningsläge) visas trycker du på ENTER-knappen.
30p/25p
1280×720
30p/25p
Slow-motionbild inspelad i
bildhastigheten 2×
1280×720
60p
30p
1280×720
120p
Standardupplösning
640×480
30p/25p
30p/25p
Sakregister
Super slow-motionbild inspelad i
bildhastigheten 4×
Sökinställningar
Hög upplösning
Återgår till [VIDEO]-menyn.
Obs!
• Tiden för oavbruten filminspelning är cirka 13 timmar.
I [SLOW]-läget är det cirka 6,5 timmar.
I [SSLOW]-läget är det cirka 3 timmar.
• Om du väljer [SSLOW], aktiveras inte SteadyShot även om SteadyShot är inställt på [ON].
• Ljudet spelas inte in under tagning på följande sätt:
– När [SSLOW] (720 120p), [SLOW] (720 60p) är inställt.
• När inspelningsläget är inställt på [VGA], blir visningsvinkeln smalare jämfört med andra
inspelningslägen.
• Bildhastigheten beror på inställningen för NTSC/PAL (sidan 30).
• Om inställningen av NTSC/PAL växlas till [PAL], visas inte bildhastigheten.
19SE
SteadyShot
Inställningsskärm
t
Du kan aktivera reducering av kameraskakning vid tagning.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på
ENTER-knappen.
Använder SteadyShot. (Fältvinkel: 120°)
Återgår till [STEDY]-menyn.
Sökinställningar
Obs!
• Fältvinkeln är som standard 120°. Ställ in [STEDY] på [OFF] för en bredare fältvinkel.
• När inspelningsläget är inställt på [SSLOW], fungerar inte SteadyShot.
• SteadyShot är inte tillgängligt när kameran är inställd på fotoläget.
Sökfunktion
Använder inte SteadyShot. (Fältvinkel: 170°)
Innehållsförteckning
2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [STEDY] (SteadyShot), tryck därefter
på ENTER-knappen.
Sakregister
20SE
Vänd
Inställningsskärm
t
Du kan spela in bilden upp och ned. Funktionen är användbar när kameran är monterad upp och
ned.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på
ENTER-knappen.
Innehållsförteckning
2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [FLIP] (Vänd), tryck därefter på
ENTER-knappen.
Vänder bilden lodrätt och byter vänster och höger ljudkanal.
Sökfunktion
Bilden vänds inte.
Återgår till [FLIP]-menyn.
När Vänd är inställd på [ON] visas [FLIP] i inställningsinformationen när tagningsläget
ändras.
När kameran används i den normala positionen spelas bilder in upp och ned.
Sökinställningar
z Om vändfunktionen
Sakregister
21SE
Scen
Inställningsskärm
t
Du kan välja passande bildkvalitet efter tagningsscenen.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på
ENTER-knappen.
Ta bilder med standardkvalitet.
Återgår till [SCENE]-menyn.
Sökfunktion
Ta bilder med en bildkvalitet som passar vid tagning under vatten.
Innehållsförteckning
2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SCENE] (scen), tryck därefter på
ENTER-knappen.
Sökinställningar
Sakregister
22SE
Intervallinspelning
av foton
Inställningsskärm
t
Du kan ställa in intervallperioden för intervallinspelning av foton.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.
2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [LAPSE] (intervall), tryck därefter på
ENTER-knappen.
3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på
ENTER-knappen.
Fortsätter att ta foton i 10-sekunders intervaller.
Fortsätter att ta foton i 60-sekunders intervaller.
Sökinställningar
Fortsätter att ta foton i 30-sekunders intervaller.
Sökfunktion
Fortsätter att ta foton i 5-sekunders intervaller.
Innehållsförteckning
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
Återgår till [LAPSE]-menyn.
Sakregister
Obs!
• Det första fotot tas omedelbart efter inspelningen startat utan att vänta tills inställt intervall är slutfört.
Från och med det andra fotot tas efterföljande foton i inställda intervaller.
• Inspelningen fördröjs om det inte går att ta foton vid inställda intervaller.
• Maximalt antal inspelbara filer är totalt 40 000, inklusive filmfiler (MP4).
23SE
Flygplansläge
Inställningsskärm
t
Du kan ställa in att kameran ska avaktivera alla funktioner som gäller trådlösa program som
Wi-Fi när du befinner dig i ett flygplan eller på annan plats där begränsningar finns. Om du
ställer in flygplansläget på [ON] visas en flygplansmarkering på skärmen.
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på
ENTER-knappen.
Innehållsförteckning
2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [PLANE] (flygplansläge), tryck
därefter på ENTER-knappen.
Välj detta när du befinner dig på ett flygplan.
Sökfunktion
Välj detta vid normal användning.
Återgår till [PLANE]-menyn.
Sökinställningar
Sakregister
24SE
Automatisk
avstängning
Inställningsskärm
t
Du kan ändra inställning för den automatiska avstängningsfunktionen.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.
2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [A.OFF] (automatisk avstängning),
tryck sedan på ENTER-knappen.
3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på
ENTER-knappen.
Strömmen stängs av efter cirka 60 sekunder.
Återgår till [A.OFF]-menyn.
Obs!
Sakregister
• Denna funktion är inte tillgänglig i följande fall.
– Vid inspelning av data till media
– Vid filminspelning eller intervallinspelning av foton
– Vid filmuppspelning eller visning av bildspel
– När Wi-Fi-anslutning är upprättad, Wi-Fi-fjärrkontroll är ansluten eller när en bild laddas upp till en
smartphone
– När HDMI-anslutning upprättas
– När strömförsörjning sker från en ansluten USB-enhet
– När en masslagringsenhet ansluts
• I följande fall utökas den tid som går innan strömmen stängs av, även om du valt [10sec] eller [60sec] för
den automatiska avstängningsfunktionen.
– När [SETUP]-inställningar justeras
– När foton visas
– När [Wi-Fi] är inställd på [ON] och ikonen Wi-Fi visas.
Sökinställningar
Stängs inte av automatiskt.
Sökfunktion
Strömmen stängs av efter cirka 10 sekunder.
Innehållsförteckning
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
25SE
Ljudsignal
Inställningsskärm
t
Du kan ställa in hörbara funktionsljud till ON/OFF.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på
ENTER-knappen.
Alla funktionsljud aktiveras.
Återgår till [BEEP]-menyn.
Sökinställningar
Alla funktionsljud avaktiveras.
Sökfunktion
Funktionsljud hörs endast när följande funktioner utförs.
• Strömmen slås på
• Inspelningen startar
• Inspelningen stoppas
• Avtryckaren trycks in
• En avaktiverad funktion valdes eller ett fel uppstod
Innehållsförteckning
2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [BEEP] (ljudsignal), tryck därefter på
ENTER-knappen.
Sakregister
26SE
Inställning av
datum och tid
Inställningsskärm
t
Du kan ange år/månad/dag och region.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.
2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [DATE] (datum/tid) och tryck sedan
på ENTER-knappen.
3 Tryck på NEXT-knappen för att välja den/det datum, tid och region som
önskas och tryck därefter på ENTER-knappen för att bekräfta.
Innehållsförteckning
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
Välj 00:00 för midnatt, 12:00 för middagstid.
Standardinställning
2014
Anger år.
01
Anger dag.
00
Anger timmar.
00
Anger minuter.
GMT+0
Anger i vilken region du använder kameran. (Regionerna definieras
med tidsskillnaden från Greenwich Mean Time (GMT)).
Sakregister
Anger månad.
Sökinställningar
01
Sökfunktion
Skärmvisning
zStälla in region
Du kan ställa in den lokala tiden i ett land du besöker genom att välja regionen. Regionerna
definieras med tidsskillnaden från Greenwich Mean Time (GMT). Se också ”Tidzoner”
(sidan 64).
27SE
Sommartidinställning
Inställningsskärm
t
Du kan ställa in kamerans klocka på sommartid.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.
2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [DST] (Sommartid), tryck därefter på
ENTER-knappen.
3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på
ENTER-knappen.
Ställer inte in sommartid.
Sökinställningar
Återgår till [DST]-menyn.
Sökfunktion
Ställer in sommartid.
Innehållsförteckning
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
Sakregister
28SE
USBströmförsörjning
Inställningsskärm
t
När kameran ansluts till en dator eller USB-enhet med mikro-USB-kabeln (medföljer), kan
kameran ställas in för strömförsörjning från ansluten enhet.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.
2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [USBPw] (USB-ström), tryck därefter
på ENTER-knappen.
3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på
ENTER-knappen.
Strömförsörjning sker inte från ansluten enhet via mikro-USB-kabeln.
Obs!
• Om du ändrar inställningen när mikro-USB-kabeln är ansluten, kopplar du från kabeln och ansluter den
sedan igen.
