Sony | DCR-SX83E | Sony DCR-SX83E Bruksanvisning

4-171-511-52(1)
Innehållsförteckning
Komma igång
8
11
Inspelning/Uppspelning 19
DCR-SX73E/SX83E
Använda videokameran på
ett bra sätt
35
Spara bilder med en extern
enhet
44
Anpassa videokameran
51
Övrig information
71
Snabbreferens
91
Digital videokamera
Bruksanvisning till ”Handycam”
 2010 Sony Corporation
Läs detta först
Medföljande tillbehör

Siffrorna inom ( ) anger det medföljande
antalet.
 Nätadapter (1)
 Nätkabel (1)
 A/V-anslutningskabel (1) 
 USB-kabel (1) 
 Laddningsbart batteri NP-FV30 (1)
 CD-ROM ”Handycam” Application
Software (1)
 ”PMB”
LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög
precision – över 99,99% av bildpunkterna
är aktiva. Trots det kan det förekomma små
svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå
eller gröna) som hela tiden syns på LCDskärmen. De här punkterna uppkommer vid
tillverkningen och går inte att undvika helt och
de påverkar inte inspelningen på något sätt.
(programvara inklusive ”PMB-hjälp”)
till ”Handycam” (PDF)
 Bruksanvisning

”Bruksanvisning” (1)
Svarta punkter
Vita, röda, blåa eller gröna punkter

På sid. 17 beskrivs de typer av minneskort som
du kan använda med videokameran.
Använda videokameran



Håll inte videokameran i följande delar och inte
heller i skydden till kontakterna.
LCD-skärm
Om LCD-skärmen eller objektivet utsätts för
direkt solljus under en längre tid kan det leda
till funktionsstörningar.
Rikta inte kameran direkt mot solen. Det kan
leda till funktionsstörningar på videokameran.
Vill du ta bilder av solen bör du bara göra det
när ljuset inte är så intensivt, t.ex. när solen
håller på att gå ned.
Om språkinställningen

Batteri
Skärmmenyerna på respektive språk används
för att beskriva de olika procedurerna. Vid
behov kan du ändra språket som används på
skärmen innan du använder videokameran
(sid. 15).
Inspelning


Videokameran är varken dammsäker,
stänkskyddad eller vattentät. Se ”Om hantering
av videokameran” (sid. 86).
Menyalternativ, LCD-panel och objektiv

SE
Ett menyalternativ som är nedtonat är inte
tillgängligt under de aktuella inspelnings- eller
uppspelningsförhållandena.

När du använder ett minneskort i videokameran
för första gången rekommenderas du att
formatera det med videokameran (sid. 66) för
stabil drift.
All information som spelats in på minneskortet
raderas när det formateras, och kan inte
återställas. Spara i förväg viktig information på
en dator eller liknande.
Innan du startar inspelningen bör du göra en
provinspelning för att kontrollera att bild och
ljud spelas in utan problem.



Du kan inte räkna med att få ersättning
för innehållet i en inspelning om du inte
har kunnat genomföra en inspelning eller
uppspelning på grund av att det var fel på
videokameran, lagringsmediet eller liknande.
Olika länder och regioner använder olika TVfärgsystem. Om du vill titta på inspelningarna
på en TV behöver du en TV som använder
PAL-systemet.
TV-program, filmer, videoband och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat. Om
du gör inspelningar som du inte har rätt
att göra kan det innebära att du bryter mot
upphovsrättslagarna.
blir extremt varmt eller kallt vilket gör att du
kanske inte kan spela in eller spela upp i dessa
situationer. I så fall visas en indikator på LCDskärmen (sid. 76).
Carl Zeiss-objektiv

Om uppspelning


Det kan hända att bilder som spelats in på din
videokameran inte kan spelas upp på andra
enheter.
Tvärtom kan det hända att bilder som spelats in
på andra enheter inte kan spelas upp på denna
videokamera.
Filmer som spelats in på SD-minneskort kan inte
spelas på AV-utrustning av annan tillverkare.
När videokameran är ansluten till en
dator eller tillbehör


Spara allt bildmaterial du spelar in

Du skyddar dig mot förlust av bildinformation
genom att med jämna mellanrum spara dina
inspelade bilder på ett externt medium. Du bör
spara bildinformationen på en skiva, t.ex. en
DVD-R-skiva, med hjälp av en dator. Du kan
också spara bildinformationen med hjälp av en
videobandspelare eller en DVD/HDD-inspelare,
eller liknande (sid. 46).

Kom ihåg att ta bort batteriet eller nätadaptern
när du har stängt av videokameran.
Koppla bort nätadaptern från videokameran
genom att fatta tag om både videokameran och
likströmskontakten (DC).
Angående videokamerans/batteriets
temperatur

Videokameran har ett inbyggt skydd som
aktiveras om videokameran eller batteriet
Formatera inte mediet i videokameran med en
dator. Om du gör det kanske videokameran inte
fungerar som den ska.
När du ansluter videokameran till en annan
enhet med en kabel måste du se till att du
vänder kontakten rätt. Om du tvingar in
kontakten i anslutningen kan anslutningen
skadas vilket kan leda till funktionsstörningar i
videokameran.
Utför [MEDIA FORMAT] om du inte kan
spela upp/in bilder

Anmärkningar om batteriet/
nätadaptern

Den här videokameran är utrustad med ett
Carl Zeiss-objektiv, som utvecklats genom
ett samarbete mellan Carl Zeiss i Tyskland
och Sony Corporation. Det ger en överlägsen
bildkvalitet. Det använder mätsystemet MTF för
videokameror och håller samma kvalitet som ett
typiskt Carl Zeiss-objektiv.
MTF= Modulation Transfer Function. Värdet
visar hur mycket av ljuset från motivet som
kommer in genom objektivet.
Om du spelar in/raderar bilder under en
längre tid kan datafragmentering uppstå på
inspelningsmediet. Det kan leda till att bilderna
inte kan sparas eller spelas in på rätt sätt. I
sådana fall sparar du först dina bilder på ett
externt medium, och utför sedan [MEDIA
(MENU)
FORMAT] genom att peka på
 [Show others]  [MEDIA FORMAT] (i
[MANAGE MEDIA])  önskat
kategorin
.
medium  [YES]  [YES] 
Anmärkning om tillbehör


Vi rekommenderar att du använder
originaltillbehör från Sony.
Tillgängligheten för sådana produkter beror på
land/region.
SE
 Ta
Om bilder, illustrationer och
skärmbilder som används i den här
bruksanvisningen



Exempelbilderna som används i denna
bruksanvisning som illustrationer har tagits
med en digital stillbildskamera och kan därför
skilja sig från bilder och skärmindikatorer som
visas på videokameran. Illustrationerna på din
videokamera och dess skärmindikatorer har
förstorats eller förenklats för att lättare kunna
förstå.
I denna bruksanvisning kallas internminnet
i videokameran och minneskortet för
”inspelningsmedium”.
Videokamerans och tillbehörens design och
specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande.
Bekräfta din videokameras
modellnamn


Modellnamnet visas i denna bruksanvisning
när specifikationerna skiljer sig åt mellan
olika modeller. Bekräfta modellnamnet på
undersidan av din videokamera
Huvudskillnaden i specifikationerna för denna
serie är enligt följande.
DCRSX73E
DCRSX83E
Inspelnings- Kapacitet
medier
för intern
inspelningsmedia
Internminne 16 GB
+
minneskort
USBkontakt
Endast
utgång
Ingång/
utgång
Anmärkning om användning

SE
Gör inget av följande, i så fall kan
inspelningsmediet skadas, inspelade bilder kan
gå förlorade eller inte gå att visa eller andra fel
kan inträffa.
 Mata ut minneskortet när åtkomstlampan
(sid. 18) lyser eller blinkar


bort batteriet eller koppla bort nätadaptern
från videokameran, utsätta videokameran för
mekaniska stötar eller vibrationer när
(Film)/ (Foto)-lamporna (sid. 14) eller
åtkomstlampan (sid. 18) lyser eller blinkar
Var försiktig när du använder en axelrem (säljs
separat) så att du inte stöter emot videokameran
mot något.
Använd inte din videokamera vid höga
omgivande ljudnivåer.
Funktionsflöde
Komma igång (sid. 11)
Förbered strömkällan och minneskortet.
Spela in filmer och ta stillbilder (sid. 19)
Spela in filmer  sid. 20
 Byta inspelningsmedia (sid. 24)
 Förväntad inspelningstid (MEDIA INFO, sid. 66)
Ta stillbilder  sid. 21
Spela upp filmer och stillbilder
Spela upp på videokameran  sid. 27
Spela upp bilder på en TV  sid. 33
Spara bilder
Spara filmer och foton med en dator
Spara filmer och foton på externt medium  sid. 44
Spara bilder med en DVD-brännare/inspelare  sid. 46
Radera filmer och stillbilder (sid. 35)
Om du raderar den bilddata som har sparats på din dator eller en
skiva kan du spela in nya bilder på det tomma utrymmet igen.
SE
Råd för lyckade inspelningar
 Erhålla bra resultat vid inspelning
Håll videokameran stadigt
Håll överkroppen rak och stöd armarna mot kroppen när du
håller videokameran.
Funktionen SteadyShot är effektiv mot kameraskakning, men
det är viktigt att du håller videokameran stilla.
Zooma jämnt
Zooma in och ut långsamt och jämnt. Använd bara zoomen när
det behövs. För mycket zoomning verkar tröttande på åskådarna.
Framkalla en känsla av rymd
Använd panoreringstekniken. Stå stadigt och flytta
videokameran horisontellt genom att långsamt vrida
överkroppen. Stå stilla en liten stund i slutet av panoreringen för
att stabilisera scenen.
Förstärk filmerna med berättartext
Tänk på ljudet som spelas in när du filmar. Berätta om motivet
eller prata med den du filmar.
Försök skapa en balanserad röststyrka eftersom den som spelar
in är närmare mikrofonen än den person som filmas.
Använda tillbehör
Lär dig använda videokamerans tillbehör på bästa sätt.
Genom att t.ex. använda ett stativ kan du utföra inspelningar
i tidsintervaller eller spela in motiv i dämpad belysning, t.ex.
fyrverkerier eller nattmotiv. Genom att alltid ha extrabatterier
med dig kan du fortsätta spela in utan att oroa dig för att
batteriet ska ta slut.
SE
 Användbara inspelningstekniker
Ta vackra bilder utan svåra
inställningar
Fokus på barnet till vänster på skärmen
INTELLIGENT AUTO (23)
Prioritera motivet(25)
SPOT FOCUS (58)
Ta bilder under filminspelning
Ett sovande barn i svag belysning
Ta bilder på fyrverkerier eller en
solnedgång i all sin prakt
Kontrollera din golfswing
Dual Rec (26)
Leendeavkänning (25)
LOW LUX (61)
SMTH SLW REC (59)
FIREWORKS (56)
SUNRISE&SUNSET (56)
SE
Innehållsförteckning
Läs detta först.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Anmärkning om användning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Funktionsflöde.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Råd för lyckade inspelningar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Komma igång
Steg 1: Ladda batteriet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 2: Starta kameran och ställ in datum och tid.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ändra språkinställningen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 3: Förbereda inspelningsmedia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välja inspelningsmedia för filmer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välja inspelningsmedia för bilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sätta i ett minneskort.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
14
15
16
16
16
17
Inspelning/Uppspelning
Inspelning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela in filmer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta stillbilder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användbara funktioner för inspelning av filmer och foton.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zooma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta bra bilder automatiskt (INTELLIGENT AUTO).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välja inspelningsläge.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prioritera motivet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta bilder med leenden automatiskt (Leendeavkänning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta stillbilder med hög kvalitet under filminspelning (Dual Rec). . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela in i spegelläge.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp på videokameran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användbara funktioner för uppspelning av filmer och foton.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Söka bilder efter datum (Datumindex).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Söka efter önskat avsnitt med precision (Film Roll Index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Söka efter önskat avsnitt med hjälp av ansikten (Face Index).. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda PB-zoom med foton.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp en serie foton (bildspel).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp bilder på en TV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SE
19
20
21
23
23
23
24
25
25
26
26
27
30
30
30
31
31
32
33
Använda videokameran på ett bra sätt
35
37
38
39
40
40
41
42
42
42
Innehållsförteckning
Radera filmer och stillbilder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skrivskydda inspelade filmer och foton (skrivskydd).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dela en film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta en stillbild från en film.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiera filmer och foton från internminnet till ett minneskort.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiera filmer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiera foton.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda spellistan för filmer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skapa spellistan .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp spellistan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spara bilder med en extern enhet
Spara bilder på ett externt medium (DIRECT COPY).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skapa en skiva med en DVD-brännare/inspelare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skapa en skiva med hjälp av den specialtillverkade DVD-brännaren,
DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skapa en skiva med en annan DVD-brännare än DVDirect Express.. . . . . . . . . . . .
Skapa en skiva med en brännare eller liknande.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
46
46
48
48
Anpassa videokameran
Använda menyer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktionsmenyer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda MY MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda
Menylistor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANUAL SETTINGS (Alternativ som kan justeras efter scenförhållandena).. . . .
SHOOTING SET (Alternativ för anpassad bildtagning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHOTO SETTINGS (Alternativ för tagning av foton).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLAYBACK (Alternativ för uppspelning).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EDIT (Alternativ för redigering).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHERS (Alternativ för andra inställningar).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MANAGE MEDIA (Alternativ för inspelningsmedier). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERAL SET (Övriga inställningsalternativ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
51
52
53
54
56
60
63
64
65
66
66
68
SE
Övrig information
Felsökning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teckenfönster för självdiagnos/Varningsindikatorer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspelningstid för filmer/antal inspelningsbara foton.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förväntad inspelnings- och uppspelningstid med respektive batteri.. . . . . . . . .
Den ungefärliga inspelningstiden för filmer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förväntat antal foton som kan spelas in.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda videokameran utomlands.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll och försiktighetsåtgärder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om minneskortet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om ”InfoLITHIUM”-batteriet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om hantering av videokameran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
76
80
80
80
81
82
84
84
85
86
Snabbreferens
Skärmindikatorer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Delar och reglage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Sakregister.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
SE
10
Komma igång
Steg 1: Ladda batteriet
CHG-lampa
(uppladdning)
DC IN-kontakt
Batteri
Likströmskontakt (DC)
Nätadapter
Komma igång
Nätkabel
Till ett vägguttag
Du kan ladda ”InfoLITHIUM”-batteriet (V-serien) när det sitter monterat på videokameran.
 Obs!
Du kan inte montera ett annat ”InfoLITHIUM”-batteri än ett batteri i V-serien på videokameran.

1
2
3
Stäng av videokameran genom att stänga LCD-skärmen.
Sätt fast batteriet genom att skjuta det i pilens riktning tills det klickar på
plats.
Anslut nätadaptern och nätkabeln till videokameran och vägguttaget.
4

Passa in markeringen  på likströmskontakten (DC) mot markeringen på DC IN-kontakten.
CHG-lampan (uppladdning) tänds och laddningen börjar. CHG-lampan (uppladdning)
slocknar när batteriet är fulladdat.
När batteriet är uppladdat kopplar du bort nätadaptern från DC INuttaget på videokameran.


Tips!
Se sid. 80 för information om inspelnings- och uppspelningstid.
SE
11

När videokameran är påslagen kan du kontrollera ungefär hur mycket som är kvar av batteriet med hjälp
av indikatorn för återstående batteritid överst till vänster på LCD-skärmen.
Laddningstid
Ungefärlig tid (antal minuter) som krävs för att ladda upp ett urladdat batteri.
Batteri
NP-FV30 (medföljer)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100

Laddningstid
115
155
195
390
Tiderna är uppmätta med videokameran vid en temperatur på 25 C.
10 C till 30 C rekommenderas.
Så här tar du bort batteriet
Stäng LCD-skärmen. Skjut BATT (batteri)-spärren () åt sidan och ta bort batteriet ().
Använda ett vägguttag som strömkälla
Gör samma anslutningar som i ”Steg 1: Ladda batteriet”. Även om batteriet är monterat laddas
det inte ur.
Ladda batteriet utomlands
Med den medföljande nätadaptern kan du ladda batteriet i vilket land/vilken region som helst
där nätströmmen är växelström (AC) och håller sig inom intervallen 100 V - 240 V, 50 Hz/
60 Hz.
 Obs!
Använd inte en elektronisk spänningsomvandlare.

Anmärkningar om batteriet


SE
12
Innan du lossar batteriet eller kopplar bort nätadaptern stänger du LCD-skärmen och kontrollerar att
(Film)/ (Foto) (sid. 14) och att åtkomstlampan (sid. 18) är släkt.
lamporna
CHG-lampan (uppladdning) blinkar under laddning i följande fall:
 Batteriet är monterat på fel sätt.
 Batteriet är skadat.
 Batteriets temperatur är för låg.
Ta bort batteriet från videokameran och låt det ligga på en varm plats.
 Batteriets

temperatur är för hög.
Ta bort batteriet från videokameran och låt det ligga på en sval plats.
För att spara batteri är standardinställningen vald så att strömmen automatiskt stängs av om du inte
använt videokameran under cirka 5 minuter ([A.SHUT OFF], sid. 69).
Om nätadaptern



Använd ett lättåtkomligt vägguttag när du använder nätadaptern. Koppla genast bort nätadaptern från
vägguttaget om det uppstår funktionsstörningar när du använder videokameran.
Placera inte nätadaptern i trånga utrymmen, till exempel mellan väggen och en möbel.
Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt (DC) eller batterikontakterna med ett metallföremål. Det kan
orsaka funktionsstörningar.
Komma igång
SE
13
Steg 2: Starta kameran och ställ in datum och tid
1
Öppna videokamerans LCD-skärm.
Din videokamera startas.

För att slå på videokameran när LCD-panelen redan är öppen trycker du på POWER.
POWER-knapp
MODE-lampa
2
Välj önskat geografiskt område med
/
och peka därefter på [NEXT].
Peka på knappen på
LCD-skärmen.

3
Om du vill ställa in datum och tid igen pekar du på
(MENU)  [Show others] 
[GENERAL SET])  [CLOCK SET]. Om alternativet inte
[CLOCK/ LANG] (i kategorin
/
tills alternativet visas.
visas på skärmen pekar du på
Ställ in [SUMMERTIME], datum och tid, och peka sedan på
Klockan startar.

SE
14
Om du ställer in [SUMMERTIME] på [ON], ställs klockan fram 1 timme.
.
 Obs!
Datum och tid visas inte under inspelning, men spelas automatiskt in på inspelningsmediet och kan visas
(MENU)  [Show others] 
under uppspelning. Om du vill visa datum och tid igen pekar du på
[PLAYBACK])  [DATA CODE]  [DATE/TIME] 

[PLAYBACK SET] (i kategorin

.
 Du kan stänga av ljudsignalerna genom att peka på
(MENU)  [Show others]  [SOUND/DISP
[GENERAL SET])  [BEEP]  [OFF] 


.
SET] (i kategorin
 Om knappen du pekar på inte reagerar som den ska kan du kalibrera pekskärmen (sid. 88).

Stänga av kameran
Stäng LCD-skärmen. Lampan
av.
(Film) blinkar i några sekunder och sedan stängs kameran
Tips!
Du kan också stänga av videokameran genom att trycka på POWER.
Om du har ställt [POWER ON BY LCD] (sid. 69) på [OFF], stänger du av videokameran genom att
trycka på POWER.


Komma igång

Ändra språkinställningen
Du kan byta språk för menyerna och de meddelanden som visas på skärmen.
(MENU)  [Show others]  [CLOCK/ LANG] (i kategorin
Peka på


.
SET])  [ LANGUAGE SET]  önskat språk 
[GENERAL
SE
15
Steg 3: Förbereda inspelningsmedia
Inspelningsmedia som kan användas skiljer sig beroende på din videokamera. Följande ikoner
visas på din videokameras skärm.
*
Internminne
Minneskort
* Med standardinställningen spelas filmer och stillbilder in på detta inspelningsmedia. Du kan spela
in, spela upp och redigera på det medium du väljer.
Tips!
Information om inspelningstiden för filmer finns på sid. 80.
Information om hur många foton du kan ta finns på sid. 81.



