Sony | XM-GTX6040 | Sony XM-GTX6040 Bruksanvisning

4-151-109-31 (1)
Technische gegevens
Verhelpen van storingen
Circuitsysteem
OTL (output transformerless)
-circuit
Pulsvoeding
Ingangen
RCA-aansluitingen
High level-aansluiting
Ingangsniveauregelbereik
0,3 – 6 V (RCA-aansluitingen),
2,8 – 12 V (High level-aansluiting)
Uitgangen
Luidsprekeraansluitingen
Luidsprekerimpedantie 2 – 8 Ω (stereo)
4 – 8 Ω (bij gebruik als
brugversterker)
Maximum uitgangsvermogen
4 luidsprekers: 110 W × 4 (bij 4 Ω)
3 luidsprekers: 150 W × 2 (bij 2 Ω)
+ 300 W × 1 (BTL, bij 4 Ω)
Nominaal uitgangsvermogen
(voeding met 14,4 V 20 Hz – 20 kHz, 1 % THD)
4 luidsprekers:
60 W × 4 (bij 4 Ω)
70 W × 4 (bij 2 Ω)
Stereo Power Amplifier
Frequentiebereik
5 Hz – 50 kHz ( dB)
Harmonische vervorming
0,05 % of minder (bij 1 kHz, 4 Ω)
Laagdoorlaatfilter
80 Hz, 18 dB/oct
Hoogdoorlaatfilter
80 Hz, 12 dB/oct
Voeding
12 V DC-accu (negatieve massa)
Voedingsspanning
10,5 – 16 V
Stroomverbruik bij nominaal
uitgangsvermogen: 33 A
(4 Ω, 60 W × 4)
Afstandsbedieningsingang: 1 mA
Afmetingen
Ong. 384 × 55 × 252 mm (b/h/d)
zonder uitstekende onderdelen en
bedieningselementen
Gewicht
Ong. 2,9 kg zonder accessoires
Bijgeleverde accessoires Bevestigingsschroeven (4)
High level-kabel (1)
Beschermdeksel (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Als beschermings- en opvulmateriaal werd er papier gebruikt.
In het omhulsel werden geen halogeen bevattende brandvertragende producten gebruikt.
In de printplaten werden geen halogeen bevattende brandvertragende producten gebruikt.
Aan de hand van de onderstaande controlelijst kunt u de meeste problemen met het toestel zelf oplossen.
Lees voor u de onderstaande controlelijst doorneemt eerst de aanwijzingen voor aansluiting en gebruik.
Probleem
Oorzaak/oplossing
De POWER/PROTECTOR-indicator licht
niet op.
De zekering is doorgebrand.  Vervang beide zekeringen door een nieuwe.
De spanning op de afstandsbedieningsaansluiting is te laag.
Het aangesloten hoofdtoestel staat niet aan.
 Zet het hoofdtoestel aan.
Het systeem werkt met te veel versterkers.  Gebruik een relais.
Controleer de accuspanning (10,5 – 16 V).
De POWER/PROTECTOR-indicator
verandert van groen in rood.
OTL-krets (transformatorlös
utgång)
Pulseffektförsörjning
Ingångar
RCA-stiftuttag
Högnivåingång
Justeringsintervall ingångsnivå
0,3 – 6 V (RCA-stiftuttag),
2,8 – 12 V (högnivåingång)
Utgångar
Högtalarterminaler
Högtalarimpedans
2 – 8 Ω (stereo)
4 – 8 Ω (som bryggkopplad
förstärkare)
Maximal utnivå
4 högtalare: 110 W × 4 (vid 4 Ω)
3 högtalare: 150 W × 2 (vid 2 Ω) +
300 W × 1 (BTL, vid 4 Ω)
Märkuteffekt
(vid 14,4 V matningsspänning 20 Hz – 20 kHz, 1 % THD)
4 högtalare:
60 W × 4 (vid 4 Ω)
70 W × 4 (vid 2 Ω)
Frekvensomfång
Harmonisk distorsion
Lågpassfilter
Högpassfilter
Strömförsörjning
Drivspänning
Strömförbrukning
Storlek
Het toestel wordt abnormaal warm.
Het geluid wordt onderbroken.
Alternatorruis is hoorbaar.
Vikt
Medföljande tillbehör
5 Hz – 50 kHz ( dB)
0,05 % eller mindre (vid 1 kHz, 4 Ω)
80 Hz, 18 dB/okt
80 Hz, 12 dB/okt
12 V DC bilbatteri (negativt jordad)
10,5 – 16 V
vid märkuteffekt: 33 A
(4 Ω, 60 W × 4)
Ingång för fjärrkontroll: 1 mA
Ca. 384 × 55 × 252 mm (b/h/d)
exklusive utskjutande delar och
kontroller
Ca. 2,9 kg exklusive tillbehör
Monteringsskruvar (4)
Högnivåkabel för insignal (1)
Skyddskåpa (1)
Utförande och specifikationer kan ändras utan
förbehåll.
Papper har använts till transportförpackningsmaterial.
Bromerade flamskyddsmedel använs i höljen.
Bromerade flamskyddsmedel används inte i tryckta kretskort.
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instrukcja obsługi
Zet het toestel uit. De luidsprekeruitgangen zijn kortgesloten.
 Los de kortsluiting op.
Zet het toestel uit. Controleer of de luidsprekerkabel en de massakabel goed zijn
aangesloten.
Tekniska data
Kretssystem
De massakabel is niet goed bevestigd.
 Bevestig de massakabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto.
Het toestel warmt ongewoon op.
Gebruik luidsprekers met geschikte impedantie.
 2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (bij gebruik als brugversterker)
Monteer het toestel op een goed geventileerde plaats.
De thermische beveiliging is geactiveerd.  Verlaag het volume.
De voedingskabels zitten te dicht bij de RCA-kabels.
 Houd de kabels bij elkaar uit de buurt.
De massakabel is niet goed aangesloten.
 Bevestig de massakabel stevig aan een metalen onderdeel van de auto.
Negatieve luidsprekerkabels maken contact met het autochassis.
 Houd de kabels uit de buurt van het autochassis.
Het geluid is gedempt.
De LPF-schakelaar is ingesteld op "ON".
De LPF-schakelaar is standaard ingesteld op "ON".
 Wanneer u de luidspreker met volledig bereik aansluit, moet u de schakelaar
op "OFF" zetten.
Het geluid klinkt te stil.
De LEVEL-regelaar is niet goed ingesteld. Draai de LEVEL-regelaar rechtsom.
