Sony | DCR-HC37E | Sony DCR-HC37E Bruksanvisning

2-319-524-91(1)
Digital videokamera
Komma igång
Bruksanvisning
DCR-HC37E/HC38E/
HC45E
© 2007 Sony Corporation
7
Inspelning/
15
uppspelning
Använda menyn
26
Kopiering/redigering
42
Använda en dator
47
Felsökning
51
Övrig information
58
Snabbreferens
69
Läs det här först
Innan du använder videokameran bör du
läsa igenom den här bruksanvisningen
noga. Förvara den sedan så att du i
framtiden kan använda den som referens.
VARNING
Utsätt inte kameran för regn eller
fukt eftersom det kan medföra risk
för brand eller elstötar.
VARNING!
Byt bara ut batteriet mot ett batteri
av den angivna typen. Annars finns
det risk för brand eller
personskador.
FÖR KUNDER I EUROPA
VARNING!
Elektromagnetiska fält med de specifika
frekvenserna kan påverka bild och ljud på den här
videokameran.
Den här produkten har testats och befunnits
motsvara kraven enligt EMC Directive för
anslutningskablar som är kortare än 3 meter.
Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör
att informationsöverföringen avbryts
(överföringen misslyckas) startar du om
programmet eller kopplar loss
kommunikationskabeln (USB-kabel eller
liknande) och sätter tillbaka den igen.
2
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte
varan.
Användbara tillbehör: Fjärrkontroll
(DCR-HC45E)
Att observera angående
användning
Din videokamera levereras med två
olika bruksanvisningar
– ”Bruksanvisning” (Den handbok du läser
nu)
– ”Förenklad guide (First Step Guide)”
(Snabbguide) för anslutning av
videokameran till en dator och
användning av medföljande programvara
(finns på medföljande CD-ROM)
Olika typer av kassetter som kan
användas på din videokamera
• Det går att använda mini-DV-kassetter av
märket
. Den här videokameran
hanterar inte kassetter med Cassette
Memory (s. 59).
Om menyalternativen, LCD-panelen,
sökaren och linsen
Använda videokameran
• Håll eller bär inte videokameran i följande
delar.
Sökare
• För DCR-HC45E:
Se till att POWER-omkopplaren är i läge
OFF(CHG) när du installerar
videokameran i din Handycam Station
eller när du tar bort videokameran från
den.
Batteri
• Ett menyalternativ som är nedtonat är inte
tillgängligt under de aktuella inspelningseller uppspelningsförhållandena.
• LCD-skärm och sökare är tillverkade med
mycket hög precision; över 99,99% av
bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det
förekomma små svarta och/eller ljusa
punkter (vita, röda, blå eller gröna), som
hela tiden syns på LCD-skärmen eller i
sökaren. De här punkterna uppkommer
vid tillverkningen och går inte helt att
undvika. De påverkar inte inspelningen på
något sätt.
LCD-panel
• Videokameran är inte dammsäker,
droppsäker eller vattensäker.
Se ”Användning och underhåll” (s. 62).
• Innan videokameran ansluts till en annan
enhet via en USB- eller i.LINK-kabel, bör
du se till att anslutningskontakten
installerats på rätt sätt och utan tvång för
att undvika att terminalen skadas eller att
funktionsstörning sker.
• För DCR-HC45E:
Anslut A/V-kabeln till A/V OUTkontakten på Handycam Station när du
använder videokameran kopplad till
Handycam Station för att mata ut audiooch videosignaler.
• För DCR-HC45E:
Koppla från nätadaptern från din
Handycam Station genom att hålla både
din Handycam Station och nätkontakten.
Svartpunkt
Vit, röd, blå eller
grön punkt
• Om LCD-skärmen, sökaren eller linsen
utsätts för direkt solljus under en längre
tid kan det leda till funktionsstörningar.
• Rikta inte kameran direkt mot solen. Det
kan leda till funktionsstörningar. Vill du
ta bilder av solen bör du bara göra det när
ljuset inte är så intensivt, t.ex. när solen
håller på att gå ned.
Fortsättning ,
3
Läs det här först (fortsättning)
Ändra språkinställningen
Om Carl Zeiss-linsen
• Skärmmenyerna på respektive språk
används för att beskriva de olika
procedurerna. Om det behövs byter du
språk för skärmmenyerna innan du
använder videokameran (s. 12).
Den här videokameran är utrustad med en
Carl Zeiss-lins, en lins som utvecklats i
samarbete med Carl Zeiss i Tyskland och
av Sony Corporation. Carl Zeiss-linsen ger
oöverträffad bildkvalitet. Den använder
mätsystemet MTF* för videokameror och
har samma kvalitet som en typisk Carl
Zeiss-lins.
Om inspelning
• Innan du startar inspelningen bör du göra
en testinspelning för att kontrollera att
bild och ljud spelas in utan problem.
• Du kan inte räkna med att få ersättning för
innehållet i en inspelning om du inte har
kunnat göra en inspelning eller
uppspelning på grund av att det var fel på
videokameran, lagringsmediet eller
liknande.
• Olika länder och regioner använder olika
TV-färgsystem. Om du vill titta på
inspelningarna på en TV behöver du en
TV som använder PAL-systemet.
• TV-program, filmer, videoband och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat.
Om du gör inspelningar som du inte har
rätt att göra kan det innebära att du bryter
mot upphovsrättslagarna.
Om denna bruksanvisning
• Bilderna av LCD-skärmen och sökaren
som används i den här bruksanvisningen
som illustrationer har tagits med en
digitalkamera och kan därför skilja sig
från hur du ser dem.
• Illustrationerna som används i denna
bruksanvisning syftar till modellen
DCR-HC38E. Modellnamnet för din
videokamera finns på kamerans
undersida.
• Design och specifikationer för
inspelningsenhet och tillbehör är föremål
för ändring utan förvarning.
4
* MTF är en förkortning för Modulation
Transfer Function. Värdet visar hur mycket av
ljuset från motivet som kommer in genom
linsen.
Innehåll
Läs det här först .............................. 2
Komma igång
Steg 1: Kontrollera att du har alla
tillbehör ......................................... 7
Steg 2: Ladda batteriet
.......................................................8
Steg 3: Slå på strömmen och ställa in
datum och tid .............................. 12
Ändra språkinställningen
................................................... 12
Steg 4: Anpassa inställningar före
inspelning .................................... 13
Steg 5: Sätta i en kassett .............. 14
Använda menyn
Använda menyalternativen
............................................ 26
Alternativ för funktionsknappar .....27
Menyalternativ ..............................34
MANUAL SET-menyn ...........35
– P EFFECT
CAMERA SET-menyn ..........36
– D ZOOM/WIDE SEL/
STEADYSHOT, osv.
PLAYER SET/
VCR SETmenyn .........................................37
– AUDIO MIX
LCD/VF SET-menyn .............38
– LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L.,
osv.
TAPE SET-menyn ................39
Inspelning/uppspelning
– REC MODE/AUDIO MODE/
REMAIN
SETUP MENU-menyn ..........40
Enkel inspelning/uppspelning (Easy
Handycam) ................................. 15
Spela in ......................................... 17
Zooma ......................................... 18
Spela in i mörka miljöer (NightShot
plus) .......................................... 18
Ställa in exponeringen för motiv i
motljus ...................................... 19
Spela in i spegelläge .................. 19
Uppspelning .................................. 20
Använda hjälpfunktionerna (USAGE
GUIDE)
..................................................... 21
Söka efter startpunkten ................ 22
Söka efter det sista avsnittet i den
senaste inspelningen (END
SEARCH) .................................. 22
Manuell sökning (EDIT SEARCH)
................................................... 22
Granska de senast inspelade
avsnitten (inspelningsgranskning)
................................................... 22
– USB STREAM/LANGUAGE, osv.
OTHERS-menyn ...................40
– WORLD TIME, osv.
Kopiering/redigering
Kopiering till videobandspelare eller
DVD-/hårddiskinspelare ..............42
Spela in bilder från en TV eller
videobandspelare osv. (DCRHC38E) .......................................45
Använda en dator
Vad du kan göra med en Windowsdator ............................................47
Installera ”Förenklad guide” och
programvaran ..............................48
Visa ”Förenklad guide” ..................50
Visa filmen på en TV .................... 24
Fortsättning ,
5
Felsökning
Felsökning .................................... 51
Varningsindikatorer och
meddelanden .............................. 56
Övrig information
Använda videokameran utomlands
.................................................... 58
Underhåll och försiktighetsåtgärder
.................................................... 59
Användbara kassettband ............ 59
Om batteriet ”InfoLITHIUM” ........ 60
Om i.LINK .................................... 61
Om att använda videokameran
................................................... 62
Specifikationer .............................. 66
Snabbreferens
Identifiera delar och kontroller ...... 69
Indikatorer som visas under
inspelning/uppspelning ............... 73
Index ............................................ 75
6
Komma igång
Steg 1: Kontrollera att du har alla tillbehör
Kontrollera att du fått med följande
tillbehör tillsammans med videokameran.
Siffran inom parentes visar antalet av
respektive tillbehör.
Nätadapter (1) (s. 8)
USB-kabel (1)
(DCR-HC45E) (s. 70, 72)
• Ingen USB-kabel medföljer modellerna
DCR-HC37E/HC38E. Köp vid behov en
USB 2.0-kabel (typ A till typ B-mini). Vi
rekommenderar en produkt från Sony.
Komma igång
Uppladdningsbart batteri NP-FH30 (1)
(s. 8, 60)
Nätkabel (1) (s. 8)
Handycam Station (1)
(DCR-HC45E) (s. 8, 72)
CD-ROM ”Handycam Application
Software” (1) (s. 47)
21-stiftsadapter (1) (DCR-HC45E) (s. 25)
Bruksanvisning (Den handbok du läser nu)
(1)
Trådlös fjärrkontroll (1)
(DCR-HC45E) (s. 72)
Ett litiumbatteri av knappcellstyp är redan
installerat i videokameran.
A/V-anslutningskabel (1) (s. 24, 42)
7
Steg 2: Ladda batteriet
2
1
2
3
1
Med märket v vänt
nedåt
Batteri
POWER-omkopplare
DC IN-kontakt
4
Till vägguttaget
Nätadapter
Nätkabel
Du kan ladda ”InfoLITHIUM”batteriet (H-serien) (s. 60) efter att du
anslutit det till din videokamera.
b Obs!
För DCR-HC45E
Anslut nätadaptern till DC INkontakten på Handycam Station.
DC IN-kontakt
• Det går inte att ansluta något annat batteri än
”InfoLITHIUM” ur H-serien till kameran.
1 Passa in batteriets terminaler till
din videokameras 1, anslut
sedan batteriet genom att klicka
det på plats 2.
2 För POWER-omkopplaren i pilens
riktning till OFF(CHG)
(standardinställning).
3 För DCR-HC37E/HC38E
Anslut sedan nätadaptern till DC
IN-kontakten på videokameran.
8
Med märket v vänt uppåt
4 För DCR-HC37E/HC38E:
Anslut nätkabeln till nätadaptern
och till ett vägguttag.
CHG-lampa (uppladdning)
5 CHG-lampan (uppladdning)
släcks när batteriet har laddats
upp helt. Koppla bort nätadaptern
från DC IN-kontakten.
CHG-lampan (uppladdning) tänds och
uppladdningen börjar.
För DCR-HC45E:
Anslut nätkabeln till nätadaptern
och till ett vägguttag. Sätt
videokameran i din Handycam
Station och tryck ned den så att
den sitter ordenligt.
CHG-lampa (uppladdning)
Komma igång
För DCR-HC45E:
Koppla bort nätadaptern från DC INkontakten på videokameran genom att
greppa om både din Handycam Station
och kontakten.
b Obs!
• För DCR-HC45E:
Stäng skyddet över DC IN-kontakten när du
sätter videokameran i din Handycam Station.
För DCR-HC45E:
Ladda batteriet enbart med hjälp av
nätadaptern
Skjut POWER-omkopplaren till
OFF(CHG). Anslut sedan nätadaptern
direkt till DC IN-kontakten på
videokameran.
POWER-omkopplare
CHG-lampan (uppladdning) tänds och
uppladdningen börjar.
DC IN-kontakt
DC-kontakt
z Tips
• Du kan använda videokameran när den är
ansluten till en strömkälla som till exempel ett
vägguttag som på bilden. I det här fallet laddas
inte batteriet ur.
Fortsättning ,
9
Steg 2: Ladda batteriet (fortsättning)
För DCR-HC45E:
Ta bort videokameran från Handycam
Station
Förvaring av batteriet
Slå av strömmen och ta sedan bort
videokameran från din Handycam Station
genom att greppa både videokameran och
Handycam Station.
Kontrollera återstående batteritid
(Batteriinformation)
För DCR-HC37E/HC38E:
Använda extern strömförsörjning
Du kan driva videokameran med ström från
ett vägguttag genom att göra samma
anslutningar som när du laddar upp
batteriet. I det här fallet laddas inte batteriet
ur.
Innan du förvarar batteriet under en längre
tid bör du ladda ur det helt (s. 60).
Ställ POWER-omkopplaren på OFF(CHG).
Tryck sedan på DISP/BATT INFO.
Efter en liten stund visas beräknad
inspelningstid och batteriinformation under
ungefär 7 sekunder. Du kan visa
batteriinformationen i upp till 20 sekunder
genom att trycka på DISP/BATT INFO
igen när batteriinformationen visas.
Återstående batteritid (ungefärlig)
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
Hur du tar bort batteriet
1 Stäng av strömmen och tryck sedan på
PUSH.
2 Ta ur batteriet i pilens riktning.
POWER-omkopplare
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 85 min
VIEWFINDER : 99 min
Inspelningskapacitet (ungefärlig)
Du kan kontrollera hur mycket
batteriladdning som finns kvar på LCDskärmen.
Indikator
1
Återstående batteritid
Låg batterieffekt, in-/
uppspelning upphör snart.
2
PUSH
10
Status
Byt ut batteriet mot ett
fulladdat batteri, eller ladda
batteriet.
Uppladdningstid
Ungefärlig tid (antal min.) som krävs för att
fulladda ett helt tomt batteri.
Batteri
370
465
115
NP-FH100
845
1065
Ungefärlig tid som du har till förfogande
(antal min.) när du använder ett fulladdat
batteri.
Oavbruten
Typisk
inspelningstid inspelningstid*
NP-FH70
NP-FH100
95
110
155
180
330
395
760
890
45
55
75
90
165
195
380
445
* Typisk inspelningstid visar tiden när du
upprepar start/stopp under inspelning, slår av/på
strömmen och utför zoomning.
b Obs!
• Alla tiderna är uppmätta under följande
förhållanden:
Överst: Inspelning med LCD-skärmen.
Underst: Inspelning via sökaren när LCDskärmen är stängd.
Uppspelningstid
Ungefärlig tid som du har till förfogande
(antal min.) när du använder ett fulladdat
batteri.
LCD-panelen
öppen
LCDpanelen
stängd
NP-FH30
(medföljer)
105
135
NP-FH50
170
220
Batteri
Om batteriet
• Innan du laddar batteriet skjuter du upp
POWER-omkopplaren till OFF(CHG).
• CHG-lampan (uppladdning) blinkar under
uppladdning eller så visas inte
batteriinformationen (s. 10) korrekt i följande
situationer.
– Batteriet är inte korrekt isatt.
– Batteriet är skadat.
– Batteriet är utslitet (endast för
batteriinformation).
• Strömmen tas inte från batteriet så länge
nätadaptern är ansluten till videokamerans eller
din Handycam Stations DC IN-kontakt som
medföljer DCR-HC45E, även om nätkabeln är
bortkopplad från vägguttaget.
Komma igång
Inspelningstid
NP-FH50
LCDpanelen
stängd
NP-FH70
135
170
390
NP-FH30
(medföljer)
LCD-panelen
öppen
Uppladdningstid
NP-FH30
(medföljer)
NP-FH50
NP-FH70
NP-FH100
Batteri
Batteri
Om uppladdningstid/inspelningstid/
uppspelningstid
• Tiderna är uppmätta med videokamera vid en
temperatur på 25 °C. (10 °C till 30 °C
rekommenderas.)
• Inspelnings- och uppspelningstiden blir kortare
om du använder videokameran där det är kallt.
• Inspelnings- och uppspelningstiden kan bli
kortare beroende på under vilka förhållanden
som du använder videokameran.
Om nätadaptern
• Använd närmsta vägguttag när du använder
nätadaptern. Koppla genast loss nätadaptern
från vägguttaget om det uppstår
funktionsstörningar när du använder
videokameran.
• Använd inte nätadaptern i ett trångt utrymme,
till exempel mellan väggen och en fåtölj.
• Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt
(DC) eller batteriterminalen med något
metallföremål. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
• Om videokameran är avstängd får den
fortfarande ström om den är ansluten till
vägguttaget via nätadaptern.
