Sony | DCR-HC62E | Sony DCR-HC62E HC62 Standard Definition DV Tape camcorder Bruksanvisning

3-286-463-11(2)
Digital videokamera
Komma igång
Bruksanvisning
DCR-HC62E
© 2008 Sony Corporation
8
Spela in/
17
Spela upp
Använda menyn
31
Kopiering/redigering
53
Använda en dator
61
Felsökning
67
Övrig information
77
Snabbreferens
90
Läs detta först
Innan du använder enheten bör du läsa
igenom den här bruksanvisningen noga och
sedan förvara den så att du i framtiden kan
använda den som referens.
VARNING
Utsätt inte kameran för regn eller
fukt eftersom det kan medföra risk
för brand eller elstötar.
Utsätt inte batterierna för extrem
värme från t.ex. solsken, eld eller
liknande.
VARNING!
Byt bara ut batteriet mot ett batteri
av den angivna typen. Annars finns
det risk för brand eller
personskador.
FÖR KUNDER I EUROPA
Observera
Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan
påverka bilden och ljudet på den här produkten.
Den här produkten har testats och befunnits
motsvara kraven enligt EMC Directive för
anslutningskablar som är kortare än 3 meter.
Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör
att informationsöverföringen avbryts
(överföringen misslyckas) startar du om
programmet eller kopplar loss
kommunikationskabeln (USB-kabel eller
liknande) och sätter tillbaka den igen.
2
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser.
För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte
varan.
Användbara tillbehör: Fjärrkontroll
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller
i EU och andra europiska
länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet inte
skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
Med att sörja för att dessa batterier blir
kastade på ett riktigt sätt kommer du att
bidra till att skydda miljön och människors
hälsa från potentiella negativa
konsekvenser som annars kunnat blivit
orsakat av felaktig avfallshantering.
Återvinning av materialet vill bidra till att
bevara naturens resurser. När det gäller
produkter som av säkerhet, prestanda eller
dataintegritetsskäl kräver permanent
anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta
batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat
korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter
när det är förbrukat. För alla andra batterier,
vänligen se avsnittet om hur man tar bort
batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet
på en återvinningsstation för förbrukade
batterier. För mer detaljerad information
rörande korrekt avfallshantering av denna
produkt eller batterier, vänligen kontakta
ditt kommunkontor, din avfallsstation eller
din återförsäljare där du köpt produkten.
”Memory Stick”-typer som du kan
använda i videokameran
Du kan använda ”Memory Stick” som har
nedanstående logo (s. 79).
–
(”Memory Stick Duo”)
–
(”Memory Stick
PRO Duo”)
–
(”Memory Stick
PRO-HG Duo”)
”Memory Stick Duo”
(Den här storleken kan användas med
videokameran.)
Anmärkning för kunder i de länder
som följer EU-direktiv
Tillverkaren av den här produkten är Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Auktoriserad representant för EMC
och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. För eventuella ärenden gällande service
och garanti, se adresserna i de separata
service- respektive garantidokumenten.
Att observera angående
användning
Videokameran levereras med två
olika bruksanvisningar
– ”Bruksanvisning” (Den bruksanvisning
du läser nu)
– ”Förenklad guide (First Step Guide)” med
information om hur du ansluter
videokameran till en dator och hur du
använder den medföljande programvaran
(finns på den medföljande CD-ROMskivan)
Kassettyper som du kan använda i
videokameran
”Memory Stick”
(Kan inte användas med videokameran.)
• Den enda typ du kan använda är ”Memory
Stick Duo”.
• ”Memory Stick PRO Duo” kan bara
användas med ”Memory Stick PRO”kompatibel utrustning.
• Fäst inte etiketter och liknande på
”Memory Stick Duo” eller en Memory
Stick Duo-adapter.
När du använder ett ”Memory Stick
Duo” med ”Memory Stick”kompatibel utrustning
Glöm inte bort att du måste sätta in
”Memory Stick Duo” i en Memory Stick
Duo-adapter.
Memory Stick Duo-adapter
Du kan använda mini -DV-kassetter som är
märkta med
. Den här videokameran
kan inte hantera Cassette Memoryfunktionen (s. 78).
Fortsättning ,
3
Läs det här först (Fortsättning)
Använda videokameran
• Håll eller bär inte videokameran i följande
delar.
Sökare
Svart punkt
Batteri
Vit, röd, blå eller
grön punkt
LCD-panel
• Videokameran är inte dammsäker,
droppsäker eller vattentät.
Se ”Användning och underhåll” (s. 82).
• Kontrollera att du har vänt kontakten rätt
innan du ansluter videokameran till en
annan enhet via en kommunikationskabel.
Om du med våld försöker ansluta en
kontakt kan anslutningen skadas vilket i
sin tur kan leda till funktionsstörningar i
videokameran.
Om menyalternativen, LCD-panelen,
sökaren och linsen
• Ett menyalternativ som är nedtonat är inte
tillgängligt under de aktuella inspelningseller uppspelningsförhållandena.
• LCD-skärm och sökare är tillverkade med
mycket hög precision; över 99,99% av
bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det
förekomma små svarta och/eller ljusa
punkter (vita, röda, blå eller gröna), som
hela tiden syns på LCD-skärmen eller i
sökaren. De här punkterna uppkommer
vid tillverkningen och går inte helt att
undvika. De påverkar inte inspelningen på
något sätt.
4
• Om LCD-skärmen, sökaren eller linsen
utsätts för direkt solljus under en längre
tid kan det leda till funktionsstörningar.
• Rikta inte kameran direkt mot solen. Det
kan leda till funktionsstörningar hos
videokameran. Vill du ta bilder av solen
bör du bara göra det när ljuset inte är så
intensivt, till exempel när solen håller på
att gå ned.
Om ändring av språkinställningen
• Skärmmenyerna på respektive språk
används för att beskriva de olika
procedurerna. Om det behövs byter du
språk för skärmmenyerna innan du
använder videokameran (s. 13).
Spela in
• Innan du startar inspelningen bör du göra
en testinspelning för att kontrollera att
bild och ljud spelas in utan problem.
• Du kan inte räkna med att få ersättning för
innehållet i en inspelning om du inte har
kunnat göra en inspelning eller
uppspelning på grund av att det var fel på
videokameran, lagringsmediet eller
liknande.
• Olika länder och regioner använder olika
TV-färgsystem. Om du vill titta på
inspelningarna på en TV behöver du en
TV som använder PAL-systemet.
• TV-program, filmer, videoband och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat.
Om du gör inspelningar som du inte har
rätt att göra kan det innebära att du bryter
mot upphovsrättslagarna.
Om den här bruksanvisningen
• Bilderna av LCD-skärmen och sökaren
som används i den här bruksanvisningen
som illustrationer har tagits med en
digitalkamera och kan därför skilja sig
från hur du ser dem.
• Design och tekniska data för
inspelningsmediet och tillbehören kan
ändras utan att det meddelas i förväg.
Om Carl Zeiss-objektivet
• Den här videokameran är utrustad med ett
Carl Zeiss-objektiv, ett objektiv som
utvecklats i samarbete med Carl Zeiss i
Tyskland och av Sony Corporation och
som är känt för sin överlägsna
bildkvalitet. Det använder mätsystemet
MTF för videokameror och har samma
kvalitet som ett typiskt Carl Zeissobjektiv.
MTF= Modulation Transfer Function
Värdet visar hur mycket av ljuset från
motivet som kommer in genom linsen.
5
Innehållsförteckning
Läs detta först ................................ 2
Att observera angående användning
..................................................... 3
Komma igång
Steg 1: Kontrollera att du har fått med
alla tillbehör .................................. 8
Steg 2: Ladda batteriet ................... 9
Steg 3: Slå på strömmen och ställ in
datum och tid .............................. 12
Ändra språkinställningen ............. 13
Steg 4: Göra inställningar innan
inspelning ................................... 14
Steg 5: Sätt i ett band eller ett
”Memory Stick Duo” .................... 15
Snabb sökning efter önskad scen
(Nollställningsminne) ................ 27
Söka scen efter inspelningsdatum
(datumsökning) ......................... 28
Visa filmen på en TV .................... 29
Använda menyn
Använda menyalternativen
............................................ 31
Menyalternativ .............................. 32
CAMERA SET-meny ............... 34
Inställningar för att justera
videokameran efter
inspelningsförhållandena
MEMORY SET-meny ............. 39
Inställningar för ”Memory Stick Duo”
PICT.APPLI.-meny ................ 41
Spela in/Spela upp
Enkel inspelning/uppspelning (Easy
Handycam) ................................. 17
Spela in ........................................ 19
Zoomning .................................... 21
Spela in på mörka platser (NightShot
plus) .......................................... 21
Exponeringsinställning för motiv i
motljus ...................................... 22
Spela in i spegelläge ................... 22
Välja bildproportioner (16:9 eller 4:3)
för inspelningen ........................ 22
Spela upp ..................................... 23
Använda PB zoom ....................... 25
Använda guidefunktionerna (USAGE
GUIDE) ....................................... 25
Söka efter startpunkten ................ 26
Söka efter den sista scenen i den
senast gjorda inspelningen (END
SEARCH) .................................. 26
Manuell sökning (EDIT SEARCH)
................................................... 27
Granska de senast inspelade
scenerna (inspelningsgranskning)
................................................... 27
6
Specialeffekter på bilderna och
tilläggsfunktioner vid inspelning/
uppspelning
EDIT/PLAY-meny ................. 45
Inställningar för redigering eller
uppspelning i olika lägen
STANDARD SET-meny ........ 47
Inställningar under inspelning på
band eller andra grundläggande
inställningar
TIME/LANGU.-meny ............. 50
Anpassa den personliga menyn ... 51
Kopiering/redigering
Kopiering till videobandspelare/DVD/
HDD-inspelare ............................ 53
Spela in bilder från en
videobandspelare och liknande
..................................................... 55
Kopiera bilder från ett band till ett
”Memory Stick Duo” .................... 57
Radera inspelade bilder från ”Memory
Stick Duo” ................................... 57
Markera bilder på ”Memory Stick
Duo” med specifik information
(Utskriftsmärke/Bildskydd) .......... 58
Skriva ut inspelade bilder (PictBridge
-kompatibel skrivare) .................. 59
Använda en dator
Vad du kan göra med en Windowsdator ............................................ 61
Installera ”Förenklad guide” och
programvaran ............................. 63
Titta på ”Förenklad guide” ............ 65
Använda en Macintosh-dator ........ 65
Felsökning
Felsökning .................................... 67
Varningsindikatorer och
meddelanden .............................. 74
Övrig information
Använda videokameran utomlands
..................................................... 77
Underhåll och försiktighetsåtgärder
..................................................... 78
Användbara kassettband ........... 78
Om ”Memory Stick” ..................... 79
Om ”InfoLITHIUM”-batteriet ........ 80
Om i.LINK ................................... 81
Använda videokameran .............. 82
Tekniska data ............................... 87
Snabbreferens
Identifiera delar och reglage ......... 90
Indikatorer som visas under
inspelning/uppspelning ............... 94
Sakregister ................................... 97
7
Komma igång
Steg 1: Kontrollera att du har fått med alla
tillbehör
Kontrollera att du fått med följande
tillbehör tillsammans med videokameran.
Siffran inom parentes visar antalet av
respektive tillbehör.
Uppladdningsbart batteri NP-FH40 (1)
(s. 9, 80)
Nätadapter (1) (s. 9)
CD-ROM ”Handycam Application
Software” (1) (s. 61)
Nätkabel (1) (s. 9)
Trådlös fjärrkontroll (1) (s. 93)
Ett litiumbatteri av knappcellstyp är redan
installerat.
A/V-kabel (1) (s. 29, 53)
USB-kabel (1) (s. 59)
8
Bruksanvisning (Den handbok du läser nu)
(1)
Steg 2: Ladda batteriet
2
1
2
3
Komma igång
1
Likströmskontakt (DC)
Batteri
POWER-omkopplare
DC IN-kontakt
4
Till vägguttaget
Nätadapter
Nätkabel
Du kan ladda ”InfoLITHIUM”batteriet (H-serien) (s. 80) när du har
satt in det i videokameran.
4 Anslut nätkabeln till nätadaptern
och till ett vägguttag.
b Obs
• Du kan inte använda något annat
”InfoLITHIUM”-batteri än H-serien till
videokameran.
1 Passa in batteriets kontakter mot
videokameran 1, och sätt sedan
fast batteriet genom att klicka det
på plats 2.
2 Skjut POWER-omkopplaren i
pilens riktning till OFF (CHG)
(standardinställning).
3 Vänd kontakten så att märket v är
CHG-lampa
(uppladdning)
CHG-lampan (uppladdning) tänds och
uppladdningen börjar. CHG-lampan
(uppladdning) släcks när batteriet har
laddats upp helt. Koppla bort
nätadaptern från DC IN-kontakten.
b Obs
• Koppla bort nätadaptern från DC IN-kontakten
på videokameran genom att greppa om både
videokameran och likströmskontakten (DC).
vänt nedåt och anslut
nätadaptern till DC IN på
videokameran.
Fortsättning ,
9
Steg 2: Ladda batteriet (Fortsättning)
Använda en extern strömförsörjning
Du kan driva videokameran med ström från
ett vägguttag genom att göra samma
anslutningar som när du laddar upp
batteriet. I det här fallet laddas inte batteriet
ur.
Kontrollera batteriets tillstånd
(batteriinformation)
Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG)
och tryck sedan på DISP/BATT INFO.
Hur du tar bort batteriet
1 Stäng av strömmen och tryck sedan på
PUSH.
2 Ta bort batteriet i pilens riktning.
POWER-omkopplare
DISP/BATT INFO-knapp
Efter en stund visas den ungefärliga
inspelningsbara tiden samt
batteriinformationen under ungefär
7 sekunder. Du kan visa
batteriinformationen i upp till 20 sekunder
genom att trycka på DISP/BATT INFO
igen medan informationen visas.
1
2
PUSH
Återstående batteritid (ungefärlig)
När du förvarar batteriet
Innan du förvarar batteriet under en längre
tid bör du ladda ur det helt (s. 81).
60
65
Inspelningskapacitet (ungefärlig)
Du kan kontrollera återstående batteritid på
LCD-skärmen.
Indikator
Status
Tillräcklig batteritid kvar
Låg batterinivå, inspelning/
uppspelning avbryts snart.
Sätt i ett nyladdat batteri eller
ladda det batteri som sitter i.
10
Uppladdningstid
Ungefärlig tid (antal min.) som krävs för att
fulladda ett helt tomt batteri.
Batteri
Uppladdningstid
NP-FH40 (medföljer)
125
NP-FH50
135
170
NP-FH100
390
Inspelningstid
Ungefärlig tid som du har till förfogande
(antal min.) när du använder ett fulladdat
batteri.
Batteri
Oavbruten
Typisk
inspelningstid inspelningstid*
NP-FH40
(medföljer)
100
110
50
55
NP-FH50
115
130
55
65
NP-FH70
245
280
120
140
NP-FH100
565
635
280
315
* Typisk inspelningstid visar tiden när du
upprepar start/stopp under inspelning, slår av/på
strömmen och utför zoomning.
b Obs
• Alla tiderna är uppmätta under följande
förhållanden:
Övre raden: Inspelning med LCD-skärm.
Undre raden: Inspelning med sökaren när LCDpanelen är stängd.
Uppspelningstid
Ungefärlig tid som du har till förfogande
(antal min.) när du använder ett fulladdat
batteri.
Batteri
LCD-panelen
öppen
LCD-panelen
stängd
NP-FH40
(medföljer)
120
150
NP-FH50
140
170
LCD-panelen
stängd
NP-FH70
300
370
NP-FH100
695
845
Om batteriet
• Innan du byter batteri ställer du POWERomkopplaren på OFF (CHG).
• CHG-lampan (uppladdning) blinkar under
uppladdning eller så visas inte
batteriinformationen (s. 10) korrekt i följande
situationer.
– Batteriet är inte rätt isatt.
– Batteriet är skadat.
– Batteriet är uttjänt (endast för
batteriinformationen).
• Strömmen tas inte från batteriet så länge
nätadaptern är ansluten till DC IN-kontakten på
videokameran, även om nätkabeln är
bortkopplad från vägguttaget.
Komma igång
NP-FH70
LCD-panelen
öppen
Batteri
Om uppladdnings-, inspelnings- och
uppspelningstider
• Tiderna är uppmätta vid en temperatur på
videokameran på 25 °C. (10°C- 30°C
rekommenderas.)
• Inspelnings- och uppspelningstiden blir kortare
om du använder videokameran där det är kallt.
• Inspelnings- och uppspelningstiden kan bli
kortare beroende på under vilka förhållanden
som du använder videokameran.
Om nätadaptern
• Använd närmsta vägguttag när du använder
nätadaptern. Koppla genast loss nätadaptern
från vägguttaget om det uppstår
funktionsstörningar när du använder
videokameran.
• Använd inte nätadaptern i ett trångt utrymme,
till exempel mellan väggen och en fåtölj.
• Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt
(DC) eller batterikontakterna med något
metallföremål. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
• Om videokameran är avstängd får den
fortfarande ström om den är ansluten till
vägguttaget via nätadaptern.
11
Steg 3: Slå på strömmen och ställ in datum och
tid
Innan du använder videokameran för första
gången bör du ställa in datum och tid. Så
länge du inte har ställt in datum och tid
visas skärmen [CLOCK SET] varje gång du
slår på videokameran eller ändrar läge på
POWER-omkopplaren.
3 Flytta till [M] (månad) med
och ställ sedan in med
/
.
4 Flytta till [D] (dag) med
och
ställ sedan in med
/
och
upprepa proceduren för timmar
och minuter.
5 Kontrollera att inställningen för
datum och tid är korrekt, och
peka sedan på
.
Peka på knappen
på LCD-skärmen.
Klockan startar.
POWERomkopplare
1 Tryck på den gröna knappen och
tänd respektive lampa genom att
skjuta POWER-omkopplaren i
pilens riktning.
CAMERA-TAPE: För inspelning på ett
band.
CAMERA-MEMORY: För inspelning
på ett ”Memory Stick Duo”.
PLAY/EDIT: För att spela upp eller
redigera bilder.
Skärmen [CLOCK SET] för inställning
av klockan visas.
–:––:––
CLOCK SET
Y
M
D
2008 - 1 - 1
Stänga av strömmen
Skjut POWER-omkopplaren till OFF
(CHG).
Återställa datum och tid
Du kan ställa in önskat datum och tid
genom att trycka på
t
/
t
[CLOCK SET] (s. 31).
b Obs
• Om du inte använder videokameran under
ungefär 3 månader laddas det inbyggda
uppladdningsbara batteriet ur och det finns risk
för att tidsinställningarna raderas ur minnet. I så
fall laddar du upp det uppladdningsbara batteriet
och ställer in datum och tid igen (s. 86).
• Vid leverans är strömmen inställd för att slås av
automatiskt om du låter videokameran stå
oanvänd under ungefär 5 minuter ([A.SHUT
OFF], s. 50).
0: 00
z Tips
OK
2 Ställ in [Y] (året) med
/
.
Du kan välja vilket år som helst fram till
och med år 2079.
12
• Datum och tid visas inte under inspelning men
spelas automatiskt in på bandet och kan visas
under uppspelning (se sid. 49 för [DATA
CODE] (när funktionen Easy Handycam
används kan du bara ställa in [DATE/TIME])).
• Om pekskärmens knappar inte fungerar som de
ska justerar du pekskärmen (CALIBRATION)
(s. 84).
Ändra språkinställningen
Du kan byta språk för menyerna och de
meddelanden som visas på skärmen.
Peka på
t [MENU] t
(TIME/LANGU.) t [LANGUAGE],
och välj sedan det språk som du vill
använda.
Komma igång
13
Steg 4: Göra inställningar innan inspelning
Öppna objektivskyddet
Skjut LENS COVER-omkopplaren mot
OPEN.
• Växla mellan att stänga av eller på
skärmindikatorerna (t.ex. batteritiden) genom att
trycka på DISP/BATT INFO.
Sökaren
Du kan se på bilder i sökaren för att
undvika att slita ut batteriet eller när bilden
som visas på LCD-skärmen är dålig.
Sökare
När inspelningen är klar stänger du
objektivskyddet genom att skjuta LENS
COVER mot CLOSE.
LCD-panelen
Öppna LCD-panelen 90 grader mot
videokameran (1) och vrid den sedan till
den vinkel som bäst passar för inspelning
eller uppspelning (2).
Sökarens lins och
justeringsspak
Använd inställningsspaken
och ställ in bilden i sökaren
så att den blir skarp.
DISP/BATT INFO
180 grader
(max.)
2
z Tips
• Du kan ställa in ljusstyrkan för sökarens
bakgrundsbelysning genom att välja [LCD/VF
SET] - [VF B.LIGHT] (s. 48).
2
90 grader
(max.)
1
90 grader mot
videokameran
Grepprem
Spänn fast greppremmen och håll
videokameran med rätt grepp.
b Obs
• Se upp så att du inte råkar trycka på knapparna
under LCD-skärmens ram när du öppnar eller
ställer in LCD-panelen.
z Tips
• Om du vrider LCD-panelen 180 grader mot
objektivet kan du stänga LCD-panelen med
LCD-skärmen riktad utåt. Det är ett praktiskt
läge vid uppspelning.
• Hur du gör för att ställa in ljusstyrkan på LCDskärmen finns beskrivet under [LCD/VF SET] [LCD BRIGHT] (s. 48).
14
4
1
2
3
Steg 5: Sätt i ett band eller ett ”Memory Stick
Duo”
b Obs
Kassettband
Du kan bara använda kassetter av formatet
mini-DV
(s. 78).
1 Skjut och håll
OPEN/EJECT-spak
3 Stäng locket.
Mata ut kassetten
Öppna locket genom att följa samma
procedur som i steg 1 och ta ur kassetten.
Komma igång
OPEN/EJECTspaken i pilens riktning och
öppna sedan locket.
• Stäng inte kassettfacket med våld
genom att trycka på {DO NOT PUSH}
samtidigt som det stängs. Det kan
orsaka funktionsstörningar.
z Tips
• Inspelningstiden varierar beroende på
[
REC MODE] (s. 47).
”Memory Stick Duo”
Lock
Kassettfacket skjuts ut och öppnas
automatiskt.
2 Sätt i en kassett med
bandfönstret riktat utåt, och tryck
sedan på
.
Tryck lätt mitt på
kassettens baksida.
Bandfönster
Du kan använda ”Memory Stick” som har
nedanstående logo (s. 79).
–
(”Memory Stick Duo”)
–
(”Memory Stick
PRO Duo”)
–
(”Memory Stick
PRO-HG Duo”)
1 Öppna LCD-panelen.
Kassettfack
Kassettfacket stängs automatiskt.
Fortsättning ,
15
Steg 5: Sätt i ett band eller ett ”Memory Stick Duo” (Fortsättning)
2 Se till att du har vänt ”Memory
Stick Duo” rätt och skjut in det i
Memory Stick Duo-facket tills det
klickar på plats.
Aktivitetslampa
Med märket v riktat mot
LCD-skärmen
Mata ut ett ”Memory Stick Duo”
Tryck med lätt hand in och för ut ”Memory
Stick Duo” längs videokameran.
b Obs
• Aktivitetslampan lyser eller blinkar när
videokameran skriver eller läser information.
Då måste du vara extra försiktig så att du inte
skakar eller stöter till videokameran; du får inte
heller stänga av den, mata ut ”Memory Stick
Duo” eller ta bort batteriet. Då finns det risk för
skador på informationen.
• Om du tvingar in ”Memory Stick Duo” i facket i
fel riktning, kan ”Memory Stick Duo”, Memory
Stick Duo-facket eller bildinformationen
skadas.
• Om du försöker ta ut ”Memory Stick Duo” med
våld riskerar du att skada det.