• Det kan hända att tillräcklig strömförsörjning inte kan erhållas från en USB-enhet med en kapacitet på
mindre än 1,5 A.
Använd USB-laddaren AC-UD20 (säljs separat). Använd mikro-USB-kabeln (medföljer)
för anslutning till laddaren.
Sakregister
zErhålla ström från ett vägguttag
Sökinställningar
Återgår till [USBPw]-menyn.
Sökfunktion
Strömförsörjning sker från ansluten enhet via mikro-USB-kabeln.
Innehållsförteckning
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
29SE
Växla mellan
NTSC/PAL
Inställningsskärm
t
Du kan välja mellan NTSC/PAL, beroende på TV-systemet i det land eller den region du
använder kameran.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.
2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [V.SYS] (videosystem), tryck därefter
på ENTER-knappen.
3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på
ENTER-knappen.
För att avbryta NTSC/PAL-inställningen trycker du på NEXT-knappen när [OK] visas, välj
[CANCL], tryck sedan på ENTER-knappen.
Sökfunktion
4 Tryck på knappen NEXT, tryck därefter på knappen ENTER när [OK]
visas på skärmen.
Innehållsförteckning
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
När TV-systemet är NTSC.
Återgår till [V.SYS]-menyn.
• När du väljer [PAL], agerar kameran enligt följande.
– [SLOW] och [SSLOW] är inte tillgängligt.
– Bildhastigheten visas inte när kameran är inställd på filmläge.
– Bildhastigheten visas inte på inställningsskärmen för inspelningsläget.
• När du ändrar inställningen mellan NTSC/PAL startar kameran om automatiskt.
• Inspelningsmedia som formaterats eller spelats in i NTSC kan inte spelas in eller spelas upp i PAL, och
vice versa. Om [FORMT] visas på skärmen när du växlat inställningen för NTSC/PAL, går du till
bekräftelseskärmen och väljer [OK], därefter formaterar du inspelningsmediet eller använder ett annat
inspelningsmedia (sidan 32).
Sakregister
Obs!
Sökinställningar
När TV-systemet är PAL.
30SE
Återställa
inställningarna
Inställningsskärm
t
Du kan återställa inställningarna till fabriksinställningar.
Bilder tas inte bort om du aktiverar [RESET].
2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [RESET] (återställning), tryck därefter
på ENTER-knappen.
3 Tryck på ENTER-knappen för att visa [SURE?] när [OK] visas, tryck
därefter på ENTER-knappen igen.
Sökfunktion
Kameran startas automatiskt om när återställningen är genomförd.
Tryck på NEXT-knappen för att välja [CANCL] när [SURE?] eller [OK] visas, tryck sedan på
ENTER-knappen för att avbryta återställningen.
Innehållsförteckning
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
Sökinställningar
Sakregister
31SE
Formatera
Inställningsskärm
t
Formatering är den process som raderar alla bilder på minneskortet och återställer minneskortet
till ursprungligt läge.
Välj först [SETUP] för att göra inställningen.
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
3 Tryck på ENTER-knappen för att visa [SURE?] när [OK] visas, tryck
därefter på ENTER-knappen igen.
Formateringen startar och [DONE] visas när formateringen slutförts.
Tryck på NEXT-knappen för att välja [CANCL] när [SURE?] eller [OK] visas, tryck sedan på
ENTER-knappen för att avbryta formateringen.
Sökinställningar
• Spara viktiga bilder före formatering.
• Utför inte någon av funktionerna nedan under formatering.
– Tryck på någon av knapparna.
– Mata ut minneskortet.
– Ansluta/koppla från en kabel.
– Sätta i/ta ut batteriet.
Sökfunktion
Obs!
Innehållsförteckning
2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [FORMT] (formatera), tryck därefter
på ENTER-knappen.
Sakregister
32SE
Använda tillbehör
Se webbplatsen för denna kameran för den senaste informationen om tillbehör.
Vattentätt fodral (SPK-AS2)
Genom att sätta i kameran i det vattentäta fodralet kan du spela in filmer när det regnar eller när
du är på stranden.
Innehållsförteckning
HOLD-spak
Fodralets
hölje
REC-knapp
NEXT-knapp
PREV-knapp
Fodralets
lock
Skruvhål för
stativ
Sökfunktion
Hål för
anslutning av
rem
Spännets lås
Spänne
Anslutningsmetod
Sökinställningar
1 Skjut och håll spännets lås i riktning mot 1, ta
sedan tag i de inringade knapparna och vänd
spännet utåt i riktning mot 2.
2 Öppna fodralets lock.
Sakregister
Rem till
fodrallocket
3 Sätt i kameran i fodralets hölje.
• Släpp bREC HOLD-brytaren på kameran.
33SE
Fortsättning r
4 Sätt i fliken på fodralet i spåret på höljet.
• Stäng spännet tills spännets lås återgår till ursprungligt läge.
Om vattentät prestanda
Sakregister
• Det går inte att använda REC-knappen när HOLD-brytaren är ställd i
låst läget. Släpp först upp låset innan du manövrerar kameran.
• När bilder tas under vattnet med kameran i det vattentäta fodralet, blir
tagna bilder mindre tydliga än vid normal inspelning. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
• Visningsvinkeln blir något smalare vid inspelning av bilder med
kameran i det vattentäta fodralet, på grund av objektivet.
• Det går att spela in ljudet när kameran är i det vattentäta fodralet, men
ljudnivån är reducerad.
• Trä i en passande rem genom anslutningshålet på det vattentäta
fodralet, anslut sedan remmen till det tillbehör du har för avsikt att använda tillsammans med kameran.
Sökinställningar
Obs!
Sökfunktion
• Kameran går att använda vid ett vattendjup på 5 m under 30 minuter. *
*När kameran sätts i.
• Den vattentäta prestandan baseras på företagets teststandarder.
• Utsätt inte det vattentäta fodralet för vatten under tryck, t.ex. från kranen.
• Använd inte det vattentäta fodralet i vatten från varma källor.
• Använd det vattentäta fodralet inom rekommenderad vattentemperatur på mellan 0°C till +40°C.
• Ibland kan det hända att vattentätheten försämras om det vattentäta fodralet utsätts för kraftiga stötar t.ex.
om den tappas i golvet. Vi rekommenderar att du, mot en avgift, får det vattentäta fodralet undersökt vid
en auktoriserad reparationsverkstad.
• Om du använder kameran i ett vattendjup på mer än 5 m eller vid vattensporter bör du använda det
vattentäta fodralet (SPK-AS1) (säljs separat).
Innehållsförteckning
5 Spänn fast spännet över fliken på fodrallockets
nedre del 1, stäng sedan spännet i riktning mot
2 tills det klickar på plats.
34SE
Fortsättning r
Anmärkningar om användning
Vattenläckage
O-ring
Inspektera o-ringen
Hur du kontrollerar vattenläckage
Stäng alltid det vattentäta fodralet och sänk ner det i vatten för att se så att det inte läcker in
vatten, innan du lägger i kameran.
Sakregister
• Kontrollera så att det inte finns smuts, sand, hår, damm, salt, trådar m.m. på o-ringen. Se till att ta bort allt
sådant med en mjuk trasa.
• För fingerspetsen försiktigt runt o-ringen för att se så att det inte finns osynligt smuts.
• Lämna inte fibrer från trasan på o-ringen när du torkat av den.
• Kontrollera så att det inte finns någon spricka, snedställning, deformering, repa, inkapslad sand m.m på
o-ringen. Byt o-ringen om du hittar något av detta.
• Inspektera o-ringens kontaktyta på fodralets hölje på samma sätt.
Sökinställningar
Det vattentäta fodralet använder en o-ring för att behålla vattenresistensen.
Det är väldigt viktigt att underhålla o-ringen. Om o-ringen inte underhålls enligt anvisningarna kan det leda
till vattenläckage och göra så att det vattentäta fodralet sjunker.
Sökfunktion
Om vatten råkar läcka in i det vattentäta fodralet slutar du genast att utsätta det för vatten.
• Lämna genast in kameran till närmaste Sony-återförsäljare om kameran blir blöt. Reparationskostnader
debiteras kunden.
• Sony garanterar inte skador som sker på utrustning som placeras i det vattentäta fodralet (kamera, batteri
m.m.) samt inspelat innehåll, inte heller utläggen det medför, i händelse av att ett fel med fodralet orsakar
skador på grund av vattenläckage.
Innehållsförteckning
• Släng inte det vattentäta fodralet i vattnet.
• Undvika att använda det vattentäta fodralet under följande förhållanden:
– på en väldigt varm eller fuktig plats.
– i varmare vatten än 40°C.
– i lägre temperaturer än –10°C.
I dessa förhållanden kan fukt kondensera eller vattenläckage ske vilket kan skada kameran.