11
Steg 3: Slå på strömmen och ställa in datum och
tid
Innan du använder videokameran för första
gången bör du ställa in datum och tid. Så
länge du inte har ställt in datum och tid
visas skärmen [CLOCK SET] varje gång du
slår på videokameran eller ändrar läge på
POWER-omkopplaren.
3 Ställ in [M] (månad), peka sedan
på
och upprepa för [D]
(dag), [H] (timme) och [M]
(minuter).
Klockan startar.
Stänga av strömmen
Skjut POWER-omkopplaren till
OFF(CHG).
Återställa datum och tid
Peka på knappen
på LCD-skärmen.
POWER-omkopplare
Du kan ställa in önskat datum och tid
genom att peka på
t [PAGE2] t
[CLOCK SET] (s. 26).
b Obs!
1 Håll ner den gröna knappen och
tänd respektive lampa genom att
skjuta POWER-omkopplaren i
pilens riktning.
CAMERA: För inspelning på band.
PLAY/EDIT: För att spela upp eller
redigera bilder.
Skärmen [CLOCK SET] visas.
z Tips
CLOCK SET
Y
M
2007 1
D
H
1
• Datum och tid visas inte när inspelning pågår,
men de spelas automatiskt in på bandet, och kan
visas under uppspelning (se sid. 31 för [DATA
CODE] (under användning av Easy Handycam
kan du bara ställa in [DATE/TIME])).
• Om pekskärmens knappar inte fungerar som de
ska justerar du pekskärmen (CALIBRATION)
(s. 64).
M
0 : 00
OK
2 Ställ in [Y] (år) med
och peka sedan på
/
.
,
Du kan ställa in vilket år som helst, fram
till år 2079.
12
• Om du inte använder videokameran under
ungefär 3 månader laddas det inbyggda
uppladdningsbara batteriet ur och det finns risk
för att tidsinställningarna raderas ur minnet. I så
fall laddar du upp det uppladdningsbara batteriet
och ställer in datum och tid igen (s. 65).
• Vid leverans är strömmen inställd för att slås av
automatiskt om du låter videokameran stå
oanvänd under ungefär 5 minuter. Det är en
funktion som sparar batteriet ([A.SHUT OFF],
s. 40).
Ändra språkinställningen
Du kan byta språk för menyerna och de
meddelanden som visas på skärmen. Peka
på
t [MENU] t
(SETUP
MENU) t [
LANGUAGE], och välj
önskat språk.
Steg 4: Anpassa inställningar före inspelning
Öppna linsskyddet
Skjut LENS COVER-omkopplaren till
OPEN.
• Växla mellan att stänga av eller slå på
skärmindikatorerna (t.ex. batteriinfo) genom att
trycka på DISP/BATT INFO.
Sökaren
Du kan se på bilder i sökaren för att
undvika att slita ut batteriet eller när bilden
som visas på LCD-skärmen är dålig.
Komma igång
Sökare
Efter inspelningen flyttar du LENS
COVER-omkopplaren till CLOSE så att
locket stängs.
LCD-panelen
Öppna LCD-panelen 90 grader mot
videokameran (1) och vrid den sedan till
den vinkel som bäst passar för inspelning
eller uppspelning (2).
Sökarens lins och
justeringsspak
Använd
inställningsspaken och
ställ in bilden i sökaren så
att den blir skarp.
DISP/BATT INFO
Högst 180
grader
2
z Tips
• Du kan ställa in ljusstyrkan för sökarens
bakgrundsbelysning genom att välja
(LCD/VF SET) - [VF B.L.] (s. 38).
1
Högst 90
grader
90 grader mot
videokameran
b Obs!
Greppremmen
Sätt dit greppremmen och håll
videokameran rätt.
• Se upp så att du inte råkar trycka på knapparna
på LCD-skärmens ram när du öppnar eller
ställer in LCD-panelen.
z Tips
• Om du vrider LCD-panelen 180 grader mot
linsen kan du stänga LCD-panelen med LCDskärmen riktad utåt. Det är ett praktiskt läge vid
uppspelning.
• Se [LCD BRT] (s. 31) för att justera LCDskärmens ljusstyrka.
4
1
2
3
13
Steg 5: Sätta i en kassett
Du kan bara använda kassetter av formatet
mini-DV
(s. 59).
1 Skjut och håll
OPEN/EJECTspaken i pilens riktning och
öppna sedan locket.
b Obs!
• Tvinga inte igen kassettfacket genom
att trycka på det markerade området
{DO NOT PUSH} medan det glider in.
Det kan orsaka fel.
3 Stäng locket.
OPEN/EJECT-spak
Mata ut kassetten
Öppna locket genom att följa samma
förfarande som i steg 1 och ta ur kassetten.
z Tips
Lock
Kassettfacket skjuts ut och öppnas
automatiskt.
2 Sätt in en kassett med
bandfönstret riktat utåt. Tryck
sedan på
.
Tryck lätt mitt på kassettens
baksida.
Bandfönster
Kassettfack
Kassettfacket stängs automatiskt.
14
• Inspelningstiden varierar beroende på [REC
MODE] (s. 39).
Inspelning/uppspelning
Enkel inspelning/uppspelning (Easy
Handycam)
Med funktionen Easy Handycam är de flesta av videokamerans inställningar automatiskt
optimalt inställda, vilket gör att du slipper tänka på finjusteringar. Skärmen blir mer lättläst
genom att teckenstorleken ökar.
Öppna linsskyddet (s. 13)
A
B
D
C
Spela in
1 Tänd CAMERA-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren A flera
gånger i pilens riktning.
Inspelning/uppspelning
E
Om POWER-omkopplaren A är ställd på
OFF(CHG) skjuter du den nedåt samtidigt som
du trycker på den gröna knappen.
2 Tryck på EASY C.
EASY
visas på skärmen D.
3 Tryck på REC START/STOP B (eller E) för att starta inspelningen.*
Indikatorn (A) ändras från [STBY] till [REC].
Tryck på REC START/STOP igen när du vill
sluta spela in.
60min
REC 0:00:00
A
GUIDE
FN
* Medan du använder Easy Handycam kan du endast spela in i SP-läge.
Fortsättning ,
15
Enkel inspelning/uppspelning (Easy Handycam) (fortsättning)
Uppspelning
Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren A flera
gånger i pilens riktning. Peka på knapparna på skärmen D enligt följande.
Om POWER-omkopplaren
är ställd på OFF(CHG)
skjuter du den nedåt
samtidigt som du trycker på
den gröna knappen.
Starta uppspelningen genom att
peka på
. Peka sedan på
.
A
D
B
C
A GUIDE (s. 21)
B Stopp
C Pekknapp för att växla mellan
uppspelning och paus
D Snabbspolning bakåt/framåt
x Att avbryta funktionen Easy Handycam
Tryck på EASY C igen.
försvinner från skärmen D.
x Justerbara menyinställningar när funktionen Easy Handycam
används
Peka på
inställning.
för att visa justerbara menyinställningar. Se sid. 26 för mer information om
• Nästan alla inställningar återgår automatiskt till respektive standardinställning (s. 34).
• Avbryt funktionen Easy Handycam om du vill lägga till effekter eller justera inställningar för bilderna.
x Otillgänglig knapp under Easy Handycam
Vid användning av Easy Handycam fungerar inte knappen BACK LIGHT (s. 19). [Invalid
during Easy Handycam operation.] visas om en funktion du försöker välja inte är tillgänglig i
Easy Handycam-läge.
16
Spela in
Öppna linsskyddet (s. 13).
POWERomkopplare
REC START/
STOP A
REC START/STOP B
Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF(CHG)
skjuter du den nedåt samtidigt som du trycker på den
gröna knappen.
Inspelning/uppspelning
Tänd CAMERA-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren
flera gånger i pilens riktning.
Tryck på REC START/STOP A (eller B).
[STBY]
[REC]
Tryck på REC START/STOP igen när du vill sluta spela in.
Fortsättning ,
17
Spela in (fortsättning)
Zooma
Du kan zooma in bilder upp till 40 gånger
ursprungsstorleken med zoomspaken eller
zoomknapparna på LCD-skärmen.
z Tips
• Om du vill använda en zoomning som är större
än 40 × kan du ställa in [D ZOOM] (s. 36).
Spela in i mörka miljöer
(NightShot plus)
Bredare synfält:
(Vidvinkel)
Infraröd port
Ställ in NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren
till ON. (
och [”NIGHTSHOT PLUS”]
visas.)
Motivet verkar närmare: (Teleläge)
Om du vill zooma långsamt rör du
zoomspaken bara en liten bit. Om du vill
zooma snabbare rör du spaken mer.
b Obs!
• [STEADYSHOT] kan eventuellt inte reducera
bildens otydlighet på önskat sätt om
zoomspaken är ställd på T-sidan (Teleläge).
• Se till att du håller kvar fingret på zoomreglaget.
Om du tar bort ditt finger från zoomreglaget kan
det hända att funktionsljudet för zoomreglaget
också spelas in.
• Du kan inte påverka zoomningshastigheten med
zoomknapparna på LCD-skärmen.
• Det minsta avstånd som krävs mellan
videokameran och motivet för att bilden ska bli
skarp är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och
ungefär 80 cm i teleläget.
18
b Obs!
• Funktionen NightShot plus använder infrarött
ljus. Se därför upp så att du inte blockerar
infrarödporten med fingrarna eller på något
annat sätt. Ta bort eventuell konversionslins
(tillval).
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen kan du ställa in
skärpan manuellt ([FOCUS], s. 27).
• Använd inte funktionen NightShot plus där det
är ljust. Det kan orsaka funktionsstörningar.
Ställa in exponeringen för motiv
i motljus
Spela in i spegelläge
Inspelning/uppspelning
För att ställa in exponeringen för motiv i
motljus trycker du på BACK LIGHT för att
visa .. Du stänger av motljusfunktionen
genom att trycka på BACK LIGHT igen.
Öppna LCD-panelen så att den bildar 90
grader (rät vinkel) mot videokameran (1)
och vrid den sedan 180 grader (ett halvt
varv) mot linssidan (2).
z Tips
• På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men
den inspelade bilden blir normal.
19
Uppspelning
Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger i pilens riktning.
Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF(CHG)
skjuter du den nedåt samtidigt som du trycker på den
gröna knappen.
Starta uppspelningen.
Peka på
för att spola tillbaka bandet till önskad punkt, peka sedan på
att starta uppspelning.
Pekknapp för att växla mellan uppspelning och paus*
Stopp
Snabbspolning bakåt/framåt
* Uppspelningen avbryts automatiskt om pausläget varar längre än 3 minuter.
Att justera volymen
Peka på
t [PAGE1] t [VOL], därefter på
/
för att justera volymen.
Söka efter ett avsnitt under uppspelning
Peka och håll ner
/
under uppspelning (bildsökning) eller
snabbspolning av bandet framåt eller bakåt (snabbsökning).
z Tips
• Du kan spela upp i olika lägen ([V SPD PLAY], s. 31).
20
/
under
för
Använda hjälpfunktionerna (USAGE GUIDE)
Du kan enkelt välja önskade
inställningsskärmar med hjälpfunktionerna
(USAGE GUIDE) som stöd.
Otillgängliga inställningar under Easy
Handycam
Vid användning av Easy Handycam går det
inte att välja vissa alternativ. Om du inte
kan välja en inställning, men ändå vill ha
den, peka på [SET] för att visa hjälp på
skärmen. Följ anvisningen för att stänga av
Easy Handycam och välj sedan den
inställning du vill ha.
z Tips
Den här videokameran har 2
hjälpfunktioner, som du kan se nedan.
För dig till
inställningsskärmarna
kopplade till inspelning.
DISP
GUIDE:
Gör att du enkelt kan ta
reda på vad de olika
skärmindikatorerna som
visas på LCD-skärmen
betyder. Mer information
finns på sid. 74.
Inspelning/uppspelning
SHOOT
GUIDE:
• Om [SET] inte visas i steg 3, följ instruktionen
på skärmen.
1 Peka på [GUIDE].
2 Välj önskat alternativ.
t.ex. att spela in nattmotiv
Peka på [SHOOT GUIDE] t [SELCT
SCENE] t [PAGE r]/[PAGE R] för att
visa [To keep the mood of a night view].
3 Peka på [SET].
Önskad inställningsskärm visas.
Ändra inställningarna efter behov.
21
Söka efter startpunkten
Se till att CAMERA-lampan tänds
(s. 17).
1 Peka på
t [PAGE1] t
[MENU].
Söka efter det sista avsnittet i
den senaste inspelningen
(END SEARCH)
[END SCH] (END SEARCH) fungerar inte
när du har matat ut kassetten efter
inspelningen.
Peka på
t [PAGE1], och peka
sedan på [END SCH].
60min
0:00:00
PAGE1
PAGE2
SPOT
FOCUS
FOCUS
SPOT
METER
DISP
GUIDE
MENU
SCENE
SEL.
END
SCH
EXPO–
SURE
2 Välj
(CAMERA SET) med
, och peka sedan på
/
[EXEC].
3 Välj [EDITSEARCH] med
/
, och peka sedan på [EXEC].
4 Välj [ON] med
/
, och
peka sedan på [EXEC] t
.
60min
STBY
0:00:00
Peka här igen om du vill avbryta proceduren.
Det sista avsnittet av den allra senaste
inspelningen spelas upp under ungefär 5
sekunder och videokameran växlar
sedan över till standbyläge vid den
punkt där den senaste inspelningen
avslutades.
EDIT
GUIDE
FN
5 Fortsätt att peka på
(för att
gå bakåt)/
(för att gå framåt)
och avbryt pekandet där du vill att
inspelningen ska starta.
b Obs!
• Funktionen [END SCH] fungerar inte som den
ska om det finns oinspelade avsnitt mellan de
inspelade avsnitten på bandet.
z Tips
• Denna funktion kan också användas när
POWER-omkopplaren ställts in till PLAY/
EDIT.
Manuell sökning
(EDIT SEARCH)
Du kan söka efter startpunkten där nästa
inspelning ska startas från samtidigt som du
granskar bilden på skärmen. Ljudet spelas
inte upp under sökningen.
22
Granska de senast inspelade
avsnitten
(inspelningsgranskning)
Du kan visa några sekunder av det avsnitt
du spelade in just innan du avbröt
inspelningen.
1 Peka på
[MENU].
t [PAGE1] t
2 Välj
/
[EXEC].
(CAMERA SET) med
, och peka sedan på
3 Välj [EDITSEARCH] med
/
, och peka sedan på [EXEC].
4 Välj [ON] med
/
, och
peka sedan på [EXEC] t
.
STBY
EDIT
5 Peka på
0:00:00
GUIDE
FN
Inspelning/uppspelning
60min
.
De sista sekunderna av det senast
inspelade avsnittet spelas upp. Sedan
växlar videokameran över till
standbyläge.
23
Visa filmen på en TV
Du kan ansluta din videokamera till din TV-apparats ingångsanslutning eller till en
videobandspelare via A/V-kabeln (1) eller A/V-kabel med S VIDEO (2). För den här
funktionen ansluter du videokameran till vägguttaget med den medföljande nätadaptern (s. 8).
Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter du tänker ansluta.
DCR-HC37E/HC38E:
Enhet utan S
VIDEO-kontakt
Enhet med
S VIDEO-kontakt
(Svart)
(Gul)
1
(Vit)
(Vit)
A/V OUTkontakt
(Röd)
(Röd)
(Gul)
A/V OUT
2
: Signalflöde
Videobandspelare eller TV
DCR-HC45E:
Enhet utan S
VIDEO-kontakt
Enhet med
S VIDEO-kontakt
(Svart)
(Gul)
(Vit)
1
A/V OUTkontakt
(Vit)
(Röd)
(Röd)
(Gul)
A/V OUT
: Signalflöde
24
2
Videobandspelare eller TV
A A/V anslutningskabel (medföljer)
För DCR-HC45E:
Din Handycam Station och din videokamera
är båda utrustade med A/V OUT-kontakter
(s. 71, 72). Anslut A/V-kabeln till antingen
din Handycam Station eller till din
videobandspelare, beroende på inställning.
B A/V anslutningskabel med S
VIDEO (tillval)
b Obs!
• För DCR-HC45E:
Anslut inte A/V-kablarna till både din
Handycam Station och din videokamera
samtidigt eftersom bildstörning då kan uppträda.
Du måste ha 21-siftsadaptern för att ansluta
din videokamera till en TV för att kunna se
på inspelade bilder. Den här adaptern är
bara avsedd för utsignaler. Denna adapter
för utmatning medföljer modellen DCRHC45E, men inte modellerna DCR-HC37E/
HC38E.
TV/videobandspelare
Inspelning/uppspelning
När du ansluter till en annan enhet via S
VIDEO-kontakten med en A/V-kabel med S
VIDEO-kabel (tillval), får du mer
verklighetstrogna bilder än om du ansluter
med den medföljande A/V-kabeln.
