Sony | DCR-SR220E | Sony DCR-SR220E Bruksanvisning

Använda
videokameran
8
Komma igång
12
Digital videokamera
Handycam-handbok
DCR-SR210E/SR220E
© 2008 Sony Corporation
Inspelning/
22
uppspelning
Redigera
38
Använda
inspelningsmedia
52
Anpassa videokameran
56
Felsökning
78
Övrig information
90
Snabbreferens
99
Läs detta innan du använder videokameran
Innan denna enhet tas i bruk, var god och
läs igenom denna handbok och spara den
för framtida bruk.
Om hantering
I "Handycam-handbok" (denna handbok)
Funktioner och hantering av videokameran
förklaras. Se även "bruksanvisning" (separat
volym).
Hantera bilder som spelats in på
videokameran med datorn
•
Det går inte att använda någon annan typ av
minneskort än de som nämns ovan.
• "Memory Stick PRO Duo" kan endast användas
med "Memory Stick PRO"-kompatibel
utrustning.
• Fäst inte en etikett eller liknande på ett
"Memory Stick PRO Duo" eller en Memory
Stick Duo-adapter.
• Sätt in "Memory Stick PRO Duo" i Memory
Stick Duo-adaptern om du använder ett
"Memory Stick PRO Duo" med "Memory
Stick"-kompatibel utrustning.
Om att använda kameran
•
Se "PMB Guide" som finns lagrad på den
medföljande CD-ROM-skivan.
Håll inte videokameran i följande delar, och håll
inte heller videokameran i uttagens skyddslock.
Olika typer av "Memory Stick" som du kan
använda i videokameran
•
När du spelar in filmer rekommenderas att du
använder ett "Memory Stick PRO Duo" på
512 GB eller mer som är märkt med:

("Memory Stick
PRO Duo")*

("Memory Stick
PRO-HG Duo")
* Märkt med Mark2 eller inte, båda kan
användas.
• Se sidan 58 beträffande inspelningstid för
"Memory Stick PRO Duo."
“Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick
PRO-HG Duo"
(Denna storlek kan användas med
videokameran.)
“Memory Stick"
(Du kan inte använda det i din videokamera.)
•
2
"Memory Stick PRO Duo" och "Memory Stick
PRO-HG Duo" benämna båda "Memory Stick
PRO Duo" i denna manual.
LCD-skärm
•
Batteri
Videokameran är inte dammtät,
droppvattenskyddad eller vattentät. Se "Om
hantering av videokameran" (s. 95).
• Gör inte någonting av det följande när
(film)/ (stillbild) -lampan (s. 17) eller
ACCESS-lampan (s. 25) lyser eller blinkar.
Annars kan media skadas, inspelade bilder
förloras eller andra fel uppstår.
 Ta bort "Memory Stick PRO Duo."
 Ta bort det batteriet eller nätadaptern från
videokameran
 Utsätta kameran för mekaniska stötar eller
vibrationer.
• När du ansluter kameran till en annan enhet
med en kabel måste du sätta i kontakten åt rätt
håll. Om du med kraft för in kontakten i uttaget
kan det skada uttaget eller så kan det orsaka fel
på videokameran.
• Koppla bort nätadaptern från Handycam
Station genom att hålla i både Handycam
Station och DC-kontakten.
• Kontrollera att strömbrytaren är inställd på
OFF (CHG), när du placerar videokameran i
Handycam Station eller ta bort videokameran
från den .
•
Anslut kablar till kontakterna på Handycam
Station när du använder videokameran ansluten
till Handycam Station. Anslut inte kablarna till
både Handycam Station och videokameran .
Om menyalternativ, LCD-skärmen och
objektivet
•
Ett menyalternativ som visas grått är inte
tillgängligt vid aktuella inspelnings- eller
uppspelningsförhållanden.
• LCD-skärmen har tillverkats med hjälp av
högprecisionsteknik och mer än 99,99 % av
bildpunkterna fungerar. Det kan emellertid
finnas en del mycket små svarta fläckar och/
eller ljusa fläckar (vita, röda, blå eller gröna)
som hela tiden syns på LCD-skärmen. Dessa
fläckar uppstår under tillverkningsprocessen
och påverkar inte på något sätt den inspelade
bilden.
Svart punkt
Vit, röd, blå eller grön
punkt
•
Om LCD-skärmen eller linsen utsätts för direkt
solljus under långa tidsperioder kan detta ge
upphov till fel.
• Rikta inte videokameran mot solen. Det kan
göra att videokameran inte fungerar som den
ska. Du kan endast ta bilder av solen när dess
intensitet är låg, t ex vid solnedgång.
Ändra språkinställningen
Skärmmenyerna i de olika språken används
för att visa tillvägagångssätt. Ändra, vid
behov, språket för skärmvisningen innan
du använder kameran (s. 18).
Om den här handboken
•
Bilderna av LCD-skärmen och indikatorer som
används i denna handbok, har tagits med hjälp
av en digital stillbildskamera, och kan skilja sig
från vad du faktiskt ser.
• Utförande och specifikationer för media och
andra tillbehör kan ändras utan föregående
meddelande.
• I denna handbok kallas hårddisken på
videokameran och "Memory Stick PRO Duo"
för "media."
Om Carl Zeiss-objektivet
Kameran är utrustad med ett Carl Zeissobjektiv som har utvecklats gemensamt av
Carl Zeiss i Tyskland och Sony Corporation
och som ger överlägsen bildkvalitet. Det
följer MTF*-mätsystemet för videokameror
och erbjuder Carl Zeiss-objektivets kvalitet.
Kamerans objektiv är även T -överdragen
för att dämpa oönskade reflexer och troget
återge färger.
MTF = Modulation Transfer Function.
Värdenumret återger mängden ljus från ett
motiv som kommer in genom linsen.
Om inspelning
•
Innan du börjar spela in, bör du prova
inspelningsfunktionen för att säkerställa att bild
och ljud spelas in utan problem.
• Sony lämnar inte ersättning för inspelningar
som inte kan spelas upp, på grund av fel på
videokameran, lagringsmedia, etc.
• Färgsystem för tv-apparater är olika för olika
länder eller områden. Om du vill spela upp
dina inspelningar på en tv måste den vara
kompatibel med PAL-systemet.
• Tv-program, filmer, videoband och annat
material kan vara skyddat av copyright. Ickeauktoriserad kopiering av sådant material kan
strida mot gällande copyright-lagar.
3
Att observera beträffande användning av videokamera
med hårddisk
Spara alla inspelade bilddata
Om spelaren är ansluten till en dator
•
•
Spara periodiskt alla inspelade bilder på
externa media för att förhindra att du förlorar
bildinformation. Du rekommenderas att spara
bildinformationen på en DVD-R-skiva med
hjälp av en dator (s. 37). Du kan även spara
bildinformation med en videobandspelare eller
en DVD/HDD- inspelare (s. 47).
Om att använda kameran på höga altituder
•
Utsätt inte kameran för mekaniska stötar
eller vibrationer
•
Kamerans hårddisk känns eventuellt inte
igen, eller så fungerar inte inspelning eller
uppspelning.
• Utsätt den inte för stötar framför allt inte under
inspelning eller uppspelning. Efter inspelning
ska du inte utsätta kameran för vibrationer eller
mekaniska stötar medan ACCESS-lampan lyser.
• Om du använder axelremmen (medföljer inte)
ska du undvika att stöta kameran mot andra
föremål.
• Använd inte videokameran i områden där
det förekommer väldigt höga ljud. Kamerans
hårddisk känns eventuellt inte igen, eller så
fungerar inte inspelning eller uppspelning.
Om fallsensorn
•
För att skydda den interna hårddisken från
stötar på grund av fall, har kameran en sensor
som känner av fall (s. 69). Om ett fall inträffar
eller under ett tyngdlöst förhållande kan ljudet
som avges när denna funktion aktiveras, också
spelas in. Om fallsensorn löser ut flera gånger
kan inspelningen eller uppspelningen stoppas.
Om batteriet/nätadaptern
•
Se till att ta bort batteriet eller nätadaptern efter
att du stängt av strömbrytaren.
Om driftstemperaturer
•
4
Om kamerans temperatur är extremt hög eller
låg går det eventuellt inte spela in eller spela
upp med kameran på grund av kamerans
skyddsfunktioner som aktiveras vid sådana
situationer. I detta fall visas ett meddelanden på
LCD-skärmen (s. 86).
Försök inte att formatera kamerans hårddisk
med hjälp av en dator. Om den gör det,
fungerar eventuellt inte kameran på rätt sätt.
Du kan inte använda kameran i områden
med lågt lufttryck, på en höjd av mer än 3 000
meter. Om du gör det kan det skada kamerans
hårddisk.
Om bortskaffning/överföring
•
Om du utför [MEDIA FORMAT] (s. 53) för
att formatera videokamerans hårddisk, kanske
inte data raderas fullständig från hårddisken.
Om du överlåter kameran till någon annan,
rekommenderas du att utföra [ EMPTY]
(s. 54) för att göra det svårt att återvinna
informationen.
I tillägg till ovanstående, om du gör dig av med
videokameran rekommenderas du att förstöra
kamerahuset.
Om du inte kan spela in eller spela upp bilder
ska du utföra [MEDIA FORMAT].
•
Om du upprepar inspelning eller borttagning
av bilder under en lång tid kan fragmentering
av information på media uppstå. Bilder kan inte
sparas eller spelas in. I ett sådant fall, sparar du
bilderna på någon typ av externt media först
(s. 37), och utför därefter [MEDIA FORMAT]
(s. 53).
Fragmentering  Ordlista (s. 107)
Innehållsförteckning
Läs detta innan du använder
videokameran..............................................2
Att observera beträffande användning
av videokamera med hårddisk...............4
Exempel på motiv och lösningar.............7
Använda videokameran
Arbetsflöde......................................................8
"
HOME" och "
OPTION" Använda två olika typer av menyer.....9
Spela in i spegelläge......................................... 29
Spela in snabba händelser i slow-motion
(SMTH SLW REC).............................................. 29
Uppspelning................................................ 30
Söka efter en önskad scen genom att
ange exakt punkt (Filmindex)................. 32
Söka efter en önskad scen genom att
ange ansikte (ansiktindex)........................ 32
Söka efter en önskad scen genom att
ange datum (datumindex)....................... 33
Använda PB zoom............................................. 33
Spela upp en serie med stillbilder
(bildspel).............................................................. 34
Spela upp bilden på en tv....................... 35
Spara bilder.................................................. 37
Komma igång
Steg 1: Kontrollera medföljande
delar.............................................................. 12
Steg 2: Ladda batteriet............................. 13
Steg 3: Starta kameran och ställa in
datum och tid............................................ 17
Ändra språkinställningen............................... 18
Steg 4: Justera inställningar för
inspelning................................................... 19
Steg 5: Välja media..................................... 20
Inspelning/uppspelning
Spela in och spela upp på ett enkelt
sätt (Easy Handycam operation)........ 22
Inspelning..................................................... 25
Zooma....................................................................... 27
Spela in ljud med mer närvaro
(5.1-kanals surround).................................... 27
Komma igång att fotografera snabbt
(QUICK ON)......................................................... 27
Spela in stillbilder med hög kvalitet
under filminspelning (dubbel
inspelning).......................................................... 28
Spela in på mörka platser (NightShot).. 28
Justera exponeringen för motiv som
spelas in i motljus........................................... 28
Redigera
(OTHERS)-kategorin........................... 38
Radera bilder................................................ 38
Fånga en stillbild från en film ............... 41
Kopiera bilder till ett "Memory Stick
PRO Duo" med videokameran............ 42
Dela en film................................................... 44
Skapa spellistan.......................................... 45
Kopiera till andra enheter....................... 47
Skriva ut inspelade stillbilder
(PictBridge-kompatibel skrivare)........ 50
Använda inspelningsmedia
(MANAGE MEDIA)-kategori......... 52
Kontrollera mediainformationen......... 52
Radera alla bilder (formatering)............ 53
5
Förhindra att data på videokamerans
hårddisk kan återställas......................... 54
Reparera bilddatabasfilen....................... 55
Anpassa videokameran
Vad du kan göra med
(SETTINGS)kategorin på HOME MENU................... 56
Använda HOME MENU................................... 56
Lista med alternativ för kategorin
(SETTINGS)........................................................... 57
MOVIE SETTINGS......................................... 58
(Alternativ vid inspelning av filmer)
PHOTO SETTINGS....................................... 62
(Alternativ för att spela in stillbilder)
VIEW IMAGES SET....................................... 64
(Alternativ för att anpassa visningen)
SOUND/DISP SET........................................ 66
(Alternativ för att justera ljud och
skärmen)
OUTPUT SETTINGS..................................... 67
(Alternativ för att ansluta till andra
enheter)
CLOCK/
LANG......................................... 68
(Alternativ för att ställa in klockan och
språket)
GENERAL SET............................................... 69
(Övriga inställningsalternativ)
Aktivera funktioner med hjälp av
OPTION MENU........................................... 71
Använda OPTION MENU................................ 71
Inspelningsalternativ på
OPTION MENU.................................................. 72
Visningsalternativ på OPTION MENU..... 72
Funktioner som ställs in i
OPTION
MENU............................................................ 73
Felsökning
Felsökning..................................................... 78
Varningsindikatorer och
-meddelanden.......................................... 86
6
Övrig information
Använda videokameran utomlands. 90
Fil-/mappstruktur på videokamerans
hårddisk och på "Memory Stick PRO
Duo”.............................................................. 92
Underhåll och försiktighetsåtgärder... 93
Snabbreferens
Identifiera delar och kontroller............. 99
Indikatorer som visas under inspelning/
uppspelning.............................................105
Ordlista.........................................................107
Index.............................................................108
Exempel på motiv och lösningar
Kontrollera din
golfswing
SMTH SLW REC..............................................29
Fånga stillbilder
under inspelning
av film
Dual Rec........................................................28
Närbild av blommor
PORTRAIT......................................................75
FOKUS...........................................................73
TELE MACRO.................................................73
Fokusera på
hunden till vänster
på skärmen.
FOKUS...........................................................73
SPOT FOCUS..................................................73
Ta en bra bild av
en skidbacke eller
strand
Bakgrundsbelysning.....................................28
BEACH...........................................................75
SNOW...........................................................75
Ett barn på
en scen med
spotlightbelysning
SPOTLIGHT....................................................75
Fyrverkerier med
all dess härlighet
FIREWORKS...................................................74
FOKUS...........................................................73
Ett barn som sover i
dämpad belysning
NightShot.....................................................28
COLOR SLOW SHTR........................................76
7
Använda videokameran
Arbetsflöde
Du kan välja media (hårddisk eller "Memory Stick PRO Duo") separat för inspelning av filmer och
stillbilder (s. 20).
Det media som du ställer in används för inspelning/uppspelning/redigering.
Förbered dig (s. 12).
�Välja media (s. 20)
Fotografera med videokameran (s. 25).
Spela upp bilderna.
�Visas bilder på kamerans LCD-skärm (s. 30).
�Visas bilder på en tv ansluten till videokameran (s. 35).
Spara inspelade bilder.
�Kopiera bilder från hårddisken till ett "Memory Stick
PRO Duo" (s. 42)
�Spara bilder på en DVD-skiva med hjälp av en dator (s. 37)
�Importera bilder till en dator (s. 37)
�Kopiera till andra enheter (s. 47)
Ta bort bilder.
Om kamerans media blir fullt går det inte att spela in flera bilder.
Ta bort den bildinformation som har sparats på datorn eller på
en skiva. Om du tar bort bilderna kan du återigen spela in nya på
det lediga mediautrymmet.
�Ta bort de markerade bilderna (s. 38)
�Ta bort alla bilderna ([MEDIA FORMAT], s. 53)
8
" HOME" och " OPTION"
- Använda två olika typer av menyer
"
HOME MENU" - startpunkten för videokamerans funktioner
(HELP)
Visar en beskrivning av alternativet (s. 10)
Använda videokameran
Kategori
Kategorier och funktioner på HOME MENU
(CAMERA)-kategori
(MANAGE MEDIA)-kategori
Alternativ
Sida
Alternativ
Sida
FILM*
PHOTO*
SMTH SLW REC
22
22
29
MOVIE MEDIA SET*
PHOTO MEDIA SET*
MEDIA INFO
MEDIA FORMAT*
REPAIR IMG.DB F.
20
20
52
53
55
(VIEW IMAGES)-kategori
Alternativ
Sida
VISUAL INDEX*
30
32
INDEX*
INDEX*
SPELLISTA
32
45
(SETTINGS)-kategori
För att anpassa videokameran, (s. 56)*.
Information om vilka alternativ som du
kan använda i
(SETTINGS)-kategorin,
finns på sidan 57.
* Du kan ställa in dessa alternativ även under
Easy Handycam-användning (s. 22).
(OTHERS)-kategorin
Alternativ
Sida
DELETE*
PHOTO CAPTURE
MOVIE DUB
PHOTO COPY
EDIT
PLAYLIST EDIT
PRINT
USB CONNECT
38
41
42
43
44
45
50
92
9
Använda HOME MENU
4 Tryck på önskat alternativ.
Exempel: [EDIT]
1 Medan du trycker ner den gröna
knappen för du strömbrytaren
i pilens riktning för att slå på
strömmen.
5 Följ anvisningarna på skärmen för
vidare användning.
Att dölja HOME MENU-skärmen
Tryck på
2 Tryck på
(HOME)  (eller ).
(HOME) 
.
När du vill veta något om funktionen för
varje alternativ på HOME MENU - HELP
1 Tryck på
(HOME).
HOME MENU visas.
(HOME) 
3 Tryck på önskad kategori.
Exempel:
10
(OTHERS)-kategorin
2 Tryck på
(HELP).
Den nedre delen av (HELP)knappen blir orange.
3 Tryck på det alternativ som du vill
lära dig mer om.
Använda videokameran
När du trycker på ett alternativ, visas
beskrivningen för det på skärmen.
För att verkställa alternativet trycker
du på [YES], i annat fall trycker du på
[NO].
Inaktivera HELP
Tryck på
(HELP) en gång till i steg 2.
Använda OPTION MENU
Genom att trycka på skärmen när du tar
bilder eller spelar upp, visas de funktioner
som är tillgängliga då. Det är lätt att göra
olika inställningar. Mer information finns
på sidan 71.
(INSTÄLLNINGAR)
11
Komma igång
Steg 1: Kontrollera medföljande delar
Kontrollera att de följande delarna har
levererats med videokameran.
Siffervärdet inom parentes indikerar antalet
för den medföljande delen.
Laddningsbart batteri
NP-FH60 (1) (s. 13, 94)
Nätadapter (1) (s. 13)
21-stiftsadapter (1) (s. 36)
Nätsladd (1) (s. 13)
Endast för modeller med
på undersidan.
-märkningen tryckt
CD-ROM-skiva "Handycam Application
Software" (1)
 Picture
Motion Browser (programvara)
 PMB-guide
 Handycam-handbok
Handycam Station (1) (s. 13)
Nätkabel (1) (s. 35, 47)
USB-kabel (1) (s. 50)
Trådlös fjärrkontroll (1) (s. 103)
Det finns ett knappbatteri (litium) installerat i
videokameran vid leveransen.
12
“Bruksanvisning" (1)
(denna handbok)
Steg 2: Ladda batteriet
/CHG (laddning)lampa
Komma igång
Batteri
DC IN-uttag
Strömbrytare
(POWER)
Likströmskontakt
Nätadapter
Till vägguttag
Nätsladd
Du kan ladda "InfoLITHIUM"-batteriet
(H-serien) (s. 94) efter att du satt fast
det på videokameran.
ŸŸ Observera!
• Videokameran fungerar endast med ett
"InfoLITHIUM"-batteri (H-serien).
4 Fäst batteriet genom att föra det i
pilens riktning tills det klickar på
plats.
5 Placera videokameran stadigt i
Handycam Station.
1 Anslut nätadaptern till DC IN-
/CHG (laddning)-lampan tänds och
laddningen startar.
/CHG-lampan (laddning) släcks när
batteriet är fulladdat.
uttaget på Handycam Station.
Kontrollera att -märket på
likströmskontakten är vänt uppåt.
•
2 Anslut nätkabeln till nätadaptern
När du placerar videokameran på
Handycam Station, ska du stänga locket till
DC IN-uttaget.
och till vägguttaget.
ŸŸ Observera!
3 Vrid strömbrytaren i pilens riktning
till OFF (CHG) (standardinställning).
•
Koppla bort nätadaptern från DC IN-uttaget
genom att hålla i både Handycam Station och
DC-kontakten.
13
Ta bort videokameran från Handycam
Station
Stäng av strömmen och ta därefter bort
videokameran från Handycam Station
genom att hålla i både videokameran och i
Handycam Station.
Ta bort batteriet
Ställ strömbrytaren på OFF (CHG).
Skjut BATT-frigöringsknappen (batteri)
och ta bort batteriet.
BATT (batteri)frigöringsspak
ŸŸ Observera!
•
Används endast nätadaptern för att ladda
batteriet
Stäng av strömmen och anslut därefter
nätadaptern till DC IN-uttaget på din
videokamera.
Strömbrytare (POWER)
När du tar bort batteriet eller kopplar bort
nätadaptern, ska du se till att
(film)-lampan/
(stillbild)-lampan (s. 17)/ACCESS-lamporna
(s. 25) är släckta.
• När du förvarar batteriet, ska du ladda ur det
fullständigt innan du förvarar det under en
längre period (se sidan 95 för mer information
om förvaring).
Använda strömförsörjning från ett
vägguttag
Gör samma anslutningar som när du
laddar batteriet. Batteriet kommer i detta
fall inte att förlora laddning.
Kontrollera återstående batteritid
(batteriinformation)
Ställ strömbrytaren på OFF (CHG), och
tryck därefter på DISP/BATT INFO.
med -märket
till höger.
Likströmskontakt
ŸŸ Observera!
•
14
DC IN-uttag
Öppna locket
över uttaget
Koppla bort nätadaptern från DC IN-uttaget
genom att hålla i både videokameran och
DC-kontakten.
Efter ett tag, visas ungefärlig inspelningstid
och batteriinformation i cirka 7 sekunder.
Du kan visa batteriinformation under upp
till 20 sekunder genom att trycka på
DISP/BATT INFO igen medan
informationen visas.
Återstående batterikapacitet
(ungefärlig)
då du startar/stoppar inspelningen upprepade
gånger, slår på och av strömmen och zoomar.
ŸŸ Observera!
•
Alla tider är uppmätta med följande
inställningar:
 Inspelningsläge: [SP]
 LCD-bakgrundsbelysningen tänd
Ungefärlig tillgänglig tid (min.) om du
använder ett fulladdat batteri.
Batteri
NP-FH50
Inspelningskapacitet (cirka)
Laddningstid
Ungefärlig tid (min.) som erfordras när du
fulladdar ett helt urladdat batteri.
Batteri
Laddningstid
NP-FH50
NP-FH60
(medföljer)
NP-FH70
NP-FH100
135
135
170
390
Inspelningstid
Ungefärlig tillgänglig tid (min.) om du
använder ett fulladdat batteri.
Batteri
NP-FH50
NP-FH60
(medföljer)
NP-FH70
NP-FH100
•
Kontinuerlig
inspelningstid
90
90
120
120
195
195
440
440
Typisk
inspelningstid*
40
40
60
60
90
90
220
220
Överst: När media är inställt på hårddisken
Nederst: När media är inställt på "Memory Stick
PRO Duo"
* Typisk inspelningstid visar tiden vid inspelning
NP-FH60
(medföljer)
NP-FH70
NP-FH100
Uppspelningstider*
Komma igång
Uppspelningstid
120
125
160
165
255
270
580
600
•
Överst: När media är inställt på hårddisken
Nederst: När media är inställt på "Memory Stick
PRO Duo"
* När LCD-bakgrundsbelysningen är på.
Om batteriet
• Innan du byter batterier ska du ställer
strömbrytaren i läget OFF (CHG) och släcka
(film)-lampan/ (stillbild)-lampan (s. 17)/
ACCESS-lamporna (s. 25).
• /CHG (laddning)-lampan blinkar under
laddning, eller Battery Info (s. 14) visas inte
korrekt under följande omständigheter.
 Det laddningsbara batteriet är inte korrekt
fäst på videokameran.
 Batteriet är skadat.
 Batteriet är förbrukat (endast för
batteriinformation).
• Videokameran strömförsörjs inte via batteriet
så länge nätadaptern är ansluten till DC
IN-uttaget på videokameran eller Handycam
Station, även om nätsladden kopplas bort från
vägguttaget.
• Vi rekommenderar att du använder ett
NP-FH70/FH100-batteri om du ansluter en
videolampa (tillval).
15
•
Vi rekommenderar inte att du använder ett NPFH30, som enbart medger korta inspelningsoch uppspelningstider för kameran.
Laddnings-, inspelnings- och
uppspelningstid
• Tiderna är uppmätta vid användning av
videokameran vid 25°C (10°C till 30°C
rekommenderas).
• Inspelnings- och uppspelningstiderna blir
kortare när du använder videokameran vid låga
temperaturer.
• Tillgänglig inspelnings- och uppspelningstid
är kortare beroende på förhållanden då du
använder kameran.
Nätadaptern
• Använd ett vägguttag i närheten när du
använder nätadaptern. Koppla omedelbart
bort nätadaptern från vägguttaget om något fel
uppstår när du använder videokameran.
• Använd inte nätadaptern i trånga utrymmen,
till exempel mellan väggen och en möbel.
• Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt
eller batterikontakter med något metallföremål.
Detta kan orsaka fel.
• Även om videokameran är avstängd, får den
ändå ström från nätadaptern, så länge som den
är ansluten till vägguttaget.
16
Steg 3: Starta kameran
och ställa in datum och
tid
Ställ in datum och tid när du använder
kameran första gången. Om du inte ställer
in datum och tid, visas skärmbilden
[CLOCK SET] varje gång du slår på
kameran eller ändrar positionen för
strömbrytaren.
3 Välj önskat geografiska område med
/
och tryck därefter på [NEXT].
4 Ställ in [SUMMERTIME] och tryck
5 Ställ in [Y] (år) med
/
Komma igång
sedan på [NEXT]
(HOME)
.
Tryck på knappen
på LCD-skärmen.
Strömbrytare (POWER)
1 Medan du trycker ner den gröna
knappen vrider du gång på gång
strömbrytaren i pilens riktning tills
respektive lampa tänds.
(Film): För att spela in filmer
(Stillbild): För att spela in stillbilder
När du sätter på videokameran första
gången går du direkt till 3.
2 Tryck på
(HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/
[CLOCK SET].
6 Välj [M] med
/
, och ställ
därefter in månaden med
/
7 Ställ in [D] (dag), timmar och
minuter på samma sätt och tryck
därefter på [NEXT].
8 Kontrollera att klockan är rätt
inställd och tryck på
.
Klockan startar.
Du kan ställa in vilket år som helst fram
till 2037.
LANG] 
Fönstret [CLOCK SET] visas.
.
Stänga av strömmen
Ställ strömbrytaren på OFF (CHG).
ŸŸ Observera!
•
Om du inte använder kameran under cirka
3 månader, urladdas det inbyggda
laddningsbara batteriet och datum- och
tidsinställningarna kan raderas från minnet.
Om detta inträffar laddar du batteriet och ställer
därefter in datum och tid igen (s. 97).
17
•
Det tar några sekunder för videokameran innan
den är klar att ta bilder med efter att du slagit
på strömmen. Under den tiden går det inte att
använda videokameran.
• Linsskyddet öppnas automatiskt när kameran
sätts på. Det stängs när du väljer uppspelning
eller om du slår av videokameran.
• Standardinställningen är att strömmen
automatiskt stängs av om videokameran inte
används under fem minuter, för att spara batteri
([A.SHUT OFF], s. 69).
ŸŸ Tips
• Datum och tid visas inte under inspelning, men
spelas in automatiskt på media och kan visas
under uppspelning ([DATA CODE], s. 64).
• Se sidan 91 för information om "Tidsskillnader
världen över".
• Om knapparna på pekskärmen inte fungerar
som de ska, justerar du pekskärmen
[CALIBRATION] (s. 96).
Ändra språkinställningen
Du kan ställa in skärmvisningen så att
meddelandena visas på ett visst språk.
Tryck på (HOME) 
(SETTINGS)
 [CLOCK/ LANG]  [LANGUAGE
SET], och välj därefter önskat språk.
18
Steg 4: Justera inställningar för inspelning
Justera LCD-panelen
Öppna LCD-panelen 90 grader mot
videokameran () och vrid den därefter
till bästa vinkel för att spela in eller spela
upp ().
90 grader (max.)
180 grader
Fäst greppremmen och håll ordentligt i
videokameran.
Komma igång
90 grader mot
videokameran
Fästa greppremmen
DISP/BATT INFO
(max.)
Släcka LCD-skärmens bakgrundsbelysning så
att batteriet räcker längre
Tryck och håll DISP/BATT INFO under
några sekunder tills
visas.
Denna inställning är praktisk om du
använder videokameran under ljusa
förhållanden eller om du vill spara
batteriet. Den inspelade bilden påverkas
inte av denna inställning. För att tända
LCD-bakgrundsbelysningen, tryck och håll
DISP/BATT INFO några sekunder tills
försvinner.
ŸŸ Observera!
•
Tryck inte på LCD-ramens knappar när du
öppnar eller justerar LCD-panelen.
ŸŸ Tips
• Om du roterar LCD-panelen 180 grader, kan du
stänga LCD-panelen med LCD-skärmen utåt.
Detta är praktiskt vid uppspelning.
• Tryck på
(HOME) 
(SETTINGS)
 [SOUND/DISP SET]  [LCD BRIGHT]
(s. 66), och justera LCD-skärmens ljusstyrka.
• Informationen visas eller göms (visning 
ingen visning) varje gång du trycker på
DISP/BATT INFO.
19
Steg 5: Välja media
Du kan välja hårddisken eller "Memory
Stick PRO Duo" som media för inspelning/
uppspelning/redigering på videokameran.
Välj media för filmer och stillbilder var
för sig.
Standarinställningen är hårddisk för filmer
och stillbilder.
Hårddisk
Film
Skärmen för inställning av media visas.
Stillbild
•
Du kan spela in/spela upp/redigera endast på
det valda mediet. Om du vill växla media, väljer
du media på nytt.
• Den inspelningsbara tiden i [SP]inspelningsläget (standarinställningen) är
följande (ungefär):
 Den interna hårddisken:
21 timmar 50 minuter
 "Memory Stick PRO Duo" (4 GB) tillverkad
av Sony Corporation:
1 timme 20 minuter
• Kontrollera hur många stillbilder som kan
spelas in på videokamerans LCD-skärm
(s. 105).
(HOME) 
(MANAGE MEDIA) på skärmen.
20
välja media för filmer och tryck på
[PHOTO MEDIA SET] för att välja
media för stillbilder.
60min
“Memory Stick”
ŸŸ Observera!
1 Tryck på
2 Tryck på [MOVIE MEDIA SET] för att
3 Välj media som du vill ställa in.
4 Tryck på [YES] 
.
Media ändras.
Bekräfta mediainställningen
 Vrid strömbrytaren flera gånger för att
tända lampan
(film) eller
(stillbilder),
beroende på vilken mediainställning som du
vill kontrollera.
 Kontrollera media-ikonen på skärmen.
: Hårddisk
: “Memory
Stick PRO Duo”
Skärmen [Create a new Image Database
File.] (skapa en ny bilddatabasfil) visas
på LCD-skärmen när du sätter i ett nytt
"Memory Stick PRO Duo."
Sätta i "Memory Stick PRO Duo"”
Förbered ett "Memory Stick PRO Duo" om
[MEMORY STICK] har valts som media.
Vilka typer av "Memory Stick" som du kan
använda i videokameran, finns beskrivet
på sidan 2.
 Öppna Memory Stick Duo-skyddet i
pilens riktning.
 Sätt in "Memory Stick PRO Duo" i
Memory Stick Duo-platsen åt rätt håll
tills du hör ett klickande ljud.
3 Tryck på [YES].
Komma igång
1 Sätt i "Memory Stick PRO Duo."
Om du endast vill spela in stillbilder på
ett "Memory Stick PRO Duo," trycker
du på [NO].
 Stäng Memory Stick Duo-skyddet.
Ta bort "Memory Stick PRO Duo"
Öppna Memory Stick Duo-skyddet och
tryck lätt på "Memory Stick PRO Duo".
ACCESS-lampa ("Memory
Stick PRO Duo")
2 Om du har valt [MEMORY
STICK] som filmmedia, vrider du
strömbrytaren tills
(Movie)lampan tänds.
ŸŸ Observera!
•
Öppna inte Memory Stick Duo-skyddet under
inspelning.
• Om du tvingar in ett "Memory Stick PRO Duo"
i fel riktning kan det leda till att det uppstår fel
på "Memory Stick PRO Duo," Memory Stick
Duo-kortplatsen eller bilddata.
• Om meddelandet [Failed to create a new Image
Database File. It may be possible that there
is not enough free space.] (Kunde inte skapa
ny databasfil. Kanske finns det inte tillräckligt
mycket ledigt utrymme.) visas i steg 3,
formaterar du "Memory Stick PRO Duo" (s. 53).
Alla data som finns inspelade på "Memory Stick
PRO Duo" raderas under formateringen.
• Var försiktig så att inte "Memory Stick PRO
Duo" hoppar ut och faller ner när du trycker på
och tar bort det.
21
Inspelning/uppspelning
Spela in och spela upp på ett enkelt sätt
(Easy Handycam operation)
Easy Handycam-funktionen gör nästan alla inställningar automatiskt så att du kan spela in
eller spela upp utan detaljerade inställningar. Dessutom ökar storleken på skärmtexten för att
göra det enklare att läsa. Bilderna spelas in på valt media (s. 20).
Om strömbrytaren ställs i läge OFF (CHG)
ska du vrida den medan du håller den
gröna knappen nertryckt.
Spela in filmer
1 Vrid strömbrytaren  tills
Spela in stillbilder
(film)-
lampan tänds.
2 Tryck på EASY .
visas på
LCD-skärmen.
3 Tryck på START/STOP  (eller )
för att starta inspelning.*
[STBY]  [REC]
Du avbryter inspelningen genom att trycka
på START/STOP-knappen igen.
1 Vrid strömbrytaren  tills
(stillbild)-lampan tänds.
2 Tryck på EASY .
visas på
LCD-skärmen.
3 Tryck lätt på PHOTO  för att
justera fokus  (en tonsignal
avges), och tryck därefter in den
helt  (ett slutarklick hörs).
Blinkar  Tänds
* Inställningen för [REC MODE] är låst till [SP] (s. 58).
µµ Tips
• Under Easy Handycam-användning, markeras detekterade ansikten med ramar ([FACE DETECTION],
s. 61).
22
Spela upp inspelade filmer/stillbilder
1 Vrid strömbrytaren  för att sätta på videokameran.
2 Tryck på
(VIEW IMAGES)  (eller ).
[VISUAL INDEX]-skärmen visas på LCD-skärmen. (Det kan ta några sekunder.)