• Låt inte det vattentäta fodralet ligga i direkt solljus eller på en väldigt varm och fuktig plats under en
längre tid. Om det inte går att undvika att låta det vattentäta fodralet ligga i direkt solljus, bör du täcka
över det vattentäta fodralet med en handduk eller annat skydd.
• Det kan hända att kameran stängs av automatiskt eller att inspelningen inte fungerar om den blir
överhettad. Låt kameran svalna på en sval plats i en stund för att sedan kunna använda den igen.
• Tvätta av sololja noggrant med ljummet vatten om den råkar hamna på det vattentäta fodralet. Om du
lämnar kvar sololja på det vattentäta fodralet kan det hända att ytan på det vattentäta fodralet blir
missfärgad eller skadad (sprickor på ytan).
O-ringens livslängd
O-ringens livslängd varierar beroende på hur ofta det vattentäta fodralet används och andra förhållanden.
Vanligtvis håller den ett år.
35SE
Fortsättning r
Underhåll
• Tvätta enheten noggrant i rent vatten med spännet fastsatt för att ta bort salt och sand efter inspelning vid
havet/sjön, torka sedan av med en mjuk, torr trasa. Du bör sänka ner det vattentäta fodralet i rent vatten i
cirka 30 minuter. Metalldelarna kan skadas eller rosta sönder och orsaka vattenläckage om saltet inte
tvättas bort.
• Tvätta av sololja noggrant med ljummet vatten om den råkar hamna på det vattentäta fodralet.
• Torka av det vattentäta fodralet invändigt med en mjuk, torr trasa. Tvätta inte med vatten.
Glöm inte att utföra underhållet ovan varje gång du använder det vattentäta fodralet.
Använd inte någon typ av lösningsmedel som t.ex. alkohol, bensin eller thinner vid rengöring eftersom
ytfinishen på det vattentäta fodralet kan skadas.
• Förvara Vattentätt fodral på en sval, välventilerad plats för att förhindra en försämring av o-ringen.
Spänn inte fast spännet.
• Förhindra att damm ansamlas på o-ringen.
• Undvik att förvara det vattentäta fodralet på en kall, väldigt varm eller fuktig plats eller tillsammans med
lacknafta eller kamfer eftersom det kan skada det vattentäta fodralet.
Innehållsförteckning
Vid förvaring av det vattentäta fodralet
Sökfunktion
Sökinställningar
Sakregister
36SE
Fortsättning r
Självhäftande fäste (VCT-AM1)
Det självhäftande fästet används för att fästa det vattentäta fodralet vid ett tillbehör du ska
använda. Självhäftande fäste är den generella termen för anslutningsspänne, självhäftande platt
fäste och självhäftande böjt fäste. Sätt i kameran i det vattentäta fodralet före anslutning.
Anslutningsspänne
Självhäftande platt
fäste
Självhäftande böjt fäste
Stativskruv Placeringsstift
Innehållsförteckning
Anslutningsmetod
Sökfunktion
1 Rikta in skruvhålet för stativet på
undersidan av det vattentäta fodralet med
skruvhålet för stativet på
anslutningsspännet, och fäst ordentligt med
stativskruven.
Sökinställningar
• Se till så att monteringen är ordentligt fastsatt.
2 Fäst anslutningsspännet (tillsammans med
det vattentäta fodralet enligt steg 1) vid
självhäftande platt fäste eller självhäftande böjt
fäste genom att skjuta det tills det klicka på plats.
4 Skala av det borttagbara pappret på baksidan och fäst det självhäftande
fästet på önskad plats.
• Den självhäftande förmågan når sin maximalstyrka 24 timmar efter att det självhäftande fästet har
monterats på önskad plats.
Sakregister
3 Ta bort damm, fukt och oljesubstanser helt från
ytan där det självhäftande fästet ska anslutas när
du befinner dig i rumstemperatur (20 °C eller mer).
zSätta fast eller ta loss från anslutningsspännet
Håll de inringade knapparna intryckta för att låsa upp,
skjut det sedan i motsatt riktning mot i steg 2.
37SE
Fortsättning r
Obs!
Innehållsförteckning
• Självhäftande platt fäste och självhäftande böjt fäste går inte att återanvända när det tagits loss från ytan.
• Var försiktig när du tar bort det. Det kan hända att den yta som fästet placeras på skadas, om du använder
våld när du tar bort det.
• Kontrollera ytan på det tillbehör som ska användas innan du sätter fast det. Om ytan är smutsig, dammig,
fuktig eller oljig kan det hända att den självhäftande förmågan försämras och tillbehöret lossar när det
vidrörs.
• Använd passande självhäftande fäste (platt eller böjt) för den yta som kameran placeras vid. Om fästet
inte passar ytan kan det hända att det lossar när det vidrörs.
• Trä i en passande rem genom anslutningshålet på det vattentäta fodralet, anslut sedan remmen till det
tillbehör du har för avsikt att använda tillsammans med kameran.
• Se till så att skruvhålet på anslutningsspännet inte är löst och att det självhäftande platta fästet eller det
självhäftande fästet fästs ordentligt på ytan före användning.
Sökfunktion
Sökinställningar
Sakregister
38SE
Tagning
Skärmvisning
Om b REC HOLD-brytaren
Med b REC HOLD-brytaren kan du förhindra oavsiktlig användning. Skjut b REC HOLDbrytaren i riktning mot b för att låsa. Skjut den i motsatt riktning från b, för att släppa på låset.
Släpp låset innan inspelning.
Om du låser kameran under inspelningen behålls inspelningsläget*.
Om du låser kameran när du slutat spela in behålls stoppat läge*.
Släpp på låset för att ändra inställningen.
Innehållsförteckning
•
•
•
*
REC-knapp
REC/aktivitetslampa
Sökfunktion
b REC HOLD-brytare
Filmläge
2 Tryck på REC-knappen för att starta inspelningen.
3 När du vill stoppa inspelningen trycker du på REC-knappen igen.
Fotoläge
1 Slå på strömmen, tryck därefter på NEXT-knappen för att visa [PHOTO].
Sökinställningar
1 Slå på strömmen, tryck därefter på NEXT-knappen för att visa [MOVIE].
2 Tryck på REC-knappen för att starta inspelningen.
När du startat inspelningen, tar kameran stillbilder i ett regelbundet intervall tills du stoppar
inspelningen.
Sakregister
Läge för intervallinspelning av stillbilder
1 Slå på strömmen, tryck därefter på NEXT-knappen för att visa [INTVL].
2 Tryck på REC-knappen för att starta inspelningen.
3 När du vill stoppa inspelningen trycker du på REC-knappen igen.
Obs!
• Om tagningsläget ändras återupptas det läge som var inställt när kameran stängdes av, nästa gång
kameran slås på.
39SE
Fortsättning r
zNotering om tidskrävande inspelning
• När du gör långa filminspelningar stiger kameratemperaturen. Inspelningen stoppas automatiskt om
temperaturen når en viss nivå.
Låt kameran vila i minst 10 minuter för att låta temperaturen inuti kameran sjunka till en säker nivå.
• Kamerans temperatur stiger snabbt i omgivningar med hög temperatur.
• Bildkvaliteten kan försämras när kamerans temperatur stiger. Du bör vänta tills kamerans
temperatur har sjunkit innan du fortsätter tagningen.
• Kamerans yta kan bli mycket varm. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Innehållsförteckning
Sökfunktion
Sökinställningar
Sakregister
40SE
Visa bilder på en TV
Skärmvisning
Anslut kameran till en TV som har en HDMI-kontakt med en mikro-HDMI-kabel (säljs separat).
Mer information finns i bruksanvisningen till TV:n.
1 Stäng av både kameran och TV:n.
HDMI-uttag
2 Till HDMI OUT-uttag
3 Ställ in TV:ns inmatning på [HDMI-ingång].
4 Tryck på NEXT-knappen för att slå på kameran.
6 Tryck på NEXT-knappen för att visa [MP4] eller [PHOTO], tryck därefter
på ENTER-knappen.
Välj [MP4] för att spela upp filmer eller [PHOTO] för att visa foton.
När du vill stoppa uppspelningen trycker du på ENTER-knappen igen.
Sökinställningar
5 Tryck på NEXT-knappen för att visa [PLAY], tryck därefter på ENTERknappen.
Sökfunktion
1 Till HDMI-uttag
Mikro-HDMI-kabel (säljs separat)
Innehållsförteckning
2 Öppna kontaktskyddet och anslut kameran till TV:n med mikro-HDMIkabeln (säljs separat).
Obs!
Anslut mikro-HDMI-kontakten på mikro-HDMI-kabeln (säljs separat) till kamerans HDMI OUT-uttag.