Anslut den vita och den röda kontakten
(vänster och höger ljudkanal) och S VIDEOkontakten (S VIDEO-kanalen) på en A/Vkabel (tillval). I så fall behöver du inte ansluta
den gula kontakten (standardvideo). Om du
bara ansluter med S VIDEO-kontakten hörs
inget ljud.
Om TV:n eller videobandspelaren har
en adapter med 21 stift
(EUROCONNECTOR)
z Tips
• Du kan visa tidskoden på din TV genom att
ställa in [DISP OUT] till [V-OUT/LCD] (s. 41).
Ansluta din videokamera till en TV via
en videobandspelare
Anslut videokameran till LINE INingången på videobandspelaren. Ställ in
ingångsväljaren på videobandspelaren till
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.), om
videobandspelaren har en ingångsväljare.
Om du har en mono-TV (endast en
ljudingång)
Anslut A/V-kabelns gula kontakt till
videobandspelarens videoingång och anslut
den vita (vänster kanal) eller röda kontakten
(höger kanal) till ljudingången på TV:n
eller videobandspelaren.
25
Använda menyn
Använda menyalternativen
1 Tänd respektive lampa genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger i pilens riktning.
CAMERA-lampa: inställningar för inspelning på ett band
PLAY/EDIT-lampa: inställningar för visning/redigering
2 Välj menyalternativ genom att peka på LCD-skärmen.
Alternativ som inte är tillgängliga visas nedtonade.
x Använda funktionsknapparna på
PAGE1/PAGE2/PAGE3
Information om knappalternativen finns
på sid. 27.
1 Peka på
.
2 Peka på önskad sida.
3 Peka på önskad knapp.
4 Välj önskad inställning och peka sedan
på
t
(stäng).
b Obs!
• För vissa inställningar behöver du inte peka
på
.
x Att använda menyalternativen
Information om alternativen finns på
sid. 34.
1 Peka på
t [MENU] på
[PAGE1].
Menyindexskärmen visas.
2 Välj önskad meny.
Välj ett alternativ genom att peka på
/
. Peka sedan på [EXEC].
(Proceduren för steg 3 och 4 är
densamma som för steg 2.)
3 Välj önskat alternativ.
4 Anpassa alternativet.
När inställningarna är färdiga stänger
du menyskärmen genom att peka på
(stäng).
Varje gång du pekar på [
RET.]
hamnar du på föregående skärmbild.
x Använda menyalternativ när
funktionen Easy Handycam
används
1 Peka på
.
2 Välj önskad knapp.
3 Ändra inställningen för ditt alternativ.
När inställningarna är färdiga pekar du
på
(stäng).
b Obs!
• Avbryt funktionen Easy Handycam för att
använda menyalternativen på vanligt sätt.
26
Alternativ för funktionsknappar
Vilka funktionsknappar som är tillgängliga
beror på lampans och visningens läge
(PAGE).
De ursprungliga inställningarna är
markerade med B.
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Tillgängliga funktioner när Easy Handycam
används är markerade med ”*”.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 26.
När CAMERA-lampan tänds
[PAGE1]
Du kan välja att ställa in skärpan på ett
motiv som inte befinner sig i mitten av
skärmen.
60min
SPOT FOCUS
STBY
0:00:00
Peka här
AUTO
END
Peka på den punkt där du vill ställa in
skärpan.
9 visas.
Om du vill att fokus ska ställas in
automatiskt pekar du på [AUTO] eller
ställer in [FOCUS] på [AUTO].
Du kan ställa in fokus manuellt. Om du
medvetet vill fokusera på ett visst motiv
kan du välja det här läget.
1 Peka på [MANUAL].
9 visas.
2 Peka på
(fokusering på närliggande
motiv)/
(fokusering på avlägsna
motiv) för att ställa in skärpan. visas när
du nått det minsta möjliga avståndet för
fokuseringen och
visas när du nått det
största möjliga avståndet för fokuseringen.
Om du vill att fokus ska ställas in
automatiskt pekar du på [AUTO] i steg 1.
b Obs!
• Det minsta avstånd som krävs mellan
videokameran och motivet för att bilden ska bli
skarp är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och
ungefär 80 cm i teleläget.
Använda menyn
SPOT FOCUS
FOCUS
z Tips
• Det är lättare att ställa in fokus om du först
zoomar in genom att föra zoomspaken mot T
(telefoto), sedan ställer du in det rätta
zoomningsläget för inspelningen genom att föra
spaken mot W (vidvinkel). När du vill spela in
ett motiv på nära håll, flyttar du zoomspaken
mot W (vidvinkel), sedan justerar du fokus.
b Obs!
• Om du ställer in [SPOT FOCUS], kommer
[FOCUS] automatiskt att ställas in på
[MANUAL].
Fortsättning ,
27
Alternativ för funktionsknappar (fortsättning)
SPOT METER
(Flexibel exponeringsmätare)
Du kan ställa in och låsa exponeringen på
motivet så att det spelas in tillräckligt ljust
även om det är stor kontrast mellan motivet
och bakgrunden, t.ex. strålkastarbelysta
motiv på en scen.
60min
SPOT METER
STBY
0:00:00
Peka här
AUTO
END
TWILIGHT* (
)
Välj det här läget om du vill bevara
stämningen när du filmar
skymningsmiljöer.
SUNRSSUNST* (Soluppgång &
solnedgång) ( )
Välj det här läget om du vill bevara
stämningen vid t.ex. solnedgångar och
soluppgångar.
På skärmen pekar du på den punkt som du
vill justera och låsa exponeringen för.
visas.
Du återställer den automatiska
exponeringen genom att peka på [AUTO]
eller ställa in [EXPOSURE] till [AUTO].
b Obs!
• Om du ställer in [SPOT METER], kommer
[EXPOSURE] automatiskt att ställas in på
[MANUAL].
LANDSCAPE* (
)
Välj det här läget om du vill att kameran
ska fokusera på motiv som ligger långt
bort. Läget gör att videokameran fokuserar
på det egentliga motivet istället för på
glaset i ett fönster, eller nätet i en skärm,
när du filmar genom dem.
DISP GUIDE (Hjälpinformation)*
Se sid. 74.
MENU
Se sid. 34.
PORTRAIT (mjukt porträttläge) (
)
Välj det här läget när du vill framhäva
motivet, t.ex. människor eller blommor,
samtidigt som bakgrunden mjukas upp.
SCENE SEL.
SCENE SEL. är ett effektivt verktyg för
inspelning av bilder i olika situationer.
B AUTO
Välj det här läget om du vill ha ett effektivt
inspelningsläge utan att använda [SCENE
SEL.].
28
SPOTLIGHT** (
)
Välj det här läget om du vill motverka
tendensen att ansikten som spelas in i stark
belysning blir så extremt vita.
SPORT** (sportläge) (
)
Välj det här läget om du behöver minimera
kameraskakningarna när du filmar motiv
som rör sig snabbt.
EXPOSURE
Du kan låsa bildens ljusstyrka manuellt.
Justera ljusstyrkan när motivet är för ljust
eller mörkt.
60min
STBY
0:00:00
OK
MANU–
AL
AUTO
SNOW** (
)
1
EXPOSURE
Välj det här läget om du filmar i mycket
ljusa miljöer, t.ex. i en skidbacke. Annars
kan bilderna bli alltför mörka.
2
BEACH** (
)
Välj det här läget om du behöver motverka
tendensen att människors ansikten blir för
mörka, ett fenomen som kan uppstå när du
filmar där det är mycket ljust, t.ex. på en
sandstrand i sommarsol.
Du återställer den automatiska
exponeringen genom att peka på [AUTO].
[PAGE2]
Använda menyn
1 Peka på [MANUAL].
visas.
2 Justera exponeringen genom att peka på
/
.
FADER
Du kan använda följande effekter på det du
spelar in.
* Justeras enbart för skärpa hos motiv längre
bort.
**Justeras för att inte ge skärpa hos
närliggande motiv.
END SCH (END SEARCH)
Se sid. 22.
1 Välj önskad effekt i standby-läge (för att
tona in) eller inspelningsläge (för att tona
ut). Peka sedan på
t
.
2 Tryck på REC START/STOP.
Toningsindikatorn slutar blinka och
slocknar när toningen är utförd.
För att avbryta [FADER] innan proceduren
startar pekar du på [OFF] i steg 1.
Om du trycker en gång på REC START/
STOP, avbryts inställningen.
Uttoning
Intoning
WHITE
Fortsättning ,
29
Alternativ för funktionsknappar (fortsättning)
BLACK
3 Peka på
.
blinkar snabbt. När vitbalansen är
inställd och har lagrats i minnet slutar
indikatorn att blinka.
b Obs!
MOSC. FADER
MONOTONE
Vid intoning växlar bilden gradvis över från
svartvitt till färg. Vid uttoning växlar bilden
gradvis över från färg till svartvitt.
WHT BAL (Vitbalans)
Du kan ställa in färgbalansen efter
ljusförhållandena i omgivningen.
B AUTO
Vitbalansen ställs in automatiskt.
OUTDOOR (
)
Vitbalansen justeras efter följande
inspelningsförhållanden:
– Utomhus
– Nattfilmning, neonskyltar och fyrverkerier
– Soluppgång eller solnedgång
– Under ljusrör på dagtid
INDOOR (n)
Vitbalansen justeras efter följande
inspelningsförhållanden:
– Inomhus
– På en festscen eller i studion där
belysningen förändras snabbt
– Under videolampor i en studio eller under
natriumlampor eller lysrörsliknande
färglampor
ONE PUSH (
z Tips
• Om du har bytt batteri samtidigt som du
använder läget [AUTO] eller om du tar med dig
videokameran ut efter att ha använt den
inomhus med funktionen [EXPOSURE] (eller
tvärtom) ska du välja [AUTO] och rikta
videokameran mot ett näraliggande vitt föremål
under 10 sekunder, så får du en bättre inställning
av färgbalansen.
• När vitbalansen har ställts in med [ONE PUSH],
och du ändrar inställningarna för [SCENE SEL.]
eller om du tar med dig videokameran ut från att
ha varit inomhus (eller tvärtom) måste du göra
om proceduren [ONE PUSH] för att ställa in
vitbalansen på nytt.
BEEP*
B ON
Ett pipande ljud hörs när du startar/
avbryter inspelningen eller använder
pekskärmen.
OFF
Stänger av ljudsignalen och slutarljudet.
)
Vitbalansen ställs in efter
ljusförhållandena i omgivningen.
1 Peka på [ONE PUSH].
2 Ställ upp ett vitt föremål, t.ex. en bit vitt
papper, som fyller ut hela skärmen
under samma ljusförhållanden som
kommer att gälla när du filmar motivet.
30
• Ställ in [WHT BAL] till [AUTO] eller [ONE
PUSH] när kameran används i belysning från
ljusrör med vitt eller kallt vitt sken.
• När du väljer [ONE PUSH], fortsätt att fokusera
på det vita föremålet medan
blinkar snabbt.
•
blinkar långsamt om det inte gick att ställa
in [ONE PUSH].
• Om du valt [ONE PUSH] och
fortsätter att
blinka efter att du pekat på
, ställ då in
[WHT BAL] på [AUTO].
CLOCK SET*
Se sid. 12.
LCD BRT (LCD-skärmens
ljusstyrka)
60min
1
2
Du kan ställa in ljusstyrkan på LCDskärmen. Inställningar du gör här påverkar
inte den inspelade filmen.
Justera ljusstyrkan med
/
0:00:00:00
6
När PLAY/EDIT-lampan tänds
) på
[PAGE1]
Se sid. 34.
VOL* (Volym)
Se sid. 20.
END SCH (END SEARCH)
Se sid. 22.
DISP GUIDE (Hjälpinformation)*
5
4
A SteadyShot från
B Exponering
C Vitbalans
D Förstärkning
E Slutarhastighet
F Bländaröppning
b Obs!
• I fönstret [DATE/TIME] visas datum och tid i
samma område. Om du spelar in utan att först ha
ställt klockan visas i stället [-- -- ----] och
[--:--:--].
• Under funktionen Easy Handycam kan du
endast ställa in [DATE/TIME].
Använda menyn
MENU
3
100 AWB
F1. 8
9dB
FN
.
Du kan använda knapparna för
videokontroll (
/
/
/
varje PAGE.
AUTO
GUIDE
BEEP*
Se sid. 30.
CLOCK SET
Se sid. 12.
Se sid. 74.
[PAGE3]
[PAGE2]
DATA CODE*
Visar den information som automatiskt
registreras under inspelning
(informationskoden).
B OFF
Informationskoden visas inte.
CAM DATA (nedan)
V SPD PLAY
(Variabel uppspelningshastighet)
Du kan spela upp filmer i olika lägen.
1 Tryck på följande knappar under
uppspelning.
För att
ändra uppspelningsriktning
Peka på
(bildruta)
Visar videokamerans inställningar.
DATE/TIME
Visar datum och tid.
Fortsättning ,
31
Alternativ för funktionsknappar (fortsättning)
För att
Peka på
b Obs!
spela upp med
låg hastighet**
[ySLOW]
Ändra riktningen på
uppspelningen:
(bildruta) t
[ySLOW]
spela upp 2
gånger snabbare
(dubbel
hastighet)
(dubbel
hastighet)
Ändra riktningen på
uppspelningen:
(bildruta) t
(dubbel
hastighet)
spela upp med
en bildruta i
taget
(bildruta) under
paus i uppspelningen.
Ändra riktningen på
uppspelningen:
(bildruta) vid
bildruteuppspelning.
• Du kan inte spela in ytterligare ljud:
– På band som spelats in i 16-bitarsläge (s. 39).
– På band som spelats in i LP-läget.
– När videokameran är ansluten via en i.LINKkabel.
– På band som spelats in i 4CH MIC-läget på
andra kameror.
– På oinspelade partier av bandet.
– När bandet spelats in med ett annat TVfärgsystem än det som videokameran
använder (s. 58).
– När kassettens skrivskyddsflik är ställd i läget
SAVE (s. 59).
– På avsnitt som spelats in i HDV-format.
• När du lägger till ljud matas inte bilden ut från
A/V OUT-kontakten. Du kan granska filmen på
LCD-skärmen eller i sökaren.
• Du kan bara spela in tilläggsljud på band som
har spelats in med den här videokameran.
Ljudkvaliteten kan försämras när du spelar in
tilläggsljud på ett band som spelats in med en
annan videokamera (gäller även andra
videokameror av modellen DCR-HC37E/
HC38E/HC45E).
* Horisontella linjer kan visas upptill, nedtill
eller på mitten av skärmen. Detta är inget
fel.
**I läget för långsam uppspelning kan inte
bilder som sänds via DV-gränssnittet
(i.LINK) spelas upp jämnt.
2 Peka på [
RET.] t
.
Du återgår till normal uppspelning genom
att peka på
(uppspelning/paus) två
gånger (vid bildruteuppspelning behöver du
bara peka på knappen en gång).
b Obs!
• Det inspelade ljudet hörs inte. Det är möjligt att
du ser mosaikmönstrade rester av den nyligen
uppspelade bilden.
Spela in ljud
Se till att det sitter ett inspelat band i
videokameran.
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att
skjuta POWER-omkopplaren nedåt flera
gånger.
2 Spela upp bandet genom att peka på
(uppspelning/paus) och peka sedan på den
igen vid den punkt där du vill starta
ljudinspelningen.
3 Peka på
t [PAGE3] t [A DUB
CTRL] t [AUDIO DUB].
X visas.
A DUB CTRL (Ljudkopiering)
Du kan använda den inbyggda
stereomikrofonen (s. 69) för att lägga till
ljud på ett band som redan har ljud inspelat
i 12-bitarsläget (s. 39), utan att det
ursprungliga ljudet raderas.
32
60min
A DUB CTRL
0:00:00:00
RET.
AUDIO
DUB
4 Peka på
(uppspelning).
Ljudet spelas nu in på kameran via den
inbyggda stereomikrofonen.
visas när det nya ljudet spelas in i stereo
2 (ST2) under uppspelning av bandet.
5 När du vill avbryta inspelningen pekar du
på
(Stopp).
Om du vill spela in ytterligare ljud för
andra avsnitt väljer du önskat avsnitt
genom att upprepa steg 2 och pekar sedan
på [AUDIO DUB].
6 Peka på [
RET.] t
.
Kontrollera det inspelade ljudet
Använda menyn
1 Spela upp bandet som du spelat in ljudet på
(s. 20).
2 Peka på
t [PAGE1] t [MENU].
3 Välj
(PLAYER SET) för DCRHC37E/HC45E, eller
(VCR SET) för
DCR-HC38E, peka sedan på
/
för att välja [AUDIO MIX], och
peka sedan på [EXEC].
VCR SET
AUDIO MIX
ST1
ST2
EXEC
RET.
