Sony | NEX-VG20EH | Sony NEX-VG20EH NEX-VG20EH Full HD-videokamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning

4-291-371-11(2)
Interchangeable Lens Digital HD
Video Camera Recorder
Innehållsförteckning
Komma igång
Bruksanvisning
Inspelning/uppspelning
E-fattning
Avancerade funktioner
Spara filmer och foton med
en dator
Spara bilder med en extern
enhet
Anpassa videokameran
Övrig information
Snabbreferens
NEX-VG20E/VG20EH
NEX-VG20E/VG20EH
4-291-371-11(2)
Läs detta först
Innan du börjar använda utrustningen, läs
noga igenom bruksanvisningen och spara
den därefter som referens.
VARNING!
Minska risken för brand och elstötar
genom att inte utsätta enheten för
regn eller fukt.
Utsätt inte batterierna för överdriven
värme såsom direkt solljus, eld eller
liknande.
VAR FÖRSIKTING!
Batteri
Om batteriet hanteras på fel sätt
kan det brista, orsaka en brand eller
kemiska brännskador. Vidta följande
försiktighetsåtgärder.











SV
Ta inte isär.
Krossa inte batteriet och utsätt det inte för stötar
eller slag, som t.ex. när man slår eller trampar
på det eller tappar det.
Kortslut inte och låt inte metallföremål komma
i kontakt med batteripolerna.
Utsätt inte för höga temperaturer över 60 °C,
t.ex. i direkt solljus eller i en bil parkerad i solen.
Du får inte bränna upp batteriet eller kasta det
i eld.
Ta inte i skadade eller läckande
litiumjonbatterier.
Se till att ladda upp batteriet med en
batteriladdare från Sony eller en enhet som kan
ladda upp batteriet.
Förvara batteriet utom räckhåll för små barn.
Håll batteriet torrt.
Ersätt endast med samma eller likvärdig typ
som rekommenderas av Sony.
Bortskaffa använda batterier snarast som
beskrivs i anvisningarna.
Nätadapter
Informa
Använd inte nätadaptern i trånga
utrymmen, till exempel mellan väggen och
en möbel.
Använd ett vägguttag i närheten när du
använder nätadaptern. Koppla omedelbart
bort nätadaptern från vägguttaget om något
fel uppstår när du använder videokameran.
Om strömsladden.
Strömsladden har utformats specifikt
för användning endast med denna
videokamera och den ska inte användas
med annan elektrisk utrustning.
Även om videokameran är avstängd, får
den ändå ström från nätadaptern, så länge
som den är ansluten till vägguttaget.
För högt ljudtryck från öronsnäckor och
hörlurar kan orsaka skador på hörseln.
För kunder i USA och Kanada
Batteri och objektiv
Denna enhet följer reglerna i del 15 av
FCC-reglerna. Användning förutsätter två
villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga
störningar och (2) den måste klara av alla
typer av störningar, även sådana som kan
orsaka oönskade funktionsstörningar.
För kunder i USA.
Om du har några frågor om denna produkt
kan du ringa till:
Sonys center för kundinformation
1-800-222-SONY (7669)
Nedanstående nummer gäller endast
FCC-relaterade frågor.
Byt endast ut batteriet mot ett batteri av
angiven typ. I annat fall kan brand eller
skada uppstå.
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Konfo
Hand
Mode
Ansva
Adres
CA 92
Telefo
Denn
FCC-r
två vil
skadli
klara a
sådan
funkti
VAR FÖR
Varning
modifik
godkän
rätt att
Obs!
Utrustn
gränser
i överen
regler.
Dessa g
rimligt
vid inst
generer
radiofre
orsaka
radioko
installe
anvisni
Det finn
att störn
viss ins
ger upp
tv-mott
genom
apparat
försöka
flera av
en och
du
elbart
m något
meran.
t
das
får
länge
och
n.
av
er två
kadliga
v alla
m kan
r.
rodukt
ER_PAL
71-11(2)
Information om föreskrifter
Konformitetsdeklaration
Handelsnamn: SONY
Modellnr: NEX-VG20E
Ansvarig part: Sony Electronics Inc.
Adress: 16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 U.S.A.
Telefonnr: 858-942-2230
Denna enhet följer reglerna i del 15 av
FCC-reglerna. Användning förutsätter
två villkor: (1) Enheten får inte orsaka
skadliga störningar och (2) den måste
klara av alla typer av störningar, även
sådana som kan orsaka oönskade
funktionsstörningar.
VAR FÖRSIKTING!
Varning! Alla förändringar eller
modifikationer som inte uttryckligen
godkänns i denna manual kan upphäva din
rätt att använda utrustningen.
Obs!
Utrustningen har testats och motsvarar
gränserna för en digital enhet av klass B,
i överensstämmelse med del 15 i FCC:s
regler.
Dessa gränsvärden är avsedda att ge
rimligt skydd mot skadliga störningar
vid installation i bostad. Utrustningen
genererar, använder och kan utstråla
radiofrekvensenergi. Den kan också
orsaka skadliga störningar för
radiokommunikation om den inte
installeras och används i enlighet med dessa
anvisningar.
Det finns emellertid ingen garanti för
att störningar inte uppkommer i en
viss installation. Om denna utrustning
ger upphov till störningar i radio- eller
tv-mottagningen (vilket kan konstateras
genom att man stänger av och slår på
apparaten), uppmanas användaren att
försöka åtgärda störningen genom en eller
flera av följande åtgärder:
Omorientera eller omlokalisera
mottagningsantennen.
 Öka avståndet mellan utrustningen och
mottagaren.
 Anslut utrustningen till ett eluttag som inte
ingår i samma krets som det uttag mottagaren
är ansluten till.
 Kontakta återförsäljaren eller en erfaren
radio-/tv-reparatör för hjälp.

Den medföljande gränssnittskabel måste
användas med denna utrustning för att följa
gränserna för digitala enheter i enlighet
med del B 15 i FCC-bestämmelserna.
Att observera för kunder i länder där
EU-direktiv gäller.
Denna produkt har tillverkats av
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Befullmäktigat ombud avseende EMC
och produktsäkerhet är Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. För alla kontakter
avseende service- eller garantifrågor
hänvisas till adresserna som finns i separata
service- eller garantidokument.
Denna produkt har testats och befunnits
följa gränserna i EMC-föreskrifterna vid
användning av en anslutningskabel som är
kortare än tre meter.
OBSERVERA!
De elektromagnetiska fälten vid vissa
frekvenser kan påverka enhetens bild och
ljud.
Obs!
Skulle statisk elektricitet eller
elektromagnetism avbryta pågående
dataöverföring, starta om programmet eller
koppla ur och därefter in USB-kabeln.
SV
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Kassering av gammal elektrisk
eller elektronisk utrustning
(tillämpligt i den europeiska
gemenskapen och andra
europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på produkten eller
dess förpackning anger att denna produkt
inte får behandlas som hushållsavfall.
Den ska istället överlämnas till lämplig
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikutrustning.
Genom att säkerställa att produkten
bortskaffas på rätt sätt bidrar du till att
förhindra möjliga negativa konsekvenser
för miljö och hälsa som annars skulle kunna
bli fallet vid olämplig avfallshantering.
Återvinning av material bidrar till att
bevara naturresurser.
Om du behöver mer information om
återvinning av den här produkten
kontaktar du ditt lokala miljökontor, en
återvinningsstation eller affären där du
köpte produkten.
Kassera gamla batterier
(tillämpligt i den europeiska
gemenskapen och andra
europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på batteriet eller
dess förpackning anger att batteriet som
levereras med denna produkt inte får
behandlas som hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol
användas tillsammans med en kemisk
symbol. De kemiska symbolerna för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005 %
kvicksilver eller 0,004 % bly.
Genom att säkerställa att dessa batterier
bortskaffas på rätt sätt bidrar du till att
förhindra möjliga negativa konsekvenser
för miljö och hälsa som annars skulle kunna
bli fallet vid olämplig avfallshantering.
Återvinning av material bidrar till att
bevara naturresurser.
I fallet med produkter som för säkerhet,
prestanda eller dataintegritet kräver
en permanent kontakt med ett inbyggt
batteri, ska detta batteri endast bytas
av kvalificerad servicepersonal. För att
säkerställa att batteriet tas omhand på rätt
sätt, ska produkten när dess livslängd är slut
överlämnas till lämpligt uppsamlingsställe
för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning.
För alla andra batterier, se avsnittet om
hur du tar bort batteriet på ett säkert
sätt. Lämna batteriet på en lämplig
uppsamlingsplats för återvinning av
batterier.
Om du behöver mer information om
återvinning av den här produkten
eller batteriet, kontaktar du ditt lokala
miljökontor, en återvinningsstation eller
affären där du köpte produkten.
Använ

Håll in
inte he
Sökare
Objektiv (
Inbyggd m
Kunder i Storbritannien
För din säkerhets och bekvämlighets skull
har denna utrustning försetts med en
formgjuten kontakt enligt BS 1363.
Om säkringen i kontakten skulle behöva
bytas ut måste den ersättas med en säkring
med samma märkning, som har godkänts
av ASTA eller BSI för BS1362 (dvs märkt
med eller ). Om den kontakt som
medföljer utrustningen har ett löstagbart
säkringslock måste du sätta tillbaka locket
efter att ha bytt säkring. Använd aldrig
kontakten utan säkringslocket. Kontakta
närmaste Sony serviceinrättning om locket
till säkringsfacket kommer bort.
SV
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)

Videok
droppv
"Försik
Menya
objekti


Ett me
tillgän
uppsp
LCD-s
med h
än 99,9
kan em
svarta
röda, b
LCD-s
tillverk
något
t
het,
gt
Använda videokameran

Håll inte videokameran i följande delar, och håll
inte heller videokameran i uttagens skyddslock.
Sökare
LCD-skärm
att
å rätt
d är slut
sställe
ronisk
m
Svarta punkter
Vita, röda, blå eller gröna punkter
Objektiv (NEX-VG20EH)
Motljusskydd (NEX-VG20EH)

m
a
eller
skull
n
höva
äkring
känts
ärkt
m
bart
ocket
ig
akta
locket
ER_PAL
71-11(2)
Inbyggd mikrofon




Videokameran är inte dammtät,
droppvattenskyddad eller vattentät. Se
"Försiktighetsåtgärder" (s. 65).
Menyalternativ, LCD-skärm, sökare och
objektiv


Ett menyalternativ som visas grått är inte
tillgängligt vid aktuella inspelnings- eller
uppspelningsförhållanden.
LCD-skärmen och sökaren har tillverkats
med hjälp av högprecisionsteknik och mer
än 99,99 % av bildpunkterna fungerar. Det
kan emellertid finnas en del mycket små
svarta fläckar och/eller ljusa fläckar (vita,
röda, blå eller gröna) som hela tiden syns på
LCD-skärmen. Dessa fläckar uppstår under
tillverkningsprocessen och påverkar inte på
något sätt den inspelade bilden.
Spela inte in solen och lämna inte
videokameran en längre tid under solen.
Kameran kan skadas invändigt. Om solljus
fokuseras på ett föremål i närheten kan
det orsaka en brand. Om du måste placera
videokameran i direkt solljus, ska du sätta på
objektivlocket.
Om LCD-skärmen, sökaren eller objektivet
utsätts för direkt solljus under långa
tidsperioder kan detta ge upphov till fel.
Rikta inte videokameran mot solen. Det kan
göra att videokameran inte fungerar som den
ska. Du kan endast ta bilder av solen när dess
intensitet är låg, t ex vid solnedgång.
Titta inte in i solen eller in i starkt ljus, genom
ett borttaget objektiv. Detta kan orsaka
permanenta ögonskador.
Om språkinställning

Skärmmenyerna i de olika språken används
för att visa tillvägagångssätt. Ändra vid behov
språket för skärmvisningen innan du använder
videokameran (s. 23).
Om inspelning


För att säkerställa att minneskortet fungerar
som det ska rekommenderas att formatera
minneskortet med videokameran innan
det används första gången. Formatering av
minneskortet raderar alla data på det, och data
kan inte återställas. Spara viktiga data på en
dator eller liknande.
Innan du börjar spela in, bör du prova
inspelningsfunktionen för att säkerställa att bild
och ljud spelas in utan problem.
SV
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)




Sony lämnar inte ersättning för
inspelningsinnehåll, även om det inte går att
spela in eller spela upp, på grund av fel på
videokameran, minneskort etc.
Färgsystem för tv-apparater är olika för olika
länder eller områden. Om du vill spela upp
dina inspelningar på en tv måste den vara
kompatibel med PAL-systemet.
Tv-program, filmer, videoband och annat
material kan vara skyddat av copyright.
Icke-auktoriserad kopiering av sådant material
kan strida mot gällande copyright-lagar.
Använd videokameran enligt lokala föreskrifter.
Om batteriet/nätadaptern



Du kanske inte kan på ett normalt sätt spela upp
bilder som spelats in med den här kameran, på
andra enheter. Du kanske inte heller kan spela
upp bilder som spelats in med andra enheter
med den här videokameran.
Filmer med standard bildkvalitet (STD)
inspelade på SD-minneskort kan inte spelas upp
på AV-utrustning från andra tillverkare.
DVD-medier som spelats in med
HD-bildkvalitet (high definition)

DVD-medier som spelats in med högupplöst
bildkvalitet (HD) kan spelas upp med enheter
som är kompatibla med AVCHD-standarden.
Du kan inte spela upp skivor som spelats
in med högupplöst bildkvalitet (HD) med
DVD-spelare/-inspelare eftersom de inte är
kompatibla med AVCHD-formatet. Om du
sätter i en skiva som spelats in med
AVCHD-formatet (högupplöst bildkvalitet
(HD)) i en DVD-spelare/-inspelare, kan du
kanske inte mata ut skivan.


SV
Spara periodiskt alla inspelade bilder på
externa medier för att förhindra att du förlorar
bildinformation. För att spara bilder på din
dator, se sidan 42, och för att spara bilder på
externa enheter, se sidan 50.
Vilken typ av skivor eller medier som bilderna
kan sparas på beror på vilket [
REC Mode]
som var valt när bilden spelades in. Filmer
inspelade i [50p Quality
] eller [Highest
Quality
] kan sparas på externa medier eller
på Blu-ray-skivor (s. 50).
Om kamerans eller batteriets temperatur är
extremt hög eller låg går det eventuellt inte spela
in eller spela upp med kameran på grund av
kamerans skyddsfunktioner som aktiveras vid
sådana situationer. I detta fall visas en indikator
på LCD-skärmen eller på sökaren.
Om videokameran är ansluten till en
dator eller tillbehör



Försök inte formatera videokamerans
minneskort med hjälp av en dator. Om den
gör det, fungerar eventuellt inte kameran på
rätt sätt.
När du ansluter videokameran till en annan
enhet med kommunikationskablar måste du
sätta i kontakten åt rätt håll. Om du med kraft
för in kontakten i uttaget kan det skada uttaget
eller så kan det orsaka fel på videokameran.



Om du upprepar inspelning eller borttagning
av bilder under en lång tid kan det uppstå
fragmentering av informationen på
minneskortet. Bilder kan inte sparas eller spelas
in. I sådana fall ska du spara bilder på någon
typ av externa medier först, och därefter utföra
[Format] genom att trycka på
(MENU)
 [Setup]  [ (
Media Settings)] 
[Format] 

.
Om extra tillbehör


Vi rekommenderar att du använder äkta
Sony-tillbehör.
Äkta tillbehör från Sony kanske inte finns
tillgängliga i vissa länder/regioner.
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Exemp
illustra
med en
skilja s
som fa
illustra
skärm
för att
I denn
spelats
skivor
Utföra
videok
föregå
Om h

Om du inte kan spela in eller spela upp
bilder ska du utföra [Format].
Spara alla inspelade bilddata

Om de
illustra
Om videokamerans/batteriets
temperatur
Om uppspelning

Se till att ta bort batteriet eller nätadaptern efter
att du stängt av videokameran.
Koppla bort nätadaptern från videokameran
genom att hålla i både videokameran och
DC-kontakten.