Anslut inte kamerans utgångsuttag till andra enheters uttag. Det kan orsaka fel.
Vissa enheter kanske inte fungerar som de ska. Det kan hända att bild och ljud inte matas ut.
Använd en mikro-HDMI-kabel (säljs separat) med HDMI-logotypen.
Vi rekommenderar användning av en tillåten kabel med HDMI-logotypen eller en HDMI-kabel från
Sony.
Sakregister
•
•
•
•
•
41SE
Fortsättning r
z Styra innehåll som spelas upp
PREV-knapp
NEXT-knapp
Innehållsförteckning
• Visa föregående/nästa bild: Tryck på PREV/NEXT-knappen.
• Snabbspolning framåt/bakåt (endast filmer): Håll PREV/NEXT-knappen
intryckt.
• Paus (endast filmer): Tryck samtidigt på knapparna PREV och NEXT.
Om du håller knappen PREV eller NEXT intryckt i pausläget, kan du spela
upp långsamt framåt eller bakåt.
• Justera volymen (endast filmer): Håll knapparna PREV och NEXT
intryckt samtidigt.
• Starta ett bildspel (endast foton): Tryck samtidigt på knapparna PREV och
NEXT.
• Avsluta uppspelning: Tryck på ENTER-knappen.
Sökfunktion
Sökinställningar
Sakregister
42SE
Förberedelse för anslutning till
din smartphone
Installera programmet ”PlayMemories Mobile” på
din smartphone
• Den Wi-Fi-funktion som beskrivs här garanteras inte fungera med alla smartphones eller handdatorer.
Förbereda ID/lösenord
Sakregister
Obs!
Sökinställningar
iOS
Sök efter ”PlayMemories Mobile” på App Store, installera det sedan.
Sökfunktion
Android-operativsystem
Sök efter ”PlayMemories Mobile” på Google Play, installera det sedan.
Innehållsförteckning
Installera ”PlayMemories Mobile” på din smartphone. Uppdatera ”PlayMemories Mobile” till
den senaste versionen om den redan finns installerad på din smartphone.
Se följande webbplats för den senaste informationen och funktionerna för ”PlayMemories
Mobile”.
http://www.sony.net/pmm/
• Ta fram etiketten som sitter på bruksanvisningen, där ID/lösenordet finns.
zOm du glömmer lösenordet
1
2
3
Anslut kameran till en dator med mikro-USB-kabeln (medföljer).
Slå på strömmen.
Visa [Dator] t [PMHOME] t [INFO] t [WIFI_INF.TXT] på din dator, kontrollera sedan
användar-ID och lösenord.
43SE
Ansluta till din
smartphone
Inställningsskärm
Förebered för anslutning till din smartphone innan anslutning sker (sidan 43).
1 Välj [SETUP] t [Wi-Fi] t [ON] på kameran (sidan 49).
2 Se till så att kameran befinner sig i tagningsläget (sidan 39).
Innehållsförteckning
MOVIE: Filmläge
PHOTO: Fotoläge
INTVL: Läge för intervallinspelning av stillbilder
Android
1 Starta ”PlayMemories Mobile”.
Sökfunktion
Sökinställningar
2 Välj SSID, enligt etiketten som sitter i
Bruksanvisning.
Sakregister
3 Mata in lösenordet enligt etiketten som sitter
på Bruksanvisning (endast första gången).
44SE
Fortsättning r
iPhone/iPad
1 Välj [Settings] på din smartphone, välj därefter
[Wi-Fi] och kamerans SSID.
Innehållsförteckning
2 Mata in lösenordet enligt etiketten som sitter
på Bruksanvisning (endast första gången).
Sökfunktion
3 Bekräfta anslutning till SSID, enligt etiketten
som sitter i Bruksanvisning.
Sökinställningar
4 Återgå till hemskärmen och starta
”PlayMemories Mobile”.
Sakregister
45SE
Fortsättning r
Exempel på skärmvisning på en smartphone
Olika inställningar
• [SHARE]
• [VMODE]
• [STEDY]
Starta/stoppa inspelningen
Inställningar för
tagningsläget
•
[MOVIE]
•
[PHOTO]/[INTVL]
• Det går inte att ansluta en smartphone till två eller fler kameror samtidigt.
• Det kan hända att live-view-bilder inte visas som de ska beroende på lokal elektrisk störning eller din
smartphones möjligheter.
Sökfunktion
Obs!
Innehållsförteckning
Wi-Fi-fjärrkontrollens
funktioner
• För kontroll av visningsfältet
före och under inspelning
• För övervakning av bilder
under inspelning
Sökinställningar
Sakregister
46SE
Ansluta med Live-Viewfjärrkontrollen
Du kan manövrera kameran med Live-View-fjärrkontrollen (RM-LVR1) (säljs separat) t.ex
kontrollera fältvinkel eller starta/stoppa inspelning på Live-View-fjärrkontrollens skärm, när
kameran sitter på ditt huvud eller på en plats långt borta. Du kan ansluta och manövrera flera
kameror med Live-View-fjärrkontrollen.
• Uppdatera Live-View-fjärrkontrollen till den senaste versionen av den fasta programvaran före
användning. Mer information finns på webbplatsen nedan.
www.sony.net/SonyInfo/Support/
Ansluta Live-View-fjärrkontrollen till kameran
Innehållsförteckning
Obs!
1 Slå på Live-View-fjärrkontrollens ström.
2 Välj [SETUP] t [Wi-Fi] t [ON] på kameran (sidan 49).
3 Välj SSID för kameran på Live-View-fjärrkontrollen.
4 När [ACPT?] visas på kamerans skärm trycker du på kamerans ENTERknapp.
Du kan ansluta max. fem kameror till Live-View-fjärrkontrollen och manövrera alla kameror
samtidigt. Detta är användbart när du tar bilder i flera vinklar.
Sökinställningar
Ansluta Live-View-fjärrkontrollen till två eller fler
kameror
Sökfunktion
Se bruksanvisningen till Live-View-fjärrkontrollen för mer information om användning.
Sakregister
1 Slå på Live-View-fjärrkontrollens ström.
Se bruksanvisningen till Live-View-fjärrkontrollen för mer information om användning.
2 Välj [SETUP] t [Wi-Fi] t [MULTI] och välj inställningen på kameran.
Välj [NEW] när du ansluter kameran till Live-View-fjärrkontrollen för första gången och välj
[CRRNT] när du ansluter den efterföljande gång och vidare (sidan 49).
47SE
Fortsättning r
3 När [AWAIT] visas på kamerans skärm kan du registrera kameran på
Live-View-fjärrkontrollen.
[DONE] visas på kamerans skärm när anslutningen är upprättad.
Anslut varje kamera genom att utföra steg 2 och 3.
Obs!
zEnkelt visa [Wi-Fi]-menyn
Tryck samtidigt på knappen PREV och NEXT när kameran befinner
sig i tagningsläget. Detta är användbart när du manövrerar flera
kameror.
NEXT-knapp
Sökfunktion
PREV-knapp
Innehållsförteckning
• Det går inte att kopiera bilder som spelats in på kameran till Live-View-fjärrkontrollen.
• WPS-metoden används för anslutning av Live-View-fjärrkontrollen till flera kameror. Registreringen
kan misslyckas om det finns en annan enhet som använder WPS-metoden i närheten av kamerorna.
Anslut genom att utföra alla steg igen om registreringen misslyckas.
zAnvända bilder som spelats in på flera kameror
Obs!
Sakregister
• Kameran bör endast anslutas till en smartphone eller en Live-View-fjärrkontroll via Wi-Fi och inte till
andra Wi-Fi-åtkomstpunkter. Om du väljer att ansluta kameran till andra Wi-Fi-åtkomstpunkter sker det
på egen risk eftersom kameran då kan utsättas för obehörig åtkomst och det finns risk för upptagning av
kommunikationen.
Sökinställningar
I multi-visningsläget, där filmer som spelats in på flera kameror visas på en skärm, kan du
redigera genom att använda ”PlayMemories Home”.
48SE
Wi-Fi-fjärrkontroll
Inställningsskärm
t
Genom att ansluta kameran och Live-View-fjärrkontrollen eller en smartphone via Wi-Fi kan du
manövrera kameran med Live-View-fjärrkontrollen eller din smartphone.
1 Tryck på NEXT-knappen för att visa [SETUP], tryck därefter på ENTERknappen.
3 Tryck på NEXT-knappen för att välja inställningen och tryck därefter på
ENTER-knappen.
Manövrerar kameran med en Live-View-fjärrkontroll eller en smartphone.
Återgår till [Wi-Fi]-menyn.
4 Visa [MOVIE], [PHOTO] eller [INTVL].
Se sidan 47 för mer information om anslutningsmetod för en Live-View-fjärrkontroll och se
sidan 44 för en smartphone.