Felsökning
Följande checklista hjälper dig med de flesta problem som kan uppstå med förstärkaren.
Innan du går igenom listan bör du kontrollera att alla anslutningar sitter som de ska och att du hanterat
förstärkaren korrekt. Ta hjälp av instruktionerna i avsnitten som handlar om anslutning och handhavande.
Problem
Orsak/lösning
Indikatorn POWER/PROTECTOR tänds
inte.
Säkringen har gått.  Byt båda säkringarna mot nya.
Försiktighetsåtgärder
Bedieningselementen
POWER/PROTECTOR-lampje
Gaat groen branden tijdens het gebruik.
Als PROTECTOR is geactiveerd, verandert het
lampje van groen naar rood.
Zie Verhelpen van storingen wanneer
PROTECTOR is geactiveerd.
LEVEL-regelaar
Met deze regelaar kunt u het ingangsniveau
aanpassen. Draai de regelaar rechtsom als het
uitgangsniveau van de autoradio te laag is.
HPF-schakelaar
Wanneer de HPF-schakelaar op ON is gezet, is het
hoogdoorlaatfilter (80 Hz) van kracht.
LPF-schakelaar
Wanneer de LPF-schakelaar op ON is gezet, is het
laagdoorlaatfilter (80 Hz) van kracht.
Kontrollernas placering och funktioner
POWER/PROTECTOR-indikator
HPF-omkopplare
Lyser grönt under användning.
När HPF-omkopplaren är ställd på ON, är
När PROTECTOR-kretsen aktiveras växlar
högpassfiltret (80 Hz) aktiverat.
indikatorns färg från grönt till rött.
LPF-omkopplare
Om PROTECTOR-kretsen aktiveras, se Felsökning.
När LPF-omkopplaren är ställd på ON, är
LEVEL-justeringskontroll
lågpassfiltret (80 Hz) aktiverat.
Insignalsnivån kan justeras med den här kontrollen.
Vrid den medurs när utnivån från bilstereon verkar
låg.
Umiejscowienie i funkcje elementów sterowania
Wskaźnik POWER/PROTECTOR
Przełącznik HPF
Świeci na zielono podczas pracy urządzenia.
Gdy przełącznik HPF jest ustawiony w położeniu
Gdy funkcja PROTECTOR jest włączona, wskaźnik
ON, działa filtr górnoprzepustowy (80 Hz).
zaczyna świecić na czerwono.
Przełącznik LPF
W przypadku włączenia funkcji PROTECTOR
Gdy przełącznik LPF jest ustawiony w położeniu
zapoznaj się z przewodnikiem rozwiązywania
ON, działa filtr dolnoprzepustowy (80 Hz).
problemów.
Pokrętło LEVEL
Za pomocą tego elementu można zmienić poziom
sygnału wejściowego. Przekręć pokrętło zgodnie z
ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć głośność
samochodowego zestawu audio.
Jordledningen är inte ordentligt ansluten.
 Jorda ledningen ordentligt till en del av bilen som är av metall.
Byta säkring
Om säkringen skulle gå kontrollerar du
strömanslutningen och byter ut båda säkringarna.
Om säkringen går sönder igen kan det bero på ett
internt fel. Kontakta i så fall närmaste
Sony-återförsäljare.
Den här produkten har tillverkats av Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo, Japan.
Auktoriserad representant för EMC och
produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Se
adresserna i de separata service- eller
garantidokumenten om du har frågor om service eller
garantin.
Kontrollera batteriets spänning (10,5 – 16 V).
XM-GTX6040
jordad 12 V likström (DC).
Använd högtalare med en impedans mellan 2 och
8 Ω (4 och 8 Ω när du använder den som
bryggkopplad förstärkare).
Anslut inte aktiva högtalare (med inbyggda
förstärkare) till förstärkarens högtalarterminaler. De
aktiva högtalarna kan skadas.
Undvik att installera förstärkaren på en plats där:
— den utsätts för höga temperaturer, t.ex. i direkt
solljus eller framför kupévärmaren
— den utsätts för regn eller fukt
— den utsätts för damm eller smuts.
Om bilen har stått parkerad i direkt solljus, och
temperaturen i den har stigit mycket, bör du låta
förstärkaren svalna innan du använder den.
När du installerar förstärkaren horisontellt är det
viktigt att du ser till att inte kylflänsarna täcks över
av något, t.ex. golvmattan.
Om du placerar förstärkaren för nära bilradion eller
antennen kan det uppstå störningar. Placera i så fall
om förstärkaren på längre avstånd från bilradion
eller antennen.
Om ingen ström når fram till huvudenheten bör du
börja med att kontrollera anslutningarna.
Den här effektförstärkaren har en skyddskrets* som
skyddar transistorerna och högtalarna om det skulle
bli något fel på förstärkaren. Testa inte
skyddskretsarna genom att täcka över kylflänsarna
eller överbelasta förstärkaren.
Använd inte förstärkaren med ett dåligt batteri
eftersom prestandan är beroende av god
strömförsörjning.
Av säkerhetsskäl bör du inte spela högre i bilen än
att du fortfarande kan höra ljuden utifrån.
Kundmeddelande: Följande information gäller
enbart för utrustning såld i länder som
tillämpar EU-direktiven.
Den spänning som går in i fjärrterminalen är allt för låg.
Den anslutna huvudenheten är inte påslagen.  Slå på huvudenheten.
Systemet använder för många förstärkare.  Använd ett relä.
Indikatorn POWER/PROTECTOR växlar
färg från grön till röd.
Den här förstärkaren är bara avsedd för negativt
Stäng av strömmen med strömbrytaren. Högtalarutgångarna är kortslutna.
 Åtgärda orsaken till kortslutningen.
Stäng av strömmen med strömbrytaren. Kontrollera att högtalarkontakten och
jordledningen är korrekt anslutna.
Varning!
När du byter säkring bör du vara noga med att
använda en ny säkring vars amperetal
överensstämmer med det amperetal som anges vid
säkringshållaren. Använd aldrig en säkring med
högre amperetal än den som medföljer förstärkaren;
då kan enheten skadas.
* Skyddskrets
Den här förstärkaren är försedd med en skyddskrets som
aktiveras i följande fall:
— när förstärkaren är överhettad
— när en likströmssignal (DC) genereras
— när högtalarterminalerna kortsluts.
Färgen på indikatorn POWER/PROTECTOR växlar från grön
till röd, sedan stängs systemet av.