Gör in
minne
inte gå
andra
 mata
(s. 2
 ta bo
vide
för m
(Film
kont
Om du
ska du
andra
ern efter
Om denna bruksanvisning,
illustrationer och skärmvisning

eran
h
r är
nte spela
d av
ras vid
ndikator


en
den
n på
Om hantering

nan
e du
d kraft
uttaget
ran.
a upp
gning
tå
Exempelbilderna som används som
illustrationer i denna bruksanvisning har tagits
med en digital stillbildskamera och kan således
skilja sig från bilder och skärmindikatorer
som faktiskt visas på videokameran. Och
illustrationerna av videokameran och dess
skärmindikatorer är förstorade och förenklade
för att de ska bli lättare att förstå.
I denna bruksanvisning kallas DVD-skivor som
spelats in med högupplöst bildkvalitet (HD),
skivor med AVCHD-inspelningar.
Utförande och specifikationer för din
videokamera och tillbehör kan ändras utan
föregående meddelande.

Gör inte något av följande. Annars kan
minneskortet skadas, inspelade bilder kanske
inte går att spela upp eller kan förloras, eller
andra fel kan inträffa.
 mata ut minneskortet när kontrollampan
(s. 27) är tänd eller blinkar
 ta bort batteriet eller nätadaptern från
videokameran, eller utsätta videokameran
för mekaniska stötar eller vibration när
(Film)/ (Foto)-lamporna (s. 30) eller
kontrollampan (s. 27) är tänd eller blinkar
Om du använder axelremmen (medföljer inte)
ska du undvika att stöta videokameran mot
andra föremål.
er spelas
ågon
r utföra
ENU)
]
a
ns
ER_PAL
71-11(2)
SV
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Innehållsförteckning
Läs detta först.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Anpa
Komma igång
Steg 1: Kontrollera medföljande delar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 2: Montera medföljande tillbehör.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 3: Ladda batteriet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ladda batteriet när du är utomlands.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 4: Montera objektivet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 5: Starta kameran och ställa in datum och tid.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ändra språkinställningen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 6: Justera inställningar för inspelning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 7: Sätta i ett minneskort.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
12
13
15
16
21
23
24
27
Inspelning/uppspelning
Inspelning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välja inspelningsläge.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justera för fotograferingsförhållandena.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppspelning på videokameran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp bilder på en tv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
32
33
34
38
Avancerade funktioner
Radera filmer och foton.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Spara filmer och foton med en dator
Användbara funktioner som kan användas om du ansluter videokameran till en
dator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förbereda en dator.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vid användning av en Macintosh.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starta PMB (Picture Motion Browser).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda "Image Data Converter".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
43
43
46
47
Spara bilder med en extern enhet
SV
Välja en metod för att spara bilder med en extern enhet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spara bilder på en extern medieenhet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skapa en skiva med högupplöst bildkvalitet (HD) med t.ex. en Sony
DVD-brännare etc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skapa en skiva med standardupplöst bildkvalitet (STD) med en inspelare etc... . . . .
48
50
53
54
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Övrig
Snab
....... 2
.....
.....
.....
.....
.....
Använda menyer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Läsa detaljerad information i "Handycam"-handboken.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
10
12
13
15
16
21
23
24
27
Övrig information
Felsökning.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspelningstid för filmer/antal foton som kan spelas in.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Försiktighetsåtgärder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska specifikationer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innehållsförteckning
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Anpassa videokameran
61
63
65
67
Snabbreferens
Skärmindikatorer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Delar och kontroller.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Index.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
29
32
33
34
38
. . . . . 41
en
.....
.....
.....
.....
.....
42
43
43
46
47
. . . . . 48
. . . . . 50
. . . . . 53
. . . . . 54
ER_PAL
71-11(2)
SV
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Komma igång
Steg 1: Kontrollera
medföljande delar
Kontrollera att följande delar levereras med
videokameran.
Numren inom ( ) är den medföljande
kvantiteten.

USB-kabel (1) (s. 50)

 "PM
 Imag

fram
Trådlös fjärrkontroll (RMT 835) (1)
 "Han

Alla modeller

Motl

Främ
(1) (s

Bakr
Batterilock (1) (s. 12)
Nätsladd (1) (s. 13)

Vindskydd (1) (s. 12)
Komponent A/V-kabel (1) (s. 38)


Zoom
OSS)
Laddningsbart batteri (NP-FV70) (1)
(s. 13)
Nätadapter (1) (s. 13)



Det finns ett knappbatteri (litium) installerat i
videokameran vid leveransen.


Bruk
NEX-V
Denna videokamera (1)
 Huslock (fäst på videokameran
NEX-VG20E; medföljer men inte fäst på
andra modeller) (1) (s. 16)


CD-R
Softw
Stor ögonmussla (1) (s. 26)
A/V-kabel (1) (s. 38)
SV
10
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)

CD-ROM-skiva "Handycam Application
Software" (1) (s. 43)
 "PMB"
(Programvara, inklusive "PMB Help")
Data Converter (Programvara för
framkallning av RAW-filer)
 "Handycam"-handbok (PDF)
 Image
1)

Bruksanvisning (denna handbok) (1)

Zoomobjektiv (E 18-200 mm F3.5-6.3
OSS) (fäst på videokameran) (1) (s. 16)

Motljusskydd (1) (s. 20)

Främre objektivlock (fäst på objektivet)
(1) (s. 16)

Bakre objektivlock (1) (s. 16)
llerat i
Komma igång
NEX-VG20EH
(1)
ER_PAL
71-11(2)
SV
11
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Steg 2: Montera
medföljande tillbehör
Steg
Montera objektivet
Se sidan 16 för information om hur man
monterar objektivet. NEX-VG20E levereras
inte med objektivet E 18-200 mm F3.5-6.3
OSS. Använd lämpliga objektiv (säljs
separat).
För NEX-VG20EH-modeller är motivet fäst
på videokameran vid inköpstillfället.
Batteri
Fästa vindskyddet
Använd vindskyddet när du vill minska
vindbruset som spelas in av mikrofonen.
Fäst vindskyddet med Sony-logotypen vänd
neråt.
CH
Du kan
 Obs!
Du kan
 Du kan

1
2
3
Fästa batterilocket
Sk
Fäst batterilocket när batteriet har
monterats.
Montera batterilocket med den
utskjutande delen () vänd så som visas i
illustrationen.
Fä
An

SV
12
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
CH
nä
DC IN-uttag
Batteri
Komma igång
ER_PAL
71-11(2)
Steg 3: Ladda batteriet
Nätadapter
Nätsladd
(elnätet)
CHG (laddning)-lampa
Till vägguttaget
(vägguttag)
Likströmskontakt
Rikta in -markeringen på DC-kontakten
mot markeringen på DC IN-uttaget.
Du kan ladda "InfoLITHIUM"-batteriet (V-serien) efter att du satt fast det på videokameran.
 Obs!
Du kan inte ansluta något annat "InfoLITHIUM"-batteri än V-serien till din videokamera.
 Du kan inte montera "InfoLITHIUM"-batteriet NP-FV30/FV50, även om de tillhör V-serien.

1
2
3
Skjut POWER-omkopplaren till OFF (standardinställningen).
Fäst batteriet genom att föra det i pilens riktning tills det klickar på plats.
Anslut nätadaptern och strömkabeln till videokameran och väggutaget.
CHG (laddning)-lampan tänds och laddningen startar. CHG-lampan (laddning) släcks
när batteriet är fulladdat.
SV
13
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
4
När batteriet är laddat, koppla bort nätadaptern från DC IN-uttaget på din
videokamera.
Om lad


Laddningstid
Ungefärlig tid (min.) som erfordras när du fulladdar ett helt urladdat batteri.
Batteri
NP-FV70 (medföljer)
NP-FV100

Laddningstid
195
390

Laddningstiderna som visas i tabellen ovan mäts när videokameran laddas vid en temperatur på 25 C.
Det rekommenderas att du laddar batteriet i ett temperaturintervall på 10 C till 30 C.
Tips
Se sidan 63 om inspelnings- och uppspelningstid.
När videokameran är på kan du kontrollera den ungefärliga återstående mängden batteriladdning med
indikatorn för återstående batterikapacitet i det övre högra hörnet på LCD-skärmen.
Om nä






Ta bort batteriet
Skjut POWER-omkopplaren till OFF. Skjut BATT (batteri)-frigöringsspaken () och ta bort
batteriet ().
När du
(Fi
CHG (
 Det
 Batte
 Batte
Ta b
 Batte
Ta b
Standa
använd
Använ
väggut
Använ
Kortsl
orsaka
Om str
Strömsla
använda
Ladd
Du ka
spänn

BATT (batteri)-frigöringsspak
Använda ett vägguttag som strömförsörjning
Gör samma anslutningar som i "Steg 3:Ladda batteriet" (s. 13). Även om batteriet är monterat
laddas inte batteriet ur.
SV
14
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Anv
på din
g med
a bort


När du tar bort batteriet eller kopplar bort nätadaptern ska du stänga av videokameran och kontrollera att
(Film)/ (Foto)-lamporna släcks (s. 30), och kontrollampan (s. 27) släcks.
CHG (charge)-lampan blinkar vid laddning under följande förhållanden:
 Det laddningsbara batteriet är inte korrekt fäst på videokameran.
 Batteriet är skadat.
 Batteriets temperatur är låg.
Ta bort batteriet från videokameran och placera det på en varm plats.
 Batteriets temperatur är hög.
Ta bort batteriet från videokameran och placera det på en sval plats.
Standardinställningen är att strömmen automatiskt stängs av om ingen funktion på videokameran
används under fem minuter, för att spara batteri ([A. Shut Off]).
Komma igång
25 C.
Om laddningsbart batteri

Om nätadaptern



Använd ett vägguttag i närheten när du använder nätadaptern. Koppla omedelbart bort nätadaptern från
vägguttaget om något fel uppstår när du använder videokameran.
Använd inte nätadaptern i trånga utrymmen, till exempel mellan väggen och en möbel.
Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt eller batterikontakter med något metallföremål. Detta kan
orsaka fel.
Om strömsladden
Strömsladden har utformats specifikt för användning endast med denna videokamera och den ska inte
användas med annan elektrisk utrustning.
Ladda batteriet när du är utomlands
Du kan ladda batteriet i alla länder med hjälp av nätadaptern som medföljer kameran;
spänningen ska vara 100 V till 240 V växelström, 50/60 Hz.

Använd inte en elektronisk spänningsomvandlare.
spak
onterat
ER_PAL
71-11(2)
SV
15
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Steg 4: Montera objektivet
Denna bruksanvisning förklarar hur man monterar objektivet E 18-200 mm F3.5-6.3 OSS som
levereras med NEX-VG20EH (objektivet är fäst på videokameran vid inköpstillfället).
Om du använder ett annat objektiv ska du referera till bruksanvisningen som medföljer
objektivet.
M
ob
ob
de
Främre objektivlock
Va
Zoomlåsomkopplare*
Zoomring
Märke för motljusskydd
Bakre objektivlock
Brännviddsskala
Brännviddsindex
Fokuseringsring
Monteringsmärke
Objektivkontakter**
* Denna omkopplare förhindrar att objektivcylindern fälls ut av dess egen vikt när det transporteras etc.
Vrid tillbaka zoomringen mot W-änden och skjut omkopplaren mot  för att låsa den. Ställ tillbaka
omkopplaren i dess ursprungliga position för att låsa upp den.
**Vidrör inte och smutsa inte ner objektivkontakter.
 Ta bort huslocket från kamerahuset och förpackningslocket från objektivets
bakre ände.
SV
16
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
 Obs!
När du
 Använ
eller sk
 Det ka
använd
 Håll vi
så att d

SS som
objektivet mot märkena på videokamerans hus. Medan du trycker
objektivet lätt mot videokamerans hus, ska du vrida objektivet medurs till
det klickar fast i ett låst läge.
Vara noga med att föra in objektivet rakt.
Komma igång
s etc.
ka
 Montera objektivet genom att rikta in monteringsmärkena (vita) på
Monteringsmärken (vita)
 Obs!
När du fäster ett objektiv, ska du inte trycka på dess frigöringsknapp.
 Använd inte för mycket kraft när du fäster ett objektiv. Att montera objektivet med kraft kan leda till fel
eller skada på objektivfattningen.
 Det kan förekomma att objektivet rör sig en aning i det låsta läget beroende på vilket objektiv som
används. Det är helt normalt.
 Håll videokamerans hus med framsidan nedåt och byt snabbt objektivet på en plats som inte är dammig
så att damm och smuts inte kommer in i videokamerahuset.

ktivets
ER_PAL
71-11(2)
SV
17
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Om da
Ta bort objektivet
 Tryck in objektivets frigöringsknapp hela vägen och vrid objektivet moturs
Stäng a
med en
tills det stoppar.

När du tar bort objektivet ska du vara noga att hålla i både objektivet och videokamerahuset.
 Obs!
Använ
 Placer
bildsen
 Håll vi
 Utsätt
 Rådfrå
bildsen

Frigöringsknapp för objektivet
 Sätt tillbaka förpackningslocket på objektivet och fäst kamerahuslocket på
kamerahuset.


Rikta in markeringen på husets lock mot monteringsmärkena och vrid locket medurs.
Innan du fäster locken ska du rengöra dem från damm.
Rikta in markeringarna.
 Obs!
Om det vid objektivbyte kommer in damm eller smuts i videokameran som fastnar på
bildsensorns yta (den del som fungerar som film), kan det komma att synas på bilden under vissa
fotograferingsförhållanden. Bildsensorn har en antidammbeläggning för att förhindra att det fastnar
damm på bildsensorn. Man ska emellertid montera och ta bort objektivet snabbt på platser där det inte
är dammigt.
 Lämna inte videokamerahuset med objektivet och kamerahusetlocket borttaget.

SV
18
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Fattnin
Med hjä
(säljs se
fattning
oturs
Om damm eller smuts fastnar på bildsensorn.
Stäng av videokameran och demontera objektivet. Rengör bildsensorn och området runt den
med en blåsborste (säljs separat), och sätt därefter tillbaka objektivet.
t.
Komma igång
et på
 Obs!
Använd inte en blåsbälg eftersom det kan sprida vattendroppar inuti kamerahuset.
 Placera inte blåsbälgens spets i hålrummet bortom fattningen, så att blåsbälgens spets inte vidrör
bildsensorn.
 Håll videokamerans framsida riktad neråt för att förhindra att det kommer in damm i videokameran.
 Utsätt inte videokameran för mekaniska stötar under rengöring.
 Rådfråga Sony-återförsäljaren eller en lokalt auktoriserad Sony-serviceinrättning om du inte kan rengöra
bildsensorn med ovanstående procedur.

Fattningsadapter
Med hjälp av en fattningsadapter (säljs separat) kan du montera ett objektiv med A-fattning
(säljs separat) på kameran. Mer information finns i bruksanvisningen som levererades med
fattningsadaptern.
nar
et inte
ER_PAL
71-11(2)
SV
19
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Steg
Vilka funktioner som är tillgängliga varierar beroende på typen av fattningsadapter.
Funktioner
LA-EA1
Tillgänglig endast med
SAM/SSM-objektivet*
Kontrast-AF
LA-EA2
Tillgänglig
AF/MF-val
Växlingsbar på
objektivet
Autofokusläge (Endast
fotoläge)
Enkelbild
SAM/SSM-objektiv: växlingsbar på objektivet
Andra objektiv: växlingsbar på
FOCUS-knappen
Enkelbild/kontinuerlig
Autofokus
AF-system
1
Sk
kn
Fasdetekterings-AF
* Med LA-EA1 blir autofokushastigheten långsammare med ett objektiv med A-fattning jämfört med ett
objektiv med E-fattning. (När ett objektiv med A-fattning är monterat blir autofokushastigheten cirka
2 sekunder till 7 sekunder, vid fotografering under Sonys mätförhållanden. Hastigheten kan variera
beroende på motivet, omgivningsljuset etc.)
 Obs!
Vissa objektiv kanske inte kan användas eller kan ha begränsad funktionalitet. Kontrollera den
dedikerade supportwebbplatsen eller kontakta din lokala auktoriserade Sony-serviceinrättning om
jämföra objektiv.
 Funktionsljud från objektivet och kameran kan komma att spelas in under filminspelning. Du kan
undvika detta genom att ställa in ljudinspelningsnivån på lägsta möjliga nivå. Tryck på
(MENU)
 [Camera/Mic]  [ ( Microphone)]  [Audio Rec Level].
 Det kan ta lång tid eller vara svårt för kameran att fokusera, beroende på det använda objektivet eller
motivet.

