Sony | HDR-FX7E | Sony HDR-FX7E FX7 Bandvideokamera med Full HD Bruksanvisning

K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB01REG.fm
01GB00BOOK.book Page 2 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Läs detta först
Innan du börjar använda utrustningen, läs
noga igenom bruksanvisningen och spara
den därefter som referens.
VARNING!
Minska risken för brand och elstötar
genom att inte utsätta enheten för
regn eller fukt.
VIKTIGT
Byt endast ut batteriet mot ett med
angiven typ. I annat fall kan brand
eller skada uppstå.
FÖR KUNDER I
STORBRITANNIEN
OM DEN MEDFÖLJANDE
NÄTADAPTERN
För din säkerhets och bekvämlighets skull har
denna utrustning försetts med en formgjuten
kontakt enligt BS1363.
Om säkringen i kontakten skulle behöva bytas ut,
måste den ersättas med en säkring med samma
märkning och som godkänts av ASTA eller BSI
för BS1362 (dvs. märkt med
eller ).
Om den medföljande kontakten har ett löstagbart
säkringslock, se till att sätta tillbaka
säkringslocket efter att säkringen har bytts.
Använd aldrig kontakten utan säkringslocket.
Kontakta närmaste Sony-serviceinrättning om
locket till säkringsfacket kommer bort.
FÖR KUNDER I EUROPA
OBSERVERA!
De elektromagnetiska fälten vid vissa frekvenser
kan påverka kamerans bild och ljud.
Denna produkt har testats och befunnits följa
gränserna i EMC-föreskrifterna vid användning
av en anslutningskabel som är kortare än tre
meter.
Observera!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör
att dataöverföringen avbryts halvvägs, starta om
programmet eller ta ur kommunikationskabeln
(USB etc.) och anslut den igen.
Kassera gammal elektrisk
eller elektronisk
utrustning (tillämpligt i EU
och övriga europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på produkten
eller dess förpackning anger att produkten inte får
behandlas som hushållsavfall. Den ska istället
överlämnas till lämpligt uppsamlingsställe för
återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning. Genom att garantera att denna produkt
skaffas undan korrekt hjälper du till att förhindra
möjliga negativa konsekvenser för miljö och hälsa
som annars skulle kunna bli fallet vid olämplig
avfallshantering. Återvinningen av material
hjälper till att bevara naturresurser.
Om du behöver mer information om återvinning
av den här produkten kontaktar du ditt lokala
miljökontor, en återvinningsstation eller affären
där du köpte produkten.
Användbart tillbehör: Fjärrkontroll
Om hantering
Olika typer av kassetter som du kan
använda i videokameran
Du kan använda mini DV-kassetter som är
märkta med
. Mini DV-kassetter med
Cassette Memory är inkompatibla
(sida 102).
Typer av Memory Stick som du kan
använda i videokameran
Det finns två storlekar på Memory Stick.
Du kan använda Memory Stick Duo som är
märkta med
eller
(sida 103).
2
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB01REG.fm
01GB00BOOK.book Page 3 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Memory Stick Duo
(Den här storleken kan användas med
videokameran.)
Använda videokameran
• Håll inte videokameran i följande delar.
Memory Stick
(Den här går inte att använda i
videokameran.)
b Obs!
• Det går inte att använda någon annan typ
av minneskort förutom Memory Stick
Duo.
• Memory Stick PRO och Memory Stick
PRO Duo kan endast användas i Memory
Stick PRO-kompatibel utrustning.
• Fäst inte en etikett eller liknande på ett
Memory Stick Duo eller en Memory Stick
Duo-adapter.
När du använder en Memory Stick Duo
med Memory Stick-kompatibel
utrustning
Sätt in Memory Stick Duo i Memory Stick
Duo-adaptern.
Memory Stick Duo Adapter
Motljusskydd
LCD-panel
Batteri
Mikrofon
Sökare
b Obs!
• Videokameran är inte skyddad mot
damm, stänk eller vatten.
Se Underhåll och försiktighetsåtgärder
(sida 108).
• Innan du ansluter videokameran till en
annan enhet med en HDMI-kabel,
komponentvideo-kabel, USB- eller
i.LINK-kabel, se till att sätta i
anslutningspluggen på rätt sätt, och inte
med tvång för att undvika att skada
anslutningen, eller orsaka ett fel på din
videokamera.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
3
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB01REG.fm
01GB00BOOK.book Page 4 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Läs detta först (fortsättning)
Om menyalternativ, LCD-skärmen,
sökaren och linsen
• Ett menyalternativ som visas grått är inte
tillgängligt vid aktuella inspelnings- eller
uppspelningsförhållanden.
• LCD-skärmen och sökaren har tillverkats
med hjälp av högprecisionsteknik och mer
än 99,99% av bildpunkterna fungerar.
Det kan emellertid finnas en del mycket
små svarta fläckar och/eller ljusa fläckar
(vita, röda, blå eller gröna) som hela tiden
syns på LCD-skärmen eller i sökaren.
Dessa fläckar uppstår under
tillverkningsprocessen och påverkar inte
på något sätt den inspelade bilden.
måste den vara kompatibel med PALsystemet.
• TV-program, filmer, videoband och annat
material kan vara skyddat av copyright.
Icke-auktoriserad kopiering av sådant
material kan strida mot gällande
copyright-lagar.
Om att spela upp HDV-band på andra
enheter
Du kan inte spela upp band som spelats in i
HDV-formatet på videokameror som
utnyttjar DV-formatet eller på mini
DV-spelare.
Kontrollera innehållet på banden genom att
spela upp dem på denna kamera innan du
spelar upp dem andra enheter.
Om symbolerna som används i den
här bruksanvisningen
Funktioner som endast är
tillgängliga för HDV-formatet
Svart punkt
Vit, röd, blå eller
grön punkt
• Om LCD-skärmen, sökaren eller linsen
utsätts för direkt solljus under långa
tidsperioder kan detta ge upphov till fel.
• Rikta inte videokameran mot solen. Det
kan göra att videokameran inte fungerar
som den ska. Du kan endast ta bilder av
solen när dess intensitet är låg, t ex vid
solnedgången.
Om inspelning
• Innan du börjar spela in, bör du prova
inspelningsfunktionen för att säkerställa
att bild och ljud spelas in utan problem.
• Sony lämnar inte ersättning för
inspelningar som inte kan spelas upp, på
grund av fel på videokameran,
lagringsmedia, etc.
• Färgsystem för TV-apparater är olika för
olika länder eller områden. Om du vill
spela upp dina inspelningar på en TV
Funktioner som endast är
tillgängliga för DV-formatet
Den här funktionen kan användas
när i.LINK-kabeln är ansluten.
Den här funktionen kan användas när
USB-kabeln är ansluten.
Om den här bruksanvisningen
• Bilderna av LCD-skärmen och sökaren
som används som illustration i denna
bruksanvisning, har tagits med hjälp av en
digital stillbildskamera, och kan således
skilja sig från vad du ser på
videokameran.
• Skärmmenyerna i de olika språken
används för att visa tillvägagångssätt.
Ändra, vid behov, språket för
skärmvisningen innan du använder
videokameran (sida 71).
• Utförande och specifikationer för
inspelningsmedia och andra tillbehör kan
ändras utan föregående meddelande.
4
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB01REG.fm
01GB00BOOK.book Page 5 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Om Carl Zeiss-objektivet
Kameran är utrustad med ett Carl Zeissobjektiv som har utvecklats av Carl Zeiss,
i Tyskland och av Sony Corporation, och
ger överlägsen bildkvalitet. Det följer
MTF-mätsystemet för videokameror och
har en kvalitet som är typisk för ett Carl
Zeiss-objektiv. Kamerans lins är även T överdragen för att dämpa oönskade reflexer
och troget återge färger.
MTF = Modulation Transfer Function.
Siffervärdet återger mängden ljus från ett
motiv som kommer in genom objektivet.
5
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB00BOOKTOC.fm
01GB00BOOK.book Page 6 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Innehållsförteckning
Läs detta först .......................................................................................... 2
Visa bilder med high definition-kvalitet
Prova det nya HDV-formatet! ................................................................... 9
Videokamerans funktioner ..................................................................... 10
Praktiska funktioner för inspelning ......................................................... 11
Titta på video inspelad i HDV-formatet! ................................................. 12
Komma igång
Steg 1: Kontrollera medföljande delar .................................................... 13
Steg 2: Fästa motljusskyddet med linsskyddet ...................................... 14
Steg 3: Ladda batteriet ........................................................................... 15
Steg 4: Sätta på strömmen och hålla videokameran på rätt sätt ........... 18
Steg 5: Justera LCD-panel och sökare .................................................. 19
Steg 6: Ställa in datum och tid ............................................................... 21
Steg 7: Sätta i ett band eller ett Memory Stick Duo ............................... 23
Inspelning/uppspelning
Inspelning ............................................................................................... 25
Uppspelning ........................................................................................... 28
Ändra videokamerans inspelningsinställningar ...................................... 30
Justera zoomen ................................................................................... 30
Justera fokus manuellt......................................................................... 31
Justera EXPOSURE/IRIS ..................................................................... 32
Ställa in naturliga färger (vitbalans)..................................................... 35
Anpassa bildkvaliten (bildprofil).......................................................... 36
Tilldela funktioner till ASSIGN-knapparna .............................................. 39
Fokusera på ett avlägset motiv (Fokusera på oändligt avstånd) ........ 40
Spela in en indexsignal ....................................................................... 41
Granska de senast inspelade bildsekvenserna (Rec review)............. 41
Söka efter den sista bildsekvensen i den senaste inspelningen
(End search)........................................................................................ 41
Använda bildövergång........................................................................ 42
Ändra/kontrollera inställningarna i din videokamera .............................. 44
Ändra skärmen .................................................................................... 44
Visa inställningarna i din videokamera (Status check)........................ 44
Kontrollera återstående batteriladdning (Battery Info)........................ 45
6
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB00BOOKTOC.fm
01GB00BOOK.book Page 7 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Lokalisera en bildsekvens på ett band ...................................................46
Snabbt söka efter en önskad bildsekvens (Nollställa minne) ............. 46
Söka efter en bildsekvens med hjälp av inspelningsdatum
(Datumsökning)................................................................................... 46
Söka efter en inspelningsstartpunkt (Indexsökning)........................... 47
Spela upp bilden på en TV .....................................................................48
Använda menyn
Använda menyalternativen ................................................... 53
Menyalternativ ........................................................................................54
(CAMERA SET)-meny ....................................................................56
Inställningar för att justera kameran enligt inspelningsförhållandena
(EXPOSURE/IRIS/ STEADYSHOT/BACK LIGHT, etc.)
(AUDIO SET)-meny ........................................................................61
Inställningar för ljudinspelning (AUDIO REC LV/DV AU. MODE, etc.)
(DISPLAY SET)-meny .....................................................................62
Visningsinställningar för skärmen och sökaren (MARKER/ VF B.LIGHT/
DATA CODE, etc.)
(IN/OUT REC)-meny .......................................................................66
Inspelningsinställningar, inställningar för inmatning och utmatning (VCR HDV/
DV/ DV REC MODE/ DV WIDE REC/ TV TYPE, etc.)
(MEMORY SET)-meny .....................................................................68
Inställningar för "Memory Stick Duo" (QUALITY/ALL ERASE, etc.)
(OTHERS)-meny ..............................................................................70
Inställningar för inspelning på band eller andra grundinställningar
(USB SELECT/ QUICK REC/BEEP, etc.)
Kopiering/Redigering
Kopiera till Videobandspelare, DVD/HDD-enhet, etc. ............................73
Spela in bilder från en videobandspelare ..............................................76
Kopiera filmer från band till Memory Stick Duo som stillbilder ...............79
Radera inspelade bilder från Memory Stick Duo ....................................79
Skriva ut inspelade bilder (PictBridge-ko mpatibel skrivare) ..................80
Använda en dator
Ansluta till en dator .................................................................................83
Kopiera stillbilder till en dator .................................................................83
Kopiera filmer på band till en dator .........................................................86
fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
7
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB00BOOKTOC.fm
01GB00BOOK.book Page 8 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Felsökning
Felsökning .............................................................................................. 89
Varningsindikatorer och -meddelanden ................................................. 98
Övrig information
Använda kameran utomlands .............................................................. 101
HDV Format och inspelning/uppspelning ............................................. 102
Om Memory Stick ................................................................................ 103
Om "InfoLITHIUM"-batteri .................................................................... 105
Om i.LINK ............................................................................................ 107
Underhåll och försiktighetsåtgärder ..................................................... 108
Tekniska specifikationer ....................................................................... 112
Snabbreferens
Identifiera delar och kontroller .............................................................. 116
Indikatorer för LCD-skärmen och sökaren ........................................... 121
Index .................................................................................................... 124
8
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB02HDV.fm
01GB00BOOK.book Page 9 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Visa bilder med high definition-kvalitet
Prova det nya HDV-formatet!
Hög bildkvalitet
Visa bilder med high definition-kvalitet
HDV-formatet har cirka 2 gånger den horisontella upplösningen på en standard-TV vilket ger
cirka 4 gånger så många bildpunkter vilket resulterar i bilder med hög kvalitet.
Genom att dina videokamera är kompatibel med HDV-formatet är den redo att filma
kristallklara bilder med hög upplösning.
Vad är HDV-formatet?
HDV-formatet är ett nytt videoformat för att filma och spela upp high definition-bilder på
populära DV standardkassettband.
• Kameran följer HDV1080i-specifikationen, som
utnyttjar 1 080 effektiva avsökningslinjer, inom
HDV-standarden, och spelar in bilder med en
överföringshastighet på cirka 25 Mbps.
1 080 effektiva
avsökningslinjer
• Dessa användaranvisningar hänvisar till HDV1080ispecifikationen som HDV-format om det inte finns ett behov att specificera.
Varför filma i HDV-formatet?
Genom att börja använda digital video, som resten av världen kommer du kunna fånga
viktiga ögonblick i ditt liv med högkvalitets digitalt HDV-format, så att du kan återuppleva
dem.
Din videokameras nerkonverteringsfunktion omvandlar bilder i HDV-formatet till SD
(standard definition)-kvalitet för visning i äldre bredbilds TV-format, och på TV-apparater
med 4:3-bildformat när en high definition-TV inte är tillgänglig. Detta ger en enkel väg till
video i HDV-format.
• Nerkonverteringsfunktionen konverterar video i HDV-formatet till DV för uppspelning eller redigering
när din videokamera är ansluten till en TV eller videokamera som inte är HDV1080i-kompatibel.
Den resulterande bilden visas i SD (standard definition).
9
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB02HDV.fm
01GB00BOOK.book Page 10 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Videokamerans funktioner
Den digitala HD-videokameran med HDV1080i-specifikation har följande funktioner som gör
det möjligt för dig att filma vackra vyer medan du reser etc., i high definition-kvalitet.
1 3- ClearVid CMOS-sensorsystem
Den här videokameran har utrustats med 3-ClearVid CMOS-sensorsystemet. Utomordentliga
spektroskopiska egenskaper och hög upplösning åstadkommes genom användning av tre
ClearVid CMOS-sensorer som utvecklats av Sony för high definition, vilket möjliggör
återgivning av digital high definition med utmärkt känslighet och färgreproducerbarhet.
2 Carl Zeiss Vario-Sonnar T
-objektiv med 20X optisk zoom
Carl Zeiss Vario-Sonnar T -objektivet med 20× optisk zoom gör det möjligt att zooma in på
avlägsna föremål och filma med hög upplösning.
3 Realistisk ljudinspelning med inbyggd mikrofon som har hög prestanda
Stereomikrofonen med hög prestanda som byggts in i denna videobandspelare möjliggör
mycket realistiska ljudinspelningar.
4 Detaljerade manuella inställningar för professionell filmning
Med hjälp av de många manuella inställningsfunktionerna kan du filma videofilmer i high
definition med anpassade inställningar.
- Zoomringen, fokusringen och EXPOSURE/IRIS-ratten ger fullständiga manuella
styrningsmöjligheter.
- Du kan manuellt finjustera slutarhastigheten, vitbalansen och förstärkningen.
5 Ansluta till andra enheter
Utomordentliga möjligheter att ansluta till extern utrustning ges med Memory Stick Duoplats, USB-port, HDMI OUT-uttag, och hörlursuttag på videokamerans vänstra sida samt
i.LINK (HDV/DV)-uttag, COMPONENT OUT-uttag, A/V OUT-uttag och DC IN-uttag på
videokamerans högra sida.
10
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB02HDV.fm
01GB00BOOK.book Page 11 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Praktiska funktioner för inspelning
Fotografera stillbilder under filmning (sida 27)
Du kan spela in stillbilder med 1,2 megapixlar på Memory Stick Duo under inspelning av
film.
Spara kameraprofil (sida 70)
Två inställningsprofiler, inklusive ljusstyrka, färg, etc., kan lagras i videokameran. Detta gör
det möjligt att använda sparade inställningar för att snabbt återskapa lämpliga
filmningsinställningar.
EXPOSURE/IRIS-ratt (sida 32)
Du kan justera ljusstyrkan med EXPOSURE/IRIS-ratten. EXPOSURE/IRIS-ratten kan
användas till att justera [EXPOSURE], [IRIS] eller [AE SHIFT].
Visa bilder med high definition-kvalitet
Smooth slow-inspelning (sida 56)
Rörliga föremål kan filmas i jämn slowmotion (smoth slow-inspelning).
11
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB02HDV.fm
01GB00BOOK.book Page 12 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Titta på video inspelad i HDV-formatet!
Visa bilder på en high definition-TV (sida 48)
Bilder inspelade i HDV-formatet kan spelas upp som skarpa HD (high definition)bilder på en HD-TV.
• Mer information om TV-apparater som följer HDV1080i-specifikationen finns på sida 51.
Visa på en 16:9 TV/4:3 TV (sida 48)
Videokameran kan omvandla video inspelad i HDV-formatet till SD (standard
definition) för uppspelning på en konventionell TV.
Kopiera till annan videoutrustning (sida 73)
x Ansluta till en enhet med HDV1080i-specifikation
Med en extra i.LINK-kabel kan du kopiera bilder i HD-kvalitet (high definition).
x Ansluta till en enhet som inte följer HDV1080i-specifikationen
Använd din videokamera till att omvandla video i HDV-format till SD-kvalitet (standard
definition) för att möjliggöra kopiering.
Ansluta till en dator (sida 83)
x Kopiera Memory Stick Duo-stillbilder till en dator.
x Kopiera film från band till en dator
Du kan kopiera film till en dator och bränna filmen på en DVD-skiva.
Datorn behöver ställas in på olika sätt beroende på om videofilm i HDV-format eller
DV-format kopieras. Mer information finns på sida 86.
12
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB03GET.fm
01GB00BOOK.book Page 13 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Komma igång
Steg 1: Kontrollera medföljande delar
Kontrollera att följande delar levereras med
videokameran.
Siffervärdet inom parentes indikerar antalet
för den medföljande delen.
• Kassettband och Memory Stick Duo ingår inte.
Mer information om kompatibla kassetter och
Memory Stick Duo för videokameran finns på
sida 23, 102 och 103.
Uppladdningsbart batteri NP-F570 (1)
(sida 15, 105)
Komma igång
Nätadapter (1) (sida 15)
Stor ögonmussla (1) (sida 20)
Motljusskydd med linsskydd (1) (sida 14)
Nätsladd (1) (sida 15)
Trådlös fjärrkontroll (1)
(sida 120)
Bruksanvisning (Denna bruksanvisning)
(1)
Det finns ett knappbatteri (litium) installerat i
videokameran vid leveransen.
A/V-kabel (1) (sida 48, 73)
Komponentvideokabel (1) (sida 48)
USB-kabel (1) (sida 83)
13
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB03GET.fm
01GB00BOOK.book Page 14 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Steg 2: Fästa motljusskyddet med linsskyddet
Öppna slutaren på Motljusskydd med
linsskydd
Flytta spaken för linsskyddet upp och ner
för att öppna eller stänga linsskyddet.
2
1
Fixeringsskruv för motljusskydd
Flytta linsskyddsspaken till OPEN
för att öppna linsskyddet och flytta
spaken till CLOSE för att stänga
linsskyddet.
Rikta in markeringarna på
motljusskyddet mot markeringarna
på kameran och vrid motljusskyddet
i pilens riktning. Dra åt
fixeringsskruven för motljusskyddet.
Ta bort Motljusskydd med linsskydd
Lossa fixeringsskruven för motljusskyddet
och vrid motljusskyddet i motsatt riktning
mot pilen i bilden ovan.
z Tips
• Om du monterar, tar bort eller justerar ett
62 mm PL-filter eller MC-skydd, ta bort
motljusskyddet.
14
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB03GET.fm
01GB00BOOK.book Page 15 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Steg 3: Ladda batteriet
Du kan ladda batteriet genom att
fästa InfoLITHIUM-batteriet
(L-serien) på kameran.
b Obs!
2 Med B -märkningen på DCpluggen vänd mot kassettfacket,
ansluter du nätadaptern till DC INuttaget på kameran.
• Du kan inte använda andra batterier än
InfoLITHIUM-batterier (L-serien) (sida 105).
Komma igång
B -märke
DCplugg
DC IN -uttag
Till ett
vägguttag
Nätadapter
Nätkabel
3 Anslut nätsladden till
nätadaptern.
4 Anslut nätsladden till
vägguttaget.
1 Tryck på batteriet och för det
neråt.
5 Ställ POWER-omkopplaren på
OFF (CHG).
CHARGE-lampan tänds och laddningen
börjar.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
15
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB03GET.fm
01GB00BOOK.book Page 16 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Steg 3: Ladda batteriet (fortsättning)
När batteriet har laddats
Inspelningstid
CHARGE-lampan släcks när batteriet är
fulladdat. Koppla bort nätadaptern från
DC IN-uttaget.
Ungefärlig tillgänglig tid (min.) om du
använder ett fulladdat batteri.
Spela in i HDV-formatet
z Tips
• Du kan kontrollera återstående batteri med
Battery info (sida 45).
Batteri
Typisk
Kontinuerlig
inspelning
inspelningstid
stid*
NP-F570
(medföljer)
Ta bort batteriet
Ställ POWER-omkopplaren på OFF
(CHG). Tryck på BATT RELEASEknappen (batterifrigöring) och ta bort
batteriet.
NP-F770
NP-F970
155
90
160
95
155
90
320
185
335
195
320
185
480
290
500
300
480
290
Spela in i DV-formatet
Batteri
BATT RELEASE
(batterifrigöring)-knapp
NP-F570
(medföljer)
Laddningstid
Ungefärlig tid (min.) som erfordras när du
fulladdar ett helt urladdat batteri.
Batteri
NP-F770
Laddningstid
NP-F570 (medföljer)
260
NP-F770
NP-F970
NP-F970
Typisk
Kontinuerlig
inspelning
inspelningstid
stid*
160
100
165
105
160
100
335
200
350
210
335
200
500
300
370
520
315
485
500
300
Överst:
Mitten:
Med LCD-bakgrundsbelysningen tänd.
Med LCD-bakgrundsbelysningen
släckt.
Nederst: Inspelningstid när du spelar in med
sökaren och med LCD-panelen stängd.
* Typisk inspelningstid visar tiden vid inspelning
då du startar/stoppar inspelningen upprepade
gånger, slår på och av strömmen och zoomar.
16
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB03GET.fm
01GB00BOOK.book Page 17 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Uppspelningstid
Ungefärlig tillgänglig tid (min.) om du
använder ett fulladdat batteri.
Använda en extern strömkälla
HDV -bilder
Batteri
• Inspelnings- och uppspelningstid blir kortare
beroende på förhållandena när du använder
videokameran.
LCD-panel
öppen*
LCD-panel
stängd
245
245
NP-F770
510
510
NP-F970
760
760
Anslut kameran så som visas i
steg 3: Ladda batteriet (sida 15).
DV -bilder
Batteri
LCD-panel
öppen*
Komma igång
NP-F570
(medföljer)
Du kan använda nätadaptern för att erhålla
nätström. När du använder nätadaptern
förlorar inte batteriet laddning även om det
är monterat på kameran.
LCD-panel
stängd
NP-F570
(medföljer)
270
270
NP-F770
550
550
NP-F970
830
830
* Med LCD-bakgrundsbelysningen tänd.
Om batteriet
• Innan du byter batteriet för du POWERomkopplaren till OFF (CHG).
• CHARGE-lampan blinkar under laddning, eller
Battery Info (sida 45) visas inte korrekt under
följande omständigheter.
– Det laddningsbara batteriet är inte korrekt fäst
på videokameran.
– Batteriet är skadat.
– Det laddningsbara batteriet är gammalt och
fungerar inte längre som det ska (endast för
batteriinfo).
• Kameran strömförsörjs inte via batteriet så länge
nätadaptern är ansluten till videokamerans DC
IN-uttag, även om nätsladden kopplas bort från
vägguttaget.
• Vi rekommenderar att du använder ett NP-F970batteri när en videolampa (tillval) är ansluten.
Nätadaptern
• Använd ett vägguttag i närheten när du
använder nätadaptern. Koppla omedelbart bort
nätadaptern från vägguttaget om något fel
uppstår när du använder videokameran.
• Använd inte nätadaptern i trånga utrymmen, till
exempel mellan väggen och en möbel.
• Kortslut inte nätadapterns DC-plugg eller
batterikontakter med något metallföremål. Detta
kan orsaka fel.
VARNING
• Även om videokameran är avstängd, får den
ändå ström från nätadaptern, så länge som den
är ansluten till vägguttaget via nätadaptern.
Laddnings-, inspelnings- och
uppspelningstid
• Tider uppmätta med videokameran vid 25 °C
(10 till 30 °C rekommenderas).
• Inspelnings- och uppspelningstiderna blir
kortare när du använder videokameran vid låga
temperaturer.
17
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB03GET.fm
01GB00BOOK.book Page 18 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Steg 4: Sätta på strömmen och hålla
videokameran på rätt sätt
Om du vill spela in eller spela upp för du
POWER-omkopplaren i respektive
riktning.
När du använder kameran första gången
visas [CLOCK SET]-skärmen (sida 21).
POWER -brytare
1 Flytta POWER-omkopplaren
2 Håll videokameran på rätt sätt.
3 Se till att du har ett bra grepp och
fäst greppremmen.
medan du håller den gröna
knappen intryckt.
Om POWERomkopplaren är
inställd på OFF
(CHG), flytta den
medan du trycker in
den gröna knappen.
CAMERA: Spela in bilder.
VCR: Spela upp eller redigera bilder.
b Tänk på:
• Efter att du har ställt in datum och tid
([CLOCK SET], sida 21), visas aktuellt
datum och tid på LCD-skärmen i några
sekunder nästa gång som du slår på
videokameran.
Stänga av strömmen
Ställ POWER-omkopplaren på OFF
(CHG).
b Tänk på:
• Följ instruktionerna om det visas meddelanden
på skärmen (sida 99).
18
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB03GET.fm
01GB00BOOK.book Page 19 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Steg 5: Justera LCD-panel och sökare
LCD-panelen
Öppna LCD-panelen, medan du trycker på
OPEN-knappen, 90 grader mot
videokameran (1) och vrid den därefter till
bästa vinkel för att spela in eller spela upp
(2).
Tryck och håll DISPLAY/BATT INFOknappen några sekunder tills
visas.
Den här inställningen är praktisk när du
vill använda videokameran där det är ljust
eller om du vill spara på batteriet. Den
inspelade bilden påverkas inte av denna
inställning. Om du vill sätta på LCD
bakgrundsbelysningen, tryck och håll
DISPLAY/BATT INFO-knappen några
sekunder tills
försvinner.
Komma igång
OPEN knapp
Stänga av LCD-skärmens
bakgrundsbelysning för att batteriet
ska vara längre
z Tips
1 90 grader mot
videokameran
2 180 grader (max.)
• Se [LCD BRIGHT] (sida 64) beträffande att
justera LCD-skärmens ljusstyrka.
Sökaren
Du kan visa bilder med hjälp av sökaren för
att spara på batteriet eller om bilden på
LCD-skärmen inte är tydlig.
Linsjusteringsspak för
sökaren
Flytta den tills bilden
blir tydlig.
Sökare
2 90 grader
(max.)
DISPLAY/BATT INFO
z Tips
• Om du roterar LCD-panelen 180 grader mot
objektivet, från läge 1 kan du stänga LCDpanelen med LCD-skärmen utåt. Detta är
praktiskt vid uppspelning.
• Om du vill stänga LCD-panelen med LCDskärmen inåt roterar du LCD-panelen till
positionen 1, och stänger därefter LCDpanelen.
z Tips
• Du kan justera ljusstyrkan för
bakgrundsbelysningen i sökaren från
[VF B.LIGHT] (sida 64).
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
19
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB03GET.fm
01GB00BOOK.book Page 20 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Steg 5: Justera LCD-panelen och sökaren (fortsättning)
När det är svårt att se bilden i sökaren
Om du inte kan se bilden i sökaren tydligt
på grund av att du befinner dig i en
omgivning med mycket ljus, använder du
den medföljande stora ögonmusslan.
Du fäster den stora ögonmusslan genom att
sträcka ut den en aning och rikta in den mot
spåret för ögonmusslan i sökaren. Du kan
fästa den stora ögonmusslan så den är riktad
antingen mot höger eller vänster sida.
b Observera!
• Ta inte bort den ögonmussla som redan är
monterad.
Fäst med den utskjutande delen
överst.
Stor
ögonmussla
(medföljer)
20
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB03GET.fm
01GB00BOOK.book Page 21 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Steg 6: Ställa in datum och tid
Ställ in datum och tid när du använder
kameran första gången. Om du inte ställer
in datum och tid, visas skärmbilden
[CLOCK SET] varje gång du slår på
kameran eller ändrar POWERomkopplarens läge.
z Tips
(OTHERS) genom att
vrida SEL/PUSH EXEC-ratten, och
tryck därefter på ratten.
OTHERS
RETURN
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
[ MENU ] : END
3 Välj [CLOCK SET] genom att vrida
Komma igång
• Om du inte använder kameran under cirka
3 månader, urladdas det inbyggda
laddningsbara batteriet och datum- och
tidsinställningarna kan raderas från minnet. Om
detta inträffar laddar du det laddningsbara
batteriet och ställer därefter in datum och tid
igen (sida 110).
2 Välj
SEL/PUSH EXEC-ratten, och tryck
därefter på ratten.