Om detta inträffar slår du av den anslutna utrustningen,
tar ur kassettbandet eller skivan.
Därefter tar du reda på vad som gjort att skyddskretsen
aktiverats. Om förstärkaren har blivit överhettad väntar du
tills den svalnat innan du använder den igen.
Om du har frågor eller har råkat ut för problem med
förstärkaren som inte den här bruksanvisningen tar
upp, kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska produkter
(Användbar i den Europeiska Unionen
och andra Europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av
material hjälper till att bibehålla naturens resurser.
För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
©2009 Sony Corporation Printed in Thailand
Kenmerken
Maximaal uitgangsvermogen van 110 W per kanaal
(bij 4 Ω).
Dit toestel kan werken als brugversterker met een
maximum uitgangsvermogen van 300 W.
Ingebouwd laagdoorlaatfilter (80 Hz, 18 dB/oct) en
hoogdoorlaatfilter (80 Hz, 12 dB/oct).
Uitgerust met beveiligingscircuit en lampje.
Met de functie Hi-level Sensing Power On kan het
toestel worden geactiveerd zonder de
REMOTE-aansluiting.
Pulsvoeding* voor een stabiel en geregeld
uitgangsvermogen.
Directe aansluiting op de luidsprekeruitgang van uw
autogeluidsinstallatie is mogelijk wanneer die niet is
voorzien van een lijnuitgang (High
Level-ingangsaansluiting).
Dane techniczne
* Pulsvoeding
Dit toestel is voorzien van een ingebouwde stroomregelaar
die de stroom geleverd door de DC 12V-accu van de auto
met behulp van een halfgeleiderschakelaar omzet in snelle
pulsen. Deze pulsen worden versterkt door de ingebouwde
pulstransformator en gescheiden in positieve en negatieve
stroom alvorens weer te worden omgezet naar
gelijkspanning. Dit is bedoeld om
accuspanningsverschillen te compenseren. Dit lichte
voedingssysteem levert zeer efficiënte voeding met een
lage impedantie.
Funktioner
Max.effekt om 110 W per kanal (vid 4 Ω).
Den här förstärkaren kan användas som
bryggkopplad förstärkare med en maximal uteffekt
på 300 W.
Inbyggt lågpassfilter (80 Hz, 18 dB/okt) och
högpassfilter (80 Hz, 12 dB/okt).
Inbyggd skyddskrets med indikator.
En funktion som identifierar närvaron av en
högnivåsignal (Hi-level Sensing Power On) gör att
enheten kan aktiveras utan REMOTE-anslutning.
Pulseffektförsörjning* för stabil och reglerad uteffekt.
Om din bilradio saknar linjeutgång kan du ansluta
förstärkaren direkt till radions högtalarutgång
(högnivåingång).
* Pulseffektförsörjning
Den här förstärkaren har en inbyggd effektreglering som
omvandlar den ström som kommer från bilbatteriet (12
volts likström) till höghastighetspulser med hjälp av en
halvledarswitch. Pulserna transformeras upp med den
inbyggda pulstransformatorn och separeras i en positiv
och en negativ komponent, innan den omvandlas till
likström igen. På det här sättet utjämnas
spänningsvarianser från bilbatteriet. Det här
strömförsörjningssystemet väger inte mycket och ger en
högeffektiv strömförsörjning med låg utimpedans.
Förstärkaren blir extremt varm.
Obwód
Układ typu OTL (ang. output
transformerless, wyjście bez
transformatora)
Zasilanie impulsowe
Wejścia
Gniazda RCA typu jack
Złącze wejściowe sygnału dużej
mocy
Zakres regulacji poziomu sygnału wejściowego
0,3 – 6 V (gniazda RCA typu jack),
2,8 – 12 V (wejście sygnału dużej
mocy)
Wyjścia
Zaciski głośników
Impedancja głośników 2 – 8 Ω (stereo)
4 – 8 Ω (w przypadku
wykorzystywania urządzenia jako
wzmacniacza mostkowego)
Maksymalna moc wyjściowa
4 głośniki: 110 W × 4 (przy 4 Ω)
3 głośniki: 150 W × 2 (przy 2 Ω) +
300 W × 1 (BTL, przy 4 Ω)
Wyjście znamionowe
(przy napięciu 14,4 V 20 Hz – 20 kHz, 1 % THD)
4 głośniki:
60 W × 4 (przy 4 Ω)
70 W × 4 (przy 2 Ω)
Pasmo przenoszenia
5 Hz – 50 kHz ( dB)
Zakłócenia harmoniczne
0,05 % lub mniej (przy 1 kHz, 4 Ω)
Filtr dolnoprzepustowy 80 Hz, 18 dB/oct
Filtr górnoprzepustowy 80 Hz, 12 dB/oct
Wymagania dotyczące zasilania
Akumulator samochodowy 12 V
DC (uziemienie)
Napięcie źródła zasilania10,5 – 16 V
Wykorzystanie energii przy znamionowej mocy wyjściowej:
33 A (4 Ω, 60 W × 4)
Pilot: 1 mA
Wymiary
Ok. 384 × 55 × 252 mm (s/w/g) bez
części wystających i elementów
sterowania
Waga
Ok. 2,9 kg bez akcesoriów
Dołączone wyposażenie Wkręty mocujące (4)
Przewód wejścia sygnału wysokiego
poziomu (1)
Osłona ochronna (1)
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
Ljudet avbryts.
Det hörs ljud från växelriktaren.
Negativa högtalarkablar kommer i kontakt med bilens chassi.
 Se till att de inte kommer i kontakt med bilens chassi.
Ljudet är dovt.
LPF-omkopplaren är i läge “ON”.
Som standardinställning är LPF-omkopplaren ställd i läget ”ON”.
 När du ansluter bredbandshögtalare ställer du den i läget ”OFF”.
Ljudet är för lågt.
LEVEL-kontrollen är felställd. Vrid LEVEL-kontrollen medurs.
Przewodnik rozwiązywania problemów
Poniższa lista kontrolna ułatwi rozwiązanie większości problemów, które mogą wystąpić podczas obsługi
urządzenia.
Przed zapoznaniem się z poniższą listą kontrolną zapoznaj się z procedurami dotyczącymi podłączania i obsługi
urządzenia.
Wskaźnik POWER/PROTECTOR nie
świeci.
Afmetingen / Storlek / Wymiary
384
313
Eenheid: mm
Enhet: mm
Jednostka: mm
55
monofoniczny o maksymalnej mocy wyjściowej
300 W.
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy
(80 Hz, 18 dB/oktawę) i filtr górnoprzepustowy
(80 Hz, 12 dB/oktawę).