4 Justera balansen mellan det ursprungliga
ljudet (ST1) och det nya ljudet (ST2)
genom att peka på
/
. Peka
sedan på [EXEC].
b Obs!
• Den ursprungliga inställningen är att
originalljudet (ST1) spelas upp.
REC CTRL (Inspelningskontroll)
(DCR-HC38E)
Se sid. 45.
LCD BRT (LCD-skärmens
ljusstyrka)
Se sid. 31.
33
Menyalternativ
• De ursprungliga inställningarna (z) varierar beroende på vilken lampa som lyser.
• När funktionen Easy Handycam används tillämpas följande inställningar automatiskt (s. 15).
CAMERA
PLAY/EDIT
Easy Handycam
z
z
OFF
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
OFF
4:3
ON
OFF
ON
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
BRT NORMAL
–
BRT NORMAL
–
z
z
z
z
–
z
–
z
SP
SP
12BIT
AUTO
z
z
z
z
z
–
OFF
z
ON
z
z
z
z
z
z
z
z
–*
5min
ON
LCD
MANUAL SET-menyn (s. 35)
P EFFECT
CAMERA SET-menyn (s. 36)
D ZOOM
WIDE SEL
STEADYSHOT
EDITSEARCH
N.S.LIGHT
PLAYER SET-menyn (DCR-HC37E/HC45E)/
VCR SET-menyn (DCR-HC38E) (s. 37)
AUDIO MIX
LCD/VF SET-menyn (s. 38)
LCD B.L.
LCD COLOR
VF B.L.
WIDE DISP
TAPE SET-menyn (s. 39)
REC MODE (DCR-HC37E/HC45E)
REC MODE (DCR-HC38E)
AUDIO MODE
REMAIN
SETUP MENU-menyn (s. 40)
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
OTHERS-menyn (s. 40)
WORLD TIME
A.SHUT OFF
COMMANDER (DCR-HC45E)
DISP OUT
* Värdet som ställdes in före funktionen Easy Handycam behålls under funktionen Easy Handycam.
34
MANUAL SET-menyn
– P EFFECT
De standardinställningen är markerad med
B.
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 26.
P EFFECT (Bildeffekt)
Du kan lägga specialeffekter till en film
under såväl inspelning som uppspelning.
visas.
B OFF
Använder inte inställningen [P EFFECT].
NEG.ART
Bilderna visas mosaikmönstrade.
* Ej tillgängligt under uppspelning.
b Obs!
• Effekter som läggs till i de uppspelade bilderna
matas inte ut via DV-gränssnittet (i.LINK).
Det går endast att mata ut de ursprungliga
bilderna.
• För DCR-HC38E:
Du kan inte lägga effekter på bilder från externa
källor.
z Tips
• Du kan spela in bilder som redigerats med
specialeffekter på en annan videobandspelare/
DVD-enhet etc. (s. 42).
Använda menyn
Färger och ljusstyrka inverteras (byts ut
mot sina motsatser).
MOSAIC*
SEPIA
Bilderna visas sepiafärgade (bruntonade).
B&W
Bilderna visas svartvita.
SOLARIZE
Bilderna visas som illustrationer med
starka kontraster.
PASTEL*
Bilderna visas som bleka pastellmålningar.
35
CAMERA SET-menyn
– D ZOOM/WIDE SEL/STEADYSHOT, osv.
De ursprungliga inställningarna är
markerade med B.
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 26.
D ZOOM (Digital zoom)
Om du vill använda en zoomning som är
större än 40 × (ursprunglig inställning) när
du spelar in på band kan du välja maximal
zoomningsnivå. Tänk på att bildkvaliteten
försämras när du använder digital
zoomning.
B 4:3
Normal inställning (för att spela in bilder
för uppspelning på en TV med formatet
4:3).
16:9 WIDE (
)
Spelar in bilder för uppspelning på en 16:9
bredbilds-TV i fullskärmsläge.
När du visar bilderna på LCD-skärmen/sökaren
med [16:9 WIDE] valt.
När du visar bilderna på en 16:9
bredbilds-TV*
När du visar bilderna på en
vanlig TV**
Stapelns högra sida visar det digitala
zoomningsområdet. Zoomningsområdet
visas när du valt zoomningsnivå.
B OFF
* Bilderna visas i fullskärmsläge när bredbildsTV:n växlar över till fullskärmsläge.
** Bilderna spelas upp i läget 4:3. När du spelar
upp bilder i bredbildsläget visas de på det sätt
som de visades på LCD-skärmen eller i
sökaren.
Zoomning upp till 40 × utförs optiskt.
80 ×
Zoomning upp till 40 × utförs optiskt, efter
det utförs zoomning upp till 80 × digitalt.
2000 ×
Zoomning upp till 40 × utförs optiskt, efter
det utförs zoomning upp till 2 000 ×
digitalt.
WIDE SEL (Bildförhållande)
Du kan spela in bilder med bildproportioner
som passar skärmen som bilderna ska visas
på.
Mer information finns i bruksanvisningen
som följer med din TV.
36
STEADYSHOT
Du kan kompensera kameraskakning
(standardinställning är [ON]). Ställ
[STEADYSHOT] på [OFF] ( ) när du
använder stativ (tillval) eller när du
använder en konversionslins (tillval), då
blir bilden naturlig.
EDITSEARCH
B OFF
Visar inte
skärmen.
eller
på LCD-
ON
Visar
och
på LCD-skärmen
och aktiverar funktionen EDIT SEARCH
och Inspelningsgranskning (s. 22).
PLAYER SET/
VCR SET-menyn
N.S.LIGHT (NightShot-belysning)
När funktionen NightShot plus (s. 18)
används för inspelning, kan du spela in
klarare bilder genom att ställa in
[N.S.LIGHT], som belyser föremålet med
infrarött ljus (osynligt), till [ON]
(standardinställning).
– AUDIO MIX
Menyn PLAYER SET gäller för DCRHC37E/HC45E, och menyn VCR SET för
DCR-HC38E.
AUDIO MIX
Se sid. 33.
b Obs!
• Se upp så att du inte blockerar infrarödporten
med fingrarna eller på något annat sätt (s. 69).
• Ta bort eventuell konversionslins (tillval).
• Det största avståndet vid fotografering med
[N.S.LIGHT] är ungefär 3 m.
z Tips
Använda menyn
• Om du spelar in där det är mörkt, t.ex. tar
nattscener eller filmar i månljus, ställer du
[N.S.LIGHT] till [OFF]. På det här sättet kan du
få djupare färger i bilden.
37
LCD/VF SET-menyn
– LCD B.L./LCD COLOR/VF B.L., osv.
De ursprungliga inställningarna är
markerade med B.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 26.
LCD B.L. (LCD-skärmens
bakgrundsbelysning)
Du kan ställa in styrkan på LCD-skärmens
bakgrundsbelysning. Inställningar du gör
här påverkar inte den inspelade filmen.
B BRT NORMAL
Normal ljusstyrka.
b Obs!
• När du ansluter videokameran till externa
strömkällor väljs automatiskt
ljusstyrkeinställningen [BRIGHT].
• När du väljer [BRIGHT], minskar batteriets
livslängd något under inspelning.
WIDE DISP (Bildförhållande)
Du kan välja hur ett bildförhållande på 16:9
visas i sökaren och på LCD-skärmen
genom att ställa in [WIDE SEL] till [16:9
WIDE]. Inställningar du gör här påverkar
inte den inspelade filmen.
B LETTER BOX
BRIGHT
Gör LCD-skärmen ljusare.
Normal inställning (standardvisning)
SQUEEZE
b Obs!
• När du ansluter videokameran till externa
strömkällor väljs automatiskt
ljusstyrkeinställningen [BRIGHT].
• När du väljer [BRIGHT], minskar batteriets
livslängd något under inspelning.
LCD COLOR
Du kan ställa in LCD-skärmens färger med
/
. Inställningar du gör här
påverkar inte den inspelade filmen.
Låg intensitet
Hög intensitet
VF B.L. (Sökarens
bakgrundsbelysning)
Du kan ställa in sökarens ljusstyrka.
Inställningar du gör här påverkar inte den
inspelade filmen.
B BRT NORMAL
Normal ljusstyrka.
BRIGHT
Gör sökarskärmen ljusare.
38
Utökar bilden vertikalt om svarta band på
den övre och undre delen av bilden i
bildförhållandet 16:9 inte önskas.
TAPE SET-menyn
– REC MODE/AUDIO MODE/REMAIN
De ursprungliga inställningarna är
markerade med B.
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 26.
• När du ställer POWER-omkopplaren på
PLAY/EDIT eller på CAMERA med en
kassett insatt i videokameran.
• När du pekar på
(uppspelning/paus).
ON
Indikatorn för återstående bandtid visas
alltid.
REC MODE (Inspelningsläge)
B SP (SP)
Det här alternativet väljer du om du vill
spela in på band i SP-läget (Standardläge).
LP (LP)
Förlänger inspelningstiden ungefär 1,5
gånger den inspelningstid som gäller för
SP-läget (longplayläge).
• Om du spelat in i LP-läget och spelar upp
bandet på andra videokameror eller
videobandspelare, kan det hända att du får
mosaikmönstrade störningar i bilden eller att
ljudet ibland faller bort.
• Om du på ett och samma band blandar
inspelningar gjorda i SP- och LP-läget, kan det
ibland uppstå störningar när du spelar upp
filmen, och det är inte heller säkert att tidskoden
skrivs som den ska mellan de olika avsnitten.
Använda menyn
b Obs!
AUDIO MODE
B 12BIT
Det här alternativet väljer du när du vill
spela in ljudet i 12-bitarsläget
(2 stereoljud).
16BIT (
)
Det här alternativet väljer du när du vill
spela in ljudet i 16-bitarsläget (1 stereoljud
med hög kvalitet).
REMAIN
B AUTO
Visar indikatorn för återstående bandtid
under ungefär 8 sekunder i nedanstående
situationer.
39
SETUP MENUmenyn
– USB STREAM/LANGUAGE, osv.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 26.
USB STREAM
Du kan visa bilderna som visas på
videokamerans skärm på bildskärmen till
en dator (USB Streaming) med hjälp av
USB-kabeln. Se ”Förenklad guide” på
medföljande CD-ROM för mer information
(s. 50).
LANGUAGE
Du kan välja vilket språk som ska användas
på LCD-skärmen.
• Om ditt modersmål inte finns med bland de
olika alternativen kan du som alternativ använda
[ENG[SIMP]] (förenklad engelska).
DEMO MODE
Ursprunglig inställning är [ON], så att du
kan se demonstrationen ungefär 10 minuter
efter det att du har tagit ur kassetten från
videokameran och skjutit ned POWERomkopplaren så att CAMERA-lampan
tänds.
z Tips
• Demonstrationen avbryts eller skjuts upp i
nedanstående situationer.
– Om du pekar på skärmen under
demonstrationen. (Demonstrationen startar
igen efter ungefär 10 minuter.)
– När en kassett matas in.
– När POWER-omkopplaren är ställd på ett
annat läge än CAMERA.
40
OTHERS-menyn
– WORLD TIME, osv.
De ursprungliga inställningarna är
markerade med B.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 26.
WORLD TIME
När du använder videokameran utomlands
kan du ange tidsskillnaden genom att peka
på
/
, klockan ställs om efter
den tidsskillnad du angav.
Om du anger 0 som tidsskillnad återgår
klockan till den tid som den var inställd på
från början.
A.SHUT OFF (Automatisk
avstängning)
B 5min
Videokameran stängs automatiskt av när
ungefär 5 minuter har gått utan att du har
använt videokameran.
NEVER
Videokameran stängs inte av automatiskt.
b Obs!
• När du ansluter videokameran till ett vägguttag
ställs [A.SHUT OFF] automatiskt in till
[NEVER].
COMMANDER (DCR-HC45E)
Standardinställningen är [ON], vilket gör
att fjärrkontrollen kan användas (s. 72).
z Tips
• Ställ den på [OFF] så att du inte riskerar att
kameran reagerar på signaler från fjärrkontroller
som tillhör annan videoutrustning.
DISP OUT (Visning)
B LCD
Visar information som t.ex. tidskoden, på
LCD-skärmen och i sökaren.
V-OUT/LCD
Visar information som t.ex. tidskoden på
TV-skärmen, på LCD-skärmen och i
sökaren.
Använda menyn
41
Kopiering/redigering
Kopiering till videobandspelare eller DVD-/
hårddiskinspelare
Du kan kopiera de bilder som spelas upp på videokameran till andra inspelningsenheter (t.ex.
videobandspelare/DVD-/hårddiskinspelare).
Det går inte att ansluta videokameran till en videobandspelare/DVD/HDD-enhet via en A/Vkabel (1), A/V-kabel med S VIDEO (2), eller i.LINK-kabel (3).
För den här funktionen ansluter du videokameran till vägguttaget med den medföljande
nätadaptern (s. 8). Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter du tänker
ansluta.
DCR-HC37E/HC38E:
Enhet utan S
VIDEO-kontakt
Enhet med
S VIDEO-kontakt
(Svart)
(Gul)
1
(Vit)
(Vit)
A/V OUTkontakt
(Röd)
(Röd)
(Gul)
A/V OUT
2
DV
3
Till DV eller
DV OUT-gränssnitt (i.LINK)
: Signalflöde
42
Videobandspelare
Till i.LINK-kontakt eller DVD-/
hårddiskinspelare
DCR-HC45E:
Enhet utan S
VIDEO-kontakt
Enhet med
S VIDEO-kontakt
(Svart)
(Gul)
1
(Vit)
(Vit)
A/V OUTkontakt
(Röd)
(Röd)
(Gul)
2
DV OUT
Till
3
Till i.LINK-kontakt
DV OUT -gränssnitt (i.LINK)
Videobandspelare
eller DVD-/
hårddiskinspelare
Kopiering/redigering
A/V OUT
: Signalflöde
A A/V anslutningskabel (medföljer)
För DCR-HC45E:
Din Handycam Station och din videokamera
är båda utrustade med A/V OUT-kontakter
(s. 71, 72). Anslut A/V-kabeln till antingen
din Handycam Station eller till din
videobandspelare, beroende på inställning.
B A/V anslutningskabel med S
VIDEO (tillval)
När du ansluter till en annan enhet via S
VIDEO-kontakten med en A/V-kabel med S
VIDEO-kabel (tillval), får du mer
verklighetstrogna bilder än om du ansluter
med den medföljande A/V-kabeln. Anslut den
vita och den röda kontakten (vänster och
höger ljudkanal) och S VIDEO-kontakten (S
VIDEO-kanalen) på en A/V-kabel (tillval). I
så fall behöver du inte ansluta den gula
kontakten (standardvideo). Om du bara
ansluter med S VIDEO-kontakten hörs inget
ljud.
C i.LINK-kabel (tillval)
Använd en i.LINK-kabel för att ansluta din
videokamera till en annan enhet som är
utrustad med en i.LINK-kontakt. Video- och
ljudsignalerna överförs digitalt, vilket ger
bilder och ljud av hög kvalitet. Tänk på att du
inte kan sända ut ljud och bild separerade.
b Obs!
• Om du ansluter videokameran till en enhet som
har monoljud, ansluter du den gula kontakten på
A/V-kabeln till videokontakten och den röda
(höger kanal) eller vita kontakten (vänster
kanal) till ljudkontakten på enheten.
• När du ansluter en enhet via en A/V-kabel
ställer du in [DISP OUT] till [LCD]
(standardinställning) (s. 41).
Fortsättning ,
43
Kopiering till videobandspelare eller DVD-/hårddiskinspelare
(fortsättning)
1 Förbered videokameran för
uppspelning.
Sätt in den inspelade kassetten.
Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att
skjuta POWER-omkopplaren nedåt
flera gånger.
2 Sätt in ett inspelningsmedia i
inspelningsenheten.
Om inspelningsenheten har en
ingångsväljare ställer du den på rätt
ingångsläge (till exempel videoingång1,
videoingång2).
3 Anslut kameran till
inspelningsenheten
(videobandspelare eller DVD/
HDD-inspelare) med A/V-kabeln
(medföljer) 1, en A/V-kabel med
S VIDEO (tillval) 2 eller en
i.LINK-kabel (tillval) 3.
Anslut din videokamera till ingångarna
på inspelningsenheten.
4 Starta uppspelningen på
videokameran och inspelningen
på inspelningsenheten.
Mer information finns i
bruksanvisningen som följer med
inspelningsenheten.
5 När kopieringen slutförts stoppar
du videokameran och
inspelningsenheten.
44
b Obs!
• Om du vill spela in datum/tid och
kamerainställningar när kameran är ansluten via
A/V-kabeln, ställer du in så att de visas på
skärmen (s. 31).
• Följande kan inte matas ut via DV-gränssnitt
(i.LINK):
– Indikatorer
– Bilder redigerade med [P EFFECT] (s. 35)
• Vid anslutning med i.LINK-kabeln blir den
inspelade bildens kvalitet dålig om du gör paus
på videokameran samtidigt som inspelningen
fortsätter.