HOME MENU
Föregående 6 bilder
Nästa 6 bilder
Återgår till
inspelningsfönstret






Visas med den bild
på varje flik som
senast spelades upp
/ spelades in ( för
stillbilder inspelade på
ett "Memory Stick PRO
Duo").
Inspelning/uppspelning
Söka efter bilder
enligt datum (s. 33)
: Filmindex (s. 32)
: Ansiktsindex (s. 32)
: Visar filmer.
: Visar stillbilder.
3 Börja spela upp.
Filmer:
Tryck på
-fliken och filmen som ska spelas upp.
Växlar mellan uppspelning eller paus när du
Återgår (till
[VISUAL INDEX]skärmen)
Början av filmen/
föregående film
Stoppar (går till
[VISUAL INDEX]skärmen)
Nästa film
Inspelningsdatum/
tid*
Bakåt/Framåt
* Inställningen för [DATA CODE] är låst till [DATE/TIME] (s. 64).
23
µµ Tips
• När uppspelning från den valda filmen når den sista filmen, återgår skärmen till [VISUAL INDEX]skärmen.
• Du kan sänka uppspelningshastigheten genom att trycka på
/
i pausläge.
• Du kan justera volymen genom att trycka på
(HOME) 
(SETTINGS)  [SOUND
SETTINGS]  [VOLUME], och därefter med
/
.
Stillbilder:
Tryck på -fliken och stillbilden som ska spelas upp.
Återgår (till
[VISUAL INDEX]skärmen)
Bildspel (s. 34)
Inspelningsdatum/
tid*
Går till [VISUAL
INDEX]-skärmen
Föregående/nästa
* Inställningen för [DATA CODE] är låst till [DATE/TIME] (s. 64).
Avbryta Easy Handycam-användning
Tryck på EASY  en gång till.
försvinner från LCD-skärmen.
Menyinställningar under Easy Handycamanvändning
Tryck på (HOME)  (eller ) för att
visa de menyalternativ som kan ändras
(s. 9, 57).
ŸŸ Observera!
flesta menyalternativen återgår automatiskt
• De
till standardinställningarna. Inställningarna för
en del menyalternativ är emellertid låsta. Mer
information finns på sidan 78.
• Du kan inte använda
(OPTION)-menyn.
• Avbryt Easy Handycam-funktionen om du
vill lägga till effekter på bilder eller ändra
inställningar.
24
Ogiltiga knappar under Easy Handycamanvändning
Under användning av Easy Handycam kan
du inte använda vissa knappar/funktioner
eftersom de ställs in automatiskt (s. 78).
Om du ställer in en ogiltig funktion,
visas [Invalid during Easy Handycam
operation.] (ogiltig under Easy Handycamanvändning).
Inspelning
Bilderna spelas in på det media som är valt i media-inställningarna (s. 20).
Standarinställningen är hårddisk för både filmer och stillbilder.
(HOME) 
(HOME) 
PHOTO 
Linsskydd
Öppnas automatiskt när
strömmen sätts på.
START/STOP 
START/
STOP 
(Film)-lampa/
(Stillbild)-lampa
Inspelning/uppspelning
ACCESS-lampa (hårddisk)
/CHG
(laddning)-lampa
ACCESS-lampa
("Memory Stick PRO
Duo")
Strömbrytare (POWER) 
Om strömbrytaren ställs i läge OFF (CHG)
ska du vrida den medan du håller den gröna
knappen nertryckt.
ŸŸ Observera!
• Om
ACCESS-lampan lyser eller blinkar när
inspelningen är klar, innebär det att data
fortfarande skrivs till media. Utsätt inte
videokameran för stötar eller vibrationer, och ta
inte bort batteriet eller nätadaptern.
• Maximal kontinuerlig inspelningstid är ungefär
13 timmar.
• När en filmfil övertiger 2 GB skapas nästa filmfil
automatiskt.
µµ Tips
• Du kan kontrollera inspelningstid och
återstående kapacitet, etc., genom att trycka på
(HOME) 
(MANAGE MEDIA) 
[MEDIA INFO] (s. 52).
• Vilka typer av "Memory Stick" som du kan
använda i videokameran, finns beskrivet på
sidan 2.
25
Spela in filmer
Spela in stillbilder
1 Vrid strömbrytaren  tills
(film)-
lampan tänds.
2 Tryck på START/STOP  (eller ).
1 Vrid strömbrytaren  tills
(stillbild)-lampan tänds.
2 Tryck lätt på PHOTO  för att
justera fokus  (en tonsignal
avges), och tryck därefter in den
helt  (ett slutarklick hörs).
[STBY]  [REC]
Du avbryter inspelningen genom att
trycka på START/STOP-knappen igen.
Blinkar  Tänds
visas sidan om eller . När
försvinner har bilden spelats in.
µµ Tips
• Information om inspelningstid och antalet
bilder som kan spelas in, finns på sidorna 58
och 60.
• Du kan spela in stillbilder genom att trycka
på PHOTO  under filminspelning ([dubbel
inspelning], (s. 28)).
• En ram visas runt det detekterade ansiktet och
det detekterade ansiktet optimeras automatiskt
([FACE DETECTION], s. 61).
• När ett ansikte detekteras under inspelning av
film, blinkar och det detekterade ansiktet
lagras i indexet. Du kan söka efter en önskad
scen med hjälp av en ansiktsbild när du spela
upp ([ansiktsindex], s. 61).
• Du kan växla till inspelningsläge genom att
trycka på
(HOME)  (eller )
(CAMERA)  [MOVIE] eller [PHOTO].
• Du kan skapa stillbilder från inspelade filmer
(s. 41).
26
Zooma
Du kan förstora bilder till 15 gånger
sin ursprungliga storlek med
motorzoomspaken eller zoomknapparna på
LCD-skärmen.
Spela in ljud med mer närvaro
(5.1-kanals surround).
Dolby Digital 5.1-kanals surround-ljud kan
spelas in med den inbyggda mikrofonen.
Du kan lyssna på naturtroget ljud när
du spelar filmen på enheter som stödjer
5.1-kanals surroundljud.
Inbyggd mikrofon
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanals
surroundljud  Ordlista (s. 107)
ŸŸ Observera!
Inspelning/uppspelning
Bredare bild:
(Vidvinkel)
• Om
du spelar upp 5.1-kanalsljud på din
videokamera, omvandlas 5.1-kanalsljudet
automatiskt till 2-kanalsljud
Närbild: (Telefoto)
Flytta motorzoomspaken en liten bit om du
önskar långsam zoomning. Flytta den lite
mer om du önskar snabbare zoomning.
µµ Tips
• Du kan välja inspelningsljudet från [5.1ch
SURROUND] (
) eller [2ch STEREO]
(
) ([AUDIO MODE], s. 58).
Komma igång att fotografera snabbt
(QUICK ON)
ŸŸ Observera!
till att du håller fingret på motorzoomspaken.
• Se
Om du tar bort fingret från motorzoomspaken,
kan även ljudet från spaken spelas in.
• Du kan inte ändra zoomhastigheten med
zoomknapparna på LCD-ramen.
• Det minsta avståndet som krävs mellan
videokameran och motivet för att få skarpt
fokus är cirka 1 cm (cirka 13/32 tum) för
vidvinkel och 80 cm (cirka 2 5/8 fot) för
telefoto.
µµ Tips
• Du kan ställa in [DIGITAL ZOOM] (s. 59)
om du vill zooma mer än 15 × när du spelar in
filmer.
När du trycker på QUICK ON, ställer
videokameran sig i viloläge (strömsparläge)
istället för att stängas av. QUICK ONlampan blinkar i viloläget. Tryck på
QUICK ON en gång till för att starta
inspelning på ungefär en sekund när du
startar inspelningen nästa gång.
27
µµ Tips
• I viloläget förbrukas ungefär hälften så mycket
energi som under vanlig inspelning, vilket
innebär att du sparar batterikapacitet.
• Strömmen stängs av automatiskt om du inte
använder i videokameran under en viss period
i viloläget. Du kan ställa in tiden som du vill att
videokameran ska förbli påslagen innan den
automatiskt stänger av i viloläge ([QUICK ON
STBY], (s. 69)).
Spela in på mörka platser (NightShot)
Spela in stillbilder med hög kvalitet
under filminspelning (dubbel
inspelning)
Du kan spela in i stillbilder med hög
kvalitet under filminspelning genom att
trycka på PHOTO.
ŸŸ Observera!
• Du
kan inte använda blixten under
filminspelning.
• kan visas när kapaciteten för
inspelningsmedia inte är tillräcklig eller när du
spelar in stillbilder kontinuerligt. Du kan inte
spela in stillbilder medan
visas.
µµ Tips
• När strömbrytaren är inställd på
(film), blir
storleken på stillbilder [
3.0M] (16:9 wide)
eller [2.2M] (4:3).
• Du kan spela in stillbilder i standbyläge för
inspelning, på samma sätt som när -lampan
(stillbilder) är tänd. Det går även att spela in
med blixten.
Infraröd port
När du ställer in NIGHTSHOTomkopplaren på ON, visas . Du kan
spela in bilder på mörka platser.
ŸŸ Observera!
• Funktionerna
NightShot och Super NightShot
använder infrarött ljus. Täck därför inte över
den infraröda porten med fingrar eller andra
föremål och ta bort omvandlingslinsen (tillval).
• Justera fokus manuellt ([FOCUS], s. 73) när det
är svårt att fokusera automatiskt.
• Använd inte NightShot och Super NightShot på
ljusa platser. Detta kan orsaka fel.
µµ Tips
• Om du vill spela in en bild ljusare, använder du
Super NightShot-funktionen (s. 76). Om du vill
spela in en bild mer troget dess ursprungliga
färger, använder du funktionen Color Slow
Shutter (s. 76).
Justera exponeringen för motiv som
spelas in i motljus
28
Om du vill justera exponeringen för motiv
i motljus, trycker du på  (motljus) för
att visa . Om du vill avbryta funktionen
för motljus, trycker du på  (motljus) en
gång till.
Spela in i spegelläge
Ändra inställningen
Tryck på (OPTION)  fliken , och
välj därefter den inställning du vill ändra.
• [TIMING]
Välj startpunkt för inspelningen
efter att START/STOP har tryckts.
Standardinställningen är [3sec AFTER].
[3sec AFTER]
µµ Tips
• En spegelbild av motivet visas på LCD-skärmen
men bilden är rättvänd i inspelningen.
Spela in snabba händelser i slowmotion (SMTH SLW REC)
Snabbrörliga föremål och handlingar som
det inte går att ta bilder av under normala
förhållanden kan fångas i mjuk slow
motion i cirka 3 sekunder.
Detta är praktiskt när man ska ta snabba
actionbilder, t ex golf eller tennis.
 Tryck på
(HOME) 
 [SMTH SLW REC].
(CAMERA)
[3sec BEFORE]
•
[RECORD SOUND]
Välj [ON] ( ) för att överlagra ljud
såsom samtal på slow motion-bilder
(standardinställningen är [OFF]).
Videokameran spelar in ljud under cirka
12 sekunder medan [Recording…] visas
i steg .
Inspelning/uppspelning
Öppna LCD-panelen 90 grader mot
videokameran () och rotera den därefter
180 grader mot linssidan ().
ŸŸ Observera!
• Det
går inte att spela in ljud medan man spelar
in en 3-sekundersfilm (cirka).
• Bildkvaliteten för [SMTH SLW REC] är inte
lika bra som vid normal inspelning.
• Då man använder Easy Handycam kan inte
[SMTH SLW REC]-funktionen användas.
Avbryt först Easy Handycam-funktionen.
 Tryck på START/STOP.
En 3-sekunders film (cirka) spelas in som en
12-sekunders film i slow-motion.
[Recording…] försvinner när inspelningen
är klar.
Tryck på
för att avbryta mjuk långsam
inspelning.
29
Uppspelning
Du kan spela upp bilder som spelats in på det media som är valt i media-inställningarna (s. 20).
Standardinställning är hårddisken.
Linsskydd
Stängs när en INDEX-skärm visas
(HOME) 
Motorzoomspak 
Strömbrytare
(POWER) 
(HOME) 
(VIEW IMAGES) 
(VIEW
IMAGES) 
1 Vrid strömbrytaren  för att sätta på videokameran.
2 Tryck på
(VIEW IMAGES)  (eller ).
[VISUAL INDEX]-skärmen visas på LCD-skärmen. (Det kan ta några sekunder.)
HOME MENU
Söka efter bilder
enligt datum (s. 33)
Föregående
6 bilder
Visas med den bild på varje
flik som senast spelades
upp/spelades in ( för
stillbilder inspelade på ett
"Memory Stick PRO Duo").
Nästa
6 bilder
Återgår till
inspelningsfönstret

: Filmindex (s. 32)

: Ansiktsindex (s. 32)

: Visar filmer.