Wbudowany wskaźnik i obwód zabezpieczający.
Funkcja wykrywania wysokich poziomów zasilania
umożliwia włączenie urządzenia bez użycia
połączenia REMOTE.
Zasilanie impulsowe* w celu zapewnienia stabilnej i
regulowanej mocy wyjściowej.
Bezpośrednie połączenie można uzyskać za pomocą
wyjścia głośników samochodowego zestawu audio,
jeśli nie jest on wyposażony w wyjście liniowe
(połączenie o wysokim poziomie sygnału
wejściowego).
Przepalił się bezpiecznik.  Należy wymienić oba bezpieczniki na nowe.
Przewód uziemienia nie jest poprawnie podłączony.
 Zamocuj przewód uziemienia do metalowego punktu samochodu.
Sprawdź napięcie akumulatora (10,5 – 16 V).
Wskaźnik POWER/PROTECTOR świeci
na czerwono.
Wyłącz przełącznik zasilania. Wystąpiło spięcie wyjść głośników.
 Napraw przyczynę wystąpienia spięcia.
Wyłącz przełącznik zasilania. Upewnij się, że przewody głośnika i uziemienia są
prawidłowo podłączone.
Urządzenie bardzo się nagrzewa.
252
* Zasilanie impulsowe
Urządzenie jest wyposażone we wbudowany regulator
napięcia z przełącznikiem półprzewodnikowym, który
przetwarza prąd stały 12 V z akumulatora
samochodowego na impulsy prądowe o wysokiej
częstotliwości. Za pomocą wbudowanego transformatora
impulsowego następuje podwyższenie napięcia tych
impulsów oraz rozdzielenie ich na impulsy dodatnie i
ujemne, które następnie są powtórnie przetwarzane na
prąd stały. Dzięki temu możliwa jest regulacja wahającego
się napięcia dostarczanego przez akumulator
samochodowy. To lekkie rozwiązanie umożliwia efektywne
zasilanie urządzenia przy niewielkiej impedancji na
wyjściu.
234
4 Ω).
To urządzenie może służyć jako wzmacniacz
Przyczyna problemu/rozwiązanie
Napięcie w antenie zdalnej jest zbyt niskie.
Nie włączono podłączonego samochodowego zestawu audio.
 Włącz samochodowy zestaw audio.
Zestaw korzysta ze zbyt wielu wzmacniaczy.  Należy użyć przekaźnika.
Funkcje
Maksymalna moc wyjściowa 110 W na kanał (przy
Strömkablarna har dragits för nära RCA-kablarna.
 Öka avståndet mellan de båda typerna av kablar.
Jordledningen är inte ordentligt ansluten.
 Jorda ledningen ordentligt till en del av bilen som är av metall.
Problem
Papier jest stosowany do wykonania wypełniaczy.
Halogenowe spowalniacze płomienia nie są stosowane do wykonania obudów.
Halogenowe spowalniacze płomienia nie są stosowane do wykonania płytek drukowanych.
Enheten blir onormalt varm.
Använd högtalare med lämplig impedans.
 2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (som bryggkopplad förstärkare)
Installera enheten på en plats där ventilationen är god.
Termosäkringen är aktiverad.  Minska volymen.
Dźwięk jest przerywany.
Słyszalny jest szum alternatora.
313
ø6
Urządzenie się przegrzewa.
Zastosuj głośniki o odpowiedniej impedancji.
 2 – 8 Ω (stereo), 4 – 8 Ω (w przypadku wykorzystywania urządzenia jako
wzmacniacza mostkowego)
Umieść urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu.
Zadziałał obwód zabezpieczenia termicznego.  Zmniejsz poziom głośności.
Przewody zasilania zostały zainstalowane zbyt blisko przewodów pinowych RCA.
 Umieść przewody zasilania w dalszej odległości od przewodów pinowych RCA.
Przewód uziemienia nie jest poprawnie podłączony.
 Zamocuj przewód uziemienia do metalowego punktu samochodu.
Przewód ładunku ujemnego głośnika dotyka karoserii samochodu.
 Umieść przewód z dala od karoserii.
Dźwięk jest stłumiony.
Przełącznik filtru dolnoprzepustowego znajduje się w pozycji „ON” (WŁ).
Domyślnie przełącznik LPF znajduje się w położeniu „ON”.
 Przy podłączaniu głośnika pełnozakresowego należy ustawić przełącznik w
położeniu „OFF”.
Dźwięk jest zbyt cichy.
Nie ustawiono poprawnie elementu sterowania LEVEL. Przekręć element
sterowania LEVEL zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Voorzorgsmaatregelen
Dit toestel is uitsluitend ontworpen voor 12 V
gelijkstroom met negatieve massa.
Gebruik luidsprekers met een impedantie van 2 tot 8 Ω
(4 tot 8 Ω overbrugd).
Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde
versterkers) aan op de luidsprekeringangen van het
toestel. Hierdoor kunnen actieve luidsprekers immers
worden beschadigd.
Installeer het toestel niet op een plaats waar het
blootstaat aan:
— hoge temperaturen, bijvoorbeeld door direct
zonlicht of hete lucht van een verwarmingssysteem
— regen of vocht
— stof of vuil.
Wanneer de auto in de volle zon geparkeerd stond en
het heel warm is in de auto, moet u het toestel voor
gebruik eerst laten afkoelen.
Zorg ervoor dat de koelvinnen van het toestel niet
worden afgedekt door vloertapijt e.d.
Wanneer het toestel zich te dicht bij de autoradio of de
antenne bevindt, kan er storing optreden. Installeer de
versterker in dat geval verder van de autoradio of
antenne af.
Controleer de aansluitingen wanneer het hoofdtoestel
niet functioneert.
Deze vermogensversterker is uitgerust met een
beveiligingscircuit* dat de transistoren en luidsprekers
beschermt wanneer de versterker niet naar behoren
functioneert. Probeer de beveiligingscircuits niet te
testen door het koelelement af te dekken of het toestel
te overbelasten.
Sluit dit toestel niet aan op een zwakke accu want het
werkt alleen optimaal met een goede voeding.
Zet het audiosysteem voor alle veiligheid niet te hard
zodat u nog altijd geluiden buiten de auto kunt horen.
Zekering vervangen
Als de zekering doorbrandt, moet u de voedingsaansluiting
controleren en beide zekeringen vervangen. Als de zekering
vervolgens nogmaals doorbrandt, kan er sprake zijn van een
defect in de speler. Raadpleeg in dat geval de dichtstbijzijnde
Sony-handelaar.