Välja inspelningsmedia för filmer
 Peka på
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS] (i kategorin
[MANAGE MEDIA])  [MOVIE MEDIA SET].
Fönstret [MOVIE MEDIA SET] visas.
 Tryck på önskat inspelningsmedium.
 Tryck på [YES] 
.
Inspelningsmediet har ändrats.
Välja inspelningsmedia för bilder
 Peka på
(MENU)  [Show others]  [MEDIA SETTINGS] (i kategorin
[MANAGE MEDIA])  [PHOTO MEDIA SET].
Fönstret [PHOTO MEDIA SET] visas.
 Tryck på önskat inspelningsmedium.
 Tryck på [YES] 
.
Inspelningsmediet har ändrats.
SE
16
Kontrollera inställningarna för inspelningsmediet
Ikonen för inspelningsmedia visas i det övre högra hörnet av skärmen när inspelningsläge
används för filmer eller bilder.
Ikon för inspelningsmedia

Den ikon som visas på LCD-skärmen varierar beroende på den videokamera du använder.
Sätta i ett minneskort
 Obs!
Ställ in inspelningsmediet på [MEMORY CARD] när du vill spela in filmer och/eller foton på ett
minneskort.




Komma igång
Olika typer av minneskort som kan användas i videokameran
Endast ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”, SD-minneskort (klass 2 eller snabbare),
SDHC-minneskort (klass 2 eller snabbare) och SDXC-minneskort (klass 2 eller snabbare) kan användas
med den här videokameran. Funktion garanteras inte med alla minneskort.
”Memory Stick PRO Duo” med en storlek på upp till 32 GB och SD-minneskort med en storlek på upp
till 64 GB garanteras att fungera med den här videokameran.
I den här bruksanvisningen kallas ”Memory Stick PRO Duo” och ”Memory Stick PRO-HG Duo” för
”Memory Stick PRO Duo” och SD-minneskort, SDHC-minneskort och SDXC-minneskort kallas för
SD-minneskort.
 Obs!
MultiMediaCard kan inte användas.
 Bilder som spelats in på SDXC-minneskort kan inte spelas upp på eller importeras på datorer, AVkomponenter etc. anslutna till denna videokamera med en USB-kabel och som inte är kompatibla med
exFAT*. Kontrollera i förväg att de anslutna enheterna är kompatibla med exFAT. Om du ansluter
en enhet som inte är kompatibel med exFAT visas eventuellt skärmen för initiering. Verkställ aldrig
initiering, i så fall förlorar du allt inspelat innehåll.
* exFAT är det filsystem som används i SDXC-minneskort.

Storlek på minneskort som kan användas med videokameran


Endast ”Memory Stick Duo” som är av halva storleken av ett vanligt ”Memory Stick” och SD-minneskort
av standardstorlek kan användas.
Fäst inte etiketter och liknande på ett minneskort eller en minneskortadapter. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
SE
17
Öppna skyddet och vänd minneskortets avskurna hörn på det sätt som visas i
bilden, och sätt in det i minneskortsfacket tills det klickar på plats.

Stäng skyddet när du satt i minneskortet.
Åtkomstlampa
Notera riktningen på det avskurna hörnet
Skärmbilden [Create a new Image Database File.] visas om du sätter i ett nytt minneskort.
Om så är fallet pekar du på [YES]. Om du bara vill spela in foton på ett minneskort, pekar
du på [NO].

Se till att du vänder minneskortet åt rätt håll. Om du tvingar in ett felvänt minneskort finns det risk
för att minneskortet, minneskortsfacket eller bildinformationen skadas.
 Obs!
Om [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.]
(MENU)  [Show others]  [MEDIA
visas, initierar du minneskortet genom att peka på
[MANAGE MEDIA])  [MEMORY CARD]  [YES]  [YES] 
FORMAT] (under kategorin
.

Mata ut minneskortet
Öppna skyddet och tryck försiktig in minneskortet en gång.


SE
18
Öppna inte skyddet under inspelning.
När du sätter in eller matar ur minneskortet, måste du vara försiktig så att inte minneskortet hoppar ut
och faller i golvet.
Inspelning/Uppspelning
Inspelning
Med standardinställningen sparas filmer i internminnet.
Tips!
Se sid. 16 för information om att byta inspelningsmedium.


Öppna objektivskyddet
Skjut LENS COVER-omkopplaren för att öppna.
Tips!
Stäng objektivskyddet när du slutat inspelningen eller när du spelar upp bilder.


1
2
Inspelning/Uppspelning
Spänn åt greppremmen.
Öppna videokamerans LCD-skärm.
Din videokamera startas.


För att slå på videokameran när LCD-panelen redan är öppen trycker du på POWER (sid. 14).
Du kan växla inspelningsläge genom att trycka på MODE. Tryck på MODE för att tända lampan
för önskat inspelningsläge.
MODE-knapp
(Film): Vid
inspelning av film
(Bild): Vid tagning
av en stillbild
SE
19
Spela in filmer
Tryck på START/STOP för att börja spela in.

Du kan också starta inspelningen genom att peka på  längst ner till vänster på LCD-skärmen.
START/STOP-knapp
[STBY]  [REC]
Du avbryter inspelningen genom att trycka på START/STOP igen.


Du kan också stoppa inspelningen genom att peka på  längst ner till vänster på LCD-skärmen.
Ikonerna och indikatorerna på LCD-skärmen visas under ungefär 3 sekunder och slocknar sedan när
videokameran slås på eller när du växlar mellan inspelningsläge (film/foto)/uppspelningsläge. Om du
vill visa ikonerna och indikatorerna igen kan du peka någonstans på skärmen, utom på knapparna för
inspelning & zoomning.
Knappar för inspelning & zoomning på LCD-skärmen
efter ungerfär
3 sekunder
 Obs!
Videokameran avbryter inspelningen om du stänger LCD-panelen medan du filmar.
 Den längsta oavbrutna inspelningstiden för film är ungefär 13 timmar.
 När en filmfil överstiger 2 GB skapas en ny filmfil automatiskt.
 Det tar flera sekunder innan du kan börja filma efter det att du har slagit på videokameran. Du kan inte
använda videokameran under den tiden.

SE
20

Följande status indikeras om data fortfarande skrivs på inspelningsmediet efter att du avslutat
inspelningen. Utsätt inte videokameran för stötar eller vibration eller ta ur batteriet eller nätadaptern
under denna tid.
 Åtkomstlampan (sid. 18) lyser eller blinkar
 Mediaikonen i det övre högra hörnet på LCD-skärmen blinkar
Tips!
Under pågående filminspelning kan du ta stillbilder genom att trycka ned PHOTO helt ([Dual Rec],
sid. 26).
När ett ansikte registreras visas en vit ram och bildkvaliteten runt ansiktet optimeras automatiskt ([FACE
DETECTION], sid. 61).
Du kan bestämma vilket ansikte som ska prioriteras genom att peka på det (sid. 25).
Med standardinställningen tas en stillbild automatiskt när videokameran registrerar ett leende från en
person under filminspelningen (Leendeavkänning, sid. 25).
Du kan spara stillbilder från inspelade filmer (sid. 39).
På sid. 80 finns information om hur långa filmer du kan spela in.
Du kan kontrollera inspelningstid och återstående utrymme genom att till exempel peka på
[MANAGE MEDIA]).
(MENU)  [Show others]  [MEDIA INFO] (i kategorin
Videokamerans LCD-skärm kan visa inspelade bilder över hela skärmen (full bildpunktsvisning). Det kan
däremot göra att översidan, undersidan och de högra och vänstra kanterna av bilderna beskärs något när
de spelas upp på en TV som inte kan hantera full bildpunktsvisning. I så fall ställer du [GUIDEFRAME]
på [ON] (sid. 60) och använder den begränsningsram som visas på skärmen som vägledning när du
filmar.
[ STEADYSHOT] är inställt på [ACTIVE] som standardinställning.
Om du vill justera LCD-panelens vinkel öppnar du först LCD-panelen 90 grader i förhållande till
videokameran () och justerar sedan vinkeln ().










Inspelning/Uppspelning

 90 grader (max.)
 180 grader (max.)
 90 grader mot
videokameran
Informationskod under inspelning
Inspelningsdatum, tid och tillstånd spelas automatiskt in på inspelningsmediet. Informationen
visas inte under pågående inspelning. Du kan däremot se det som [DATA CODE] under
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK
uppspelning. För att visa dem pekar du på
[PLAYBACK])  önskad inställning 


.
SET] (i kategorin
Ta stillbilder
Med standardinställningen sparas stillbilder i internminnet.
Tips!
Se sid. 16 för information om att byta inspelningsmedia.


SE
21
 Tryck på MODE för att tända lampan
(Foto).
LCD- skärmen växlar till läget för stillbildstagning och skärmproportionerna blir 4:3.
 Tryck lätt på PHOTO för att justera fokus, och tryck sedan ner den helt.

Du kan också ta foton genom att peka på
på LCD-skärmen.
Blinkar  Tänds
Stillbilden har tagits när
Tips!
Se sid. 81 för information om hur många foton du kan ta.
(MENU)  [Show others]  [
Du ändrar bildstorleken genom att peka på
[PHOTO SETTINGS])  önskad inställning 

.
kategorin
visas.
Du kan inte ta stillbilder när
slocknar.




SE
22
IMAGE SIZE] (i
Användbara funktioner
för inspelning av filmer
och foton
telefoto.
Tips!
Du kan välja [ DIGITAL ZOOM] (sid. 62)
om du vill zooma in mer.

Zooma

Du kan förstora bilder upp till 25 gånger
den ursprungliga storleken med hjälp av
zoomreglaget. Du kan också förstora bilder
med hjälp av / på LCD-skärmen.
Ta bra bilder automatiskt
(INTELLIGENT AUTO)
Inspelning/Uppspelning
Genom att trycka på
, kan du spela in
bilder med funktionen INTELLIGENT
AUTO. När du vrider videokameran
mot motivet, spelar videokameran in
med den optimala kombinationen av tre
avkänningslägen. Ansiktsigenkänning,
Scenigenkänning och Kameraskakning.
När kameran identifierar motivet, visas
ikonerna som motsvarar identifierat
förhållande.
Tips!
I standardinställningen är INTELLIGENT
AUTO inställt på ON.


Bredare synfält
(Vidvinkel)
Motivet verkar
närmare
(Telefoto)
Om du vill zooma långsamt rör du
zoomreglaget bara en liten bit. Om du vill
zooma snabbare rör du reglaget mer.
 Obs!
SteadyShot kanske inte minskar bildstörningen
som du önskar när zoomreglaget är inställt på
T (Telefoto).
 Se till att du håller kvar fingret på zoomreglaget.
Om du tar bort fingret från zoomreglaget kan
det hända att zoomreglagets funktionsljud
också spelas in.
 Du kan inte påverka zoomningshastigheten
med knappen / på LCD-skärmen.
 Minsta möjliga avstånd mellan videokameran
och motivet med bibehållen skärpa är ungefär
1 cm för vidvinkel och ungefär 80 cm för

Ansiktsigenkänning
(Porträtt), (Bebis)
Videokameran identifierar ansikten och
justerar fokus, färg och exponering.
Scenigenkänning
(Landsskap),
 (Motljus),
(Skymning), (Strålkastare), (Svag
belysning), (Makro)
Videokameran väljer den effektivaste
inställningen automatiskt beroende på scen.
Kameraskakning
(Stativ)
Videokameran identifierar att
SE
23
kameraskakning inte sker och utför optimal
inställning för stativet.
 Obs!
Videokameran kanske inte identifierar den
scen eller det motiv som förväntas beroende på
inspelningsförhållanden.

Avbryta INTELLIGENT AUTO
Tryck på
.
annars försvinner ikonen för
avkänningsläget och du kan spela in med
de inställningar som önskas.
Dessutom avbryts inställningen
INTELLIGENT AUTO om du ändrar
följande inställningar.
 [SMTH SLW REC]
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [SPOT MTR/FCS]
 [SPOT METER]
 [SPOT FOCUS]
 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
 [TELE MACRO]
STEADYSHOT]
[
 [AUTO BACK LIGHT]
 [LOW LUX]
 [FACE DETECTION]
 [SMILE PRIORITY]
 Obs!
Ovanstående inställningar återställs till
ursprungliga inställningar när INTELLIGENT
AUTO är inställt på ON.

Välja inspelningsläge
Du kan välja ett inspelningsläge för att
spela in filmer i 3 nivåer. Inspelningstiden
för ditt medium kan ändras beroende på
inspelningsläget. I standardinställningen är
[ REC MODE] inställt på [SP].
SE
24
Tidskrävande
inspelning
 Peka på
others]  [
kategorin
Högkvalitativ
inspelning
(MENU)  [Show
REC MODE] (i
[SHOOTING SET]).
 Peka på önskad inställning.
Om du vill spela in bilder av hög
kvalitet väljer du läget HQ eller om
du vill spela in längre filmer väljer du
läget LP.
 Peka på

.
 Obs!
Filmer spelas in i formatet MPEG-2.
 Du kan välja följande bildkvaliteter. Värden
som t.ex. ”9M” visar den genomsnittliga
bithastigheten, och ”M” står för ”Mbps”.
 [HQ] (9M (HQ))
 [SP] (6M (SP))(standardinställning)
 [LP](3M (LP))
 Om du spelar in i läget LP, kan det hända att
kvaliteten på bilderna i vissa filmer blir sämre
och att avsnitt med snabba rörelser visas med
blockstörningar när du spelar upp dem.

Tips!
Du kan välja [ REC MODE] separat för
respektive inspelningsmedium.


LCD-skärmen får motivet du valde under
[PRIORITY SETTING] (sid. 61) prioritet.
Om ansiktet du pekade på åter kommer in på
skärmen får det ansiktet prioritet.
Prioritera motivet
När [FACE DETECTION] (sid. 61) är
ställd på [ON] (standardinställning), och
flera ansikten registrerats pekar du på det
ansikte som du vill prioritera. Fokus/
färg/exponering ställs in automatiskt för
det valda ansiktet. Eftersom det ansikte
du pekade på har prioritet även med
funktionen Leendeavkänning tar din
videokamera en bild auotmatiskt när den
identifierar ett leende ansikte.
Ta bilder med leenden automatiskt
(Leendeavkänning)
Med standardinställningen tas en
stillbild automatiskt när videokameran
registrerar ett leende från en person under
filminspelning. En orange ram visas runt
ansiktet när ett leende registreras.
Inspelning/Uppspelning
Peka på det ansikte som du vill
prioritera.
 Obs!
Under vissa omständigheter kan
inte leenden registreras beroende på
inspelningsförhållandena, motivet eller
videokamerans inställningar.

Tips!
Du kan välja motivet som ska prioriteras för
registrering av ansikten och leenden med
[PRIORITY SETTING] (sid. 61). När du anger
det prioriterade motivet genom att peka på
avkänningsramen på LCD-skärmen, får ansiktet
med ramen med dubbla linjer prioritet.
Om ett leende inte registreras ställer du in
[SMILE SENSITIVITY] (sid. 62).


Ramen med dubbla linjer visas.
Du kan avbryta inställningen genom att
peka på ansiktet med ramen med dubbla
linjer.
 Obs!
 Om ansiktet du pekade på inte registreras kan
det bero på belysningen i omgivningen eller på
personens frisyr. I så fall pekar du på ansiktet
igen när du spelar in.

Tips!
Ramen med dubbla linjer kring ett ansikte som
är i fokus för registrering av ett leende färgas
orange.
Om ansiktet du pekade på försvinner från



SE
25
Ta stillbilder med hög kvalitet
under filminspelning (Dual Rec)
Du kan ta stillbilder under pågående
filminspelning genom att trycka på
PHOTO.
 Obs!
kanske visas när inspelningsmediets
kapacitet inte är tillräcklig eller när du tar
stillbilder kontinuerligt. Du kan inte ta
visas.
stillbilder när

Tips!
När MODE-lampan är ställd på
(Film)
2.7M] (16:9
blir storleken för bilderna [
bredbild) eller [2.1M] (4:3).
Du kan ta stillbilder medan en filminspelning
är i standbyläge på samma sätt som när lampan
(Foto) är tänd.



Spela in i spegelläge
Öppna LCD-panelen så att den bildar
90 grader mot videokameran () och vrid
den sedan 180 grader mot objektivsidan
().
Tips!
På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men
den inspelade bilden blir normal.


SE
26
Spela upp på videokameran
Med standardinställningen spelas filmer och foton som är inspelade på internminnet upp.
Tips!
Se sid. 16 för information om att byta inspelningsmedia.


1
2
Öppna videokamerans LCD-skärm.
Din videokamera startas.

För att slå på videokameran när LCD-panelen redan är öppen trycker du på POWER (sid. 14).
Tryck på
(VIEW IMAGES).

3
Du kan också visa VISUAL INDEX-skärmen genom att peka på
LCD-skärmen.
Peka på
Peka på
Inspelning/Uppspelning
Skärmen VISUAL INDEX visas efter några sekunder.
(VIEW IMAGES) på
(Film) ()  önskad film () för att spela upp en film.
(Foto) ()  önskat foto () för att visa ett foto.
Filmer visas och sorteras efter inspelningsdatum.
 Växlar visningen av kontrollknapparna.
 Öppnar skärmen MENU
 Visar skärmen från vilken du kan välja typ av index ([DATE INDEX]/[
ROLL]/[ FACE]) (sid. 30, 30, 31).

/
: Visar filmer som har spelats in föregående/nästa datum.*

/
: Visar föregående/nästa film.
FILM
SE
27
 Återgår till inspelningsskärmen.
*  visas när du pekar på .


Du kan rulla visningen genom att peka på och dra  eller .
 visas tillsammans med filmen eller stillbilden som senast spelades upp eller spelades in. Om du
pekar på filmen eller stillbilden med , kan du fortsätta uppspelningen från föregående tidpunkt.
( visas på foton som spelats in på ett minneskort.)
Spela upp filmer
Videokameran börjar spela upp den valda filmen.
Volymjustering
Föregående
Nästa
OPTION
För att snabbspela
framåt
För att göra paus/spela
upp
För att stoppa
För att snabbspela
bakåt
Tips!
När uppspelningen, som började med den valda filmen, når den sista filmen visas skärmen VISUAL
INDEX igen.
/
i pausläget.
Om du vill spela upp filmen långsamt pekar du på
/
under en uppspelning, spelas filmer upp ungefär 5 gånger 
Om du fortsätter att peka på
10 gånger  30 gånger  60 gånger snabbare.
(MENU)  [Show others]  [VISUAL INDEX]
Du kan visa VISUAL INDEX genom att peka på
[PLAYBACK]).
(i kategorin
Inspelningsdatum, tid och fotograferingsförhållande spelas in automatiskt under inspelningen. Den här
informationen visas inte under inspelning men du kan visa den vid uppspelningen genom att peka på
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK SET] (i kategorin
[PLAYBACK])  [DATA


.
CODE]  önskad inställning 






Justera ljudvolymen för filmer
Peka på

SE
28
 och justera med
Du kan även justera volymen med hjälp av
/

/
när du spelar upp filmer.
i OPTION MENU.
Visa stillbilder
Videokameran visar det valda fotot.
Föregående
Öppnar skärmen
VISUAL INDEX
Tips!
När du visar foton inspelade på ett minneskort, visas
För att starta/stoppa ett
bildspel
Nästa
OPTION


(uppspelningsmapp) på skärmen.
Inspelning/Uppspelning
SE
29
Användbara funktioner
för uppspelning av
filmer och foton
Söka bilder efter datum
(Datumindex)
Du kan på ett effektivt sätt söka efter bilder
med ledning av deras datum.
 Obs!
 Du kan inte använda datumindexfunktionen för
foton på minneskortet.
 Tryck på
På skärmen [Film Roll Index]/[Face Index] kan
du visa datumindex genom att peka på datumet
i det övre högra hörnet på skärmen.
Söka efter önskat avsnitt med
precision (Film Roll Index)
Filmer kan delas upp med en inställd tid
och det första avsnittet vid varje delning
visas på skärmen INDEX. Du kan starta
uppspelningen av en film från den valda
miniatyrbilden.
 Tryck på
(VIEW IMAGES).
Skärmen VISUAL INDEX visas.
 Peka på

(VIEW IMAGES).
Skärmen VISUAL INDEX visas.
 [DATE INDEX].
 Peka på
Återgår till skärmen VISUAL INDEX
[
FILM ROLL].
Återgår till skärmen VISUAL INDEX
 Välj datum för den önskade
bilden genom att peka på
, och peka sedan på
/
.
Anger intervallet för vilket miniatyrbilder
skapas av scenerna i en film.
 Välj önskad film genom att peka
på
/
.
Bilderna från det valda datumet visas
på skärmen VISUAL INDEX.
Tips!
Du kan också visa datumindex genom att
(MENU)  [Show others]
peka på
 [VIEW IMAGES] (i kategorin
[PLAYBACK])  [DATE INDEX].


SE
30
/
för att söka efter
 Peka på
önskad scen och peka sedan på
den scen du vill visa.
Uppspelningen startar från den valda
scenen.
Tips!
Du kan också visa Film Roll Index genom att
(MENU)  [Show others] 
peka på
[VIEW IMAGES] (i kategorin
[PLAYBACK])  [ FILM ROLL].