1 2 0 min
CLOCK SET
2006 Y
MENU knapp
-:--:--
1M
1D
0 : 00
[ MENU ] : CANCEL
4 Välj [Y] (år) genom att vrida SEL/
SEL/PUSH EXEC -ratt
Fortsätt till steg 4 när du ställer in klockan
första gången.
1 Tryck på MENU-knappen.
CAMERA SET
EXPOSURE/IRIS
SMTH SLW REC
CNTRST ENHCR
STEADYSHOT
COLOR BAR
AF ASSIST
AE SHIFT
[ MENU ] : END
PUSH EXEC-ratten, och tryck
därefter på ratten.
Du kan ställa in vilket år som helst fram
till 2079.
1 2 0 min
CLOCK SET
2006 Y
-:--:--
1M
1D
0 : 00
[ MENU ] : CANCEL
5 Ställ in [M] (månad), [D] (dag),
timme och minut, tryck därefter
på ratten.
Klockan startar.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
21
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB03GET.fm
01GB00BOOK.book Page 22 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Steg 6: Ställa in datum och tid (fortsättning)
z Tips
• Datum och tid visas inte under inspelning, men
de spelas in automatiskt på bandet och kan visas
under uppspelning ([DATA CODE] (sida 64)).
Ändra språkinställningen
Du kan ställa in skärmvisningen så att
meddelandena visas på ett visst språk.
Välj skärmspråk i [LANGUAGE] (sida 71).
22
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB03GET.fm
01GB00BOOK.book Page 23 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Steg 7: Sätta i ett band eller ett Memory Stick
Duo
b Obs!
Kassettband
Du kan endast använda mini DV
kassetter (sida 102).
-
OPEN/EJECTspaken i pilens riktning och
öppna locket.
3 Stäng locket.
z Tips
OPEN/EJECT-spak
• Den inspelningsbara tiden varierar beroende på
[DV REC MODE] (sida 66).
Komma igång
1 För och håll
• Tryck inte på delen som är märkt
{DO NOT PUSH} medan den glider in.
Den kan orsaka ett fel.
Mata ut kassetten
Öppna locket på samma sätt som beskrivs i
steg 1 och ta bort kassetten.
Memory Stick Duo
Lock
Kassettfacket lyfts upp automatiskt och
öppnas.
2 Sätt i en kassett med fönstret utåt
och tryck därefter på
.
Du kan endast använda Memory Stick Duo
som är märkta med
eller
(sida 103).
1 Öppna locket över uttaget.
Tryck lätt mitt på kassettens
baksida.
Fönster
Skydd för uttag
Kassettfack
Kassettfacket glider automatiskt tillbaka
in.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
23
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB03GET.fm
01GB00BOOK.book Page 24 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Steg 7: Sätta i ett band eller ett Memory Stick Duo (fortsättning)
2 Sätt in Memory Stick Duo i
Memory Stick Duo-platsen i rätt
riktning tills det klickar på plats.
Kontrollampa
b Obs!
• Om du sätter in Memory Stick Duo i platsen
i fel riktning, kan Memory Stick Duo,
Memory Stick Duo-platsen eller bilddata
skadas.
Mata ut ett Memory Stick Duo
Tryck in Memory Stick Duo lätt en gång.
b Observera!
• När kontrollampan är tänd eller blinkar, läser/
skriver videokameran data. Skaka eller slå inte
på kameran, stäng av strömmen, mata ut
Memory Stick Duo eller ta bort batteriet. I annat
fall kan bilddata skadas.
• När du sätter i eller matar ut Memory Stick Duo,
ska du vara försiktig så att Memory Stick Duo
inte hoppar ut och faller.
24
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 25 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Inspelning/uppspelning
Inspelning
REC START/
STOP-knapp B
Inspelningslampa
Motljusskydd
PHOTO/EXPANDED
FOCUS-knapp
Inspelningslampa
POWER-brytare
REC START/
STOP-knapp A
• Den här videokameran kan spela in filmer i antingen HDV eller DV-format. Fabriksinställningen är
HDV-format ([REC FORMAT] sida 66).
1 Öppna motljuskyddets slutare.
Inspelning/uppspelning
Den här videokameran spelar in filmer på band och stillbilder på Memory Stick Duo.
Tillvägagångssättet för att spela in filmer beskrivs nedan.
2 Flytta POWER-omkopplaren till CAMERA medan du håller den gröna
knappen intryckt.
Om POWERomkopplaren är inställd
på OFF (CHG), flytta
den medan du trycker
in den gröna knappen.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
25
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 26 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Inspelning (fortsättning)
3 Tryck på REC START/STOP-knappen A (eller B).
410min
REC
60min
[STBY] t [REC]
Inspelningslampan tänds under inspelning.
Om du vill avbryta filminspelningen trycker du på REC START/STOP-knappen igen.
z Tips
• När du spelar in i HDV-format, är bildformatet låst till 16:9. När du spelar in med DV-format, kan du
växla bildformat till 4:3 ([DV WIDE REC] sida 67).
• Du kan ändra skärmvisningen under inspelning (sida 44).
• Indikatorer som visas på skärmen under inspelning visas på sida 121.
• Inspelningslampan kan ställas in så att den fortsätter vara avstängd ([REC LAMP] sida 72).
• Du kan inte spela in filmen på ett Memory Stick Duo.
Spela in i spegelläge
Öppna LCD-panelen 90 grader mot kameran (1) och rotera den därefter 180 grader mot
objektivet (2).
z Tips
• En spegelbild av motivet visas på LCD-skärmen men bilden är rättvänd i inspelningen.
26
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 27 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Spela in stillbilder
Tryck på PHOTO/EXPANDED FOCUS-knappen. Bilden spelas in på ett Memory Stick Duo.
Inspelningen är klar när
försvinner. Du kan även spela in stillbilder under filminspelning.
z Tips
• Om du inte spelar in en film hör du slutarklicket.
• Stillbildsstorleken är följande:
– Vid inspelning i HDV- eller DV (16:9) -format: 1.2M (1 440 × 810 punkter)
– Vid inspelning i DV (4:3) -format: 0.9M (1 080 × 810 punkter)
QUALITY] (sida 68)).
• Du kan ändra bildkvalitet och antalet inspelningsbara bilder ([
• Indikatorer som visas på skärmen under filmning visas på sida 121.
• Du kan ställa in PHOTO/EXPANDED FOCUS-knappen så att den startar den expanderade
fokusfunktionen när du trycker på knappen ([PHOTO/EXP.FOCUS] (sida 71)).
Inspelning/uppspelning
27
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 28 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Uppspelning
PLAY-knapp
Zoomspak
POWERbrytare
VOLUME/
MEMORYknapp
SEL/PUSH EXEC -ratt
MEMORY/PLAY- MEMORY/INDEXknapp
knapp
Du kan spela upp filmer på följande sätt.
1 Flytta POWER-omkopplaren till VCR medan du håller
den gröna knappen intryckt.
2 Starta uppspelning.
Tryck på m (snabbspolning bakåt) för att gå till den punkt som du vill visa, och tryck
därefter på N (uppspelning) för att starta uppspelning.
•
•
•
•
x : Stoppa
X : Pausa (Tryck på N eller X en gång till för att återstarta uppspelningen)
M m : Snabbspola framåt/bakåt
y : Långsam
b Observera!
• Uppspelningen stoppar automatiskt om videokameran är i pausläge under mer än 3 minuter.
• När du spelar upp ett band inspelat i formaten HDV och DV, och signalen växlar mellan HDV och
DV, försvinner bild och ljud tillfälligt.
• Du kan inte spela upp band som spelats in i HDV-formatet på videokameror som utnyttjar
DV-formatet eller mini - DV-spelare.
z Tips
• Indikatorer som visas på skärmen under uppspelning visas på sida 122.
• Du kan ändra skärmvisningen under uppspelning (sida 44).
• Om du vill spela upp band som spelats in med en extern monomikrofon ansluten, se [MULTISOUND] (sida 61).
28
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 29 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Söka efter en bildsekvens medan man visar film
Tryck på M/m under uppspelning (bildsökning). Om du vill visa bilden under
snabbspolning framåt trycker och håller du M och för att visa under snabbspolning bakåt
trycker och håller du m (Snabbspolning med bild).
b Obs!
• Omvänd bildsökning/snabbspolning med bild kan inte användas med band inspelade i HDV-format.
Justera volymen
Justera med VOLUME/MEMORY-knappen.
Visa stillbilder
2 Tryck på MEMORY/PLAY-knappen.
3 Välj stillbilder som du vill titta på med VOLUME/MEMORY-knappen.
När du vill sluta titta på stillbilder trycker du på MEMORY/PLAY-knappen en gång till.
Visa listan med stillbilder (indexbild)
1 Ställ POWER-omkopplaren på VCR.
2 Tryck på MEMORY/INDEX-knappen.
101–0050
1 / 19
Inspelning/uppspelning
1 Ställ POWER-omkopplaren på VCR.
101
3 Välj en bild genom att trycka på VOLUME/MEMORY-knappen.
För att visa en enstaka bild, flyttar du B till den bilden och trycker på MEMORY/PLAYknappen.
Om du vill sluta visa listan med stillbilder trycker du på MEMORY/INDEX-knappen igen.
29
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 30 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Ändra videokamerans inspelningsinställningar
Använda handtagszoomen
Justera zoomen
1 Ställ in handtagszoom-omkopplaren B
på H (hög) eller L (låg).
B
A
z Tips
C
D
• Du kan ställa in zoomningshastigheten för
handtagszoomreglaget i [HANDLE ZOOM]
(sida 58).
2 Tryck på zoomreglaget på handtaget A
för att zooma in eller ut.
b Observera!
Flytta motorzoomspaken C en liten bit om
du önskar långsam zoomning. Flytta den
lite mer om du önskar snabbare zoomning.
Bredbild: (vidvinkel)
• Du kan inte justera zoomhastigheten genom att
trycka på zoomreglaget på handtaget.
• Du kan inte använda zoomreglaget på handtaget
om handtagszoom-omkopplaren är inställd på
OFF.
• Du kan inte ändra zoomningshastigheten för
zoomreglaget C med handtagszoomomkopplaren B.
Använda zoomringen
Du kan zooma vid önskad hastighet genom
att vrida zoomringen D. Det går även att
göra finjusteringar.
b Obs!
Närbild: (Telefoto)
z Tips
• Det minsta möjliga avståndet mellan kameran
och motivet som ska fokuseras på är cirka 1 cm
för vidvinkel och cirka 80 cm för telefoto.
• Fokus kan inte justeras vid vissa zoompositioner
om motivet är inom 80 cm från videokameran.
• Se till att du håller fingret på motorzoomspaken.
Om du tar bort fingret från motorzoomspaken,
kan även ljudet från motorzoomspaken spelas
in.
• Vrid zoomringen med måttlig hastighet. Om du
vrider för snabbt kanske inte zoomningshastigheten hinner med zoomringens rotationshastighet.
30
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 31 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Justera fokus manuellt
2 Vrid fokusringen D och justera
fokus.
9 ändras till
när fokus inte kan
justeras ytterligare. 9 ändras till
när fokus inte kan justeras ytterligare.
b Obs!
D
• Inställningen återgår till automatisk inställning
(standard) när du ställer POWER-omkopplaren
på OFF (CHG) under mer än 12 timmar.
z Tips
Fokusera manuellt
B A
– För att spela in ett motiv bakom ett fönster med
regndroppar på.
– Spela in horisontella remsor.
– Spela in ett motiv med lite kontrast mellan
motiv och dess bakgrund.
– När du vill fokusera på ett motiv i bakgrunden.
Inspelning/uppspelning
C
Du kan justera fokus manuellt för olika
inspelningsförhållandena.
Använd denna funktion i följande fall.
• Det är lättare att fokusera på motivet när
du använder zoomfunktionen. Flytta
motorzoomspaken mot T (telefoto) för att
justera fokus, och därefter mot W (vidvinkel)
för att justera zoomen för inspelning.
• När du vill spela in en närbild av motivet flyttar
du motorzoomspaken mot W (vidvinkel) för att
förstora bilden fullständigt och justera därefter
fokus.
Återställa automatisk justering
Tryck på FOCUS-knappen A en gång till.
9 försvinner och AUTO FOCUS
återställs.
Använda AUTO FOCUS tillfälligt
(autofokus med en knapptryckning)
– Spela in ett orörligt motiv med hjälp av ett
stativ.
1 Under inspelning eller standby,
tryck på FOCUS-knappen A.
Spela in motivet medan du trycker och
håller PUSH AUTO FOCUS-knappen C.
Om du släpper knappen återgår
inställningen till manuell fokusering.
Använd denna funktion för att flytta fokus
från ett motiv till ett annat. Övergången
mellan motiven blir jämn och smidig.
9 visas.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
31
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 32 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Ändra videokamerans inspelningsinställningar (fortsättning)
z Tips
• Informationen om brännvidd (när det är mörkt
och svårt att justera fokus) visas under
3 sekunder i följande fall. (Den visas inte
korrekt om du använder en omvandlingslins
(extra)).
– När fokuseringsläget växlas från
automatiskt till manuellt.
– När du roterar fokuseringsringen.
Använda expanderad fokus
(expanderad fokus)
Tryck på EXPANDED FOCUS-knappen
B i standbyläge.
[EXPANDED FOCUS] visas och skärmens
mitt förstoras cirka 2 gånger. Det blir
enklare att bekräfta fokusinställningen
under manuell fokusering. Skärmen återgår
till originalformat när du trycker på
knappen igen.
Du kan tilldela vilken som av
[EXPOSURE] (standardinställning), [IRIS]
och [AE SHIFT] till EXPOSURE/IRISratten G från menyn (sida 56).
z Tips
• Även om du öppnar bländaren mer än F2.8
(dvs. gör irisvärdet mindre, som t ex F1.6) under
kamerainställningar EXPOSURE/IRIS, ändras
iris till F2.8 när zoomen ändras från vidvinkel
till telefoto.
• När EXPOSURE/IRIS-ratten är inställd på
[EXPOSURE], visas
intill värdena som kan
ställas in med EXPOSURE/IRIS-ratten.
x EXPOSURE (standardinställningen)
Du kan justera visningsljusstyrkan genom
att justera iris och förstärkning
(slutarhastigheten förblir låst).
Iris, förstärkning och slutarhastighet visas
på skärmen.
b Obs!
• Bilden återgår till originalformat när du trycker
på REC START/STOP-knappen eller PHOTO/
EXPANDED FOCUS-knappen.
F2 . 4
0dB
60
b Tänk på:
z Tips
• GAIN-knappen och SHUTTER SPEEDknappen är inaktiva.
• Du kan välja typ av bild på EXPANDED
FOCUS ([EXP.FOCUS TYPE] sida 63).
z Tips
Justera EXPOSURE/IRIS
• Detta är praktiskt om du vill ändra skärmens
ljusstyrka och ställa in önskad ljusstyrka med
hjälp av ratten.
x IRIS
H
G
A
F
B
C
E
Du kan manuellt justera mängden ljus som
kommer in i objektivet mellan F1.6 och
F11 eller stänga bländaren.
När iris öppnas (mindre bländarvärden),
ökar ljusvolymen eller när iris stängs
(större bländarvärden), minskar
ljusvolymen. Aktuellt bländarvärde (F)
visas på skärmen.
D
Du kan justera bildens ljusstyrka med
EXPOSURE/IRIS-ratten G.
F2 . 8
32
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 33 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
z Tips
• Skärpedjupet är en viktig effekt av bländningen
och kallas även fältdjup. Fältdjupet blir mindre
när bländaren öppnas och större när bländaren
stängs. Använd bländaren på ett skapande sätt
för att erhålla önskade effekter i din
fotografering.
• Detta är praktiskt om du vill få bakgrunden
suddig eller skarp eller när du vill manuellt
justera iris, förstärkning eller slutarhastighet på
skärmen.
x AE SHIFT
vrida EXPOSURE/IRIS-ratten G.
z Tips
• Om du ställer AUTO LOCK-omkopplaren (A)
på HOLD efter manuell justering, sparas de
manuellt justerade funktionerna.
Återställa automatisk inställning
Tryck på EXPOSURE/IRIS-knappen H
eller ställ AUTO LOCK-omkopplaren A
på AUTO LOCK.
b Observera!
+2
b Observera!
• Du kan justera IRIS manuellt.
• [AE SHIFT] fungerar inte när exponeringen
ställs in manuellt eller iris, förstärkning och
slutarhastighet har ställts in manuellt.
z Tips
• Du kan justera AE SHIFT från menyn (sida 58).
1 Under inspelning eller i
standbyläge ställer du AUTO
LOCK-omkopplaren A i mittläget
för att frigöra autolåsningsläget.
Denna åtgärd krävs inte om AE SHIFT
har tilldelats EXPOSURE/IRIS-ratten.
2 Tryck på EXPOSURE/IRISknappen H.
EXPOSURE/IRIS-ratten G är aktiv.
• Om du ställer in AUTO LOCK-omkopplaren
A på AUTO LOCK, blir även andra manuellt
justerade inställningar (förstärkning,
slutarhastighet, vitbalans) tillfälligt automatiska.
• När du ändrar zoomen från W (wide) till
T (telefoto), ändras bländarvärdet från F1.6 till
F2.8.
• Inställningen återgår till automatisk inställning
(standard) när du ställer POWER-omkopplaren
på OFF (CHG) under mer än 12 timmar.
Inspelning/uppspelning
Du kan justera exponeringen en aning
mellan -7 (mörk) och +7 (ljus) under
automatisk inspelning.
visas.
3 Justera bildkvaliten genom att
z Tips
• Du kan justera känsligheten för EXPOSURE/
IRIS-ratten G genom att välja [EXPOSURE/
IRIS] t [DIAL SENS](sida 56), och rattens
funktionsriktning genom att välja [EXPOSURE/
IRIS] t [DIAL ROTATE] (sida 56).
• Inställningarna kan också kontrolleras genom att
man trycker på STATUS CHECK-knappen
(sida 44).
• Se sida 60 för [BACK LIGHT].
Justera ljusvolymen
(ND-filter)
Du kan spela in motivet tydligt genom att
använda ND-filtret när omgivningen har för
starkt ljus.
Det finns 2 nivåer av ND-filterinställningar.
ND filter 1 minskar ljusvolymen till
1/4 och ND filter 2 till cirka 1/16.
Om
blinkar i standbyläge, ställ ND
FILTER-omkopplaren F på 1 för att
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
33
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 34 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Ändra videokamerans inspelningsinställningar (fortsättning)
aktivera
-indikatorn. Om
blinkar,
ställ ND FILTER-omkopplaren på 2 för att
aktivera
-indikatorn. Om
blinkar,
ställ ND FILTER-omkopplaren på OFF för
att stänga av indikatorn.
b Observera!
• Om du flyttar ND FILTER-omkopplaren under
inspelning, kan bild och ljud bli förvrängt.
• Om du justerar iris manuellt, visas ingen NDfilterindikator även om ND-filtret ska vara
aktivt.
z Tips
• Om du i hög grad stänger iris när du spelar in ett
ljust motiv, kan diffraktion inträffa, vilket kan
leda till suddigt fokus (detta är ett vanligt
fenomen för videokameror). ND-filtret
eliminerar detta fenomen och ger bättre
inspelningsresultat.
Visa zebramönster för att justera
ljusstyrkan
Om en del av skärmbilden har en ljusstyrka
över en viss nivå, kan den delen visas för
vit när den spelas upp. Genom att visa
zebramönstret på en sådan del, kan du bli
påmind att justera ljusstyrkan före
inspelning.
Välj ljusstyrkenivå för att visa
zebramönstret med ZEBRA-omkopplaren
E, när zebramönstret visas.
Välj värdet för ljustäthet från [70] eller
[100].
Om du väljer [70], visas zebramönstret vid
delen med 70±5% av ljustäthetssignalen.
Om du väljer [100], visas zebramönstret vid
delen med 100% eller mer.
Dölja zebramönstret
• Ställ ZEBRA-omkopplaren E på OFF.
b Obs!
• Zebramönstret spelas inte in på bandet.
z Tips
• Detta är praktiskt för att justera ljusstyrkan
medan ett histogram (sida 62) visas.
Justera förstärkningen
Du kan justera förstärkningen manuellt när
du spelar in svarta eller mörka motiv om du
inte vill att AGC-funktionen (Auto Gain
Control) ska vara aktiverad.
1 Under inspelning eller i standbyläge
ställer du AUTO LOCK-omkopplaren
A i mittläget för att frigöra
autolåsningen.
2 Tryck på GAIN-knappen B.
Aktuellt förstärkningsvärde visas.
3 Justera förstärkningen genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten D.
Förstärkningen kan justeras mellan 0dB
och 18dB i steg om 3dB.
z Tips
• Förstärkningsvärdet kan lagras tillfälligt genom
att ställa AUTO LOCK-omkopplaren A på
HOLD efter den manuella justeringen.
Återställa automatisk justering
Tryck på GAIN-knappen B eller ställ
AUTO LOCK-omkopplaren A på AUTO
LOCK.
b Observera!
• Om du ställer in AUTO LOCK-omkopplaren
A på AUTO LOCK, blir även andra manuellt
justerade inställningar (förstärkning,
slutarhastighet, vitbalans) tillfälligt automatiska.
• Inställningen återgår till automatisk inställning
när du ställer POWER-omkopplaren på OFF
(CHG) under mer än 12 timmar.
Justera slutarhastigheten
Du kan manuellt justera och låsa
slutarhastigheten. Beroende på
slutarhastigheten kan du få föremålet att se
stillastående ut eller förstärka känslan av
rörelse.
1 Under inspelning eller i standbyläge
ställer du AUTO LOCK-omkopplaren
A i mittläget för att frigöra
autolåsningsläget.
34
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 35 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
2 Tryck på SHUTTER SPEED-knappen
C.
3 Justera slutarhastigheten genom att
vrida SEL/PUSH EXEC-ratten D.
Du kan ställa in en slutarhastighet
mellan 1/3 sekund och 1/10000 sekund.
Ställa in naturliga färger
(vitbalans)
A
Den valda slutarhastigheten visas på
skärmen. Exempelvis, om du väljer
1/100 sekunder, visas [100]. Ju större
siffervärde som visas på skärmen, desto
snabbare slutarhastighet.
z Tips
B
Återställa automatisk justering
Tryck på SHUTTER SPEED-knappen C
eller ställ AUTO LOCK-omkopplaren A
på AUTO LOCK.
b Observera!
• Om du ställer in AUTO LOCK-omkopplaren
A på AUTO LOCK, blir även andra manuellt
justerade inställningar (iris, förstärkning,
vitbalans) tillfälligt automatiska.
• Inställningen återgår till automatisk inställning
när du ställer POWER-omkopplaren på OFF
(CHG) under mer än 12 timmar.
C
Du kan justera vitbalansen för
inspelningsmiljöns ljusförhållanden.
Du kan ställa in två uppsättningar
med vitbalansinställningar separat i
minne A och minne B för två olika
inspelningsförhållanden med
A och
B. Under inspelning kan du välja
inställningsdata med SEL/PUSH EXECratten. Inställningsdata sparas så länge som
de inte justeras om, även om
strömförsörjningen är urkopplad.
Inspelning/uppspelning
• Slutarhastigheten kan lagras tillfälligt genom att
ställa AUTO LOCK-omkopplaren A på HOLD
efter den manuella justeringen.
z Tips
• Det är svårt att fokusera automatiskt vid en låg
slutarhastighet. Manuell fokusering med
kameran fäst på ett stativ rekommenderas.
• Bilden kan fladdra eller växla färger under
lysrör, natriumlampor eller kvicksilverlampor.
1 Under inspelning eller i
standbyläge ställer du AUTO
LOCK-omkopplaren A i mittläget
för att frigöra autolåsningsläget.
2 Tryck på WHT BAL-knappen B.
3 Visa önskade funktioner genom
att vrida SEL/PUSH EXEC-ratten
C, och tryck därefter på ratten.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
35
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 36 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Ändra videokamerans inspelningsinställningar (fortsättning)
Visningen ändras.
At
Bt
(UTOMHUS) t n (INOMHUS)
Indikator
Filmningsförhållanden
A
(MINNE A)
B
(MINNE B)
• Vitbalansvärden
justerade för ljuskällor
kan lagras i minne A
och i minne B. Följ
stegen nedan.
(Utomhus)
n
(Inomhus)
• Inspelning av en
solnedgång/
soluppgång, precis
efter solnedgång,
precis före
soluppgång,
neonskyltar eller
fyrverkerier.
• Under dagsljusfärglysrör
Återställa automatisk vitbalans
Tryck på WHT BAL-knappen B eller ställ
AUTO LOCK-omkopplaren A på AUTO
LOCK.
b Observera!
• Om du ställer in AUTO LOCK-omkopplaren
A på AUTO LOCK, blir även andra manuellt
justerade inställningar (iris, förstärkning,
slutarhastighet) tillfälligt automatiska.
• Inställningen återgår till automatisk inställning
när du ställer POWER-omkopplaren på OFF
(CHG) under mer än 12 timmar.
Anpassa bildkvaliten (bildprofil)
• Vid belysningsförhållanden som
ändras snabbt
• I stark belysning t ex i
en fotostudio
• Under natrium- eller
kvicksilverlampor
z Tips
• Vitbalansvärdet kan lagras tillfälligt genom att
ställa AUTO LOCK-omkopplaren A på HOLD
efter den manuella justeringen.
Spara justerade vitbalansvärden i
minne A eller B
1 Välj
A eller
B enligt steg
3 under "Ställa in naturliga färger
(vitbalans)."
2 Filma något vitt (t ex ett pappersark)
över hela bilden med samma
belysningsförhållanden som motivet.
3 Tryck på SEL/PUSH EXEC-ratten C.
Att trycka på ratten växlar mellan
A
och
B.
C B
A
Du kan anpassa bildkvaliten genom att justera [COLOR LEVEL], [SHARPNESS],
etc. Du kan göra 6 olika bildkvalitetsinställningar beroende på vilken tid på
dagen du spelar in, vädret eller användare
samt lagra dessa inställningar i minnet.
Anslut kameran till en TV eller bildskärm
och justera bildkvalitén medan du
observerar bilden på TV:n eller
bildskärmen.
Som standardinställningar registreras [PP1]
till [PP6] med bildkvalitetsinställningar för
följande inspelningsförhållanden.
När vitbalansen är justerad till,
A
eller
B stoppar blinkningen och
förblir på. Det justerade värdet kan nu
sparas i minne
A eller
B.
36
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 37 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Bildprofilnummer
Inspelningsförhållande
(inställningsnamn)
1 Tryck på PICTURE PROFILE-knappen
C.
PP1
:PORTRAIT
Lämplig inställning för
att spela in människor
PP2
:CINEMA
Lämplig inställning för
att spela in filmliknande
bilder
2 Välj PICTURE PROFILE-nummer
genom att vrida SEL/PUSH EXECratten A, och tryck därefter på ratten.
PP3
:SUNSET
Lämplig inställning för
att spela in solnedgång
PP4
:MONOTONE
Lämplig inställning för
att spela in svartvita
bilder
PP5
:------
Du kan tilldela en egen
inställning.
PP6
:------
Du kan tilldela en egen
inställning.
knappen C i standbyläge.
2 Välj ett bildprofilnummer genom
att vrida SEL/PUSH EXEC-ratten
A, och tryck därefter på ratten.
[PP1] till [PP6] är tillgängliga.
Du kan filma med inställningarna för
den visade bildprofilen.
3 Välj [OK] genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten A.
Avbryta bildprofilinspelning
4 Välj ett bildprofilnummer genom att
vrida SEL/PUSH EXEC-ratten A, och
tryck därefter på ratten.
5 Justera bildkvaliten genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten A, och tryck
därefter på ratten.
Alternativ
Justering
[COLOR
LEVEL]
–7 (låg) till +7 (hög)
–8 (svart och vitt)
[COLOR
PHASE]
–7 (grönaktig) till +7
(rödaktig)
[SHARPNESS]
0 (mjukare) till 15
(tydligare)
[SKINTON Göra rynkor mindre
E DTL]
framträdande genom att
undertrycka konturer på en
del av hudfärgen.
[TYPE1] (färgområdet
som definierats som
hudfärg är smalt) till
[TYPE3] (färgområdet
som definierats som
hudfärg är brett)
[OFF]: ingen justering
[WB
SHIFT]
–7 (göra bilden blåaktiga)
till +7 (göra vita delar
rödaktiga)
[CINEMATONE
GAMMA]
När du ställer in [ON],
spelas bilder in med en
gammakurva som återger
den naturliga
nyanseringssekvensen,
liknande den i
filmkameror.
[PROFILE
NAME]
Namnge de inställda
bildprofilerna [PP1] till
[PP6] (sida 36)
Välj [OFF] i steg 2 och tryck därefter på
SEL/PUSH EXEC-ratten A.
Ändra bildprofilen
Du kan ändra inställningarna i [PP1] till
[PP6].
Inspelning/uppspelning
1 Tryck på PICTURE PROFILE-
3 Välj [SETTING] genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten A, och tryck
därefter på ratten.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
37
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 38 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Ändra videokamerans inspelningsinställningar (fortsättning)
Alternativ
Justering
[COPY]
Kopiera en
bildprofilinställning till
andra bildprofiler
[RESET]
Återställa
standardinställningen för
bildprofilen
6 Upprepa stegen 4 och 5 för att justera
övriga alternativ.
7 Välj [
RETURN] genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten A, och tryck
därefter på ratten.
8 Välj [OK] genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten A, och tryck därefter på
ratten.
En bildprofilindikator visas.
b Tänk på:
• I fallet med [TYPE3] i [SKINTONE
DTL], kan effekten även tillämpas på en
färg som inte är en hudfärg.
Kontrollera bildprofilinställningarna
Tryck på STATUS CHECK-knappen B
(sida 44) under inspelning eller i
standbyläge.
z Tips
därefter på ratten. Upprepa detta
förfarande tills du har angivit hela
namnet.
PICT. PROFILE
CANCEL
OK
P I CTURE PROF I LE
END
z Tips
• Varje namn kan vara upp till 12 tecken
långt.
• Tecken som kan användas i profilnamn:
• A~Z
• 0~9
• -_/#&:. @
5 Välj [OK] genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten A, och tryck därefter på
ratten. Profilnamnet ändras.