Opmerking voor klanten: de volgende informatie is
enkel van toepassing voor apparaten die verkocht
worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen.
De fabrikant van dit apparaat is Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokio, Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor
EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor onderhouds- of
garantiekwesties kunt u de adressen gebruiken die in de
afzonderlijke onderhouds- of garantiedocumenten worden vermeld.
Waarschuwing
Vervang een zekering altijd door een identiek exemplaar
met het aantal ampère dat boven de zekeringhouder
vermeld staat. Gebruik nooit een zekering die zwaarder is
dan de standaardzekering van het toestel omdat dit
hierdoor beschadigd kan raken.
* Beveiligingscircuit
Deze versterker is uitgerust met een beveiligingscircuit dat in de
volgende gevallen wordt geactiveerd:
— wanneer het toestel oververhit raakt
— wanneer een gelijkstroom wordt opgewekt
— wanneer de luidsprekeraansluitingen zijn kortgesloten.
De kleur van de POWER/PROTECTOR-indicator verandert van
groen in rood, en het toestel schakelt uit.
Wanneer dit gebeurt, zet u de aangesloten apparatuur uit, verwijdert
u de cassette of de disc en spoort u de oorzaak van de storing op.
Wanneer de versterker oververhit is, wacht dan tot deze is
afgekoeld alvorens het toestel verder te gebruiken.
Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit
toestel die niet aan bod komen in deze gebruiksaanwijzing
kunt u steeds terecht bij uw Sony-handelaar.
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar
in de Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden
ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop
dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden
behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte
manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu
negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Środki ostrożności
Urządzenie zaprojektowano do pracy tylko przy
uziemionym zasilaniu 12 V DC.
Należy używać głośników o impedancji od 2 do 8 Ω (od
4 do 8 Ω w przypadku wykorzystania urządzenia jako
wzmacniacza mostkowego).
Nie podłączaj głośników aktywnych (z wbudowanymi
wzmacniaczami) do gniazd głośników urządzenia. W
przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
wzmacniacza i głośników aktywnych.
Unikaj instalowania urządzenia w miejscach:
— o wysokiej temperaturze, takich jak miejsca
nasłonecznione, lub w pobliżu źródeł gorącego
powietrza i grzejników;
— mokrych lub wilgotnych;
— zakurzonych lub brudnych.
Jeśli samochód zostanie zaparkowany w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, a we wnętrzu samochodu dojdzie do
znacznego podniesienia temperatury, przed
skorzystaniem z urządzenia należy umożliwić jego
ostygnięcie.
Podczas instalowania urządzenia w poziomie upewnij
się, że elementy wentylacji nie zostały zakryte
chodnikiem samochodowym ani innymi elementami.
Jeśli urządzenie zostanie umieszczone zbyt blisko
samochodowego zestawu audio lub anteny, może dojść
do zakłóceń. W tym przypadku oddal wzmacniacz od
samochodowego zestawu audio lub anteny.
Jeśli do samochodowego zestawu audio nie jest
dostarczane zasilanie, należy sprawdzić połączenia.
Niniejszy wzmacniacz zasilania zawiera obwód
ochronny* zapewniający ochronę tranzystorom i
głośnikom w przypadku awarii wzmacniacza. Nie
należy sprawdzać obwodów ochronnych przez
zasłanianie elementu odprowadzającego ciepło lub
podłączanie nieodpowiedniego napięcia.
Nie należy używać urządzenia przy niskim poziomie
naładowania akumulatora, ponieważ optymalna
wydajność zależy od odpowiedniej mocy zasilania.
Ze względów bezpieczeństwa należy ustawić
umiarkowaną głośność samochodowego zestawu audio,
tak aby słyszeć dźwięki dobiegające z zewnątrz
samochodu.
Wymiana bezpiecznika
Jeśli bezpiecznik przepali się, sprawdź połączenie
zasilania i wymień oba bezpieczniki. Jeśli po wymianie
bezpiecznik znowu się przepali, może oznaczać to
awarię wewnętrzną. W takim przypadku skontaktuj
się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Uwaga dla klientów: poniższe informacje mają
zastosowanie wyłącznie do urządzeń
sprzedawanych w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 17-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonia. Autoryzowanym
przedstawicielem do spraw norm kompatybilności
energetycznej (EMC) oraz bezpieczeństwa produktu
jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać
informacje na temat dowolnych usług lub gwarancji,
należy zapoznać się z adresami podanymi w
oddzielnych dokumentach o usługach i gwarancji.
Ostrzeżenie
Przy wymianie bezpiecznika należy użyć bezpiecznika
o odpowiedniej liczbie amperów, która jest określona
na obudowie bezpiecznika. Nie wolno używać
bezpiecznika o liczbie amperów przekraczającej
wartość określoną dla bezpiecznika dostarczonego z
urządzeniem, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie urządzenia.
* Obwód ochronny
Wzmacniacz jest dostarczany z obwodem ochronnym,
który działa w następujących przypadkach:
— Przegrzanie urządzenia
— Zasilanie prądem stałym
— Zwarcie gniazd głośnika
Kolor wskaźnika POWER/PROTECTOR zmieni się z
zielonego na czerwony, a urządzenie wyłączy się.
W takim przypadku należy wyłączyć podłączone
wyposażenie, wyjąć kasetę lub płytę i określić przyczynę
awarii. Jeśli wzmacniacz przegrzał się, przed ponownym
użyciem należy odczekać do momentu jego ostudzenia.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub problemy
związane z zestawem, na które nie ma odpowiedzi w
niniejszej instrukcji, skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Utylizacja zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych
(dotyczy Unii Europejskiej i innych
krajów europejskich stosujących
selekcję odpadów)
Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że nie może on być wyrzucany
razem z odpadami komunalnymi. Należy go
dostarczyć do odpowiedniego punktu odbioru
przetwarzającego urządzenia elektryczne i
elektroniczne. Właściwie przeprowadzona utylizacja
pozwala uchronić środowisko
i ludzkie zdrowie przed ewentualnymi szkodliwymi
skutkami nieodpowiedniego pozbywania się tego
produktu. Recykling materiałów pozwala chronić
zasoby naturalne. Dalsze informacje na temat
recyklingu produktu można uzyskać w lokalnym
urzędzie miejskim, w firmie zajmującej się zbiórką
odpadów komunalnych lub w sklepie, w którym
zakupiono ten produkt.