• Vid anslutning med en i.LINK-kabel kan det
hända att informationskoder (datum/tid/
kamerainställningar) inte visas eller spelas in
beroende på vilken enhet eller vilket program
som används.
Spela in bilder från en TV eller
videobandspelare osv. (DCR-HC38E)
Du kan spela in bilder eller TV-program från en TV eller en videobandspelare osv. på ett band
med hjälp av en i.LINK-kabel (tillval).
Se till att en kassett för inspelning i förväg har matats in i din videokamera.
Du kan ansluta din videokamera till en TV, videobandspelare eller en i.LINK-kompatibel
enhet via en i.LINK-kabel (tillval).
För den här funktionen ansluter du videokameran till vägguttaget med den medföljande
nätadaptern (s. 8). Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter du tänker
ansluta.
b Obs!
• Du kan inte spela in bilder på din videokamera från en TV eller videobandspelare som
inte har en i.LINK-kontakt.
• Du kan inte spela in bilden och ljudet separat.
• Din videokamera kan bara spela in från PAL-källor. Det franska systemet för video/sändningar (SECAM)
kommer till exempel inte att spelas in korrekt. Mer information om TV-färgsystem finns på sid. 58.
Till i.LINK-kontakt
Till DV-gränssnitt
(i.LINK)
: Signalflöde
När du ansluter kameran till en annan enhet
med en i.LINK-kabel överförs video- och
ljudsignalerna digitalt, vilket ger bilder och
ljud av hög kvalitet. Tänk på att du inte kan
sända ut ljud och bild separerade.
1 Anslut din TV eller
videobandspelare till din
videokamera via en i.LINK-kabel.
i.LINK
TV-apparater
eller
videobandspelare
Kopiering/redigering
DV
i.LINK-kabel (tillval)
2 Om du spelar in från en
videobandspelare sätter du in en
kassett.
3 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt flera gånger.
Fortsättning ,
45
Spela in bilder från en TV eller videobandspelare osv. (DCR-HC38E)
(fortsättning)
4 Ställ kameran i läget för
inspelningspaus.
Peka på
t [PAGE3] t [REC
CTRL] t [REC PAUSE].
5 Spela in bilder från en
videobandspelare:
Starta uppspelning av kassetten
på videobandspelaren.
Spela in bilder från en TV:
Välj ett TV-program.
Det som spelas upp på den anslutna
enheten visas på videokamerans LCDskärm.
6 Peka på [REC START] vid den
punkt där du vill starta
inspelningen.
7 Stoppa inspelningen.
Peka på
PAUSE].
8 Peka på [
(Stopp) eller [REC
RET.] t
.
b Obs!
• Indikatorn
visas när du ansluter
videokameran och andra enheter via en i.LINKkabel. (Det är möjligt att den här indikatorn
också visas på ansluten enhet.)
46
Använda en dator
Vad du kan göra med en Windows-dator
När du har installerat ”Picture Motion
Browser” från medföljande CD-ROMskiva på en Windows-dator, får du tillgång
till följande funktioner.
b Obs!
• Det går inte att installera medföljande
programvara, ”Picture Motion Browser”, på en
Macintosh-dator.
Om ”Förenklad guide (First Step
Guide)”
”Förenklad guide” är en bruksanvisning
som du kan använda direkt på datorn.
Här beskrivs de grundläggande
funktionerna, från hur du kopplar ihop
videokameran med datorn och vilka
inställningar du behöver göra, till de
grundläggande åtgärder du utför första
gången du använder programvaran ”Picture
Motion Browser” som finns på medföljande
CD-ROM-skiva.
Starta ”Förenklad guide” enligt
anvisningarna i ”Installera ”Förenklad
guide”” (s. 48), och följ sedan
instruktionerna.
Programvarans hjälpfunktion
x Importera/visa filmer tagna med
kameran
Du kan hantera filmer baserat på
tagningsdatum och -tid, och välja de filmer
du vill visa som miniatyrer. Dessa
miniatyrer kan du förstora och spela upp i
ett bildspel.
x Redigera filmer som importerats
till en dator
Du kan redigera filmer som har
importerats till en dator.
x Exportera filmer från datorn till
videokameran
Du kan exportera filmer från datorn till
kameran som du tidigare har importerat till
datorn från kameran.
Systemkrav
Använda en dator
Huvudsakliga funktioner
Direkthjälpen förklarar programvarans
olika funktioner. I direkthjälpen finns mer
information som du kan behöva när du har
läst igenom ”Förenklad guide” ordentligt.
Du visar direkthjälpen genom att klicka på
[?] på skärmen.
När ”Picture Motion Browser” används
Operativsystemen: Microsoft Windows
2000 Professional, Windows XP Home
Edition, Windows XP Professional eller
Windows XP Media Center Edition
Standardinstallation krävs.
Felfri användning kan inte garanteras
om du har uppgraderat något av
ovanstående operativsystem eller har ett
system med flera operativsystem.
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller
bättre
Program: DirectX 9.0c eller senare. (Den
här produkten baseras på DirectXteknik. DirectX måste finnas installerat
på datorn.)
Fortsättning ,
47
Vad du kan göra med en
Windows-dator (fortsättning)
Ljudsystem: Direct Sound-kompatibelt
ljudkort
Minne: 256 MB eller mer
Hårddisk: Utrymme som krävs för
installation: Ca. 350 MB
Grafik: Grafikkort kompatibelt med
DirectX 7 eller senare, minst 1 024 ×
768 bildpunkter, High Color (16 bitars
färg)
Övrigt: USB-kontakt (måste finnas som
standard), DV-gränssnitt (IEEE1394,
i.LINK) (för anslutning via en i.LINKkabel) samt skivenhet (du behöver en
CD-ROM-enhet för att kunna installera
”Picture Motion Browser”).
Installera ”Förenklad
guide” och
programvaran
Du måste installera ”Förenklad guide” och
programvaran på din Windows-dator
innan du ansluter videokameran till
datorn. Du behöver bara utföra
installationen en gång.
Vad som ska installeras och
tillvägagångssättet kan variera beroende på
vilket operativsystem du har.
Installera ”Förenklad guide”
1 Kontrollera att videokameran inte
är ansluten till datorn.
b Obs!
• Fullständig funktionalitet kan inte garanteras för
alla rekommenderade miljöer.
Till exempel kan program som är öppna eller
körs i bakgrunden begränsa produktens
prestanda.
2 Slå på datorn.
• Logga in som administratör för
installationen.
• Innan du installerar programvaran bör du
stänga alla program som du eventuellt kör
på datorn.
3 Sätt in medföljande CD-ROMskiva i datorns skivenhet.
Installationsfönstret öppnas.
Om fönstret inte visas
1 Klicka på [Start], och därefter på [My
Computer]. (I Windows 2000
dubbelklickar du på [My Computer].)
2 Dubbelklicka på [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (skivenhet).*
* Enhetens namn (t.ex. (E:)) kan variera
beroende på dator.
4 Klicka på [FirstStepGuide].
48
5 Välj önskat språk och din
kameramodell från listmenyn.
5 Läs igenom [License Agreement],
välj [I accept the terms of the
license agreement] om du
accepterar och klicka sedan på
[Next].
6 Följ instruktionerna som visas på
6 Klicka på
[FirstStepGuide(HTML)].
Installationen startar.
När [Save is complete] visas klickar du
på [OK] för att slutföra installationen.
skärmen för att installera
programmet.
På vissa datorer kan du behöva
installera program från tredje part (se
nedan). Om installationsskärmen visas
följer du instruktionerna på skärmen för
att installera de program som behövs.
x Microsoft DirectX 9.0c
Programvara som krävs för att hantera
filmer
För att visa ”Förenklad guide” i PDF
Installera programmet ”Adobe
Reader” för att visa PDF-filen
Starta om datorn om det behövs för att
slutföra installationen.
Genvägsioknerna, till exempel [ ]
(Picture Motion Browser), dyker upp på
skrivbordet.
I steg 6 klickar du på [Adobe(R)
Reader(R)].
Använda en dator
I steg 6 klickar du på
[FirstStepGuide(PDF)].
Installera programvaran
1 Utför steg 1 till 3 i ”Installera
”Förenklad guide”” (s. 48).
7 Ta bort CD-ROM-skivan från
datorns skivenhet.
2 Klicka på [Install].
3 Välj språkversion för programmet
som ska installeras och klicka
sedan på [Next].
4 Klicka på land/region, och sedan
på [Next].
När du har installerat
programvaran skapas en
genväg till webbplatsen för
kundregistrering på
skrivbordet.
• När du har registrerat dig på
webbplatsen har du möjlighet att få
säker och praktisk kundsupport.
http://www.sony.net/registration/di/
49
Visa ”Förenklad guide”
Om du vill visa ”Förenklad guide” på
datorn rekommenderas Microsoft Internet
Explorer Ver.6.0 eller senare.
Dubbelklicka på genvägen till ”Förenklad
guide” på skrivbordet.
z Tips
• Du kan även starta genom att välja [Start] t
[Program] ([Alla program] för Windows XP)
t [Sony Picture Utility] t [FirstStepGuide]
t Videokamerans mapp t ”Förenklad guide”
i HTML.
• Om du vill visa ”Förenklad guide” i HTMLformat på datorn utan behöva installera den,
kopierar du önskad språkmapp från mappen
[FirstStepGuide] på CD-ROM-skivan, till
datorn. Dubbelklicka sedan på [Index.html].
• Använd ”Förenklad guide” i PDF-format i
följande fall:
– Om du vill skriva ut delar av ”Förenklad
guide”
– När ”Förenklad guide” inte visas som den ska
på grund av inställningar i webbläsaren, trots
att du använder den rekommenderade
datormiljön.
– När det inte går att installera HTMLversionen av ”Förenklad guide”.
50
Felsökning
Felsökning
Om du stöter på problem när du använder
videokameran kan du försöka hitta orsaken
till problemet med hjälp av följande
felsökningsschema. Om problemet kvarstår
kopplar du ur strömkällan och kontaktar din
Sony-återförsäljare.
• Allmänna funktioner/Easy Handycam/
fjärrkontroll .......................................... 51
• Batterier/strömkällor ............................ 52
• LCD-skärm/sökare ............................... 52
• Bandkassetter ....................................... 53
• Spela in................................................. 53
• Uppspelning ......................................... 54
• Kopiering/redigering/anslutning till andra
enheter .................................................. 55
• Ansluta till en dator.............................. 55
• Funktioner som inte kan användas
tillsammans .......................................... 56
Allmänna funktioner/Easy
Handycam/fjärrkontroll
Inställningarna ändras när jag
använder Easy Handycam.
• När du använder Easy Handycam ställs
inställningarna för de funktioner som inte
visas på skärmen tillbaka till sina
ursprungliga värden (s. 15, 34).
Valda menyalternativ har oväntat
förändrats.
• Inställningarna återgår automatiskt till
standard när du ställer POWERomkopplaren på OFF(CHG) i mer än
12 timmar.
– BACK LIGHT
– [SPOT FOCUS]
– [FOCUS]
– [SPOT METER]
– [SCENE SEL.]
– [EXPOSURE]
– [WHT BAL]
– [AUDIO MIX]
Videokameran blir varm.
• Sätt in ett uppladdat batteri i videokameran
(s. 8).
• Använd nätadaptern för att ansluta
videokameran till ett vägguttag (s. 8).
• För DCR-HC45E:
Anslut din videokamera till din Handycam
Station på ett korrekt sätt (s. 9).
Videokameran fungerar inte trots att
jag slagit på strömmen.
• Koppla bort nätadaptern från vägguttaget
eller ta bort batteripaketet, vänta ungefär 1
minut och koppla sedan in strömkällan
igen.
• Tryck på knappen RESET (s. 70) genom att
använda ett spetsigt föremål. (Om du
trycker på knappen RESET återställs alla
inställningar.)
• Det kan hända att videokameran blir varm
när den används. Detta är inget fel.
Den medföljande fjärrkontrollen
fungerar inte som den ska
(DCR-HC45E).
Felsökning
Det går inte att slå på strömmen.
• Ställ in [COMMANDER] på [ON] (s. 40).
• Ta bort eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och fjärrsensorn.
• Rikta inte fjärrkontrollen mot starka
ljuskällor som till exempel direkt mot solen
eller ljuset från en storbildsprojektor. Det
kan göra att fjärrkontrollen inte fungerar
som den ska.
• Sätt i ett nytt batteri i facket med polerna
+/– rättvända enligt markeringarna i facket
(s. 65).
Knapparna fungerar inte.
• När funktionen Easy Handycam används
fungerar inte alla knappar (s. 16).
Fortsättning ,
51
Felsökning (fortsättning)
En annan videoenhet fungerar inte
som den ska när jag använder den
medföljande fjärrkontrollen
(DCR-HC45E).
• Välj ett annat fjärrkontrolläge än VTR 2 för
din videobandspelare.
• Dölj din videobandspelares sensor med
svart papper.
Batterier/strömkällor
Strömmen stängs plötsligt av.
• Strömmen till videokameran stängs
automatiskt av när ungefär 5 minuter har
gått utan att du har använt videokameran
(A.SHUT OFF). Ändra inställningen för
[A.SHUT OFF] (s. 40) eller slå på
strömmen igen (s. 12), eller använd
nätadaptern.
• Ladda batteriet (s. 8).
• Batteriet är helt urladdat, eller nästan
urladdat.
CHG-lampan (uppladdning) lyser
inte när batteriet laddas.
• Skjut POWER-omkopplaren till
OFF(CHG) (s. 8).
• Sätt in batteriet på rätt sätt i videokameran
(s. 8).
• Anslut nätkabeln till vägguttaget på rätt sätt
(s. 8).
• Batteriet är färdigladdat (s. 9).
• För DCR-HC45E:
Anslut din videokamera till din Handycam
Station på ett korrekt sätt (s. 9).
CHG-lampan (uppladdning) blinkar
när batteriet laddas.
• Sätt in batteriet på rätt sätt i videokameran
(s. 8). Om problemet kvarstår kopplar du
bort nätadaptern från vägguttaget och
kontaktar din Sony-återförsäljare. Batteriet
kan vara utslitet.
52
Indikatorn för återstående batteritid
visar inte rätt tid.
• Omgivande temperatur är för hög eller för
låg eller så har batteriet inte laddats
tillräckligt. Detta är inget fel.
• Ladda upp batteriet helt igen. Om
problemet kvarstår kan det hända att
batteriet är utslitet. Byt ut batteriet mot ett
nytt (s. 8, 60).
• Indikatorn för återstående batteritid visar i
vissa fall inte rätt. När du öppnar eller
stänger LCD-panelen tar det ungefär 1
minut innan korrekt återstående batteritid
visas.
Batteriet laddas ur för snabbt.
• Omgivande temperatur är för hög eller för
låg eller så har batteriet inte laddats
tillräckligt. Detta är inget fel.
• Ladda upp batteriet helt igen. Om
problemet kvarstår kan det hända att
batteriet är utslitet. Byt ut batteriet mot ett
nytt (s. 8, 60).
LCD-skärm/sökare
När du rör vid LCD-skärmen krusar
bilden sig.
• Detta är inget fel. Tryck inte för hårt på
LCD-skärmen.
Knapparna visas inte på
pekskärmen.
• Peka lätt på LCD-skärmen.
• Tryck på DISP/BATT INFO på din
videokamera (eller DISPLAY på
fjärrkontrollen som medföljer modellen
DCR-HC45E) (s. 70, 72).
Knapparna på pekskärmen fungerar
inte som de ska eller kan inte
användas alls.
• Justera pekskärmen ([CALIBRATION])
(s. 64).
Menyalternativ visas nedtonade.
• Du kan inte välja nedtonade alternativ i det
aktuella läget för inspelning/uppspelning.
Bilden i sökaren är inte skarp.
• Ställ in skärpan med linsjusteringsspaken
(s. 13).
Bilden i sökaren har försvunnit.
• Stäng LCD-panelen. Bilden visas inte i
sökaren när LCD-panelen är öppen (s. 13).
Punkter i linjer visas på LCDskärmen.
• Detta är inget fel. Dessa punkter spelas inte
in.
Bandkassetter
Det går inte att mata ut bandet från
kassettfacket.
Varken indikatorn Cassette Memory
eller titelvisningen visas trots att
bandet har Cassette Memory.
• Indikatorn kan inte visas eftersom den här
videokameran inte hanterar Cassette
Memory.
Indikatorn för återstående bandtid
visas inte.
• Ställ in [
REMAIN] till [ON] för att
alltid visa indikatorn för återstående
bandtid (s. 39).
Kassetten ger ifrån sig mer ljud
under snabbspolning bakåt eller
framåt.