6 Välj
[RETURN] t [OK] med SEL/
PUSH EXEC-ratten A.
Kopiera bildprofilinställningen till
andra bildprofiler.
1 Tryck på PICTURE PROFILE-knappen
C.
• Du kan tilldela bildprofiler till ASSIGNknapparna och använda dessa knappar till att
aktivera och stänga av bildprofilerna (sida 39).
2 Välj bildprofilen som du vill kopiera
från genom att vrida SEL/PUSH EXECratten A, och tryck därefter på ratten.
Namnge bildprofilinställningarna
3 Välj [SETTING] t [COPY] med SEL/
PUSH EXEC-ratten A.
Du kan namnge bildprofil 1~6.
1 Tryck på PICTURE PROFILE-knappen
C.
2 Välj bildprofilen som du vill namnge
genom att vrida SEL/PUSH EXECratten A, och tryck därefter på ratten.
3 Välj [SETTING] t [PROFILE
NAME] med SEL/PUSH EXEC-ratten
A.
4 Välj nummer för bildprofilen som du
vill kopiera till genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten A, och tryck
därefter på ratten.
5 Välj [YES] genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten A, och tryck därefter på
ratten.
6 Välj [
RETURN] t [OK] med SEL/
PUSH EXEC-ratten A.
4 Välj en bokstav genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten A, och tryck
38
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 39 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Tilldela funktioner till
ASSIGN-knapparna
Återställa bildprofilinställningarna
Du kan återställa bildprofilinställningarna
med varje bildprofilnummer. Du kan inte
återställa alla profilinställningar på en gång.
Du kan behöva tilldela vissa funktioner till
ASSIGN-knapparna. Du kan tilldela en
funktion till var och en av ASSIGNknapparna 1 till 6.
1 Tryck på PICTURE PROFILE-knappen
C.
Funktioner du kan tilldela ASSIGNknapparna
2 Välj bildprofilen genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten A, och tryck
därefter på ratten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3 Välj [SETTING] t [RESET] t
[YES] t [
RETURN] t [OK]
med SEL/PUSH EXEC-ratten A.
Inspelning/uppspelning
MARKER (sida 63)
D.EXTENDER (sida 60)
FOCUS INFNTY (sida 40)
REC REVIEW (sida 41)
END SEARCH (sida 41)
INDEX MARK (sida 41)
PEAKING (sida 62)
STEADYSHOT (sida 57)
COLOR BAR (sida 57)
SPOTLIGHT (sida 60)
BACK LIGHT (sida 60)
FADER (sida 60)
DISPLAY (sida 44)
Bildprofil (sida 36)
SHOT TRANS (sida 42)
b Tänk på:
• ASSIGN-knapparna 4 till 6 används uteslutande
för minnesuppspelning när POWERomkopplaren är inställd på VCR, och inte kan
användas som ASSIGN-knappar. Du kan inte
tilldela funktioner till ASSIGN-knapparna 4 till
6 medan POWER-omkopplaren är inställd på
VCR.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
39
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 40 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Tilldela funktioner till ASSIGN-knappar (fortsättning)
5 Välj [OK] genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten B, och tryck
därefter på ratten.
ASSIGN knappar 1-3
A
B
6 Tryck på MENU-knappen A för
att dölja menyn.
z Tips
• Bildövergång tilldelas ASSIGN-knapparna 1, 2
och 3 (sida 42). Annullera tilldelningen av
bildövergång för att återgå till den förinställda
tilldelningen.
• Om du vill avbryta bildövergången väljer du
[SHOT TRANS] t [YES] i steg 3.
ASSIGN knappar 4-6
1 Tryck på MENU-knappen A.
2 Välj
(OTHERS) t [ASSIGN
BTN] med SEL/PUSH EXEC-ratten
B.
Fokusera på ett avlägset motiv
(Fokusera på oändligt avstånd)
b Obs!
• [FOCUS INFNTY] är endast tillgänglig under
manuell fokusering. Är inte tillgänglig under
automatisk fokusering.
1 Tilldela [FOCUS INFNTY] till en av
ASSIGN-knapparna (sida 39).
3 Välj numret för ASSIGN-knappen
(ASSIGN 1-6, [SHOT TRANS])
som du vill tilldela funktionen
genom att vrida SEL/PUSH EXECratten B, och tryck därefter på
ratten.
• [------] visas för nummer som inte har någon
funktion tilldelad.
• När du väljer [SHOT TRANS], välj [YES],
och fortsätt därefter till steg 6.
2 Tryck på ASSIGN-knappen som är
tilldelad [FOCUS INFNTY].
visas.
Om du släpper omkopplaren återgår den
till manuell fokusering.
Använd den här funktionen till att spela
in ett avlägset motiv när automatisk
fokus ställer in sig på ett närbeläget
motiv.
4 Välj funktionen som ska tilldelas
genom att vrida SEL/PUSH EXECratten B, och tryck därefter på
ratten.
40
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 41 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Spela in en indexsignal
Om du skapar ett index för en bildsekvens
kan du enkelt söka efter den bildsekvensen
senare (sida 47).
Indexfunktionen gör det enklare att
kontrollera inspelningsövergångar eller
redigera bilder med hjälp av indexsignaler.
1 Tilldela [INDEX MARK] till en av
ASSIGN-knapparna i förväg
(sida 39).
tilldelad [INDEX MARK].
Om knappen trycks under inspelning
visas under cirka 7 sekunder och en
indexsignal spelas in.
Om knappen trycks under standby
Du kan visa cirka 2 sekunder av
bildsekvensen som spelades in precis innan
du stoppade bandet.
Detta är ett praktiskt sätt att kontrollera vad
som spelats in senast.
1
2
Tilldela [REC REVIEW] till en av
ASSIGN-knapparna i förväg.
(sida 39).
Tryck på ASSIGN-knappen som
är tilldelad [REC REVIEW] i
standbyläge.
De sista 2 sekunderna (cirka) av den
senast inspelade bildsekvensen visas.
Kameran står nu i standbyläge.
Inspelning/uppspelning
2 Tryck på ASSIGN-knappen som är
Granska de senast inspelade
bildsekvenserna (Rec review)
blinkar.
När du har tryckt på REC START/
STOP-knappen för att starta
inspelningen, visas
under cirka 7
sekunder och en indexsignal spelas in.
Söka efter den sista
bildsekvensen i den senaste
inspelningen
(End search)
b Obs!
Avbryta funktionen
Tryck på ASSIGN-knappen som är tilldelad
[INDEX MARK].
b Obs!
• Du kan inte spela in en indexsignal på ett
inspelat band i efterhand.
• Funktionen för sökning av inspelningsslut (End
Search) fungerar inte korrekt om det finns ett
tomt avsnitt mellan inspelade avsnitt på bandet.
1 Tilldela [END SEARCH] till en av
ASSIGN-knapparna i förväg
(sida 39).
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
41
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 42 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Tilldela funktioner till ASSIGN-knappar (fortsättning)
2
Tryck på ASSIGN-knappen som
[END SEARCH] är tilldelad.
Den sista bildsekvensen i den senaste
inspelningen spelas upp under cirka
5 sekunder och kameran ställer sig i
standbyläge vid den punkt där den
senaste inspelningen avslutades.
Du kan ställa in övergångskurvan och
varaktigheten med [SHOT TRANS]
(sida 59).
ASSIGN knapparna 1-3.
b Obs!
• Funktionen för sökning av inspelningsslut (End
Search) fungerar inte korrekt om det finns ett
tomt avsnitt mellan inspelade avsnitt på bandet.
Använda bildövergång
Du kan registrera inställningarna för fokus,
zoom, iris, förstärkning samt vitbalans och
därefter ändra inspelningsinställningen från
den aktuella till den registrerade, vilket
leder till en jämn övergång mellan
bildsekvenser (bildövergång).
Du kan exempelvis flytta fokus längre från
kameran eller ändra skärpedjupet genom att
justera iris. Dessutom kan du smidigt
övergå mellan bildsekvenser med olika
inspelningsförhållanden. Om du registrerar
den manuella justeringsfunktionen för
vitbalans, ändras bildsekvenserna jämnt
mellan motiv inomhus och motiv utomhus.
Använd ett stativ för att undvika
kameraskakningar.
SHOT-A
SHOT-B
1 Tilldela [SHOT TRANS] till
ASSIGN-knapparna (sida 39).
z Tips
• Bildövergång tilldelas ASSIGN-knapparna
1, 2 och 3.
2 Lagra inställningarna (shot)
1 Tryck på ASSIGN-knapp 1 flera
gånger för att visa SHOT
TRANSITION STORE-skärmen.
1 2 0 min
STBY
SHOT TRANS
0:00:05
STORE
SHOT-A
SHOT-B
STORE
2 Justera önskade funktioner manuellt.
Se sidorna 30, 36 för mer information
om justeringar.
3 Tryck på ASSIGN-knappen 2 för att
lagra inställningarna i SHOT-A, eller
ASSIGN-knappen 3 för att lagra
inställningarna i SHOT-B.
b Obs!
• Inställningsvärdena som tilldelats SHOT-A
och SHOT-B raderas när POWERomkopplaren vrids till OFF (CHG).
42
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 43 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
3 Kontrollera de lagrade
inställningarna
1 Tryck på ASSIGN-knapp 1 flera
gånger för att visa SHOT
TRANSITION CHECK-skärmen.
1 2 0 min
STBY
SHOT TRANS
0:00:05
CHECK
SHOT-A
SHOT-B
CHECK
Tryck på ASSIGN-knappen 3 för att
spela in film med hjälp av SHOT-B.
Bilder spelas in med inställningar som
automatiskt ändras från aktuella till
lagrade inställningar.
z Tips
• Tryck på ASSIGN-knappen 1 flera gånger
för att avbryta SHOT TRANSITION.
b Observera!
b Obs!
• Du kan inte kontrollera övergångskurvan
och kurvinställningen med [SHOT TRANS]
(sida 59).
4 Spela in med funktionen för
• Du kan inte zooma, fokusera eller göra manuella
justeringar medan du kontrollerar eller aktiverar
bildövergången.
• När du ändrar [SHOT TRANS] (sida 59), tryck
på ASSIGN-knappen 1 flera gånger för att
lämna skärmen för bildövergång.
• Du kan inte återgå från de lagrade SHOT-Aeller SHOT-B-inställningarna till tidigare
inställningar efter att du aktiverat bildövergång
under inspelning.
• Om du trycker på följande knappar under
bildövergång, avbryts operationen.
– PICTURE PROFILE
– MENU
– EXPANDED FOCUS
– STATUS CHECK
bildövergång
z Tips
1 Tryck på ASSIGN-knapp 1 flera
gånger för att visa SHOT
TRANSITION EXEC-skärmen.
• Du kan även göra en bildövergång från sparad
SHOT-A till sparad SHOT-B eller vice versa.
Du kan exempelvis göra en övergång från
SHOT-A till SHOT-B. Visa bildövergångsskärmen CHECK och tryck på ASSIGN-knappen 2
och tryck på REC START/STOP-knappen. Visa
därefter bildövergångsskärmen EXEC och tryck
på ASSIGN-knappen 3.
1 2 0 min
STBY
SHOT TRANS
0:00:05
EXEC
SHOT-A
SHOT-B
S
EXEC
E
Övergångsindikator
S: start
E: slut
2 Tryck på REC START/STOP-knappen.
3 Tryck på ASSIGN-knappen 2 för att
spela in film med hjälp av SHOT-A.
Inspelning/uppspelning
2 Tryck på ASSIGN-knappen 2 för att
kontrollera SHOT-A. Tryck på
ASSIGN-knappen 3 för att kontrollera
SHOT-B.
Den valda inställningen gäller för
bilden på skärmen. Fokus, zoom, mm,
justeras automatiskt så som lagrats i
inställningen.
• Du kan öva på bildövergången genom att
trycka på ASSIGN-knappen 2 eller 3, som
den lagrade inställningen lagrats under, innan
du trycker på REC START/STOP-knappen i
steg 4.
Avbryta funktionen
Tryck på ASSIGN-knapp 1 flera gånger för
att lämna bildövergångsskärmen.
43
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 44 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Ändra/kontrollera inställningarna i din
videokamera
Visa inställningarna i din
videokamera (Status check)
Du kan kontrollera inställningsvärdet för
följande alternativ.
A
C
• Ljudinställning som t ex [DV AUDIO MIX]
(sida 61)
• Inställning av utsignal ([VCR HDV/DV], etc.)
(sida 66)
• Funktioner tilldelade ASSIGN-knapparna
(sida 39)
• Kamerainställning. (sida 56)
• Bildprofil (sida 36)
B
1 Tryck på STATUS CHECKÄndra skärmen
Du kan sätta på och stänga av visningen av
tidskod, bandräknare och annan
information på skärmen.
knappen B.
2 Vrid SEL/PUSH EXEC-ratten A
för att visa önskad funktion.
Tryck på DISPLAY/BATT INFOknappen C.
Om POWER-omkopplaren är inställd
på CAMERA, visas funktioner i
följande ordning.
Skärmindikatorer sätts på (visas) och stängs
av (visas inte) när du trycker på knappen.
AUDIO t OUTPUT t ASSIGN t
CAMERA t PICT.PROFILE
z Tips
Om POWER-omkopplaren är inställd
på VCR, visas funktioner i följande
ordning.
• Du kan visa skärmindikatorer under
uppspelning på en TV. Välj [DISP OUTPUT],
därefter [V-OUT/PANEL] (sida 65).
AUDIO t OUTPUT t ASSIGN
b Obs!
• När [PICT.PROFILE] är inställd på [OFF],
visas inställningarna för PICTURE
PROFILE inte.
Stänga av inställningsvärdet
• Tryck på STATUS CHECK-knappen B.
44
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 45 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Kontrollera återstående
batteriladdning (Battery Info)
Ställ POWER-omkopplaren på OFF
(CHG), och tryck därefter på DISPLAY/
BATT INFO-knappen C. Ungefärlig
inspelningstid i det valda formatet och
batteriinformation visas under 7 sekunder.
Du kan visa batteriinformation under upp
till 20 sekunder genom att trycka på
knappen igen medan informationen visas.
Återstående batterikapacitet (ungefärlig)
Inspelning/uppspelning
139
139
Inspelningskapacitet (cirka)
45
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 46 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Lokalisera en bildsekvens på ett band
3 Tryck på mREW 3.
Bandet stoppar automatiskt när
bandräknaren når 0:00:00.
Bandräknaren återgår till att visa
tidskoden och visningen av
minnesnollställningen försvinner.
1
2
3
5
6
4
7
4 Tryck på PLAY 5.
Uppspelningen startar från den punkten
som anges med 0:00:00 på
bandräknaren.
b Obs!
Avbryta funktionen
• Se sidan 120 för detaljerad information om hur
du använder fjärrkontrollen.
Tryck på ZERO SET MEMORY 4 igen
före tillbakaspolning.
Snabbt söka efter en önskad
bildsekvens (Nollställa minne)
1 Under uppspelning trycker du på
ZERO SET MEMORY 4 när
uppspelningen når den punkt
som du vill lokalisera senare.
Bandräknaren återställs till 0:00:00 och
visas på skärmen.
60min
0:00:00
b Observera!
• Det kan skilja flera sekunder mellan tidskoden
och bandräknaren.
• Funktionen ZERO SET MEMORY fungerar
inte korrekt om det finns ett tomt avsnitt mellan
inspelade avsnitt på bandet.
Söka efter en bildsekvens med
hjälp av inspelningsdatum
(Datumsökning)
Du kan lokalisera den punkt där
inspelningsdatumet ändras.
1 Ställ POWER-omkopplaren på
VCR.
Om bandräknaren inte visas trycker du
på DISPLAY 7.
2 Tryck på STOP 6 när du vill
2 Tryck upprepade gånger på
SEARCH M. 1 på fjärrkontrollen
för att välja [DATE SEARCH].
stoppa uppspelningen.
46
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 47 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
3 Tryck på . (föregående)/ >
(nästa) 2 på fjärrkontrollen för
att välja ett inspelningsdatum.
Du kan välja föregående eller nästa
datum för den aktuella punkten på
bandet.
Uppspelningen startar automatiskt från
punkten där datumet ändras.
Avbryta funktionen
Avbryta funktionen
Tryck på STOP 6 på fjärrkontrollen.
b Observera!
• Om indexinspelningen är kortare än två minuter
är det inte säkert att kameran hittar
indexpunkten.
• Funktionen indexsökning fungerar inte korrekt
om det finns ett tomt avsnitt mellan inspelade
avsnitt på bandet.
b Observera!
• Om en dags inspelning är kortare än två minuter
är det inte säkert att kameran hittar den punkt
där inspelningsdatumet ändras.
• Funktionen datumsökning fungerar inte korrekt
om det finns ett tomt avsnitt mellan inspelade
avsnitt på bandet.
Inspelning/uppspelning
Tryck på STOP 6 på fjärrkontrollen.
Uppspelningen startar automatiskt från
den punkt där indexsignalen finns
inspelad.
Söka efter en
inspelningsstartpunkt
(Indexsökning)
Du kan lokalisera den punkt där en
indexsignal har spelats in (sida 41).
1 Ställ POWER-omkopplaren på
VCR.
2 Tryck upprepade gånger på
SEARCH M. 1 på fjärrkontrollen
för att välja [INDEX SEARCH].
3 Tryck på . (föregående)/>
(nästa) 2 på fjärrkontrollen för
att välja en indexpunkt.
Du kan välja indexsignalen för punkten
där du vill börja spela tillbaka bandet.
47
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 48 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Spela upp bilden på en TV
Anslutningsmetoder och bildkvalitet skiljer beroende på vilken typ av TV som är ansluten och
använda kontakter.
Använd den medföljande nätadaptern som strömkälla (sida 15).
Se även instruktionerna som medföljer enheten som ska anslutas.
Välja anslutningsmetod baserat på TV-typ och kontakter
High definition-TV
HD (high definition) bildkvalitet
• En HDV-formaterad bild spelas upp som den är
(HD-bildkvalitet.
• En DV-formaterad bild spelas upp som den är (SD-bildkvalitet.
COMPONENT IN
HDMI
i.LINK
(för HDV1080i)
AUDIO
A
B
C
t (sida 49)
t (sida 50)
t (sida 50)
16:9 (wide) eller 4:3 TV
SD-bildkvalitet(standard definition)*
• En HDV-formaterad bild konverteras ner till DV-format
(SD-bildkvalitet) och spelas upp.
• En DV-formaterad bild spelas upp som den är (SD-bildkvalitet.
COMPONENT IN
i.LINK
S VIDEO
VIDEO/AUDIO
VIDEO/AUDIO
AUDIO
D
E
F
G
t (sida 51)
t (sida 51)
t (sida 52)
t (sida 52)
b Observera!
• Gör alla menyinställningar på din videokamera innan du ansluter. TV:n kanske inte känner igen
videosignalen när man ändrar [VCR HDV/DV]- och [i.LINK CONV]-inställningarna efter att anslutit
med en i.LINK-kabel.
* Bilder inspelade i DV-formatet spelas upp som SD-bilder (standard definition) oavsett anslutningen.
48
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 49 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Uttag på din videokamera
Öppna skyddet för uttaget och anslut kabeln.
2
3
4
1
: Signalflöde
Typ
Videokamera
A
2
Kabel
Tv-apparat
Komponentvideokabel
(medföljer)
(grön) Y
(blå) PB /CB
(röd) PR /CR
3
Menyinställningar
(IN/OUT REC)meny t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (sida 66)
[COMPONENT] t
[1080i/576i] (sida 67)
Inspelning/uppspelning
Ansluta till en high definition-TV
A/V-kabel (medföljer)
(röd)
(vit)
(gul)
b Obs!
• Det krävs även en A/V-kabel för att mata ut ljudsignaler. Anslut A/V-kabelns vita och röda kontakter till
TV-apparatens ljudingång.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
49
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 50 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Spela upp bilden på en TV (fortsättning)
: Signalflöde
Typ
Videokamera
B
Kabel
1
HDMI-kabel (medföljer ej)
Tv-apparat
HDMI
IN
Menyinställningar
(IN/OUT REC)meny t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (sida 66)
b Observera!
• Använd en HDMI-kabel med HDMI-logotypen.
• Bilder i DV-format matas inte ut från HDMI OUT-uttaget, om copyright-skyddssignaler har spelats in i
bilderna.
• Bilder i DV-format som matas in till videokameran via i.LINK-kabeln (sida 73) kan inte matas ut.
• TV:n kanske inte fungerar som den ska (t ex inget ljud eller ingen bild). Anslut inte HDMI OUT-uttaget
på din videokamera och HDMI OUT-uttaget på den externa enheten med HDMI-kabeln. Detta kan orsaka
fel.
z Tips
• HDMI (High Definition Multimedia Interface) är ett gränssnitt som används för att överföra både bildoch ljudsignaler. Att ansluta HDMI OUT-uttaget till en extern enhet ger bild och ljud med hög kvalitet.
C
4
i.LINK-kabel (medföljer
(IN/OUT REC)meny t
[VCR HDV/DV] t
[ AUTO] (sida 66)
[i.LINK CONV] t
[ OFF] (sida 67)
b Observera!
• Din TV måste ha ett i.LINK-uttag som är kompatibelt med HDV1080i. Se TV:ns
specifikationer för mer information.
• Om din TV inte är kompatibel med HDV1080i, ansluter du videokameran och TV:n med den medföljande
komponentvideokabeln och A/V-kabeln som visas i
.
• TV:n måste vara inställd så att den känner igen att videokameran är ansluten. Se bruksanvisningen som
medföljer TV:n.
• Den här videokameran har en 4-stifts i.LINK-kontakt. Välj en kabel som passar i anslutningen på enheten
som ska anslutas.
50
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 51 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Ansluta till en 16:9- (wide) eller 4:3-TV
Ställa in bildformatet för den anslutna TV-apparaten (16:9/4:3)
Ändra [TV TYPE]-inställningen för att matcha din TV (sida 67).
b Obs!
• När du spelar upp ett band som spelats in i DV-format på en 4:3-TV som inte är kompatibel med 16:9signalen, ställ in [DV WIDE REC] på [OFF] på videokameran när du spelar in en bild (sida 67).
z Tips
: Signalflöde
Typ
Videokamera
D
2
Kabel
Tv-apparat
Anslutningskabel för
komponentvideo
(medföljer)
(grön) Y
(blå) PB /CB
(röd) PR /CR
3
A/V anslutningskabel
(medföljer)
Menyinställningar
(IN/OUT REC)meny t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (sida 66)
[COMPONENT] t
[576i] (sida 67)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (sida 67)
Inspelning/uppspelning
• Om du har en mono-TV (om TV:n bara har en ljudingång), anslut den gula pluggen på A/V-kabeln till
videoingången och anslut den vita pluggen (vänster kanal) eller den röda pluggen (höger kanal) till
ljudingången på TV:n eller videobandspelaren. Om du vill spela upp monoljud använder du en
anslutningskabel (tillval) för det syftet.
(röd)
(vit)
(gul)
b Obs!
• Det krävs även en A/V-kabel för att mata ut ljudsignaler. Anslut A/V-kabelns vita och röda kontakter till
TV-apparatens ljudingång.
E
4
i.LINK kabel (extra tillbehör)
(IN/OUT REC)meny t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (sida 66)
[i.LINK CONV] t
[ON] (sida 67)
b Observera!
• TV:n måste vara inställd så att den känner igen att videokameran är ansluten. Se bruksanvisningen som
medföljer TV:n.
• Den här videokameran har en 4-stifts i.LINK-kontakt. Välj en kabel som passar i anslutningen på enheten
som ska anslutas.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
51
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB05BAS.fm
01GB00BOOK.book Page 52 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Spela upp bilden på en TV (fortsättning)
: Signalflöde
Typ
Videokamera
Kabel
Tv-apparat
A/V-kabel med S VIDEO
(medföljer ej)
3
(röd)
Menyinställningar
(IN/OUT REC)meny t
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (sida 66)
[TV TYPE] t
[16:9]/[4:3]* (sida 67)
(vit)
(gul)
b Observera!
• När du ansluter endast en S VIDEO-kontakt (S VIDEO-kanal), avges inte ljudsignaler. För att mata ut
ljudsignaler, ansluter du de vita och röda pluggar på en A/V-kabel med en S VIDEO-kabel till TVapparatens ljudingång.
• Denna anslutning ger högre upplösning än A/V-kabeln (Typ
).
3
A/V anslutningskabel
(medföljer)
(röd)
(vit)
(gul)
(IN/OUT REC)
[VCR HDV/DV] t
[AUTO] (sida 66)
[TV TYPE] t
[16:9]/[ 4:3]* (sida 67)
* Ändra inställningarna baserat på vilken TV som är ansluten.
b Observera!
• Om du ansluter videokameran till en TV med mer än en typ av kabel för att överföra bilder från ett annat
uttag än i.LINK-uttaget, har utsignalerna följande prioritetsordning:
HDMI t komponentvideo t S VIDEO t audio/video.
• Se sida 107 för mer information om i.LINK.
Vid anslutning av en TV-apparat via en videobandspelare
Välj anslutningsmetod på sida 73 beroende på videobandspelarens ingång. Anslut
videokameran till LINE IN-ingången på videobandspelaren med hjälp av A/V-kabeln. Ställ
videobandspelarens ingångsväljare på LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.).
Om din TV-apparat/videobandspelare har en 21-stiftsadapter (EUROCONNECTOR)
Använd en 21-stiftsadapter (medföljer ej) för att visa uppspelningsbilden.
52
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 53 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Använda menyn
Använda
menyalternativen
Du kan ändra diverse inställningar eller
göra detaljerade justeringar med hjälp av de
menyalternativ som visas på skärmen.
CAMERA SET (sida 56)
AUDIO SET (sida 61)
DISPLAY SET (sida 62)
IN/OUT REC (sida 66)
MEMORY SET (sida 68)
OTHERS (sida 70)
OTHERS
RETURN
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
[ MENU ] : END
MENUknapp
SEL/PUSH EXEC -ratt
1 Flytta POWER-omkopplaren
medan du håller den gröna
knappen intryckt.
Om POWERomkopplaren är
inställd på OFF
(CHG), flytta den
medan du trycker
in den gröna
2 Tryck på MENU-knappen för att
visa menyindexbilden.
CAMERA SET
EXPOSURE/IRIS
SMTH SLW REC
CNTRST ENHCR
STEADYSHOT
COLOR BAR
AF ASSIST
AE SHIFT
[ MENU ] : END
3 Välj ikonen för önskad menyn
genom att vrida SEL/PUSH EXECratten och tryck därefter på
ratten.
4 Visa önskade funktioner genom
att vrida SEL/PUSH EXEC-ratten,
och tryck därefter på ratten.
-:--:--
OTHERS
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
BEEP
REC LAMP
REMOTE CTRL
[ MENU ] : END
Använda menyn
POWER brytare
OFF
Vilka menyalternativ som är tillgängliga
varierar beroende på i vilket läge
strömbrytaren står. Alternativ som inte
är tillgängliga visas inte.
5 Visa önskade inställningar genom
att vrida SEL/PUSH EXEC-ratten,
och tryck därefter på ratten.
1 2 0 min
-:--:--
REMOTE CTRL
ON
OFF
[ MENU ] : END
6 Tryck på MENU-knappen för att
dölja menybilden.
För att återgå till föregående skärm, välj
[
RETURN].
53
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 54 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
.
menyalternativ (z) varierar beroende på POWERMenyalternativ Tillgängliga
omkopplarens läge.
Position för POWERomkopplare:
CAMERA
VCR
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
z
z
–
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
–
–
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
(CAMERA SET)-meny (sida 56)
EXPOSURE/IRIS
SMTH SLW REC
CNTRST ENHCR
STEADYSHOT
COLOR BAR
AF ASSIST
AE SHIFT
AE RESPONSE
AGC LIMIT
AT IRIS LMT
AWB SENS
FLCKR REDUCE
HANDLE ZOOM
SHOT TRANS
DV FRAME REC
BACK LIGHT
SPOTLIGHT
D.EXTENDER
FADER
(AUDIO SET)-meny (sida 61)
AUDIO REC LV
DV AU. MODE
MULTI-SOUND
DV AUDIO MIX
(DISPLAY SET)-meny (sida 62)
PEAKING
HISTOGRAM
MARKER
EXP.FOCUS TYPE
CAM DATA DSP
AU.LVL DISP
LCD BRIGHT
LCD COLOR
LCD BL LEVEL
VF B.LIGHT
VF POWERMODE
DATA CODE
LETTER SIZE
REMAINING
DISP OUTPUT
54
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 55 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Position för POWERomkopplare:
CAMERA
VCR
z
–
z
z
z
z
z
–
z
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
(IN/OUT REC)-meny (sida 66)
REC FORMAT
VCR HDV/DV
DV REC MODE
DV WIDE REC
COMPONENT
i.LINK CONV
TV TYPE
(MEMORY SET)-meny (sida 68)
(OTHERS) (sida 70)
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
USB SELECT
PB ZOOM
QUICK REC
BEEP
REC LAMP
REMOTE CTRL
Använda menyn
QUALITY
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
55
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 56 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
(CAMERA SET)meny
Inställningar för att justera kameran enligt
inspelningsförhållandena
(EXPOSURE/IRIS/ STEADYSHOT/BACK
LIGHT, etc.)
Standardinställningarna markeras med B.
Indikatorerna inom parentes visas när
alternativen är valda.
Se sida 53 för mer information om att
välja menyalternativ.
Tryck på MENU-knappen t välj
(CAMERA SET) genom att vrida på
SEL/PUSH EXEC-ratten.
EXPOSURE/IRIS
x DIAL ASSIGN
Du kan välja tilldelade inställningar med
EXPOSURE/IRIS-ratten från
[EXPOSURE] (standardinställningar),
[IRIS] och [AE SHIFT] (sida 32).
SMTH SLW REC (jämn långsam
inspelning)
Snabbrörliga föremål och handlingar som
det inte går att ta bilder av under normala
förhållanden kan fångas i mjuk slow
motion.
Detta är praktiskt när man ska ta snabba
actionbilder, t ex golf eller tennis.
Välj [EXECUTE], och tryck på REC
START/STOP-knappen på [SMTH SLW
REC]-skärmen.
En cirka -6 sekunders film spelas in som en
24 sekunders film i slow motion.
När [Recording···] försvinner är
inspelningen klar.