: Visar stillbilder.
(INSTÄLLNINGAR)
µµ Tips
• Antalet bilder på [VISUAL INDEX]-skärmen kan ändras 6  12 genom att flytta
motorzoomspaken . För att låsa detta antal, trycker du på
(HOME) 
(SETTINGS) 
[VIEW IMAGES SET]  [ DISPLAY] (s. 65).
30
3 Börja spela upp.
Spela filmer
Tryck på
-fliken och filmen som ska spelas upp.
Växlar mellan uppspelning eller paus när du trycker
Återgår (till [VISUAL
INDEX]-skärmen)
Nästa film
Början av filmen/
föregående film
(INSTÄLLNINGAR)
Bakåt/Framåt
µµ Tips
• När uppspelning från den valda filmen når den sista filmen, återgår skärmen till [VISUAL INDEX]skärmen.
• Tryck på
/
under paus för att spela upp en film långsamt.
• Om du trycker en gång på
/
gör du spelningen bakåt/framåt ungefär 5 gånger snabbare,
med två tryckningar blir den cirka 10 gånger snabbare, med tre tryckningar blir den cirka 30 gånger
snabbare och med fyra tryckningar blir den cirka 60 gånger snabbare.
Inspelning/uppspelning
Stoppar (går till [VISUAL
INDEX]-skärmen)
Visa stillbilder
Tryck på
-fliken och stillbilden som ska spelas upp.
Återgår (till [VISUAL
INDEX]-skärmen)
Bildsspelsknapp (s. 34)
Går till [VISUAL
INDEX]-skärmen
Justera ljudvolymen för filmer
Tryck på (OPTION) 
tab 
[VOLUME], och justera därefter volymen
med
/ .
(INSTÄLLNINGAR)
Föregående/nästa
µµ Tips
• Du kan växla uppspelningsläge genom att
trycka på
(HOME)  (eller ) 
(VIEW IMAGES)  [VISUAL INDEX].
31
Söka efter en önskad scen genom att
ange exakt punkt (Filmindex)
Söka efter en önskad scen genom att
ange ansikte (ansiktindex)
Filmer kan delas upp med ett fast
tidsintervall och den första scenen i varje
avsnitt visas på INDEX-skärmen. Du kan
starta uppspelning av en film från den valda
miniatyrbilden.
Välj i förväg det media som innehåller den
inspelade film som du vill spela upp (s. 20).
Ansiktsbilder som detekterats under
inspelning visas på indexskärmen.
Du kan spela upp filmen från den valda
ansiktsbilden.
Välj i förväg det media som innehåller den
inspelade film som du vill spela upp (s. 20).
1 Vrid strömbrytaren för att sätta
på videokameran och tryck på
(VIEW IMAGES).
[VISUAL INDEX]-skärmen visas på
LCD-skärmen.
2 Tryck på
(filmindex).
Återgår till [VISUAL INDEX]-skärmen
Ställer in intervallet för vilket man skapar
miniatyrbilder för scener i en film.
3 Tryck på
/
för att välja den
önskade filmen.
4 Tryck på
/
, för att välja den
önskade scenen, och tryck därefter
på scenen som du vill spela upp.
Uppspelningen startar från det valda
avsnittet.
32
µµ Tips
• Du kan visa [filmindex]-skärmen genom att
trycka på
(HOME) 
(VIEW IMAGES)
 [ INDEX].
1 Vrid strömbrytaren för att sätta
på videokameran och tryck på
(VIEW IMAGES).
[VISUAL INDEX]-skärmen visas på
LCD-skärmen.
2 Tryck på
(ansiktsindex).
Återgår till [VISUAL INDEX]-skärmen
3 Tryck på
/
för att välja den
önskade filmen.
4 Tryck på
/
, och tryck därefter
på den önskade ansiktsbilden för
att visa scenen.
Uppspelningen startar från början av
scenen med den valda ansiktsbilden.
ŸŸ Observera!
• Ansikten
kanske inte detekteras beroende på
inspelningsförhållandena.
Exempel: Människor som bär glasögon eller
hattar, eller som inte är vända mot kameran.
• Ställ
in [ INDEX SET] på [ON]
(standardinställning) före inspelning för att
spela upp från [ INDEX] (s. 61). Kontrollera
att blinkar, och detekterade ansiktsbilder
lagras i [ansiktsindex].
µµ Tips
• Du kan visa [ansiktsindex]-skärmen genom att
trycka på
(HOME) 
(VIEW IMAGES)
 [ INDEX].
3 Tryck på datumknappen i det övre
högra hörnet på LCD-skärmen.
Inspelningsdatum för bilderna visas på
skärmen.
Återgår till [VISUAL INDEX]-skärmen
Söka efter en önskad scen genom att
ange datum (datumindex)
ŸŸ Observera!
• Du
kan inte använda datumindex för stillbilder
på "Memory Stick PRO Duo."
1 Vrid strömbrytaren för att sätta
på videokameran och tryck på
(VIEW IMAGES).
[VISUAL INDEX]-skärmen visas på
LCD-skärmen.
2 Om du vill söka efter filmer, trycker
du på fliken . Om du vill söka efter
stillbilder, tryck på fliken .
4 Tryck på
/
för att välja
datumet för den önskade bilden och
tryck på
.
Bilderna för det valda datumet visas på
[VISUAL INDEX]-skärmen.
Inspelning/uppspelning
Du kan effektivt söka efter önskade bilder
enligt datum.
Välj i förväg det media som innehåller den
inspelade film som du vill spela upp (s. 20).
µµ Tips
• På [filmindex]- eller [ansiktsindex]-skärmen,
kan du använda funktionen för datumindex
genom att följa stegen 3 till 4.
Använda PB zoom
Du kan förstora stillbilder från 1,1 gången
till 5 gånger sin storlek.
Förstoringen kan justeras med
motorzoomspaken eller zoomknapparna på
LCD-ramen.
 Spela upp den stillbild du vill förstora.
33
 Förstora stillbilden med T (Telefoto).
Skärmen är inramad.
 Tryck på skärmen vid den punkt där du vill
att mitten ska vara för den visade ramen.
 Justera förstoringen med W (vidvinkel)/T
(telefoto).
Tryck på
för att avbryta.
Spela upp en serie med stillbilder
(bildspel)
Tryck på
på uppspelningsfönstret för
stillbilder.
Bildspelet startar från den valda stillbilden.
Tryck på
för att avbryta bildspelet.
För att starta om trycker du igen på
.
ŸŸ Observera!
• Du
kan inte använda uppspelningszoomen
under bildspelet.
µµ Tips
• Du kan ställa in kontinuerlig uppspelning
av bildspel genom att välja
(OPTION)

tab  [SLIDE SHOW SET].
Standardinställningen är [ON] (kontinuerlig
uppspelning).
• Du kan även spela upp bildspelet genom att
trycka på
(OPTION) 
tab  [SLIDE
SHOW] på [VISUAL INDEX]-skärmen.
34
Spela upp bilden på en tv
Anslut videokameran till ingångsuttaget på en tv eller videobandspelare med hjälp av A/Vkabeln  eller en A/V-kabel för S VIDEO . Anslut kameran till vägguttaget med den
medföljande nätadaptern då du använder denna funktion (s. 13). Se även instruktionerna
som medföljer enheterna som ska anslutas.
Enhet utan ett S
VIDEO-uttag
Enhet med ett S
VIDEO-uttag
(vit)
(vit)
A/V OUT-uttag
(röd)
(röd)
: Signalflöde
A/V-kabel (medföljer)
Handycam Station har ett A/V OUTuttag (s. 102) och videokameran har
en A/V-fjärranslutning (s. 99). Anslut
A/V-kabeln till antingen Handycam
Station eller till videokameran,
beroende på vilken utrustning du
använder.
A/V-kabel med S VIDEO
(medföljer ej)
När du ansluter till en annan enhet via
S VIDEO-uttaget, genom att använda
en A/V-kabel med en S VIDEO-kabel
(medföljer ej), kan bilder med högre
kvalitet produceras än med en A/Vkabel. Anslut den vita och den röda
kontakterna (vänster/höger ljud) och
S VIDEO-kontakten (S VIDEO-kanal)
på A/V-kabeln med en S VIDEO-kabel
(medföljer ej). Den gula kontakten är
Inspelning/uppspelning
(gul)
(gul)
Videobandspelare
eller tv
inte nödvändig. Om du endast ansluter
S VIDEO-kontakten avges inget ljud.
ŸŸ Observera!
• Anslut
inte A/V-kablar till både kameran och
Handycam Station samtidigt. Bilden kan bli
förvrängd .
µµ Tips
• Du kan visa räknaren på tv-skärmen genom att
ställa in [DISP OUTPUT] på [V-OUT/PANEL]
(s. 67).
Om din tv är ansluten till en
videobandspelare
Anslut kameran till LINE IN-ingången på
videobandspelaren. Ställ in ingångsväljaren
på videobandspelaren på LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2, etc.), om videobandspelaren har
en ingångsväljare.
35
Ställa in sidförhållandet för den anslutna
tv-apparaten (16:9/4:3)
Om tv/videobandspelaren har en
21-stiftsadapter (EUROCONNECTOR)
Ändra inställningen enligt sidförhållandet
för tv:n som du visar bilderna på.
Använd den 21-stiftsadapter som
medföljer kameran (endast för modeller
med -märkningen på undersidan).
Denna adapter är konstruerad endast för
utsignaler.
 Vrid strömbrytaren för att starta
videokameran.
 Tryck på
(HOME) 
(SETTINGS)
 [OUTPUT SETTINGS]  [TV TYPE]
 [16:9] eller [4:3] 
.
ŸŸ Observera!
• När
du ställer in [TV TYPE] på [4:3] kan
bildkvaliteten försämras. Dessutom kan bilden
hoppa när den inspelade bildens sidförhållande
växlar mellan 16:9 (bredbild) och 4:3.
• På vissa 4:3 tv-apparater, kanske inte stillbilder
inspelade med 4:3-sidförhållandet visas på en
full skärm. Det är helt normalt.
• När
du spelar upp en bild inspelad med
sidförhållandet 16:9 (bredbild) på en 4:3-tv som
inte är kompatibel med 16:9-signal (bredbild),
ställ in [TV TYPE] på [4:3].
Om din tv är mono (om din tv har endast en
ljudingång)
Koppla A/V-kabelns gula kontakt till
videoingången och den vita (vänster
kanal) eller röda (höger kanal) kontakten
till ljudingången på tv-apparaten eller
videobandspelaren.
36
Tv/
videobandspelare
Spara bilder
På grund av den begränsade lagringskapaciteten för media ska du se till att spara bilddata på
externa media, till exempel en DVD-R-skiva eller en dator.
Du kan spara bilderna som är inspelade på kameran som beskrivs nedan.
µµ Tips
• Du kan kopiera bilderna som spelats in på hårddisken till "Memory Stick PRO Duo" med hjälp av denna
video, (s. 42).
Använda en dator
Genom att använda "Picture Motion Browser" på den medföljande CD-ROM-skivan, kan du
spara bilder inspelade på kameran. För mer information, se "PMB-guide".
Det kan lätt spara bilder som spelats in på videokameran direkt till en
DVD-skiva genom att trycka på
(DISC BURN)-knappen.
Spara bilder på en dator
Du kan spara bilder som spelats in på kamerans hårddisk på en dator.
Inspelning/uppspelning
Skapa en DVD-skiva med en knapptryckning (diskbränning med en
knapptryckning)
Skapa en DVD-skiva med valda bilder
Du kan spara bilder importerade till din dator på en DVD-skiva. Du
kan även redigera dessa bilder.
Se den medföljande "Bruksanvisningen" för information om medföljande programvara.
Ansluta videokameran till andra enheter
Ansluta med hjälp av A/V-kabeln
Du kan kopiera till videobandspelare, DVD/HDD-inspelare.
Ansluta med USB-kabeln.
Du kan kopiera till DVD-brännare och andra enheter som klarar
kopiering av film.
Se "Kopiera till andra enheter" på sidan 47.
37
Redigera
(OTHERS)-kategorin
Med den här kategorin kan du redigera
bilder på media. Du kan även ansluta
kameran till andra enheter.
Radera bilder
Du kan ta bort bilder inspelade på media
med hjälp av videokameran.
ŸŸ Observera!
•
Bilder som tagits bort kan inte återställas.
Ta inte bort batteriet eller nätadaptern från
videokameran medan du tar bort bilder. Det
kan skada media.
• Tar inte heller bort "Memory Stick PRO Duo"
medan du tar bort filmer från "Memory Stick
PRO Duo."
• När bilderna på "Memory Stick PRO Duo" har
skrivskydd som ställs in med en annan enhet,
kan du inte radera bilderna från "Memory Stick
PRO Duo."
•
(OTHERS)-kategorin
Lista med alternativ
DELETE
Du kan ta bort bilder på media (s. 38).
PHOTO CAPTURE
Du kan spara en vald bildruta från en
inspelad film som en stillbild (s. 41).
µµ Tips
• Du kan välja upp till 100 bilder på en gång.
• Du kan ta bort en bild på uppspelningsskärmen
från
(OPTION)-menyn.
• För att ta bort alla bilder som spelats in på
media och återställa allt inspelningsbart
utrymme på media formaterar du media (s. 53).
MOVIE DUB
Du kan kopiera filmer som spelats in på
hårddisken till ett "Memory Stick PRO
Duo" (s. 42).
PHOTO COPY
Du kan kopiera stillbilder som spelats in
på hårddisken till ett "Memory Stick PRO
Duo" (s. 43).
EDIT
Du kan redigera bilderna (s. 44).
PLAYLIST EDIT
Du kan skapa och redigera en spellista (s. 45).
Radera filmer
Du kan frigöra mediautrymme genom att
ta bort bilddata från media.
Du kan kontrollera ledigt utrymme på
media med hjälp av [MEDIA INFO] (s. 52).
Välj i förväg det media som innehåller
filmen som du vill radera (s. 20).
ŸŸ Observera!
•
Du bör spara viktiga data på ett externt media
(s. 37).
1 Tryck på
(HOME) 
 [DELETE].
PRINT
Du kan skriva ut stillbilder på en ansluten
PictBridge-skrivare (s. 50).
USB CONNECT
38
Du kan ansluta videokameran till en dator etc.
med den medföljande USB-kabeln (s. 92).
Se "Bruksanvisning" för att ansluta till
datorn.
2 Tryck på [
DELETE].
3 Tryck på [
DELETE].
(OTHERS)
4 Tryck på filmen som ska tas bort.
Radera stillbilder
Välj i förväg det media som innehåller den
inspelade stillbilden som du vill ta bort
(s. 20).
1 Tryck på
Den valda bilden markeras med .
Tryck och håll bilden på LCD-skärmen
för att bekräfta.
Tryck på
för att återgå till
föregående skärm.
 [YES] 
2 Tryck på [
DELETE].
3 Tryck på [
DELETE].
(OTHERS)
.
4 Tryck på bilden som ska tas bort.
Redigera
5 Tryck på
(HOME) 
 [DELETE].
För att radera samtliga filmer samtidigt
I steg 3, trycker du på [
 [YES]  [YES] 
DELETE ALL]
.
Ta bort samtliga filmer på skivan samtidigt
 Tryck på [
DELETE by date] i steg 3.
Den valda stillbilden markeras med .
Tryck och håll stillbilden på LCDskärmen för att bekräfta.
Tryck på
för att återgå till
föregående skärm.
 Tryck på / för att välja
inspelningsdatum för önskade filmer, och
tryck därefter på
.
Filmerna inspelade på det valda datumet visas
på skärmen.
Tryck på filmen på LCD-skärmen för att
bekräfta. Tryck på
för att återgå till
föregående skärm.
 Tryck på
 [YES] 
.
5 Tryck på
 [YES] 
.
Radera samtliga filmer samtidigt
I steg 3, trycker du på [
 [YES]  [YES] 
DELETE ALL]
.
ŸŸ Observera!
•
Om filmen som tagits bort finns i spellistan
(s. 45), raderas filmen även från spellistan.
39
Samtidigt ta bort samtliga stillbilder som
spelats in samma dag
Denna funktion är endast tillgänglig när
den interna hårddisken är vald som media.
 Tryck på [ DELETE by date] i steg 3.
 Tryck på / för att välja
inspelningsdatum för önskade stillbilder, och
tryck därefter på
.
Stillbilder inspelade på det valda datumet
visas på skärmen.
Tryck på stillbilden på LCD-skärmen för
att bekräfta. Tryck på
för att återgå till
föregående skärm.
 Tryck på
 [YES] 
.
40
Fånga en stillbild från en
film
Du kan fånga en stillbild när som helst
under filmuppspelning.
Välj i förväg det media som innehåller
filmerna och media där du kan spara
stillbilder (s. 20).
1 Tryck på
(HOME) 
 [PHOTO CAPTURE].
(OTHERS)
[PHOTO CAPTURE]-skärmen visas.
2 Tryck på filmen som ska fångas.
Den valda filmen börjar spelas upp.
vid en punkt som du
vill fånga.
Filmen pausas.
4 Tryck på
•
Bildstorleken är låst beroende på
sidförhållandet för filmarna:
 [
0.2M] med sidförhållandet 16:9
 [VGA(0.3M)] i sidförhållandet 4:3
• Media där du vill spara stillbilderna måste ha
tillräckligt med ledigt utrymme.
• Inspelningsdatum och -tid för de skapade
stillbilderna blir samma som inspelningsdatum
och -tid för filmerna.
• Om filmerna inte har datakod, blir
inspelningsdatum och -tid för stillbilderna
sparat som tiden då du skapade dem från
filmerna.
• Du kan inte fånga stillbilder från en film som
sparas på ett "Memory Stick PRO Duo" (DCRSR210E).
Redigera
3 Tryck på
ŸŸ Observera!
.
När stillbilden har sparats på det media
som du valde, återgår videokameran till
pausläge.
Fortsätta fånga
Tryck på
, och följ därefter stegen 3
till 4.
Om du vill fånga en stillbild från en annan
film, trycker du på
och följer därefter
stegen 2 till 4.
Avsluta fångandet av stillbilder
Tryck på