• När du använder nätadaptern ökar
hastigheten för snabbspolning bakåt/framåt
(jämfört med hastigheten när du använder
batteri), därmed ökar även ljudnivån. Detta
är inget fel.
Bandet startar inte när jag trycker på
REC START/STOP.
• Tänd CAMERA-lampan genom att skjuta
POWER-omkopplaren nedåt flera gånger
(s. 17).
• Bandet har nått slutet. Spola tillbaka bandet
eller sätt i en ny kassett.
• Ställ skrivskyddsfliken på REC eller sätt in
en ny kassett (s. 59).
• Kondens har gjort att bandet har fastnat mot
bandhuvudet. Ta ur kassetten och låt
videokameran stå minst 1 timme så att
fukten hinner avdunsta och sätt sedan in
kassetten igen (s. 63).
Jag får inga jämna övergångar
mellan det senast inspelade
avsnittet och nästföljande avsnitt
när jag spelar in på band.
• Utför [END SCH] (s. 22).
• Ta inte ur kassetten. (Om du låter kassetten
sitta kvar spelas bilderna in utan skarvar
även om du slår av strömmen.)
• Spela inte in film i SP-läge och LP-läge på
samma band.
• Undvik att avbryta inspelningen när du
spelar in i LP-läge.
Felsökning
• Kontrollera att strömkällan (batteriet eller
nätadaptern) är korrekt ansluten (s. 8).
• Fuktkondensation finns inuti videokameran
(s. 63).
Spela in
[END SCH] fungerar inte.
• Mata inte ut kassetten efter inspelning
(s. 22).
• Det finns inget inspelat på kassetten.
• Det finns ett tomt avsnitt mellan inspelade
avsnitt på bandet. Detta är inget fel.
Den automatiska fokuseringen
fungerar inte som den ska.
• Ställ in [FOCUS] på [AUTO] (s. 27).
• Inspelningsförhållandena passar inte för
automatisk fokusering. Ställ in fokus
manuellt (s. 27).
[STEADYSHOT] fungerar inte.
• Ställ in [STEADYSHOT] på [ON] (s. 36).
Fortsättning ,
53
Felsökning (fortsättning)
Funktionen BACK LIGHT fungerar
inte.
• När följande inställningar görs avbryts
funktionen BACK LIGHT.
– [MANUAL] för [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
• Funktionen BACK LIGHT fungerar inte
när Easy Handycam används (s. 16).
Ett vertikalt band visas när du spelar
in levande ljus eller elektrisk
belysning i mörker.
• Det här orsakas av en allt för stor kontrast
mellan motivet och bakgrunden. Detta är
inget fel.
Ett vertikalt band visas när jag spelar
in ljusa motiv.
• Det här fenomenet kallas ”smear”. Detta är
inget fel.
Bildens färger stämmer inte med
verkligheten.
• Avaktivera funktionen NightShot plus
(s. 18).
Skärmen är för ljus och motivet
visas inte på skärmen.
• Avaktivera funktionen NightShot plus
(s. 18), eller avbryt funktionen BACK
LIGHT (s. 19).
Bilden fladdrar.
• Detta kan ske när du spelar in bilder med
belysning genom lysrör, natrium- eller
kvicksilverlampor med [PORTRAIT] eller
[SPORT]. Detta är inget fel.
Svarta band visas när jag filmar en
TV- eller datorskärm.
• Ställ in [STEADYSHOT] på [OFF] (s. 36).
54
[The lens cover might be
closed.Check the cover.] visas på
skärmen när linsskyddet är öppet.
• Ljuset är för svagt, eller också blockerar du
linsen med fingrarna eller något annat
föremål.
Uppspelning
Det går inte att spela upp bandet.
• Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta
POWER-omkopplaren nedåt flera gånger
(s. 20).
• Spola tillbaka bandet (s. 20).
Horisontella linjer visas på bilden.
Bilderna som visas är inte skarpa
eller visas inte alls.
• Rengör bandhuvudet med en
rengöringskassett (tillval) (s. 63).
Det hörs inget ljud eller så är ljudet
mycket lågt.
• Vrid upp volymen (s. 20).
• Justera [AUDIO MIX] tills ljudet låter bra
(s. 33).
• Om du använder en S VIDEO-kontakt
måste du se till att också de röda och vita
kontakterna på A/V-kabeln är anslutna
(s. 24).
Ljudet försvinner då och då.
• Rengör bandhuvudet med en
rengöringskassett (tillval) (s. 63).
”---” visas på skärmen.
• Det band du spelar upp spelades in utan att
datum och tid var inställt.
• Du spelar upp ett oinspelat avsnitt av
bandet.
• Informationskoden kan inte läsas om
bandet har repor eller innehåller störningar.
Det är störningar och
skärmen.
visas på
• Bandet spelades in med ett annat TVfärgsystem än det som videokameran
använder (PAL). Detta är inget fel (s. 58).
visas på skärmen.
• Bandet som du spelar upp har spelats in på
en annan enhet med en 4-kanalig mikrofon
(4CH MIC REC). Den här videokameran
kan inte hantera inspelningar som gjorts
med 4-kanaliga mikrofoner.
Kopiering/redigering/anslutning
till andra enheter
Videokamerans bilder visas inte på
skärmen för ansluten enhet.
(DCR-HC45E)
Tidskod och annan information
visas i teckenfönstret på den
anslutna enheten.
• Ställ in [DISP OUT] på [LCD] medan
kameran är ansluten med en A/V-kabel
(s. 41).
Kopieringen fungerar inte som den
ska när jag använder A/V-kabeln.
• A/V-kabeln är inte ansluten på rätt sätt. Se
till att A/V-kabeln är ansluten till ingången
på annan enhet för att kopiera bilden från
din videokamera (s. 42).
• Ingångssignalen är inte PAL (s. 58).
Bilden är förvrängd eller för mörk.
Ljudet är förvrängt. (DCR-HC45E)
• A/V-kablarna är anslutna till både din
videokamera och Handycam Station.
Koppla bort en av A/V-kablarna.
Ansluta till en dator
Datorn identifierar inte
videokameran.
• Installera ”Picture Motion Browser” (s. 48).
• Det kan ta en stund innan datorn kan
identifera kameran när du har anslutit den.
Vänta en stund.
• För DCR-HC45E:
Anslut din videokamera till din Handycam
Station på ett korrekt sätt (s. 9).
• Koppla bort eventuella USB-enheter,
förutom tangentbordet, musen och
videokameran från datorns (USB)kontakt.
• Koppla bort kabeln från datorn och
videokameran, starta om datorn och gör om
anslutningen igen på rätt sätt.
Felsökning
• När du ansluter videokameran till
Handycam Station, stänger du DC INkontaktens skydd på videokameran och
installerar sedan videokameran helt i
Handycam Station på rätt sätt (s. 9).
Bilder från anslutna enheter visas
inte på rätt sätt.
Det går inte att installera
medföljande programvara, ”Picture
Motion Browser”, på en Macintoshdator.
• Det går endast att installera ”Picture Motion
Browser” på en Windows-dator.
Det ljudpålägg som jag gör på det
inspelade bandet hörs inte.
• Justera [AUDIO MIX] tills ljudet låter bra
(s. 33).
Fortsättning ,
55
Felsökning (fortsättning)
Funktioner som inte kan
användas tillsammans
Beroende på vilka funktioner det gäller, går
det eventuellt inte att använda dem
tillsammans. Nedanstående lista visar
exempel på funktioner som inte kan
användas samtidigt.
Ej tillgänglig
Om denna funktion är vald
BACK LIGHT
[SPOT METER],
[EXPOSURE]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SEL.]
[SPOT METER] NightShot plus
[SCENE SEL.]
NightShot plus
[EXPOSURE]
NightShot plus
[WHT BAL]
NightShot plus
Varningsindikatorer
och meddelanden
Teckenfönster för självdiagnos/
Varningsindikatorer
Om indikatorer visas på LCD-skärmen eller
i sökaren bör du kontrollera följande.
Vissa symptom kan du åtgärda själv. Om
problemet kvarstår även efter det att du har
gjort några försök att åtgärda det, kontaktar
du din Sony-återförsäljare eller lokala
auktoriserade Sony-servicecenter.
C: (eller E:) ss:ss (Så här visas
självdiagnoskoden)
C:04:ss
• Du använder ett batteri som inte är av
typen ”InfoLITHIUM” (H-serien).
Använd ett ”InfoLITHIUM”-batteri
(H-serien) (s. 60).
• Anslut nätadapterns DC-kontakt till din
videokameras DC IN-kontakt (s. 8).
C:21:ss
• Det har bildats kondens (fukt) i
kameran. Ta ur kassetten och låt
videokameran stå minst 1 timme så att
fukten hinner avdunsta och sätt sedan
in kassetten igen (s. 63).
C:22:ss
• Rengör bandhuvudet med en
rengöringskassett (tillval) (s. 63).
C:31:ss / C:32:ss
• Andra symptom än de som beskrivits
ovan har inträffat. Ta ur kassetten, sätt
tillbaka den och se om kameran går att
använda igen. Utför inte den här
proceduren om fukt har börjat
kondenserats i kameran (s. 63).
• Koppla bort strömkällan. Koppla in den
igen och använd videokameran igen.
• Byt ut kassetten. Tryck på RESET
(s. 70), och använd videokameran igen.
E:61:ss / E:62:ss
• Kontakta din Sony-återförsäljare eller
lokala auktoriserade Sony-reparatör.
Informera dem om den 5-siffriga koden
som börjar med bokstaven ”E”.
56
E (Varningsindikator för låg
batterinivå)
• Batteriet är nästan urladdat.
• Beroende på användning, miljö och
batteriets kondition, kan det hända att
E-indikatorn blinkar trots att det finns
mellan 5 och 10 minuters
användningstid kvar.
% (Varning för kondensbildning)*
• Ta ur kassetten, koppla ur strömkällan
till videokameran och låt den stå
oanvänd ungefär 1 timme med
kassettluckan öppen (s. 63).
Beskrivning av
varningsmeddelanden
Om meddelanden visas på skärmen följer
du instruktionerna.
%Z Moisture condensation. Eject
the cassette (s. 63)
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (s. 63)
Z Reinsert the cassette. (s. 14)
• Se efter om kassetten är skadad.
Q (Varningsindikatorer som gäller
bandet)
Blinkar långsamt:
Blinkar snabbt:
• Bandet har tagit slut.*
Felsökning
• Det finns mindre än 5 minuter kvar av
bandet.
• Det finns ingen kassett i
videokameran.*
• Kassettens skrivskyddsflik är ställd i
låst läge (s. 59).*
QZ The tape is locked - check the
tab. (s. 59)
Z (Varningsindikator för utmatning
av kassett)*
Blinkar långsamt:
• Kassettens skrivskyddsflik är ställd i
låst läge (s. 59).
Blinkar snabbt:
• Det har bildats kondens (fukt) i
kameran (s. 63).
• Självdiagnoskoden visas (s. 56).
* En melodi hörs när varningsindikatorer visas på
skärmen (s. 30).
57
Övrig information
Använda videokameran utomlands
Strömförsörjning
Du kan använda videokameran i vilket land
eller vilken region som helst med hjälp av
den nätadapter som följer med
videokameran, bara spänningen ligger i
intervallet 100 - 240 V växelström (AC),
50/60 Hz.
Om färgsystem för TV
Din videokamera använder PAL-systemet
därför kan bilden endast ses på en TV med
PAL-systemet som har en AUDIO/VIDEOkontakt.
System
Används i
PAL
Australien, Österrike, Belgien,
Kina, Tjeckien, Danmark,
Finland, Tyskland, Holland,
Hong kong, Ungern, Italien,
Kuwait, Malaysia,
Nya Zeeland, Norge, Polen,
Portugal, Singapore,
Slovakien, Spanien, Sverige,
Schweiz, Thailand,
Storbritannien m.fl.
Brasilien
Argentina, Paraguay, Uruguay.
Bulgarien, Frankrike, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Ryssland,
Ukraina m.fl.
Bahamas, Bolivia, Kanada,
Centralamerika, Chile,
Colombia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexiko,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerna, USA, Venezuela
m.fl.
PAL - M
PAL - N
SECAM
NTSC
58
Enkel tidsinställning genom att ange
tidsskillnaden
Du kan enkelt ställa in den lokala tiden
genom att ange tidsskillnaden mellan den
plats där du bor och den plats där du
befinner dig. Välj [WORLD TIME] i
menyn
(OTHERS) och ange sedan
tidsskillnaden (s. 40).
Underhåll och försiktighetsåtgärder
Användbara kassettband
Du kan bara använda kassetter av formatet
mini-DV.
Använd kassetter märkta med
.
Den här videokameran är inte kompatibel
med Cassette Memory-funktionen.
Hur du förhindrar att ett oinspelat
avsnitt uppstår på bandet
Innan du påbörjar nästa inspelning går du
till slutet av det inspelade avsnittet med
hjälp av END SEARCH (s. 22) i följande
fall:
• När du har spelat upp bandet.
• När du använder EDIT SEARCH.
Copyrightsignal
x Vid uppspelning
Om kassetten du spelar upp innehåller
copyrightsignaler (signaler för
upphovsrättsskydd) kan du inte kopiera det
till ett band i en annan videokamera som du
har anslutit till den här videokameran.
Att observera angående användning
REC: Du kan spela in på
bandet.
SAVE: Du kan inte spela in
på bandet (skrivskyddat).
REC
SAVE
x Sätta etikett på kassetten
Fäst etiketten bara på det område som
följande bild visar, så undviker du
funktionsstörningar i videokameran.
Fäst inte etiketter
över den här
linjen.
Här sätter du
etiketten
x När du har använt kassetten
Spola tillbaka bandet till början så minskar
du risken för förvrängning av bild och ljud.
Förvara sedan kassetten stående på högkant
i sitt fodral.
x Rengöring av den guldpläterade
anslutningen
I allmänhet bör du rengöra de guldpläterade
anslutningarna på kassetterna med en
bomullspinne efter var 10:e utmatning.
Om bandets guldpläterade anslutningar är
smutsiga eller dammiga kan det hända att
indikatorn för återstående bandtid inte visas
korrekt.
Övrig information
x För DCR-HC38E:
Vid inspelning
Du kan inte använda videokameran för att
spela in program som innehåller
kontrollsignaler för copyrightskydd.
[Cannot record due to copyright
protection.] visas på LCD-skärmen eller i
sökaren om du försöker spela in sådan
programvara. Videokameran lägger inte till
någon copyrightsignal på bandet när du
spelar in.
x Undvika att radera material av misstag
Skjut skrivskyddsfliken på kassetten till
läget SAVE.
x När du inte använder videokameran
under en längre tid
Ta ur kassetten och förvara den.
Guldpläterad anslutning
Fortsättning ,
59
Underhåll och försiktighetsåtgärder (fortsättning)
Om batteriet ”InfoLITHIUM”
Den här enheten är kompatibel med
”InfoLITHIUM”-batterier (H-serien).
För den här videokameran kan du bara
använda batterier av typen
”InfoLITHIUM”.
”InfoLITHIUM”-batterier i H-serien är
märkta med
.
Vad är ett ”InfoLITHIUM”-batteri?
”InfoLITHIUM”-batterier är
litiumjonbatterier med funktioner som gör
att de kan utbyta information om
drifttillståndet mellan videokameran och en
nätadapter/laddare (tillval).
”InfoLITHIUM”-batterier kan beräkna
strömförbrukningen efter videokamerans
aktuella drifttillstånd och visar sedan den
återstående batteritiden i minuter.
Ladda batteriet
• Se till att batteriet är laddat innan du använder
videokameran.
• Du rekommenderas att ladda upp batteriet på en
plats där temperaturen håller sig mellan 10°C
och 30°C och tills CHG-lampan (uppladdning)
slocknar. Om du laddar upp batteriet i en
temperatur som ligger utanför det
rekommenderade intervallet, är det inte säkert
att batteriet laddas upp effektivt.
• Koppla från kabeln från din videokameras DC
IN-kontakt eller ta ur batteriet när du laddat
färdigt batteriet samtidigt som nätadaptern är
ansluten till din videokamera.
Effektiv användning av batteriet
• Batteriets prestanda minskar när omgivningens
temperatur är 10°C eller lägre, vilket innebär att
den tid du kan använda batteriet blir kortare. I så
fall kan du försöka utöka användningstiden
genom att göra något av följande.
– Förvara batteriet i fickan, så att det värms
upp, och sätt in det i videokameran strax
innan du börjar filma.
– Använd ett batteri med extra hög kapacitet:
NP-FH70/FH100 (tillval).
60
• Om du ofta använder LCD-skärmen eller
funktioner som uppspelning, snabbspolning
framåt eller bakåt, tar batteriet slut snabbare.
Vi rekommenderar att du använder ett batteri
med extra hög kapacitet: NP-FH70/FH100
(tillval).