• Var försiktig när du sätter in eller tar ut
”Memory Stick Duo” så att du inte förlorar taget
om det och tappar ”Memory Stick Duo”.
z Tips
• Antalet bilder som du kan lagra varierar
beroende på bildkvalitet och bildstorlek. Mer
information finns på sid. 39.
16
Spela in/Spela upp
Enkel inspelning/uppspelning (Easy
Handycam)
Med funktionen Easy Handycam är de flesta av videokamerans inställningar automatiskt
optimerade, vilket gör att du slipper tänka på finjusteringar. Skärmen blir mer lättläst genom
att teckenstorleken ökar.
E
Öppna objektivskyddet (s. 14).
B
Om POWER-omkopplaren
är ställd på OFF (CHG)
trycker du på den gröna
knappen och skjuter
omkopplaren.
A
D
Spela in/Spela upp
F
C
Filmer
Stillbilder (4:3)
1 Tänd CAMERA-
1 Tänd CAMERA-
TAPE-lampan genom
att skjuta POWERomkopplaren E.
MEMORY-lampan
genom att skjuta
POWER-omkopplaren E.
2 Tryck på EASY A.
EASY
2 Tryck på EASY A.
visas på skärmen
EASY
B.
3 Tryck på REC START/STOP F
(eller C) för att starta
inspelningen.*
3 Tryck på PHOTO D för att spela
in.**
Ljudsignal
60min
EASY
visas på skärmen
B.
60min EASY
1.0M
30
Ljud från slutaren
REC
GUIDE MENU
GUIDE
MENU
Indikatorn ändras
från [STBY] till [REC].
Tryck på REC START/STOP en gång
till för att stoppa inspelningen.
Blinkar t Lyser
Ställ in fokus genom
Spela in genom att
att trycka lätt på den
trycka in den helt.
här knappen och hålla
den intryckt.
Fortsättning ,
17
Enkel inspelning/uppspelning (Easy Handycam) (Fortsättning)
* Filmer spelas in i läget SP (standardläge) på en kassett.
** Stillbilder spelas in med kvaliteten [FINE] på ”Memory Stick Duo”.
Spela upp filmer/stillbilder
Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren E. Peka på
knapparna på skärmen B enligt följande.
Filmer
Stillbilder
Starta uppspelningen
genom att peka på
och sedan peka på
Peka på
/
bild.
GUIDE
A
.
B
GUIDE
t
för att välja en
D
A
MENU
C
D
A GUIDE (s. 25)
B Snabbspolning bakåt/framåt
C Stopp
D Växla mellan uppspelning/
paus
B
C
A GUIDE (s. 25)
B Banduppspelning
C Föregående/nästa
D Radera (s. 57)
x Avbryta funktionen Easy Handycam
Tryck på EASY A igen.
försvinner från skärmen.
x Menyinställningar du kan ändra när du använder funktionen Easy
Handycam
Peka på [MENU] så visas de inställningar du kan ändra. Mer information om inställningar
finns på sid. 31.
• Nästan alla inställningar återgår automatiskt till respektive standardinställning (s. 32).
•
visas inte när du använder Easy Handycam.
• Avbryt funktionen Easy Handycam om du vill lägga till effekter eller justera inställningar för
bilderna.
x Knappar som inte går att använda under Easy Handycam
När du använder funktionen Easy Handycam fungerar inte följande knappar. [Invalid
during Easy Handycam operation.] visas för åtgärder som du inte kan använda samtidigt
med Easy Handycam.
• . (bakgrundsbelysning)-knapp (s. 22)
• WIDE SELECT-knapp (i CAMERA-MEMORY-läge) (s. 22)
• PHOTO-knapp (i CAMERA-TAPE-läge) (s. 19)
18
Spela in
Öppna objektivskyddet (s. 14).
PHOTO
POWER-omkopplare
REC START/
STOP A
REC START/
STOP B
Spela in filmer
Filmer spelas in på ett band.
Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF (CHG) trycker
du på den gröna knappen och skjuter omkopplaren.
Spela in/Spela upp
Tänd CAMERA-TAPE lampan genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger i pilens riktning.
Tryck på REC START/STOP A (eller B).
60min
STBY
60min
GUIDE
[STBY]
60min
REC
P-MENU
60min
GUIDE
P-MENU
[REC]
Tryck på REC START/STOP A (eller B) en gång till för att stoppa inspelningen.
b Obs
• Du kan inte spela in film på ett ”Memory Stick Duo” med den här videokameran.
z Tips
• Medan du spelar in film på ett band, eller i standbyläge, kan du spela in en stillbild på ”Memory Stick
Duo” genom att trycka ner PHOTO helt. Stillbilder blir låsta till bildformatet [0,2M] i läget 16:9, eller
[VGA (0,3M)] i läget 4:3 (s. 39).
Fortsättning ,
19
Spela in (Fortsättning)
Spela in stillbilder
Stillbilder spelas in på ”Memory Stick Duo”.
Tänd CAMERA-MEMORY lampan genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger i pilens riktning.
Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF (CHG) trycker
du på den gröna knappen och skjuter omkopplaren.
Tryck och håll ner PHOTO något för att ställa in fokus, och tryck
sedan ner knappen helt.
Ljudsignal
min
Ljud från slutaren
1.0M
GUIDE
P.MENU
min
1.0M
GUIDE
Blinkar b Lyser
Ett ljud från slutaren hörs. När
slocknar har bilden spelats in.
Kontrollera den senaste inspelningen på ett ”Memory Stick Duo”
Peka på
. Om du vill radera bilden pekar du på
t [YES].
z Tips
• Se sid. 39 för mer information om bildkvalitet, bildstorlek och antalet inspelningsbara bilder.
20
P.MENU
Zoomning
Bilden kan förstoras upp till 25 gånger
originalstorleken med zoomspaken eller
med zoomknapparna under LCD-skärmen.
z Tips
• Om du vill använda en zoomning som är större
än 25 × kan du ställa in [DIGITAL ZOOM]
(s. 38).
Spela in på mörka platser
(NightShot plus)
Infraröd sändare
(Vidvinkel)
Ställ NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren på
ON. (
och [”NIGHTSHOT PLUS”]
visas.)
Spela in/Spela upp
Bredare synfält:
b Obs
Motivet verkar närmare:
(Teleläge)
Om du vill zooma långsamt rör du
zoomspaken bara en liten bit. Om du vill
zooma snabbare rör du spaken mer.
b Obs
• [STEADYSHOT] kanske inte kan reducera
oskärpan som önskat när zoomspaken står i läge
T (Teleläge).
• Se till att du håller kvar fingret på zoomreglaget.
Om du tar bort fingret från zoomreglaget kan
det hända att funktionsljudet för zoomreglaget
också spelas in.
• Du kan inte påverka zoomningshastigheten med
zoomknapparna under LCD-skärmen.
• Det minsta möjliga avståndet mellan
videokameran och motivet för att bilden ska bli
skarp är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och
ungefär 80 cm i teleläget.
• Funktionen NightShot plus och Super
NightShot plus använder infrarött ljus. Se upp så
att du inte blockerar infrarödsändaren med
fingrarna eller på något annat sätt. Ta bort
eventuell konversionslins (tillval).
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen kan du ställa in
skärpan manuellt ([FOCUS], s. 36).
• Använd inte funktionerna NightShot plus och
Super NightShot plus där det är ljust. Det kan
orsaka funktionsstörningar.
z Tips
• Om du vill ha bilden ljusare använder du
funktionen Super NightShot plus (s. 37). Om du
vill spela in med mer naturtrogna färger
använder du funktionen Color Slow Shutter
(s. 38).
Fortsättning ,
21
Spela in (Fortsättning)
Exponeringsinställning för motiv
i motljus
Välja bildproportioner (16:9
eller 4:3) för inspelningen
WIDE SELECT POWER-omkopplare
För att ställa in exponeringen för motiv i
motljus trycker du på . (motljus)-knappen
för att visa .. Du avbryter
motljusfunktionen genom att trycka på
. (motljus) igen.
Spela in i spegelläge
2
1
Öppna LCD-panelen så att den bildar
90 grader (rät vinkel) mot videokameran
(1) och vrid den sedan 180 grader (ett
halvt varv) mot objektivsidan (2).
z Tips
• På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men
den inspelade bilden blir normal.
Välja bildproportioner för filmer
1 Ställ POWER-omkopplaren på
CAMERA-TAPE.
2 Välj önskade skärmproportioner genom
att trycka flera gånger på WIDE
SELECT.
z Tips
• Skillnaderna i betraktningsvinkeln mellan 4:3
och 16:9 varierar beroende på zoomläget.
• När du spelar upp på en TV bör du ställa in
bildproportionerna med [TV TYPE] efter TV:n
(s. 29).
• När du visar bilder som spelats in i läget 16:9
med [TV TYPE] ställt på [4:3] kan vissa motiv
göra bilden oskarp (s. 29).
Välja bildproportioner för stillbilder
1 Ställ POWER-omkopplaren på
CAMERA-MEMORY.
Bildproportionerna för bilden växlar
över till 4:3.
2 Välj önskade skärmproportioner genom
att trycka flera gånger på WIDE
SELECT.
b Obs
• Storleken för stillbilder är låst på [0,7M]
( 0,7M ) i läget 16:9 (bredbildsläge). I läget 4:3
kan du välja upp till [1,0M] ( 1,0M ).
z Tips
• Information om hur många bilder du kan spela
in finns på sid. 39.
22
Spela upp
Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren flera
gånger i pilens riktning.
Om POWER-omkopplaren är ställd på OFF (CHG)
trycker du på den gröna knappen och skjuter
omkopplaren.
Spela upp filmer
och sedan peka på
.
Växla mellan uppspelning och paus när du pekar på *
60min
60min
Spela in/Spela upp
Starta uppspelningen genom att peka på
GUIDE
P-MENU
Stopp**
Snabbspolning bakåt/framåt
* Uppspelningen avbryts automatiskt om pausläget varar längre än 3 minuter.
**
visas istället för
när ett ”Memory Stick Duo” med inspelade bilder matas in och bandet inte
spelas upp.
Justera ljudvolymen
Du ställer in volymen genom att peka på
/
.
t [VOLUME] och peka sedan på
z Tips
• Om du inte kan hitta [VOLUME] under
, pekar du på [MENU] (s. 31).
Söka efter en scen under uppspelning
Peka och håll ner
/
under uppspelning (bildsökning) eller
snabbspolning av bandet framåt eller bakåt (snabbsökning).
/
under
z Tips
• Du kan spela upp i olika lägen ([
VAR.SPD PB], s. 45).
Fortsättning ,
23
Spela upp (Fortsättning)
Visa stillbilder
Peka på
.
Den senast inspelade bilden visas.
1.0M
MEMORY PLAY
GUIDE
Byt
uppspelningsmedium*
P-MENU
Föregående/nästa
*
Gå till indexskärmen
visas på skärmen där bandet spelas upp.
Visa bilder från ett ”Memory Stick Duo” på indexskärmen
Peka på
A
. Du växlar tillbaka till enbildsvisning genom att peka på någon av bilderna.
B
A Föregående/Nästa 6 bilder
B Bilden som visades innan du växlade över till indexskärmen.
Om du vill visa bilder i andra mappar pekar du på
t
en mapp med
/
och pekar sedan på
(s. 41).
24
t [PB FOLDER], och väljer
Använda PB zoom
Du kan förstora den inspelade bilden från
ungefär 1,1 till 5 gånger den ursprungliga
storleken.
Förstoringen kan justeras med hjälp av
zoomspaken eller zoomknapparna under
LCD-skärmen.
Använda
guidefunktionerna
(USAGE GUIDE)
Du kan enkelt välja önskad
inställningsskärm genom att använda
guidefunktionerna (USAGE GUIDE).
60min
STBY
GUIDE
P-MENU
Videokameran har 3 guidefunktioner som
visas nedan.
Tar dig till den
inställningsskärm som hör
till inspelning.
USEFUL
GUIDE:
Tar dig till den
inställningsskärm som hör
till de grundläggande
funktionerna.
DISP
GUIDE:
Gör det möjligt för dig att
få information om
innebörden av de olika
skärmindikatorerna som
visas på LCD-skärmen.
Mer information finns på
sid. 96.
1 Spela upp den bild du vill förstora.
2 Förstora bilden med T (telefoto).
En ram visas i bilden.
3 Peka på skärmen på det område av
bilden du vill förstora inom den givna
ramen.
4 Ställ in förstoringen med W (vidvinkel)/
T (telefoto).
Om du vill avbryta pekar du på [END].
Spela in/Spela upp
SHOOT
GUIDE:
1 Peka på [GUIDE].
b Obs
• Du kan inte påverka zoomningshastigheten med
zoomknapparna under LCD-skärmen.
2 Välj önskat alternativ.
till exempel att spela in nattmotiv
Peka på [SHOOT GUIDE] t
[SELECT SCENE] t
/
för att
visa [To keep the mood of a night view].
3 Peka på [SET].
Önskad inställningsskärm visas.
Gör inställningarna som du vill ha dem.
Fortsättning ,
25
Använda guidefunktionerna
(USAGE GUIDE) (Fortsättning)
Inställning som inte kan användas
samtidigt med Easy Handycam
Vissa åtgärder går inte att utföra samtidigt
som du använder Easy Handycam. Om en
önskad inställning inte är tillgänglig och du
fortfarande vill använda den, trycker du på
[SET] så får du vidare instruktioner på
skärmen. Avbryt Easy Handycam genom
att följa instruktionerna och gör sedan
inställningen.
z Tips
Söka efter
startpunkten
Söka efter den sista scenen i
den senast gjorda inspelningen
(END SEARCH)
När du har matat ut kassetten med en
inspelning kan du inte längre använda
[END SEARCH] för den inspelningen.
Kontrollera att CAMERA-TAPElampan tänds (s. 19).
Peka på
• Om [SET] inte visas i steg 3 följer du
instruktionerna på skärmen.
t
60min
END SEARCH
.
1
0:00:00
EXECUTING
CANCEL
Peka här om du vill avbryta åtgärden.
Den sista scenen i den senast gjorda
inspelningen spelas upp under ungefär
5 sekunder, sedan växlar videokameran
över till standbyläge där inspelningen
slutade.
b Obs
• [END SEARCH] fungerar inte som den ska om
det finns oinspelade partier mellan de inspelade
avsnitten på bandet.
z Tips
• Du kan också välja [END SEARCH] från
menyn. När PLAY/EDIT-lampan tänds väljer
du genvägen [END SEARCH] i den personliga
menyn (s. 31).
26
Manuell sökning (EDIT SEARCH)
Du kan söka efter startpunkten där nästa
inspelning ska startas från samtidigt som du
granskar bilden på skärmen. Ljudet spelas
inte upp under sökningen.
Kontrollera att CAMERA-TAPElampan tänds (s. 19).
1 Peka på
Snabb sökning efter önskad
scen (Nollställningsminne)
Kontrollera att PLAY/EDIT-lampan
tänds (s. 23).
.
60min
De sista 2 sekunderna (ungefär) av den
senast inspelade scenen spelas upp.
Sedan växlar videokameran över till
standbyläge.
STBY
0:00:00
PLAY
STOP
2 Fortsätt att peka på
DISPLAY
(för att
gå bakåt)/
(för att gå framåt)
och avbryt pekandet där du vill att
inspelningen ska starta.
Spela in/Spela upp
mREW
EDIT
ZERO SET MEMORY
1 Under uppspelning trycker du på
Granska de senast inspelade
scenerna
(inspelningsgranskning)
Du kan visa ungefär 2 sekunder av den scen
du spelade in alldeles innan du avbröt
inspelningen.
Kontrollera att CAMERA-TAPElampan tänds (s. 19).
Peka på
t
60min
Bandräkneverket nollställs på ”0:00:00”
och
visas på skärmen.
60min
0:00:00
GUIDE
P-MENU
Om bandräkneverket inte visas trycker
du på DISPLAY.
.
STBY
ZERO SET MEMORY på
fjärrkontrollen vid den punkt som
du senare vill hitta tillbaka till.
0:00:00
2 När du vill avbryta uppspelningen
trycker du på STOP.
EDIT
Fortsättning ,
27
Söka efter startpunkten (Fortsättning)
3 Tryck på mREW.
Bandet stannar automatiskt när
bandräkneverket når ”0:00:00”.
Bandräkneverket återgår till visning av
tidskod och visning av
nollställningsminnet försvinner.
1 Tryck på SEARCH M. på
fjärrkontrollen.
2 Tryck på . (föregående)/
> (nästa) för att välja
inspelningsdatum.
60 min
4 Tryck på PLAY.
0:00:00:00
30 min
DATE -01
SEACH
Uppspelningen startar från punkten
”0:00:00” på bandräkneverket.
GUIDE
P-MENU
Avbryta proceduren
Tryck på ZERO SET MEMORY igen innan
du spolar tillbaka.
Tryck på STOP.
b Obs
b Obs
• Skillnaden i tid mellan tidskoden och
bandräkneverket kan vara flera sekunder.
• Nollställning av minnet fungerar inte som det
ska om det finns oinspelade partier mellan
inspelade avsnitt på bandet.
• Funktionen för datumsökning fungerar inte som
den ska om det finns oinspelade partier mellan
de inspelade avsnitten på bandet.
Söka scen efter
inspelningsdatum
(datumsökning)
Du kan söka efter en punkt där
inspelningsdatum ändras.
Kontrollera att PLAY/EDIT-lampan
tänds (s. 23).
SEARCH M.
./>
STOP
28
Avbryta proceduren
Visa filmen på en TV
Du kan ansluta videokameran till ingången på en TV eller en videobandspelare via en
A/V-kabel (1) eller en A/V-kabel med S VIDEO (2). För den här funktionen ansluter du
videokameran till vägguttaget med den medföljande nätadaptern (s. 9). Se även
bruksanvisningarna som följer med de komponenter du tänker ansluta.
Enhet utan S
VIDEO-kontakt
Enhet med
S VIDEO-kontakt
(Svart)
Spela in/Spela upp
(Gul)
(Vit)
1
(Vit)
Anslutning för
A/V-Fjärrkontroll
(Röd)
(Röd)
2
: Signalflöde
A A/V anslutningskabel (medföljer)
Anslut till ingången på en annan enhet.
B A/V anslutningskabel med S
VIDEO (tillval)
När du ansluter till en annan enhet via S
VIDEO-kontakten med en A/V-kabel med
S VIDEO-kabel, får du mer verklighetstrogna
bilder än om du ansluter med den
medföljande A/V-kabeln.
Anslut den vita och den röda kontakten
(vänster och höger ljudkanal) och S VIDEOkontakten (S VIDEO-kanalen) på en A/Vkabel. I det här fallet behöver du inte ansluta
den gula kontakten (standardvideo). Om du
bara ansluter med S VIDEO-kontakten hörs
inget ljud.
z Tips
• Du kan visa tidskoden på en TV genom att ställa
[DISP OUTPUT] på [V-OUT/PANEL] (s. 49).
(Gul)
Videobandspelare
eller TV
Ansluta videokameran till en TV via en
videobandspelare
Anslut videokameran till LINE INingången på videobandspelaren. Om
videobandspelaren har en ingångsväljare
ställer du den på LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2 osv.).
Ställa in bildproportionerna efter den
anslutna TV:n (16:9/4:3)
Ändra bildförhållandet efter storleken på
TV-skärmen.
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att
skjuta POWER-omkopplaren flera gånger.
2 Peka på
t [MENU] t
(STANDARD SET) t [TV TYPE]
t [16:9] eller [4:3] t
.
Fortsättning ,
29
Visa filmen på en TV (Fortsättning)
b Obs
• När du ställer [TV TYPE] på [4:3], eller när
bildens proportioner växlar mellan lägena 16:9
och 4:3, är det möjligt att bilden blir ostadig.
• På vissa TV-apparater med 4:3-format visas inte
stillbilder, som spelats in med
bildproportionerna 4:3, som fullskärmsbilder.
Detta är inget fel.
• När du spelar upp en film som spelats in med
bildproportionerna 16:9 på en 4:3-formats TV
som inte kan hantera 16:9-signaler, ställer du
[TV TYPE] på [4:3].
Om du har en mono-TV (bara en
ljudingång)
Anslut A/V-kabelns gula kontakt till
videobandspelarens videoingång och anslut
den vita (vänster kanal) eller röda kontakten
(höger kanal) till ljudingången på TV:n
eller videobandspelaren.
Om TV:n eller videobandspelaren har
en adapter med 21 stift
(EUROCONNECTOR)
Du måste ha 21-stiftsadaptern (tillval) för
att ansluta videokameran till en TV och visa
de inspelade bilderna. Den här adaptern är
bara avsedd för utsignaler.
TV/videobandspelare
30
Använda menyn
Använda menyalternativen
1 Tänd respektive lampa genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger i pilens riktning.
CAMERA-TAPE-lampa:
CAMERA-MEMORY-lampa:
Stick Duo”
inställningar för band
inställningar för ”Memory
PLAY/EDIT-lampa: inställningar för visning/redigering
2 Välj menyalternativ genom att peka på LCD-skärmen.
Alternativ som inte är tillgängliga visas nedtonade.
x Använda den personliga
menyns genvägar
z Tips
• Du kan anpassa den personliga menyn så att
du får den som du själv vill ha den (s. 51).
1 Peka på
MENU
1/3
.
STBY
60min
0:00:00
DISP
GUIDE
SCENE
SELECT
LCD
BRIGHT
TELE
MACRO
FADER
2 Peka på önskat alternativ.
Om önskat alternativ inte visas på
skärmen pekar du på
/
tills
alternativet visas.
3 Välj önskad inställning och peka sedan
på
.
Du kan anpassa menyalternativ som inte
finns med i den personliga menyn.
1 Peka på
t [MENU].
2 Välj önskad meny.
Välj ett alternativ genom att peka på
/
, och peka sedan på
.
(Proceduren i steg 3 är densamma
som i steg 2.)
3 Välj önskat alternativ.
Du kan också välja ett alternativ genom
att direkt peka på det.
4 Anpassa alternativet.
När inställningarna är färdiga stänger
du menyskärmen genom att peka på
t
(stäng).
Om du ångrar dig och inte vill ändra
inställningen pekar du på
och
kommer då tillbaka till föregående
skärm.
Använda menyn
Den personliga menyn är avsedd för
genvägar till de menyalternativ du ofta
använder.
x Använda menyalternativen
x Använda menyalternativ när
funktionen Easy Handycam
används
visas inte när du använder Easy
Handycam. Peka på [MENU] för att
visa menyindexskärmen.
31
Menyalternativ
Vilka menyalternativ som finns tillgängliga (z) varierar beroende
på vilken lampa som lyser.
När du aktiverat funktionen Easy Handycam används följande
inställningar automatiskt (s. 17).
TAPE
MEMORY PLAY/EDIT
Easy Handycam
CAMERA SET-meny (s. 34)
SCENE SELECT
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTOSLW SHTR
SPOT FOCUS
FOCUS
TELE MACRO
SUPER NSPLUS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z*1
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
z
–
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AUTO
–
AUTO
AUTO
ON
–
AUTO
OFF
OFF
ON
OFF
z*2
OFF
ON
–
–
–
–
–
–
–
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
OFF/FINE/z
z
–
SERIES
–
–*3
–*3
z
–
z
z
z
–
z
–
–
–
–
–
–
–
z
–
–
–
–
z
z
z
–
–
–
z
z
OFF
–
OFF
OFF
–
OFF
ON
–
z
MEMORY SET-meny (s. 39)
STILL SET
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
PICT.APPLI.-meny (s. 41)
FADER
SLIDE SHOW
D.EFFECT
PICT.EFFECT
SMTH INT.REC
INT.REC-STL
DEMO MODE
PictBridge PRINT
USB SELECT
32
TAPE
MEMORY PLAY/EDIT
Easy Handycam
EDIT/PLAY-meny (s. 45)
VAR.SPD PB
REC CTRL
AUD DUB CTRL
END SEARCH
–
–
–
z
–
–
–
–
z
z
z
z
–
–
–
–
STANDARD SET-meny (s. 47)
z
z
–
–
–
–
–
–
z
–
z
z
LCD/VF SET
z
z
z
TV TYPE
USB CAMERA
DISP GUIDE
GUIDEFRAME
DATA CODE
REMAINING
REMOTE CTRL
BEEP
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CALIBRATION
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
z
–
–
z
z
z
z
z
–
z
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
SP
12BIT
z
–
– /NORMAL/ – /
NORMAL
–*3
OFF
z
OFF
z
AUTO
ON
z
LCD PANEL
–
5 min
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–*3
–*3
Använda menyn
REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME
AUDIO MIX
TIME/LANGU.-meny (s. 50)
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
*1 Denna inställning finns bara tillgänglig när du tar en stillbild.