Montera motljusskyddet
2
Vä
3
Vä
Rikta in den röda linjen på motljusskyddet mot den på objektivet och montera motljusskyddet
på objektivet. Vrid motljusskyddet medurs tills den röda punkten på motljusskyddet och den
röda linjen på objektivet står mitt för varandra och ett klick hörs.

När objektivet förvaras ska man sätta på motljusskyddet på objektivet bak och fram.
SV
20
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Steg 5: Starta kameran och ställa in datum och tid
1
Skjut POWER-omkopplaren till ON medan du trycker på den gröna
knappen.
jektivet
Strömbrytare (POWER)
2
Välj det önskade språket och tryck därefter på [Next].
m
Tryck på knappen på
LCD-skärmen
n
ENU)
ller
Komma igång
ed ett
irka
ra
3
Välj önskat geografiska område med
/
, och tryck därefter på [Next].
skyddet
h den
ER_PAL
71-11(2)

För att ställa in datum och tid igen, tryck på
(MENU)  [Setup]  [ ( Clock
Settings)]  [Date & Time Setting]  [Date & Time]. När ett alternativ inte finns på skärmen,
tryck på
/
tills alternativet visas.
SV
21
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
4
Ställ in [Summer Time] och tryck sedan på [NEXT]

Om du ställer in [Summer Time] på [On] matas klockan framåt 1 timme.
Stänga
Skjut PO
(Film
Ändr
Du ka
Tryck
ett ön
5
Välj datumformat och tryck därefter på [Next].
6
Välj datum och tid, tryck på
därefter på [Next] 
.
/
för att ställa in värdet, och tryck
Klockan startar.
 Obs!
Datum och tid visas inte under inspelning, men spelas in automatiskt på minneskort och kan visas under
uppspelning. För att visa datum och tid, tryck på
(MENU)  [Setup]  [
(
Playback
Settings)]  [Data Code]  [Date/Time] 
.
 Du kan stänga av funktionstonsignaler genom att trycka på
(MENU)  [Setup] 
[ ( General Settings)]  [Beep]  [Off] 
.
 Kalibrera pekskärmen om knappen du trycker på inte reagerar korrekt.

SV
22
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Stänga av strömmen
Skjut POWER-omkopplaren till OFF.
(Film)-lampan blinkar under några få sekunder och videokameran stängs av.
Ändra språkinställningen
Du kan ställa in skärmvisningen så att meddelandena visas på ett visst språk.
Tryck på
(MENU)  [Setup]  [ ( General Settings)]  [Language Setting] 
ett önskat språk 


.
Komma igång
s under
ck
ER_PAL
71-11(2)
SV
23
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Steg 6: Justera inställningar för inspelning
LCD-panelen
Öppna LCD-panelen 90 grader mot videokameran (), och justera därefter vinkeln ().
Tips
Med st
Visnin
LCD-s


 Max. 90 grader
Sökar
FINDER/LCD-knappen
 Max. 180 grader
 Max. 90 grader
När du
FINDE
objektiv
Tips
Bilder visas på sökaren eller LCD-skärmen.
Tryck på FINDER/LCD för att välja om du vill visa bilden på sökaren eller på LCD-skärmen.
Du kan även välja dessa visningsplatser genom att öppna eller stänga LCD-skärmen.
Med FINDER/LCD kan du använda sökaren utan att stänga LCD-panelen, så du kan använda knappar
som är dolda när LCD-skärmen är stängd.
Det går att justera LCD-skärmens ljusstyrka med [LCD Brightness].





Ändra visningen på LCD-skärmen.
Tryck på DISPLAY för att växla skärmvisningen i följande ordning:
Inspelning: Detaljerad visning  enkel visning  minimivisning
Uppspelning: Detaljerad visning  minimivisning
DISPLAY-knapp
SV
24
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
 Obs!
Du kan
skimra

Tips
Du kan


).
er
cirka 4 sek
efter
Komma igång
appen
Tips
Med standardinställningen växlas skärmvisningen till enkel visning efter 4 sekunder ([Display Setting]).
Visningen ändras till detaljerad visning när du trycker var som helst på skärmen förutom knapparna på
LCD-skärmen så att du kan använda alternativen.


Sökaren
När du spelar in medan du tittar genom sökaren, stäng LCD-panelen, eller tryck på
FINDER/LCD (s. 73). Om indikeringarna i sökaren verkar suddiga ska du justera sökarens
objektivjusteringsspak som är placerad under sökaren.
appar
ER_PAL
71-11(2)
 Obs!
Du kan se färger (rött, blått, grönt) skimra svagt i sökaren när du flyttar siktlinjen. Det är helt normalt. De
skimrande färgerna spelas inte in på minneskortet.

Tips
Du kan justera ljusstyrkan för bakgrundsbelysningen i sökaren med [VF Brightness].


SV
25
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Steg
Om bilden i sökaren är inte tydlig.
Om du inte kan se bilden i sökaren tydligt i ljusa miljöer kan du använda den medföljande
stora ögonmusslan. För att fästa den stora ögonmusslan, dra ut den en aning och rikta in den
mot spåret för ögonmusslan i sökaren. Du kan fästa den stora ögonmusslan så att den är vänd
mot antingen höger eller vänster sida.
Stor ögonmussla (medföljer)
Fäst så att den utskjutande
delen sitter rakt.
 Obs!
 Ta inte bort den ögonmussla som redan är monterad.
1
Ö
rik
2
[P
m
St
 Obs!
Om m
free sp
 Bekräf
minne
 Öppna
 Var för

Mata u
Öppna
SV
26
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Steg 7: Sätta i ett minneskort
nde
n den
r vänd
Komma igång
ER_PAL
71-11(2)
Kontrollampa
Observera riktningen för det avskurna hörnet.
1
Öppna locket och sätt in minneskortet med den avskurna kanten i den
riktning som illustreras tills det klickar på plats.
2
[Preparing image database file. Please wait.]-skärmen visas om du sätter i ett nytt
minneskort. Vänta tills skärmen försvinner.
Stäng locket.
 Obs!
Om meddelandet [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough
free space.] visas, formatera minneskortet.
 Bekräfta minneskortets riktning. Om du med kraft sätter in ett minneskort i fel riktning, kan
minneskortet, minneskortsplatsen eller bilddata skadas.
 Öppna inte locket under inspelning.
 Var försiktig när du sätter i eller matar ut minneskortet så att inte minneskortet hoppar ut och faller.

Mata ut minneskortet
Öppna locket och tryck in minneskortet lätt en gång.
SV
27
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Typer av minneskort som du kan använda i videokameran
SD-hastighetsklass
"Memory Stick PRO
Duo"-medier (Mark2)
"Memory Stick
PRO-HG Duo"-medier
Beskrivs i denna
bruksanvisning
"Memory Stick PRO
Duo"-medier
—
SD-minneskort
SDHC-minneskort
SDXC-minneskort




Klass 4 eller snabbare
SD-kort
Det garanteras inte att videokameran fungerar med alla minneskort.
"Memory Stick PRO Duo"-medier, hälften så stora som "Memory Stick", eller SD-kort i standardstorlek
kan användas i den här videokameran.
Fäst inte en etikett eller liknande på minneskort eller minneskortadaptrar. Om du gör det kan det orsaka
ett fel.
"Memory Stick PRO Duo"-medier på upp till 32 GB och SD-kort på upp till 64 GB har verifierats att de
fungerar med videokameran.
 Obs!
Ett MultiMedia-kort kan inte användas med den här videokameran.
 Filmer inspelade på SDXC-minneskort kan inte importeras till eller spelas upp på datorer eller
AV-enheter som inte stödjer exFAT*-filsystemet genom att ansluta videokameran till dessa enheter med
USB-kabeln. Bekräfta i förväg att den anslutna utrustningen stödjer exFAT-systemet. Om du ansluter en
utrustning som inte stödjer exFAT-systemet och formateringsskärmen visas, utför inte formateringen.
Alla inspelade data kommer att förloras.
* exFAT är ett filsystem som används för SDXC-minneskort.

SV
28
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Inspelning/uppspelning
Inspelning
Med standardinställningen spelas filmer in med högupplöst bildkvalitet (HD).
1
Fästa greppremmen.
Inspelning/uppspelning
2
För att ta bort objektivets lock, tryck på skjutreglagen på båda sidor av
locket.
3
Skjut POWER-omkopplaren till ON medan du trycker på den gröna
knappen.
Videokameran slås på.
SV
29
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Spela in filmer


(Film): Vid inspelning av en film
(Foto): Vid inspelning av ett foto

START/STOP-knapp
[STBY]  [REC]

[
S
objekt
Du kan
Du kan
LCD-s
kan em
spelas
spela i
Datako
Inspeln
under i
För att
[Data C
MODE-knapp
 Tryck på MODE för att tända
Ta fot
(Film)-lampan.
 Tryck på START/STOP för att starta inspelningen.
Inspelningslampan tänds under inspelning (s. 74).
Du avbryter inspelningen genom att trycka på START/STOP-knappen igen.
 Obs!
Den maximala kontinuerliga inspelningsbara tiden för filmer är cirka 13 timmar.
 När en filmfil övertiger 2 GB skapas nästa filmfil automatiskt.
 När du slår på videokameran tar det flera sekunder innan du kan börja spela in. Under den tiden går det
inte att använda videokameran.
 Följande tillstånd indikeras om data fortfarande skrivs på inspelningsmedier när inspelningen är klar.
Under denna tid får du inte utsätta videokameran för stötar eller vibrationer eller ta bort batteriet eller
nätadaptern.
 Kontrollampan (s. 27) är tänd eller blinkar
 Medieikonen i det övre högra hörnet på LCD-skärmen blinkar
 Videokameran har inte motorzoomfunktion.
 Håll objektivet med din vänstra hand för att stödja videokameran under inspelning (när du inte använder
ett stativ). Kontrollera att dina fingrar inte vidrör mikrofonen.

Tips
Se sidan 64 beträffande inspelningsbar tid för filmer.
IRIS, slutartid, förstärkning och exponering är inställda för automatisk justering när PROGRAM AE
trycks.



SV
30
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
 Tr
LC
 Tr
fu
C]
klar.
eller
nvänder



[
SteadyShot] är inställd på [Standard] i standardinställningen. Observera att om det monterade
objektivet inte har en bildstabiliseringsfunktion kan inte SteadyShot användas.
Du kan ta foton från inspelade filmer.
Du kan kontrollera den inspelningsbara tiden, uppskattad återstående kapacitet etc., genom att trycka på
(MENU)  [Setup]  [ (
Media Settings)]  [Media Info].
LCD-skärmen på din videokamera kan visa inspelningsbilder över hela skärmen (fullpixelvisning). Detta
kan emellertid orsaka en viss beskärning av de övre, nedre, högra och vänstra kanterna av bilder när de
spelas upp på en TV som inte kan visa fullpixelvisning. I detta fall, ställ in [Guide Frame] på [On] och
spela in bilder med den yttre ramen som visas på skärmen som en guide.
Datakod under inspelning
Inspelningsdatum, tid och förhållanden spelas in automatiskt på minneskortet. De visas inte
under inspelning. Du kan emellertid kontrollera dem som [Data Code] under uppspelning.
För att visa dem, tryck på
(MENU)  [Setup]  [ (
Playback Settings)] 
[Data Code]  en önskad inställning 
.
Ta foton
(Film): Vid inspelning av en film
(Foto): Vid inspelning av ett foto
PHOTO-knapp
Blinkar  Tänds
Inspelning/uppspelning
går det

MODE-knapp
När
 Tryck på MODE för att tända
visas, spelas fotot in.
(Foto)-lampan.
LCD-skärmens visning ändras till fotoinspelningsläge.
 Tryck lätt på PHOTO för att justera fokus och tryck därefter in den
fullständigt.
AE
ER_PAL
71-11(2)
SV
31
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Just
ring
Fokusindikator
Fokusindikatorn visar fokusstatus med ljus/blinkningar.
: Fokus låst.
 tänd
 blinkar : Videokameran kan inte fokusera automatiskt på motivet. Komponera om bilden eller
ändra fokusinställningen.
Tips
Se sidan 64 beträffande antalet foton som kan spelas in.
IRIS, slutartid, ISO och exponering är inställda för automatisk justering när PROGRAM AE trycks.
För att ändra bildstorleken, tryck på
(MENU)  [Image Quality/Size]  [
Image Size]  en
önskad inställning 
.
Du kan inte spela in foton medan
visas.





Juste
(MAN
Det är p
justerin
att tillde
standar
MANU
Välja inspelningsläge
Du kan ändra kvalitén på bilden som du spelar in genom att trycka på
(MENU) 
[Image Quality/Size]  [
REC Mode].
Vilka typer av medier som bilder kan sparas på är beroende av vilket inspelningsläge som
är valt.
Se sidan 50 för mer information om hur man sparar på externa enheter.
Inspelningsläge
Typer av medier
PS*
FX
FH/HQ/LP
På denna videokamera
Använd
Justera
justerin
SHUTT
Tilldela
Minneskort
Tryck p
sekund
-skärm
att tilld
[Exposu
[Shutte
[White
På externa enheter
Externa medier (USB-lagringsenheter)
Blu-ray-skivor
Skivor med AVCHD-inspelningar
* [PS] kan endast ställas in när [
MA
—
—
Frame Rate] är inställt på [50p].
SV
32
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
n eller
ks.
]  en
Justera för fotograferingsförhållandena
Justera exponering etc. manuellt
(MANUAL-ratt)
Det är praktiskt att göra manuella
justeringar med MANUAL-ratten, genom
att tilldela ett menyalternativ ([Exposure] i
standardinställningen) till MANUAL-ratten.
Använda stativ
Fäst ett stativ (säljs separat) i stativfästet
med en stativskruv (säljs separat, skruvens
längd måste vara mindre än 5,5 mm).
MANUAL-knapp
Stativfäste
Inspelning/uppspelning
)
som
ER_PAL
71-11(2)
MANUAL-ratt
Använda MANUAL-ratten
Justera med MANUAL-ratten för att göra
justeringar även när du trycker på IRIS eller
SHUTTER SPEED.
Tilldela ett menyalternativ
Tryck på och håll MANUAL några få
sekunder för att visa [MANUAL Button]
-skärmen. Rotera MANUAL-ratten för
att tilldela ett alternativ. Du kan tilldela
[Exposure], [
Gain (
ISO)], [IRIS],
[Shutter Speed], [AE Shift] eller
[White Balance Shift].
SV
33
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Uppspelning på videokameran
Tips
Videokameran visar inspelade bilder som en händelse automatiskt baserat på datum och tid.


1
2
Skjut POWER-omkopplaren till ON medan du trycker på den gröna knappen.
4
Tr
Videokameran slås på.
Tryck på
(Visa bilder).
Try
[


3
Skärmen för händelsevisning visas efter några sekunder.
Tryck på
/
för att välja den önskade händelsen ().







 Till MENU-skärmen
 Händelser

/
: Till föregående/nästa händelse
 Händelsenamn
 Ändra film-/fotoinspelningsläge
 Tidslinjefält
 Knapp för att ändra händelseskala
Skärmen för händelseindex visas när du trycker på händelsen som visas i mitten.