• Ställ POWER-omkopplaren på OFF(CHG) när
du inte använder videokameran. Det går åt lite
ström även när videokameran är i standbyläge
för inspelning, liksom när uppspelningen är i
pausläge.
• Försök att alltid ha med dig laddade batterier, så
att de räcker två till tre gånger den planerade
inspelningstiden, gör dessutom
provinspelningar innan du börjar filma.
• Utsätt inte batterierna för vatten. Batteriet är inte
vattentätt.
Om indikatorn för återstående
batteritid
• Om strömmen stängs av, trots att indikatorn för
återstående batteritid visar att det finns
tillräckligt med ström för att videokameran ska
fungera, laddar du upp batteriet igen.
Återstående batteritid visas korrekt. Observera
att det kan hända att återstående batteritid inte
visas med korrekt värde om du använt batteriet
en längre tid där det är varmt, om du lämnat det
fulladdat eller använt det ofta. Se endast
indikatorn för återstående batteritid som en
fingervisning.
• Symbolen E, som visar att batteriet börjar bli
tomt, kan börja blinka trots att det finns 5 till
10 minuter kvar av batteritiden, beroende på
driftförhållandena eller omgivande temperatur.
Förvaring av batteriet
• Om du inte använder batteriet under en längre
tid bör du ladda upp det helt och sedan ladda ur
det med hjälp av videokameran en gång per år;
på det sättet upprätthåller du batteriets
prestanda. Vid förvaring av batteriet tar du bort
det från videokameran och förvarar det på en
torr och sval plats.
• Om du vill ladda ur batteriet med hjälp av
videokameran ställer du [A.SHUT OFF] till
[NEVER] i menyn
(OTHERS) och lämnar
sedan videokameran i standbyläge för
inspelning tills strömmen tar slut (s. 40).
Batterilivslängd
• Batteriets kapacitet minskar med tiden och efter
upprepat användande. Om användningstiden
mellan uppladdningar minskar märkbart är det
dags att byta batteriet mot ett nytt.
• Varje batteris livslängd styrs av förvarning,
drifts- och miljöförhållanden.
Om i.LINK
DV-gränssnittet på den här enheten är ett
i.LINK-kompatibelt DV-gränssnitt. Detta
avsnitt beskriver standard och funktioner
gällande i.LINK.
Vad är i.LINK?
• I normalfallet kan bara en enhet anslutas till den
här enheten med i.LINK-kabeln. När du ansluter
den här enheten till en i.LINK-kompatibel
utrustning med två eller fler DV-gränssnitt, bör
du ta del av den information som finns i
bruksanvisningen för den aktuella utrustningen.
• i.LINK är en mer välkänd term för databussen
IEEE 1394, ett namn som föreslagits av Sony
och är ett varumärke som har godkänts av
många företag.
• IEEE 1394 är en internationell standard som
standardiserats av Institute of Electrical and
Electronics Engineers.
Den maximala överföringshastigheten för
i.LINK varierar beroende på vilken enhet
det är fråga om. Det finns 3 typer.
S100 (ca. 100Mbps*)
S200 (ca. 200Mbps)
S400 (ca. 400Mbps)
Överföringshastigheten (baudtalet) anges i
avsnittet ”Specifikationer” i de olika
enheternas bruksanvisning. Ibland finns den
också angiven vid i.LINK-gränssnittet på
vissa enheter.
När enheten är ansluten till en enhet med en
annan överföringshastighet kan
överföringshastigheten avvika från det
angivna värdet.
* Vad är Mbps?
Mbps står för ”megabits per sekund” eller
mängden data som kan skickas eller mottas
på en sekund. En överföringshastiget på
100 Mbps innebär att en
informationsmängd på 100 megabitar
överförs på en sekund.
Använda i.LINK-funktioner på den här
enheten
Mer information om hur du utför kopiering
när enheten är ansluten till andra
videoenheter med DV-gränssnitt finns på
sid. 42, 45.
Den här enheten kan också anslutas till
andra kompatibla i.LINK-enheter (DVgränssnitt) från Sony (t.ex. en dator av
serien VAIO), liksom till andra
videoenheter.
Vissa i.LINK-kompatibla videoenheter,
t.ex. Digital Televisions, DVD-,
MICROMV- eller HDV-brännare/spelare,
är inte kompatibla med DV-enheter. Innan
du ansluter en annan enhet bör du ta reda på
om enheten är kompatibel med DV-enheter.
Mer information om försiktighetsåtgärder
och kompatibla programvaror finns i
bruksanvisningen som medföljer den enhet
som du tänker ansluta.
Fortsättning ,
Övrig information
i.LINK är ett digitalt seriegränssnitt för
överföring av digital video, digitalt ljud och
annan information, till andra i.LINKkompatibla enheter. Du kan även
kontrollera andra enheter via i.LINK.
i.LINK-kompatibla enheter kan anslutas
med en i.LINK-kabel. Typiska
användningsområden är överföring av
styrsignaler och data mellan olika digitala
AV-enheter.
Om du kedjekopplar två eller fler i.LINKkompatibla enheter till videokameran, är
det möjligt att använda alla enheter i
kedjan. Exakt hur du gör i praktiken
varierar beroende på de anslutna enheternas
specifikationer och egenskaper. Vissa
enheter tillåter inte dataöverföring.
Om överföringshastigheten för i.LINK
(baudtalet)
61
Underhåll och försiktighetsåtgärder (fortsättning)
b Obs!
• När du ansluter kameran till en annan i.LINKkompatibel enhet ska du komma ihåg att stänga
av strömmen på enheten och koppla bort
nätadaptern från vägguttaget innan du ansluter
ellerl kopplar bort i.LINK-kabeln.
Om den i.LINK-kabel som krävs
Använd Sonys i.LINK-kabel med 4-till-4stift (vid DV-kopiering).
Om att använda videokameran
Användning och underhåll
• Använd eller förvara inte videokameran eller
tillbehören i följande miljöer.
– Där det är extremt varmt, kallt eller fuktigt.
Utsätt dem aldrig för temperaturer som
överstiger 60°C, t.ex. i direkt solljus, nära ett
värmeelement eller i en bil som står parkerad i
solen. Det kan orsaka funktionsstörningar och
deformera dem.
– Nära starka magnetfält eller där de utsätts för
mekaniska vibrationer. Det kan orsaka
funktionsstörningar hos videokameran.
– Nära starka radiovågor eller strålning. Under
sådana förhållanden är det inte säkert att
videokameran kan åstadkomma felfria
inspelningar.
– Nära AM-mottagare och videoutrustning. Det
finns risk för störningar.
– På sandstränder eller där det är mycket
dammigt. Om sand eller damm kommer in i
videokameran kan det orsaka
funktionsstörningar. I värsta fall kan det
uppstå fel som inte går att reparera.
– Nära fönster eller utomhus, där LCDskärmen, sökaren eller linsen riskerar att bli
utsatta för direkt solljus. Det kan skada
sökarens eller LCD-skärmens inre delar.
• Kör kameran på 6,8 V/7,2 V likström (batteri)
eller 8,4 V likström (nätadapter).
• Vare sig du tänker driva videokameran med likeller växelström bör du använda de tillbehör
som anges i den här bruksanvisningen.
• Videokameran får inte bli blöt, av t.ex. regn
eller havsvatten. Om videokameran blir blöt kan
det leda till funktionsstörningar. I värsta fall kan
det uppstå fel som inte går att reparera.
62
• Om något föremål eller någon vätska råkar
hamna inne i videokameran bör du genast
koppla bort den från all strömförsörjning och
låta en Sony-återförsäljare kontrollera den innan
du använder den igen.
• Hantera videokameran varsamt, montera inte
isär den, modifiera den inte, utsätt den inte för
stötar eller kollision som till exempel slag, tappa
eller trampa inte på produkten. Var särskilt
försiktig med kameralinsen.
• Låt POWER-omkopplaren stå i läget
OFF(CHG) när du inte använder videokameran.
• Linda aldrig in videokameran i t.ex. en handduk
när du använder den. Då kan kameran
överhettas.
• Ta tag om kontakten när du kopplar bort
nätkabeln; dra aldrig i själva sladden.
• Se upp så att du inte skadar nätkabeln genom att
t.ex. placera tunga föremål på den.
• Håll metallkontakterna rena.
• Håll fjärrkontrollen som medföljer modellen
DCR-HC45E och det knappliknande batteriet
borta från barn. Om någon råkar svälja batteriet
måste läkare omedelbart uppsökas.
• Om det har läckt batterivätska från batteriet,
– kontakta närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
– tvätta bort den vätska som du eventuellt fått
på huden.
– om du fått batterivätska i ögonen bör du
omedelbart skölja ögonen i rikligt med vatten
och sedan kontakta läkare.
x När du inte använder videokameran
under en längre tid
• Starta regelbundet videokameran och spela upp
en kassett i cirka 3 minuter.
• Töm batteriet helt och hållet innan du förvarar
det.
Kondensbildning
Om du flyttar videokameran direkt från en
kall omgivning till en varm plats kan det
hända att det bildas kondens (fukt) inne i
videokameran, på bandets yta eller på
linsen. Fukt kan göra att bandet klibbar fast
på bandhuvudet och skadas, med
funktionsstörningar som följd. Om det finns
fukt inuti videokameran visas [%Z
Moisture condensation. Eject the cassette]
eller [% Moisture condensation. Turn off
for 1H.]. Indikatorn visas inte vid
kondensbildning på linsen.
x Om det har bildats kondens i kameran
Ingen funktion, förutom utmatning av
kassetten, går att använda. Ta ur kassetten,
stäng av videokameran och låt den stå
oanvänd ungefär en timme med
kassettluckan öppen. Videokameran kan
användas igen när följande sker:
• Varningsmeddelandet visas inte när strömmen
slås på.
• Varken % eller Z blinkar när en kassett matas
in och du pekar på funktionsknapparna.
x Om kondensbildning
Kondens kan bildas när du tar
videokameran från en kall till en varm plats
(eller tvärtom), liksom när du använder
videokameran där det är fuktigt. Här är
några exempel på sådana situationer:
• När du tar med dig videokameran från en
skidbacke och in i ett uppvärmt rum.
• När du tar med dig videokameran från en
luftkonditionerad bil eller ett svalt rum till
värmen utomhus.
• När du använder videokameran när det nyss har
regnat.
• När du använder videokameran där det är varmt
och fuktigt.
Videohuvud
• Om videohuvudena är smutsiga kan bild- eller
ljudförvrängning ske.
• Om följande problem uppstår bör du rengöra
videohuvudena under 10 sekunder med
rengöringskassetten Sony DVM-12CLD
(tillval).
– Det blir mosaikmönstrade störningar i den
uppspelade bilden eller skärmbilden är blå.
– När den uppspelade bilden inte rör sig.
– När den uppspelade bilden inte visas eller när
ljudet försvinner bort.
– [x
Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] visas på skärmen vid inspelning/
uppspelning.
• Efter lång tids användning börjar det märkas att
videohuvudena blivit slitna. Om du inte får en
skarp bild trots att du har använt en
rengöringskassett (tillval) kan det bero på att
videohuvudet är slitet. Kontakta din Sonyåterförsäljare eller en auktoriserad Sonyserviceverkstad för byte av videohuvud.
Övrig information
Det är inte säkert att kameran registrerar
kondensen omedelbart när den börjar
bildas. Då kan det ibland hända att
kassetten inte matas ut inom 10 sekunder
efter det att luckan till kassettfacket har
öppnats. Detta är inget fel. Stäng inte locket
till kassettfacket innan kassetten har matats
ut.
x Hur du förhindrar kondensbildning
Om du tänker ta med dig videokameran
från en kall till en varm plats bör du först
placera den i en plastpåse som du stänger
till ordentligt. Du kan ta ut videokameran ur
plastpåsen när innehållet i plastpåsen har
antagit samma temperatur som
omgivningen (brukar ta ungefär en timme).
LCD-skärm
• Utsätt inte LCD-skärmen för starkt tryck,
eftersom det kan skada den.
• Om du använder videokameran i kyla kan det
hända att bilderna på LCD-skärmen ”släpar
efter”. Detta är inget fel.
• När du använder videokameran kan baksidan av
LCD-skärmen bli varm. Detta är inget fel.
Fortsättning ,
63
Underhåll och försiktighetsåtgärder (fortsättning)
x Rengöring av LCD-skärmen
Om LCD-skärmen blivit smutsig av
fingeravtryck och damm rekommenderas
du att torka av den med en mjuk duk. När
du använder rengöringssetet LCD Cleaning
Kit (tillval) måste du se upp så att du inte
häller rengöringsvätskan direkt på LCDskärmen. Använd vätskan för att fukta
rengöringspapperet.
x Om kalibrering av LCD-skärmen
(CALIBRATION)
Det kan inträffa att knapparna på
pekskärmen inte fungerar som de ska. I så
fall utför du nedanstående procedur. Du
rekommenderas att ansluta videokameran
till vägguttaget med den medföljande
nätadaptern när du utför proceduren.
1 Stäng av strömmen, skjut sedan POWERomkopplaren flera gånger för att tända
PLAY/EDIT-lampan medan du trycker på
DISP/BATT INFO på din videokamera,
tryck sedan och håll ner DISP/BATT INFO
under cirka 5 sekunder.
2 Peka på ”×” som visas på skärmen med ena
hörnet av ”Memory Stick” eller liknande.
– Hantera inte kameran om du har rester av
sådana ämnen på händerna.
– Låt inte chassit komma i kontakt med gummi
eller vinylföremål under en längre tid.
Hur du sköter och förvarar linsen
• Torka av linsens yta med en mjuk duk i följande
fall:
– När det har kommit fingeravtryck på linsytan.
– När det är varmt och fuktigt.
– När linsen utsätts för salthaltig luft, t.ex. i
närheten av havet.
• Förvara den på en välventilerad plats; en plats
som varken är smutsig eller dammig.
• Du förhindrar mögelbildning genom att
periodvis rengöra linsen på det sätt som
beskrivits ovan. Du rekommenderas att använda
videokameran minst en gång per månad; på det
sättet kan du bevara kameran i gott skick under
lång tid.
Damma sökarens insida
1 Dra ut sökaren.
2 Medan du trycker in fliken på sidan med
ett spetsigt föremål, exempelvis en
kulspetspenna, drar du ögonkupan i
pilens riktning för att ta loss den.
Flik
Positionen för ”×” ändras. Om du inte
tryckte på rätt punkt börjar du om från steg
2 igen.
• Du kan inte kalibrera LCD-skärmen om den är
roterad.
Om kamerahusets skötsel
• Om kamerahuset blir smutsigt kan du rengöra
det med en mjuk duk, lätt fuktad med vatten och
sedan torka det torrt med en mjuk, torr duk.
• Det här bör du undvika eftersom det kan skada
ytbehandlingen:
– Kemikalier som t.ex. thinner, bensin, alkohol,
kemikaliebehandlade dukar, myggmedel,
insektsmedel och solskyddsmedel.
64
3 Damma av ögonkåpan med t.ex. en
kamerablåsbälg eller liknande.
4 Tryck fast sökaren på kameran.
5 Ta bort damm från det inre område där
ögonkåpan satt med t.ex. en
kamerablåsbälg eller liknande.
Videokameran har ett förinstallerat
återuppladdningsbart batteri så att datum,
tid och andra inställningar kan bevaras i
minnet även när POWER-omkopplaren är
ställd på OFF(CHG). Det förinstallerade,
uppladdningsbara batteriet är alltid
uppladdat när din videokamera är ansluten
till vägguttaget via nätadaptern eller när
batteriet är installerat. Det
uppladdningsbara batteriet laddas ur helt
om du inte har använt videokameran på
cirka 3 månader utan att nätadaptern är
ansluten eller batteriet installerat. Använd
videokameran efter att du laddat det
förinstallerade, uppladdningsbara batteriet.
Att det förinstallerade, uppladdningsbara
batteriet är urladdat påverkar inte kamerans
funktioner så länge som du inte spelar in
datumet.
x Procedurer
Anslut videokameran till ett vägguttag med
den medföljande nätadaptern, lämna sedan
videokameran med POWER-omkopplaren
ställd på OFF(CHG) i mer än 24 timmar.
Byta batteriet i fjärrkontrollen
(DCR-HC45E)
1 Tryck på spärren samtidigt som du trycker
in nageln i skåran och drar ut batterifacket.
2 Sätt i ett nytt batteri med pluspolen (+)
vänd uppåt.
3 Skjut tillbaka batterifacket i fjärrkontrollen
tills det klickar på plats.
b Obs!
• Ögonkåpan är en högteknologisk enhet. Ta inte
isär den ytterligare.
• Rör inte vid linsen i ögonkåpan.
Övrig information
6 Fäst ögonkåpan vid sökaren genom att
trycka dit den rakt tills den klickar på
plats.
Uppladdning av det förinstallerade
uppladdningsbara batteriet
Flik
VARNING!