Söka efter önskat avsnitt med hjälp
av ansikten (Face Index)
De ansiktsbilder som identifierats under
filminspelningen visas på skärmen INDEX.
Du kan spela upp filmen från den valda
ansiktsbilden.
 Tryck på
(VIEW IMAGES).
 Peka på
[
FACE].
Återgår till skärmen VISUAL INDEX
 Välj önskad film genom att peka
på
/
.
/
för att söka efter
 Peka på
den önskade ansiktsbilden, och
peka sedan på önskad ansiktsbild
för att visa scenen.
Uppspelningen startar från början av
scenen med den valda ansiktsbilden.
Tips!
Du kan också visa Face Index genom att peka på
(MENU)  [Show others]  [VIEW
[PLAYBACK]) 
IMAGES] (i kategorin
[ FACE].


Använda PB-zoom med foton
Inspelning/Uppspelning
Skärmen VISUAL INDEX visas.
 Obs!
I vissa fall kan inspelningsförhållandena göra att
ansikten inte kan identifieras.
Exempel: Människor som bär glasögon eller
hatt, eller som inte vänder ansiktet mot
kameran.
 Kontrollera att du ställt in [FACE
DETECTION] på [ON] (sid. 61)
(standardinställning) innan inspelningen, om
du vill kunna söka efter filmer med hjälp av
Face Index.

Du kan förstora foton från ungefär 1,1 gång
till 5 gånger den ursprungliga storleken.
Förstoringen kan justeras med
zoomreglaget.
 Spela upp det foto du vill
förstora.
 Förstora fotot med hjälp av T
(telefoto).
Skärmen ramas in.
SE
31
 Peka på skärmen på den punkt
som du vill visa i mitten av den
ram som visas.
Den punkt du pekade på skärmen
flyttas till mitten av den ram som visas.
 Ställ in förstoringen med
W (vidvinkel)/T (telefoto).
Du avbryter genom att peka på
.
Spela upp en serie foton (bildspel)
Peka på
på skärmen för
uppspelning av foton.
Bildspelet börjar från det valda fotot.
Stoppa bildspelet
Peka på
.
Starta bildspelet igen
Peka på
igen.
 Obs!
Du kan inte använda uppspelningszoomen
under bildspel.

Tips!
Du kan ställa in kontinuerlig uppspelning av
(OPTION) 
bildspel genom att välja
 [SLIDE SHOW SET] när du
fliken
spelar upp foton. Standardinställning är [ON]
(kontinuerlig uppspelning).


SE
32
Spela upp bilder på en TV
Anslut din videokamera till ingångsuttaget på en TV eller videobandspelare med A/Vkabeln  eller en A/V-kabel med S VIDEO . Anslut videokameran till ett vägguttag
via den medföljande nätadaptern (sid. 13). Se även bruksanvisningarna som följer med de
komponenter du tänker ansluta.
A/V-kabel (medföljer)
Anslut till en annan enhet via Anslutning för A/V-Fjärrkontroll med en A/V-kabel.
A/V-kabel med S VIDEO (säljs separat)
Om du ansluter till en annan enhet via S VIDEO-uttaget med en A/V-kabel utrustad med en
S VIDEO-kabel (säljs separat), kan bilder med högre bildkvalitet återges än om du använder en
A/V-kabel. Anslut den vita och röda kontakten (vänster/höger ljud) och S VIDEO-kontakten
(S VIDEO-kanal) på A/V-kabeln till en S VIDEO-kabel (säljs separat). Den gula kontakten
behövs inte. Om du endast ansluter S VIDEO-kontakten hörs inget ljud.
S VIDEO
VIDEO
(Gul)
AUDIO
(Vit)
Inspelning/Uppspelning
IN
TV
(Röd)
Videobandspelare
(Gul)
Signalflöde
Anslutning för A/V-Fjärrkontroll
 Ställ in TV:ns ingångsväljare till den ingång din videokamera kommer att
anslutas till.
Mer information finns i bruksanvisningen som följer med TV:n.
 Anslut din videokamera till en TV med en A/V-kabel ( medföljer) eller en
A/V-kabel med S VIDEO ( säljs separat).
Anslut videokameran till ingångarna på TV:n.
 Spela upp filmer och foton på videokameran (sid. 27).
SE
33
Ställa in bildproportionerna enligt den anslutna TV:n (16:9/4:3)
Peka på
(MENU)  [Show others]  [OUTPUT SETTINGS] (i kategorin
[GENERAL SET])  [TV TYPE]  [16:9] eller [4:3] 


.
När du ansluter till TV:n via en videobandspelare
Anslut videokameran till LINE IN-ingången på videobandspelaren med A/V-kabeln. Ställ
ingångsväljaren på videobandspelaren på LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 osv.).
Om du har en mono-TV (om TV:n bara har en enda ljudingång)
Anslut A/V-kabelns gula kontakt till videoingången och anslut den vita kontakten
(vänster kanal) eller den röda kontakten (höger kanal) till ljudingången på TV:n eller
videobandspelaren.
Om TV:n/videobandspelaren har en 21-stiftsadapter (EUROCONNECTOR)
Använd en 21-stiftsadapter (säljs separat) för att se de uppspelade bilderna.
TV/Videobandspelare
 Obs!
När du ställer in [TV TYPE] på [4:3], kan det hända att bildkvaliteten försämras. När den inspelade
bildens förhållande växlar mellan 16:9 (bredbild) och 4:3, kan det hända att bilden flimrar.
 På vissa TV-apparater av formatet 4:3 kan det hända att foton som spelats in i förhållandet 4:3 inte visas
på hela skärmen. Det är inte ett tecken på att något är fel.


Om du visar en bild som spelats in i bildförhållandet 16:9 (bredbild) på en TV med formatet 4:3 som inte
är kompatibel med 16:9-signalen (bredbild), ställer du in [TV TYPE] till [4:3].
Tips!
(MENU)  [Show others]
För att kontrollera information (räkneverk osv.) på skärmen, peka på
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT]  [V-OUT/PANEL]
 [OUTPUT SETTINGS] (i kategorin


.



SE
34
Använda videokameran på ett bra sätt
Radera filmer och
stillbilder
Du kan frigöra utrymme genom
att radera filmer och stillbilder från
inspelningsmediet.
 Obs!
Du kan inte återställa bilder som du har raderat.
Spara viktiga filmer och foton i förväg.
 Ta inte bort batteriet eller nätadaptern från
videokameran när du raderar bilder. Det kan
skada inspelningsmediet.
 Mata inte ut minneskortet när du raderar bilder
från det.
 Du kan inte radera skrivskyddade filmer och
foton. Ta bort skrivskyddet från filmer och
foton innan du raderar dem (sid. 37).
 Om den raderade filmen ingår i en spellista
(sid. 42), kommer filmen som lagts till i
spellistan också att raderas från spellistan.
3
Tryck på och markera de filmer
eller stillbilder du vill radera med
märket .



1
Peka på
(MENU)  [Show
others]  [DELETE] (i kategorin
[EDIT]).
2
Om du vill radera filmer pekar du
på [ DELETE]  [ DELETE].

Om du vill radera foton pekar du på
[ DELETE]  [ DELETE].
4
Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på
LCD-skärmen. Du återgår till föregående
.
skärm genom att peka på
Peka på

.
 [YES] 
Ta bort alla filmer/foton samtidigt
Använda videokameran på ett bra sätt
Tips!
Du kan radera en bild via uppspelningsskärmen
OPTION MENU.
från menyn
Om du vill radera alla bilder som spelats in
på mediet och återställa dess ursprungliga
kapacitet formaterar du det (sid. 66).
Förminskade bilder som gör att du kan visa
flera bilder samtidigt på en indexskärm kallas
”miniatyrbilder”.



I steg 2 pekar du på [ DELETE] 
[ DELETE ALL]  [YES]  [YES] 

.

Om du vill radera alla foton på en gång pekar
du på [ DELETE]  [ DELETE ALL] 

.
[YES]  [YES] 
Ta bort alla filmer/foton som spelats in
på en och samma dag samtidigt
 Obs!
Det går inte att radera foton på ett minneskort
per inspelningsdatum.

I steg 2 pekar du på [ DELETE] 
[ DELETE by date].

Om du vill radera alla foton från en viss
dag samtidigt pekar du på [ DELETE]
 [ DELETE by date].
SE
35
Välj inspelningsdatum för önskade
/
filmer/foton genom att peka på
och peka sedan på
.

Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på
LCD-skärmen. Du återgår till föregående
.
skärm genom att peka på
Peka på [YES] 
SE
36

.
Skrivskydda inspelade
filmer och foton
(skrivskydd)
Skrivskydda filmer och foton så att de inte
kan raderas av misstag.
Tips!
Du kan skrivskydda filmer och foton via
uppspelningsskärmen från menyn
OPTION MENU.


1
(MENU)  [Show
Peka på
others]  [PROTECT] (i kategorin
[EDIT]).
2
Om du vill skrivskydda filmer
pekar du på [ PROTECT] 
[ PROTECT].

Peka på en film eller ett foto som är märkt
med  i steg 3.
 försvinner.
Skrivskydda alla filmer och foton som
spelats in på samma dag samtidigt
 Obs!
Du kan inte välja [ PRT. by date] för
informationen som spelats in på minneskortet.

I steg 2 pekar du på [
[ PRT. by date].

PROTECT] 
Om du vill skydda alla foton från en viss
dag samtidigt pekar du på [ PROTECT]
 [ PRT. by date].
Om du vill skrivskydda foton pekar du på
[ PROTECT]  [ PROTECT].
Peka på de filmer och foton som
du vill skrivskydda.
 visas på de valda bilderna.
Välj inspelningsdatum för önskade
/
filmer/foton genom att peka på
och peka sedan på
.

Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på
LCD-skärmen. Du återgår till föregående
.
skärm genom att peka på
Peka på [PROTECT] 

4
Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på
LCD-skärmen. Du återgår till föregående
.
skärm genom att peka på
Peka på

.
 [YES] 
Använda videokameran på ett bra sätt
3
Ta bort skrivskyddet från filmer och
foton

.
Ta bort skrivskyddet från alla filmer och
foton som spelats in på samma dag
samtidigt
I steg  ovan, väljer du inspelningsdatum
för filmerna/fotona och pekar sedan på
 [UNPROTECT] 

.
SE
37
Dela en film
1
Peka på
(MENU) 
[Show others]  [ DIVIDE] (i
kategorin
[EDIT]).
2
3

Peka på den film som du vill dela.
Justera delningspunkten med större
precision när du har valt punkten med
.
Återgår till början av den valda filmen
Peka på
SE
38
 [YES] 
 Obs!
Du kan inte återställa filmer som du har delat.
 Du kan inte dela upp en skrivskyddad film. Ta
bort skyddet för att dela (sid. 37).
 Koppla inte bort batteriet eller nätadaptern
från videokameran när du delar filmen. Det
kan skada inspelningsmediet. Mata inte
heller ut minneskortet när du delar filmer på
minneskortet.
Tips!
Du kan dela en film via uppspelningsskärmen
OPTION MENU.
från menyn


Uppspelningen av filmen växlar över
till pausläge. Läget växlar mellan
uppspelning och paus när du trycker
.
på


Den valda filmen spelas upp.
Peka på
vid den punkt där
du vill dela upp filmen i scener.
4

Eftersom videokamerans sätt att bestämma
delningspunkten är baserat på steg om halva
sekunder, kan det förekomma en viss avvikelse
och
mellan den punkt som du pekade på
den verkliga delningspunkten.
Om den delade originalfilmen finns med i
spellistan delas filmen även i spellistan.
Endast enklare redigering kan göras med
videokameran. För mer avancerad redigering
använder du den medföljande programvaran.
.
Ta en stillbild från en
film
1
Peka på
(MENU)  [Show
others]  [PHOTO CAPTURE] (i
kategorin
[EDIT]).
2
Fönstret [PHOTO CAPTURE] visas.
Peka på den film du vill ta en bild
från.
3
Den valda filmen spelas upp.
Peka på
vid den punkt där
du vill ta bilden.
Uppspelningen av filmen växlar över
till pausläge. Läget växlar mellan
uppspelning och paus när du trycker
.
på
5
Peka på
om du vill ta ett foto från
en annan film och upprepa sedan stegen
från steg 2.
Peka på

.
 Obs!
Bildstorleken är låst beroende på filmens
bildförhållande:
0.2M] under 16:9 (bredbild)
[
 [VGA(0.3M)] under 4:3
 Det måste finnas tillräckligt med ledigt
utrymme på inspelningsmediet där du vill spara
foton.
 Inspelningsdatum och tid för de inspelade
bilderna är samma som för filmernas
inspelningsdatum och tid.
 Om den film du tar bilder från saknar
informationskod kommer inspelningsdatum
och inspelningstid för fotot att bli det datum
och den tid då du tog stillbilden från filmen.
 Du kan inte ta foton från filmer som spelats in
på ett minneskort (DCR-SX73E).

Använda videokameran på ett bra sätt
Justera inspelningspunkten noggrannare
efter det att du har valt punkten med
.

Återgår till början av den valda filmen
4
Peka på
.
När tagningen är slutförd övergår
skärmen till pausläge.


Det inspelade fotot sparas på det
inspelningsmedium som du valde under
[PHOTO MEDIA SET] (sid. 16).
om du vill fortsätta att ta
Peka på
foton och upprepa sedan stegen från steg 3.
SE
39
Kopiera filmer
och foton från
internminnet till ett
minneskort
Kopiera filmer
Du kan kopiera filmer inspelade på
videokamerans internminne till ett
minneskort.
Sätt i ett minneskort i videokameran innan
du utför åtgärden.
 Obs!
När du spelar in film på ett minneskort för
första gången skapar du en bilddatabasfil genom
(MENU)  [Show others]
att peka på
 [REPAIR IMG.DB F.] (i kategorin
[MANAGE MEDIA])  [MEMORY CARD].
 Anslut videokameran till vägguttaget med den
medföljande nätadaptern för att förhindra att
strömmen till videokameran tar slut under
pågående kopiering.

Tips!
Den ursprungliga filmen kommer inte att
raderas efter kopiering.
Alla bilder som finns med i en spellista kommer
att kopieras.
Bilder inspelade med denna videokamera
och lagrade på ett inspelningsmedium kallas
”original”.
 Peka på typ av kopiering.
[DUB by select]: För att välja filmer
och kopiera
[DUB by date]: För att kopiera alla
filmer från ett visst datum
[ DUB ALL]: Kopiera spellistan
När du valt spellistan som
kopieringskälla kopierar du spellistan
genom att följa instruktionerna på
skärmen.
 Peka på den film som ska
kopieras.
[DUB by select]: Peka på den film som
ska kopieras och markera den med .
Du kan välja flera filmer.




(MENU)  [Show
 Peka på
others]  [MOVIE DUB] (i
kategorin
[EDIT]).
Fönstret [MOVIE DUB] visas.
SE
40
Återstående kapacitet på
minneskortet

Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på
LCD-skärmen. Du återgår till föregående
.
skärm genom att peka på
[DUB by date]: Välj inspelningsdatum
på filmen som ska kopieras, och peka
. Du kan inte välja flera
sedan på
datum.
 Peka på

.
 [YES] 
 Peka på det foto som du vill
kopiera.
[COPY by select]: Peka på det foto som
ska kopieras och markera det med .
Du kan välja flera foton.
Tips!
Om du vill granska de kopierade filmerna
när kopieringen är klar väljer du [MEMORY
CARD] på [MOVIE MEDIA SET] och spelar
upp dem (sid. 16).


Kopiera foton

Du kan kopiera foton från videokamerans
internminne till ett minneskort.
Sätt i ett minneskort i videokameran innan
du utför åtgärden.
 Obs!
Anslut videokameran till vägguttaget med den
medföljande nätadaptern för att förhindra att
strömmen till videokameran tar slut under
pågående kopiering.
Fönstret [PHOTO COPY] visas.
 Peka på

.
Använda videokameran på ett bra sätt
[COPY by date]: Välj inspelningsdatum
på fotot som ska kopieras, och peka
. Du kan inte välja flera
sedan på
datum.

(MENU)  [Show
 Peka på
others]  [PHOTO COPY] (i
[EDIT]).
kategorin
Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på
skärmen. Du återgår till föregående skärm
.
genom att peka på
 [YES] 
Tips!
Om du vill granska de kopierade fotona när
kopieringen är klar väljer du [MEMORY
CARD] under [PHOTO MEDIA SET] och
spelar upp dem (sid. 16).


 Peka på typ av kopiering.
[COPY by select]: För att kopiera valda
foton
[COPY by date]: För att kopiera alla
foton från ett visst datum
SE
41
Använda spellistan för
filmer
En spellista är en lista som visar
miniatyrbilder över de filmer du valt.
Originalfilmerna påverkas inte även om du
redigerar och raderar filmerna i spellistan.
Skapa spellistan

Bekräfta genom att peka på bilden på
LCD-skärmen. Du återgår till föregående
.
skärm genom att peka på
Peka på [YES] 
(MENU)  [Show
 Peka på
others]  [PLAYLIST EDIT] (i
kategorin
[EDIT]).
 Peka på [
Välj inspelningsdatum för den önskade
/
filmen genom att peka på
.
och peka sedan på
ADD].
 Peka på den film som ska läggas
till i spellistan.

.
 Obs!
Koppla inte bort batteriet eller nätadaptern
från videokameran när du lägger till filmer i
spellistan. Det kan skada inspelningsmediet.
Mata inte heller ut minneskortet när du
redigerar filmer på minneskortet.
 Du kan inte lägga till foton i spellistan.

Tips!
Det går att lägga till max. 99 filmer i spellistan.
Du kan lägga till en film i spellistan genom att
(OPTION).
peka på



Spela upp spellistan
Den valda filmen markeras med .

Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på
LCD-skärmen. Du återgår till föregående
.
skärm genom att peka på
 Peka på
.

(MENU)  [Show
 Peka på
others]  [PLAYLIST] (i kategorin
[PLAYBACK]).
Filmer som lagts till i spellistan visas.
 [YES] 
Lägga till alla filmer som spelats in på
en och samma dag
I steg 2 pekar du på [ ADD by date].
Filmernas inspelningsdatum visas på
skärmen.
 Peka på filmen du vill spela upp.
Spellistan spelas upp från den valda
filmen och till slutet, sedan visas åter
spellistans skärm.
Radera oönskade filmer från spellistan
SE
42
Peka på
(MENU)  [Show
others]  [PLAYLIST EDIT] (i
[EDIT]).
kategorin
Peka på [ ERASE].
Om du vill ta bort alla filmer från
spellistan pekar du på [ ERASE ALL]

.
 [YES]  [YES] 
Välj filmen som ska raderas från listan.
Målmarkör
Peka på
.
Den valda filmen markeras med .

Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på
LCD-skärmen. Du återgår till föregående
.
skärm genom att peka på
Peka på
.
 [YES] 
 [YES] 

Tips!
När du väljer flera filmer flyttas filmerna enligt
den ordning som visas i spellistan.



Tips!
Även om du raderar en film från en spellista så
raderas inte originalfilmen.


Använda videokameran på ett bra sätt
Ändra ordningen i spellistan
Peka på
(MENU)  [Show
others]  [PLAYLIST EDIT] (i
[EDIT]).
kategorin
Peka på [ MOVE].
Peka på den film som du vill flytta.
Den valda filmen markeras med .

Bekräfta genom att peka på bilden på
LCD-skärmen. Du återgår till föregående
.
skärm genom att peka på
Peka på
.
Välj mål med
/
.
SE
43
Spara bilder med en extern enhet
Spara bilder på ett externt
medium (DIRECT COPY)
Du kan spara filmer och foton på ett
externt medium (USB-lagringsenhet), som
t.ex. en extern hårddisk. Du kan också spela
upp bilder med videokameran eller med en
annan uppspelningsenhet.
 Obs!
 För denna funktion måste du ha en USBadapterkabel VMC-UAM1 (säljs separat).
 USB-adapterkabeln VMC-UAM1 är kanske inte
tillgänglig i vissa länder/regioner.
 Du kan inte använda följande enheter som
externt medium.
 medium med en kapacitet som överstiger 2 TB
 vanliga skivenheter som t.ex. en CD- eller
DVD-enhet
 medium som är ansluten via en USB-hubb
 medium med en inbyggd USB-hubb
 kortläsare
 Det är inte säkert att du kan använda ett externt
medium med kodfunktion.
 Videokameran använder sig av filsystemet FAT.
Om ett externt medium har formaterats med
filsystemet NTFS eller liknande, formaterar du
det externa mediet med videokameran innan du
använder det. Fönstret för formatering visas när
det externa mediet ansluts till videokameran.
Det kan hända att fönstret för formatering visas
även om media använder FAT-filsystemet.
 Funktionen kan inte garanteras även för enheter
med gällande driftsförhållanden.
 Anslut videokameran till ett vägguttag via den
medföljande nätadaptern (sid. 12).
 Mer information finns i bruksanvisningen som
medföljer ditt externa media.
 Se Sony supportsida för ditt land/region för mer
information om extern media som går att använda.
Tips!
Du kan också importera bilder som spelats
in på extern media med hjälp av medföljande
programvara ”PMB”.
DC IN-uttag och vägguttaget.
2
Om det externa mediet har en
nätkabel ansluter du den till ett
vägguttag.
3
4
Anslut USB-adapterkabeln till det
externa mediet.
Anslut USB-adapterkabeln
till  (USB)-kontakten på
videokameran.
När skärmen [Create a new Image
Database File.] visas pekar du på [YES].
USB-adapterkabel
(säljs separat)
5
Peka på [Copy.] på
videokamerans skärm.
Filmer och foton på videokamerans interna
inspelningsmedia som inte har sparats på
ett externt medium kan nu sparas.