Aansluitingen / Anslutningar /
Połączenia
Onderdelen voor installatie en aansluiting /
Delar för installation och anslutningar /
Elementy do instalacji i podłączania
ø 5 × 15 mm
(× 4)

een stoel.
Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het toestel
de bestuurder niet kan hinderen en niet wordt
blootgesteld aan direct zonlicht of hete lucht van de
verwarming.
Installeer het toestel niet onder het vloertapijt
omdat de warmte die het ontwikkelt dan moeilijk
kan worden afgevoerd.
Montera förstärkaren antingen i bagageutrymmet
eller under ett säte.
Välj platsen med omsorg så att inte förstärkaren är i
vägen när du kör. Se också till att den inte utsätts för
direkt solljus eller varmluft från varmluftsutsläppen.
Placera inte förstärkaren under golvmattan, där
värmeavledningen försämras betydligt.
Voor
Främre
Przód
Zamocuj urządzenie w bagażniku lub pod
siedzeniem.
Uważnie wybierz miejsce montażu, aby urządzenie
nie utrudniało ruchów kierowcy i nie było narażone
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani
gorącego powietrza z grzejnika.
Nie instaluj urządzenia pod chodnikiem
samochodowym, gdzie zostanie zakłócona wymiana
gorącego powierza z urządzenia.
Monteer het toestel zoals afgebeeld.
Montera förstärkaren somillustrationen visar.
Zamocuj urządzenie tak, jak to przedstawiono
na rysunku.
* Draaikracht minder dan 1 N•m.
Dra kablarna genom anslutningsskyddet, anslut kablarna och täck sedan över terminalerna med
anslutningsskyddet.
Obs!
* Vridmomentet bör vara mindre än 1 N•m.
Przełóż przewody przez osłonę, podłącz przewody, a następnie zakryj gniazda osłoną.

Uwaga
Przy dokręcaniu śruby nie należy doprowadzić do powstania zbyt dużego momentu obrotowego*,
ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia śruby.
Placera först förstärkaren där den ska installeras,
märk sedan ut placeringen av de fyra skruvhålen på
monteringsplattan (medföljer ej). Borra sedan ett
3 mm hål i var och en av markeringarna och skruva
sedan fast förstärkaren på plattan med de medföljande
monteringsskruvarna. De medföljande
monteringsskruvarna är ca 15 mm långa, så
monteringsplattan bör vara tjockare än 15 mm.
Voedingskabels (niet bijgeleverd)
Strömkablar (medföljer ej)
Przewody zasilania (nie wchodzą w skład zestawu)
Najpierw umieść urządzenie w miejscu planowanej
instalacji i oznacz miejsca otworów śrub
montażowych na panelu montażowym (nie wchodzi
w skład zestawu). Następnie wywierć otwory o
średnicy około 3 mm i zamontuj urządzenie na
panelu za pomocą dostarczonych śrub montażowych.
Dostarczone śruby montażowe mają długość 15 mm,
dlatego należy upewnić się, że panel montażowy jest
cieńszy niż 15 mm.

Afstandsbedieningsuitgang*1
Utgång för fjärrkontroll*1
Wyjście zdalne*1
Autogeluidsinstallatie
Bilstereo
Samochodowy zestaw
audio
Grijs
Grå
Szary
Rechts
Höger
Prawy
HPF(80Hz)
HPF(80Hz)
OFF
ON
ON
Rechts
Höger
Prawy
LPF(80Hz)
OFF
ON
LPF(80Hz)
OFF
ON
Wit
Vit
Biały
Gestreept
Randig
W paski
minder dan 450 mm
mindre än 450 mm
mniej niż 450 mm
*2
Zekering (50 A)
Säkring (50 A)
Bezpiecznik (50 A)
Uitgang rechter achterluidspreker
Utgång för höger bakre högtalare
Wyjście głośnika tylnego prawego
Uitgang linker voorluidspreker
Utgång för vänster främre högtalare
Wyjście głośnika przedniego lewego
Subwoofer (min. 4 Ω)
Subwoofer (min. 4 Ω)
Subwoofer (min. 4 Ω)
Paars
Mörklila
Fioletowy
Links
Vänster
Lewy
Gestreept
Randig
W paski
Groen
Grön
Zielony
Uitgang linker achterluidspreker
Utgång för vänster bakre högtalare
Wyjście głośnika tylnego lewego
Achterluidsprekers (min. 2 Ω)
Bakre högtalare (min. 2 Ω)
Głośniki tylne (min. 2 Ω)
Rechts
Höger
Prawy
Opmerkingen
Bij dit toestel wordt het volume van de subwoofer
gecontroleerd via de fader van het audiosysteem van de
auto.
Bij dit toestel bestaan de uitvoersignalen naar de
subwoofer uit een combinatie van de signalen van de
REAR L- en R INPUT-ingangen of uit de signalen van de
REAR-ingang van hoog niveau.
Gestreept
Randig
W paski

Dit is een krachtige versterker. Daarom functioneert
deze wellicht niet optimaal als u de versterker gebruikt
met de luidsprekerkabels die bij de auto zijn geleverd.
Indien uw auto is uitgerust met een
computersysteem voor navigatie of dergelijke, mag
de massakabel niet worden losgekoppeld van de
accu. Wanneer u de kabel loskoppelt, kan het
computergeheugen worden gewist. Om kortsluiting
te voorkomen, moet u de +12 V-voedingskabel
loskoppelen tot alle andere kabels zijn aangesloten.
Opmerkingen bij de voeding
Sluit de +12 V-voedingskabel pas aan nadat alle andere
kabels zijn aangesloten.
Bevestig de massakabel goed aan een metalen onderdeel
van de auto. Een loszittende kabel kan de werking van de
versterker verstoren.
Verbind de afstandsbedieningskabel van het audiosysteem
met de afstandsbedieningsaansluiting.
Verbind bij een audiosysteem zonder
afstandsbedieningsuitgang op de versterker de
afstandsbedieningsingang (REMOTE) met de hulpvoeding.
Gebruik een voedingskabel met zekering (50 A).
+12 V-accu
+12 V bilbatteri
Akumulator
samochodowy +12 V
Det här är en högeffektförstärkare. Därför finns det
inga garantier att den fungerar optimalt om du
använder de högtalarkablar som medföljer bilen.