*2 Inställningen visas bara när POWER-omkopplaren är ställd på CAMERA-MEMORY.
*3 Videokameran återställs till det värde som var inställt innan du aktiverade funktionen Easy Handycam.
33
CAMERA SET-meny
Inställningar för att justera videokameran
efter inspelningsförhållandena
FIREWORKS* (
Standardinställningarna är markerade med
B.
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 31.
SCENE SELECT
SCENE SELECT är ett effektivt verktyg
för inspelning av bilder i olika situationer.
B AUTO
)
Välj det här läget när du filmar
fyrverkerier.
LANDSCAPE* (
)
Välj det här läget om du vill att kameran
ska fokusera på motiv som ligger långt
bort. Det här läget gör att videokameran
fokuserar på det egentliga motivet istället
för på glaset i ett fönster, eller nätet i en
skärm, när du filmar genom dem.
Välj det här läget om du vill ha ett effektivt
inspelningsläge utan att använda [SCENE
SELECT].
TWILIGHT* (
)
Välj det här läget om du vill bevara
skymningskänslan hos avlägsna motiv i
halvmörker.
PORTRAIT (mjukt porträttläge) (
)
Välj det här läget när du vill framhäva
motivet, till exempel människor eller
blommor, samtidigt som bakgrunden
mjukas upp.
CANDLE ( )
Välj det här läget om du vill bevara den
dunkla atmosfären hos en scen med
levande ljus.
34
SPOTLIGHT** (
)
Välj det här läget om du vill motverka
tendensen att ansikten, som spelas in i
stark belysning, blir extremt vita.
SUNRSE SUNSET* (soluppgång &
solnedgång) (
)
SPORTS** (sportläge) (
Välj det här läget om du vill bevara
stämningen när du filmar solnedgångar
och soluppgångar.
Välj det här läget om du behöver minimera
kameraskakningarna när du filmar motiv
som rör sig snabbt.
)
BEACH** (
)
Välj det här läget om du behöver motverka
tendensen att ansikten blir för mörka, ett
fenomen som kan uppstå när du filmar där
det är mycket ljust, till exempel på en
sandstrand i sommarsol.
Du återställer den automatiska
exponeringen genom att peka på [AUTO]
t [END].
b Obs
• Om du ställer in [SPOT METER], ställs
[EXPOSURE] automatiskt på [MANUAL].
EXPOSURE
SNOW** (
)
Välj det här läget om du vill undvika att
bilden blir för mörk när du filmar där det är
mycket ljust och där vitt dominerar, till
exempel i en skidbacke.
Du kan låsa bildens ljusstyrka manuellt.
Ställer in ljusstyrkan när objektet är för ljust
eller för mörkt.
2
* Inställd för att enbart fokusera på objekt
som befinner sig längre bort.
** Inställd för att inte fokusera på objekt som
befinner sig i närheten.
b Obs
• Om du ställer in [SCENE SELECT] avbryts
[WHITE BAL.].
SPOT METER (Flexibel
exponeringsmätare)
1 Peka på [MANUAL].
visas.
2 Justera exponeringen genom att peka på
/
.
3 Peka på
.
Använda menyn
3
1
Du återställer den automatiska
exponeringen genom att peka på [AUTO]
t
.
b Obs
Du kan ställa in och låsa exponeringen på
motivet så att det spelas in tillräckligt ljust
även om det är stor kontrast mellan motivet
och bakgrunden, till exempel
strålkastarbelysta motiv på en scen.
• När du ändrar läge på POWER-omkopplaren,
eller ändrar inställningen för [SCENE
SELECT], kan bildens ljusstyrka ändras även
om du ställt in den under [EXPOSURE].
WHITE BAL. (vitbalans)
Du kan ställa in färgbalansen efter
ljusförhållandena i omgivningen.
1
B AUTO
2
1 På skärmen pekar du på den punkt som du
vill justera och låsa exponeringen för.
visas.
2 Peka på [END].
Vitbalansen ställs in automatiskt.
OUTDOOR (
)
Vitbalansen anpassas efter följande
inspelningsförhållanden:
– Utomhus
– Nattfilmning, neonskyltar och fyrverkerier
– Soluppgång eller solnedgång
– I belysningen från dagsljuslysrör
Fortsättning ,
35
CAMERA SET-meny (Fortsättning)
INDOOR (n)
Vitbalansen anpassas efter följande
inspelningsförhållanden:
– Inomhus
– På fester eller i studior där
belysningsförhållandena snabbt skiftar
– I belysningen från videolampor i en studio
eller från natriumlampor eller färgade
glödlampor
ONE PUSH (
)
Vitbalansen ställs in efter
ljusförhållandena i omgivningen.
1 Peka på [ONE PUSH].
2 Ställ upp ett vitt föremål, till exempel
en bit vitt papper, som fyller ut hela
skärmen under samma ljusförhållanden
som kommer att gälla när du filmar
motivet.
3 Peka på [
].
blinkar snabbt. När vitbalansen är
inställd och har lagrats i minnet slutar
indikatorn att blinka.
• När vitbalansen har ställts in med [ONE PUSH]
och om du ändrar inställningarna för [SCENE
SELECT] eller om du tar med dig
videokameran ut från att ha varit inomhus, eller
tvärtom, behöver du ställa in vitbalansen på nytt
genom att utföra [ONE PUSH]-proceduren igen.
AUTOSLW SHTR (Auto långsam
slutare)
När du ställer [AUTOSLW SHTR] på [ON]
kommer slutarhastigheten automatiskt att
minskas till 1/25 där det är mörkt.
SPOT FOCUS
Du kan välja att ställa in skärpan på ett
motiv som inte befinner sig i mitten av
skärmen.
1
2
b Obs
• Ställ [WHITE BAL.] på [AUTO] eller [ONE
PUSH] när kameran används i belysning från
ljusrör med vitt eller kallt vitt sken.
• När du har valt [ONE PUSH] fortsätter du att
rikta kameran mot det vita föremålet under tiden
som
blinkar snabbt.
•
blinkar långsamt om inställning med [ONE
PUSH] inte gick att göra.
• Om [ONE PUSH] är valt och om
fortsätter
att blinka efter det att du har tryckt på
,
ställer du [WHITE BAL.] på [AUTO].
• Om du ställer in [WHITE BAL.], ställs [SCENE
SELECT] automatiskt på [AUTO].
z Tips
• Om du har bytt batteri samtidigt som du
använder läget [AUTO] eller om du tar med dig
videokameran ut från att ha varit inomhus
samtidigt som du använt [EXPOSURE], väljer
du [AUTO] och riktar videokameran mot ett
näraliggande vitt föremål under 10 sekunder, så
får du en bättre inställning av färgbalansen.
1 Peka på motivet på LCD-skärmen.
9 visas.
2 Peka på [END].
Om du vill att fokus ska ställas in
automatiskt pekar du på [AUTO] t
[END].
b Obs
• Om du ställer in [SPOT FOCUS], ställs
[FOCUS] automatiskt på [MANUAL].
FOCUS
Du kan ställa in fokus manuellt. Om du
medvetet vill fokusera på ett visst motiv
kan du välja det här läget.
1 Peka på [MANUAL].
9 visas.
36
2 Peka på
(fokusering på närliggande
motiv)/
(fokusering på avlägsna
motiv) för att ställa in skärpan. visas när
du nått det minsta möjliga avståndet för
fokuseringen och
visas när du nått det
största möjliga avståndet för fokuseringen.
3 Peka på
.
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen kan du ställa in
skärpan manuellt ([FOCUS], s. 36).
Om du vill att fokus ska ställas in
automatiskt pekar du på [AUTO] t
Bilden spelas in med upp till 16 gånger den
känslighet som inspelning med NightShot
plus ger om du ställer [SUPER NSPLUS]
på [ON] när också NIGHTSHOT PLUSomkopplaren (s. 21) är ställd på ON.
och [”SUPER NIGHTSHOT PLUS”]
visas på skärmen.
.
b Obs
• Det minsta möjliga avståndet mellan
videokameran och motivet för att bilden ska bli
skarp är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och
ungefär 80 cm i teleläget.
z Tips
TELE MACRO
Med det här alternativet kan du spela in små
motiv, som till exempel blommor och
insekter. Du kan sudda ut bakgrunder så att
motivet framträder tydligare.
När du ställer [TELE MACRO] på [ON]
( ), flyttas zoomen (s. 21) automatiskt till
översidan av T (telefoto) vilket gör att du
kan spela in närliggande motiv, ner till
ungefär 38 cm.
Du avbryter genom att peka på [OFF] eller
zooma till vidvinkelläge (W-sidan).
b Obs
• Om du spelar in ett avlägset motiv kan det vara
svårt att fokusera på det och fokuseringen kan ta
lång tid.
Avbryt inställningen genom att ställa
[SUPER NSPLUS] på [OFF] eller
NIGHTSHOT-omkopplaren på OFF.
b Obs
• Använd inte NightShot plus/[SUPER NSPLUS]
där det är ljust. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
• Se upp så att du inte blockerar infrarödsändaren
med fingrarna eller på något annat sätt (s. 90).
• Ta bort eventuell konversionslins (tillval).
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen kan du ställa in
skärpan manuellt ([FOCUS], s. 36).
• Videokamerans slutarhastighet ställs
automatiskt in efter rådande ljusförhållanden.
Det kan göra rörelserna i filmen långsammare.
Använda menyn
• Det är lättare att ställa in fokus om du först
zoomar in genom att föra zoomspaken mot T
(telefoto), sedan ställer du in det rätta
zoomningsläget för inspelningen genom att föra
spaken mot W (vidvinkel). Om du vill spela in
ett motiv på nära håll, flyttar du zoomspaken
mot W (vidvinkel), sedan justerar du fokus.
SUPER NSPLUS (Super NightShot
plus)
NS LIGHT (NightShot-belysning)
När du använder antingen NightShot plus
(s. 21) eller [SUPER NSPLUS] (s. 37) för
inspelningen, kan du spela in klarare bilder
genom att ställa [NS LIGHT], vilket sänder
ut infrarött ljus (osynligt), på [ON]
(standardinställning).
b Obs
• Se upp så att du inte blockerar infrarödsändaren
med fingrarna eller på något annat sätt (s. 90).
• Ta bort eventuell konversionslins (tillval).
• Det största avståndet vid fotografering med [NS
LIGHT] är ungefär 3 m.
Fortsättning ,
37
CAMERA SET-meny (Fortsättning)
z Tips
• Om du spelar in där det är mörkt, till exempel
tar nattscener eller filmar i månljus, ställer du in
[NS LIGHT] på [OFF]. På det här sättet kan du
få djupare färger i bilden.
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)
DIGITAL ZOOM
Om du vill använda en zoomning som är
större än 25 × (standardinställning) när du
spelar in på band kan du välja maximal
zoomningsnivå. Tänk på att bildkvaliteten
försämras när du använder digital
zoomning.
När du ställer [COLOR SLOW S] på [ON]
kan du spela in bilder med klarare färger
trots att du spelar in där det är mörkt.
och [COLOR SLOW SHUTTER] visas
på skärmen.
Om du vill avbryta [COLOR SLOW S]
pekar du på [OFF].
Stapelns högra sida visar det digitala
zoomningsområdet. Zoomningsområdet
visas när du valt zoomningsnivå.
b Obs
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen kan du ställa in
skärpan manuellt ([FOCUS], s. 36).
• Videokamerans slutarhastighet ställs
automatiskt in efter rådande ljusförhållanden.
Det kan göra rörelserna i filmen långsammare.
SELF-TIMER
När du ställer in [SELF-TIMER] på [ON]
( ), börjar självutlösaren spela in cirka 10
sekunder efter att du tryckt på PHOTO för
att spela in stillbilder.
Om du vill avbryta nedräkningen pekar du
på [RESET].
Om du vill avbryta [SELF-TIMER] pekar
du på [OFF].
z Tips
• Du kan också ställa in självutlösaren med
knappen PHOTO på fjärrkontrollen (s. 93).
38
B OFF
Zoomning upp till 25 × utförs optiskt.
50 ×
Zoomning upp till 25 × utförs optiskt, efter
det utförs zoomning upp till 50 × digitalt.
2000 ×
Zoomning upp till 25 × utförs optiskt, efter
det utförs zoomning upp till 2 000 ×
digitalt.
STEADYSHOT
Du kan kompensera för kameraskakningar
(standardinställning är [ON]).
Ställ [STEADYSHOT] på [OFF] ( ) när
du använder stativ (tillval) eller när du
använder en konversionslins (tillval), då
blir bilden naturlig.
MEMORY SETmeny
Inställningar för ”Memory Stick Duo”
Standardinställningarna är markerade med
B.
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 31.
• [EXP.BRKTG] fungerar inte när det återstående
minnesutrymmet på ”Memory Stick Duo” inte
räcker till för 3 bilder.
B FINE (
STANDARD (
)
Spelar in stillbilder med normal
bildkvalitet.
x
BURST
Du kan spela in flera stillbilder efter
varandra genom att trycka på PHOTO.
B OFF
b Obs
• Bildkvaliteten låses automatiskt på [FINE] när
du använder funktionen Easy Handycam.
IMAGE SIZE
x
B 1,0M ( 1,0M )
Spelar in stillbilder med relativt god
skärpa.
)
Spelar oavbrutet in stillbilder i
0,5-sekunders intervaller.
Maximalt antal stillbilder spelas in när du
trycker in PHOTO helt och håller knappen
intryckt.
Med bildproportionerna 4:3:
Spelar in upp till 4 stillbilder (bildstorlek
1,0 M) eller 13 bilder (bildstorlek VGA)
kontinuerligt.
Med bildproportionerna 16:9:
Spelar in upp till 4 stillbilder (bildstorlek
0,7 M) kontinuerligt.
)
Spelar in 3 stillbilder efter varandra med
olika exponering, med ett intervall på
ungefär 0,5 sekunder. Du kan sedan
jämföra de 3 stillbilderna och välja den
bild som har blivit bäst exponerad.
VGA (0,3M) (
b Obs
• Du kan bara ställa in [IMAGE SIZE] när
POWER-omkopplaren är ställd på CAMERAMEMORY.
• Om du ställer in bildproportionerna på 16:9
(bredbild), låses [IMAGE SIZE] automatiskt på
[0,7M] (s. 22).
Kapaciteten på ”Memory Stick Duo”
och antal bilder som går att spela in
Med bildproportionerna 4:3
1,0M
(1152 × 864)
VGA
(640 × 480)
1,0M
128 MB
245
600
780
1970
256 MB
445
1000
1400
3550
512 MB
910
2050
2900
7300
1 GB
1850
4250
6000
14500
b Obs
• Du kan bara ställa in [BURST] när POWERomkopplaren är ställd på CAMERAMEMORY.
• [BURST] kan inte ställas in när du använder
funktionen Easy Handycam.
• Maximala antalet stillbilder spelas in när du
använder självutlösaren eller använder
fjärrkontrollen.
)
Spelar in maximalt antal stillbilder.
Använda menyn
Välj det här läget när du inte spelar in
oavbrutet.
EXP.BRKTG (
)
Spelar in stillbilder med hög kvalitet.
STILL SET
NORMAL (
QUALITY
x
Fortsättning ,
39
MEMORY SET-meny (Fortsättning)
1,0M
(1152 × 864)
VGA
(640 × 480)
1,0M
2 GB
3750
8600
12000
30000
4 GB
7400
17000
23500
59500
15000
34000
48000
115000
8 GB
Med bildproportionerna 16:9
0,7M
(1152 × 648)
0,7M
40
0,2M*
(640 × 360)
0,2M
128 MB
325
780
980
1970
256 MB
590
1400
1750
3550
512 MB
1200
2900
3650
7300
1 GB
2450
6000
7500
14500
2 GB
5000
12000
15000
30000
4 GB
9900
23500
29500
59500
8 GB
20000
48000
60000
115000
ALL ERASE
Raderar alla bilder från ett ”Memory Stick
Duo” utan bildskydd, eller i den valda
mappen.
1 Välj [ALL FILES] eller [CURRNT
FOLDER (aktuell mapp)].
[ALL FILES]: Raderar alla bilderna på
”Memory Stick Duo”.
[CURRNT FOLDER (Aktuell mapp)]:
Raderar alla bilderna i den valda mappen.
2 Peka på [YES] två gånger t
.
b Obs
• Om du använder ett ”Memory Stick Duo” med
skrivskyddet aktiverat avbryter du först
bildskyddet genom att skjuta tillbaka fliken
(s. 79).
• Själva mappen raderas inte även om du raderar
alla bilderna i den.
• När [
Erasing all data...] visas får du inte:
– Använda POWER-omkopplaren/
funktionsknapparna.
– Mata ut ”Memory Stick Duo”.
FORMAT
”Memory Stick Duo” har formaterats på
fabriken och behöver inte formateras innan
du kan använda det.
* Om du spelar in en stillbild på ett ”Memory
Stick Duo” med POWER-omkopplaren ställd
på CAMERA-TAPE, är [IMAGE SIZE]
automatiskt låst på [0,2M]. Du kan inte välja
bildstorleken [0,2M] under [STILL SET].
Peka två gånger på [YES] för att formatera
t
.
Formateringen är klar och alla bilderna har
raderats.
b Obs
b Obs
• Alla värden är uppmätta med följande
inställningar:
Övre raden: [FINE] är vald som bildkvalitet.
Undre raden: [STANDARD] är vald som
bildkvalitet.
• När du använder ett ”Memory Stick Duo”
tillverkat av Sony Corporation.
Hur många bilder du kan spela in beror på
inspelningsförhållandena och
inspelningsmediet.
• När [
Formatting...] visas får du inte:
– Använda POWER-omkopplaren/
funktionsknapparna.
– Mata ut ”Memory Stick Duo”.
• Formateringen raderar all information från
”Memory Stick Duo” även skyddad
bildinformation och nyskapade mappar.
PICT.APPLI.-meny
Specialeffekter på bilderna och
tilläggsfunktioner vid inspelning/
uppspelning
FILE NO.
B SERIES
Filerna numreras i löpande följd, även om
du byter ”Memory Stick Duo”.
Filnumreringen återställs när du skapar en
ny mapp eller byter inspelningsmapp.
RESET
Återställer filnumret till 0001 när du byter
”Memory Stick Duo”.
FADER
Du kan använda följande effekter på det du
spelar in.
NEW FOLDER
.
b Obs
• De mappar som du har skapat kan du inte radera
med videokameran. Du måste formatera
”Memory Stick Duo” (s. 40), eller radera dem
via en dator.
• Antal bilder som du kan spela in på ett
”Memory Stick Duo” kan minska när antalet
mappar ökar.
REC FOLDER (Inspelningsmapp)
1 Välj önskad effekt i standbyläge (för
intoning) eller inspelningsläge (för
uttoning), och peka sedan på
.
När du valt [OVERLAP], [WIPE] eller
[DOT FADER] blir skärmbilden blå när
bilden lagras, sedan lagras bilden på bandet
som en stillbild.
2 Tryck på REC START/STOP.
Toningsindikatorn slutar blinka och
slocknar när toningen är utförd.
Du avbryter [FADER] innan funktionen har
startat genom att peka på [OFF] i steg 1.
Om du trycker en gång på REC START/
STOP, avbryts inställningen.
STBY
Uttoning
Välj med
/
vilken mapp som ska
användas för inspelning, och peka sedan på
.
WHITE FADER
b Obs
BLACK FADER
• Med standardinställningen sparas bilderna i
mappen 101MSDCF.
• Om du har spelat in i en viss mapp används
samma mapp som standardmapp för
uppspelning.
Använda menyn
Du kan skapa en ny mapp (102MSDCF till
999MSDCF) på ett ”Memory Stick Duo”.
När 9 999 bilder har lagrats i aktuell mapp
skapas en ny mapp automatiskt för lagring
av efterföljande bilder.
Peka på [YES] t
Standardinställningarna är markerade med
B.
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 31.
REC
Intoning
MOSAIC FADER
PB FOLDER (Uppspelningsmapp)
Välj uppspelningsmapp med
peka sedan på
.
/
och
MONOTONE
Vid intoning växlar bilden gradvis över från
svartvitt till färg. Vid uttoning växlar bilden
gradvis över från färg till svartvitt.
Fortsättning ,
41
PICT.APPLI.-meny (Fortsättning)
OVERLAP (endast intoning)
D.EFFECT (Digitala effekter)
Du kan lägga digitala effekter till
inspelningarna.
WIPE (endast intoning)
1 Peka på önskad effekt.
2 Justera effekten med hjälp av
och peka sedan på
.
/
,
DOT FADER (endast intoning)
Effekt
Justeringsmöjligheter
STILL
Graden av
genomskinlighet för den
stillbild som du tänker
lägga på under filmen.
FLASH
Intervallet vid
uppspelning med en
bildruta i taget.
LUMI. KEY
Färgschemat för det
område i stillbilden som
ska ersättas med filmen.
TRAIL
Uttoningstiden för den
identiska bilden.
SLOW
SHUTTR*
Slutarhastighet (1 = 1/25,
2 = 1/12, 3 = 1/6, 4 = 1/3).
OLD MOVIE*
Du behöver inte göra
några inställningar.
SLIDE SHOW
Spelar upp de bilder som finns lagrade på
ett ”Memory Stick Duo” i tur och ordning
(bildspel).
1 Peka på
t [PB FOLDER].
2 Välj [ALL FILES ( )] eller [CURRNT
FOLDER ( , aktuell mapp)] och peka
sedan på
.
Om du väljer [CURRNT FOLDER ( ,
aktuell mapp)], spelas alla bilderna i den
mapp, som du valt som aktuell mapp för
uppspelning under [PB FOLDER] (s. 41)
upp i en följd efter varandra.
3 Peka på [REPEAT].
4 Välj [ON] eller [OFF] och därefter
.
Om du vill upprepa bildspelet väljer du
[ON] (
).
Om du bara vill spela upp bildspelet en
gång väljer du [OFF].
5 Peka på [END] t [START].
Om du vill avbryta [SLIDE SHOW] pekar
du på [END]. Om du vill göra paus pekar
du på [PAUSE].
z Tips
• Du kan bestämma startbild för bildspelet med
/
innan du pekar på [START].
* Endast tillgängligt vid inspelning på band.
3 Peka på
.
visas.
Om du vill avbryta [D.EFFECT] pekar du
på [OFF].
B OFF
Använder inte inställningen [D.EFFECT].
STILL
Du kan spela in en film och samtidigt
lägga den ovanpå en redan inspelad
stillbild genom att trycka på [STILL].
FLASH (ryckiga rörelser)
Du kan filma så att resultatet blir som en
stillbildsserie (strobe-effekt).
42
LUMI. KEY (luminanskey)
Du kan filma så att de ljusare områdena i
en tidigare inspelad stillbild ersätts med
det du filmar efter det att du valt [LUMI.
KEY].
NEG.ART
Färger och ljusstyrka inverteras (byts ut
mot sina motsatser).