6 Manövrera kameran med en Live-View-fjärrkontroll eller en smartphone.
Obs!
Sakregister
5 Anslut kameran till en Live-View-fjärrkontroll eller en smartphone via
Wi-Fi.
Sökinställningar
Manövrerar flera kameror med en Live-View-fjärrkontroll.
NEW
Välj detta när du ansluter kameran till en Live-View-fjärrkontroll för första
gången.
CRRNT Välj detta när du i förväg har anslutit kameran till en Live-Viewfjärrkontroll.
Sökfunktion
Manövrerar inte kameran med en Live-View-fjärrkontroll eller en smartphone.
Innehållsförteckning
2 Tryck på NEXT-knappen för att visa [Wi-Fi] (Wi-Fi), tryck därefter på
ENTER-knappen.
• Det kan hända att kamerabatteriets laddning tar slut snabbt om kameran manövreras via Live-Viewfjärrkontrollen eller en smartphone.
• [CRRNT] i [MULTI] visas inte i kamerans skärm när du ansluter kameran till Live-View-fjärrkontrollen
för första gången.
49SE
Kopiera
Inställningsskärm
g
/
g
/
g
Du kan kopiera filmer och foton som är tagna med kameran genom att manövrera en
smartphone.
MOVIE: Filmläge
PHOTO: Fotoläge
INTVL: Läge för intervallinspelning av stillbilder
2 Starta ”PlayMemories Mobile” på din smartphone och upprätta Wi-Fianslutning.
3 Ändra kamerans läge till kopieringsläget på ”PlayMemories Mobile”skärmen på din smartphone.
4 Välj de bilder som du vill kopiera.
Sökfunktion
Se ”Ansluta till din smartphone” på sidan 44 för mer information om inställning av din
smartphone.
Innehållsförteckning
1 Starta kameran, tryck sedan på NEXT-knappen och välj ett tagningsläge.
Obs!
Sökinställningar
• Uppdatera programmet ”PlayMemories Mobile” till den senaste versionen innan du aktiverar Wi-Fifjärrkontrollens funktion.
• Du kan kopiera bilder till din smartphone när kameran är inställd till tagningsläget (filmläget/fotoläget/
läget för intervallinspelning av foton).
• Du kan endast ändra läget när kameran är i standbyläge för inspelning.
Sakregister
50SE
Användbara funktioner när du
ansluter kameran till din dator
Med hjälp av programmet ”PlayMemories Home” kan du importera filmer och stillbilder till din
dator och använda dem på många olika sätt.
Besök följande URL-adress för att installera programmet.
www.sony.net/pm/
Importera bilder
Redigera
Visa filmer med
spårningsinformation
och rörelsehastighet.
Innehållsförteckning
Uppspelning
Sökfunktion
Kontrollera datorns miljö
Se följande webbplats för information om programvarans datormiljö.
www.sony.net/pcenv/
Se hjälpen för ”PlayMemories Home”.
Sakregister
Använda ”PlayMemories Home”
Sökinställningar
• Använd mikro-USB-kabeln (medföljer) när du ansluter kameran till din dator.
• Funktioner i ”PlayMemories Home” som kan användas skiljer sig åt för Windows och för Mac.
• Se följande URL-adress för mer information om andra program.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
51SE
Förbereda en dator
Installera programmet ”PlayMemories Home”
1 Starta datorn.
• Logga in som administratör.
• Innan du installerar programvaran bör du stänga alla program som du eventuellt kör på datorn.
Innehållsförteckning
2 Besök följande URL-adress och ladda ner programmet.
www.sony.net/pm/
AutoPlay-guiden visas.
3 Följ anvisningarna som visas på
datorskärmen för att fortsätta
installationen.
”PlayMemories Home” startar när installationen
genomförts.
Sökfunktion
Sökinställningar
2 Till Multi/mikro• Om programmet ”PlayMemories Home” redan
1 Till USBUSB-terminal
installerats på din dator ansluter du kameran till datorn
uttag
och registrerar kameran i programmet ”PlayMemories
Home”. Därefter blir funktioner som kan användas med
denna kamera tillgängliga.
• Om programmet ”PMB (Picture Motion Browser)” redan är installerat på din dator skrivs det över av
programmet ”PlayMemories Home”.
• För mer information om ”PlayMemories Home” väljer du
(”PlayMemories Home” hjälpguide) i
programmet eller besöker supportsidan för PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/).
• Du kan spela upp filmer som spelats in med kameran på din datorskärm, när kameran är ansluten till
en dator som har installerat programmet ”PlayMemories Home”.
Sakregister
52SE
Fortsättning r
Avbryta USB-anslutningen
Windows 7/Windows 8
1 Klicka på
i aktivitetsfältet.
2 Klicka på frånkopplingsikonen under Anpassa.
3 Klicka på den enhet som ska tas bort.
Frånkopplingsikon
• Kopplar från mikro-USB-kabeln (medföljer).
• Stänger av kameran.
1 Dubbelklicka på frånkopplingsikonen i aktivitetsfältet.
2 Klicka på
(USB-masslagringsenhet) t [Stoppa].
Obs!
Sökinställningar
• Formatera inte kamerans minneskort med en dator. Om du gör det kommer inte kameran att fungerar som
den ska.
• Använd programmet ”PlayMemories Home” för att komma åt kameran via datorn. Använd inte datorn
för att modifiera vare sig filer eller mappar på kameran. Det finns risk för att bildfilerna skadas eller att
de inte kan spelas upp.
• Om du använder datorn för att komma åt informationen på kamerans minneskort kan felfri funktion inte
garanteras.
• Använd programmet ”PlayMemories Home” när du importerar långa filmer eller redigerade bilder från
kameran till en dator. Om du använder en annan programvara kan det hända att bilderna inte importeras
på rätt sätt.
• Dra och släpp enhetsikonen till ”Papperskorgen” när du använder en Mac-dator, så kopplas kameran bort
från datorn.
Sökfunktion
3 Kontrollera enheten i bekräftelsefönstret och klicka sedan på [OK].
Innehållsförteckning
Windows Vista
Utför proceduren i steg 1 till 3 nedan innan du:
Sakregister
53SE
Starta programmet
”PlayMemories Home”
1 Dubbelklicka på ikonen ”PlayMemories Home” på
datorskärmen.
Programmet ”PlayMemories Home” startar.
• Sony ber att du ska registrera din produkt för en förbättrad support.
• För Mac-användare, använd Mac-programmet ”Produktregistreringsprogrammet”.
Sökfunktion
z Registrera din produkt
Innehållsförteckning
2 Mer information om hur du använder ”PlayMemories
Home” hittar du i hjälpavsnittet för ”PlayMemories
Home”.
Sökinställningar
Sakregister
54SE
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande lösningar.
1 Kontrollera alternativen på sidan 56 till 60.
2 Stäng av strömmen och slå sedan på den.
Innehållsförteckning
3 Kontakta din Sony-återförsäljare eller en auktoriserade Sonyserviceverkstad.
Sökfunktion
Sökinställningar
Sakregister
55SE
Fortsättning r
Batteri och strömförsörjning
Det går inte att slå på kameran.
• Installera ett uppladdat batteri.
• Kontrollera att batteriet är insatt på rätt sätt (sidan 14).
Kameran stängs plötsligt av.
Batteriets kapacitet är låg.
Kameran går inte att ladda.
• Det här kan inträffa när du använder kameran där det är extremt varmt eller extremt kallt.
• En avvikelse uppstod mellan indikatorn för återstående laddning och den faktiska återstående
batteriladdningen. Du kan rätta till detta genom att ladda ur batteriet helt en gång och sedan ladda upp
det.
• Ladda upp batteriet helt igen. Om problemet kvarstår kan det hända att batteriet är utslitet. Byt
batteriet mot ett nytt.
Sakregister
Indikatorn för återstående batteritid visar fel.
Sökinställningar
• Stäng av kameran och upprätta en USB-anslutning.
• Koppla bort mikro-USB-kabeln (medföljer) och återanslut den igen.
• Använd mikro-USB-kabeln (medföljer).
• Du rekommenderas att ladda upp batteriet i lämplig omgivande temperatur på mellan 10°C till 30°C.
• Starta datorn och anslut kameran.
• Avbryt datorns vilo- eller hibernateläge.
• Anslut kameran direkt till en dator med mikro-USB-kabeln (medföljer).
• Anslut kameran till en dator med det operativsystem som stöds av kameran.
Sökfunktion
• Du använder kameran på en extremt varm eller kall plats eller så är laddningen otillräcklig. Det är inte
ett tecken på att något är fel.
• Om du inte har använt kameran under en längre tid kommer batteriets effektivitet förbättras om du
laddar upp och laddar ur det flera gånger.