1
SE
44
Anslut nätadaptern och
strömkabeln till din videokameras
6
Skärmen visas endast när det finns nya,
inspelade bilder.
Peka på
på videokamerans
skärm när funktionen är slutförd.
 Obs!
Antal scener du kan spara på ett externt
medium är enligt följande.
Filmer: 9 999
Foton: 9 999 bildrutor × 899 mappar
Det antal scener du kan spara kan vara något
färre beroende på vilken typ av bilder som tas.
visas.


När du valt [DUB by date], väljer du
datumet för de bilder du vill kopiera med
/
, peka sedan på
och gå
till steg .
Vid anslutning till externt medium
Bilderna som sparats på det externa mediet
visas på LCD-skärmen. Visningsknapparna
för film och foton på VISUAL INDEXskärmen ändras på det sätt som visas nedan.
Återstående kapacitet för externt media


Du kan göra menyinställningar för det
externa mediet, t.ex. radera bilder. Peka
(MENU)  [Show others] på
på
VISUAL INDEX-skärmen.
Du kan också spara bilder som spelats in på
minneskort.
 Obs!
Det går inte att söka efter eller kopiera
foton, som spelats in på ett minneskort, per
inspelningsdatum.
Peka på
 [YES] 
videokamerans skärm.
Spela upp bilder från ditt externa
media på videokameran
Peka på [Play without copying.] i steg 5
ovan.
VISUAL INDEX-skärmen för det
externa mediet visas.
Spela upp bilden (sid. 27).


Peka på [Play without copying.] i steg 5
ovan.
VISUAL INDEX-skärmen för det
externa mediet visas.
(MENU)  [Show others]
Peka på
 [MOVIE DUB] (när du väljer filmer)/
[PHOTO COPY] (när du väljer foton).
Följ instruktionerna på skärmen för att
välja metod för val av inspelningsmedia
och bild.
När du valt [DUB by select] pekar du på
den bild du vill spara.
på
Spara bilder med en extern enhet
Spara önskade filmer och foton
Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på
LCD-skärmen. Du återgår till föregående
.
skärm genom att peka på
Genom att peka på ett datum kan du söka
bilder efter datum.
Du kan också visa bilder på den TV som
är ansluten till videokameran (sid. 33).
 Obs!
Datumindex för foton kan inte visas.
 Om videokameran inte identifierar det externa
mediet kan du prova följande åtgärder.
 Anslut USB-adapterkabeln till videokameran
en gång till.
 Om det externa mediet har en nätkabel
ansluter du den till ett vägguttag

Avbryta anslutningen till ditt externa
media
Peka på
på VISUAL INDEXskärmen för det externa mediet.
Koppla bort USB-adapterkabeln.
SE
45
Skapa en skiva med
en DVD-brännare/
inspelare
Skapa en skiva med hjälp av den
specialtillverkade DVD-brännaren,
DVDirect Express
 Sätt in en oanvänd skiva i DVDbrännaren och stäng skivfacket.
Skärmen [DISC BURN] visas på
videokamerans skärm.
Du kan skapa en skiva eller spela upp bilder
från en skiva genom att använda anvisad
DVD-brännare, DVDirect Express (säljs
separat).
Mer information finns i bruksanvisningen
som medföljer DVD-brännaren.
(DISC BURN) på DVD Tryck på
brännaren.
 Obs!
Anslut videokameran till ett vägguttag via den
medföljande nätadaptern (sid. 12).
 Bara oanvända skivor av följande typer kan
användas:
 12 cm DVD-R
 12 cm DVD+R
 Enheten kan inte hantera skivor med dubbla
lager.
 DVDirect Express kallas för ”DVD-brännare” i
det här avsnittet.
 Upprepa steg 3 och 4 om
den totala minnesstorleken
för filmerna som ska brännas
överstiger utrymmet på skivan.

 Anslut nätadaptern och
nätkabeln till din videokameras
DC IN-uttag och vägguttaget
(sid. 12).
 Slå på strömmen till
videokameran och anslut DVDbrännaren till  (USB)-kontakten
på videokameran med DVDbrännarens USB-kabel.
Filmer som spelats in på det interna
inspelningsmediet som inte har sparats
på en skiva spelas in på skivan.
 [END]  [EJECT
 Peka på
DISC] på videokamerans skärm.
Ta ur skivan när åtgärden är slutförd.
och koppla sedan
 Peka på
bort USB-kabeln.
Anpassa en skiva med hjälp av DISC
BURN OPTION
I följande fall utför du denna åtgärd:
 När
du kopierar en bild
du skapar flera kopior av en och samma
skiva
 När du kopierar bilder på minneskortet
 När
Peka på [DISC BURN OPTION] i steg 4.
Välj det inspelningsmedium som
innehåller den film, eller de filmer, du
vill spara.
SE
46
Peka på den film som du vill spara på
skivan.
visas.


Återstående kapacitet på
skivan
Bekräfta genom att hålla bilden intryckt på
LCD-skärmen. Du återgår till föregående
.
skärm genom att peka på
Genom att peka på ett datum kan du söka
bilder efter datum.
Peka på
 [YES] på
videokamerans skärm.

Om du vill skapa ytterligare en skiva med
samma innehåll sätter du in en tom skiva
Spela upp en skiva med DVDbrännaren
Du kan spela upp filmer på en TV genom
att ansluta videokameran till TV:n
(sid. 33).
Sätt i en skiva du skapat i DVDbrännaren.
Filmerna på skivan visas som VISUAL
INDEX på videokamerans skärm.
Tryck på uppspelningsknappen på
DVD-brännaren.

Du kan också utföra åtgärden via
videokamerans skärm.
Peka på [END]  [EJECT DISC] på
videokamerans skärm och ta ur skivan
när du är klar.
och koppla bort USBPeka på
kabeln.
 Obs!
Gör inget av följande när du skapar en skiva.
 Stäng av datorn
 Koppla bort USB-kabeln eller nätadaptern
 Utsätt videokameran för slag eller vibrationer
 Mata ut minneskortet från videokameran
 Spela upp den skiva som skapats och kontrollera
att kopieringen utfördes felfritt innan du
raderar filmerna från videokameran.
 Om [Failed.] eller [DISC BURN failed.] visas
på skärmen sätter du i en ny skiva i DVDbrännaren och utför DISC BURN igen.

Spara bilder med en extern enhet
och pekar på [CREATE SAME DISC].
Tryck på [EXIT]  [END] på
videokamerans skärm när du är klar.
Koppla bort USB-kabeln från
videokameran.

Tips!
Om den totala minnesstorleken för filmerna
som ska brännas med hjälp av DISC BURN
överstiger utrymmet på skivan avbryts
bränningen när utrymmet på skivan har tagit
slut. Den sista filmen på skivan kanske inte
kommer med helt och hållet.
Att bränna en hel skiva tar mellan 20 och 60
minuter. Det kan ta längre tid beroende på
inspelningsläge och antal scener.
Om det inte går att spela upp skapade skivor på
en DVD-spelare, ansluter du videokameran till
DVD-brännaren och spelar sedan upp.


Anslut nätadaptern och nätkabeln till
din videokameras DC IN-uttag och
vägguttaget (sid. 12).
Slå på strömmen till videokameran och
anslut DVD-brännaren till  (USB)kontakten på videokameran med DVDbrännarens USB-kabel.


SE
47
Skapa en skiva med en annan DVDbrännare än DVDirect Express
Du kan spara filmer på en skiva genom
att ansluta din videokamera till en enhet
som skapar skivor, t.ex. en Sony DVDbrännare förutom DVDirect Express, med
USB-kabeln. Se även bruksanvisningarna
som följer med de komponenter du tänker
ansluta.
 Obs!
Sony DVD-brännare är kanske inte tillgänglig i
vissa länder/regioner.
 Anslut videokameran till ett vägguttag via den
medföljande nätadaptern (sid. 12).

 Anslut nätadaptern och
nätkabeln till din videokameras
DC IN-uttag och vägguttaget
(sid. 12).
 Slå på strömmen till
videokameran och anslut en
DVD-brännare eller liknande
till  (USB)-kontakten på
videokameran med USB-kabeln
(medföljer).
Skärmen [USB SELECT] visas på
videokamerans skärm.

Om skärmen [USB SELECT] inte visas
(MENU)  [Show
pekar du på
others]  [USB CONNECT] (i kategorin
[OTHERS]).
 Peka på det inspelningsmedia
som innehåller bilderna på
videokamerans skärm.
[
[

USB CONNECT]: Internminne
USB CONNECT]: Minneskort
Det inspelningsmedia som visas skiljer sig
åt beroende på modell.
 Spela in filmer på den anslutna
enheten.

Mer information finns även i
bruksanvisningen som följer med den
komponent som du tänker ansluta.
 Tryck på [END]  [YES] på
videokamerans skärm när du är
klar.
 Koppla bort USB-kabeln.
Skapa en skiva med en brännare
eller liknande
SE
48
Du kan kopiera bilder, som spelas
upp på videokameran, till en skiva
eller videokassett genom att ansluta
videokameran till en annan skivbrännare
än DVDirect Express, t.ex. en Sony DVDbrännare osv., med hjälp av A/V-kabeln.
Anslut enheten via antingen  eller . Se
även bruksanvisningarna som följer med de
komponenter du tänker ansluta.
 Obs!
Anslut videokameran till ett vägguttag via den
medföljande nätadaptern (sid. 12).
 Sony DVD-brännare är kanske inte tillgänglig i
vissa länder/regioner.
Anslutning för A/V-Fjärrkontroll

A/V-kabel (medföljer)
Anslut A/V-kabeln till ingången på den
andra enheten.
A/V-kabel med S VIDEO (säljs separat)
Ingång
Om du ansluter till en annan enhet via S
VIDEO-uttaget med en A/Vkabel utrustad med en S VIDEO-kabel
(säljs separat), kan bilder med högre
bildkvalitet återges än om du använder
en A/V-kabel. Anslut den vita och röda
kontakten (vänster/höger ljud) och
S VIDEO-kontakten (S VIDEO-kanalen)
på A/V-kabeln med S VIDEO-kabel. Om
du bara ansluter S VIDEO-kontakten
kommer du inte att höra något ljud. Den
gula kontakten (video) behövs inte.
S VIDEO
VIDEO
(Gul)
(Vit)
AUDIO
(Gul)
(Röd)
Spara bilder med en extern enhet
Signalflöde
 Placera inspelningsmediet i
inspelningsenheten.

Om inspelningsenheten har en
ingångsväljare ställer du in den på rätt
ingångsläge.
 Anslut videokameran till
inspelningsenheten (en brännare
eller liknande) med en A/V-kabel
 (medföljer) eller en A/V-kabel
med S VIDEO  (säljs separat).

Anslut videokameran till ingångarna på
inspelningsenheten.
SE
49
 Starta uppspelningen på
videokameran och inspelningen
på inspelningsenheten.

Mer information finns i bruksanvisningen
som följer med inspelningsenheten.
 När kopieringen är klar stoppar
du inspelningsenheten och
sedan videokameran.
 Obs!
Eftersom kopieringen görs med analog
överföring är det möjligt att bildkvaliteten
försämras.
 För att släcka skärmindikatorerna (räkneverk
osv.) på skärmen till den visningsenhet du
(MENU)  [Show
anslutit pekar du på
others]  [OUTPUT SETTINGS] (i kategorin
[GENERAL SET])  [DISP OUTPUT] 
[LCD PANEL] (standardinställning) 

.

 Om du vill spela in datum/tid eller
kamerainställningsdata, peka på
(MENU)  [Show others]  [PLAYBACK
[PLAYBACK])  [DATA
SET] (i kategorin

CODE]  önskad inställning 

. Peka även på
(MENU)
 [Show others]  [OUTPUT SETTINGS]
[GENERAL SET])  [DISP
(i kategorin

OUTPUT]  [V-OUT/PANEL] 

.
 Om skärmproportionerna på visningsenheten
(TV eller liknande) är 4:3, pekar du på
(MENU)  [Show others]  [OUTPUT
[GENERAL SET])
SETTINGS] (i kategorin

 [TV TYPE]  [4:3] 
.

 När du ansluter en enhet med monoljud
ansluter du den gula kontakten på A/V-kabeln
till videoingången och den vita (vänster kanal)
eller den röda (höger kanal) till ljudingången
på enheten.

SE
50
Anpassa videokameran
Använda menyer
Genom att använda menyerna kan du utföra användbara funktioner och ändra olika
inställningar. Om du använder menyfunktionerna på ett bra sätt kan du använda
videokameran mer effektivt.
Videokameran har olika menyalternativ under åtta menykategorier.
MANUAL SETTINGS (Alternativ som kan justeras efter scenförhållandena)
 sid. 56
SHOOTING SET (Alternativ för anpassad bildtagning)  sid. 60
PHOTO SETTINGS (Alternativ för tagning av foton)  sid. 63
PLAYBACK (Alternativ för uppspelning)  sid. 64
EDIT (Alternativ för redigering)  sid. 65
OTHERS (Alternativ för andra inställningar)  sid. 66
MANAGE MEDIA (Alternativ för inspelningsmedier)  sid. 66
GENERAL SET (Övriga inställningsalternativ)  sid. 68
Funktionsmenyer



Anpassa videokameran
/
/
: Menylistan går från kategori till kategori.
: Menylistan flyttar 4 poster per gång.
Du kan bläddra i menylistan genom att peka på knapparna och dra på skärmen.
Vald kategoriikon visas i orange.
när den visas.
Du kan återgå till skärmen MY MENU genom att peka på
Peka på
.
Peka på [Show others] på skärmen MY MENU.

Se nästa sida för information om MY MENU.
Peka på mitten av skärmens vänstra sida för att ändra visningen.
Peka på menyalternativet som ska ändras.
.
När du gjort alla inställningar pekar du på
.
För att slutföra inställningen av menyn pekar du på
när du vill gå tillbaka till den föregående menyskärmen.
Peka på
SE
51

kanske inte visas beroende på menyposten.
 Obs!
 Det kan hända att vissa menyalternativ inte går att ställa in beroende på inspelnings- och
uppspelningsförhållandena.
 Nedtonade menyalternativ eller inställningar kan inte användas.
Tips!
Beroende på inställningar av olika menyalternativ växlar videokameran mellan inspelningsläge och
uppspelningsläge (film/foto).


Använda MY MENU
Du kan använda menyalternativen enklare genom att registrera de menyalternativ du oftast
använder på MY MENU. Du kan registrera 6 alternativ åt gången för varje MY MENU för
MOVIE, PHOTO och PLAYBACK.
Exempel: radera [SPOT MTR/FCS] och registrera [
Peka på
.
Peka på [MY MENU SETTING].
Peka på [MOVIE].
Peka på [SPOT MTR/FCS].
.
Peka på
Peka på [ FADER] (i kategorin
När MY MENU visas pekar du på
FADER]
[MANUAL SETTINGS]).
.
Upprepa stegen ovan för att registrera menyalternativ på MY MENU, och njut av att använda
din ”Handycam”.
Tips!
När en extern lagringsenhet är ansluten, visas MY MENU.


SE
52
Använda
OPTION MENU
Menyn OPTION MENU visas på samma sätt som fönstret som visas om du högerklickar med
visas i den nedre delen av skärmen högra sida, kan du använda
musen på en dator. När
, och de menyalternativ du kan ändra i sammanhanget
OPTION MENU. Du pekar på
visas.
Menyalternativ
Flik
Peka på
(OPTION).
Peka på önskad flik  och därefter på ett alternativ för att ändra inställningen.
när du har gjort alla inställningar.
Peka på
 Obs!
Nedtonade menyalternativ eller inställningar kan inte användas.
 Om önskat alternativ inte syns på skärmen pekar du på en annan flik. (det kanske inte finns någon flik).
 De flikar och alternativ som visas på skärmen beror på videokamerans aktuella
inspelnings-/uppspelningsstatus.

Anpassa videokameran
SE
53
Menylistor
kategorin (MANUAL SETTINGS)
SCENE SELECTION
FADER
WHITE BAL.
SPOT MTR/FCS
SPOT METER
SPOT FOCUS
EXPOSURE
FOCUS
TELE MACRO
SMTH SLW REC
56
56
57
58
58
58
58
58
59
59
kategorin (SHOOTING SET)
REC MODE
GUIDEFRAME
STEADYSHOT
CONVERSION LENS
LOW LUX
FACE DETECTION
PRIORITY SETTING
SMILE DETECTION
SMILE SENSITIVITY
AUDIO REC SET
BLT-IN ZOOM MIC
24
60
60
61
61
61
61
62
62
MICREF LEVEL
DELETE
35
DELETE
35
PROTECT
PROTECT
37
PROTECT
37
DIVIDE
PHOTO CAPTURE
MOVIE DUB
DUB by select
40
DUB ALL
40
PHOTO COPY
COPY by select
42
42
ERASE
42
62
ERASE ALL
42
MOVE
43
63
kategorin (OTHERS)
63
USB CONNECT
USB CONNECT
FACE
41
PLAYLIST EDIT
ADD
WIDE SELECT
PLAYLIST
41
COPY by date
AUTO BACK LIGHT
FILM ROLL
40
DUB by date
62
VISUAL INDEX
VIEW IMAGES
DATE INDEX
38
39
62
48
USB CONNECT
48
63
63
64
BATTERY INFO
27
MEDIA SETTINGS
MOVIE MEDIA SET
16
PHOTO MEDIA SET
16
DISC BURN
Bruksanvisning
66
kategorin (MANAGE MEDIA)
kategorin (PLAYBACK)
SE
kategorin (EDIT)
DELETE
OTHER REC SET
DIGITAL ZOOM
SELF-TIMER
IMAGE SIZE
FILE NO.
64
ADD by date
kategorin (PHOTO SETTINGS)
54
PLAYBACK SET
DATA CODE
30
30
31
42
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT
INT. MEMORY
MEMORY CARD
66
66
66
REPAIR IMG.DB F.
INT. MEMORY
MEMORY CARD
75, 77
75, 77
kategorin (GENERAL SET)
SOUND/DISP SET
VOLUME
28, 68
BEEP
68
LCD BRIGHT
68
LCD BL LEVEL
68
LCD COLOR
68
DISPLAY SET
68
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE
33
DISP OUTPUT
69
CLOCK/ LANG
CLOCK SET
14
AREA SET
69
SUMMERTIME
69
LANGUAGE SET
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF
POWER ON BY LCD
69
69
69
70
CALIBRATION
88
Anpassa videokameran
OTHER SETTINGS
DEMO MODE
SE
55
MANUAL
SETTINGS
(Alternativ som kan justeras
efter scenförhållandena)
SPOTLIGHT**( )
Motverkar tendensen att
ansikten, som spelas in i
stark belysning, blir extremt
vita.
Se ”Använda menyer” (sid. 51) för
information om hur du går tillväga.
Standardinställningarna är markerade med
.
BEACH** (
SCENE SELECTION
SNOW** ( )
Det här är ett effektivt verktyg för
inspelning av bilder i olika situationer.
 AUTO
Spelar in bilder i normal bildkvalitet utan att
använda funktionen [SCENE SELECTION].
TWILIGHT* ( )
)
FIREWORKS* ( )
Tar fantastiska bilder på
fyrverkerier.
)
Tar skarpa bilder på
avlägsna motiv. Läget gör att
videokameran fokuserar på
det egentliga motivet istället
för på glaset i ett fönster,
eller nätet i en skärm, när du
filmar genom dem.
PORTRAIT (mjukt
porträttläge) ( )
Framhäver motivet, t.ex.
människor eller blommor,
samtidigt som bakgrunden
mjukas upp.
SE
56
* Inställd att bara fokusera på avlägsna motiv.
** Inställd att inte fokusera på närliggande motiv.
 Obs!
Om du ställer in [SCENE SELECTION],
avbryts inställningen [WHITE BAL.].
FADER
Tar bilder som återger
atmosfären vid solnedgångar
och soluppgångar.
LANDSCAPE*(
Tar ljusa bilder av ett vitt
landskap.