Välj [TIMING] för att välja en av följande
startpunkter för inspelning innan du trycker
på REC START/STOP-knappen.
b Obs!
• Om du ändrar tilldelningsfunktionen från
EXPOSURE/IRIS till en annan funktion blir
manuellt justerade inställningar (iris,
förstärkning, slutarhastighet) också automatiska.
x DIAL SENS
Du kan välja tilldelade inställningar med
EXPOSURE/IRIS-rattkänslighet från
[HIGH], [MIDDLE] (standardinställningar)
eller [LOW].
x DIAL ROTATE
Du kan välja rotationsriktning för
EXPOSURE/IRIS-ratten.
B NORMAL
Du kan ändra skärmens ljusstyrka genom
att vrida ratten uppåt.
OPPOSITE
Du kan ändra skärmens ljusstyrka genom
att vrida ratten neråt.
[6sec AFTER]*
[6sec BEFORE]
* Standardinställningen är [6sec AFTER].
För att avbryta [SMTH SLW REC] tryck på
MENU-knappen.
b Observera!
• Ljud kan inte spelas in.
• [SMTH SLW REC]-inställningar avbryts
automatiskt när du stänger av videokameran.
• Inspelningstiden är beräknad tid.
Inspelningstiden kan vara kortare än den
inställda tiden beroende på
inspelningsförhållandena.
56
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 57 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
.
CNTRST ENHCR
COLOR BAR
b Obs!
x ON/OFF
Du kan visa färgindikatorn eller spela in
den på bandet genom att ställa in på [ON].
Det är bekvämt för att justera färgen på den
anslutna monitorn (standardinställningen är
[OFF]).
• När du ställer in [BACK LIGHT] på [ON],
stängs [CNTRST ENHCR] av tillfälligt.
b Obs!
Eftersom standardinställningen är [ON],
detekteras högkontrastbilder såsom bilder
tagna i motljus och oexponerade skuggor i
bilderna reduceras automatiskt
STEADYSHOT
x TYPE
Du kan välja typ av färgindikator.
x TYPE
Du kan välja typ av SteadyShot-funktion
som kompenserar för kameraskakningar.
Använda menyn
x ON/OFF
Du kan kompensera för kameraskakningar
(standardinställningen är [ON]). Ställ in
[ON/OFF] på [OFF] ( ) när du använder
ett stativ (medföljer ej), då blir bilden
naturlig.
• Detta ställs automatiskt på [OFF] nästa gång du
sätter på kameran.
TYPE 1
HARD
Välj att aktivera SteadyShot-funktionen
med starkare effekt. Detta läget
rekommenderas inte vid inspelning med
panorering och vinkling.
B STANDARD
TYPE 2
Välj att aktivera standard SteadyShotfunktionen.
SOFT
Välj för att aktivera SteadyShotfunktionen så att den lämnar en aning
ostadighet i bilden så bilden ser naturlig ut.
TYPE 3
WIDE CONV.
Välj detta läge när en vidvinkellins (extra
tillbehör) är monterad på kameran. Detta
läge är effektivast med Sony VCLHG0862-vidvinkelomvandlingslinsen.
AF ASSIST
När du ställer in [AF ASSIST] på [ON], kan
du kort fokusera manuellt genom att vrida
fokusringen under autofokuseringen.
(Standardinställningen är [OFF]).
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
57
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 58 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Tryck på MENU-knappen t välj
EXEC-ratten.
(CAMERA SET) genom att vrida på SEL/PUSH
AE SHIFT
Du kan justera exponeringen en aning
mellan -7 (mörk) och +7 (ljus) med hjälp av
SEL/PUSH EXEC-ratten.
och
inställningsvärdet visas när [AE SHIFT] är
inställd på något annat än
standardinställningen.
b Obs!
• Om du justerar iris, förstärkning och
slutarhastighet manuellt, kan du inte erhålla
effekten för [AE SHIFT].
B INTELLIGENT
Justering görs automatiskt för att erhålla en
naturlig atmosfär baserat på
bildsekvensens ljusstyrka.
HIGH
Rödaktigheten eller blåaktigheten kommer
att minska.
MIDDLE
LOW
Rödaktigheten eller blåaktigheten kommer
att öka.
b Observera!
AE RESPONSE
Du kan välja hastigheten för att justera
exponeringen automatiskt, enligt
ljusstyrkan i motivet. [FAST], [MIDDLE],
och [SLOW] är tillgängliga
(standardinställningen är [FAST]).
• Detta fungerar endast när vitbalansen justeras
automatiskt.
• [AWB SENS] är inte effektivt under en klar
himmel eller under solen.
FLCKR REDUCE
B ON
AGC LIMIT
Du kan välja den övre gränsen för AGC
(Auto Gain Control) från [OFF] (18dB,
standardinställning), [12dB], [6dB] eller
[0dB].
Välj att spela in under normala förhållanden. Fladdrande på skärmen under en
ljuskälla som t ex lysrör reduceras.
OFF
Välj när du inte vill reducera fladdrande på
skärmen.
b Obs!
b Obs!
• Om du justerar förstärkningen manuellt, kan du
inte erhålla effekten av [AGC LIMIT].
• Fladdrandet kanske inte reduceras beroende på
ljuskällan.
AT IRIS LMT
HANDLE ZOOM
Du kan välja det högsta irisvärdet för
automatiskt justering från [F11]
(standardinställningar), [F5.6], [F4].
Du kan ändra zoomhastigheten för
handtagszoom-omkopplarens positioner H
och L (sida 30).
b Obs!
x H
Du kan välja zoomhastigheten för
positionerna H för handtagszoomomkopplaren från 1 (långsam) till 8 (snabb)
(standardinställningen är 6).
• Om du justerar iris manuellt, kan du inte erhålla
effekten av [AT IRIS LMT].
AWB SENS
Du kan ställa in automatisk vitbalans under
en ljuskälla med rödaktigt ljus, t ex en
glödlampa eller levande ljus, eller under en
blåaktig ljuskälla som t ex i skuggan
utomhus.
x L
Du kan välja zoomhastigheten för position
L för handtagszoom-omkopplaren från 1
(långsam) till 8 (snabb)
(standardinställningen är 3).
58
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 59 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
SHOT TRANS
Välj denna inställning för att ställa in
övergångstid och kurva. Se sida 42 för
detaljerad information om att använda
funktionen för bildövergång.
x TRANS TIME
Välj övergångstid ([3.5 sec] till [15.0 sec]
sekunder, standardinställningen är [4 sec]).
x TRANS CURVE
Välj övergångskurvan. Övergångskurvan
ändras enligt följande.
* 1: parameternivå
* 2: övergångstid
LINEAR
*1
*2
B SOFT STOP
DV FRAME REC
Du kan spela in bilder med en animerad
effekt genom att spela in några bildrutor
och sedan flytta motivet lite. Styr kameran
med fjärrkontrollen för att förhindra
kameraskakningar.
B OFF
Välja att spela in i standard
inspelningsläge.
ON (
)
Välj att spela in bilder med DV FRAME
REC-funktionen.
1 Välj [ON] genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten.
2 Tryck på MENU-knappen för att dölja
menybilden.
3 Tryck på REC START/STOP-knappen.
En bild (cirka 5 bildrutor) spelas in och
kameran ställer sig i standbyläge.
4 Flytta föremålet och upprepa steg 3.
Använda menyn
Göra övergången linjär.
innan du ändrar inställningarna för [TRANS
TIME] eller [TRANS CURVE].
b Obs!
Göra övergången långsam på slutet.
*1
*2
SOFT TRANS
Göra övergången långsam i början och på
slutet, samt linjär däremellan.
*1
• När du använder inspelning av bildrutor
kontinuerligt, kommer återstående tid inte att
indikeras korrekt.
• Den sista bildsekvensen kommer att vara längre
än övriga.
• Du kan inte spela in indexsignaler under
inspelning av bildrutor.
• Detta ställs automatiskt in på [OFF] om du
stänger av strömmen och slår på den igen.
BACK LIGHT
När du ställer in [BACK LIGHT] på [ON],
visas . och bakgrundsljusfunktionen
aktiveras (standardinställningen är [OFF]).
*2
b Obs!
• Du kan inte ändra inställningarna [TRANS
TIME] och [TRANS CURVE] under lagring,
kontroll eller verkställande av [SHOT TRANS].
Avbryt [SHOT TRANS]-inställningen genom
att trycka på ASSIGN-knappen 1 flera gånger
b Observera!
• Bakgrundsljusfunktionen avbryts när du ställer
[SPOTLIGHT] på [ON].
• Du kan inte använda motljusfunktionen om
2 eller fler funktioner av funktionerna iris,
förstärkning och slutarhastighet justeras
manuellt.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
59
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 60 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Tryck på MENU-knappen t välj
EXEC-ratten.
(CAMERA SET) genom att vrida på SEL/PUSH
• Inställningen återgår till [OFF] när du ställer
POWER-omkopplaren på OFF (CHG) i mer än
12 timmar.
SPOTLIGHT
FADER
Du kan spela in en övergång med följande
effekter tillagda till intervallen mellan
scenerna.
När du ställer [SPOTLIGHT] på [ON]
( ), kan du reducera överexponerade
partier i ansiktena på folk som befinner sig i
starkt ljus, t ex på en scen, under inspelning
(standardinställningen är [OFF]).
1 Välj önskad effekt i [STBY] (när bilden
tonar in) eller [REC] (när bilden tonar ut).
2 Tryck på REC START/STOP-knappen.
Intoningsindikatorn slutar blinka och
försvinner när toningen är klar.
b Observera!
Om du vill avbryta innan du startar
åtgärden, väljer du [OFF] i steg 1.
När du trycker på REC START/STOPknappen avbryts inställningen.
• Spotlight-funktionen avbryts när du ställer
[BACK LIGHT] på [ON].
• Du kan inte använda spot light-funktionen om 2
eller fler av funktionerna iris, förstärkning och
slutarhastighet justeras manuellt.
• Inställningen återgår automatiskt till [OFF]
(standard) när du ställer POWER-omkopplaren
på OFF (CHG) i mer än 12 timmar.
STBY
Tonar ut
REC
Tonar in
WHITE FADER
D.EXTENDER (Digital Extender)
När du ställer in [D.EXTENDER] på [ON]
(
), visas bilden cirka 1,5 ggr större.
Bildkvaliteten försämras på grund av den
digitala processen. Du kan förstora bilder
av avlägsna motiv som t ex vilda fåglar.
(Standardinställningen är [OFF]).
b Obs!
BLACK FADER
b Obs!
• Detta ställs automatiskt in på [OFF] om du
stänger av strömmen och slår på den igen.
• Detta ställs automatiskt in på [OFF] om du
stänger av strömmen och slår på den igen.
60
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 61 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
(AUDIO SET)-meny
Inställningar för ljudinspelning (AUDIO
REC LV/DV AU. MODE, etc.)
b Obs!
Standardinställningarna markeras med B.
Indikatorerna inom parentes visas när
alternativen är valda.
Se sida 53 för mer information om att
välja menyalternativ.
Tryck på MENU-knappen t välj
(AUDIO SET) genom att vrida på
SEL/PUSH EXEC-ratten.
• När du spelar in i HDV-format, spelas ljudet
automatiskt in i [16BIT]-läge.
MULTI-SOUND
Du kan välja hur du vill spela upp ljud som
är inspelat med hjälp av andra enheter med
dubbelt ljud eller stereoljud.
B STEREO
AUDIO REC LV
Du kan justera ljudnivån för inspelningen
manuellt.
x AUTO/MANUAL
Spelar upp med huvud- och underljud
(eller stereoljud).
1
Spelar upp med huvudljud (eller ljud från
den vänstra kanalen).
Välj [AUTO] för att justera
inspelningsljudnivå automatiskt.
MANUAL(
)
Välj [MANUAL] för att justera
inspelningsljudnivån under inspelning
eller standby.
x LEVEL
Du kan justera inspelningsnivån när du
ställer [AUDIO REC LV] på [MANUAL].
Inspelningsljudnivån ökar när indikatorerna
går åt höger.
z Tips
• Använd hörlurar för att kontrollera ljudet när du
justerar det.
• Inställningen återgår till [AUTO] när du ställer
POWER-omkopplaren på OFF (CHG) i mer än
12 timmar.
Spelar upp med underljud (eller ljud från
den högra kanalen).
b Observera!
• Du kan spela upp, men inte spela in, en kassett
med dubbla ljudspår på denna kamera.
• Inställningen återgår automatiskt till [STEREO]
(standard) när du ställer POWER-omkopplaren
på OFF (CHG) i mer än 12 timmar.
DV AUDIO MIX
Du kan övervaka ljudet som är inspelat på
bandet med ljudkopiering eller 4chmikrofoninspelning under uppspelning.
B ST1
Välj denna inställning för att mata ut det
ursprungligen inspelade ljudet.
MIX
DV AU. MODE
(DV Audio-läge)
Välj denna inställning för att syntetisera
och mata ut det ursprungliga ljudet och
ljudet som lagts till efteråt.
B 12BIT
ST2
Spelar in i 12-bitsläge (två stereoljud).
16BIT (
)
Använda menyn
2
B AUTO
Välj denna inställning för att mata ut
endast ljudet som lagts till efteråt.
Spela in i 16-bitsläge (ett stereoljud med
hög kvalitet).
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
61
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 62 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Tryck på MENU-knappen t välj
(AUDIO SET) genom att vrida på
SEL/PUSH EXEC-ratten.
(DISPLAY SET)meny
b Observera!
Visningsinställningar för skärmen och
sökaren (MARKER/ VF B.LIGHT/DATA
CODE, etc.)
• Du kan inte justera balansen på ljudet som
spelats in på bandet i 16-bitars DV-ljudläge.
• Inställningen återgår automatiskt till
standardinställningen när du ställer POWERomkopplaren på OFF (CHG) under mer än
12 timmar.
Standardinställningarna markeras med B.
Indikatorerna inom parentes visas när
alternativen är valda.
Se sida 53 för mer information om att
välja menyalternativ.
Tryck på MENU-knappen t välj
(DISPLAY SET) genom att vrida på
SEL/PUSH EXEC-ratten.
PEAKING
x ON/OFF
När du ställer [PEAKING] på [ON],
förstärks motivets konturer på skärmen för
att underlätta fokusering.
(Standardinställningen är [OFF]).
x COLOR
[WHITE], [RED], och [YELLOW] är
tillgängliga för konturfärgen.
(Standardinställningen är [WHITE]).
x LEVEL
[HIGH], [MIDDLE], och [LOW] är
tillgängliga för konturnivån.
(Standardinställningen är [MIDDLE]).
b Obs!
• Bilden med förstärkt kontur spelas inte in
på bandet.
z Tips
• Detta gör fokuseringen enklare när den
används med expanderad fokusvisning
(sida 32).
HISTOGRAM
När du ställer [HISTOGRAM] på [ON],
visas ett [HISTOGRAM]-fönster (ett
diagram som visar distributionen av
halvtoner i bilden) (standardinställningen är
[OFF]).
62
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 63 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Bildpunkter
Den här funktionen är användbar när du
justerar exponeringen. Du kan justera
EXPOSURE/IRIS medan du kontrollerar
[HISTOGRAM]-fönstret (sida 32).
[HISTOGRAM] spelas inte in på band eller
på Memory Stick Duo.
80
Mörkare
Ljusare
Ljusstyrka
z Tips
MARKER
När du ställer in [ON/OFF] på [ON], kan du
visa [CENTER]- och [GUIDEFRAME]markeringar.
x ON/OFF
När du väljer [ON], visas en markering
(standardinställningen är [OFF]).
Markeringen spelas inte in på bandet.
• Skärmindikatorer matas inte ut från de analoga
uttagen när en markering visas.
z Tips
• Du kan visa mittmarkeringen och
rammarkeringen samtidigt.
• Du kan få en balanserad komposition genom att
placera motivet vid rammarkeringens
korspunkter.
• Markeringar visas endast på LCD-panelen och
sökaren (de matas inte ut från uttagen).
EXP.FOCUS TYPE
Du kan ställa in visning av ett slags
expanderat fokus.
B TYPE 1
Förstorar helt enkelt bilder.
TYPE 2
Förstorar och visar bilder i vitt och svart.
Använda menyn
• Diagrammets vänstra del visar bildens mörkare
områden medan den högra delen visar ljusare
områden.
• Om du ställer in ZEBRA på [70] eller [100],
visas guiden (sida 34).
b Obs!
CAM DATA DSP (Camera data
display)
När du ställer in [CAM DATA DSP] på
[ON], visas iris-, slutarhastighet och
förstärkningsinställningar hela tiden
(standardinställningen är [OFF]).
1 2 0 min
x CENTER
När du ställer in [CENTER] på [ON], visas
markeringen mitt på skärmen
(standardinställningen är [ON]).
Irisvärde
x GUIDEFRAME
När du ställer in [GUIDEFRAME] på
[ON], visas markeringen för att kontrollera
motivets horisontella och vertikala
positioner (standardinställningen är [OFF]).
Slutarhastighet
Förstärkningsvärde
z Tips
• När du ställer in på manuellt, visas värdena
oavsett inställningarna för visning av
kameradata.
•
indikerar automatiska inställningar.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
63
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 64 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Tryck på MENU-knappen t välj
EXEC-ratten.
(DISPLAY SET) genom att vrida på SEL/PUSH
• Funktionerna som visas genom att ställa [CAM
DATA DSP] på [ON] skiljer sig från
funktionerna som visas när [DATA CODE]
ställs in på [CAMERA DATA] (sida 64).
AU.LVL DISP (Audio level display)
Eftersom standardinställningen är [ON],
visas ljudnivåmätaren.
• När du väljer [BRIGHT], minskas tiden som
kameran kan spela in med batteri en aning.
VF B.LIGHT
Du kan justera ljusstyrkan i sökaren.
B NORMAL
Standard ljusstyrka.
BRIGHT
Gör sökarskärmen ljusare.
b Observera!
Ljudnivåmätare
• När du ansluter kameran till externa strömkällor
väljs inställningen [BRIGHT] automatiskt.
• När du väljer [BRIGHT], minskas tiden som
kameran kan spela in med batteri en aning.
VF POWERMODE
LCD BRIGHT
B AUTO
Du kan justera LCD-ljusstyrkan med
SEL/PUSH EXEC-ratten. Den inspelade
bildens ljusstyrka påverkas inte.
När LCD-skärmen stängs eller under
omvänd filmning, är sökaren tänd.
z Tips
LCD-skärmen och sökaren är alltid tända.
• Du kan även stänga av LCDbakgrundsbelysningen (sida 19).
LCD COLOR
Du kan justera LCD-färgintensiteten med
hjälp av SEL/PUSH EXEC-ratten. Färgen
på inspelade bilder påverkas inte.
LCD BL LEVEL
ON
DATA CODE
Under uppspelning kan du visa
informationen som automatiskt spelas in
(datakod) vid tidpunkten för inspelning.
B OFF
Datakoden visas inte.
DATE
Visar datum och tid.
Du kan justera ljusstyrkan för LCDskärmens bakgrundsljus.
B NORMAL
CAMERA DATA
Visar kamerainställningar.
Standard ljusstyrka.
BRIGHT
Gör LCD-skärmen ljusare.
b Observera!
• När du ansluter kameran till externa
strömkällor, ställs [LCD BL LEVEL]
automatiskt på [BRIGHT].
64
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 65 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
60 min
0: 00: 00
60 min
HDV1080i
REMAINING
B AUTO
Visar indikatorn för återstående
bandutrymme i cirka åtta sekunder vid
tillfällen som beskrivs nedan.
AUTO
F 1. 7 6 dB
100
ON
Visar alltid indikatorn för återstående
bandutrymme.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Visar t ex tidskod på LCD-skärmen och i
sökaren.
V-OUT/PANEL
Visar t ex tidskod på TV-skärmen, LCDskärmen och i sökaren.
Använda menyn
A SteadyShot av
B Exponering
visas när man filmar med
automatisk justering av
iris/förstärkning/slutarhastighet och
visas när man filmar med
manuell justering.
C Iris
visas i visningsfältet för irisvärde
när du manuellt ställer in irisvärdet till
maximum.
D Förstärkning
E Slutarhastighet
F Vitbalans
visas när du spelar upp bilder som
spelats in med bildövergång.
• När du ställer in POWER-omkopplaren på
VCR eller CAMERA med en kassett isatt.
• När du trycker på N (PLAY) eller
DISPLAY/BATT INFO-knappen.
b Observera!
• Exponeringsjusteringsvärdet (0EV),
slutarhastigheten, och irisvärdet visas när
stillbilder på ett Memory Stick Duo spelas upp.
• Datum och tid visas i samma område i DATEdisplayen. Om du spelar in en bild utan att ställa
in klockan, visas [-- -- --] och [--:--:--].
LETTER SIZE
B NORMAL
Välj detta för att visa menybilden i normal
storlek.
2x
Välj detta för att visa valda menyalternativ
med dubbel höjd.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
65
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 66 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
(IN/OUT REC)meny
Inspelningsinställningar, inställningar för
inmatning och utmatning (VCR HDV/DV/ DV
REC MODE/ DV WIDE REC/ TV TYPE, etc.)
Standardinställningarna markeras med B.
Indikatorerna inom parentes visas när
alternativen är valda.
Se sida 53 för mer information om att
välja menyalternativ.
Tryck på MENU-knappen t välj
(IN/OUT REC) genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten.
REC FORMAT
Du kan välja ett inspelningsformat.
B HDV1080i (
)
Spelar in enligt HDV1080ispecifikationen.
DV (
)
Spelar in i DV-formatet.
b Obs!
• När du matar ut den inspelade bilden med hjälp
av en i.LINK-kabel, ställer du in [i.LINK
CONV] (sida 67) i enlighet därmed.
VCR HDV/DV
Du kan välja uppspelningssignalen. Välj
normalt [AUTO].
När kameran är ansluten till en annan enhet
med hjälp av en i.LINK-kabel, välj signal
som ska matas in/ut från HDV/DVgränssnittet (i.LINK). Den valda signalen
spelas in eller spelas upp.
B AUTO
Växlar automatiskt signalerna mellan
HDV- och DV-formaten när du spelar upp
ett band.
Under i.LINK-anslutning, växlar
signalerna automatiskt mellan HDV- och
DV-format och matar in/ut från
HDV/DV-gränssnittet (i.LINK).
HDV (
)
Spelar endast upp delar som spelats in i
HDV-format.
Under i.LINK-anslutning, matar endast
in/ut HDV-formaterade signaler från
HDV/DV-gränssnittet (i.LINK), och spelar
in/spelar upp. Du kan även välja detta när
du ansluter videokameran till en dator, etc.
DV (
)
Spelar endast upp delar som spelats in i
DV-format.
Under i.LINK-anslutning, matar endast
in/ut DV-formaterade signaler från
HDV/DV-gränssnittet (i.LINK), och spelar
in/spelar upp. Du kan även välja detta när
du ansluter videokameran till en dator, etc.
b Observera!
• Koppla bort i.LINK-kabeln innan du ändrar
[VCR HDV/DV]-inställningen. Annars kan den
anslutna enheten, t ex en videobandspelare,
eventuellt inte känna igen videosignalen från
denna kamera.
• När [AUTO] är vald och signalen växlar mellan
HDV- och DV-format, avbryts bilden och ljudet
tillfälligt.
• När [i.LINK CONV] är inställd på [ON], matas
bilder ut på följande sätt:
– med [AUTO], omvandlas en HDV-signal till
DV-format och matas ut; en DV-signal matas
ut som den är.
– med [HDV], omvandlas en HDV-signal till
DV-format och matas ut; en DV-signal matas
inte ut.
– med [DV], matas en DV-signal ut som den är;
en HDV-signal matas inte ut.
DV REC MODE (DV Recording
mode)
Den här funktionen är bara effektiv när
[REC FORMAT] är inställd på [DV].
B SP (SP)
Spelar in SP-läget (Standard uppspelning)
på en kassett.
LP (LP)
Ökar inspelningstiden till 1,5 gånger
SP-läget (Long Play).
66
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 67 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
b Observera!
• Om du spelar in i LP-läget, kan ett
mosaikliknande brus visas eller så kan ljudet
avbrytas när du spelar upp bandet på andra
kameror eller videobandspelare.
• När du blandar inspelningar i SP-läget och i
LP-läget på bandet, kan uppspelningsbilden
förvrängas eller tidskoden kanske inte skrivs rätt
mellan bildsekvenserna.
• Du kan inte välja LP-läget för inspelning i
HDV-format.
DV WIDE REC
Du kan välja bildformatet för inspelning
enligt typ av TV. Se även användarhandboken som medföljer TV-apparaten.
B OFF
Matar ut bilder från HDV/DVgränssnittet (i.LINK) i enlighet med
inställningarna i [REC FORMAT] och
[VCR HDV/DV].
ON
Bilder i HDV-format omvandlas till DVformat, och bilder i DV-format matas ut i
DV-format.
b Observera!
Spelar in bilder i en storlek som matchar
hela skärmen på en 16:9 (wide)-TV.
OFF (
Du kan omvandla signaler i HDV-format
till DV-format, och mata ut bilder i
DV-format från HDV/DV-gränssnittet
(i.LINK).
)
Spelar in bilder i en storlek som matchar
hela skärmen på en 4:3-TV.
b Observera!
• Ställ in [TV TYPE] rätt enligt den anslutna TVapparaten som ska användas för uppspelning
(sida 67).
• När du väljer HDV-format, är bildformatet låst
till 16:9. Du kan inte spela in i 4:3-format.
COMPONENT
Du kan välja typ av anslutning när du
ansluter videokameran till en TV med
komponentingången.
• För insignaler via en i.LINK-anslutning, se
[VCR HDV/DV] (sida 66).
• Koppla bort i.LINK-kabeln innan du ställer in
[i.LINK CONV]. Annars kan den anslutna
videoenheten eventuellt inte känna igen
videosignalen från denna kamera.
Använda menyn
B ON
i.LINK CONV
TV TYPE
Du måste omvandla signalen beroende på
typ av TV-apparat när du spelar upp bilden.
De inspelade bilderna spelas upp enligt
följande bilder.
B 16:9
Välj för att visa dina bilder på en 16:9
(wide)-TV.
HDV/DV (16:9)format
DV (4:3)-format
576i
Välj detta för att ansluta videokameran till
en TV med ingång för komponentvideo.
B 1080i/576i
Välj när du ansluter videokameran till en
TV som har ingång för komponentvideo
och kan visa 1080i-signalen.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
67
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 68 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Tryck på MENU-knappen t välj
(IN/OUT REC) genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten.
Inställningar för "Memory Stick Duo"
(QUALITY/ALL ERASE, etc.)
4:3
Välj för att visa dina bilder på en 4:3
standard-TV.
HDV/DV (16:9)format
(MEMORY SET)meny
DV (4:3)-format
Standardinställningarna markeras med B.
Indikatorerna inom parentes visas när
alternativen är valda.
Se sida 53 för mer information om att
välja menyalternativ.
Tryck på MENU-knappen t välj
(MEMORY SET) genom att vrida på
SEL/PUSH EXEC-ratten.
b Observera!
• Detta är inte effektivt vid i.LINK-utmatning.
• När du ansluter kameran till en TV med en
i.LINK-kabel för att spela upp bandet, kan [TV
TYPE] inte ställas in.
QUALITY
B FINE (
)
Spelar in stillbilder med högsta kvalitet.
STANDARD (
)
Spelar in stillbilder med standardkvalitet.
Kapacitet för Memory Stick Duo (MB)
och antalet inspelningsbara bilder
1.2M
1440 ×
810
0.9M
1080 ×
810
VGA
640 ×
480
0.2M
640 ×
360
1.2M
16MB
32MB
64MB
128MB
256MB
512MB
25
34
96
115
60
80
240
240
51
69
190
240
120
160
485
485
100
135
390
490
240
325
980
980
205
280
780
980
490
650
1970
1970
370
500
1400
1750
890
1150
3550
3550
3600
760
1000
2850
1800
2400
7200
7200
1GB
1550
2100
5900
7300
3650
4900
14500
14500
2GB
3150
4300
12000
15000
7500
10000
30000
30000
68
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 69 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
1.2M
1440 ×
810
0.9M
1080 ×
810
VGA
640 ×
480
0.2M
640 ×
360
1.2M
4GB
6300
8500
23500
29500
14500
19500
59000
59000
Överst: [FINE] är vald som bildkvalitet.
Nederst: [STANDARD] är vald som bildkvalitet.
* Inspelning: Bildstorlek låst till [
1.2M] i
HDV- eller DV-format (16:9) och [0.9M] i
DV-format (4:3).
Uppspelning: Bildstorlek låst till [
1.2M] i
HDV-format, [
0.2M] i DV-format (16:9)
och [VGA (0.3M)] i DV-format (4:3).
b Obs!
Ungefärlig datastorlek för en bild (kB)
.
1.2M
0.9M
VGA
0.2M
600
450
150
130
260
190
60
60
Överst: [FINE] är vald som bildkvalitet.
Nederst: [STANDARD] är vald som bildkvalitet.
ALL ERASE
Du kan radera alla bilder på ett Memory
Stick Duo utan bildskydd eller i den valda
mappen.
1 Välj [ALL FILES] eller [CURRNT
FOLDER].
[ALL FILES]: Raderar alla bilderna på
Memory Stick Duo.
[CURRNT FOLDER]: Raderar alla
bilderna i den valda mappen.
2 Välj [YES] t [YES] genom att använda
SEL/PUSH EXEC-ratten.
[
Erasing all data...] visas. [Completed]
visas när alla oskyddade bilder raderas.
• Släpp skrivskyddsfliken på Memory Stick Duo i
förväg när du använder Memory Stick Duo med
skrivskyddsfliken (sida 104).
• Mappen raderas inte även om du raderar alla
bilder i mappen.
• Gör inte något av följande medan [
Erasing
all data...] visas:
– Använda POWERomkopplaren/funktionsknappar.
– Mata ut Memory Stick Duo.
FORMAT
Du behöver inte formatera Memory Stick
Duo eftersom det redan har formaterats i
fabriken. Om du vill formatera Memory
Stick Duo, väljer du [YES] t[YES].
b Observera!
• Gör inte något av följande medan [
Formatting…] visas:
– Använda POWERomkopplaren/funktionsknappar.
– Mata ut Memory Stick Duo.