Om bilen har ett datoriserat navigeringssystem ska
du inte koppla bort jordkabeln från bilbatteriet. Om
du kopplar bort kabeln kan det hända att datorns
minne raderas. För att undvika kortslutning i
samband med anslutningarna kopplar du istället
bort strömförsörjningskabeln på +12 V, till dess att
alla andra kablar har anslutits.
Att observera angående strömförsörjning
Koppla inte in +12 V-kabeln förrän du anslutit alla andra
kablar.
Se till att du ansluter förstärkarens jordkabel ordentligt
till en metalldel på bilens chassi. Om anslutningen
glappar kan det orsaka funktionsstörningar hos
förstärkaren.
Kom ihåg att ansluta bilstereons fjärrkontrollkabel till
fjärrkontrollterminalen.
Har du en bilstereo utan fjärrkontrollutgång på förstärkaren
ansluter du fjärrkontrollingången (REMOTE) till
strömförsörjningsuttaget för tillbehör.
Använd en strömkabel med inbyggd säkring (50 A).
Urządzenie to jest wzmacniaczem dużej mocy.
Dlatego wykorzystanie jego pełnych możliwości może
nie być możliwe w przypadku użycia przewodów
głośników dostarczonych z samochodem.
Jeśli samochód ma wbudowany komputer, nie
należy odłączać przewodu uziemienia od
akumulatora samochodu. W przeciwnym razie
dojdzie do skasowania pamięci komputera. Aby
zapobiec zwarciom podczas podłączania
urządzenia, odłącz dodatni przewód zasilania +12 V
do momentu podłączenia pozostałych przewodów.
Przewód zasilający +12 V należy podłączyć dopiero po
podłączeniu wszystkich innych przewodów.
Przewód masy urządzenia należy starannie podłączyć do
metalowego elementu karoserii samochodu. Luźne
połączenie przewodu może doprowadzić do
niewłaściwego działania wzmacniacza.
Należy się upewnić, że przewód zdalnego sterowania
samochodowego zestawu audio został podłączony do
zacisku zdalnego sterowania.
Jeśli używany jest samochodowy zestaw audio bez wyjścia
zdalnego sterowania na wzmacniaczu, zacisk wejściowy
zdalnego sterowania (REMOTE) należy podłączyć do
zasilacza urządzeń dodatkowych.
Należy używać przewodu zasilającego z bezpiecznikiem
(50 A).
Alle voedingskabels die zijn aangesloten op de positieve
pool van de accu, moeten binnen 450 mm vanaf de pool
van de accu van een zekering worden voorzien. Dit moet
gebeuren voordat de kabels door een metalen oppervlak
worden geleid.
Zorg dat de accukabels die zijn aangesloten op het voertuig
(geaard op het chassis)*2, samen een vermogen hebben dat
ten minste gelijk is aan het vermogen van de
hoofdvoedingskabel waarmee de versterker is aangesloten
op de accu.
Bij maximale belasting stroomt er meer dan 50 A door het
systeem. Daarom moeten de kabels die zijn aangesloten op
de +12 V- en GND- klemmen van dit toestel zwaarder zijn
dan 10-Gauge (AWG-10) of een doorsnede van meer dan
5 mm2 hebben.
Alla strömkablar som är anslutna till den positiva
batteripolen bör ha en säkring som ligger inom ett avstånd
av 450 mm från batteripolen och innan kablarna dragits
genom metall.
Se till att fordonets batterikablar, som är anslutna till
fordonet (jordat chassi)*2, har en tvärsnittsarea (gauge),
som är minst lika stor som tvärsnittsarean hos den
huvudströmkabel som är ansluten från batteriet till
förstärkaren.
Vid full effekt går en ström som är större än 50 A genom
systemet. Därför ska de kablar som du använder för
anslutningarna till +12 V- och GND- terminalerna på den
här förstärkaren vara kraftigare än AWG-10 (10-Gauge) eller
har en tvärsnittsyta som är större än 5 mm2.
Na wszystkich przewodach zasilających podłączonych do
dodatniego zacisku akumulatora należy umieścić
bezpieczniki w odległości nie większej niż 450 mm od
akumulatora, przed przejściem przewodu przez jakikolwiek
metalowy element.
Należy się upewnić, że przewody akumulatora podłączone
do pojazdu (uziemienie do karoserii)*2 mają grubość co
najmniej równą grubości głównego przewodu zasilającego
prowadzącego od akumulatora do wzmacniacza.
Przy pełnym zasilaniu przez zestaw przepływa prąd o
natężeniu ponad 50 A. Dlatego należy sprawdzić, czy
przewody, które mają być podłączone do zacisków +12 V i
GND tego urządzenia mają średnicę większą niż AWG-10
lub powierzchnię przekroju większą niż 5 mm2.
Uwagi
W tym zestawie głośność subwoofera reguluje się za
pomocą regulatora mocy głośników przednich i tylnych
odbiornika samochodowego.
W tym zestawie do subwoofera będą przesyłane sygnały
wyjściowe z gniazd REAR L i R INPUT lub sygnały z
gniazda wejściowego dużej mocy REAR.
Obs!
I detta system regleras subwooferns volym av
bilstereons volymreglage.
I detta system är signalerna som skickas till subwoofern
en kombination av uttagen REAR L och R INPUT, eller
signalerna från uttaget REAR för hög inmatningsnivå.
High Level-ingangsaansluiting
Högnivåingång
Połączenie o wysokim poziomie sygnału wejściowego

Grijs
Grå
Szary
Groen
Grön
Zielony
Wit
Vit
Biały
Paars
Mörklila
Fioletowy
2-wegsysteem
2-vägssystem
System dwudrożny
Links
Vänster
Lewy
Breedbandluidsprekers (min. 2 Ω)
Bredbandshögtalare (min. 2 Ω)
Głośniki pełnozakresowe (min. 2 Ω)
HPF(80Hz)
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
uziemienie akumulatora samochodu w celu
uniknięcia spięcia.
Należy używać głośników o odpowiedniej mocy
znamionowej. Głośniki o zbyt małej mocy mogą
zostać uszkodzone.
Jest to wzmacniacz ze stopniem odwracania fazy.
Nie należy podłączać zacisku  zestawu
głośnikowego do karoserii samochodu ani zacisku
 prawego głośnika do zacisku lewego głośnika.
Aby uniknąć zakłóceń, przewody wejściowe i
wyjściowe należy umieścić z dala od przewodu
zasilającego.