SV
Tryck på
( Change Event Scale) nere till höger på skärmen så att du kan ändra tidsintervallet
på tidslinjefältet från ett och ett halvt år till tre månader, vilket ändrar antalet händelser som kan
visas på tidslinjefältet.
34
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
appen.
4
Tryck på en bild som du vill visa.
 Gå tillbaka till skärmen för händelsevisning

/
: Visar föregående/nästa sida (Att trycka på och hålla knappen rullar
indexskärmen.)
 Ändra film-/fotoinspelningsläge
 Händelsetitel
 Totala tiden för filmer i händelsen (Det totala antalet stillbilder visas när det endast
finns stillbilder)
 Switch Image Type-knapp
 Film
 Stillbild

Inspelning/uppspelning
Tryck på  för att välja bildtyp att visas i indexet från [
MOVIE] (endast filmer),
[
PHOTO] (endast foton), eller [
MOVIE/PHOTO] (filmer och foton blandat).
 visas med filmen eller fotot som spelades upp eller spelades in senast. Om du trycker på filmen
eller fotot med  kan du fortsätta uppspelningen från den föregående tiden.
ervallet
m kan
ER_PAL
71-11(2)
SV
35
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Använda videokameran medan en film spelas upp.
Visa f
Du kan använda funktionerna som visas i bilden nedan medan videokameran spelar upp en
film. Bilden nedan visas när du väljer [
MOVIE/PHOTO] (standardinställningen) eller
[
MOVIE] genom att trycka på Switch Image Type-knappen på skärmen för
händelseindex.
Du kan
visas nä
skärme
Volymjusteringar
Radera
Sammanhang
Nästa
Avbryta*
Föregående
Snabbspola framåt*
Snabbspola bakåt*
Pausa*/uppspelning
* Dessa knappar kan endast användas när videokameran spelar en film.
 Obs!
Du kanske inte kan spela upp bilder med andra enheter än videokameran.

Tips
Genom att trycka på -knappen på visningsskärmen visas funktioner du kan använda för tillfället, så att
du enkelt kan använda dessa funktioner.
När uppspelning från den valda bilden når den sista bilden, återgår skärmen till INDEX-skärmen.
Tryck på
/
under paus för att spela upp filmer långsamt.
När du trycker upprepade gånger på
/
under uppspelning, spelas filmer upp så snabbt som
cirka 5 gånger  cirka 10 gånger  cirka 30 gånger  cirka 60 gånger.
Inspelningsdatum, -tid och fotograferingsförhållanden registreras automatiskt under inspelning. Denna
information visas inte under inspelning men du kan visa den under uppspelning genom att trycka
på
(MENU)  [Setup]  [
(
Playback Settings)]  [Data Code]  en önskad
inställning 

.






Justera ljudvolymen för filmer
Under filminspelning, tryck på
 justera med
/

.
SV
36
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Tips
För att


pp en
eller
Visa foton
Du kan använda funktionerna som visas i bilden nedan medan du visar foton. Bilden nedan
visas när du väljer [
PHOTO] genom att trycka på Switch Image Type-knappen på
skärmen för händelseindex.
Radera
Sammanhang
Starta/avbryta bildspelet
måt*
ning
Tips
För att upprepa bildspelet, tryck på


 [Slideshow Set].
et, så att
Inspelning/uppspelning
Nästa
Föregående
.
t som
Denna
a
ER_PAL
71-11(2)
SV
37
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Spela upp bilder på en tv
Anslutningsmetoder och bildkvaliteten
(high definition (HD) eller standard
definition (STD)) som visas på tv-skärmen
skiljer sig beroende på vilken typ av
TV-apparat som är ansluten och vilka
kontakter som används.
Du kan titta på bilder på TV-skärmen även
medan de spelas in.
Utgångar på videokameran
Lista av anslutningar
Ansluta till en HD-TV
När inspelningskvaliteten är högupplöst
bildkvalitet (HD), spelas filmer upp
i högupplöst bildkvalitet (HD). När
inspelningskvaliteten är standardupplöst
bildkvalitet (STD), spelas filmer upp med
standardupplöst bildkvalitet (STD).
HDMI OUT-uttaget
Komponent A/V-kabel
(medföljer)
(grön) Y
(Blå)PB/CB
(Röd)PR/CR
(vit)
(röd)
A/V-fjärranslutning
När du
A/V-ka
1
Växla ingången på TV-apparaten
till det anslutna uttaget.

2
Mer information finns i anvisningarna
som medföljer TV-apparaten.
Anslut videokameran till en TV.

3
HDMI-kabel
(säljs separat)
Använd den medföljande nätadaptern som
strömkälla (s.14).
Ansluta till en icke-HD 16:9 (bredbild)
eller 4:3 TV
När filmer spelas in med högupplöst
bildkvalitet (HD), spelas de upp med
standardupplöst bildkvalitet (STD). När
filmer spelas in med standardupplöst
bildkvalitet (STD), spelas de upp med
standardupplöst bildkvalitet (STD).


Om du
kompo
ljudsig
kontak
Välj [C
kompo
på
[ (
önskad
När du

Spela en film eller ett foto på
videokameran (s. 34).

SV
38
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Använ
Använ
(för vi
lämpli
änden


Komponent A/V-kabel
(medföljer)
löst
(grön) Y
(Blå)PB/CB
(Röd)PR/CR
plöst
med
Ställa in bildformatet för den anslutna
TV-apparaten (16:9/4:3)

(vit)
(röd)
(gul)
A/V-kabel
(medföljer)
(vit)
(röd)
När du ansluter med komponent
A/V-kabel


När
t
d
Om du endast ansluter
komponentvideokontakter matas inga
ljudsignaler ut. Anslut de vita och röda
kontakterna till utmatade ljudsignaler.
Välj [Component]-inställningen för
komponentingången som du använder. Tryck
på
(MENU)  [Setup] 
[ ( Anslutning)]  [Component]  en
önskad inställning 
göra inställningen.
När du ansluter med HDMI-kabeln


När du ansluter med
A/V-anslutningskabel med S VIDEO

(gul)
Använd en HDMI-kabel med HDMI-logotypen.
Använd en HDMI-minikontakt på ena änden
(för videokameran), och en kontakt som är
lämplig för anslutning till TV:n i den andra
änden.
Ställ in [TV Typ] på [16:9] eller [4:3] i enlighet
med din TV-apparat.

När S VIDEO-kontakten (S VIDEO-kanel)
är ansluten, matas ljudsignaler inte ut. Till
utmatade ljudsignaler, anslut de vita och röda
kontakterna till ljudingången på din TV.
Denna anslutning ger högkvalitetsbilder i
jämförelse med A/V-kabeln
Inspelning/uppspelning
A/V-anslutningskablar med
S VIDEO (säljs separat)
B
ER_PAL
71-11(2)

(vit)
(röd)
CR
bild)

Copyright-skyddade bilder matas inte ut från
HDMI OUT-uttaget på din videokamera.
Vissa TV-apparaten fungerar inte på rätt sätt (t ex
inget ljud eller ingen bild) med denna anslutning.
Anslut inte videokamerans HDMI OUT-uttag
till en extern enhets HDMI OUT-uttag eftersom
fel kan uppstå.
När den anslutna enheten är kompatibel
med 5.1-kanals surroundljud, matas filmer i
högupplöst bildkvalitet (HD) automatiskt ut med
5.1-kanals surroundljud. Filmer i standardupplöst
bildkvalitet (STD) omvandlas till 2-kanals ljud.
Om din tv är mono (om din tv har
endast en ljudingång)

Koppla A/V-kabelns gula kontakt till
videoingången och den vita (vänster kanal) eller
röda (höger kanal) kontakten till ljudingången
på tv-apparaten eller videobandspelaren.
Vid anslutning av en TV-apparat via en
videobandspelare

Anslut din videokamera till LINE IN-ingången
på videobandspelaren med hjälp av A/V-kabeln.
Ställ in ingångsväljaren på videobandspelaren
till LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 etc.).
 Obs!
När du spelar upp filmer med standardupplöst
bildkvalitet (STD) på en 4:3 TV som inte är
kompatibel med 16:9-signalen, spela in filmer
med bildformatet 4:3. Tryck på
(MENU)
 [Image Quality/Size]  [
Wide Mode]
 [4:3] 
.

Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
SV
39

Om A/V-kabeln används för att mata ut
filmer, matas filmer ut med standardupplöst
bildkvalitet (STD).
Om tv/videobandspelaren har en
21-stiftsadapter (EUROCONNECTOR)
Använd en 21-stiftsadapter (säljs separat)
för att visa de uppspelade bilderna.
Tv/
videobandspelare
Tips
Om du ansluter videokameran till TV:n med
mer än en typ av kabel för att överföra bilder,
har TV-ingångarna följande prioritetsordning:
HDMI  komponent  S VIDEO  video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
är ett gränssnitt för att skicka båda
video/audio-signalerna. HDMI OUT-uttaget
matar ut högkvalitetsbilder och digitalt ljud.



Om "Photo TV HD"
Den här videokameran är kompatibel
med standarden "Photo TV HD". "Photo
TV HD" möjligggör mycket detaljerade,
fotoliknande avbildningar av subtila
texturer och färger. Genom att ansluta
Sonys Photo TV HD-kompatibla enheter
med en HDMI-kabel* eller komponent
AV-kabeln**, kan en helt ny värld av foton
upplevas med hisnande bildkvalitet.
* TV:n växlar automatiskt till lämpligt läge när
man visar foton.
** TV:n behöver ställas in. Se instruktionerna
på din Photo TV HD-kompatibla TV för mer
information.
SV
40
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Avancerade funktioner
Radera filmer och
foton

Du kan frigöra medieutrymme genom att
radera filmer och foton från minneskortet.
 Obs!
Bilder som tagits bort kan inte återställas. Spara
viktiga filmer och foton i förväg.
 Ta inte bort batteriet eller nätadaptern från
videokameran medan du tar bort bilder. Det
kan skada minneskortet.
 Mata inte ut minneskortet medan du raderar
bilder från minneskortet.
 Du kan inte radera skyddade filmer och foton.
Ta bort skyddet från filmer och foton för att
radera dem, innan du försöker radera dem.
När [
/
Setting] är inställd på
[
STD Quality], visas
istället
för
.

Tryck på och visa -markeringen på
filmer och foton som ska raderas.
Avancerade funktioner
Tips
Du kan radera bilden med hjälp av på
visningsskärmen.
För att ta bort alla bilder som spelats in på ett
minneskort och återställa allt inspelningsbart
utrymme på mediet, ska du formatera kortet.
Bilder med förminskad storlek som gör
att du kan visa många bilder samtidigt på
indexskärmen kallas "miniatyrbilder".
4




1
Tryck på
(View Images)-knappen (s. 34).
2
Tryck på
(MENU) 
[Edit/Copy]  [Delete].

5
Tryck på och håll önskad miniatyrbild så
att du kan bekräfta bilden. Tryck på
för att återgå till föregående skärm.
Tryck på


.
För att radera all filmer/foton i en
händelse på en gång.
I steg 3, tryck på [All In Event].
3
För att välja och radera filmer,
tryck på [Multiple Images] 
[
MOVIE]/[
PHOTO]/
[
MOVIE/PHOTO].
Tryck på
/
för att välja den
önskade händelsen, och tryck därefter
på
.

Tryck på och håll önskad miniatyrbild så att
du kan bekräfta bilden. Tryck på
för
att återgå till föregående skärm.
Tryck på

.
SV
41
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Spara filmer och foton med en dator
Användbara funktioner som kan användas om du
ansluter videokameran till en dator
Förb
Steg 1
Redigera och hantera bilder på en dator (Windows)
Window
PMB-programvaran som är lagrad på CD-ROM-skivan (medföljer) har funktioner som gör
det möjligt att göra mer med bilder som är inspelade med videokameran.
En film som är delad och inspelad i en serie av en eller flera 2 GB-filer kombineras
automatiskt i serier till en enda fil genom att importera den till din dator med "PMB".
OS*1
Vy
Kalender
Spara på en skiva
Uppladdning
DVD/Blu-ray
Nätverkstjänster
Redigera
Sammanfoga bildfiler
SV
42
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Micros
SP2*3/W
Process
PMB: I
snabbar
eller sn
eller sn
FX- elle
Duo 2,4
bearbet
Intel Pe
tillräck
 Impo
 Bränn
 Skapa
-insp
Core
när d
omva
stand
 Kopie
 Behan
stand
Image D
snabbar
Minne
PMB:
För Win
eller me
256 MB
behand
bildkva
För Win
mer
Image D
1 GB el
Hårddis
Diskvol
Cirka 5
nödvän
AVCHD
kan var
Blu-ray
m du
m gör
Steg 1 Kontrollera datorsystemet
Windows
OS*1
Microsoft Windows XP SP3* /Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1
2
Processor
PMB: Intel Core Duo 1,66 GHz eller
snabbare, eller Intel Core 2 Duo 1,66 GHz
eller snabbare (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz
eller snabbare krävs vid bearbetning av
FX- eller FH-filmer, och Intel Core 2
Duo 2,40 GHz eller snabbare krävs vid
bearbetning av PS-filmer.)
Intel Pentium III 1 GHz eller snabbare är
tillräckligt för följande funktioner:
 Importera filmer och foton till datorn.
 Bränn skiva meden knapptryckning
 Skapa en Blu-ray-skiva/AVCHD
-inspelningsskiva /DVD-video (Intel
Core Duo 1,66 GHz eller snabbare krävs
när du skapar en DVD-video genom att
omvandla högupplöst bildkvalitet (HD) till
standardupplöst bildkvalitet (STD).)
 Kopiera en skiva
 Behandla endast filmer med
standardupplöst bildkvalitet (STD)
Image Data Converter: Pentium 4 eller
snabbare
Minne
PMB:
För Windows XP: 512 MB eller mer (1 GB
eller mer rekommenderas.)
256 MB eller mer är tillräckligt för att endast
behandlla filmer med standardupplöst
bildkvalitet (STD).
För Windows Vista/Windows 7: 1 GB eller
mer
Image Data Converter:
1 GB eller mer
Hårddisk
Diskvolym som krävs för installation:
Cirka 500 MB (10 GB eller mer kan vara
nödvändigt när man skapar skivor med
AVCHD-inspelningar. Maximalt 50 GB
kan vara nödvändigt när man skapar
Blu-ray-skivor.)
Visning
Minimum 1 024 × 768 punkter
Övrigt
USB-port (detta måste tillhandahållas som
en standard, Höghastighets USB (USB
2.0-kompatibel)), Blu-ray-skiva/
DVD-brännare (CD-ROM-enhet krävs
för installation) Antingen NTFS- eller
exFAT-filsystemet rekommenderas som
hårddisksfilsystem.
Macintosh
OS*1
USB-anslutning: Mac OS X (v10.3, 10.4, 10.5,
10.6) "Image Data Converter Ver.4": Mac OS
X (v10.5, 10.6 (Snow Leopard))
Image Data Converter Ver.4
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo
eller snabbare
Minne: 1 GB eller mer rekommenderas.
Bildskärm: 1 024 × 768 punkter eller fler
Spara filmer och foton med en dator
ER_PAL
71-11(2)
Förbereda en dator
*1Standardinstallation krävs. Funktion garanteras
inte om operativsystemet har uppgraderats eller
i en miljö med flera operativsystem.
*264-bitars versioner och Starter (Edition) stöds
inte. Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver.2.0 eller nyare krävs för att använda
funktionen för att skapa skivor etc.
*3Starter (Edition) stöds inte.
 Obs!
Det garanteras inte att videokameran fungerar i
alla datormiljöer.

Vid användning av en Macintosh
Den medföljande programvaran "PMB"
stöds inte av Macintosh-datorer. För att
importera filmer och foton på datorn ska
du kontakta Apple Inc.
SV
43
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Steg 2 Installera den medföljande
programvaran "PMB"
Installera "PMB" innan du ansluter
videokameran till en dator.
När du köper den här kameran ska du
installera den medföljande programvaran
PMB och uppdatera till den senaste
versionen.
 Obs!
Installera den medföljande
"PMB"-programvaran även om
"PMB"-programvaran redan har installerats
på din dator.
 Om versionen av "PMB" som är installerad på
din dator är nyare än den medföljande
"PMB"-programvaran, visas ett meddelande.
Avbryt installationen.

 Kontrollera att videokameran inte
är ansluten till datorn.
 Starta datorn.


Logga på som administratör för
installation.
Stäng av alla program på datorn innan du
installerar programvaran.
 Placera medföljande CD-ROM i
datorns skivenhet.
Installationsskärmen visas.
Om skärmen inte visas ska du klicka på
[Start]  [Dator] (i Windows XP, [Den
här datorn]), dubbelklicka därefter på
[SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
* Enhetsnamn (t ex (E)) kan variera
beroende på datorn.