• Formateringen raderar allt på Memory Stick
Duo inklusive skyddade bilddata och nya
mappar.
Använda menyn
• Specifikationerna gäller för Memory Stick Duo
tillverkad av Sony Corporation. Antalet bilder
som kan spelas in varierar beroende på
inspelningsmiljön.
b Observera!
FILE NO.
B SERIES
Tilldelar filnummer i sekvens även om
Memory Stick Duo ersätts med ett annat.
Filnumret återställs när en ny mapp skapas
eller då inspelningsmappen ersätts med en
annan.
RESET
Återställer filnumret till 0001 varje gång
Memory Stick Duo byts ut.
NEW FOLDER
När du väljer [YES] kan du skapa en ny
mapp (102MSDCF till 999MSDCF) på ett
Memory Stick Duo. När en mapp är full
(max 9 999 bilder lagrade) skapas
automatiskt en ny mapp.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
69
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 70 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Tryck på MENU-knappen t välj
(MEMORY SET) genom att vrida på
SEL/PUSH EXEC-ratten.
(OTHERS)-meny
Inställningar för inspelning på band eller
andra grundinställningar (USB SELECT/
QUICK REC/BEEP, etc.)
b Observera!
• Du kan inte radera de skapade mapparna med
hjälp av kameran. Du måste formatera Memory
Stick Duo (sida 69), eller radera dem med hjälp
av datorn.
• Antalet inspelningbara bilder på ett Memory
Stick Duo kan minska efterhand som antalet
mappar ökar.
REC FOLDER (Inpelningsmapp)
Du kan välja mappen som ska användas för
inspelning genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten. Tryck därefter på ratten.
z Tips
• Standardinställningen innebär att bilder sparas i
101MSDCF-mappen.
• När du spelar in en bild i en mapp, ställs samma
mapp in som standardmapp för uppspelning.
PB FOLDER (Uppspelningsmapp)
Du kan välja uppspelningsmapp genom att
vrida SEL/PUSH EXEC-ratten, och
därefter trycka på ratten.
Standardinställningarna markeras med B.
Indikatorerna inom parentes visas när
alternativen är valda.
Se sida 53 för mer information om att
välja menyalternativ.
Tryck på MENU-knappen t välj
(OTHERS) genom att vrida på
SEL/PUSH EXEC-ratten.
CAMERA PROF. (Kameraprofil)
Du kan spara upp till två typer av
inställningar i din kamera som
kameraprofiler. Genom att använda dessa
sparade profiler kan du snabbt erhålla
lämpliga kamerainställningar senare.
z Tips
• Inställningarna som sparas i kameraprofilerna är
inställda menyvärden, bildprofiler och
knapparna. Du kan spara alla dessa inställda
värden i -kameraprofilen.
x Spara kameraprofilinställningar
1 Välj [SAVE] genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten.
2 Välj [NEW FILE] eller ett befintligt
profilnamn genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten.
3 Välj [YES] på kontrollskärmen genom
att vrida SEL/PUSH EXEC-ratten.
Inställningarna för kameraprofilen
sparas.
z Tips
• Om du väljer [NEW FILE], ställs profilnamnet
in på [CAM1] eller [CAM2].
• Om du väljer en befintlig kameraprofil som
destination, skrivs kameraprofilen över.
x Ändra profilnamn
Du kan ändra kameraprofilnamn.
1 Välj [PROFILE NAME] genom att
vrida SEL/PUSH EXEC-ratten.
2 Välj kameraprofil som du vill byta
namn på med SEL/PUSH EXEC-ratten.
[ PROFILE NAME] visas.
70
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 71 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
3 Ändra profilnamn genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten.
z Tips
• Metoden att mata in namnet är samma
som metoden att ställa in namnet på
bildprofilen (sida 38).
4 Välj [OK] genom att vrida SEL/PUSH
EXEC-ratten, och tryck därefter på
ratten.
Profilnamnet ändras.
x Läsa in kameraprofilinställningar
Du kan läsa in kameraprofilinställningarna
och använda kameran med inställningarna.
x Radera inställningar för kameraprofil
1 Välj [DELETE] genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten.
2 Välj kameraprofil som du vill radera
med SEL/PUSH EXEC-ratten.
3 Välj [YES] på kontrollskärmen.
ASSIGN BTN
Se sida 39.
PHOTO/EXP.FOCUS
• Om [EXP.FOCUS] är vald kan du inte spela in
stillbilder med knappen på huvudenheten.
Använd PHOTO-knappen på fjärrkontrollen.
CLOCK SET
Se sida 21.
WORLD TIME
När du använder kameran utomlands kan
du justera klockan till lokal tid genom att
ställa in tidsskillnaden med SEL/PUSH
EXEC-ratten.
Om du väljer tidsskillnaden 0 återgår
klockan till den ursprungliga inställningen.
LANGUAGE
Du kan välja språket som ska användas på
LCD-skärmen.
• Kameran erbjuder [ENG[SIMP]]
(förenklad engelska) om du inte kan hitta
ditt modersmål bland alternativen.
USB SELECT
Du kan ansluta kameran till en persondator
med en USB-kabel och visa bilder som är
lagrade på Memory Stick Duo på datorn
(sida 83). Du kan också ansluta kameran till
en PictBridge-kompatibel skrivare (sida 80)
med den här funktionen.
B
Du kan välja en funktion att tilldela
PHOTO/EXPANDED FOCUS-knappen.
B PHOTO
Memory Stick
Välj att visa bilder från ett Memory Stick
Duo på datorn eller exportera dem till
datorn.
Spelar in en stillbild (sida 27).
PictBridge PRINT
EXP.FOCUS
Välj att ansluta kameran till en PictBridgekompatibel skrivare för att skriva ut direkt
(sida 80).
PHOTO/EXPANDED FOCUS-knappen
har samma funktion som EXPANDED
FOCUS-knappen (sida 32).
Använda menyn
1 Välj [LOAD] genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten.
2 Välj kameraprofil som du vill läsa in
med SEL/PUSH EXEC-ratten.
3 Välj [YES] på kontrollskärmen.
Kameran startar om och den valda
kameraprofilen börjar gälla.
b Obs!
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
71
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB06MEN.fm
01GB00BOOK.book Page 72 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Tryck på MENU-knappen t välj
ratten.
(OTHERS) genom att vrida på SEL/PUSH EXEC-
PB ZOOM (Uppspelningszoom)
När du ställer in [PB ZOOM] på [ON], kan
du förstora filmbilder 1,1 till 5 gånger
(stillbilder 1,5 till 5 gånger).
(Standardinställningen är [OFF]). Du kan
justera förstoringen med zoomspaken. För
att avsluta zoomningen trycker du på
zoomspakens W-sida.
B ON
Aktiverar en melodi när du startar/stoppar
inspelning.
OFF
Ingen melodi spelas upp.
REC LAMP (Inspelningslampa)
z Tips
• Om du vill flytta zoomen horisontellt trycker du
på SEL/PUSH EXEC-ratten och vrider därefter
ratten. Om du vill flytta zoomen vertikalt
trycker du på SEL/PUSH EXEC-ratten en gång
till och vrider därefter ratten.
QUICK REC
Du kan reducera startpunkten en aning när
du återupptar inspelning genom att vrida
POWER-omkopplaren från OFF (CHG) till
CAMERA.
B OFF
Det tar lite tid att återuppta inspelning från
tillståndet att trumman har slutat rotera,
men övergången från den senaste
inspelade bildsekvensen är jämn.
ON (
BEEP
Kamerainspelningslampan tänds inte under
inspelning när du ställer in detta på [OFF]
(standardinställningen är [ON]).
REMOTE CTRL (Remote control)
Standardinställningen är [ON] vilket
innebär att du kan använda den
medföljande fjärrkontrollen (sida 120).
z Tips
• Ställ in på [OFF] för att förhindra att
videokameran reagerar på ett kommando som
sänds av en annan videobandspelares
fjärrkontroll.
)
Tiden för återstart av inspelning från
tillståndet att trumman har slutat rotera är
något kortare, men övergången från den
senaste inspelade bildsekvensen är kanske
inte jämn.
Välj detta när du inte vill missa en
inspelningschans.
z Tips
• Om [QUICK REC] är inställd på [ON], fryses
avståndet mellan bildsekvenserna under ett
ögonblick (redigering på din dator
rekommenderas).
• När kameran lämnas i standby under mer än
3 minuter, lämnar den standby (trumman slutar
rotera) för att förhindra att bandet slits ut och att
batteriet laddas ur i onödan. Eftersom strömmen
inte stängs av kan du återstarta inspelningen
genom att trycka på REC START/STOP igen.
72
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB07DUB.fm
01GB00BOOK.book Page 73 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Kopiering/Redigering
Kopiera till Videobandspelare, DVD/HDD-enhet,
etc.
Anslut videokameran till vägguttaget med den medföljande nätadaptern då du använder denna
funktion (sida 15). Se även instruktionerna som medföljer enheterna som ska anslutas.
Ansluta till externa enheter
Anslutningsmetod och bildkvalitet varierar beroende på videobandspelaren, DVD/HDD-enhet
och använda kontakter.
: Signalflöde
Videokamera
Kabel
Extern enhet
i.LINK kabel (extra tillbehör)
2
HDV1080i -kompatibel
enhet
t HD-kvalitet*1
2
i.LINK kabel (extra tillbehör)
AV-enhet med S VIDEO-uttag
t SD-kvalitet*1
A/V-kabel med
S VIDEO (medföljer ej)
1
1
AV-enhet med i.LINK-uttag
t SD-kvalitet*1
Kopiering/Redigering
• i.LINK-uttaget som är kompatibelt med HDV1080i-specifikationen krävs på den externa enheten.
(röd)
(vit)
(gul)
A/V anslutningskabel
(medföljer)
(röd)
(vit)
(gul)
AV-enhet med audio/videouttag*2
t SD-kvalitet*1
*1 Bilder inspelade i DV-formatet kopieras i SD-kvalitet (standard definition) oavsett anslutning.
*2 När du ansluter kameran till en monoenhet, ansluter du den gula pluggen på A/V-kabeln till videouttaget
på enheten och den vita pluggen (vänster kanal) eller röda pluggen (höger kanal) till ljuduttaget på
enheten.
b Obs!
• Det går inte att kopiera bilder med hjälp av HDMI-kabeln.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
73
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB07DUB.fm
01GB00BOOK.book Page 74 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Kopiera till videobandspelare, DVD/HDD-enhet, etc. (fortsättning)
Uttag på videokameran.
Öppna skyddet för uttaget och anslut kabeln.
1
2
Använda en i.LINK-kabel (medföljer ej)
Det kopierade formatet (HDV/DV) skiljer beroende på inspelningsformat eller format som
stöds av/ DVD-enheten. Se tabellen nedan för att välja lämpliga inställningar och utföra
nödvändiga menyinställningar.
b Obs!
• Koppla bort i.LINK-kabeln innan du ändrar menyinställningar annars kanske inte videobandspelaren/
DVD-enheten kan korrekt identifiera videosignalen.
z Tips
• Den här videokameran har en 4-stifts i.LINK-kontakt. Välj en kabel som passar i anslutningen på enheten
som ska anslutas.
Kopieringsformat
Kopiera HDV-inspelning
som HDV
Omvandla HDV-inspelning
till DV
Kopiera DV-inspelning
som DV
Format som stöds av
Videovideobandspelaren/ DVDMenyinställningar
kamerans
enheten
inspelningsHDV[VCR HDV/
[i.LINK CONV]
format
DV -format
format*1
DV] (sida 66) (sida 67)
HDV
HDV
–*3
HDV
DV
DV
DV
DV
DV
HDV/DV
DV
DV
HDV
DV
HDV
DV
HDV
–*2
–*2
DV
–*3
–*3
–*2
DV
[OFF]
[AUTO]
[ON]
[OFF]
När bandet är inspelat i både HDV- och DV-format
Omvandla både HDV- och
DV-format till DV
Kopiera endast delar som
spelats in i HDV-format.
Kopiera endast delar som
spelats in i DV-format.
[AUTO]
[ON]
[HDV]
[OFF]
[DV]
[OFF]
*1 Inspelningsenhet som följer HDV1080i-specifikationen.
*2 Bandet går framåt men ingen video eller ljud spelas in (tomt).
*3 Bilden känns inte igen (ingen inspelning görs).
74
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB07DUB.fm
01GB00BOOK.book Page 75 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
b Observera!
• När [VCR HDV/DV] är inställd på [AUTO] och
signalen växlar mellan HDV och DV-formaten,
avbryts bilden och ljudet tillfälligt.
• När recordern är HDR-FX7E, ställ [VCR HDV/
DV] på [AUTO] (sida 66).
• När spelaren och recordern båda är HDV1080ikompatibla enheter som t ex HDR-FX7E och
anslutna med i.LINK-kabeln, efter att pausat
eller stoppat och därefter återuppta
inspelningen, kommer bilderna att vara lite
avklippta eller ojämna vid den punkten.
• Ställ [DISP OUTPUT] på [LCD PANEL]
(standardinställning) när du ansluter med en
A/V-kabel (sida 65).
När du ansluter med A/V-kabeln med
S VIDEO (medföljer ej)
Kopiera till en annan enhet
1 Förbered kameran för
uppspelning.
Sätt i den inspelade kassetten.
För POWER-omkopplaren till VCR.
Ställ in [TV TYPE] enligt
uppspelningsenheten (TV, etc)
(sida 67).
2 Förbered videobandspelaren/DVD
för inspelning.
När du kopierar till videobandspelaren,
sätt i en kassett för inspelning.
När du kopierar till DVD-recordern, sätt
i en DVD för inspelning.
Om din inspelningsenhet har en
ingångsväljare, ställ in den på lämplig
ingång (t ex video input1 och video
input2).
enheten till kameran som en
inspelningsenhet.
Se sida 73 för anslutningsinformation.
4 Starta uppspelning på
videokameran, och inspelning på
videobandspelare/ DVD-enheten.
Se bruksanvisningen som följer med
inspelningsenheten för detaljerad
information om användning.
5 Stoppa kameran och stoppa
videokameran och
videobandspelaren/ DVDenheten.
b Observera!
• Följande kan inte matas ut via HDV/DVgränssnittet (i.LINK):
– Indikatorer
– Titlar som är inspelade på andra kameror.
• Bilder inspelade i HDV-formatet avges inte
från HDV/DV-gränssnittet (i.LINK) under
uppspelningspaus eller i andra
uppspelningslägen än normal uppspelning.
• Observera följande när man ansluter med en
i.LINK-kabel:
– Den inspelade bilden blir ojämn när en bild
pausas på videokameran under inspelning till
en videobandspelare/ DVD-enhet.
– Datakod (inställningsdata för datum/tid/
kamera) kan inte visas eller spelas in
beroende på enheten eller programmet.
– Du kan inte spela in bilder och ljud separat.
• När du kopierar till en DVD-recorder från
kameran i DV-format genom en i.LINK-kabel,
kan du inte styra videokameran från DVDrecorder även om dess bruksanvisning säger att
det går. Om du kan ställa insignalläget på DV på
din DVD-recorder och kan mata in/ut bilder, följ
stegen i "Kopiera till en annan enhet."
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
Kopiering/Redigering
Anslut med S VIDEO-uttag istället för
videopluggen (gul). Denna anslutning ger
verklighetstrognare bilder. Denna
anslutning ger högkvalitetsbilder i DVformat. Ljudet avges inte när du ansluter
med endast S VIDEO-kabeln.
3 Anslut videobandspelaren/ DVD-
75
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB07DUB.fm
01GB00BOOK.book Page 76 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Kopiera till videobandspelare,
DVD/HDD-enhet, etc. (fortsättning)
Spela in bilder från en
videobandspelare
z Tips
Du kan spela in bilder från en
videobandspelare på ett band. Du kan spela
in en bildsekvens som en stillbild på ett
Memory Stick Duo. Du kan spela in bilder i
HDV-formatet genom att ansluta en enhet
som är kompatibel med HDV1080ispecifikationen. Sätt i en kassett eller ett
Memory Stick Duo för inspelning i
kameran.
Du kan ansluta kameran till en
videobandspelare med en i.LINK-kabel.
Anslut videokameran till vägguttaget med
den medföljande nätadaptern då du
använder denna funktion (sida 15). Se även
instruktionerna som medföljer enheterna
som ska anslutas.
• Om du vill spela in datum/tid och
kamerainställningsdata när kameran är ansluten
med A/V-kabeln, visa dem på skärmen.
• När du använder en i.LINK-kabel överförs
video- och ljudsignaler digitalt, vilket ger
högkvalitetsbilder.
• När en i.LINK-kabel är ansluten, indikeras
formatet för utsignalen (
eller
) på kamerans LCD-skärm.
b Observera!
• Du behöver en i.LINK-kabel för denna åtgärd.
• Det går inte att utföra den här åtgärden med
A/V-kabeln.
• Den här videokameran har en 4-stifts i.LINKkontakt. Välj en kabel som passar i anslutningen
på enheten som ska anslutas.
• Kameran kan endast spela in från en PAL-källa.
Exempelvis kan franska video- eller TVprogram (SECAM) inte spelas in korrekt.
Se sida 101 för information om färg-TV-system.
• Om du använder en 21-stiftsadapter för PALkällan, behöver du en dubbelriktad 21stiftsadapter (medföljer ej).
76
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB07DUB.fm
01GB00BOOK.book Page 77 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
HDV1080i kompatibel enhet
AV-enhet med
i.LINK-uttag
Spela in filmer
1 Ställ POWER-omkopplaren på
VCR.
t HD-kvalitet
t SD-kvalitet
Till i.LINK-kontakt
2 Ställ in kamerans insignal.
Ställ in [VCR HDV/DV] på [AUTO]
när du spelar in från en enhet som är
kompatibel med HDV-formatet.
Ställ in [VCR HDV/DV] på [DV] eller
[AUTO] när du spelar in från en enhet
som är kompatibel med DV-formatet
(sida 66).
: Signalflöde
3 Anslut din videobandspelare som
en spelare till kameran.
Till HDV/DVgränssnitt
(i.LINK)
* Ett i.LINK-uttag som är kompatibelt med
HDV1080i-specifikationen krävs.
När en i.LINK-kabel är ansluten,
indikeras formatet för insignalen
(
eller
) på
kamerans LCD-skärm (denna indikator
kan komma att visas på
uppspelningsenhetens skärm men den
kommer inte att spelas in).
Kopiering/Redigering
i.LINK kabel
(extra
tillbehör)
4 Sätt i en kassett i
videobandspelaren.
5 Ställ in kameran på
inspelningspaus.
Medan du trycker på X (PAUS), tryck
på båda knapparna z REC (inspelning)
samtidigt.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
77
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB07DUB.fm
01GB00BOOK.book Page 78 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Spela in bilder från en videobandspelare (fortsättning)
Spela in stillbilder
Se till att sätta i ett Memory Stick Duo för
inspelning i videokameran på förhand och
ställ [PHOTO/EXP.FOCUS] på [PHOTO]
(standardinställning) (sida 71).
1 Utför steg 1 till 4 under "Spela in
filmer."
6 Börja spela upp kassetten på
videobandspelaren.
Bilden som spelas på VCR visas på
kamerans LCD-skärm.
7 Tryck på X (PAUS) igen vid den
punkt där du vill börja spela in.
8 Tryck på x (STOPP) för att
avsluta inspelningen.
b Observera!
2 Börja spela kassetten.
Bilderna från videobandspelaren visas
på kamerans skärm.
3 Tryck lätt på PHOTO/EXPANDED
FOCUS-knappen på den
bildsekvens som du vill spela in.
b Obs!
• Filmer låses till bildstorleken [
1.2M] när du
spelar upp i HDV-format. Filmer låses till
bildstorleken [
0.2M] (16:9) eller [VGA
(0.3M)] (4:3) när du spelar upp i DV-format.
• Du kan inte spela in TV-program från HDV/
DV-gränssnittet (i.LINK).
• Du kan spela in bilder från DV-enheter endast i
DV-formatet.
• Observera följande när man ansluter med en
i.LINK-kabel:
– Den inspelade bilden blir grov när en bild
pausas på videokameran under inspelning till
en videobandspelare.
– Du kan inte spela in bilder och ljud separat.
– Om du pausar eller stoppar inspelningen och
startar om den kanske inte bilden spelas in
jämnt.
z Tips
• När en 4:3-videosignal matas in, visas bilderna
med svarta band på vänster och höger sidor på
kamerans skärm.
78
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB07DUB.fm
01GB00BOOK.book Page 79 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Kopiera filmer från
band till Memory
Stick Duo som
stillbilder
Du kan spela in stillbilder på ett Memory
Stick Duo. Sätt i ett inspelat band och ett
Memory Stick Duo i kameran och ställ
[PHOTO/EXP.FOCUS] på [PHOTO]
(standardinställning) (sida 71) i förväg.
Radera inspelade
bilder från Memory
Stick Duo
1 Ställ POWER-omkopplaren på
VCR.
2 Spela upp en bild du vill radera
(sida 29).
1 Ställ POWER-omkopplaren på
VCR.
3 Tryck på MEMORY/ DELETEknappen.
2 Sök upp och spela in
MEMORY/
DELETE
bildsekvensen som du vill spela
in.
[Delete this image?] visas.
b Observera!
• Datum och tid vid vilken bilden spelades på
bandet och datum och tid vid vilken bilden
lagrades på Memory Stick Duo spelas in. På
kameran visas datum och tid då bilden spelades
in på band. Kamerainställningsdata inspelade på
band kan inte lagras på Memory Stick Duo.
• Filmer låses till bildstorleken [
1.2M] när du
spelar upp i HDV-format. Filmer låses till
bildstorleken [
0.2M] (16:9) eller [VGA
(0.3M)] (4:3) när du spelar upp i DV-format.
• Du kan spela in stillbilder genom att använda
[PB ZOOM] (sida 72).
Kopiering/Redigering
Tryck på N (uppspelning) för att spela
upp bandet och tryck därefter på
PHOTO/EXPANDED FOCUSknappen vid den bildsekvens som du
vill spela in.
4 Välj [YES] genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten, och tryck
därefter på ratten.
b Obs!
• Bilderna kan inte återställas när de väl har
raderats.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
79
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB07DUB.fm
01GB00BOOK.book Page 80 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Radera bilder inspelade från
Memory Stick Duo (fortsättning)
Skriva ut inspelade
bilder (PictBridgekompatibel skrivare)
b Obs!
• Det går inte att ta bort bilderna om
skrivskyddsknappen på ett Memory Stick Duo
står i skrivskyddsläget (sida 104), eller om den
valda bilden är skyddad (sida 91).
z Tips
• För att radera bilder från indexskärmen
använder du VOLUME/MEMORY-knappen för
att flytta B -markeringen till de bilder du vill ha
och utför steg 3 och 4.
• Om du vill radera alla bilder på en gång väljer
du [
ALL ERASE] (sida 69).
Du kan skriva ut bilder på en PictBridgekompatibel skrivare utan att ansluta
kameran till en dator.
Anslut nätadaptern till videokameran så att
den strömförsörjs från vägguttaget.
Sätt i det Memory Stick Duo som innehåller
stillbilder i videokameran och starta
skrivaren.
Ansluta videokameran till
skrivaren
1 Ställ POWER-omkopplaren på
VCR.
2 Tryck på MENU-knappen och
välj
(OTHERS)-meny t [USB
SELECT] t [PictBridge PRINT]
med SEL/PUSH EXEC-ratten.
3 Anslut USB-kabeln till kamerans
och skrivarens
(USB)-uttag.
USB-kabel
(medföljer)
80
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB07DUB.fm
01GB00BOOK.book Page 81 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
1 Välj [SET] t [DATE/TIME] t
[DATE] eller [DAY & TIME] med
SEL/PUSH EXEC-ratten.
2 Välj [
RETURN] genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten och tryck
därefter på ratten.
En av bilderna som lagrats på Memory
Stick Duo visas.
Skärmen där du väljer PictBridge visas
igen.
4 Välj [EXEC] t [YES] med SEL/
PUSH EXEC-ratten.
Utskrift
1 Välj bilden som du vill skriva ut
med VOLUME/MEMORY-knappen.
skriva ut om nödvändigt.
Om du vill ställa in antalet, gå till steg 3
(antalet ställs automatiskt in på 1).
1 Välj [SET] t [COPIES] med SEL/
PUSH EXEC-ratten.
2 Välj nummer genom att vrida SEL/
PUSH EXEC-ratten och tryck därefter
på ratten.
3 Välj [
RETURN] genom att vrida
SEL/PUSH EXEC-ratten och tryck
därefter på ratten.
Skärmen där du väljer PictBridge visas
igen.
z Tips
• Du kan ställa in nummer upp till 20.
3 Om du vill skriva ut datum/tid på
bilden ställer du in på följande
sätt.
Tryck på MENU-knappen när utskriften
är klar.
b Observera!
• Vi garanterar inte korrekt funktion när en enhet
som inte är kompatibel med PictBridge ansluts.
• Se även bruksanvisningen som medföljer
skrivaren som ska användas.
• Försök inte använda följande funktioner när
skrivaren är ansluten (
visas på skärmen).
Kameran fungerar eventuellt inte på rätt sätt.
– Använd POWER-omkopplaren.
– Koppla bort USB-kabeln från skrivaren.
– Ta ut Memory Stick Duo från kameran
• Om skrivaren slutar fungera kopplar du bort
USB-kabeln, stänger av skrivaren, sätter på den
igen och startar om från början.
• Beroende på skrivaren kan kanterna över, under
och på sidorna vara avklippta. Speciellt när man
skriver ut en bredbild (16:9) kan sidorna klippas
av betydligt.
• Vissa skrivarmodeller stöder inte utskrift av
datum/tid. Se skrivarens bruksanvisning för
information.
• Vi kan inte garantera utskrift av bilder som
spelats in med andra enheter än videokameran.
Kopiering/Redigering
2 Ställ in antalet kopior som du vill
När utskriften är klar försvinner
[Printing...] och skärmbilden där du
väljer bilder visas igen.
Om du inte vill skriva ut datum/tid går
du till steg 4.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
81
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB07DUB.fm
01GB00BOOK.book Page 82 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Skriva ut inspelade bilder (PictBridge-kompatibel skrivare) (fortsättning)
z Tips
• PictBridge är en industristandard fastställd av
Camera & Imaging Products Association
(CIPA). Du kan skriva ut stillbilder utan en
dator genom att ansluta skrivaren direkt till en
digital videokamera eller digital
stillbildskamera, oavsett modell eller tillverkare.
82
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB08COM.fm
01GB00BOOK.book Page 83 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Använda en dator
Ansluta till en dator
När du ansluter kameran till en dator är
följande funktioner tillgängliga:
Kopiera stillbilder på ett Memory Stick Duo
till datorn
t sida 83
Kopiera filmen till ett band i HDV-format till
datorn
t sida 86
Kopiera filmen till ett band i DV-format till
datorn
t sida 86
Om anslutning
Det finns 2 sätt att ansluta kameran till en
dator:
– USB -kabel
Kopiera stillbilder från ett Memory Stick
Duo
– i.LINK -kabel
Kopiera filmer på ett band
• När du använder en USB-kabel eller en i.LINKkabel för att ansluta kameran till en dator, måste
du säkerställa att du ansluter kontakten i rätt
riktning. Om du trycker in kontakten med våld,
kan den skadas och detta kan leda till att
kameran inte fungerar som den ska.
• Du kan inte göra följande:
– Kopiera bilder på ett band till en dator med en
USB-kabel.
– Kopiera bilder på ett Memory Stick Duo till
en dator med en i.LINK-kabel.
• Ta bort USB-kabeln med rätt procedur när du
kopplar bort den från datorn (sida 85).
Systemkrav
För Windows-användare
• Operativsystem: Windows 2000 Professional/
Windows Millennium Edition/ Windows XP
Home Edition/Windows XP Professional
Standardinstallation krävs. Funktion garanteras
inte om ovan nämnda operativsystem har
uppgraderats.
• Processor: MMX Pentium 200MHz eller
snabbare
• Övrigt: USB-port (tillhandahålles som
standard).
För Macintosh-användare
• Operativsystem: Mac OS 9.1/9.2 eller Mac OS X
(v10.1/v10.2/v10.3/v10.4)
• Övrigt: USB-port (tillhandahålles som
standard).
Steg:1 Använda USB-kabeln
• Du kan göra denna operation med datorns
standarddrivrutin. Du behöver inte installera
någon programvara.
• Om datorn har en Memory Stick-plats, sätt i det
Memory Stick Duo på vilket bilderna är
inspelade i Memory Stick Duo-adaptern
(medföljer ej), och sätt därefter in adaptern i
Memory Stick-platsen på datorn för att kopiera
stillbilder till datorn.
• När du använder ett Memory Stick PRO Duo
och datorn inte är kompatibel med det, ansluter
du videokameran med USB-kabeln istället för
att använda Memory Stick-platsen på datorn.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
Använda en dator
Om att ansluta till en dator
Kopiera stillbilder till
en dator
83
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB08COM.fm
01GB00BOOK.book Page 84 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Kopiera stillbilder till en dator (fortsättning)
4 Ställ POWER-omkopplaren på
VCR.
5 Tryck på MENU-knappen.
Till USB-uttag
Menyindexskärmen visas.
USB -kabel
(medföljer)
Till USB-uttag
6 Välj
(OTHERS) t [USB
SELECT] t [
Memory Stick]
med SEL/PUSH EXEC-ratten
(sida 71).
7 Anslut USB-kabeln till kamerans
och datorns
(USB)-uttag.
Det kan ta ett tag innan datorn känner
igen kameran första gången.
• Du ska inte ansluta kameran till datorn vid detta
tillfälle.
• Datorn kanske inte känner igen kameran om du
ansluter den med USB-kabeln innan du sätter på
kameran.
• Se sida 86 för information om rekommenderad
anslutning.
För Windows-användare
1 Starta datorn.
Dubbelklicka på ikonen [Removable Disk]
som visas i [My Computer]. Dra och släpp
bilden i mappen till datorns hårddisk.
Steg:2 Kopiera bilderna
Stäng ner alla program som är igång på
datorn.
För Windows 2000/Windows XP
Logga på som administratör.
2 Sätt in ett Memory Stick Duo i
kameran.
3 Förbered strömkällan till datorn.
Använd den medföljande nätadaptern
som strömkälla (sida 15).