.
41
Kopiera bilder till ett "Memory Stick PRO Duo" med
videokameran
3 Välj filmen som ska kopieras.
Kopiera filmer
Du kan kopiera filmer som spelats in på
videokamerans hårddisk till "Memory Stick
PRO Duo".
Sätt in ett "Memory Stick PRO Duo" i
videokameran innan du börjar använda
den.
[DUB by select]: Tryck på
miniatyrbilden för den film som du vill
kopiera för att placera -markeringen
på miniatyrbilden. Du kan välja flera
filmer.
ŸŸ Observera!
•
När du spelar in en film på ett "Memory
Stick PRO Duo" första gången, skapar du
bilddatabasfilen (s. 55) genom att trycka på
(HOME) 
(MANAGE MEDIA) 
[REPAIR IMG.DB F.].
• Anslut videokameran till vägguttaget med den
medföljande nätadaptern för att undvika att
videokameran får slut på ström när du kopierar.
µµ Tips
• Den ursprungliga filmen kommer inte att
raderas efter kopieringen.
• Samtliga bilder som finns med i en spellista
kopieras.
1 Tryck på
(HOME) 
 [MOVIE DUB].
Återstående kapacitet på
"Memory Stick PRO Duo”
µµ Tips
• Tryck och håll miniatyrbilden för att
förhandsvisa. Tryck på
för att återgå till
skärmen för val av bilder.
[DUB by date]: Välj inspelningsdatum
för filmen som ska kopieras, och tryck
därefter på
. Du kan inte välja flera
datum.
(OTHERS)
[MOVIE DUB]-skärmen visas.
4 Tryck på
 [YES].
Kopieringen startar.
2 Tryck på typ av kopiering.
[DUB by select]: För att välja filmer och
kopiera
[DUB by date]: För att kopiera alla
filmer från ett specifikt datum
[ DUB ALL]: Kopiera spellistor
När du väljer spellistor att kopiera från,
följer du anvisningarna på skärmen för
att kopiera.
42
µµ Tips
• Om du vill kontrollera de kopierade filmarna
efter att kopieringen är klar, väljer du
[MEMORY STICK] på [MOVIE MEDIA SET]
och spelar upp dem (s. 20).
3 Välj stillbilden som ska kopieras.
Kopiera stillbilder
Du kan kopiera stillbilder från hårddisken
till ett "Memory Stick PRO Duo"
Sätt in ett "Memory Stick PRO Duo" i
videokameran innan du börjar använda
den.
[COPY by select]: Tryck på
miniatyrbilden för den stillbild som
du vill kopiera för att placera
-markeringen på miniatyrbilden. Du
kan välja flera stillbilder.
ŸŸ Observera!
•
Anslut videokameran till vägguttaget med den
medföljande nätadaptern för att undvika att
videokameran får slut på ström när du kopierar.
µµ Tips
• De ursprungliga stillbilderna kommer inte att
raderas efter kopieringen.
(HOME) 
 [PHOTO COPY].
(OTHERS)
[PHOTO COPY]-skärmen visas.
2 Tryck på typ av kopiering.
[COPY by select]: För att välja en
stillbild och kopiera
[COPY by date]: För att kopiera alla
stillbilder från ett specifikt datum
[COPY by date]: Välj inspelningsdatum
för stillbilden som ska kopieras, och
tryck därefter på
. Du kan inte välja
flera datum.
4 Tryck på
Redigera
1 Tryck på
µµ Tips
• Tryck och håll miniatyrbilden för att
förhandsvisa. Tryck på
för att återgå till
skärmen för val av bilder.
 [YES].
Kopiering startar.
µµ Tips
• Om du vill kontrollera de kopierade stillbilden
efter att kopieringen är klar, väljer du
[MEMORY STICK] på [PHOTO MEDIA SET]
och spelar upp dem (s. 20).
43
Dela en film
Du kan dela filmer på videokamerans
media.
Välj i förväg det media som innehåller
filmen som du vill dela (s. 20).
1 Tryck på
 [EDIT].
(HOME) 
(OTHERS)
2 Tryck på [DIVIDE].
3 Tryck på filmen som ska delas upp.
Den valda filmen börjar spelas upp.
4 Tryck på
vid den punkt där du
vill dela upp filmen i scener.
Filmen pausas.
Justerar delningspunkterna mera exakt
efter att delningspunkterna har valts
med
.
Återgår till början av den valda filmen.
När du trycker på
växlar du mellan
uppspelning och paus.
5 Tryck på
44
 [YES] 
.
ŸŸ Observera!
•
Filmer som delats kan inte återställas.
Ta inte bort batteriet eller nätadaptern från
videokameran medan du delar filmen. Det kan
skada media.
Tar inte heller bort "Memory Stick PRO Duo"
medan du redigerar filmer på "Memory Stick
PRO Duo."
• En liten skillnad kan uppstå från punkten
där du tryckte på
och den verkliga
delningspunkten, eftersom videokameran väljer
delningpunkten baserad på steg om cirka en
halv sekund.
• Om du delar den ursprungliga filmen, delas
även filmen som du har lagt till i spellistan.
•
Skapa spellistan
Spellistan är en lista med miniatyrbilder av
de filmer som du har valt. De ursprungliga
filmerna ändras inte även om du redigerar
eller tar bort filmerna i spellistan. Välj
media som du vill skapa eller spela en
spellista innan du använder funktionen
(s. 20).
1 Tryck på
(HOME) 
 [PLAYLIST EDIT].
(OTHERS)
 Tryck på / för att välja
inspelningsdatum för den önskade filmen.
 Tryck på
medan det valda
inspelningsdatumet är markerat.
Filmerna inspelade på det valda datumet visas
på skärmen.
Tryck på bilden på LCD-skärmen för att
bekräfta. Tryck på
för att återgå till
föregående skärm.
 Tryck på
 [YES] 
.
ŸŸ Observera!
•
2 Tryck på [
ADD].
på spellistan.
Den valda filmen markeras med .
Tryck och håll filmen på LCD-skärmen
för att bekräfta.
Tryck på
för att återgå till
föregående skärm.
4 Tryck på
 [YES] 
.
Lägga till samtliga filmer inspelade samma
dag samtidigt
µµ Tips
• Du kan lägga till maximalt 99 filmer i spellistan.
• Du kan lägga till en film medan du tittar den
genom att välja
(OPTION) 
tab 
[ ADD].
• Det går att kopiera spellistan till en DVD-skiva
som den är med hjälp av det medföljande
programmet.
Redigera
3 Tryck på filmen som ska läggas till
Ta inte bort batteriet eller nätadaptern från
videokameran medan du redigerar spellistan.
Tar inte heller bort "Memory Stick PRO Duo"
medan du redigerar filmer på "Memory Stick
PRO Duo."
• Det går inte att lägga till stillbilder i en spellista.
Spela spellistan
Välj media som du vill skapa en spellista
på eller spela en spellista från, innan du
använder funktionen (s. 20).
1 Tryck på
(HOME) 
IMAGES)  [PLAYLIST].
(VIEW
Skärmen för spellista visas.
 Tryck på [ ADD enligt datum] i steg 2.
Inspelningsdatum för filmer visas på
skärmen.
45
2 Tryck på bilden som du vill spela
upp från.
 Tryck på
.
 Välj destination med
/
.
Spellistan spelas upp från den valda
bilden till slutet och därefter återgår
skärmen till att visa fönstret med
spellistan.
Radera onödiga filmer från spellistan
 Tryck på
(HOME)  (OTHERS) 
[PLAYLIST EDIT].
 Tryck på [ ERASE].
Om du vill radera samtliga filmer från
spellistan, trycker du på [ ERASE ALL] 
[YES]  [YES] 
.
 Välj filmen som ska tas bort från listan.
Den valda filmen markeras med .
Tryck och håll filmen på LCD-skärmen för
att bekräfta.
Tryck på
för att återgå till föregående
skärm.
 Tryck på
 [YES] 
.
Ändra ordningen inom spellistan
 Tryck på
(HOME)  (OTHERS) 
[PLAYLIST EDIT].
 Tryck på [ MOVE].
 Välj filmen som ska flyttas.
Den valda filmen markeras med .
Tryck och håll filmen på LCD-skärmen för
att bekräfta.
Tryck på
för att återgå till föregående
skärm.
46
Destinationsindikator
 Tryck på
 [YES] 
.
µµ Tips
• När du väljer flera filmer, flyttas filmerna enligt
den ordning som visas i spellistan.
Kopiera till andra enheter
Ansluta med hjälp av A/V-kabeln
Du kan kopiera bilder som spelas upp på videokameran till andra inspelningsenheter, t ex
videobandspelare eller DVD/HDD-inspelare. Anslut enheten på ett av följande sätt.
Anslut kameran till vägguttaget med den medföljande nätadaptern då du använder denna
funktion (s. 13). Se även instruktionerna som medföljer enheterna som ska anslutas.
Välj i förväg det media som innehåller den inspelade bilden som du vill kopiera (s. 20).
ŸŸ Observera!
•
Eftersom kopiering utförs via analog dataöverföring kan bildkvaliten försämras.
Enhet utan ett S
VIDEO-uttag
Enhet med ett S
VIDEO-uttag
Redigera
(gul)
(vit)
(vit)
A/V OUT-uttag
(röd)
(röd)
: Video-/signalflöde
A/V-kabel (medföljer)
Handycam Station har ett A/V OUTuttag (s. 102) och videokameran har
en A/V-fjärranslutning (s. 99). Anslut
A/V-kabeln till antingen Handycam
Station eller till videokameran,
beroende på vilken utrustning du
använder.
A/V-kabel med S VIDEO
(medföljer ej)
När du ansluter till en annan enhet via
S VIDEO-uttaget, genom att använda
en A/V-kabel med en S VIDEO-kabel
(gul)
Videobandspelare
eller DVD/HDDinspelare
(medföljer ej), kan bilder med högre
kvalitet produceras än med en A/Vkabel. Anslut den vita och den röda
kontakterna (vänster/höger ljud) och
S VIDEO-kontakten (S VIDEO-kanal)
på A/V-kabeln med en S VIDEO-kabel
(medföljer ej). Den gula kontakten är
inte nödvändig. Om du endast ansluter
S VIDEO-kontakten avges inget ljud.
47
ŸŸ Observera!
•
För att dölja skärmindikatorer (t ex
räknare etc.) på skärmen för den anslutna
monitorenheten, trycker du på
(HOME) 
(SETTINGS)  [OUTPUT SETTINGS]
 [DISP OUTPUT]  [LCD PANEL]
(standardinställning) (s. 67).
För att spela in datum/tid och
kamerainställningar, visar du dem på skärmen
(s. 64).
• När du ansluter videokameran till en
monoenhet ansluter du den gula kontakten
på A/V-kabeln till videoingången och den
röda (höger kanal) eller vita (vänster kanal)
kontakten till ljudingången på enheten.
1 Starta videokameran och tryck på
(VIEW IMAGES).
5 Stoppa videokameran och
därefter inspelningsenheten när
kopieringen är klar.
Ansluta med USB-kabeln
Anslut videokameran till en
DVD-brännare eller en DVD-inspelare,
etc, som är kompatibel med filmkopiering
via USB-anslutning för att kopiera utan att
bilden försämras.
Anslut kameran till vägguttaget med den
medföljande nätadaptern (s. 13). Se även
instruktionerna som medföljer enheten
som ska anslutas.
Ställ in [TV TYPE] i enligt med den
enhet som ska visa bilderna (s. 36).
2 Sätt i inspelningsmedia i
inspelningsenheten.
Om inspelningsenheten har en
ingångsväljare ställer du den i läget för
signal in.
3 Anslut videokameran
till inspelningsenheten
(videobandspelare eller DVD/
HDD-inspelare) med A/V-kabeln
(medföljer)  eller en A/V-kabel
med S VIDEO (medföljer ej) .
Anslut videokameran till ingångarna på
inspelningsenheten.
4 Starta uppspelningen på
videokameran och spela in på
inspelningsenheten.
Se instruktionerna som följer med
inspelningsenheten för detaljerad
information om användning.
48
1 Slå på videokameran.
2 Anslut
(USB)-uttaget på
videokameran och en
DVD-brännare, etc., med den
medföljande USB-kabeln.
[USB SELECT]-skärmen visas
automatiskt.
3 Tryck på [
USB CONNECT] eller
[ USB CONNECT] beroende på
vilket media som filmen som du vill
kopiera är inspelad på.
4 Starta den anslutna enheten och
starta inspelningen.
Redigera
Se även instruktionerna som medföljer
enheten som ska anslutas.
5 När kopieringen är klar trycker du
på [END]  [YES], och därefter
kopplar du bort USB-kabeln.
µµ Tips
• Om [USB SELECT]-skärmen inte visas, trycker
du på
(HOME)  (OTHERS)  [USB
CONNECT].
49
Skriva ut inspelade
stillbilder (PictBridgekompatibel skrivare)
Du kan skriva ut stillbilder på en
PictBridge-kompatibel skrivare utan att
ansluta kameran till en dator.
Anslut kameran till nätadaptern så att
den strömförsörjs från vägguttaget (s. 13).
Starta skrivaren.
Välj i förväg det media som innehåller den
inspelade stillbilden som du vill skriva ut
(s. 20).
Om du vill skriva ut stillbilder på ett
"Memory Stick PRO Duo," sätter du i det
"Memory Stick PRO Duo" som innehåller
bilderna i videokameran.
1 Anslut Handycam Station till
4 Tryck på [PRINT].
När anslutningen är klar visas
(PictBridge-anslutning) på
skärmen.
Du kan välja en stillbild på skärmen.
5 Tryck på stillbilden som ska skrivas
ut.
vägguttaget med hjälp av den
medföljande nätadaptern.
2 Placera videokameran stadigt
i Handycam Station. Vrid
strömbrytaren för att starta den.
3 Anslut
(USB)-uttaget på
Handycam Station till skrivaren
med hjälp av den medföljande
USB-kabeln (s. 102).
[USB SELECT]-skärmen visas
automatiskt.
Den valda stillbilden markeras med .
Tryck och håll stillbilden på LCDskärmen för att bekräfta.
Tryck på
för att återgå till
föregående skärm.
6 Tryck på
(OPTION), ställ in
följande alternativ och tryck
därefter på
.
[COPIES]: Ställ in antalet kopior av
en stillbild som ska skrivas ut. Du kan
ställa in upp till 20 kopior.
[DATE/TIME]: Välj [DATE],
[DAY&TIME] eller [OFF] (inget
datum/tid).
[SIZE]: Välj pappersformat.
Om du inte ändrar inställningen går du
till steg 7.
50
7 Tryck på [EXEC]  [YES] 
.
Skärmen där du väljer stillbilder visas
igen.
Avsluta utskrift
Tryck på
på skärmen i steg 4.
ŸŸ Observera!
•
Redigera
Vi kan enbart garantera funktionen för
modeller som är PictBridge-kompatibla.
• Se även användarhandboken för den skrivare
som ska användas.
• Försök inte använda följande funktioner när
visas på skärmen. Kameran fungerar eventuellt
inte på rätt sätt.
 Använda strömbrytaren
 Trycka på
(VIEW IMAGES)
 Ta bort videokameran från Handycam
Station
 Ta bort USB-kabeln från videokameran,
Handycam Station, eller skrivaren
 Ta bort "Memory Stick PRO Duo" från
videokameran medan du skriver ut stillbilder
som är sparade på det
• Om skrivaren slutar fungera kopplar du bort
USB-kabeln, stänger av skrivaren, sätter på den
igen och startar om från början.
• Du kan endast välja de pappersstorlekar som
skrivaren kan skriva ut.
• På vissa skrivarmodeller kan över-, under-,
höger- och vänsterkanter bli beskurna. Om
du skriver ut en stillbild inspelad med 16:9
(bredbild), kan vänster- och högerkant på
bilden bli beskurna.
• Vissa skrivarmodeller stöder inte utskrift av
datum. Se skrivarens bruksanvisning för mer
information.
• Stillbilder som beskrivs nedan kan inte skrivas
ut:
 Stillbilder som redigerats på en dator
 Stillbilder som spelats in på andra enheter
 Stillbildsfiler som överstiger 4 MB
 Stillbildsfiler som är större än
3 680 × 2 760 pixlar
µµ Tips
• PictBridge är en branschstandard som fastställts
av CIPA (Camera & Imaging Products
Association). Du kan skriva ut stillbilder
utan en dator genom att ansluta skrivaren
direkt till en digital videokamera eller digital
stillbildskamera, oavsett modell eller tillverkare.
• Du kan skriva ut en stillbild som visas på
skärmen för uppspelning av stillbilder, genom
att trycka på
(OPTION) 
tab 
[PRINT].
51
Använda inspelningsmedia
(MANAGE MEDIA)kategori
Kontrollera
mediainformationen
Med den här kategorin kan du använda
hårddisken eller ett "Memory Stick PRO
Duo" för olika syften.
Du kan kontrollera återstående
inspelningstid för varje bildkvalité för
media som är valt på [MOVIE MEDIA
SET] (s. 20).
ŸŸ Observera!
•
(MANAGE MEDIA)-kategori
Lista med alternativ
MOVIE MEDIA SET
Du kan välja media för filmer (s 20).
Under Easy Handycam-användning, kan
mediainformation inte kontrolleras. Avbryt
Easy Handycam-funktionen för att kontrollera.
Tryck på
(HOME) 
(MANAGE
MEDIA)  [MEDIA INFO].
µµ Tips
• Du kan kontrollera inspelningsbart ledigt
utrymme etc., genom att trycka på
nere
till höger på skärmen.
PHOTO MEDIA SET
Du kan välja media för stillbilden (s 20).
Stänga av visningen
MEDIA INFO
Tryck på
Du kan visa information om media som till
exempel inspelningstid (s 52).
ŸŸ Observera!
MEDIA FORMAT
Du kan formatera media och återställa
inspelningsbart ledigt utrymme (s. 53).
REPAIR IMG.DB F.
Du kan reparera
administrationsinformationen på media
(s. 55).
.
•
Mediautrymmet beräknas enligt följande
1MB = 1 048 576 byte. Delar mindre än
MB förbises när minnesutrymmet för
media visas. Den visade storleken för hela
hårddisksutrymmet blir aningen mindre än
storleken som visas nedan, trots att både ledigt
och använt hårddisksutrymme visas.
DCR-SR210E/SR220E:
60 000 MB
• Eftersom systemfiler tar ett visst utrymme, visas
inte använt utrymme som 0 MB när du utför
[MEDIA FORMAT] (s. 53).
µµ Tips
• Endast informationen för mediet som är
valt på [MOVIE MEDIA SET] visas. Ändra
mediainställningen om det behövs (s. 20).
52
Radera alla bilder
(formatering)
Formatering raderar samtliga bilder för att
återställa inspelningsbart fritt utrymme.
Anslut kameran till vägguttaget med den
medföljande nätadaptern då du använder
denna funktion (s. 13).
Formatera "Memory Stick PRO Duo”
1 Sätt i det "Memory Stick PRO Duo"
som ska formateras i videokameran.
ŸŸ Observera!
•
För att undvika att förlora viktiga bilder, ska
de sparas (s. 37) innan man utför [MEDIA
FORMAT].
• Medan [MEDIA FORMAT] är aktiverad ska du
inte koppla bort nätadaptern.
2 Tryck på
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
FORMAT]  [MEMORY STICK].
Formatera hårddisken
1 Tryck på
3 Tryck på [YES]  [YES].
4 När [Completed.] visas, trycker du
på
2 Tryck på [YES]  [YES].
3 När [Completed.] visas, trycker du
på
.
.
Använda inspelningsmedia
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
FORMAT]  [HDD].
ŸŸ Observera!
•
Medan ACCESS-lampan är tänd, ska du
inte ta bort "Memory Stick PRO Duo" från
videokameran.
• Även stillbilder som har skyddats med en annan
enhet mot oavsiktlig borttagning kommer att
tas bort.
• Utför inte följande när [Executing…] visas på
skärmen:
 Använda strömbrytaren eller knapparna
 Ta bort "Memory Stick PRO Duo."
53
Förhindra att data på videokamerans hårddisk kan
återställas
Med [ EMPTY] kan du skriva över
kamerans hårddisk med orelevant
information. Det blir därmed svårare att
återställa den ursprungliga informationen.
Om du gör dig av med kameran
eller lämnar den till någon annan,
rekommenderas att du utför [ EMPTY].
4 Tryck och håll  (motljus)-knappen
under några sekunder.
[
EMPTY]-skärmen visas.
ŸŸ Observera!
•
Om du utför [ EMPTY], raderas alla bilder.
För att undvika att förlora viktiga bilder, ska de
sparas (s. 37) innan man utför
[ EMPTY].
• Du kan inte utföra [
EMPTY] om du inte
ansluter nätadaptern till vägguttaget.
• Koppla bort alla kablar förutom nätadaptern.
Ta inte bort nätadaptern under användning.
• Medan [
EMPTY] utförs får man inte utsätta
kameran för vibrationer eller stötar.
1 Anslut nätadaptern till
DC IN-uttaget på videokameran och
vägguttaget.
2 Slå på videokameran.
µµ Tips
• Du kan utföra denna funktion, oavsett
vilken position för
(film) lamp/
(stillbild)-lampan som är tänd.
3 Tryck på
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MEDIA
FORMAT]  [HDD].
[
54
FORMAT]-skärmen visas.
5 Tryck på [YES]  [YES].
6 När [Completed.] visas, trycker du
på
.
ŸŸ Observera!
•
Den faktiska utförandetiden för [ EMPTY] är
cirka 60 minuter.
• Om du avbryter [
EMPTY] medan
[Executing…] visas, måste du avsluta åtgärden
genom att utföra [MEDIA FORMAT] eller
[ EMPTY] när du använder videokameran
nästa gång.
Reparera bilddatabasfilen
Denna funktion kontrollerar
administreringsinformationen och
konsekvens för filmer och stillbilder på
media och reparerar alla inkonsekvenser
som hittas.
Duo" repareras, ska du inte ta bort "Memory
Stick PRO Duo."
• "Memory Stick PRO Duo" och hårddisken
repareras separat.
1 Tryck på
(HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [REPAIR IMG.
DB F.]  [HDD] eller [MEMORY
STICK].
Videokameran kontrollerar
administrationsfilen.
Om inga fel påträffats, trycker du på
för att avsluta.
Använda inspelningsmedia
2 Tryck på [YES].
3 Tryck på [YES].
4 När [Completed.] visas, trycker du
på
.
ŸŸ Observera!
•
Utsätt inte videokameran för mekaniska stötar
eller vibrationer under denna åtgärd.
• Kopplar inte bort batteriet eller nätadaptern
under reparationen.
• Medan bilddatabasfilen på "Memory Stick PRO
55
Anpassa videokameran
Vad du kan göra med
HOME MENU