 Kontrollera att "PMB" och "Image
Data Converter" är valda och
följ därefter instruktionerna på
datorskärmen för att fortsätta
installationen.
 An
me
dä
vid
 Välj landet eller regionen
 Välj språk för programmet
som ska installeras och fortsätt
därefter till nästa skärm.
 Läs villkoren i licensavtalet noga.
Om du accepterar villkoren ska
du ändra till och därefter
klicka på [Next]  [Install].
 Följ instruktionerna som visas
på datorskärmen för att fortsätta
installationen.



Du kanske samtidigt uppmanas installera
några andra program som medföljer på
skivan. Om installationsfönstret visas
ska du följa instruktionerna som visas på
skärmen.
När du uppmanas att starta om datorn
ska du följa instruktionerna som visas på
skärmen och starta om den.
Anslut videokameran till datorn när du
instrueras att göra det.
 Klicka på [Install].
SV
44
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
 Nä
du
da

K
p
p
 Obs!
För att
funkti
Master
install
Windo
du välj
install
proced
anslute
kan in
Windo
visas n
 Funkti
skriver
genom
den m
kompa
ska du

mage
h
på
ta
 Anslut videokameran till datorn
med USB-kabeln och tryck
därefter på [USB Connect] på
videokamerans LCD-skärm.
Koppla bort videokameran från datorn
Klicka på
-ikonen längst ner till höger på
datorns skrivbord  [Utför säker borttagning
av USB-masslagringsenhet].
Tryck på [Cancel]  [Yes] på videokamerans
skärm.
Koppla ur USB-kabeln.

sätt
 När installationen är klar ska
du ta bort CD-ROM-skivan från
datorn.

as
tsätta
stallera
er på
sas
sas på
orn
sas på
är du
ER_PAL
71-11(2)
Klicka på (PMB-ikon) som visas
på datorns skrivbord för att starta
programvaran.
 Obs!
För att skapa skivor eller använda andra
funktioner i Windows XP måste Image
Mastering API v2.0 för Windows XP vara
installerat. Om Image Mastering API v2.0 för
Windows XP inte har installerats ännu ska
du välja det från program som erfordras på
installationsskärmen och installera det med
proceduren som visas. (Datorn måste vara
ansluten till Internet för installationen.) Du
kan installera Image Mastering API v2.0 för
Windows XP som gensvar på meddelandet som
visas när du försöker starta dessa funktioner.
 Funktion garanteras inte om du läser eller
skriver videodata från eller till videokameran
genom att använda annan programvara än
den medföljande "PMB". För information om
kompatibiliteten för programvaran du använder
ska du kontakta programvarutillverkaren.

 Obs!
Formatera inte videokamerans minneskort
med hjälp av en dator. Om du gör det kommer
videokameran inte att fungera korrekt.
 Sätt inte in skivor med AVCHD-inspelningar
som har skapats med hjälp av
"PMB"-programvaran i DVD-spelare eller
-inspelare, eftersom dessa enheter inte stödjer
AVCHD-standarden. Om du gör det kanske du
inte kan ta bort skivan från dessa enheter.
 Kameran spelar in HD-filmer i
AVCHD-formatet. Med den medföljande
datorprogramvaran kan HD-filmer kopieras
till DVD-skivor. DVD-skivor som innehåller
AVCHD-film ska emellertid inte användas
med DVD-spelare eller -inspelare, eftersom
DVD-spelaren/-inspelaren kan misslyckas att
mata ut skivorna och kan radera dess innehåll
utan varning.
 När du läser innehållet på videokameran
från datorn ska du använda den medföljande
programvaran "PMB". Modifiera inte filerna
eller mapparna på videokameran från datorn.
Bildfilerna kan skadas eller kanske inte kan
spelas upp.
 Funktion garanteras inte om du använder data
på videokameran från datorn.
 Videokameran delar automatiskt en bildfil
som överstiger 2 GB eller större och sparar
delarna som separata filer. Alla bildfiler kanske
Spara filmer och foton med en dator
noga.
ska
ter
Om du använder Windows 7 visas -ikonen
kanske inte på datorns skrivbord. I detta fall
kan du koppla bort videokameran från datorn
utan att följa procedurerna som beskrivs ovan.

Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
SV
45
Starta PMB (Picture Motion
Browser)



visas som separata filer på en dator men
filerna hanteras på rätt sätt av videokamerans
importfunktion eller "PMB"-programvaran.
Använd den medföljande "PMB"-programvaran
när du importerar långa filmer eller redigerade
bilder från videokameran till en dator. Om du
använder annan programvara kanske bilderna
inte importeras korrekt.
När du raderar bildfiler ska du följa stegen på
sidan 41.
Du kan skapa en Blu-ray-skiva genom att
använda en dator med en Blu-ray-skivbrännare.
Installera BD-tilläggsprogrammet för "PMB".
1
Dubbelklicka på
"PMB"-genvägsikonen på
datorskärmen.
Anv
Con
Med "Im
följande





2
PMB-programvaran startar.
Dubbelklicka på genvägsikonen
"PMB Help" på datorskärmen
för information om hur man
använder "PMB".


Redige
olika k
skärpa
Justera
kreativ
Spara
dator.
Du kan
eller sp
Visa o
in med
Grade
Ställa i
För att
se hjälp
Klicka p
[Image
[Image
Suppor
(endast
http://w
 Obs!
Om ikonen inte visas på datorskärmen, klicka
på [Start]  [Alla program]  [ PMB] 
önskat alternativ.

Tips
Dubbelklicka på "PMB Launcher" på datorns
skrivbord. Med detta kan du starta önskad
funktion (program) genom att välja en funktion
från en lista av "PMB"-funktioner.


SV
46
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
tion
Med "Image Data Converter" kan du göra
följande:







Redigera inspelade bilder i RAW-format med
olika korrigeringer, till exempel tonkurva och
skärpa.
Justera bilder med vitbalans, exponering och
kreativ stil etc.
Spara bilder som visats och redigerats på en
dator.
Du kan antingen spara bilden som RAW-format
eller spara den i ett allmänt filformat.
Visa och jämföra RAW/JPEG-bilder som spelats
in med den här kameran.
Gradera bilderna på en femgradig skala.
Ställa in färgetiketter.
För att använda "Image Data Converter",
se hjälp.
Klicka på [Start]  [Alla program] 
[Image Data Converter]  [Help] 
[Image Data Converter Ver.4].
Spara filmer och foton med en dator
onen
n
n
Använda "Image Data
Converter"
Supportsida för "Image Data Converter"
(endast på Engelska)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
klicka
MB] 
torns
ad
unktion
ER_PAL
71-11(2)
SV
47
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Spara bilder med en extern enhet
Välja en metod för att spara bilder med en extern
enhet
Du kan spara filmer med högupplöst bildkvalitet (HD) med en extern enhet. Välj metoden
som ska användas enligt enheten.
Externa enheter
Anslutningskabel
Sida
Enhet
DVD-sk
Uppspe
PlaySta
DVD-sk
Extern medieenhet
Spara bilder på en extern
medieenhet med högupplöst
bildkvalitet (HD).
DVD-brännare (Förutom
DVDirect Express)
Spara bilder på en DVD-skiva
med högupplöst bildkvalitet
(HD) eller med standardupplöst
bildkvalitet (STD).
USB-adapterkabel
VMC-UAM1 (säljs
separat)
50
USB-kabel
(medföljer)
53
A/V-kabel (medföljer)
54
 Obs!
Under
PlaySt
 PlaySt

Hårddiskinspelare etc.
Spara bilder på DVD-skivor med
standardupplöst bildkvalitet
(STD).
Vanliga
Filmer som har spelats in med standardupplöst bildkvalitet (STD)
Använd A/V-kablarna för att ansluta videokameran till en extern enhet som bilder sparas i.
 Obs!
Skivan med AVCHD-inspelningar kan endast spelas upp på enheter som är kompatibla med
AVCHD-formatet.
 Skivor med inspelade bilder i högupplöst bildkvalitet (HD) ska inte användas i DVD-spelare/-inspelare.
Eftersom DVD-spelare/-inspelare inte är kompatibla med AVCHD-formatet kan DVD-spelare/-inspelare
misslyckas att mata ut skivan.

Typerna av medier som bilderna sparas på.
Se "Välja inspelningsläge" på sidan 32.
SV
48
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
ern
Enheter som den skapade skivan kan spelas upp på
den
Sida
50
DVD-skiva med högupplöst bildkvalitet (HD)
Uppspelningsenheter för AVCHD-format, som en Sony Blu-ray-skivspelare eller en
PlayStation3.
DVD-skiva med standardupplöst bildkvalitet (STD)
Vanliga DVD-uppspelningsenheter, t.ex. DVD-spelare.
 Obs!
Underhåll alltid din PlayStation3 så att du har den senaste versionen av systemprogramvaran för
PlayStation3.
 PlayStation3 kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.

53
Spara bilder med en extern enhet
54
as i.
pelare.
nspelare
ER_PAL
71-11(2)
SV
49
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Spara bilder på en
extern medieenhet
Du kan spara filmer och foton på en extern
medieenhet (USB-lagringsenheter), t.ex. en
extern hårddisksenhet. Du kan även spela
upp bilder på videokameran eller en annan
uppspelningsenhet.
 Obs!
För denna funktion behöver du
USB-adapterkabeln VMC-UAM1 (säljs separat).
 USB-adapterkabeln VMC-UAM1 kanske inte är
tillgänglig i vissa länder/regioner.
 Anslut kameran till vägguttaget med den
medföljande nätadaptern (s.14).
 Se bruksanvisningen som medföljde den
externa medieenheten.

Tips
Du kan importera bilder sparade på en extern
medieenhet till din dator genom att använda
den medföljande programvaran "PMB".


Funktioner som är tillgängliga efter
att bilder har sparats på en extern
medieenhet
 uppspelning
(s. 52)
 importera
av bilder genom videokameran
bilder på "PMB”
Enheter som inte kan användas som en
extern medieenhet

SV
Du kan inte använda följande enheter som en
extern medieenhet.
 medieenheter med en kapacitet som
överskrider 2 TB
 vanlig skivenhet som en CD- eller DVD-enhet
 medieenheter anslutna via en USB-hubb
 medieenheter med inbyggd USB-hubb
 kortläsare
 Obs!
 Du kanske inte kan använda externa
medieenheter med en kodfunktion.
 Videokameran använder filsystemet FAT.
Om lagringsmediet på den externa enheten
hade formaterats för NTFS-filsystemet etc.
ska du formatera den externa medieenheten
med videokameran före användning.
Formatskärmen visas när en extern medieenhet
är ansluten till din videokamera. Kontrollera
att inga viktiga data redan är sparade på den


externa medieenheten innan du formaterar den
med videokameran.
Funktion garanteras inte genom att varje enhet
uppfyller funktionskraven.
Mer information om tillgängliga externa
medieenheter, finns på Sonys supportwebbplats
för ditt land/region.
5
An
me
oc
vid
Film
mi
spa
kan
me
1
Anslut nätadaptern och
strömkabeln till DC IN-uttaget på
din videokamera och väggutaget.
2
Om den externa medieenheten
har en nätkabel ska du ansluta
den till vägguttaget.
3
4
Anslut USB-adapterkabeln till
den externa medieenheten.
Anslut USB-adapterkabeln
till  (USB)-uttaget på din
videokamera.
Koppla inte bort USB-kabeln medan
[Preparing image database file.
Please wait.] visas på LCD-skärmen.
Om [Repair Img. DB F.] visas på
videokamerans skärm ska du trycka
på
.
USB-adapterkabel
VMC-UAM1
(säljs separat)

6
D
d
Nä
du
vid
När du
Bildern
mediee
en exter
USB-ik
händels
Du kan
externa
Tryck p
skärme
Koppla
Tryc
i sta
View
exte
50
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
5
a
ebbplats
Anslut den externa
medieenheten till videokameran
och tryck på [Copy.] på
videokamerans skärm.
get på
utaget.
Filmer och foton som är lagrade på
minneskortet och som ännu inte har
sparats på den externa medieenheten
kan nu sparas på den anslutna
medieenheten.
erar den
e enhet
eten
uta
edan
men.
å
ycka
ER_PAL
71-11(2)
6
Denna funktion kan endast användas när
det finns nyligen inspelade bilder.
När funktionen är klar ska
du trycka på
på
videokamerans skärm.
När du ansluter en extern medieenhet
Bilderna som sparats på den externa
medieenheten visas på LCD-skärmen. När
en extern medieenhet ansluts visas
USB-ikonen på skärmen för
händelsevisning (Event View) etc.
Du kan göra menyinställningar på den
externa medieenheten t.ex. radera bilder.
Tryck på
(MENU)  [Edit/Copy] på
skärmen för händelsevisning (Event View).
Koppla bort den externa medieenheten
 Obs!
Antalet scener som du kan spara på den externa
medieenheten är följande. Även om den externa
medieenheten har ledigt utrymme kan du inte
spara fler scener än följande antal.
 Filmer med högupplöst bildkvalitet (HD):
Max. 3 999
 Filmer med standardupplöst bildkvalitet
(STD): Max. 9 999
 Foton: Max 40 000
Antalet scener kan vara färre beroende på typen
av bilder som spelats in.

Spara önskade filmer och foton
Du kan spara önskade bilder från
videokameran till den externa
medieenheten.
Spara bilder med en extern enhet
till
.

Koppla ur USB-adapterkabeln.
 Anslut videokameran till den
externa medieenheten och tryck
på [Play without copying.].
Händelsevisning (Event View) för det
externa mediet visas.
(MENU) 
 Tryck på
[Edit/Copy]  [Copy].
 Följ instruktionerna som
visas på skärmen för att välja
bildvalsmetod och typ av bild.
Du kan inte kopiera bilder från en
extern medieenhet till videokamerans
interna inspelningsmedium.
Tryck på
medan videokameran är
i standbyläge för uppspelning ([Event
View] eller Event Index visas) från den
externa medieenheten.
SV
51
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
 När du valde [Multiple Images]
ska du trycka på bilden som ska
sparas.
visas.


Tryck på och håll ner bilden på
LCD-skärmen för att bekräfta bilden.
Tryck på
för att återgå till
föregående skärm.
Om du väljer [All In Event], välj händelsen
att kopiera med
/
. Du kan inte
välja flera händelser.


 Tryck på
på videokamerans skärm.
AVCHD] och välj enheten där den externa
medieenheten är ansluten med [Settings].
Utföra [Direct Copy] manuellt
Du kan utföra [Direct Copy] manuellt
medan videokameran är ansluten till en
extern medieenhet.
Tryck på
(MENU)  [Edit/Copy]
 [Direct Copy] på [Event View]
-skärmen för den externa medieenheten.
Tryck på [Copy images that have not
been copied.].
Tryck på

.
 Obs!
Om din videokamera inte känner igen den
externa medieenheten ska du prova följande
funktioner.
 Återanslut USB-adapterkabeln till din
videokamera.
 Om den externa medieenheten har en
nätkabel ska du ansluta den till vägguttaget.

Spela upp bilder i den externa
medieenheten på videokameran
 Anslut videokameran till den
externa medieenheten och tryck
på [Play without copying.].
Händelsevisning (Event View) för den
externa medieenheten visas.
 Välj bilden du vill visa och spela
upp bilden (s. 34).


SV
52
Du kan även visa bilder på en TV som är
ansluten till videokameran (s. 38).
Du kan spela upp filmer i högupplöst
bildkvalitet (HD) på din dator med
[Player for AVCHD]. Starta [Player for
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Skap
med
bild
med
DVD
Använd
videoka
skivor s
högupp
DVD-b
som me
 Obs!
Anslut
medfö
funkti
 Sony D
vissa lä
 Videok
DVDir

1
An
str
din
(s. externa
ttings].
lt
en
/Copy]
]
nheten.
not
ttaget.
ER_PAL
71-11(2)
Använd USB-kabeln för att ansluta din
videokamera till en enhet för att skapa
skivor som är kompatibel med filmer i
högupplöst bildkvalitet (HD), t.ex. Sony
DVD-brännare. Se även instruktionerna
som medföljer enheten som ska anslutas.
2
Starta videokameran och anslut
en DVD-brännare etc. till din
videokamera med USB-kabeln
(medföljer).
 Obs!
Anslut videokameran till vägguttaget med den
medföljande nätadaptern då du använder denna
funktion (s. 14).
 Sony DVD-brännare kanske inte är tillgängliga i
vissa länder/regioner.
 Videokameran är inte kompatibel med
DVDirect Express.