Bevarar den dunkla
atmosfären som avlägsna
motiv kan få under
skymning.
SUNRISE&SUNSET* (
)
Återger den levande blå
färgen från havet eller
vattnet i en sjö.
Du kan spela in med följande effekter i
övergången mellan olika scener.
Välj önskad effekt i [STBY] (för intoning)
eller [REC] (för uttoning).
 OFF
Effekten används inte.
WHITE FADER
Tonar in/ut med viteffekt.
Ut
BLACK FADER
Tonar in/ut med svarteffekt.
In
Ut
In
ONE PUSH (
Om du vill avbryta toningen innan du
startat proceduren pekar du på [OFF].
Tips!
Om du trycker på START/STOP rensas
inställningen.
En film som spelats in med [BLACK FADER]
kan vara svår att se på skärmen VISUAL
INDEX.



WHITE BAL. (vitbalans)
Du kan ställa in färgbalansen efter
ljusförhållandena i omgivningen.
Vitbalansen ställs in automatiskt.
OUTDOOR ( )
Vitbalansen ställs in för att passa följande
inspelningsförhållanden:
 Utomhus
 Nattvyer, neonskyltar och fyrverkerier
 Soluppgång eller solnedgång
 I ljuset från dagsljuslysrör
INDOOR ()
Vitbalansen ställs in för att passa följande
inspelningsförhållanden:
 Inomhus
 På fester eller i studior där
ljusförhållandena ändras snabbt
 Under videolampor i en studio
eller under natriumlampor eller
glödlampsliknande färglampor
 Obs!
Ställ in [WHITE BAL.] på [AUTO] eller justera
färgen för [ONE PUSH] i belysning från lysrör
med vitt eller kallt vitt sken.
 När du valt [ONE PUSH] fortsätter du att rikta
kameran mot det uppställda vita föremålet när
blinkar snabbt.
blinkar långsamt om [ONE PUSH] inte kan

ställas in.
blinkar efter
 När [ONE PUSH] är valt och
, ställer du [WHITE
det att du pekat på
BAL.] på [AUTO].
 Om du ställer in [WHITE BAL.], ställs [SCENE
SELECTION] på [AUTO].

Anpassa videokameran
 AUTO
)
Vitbalansen ställs in efter ljusförhållandena
i omgivningen.
Peka på [ONE PUSH].
Ställ upp ett vitt föremål, t.ex. en bit vitt
papper, som fyller hela skärmen, under
samma ljusförhållanden som kommer att
gälla när du filmar motivet.
Peka på [
].
blinkar snabbt. När vitbalansen är
inställd och har lagrats i minnet slutar
indikatorn att blinka.
Tips!
Om du byter batteri när [AUTO] är valt eller
om du tar med dig videokameran ut från
att ha varit inomhus (eller tvärtom) riktar
du videokameran mot ett närliggande vitt
föremål under 10 sekunder, så får du en bättre
inställning av färgbalansen.
När vitbalansen ställts in med [ONE PUSH]
måste du utföra [ONE PUSH]-proceduren
för att ställa in vitbalansen på nytt om
ljusförhållandena ändras, t.ex. genom att du
tar med dig videokameran utomhus från att ha
varit inomhus (eller tvärtom).



SE
57
SPOT MTR/FCS (spotmätning/
fokus)
Du kan samtidigt justera ljusstyrkan och
fokuseringen för det valda motivet. Med
den här funktionen kan du använda [SPOT
METER] (sid. 58) och [SPOT FOCUS]
(sid. 58) samtidigt.
SPOT FOCUS
Du kan ställa in fokus på ett motiv som inte
befinner sig i mitten av skärmen.
Peka på motivet i ramen för vilket du vill
justera fokus för.
Om du vill att fokus ska ställas in
automatiskt pekar du på [AUTO].
Peka på motivet i ramen för vilket du vill
justera ljusstyrka och fokus för.
Peka på [AUTO] om du vill justera
ljusstyrka och fokus automatiskt.
 Obs!
 [EXPOSURE] och [FOCUS] ställs automatiskt
på [MANUAL].
 Obs!
[FOCUS] ställs automatiskt in på [MANUAL].

EXPOSURE
Du kan låsa bildens ljusstyrka manuellt.
Justera ljusstyrkan när motivet är för ljust
eller mörkt.
SPOT METER (flexibel
exponeringsmätare)
Du kan ställa in och låsa exponeringen på
motivet så att det spelas in tillräckligt ljust
även om det är stor kontrast mellan motivet
och bakgrunden, t.ex. strålkastarbelysta
motiv på en scen.
Justera ljusstyrkan genom att peka på
/
.
Peka på [AUTO] om du vill justera
exponeringen automatiskt.
FOCUS
Peka på motivet i ramen för vilket du vill
justera exponering för.
Du återställer den automatiska
exponeringen genom att peka på [AUTO].
 Obs!
[EXPOSURE] ställs automatiskt in på
[MANUAL].

SE
58
Du kan ställa in fokus manuellt. Om du
medvetet vill fokusera på ett visst motiv kan
du välja det här läget.
Justera fokus genom att peka på
(avlägsna
(näraliggande motiv)/
motiv).
Om du vill att fokus ska ställas in
automatiskt pekar du på [AUTO].
 Obs!
När du ställer in [FOCUS] på [MANUAL],
visas .
 Minsta möjliga avstånd mellan videokameran
och motivet med bibehållen skärpa är ungefär
1 cm för vidvinkel och ungefär 80 cm för
telefoto.
ON ( )
Zoomen (sid. 23) flyttas automatiskt längst
upp på T-sidan (telefoto) och gör att du kan
spela in motiv på kort avstånd ända ned till
ca 38 cm.



TELE MACRO
Det här läget kan du använda när du tar
bilder av små motiv, t.ex. blommor och
insekter. Du kan få bakgrunden oskarp så
att motivet framträder skarpare.
 OFF
Avbryter TELE MACRO. (TELE MACRO
avbryts även när du flyttar zoomreglaget till
W-sidan.)
SMTH SLW REC (jämn långsam
inspelning)
Motiv som rör sig snabbt eller där
det händer mycket i bilden, och som
inte kan spelas in under normala
inspelningsförhållanden, kan spelas in i
slowmotion med jämna rörelser under
ungefär 3 sekunder.
Tryck ner START/STOP helt på skärmen
[SMTH SLW REC].
En ungefär 3 sekunder lång film spelas
in som en 12 sekunders slowmotionfilm.
[Recording…] slocknar när inspelningen
är klar.
Anpassa videokameran
Tips!
visas när fokus inte kan justeras närmare och
visas när fokus inte kan justeras längre bort.
Det är lättare att fokusera på motivet om
du först för zoomreglaget mot T (telefoto)
och ställer in fokus där, och sedan mot
W (vidvinkel) för att justera zoomen för
inspelningen. Om du vill spela in ett motiv
på nära håll, flyttar du zoomreglaget mot W
(vidvinkel), sedan justerar du fokus.
Information om brännvidden (det avstånd som
motivet är fokuserat på; kan du använda som
ledning när det är mörkt och det är svårt att
ställa in fokus) visas under några få sekunder i
följande fall. (Den här informationen visas inte
korrekt om du använder en konversionslins
(säljs separat).)
 När fokusläget ställs om från automatiskt till
manuellt läge
 När du ställer in fokus manuellt


 Obs!
När du tar bilder av ett avlägset motiv kan det
vara svårt att fokusera och fokuseringen kan
ta tid.
 Justera fokus manuellt ([FOCUS], sid. 58) om
det är svårt att fokusera automatiskt.

Du kan avbryta den jämna
slowmotioninspelningen genom att peka
.
på
Ändra inställningen
Peka på
(OPTION) och välj sedan
inställningen som du vill ändra.
SE
59
SHOOTING SET
(Alternativ för anpassad
bildtagning)
[TIMING]
Välj inspelningens startpunkt efter
det att du har tryckt på START/STOP.
Standardinställningen är [3sec AFTER].
[3sec AFTER]
Se ”Använda menyer” (sid. 51) för
information om hur du går tillväga.
Standardinställningarna är markerade med
.
REC MODE
(inspelningsläge)
Se sid. 24.
[3sec BEFORE]
 Obs!
Du kan inte spela in ljud.
 Bildkvaliteten är inte lika hög som vid normal
inspelning.

GUIDEFRAME
Du kan visa ramen och kontrollera att
motivet ligger rätt i horisontell och vertikal
led.
Ramen spelas inte in.
 OFF
Guideramen visas inte.
ON
Guideramen visas.
Tips!
Om du placerar motivet i guideramens kors får
du en balanserad bildkomposition.
Den yttre ramen på [GUIDEFRAME] visar
visningsytan för en TV som inte hanterar full
bildpunktsvisning.



STEADYSHOT
Du kan kompensera för kameraskakningar.
Ställ in [ STEADYSHOT] på [OFF] ( )
när du använder stativ (säljs separat) så blir
bilderna naturligare.
SE
60
 ACTIVE
Ger en starkare SteadyShot-effekt.
STANDARD
Ger SteadyShot-effekt under relativt stabila
inspelningsförhållanden.
OFF (
FACE DETECTION
Identifierar ansikten på motiv och justerar
fokus/färg/exponering automatiskt.
 ON
Identifierar ansikten.
)
OFF (
SteadyShot används inte.
 Obs!
När du ändrar inställningen för
[ STEADYSHOT], ändras också bildfältet
därefter.

CONVERSION LENS
När du använder en konversionslins (säljs
separat) använder du den här funktionen
för att spela in med optimal kompensation
för kameraskakningar och fokus för
objektivet.
 Obs!
Ansikten kanske inte identifieras beroende
på inspelningsförhållandena, motivet och
videokamerans inställningar.
 [FACE DETECTION] kanske inte fungerar som
det ska beroende på inspelningsförhållandena.
Ställ i så fall [FACE DETECTION] på [OFF].

Välj detta när du inte använder en
konversionslins.
TELE CONVERSION ( )
Välj detta när du använder en telelins.
LOW LUX
Du kan spela in ljusa färgbilder, även i
dämpad belysning.
 OFF
LOW LUX används inte.
ON ( )
LOW LUX används.

Anpassa videokameran
Välj detta när du använder en vidvinkellins.
Tips!
För bättre ansiktsregistrering bör du filma
motivet/motiven under följande förhållanden:
 Filma där belysningen är tillräcklig
 Motivet/motiven bör inte bära glasögon, hatt
eller mask
 Motivet/motiven bör vända ansiktet direkt
mot kameran
Ansikten som identifierats spelas in på Face
Index, men det är inte säkert att alla ansikten
spelas in. Det finns även en gräns för antalet
ansikten som kan spelas in i Face Index.
Information om hur du spelar upp från Face
Index finns på sid. 31.


 OFF
WIDE CONVERSION ( )
)
Ansikten identifieras inte.
PRIORITY SETTING
Väljer prioritetsmotiv för registrering av
ansikten och leenden.
Ställer in fokus/färg/exponering
automatiskt för de valda ansiktena.
 AUTO
Identifierar ansikten automatiskt.
CHILD PRIORITY
Identifierar med prioritet på barnansikten.
SE
61
ADULT PRIORITY
LOW
Identifierar med prioritet på vuxnas ansikten.
Identifierar breda leenden.
Tips!
När du anger det prioriterade motivet genom att
peka på registreringsramen på LCD-skärmen,
har ansiktet med ramen med dubbla linjer
prioritet (sid. 25).


 BLT-IN ZOOM MIC (inbyggd
zoommikrofon)
Du kan spela in en film med ett levande
ljud som anpassas efter zoomläget.
SMILE DETECTION
Slutaren utlöses när videokameran
identifierar ett leende (Leendeavkänning).
 DUAL CAPTURE (
AUDIO REC SET
 OFF
Mikrofonen spelar inte in ljud efter in- och
utzoomningsgraden.
)
ON ( )
Det är bara under filminspelning
som slutaren utlöses automatiskt när
videokameran identifierar ett leende.
ALWAYS ON (
)
Slutaren utlöses när videokameran
identifierar ett leende och videokameran är i
inspelningsläge.
OFF
Leenden identifieras inte och därmed tas inte
foton automatiskt.
Mikrofonen spelar in ljud efter in- och
utzoomningsgraden.
 MICREF LEVEL (referensnivå för
mikrofon)
Du kan ställa in nivån för mikrofonen vid
ljudinspelning.
 NORMAL
Spelar in olika omgivningsljud och
konverterar dem till en lämplig nivå.
 Obs!
Under vissa omständigheter kan
inte leenden registreras beroende på
inspelningsförhållandena, motivet eller
videokamerans inställningar.
 När [DUAL CAPTURE] är valt, visas
på
standbyskärmen vid filminspelning och
när filminspelningen startar.
ändras till
LOW ( )

SMILE SENSITIVITY
Ställer in känsligheten för identifiering av
leenden med funktionen Leendeavkänning.
HIGH
Identifierar även svaga leenden.
 MEDIUM
Identifierar normala leenden.
SE
62
För naturtrogen inspelning av
omgivningsljud. Välj [LOW] när du vill spela
in spännande och kraftiga ljud t.ex. på en
konsert. (Inställningen är inte lämplig för
inspelning av konversationer.)
OTHER REC SET

DIGITAL ZOOM
Du kan välja maximal zoomnivå upp till
25 × om du vill ha en större zoomning än
optisk zoom när du spelar in. Tänk på att
bildkvaliteten försämras när du använder
digital zoom.
PHOTO SETTINGS
(Alternativ för tagning av
foton)
Stapelns högra sida visar det digitala
zoomningsområdet. Zoomningsområdet visas
när du valt zoomnivå.
 OFF
Zoomning upp till 25 × utförs optiskt.
300×
Zoomning upp till 300 × utförs digitalt.
 AUTO BACK LIGHT
Se ”Använda menyer” (sid. 51) för
information om hur du går tillväga.
Standardinställningarna är markerade med
.
SELF-TIMER
Tryck på PHOTO för att starta
nedräkningen. Ett foto spelas in efter
ungefär 10 sekunder.
 OFF
Avbryter självutlösaren.
Videokameran justerar automatiskt
exponeringen för motiv i motljus.
ON ( )
Startar inspelning med självutlösare. Peka på
[RESET] för att avbryta inspelningen.
 ON
Exponeringen för motiv i motljus justeras
automatiskt.
OFF
Exponeringen justeras inte för motiv i
motljus.
Du kan välja vilken fotostorlek som ska tas.
 3.1M (
WIDE SELECT
2.4M (
Du kan välja horisontella eller vertikala
bildproportioner enligt ansluten TV. Mer
information finns i bruksanvisningen som
följer med TV:n.
)
Spelar in tydliga foton med förhållandet 16:9
(bredbild) (2 048 × 1 152).
1.9M (
)
Gör att du kan ta fler foton med relativt god
kvalitet (1 600 × 1 200).
 16:9 WIDE
Spelar in fullskärmsfilmer för en 16:9
(bredbild) TV-skärm.
4:3 (
)
Spelar in tydliga foton (2 048 × 1 536).
Anpassa videokameran

IMAGE SIZE
VGA(0.3M) (
)
Gör att du kan ta maximalt antal foton (640
× 480).
)
Spelar in fullskärmsfilmer för en 4:3-TV.
 Obs!
 Ställ [TV TYPE] på korrekt läge enligt den TV
du anslutit för uppspelning (sid. 69).
 Obs!
Den valda bildstorleken gäller när lampan
(Foto) lyser.
 Information om hur många foton du kan ta
finns på sid. 81.

SE
63
PLAYBACK
(Alternativ för uppspelning)
FILE NO. (filnummer)
Du kan välja på vilket sätt du vill tilldela
foton filnummer.
 SERIES
Tilldelar foton filnummer i löpande följd.
Filnumret stegas upp varje gång du tar ett
foto.
Filnumren fortsätter att stegas upp i
löpande följd även om du byter till ett annat
minneskort.
RESET
Tilldelar filnummer i löpande följd, med
början efter det högsta filnumret på
inspelningsmediet.
När du byter ett minneskort mot ett
annat sker tilldelningen separat för varje
minneskort.
Se ”Använda menyer” (sid. 51) för
information om hur du går tillväga.
VISUAL INDEX
Se sid. 27.
VIEW IMAGES
 DATE INDEX
Se sid. 30.

FILM ROLL
Se sid. 30.

FACE
Se sid. 31.
PLAYLIST
Se sid. 42.
PLAYBACK SET
 DATA CODE
Under uppspelning visar videokameran
den information som automatiskt spelas
in under inspelningen (datum/tid,
kamerainformation).
 OFF
Informationskoden visas inte.
DATE/TIME
Visar datum och tid.
CAMERA DATA
Visar videokamerans inställningar.
SE
64
EDIT
(Alternativ för redigering)
DATE/TIME
Se ”Använda menyer” (sid. 51) för
information om hur du går tillväga.
DELETE
Se sid. 35.
 Datum
 Tid
CAMERA DATA
Film
PROTECT
Se sid. 37.
DIVIDE
Se sid. 38.
PHOTO CAPTURE
Se sid. 39.
Foto
MOVIE DUB
Se sid. 40.
PHOTO COPY
Anpassa videokameran
Se sid. 41.
PLAYLIST EDIT
 SteadyShot av
 Ljusstyrka
 Vitbalans
 Förstärkning
 Slutartid
 Bländaröppning
 Exponering
Se sid. 42.
Tips!
Informationskoden visas på TV-skärmen om du
ansluter videokameran till en TV.
Beroende på inspelningsmediets tillstånd kan
[--:--:--] visas.



SE
65
OTHERS
MANAGE MEDIA
(Alternativ för andra
inställningar)
(Alternativ för
inspelningsmedier)
Se ”Använda menyer” (sid. 51) för
information om hur du går tillväga.
Standardinställningarna är markerade med
.
Se ”Använda menyer” (sid. 51) för
information om hur du går tillväga.
USB CONNECT
MEDIA SETTINGS
Se sid. 16.
MEDIA INFO
Se sid. 48.
BATTERY INFO
Du kan kontrollera beräknad återstående
batterikapacitet.
Du kan kontrollera återstående
inspelningstid för de olika
inspelningslägena för det
inspelningsmedium för filmer samt
ungefärligt ledigt och använt utrymme på
inspelningsmediet.
Stänga av visningen
Peka på
Stänga skärmen med
batteriinformation
Peka på
.
.
 Obs!
Eftersom det finns ett område på kortet som är
avsatt för administration, visas inte det använda
utrymmet som 0 % även om du utfört [MEDIA
FORMAT] (sid. 66).

Tips!
Bara information för mediet som valts med
[MOVIE MEDIA SET] (sid. 16) visas. Vid
behov kan du ändra medieinställningen.


MEDIA FORMAT
Formateringen raderar alla filmer
och stillbilder och frigör utrymme för
inspelning.
Välj inspelningsmediet som ska formateras,
.
peka på [YES]  [YES] 
 Obs!
Anslut videokameran till ett vägguttag via den
medföljande nätadaptern (sid. 12).
 För att undvika förlust av viktiga bilder
bör du spara dem innan du formaterar
inspelningsmediet.

SE
66


Skrivskyddade filmer och stillbilder raderas
också.
När [Executing…] visas får du inte stänga
LCD-skärmen, använda knapparna på
videokameran, koppla bort nätadaptern eller
mata ut minneskortet från videokameran
(aktivitetslampan lyser eller blinkar när
minneskortet formateras).
videokameran används .
REPAIR IMG.DB F.
Se sid. 75, 77.
Förhindra att information på internt
inspelningsmedia återställs
Med [EMPTY] kan du fylla videokamerans
interna inspelningsmedia med
nonsensinformation. Det gör det svårare att
återställa den ursprungliga informationen.
Om du tänker kassera eller överlåta
videokameran bör du utföra [EMPTY].
Om det interna inspelningsmediet väljs på
skärmen [MEDIA FORMAT] pekar du på
[EMPTY].
Anpassa videokameran
 Obs!
Anslut nätadaptern till vägguttaget. Du kan bara
utföra [EMPTY] när nätadaptern är ansluten
till ett vägguttag.
 För att undvika att du förlorar viktiga bilder
bör du spara dem på en dator eller annan enhet
innan du utför [EMPTY].
 Koppla bort alla kablar utom den till
nätadaptern. Koppla inte bort nätadaptern
under proceduren.
 Utsätt inte videokameran för vibrationer eller
stötar när du raderar data.
 Tiden det tar att radera data är som följer;
 DCR-SX73E/SX83E: ungefär 2 minuter
 Om du avbryter funktionen [EMPTY] när
[Executing…] visas, måste du komma ihåg att
slutföra åtgärden genom att utföra [MEDIA
FORMAT] eller [EMPTY] nästa gång

SE
67
GENERAL SET
(Övriga inställningsalternativ)
Se ”Använda menyer” (sid. 51) för
information om hur du går tillväga.
Standardinställningarna är markerade med
.
SOUND/DISP SET
 VOLUME
Du kan justera uppspelningsvolymen
/
.
genom att peka på
 BEEP

 LCD COLOR
Du kan ställa in LCD-skärmens färg genom
/
.
att peka på
Avbryter melodin.
Tips!
Den här inställningen påverkar inte på något
sätt de bilder du spelar in.