84
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB08COM.fm
01GB00BOOK.book Page 85 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Koppla bort USB-kabeln
För Windows-användare
Om [USB CONNECTING] visas på LCDskärmen följer du rutinen nedan för att
koppla bort USB-kabeln.
1 Klicka på ikonen [Unplug or eject
hardware] i aktivitetsfältet.
Klicka på denna ikon.
1
2
3
A Mappar som innehåller filmfiler som
spelats in med andra kameror som inte
har funktion för att skapa mappar
(endast för uppspelning).
Aktivitetsfält
2 Klicka på [Safely remove USB Mass
Storage Device-Drive].
C Mappar som innehåller filmfiler som
spelats in med andra kameror som inte
har funktion för att skapa mappar
(endast för uppspelning)
Mapp
Fil
101MSDCF (upp DSC0
till 999MSDCF) ssss.
JPG
Betydelse
Stillbildsfil
ssss är nummer mellan 0001 och 9999.
För Macintosh-användare
Dubbelklicka på enhetsikonen och dra och
släpp önskad bildfil till datorns hårddisk.
Klicka här.
3 Klicka på [OK].
4 Koppla bort USB-kabeln från kameran och
datorn.
Använda en dator
B Mappen innehåller bildfiler som spelats
in med kameran när inga nya mappar
har skapats, endast [101MSDCF] visas.
Om [USB CONNECTING] inte visas på
LCD-skärmen gör du endast steg 4.
b Obs!
• Ta bort USB-kabeln med rätt förfaringssätt
annars kanske inte filerna i Memory Stick Duo
uppdateras på rätt sätt. Detta kanske även leder
till fel för Memory Stick Duo.
För Macintosh-användare
1 Stäng ner alla program som är igång på
datorn.
2 Dra och släpp enhetsikonen på skrivbordet
över till [Trash]-ikonen.
3 Koppla bort USB-kabeln från kameran och
datorn.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
85
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB08COM.fm
01GB00BOOK.book Page 86 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Kopiera stillbilder till en dator
(fortsättning)
Kopiera filmer på
band till en dator
b Observera!
Anslut kameran till datorn med en i.LINKkabel.
Datorn måste ha en i.LINK-kontakt och
redigeringsprogram som kan kopiera
videosignaler. Vilken programvara som
krävs beror på de inspelade bildernas
format och formatet som ska kopieras till
datorn (HDV eller DV) vilket visas i
tabellen nedan.
• Om du använder Mac OS X, stäng av datorn
innan du kopplar bort USB-kabeln och matar ut
Memory Stick Duo.
• Koppla inte bort USB-kabeln medan
kontrollampan är tänd.
• Koppla bort USB-kabeln innan du stänger av
kameran.
Rekommenderad anslutning
Observera följande punkter när du ansluter
för att säkerställa att kameran fungerar som
den ska.
• Anslut kameran till en dator med den
medföljande USB-kabeln. Kontrollera att inga
andra USB-enheter är anslutna till datorn.
• Om datorn har ett USB-tangentbord och en
USB-mus som standardutrustning, lämnar du
dem anslutna och ansluter kameran till ett
tillgängligt USB-uttag med USB-kabeln.
• Funktionen garanteras inte om du ansluter två
eller fler USB-enheter till datorn.
• Funktion garanteras inte om du ansluter USBkabeln till USB-uttaget på ett tangentbord eller
en USB-hubb.
• Kontrollera att du ansluter kabeln till USButtaget på datorn.
• Funktion garanteras inte i alla rekommenderade
miljöer.
Inspelning
sformat
Format för
att kopiera
till datorn
Erfordrad
programvara
HDV
HDV
Redigeringsprogr
amvara som kan
kopiera HDVsignalen
HDV
DV
Redigeringsprogr
amvara som kan
kopiera DVsignalen
DV
Redigeringsprogr
amvara som kan
kopiera DVsignalen
DV
b Observera!
• Det går inte att kopiera filmer med hjälp av en
USB-kabel.
• Se programvarans bruksanvisning för detaljer
om att kopiera bilder.
• Se redigeringsprogramvarans bruksanvisning
för rekommenderad anslutning.
• Vissa redigeringsprogram som kan vara
installerade på datorn kanske inte fungerar som
de ska.
• Du kan inte ändra DV-format till HDV-format.
De erfordrade menyinställningarna varierar
beroende på de inspelade bilderna och
formatet (HDV eller DV) som ska kopieras
till datorn.
Inspelning
sformat
HDV
Format för
att kopiera
till datorn
HDV
Menyinställningar*
[VCR HDV/DV]
t [HDV]
[i.LINK CONV]
t [OFF]
86
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB08COM.fm
01GB00BOOK.book Page 87 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Inspelning
sformat
Format för
att kopiera
till datorn
Menyinställningar*
HDV
DV
[VCR HDV/DV]
t [HDV]
[i.LINK CONV]
t [ON]
DV
DV
[VCR HDV/DV]
t [DV]
[i.LINK CONV]
t [OFF]
* Se sida 53 för menyinställningar.
z Tips
Steg:2 Kopiera filmerna
Använd den medföljande nätadaptern som
strömkälla (sida 15).
1 Förbereda redigeringsprogramvara
(medföljer ej).
2 Starta datorn.
Steg:1 Anslut en i.LINK-kabel
3 Sätt i ett band i datorn och ställ
POWER-omkopplaren på VCR.
4 Ställ in kamerans meny.
Menyinställningarna varierar beroende
på kopierad bild.
HDV/DV-gränssnitt
(i.LINK)
i.LINK kabel (extra
tillbehör)
Använda en dator
• För att kopiera bilder i HDV-format som de är
utan att ändra deras format, krävs en HDVkompatibel utrustning.
Mer information finns i programvarans
bruksanvisning eller kontakta
programvaruleverantören.
• För att spela filmer med en vanlig DVD-spelare,
måste du skapa DVD-video i SD-formatet.
DVD-videon är inte i HDV-formatet.
• Datorn kan frysa eller kanske inte känner igen
signalen från kameran i följande situationer.
– Ansluta kameran till en dator som inte stödjer
det videosignalformat som visas på kamerans
LCD-skärm (HDV eller DV).
– Ändra [VCR HDV/DV] (sida 66) och [i.LINK
CONV] (sida 67)-inställningar medan den är
ansluten med en i.LINK-kabel.
– Ändra [REC FORMAT]-inställning medan
kameran är ansluten med en i.LINK-kabel
med POWER-omkopplaren inställd på
CAMERA (sida 66).
– Ändra POWER-omkopplarens läge medan
den är ansluten med en i.LINK-kabel.
• Formatet(HDV eller DV) för in-/utsignaler visas
på kamerans LCD-skärm medan den är ansluten
med en i.LINK-kabel.
5 Kopiera bilder till datorn med
programvaran.
b Observera!
• Om bilder kopieras i HDV-format men inte
känns igen, kanske din redigeringsprogramvara
inte stödjer HDV-formatet. Omvandla bilder till
DV-format enligt steg 4 och kopiera igen.
• Ett band inspelat i DV-format kan inte kopieras
till en dator i HDV-format.
Om att ansluta till en dator
• Anslut i.LINK-kabeln först till datorn och
därefter till kameran. Att ansluta i motsatt
ordningsföljd kan orsaka statisk elektricitet som
kan skada kameran.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
87
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB08COM.fm
01GB00BOOK.book Page 88 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Kopiera filmer på band till en dator (fortsättning)
z Tips
• Kontrollera specifikationer, funktioner och den
senaste informationen för programvaran på
tillverkarens webbsida.
• När bilder inspelade i HDV-format kopieras till
en dator, är filstorleken cirka 2 GB (nästa
samma som en DV-fil) för en 10-minutersfilm
om videokomprimeringsformatet är MPEG2.
När man kopierar filmen i HDVformatet från datorn till din kamera
Ställ in [VCR HDV/DV] på [HDV] och
[i.LINK CONV] på [OFF] (sida 66, 67).
b Obs!
• Det går att kopiera en film i HDV-format som
redigerats på en dator tillbaka till ett band i
HDV-format så länge som
redigeringsprogramvaran kan kopiera HDVfilmer till band. Du kan få mer information från
programleverantören.
När man kopierar filmen i DV-formatet
från datorn till din kamera
Ställ in [VCR HDV/DV] på [DV] (sida 66).
88
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB09TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 89 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Felsökning
Felsökning
Om du får problem med videokameran, kan du felsöka med hjälp av tabellen nedan. Om
problemet kvarstår kopplar du bort strömkällan och kontaktar din Sony-återförsäljare.
• Strömkällor//LCD-skärm/Fjärrkontroll···sida 89
• Kassettband/ Memory Stick Duo···sida 90
• Inspelning···sida 91
• Uppspelning···sida 93
• Ansluta till TV···sida 95
• Kopiera/Redigera/Ansluta till andra enheter···sida 96
• Ansluta till en dator···sida 97
Strömkällor//LCD-skärm/Fjärrkontroll
Strömmen sätts inte på eller stängs av plötsligt.
• Fäst ett laddat batteri på videokameran (sida 15).
• Använd nätadaptern för att ansluta till vägguttaget (sida 15).
Kameran fungerar inte även om strömmen är påslagen.
• Koppla bort nätadaptern från vägguttaget eller ta ur det laddningsbara batteriet och återanslut
det igen efter cirka en minut.
• Tryck på RESET-knappen (sida 119) med ett spetsigt föremål.
Kameran blir varm.
Felsökning
• Kameran kan bli varmare medan du använder den. Detta är normalt.
Laddningslampan CHARGE lyser inte medan batteriet laddas.
•
•
•
•
Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG) (sida 15).
Fäst batteriet ordentligt på videokameran (sida 15).
Anslut nätsladden till vägguttaget ordentligt.
Batteriet har laddats klart (sida 15).
Laddningslampan CHARGE blinkar medan batteriet laddas.
• Fäst batteriet ordentligt på videokameran (sida 15). Om problemet kvarstår kopplar du bort
nätadaptern från vägguttaget och kontaktar din Sony-återförsäljare. Batteriet kan vara skadat.
Indikatorn för återstående batteriladdning anger inte rätt tid.
• Omgivningstemperaturen är för hög eller låg eller så har batteriet inte laddats tillräckligt.
Detta är normalt.
• Ladda upp batteriet tills det är fulladdat. Om problemet kvarstår kan batteriet vara utslitet.
Byt ut det mot ett nytt (sida 15, 105).
• Den indikerade tiden kanske inte är rätt under vissa omständigheter. När du t ex öppnar eller
stänger LCD-skärmen, tar det cirka en minut att visa rätt återstående batteritid.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
89
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB09TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 90 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Felsökning (fortsättning)
Batteriet laddas ur för snabbt.
• Omgivningstemperaturen är för hög eller för låg eller så har batteriet inte laddats tillräckligt.
Detta är normalt.
• Ladda upp batteriet tills det är fulladdat. Om problemet kvarstår kan batteriet vara utslitet.
Byt ut det mot ett nytt (sida 15, 105).
Bilden är kvar på LCD-skärmen.
• Detta inträffar om du kopplar bort DC-pluggen eller tar bort batteriet utan att först stänga av
videokameran. Detta är normalt.
Bilden i sökaren är inte tydlig.
• Flytta sökarlinsens justeringsspak tills bilden visas tydligt (sida 19).
Bilden i sökaren har försvunnit.
• Om du ändrar [VF POWERMODE] till [AUTO], förblir sökarljuset släckt medan LCDpanelen är öppen (sida 64).
Den medföljande fjärrkontrollen fungerar inte.
• Ställ in [REMOTE CTRL] på [ON] (sida 72).
• Ta bort alla hinder mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn.
• Håll starka ljuskällor som solljus eller allmänbelysning borta från fjärrsensorn, annars kanske
inte fjärrkontrollen fungerar som den ska.
• Sätt i ett nytt batteri med kontakterna +/– vända på rätt håll i facket (sida 120).
En annan videobandspelare fungerar inte när du använder den medföljande
fjärrkontrollen.
• Välj ett annat fjärrkontrolläge än VTR 2 för din videobandspelare.
• Täck över videobandspelarens sensor med svart papper.
Kassettband/Memory Stick Duo
Kassetten kan inte matas ut från facket.
• Kontrollera att strömkällan (batteri eller nätadapter) är ordentligt ansluten (sida 15).
• Kondens har skapats på kamerans insida (sida 108).
Cassette Memory-indikatorn eller titelvisningen visas inte medan du använder
en kassett med Cassette Memory.
• Kameran stöder inte Cassette Memory, så indikatorn visas inte.
Indikatorn för återstående band visas inte.
• Ställ [
REMAINING] på [ON] för att alltid visa indikatorn för återstående band (sida 65).
90
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB09TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 91 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Kassetten är brusigare under snabbspolning bakåt eller framåt.
• När du använder nätadaptern, ökar hastigheten för snabbspolning bakåt/framåt (jämfört med
batteridrift) och ökar därför bruset. Detta är normalt.
Det går inte att radera bilder eller formatera Memory Stick Duo.
• Ställ skrivskyddsfliken i skrivläget på Memory Stick Duo om en sådan finns (sida 104).
• Bilderna är skyddade. Ta bort skyddsfunktionen på datorn, etc.
Inspelning
Inspelningen startar inte när du trycker på REC START/STOP-knappen
•
•
•
•
Ställ POWER-omkopplaren på CAMERA (sida 25).
Bandet har kommit till slutet. Spola tillbaka det, eller sätt i en ny kassett.
Ställ skrivskyddsfliken på REC eller sätt i en ny kassett (sida 102).
Bandet har fastnat mot trumman på grund av kondens. Ta ur kassetten och låt kameran stå
minst en timme, sätt därefter i kassetten igen (sida 108).
Zoomreglaget på handtaget fungerar inte.
• Ställ handtagszoom-omkopplaren på H eller L (sida 30).
Du kan inte spela in på Memory Stick Duo.
Ställ skrivskyddsfliken i skrivläget på Memory Stick Duo om en sådan finns (sida 104).
Memory Stick Duo är fullt. Radera onödiga bilder inspelade på Memory Stick Duo (sida 79).
Formatera Memory Stick Duo på kameran eller sätt i ett annat Memory Stick Duo (sida 69).
Du kan spela in stillbilder på ett Memory Stick Duo med.
– Medan man använder [FADER]
– [SMTH SLW REC]
– När den inställda slutarhastigheten är lägre än 1/50
– Medan man kontrollerar/utför bildövergång
• Ställ in [PHOTO/EXP.FOCUS] på [PHOTO] (sida 71).
Felsökning
•
•
•
•
Det går inte att spela in en jämn övergång på ett band från den senast
inspelade bildsekvensen till nästa.
• Använda End search-funktionen (sida 41).
• Ta inte bort kassetten (Bilden spelas in kontinuerligt utan avbrott även när du stänger av
strömmen.)
• Spela inte in bilder i HDV- och DV-format på samma band.
• Spela inte in bilder i SP-läge och LP-läge på samma band.
• Undvik att stoppa när du spelar in en film i LP-läge.
• När [QUICK REC] är inställt på [ON], kan du inte spela in en jämn övergång (sida 72).
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
91
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB09TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 92 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Felsökning (fortsättning)
Slutarljudet hörs inte när du spelar in en stillbild.
• Ställ in [BEEP] på [ON] (sida 72).
• Inget slutarljud hörs under filmning.
End Search fungerar inte.
• Mata inte ut kassetten efter inspelning (sida 41).
• Det finns inget inspelat på kassetten.
• Det finns ett tomt avsnitt mellan inspelade avsnitt på bandet. Detta är normalt.
Autofokus fungerar inte.
• Tryck på FOCUS-knappen för att ställa in autofokus (sida 31).
• Om det är svårt att använda autofokus, fokusera manuellt (sida 31).
Menyalternativ visas skuggade eller fungerar inte.
• Det går inte att välja alternativ som visas skuggade i den aktuella inspelnings-/
uppspelningssituationen.
• Det finns några funktioner som du inte kan aktivera samtidigt. Följande lista visar exempel på
kombinationer av funktioner och menyalternativ som inte fungerar.
Kan inte använda
Situation
[BACK LIGHT]
[EXPOSURE] är inställd på manuell.
Två eller flera iris-/förstärkar-/slutarhastigheter har ställts in
manuellt.
Iris-, förstärkare-, och slutarhastigheter är manuellt inställda.
[EXPOSURE] är inställd på manuell.
Två eller flera iris-/förstärkar-/slutarhastigheter har ställts in
manuellt.
Iris-, förstärkare-, och slutarhastigheter är manuellt inställda.
Under [BACK LIGHT].
Under [SMTH SLW REC].
[EXPOSURE] är inställd på manuell.
Två eller flera iris-/förstärkar-/slutarhastigheter har ställts in
manuellt.
iris-, förstärkare-, och slutarhastigheter är manuellt inställda.
Visa [COLOR BAR].
Visa [COLOR BAR].
Under [SHOT TRANS].
[SPOTLIGHT]
[CNTRST ENHCR]
[D.EXTENDER]
[AE SHIFT]
[HISTOGRAM]
[SMTH SLW REC]
Slutarhastighet, förstärkning, vitbalans eller iris kan inte justeras manuellt.
• Ställ AUTO LOCK-omkopplaren i mittläget för att frigöra autolåsningsläget.
Små vita, röda, blå eller gröna fläckar visas på skärmen.
• Detta fenomen inträffar när man använder en långsam slutarhastighet (sida 34). Detta är
normalt.
92
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB09TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 93 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Föremålen som mycket snabbt passerar förbi bildrutan verkar krokiga.
• Detta kallas för fokalplanfenomenet. Detta är normalt. På grund av hur bildenheten (CMOSsensorn) läser bildsignaler, kan föremål som snabbt passerar förbi bildrutan verka krokiga
beroende på inspelningsförhållandena.
Bilden är ljus och motivet syns inte på LCD-skärmen.
• Avbryt BACK LIGHT-funktionen (sida 59).
Bilden är mörk och motivet syns inte på LCD-skärmen.
• Tryck och håll nere DISPLAY/BATT INFO-knappen under några sekunder för att tända
bakgrundsbelysningen (sida 19).
Bilden är för ljus eller horisontella band eller färgändringar inträffar.
• Detta inträffar när man spelar in bilder under ett lysrör, natriumlampa eller kvicksilverlampa.
Detta är normalt.
Svarta band visas när du spelar in från en TV eller en dator.
• Detta kan förbättras genom att ändra slutarhastigheten (sida 34).
Fina mönster flimrar, diagonala linjer ser hackiga ut.
Uppspelning
Om du spelar upp bilder inspelade på ett Memory Stick Duo, se även avsnittet om
kassettband/Memory Stick Duo (sida 90).
Felsökning
• Justera [SHARPNESS] till [0]-sidan (sida 37).
Du kan inte spela upp bandet.
• Ställ POWER-omkopplaren på VCR.
• Spola tillbaka bandet (sida 28).
Bilddata som sparats på ett Memory Stick Duo kan inte visas.
• Bilddata kan inte spelas upp om du har ändrat filnamn eller mappar, eller har redigerat data
på en dator (i det fallet blinkar filnamnen). Detta är helt normalt (sida 105).
• Det går inte att spela upp bilder som spelats in på andra enheter. Detta är normalt.
Datafilnamn visas felaktiga eller blinkar.
• Filen är skadad.
• Filformatet stöds inte av kameran (sida 103).
• Endast filnamnet visas om katalogstrukturen inte stämmer med universalstandarden.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
93
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB09TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 94 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Felsökning (fortsättning)
Horisontella ränder visas på bilden. De visade bilderna är inte tydliga och visas
inte.
• Videohuvudet är smutsigt. Rengör huvudet med rengöringskassetten (medföljer ej)
(sida 109).
Du kan inte höra ljudet inspelat med 4CH MIC REC på en annan kamera.
• Ställ in [DV AUDIO MIX] (sida 61).
Inget ljud eller endast ett svagt ljud hörs.
•
•
•
•
Vrid upp volymen (sida 29).
Ställ in [MULTI-SOUND] på [STEREO] (sida 61).
Ställ in [DV AUDIO MIX] (sida 61).
Bilder inspelade med hjälp av [SMTH SLW REC] har inte ljud.
Bilder eller ljud klipps av.
• Bandet är inspelat i både HDV- och DV-format Detta är normalt.
Filmen fryser ett tag eller ljudet klipps av.
• Detta inträffar om bandet eller videohuvudet är smutsigt (sida 109).
• Använd Sony mini- DV-kassetten.
"---" visas på skärmen.
• Bandet du spelar, spelades in utan att datum och tid ställts in.
• Ett oinspelat avsnitt på bandet spelas upp.
• Datumkoden på ett band med repor eller brus kan inte läsas.
Brus uppstår och
eller
visas på skärmen.
• Bandet spelades in för ett annat färg-TV-system än det som kameran använder (PAL). Detta
är normalt.
Datumsökning fungerar inte som det ska.
• Spela in mer än 2 minuter efter att ett datum har ändrats. Om en dags inspelning är för kort är
det inte säkert att kameran hittar den punkt där inspelningsdatumet ändras.
• Det finns ett tomt avsnitt mellan inspelade avsnitt på bandet. Detta är normalt.
Ingen bild visas under End search eller Rec review.
• Bandet spelades in i både HDV och DV-format. Detta är normalt.
94
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB09TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 95 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Det nya ljudet som lagts på det inspelade bandet med en annan
videobandspelare hörs inte.
• Justera [DV AUDIO MIX] från [ST1]-sidan (originalljud) tills ljudet hörs på lämpligt sätt
(sida 61).
visas på LCD-skärmen.
• Detta visas när du spelar upp ett band som spelats in på en annan inspelningsenhet med hjälp
av en 4-kanalsmikrofon (4CH MIC REC). Denna kamera uppfyller inte
inspelningsstandarder för 4-kanalsmikrofoner.
Ansluta till TV
Du kan inte visa bilder på en TV som är ansluten med i.LINK-kabeln.
• Du kan inte visa bilden i HD-kvalitet (high definition) på TV:n om i.LINK-uttaget på TV:n
inte är kompatibelt med HDV1080i-specifikationen (sida 48). Se användarhandboken som
medföljer TV-apparaten.
• Omvandla bilderna i HDV-format och spela upp i DV -format (SD-bildkvalitet) (sida 67).
• Spela upp bilder med en annan anslutningskabel (sida 48).
Du kan inte höra ljudet på TV:n som är ansluten med S VIDEO-pluggen
(S VIDEO-kanal) eller komponentvideopluggen.
Du kan inte visa bilden eller höra ljudet på en TV-apparat som anslutits med en
komponentvideokabel.
Felsökning
• Om du använder en S VIDEO-plugg eller komponentvideoplugg, ska du se till att A/Vkabelns röda och vita pluggar också är anslutna (sida 48).
• Ställ in [COMPONENT] enligt den anslutna enhetens krav (sida 67).
• När du använder en kabel för komponentvideo kontrollerar du att den röda och vita kontakten
på A/V-kabeln också är anslutna sida 48.
Du kan inte visa bilden eller höra ljudet på en TV-apparat som anslutits med en
HDMI-kabel.
• Bilder i HDV-format matas inte ut från HDMI OUT-uttaget, om copyright-skyddssignaler
har spelats in i bilderna.
• Bilder i DV-format som matas in till videokameran via i.LINK-kabeln (sida 73) kan inte
matas ut.
• Detta inträffar om du spelar in på ett band med både HDV- och DV-format. Koppla ur och
anslut HDMI-kabeln, eller flytta POWER-omkopplaren för att sätta på videokameran igen.
Bilden visas förvrängd på 4:3-TV:n.
• Detta inträffar när du visar en bild som spelats in i 16:9-läget (wide) på en 4:3-tv. Ställ in
[TV TYPE] och spela upp bilden.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
95
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB09TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 96 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Felsökning (fortsättning)
Svarta zoner visas överst och nederst på en 4:3 TV-skärm.
• Detta inträffar när man visar en bild inspelad i 16:9-läget (wide) på en 4:3-TV. Detta är
normalt.
Kopiera/redigera/ansluta till andra enheter
Bilder från anslutna enheter kan inte zoomas.
• Du kan inte zooma bilder från anslutna enheter på kameran (sida 30).
Tidskod och annan information visas på den anslutna enhetens display.
• Ställ [DISP OUTPUT] på [LCD PANEL] när du ansluter med en A/V-kabel (sida 65).
Du kan inte kopiera korrekt med hjälp av A/V-kabeln.
• A/V-kabeln är inte ordentligt ansluten.
Se till att A/V-kabeln är ansluten till den andra enhetens ingång för att kopiera bilder från
kameran.
När du ansluter med en i.LINK-kabel visas ingen bild på monitorn under
kopiering.
• Ställ in [VCR HDV/DV] enligt den anslutna enhetens krav (sida 66).
Du kan inne lägga på ljud på ett inspelat band.
• Du kan inne lägga på ljud på ett inspelat band med den här enheten.
Det går inte att kopiera korrekt med hjälp av HDMI-kabeln.
• Det går inte att kopiera bilder med hjälp av HDMI-kabeln.
Stillbilder kan inte kopieras från ett band till ett Memory Stick Duo.
• Du kan inte fånga bilder eller bilderna blir dåliga när du fångar dem från ett band som använts
för inspelning ett antal gånger.
När du kopierar en film som filmats i (16:9)-format (wide) med en i.LINK-kabel,
sträcks bilden ut vertikalt.
• Du kan inte mata ut bildformatet med en i.LINK-kabel. Ställ istället in TV:ns bildformat.
• Anslut istället med en AV-kabel.
96
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB09TBS.fm
01GB00BOOK.book Page 97 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Ansluta till en dator
Datorn känner inte igen kameran.
• Koppla bort kabeln från datorn och kameran och anslut den därefter ordentligt.
• Koppla bort USB-enheter utöver tangentbord och mus, och videokameran från -uttaget
(USB) på datorn.
• Koppla bort kabeln från datorn och videokameran, starta om datorn och anslut dem därefter
igen på rätt sätt.
Du kan inte visa eller kopiera video från ett band, på datorn.
• Koppla bort kabeln från datorn och anslut den därefter ordentligt.
• Anslut i.LINK-kabeln eftersom du inte kan kopiera video med USB-kabeln.
Du kan inte visa stillbilder från ett Memory Stick Duo, på datorn.
• Sätt i ett Memory Stick Duo vänt åt rätt håll och skjut in det hela vägen.
• Du kan inte använda en i.LINK-kabel. Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.
• Flytta POWER-omkopplaren för att sätta på VCR och ställ [USB SELECT] på [
Memory
Stick] (sida 71).
• Datorn känner inte igen Memory Stick Duo under kameraanvändning, t ex uppspelning av
band eller redigering. Avsluta kamerafunktionen och anslut därefter kameran till datorn igen.
• Koppla bort USB-enheter utöver tangentbord och mus, och videokameran från -uttaget
(USB) på datorn.
• Ställ in [VCR HDV/DV] rätt enligt den anslutna enheten (sida 66).
• Koppla bort kabeln från kameran och datorn. Starta om datorn och anslut dator och kamera
enligt följande steg i rätt ordning (sida 85).
Felsökning
Datorns bild fryses.
97
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB10TBS2.fm
01GB00BOOK.book Page 98 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Varningsindikatorer och -meddelanden
Självdiagnos/ Varningsindikatorer
Kontrollera följande om indikatorer visas
på LCD-skärmen eller i sökaren.
Vissa symptom kan du själv åtgärda. Om
problemet kvarstår även efter att du har
försökt åtgärda ett par gånger, kontakta din
Sony-återförsäljare eller en auktoriserad
Sony-serviceinrättning.
C: (eller E:) ss: ss (Självdiagnos)
C:04: ss
• Batteriet är inte ett "InfoLITHIUM"batteri. Använd ett "InfoLITHIUM"batteri (sida 105).
• Anslut nätadapterns DC-kontakt
ordentligt till kamerans DC IN-uttag
(sida 15).
C:21: ss
• Kondensation har uppstått. Ta ur
kassetten och låt kameran stå minst en
timme, sätt därefter i kassetten igen
(sida 108).
C:22: ss
• Rengör huvudet med en
rengöringskassett (medföljer ej)
(sida 109).
C:31: ss / C:32: ss
• Något symptom som inte beskrivs ovan
har inträffat. Ta ur kassetten och sätt i
den igen, och försök på nytt. Använd
inte denna funktionen om kondens har
bildats sida 108.
• Koppla ur strömkällan. Återanslut den
och använd kameran igen.
• Byt kassett. Tryck på RESET-knappen
sida 119 och använd kameran igen.
E:61: ss / E:62: ss / E:91: ss
• Kontakta din Sony-återförsäljare eller
lokal auktoriserad Sonyserviceinrättning. Meddela dem den
5-siffriga koden som startar med E.
101-1001 (Varningsindikator som
gäller filer)
• Filen är skadad.
• Det går inte att läsa filen (sida 105).
E (Varning om batterinivå)
• Batteriet är nästan förbrukat.
• Beroende på hur kameran används,
omgivning och batteriets skick, kan E
blinka även om cirka fem till tio
minuter återstår.
% (Varning om kondens)*
• Mata ut kassetten, ta bort strömkällan
och lämna den under cirka en timma
med kassettfacket öppet (sida 108).
(Varningsindikator för Memory
Stick Duo)
• En Memory Stick Duo sitter inte i
(sida 23).
(Varningsindikator för
formatering av Memory Stick Duo)*
• Memory Stick Duo är skadad.
• Memory Stick Duo är inte korrekt
formaterat (sida 69, 103).
(Varningsindikator för Memory
Stick Duo som inte stöds)
• Ett Memory Stick Duo som inte kan
användas i kameran sätts i (sida 103).
Q (Varningsindikatorer som
relaterar till bandet)
Långsam blinkning:
• Det återstår mindre än 5 minuter på
bandet.
• Ingen kassett är isatt.*
• Skrivskyddsknappen på kassetten står i
läge (sida 102).*
98
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB10TBS2.fm
01GB00BOOK.book Page 99 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Snabb blinkning:
• Bandet är slut.*
Z (Varning om utmatning av
kassett)*
Långsam blinkning:
QZ The tape is locked - check the
tab. (sida 102)
Cannot record due to copyright
protection. (sida 102)
• Skrivskyddsknappen på kassetten står i
läge LOCK (sida 104).
x "Memory Stick Duo"
Snabb blinkning:
Incompatible type of Memory
Stick.