1
Anslut nätadaptern och
strömkabeln till DC IN-uttaget på
din videokamera och väggutaget
(s. 14).
[USB Select]-skärmen visas på
videokamerans skärm.

3
Spara bilder med en extern enhet
den
ande
Skapa en skiva
med högupplöst
bildkvalitet (HD)
med t.ex. en Sony
DVD-brännare etc.
Om [USB Select]-skärmen inte visas, tryck
på
(MENU)  [Setup] 
[ ( Connection)]  [USB Connect].
Tryck på [USB Connect] på
videokamerans skärm.

4
Visade inspelningsmedier varierar
beroende på modellen.
Spela in filmer på den anslutna
enheten.

5
Se även instruktionerna som medföljer
enheten som ska anslutas.
När funktionen är klar ska du
trycka på

på
videokamerans skärm.
6
Koppla ur USB-kabeln.
SV
53
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Skapa en skiva med
standardupplöst
bildkvalitet (STD) med
en inspelare etc.
A/V-fjärranslutning
Du kan kopiera bilder som spelas
upp på din videokamera till en skiva
eller videokassett, genom att ansluta
videokameran till en skivinspelare, en Sony
DVD-brännare etc. förutom DVDirect
Express, med A/V-anslutningskabeln.
Anslut enheten antingen som i  eller .
Se även bruksanvisningen som medföljde
enheterna som ska anslutas.
 Obs!
Anslut videokameran till vägguttaget med den
medföljande nätadaptern då du använder denna
funktion (s. 14).
 Sony DVD-brännare kanske inte är tillgängliga i
vissa länder/regioner.
 Filmer med högupplöst bildkvalitet (HD)
kopieras med standardupplöst bildkvalitet (STD).
1
Sä
ins

2
An
ins
ski
A/
en
(sä
Insignal
S VIDEO
VIDEO


(gul)
(vit)
AUDIO
3

Signalflöde
A/V-kabel (medföljer)
A/V-anslutningskablar med S VIDEO
(säljs separat)
Genom att använda denna kabel kan bilder
med högre kvalitet produceras än med en
A/V-anslutningskabel. Anslut den vita och
röda pluggen (ljud vänster/höger) och
S VIDEO-kontakten (S VIDEO-kanal) för
A/V-anslutningskabeln med en
S VIDEO-kabel. Om du endast ansluter
S VIDEO-kontakten hörs inget ljud. Den
gula (video)-anslutningen behövs inte.
SV
54
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
A
in
Sta
vid
ins
(röd)
(gul)
O
in
si
4
S
in
in
Sto
dä
ko
 Obs!
Efterso
dataöv
 Du kan
anslutn
 För att
kamer
[
 en
 När sk
(TV et
[Setup
 [4:

utning
n bilder
med en
vita och
och
nal) för
luter
. Den
nte.
ER_PAL
71-11(2)
Sätt i inspelningsmedier i
inspelningsenheten.

2
Om inspelningsenheten har en
ingångsväljare ställer du den i läget för
signal in.

När du ansluter en monoenhet ansluter
du den gula kontakten på A/V-kabeln till
videoingången och den vita (vänster kanal) eller
röda (höger kanal) kontakten till ljudingången
på enheten.
Anslut videokameran till
inspelningsenheten (en
skivinspelare etc) med
A/V-kabeln  (medföljer) eller
en A/V-kabel med S VIDEO 
(säljs separat).

3
Anslut videokameran till ingångarna på
inspelningsenheten.
Starta uppspelningen på
videokameran och spela in på
inspelningsenheten.

4
Spara bilder med en extern enhet
DEO
1
Se instruktionerna som följer med
inspelningsenheten för detaljerad
information om användning.
Stoppa videokameran och
därefter inspelningsenheten när
kopieringen är klar.
 Obs!
Eftersom kopiering utförs via analog
dataöverföring kan bildkvalitén försämras.
 Du kan inte kopiera bilder till inspelare som är
anslutna med en HDMI-kabel.
 För att kopiera datum/tid-information och
kameradata, tryck på
(MENU)  [Setup]
[ (
Playback Settings)]  [Data Code]
 en önskad inställning 
.
 När skärmstorleken för visningsenheter
(TV etc.) är 4:3, tryck på
(MENU) 
[Setup]  [ ( Connection)]  [TV Type]
 [4:3] 
.

SV
55
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Anpassa videokameran
Använda menyer
Du kan få mer glädje av din videokamera genom att använda menyfunktioner.
Videokameran har diverse menyalternativ under var och en av de 6 menykategorierna.
Shooting Mode (Alternativ för att välja ett fotograferingsläge)  s. 57
Camera/Mic (Alternativ för anpassad fotografering)  s. 57
Image Quality/Size (Alternativ för att ställa in bildkvalitet eller storlek)  s. 58
Playback Function (Alternativ för uppspelning)  s. 34
Meny
Shoo
Mov
Pho
Ca
Edit/Copy (Alternativ för redigering)  s. 58
Setup (Övriga inställningsalternativ)  s. 58
Använda menyerna
Följ procedurerna som förklaras nedan för att ställa in menyalternativen.
(
(
Menyerna [Camera/Mic] och [Setup] har underkategorier. Tryck på ikonen för underkategori
och skärmen ändras till andra underkategorimenyer.
Skuggade menyalternativ eller inställningar kan inte användas.
 Obs!
Du kanske inte kan ställa in vissa menyalternativ, beroende på inspelnings- eller
uppspelningsförhållanden.
 Tryck på
för att avsluta inställningen av menyn eller återgå till föregående menyskärm.

SV
56
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
(
(
. 58
ER_PAL
71-11(2)
Shooting Mode
Movie........................................... Spelar in filmer.
Photo............................................ Tar foton.
Camera/Mic
(
Manual Settings)
White Balance.................. Justerar färgbalansen enligt ljusstyrkan i inspelningsmiljön.
Spot Meter/Fcs................ Justerar ljusstyrkan och fokus för det valda motivet samtidigt.
Spot Meter........................ Justerar ljusstyrkan för bilder enligt ett motiv du trycker på, på skärmen.
Spot Focus........................ Fokuserar på ett motiv du trycker på, på skärmen.
Exposure............................ Justerar ljusstyrkan för filmer och foton.
Gain............................. Ställer in förstärkningen.
ISO............................... Ställer in ljuskänsligheten för inspelning av stillbilder.
AE Shift.............................. Justerar exponeringen. Tryck på
om motivet är vitt eller om
bakgrundsbelysningen är stark, eller tryck på
om motivet är svart
eller ljuset är dämpat.
White Balance Shift....... Justerar vitbalansen.
(
Kamerainställningar)
Cinematone............. Justerar filmens färg så att den påminner om filmatmosfären vid inspelning.
Self-Timer.................. Ställer in självutlösaren när videokameran är i läget för inspelning av foton.
Drive Mode............... Ställer in sekvenstagning eller alternativexponering etc.
AF Mode.................... Väljer fokusmetoden.
SteadyShot............... Ställer in SteadyShot-funktionen vid inspelning av filmer.
SteadyShot............... Ställer in SteadyShot-funktionen vid tagning av foton.
Auto Back Light............... Justerar automatiskt exponeringen för motiv i motljus.
MANUAL-knapp.............. Tilldelar en funktion till MANUAL-knappen.
( Face)
Face Detection................ Justerar automatiskt bildkvaliteten för ansikten.
( Flash)
Flash.................................... Ställer in hur blixten aktiveras.
Flash Level........................ Ställer in blixtens ljusstyrka.
Red Eye Reduction......... Förhindrar röda ögon vid fotografering med blixt.
( Microphone)
Wind Noise Reduct........ Minskar vindbruset.
Audio Mode..................... Ställer in inspelningsljudformat (5.1 kanals surround/2 kanals stereo).
Audio Rec Level.............. Justerar ljudnivån vid inspelning.
(
Shooting Assist)
Guide Frame.................... Visar ramen för att kontrollera att motivet är horisontalt eller vertikalt.
Zebra.................................. Visar ett zebramönster som guide för att justera ljusstyrkan.
Peaking.............................. Visar en bild på LCD-skärmen med dess konturer förstärkta.
Histogram......................... Visar histogrammet.
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Anpassa videokameran
ategori
Menylistor
SV
57
Camera Data Display.... Visar värdet för iris, förstärkning (ISO) och slutartid.
Audio Level Display....... Visar ljudnivåmätaren på LCD-skärmen.
AF Micro Adjustment.... Justerar fokus för det monterade objektivet.
(
Image Quality/Size
REC Mode........................... Ställer in läget för att spela in filmer. Vid inspelning av snabbrörliga motiv
rekommenderas en hög bildkvalitet.
Frame Rate......................... Ställer in bildfrekvensen för inspelning av filmer.
/
Setting................. Ställer in bildkvaliteten för inspelning, uppspelning eller redigering av
filmer.
Wide Mode......................... Ställer in förhållandet horisonalt till vertikalt vid inspelning av filmer med
standardupplöst bildkvalitet (STD).
Image Size.......................... Ställer in fotostorlek.
RAW/JPEG........................... Väljer komprimeringsformatet för stillbilder.
Playback Function. ............ Används till att visa inspelade filmer/stillbilder (s. 34).
Edit/Copy
Delete.......................................... Raderar filmer eller foton.
Protect......................................... Skyddar filmer eller foton för att undvika radering.
Copy............................................. Väljer eller kopierar filmer eller foton för externa medier.
Direct Copy................................ Kopierar bilder lagrade på inspelningsmediet till någon typ av externt medium.
Setup
(
Media Settings)
Media Info......................... Visar information på inspelningsmediet, t.ex. ledigt utrymme.
Format................................ Raderar alla data på inspelningsmediet.
Repair Img. DB F.............. Reparerar bilddatabasfilen på inspelningsmediet (s. 62).
File Number...................... Ställer in hur man tilldelar filnummer.
(
Playback Settings)
Data Code......................... Ställer in datum och tid.
Volume............................... Justerar volymen för ljudet som spelas upp (s. 36).
( Connection)
TV Type.............................. Omvandlar signalen beroende på den anslutna TV:n (s. 38).
Component Output...... Välj detta alternativ när du ansluter din videokamera till en TV med
komponentingången (s. 39).
HDMI Resolution............ Välj den utmatade bildupplösningen när du ansluter din videokamera till
TV:n med en HDMI-kabel (säljs separat).
CTRL FOR HDMI.............. Ställer in om TV:ns fjärrkontroll ska användas när videokameran är ansluten
till en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV med HDMI-kabeln (säljs separat).
USB Connect.................... Väljer vilken typ av medier på videokameran som ska användas när
videokameran ansluts till en extern enhet via USB.
USB Connect Setting.... Ställer in anslutningsläget när videokameran är ansluten till en dator eller
en USB-enhet.
Disc Burn........................... Låter dig spara bilder till skivor till med en enda knapptryckning.
SV
58
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
(
a motiv
g av
mer med
(
General Settings)
Beep.................................... Ställer in om kamerans funktionsljud ska avges eller inte.
LCD Brightness . ............. Justerar ljusstyrkan för LCD-skärmen.
VF Brightness................... Justerar sökarens ljusstyrka.
Display Setting................ Ställer in hur länge ikoner eller indikatorer visas på LCD-skärmen.
REC Lamp.......................... Stänger av inspelningslampan på videokamerans framsida.
Shooting w/o Lens........ Ställer in om inspelningen kan startas när inget objektiv är monterat.
Remote Ctrl...................... Ställer in om den trådlösa fjärrkontrollen ska användas eller inte.
A. Shut Off......................... Ställer in videokameran så den stängs av automatiskt (s. 15).
Language Setting.......... Ställer in visat språk (s. 23).
Calibration........................ Kalibrerar pekskärmen.
Battery Info....................... Visar batteriinformation.
Version............................... Visar videokamerans version och objektivet.
( Clock Settings)
Date & Time Setting...... Ställer in [Date & Time], [Summer Time] eller [Date & Time Format]
(s. 21).
Area Setting..................... Justerar för en tidsskillnad utan att stoppa klockan (s. 21).
Anpassa videokameran
medium.
ed
era till
ansluten
arat).
r
or eller
ER_PAL
71-11(2)
SV
59
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Läsa detaljerad
information i
"Handycam"-handboken
"Handycam"-handboken är en
användarguide som har utformats
för att kunna läsas på en datorskärm.
"Handycam"-handboken är avsedd att läsas
när du vill veta mer om hur man använder
kameran.
1
För att installera "Handycam"
-handboken på en
Windows-dator ska du placera
den medföljande CD-ROM-skivan
i datorns skivenhet.
För att visa "Handycam"-handboken,
dubbelklicka på genvägsikonen på
datorskärmen.


Installationsskärmen visas.
Om skärmen inte visas ska du klicka på
[Start]  [Dator] (i Windows XP, [Den
här datorn]), dubbelklicka därefter på
[SONYPMB (E:)] (CD-ROM)* 
[install.exe].
* Enhetsnamn (t ex (E)) kan variera
beroende på datorn.

2
3

När du använder en Macintosh, öppna
[Handbook] – [GB]-mappen på
CD-ROM-skivan och kopiera därefter
[Handbook.pdf].
Du behöver Adobe Reader för att läsa
"Handycam"-handboken. Om den inte finns
installerad på dator, kan du ladda ner den från
Adobe Systems-webbsida: http://www.adobe.
com/
Se "PMB Help" för mer information om den
medföljande programvaran "PMB" (s. 44).
Klicka på [Handbook].
Klicka på önskat språk
och modellnamnet för din
videokamera  [Install], och
följ skärmanvisningarna för att
installera "Handycam"
-handboken.

Videokamerans modellnamn är tryckt på
undersidan.
SV
60
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Övrig information
Felsökning
Om du kör in i några problem med
videokameran, följ stegen nedan.
 Kontrollera listan (s. 61 till 63), och
inspektera din videokamera.
 Ta bort strömkällan, fäst strömkällan
igen efter 1 minut och starta
videokameran.
 Tryck på RESET (s. 73) med ett
spetsigt föremål och starta
videokameran.
Om du trycker på RESET, återställs
alla inställningar, inklusive
klockinställningen.
 Kontakta Sony-återförsäljaren eller
ett auktoriserat Sony-serviceställe.
Se "Handycam"-handboken (s. 60) för mer
information om din videokameras symptom
och "PMB Help" (s. 46) för information om hur
du ansluter videokameran till en dator.
Enheten startar inte.


Montera ett laddat batteri på videokameran
(s.13).
Anslut nätadapterns kontakt till vägguttaget
(s.14).
Kameran fungerar inte även om
strömmen är påslagen.


Det tar några sekunder för videokameran
innan den är klar att ta bilder med efter att du
slagit på strömmen. Det är helt normalt.
Koppla bort nätadaptern från vägguttaget eller
ta ur det laddningsbara batteriet och återanslut
det igen efter cirka en minut. Om din
videokamera fortfarande inte fungerar tryck
på RESET (s.73) med ett spetsigt föremål.
(Om du trycker på RESET, återställs alla
inställningar inklusive klockinställningen.)

Kamerans temperatur är extremt hög. Stäng
av videokameran och lämna den ett tag på en
sval plats.
Kamerans temperatur är extremt låg. Lämna
videokameran med strömmen påslagen.
Om du fortfarande inte kan använda
videokameran stänger du av den och tar den
till en varm plats. Lämna kameran där ett tag
och slå därefter på den igen.
Videokameran blir varm.

Din videokamera kan bli varm under
användning. Det är helt normalt.
Strömmen stängs av abrupt.



Använd nätadaptern (s. 14).
Slå på strömmen igen.
Ladda batteriet (s.13).
Inga bilder spelas in när du trycker på
START/STOP eller PHOTO.




Tryck på MODE för att tända
(Film)- eller
(Foto)-lampan.
Videokameran spelar in bilden som du precis
har tagit på minneskortet. Det går inte att
spela in några nya inspelningar under denna
period.
Inspelningsmediet är fullt. Ta bort onödiga
bilder (s.41).
Totala antalet filmscener eller foton överstiger
videokamerans inspelningskapacitet (s.64).
Radera onödiga bilder (s.41).
Övrig information


Inspelningen stoppar.