 ON
OFF
Tips!
Den här inställningen påverkar inte på något
sätt de bilder du spelar in.



En melodi hörs när du startar/stoppar en
inspelning eller använder pekskärmen.
Om du öppnar LCD-panelen 180 grader mot
skärmens utsida och sedan stänger LCDpanelen mot videokamerans utsida, ställs
inställningen automatiskt in på [NORMAL].
 DISPLAY SET
Du kan ställa in hur länge ikoner eller
indikatorer ska visas på LCD-skärmen.
 AUTO1
Visas ungefär 3 sekunder. Knapparna för
inspelning & zoomning visas på LCDskärmen.
 LCD BRIGHT
Du kan ställa in LCD-skärmens ljusstyrka
/
.
genom att peka på
AUTO2
Tips!
Den här inställningen påverkar inte på något
sätt de bilder du spelar in.
Visas ungefär 3 sekunder. Knapparna för
inspelning & zoomning visas inte på LCDskärmen.


ON
 LCD BL LEVEL (nivå på LCD-skärmens
bakgrundsbelysning)
Du kan ställa in ljusstyrkan på LCDskärmens bakgrundsbelysning.
 NORMAL
Normal ljusstyrka.
BRIGHT
Gör LCD-skärmen ljusare.
 Obs!
När du ansluter videokameran till vägguttaget
via den medföljande nätadaptern, väljs
[BRIGHT] automatiskt som inställning.
 Om du väljer [BRIGHT] minskas batteritiden
något under inspelning.

SE
68
Visas alltid. Knapparna för inspelning &
zoomning visas inte på LCD-skärmen.
Tips!
Ikoner eller indikatorer visas i följande fall.
 När du slår på videokameran.
 När du pekar på LCD-skärmen (gäller ej
knapparna för inspelning & zoomning på
LCD-skärmen).
 När du växlar över till filminspelning,
fotoinspelning eller uppspelning på
videokameran.


OUTPUT SETTINGS
 TV TYPE
Se sid. 33.
 DISP OUTPUT (skärmvisning)
Du kan ange var skärmvisningen ska visas.
 LCD PANEL
Visar information som t.ex. tidkoden på
LCD-skärmen.
V-OUT/PANEL
Visar information som t.ex. tidkoden på
LCD-skärmen och på TV-skärmen.
CLOCK/
POWER SETTINGS
 A.SHUT OFF (Automatisk
avstängning)
Du kan ställa in så att videokameran stängs
av automatiskt när det gått ungefär 5
minuter utan att du använt den.
 5min
Videokameran stängs av automatiskt.
NEVER
LANG
 CLOCK SET
Se sid. 14.
 AREA SET
 SUMMERTIME
Du kan ändra den här inställningen utan att
stoppa klockan. Välj [ON] för att ställa fram
tiden 1 timme.
 OFF
Ställer inte in sommartiden.
Videokameran stängs inte av automatiskt.
 Obs!
När du ansluter videokameran till ett vägguttag,
ställs [A.SHUT OFF] automatiskt in på
[NEVER].

 POWER ON BY LCD
Du kan ställa in så att videokameran slås
på och av när du öppnar och stänger LCDpanelen.
Anpassa videokameran
Du kan ställa in tidsskillnaden utan att
stoppa klockan. Ställ in var du befinner dig
när du använder videokameran i en annan
tidzon. Mer information om skillnaden
mellan de olika tidzonerna finns på sid. 83.
Tips!
Om önskat språk inte finns med bland de
olika alternativen kan du i stället använda
[ENG[SIMP]] (förenklad engelska).


 ON
Videokameran slås på och av när LCDskärmen öppnas och stängs.
OFF
Videokameran slås inte på och av när LCDskärmen öppnas och stängs.
ON
Ställer in sommartiden.

LANGUAGE SET
Du kan välja vilket språk som ska användas
på LCD-skärmen.
SE
69
OTHER SETTINGS
 DEMO MODE
När videokameran är ansluten till ett
vägguttag, visas en demonstrationsfilm
ungefär 10 minuter efter det att du tänt
lampan (Film) genom att trycka på
MODE.
 ON
Demonstrationen visas.
OFF
Demonstrationen visas inte.
Tips!
Demonstrationen spelas upp när du har ställt
.
alternativet på [ON] och pekar på
Demonstrationen avbryts:
 När du trycker på START/STOP eller
PHOTO
 När du pekar på skärmen under
demonstrationen (demonstrationen startar
igen efter ungefär 10 minuter)
(Foto)
 När du tänder lampan
(VIEW IMAGES)
 När du trycker på



 CALIBRATION
Se sid. 88.
SE
70
Övrig information
Felsökning
Följ stegen nedan om du stöter på problem
när du använder din videokamera.
 Kontrollera listan (sid. 71 till 79) och
inspektera din videokamera.
 Koppla bort strömkällan, och anslut
den sedan igen efter cirka 1 minut
och starta videokameran.
 Tryck på RESET (sid. 93) med
ett spetsigt föremål och starta
videokameran.
Om du trycker på RESET återställs
alla inställningar, även klockan.
 Kontakta Sony-återförsäljaren eller
närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.









Allmänna funktioner.................................... sid. 71
Batterier/strömkällor . ................................. sid. 72
LCD-skärm.................................................... sid. 72
Minneskort.................................................... sid. 73
Inspelning...................................................... sid. 73
Uppspelning.................................................. sid. 74
Spela upp bilder lagrade på ett minneskort på
andra enheter................................................. sid. 75
Redigera filmer/foton på videokameran.... sid. 75


Kopiera/ansluta till andra enheter.............. sid. 75
Ansluta till en dator...................................... sid. 76
Exempel på funktioner som inte kan användas
samtidigt......................................................... sid. 76
Allmänna funktioner
Kameran startar inte.


Sätt in ett laddat batteri i videokameran
(sid. 11).
Kontakten till nätadaptern har lossnat från
vägguttaget. Anslut den till vägguttaget
(sid. 11).
Videokameran fungerar inte trots att jag
har startat den.




När du startat videokameran tar det några
sekunder för den att bli klar för tagning. Det
är inte ett tecken på att något är fel.
Koppla bort nätadaptern från vägguttaget
eller ta bort batteriet, vänta ungefär 1 minut
och koppla sedan in strömkällan igen. Om du
fortfarande inte kan använda funktionerna
trycker du på RESET (sid. 93) med ett spetsigt
föremål. (Om du trycker på RESET återställs
alla inställningar, även klockan).
Din videokamera är väldigt varm. Stäng av
videokameran och låt den vila en stund på en
sval plats.
Din videokamera är väldigt kall. Lägg
videokameran åt sidan och låt den vara
påslagen. Stäng av videokameran och ta den
till en varmare plats. Låt den ligga en stund
och starta den sedan.
Övrig information

Beroende på problemet kanske videokameran
måste initieras eller det interna
inspelningsmediet måste kanske bytas. I sådana
fall kommer den information som lagrats i det
interna inspelningsmediet att raderas. Kom ihåg
att lagra data i det interna inspelningsmediet
på ett annat media (säkerhetskopia) innan du
lämnar in videokameran för reparation. Du får
ingen kompensation för förlust av information
i internminnet.
Under reparationen kan vi, för att undersöka
problemet, behöva kontrollera en liten mängd
av den information som lagrats i det interna
inspelningsmediet. Din Sony-återförsäljare
varken kopierar eller lagrar dina data.

Menyinställningarna har ändrats
automatiskt.

Följande menyalternativ återgår till sina
standardinställningar 12 timmar efter det att
du stängt LCD-skärmen.
 [SCENE SELECTION]
 [WHITE BAL.]
 [SPOT MTR/FCS]
 [SPOT METER]
SE
71
 [SPOT
FOCUS]

 [EXPOSURE]
 [FOCUS]
 [LOW
LUX]
ZOOM MIC]
 [MICREF LEVEL]
 [AUTO BACK LIGHT]
Följande menyalternativ återgår till
standardinställningarna när du växlar
mellan filminspelning, bildtagning och
uppspelningsläge.
[
FADER]
 [TELE MACRO]
[
SELF-TIMER]
 [BLT-IN

Indikatorn för återstående batteritid visar
inte rätt tid.



Videokameran blir varm.

Videokameran kan bli varm när den används.
Det är inte ett tecken på att något är fel.
Batterier/strömkällor




Använd nätadaptern.
Som standard stängs strömmen till
videokameran automatiskt av efter cirka
5 minuter om du inte använder videokameran
(A.SHUT OFF). Ändra inställningen för
[A.SHUT OFF] (sid. 69) eller slå på strömmen
igen.
Ladda batteriet (sid. 11).
CHG-lampan (uppladdning) lyser inte när
batteriet laddas.




Stäng LCD-skärmen (sid. 11).
Se till att batteriet är korrekt fastsatt på
videokameran (sid. 11).
Se till att nätkabeln är ordentligt ansluten till
vägguttaget.
Batteriet är färdigladdat (sid. 11).
CHG-lampan (uppladdning) blinkar när
batteriet laddas.

SE
72
Om batteriets temperatur är för hög eller för
låg är det inte säkert att det går att ladda upp
det (sid. 85).
Temperaturen i omgivningen är för hög eller
för låg. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Batteriet har inte laddats tillräckligt. Ladda
upp batteriet helt igen. Om problemet kvarstår
bör du byta ut batteriet mot ett nytt (sid. 86).
Beroende på i vilken miljö du använder
videokameran kan det hända att den tid som
visas inte stämmer exakt.
Batteriet laddas ur snabbt.
Kameran stängs plötsligt av.

Se till att batteriet är korrekt fastsatt på
videokameran (sid. 11). Om problemet
kvarstår kopplar du bort nätadaptern från
vägguttaget och kontaktar din Sonyåterförsäljare. Batteriet kan vara skadat.
Temperaturen i omgivningen är för hög eller
för låg. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Batteriet har inte laddats tillräckligt. Ladda
upp batteriet helt igen. Om problemet kvarstår
bör du byta ut batteriet mot ett nytt (sid. 86).
LCD-skärm
Menyalternativ visas nedtonade.


Nedtonade alternativ kan inte väljas i det
aktuella läget för inspelning/uppspelning.
Det finns några funktioner som du inte kan
använda samtidigt (sid. 76).
Knapparna visas inte på pekskärmen.

Peka lätt på LCD-skärmen.
Knapparna på pekskärmen fungerar inte
som de ska eller går inte att använda alls.

Justera pekskärmen ([CALIBRATION])
(sid. 88).
Knapparna på pekskärmen försvinner
snabbt.

Ställ in [DISPLAY SET] på [ON] (sid. 68).
Punkter i linjer visas på LCD-skärmen.

Det är inte ett tecken på att något är fel. Dessa
punkter spelas inte in.


Minneskort
Jag kan inte utföra åtgärder med
minneskortet.

Om du använder ett minneskort som har
formaterats på en dator formaterar du om det
med videokameran (sid. 66).
Det går inte att radera bilder som lagrats
på ett minneskort.


Du kan radera högst 100 bilder åt gången på
indexskärmen.
Du kan inte radera skrivskyddade bilder.
Det går inte att spela in foton.


Filen är skadad.
Videokameran kan inte hantera filformatet
(sid. 84).
Inspelning





Uppspelningsskärmen visas. Tryck på MODE
för att tända lampan
(Film) eller lampan
(Foto) (sid. 14).
Videokameran är fortfarande upptagen
med att registrera den bild du just tagit på
inspelningsmediet. Du kan inte göra en ny
inspelning när det pågår.
Inspelningsmediet är fullt. Radera bilder som
du inte behöver (sid. 35).
Det totala antalet filmavsnitt eller foton
överstiger det antal som får plats på
videokameran (sid. 80, 81). Radera bilder som
du inte behöver (sid. 35).
Beroende på videokamerans tillstånd kan det
hända att bildfältet ser annorlunda ut. Det är
inte ett tecken på att något är fel.
Den verkliga inspelningstiden för
filmer är mindre än den förväntade
inspelningstiden för inspelningsmediet.

Beroende på inspelningsförhållandena kan
den tillgängliga tiden för inspelning bli
kortare, till exempel vid inspelning av föremål
i snabb rörelse (sid. 80).
Övrig information

Videokameran spelar in den scen du just tagit
på minneskortet.
Bildfältet ser annorlunda ut.
Se även ”Minneskort” (sid. 73).
Inga bilder spelas in när jag trycker på
START/STOP eller PHOTO.
Du kan inte spela in foton med:
 [SMTH SLW REC]
[
FADER]
Åtkomstlampan förblir tänd eller blinkar
även om inspelningen har stoppats.
Namnet på datafilen visas inte korrekt
eller blinkar.

Din videokamera är väldigt varm. Stäng av
videokameran och låt den vila en stund på en
sval plats.
Din videokamera är väldigt kall. Stäng av
videokameran och ta den till en varmare plats.
Låt den ligga en stund och starta den sedan.
Videokameran slutar fungera.



Din videokamera är väldigt varm. Stäng av
videokameran och låt den vila en stund på en
sval plats.
Din videokamera är väldigt kall. Stäng av
videokameran och ta den till en varmare plats.
Låt den ligga en stund och starta den sedan.
Om du utsätter videokameran för vibration av
något slag kan det hända inspelningen stoppas.
SE
73
Filminspelningen startas/stoppas inte
samtidigt som jag trycker på START/STOP.

Det kan förekomma en viss fördröjning mellan
det ögonblick då du trycker på START/STOP
och när inspelningen verkligen startas/
stoppas. Det är inte ett tecken på att något
är fel.
Den automatiska fokuseringen fungerar
inte som den ska.


Ställ in [FOCUS] på [AUTO] (sid. 58).
Inspelningsförhållandena passar inte för
automatisk fokusering. Ställ in fokus manuellt
(sid. 58).
SteadyShot fungerar inte.


Ställ in [ STEADYSHOT] på [ACTIVE]
eller [STANDARD] (sid. 60).
Även om [ STEADYSHOT] är inställd
på [ACTIVE] eller [STANDARD], kanske
videokameran inte kan kompensera för
överdrivna vibrationer.
Motiv som passerar väldigt fort över
skärmen ser böjda ut.

Det är ett fenomen (focal plane phenomenon)
som har med fokalplanet att göra. Det är inte
ett tecken på att något är fel. På grund av det
sätt som bildenheten (CMOS-sensorn) läser
av bildsignalerna kan de motiv som passerar
objektivet snabbt verka böjda beroende på
inspelningsförhållandena.
[LCD BL LEVEL] kan inte justeras.

Förstoringen ändras när jag ändrar
inspelningsläge.

Det här inträffar när du spelar in i belysningen
från lysrör, natrium- eller kvicksilverlampor.
Det är inte ett tecken på att något är fel.
Svarta band visas när jag filmar en TVeller datorskärm.

SE
74
Ställ in [
(sid. 60).
STEADYSHOT] på [OFF]
Du kan inte använda den digitala zoomen när
videokameran är i bildtagningsläge.
Uppspelning
Det går inte att spela upp bilder.


Välj det inspelningsmedium du vill spela upp
ifrån (sid. 16).
Det kan hända att du inte kan visa bilder som
tagits med andra enheter. Det är inte ett tecken
på att något är fel.
Det går inte att visa foton.

Foton kan inte visas om du har ändrat
filerna eller mapparna, eller har redigerat
informationen på en dator. (I så fall blinkar
filnamnet.) Det är inte ett tecken på att något
är fel.
visas på en bild på skärmen VISUAL
INDEX.

Horisontella linjer visas på bilderna.

Du kan inte justera [LCD BL LEVEL] när:
 LCD-panelen är stängd på videokameran
med LCD-skärmen riktad utåt.
 Strömförsörjningen sker via nätadaptern som
medföljer.

Det här kan hända för bilder som har spelats
in på andra enheter eller har redigerats på en
dator eller liknande.
Du kopplade bort nätadaptern eller batteriet
när ikonen för inspelningsmediet i skärmens
översta högra hörn blinkade, eller innan
åtkomstlampan slocknade efter en inspelning.
Det kan skada informationen och
visas.
visas på en bild på skärmen VISUAL
INDEX.

Bilddatabasfilen kan vara skadad. Kontrollera
databasfilen genom att peka på
(MENU)  [Show others]  [REPAIR IMG.
DB F.] (i kategorin
[MANAGE MEDIA])
 inspelningsmediet. Om det fortfarande
visas raderar du bilden med
(sid. 35).
Det hörs inget ljud eller så är ljudet
mycket lågt under uppspelning.




Höj volymen (sid. 28).
Ljudet hörs inte när LCD-skärmen är stängd
vänd utåt. Öppna LCD-skärmen.
När du spelar in ljud med [MICREF LEVEL]
(sid. 62) inställt på [LOW], kan det inspelade
ljudet vara svårt att höra.
Ljud kan inte spelas in vid tagning med
[SMTH SLW REC].
Spela upp bilder lagrade på ett
minneskort på andra enheter
Bilderna kan inte spelas upp eller så kan
inte minneskortet identifieras.

Enheten kanske inte stödjer minneskortet.
En film går inte att dela.


Jag kan inte ta ett foto från en film.

Du kan inte höra ljudet på den TV som är
ansluten till din videokamera.





Videokamerans LCD-skärm kan visa
inspelade bilder över hela skärmen (full
bildpunktsvisning). Det kan däremot göra
att översidan, undersidan och de högra och
vänstra kanterna på bilderna beskärs något när
de spelas upp på en TV som inte kan hantera
full bildpunktsvisning.
Du bör spela in bilderna med den yttre
begränsningsramen på [GUIDEFRAME]
(sid. 60) som vägledning.
Övrig information

Det finns inget ledigt utrymme på
inspelningsmediet.
Det går endast att lägga till 99 filmer i en
spellista. Radera filmer från spellistan som du
inte längre behöver ha kvar där (sid. 42).
Du kan inte lägga in foton i spellistan.
Ställ in [TV TYPE] efter vilken TV du
använder (sid. 69).
Översidan, undersidan och de högra och
vänstra kanterna på bilderna beskärs
något vid uppspelning på en ansluten TV.
Det går inte att lägga till filmer i spellistan.

Om du använder S VIDEO-kontakten
kontrollerar du att både den röda och den vita
kontakten på A/V-kabeln är anslutna (sid. 48).
Uppspelningens bildförhållande är inte
korrekt när du ansluter videokameran till
TV:n.
Det går inte att redigera.
Bildens tillstånd gör att den inte kan redigeras.
Inspelningsmediet där du tänker spara fotot
är fullt.
Kopiera/ansluta till andra enheter
Redigera filmer/foton på
videokameran

Om filmen är alltför kort kan den inte delas.
Skrivskyddade filmer går inte att dela.
Bilder kopieras inte korrekt.

A/V-kabeln är inte korrekt ansluten.
Kontrollera att du verkligen har anslutit kabeln
till en ingång på den andra enheten (sid. 48).
SE
75
Ansluta till en dator
”PMB” kan inte installeras.

Kontrollera vilken datormiljö eller
installtionsförfarande som krävs för
installationen av ”PMB”.
Du kan inte använda
På grund av följande inställningar
[PRIORITY
SETTING]/
[SMILE
DETECTION]/
[SMILE
SENSITIVITY]
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[SPOT MTR/FCS],
[SPOT METER], [SPOT
FOCUS], [EXPOSURE],
[FOCUS], [TWILIGHT],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW], [WHITE BAL.],
[ FADER], [ SELFTIMER]
[SCENE
SELECTION]
[SMTH SLW REC], [LOW
LUX], [ FADER], [TELE
MACRO]
”PMB” fungerar inte som det ska.

Avsluta ”PMB” och starta om datorn.
Videokameran identifieras inte av datorn.