• Kondensation har uppstått (sida 108).
• Självdiagnosfunktionen visas (sida 98).
- (Varningsindikator för
skrivskydd på ett Memory Stick
Duo)*
• Skrivskyddsknappen på Memory Stick
Duo står i låst läge (sida 104).
* Du hör en melodi när varningsindikatorerna
visas på skärmen (sida 98).
Följ instruktionerna om det visas
meddelanden på skärmen.
x Batteri/Ström
Use the “InfoLITHIUM” battery pack
(sida 105)
Protected file.
Cannot delete.
• Avbyt filskydd med datorn.
Reinsert the Memory Stick.
(sida 23, 103)
• Sätt i Memory Stick Duo igen ett par
gånger. Om indikatorn blinkar även då
kan Memory Stick Duo vara skadat.
Försök med ett annat Memory Stick
Duo.
This Memory Stick is not
formatted correctly.
Troubleshooting
Beskrivning av
varningsmeddelanden
• En typ av Memory Stick Duo som inte
är kompatibel med kameran sitter i
(sida 103).
• Kontrollera formatet och formatera
därefter Memory Stick Duo enligt
behov (sida 69, 103).
x Kondens
Memory Stick folders are full.
%Z Moisture condensation. Eject
the cassette (sida 108)
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (sida 108)
x Kassett/band
• Du kan inte skapa mappar som
överstiger 999MSDCF. Du kan inte
radera de skapade mapparna med hjälp
av kameran.
• Du måste formatera Memory Stick Duo
(sida 69), eller radera dem med hjälp av
datorn.
Z Reinsert the cassette. (sida 23)
• Kontrollera om kassetten är skadad.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
99
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB10TBS2.fm
01GB00BOOK.book Page 100 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Varningsindikatorer och meddelanden (fortsättning)
Cannot record still images on
Memory Stick.
• Du kan inte spela in stillbilder i
följande fall:
– När slutarhastigheten är 1/50 eller
mindre
– Medan man använder [FADER]
– Medan man använder [SMTH SLW
REC]
– Medan man kontrollerar eller utför
bildövergång.
x PictBridge -kompatibel skrivare
Check the connected device.
• Stäng av skrivaren och slå på den igen,
koppla därefter bort USB-kabeln och
återanslut den.
Error. Cancel the task.
• Stäng av skrivaren och slå på den igen,
koppla därefter bort USB-kabeln och
återanslut den.
x Övrigt
Change to correct tape format.
• Bilderna kan inte spelas upp på grund
av inkompatibelt format.
No output image in “VCR HDV/DV”.
Change format.
• Stoppa uppspelning eller
signalinmatning eller ändra [VCR
HDV/DV]-inställning (sida 66).
x
Dirty video head. Use a
cleaning cassette. (sida 109)
100
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB11ADD.fm
01GB00BOOK.book Page 101 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Övrig information
Använda kameran utomlands
Strömförsörjning
Du kan använda kameran överallt med
hjälp av nätadaptern som medföljer
kameran; spänningen ska vara 100 V till
240 V växelström, 50/60 Hz.
Om färg-TV-system
Kameran är PAL-system, så dess bilder kan
endast visas på PAL-system-TV med en
AUDIO/VIDEO-ingång.
System
Används i
PAL
Australien, Österrike, Belgien,
Kina, Tjeckien, Danmark,
Finland, Tyskland, , Holland,
Hongkong, Ungern, Italien,
Kuwait, Malaysia,
Nya Zeeland, Norge, Polen,
Portugal, Singapore,
Slovakien, Spanien, Sverige,
Schweiz, Thailand,
Storbritannien, etc.
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgarien, Frankrike, Guiana,
Iran, Irak, Monaco, Ryssland,
Ukraina, osv.
NTSC
Bahamas, Bolivia, Kanada,
Centralamerika, Chile,
Colombia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexiko,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerna, USA, Venezuela,
etc.
Du behöver en HDV1080i-kompatibel TV
(eller skärm) med ett komponentuttag och
en AUDIO/VIDEO-ingång. Det krävs även
en videokabel och en A/V-kabel.
Visa bilder i DV-format inspelade i
DV-format
Du behöver en TV med AUDIO/VIDEOingång. Det behövs även en
anslutningskabel.
Enkel inställning av klockan genom att
ange tidsskillnad
När du är utomlands kan du enkelt justera
klockan till lokal tid genom att ställa in
tidsskillnaden. Välj [WORLD TIME], och
ställ därefter in tidsskillnaden (sida 71).
Övrig information
PAL - M
Visa bilder i HDV-format inspelade i
HDV-format
101
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB11ADD.fm
01GB00BOOK.book Page 102 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
HDV Format och inspelning/uppspelning
Kameran kan spela in i både HDV och
DVformat.
Du kan endast använda mini DV-kassetter.
Använd en kassett med
-märkningen.
Kameran är inte kompatibel med kassetter
med Cassette Memory.
Vad är HDV-formatet?
HDV-formatet är ett videoformat som
utvecklats för att spela in och spela upp
digitala HD-videosignaler från en
DV-kassett.
Kameran använder interlaceläget med
1 080 effektiva linjer (1080i, antal
bildpunkter 1 440 ×1 080 punkter).
Överföringshastigheten vid inspelning är
cirka 25 Mbps.
i.LINK används som digitalt gränssnitt som
möjliggör en digital förbindelse med TVapparater eller persondatorer som är
kompatibla med HDV-formatet.
• HDV-signaler komprimeras i MPEG2-formatet,
som används i BS (broadcast satellite) digitala,
markbundna digitala HDTV-sändningar, i Bluray Disc-recordrar, etc.
Signal för copyrightskydd
x När du spelar upp
Om kassetten som du spelar upp innehåller
copyrightsignaler kan du inte kopiera det
med en annan videokamera ansluten till din
kamera.
x När du spelar in
Du kan inte spela in videoband som
innehåller kontrollsignaler för
copyrightskydd på denna kamera. [Cannot
record due to copyright protection.] visas på
LCD-skärmen eller på TV:n om du försöker
spela in sådan programvara. Kameran
spelar inte in kontrollsignaler för
copyrightskydd på bandet under inspelning.
Om hantering
x När du inte använder kameran under en
längre tid
Ta ur kassetten och lägg undan den.
x För att förhindra oavsiktlig radering
För kassettens skrivskyddsflik till SAVE.
Uppspelning
Kameran kan spela upp bilder i både
DV-formatet och enligt HDV1080ispecifikationen.
Kameran kan spela upp bilder som spelats
in i HDV 720/30p-format, men kan inte
mata ut från HDV/DV-gränssnittet
(i.LINK).
REC: Kassetten kan spelas in.
SAVE: Kassetten kan inte
spelas in (skrivskyddad).
REC
SAVE
För att förhindra att oinspelade avsnitt
bildas på bandet
Gå till slutet på inspelade avsnitt med hjälp
av [END SEARCH] (sida 41) innan du
startar nästa inspelning när du har spelat
upp bandet.
102
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB11ADD.fm
01GB00BOOK.book Page 103 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Om Memory Stick
x När du sätter på en etikett på kassetten
Placera etiketter endast på platser som visas
i följande bilder så att du inte orsakar fel i
kameran.
Fäst inte en etikett
längs denna kant.
Ett Memory Stick är en kompakt, bärbar
lagringsenhet med stor datakapacitet.
Du kan endast använda ett Memory Stick
Duo, som är ungefär hälften så stort som ett
standard Memory Stick i kameran. Att ett
Memory Stick Duo finns med i listan
garanterar emellertid inte att det kan
användas i din kamera.
Typer av Memory Stick
Etikettens
placering
x När du är klar med kassetten
Spola tillbaka bandet till början för att
undvika att bilden eller ljudet störs.
Kassetten ska förvaras i sitt fodral och
lagras i en stående position.
x Vid rengöring av den guldöverdragna
kontakten
Rengör den guldpläterade kontakten på en
kassett med en bommullstops efter att den
har matats ut 10 gånger.
Om de guldöverdragna kontakterna på
kassetter är smutsiga eller dammiga kan det
orsaka att indikatorn för återstående band
inte fungerar.
Om Sony HDV1080i-kompatibla TVapparater
Det krävs en HDV-kompatibel TV med
ingång för komponentvideo för att visa
bilder som spelats in i HDV-format.
Memory Stick
(utan MagicGate)
–
Memory Stick Duo*1
(utan MagicGate)
a
"MagicGate Memory Stick"
–
Memory Stick Duo*1
(med MagicGate)
a*2*3
"MagicGate Memory Stick
Duo"*1
a*3
"Memory Stick PRO"
–
"Memory Stick PRO Duo"*1
a*2*3
*1 Ett Memory Stick Duo är cirka halva storleken
av ett standard Memory Stick.
*2 De typer av Memory Stick som stöder
dataöverföring med hög hastighet. Hastigheten
för dataöverföring varierar beroende på enheten
som används.
*3 "MagicGate" är en teknik för copyrightskydd
som spelar in och överför innehållet i ett
krypterat format. Observera att data som
använder MagicGate-teknologi inte kan spelas
in eller spelas upp på kameran.
• Stillbildsformat: Kameran komprimerar och
spelar in bilddata i JPEG (Joint Photographic
Experts Group)-format. Filnamnstillägget är
".JPG."
• Filnamn för stillbilder:
– 101- 0001: Detta filnamn visas på kamerans
skärm.
– DSC00001.JPG: Detta filnamn visas på
datorns skärm.
• Ett Memory Stick Duo som formaterats i en
dator (Windows OS/Mac OS) är inte garanterat
kompatibel med denna kamera.
• Hastigheten för läsning/skrivning kan variera
beroende på kombinationen av Memory Stick
och Memory Stick-kompatibla produkter som
du använder.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
Övrig information
Guldpläterad kontakt
Inspelning/
uppspelning
103
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB11ADD.fm
01GB00BOOK.book Page 104 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Om Memory Stick (fortsättning)
På ett Memory Stick Duo med ett
Skrivskyddsflik
Du kan förhindra oavsiktlig radering av
bilder när du skjuter skrivskyddsknappen
på Memory Stick Duo till skrivskyddsläget
med hjälp av ett litet spetsigt föremål.
Om hantering
Ingen kompensation ges för skadade eller
förlorad data, vilket kan inträffa i följande
fall:
• Om du matar ut Memory Stick Duo, stänger av
strömmen på kameran eller tar bort batteriet för
att byta det, medan kameran läser eller skriver
bildfiler på Memory Stick Duo (medan
kontrollampan är tänd eller blinkar).
• Om du använder Memory Stick Duo nära
magneter eller magnetiska fält.
Du rekommenderas att säkerhetskopiera
viktiga data till en hårddisk på en dator.
x Om hantering av ett Memory Stick
Tänk på följande när du hanterar ett
Memory Stick Duo.
• Var försiktig så att du inte trycker för hårt när du
skriver på ett anteckningsområde på ett Memory
Stick Duo.
• Fäst inte en etikett eller liknande på ett Memory
Stick Duo eller en Memory Stick Duo-adapter.
• Om du transporterar eller förvarar ett Memory
Stick Duo, bör du lägga det i dess fodral.
• Vidrör inte, och låt inte metalliska föremål
komma i kontakt med kontakterna.
• Böj inte, tappa inte och använd inte kraft på
Memory Stick Duo.
• Plocka inte isär eller modifiera Memory Stick
Duo.
• Låt inte Memory Stick Duo bli vått.
• Var försiktig och se till att småbarn inte får tag
på Memory Stick Duo. Det finns en risk att ett
barn kan svälja det.
• Sätt inte in något annat än ett Memory Stick
Duo i Memory Stick Duo-facket. Det kan göra
att den inte fungerar riktigt.
x Om platser där enheten kan användas
Förvara inte Memory Stick Duo på följande
platser.
• Platser som är utsatta för extremt höga
temperaturer, t ex bilar som parkerats utomhus
under sommaren.
• Platser under direkt solljus.
• Platser med extremt hög fuktighet eller som
utsätts för frätande gaser.
x Om Memory Stick Duo-adapter
Efter att du satt i ett Memory Stick Duo i
Memory Stick Duo-adaptern kan du
använda den med en enhet som är
kompatibel med standard Memory Stick.
• Om du använder ett Memory Stick Duo med en
Memory Stick"-kompatibel enhet ska du
kontrollera att du placerat " Memory Stick Duo"
i en Memory Stick Duo-adapter.
• När du för in ett "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter kontrollera att "
Memory Stick Duo" förs in åt rätt håll och för in
det hela vägen. Observera att felaktigt
användning kan orsaka fel. Dessutom, om du
tvingar "Memory Stick Duo" in i Memory Stick
Duo-adaptern åt fel håll, kan det skadas.
• För inte in en Memory Stick Duo-adapter utan
ett "Memory Stick Duo". Om du gör detta kan
ett fel uppstå i enheten.
x På ett "Memory Stick PRO Duo"
• Max minneskapacitet för ett "Memory Stick
PRO Duo" som kan användas på kameran är
4 GB.
104
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB11ADD.fm
01GB00BOOK.book Page 105 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Om "InfoLITHIUM"batteri
Om kompatibla bilddata
• Bilddatafiler inspelade på ett "Memory Stick
Duo" med kameran följer universalstandarden
"Design rule for Camera File system" som
etablerats av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Det går inte att spela upp stillbilder på kameran,
som spelats in med andra enheter (DCRTRV900E eller DSC-D700/D770) som inte
överensstämmer med denna universalstandard
(dessa modeller säljs inte i vissa områden).
• Om du inte kan använda ett " Memory Stick
Duo" som har använts med en annan enhet,
formaterar du det med denna kamera (sida 69).
Vid formatering raderas all information på
"Memory Stick Duo."
• Du kan få problem vid uppspelning på den här
kameran:
– Om du spelar upp bilddata som modifierats
med en dator.
– Om du spelar upp bilddata som spelats in med
annan utrustning.
Denna enhet är kompatibel med ett
"InfoLITHIUM"-batteri (L-serien).
Kameran fungerar endast med"
InfoLITHIUM"-batteriet.
"InfoLITHIUM"-batteri i serie L har en
-markering.
Vad är ett "InfoLITHIUM"-batteri?
Ett "InfoLITHIUM"-batteri är ett
litiumjonbatteri som kan överföra
information om användningsförhållanden
mellan kameran och en nätadapter/laddare.
"InfoLITHIUM"-batteri beräknar
strömförbrukningen enligt kamerans
driftsförhållanden, och visar återstående
batteritid i minuter.
Med en nätadapter/laddare visas
återstående batteritid och laddningstid.
Ladda batteriet
Använda batteriet effektivt
• Batteriets kapacitet minskar om
omgivningstemperaturen är 10 °C eller lägre,
och den tid du kan använda batteriet blir kortare.
Om detta inträffar, gör något av följande för att
kunna använda batteriet under en längre tid.
– Placera batteriet i en ficka för att värma upp
det, och sätt tillbaka det i kameran strax innan
du börjar spela in.
– Använd ett batteri med lång batteritid:
NP-F770/F970 (medföljer ej).
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
Övrig information
• Ladda alltid batteriet innan du börjar använda
kameran.
• Vi rekommenderar att batteriet laddas vid
temperaturer mellan 10 °C och 30 °C tills
laddningslampan CHARGE släcks. Om man
laddar batteriet när temperaturen är utanför detta
område kan laddningen bli mindre effektiv.
• När laddningen är klar kopplar du bort kabeln
från kamerans DC IN-uttag eller tar bort
batteriet.
105
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB11ADD.fm
01GB00BOOK.book Page 106 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Om InfoLITHIUM-batteriet (fortsättning)
• Batteriet laddas ur fortare om man använder
LCD-panelen, uppspelning eller snabbspolning
ofta.
Vi rekommenderar att du använder ett batteri
med lång batteritid: NP-F770/F970.
• Ställ alltid POWER-omkopplare på OFF (CHG)
när du inte spelar in eller spelar upp på kameran.
Batterikapaciteten förbrukas även när kameran
är i standby eller vid paus för uppspelning.
• Ha alltid extra batteri till hands för två eller tre
gånger så lång inspelningstid som förväntas och
gör provinspelningar före den verkliga
inspelningen.
• Utsätt inte batteriet för vatten. Batteriet är inte
vattentätt.
Batteriets livslängd
• Batteriets kapacitet minskar med tiden och med
upprepad användning. Om användningstiden
minskas märkbart mellan uppladdningarna är
det troligen dags att byta ut det mot ett nytt
batteri.
• Livslängden för varje batteri styrs av hur det
lagras, används och miljöförhållandena.
Indikator för återstående batteritid
• När strömmen stängs av trots att indikatorn för
återstående batterikapacitet indikerar att
batteriet har tillräcklig kapacitet kvar, måste du
ladda batteriet fullt igen. Återstående batteritid
indikeras korrekt. Observera dock att man
ibland inte kan erhålla korrekt indikering av
batteritid om videokameran används vid höga
temperaturer under en lång tid eller om den
lämnas i ett fulladdat tillstånd, eller om batteriet
används ofta. Använd endast indikeringen av
återstående batteritid som en grov vägledning.
• E -markeringen som indikerar låg
batterikapacitet, blinkar även om det fortfarande
finns 5 till 10 minuter batteritid kvar, beroende
på driftsförhållanden eller
omgivningstemperatur.
Lagring av batteriet
• Om batteriet inte används under en lång tid,
fulladdar du batteriet och använder det på
kameran en gång om året för att upprätthålla
riktig funktion. För att lagra batteriet, tar du ut
det ur kameran och förvara det på en torr sval
plats.
• För att ladda ur batteriet fullständigt
med kameran, låter du kameran vara i
inspelningsläge tills strömmen stängs av
(sida 18).
106
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB11ADD.fm
01GB00BOOK.book Page 107 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Om i.LINK
HDV/DV-gränssnittet på denna enhet är ett
i.LINK-kompatibelt gränssnitt. Detta
avsnitt beskriver i.LINK-standarden och
dess egenskaper.
Vad är i.LINK?
i.LINK är ett digitalt seriegränssnitt för att
överföra digital video, digitalt ljud och
annan information till andra i.LINKkompatibla enheter. Du kan även styra
andra enheter med hjälp av i.LINK.
i.LINK-kompatibla enheter kan anslutas
med en i.LINK-kabel. Möjliga
tillämpningar är styrning och
dataöverföring mellan olika digitala
AV-enheter.
Om två eller flera i.LINK-kompatibla
enheter är seriellt kopplade med enheten
går det att styra och överföra data från valfri
enhet i kedjan. Observera emellertid att hur
styrning sker kan variera eller att
dataöverföring eventuellt inte fungerar
beroende på specifikationer och egenskaper
för de anslutna enheterna.
b Observera!
Om överföringshastighet för i.LINK
Maximal överföringshastighet för i.LINK
varierar beroende på enheten. Det finns tre
typer.
S100 (cirka 100Mbps*)
S200 (cirka 200Mbps)
S400 (cirka 400Mbps)
Överföringshastigheten för varje utrustning
finns under Tekniska Specifikationer i
* Vad är Mbps?
Mbps är en förkortning för "megabit
per sekund" eller den mängd data som
kan sändas eller tas emot under en
sekund. Exempelvis innebär en
överföringshastighet på 100 Mbps att
100 megabit data kan skickas under en
sekund.
För att använda i.LINK-funktioner på
denna enhet
För detaljerad information om hur du
kopierar när denna enhet är ansluten till
andra videoenheter med i.LINK-gränsnitt,
sida 75.
Denna enhet kan även anslutas till andra
i.LINK-kompatibla enheter tillverkade av
Sony (t ex en dator i VAIO-serien) samt
även till videoenheter.
Vissa i.LINK-kompatibla videoenheter,
som t ex digitala TV-apparater, DVD,
MICROMV eller HDV-brännare/-spelare
är inte kompatibla med denna enhet. Innan
du ansluter till andra enheter, bör du
kontrollera om enheten är kompatibel med
HDV/DV-enheten eller inte. För
information om försiktighetsåtgärder och
kompatibel programvara, se även
bruksanvisningen för den utrustning som
den ska anslutas till.
Övrig information
• Normalt kan endast en enhet anslutas till denna
enhet med i.LINK-kabeln. Vid anslutning av
denna enhet till en HDV/DV-kompatibel enhet
med två eller flera HDV/DV-gränssnitt,
hänvisas till bruksanvisningen för den
utrustning som ska anslutas.
• i.LINK är ett mer vardagligt namn på databuss
IEEE 1394 som tagits fram av Sony. Det är ett
varumärke som godkänts av många företag.
• IEEE 1394 är en internationell standard från
Institute of Electrical and Electronics Engineers.
respektive utrustnings bruksanvisning. Den
finns även angiven vid i.LINK-uttaget på en
del enheter.
Överföringshastigheten kan skilja från det
angivna värdet när enheten ansluts till en
enhet med en annan maximal
överföringshastighet.
b Obs!
• Om du ansluter en enhet med en i.LINK-kontakt
till kameran via en i.LINK-kabel, stänger du av
enheten och kopplar bort den från eluttaget
innan du ansluter eller kopplar bort i.LINKkabeln.
Om erforderlig i.LINK-kabel.
Använd Sony i.LINK 4-stift-till-4-stiftkabel (vid HDV/DV-kopiering).
107
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB11ADD.fm
01GB00BOOK.book Page 108 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Underhåll och försiktighetsåtgärder
Användning och skötsel
• Använd och förvara inte kameran och tillbehör
på följande platser.
– Extremt varma eller kalla platser. Lämna dem
aldrig på en plats där de utsätts för
temperaturer över 60 °C, till exempel i en bil
som parkerats i solen, nära element eller i
direkt solljus. De kan fungera felaktigt eller
bli deformerade.
– Nära starka magnetiska fält eller mekaniska
vibrationer. Kameran kan fungera felaktigt.
– Nära starka radiovåger eller strålning.
Kamerans inspelning kanske inte fungerar
som den ska.
– Nära AM-mottagare och videoutrustning.
Brus kan inträffa.
– På sandstränder eller på platser med mycket
damm. Om sand eller damm kommer in i
kameran kan det uppstå fel. Ibland kan detta
fel inte åtgärdas.
– Nära fönster eller utomhus där LCD-skärmen,
sökaren eller linsen kan utsättas för direkt
solljus. Detta skadar sökarens innanmäte eller
LCD-skärmen.
– På fuktiga platser.
• Driv kameran med DC 7,2 V (laddningsbart
batteri) eller DC 8,4 V likström (nätadapter).
• DCAnvänd endast den nätadapter eller det
batteri som rekommenderas i denna
bruksanvisning.
• Låt inte kameran bli våt, t ex från regn eller
havsvatten. Om kameran blir våt kan den börja
fungera på felaktigt sätt. Ibland kan detta fel inte
åtgärdas.
• Om fasta föremål eller vätska kommer in i
kamerahuset, koppla ur kameran och låt en
Sony-återförsäljare kontrollera den innan du
använder den igen.
• Undvik ovarsam hantering, isärtagning,
modifiering, fysiska stötar eller stötar genom
hamrande, fall eller genom att du trampar på
produkten. Var speciellt försiktig med linsen.
• Kontrollera att POWER-omkopplaren är inställd
på OFF (CHG) när du inte använder kameran.
• Använd inte videobandspelaren insvept i
exempelvis en handduk. Det kan leda till för stor
värmeutveckling inuti videobandspelaren.
• Dra i kontakten inte i sladden när du kopplar
bort nätsladden.
• Skada inte nätsladden genom att till exempel
placera något tungt på den.
• Se till att metallkontakterna är rena.
• Förvara fjärrkontrollen och knappbatteriet utom
räckhåll för barn. Om batteriet sväljs av misstag,
kontakta genast en doktor.
• Om batterivätska har läckt,
– kontakta din närmaste auktoriserade Sonyserviceinrättning.
– tvätta bort vätska som kan ha kommit i
kontakt med huden.
– om du fått vätska i ögonen, tvätta dem i rikligt
med vatten och kontakta en läkare.
x När du inte använder kameran under en
längre tid
• Starta kameran periodvis och spela en kassett i
cirka 3 minuter.
• Ladda ur batteriet fullständigt innan du lagrar
det.
Kondens
Om du tar in kameran direkt från en kall
plats till en varm, kan kondens bildas inuti
kameran, på bandets yta eller på objektivet.
Bandet kan då fastna mot trummans huvud
och gå sönder eller också kan du få problem
med kamerans funktionalitet. Om du har
fått fukt inuti kameran visas [Moisture
condensation. Eject the cassette] eller
[Moisture condensation. Turn off for 1H.].
Om fukt bildas på linsen visas ingen
indikator.
x Om kondens har bildats
Inga funktioner fungerar, förutom
kassettutmatningen. Mata ut kassetten, slå
av kameran och låt stå i cirka en timme med
kassettlocket öppet. Din kamera kan
användas igen när båda följande villkor
uppfylls:
• Varningsmeddelandet inte visas när du slår på
kameran.
• Varken % eller Z blinkar när en kassett sätts i
och du trycker på knapparna för videokontroll.
Kameran kan inte alltid känna av att
kondens håller på att bildas. Om detta
sker matas kassetten ibland inte ut under
10 sekunder efter att kassettlocket har
öppnats. Detta är normalt. Stäng inte
kassettlocket förrän kassetten har matats ut.
108
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB11ADD.fm
01GB00BOOK.book Page 109 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
x Om kondens
Kondens kan bildas då du flyttar kameran
från en kall till en varm plats (eller tvärtom)
eller om du använder kameran på fuktiga
platser, så som beskrivs nedan.
• När du tar in kameran från en skidbacke till ett
uppvärmt rum.
• När du tar kameran från en luftkonditionerad bil
eller ett luftkonditionerat rum till en varm plats
utomhus.
• När du använder kameran efter regnväder.
• När du använder kameran på en varm och fuktig
plats.
x Så här förhindrar du kondensbildning
När du flyttar kameran från en kall till en
varm plats lägger du kameran i en plastpåse
och ser till att den sluter tätt. Ta av påsen då
temperaturen inuti påsen är densamma som
i rummet i övrigt (det tar cirka en timme).
Videohuvud
– Följande fenomen inträffar i DV-format.
Svarta
bildstörningar.
Den uppspelade bilden försvinner.
(Enfärgad blå bild)
• Videohuvudena slits efter långvarig
användning. Om du inte kan få fram en tydlig
bild även efter att du har använt en
rengöringskassett (medföljer ej), kan det bero på
att videohuvudena är slitna. Kontakta din Sonyåterförsäljare eller en lokal auktoriserad Sonyserviceinrättning för att byta ut videohuvudena.
LCD-skärm
• Tryck inte för hårt på LCD-skärmen eftersom
den kan skadas.
• Om kameran används på en kall plats kan en
bild dröja kvar på LCD-skärmen. Detta är
normalt.
• När du använder kameran kan LCD-skärmens
baksida bli varmt. Detta är normalt.
Övrig information
Om du spelar upp band som spelats in i
HDV-format kan bilden och ljudet frysas en
kort stund (cirka 0,5 sekunder).
Detta inträffar om HDV-signalerna inte kan
spelas in eller upp på rätt sätt på grund av
smuts på bandet eller videohuvudet.
Beroende på kassetten inträffar detta
ganska ofta även om kassetten är helt ny
eller inte har använts mycket.
Om denna frysning sker under uppspelning
kan du lösa problemet och visa bilderna
genom att spola tillbaka efter att du spelat
framåt lite. En sådan frysning kan inte
återhämtas om den skapades under
inspelning.
För att förhindra sådana problem använder
du Sony mini DV-kassett.
Den uppspelade bilden
Den
försvinner.
uppspelade
bilden pausas. (Enfärgad blå bild)
• Om följande problem inträffar, rengör du
videohuvudena i 10 sekunder med en Sony
DVM-12CLD-rengöringskassett (medföljer ej).
– Uppspelade bilder flyttar sig inte.
– Uppspelade bilder inte visas.
– Ljudet klipps av.
– [x
Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] visas på skärmen under inspelning.
– Följande fenomen inträffar i HDV-format.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
109
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB11ADD.fm
01GB00BOOK.book Page 110 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Underhåll och försiktighetsåtgärder (fortsättning)
x Att rengöra LCD-skärmen
Om LCD-skärmen har blivit smutsig av
fingeravtryck eller damm, rekommenderar
vi att du använder mjuk duk för att göra ren
den. Applicera inte rengöringsvätska direkt
på LCD-skärmen när du använder en LCDrengöringssats (medföljer ej). Använd
rengöringspapper som fuktats med vätska.
Hantera höljet
• Om höljet blir smutsigt, rengör kameran med en
mjuk duk lätt fuktad i vatten och torka därefter
torrt med en torr mjuk duk.
• Undvik följande för att inte skada ytfinishen.
– Använda kemikalier som thinner, bensen,
alkohol, kemiska trasor,
smutsavvisandemedel, insektsdödare och
solskyddsmedel.
– Ha ovanstående kemikalier på händerna när
du använder kameran.
– Låta höljet vara i kontakt med gummi- eller
vinylföremål under en lång tid.
Skötsel och lagring av linsen
• Vid följande tillfällen bör man torka ren linsens
yta med en mjuk trasa:
– När det förekommer fingeravtryck på
linsytan.
– På varma eller fuktiga platser
– När linsen utsätts för luft med salt i, t ex vid
havet.
• Lagra linsen på en plats med god ventilation där
den inte utsätts för smuts eller damm.
• För att förhindra mögel bör du regelbundet
rengöra linsen så som beskrivits ovan. Det
rekommenderas att du använder kameran minst
en gång i månaden för att den ska fortsätta
fungera på ett optimalt sätt.
Om uppladdning av det förinstallerade
laddningsbara batteriet.
Kameran har ett förinstallerat laddningsbart
batteri som backar upp datum, tid och andra
inställningar även när POWERomkopplaren är inställd på OFF (CHG).
Det förinstallerade laddningsbara batteriet
laddas alltid medan kameran är ansluten till
ett vägguttag via nätadaptern eller medan
batteriet är isatt. Det laddningsbara batteriet
laddas helt ur under cirka 3 månader om
du inte använder kameran alls och
nätadaptern inte är ansluten och batteriet
inte är isatt. Använd kameran efter att du
laddat det laddningsbara batteriet.
Även om det förinstallerade batteriet inte
laddas, påverkas inte kamerans funktion om
du inte spelar in datumet.
x Tillvägagångssätt
Anslut kameran till ett vägguttag med hjälp
av den medföljande nätadaptern och lämna
den med POWER-omkopplaren i läget OFF
(CHG) under mer än 24 timmar.