Videokamerans temperatur är extremt hög/
låg. Stäng av din videokamera och lämna den
ett tag på en sval/varm plats.
“PMB" kan inte installeras.

Kontrollera datormiljön eller
installationsproceduren som krävs för att
installera "PMB" (s. 43).
SV
61
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
“PMB" fungerar inte korrekt.

Avsluta "PMB" och starta om datorn.


Batteriets laddningsnivå är låg.

Batteriets temperatur är hög. Byt batteriet eller
placera det på en sval plats.

Inget minneskort sitter i (s. 27).
När indikatorn blinkar finns det inte
tillräckligt ledigt utrymme för att spela in
bilder. Radera onödiga bilder (s. 41), eller
formatera minneskortet när du har lagrat
bilder på andra medier.
Bilddatabasfilen är skadad. Kontrollera
databasfilen genom att trycka på
(MENU)  [Setup]  [Repair Img. DB F.].

Videok
stadigt
varnin
försvin

Minne
(s. 41)
Foton
Vänta
Videokameran känns inte igen av datorn.


Koppla bort enheter utöver tangentbord och
mus och videokameran från datorns
USB-uttag.
Koppla bort USB-kabeln från datorn och
videokameran, och starta om datorn, anslut
därefter datorn och videokameran igen på ett
ordnat sätt.

Självdiagnos/Varningsindikatorer
Kontrollera följande om indikatorer visas
på LCD-skärmen eller i sökaren.
Om problemet kvarstår även efter att du
har försökt fixa det några gånger, kontaktar
du din Sony-återförsäljare eller en lokal,
auktoriserad Sony-serviceinrättning. I detta
läge när du kontaktar dem, ge dem alla
siffror i felkoden som börjar med C eller E.
C:04:


Batteriet är inte ett "InfoLITHIUM"-batteri i
V-serien. Använd ett "InfoLITHIUM"-batteri
(V-serien) (s. 13).
Anslut nätadapterns DC-kontakt ordentligt till
din videokamera (s.13).
C:06:

Batteriets temperatur är hög. Byt batteriet eller
placera det på en sval plats.


Minneskortet är skadat. Formatera
minneskortet med din videokamera (s. 58).

Ett inkompatibelt minneskort sitter i (s. 28).

Minneskortet är skrivskyddat.
Tillgång till minneskortet begränsades på en
annan enhet.


(Varningsindikator för den externa
medieenheten)

C:13: / C:32:

Koppla bort strömkällan. Återanslut den och
använd kameran igen.
E::

Följ stegen från  på sidan 61.

Bilddatabasfilen kan vara skadad. Kontrollera
databasfilen genom att trycka på
(MENU)  [Setup]  [Repair Img. DB F.]
Den externa medieenheten är skadad.
(Varningsindikator för att formatera
den externa medieenheten)


Den externa medieenheten är skadad.
Den externa medieenheten är inte korrekt
formaterad.
SV
62
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)

Inspelningstid för
filmer/antal foton som
kan spelas in

riet eller
in
ler
rat
DB F.].


Videokameran är ostadig. Håll videokameran
stadigt med båda händerna. Observera att
varningsindikatorn för kameraskakningar inte
försvinner.
Minneskortet är fullt. Ta bort onödiga bilder
(s. 41).
Foton kan inte spelas in under bearbetning.
Vänta en stund, och spela därefter in.
“HD" står för high definition-bildkvalitet,
och "STD" står för standard
definition-bildkvalitet.
Förväntad inspelningstid och
uppspelningstid med varje batteri
Inspelningstid
Ungefärlig tillgänglig tid om du använder
ett fulladdat batteri.
(enhet: minut)
Batteri
Bildkvalitet
NP-FV70
(medföljer)
NP-FV100
58).
på en
rna



rollera

DB F.]
atera

Typisk
inspelningstid
HD STD
95
100
105
110
190
205
210
220
Överst: Vid inspelning med LCD-skärmen
Nederst: Vid inspelning med sökaren
Varje inspelningstid mäts under följande
förhållanden.
[
REC Mode]: Standard
(standardinställning)
 Använda E 18-200 mm F3.5–6.3 OSS-objektivet
Typisk inspelningstid visar tiden då du
upprepade gånger, startar/stoppar inspelningen,
växlar MODE-lampan och zoomar.
Tiderna är uppmätta vid användning av
videokameran vid 25 C. 10 C till 30 C
rekommenderas.
Inspelnings- och uppspelningstiderna blir
kortare när du använder videokameran vid låga
temperaturer.
Inspelnings- och uppspelningstid blir kortare
beroende på förhållandena när du använder
videokameran.
Övrig information
. 28).

Kontinuerlig
inspelningstid
HD STD
175
185
190
205
350
370
385
405
rekt
ER_PAL
71-11(2)
SV
63
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Uppspelningstid
Ungefärlig tillgänglig tid om du använder
ett fulladdat batteri.
(enhet: minut)
Batteri
Bildkvalitet
NP-FV70
(medföljer)
NP-FV100

HD
325
415
650
830
STD
355
440
710
870
Förväntad inspelningstid för filmer
(enhet: minut)
2 GB
9
(9)
10
(10)
10
(10)
25
(20)
4 GB
15
(15)
20
(20)
30
(30)
50
(40)
8 SV
35
(35)
40
(40)
60
(60)
105
(80)
16 GB
75
(75)
90
(90)
120
(120)
215
(165)
32 GB
150
(150)
180
(180)
245
(245)
440
(330)
45
(35)
90
(75)
190
(155)
380
(310)
770
(630)
Förväntat antal foton som kan
spelas in
2 GB
4 GB
8 SV
16 GB
32 GB




Standardupplöst bildkvalité (STD)
(enhet: minut)
2 GB
25
(25)

4 GB
55
(50)
8 SV
110
(100)
16 GB
225
(210)
32 GB
460
(420)
Tips
Din videokamera använder VBR (Variable
Bit Rate)-format för att automatiskt
justera bildkvaliteten så att den passar
inspelningsscenen. Denna teknologi orsakar
fluktueringar i inspelningstid för medierna.
Filmer som innehåller snabbrörliga och
komplexa bilder spelas in med högre
bithastighet och detta minskar den totala
inspelningstiden.


Överst: Vid inspelning med LCD-skärmen
Nederst: Vid inspelning med sökaren
Högupplöst bildkvalitet (HD)

När [Audio Mode] är inställt på 2ch (s. 57).
JPEG
295
590
1150
2400
4800
RAW
105
215
440
880
1750
RAW & JPEG
80
155
320
640
1250
När [
Image Size] är inställd på [
16.0M].
När du använder minneskort från Sony.
Det inställda bildformatet gäller när
(Foto)-lampan är tänd.
Antalet foton som kan spelas in på
minneskortet visas för videokamerans
maximala bildstorlek. Det faktiska antalet
inspelningsbara foton visas på LCD-skärmen
under inspelning (s. 70).
Antalet foton som kan spelas in på
minneskortet varierar beroende på
inspelningsförhållandena.
Tips
Du kan även använda minneskort med en
kapacitet på under 1 GB för inspelning av foton.
Följande lista visar bithastighet, pixlar och
bildformat för varje inspelningsläge (film - ljud
etc.)



SV
64
 Hög
 Obs!
När du använder minneskort från Sony.
 Den inspelningsbara tiden kan variera beroende
på inspelningen och motivets förhållanden och
[
REC Mode] och [
Frame Rate] (s. 58).
 Värdet inom parentes ( ) är den minsta
inspelningsbara tiden.

Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)

PS: M
FX:
FH:
pix
HQ:
pix
LP: C
pix
 Stan
HQ:
pix
Fotoin
 Foto
4 91
4 91
3 56
3 56
2 44
2 44
 Spar
1 92
640
640
Försiktighetsåtgärder
 Högupplöst
beroende
den och
(s. 58).
ble
akar
rna.
a
n
Användning och skötsel




16.0M].
et
rmen
en
av foton.
ch
m - ljud
ER_PAL
71-11(2)






Använd och förvara inte kameran och tillbehör
på följande platser:
 På platser där det är extremt varmt, kallt eller
fuktigt. Lämna dem aldrig på en plats där
de utsätts för temperaturer över 60 C, till
exempel i en bil som parkerats i solen, nära
värmeelement eller i direkt solljus. De kan
fungera felaktigt eller bli deformerade.
 Nära starka magnetiska fält eller mekaniska
vibrationer. Kameran kan fungera felaktigt.
 Nära starka radiovågor eller strålning.
Kamerans inspelning kanske inte fungerar
som den ska.
 Nära AM-mottagare och videoutrustning.
Brus kan inträffa.
 På sandstränder eller på platser med mycket
damm. Om sand eller damm kommer in i
kameran kan det uppstå fel. Ibland kan detta
fel inte åtgärdas.
 Nära fönster eller utomhus där LCD-skärmen,
sökaren eller objektivet kan utsättas för direkt
solljus. Detta skadar sökarens insida eller
LCD-skärmen
Använd kameran med 6,8 V/7,2 V likström
(laddningsbart batteri) eller 8,4 V likström
(nätadapter).
Använd endast nätadapter eller batteri som
rekommenderas i denna bruksanvisning.
Låt inte kameran bli våt, t.ex. av regn eller
havsvatten. Om kameran blir våt kan den börja
fungera på felaktigt sätt. Ibland kan detta fel
inte åtgärdas.
Om fasta föremål eller vätska kommer in i
kamerahuset, koppla ur kameran och låt en
Sony-återförsäljare kontrollera den innan du
använder den igen.
Undvik ovarsam hantering, isärtagning,
modifiering, fysiska stötar eller stötar genom
hamrande, fall eller genom att du trampar på
produkten. Var speciellt försiktig med linsen.
Se till att videokameran stängs av när du inte
använder den.
Använd inte videobandspelaren insvept i
exempelvis en handduk. Det kan leda till för
stor värmeutveckling inuti videobandspelaren.
Håll i kontakten, inte i sladden, när du kopplar
bort nätsladden.
Skada inte nätsladden genom att till exempel
placera något tungt på den.
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Övrig information
W & JPEG
80
155
320
640
1250

bildkvalitet (HD):
PS: Max. 28 Mbit/s 1 920  1 080 pixlar/16:9
FX: Max. 24 Mbit/s 1 920  1 080 pixlar/16:9
FH: Cirka. 17 Mbit/s (cirka) 1 920  1 080
pixlar/16:9
HQ: Cirka 9 Mbit/s (cirka) 1 440  1 080
pixlar/16:9
LP: Cirka 5 Mbit/s (cirka) 1 440  1 080
pixlar/16:9
 Standardupplöst bildkvalitet (STD):
HQ: Cirka 9 Mbit/s (cirka) 720  576
pixlar/16:9, 4:3
Fotoinspelningspixlar och bildformat
 Fotoinspelningsläge:
4 912  3 264 punkter/3:2
4 912  2 760 punkter/16:9
3 568  2 368 punkter/3:2
3 568  2 000 punkter/16:9
2 448  1 624 punkter/3:2
2 448  1 376 punkter/16:9
 Spara ett foto från en film:
1 920  1 080 punkter/16:9
640  360 punkter/16:9
640  480 punkter/4:3
SV
65



Använd inte ett deformerat eller skadat batteri.
Se till att metallkontakterna är rena.
Om batterivätska har läckt:
 Kontakta din närmaste
Sony-serviceinrättning.
 Tvätta bort vätska som kan ha kommit i
kontakt med huden.
 Om du fått vätska i ögonen, tvätta dem i
rikligt med vatten och kontakta en läkare.
När du inte använder kameran under
en längre tid


För att hålla videokameran i ett optimalt
tillstånd under en längre tid, ska du sätta på den
och använda den till att spela in och spela upp
bilder ungefär en gång i månaden.
Ladda ur batteriet fullständigt innan du lagrar
det.
LCD-skärm



Tryck inte för hårt på LCD-skärmen eftersom
den kan skadas.
Om kameran används på en kall plats kan en
bild dröja kvar på LCD-skärmen. Det är helt
normalt.
När du använder kameran kan LCD-skärmens
baksida bli varmt. Detta är normalt.
Att rengöra LCD-skärmen

Om LCD-skärmen har blivit smutsig av
fingeravtryck eller damm rekommenderar vi att
du använder en mjuk duk för att rengöra den.
Hantera höljet


Om höljet blir smutsigt, rengör kameran med
en mjuk duk lätt fuktad i vatten och torka
därefter torrt med en torr mjuk duk.
Undvik följande för att inte skada finishen:
 Använda kemikalier som thinner,
bensen, alkohol, kemiska trasor,
smutsavvisandemedel, insektsdödare och
solskyddsmedel
 Ha ovanstående ämnen på händerna när du
använder kameran
 Låta höljet vara i kontakt med gummi- eller
vinylföremål under en lång tid
Skötsel och lagring av linsen



Vid följande tillfällen bör man torka ren linsens
yta med en mjuk trasa:
 När det förekommer fingeravtryck på linsytan
 På varma eller fuktiga platser
 När linsen utsätts för luft med salt i, t ex vid
havet
Lagra linsen på en plats med god ventilation där
den inte utsätts för smuts eller damm.
För att förhindra mögel bör du regelbundet
rengöra linsen så som beskrivits ovan.
Byta ba
fjärrko
Meda
sprin
Sätt i
För in
fjärrk
Laddning av det förinstallerade
uppladdningsbara batteriet
Videokameran har ett förinstallerat laddningsbart
batteri för att spara datum, tid och andra
inställningar även när videokameran stängs
av. Det förinstallerade laddningsbara batteriet
laddas alltid medan videokameran är ansluten till
vägguttaget via nätadaptern eller medan batteriet
är monterat. Det laddningsbara batteriet laddas
ur fullständigt inom cirka 3 månader om du inte
använder kameran alls. Använd kameran efter att
du laddat det laddningsbara batteriet. Även om
det förinstallerade batteriet inte laddas, påverkas
inte kamerans funktion om du inte spelar in
datumet.
Tillvägagångssätt
Anslut kameran till ett vägguttag med hjälp av
den medföljande nätadaptern och lämna den
under mer än 24 timmar.
Om bortskaffande/överföring av
minneskort
Även om du raderar data på minneskortet eller
formaterar minneskortet på din videokamera eller
dator, kanske du inte raderar data fullständigt
från minneskortet. När du ger minneskortet
till någon rekommenderas att du raderar data
helt med datorprogramvara. När du bortskaffar
minneskortet, rekommenderas att du förstör
själva minneskortet.
SV
66
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
VARN
Vid fel
får inte
upp de

När lit
trådlös
trådlös
som d
mot et
använd
risk fö
Tekniska
specifikationer
linsens
linsytan
ex vid
ation där
Byta batteriet i den trådlösa
fjärrkontrollen
Medan du trycker på fliken, för du in nageln i
springan och drar ut batterihållaren.
Sätt i ett nytt batteri med +sidan uppåt.
För in batterihållaren i den trådlösa
fjärrkontrollen tills det klickar.
det
Flik
VARNING!
ingsbart
p av
den
eller
mera eller
digt
tet
data
kaffar
tör
ER_PAL
71-11(2)