Koppla bort enheter från datorns USBkontakt, förutom tangentbordet, musen och
videokameran.
Koppla bort USB-kabeln från datorn och
videokameran, starta om datorn och anslut
sedan datorn och videokameran igen i korrekt
ordning.
Exempel på funktioner som inte
kan användas samtidigt
Följande lista visar exempel på omöjliga
kombinationer av funktioner och
menyalternativ.
SE
76
Du kan inte använda
På grund av följande inställningar
INTELLIGENT
AUTO
[SMTH SLW REC]
[FACE
DETECTION]
[SMTH SLW REC],
[ DIGITAL ZOOM],
[SPOT MTR/FCS],
[SPOT METER], [SPOT
FOCUS], [EXPOSURE],
[FOCUS], [TWILIGHT],
[SUNRISE&SUNSET],
[FIREWORKS],
[LANDSCAPE],
[SPOTLIGHT], [BEACH],
[SNOW], [WHITE BAL.],
[ FADER], [ SELFTIMER]
Teckenfönster för självdiagnos/
Varningsindikatorer
Kontrollera följande om indikatorer visas
på LCD-skärmen.
Om problemet kvarstår även efter det
att du har gjort några försök att åtgärda
det, kontaktar du en Sony-återförsäljare
eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad. I så fall ger du dem alla
nummer i felkoden som börjar med C eller
E när du kontaktar dem.
C:(eller E:) : (Självdiagnoskoden)
C:04:
 Du använder ett batteri som inte är av typen
”InfoLITHIUM” (V-serien). Använd ett
”InfoLITHIUM”-batteri (V-serien) (sid. 85).
 Anslut likströmskontakten (DC) på
nätadaptern till DC IN-kontakten på
videokameran och se till att den sitter
ordentligt (sid. 11).
C:06:
 Batteriets temperatur är hög. Byt batteri eller
placera det på en sval plats.
C:13:/C:32:
 Koppla bort strömkällan. Anslut den igen och
använd videokameran igen.
E::
Följ stegen från  till  på sidan 71.

 (Varningsindikator för låg batterinivå)
Blinkar långsamt
 Batteriet är nästan urladdat.
 Beroende på användningsförhållandena
eller batteriets tillstånd kan det hända att 
blinkar, trots att det finns ungefär 20 minuters
användningstid kvar.
(Varningsindikator som gäller
batteriets temperatur)

Batteriets temperatur är hög. Byt batteri eller
placera det på en sval plats.

(Varningsindikatorer som gäller
formatering av minneskort)



Ett inkompatibelt minneskort har satts in i
kameran (sid. 17).
 (Varningsindikator som gäller
skrivskyddet på ett minneskort)

Åtkomsten till minneskortet begränsades på
en annan enhet.
(Varningsindikator som gäller
kameraskakningar)

Greppet om videokameran är inte stadigt
nog; därför uppkommer kameraskakningar
lätt. Håll videokameran stadigt med båda
händerna när du tar bilden. Lägg märke till att
skakvarningsindikatorn inte slocknar.
(Varningsindikator som gäller
fotoinspelning)


Övrig information
Blinkar snabbt
Det finns inte tillräckligt med ledigt utrymme
för inspelning av bilder. Efter det att du
har lagrat bilderna på ett annat medium
(sid. 44), raderar du de bilder som du inte
längre behöver eller formaterar minneskortet
(sid. 66).
 Bilddatabasfilen kan vara skadad. Kontrollera
databasfilen genom att peka på
(MENU)  [Show others]  [REPAIR
IMG.DB F.] (i kategorin
[MANAGE
MEDIA])  inspelningsmediet.

Minneskortet är skadat.
Minneskortet har inte formaterats på rätt sätt
(sid. 66).
(Varningsindikator som gäller
inkompatibla minneskort)
(Varningsindikator som gäller
minneskort)
Blinkar långsamt
 Ledigt utrymme för inspelning av bilder
håller på att ta slut. Information om vilka
typer av minneskort som du kan använda i
videokameran finns på sid. 17.
 Det finns inget minneskort i kameran
(sid. 17).
Minneskortet är skadat.
Inspelningsmediet är fullt.
Foton kan inte spelas in under bearbetning.
Vänta en stund och spela sedan in.
(Varningsindikator som gäller
leendeavkänning)

Leendeavkänning kan inte användas med
nuvarande inställning på videokameran.
Tips!
Det kan hända att en melodi spelas när vissa
varningsindikatorer visas på skärmen.


SE
77
Beskrivning av
varningsmeddelanden
Om meddelanden visas på skärmen följer
du instruktionerna.

Recovering data.

Inspelningsmedier
Internal memory format error.

Videokamerans internminne är inte inställt
på standardformatet. Om du utför [MEDIA
FORMAT] (sid. 66) kan det hända att du kan
använda videokameran igen. Det innebär
samtidigt att all information i internminnet
raderas.

Ett fel inträffade vid läsning från eller
skrivning till videokamerans interna
inspelningsmedia.
Det kan hända att du inte kan spela upp filmer
som spelats in med andra enheter.
The Image Database File is damaged. Do
you want to create a new file?

Administrationsfilen är skadad. En ny fil för
administration skapas när du pekar på [YES].
De bilder du redan har spelat in på mediet kan
inte spelas upp (bildfilerna är inte skadade).
Om du utför [REPAIR IMG.DB F.] efter det
att du har skapat ny information kan det
hända att du kan spela upp de bilder som du
tidigare har spelat in. Om det här inte fungerar
kopierar du bilderna med den medföljande
programvaran.

Det gick inte att skriva informationen till
videokamerans internminne. Försök att
återställa informationen misslyckades.

Sätt i och ta ur minneskortet några gånger.
Om indikatorn fortsätter att blinka kan det
betyda att minneskortet är skadat. Prova med
ett annat minneskort.
Reinsert the memory card.
This memory card is not formatted
correctly.


SE
78
Filen för administration är skadad och du
kan inte spela in filmer eller foton. Om du vill
reparera den pekar du på [YES].
Formatera minneskortet (sid. 66). Tänk
på att alla inspelade filmer och foton på
minneskortet raderas när du formaterar det.
Still picture folder is full. Cannot record
still pictures.


Du kan inte skapa mappar som överstiger
999MSDCF. Du kan varken skapa eller radera
mappar med videokameran.
Formatera minneskortet (sid. 66) eller radera
mapparna med en dator.
This memory card may not be able to
record or play movies.

Inconsistencies found in Image Database
File. Do you want to repair the Image
Database File?
The Image Database File is damaged. Do
you want to repair the Image Database
File?
Videokameran försöker automatiskt
återskapa informationen om skrivningen av
informationen inte utfördes på korrekt sätt.
Cannot recover data.
Data error.

Du kan spela in foton på ett minneskort.
Använd ett minneskort som rekommenderas
för videokameran (sid. 17).
This memory card may not be able to
record or play images correctly.

Använd ett minneskort som rekommenderas
för videokameran (sid. 17).
Do not eject the memory card during
writing. Data may be damaged.

Sätt i minneskortet igen och följ
instruktionerna på LCD-skärmen.
Övrigt
No further selection is possible.


Det går endast att lägga till 99 filmer i en
spellista.
Du kan endast välja 100 bilder vid ett tillfälle
för att:
 Radera filmer/foton
 Skrivskydda filmer/foton eller inaktivera
skrivskyddet
 Kopiera filmer
 Kopiera foton
Data protected.

Du försökte radera skrivskyddade data.
Inaktivera skrivskyddet.
Övrig information
SE
79
Inspelningstid
för filmer/antal
inspelningsbara foton
Förväntad inspelnings- och
uppspelningstid med respektive
batteri
Inspelningstid
Ungefärlig tid som du har till förfogande
när du använder ett fulladdat batteri.
Internminne
Uppspelningstid
Ungefärlig tid som du har till förfogande
när du använder ett fulladdat batteri.
(enhet: minut)
Batteri
NP-FV30
(medföljer)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
160
300
610
1205
(enhet: minut)
Batteri
NP-FV30
(medföljer)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Oavbruten
inspelningstid
100
Typisk
inspelningstid
50
190
395
785
95
195
390
Minneskort
(enhet: minut)
Batteri
NP-FV30
(medföljer)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100





SE
80
Oavbruten
inspelningstid
100
Typisk
inspelningstid
50
190
395
785
95
195
390
Inspelningstiderna är uppmätta med [ REC
MODE] inställt på SP.
Typisk inspelningstid visar tiden du har till
ditt förfogande när du upprepar start/stopp
under inspelning, slår av/på MODE-lampan
och zoomar.
Tiderna är uppmätta när kameran använts
vid en temperatur på 25 C. 10 C till 30 C
rekommenderas.
Inspelnings- och uppspelningstiden blir kortare
om du använder videokameran där det är kallt.
Inspelnings- och uppspelningstiden kan bli
kortare under vissa förhållanden.
Den ungefärliga inspelningstiden
för filmer
Internminne
(enhet: minut)
Inspelningsläge
[HQ]
[SP]
[LP]
Tips!
Du kan spela in filmer på max. 9 999 scener.
Den längsta oavbrutna inspelningstiden för
filmer är ungefär 13 timmar.
Videokameran använder formatet VBR
(Variable Bit Rate) för att automatiskt
justera bildkvaliteten efter de aktuella
inspelningsförhållandena. Den här tekniken
gör att den möjliga inspelningstiden på mediet
kan variera. Filmer som innehåller bilder med
rörliga motiv och som är komplexa spelas in
med en högre bithastighet, vilket minskar
inspelningstiden generellt sett.




Inspelningstid
235
340
715
Minneskort

(enhet: minut)
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
HQ
6
(5)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(105)
235
(210)
SP
9
(5)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
170
(105)
340
(210)
LP
20
(10)
40
(25)
85
(55)
175
(110)
355
(230)
715
(465)
475
(425)
685
(425)
1435
(930)
 Obs!
Den inspelningsbara tiden kan variera beroende
på inspelningsförhållandena och motivet,
[ REC MODE] (sid. 60).
 Siffror inom ( ) anger minsta inspelningsbara
tid.

Förväntat antal foton som kan
spelas in
Du kan spela in högst 9 999 foton.
Minneskort
3.1M
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
285
580
1150
2350
4800
9600
19000

 Obs!
Det unika bildpunktsmönstret hos Sonys
ClearVid och bildbehandlingssystemet
(BIONZ) ger en stillbildsupplösning
motsvarande de beskrivna storlekarna.

Tips!
Du kan också använda ett minneskort med en
kapacitet på mindre än 512 MB för inspelning
av foton.
Följande lista visar den genomsnittliga
bithastigheten, antalet bildpunkter vid
inspelning samt bildproportionerna för de olika
inspelningslägena för film.
HQ: Ca 9Mbps 720 × 576 bildpunkter/16:9,
4:3
SP: Ca 6Mbps 720 × 576 bildpunkter/16:9, 4:3
LP: Ca 3Mbps 720 × 576 bildpunkter/16:9, 4:3
Antalet bildpunkter samt bildproportioner vid
inspelning av foto.
 Bildinspelningsläge:
2 048 × 1 536 punkter/4:3
2 048 × 1 152 punkter/16:9
1 600 × 1 200 punkter/4:3
640 × 480 punkter/4:3
 Dual Rec:
2 208 × 1 244 punkter/16:9
1 664 × 1 244 punkter/4:3
 Ta ett foto från en film:
640 × 360 punkter/16:9
640 × 480 punkter/4:3




Övrig information
Internminne

Den valda bildstorleken gäller när lampan
(Foto) lyser.
Indikerat antal inspelbara bilder på ett
minneskort baseras på videokamerans
maximala bildstorlek. Det faktiska antalet
inspelningsbara foton visas på LCD-skärmen
under pågående inspelning (sid. 91).
Maximalt antal inspelbara bilder på ett
minneskort kan variera beroende på
inspelningsförhållanden.
SE
81
Använda
videokameran
utomlands
Strömförsörjning
Du kan använda videokameran i vilka
länder eller regioner som helst med den
nätadapter som medföljer videokameran,
bara spänningen ligger i intervallet 100 V
till 240 V växelström (AC), 50 Hz/60 Hz.
Om TV-färgsystem
Den här videokameran baseras på PALsystemet. För att du ska kunna visa den
uppspelade bilden på en TV måste TV:n
vara avsedd för PAL-systemet och vara
utrustad med en AUDIO/VIDEO-ingång.
System
PAL
PAL-M
PAL-N
NTSC
SECAM
SE
82
Används i
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, Norge, Nya Zeeland,
Polen, Portugal, Schweiz,
Singapore, Slovakien, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjeckien, Tyskland,
Ungern, Österrike m.fl.
Brasilien
Argentina, Paraguay, Uruguay.
Bahamas, Bolivia,
Centralamerika, Chile,
Colombia, Ecuador,
Filippinerna, Guyana, Jamaica,
Japan, Kanada, Korea, Mexiko,
Peru, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela m.fl.
Bulgarien, Frankrike, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Ryssland,
Ukraina m.fl.
Ställa in lokal tid
När du använder videokameran utomlands kan du ställa klockan på lokal tid genom att helt
(MENU)  [Show others]  [CLOCK/ LANG]
enkelt ange tidsskillnaden. Peka på
(i kategorin [GENERAL SET])  [AREA SET] och [SUMMERTIME] (sid. 69).
Tidzoner
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
+12:00
Områdesinställning
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo, Istanbul
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Solomon Is
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Tidsskillnader
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Områdesinställning
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores, Cape Verde Is.
Övrig information
Tidsskillnader
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
SE
83
Underhåll och
försiktighetsåtgärder
Om minneskortet












SE
84
Det är inte säkert att ett minneskort som
formaterats av en dator (Windows OS/Mac OS)
är kompatibelt med den här videokameran.
Hur snabbt det går att läsa/skriva data varierar
beroende på vilket minneskort och vilken
minneskortskompatibel produkt du använder.
Informationen kan skadas eller gå förlorad i
följande fall (du kan inte räkna med att få någon
ersättning för förlorad information):
 Om du matar ut minneskortet eller stänger
av din videokamera när den läser eller
skriver bildfiler från/till minnekortet (när
åtkomstlampan lyser eller blinkar)
 Om du använder minneskortet i närheten av
magneter eller magnetfält
Du bör säkerhetskopiera all viktig information
till hårddisken på en dator.
Fäst inte en etikett och liknande på ett
minneskort eller en minneskortadapter.
Peta inte på kontakterna och se till att de inte
kommer i beröring med metallföremål.
Du får inte böja, tappa eller utsätta ett
minneskort för våld.
Plocka inte isär eller modifiera minneskortet.
Låt inte minneskortet komma i kontakt med
vätska.
Förvara minneskortet utom räckhåll för små
barn. Små barn kan svälja det.
Sätt inte i någonting annat än ett minneskort av
kompatibel storlek i minneskortfacket eftersom
fel kan uppstå.
Du bör inte använda eller förvara ditt
minneskort på följande platser:
 Där temperaturen är extremt hög, t.ex. i en bil
parkerad utomhus under sommaren
 Där det utsätts för direkt solljus
 Där det är extremt fuktigt eller där det finns
frätande gaser
Om minneskortadaptern

När du använder ett minneskort med
minneskortkompatibel enhet, kontrollerar
du att minneskortet placeras rättvänt i
minneskortadaptern. Observera att felaktig
användning kan leda till funktionsstörningar.
Om bildinformationskompatibilitet




Bildinformation, som du spelar in på ett
minneskort med videokameran, följer den
globala standarden ”Design rule for Camera
File system”, som utarbetats av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
Med den här videokameran kan du inte spela
upp foton som spelats in med annan utrustning
(DCR-TRV900E eller DSC-D700/D770) som
inte följer den globala standarden. (De här
modellerna säljs inte i vissa regioner.)
Om du inte kan använda ett minneskort som
har använts med en annan enhet, formaterar du
det med din videokamera (sid. 66). Observera
att en formatering raderar all information på
minneskortet.
Det är inte säkert att du kan spela upp bilder
med videokameran:
 När du försöker spela upp bilder som
modifierats på en dator
 När du försöker spela upp bilder som spelats
in med andra enheter
Om ”Memory Stick”
Olika typer av ”Memory Stick”
Inspelning/Uppspelning
”Memory Stick Duo”

(med MagicGate)
”Memory Stick PRO

Duo”
”Memory Stick PRO-HG
*
Duo”
* Den här produkten kan inte hantera 8-bitars
parallell dataöverföring, men den kan hantera
4-bitars parallell dataöverföring, samma som
för ”Memory Stick PRO Duo”.
 Den här produkten kan varken spela in eller
spela upp information som använder tekniken
”MagicGate”. ”MagicGate” är en teknik för
upphovsrättsskydd som spelar in och överför
innehållet i kodad form.
Denna produkt är kompatibel med ”Memory
Stick Micro” (”M2”). ”M2” är förkortningen för
”Memory Stick Micro”.
Anteckningar om användning av
”Memory Stick Micro”

Den här videokameran kan bara användas
med batterier av typen ”InfoLITHIUM” i
V-serien.
”InfoLITHIUM”-batterier i V-serien är
.
märkta med
Vad är ett ”InfoLITHIUM”-batteri?


”InfoLITHIUM”-batterier är litiumjonbatterier
med funktioner som gör att de kan utbyta
information om drifttillståndet mellan
videokameran och en nätadapter/laddare (säljs
separat).
”InfoLITHIUM”-batterier beräknar
strömförbrukningen efter videokamerans
aktuella drifttillstånd och visar sedan den
återstående batteritiden i minuter.
Ladda batteriet


Se till att batteriet är laddat innan du använder
videokameran.
Du bör ladda upp batteriet på en plats där
temperaturen håller sig mellan 10 C och
30 C tills lampan CHG-lampan (uppladdning)
slocknar. Om du laddar upp batteriet
i en temperatur som ligger utanför det
rekommenderade intervallet, är det inte säkert
att batteriet laddas upp effektivt.
Övrig information

För att använda ”Memory Stick Micro” med
din videokamera behöver du en tvådelad M2adapter.
Sätt i ”Memory Stick Micro” i den tvådelade
M2-adaptern och sätt sedan i adaptern i
”Memory Stick Duo”-facket.
Om du sätter i ett ”Memory Stick Micro” i din
videokamera utan att använda en tvådelad
M2-adapter kan det hända att det inte går att
få ut igen.
Lämna aldrig ett ”Memory Stick Micro” inom
räckhåll för småbarn. De kan råka svälja det.
Om ”InfoLITHIUM”-batteriet
Effektiv användning av batteriet


Batteriets prestanda minskar när omgivningens
temperatur är 10 C eller lägre, vilket innebär
att den tid du kan använda batteriet blir kortare.
I så fall kan du försöka öka användningstiden
för batteriet genom att göra något av följande.
 Förvara batteriet i fickan, så att det värms
upp, och sätt in det i videokameran strax
innan du börjar filma.
 Använd ett batteri med extra hög kapacitet:
NP-FV70/NP-FV100 (säljs separat).
Om du ofta använder LCD-skärmen eller
funktioner som uppspelning, snabbspolning
framåt eller bakåt, tar batteriet slut snabbare.
Du bör använda ett batteri med extra hög
kapacitet: NP-FV70/NP-FV100 (säljs separat).
SE
85



Kom ihåg att stänga LCD-skärmen när du inte
spelar in eller spelar upp på videokameran.
Det går åt lite ström från batteriet även när
videokameran är i standbyläge för inspelning,
liksom när uppspelningen är i pausläge.
Försök att alltid ha med dig laddade batterier,
så att de räcker 2 till 3 gånger den planerade
inspelningstiden och gör provinspelningar
innan du börjar filma.
Utsätt inte batteriet för väta. Batteriet är inte
vattentätt.
Om indikatorn för återstående
batteritid



Om hantering av videokameran
Användning och underhåll

Om strömmen stängs av, trots att indikatorn
för återstående batteritid visar att det finns
tillräckligt med ström för att videokameran
ska fungera, laddar du upp batteriet igen.
Återstående batteritid visas korrekt. Observera
att det kan hända att återstående batteritid inte
visas korrekt om du använt batteriet en längre
tid där det är varmt, om du lämnat det fulladdat
eller använt det ofta. Betrakta indikatorn för
återstående batteritid som en fingervisning.
Märket  som visar att batteriet börjar bli tomt
kan börja blinka, trots att det fortfarande finns
20 minuter kvar av batteritiden, beroende på
användningsförhållandena eller omgivningens
temperatur.
Förvaring av batteriet


Om du inte använder batteriet under en längre
tid bör du ladda upp det helt och sedan ladda
ur det med hjälp av videokameran en gång
per år; på det sättet upprätthåller du batteriets
prestanda. Vid förvaring av batteriet tar du bort
det från videokameran och förvarar det på en
torr och sval plats.
För att helt ladda ur batteriet med
(MENU)
videokameran pekar du på
 [Show others]  [POWER SETTINGS]
[GENERAL SET]) 
(i kategorin
[A.SHUT OFF]  [NEVER] och lämna sedan
videokameran i standbyläge för inspelning tills
strömmen tar slut (sid. 69).
Batterilivslängd

SE
86
Batteriets kapacitet försämras med tiden
och med upprepad användning. Om
användningstiden mellan uppladdningarna
märkbart minskar, är det troligtvis dags att byta
ut det mot ett nytt.
Ett batteris livslängd hänger samman med hur
det förvaras och hur och i vilka miljöer det
används.