SEPIA
TRAIL
Bilderna visas sepiafärgade (bruntonade).
Det bildas eftersläpningar i bilden när du
spelar in.
B&W
SLOW SHUTTR (långsam slutare)
SOLARIZE
Du kan filma med sänkt slutarhastighet.
Det här läget kan du använda när du vill
spela in motiv så att de syns bättre, fast det
är mörkt.
Filmen spelas in med sepiabruna nyanser
vilket gör att den ser ut som en gammal
film.
Bilderna visas som illustrationer med
starka kontraster.
PASTEL*
b Obs
• Använd stativ (tillval) och ställ in fokus
manuellt eftersom det är svårt att få ett bra
resultat med automatisk fokusinställning när du
använder [SLOW SHUTTR]. ([FOCUS], s. 36)
• Du kan inte välja bildproportionerna 16:9/4:3
för [OLD MOVIE].
• Effekter som läggs till uppspelade bilder sänds
inte ut via DV-gränssnittet (i.LINK). Bara
originalbilderna kan sändas ut.
• Du kan inte lägga effekter på bilder från externa
källor.
z Tips
• Du kan spara redigerade bilder på ett ”Memory
Stick Duo” (s. 57) eller spela in dem på en
annan videobandspelare/DVD-enhet eller
liknande (s. 53).
PICT.EFFECT (Bildeffekter)
Du kan lägga specialeffekter till en film
under såväl inspelning som uppspelning.
visas.
Använda menyn
OLD MOVIE
Bilderna visas svartvita.
Bilderna visas som bleka pastellmålningar.
MOSAIC*
Bilderna visas mosaikmönstrade.
* Ej tillgängligt under uppspelning.
b Obs
• Effekter som läggs till uppspelade bilder sänds
inte ut via DV-gränssnittet (i.LINK). Bara
originalbilderna kan sändas ut.
• Du kan inte lägga effekter på bilder från externa
källor.
z Tips
• Du kan spara redigerade bilder på ett ”Memory
Stick Duo” (s. 57) eller spela in dem på en
annan videobandspelare/DVD-enhet eller
liknande (s. 53).
B OFF
Använder inte inställningen
[PICT.EFFECT].
Fortsättning ,
43
PICT.APPLI.-meny (Fortsättning)
SMTH INT.REC (Jämn
intervallinspelning)
• Det kan förekomma vissa avvikelser i
intervallet.
z Tips
Videokameran spelar in 1 bildruta av bilden
efter ett förinställt intervall och lagrar dem i
minnet tills några bildrutor har lagrats. Den
här funktionen kan du använda om du till
exempel vill se hur molnen rör sig eller hur
dagsljuset ändrar sig. Uppspelningen av
bilderna sker med mjuka övergångar. För
den här funktionen ansluter du
videokameran till vägguttaget med den
medföljande nätadaptern.
• Om du ställer in fokus manuellt kan du spela in
skarpa bilder även om ljusförhållandena ändras
([FOCUS], s. 36).
• Du kan tysta ner inspelningssignalen genom att
ställa in [BEEP] (s. 49).
INT.REC-STL (Intervallinspelning
av stillbilder)
Du kan spela in stillbilder på ”Memory
Stick Duo” med önskat intervall. Den här
funktionen kan du till exempel använda om
du till exempel vill se hur molnen rör sig
eller hur dagsljuset ändrar sig.
[a]: Inspelning
[b]: Intervall
1 Peka på
t
/
och välj
önskad intervalltid (1 till 120 sekunder) t
.
2 Peka på [REC START].
Inspelningen startar och z växlar över till
rött.
Om du vill avbryta pekar du på [REC
STOP].
Om du vill återuppta inspelningen pekar du
på [REC START].
Om du vill avbryta pekar du på [REC
STOP], och sedan på [END].
b Obs
• Under jämn intervallinspelning kan det hända
att kameran utför END SEARCH för att söka
efter slutet på den senaste inspelningen efter det
att ett antal bildrutor har spelats in.
• Stäng inte av eller koppla bort strömmen medan
ett meddelande visas på skärmen.
• Videokameran spelar in flera bildrutor för de
första och sista partierna av den mjuka
intervallinspelningen.
• Videokameran avbryter mjuk
intervallinspelning efter ungefär 12 timmar från
det att inspelningen startat.
• Ljudet spelas inte in.
• De allra sista bildrutorna kanske inte spelas in
om bandet eller batteriet tagit slut.
44
[a]: Inspelning
[b]: Intervall
1 Peka på
t önskad intervalltid (1, 5
eller 10 minuter) t
t [ON] (
)
t
t
.
2 Tryck ned PHOTO helt.
slutar blinka och
intervallinspelningen av stillbilderna
börjar.
Om du vill avbryta [INT.REC-STL] pekar
du på [OFF].
DEMO MODE
Standardinställning är [ON], så att du kan
se demonstrationen efter ungefär
10 minuter efter det att du har tagit ur både
kassetten och ”Memory Stick Duo” från
videokameran och skjutit ned POWERomkopplaren flera gånger så att CAMERATAPE-lampan tänds.
EDIT/PLAY-meny
Inställningar för redigering eller
uppspelning i olika lägen
z Tips
• Demonstrationen avbryts i till exempel följande
situationer.
– Om du pekar på skärmen under
demonstrationen. (Demonstrationen startar
igen efter ungefär 10 minuter.)
– När en kassett eller ett ”Memory Stick Duo”
sätts in.
– När POWER-omkopplaren är ställd i ett annat
läge än CAMERA-TAPE.
PictBridge PRINT
Se sid. 59.
USB SELECT
Memory Stick
Välj det här alternativet när du vill visa
bilder från ett ”Memory Stick Duo” på
datorn eller för att importera dem till
datorn. Mer information finns i ”Förenklad
guide” på den medföljande CD-ROMskivan.
PictBridge PRINT
Välj det här alternativet när du ansluter
videokameran till en PictBridgekompatibel skrivare för direktutskrift
(s. 59).
STREAM
Välj det här alternativet för att titta på
filmer från ett band på datorn.
b Obs
• När du använder funktionen Easy Handycam
kan du inte ställa in [
STREAM].
VAR.SPD PB
(Variabel uppspelningshastighet)
Du kan spela upp filmer i olika lägen
medan du ser på dem.
1 Tryck på följande knappar under
uppspelning.
För att
Peka på
ändra
uppspelningsriktning*
spela upp med
låg hastighet**
spela upp 2
gånger snabbare
(dubbel
hastighet)
(bildruta)
Ändra riktningen på
uppspelningen:
(bildruta) t
(dubbel
hastighet)
Ändra riktningen på
uppspelningen:
(bildruta) t
(dubbel
hastighet)
Använda menyn
Du kan ansluta videokameran till en dator
via en USB-kabel och visa bilderna på
datorn. Du kan även ansluta videokameran
till en PictBridge-kompatibel skrivare
genom att använda denna funktion.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 31.
spela upp med en
(bildruta) under
bildruta i taget
paus i uppspelningen.
Ändra riktningen på
uppspelningen:
(bildruta) vid
bildruteuppspelning.
* Horisontella linjer kan visas upptill, nedtill
eller mitt på skärmen. Detta är inget fel.
**I läget för långsam uppspelning kan inte
bilder som sänds via DV-gränssnittet
(i.LINK) spelas upp jämnt.
2 Peka på
t
.
Du återgår till normal uppspelning genom
att peka på
(uppspelning/paus) två
gånger (vid bildruteuppspelning behöver du
bara peka på knappen en gång).
Fortsättning ,
45
EDIT/PLAY-meny (Fortsättning)
b Obs
Spela in ljud
• Det inspelade ljudet hörs inte. Det är möjligt att
mosaikmönstrade rester av den nyligen
uppspelade bilden visas.
Se till att det sitter ett inspelat band i
videokameran.
REC CTRL
(Filminspelningskontroll)
Se sid. 55.
AUD DUB CTRL (ljudpålägg)
Med hjälp av den inbyggda
stereomikrofonen (s. 90) kan du kan lägga
ytterligare ljud till ett band som redan har
ljud inspelat i 12-bitarsläget (s. 47), utan att
det ursprungliga ljudet raderas.
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att
skjuta POWER-omkopplaren nedåt flera
gånger.
2 Spela tillbaka bandet genom att peka på
(uppspelning/paus) och peka sedan
igen vid den punkt där du vill att
ljudinspelningen ska börja.
3 Peka på
t [MENU] t
(EDIT/PLAY) t
t [AUD
DUB CTRL] t
t [AUDIO DUB].
X visas.
60min
AUD DUB CTRL
0:00:00:00
b Obs
• Du kan inte spela in ytterligare ljud:
– På band som spelats in i 16-bitarsläge (s. 47).
– På band som spelats in i LP-läge.
– När videokameran är ansluten via en i.LINKkabel.
– På band som spelats in i 4CH MIC-läget på
andra videokameror.
– På oinspelade partier av bandet.
– När bandet spelats in med ett annat TVfärgsystem än det som videokameran
använder (s. 77).
– När kassettens skrivskyddsflik är ställd i läget
SAVE (s. 78).
– På avsnitt som spelats in i HDV-format.
• När du lägger till ljud sänds ingen bild ut via
anslutningen för A/V-Fjärrkontroll. Du kan
granska filmen på LCD-skärmen eller i sökaren.
• Du kan bara göra ljudpålägg på band som har
spelats in med den här videokameran.
Ljudkvaliteten kan försämras när du spelar in
ljud på ett band som spelats in med en annan
videokamera (gäller även andra videokameror
av modellen DCR-HC62E).
46
AUDIO
DUB
4 Peka på
(Uppspelning).
Videokameran startar en ljudinspelning via
den inbyggda stereomikrofonen.
visas när det nya ljudet spelas in i stereo
2 (ST2) under uppspelning av bandet.
5 När du vill avbryta inspelningen pekar du
på
(Stopp).
Om du vill spela in ytterligare ljud för
andra scener väljer du önskad scen genom
att upprepa steg 2 och pekar sedan på
[AUDIO DUB].
6 Peka på
t
.
z Tips
• Om du i förväg vill ange var inspelningen av
ljudpålägget ska upphöra trycker du på ZERO
SET MEMORY på fjärrkontrollen vid den scen
där du vill avbryta inspelningen av
tilläggsljudet. Efter steg 2 till 4 avbryts
inspelningen automatiskt vid den valda scenen.
STANDARD SETmeny
Kontrollera det inspelade ljudet
1 Spela upp bandet som du spelat in ljudet på
(s. 23).
2 Peka på
t [MENU] t
(STANDARD SET) t
t
[AUDIO MIX] t
.
60min
0:00:00:00
AUDIO MIX
ST1
Inställningar under inspelning på band
eller andra grundläggande inställningar
Standardinställningarna är markerade med
B.
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 31.
ST2
REC MODE (Inspelningsläge)
3 Justera balansen mellan det gamla ljudet
(ST1) och det nya ljudet (ST2) genom att
peka på
/
, och peka sedan på
.
• Standardinställningen är att originalljudet (ST1)
spelas upp.
END SEARCH
EXEC
Den senast inspelade filmen spelas upp
under ungefär 5 sekunder, sedan avbryts
uppspelningen automatiskt.
CANCEL
Stop [END SEARCH].
b Obs
• När du har matat ut kassetten är funktionen
END SEARCH inte längre tillgänglig.
Det här alternativet väljer du om du vill
spela in på band i läge SP (standardläge).
LP (LP)
Det här alternativet (longplayläge)
förlänger inspelningstiden ungefär
1,5 gånger den inspelningstid som gäller
för SP-läget.
b Obs
Använda menyn
b Obs
B SP (SP)
• Om du spelat in i LP-läget och spelar upp
bandet på andra videokameror eller
videobandspelare, kan det hända att du får
mosaikmönstrade störningar i bilden eller att
ljudet ibland faller bort.
• Om du på ett och samma band blandar
inspelningar gjorda i SP- och LP-läge, kan det
ibland uppstå störningar när du spelar upp
filmen, och det är inte heller säkert att tidskoden
skrivs som den ska mellan de olika scenerna.
AUDIO MODE
B 12BIT
Det här alternativet väljer du när du vill
spela in ljudet i 12-bitarsläge
(2 stereoljud).
16BIT (
)
Det här alternativet väljer du när du vill
spela in ljudet i 16-bitarsläge (1 stereoljud
med hög kvalitet).
VOLUME
Se sid. 23.
Fortsättning ,
47
STANDARD SET-meny (Fortsättning)
b Obs
AUDIO MIX
• När du ansluter videokameran till externa
strömkällor väljs automatiskt
ljusstyrkeinställningen [BRIGHT].
• Om du väljer [BRIGHT], minskar batteriets
livslängd något under inspelning.
Se sid. 47.
LCD/VF SET
Inställningar du gör här påverkar inte den
inspelade filmen.
Se sid. 29.
x LCD BRIGHT
Du kan ställa in ljusstyrkan på LCDskärmen.
1 Justera ljusstyrkan med
2 Peka på
.
/
TV TYPE
USB CAMERA
.
x LCD BL LEVEL
Du kan ställa in styrkan på LCD-skärmens
bakgrundsbelysning.
B NORMAL
Normal ljusstyrka.
BRIGHT
Gör LCD-skärmen ljusare.
b Obs
• När du ansluter videokameran till externa
strömkällor väljs automatiskt
ljusstyrkeinställningen [BRIGHT].
• Om du väljer [BRIGHT], minskar batteriets
livslängd något under inspelning.
x LCD COLOR
Du kan ställa in LCD-skärmens färger med
/
.
När du ställer in [
STREAM] och
ansluter videokameran till datorn via USBkabeln kan du visa bilden från
videokameran på datorn, precis som vid en
direktsändning.
Du kan även importera bilderna till datorn.
Mer information finns i ”Förenklad guide”
på den medföljande CD-ROM-skivan
(s. 65).
DISP GUIDE
Se sid. 96.
GUIDEFRAME
Du kan visa ramen och kontrollera att
motivet ligger rätt horisontell och vertikalt
genom att ställa [GUIDEFRAME] på [ON].
Ramen spelas inte in. Du stänger ramen
genom att trycka på DISP/BATT INFO.
z Tips
Låg intensitet
Hög intensitet
x VF B.LIGHT
Du kan ställa in sökarens ljusstyrka.
B NORMAL
Normal ljusstyrka.
BRIGHT
Gör sökarskärmen ljusare.
48
• Genom att rikta in motivet mot guideramens
kors får du en balanserad bild.
DATA CODE
REMAINING
Visar den information som automatiskt
registreras under inspelning
(informationskoden).
B OFF
B AUTO
Visar indikatorn för återstående bandtid
under ungefär 8 sekunder i följande
situationer.
Visar datum och tid.
• När du ställer POWER-omkopplaren på
PLAY/EDIT eller på CAMERA-TAPE med
en kassett insatt i videokameran.
• När du pekar på
(uppspelning/paus).
CAMERA DATA (nedan)
ON
Visar videokamerans inställningar.
Indikatorn för återstående bandtid visas
alltid.
Informationskoden visas inte.
DATE/TIME
60min
0:00:00:00
1
2
GUIDE
AUTO
3
4
6 5
A SteadyShot av
B Exponering
C Vitbalans
D Förstärkning
E Slutarhastighet
F Bländaröppning
b Obs
• Värdena för inställd exponering (0EV),
slutarhastighet och bländaröppning visas när
stillbilder från ett ”Memory Stick Duo” visas.
• I fönstret [DATE/TIME] visas datum och tid i
samma område. Om du spelar in utan att först ha
ställt klockan visas i stället [-- -- ----] och
[--:--:--].
• När du använder funktionen Easy Handycam
kan du bara ställa in [DATE/TIME].
REMOTE CTRL (Fjärrkontroll)
Standardinställning är [ON], så att du kan
använda den medföljande fjärrkontrollen
(s. 93).
z Tips
• Ställ den på [OFF] så att du inte riskerar att
kameran reagerar på signaler från fjärrkontroller
som tillhör annan videoutrustning.
Använda menyn
100 AWB
F1. 8
9dB
BEEP
B ON
En ljudsignal hörs när du startar/avbryter
inspelningen eller utför åtgärder från
pekskärmen.
OFF
Stänger av ljudsignalen och ljudet från
slutaren.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Visar information som till exempel
tidskoden, på LCD-skärmen och i sökaren.
V-OUT/PANEL
Visar information, som till exempel
tidskoden, på TV-skärmen, LCD-skärmen
och i sökaren.
Fortsättning ,
49
STANDARD SET-meny
(Fortsättning)
MENU ROTATE
B NORMAL
Rullar menyalternativen nedåt när du
pekar på
.
TIME/LANGU.meny
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 31.
CLOCK SET
Se sid. 12.
OPPOSITE
Rullar menyalternativen uppåt när du
pekar på
.
A.SHUT OFF (Automatisk
avstängning)
B 5 min
Videokameran stängs automatiskt av när
ungefär 5 minuter har gått utan att du har
använt videokameran.
NEVER
Videokameran stängs inte av automatiskt.
b Obs
• När du ansluter videokameran till ett vägguttag
ställs [A.SHUT OFF] automatiskt in på
[NEVER].
CALIBRATION
Se sid. 84.
50
WORLD TIME
När du använder videokameran utomlands
kan du ange tidsskillnaden genom att peka
på
/
, klockan ställs om efter den
tidsskillnad du angav.
Om du anger 0 som tidsskillnad återgår
klockan till den tid som den var inställd på
från början.
LANGUAGE
Du kan välja vilket språk som ska användas
på LCD-skärmen.
b Obs
• Om ditt modersmål inte finns med bland de
olika alternativen kan du som alternativ använda
[ENG[SIMP]] (förenklad engelska).
Anpassa den personliga menyn
Du kan lägga till de menyalternativ som du
vill ha på en personlig meny som anpassas
till den lampposition som lyser. Kameran
blir mer lättarbetad om du lägger in
menyalternativ som du använder ofta i den
personliga menyn.
Ta bort ett menyalternativ
1 Peka på
t [P-MENU SET
UP] t [DELETE].
Om menyalternativet inte visas pekar du
på
/ .
Lägga till ett menyalternativ
60min
STBY
Select button to delete.
Du kan lägga till upp till 28 menyalternativ
för varje personlig meny. Om du vill lägga
in fler menyalternativ måste du radera ett
som är mindre viktigt.
1 Peka på
t [P-MENU SET
Om menyalternativet inte visas pekar du
på
/ .
60min
STBY
Select the category.
END
DISP
GUIDE
SCENE
SELECT
LCD
BRIGHT
TELE
MACRO
FADER
2 Peka på det menyalternativ som
du vill ta bort.
60min
DELETE
0:00:00
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
END
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
YES
Använda menyn
UP] t [ADD].
1/3
0:00:00
MENU
NO
OK
2 Välj en menykategori genom att
peka på
på
.
/
3 Peka på [YES] t
.
, och peka sedan
b Obs
60min
Select the item.
STBY
• Det går inte att ta bort [MENU] och [P-MENU
SET UP].
0:00:00
END
SCENE SELECT
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTOSLW SHTR
OK
3 Välj ett menyalternativ genom att
peka på
/
därefter på
, och peka
t [YES] t
.
Menyalternativet läggs till i slutet av
listan.
Fortsättning ,
51
Anpassa den personliga menyn (Fortsättning)
Bestäm i vilken ordning
menyalternativen ska visas i
den personliga menyn
1 Peka på
t [P-MENU SET
UP] t [SORT].
Om menyalternativet inte visas pekar du
på
/ .
2 Peka på det menyalternativ som
du vill flytta.
3 Flytta menyalternativet till önskad
position genom att peka på
/
.
4 Peka på
.
Om du vill sortera fler alternativ
upprepar du steg 2 till 4.
5 Peka på [END] t
.
b Obs
• Det går inte att använda [P-MENU SET UP].
Återställa inställningarna för
den personliga menyn
Peka på
t [P-MENU SET UP]
t [RESET] t [YES] t [YES] t
.
Om menyalternativet inte visas pekar du på
/ .
52
Kopiering/redigering
Kopiering till videobandspelare/DVD/HDDinspelare
Du kan kopiera de bilder som spelas upp på videokameran till andra inspelningsenheter, t.ex.
videobandspelare/DVD/HDD-enheter.
Det går inte att ansluta videokameran till en videobandspelare/DVD/HDD-enhet via en
A/V-kabel (1), A/V-kabel med S VIDEO (2), eller i.LINK-kabel (3).
För den här funktionen ansluter du videokameran till vägguttaget med den medföljande
nätadaptern (s. 9). Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter du tänker
ansluta.
Enhet utan
S VIDEO-kontakt
Enhet med
S VIDEO-kontakt
(Svart)
Kopiering/redigering
(Gul)
(Vit)
1
Anslutning
för A/VFjärrkontroll
(Vit)
(Röd)
(Röd)
(Gul)
2
DV
Till DV-gränssnitt
(i.LINK)
3
Till i.LINK-kontakt
Videobandspelare
eller DVD/HDDinspelare
: Signalflöde
A A/V anslutningskabel (medföljer)
Anslut till ingången på en annan enhet.
B A/V anslutningskabel med
S VIDEO (tillval)
När du ansluter till en annan enhet via
S VIDEO-kontakten med en A/V-kabel med
S VIDEO-kabel (tillval), får du mer
verklighetstrogna bilder än om du ansluter
med den medföljande A/V-kabeln. Anslut den
vita och den röda kontakten (vänster och
höger ljudkanal) och S VIDEO-kontakten
(S VIDEO-kanalen) på en A/V-kabel. I det
här fallet behöver du inte ansluta den gula
kontakten (standardvideo). Om du bara
ansluter med S VIDEO-kontakten hörs inget
ljud.
Fortsättning ,
53
Kopiering till videobandspelare/DVD/HDD-inspelare (Fortsättning)
C i.LINK -kabel (tillval)
Använd en i.LINK-kabel för att ansluta
videokameran till en annan enhet som är
utrustad med en i.LINK-kontakt. Video- och
ljudsignalerna överförs digitalt, vilket ger
bilder och ljud av hög kvalitet. Tänk på att du
inte kan sända ut ljud och bild separerade.
b Obs
• Om du ansluter videokameran till en enhet som
har monoljud, ansluter du den gula kontakten på
A/V-kabeln till videokontakten och den röda
(höger kanal) eller vita kontakten (vänster
kanal) till ljudingången på enheten.
• När du ansluter en enhet via en A/V-kabel
ställer du in [DISP OUTPUT] till [LCD
PANEL] (standardinställning) (s. 49).
• När din videokamera sänder signaler till en
annan enhet via en i.LINK-kabel, visas
på din videokameras LCD-skärm.
1 Förbered videokameran för
uppspelning.
Sätt in den inspelade kassetten.
Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att
skjuta POWER-omkopplaren nedåt
flera gånger.
2 Sätt in inspelningsmediet i
inspelningsenheten.
Om inspelningsenheten har en
ingångsväljare ställer du den på rätt
ingångsläge (till exempel videoingång 1
eller videoingång 2).
3 Anslut videokameran till en
inspelningsenheten
(videobandspelare eller DVD/
HDD-enhet) via en A/V-kabel
(medföljer) 1, en A/V-kabel med
S VIDEO (tillval) 2, eller en
i.LINK-kabel (tillval) 3.
Anslut din videokamera till ingångarna
på inspelningsenheten.
54
4 Starta uppspelningen på
videokameran och inspelningen
på inspelningsenheten.
Mer information finns i
bruksanvisningen som följer med
inspelningsenheten.
5 När kopieringen slutförts stoppar
du videokameran och
inspelningsenheten.
b Obs
• Ställ in [TV TYPE] efter vilken
uppspelningsenhet du använder (TV eller
liknande) när du ansluter med en A/V-kabel.
• Om du vill spela in datum/tid och
kamerainställningar när kameran är ansluten via
A/V-kabeln, ställer du in så att de visas på
skärmen (s. 49).