• Om batteriets drifttid börjar närma sig hälften av den vanliga tiden trots att batteriet har laddats helt,
bör du byta ut batteriet. Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.
Innehållsförteckning
• Beroende på kamerans och batteriets temperatur kan strömmen slås av automatiskt för att skydda
kameran. I så fall tänds ett meddelande på skärmen innan kameran stängs av.
• Om du inte använder kameran under en viss tidsperiod när den är påslagen, stängs den automatiskt av
så att inte batteriet förbrukas i onödan. Starta kameran igen.
• Om du har valt [OFF] för den automatiska avstängningsfunktionen stängs inte strömmen av
automatiskt.
Minneskort
Det går inte att utföra några åtgärder med minneskortet.
• Om du använder ett minneskort som har formaterats på en dator formaterar du om det med kameran
(sidan 32).
56SE
Fortsättning r
Ta bilder
Det går inte att spela in bilder.
• Kontrollera hur mycket ledigt utrymme det finns på minneskortet.
Det går inte att infoga datum på bilder.
• Kameran har ingen funktion för att överlagra datum på bilder.
Innehållsförteckning
Visning av bilder
Det går inte att spela upp bilder.
• Mapp-/filnamnet har ändrats på datorn.
• Anslut en mikro-HDMI-kabel (säljs separat).
Bilden visas inte på TV-skärmen.
Sökfunktion
• Kontrollera att anslutningen är korrekt (sidan 41).
Datorer
Datorn upptäcker inte kameran.
Det går inte att importera bilder.
Sökinställningar
• Om batterinivån är låg laddar du kameran.
• Starta kameran och anslut till en dator.
• Använd mikro-USB-kabeln (medföljer).
• Koppla från mikro-USB-kabeln (medföljer) från både datorn och kameran, och anslut den sedan
ordentligt igen.
• Koppla bort all utrustning, utom kameran, tangentbordet och musen, från datorns USB-anslutningar.
• Anslut kameran direkt till datorn – inte via en USB-hubb eller någon annan enhet.
• Anslut kamera och dator korrekt via en USB-anslutning (sidan 52).
• Kontrollera datormiljön eller den installationsprocedur som krävs för att installera ”PlayMemories
Home”.
Sakregister
”PlayMemories Home” kan inte installeras.
”PlayMemories Home” fungerar inte på rätt sätt.
• Avsluta ”PlayMemories Home” och starta om datorn.
Det går inte att spela upp bilder på datorn.
• Kontakta datorns eller programmets tillverkare.
Wi-Fi
Det tar för lång tid att överföra en bild.
• Mikrovågsugnar och Bluetooth-aktiverade enheter använder våglängden 2,4 GHz och kan hindra
kommunikationen. Flytta undan kameran från sådana enheter eller stäng av enheterna om de finns i
närheten.
Fortsättning r
57SE
Övrigt
Objektivet blir immigt.
• Kondensbildning har skett. Stäng av kameran och vänta ungefär en timme tills fukten avdunstat.
Kameran blir varm när den används under en längre tid.
• Det är inte ett tecken på att något är fel.
• Ställ in datum och tid igen (sidan 27).
Innehållsförteckning
Datum eller klockslag är fel.
Sökfunktion
Sökinställningar
Sakregister
58SE
Varningsindikatorer och
meddelanden
Följ anvisningarna om något av följande meddelanden visas.
• Batterinivån är för låg. Ladda genast upp batteriet.
• Stäng av strömmen och slå sedan på den.
HEAT
• Kameratemperaturen har stigit. Det kan hända att strömmen stängs av automatiskt eller att det inte går
att ta bilder. Låt kameran ligga på ett svalt ställe tills den svalnat.
• Kamerans temperatur stiger om du tar bilder under en längre tid. Då måste du stoppa bildtagningen.
Innehållsförteckning
ERROR
Sökfunktion
NoIMG
• Det finns inga bilder som går att visa på minneskortet.
LowPw
• Det finns ingen batterikapacitet kvar.
• Batterikapaciteten är för låg för denna funktion.
• Batteriet levererar spänning som överstiger maximal urladdningsspänning (felfri funktion med
kameran kan inte garanteras när t.ex. en extern mikrofon ansluts).
• Ett annat batteri identifieras när kameran slås på.
• Batteriförsämring har upptäckts.
Sakregister
FULL
Sökinställningar
BATT
• Minneskortets återstående kapacitet är otillräcklig för inspelning.
MAX
• Det maximala antalet filer som kan spelas in har uppnåtts.
MEDIA
• Minneskortet har inte installerats på rätt sätt.
• Minneskortet är skadat.
• Minneskortets format är inte kompatibelt med denna kamera.
NoCRD
• Det finns inget minneskort isatt.
NoDSP
• Kameran är inte ansluten till en TV när uppspelningen startar.
59SE
Fortsättning r
PLANE
• När flygplansläget är inställt på [ON], går det inte att använda Wi-Fi (sidan 24).
Innehållsförteckning
Sökfunktion
Sökinställningar
Sakregister
60SE
Inspelningsbar tid
Förväntad inspelnings- och uppspelningstid med
respektive batteri
Inspelningstid
Ungefärlig tid som du har till förfogande när du använder ett fulladdat batteri.
Oavbruten inspelningstid
Typisk inspelningstid
Bildkvalitet
NP-BX1 (medföljer)
HQ
130 (150)
HQ
65 (90)
VGA
170 (210)
VGA
85 (125)
Speltid
Ungefärlig tid som du har till förfogande när du använder ett fulladdat batteri.
Ungefärlig tid när bilder spelas upp på en TV som är ansluten med en HDMI-kabel (säljs
separat).
Speltid
Bildkvalitet
NP-BX1 (medföljer)
HQ
205
Sökinställningar
(Enhet: minuter)
Batteri
Sökfunktion
• Tiderna är uppmätta vid en kameratemperatur på 25°C. Du bör använda kameran i en temperatur mellan
10°C och 30°C.
• Inspelnings- och uppspelningstiden blir kortare om du använder kameran där det är kallt.
• Inspelnings- och uppspelningstiden kan blir kortare, beroende på inspelningsförhållanden.
• () indikerar inspelningstiden när Wi-Fi-fjärrkontrollsfunktionen är inställd på [OFF].
Innehållsförteckning
(Enhet: minuter)
Batteri
VGA
210
Ungefärlig inspelningstid för filmer
MP4AVC genomsitt 2-kanaler
Sakregister
(Enhet: minuter)
Inspelningsläge
PS
8 GB
16 GB
32 GB
35
80
160
HQ
SSLOW
60
40
125
80
250
165
SLOW
STD
80
160
165
325
330
650
VGA
295
600
1205
• Vid inställningen SLOW/SSLOW indikerar ovanstånde siffror den inspelningsbara tiden vid tagning och
skiljer sig från den faktiska uppspelningstiden.
• När du använder ett Sony-minneskort.
61SE
Fortsättning r
Obs!
• Den inspelningsbara tiden kan variera beroende på inspelningsförhållanden, motiv och inspelningsläge
(sidan 19).
• Tiden för oavbruten filminspelning är cirka 13 timmar.
I [SLOW]-läget är det cirka 6,5 timmar.
I [SSLOW]-läget är det cirka 3 timmar.
Förväntat antal foton som kan spelas in
2 M (intervallinspelning
av stillbilder) (16:9)
12 M (stillbilder)
8 GB
16 GB
32 GB
10500
21000
40000
1300
2650
5300
Sökfunktion
• När du använder ett Sony-minneskort.
• Antalet foton som kan spelas in för det minneskort som visas gäller kamerans maximala bildstorlek. Det
faktiska antalet foton som kan spelas in visas på LCD-skärmen under pågående tagning.
• Antalet foton du kan lagra på ett minneskort varierar beroende på inspelningsförhållanden.
Innehållsförteckning
(enhet: bild)
Sökinställningar
Sakregister
62SE
Batteri
Om laddning av batteriet
Effektiv användning av batteriet
Så här förvarar du batteriet
• Ladda ur batteriet helt innan du förvarar och lagrar det på en sval och torr plats. För att bibehålla
batteriets funktion, laddar du upp det helt och laddar därefter ur det i kameran minst en gång per år under
förvaring.
• För att slippa beläggningar på batteriets kontakter, kortslutning osv., bör du lägga batteriet i en plastpåse
när du bär med dig eller förvarar det för att hålla det borta från material av metall.