När litiumbatteriet blir svagt minskar den
trådlösa fjärrkontrollens räckvidd eller den
trådlösa fjärrkontrollen kanske inte fungerar
som den ska. Om detta inträffar, byt ut batteriet
mot ett Sony CR2025 litiumbatteri. Om du
använder någon annan typ av batteri kan uppstå
risk för brand eller explosion.
Signalformat: PAL-färg, CCIR-standarder
HDTV 1080/50i-, 1080/50p-specifikation
Filminspelningsformat:
HD: Kompatibelt med MPEG-4 AVC/H.264
AVCHD-format Ver.2.0
STD: MPEG2-PS
Inspelningssystem för ljud:
Dolby Digital 2 kanaler/5.1 kanaler
Dolby Digital 5.1 Creator
Fotofilformat
DCF Ver.2.0-kompatibel
Exif Ver.2.3-kompatibel
MPF-baslinjekompatibelt
Inspelningsmedier (Film/Foto)
"Memory Stick PRO Duo"-medier
SD-kort (Klass 4 eller snabbare)
Sökare
Elektronisk sökare: Färg
Skärmstorlek: 1,1 cm (0,43-typ)
Antal aktiva pixlar: 1 152 000 punkter
(800  3[RGB]  480)
Bildenhet: 23,5 mm  15,6 mm (APS-C typ)
CMOS-sensor
Bildpunkter för inspelning (stillbild 3:2 JPEG):
Max. 16,0 mega (4 912  3 264) pixlar
Brutto: Cirka 16 700 000 bildpunkter
Aktiva (film, 16:9)
Cirka 13 600 000 pixlar
Aktiva (foto, 16:9):
Cirka 13 600 000 pixlar
Aktiva (foto, 3:2):
Cirka 16 100 000 pixlar
Färgtemperatur: [Auto], [One Push], [Indoor]
(3 200 K), [Outdoor] (5 800 K)
Minsta belysning 9 lx (lux) (i standardinställning,
slutartid 1/50 sekund, förstärkning: 30 dB,
bländare F3.5)
Övrig information
gs
eriet
uten till
atteriet
addas
du inte
efter att
n om
verkas
in
Vid felbehandling kan batteriet explodera. Du
får inte ladda det, ta isär det eller försöka elda
upp det.
System
In/ut-kontakter
A/V-fjärrkontakt: Komponent/video och
ljudutmatningsuttag
HDMI OUT-uttag: HDMI-minikontakt
USB-uttag: mini-AB
Hörlursuttag: Stereominikontakt ( 3,5 mm)
MIC-ingångsuttag: Stereominikontakt ( 3,5 mm)
LCD-skärm
Bild 7,5 cm (3,0-typ, bildformat 16:9)
Totalt antal pixlar: 921 600 (1 920  480)
SV
67
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Allmänt
Laddningsbart batteri NP-FV70
Strömförsörjning: DC 6,8 V/7,2 V (batteri) DC
8,4 V (nätadapter)
Genomsnittlig effektförbrukning:
Under inspelning med sökaren vid normal
ljusstyrka:
Under kamerainspelning med E 18 - 200 mm
F3,5–6,3 OSS-objektiv*:
HD: 4,0 W STD: 3,8 W
Under inspelning med LCD-skärmen vid
normal ljusstyrka:
Under kamerainspelning med E 18 - 200 mm
F3,5–6,3 OSS-objektiv*:
HD: 4,4 W STD: 4,2 W
* Medföljer NEX-VG20EH
Driftstemperatur: 0 C till 40 C
Förvaringstemperatur: –20 C till + 60 C
Dimensioner (cirkamått):
91 mm  130 mm  223 mm (b/h/d)
inklusive de utskjutande delarna
102 mm  132 mm  294 mm (b/h/d)
inklusive de utskjutande delarna, och det
medföljande E 18-200 mm F3.5–6.3
OSS-objektivet*
* Medföljer NEX-VG20EH
Vikt (cirka)
Endast videokamerahuset:
Cirka 645 g
Vid inspelning:
Cirka 1 290 g
(Med tillbehörsobjektivet*, motljusskydd*,
"Memory Stick PRO Duo" medföljande
batteri (NP-FV70), stor ögonmussla och
vindskydd)
* Medföljer NEX-VG20EH
Maximal utspänning: DC 8,4 V
Utspänning: DC 6,8 V
Maximal laddningsspänning: DC 8,4 V
Maximal laddningsström: 3,0 A
Kapacitet
Typisk: 14,0 Wh (2 060 mAh)
Minimum: 13,0 Wh (1 960 mAh)
Typ: Li-ion
Nätadapter AC-L200C/AC-L200D
Strömförsörjning: AC 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz
Aktuell förbrukning: 0,35 A - 0,18 A
Strömförbrukning: 18 W
Utspänning: DC 8,4 V*
Driftstemperatur: 0 C till 40 C
Förvaringstemperatur: –20 C till + 60 C
Dimensioner (cirka): 48 mm  29 mm  81 mm
(b/h/d) exklusive de utskjutande delarna
Vikt (cirka) 170 g exklusive nätsladd
Om va



E18-200 mm F3,5-6,3 OSS (medföljer
NEX-VG20EH)
Objektiv:Objektiv med E-fattning
Vid konvertering till 35-mm stillbildskamera
29 mm ~ 322 mm (16:9 film)
27 mm ~ 300 mm (3:2 stillbild)
F-värde
F3,5 ~ F6,3
SteadyShot
Optisk förflyttning med
biaxial-linjär-drivning och halleffektsensor
Minsta fokuseringsavstånd*
0,30 m (W) ~ 0,50 m (T)
Maximal förstoring
0,35
Minsta bländarsteg
f/22 ~ f/40
Filterdiameter
67 mm
Dimensioner (max. diameter × höjd)
Cirka 75,5 mm × 99,0 mm
Vikt
Cirka 524 g
* Minsta fokuseringsavstånd är det kortaste
avståndet från bildsensor till motivet.
Utförande och specifikationer för din
videokamera och tillbehör kan ändras utan
föregående meddelande.
 Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.











* Se etiketten på nätadaptern för övriga
specifikationer.

SV
68
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
“Hand
registr
Sony C
Logoty
"AVCH
tillhör
Sony C
"Memo
"
"
PRO-H
"Magic
Memo
Stick D
varum
InfoLI
Sony C
"BRAV
tillhör
"DVD
Sony C
Blu-ra
som ti
Dolby
som ti
HDMI
Multim
registr
Licens
Micro
Direct
eller va
Corpo
Macin
varum
övriga
Intel, I
eller re
Corpo
andra
" "o
varum
Entert
Adobe
är anti
varum
Incorp
SDXC
SD-3C
Om varumärken



er
era
ensor
n








ratories.
ER_PAL
71-11(2)



MultiMediaCard är ett varumärke som tillhör
MultiMediaCard Association.
Övriga produktnamn i denna bruksanvisning kan
vara varumärken eller registrerade varumärken
som ägs av respektive företag. Dessutom
nämns inte och  vid alla tillfällen i denna
bruksanvisning.

Lägg till ytterligare nöje med din PlayStation
3 genom att ladda ner applikationen för
PlayStation 3 från PlayStation Store (där den finns
tillgänglig.)
Applikationen för PlayStation 3 kräver PlayStation
Network-konto och applikationshämtning.
Kan användas i områden där PlayStation Store är
tillgänglig.
Övrig information
te

“Handycam" och
är
registrerade varumärken tillhörande
Sony Corporation.
Logotyperna "AVCHD Progressive" och
"AVCHD Progressive" är varumärken som
tillhör Panasonic Corporation och
Sony Corporation.
"Memory Stick", "
", "Memory Stick Duo",
"
", "Memory Stick PRO Duo",
"
", "Memory Stick
PRO-HG Duo", "
",
"MagicGate", "
", "MagicGate
Memory Stick" och "MagicGate Memory
Stick Duo" är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Sony Corporation.
InfoLITHIUM är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
"BRAVIA" är ett registrerat varumärke som
tillhör Sony Corporation.
"DVDirect" är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
Blu-ray Disc och Blu-ray är varumärken
som tillhör Blu-ray Disc Association.
Dolby och symbolen dubbel-D är varumärken
som tillhörande Dolby Laboratories.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing LLC i USA och andra länder.
Microsoft, Windows, Windows Vista och
DirectX är antingen registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder.
Macintosh och Mac OS är registrerade
varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och
övriga länder.
Intel, Intel Core och Pentium är varumärken
eller registrerade varumärken som ägs av Intel
Corporation eller dess dotterbolag i USA och
andra länder.
" " och "PlayStation" är registerade
varumärken som tillhör Sony Computer
Entertainment Inc.
Adobe, Adobe-logotypen och Adobe Acrobat
är antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated i USA och/eller andra länder.
SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör
SD-3C, LLC.
SV
69
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Snabbreferens
Skärmindikatorer
Höger
Mitten
Vänster
Höger
Indikator
50i
60 %
Drive-läge
Vänster
Betydelse
MENU-knapp
Inspelning med
självutlösare
Bredbildsläge
[Face Detection] inställd
på [Off]
/
/
0:00:00
00min
RAW/JPEG
Inspelning/uppspelning/
redigering av medier
Räknare (timme:minut:
sekund)
Uppskattad återstående
inspelningstid
Manuell fokusering

/

Vitbalans
Ändra vitbalans
9999
Zebra
Peaking (Förstärkt
kontrast)
100/112
Cinematone
Indikator
[STBY]/[REC]
Betydelse
Inspelningsstatus
Ungefärligt antal foton
som kan spelas in och
fotostorlek
Mapp som spelas upp
Destination
Mitten
Aktuell film eller foto som
visas/Totalt antal inspelade
filmer eller foton
En extern medieenhet är
ansluten
Undersida
Indikator
Betydelse
Visa bilder-knapp
Bildspel inställt
Vindbrusreducering

Varning
Ljudläge

Uppspelningsläge
Ljudinspelningsnivå
Visning av ljudnivå
SV
ISO 200
4 000
101



Fotostorlek
Fokuseringsläge
SteadyShot av
12 dB
Zoom-fält
Undersida
Indikator
Indikator
Betydelse
Inspelningsbildkvalitet
(HD/STD), bildfrekvens
(50p/50i/25p) och
inspelningsläge (PS/FX/
FH/HQ/LP)
Återstående
batteriladdning
EV
AE Shift
70
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Indika
ungefä
faktisk
Vissa i
din vid
Indikator
itet
vens
/FX/
IRIS
12 dB
ISO 200
4 000
Förstärkning
ISO
Slutartid
Bildspelsknapp
101-0005

Namn på datafil
Skyddad bild
Blixt
ning/
r
nut:
nde
Betydelse
Automatisk exponering/
Manuell exponering
Blixtnivå
Reducering av röda-ögon


Indikatorerna och deras positioner är
ungefärliga och kan skilja sig mot det du
faktiskt ser.
Vissa indikatorer kanske inte visas beroende på
din videokameramodell.
Snabbreferens
ton
ch
pp
to som
spelade
het är
g
å
ER_PAL
71-11(2)
SV
71
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Delar och kontroller
Illustrationerna av NEX-VG20EH med det medföljande objektivet (E 18-200mm F3,5-6,3 OSS)
monterat, beskrivs här.
Sidnumren inom parentes ( ) är referenssidorna.
Sökare (25)
Linsjusteringsspak för sökaren (25)
PHOTO-knapp (31)

(Film)/ (Foto)-lampor (30)
Krok för axelrem
MODE-knapp (30)
ON/OFF (ström)-brytare (21)
START/STOP-knapp (30)
BATT (batteri)-frigöringsspak (14)
Tillbehörssko
Montera en pistolmikrofon (säljs separat) etc.
Om du monterar tillbehör på tillbehörsskon
och tillbehörsskon med autolås samtidigt,
kan tillbehören kollidera med varandra och
skadas.
SV
Tillbehörsskon med autolås
Montera en extern blixt från Sony (säljs
separat) etc.
Blixten fungerar inte när [
Drive Mode] är
inställd på [Bracket: 0.3 EV] eller
[Bracket: 0.7 EV]. Det finns vissa blixtar eller
funktioner från Sony som inte kan användas
med din videokamera. Information beträffande
kompatibilitet för en viss blixtenhet finns
på Sonys webbplats i ditt område, eller
kontakta din Sony-återförsäljare eller en lokalt
auktoriserad Sony-serviceinrättning.
MIC (PLUG IN POWER)-uttag
När en extern mikrofon (säljs separat) är
ansluten, stängs den inbyggda mikrofonen av.
START/STOP-knappen på greppet
Använd denna knapp när du spelar in med en
annorlunda vinkel.
EXPANDED FOCUS-knapp
EXPANDED FOCUS-knappen har en
taktilpunkt. Använd som en guide för
funktionen.
HDMI OUT-uttaget (38)
 (USB)-uttag (50)
CHG (charge)-lampa (13)
72
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Mikr
Krok
MAN
MAN
LCD
Om d
du st
utåt.
Åter
Tryck
Tryck
instä
Hög
IRIS
(
DISP
SHU
FIND
,3 OSS)
ar eller
ändas
räffande
ns
Mikrofon
PROGRAM AE-knappen
Krok för axelrem
Kontrollampa för minneskortsåtkomst
n lokalt
LCD-skärm/pekskärm
Om du roterar LCD-panelen 180 grader, kan
du stänga LCD-panelen med LCD-skärmen
utåt. Detta är praktiskt vid uppspelning.
med en
ER_PAL
71-11(2)
MANUAL-ratt (33)
(27)
Snabbreferens
är
nen av.
MANUAL-knapp (33)
När lampan är tänd eller blinkar, läser eller
skriver videokameran data.
Minneskortplats (27)
FOCUS-knapp
Batterikontakt (13)
Återställningsknapp (RESET)
Tryck på RESET med ett spetsigt föremål.
Tryck på RESET för att initialisera alla
inställningar inklusive klockinställningen.
Högtalare
IRIS-knapp

(Visa bilder)-knappen (34)
DISPLAY-knappen (24)
SHUTTER SPEED-knappen
FINDER/LCD-knappen (24)
SV
73
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
DC IN-uttag (13)
Zoomlåsomkopplare
 (hörlurar)-uttag
Använd hörlurar med stereo minikontakt.
Motljusskydd
A/V-fjärranslutning (38)
Denna kontakt är gränssnitt på videokameran
till en annan enhet. Du kan mata ut stillbilder,
filmer och ljud till en ansluten TV, eller styra
din videokamera när den är monterad på ett
fjärrkontrollstativ.
Zoomring
Objektiv
Fokuseringsring
Kamerainspelningslampa
Fjärrsensor (59)
Grepprem (29)
Stativfäste (33)
Fäste
Bildsensor
Vidrör inte bildsensorn och smutsa inte ner
den.
Objektivkontakter
Vidrör inte och smutsa inte ner
objektivkontakter.
Objektivlåsstift
Frigöringsknapp för objektivet
SV
74
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
Index
A
M
V
Anslutning....................................38
A/V-kabel...............................39, 54
Macintosh.....................................43
MANUAL-ratt.............................33
Medieinställningar......................27
"Memory Stick"-medier..............28
"Memory Stick PRO Duo"medier...........................................28
"Memory Stick PRO-HG Duo"medier...........................................28
Menyer..........................................57
Miniatyrbild.................................41
Varningsindikatorer....................62
VBR...............................................64
Vägguttag......................................13
B
Batteri............................................13
D
Datakod........................................22
Dator.............................................43
Datorsystem.................................43
Datum/tid.....................................22
DVD-brännare.............................53
E
O
Objektiv........................................16
Externa medier............................50
P
F
PMB (Picture Motion
Browser) ......................................46
Programvara.................................44
Felsökning....................................61
Filmer......................................30, 36
Foton.......................................31, 37
Fullt laddad..................................13
Försiktighetsåtgärder..................65
R
Radera...........................................41
RESET...........................................73
S
Självdiagnosvisning.....................62
Skivinspelare................................54
Skärmindikatorer........................70
Skötsel...........................................65
Slå på strömmen..........................21
Spara bilder i extern medier . ....50
Spela..............................................34
Språkinställning...........................23
Stativ........................................33, 74
Ström på........................................21
Ställa in datum och tid................21
I
K
Klockinställning..........................21
L
Ladda batteriet.............................13
Ladda batteriet när du är
utomlands . ..................................15
Snabbreferens
H
"Handycam"-handbok................60
Händelseindex.............................34
Image Data Converter.................47
Inspelning.....................................29
Inspelnings- och
uppspelningstid...........................63
Inspelningsmedier.......................27
Inspelningstid för filmer/antal
foton som kan spelas in..............63
Installera.......................................44
W
Windows.......................................43
T
Tekniska specifikationer.............67
Tv-apparat....................................38
U
Underhåll......................................65
USB-kabel.....................................53
Du hittar menylistorna på
sidorna 57 till 59.
SV
75
Modellnamn: 36100_PAPER_PAL
Artikelnummer: 4-291-371-11(2)
SV
Ytterligare information om den här produkten
och svar på vanliga frågor finns på vår kundtjänsts
webbplats.
http://www.sony.net/
 2011 Sony Corporation
Printed in Denmark
NEX-VG20E/VG20EH
4-291-371-11(2)
Download PDF