• Följande kan inte sändas ut via DVgränssnittet (i.LINK):
– Indikatorer
– Bilder som redigerats med [PICT.EFFECT]
(s. 43), [D.EFFECT] (s. 42) eller PB zoom
(s. 25).
• Vid anslutning med i.LINK-kabeln blir den
inspelade bildens kvalitet dålig om du gör paus
på videokameran samtidigt som inspelningen
fortsätter.
• Vid anslutning med en i.LINK-kabel kan det
hända att informationskoder (datum/tid/
kamerainställningar) inte visas eller spelas in
beroende på vilken enhet eller vilket program
som används.
Spela in bilder från en videobandspelare och
liknande
Du kan spela in bilder från en videobandspelare eller liknande till ett band, och du kan också
spela in scener som stillbilder på ett ”Memory Stick Duo” med hjälp av en i.LINK-kabel
(tillval).
Kontrollera att det finns en kassett eller ett ”Memory Stick Duo” i videokameran innan du
börjar spela in.
Du kan ansluta videokameran till en videobandspelare eller liknande eller en i.LINKkompatibel enhet med hjälp av en i.LINK-kabel (tillval).
För den här funktionen ansluter du videokameran till vägguttaget med den medföljande
nätadaptern (s. 9). Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter du tänker
ansluta.
b Obs
• Du kan inte spela in bilder på videokameran från en videobandspelare eller liknande som
saknar i.LINK-kontakt.
Till i.LINK-kontakt
AV-enhet med
i.LINK-kontakt
Till DV-gränssnitt
(i.LINK)
: Signalflöde
Kopiering/redigering
DV
i.LINK-kabel (tillval)
Om du ansluter videokameran till en annan
enhet via en i.LINK-kabel, kommer videooch ljudsignalerna att överföras digitalt,
vilket ger bilder och ljud av hög kvalitet.
Tänk på att du inte kan sända ut ljud och
bild separerade.
Spela in filmer
1 Anslut videobandspelaren eller
liknande till videokameran med
hjälp av en i.LINK-kabel.
2 Sätt in en kassett i
videobandspelaren.
3 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt flera gånger.
4 Ställ videokameran på
inspelningspaus.
Peka på
t[
[REC PAUSE].
REC CTRL] t
Fortsättning ,
55
Spela in bilder från en videobandspelare och liknande (Fortsättning)
5 Starta uppspelningen av
kassetten på videobandspelaren.
Bilden som spelas upp på den anslutna
enheten visas på videokamerans LCDskärm.
6 Peka på [REC START] när du vill
att inspelningen ska starta.
7 Stoppa inspelningen.
Peka på
PAUSE].
8 Peka på
(Stopp) eller på [REC
t
.
Spela in stillbilder
1 Utför steg 1 till 3 under ”Spela in
filmer”.
2 Starta uppspelningen av
kassetten på videobandspelaren.
Bilderna från videobandspelaren visas
på videokamerans skärm.
3 Tryck in PHOTO halvvägs vid det
avsnitt som du vill spela in.
Kontrollera bilden och tryck
sedan in knappen helt.
56
b Obs
• Indikeringen
visas när du
ansluter videokameran och andra enheter via en
i.LINK-kabel. (Denna indikering kan också
visas på den anslutna enheten.)
Kopiera bilder från ett
band till ett ”Memory
Stick Duo”
Du kan spela in önskad scen från en film
som du spelat in på band till ett ”Memory
Stick Duo” som en stillbild. Se till att det
sitter ett inspelat band och ett ”Memory
Stick Duo” i videokameran.
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom
Radera inspelade
bilder från ”Memory
Stick Duo”
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt flera gånger.
2 Peka på
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt flera gånger.
60 min
60min
101–0001
0001
101
101–0002
.
1.0M
2 / 10 101
MEMORY PLAY
GUIDE
2 Sök efter det avsnitt som du vill
P-MENU
spela in och spela in det.
3 Ange vilken bild som ska raderas
med hjälp av
4 Peka på
/
.
t [YES].
b Obs
• Datum och tid då bilden spelades in på bandet
och lagrades på ”Memory Stick Duo” spelas in.
Datum och tid då bilden spelades in på bandet
visas på din videokamera. Information om
kamerainställningar som spelats in på bandet
kan inte lagras på ”Memory Stick Duo”.
• Storleken för stillbilder är låst på [0,2M] när du
spelar upp bilder i läget 16:9 eller på [VGA
(0,3M)] när du spelar upp bilder i läget 4:3.
b Obs
Kopiering/redigering
Spela upp bandet genom att peka på
(Uppspelning) och tryck sedan in
PHOTO halvvägs vid det avsnitt som du
vill spela in. Kontrollera bilden och
tryck sedan in knappen helt.
• Bilder som du har raderat kan inte återställas.
• Du kan inte radera bilder när skrivskyddsfliken
på ”Memory Stick Duo” är ställd i läget för
skrivskydd (s. 79) eller när den valda bilden är
skyddad (s. 58).
z Tips
• Om du vill radera alla bilderna på en gång väljer
du [
ALL ERASE] (s. 40).
• Du kan radera bilder från indexskärmen (s. 24).
Du kan enkelt söka efter den bild du tänker
radera genom att visa 6 bilder på samma gång.
Peka på
t [ DELETE] t bilden du
vill radera t
t [YES].
57
Markera bilder på ”Memory Stick Duo” med
specifik information (Utskriftsmärke/Bildskydd)
Om du använder ett ”Memory Stick Duo”
med skrivskyddsflik ser du till att
skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo”
inte står i skrivskyddat läge (s. 79).
Välja stillbilder för utskrift
(utskriftsmärkning)
Standarden DPOF (Digital Print Order
Format) används för att utskriftsmärka
bilderna på videokameran.
Genom att märka de bilder du vill skriva ut
behöver du inte välja om dem när det är
dags att skriva ut dem. (Du kan inte ange
antalet utskrifter.)
• Märk inte bilder på videokameran om ”Memory
Stick Duo” redan innehåller bilder med
utskriftsmärkning som gjorts med andra enheter.
Det finns risk att informationen ändras för
bilderna med de andra enheternas
utskriftsmärkning.
Förhindra oönskad radering
(bildskydd)
Du kan märka de bilder du är rädd om så att
de inte raderas av misstag.
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt flera gånger.
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt flera gånger.
2 Peka på
t
[PRINT MARK].
t
t
2 Peka på
t
t
t
[PROTECT].
3 Peka på den bild du vill skydda.
PROTECT
visas.
3 Peka på den bild du vill skriva ut
senare.
101–0002
2/ 10
PRINT MARK
101
OK
visas.
4 Peka på
101–0002
2/ 10
4 Peka på
101
OK
b Obs
t [END].
b Obs
• Om du vill ta bort utskriftsmärket pekar du på
bilden igen i steg 3.
58
t [END].
• Om du vill ta bort bildskyddet pekar du på
bilden igen i steg 3.
Skriva ut inspelade bilder
(PictBridge -kompatibel skrivare)
Om du har en skrivare som hanterar
PictBridge kan du skriva ut bilder utan att
ansluta videokameran till en dator.
b Obs
• Problemfri användning kan inte garanteras för
modeller som inte är PictBridge-kompatibla.
z Tips
Anslut nätadaptern för att få ström från
vägguttaget (s. 9).
Sätt in det ”Memory Stick Duo” som
innehåller stillbilderna i videokameran och
starta skrivaren.
Ansluta videokameran till
skrivaren
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt flera gånger.
• Det går också att välja i följande ordning:
– Peka på
t [MENU] t
(PICT.APPLI.) t [USB SELECT] t
[PictBridge PRINT]
– Peka på
t [MENU] t
(PICT.APPLI.) t [PictBridge PRINT]
Utskrift
1 Ange vilken bild som ska skrivas
ut med hjälp av
.
t [COPIES].
2 Anslut
(USB)-kontakten (s. 91)
till skrivaren med hjälp av USBkabeln.
[USB SELECT] visas automatiskt på
skärmen.
3 Peka på [PictBridge PRINT].
När anslutningen är klar visas
indikatorn
(PictBridge-anslutning)
på skärmen.
1.0M
1 / 10
PictBridge PRINT
101-0001
3 Ange antalet kopior som ska
skrivas ut med hjälp av
/
.
Maximalt 20 kopior av bilden kan
skrivas ut.
4 Peka på
Kopiering/redigering
2 Peka på
/
t [END].
Peka på
t [DATE/TIME] t
[DATE] eller [DAY&TIME] t
för att skriva ut datum och tid på bilden.
101
END
5 Peka på [EXEC] t [YES].
-
+
SET
EXEC
En av bilderna som lagrats på ”Memory
Stick Duo” visas.
När utskriften är slutförd försvinner
[Printing...] och bildvalsskärmen visas
igen.
Peka på [END] när utskriften är klar.
Fortsättning ,
59
Skriva ut inspelade bilder (PictBridge -kompatibel skrivare)
(Fortsättning)
b Obs
• Mer information finns också i bruksanvisningen
till den skrivare du använder.
• Försök inte att utföra följande åtgärder medan
visas på skärmen. Resultatet blir
förmodligen inte vad du har väntat dig.
– Manövrera POWER-omkopplaren.
– Koppla bort nätkabeln.
– Koppla bort USB-kabeln från videokameran
eller från skrivaren.
– Ta ut ”Memory Stick Duo” ur videokameran.
• Om skrivaren slutar fungera kopplar du bort
USB-kabeln, stänger av och på skrivaren igen
och startar om proceduren från början.
• På vissa skrivare kan någon av kanterna på
utskriften beskäras. Om du skriver ut en stillbild
som spelats in med bildproportionerna 16:9
(wide) finns det risk att den får sina vänstra och
högra kanter ordentligt beskurna.
• Vissa skrivarmodeller kan inte hantera
funktionen för datumutskrift. Mer information
finns i bruksanvisningen till skrivaren.
• Felfria utskrifter av bilder som spelats in med
andra enheter än den här videokameran kan inte
garanteras.
• PictBridge är en industristandard som
definierats av Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Du kan skriva ut bilder
utan att använda en dator, du behöver bara
ansluta skrivaren direkt till en digital
videokamera eller digital stillbildskamera,
oberoende av modell och tillverkare.
60
Använda en dator
Vad du kan göra med en Windows-dator
När du installerar ”Picture Motion
Browser” på en Windows-dator från
medföljande CD-ROM-skiva, får du
tillgång till följande funktioner.
b Obs
• Det går inte att installera medföljande program,
”Picture Motion Browser” på Macintoshdatorer.
Om ”Förenklad guide (First Step
Guide)”
”Förenklad guide” är en bruksanvisning
som du kan använda direkt på datorn.
I bruksanvisningen beskrivs de
grundläggande funktionerna, från hur du
kopplar ihop videokameran med datorn och
vilka inställningar du behöver göra, till de
grundläggande åtgärder du utför första
gången du använder programvaran ”Picture
Motion Browser”som finns på medföljande
CD-ROM-skiva.
Se ”Installation av ”Förenklad guide””
(s. 63) och starta ”Förenklad guide”, och
följ därefter instruktionerna.
Om programvarans
hjälpfunktion
x Importera/titta på filmer som
filmats med din videokamera
Du kan hantera film och stillbilder efter tid
och datum för inspelningen, och välja
filmer eller stillbilder som du vill titta på
som miniatyrbilder. Dessa miniatyrbilder
kan förstoras och spelas upp i ett bildspel.
x Redigera bilder som är
importerade till en dator
Du kan redigera importerade filmer och
stillbilder i en dator.
x Exportera filmer från din dator till
din videokamera
Du kan exportera filmer som har
importerats till en dator från videokameran
tillbaka till videokameran.
Använda en dator
Huvudfunktioner
I direkthjälpen finns förklaringar på
samtliga funktioner i alla programvarorna. I
direkthjälpen finns mer information som du
kan behöva när du har läst igenom
”Förenklad guide” ordentligt.
Du visar direkthjälpen genom att klicka på
[?] på skärmen.
Systemkrav
När du använder ”Picture Motion Browser”
Operativsystem: Windows 2000
Professional SP4, Windows XP
SP2* eller Windows Vista*
*64-bitarsversioner stöds inte, inte
heller Starter (Edition).
Standardinstallation krävs.
Felfri användning kan inte
garanteras om du har uppgraderat
något av ovanstående
operativsystem eller använder en
multi-boot datormiljö.
CPU: Intel Pentium III 800 MHz eller
snabbare
Fortsättning ,
61
Vad du kan göra med en Windows-dator (Fortsättning)
Program: DirectX 9.0c eller senare.
(Den här produkten baseras på
DirectX-teknik. DirectX måste
finnas installerat på datorn.)
Ljudsystem: Direct Soundkompatibelt ljudkort
Minne: 256 MB eller mer
Hårddisk: Skivutrymme som krävs för
installation: ca 350 MB
Grafik: Minst 1024 × 768 punkter
Övrigt: USB-port (måste finnas som
standard, Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel) rekommenderas), DVgränssnitt (IEEE1394, i.LINK) (för
anslutning via en i.LINK-kabel),
optisk diskenhet (CD-ROM-enhet
krävs för installationen)
Vid uppspelning på en dator av stillbilder
inspelade på ett ”Memory Stick Duo”
Operativsystem: Microsoft Windows
2000 Professional SP4,
Windows XP SP2* eller
Windows Vista*
*Gäller ej 64-bitarsversioner.
Standardinstallation krävs.
Felfri användning kan inte
garanteras om du har uppgraderat
något av ovanstående
operativsystem.
Övrigt: USB-port (måste finnas som
standard)
b Obs
• Funktionerna kan inte garanteras på en dator
som inte uppfyller systemkraven.
• Funktionen kan inte garanteras i alla
rekommenderade miljöer.
Exempelvis kan andra aktiva program eller
program som körs i bakgrunden begränsa
prestandan.
• Om du använder en bärbar dator använder du en
nätadapter som strömförsörjning. Annars finns
det risk för att datorns energisparfunktioner gör
att programvaran inte fungerar som den ska.
62
z Tips
• Om datorn har ett Memory Stick-fack sätter du
in det ”Memory Stick Duo”, som du har spelat
in stillbilderna på, i Memory Stick Duoadaptern (tillval), och sätter sedan in det i
datorns Memory Stick-fack så kan du kopiera
stillbilderna till datorn.
• Om du använder ”Memory Stick PRO Duo” på
en dator som inte är kompatibel med det,
ansluter du videokameran till datorn via USBkabeln istället för att använda datorns Memory
Stick-fack.
Installera ”Förenklad guide” och programvaran
Du behöver installera ”Förenklad guide”
och programvaran på en Windows-dator
innan du ansluter videokameran till
datorn. Installationen behöver bara utföras
första gången.
Vad du behöver installera och hur du utför
installationen beror på vilket
operativsystem du använder.
4 Klicka på [FirstStepGuide].
5 Välj önskat språk samt
modellnamnet på din
videokamera från
rullgardinsmenyn.
z Tips
• Se sid. 65 om du använder en Macintosh-dator.
Installation av ”Förenklad
guide”
1 Se efter att inte
videobandspelaren är ansluten till
datorn.
• För installationen måste du logga in som
administratör.
• Stäng alla program som du eventuellt kör på
datorn innan du börjar installera
programvaran.
[FirstStepGuide(HTML)].
Installationen startar.
Klicka på [OK] för att avsluta
installationen när [Save is complete]
visas.
För att titta på ”Förenklad guide” i
PDF
Klicka på [FirstStepGuide(PDF)] i steg 6.
3 Sätt in den medföljande CD-ROMskivan i datorns skivenhet.
Installera programmet ”Adobe
Reader” för att läsa PDF-filen
Installationsskärmen visas.
Klicka på [Adobe(R) Reader(R)] i steg 6.
Använda en dator
2 Slå på datorn.
6 Klicka på
Installera programvaran
1 Utför steg 1 till 3 under
Om skärmen inte visas
1 Klicka på [Start], och klicka sedan på
[My Computer]. (Under Windows 2000
dubbelklickar du på [My Computer].)
2 Dubbelklicka på [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (skivenhet).*
”Installation av ”Förenklad
guide”” (s. 63).
2 Klicka på [Install].
* Enhetsbeteckningen (till exempel (E:))
kan variera från dator till dator.
Fortsättning ,
63
Installera ”Förenklad guide” och programvaran (Fortsättning)
3 Välj språkversion för programmet
som ska installeras, och klicka
sedan på [Next].
datorns skivenhet.
4 Välj land/område och klicka
sedan på [Next].
5 Läs [License Agreement], välj [I
accept the terms of the license
agreement] om du accepterar
villkoren och klicka sedan på
[Next].
6 Följ instruktionerna på skärmen
för att installera programvaran.
På vissa datorer kan det hända att du
måste installera tredjepartsprogram
(visas nedan). Om installationsskärmen
visas, följ instruktionerna för att
installera det nödvändiga programmet.
x Microsoft DirectX 9.0c
Program som krävs för att hantera
filmer
Starta om datorn om så behövs för att
fullborda installationen.
Genvägsikoner, som till exempel [
(Picture Motion Browser), visas på
skrivbordet.
64
7 Ta bort CD-ROM-skivan från
]
Titta på ”Förenklad
guide”
Använda en
Macintosh-dator
För att titta på ”Förenklad guide” på din
dator, bör du ha Microsoft Internet Explorer
Ver.6.0 eller senare installerad.
Dubbelklicka på genvägsikonen för
videokamerans ”Förenklad guide” på
skrivbordet.
Du kan kopiera stillbilder från ”Memory
Stick Duo” till en Macintosh.
Installera ”Förenklad guide” från den
medföljande CD-ROM.
z Tips
• Den medföljande programvaran ”Picture
Motion Browser” fungerar inte på Mac OS.
• Mer information om hur du ansluter din
videokamera till datorn och kopierar
stillbilderna finns i ”Förenklad guide”.
Systemkrav
Kopiera stillbilder från ett ”Memory
Stick Duo”
Operativsystem: Mac OS 9.1/9.2 eller Mac
OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4).
Övrigt: USB-port (måste finnas som
standard)
Om ”Förenklad guide”
”Förenklad guide” är en bruksanvisning
som du kan använda direkt på datorn.
I bruksanvisningen beskrivs de
grundläggande funktionerna, från hur du
kopplar ihop videokameran med datorn och
vilken inställning du behöver göra, till de
grundläggande åtgärder du utför första
gången du använder programvaran.
Se ”Installation av ”Förenklad guide”” och
starta ”Förenklad guide”, och följ därefter
instruktionerna.
Använda en dator
• Du kan också starta genom att välja [Start] t
[Programs] ([All Programs] för Windows XP)
t [Sony Picture Utility] t [FirstStepGuide]
t videokamerans mapp t ”Förenklad guide”
i HTML.
• Om du vill titta på ”Förenklad guide” i HTML
utan att installera, kan du kopiera den önskade
språkmappen från mappen [FirstStepGuide] på
CD-ROM, och sedan dubbelklicka på
[Index.html].
• Se ”Förenklad guide” i PDF-filen i följande fall:
– När du skriver ut önskade avsnitt i ”Förenklad
guide”
– När ”Förenklad guide” inte visas som den ska
på grund av inställningar i webbläsaren, trots
att du använder den rekommenderade
datormiljön.
– När HTML-versionen på ”Förenklad guide”
inte går att installera.
b Obs
Installera ”Förenklad guide”
Kopiera ”FirstStepGuide(PDF)”, från
önskad språkmapp i mappen
[FirstStepGuide], till datorn.
Fortsättning ,
65
Använda en Macintosh-dator (Fortsättning)
Läsa ”Förenklad guide”
Dubbelklicka på ”FirstStepGuide(PDF)”.
Om programvaran som behövs för att titta
på PDF-filer inte är installerad på datorn
kan du ladda hem Adobe Reader från deras
webbsida: http://www.adobe.com/
66
Felsökning
Felsökning
Om du stöter på problem när du använder
videokameran kan du försöka hitta orsaken
till problemet med hjälp av följande
felsökningsschema. Om problemet kvarstår
kopplar du ur strömkällan och kontaktar din
Sony-återförsäljare.
• Allmänna funktioner/Easy Handycam/
Fjärrkontroll ..........................................67
• Batterier/Strömkällor.............................68
• LCD-skärm/sökare ................................68
• Bandkassetter/”Memory Stick Duo”.....69
• Inspelning ..............................................70
• Uppspelning ..........................................72
• Kopiering/redigering/anslutning till andra
enheter ...................................................73
• Ansluta till en dator...............................73
• Funktioner som inte kan användas
tillsammans ...........................................73
Allmänna funktioner/Easy
Handycam/fjärrkontroll
Inställningarna ändras när jag
använder Easy Handycam.
• När du använder Easy Handycam ställs
inställningarna för de funktioner som inte
visas på skärmen tillbaka till sina
ursprungliga värden (s. 17, 32).
Menyinställningarna har plötsligt
ändrats.
• Följande inställningar återgår automatiskt
till sina standardinställningar när POWERomkopplaren stått på OFF (CHG) under
mer än 12 timmar.
– motljus
– [SCENE SELECT]
– [SPOT METER]
– [EXPOSURE]
– [WHITE BAL.]
– [SPOT FOCUS]
– [FOCUS]
– [AUDIO MIX]
Videokameran blir varm.
• Sätt in ett uppladdat batteri i videokameran
(s. 9).
• Använd nätadaptern för att ansluta till ett
vägguttag (s. 9).
Videokameran fungerar inte trots att
jag slagit på strömmen.
• Koppla bort nätadaptern från vägguttaget
eller ta bort batteripaketet, vänta ungefär
1 minut och koppla sedan in strömkällan
igen.
• Tryck på RESET-knappen (s. 91) med hjälp
av ett spetsigt föremål. (Om du trycker på
RESET-knappen återställs alla inställningar
förutom inställningarna i din personliga
meny.)
• Det kan hända att videokameran blir varm
när den används. Detta är inget fel.
Den medföljande fjärrkontrollen
fungerar inte som den ska.
Felsökning
Det går inte att slå på strömmen.
• Ställ [REMOTE CTRL] på [ON] (s. 49).
• Ta bort eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och fjärrsensorn.
• Rikta inte fjärrkontrollen mot starka
ljuskällor som till exempel direkt mot solen
eller ljuset från en storbildsprojektor. Det
kan göra att fjärrkontrollen inte fungerar
som den ska.
• Sätt i ett nytt batteri i batterifacket med
polerna +/– rättvända enligt markeringarna
i facket (s. 86).
Knapparna fungerar inte.
• När funktionen Easy Handycam används
fungerar inte alla knappar (s. 18).
Fortsättning ,
67
Felsökning (Fortsättning)
En annan videoenhet fungerar inte
som den ska när jag använder den
medföljande fjärrkontrollen.
• Välj ett annat fjärrkontrolläge än VTR 2 för
videobandspelaren.
• Täck för videobandspelarens sensor med en
bit svart papper.
Batterier/strömkällor
Strömmen stängs plötsligt av.
• Strömmen till videokameran stängs
automatiskt av när ungefär 5 minuter har
gått utan att du har använt videokameran
(A.SHUT OFF). Ändra inställningen för
[A.SHUT OFF] (s. 50) eller slå på
strömmen igen (s. 12), eller använd
nätadaptern.
• Batteriet är helt urladdat eller nästan
urladdat. Ladda batteriet (s. 9).
CHG-lampan (uppladdning) lyser
inte när batteriet laddas.
• Skjut POWER-omkopplaren till OFF
(CHG) (s. 9).
• Sätt in batteriet på rätt sätt i videokameran
(s. 9).
• Anslut nätkabeln ordentligt till ett
vägguttag.
• Batteriet är färdigladdat (s. 9).
CHG-lampan (uppladdning) blinkar
när batteriet laddas.
• Sätt in batteriet på rätt sätt i videokameran
(s. 9). Om problemet kvarstår kopplar du
bort nätadaptern från vägguttaget och
kontaktar din Sony-återförsäljare. Batteriet
kan vara utslitet.