110
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB11ADD.fm
01GB00BOOK.book Page 111 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Ta bort damm från sökarens insida
1 Ta bort sökaren.
Medan du för sökarens frigöringsspak åt
vänster 1 tar du bort sökaren 2.
2
1
2 Ta bort damm från insidan av
sökaren och delen som visas
nedan med ett blåsverktyg.
Övrig information
3 Sätt fast sökaren och gör på
motsatt sätt som i steg 1.
111
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB11ADD.fm
01GB00BOOK.book Page 112 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Tekniska specifikationer
System
Videoinspelningssystem (HDV)
2 roterande huvuden, Helical scanningsystem
Videoinspelningssystem (DV)
2 roterande huvuden, Helical scanningsystem
Inspelningssystem för stillbilder
Exif Ver. 2.2*1
Inspelningssystem för ljud (HDV)
Roterande huvuden, MPEG-1 Audio
Layer -2, Kvantisering: 16 bitar
(Fs 48 kHz, stereo)
överföringshastighet: 384 kbit/s
Inspelningssystem för ljud (DV)
Roterande huvuden, PCM-system
kvantisering: 12 bitar (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bitar
(Fs 48 kHz, stereo)
Videosignal
PAL-färg, CCIR-standarder
1080/50i specifikation
Kassetter som kan användas
Mini DV-kassetter med
markeringen tryckt
Bandhastighet (HDV)
Cirka 18,81 mm/s
Bandhastighet (DV)
SP: Cirka 18,81 mm/s
LP: Cirka 12,56 mm/s
Inspelnings-/uppspelningstid (HDV)
60 min (med en DVM60-kassett)
Inspelnings-/uppspelningstid (DV)
SP: 60 min (med en DVM60-kassett)
LP: 90 min (med en DVM60-kassett)
Snabbspolning framåt/bakåt
Cirka 2 min 40 s (med en DVM60kassett och det laddningsbara batteriet)
Cirka 1 min 45 s (med en DVM60kassett och nätadaptern)
Sökare
Elektronisk sökare (färg)
Bildenhet
4,5 mm (1/4 typ) 3 CMOS-sensor
Bildpunkter för inspelning (stillbild,
HDV/DV16:9):
Max. 1,20 megabildpunkter
(1 440 × 810)*2
Brutto: Cirka 1 120 000 bildpunkter
Effektivt (film, 4:3):
778 000 bildpunkter
Effektivt (film, 16:9):
1 037 000 bildpunkter
Effektivt (stillbild, 4:3):
778 000 bildpunkter
Effektivt (stillbild, 16:9):
1 037 000 bildpunkter
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
20 × (optisk), Cirka 30 × (digital, om
[D.EXTENDER] är inställd på [ON])
Brännvidd
f=3,9 ~ 78 mm
Vid omvandling till 35-mm
stillbildskamera*3
37,4 ~ 748 mm (16:9),
45,7 ~ 914 mm (4:3)
F1,6 ~ 2,8
Filterdiameter: 62 mm
Färgtemperatur
[INDOOR] (3 200 K),
[ OUTDOOR] (5 800 K)
Minsta belysning
4 lx (lux) (F 1,6)
*1 "Exif" är ett filformat för stillbilder som
etablerats av JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association). Filer i detta format kan
innehålla ytterligare information, t ex
kamerans inställningar, vid tidpunkten
för inspelningen.
*2 Den unika bildpunktsmatrisen för Sonys
ClearVid CMOS-sensor och
bildbehandlingssystem (ny Enhanced
Imaging Processor) möjliggör en
bildupplösning för stillbilder som
112
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB11ADD.fm
01GB00BOOK.book Page 113 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
motsvarar dubbelt så mycket som
bildsensorns effektiva antal bildpunkter.
*3 Värdena för brännvidd är faktiska
värden som är resultatet av
bildpunktsavläsningar vid vidvinkel.
Ut-kontakter
AUDIO/VIDEO -utgångar
10-stiftskontakt
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserat
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserat
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm), obalanserat
Ljudsignal: 327 mV (vid
belastningsimpedans 47 k Ω (kilohm),
utimpedans med mindre än 2,2 k Ω
(kilohm)
COMPONENT OUT -uttag
Y: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), obalanserad
PB /PR, CB /CR : +/- 350 mVp-p
HDMI OUT -uttag
Typ A (19 stift)
LANC -uttag
Stereo mini-miniuttag (Ø 2,5 mm)
USB -uttag
mini-B
HDV/DV-uttag
i.LINK-gränssnitt (IEEE 1394,
4-stiftskontakt S100)
Strömförsörjning
DC 7,2 V (laddningsbart batteri)
DC 8,4 V (nätadapter)
Genomsnittlig effektförbrukning
Under inspelning med sökaren på
normal ljusstyrka
HDV -inspelning 5,9 W
DV -inspelning 5,7 W
Under inspelning med LCD-skärmen
på normal ljusstyrka:
HDV -inspelning 5,9 W
DV -inspelning 5,7 W
Driftstemperatur
0 °C till +40 °C
Förvaringstemperatur
-20 °C till +60 °C
Dimensioner (cirkamått)
145 ×156 × 322 mm
(b/h/d)
inklusive utskjutande delar
145 × 156 × 322 mm
(b/h/d)
inklusive utskjutande delar med batteri
NP-F570
Vikt (cirka)
1,4 kg endast huvudenheten
1,6 kg inklusive det laddningsbara
batteriet (NP-F570), en kassett och
motljusskydd med linsskydd.
Medföljande tillbehör
Se sida 13.
Övrig information
In-/utgångar
Allmänt
LCD-skärm
Bild
8,8 cm (3,5-typ, bildformat 16:9)
Totalt antal bildpunkter
211 200 (960 × 220)
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
113
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB11ADD.fm
01GB00BOOK.book Page 114 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Tekniska specifikationer (fortsättning)
Nätadapter AC-L15A
Strömförsörjning
100 - 240 V växelström, 50/60 Hz
Strömförbrukning
0,35 - 0,18 A
Energiförbrukning
18 W
Utspänning
DC 8,4 V*
Driftstemperatur
0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur
-20 °C till +60 °C
Dimensioner (cirkamått)
56 × 31 × 100 mm (b/h/d)
utan utskjutande delar
Vikt (cirka)
190 g utan nätkabel
* Se etiketten på nätadaptern för övriga
specifikationer.
Laddningsbart batteri NP-F570
Max utspänning
8,4 V likström
Utspänning
7,2 V likström
Kapacitet
15,8 Wh (2 200 mAh)
Dimensioner (cirkamått)
38,4 × 20,6 × 70,8 mm (b/h/d)
Vikt (cirka)
100 g
Driftstemperatur
0 °C till 40 °C
Typ
Litiumjon
Konstruktion och tekniska specifikationer kan
komma att ändras utan föregående meddelande.
114
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB11ADD.fm
01GB00BOOK.book Page 115 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Om varumärken
Om licensen
• "Handycam" och
ALL ANVÄNDNING AV DENNA
PRODUKT FÖRUTOM PERSONLIG
KONSUMENTANVÄNDNING PÅ ALLA
SÄTT SOM FÖLJER MPEG-2-STANDARDEN
FÖR ATT KODA VIDEOINFORMATION FÖR
PAKETERADE MEDIA ÄR UTTRYCKLIGEN
FÖRBJUDET UTAN EN LICENS UNDER
TILLÄMPLIGA PATENT I MPEG-2PATENTPORTFÖLJEN, DENNA LICENS ÄR
TILLGÄNGLIG FRÅN MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
är
registrerade varumärken som tillhör Sony
Corporation.
• "Memory Stick", "
", "Memory Stick
Duo", "
," "Memory Stick
PRO Duo", "
",
"MagicGate", "
",
"MagicGate Memory Stick" och "MagicGate
Memory Stick Duo" är varumärken som tillhör
Sony Corporation.
• "InfoLITHIUM" är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
• i.LINK och är varumärken som tillhör Sony
Corporation.
Övrig information
•
är ett varumärke.
• Microsoft, Windows och Windows Media är
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör U.S. Microsoft i USA och andra länder.
• Macintosh och Mac OS är varumärken som
tillhör Apple Computer, Inc i USA och andra
länder.
• HDV och HDV-logotypen är varumärken som
tillhör Sony Corporation och Victor Company
of Japan, Ltd.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing LLC.
• Pentium är ett varumärke eller ett registrerat
varumärke som tillhör Intel Corporation.
Övriga produktnamn i denna bruksanvisning kan
vara varumärken eller registrerade varumärken
som ägs respektive företag. Vidare har inte ™ och
® skrivits ut i samtliga fall i denna
bruksanvisning.
115
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB12QUI.fm
01GB00BOOK.book Page 116 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Snabbreferens
Identifiera delar och kontroller
Nummer som anges inom ( ) hänvisar till sidnummer.
1
2
3
4
5
6
0
qa
qs
qd
7
8
qf
9
qg
qh
qj
qk
A Zoomspak (30)
K Fokuseringsring (31)
B Sökare (19)
L Zoomring (30)
C Linsjusteringsspak för sökaren (19)
M
D Frigöringsspak för sökare (111)
E Fjärrsensor (baksida) (120)
F Inspelningslampa (Rec)(baksida)(25)
Inspelningslampan blinkar om
återstående bandtid är kort eller batteriet
har dålig laddning.
LANC-uttag
LANC-uttaget används för att styra
bandtransporten för videoutrustning och
annan periferiutrustning ansluten till
den.
N POWER-omkopplare (18)
O COMPONENT OUT-uttag (48)
G PHOTO/EXPANDED FOCUS-knapp
(27)
P A/V OUT-uttag (48)
H REC START/STOP-knapp (25)
R DC IN-uttag (15)
Q
HDV/DV-uttag (48)
I Laddningsbart batteri (15)
J Tillbehörssko
116
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB12QUI.fm
01GB00BOOK.book Page 117 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
1
6
2
3
4
5
7
8
9
q;
qa
qs
qh
qk qj
A Fäste för axelrem (118)
qg qf qd
D PUSH AUTO FOCUS-knapp (31)
P Stativfäste
Kontrollera att stativskruvens längd är
max 5,5 mm. Om den är längre går det
inte att fästa stativet ordentligt, och
skruven kan skada kameran.
E ND FILTER-omkopplare (33)
Q FOCUS-knapp* (31)
F ASSIGN-knappar (1/2/3)*(39)
R EXPANDED FOCUS-knapp (32)
G AUTO LOCK-omkopplare (31)
* ASSIGN-knappen 2, FOCUS-knappen och
SHUTTER SPEED-knappen har förhöjningar
som gör att du lätt kan hitta rätt knappar.
B EXPOSURE/IRIS-knapp (32)
C EXPOSURE/IRIS-ratt (32)
H GAIN-knapp (34)
I SHUTTER SPEED-knapp (34)
J WHT BAL-knapp (vitbalans)(35)
Snabbreferens
K MENU-knapp (53)
L SEL/PUSH EXEC-ratt (21)
M STATUS CHECK-knapp (44)
N PICTURE PROFILE-knapp (36)
O i -uttag (hörlurar)
När man använder hörlurar stängs
kamerans högtalare av.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
117
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB12QUI.fm
01GB00BOOK.book Page 118 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Identifiera delar och kontroller (fortsättning)
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
qa
qs
qd
A BATT RELEASE-knapp
(batterifrigöring)(16)
B Fäste för axelrem (118)
C
Fästa axelremmen
Fäst axelremmen (medföljer ej) i fästet för
axelrem.
OPEN/EJECT-spak (23)
D Grepprem (18)
E Handtagszoom-omkopplare
(H/L/OFF) (30)
F Handtagszoomknapp (30)
G REC START/STOP-knapp (25)
H MIC-uttag
Om en mikrofon är ansluten, prioriteras
den före den interna mikrofonen.
I Inspelningslampa (framsida)(25)
Inspelningslampan blinkar om
återstående bandtid är kort eller batteriet
har dålig laddning.
J Fjärrsensor (framsida) (120)
K Objektiv (5)
L Lens hood with lens cover (14)
M Mikrofon
118
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB12QUI.fm
01GB00BOOK.book Page 119 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
2
3
1
qs
qa
0
98 7 6 5 4
A LCD-skärm (19)
Fästa locket över uttagen.
B Videokontrollknappar (REW, PLAY*,
FF, PAUSE, STOP, SLOW, REC) (28)
Fäst locket över uttagen så som visas i
bilden.
C ZEBRA-omkopplare (34)
D MEMORY/ DELETE-knapp (79)
E MEMORY/ INDEX-knapp (29)
F MEMORY/PLAY-knapp (29)
G DISPLAY/BATT INFO-knapp (44, 45)
Snabbreferens
H VOLUME/MEMORY-knapp* (29)
I RESET-knapp
Om du trycker på RESET, återgår alla
inställningar inklusive klockan (förutom
inställningarna för bildprofil och
kameraprofil) till standardvärdet.
J HDMI OUT-uttag (48)
K USB-uttag (80)
L Memory Stick Duo-plats (23)
* Var och en av knapparna PLAY, VOLUME/
MEMORY och MEMORY/INDEX har en
förhöjning som kan kännas med fingret. (På
MEMORY/ INDEX-knappen finns den på +
sidan.) Använd upphöjningen för att hitta
knapparna.
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
119
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB12QUI.fm
01GB00BOOK.book Page 120 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Identifiera delar och kontroller (fortsättning)
b Observera!
Fjärrkontroll
Ta bort isoleringsbladet innan du använder
fjärrkontrollen.
Isoleringsremsa
7
1
8
2
3
9
4
5
6
• Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn för att
manövrera kameran.
• Rikta fjärrsensorn så att den inte utsätts för stark
belysning, t.ex. direkt solljus eller takbelysning.
Du kan annars få problem med fjärrkontrollens
funktionalitet.
• När du trycker på knappar på kamerans
fjärrkontroll kanske även din videobandspelare
styrs. Om detta inträffar kan du välja ett annat
kommandoläge än VTR 2 för
videobandspelaren eller täcka
videobandspelarens sensor med svart papper.
Byta batteri i fjärrkontrollen
1 Medan du trycker på fliken, för du in
nageln i springan och drar ut
batterihållaren.
2 Sätt i ett nytt batteri med +sidan uppåt.
3 För in batterihållaren i fjärrkontrollen tills
det klickar.
0
Flik
A PHOTO (27)
Bilden som visas på skärmen när du trycker
på den här knappen spelas in på Memory
Stick Duo som en stillbild.
B Memory control-knappar (Index, –/+,
Minnesuppspelning) (29)
C SEARCH M. (41)
D. >
E Video control-knappar (snabbspolning
bakåt, uppspelning, snabbspolning
framåt, paus, stopp, långsam
uppspelning) (28)
VARNING!
Vid felbehandling kan batteriet explodera.
Du får inte ladda det, ta isär det eller
försöka elda upp det.
• När litiumbatteriet blir svagt, minskar
fjärrkontrollens räckvidd eller så fungerar
eventuellt inte fjärrkontrollen som den ska. Om
detta inträffar, byt ut batteriet mot ett Sony
CR2025 litiumbatteri. Om du använder någon
annan typ av batteri kan det leda till risk för
brand eller explosion.
F ZERO SET MEMORY (46)
G Sändare
H START/STOP (25, 46)
I Power zoom (30)
J DISPLAY (44)
120
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB12QUI.fm
01GB00BOOK.book Page 121 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Indikatorer för LCD-skärmen och sökaren
Nummer som anges inom ( ) hänvisar till sidnummer.
Indikatorerna spelas inte in på bandet under inspelning.
Spela in filmer
1
2
126min
HDV1080i
Spela in stillbilder
3
4
REC
0:08:13
12min
5
2
7
163min
89
1.2M
0
FINE
101
6
A Inspelningsformat (
(66)
eller
Inspelningsläge (SP eller LP ) visas även i
DV-formatet.
B Återstående batterikapacitet
(ungefärlig)
C Inspelningsstatus ([STBY] (standby)
eller [REC] (inspelning))
D Under inspelning:
Bandräknare (timme: minut: sekund)
Under uppspelning:
Tidskod (timme: minut: sekund:
bildruta)
G Inpelningsmapp (70)
H Bildstorlek (68)
I Kvalitet ([FINE] eller [STD]) (68)
J Inspelningsindikator
Datakod under inspelning
Datum/tid under inspelning och
kamerainställningar spelas in automatiskt.
De visas inte på skärmen under inspelning
men du kan kontrollera dem med [DATA
CODE] under uppspelning (64).
E Inspelningskapacitet för bandet (cirka)
Snabbreferens
F Visning av ljudnivå (64)
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
121
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB12QUI.fm
01GB00BOOK.book Page 122 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Indikatorer för LCD-skärmen och sökaren (fortsättning)
Visa filmer
1
2
120min
HDV1080i
Visa stillbilder
qa
4
2
5
0:08:12:17
12min
K Indikator för bandtransport
Inspelningsläge (SP eller LP) visas om ett
band som spelats in i DV-format spelas upp.
qs
125min
101-0011
8
1.2M
qd qf
9/9 101
MEMORY PLAY
qg
L Namn på datafil
M Bildnummer/Totalt antal inspelade
bilder i den aktuella mappen
N Uppspelningsmapp (70)
O Symbol för föregående/nästa mapp
,
,
visas när den första eller
sista bilden i den aktuella mappen visas och
när det finns flera mappar på samma Memory
Stick Duo. Du kan flytta till föregående eller
nästa mapp med VOLUME/MEMORYknappen.
122
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB12QUI.fm
01GB00BOOK.book Page 123 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Undersida
Indikatorer för ändringar
Uppe till vänster
Uppe till höger
Indikator
Betydelse
HISTOGRAM (62)
DV AU. MODE
(DV Audio-läge)
(61)*
AUDIO REC LV
(61)
+2
Mitten
Undersida
Uppe till vänster
Indikator
~
Bildprofil (36)
SPOTLIGHT (60)
Betydelse
Inspelningsformat (66)
SP LP
,
Manuell fokusering
(31)
9
,
Motljus (59)
.
DV REC MODE (66)*
SteadyShot av (57)
DV WIDE REC (67)*
PEAKING (62)
QUICK REC (72)**
D.EXTENDER (60)
DV FRAME REC (59)*
AE SHIFT (58)
ND-filter (33)
EXPOSURE/IRISratt (32)
Uppe till höger
Indikator
Automatisk
inställning (63)
Betydelse
n
A
B
Vitbalans (35)
Stillbildskvalitet (68)
INDEX MARK (41)
HDV-utmatning/
DV-utmatning (76)
i.LINK-anslutning
(48, 73)
Snabbreferens
HDV-inmatning/
DV-inmatning (77)
* Inställningarna kan göras endast för bilder i
DV-formatet.
** Inställningen kan göras endast för bilder i
HDV-formatet.
Zero set memory (46)
LCD-belysning av (19)
Mitten
Indikator
Z
Betydelse
Varning (98)
123
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB00BOOKIX.fm
01GB00BOOK.book Page 124 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Index
B
Datumsökning ......................46
1080i/576i.............................67
BACK LIGHT ............... 60, 92
DATUM/TID .....................121
12BIT....................................61
Bandräknare ................. 46, 121
DC IN-uttag.......................... 15
16BIT....................................61
Band Se Kassett
DC-plugg .............................. 15
16:9 (wide) eller 4:3 TV.......48
BATT RELEASE-knapp
(batterifrigöring) .................. 16
DIAL ASSIGN ..................... 56
Batteri
DIAL SENS.......................... 56
21-stiftsadapter .....................52
3-ClearVid CMOSsensorsystem.........................10
DIAL ROTATE....................56
Batteriet ........................ 15
DISP OUTPUT ....................65
Battery Info................... 45
DISPLAY SET-meny...........62
BEEP.................................... 72
576i.......................................67
A
Bildövergång........................ 42
DISPLAY/BATT INFOknapp ........................19, 44, 45
AE RESPONSE....................58
Bildprofil.............................. 36
DV ........................................ 66
AE SHIFT.......................33, 58
Bildsökning.......................... 28
DV AUDIO MIX ................. 61
AF ASSIST...........................57
BLACK FADER.................. 60
DV AU. MODE
(DV Audio-läge) ..................61
C
DV FRAME REC................. 59
AGC LIMIT .........................58
ALL ERASE.........................69
ALL FILES...........................69
Anslut
CAM DATA DSP
(Camera data display) .......... 63
TV .................................48
CAMERA DATA ................ 64
Videobandspelare..........73
CAMERA PROF.
(Kameraprofil) ..................... 70
Använda kameran
utomlands ...........................101
CAMERA SET-meny .......... 56
DV REC MODE
(Recording mode)................. 66
DV WIDE REC ....................67
DV-format ............................ 66
D.EXTENDER
(Digital Extender)...........60, 92
Använda
menyalternativen ..................53
CHARGE-lampa .................. 15
ASSIGN BTN.......................71
ASSIGN-knappar .................39
CINEMATONE
GAMMA.............................. 37
AT IRIS LMT.......................58
CLOCK SET.................. 21, 71
EXPOSURE .........................32
AUDIO REC LV ..................61
CNTRST ENHCR.......... 57, 92
EXPOSURE/IRIS...........32, 56
AUDIO SET-meny...............61
COLOR BAR....................... 57
AUTO LOCKomkopplare...........................33
COLOR LEVEL .................. 37
EXPOSURE/IRISknappen ................................ 32
Autofokus med en
knapptryckning.....................31
COMPONENT..................... 67
AU.LVL DISP
(Audio level display) ............64
COPY................................... 38
AWB SENS..........................58
Axelrem ..............................118
A/V OUT-uttag.....................49
A/V-kabel .......................49, 73
A/V-kabel med
S VIDEO ........................52, 73
CINEMA.............................. 36
COLOR PHASE .................. 37
COMPONENT OUT-uttag... 49
CURRNT FOLDER............. 69
D
DATA CODE ...................... 64
DATE................................... 64
DATE/TIME........................ 22
dator ..................................... 83
E
End search ................ 41, 92, 94
Expanderad fokus................. 32
EXPOSURE/IRIS-ratten ...... 32
EXP.FOCUS TYPE .............63
Extern strömkälla ................. 17
F
FADER................................. 60
Felsökning ............................ 89
FILE NO. (Filnummer) ........ 69
FINE ..................................... 68
Fjärrkontroll .......................120
FLCKR REDUCE ................ 58
Focus ....................................31
124
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB00BOOKIX.fm
01GB00BOOK.book Page 125 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
FOCUS-knapp ......................31
Indexsökning ........................ 47
Fokusera på oändligt
avstånd ..................................40
Indikatorer .......................... 123
Fokusring ..............................31
"InfoLITHIUM" battery
pack .................................... 105
Folder
Inomhus................................ 36
Linsjusteringsspak för
sökaren..................................19
Litium knappbatteri ............120
LP (Long Play) .....................66
NEW FOLDER .............69
Inspelning............................. 25
M
PB FOLDER
(Uppspelningsmapp) .....70
Inspelningstid ....................... 16
Macintosh .............................83
INTELLIGENT.................... 58
MARKER .............................63
REC FOLDER
(Inpelningsmapp)...........70
IN/OUT REC-meny ............. 66
Medföljande delar.................13
Förinstallerade laddningsbara
batteriet ...............................110
IRIS ...................................... 32
MEMORY SET-meny..........68
Isoleringsremsa .................. 120
Memory Stick .................2, 103
FORMAT..............................69
i.LINK ................................ 107
Memory Stick Duo .......23, 104
Frigöringsspak för
sökaren................................111
i.LINK CONV................ 48, 67
Antal inspelningsbara
bilder .............................68
i.LINK-kabel ............ 50, 76, 86
Sätta i/Ta ut ...................23
Färg-TV-system..................101
Fäste för axelrem ........117, 118
J
Förstärkning..........................34
JPEG................................... 103
Memory Stick
Duo-adapter ........................104
G
K
Memory Stick Duoplatsen...................................24
GAIN-knapp .........................34
Kassett
Greppremmen .......................18
Band ............................ 102
"Memory Stick PRO
Duo"....................................104
Kassettfack ........................... 23
MEMORY/DELETEknapp ....................................79
GUIDEFRAME ....................63
H
Skrivskyddsflik ...........104
Sätt i/Mata ut................. 23
MEMORY/INDEX-knapp ....28
Kondens ............................. 108
MEMORY/PLAY-knapp .....28
Handtagszoom ......................30
Kontrollampa ....................... 24
Menu
HD-bildkvalitet (high
definition) .............................48
Kopiera................................. 73
HDMI OUT-uttag .................49
L
IN/OUT REC-meny ......66
HDMI-kabel..........................50
Laddningstid......................... 16
HDMI-uttag ........................116
LANC-uttag ....................... 116
MEMORY SETmeny ..............................68
HDV......................................66
LANGUAGE ....................... 71
AUDIO SET-meny........61
DISPLAY SET-meny....62
OTHERS menu .............70
MENU-knapp .......................21
HDV1080i ............................66
LCD...................................... 19
HDV-format....................9, 101
LCD BL LEVEL .................. 64
High definition-TV ...............48
LCD BRIGHT...................... 64
HISTOGRAM ................62, 92
LCD COLOR ....................... 64
I
LCD-bakgrundsbelysningen .......................... 19
Menyalternativ......................54
INDEX MARK .....................41
LETTER SIZE ..................... 65
MIC-uttag ...........................118
Indexbild ...............................29
LINEAR ............................... 59
Mikrofon.............................118
Indexsignal............................41
Snabbreferens
Komponentvideokabel ......... 49
HANDLE ZOOM .................58
Meny
Använda menyn.............53
CAMERA SET-meny ...56
Menyalternativ
MIX ......................................61
Fortsättning ,
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
125
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB00BOOKIX.fm
01GB00BOOK.book Page 126 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
Index (fortsättning)
MONOTONE .......................36
Q
Motljusskydd med
linsskydd...............................14
QUALITY............................ 68
MPEG2 .................................88
QUICK REC ........................ 72
MULTI-SOUND ..................61
R
N
Radera inspelade bilder ....... 79
Nätadapter ............................15
Radera inställningar för
kameraprofil ........................ 71
Nätkabel................................15
SMTH SLW REC
(Smooth slow recording)...... 92
Snabbspolning med bild ....... 28
SOFT STOP .........................59
SOFT TRANS ......................59
Sökare................................... 19
SP (standard uppspelning)..... 66
Spegelläge ............................ 26
SPOTLIGHT ........................ 60
ND-filter ...............................33
REC FOLDER
(Inpelningsmapp) ................. 70
Nerkonverteringsfunktionen...............................9
REC FORMAT .................... 66
ST2 ....................................... 61
REC LAMP
(Inspelningslampa)............... 72
STANDARD ........................ 68
REC LAMP
(inspelningslampa)............... 25
Status check.......................... 44
NEW FOLDER ....................69
Nollställa minne ...................46
NTSC..................................101
Rec review ..................... 41, 94
O
OPEN-knapp ........................19
OPEN/EJECT-spak ..............23
OTHERS menu.....................70
P
REC START/STOPknapp.................................... 25
Stativfäste ...........................116
STATUS CHECK-knapp ..... 44
STEADYSHOT....................57
STEREO............................... 61
REMAINING....................... 65
Stillbilder........................27, 29
REMOTE CTRL
(Remote control) .................. 72
Stor ögonmussla ................... 20
RESET ......................... 38, 119
Systemkrav
SUNSET............................... 36
Macintosh......................83
RESET-knapp .................... 119
PAL ..............................94, 101
PB FOLDER
(Uppspelningsmapp) ............70
ST1 ....................................... 61
Systemkrav
S
Windows ....................... 83
S VIDEO-uttag .............. 48, 73
Sändare ...............................120
SD-bildkvalitet
(standard definition) ............ 48
T
SEL/PUSH EXEC-ratt ......... 21
Tekniska specifikationer .....112
SHARPNESS....................... 37
Telefoto ................................ 30
PHOTO/EXP.FOCUS ..........71
SHOT TRANS............... 39, 59
Tidskod...............................121
PictBridge.......................71, 80
SHUTTER SPEED-knapp.... 34
TRANS CURVE ..................59
PictBridge PRINT ................71
Självdiagnos......................... 98
TRANS TIME ......................59
PICTURE PROFILEknapp ....................................36
SKINTONE DTL................. 37
TV......................................... 48
Skriva ut inspelade bilder...... 80
TV TYPE.............................. 67
PLAY-knapp ........................28
Skrivskyddsflik .......... 102, 104
PORTRAIT ..........................36
POWER-omkopplaren..........18
Skruv för att fixera
linsskydd .............................. 14
PROFILE NAME .................37
Skydd för uttag..................... 23
PUSH AUTO FOCUSknapp ....................................31
Slutarhastighet ..................... 34
PB ZOOM
(Uppspelningszoom) ............72
PEAKING ............................62
PHOTO/EXPANDED
FOCUS-knapp ......................25
SMTH SLW REC (jämn
långsam inspelning) ............. 56
U
Underhåll ............................108
Uppspelning .........................28
Uppspelningstid....................17
USB SELECT ......................71
126
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
K:\layout\projekt\Sony\Jobb\DIME\L165\Layout\SV_Daiva\01GB00BOOKIX.fm
01GB00BOOK.book Page 127 Wednesday, December 27, 2006 12:12 PM
USB-kabel ................13, 80, 83
USB-uttag .......................80, 83
Utomhus................................36
Utskrift..................................80
Uttag för hörlurar................117
V
Varningsindikatorer ..............98
Varningsmeddelanden ..........99
VCR HDV/DV .....................66
VF B.LIGHT ........................64
VF POWERMODE ..............64
Videohuvud ........................109
Videokontrollknappar .........119
vidvinkel ...............................30
Vitbalans ...............................35
VOLUME/MEMORYknapp ....................................28
Volym ...................................29
V-OUT/PANEL....................65
W
WB SHIFT............................37
WHITE FADER ...................60
WHT BAL-knapp .................35
WIDE CONV........................57
Snabbreferens
Windows ...............................83
WORLD TIME.....................71
Z
Zebra .....................................34
ZEBRA-omkopplare.............34
ZERO SET MEMORY
button ....................................46
Zoom.....................................30
Zoomring ..............................30
Zoomspak .............................30
Å
Återstående batteriladdning ..45
127
HDR-FX7E
2-887-515-11(1)
Download PDF

advertising