Du kan ändra inspelningsfunktioner och
funktionsinställningar så de passar dig.
Använda HOME MENU
(SETTINGS)-kategorin på
3 Tryck på önskat
inställningsalternativ.
Om alternativet inte visas på skärmen
trycker du på / för att byta sida.
1 Starta videokameran och tryck
sedan på
(HOME).
(HOME)
4 Tryck på önskat alternativ.
Om alternativet inte visas på skärmen
trycker du på / för att byta sida.
(HOME)
(SETTINGS)-kategori
2 Tryck på
56
5 Ändra inställningen, och tryck
därefter på
(SETTINGS).
.
Lista med alternativ för kategorin
(SETTINGS)
VIEW IMAGES SET (s. 64)
Alternativ
Sida
DATA CODE
64
DISPLAY
MOVIE SETTINGS (s. 58)
Sida
REC MODE
AUDIO MODE
NIGHTSHOT LIGHT
WIDE SELECT
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
AUTO SLW SHUTTR
GUIDEFRAME
ZEBRA
58
REMAINING SET
FLASH MODE*
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
FACE DETECTION
60
INDEX SET*
CONVERSION LENS
61
58
59
59
59
59
59
60
60
60
63
63
61
61
PHOTO SETTINGS (s. 62)
Alternativ
Sida
IMAGE SIZE*
FILE NO.
NIGHTSHOT LIGHT
STEADYSHOT
GUIDEFRAME
ZEBRA
FLASH MODE*
FLASH LEVEL
REDEYE REDUC
FACE DETECTION
CONVERSION LENS
62
62
59
59
60
60
60
63
63
61
61
SOUND/DISP SET** (s. 66)
Alternativ
Sida
VOLUME*
BEEP*
LCD BRIGHT
LCD BL LEVEL
LCD COLOR
66
66
66
66
66
OUTPUT SETTINGS (s. 67)
Alternativ
Sida
TV-TYP
DISP OUTPUT
67
CLOCK/
67
LANG (s. 68)
Alternativ
Sida
CLOCK SET*
AREA SET
SUMMERTIME
17
LANGUAGE SET*
68
68
Anpassa videokameran
Alternativ
65
68
GENERAL SET (s. 69)
Alternativ
Sida
DEMO MODE
CALIBRATION
A.SHUT OFF
QUICK ON STBY
REMOTE CTRL
DROP SENSOR
69
96
69
69
69
69
* Du kan ställa in dessa alternativ även under
Easy Handycam-användning (s. 22).
**[SOUND SETTINGS] (under Easy Handycamanvändning).
57
MOVIE SETTINGS
(Alternativ vid inspelning av filmer)
Inspelningsbar tid på "Memory Stick PRO
Duo" (cirka)
(min.)
HQ
Tryck på , och därefter på .
Om alternativet inte visas på skärmen
trycker du på / för att byta sida.
Hur du ställer in
(HOME)-meny  sidan 56
(OPTION)-meny  sidan 71
Standardinställningarna är märkta med .
REC MODE
Du kan välja mellan tre olika bildkvalitéer
när du spelar in en film.
HQ
Spelar in i läget för hög kvalitet.
(9M (HQ))
SP
Spelar in i läget för standardkvalitet.
(6M (SP))
LP
Ökar inspelningstiden (längst
uppspelningstid).
(3M (LP))
Inspelningsbar tid på hårddisk (cirka)
Inspelningsläge
HQ
SP
LP
58
Inspelningstid
14 timmar 40 min.
21 timmar 50 min.
41 timmar 50 min.
512MB
SP
LP
6 (5)
9 (5)
15 (10)
1GB
10 (10)
20 (10)
35 (25)
2GB
25 (25)
40 (25)
80 (50)
4GB
55 (50)
80 (50) 160 (105)
8SV
115 (100) 170 (100) 325 (215)
• Tiden
inom ( ) är den minsta inspelningstiden.
ŸŸ Observera!
• Vid
användning av ett "Memory Stick PRO
Duo" som tillverkats av Sony Corporation.
Inspelningstiden för filmer varierar beroende
på inspelningsförhållandena eller [REC MODE]
och typen av "Memory Stick".
• Om du spelar in i LP-läge, kan kvaliteten för
scenerna försämras eller scener med snabba
rörelser kan visas med brus när du spelar upp
filmen.
AUDIO MODE
Du kan ändra ljudformatet för
inspelningen.
5.1ch SURROUND (
)
Spelar in ljud i 5.1-kanals surround.
2ch STEREO (
)
Spelar in ljud i 2-kanals stereo.
ŸŸ Observera!
• visas tillfälligt oavsett inställningen när
du spelar upp filmer som är inspelade med
inställningen; [RECORD SOUND] på [OFF] för
[SMTH SLW REC].
NIGHTSHOT LIGHT
Om du använder funktionen NightShot
(s. 28) eller [SUPER NIGHTSHOT] (s. 76)
för att spela in, kan du spela in tydligare
bilder genom att ställa in [NIGHTSHOT
LIGHT], vilken avger infraröda strålar
(osynligt), på [ON] (standardinställning).
DIGITAL ZOOM
Du kan välja maximal zoomnivå om
du vill zooma mer än den optiska
zoomförstoringen (s. 27). Observera att
bildkvaliteten försämras när du använder
den digitala zoomen.
ŸŸ Observera!
• Täck
inte den infraröda porten med dina fingrar
eller något föremål.
• Ta bort omvandlingslinsen (tillval).
• Maximala avståndet för inspelning med
[NIGHTSHOT LIGHT] är cirka 3 m.
WIDE SELECT
16:9 WIDE
Spelar in bilder som motsvarar hela
skärmen på en 16:9 (bred) tv-skärm.
4:3(
OFF
Upp till 15 × zoom utförs optiskt.
30×
Upp till 15 × zoom utförs optiskt och efter
det utförs zoom upp till 30 × digitalt.
180×
Upp till 15 × zoom utförs optiskt och efter
det utförs zoom upp till 180 × digitalt.
)
Spelar in bilder som motsvarar hela
skärmen på en 4:3 tv-skärm.
ŸŸ Observera!
• Ställ
in [TV TYPE] rätt enligt den anslutna
tv-apparaten som ska användas för uppspelning
(s. 35).
STEADYSHOT
Du kan kompensera för kameraskakningar
(standardinställningen är [ON]). Ställ in
[STEADYSHOT] på [OFF] ( ) när du
använder ett stativ (tillval), då blir bilden
naturlig.
Anpassa videokameran
När du spelar in bilder, kan du välja
sidförhållandet enligt den anslutna tvapparaten. Se även användarhandboken
som medföljer tv-apparaten.
Zoomindikatorns högra del visar området för
digital zoomning. Zoomningszonen visas när
du väljer zoomningsnivå.
AUTO SLW SHUTTR
(Auto långsam slutare)
Slutartiden ökas automatiskt till 1/25
sekund (standardinställningarna är [ON])
vid inspelning i miljöer med lite ljus.
59
GUIDEFRAME
Du kan visa ramen och kontrollera att
motivet är horisontellt eller vertikalt genom
att ställa in [GUIDEFRAME] på [ON].
Ramen spelas inte in. Tryck på DISP/BATT
INFO för att få ramen att försvinna.
(Standardinställningen är [OFF]).
µµ Tips
• Genom att positionera motivet vid hjälpramens
kors får du en balanserad bildsammansättning.
ZEBRA
Diagonala ränder visas på delar av skärmen
där ljusstyrkan har en förinställd nivå.
Detta är användbart som guide när
man justerar ljusstyrkan. När du
ändrar standardinställningen visas .
Zebramönstret spelas inte in.
OFF
Zebramönstret visas inte.
70
Zebramönster visas med en
skärmljusstyrka på cirka 70 IRE.
100
Zebramönster visas med en
skärmljusstyrka på cirka 100 IRE eller
högre.
ŸŸ Observera!
• Delar
av skärmen där ljusstyrkan är 100 IRE
eller mer kan visas överexponerade.
µµ Tips
• IRE står för skärmens ljusstyrka.
REMAINING SET
ON
Visar alltid indikatorn för återstående
mediautrymme.
60
AUTO
Visar återstående inspelningstid för filmer
i cirka 8 sekunder i följande situationer.
 När
videokameran detekterar återstående
mediakapacitet med strömbrytaren inställd
på
(film).
 När du trycker på DISP/BATT INFO för
att ändra indikatorerna från av till på med
strömbrytaren inställd på
(film)
 När du väljer inspelningsläge för film i
HOME MENU.
ŸŸ Observera!
• När
återstående inspelningstid för filmer är
minde än fem minuter visas indikatorn på
skärmen.
FLASH MODE
Du kan välja blixtinställningen när du
spelar in stillbilder med den inbyggda
blixten eller en extern blixt (medföljer inte)
som är kompatibel med din videokamera.
AUTO
Blinkar automatiskt när det inte finns
tillräckligt mycket omgivningsljus.
ON ( )
Kamerans blixt är aktiverad oberoende av
omgivningens ljusstyrka.
AV ( )
Spelar in utan blixt.
ŸŸ Observera!
• Det
rekommenderade avståndet till motivet när
man använder den inbyggda blixten är cirka 0,3
till 2,5 meter.
• Ta bort damm från blixten innan du
använder den. Blixteffekten kan försämras om
missfärgningar på grund av värme eller damm
påverkar lampan.
• /CHG (laddning)-lampan för blixten
blinkar under laddning och lyser fast när
batteriladdningen är klar.
• Om du använder blixten på en ljus plats, t ex
när du spelar in ett motiv i motljus, kanske inte
blixten är effektiv.
FLASH LEVEL
Du kan ställa in denna funktion när du
använder den inbyggda blixten eller
en extern blixt (extra tillbehör) som är
kompatibel med din videokamera.
HIGH (
)
Gör blixtnivån högre.
NORMAL ( )
LOW (
)
Gör blixtnivån lägre.
REDEYE REDUC
ŸŸ Observera!
• Reduktionen
av röda ögon ger under vissa
omständigheter inte önskad effekt på grund av
individuella skillnader eller förhållanden.
FACE DETECTION
Detekterar ansikten och justerar fokus, färg
och exponering automatiskt.
ON ( )
Detekterar ett ansikte och visar en ram
runt det. Bilden av det detekterade ansiktet
optimeras automatiskt.
Ram för ansiktsdetektering
Markering för ansiktsdetektering
Detekterar ett ansikte utan att visa en ram
runt det. Bilden av det detekterade ansiktet
optimeras automatiskt.
OFF
Använder inte [FACE DETECTION]funktionen.
ŸŸ Observera!
• Ansikten
kanske inte detekteras beroende på
inspelningsförhållandena.
• [FACE DETECTION] kanske inte
fungerar ordentligt beroende på
inspelningsförhållandena. Ställ i så fall [FACE
DETECTION] på [OFF].
INDEX SET
Videokameran detekterar ansikten
automatiskt under filminspelning.
Standardinställningen är [ON].
Ansiktsikoner och deras betydelse
: Denna ikon visas när inställningen är
[ON].
: Denna ikon blinkar när videokameran
detekterar ett ansikte Ikonen slutar blinka
när ansiktet spelas in i ansiktsindexet.
: Denna ikon visas när ansikten inte kan
spelas in i ansiktsindexet.
Information om hur du spela upp scener
med hjälp av ansiktsindex, finns på
sidan 32.
Anpassa videokameran
Du kan ställa in denna funktion när du
spelar in stillbilder med den inbyggda
blixten eller en extern blixt (extra tillbehör)
som är kompatibel med din videokamera.
När du ställer in [REDEYE REDUC] på
[ON], ska du ställa in [FLASH MODE]
på [AUTO] eller [ON],
visas. Du kan
förhindra röda ögon genom att aktivera
förblixten innan blixten utlöses.
ON[NO FRAMES] ( )
ŸŸ Observera!
• Antalet
ansikten som kan detekteras i en film är
begränsat.
CONVERSION LENS
När du använder ett omvandlingsobjektiv
(medföljer ej), ska du använda denna
funktion för att spela in med optimal
kompensation för kameraskakningar för
varje objektiv.
Du kan välja [WIDE CONVERSION]
( ) eller [TELE CONVERSION]( ).
(Standardinställningen är [OFF]).
61
PHOTO SETTINGS
(Alternativ för att spela in stillbilder)
* Antalet stillbilder som kan spelas in och visas
för den maximala bildstorleken för kameran.
Det faktiska antalet inspelningsbara stillbilder
visas på LCD-skärmen under inspelning.
ŸŸ Observera!
Tryck på , och därefter på .
Om alternativet inte visas på skärmen
trycker du på / för att byta sida.
Hur du ställer in
(HOME)-meny  sidan 56
(OPTION)-meny  sidan 71
Standardinställningarna markeras med .
IMAGE SIZE
4.0M (
)
Spelar in stillbilder tydligt (2,304 × 1,728).
3.0M (
)
Spelar in stillbilder tydligt i sidförhållandet
16:9 (bred) (2 304 × 1 296).
1.9M (
)
Används till att spela in fler stillbilder med
relativt tydlig kvalitet(1 600 × 1 200).
VGA(0.3M) (
)
Används för att spela in så många
stillbilder som möjligt (640 × 480).
Kapacitet för "Memory Stick PRO Duo" och
antalet bilder som kan spelas in (cirka)*
4.0M
2304 × 1728
512MB
1GB
2GB
4GB
8SV
62
225
475
970
1900
3850
• Det
inställda bildformatet gäller medan
-lampan (stillbild) är tänd.
• Vid användning av ett "Memory Stick PRO
Duo" som tillverkats av Sony Corporation.
Antalet stillbilder som kan spelas in varierar
beroende på inspelningsförhållandena eller
typen av "Memory Stick".
• Du kan spela in upp till 9 999 stillbilder på
hårddisken.
• Upplösningen för stillbilder erhålls genom den
unika bildpunktsmatrisen för Sony’s ClearVid
CMOS-sensorn och bildbehandlingssystemet
(BIONZ).
µµ Tips
• Du kan använda ett "Memory Stick Duo" med
en kapacitet på under 512MB för att spela in
stillbilder.
FILE NO. (filnummer)
SERIES
Tilldelar nummer till stillbildsfiler i
sekvens även om "Memory Stick PRO
Duo" byts. Filnumret återställs när en ny
mapp skapas eller då inspelningsmappen
ersätts med en annan.
RESET
Tilldelar filnummer i sekvens, med start
från det största, befintliga filnumret på det
aktuella inspelningsmediumet.
NIGHTSHOT LIGHT
Se sidan 59.
STEADYSHOT
Se sidan 59.
GUIDEFRAME
Se sidan 60.
ZEBRA
Se sidan 60.
FLASH MODE
Se sidan 60.
FLASH LEVEL
Se sidan 61.
REDEYE REDUC
Se sidan 61.
Se sidan 61.
CONVERSION LENS
Se sidan 61.
Anpassa videokameran
FACE DETECTION
63
VIEW IMAGES SET
(Alternativ för att anpassa visningen)
CAMERA DATA
Film
Tryck på , och därefter på .
Om alternativet inte visas på skärmen
trycker du på / för att byta sida.
Hur du ställer in
(HOME)-meny  sidan 56
(OPTION)-meny  sidan 71
Stillbild
Standardinställningarna är märkta med .
DATA CODE
Under uppspelning visas informationen
som automatiskt spelas in (datakod) vid
tidpunkten för inspelning.
OFF
Datakoden visas inte.
DATE/TIME
Visar datum och tid.
CAMERA DATA
Visar kamerainställningar.
DATE/TIME
Datum
Tid
64
SteadyShot av
Ljusstyrka
Vitbalans
Förstärkning
Slutartid
Bländarvärde
Exponering
µµ Tips
• visas för en bild som spelades in med hjälp av
blixt.
• Datakoden visas på tv-skärmen om du ansluter
videokameran till en tv-apparat.
• Indikatorn växlar genom följande sekvens när
du trycker på DATA CODE på fjärrkontrollen.
[DATE/TIME]  [CAMERA DATA] 
[OFF] (ingen indikering).
• Beroende på mediets skick visas streck
[--:--:--].
DISPLAY
Du kan välja antalet miniatyrbilder som
visas på [VISUAL INDEX]-skärmen.
Miniatyrbild  Ordlista (s. 107)
ZOOM LINK
Ändra antalet miniatyrbilder (6
eller 12) med motorzoomspaken på
videokameran.*
6IMAGES
Visar miniatyrer för 6 bilder.
12IMAGES
Visar miniatyrer för 12 bilder.
* Du kan styra med zoomknapparna på LCDskärmen. Du kan också använda knapparna på
fjärrkontrollen.
Anpassa videokameran
65
SOUND/DISP SET
(Alternativ för att justera ljud och skärmen)
LCD BL LEVEL
(ljusstyrka för LCD-skärmen)
Du kan justera ljusstyrkan för LCDskärmens bakgrundsbelysning.
Tryck på , och därefter på .
Om alternativet inte visas på skärmen
trycker du på / för att byta sida.
(HOME)-meny  sidan 56
(OPTION)-meny  sidan 71
Standardinställningarna är märkta med .
VOLUME
/
Standard ljusstyrka.
BRIGHT
Gör LCD-skärmen ljusare.
Hur du ställer in
Tryck på
(s. 31).
NORMAL
för att justera volymen
ŸŸ Observera!
• När
du ansluter kameran till vägguttag, väljs
inställningen [BRIGHT] automatiskt.
• Batteritiden reduceras något under inspelning
när du väljer [BRIGHT].
• Om du öppnar LCD-panelen 180 grader så att
skärmen är utåt och stänger LCD-panelen mot
kamerahuset, blir inställningen automatiskt
[NORMAL].
µµ Tips
• Denna justering påverkar inte den inspelade
bilden på något sätt.
BEEP
ON
En melodi spelas upp när du startar/
stoppar inspelning eller använder
pekskärmen.
OFF
LCD COLOR
Du kan justera färgen på LCD-skärmen
med
/ .
Varken melodi eller slutarljud spelas upp.
Låg intensitet
LCD BRIGHT
Man kan justera LCD-skärmens ljusstyrka.
 Justera ljusstyrkan med
 Tryck på
.
/
.
µµ Tips
• Denna justering påverkar inte den inspelade
bilden på något sätt.
66
Hög intensitet
µµ Tips
• Denna justering påverkar inte den inspelade
bilden på något sätt.
OUTPUT SETTINGS
(Alternativ för att ansluta till andra enheter)
Tryck på , och därefter på .
Om alternativet inte visas på skärmen
trycker du på / för att byta sida.
Hur du ställer in
(HOME)-meny  sidan 56
(OPTION)-meny  sidan 71
Standardinställningarna är märkta med .
TV-TYP
Se sidan 36.
DISP OUTPUT
Visar t ex tidskod på LCD-skärmen.
V-OUT/PANEL
Visar t ex tidskod på tv-skärmen och på
LCD-skärmen.
Anpassa videokameran
LCD PANEL
67
CLOCK/
LANG
(Alternativ för att ställa in klockan och språket)
Tryck på , och därefter på .
Om alternativet inte visas på skärmen
trycker du på / för att byta sida.
Hur du ställer in
(HOME)-meny  sidan 56
(OPTION)-meny  sidan 71
CLOCK SET
Se sidan 17.
AREA SET
Du kan ställa in tidsskillnaden utan att
stoppa klockan.
Ställ in området du befinner dig i med
/ när du använder videokameran i
andra tidszoner.
Se tidsskillnader världen över på sidan 91.
SUMMERTIME
Du kan ändra denna inställning utan att
stoppa klockan.
Ställ in på [ON] för att flytta tiden framåt
en timme.
LANGUAGE SET
Du kan välja språk som ska användas på
LCD-skärmen.
µµ Tips
• Kameran har en inställning för förenklad
engelska [ENG [SIMP]] som du kan använda
om du inte hittar ditt eget språk bland
inställningarna.
68
GENERAL SET
(Övriga inställningsalternativ)
NEVER
Kameran stängs inte av automatiskt.
ŸŸ Observera!
Tryck på , och därefter på .
Om alternativet inte visas på skärmen
trycker du på / för att byta sida.
Hur du ställer in
(HOME)-meny  sidan 56
(OPTION)-meny  sidan 71
Standardinställningarna är märkta med .
DEMO MODE
µµ Tips
• Demonstrationen avbryts i följande situationer.
 När du trycker på START/STOP eller
PHOTO
 När du trycker på skärmen under
demonstrationen. (Demonstrationen startar
igen efter cirka 10 minuter.)
 När du vrider strömbrytaren till
(stillbild)
 När du trycker på
(HOME) eller
(VIEW IMAGES)
CALIBRATION
Se sidan 96.
A.SHUT OFF (automatisk
avstängning)
5min
Kameran stängs automatiskt av när du inte
använder den på cirka 5 minuter.
QUICK ON STBY
(beredskapsläge för
snabbstart)
Du kan ställa in tiden som du vill att
videokameran ska förbli påslagen innan
den automatiskt ställer sig i viloläge (s. 27).
(Standardinställningen är [10min].)
ŸŸ Observera!
• [A.SHUT
OFF] fungerar inte i viloläget.
REMOTE CTRL (fjärrkontroll)
Standardinställningen är [ON] vilket
innebär att du kan använda den
medföljande fjärrkontrollen (s. 103).
µµ Tips
• Ställ in på [OFF] för att förhindra att
videokameran reagerar på ett kommando som
sänds av en annan enhets fjärrkontroll.
Anpassa videokameran
Standardinställningen är [ON] så du
kan visa demonstrationen inom cirka
10 minuter, efter att du har ställt in
strömbrytaren på (film).
• När
du ansluter videokameran till ett
vägguttaget ställs [A.SHUT OFF] automatiskt
på [NEVER].
DROP SENSOR
[DROP SENSOR] är inställd på [ON] som
standardinställning. När fallsensorn har
upptäckt att kameran har tappats ( visas),
kan inspelning eller uppspelning av bilder
vara inaktiverad för att skydda den interna
hårddisken.
ŸŸ Observera!
• Ställ
in fallsensorn på [ON]
(standardinställning) när du använder
videokameran. Annars kan den interna
hårddisken skadas om du råkar tappa kameran.
69
• Fallsensorn
aktiveras i en tyngdlös situation.
Om du spelar in bilder medan du är i rörelse,
t ex i en berg- och dalbana eller om du hoppar
fallskärm, kan du ställa in [DROP SENSOR] på
[OFF] (
) för att inte aktivera fallsensorn.
70
Aktivera funktioner med hjälp av
OPTION MENU visas på samma sätt
som popup-fönstret på en dator när man
högerklickar med musen.
Diverse tillgängliga funktioner visas.
Använda OPTION MENU
OPTION MENU
ŸŸ Observera!
• Flikarna
och alternativen som visas på skärmen,
beror på videokamerans inspelnings- och
uppspelningsstatus vid den tidpunkten.
• Vissa alternativ visas utan en flik.
• OPTION MENU kan inte användas under
användning av Easy Handycam.
1 Medan du använder videokameran,
trycker du på
(OPTION) på skärmen.
(INSTÄLLNINGAR)
Anpassa videokameran
Flik
2 Tryck på önskat alternativ.
Om du inte kan hitta det önskade alternativet
trycker du på en annan flik för att byta sida.
Om du inte hittar alternativet någonstans,
går det inte att använda funktionen under
de aktuella förutsättningarna.
3 Ändra inställningen, och tryck
därefter på
.
71
Inspelningsalternativ på OPTION
MENU
Visningsalternativ på OPTION MENU
Alternativ
Alternativ
-flik
FOCUS
SPOT FOCUS
TELE MACRO
EXPOSURE
SPOT METER
SCENE SELECTION
WHITE BAL.
COLOR SLOW SHTR
SUPER NIGHTSHOT
-flik
FADER
D.EFFECT
PICT.EFFECT
-flik
REC MODE
BLT-IN ZOOM MIC
MICREF LEVEL
IMAGE SIZE
SELF-TIMER
FLASH MODE
TIMING
RECORD SOUND
*
Sida