Indikatorn för återstående batteritid
visar inte rätt tid.
• Temperaturen i omgivningen är för hög
eller för låg eller så har batteriet inte laddats
tillräckligt. Detta är inget fel.
• Ladda upp batteriet helt igen. Om
problemet kvarstår kan det hända att
batteriet är utslitet. Byt ut batteriet mot ett
nytt (s. 9, 80).
• Det finns tillfällen när indikatorn för
återstående batteritid inte visar rätt tid. Ett
sådant fall är när du öppnar eller stänger
LCD-panelen; då tar det ungefär 1 minut
innan korrekt återstående batteritid visas.
Batteriet laddas ur för snabbt.
• Temperaturen i omgivningen är för hög
eller för låg eller så har batteriet inte laddats
tillräckligt. Detta är inget fel.
• Ladda upp batteriet helt igen. Om
problemet kvarstår kan det hända att
batteriet är utslitet. Byt ut batteriet mot ett
nytt (s. 9, 80).
LCD-skärm/sökare
Bilden krusar sig när jag rör vid LCDskärmen.
• Detta är inget fel. Tryck inte för hårt på
LCD-skärmen.
Det går inte att stänga av visningen
av indikatorn.
• Det går inte att stänga av
. Peka på
för att kontrollera
varningsmeddelanden (s. 76).
Knapparna visas inte på
pekskärmen.
• Peka lätt på LCD-skärmen.
• Tryck på DISP/BATT INFO på
videokameran (eller på DISPLAY på
fjärrkontrollen) (s. 91, 93).
68
Knapparna på pekskärmen fungerar
inte som de ska eller kan inte
användas alls.
• Kalibrera pekskärmen ([CALIBRATION])
(s. 84).
Menyalternativ visas nedtonade.
• Du kan inte välja nedtonade alternativ i det
aktuella läget för inspelning/uppspelning.
visas inte.
• När du använder funktionen Easy
Handycam fungerar inte alla
menyalternativ. Avbryt funktionen Easy
Handycam (s. 17).
Bilden i sökaren är inte skarp.
• Ställ in skärpan med linsjusteringsspaken
(s. 14).
Bilden i sökaren har försvunnit.
Bandkassetter/”Memory Stick
Duo”
Det går inte att mata ut bandet från
kassettfacket.
• Se till att strömkällan (batteri eller
nätadapter) är korrekt ansluten (s. 9).
• Det har bildats kondens (fukt) inne i
videokameran (s. 83).
Varken indikatorn Cassette Memory
eller titeln visas trots att bandet har
Cassette Memory.
• Indikatorn kan inte visas eftersom den här
videokameran inte kan hantera Cassette
Memory.
• Ställ [
REMAINING] på [ON] så visas
indikatorn för återstående bandtid (s. 49).
Kassetten ger ifrån sig mer ljud
under snabbspolning bakåt eller
framåt.
• När du använder nätadaptern ökar
hastigheten för snabbspolning bakåt/framåt
(jämfört med hastigheten när du använder
batteri), därmed ökar även ljudnivån. Detta
är inget fel.
Jag kan inte radera den inspelade
bilden på bandet.
• Det går inte att radera inspelade bilder på
bandet - du kan bara spola tillbaka bandet
och spela in på nytt. Den nya inspelningen
ersätter den gamla.
Det går inte att manövrera funktioner
via ”Memory Stick Duo”.
• Se till att CAMERA-MEMORY- eller
PLAY/EDIT-lampan lyser genom att skjuta
POWER-omkopplaren flera gånger
(s. 20, 23).
• Om du använder ett ”Memory Stick Duo”
som formaterats på en dator måste det
formateras igen på videokameran (s. 40).
Felsökning
• Stäng LCD-panelen. Bilden visas inte i
sökaren när LCD-panelen är öppen (s. 14).
Indikatorn för återstående bandtid
visas inte.
Det går inte att radera bilderna på
eller formatera ett ”Memory Stick
Duo”.
• Om det finns en skrivskyddsflik på
”Memory Stick Duo” ställer du den så att
den inte står i skrivskyddat läge (s. 79).
• Ta bort bildskyddet för bilden (s. 58).
• Du kan inte radera fler än 100 bilder åt
gången på indexskärmen.
Fortsättning ,
69
Felsökning (Fortsättning)
Det går inte att använda bildskyddet,
eller det går inte att utskriftsmärka
bilder.
• Om det finns en skrivskyddsflik på
”Memory Stick Duo” ställer du den så att
den inte står i skrivskyddat läge (s. 79).
• Utför åtgärden igen från indexskärmen
(s. 24, 58).
• Du kan inte märka fler än 999 bilder för
utskrift.
Namnet på datafilen visas inte
korrekt, eller så blinkar det.
• Filen är skadad.
• Använd ett filformat som videokameran
kan hantera (s. 79).
Inspelning
Se även avsnittet ”Bandkassetter/”Memory
Stick Duo”” (s. 69).
Bandet startar inte när jag trycker på
REC START/STOP.
• Tänd CAMERA-TAPE-lampan genom att
skjuta POWER-omkopplaren flera gånger
(s. 19).
• Bandet är har nått slutet. Spola tillbaka
bandet eller sätt i en ny kassett.
• Ställ skrivskyddsfliken på REC eller sätt in
en ny kassett (s. 78).
• Kondens har gjort att bandet har fastnat mot
bandhuvudet. Ta ur kassetten och låt
videokameran stå minst 1 timme så att
fukten hinner avdunsta och sätt sedan in
kassetten igen (s. 83).
70
Det går inte att spela in på ”Memory
Stick Duo”.
• Kapaciteten på ”Memory Stick Duo” är
fullt utnyttjad. Sätt i ett annat ”Memory
Stick Duo” eller formatera ”Memory Stick
Duo” (s. 40). Du kan också radera bilder
som du spelat in på ”Memory Stick Duo”
och inte längre behöver ha kvar (s. 57).
• När du ställer [SMTH INT.REC] på [ON],
går det inte att spela in stillbilder på
”Memory Stick Duo” under bandinspelning
(s. 44).
Den inspelade bilden ser annorlunda
ut.
• Den inspelade bilden kan se annorlunda ut
beroende på tillståndet hos videokameran.
Detta är inget fel.
Jag får inga jämna övergångar
mellan det senast inspelade
avsnittet och nästföljande avsnitt
när jag spelar in på band.
• Utför [END SEARCH] (s. 26).
• Ta inte ur kassetten. (Om du låter kassetten
sitta kvar spelas bilderna in utan skarvar
även om du slår av strömmen.)
• Blanda inte SP- och LP-lägena på samma
band när du filmar.
• Undvik att avbryta inspelningen när du
spelar in i LP-läge.
[END SEARCH] fungerar inte.
• Ta inte ur kassetten efter inspelning (s. 26).
• Det finns inget inspelat på kassetten.
• Det finns ett tomt avsnitt mellan inspelade
avsnitt på bandet. Detta är inget fel.
Jämn intervallinspelning avbryts/
[Smooth interval rec discontinued
due to error.] visas och inspelningen
avbryts.
• Videohuvudet kan vara smutsigt. Använd
en rengöringskassett (tillval) (s. 84).
• Försök att starta om från början.
• Använd en kassett av formatet Sony mini
DV.
Den automatiska fokuseringen
fungerar inte som den ska.
• Ställ [FOCUS] på [AUTO] (s. 36).
• Inspelningsförhållandena passar inte för
automatisk fokusering. Ställ in fokus
manuellt (s. 36).
[STEADYSHOT] fungerar inte.
• Ställ [STEADYSHOT] på [ON] (s. 38).
Motljusfunktionen fungerar inte.
Ett vertikalt band visas när jag spelar
in levande ljus eller elektrisk
belysning i mörker.
• Det här orsakas av en allt för stor kontrast
mellan motivet och bakgrunden. Detta är
inget fel.
Ett vertikalt band visas när jag spelar
in ljusa motiv.
• Det här fenomenet kallas ”smear”
(fägsudd). Detta är inget fel.
• Punkterna visas när du spelar in i
[AUTOSLW SHTR], [SLOW SHUTTR],
[SUPER NSPLUS] eller [COLOR SLOW
S]. Detta är inget fel.
Bildens färger stämmer inte med
verkligheten.
• Avaktivera funktionen NightShot plus
(s. 21).
Skärmen är för ljus och motivet
visas inte på skärmen.
• Stäng av NightShot plus-funktionen (s. 21)
eller stäng av motljusfunktionen (s. 22).
Oönskat flimmer uppstår.
• Det här kan inträffa när du spelar in bilder i
ljuset från lysrör, natrium- eller
kvicksilverlampor med [PORTRAIT] eller
[SPORTS]. Detta är inget fel.
Svarta band visas när jag filmar en
TV- eller datorskärm.
• Ställ [STEADYSHOT] på [OFF] (s. 38).
Felsökning
• Om du gör någon av följande inställningar
stängs motljusfunktionen av.
– [MANUAL] under [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
• Motljusfunktionen går inte att använda när
du använder Easy Handycam (s. 18).
Små vita, röda, blå eller gröna
punkter syns på skärmen.
[The lens cover might be closed.
Check the cover.] visas på skärmen
när linsskyddet är öppet.
• Det finns inte tillräckligt med ljus, eller så
har ett finger eller något annat föremål
kommit i vägen för objektivet.
Det går inte att använda [SUPER
NSPLUS].
• NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren står inte
på ON (s. 21).
Fortsättning ,
71
Felsökning (Fortsättning)
[COLOR SLOW S] fungerar inte
korrekt.
• [Det är inte säkert att [COLOR SLOW S]
fungerar som den ska i totalt mörker.
Använd NightShot plus eller [SUPER
NSPLUS].
Uppspelning
Se också avsnittet ”Bandkassetter/
”Memory Stick Duo”” (s. 69).
Det går inte att spela upp bandet.
• Tänd PLAY/EDIT-lampan (s. 23) genom
att skjuta POWER-omkopplaren flera
gånger.
• Spola tillbaka bandet (s. 23).
Bilddata som lagrats på ett ”Memory
Stick Duo” går inte att spela upp.
• Bildinformationen kan inte spelas upp om
du har ändrat filerna eller mapparna eller
redigerat informationen på en dator (i så fall
blinkar filnamnet). Detta är inget fel (s. 80).
• Det är inte säkert att bilder som spelats in
med andra enheter visas i sin rätta storlek
eller alls kan visas (s. 80).
Horisontella linjer visas på bilden.
Bilderna som visas är inte skarpa
eller visas inte alls.
• Rengör bandhuvudet med en
rengöringskassett (tillval) (s. 84).
Det hörs inget ljud eller så är ljudet
mycket lågt.
• Vrid upp volymen (s. 23).
• Ställ in [AUDIO MIX] tills ljudet hörs som
det ska (s. 47).
• Om du använder en S VIDEO-kontakt
måste du se till att också de röda och vita
kontakterna på A/V-kabeln är anslutna
(s. 29).
72
Ljudet försvinner då och då.
• Rengör bandhuvudet med en
rengöringskassett (tillval) (s. 84).
”---” visas på skärmen.
• Det band du spelar upp spelades in utan att
datum och tid var inställt.
• Du spelar upp ett oinspelat avsnitt av
bandet.
• Informationskoden kan inte läsas om
bandet har repor eller innehåller störningar.
Det är störningar och
skärmen.
visas på
• Bandet spelades in med ett annat TVfärgsystem än det som används i
videokameran (PAL). Detta är inget fel
(s. 77).
visas på skärmen.
• Bandet som du spelar upp har spelats in på
en annan enhet med en 4-kanalig mikrofon
(4CH MIC REC). Den här videokameran
kan inte hantera inspelningar som gjorts
med 4-kanaliga mikrofoner.
Datumsökningen fungerar inte som
den ska.
• Se till att du spelar in mer än två minuter
när du har ändrat datum. Om du under en
dag har spelat in under kortare tid än 2
minuter kan det hända att videokameran
inte hittar den punkt där inspelningsdatumet
ändras.
• Det finns ett oinspelat parti i början av eller
mitt på bandet. Detta är inget fel.
Kopiering/redigering/anslutning
till andra enheter
Bilder från anslutna enheter går inte
att zooma.
• På den här kameran går det inte att zooma
bilder från anslutna enheter (s. 21).
Tidskod och annan information
visas i teckenfönstret på den
anslutna enheten.
• Ställ [DISP OUTPUT] på [LCD PANEL]
när videokameran är ansluten via en A/Vkabel (s. 49).
Kopieringen fungerar inte som den
ska när jag använder A/V-kabeln.
• A/V-kabeln är inte ansluten på rätt sätt. Se
till att A/V-anslutningskabeln är ansluten
till ingången på den andra enheten om du
kopierar en film från videokameran (s. 53).
• Ställ in [AUDIO MIX] tills ljudet hörs som
det ska (s. 47).
Bilder från anslutna enheter visas
inte på rätt sätt.
• Ingångssignalen är inte en PAL-signal
(s. 77).
Det går inte att kopiera stillbilder
från ett band till ett ”Memory Stick
Duo”.
Datorn identifierar inte
videokameran.
• Installera ”Picture Motion Browser” (s. 63).
• Det kan hända att datorn inte kan identifiera
videokameran förrän efter en stund när du
ansluter den. Vänta en stund.
• Koppla bort eventuella USB-enheter,
förutom tangentbordet, musen och
videokameran från datorns (USBkontakt).
• Koppla bort kabeln från datorn och
videokameran, starta om datorn och gör om
anslutningen igen på rätt sätt.
Det går inte att installera det
medföljande programmet ”Picture
Motion Browser” på en Macintoshdator.
• Du kan bara installera ”Picture Motion
Browser” på Windows-datorer.
Funktioner som inte kan
användas tillsammans
Vissa funktioner kan inte användas
tillsammans. Följande lista visar exempel
på menyalternativ och funktioner som inte
kan användas samtidigt.
Ej tillgängligt
Om denna funktion är
vald
motljus
[FIREWORKS],
[SPOT METER],
[EXPOSURE]
[SCENE SELECT]
NightShot plus,
[TELE MACRO],
[OLD MOVIE],
[SUPER NSPLUS],
[COLOR SLOW S]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SPORTS]
När POWERomkopplaren är
ställd på CAMERAMEMORY
• Om du har spelat in många gånger på ett
band kan det hända att du får mycket
störningar i inspelningarna eller så går det
inte alls att spela in på bandet längre.
Fortsättning ,
Felsökning
Det ljudpålägg som jag gör på det
inspelade bandet hörs inte.
Ansluta till en dator
73
Felsökning (Fortsättning)
Ej tillgängligt
Om denna funktion är
vald
[SPOT METER]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
[EXPOSURE]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
[WHITE BAL.]
NightShot plus,
[SUPER NSPLUS]
[SPOT FOCUS]
[SCENE SELECT]
[TELE MACRO]
[SCENE SELECT],
under inspelning till
band
[SUPER NSPLUS]
[FADER],
[D.EFFECT]
[COLOR SLOW S]
NightShot plus,
[SCENE SELECT],
[SUPER NSPLUS],
[FADER],
[D.EFFECT]
[DIGITAL ZOOM]
[TELE MACRO]
[FADER]
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NSPLUS],
[COLOR SLOW S],
[D.EFFECT]
[D.EFFECT]
[OLD MOVIE]
74
[CANDLE],
[FIREWORKS],
[SUPER NSPLUS],
[COLOR SLOW S],
[FADER]
[PICT.EFFECT],
[SCENE SELECT]
Varningsindikatorer
och meddelanden
Teckenfönster för självdiagnos/
Varningsindikatorer
Om indikatorer visas på LCD-skärmen eller
i sökaren bör du kontrollera följande.
Vissa symptom kan du åtgärda själv. Om
problemet kvarstår även efter det att du har
gjort några försök att åtgärda det, kontaktar
du din Sony-återförsäljare eller ett
auktoriserat Sony-servicecenter.
C: (eller E:) ss:ss (Så här visas
självdiagnoskoden)
C:04:ss
• Du använder ett batteri som inte är av
typen ”InfoLITHIUM” (H-serien).
Använd ett ”InfoLITHIUM”-batteri
(H-serien) (s. 80).
• Anslut nätadapterns likströmskontakt
(DC) till videokameras DC IN-kontakt
och se till att den sitter ordentligt (s. 9).
C:21:ss
• Det har bildats kondens i kameran. Ta
ur kassetten och låt videokameran stå
minst 1 timme så att fukten hinner
avdunsta och sätt sedan in kassetten
igen (s. 83).
C:22:ss
• Rengör bandhuvudet med en
rengöringskassett (tillval) (s. 84).
C:31:ss / C:32:ss
• Andra symptom än de som beskrivits
ovan har inträffat. Ta ur kassetten, sätt
tillbaka den och se om kameran går att
använda igen. Utför inte den här
proceduren om fukt har börjat
kondensera i kameran (s. 83).
• Koppla bort strömkällan. Koppla in den
på nytt och använd videokameran igen.
• Byt ut kassetten. Tryck på RESET
(s. 91), och använd videokameran igen.
E:61:ss / E:62:ss
• Kontakta din Sony-återförsäljare eller
ett auktoriserat Sony-servicecenter.
Informera dem om den 5-teckenskod
som börjar med bokstaven ”E”.
101-1001 (Varningsindikator som
gäller filer)
• Filen är skadad.
• Filen går inte att läsa (s. 79).
Q (Varningsindikatorer som gäller
bandet)
Blinkar långsamt:
• Det finns mindre än 5 minuter kvar av
bandet.
• Det finns ingen kassett i
videokameran.*
• Kassettens skrivskyddsflik är ställd i
låst läge (s. 78).*
Blinkar snabbt:
E (Varningsindikator för låg
batterinivå)
• Batteriet är nästan urladdat.
• Beroende på användning, miljö och
batteriets kondition, kan det hända att
E-indikatorn blinkar trots att det finns
mellan 5 och 10 minuters
användningstid kvar.
% (Varning för kondensbildning)*
(Varningsindikator som gäller
”Memory Stick Duo”)
• Det finns inget ”Memory Stick Duo”
isatt (s. 15).
(Varningsindikatorer som gäller
formatering av ”Memory Stick
Duo”)*
• ”Memory Stick Duo” är skadat.
• ”Memory Stick Duo” har inte
formaterats på rätt sätt (s. 40, 79).
(Varningsindikator som gäller
inkompatibla ”Memory Stick Duo”)*
• Ett inkompatibelt ”Memory Stick Duo”
har installerats (s. 79).
Z (Varningsindikator för utmatning
av kassett)*
Blinkar långsamt:
• Blinkar långsamt: Kassettens
skrivskyddsflik är ställd i låst läge
(s. 78).
Blinkar snabbt:
• Det har bildats kondens (fukt) i
kameran (s. 83).
• Självdiagnoskoden visas (s. 74).
- (Varningsindikator som gäller
bildradering)*
Felsökning
• Ta ur kassetten, koppla bort
strömkällan till videokameran och låt
den stå oanvänd ungefär 1 timme med
kassettluckan öppen (s. 83).
• Bandet har tagit slut.*
• Bilden är skyddad (s. 58).
- (Varningsindikator som gäller
skrivskyddet på ”Memory Stick
Duo”)*
• Skrivskyddsfliken på ”Memory Stick
Duo” är ställd i låst läge (s. 79).
(Varningsindikator som gäller
kameraskakningar)
• Videokameran är ostabil, därför
uppkommer kameraskakningar lätt.
Håll videokameran stadigt med båda
händerna när du filmar. Lägg märke till
att skakindikatorn inte slocknar.
* En ljudsignal hörs och varningsindikatorn visas
på skärmen (s. 49).
Fortsättning ,
75
Varningsindikatorer och meddelanden (Fortsättning)
Exempel på
varningsmeddelanden
Om meddelanden visas på skärmen följer
du instruktionerna.
z Tips
• När
visas kan meddelandet ändras till
genom att peka på
. Peka på
för
att visa meddelandet igen.
Memory Stick folders are full.
• Du kan inte skapa mappar med nummer
som överstiger 999MSDCF. De mappar
du skapat kan inte raderas med
videokameran.
• Du måste formatera ”Memory Stick
Duo” (s. 40), eller radera dem via en
dator.
Check the connected device.
%Z Moisture condensation. Eject
the cassette (s. 83)
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (s. 83)
Z Reinsert the cassette. (s. 15)
• Se efter om kassetten är skadad.
QZ The tape is locked - check the
tab. (s. 78)
Reinsert the Memory Stick.
(s. 15, 79)
• Sätt in ”Memory Stick Duo” igen några
gånger. Om även indikatorn blinkar kan
det tyda på att ”Memory Stick Duo” är
skadat. Försök med ett annat ”Memory
Stick Duo”.
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Kontrollera formatet och formatera
sedan ”Memory Stick Duo” vid behov
(s. 40, 79).
76
• Stäng av skrivaren och slå sedan på den
igen, koppla därefter ur USB-kabeln
och koppla sedan tillbaka den igen.
Cannot print. Check the printer.
• Stäng av skrivaren och slå sedan på den
igen, koppla därefter ur USB-kabeln
och koppla sedan tillbaka den igen.
Övrig information
Använda videokameran utomlands
Strömförsörjning
Du kan använda videokameran i vilket land
eller i vilken region som helst med hjälp av
den nätadapter som följer med
videokameran, bara spänningen ligger i
intervallet 100 V-240 V växelström (AC),
50/60 Hz.
Om färgsystem för TV
Enkel tidsinställning genom att ange
tidsskillnaden
När du använder videokameran utomlands
kan du enkelt ställa in den lokala tiden
genom att ange tidsskillnaden. Välj
[WORLD TIME] i menyn
(TIME/
LANGU.), och ställ sedan in tidsskillnaden
(s. 50).
I videokamera används PAL-systemet
vilket gör att bilderna bara kan visas på en
TV med PAL-systemet och som är utrustad
med en AUDIO/VIDEO-kontakt.
System
Används i
PAL
Australien, Österrike, Belgien,
Kina, Tjeckien, Danmark,
Finland, Tyskland, Holland,
Hongkong, Ungern, Italien,
Kuwait, Malaysia,
Nya Zeeland, Norge, Polen,
Portugal, Singapore,
Slovakien, Spanien, Sverige,
Schweiz, Thailand,
Storbritannien, m.fl.
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay, Uruguay.
SECAM
Bulgarien, Frankrike, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Ryssland,
Ukraina m.fl.
NTSC
Bahamas, Bolivia, Kanada,
Centralamerika, Chile,
Colombia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexiko,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerna, USA, Venezuela
m.fl.
Övrig information
PAL - M
77
Underhåll och försiktighetsåtgärder
Användbara kassettband
Du kan bara använda kassetter av formatet
mini-DV.
Använd kassetter märkta med
.
Den här videokameran kan inte hantera
Cassette Memory-funktionen.
Hur du förhindrar att ett oinspelat
avsnitt uppstår på bandet
Innan du påbörjar nästa inspelning går du
till slutet av det inspelade avsnittet med
hjälp av END SEARCH (s. 26) i följande
fall:
• När du har spelat upp bandet.
• När du har använt EDIT SEARCH.
Copyrightsignal
x Vid uppspelning
Om kassetten du spelar upp innehåller
copyrightsignaler (signaler för
upphovsrättsskydd) kan du inte kopiera den
till ett band i en annan videokamera som du
har anslutit till den här videokameran.
x Vid inspelning
Du kan inte använda videokameran för att
spela in program som innehåller
kontrollsignaler för copyrightskydd.
[Cannot record due to copyright
protection.] visas på LCD-skärmen eller i
sökaren om du försöker spela in sådana
program. Videokameran lägger inte till
någon copyrightsignal på bandet när du
spelar in.