Sakregister
• Ladda batteriet helt igen om batteriet tar slut snabbt även om indikatorn för återstående batteriladdning
nästan är full. Indikatorn för återstående batteriladdning visas korrekt. Notera att den kanske inte visas
korrekt i följande fall:
– Om du använder kameran under längre perioder i höga temperaturer
– Om du lämnar kameran med ett fulladdat batteri
– Om du använder ett batteri som använts mycket
Sökinställningar
Angående återstående batteriladdning
Sökfunktion
• Batteriets prestanda sjunker i omgivningar med låg temperatur (lägre än 10°C). Det betyder att batteriet
inte varar lika länge på kalla ställen. Vi rekommenderar följande för att se till att batteriet håller längre:
Förvara batteriet i en innerficka, där det kan värmas upp av kroppsvärmen, och sätt in det i kameran
alldeles innan du börjar fotografera.
• Batteriet tar snabbare slut om du ofta använder uppspelning, snabbspolning framåt och bakåt.
• Stäng av kameran när du inte spelar in eller upp på kameran. Batteriet tar slut när kameran är i
standbyläge för inspelning.
• Vi rekommenderar att du tar med dig extrabatteri så att det räcker dubbelt eller tre gånger så länge som
du hade tänkt spela in, och att du gör ett par provtagningar innan du börjar ta de riktiga bilderna.
• Om kontakten på batteriet är smutsig kan det hända att du inte kan starta din kamera eller att batteriet inte
laddas på ett effektivt sätt. Torka i så fall av dammet försiktigt med en mjuk trasa för att rengöra batteriet.
• Utsätt inte batteriet för väta. Batteriet är inte vattentätt.
Innehållsförteckning
• Innan du använder kameran för första gången laddar du upp batteriet.
• Du rekommenderas att ladda upp batteriet på en plats där temperaturen håller sig mellan 10°C och 30°C
tills CHG-lampan (uppladdning) slocknar. Det kan hända att batteriet inte går att ladda upp på ett
effektivt sätt utanför detta temperaturområde.
• Det kan hända att CHG-lampan (uppladdning) blinkar i följande situationer:
– Batteriet är monterat på fel sätt.
– Batteriet är skadat.
– Tillfälligt avbrott i laddningen på grund av att den omgivande temperaturen inte ligger inom lämpligt
temperaturområde.
• Koppla från batteriet och lägg det på en varm plats om batteriets temperatur är för låg.
• Koppla från batteriet och lägg det på en sval plats om batteriets temperatur är för hög.
Angående batteriets livslängd
• Batteriet har en begränsad livslängd. Batteriets kapacitet försämras med tiden och med upprepad
användning. Om användningstiden mellan uppladdningarna märkbart minskar, är det troligtvis dags att
byta ut det mot ett nytt.
• Batteriets livsängd varierar efter vilket sätt batteriet används.
63SE
Använda kameran utomlands
Om TV-färgsystem
Du måste ha en TV (eller monitor) med ett HDMI-uttag och en mikro-HDMI-kabel (säljs
separat) för att visa bilder som tagits med kameran på en TV.
Se till att ställa in [V.SYS] för TV-systemet innan tagningen i det land eller den region där du
ska visa inspelningarna. Nedan visas i vilka länder och regioner du kan visa [NTSC]- eller
[PAL]-bilder.
Barbados, Bermuda, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador,
Filippinerna, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Japan, Kanada, Korea, Kuba,
Mexico, Mikronesien, Myanmar, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Saint Lucia, Samoa,
Surinam, Taiwan, Trinidad och Tobago, USA, Venezuela mfl.
Tidzoner
Områdesinställning
Tidsskillnader
Områdesinställning
GMT
Lissabon, London
+10:00
Melbourne, Sydney
+01:00
Berlin, Paris
+11:00
Solomonöarna
+02:00
Helsingfors, Kairo, Istanbul
+12:00
+03:00
Nairobi
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
+03:30
Tehran
-11:00
Samoa
+04:00
Abu Dhabi, Baku, Moskva
-10:00
Hawaii
+04:30
Kabul
-9:00
Alaska
+05:00
Karachi, Islamabad
+05:30
Calcutta, New Delhi
+06:00
Almaty, Dhaka
+06:30
Yangon
+07:00
Bangkok, Jakarta
+08:00
Hongkong, Singapore, Peking
+09:00
Seoul, Tokyo
+09:30
Adelaide, Darwin
-8:00
Los Angeles, Tijuana
-7:00
Denver, Arizona
-6:00
Chicago, Mexico City
-5:00
New York, Bogota
-4:00
Santiago
-3:30
St.John’s
-3:00
Brasilien, Montevideo
-2:00
Fernando de Noronha
-1:00
Azorerna, Cape Verde-öarna
Sakregister
Tidsskillnader
Sökinställningar
Australien, Argentina, Belgien, Bulgarien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Franska
Guiana, Grekland, Holland, Hongkong, Indonesien, Iran, Irak, Italien, Kina, Kroatien, Kuwait,
Malaysia, Monaco, Norge, Nya Zeeland, Paraguay, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland,
Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjeckien, Turkiet,
Tyskland, Ukraina, Ungern, Uruguay, Vietnam, Österrike, mfl.
Sökfunktion
Länder och regioner där du kan visa bilder när [V.SYS] är
inställt på [PAL]
Innehållsförteckning
Länder och regioner där du kan visa bilder när [V.SYS] är
inställt på [NTSC]
64SE
Försiktighetsåtgärder
Lägg/förvara inte kameran på följande platser
När kameran bärs
Sitt inte ner på en stol eller annan plats med kameran i bakfickan på byxorna eller kjolen, eftersom detta kan
orsaka fel eller skada kameran.
Angående rengöring
Rengör kamerans yttre med en mjuk duk som fuktats med vatten, och torka sedan torrt med en torr duk.
Använd inte följande eftersom de kan orsaka skada på ytan eller höljet.
– Kemiska produkter som till exempel tinner, tvättbensin, sprit, engångsdukar, insektsmedel,
solskyddsmedel eller insektsdödande medel etc.
– Vidrör inte kameran om du har något av ovanstående medel på händerna.
– Låt inte kameran ligga i kontakt med gummi eller vinyl någon längre tid.
Kameran är avsedd att användas i temperaturer mellan –10°C och 40°C. Du bör inte fotografera där det är
varmare eller kallare än det rekommenderade temperaturintervallet.
Om kondenserad fukt
Sakregister
Om driftstemperaturer
Sökinställningar
• Torka av objektivets yta med en mjuk duk i följande fall:
– När det har kommit fingeravtryck på linsytan.
– När det är varmt och fuktigt
– När linsen utsätts för salthaltig luft, t.ex. i närheten av havet.
• Förvara det på en välventilerad plats; en plats som varken är smutsig eller dammig.
• Du förhindrar mögelbildning genom att periodvis rengöra objektivet på det sätt som beskrivits ovan.
Sökfunktion
Hur du sköter och förvarar objektivet
Innehållsförteckning
• Där det är extremt varmt, kallt eller fuktigt
I t.ex. en bil som står parkerad i solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i sin tur kan leda till
funktionsstörningar.
• Direkt solljus eller i närheten av ett värmeelement är inte passade platser för förvaring.
Kamerahuset kan bli missfärgat eller deformerat, vilket i sin tur kan leda till funktionsstörningar.
• På platser som är utsatta för starka vibrationer
• I närheten av starka magnetfält
• Där det är sandigt eller dammigt
Se upp så att det inte kommer in sand eller damm i kameran. Det kan leda till funktionsstörningar på
kameran som eventuellt inte går att reparera.
Om du flyttar kameran direkt från en kall till en varm plats, kan det bildas kondens (fukt) på insidan eller
utsidan av kameran. Denna fuktkondensering kan orsaka fel på kameran.
Om det bildas kondenserad fukt
Stäng av kameran och vänta ungefär en timme tills fukten avdunstat.
Om kondensbildning
Kondens kan bildas när du tar kameran från en kall till en varm plats (eller tvärtom), liksom när du
använder kameran där det är fuktigt enligt nedan.
– När du tar med dig kameran till en varm plats från en skidbacke.
– När du tar med dig kameran från en luftkonditionerad bil eller ett svalt rum till värmen utomhus.
– När du använder kameran när det nyss har regnat.
– När du använder kameran där det är varmt och fuktigt.
65SE
Fortsättning r
Hur du förhindrar kondensbildning
Om du tänker ta med dig kameran från en kall till en varm plats bör du först placera den i en plastpåse som
du stänger till ordentligt. Du kan ta ut kameran ur plastpåsen när innehållet i plastpåsen har antagit samma
temperatur som omgivningen (brukar ta ungefär 1 timme).
Anmärkning om tillbehör
• Äkta Sony-tillbehör finns eventuellt inte tillgängliga i vissa länder/regioner.
Om kassering/överlåtelse av minneskortet
Innehållsförteckning
Även om du raderar all information från minneskortet eller formaterar minneskortet med hjälp av kameran
eller en dator, är det inte säkert att all information raderas från minneskortet. När du lämnar över
minneskort till någon rekommenderar vi att du raderar dina data helt med hjälp av ett program för radering
av data på en dator. Om du tänker kassera minneskortet, bör du först förstöra själva minneskortet.