73

73

73

74

74

74

75

76

76

76

77

77

58

77

77

62

77

60

29

29
* Alternativ som är inkluderade även i HOME
MENU.
72
-flik
DELETE
DELETE enligt datum
DELETE ALL
*
Sida

38

39

39

44

46

46

46

45

45

50

34

31

64

34
ADD

45
ADD enligt datum

45

50

50

50
-flik
DIVIDE
ERASE
ERASE ALL
MOVE
-- (Flikar visas beroende på
situationen)
ADD
ADD enligt datum
PRINT
SLIDE SHOW
VOLUME
DATA CODE
SLIDE SHOW SET
-- (Ingen flik)
COPIES
DATE/TIME
SIZE
* Alternativ som är inkluderade även i HOME
MENU.
Funktioner som ställs in i
Alternativ som du endast kan ställa in på
OPTION MENU beskrivs nedan.
Standardinställningarna är märkta med .
FOCUS
OPTION MENU
SPOT FOCUS
Du kan välja och justera fokuspunkten
för att rikta den mot ett motiv som inte är
placerat mitt på skärmen.
Du kan justera fokus manuellt. Du kan
även välja denna funktion när du avsiktligt
vill fokusera på ett visst motiv.
 Tryck på [MANUAL].
 visas.
 Tryck på
(fokusera på motiv som är
nära)/
(fokusera på motiv som är långt
bort) för att skärpa fokus. visas när fokus
inte kan justeras närmare, och visas när
fokus inte kan justeras längre bort.
 Tryck på
.
ŸŸ Observera!
• Det
minsta avståndet som krävs mellan
videokameran och motivet för att få skarpt
fokus är cirka 1 cm (cirka 13/32 tum) för
vidvinkel och 80 cm (cirka 2 5/8 fot) för
telefoto.
µµ Tips
• Det är lättare att fokusera på motiv genom att
flytta motorzoomspaken mot T (telefoto) för att
justera fokus, och därefter mot W (vidvinkel)
för att justera zoomen för inspelning. När du
vill spela in en närbild av motivet flyttar du
motorzoomspaken mot W (vidvinkel), och
justera därefter fokus.
• Informationen om fokusavstånd (det avstånd
som motivet fokuseras på, när det är mörkt
och svårt att justera fokus) visas under några
sekunder i följande fall: (Det visas inte korrekt
om du använder en omvandlingslins (tillval).)
 När fokuseringsläget växlas från automatiskt
till manuellt.
 Manuell inställning av fokus.
För att automatiskt justera fokus trycker du
på [AUTO]  [END] i steg .
ŸŸ Observera!
• Om
du väljer [SPOT FOCUS], ställs [FOCUS]
automatiskt på [MANUAL].
TELE MACRO
Detta är användbart när du tar bilder av
små motiv, t ex blommor eller insekter. Du
kan tona bort bakgrunden och motivet blir
tydligare.
När du ställer in [TELE MACRO] på [ON]
( ), flyttas zoomen (s. 27) automatiskt till
överst på T-sidan (telefoto) och gör att du
kan spela in motivet på nära håll, ner till
cirka 57 cm.
Anpassa videokameran
För att automatiskt justera fokus trycker du
på [AUTO] 
i steg .
 Tryck på motivet på skärmen.
 visas.
 Tryck på [END].
Tryck på [OFF] eller flytta zoomen mot
W-sidan för att avbryta.
ŸŸ Observera!
• När
du spelar in ett motiv på avstånd kan det
vara svårt att fokusera och det kan ta lite tid.
• Justera fokus manuellt ([FOCUS], s. 73) när det
är svårt att fokusera automatiskt.
73
EXPOSURE
SCENE SELECTION
Du kan låsa ljusstyrkan för en bild
manuellt. Justera ljusstyrkan om motivet är
för ljust eller för mörkt.
Du kan spela in bilder effektivt i olika
situationer.
AUTO
Välj för att automatiskt spela in bilder
effektivt utan funktionen [SCENE
SELECTION].
TWILIGHT* (
 Tryck på [MANUAL].
visas.
 Du kan justera exponeringen med
 Tryck på
.
)
Alternativ för att upprätthålla en
mörknande atmosfär i avlägsna
omgivningar i skymningen.
/
.
Om du vill återställa inställningarna till
automatisk exponering, trycker du på
[AUTO] 
i steg .
TWILIGHT PORT. (
)
Välj för att spela in ett motiv i förgrunden
i nattvyer.
SPOT METER (flexibel
punktmätning)
Du kan justera och fixera exponeringen på
motivet, så att det spelas in med lämplig
ljusstyrka, även när det är en stark kontrast
mellan motivet och bakgrunden (t ex motiv
i strålkastarljus på en scen).
CANDLE ( )
Alternativ för att bibehålla en dunkel
atmosfär från en scen med stearinljus.
SUNRISE&SUNSET* (
 Tryck på punkten som du vill låsa och justera
exponeringen på skärmen.
visas.
 Tryck på [END].
Om du vill återställa inställningarna till
automatisk exponering, trycker du på
[AUTO]  [END] i steg .
ŸŸ Observera!
• Om
du väljer [SPOT METER], ställs
[EXPOSURE] automatiskt på [MANUAL].
74
)
Välj för att återskapa atmosfären
för scener såsom solnedgångar och
soluppgångar.
FIREWORKS* (
)
Välj detta för att spela in spektakulära
fyrverkeribilder.
LANDSCAPE* (
)
Välj detta för att ta tydliga bilder av
avlägsna motiv. Denna inställning
förhindrar även att videokameran
fokuserar på glas eller metallgaller i fönster
mellan videokameran och motivet.
ŸŸ Observera!
• Om
du ställer in [SCENE SELECTION], avbryts
inställningen [WHITE BAL.].
• Även om du ställer in [TWILIGHT PORT.]
medan
(stillbild)-lampan är tänd, ändras
inställningen till [AUTO] när
(film)-lampan
tänds.
WHITE BAL. (Vitbalans)
PORTRAIT (
)
Välj detta alternativ för att framhäva
motiv såsom människor eller blommor
och skapa en dämpad bakgrund.
Du kan justera färgbalansen enligt
omgivningsljuset.
AUTO
Vitbalansen justeras automatiskt.
OUTDOOR (
)
Vitbalansen justeras för att vara lämplig
för följande inspelningsförhållanden:
 Utomhus
SPOTLIGHT** (
)
 Nattbilder,
neonskyltar eller fyrverkeri
eller solnergång
 Under dagsljus-lysrör
 Soluppgång
INDOOR ()
Vitbalansen justeras för att vara lämplig
för följande inspelningsförhållanden:
 Inomhus
 På
BEACH** (
)
Välj detta för att spela in den intensiva blå
färgen för havet eller sjön.
fest eller i en studio där
ljusförhållandena ändras snabbt
 Under videolampor i en studio eller under
natriumlampor eller färgade glödlampor.
ONE PUSH (
SNOW** (
)
Välj detta för att spela in ljusa bilder av ett
vitt landskap.
* Inställd för att endast fokusera på motiv som är
längre bort.
**Inställd för att inte fokusera på motiv som är
nära.
Anpassa videokameran
Välj detta alternativ för att förhindra att
personers ansikten blir överdrivet vita när
motivet belyses med starkt ljus.
)
Vitbalansen justeras enligt
omgivningsljuset.
Tryck på [ONE PUSH].
Rama in ett vitt föremål som t ex en
bit papper för att fylla skärmen under
samma ljusförhållanden som när du
spelar in motivet.
Tryck på [ ].
blinkar snabbt. När vitbalansen har
justerats och lagrats i minnet så slutar
indikatorn blinka.
75
ŸŸ Observera!
• Ställ
[WHITE BAL.] på [AUTO] eller justera
färgen i [ONE PUSH] under vita eller kalla vita
lysrör.
• När du väljer [ONE PUSH] ska du fortsätta
rikta kameran mot ett vitt motiv medan
blinkar snabbt.
• blinkar långsamt om [ONE PUSH] inte
kunde ställas in.
• När [ONE PUSH] valdes, om
fortsätter
blinkar efter att du har tryckt på
, ställer du
in [WHITE BAL.] på [AUTO].
• När du ställer in [WHITE BAL.], ställs [SCENE
SELECTION] automatiskt in på [AUTO].
µµ Tips
• Om du har bytt batteri eller flyttat
videokameran till eller från utomhus medan
[AUTO] är vald, riktar du videokameran mot
ett vitt föremål i närheten med inställningen
[AUTO] i cirka 10 sekunder för bättre justering
av färgbalans.
• Om du ändrar [SCENE SELECTION]inställningarna eller tar kameran utomhus
under tiden som vitbalansen ställs in med [ONE
PUSH] så måste du upprepa [ONE PUSH]funktionen.
COLOR SLOW SHTR
(färg långsam slutare)
När du ställer [COLOR SLOW SHTR] på
[ON], kan du spela in en bild med ljusa
färger även på mörka platser.
visas på skärmen.
Tryck på [OFF] för att avbryta [COLOR
SLOW SHTR].
ŸŸ Observera!
• Justera
fokus manuellt ([FOCUS], s. 73) när det
är svårt att fokusera automatiskt.
• Kamerans slutarhastighet ändras baserat på
ljusstyrkan, vilket kan sakta ner rörelsen i
bilden.
SUPER NIGHTSHOT
76
Bilden spelas in med en känslighet som
är max 16 gånger högre än känsligheten
för NightShot-inspelning om du ställer
[SUPER NIGHTSHOT] på [ON] medan
NIGHTSHOT-knappen (s. 28) också ställs
på ON.
visas på skärmen.
Tryck på [OFF] för att avbryta.
ŸŸ Observera!
• Använd
inte [SUPER NIGHTSHOT] på ljusa
platser. Detta kan orsaka fel.
• Täck inte den infraröda porten med dina fingrar
eller något föremål.
• Ta bort omvandlingslinsen (tillval).
• Justera fokus manuellt ([FOCUS], s. 73) när det
är svårt att fokusera automatiskt.
• Kamerans slutarhastighet ändras baserat på
ljusstyrkan, vilket kan sakta ner rörelsen i
bilden.
FADER
Du kan spela in en övergång med följande
effekter tillagda till intervallen mellan
scenerna.
 Välj önskad effekt i [STBY] (för att tona in)
eller [REC] (för att tona ut) och tryck därefter
på
.
 Tryck på START/STOP.
Intoningsindikatorn slutar blinka och
försvinner när toningen är klar.
För att avbryta toningen innan du startar
funktionen trycker du på [OFF] i steg .
Om du trycker på START/STOP, avbryts
inställningen.
Tonar ut
WHITE FADER
BLACK FADER
Tonar in
D.EFFECT (Digital effekt)
När du väljer [OLD MOVIE], visas
och
du kan lägga till effekten av en gammal film
för bilder.
Om du vill avbryta [D.EFFECT], trycker du
på [OFF].
PICT.EFFECT (Bildeffekt)
Du kan lägga till specialeffekter till en bild
under inspelning.
visas.
OFF
Använder inte [PICT.EFFECT]funktionen.
SEPIA
Bilder visas i sepia.
B&W
Bilder visas i svart och vitt.
Bilder visas som ljusa pastellteckningar.
Spelar in diverse omgivningsljud och
omvandlar dem till en viss nivå.
LOW (
)
Spelar in surroundljud troget. Denna
inställning är inte lämplig för att spela in
samtal.
SELF-TIMER
Om du ställer in detta på [ON], visas .
Tryck på PHOTO för att starta
nerräkningen, och en stillbild spelas in
efter cirka 10 sekunder. För att avbryta
nerräkningsfunktionen trycker du på
[RESET].
För att avbryta timerinspelning väljer du
[OFF].
µµ Tips
• Du kan också trycka på PHOTO på
fjärrkontrollen (s. 103).
Anpassa videokameran
PASTEL
NORMAL
BLT-IN ZOOM MIC (inbyggd
zoommikrofon)
Om du ställer in [BLT-IN ZOOM MIC]
på [ON] ( ), kan du spela in en film med
riktat ljud när du flyttar motorzoomspaken
eller trycker på zoomknapparna på LCDpanelen (standardinställningen är[OFF]).
MICREF LEVEL (mikrofonens
referensnivå)
Du kan välja mikrofonnivå för
inspelningsljud.
Välj [LOW] när du vill spela in spännande
och kraftfullt ljud i en koncertsal etc.
77
Felsökning
Felsökning
Om du får problem med videokameran,
kan du felsöka med hjälp av tabellen nedan.
Om problemet kvarstår efter felsökning,
koppla bort strömkällan från kameran och
kontakta din lokala Sony-återförsäljare.
• Övergripande funktioner/Easy
Handycam-funktioner/Fjärrkontroll...... 78
• Batterier/strömkällor................................ 79
• LCD-skärm................................................. 80
• "Memory Stick PRO Duo"........................ 80
• Inspelning................................................... 80
• Uppspelning............................................... 82
• Spela upp in bilder lagrade på ett
"Memory Stick PRO Duo" på andra
enheter ....................................................... 83
• Redigera bilder på kameran..................... 83
• Kopiera/ansluta till andra
enheter........................................................ 84
• Funktioner som inte kan användas
samtidigt..................................................... 84
Att observera innan du skickar in kameran
på reparation
•
För vissa problem kan det bli nödvändigt att
initiera eller byta kamerans hårddisk. I sådana
fall raderas hårddiskens innehåll. Se till att
spara (säkerhetskopiera) informationen på
hårddisken (s. 37) på andra media innan du
skickar in kameran för reparation. Vi ger ingen
kompensation för någon förlorad information
på hårddisken.
• Vid reparation kontrolleras ibland en liten
mängd data från hårddisken för att kunna
utreda problemet. Sony-återförsäljaren kommer
emellertid inte att kopiera eller spara din
information.
Övergripande funktioner/Easy
Handycam-funktioner/Fjärrkontroll
Enheten startar inte.
• Fäst
78
ett laddat batteri på videokameran
(s. 13).
• Anslut nätadapterns kontakt till
vägguttaget (s. 13).
• Placera videokameran i Handycam Station
på ett säkert sätt (s. 13).
Kameran fungerar inte även om
strömmen är påslagen.
• Det
tar några sekunder för videokameran
innan den är klar att ta bilder med efter att
du slagit på strömmen. Det är helt normalt.
• Koppla bort nätadaptern från vägguttaget
eller ta ur det laddningsbara batteriet
och återanslut det igen efter cirka en
minut. Om funktionerna fortfarande
inte fungerar tryck på RESET-knappen
(s. 101) med ett spetsigt föremål. (Om du
trycker på RESET-knappen, återställs alla
inställningar inklusive klockinställningen.)
• Kamerans temperatur är extremt hög.
Stäng av kameran och lämna den ett tag på
en sval plats.
• Kamerans temperatur är extremt låg. Stäng
av kameran och ta den till en varm plats.
Lämna kameran där ett tag och slå därefter
på den igen.
Knapparna fungerar inte.
• Under
användning av Easy Handycam
är följande knappar/funktioner inte
tillgängliga:
(motljus)-knapp (s. 28)
Uppspelningszoom (s. 33)
Tända och släcka LCDbakgrundsbelysningen (tryck och håll
DISP/BATT INFO-knappen i några
sekunder) (s. 19)
(OPTION)-knappen visas inte.
• OPTION
MENU kan inte användas under
användning av Easy Handycam.
Menyinställningarna har ändrats
automatiskt.
• De
flesta menyalternativen återgår
automatiskt till standardinställningarna,
under Easy Handycam-användning.
• Under användning av Easy Handycam är
vissa menyalternativ låsta enligt följande.
[REC MODE] : [SP]
[DATA CODE] : [DATE/TIME]
• Följande
menyalternativ återgår till
standardinställning när du ställer
strömbrytaren på OFF (CHG) i mer än
12 timmar.
[FOKUS]
[SPOT FOCUS]
[EXPONERING]
[SPOT METER]
[MOTIVPROGRAM]
[WHITE BAL.]
[MICREF LEVEL]
[BLT-IN ZOOM MIC]
[DROP SENSOR]
[COLOR SLOW SHTR]
[SUPER NIGHTSHOT]
Även om du trycker på EASY så växlar
menyinställningarna inte automatiskt
till sina standardvärden.
• Under
• Detta
är eftersom strömmen har varit
påslagen en längre tid. Det är helt normalt.
Den medföljande fjärrkontrollen
fungerar inte.
• Ställ
in [REMOTE CTRL] på [ON] (s. 69).
i ett batteri i batterihållaren med
+/–-polerna korrekt matchande
+/–-markeringarna (s. 103).
• Ta bort alla hinder mellan fjärrkontrollen
och fjärrsensorn.
• Rikta fjärrsensorn så att den inte utsätts
för stark belysning, t.ex. direkt solljus eller
takbelysning. Du kan annars få problem
med fjärrkontrollens funktionalitet.
• Sätt
En annan DVD-enhet fungerar inte
när du använder den medföljande
fjärrkontrollen.
• Välj
ett annat fjärrkontrolläge än DVD 2
för DVD-enheten, eller täck över sensorn
på DVD-enheten med svart papper.
Batterier/strömkällor
Felsökning
Easy Handycam-användning, förblir
inställningarna för följande menyalternativ
samma som före Easy Handycamanvändningen.
[FILE NO.]
[VOLUME]
[TV-TYP]
[
DISPLAY]
[BEEP]
[
INDEX SET]
[CLOCK SET]
[AREA SET]
[SUMMERTIME]
[WIDE SELECT]
[
IMAGE SIZE]
[DEMO MODE]
[TIMING]
[
LANGUAGE SET]
[RECORD SOUND]
[MOVIE MEDIA SET]
[PHOTO MEDIA SET]
[BLIXT-LÄGE]
[AUDIO MODE]
[CONVERSION LENS]
Videokameran blir varm.
Strömmen stängs av abrupt.
• När
ungefär 5 minuter har gått och
du inte har tryckt på någon knapp på
videokameran stängs den av automatiskt
(A.SHUT OFF). Ändra inställningen
för [A.SHUT OFF] (s. 69), eller stäng av
strömmen igen, eller använd nätadaptern.
• Strömmen stängs av automatiskt om tiden
som du ställer in i [QUICK ON STBY]
förflyter under viloläget. Om detta inträffar
sätter du på strömmen igen.
• Ladda batteriet (s. 13).
/CHG (laddning)-lampan lyser inte
medan batteriet laddas.
• Ställ
strömbrytaren på OFF (CHG)(s. 13).
batteriet ordentligt på kameran (s. 13).
• Anslut nätsladden till vägguttaget
ordentligt.
• Fäst
79
• Batteriet
har laddats klart (s. 13).
videokameran i Handycam Station
på ett säkert sätt (s. 13).
• Placera
/CHG (laddning)-lampan blinkar
medan batteriet laddas.
• Fäst
batteriet ordentligt på kameran (s. 13).
Om problemet kvarstår kopplar du bort
nätadaptern från vägguttaget och kontaktar
din Sony-återförsäljare. Batteriet kan vara
skadat.
Indikatorn för återstående
batteriladdning anger inte rätt tid.
• Omgivningstemperaturen
är för hög eller
låg. Det är helt normalt.
• Batteriet är inte tillräckligt laddat. Ladda
upp batteriet tills det är fulladdat. Om
problemet kvarstår, ersätt batteriet med ett
nytt (s. 13).
• Indikerad tid kanske inte stämmer,
beroende på hur videokameran används.
Batteriet laddas ur snabbt.
• Omgivningstemperaturen
är för hög eller
låg. Det är helt normalt.
• Batteriet är inte tillräckligt laddat. Ladda
upp batteriet tills det är fulladdat. Om
problemet kvarstår, ersätt batteriet med ett
nytt (s. 13).
LCD-skärm
Menyalternativ visas i grått.
• Det
går inte att välja alternativ som
visas i grått i den aktuella inspelnings-/
uppspelningssituationen.
• Det finns några funktioner som du inte kan
aktivera samtidigt (s. 84).
Knapparna visas inte på pekskärmen.
• Tryck
lätt på LCD-skärmen.
på DISP/BATT INFO på
videokameran (eller DISPLAY på
fjärrkontrollen) (s. 19).
• Tryck
Knapparna på pekskärmen fungerar
inte som de ska eller fungerar inte alls.
• Justera
(s. 96).
pekskärmen ([CALIBRATION])
“Memory Stick PRO Duo”
Det kan inte utföra några funktioner
med "Memory Stick PRO Duo."
• Om
du använder ett "Memory Stick PRO
Duo" som har formaterat på en dator,
formaterar du det igen med videokameran
(s. 53).
Du kan inte ta bort lagrade bilder eller
formatera "Memory Stick PRO Duo."
• Max
antal bilder du kan radera samtidigt
på indexbilden är 100.
• Det går inte att ta bort bilder som
skrivskyddats med en annan enhet.
Datafilnamnet indikeras inte på rätt
sätt eller blinkar.
• Filen
är skadad.
stöds inte av videokameran
(s. 93). Använd ett filformat som stöds.
• Filformatet
Inspelning
Se även "Memory Stick PRO Duo" (s. 80).
Inga bilder spelas in när du trycker på
START/STOP eller PHOTO.
• Uppspelningsskärmen
80
visas. Ställ in
videokameran på beredskapsläge för
inspelning (s. 26).
• Inspelningsmedia är fullt. Ta bort onödiga
bilder (s. 38).
• Totala
antalet filmer eller stillbilder
överstiger kamerans inspelningskapacitet
(s. 62, 92). Ta bort onödiga bilder (s. 38).
• Medan [DROP SENSOR] (s. 69)
aktiverade, kan du inte spela in bilder.
• Du kan inte spela in bilder i viloläge.
Avbryt QUICK ON (s. 27).
• Videokameran spelar in bilden som du
precis har tagit på media. Det går inte att
spela in något nytt under denna period.
• Kamerans temperatur är extremt hög.
Stäng av kameran och lämna den ett tag på
en sval plats.
• Kamerans temperatur är extremt låg. Stäng
av kameran och ta den till en varm plats.
Lämna kameran där ett tag och slå därefter
på den igen.
Det går inte att spela in en stillbild.
• Det
ACCESS-lampan förblir tänd även om
du slutar spela in.
• Videokameran
spelar in bilden som du
precis har tagit på media.
Inspelningsvinkeln ser annorlunda ut.
• Inspelningsvinkeln
kan variera beroende
på förhållandena för videokameran. Det är
helt normalt.
Den faktiska inspelningstiden för
filmen är mindre än den förväntade
inspelningstiden för media.
• Beroende
på inspelningsförhållandena, kan
tiden som är tillgänglig för inspelning blir
kortare, till exempel om man spelar in ett
föremål som rör sig snabbt, etc (s. 58).
Inspelningen stoppar.
• Kamerans
temperatur är extremt hög.
Stäng av kameran och lämna den ett tag på
en sval plats.
• Kamerans temperatur är extremt låg. Stäng
av kameran och ta den till en varm plats.
Lämna kameran där ett tag och slå därefter
på den igen.
• Om vibrationer inträffat kontinuerligt, kan
inspelningen avbrytas.
Det finns en tidsskillnad mellan
punkten där du trycker på START/STOP
och punkten där den inspelade filmen
startar/stoppar.
Felsökning
går inte att spela in en stillbild
tillsammans med:
[SMTH SLW REC]
[FADER]
[D.EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[LANDSCAPE], [SPOTLIGHT],
[BEACH] eller [SNOW] i [SCENE
SELECTION]
[MANUAL] i [EXPOSURE]
[SPOT METER]
• Det
kan finnas en liten tidsskillnad mellan
punkten där du trycker på START/STOP
och den faktiska punkten där inspelningen
startar/stoppar. Det är helt normalt.
Autofokus fungerar inte.
• Ställ
Blixten fungerar inte.
• Du
kan inte använda blixten när du fångar
stillbilder medan du spelar in en film.
• Även om läget med automatisk blixt eller
(Automatisk reducering av röda ögon)
är valt kan du inte använda blixten med:
NightShot
[SUPER NIGHTSHOT]
[TWILIGHT], [CANDLE],
[SUNRISE&SUNSET], [FIREWORKS],
in [FOCUS] på [AUTO] (s. 73).
är inte lämpliga
för autofokus. Ställ in fokus manuellt
(s. 73).
• Inspelningsförhållandena
81
[STEADYSHOT] fungerar inte.
• Ställ
in [STEADYSHOT] på [ON] (s. 59).
• [STEADYSHOT] kan eventuellt inte
kompensera för starka vibrationer.
Föremålen som mycket snabbt
passerar förbi objektivet verkar
krokiga.
• Detta
kallas för fokalplanfenomenet. Det är
helt normalt. På grund av hur bildenheten
(CMOS-sensorn) läser bildsignaler,
kan föremål som snabbt passerar förbi
objektivet verka krokiga beroende på
inspelningsförhållanden.
Små vita, röda, blå eller gröna fläckar
visas på skärmen.
• Punkterna
visas när du spelar in med
[SUPER NIGHTSHOT] eller [COLOR
SLOW SHTR]. Detta är normalt.
Färgen på bilden visas inte rätt.
• Ställ
NIGHTSHOT-omkopplaren på OFF
(s. 28).
Bilden är ljus och motivet syns inte på
LCD-skärmen.
• Ställ
NIGHTSHOT-omkopplaren på OFF
(s. 28).
Bilden är mörk och motivet syns inte på
LCD-skärmen.
• Tryck
och håll DISP/BATT INFO under
några sekunder tills bakgrundsbelysningen
tänds (s. 19).
Horisontella ränder visas på bilden.
• Detta
inträffar när man spelar in bilder
under ett lysrör, natriumlampa eller
kvicksilverlampa. Det är helt normalt.
82
Svarta band visas när du spelar in en tv
eller en datorskärm.
• Ställ
in [STEADYSHOT] på [OFF] (s. 59).
[SUPER NIGHTSHOT] går inte att
använda.
• Ställ
ON.
in NIGHTSHOT-omkopplaren på
[COLOR SLOW SHTR] fungerar inte
korrekt.
• [COLOR
SLOW SHTR] kanske inte
fungerar som den ska i totalt mörker.
Använd NightShot eller [SUPER
NIGHTSHOT].
Det går inte att justera [LCD BL LEVEL].
• Det
går inte att justera [LCD BL LEVEL]
om:
Kamerans LCD-panelen är stängd med
skärmen utåt.
Videokameran strömförsörjs via
nätadaptern.
Spela upp
Bilder kan inte spelas upp.
• Ställ
in media för bilden som du vill spela
upp, genom att trycka på (HOME) 
(MANAGE MEDIA)  [MOVIE
MEDIA SET]/[PHOTO MEDIA SET]
(s. 20).
Stillbilder kan inte spelas upp.
• Stillbilder
kan inte spelas upp om du har
ändrat filer eller mappar, eller om du
har redigerat informationen på en dator.
(Filnamnet blinkar i det fallet.) Detta är
normalt (s. 94).
• Det går eventuellt inte att spela upp
stillbilder som spelats in på andra enheter,
eller så kan de visas med fel storlek. Detta
är normalt (s. 94).
"
" indikeras på en bild på [VISUAL
INDEX]-skärmen.
• Det
gick inte att ladda data. Den kan visas
korrekt när du stänger av strömmen och
sedan slår på den igen, eller om du tar bort
eller sätter i "Memory Stick PRO Duo"
några gånger.
• Detta kan visas på stillbilder som spelats in
med andra enheter, redigerats på en dator
etc.
• Nätadaptern eller batteriet kan ha
tagits bort från videokameran medan
ACCESS-lampan blinkade, precis efter att
inspelningen var klar. Därför kan bilddata
ha skadats och
kanske visas.
" " indikeras på en bild på [VISUAL
INDEX]-skärmen.
• Utför
[REPAIR IMG.DB F.] (s. 55). Om
den fortfarande visas, tar du bort bilden
med
(s. 38).
• Vrid
upp volymen (s. 31).
• Ljud avges inte när LCD-skärmen är
stängd. Öppna LCD-panelen.
• När du spelar in ljud med [MICREF
LEVEL] (s. 77) inställt på [LOW], kan det
inspelade ljudet vara svårt att höra.
• Om du använder [SMTH SLW REC], kan
du inte spela in ljud under fotografering
(cirka tre sekunder).
Vänster och höger ljud kommer att
höras obalanserat när du spelar upp på
datorer eller andra enheter.
• Detta
inträffar när ljud som spelats in
med 5.1-kanals surround omvandlas till
2-kanals (normalt stereoljud) på en dator
eller annan enhet (s. 27). Detta är normalt.
• Ändra typen av ljudomvandling (typ av
nermixning) när du spelar upp på en
2-kanals stereoenhet. Se instruktionerna
som följer med uppspelningsenheten för
detaljerad information om användning.
• Ändra ljudet till två kanaler när du skapar
Spela upp bilder lagrade på ett
"Memory Stick PRO Duo" på andra
enheter
Bilder kan inte spelas upp eller
"Memory Stick PRO Duo" har inte känts
igen.
• Enheten
kanske inte stödjer ett "Memory
Stick PRO Duo."
Redigera bilder på kameran
Redigering fungerar inte.
• Det
finns inga inspelade bilder.
fungerar inte på grund av
bildens skick.
• Redigering
Filmer kan inte läggas till i spellistan.
• Media
är fullt eller tillagda filmer överstiger
99. Ta bort onödiga filmer (s. 46).
• Det går inte att lägga till stillbilder i
spellistan.
Felsökning
Inget ljud eller endast ett svagt ljud
hörs under uppspelning.
en skiva med hjälp av den medföljande
programvaran "Picture Motion Browser."
• Spela in ljudet med [AUDIO MODE]
inställd på [2ch STEREO] (s. 58).
En film kan inte delas upp.
• En
film som är för kort kan inte delas upp.
film som har skyddats med en annan
enhet kan inte delas upp.
• En
Du kan inte fånga stillbilder från en
film.
• Media
där du vill spara stillbilderna är fullt.
83
Kopiera/ansluta till andra enheter
Du kan inte höra ljudet.
• Ljudet
avges inte när du ansluter med
endast S VIDEO-kontakten. Anslut även
den vita och röda kontakten på A/V-kabeln
(s. 35).
Sidförhållandet för uppspelning är inte
rätt när du ansluter videokameran till
tv:n.
• Ställ
in [TV TYPE] beroende på din tv
(s. 35).
Du kan inte kopiera korrekt med hjälp
av A/V-kabeln
• A/V-kabeln
är inte ordentligt ansluten.
Kontrollera att A/V-kabeln är ansluten
till lämpligt uttag, dvs. till ingången på en
annan enhet för att kopiera över bilder från
videokameran (s. 47).
Funktioner som inte kan användas
samtidigt
Följande lista visar exempel på
kombinationer av funktioner och
menyalternativ som inte fungerar.
Kan inte använda
På grund av följande
inställningar
Motljus
[FIREWORKS]
i [SCENE
SELECTION],
[MANUAL] i
[EXPOSURE], [SPOT
METER]
[OLD MOVIE]
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [D.EFFECT],
[SCENE
SELECTION],
[SMTH SLW REC],
[FADER]
[WIDE SELECT]
[AUTO SLW
SHUTTR]
84
Kan inte använda
[SPOT FOCUS]
[TELE MACRO]
[EXPONERING]
På grund av följande
inställningar
[MOTIVPROGRAM]
[MOTIVPROGRAM]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[SPOT METER]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[MOTIVPROGRAM] NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [OLD
MOVIE], [TELE
MACRO], [FADER]
[WHITE BAL.]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[ONE PUSH] i
[SMTH SLW REC]
[WHITE BAL.]
[COLOR SLOW
NightShot, [SUPER
SHTR]
NIGHTSHOT],
[D.EFFECT], [SCENE
SELECTION],
[FADER]
[SUPER
[D.EFFECT],
NIGHTSHOT]
[FADER]
[FADER]
[D.EFFECT], [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [CANDLE]/
[FIREWORKS]
i [SCENE
SELECTION]
[D.EFFECT]
[SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER]
[OLD MOVIE]
[SCENE
SELECTION], [PICT.
EFFECT]
[PICT.EFFECT]
[OLD MOVIE]
Kan inte använda
På grund av följande
inställningar
[FACE
DETECTION]
NightShot,
[SMTH SLW
REC], [DIGITAL
ZOOM], [FOCUS],
[SPOT FOCUS],
[EXPOSURE],
[SPOT METER],
[TWILIGHT],
[TWILIGHT
PORT.], [CANDLE],
[BLT-IN ZOOM
MIC]
[MICREF LEVEL]
Felsökning
85
Varningsindikatorer och -meddelanden
Självdiagnos/Varningsindikatorer
Kontrollera följande om indikatorer visas
på LCD-skärmen.
Om problemet kvarstår även efter att du
har försökt några gånger, kontaktar du din
Sony-återförsäljare eller lokal auktoriserad
Sony serviceinrättning.
C:04:00
(Varning om kamerans hårddisk)*
Snabb blinkning
• Det
kan ha inträffat ett fel med kamerans
hårddisk.
(Varning om kamerans hårddisk)*
Snabb blinkning
• Kamerans
hårddisk är full.
kan ha inträffat ett fel med kamerans
hårddisk.
• Det
 (Varning om batterinivå)
Långsam blinkning
C:(eller E:) : (självdiagnos)
C:04:
• Batteriet
är inte ett "InfoLITHIUM"-batteri
(H-serien). Använd ett "InfoLITHIUM"batteri (H-serien) (s. 94).
• Anslut nätadapterns DC-kontakt ordentligt
till DC IN-uttaget på Handycam Station
eller på kameran (s. 13).
C:13: / C:32:
• Koppla
bort strömkällan. Återanslut den
och använd kameran igen.
• Starta kameran igen.
E:20: / E:31: / E:61: /
E:62: / E:91: / E:94:
har inträffat ett fel som du inte
kan åtgärda själv. Kontakta Sonyåterförsäljaren eller ett auktoriserat Sonyserviceställe. Meddela dem den 5-siffriga
koden som startar med E.
• Batteriet
är nästan förbrukat.
på hur kameran används,
omgivning och batteriets skick, kan 
blinka även om cirka 20 minuter återstår.
• Beroende
(varning för hög temperatur)
Långsam blinkning
• Kamerans
temperatur ökar. Stäng av
kameran och lämna den ett tag på en sval
plats.
Blinkar snabbt *
• Kamerans
temperatur är extremt hög.
Stäng av kameran och lämna den ett tag på
en sval plats.
• Det
101-0001 (varningsindikator som
gäller filer)
Långsam blinkning
• Filen
• Det
86
är skadad.
går inte att läsa filen.
(varning för låg temperatur)*
Snabb blinkning
• Kamerans
temperatur är extremt låg. Värm
upp kameran.
(varningsindikator för "Memory
Stick PRO Duo")
Långsam blinkning
• Det
lediga utrymmet för inspelning av
bilder håller på att ta slut. Vilka typer av
"Memory Stick" som du kan använda i
videokameran, finns beskrivet på sidan 2.
• Inget "Memory Stick PRO Duo" sitter i
(s. 21).
Snabb blinkning
• Det
finns inte tillräckligt mycket ledigt
utrymme för att spela in bilder. Ta bort
onödiga bilder, eller formatera "Memory
Stick PRO Duo" efter att du har lagrat
bilderna på annat media (s. 37, 38, 53).
• Bilddatabasfilen är skadad (s. 55).
(varningsindikatorer avseende
formatering av "Memory Stick PRO
Duo")*
• "Memory
Stick PRO Duo" är skadat.
Stick PRO Duo" har inte
formaterats korrekt (s. 53, 93).
• "Memory
• Ett
inkompatibelt "Memory Stick Duo"
sitter i (s. 93).
 (varningsindikatorer avseende
skrivskydd för "Memory Stick Duo")*
• Åtkomst
till "Memory Stick PRO Duo" har
begränsats med hjälp av en annan enhet.
(Varningsindikator för blixt)
Snabb blinkning
• Det
är något fel med blixten.
(varningsindikator som har att göra
med varning om kameraskakning)
• Ljusmängden
är inte tillräcklig, så det
uppstår lätt kameraskakningar. Använd
blixten.
• Videokameran är instabil vilket gör att
(Varningsindikator som gäller
fallsensorn)
• Funktionen
för sensorn som känner av fall
(s. 69) är aktiverad och har upptäckt att
kameran har tappats.
Därför vidtas steg för att skydda kamerans
hårddisk.
Inspelning/uppspelning kan vara
inaktiverad på grund av detta.
• Funktionen för sensorn som känner av
ett fall garanterar inte att hårddisken är
skyddad under alla förhållanden. Se till att
du är stadig när du använder kameran.
(Varningsindikator som gäller
inspelning av stillbilder)
• Media
är fullt.
kan inte spelas in under
bearbetning. Vänta en stund, och spela
därefter in.
• Stillbilder
Felsökning
(varningsindikatorer avseende
inkompatibelt "Memory Stick Duo")*
det lätt uppstår kameraskakningar. Håll
kameran stadigt med båda händerna
och spela in bilden. Observera att
varningsindikatorn för kameraskakningar
inte försvinner.
* Du hör en melodi när varningsindikatorerna
visas på skärmen (s. 66).
Beskrivning av varningsmeddelanden
Följ instruktionerna om det visas
meddelanden på skärmen.
ýý Media
Fel format på hårddisken.
• Kamerans
hårddisk är inställd annorlunda
än standardformatet. Att utföra [MEDIA
FORMAT] (s. 53) kan göra det möjligt att
använda videokameran. Detta tar bort all
information på hårddisken.
87
Data error. (Data fel.)
• Ett
fel inträffade under läsning och
skrivning till kamerans hårddisk. Detta kan
inträffa om videokameran utsätts för stötar
hela tiden.
Bilddatabasfilen är skadad. Vill skapa
en ny fil?
• Bilddatabasfilen
är skadad. När du trycker
på [YES] skapas en ny bilddatabasfil.
Gamla bilder som är inspelade på media
kan inte spelas upp (Bildfilerna är inte
skadade). Om du utför [REPAIR IMG.DB
F.] efter att skapat ny information, kanske
det går att spela upp gamla inspelade
bilder. Om det inte fungerar, kopierar du
bilden med det medföljande programmet.
Buffer overflow (buffertöverskott)
• Du
kan inte spela in eftersom fallsensorn
känner av ett fall för videokameran
upprepade gånger. I en sådan situation kan
du ställa in [DROP SENSOR] på [OFF], så
att du kan spela in bilden (s. 69).
Återställa data.
• Kameran
försöker återställa data
automatiskt om dataskrivning inte utfördes
på rätt sätt.
Kan inte återställa data.
• Det
gick inte att skriva data till kamerans
media. Försök att återställa data gjordes,
men de lyckades inte.
Reinsert the Memory Stick. (Sätt i
Memory Stick igen.)
• Ta
ur och sätt i "Memory Stick PRO Duo"
några gånger. Om indikatorn fortfarande
blinkar, kan "Memory Stick PRO Duo" vara
skadat. Prova med ett annat "Memory Stick
PRO Duo."
88
This Memory Stick is not formatted
correctly. (Memory Stick är felaktigt
formaterat.)
• Kontrollera
formatet, och formatera
därefter "Memory Stick PRO Duo" med
videokameran om det behövs (s. 53).
Memory Stick folders are full. (Memory
Stick-mappar är fulla.)
• Du
kan inte skapa mappar som överstiger
999MSDCF. Du kan inte skapa eller ta bort
mappar med kameran.
• Du måste formatera "Memory Stick PRO
Duo" (s. 53), eller radera dem med hjälp av
datorn.
Cannot save still picture. (Kan inte
spara stillbild.)
• När
du använder funktionen för dubbel
inspelning, ska du inte mata ut "Memory
Stick PRO Duo" från videokameran
förrän filminspelningen är avslutad och
stillbilderna lagras på den (s. 28).
Detta Memory Stick kanske inte kan
spela in eller spela upp filmer.
• Använd
ett Memory Stick som
rekommenderas för videokameran.
Detta Memory Stick kanske inte kan
spela in eller spela upp filmer korrekt.
• "Memory
Stick PRO Duo" fungerar
inte som de ska. Ta ur och sätt tillbaka
"Memory Stick PRO Duo."
Do not eject the Memory Stick during
writing. (Mata inte ut Memory Stick
medan kameran skriver på det.)
• Sätt
tillbaka "Memory Stick PRO Duo" och
följ anvisningarna på LCD-skärmen.
ýý PictBridge-kompatibel skrivare
Not connected to PictBridge
compatible printer. (Inte ansluten till
en PictBridge-kompatibel skrivare.)
• Stäng
av skrivaren och slå på den
igen, koppla därefter bort USB-kabeln
(medföljer) och återanslut den.
Cannot print. Kontrollera skrivaren.
• Stäng
av skrivaren och slå på den
igen, koppla därefter bort USB-kabeln
(medföljer) och återanslut den.
ýý Övrigt
No further selection is possible. (Inga
ytterligare val är möjliga.)
• Du
kan endast välja 100 bilder åt gången
för att:
kopiera filmer
kopiera stillbilder
ta bort bilder
skriva ut stillbilder
• Du
försökte ta bort information som
skyddats med en annan enhet. Lås upp
dataskyddet på enheten som du använde
för att aktivera skyddet.
Felsökning
Data protected. (Data är skyddade.)
89
Övrig information
Använda videokameran utomlands
Strömförsörjning
Du kan använda kameran överallt med
hjälp av nätadaptern som medföljer
kameran; spänningen ska vara 100 V till
240 V växelström, 50/60 Hz.
Om färg-tv-system
Kameran är konstruerad för PAL-systemet.
Om du vill spela upp inspelningar på en tv
måste du använda en PAL-tv med kontakt
för AUDIO/VIDEO-ingång.
System
PAL
PAL-M
PAL-N
NTSC
SECAM
90
Används i
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, Nya Zeeland, Norge,
Polen, Portugal, Schweiz,
Singapore, Slovakien, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjeckien, Tyskland,
Ungern, Österrike, etc.
Brasilien
Argentina, Paraguay, Uruguay
Bahamas, Bolivia, Kanada,
Centralamerika, Chile,
Colombia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexiko,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerna, USA, Venezuela,
etc.
Bulgarien, Frankrike, Guiana,
Iran, Irak, Monaco, Ryssland,
Ukraina, osv.
Ställa in lokal tid
Du kan enkelt ställa klockan genom att ange tidsskillnaden när du använder kameran
utomlands. Tryck på (HOME) 
(SETTINGS)  [CLOCK/ LANG] 
[AREA SET] och [SUMMERTIME] (s. 17).
Tidsskillnader världen över
Inställningsområden
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
Lissabon, London
Berlin, Paris
Helsingfors, Kairo, Istanbul
Moskva, Nairobi
Teheran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Rangoon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore, Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Skillnader i
tidszon
Inställningsområden
+11:00
+12:00
–12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Solomonöarna
Fiji, Wellington
Eniwetok, Kwajalein
Samoa
Hawaii
Alaska
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azorerna, Kap Verdeöarna
Övrig information
Skillnader i
tidszon
91
Fil-/mappstruktur på videokamerans hårddisk och på
"Memory Stick PRO Duo”
Fil-/mappstrukturen visas nedan. Du behöver normalt inte bekräfta fil-/mappstrukturen, när
du spelar in/spelar upp bilder på kameran. Visa stillbilder eller filmer genom att ansluta till en
dator, se "PMB Guide", och använd därefter det medföljande programmet.
* Endast för hårddisk
Bildhanteringsfiler
Om du raderar filerna kan du inte spela
in/spela upp bilderna korrekt. Filerna
är som standard dolda filer och visas
vanligtvis inte.
Filmfiler (MPEG2-filer)
Filnamnstillägget för filerna är
".MPG". Maximal storlek är 2 GB. När
kapaciteten för en fil överstiger 2 GB,
delas filen.
Filnumren ökas automatiskt.
När filantalet överstiger 9 999, skapas
en annan mapp för att spela in nya
filmfiler.
Mappnamnet ökar: [101PNV01] 
[102PNV01]
Stillbildsfiler (JPEG-filer)
Filnamnstillägget för filerna är ".JPG".
Filnumren ökas automatiskt. När
kapaciteten för ett filnummer överstiger
9 999, skapas en annan mapp för att
lagra nya bildfiler.
Mappnamnet ökar: [101MSDCF] 
[102MSDCF]
•
92
Genom att trycka på
(HOME) 
(OTHERS) [USB CONNECT] 
[ USB CONNECT]/[ USB CONNECT]
kan du komma åt media från datorn via USBanslutningen.
•
Ändra inte filerna eller mapparna på kameran
med hjälp av datorn utan att använda det
medföljande programmet. Bildfilerna kan
skadas eller kanske inte kan spelas upp.
• Funktionen garanteras inte om du utför
ovanstående funktion utan att använda det
medföljande datorprogrammet.
• Formatera inte media i videokameran med
hjälp av datorn. Videokameran fungerar
eventuellt inte korrekt.
• Kopiera inte filer till kamerans media från
datorn. Funktionen kan inte garanteras.
• När mappantalet visar 999 och filantalet
överstiger 9 999, kanske inspelning inte kan
göras. Om detta inträffar kan du använda
[MEDIA FORMAT] (s. 53).
Endast för DCR-SR210E:
•
Du kan inte importerar data till kamerans
media från datorn.
Underhåll och försiktighetsåtgärder
•
Om "Memory Stick”
Ett "Memory Stick" är en kompakt, bärbar
lagringsenhet med stor datakapacitet.
Vi garanterar emellertid inte att alla
typer av "Memory Stick" kan användas
med kameran. (Se listan nedan för mer
information.)
Typer av "Memory Stick"”
“Memory Stick Duo"
(utan MagicGate)
“Memory Stick PRO Duo”
Inspelning/
uppspelning