Att observera angående användning
x När du inte använder videokameran
under en längre tid
Ta ur kassetten och lägg undan den.
x Förhindra oönskad radering
Skjut skrivskyddsfliken på kassetten till
läget SAVE.
REC: Du kan spela in på
bandet.
SAVE: Du kan inte spela in
på bandet (skrivskydd).
REC
SAVE
x Sätta etikett på kassetten
Fäst etiketten bara på det område som
följande bild visar, så undviker du
funktionsstörningar i videokameran.
Fäst inte etiketter
över den här
linjen.
Här sätter du
etiketten
x När du har använt kassetten
Spola tillbaka bandet till början så minskar
du risken för förvrängning av bild och ljud.
Förvara sedan kassetten stående på högkant
i sitt fodral.
x Rengöring av den guldpläterade
anslutningen
I allmänhet bör du rengöra de guldpläterade
anslutningarna på kassetterna med en
bomullspinne efter var 10:e utmatning.
Om bandets guldpläterade anslutningar är
smutsiga eller dammiga kan det hända att
indikatorn för återstående bandtid inte visas
korrekt.
Guldpläterad anslutning
78
Om ”Memory Stick”
”Memory Stick” är ett kompakt, portabelt
IC-inspelningsmedium med möjlighet att
lagra stora informationsmängder.
Den här videokameran kan använda de
typer av ”Memory Stick” som listas nedan.
Det finns emellertid ingen garanti för att
alla typer av ”Memory Stick” kan användas
med videokameran. (Mer information finns
i nedanstående lista.)
Olika typer av ”Memory Stick”
Inspelning/
uppspelning
”Memory Stick Duo”
(med MagicGate)
a
”Memory Stick PRO Duo”
a
”Memory Stick PRO-HG Duo”
a
Övrig information
• Den här produkten hanterar inte
höghastighetsöverföring av information via ett
parallellt gränssnitt.
• Den här produkten kan inte spela in eller spela
upp information som använder tekniken
”MagicGate”. ”MagicGate” är en teknik för
upphovsrättskydd som spelar in och överför
innehållet i kodad form.
• Den här produkten är kompatibel med ”Memory
Stick Micro” (”M2”). ”M2” är förkortningen för
”Memory Stick Micro”.
• Stillbildsformat: Videokameran komprimerar
och spelar in bildinformation i formatet JPEG
(Joint Photographic Experts Group). Filändelsen
är ”.JPG”.
• Det finns inga garantier att ett ”Memory Stick
Duo” som formateras med en dator
(operativsystem Windows/Mac OS) fungerar
med videokameran.
• Läs/skrivhastigheten kan variera beroende på
vilken kombination av ”Memory Stick Duo”
och ”Memory Stick Duo”-kompatibel produkt
du använder.
• Du kan förhindra oönskad radering av
bildmaterialet om du ställer skrivskyddsfliken
på ”Memory Stick Duo” i skrivskyddsläge med
hjälp av ett spetsigt föremål.
• Skadad eller förlorad bildinformation går inte att
återställa och kan uppstå i följande fall:
– Om du matar ut ”Memory Stick Duo”, stänger
av videokameran eller tar bort batteriet för
byte när videokameran läser eller skriver
bildinformation till ”Memory Stick Duo” (när
aktivitetslampan lyser eller blinkar).
– Om du använder ”Memory Stick Duo” i
närheten av magneter eller magnetfält.
• Viktig information bör du säkerhetskopiera till
hårddisken på en dator.
• Tryck inte för hårt med pennan när du skriver på
anteckningsytan på ”Memory Stick Duo”.
• Fäst inte etiketter och liknande på ”Memory
Stick Duo” eller en Memory Stick Duo-adapter.
• När du bär med dig eller förvarar ”Memory
Stick Duo” bör du använda det medföljande
fodralet.
• Se till att inga metallföremål kommer i beröring
med kontakterna på kortet.
• Hantera ”Memory Stick Duo” varsamt: böj eller
tappa det inte och utsätt det inte för mekaniska
stötar.
• Plocka inte isär eller modifiera ”Memory Stick
Duo”.
• Se till så att ”Memory Stick Duo” inte blir vått.
• Se till att inte små barn får tag i ”Memory Stick
Duo”. Det finns risk för att de sväljer det.
• Sätt inte in något annat än ”Memory Stick Duo”
i Memory Stick Duo-facket. Det kan leda till
funktionsstörningar.
• Använd eller förvara inte ”Memory Stick Duo”
på följande platser:
– På platser där temperaturen är extremt hög,
t.ex. i en bil parkerad utomhus under
sommaren.
– I direkt solbelysning.
– På platser med extremt hög fuktighet eller där
det finns frätande gaser.
x Om Memory Stick Duo-adaptern
• Om du använder ett ”Memory Stick Duo”
tillsammans med en ”Memory Stick”kompatibel enhet måste du först placera
”Memory Stick Duo” i en Memory Stick Duoadapter.
• När du sätter in ”Memory Stick Duo” i en
Memory Stick Duo-adapter måste du se till att
du sätter in ”Memory Stick Duo” rättvänt och
att du skjuter in det helt. Om du tvingar in ett
felvänt ”Memory Stick Duo” i Memory Stick
Duo-facket finns det risk för att det skadas.
Fortsättning ,
79
Underhåll och försiktighetsåtgärder (Fortsättning)
• Sätt inte in en Memory Stick Duo-adapter utan
ett ”Memory Stick Duo”. Då kan enheten råka
ut för funktionsstörningar.
x På ett ”Memory Stick PRO Duo”
• Maximal minneskapacitet för ett ”Memory Stick
PRO Duo” som kan användas i videokameran är
8 GB.
Angående användning av ”Memory
Stick Micro”
• För att använda ett ”Memory Stick Micro” med
videokameran måste du ha en M2-adapter av
Duo-storlek. Sätt i ”Memory Stick Micro” i M2adaptern av Duo-storlek, och sätt sedan in
adaptern i Memory Stick Duo-facket. Om du
sätter i ett ”Memory Stick Micro” i
videokameran utan att använda en M2-adapter
av Duo-storlek, finns det risk för att du inte kan
ta ur den ur videokameran.
• Lämna inte ”Memory Stick Micro” så att små
barn kan få tag på det. De kan av misstag råka
svälja det.
Om kompatibla bildformat
• Bildinformation, som du spelar in på ett
”Memory Stick Duo” med videokameran, följer
den globala standarden ”Design rule for Camera
File system”, som utarbetats av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Med den här videokameran kan du inte spela
upp stillbilder som spelats in med annan
utrustning (DCR-TRV900E eller DSC-D700/
D770) som inte följer den globala standarden.
(De här modellerna säljs inte i vissa områden.)
• Om du inte kan använda ett ”Memory Stick
Duo” som använts på annan enhet kan du
formatera det med videokameran (s. 40). Tänk
på att formatering raderar all information på
”Memory Stick Duo”.
• Vissa bilder kan eventuellt inte spelas upp med
videokameran:
– Bilder som modifierats på en dator.
– Bilder som tagits med annan utrustning.
80
Om ”InfoLITHIUM”-batteriet
Den här enheten är kompatibel med
”InfoLITHIUM”-batterier (H-serien).
I den här videokameran kan du bara
använda batterier av typen
”InfoLITHIUM”.
”InfoLITHIUM”-batterier i H-serien är
märkta med
.
Vad är ett ”InfoLITHIUM”-batteri?
”InfoLITHIUM”-batterier är
litiumjonbatterier med funktioner som gör
att de kan utbyta information om
drifttillståndet mellan videokameran och en
nätadapter/laddare (tillval).
”InfoLITHIUM”-batterier kan beräkna
strömförbrukningen efter videokamerans
aktuella drifttillstånd och visar sedan den
återstående batteritiden i minuter.
Ladda batteriet
• Se till att batteriet är laddat innan du använder
videokameran.
• Du bör ladda upp batteriet på en plats där
temperaturen håller sig mellan 10 °C och 30 °C
och låta laddningen pågå tills CHG-lampan
(uppladdning) slocknar. Om du laddar upp
batteriet i en temperatur som ligger utanför det
rekommenderade intervallet, är det inte säkert
att det laddas upp effektivt.
• Koppla från kabeln från videokamerans DC INkontakt eller ta ur batteriet när du laddat färdigt
batteriet och nätadaptern är ansluten till
videokameran.
Använda batteriet effektivt
• Batteriets prestanda minskar när omgivningens
temperatur är 10 °C eller lägre, vilket innebär att
den tid du kan använda batteriet blir kortare. I så
fall kan du försöka öka användningstiden genom
att göra något av följande.
– Förvara batteriet i fickan, så att det värms
upp, och sätt in det i videokameran strax
innan du börjar filma.
– Använd ett batteri med extra hög kapacitet:
NP-FH70/FH100 (tillval).
• Om du ofta använder LCD-skärmen eller
funktioner som uppspelning, snabbspolning
framåt eller bakåt, tar batteriet slut snabbare.
Använd ett batteri med extra hög kapacitet:
NP-FH70/FH100 (tillval).
• Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG) när
du inte använder videokameran. Det går åt lite
ström även när videokameran är i standbyläge
för inspelning, liksom när uppspelningen är i
pausläge.
• Försök att alltid ha med dig laddade batterier, så
att de räcker två till tre gånger den planerade
inspelningstiden, gör dessutom
provinspelningar innan du börjar filma.
• Utsätt inte batteriet för vatten. Batteriet är inte
vattentätt.
Om indikatorn för återstående
batteritid
• Batteriets kapacitet minskar med tiden och efter
upprepat användande. Om användningstiden
mellan uppladdningarna minskar märkbart är
det dags att byta batteriet mot ett nytt.
• Batteriets livslängd påverkas av hur det förvaras
och används och i vilka miljöer det används.
Om i.LINK
DV-gränssnittet på den här enheten är ett
i.LINK-kompatibelt DV-gränssnitt. Det här
avsnittet beskriver i.LINK-standarden och
dess funktioner.
Vad är i.LINK?
i.LINK är ett digitalt seriegränssnitt för
överföring av digital video, digitalt ljud och
annan information, till andra i.LINKkompatibla enheter. Du kan även
kontrollera andra enheter via i.LINK.
i.LINK-kompatibla enheter kan anslutas
med en i.LINK-kabel. Typiska
användningsområden är överföring av
styrsignaler och data mellan olika digitala
AV-enheter.
Om du kedjekopplar två eller fler i.LINKkompatibla enheter till videokameran kan
du utföra åtgärder från vilken som helst av
enheterna i kedjan. Exakt hur du gör i
praktiken varierar beroende på de anslutna
enheternas specifikationer och egenskaper.
Vissa enheter tillåter inte dataöverföring.
Förvaring av batteriet
• Om du inte använder batteriet under en längre
tid bör du ladda upp det helt och sedan ladda ur
det med hjälp av videokameran en gång per år;
på det sättet upprätthåller du batteriets
prestanda. Vid förvaring av batteriet tar du bort
det från videokameran och förvarar det på en
torr och sval plats.
• Om du vill ladda ur batteriet med hjälp av
videokameran ställer du [A.SHUT OFF] på
[NEVER] i menyn
(STANDARD SET)
och lämnar sedan videokameran i standbyläge
för inspelning till band tills strömmen tar slut
(s. 50).
Övrig information
• Om strömmen stängs av, trots att indikatorn för
återstående batteritid visar att det finns
tillräckligt med ström för att videokameran ska
fungera, laddar du upp batteriet igen.
Återstående batteritid visas sedan korrekt.
Observera att det kan hända att återstående
batteritid inte visas med korrekt värde om du
använt batteriet en längre tid där det är varmt,
om du lämnat det fulladdat eller använt det ofta.
Se indikatorn för återstående batteritid bara som
en fingervisning.
• Symbolen E, som visar att batteriet börjar bli
tomt, kan börja blinka trots att det finns 5 till 10
minuter kvar av batteritiden, beroende på
driftförhållandena eller temperaturen i
omgivningen.
Batterilivslängd
b Obs
• I normalfallet kan bara en enhet anslutas till den
här enheten med i.LINK-kabeln. Om du ansluter
den här enheten till en i.LINK-kompatibel
utrustning med två eller fler DV-gränssnitt, bör
du ta del av den information som finns i
bruksanvisningen till den aktuella utrustningen.
Fortsättning ,
81
Underhåll och försiktighetsåtgärder (Fortsättning)
z Tips
• i.LINK är en mer välkänd term för databussen
IEEE 1394, ett namn som föreslagits av Sony
och är ett varumärke som har godkänts av
många företag.
• IEEE 1394 är en internationell standard som
standardiserats av Institute of Electrical and
Electronics Engineers.
Om överföringshastigheten för i.LINK
(baudtalet)
Den maximala överföringshastigheten för
i.LINK varierar beroende på vilken enhet
det är fråga om. Det finns 3 typer.
S100 (ca 100 Mbps*)
S200 (ca 200 Mbps)
S400 (ca 400Mbps)
Överföringshastigheten (baudtalet) anges i
avsnittet ”Specifikationer” (Tekniska data)
i de olika enheternas bruksanvisning. På
vissa enheter finns den också utmärkt
bredvid i.LINK-gränssnittet.
När enheten är ansluten till en enhet med en
annan överföringshastighet kan
överföringshastigheten avvika från det
angivna värdet.
* Vad är Mbps?
Mbps står för ”megabits per sekund” eller
mängden data som kan skickas eller mottas
under en sekund. En överföringshastighet
på 100 Mbps innebär att en
informationsmängd på 100 megabitar
överförs på en sekund.
Använda i.LINK-funktioner på den här
enheten
Mer information om hur du utför kopiering
när enheten är ansluten till andra
videoenheter med DV-gränssnitt finns på
sid. 53, 55.
Den här enheten kan också anslutas till
andra kompatibla i.LINK-enheter (DVgränssnitt) från Sony (t.ex. en dator av
serien VAIO), liksom till andra
videoenheter.
82
Vissa i.LINK-kompatibla videoenheter,
t.ex. Digital Televisions, DVD-,
MICROMV- eller HDV-brännare/spelare,
är inte kompatibla med DV-enheter. Innan
du ansluter en annan enhet bör du ta reda på
om enheten är kompatibel med DV-enheter.
Mer information om försiktighetsåtgärder
och kompatibla programvaror finns i
bruksanvisningen som medföljer den enhet
som du tänker ansluta.
b Obs
• När du ansluter videokameran till en annan
i.LINK-kompatibel enhet bör du först stänga av
enheten och koppla bort nätadaptern från
vägguttaget innan du ansluter eller kopplar bort
i.LINK-kabeln.
Om den i.LINK-kabel som krävs
Använd kabeln Sony i.LINK 4-4-stift (vid
DV-kopiering).
Använda videokameran
Användning och underhåll
• Använd eller förvara inte videokameran eller
tillbehören i följande miljöer.
– Där det är extremt varmt, kallt eller fuktigt.
Utsätt dem inte för temperaturer som
överstiger 60 °C , t.ex. i direkt solljus, nära ett
värmeelement eller i en bil som står parkerad i
solen. Det kan orsaka funktionsstörningar och
deformera dem.
– Nära starka magnetfält eller där de utsätts för
mekaniska vibrationer. Det kan orsaka
funktionsstörningar hos videokameran.
– Nära starka radiovågor eller strålning. Under
sådana förhållanden är det inte säkert att
videokameran kan åstadkomma felfria
inspelningar.
– Nära AM-mottagare och videoutrustning. Det
finns risk för störningar.
– På sandstränder eller där det är mycket
dammigt. Om sand eller damm kommer in i
videokameran kan det orsaka
funktionsstörningar. I värsta fall kan det
uppstå fel som inte går att reparera.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
x När du inte använder videokameran
under en längre tid
• Starta videokameran regelbundet och spela upp
en kassett i cirka 3 minuter.
• Töm batteriet helt och hållet innan du lägger
undan det.
Kondensbildning
Om du flyttar videokameran direkt från en
kall omgivning till en varm plats kan det
hända att det bildas kondens inne i
videokameran, på bandets yta eller på
objektivets lins. Fukt kan göra att bandet
klibbar fast på bandhuvudet och skadas,
med funktionsstörningar som följd. Om det
finns fukt inuti videokameran visas
[%Z Moisture condensation. Eject the
cassette] eller [% Moisture condensation.
Turn off for 1H.]. Indikatorn visas inte vid
kondensbildning på objektivlinsen.
x Om det har bildats kondens i kameran
Ingen funktion, förutom utmatning av
kassetten, går att använda. Ta ur kassetten,
stäng av videokameran och låt den stå
oanvänd ungefär en timme med
kassettluckan öppen. Videokameran kan
användas igen när följande skett:
• Inget varningsmeddelande visas när strömmen
slås på.
• Varken % eller Z blinkar när en kassett matas
in och du pekar på funktionsknapparna.
Det är inte säkert att kameran registrerar
kondensen omedelbart när den börjar
bildas. Då kan det ibland hända att
kassetten inte matas ut inom 10 sekunder
efter det att luckan till kassettfacket har
öppnats. Detta är inget fel. Stäng inte locket
till kassettfacket innan kassetten har matats
ut.
x Om kondensbildning
Kondens kan bildas när du tar
videokameran från en kall till en varm plats
(eller tvärtom), liksom när du använder
videokameran där det är fuktigt. Här är
några exempel på sådana situationer:
Övrig information
•
– Nära fönster eller utomhus, där LCDskärmen, sökaren eller linsen riskerar att bli
utsatta för direkt solljus. Det kan skada
sökarens eller LCD-skärmens inre delar.
Driv videokameran med 6,8 V / 7,2 V likström
(DC) (batteri) eller med 8,4 V likström (DC)
(nätadapter till växelströmsnätet).
Vare sig du tänker driva videokameran med likeller växelström bör du använda de tillbehör
som anges i den här bruksanvisningen.
Videokameran får inte bli blöt, av t.ex. regn
eller havsvatten. Om videokameran blir blöt kan
det leda till funktionsstörningar. I värsta fall kan
det uppstå fel som inte går att reparera.
Om något föremål eller någon vätska råkar
hamna inne i videokameran bör du genast
koppla bort den från all strömförsörjning och
låta en Sony-återförsäljare kontrollera den innan
du använder den igen.
Hantera videokameran varsamt, montera inte
isär den, modifiera den inte, utsätt den inte för
slag eller stötar och se till att du inte tappar eller
trampar på den. Var särskilt försiktig med
objektivet.
Låt POWER-omkopplaren stå i läget OFF
(CHG) när du inte använder videokameran.
Linda aldrig in videokameran i t.ex. en handduk
när du använder den. Då kan kameran
överhettas.
Ta tag om kontakten när du kopplar bort
nätkabeln; dra aldrig i själva sladden.
Se upp så att du inte skadar nätkabeln genom att
t.ex. placera tunga föremål på den.
Håll metallkontakterna rena.
Håll fjärrkontroll och knappcellsbatterier utom
räckhåll för småbarn. Om någon råkar svälja
batteriet måste läkare omedelbart uppsökas.
Om det har läckt batterivätska från batteriet,
– kontakta närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
– tvätta bort den vätska som du eventuellt fått
på huden.
– om du fått batterivätska i ögonen bör du
omedelbart skölja ögonen i rikligt med vatten
och sedan kontakta läkare.
• När du tar med dig videokameran från en
skidbacke och in i ett uppvärmt rum.
• När du tar med dig videokameran från en
luftkonditionerad bil eller ett svalt rum till
värmen utomhus.
• När du använder videokameran när det nyss har
regnat.
• När du använder videokameran där det är varmt
och fuktigt.
Fortsättning ,
83
Underhåll och försiktighetsåtgärder (Fortsättning)
x Hur du förhindrar kondensbildning
Om du tänker ta med dig videokameran
från en kall till en varm plats bör du först
placera den i en plastpåse som du stänger
till ordentligt. Du kan ta ut videokameran ur
plastpåsen när innehållet i plastpåsen har
antagit samma temperatur som
omgivningen (brukar ta ungefär en timme).
x Rengöring av LCD-skärmen
Om LCD-skärmen blivit smutsig av
fingeravtryck och damm bör du torka av
den med en mjuk duk. När du använder
rengöringssetet LCD Cleaning Kit (tillval)
får du inte hälla rengöringsvätskan direkt på
LCD-skärmen. Använd vätskan för att fukta
rengöringspapperet.
Videohuvud
x Om kalibrering av pekskärmen
(CALIBRATION)
Det kan inträffa att knapparna på
pekskärmen inte fungerar som de ska. I så
fall följer du nedanstående procedur.
Du bör ha videokameran ansluten till
vägguttaget med den medföljande
nätadaptern när du utför detta.
Du bör använda en rengöringskassett
(tillval) innan du spelar in något viktigt.
• Smuts på videohuvudena kan orsaka bild- och
ljudförvrängningar.
• Om följande problem uppstår bör du rengöra
videohuvudena under 10 sekunder med
rengöringskassetten Sony DVM-12CLD
(tillval).
– Det blir mosaikmönstrade störningar i den
uppspelade bilden eller skärmbilden är blå.
– När den uppspelade bilden inte rör sig.
– När den uppspelade bilden inte visas eller när
ljudet försvinner bort.
– [x
Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] visas på skärmen under inspelning/
uppspelning.
• Efter lång tids användning börjar det märkas att
videohuvudena blivit slitna. Om du inte får en
skarp bild trots att du har använt en
rengöringskassett (tillval) kan det bero på att
videohuvudena är slitna. Kontakta din Sonyåterförsäljare eller en auktoriserad Sonyserviceverkstad för byte av videohuvuden.
LCD-skärm
• Utsätt inte LCD-skärmen för starkt tryck,
eftersom det kan skada den.
• Om du använder videokameran i kyla kan det
hända att bilderna på LCD-skärmen ”släpar
efter”. Detta är inget fel.
• När du använder videokameran kan baksidan av
LCD-skärmen bli varm. Detta är inget fel.
84
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att
skjuta POWER-omkopplaren nedåt flera
gånger.
2 Peka på
t [MENU] t
(STANDARD SET) t
[CALIBRATION] t
.
Skärmen ändras till proportionerna 16:9 när
du använder inställningen 4:3.
CALIBRATION
1/3
Touch the "x"
CANCEL
3 Peka på ”×” som visas på skärmen med ena
hörnet av ett ”Memory Stick Duo” eller
liknande.
”×” ändrar läge.
Om du vill avbryta [CALIBRATION]
pekar du på [CANCEL].
Om du inte tryckte på rätt punkt börjar du
om från steg 3 igen.
b Obs
• Du kan inte kalibrera LCD-skärmen om den är
roterad.
Om kamerahusets skötsel
• Om kamerahuset blir smutsigt kan du rengöra
det med en mjuk duk, lätt fuktad med vatten och
sedan torka det torrt med en mjuk, torr duk.
• Det här bör du undvika eftersom det kan skada
ytbehandlingen:
– Kemikalier som t.ex. thinner, bensin, alkohol,
kemikaliebehandlade dukar, myggmedel,
insektsmedel och solskyddsmedel.
– Hantera inte kameran om du har rester av
sådana ämnen på händerna.
– Låt inte chassit komma i kontakt med gummi
eller vinylföremål under en längre tid.
Hur du sköter och förvarar objektivet
• Torka av objektivlinsens yta med en mjuk duk i
följande fall:
– När det har kommit fingeravtryck på linsytan.
– När det är varmt och fuktigt.
– När objektivet utsatts för salthaltig luft, t.ex. i
närheten av havet.
• Förvara det på en välventilerad plats; en plats
som varken är smutsig eller dammig.
• Du förhindrar mögelbildning genom att då och
då rengöra linsen på det sätt som beskrivits
ovan. Du bör använda videokameran minst en
gång per månad; på det sättet kan du bevara
kameran i gott skick under lång tid.
4 Tryck fast sökaren på kamerahuset.
5 Avlägsna dammet från det område där
ögonmusslan sitter med en linsborste
med gummiblåsa e.dyl.