Batteriet kan explodera om du hanterar
det fel. Ladda inte upp, plocka isär eller
elda upp det.
Fortsättning ,
65
66
Underhåll och
försiktighetsåtgärder (fortsättning)
Specifikationer
• När litiumbatteriet börjar bli svagt, är det
möjligt att fjärrkontrollens räckvidd minskar
eller så fungerar inte fjärrkontrollen som den
ska. I så fall byter du ut batteriet mot ett nytt
litiumbatteri av typen Sony CR2025. Om du
använder ett annat batteri finns det risk för
brand eller explosion.
System
Videoinspelningssystem
2 roterande huvuden, spiralavsökning
Ljudinspelningssystem
Roterande huvuden, PCM
Kvantisering: 12 bitar (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bitar (Fs 48 kHz,
stereo)
Videosignal
PAL-färg, CCIR-standarder
Användbar videokassett
Mini-DV-kassett märkt med
Bandhastighet
SP: cirka 18,81 mm/s
LP: cirka 12,56 mm/s
Inspelningstid/uppspelningstid
SP: 60 min (med en DVM60-kassett)
LP: 90 min (med en DVM60-kassett)
Tid för snabbspolning framåt/bakåt
Cirka 2 min 40 sek (med en DVM60kassett och uppladdningsbart batteri)
Cirka 1 min 45 sek (med en DVM60kassett och nätadapter)
Sökare
Elektronisk sökare (med färg)
Bildenhet
3,0 mm (1/6-typ) CCD (Charge
Coupled Device)
Totalt: cirka 800 000 bildpunkter
Effektivt (film): cirka 400 000
bildpunkter
Lins
Carl Zeiss Vario-Tessar
40 × (optisk), 2 000 × (digital)
Brännvidd
f=1,9 ~ 76 mm
Vid konvertering till en 35 mm
stillbildskamera
I CAMERA: 36 ~ 1 440 mm
F1,8 ~ 4,1
Filterdiameter: 30 mm
Färgtemperatur
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Minsta belysning
5 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (vid NightShot plusfunktionen)
Ingångar/Utgångar
LCD-skärm
Bild
6,2 cm (2,5-typ)
Totalt antal punkter
123 200 (560 × 220)
Allmänt
Strömförsörjningskrav
6,8 V/7,2 V likström (DC) (batteri)
8,4 V likström (DC) (nätadapter)
Medföljande tillbehör
Se sid. 7.
Handycam Station DCRA-C156
Utgångar (DCR-HC45E)
Utgång för ljud/video
Anslutning med 10 stift
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm)
Ljudsignal: 327 mV (vid en
belastningsimpedans på mer än 47 kΩ
(kohm)), utimpedans på mindre än
2,2 kΩ (kohm)
USB-kontakt
mini-B
DV-utgång
i.LINK-gränssnitt (IEEE1394,
4-stiftskontakt S100)
Fortsättning ,
Övrig information
Utgång för ljud/video
Anslutning med 10 stift
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm)
Ljudsignal: 327 mV (vid en
belastningsimpedans på mer än 47 kΩ
(kohm)), utimpedans på mindre än
2,2 kΩ (kohm)
USB-kontakt (DCR-HC37E/HC38E)
mini-B
DV-ingång/utgång (DCR-HC38E)
i.LINK-gränssnitt (IEEE1394,
4-stiftskontakt S100)
DV-utgång (DCR-HC37E)
i.LINK-gränssnitt (IEEE1394,
4-stiftskontakt S100)
Medelvärde för energiförbrukningen
Vid kamerainspelning med sökare
1,8 W
Vid kamerainspelning med LCD-skärm
2,1 W
Temperatur vid användning
0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur
-20 °C till + 60 °C
Storlek (ca)
63 × 85 × 114 mm (b/h/d)
inklusive utstickande delar
63 × 85 × 115 mm (b/h/d)
inklusive utstickande delar med
medföljande batteripaket NP-FH30
ditsatt
Vikt (ca)
390 g endast huvudenhet
450 g inklusive uppladdningsbart
batteri NP-FH30 och DVM60-kassett.
67
Specifikationer (fortsättning)
Nätadapter AC-L200/L200B
Strömförsörjningskrav
100 - 240 V växelström (AC), 50/60 Hz
Strömförbrukning
0,35 - 0,18 A
Effektförbrukning
18 W
Utspänning
8,4 V likström (DC)*
Temperatur vid användning
0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur
-20 °C till + 60 °C
Storlek (ca)
48 × 29 × 81 mm (b/h/d) exklusive
utstickande delar
Vikt (ca)
170 g exklusive nätkabel
* Mer information finns på etiketten på
nätadaptern.
Uppladdningsbart batteri (NP-FH30)
Maximal utspänning
8,4 V likström (DC)
Utspänning
7,2 V likström (DC)
Kapacitet
3,6 Wh (500 mAh)
Storlek (ca)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (b/h/d)
Vikt (ca)
40 g
Temperatur vid användning
0 °C till 40 °C
Typ
Litiumjon
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
68
Viktiga skillnader
DCR-HC
37E
DV Gränssnitt
OUT
Fjärrkontrollsensor
–
Handycam Station
–
DCR-HC
38E
45E
IN/OUT
OUT
Fjärrkontrollsensor
–
z
Handycam Station
–
z
DV Gränssnitt
z medföljer
– medföljer ej
Om varumärken
• ”Handycam” och
är
registrerade varumärken som tillhör Sony
Corporation.
• ”InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
• i.LINK och är varumärken som tillhör Sony
Corporation.
•
är ett varumärke.
• Microsoft, Windows, och Windows Media
Media är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör U.S. Microsoft
Corporation i USA och andra länder.
• Macintosh är ett registrerat varumärke som
tillhör Apple Computer, Inc. i USA och andra
länder.
• Pentium är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör Intel Corporation.
• Adobe och Adobe Reader är varumärken eller
registrerade varumärken som ägs av Adobe
Systems Incorporated i USA och/eller andra
länder.
Alla övriga produktnamn som nämns i det här
dokumentet kan vara varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör respektive
företag. ™ och ”®” är inte utsatta i varje enskilt
fall i den här handboken.
Snabbreferens
Identifiera delar och kontroller
Siffrorna inom ( ) är referenssidor.
A NIGHTSHOT PLUS-omkopplare (18)
B Zoomspak (18)
C
OPEN/EJECT-spak (14)
D Krokar för axelrem
Sätta dit en axelrem (tillval)
E Grepprem (13)
F Lins (Carl Zeiss-lins) (4)
Snabbreferens
G LENS COVER-omkopplare (13)
H För DCR-HC45E:
Fjärrkontrollsensor
Du kan utföra olika åtgärder på
videokameran om du pekar med
fjärrkontrollen (72) mot fjärrsensorn.
I Inbyggd stereomikrofon (32)
J Infraröd sändare (18)
Fortsättning ,
69
Identifiera delar och kontroller (fortsättning)
A DISP/BATT INFO-knapp (10, 13)
B EASY-knapp (15)
C RESET-knapp
Initierar alla inställningar, även datum
och tid.
D LCD-skärm/pekskärm (13, 73)
E Zoomknappar (18)
F REC START/STOP-knapp (15, 17)
G Högtalare
Högtalarna används för att spela upp
ljudet. Hur du gör för att ställa in
ljudvolymen finns beskrivet på sid. 20.
H BATT PUSH-knapp (batterilås) (10)
I CHG-lampa (uppladdning) (8)
J För DCR-HC37E/HC38E:
(USB)-kontakt
K BACK LIGHT-knapp (19)
70
A POWER-omkopplare (12)
B Sökare (13)
C Ögonkåpa (64)
D Sökarens lins och justeringsspak (13)
Snabbreferens
E För DCR-HC37E:
DV OUT-gränssnitt (42)
För DCR-HC38E:
DV-gränssnitt (42, 45)
F DC IN-kontakt (8)
G A/V OUT-kontakt (24, 42)
H CAMERA, PLAY/EDIT-lampa (12)
I REC START/STOP-knapp (15, 17)
J Stativfäste
Fäst stativet (tillval: skruvlängden måste
vara mindre än 5,5 mm) i stativfästet när
en stativskruv används.
K För DCR-HC45E:
Gränssnittsanslutning
Fortsättning ,
71
Identifiera delar och kontroller (fortsättning)
För DCR-HC45E:
Handycam Station
1
A Gränssnittsanslutning
B
(USB)-kontakt
C
DV OUT-gränssnitt (43)
D DC IN-kontakt (8)
E A/V OUT-kontakt (24, 43)
2
3
4
För DCR-HC45E:
Fjärrkontroll
1
5
A Sändare
B REC START/STOP-knapp (15, 17)
2
C Zoomspak (18)
3
D Videokontrollknappar (snabbspolning
bakåt, uppspelning, snabbspolning
framåt, paus, stopp, långsam
uppspelning) (16, 20)
4
E DISPLAY-knapp (13)
Tryck på denna knapp för att dölja
skärmindikatorerna.
5
b Obs!
Isoleringsark
72
• Ta bort isoleringsarket innan du använder
fjärrkontrollen.
• Du kan utföra olika åtgärder på videokameran
om du pekar med fjärrkontrollen mot
fjärrsensorn (s. 69).
• Mer information om hur du byter batterier finns
på sid. 65.
Indikatorer som visas under inspelning/
uppspelning
Indikatorer när du gjort
ändringar
Spela in
1
2
3
4
5
Med hjälp av [DISP GUIDE] (s. 74) kan du
se efter vilken funktion de olika
indikatorerna på LCD-skärmen har.
b Obs!
• Det kan hända att vissa indikatorer inte visas när
du använder [DISP GUIDE].
Vänster upptill
7
6
60min
Höger upptill
STBY
0:00:00
60min
A Återstående batteritid (ungefärlig)
B Inspelningsläge (SP eller LP) (39)
C Inspelningsstatus ([STBY]
(standbyläge) eller [REC] (inspelning))
D Inspelning: Bandräkneverk (timme:
minut: sekund)
Uppspelning: Tidskod (timme: minut:
sekund: bildruta)
E Bandets inspelningskapacitet
(ungefärlig) (39)
/
EDIT
+
GUIDE
FN
Undersidan
Mitt
Vänster upptill
Indikator
F Funktionsknapp (26)
Betyder att
AUDIO MODE (39)
G Hjälpknapp (21)
Höger upptill
Indikator
1
2
8
4
Betyder att
DV-ingång (45)
5
Mitt
Indikator
Snabbreferens
Visa
Betyder att
NightShot plus (18)
7
%Z
9
6
H Indikator för bandtransport
Varning! (56)
Undersidan
Indikator
Betyder att
Flexibel
exponeringsmätare (28)/
manuell exponering (29)
I Knappar för videokontroll (20)
9
Manuell fokusering (27)
Fortsättning ,
73
Indikatorer som visas under inspelning/uppspelning (fortsättning)
Indikator
Betyder att
.
Bakgrundsbelysning (19)
SCENE SEL. (28)
Bildeffekter (35)
n
/
EDIT
+
Vitbalans (30)
Slutför proceduren genom att peka på
[END].
Bildförhållande (36)
z Tips
SteadyShot från (36)
• Du kan även använda dem genom att peka på
t [DISP GUIDE].
EDITSEARCH (36)
Informationskod under
inspelning
Information om datum/tid och kamerans
inställningar spelas in automatiskt. De visas
inte på skärmen under inspelning, men du
kan däremot kontrollera dem som [DATA
CODE] under uppspelning (s. 31).
Visa information om
skärmindikatorerna (Display
guide)
Du kan enkelt ta reda på vad de olika
skärmindikatorerna som visas på LCDskärmen betyder.
1 Peka på [GUIDE] t [DISP GUIDE].
74
2 Peka på området med den indikator som du
vill ha information om.
Vad indikatorerna inom det valda området
betyder visas på skärmen. Om du inte ser
den indikator du vill ha information om kan
du växla mellan indikatorerna genom att
peka på [PAGE r]/[PAGE R].
Index
Numeriskt
12BIT....................................39
16BIT....................................39
16:9 WIDE............................36
21-stiftsadapter .....................25
4:3 .........................................36
DISP GUIDE
(Display guide)..................... 74
DISP OUT (Visning) ........... 41
Easy Handycam.............. 15, 26
LCD BRT (LCD-skärmens
ljusstyrka) .............................31
EDITSEARCH............... 22, 36
A DUB CTRL (ljudpålägg)
..............................................32
EXPOSURE ......................... 29
Användning utomlands.........58
F
A.SHUT OFF (Automatisk
avstängning)..........................40
A/V-kabel .......................25, 43
B
BACK LIGHT ................19, 54
Bandräkneverk......................73
Batteri ...............................8, 60
BEACH.................................29
BEEP ....................................30
BLACK.................................30
B&W.....................................35
FADER................................. 29
LCD COLOR........................38
LCD-skärm ...........................13
LCD/VF SET-meny..............38
LETTER BOX......................38
LP (longplayläge) .................39
Fjärrkontroll ................... 40, 72
Flexibel
exponeringsmätare ............... 28
FOCUS........................... 27, 53
Förenklad guide.............. 47, 50
Funktionsknapp .................... 26
M
MANUAL SET-meny ..........35
Meny...............................26, 34
MONOTONE .......................30
MOSAIC...............................35
H
MOSC. FADER....................30
Handycam Station ............ 8, 72
N
I
Nätadapter...............................8
Indikatorer i teckenfönstret
.............................................. 73
NEG.ART .............................35
NightShot plus ......................18
INDOOR .............................. 30
NTSC ....................................58
”InfoLITHIUM”-batteri ....... 60
N.S.LIGHT (NightShotbelysning) .............................37
CALIBRATION ...................64
Inspelningsgranskning ......... 22
CAM DATA .........................31
Inspelningstid ....................... 11
CAMERA SET-meny...........36
Installation............................ 48
CD-ROM ..............................47
i.LINK .................................. 61
CLOCK SET.........................12
i.LINK-kabel .................. 43, 45
O
ONE PUSH...........................30
OTHERS-meny ....................40
OUTDOOR...........................30
COMMANDER....................40
D
LCD B.L. (LCD-skärmens
bakgrundsbelysning).............38
Snabbreferens
C
LANGUAGE ........................40
LCD ......................................41
END SCH (END SEARCH)
........................................ 22, 53
AUDIO MODE.....................39
LANDSCAPE.......................28
E
A
AUDIO MIX.........................33
L
K
Kassett ............................ 14, 59
D ZOOM (digital zoom).......36
Komma igång ......................... 7
DATA CODE .................31, 74
Kondensbildning .................. 63
DATE/TIME.............12, 31, 74
Kopiering ............................. 42
P
P EFFECT (bildeffekt) .........35
PAL.................................55, 58
PASTEL ...............................35
Dator .....................................47
Picture Motion Browser .......47
DEMO MODE......................40
PLAYER SET-meny ............37
Fortsättning ,
75
PORTRAIT (mjukt
porträttläge) ..........................28
SPOT METER ....... Se Flexibel
exponeringsmätare
SPOTLIGHT........................ 28
R
SQUEEZE............................ 38
REC CTRL
(Inspelningskontroll) ............45
Stativ .................................... 71
REC MODE
(inspelningsläge) ..................39
SUNRSSUNST (Soluppgång &
solnedgång).......................... 28
STEADYSHOT ............. 36, 53
REMAIN ..............................39
Rengöringskassett.................63
S
T
V
V SPD PLAY (Variabel
uppspelningshastighet) .........31
Varningsindikatorer.............. 56
Varningsmeddelanden .......... 57
VCR SET-meny ................... 37
VF B.L. (Sökarens
bakgrundsbelysning) ............ 38
VOL (volym)........................ 20
V-OUT/LCD ........................ 41
TAPE SET-meny ................. 39
Tidskod ................................ 73
S VIDEO-kabel ..............25, 43
TV ........................................ 24
SCENE SEL. ........................28
TV-färgsystem ..................... 58
SEPIA...................................35
TWILIGHT.......................... 28
SETUP MENU-meny...........40
W
WHITE ................................. 29
WHT BAL (vitbalans).......... 30
WIDE DISP
(bildförhållande)................... 38
U
SNOW ..................................29
Uppladdningstid................... 11
WIDE SEL
(bildförhållande)................... 36
Söka efter startpunkten .........22
Uppspelning ............. 16, 20, 54
WORLD TIME ....................40
SOLARIZE...........................35
Uppspelning i motsatt riktning
............................................. 31
Z
Zooma................................... 18
Spegelläge ............................19
Uppspelning med en bildruta i
taget...................................... 32
Spela in .....................15, 17, 53
Uppspelningstid ................... 11
SPORT (sportläge) ...............29
USAGE GUIDE................... 21
SPOT FOCUS ......................27
USB STREAM .................... 40
SP (standardläge)..................39
Specifikationer......................66
http://www.sony.net/
Printed in Japan
SE
Skrivskyddsflik.....................59
Download PDF

advertising