“Memory Stick PRO-HG Duo” *
* Denna produkt är inte kompatibel med
8-bitars parallell dataöverföring, men den
stödjer 4-bitars parallell dataöverföring samma
som med "Memory Stick PRO Duo".
•
ýý Om Memory Stick Duo-adaptern
•
När du använder ett "Memory Stick PRO Duo"
med en "Memory Stick"-kompatibel enhet, ska
du alltid sätta in "Memory Stick PRO Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter.
• När du sätter in ett "Memory Stick PRO Duo"
i en Memory Stick Duo-adapter, ska du se till
att kortet är vänt åt rätt håll och därefter föra
in det hela vägen. Om du tvingar in "Memory
Stick PRO Duo" felvänt i Memory Stick Duoadaptern eller inte trycker in det hela vägen, kan
det uppstå fel.
• Sätt inte i en Memory Stick Duo-adapter utan
ett "Memory Stick PRO Duo". Om du gör detta
kan ett fel uppstå i enheten.
Övrig information
Denna produkt kan inte spela in eller spela
upp data som använder "MagicGate"-teknik.
"MagicGate" är en teknik för copyright-skydd
som spelar in och överför innehållet i ett
krypterat format.
• Denna produkt är kompatibel med "Memory
Stick Micro" ("M2"). "M2" är en förkortning för
"Memory Stick Micro."
• Ett "Memory Stick PRO Duo" som formaterats
med en dator (Windows eller Macintosh)
garanteras inte en fullständig kompatibilitet
med kameran.
• Hastigheten för att läsa/skriva data kan variera
beroende på kombinationen av "Memory Stick
PRO Duo" och "Memory Stick"-kompatibla
produkter som du använder.
• Ingen kompensation ges för skadade eller
förlorad data, vilket kan inträffa i följande fall:
 Om du matar ut "Memory Stick PRO Duo",
stänger av strömmen på kameran eller tar
bort batteriet för att byta det, medan kameran
läser eller skriver bildfiler på "Memory Stick
PRO Duo" (medan ACCESS-lampan är tänd
eller blinkar).
 Om du använder "Memory Stick PRO Duo"
nära magneter eller magnetiska fält.
• Du rekommenderas att säkerhetskopiera viktiga
data till en hårddisk på en dator.
Var försiktig så att du inte trycker för hårt när
du skriver på ett etikettfält på ett "Memory Stick
PRO Duo".
• Fäst inte en etikett eller liknande på ett
"Memory Stick PRO Duo" eller en Memory
Stick Duo-adapter.
• När du bär med dig eller förvarar ett "Memory
Stick PRO Duo," ska du placera det i dess fodral.
• Vidrör inte, och låt inte metalliska föremål
komma i kontakt med kontakterna.
• Böj inte, tappa inte och använd inte kraft på
"Memory Stick PRO Duo".
• Plocka inte isär eller modifiera "Memory Stick
PRO Duo."
• Låt inte "Memory Stick PRO Duo" komma i
kontakt med fukt.
• Var försiktig och se till att småbarn inte får tag
på "Memory Stick PRO Duo". Det finns en risk
att ett barn kan svälja det.
• Sätt inte in någonting annat än ett "Memory
Stick PRO Duo" i kortplatsen för Memory Stick
Duo. Om du gör det kan det orsaka ett fel.
• Använd inte och förvara inte "Memory Stick
PRO Duo" på följande platser.
 Platser som är utsatta för extremt höga
temperaturer, t ex bilar som parkerats
utomhus under sommaren
 Platser under direkt solljus
 Platser med extremt hög fuktighet eller som
utsätts för frätande gaser
ýý Om "Memory Stick PRO Duo"
•
Max minneskapacitet för ett "Memory Stick
PRO Duo" som kan användas i kameran är
8 GB.
93
Om att använda "Memory Stick Micro"
•
För att använda ett "Memory Stick Micro" med
videokameran, behöver du en M2-adapter med
Duo-storlek.
Sätt in "Memory Stick Micro" i M2-adaptern
med Duo-storlek och sätt därefter in adaptern
i Memory Stick Duo-kortplatsen. Om du sätter
in ett "Memory Stick Micro" i videokameran
utan att använda en M2-adapter i Duostorlek, kanske du inte kan ta bort det från
videokameran.
• Lämna inte "Memory Stick Micro" inom
räckhåll för småbarn. De kan svälja det av
misstag.
Om kompatibla bilddata
•
Bilddatafiler som med kameran spelats
in på ett "Memory Stick PRO Duo" följer
universalstandarden Design Rules for Camera
File Systems som fastställts av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Man kan inte, på kameran, spela upp stillbilder
som spelats in på en annan enhet (DCRTRV900E eller DSC-D700/D770) som inte
överensstämmer med denna universalstandard.
(Dessa modeller säljs inte i vissa länder.)
• Om du inte kan använda ett "Memory Stick
PRO Duo" som har använts med en annan
enhet, formaterar du det med videokameran
(s. 53). Observera att formatering raderar all
information på "Memory Stick PRO Duo."
• Du kan få problem vid uppspelning på den här
kameran:
 Om du spelar upp bilddata som modifierats
med en dator
 Om du spelar upp bilddata som spelats in
med annan utrustning
Om batteri av typen InfoLITHIUM
Videokameran fungerar endast med ett
"InfoLITHIUM"-batteri (H-serien).
"InfoLITHIUM"-batteri i serie H har
markeringen
.
Vad är ett "InfoLITHIUM" laddningsbart
batteri?
InfoLITHIUM-batteri är litiumjonbatteri
som kan överföra information om
94
driftsförhållanden mellan videokameran
och en nätadapter/laddare.
InfoLITHIUM-batteri beräknar
strömförbrukningen enligt kamerans
driftsförhållanden, och visar återstående
batteritid i minuter.
Ladda batteriet
•
Ladda alltid batteriet innan du börjar använda
kameran.
• Vi rekommenderar att batteriet laddas vid
temperaturer mellan 10 °C till 30 °C tills /CHG
(laddning)-lampan släcks. Om man laddar
batteriet när temperaturen är utanför detta
område kan laddningen bli mindre effektiv.
• När laddningar har avslutats bör man koppla
bort kabeln från DC IN-uttaget på Handycam
Station eller videokameran, och därefter ta bort
batteriet.
Använda batteriet effektivt
•
Batteriets kapacitet minskar om
omgivningstemperaturen är 10 °C eller lägre,
och den tid du kan använda batteriet blir
kortare. Om detta inträffar, gör något av
följande för att kunna använda batteriet under
en längre tid.
 Placera batteriet i en ficka för att värma upp
det, och sätt tillbaka det i kameran strax
innan du börjar spela in
 Använd ett batteri med lång batteritid: NPFH70/FH100 (medföljer ej)
• Batteriet laddas ur fortare om man använder
LCD-panelen eller snabbspolning ofta.
Vi rekommenderar att du använder ett
batteri med lång batteritid. NP-FH70/FH100
(medföljer ej).
• Ställ alltid strömbrytaren på OFF (CHG) när
du inte spelar in eller spelar upp med kameran.
Batterikapaciteten förbrukas även när kameran
är i standby eller vid paus för uppspelning.
• Ha alltid extra batteri till hands för två eller tre
gånger så lång inspelningstid som förväntas
och gör provinspelningar före den verkliga
inspelningen.
• Utsätt inte batteriet för vatten. Batteriet är inte
vattentätt.
Indikator för återstående batteritid
•
När strömmen stängs av, trots att indikatorn
för återstående batterikapacitet indikerar att
batteriet har tillräcklig kapacitet kvar, måste du
ladda batteriet fullt igen. Återstående batteritid
indikeras korrekt. Observera dock att man
ibland inte kan erhålla korrekt indikering av
batteritid om videokameran används vid höga
temperaturer under en lång tid eller om den
lämnas i ett fulladdat tillstånd, eller om batteriet
används ofta. Använd endast indikeringen av
återstående batteritid som en grov vägledning.
• -markeringen som indikerar låg
batterikapacitet, blinkar även om det
fortfarande finns 20 minuter batteritid
kvar, beroende på driftsförhållanden eller
omgivningstemperatur.
Lagring av batteriet
•
Batteriets livslängd
•
Batteriets kapacitet minskar med tiden och med
upprepad användning. Om användningstiden
minskas märkbart mellan uppladdningarna
är det troligen dags att byta ut det mot ett nytt
batteri.
• Livslängden för varje batteri styrs av hur det
lagras, används och miljöförhållandena.
Så här använder du din kamera
Användning och skötsel
•
Använd och förvara inte kameran och tillbehör
på följande platser:
 På platser där det är extremt varmt, kallt eller
fuktigt. Lämna dem aldrig på en plats där
de utsätts för temperaturer över 60 °C, till
exempel i en bil som parkerats i solen, nära
värmeelement eller i direkt solljus. De kan
Övrig information
Om batteriet inte används under en lång tid,
fulladdar du batteriet och använder det på
kameran en gång om året för att upprätthålla
riktig funktion. För att lagra batteriet, tar du ut
det ur kameran och förvarar det på en torr sval
plats.
• För att helt ladda ur kamerans batteri, trycker
du på
(HOME) 
(SETTINGS)
 [GENERAL SET]  [A.SHUT OFF]
 [NEVER] och lämnar videokameran i
inspelningstandby tills strömmen stängs av
(s. 69).
fungera felaktigt eller bli deformerade.
starka magnetiska fält eller mekaniska
vibrationer. Kameran kan fungera felaktigt.
 Nära starka radiovågor eller strålning.
Kamerans inspelning kanske inte fungerar
som den ska.
 Nära AM-mottagare och videoutrustning.
Brus kan inträffa.
 På sandstränder eller på platser med mycket
damm. Om sand eller damm kommer in i
kameran kan det uppstå fel. Ibland kan detta
fel inte åtgärdas.
 Nära fönster eller utomhus där LCD-skärmen
eller linsen kan utsättas för direkt solljus.
Detta skadar LCD-skärmen.
• Använd kameran med 6,8 V/7,2 V likström
(laddningsbart batteri) eller 8,4 V likström
(nätadapter).
• Använd endast nätadapter eller batteri som
rekommenderas i denna bruksanvisning.
• Låt inte kameran bli våt, t.ex. av regn eller
havsvatten. Om kameran blir våt kan den börja
fungera på felaktigt sätt. Ibland kan detta fel
inte åtgärdas.
• Om fasta föremål eller vätska kommer in i
kamerahuset, koppla ur kameran och låt en
Sony-återförsäljare kontrollera den innan du
använder den igen.
• Undvik ovarsam hantering, isärtagning,
modifiering, fysiska stötar eller stötar genom
hamrande, fall eller genom att du trampar på
produkten. Var speciellt försiktig med linsen.
• Kontrollera att strömbrytaren är inställd på
OFF (CHG) när du inte använder kameran.
• Använd inte videobandspelaren insvept i
exempelvis en handduk. Det kan leda till för
stor värmeutveckling inuti videobandspelaren.
• Håll i kontakten inte i sladden när du kopplar
bort nätsladden.
• Skada inte nätsladden genom att till exempel
placera något tungt på den.
• Se till att metallkontakterna är rena.
• Förvara fjärrkontrollen och knappbatteriet
utom räckhåll för barn. Om batteriet sväljs av
misstag, kontakta genast en doktor.
• Om batterivätska har läckt:
 Kontakta din närmaste Sony-serviceinrättning.
 Tvätta bort vätska som kan ha kommit i
kontakt med huden.
 Om du fått vätska i ögonen, tvätta dem i
rikligt med vatten och kontakta en läkare.
 Nära
95
ýý När du inte använder kameran
under en längre tid
•
Slå på den då och då, och använd den, t ex
genom att spela upp eller spela in bilder i cirka 3
minuter.
• Ladda ur batteriet fullständigt innan du lagrar
det.
Kondens
Om kameran tas direkt från en kall plats
till en varm plats, kan kondens bildas inuti
kameran. Detta kan medföra att kameran
inte fungerar som den ska.
ýý Om kondens har bildats
Låt kameran ligga i cirka en timme utan att
starta den.
ýý Om kondens
Kondens kan bildas då du flyttar kameran
från en kall till en varm plats (eller tvärtom)
eller om du använder kameran i följande
fall med hög luftfuktighet:
Du tar in kameran från en skidbacke till ett
uppvärmt rum.
• Du tar kameran från en luftkonditionerad bil
eller ett luftkonditionerat rum till en varm plats
utomhus.
• Du använder kameran efter regnväder.
• När du använder kameran på en varm och
fuktig plats.
ýý Att rengöra LCD-skärmen
Om LCD-skärmen har blivit smutsig av
fingeravtryck eller damm, rekommenderar
vi att du använder mjuk duk för att göra
ren den. Applicera inte rengöringsvätska
direkt på LCD-skärmen när du använder
en LCD-rengöringssats (medföljer ej).
Använd rengöringspapper som fuktats med
vätska.
ýý Om justering av pekskärmen
(CALIBRATION)
Knapparna på pekskärmen kanske inte
fungerar som de ska. Utför stegen som
beskrivs nedan om detta skulle inträffa. Du
rekommenderas att ansluta videokameran
till vägguttaget med den medföljande
nätadaptern då du gör detta.
 Starta videokameran och tryck sedan på
(HOME).
 Tryck på
(SETTINGS)  [GENERAL
SET]  [CALIBRATION].
•
ýý Så förhindrar du kondens
När du flyttar kameran från en kall till en
varm plats lägger du kameran i en plastpåse
och ser till att den sluter tätt. Ta av påsen
då temperaturen inuti påsen är densamma
som i rummet i övrigt (det tar cirka 1
timme).
LCD-skärm
•
Tryck inte för hårt på LCD-skärmen eftersom
den kan skadas.
• Om kameran används på en kall plats kan en
bild dröja kvar på LCD-skärmen. Det är helt
normalt.
• När du använder kameran kan LCD-skärmens
baksida bli varmt. Det är helt normalt.
96
 Tryck på "X" som visas på skärmen med
hörnet av ett "Memory Stick PRO Duo" eller
liknande tre gånger. Positionen för "X" ändras.
Tryck på [CANCEL] för att avbryta.
Om du inte tryckte på rätt punkt, prova
kalibreringen igen.
ŸŸ Observera!
•
Använd inte ett spetsigt föremål när du utför
kalibreringen. Om du gör det kan det skada
LCD-skärmen.
• Det går inte att kalibrera LCD-skärmen om du
har roterat den eller stängt den med skärmen
utåt.
Hantera höljet
•
Om höljet blir smutsigt, rengör kameran med
en mjuk duk lätt fuktad i vatten och torka
därefter torrt med en torr mjuk duk.
• Undvik följande för att inte skada finishen:
 Använda kemikalier som thinner,
bensen, alkohol, kemiska trasor,
smutsavvisandemedel, insektsdödare och
solskyddsmedel
 Ha ovanstående ämnen på händerna när du
använder kameran
 Låta höljet vara i kontakt med gummi- eller
vinylföremål under en lång tid
ýý Tillvägagångssätt
Anslut kameran till vägguttaget med hjälp
av den medföljande nätadaptern och lämna
den med strömbrytaren i läget OFF (CHG)
under mer än 24 timmar.
Skötsel och lagring av linsen
•
Laddning av det förinstallerade
uppladdningsbara batteriet
Kameran har ett förinstallerat
laddningsbart batteri för att backa upp
datum, tid och andra inställningar när
strömbrytaren ställs på OFF (CHG). Det
förinstallerade laddningsbara batteriet
laddas alltid medan videokameran
är ansluten till ett vägguttag via
nätadaptern eller medan batteriet är
isatt. Det laddningsbara batteriet laddas
ur fullständigt inom cirka 3 månader
om du inte använder kameran alls.
Använd kameran efter att du laddat det
laddningsbara batteriet.
Även om det förinstallerade batteriet inte
laddas, påverkas inte kamerans funktion
om du inte spelar in datumet.
Övrig information
Vid följande tillfällen bör man torka ren linsens
yta med en mjuk trasa:
 När det förekommer fingeravtryck på
linsytan.
 På varma eller fuktiga platser
 När linsen utsätts för luft med salt i, t ex vid
havet.
• Lagra linsen på en plats med god ventilation där
den inte utsätts för smuts eller damm.
• För att förhindra mögel bör du regelbundet
rengöra linsen så som beskrivits ovan. Det
rekommenderas att du använder kameran
minst en gång i månaden för att den ska
fortsätta fungera på ett optimalt sätt.
97
Om varumärken
Om licensen
•
ALL ANVÄNDNING AV DENNA
PRODUKT FÖRUTOM PERSONLIG
KONSUMENTANVÄNDNING PÅ ALLA SÄTT
SOM FÖLJER MPEG-2-STANDARDEN FÖR
ATT KODA VIDEOINFORMATION FÖR
PAKETERADE MEDIA ÄR UTTRYCKLIGEN
FÖRBJUDET UTAN EN LICENS UNDER
TILLÄMPLIGA PATENT I MPEG-2PATENTPORTFÖLJEN, DENNA LICENS
ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206.
Programmen C Library, Expat, zlib och
libjpeg finns i kameran. Vi tillhandahåller
denna programvara baserat på licensavtal med
copyright-ägarna. Baserat på begäran från
copyright-ägarna av dessa program måste vi
informera dig om följande. Läs följande avsnitt.
Läs "license1.pdf" i mappen "License" på
CD-ROM-skivan. Det finns licenser (på Engelska)
för C Library-, Expat-, zlib- och libjpegprogrammen.
"Handycam" och
är
registrerade varumärken tillhörande Sony
Corporation.
• "Memory Stick," "
," "Memory Stick Duo,"
"
," "Memory Stick PRO
Duo," "
," "Memory Stick
PRO-HG Duo," "
"
“Memory Stick Micro," "MagicGate,"
"
," "MagicGate Memory
Stick" och "MagicGate Memory Stick Duo" är
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Sony Corporation.
• InfoLITHIUM är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
• "BIONZ" är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• Dolby och symbolen dubbel-D är varumärken
som tillhörande Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator är ett varumärke som
tillhör Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista och DirectX är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller övriga
länder.
• Macintosh och Mac OS är registrerade
varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och
övriga länder.
• Intel, Intel Core och Pentium är varumärken
eller registrerade varumärken som ägs av Intel
Corporation eller dess dotterbolag i USA och
andra länder.
• Adobe, Adobe-logotypen och Adobe Acrobat
är antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated i USA och/eller andra länder.
Övriga produktnamn i denna bruksanvisning kan
vara varumärken eller registrerade varumärken
som ägs av respektive företag. ™ och "®" har inte
skrivits ut i samtliga fall i denna handbok.
Om GNU GPL/LGPL-tillämpad programvara
Programvaran som gäller för följande GNU
(General Public License) (härefter hänvisad till
som GPL) eller GNU (Lesser General Public
License) (härefter hänvisad till som LGPL) är
inkluderade i kameran.
Detta informerar dig om att du har rätt att
använda, ändra och återutge källkod för
dessa programvaror under villkoren enligt de
tillhandahållna GPL/LGPL.
Källkod finns på Internet. Ladda ner den från
följande webbadress. När du laddar ner källkoden
ska du välja DCR-DVD810 som modell för
kameran.
http://www.sony.net/products/Linux/
Vi föredrar att du inte kontaktar oss om
innehållet i källkoden.
Läs "license2.pdf" i mappen "License" på
CD-ROM-skivan. Det finns licenser (på Engelska)
för GPL- och LGPL-programmen.
För att visa PDF-filer erfordras Adobe Reader.
Om den inte finns installerad på dator, kan du
ladda ner den från Adobe Systems-webbsida:
http://www.adobe.com/
98
Snabbreferens
Identifiera delar och kontroller
Nummer som anges inom ( ) hänvisar till sidnummer.
Motorzoomspak (27, 33)
PHOTO-knapp (22, 26)
QUICK ON-knapp (27)
 /CHG (laddning)-lampa (13)
ACCESS-lampa (hårddisk) (25)
DC IN-uttag (13)
Fästen för axelrem
Fäst en axelrem (tillval).
 (USB)-uttag (48, 50)
DCR-SR210E: endast utmatning
Grepprem (19)
Snabbreferens
A/V-fjärranslutning (35, 47)
99
Active Interface Shoe
Tillbehörssko strömmatar extra
tillbehör som videobelysning, blixt
eller mikrofon. Extrautrustningen
stängs av och sättas på med kamerans
strömbrytare. Mer information finns i
användarhandboken som levereras med
tillbehöret.
Active Interface Shoe har en
säkerhetsanordning för att fästa det
installerade tillbehöret ordentligt. För
att fästa ett tillbehör, tryck ner och tryck
till stoppet och spänn därefter skruven.
För att ta bort ett tillbehör, lossar du
skruven och därefter trycker du ner och
drar ut tillbehöret.
•
När du spelar in en film med en extern blixt
(tillval) ansluten till tillbehörsskon, stänger
du strömmen till den externa blixten för att
förhindra att blixtens laddningsljud spelas
in.
• Du kan inte samtidigt använda en extern
blixt (tillval) och den inbyggda blixten.
• När en extern mikrofon (tillval) är ansluten,
stängs den interna mikrofonen av.
Inbyggd mikrofon (27)
En Active Interface Shoe-kompatibel
mikrofon (medföljer en) har prioritet
när den ansluts.
100
Fjärrsensor/Infraröd port
Rikta fjärrkontrollen (s. 103) mot
fjärrsensorn för att manövrera kameran.
Högtalare
Information om hur du justerar
volymen finns på sidan 31.

(VIEW IMAGES)-knapp (23, 30)
NIGHTSHOT-omkopplare (28)

(HOME)-knapp (10, 56)
Zoomknappar (27, 33)
START/STOP-knapp (22, 25)
Återställningsknapp (RESET)
Initierar alla inställningar, inklusive
inställningarna för datum och tid.
ACCESS-lampa ("Memory Stick PRO
Duo") (21)
Snabbreferens
LCD-skärm/pekskärm (19)
Batteri (13)

(Film)/
(stillbild)-lampa (17)
Strömbrytare (17)

(DISC BURN)-knapp (37)
Memory Stick Duo-kortplats (21)
EASY-knapp (22)
DISP/BATT INFO-knapp (14, 19)
(motljus)-knapp (28)
101
Handycam Station:
Blixt

Objektiv (Carl Zeiss-objektiv) (3)
Gränssnittskontakt
Stativfäste
Fäst stativet (tillval: skruvens längd
måste vara kortare än 5,5 mm) i
stativfästet med en stativskruv.
 (USB)-utmatning (50)
DCR-SR210E:endast utmatning
BATT (batteri) frigöringsspak (14)
102
(DISC BURN)-knapp (37)
A/V OUT-uttag (35, 47)
DC IN-uttag (13)
Fjärrkontroll
 /  /  /  / ENTER-knappar
Om du trycker på någon knapp på
[VISUAL INDEX]-skärmen eller
spellistan, visas den orangefärgade
ramen på LCD-skärmen. Välj en
önskad knapp eller ett alternativ med
 /  /  / , och tryck därefter på
ENTER för att aktivera alternativet.
ŸŸ Observera!
bort isoleringsbladet innan du använder
• Ta
fjärrkontrollen.
Isoleringsremsa
DATA CODE-knapp (64)
Visar datum och tid eller
kamerainställningsdata för inspelade
bilder när du trycker på den under
uppspelning.
SCAN/SLOW-knappar (23, 31)
  (Föregående/Nästa)-knappar
(24, 31)
Byta batteri i fjärrkontrollen
 Medan du trycker på fliken, för du in nageln i
springan och drar ut batterihållaren.
 Sätt i ett nytt batteri med +sidan uppåt.
 För in batterihållaren i fjärrkontrollen tills det
klickar.
PLAY-knapp (23, 31)
Snabbreferens
PHOTO-knapp (22, 25)
Bilden som visas på skärmen när du
trycker på den här knappen spelas in
som en stillbild.
• Rikta
fjärrkontrollen mot fjärrsensorn för att
manövrera kameran (s. 100).
• När inga kommandon har skickats från
fjärrkontrollen under en viss tid, försvinner
den orange ramen. Om du trycker på någon
av knapparna  /  /  / , eller ENTER en
gång till, visas ramen på den position där den
visades senast.
• Du kan inte välja vissa knappar på
LCD-skärmen med hjälp av  /  /  / .
STOP-knapp (23, 31)
DISPLAY-knapp (14)
Flik
Sändarenhet
START/STOP-knapp (22, 25)
Motorzoomknappar (27, 33)
PAUSE-knapp (23, 31)
VISUAL INDEX-knapp (23, 30)
Visar[VISUAL INDEX]-skärmen när
du trycker på denna under uppspelning.
103
VARNING!
Vid felbehandling kan batteriet
explodera. Du får inte ladda det, ta isär
det eller försöka elda upp det.
• När
litiumbatteriet blir svagt, minskar
fjärrkontrollens räckvidd eller fjärrkontrollen
kanske inte fungerar som den ska. Om detta
inträffar, byt ut batteriet mot ett Sony CR2025
litiumbatteri. Om du använder någon annan
typ av batteri kan uppstå risk för brand eller
explosion.
104
Indikatorer som visas under inspelning/uppspelning
Spela in filmer
HOME-knapp (9, 56)
Återstående batterikapacitet (ungefär)
(14)
Inspelningsstatus ([STBY] (beredskap)
eller [REC] (inspelning))
Inspelningsläge (HQ/SP/LP) (58)
Media för inspelning/uppspelning (20)
Räknare (timme/minut/sekund)
Spela in stillbilder
Återstående inspelningstid
OPTION-knapp (71)
FACE DETECTION (61)
VIEW IMAGES-knapp (23, 30)
Inställt ansiktsindex (61)
5,1-kanals inspelning
Bildformat (62)
Visa filmer
Ungefärligt antal stillbilder som kan
spelas in och media/under inspelning av
stillbilder
Gå tillbaka-knapp
Uppspelningsläge
Nummer för film som spelas för tillfället
/ Totalt antal inspelade filmer
Knappar för videofunktioner (23, 30)
Namn på datafil
Visa stillbilder
Nummer för aktuell stillbild/Totala
antalet inspelade stillbilder
Snabbreferens
Föregående-/Nästa-knapp (23, 30)
Mapp som spelas upp
Visas endast när inspelningsmediet för
stillbilder är ett "Memory Stick PRO
Duo."
Bildspelsknapp (34)
VISUAL INDEX-knapp (23, 30)
105
Indikatorer när du har gjort ändringar
Indikator
NightShot (28)
Super NightShot (76)
Färg långsam slutare (76)
PictBridge-anslutning
(50)
Följande indikatorer visas under
inspelning/uppspelning för att indikera
inställningar för kameran.
Uppe till vänster
Betydelse
Uppe till höger

Varning (86)
Undersida
Indikator
Undersida
Mitten
Uppe till vänster
Indikator

Betydelse
AUDIO MODE (58)
Inspelning med
självutlösare (77)
Blixt/REDEYE REDUC
(63)
MICREF LEVEL låg (77)
WIDE SELECT (59)
BLT-IN ZOOM MIC
(77)
Mitten
106
MOTIVPROGRAM (74)


Motljus (25)
Vitbalans (75)
SteadyShot av (59)
EXPOSURE (74)/
SPOT METER (74)
TELE MACRO (73)
ZEBRA (60)
Inställt ansiktsindex (32)
Betydelse
Bildtoning(76)
LCDbakgrundsbelysning
avstängd (19)
Fallsensor avstängd (69)
Fallsensor aktiverad (69)
Media som är valt för
stillbilder (20)
Indikator
Bildeffekt (77)
Digitala effekter (77)
Manuell fokusering (73)
FACE DETECTION (61)
Uppe till höger
Indikator
Betydelse
Betydelse
BILDFORMAT (62)
Bildspel aktiverat (34)
µµ Tips
• Indikatorerna och deras positioner är
ungefärliga och kan skilja sig mot det du
faktiskt ser.
Datakod under inspelning
Inspelningsdatum och tid spelas in
automatiskt på media. De visas inte under
inspelning. Du kan emellertid kontrollera
dem som [DATA CODE] under
uppspelning (s. 64).
Ordlista
ýý 5,1-kanalers surroundljud
Ett system som spelar upp ljud från 6
högtalare, 3 fram (vänster, höger och i mitten)
och 2 bak (höger och vänster) med en extra
lågpassubwoofer som räknas som en 0,1-kanal för
frekvenser på 120 Hz eller lägre.
ýý Dolby Digital
ýý VBR
VBR står för Variable Bit Rate,
inspelningsformatet för att automatiskt styra
bithastigheten (volymen av inspelningsdata i
ett givet tidssegment) enligt bildsekvensen som
spelats in. För snabbrörlig video, används mycket
hårdisksutrymme för att producera en tydlig bild
så inspelningstiden för mediet förkortas.
Ett ljudkodningssystem (komprimering) som
utvecklats av Dolby Laboratories Inc.
ýý Dolby Digital 5.1 Creator
Ljudkomprimeringsteknik utvecklad av Dolby
Laboratories Inc. Som effektivt komprimerar
ljud medan det bevarar hög ljudkvalitet. Ljud
komprimeras effektivt med högkvalitetsljud och
gör det möjligt att skapa 5.1-kanals surroundljud.
ýý Fragmentering
Ett tillstånd för media där filer är uppdelade
i bitar och spridda över hela enheten. Bilder
kan eventuellt inte sparas rätt. Du kan hantera
tillståndet genom att utföra [MEDIA FORMAT]
(s. 53).
ýý JPEG
JPEG står för Joint Photographic Experts Group,
en standard för komprimering av stillbilddata
(reducering av datamängd). Kameran spelar in
stillbilder i JPEG-format.
MPEG står för Moving Picture Experts
Group, gruppen av standarder för kodning
(bildkomprimering) av video (film) och ljud.
Det finns MPEG1 och MPEG2-format. Kameran
spelar in filmer med SD-bildkvalitet (standard
definition) i MPEG2-format.
Snabbreferens
ýý MPEG
ýý Miniatyrbild
Bilder med mindre storlek som gör att du kan
visa många bilder samtidigt. [VISUAL INDEX],
[ INDEX] och [ INDEX] visar bilder som
miniatyrbilder.
107
Index
4:3........................................36, 59
6IMAGES.................................65
12IMAGES...............................65
16:9............................................36
16:9 WIDE................................59
21-stiftsadapter........................36
FADER......................................76
C
CALIBRATION.......................96
CAMERA DATA....................64
CANDLE..................................74
FILE NO. (filnummer)...........62
Film.....................................22, 26
fotografering....................26
CLOCK/LANG........................68
Inspelningsläge................58
CLOCK SET.............................17
Kopiera filmer..................42
A
COLOR SLOW SHTR (färg
långsam slutare).......................76
Filmindex.................................32
ADD..........................................45
CONVERSION LENS............61
Filnamnstillägg........................92
ADD enligt datum...................45
COPIES.....................................50
FIREWORKS...........................74
Ansiktsindex............................32
Copyright..................................98
Fjärrkontroll...........................103
FLASH LEVEL.........................61
Ansiktsindex inställt...............61
Anslutning
Andra enheter..................47
Fotoskrivare.....................50
Tv-apparat........................35
Antal bilder som kan
spelas in.....................................62
Antalet bilder som kan spelas
in................................................62
D
FLASH MODE........................60
DATA CODE...................64, 106
FOCUS......................................73
DATE/TIME......................50, 64
DELETE
Enligt datum....................39
A.SHUT OFF (automatisk
avstängning).............................69
DELETE ALL...........................39
AUDIO MODE.......................58
DEMO MODE.........................69
AUTO SLW SHUTTR (Auto
långsam slutare).......................59
DIGITAL ZOOM....................59
A/V-kabel.................................12
DISP OUTPUT........................67
A/V OUT-uttag.................35, 47
B
Backup.........................See Save
Batteri..................................13, 14
Batteriinformation..................14
BEACH.....................................75
BEEP.........................................66
Bildhanteringsfiler...................92
Bildspel.....................................34
BLACK FADER.......................76
BLT-IN ZOOM MIC..............77
B&W..........................................77
Hårddisk...........................53
“Memory Stick PRO
Duo”..................................53
D.EFFECT (Digital effekt).....77
Filmer................................38
A/V-kabel...........................35, 47
FORMAT
Datumindex.............................33
AREA SET................................68
A/V-fjärranslutning................35
108
Fil...............................................92
Stillbilder..........................39
DISPLAY..................................65
DIVIDE....................................44
DROP SENSOR.......................69
Fotoskrivare.............................50
Fragmentering.......................107
Färg-tv-system.........................90
Förinstallerat laddningsbart
batteri........................................97
G
GENERAL SET........................69
Grepprem.................................19
GUIDEFRAME.......................60
Dubbelinspelning....................28
H
E
Handycam Station...........13, 102
Easy Handycam.......................22
EDIT..........................................44
EMPTY.....................................54
ERASE.......................................46
ERASE ALL..............................46
EXPOSURE..............................74
F
FACE DETECTION...............61
HELP.........................................10
HOME MENU.....................9, 56
CLOCK/LANG................68
GENERAL SET................69
MOVIE SETTINGS........58
OUTPUT SETTINGS.....67
PHOTO SETTINGS.......62
SETTINGS-kategori........56
SOUND/DISP SET.........66
VIEW IMAGES SET.......64
HQ.............................................58
Media........................................20
PB zoom....................................33
Hålla videokameran................25
MEDIA INFO..........................52
PHOTO CAPTURE................41
Mediainställning......................20
PHOTO COPY........................43
“Memory Stick”...................2, 93
PHOTO SETTINGS...............62
“Memory Stick Duo”..............93
PictBridge.................................50
Antalet bilder som kan
spelas in.............................62
PICT.EFFECT (Bildeffekt).....77
Memory Stick Duo-adapter...93
PORTRAIT..............................75
I
Icon......See Display indicators
IMAGE SIZE............................62
INDOOR..................................75
“InfoLITHIUM”-batteri.........94
Inspelning...........................22, 25
Inspelningstid..........................15
Isoleringsremsa......................103
J
JPEG..................................92, 107
K
Kondens....................................96
Kopiera.....................................47
Kopiera till videobandspelare
eller DVD/HDD-inspelare.....47
“Memory Stick PRO
Duo”....................................21, 93
“Memory Stick PRO
Duo” antal bilder som kan
spelas in.....................................62
“Memory Stick PRO-HG
Duo”..........................................93
MICREF LEVEL......................77
Miniatyrbild...........................107
Motljus......................................28
MOVE.......................................46
MOVIE DUB...........................42
MOVIE SETTINGS................58
MPEG.....................................107
L
MPEG2.....................................92
Ladda batteriet.........................13
N
Laddningstid............................15
LANDSKAP.............................75
LCD-bakgrundsbelysning......19
LCD BL LEVEL.......................82
NightShot.................................28
NIGHTSHOT LIGHT............59
Nätadapter................................13
Nätsladd....................................13
LCD BL LEVEL (ljusstyrka för
LCD-skärmen).........................66
O
LCD BRIGHT..........................66
OLD MOVIE...........................77
LCD COLOR...........................66
ONE PUSH..............................75
LCD-panel................................19
OPTION MENU.....................71
LCD PANEL............................67
Original.....................................45
Likströmskontakt....................13
OTHERS-kategorin.................38
LP...............................................58
OUTDOOR..............................75
M
OUTPUT SETTINGS.............67
Q
QUICK ON..............................27
QUICK ON STBY...................69
R
REC MODE.............................58
RECORD SOUND..................29
REDEYE REDUC..............61, 63
Redigera....................................38
På videokameran.............44
REMAINING SET (film).......60
REMOTE CTRL
(fjärrkontroll)...........................69
Reparera bilddatabasfilen.......55
S
SCENE SELECTION..............74
SELF-TIMER...........................77
SEPIA........................................77
SERIES......................................62
SETTINGS-kategori................56
Quick Reference
LANGUAGE SET..............18, 68
PLAYLIST EDIT.....................45
SIZE...........................................50
Självdiagnos..............................86
SLIDE SHOW SET..................34
SMTH SLW REC.....................29
SNOW.......................................75
SOUND/DISP SET.................66
SP...............................................58
Spara..........................................37
MANAGE MEDIA-kategori.. 52
P
Mapp.........................................92
PAL............................................90
Spela upp bilden på en tv.......35
Medföljande delar...................12
PASTEL....................................77
Spellista.....................................45
Spegelläge.................................29
109
ERASE...............................46
Använda utomlands................90
ERASE ALL......................46
Utskrift......................................50
MOVE...............................46
Skapa.................................45
V
Uppspelning.....................45
Varningsindikatorer...............86
SPOT FOCUS..........................73
Varningsmeddelanden...........87
SPOTLIGHT............................75
Varumärke...............................98
SPOT METER (flexibel
punktmätning).........................74
VBR.........................................107
STEADYSHOT........................59
Videobandspelare eller DVD/
HDD-inspelare........................47
Stillbild................................22, 26
Vidvinkel..................................27
Fotografering...................26
VIEW IMAGES SET...............64
IMAGE SIZE....................62
Visningsindikatorer..............105
Kopiera stillbilder............43
VISUAL INDEX................23, 30
Stillbildsfiler.....................92
VOLUME...........................31, 66
SUMMERTIME.......................68
Volymjusteringar....................31
SUNRISE&SUNSET...............74
V-OUT/PANEL.......................67
SUPER NIGHTSHOT............76
Vägguttag.................................13
S VIDEO-kabel........................35
S VIDEO-uttag........................35
T
Telefoto.....................................27
TELE MACRO.........................73
WHITE BAL. (Vitbalans)......75
WHITE FADER......................76
WIDE SELECT........................59
Tidsskillnader världen över...91
Z
TIMING...................................29
ZEBRA......................................60
Treben.....................................102
Tv-apparat................................35
TV-TYP..............................36, 67
TWILIGHT..............................74
TWILIGHT PORT..................74
U
Underhåll..................................93
Uppspelning.......................23, 30
Uppspelningstid......................15
USB-kabel.................................12
USB CONNECT......................92
USB-kabel.................................48
USB SELECT......................48, 50
110
W
USB-uttag.........................99, 102
Zooma.......................................27
ZOOM LINK...........................65
Å
Återstående
Batteri................................14
Hårddisk...........................52
“Memory Stick PRO
Duo”..................................52
Återställningsknapp
(RESET)..................................101
Download PDF

advertising