6 Sätt fast ögonmusslan på sökaren
genom att trycka in den rakt tills den
klickar på plats.
1 Dra ut sökaren.
2 Tryck in den lilla fliken på sidan med ett
spetsigt föremål (kulspetspenna eller
liknande) ta sedan bort ögonmusslan
genom att dra den i pilens ritning.
Övrig information
Hur du avlägsnar damm inuti sökaren
3 Avlägsna dammet från ögonmusslan
med en linsborste med gummiblåsa,
e.dyl.
Flik
b Obs
• Ögonmusslan är precisionstillverkad. Plocka
inte isär den ytterligare.
• Vidrör inte linsen på ögonmusslan.
Fortsättning ,
85
Underhåll och försiktighetsåtgärder (Fortsättning)
Uppladdning av det förinstallerade
uppladdningsbara batteriet
Videokameran har ett förinstallerat
återuppladdningsbart batteri så att datum,
tid och andra inställningar kan bevaras i
minnet även när POWER-omkopplaren är
ställd på OFF (CHG). Det förinstallerade,
uppladdningsbara batteriet laddas alltid upp
när videokameran är ansluten till ett
vägguttag via nätadaptern eller när ett
batteri sitter i kameran. Det
uppladdningsbara batteriet laddas ur helt
om du inte har använt videokameran på
cirka 3 månader utan att nätadaptern
varit ansluten eller batteriet installerat.
Ladda upp det förinstallerade,
uppladdningsbara batteriet innan du
använder videokameran.
Att det förinstallerade uppladdningsbara
batteriet är urladdat påverkar inte kamerans
funktioner så länge som du inte vill spela in
datum.
x Procedurer
Anslut videokameran till ett vägguttag med
den medföljande nätadaptern, lämna sedan
videokameran med POWER-omkopplaren
ställd på OFF (CHG) under minst 24
timmar.
Byta batteri i fjärrkontrollen
1 Tryck på spärren samtidigt som du trycker
in nageln i skåran och drar ut batterifacket.
2 Sätt i ett nytt batteri med pluspolen (+)
vänd uppåt.
3 Skjut tillbaka batterifacket i fjärrkontrollen
tills det klickar på plats.
Flik
86
VARNING
Batteriet kan explodera om du hanterar
det fel. Ladda inte upp, plocka isär eller
elda upp det.
b Obs
• När litiumbatteriet börjar bli svagt, är det
möjligt att fjärrkontrollens räckvidd minskar
eller så fungerar inte fjärrkontrollen som den
ska. I så fall byter du ut batteriet mot ett nytt
litiumbatteri av typen Sony CR2025. Om du
använder ett annat batteri finns det risk för
brand eller explosion.
Tekniska data
System
I CAMERA-TAPE-läget:
41 ~ 1 189 mm (16:9)
43 ~ 1 075 mm (4:3)
I CAMERA-MEMORY-läget:
36 ~ 900 mm (4:3)
39 ~ 975 mm (16:9)
F1,8 ~ 3,2
Filterdiameter: 30 mm
Färgtemperatur
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Minsta belysning
8 lx (lux) (AUTOSLW SHTR ON,
Slutarhastighet 1/25 s)
0 lx (lux) (med funktionen NightShot
plus)
* ”Exif” är ett filformat för stillbilder som
tagits fram av JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association). Filer i det här formatet
innehåller tilläggsinformation om t.ex.
vilka inställningar på videokameran som
användes vid inspelningstillfället.
Ingångar/utgångar
Anslutning för A/V-Fjärrkontroll
Anslutning med 10 stift
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm)
Ljudsignal: 327 mV (vid en
belastningsimpedans på mer än 47 kΩ
(kohm)), utimpedans på mindre än
2,2 kΩ (kohm)
USB-kontakt
mini-B
DV-ingång/utgång
i.LINK-gränssnitt (IEEE1394,
Anslutning med 4 stift, S100)
Fortsättning ,
Övrig information
Videoinspelningssystem
2 roterande huvuden, spiralavsökning
System för inspelning av stillbilder
Exif Ver. 2.2*
Ljudinspelningssystem
Roterande huvuden, PCM
Kvantisering: 12 bitar (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bitar (Fs 48 kHz,
stereo)
Videosignal
PAL-färg, CCIR-standarder
Användbar videokassett
Mini-DV-kassett märkt med
Bandhastighet
SP: Ca 18,81 mm/s
LP: Ca 12,56 mm/s
Inspelningstid/uppspelningstid
SP: 60 min (med en DVM60-kassett)
LP: 90 min (med en DVM60-kassett)
Tid för snabbspolning framåt/bakåt
Ca 2 min 40 s (med en DVM60-kassett
och uppladdningsbart batteri)
Ca 1 min 45 s (med en DVM60-kassett
och nätadapter)
Sökare
Elektronisk sökare (0,27-typ,
bildförhållande 16:9, 123 200 punkter)
Bildenhet
3 mm (1/6-typ) CCD (Charge Coupled
Device)
Totalt: Ca 1 070 000 bildpunkter
Effektivt (stillbild): 1 000 000
bildpunkter
Effektivt (film): 690 000 bildpunkter
Lins
Carl Zeiss Vario-Tessar
25 × (optisk), 2 000 × (digital)
Brännvidd
f=2,5 ~ 62,5 mm
Vid konvertering till en 35 mm
stillbildskamera
87
Tekniska data (Fortsättning)
LCD-skärm
Bild
6,7 cm (2,7-typ, bildförhållande 16:9)
Totalt antal punkter
123 200 (560 × 220)
Allmänt
Strömförsörjningskrav
6,8 V/7,2 V likström (DC) (batteri)
8,4 V likström (DC) (nätadapter)
Medelvärde för energiförbrukningen
Vid kamerainspelning med sökare
2,5 W
Vid kamerainspelning med LCD-skärm
2,8 W
Temperatur vid användning
0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur
-20 °C till +60 °C
Storlek (ca)
63 × 85 × 114 mm (b/h/d)
inklusive utstickande delar
63 × 85 × 115 mm (b/h/d)
inklusive utstickande delar med
medföljande batteri NP-FH40 monterat
Vikt (ca)
390 g endast huvudenhet,
455 g inklusive det uppladdningsbara
batteriet NP-FH40 och DVM60-kassett
Medföljande tillbehör
Se sid. 8.
Nätadapter AC-L200/L200B
Strömförsörjningskrav
100 V - 240 V växelström (AC),
50/60 Hz
Strömförbrukning
0,35 - 0,18 A
Effektförbrukning
18 W
Utspänning
8,4 V likström (DC)*
88
Temperatur vid användning
0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur
–20 °C till +60 °C
Storlek (ca)
48 × 29 × 81 mm (b/h/d) exklusive
utstickande delar
Vikt (ca)
170 g exklusive nätkabel
* Se märketiketten på nätadaptern för
ytterligare tekniska data.
Uppladdningsbart batteri NP-FH40
Maximal utspänning
8,4 V likström (DC)
Utspänning
7,2 V likström (DC)
Kapacitet
4,9 Wh (680 mAh)
Storlek (ca)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (b/h/d)
Vikt (ca)
45 g
Temperatur vid användning
0 °C till 40 °C
Typ
Litiumjon
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
Om varumärken
• ”Handycam” och
är
registrerade varumärken som tillhör Sony
Corporation.
• ”Memory Stick”, ”
”, ”Memory Stick
Duo”, ”
”, ”Memory Stick
PRO Duo”, ”
”,
”Memory Stick PRO-HG Duo”,
”
”, ”Memory Stick
Micro”, ”MagicGate”, ”
”,
”MagicGate Memory Stick” och ”MagicGate
Memory Stick Duo” är varumärken som tillhör
Sony Corporation.
• ”InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
• i.LINK och är varumärken som tillhör Sony
Corporation.
Alla övriga produktnamn som nämns i det här
dokumentet kan vara varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör respektive
företag. ™ och ”®” är inte utsatta i varje enskilt
fall i den här handboken.
Övrig information
•
är ett varumärke.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista och DirectX är antingen
registrerade varumärken eller varumärken som
ägs av Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
• Macintosh och Mac OS är registrerade
varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och
andra länder.
• Intel, Intel Core och Pentium är antingen
varumärken eller registrerade varumärken som
ägs av Intel Corporation eller dess dotterbolag i
USA och andra länder.
• Adobe, logon Adobe och Adobe Acrobat är
antingen registrerade varumärken eller
varumärken som ägs av Adobe Systems
Incorporated i USA och/eller andra länder.
89
Snabbreferens
Identifiera delar och reglage
Siffrorna inom parentes ( ) anger sidor med mer information (referenssidor).
A NIGHTSHOT PLUS-omkopplare (21)
B PHOTO-knapp (17, 20)
C Zoomreglage (21, 25)
D
OPEN/EJECT-spak (15)
E Krokar för en axelrem
Koppla på en axelrem (tillval).
F Grepprem (14)
G Objektiv (Carl Zeiss Lens) (5)
H LENS COVER-omkopplare (14)
I Fjärrkontrollsensor
Du kan utföra olika åtgärder på
videokameran om du pekar med
fjärrkontrollen (93) mot fjärrsensorn.
J Inbyggd stereomikrofon (46)
K Infraröd lins (21)
90
A DISP/BATT INFO-knapp (10, 14)
Snabbreferens
B EASY-knapp (17)
C RESET-knapp
Återställer alla inställningarna, även
inställning för datum och tid.
D LCD-skärm/pekskärm (14, 94)
E REC START/STOP-knapp (17, 19)
F Zoomknappar (21, 25)
G WIDE SELECT-knapp (22)
H Högtalare
Högtalarna används för att spela upp
ljudet. Hur du gör för att ställa in
ljudvolymen finns beskrivet på sid. 23.
I Frigöringsknapp, BATT, för batteri (10)
J CHG laddningslampa (9)
K Åtkomstlampa (15)
L Memory Stick Duo fack (15)
M
(USB)-kontakt (59)
N . (bakgrundsbelysning)-knapp (22)
Fortsättning ,
91
Identifiera delar och reglage (Fortsättning)
A POWER-omkopplare (12)
B Sökare (14)
C Ögonmussla (85)
D Sökarens lins och justeringsspak (14)
E DV-gränssnitt (53, 55)
F DC IN-kontakt (9)
G Lampa för CAMERA-TAPE,
CAMERA-MEMORY, PLAY/EDIT
(12)
H REC START/STOP-knapp (17, 19)
I Anslutning för A/V-Fjärrkontroll
(29, 53)
J Stativfäste
Fäst stativet (tillval: skruvlängden måste vara
mindre än 5,5 mm) i stativfästet med en
stativskruv.
92
Fjärrkontroll
7
8
1
2
3
4
9
A PHOTO-knapp* (17, 20)
Den bild som visas på skärmen när du trycker
på den här knappen spelas in på ”Memory
Stick Duo” som en stillbild.
B Minneskontrollknappar (index**, –/+,
minnesuppspelning) (18, 24)
C SEARCH M.-knapp (28)**
D . >, knappar (föregående/nästa)
(28)**
5
6
q;
Isoleringsark
E Videokontrollknappar (snabbspolning
bakåt, uppspelning, snabbspolning
framåt, paus, stopp, långsam
uppspelning) (18, 23)
F ZERO SET MEMORY-knapp (27)**
G Sändare
H REC START/STOP-knapp (17, 19)
I Zoomknappar (21, 25)
• Ta bort isoleringsarket innan du använder
fjärrkontrollen.
• Du kan utföra olika åtgärder på videokameran
om du pekar med fjärrkontrollen mot
fjärrsensorn (s. 90).
• Mer information om hur du byter batteriet finns
på sid. 86.
J DISPLAY-knapp
Växlar mellan att stänga av eller på
skärmindikatorerna (t.ex. batteriinfo).
* Ej tillgängligt när funktionen Easy Handycam
används och POWER-omkopplaren är inställd
till CAMERA-TAPE.
** Ej tillgängligt när funktionen Easy Handycam
används.
Snabbreferens
b Obs
93
Indikatorer som visas under inspelning/
uppspelning
A Återstående batteritid (ungefärlig)
Spela in filmer
1
2
3
4
5
B Inspelningsläge (SP eller LP) (47)
C Inspelningsstatus ([STBY]
(standbyläge) eller [REC] (inspelning))
D Inspelning: Bandräkneverk (timme:
minut: sekund)
Uppspelning: Bandräkneverk (timme:
minut: sekund)/Tidskod (timme: minut:
sekund: bildruta)
GUIDE
6
7
8
E Bandets inspelningskapacitet
(ungefärlig) (49)
Spela in stillbilder
9
1
0qa
60min
F END SEARCH/EDIT SEARCH/Knapp
för granskning av inspelning (27)
qs
11
1.0M FINE
G GUIDE-knapp (25)
101
H Knapp för Personlig meny (31)
I Inspelningsmapp (41)
J Bildstorlek (22, 39)
GUIDE P-MENU
K Kvalitet (
qd 7 8
Visa filmer
1
2
qf
4
5
eller
) (39)
L ”Memory Stick Duo”-indikator och
antal bilder som kan spelas in
(ungefärligt antal)
M Knapp för granskning av inspelning
(20)
N Indikator för bandtransport
GUIDE
7
O Knappar för videokontroll (23)
P Filnamn
qg
Q Bildnummer/Totalt antal inspelade
bilder i den aktuella
uppspelningsmappen
8
Se på stillbilder
1
qh q;
R Uppspelningsmapp (41)
qj qk
ql
1.0M
wf wg
S Ikon för föregående/nästa mapp
w;
Följande indikatorer visas när den första eller
sista bilden i den aktuella mappen visas och
det finns flera mappar på en och samma
”Memory Stick Duo”.
7
: Du kan gå till föregående mapp genom
MEMORY PLAY
GUIDE
att peka på
wa
ws
wd
8
.
: Du kan gå till nästa mapp genom att
peka på
.
: Du kan gå till föregående eller nästa
mapp genom att peka på
94
/
.
T Knapp för radering av bilder (57)
U Knapp för val av banduppspelning (24)
V Knapp för föregående/nästa bild (24)
Höger upptill
Indikator
Betyder
DV-ingång (55)
W Knapp för indexskärm (24)
DV-utgång (53)
X Bildskyddsmärke (58)
i.LINK-anslutning (53,
55)
Y Utskriftsmärke (58)
Nollställningsminne (zero
set memory) (27, 93)
Indikatorer när du gjort
ändringar
Mitt
Med hjälp av [DISP GUIDE] (s. 96) kan du
se efter vilken funktion de olika
indikatorerna på LCD-skärmen har.
Indikator
Betyder
Bildspel (42)
b Obs
NightShot plus (21)
• Det kan hända att vissa indikatorer inte visas när
du använder [DISP GUIDE].
Super NightShot plus
(37)
Vänster upptill
Color Slow Shutter (38)
Höger upptill
PictBridge-anslutning
(59)
Varning (74)
Undersidan
Undersidan
Mitt
Indikator
Vänster upptill
Indikator
Betyder
Snabbreferens
EZ
Bildeffekter (43)
Digitala effekter (42)
Betyder
AUDIO MODE (47)
Manuell fokus (36)
9
SCENE SELECT (34)
Seriefotografering (39)
Inspelning med
självutlösare (38)
WIDE SELECT (22)
Intervallinspelning av
stillbilder (44)
Bakgrundsbelysning (22)
.
n
Vitbalans (35)
SteadyShot av (38)
Telemakro (37)
Flexibel
exponeringsmätare (35)/
EXPOSURE (35)
Fortsättning ,
95
Indikatorer som visas under inspelning/uppspelning (Fortsättning)
Övriga indikatorer
Indikator
Betyder
Information (76)
b Obs
• Indikatorns Innehåll och position är normal. Det
kan skilja sig från vad som verkligen visas.
Informationskod under
inspelning
Information om datum/tid och kamerans
inställningar spelas in automatiskt. De visas
inte på skärmen under inspelning, men du
kan däremot kontrollera dem som [DATA
CODE] under uppspelning (s. 49).
Kontrollera skärmindikatorerna
(Display guide)
Du kan enkelt ta reda på vad de olika
skärmindikatorerna som visas på LCDskärmen betyder.
1 Peka på [GUIDE] t [DISP GUIDE].
60min
STBY
GUIDE
P-MENU
2 Peka på området med den indikator som
du vill ha information om.
Vad indikatorerna inom det valda
området betyder visas på skärmen. Om
du inte ser den indikator du vill ha
information om kan du växla mellan
indikatorerna genom att peka på
/
.
Avbryt proceduren genom att peka på
[END].
z Tips
• Du kan också peka på
GUIDE].
96
t [DISP
Sakregister
Numeriskt/Symboler
D
I
12BIT....................................47
i.LINK ..................................81
16BIT....................................47
D.EFFECT (Digitala effekter)
.............................................. 42
21-stiftsadapter .....................30
DATA CODE........... 12, 49, 96
IMAGE SIZE........................39
DATE/TIME ............ 12, 49, 96
i.LINK-kabel ..................54, 55
A
Dator..................................... 61
Indikatorer i teckenfönstret
..............................................94
A.SHUT OFF (Automatisk
avstängning)..........................50
Datumsökning ...................... 28
INDOOR...............................36
DEMO MODE ..................... 44
”InfoLITHIUM”-batteri .......80
A/V-kabel .......................29, 53
DIGITAL ZOOM................. 38
Inspelningsgranskning ..........27
ALL ERASE.........................40
DISP GUIDE
(Hjälpinformation) ............... 96
Inspelningstid .......................11
DISP OUTPUT .................... 49
INT.REC-STL
(Intervallinspelning av
stillbilder) .............................44
Antal stillbilder som du kan
spela in ..................................39
Installera ...............................63
Användning utomlands.........77
DOT FADER ....................... 42
AUD DUB CTRL (Ljudpålägg)
..............................................46
E
AUDIO MIX.........................47
Easy Handycam.............. 17, 31
AUDIO MODE.....................47
EDIT SEARCH.................... 27
Kassett ............................15, 78
AUTOSLW SHTR (Auto
långsam slutare) ....................36
EDIT/PLAY-menyn............. 45
Komma igång .........................8
END SEARCH............... 26, 47
Kondensbildning...................83
B
EXP.BRKTG
(Exponeringsgaffling) .......... 39
Kopiering ........................53, 57
B&W.....................................43
EXPOSURE ......................... 35
LANDSCAPE.......................34
Batteri ...............................9, 80
F
BEACH.................................35
FADER................................. 41
BEEP ....................................49
FILE NO. (filnummer) ......... 41
Bildproportioner ...................22
Film .................... 17, 18, 19, 23
Bildskydd ..............................58
FINE..................................... 39
BLACK FADER...................41
FIREWORKS....................... 34
BURST .................................39
Fjärrkontroll ......................... 93
C
L
FLASH (ryckiga rörelser) .... 42
LANGUAGE ........................50
LCD BL LEVEL (LCDskärmens bakgrundsbelysning)
..............................................48
LCD BRIGHT ......................48
LCD COLOR........................48
LCD PANEL ........................49
LCD/VF SET........................48
LCD-skärm ...........................14
CALIBRATION ...................84
Flexibel exponeringsmätare
.............................................. 35
CAMERA DATA .................49
FOCUS........................... 36, 71
LCD BL LEVEL
(LCD-skärmens
bakgrundsbelysning) .....48
CAMERA SET-meny...........34
FORMAT ....................... 40, 79
LCD BRIGHT ...............48
CANDLE ..............................34
Förenklad guide........ 61, 65, 66
CD-ROM ..............................61
CLOCK SET.........................12
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter) ...........................38, 72
G
GUIDEFRAME ................... 48
Snabbreferens
Bandräkneverk......................94
K
LCD COLOR ................48
LP (longplayläge) .................47
LUMI. KEY (luminanskey)
..............................................43
Fortsättning ,
97
Sakregister (Fortsättning)
M
Picture Motion Browser....... 61
STANDARD SET-menyn....47
Macintosh .............................65
PORTRAIT (mjukt
porträttläge).......................... 34
Stativ..................................... 92
MEMORY SET-menyn........39
”Memory Stick” ...................79
”Memory Stick Duo”............15
MENU ROTATE .................50
Meny...............................31, 32
Menyn TIME/LANGU.........50
MONOTONE .......................41
Q
QUALITY............................ 39
R
Radera bilder........................ 57
STILL ................................... 42
STILL SET ...........................39
Stillbild ............... 17, 18, 20, 24
SUNRSE SUNSET .............. 34
SUPER NSPLUS (Super
NightShot plus) ..............37, 71
REC CTRL
(Inspelningskontroll)............ 55
Söka efter startpunkten.........26
REC FOLDER
(Inspelningsmapp) ............... 41
T
Motljus............................22, 71
N
REC MODE (Inspelningsläge)
............................................. 47
TELE MACRO ....................37
MOSAIC ..............................43
MOSAIC FADER ................41
NEG.ART.............................43
NEW FOLDER ....................41
Nollställningsminne..............27
NORMAL.............................39
NS LIGHT (NightShotbelysning) .............................37
NTSC....................................77
O
OLD MOVIE........................43
ONE PUSH...........................36
OUTDOOR ..........................35
OVERLAP............................42
P
Tekniska data........................ 87
REMAINING....................... 49
TRAIL ..................................43
REMOTE CTRL
(Fjärrkontroll) ...................... 49
TV......................................... 29
Rengöringskassett ................ 84
TV-färgsystem......................77
Räkneverk ............................ 94
TWILIGHT .......................... 34
S
U
S VIDEO-kabel.............. 29, 53
SCENE SELECT ................. 34
Underhåll och
försiktighetsåtgärder.............78
SELF-TIMER ...................... 38
Uppladdningstid ................... 11
SEPIA .................................. 43
Uppspelning ...................18, 23
Skrivskyddsflik .................... 78
Uppspelning i motsatt riktning
.............................................. 45
SLIDE SHOW ..................... 42
SLOW SHUTTR (långsam
slutare) ................................. 43
TV TYPE.............................. 29
Uppspelning med en bildruta i
taget ......................................45
Uppspelningstid....................11
P.MENU .....Se Personlig meny
SMTH INT.REC (Jämn
intervallinspelning) .............. 44
PAL ................................72, 77
SNOW.................................. 35
USB CAMERA ....................48
PASTEL ...............................43
SOLARIZE .......................... 43
USB SELECT ......................45
PB FOLDER
(Uppspelningsmapp) ............41
SP (standardläge) ................. 47
Utskrift ................................. 59
Spegelläge............................ 22
Utskriftsmärke ......................58
PB zoom ...............................25
Personlig meny ...............31, 51
PICT.APPLI.-menyn
(Bildprogramsmenyn) ..........41
PICT.EFFECT (Bildeffekter)
..............................................43
PictBridge PRINT ................59
Spela in .......................... 17, 19
SPORTS (sportläge) ............ 34
SPOT FOCUS...................... 36
SPOT METER ....... Se Flexibel
exponeringsmätare
SPOTLIGHT........................ 34
STANDARD........................ 39
98
STEADYSHOT..............38, 71
USAGE GUIDE ................... 25
V
VAR.SPD PB (Variabel
uppspelningshastighet) .........45
Varningsindikatorer.............. 74
Varningsmeddelanden .......... 74
VF B.LIGHT (Sökarens
ljusstyrka) .............................48
VOLUME .............................23
V-OUT/PANEL....................49
W
WHITE BAL. (vitbalans) .....35
WHITE FADER ...................41
Wide (16:9)...........................22
Windows .........................61, 62
WIPE ....................................42
WORLD TIME.....................50
Z
Zero set memory ...................27
Zooma ...................................21
Å
Återstående batteritid......10, 94
Snabbreferens
99
SE
Ytterligare information om den här produkten och
svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts
webbplats.
http://www.sony.net/
Tryckt på minst 70% återvunnet papper
med vegetabilisk olje-baserad färg utan
lättflyktiga organiska föreningar.
Printed in Japan
Download PDF

advertising