Sökfunktion
Sökinställningar
Sakregister
66SE
Tekniska data
Kamera
[System]
Strömkrav:
Laddningsbart batteri: 3,6 V (NP-BX1
(medföljer))
Multi/mikro-USB-terminal: 5,0 V
USB-laddning (Multi/mikro-USB-terminal):
5,0 V likström (DC), 500 mA/800 mA
Motsvarande standard: IEEE 802.11 b/g/n
Frekvens: 2,4 GHz
Säkerhetsprotokoll som stöds: WPA-PSK/WPA2PSK
[Tillbehör]
Vattentätt fodral (SPK-AS2)
Mått: cirka 35,5 mm × 62,0 mm × 96,0 mm
(B/H/D, exklusive utskjutande delar)
Vikt: cirka 55 g
Tryckmotstånd: Kontinuerlig tagning under
vatten vid ett djup av 5 m är möjlig i 30 minuter. *
*När kameran sätts i.
Självhäftande fäste (VCT-AM1)
Anslutningsspänne
Mått: cirka 43,5 mm × 14,0 mm × 58,5 mm
(B/H/D, exklusive utskjutande delar)
Vikt: cirka 15 g
Självhäftande platt fäste
Mått: cirka 50,0 mm × 12,5 mm × 58,5 mm
(B/H/D, exklusive utskjutande delar)
Vikt: cirka 14 g
Självhäftande böjt fäste
Mått: cirka 50,0 mm × 16,0 mm × 58,5 mm
(B/H/D, exklusive utskjutande delar)
Vikt: cirka 16 g
Sakregister
[Ström, allmänt]
[Trådlöst LAN]
Sökinställningar
HDMI OUT-uttag: HDMI-mikroanslutning
Multi/mikro-USB-terminal*: micro-B/USB2.0 HiSpeed (masslagring)
* Stöder Mikro-USB-kompatibla enheter.
• USB-anslutning är endast för utmatning.
(För kunder i Europa)
Sökfunktion
[In- och utgångar]
Innehållsförteckning
Videosignal
NTSC-färg, EIA-standarder
HDTV 1080/60i-, 1080/60p-specifikation
PAL-färg, CCIR-standarder
HDTV 1080/50i-, 1080/50p-specifikation
Bildenhet:
7,77 mm (1/2,3-typ)
Exmor R CMOS-sensor
Inspelningsbildpunkter (16:9):
Läge för intervallinspelning av stillbilder:
Max. 2 000 000 bildpunkter eller liknande
Fotoläge: Max. 11 900 000 bildpunkter eller
liknande
Totalt: cirka 16 800 000 bildpunkter
Effektivt (film 16:9):
cirka 11 900 000 bildpunkter
Effektivt (stillbild 16:9): cirka 11 900 000
bildpunkter
Objektiv: ZEISS Tessar-objektiv
F2,8
f = 2,5 mm
Vid konvertering till en 35 mm stillbildskamera
För filmer: 15,3 mm (16:9)*
Exponeringskontroll: automatisk exponering
Filformat:
Stillbilder: Efterföljer JPEG (DCF ver. 2.0, Exif
ver. 2.3, MPF Baseline)
Filmer: MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)
Ljud: MPEG AAC
Inspelningsmedia:
”Memory Stick Micro” (Mark2)
microSD-kort (klass4 eller snabbare)
Minsta belysning: 6 lx (lux)
* SteadyShot inställt på [OFF]
Laddningstid:
Via en dator
NP-BX1 (medföljer): cirka 245 min
Via AC-UD20 (säljs separat)
NP-BX1 (medföljer): cirka 175 min
Effektförbrukning: 1,8 W (när bildstorleken för
film är [1920×1080/30p])
Användningstemperatur: –10°C till 40°C
Förvaringstemperatur: –20°C till +60°C
Mått: cirka 24,5 mm × 47,0 mm × 82,0 mm
(B/H/D, exklusive utskjutande delar)
Vikt: cirka 58 g (endast kamera)
Vikt (vid tagning):
Cirka 83 g (inklusive NP-BX1 (medföljer))
Mikrofon: stereo
Högtalare: Mono
Laddningsbart batteri:
NP-BX1 (medföljer)
Maximal utspänning: 4,2 V likström (DC)
Utgångsspänning: 3,6 V likström (DC)
Kapacitet: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Typ: Litiumjon
Design och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
67SE
Varumärken
Sökinställningar
Programvaran som är tillgänglig för följande allmänna GNU-licenser (hädanefter gemensamt kallade
”GPL”) eller ej allmänna GNU-licenser (hädanefter gemensamt kallade ”LGPL”) medföljer till kameran.
Detta informerar om rätten att ha tillgång till, modifiera och återdistribuera källkoden för dessa program
under villkoren i medföljande GPL/LGPL.
Källkoden finns tillgänglig på Internet. Du kan ladda hem den från följande webbadress. När du laddar ner
källkoden väljer du HDR-AS20 som din kameras modell.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst att du inte kontaktar oss angående källkodens innehåll.
Kopior på licenser (på engelska) lagras i din kameras internminne.
Upprätta en masslagringsanslutning mellan din kamera och en dator och läs filerna i mappen ”LICENSE”
under ”PMHOME”.
Sökfunktion
Om GNU GPL/LGPL-anpassad programvara
Innehållsförteckning
• ”Memory Stick” och
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
• Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.
• Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
• Mac är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.
• Intel, Intel Core och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation
eller dess dotterbolag i USA och andra länder.
• Adobe, Adobe-logotypen och Adobe Acrobat är antingen registrerade varumärken eller varumärken som
tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
• microSDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
• iPhone och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder.
• iOS är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc.
• Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc.
• Wi-Fi, Wi-Fi-logotypen, Wi-Fi PROTECTED SET-UP är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi
Alliance.
Även alla andra system- och produktnamn som omnämns i denna bruksanvisning är i regel varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör respektive utvecklare eller tillverkare. Symbolerna ™ och ® har
dock i allmänhet utelämnats i denna bruksanvisning.
Sakregister
68SE
Sakregister
A
L
A.OFF ....................................................................................25
LAPSE...................................................................................23
Antal foton som kan spelas in .....................................62
Live-View-fjärrkontroll .................................................47
Automatisk avstängning ................................................25
Ljudsignal ............................................................................26
Läge för intervallinspelning av stillbilder ..............39
Batteri ....................................................................................63
M
BEEP ......................................................................................26
MOVIE .................................................................................39
Multi/mikro-USB-terminal...........................................52
C
CHG-lampa (uppladdning) ...........................................15
D
N
NEXT-knapp ......................................................................10
P
Delarnas namn ...................................................................12
PHOTO .................................................................................39
DST.........................................................................................28
PLANE ..................................................................................24
E
PLAY .....................................................................................41
PREV-knapp .......................................................................10
Sökfunktion
DATE.....................................................................................27
Innehållsförteckning
B
ENTER-knapp (utför menyvalet) ..............................10
REC HOLD-brytare ........................................................39
Felsökning ...........................................................................55
REC/aktivitetslampa .......................................................39
FLIP ........................................................................................21
REC-knapp ..........................................................................39
Flygplansläge .....................................................................24
RESET...................................................................................31
Formatera .............................................................................32
FORMT.................................................................................32
HDMI OUT-uttag .............................................................41
I
Inspelningsbar tid för filmer ........................................61
Scen ........................................................................................22
SCENE ..................................................................................22
Smartphone ...................................................................43, 44
Sommartid-inställning ....................................................28
SteadyShot ...........................................................................20
STEDY ..................................................................................20
Sakregister
H
S
Sökinställningar
R
F
Inspelningsläge ..................................................................19
Inställning av datum och tid.........................................27
T
Inställningar ........................................................................10
Tagning
Intervallinspelning av foton .........................................23
Filmer .............................................................................39
INTVL ...................................................................................39
Stillbild ..........................................................................39
K
U
Kopiera ..................................................................................50
Uppladdning .......................................................................15
USB ........................................................................................15
USBPw ..................................................................................29
USB-strömförsörjning ....................................................29
69SE
Fortsättning r
V
V.SYS ....................................................................................30
Varningsmeddelanden ....................................................59
VIDEO ..................................................................................19
Visa
Filmer .............................................................................41
Stillbild ..........................................................................41
Vänd .......................................................................................21
W
Wi-Fi ......................................................................................44
Wi-Fi-fjärrkontroll ...........................................................49
Å
Innehållsförteckning
Växla mellan NTSC/PAL .............................................30
Återställa inställningarna ..............................................31
Sökfunktion
Sökinställningar
Sakregister
70SE
Download PDF

advertising