Links
Vänster
Lewy
OFF
Autogeluidsinstallatie
Bilstereo
Samochodowy zestaw
audio
Gestreept
Randig
W paski
*1Bij een originele of andere autogeluidsinstallatie zonder afstandbedieningsuitgang op de versterker, moet u de
afstandsbedieningsaansluiting (REMOTE) verbinden met de hulpvoeding. Bij aansluiting op de High level-ingang, kan de
autoradio ook worden geactiveerd zonder de REMOTE-aansluiting. Deze functie wordt echter niet gegarandeerd voor alle
autoradio’s.
Uwagi dotyczące zasilania
Przed podłączeniem urządzenia należy odłączyć
High Level-ingangsaansluiting
Högnivåig ingångsanslutning
Połączenie wejścia sygnału dużej mocy
Uitgang rechter voorluidspreker
Utgång för höger främre högtalare
Wyjście głośnika przedniego prawego
naar een metalen
onderdeel van de auto
till en metalldel i bilens
chassi
do metalowego
elementu samochodu
Se upp!
bilbatteriets jordanslutning (batteriets minuspol) så
att du inte råkar ut för kortslutningar.
Se till att de högtalare du använder har tillräcklig
effekt. Om du använder högtalare med låg kapacitet
kan de skadas.
Det här är en fasvänd (phase-inverted) förstärkare.
Anslut inte högtalarsystemets  terminal till bilens
chassi, inte heller den högra högtalarens  terminal
med den vänstra högtalarens dito.
Dra signalledningarna, dvs. kablarna till
förstärkarens in- och utgångar, avskilda från
strömförsörjningskabeln. Ligger dessa kabeltyper i
närheten av varandra kan du få ljudstörningar.
Voorluidsprekers (min. 2 Ω)
Främre högtalare (min. 2 Ω)
Głośniki przednie (min. 2 Ω)
Breedbandluidsprekers (min. 2 Ω)
Bredbandshögtalare (min. 2 Ω)
Głośniki pełnozakresowe (min. 2 Ω)
* Moment obrotowy powinien mieć wartość mniejszą od 1 N•m.
Opgelet
Innan du gör några anslutningar bör du koppla bort
Links
Vänster
Lewy
När du skruvar åt skruven får du inte dra åt den så mycket att den utsätts för ett så stort vridmoment* att
den skadas.
*1Jeśli masz fabryczny lub inny samochodowy zestaw audio bez wyjścia zdalnego wzmacniacza, podłącz zdalne gniazdo
wejściowe (REMOTE) do źródła zasilania urządzenia. W przypadku podłączenia wejścia dużej mocy samochodowy
zestaw audio można także uaktywnić bez używania połączenia REMOTE. Funkcja ta nie jest jednak dostępna we
wszystkich samochodowych zestawach audio.
de massaklem van de accu loskoppelen om
kortsluiting te vermijden.
Gebruik voldoende krachtige luidsprekers. Te lichte
luidsprekers kunnen worden beschadigd.
Dit is een versterker met faseomkering.
Verbind de  klem van het luidsprekersysteem niet
met het autochassis en verbind ook de  klem van
de rechter luidspreker niet met die van de linker
luidspreker.
Houd de ingangs- en uitgangskabels uit de buurt
van de voedingskabels om storing te vermijden.

Systeem met 3 luidsprekers
3-vägssystem
Zestaw składający się z 3 głośników
Let op dat u de schroef niet te hard* aandraait om te vermijden dat ze wordt beschadigd.
Zet het toestel eerst op de plaats waar u het wilt
installeren en teken de vier schroefopeningen af op de
montageplaat (niet bijgeleverd). Boor dan in elke
markering een gat van 3 mm voor en bevestig het
toestel op de plaat met behulp van de meegeleverde
schroeven. De bevestigingsschroeven zijn allemaal
15 mm lang en dus moet de montageplaat dikker zijn
dan 15 mm.
*1Har du fabriksoriginalet, eller någon annan bilstereo som saknar utgång för fjärrkontroll på förstärkaren, ansluter du
fjärrkontrollingången (REMOTE) till strömförsörjningen för tillbehör. Med högnivåsignalanslutning kan bilstereon också
aktiveras utan REMOTE-anslutning. Det är däremot inte säkert att den här funktionen fungerar för alla bilstereor.
Alvorens aansluitingen te verrichten, moet u eerst

Achter
Bakre
Tył
Systeem met 4 luidsprekers
4-vägssystem
Zestaw składający się z 4 głośników
Opmerking
Instalacja
Przed rozpoczęciem instalacji
Połączenia głośników
LINE OUT
LINE OUT
Installation
Före installation
Slå på eller av LPF- och HPF-omkopplaren på enhetens baksida på det sätt som bilden visar.
Autogeluidsinstallatie
Bilstereo
Samochodowy zestaw
audio
0.2 m
Installatie
Installeer het toestel in de bagageruimte of onder
Högtalaranslutningar
Przełączniki LPF i HPF znajdujące się z tyłu urządzenia należy włączyć lub wyłączyć zgodnie z poniższym rysunkiem.
Voer de kabels door het deksel, sluit ze aan en plaats het deksel op de aansluitingen.
Voor het installeren
Zet de LPF- en HPF-schakelaar aan de achterkant van het toestel aan of uit zoals hieronder afgebeeld.
Lijningangsaansluiting
Linjeingångsanslutning
Liniowe połączenie wejściowe


Luidsprekeraansluitingen




Ingangsaansluitingen / Ingångsanslutningar / Połączenia wejściowe
Verricht de aansluitingen zoals hieronder afgebeeld.
Gör terminalanslutningarna på det sätt som visas nedan.
Podłącz przewody tak, jak przedstawiono to na poniższym rysunku.
Gestreept/Wit
Randig/Vit
W paski/Biały
Gestreept/Paars
Randig/Mörklila
W paski/Fioletowy
Gestreept/Grijs
Randig/Grå
W paski/Szary
Gestreept/Groen
Randig/Grön
W paski/Zielony
OFF
Links
Vänster
Lewy
ON
Rechts
Höger
Prawy
LPF(80Hz)
OFF
ON
Subwoofer (min. 2 Ω)
Subwoofer (min. 2 Ω)
Subwoofer (min. 2 Ω)
Rechts
Höger
Prawy
Opmerkingen
Bij dit toestel wordt het volume van de subwoofer gecontroleerd via de fader van het audiosysteem van de auto.
Obs!
I detta system regleras subwooferns volym av bilstereons volymreglage.
Uwagi
W tym zestawie głośność subwoofera reguluje się za pomocą regulatora mocy głośników przednich i tylnych odbiornika samochodowego.
Download PDF

advertising