Använd eller förvara inte videokameran eller
tillbehören på följande platser:
 Där det är extremt varmt, kallt eller fuktigt.
Utsätt den aldrig för temperaturer som
överstiger 60 C, t.ex. i direkt solljus, nära ett
värmeelement eller i en bil som står parkerad
i solen. Det kan orsaka funktionsstörningar
och deformera den.
 Nära starka magnetfält eller där den
utsätts för vibrationer. Det kan orsaka
funktionsstörningar hos videokameran.
 Nära starka radiovågor eller strålning. Under
sådana förhållanden är det inte säkert att
videokameran kan skapa felfria inspelningar.
 Nära AM-mottagare och videoutrustning. Det
finns risk för störningar.
 På sandstränder eller där det är mycket
dammigt. Om sand eller damm kommer
in i videokameran kan det orsaka
funktionsstörningar. I värsta fall kan det
uppstå fel som inte går att reparera.
 I närheten av fönster eller utomhus, där
LCD-skärmen eller objektivet kan utsättas för
direkt solljus. Det skadar LCD-skärmen.
Driv videokameran med likström (DC)
6,8 V/7,2 V (batteri) eller 8,4 V likström (DC)
(nätadapter).
Vare sig du driver videokameran med lik- (DC)
eller växelström (AC) bör du använda de
tillbehör som anges i den här bruksanvisningen.
Videokameran får inte bli blöt, t.ex. av regn eller
havsvatten. Om videokameran blir blöt kan det
leda till funktionsstörningar. I värsta fall kan det
uppstå fel som inte går att reparera.
Om något föremål eller någon vätska råkar
hamna inne i videokameran bör du genast








koppla bort den från all strömförsörjning och
låta en Sony-återförsäljare kontrollera den
innan du använder den igen.
Hantera videokameran varsamt, montera inte
isär den, modifiera den inte, utsätt den inte för
stötar eller slag och tappa eller trampa inte på
den. Var särskilt försiktig med objektivet.
Låt LCD-skärmen vara stängd när du inte
använder videokameran.
Linda inte in videokameran i t.ex. en handduk
när du använder den. Då kan kameran
överhettas.
Greppa kontakten när du kopplar bort
nätkabeln; dra aldrig i själva sladden.
Skada inte nätkabeln genom att t.ex. placera
något tungt på den.
Använd inte ett deformerat eller skadat batteri.
Håll metallkontakterna rena.
Om det har läckt batterivätska från batteriet:
 Kontakta närmaste auktoriserade
Sony-serviceverkstad.
 Tvätta bort den vätska som du eventuellt fått
på huden.
 Om du fått batterivätska i ögonen måste du
omedelbart skölja ögonen i rikligt med vatten
och sedan kontakta läkare.
När du inte använder videokameran
under en längre tid

Kondensbildning
Om du tar in videokameran direkt från en
kall omgivning till en varm plats kan fukt
avsättas inne i videokameran. Det kan orsaka
funktionsstörningar i videokameran.
 Vid kondensbildning i kameran
Lämna videokameran oanvänd i ungefär
1 timme utan att slå på den.
 Om kondensbildning
Kondens kan bildas när du tar videokameran
från en kall till en varm plats (eller tvärtom),
liksom när du använder videokameran där
LCD-skärm



Tryck inte hårt på LCD-skärmen, det kan göra
att färgerna ser ojämna ut och det kan orsaka
andra skador.
Om du använder videokameran i kyla kan det
hända att bilderna på LCD-skärmen ”släpar
efter”. Det är inte ett tecken på att något är fel.
När du använder videokameran kan baksidan
av LCD-skärmen bli varm. Det är inte ett tecken
på att något är fel.
Övrig information

Starta videokameran och låt den gå igenom
proceduren för inspelning och uppspelning av
bilder ungefär en gång i månaden så bibehåller
du den i optimalt skick under lång tid.
Töm batteriet helt innan du lägger undan det.

det är fuktigt. Här är några exempel på sådana
situationer:
 När du tar med dig videokameran från en
skidbacke och in i ett uppvärmt rum.
 När du tar med dig videokameran från en
luftkonditionerad bil eller ett svalt rum till
värmen utomhus.
 När du använder videokameran när det nyss
har regnat eller snöat.
 När du använder videokameran där det är
varmt och fuktigt.
Förebygga kondensbildning
Om du tänker ta med dig videokameran från
en kall till en varm plats bör du först placera
den i en plastpåse som du stänger till ordentligt.
Du kan ta ut videokameran ur plastpåsen när
innehållet i plastpåsen har antagit samma
temperatur som omgivningen (brukar ta
ungefär 1 timme).
Rengöring av LCD-skärmen


Om LCD-skärmen blivit smutsig av
fingeravtryck och damm bör du torka av den
med en mjuk duk.
Om du använder rengöringssatsen LCD
Cleaning Kit (säljs separat) får du inte
hälla rengöringsvätskan direkt på LCDskärmen. Använd vätskan för att fukta
rengöringspapperet.
SE
87
Om inställning av pekskärmen
(CALIBRATION)
Det kan hända att knapparna på pekskärmen
inte fungerar som de ska. I så fall kan du utföra
följande procedur. Du bör ansluta videokameran
till vägguttaget med den medföljande nätadaptern
när du utför proceduren.

(MENU)  [Show others]  [OTHER
[GENERAL SET])
SETTINGS] (i kategorin
 [CALIBRATION].
Hur du sköter och förvarar objektivet



Torka av objektivets yta med en mjuk duk i
följande fall:
 När det har kommit fingeravtryck på linsytan
 När det är varmt och fuktigt
 När objektivet utsatts för salthaltig luft, t.ex. i
närheten av havet
Förvara det på en väl ventilerad plats; en plats
som varken är smutsig eller dammig.
Du förhindrar mögelbildning genom att
periodvis rengöra objektivet på det sätt som
beskrivits ovan.
Laddning av det förinstallerade
laddningsbara batteriet
Peka 3 gånger på ”” som visas på skärmen
med hörnet på ett minneskort eller liknande.
Om du vill avbryta kalibreringen pekar du på
[CANCEL].
 Obs!
Om du inte tryckte på rätt punkt utför du
kalibreringen igen.
 Du får inte använda ett vasst föremål när du
utför kalibreringen. I så fall kan LCD-skärmen
skadas.
 Du kan inte kalibrera LCD-skärmen om den är
roterad eller stängd med skärmen riktad utåt.

Om skötsel av kamerahuset


SE
88
Om kamerahuset blir smutsigt kan du rengöra
det med en mjuk duk, lätt fuktad med vatten
och sedan torka det torrt med en mjuk, torr
duk.
Det här bör du undvika eftersom det kan skada
ytbehandlingen:
 Kemikalier som t.ex. thinner, bensin, alkohol,
kemikaliebehandlade dukar, myggmedel,
insektsmedel och solskydd
 Hantera inte videokameran om du har rester
av sådana ämnen på händerna
 Låt inte kamerahuset komma i kontakt med
gummi- eller vinylföremål under en längre tid
Videokameran har ett förinstallerat laddningsbart
batteri så att datum, tid och andra inställningar
lagras i minnet även när LCD-skärmen är stängd.
Det förinstallerade, laddningsbara batteriet
laddas alltid när videokameran är ansluten till
ett vägguttag via nätadaptern eller när batteriet
är installerat. Det laddningsbara batteriet laddas
ur helt om du inte använder videokameran
på ungefär 3 månader. Använd videokameran
efter att du har laddat det förinstallerade,
laddningsbara batteriet.
Att det förinstallerade, laddningsbara batteriet är
urladdat påverkar inte kamerans funktioner så
länge du inte spelar in datum.
Så här laddar du det förinstallerade
laddningsbara batteriet
Anslut videokameran till ett vägguttag med
den medföljande nätadaptern och låt sedan
videokameran stå i minst 24 timmar med LCDskärmen stängd.
Angående kassering/överlåtelse
Om varumärken
Även om du raderar alla filmer och stillbilder
eller utför [MEDIA FORMAT] (sid. 66), kan
det hända att informationen på det interna
inspelningsmediet inte raderas helt. Om du
överlåter videokameran till någon annan bör
du utföra [EMPTY] (sid. 67) för att förhindra
att datan återställs. Om du tänker kassera
videokameran bör du först förstöra kamerahuset.
”Handycam” och
är
registrerade varumärken som tillhör Sony
Corporation.
 ”Memory Stick”, ”
”, ”Memory Stick Duo”,
”
”, ”Memory Stick PRO
Duo”, ”
”, ”Memory
Stick PRO-HG Duo”, ”
”,
”Memory Stick Micro”, ”MagicGate”,
”
”, ”MagicGate Memory
Stick” och ”MagicGate Memory Stick Duo” är
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Sony Corporation.
 ”InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
 ”BIONZ” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
 ”DVDirect” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
 Dolby och symbolen double-D är varumärken
som tillhör Dolby Laboratories.
 Microsoft, Windows, Windows Vista och
DirectX är antingen registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller i andra länder.
 Macintosh och Mac OS är registrerade
varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och
andra länder.
 Intel, Intel Core och Pentium är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör Intel
Corporation eller dess dotterbolag i USA och
andra länder.
 Adobe, logotypen Adobe och Adobe Acrobat
är antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated i USA och/eller andra länder.
 SDXC- och SDHC-logotyperna är varumärken
som tillhör SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard är ett varumärke som tillhör
MultiMediaCard Association.
Alla övriga produktnamn som nämns i det
här dokumentet kan vara varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör respektive
företag.  och  är inte utsatta i varje enskilt fall
i den här bruksanvisningen.
Om kassering/överlåtelse av
minneskortet
Även om du raderar all information från
minneskortet eller formaterar minneskortet med
hjälp av videokameran eller en dator, är det inte
säkert att all information är helt raderad från
minneskortet. När du ger bort ett minneskort
till någon bör du radera din information helt
och hållet med hjälp av ett program för radering
av information på en dator. Om du tänker
kassera minneskortet, bör du först förstöra själva
minneskortet.

Övrig information
SE
89
Anmärkningar om licensen
DET ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET
ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT FÖR
ANNAT ÄN PERSONLIG ANVÄNDNING
PÅ SÄTT SOM ÖVERENSSTÄMMER
MED MPEG-2- STANDARDEN FÖR
KODNING AV VIDEOINFORMATION
FÖR PAKETERADE MEDIA, UTAN EN
LICENS UNDER TILLÄMPLIGA PATENT I
PATENTPORTFÖLJEN FÖR MPEG-2, VARS
LICENS ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN MPEG
LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
Om program med GNU GPL/LGPLlicens
Programvara under GNU General Public License
(kallas hädanefter för ”GPL”) eller GNU Lesser
General Public License (kallas hädanefter för
”LGPL”) medföljer videokameran.
Detta innebär att du har rätt att få tillgång till,
modifiera och distribuera källkoden vidare för
dessa programvaror under de villkor som nämns i
den medföljande GPL/LGPL.
Källkoden finns tillgänglig på Internet. Du kan
ladda hem den från följande webbadress. När du
laddar ned källkoden väljer du DCR-SX43 som
modell för videokameran.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst att du inte kontaktar oss angående
källkodens innehåll.
Läs ”license2.pdf ” i mappen ”License” på CDROM-skivan. Här hittar du licenser (på engelska)
för programvarorna ”GPL” och ”LGPL”.
För att visa PDF-filen, behöver du Adobe Reader.
Om programmet inte är installerat på din dator
kan du hämta det från Adobe Systems hemsida:
http://www.adobe.com/
SE
90
Snabbreferens
Skärmindikatorer
Uppe till
vänster
Mitt
Uppe till
höger
Indikator
Betydelse
0:00:00
Räkneverk (timmar/
minuter/sekunder) (28)
[00min]
Ungefärlig återstående
inspelningstid (20)
9999
9999
Nedtill
Uppe till vänster
Indikator
Betydelse
MENU-knapp (51)
Inspelning med
självutlösare (63)
MICREF LEVEL låg (62)
WIDE SELECT (63)
100/112
Nedtill
Indikator
BLT-IN ZOOM MIC (62)
60 min
Återstående batteritid
Inspelningsmapp på
minneskort
Returknapp (51)
Betydelse
[FACE DETECTION]
inställt på [OFF] (61)
SMILE DETECTION (62)
LOW LUX (61)

Manuell fokusering (58)
SCENE SELECTION (56)
Mitt
Indikator
Betydelse
[STBY]/[REC]
Inspelningsstatus (20)

Bildspel valt (32)
Varningar (76)

Uppspelningsläge (28)
CONVERSION LENS (61)
INTELLIGENT AUTO
(23)

Uppe till höger
Betydelse
Inspelningsläge (HQ/SP/
LP) (24)
Medium för inspelning/
uppspelning/redigering
(16)
Snabbreferens

Vitbalans (57)
SteadyShot av (60)
SPOT MTR/FCS (58)/
SPOT METER (58)/
EXPOSURE (58)
TELE MACRO (59)
Stillbildsstorlek (63)
Indikator
FADER (56)
Ungefärligt antal
foton som kan tas och
inspelningsmedium (22,
81)
Uppspelningsmapp på
minneskort (29)
Film eller foto som visas/
Totala antalet inspelade
filmer eller foton (28, 80)
OPTION-knapp (53)
VIEW IMAGES-knapp
(27)
Bildspelsknapp (32)
101-0005

Namn på datafil (29)
Skrivskyddad bild (37)
SE
91
Indikator
Betydelse
Index-knapp (29)


SE
92
Indikatorerna och deras placering är ungefärliga
och kan skilja sig från hur du ser dem.
Vissa indikatorer kanske inte visas beroende på
videokamerans modell.
Delar och reglage
Siffrorna inom ( ) är referenser till sidor.

Objektiv (Carl Zeiss-objektiv)
LENS COVER-omkopplare
Inbyggd mikrofon
(VIEW IMAGES)-knapp (27)
Högtalare
RESET-knapp
Tryck på RESET med ett spetsigt föremål.
Tryck på RESET för att nollställa alla
inställningar, inklusive klockan.
 (USB)-uttag (48)
(DCR-SX73E: endast utgång)
MODE-knapp (19)

(film)/ (foto)-lampa (19)
(DISC BURN)-knapp (se
Bruksanvisning)

-knapp (23)
POWER-knapp (14)

LCD-skärm/pekskärm (26, 51)
Om du vrider LCD-panelen 180 grader kan du
stänga den med skärmen vänd utåt. Det är ett
praktiskt läge vid uppspelning.
Snabbreferens
SE
93
Zoomreglage (23, 31)
PHOTO-knapp (22)
Batteri (11)
START/STOP-knapp (20)
DC IN-kontakt (11)
Anslutning för A/V-Fjärrkontroll (33)
CHG-lampa (uppladdning) (11)
Grepprem (19)
Minneskortsfack (17)
BATT (batteri)-spärr (12)
Aktivitetslampa (minneskort) (17)
Stativfäste
Montera ett stativ (säljs separat) i stativfästet
med en stativskruv (säljs separat: skruven får
inte vara längre än 5,5 mm).
SE
94
Sakregister
Symboler
16:9................................................34
4:3..................................................34
A
A.SHUT OFF...............................69
A/V-kabel...............................33, 49
AREA SET....................................69
AUDIO REC SET........................62
AUTO BACK LIGHT.................63
B
Batteri............................................11
BATTERY INFO..........................66
BEACH.........................................56
BEEP.............................................68
Bildspel.........................................32
BLACK FADER...........................56
BLT-IN ZOOM MIC...................62
C
CALIBRATION...........................88
CAMERA DATA.........................65
CLOCK SET.................................14
CLOCK/LANG............................69
CONVERSION LENS.................61
D
E
EMPTY.........................................67
EXPOSURE..................................58
Externt medium...........................44
G
GENERAL SET............................68
GUIDEFRAME...........................60
H
HQ.................................................24
I
IMAGE SIZE................................63
INDOOR......................................57
”InfoLITHIUM”-batteri.............85
Inspelning.....................................20
Inspelningsmedier.......................16
Inspelningstid för filmer/antal
inspelningsbara foton.................80
INTELLIGENT AUTO.........23, 76
Internminne.................................16
K
Knappar för inspelning &
zoomning på LCD-skärmen......20
Kondensbildning.........................87
Kopiera..........................................41
Kopiering......................................40
L
Ladda batteriet.............................11
Ladda batteriet utomlands
.................................................12, 82
LANDSCAPE...............................56
LANGUAGE SET..................15, 69
LCD BL LEVEL...........................68
LCD BRIGHT..............................68
LCD COLOR................................68
Leendeavkänning........................25
Ljudsignaler..................................15
LOW LUX....................................61
LP...................................................24
M
MANAGE MEDIA......................66
MANUAL SETTINGS................56
Medföljande tillbehör...................2
MEDIA FORMAT.......................66
MEDIA INFO..............................66
MEDIA SETTINGS.....................16
”Memory Stick”.....................17, 85
”Memory Stick PRO Duo”
.................................................17, 85
”Memory Stick PRO-HG Duo”
.................................................17, 85
Menyer....................................51, 54
MICREF LEVEL..........................62
Miniatyrbild.................................35
Minneskort...................................17
MOVIE DUB...............................40
MOVIE MEDIA SET..................16
MY MENU...................................51
MY MENU SETTING................51
O
ONE PUSH..................................57
OPTION MENU.........................53
Original.........................................40
OTHER REC SET........................62
OTHER SETTINGS....................70
OTHERS.......................................66
OUTDOOR..................................57
OUTPUT SETTINGS.................69
Snabbreferens
DATA CODE.........................15, 64
DATE/TIME..........................15, 65
Datumindex.................................30
DELETE........................................35
DEMO MODE.............................70
DIGITAL ZOOM........................62
DISP OUTPUT............................69
DISPLAY SET..............................68
DIVIDE.........................................38
Dual Rec.......................................26
DVD-brännare.......................46, 48
DVDirect Express........................46
F
FACE DETECTION..............61, 76
Face Index.....................................31
FADER..........................................56
Felsökning....................................71
FILE NO. ......................................64
Film Roll Index............................30
Filmer......................................20, 27
FIREWORKS...............................56
FOCUS..........................................58
Formatera.....................................66
Fulladdad......................................11
Funktionsflöde...............................5
Försiktighetsåtgärder..................84
P
PAL................................................82
PB-zoom.......................................31
PHOTO CAPTURE....................39
PHOTO COPY............................41
PHOTO MEDIA SET.................16
SE
95
PHOTO SETTINGS....................63
PLAYBACK..................................64
PLAYBACK SET..........................64
PLAYLIST EDIT..........................65
PORTRAIT...................................56
POWER ON BY LCD.................69
POWER SETTINGS...................69
PRIORITY SETTING...........61, 76
PROTECT....................................37
R
REC MODE..................................24
REPAIR IMG.DB F. ....................78
Reparation....................................71
RESET...........................................93
S
SE
96
SCENE SELECTION............56, 76
SELF-TIMER................................63
SHOOTING SET.........................60
Skapa en skiva..............................46
Skivbrännare................................48
Skärmindikatorer........................91
SLIDE SHOW SET......................32
SMILE DETECTION............62, 76
SMILE SENSITIVITY...........62, 76
SMTH SLW REC.........................59
SNOW...........................................56
SOUND/DISP SET......................68
SP...................................................24
Spara bilder på ett externt
medium.........................................44
Spegelläge.....................................26
Spellista.........................................42
SPOT FOCUS..............................58
SPOT METER..............................58
SPOT MTR/FCS..........................58
SPOTLIGHT................................56
Starta kameran.............................14
Stativ..............................................94
STEADYSHOT............................60
Stillbilder................................21, 27
Ställa in datum och tid................14
SUMMERTIME...........................69
SUNRISE&SUNSET...................56
T
Ta en stillbild från en film..........39
Teckenfönster för självdiagnos/
Varningsindikatorer....................76
TELE MACRO.............................59
Telefoto.........................................23
TV..................................................33
TV TYPE......................................33
TV-färgsystem..............................82
TWILIGHT..................................56
U
Underhåll......................................84
Uppspelning.................................27
USB CONNECT....................46, 48
USB-kabel...............................46, 48
Utomlands....................................82
V
Varningsmeddelanden................78
VBR...............................................80
Vidvinkel......................................23
VIEW IMAGES.....................27, 30
VISUAL INDEX..........................27
Volym......................................28, 68
Vägguttag......................................11
W
WHITE BAL. ..............................57
WHITE FADER...........................56
WIDE SELECT............................63
Z
Zoom................................ 20, 23, 31
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising