K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
4-164-312-21 (1)
AV Center
AV Center
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohjeet
FI
Bruksanvisning
SV
XAV-60
©2010 Sony Corporation
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Enheden skal af sikkerhedsårsager installeres
i bilens instrumentbræt. Se den medfølgende
installation/tilslutning-vejledning
vedrørende installation og tilslutninger.
Advarsel
For at undgå brand eller elektrisk stød
må enheden ikke udsættes for regn eller
fugt.
For at undgå elektrisk stød må kabinettet
ikke åbnes. Vedligeholdelse må kun
udføres af fagkyndige.
Kassering af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (gældende i EU
og andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller på dets
emballage angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk
og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger
for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af
forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af
materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer.
For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan
du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.
Tilbehør dette gælder for: fjernbetjening
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter sammen med dette
produkt forøger risikoen for øjenskade. Da
laserstrålen, som bruges i denne CD/DVDafspiller, er skadelig for øjnene, må kabinettet
ikke demonteres. Servicearbejde må kun udføres
af fagkyndige.
Dette mærkat er placeret på kabinettets
underside.
Bemærkning til kunder: følgende
information gælder kun for udstyr
solgt i lande, hvor EU-direktiver er
gældende.
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For alle spørgsmål vedrørende service
og garanti henvises der til adresserne i de
særskilte service- eller garantidokumenter.
Bortskaffelse af udtjente batterier
(gældende i EU og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på batteriet eller på emballagen angiver, at
det batteri, der leveres med produktet, ikke må
behandles som husholdningsaffald. På nogle batterier
anvendes dette symbol i kombination med et kemisk
symbol. De kemiske symboler for kviksølv (Hg) eller bly
(Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly. Ved at sikre, at disse batterier
bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger for
miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for batteriet. Genbrug af materialerne
bidrager til bevaring af naturens ressourcer. For produkter,
der af hensyn til sikkerhed, ydelse eller data integritet
kræver en permanent tilslutning med et indbygget batteri,
må dette batteri kun udskiftes af en kvalificeret reparatør.
For at sikre, at batteriet bliver behandlet korrekt, skal du
ved afslutningen af produktets levetid indlevere det til et
indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk
udstyr. For alle andre batterier henvises til afsnittet om,
hvordan batteriet fjernes sikkert fra produktet. Indlever
batteriet til et indsamlingssted for genbrug af udtjente
batterier. For nærmere oplysninger om genbrug af dette
produkt eller batteri kan du henvende dig til dine lokale
myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik,
hvor du købte produktet.
Bemærkning om litiumbatteriet
Udsæt ikke batteriet for kraftig varme
som f.eks. direkte sollys, åben ild el.lign.
2
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Advarsel hvis tændingen på din bil
ikke har en ACC-position (tilbehør)
Sørg for at indstille den automatiske
slukkefunktion (side 40).
Enheden slukkes helt og automatisk efter den
indstillede tid, når enheden er slået fra. Det
forhindrer, at batteriet tømmes.
Hvis du ikke indstiller den automatiske
slukkefunktion, skal du trykke på
(SOURCE/OFF) og holde, indtil visningen
forsvinder, hver gang du slår tændingen fra.
For at annullere demonstrations
(DEMO) -displayet, se side 43.
3
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . 7
Bemærkninger om montering . . . . . . . . . . . . . . 7
Ophavsrettigheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Diske der kan afspilles og symboler der bruges i
denne vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Knappernes placering og funktion . . . . . . . . . . 10
Hovedenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kort-fjernbetjening RM-X170. . . . . . . . . . . 12
Avanceret betjening — Diske
Bruge PBC-funktioner
— Afspilningskontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Foretage lydindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ændre lydsprog/ format . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ændre lydkanalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Justere lydudgangsniveauet
— Dolby D-niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nulstilling af enheden . . . . . . . . . . . . . . 14
Låse diske
— Forældrekontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Aktivere forældrekontrol . . . . . . . . . . . . . . 24
Ændre området og dets filmniveau. . . . . . . 25
Udføre indledende indstillinger . . . . . . 14
Gentaget og blandet afspilning . . . . . . . . . . . . 25
Klargøre kort-fjernbetjeningen . . . . . . . 14
Direkte søgning-afspilning . . . . . . . . . . . . . . . 26
Klargøring
Grundlæggende
betjening
Betjening med USB-enhed
Afspille en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lytte til radioen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Gentaget og blandet afspilning . . . . . . . . . . . . 27
Afspille diske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Høre musik der passer til dit humør
— SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Før SensMe™-funktionen bruges. . . . . . . . 28
Installere "SensMe™ Setup" og
"Content Transfer" på din computer . . . . . . 28
Registrere en USB-enhed vha.
"SensMe™ Setup" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Overføre spor til USB-enheden ved hjælp af
"Content Transfer" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Afspille spor i kanalen
— SensMe™ channels . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Afspille spor på humørkortet
— SensMe™ mood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Avanceret betjening — Radio
Gemme og modtage stationer. . . . . . . . . . . . . . 21
Gemme automatisk — BTM . . . . . . . . . . . .21
Gemme manuelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Modtage gemte stationer . . . . . . . . . . . . . . . 21
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Indstille AF og TA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vælge PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Indstille CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
iPod-betjening
Skærmjustering
Afspille en iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Finindstilling af berøringspanel . . . . . . . . . . . 38
Indstille afspilningsindstilling . . . . . . . . . . . . . 32
Indstille baggrundsskærmen . . . . . . . . . . . . . . 38
Gentaget og blandet afspilning . . . . . . . . . . . . 33
Vælge billedkvaliteten
— Picture EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Brugertilpasse billedkvaliteten. . . . . . . . . . 38
Betjene en iPod direkte
— Passagerbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vælge billedformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Praktiske funktioner
Indstillinger
Opføre spor/billeder/videofiler
— Opføre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vælge et spor/billede/videofil. . . . . . . . . . . 34
Vælge en filtype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Søge efter et spor ved at lytte til passager af sporet
— ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Bruge gestikkommando . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lydjustering
Grundlæggende indstilling . . . . . . . . . . . . . . . 39
Generelle indstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Lydindstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Skærmindstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
DVD og andre afspilningsindstillinger . . . . . . 44
Indstille sikkerhedskoden . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Indstille uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Vælge lydkvalitet — EQ7 . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Individuel tilpasning af equalizerkurven
— EQ7 Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bruge ekstra udstyr
Justering af lydegenskaberne. . . . . . . . . . . . . . 36
Ekstra lyd/videoudstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Optimere lyden til lyttepositionen
— Intelligent Time Alignment . . . . . . . . . . . . 36
Finindstille lyttepositionen
— Intelligent Time Alignment Tune . . . . . 36
Bakkamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bakkamera-indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . 48
fortsættes på næste side t
Højttalerkonfiguration og opsætning
af lydstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Lave en virtuel centerhøjttaler
— CSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Bruge baghøjttalere som subwoofer
— RBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Justere højttalerlydstyrken . . . . . . . . . . . . . 37
5
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Yderligere oplysninger
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Bemærkninger om LCD-panelet . . . . . . . . . 49
Bemærkninger om diske . . . . . . . . . . . . . . .49
Afspilningsrækkefølge for MP3/WMA/
AAC/JPEG/DivX®/MPEG-4-filer. . . . . . . . 50
Om MP3-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Om WMA-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Om AAC-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Om JPEG-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Om DivX video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Om DivX Video-on-Demand . . . . . . . . . . . 51
Om MPEG-4-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Om iPod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Tage enheden ud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Fejlsøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Fejldisplay/meddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Sprogkode/områdekodeliste . . . . . . . . . . . . . . . 57
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Supportsite
Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker de nyeste supportinformationer
til dette produkt, kan du besøge dette websted:
http://support.sony-europe.com/
Giver information om modeller og producenter af kompatible digitale
musikafspillere
6
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Bemærkninger om sikkerhed
• Overhold de lokale færdselsregler.
• Ved kørsel
– Undgå at se på eller betjene enheden, da du kan
blive distraheret og forårsage en ulykke. Parker
din bil på et sikkert sted, når du vil se på eller
betjene enheden.
– Brug ikke opsætningsfunktionen eller nogen
anden funktion, der kan aflede din
opmærksomhed fra vejen.
– Når du bakker med din bil, skal du af
sikkerhedshensyn sørge for at se bagud
og holde godt øje med omgivelserne,
selvom bakkameraet er tilsluttet. Stol
ikke udelukkende på bakkameraet.
• Ved betjening
– Stik ikke dine hænder, fingre eller
fremmedlegemer ind i enheden, mens den er i
gang. Det kan forårsage personskade eller
beskadigelse af enheden.
– Hold små dele uden for børns rækkevidde.
– Sørg for at spænde sikkerhedsbælterne for at
undgå personskade, hvis bilen skulle foretage en
pludselig bevægelse.
Undgå ulykker
Billederne vises først, efter du har parkeret bilen
og trukket håndbremsen.
Hvis bilen sættes i bevægelse under
videoafspilning, skiftes billedet automatisk til
baggrundsskærmen, efter at følgende advarsel er
vist.
Bemærkninger om montering
• Det anbefales at denne enhed monteres af en
fagkyndig tekniker eller reparatør.
– Se den medfølgende montering/tilslutningvejledning og monter enheden korrekt, hvis du
selv forsøger at montere.
– Forkert montering kan forårsage, at batteriet
tømmes, eller en kortslutning.
• Hvis enheden ikke virker korrekt, skal du først
kontrollere tilslutningerne ifølge den medfølgende
montering/tilslutning-vejledning. Hvis alt er i
orden, skal du kontrollere sikringen.
• Beskyt enhedens overflade imod beskadigelse.
– Udsæt ikke enhedens overflade for kemikalier,
f.eks. insektgift, hårspray,
insektbekæmpelsesmidler el.lign.
– Gummi og plastmaterialer må ikke være i
kontakt med enheden i længere tid, da det kan
beskadige enhedens overfladebehandling, eller
enheden kan deformeres.
• Ved montering skal enheden sættes forsvarligt
fast.
• Ved montering skal du sørge for at slå tændingen
fra. Hvis enheden monteres med tændingen slået
til, kan batteriet tømmes eller det kan forårsage en
kortslutning.
• Ved montering skal du passe på ikke at beskadige
nogen bildele, f.eks. rør, ledninger, benzintank
eller ledningsnet, med et bor, da det kan forårsage
brand eller en ulykke.
"Video blocked for your safety." ("Video
blokeret af hensyn til din sikkerhed.")
Den skærm, der er tilsluttet til REAR VIDEO
OUT er aktiv, mens bilen er i bevægelse.
Billedet på skærmen skiftes til
baggrundsskærmen, men lydkilden kan høres.
Undgå at betjene enheden eller at se på skærmen
ved kørsel.
7
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Ophavsrettigheder
Dette produkt indeholder teknologi til
ophavsretsbeskyttelse, der er beskyttet af
erstatningskrav af visse patenter i USA og andre
intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne
teknologi til ophavsretsbeskyttelse skal autoriseres
af Macrovision Corporation, og er beregnet til
fremvisning i private hjem og anden begrænset
brug, med mindre Macrovision Corporation har
givet autorisation til andet. Imitation og
demontering er forbudt.
Fremstillet på licens fra
Dolby Laboratories.
"Dolby" og DD-symbolet
er varemærker, som tilhører Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows
Vista og Windows Media og
deres logoer er varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
"DVD VIDEO", "DVD-R", "DVD-RW", "DVD+R"
og "DVD+RW" er varemærker.
DivX®, DivX Certified® og
tilhørende logoer er registrerede
varemærker tilhørende DivX, Inc.
ZAPPIN er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
12 TONE ANALYSIS og dets
logo er varemærker tilhørende
Sony Corporation.
"WALKMAN" og
"WALKMAN"-logoet er
registrerede varemærker
tilhørende Sony
Corporation.
SensMe og SensMe-logoet er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Sony
Ericsson Mobile
Communications AB.
Musikgenkendelsesteknolog og tilhørende data leveres
af Gracenote®. Gracenote er branchestandarden inden
for musikgenkendelsesteknologi og relateret levering
af indhold. Yderligere oplysninger kan findes på
www.gracenote.com.
CD- og musikrelaterede data fra Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-2010 Gracenote. Gracenote
Software, copyright © 2000-2010 Gracenote. Dette
produkt/denne tjeneste kan benytte sig af et eller flere
af følgende amerikanske patenter: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192,
#6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, og andre udstedte
eller anmeldte patenter. Nogle tjenester leveres under
licens fra Open Globe, Inc. for det amerikanske patent:
#6,304,523.
Gracenote og CDDB er registrerede varemærker
tilhørende Gracenote. Gracenote-logoet og logotypen,
og “Powered by Gracenote”-logoet er varemærker
tilhørende Gracenote.
Dette produkt bruger skrifttypedata, som er
licenseret til Sony af Monotype Imaging Inc. eller
dets associerede selskaber.
iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc., og er
registreret i USA og i andre lande.
iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Apple, Macintosh og iTunes er varemærker
tilhørende Apple Inc., registreret i USA og i andre
lande.
DETTE PRODUKT GIVES I LICENS I
HENHOLD TIL MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE TIL PERSONLIG OG
IKKE KOMMERCIEL BRUG FOR EN
ALMINDELIG FORBRUGER TIL AFKODNING
AF MPEG-4-VIDEO, SOM ER KODET AF EN
ALMINDELIG FORBRUGER SOM LED I
PERSONLIG OG IKKE KOMMERCIEL
AKTIVITET OG/ELLER MPEG-4-VIDEO SOM
LEVERES AF EN VIDEOUDBYDER I
OVERENSSTEMMELSE MED EN LICENS FRA
MPEG LA. DER ER IKKE GIVET NOGEN
LICENS, HVERKEN DIREKTE ELLER
INDIREKTE, TIL NOGEN ANDEN BRUG. DER
KAN INDHENTES FLERE OPLYSNINGER,
INKLUSIVE OPLYSNINGER OM REKLAME-,
INTERN OG KOMMERCIEL BRUG OG LICENS
HERTIL, FRA MPEG LA, LLC.
SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
8
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Diske der kan afspilles og symboler der bruges i denne vejledning
Enheden kan afspille forskellige video/lyddiske.
I følgende skema kan du kontrollere, om en disk er understøttet af enheden, samt hvilke funktioner der
er til rådighed for en bestemt type disk.
Disksymbol i vejledning
Diskformat
DVD VIDEO
DVD-R* / DVD-R DL*1 / DVD-RW*1
(Videoindstilling/VR-indstilling)
VIDEO
1
DVD+R*1 / DVD+R DL*1 / DVD+RW*1
Video CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0)
LYD
Lyd-CD
CD-ROM* / CD-R*2 / CD-RW*2
2
*1 Lydfiler kan også gemmes.
*2 Video/billedfiler kan også gemmes.
Bemærk
"DVD" kan i denne vejledning bruges som en generel betegnelse for DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW og
DVD+R/DVD+RW.
Følgende diagram viser de støttede komprimerings formater og filtyper.
De funktioner, der er til rådighed, er forskellige afhængigt af formatet, uanset disktype.
Formatsymbolerne nedenfor vises ved siden af beskrivelsen af funktioner, der er til rådighed for dette
format.
Formatsymbol i vejledning
Filtype
MP3-lydfil
WMA-lydfil
AAC-lydfil
JPEG-billedfil
DivX®-videofil
MPEG-4
MPEG-4-videofil
Råd
For nærmere oplysninger om komprimeringsformater, se side 50.
Bemærk
Selv kompatible diske kan ikke altid afspilles på enheden, afhængigt af de forhold de er optaget under.
9
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Knappernes placering og funktion
Hovedenhed
Se de nævnte sider for nærmere oplysninger.
F Lydstyrkekontrolknap
A Z (Udkast) knap side 17
C Modtager til kort-fjernbetjeningen
G SOURCE/OFF-knap
Tryk for at slå strømmen til/skifte kilde:
"Tuner" (Radio), "Disc", "AUX"
(Ekstraudstyr), "USB/iPod".
Tryk i 1 sekund for at slå strømmen fra.
Tryk i mere end 2 sekunder for at slukke helt.
D Disk-åbning side 17
H Displayvindue/berøringspanel
B Nulstillingsknap side 14
E TOP-knap
Til at åbne kildelisten.
10
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
A "Source List"-tast
Til at åbne kildelisten.
Skærmvisninger
Når der ikke er valgt en kilde:
1
2
Source List
Top
B "Top"-tast
Til at åbne kildelisten.
C Urdisplay side 43, 47
D
(Luk) -tast
Til at lukke menuen.
E "ATT" (Dæmpe) -tast*
Til at dæmpe lyden. Rør igen for at
annullere.
12:00
3
Kildeliste:
4
5
6 7
ATT
(Indstilling) -tast
Til at åbne indstillingsmenuen.
G "M.OFF" (Monitor Off - skærm
slukket) -tast
Til at slukke skærm- og knapbelysningen.
For at tænde igen skal du røre ved et
vilkårligt sted på displayet.
M.OFF
Disc
Tuner
F
H Taster til valg af kilde
Til at skifte kilde: "Tuner" (Radio), "Disc",
"AUX" (Ekstraudstyr), "USB/iPod",
"SensMe™".
AUX
* Vises kun, når en kilde er valgt.
SensMe™
USB/iPod
12:00
8
11
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Kort-fjernbetjening RM-X170
8
1
9
2
q;
3
qa
4
5
qs
qd
qf
6
7
qg
qh
• Kort-fjernbetjeningen kan generelt bruges til
enkel betjening af lydknapperne. Til
menubetjening skal du bruge berøringspanelet.
• Se de nævnte sider for nærmere oplysninger.
• Fjern isolerfilmen før brug (side 14).
E EQ (Equalizer) -knap
Til at vælge en equalizerkurve blandt
7 musiktyper ("Xplod"/"Vocal"/"Edge"/
"Cruise"/"Space"/"Gravity"/"Custom"/
"OFF").
A OFF-knap
Tryk for at slå fra/standse kilden.
Tryk og hold for at slukke helt.
F Talknapper side 26
Radio:
Tryk for at modtage gemte stationer.
Tryk og hold for at gemme stationer.
Disk/USB:
Til at finde en titel/kapitel/spor.
B MONITOR OFF-knap
Til at slukke skærm- og knapbelysningen.
For at tænde igen skal du trykke igen.
C POSITION-knap
Til at skifte lyttepositionen ("Front L"/
"Front R"/"Front"/"All"/"Custom"/"OFF").
D O (Tilbage) -knap
Til at vende tilbage til det foregående
display/tilbage til menuen på en VCD*1.
G CLEAR-knap
Til at slette et indtastet tal.
H ATT (Dæmpning) -knap
Til at dæmpe lyden. Tryk igen for at
annullere.
I u (Afspilning/Pause) knap
12
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
J .m/M> knapper
Radio:
Tryk for at stille automatisk ind på stationer.
Tryk og hold for at finde en station manuelt.
Disk*2/USB:
Tryk for at springe over et kapitel/spor/
scene/fil.
Tryk og hold et øjeblik for at rykke tilbage/
frem i videoen.
Tryk og hold for at rykke tilbage/frem i
sporet.
*1 Ved afspilning med PBC-funktion.
*2 Betjeningen er forskellig, afhængigt af disken
(side 19).
*3 Når der bruges to ekstra enheder.
Bemærk
Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder, kan
enheden ikke betjenes med kort-fjernbetjeningen,
med mindre der trykkes på (SOURCE/OFF) på
hovedenheden, eller der indsættes en disk for først at
aktivere den.
K Indstillingsknapper til DVD-afspilning
(AUDIO):
Til at skifte lydsprog/format.
(For VCD/CD/MP3/WMA/AAC/MPEG-4:
til at skifte lydkanalen.)
(SUBTITLE):
Til at skifte undertekstsproget.
(ANGLE):
Til at ændre synsvinklen.
(TOP MENU):
Til at åbne topmenuen på en DVD.
(MENU):
Til at åbne menuen på en disk.
L ZAP-knap
Til at aktivere ZAPPIN™-indstilling.
M </M/m/, (Markør)/ENTER-knapper
side 17
Til at betjene menuen på en DVD.
N SRC (Kilde) -knap
Til at slå strømmen til/skifte kilden: "Tuner"
(Radio), "Disc", "AUX" (Ekstraudstyr),
"USB/iPod".
O MODE-knap
Tryk for at vælge radiobånd (FM/MW/LW)/
vælge en ekstra enhed (AUX1/AUX2)*3.
P VOL (Lydstyrke) +/– knapper
13
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Klargøre kort-fjernbetjeningen
Klargøring
Nulstilling af enheden
Fjern isolerfilmen, før du bruger kortfjernbetjeningen for første gang.
Inden enheden betjenes første gang, eller efter
udskiftning af bilbatteriet eller ændring af
tilslutningerne, skal enheden nulstilles.
Tryk på nulstillingsknappen (side 10) med en
spids genstand, f.eks. en kuglepen.
Bemærk
Når der trykkes på nulstillingsknappen, slettes urets
indstilling samt nogle lagrede funktioner.
Udføre indledende indstillinger
Efter nulstilling vises displayet for de indledende
indstillinger.
Initial Setting
Subwoofer
OFF / ON
Listening Position
Front L / Front R
Language
English
OK
1
Rør ved "Subwoofer" for at indstille
tilslutningsstatus for subwoofer.
Indstil på "ON", hvis der er tilsluttet en
subwoofer, eller på "OFF" hvis det ikke er
tilfældet.
2
Rør ved "Listening Position" for at
indstille lyttepositionen.
Indstil på "Front L", hvis din lytteposition er
front venstre, eller på "Front R" hvis den er
front højre.
3
Rør ved "Language" for at indstille
displaysproget.
Rør gentagne gange, indtil det ønskede sprog
(engelsk/spansk/russisk) vises.
4
Rør ved "OK".
Indstillingen er udført.
Denne indstilling kan derefter konfigureres
yderligere i indstillingsmenuen.
• For nærmere oplysninger om indstilling af
tilslutningsstatus for subwooferen, se side 42.
• For nærmere oplysninger om indstilling af
lyttepositionen, se “Optimere lyden til
lyttepositionen — Intelligent Time Alignment”
på side 36.
• For nærmere oplysninger om indstilling af
displaysproget, se side 40.
14
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Grundlæggende betjening
Lytte til radioen
1
Rør ved "Source List", og derefter
"Tuner".
Radiomodtagelse-displayet vises.
Source List
ATT
TA
AF
Top
P1
P2
P3
BTM
P4
P5
P6
Memory
Band
Receive
Menu
Preset
List
PTY
List
15
2
Rør ved "Band".
12:00
ATT
Source List
TA
AF
Top
Listen over frekvensbånd vises.
FM1
FM2
FM3
MW
Band
15
3
Receive
Menu
LW
Preset
List
PTY
List
12:00
Rør ved det ønskede bånd ("FM1", "FM2", "FM3", "MW" eller "LW").
Rør ved "Band" for at lukke listen over frekvensbånd.
4
Udfør tuning.
Sådan stilles automatisk ind
Rør ved ./>.
Søgningen standser, når enheden modtager en station. Gentag dette, indtil den ønskede station
modtages.
Sådan stilles ind manuelt
Rør gentagne gange ved m/ M, indtil den ønskede frekvens modtages.
For at springe frekvenser over uafbrudt skal du røre ved m/ M og holde.
fortsættes på næste side t
15
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Knapper til modtagelse
Rør ved displayet, hvis knapperne til modtagelse ikke vises.
1
Source List
2
3
4
5
ATT
TA
AF
Top
Band
Receive
Menu
Preset
List
15
6
Nr.
PTY
List
12:00
78
Punkt
Rør for at
9
0
qa
1
"Source List"
åbne kildelisten. (side 11)
2
"ATT"
dæmpe lyden. Rør igen for at annullere.
3
"TA"
indstille TA i RDS. (side 22)
4
"AF"
indstille AF i RDS. (side 22)
5
"Top"
åbne kildelisten. (side 11)
6
m/M
stille ind manuelt.
Rør og hold for at springe frekvenser over uafbrudt.
7
./>
stille ind automatisk.
8
"Band"
åbne listen over frekvensbånd og skifte bånd.
9
"Receive Menu"
åbne modtage-menuen, som indeholder følgende.
• "Mono": Rør for at aktivere monoindstilling, hvis
FM-modtagelsen er dårlig. For at gendanne stereomodtagelse
skal du vælge "OFF".
• "Local (lokal)": Rør for kun at stille ind på stationer med
stærke signaler. For at stille ind på normale stationer skal du
vælge "OFF".
• "Regional" (side 22)
0
"Preset List"
opføre gemte stationer, eller gemme stationer. (side 21)
qa
"PTY List"
åbne PTY-listen. (side 22)
Indikationer under modtagelse
B
A
Source List
ATT
TA
Band
AF
Top
Receive
Menu
15
C
Preset
List
PTY
List
A Ikon for aktuel kilde*1
B Båndnummer, Forvalgsnummer*2, Frekvens*3/status
C Lydstyrkeniveau*4
D Status for indstilling (CSO, EQ7, RBE)
*1 Vises kun, når knapperne er vist.
*2 Vises kun, når den station, der er gemt i hukommelsen,
modtages.
*3 Mens en RDS-station modtages, vises programnavnet. For
nærmere oplysninger, se “RDS” på side 21.
*4 Når ATT er aktiveret, vises
.
12:00
D
16
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Afspille diske
Afhængigt af disken kan nogen betjening være forskellig eller begrænset.
Se betjeningsvejledningen til disken.
1
Indsæt disken (etiketsiden opad).
Afspilning starter automatisk.
Hvis DVD-menuen vises
Rør direkte ved punktet i DVD-menuen.
Du kan også bruge menuens kontrolpanel, som kan vises ved at røre ved et andet sted på displayet, end
feltet med menupunkter. Rør ved b/v/V/B for at flytte markøren, og derefter "Enter" for at bekræfte.
Hvis menuens kontrolpanel ikke vises, når displayet berøres, skal du bruge kort-fjernbetjeningen.
Om DVD-menuen
En DVD er inddelt i flere afsnit, der udgør et billede eller et musikstykke. Disse afsnit kaldes "titler". Når du afspiller
en DVD, der indeholder flere titler, kan du vælge en ønsket titel vha. DVD’ens topmenu. På DVD’er, hvor du har
mulighed for at vælge punkter som f.eks. undertekst/lydsprog, skal du vælge disse punkter vha. DVD-menuen.
Hvis disken indeholder JPEG-filer
Slideshowet starter automatisk.
Sådan standses afspilning
Tryk på (SOURCE/OFF) i 1 sekund.
Bemærk
Diske i DTS-format er ikke understøttet. Lyden udsendes ikke, hvis DTS-formatet er valgt.
Sådan udkastes disken
Tryk på Z på hovedenheden.
fortsættes på næste side t
17
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Knapper til afspilning
Rør ved displayet, hvis knapperne til afspilning ikke vises.
Fælles for alle diske/formater
1
Source List
2
3
4
5
ATT
TA
AF
Top
DVD
Control
15
6
Source List
TA
Play Menu
SHUF
AF
Top
DVD
Control
12:00
7
ATT
15
Play Menu
SHUF
12:00
9
8
MPEG-4
Source List
ATT
TA
AF
Top
PBC Panel
Source List
ATT
TA
Play Menu
SHUF
AF
Top
List
Play Menu
SHUF
Album
15
12:00
0
qa
Source List
ATT
15
12:00
qa
qs
qs
TA
AF
ZAP
Top
List
Play Menu
SHUF
Album
15
12:00
qd
Nr.
Punkt
Rør for at
1
"Source List"
åbne kildelisten. (side 11)
2
"ATT"
dæmpe lyden. Rør igen for at annullere.
3
"TA"
indstille TA i RDS. (side 22)
4
"AF"
indstille AF i RDS. (side 22)
5
"Top"
åbne kildelisten. (side 11)
18
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Nr.
Punkt
Rør for at
6
./>
springe over et kapitel/spor/scene/billede/fil.
Rør og hold et øjeblik for at rykke tilbage/frem i videoen, og
derefter gentagne gange for at skifte hastighed (× 2 t × 12 t
× 120 t × 2…)*1. For at annullere skal du røre ved u.
Rør og hold for at rykke tilbage/frem i lydsporet.
Under pause skal du røre ved > og holde for at afspille
videoen i slowmotion. For at annullere skal du slippe tasten.
7
u
holde pause/ fortsætte afspilning efter pause.
8
"Play Menu"
åbne afspilningsmenuen, som indeholder følgende.
• "Repeat"/"Shuffle" (side 25)
• "Dolby D Level" (kun DVD VIDEO-afspilning) (side 24)
• "Stereo" (kun VCD/CD/MP3/WMA/AAC-afspilning)
(side 24)
• "Image Turn" (kun JPEG-afspilning): Rør for at dreje et
billede mod venstre/højre.
• "Audio" (kun DivX/MPEG-4-afspilning) (side 23, 24)
• "Subtitle" (kun DivX-afspilning): Rør gentagne gange for at
slå undertekstsproget fra/vælge undertekstsproget.*2*3
9
"DVD Control"
åbne DVD Control-menuen, som indeholder følgende.
• "Audio" (lyd): Rør gentagne gange for at vælge
lydsprog/format. (side 23)*2
• "Subtitle": Rør gentagne gange for at slå undertekstsproget
fra/vælge undertekstsproget.* 2*3
• "Angle": Rør gentagne gange for at ændre synsvinklen.*2
• "Top Menu": Rør for at åbne topmenuen på DVD’en.*2
• "Menu": Rør for at åbne menuen på disken.*2
0
"PBC Panel"
vise kontrolpanelet for PBC-menuen. (side 23)
qa
"Album" –/+
springe over et album (mappe) i
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/ MPEG-4.
qs
"List"
opføre spor/billeder/videofiler. (side 34)
qd
"ZAP"
aktivere ZAPPIN-indstilling. (side 34)
*1 Hastigheden afhænger af formatet eller optagemetoden.
*2 Ikke altid til rådighed, afhængigt af disken.
*3 Indtast den firecifrede sprogkode (side 57) for det ønskede sprog, når du bliver bedt om det.
Bemærk
Hvis disken indeholder flere forskellige filtyper, kan kun den valgte filtype (lyd/video/billede) afspilles. For nærmere
oplysninger om hvordan filtypen vælges, se “Vælge en filtype” på side 34.
Bemærkninger om JPEG-afspilning
• Hvis et billede i stor størrelse er drejet, kan det tage længere tid at vise.
• Progressive JPEG-filer kan ikke vises.
fortsættes på næste side t
19
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Indikationer under afspilning
Rør ved displayet for at vise indikationerne.
For lyddiske vises nogle indikationer altid under afspilning.
MPEG-4
A
Source List
ATT
TA
AF
Top
DVD
Control
Play Menu
SHUF
15
12:00
B
C
D
E
Source List
ATT
F
TA
AF
ZAP
Top
List
A Ikon for aktuel kilde
B Lydstyrkeniveau*1
C Format, Afspilningsstatus, Forløbet
afspilningstid*2, Kapitel/titel/album (mappe)/
spornummer*3*4, Lydformat*5, Status for
indstilling (CSO, EQ7, RBE)
D Afspilningsstatus, Forløbet afspilningstid*2
E Spornavn, Albumnavn, Kunstnernavn,
F Visning af albumomslag*6
G Format, Spornummer, Albumnummer*7, Status
for indstilling (CSO, EQ7, RBE)
*1 Når ATT er aktiveret, vises
.
*2 Under JPEG-afspilning eller VCD-afspilning med
PBC-funktionen vises ingen indikation.
*3 Indikationerne varierer afhængigt af disken/formatet.
*4 Ved afspilning af en VCD med PBC-funktion (side 23)
vises ingen indikation.
*5 Kun DVD/DivX.
*6 Den anbefalede størrelse er fra 240 × 240 til
960 × 960 pixels.
*7 Kun MP3/WMA/AAC.
Play Menu
SHUF
Album
15
12:00
G
20
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Avanceret betjening — Radio
Displaypunkter
A
Gemme og modtage stationer
Source List
ATT
TA
AF
Top
Forsigtig
Brug Best Tuning Memory (BTM) for at undgå
en ulykke, når du stiller ind på stationer, mens du
kører.
Gemme automatisk — BTM
1
2
Rør ved "Source List", og derefter
"Tuner".
For at skifte bånd skal du røre ved "Band", og
derefter vælge det ønskede bånd ("FM1",
"FM2", "FM3", "MW" eller "LW").
Rør ved "Preset List", og derefter
"BTM".
Enheden gemmer stationer i rækkefølge efter
frekvens i forvalgslisten ("P1" til "P6").
Der høres en biplyd, når indstillingen er gemt.
Gemme manuelt
Band
Receive
Menu
Preset
List
15
PTY
List
12:00
B
C
A Båndnummer, Forvalgsnummer, Frekvens
(Programnavn), RDS-data, TA*1
B Stereo*2, RDS*3, TP*4
C Urdisplay
*1
*2
*3
*4
Under trafikinformation.
Under FM-modtagelse.
Under RDS-modtagelse.
Under modtagelse af trafikprogram.
RDS-tjenester
1
Mens den station, som du vil gemme,
modtages, skal du røre ved "Preset
List".
Enheden har som standard følgende
RDS-tjenester:
2
Rør ved "Memory", og rør derefter ved
nummeret på listen ("P1" til "P6").
Nummeret og displayet til bekræftelse vises
på displayet.
3
Rør ved "Yes".
Stationen er gemt.
AF (Alternative frekvenser)
Vælger og genindstiller på stationen med det
stærkeste signal i et netværk. Ved at bruge
denne funktion kan du lytte uafbrudt til det
samme program på en køretur over lang afstand
uden at skulle genindstille den samme station
manuelt.
Bemærk
Hvis du forsøger at lagre en anden station på det
samme nummer, erstattes den tidligere lagrede
station.
Råd
Når en RDS-station gemmes, gemmes
AF/TA-indstillingen også (side 22).
Modtage gemte stationer
1
Vælg båndet, og rør derefter
"Preset List".
2
Rør ved det ønskede nummer ("P1" til
"P6").
RDS
TA (Trafikmelding)/ TP (Trafikprogram)
Giver aktuelle trafikinformationer/programmer.
Enhver information/program, der modtages,
afbryder den aktuelt valgte kilde.
PTY (Programtyper)
Viser den aktuelt modtagne programtype. Søger
også efter din valgte programtype.
CT (Ur-klokkeslæt)
CT-data fra RDS-transmissionen indstiller uret.
Bemærkninger
• Ikke alle RDS-funktioner er til rådighed i alle
lande/områder.
• RDS virker ikke, hvis signalstyrken er for svag, eller
hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender
RDS-data.
Oversigt
FM-stationer med Radio Data System
(RDS) -tjeneste kan sende digitale data, som ikke
kan opfattes af det menneskelige øre, sammen
med det almindelige radioprogramsignal.
21
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Indstille AF og TA
Vælge PTY
1
1
Under FM-modtagelse skal du røre ved
"PTY List".
PTY-listen vises, hvis stationen sender
PTY-data.
For at bladre i listen skal du røre ved v/V.
2
Rør ved den ønskede programtype.
Enheden søger efter en station, der udsender
den valgte programtype.
Under modtagelse/afspilning skal du
røre ved "AF" eller "TA" for at aktivere.
Når den er aktiveret, ændres farvenøglen.
Rør igen for at deaktivere.
Gemme RDS-stationer med AF- og
TA-indstilling
Du kan forvælge RDS-stationer sammen med
AF/TA-indstillingen. Hvis du bruger
BTM-funktionen, gemmes kun RDS-stationer
med den samme AF/TA-indstilling.
Hvis du forvælger manuelt, kan du forvælge
både RDS- og ikke-RDS-stationer med
AF/TA-indstillingen for hver.
1 Indstil AF/TA, og gem derefter stationen med
BTM eller manuelt.
Modtage nødmeldinger
Når AF eller TA er slået til, afbryder
nødmeldinger automatisk den aktuelt valgte
kilde.
Råd
Hvis du justerer lydstyrkeniveauet under en
trafikmelding, bliver dette niveau gemt i hukommelsen
til efterfølgende trafikmeldinger, uafhængigt af det
almindelige lydstyrkeniveau.
Holde radioen indstillet på et
regionalprogram — Regional
Når AF-funktionen er slået til: enhedens
fabriksindstilling afgrænser modtagelse til et
bestemt område, så der skiftes ikke over til en
anden regional station med en stærkere frekvens.
Hvis du forlader dette regionalprograms
modtageområde, skal du deaktivere
regionalfunktionen under FM-modtagelse.
Rør ved "Receive Menu", og derefter
"Regional"-boksen for at indstille på "OFF".
Bemærk
Denne funktion virker ikke i Det Forenede Kongerige
og i visse andre områder.
Local Link-funktion (Kun Det
Forenede Kongerige)
Med denne funktion kan du vælge andre lokale
stationer i området, selvom de ikke er lagret på
numre.
22
1 Under FM-modtagelse skal du røre ved
"Preset List", og derefter et nummer ("P1" til
"P6"), hvor der er gemt en lokal station.
2 Rør et nummer for en lokal station igen inden
for 5 sekunder.
Gentag dette, indtil den lokale station
modtages.
For at lukke PTY-listen skal du røre ved
"PTY List".
Programtyper
"News" (Nyheder), "Current Affairs"
(Aktuelt), "Information" (Oplysning),
"Sport" (Sport), "Education"
(Undervisning), "Drama" (Drama),
"Cultures" (Kultur), "Science" (Videnskab),
"Varied Speech" (Blandet), "Pop Music"
(Popmusik), "Rock Music" (Rockmusik),
"Easy Listening" (Let underholdning),
"Light Classics M" (Let klassisk),
"Serious Classics" (Klassisk),
"Other Music" (Andre musiktyper),
"Weather & Metr" (Vejret), "Finance"
(Finansinformation), "Children’s Progs"
(Børneprogrammer), "Social Affairs" (Sociale
forhold), "Religion" (Religion), "Phone In"
("Ring ind"-programmer), "Travel & Touring"
(Rejser), "Leisure & Hobby" (Fritid),
"Jazz Music" (Jazzmusik),
"Country Music" (Countrymusik),
"National Music" (Nationalmusik),
"Oldies Music" (Evergreens), "Folk Music"
(Folkmusik), "Documentary"
(Dokumentarprogrammer)
Bemærk
Du kan ikke bruge denne funktion i lande/regioner,
hvor PTY-data ikke er tilgængelige.
Indstille CT
1
Sæt "CT" på "ON" i indstilling
(side 40).
Bemærkninger
• CT-funktionen virker ikke altid, selv om der
modtages en RDS-station.
• Der kan være en forskel mellem det klokkeslæt, som
CT-funktionen indstiller, og det faktiske klokkeslæt.
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Avanceret betjening — Diske
Bruge PBC-funktioner
— Afspilningskontrol
Ændre lydsprog/
format
For DVD kan lydsproget skiftes, hvis disken er
optaget med spor på flere sprog. For DVD/DivX
kan du skifte lydformatet ved afspilning af en
disk optaget i flere lydformater (f.eks. Dolby
Digital).
PBC-menuen giver assistance ved betjening af en
PBC-kompatibel VCD.
For DVD
1
Start afspilning af en PBC-kompatibel
VCD.
PBC-menuen vises.
1
Under afspilning skal du røre ved
"DVD Control".
2
2
Rør ved "PBC Panel".
Menuens kontrolpanel vises
Rør gentagne gange ved "Audio",
indtil det ønskede lydsprog/format
vises.
3
Rør ved taltasterne for at vælge det
ønskede punkt, og rør derefter ved
"Enter".
4
Følg instruktionerne i menuen for
interaktiv betjening.
For at vende tilbage til det foregående display
skal du trykke på O.
For at skjule knapperne skal du røre ved
"Close".
Lydsprog
Source List
Audio
Audio
Mens enheden er slukket, skal du røre
ved "Source List", og derefter
.
2
Rør ved "Visual".
Menuen for visuel indstilling vises.
3
Rør ved v/V for at bladre, og derefter
"Video CD PBC" for at indstille
på "OFF".
4
Start afspilning af en VCD.
PBC-menuen vises ikke under afspilning.
Bemærk
Diske i DTS-format er ikke understøttet. Lyden
udsendes ikke, hvis DTS-formatet er valgt.
AF
Subtitle
Top
Dolby D 3/2.1
Angle
Top Menu
15
Menu
Play Menu
SHUF
12:00
Lydformat/kanalnumre*
Lydsproget skifter blandt de sprog, der er til
rådighed.
Indtast den firecifrede sprogkode (side 57) for
det ønskede sprog, når du bliver bedt om det.
Når det samme sprog vises to eller flere
gange, er disken optaget i flere lydformater.
* Formatnavn og kanalnumre vises som følger.
Eksempel: Dolby Digital 5.1 kanaler
Bagkomponent ×2
Bemærkninger
• Menupunkter og betjening er forskellige, afhængigt
af disken.
• Under PBC-afspilning vises spornummer,
afspilningspunkt osv. ikke på afspilningsdisplayet.
• Funktionen fortsætte-afspilning er ikke til rådighed
under afspilning uden PBC.
Foretage lydindstillinger
TA
DVD
Control
Afspilning uden PBC-funktionen
1
ATT
1: English
Dolby D 3 / 2 . 1
Frontkomponent ×2 +
Centerkomponent ×1
LFE-komponent ×1
For at lukke DVD Control-menuen skal du røre
ved "DVD Control".
For DivX
1
Under afspilning skal du røre ved
"Play Menu", og derefter røre
gentagne gange ved "Audio", indtil det
ønskede lydformat vises.
For at lukke afspilningsmenuen skal du røre ved
"Play Menu".
23
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Låse diske — Forældrekontrol
Ændre lydkanalen
*
MPEG-4
Ved afspilning af VCD/CD/MP3/WMA/AAC/
MPEG-4 kan du vælge højre eller venstre kanals
lyd for at lytte til både højre og venstre højttaler.
Valgmulighederne er angivet nedenfor.
"2-Ch": Standard stereolyd (standardindstilling)
"L-Ch": Venstre kanals lyd (mono)
"R-Ch": Højre kanals lyd (mono)
For VCD/CD/MP3/WMA/AAC
1
Under afspilning skal du røre ved
"Play Menu", og derefter røre
gentagne gange ved "Stereo", indtil
den ønskede lydkanal vises.
* Undtagen DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW i
VR-indstilling.
Du kan låse en disk eller indstille
afspilningsrestriktioner i overensstemmelse med
et forudbestemt niveau f.eks. seerens alder.
Begrænsede sekvenser kan blokeres eller
udskiftes med andre sekvenser ved afspillning af
en DVD, der er kompatibel med forældrekontrol.
Aktivere forældrekontrol
1
Mens enheden er slukket, skal du røre
ved "Source List", og derefter
.
2
Rør ved "Visual".
Menuen for visuel indstilling vises.
3
Rør ved v/V for at bladre, og derefter
"DVD Parental Control".
Displayet til indstilling af password vises.
4
Rør ved taltasterne for at indtaste dit
password, og derefter "OK".
5
For at bekræfte skal du røre ved
taltasterne for at indtaste dit password
igen, og derefter "OK".
Indstillingen er udført.
For MPEG-4
1
Under afspilning skal du røre ved
"Play Menu", og derefter røre
gentagne gange ved "Audio", indtil
den ønskede lydkanal vises.
For at lukke afspilningsmenuen skal du røre ved
"Play Menu".
Bemærk
Du vil ikke altid kunne skifte lydindstillingen afhængigt
af disken.
Råd
Betjening med kort-fjernbetjeningen (tryk gentagne
gange på (AUDIO)) er også til rådighed.
Justere lydudgangsniveauet
— Dolby D-niveau
Du kan justere lydudgangsniveauet for en DVD
optaget i Dolby Digital-format for at mindske
forskellene i lydstyrkeniveau mellem disk og
kilde.
1
Under afspilning skal du røre ved
"Play Menu".
2
Rør ved "Adjust"-boksen for at
indstille på "ON".
3
Rør gentagne gange ved –/+ for at
justere udgangsniveauet.
Udgangsniveauet kan justeres i enkelttrin
mellem –10 og +10.
For at slette et indtastet tal skal du røre ved
"Clear".
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
Deaktivere forældrekontrol
1 Gentag trin 1 til 3 ovenfor.
Displayet til at låse børnesikring op vises.
2 Rør ved taltasterne for at indtaste dit aktuelle
password.
"Parental Unlocked" vises, og forældrekontrol
er deaktiveret.
Ændre passwordet
Deaktiver forældrekontrol, og aktiver derefter
igen med det nye password.
For at lukke afspilningsmenuen skal du røre ved
"Play Menu".
24
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm Page 25 Wednesday, February 17, 2010 10:45 AM
Ændre området og dets filmniveau
Gentaget og blandet afspilning
Begrænsningsniveauerne kan indstilles
afhængigt af området og dets filmniveauer.
MPEG-4
1
Mens enheden er slukket, skal du røre
ved "Source List", og derefter
.
2
Rør ved "Visual".
Menuen for visuel indstilling vises.
3
Rør ved v/V for at bladre, og derefter
"DVD Parental Area".
Når forældrekontrol allerede er aktiveret,
vises displayet til indtastning af password.
For at ændre indstillingen skal du indtaste dit
password.
Valgmulighederne vises.
4
Rør ved det ønskede område og
anvend dets filmniveauer.
Når du vælger "Other", skal du indtaste
områdekoden fra “Områdekodeliste” på
side 57 med taltasterne.
5
Rør ved "DVD Parental Rating".
Valgmulighederne vises.
Desto lavere nummer, desto strengere
begrænsningsniveau.
6
Rør ved det ønskede niveau.
Indstillingen er udført.
1
Under afspilning skal du røre ved
"Play Menu", og derefter røre
gentagne gange ved "Repeat"- eller
"Shuffle"-boksen, indtil den ønskede
valgmulighed vises.
Source List
ATT
TA
AF
Chapter
OFF
ON
Repeat
Shuffle
Adjust
Top
Dolby D Level 0
DVD
Control
15
Play Menu
SHUF
12:00
Gentaget eller blandet afspilning starter.
For at lukke afspilningsmenuen skal du røre ved
"Play Menu".
Gentage-valgmulighederne og rækkefølge for
hver disk/format er angivet nedenfor.
Disk/format
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
*1
MPEG-4
Valgmuligheder
"OFF": Tilbage til normal
afspilningsindstilling.
"Title": Gentager den aktuelle
titel.
"Chapter": Gentager det
aktuelle kapitel.
"OFF": Tilbage til normal
afspilningsindstilling.
"Track": Gentager det aktuelle
spor.
"OFF": Tilbage til normal
afspilningsindstilling.
"Track": Gentager det aktuelle
spor.
"Album": Gentager det
aktuelle album (mappe).
"OFF": Tilbage til normal
afspilningsindstilling.
"Image": Gentager det aktuelle
billede.
"Album": Gentager det
aktuelle album.
"OFF": Tilbage til normal
afspilningsindstilling.
"Movie": Gentager den
aktuelle videofil.
"Album": Gentager det
aktuelle album (mappe).
fortsættes på næste side t
25
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Blandet-valgmulighederne og rækkefølge for
hver disk/format er angivet nedenfor.
Disk/format
2
*
*1
Direkte søgning-afspilning
Valgmuligheder
"OFF": Tilbage til normal
afspilningsindstilling.
"Title": Afspiller kapitler i den
aktuelle titel i vilkårlig
rækkefølge.
MPEG-4
Du kan finde et ønsket sted direkte ved at angive
titelnummer, kapitelnummer osv.
1
"OFF": Tilbage til normal
afspilningsindstilling.
"Disc": Afspiller spor i den
aktuelle disk i vilkårlig
rækkefølge.
"OFF": Tilbage til normal
afspilningsindstilling.
"Album": Afspiller
spor/billeder/videofiler i det
aktuelle album (mappe) i
vilkårlig rækkefølge.
MPEG-4
*1 Kun til rådighed ved afspilning af version 1.0/1.1
VCD, eller version 2.0 VCD uden PBC-funktion.
*2 Undtagen DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW i
VR-indstilling.
Under afspilning skal du trykke på
talknapperne på kort-fjernbetjeningen
for at indtaste et punkt (spor, titel osv.)
nummer, og derefter trykke på
(ENTER).
Afspilning starter fra begyndelsen af det
valgte sted.
Søgepunkterne for disk/format er som følger.
DVD: Titel eller kapitel*1
VCD*2/CD/MP3/WMA/AAC: Spor
JPEG: Billede
DivX/MPEG-4: Fil
*1 Søgepunktet afhænger af indstillingen.
*2 Kun til rådighed ved afspilning af en VCD uden
PBC-funktion.
Indstille søgepunktet (kun DVD)
Du kan indstille søgepunktet (titel eller kapitel)
for DVD-afspilning.
1
2
Rør ved "Source List", og derefter
3
Rør ved v/V for at bladre, og derefter
"DVD Direct Search" for at indstille på
"Chapter" eller "Title".
Indstillingen er udført.
.
Rør ved "Visual".
Menuen for visuel indstilling vises.
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
26
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Betjening med USB-enhed
Du kan finde nærmere oplysninger om
kompatible USB-enheder på support-websiten.
Supportsite
http://support.sony-europe.com
• USB-enheder af typen MSC (Mass Storage
Class) og MTP (Media Transfer Protocol), der
overholder USB-standarden, kan bruges.
• Den tilsvarende codec er MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a), JPEG (.jpg), DivX (.avi)
og MPEG-4 (.mp4).
• Det anbefales at tage backup af data på en
USB-enhed.
Bemærkninger
• Tilslut USB-enheden efter at have startet motoren.
Afhængigt af USB-enheden kan der opstå
funktionsfejl eller skade, hvis den tilsluttes, før
motoren startes.
• Det kan tage lidt tid, før en stor fil starter afspilning.
Afspille en USB-enhed
1
Tag dækslet af USB-stikket, og tilslut
USB-enheden til USB-stikket.
Afspilning starter automatisk.
Hvis der er tilsluttet en USB-enhed, skal du
for at starte afspilning røre ved "Source List",
og derefter "USB/iPod".
Se den medfølgende montering/tilslutningvejledning for nærmere oplysninger om
USB-stikkets placering.
Om knapper og indikationer under
afspilning
Du kan styre USB-afspilning på samme måde
som diskafspilning. For nærmere oplysninger, se
“Knapper til afspilning” på side 18.
For nærmere oplysninger om indikationer under
afspilning, se “Indikationer under afspilning” på
side 20.
Sådan standses afspilning
Tryk på (SOURCE/OFF) i 1 sekund.
Sådan afbrydes USB-enheden
Stands afspilning, og afbryd derefter.
Afbryd ikke under afspilning, da data på
USB-enheden kan beskadiges.
Bemærkninger om brug
• Brug ikke USB-enheder der er så store eller tunge,
at de kan falde ned som følge af rystelser eller
forårsage en løs tilslutning.
• Efterlad ikke en USB-enhed i en parkeret bil, da det
kan medføre funktionsfejl.
• Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder via
en USB-hub.
Bemærkninger om afspilning
• Hvis en USB-enhed indeholder flere forskellige
filtyper, kan kun den valgte filtype (lyd/video/billede)
afspilles. For nærmere oplysninger om hvordan
filtypen vælges, se “Vælge en filtype” på side 34.
• De viste indikationer er forskellige, afhængigt af
USB-enhed, optageformat og indstillinger. Du kan
finde nærmere oplysninger på support-websiten.
• Der kan maksimalt vises følgende antal data.
– mapper (album): 256
– filer (spor): 2000
• Det kan tage nogen tid, før afspilning starter,
afhængigt af mængden af optagede data.
• Under afspilning af eller frem/tilbagerykning i en
MP3/WMA/AAC-fil med variabel bithastighed (VBR)
vises forløbet afspilningstid ikke altid præcist.
• Afspilning af en fil med databevarende
komprimering er ikke understøttet.
Gentaget og blandet afspilning
1
Under afspilning skal du røre ved
"Play Menu", og derefter røre
gentagne gange ved "Repeat"- eller
"Shuffle"-boksen, indtil den ønskede
valgmulighed vises.
Gentaget eller blandet afspilning starter.
Der er følgende gentage-valgmuligheder.
"OFF": Tilbage til normal
afspilningsindstilling.
"Track"/"Image"/"Movie"*1: Gentager det
aktuelle spor/billede/videofil.
"Album": Gentager det aktuelle album
(mappe).
"Drive"*2: Gentager det aktuelle drev.
Der er følgende blandet-valgmuligheder.
"OFF": Tilbage til normal
afspilningsindstilling.
"Album": Afspiller spor/billeder/videofiler i
det aktuelle album (mappe) i vilkårlig
rækkefølge.
*1 Valgmulighederne afhænger af filtypen.
*2 Når der er oprettet to eller flere drev på
USB-enheden.
For at lukke afspilningsmenuen skal du røre ved
"Play Menu".
27
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Høre musik der passer til dit
humør — SensMe™
Sonys unikke funktioner "SensMe™ channels"
og "SensMe™ mood" grupperer automatisk spor
efter kanal eller humør, og giver dig mulighed for
at høre musik intuitivt.
Før SensMe™-funktionen bruges
3 Overføre spor til USB-enheden ved
hjælp af "Content Transfer"
For at kunne gruppere spor efter kanal eller
humør, skal sporenes lydegenskaber
analyseres af 12 TONE ANALYSIS, der
findes i "Content Transfer".
Med USB-enheden tilsluttet til din computer
skal du trække og slippe spor fra Windows
Explorer, iTunes el. lign. til "Content Transfer".
Både analyse og overførsel af spor bliver
udført af "Content Transfer".
Brug følgende grundlæggende fremgangsmåde
for at benytte SensMe™-funktionen på enheden.
Content
Transfer
1 Installere "SensMe™ Setup" og
"Content Transfer" på din computer
Installer først "SensMe™ Setup" og
"Content Transfer" fra den medfølgende
CD-ROM.
SensMe™
Setup
Content
Transfer
2 Registrere en USB-enhed vha.
"SensMe™ Setup"
Tilslut en USB-enhed til computeren, og
foretag registrering ved hjælp af
"SensMe™ Setup" for at aktivere
SensMe™-funktionen på denne enhed.
SensMe™
Setup
Råd
Registrering kan foretages enten sammen med
installationen eller efter installationen.
4 Tilslutte USB-enheden og bruge
SensMe™-funktionen på enheden
Tilslut den forberedte USB-enhed. Så kan du
bruge "SensMe™ channels" eller
"SensMe™ mood" på denne enhed.
SensMe™
Installere "SensMe™ Setup" og
"Content Transfer" på din computer
Brug af den medfølgende software
("SensMe™ Setup" og "Content Transfer") er
nødvendig for at aktivere SensMe™-funktionen
på denne enhed.
Installer softwaren på din computer fra den
medfølgende CD-ROM.
1
Indsæt den medfølgende CD-ROM i
computeren.
Installationsguiden kører automatisk.
2
Følg instruktionerne på skærmen for
at fuldføre installationen.
28
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Registrere en USB-enhed vha.
"SensMe™ Setup"
Afspille spor i kanalen
— SensMe™ channels
Registrering af USB-enheden er nødvendig for at
aktivere SensMe™-funktionen på denne enhed.
"SensMe™ channels" grupperer automatisk spor
i kanaler efter deres melodier. Du kan vælge og
afspille en kanal, der passer til dit humør,
aktivitet osv.
Hvis registreringen ikke udføres sammen med
installationen, skal du følge nedenstående trin.
1
Start "SensMe™ Setup" på din
computer.
2
3
Tilslut en USB-enhed til din computer.
Udfør registrering efter
instruktionerne på skærmen.
1
Tilslut en USB-enhed, der er klargjort
til SensMe™-funktionen.
2
Rør ved "Source List", og derefter
"SensMe™".
3
Rør ved "channels".
Kanallisten vises.
Råd
Hvis du tilslutter en registreret USB-enhed, der
indeholder analyserede spor, kan USB-enheden blive
afregistreret igen.
Shuffle All
Overføre spor til USB-enheden ved
hjælp af "Content Transfer"
For at aktivere SensMe™-funktionen på denne
enhed skal spor analyseres og overføres til den
registrerede USB-enhed, ved hjælp af "Content
Transfer".
1
2
Tilslut den registrerede USB-enhed til
din computer.
For "WALKMAN" skal der tilsluttes med
MTP-indstilling.
For andre USB-enheder end "WALKMAN"
skal der tilsluttes med MSC-indstilling.
"Content Transfer" starter automatisk.
Hvis der vises en meddelelse, skal du følge
instruktionerne på skærmen for at fortsætte.
Træk og slip spor fra Windows
Explorer, iTunes el. lign. til
"Content Transfer".
Analyse og overførsel af spor starter.
For nærmere oplysninger om betjening, se Help i
"Content Transfer".
Bemærk
Sporanalysen med 12 TONE ANALYSIS kan tage lidt
tid, afhængigt af computermiljøet.
Energetic
Relax
ZAP
15
4
12:00
Rør ved v/V for at bladre i kanallisten.
Afspilning af de første spor i den aktuelle
kanal starter fra sporets mest melodiske eller
rytmiske del*.
* Registreres ikke altid korrekt.
5
Rør ved den ønskede kanal.
Afspilning af spor i den valgte kanal starter.
Bemærkninger
• Afhængigt af sporet bliver det måske ikke registreret
korrekt, eller det bliver grupperet i en kanal, der ikke
stemmer med humøret i sporet.
• Hvis den tilsluttede USB-enhed indeholder mange
spor, kan det tage lidt tid for "SensMe™ channels" at
starte, da der læses data.
Råd
Spor afspilles i vilkårlig rækkefølge. Rækkefølgen
varierer for hvert valg af kanal.
fortsættes på næste side t
Råd
Ikke kun lydfiler, men også billed- og videofiler kan
overføres ved hjælp af "Content Transfer". For
nærmere oplysninger, se Help i "Content Transfer".
29
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Kanalliste
x Anbefalet, Shuffle All
"Morning" (morgen) (5:00 – 9:59)
"Daytime" (dagtimer) (10:00 – 15:59)
"Evening" (sen eftermiddag/tidlig aften)
(16:00 – 18:59)
"Night" (aften) (19:00 – 23:59)
"Midnight" (nat) (24:00 – 4:59)
Spor der anbefales til forskellige tidspunkter på
dagen.
Indstil uret (side 47) så kanalen vises præcist.
"Shuffle All": Afspiller alle analyserede spor i
vilkårlig rækkefølge.
Knapper og indikationer under
"SensMe™ channels"-afspilning
A
B
C
D
Shuffle All
Energetic
Relax
ZAP
15
12:00
F
x Basiskanaler
Afspiller spor efter musiktype.
"Energetic": Livlig, humørfyldt musik.
"Relax": Rolig og afslappende musik.
"Upbeat": Munter og opløftende musik.
"Mellow": Blød og dæmpet musik.
"Lounge": Jazz og let underholdning.
"Emotional": Stille numre.
"Dance": Rapmusik og R&B.
"Extreme": Intens rockmusik.
E
G H
A Til at vise betjeningstaster: "Source List",
"ATT", "TA", "AF", "Top". (side 18)
B Til at bladre i listen og vælge en anden kanal.
C Angiver den aktuelle kanal.
D Angiver visning af albumomslag*1.
E Angiver forløbet afspilningstid, spornavn,
kunstnernavn.
F Til at holde pause/fortsætte afspilning efter
pause.
G Til at springe over et spor.
H Til at aktivere ZAPPIN-indstilling. (side 34)
Under ZAPPIN-afspilning af
"SensMe™ channels" afspilles de mest
melodiøse eller rytmiske dele*2 af sporene.
*1 Den anbefalede størrelse er fra 240 × 240 til
960 × 960 pixels.
*2 Registreres ikke altid korrekt.
x In-car kanaler
Afspiller spor, der er egnet under kørsel.
"Freeway": Humørfyldt musik i højt tempo.
"Chillout Drive": Afslappende, stille numre.
"Weekend Trip": Kvik og munter musik.
"Midnight Cruise": Jazz eller klavermusik for
voksne.
"Party Ride": Up-tempo, livlig musik.
"Morning Commute": Kvik og frisk musik.
"Goin’ Home": Varm og afslappende musik.
30
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Knapper og indikationer under
"SensMe™ mood"-afspilning
Afspille spor på humørkortet
— SensMe™ mood
"SensMe™ mood" fordeler spor som prikker på
et humørkort med to akser, baseret på de enkelte
spors egenskaber.
A
B
C
D
E
Fast
Hvis du rører ved et sted på kortet, der passer til
dit humør, kommer der en cirkel omkring dette
sted, og sporene inden for cirklen afspilles.
Mood
1
Tilslut en USB-enhed, der er klargjort
til SensMe™-funktionen.
Style
2
Rør ved "Source List", og derefter
"SensMe™".
3
Rør ved "mood".
Humørkortet med to akser vises.
Sad
Happy
Time
ZAP
Slow
Fast
Mood
Type
Sad
Happy
Style
Time
ZAP
Slow
15
15
F
Cirkel
12:00
Prikker der repræsenterer spor
4
Type
Rør ved det ønskede sted på kortet.
Der kommer en cirkel omkring det sted, du
har rørt ved, og afspilning af spor inden for
cirklen starter.
Afspilning af det første spor starter fra dets
mest melodiske eller rytmiske del*.
* Registreres ikke altid korrekt.
Bemærkninger
• Kun de 200 spor, der sidst er overført med
"Content Transfer", kommer med på kortet.
• Afhængigt af sporet bliver det måske ikke registreret
korrekt, eller bliver sat på kortet i en position, der
ikke stemmer med humøret i sporet.
• Hvis den tilsluttede USB-enhed indeholder mange
spor, kan det tage lidt tid for "SensMe™ mood" at
starte, da der læses data.
Råd
• På humørkortet angives det spor, der afspilles i
øjeblikket, som en grøn prik.
• Spor afspilles fra cirklens centrum og udad.
12:00
G
HI
A Til at vise betjeningstaster: "Source List",
"ATT", "TA", "AF", "Top". (side 18)
B Til at flytte cirklen og omgruppere spor.
C Til at ændre cirklens størrelse: lille,
mellemstor eller stor.
D Angiver visning af albumomslag*1.
E Angiver forløbet afspilningstid, spornavn,
kunstnernavn.
F Til at ændre parametre på den vandrette akse.
G Til at springe over et spor.
H Til at holde pause/fortsætte afspilning efter
pause.
I Til at aktivere ZAPPIN-indstilling. (side 34)
Under ZAPPIN-afspilning af
"SensMe™ mood" afspilles de mest
melodiske eller rytmiske dele*2 af sporene.
*1 Den anbefalede størrelse er fra 240 × 240 til
960 × 960 pixels.
*2 Registreres ikke altid korrekt.
Ændre parametrene på den vandrette
akse
På humørkortet kan du ændre parametrene på
den vandrette akse. Spor sættes på kortet igen
afhængigt af parametrenes egenskaber.
Rør ved
For at ændre parametrene til
"Mood"
(humør)
"Sad" (trist) – "Happy"
(munter)
"Type"
"Acoustic" (akustisk) –
"Electronic" (elektronisk)
"Style" (stil) "Soft" (blød) – "Hard" (hård)
"Time"
(tidspunkt)
"Morning" (morgen) –
"Midnight" (nat)
31
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
iPod-betjening
For nærmere oplysninger om kompatible iPods,
se “Om iPod” på side 51 eller besøg supportwebsiten.
Supportsite
http://support.sony-europe.com
I denne vejledning bruges "iPod" som en generel
betegnelse for iPod-funktionerne på iPod og
iPhone, med mindre andet er angivet i teksten
eller på afbildningerne.
Afspille en iPod
1
2
Sænk lydstyrken på denne enhed.
Tag dækslet af USB-stikket, og tilslut
iPod’en til USB-stikket.
Det anbefales at bruge et ekstra USB-kabel til
RC-200IPV.*1
Se den medfølgende montering/tilslutningvejledning for nærmere oplysninger.
Følgende display vises på iPod-skærmen*2,
og derefter starter afspilning fra det sidst
afspillede punkt.
Hvis der allerede er tilsluttet en iPod, skal du
for at starte afspilning røre ved "Source List",
og derefter "USB/iPod".
Sådan afbrydes iPod’en
Stands afspilning, og afbryd derefter.
Afbryd ikke under afspilning, da data på iPod’en
kan beskadiges.
Om fortsætte-indstillingen
Når den iPod, der afspilles i øjeblikket, tilsluttes
til dock-stikket, skifter denne enheds indstilling
til fortsætte-indstilling, og afspilning starter i den
indstilling, der er valgt med iPod’en.
I fortsætte-indstillingen kan gentaget/blandet
afspilning ikke anvendes.
Forsigtig med iPhone
Når du tilslutter en iPhone via USB, reguleres
telefonens lydstyrke af iPhone selv. For at undgå en
pludselig stærk støj efter et opkald, må lydstyrken på
enheden ikke forøges under et telefonopkald.
Bemærk
Denne enhed kan ikke genkende iPod via en
USB-hub.
Råd
• Når tændingsnøglen drejes til ACC-positionen, og
enheden er tændt, bliver iPod’en genopladet.
• Hvis iPod’en afbrydes under afspilning, vises
"USB device is not connected." på enhedens
display.
Indstille afspilningsindstilling
Du kan indstille en af følgende
afspilningsindstillinger.
For lydafspilning
"Album", "Track", "Genre", "Playlist",
"Artist", "Podcast"*
For videoafspilning
"Movie", "Rental", "TV Show", "Music
Video", "Playlist", "Podcast"*
*1 For at afspille videoer fra iPod med video er
brug af RC-200IPV påkrævet.
*2 Vises muligvis ikke for en iPod touch eller
iPhone, der tilsluttes, eller hvis iPod’en sidst
blev afspillet med passagerbetjening.
3
Juster lydstyrken på denne enhed.
Om knapper og indikationer under
afspilning
Du kan styre iPod-afspilning på samme måde
som diskafspilning. For nærmere oplysninger, se
“Knapper til afspilning” på side 18.
For nærmere oplysninger om indikationer under
afspilning, se “Indikationer under afspilning” på
side 20.
* Vises muligvis ikke, alt efter indstillingen af iPod.
1
Under afspilning skal du røre ved
"List".
2
3
Rør ved "Music" eller "Video".
Rør ved den ønskede
afspilningsindstilling.
For at starte afspilning skal du røre ved de(t)
ønskede punkt(er) på listen.
For at bladre i listen skal du røre ved v/V.
Sådan springer du punkter over for
den valgte afspilningsindstilling
Under afspilning skal du røre ved –/+ for den
valgte afspilningsindstilling.
Sådan standses afspilning
Tryk på (SOURCE/OFF) i 1 sekund.
32
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Gentaget og blandet afspilning
1
Under afspilning skal du røre ved
"Play Menu", og derefter røre
gentagne gange ved "Repeat"- eller
"Shuffle"-boksen, indtil den ønskede
valgmulighed vises.
Gentaget eller blandet afspilning starter.
For at lukke afspilningsmenuen skal du røre ved
"Play Menu".
Der er følgende gentage-valgmuligheder.
For lydafspilning
"OFF": Tilbage til normal
afspilningsindstilling.
"Track": Gentager det aktuelle spor.
"Album"/"Podcast"/"Artist"/"Playlist"/
"Genre"*: Gentager det aktuelle punkt for den
valgte afspilningsindstilling.
For videoafspilning
"OFF": Tilbage til normal
afspilningsindstilling.
"Track": Gentager den aktuelle video.
"Rental"/"TV Show"/"Music Video"/
"Playlist"/"Podcast"*: Gentager det aktuelle
punkt for den valgte afspilningsindstilling.
Betjene en iPod direkte
— Passagerbetjening
Du kan betjene en iPod, der er tilsluttet til denne
enhed, direkte.
1
Under afspilning skal du røre ved
"Play Menu", og derefter
"Passenger Control"-boksen for at
indstille på "ON".
Deaktivere passagerbetjening
Rør ved "Passenger Control"-boksen for at
indstille på "OFF".
Afspilningsindstillingen skifter til fortsætteindstilling.
For at lukke afspilningsmenuen skal du røre ved
"Play Menu".
Bemærkninger
• I passagerbetjening-indstilling er knapperne til
afspilning på denne enhed altid vist. For at skjule
knapperne skal du røre ved displayet på et andet
sted end feltet med betjeningstaster til afspilning.
• For at udsende video til denne enhed skal du
aktivere videoudgangen for iPod.
• Lydstyrken kan kun justeres med denne enhed.
• Gentage-indstilling er slået fra, hvis
passagerbetjening-indstilling annulleres.
Der er følgende blandet-valgmuligheder.
For lydafspilning
"OFF": Tilbage til normal
afspilningsindstilling.
"Album"/"Podcast"/"Artist"/"Playlist"/
"Genre"*: Afspiller spor for den valgte
afspilningsindstilling i vilkårlig rækkefølge.
"Device": Afspiller alle spor i en iPod i
vilkårlig rækkefølge.
* Varierer afhængigt af den valgte
afspilningsindstilling.
Bemærk
De viste valgmuligheder svarer muligvis ikke til den
faktiske betjening.
33
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
3
Praktiske funktioner
Opføre spor/billeder/videofiler
— Opføre
Rør ved den ønskede fil.
Afspilning af den valgte fil starter.
Søge efter et spor ved at lytte til
passager af sporet — ZAPPIN™
Vælge et spor/billede/videofil
MPEG-4
Du kan opføre album/mapper/spor/billeder/
videofiler, og vælge at afspille en ønsket.
Denne funktion er særligt praktisk til en disk i
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4-format
eller en USB-enhed, der indeholder mange
album/spor osv.
1 Under afspilning skal du røre ved "List".
Listen over kategorier eller filer i den aktuelle
afspilning vises.
Mens der afspilles korte passager af sporet på en
disk eller USB-enhed efter hinanden, kan du
søge efter et spor, du vil lytte til.
Denne funktion er f.eks. praktisk, når du søger
efter et spor under blandet eller gentaget blandet
afspilning.
1
Contents List
File 01
Under lydafspilning skal du røre ved
"ZAP".
Afspilning starter fra en passage i det næste
spor.
Passagen afspilles i det indstillede tidsrum, og
der høres en biplyd, før den næste passage
starter.
File 02
1/5
File 03
File 04
"ZAP" rørt ved.
File 05
Afspilningsdelen af hvert
spor i ZAPPIN-indstilling.
File 06
15
12:00
Sidebjælke
2
For at gå til det øvre niveau skal du røre
ved
.
For at bladre i listen skal du røre ved v/V.
For at springe over sider skal du røre ved
sidebjælken.
Rør ved det ønskede punkt.
Afspilning starter.
Vælge en filtype
MPEG-4
Hvis disken/USB-enheden indeholder flere
filtyper, kan kun den valgte filtype (lyd/video/
billede) afspilles. Afspilningsrækkefølgen for
filtypen er fra start indstillet på lyd, video, og
derefter billede (hvis disken f.eks. indeholder
videofiler og billedfiler, afspilles kun videofiler).
Du kan vælge den filtype, der skal opføres, og
derefter vælge den ønskede fil at afspille.
1 Under afspilning skal du røre ved "List".
2
34
2
Rør ved "ZAP" når et spor, du vil lytte
til, afspilles.
Det spor, du har valgt, starter igen normal
afspilning fra begyndelsen.
For at søge efter et spor med ZAPPINindstilling igen skal du gentage trin 1 og 2.
For "SensMe™ channels"- eller
"SensMe™ mood"-afspilning
Hvis du aktiverer ZAPPIN-indstilling under
"SensMe™ channels"- eller "SensMe™ mood"afspilning, afspilles de mest melodiske eller
rytmiske dele* af spor. For nærmere oplysninger
om SensMe™-funktionen, se “Høre musik der
passer til dit humør — SensMe™” på side 28.
* Registreres ikke altid korrekt.
Råd
• Du kan ændre afspilningstiden (side 45), men kan
ikke vælge den sporpassage, der skal afspilles.
• Du kan deaktivere biplyden mellem sporpassager
(side 45).
Rør ved
, og derefter "Audio",
"Image" eller "Video" for at vælge
filtypen.
For at menuen med valgmuligheder skal du
røre ved "Close".
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Bruge gestikkommando
Du kan udføre betjening, der bruges ofte, med
følgende fingerstrøg på modtage/
afspilningsdisplayet.
Tegn
For at
Radiomodtagelse: søge
fremad blandt stationer.
en vandret linje (Det samme som >.)
(venstre mod DVD/VCD-afspilning:
højre)
springe et kapitel/spor fremad.
(Det samme som >.)
JPEG/DivX/MPEG-4/
lydafspilning: springe en
fil/spor fremad.
(Det samme som >.)
Radiomodtagelse: søge
bagud blandt stationer.
en vandret linje (Det samme som ..)
(højre mod
venstre)
DVD/VCD-afspilning:
springe et kapitel/spor bagud.
(Det samme som ..)
JPEG/DivX/MPEG-4/
lydafspilning: springe en
fil/spor bagud.
(Det samme som ..)
Radiomodtagelse: modtage
gemte stationer (gå fremad).
DVD/VCD-afspilning: rykke
en lodret linje frem i videoen.
(opad)
JPEG/DivX/MPEG-4/
lydafspilning: springe et
album (mappe) fremad.
(Det samme som "Album" +.)
Lydjustering
Vælge lydkvalitet — EQ7
Du kan vælge en equalizerkurve blandt syv
musiktyper ("Xplod", "Vocal", "Edge", "Cruise",
"Space", "Gravity", "Custom" og "OFF").
1
Under modtagelse/afspilning skal du
røre ved "Source List", og derefter
.
2
Rør ved "Sound".
Menuen for lydindstilling vises.
3
Rør ved "EQ7".
Valgmulighederne vises.
4
Rør ved den ønskede equalizerkurve.
Indstillingen er udført.
Vælg "OFF" for at annullere equalizerkurven.
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
Individuel tilpasning af
equalizerkurven — EQ7 Tune
Med "CUSTOM" i EQ7 kan du lave dine egne
equalizerindstillinger. Du kan justere niveauet for
7 forskellige bånd: 62 Hz, 157 Hz, 396 Hz,
1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz og 16 kHz.
1
Under modtagelse/afspilning skal du
røre ved "Source List", og derefter
.
2
3
Rør ved "Sound", og derefter "EQ7".
Sådan kan du se vejledningen om
gestikkommando
Rør ved
, når den vises i øverste højre hjørne
af displayet.
ATT
Back
Top
EQ7 Tune : Custom
Radiomodtagelse: modtage
gemte stationer (gå bagud).
DVD/VCD-afspilning: rykke
en lodret linje tilbage i videoen.
(nedad)
JPEG/DivX/MPEG-4/
lydafspilning: springe et
album (mappe) bagud.
(Det samme som "Album" –.)
Rør ved "Custom", og derefter "Tune".
Tuning-displayet vises.
0
62 Hz
0
157 Hz
0
396 Hz
0
1 kHz
Reset
0
2.5 kHz
0
6.3 kHz
0
16 kHz
OK
15
12:00
4
Rør ved +/– for hver frekvens for at
justere deres niveauer.
Udgangsniveauet kan justeres i enkelttrin
mellem –8 og +8.
For at gendanne den fabriksindstillede
equalizerkurve skal du røre ved "Reset".
5
Rør ved "OK".
Indstillingen er udført.
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
Råd
Andre equalizertyper kan også justeres.
35
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Justering af lydegenskaberne
Lydbalancen mellem venstre og højre højttalere
("Balance") og mellem front- og baghøjttalerne
("Fader") kan justeres efter dine ønsker. Du kan
også justere lydstyrkeniveauet subwooferen, hvis
den er tilsluttet.
1
Under modtagelse/afspilning skal du
røre ved "Source List", og derefter
.
2
Rør ved "Sound".
Menuen for lydindstilling vises.
3
Rør ved "Balance/Fader".
Indstillingsdisplayet vises.
Back
ATT
Top
Balance/Fader/Subwoofer Level Adjust
L
R
Fader : F0
4
5
"Front L" (1): Front venstre
"Front R" (2): Front højre
"Front" (3): Center front
"All" (4): I midten af din bil
"Custom": Finindstillet
position (side 36)
"OFF": Ingen position
indstillet
12:00
Rør ved B/V/v/b for at justere
balance/ fader.
Niveauet kan justeres i enkelttrin mellem L15
og R15 (Balance)/F15 og R15 (Fader).
Rør ved +/ – for at justere
subwooferens lydstyrke.
Denne indstilling kan kun justeres, når der er
tilsluttet en subwoofer, og "Subwoofer" er
indstillet på "ON" (side 42).
Udgangsniveauet kan justeres i enkelttrin
mellem –6 og +6.
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
Optimere lyden til
lyttepositionen
— Intelligent Time Alignment
Enheden kan ændre lydens placering ved at
forsinke lydudgangen fra hver højttaler, så den
passer til din position, og simulere et naturligt
lydfelt med en følelse af at være midt i det, lige
meget hvor du sidder i bilen.
132
4
Du kan også indstille subwooferens omtrentlige
position fra din lytteposition, hvis:
– subwooferen er tilsluttet, og "Subwoofer" er
indstillet på "ON" (side 42).
– lyttepositionen er indstillet på "Front L",
"Front R", "Front" eller "All".
1
Under modtagelse/afspilning skal du
røre ved "Source List", og derefter
.
2
Rør ved "Sound".
Menuen for lydindstilling vises.
3
Rør ved "Listening Position".
Indstillingsdisplayet vises.
4
Indstil lyttepositionen.
Rør ved "Front L", "Front R", "Front", "All"
eller "Custom".
5
Indstil subwooferens position.
Hvis du vælger "Front L", "Front R", "Front"
eller "All" i trin 4 ovenfor, kan du indstille
subwooferens position.
Rør ved "Near", "Normal" eller "Far".
Indstillingen er udført.
Subwoofer : 0
Balance : L0
15
Valgmulighederne for "Lytteposition" er angivet
nedenfor.
For at annullere Intelligent Time Alignment skal
du vælge "OFF".
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
Finindstille lyttepositionen
— Intelligent Time Alignment Tune
Du kan finindstille din lytteposition fra hver
højttaler, så lydforsinkelsen når lytteren mere
korrekt.
Før du begynder, skal du måle afstanden mellem
din lytteposition og hver højttaler.
1
Under modtagelse/afspilning skal du
røre ved "Source List", og derefter
.
2
Rør ved "Sound", og derefter
"Listening Position".
36
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
3
Rør ved "Custom", og derefter
"Custom Tune".
Indstillingsdisplayet vises.
ATT
Back
Bruge baghøjttalere som subwoofer
— RBE
RBE (Rear Bass Enhancer) forstærker baslyden
ved at anvende indstillingen af lavpasfilter
(side 43) på baghøjttalerne. Med denne funktion
kan baghøjtalere fungere som subwoofer, selv
om den ikke er tilsluttet.
Top
Position Tune
F
L
R
100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm
R
Reset
OK
15
4
5
Rør ved +/– for hver højttaler for at
indstille afstanden mellem din
lytteposition og højttalerne.
Afstanden kan justeres i trin på 2 cm, mellem
0 og 400 cm.
For at gendanne standardindstillingen skal du
røre ved "Reset".
Rør ved "OK".
Indstillingen er udført.
Højttalerkonfiguration og
opsætning af lydstyrke
For at udnytte surroundsound fuldt ud skal du
have fem højttalere (front venstre/højre, bag
venstre/højre, center) og en subwoofer. Med
CSO (Center Speaker Organizer) kan du skabe
en virtuel centerhøjttaler, selvom den virkelige
centerhøjttaler ikke er tilsluttet.
4
Rør ved "Sound".
Menuen for lydindstilling vises.
3
Rør ved v/V for at bladre, og derefter
"RBE".
Valgmulighederne vises.
4
Rør ved "RBE1", "RBE2" eller "RBE3".
Indstillingen er udført.
Under disk/USB-afspilning skal du
røre ved "Source List", og derefter
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
Du kan justere lydstyrkeniveauet for hver
tilsluttet højttaler.
De højttalere, der kan justeres, er "Front R"
(Front højre), "Front L" (Front venstre),
"Surround L" (Bag venstre), "Surround R" (Bag
højre) og "Subwoofer*".
* Kan kun justeres, når en subwoofer er tilsluttet, og
"Subwoofer" er indstillet på "ON" (side 42).
Lave en virtuel centerhøjttaler
— CSO
3
2
Justere højttalerlydstyrken
Bemærk
Indstillingen er først aktiveret, efter der er rørt ved "OK".
2
Under modtagelse/afspilning skal du
røre ved "Source List", og derefter
.
12:00
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
1
1
1
Mens enheden er slukket, skal du røre
ved "Source List", og derefter
.
2
Rør ved "Sound".
Menuen for lydindstilling vises.
3
Rør ved v/V for at bladre, og derefter
"4.1ch Speaker Level".
Indstillingsdisplayet vises.
Back
ATT
Top
4.1ch Speaker Level
.
Bemærk
"CSO" virker kun, når "Multi Ch Output" er indstillet på
"Multi" (side 44), da den kun er effektiv til afspilning af
flerkanals kilder.
L
R
R
0
Rør ved "CSO".
Valgmulighederne vises.
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
Front R
Surround R
Subwoofer
Rør ved "Sound".
Menuen for lydindstilling vises.
Rør ved "CSO1", "CSO2" eller "CSO3".
Indstillingen er udført.
Front L
Surround L
F
Reset
15
4
OK
12:00
Rør ved højttaleren, og derefter +/– for
at justere niveauet.
Gentag dette trin for at justere lydstyrken på
alle højttalere.
For at gendanne standardindstillingen skal du
røre ved "Reset".
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
37
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Skærmjustering
Vælge billedkvaliteten
— Picture EQ
Finindstilling af berøringspanel
Berøringspanelet skal finindstilles, hvis
berøringspositionen ikke svarer til det rigtige
punkt.
1
2
Rør ved "Source List", og derefter
3
Rør ved v/V for at bladre, og derefter
"Touch Panel Adjust".
Indstillingsdisplayet vises.
4
Rør ved målene efter hinanden.
Finindstillingen er udført.
.
Rør ved "General".
Menuen for generel indstilling vises.
For at annullere finindstilling skal du røre ved
"Cancel".
Indstille baggrundsskærmen
Du kan vælge skærmtema, visualizer og billedets
lysstyrke for baggrundsskærmen efter din smag.
1
2
Rør ved "Source List", og derefter
3
Rør ved "Screen Select".
Valgmulighederne vises.
4
Vælg skærmtemaet.
Rør ved "Screen Theme", og derefter den
ønskede type.
5
Vælg visualizeren.
Rør ved "Visualizer", og derefter den ønskede
type.
6
.
Rør ved "Screen".
Menuen for skærmindstilling vises.
Du kan vælge en billedkvalitet, der passer til
bilens indvendige lysstyrke.
Valgmulighederne er angivet nedenfor.
"Dynamic": Levende billede med lyse, klare
farver.
"Standard": Standard billedkvalitet.
"Theater": Gør skærmen lysere; passer til film
med mørk belysning.
"Sepia": Giver billedet en sepiabrun tone.
"Custom 1", "Custom 2": Brugervalgte
indstillinger (side 38).
1 Under video/billedafspilning skal du
røre ved "Source List", og derefter
.
2 Rør ved "Screen".
Menuen for skærmindstilling vises.
3 Rør ved "Picture EQ".
Valgmulighederne vises.
4 Rør ved den ønskede valgmulighed.
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
Brugertilpasse billedkvaliteten.
Valgmulighederne "Custom 1" og "Custom 2" i
Picture EQ giver dig mulighed for at lave din
egen indstilling af billedkvalitet ved at justere
billedtonerne.
1 Under video/billedafspilning skal du
røre ved "Source List", og derefter
.
2
Rør ved "Screen", og derefter
"Picture EQ".
3
Rør ved "Custom 1" eller "Custom 2",
og derefter "Custom Tune".
Indstillingsdisplayet vises.
Vælg billedets lysstyrke.
Rør ved "Day/Night mode", og derefter en af
de følgende valgmuligheder.
Back
"Auto": Skifter automatisk lysstyrken, når
du tænder lysene. (Kun til rådighed, når
belysningskontrol-ledningen er tilsluttet.)
"Always Day": Fastætter lysstyrken, så den
er egnet til brug om dagen.
"Always Night": Fastætter lysstyrken, så
den er egnet til brug om aftenen/natten.
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
38
ATT
Top
Picture EQ : Custom Tune
Warm
Normal
Cool
Color Tone
Brightness
0
15
Color
0
12:00
4
Rør ved "Warm" (varm), "Normal" eller
"Cool" (kold) for at vælge "Color Tone"
(farvetone).
5
Rør ved +/– i "Brightness" (lysstyrke)
og "Color" (farve) for at justere deres
niveauer.
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Bemærk
Billedkvaliteten for bakkameraet kan ikke justeres.
Vælge billedformat
Du kan ændre skærmens billedformat.
Valgmulighederne er angivet nedenfor.
"Normal": Billede med
4:3-billedformat (almindeligt
billede).
"Wide": Billede med
4:3-billedformat forstørret til
skærmens venstre og højre
kanter. De overskydende dele
for oven og for neden skæres
fra, så skærmen fyldes ud.
Indstillinger
Indstillingsmenuen omfatter følgende kategorier.
•
•
•
•
"General": Generelle indstillinger (side 40)
"Sound": Lydindstillinger (side 42)
"Screen": Skærmindstillinger (side 43)
"Visual": DVD og andre
afspilningsindstillinger (side 44)
Grundlæggende indstilling
Du kan indstille punkter i menuen som følger.
Eksempel ved indstilling af demonstrationen
1
Mens enheden er slukket, skal du røre
ved "Source List", og derefter
.
Indstillingsmenuen vises.
"Full": Billede med
16:9-billedformat.
Back
ATT
Security Control
Clock Adjust
"Zoom": Billede med
4:3-billedformat forstørret til
skærmens venstre og højre
kanter.
Auto OFF
No
CT
OFF / ON
Output Color System
General
1
Under video/billedafspilning skal du
røre ved "Source List", og derefter
.
2
Rør ved "Screen".
Menuen for skærmindstilling vises.
3
Rør ved "Aspect".
Valgmulighederne vises.
4
Rør ved den ønskede valgmulighed.
Top
Locked
1/4
NTSC / PAL
Sound
Screen
15
2
Visual
12:00
Rør ved "Screen".
Displayet til skærmindstilling vises.
Back
ATT
Top
Screen Select
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
Bemærk
Skærmens billedformat for bakkameraet kan ikke
ændres.
Picture EQ
Dynamic
Aspect
Full
Clock
OFF / ON
Demo
OFF / ON
General
Sound
15
3
Screen
Visual
12:00
Rør ved "Demo" for at indstille på
"ON" eller "OFF".
Indstillingen er udført.
For at bladre i valgmulighederne (kun når det er
nødvendigt) skal du røre ved v/V.
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
39
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Generelle indstillinger
Rør ved
c "General" c det ønskede punkt c den ønskede valgmulighed. For nærmere oplysninger
om denne procedure, se “Grundlæggende indstilling” på side 39.
Følg sidereferencen for nærmere oplysninger. "z" angiver standardindstillingen.
Valgmulighed
Formål
Status for
enhed
Security Control (side 47)
–
–
Enhver status.
Clock Adjust (side 47)
–
–
Enhver status.
Auto OFF
Slukker automatisk efter et
ønsket tidsrum, når enheden
er slukket.
No (z)
Til at deaktivere den
automatiske slukkefunktion.
CT (Ur-klokkeslæt)
(side 21, 22)
ON
Til at aktivere CT-funktionen.
OFF (z)
Til at deaktivere
CT-funktionen.
Farvesystem
Ændrer farvesystemet alt
efter den tilsluttede skærm.
(SECAM er ikke
understøttet.)
PAL (z)
Til at indstille på PAL.
NTSC
Til at indstille på NTSC.
Dimmer
Ændrer displayets lysstyrke.
Auto (z)
Til at dæmpe displayet
automatisk, når du tænder
lysene. (Kun til rådighed, når
belysningskontrol-ledningen er
tilsluttet.)
Punkt
30 sec, 30 min, Til at vælge det ønskede
60 min
tidsrum.
ON
Til at dæmpe displayet.
Dimmer Level
Indstiller lysstyrkeniveauet,
når dæmperen er aktiveret.
(–5 ~ +5)
z: 0
Til at vælge niveauet.
Touch Panel Adjust
(side 38)
–
–
Beep
ON (z)
Til at aktivere betjeningslyden.
OFF
Til at deaktivere
betjeningslyden.
Language
Enhver status.
Enhed slukket.
Enhver status.
Enhver status.
Enhver status.
Enhver status.
English
Til at vælge displaysproget.
(engelsk) (z),
Español
(spansk),
Русский
(russisk)
Key Illumination
Enhver status.
Enhed slukket.
ON (z)
Til at tænde knapbelysningen.
OFF
Til at slukke knapbelysningen.
Enhver status.
40
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Punkt
Valgmulighed
Formål
Rotary Commander
Skifter betjeningsretning for
knapper på
drejekontrolenheden.
Default (z)
Til at bruge i den
fabriksindstillede position.
Reverse
Til at bruge på højre side af
ratstammen.
AUX1 Input (side 47)
Indstiller typen af enhed, der
er tilsluttet til AUX1
IN-tilslutningerne, så
baggrundsskærmen kan
skiftes tilsvarende.
Video (z)
Til at vise billedet fra den
tilsluttede enhed.
Audio
Til at vise denne enheds
baggrundsskærm.
OFF
Til at deaktivere
AUX-indgangen.
AUX2 Input (side 47)
Indstiller typen af enhed,
der er tilsluttet til
AUX2 IN-tilslutningerne,
så baggrundsskærmen kan
skiftes tilsvarende.
Video (z)
Til at vise billedet fra den
tilsluttede enhed.
Audio
Til at vise denne enheds
baggrundsskærm.
OFF
Til at deaktivere
AUX-indgangen.
No Signal
Ændrer skærmbilledet
automatisk, når der ikke er
registreret et eksternt
videosignal.
Through
Til at vise "intet signal"
skærmbilledet.
Blank (z)
Til at vise lydafspilningskærmbilledet med meddelelse
om "intet signal".
OFF
Camera Input
Aktiverer videoindgangen fra
ON (z)
det tilsluttede bakkamera.
Til at deaktivere indgangen.
Rear View Camera Setting –
(side 48)
–
For at vise billedet fra
bakkameraet, når baglygten
tændes (eller gearstangen
indstilles på R (bak) position).
Status for
enhed
Enhver status.
Enhed slukket.
Enhed slukket.
Enhed slukket.
Enhver status.
Enhver status.
41
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 42 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Lydindstillinger
Rør ved
c "Sound" c det ønskede punkt c den ønskede valgmulighed. For nærmere oplysninger
om denne procedure, se “Grundlæggende indstilling” på side 39.
Følg sidereferencen for nærmere oplysninger. "z" angiver standardindstillingen.
Punkt
EQ7 (side 35)
Valgmulighed
Formål
OFF (z)
Til at annullere
equalizerkurven.
Xplod, Vocal,
Til at vælge
Edge, Cruise, equalizerkurven; tilpasse
Space, Gravity, equalizerkurven.
Custom
Balance/Fader (side 36)
Balance:
(L15 ~ R15)
Fader:
(F15 ~ R15)
z: 0
Til at justere niveauet.
Subwoofer:
(–6 ~ +6)
z: 0
Til at justere subwooferens
lydstyrkeniveau. (Kun til
rådighed, når "Subwoofer"
er indstillet på "ON".)
Listening Position (side 36) OFF (z)
Indstiller lyttepositionen og
subwooferens position.
Front L
Subwoofer
Indstiller tilslutningsstatus for
subwoofer.
Under
modtagelse/
afspilning.
Under
modtagelse/
afspilning.
Til ikke at indstille
lyttepositionen.
Til at indstille på front
venstre.
Front R
Til at indstille på front
højre.
Front
Til at indstille på center
front.
All
Til at indstille på midten af
din bil.
Custom
Til at finindstille
lyttepositionen (side 36).
Subwoofer:
Near (tæt på),
Normal (z),
Far (langt væk)
Til at vælge subwooferens
position. (Kun til rådighed,
når "Subwoofer" er
indstillet på "ON", og
lyttepositionen er indstillet
på "Front L", "Front R",
"Front" eller "All".)
OFF (z),
CSO (Center Speaker
CSO1, CSO2,
Organizer) (side 37)
Vælger virtuel centerhøjttaler- CSO3
indstilling.
Status for
enhed
Under
modtagelse/
afspilning.
Til at vælge indstillingen.
Under disk/
USB-afspilning.
ON (z)
Til at slå tilslutningsstatus
til.
OFF
Til at slå tilslutningsstatus
fra.
Enhed slukket.
42
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 43 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Punkt
Valgmulighed
Formål
RBE (Rear Bass Enhancer)
(side 37)
Bruger baghøjttalere som
subwoofer.
OFF (z),
RBE1, RBE2,
RBE3
Til at vælge indstillingen.
Crossover Filter
Vælger afskæringsfrekvensen
for front/baghøjttalerne (HPF)
og subwooferen (LPF).
LPF: 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz (z),
120 Hz
Til at vælge
afskæringsfrekvensen.
(Kun til rådighed, når
"Subwoofer" er indstillet
på "ON".)
HPF: OFF (z)
Til ikke at afskære
frekvensen.
HPF: 50 Hz,
Til at vælge
60 Hz, 80 Hz,
afskæringsfrekvensen.
100 Hz, 120 Hz
4.1ch Speaker Level
(side 37)
Subwoofer
Phase:
Normal (z),
Reverse
Til at vælge subwooferfasen. (Kun til rådighed,
når "Subwoofer" er
indstillet på "ON".)
–
–
Status for
enhed
Under
modtagelse/
afspilning.
Under
modtagelse/
afspilning.
Enhed slukket.
Skærmindstillinger
Rør ved
c "Screen" c det ønskede punkt c den ønskede valgmulighed. For nærmere oplysninger
om denne procedure, se “Grundlæggende indstilling” på side 39.
Følg sidereferencen for nærmere oplysninger. "z" angiver standardindstillingen.
Valgmulighed
Formål
Status for
enhed
Screen Select (side 38)
–
–
Enhver status.
Picture EQ (side 38)
Dynamic (z),
Standard,
Theater, Sepia
Til at vælge
billedkvaliteten.
Custom 1,
Custom 2
Til at tilpasse
billedkvaliteten.
Aspect (side 39)
Full (z),
Normal,
Wide,
Zoom
Til at vælge skærmens
billedformat.
Clock
Viser/skjuler urdisplayet på
displayets nederste højre
hjørne.
ON (z)
Til at vise urdisplayet.
OFF
Til at skjule urdisplayet.
Demo
ON (z)
Til at aktivere
demonstrationen.
OFF
Til at deaktivere
demonstrationen.
Punkt
Under video/
billedafspilning.
Under video/
billedafspilning.
Enhver status.
Enhed slukket.
43
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 44 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
DVD og andre afspilningsindstillinger
Rør ved
c "Visual" c det ønskede punkt c den ønskede valgmulighed. For nærmere oplysninger
om denne procedure, se “Grundlæggende indstilling” på side 39.
Følg sidereferencen for nærmere oplysninger. "z" angiver standardindstillingen.
Valgmulighed
Formål
Status for enhed
DVD Menu Language
Punkt
–
Til at ændre diskens
menusprog.
Enhed slukket.
DVD Audio Language
–
Til at ændre lydsporets
sprog.
Enhed slukket.
DVD Subtitle Language
–
Til at ændre det
undertekstsprog, der er
optaget på disken.
Enhed slukket.
Standard (z)
Audio DRC
Gør lyden klar, når lydstyrken
er lav. Kun for en DVD*, der
opfylder Audio DRC (Dynamic Wide
Range Control).
Til at vælge
standardindstillingen.
Til at få en fornemmelse af
at være til stede ved en
liveoptræden.
Enhed slukket.
* Undtagen DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW i VR-indstilling.
Multi Ch Output
Skifter metoden til at udsende
flerkanals kilder.
Multi (z)
Til at udsende i 4.1 kanaler.
Stereo
Til at mikse ned til
2 kanaler.
DVD Parental Control
(side 24)
–
Til at låse en disk/låse en
disk op.
Enhed slukket.
DVD Parental Rating
(side 25)
–
Til at indstille
begrænsningsniveauet alt
efter det valgte område.
Enhed slukket.
Til at indstille
begrænsningsstandarden
efter område.
Enhed slukket.
DVD Parental Area (side 25) –
DVD Playlist Play
(Kun for DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW i VR-indstilling)
Original (z)
Til at afspille originalt
optagede titler.
Playlist
Til at afspille en redigeret
playliste.
DVD Direct Search (side 26) Chapter (z)
Indstiller søgepunktet for DVD
Title
direkte søgning-afspilning.
Enhed slukket.
Enhed slukket.
Til at søge efter et kapitel.
Til at søge efter en titel.
Enhver status.
44
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 45 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Punkt
Valgmulighed
16:9 (z)
Monitor Type
Vælger et billedformat, der
passer til den tilsluttede skærm.
(Skærmens billedformat for
denne enhed ændres også.)
Afhængigt af disken kan
"4:3 Letter Box" blive valgt
automatisk i stedet for
"4:3 Pan Scan", og omvendt.
4:3 Letter Box
Formål
Status for enhed
Til at vise
bredformatbilledet.
Passende, når du tilslutter til
en bredformatskærm eller
en skærm med funktion til
bredformatindstilling.
Til at vise et
bredformatbillede med bånd
på de øvre og nedre dele af
skærmen.
Passende, når der tilsluttes
til en 4:3-skærm.
4:3 Pan Scan
Til at vise et
bredformatbillede på hele
skærmen og automatisk
skære de dele fra, der ikke
passer.
ZAPPIN Time (side 34)
6 sec, 15 sec
(z), 30 sec
Til at vælge afspilningstiden
for ZAPPIN-funktionen.
ZAPPIN Tone (side 34)
ON (z)
Til at få biplyden mellem
sporpassager.
Multi Disc Resume
OFF
Til at deaktivere biplyden.
ON (z)
Til at gemme fortsætteindstillinger i hukommelsen
for op til 5 video*diske.
Enhed slukket.
Under
lydafspilning.
Under
lydafspilning.
* Kun DVD VIDEO/VCD/DivX/
MPEG-4.
USB Resume
JPEG Slide Show
Video CD PBC (side 23)
OFF
Til ikke at gemme fortsætteindstillingerne i
hukommelsen.
Funktionen fortsætteafspilning er kun til
rådighed for den aktuelle
disk i enheden.
ON (z)
Til at gemme fortsætteindstillinger i hukommelsen
for DivX/MPEG-4 filer i
USB-enheden
OFF
Til ikke at gemme fortsætteindstillingerne i
hukommelsen.
5 sec (z),
Til at vælge slideshow20 sec, 60 sec, intervallet.
Fixed (fast)
ON (z)
Til at afspille VCD med
PBC-funktion.
OFF
Til at afspille VCD uden
PBC-funktion.
Enhed slukket.
Enhed slukket.
Enhed slukket.
Enhed slukket.
fortsættes på næste side t
45
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 46 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Punkt
DivX VOD Registration
Code
Viser registreringskoden for
denne enhed. For nærmere
oplysninger, se side 51.
Valgmulighed
Formål
Done
Til at lukke displayet.
DivX VOD Deactivate Code Done
Deaktiverer denne enheds
registrering for DivX
VOD-afspilning.
Status for enhed
Enhed slukket.
Til at lukke displayet.
Enhed slukket.
Bemærk
Hvis forældrekontrol anvendes, virker fortsætte-afspilning ikke. I så fald starter afspilning fra diskens begyndelse,
når den indsættes.
46
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 47 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Indstille sikkerhedskoden
Denne enhed har en sikkerhedsfunktion for at
forhindre tyveri. Indtast et firecifret tal som
sikkerhedskode.
Når sikkerhedsfunktionen først er aktiveret, skal
du indtaste den for at tænde enheden efter at have
monteret enheden i en anden bil eller efter
opladning af batteriet.
Bruge ekstra udstyr
Ekstra lyd/videoudstyr
Du kan tilslutte op til to ekstra enheder, f.eks. en
bærbar medieafspiller, spil el.lign. til
AUX1 IN- og AUX2 IN-tilslutningerne på
enheden.
Aktivere sikkerhedsfunktionen
Vælge ekstra enhed
1
1
Rør ved "Source List", og derefter
.
Menuen for generel indstilling vises. Hvis
ikke, skal du røre ved "General".
2 Rør ved "Security Control".
Displayet til indstilling af sikkerhedskode
vises.
3 Rør ved taltasterne for at indtaste din
sikkerhedskode, og derefter "OK".
4 Rør ved taltasterne for at indtaste din
sikkerhedskode igen, og derefter "OK".
Indstillingen er udført.
For at slette et indtastet tal skal du røre ved
"Clear".
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
Du bliver bedt om at indtaste den firecifrede
kode, når du tænder enheden efter at have
monteret den i en anden bil eller efter opladning
af batteriet. Brug taltasterne til at indføre din
sikkerhedskode.
Deaktivere sikkerhedsfunktionen
1 Gentag trin 1 til 2 ovenfor.
Displayet til at låse sikkerhed op vises.
2 Brug taltasterne til at indtaste din
sikkerhedskode.
"Unlocked" vises, og sikkerhedsfunktionen er
deaktiveret.
Indstille uret
Uret anvender en 24-timers tidsangivelse.
1 Rør ved "Source List", og derefter .
Menuen for generel indstilling vises. Hvis
ikke, skal du røre ved "General".
2 Rør ved "Clock Adjust".
Indstillingsdisplayet vises.
3 Indstil time og minut.
Eksempel: For at indstille til 8.30 skal du røre
ved "0830".
4 Rør ved "OK".
Indstillingen er udført.
For at slette et indtastet tal skal du røre ved
"Clear".
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
Rør ved "Source List", og derefter
"AUX".
Displayet for AUX-afspilning vises.
Source List
AUX1
ATT
TA
AF
Top
AUX2
Level 0
15
2
12:00
Rør ved "AUX1" eller "AUX2" for at
vælge enheden.
Betjen på selve den bærbare enhed.
Justere lydstyrke niveauet
Sørg for at justere lydstyrken for hver tilsluttet
enhed før afspilning.
Lydstyrkeniveauet er fælles for "AUX1" og
"AUX2".
1
2
Sænk lydstyrken på enheden.
3
Start afspilning på den bærbare enhed
ved en moderat lydstyrke.
4
Indstil din sædvanlige lydstyrke på
enheden.
5
Rør gentagne gange ved –/+ i "Level"boksen for at justere niveauet.
Udgangsniveauet kan justeres i enkelttrin
mellem –8 og +18.
Rør ved "Source List", og derefter
"AUX".
Displayet for AUX-afspilning vises.
fortsættes på næste side t
47
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 48 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Indstille type enhed
Ved at indstille typen (video eller lyd) af hver
tilsluttet enhed kan baggrundsskærmen skiftes
tilsvarende.
1
Mens enheden er slukket, skal du røre
ved "Source List", og derefter
.
Menuen for generel indstilling vises. Hvis
ikke, skal du røre ved "General".
2
Rør ved v/V for at bladre, og derefter
"AUX1 Input" eller "AUX2 Input".
3
Rør ved "Audio" eller "Video".
Indstillingen er udført.
For at deaktivere AUX-indgangen skal du vælge
"OFF."
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
Bakkamera-indstillinger
Du kan vise indstillingspunkter på billedet fra
bakkameraet for at assistere betjeningen.
Denne indstilling er kun til rådighed, når:
– "Camera Input" er indstillet på "ON" (side 41).
– håndbremsen ikke er trukket.
1
Rør ved "Source List", og derefter
Menuen for generel indstilling vises. Hvis
ikke, skal du røre ved "General".
2
Rør ved v/V for at bladre, og derefter
"Rear View Camera Setting".
Indstillingspunkterne vises.
.
Marker
Back
Mirror
1
Bakkamera
2
3
Ved at forbinde et ekstra bakkamera til
CAMERA IN-tilslutningen kan du vise billedet
fra bakkameraet.
Billedet fra bakkameraet vises, når baglygten
tændes (eller gearstangen indstilles på R (bak)
position).
Bemærkninger
• Når du bakker med din bil, skal du af
sikkerhedshensyn holde godt øje med omgivelserne.
Stol ikke udelukkende på bakkameraet.
• Billedet fra et bakkamera vises ikke på den bageste
skærm.
Råd
Selv om et bakkamera er tilsluttet, kan du indstille til
ikke at vise billedet fra et bakkamera ved at deaktivere
kamera-indgangen (side 41).
Line Edit
Check surroundings for safety.
Vise markørlinjer
Rør ved "Marker".
Rør ved "Marker" igen for at skjule
markørlinjerne.
Vende billedet om
Rør ved "Mirror".
Der vises et spejlvendt billede.
Redigere linjer
1 Rør ved "Line Edit".
Back
1 Edit
2 Edit
3 Edit
Check surroundings for safety.
1
2
3
Reset
2 Vælg den linje, der skal redigeres.
Rør ved "1 Edit", "2 Edit" eller "3 Edit" alt
efter den linje, der skal redigeres.
3 Rediger linjen.
For at forøge længden skal du røre ved B b.
For at formindske længden skal du røre ved bB.
For at justere positionen skal du røre
ved V eller v.
For at gendanne standardindstillingen skal du
røre ved "Reset".
For at vende tilbage til det foregående display
skal du røre ved "Back".
48
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 49 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
• Lad enheden afkøle forinden, hvis din bil har
været parkeret direkte i solen.
• Motorantennen slås automatisk ud.
Dannelse af kondensvand
Hvis der dannes kondensvand inden i enheden, skal
du tage disken ud og vente i ca. en time, indtil den er
tør. Ellers fungerer enheden ikke korrekt.
Sådan opretholdes en høj lydkvalitet
Pas på ikke at spilde væske på enheden eller
diskene.
Bemærkninger om LCD-panelet
• Tryk ikke på LCD-panelet, da det kan forvrænge
billedet eller forårsage funktionsfejl (dvs. billedet
kan blive uskarpt, eller LCD-panelet kan
beskadiges).
• Undgå at berøre med andet end fingrene, da det
kan beskadige eller ødelægge LCD-panelet.
• Rens LCD-panelet med en tør, blød klud. Brug
ikke opløsningsmidler, f.eks. rensebenzin,
fortynder, almindelige rengøringsmidler eller
antistatisk spray.
• Brug ikke denne enhed uden for et
temperaturområde på 5 – 45 ºC.
• Hvis din bil har været parkeret et koldt eller varmt
sted, kan billedet være uskarpt. Skærmen er dog
ikke beskadiget, og billedet bliver skarpt, efter
temperaturen i din bil er blevet normal.
• Der kan forekomme nogle stillestående blå, røde
eller grønne prikker på skærmen. De kaldes "lyse
pletter", og kan forekomme på ethvert
LCD-display. LCD-panelet er fremstillet med
avanceret teknologi, så over 99,99 % af pixels
virker korrekt. Det er dog muligt, at en lille del
(typisk 0,01 %) af pixels ikke lyser korrekt, men
det forringer ikke billedkvaliteten.
Bemærkninger om diske
• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som f.eks. varmluftkanaler. Lad dem
ikke ligge i en parkeret bil.
• Rens diskene med en
almindelig renseklud inden
afspilning. Tør disken af fra
midten og udad. Brug ikke
opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder eller
almindelige rengøringsmidler.
• Denne enhed er designet til at afspille diske, der
opfylder CD-standarden (Compact Disc).
DualDiscs og nogle musikdiske kodet med
teknologi til beskyttelse af ophavsret opfylder ikke
CD-standarden (Compact Disc), og disse diske
kan derfor ikke afspilles med denne enhed.
• Diske som enheden IKKE kan afspille
– Diske med etiketter, mærkater eller påklistret
tape eller papir. Det kan forårsage funktionsfejl
eller ødelægge disken.
– Diske der ikke er af standardform (f.eks. hjertefirkantet eller stjerneform). Det kan beskadige
enheden, hvis du forsøger at afspille dem.
– 8 cm diske.
Bemærkning om afspilningsbetjening
af DVD’er og VCD’er
En del afspilningsbetjening for DVD’er og VCD’er
kan være bevidst indstillet af softwareproducenter.
Da denne enhed afspiller DVD’er og VCD’er i
overensstemmelse med det diskindhold, som
softwareproducenterne har designet, vil nogle
afspilningsfunktioner ikke altid være til rådighed.
Se også vejledningen til DVD’erne eller VCD’erne.
Bemærkninger om DATA CD’er og
DATA DVD’er
• Nogle DATA CD’er/DATA DVD’er (afhængigt af
det udstyr, der bruges til dens optagelse, eller
diskens tilstand) kan muligvis ikke afspilles på
enheden.
• Afslutning er krævet for nogle diske (side 50).
• Enheden er kompatibel med følgende standarder.
For DATA CD’er
– ISO 9660 Niveau 1/Niveau 2-format,
Joliet/Romeo i udvidelsesformat
– Multi Session
For DATA DVD’er
– UDF Bridge-format (kombineret UDF og
ISO 9660)
– Multi Border
• Det maksimale antal:
– mapper (album): 256 (inkl. rod- og tomme
mapper).
– filer (spor/billeder/videoer) og mapper som kan
indeholdes på en disk: 2000 (hvis et mappe/
filnavn indeholder mange tegn, bliver dette tal
mindre end 2000).
– tegn, der kan vises for et mappe/filnavn: 64
(Joliet/Romeo).
fortsættes på næste side t
49
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 50 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Bemærkninger om afslutning af diske
Følgende diske skal afsluttes for at kunne afspilles
på enheden.
• DVD-R/DVD-R DL (i videoindstilling/
VR-indstilling)
• DVD-RW i videoindstilling
• DVD+R/DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Følgende diske kan afspilles uden afslutning.
• DVD+RW – automatisk afsluttet.
• DVD-RW i VR-indstilling – afslutning ikke
krævet.
Se vejledningen til disken for nærmere oplysninger.
Bemærkninger om Multi Session
CD’er/ Multi Border DVD’er
Enheden kan afspille Multi Session CD’er/Multi
Border DVD’er under følgende forhold. Bemærk, at
sessionen skal lukkes, og at disken skal afsluttes.
• Når der er optaget CD-DA (Compact Disc Digital
Audio) i den første session:
Enheden genkender disken som CD-DA, og kun
CD-DA af den første session afspilles, selvom et
andet format (f.eks. MP3) er optaget i andre
sessioner.
• Når CD-DA er optaget i andet end den første
session:
Enheden genkender disken som en DATA CD eller
DATA DVD, og alle CD-DA-sessioner springes
over.
• Når der optages en MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/
MPEG-4.
Kun de sessioner, der indeholder den valgte filtype
(lyd/video/billede)*, afspilles (hvis CD-DA eller
andre data findes i andre sessioner, springes de
over).
* For nærmere oplysninger om, hvordan filtypen
vælges, se side 34.
Afspilningsrækkefølge for MP3/
WMA/AAC/JPEG/DivX®/
MPEG-4-filer
MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX/
MPEG-4
Mappe (album)
MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX/
MPEG-4 file
(spor/billede/
video)
Om MP3-filer
• MP3 (står for MPEG-1 Audio Layer-3) er et
standardformat til komprimering af musikfiler.
Det komprimerer lyd-CD-data til ca. 1/10 af den
oprindelige størrelse.
• ID3-tag version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 og 2.4 gælder
kun for MP3. ID3-tag er 15/30 tegn (1.0 og 1.1),
eller 63/126 tegn (2.2, 2.3 og 2.4).
• Ved navngivning af en MP3-fil skal du sørge for at
tilføje filtypen ".mp3" til filnavnet.
• Under afspilning af eller frem/tilbagerykning i en
MP3-fil med variabel bithastighed (VBR) vises
forløbet afspilningstid ikke altid præcist.
Bemærkning om MP3
Hvis du afspiller en MP3-fil med høj bithastighed,
f.eks. 192 kbps, kan lyden falde bort i korte øjeblikke.
Om WMA-filer
• WMA (står for Windows Media Audio) er et
standardformat til komprimering af musikfiler.
Det komprimerer lyd-CD-data til ca. 1/22* af den
oprindelige størrelse.
• WMA-tag er 63 tegn.
• Ved navngivning af en WMA-fil skal du sørge for
at tilføje filtypen ".wma" til filnavnet.
• Under afspilning af eller frem/tilbagerykning i en
WMA-fil med variabel bithastighed (VBR) vises
forløbet afspilningstid ikke altid præcist.
* kun for 64 kbps
Bemærkning om WMA
Afspilning af følgende WMA-filer er ikke understøttet.
– databevarende komprimering
– ophavsretsbeskyttede
Om AAC-filer
• AAC-tag er 126 tegn.
• Ved navngivning af en AAC-fil skal du sørge for at
tilføje filtypen ".m4a" til filnavnet.
Om JPEG-filer
• JPEG, der står for Joint Photographic Experts
Group, er et standardformat for
billedfilkomprimering. Det komprimerer
stillbilleder til ca. 1/10 til 1/100 af original
størrelse.
• Ved navngivning af en JPEG-fil skal du sørge for
at tilføje filtypen ".jpg" til filnavnet.
Bemærkning om JPEG
Afspilning af progressive JPEG-filer er ikke
understøttet.
Om DivX video
50
DivX® er et digitalt videoformat udviklet af
DivX, Inc. Dette er en officielt DivX-certificeret
enhed, der afspiller DivX video. Besøg
www.divx.com for mere information og
softwareværktøjer til at konvertere filer til
DivX-video.
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 51 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Om DivX Video-on-Demand
Vedligeholdelse
Certified®
Denne DivX
-enhed skal registreres
for at kunne afspille DivX Video-on-Demand
(VOD) indhold. For at generere
registreringskoden, skal du finde afsnittet
DivX VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til
vod.divx.com med denne kode for at gennemføre
registreringsprocessen og lære mere om
DivX VOD.
Om MPEG-4-filer
MPEG-4-filer, der opfylder følgende krav, kan
afspilles. Afspilning garanteres ikke for alle
MPEG-4-filer, der opfylder kravene.
• Profil: MPEG-4 Simple profile
• Bithastighed: Max. 7 Mbps på USB FS, 10 Mbps
på DVD, 7 Mbps på CD
• Billedfrekvens: Max. 30 billeder pr. sekund
• Billedstørrelse: Max. 720 ×480 pixels
• Lyd: Max. 320 kbps (AAC-LC)
• Filtypenavn: .mp4
Om iPod
• Du kan tilslutte til følgende iPod-modeller.
Opdater dine iPods med den nyeste software,
inden du bruger dem.
Made for
– iPod touch
– iPod touch (2. generation)
– iPod classic
– iPod classic (120 GB)
– iPod med video*
– iPod nano (4. generation)
– iPod nano (3. generation)
– iPod nano (2. generation)
– iPod nano (1. generation)*
Works with
– iPhone
– iPhone 3G
– iPhone 3GS
* Passagerbetjening er ikke til rådighed for iPod nano
(1. generation) eller iPod med video.
• "Made for iPod" betyder, at et elektronisk tilbehør
er specifikt udformet til tilslutning med iPod, og at
udvikleren har certificeret, at det opfylder Apples
normer.
• "Works with iPhone" betyder, at et elektronisk
tilbehør er specifikt udformet til tilslutning med
iPhone, og at udvikleren har certificeret, at det
opfylder Apples normer.
• Apple er ikke ansvarlig for, at denne enhed virker,
eller at den opfylder sikkerhedsnormer og
lovgivning om normer.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har nogen spørgsmål eller problemer vedrørende
enheden, der ikke er dækket i denne vejledning.
Udskiftning af kort-fjernbetjeningens
litiumbatteri
Under normale forhold holder batteriet i ca. 1 år.
(Levetiden kan dog blive kortere afhængigt af
brugsforholdene.)
Når batteriet bliver svagt, formindskes kortfjernbetjeningens rækkevidde. Udskift batteriet med
et nyt CR2025-litiumbatteri. Der opstår brand- eller
eksplosionsfare, hvis du bruger en anden type
batteri.
+ siden opad
c
Bemærkninger om litiumbatteriet
• Hold litiumbatteriet uden for børns rækkevidde. Søg
omgående læge, hvis batteriet sluges.
• Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten bliver
god.
• Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når det
sættes i.
• Batteriet må ikke holdes med en metalpincet, da der
kan opstå kortslutning.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det behandles
forkert.
Batteriet må ikke genoplades, demonteres
eller bortkastes i åben ild.
Udskiftning af sikring
Når du udskifter sikringen, skal
du sørge for at bruge en med et
amperetal, der svarer til den
originale sikring. Hvis
sikringen springer, skal du
kontrollere strømtilslutningen
og udskifte sikringen. Hvis
sikringen springer igen efter
udskiftningen, kan der være en
intern funktionsfejl. Kontakt i
så fald den nærmeste
Sony-forhandler.
Sikring (10 A)
51
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 52 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
MW/LW
Tage enheden ud
1
Indsæt begge udløsernøgler på
samme tid, så de klikker på plads.
Modtageområde:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennestik: Eksternt antennestik
Mellemfrekvens: 25 kHz
Følsomhed: MW: 26 µV, LW: 45 µV
DVD/CD-afspiller
Signal/støjforhold: 120 dB
Frekvensreaktion: 10 – 20.000 Hz
Wow og flutter: Ikke målelig
Harmonisk forvrængning: 0,01 %
Regionskode: Mærket på enhedens underside
Krog der
vender indad.
USB-afspiller
Stik: Full speed USB
Maksimal strømstyrke: 500 mA
Effektforstærker
2
Træk i udløsernøglerne for at løsne
enheden.
Udgange: Højttalerudgange
Højttalerimpedans: 4 – 8 ohm
Maksimal udgangseffekt: 52 W × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
3
Skyd enheden ud af
monteringsrammen.
Tekniske data
Skærm
Displaytype: Wide LCD-farveskærm
Mål: 6,1"
System: TFT active matrix
Antal pixels: 1.152.000 pixels
Farvesystem:
Automatisk valg af PAL/NTSC/SECAM/PAL-M
Tuner
FM
Modtageområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennestik: Eksternt antennestik
Mellemfrekvens: 150 kHz
Brugbar følsomhed: 10 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal/støjforhold: 70 dB (mono)
Separation: 40 dB ved 1 kHz
Frekvensreaktion: 20 – 15.000 Hz
52
Udgange:
Videoudgangsstik (bag)
Lydudgangsstik (for/bag)
Subwoofer-udgangsstik
Stik for motorantenne
Stik for effektforstærker
Indgange:
Stik for Telephone ATT
Stik for belysning
Fjernbetjening-indgangsstik
Antenne-indgangsstik
Stik for håndbremse
Reverse-indgangsstik
Kamera-indgangsstik
AUX-lydindgangsstik
AUX-videoindgangsstik
USB-signal-indgangsstik
Strømkrav: 12 V jævnstrøm bilbatteri
(negativ jordforbindelse)
Mål: Ca. 178 × 100 × 173 mm (b/h/d)
Monteringsmål: Ca. 182 × 111 × 164 mm (b/h/d)
Vægt: Ca. 2,2 kg
Medfølgende tilbehør:
Kort-fjernbetjening: RM-X170
Dele til montering og tilslutning (1 sæt)
Forlængerledning til AUX-lyd/videoindgangsstik
CD-ROM (programdisk)
Tilbehør/ekstraudstyr:
USB-kabel til iPod: RC-200IPV
Bakkamera: XA-R800C
Din forhandler har muligvis ikke alt det ovennævnte
tilbehør i sit sortiment. Bed forhandleren om
nærmere oplysninger.
Licens fra Dolby Laboratories på basis af patenter i
USA og andre lande.
MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og
og patenter er på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 53 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden tilladelse fra
Microsoft eller autoriseret Microsoft-datterselskab.
Design og tekniske data kan ændres uden
forudgående varsel.
• Der er ikke anvendt halogenerede flammehæmmere
printkort.
• Der er ikke anvendt halogenerede flammehæmmere
kabinetter.
• Emballagen er fremstillet af papir.
Regionskode
Regionssystemet bruges til at beskytte
softwareophavsret.
Regionskoden står på enhedens underside, og kun
DVD’er mærket med en identisk regionskode kan
afspilles på denne enhed.
DVD’er mærket ALL kan også afspilles.
Hvis du forsøger at afspille en hvilken som helst anden
DVD, bliver meddelelsen "Playback prohibited by
region code." (Afspilning forbudt ifølge regionskode)
vist på skærmen. Afhængigt af DVD’en, er den ikke
altid mærket med en regionskode, selv om afspilning af
DVD’en er forbudt ifølge områderestriktioner.
Systemkrav for softwaren på den
medfølgende CD-ROM
Computer
• CPU/RAM
– IBM PC/AT-kompatibel maskine
– CPU: Intel Pentium III-processor 450 MHz eller
højere
– RAM: 256 MB eller mere (for Windows XP),
512 MB eller mere (for Windows Vista eller nyere)
• CD-ROM-drev
• USB-port
Operativsystem
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
For nærmere oplysninger om kompatible udgaver eller
Service Pack kan du besøge følgende support-website:
http://support.sony-europe.com/
Skærm
High Color (16-bit) eller mere, 800 × 600 prikker eller
mere
Andet
Internetforbindelse
Bemærkninger
• Følgende system miljøer understøttes ikke.
– Computere som ikke er af IBM pc-type, f.eks.
Macintosh.
– Hjemmebyggede computere
– Computere med opgraderet operativsystem
– Flerskærmsmiljø
– Multi-boot-miljø
– Virtuel maskine-miljø
• Afhængigt af computerens tilstand, er betjening ikke
altid mulig, heller ikke med det anbefalede miljø.
Fejlsøgning
Med den følgende kontrolliste kan du afhjælpe
problemer, du kan få med enheden.
Inden du går igennem nedenstående kontrolliste, bør
du kontrollere fremgangsmåden for tilslutning og
betjening.
Hvis problemet ikke løses, kan du besøge denne
support-website.
Supportsite
http://support.sony-europe.com
Generelt
Der er ingen strømtilførsel til enheden.
• Kontroller tilslutningen eller sikringen.
• Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder, kan
enheden ikke betjenes med kort-fjernbetjeningen.
t Tænd enheden.
Motorantennen slås ikke ud.
Motorantennen har ikke en relæboks.
Ingen biplyd.
• Biplyden er annulleret (side 40).
• Der er tilsluttet en ekstra effektforstærker, og du
bruger ikke den indbyggede forstærker.
Hukommelsens indhold er slettet.
• Der er blevet trykket på nulstillingsknappen.
t Du skal gemme i hukommelsen igen.
• Strømledningen eller batteriet er blevet afbrudt eller
er ikke tilsluttet korrekt.
Gemte stationer og korrekt klokkeslæt er
slettet.
Sikringen er sprunget.
Der kommer støj, når tændingens position
skiftes.
Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til bilens
strømstik til ekstraudstyr.
fortsættes på næste side t
53
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 54 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Displayet forsvinder fra/vises ikke på
skærmen.
• Dæmperen er indstillet på "ON" (side 40).
• Displayet forsvinder, hvis du trykker på
(SOURCE/OFF) og holder.
t Tryk på (SOURCE/OFF) på enheden, indtil
displayet forsvinder.
• "M.OFF" berøres, og Monitor Off-funktionen er
aktiveret (side 11).
t Rør ved et vilkårligt sted på displayet for at tænde
igen.
Displayet reagerer ikke korrekt på din berøring.
• Rør ved en del af displayet ad gangen. Hvis to eller
flere dele berøres på samme tid, virker displayet ikke
korrekt.
• Juster berøringspunktet på displayet (side 38).
Den automatiske slukkefunktion virker ikke.
Enheden er slået til. Den automatiske slukkefunktion
aktiveres, når enheden slås fra.
t Slå enheden fra.
Betjening med kort-fjernbetjeningen er ikke
mulig.
Hvis Monitor Off-funktionen er aktiveret (ingen
belysning), er betjening med kort-fjernbetjeningen
ikke mulig (side 11).
Menupunkterne kan ikke vælges.
Menupunkter, der ikke er til rådighed, er grå.
AUX kan ikke vælges som kilde.
Alle indstillinger af AUX-indgang er sat på "OFF".
t Indstil "AUX1 Input"/"AUX2 Input" på "Video"
eller "Audio" (side 48).
Radiomodtagelse
Stationerne kan ikke modtages.
Lyden generes af støj.
• Tilslutningen er ikke korrekt.
t Tilslut en motorantenne-kontrolledning (blå) eller
strømledning til tilbehør (rød) til strømledningen
på bilens antenneforstærker. (Kun hvis bilen har
en indbygget FM/MW/LW-antenne i
bag/sideruden.)
t Kontroller tilslutningen af bilantennen.
t Hvis den automatiske antenne ikke slås ud, skal
du kontrollere tilslutningen af motorantennekontrolledningen.
Det er ikke muligt at stille ind på forvalgte
stationer.
• Frekvensen skal gemmes korrekt i hukommelsen.
• Radiosignalet er for svagt.
Det er ikke muligt at stille automatisk ind på
stationer.
• Indstillingen af lokal søgning er ikke korrekt.
t Indstilling standser for ofte: Indstil "Local" på
"ON" (side 16).
t Indstilling standser ikke ved en station: Indstil
Mono" på "ON" (side 16).
• Radiosignalet er for svagt.
t Indstil manuelt.
"Stereo"-indikationen blinker ved
FM-modtagelse.
• Indstil frekvensen præcist.
• Radiosignalet er for svagt.
t Indstil "Mono" på "ON" (side 16).
Et FM-program, der udsendes i stereo, høres i
mono.
Enheden er indstillet på monomodtagelse.
t Indstil "Mono" på "OFF" (side 16).
RDS
Søgningen starter efter et par sekunders
lytning.
Stationen er ikke en TP-station eller har svagt signal.
t Deaktiver TA (side 22).
Ingen trafikmeldinger.
• Aktiver TA (side 22).
• Stationen udsender ikke trafikmeldinger, selv om den
er en TP-station.
t Stil ind på en anden station.
PTY viser "None".
• Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
• Der er ikke blevet modtaget RDS-data.
• Stationen specificerer ikke programtypen.
Billede
Der er ikke noget billede/der er
billedforstyrrelser.
• En tilslutning er ikke lavet korrekt.
• Kontroller tilslutningen til det tilsluttede udstyr, og
indstil udstyrets indgangsvælger til kilden, der svarer
til denne enhed.
• Defekt eller snavset disk.
• Montering er ikke korrekt.
t Monter enheden i en vinkel på mindre end 45° på
et stabilt sted i bilen.
• Parkeringsledningen (lys grøn) er ikke tilsluttet
håndbremsekablet, eller håndbremsen er ikke trukket.
Billedet passer ikke på skærmen.
Billedformatet er fastsat på DVD’en.
Der er ikke noget billede/der er
billedforstyrrelser på den bageste skærm.
• Der er valgt en kilde/indstilling, som ikke er tilsluttet.
Hvis der ikke er noget indgangssignal, kommer der
ikke noget billede på den bageste skærm.
• Indstillingen af farvesystem er ikke korrekt.
t Indstil farvesystemet på "PAL" eller "NTSC", alt
efter den tilsluttede skærm (side 40).
• Billedet i bakkameraet vises på denne enhed.
t Der vises ikke noget billede på den bageste
skærm, hvis billedet i bakkameraet vises på
denne enhed.
54
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 55 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Lyd
Der er ingen lyd/lyden springer/lyden knækker
over.
• En tilslutning er ikke lavet korrekt.
• Kontroller tilslutningen til det tilsluttede udstyr, og
indstil udstyrets indgangsvælger til kilden, der svarer
til denne enhed.
• Defekt eller snavset disk.
• Montering er ikke korrekt.
t Monter enheden i en vinkel på mindre end 45° på
et stabilt sted i bilen.
• MP3-fil-samplingsfrekvensen er ikke 32, 44,1 eller
48 kHz.
• WMA-fil-samplingsfrekvensen er ikke 32, 44,1 eller
48 kHz.
• AAC-fil-samplingsfrekvensen er ikke 44,1 eller
48 kHz.
• MP3-fil-bithastigheden er ikke 48 til 192 kbps.
• WMA-fil-bithastigheden er ikke 64 til 192 kbps.
• AAC-fil-bithastigheden er ikke 40 til 320 kbps.
• Enheden er i pause/tilbage-/fremrykning-indstilling.
• Indstillingerne for udgangene er ikke lavet korrekt.
• DVD-udgangsniveauet er for lavt (side 24).
• Lydstyrken er lav.
• ATT-funktionen er aktiveret, eller Telephone
ATT-funktionen (når forbindelseskablet fra en
biltelefon er tilsluttet til ATT-ledningen) er aktiveret.
• Faderkontrollen "Fader" er ikke indstillet på
positionen for et 2-højttalersystem.
• Format der ikke er understøttet (f.eks. DTS).
t Kontroller, om formatet er understøttet af
enheden (side 9).
Der er støj på lyden.
Hold ledninger og kabler adskilt fra hinanden.
Diskbetjening
Disken kan ikke lades.
• En anden disk er allerede ladet.
• Disken er indsat omvendt eller forkert.
Disken afspilles ikke.
• Defekt eller snavset disk.
• Disken er ikke anvendelig.
• DVD’en er ikke anvendelig pga. regionskoden.
• Disken er ikke afsluttet (side 50).
• Diskformatet og filversionen er ikke kompatible med
enheden (side 9, 49).
• Tryk på Z for at tage disken ud.
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4-filer
afspilles ikke.
• Optagelse blev ikke udført i overensstemmelse med
ISO 9660 Level 1 eller Level 2, Joliet eller Romeo i
udvidelsesformat (DATA CD), eller UDF Bridgeformat (DATA DVD) (side 49).
• Filtypen er forkert (side 50).
• Filer gemmes ikke i MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/
MPEG-4-format.
• Hvis disken indeholder flere filtyper, kan kun den
valgte filtype (lyd/video/billede) afspilles.
t Vælg den passende filtype vha. listen (side 34).
Det tager længere tid at afspille MP3/WMA/
AAC/JPEG/DivX/MPEG-4-filer end andre filer.
For følgende diske tager det længere tid at starte
afspilning.
– en disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– en disk, som er optaget i Multi Session/Multi Border.
– en disk, som kan tilføjes data.
Disken afspilles ikke fra begyndelsen.
Fortsætte-afspilning eller fortsætte-afspilning for flere
diske (side 45) er aktiveret.
Visse funktioner kan ikke udføres.
Afhængigt af disken kan du ikke altid udføre
betjening, f.eks. stop, søgning eller gentaget/blandet
afspilning. Se vejledningen til disken for nærmere
oplysninger.
Lydsporet/undertekstsproget eller vinklen kan
ikke skiftes.
• Brug DVD-menuen i stedet for den direkte valgknap
på kort-fjernbetjeningen (side 17).
• Der er ikke optaget spor på flere sprog, undertekster
på flere sprog eller flere vinkler på DVD’en.
• DVD’en forbyder ændring.
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken udkastes ikke.
Tryk på nulstillingsknappen (side 14).
Du har glemt passwordet til forældrekontrol.
Indtast "5776" på displayet til indtastning af password
for at låse op (side 24).
USB-afspilning
Kan ikke afspille punkter via en USB HUB.
Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder via en
USB-hub.
Kan ikke afspille punkter.
Tilslut USB-enheden igen.
Det tager længere tid at afspille USB-enheden.
USB-enheden indeholder store filer eller filer med en
kompliceret træstruktur.
Der høres en biplyd.
USB-enheden er blevet afbrudt under afspilning.
t Før en USB-enhed afbrydes, skal du sørge for først
at stoppe afspilning, så data beskyttes.
Lyden falder kortvarigt bort.
Lyden kan falde bort kortvarigt ved en høj bithastighed
på mere end 320 kbps.
55
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 56 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Fejldisplay/meddelelser
Cannot read.
• Enheden kan ikke læse dataene pga. et problem.
• Dataene er beskadigede eller ødelagt.
Cannot read disc. Disc may be corrupted.
• Disken er ødelagt.
• Disken er ikke kompatibel med denne enhed.
• Disken er ikke afsluttet.
Disc Error
• Disken er beskidt eller indsat omvendt.
t Rens disken eller indsæt den korrekt.
• Der er indsat en tom disk.
• Disken kan ikke afspilles pga. et problem.
t Indsæt en anden disk.
• Disken er ikke kompatibel med denne enhed.
t Indsæt en kompatibel disk.
• Tryk på Z for at tage disken ud.
Disc Reading...
Enheden læser al fil/album (mappe) information på
disken.
t Vent, indtil læsningen er udført, og afspilning
starter automatisk. Afhængigt af diskstrukturen kan
det tage mere end et minut.
Error
USB-enheden blev ikke automatisk genkendt.
t Tilslut den igen.
Hubs not supported.
USB-hub er ikke understøttet på denne enhed.
Local Seek +/Local Seek –
Lokal søgeindstilling er slået til under automatisk
indstilling.
No AF
Der findes ikke en alternativ frekvens for den aktuelle
station.
t Rør ved ./>, mens programnavnet blinker.
Enheden starter søgning efter en anden frekvens
med de samme PI (Program Identification programidentifikation) -data ("PI Seek" vises).
No playable data.
Disken indeholder ikke data, der kan afspilles.
No SensMe™ data on device.
Den tilsluttede USB-enhed indeholder ikke data til
SensMe™-funktionen, eller dataene er blevet flyttet til
en forkert placering i USB-enheden.
No TP
Enheden fortsætter søgning efter TP-stationer til
rådighed.
Offset
Der kan være en intern funktionsfejl.
t Kontroller tilslutningen. Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis fejlindikationen fortsat vises
på displayet.
Output connection failure.
Tilslutningen af højttalere/forstærkere er forkert.
t Se den medfølgende montering/tilslutningvejledning for at kontrollere tilslutningen.
Overcurrent Caution on USB
USB-enheden er overbelastet.
t Afbryd USB-enheden, og skift derefter kilde ved at
trykke på (SOURCE/OFF).
t Angiver, at USB-enheden ikke virker, eller at der er
tilsluttet en enhed, som ikke er understøttet.
Playback prohibited by region code.
Afspilning af DVD’en er forbudt pga. forskellig
regionskode.
Please push reset.
Denne enhed eller USB-enheden kan ikke betjenes
pga. et problem.
t Tryk på nulstillingsknappen (side 14).
SensMe™ data Reading...
Enheden er ved at læse alle data til SensMe™
funktionen i den tilsluttede USB-enhed.
t Vent, indtil læsningen er udført. Afhængigt af
mængden af data osv. kan det tage lidt tid.
The connected USB device is not supported.
Du kan finde nærmere oplysninger om kompatible
USB-enheder på support-websiten.
The SensMe™ data is corrupted.
Der er et problem med dataene til SensMe™
funktionen, f.eks. ændret filnavn, information osv.
USB device is not connected.
USB er valgt som kilde uden en USB-enhed tilsluttet.
En USB-enhed eller et USB-kabel er blevet afbrudt
under afspilning.
t Sørg for at tilslutte en USB-enhed og et USB-kabel.
USB Reading...
Enheden læser al fil/album (mappe) information i den
tilsluttede USB-enhed.
t Vent, indtil læsningen er udført, og afspilning
starter automatisk. Afhængigt af strukturen kan det
tage lidt tid.
"
" or "
"
Under tilbage/fremrykning er du nået til begyndelsen
eller slutningen af disken, og kan ikke komme længere.
" "
Tegnet kan ikke vises af enheden.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
disse løsninger ikke hjælper.
Hvis du bringer enheden til reparation pga.
problemer med diskafspilning, skal du tage den disk
med, der blev brugt på det tidspunkt, da problemet
begyndte.
56
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\DA\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB02CD-EUR.fm Page 57 Wednesday, February 17, 2010 10:57 AM
Sprogkode/områdekodeliste
Sprogkodeliste
Stavemåden for sprogene opfylder standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhasisk
Afrikaans
Amharisk
Arabisk
Assamesisk
Aymara
Aserbajdsjansk
Bashkir
Hviderussisk
Bulgarsk
Bihari
Bislama
Bengalsk;
Bengali
Tibetansk
Bretonsk
Catalansk
Korsikansk
Tjekkisk
Walisisk
Dansk
Tysk
Bhutanesisk
Græsk
Engelsk
Esperanto
Spansk
Estisk
Baskisk
Persisk
Finsk
Fiji
Færøsk
Fransk
Frisisk
1183
1186
Irsk
Gælisk
(Skotland)
Galicisk
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Kroatisk
Ungarsk
Armensk
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesisk
Islandsk
Italiensk
Hebraisk
Japansk
Jiddisch
Javanesisk
Georgisk
Kasakhisk
Grønlandsk
Cambodiansk
Kannada
Koreansk
Kashmirsk
Kurdisk
Kirgisisk
Latin
Lingala
Laotisk
Litauisk
Lettisk;
Lettisk
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
Malagasy
Maori
Makedonsk
Malayalam
Mongolsk
Moldavisk
Marathi
Malaysisk
Maltesisk
Burmesisk
Nauru
Nepalesisk
Hollandsk
Norsk
Occitansk
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabisk
Polsk
Pashto;
Pushto
Portugisisk
Quechua
Rætoromansk
Kirundi
Rumænsk
Russisk
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbokroatisk
Singalesisk
Slovakisk
Slovensk
Samoansk
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Shona
Somalisk
Albansk
Serbisk
Siswati
Sesotho
Sundanesisk
Svensk
Swahili
Tamilsk
Telugu
Tadsjikisk
Thai
Tigrinya
Turkmensk
Tagalog
Setswana
Tonga
Tyrkisk
Tsonga
Tatarisk
Twi
Ukrainsk
Urdu
Usbekisk
Vietnamesisk
Volapyk
Wolof
Xhosa
Yoruba
Kinesisk
Zulu
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1703 Ikke specificeret
Områdekodeliste
Kode
Område
Kode
Område
Kode
Område
Kode
Område
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2115
2424
2165
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Canada
Chile
Danmark
Filippinerne
Finland
2174
2376
2248
2238
2254
2276
2092
2304
2363
Frankrig
Holland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kina
Korea
Malaysia
2362
2390
2379
2427
2436
2489
2086
2501
2149
Mexico
New Zealand
Norge
Pakistan
Portugal
Rusland
Schweiz
Singapore
Spanien
2184
2499
2528
2109
2046
Storbritannien
Sverige
Thailand
Tyskland
Østrig
57
XAV-60
4-164-312-21 (1)
01GB+00COV-EURIX.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 58 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Indeks
A
D
G
AAC 9, 50
Afspil DVD-afspilningsliste
(DVD Playlist Play) 44
Afspilningsindstillinger
(Visual) 44
Afspilningskontrol (Video CD
PBC) 23, 45
Afspilningsmenu
(Play Menu) 19
Alternative frekvenser
(AF) 21, 22
Audio DRC (Audio DRC) 44
Automatisk slukning
(Auto OFF) 40
Demonstration (Demo) 43
Diske 9
Diske der kan afspilles 9
Displaysprog
(Language) 14, 40
DivX
Video-on-Demand 46, 51
DivX® 9, 50
Dolby Digital 23, 24
Dolby D-niveau (Dolby D
Level) 24
Drejekontrolenhed (Rotary
Commander) 41
DVD Control-menu (DVD
Control) 19
DVD direkte søgningafspilning (DVD Direct
Search) 26, 44
DVD’ens topmenu (Top
Menu) 17, 19
DVD-lydsprog (Audio, DVD
Audio Language) 23, 44
DVD-menu 17
DVD-menusprog (DVD Menu
Language) 44
Dynamic Range Control
(DRC) 44
Dæmperindstilling
(Dimmer) 40
Dæmperniveau
(Dimmer Level) 40
Generelle indstillinger
(General) 40
Gentaget afspilning
(Repeat) 25, 27, 33
Gestikkommando 35
B
Baggrundsskærm
(Screen Select) 38
Bakkamera 48
Bakkamera-indgang
(Camera Input) 41
Bakkamera-indstillinger (Rear
View Camera Setting) 48
Balance
(Balance/Fader) 36, 42
Best Tuning Memory
(BTM) 21
Betjeningslyd (Beep) 40
Billedrotering (Image Turn) 19
Blandet afspilning
(Shuffle) 25, 27, 33
C
Center Speaker Organizer
(CSO) 37, 42
E
Ekstraudstyr 47
Ekstraudstyr-niveau
(Level) 47
EQ7 35, 42
F
Fader (Balance/Fader) 36, 42
Farvesystem (Output Color
System) 40
Finindstilling af
berøringspanel (Touch Panel
Adjust) 38
Flerkanals udgang (Multi Ch
Output) 44
Formater 9
Fortsætte-afspilning 19
Fortsætte-afspilning for flere
diske (Multi Disc Resume) 45
H
High Pass Filter (HPF) 43
Højttalerlydstyrke
(4.1ch Speaker Level) 37
I
Indledende indstillinger
(Initial Setting) 14
Indstillinger af forældrekontrol
(DVD Parental Control) 24, 44
Indstillinger for ekstraudstyr
(AUX1 Input,
AUX2 Input) 41, 48
Intelligent Time Alignment 36
Intet signal (No Signal) 41
iPod 32, 51
J
JPEG 9, 50
Justere ur (CLOCK-ADJ) 47
K
Knapbelysning (Key
Illumination) 40
Kort-fjernbetjening 12, 14, 51
L
Lokal søgeindstilling
(Local) 16
Low Pass Filter (LPF) 43
Lydformat (Audio) 23
Lydindstillinger (Sound) 42
Lydkanal (Stereo) 24
Lydstyrke 10
Lytteposition (Listening
Position) 36, 42
M
Modtage-menu
(Receive Menu) 16
Monoindstilling (Mono) 16
MP3 9, 50
MPEG-4 9, 51
Multi Border DVD 50
Multi Session CD 50
58
XAV-60
4-164-312-21 (1)
01GB+00COV-EURIX.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 59 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
N
V
NTSC 40
Nulstilling 14
Vinkel (Angle) 19
O
Områdekode 57
Opføre (List) 34
Overgangsfilter
(Crossover Filter) 43
P
PAL 40
Passagerbetjening
(Passenger Control) 33
Picture EQ 38, 43
Programtyper (PTY) 21, 22
W
WMA 9, 50
Z
ZAPPIN afspilningstid
(ZAPPIN Time) 45
ZAPPIN biplyd (ZAPPIN
Tone) 45
ZAPPIN™ 34
R
Radio Data System (RDS) 21
Rear Bass Enhancer
(RBE) 37, 43
Regional (Regional) 22
S
SensMe™ 28
Sikkerhedsfunktion (Security
Control) 47
Sikring 51
Skærmens billedformat
(Aspect) 39, 43
Skærmindstillinger
(Screen) 43
Skærmtype (Monitor Type) 45
Slideshow-interval (JPEG
Slide Show) 45
Slowmotion-afspilning 19
Sprogkode 57
Subwooferens lydstyrke
(Balance/Fader) 36, 42
Subwooferens position 36
Subwooferindstilling
(Subwoofer) 14, 42
T
Trafikmelding (TA) 21, 22
Trafikprogram (TP) 21
U
Undertekstsprog
(Subtitle, DVD Subtitle
Language) 19, 44
Urdisplay (Clock) 11, 43
Ur-klokkeslæt (CT) 21, 22, 40
USB fortsætte-afspilning
(USB Resume) 45
USB-enhed 27
59
XAV-60
4-164-312-21 (1)
04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 60 Tuesday, February 16, 2010 5:29 PM
Register dit produkt online på:
Rekisteröi nyt tuotteesi online:
Registrera produkten online på:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Thailand
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Asenna tämä laite auton kojelautaan
turvallisuuden lisäämiseksi. Lisätietoja
asennuksesta ja liitännistä on toimitetussa
asennus/liitännät-käsikirjassa
Varoitus
Suojaa laite kosteudelta ja sateelta
tulipalo- sekä sähköiskuvaaran
välttämiseksi.
Älä avaa laitteen koteloa
sähköiskuvaaran välttämiseksi. Jätä
huolto- ja korjaustyöt valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi.
MUISTUTUS
Optisten laitteiden käyttö tämän tuotteen
kanssa lisää silmävammojen riskiä. Koska tässä
CD/DVD-soittimessa käytetty lasersäde on
silmille haitallinen, älä yritä purkaa koteloa. Jätä
huoltotoimet valtuutetuille teknikoille.
Tämä tarra sijaitsee laitteen pohjassa.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskeva ainoastaan laitteita, jotka on
myyty EU-direktiivejä soveltavissa
maissa.
Tämän tuotteen on valmistanut Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
EMC:n ja tuoteturvallisuutta koskevien asioiden
valtuutettu edustaja on Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Ota yhteys kaikissa huoltoon tai
takuuseen liittyvissä asioissa erillisiin huolto- tai
takuuasiakirjoissa ilmoitettuihin osoitteisiin.
Vanhojen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (sovelletaan
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset kierrätysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva
symboli ilmoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä.
Se pitää sen sijaan jättää käytössä olevaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Varmistamalla,
että tämä tuote hävitetään oikein autat estämään sen
mahdollisesti aiheuttamat kielteiset vaikutukset ympäristölle
ja ihmisten terveydelle, mikä voisi muussa tapauksessa olla
tulos tämän tuotteen väärästä jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys mahdollistaa luonnonvarojen säästämisen.
Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta, oman taloutesi jätteet keräävältä
yritykseltä tai tämän tuotteen ostoliikkeestä.
Käytettävissä oleva lisälaite: Kauko-ohjain
Vanhojen akkujen
hävittäminen (sovelletaan
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset kierrätysjärjestelmät)
Tämä akussa, paristossa tai sen pakkauksessa esiintyvä
symboli, ilmoittaa ettei tätä tuotteen mukana toimitettua
akkua/paristoa saa käsitellä talousjätteen tapaan. Joissakin
akuissa tai paristoissa tätä symbolia käytetään yhdessä
kemiallisen symbolin kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn
kemiallinen symboli (Pb) lisätään, jos akussa on enemmän
kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 %
lyijyä. Varmistamalla, että nämä akut että nämä akut
hävitetään oikein, autat estämään niiden luonnolle ja
ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheuttamat
haittavaikutukset, mitkä muussa tapauksessa voisivat
olla tuloksena näiden akkujen väärästä
hävittämistavasta. Materiaalien kierrättäminen
auttaa säästämään luonnon voimavaroja. Silloin
kun käytetään tuotteita, jotka turva- tai tietoturvasyiden
takia vaativat jatkuvan yhteyden sisäänrakennettuun
paristoon, tämä paristo tulee vaihdattaa ainoastaan
valtuutetulla henkilökunnalla. Akun oikean käsittelyn
varmistamiseksi jätä tuote sen käyttöajan loputtua
sopivaan elektroniikka- ja sähkötuotteiden
kierrätyslaitokseen. Kaikkien muiden akkujen
käytöstä on lisäohjeita kappaleessa, jossa kuvataan
akun irrottaminen tuotteesta turvallisesti. Jätä akku
sopivaan loppuun käytettyjen akkujen
keräilypisteeseen. Yksityiskohtaisempia tietoja tämän
tuotteen tai akun kierrättämisestä saat oman
paikkakuntasi hallintoviranomaisilta, talousjätteesi
keräyksestä vastaavalta yritykseltä sekä liikkeestä,
josta tämä tuote on ostettu.
Litiumparistoa koskeva huomautus
Älä altista paristoa liialliselle kuumuudelle,
kuten suora auringonvalo, tuli tai vastaava.
2
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Varoitus, joka koskee autoja, joiden
virtalukossa ei ole ACC-asentoa.
Aseta automaattinen virrankatkaisutoiminto
käyttöön (s. 40).
Laitteesta katkeaa virta kokonaan ja
automaattisesti asetettuna aikana sen jälkeen
kun laite on kytketty päältä, mikä estää
akkuvirran turhan kulumisen.
Ellet ole asettanut käyttöön automaattista
virrankatkaisutoimintoa, paina ja pidä
painettuna (SOURCE/OFF) -painiketta joka
kerta kun katkaiset virran virta-avaimella,
kunnes näyttö on sammunut.
Esittelytilan (Demo) peruuttaminen:
katso s. 43.
3
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Sisältö
Huomautuksia turvallisuudesta . . . . . . . . . . . . . 7
Asennusta koskevia huomautuksia . . . . . . . . . . 7
Tekijänoikeudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Soittokelpoiset levyt ja tässä käsikirjassa
käytetyt symbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Säädinten sijainti ja toiminnot . . . . . . . . . . . . . 10
Päälaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kauko-ohjainkortti RM-X170 . . . . . . . . . . 12
Edistyneemmät toiminnot — Levyt
Toistonohjaustoimintojen käyttö
— Toistonohjaus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Audioasetusten tekeminen . . . . . . . . . . . . . . .
Ääniraidan kielen/ formaatin vaihtaminen.
Audiokanavan vaihtaminen . . . . . . . . . . . .
Äänentoiston tason säätäminen
— Dolby D -taso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
24
Asetusten nollaus . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lapsilukko — Käytönrajoitus. . . . . . . . . . . . . 24
Käytönrajoituksen aktivointi . . . . . . . . . . . 24
Alueen ja sen elokuvaluokitusten tason
vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Alkuasetusten palauttaminen . . . . . . . . 14
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto . . . . . . . . . . . 25
Kauko-ohjainkortin
valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Suorahakutoisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Käytön aloittaminen
USB-laitetoiminnot
Perustoiminnot
USB-laitteiden toisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Radion kuunteleminen . . . . . . . . . . . . . 15
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto . . . . . . . . . . . 27
Levyjen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . 17
Musiikista nauttiminen oman mielentilasi
mukaisesti
— SensMe™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ennen SensMe™-toiminnon käyttöä . . . . . 28
"SensMe™ Setup"- ja "Content Transfer" ohjelmistojen asennus tietokoneeseen.. . . . 28
USB-laitteen rekisteröinti "SensMe™ Setup"
-toimintoa käyttämällä . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Raitojen siirtäminen USB-laitteeseen
"Content Transfer" -ohjelmistolla . . . . . . . 29
Raitojen toisto kanavalta
— SensMe™ -kanavat . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tunnelma-kansion raitojen toistaminen
— SensMe™ mood . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Edistyneemmät toiminnot — Radio
Radioasemien tallentaminen pikavalintoihin ja
kuuntelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Asemien automaattinen tallennus
— BTM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Radioasemien manuaalinen tallennus . . . . . 21
Pikavalintapaikoille tallennettujen asemien
kuuntelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
AF- ja TA-asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
PTY:n valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kellonajan (CT) CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
iPod-toiminnot
Näytön säätäminen
iPodin toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kosketuspaneelin kalibrointi . . . . . . . . . . . . . . 38
Toistotilan asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Taustanäytön asetus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto . . . . . . . . . . . .33
Kuvanlaadun valinta
— Picture EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kuvanlaadun räätälöinti . . . . . . . . . . . . . . . 38
iPodin suorakäyttö
— Matkustajakäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kuvasuhteen valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Hyödyllisiä toimintoja
Asetukset
Raitojen/kuvien/videotiedostojen listaaminen
— List. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Raidan/kuvan/videotiedoston valinta . . . . . 34
Tiedostotyypin valinta . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Raidan hakeminen kuuntelemalla raidan osia
— ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vakiokomennon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Äänensäädöt
Äänenlaadun valinta — EQ7 . . . . . . . . . . . . . . 35
Taajuuskäyrän räätälöinti — EQ7 Tune . . .35
Äänenlaadun muokkaaminen . . . . . . . . . . . . . . 36
Äänen optimointi kuuntelupaikan mukaan
— Intelligent Time Alignment. . . . . . . . . . . . . 36
Kuuntelupaikan tarkka kalibrointi
— Intelligent Time Alignment Tune . . . . . . 36
Perusasetusten käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Yleiset asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ääniasetukset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Näytön asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
DVD ja muut toistoasetukset. . . . . . . . . . . . . . 44
Turvakoodin asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Kellon asettaminen aikaan. . . . . . . . . . . . . . . . 47
Lisälaitteiden käyttö
Audio-/videolisälaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Peruutuskamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Peruutuskameran asetukset . . . . . . . . . . . . . 48
jatkuu seuraavalla sivulla t
Kaiuttimen määritys ja
äänenvoimakkuusasetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Virtuaalisen keskikaiuttimen luonti
— CSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Takakaiutinten käyttö subwooferina
— RBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Kaiutinten äänenvoimakkuuden
säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Nestekidepaneelia koskevia
huomautuksia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Levyjä koskevia huomautuksia . . . . . . . . . . 49
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX®/
MPEG-4-tiedostojen toistojärjestys. . . . . . . 50
MP3 -tiedostoista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
WMA -tiedostoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
AAC-tiedostoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
JPEG -tiedostoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
DivX-videoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
DivX Video-on-Demand-toiminnosta. . . . . 51
MPEG-4-tiedostoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
iPodista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Huolto ja kunnossapito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Laitteen irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vikanäytöt /-tiedotteet . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Kielikoodi/aluekoodilista . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Tukisivu:
Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat nähdä uusimmat tätä tuotetta
koskevat tukitiedot, käy seuraavalla www-sivulla:
http://support.sony-europe.com/
Antaa tietoja yhteensopivien digitaalisten audiosoittimien malleista ja
valmistajista
6
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Huomautuksia turvallisuudesta
Asennusta koskevia huomautuksia
• Noudata liikennesääntöjä.
• Ajon aikana
– Älä katsele tai käytä laitetta, sillä se voi kääntää
huomion pois ja aiheuttaa onnettomuuden.
Pysäköi autosi turvalliseen paikkaan, kun haluat
katsella tai käyttää laitetta.
– Älä käytä asetustoimintoa tai muuta toimintoa,
joka voisi johdattaa huomiosi pois tiestä.
– Kun peruutat autolla, muista katsoa
taaksepäin ja tarkkailla ympäristöä
huolellisesti oman turvallisuutesi vuoksi,
vaikka peruutuskamera olisikin kytketty.
Älä luota pelkkään peruutuskameraan.
• Käytön aikana
– Älä työnnä käsiäsi, sormiasi tai mitään vieraita
esineitä laitteen sisään laitteen toiminnan aikana,
sillä seurauksena voi olla loukkaantuminen tai
laitteen vaurioituminen.
– Pidä pienet osat pois lasten ulottuvilta.
– Muista kiinnittää turvavyöt loukkaantumisen
estämiseksi auton äkillisten liikkeiden vuoksi.
• On suositeltavaa, että tämän laitteen asentaa
valtuutettu huoltoteknikko tai teknikko.
– Jos yrität asentaa tämän laitteen itse, katso
toimitettu asennus-/liitäntäkäsikirja ja asenna
laite oikein.
– Virheellinen asennus voi tyhjentää akkua tai
aiheuttaa oikosulun.
• Jos laite ei toimi oikein, tarkista ensin liitännät
toimitetun asennus-/liitäntäkäsikirjan avulla. Jos
kaikki on kunnossa, tarkista sulake.
• Suojaa laitteen pinta vaurioilta.
– Älä altista laitteen pintaa kemikaaleille, kuten
hyönteismyrkylle, hiuslakalle,
hyönteiskarkotteelle jne.
– Älä jätä kumi- tai muovimateriaaleja
kosketuksiin laitteen kanssa pitkäksi aikaa.
Muuten laitteen pinta saattaa vahingoittua tai
muuttaa muotoaan.
• Muista kiinnittää tukevasti asennuksen
yhteydessä.
• Kytke virta pois asennuksen ajaksi. Jos asennat
laitteen, kun auton virta on kytketty, akku saattaa
tyhjentyä tai sähköjärjestelmään voi tulla
oikosulku.
• Varo asennuksen aikana, ettet vahingoita auton
osia, kuten putkia, letkuja, polttoainesäiliötä tai
johtoja poralla, sillä seurauksena voi olla tulipalo
tai onnettomuus.
Onnettomuuden ehkäiseminen
Kuvat tulevat näkyviin vasta kun auto on
pysäköity ja seisontajarru käytössä.
Jos auto alkaa liikkua videotoiston aikana, kuva
vaihtuu automaattisesti taustakuvaan seuraavan
varoituksen näyttämisen jälkeen.
"Video blocked for your safety." (Video
estetty oman turvallisuutesi vuoksi)
REAR VIDEO OUT -liitäntään kytketty näyttö
on toiminnassa myös auton liikkuessa.
Näytön kuva vaihtuu taustakuvaksi, mutta
äänentoisto jatkuu.
Älä käytä laitetta tai katsele lisänäyttöä ajaessasi.
7
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Tekijänoikeudet
Tässä tuotteessa on yhdysvaltalaisilla patenteilla ja
muilla immateriaaliomaisuusoikeuksilla suojattu
kopiosuojatekniikka. Tämän kopiosuojatekniikan
käyttöön on oltava lupa Macrovisionilta, ja se on
tarkoitettu ainoastaan koti- ja muuhun rajoitettuun
käyttöön, ellei Macrovision ole antanut lupaa
muuhun. Ohjelman purkukoodin tietotekninen
avaaminen tai soittimen purkaminen on kielletty.
Valmistettu Dolby
Laboratoriesin lisenssill .
"Dolby" ja kaksois-D-symboli
ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkej .
Microsoft, Windows, Windows
Vista ja Windows Media sekä
niiden logot ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä USA:ssa ja muissa maissa.
Nimet "DVD VIDEO", "DVD-R", "DVD-RW",
"DVD+R" ja "DVD+RW" ovat tavaramerkkejä.
DivX ®, DivX Certified ® ja
niihin liittyvät logot ovat DivX,
Inc:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Musiikintunnistustekniikka ja siihen liittyvä data
on Gracenoten® kehittämää tekniikkaa. Gracenote
on teollisuusstandardi musiikintunnistustekniikassa
ja siihen liittyvässä sisällöntoimituksessa.
Lisätietoja on verkkosivulla www.gracenote.com.
CD:n ja musiikkiin liittyvän datan on toimittanut
Gracenote, Inc., copyright © 2000-2010
Gracenote. Gracenote Software, copyright ©
2000-2010 Gracenote. Tämä tuote ja palvelu
saattaa kuulua yhden tai useamman seuraavista
USA:n patenteista alaisuuteen: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192,
#6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, ja muut
patentit joko julkaistuina tai haussa. Jotkin
palveluista on toimitettu lisenssillä, joka on saatu
yritykseltä Open Globe, Inc. USA:n seuraavaa
patenttia varten: #6,304,523.
Gracenote ja CDDB ovat Gracenoten rekisteröityjä
tavaramerkkejä.. Gracenoten logo ja logotyyppi
sekä “Powered by Gracenote” -logo ovat
Gracenoten tavaramerkkejä.
Tässä tuotteessa käytetään fonttidataa, jonka on
lisensoinut Sonylle Monotype Imaging Inc. tai sen
tytäryhtiöt.
iPod on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki.
ZAPPIN on Sony Corporationin tavaramerkki.
12 TONE ANALYSIS ja sen
logo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
WALKMAN ja
WALKMAN-logo ovat
Sony Corporationin
rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
SensMe ja SensMe-logo ovat
Sony Ericsson Mobile
Communications AB:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Apple, Macintosh ja iTunes ovat Apple Inc:n
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity USA:ssa ja
muissa maissa.
TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU MPEG-4
VISUAALISELLA
PATENTTISALKKULISENSSILLÄ
HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN
KULUTTAJAKÄYTTÖÖN VIDEOKOODAUSTA
VARTEN MPEG-4 -VISUAALISEN
STANDARDIN MUKAISESTI ("MPEG-4
VIDEO") JA/TAI MPEG-4-VIDEON
KOODAUKSEN PURKAMISTA VARTEN, JOKA
OLI KOODATTU KULUTTAJALÄHTÖISESTI
HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN
TOIMINTAAN JA/TAI JOKA SAATIIN
VIDEOJAKELIJALTA, JOKA OLI MPEG LA:N
LISENSOIMA MPEG-4-VIDEON
TUOTTAMISTA VARTEN. LISENSSIÄ EI
MYÖNNETÄ EIKÄ TARKOITETA MIHINKÄÄN
MUUHUN KÄYTTÖÖN. LISÄTIETOJA,
MUKAAN LUKIEN NE, JOTKA LIITTYVÄT
MYYNNIN EDISTÄMISEEN, SISÄISIIN TAI
KAUPALLISIIN KÄYTTÖIHIN JA
LISENSOINTIIN, SAA OSOITTEESTA
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
8
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Soittokelpoiset levyt ja tässä käsikirjassa käytetyt symbolit
Tällä soittimella voi toistaa monia erilaisia video/audiolevyjä.
Seuraavalta listalta voi tarkistaa, onko tässä laitteessa tukea tietylle levylle sekä mitkä toiminnot ovat
käytettävissä tietyntyyppisellä levyllä.
Käsikirjan levysymboli
Levyformaatti
DVD VIDEO
DVD-R* / DVD-R DL*1 / DVD-RW*1
(Video/VR-tila)
VIDEO
1
DVD+R*1 / DVD+R DL*1 / DVD+RW*1
AUDIO
Video-CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0)
Audio-CD
CD-ROM* / CD-R*2 / CD-RW*2
2
*1 Myös audiotiedostoja voidaan tallentaa.
*2 Myös video-/kuvatiedostoja voidaan tallentaa.
Huomautus
"DVD"-nimitystä voidaan käyttää tässä käsikirjassa DVD VIDEO-, DVD-R/RW-, ja DVD+R/RW-levyistä.
Seuraavassa taulukossa esitetään tuetut pakkausformaatit ja niiden tiedostotyypit.
Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat formaatista, levytyypistä riippumatta. Formaatin seuraavassa
näytettävät symbolit kussakin formaatissa käytettävissä olevien toimintojen kuvauksen vieressä.
Käsikirjan formaattisymboli
Tiedostotyyppi
MP3-audiotiedosto
WMA-audiotiedostot
AAC-audiotiedosto
JPEG-kuvatiedosto
DivX®-videotiedosto
MPEG-4
MPEG-4-videotiedosto
Vihje
Lisätietoja pakkausformaateista on sivulla s. 50.
Huomautus
Yhteensopiviakaan levyjä ei voi välttämättä toistaa tällä laitteella niiden tallennustilasta riippuen.
9
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Säädinten sijainti ja toiminnot
Päälaite
Lue yksityiskohtaisempia tietoja nimien
jälkeisiltä sivuilta.
A Z -(poisto)painike s. 17
B Nollauspainike s. 14
C Kauko-ohjainkortin anturi
D Levyaukko s. 17
E TOP-painike
Avaa toistolähdelistan.
F Äänenvoimakkuudensäädin
G SOURCE/OFF-painike
Paina tätä painiketta virran päälle
kytkemiseksi tai toistolähteen vaihtamiseksi:
"Tuner" (Radio), "Disc", "AUX" (Lisälaite),
"USB/iPod".
Paina sekunnin ajan virran päältä
kytkemiseksi.
Paina tätä painiketta vähintään 2 sekuntia
laitteen sulkemiseksi kokonaan.
H Näyttö/kosketuspaneeli
10
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
A "Source List" -näppäin
Avaa toistolähdelistan.
Ruutunäytöt
Kun lähdettä ei ole valittu:
1
2
Source List
Top
B "Top"-näppäin
Avaa toistolähdelistan.
C Kellonäyttö s. 43, 47
D
(Sulje) -näppäin
Sulkee valikon.
E "ATT" (Vaimennus) -näppäin*
Vaimentaa äänen. Paina näppäintä uudelleen
vaimennuksen peruuttamiseksi.
12:00
3
Toistolähdelista:
4
5
6 7
ATT
M.OFF
Disc
Tuner
F
(Asetus) -näppäin
Avaa asetusvalikon.
G "M.OFF" (Näyttö päältä) -näppäin
Näytön ja painikkeiden valaistuksen
sammuttaminen. Voit kytkeä ne takaisin
painamalla mitä tahansa näytön kohtaa.
H Toistolähteen valintanäppäimet
Vaihtaa toistolähteen: "Tuner" (Radio),
"Disc", "AUX" (Lisälaite), "USB/iPod",
"SensMe™."
AUX
* Näkyy vain silloin kun toistolähde on valittu.
SensMe™
USB/iPod
12:00
8
11
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Kauko-ohjainkortti RM-X170
8
1
9
2
q;
3
qa
4
5
qs
qd
qf
6
7
• Kauko-ohjainkorttia voi yleensä käyttää
audiosäätöjen yksinkertaiseen käyttöön. Käytä
valikkokäytössä kosketuspaneelia.
• Lue yksityiskohtaisempia tietoja nimien
jälkeisiltä sivuilta.
• Irrota eristyskalvo ennen käyttöä (s. 14).
A OFF-painike
Paina tätä painiketta toistolähteen
sulkemiseksi/toiminnan keskeyttämiseksi.
Paina ja pidä painettuna tätä painiketta
laitteen sulkemiseksi kokonaan.
B MONITOR OFF -painike
Sulkee näytön ja painikevalaistuksen. Niiden
sytyttämiseksi uudestaan, paina uudelleen
painiketta.
C POSITION -painike
Vaihtaa kuuntelupaikkaa ["Front L"
(etuvasen)/"Front R" (etuoikea)/"Front"
(etu)/"All" Kaikki)/"Custom")käyttäjän
valinta)/"OFF" (Päältä)].
D O (Return) -painike
Palaa edelliseen näyttöön/Palaa VCD*1levyn valikkoon.
qg
qh
E EQ-painike (taajuuskorjain)
Valitsee taajuuskäyrän 7:stä eri
musiikkityypistä("Xplod"/"Vocal"/"Edge"/
"Cruise"/"Space"/"Gravity"/"Custom"/
"OFF").
F Numeropainikkeet s. 26
Radio:
Paina näitä painikkeita pikavalinta-asemien
vastaanottamiseksi.
Paina ja pidä näitä painikkeita painettuna
asemien tallentamiseksi pikavalintapaikoille.
Levy/USB:
Nimikkeen/jakson/raidan paikantaminen.
G CLEAR-painike
Kirjoitetun numeron poistaminen.
H ATT-painike (äänenvaimennus)
Äänen vaimentamiseksi. Paina painiketta
uudelleen vaimennuksen peruuttamiseksi.
I u -painike (toisto/tauko)
12
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
J .m/ M> -painikkeet
Radio:
Tallenna asemat automaattisesti näillä
painikkeilla.
Paina ja pidä painiketta painettuna aseman
hakemiseksi manuaalisesti.
Levy*2/USB:
Paina painiketta jakson/raidan/kohtauksen/
tiedoston ohittamiseksi
Paina ja pidä hetken ajan painettuna
videokuvan pikaselaamiseksi taakse-/
eteenpäin.
Paina ja pidä painettuna selataksesi raitaa
pikanopeudella taakse-/eteenpäin.
*1 PBC-toistotoimintoa käytettäessä.
*2 Toiminta vaihtelee levyn mukaan (s. 19).
*3 Kahta lisälaitetta käytettäessä.
Huomautus
Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu, laitetta
ei voi käyttää kauko-ohjainkortilla, ellei päälaitteen
(SOURCE/OFF) -painiketta paineta tai ellei levyä
aseteta laitteeseen sen aktivoimiseksi.
K DVD-toiston asetuspainikkeet
(AUDIO):
Ääniraidan kielen/formaatin vaihtaminen.
(Vaihtaa audiokanavan VCD/CD/MP3/
WMA/AAC/MPEG-4-levyillä)
(SUBTITLE):
Tekstityskielen vaihtaminen.
(ANGLE):
Kamerakulman vaihtaminen.
(TOP MENU):
DVD:n päävalikon esiinsaaminen.
(MENU):
Levyn valikon avaaminen.
L ZAP-painike
Siirtyy ZAPPIN™-tilaan.
M </M/m/, (Kohdistin)/ENTERpainikkeet s. 17
DVD:n valikon käyttämiseksi.
N SRC (SOURCE) -painike
Kytkee virran päälle tai vaihtaa
toistolähdettä: "Tuner" (Radio), "Disc",
"AUX" (Lisälaite), "USB/iPod".
O MODE-painike
Valitse tätä painiketta painamalla radion
aaltoalue (ULA/KA/PA) tai lisälaite
(AUX1/AUX2)*3.
P VOL (äänenvoimakkuus) +/–
-painikkeet
13
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Käytön aloittaminen
Kauko-ohjainkortin
valmistelu
Asetusten nollaus
Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa tai sen
jälkeen kun autonakku on vaihdettu tai liitäntöjä
on muutettu, laite on palautettava alkuasetuksiin.
Paina nollauspainiketta (s. 10) jollakin terävällä
esineellä, kuten kuulakärkikynällä.
Ennen kuin kauko-ohjainkorttia käytetään
ensimmäisen kerran, poista sen suojakalvo.
Huomautus
Reset-painikkeen painaminen nollaa kellonajan
asetuksen ja joitakin muita muistiin tallennettuja
asetuksia.
Alkuasetusten palauttaminen
Asetusten nollauksen jälkeen alkuasetusten
näyttö tulee esiin.
Initial Setting
Subwoofer
OFF / ON
Listening Position
Front L / Front R
Language
English
OK
1
Paina "Subwoofer"-painiketta
asettaaksesi subwooferin liitäntätilan.
Aseta asetukseksi "ON", jos subwoofer on
kytketty, tai "OFF", ellei subwooferia ole
kytketty.
2
Paina kohtaa "Listening Position"
kuuntelupaikan asettamiseksi.
Aseta asetukseksi "Front L", jos
kuuntelupaikkana on vasen etuistuin, tai
"Front R", jos kuuntelupaikkana on oikea
etuistuin.
3
Paina kohtaa "Language" näyttökielen
asettamiseksi.
Paina tätä kohtaa toistuvasti, kunnes haluttu
kieli (English/Spanish/Russian) tulee esiin.
4
Kosketa "OK".
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
Tätä asetusta voi milloin tahansa myöhemmin
muuttaa asetusvalikosta.
• Lisätietoja subwooferin kytkentätilasta on
sivulla s. 42.
• Lisätietoja kuuntelupaikan asetuksesta on
kappaleessa lue “Äänen optimointi
kuuntelupaikan mukaan — Intelligent Time
Alignment”, s. 36.
• Lisätietoja näyttökielen asetuksesta on sivulla
s. 40.
14
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Perustoiminnot
Radion kuunteleminen
1
Kosketa ensin kohtaa "Source List"
ja sen jälkeen "Tuner".
Radiovastaanoton näyttö ilmestyy esiin.
Source List
ATT
TA
AF
Top
P1
P2
P3
BTM
P4
P5
P6
Memory
Band
Receive
Menu
Preset
List
PTY
List
15
2
Kosketa kohtaa "Band".
12:00
ATT
Source List
TA
AF
Top
Taajuusalueluettelo tulee esiin.
FM1
FM2
FM3
Band
MW
Receive
Menu
15
3
LW
Preset
List
PTY
List
12:00
Kosketa haluttua aaltoaluetta ("FM1", "FM2", "FM3", "MW" tai "LW").
Sulje taajuusalueluettelo koskettamalla kohtaa "Band".
4
Viritä radioasemat.
Asemien automaattinen viritys
Kosketa ./>.
Haku keskeytyy laitteen löytäessä aseman. Jatka hakua, kunnes haluttu asema on löytynyt.
Radion viritys käsin.
Kosketa m/ M niin monta kertaa, että haluttu taajuus on viritetty.
Jos haluat ohittaa useita taajuuksia kerralla, kosketa ja pidä painettuna m/ M.
jatkuu seuraavalla sivulla t
15
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Vastaanoton ohjaimet
Kosketa näyttöä, elleivät vastaanoton säätimet näy.
1
Source List
2
3
4
5
ATT
TA
AF
Top
Band
Receive
Menu
Preset
List
15
6
Nro Yksikkö
PTY
List
12:00
78
9
0
qa
Kosketa edellistä kohtaa halutessasi
1
"Source List" avata toistolähdelistan. (s. 11)
2
"ATT"
vaimentaa äänen. Paina näppäintä uudelleen vaimennuksen peruuttamiseksi.
3
"TA"
asettaa RDS-asetukseksi TA. (s. 22)
4
"AF"
asettaa RDS-asetukseksi AF. (s. 22)
5
"Top"
avata toistolähdelistan. (s. 11)
6
m /M
virittää asemat manuaalisesti.
Kosketa ja pidä kohtaa painettuna halutessasi ohittaa taajuuksia keskeytyksettä.
7
./>
virittää asemat automaattisesti.
8
"Band"
avata aaltoaluelistan ja vaihtaa aaltoaluetta.
9
"Receive
Menu"
avata vastaanottovalikon, joka sisältää seuraavat kohdat.
• "Mono": Kosketa tätä kohtaa monofonisen tilan ottamiseksi käyttöön, jos
FM-vastaanoton laatu on heikko. Palauta stereovastaanotto valitsemalla "OFF".
• "Local": Kosketa tätä kohtaa, jos haluat virittää ainoastaan voimakasta
signaalia lähettävät asemat. Jos haluat virittää normaalit asemat, valitse "OFF".
• "Regional" (s. 22)
0
"Preset List" Kosketa tätä kohtaa tallennettujen asemien luettelon näyttämiseksi tai asemien
tallentamiseksi. (s. 21)
qa
"PTY List"
avata PTY-listan. (s. 22)
Vastaanoton aikana näkyvät ilmaisimet
B
A
Source List
ATT
TA
Band
AF
Top
Receive
Menu
15
C
Preset
List
PTY
List
12:00
A Nykyisen toistolähteen kuvake*1
B Aaltoalueen numero, esivalintanumero*2, Taajuus*3 /
tila
C Äänenvoimakkuus*4
D Asetuksen tila (CSO, EQ7, RBE)
*1 Tulee esiin ainoastaan silloin kun säätimet näkyvät.
*2 Näkyy vain, kun vastaanotettava asema on tallennettu
muistiin.
*3 RDS-asemaa vastaanotettaessa näytölle ilmestyy
ohjelmapalvelun nimi. Yksityiskohtaisia tietoja on
kappaleessa lue “RDS”, s. 21.
*4 Kun ATT-toiminto on aktivoitu, näytölle ilmestyy
ilmaisin.
D
16
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Levyjen toistaminen
Levystä riippuen jotkin toiminnot voivat olla erilaisia tai eivät ole käytettävissä.
Lue lisätietoja levyn mukana tulleista käyttöohjeista.
1
Aseta levy paikalleen (etikettipuoli ylöspäin).
Toisto käynnistyy automaattisesti.
Jos DVD-valikko tulee esiin
Kosketa suoraan DVD-valikossa näkyvää yksikköä.
Voit myös käyttää valikon ohjauspaneelia, joka saadaan esiin koskettamalla näyttöä jostakin muusta
kohdasta kuin valikkoyksikön alue. Siirrä kohdistinta b/v/V/B -painikkeilla ja kosketa sen jälkeen
"Enter"-painiketta valinnan vahvistamiseksi.
Jos valikon ohjauspaneeli ei tule näkyviin, kun kosketat näyttöä, käytä kauko-ohjainkorttia.
DVD-valikosta
DVD on jaettu useaan osaan, jotka muodostavat yhdessä elokuva- tai musiikkikokonaisuuden. Näitä osioita
kutsutaan "nimikkeiksi". Kun toistat DVD-levyä, jolla on useita nimikkeitä, voit valita haluamasi nimikkeen DVDlevyn ylävalikosta. DVD-levyillä, joilla on mahdollista valita esimerkiksi tekstityksen/ääniraidan kieli, voit valita nämä
asetukset DVD-valikosta.
Jos levyllä on JPEG-tiedostoja
Diaesitys alkaa automaattisesti.
Toiston keskeyttäminen
Paina (SOURCE/OFFF) -painiketta sekunnin ajan.
Huomautus
DTS-formaatin levyille ei ole tukea. Äänentoisto ei onnistu, jos DTS-formaatti valitaan.
Levyn poistaminen
Paina päälaitteen Z -painiketta.
jatkuu seuraavalla sivulla t
17
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Toiston ohjaimet
Kosketa näyttöä, elleivät toiston säätimet näy.
Samat kaikille levyille/formaateille
1
Source List
2
3
4
5
ATT
TA
AF
Top
DVD
Control
15
6
Source List
TA
Play Menu
SHUF
AF
DVD
Control
12:00
7
ATT
15
Top
Play Menu
SHUF
12:00
9
8
MPEG-4
Source List
ATT
TA
AF
Top
PBC Panel
Source List
ATT
TA
Play Menu
SHUF
AF
List
Top
Play Menu
SHUF
Album
15
12:00
0
qa
Source List
ATT
15
12:00
qa
qs
qs
TA
AF
ZAP
Top
List
Play Menu
SHUF
Album
15
12:00
qd
Nro Yksikkö
Kosketa edellistä kohtaa halutessasi
1
"Source List"
avata toistolähdelistan. (s. 11)
2
"ATT"
vaimentaa äänen. Paina näppäintä uudelleen vaimennuksen
peruuttamiseksi.
3
"TA"
asettaa RDS-asetukseksi TA. (s. 22)
4
"AF"
asettaa RDS-asetukseksi AF. (s. 22)
5
"Top"
avata toistolähdelistan. (s. 11)
18
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Nro Yksikkö
6
./>
Kosketa edellistä kohtaa halutessasi
ohittaa jakson/raidan/kohtauksen/kuvan/tiedoston
Kosketa ja pidä hetken ajan painettuna tätä painiketta videon
selaamiseksi eteen-/taaksepäin ja tämän jälkeen useita kertoja
uudelleen nopeuden vaihtamiseksi (× 2 t × 12 t × 120 t
× 2…)*1. Peruuta koskettamalla kohtaa u.
Kosketa ja pidä audioraidan kelaamiseksi eteen-/taaksepäin.
Kosketa ja pidä painettuna taukotilassa > -painiketta
toistaaksesi videon hidastetulla toistolla. Peruuta päästämällä
painike.
7
u
tauottaa toiston/ jatkaa toistoa tauon jälkeen.
8
"Play Menu"
avata toistovalikon, joka sisältää seuraavat kohdat.
• "Repeat"/"Shuffle" (s. 25)
• "Dolby D Level" (vain DVD VIDEO -toisto) (s. 24)
• "Stereo" (Vain VCD-/CD-/MP3-/WMA-/AAC-toisto) (s. 24)
• "Image Turn" (vain JPEG-toisto): Kosketa kuvan
kääntämiseksi vasemmalle/oikealle.
• "Audio" (Vain DivX/MPEG-4-toisto) (s. 23, 24)
• "Subtitle" (vain DivX-toisto): Kosketa useita kertoja
kytkeäksesi pois/valitaksesi tekstityskielen.*2*3
9
"DVD Control"
avata DVD-ohjausvalikon, joka sisältää seuraavat kohdat.
• "Audio": Kosketa useita kertoja ääniraidan kielen/
audioformaatin valitsemiseksi. (s. 23)*2
• "Subtitle": Kosketa useita kertoja kytkeäksesi pois/valitaksesi
tekstityskielen.*2*3
• "Angle": Kosketa monta kertaa kamerakulman
vaihtamiseksi.*2
• "Top Menu": Kosketa tätä kohtaa DVD-levyn ylävalikon
avaamiseksi.*2
• "Menu": Kosketa tätä kohtaa levyn valikon avaamiseksi.*2
0
"PBC Panel"
näyttää PBC-valikon ohjauspaneelin. (s. 23)
qa
"Album" –/+
ohittaa albumin (kansion) MP3-/WMA-/AAC-/JPEG-/DivX-/
MPEG-4-levyltä.
qs
"List"
listata raita-/kuvia-/videotiedostot. (s. 34)
qd
"ZAP"
siirtyä ZAPPIN-tilaan. (s. 34)
*1 Nopeus vaihtelee formaatin tai tallennusmenetelmän mukaan.
*2 Ei käytettävissä levystä riippuen.
*3 Kun 4 numeron kehote tulee esiin, kirjoita halutun kielen kielikoodi (s. 57).
Huomautus
Jos levyllä on useita tiedostotyyppejä, vain valittua tiedostotyyppiä (audio/video/kuva) voi toistaa. Lisätietoja
tiedostotyypin valinnasta: lue “Tiedostotyypin valinta”, s. 34.
JPEG-toistoa koskevia huomautuksia
• Jos suurikokoista kuvaa kierretään, sen näyttäminen saattaa kestää pidempään.
• Progressiivisia JPEG-tiedostoja ei voida näyttää.
jatkuu seuraavalla sivulla t
19
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Toiston aikana näkyvät ilmaisimet
Kosketa kevyesti näytön pintaa ilmaisinten esiin saamiseksi.
Audiolevyjen toiston aikana näkyvät aina tietyt ilmaisimet.
MPEG-4
A
Source List
ATT
TA
AF
Top
DVD
Control
Play Menu
SHUF
15
12:00
B
C
D
E
Source List
ATT
F
TA
AF
ZAP
Top
List
A Nykyisen toistolähteen kuvake
B Äänenvoimakkuus*1
C Formaatti, toistotila, Kulunut toistoaika*2,
Jakson/nimikkeen/albumin (kansion)/raidan
numero*3*4, audioformaatti*5, Asetuksen tila
(CSO, EQ7, RBE)
D Toiston tila, kulunut toistoaika*2
E Raidan nimi, albumin nimi, artistin nimi
F Albumin kuvanäyttö*6
G Formaatti, raidan numero, albumin numero*7,
Asetuksen tila (CSO, EQ7, RBE)
*1 Kun ATT-toiminto on aktivoitu, näytölle ilmestyy
ilmaisin.
*2 JPEG-toiston tai PBC-toimintoja hyödyntävän VCDtoiston aikana mitään ilmaisinta ei tule esiin.
*3 Ilmaisimet vaihtelevat levyltä toiselle/formaatista
toiseen.
*4 VCD-levyä PBC-toiminnolla toistettaessa (s. 23) ei
ilmaisin tule näkyviin.
*5 Vain DVD-/DivX-levyt.
*6 Suositeltu koko on koosta 240 × 240 kokoon 960 × 960
kuvapistettä.
*7 Vain MP3/WMA/AAC.
Play Menu
SHUF
Album
15
12:00
G
20
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Edistyneemmät toiminnot — Radio
Näyttöyksiköt
A
Radioasemien tallentaminen
pikavalintoihin ja kuuntelu
Source List
ATT
TA
AF
Top
Muistutus
Virittäessäsi asemia autoa ajaessasi käytä
voimakkaimpien asemien viritystoimintoa
(BTM) onnettomuuksien välttämiseksi.
Band
Asemien automaattinen tallennus
— BTM
1
2
Kosketa ensin kohtaa "Source List" ja
sen jälkeen "Tuner".
Vaihda taajuusaluetta koskettamalla kohtaa
"Band" ja valitsemalla sitten haluttu
taajuusalue ("FM1", "FM2", "FM3", "MW"
tai "LW").
Kosketa kohtaa "Preset List" ja sen
jälkeen kohtaa "BTM".
Laite tallentaa asemat taajuusjärjestyksessä
esivalintaluetteloon ("P1"–"P6").
Piippaus vahvistaa asetuksen tallennuksen
muistiin.
Receive
Menu
Preset
List
15
PTY
List
12:00
B
C
A Taajuusalueen numero, esivalintanumero,
taajuus (ohjelmapalvelun nimi), RDS-tiedot,
TA*1
B Stereo*2, RDS*3, TP*4
C Kellonäyttö
*1
*2
*3
*4
Liikennetietojen aikana
ULA-vastaanoton aikana.
RDS-vastaanoton aikana.
Liikenneohjelman vastaanoton aikana.
RDS-palvelut
Radioasemien manuaalinen
tallennus
1
2
3
Kun vastaanotat asemaa, jonka haluat
tallentaa, kosketa kohtaa "Preset List".
Kosketa kohtaa "Memory" ja sitten
numeroa luettelosta ("P1"–"P6").
Numero ja vahvistusnäyttö tulevat näytölle.
Kosketa "Yes".
Asema tallentuu muistiin.
Huomautus
Jos tallennat jo varatulle numerolle uuden
radioaseman, vanha asema häviää uuden tieltä.
Vihje
Kun RDS-asema on tallennettu pikavalintapaikalle,
sen AF/TA-asetus tallennetaan samalla kertaa (s. 22).
Pikavalintapaikoille tallennettujen
asemien kuuntelu
1
2
Valitse taajuusalue ja kosketa sitten
kohtaa "Preset List".
Kosketa haluttua numeroa ("P1"– P6").
RDS
Yhteenveto
21
Radio Data System -palvelulla (RDS) varustetut
ULA-asemat lähettävät normaalin
ohjelmasignaalin ohessa ylimääräisiä, eikuunneltavassa digitaalisessa muodossa olevia
tekstitietoja.
Tässä virittimessä on automaattisesti
käytettävissä seuraavat RDS-palvelut:
AF (Vaihtoehtoiset taajuudet)
Valitsee ja virittää ohjelman sitä
voimakkaimmalla signaalilla verkossa
lähettävälle asemalle. Tätä toimintoa
käyttämällä voit keskeytyksettä kuunnella
samaa ohjelmaa pitkää ajomatkaa ajaessasi
tarvitsematta virittää radiota käsin aina tätä
ohjelmaa lähettävälle asemalle.
TA (Liikennetiedote)/ TP (Liikenneohjelma)
Lähettää tuoreita liikenneuutisia/ohjelmia.
Liikennetiedotuksen/ohjelman käynnistyessä
lähetys siirtyy kuunnellulta toistolähteeltä
liikennelähetykseen.
PTY (Ohjelmatyypit)
Näyttää parhaillaan kuunneltavan ohjelman
tyypin. Hakee myös asemia valitun
ohjelmatyypin perusteella.
CT (Kellonaika)
RDS-lähetyksen mukana tuleva CT-data
(kellonaikatiedot) asettaa kellon oikeaan
aikaan.
Huomautuksia
• Maasta/alueesta riippuen kaikkia RDS-palveluita ei
välttämättä ole käytettävissä.
• RDS ei toimi, jos lähetteen voimakkuus on heikko tai
ellei kohdalleen viritetty asema lähetä RDS-tietoja.
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
AF- ja TA-asetukset
PTY:n valinta
1
1
Kosketa vastaanoton/toiston aikana
kohtaa "AF" tai "TA" niiden
aktivoimiseksi
Näppäimen väri vaihtuu, kun se on
aktivoitunut.
Toiminnon passivoimiseksi, kosketa
näppäintä uudelleen.
RDS-asemien tallentaminen AF- tai
TA-asetuksilla
Voit esivirittää RDS-asemat AF/TA-asetuksella.
Jos käytät BTM-toimintoa, ainoastaan RDSasemat tallennetaan samalla AF/TA-asetuksella.
Jos esivirität asemat pikavalintapaikoille käsin,
voit esivirittää sekä RDS- että ei-RDS-asemat
kunkin omalla AF/TA-asetuksellaan.
1 Aseta AF/TA-asetus, ja tallenna sen jälkeen
asema BTM-toiminnolla tai käsin.
Hätätiedotusten vastaanotto
AF- tai TA-toiminnon ollessa käytössä
hätätiedotteet keskeyttävät automaattisesti
aikaisemmin valitun toistolähteen toiston.
Vihje
Jos säädät äänenvoimakkuutta liikennetiedotuksen
aikana, tämä asetus tallennetaan muistiin, ja sitä
käytetään seuraavien liikennetiedotusten aikana,
riippumatta liikennetiedotetta ennen käytetystä
äänenvoimakkuudesta.
Saman paikallisohjelman käyttäminen
keskeytyksettä — Regional
AF-toiminnon ollessa käytössä: tämän laitteen
tehdasasetus rajoittaa kuuntelun yhdelle alueelle,
jolloin asema ei siirry toiselle alueohjelmaa
voimakkaammalla signaalilla lähettävälle
asemalle.
Jos poistut tämän alueellisen ohjelman
kuuluvuusalueelta, poista aluetoiminto käytöstä
ULA-vastaanoton aikana.
Kosketa kohtaa "Receive Menu" ja sen jälkeen
"Regional"-ruutua "OFF"-asetuksen
valitsemiseksi.
Huomautus
Tämä toiminto ei ole käytettävissä IsossaBritanniassa eikä tietyillä muilla alueilla.
Paikallislinkkitoiminto (vain IsossaBritanniassa)
Paikallislinkkitoiminto antaa mahdollisuuden
valita alueelta muita paikallisasemia, vaikka ne
eivät olisikaan tallennettuina numeroille.
1 Kosketa FM-vastaanoton aikana kohtaa
"Preset List" ja sen jälkeen numeroa ("P1"–
"P6"), jolle paikallisasema on tallennettu.
2 Kosketa 5 sekunnin sisällä uudestaan
paikallisaseman numeroa.
Toista menettely, kunnes haluttu
paikallisradioasema on löytynyt.
Kosketa FM-lähetyksen aikana kohtaa
"PTY List".
PTY-luettelo tulee näkyviin, jos asema
lähettää PTY-tietoja.
Voit vierittää luetteloa koskettamalla v/V.
2
Kosketa haluttua ohjelmatyyppiä.
Viritin alkaa hakea valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää radioasemaa.
Kosketa PTY-listan sulkemiseksi kohtaa "PTY
List".
Ohjelmatyypit
"News" (Uutisia), "Current Affairs"
(Ajankohtaista), "Information" (Tiedotuksia),
"Sport" (Urheilua), "Education" (Opetus),
"Drama" (Kuunnelmia), "Cultures"
(Kulttuuria), "Science" (Tiede), "Varied
Speech" (Sekalaisia puheohjelmia), "Pop
Music" (Listamusiikkia), "Rock Music"
(Rokkia), "Easy Listening" (Kevyttä
viihdemusiikkia), "Light Classics M"
(Kevyttä klassista), "Serious Classics"
(Klassista), "Other Music" (Muu musiikki),
"Weather & Metr" (Säätietoja), "Finance"
(Talous), "Children’s Progs"
(Lastenohjelmia), "Social Affairs"
(Yhteiskunnallista), "Religion" (Uskonto),
"Phone In" (Kuuntelijat soittavat), "Travel &
Touring" (Matkailu), "Leisure & Hobby"
(Vapaa-aika), "Jazz Music" (Jatsia),
"Country Music" (Kantria), "National
Music" (Kotimaista musiikkia), "Oldies
Music" (Vanhempaa listamusiikkia), "Folk
Music" (Etnoa), "Documentary"
(Dokumentaareja)
Huomautus
Tätä toimintoa ei voi käyttää tietyissä maissa/alueilla,
joissa ei ole käytettävissä PTY-tietoja.
Kellonajan (CT) CT
1
Aseta asetuksista "CT"-asetukseksi
"ON" (s. 40).
Huomautuksia
• CT-toiminto ei välttämättä toimi, vaikka RDS-aseman
vastaanotto onnistuisikin.
• CT-toiminnolla asetettu aika saattaa poiketa hieman
oikeasta ajasta.
22
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Edistyneemmät toiminnot — Levyt
Ääniraidan kielen/ formaatin
vaihtaminen
Toistonohjaustoimintojen käyttö
— Toistonohjaus
DVD-levyjen ääniraidan kieli voidaan vaihtaa,
jos levylle on tallennettu useita kieliä.
DVD/DivX-levyillä voit vaihtaa myös
audioformaattia, jos levy on tallennettu useilla
eri audioformaateilla (esim. Dolby Digital).
DVD-levyt
PBC-valikon avulla voit käyttää soitinta
vuorovaikutteisesti PBC-yhteensopivaa
VCD-levyä toistettaessa .
1
Käynnistä PBC-yhteensopivan
VCD-levyn toisto.
PBC-valikko tulee esiin.
2
Kosketa kohtaa "PBC Panel".
Valikon ohjauspaneeli tulee esiin.
3
Valitse haluttu yksikkö
numeronäppäimillä ja paina sen
jälkeen "Enter"-painiketta.
4
1
Kosketa toiston aikana kohtaa
"DVD Control".
2
Kosketa "Audio" niin monta kertaa, että
haluttu ääniraidan kieli/audioformaatti
tulee näkyviin.
Ääniraidan kieli
Source List
Audio
Käytä vuorovaikutteisia valikoita
ohjeiden mukaisesti.
Paina edelliseen näyttöön palaamiseksi
O -painiketta.
Säädinten piilottamiseksi kosketa kohtaa
"Close".
Audio
Kosketa laitteen ollessa päältä kohtaa
"Source List", ja sen jälkeen
kohtaa
.
2
Kosketa kohtaa "Visual".
Visuaalinen asetusvalikko tulee esiin.
3
Vieritä ruutua v/V -painikkeilla ja
kosketa sen jälkeen kohtaa "Video CD
PBC" sen asetuksen asettamiseksi
"OFF"-asetukseen.
4
Audioasetusten tekeminen
Huomautus
DTS-formaatin levyille ei ole tukea. Äänentoisto ei
onnistu, jos DTS-formaatti valitaan.
AF
Subtitle
Top
Dolby D 3/2.1
Angle
Top Menu
Menu
Play Menu
SHUF
15
12:00
Audioformaatti/kanavien numerot*
Ääniraidan kieli vaihtuu valittavissa olevien
kielten välillä.
Kun 4 numeron kehote tulee esiin, kirjoita
halutun kielen kielikoodi (s. 57).
Jos sama kieli näkyy useammin kuin kerran,
levylle on tallennettu useita audioformaatteja.
* Formaatin nimi ja kanavien numerot näkyvät
seuraavasti. Esimerkki: Dolby Digital 5.1 ch
Takakomponentti ×2
Käynnistä VCD:n toisto.
PBC-valikko ei tule näkyviin toiston aikana.
Huomautuksia
• Valikon yksiköt ja toiminnot vaihtelevat levystä
riippuen.
• PBC-toiston aikana raidan numero, toistolaite jne.
eivät näy toistovalikossa.
• Toistomuisti ei toimi ilman PBC:tä suoritettavassa
toistossa.
TA
DVD
Control
Toisto ilman PBC-toimintoa
1
ATT
1: English
Dolby D 3 / 2 . 1
Etukomponentti ×2 +
Keskikomponentti ×1
LFE-komponentti ×1
Sulje DVD-ohjausvalikko koskettamalla kohtaa
"DVD Control".
DivX
1
Kosketa toiston aikana kohtaa
"Play Menu" ja kosketa sen jälkeen
kohtaa "Audio" niin monta kertaa, että
haluttu audioformaatti tulee näkyviin.
Sulje toistotilavalikko koskettamalla kohtaa
"Play Menu".
23
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Audiokanavan vaihtaminen
Lapsilukko — Käytönrajoitus
*
MPEG-4
Toistettaessa VCD/CD/MP3/WMA/AAC/MPEG4-levyä voit valita kuunneltavaksi oikean tai
vasemman kanavan äänen molemmista, sekä
oikeasta että vasemmasta kaiuttimesta.
Vaihtoehdot näytetään seuraavassa.
"2-Ch": Tavallinen stereoääni (oletus)
"L-Ch": Vasemman kaiuttimen ääni (mono)
"R-Ch": Oikean kaiuttimen ääni (mono)
VCD/CD/MP3/WMA/AAC-levyjä
toistettaessa
1
Kosketa toiston aikana kohtaa
"Play Menu" ja kosketa sen jälkeen
kohtaa "Stereo" niin monta kertaa, että
haluttu audiokanava tulee näkyviin.
MPEG-4-levyjä toistettaessa
1
Kosketa toiston aikana kohtaa
"Play Menu" ja kosketa sen jälkeen
kohtaa "Audio" niin monta kertaa, että
haluttu audiokanava tulee näkyviin.
Sulje toistotilavalikko koskettamalla kohtaa
"Play Menu".
Huomautus
Levystä riippuen audioasetusta ei voi välttämättä
vaihtaa.
Vihje
Toistoa voi ohjata myös kauko-ohjainkortilla
(painamalla (AUDIO) -näppäintä niin monta kertaa
kuin tarvitaan).
Äänentoiston tason säätäminen
— Dolby D -taso
Voit säätää Dolby Digital -formaatilla tallennetun
DVD-levyn äänenvoimakkuustasoa
vähentääksesi levyn ja toistolähteen välistä
äänenvoimakkuuden eroa.
1
Kosketa toiston aikana kohtaa
"Play Menu".
2
Valitse "ON"-asetus koskettamalla
"Adjust"-ruutua.
3
Kosketa kohtaa –/+ niin monta kertaa
kuin tarvitaan toistotason
säätämiseksi.
Toistotaso on säädettävissä yksiportaisilla
askelmilla välillä –10 – +10.
Sulje toistotilavalikko koskettamalla kohtaa
"Play Menu".
* Ei koske DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW-levyjä
VR-tilassa.
Voit lukita haluamasi levyn tai asettaa
toistorajoituksia ennalta määrätyn tason,
esimerkiksi katsojan iän, mukaisesti.
Rajoituksella varustettujen kohtausten katselu
estetään tai ne korvataan toisilla kohtauksilla,
kun käytönrajoitustoiminnon kanssa
yhteensopivaa DVD-levyä toistetaan.
Käytönrajoituksen aktivointi
1
Kosketa laitteen ollessa päältä kohtaa
"Source List", ja sen jälkeen
kohtaa
.
2
Kosketa kohtaa "Visual".
Visuaalinen asetusvalikko tulee esiin.
3
Vieritä ruutua v/V -painikkeilla ja
kosketa sen jälkeen kohtaa
"DVD Parental Control".
Salasanan asetusnäyttö tulee esiin.
4
Kirjoita salasanasi numeronäppäimillä
ja kosketa sen jälkeen kohtaa "OK".
5
Vahvista salasanasi kirjoittamalla se
uudelleen numeronäppäimillä ja
kosketa sen jälkeen kohtaa "OK".
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
Voit poistaa syötetyn numeron koskettamalla
"Clear"-painiketta.
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
Käytönrajoituksen poistaminen
käytöstä
1 Suorita uudelleen yllä olevat kohdat 1–3.
Käytönrajoituksen avausnäyttö tulee esiin.
2 Syötä voimassa oleva salasanasi koskettamalla
numeropainikkeita.
Teksti "Parental Unlocked" (Käytönrajoitus
avattu) tulee näkyviin, ja käytönrajoitus on
poistettu.
Salasanan vaihtaminen
Poista käytönrajoitustoiminto käytöstä ja ota se
uudelleen käyttöön uudella salasanalla.
24
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Alueen ja sen elokuvaluokitusten
tason vaihtaminen
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto
Rajoitustasot voidaan asettaa alueen ja
elokuvaluokitusten mukaisesti.
1
Kosketa laitteen ollessa päältä kohtaa
"Source List", ja sen jälkeen
kohtaa
.
2
Kosketa kohtaa "Visual".
Visuaalinen asetusvalikko tulee esiin.
3
Vieritä ruutua v/V -painikkeilla ja
kosketa sen jälkeen kohtaa
"DVD Parental Area".
Jos käytönrajoitus on jo käytössä, salasanan
kirjoitusnäyttö tulee esiin.
Kirjoita asetuksen vaihtamiseksi salasanasi.
Vaihtoehdot tulevat näkyviin.
4
5
6
Sovella alueen elokuvarajoituksia
koskettamalla sitä.
Jos olet valinnut "Other", kirjoita
“Aluekoodilista”, s. 57 -listalla oleva
aluekoodi numeronäppäimillä
Kosketa kohtaa "DVD Parental Rating".
Vaihtoehdot tulevat näkyviin.
Mitä pienempi numero, sitä tiukempi
rajoitustaso.
Kosketa haluttua asetusta.
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
MPEG-4
1
Kosketa toiston aikana kohtaa
"Play Menu" ja kosketa sen jälkeen
"Repeat"- tai "Shuffle"-ruutua niin
monta kertaa kuin tarvitaan, että
haluttu vaihtoehto tulee näkyviin.
Source List
TA
AF
Chapter
OFF
ON
Repeat
Shuffle
Adjust
Top
Dolby D Level 0
DVD
Control
15
Play Menu
SHUF
12:00
Jatkuva toisto tai satunnaissoitto käynnistyy.
Sulje toistotilavalikko koskettamalla kohtaa
"Play Menu".
Jatkuvan toiston vaihtoehdot ja kunkin levyn/
formaatin vaihtumisjärjestys näytetään
seuraavassa taulukossa.
Levy/
formaatti
Vaihtoehdot
*1
MPEG-4
25
ATT
"OFF": Palaa normaaliin
toistotilaan.
"Title": Toistaa jatkuvalla toistolla
nykyistä nimikettä.
"Chapter": Toistaa jatkuvalla
toistolla nykyistä jaksoa.
"OFF": Palaa normaaliin
toistotilaan.
"Track": Toistaa jatkuvalla
toistolla nykyistä raitaa.
"OFF": Palaa normaaliin
toistotilaan.
"Track": Toistaa jatkuvalla
toistolla nykyistä raitaa.
"Album": Toistaa jatkuvalla
toistolla nykyistä albumia
(kansiota).
"OFF": Palaa normaaliin
toistotilaan.
"Image": Toistaa jatkuvalla
toistolla nykyistä kuvaa.
"Album": Toistaa jatkuvalla
toistolla nykyistä albumia.
"OFF": Palaa normaaliin
toistotilaan.
"Movie": Toistaa jatkuvalla
toistolla nykyistä videotiedostoa.
"Album": Toistaa jatkuvalla
toistolla nykyistä albumia
(kansiota).
jatkuu seuraavalla sivulla t
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Satunnaissoiton vaihtoehdot ja kunkin levyn/
formaatin vaihtumisjärjestys näytetään
seuraavassa taulukossa.
Levy/
formaatti
Suorahakutoisto
Vaihtoehdot
*2
*1
"OFF": Palaa normaaliin
toistotilaan.
"Title": Toistaa nykyisen
nimikkeen jaksoja arvotussa
järjestyksessä.
"OFF": Palaa normaaliin
toistotilaan.
"Disc": Toistaa nykyisen levyn
raitoja arvotussa järjestyksessä.
"OFF": Palaa normaaliin
toistotilaan.
"Album": Toistaa nykyisen
albumin (kansion) raitoja/kuvia/
videotiedostoja arvotussa
järjestyksessä.
MPEG-4
Voit hakea levyltä suoraan esiin halutun kohdan
näppäilemällä nimikkeen tai jakson tms.
numeron.
1
Valitse toiston aikana kaukoohjainkortin numeronäppäimillä
yksikön (raidan, nimikkeen, tms.)
numero ja paina sen jälkeen
(ENTER) -painiketta.
Toisto käynnistyy valitun kohdan alusta.
Levyn tai formaatin hakuyksiköt ovat seuraavat.
DVD: Nimike tai jakso*1
VCD*2/CD/MP3/WMA/AAC: Raita
JPEG: Kuva
DivX/MPEG-4: Tiedosto
*1 Hakuyksikkö riippuu asetuksesta.
*2 Käytettävissä ainoastaan silloin, kun VCD-levyä
toistetaan ilman PBC-toimintoa.
MPEG-4
Hakuyksikön asettaminen (vain DVD)
*1 Käytettävissä ainoastaan silloin kun käytössä ovat
versiot 1.0/1.1 VCD, tai 2.0 VCD ilman
PBC-toimintoa.
*2 Ei koske DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW-levyjä
VR-tilassa.
Voit asettaa hakuyksikön (nimike tai jakso)
DVD-toistoa varten.
1
Kosketa ensin kohtaa "Source List" ja
sen jälkeen kuvaketta
.
2
Kosketa kohtaa "Visual".
Visuaalinen asetusvalikko tulee esiin.
3
Vieritä ruutua v/V -painikkeilla ja
kosketa sen jälkeen "DVD Direct
Search" asettaaksesi asetukseksi
"Chapter" tai "Title".
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
26
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
USB-laitetoiminnot
Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta on
tukisivulla.
Tukisivusto
http://support.sony-europe.com
• MSC- (Mass Storage Class) ja MTP-tyyppisiä
(Media Transfer Protocol) USB-laitteita, jotka
ovat yhteensopivia standardin kanssa, voidaan
käyttää.
• Vastaava koodekki on MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a), JPEG (.jpg), DivX (.avi)
ja MPEG-4 (.mp4).
• USB-laitteen tietojen varmuuskopiointia
suositellaan.
Huomautuksia
• Kytke USB-laite tähän laitteeseen sen jälkeen kun
olet käynnistänyt tämän laitteen. USB-laitteesta
riippuen voi seurauksena olla USB-laitteen
toimintahäiriö tai vahingoittuminen, mikäli se
kytketään tähän laitteeseen ennen tämän laitteen
käynnistämistä.
• Suurikokoisen tiedoston toiston käynnistyminen
saattaa viedä aikaa.
USB-laitteiden toisto
1
Irrota USB-liittimen suoja
USB-liittimestä ja kytke USB-laite
tämän laitteen USB-liitäntään.
Toisto käynnistyy automaattisesti.
Jos vain yksi USB-laite on kytketty tähän
laitteen, voit käynnistää toiston koskettamalla
kohtaa "Source List" ja sen jälkeen kohtaa
"USB/iPod".
Yksityiskohtaisia tietoja USB-liitännän
sijainnista on toimitetussa Asennus/liitännätkäsikirjassa.
Toiston aikana käytettävät säätimet
ja näkyvät ilmaisimet
Voit ohjata USB-toistoa samalla tavoin kuin
levyn toistoa. Yksityiskohtaisia tietoja on
kappaleessa lue “Toiston ohjaimet”, s. 18.
Lisätietoja toiston aikana näkyvistä ilmaisimista
on kappaleessa lue “Toiston aikana näkyvät
ilmaisimet”, s. 20.
Toiston keskeyttäminen
Paina (SOURCE/OFFF) -painiketta sekunnin
ajan.
USB-laitteen irrottaminen
27
Keskeytä toista ja irrota laite sen jälkeen.
Älä irrota USB-laitetta kesken toiston, koska
silloin USB-laitteella olevat tiedot saattavat
vaurioitua.
Käyttöä koskevia huomautuksia
• Älä käytä USB-laitteita, jotka ovat niin suuria tai
raskaita, että ne putoavat lattialle tärinän johdosta tai
aiheuttavat liitännän irtoamisen.
• Älä säilytä USB-laitetta pysäköidyssä autossa.
Seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• Laite ei tunnista USB-keskittimen (hub) kautta
kytkettyjä USB-laitteita.
Toistoa koskevia huomautuksia
• Jos USB-laitteella on useita tiedostotyyppejä, vain
valittua tiedostotyyppiä (audio/video/kuva) voi
toistaa. Lisätietoja tiedostotyypin valinnasta on
kappaleessa lue “Tiedostotyypin valinta”, s. 34.
• Näytöllä näkyvät ilmaisimet vaihtelevat USBlaitteesta, tallennusformaatista ja asetuksista
riippuen. Yksityiskohtaisia tietoja on tukisivustolla.
• Näytettävien tietojen enimmäismäärä on seuraava.
– kansioita (albumeita): 256
– tiedostoja (raitoja): 2,000
• Toiston käynnistyminen saattaa kestää jonkin aikaa
tallennetun tiedon määrästä riippuen.
• VBR-tyyppistä (vaihtuva bittinopeus) MP3/WMA/
AAC-tiedostoa pikatoistolla eteen/taaksepäin
toistettaessa käytetty toistoaika ei välttämättä näy
tarkasti.
• Häviöttömän pakkauksen tiedoston toistolle ei ole
tukea.
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto
1
Kosketa toiston aikana kohtaa
"Play Menu" ja kosketa sen jälkeen
"Repeat"- tai "Shuffle"-ruutua niin
monta kertaa kuin tarvitaan , että
haluttu vaihtoehto tulee näkyviin.
Jatkuva toisto tai satunnaissoitto käynnistyy.
Jatkuvan toiston asetusvaihtoehdot ovat
seuraavat.
"OFF": Palaa normaaliin toistotilaan.
"Track"/"Image"/"Movie"*1: Toistaa
nykyistä raitaa/kuvaa/videotiedostoa jatkuvalla
toistolla.
"Album": Toistaa jatkuvalla toistolla nykyistä
albumia (kansiota).
"Drive"*2: Toistaa nykyistä laitetta jatkuvalla
toistolla.
Satunnaissoiton asetusvaihtoehdot ovat
seuraavat.
"OFF": Palaa normaaliin toistotilaan.
"Album": Toistaa nykyisen albumin (kansion)
raitoja/kuvia/videotiedostoja arvotussa
järjestyksessä.
*1 Vaihtoehdot riippuvat tiedostotyypistä.
*2 Kaksi tai useampia asemia luodaan
USB-laitteeseen.
Sulje toistotilavalikko koskettamalla kohtaa
"Play Menu".
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Musiikista nauttiminen oman
mielentilasi mukaisesti
— SensMe™
Sonyn ainutlaatuiset "SensMe™ channels" ja
"SensMe™ mood" -toiminnot ryhmittelevät
automaattisesti raidat kanavan ja mielentilan
mukaisesti, ja voit sen vuoksi nauttia
äänentoistosta mieltymystesi mukaisesti.
Ennen SensMe™-toiminnon
käyttöä
3 Raitojen siirtäminen USB-laitteeseen
"Content Transfer" -ohjelmistolla
Raitojen ryhmittelemiseksi kanavan tai
tunnelman mukaisesti raitojen äänikuva tulee
analysoida 12 TONE ANALYSIS toiminnolla, joka on mukana
"Content Transfer" -ohjelmistossa.
Jos USB-laite on kytketty tietokoneeseesi,
vedä ja pudota raidat Windows Explorer(Resurssienhallinta) tai iTunes-toimintojen
avulla esimerkiksi ohjelmaan
"Content Transfer".
Sekä analyysi että raitojen siirto suoritetaan
"Content Transfer"-ohjelmistolla.
Seuraavassa kuvataan laitteen SensMe™toiminnon edellyttämät perustoiminnot.
1 "SensMe™ Setup"- ja
"Content Transfer" -ohjelmistojen
asennus tietokoneeseen.
Asenna ensin "SensMe™ Setup" ja
"Content Transfer" toimitetulta
CD-ROM-levyltä.
SensMe™
Setup
Content
Transfer
2 USB-laitteen rekisteröinti
"SensMe™ Setup" -toimintoa
käyttämällä
Kytke USB-laite tietokoneeseesi ja suorita
rekisteröinti käyttämällä "SensMe™ Setup" ohjelmistoa mahdollistaaksesi SensMe™toiminnon käytön tässä laitteessa.
SensMe™
Setup
Vihje
Rekisteröinti voidaan suorittaa joko
asennustoiminnon aikana tai sen jälkeen.
Content
Transfer
4 USB-laitteen kytkeminen ja SensMe™toiminnon käyttö tällä laitteella
Kytke USB-laite tähän laitteeseen ja tee sen
asetukset. Sen jälkeen pystyt kuuntelemaan
"SensMe™-kanavia" tai "SensMe™ mood"
-toistotoimintoa tällä laitteella.
SensMe™
"SensMe™ Setup"- ja
"Content Transfer" -ohjelmistojen
asennus tietokoneeseen.
Toimitettua ohjelmistoa ("SensMe™ Setup" ja
"Content Transfer") pitää käyttää, jotta
SensMe™-toiminto toimisi tällä laitteella.
Asenna ohjelmisto tietokoneeseesi toimitetulta
CD-ROM-levyltä.
1
Aseta toimitettu CD-ROM-levy
tietokoneeseesi.
Asennusvelho käynnistyy automaattisesti.
2
Suorita asennus loppuun näytöllä
annettujen ohjeiden mukaisesti.
28
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
USB-laitteen rekisteröinti
"SensMe™ Setup" -toimintoa
käyttämällä
USB-laitteen rekisteröinti vaaditaan,
jottaSensMe™-toiminto toimisi tässä laitteessa.
Ellei rekisteröintiä ole suoritettu asennuksen
yhteydessä, suorita seuraava menettely.
Raitojen toisto kanavalta
— SensMe™-kanavat
"SensMe™ channels" -ohjelma ryhmittelee
raidat automaattisesti niiden äänikuvan
mukaisesti. Voit valita ja toistaa kanavaa oman
mielentilasi, tehtäviesi yms. mukaisesti.
1
Kytke tähän laitteeseen USB-laite,
johon on tehty asetukset SensMe™toimintoa varten.
Kytke USB-laite tietokoneeseesi.
2
Kosketa ensin kohtaa "Source List" ja
sen jälkeen "SensMe™".
Suorita rekisteröinti näytöllä
annettujen ohjeiden mukaisesti.
3
Kosketa kohtaa "channels".
Kanavaluettelo tulee esiin.
1
Käynnistä "SensMe™Setup" ohjelmisto tietokoneestasi.
2
3
Vihje
Jos kytket tähän laitteeseen rekisteröidyn USBlaitteen, jossa on analysoituja raitoja, USB-laitteen
rekisteröinti voidaan peruuttaa uudelleen.
Shuffle All
Raitojen siirtäminen USBlaitteeseen "Content Transfer" ohjelmistolla
Jotta SensMe™-toiminto toimisi tällä laitteella,
raidat pitää analysoida ja siirtää rekisteröityyn
USB-laitteeseen käyttämällä "Content Transfer"
-ohjelmistoa.
1
Kytke rekisteröity USB-laite
tietokoneeseesi.
"WALKMAN"-laitetta käytettäessä kytke se
MTP-tilassa.
Kytke muut USB-laitteet kuin "WALKMAN"
MSC-tilassa.
"Content Transfer" -ohjelma käynnistyy
automaattisesti.
Jos jokin viesti tulee näkyviin, jatka
seuraamalla näytöllä näkyviä ohjeita.
2
Vedä ja pudota raidat käyttämällä
Windows Exploreria
(Resurssienhallinta) tai iTunesia
ohjelmaan "Content Transfer".
Raitojen analysointi ja siirto käynnistyy.
Yksityiskohtaisia tietoja toiminnoista on
"Content Transfer" -ohjelmiston Helptiedostossa.
Energetic
Relax
ZAP
15
4
12:00
Vieritä kanavalistaa v/V -painikkeilla.
Nykyisen kanavan ensimmäisen raidan toisto
käynnistyy raidan melodisimmalta tai
rytmikkäimmältä osuudelta*.
* Tätä ei välttämättä tunnisteta oikein.
5
Kosketa haluttua kanavaa.
Valitun kanavan raitojen toisto käynnistyy.
Huomautuksia
• Raidasta riippuen sitä ei välttämättä tunnisteta
oikein tai se saatetaan ryhmitellä kanavaan, joka ei
vastaa raidan tunnelmaa.
• Jos kytketty USB-laite sisältää monia raitoja, saattaa
kestää jonkin aikaa, ennen kuin
"SensMe™ channels" -ohjelma käynnistyy tietojen
lukemisen johdosta.
Vihje
Raitoja toistetaan arvotussa järjestyksessä. Järjestys
saattaa vaihdella jokaisen kanavavalinnan välillä.
jatkuu seuraavalla sivulla t
Huomautus
Raitojen analysointi 12 TONE ANALYSIS -ohjelmalla
saattaa viedä aikaa, riippuen tietokoneympäristöstä.
Vihje
"Content Transfer" -ohjelmistolla voidaan siirtää ei
ainoastaan audiotiedostoja, vaan myös kuva- ja
videotiedostoja. Lisätietoja on "Content Transfer" ohjelmiston Help-tiedostossa.
29
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Kanavalista
x Suositus, Soita kaikkia arvotussa
järjestyksessä
"SensMe™ channels" -toiston aikana
näkyvät säätimet ja ilmaisimet
A
"Morning" (5:00 – 9:59)
"Daytime" (10:00 – 15:59)
"Evening" (16:00 – 18:59)
"Night" (19:00 – 23:59)
"Midnight" (24:00 – 4:59)
Päivän jokaiseen hetkeen suositellut raidat.
Aseta kello (s. 47) aikaan, jotta kanava näkyisi
tarkasti.
B
C
D
Shuffle All
Energetic
Relax
"Shuffle All": Toistaa kaikki analysoidut raidat
arvotussa järjestyksessä.
ZAP
15
12:00
F
x Peruskanavat
Toistaa raidat musiikkityypin mukaisesti.
"Energetic": Iloisilta vaikuttavat raidat.
"Relax": Rauhalliset raidat.
"Upbeat": Onnellisen tunnelman sisältävät
raidat mielentilasi parantamiseksi.
"Mellow": Hunajaiset, melankoliset raidat.
"Lounge": Odotushuonemusiikkia.
"Emotional": Balladeja sisältäviä raitoja.
"Dance": Rytmiä ja räppiä, rhythm & blues raitoja
"Extreme": Tiukkia rock-raitoja.
E
G H
A Näyttää ohjausnäppäimet: "Source List",
"ATT", "TA", "AF" ja "Top". (s. 18)
B Vierittää listaa ja valitsee jonkin toisen
kanavan.
C Ilmaisee nykyisen kanavan.
D Ilmaisee albumin kuvanäyttöä*1.
E Ilmoittaa kuluneen ajan, raidan ja artistin
nimen.
F Tauottaa tai käynnistää uudelleen toiston
tauon jälkeen.
G Ohittaa raidan.
H Siirtyy ZAPPIN-tilaan. (s. 34) “SensMe™
channels" -toiminnon ZAPPIN-toiston aikana
toistetaan melodisimmat tai rytmikkäimmät
osuudet*2 raidoista.
*1 Suositeltu koko on koosta 240 × 240 kokoon
960 × 960 kuvapistettä.
*2 Tätä ei välttämättä tunnisteta oikein.
x Autossa soitettavat kanavat
Toistaa raitoja, jotka sopivat kuunneltaviksi autoa
ajettaessa.
"Freeway": Nopeatempoista, iloista musiikkia.
"Chillout Drive": Sisäistyneitä, parantavia
balladiraitoja.
"Weekend Trip": Iloisia, mukavia ja
onnellisuutta uhkuvia raitoja.
"Midnight Cruise": Jatsi- tai pianopohjaisia
raitoja ja kypsää tunnelmaa.
"Party Ride": Nopeatempoisia ja eloisia
raitoja.
"Morning Commute": Myönteisiä ja
kovatempoisia raitoja.
"Goin’ Home": Lämpimiä ja rauhoittavia
raitoja.
30
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Tunnelma-kansion raitojen
toistaminen — SensMe™ mood
"SensMe™ mood" sijoittaa raidat pisteiksi
kaksiakseliselle kartalle kunkin raidan
ominaisuuksien perusteella.
Koskettamalla kartalta mielentilaasi vastaavaa
kohtaa, koskettuun kohtaan ilmestyy ympyrä ja
ympyrän sisällä olevia raitoja aletaan toistaa.
"SensMe™ mood" -toiston aikana
näkyvät säätimet ja ilmaisimet
A
B
C
Kytke tähän laitteeseen USB-laite,
johon on tehty asetukset SensMe™toimintoa varten.
2
Kosketa ensin kohtaa "Source List" ja
sen jälkeen "SensMe™".
3
Kosketa kohtaa "mood".
Kaksiakselinen tunnelmakartta tulee esiin.
Ympyrä
Fast
Mood
Type
Sad
Happy
Style
Time
ZAP
Slow
15
12:00
Pisteet edustavat raitoja
4
Kosketa kartalta haluttua kohtaa.
Kosketun kohdan ympärille ilmestyy ympyrä,
ja ympyrän sisällä olevien raitojen toisto
käynnistyy.
Ensimmäisen raidan toisto käynnistyy sen
melodisimmalta tai rytmikkäimmältä
osuudelta*.
* Tätä ei välttämättä tunnisteta oikein.
Huomautuksia
• Ainoastaan viimeiset 200 viimeksi
"Content Transfer" -ohjelmistolla siirrettyä raitaa
näytetään kartalla.
• Raidasta riippuen sitä ei välttämättä tunnisteta
oikein tai se saatetaan asettaa kartalla paikkaan,
joka ei vastaa raidan tunnelmaa.
• Jos kytketty USB-laite sisältää monia raitoja, saattaa
kestää jonkin aikaa, ennen kuin "SensMe™ mood" ohjelma käynnistyy tietojen lukemisen johdosta.
Vihjeitä
• Tunnelmakartalla näkyy parhaillaan toistettava raita
vihreänä pisteenä.
• Raidat toistetaan ympyrän keskipisteestä sen
laidoille edeten.
E
Fast
Mood
Type
Sad
1
D
Happy
Style
Time
ZAP
Slow
15
F
12:00
G
HI
A Näyttää ohjausnäppäimet: "Source List",
"ATT", "TA", "AF" ja "Top". (s. 18)
B Siirtää ympyrää ja ryhmittelee raidat
uudelleen.
C Muuttaa ympyrän kokoa: pieni,
keskikokoinen tai suuri.
D Ilmaisee albumin kuvanäyttöä*1.
E Ilmoittaa kuluneen ajan, raidan ja artistin
nimen.
F Muuttaa parametreja vaaka-akselilla.
G Ohittaa raidan.
H Tauottaa tai käynnistää uudelleen toiston
tauon jälkeen.
I Siirtyy ZAPPIN-tilaan. (s. 34)
“SensMe™ mood" -toiminnon ZAPPINtoiston aikana toistetaan melodisimmat tai
rytmikkäimmät osuudet*2 raidoista.
*1 Suositeltu koko on koosta 240 × 240 kokoon
960 × 960 kuvapistettä.
*2 Tätä ei välttämättä tunnisteta oikein.
Vaaka-akselin parametrien
muuttaminen
Tunnelmakartalta voi muuttaa vaaka-akselin
parametreja. Raidat sijoitetaan kartalle uudelleen
parametrien ominaisuuksien mukaisesti.
Kosketa
Parametrin vaihtamiseksi
seuraavasti
"Mood"
"Sad" (surullinen) – "Happy"
(onnellinen)
"Type"
"Acoustic" (akustinen) –
"Electronic" (Elektroninen)
"Style"
"Soft" (Pehmeä) – "Hard"
(Kova)
"Time"
"Morning" (Aamu) –
"Midnight" (Keskiyö)
31
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
iPod-toiminnot
Lisätietoja iPod-laitteesi yhteensopivuudesta on
kappaleessa lue “iPodista”, s. 51 tai tukisivulla.
Tukisivusto
http://support.sony-europe.com
Näissä käyttöohjeissa "iPodia" käytetään
yleisnimityksenä viittaamaan iPod- ja iPhonelaitteiden iPod-toimintoihin, ellei tekstissä tai
kuvituksessa viitata muuhun.
iPodin toisto
1
Laske äänenvoimakkuutta tällä
laitteella.
2
Irrota USB-liittimen suoja
USB-liittimestä ja kytke iPod-laite
tämän laitteen USB-liitäntään.
Valinnaisena saatavan USB-johdon
RC-200IPV käyttöä suositellaan.*1
Lisätietoja on oheistetussa asennus/
liitäntäkäsikirjassa.
Seuraava näyttö ilmestyy iPod-näytölle*2, ja
toisto käynnistyy sen jälkeen viimeksi
toistetusta yksiköstä.
Jos jokin iPod-laite on jo kytketty tähän
laitteen, voit käynnistää toiston koskettamalla
kohtaa "Source List" ja sen jälkeen kohtaa
"USB/iPod".
*1 Videoiden toistamiseksi videotoiminnolla
varustetulla iPodilla pitää käyttää
RC-200IPV:tä.
*2 Tämä näyttö ei tule esiin, jos iPod touch tai
iPhone on kytketty tähän laitteeseen tai jos
iPodia toistettiin viimeksi matkustajakäytöllä.
iPodin irrottaminen
Keskeytä toista ja irrota laite sen jälkeen.
Älä irrota iPod-laitetta kesken toiston, koska
silloin iPod-laitteella olevat tiedot saattavat
vaurioitua.
Toistomuistitoiminnosta
Jos parhaillaan toistettava iPod on kytketty
telakkaliittimeen, tämän laitteen tila vaihtuu
toistomuistitilaksi, ja toisto käynnistyy iPodista
asetetussa tilassa.
Toistomuistitilassa ei voi käyttää jatkuvaa toistoa
tai satunnaissoittoa.
iPhonea koskeva huomautus
Kun kytket iPhonen laitteistoon USB-liitännän kautta,
itse iPhone-laite säätää puhelimen
äänenvoimakkuutta. Äkillisen äänenvoimakkuuden
lisäyksen estämiseksi älä lisää äänenvoimakkuutta
itse laitteesta puhelinsoiton aikana.
Huomautus
Laite ei tunnista USB-keskittimen (hub) kautta
kytkettyjä iPod-laitteita.
Vihjeitä
• Kun virta-avain kierretään ACC-asentoon, ja tämä
laite on kytketty päälle, iPodin akun lataus
käynnistyy.
• Jos iPod irrotetaan laitteistosta toiston aikana,
laitteen näytölle ilmestyy "USB device is not
connected".
Toistotilan asetus
Voit asettaa levyn toiston käynnistymään
jossakin seuraavista toistotiloista:
Audiotoisto
"Album", "Track", "Genre", "Playlist",
"Artist" ja "Podcast"*
Videotoisto
"Movie", "Rental", "TV Show", "Music
Video", "Playlist" ja "Podcast"*
* Ei tule välttämättä näkyviin iPod-asetuksesta
riippuen.
1
Kosketa toiston aikana "List"painiketta.
Toiston aikana käytettävät säätimet
ja näkyvät ilmaisimet
2
3
Kosketa kohtaa "Music" tai "Video".
Voit ohjata iPod-toistoa samalla tavoin kuin
levyn toistoa. Yksityiskohtaisia tietoja on
kappaleessa lue “Toiston ohjaimet”, s. 18.
Lisätietoja toiston aikana näkyvistä ilmaisimista
on kappaleessa lue “Toiston aikana näkyvät
ilmaisimet”, s. 20.
Yksiköiden ohittaminen valitussa
toistotilassa
Toiston keskeyttäminen
Kosketa toiston aikana kohtaa –/+ valitusta
toistotilasta.
3
Säädä äänenvoimakkuus tällä laitteella.
Paina (SOURCE/OFFF) -painiketta sekunnin
ajan.
Kosketa haluttua toistotilaa.
Kosketa toiston käynnistämiseksi yhtä tai
useampaa haluttua yksikköä listalta.
Voit vierittää luetteloa koskettamalla v/V.
32
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto
1
Kosketa toiston aikana kohtaa
"Play Menu" ja kosketa sen jälkeen
"Repeat"- tai "Shuffle"-ruutua niin
monta kertaa kuin tarvitaan , että
haluttu vaihtoehto tulee näkyviin.
Jatkuva toisto tai satunnaissoitto käynnistyy.
Sulje toistotilavalikko koskettamalla kohtaa
"Play Menu".
Jatkuvan toiston asetusvaihtoehdot ovat
seuraavat.
Audiotoisto
"OFF": Palaa normaaliin toistotilaan.
"Track": Toistaa jatkuvalla toistolla nykyistä
raitaa.
"Album"/"Podcast"/"Artist"/"Playlist"/
"Genre"*: Toistaa valitun toistotilan nykyistä
yksikköä jatkuvalla toistolla.
Videotoisto
"OFF": Palaa normaaliin toistotilaan.
"Track": Toistaa jatkuvalla toistolla nykyistä
videota.
"Rental"/"TV Show"/"Music Video"/
"Playlist"/"Podcast"*: Toistaa valitun
toistotilan nykyistä yksikköä jatkuvalla toistolla.
iPodin suorakäyttö
— Matkustajakäyttö
Voit käyttää suoraan tähän laitteeseen kytkettyä
iPodia.
1
Kosketa toiston aikana kohtaa
"Play Menu" ja sen jälkeen
"Passenger Control" -ruutua
asetuksen asettamiseksi "ON"asetukseksi.
Matkustajakäytön passivointi
Kosketa "Passenger Control" -ruutua asetuksen
asettamiseksi "OFF"-asetukseen.
Toistotila vaihtuu toistomuistitilaksi.
Sulje toistotilavalikko koskettamalla kohtaa
"Play Menu".
Huomautuksia
• Matkustajakäytössä näytetään aina tämän laitteen
toiston ohjaimet. Ohjainten piilottamiseksi kosketa
näyttöä jostakin muusta paikasta kuin
toistonohjausnäppäinten alueelta.
• Videokuvien toistamiseksi tämän laitteen kautta on
iPodin videotoistotoiminto aktivoitava.
• Äänenvoimakkuutta voit säätää ainoastaan tästä
laitteesta.
• Jatkuvan toiston asetus passivoituu, jos
matkustajakäyttötila peruutetaan.
Satunnaissoiton asetusvaihtoehdot ovat
seuraavat.
Audiotoisto
"OFF": Palaa normaaliin toistotilaan.
"Album"/"Podcast"/"Artist"/"Playlist"/
"Genre"*: Toistaa valitun toistotilan raitoja
arvotussa järjestyksessä.
"Device": Toistaa iPodin kaikkia raitoja
arvotussa järjestyksessä.
* Vaihtelee riippuen valitusta toistotilasta.
Huomautus
Näytetyt vaihtoehdot eivät välttämättä ole
yhteensopivia tämänhetkisen toiminnon kanssa.
33
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
3
Hyödyllisiä toimintoja
Raitojen/kuvien/
videotiedostojen listaaminen
— List
Kosketa haluttua tiedostoa.
Valitun tiedoston toisto käynnistyy.
Raidan hakeminen
kuuntelemalla raidan osia
— ZAPPIN™
Raidan/kuvan/videotiedoston valinta
MPEG-4
Voit näyttää luettelon albumeista/kansioista/
raidoista/kuvista/videotiedostoista ja valita
halutun toistettavaksi.
Tämä toiminto on hyödyllinen erityisesti
käytettäessä MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/
MPEG-4-formaatin levyä tai USB-laitetta, jolla
on monia albumeita/raitoja tms.
1 Kosketa toiston aikana "List"painiketta.
Esiin tulee parhaillaan toistettavan yksikön
tyyppi- tai tiedostolista.
Toistamalla lyhyitä jaksoja levyllä tai
USB-laitteella olevilta raidoilta voit hakea raitaa,
jonka haluat kuunnella.
Tämä toiminto on hyödyllinen esimerkiksi
etsittäessä raitaa satunnaissoittotilassa tai
jatkuvan toiston satunnaissoittotilassa.
1
Kosketa audiotoiston aikana kohtaa
"ZAP".
Seuraavan raidan osan toisto käynnistyy.
Valitun ajan pituinen jakso toistetaan tästä
raidasta, minkä jälkeen kuuluu piippaus, ja
seuraava jakson toisto käynnistyy.
Contents List
File 01
File 02
1/5
File 03
Kohtaa "ZAP"
on kosketettu.
Kunkin raidan toisto-osuus
ZAPPIN-tilassa.
File 04
2
File 05
File 06
15
12:00
Sivupalkki
2
Siirry ylemmälle tasolle koskettamalla
.
Voit vierittää luetteloa koskettamalla v/V.
Sivulta toiselle siirtymiseksi kosketa sivupalkkia.
Kosketa haluttua yksikköä.
Toisto käynnistyy.
Tiedostotyypin valinta
MPEG-4
Jos levyllä/USB-laitteessa on useita eri
tiedostotyyppejä, vain valittua (audio/video/kuva)
tiedostotyyppiä voi toistaa. Tiedostotyyppien
toiston tärkeysjärjestykseksi on alun perin asetettu
audio, video ja sen jälkeen kuva (jos levyllä esim.
on video- ja kuvatiedostoja, vain videotiedostoja
voidaan toistaa). Voit valita listattavan
tiedostotyypin ja valita sen jälkeen toistettavaksi
halutun tiedoston.
1 Kosketa toiston aikana "List"-painiketta.
2 Kosketa kohtaa
ja sen jälkeen
kohtaa "Audio", "Image" tai "Video"
tiedostotyypin valitsemiseksi.
Vaihtoehtovalikon sulkemiseksi kosketa
kohtaa "Close".
Kosketa kohtaa "ZAP" silloin kun
ollaan toistamassa raitaa, jota haluat
kuunnella.
Valitsemaasi raitaa aletaan toistaa normaalisti
sen alusta.
Jos haluat hakea raitaa uudelleen ZAPPINtilassa, toista kohdat 1 ja 2.
"SensMe™ channels"- tai
"SensMe™ mood" -toiston aikana
Jos siirryt ZAPPIN-tilaan "SensMe™ channels"tai "SensMe™ mood" -toiston aikana, laite
toistaa melodisimmat tai rytmisimmät osuudet*
raidoista. Lisätietoja SensMe™-toiminnosta on
kappaleessa lue “Musiikista nauttiminen oman
mielentilasi mukaisesti — SensMe™”, s. 28.
* Tätä ei välttämättä tunnisteta oikein.
Vihjeitä
• Jos muutat toistoaikaa (s. 45), et pysty valitsemaan
toistettavien raitojen jaksoja.
• Voit passivoida piippausäänen raitojen jaksojen
väliltä (s. 45).
34
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB02CD-EUR.fm Page 35 Wednesday, February 17, 2010 12:47 PM
Vakiokomennon käyttö
Voit suorittaa usein käytettyjä toimintoja
piirtämällä seuraavan komentoviivan
vastaanotto/toistonäyttöön.
Piirrä
Halutessasi
Radiovastaanotto:
etsii asemia suuremmilta
vaakaviiva taajuuksilta. (Sama kuin >.)
(vasemmalt DVD/VCD-toisto:
a oikealle) ohittaa seuraavan jakson/raidan
eteenpäin. (Sama kuin >.)
JPEG/DivX/MPEG-4/audio-toisto:
ohittaa seuraavan tiedoston/raidan
eteenpäin. (Sama kuin >.)
Radiovastaanotto:
etsii asemia pienemmiltä
vaakaviiva taajuuksilta. (Sama kuin .)
(oikealta DVD/VCD-toisto:
vasemmalle) ohittaa seuraavan jakson/raidan
taaksepäin. (Sama kuin .)
JPEG/DivX/MPEG-4/audio-toisto:
ohittaa seuraavan tiedoston/raidan
taaksepäin. (Sama kuin .)
Radiovastaanotto:
vastaanottaa tallennetut
radioasemat (pienemmästä
pystyviiva suurempaan)
(ylöspäin) DVD/VCD-toisto:
pikakelaa videota.
JPEG/DivX/MPEG-4/audio-toisto:
ohittaa seuraavan albumin (kansion)
eteenpäin. (Sama kuin "Album" +.)
Radiovastaanotto:
vastaanottaa tallennetut
radioasemat (suuremmasta
pystyviiva pienempään)
(alaspäin) DVD/VCD-toisto:
selaa videota taaksepäin.
JPEG/DivX/MPEG-4/audio-toisto:
ohittaa seuraavan albumin (kansion)
taaksepäin. (Sama kuin "Album" –.)
Äänensäädöt
Äänenlaadun valinta — EQ7
Voit valita taajuuskäyrän 7:stä eri musiikkityypistä
("Xplod", "Vocal", "Edge", "Cruise", "Space",
"Gravity", "Custom" tai "OFF").
1 Kosketa vastaanoton/toiston aikana
kohtaa "Source List" ja sen jälkeen
kuvaketta
.
2 Kosketa kohtaa "Sound".
Ääniasetusvalikko tulee esiin.
3 Kosketa "EQ7".
Vaihtoehdot tulevat näkyviin.
4 Kosketa haluttua taajuuskorjaimen
käyrää.
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
Jos haluat peruuttaa taajuuskorjaimen käyrän,
valitse "OFF".
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
Taajuuskäyrän räätälöinti — EQ7
Tune
EQ7-toiminnon "Custom"-asetus mahdollistaa
omien taajuuskorjaimen asetusten tekemisen.
Voit säätää 7:n eri taajuusalueen voimakkuuden:
62 Hz, 157 Hz, 396 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz
ja 16 kHz.
1 Kosketa vastaanoton/toiston aikana
kohtaa "Source List" ja sen jälkeen
kuvaketta
.
2 Kosketa kohtaa "Sound" ja sen jälkeen
kohtaa "EQ7".
3 Kosketa kohtaa "Custom" ja sen
jälkeen kohtaa "Tune".
Viritysnäyttö tulee esiin.
ATT
Back
0
62 Hz
0
157 Hz
Kosketa kohtaa
silloin kun se ilmestyy
näytön oikeaan yläkulmaan.
35
0
396 Hz
Reset
15
Vakiokomennon ohjeiden
tarkistaminen
Top
EQ7 Tune : Custom
0
1 kHz
0
2.5 kHz
0
6.3 kHz
0
16 kHz
OK
12:00
4
Säädä kunkin taajuuden tasoa
koskettamalla niiden kohdalta +/–.
Voimakkuustaso on säädettävissä
yksiportaisilla askelmilla välillä –8 – +8.
Voit palauttaa tehdasasetetun taajuuskorjaimen
käyrän koskettamalla "Reset"-painiketta.
5 Kosketa "OK".
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
Vihje
Myös muut taajuuskorjaustyypit ovat säädettävissä.
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Äänenlaadun muokkaaminen
Äänen tasapainoa vasemman ja oikean puolen
kaiutinten välillä ("Balance") ja etu- ja
takakaiutinten välillä "Fader" voi säätää oman
maun mukaan. Voit säätää myös subwooferin
äänenvoimakkuutta, jos se on kytketty.
1
Kosketa vastaanoton/toiston aikana
kohtaa "Source List" ja sen jälkeen
kuvaketta
.
2
Kosketa kohtaa "Sound".
Ääniasetusvalikko tulee esiin.
3
Kosketa "Balance/Fader".
Asetusnäyttö tulee esiin.
Back
ATT
Top
Balance/Fader/Subwoofer Level Adjust
"Listening Position" -asetukset on esitetty alla.
"Front L" (1): Vasen etu
"Front R" (2): Oikea etu
"Front" (3): Keski etu
"All" (4): Auton keskikohta
"Custom": Tarkasti
kalibroitu paikka (s. 36)
"OFF": Sijaintia ei ole
asetettu.
132
4
Voit myös asettaa arvioidun subwooferin
sijainnin kuuntelupaikastasi, jos:
– subwoofer on kytketty laitteistoon ja
"Subwoofer"-asetukseksi on asetettu "ON"
(s. 42).
– kuuntelupaikaksi on asetettu "Front L", "Front
R", "Front" tai "All".
1
Kosketa vastaanoton/toiston aikana
kohtaa "Source List" ja sen jälkeen
kuvaketta
.
2
Kosketa kohtaa "Sound".
Ääniasetusvalikko tulee esiin.
Säädä B/V/v/b -painikkeilla vasen/
oikea-tasapaino/ etu/taka-tasapaino
Tasoa voi säätää yhden askeleen välein välillä
L15–R15 (Vasen/oikea-tasapaino)/F15–R15
(Etu/taka-tasapaino).
3
Kosketa "Listening Position".
Asetusnäyttö tulee esiin.
4
Aseta kuuntelupaikka.
Kosketa kohtaa "Front L", "Front R", "Front",
"All" tai "Custom".
Kosketa kohtaa +/– säätääksesi
subwooferin voimakkuuden.
Tämä asetus on säädettävissä vain silloin kun
subwoofer on kytketty laitteistoon ja
"Subwoofer"-asetukseksi on asetettu "ON"
(s. 42).
Voimakkuustaso on säädettävissä
yksiportaisilla askelmilla välillä –6 – +6.
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
5
L
R
Fader : F0
Subwoofer : 0
Balance : L0
15
4
12:00
5
Äänen optimointi
kuuntelupaikan mukaan
— Intelligent Time Alignment
Laite voi muuttaa äänen paikallistumista
viivyttämällä äänen toistoa kustakin kaiuttimesta
kuuntelupaikan mukaan ja simuloida luonnollista
äänikenttää, jolloin tunnet olevasi sen keskellä
istumapaikastasi riippumatta.
Aseta subwooferin sijainti.
Jos olet valinnut "Front L", "Front R", "Front"
tai "All" yllä olevassa kohdassa 4, voit asettaa
subwooferin sijainnin.
Kosketa kohtaa "Near", "Normal" tai "Far".
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
Peruuta Intelligent Time Alignment valitsemalla
"OFF".
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
Kuuntelupaikan tarkka kalibrointi
— Intelligent Time Alignment Tune
Voit kalibroida tarkasti kuuntelupaikkasi
kustakin kaiuttimesta niin, että äänen viive
saavuttaa kuuntelijan tarkemmin.
Mittaa ennen aloittamista kuuntelupaikan ja
kunkin kaiuttimen välinen etäisyys.
1
Kosketa vastaanoton/toiston aikana
kohtaa "Source List" ja sen jälkeen
kuvaketta
.
2
Kosketa kohtaa "Sound", ja sen
jälkeen kohtaa "Listening Position".
36
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
3
Kosketa kohtaa "Custom" ja sen
jälkeen kohtaa "Custom Tune".
Asetusnäyttö tulee esiin.
ATT
Back
Top
Position Tune
F
L
R
100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm
R
Reset
OK
15
4
12:00
Aseta kuuntelupaikan ja kunkin
kaiuttimen välinen etäisyys
koskettamalla kunkin kaiuttimen
kohdalta kohtaa +/–.
Etäisyys on säädettävissä 2 cm:n (13/16 ")
välein väliltä 0 - 400 cm (0 ja 13 1/10 ’).
Voit palauttaa oletusasetuksen koskettamalla
"Reset".
5
Kosketa "OK".
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
Huomautus
Asetus astuu voimaan vasta "OK"-painikkeen
koskettamisen jälkeen.
Kaiuttimen määritys ja
äänenvoimakkuusasetus
Takakaiutinten käyttö subwooferina
— RBE
RBE (Takabasson vahvistin) vahvistaa bassoääniä
soveltamalla alipäästösuodinasetusta (s. 43)
takakaiuttimiin. Tämä toiminto mahdollistaa
takakaiutinten toimimisen subwooferina, vaikka
tätä ei olisikaan kytketty laitteistoon.
1 Kosketa vastaanoton/toiston aikana
kohtaa "Source List" ja sen jälkeen
kuvaketta
.
2 Kosketa kohtaa "Sound".
Ääniasetusvalikko tulee esiin.
3 Vieritä ruutua v/V -painikkeilla ja
kosketa sen jälkeen kohtaa "RBE".
Vaihtoehdot tulevat näkyviin.
4 Kosketa kohtaa "RBE1", "RBE2" tai
"RBE3".
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
Kaiutinten äänenvoimakkuuden
säätäminen
Voit säätää kunkin kytketyn kaiuttimen
äänenvoimakkuutta.
Säädettävät kaiuttimet ovat "Front R" (oikea etu),
"Front L" (vasen etu), "Surround L" (vasen taka),
"Surround R" (oikea taka) ja "Subwoofer*".
* Säädettävissä ainoastaan silloin kun subwoofer on
kytketty laitteistoon ja "Subwoofer"-asetuksena on
"ON" (s. 42).
1
Virtuaalisen keskikaiuttimen luonti
— CSO
Jotta voisit täysin nauttia surround-äänestä,
5 kaiutinta (etuvasen/-oikea, takavasen/-oikea,
keski) ja 1 subwoofer riittävät. CSO (Center
Speaker Organizer) -toiminnolla voit luoda
virtuaalisen keskikaiuttimen, vaikkei
takakeskikaiutinta olisi kytketty.
1 Kosketa levyn/USB-/toiston aikana
kohtaa "Source List" ja sen jälkeen
kuvaketta
.
2 Kosketa kohtaa "Sound".
Ääniasetusvalikko tulee esiin.
3 Kosketa kohtaa "CSO".
Vaihtoehdot tulevat näkyviin.
4 Kosketa kohtia "CSO1", "CSO2" tai
"CSO3".
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
37
Huomautus
"CSO" toimii ainoastaan silloin kun "Multi Ch Output" asetuksena on "Multi" (s. 44), koska se toimii
ainoastaan monikanavalähteiden toistossa.
2
3
Kosketa laitteen ollessa päältä kohtaa
"Source List", ja sen jälkeen
kohtaa
.
Kosketa kohtaa "Sound".
Ääniasetusvalikko tulee esiin.
Vieritä ruutua v/V -painikkeilla ja
kosketa sen jälkeen kohtaa "4.1ch
Speaker Level."
Asetusnäyttö tulee esiin.
Back
ATT
Top
4.1ch Speaker Level
Front L
Front R
Surround L
Surround R
F
L
R
Subwoofer
R
0
Reset
15
OK
12:00
4
Kosketa kaiutinta ja säädä taso
koskettamalla +/–.
Säädä kaikkien kaiuttimien äänenvoimakkuus
samalla tavalla.
Voit palauttaa oletusasetuksen koskettamalla
"Reset".
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Näytön säätäminen
Kosketuspaneelin kalibrointi
Kuvanlaadun valinta
— Picture EQ
Voit valita taustanäytön taustakuvan,
visualisoijan ja kuvan kirkkauden omien
mieltymyksiesi mukaisesti.
Voit valita auton sisäiseen valaistukseen
parhaiten sopivan kuvanlaadun.
Vaihtoehdot näytetään seuraavassa.
"Dynamic": Elävät kuvat, joissa on kirkkaat ja
selvät värit.
"Standard": Normaali kuvanlaatu.
"Theater": Kirkastaa näyttöä; sopii
valaistukseltaan tummille elokuville.
"Sepia": Lisää seepian sävyn kuvaan.
"Custom1", "Custom2": Käyttäjän
valittavissa olevat asetukset (s. 38).
1 Kosketa video- tai kuvatoiston aikana
kohtaa "Source List" ja sen jälkeen
kuvaketta
.
2 Kosketa "Screen".
Näytön asetusvalikko tulee esiin.
3 Kosketa "Picture EQ".
Vaihtoehdot tulevat näkyviin.
4 Kosketa haluttua asetusta.
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
1
Kosketa ensin kohtaa "Source List" ja
sen jälkeen kuvaketta
.
Kuvanlaadun räätälöinti
2
Kosketa "Screen".
Näytön asetusvalikko tulee esiin.
3
Kosketa kohtaa "Screen Select".
Vaihtoehdot tulevat näkyviin.
4
Valitse näytön taustakuva.
Kosketa kohtaa "Screen Theme" ja sen
jälkeen haluttua tyyppiä.
5
Valitse visualisoija.
Kosketa kohtaa "Visualizer" ja sen jälkeen
haluttua tyyppiä.
6
Valitse kuvan kirkkaus.
Kosketa kohtaa "Day / Night mode" ja sen
jälkeen jotakin seuraavista vaihtoehdoista.
Kosketuspaneeli on kalibroitava, jos kosketettu
kohta ei vastaa oikeaa yksikköä.
1
Kosketa ensin kohtaa "Source List" ja
sen jälkeen kuvaketta
.
2
Kosketa kohtaa "General".
Yleinen asetusvalikko tulee esiin.
3
Vieritä ruutua v/V -painikkeilla ja
kosketa sen jälkeen kohtaa
"Touch Panel Adjust".
Asetusnäyttö tulee esiin.
4
Kosketa kohteita järjestyksessä.
Kalibrointi on nyt valmis.
Peruuta kalibrointi koskettamalla "Cancel".
Taustanäytön asetus
"Auto": Muuttaa näytön kirkkautta
automaattisesti, kun sytytät valot.
(Käytettävissä vain, kun valaistusohjausjohto
on kytketty.)
"Always Day": Säätää kirkkauden pysyvästi
sopivaksi päiväkäyttöön.
"Always Night": Säätää kirkkauden
pysyvästi sopivaksi yökäyttöön.
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
Picture EQ -toiminnon "Custom1"- ja
"Custom2"-asetusten avulla voit tehdä oman
kuvanlaatuasetuksesi säätämällä kuvan sävyjä.
1 Kosketa video- tai kuvatoiston aikana
kohtaa "Source List" ja sen jälkeen
kuvaketta
.
2 Kosketa kohtaa "Screen", sen jälkeen
kohtaa "Picture EQ".
3 Kosketa kohtaa "Custom 1" tai
"Custom 2" ja sen jälkeen kohtaa
"Custom Tune".
Asetusnäyttö tulee esiin.
Back
ATT
Top
Picture EQ : Custom Tune
Warm
Normal
Cool
Color Tone
Brightness
0
15
Color
0
12:00
4
Valitse "Color Tone" (värisävy)
koskettamalla "Warm" (lämmin),
"Normal" tai "Cool" (viileä).
5 Säädä "Brightness" (kirkkaus) ja
"Color" (väri) koskettamalla niiden
kohdalta +/–.
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
38
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Huomautus
Peruutuskameran kuvanlaatua ei voi säätää.
Asetukset
Asetusvalikko sisältää seuraavat osat.
Kuvasuhteen valinta
Voit muuttaa näytön kuvasuhdetta.
Vaihtoehdot näytetään seuraavassa.
"Normal": Kuva, jonka
kuvasuhde on 4:3 (tavallinen
kuva).
"Wide": Kuvasuhteeltaan 4:3
oleva kuva suurennetaan näytön
vasempaan ja oikeaan reunaan,
ja ylä- ja alaosan ylijäävät osat
leikataan pois näytön
täyttämiseksi.
•
•
•
•
"General": Yleiset asetukset (s. 40)
"Sound": Ääniasetukset (s. 42)
"Screen": Näytön asetukset (s. 43)
"Visual": DVD- ja muut toistoasetukset (s. 44)
Perusasetusten käyttö
Voit asettaa valikon yksiköt seuraavien ohjeiden
mukaan.
Esim. esittelytilaa asettaessa
1
Kosketa laitteen ollessa päältä kohtaa
"Source List", ja sen jälkeen kohtaa
.
Asetusvalikko tulee esiin.
"Full": Kuva, jonka kuvasuhde
on 16:9.
Back
ATT
Security Control
Top
Locked
Clock Adjust
"Zoom": Kuvasuhteeltaan 4:3
oleva kuva suurennetaan näytön
vasempaan ja oikeaan reunaan.
Auto OFF
No
CT
OFF / ON
Output Color System
General
1
Kosketa video- tai kuvatoiston aikana
kohtaa "Source List" ja sen jälkeen
kuvaketta
.
2
Kosketa "Screen".
Näytön asetusvalikko tulee esiin.
3
Kosketa kohtaa "Aspect".
Vaihtoehdot tulevat näkyviin.
1/4
NTSC / PAL
Sound
Screen
15
2
Visual
12:00
Kosketa "Screen".
Näytön asetusnäyttö tulee esiin.
Back
ATT
Top
Screen Select
4 Kosketa haluttua asetusta.
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
Picture EQ
Dynamic
Aspect
Full
Clock
OFF / ON
Demo
Huomautus
Peruutuskameran kuvan kuvasuhdetta ei voi vaihtaa.
OFF / ON
General
Sound
15
Screen
Visual
12:00
3
Kosketa kohtaa "Demo" sen
asetuksen asettamiseksi joko "ON"tai "OFF"-asetukseksi.
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
Voit vierittää vaihtoehtoja (vain tarvittaessa) v/V
-painikkeilla.
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
39
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Yleiset asetukset
Kosketa kohtaa
c "General" c haluttu yksikkö c haluttu vaihtoehto. Yksityiskohtaisia tietoja tästä
menettelystä on kappaleessa lue “Perusasetusten käyttö”, s. 39.
Lue yksityiskohtaisempia tietoja ilmoitetuilta sivuilta. "z" merkitsee oletusasetusta.
Yksikkö
Vaihtoehto
Tehtävä
Laitteen tila
Security Control (s. 47)
–
–
Mikä tahansa tila.
Clock Adjust (s. 47)
–
–
Mikä tahansa tila.
Auto OFF
Näytön sammuttaminen
automaattisesti valitun ajan
jälkeen, kun laitteesta
katkaistaan virta.
No (z)
Näytön automaattisen
virrankatkaisutoiminnon
aktivointi.
Mikä tahansa tila.
30sec, 30min,
60min
Halutun ajan valinta.
CT (Kellonaika) (s. 21, 22)
ON
CT-toiminnon aktivointi.
OFF (z)
CT-toiminnon poistaminen
käytöstä.
Toistokuvan värijärjestelmä PAL (z)
Vaihtaa värijärjestelmää
NTSC
laitteistoon kytketyn näytön
mukaisesti.
(SECAM ei ole tuettu.)
Dimmer
Vaihtaa näytön kirkkaustasoa.
Auto (z)
PAL-asetus.
NTSC-asetus.
Näytön himmentäminen
automaattisesti, kun kytket
valot. (Käytettävissä vain,
kun valaistusohjausjohto on
kytketty.)
ON
Näytön himmentäminen.
Dimmer Level
Asettaa kirkkaustason, kun
himmennin on toiminnassa.
(–5 - +5)
z:0
Tason valinta.
Touch Panel Adjust (s. 38)
–
–
Beep
ON (z)
Toimintoäänen aktivointi.
OFF
Toimintoäänen poistaminen
käytöstä.
English (z),
Español,
Русский
Valitsee näytön kielen.
ON (z)
Painikkeiden valaistuksen
ottaminen käyttöön.
OFF
Painikkeiden valaistuksen
poistaminen käytöstä.
Language
Key Illumination
Mikä tahansa tila.
Laite sammutettu.
Mikä tahansa tila.
Mikä tahansa tila.
Mikä tahansa tila.
Mikä tahansa tila.
Laite sammutettu.
Mikä tahansa tila.
40
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Yksikkö
Vaihtoehto
Tehtävä
Rotary Commander
Vaihtaa sauvaohjaimen
säädinten käyttösuunnan.
Oletusasetus
(z)
Tehdasasetuksen
käyttäminen.
Reverse
Käyttö ohjauspylvään
oikealta puolelta.
AUX1 Input (s. 47)
Asettaa AUX1 IN -liitäntään
kytketyn laitteen tyypin
vaihtamaan taustanäyttöä
laitteen mukaisesti.
Video (z)
Kuvan näyttäminen
kytketyltä laitteelta.
Audio
Näyttää tämän laitteen
taustakuvan.
OFF
AUX-tuloliitännän
poistaminen käytöstä.
Video (z)
Kuvan näyttäminen
kytketyltä laitteelta.
Audio
Näyttää tämän laitteen
taustakuvan.
OFF
AUX-tuloliitännän
poistaminen käytöstä.
Ei signaalia
Vaihtaa näytön asetusta
automaattisesti, ellei ulkoista
videosignaalia tunnisteta.
Through
Näyttää signaalin
sisältämättömän näytön.
Blank (z)
Näyttää audiotoistonäytön
ilman signaalinäyttöä.
Camera Input
Aktivoi tähän laitteistoon
kytketyn peruutuskameran
videotoiston.
OFF
Tuloliitännän poistaminen
käytöstä.
ON (z)
Peruutuskameran kuvan
näytetään silloin kun
peruutusvalo syttyy (tai
vaihdetanko siirretään R
(peruutus) -asentoon).
AUX2 Input (s. 47)
Asettaa AUX2 IN -liitäntään
kytketyn laitteen tyypin
vaihtamaan taustanäyttöä
laitteen mukaisesti.
Laitteen tila
Mikä tahansa tila.
Laite sammutettu.
Laite sammutettu.
Laite sammutettu.
Rear View Camera Setting –
(s. 48) (Peruutuskameran asetus)
–
Mikä tahansa tila.
Mikä tahansa tila.
41
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 42 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Ääniasetukset
Kosketa kohtaa
c "Sound" c haluttu yksikkö c haluttu vaihtoehto. Yksityiskohtaisia tietoja tästä
menettelystä on kappaleessa lue “Perusasetusten käyttö”, s. 39.
Lue yksityiskohtaisempia tietoja ilmoitetuilta sivuilta. "z" merkitsee oletusasetusta.
Yksikkö
EQ7 (s. 35)
Vaihtoehto
Tehtävä
OFF (z)
Taajuuskorjaimen käyrän
peruutus.
Xplod, Vocal,
Taajuuskorjaimen käyrän
Edge, Cruise, valinta; taajuuskorjaimen
Space, Gravity, käyrän mukautus.
Custom
Balance/Fader (s. 36)
Etu/takatasapaino/
Balance:
(L15 ~ R15)
Fader:
(F15 ~ R15)
z:0
Tason säätäminen.
Subwoofer:
(–6 ~ +6)
z:0
Säätää subwooferin
voimakkuuden.
(Käytettävissä vain silloin
kun "Subwoofer"asetuksena on "ON".)
OFF (z)
Kuuntelupaikkaa ei aseteta.
Front L
Etuvasemman asetus.
Front R
Etuoikean asetus.
Front
Etukeskipaikan asetus.
All
Auton keskikohdan asetus.
Custom
Kuuntelupaikan tarkka
kalibrointi (s. 36).
Subwoofer:
Near,
Normal (z),
Far
Valitsee subwooferin
sijainnin. (Käytettävissä
vain silloin kun
"Subwoofer"-asetuksena on
"ON" ja kuuntelupaikaksi
on asetettu "Front L",
"Front R", "Front" tai
"All".)
CSO (Center Speaker
Organizer) (s. 37)
Asettaa virtuaalisen
keskikaiuttimen tilan.
OFF (z),
CSO1, CSO2,
CSO3
Valitsee tilan.
Subwoofer
Asettaa subwooferin
kytkentätilan.
ON (z)
Kytkentätilan asetus
käytössä-tilaan.
OFF
Kytkentätilan asetus poistilaan.
Listening Position (s. 36)
Tekee kuuntelupaikan ja
subwooferin sijainnin
asetuksen.
Laitteen tila
Vastaanoton/
toiston aikana
Vastaanoton/
toiston aikana
Vastaanoton/
toiston aikana
Levyn/USBlaitteen toiston
aikana.
Laite
sammutettu.
42
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 43 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Yksikkö
Vaihtoehto
Tehtävä
RBE (Rear Bass Enhancer)
(s. 37)
Käyttää takakaiuttimia
subwooferina.
OFF (z),
RBE1, RBE2,
RBE3
Valitsee tilan.
Crossover Filter
Valitsee etu-/takakaiutinten
(HPF) ja subwooferin (LPF)
jakotaajuuden.
LPF: 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz (z) ,
120 Hz
Valitsee rajataajuuden.
(Käytettävissä vain silloin
kun "Subwoofer"asetuksena on "ON".)
HPF: OFF (z)
Ei valitse rajataajuutta.
Vastaanoton/
toiston aikana
HPF: 50 Hz,
Jakotaajuuden valinta.
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz, 120 Hz
4.1ch Speaker Level (s. 37)
Laitteen tila
Subwoofer
Phase:
Normal (z),
Reverse
Valitsee subwooferin
vaiheen. (Käytettävissä
vain silloin kun
"Subwoofer"-asetuksena on
"ON".)
–
–
Vastaanoton/
toiston aikana
Laite
sammutettu.
Näytön asetukset
Kosketa kohtaa
c "Screen" c haluttu yksikkö c haluttu vaihtoehto. Yksityiskohtaisia tietoja tästä
menettelystä on kappaleessa lue “Perusasetusten käyttö”, s. 39.
Lue yksityiskohtaisempia tietoja ilmoitetuilta sivuilta. "z" merkitsee oletusasetusta.
Yksikkö
Vaihtoehto
Tehtävä
Laitteen tila
Screen Select (s. 38)
–
–
Mikä tahansa
tila.
Picture EQ (s. 38)
Dynamic (z),
Standard,
Theater, Sepia
Kuvanlaadun valitseminen.
Custom 1,
Custom 2
Kuvanlaadun
mukauttaminen.
Full (z),
Normal,
Wide,
Zoom
Näytön kuvasuhteen
valitseminen.
Aspect (s. 39)
ON (z)
Clock
Näyttää/piilottaa näytön
oikean alakulman kellonäytön. OFF
Kellonäytön näyttäminen.
Demo
ON (z)
Esittelytilan aktivointi.
OFF
Esittelytilan passivointi.
Kellonäytön piilottaminen.
Videon/kuvan
toiston aikana.
Videon/kuvan
toiston aikana.
Mikä tahansa
tila.
Laite
sammutettu.
43
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 44 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
DVD ja muut toistoasetukset
Kosketa kohtaa
c "Visual" c haluttu yksikkö c haluttu vaihtoehto. Yksityiskohtaisia tietoja tästä
menettelystä on kappaleessa lue “Perusasetusten käyttö”, s. 39.
Lue yksityiskohtaisempia tietoja ilmoitetuilta sivuilta. "z" merkitsee oletusasetusta.
Yksikkö
Vaihtoehto
Tehtävä
Laitteen tila
DVD-valikon kieli
–
Levyn valikkokielen
vaihtaminen.
Laite
sammutettu.
DVD-ääniraidan kieli
–
Ääniraidan kielen
vaihtaminen.
Laite
sammutettu.
DVD-teksitysten kieli
–
Levylle tallennetun
tekstityskielen
vaihtaminen.
Laite
sammutettu.
Standard (z)
Audio DRC
Toistaa äänen tarkasti
Wide:
äänenvoimakkuuden ollessa
alhainen. Vain DVD*-levyillä,
jotka ovat yhteensopivia
Audio-DRC-standardin kanssa
(Dynamiikka-alueen ohjaus).
Vakioasetuksen valinta.
Live-esityksen tunnelman
luominen.
Laite
sammutettu.
* Ei koske DVD-R/DVD-R DL/DVDRW-levyjä VR-tilassa.
Multi Ch Output
Vaihtaa monikanavaisten
lähteiden toistomenetelmää.
Multi (z)
Toisto 4.1-kanavaisena.
Stereo
Miksaus 2 kanavaan.
Laite
sammutettu.
DVD Parental Control
(s. 24)
–
Levyn lukitus/lukituksen
avaus.
Laite
sammutettu.
DVD Parental Rating (s. 25) –
Rajoitustason asetus
valitun alueen mukaan.
Laite
sammutettu.
DVD Parental Area (s. 25)
–
Rajoitusstandardin asetus
alueen mukaan.
Laite
sammutettu.
DVD Playlist Play
(Koskee vain DVD-R/DVDR DL/DVD-RW-levyjä VRtilassa)
Original (z)
Alun alkujaan
tallennettujen nimikkeiden
toisto.
Playlist
Chapter (z)
DVD Direct Search (s. 26)
Asettaa DVDsuorahakutoiston hakukohteen. Title (Nimike)
Muokatun toistoluettelon
toisto.
Jakson haku.
Nimikkeen haku.
Laite
sammutettu.
Mikä tahansa
tila.
44
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 45 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Yksikkö
Vaihtoehto
16:9 (z)
Monitor Type
Valitsee laitteistoon kytketylle
lisänäytölle sopivan
kuvasuhteen.
(Myös tämän laitteen näytön
kuvasuhde muuttuu.)
Levystä riippuen asetus
"4:3 Letter Box" saatetaan
valita automaattisesti
asetuksen "4:3 Pan Scan"
sijaan tai toisin päin.
4:3 Letter Box
Tehtävä
Laitteen tila
Laajakuvan näyttäminen.
Sopiva silloin kun kytket
laitteen laajakuvanäyttöön
tai näyttöön, jossa on
laajakuvatila.
Näyttää laajakuvan, jossa
ruudun ylä- ja alaosassa on
mustat palkit.
Sopiva käyttää silloin kun
laitteistoon kytketään 4:3kuvasuhteen lisänäyttö.
4:3 Pan Scan
Näyttää laajakuvan koko
näytöllä ja leikkaa
automaattisesti pois osat,
jotka eivät sovi ruudulle.
ZAPPIN Time (s. 34)
6sec, 15sec
(z), 30sec
Valitsee ZAPPINtoiminnon toistoajan.
ZAPPIN Tone (s. 34)
ON (z)
Toistaa piippausäänen
kahden raidan kohdan
välillä.
Multi Disc Resume
OFF
Poistaa toimintoäänen
käytöstä.
ON (z)
Tallentaa
toistomuistiasetukset aina 5
videolevyltä*.
* Vain DVD VIDEO-/VCD-/
DivX-/MPEG-4-levyt.
USB Resume
45
OFF
Toistomuistiasetusten
tallentamatta jättäminen.
Toistomuistitoimintoa voi
käyttää vain laitteessa tällä
hetkellä olevalla levyllä.
ON (z)
Tallentaa muistiin
toistomuistiasetukset USBlaitteen DivX-/MPEG-4tiedostoille.
OFF
Toistomuistiasetusten
tallentamatta jättäminen.
JPEG Slide Show
5sec (z),
20sec, 60sec,
Fixed
Diaesityksen kuvien
vaihtumisväli.
Video CD PBC (s. 23)
ON (z)
Toistaa PBC-toiminnolla
varustetut VCD-levyt.
OFF
Toistaa VCD-levyt, joissa
ei ole PBC-toimintoa.
Laite
sammutettu.
Audiotoiston
aikana.
Audiotoiston
aikana.
Laite
sammutettu.
Laite
sammutettu.
Laite
sammutettu.
Laite
sammutettu.
jatkuu seuraavalla sivulla t
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 46 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Yksikkö
Vaihtoehto
Tehtävä
Done
DivX VOD Registration
Code
Näyttää tämän laitteen
rekisteröintikoodin. Lisätietoja
on sivulla s. 51.
Näytön sulkeminen.
DivX VOD Deactivate Code Done
Passivoi tämän laitteen
rekisteröinnin DivX VOD toistolle.
Näytön sulkeminen.
Laitteen tila
Laite
sammutettu.
Laite
sammutettu.
Huomautus
Jos käytönrajoitustoimintoa käytetään, toistomuistitoiminto ei toimi. Toisto käynnistyy tässä tapauksessa levyn
alusta levy laitteeseen asetettaessa.
46
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 47 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Turvakoodin asettaminen
Tässä laitteessa on turvatoiminto, joka estää
varkauksia. Syötä 4-numeroinen luku
turvakoodiksesi.
Kun turvatoiminto on otettu käyttöön, turvakoodin
on syötettävä virran kytkemiseksi laitteeseen, kun
laite on asennettu toiseen autoon tai akkua
ladataan.
Audio-/videolisälaite
Voit kytkeä enintään 2 lisälaitetta, kuten
kannettavan mediasoittimen, pelikonsolin tms.
tämän laitteen AUX1 IN- AUX2 IN -liitäntiin.
Turvatoiminnon ottaminen käyttöön
Lisälaitteen valinta
1
1
Kosketa ensin kohtaa "Source List" ja
sen jälkeen kuvaketta
.
Yleisten asetusten valikko tulee esiin. Ellei
tule kosketa kohtaa "General".
2 Kosketa "Secutiry Control".
Turvakoodin asetusnäyttö tulee esiin.
3 Kirjoita turvakoodisi
numeronäppäimillä ja kosketa sen
jälkeen kohtaa "OK".
4 Vahvista turvakoodisi kirjoittamalla se
uudelleen numeronäppäimillä ja
kosketa sen jälkeen kohtaa "OK".
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
Voit poistaa syötetyn numeron koskettamalla
"Clear"-painiketta.
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
4-numeroinen syöttökehote tulee näkyviin, kun
kytket virran laitteeseen toiseen autoon
asentamisen tai akun lataamisen jälkeen. Syötä
turvakoodi numeropainikkeita koskettamalla.
Turvatoiminnon poistaminen käytöstä
1 Suorita uudelleen yllä olevat kohdat 1–2.
Turvatoiminnon avausnäyttö tulee esiin.
2 Syötä turvakoodi koskettamalla
numeropainikkeita.
Teksti "Unlocked" tulee näkyviin ja
turvatoiminto on poistettu käytöstä.
Kellon asettaminen aikaan
47
Lisälaitteiden käyttö
Kellossa on 24 tunnin näyttö.
1 Kosketa ensin kohtaa "Source List" ja
sen jälkeen kuvaketta
.
Yleisten asetusten valikko tulee esiin. Ellei
tule kosketa kohtaa "General".
2 Kosketa "Clock Adjust".
Asetusnäyttö tulee esiin.
3 Aseta tunti- ja minuuttilukema.
Jos esimerkiksi haluat asettaa kellonajan 8.30,
kosketa "0830".
4 Kosketa "OK".
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
Voit poistaa syötetyn numeron koskettamalla
"Clear"-painiketta.
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
Kosketa ensi kohtaa "SOURCE LIST"
ja sen jälkeen "AUX".
AUX-toistonäyttö tulee esiin.
Source List
AUX1
ATT
TA
AF
Top
AUX2
Level 0
15
2
12:00
Valitse laite koskettamalla kohtaa
"AUX 1" tai "AUX 2".
Käytä kannettavaa laitetta sen omilla
painikkeilla.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Säädä jokaisen laitteistoon kytketyn laitteen
äänenvoimakkuus ennen toiston aloittamista.
Äänenvoimakkuuden asetus on yhteinen
"AUX 1"- ja "AUX 2"-liitännöille.
1
Laske äänenvoimakkuutta tällä
laitteella.
2
Kosketa ensi kohtaa "SOURCE LIST"
ja sen jälkeen "AUX".
AUX-toistonäyttö tulee esiin.
3
Käynnistä kannettavan laitteen toisto
kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
4
Säädä laitteistosta äänenvoimakkuus
normaalisti käyttämäksesi.
5
Säädä tasoa koskettamalla "Level" ruudusta kohtaa –/+ niin monta kertaa
kuin tarvitaan.
Voimakkuustaso on säädettävissä
yksiportaisilla askelmilla välillä –8 – +18.
jatkuu seuraavalla sivulla t
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 48 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Laitetyypin asettaminen
Kun asetat kunkin kytketyn laitteen tyypin (video
tai audio), taustanäyttöä voi vaihtaa tämän
mukaan.
1
Kosketa laitteen ollessa päältä kohtaa
"Source List", ja sen jälkeen kohtaa
.
Yleisten asetusten valikko tulee esiin. Ellei
tule kosketa kohtaa "General".
2
Vieritä ruutua v/V -painikkeilla ja
kosketa sen jälkeen kohtaa "AUX1
Input" tai "AUX2 Input".
3
Kosketa kohtaa "Audio" tai "Video".
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
Valitse AUX input -liitännän passivoimiseksi
"OFF".
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
Peruutuskameran asetukset
Voit ottaa esiin peruutuskameran kuvan
asetusyksiköt käytön helpottamiseksi.
Tämä asetus on voimassa ainoastaan silloin kun:
– "Camera Input" -asetuksena on "ON" (s. 41).
– Seisontajarru on käytössä.
1
Kosketa ensin kohtaa "Source List" ja
sen jälkeen kuvaketta
.
Yleisten asetusten valikko tulee esiin. Ellei
tule kosketa kohtaa "General".
2
Vieritä kuvaa v/V -painikkeilla ja
kosketa sen jälkeen kohtaa "Rear View
Camera Setting".
Asetusyksiköt tulevat näkyviin.
Marker
Back
Mirror
1
Peruutuskamera
Kytkemällä valintainen peruutuskamera
CAMERA IN -liitäntään voit ottaa esiin
peruutuskameran näyttämän kuvan.
Peruutuskameran kuva näytetään silloin kun
peruutusvalo syttyy (tai vaihdetanko siirretään R
(peruutus) -asentoon).
Huomautuksia
• Kun peruutat autollasi, tarkkaile ympäristöä
huolellisesti turvallisuuden varmistamiseksi. Älä
luota pelkkään peruutuskameraan.
• Peruutuskameran näyttämä kuva ei näy
takamonitorissa.
Vihje
Vaikka peruutuskamera olisikin kytketty paikalleen,
voit asettaa sen olemaan näyttämättä kuvaa
passivoimalla kameran tuloliitäntä (s. 41).
2
3
Line Edit
Check surroundings for safety.
Merkkiviivojen näyttäminen
Kosketa kohtaa "Marker".
Piilota merkkiviivat koskettamalla "Marker"
uudelleen.
Kuvan kääntäminen ympäri
Kosketa kohtaa "Mirror".
Käänteinen peilikuva tulee näkyviin.
Viivojen muokkaaminen
1 Kosketa "Line Edit".
Back
1 Edit
2 Edit
3 Edit
Check surroundings for safety.
1
2
3
Reset
2 Valitse muokattava viiva.
Kosketa kohtaa "1 Edit", "2 Edit" tai "3 Edit"
muokattavan viivan mukaan.
3 Muokkaa viivaa.
Pidennä viivaa koskettamalla B b.
Lyhennä viivaa koskettamalla bB.
Säädä paikkaa koskettamalla V tai v.
Voit palauttaa oletusasetuksen koskettamalla
"Reset".
Kosketa edelliseen näyttöön palaamiseksi kohtaa
"Back".
48
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 49 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Älä roiskuta nestettä laitteeseen tai levyille.
• Tämä laite on suunniteltu toistamaan levyjä, jotka
ovat yhteensopivia Compact Disc (CD) standardin kanssa. DualDisc-levyt ja jotkin muut
musiikkilevyt, jotka on koodattu
kopiosuojatekniikalla, eivät ole yhteensopivia
Compact Disc (CD) -standardin kanssa, sen
vuoksi niitä ei voi toistaa tällä laitteella.
• Tällä laitteella TOISTOKELVOTTOMAT
levyt
– Tarroilla, etiketeillä tai tahmealla teipillä tai itse
kiinnitetyllä paperiliuskoilla varustetut levyt. Jos
käytät niitä, voi seurauksena olla toimintahäiriö
tai levyn rikkoontuminen.
– Normaalista poikkeavalla muodolla varustetut
levyt (esim. sydämen-, neliön- tai
tähdenmuotoiset levyt) saattavat vahingoittaa
tätä laitetta.
– 8 cm:n (3 1/ 4 in) levyt.
Nestekidepaneelia koskevia
huomautuksia
DVD- ja VCD-levyjen toistamista
koskeva huomautus
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita
• Anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä, jos autosi on
ollut pysäköitynä suoraan auringonpaisteeseen.
• Moottoriantenni ojentautuu automaattisesti esiin.
Kosteuden tiivistyminen
Jos laitteen sisällä oleva kosteus pääsee tiivistymään
nesteeksi, ota levy pois soittimesta ja odota noin
tunti nesteen haihtumista, muussa tapauksessa laite
ei ehkä toimi kunnolla.
Korkean äänenlaadun
säilyttämiseksi
• Älä paina nestekidepaneelia, sillä tällöin kuva voi
vääristyä tai laitteeseen tulla toimintahäiriö (kuva
voi tulla epäselväksi ja nestekidepaneeli
vaurioitua).
• Älä kosketa muulla kuin sormella, sillä muuten
nestekidepaneeli voi vaurioitua tai hajota.
• Puhdista nestekidepaneeli kuivalla pehmeällä
liinalla. Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä,
tinneriä, kuluttajakäyttöön myytäviä
puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita.
• Älä käytä tätä laitetta lämpötila-alueen 5 – 45 ºC
ulkopuolella (41 – 113 ºF).
• Jos autosi on ollut pysäköitynä kylmässä tai
kuumassa paikassa, ruutukuva saattaa olla hieman
epätarkka. Näyttö ei ole kuitenkaan vaurioitunut.
Kuva tarkentuu sen jälkeen kun autosi on
palautunut normaaliin lämpötilaan.
• Näytössä voi näkyä joitakin kiinteitä sinisiä,
punaisia tai vihreitä pisteitä. Näitä kutsutaan
"kirkkaiksi pisteiksi", ja niitä voi esiintyä kaikissa
nestekidenäytöissä. Nestekidenäyttö on
valmistettu tarkkuustekniikalla, ja siitä yli
99,99 % toimii. On kuitenkin mahdollista, että
hyvin pieni osuus (tavallisesti 0,01 %)
kuvapisteistä ei syty oikein. Tämä ei kuitenkaan
haittaa katselua.
Levyjä koskevia huomautuksia
• Älä altista levyjä suoralle auringonpaisteelle tai
lämmönlähteille, kuten kuumailmakanavat, tai jätä
niitä suoraan auringonpaisteeseen pysäköityyn
autoon.
• Pyyhi ennen levyjen soittamista
ne puhtaiksi puhdistusliinalla
levyn keskiosasta laitoihin
edeten. Älä käytä liuottimia
kuten bentseeniä, tinneriä tai
kuluttajakäyttöön myytäviä
puhdistussarjoja.
Ohjelmatuottajat ovat saattaneet asettaa
tarkoituksella joitakin DVD- ja VCD-levyjen
toistotoimintoja. Koska tämä laite toistaa DVD- ja
VCD-levyt ohjelmatuottajien suunnitteleman levyn
sisällön mukaan, kaikki toisto-ominaisuudet eivät
välttämättä ole käytettävissä. Lue myös DVD- ja
VCD-levyjen mukana toimitetut ohjeet.
DATA CD- ja DATA DVD -levyjä
koskevia huomautuksia
• Joitakin DATA CD/DATA DVD -levyjä (riippuen
niiden tallennukseen käytetyistä laitteistoista ja
levyn kunnosta) ei voi välttämättä toistaa tällä
laitteella.
• Joidenkin levyjen käyttö edellyttää levyn
viimeistelemistä (s. 50).
• Tämä laite on yhteensopiva seuraavien
standardien kanssa.
DATA CD:t
– ISO 9660 level 1/level 2 -formaatti, Joliet/
Romeo-laajennusformaatit
– Monitallennus (Multi Session)
DATA DVD:t
– UDF Bridge -formaatti (yhdistetty UDF ja
ISO 9660)
– Multi Border
• Maksimimäärä:
– kansioita (albumeja): 256 (mukaan lukien juurija tyhjät kansiot).
– tiedostoja (raitoja/kuvia/videotiedostoja) ja
kansioita levyllä: 2000 (jos kansio/
tiedostonimessä on paljon kirjainmerkkejä, tämä
luku voi olla pienempi kuin 2000).
– kansion/tiedoston nimessä näytettävä
kirjainmerkkien määrä on 64 (Joliet/Romeo).
jatkuu seuraavalla sivulla t
49
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 50 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Levyjä viimeistelyä koskevia
huomautuksia
MP3 -tiedostoista
Seuraavat levyt tulee viimeistellä, ennen kuin niitä
voi toistaa tällä laitteella.
• DVD-R/DVD-R DL (video/VR-tilassa)
• DVD-RW videotilassa
• DVD+R/DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Seuraavia levyjä voi toistaa myös
viimeistelemättöminä.
• DVD+RW – viimeistellään automaattisesti.
• DVD-RW VR-tilassa – viimeistelyä ei tarvita.
Yksityiskohtaisia tietoja on levyn mukana
toimitetuissa ohjeissa.
• MP3, joka on lyhenne sanoista MPEG-1 Audio
Layer-3, on musiikkitiedostojen
standardipakkausformaatti. Se pakkaa audio-CD:n
datan noin 1/10:aan sen alkuperäisestä koosta.
• ID3-tagin versioita 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ja 2.4
sovelletaan vain MP3-raitoihin. ID3-tagi on 15/30
kirjainmerkkiä pitkä (1.0 ja 1.1), tai 63/126
kirjainmerkkiä pitkä (2.2, 2.3 ja 2.4).
• Nimiä MP3-tiedostoille antaessasi muista lisätä
tiedoston nimeen tiedostotarkenne ".mp3".
• VBR-tyyppistä (vaihtuva bittinopeus) MP3tiedostoa pikatoistolla eteen/taaksepäin
toistettaessa käytetty toistoaika ei välttämättä näy
tarkasti.
Multi Session CD- ja/ Multi Border
DVD -levyjä koskevia huomautuksia
MP3-tiedostoja koskeva huomautus
Toistaessasi suurella bittinopeudella, kuten 192 kbps,
tallennettua MP3-raitaa, ääneen voi tulla katkoksia.
Tällä laitteella voidaan toistaa Multi Session CD/
Multi Border DVD -levyjä seuraavilla ehdoilla. Pidä
mielessä, että istunto pitää sulkea ja levy tulee
viimeistellä.
• Jos CD-DA (Compact Disc Digital Audio) on
tallennettu ensimmäisessä istunnossa:
Laite tunnistaa levyn CD-DA-levynä ja vain
ensimmäisen istunnon CD-DA-osa toistetaan,
vaikka toista formaattia (esim. MP3) olisikin
tallennettu toisissa istunnoissa.
• Jos CD-DA-formaattia on tallennettu muualle kuin
ensimmäiseen istuntoon.
Laite tunnistaa levyn DATA CD- tai DATA DVD levynä ja kaikki CD-DA -istunnot ohitetaan.
• MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4-tiedostoa
tallennettaessa:
Vain valitun tiedostotyypin (audio/video/kuva)
sisältävät istunnot toistetaan (jos CD-DA- tai
muuta dataa esiintyy istunnoissa, ne ohitetaan).
WMA -tiedostoista
• WMA, joka on lyhenne sanoista Windows Media
Audio, on musiikkitiedostojen
standardipakkausformaatti. Se pakkaa audio-CD:n
datan noin 1/22:aan* sen alkuperäisestä koosta.
• WMA-tagin pituus on 63 kirjainmerkkiä.
• Nimiä WMA-tiedostoille antaessasi muista lisätä
tiedoston nimeen tiedostotarkenne ".wma".
• VBR-tyyppistä (vaihtuva bittinopeus) WMAtiedostoa pikatoistolla eteen/taaksepäin toistettaessa
käytetty toistoaika ei välttämättä näy tarkasti.
* vain 64 kbps:llä
WMA-tiedostoja koskeva huomautus
Seuraavien WMA-tiedostojen toistolle ei ole tukea.
– häviötön pakkaus
– kopiosuojattu
* Lisätietoja tiedostotyypin valinnasta on sivulla s. 34.
AAC-tiedostoista
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX ®/
MPEG-4-tiedostojen toistojärjestys
• AAC-tagin pituus on 126 kirjainmerkkiä.
• Nimiä AAC-tiedostoille antaessasi muista lisätä
tiedoston nimeen tiedostotarkenne ".m4a".
MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX/
MPEG-4
Kansio
(albumi)
MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX/
MPEG-4tiedosto (raita/
kuva/video)
JPEG -tiedostoista
• JPEG, joka on lyhenne sanoista Joint
Photographic Experts Group, on kuvatiedostojen
standardipakkausformaatti. Se pakkaa stillkuvatiedostot noin 1/10–1/100:aan niiden
alkuperäisestä koosta.
• Nimiä JPEG-tiedostoille antaessasi muista lisätä
tiedoston nimeen tiedostotarkenne ".jpg".
JPEG-tiedostoja koskeva huomautus
Lomittamattomien JPEG-tiedostojen toistolle ei ole tukea.
DivX-videoista
DivX® on DivX, Inc:n luoma digitaalisen videon
formaatti. Tämä on virallinen DivX-sertifioitu
laite, joka toistaa DivX-videotiedostoja.
Lisätietoja on sivustolla www.divx.com, ja siellä
on myös ohjelmistotyökaluja tiedostojen
muuntamiseksi DivX-videotiedostoiksi.
50
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 51 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
DivX Video-on-Demand-toiminnosta.
Tämä DivX-sertifioitu® -laite tulee rekisteröidä,
jotta sillä voisi toistaa DivX Video-on-Demand
(VOD) -sisältöä. Rekisteröintikoodin luomiseksi
hae esiin laitteen visuaalisen asetusvalikon DivX
VOD -osa. Siirry sivustolle vod.divx.com tällä
koodilla rekisteröintimenettelyn
loppuunsuorittamiseksi ja lisätietojen
hankkimiseksi DivX VOD:stä.
Huolto ja kunnossapito
Kauko-ohjainkortti vaihto
Normaalikäytössä paristo kestää noin vuoden. (Sen
käyttöaika lyhenee entisestään käyttöolosuhteista
riippuen.)
Pariston varauksen heikentyessä kaukosäätimen
toiminta-alue supistuu. Vaihda paristo uuteen
CR2025-litiumparistoon. Minkä tahansa muun
pariston käyttö merkitsee räjähdysvaaraa.
+ -puoli
ylöspäin
MPEG-4-tiedostoista
Seuraavat vaatimukset täyttäviä MPEG-4tiedostoja voidaan toistaa. Kaikkien, myös
vaatimukset täyttävien MPEG-4-tiedostojen
toiston onnistumista ei voida kuitenkaan taata.
• Profiili: MPEG-4 Yksinkertainen profiili
• Bittinopeus: Maks. 7 Mbps USB-laitteella,
10 Mbps DVD-laitteella ja 7 Mbps CD-laitteella.
• Ruutunopeus: Maks. 30 ruutua sekunnissa
• Kuvakoko: Maks. 720 ×480 pikseliä
• Ääni: Maks. 320 kbps (AAC-LC)
• Tiedostotarkenne: .mp4
iPodista
• Voit kytkeä laitteistoon seuraavat iPod-mallit.
Päivitä iPod-laitteesi viimeisimmällä ohjelmistolla
ennen sen käyttöä.
Valmistettu seuraavia laitteita varten
– iPod touch
– iPod touch (2nd generation)
– iPod classic
– iPod classic (120 Gt)
– iPod with video*
– iPod nano (4th generation)
– iPod nano (3rd generation)
– iPod nano (2nd generation)
– iPod nano (1st generation)*
Toimii seuraavien laitteiden kanssa
– iPhone
– iPhone 3G
– iPhone 3GS
c
Litiumparistoa koskevia huomautuksia
• Pidä litiumparisto lasten ulottumattomissa. Jos joku
sattuisi nielaisemaan sen, ota välittömästi yhteys
lääkäriin.
• Pyyhi paristo puhtaaksi kuivalla liinalla hyvien
kosketuspintojen varmistamiseksi.
• Tarkista paristoa paristotilaan asettaessasi, että sen
navat tulevat oikein päin.
• Älä tartu akkuun metallipinseteillä. Seurauksena voi
olla oikosulku.
VAROITUS
Paristo voi räjähtää, jos sitä käsitellään väärin.
Älä lataa paristoa uudelleen, pura sitä tai heitä
sitä tuleen.
Sulakkeen vaihto
Sulaketta vaihdettaessa pitää
sulakkeen olla
ampeeriluvultaan sama kuin
alkuperäinen. Jos sulake palaa,
tarkista ensin virtaliitäntä ja
vaihda sitten sulake. Jos sulake
palaa uudestaan vaihdon
jälkeen, voi vika olla itse
laitteessa. Ota tällöin yhteys
lähimpään Sonya myyvään
liikkeeseen.
Sulake (10 A)
* Matkustaja ei voi käyttää iPod nano (1st generation)
-ohjelmistoa tai iPod with video -ohjelmistoa.
• "Made for iPod" merkitsee, että elektroninen laite
on tarkoitettu kytkettäväksi erityisesti iPodiin ja
kehittäjän vakuutuksen mukaisesti se täyttää
Applen suorituskykyvaatimukset.
• "Works with iPhone" merkitsee, että elektroninen
laite on tarkoitettu kytkettäväksi erityisesti
iPhoneen ja kehittäjän vakuutuksen mukaisesti se
täyttää Applen suorituskykyvaatimukset.
• Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toimimisesta
eikä sen yhteensopivuudesta turva- ja
säännösstandardien kanssa.
51
Jos laitteen käytöstä on jotakin kysyttävää tai siinä
ilmaantuu ongelmia, joita ei ratkaistuksi tämän
käsikirjan avulla, ota yhteys lähimpään Sonya
myyvään liikkeeseen.
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 52 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Laitteen irrottaminen
1
Aseta molemmat irrotusavaimet
samanaikaisesti paikalleen, kunnes ne
napsahtavat kiinni.
KA/PA
Viritysalue:
KA: 531–1602 kHz
PA: 153–279 kHz
Antenniliitäntä: Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuuskaista: 25 kHz
Herkkyys: KA: 26 µV, PA: 45 µV
DVD/CD-soitin
Häiriöetäisyys: 120 dB
Taajuusvaste: 10–20 000 Hz
Huojunta ja värinä: Alle mitattavan tason.
Harmoninen särö: 0,01 %
Aluekoodi: Sijaitsee laitteen pohjassa olevassa tarrassa
Koukku
sisäänpäin.
USB-soitin
Liitäntä: USB (Nopea)
Maksimivirta: 500 mA
Tehovahvistin
2
Vedä irrotusavaimista laitteen
irrottamiseksi.
Lähtöliitännät: Kaiutinliitännät
Kaiutinten impedanssi: 4–8 ohmia
Maksimiteho: 52 W × 4 (4 ohmiin)
Yleistä
3
Vedä laite ulos asennuskehyksestä.
Tekniset tiedot
Näyttöosa
Näytön tyyppi: Nestekidelaajakuvavärinäyttö
Mitat: 6,1"
Järjestelmä: TFT-aktiivimatriisi
Pikselien määrä: 1152000 pikseliä
Värijärjestelmä:
PAL/NTSC/SECAM/PAL-M -automaattinen
valinta
Viritin
FM
Viritysalue: 87,5–108,0 MHz
Antenniliitäntä: Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuuskaista: 150 kHz
Herkkyys: 10 dBf
Valintatarkkuus: 75 dB taajuudella 400 kHz
Häiriöetäisyys: 70 dB (mono)
Kanavaero: 40 dB taajuudella 1 kHz
Taajuusvaste : 20–15000 Hz
Lähtöliitännät:
Videolähtöliitäntä (taka)
Audiolähtöliitännät (etu/taka)
Subwoofer-lähtöliitäntä
Moottoriantennin relerasian liitäntä
Tehovahvistimen ohjausliitäntä
Tuloliitännät:
Puhelinvaimennuksen ohjausliitäntä (ATT)
Valaistusohjauksen liitäntä
Kauko-ohjaimen tuloliitäntä
Antenniliitäntä
Seisontajarrun ohjausliitäntä
Peruutusvalon tuloliitäntä
Kameran tuloliitäntä
AUX-audiotuloliitännät
AUX-videotuloliitännät
USB-signaalin tuloliitäntä
Käyttöjännite: 12 V:n tasavirta, autonakku
(miinusmaa)
Mitat: N. 178 × 100 × 173 mm
(7 1/8 × 4 × 6 7/8 in) (l/k/s)
Asennusmitat: Noin 182 × 111 × 164 mm
(7 1/4 × 4 3/8 × 6 1/2 in)(l/k/s)
Paino: Noin 2,2 kg
Toimitetut lisätarvikkeet:
Kauko-ohjainkortti; RM-X170
Liitäntä- ja asennusosat (1 sarja)
Jatkojohto AUX-audio/videotuloliitännöille
CD-ROM (Sovellusohjelmistolevy)
Valinnaiset lisätarvikkeet/varusteet:
USB-liitäntäjohto iPodille: RC-200IP
Peruutuskamera: XA-R800C
Kaikissa radioliikkeissä ei ole edellä lueteltuja
lisätarvikkeita. Kysy radioliikkeestä
yksityiskohtaisia tietoja.
USA:n ja ulkomaisiin patentteihin on saatu lupa
Dolby Laboratoriesilta.
52
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 53 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka ja
ja patentit on lisensoinut Fraunhofer IIS and Thomso
Tätä tuotetta suojaavat Microsoft Corporationin
tietyt immateriaalioikeudet. Tämän tekniikan
käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella
on kielletty, ellei siihen ole saatu lisenssiä
Microsoftilta tai sen valtuutetulta tytäryhtiöltä.
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
• Painetuissa piirilevyissä ei ole käytetty halogenoituja
palonestoaineita
• Koteloissa ei ole käytetty halogenoituja
palonestoaineita.
• Paketointimateriaali on tehty paperista.
Aluekoodi
Aluekoodijärjestelmää käytetään tekijänoikeuksien
suojaamiseen.
Aluekoodi näkyy laitteen pohjassa, ja ainoastaan
samalla aluekoodilla nimikoituja DVD-levyjä voi
toistaa tällä laitteella.
Myös ALL -symbolilla varustettuja DVD-levyjä voi
Huomautuksia
• Seuraaville järjestelmäympäristöille ei ole tukea.
– Ei-IBM PC -tyyppiset tietokoneet, kuten Macintosh
yms.
– Itse kootut tietokoneet
– Päivitetyn käyttöjärjestelmän sisältävät tietokoneet
– Moninäyttöympäristöt
– Monijärjestelmäympäristöt
– Virtuaaliset tietokoneympäristöt
• Tietokoneen tilasta riippuen käyttö ei välttämättä
onnistu myöskään suositelluissa ympäristöissä.
Vianetsintä
Seuraava viantarkistusluettelo auttaa sinua
selvittämään käytön yhteydessä mahdollisesti
ilmenevät ongelmat.
Tarkista ennen seuraavan tarkistuslistan
läpikäymistä liitännät ja käyttömenettelyt.
Ellei ongelmaan saada ratkaisua, hanki lisätietoja
seuraavalta tukisivulta.
Tukisivusto
http://support.sony-europe.com
toistaa tällä laitteella.
Yleistä
Jos yrität toistaa muita DVD-levyä, tiedote "Playback
play prohibited by region code." ("Aluekoodi estää
toiston.") ilmestyy näytölle. DVD-levystä riippuen
aluekoodia ei välttämättä ole merkitty, vaikka DVDlevyn toisto olisi rajoitettu aluekoodilla.
CD-ROM-levyllä olevan ohjelmiston
järjestelmävaatimukset
Tietokone
• CPU/RAM
– IBM PC/AT -yhteensopiva kone
– CPU: Intel Pentium III Processor 450 MHz tai
nopeampi
– RAM: 256 Mt tai enemmän (Windows XP), 512 Mt
tai enemmän (Windows Vista tai uudempi)
• CD-ROM-asema
• USB-portti
OS
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Lisätietoja yhteensopivista versioista tai Service Pack päivityksistä on seuraavalla tukisivulla:
http://support.sony-europe.com/
Näyttö
Suurväri (16-bittinen) tai parempi,
800 × 600 kuvapistettä tai enemmän
Muuta
Laitteeseen ei tule virtaa.
• Tarkista liitännät ja sulake.
• Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu, laitetta
ei voi käyttää kauko-ohjaimella.
t Kytke laite päälle.
Moottoriantenni ei ojennu täyteen pituuteensa.
Moottoriantennilla ei ole relerasiaa.
Ei piippausääntä.
• Piippausääni on peruutettu (s. 40).
• Lisävarusteena saatava päätevahvistin on kytketty
laitteeseen, eikä laitteen omaa sisäänrakennettua
vahvistinta käytetä.
Muistin sisältö on tyhjentynyt.
• Nollauspainiketta on painettu.
t Tallenna asetukset uudelleen muistiin.
• Virransyöttöjohto tai akku on irrotettu tai sitä ei ole
kytketty kiinni kunnolla.
Muistiin tallennetut radioasemat ja oikea aika
ovat hävinneet muistista.
Sulake on palanut.
Melua syntyy virta-avainta kierrettäessä.
Johtoja ei ole kytketty oikein auton ylimääräiseen
virtaliitäntään.
jatkuu seuraavalla sivulla t
Intenet-yhteys
53
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 54 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Näyttö häviää/ei syty näyttöön.
• Himmennin on asetettu asetukseen "ON" (s. 40).
• Näyttö häviää, jos (SOURCE/OFF) -painiketta
pidetään painettuna hetken ajan.
t Paina laitteen (SOURCE/OFF) -painiketta niin
kauan, että näyttö katoaa.
• "M.OFF" -kohtaa on koskettu ja Monitor Off toiminto on käytössä (s. 11).
t Kytke näyttö takaisin koskettamalla mitä tahansa
näytön kohtaa.
Näyttö ei reagoi kosketukseen oikein.
• Kosketa yhtä näytön osaa kerrallaan. Jos kosketat
useaa näytön osaa samaan aikaan, näyttö ei toimi
oikein.
• Säädä näytön kosketuskohtaa (s. 38).
Automaattinen virrankatkaisutoiminto ei toimi.
Laite kytketty päälle. Automaattinen
virrankatkaisutoiminto toimii sen jälkeen laitteesta on
katkaistu virta.
t Kytke laite päältä.
Kauko-ohjainkortin käyttö ei ole mahdollista.
Jos Monitor Off -toiminto on käytössä (ei valaistusta),
kauko-ohjainkorttia ei voi käyttää (s. 11).
Valikkoyksiköitä ei voi valita.
Valikkoyksiköt, joita ei voi käyttää, näkyvät harmaina.
AUX-liitäntää ei voi valita lähteeksi.
Kaikkien AUX-tuloasetusten asetuksena on "OFF".
t Aseta "AUX1 Input"/"AUX2 Input" -asetukseksi
"Video" tai "Audio" (s. 48).
Radiovastaanotto
Asemien vastaanotto ei toimi.
Kohina häiritsee äänentoistoa.
• Liitäntää ei ole tehty oikein.
t Jos autosi taka-/sivuikkunassa on
sisäänrakennettu ULA/KA/PA-antenni, on
välttämätöntä kytkeä moottoriantennin
ohjausjohto (sininen) tai ylimääräinen
virransyöttöjohto (punainen) käytössä olevan
antennivahvistimen virtaliitäntään.
t Tarkista autoantennin liitäntä.
t Jos auton antenni ei ojentaudu ulos, tarkista
moottoriantennin liitännän ohjausjohto.
Asemien esiviritys ei ole mahdollista.
• Tallenna muistiin oikea taajuus.
• Lähetyssignaali on liian heikko.
Automaattinen viritys ei ole mahdollista.
• Paikallisasemien hakutila ei ole oikea.
t Viritys pysähtelee liian usein: Aseta "Local"asetukseksi "ON" (s. 16).
t Viritys ei pysähdy aseman kohdalla: Aseta
asetukseksi "MONO"-asetukseksi "ON" (s. 16).
• Lähetyssignaali on liian heikko.
t Suorita asemien viritys manuaalisesti.
"Stereo"-ilmaisin tulee esiin ULA-vastaanoton
aikana.
• Viritä taajuus kohdalleen tarkasti.
• Lähetyssignaali on liian heikko.
t Aseta "Mono"-asetukseksi "ON" (s. 16).
ULA-ohjelman stereolähetys kuuluu monona.
Laite on asetettu monovastaanottoon.
t Aseta "Mono"-asetukseksi "OFF" (s. 16).
RDS
Haku alkaa muutaman sekunnin kuuntelun
jälkeen.
Asema ei välitä TP-ohjelmia tai sen signaali on heikko.
t Kytke TA-toiminto päältä (s. 22).
Ei liikennetiedotuksia.
• Aktivoi TA-toiminto (s. 22).
• Asema ei lähetä liikennetiedotuksia, vaikka onkin
TP-asema.
t Viritä kohdalleen jokin muu asema.
PTY-näytöllä näkyy "None".
• Parhaillaan vastaanotettava asema ei ole RDS-asema.
• RDS-dataa ei ole vastaanotettu.
• Asema ei näytä ohjelmatyyppiä.
Kuva
Kuvaa ei näy/kuvassa on kohinaa.
• Liitäntää ei ole tehty oikein.
• Tarkista liitäntä kytkettyyn laitteeseen, ja aseta
kytketyn laitteen ohjelmanlähteenvalitsin vastaamaan
tätä laitetta.
• Likainen tai viallinen levy.
• Asennusta ei ole tehty oikein.
t Asenna laite pienempään kulmaan kuin 45°
tukevaan paikkaan autossa.
• Seisontajohtoa (vaaleanvihreä) ei ole kytketty
seisontajarrun kytkimen johtoon tai seisontajarru ei
ole käytössä.
Kuva ei mahdu näytölle.
DVD-levyn kuvasuhdetta ei voi muuttaa.
Kuva ei tule esiin/takamonitorissa esiintyy
kuvakohinaa.
• Valittuna on lähde/tila, jota ei ole kytketty. Jos
tulosignaalia ei ole, kuvaa ei näy takanäytössä.
• Värijärjestelmän asetus ei ole oikea.
t Aseta värijärjestelmän asetukseksi "PAL" tai
"NTSC" laitteeseen kytketyn näytön mukaisesti
(s. 40).
• Peruutuskameran kuva näkyy tässä laitteessa.
t Takanäytössä ei näy kuvaa, jos peruutuskameran
kuva näkyy tässä laitteessa.
54
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 55 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Ääni
Ääntä ei kuulu/ääni hyppii/säröytyy.
• Liitäntää ei ole tehty oikein.
• Tarkista liitäntä kytkettyyn laitteeseen, ja aseta
kytketyn laitteen ohjelmanlähteenvalitsin vastaamaan
tätä laitetta.
• Likainen tai viallinen levy.
• Asennusta ei ole tehty oikein.
t Asenna laite pienempään kulmaan kuin 45°
tukevaan paikkaan autossa.
• MP3-tiedoston otantataajuus ei ole 32, 44,1, tai
48 kHz.
• WMA-tiedoston otantataajuus ei ole 32, 44,1 tai
48 kHz.
• AAC-tiedoston otantataajuus ei ole 44,1 tai 48 kHz.
• MP3-tiedoston bittinopeus ei ole 48–192 kbps.
• WMA-tiedoston bittinopeus ei ole 64–192 kbps.
• AAC-tiedoston bittinopeus ei ole 40–320 kbps.
• Laite on tauko/takaisin/eteenpäinselaustilassa.
• Lähtöliitäntöjen asetuksia ei ole tehty oikein.
• DVD:n lähtötaso on liian alhainen (s. 24).
• Äänenvoimakkuus on liian matala.
• Jos ATT-toiminto on aktivoitu tai puhelimen
ATT-toiminto (silloin kun autopuhelimen
liitäntäkaapeli tai autopuhelin on kytkettynä ATTjohtoon) on aktivoitu.
• Etu/takatasapainon säädintä (Fader) ei ole asetettu
2-kaiutinjärjestelmän mukaiseksi.
• Formaatti, jolle ei ole tukea (kuten DTS).
t Tarkista, tukeeko tämä laite levyn formaattia
(s. 9).
Äänessä on kohinaa.
Pidä liitäntä- ja virtajohdot etäällä toisistaan.
Levyn käyttö
Levyä ei voida ladata soittimeen.
• Soittimessa on jo toinen levy.
• Levy on väkisin pakotettu ylösalaisin tai väärällä
tavalla levytilaan.
Levyä ei voi toistaa.
• Likainen tai viallinen levy.
• Levyä ei voi käyttää.
• DVD-levyä ei voi käyttää aluekoodin vuoksi.
• Levyä ei ole viimeistelty (s. 50).
• Levyformaatti ja tiedostoversio ovat
yhteensopimattomia tämän laitteen kanssa (s. 9, 49).
• Ota levy ulos painamalla Z -painiketta.
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4-tiedostoja
ei voi toistaa.
• Tallennusta ei ole tehty standardin ISO 9660 level 1
tai level 2, Joliet- tai Romeo-laajennusformaattien
(DATA CD) tai UDF Bridge -formaatin (DATA
DVD) mukaisesti (s. 49).
• Tiedostotunniste on väärä (s. 50).
• Tiedostoja ei ole tallennettu MP3/WMA/AAC/JPEG/
DivX/MPEG-4-formaattiin.
• Jos levyllä on useita tiedostotyyppejä, vain valittuja
tiedostotyyppejä (audio/video/kuva) voidaan toistaa.
t Valitse sopiva tiedostotyyppi listalta (s. 34).
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4tiedostojen toiston käynnistyminen kestää
kauemmin kuin muiden tiedostojen.
Seuraavien levyjen toiston aloittaminen kestää
kauemmin.
– monimutkaisella puurakenteella tallennettu levy.
– monitallennuksella (Multi Session/Multi Border)
tallennettu levy.
– levy, jolle voi lisätä dataa.
Levyn toisto ei ala alusta.
Toistomuisti- tai monen levyn
toistomuistitoiminto(s. 45) on toiminnassa.
Tiettyjä toimintoja ei voi suorittaa.
Levystä riippuen et pysty suorittamaan toimintoja,
kuten pysäytys, haku tai jatkuva toisto/satunnaissoitto.
Yksityiskohtaisia tietoja on levyn mukana
toimitetuissa ohjeissa.
Ääniraidan/tekstityksen kieltä tai
kamerakulmaa ei voi vaihtaa.
• Käytä DVD-valikkoa kauko-ohjainkortin
suoravalintapainikkeen sijaan (s. 17).
• Monikielisiä raitoja tai tekstityksiä tai useampia
kamerakulmia ei ole tallennettu DVD-levylle.
• DVD estää kielen/kamerakulman vaihdon.
Toimintopainikkeet eivät toimi.
Levyä ei voi ottaa ulos soittimesta.
Paina nollauspainiketta (s. 14).
Olet unohtanut käytönrajoituksen salasanan.
Kirjoita salasanaruutuun "5776" levyn lukituksen
avaamiseksi (s. 24).
USB-toisto
Et pysty toistamaan yksiköitä USB-keskittimen
(hub) kautta.
Laite ei tunnista USB-keskittimen (hub) kautta
kytkettyjä USB-laitteita.
Yksiköitä ei voida toistaa.
Kytke USB-laite uudelleen tähän laitteeseen.
USB-laitteen toisto kestää kauan.
USB-laite sisältää suurikokoisia tiedostoja tai
monimutkaisessa puurakenteessa olevia tiedostoja.
Laite päästää piippauksen.
USB-laite on irrotettu toiston aikana.
t Keskeytä ensin laitteen toisto ennen USB-laitteen
irrottamista laitteistosta.
Ääni on katkonainen.
Ääni voi olla katkonainen suurempaa bittinopeutta
kuin 320 kbps käytettäessä.
55
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 56 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Vikanäytöt /-tiedotteet
Cannot read.
• Laite ei pysty lukemaan dataa jonkin ongelman
vuoksi.
• Data on vahingoittunut tai viallinen.
Cannot read disc. Disc may be corrupted.
• Levy on vaurioitunut.
• Levy ei ole yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
• Levyä ei ole viimeistelty.
Disc Error
• Levy on likainen tai asetettu ylösalaisin soittimeen.
t Puhdista levy tai aseta se oikein soittimeen.
• Tyhjä levy on asetettu soittimeen.
• CD-levyä ei voi jostakin syystä toistaa.
t Aseta soittimeen toinen levy.
• Levy ei ole yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
t Aseta levytilaan laitteen kanssa yhteensopiva
levy.
• Ota levy ulos painamalla Z -painiketta.
Disc Reading...
Laite on lukemassa levyllä olevia tiedosto- ja
albumitietoja.
t Odota, kunnes lukutoiminto on suoritettu loppuun,
jolloin toisto käynnistyy automaattisesti. Levyn
rakenteesta riippuen tämä saattaa kestää minuutin
tai pitempään.
Error
USB-laitetta ei tunnistettu automaattisesti.
t Tee liitäntä uudelleen.
Hubs Not Supported.
Tämä laite ei tue USB-keskitintä (hubia).
Local Seek +/Local Seek –
Paikallishakutila on päällä automaattisen virityksen
aikana.
No AF
Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole
vaihtoehtoista taajuutta.
t Kosketa ./> ohjelmapalvelun nimen
vilkkuessa. Viritin alkaa etsiä samoilla PI-tiedoilla
(Ohjelman tunnistus) varustettuja taajuuksia ("PI
Seek" ilmestyy näyttöön).
No playable data.
Levyllä ei ole toistokelpoista dataa.
No SensMe™ data on device.
Laitteistoon kytketyssä USB-laitteessa ei ole dataa
SensMe™-toiminnon käyttämiseksi tai data on
siirretty väärään paikkaan USB-laitteessa.
No TP
Laite hakee keskeytyksettä käytettävissä olevia
TP-asemia.
Offset
Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö.
t Tarkista liitännät. Ellei vikailmoitus häviä näytöstä,
ota yhteys johonkin Sonya myyvään liikkeeseen.
Output connection failure.
Jokin/jotkin kaiuttimien/vahvistinten liitännistä on
suoritettu väärin.
t Lue toimitetut asennus/liitäntäohjeet liitäntien
tarkistamiseksi.
Overcurrent Caution on USB
USB-laite on ylikuormitettu
t Irrota USB-laite ja vaihda sen jälkeen toistolaitetta
(SOURCE/OFF) -painikkeella.
t Ilmoittaa, että USB-laite on epäkunnossa tai
laitteistoon on kytketty tukea vailla oleva laite.
Playback prohibited by region code.
DVD-toisto on estetty väärän aluekoodin vuoksi.
Please push reset.
Tätä laitetta tai USB-laitetta ei voi käyttää jonkin
laiteongelman vuoksi.
t Paina nollauspainiketta (s. 14).
SensMe™ data Reading...
Laite on lukemassa SensMe™-toiminnon dataa
laitteistoon kytketyltä USB-laitteelta.
t Odota, kunnes lukeminen on suoritettu loppuun.
Datamäärästä yms. riippuen tämä saattaa kestää
jonkin aikaa.
The connected USB device is not supported.
Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta on
tukisivulla.
The SensMe™ data is corrupted.
SensMe™-toiminnon datassa on ongelma, kuten
muutettu tiedostonimi, tiedot tms.
USB device is not connected.
USB on valittu lähteeksi ilman, että USB-laite olisi
ollut kytkettynä laitteistoon. USB-laite tai -johto on
irrotettu toiston aikana.
t Kytke kunnolla USB-laite tai -johto.
USB Reading...
Laite on lukemassa kytketyssä USB-laitteessa olevia
tiedosto/albumi (kansio) -tietoja.
t Odota, kunnes lukutoiminto on suoritettu loppuun,
jolloin toisto käynnistyy automaattisesti.
Rakenteesta riippuen tämä saattaa kestää
pitempään.
"
" or "
"
Levyn alku tai loppu on saavutettu pikasiirrolla, etkä
voi enää jatkaa toimintoa tästä.
" "
Tätä kirjainmerkkiä ei voi näyttää laitteella.
Elleivät nämä korjaustoimenpiteet ratkaise
ongelmaa, kysy neuvoa lähimmästä Sonya
myyvästä liikkeestä.
Jos viet laitteen korjattavaksi levyn toistoongelmien vuoksi, ota mukaan myös levy, jonka
toiston aikana ongelma syntyi.
56
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\FI\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 57 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Kielikoodi/aluekoodilista
Kielikoodilista
Kielten kirjoitusasut ovat ISO 639:1988 (E/F) -standardin mukaisia.
Koodi Language (Kieli) Koodi Language (Kieli)
Koodi Language (Kieli)
Koodi Language (Kieli)
1027
1028
1349 Macedonian
(Makedonia)
1350 Malayalam
(Malajalam)
1352 Mongolian (Mongoli)
1353 Moldavian
(Moldavia)
1356 Marathi
1357 Malay (Malaiji)
1358 Maltese (Malta)
1363 Burmese (Burma)
1365 Nauru
1369 Nepali
1376 Dutch (Hollanti)
1379 Norwegian (Norja)
1393 Occitan (Oksitaani)
1403 (Afan) Oromo
1408 Oriya (Orija)
1417 Punjabi
1428 Polish (Puola)
1435 Pashto;
Pushto
1436 Portuguese
(Portugali)
1463 Quechua (Ketšua)
1481 RheatoRomance
(Retoromaani)
1482 Kirundi
1483 Romanian
(Romania)
1489 Russian (Venäjä)
1491 Kinyarwanda
(Kinjaruanda)
1495 Sanskrit
1498 Sindhi
1501 Sangho (Sango)
1502 Serbokroatia
Croatian (Kroatia)
1503 Singhalese (Singali)
1505 Slovak (Slovakki)
1506 Slovenian (Sloveeni)
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
Afar
Abkhazian
(Abhaasi)
Afrikaans
Amharic (Amhara)
Arabic (Arabia)
Assamese
(Assami)
Aymara
Azerbaijani (Azeri)
Bashkir (Baškiiri)
Byelorussian
(Valkovenäjä)
Bulgarian
(Bulgaria)
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan (Tiibet)
Breton (Bretoni)
Catalan
(Katalaani)
Corsican (Korsika)
Czech (Tšekki)
Welsh (Wales)
Danish (Tanska)
German (Saksa)
Bhutani
Greek (Kreikka)
Suomi
Esperanto
Spanish (Espanja)
Estonian (Viro)
Basque (Baski)
Persian (Persia)
Finnish (Suomi)
Fiji (Fidzi)
Faroese (Fääri)
French (Ranska)
Frisian (Friisi)
Irish (Iiri)
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
Skotti, gaeli
Galician (Galicia)
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian (Kroatia)
Hungarian (Unkari)
Armenian
(Armenia)
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
(Indonesia)
Icelandic (Islanti)
Italian (Italia)
Hebrew (Heprea)
Japanese (Japani)
Yiddish (Jiddiš)
Javanese (Jaava)
Georgian
(Georgia)
Kazakh (Kazakki)
Greenlandic
(Grönlanti)
Cambodian
(Khmer)
Kannada
Korean (Korea)
Kashmiri (Kašmiri)
Kurdish (Kurdi)
Kirghiz (Kirgiisi)
Latin (Latina)
Lingala
Laothian (Lao)
Lithuanian (Liettua)
Latvian (Latvia);
Lettish (Lätti)
Malagasy
(Malagasi)
Maori
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan (Samoa)
Shona
Somali
Albanian (Albania)
Serbian (Serbia)
Siswati
Sesotho
Sundanese
(Sunda)
Swedish (Ruotsi)
Swahili (Suahili)
Tamil (Tamili)
Telugu
Tajik (Tadzikki)
Thai
Tigrinya (Tigrinja)
Turkmen
(Turkmeeni)
Tagalog
Setswana
(Setšwana)
Tonga
Turkish (Turkki)
Tsonga
Tatar (Tataari)
Twi
Ukrainian
(Ukraina)
Urdu
Uzbek (Uzbekki)
Vietnamese
(Vietnam)
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba (Joruba)
Chinese (Kiina)
Zulu
1703 Ei määritelty
Aluekoodilista
57
Koodi
2376
2044
2047
2057
2070
2090
2149
2424
2238
Alue
Alankomaat
Argentiina
Australia
Belgia
Brasilia
Chile
Espanja
Filippiinit
Indonesia
Koodi
2248
2184
2254
2046
2276
2079
2092
2304
2363
Alue
Intia
Iso-Britannia
Italia
Itävalta
Japani
Kanada
Kiina
Korea
Malesia
Koodi
2362
2379
2427
2436
2174
2499
2109
2501
2165
Alue
Meksiko
Norja
Pakistan
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Singapore
Suomi
Koodi
2086
2115
2528
2390
2489
Alue
Sveitsi
Tanska
Thaimaa
Uusi-Seelanti
Venäjä
XAV-60
4-164-312-21 (1)
01GB+00COV-EURIX.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 58 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Hakemisto
A
F
L
AAC 9, 50
Alkuasetukset
(Initial Setting) 14
Aluekoodi 57
asetus 22
Asetusten nollaus 14
Audio-DRC (Audio DRC) 44
Audioformaatti (Audio) 23
Audiokanava (Stereo) 24
Auto Off (AUTO OFF) 40
Formaatit 9
I
Levyt 9
Liikenneohjelma (TP) 21
Liikennetiedote (TA) 21, 22
Listatoiminto (List) 34
Lisälaite 47
Lisälaiteasetukset (AUX1
Input, AUX2 Input) 41
Lisälaitteen
äänenvoimakkuus (Level) 47
Lisälaitteiden asetukset
(AUX1 Input, AUX2 Input) 48
Low Pass Filter (LPF) 43
Intelligent Time Alignment 36
iPod 32, 51
M
C
Center Speaker Organizer
(CSO) 37, 42
D
Diaesityksen väliaika (JPEG
Slideshow) 45
DivX Video-on-Demand 46, 51
DivX® 9, 50
Dolby D -taso (Dolby D -taso) 24
Dolby Digital 23, 24
DVD:n ylävalikko (Top Menu) 17
DVD:n ääniraidan kieli (Audio,
DVD Audio Language) 23
DVD audio language (Audio,
DVD Audio Language) 44
DVD menu language (DVD
Menu Language) 44
DVD-levyn ylävalikko
(Top Menu) 19
DVD-ohjausvalikko (DVD
Control) 19
DVD-suorahakutoisto (DVD
Direct Search) 26, 44
DVD-toistolistatoisto (DVD
Playlist Play) 44
DVD-valikko 17
Dynamiikka-alueen ohjaus
(DRC) 44
E
EQ7 35, 42
Esittely (Demo) 43
Etu/taka-tasapaino (Vasen/
oikea-tasapaino/Etu/takatasapaino) 36, 42
H
Hidastettu toisto 19
High Pass Filter (HPF) 43
Himmennysasetus
(Dimmer) 40
Himmennystaso (Dimmer
Level) 40
J
Jakosuodin
(Crossover Filter) 43
Jatkuva toisto
(Repeat) 25, 27, 33
JPEG 9, 50
K
Kaiutinten äänenvoimakkuus
(4.1-kanavaisten kaiuttimien
taso) 37
Kamerakulma (Angle) 19
Kauko-ohjainkortin
litiumpariston 51
Kauko-ohjainkortti 12, 14
Kellon asetus
(Clock Adjust) 47
Kellonaika (CT) 21, 40
Kellonäyttö (Clock) 43
Kellonäyttö (Kello) 11
Kielikoodi 57
Kosketuspaneelin kalibrointi
(Touch Panel Adjust) 38
Kuuntelupaikka (Listening
Position) 36, 42
Kuvan kääntäminen (Image
Turn) 19
Käytönrajoitusasetukset
(DVD:n käytönrajoitukset) 24
Käytönrajoitusasetukset (DVD
Parental Control) 44
Käyttöääni (Beep) 40
Matkustajakäyttö
(Matkustajakäyttö) 33
Monen levyn toistomuisti
(Multi Disc Resume) 45
Monikanavatoisto (Multi Ch
Output) 44
Monitorityyppi
(Monitor Type) 45
Monofoninen tila (Mono) 16
MP3 9, 50
MPEG-4 9, 51
Multi Border DVD 50
Multi Session CD 50
N
No signal (No Signal) 41
NTSC 40
Näytön asetukset (Screen) 43
Näytön kieli (Language) 14
Näytön kuvasuhde
(Aspect) 39, 43
Näyttökieli (Language) 40
O
Ohjelmatyypit (PTY) 21, 22
58
XAV-60
4-164-312-21 (1)
01GB+00COV-EURIX.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 59 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
P
U
Paikallishakutila (Local) 16
Paikallisohjelma
(Regional) 22
Painikkeiden valaistus (Key
Illumination) 40
PAL 40
Peruutuskamera 48
Peruutuskameran asetukset
(Rear View Camera
Setting) 48
Peruutuskameran toisto
(Camera Input) 41
Picture EQ 38, 43
Playback control (Video CD
PBC) 23
USB-laite 27
USB-muistitoisto (USB
Resume) 45
R
Radio Data System (RDS) 21
Rear Bass Enhancer
(RBE) 43
S
Satunnaissoitto
(Shuffle) 25, 27, 33
Sauvaohjain (Rotary
Commander) 41
SensMe™ 28
Soittokelpoiset levyt 9
Subtitle language (Subtitle,
DVD Subtitle Language) 44
Subwoofer-asetus
(Subwoofer) 42
Subwooferin asetukset
(Subwoofer) 14
Subwooferin sijainti 36
Subwooferin voimakkuus
(Balance/Fader) 42
Subwooferin voimakkuus
(Vasen/oikea-tasapaino/Etu/
taka-tasapaino) 36
Sulake 51
V
Vaihtoehtoiset
taajuudet (AF) 21, 22
Vakiokomento 35
Vasen/oikea-tasapaino
(Balance/Fader) 42
Vasen/oikea-tasapaino
(Vasen/oikea-tasapaino/Etu/
taka-tasapaino) 36
Vastaanottovalikko (Receive
Menu) 16
Voimakkaimpien asemien
tallennusmuisti (BTM) 21
W
WMA 9, 50
Y
Yleiset asetukset
(General) 40
Z
ZAPPIN™ 34
ZAPPIN-piippausääni
(ZAPPIN Tone) 45
ZAPPIN-toistoaika
(ZAPPIN Time) 45
Ä
Äänenvoimakkuus 10
Ääniasetukset (Sound) 42
T
59
Takabasson vahvistin
(RBE) 37
Taustanäyttö (Screen
Select) 38
Tekstityskieli (Subtitle, DVD
Subtitle Language) 19
Toistoasetukset (Visual) 44
Toistokuvan värijärjestelmä
(Output Color System) 40
Toistomuisti 19
Toistonohjaus (Video CD
PBC) 45
Toistovalikko (Play Menu) 19
Turvatoiminto (Security
Control) 47
XAV-60
4-164-312-21 (1)
04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 60 Tuesday, February 16, 2010 6:30 PM
Register dit produkt online på:
Rekisteröi nyt tuotteesi online:
Registrera produkten online på:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Thailand
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Varsure
nogatomed
att this
installera
enhet på of
Be
install
unit indenna
the dashboard
bilens
av säkerhetsskäl.
the
carinstrumentpanel
for safety. For installation
and
För installation
se den
connections,
seeoch
the anslutningar,
supplied installation/
medföljandemanual.
installations-/
connections
anslutningsanvisningen.
Varning!
Utsätt inte enheten för regn eller fukt
eftersom detta kan leda till brand eller
elstötar.
Öppna inte enhetens ytterhölje; du kan få
en elstöt. Vänd dig till kvalificerad teknisk
personal för service.
VARNING!
Att använda optiska instrument i närheten av den
här produkten ökar risken för ögonskador.
Laserstrålen som används i denna CD-/DVDspelare är skadlig för ögonen, plocka därför inte
isär höljet. Låt kvalificerad teknisk personal
sköta servicen.
Denna etikett finns på undersidan av höljet.
Meddelande till kunder: följande
information gäller endast för
utrustning som sålts i länder där
EU-direktiv gäller
Denna produkt har tillverkats av Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Befullmäktigat ombud avseende EMC och
produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. För alla kontakter avseende serviceeller garantifrågor hänvisas till adresserna som
finns i separata service- eller garantidokument.
Avyttring av gammal elektrisk och
elektronisk utrustning (tillämpligt
i EU och andra Europeiska länder
med separata hanterings-system)
Den här symbolen på produkten eller på
dess förpackning anger att produkten inte
ska hanteras som hushållsavfall. Den bör i stället överlämnas till lämpligt sophanteringsställe för återvinning
av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till
att produkten avyttras på rätt sätt, hjälper du till att
undvika sådana potentiellt negativa konsekvenser för
miljön och människors hälsa som skulle kunna uppstå vid
olämplig avyttring av den här produkten. Med materialåtervinning hjälps vi åt att bevara naturresurser. Mer
information om återvinning av den här produkten kan du
få hos din lokala kommunförvaltning, hos företaget som
sköter sophanteringen eller i butiken där du köpte
produkten.
Tillbehör: Fjärrkontroll
Kassering av gamla batterier
(tillämpligt i den europeiska
gemenskapen och andra europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på produkten eller på dess förpackning
anger att batteriet som medföljer denna produkt inte får
behandlas som hushållsavfall. På vissa batterier kan denna
symbol användas i kombination med en kemisk qualified
symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller
bly (Pb) infogas om batteriet innehåller mer än 0,0005 %
kvicksilver eller 0,004 % bly. Genom att säkerställa att
dessa batterier kasseras korrekt, hjälper du till att
förhindra möjliga negativa konsekvenser för miljö och
hälsa som annars skulle kunnat uppstå vid olämplig
avfallshantering. Återvinningen av material
bidrar till att bevara naturresurser. I fallet med produkter
som av säkerhets-, prestanda- eller data- integritetsskäl
kräver en permanent anslutning till ett nbyggt batteri, ska
detta batteri endast bytas av kvalificerad servicepersonal.
För att säkerställa att batteriet tas omhand på rätt sätt ska
produkten, när dess livslängd är slut, överlämnas till
lämpligt uppsamlingsställe för återvinning av elektrisk
och elektronisk utrustning. För alla andra batterier, se
avsnittet om hur man på ett säkert sätt tar bort batteriet
från produkten. Lämna över batteriet till lämpligt
uppsamlingsställe för återvinning av batterier. För mer
detaljerad information om återvinning av produkten eller
batteriet, kontaktar du ditt lokala miljökontor, en
återvinningsstation eller affären där du köpte produkten.
Att observera beträffande litiumbatteriet
Utsätt inte batteriet för kraftig värme,
som tex direkt solljus, eld eller liknande.
2
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Varning om bilens tändning inte har
något ACC-läge
Kontrollera att du ställt in funktionen för
automatisk avstängning (sida 40).
Enheten kommer automatiskt att stängas av
helt inom inställd tid efter att strömmen har
stängts av. Detta förhindrar att batteriet laddas
ur.
Om du inte ställer in "Auto Off"-funktionen,
tryck och håll ner (SOURCE/OFF) tills
visningen försvinner varje gång du slår av
tändningen.
För att avbryta demonstrationsvisning
(Demo), se sida 43.
3
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Innehållsförteckning
Att observera om säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Om installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Upphovsrättsskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Spelbara skivor och symboler som används
i den här handboken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Delarnas placering och funktioner . . . . . . . . . . 10
Huvudenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Fjärrkontroll RM-X170 . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Avancerade funktioner — Skivor
Använda PBC-funktioner
— Uppspelningskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Konfigurera ljudinställningar . . . . . . . . . . . . . 23
Ändra ljudspråket/ -formatet . . . . . . . . . . . 23
Ändra ljudkanalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Justera ljudnivån
— Dolby D-nivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Återställa enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Låsa skivor
— Barnlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Aktivera barnlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Byta område och åldersgräns . . . . . . . . . . . 25
Utföra startinställningar. . . . . . . . . . . . . 14
Upprepad och blandad uppspelning . . . . . . . . 25
Förbereda fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . 14
Uppspelning med direktsökning . . . . . . . . . . . 26
Komma igång
Grundläggande
funktioner
Funktioner för USB-enheter
Spela en USB-enhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lyssna på radion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Upprepad och blandad uppspelning . . . . . . . . 27
Spela upp skivor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Spela upp musik som passar din
sinnesstämning
— SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Innan du använder SensMe™-funktionen . 28
Installera "SensMe™ Setup" och
"Content Transfer" på din dator . . . . . . . . . 28
Registrera en USB-enhet med hjälp av
"SensMe™ Setup" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Överföra spår till USB-enheten med hjälp av
"Content Transfer" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Spela upp spår i kanalen
— SensMe™-kanaler . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Spela upp spår i sinnesstämningskartan
— SensMe™ mood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Avancerade funktioner — Radio
Lagra och ta emot stationer . . . . . . . . . . . . . . .21
Lagra automatiskt
— BTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Lagra manuellt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ta emot lagrade stationer . . . . . . . . . . . . . . 21
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Setting AF och TA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Välja PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Inställning CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
iPod-funktioner
Bildskärmsjustering
Spela upp en iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kalibrering av pekskärm. . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ställa in uppspelningsläge . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Ställa in bakgrundsskärmen . . . . . . . . . . . . . . 38
Upprepad och blandad uppspelning . . . . . . . . 33
Välja bildkvalitet
— Picture EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Anpassa bildkvalitén. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Styra en iPod direkt
— Passagerarstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Välja sidförhållandet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Användbara funktioner
Inställningar
Lista spår/bilder/videofiler — Lista . . . . . . . . 34
Välja ett spår/bild/videofil . . . . . . . . . . . . . 34
Välja en filtyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Grundläggande inställningar. . . . . . . . . . . . . . 39
Söka ett spår genom att lyssna på avsnitt av
spåren — ZAPPIN™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ljudinställningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Använda gestkommandon . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Allmänna inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Skärminställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
DVD och andra uppspelningsinställningar . . . 44
Ljudinställningar
Ställa in säkerhetskoden.. . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Välja ljudkvalitet — EQ7 . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Justera equalizerkurvan
— EQ7 Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ställa in klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Justera ljudegenskaperna . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Optimera ljudet för avlyssningsplatsen
— Intelligent Time Alignment . . . . . . . . . . . . 36
Exakt kalibrera avlyssningsplatsen
— Intelligent Time Alignment Tune . . . . . 36
Använda extra utrustning
Extrautrustning för ljud/video. . . . . . . . . . . . . 47
Backkamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Inställningar för backkamera . . . . . . . . . . . 48
fortsätter på nästa sidat
Högtalarkonfiguration och volyminställning . 37
Skapa en virtuell mitthögtalare
— CSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Använda bakhögtalare som en subwoofer
— RBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Justera högtalarvolymen . . . . . . . . . . . . . . . 37
5
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Övrig information
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Om bildskärmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Om skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Uppspelningsordningen för MP3/WMA/
AAC/JPEG/DivX®/
MPEG-4-filer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Om MP3-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Om WMA-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Om AAC-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Om JPEG-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Om DivX-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Om DivX Video-on-Demand . . . . . . . . . . . 51
Om MPEG-4-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Om iPod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ta bort enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tekniska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Felmeddelanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Språkkod/områdeskoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Supportwebbplats
Om du har några frågor eller letar efter den senast support-informationen
om produkten, ska du besöka följande webbplats:
http://support.sony-europe.com/
Ger information om modeller och tillverkare av kompatibla digitala ljudspelare
6
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Att observera om säkerhet
• Följ lokala trafikregler, lagar och bestämmelser.
• Under bilkörning
– Titta inte på eller manövrera inte enheten
eftersom det kan leda till distraktioner och
orsaka olyckor. Parkera bilden på en säker plats
för att titta på eller manövrera enheten.
– Använd inte inställningsfunktionen eller andra
funktioner som kan avleda din uppmärksamhet
från vägen.
– När du backar med bilen ska du för din
säkerhets skull titta bakåt och hålla
noggrann uppsikt över omgivningen
även om backkameran är ansluten.
Förlita dig inte helt på backkameran.
• Under användning
– För inte händer, fingrar eller främmande föremål
in i enheten under användning eftersom det kan
orsaka men eller skada på enheten.
– Smådelar ska hållas utom räckhåll för barn.
– Se till att sätta fast säkerhetsbältena för att
undvika skada vid plötsliga rörelser av fordonet.
Förhindra olyckshändelser
Bilder visas på bildskärmen först då du har
parkerat bilen och dragit handbromsen.
Om bilen börjar rulla under visning av video
ändras bilden automatiskt till att visa
bakgrundsbilden efter att varningsmeddelandet
nedan visats.
"Video blocked for your safety."
Om installation
• Vi rekommenderar att denna enhet installeras av
en behörig tekniker eller kvalificerad
servicepersonal.
– Om du försöker installera denna enhet själv, se
den medföljande installations- eller
anslutningshandboken och utför installationen
på rätt sätt.
– Felaktig installation kan göra att batteriet laddas
ur eller orsaka en kortslutning.
• Om enheten inte fungerar på rätt sätt kontrollera
du först anslutningarna, med hänvisning till den
medföljande installations- eller
anslutningshandboken. Om allting är som det ska
kontrollerar du säkringen.
• Skydda enhetens yta från att skadas.
– Utsätt inte enhetens yta för kemikalier, till
exempel insektsdödande medel, hårsprej,
insektsmedel etc.
– Låt inte gummi- eller plastmaterial ha kontakt
med enheten under en lång tidsperiod. Enhetens
yta kan i annat fall skadas eller deformeras.
• Vid installation se till att du sätter fast ordentligt.
• Vid installation kontrollerar du att tändningen är
avstängd. Att installera denna enhet med
tändningen på kan leda till att batteriet laddas ur
eller kan orsaka en kortslutning.
• Vid installation ska du se till att inte skada någon
bildel som till exempel rör, tuber, bränsletank eller
ledning genom att använda en borr, eftersom det
kan orsaka brand eller en olycka.
Skärmen som är ansluten till REAR VIDE OUT
är aktiv medan bilen är i rörelse.
Bilden på skärmen växlar till bakgrundsbilden
men ljudkällan kan höras.
Försök inte manövrera enheten eller titta på
bildskärmen samtidigt som du kör bil.
7
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Upphovsrättsskydd
Denna produkt har inbyggd teknik för
copyrightskydd som skyddas av patent i USA samt
andra immateriella äganderättigheter. För att
använda denna copyrightskyddade teknik måste
man inneha en auktorisering från Macrovision.
Tekniken är endast avsedd för hemmabruk och
andra begränsade visningar om ingen auktorisering
erhållits från Macrovison. Att utnyttja enhetens
konstruktion för egna konstruktioner samt att
demontera enheten är förbjudet.
Tillverkad p licens fr n
Dolby Laboratories.
"Dolby" och dubbel-D
symbolen r varum rken som tillh r Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows
Vista och Windows Media och
dess logotyper är varumärken
eller registrerade varumärken
för Microsoft Corporation i
USA och/eller andra länder.
DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R och
DVD+RW är varumärken.
DivX®, DivX Certified® och
associerade logotyper är
registrerade varumärken som
tillhör DivX, Inc.
ZAPPIN är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
12 TONE ANALYSIS och
dess logotyp är varumärken
som tillhör Sony Corporation.
WALKMAN och
WALKMAN-logotypen
är registrerade
varumärken som tillhör
Sony Corporation.
SensMe- och SensMe-logotypen
är varumärken och registrerade
varumärken som tillhör Sony
Ericsson Mobile
Communications AB.
Teknik för musikigenkänning och relaterad
information tillhandahålles av Gracenote®.
Gracenote är industristandard när det gäller teknik
för musikigenkänning och leverans av relaterat
innehåll. Mer information finns på webbplatsen
www.gracenote.com.
CD- och musikrelaterad information från, Inc.,
copyright © 2000-2010 Gracenote.
Gracenote-programvara, copyright © 2000-2010
Gracenote. Denna produkt och tjänst kan utnyttja
ett eller flera av följande patent i USA:
#5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
#6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593
och andra patent som är utfärdade eller vilande.
Vissa tjänster levereras under licens från Open
Globe, Inc. för USA-patent: #6,304,523.
Gracenote och CDDB är registrerade varumärken
som tillhör Gracenote. Gracenote-logo och
logotyp, samt logotypen "Powered by Gracenote"
är varumärken som tillhör Gracenote.
Denna produkt använder fontdata som är
licensierade till Sony av Monotype Imaging Inc.
eller dess dotterbolag.
iPod är ett varumärke som tillhör Apple Inc. i USA
och övriga länder.
iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc
Apple, Macintosh och iTunes är varumärken för
Apple Inc. som registrerats i USA och andra länder.
DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD UNDER
PORTFÖLJLICENSEN FÖR VISUELLA MPEG4-PATENT FÖR PERSONLIG OCH ICKEKOMMERSIELL ANVÄNDNING AV EN
KONSUMENT FÖR AVKODNING AV
MPEG-4-VIDEO SOM KODATS AV EN
KONSUMENT SOM ÄGNANDE SIG ÅT EN
PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL
AKTIVITET OCH/ELLER ERHÖLLS FRÅN EN
VIDEOLEVERANTÖR SOM LICENSIERATS AV
MPEG LA FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA
MPEG-4-VIDEO. INGEN LICENS GES ELLER
FÅR ANTAS FÖR NÅGON ANNAN TYP AV
ANVÄNDNING. YTTERLIGARE
INFORMATION INKLUSIVE SÅDAN SOM
RELATERAR TILL REKLAMMÄSSIG, INTERN
OCH KOMMERSIELLA ANVÄNDNINGAR
OCH LICENSIERING KAN ERHÅLLAS FRÅN
MPEG LA, LLC.
SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
8
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Spelbara skivor och symboler som används i den här handboken
Den här enheten kan spela diverse video-/ljud-skivor.
Följande översikt hjälper dig att kontrollera om en viss skivtyp stöds av den här enheten och visar även
vilka funktioner som är tillgängliga för en viss skivtyp.
Skivsymbol i handboken
Skivformat
DVD VIDEO
DVD-R* / DVD-R DL*1 / DVD-RW*1
(Video-läge/VR-läge)
VIDEO
1
DVD+R*1 / DVD+R DL*1 / DVD+RW*1
AUDIO
Video CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0)
Audio CD
CD-ROM* / CD-R*2 / CD-RW*2
2
*1 Även ljudfiler kan lagras.
*2 Även video-/bildfiler kan lagras.
Obs!
"DVD" används generellt för DVD VIDEO-, DVD-R-/DVD-RW- och DVD+R-/DVD+RW-skivor i den här handboken.
Följande översikt visar understödda komprimeringsformat och deras filtyper.
Tillgängliga funktioner varierar beroende på formatet oavsett skivtypen. Formatsymbolerna nedan visas
intill beskrivningen av funktionerna som är tillgängliga för det formatet.
Skivsymbol i handboken
Filtyp
MP3-ljudfil
WMA-ljudfil
AAC-ljudfil
JPEG-bildfil
DivX®-videofil
MPEG-4
MPEG-4 videofil
Tips
Mer information om kompressionsformat finns på sida 50.
Obs!
Även skivor som är kompatibla kanske inte kan spelas på den här enheten, beroende på inspelningsförhållandena.
9
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Delarnas placering och funktioner
Huvudenhet
På angivna sidor finns mer information.
F Volymratt
A Z (utmatning)-knapp sida 17
G SOURCE/OFF-knapp
Tryck för att slå på strömmen/ändra källan:
"Tuner" (Radio), "Disc," "AUX"
(extrautrustning), "USB/iPod."
Tryck och håll i en sekund för att stänga av
enheten.
Tryck under mer än 2 sekunder för att stänga
av helt.
B Återställningsknapp sida 14
C Sensor för fjärrkontrollen
D Skivplats sida 17
E TOP-knapp
Öppnar källistan.
H Bildskärm/pekskärm
10
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
A "Source List"-knapp
Öppnar källistan.
Skärmvisning
När ingen källa är vald:
1
2
Source List
Top
B "Top"-knapp
Öppnar källistan.
C Tidvisning sida 43, 47
D
stängningsknapp
Stänger menyn.
E "ATT" (ljuddämpning)-knapp*
Dämpar ljudet. Tryck igen för att avbryta.
12:00
3
Källista:
4
5
6 7
ATT
M.OFF
Disc
Tuner
F
(inställning)-knapp
Öppnar inställningsmenyn.
G "M.OFF" (Monitor off)-knapp
Stänger av skärmen och knappbelysningen.
Tryck lätt var som helst på skärmen för att
sätta på den igen.
H Knappar för att välja källa
Ändra källan: "Tuner" (Radio), "Disc",
"AUX" (extrautrustning), "USB/iPod",
"SensMe™."
* Visas endast när en källa är vald.
AUX
SensMe™
USB/iPod
12:00
8
11
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Fjärrkontroll RM-X170
8
1
9
2
q;
3
qa
4
5
qs
qd
qf
6
7
• Fjärrkontrollen kan allmänt användas till att på
ett enkelt sätt styra ljudkontrollerna. Använd
pekskärmen för menyfunktioner.
• På angivna sidor finns mer information.
• Ta bort isoleringsfilmen innan du använder
fjärrkontrollen (sida 14).
A OFF-knapp
Tryck för att stänga av/stoppa källan.
Tryck och håll kvar för att stänga av helt.
12
qg
qh
E EQ (Equalizer)-knapp
Väljer en equalizerkurva för en av följande
7 musiktyper ("Xplod"/"Vocal"/"Edge"/
"Cruise"/"Space"/"Gravity"/"Custom"/
"OFF").
F Sifferknappar sida 26
Radio:
Tryck för att ta emot lagrade stationer.
Tryck och håll för att lagra stationer.
Skiva/USB:
Lokaliserar en titel/kapitel/spår.
B MONITOR OFF-knapp
Stänger av skärmen och knappbelysningen.
Tryck en gång till om du vill slå på skärm
och knappbelysning igen.
G CLEAR-knapp
Raderar ett inmatat nummer.
C POSITION-knapp
Växlar lyssningspositionen ("Front L"/
"Front R"/"Front"/"All"/"Custom"/"OFF").
H ATT (ljuddämpning)-knapp
Används för att dämpa ljudet. Tryck igen för
att avbryta.
D O (tillbaka)-knapp
Återgå till föregående visning/återgå till
menyn på en VCD*1.
I u (uppspelning/paus)-knapp
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
J .m /M >-knappar
Radio:
Tryck för att ställa in stationer automatiskt.
Tryck och håll för att hitta en station
manuellt.
Disc*2/USB:
Tryck för att hoppa över
ett kapitel/spår/scen/fil.
Tryck och håll en kort stund för att
snabbspola videon bakåt/framåt.
Tryck och håll för att snabbspola spåret
bakåt/framåt.
*1 När man spelar med PBC-funktionen.
*2 Funktionerna varierar beroende på skivan
(sida 19).
*3 När två extraenheter används.
Obs!
Om enheten stängs av och visningen försvinner
kan den inte styras med fjärrkontrollen om inte
(SOURCE/OFF) på huvudenheten trycks, eller en
skiva sätts i för att aktivera enheten först.
K Knappar för inställning av
DVD-uppspelning
(AUDIO):
Växlar ljudspråk/format.
(Ändrar ljudkanal för VCD/CD/MP3/
WMA/AAC/MPEG-4.)
(SUBTITLE):
Växlar språk för textremsan.
(ANGLE):
Ändrar visningsvinkeln.
(TOP MENU):
Öppnar toppmenyn på en DVD-skiva.
(MENU):
Öppnar menyn på en skiva.
L ZAP-knapp
Ställer in ZAPPIN™-läget.
M </M/m/, (Markör)/ENTER-knappar
sida 17
Används för att styra menyn för en
DVD-skiva.
N SRC (Source)-knapp
Slår på/ändrar källan: "Tuner" (Radio),
"Disc," "AUX" (extrautrustning),
"USB/iPod."
O MODE-knapp
Tryck för att välja radiobandet
(FM/MW/LW)/välja en extraenhet
(AUX1/AUX2)*3.
P VOL (Volume) +/– knappar
13
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Förbereda fjärrkontrollen
Komma igång
Återställa enheten
Ta bort skyddsfilmen innan du första gången
använder fjärrkontrollen.
Innan du använder enheten första gången eller
om du har bytt bilbatteri eller kopplat om
anslutningarna, måste enheten återställas.
Tryck på återställningsknappen (sida 10) med ett
spetsigt föremål, exempelvis en kulspetspenna.
Obs!
Om man trycker på återställningsknappen kommer
klockans inställning och viss lagrad information att
raderas.
Utföra startinställningar
Efter återställning visas skärmen med
startinställningarna.
Initial Setting
Subwoofer
OFF / ON
Listening Position
Front L / Front R
Language
English
OK
1
Tryck på "Subwoofer" för att ställa in
subwooferns anslutningsstatus.
Ställ in "ON" om en subwoofer är ansluten
eller "OFF" om så inte är fallet.
2
Tryck på "Listening Position" för att
ställa in avlyssningsplatsen.
Ställ in "Front L" om din avlyssningsplats är
framme till vänster eller "Front R" om den är
framme till höger.
3
Tryck på "Language" för att ställa in
visningsspråket.
Tryck upprepade gånger tills önskat språk
(English/Spanish/Russian) visas.
4
Tryck på "OK".
Inställningen är klar.
Denna inställning kan konfigureras ytterligare i
inställningsmenyn.
• Mer information om hur du ställer in
subwooferns anslutningsstatus finns på sida 42.
• Mer information om inställning av
avlyssningsplatsen finns på Se “Optimera
ljudet för avlyssningsplatsen — Intelligent
Time Alignment” på sidan 36.
• Mer information om inställning av
visningsspråket finns på sida 40.
14
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Grundläggande funktioner
Lyssna på radion
1
Tryck på "Source List" och därefter
på "Tuner."
Skärmbilden för radiomottagning visas.
Source List
ATT
TA
AF
Top
P1
P2
P3
BTM
P4
P5
P6
Memory
Band
Receive
Menu
Preset
List
PTY
List
15
2
Tryck på "Band."
12:00
ATT
Source List
TA
AF
Top
Bandlistan visas.
FM1
FM2
FM3
MW
Band
Receive
Menu
LW
Preset
List
15
3
PTY
List
12:00
Tryck på önskat band ("FM1", "FM2", "FM3", "MW" eller "LW").
Tryck på "Band" för att stänga bandlistan.
4
Ställa in kanaler.
Ställa in kanaler automatiskt
Tryck på ./>.
Sökningen avbryts när enheten tar emot en stationen. Upprepa detta tills den önskade stationen
tas emot.
Ställa in kanaler manuellt
Tryck på m/ M flera gånger tills önskad frekvens tas emot.
För att hoppa över frekvenser kontinuerligt, trycker och håller du m/ M.
fortsätter på nästa sida t
15
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Mottagningskontroller
Tryck på skärmen om mottagningskontrollerna inte visas.
1
2 3 4
ATT
Source List
TA
Band
5
AF
Receive
Menu
Top
Preset
List
15
6
PTY
List
12:00
78
9
0
qa
Nr
Knapp
Tryck för att
1
"Source List"
öppna källistan. (sida 11)
2
"ATT"
dämpa ljudet. För att avbryta trycker du igen.
3
"TA"
ställa in TA i RDS. (sida 22)
4
"AF"
ställa in AF i RDS. (sida 22)
5
"Top"
öppna källistan. (sida 11)
6
m /M
ställa in radiokanal manuellt.
Tryck på och håll ned för att hoppa över frekvenser kontinuerligt.
7
./>
ställa in radiokanal automatiskt.
8
"Band"
öppna bandlistan och ändra bandet.
9
"Receive Menu"
öppna mottagningsmenyn som innehåller följande.
• "Mono": Tryck för att aktivera monoläget om
FM-mottagningen är dålig. Välj "OFF" för att återställa
stereomottagning.
• "Local": Tryck för att endast ta emot kanaler med starka
signaler. För att ta emot normala stationer väljer du "OFF".
• "Regional" (sida 22)
0
"Preset List"
lista lagrade stationer eller lagra stationer. (sida 21)
qa
"PTY List"
öppna PTY-listan. (sida 22)
Indikeringar under mottagning
B
A
Source List
ATT
TA
Band
AF
Top
Receive
Menu
15
16
C
Preset
List
PTY
List
12:00
A Aktuell källikon*1
B Bandnummer, förinställt nummer*2,
Frekvens*3/status
C Volymnivå*4
D Inställningsstatus (CSO, EQ7, RBE)
*1 Visas endast när kontrollerna visas.
*2 Visas endast när stationen som är lagrad i minnet tas
emot.
*3 Medan man tar emot en RDS-station, visas namnet på
programtjänsten. Mer information finns på Se “RDS” på
sidan 21.
*4 När ATT är aktiverad visas
.
D
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Spela upp skivor
Beroende på den skiva du spelar kan vissa funktioner se annorlunda ut eller vara begränsade.
Se bruksanvisningen som medföljer respektive skiva.
1
Sätt i en skiva (med etiketten vänd uppåt).
Uppspelningen startar automatiskt.
Om DVD-menyn visas
Tryck direkt på alternativet i DVD-menyn.
Du kan även använda menykontrollpanelen som kan visas genom att trycka på skärmen på något annat
ställe än menyalternativområdet. Tryck på b/v/V/B för att flytta markören och därefter på "Enter" för
att bekräfta.
Använd fjärrkontrollen om menykontrollpanelen inte visas när du trycker på skärmen.
Om DVD-menyn
En DVD-skiva är uppdelad i flera avsnitt som tillsammans utgör en film eller en musikdel. Dessa avsnitt kallas för
"titlar". När du spelar upp en DVD-skiva som innehåller flera titlar kan du välja önskad titel med DVD-skivans
huvudmeny. När du spelar upp en DVD-skiva där du kan välja olika alternativ, till exempel språk för undertext/ljud,
väljer du dessa alternativ med DVD-menyn.
Om skivan innehåller JPEG-filer.
Bildspelet startar automatiskt.
Avbryta uppspelning
Tryck på ( SOURCE/OFF) under en sekund.
Obs!
Skivor i DTS-format stöds inte. Ljudet avges inte om DTS-formatet har valts.
Mata ut skivan.
Tryck på Z på huvudenheten.
fortsätter på nästa sida t
17
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Uppspelningskontroller
Tryck på skärmen om uppspelningskontrollerna inte visas.
Gemensamma för alla skivor/format
1
Source List
2
3
4
5
ATT
TA
AF
Top
DVD
Control
15
6
Source List
TA
Play Menu
SHUF
AF
Top
DVD
Control
12:00
7
ATT
15
Play Menu
SHUF
12:00
9
8
MPEG-4
Source List
ATT
TA
AF
Top
PBC Panel
Source List
ATT
TA
AF
Play Menu
SHUF
Top
List
Play Menu
SHUF
Album
15
12:00
0
qa
Source List
ATT
15
12:00
qa
qs
qs
TA
AF
ZAP
Top
List
Play Menu
SHUF
Album
15
12:00
qd
Nr
Knapp
Tryck för att
1
"Source List"
öppna källistan. (sida 11)
2
"ATT"
dämpa ljudet. För att avbryta trycker du igen.
3
"TA"
ställa in TA i RDS. (sida 22)
4
"AF"
ställa in AF i RDS. (sida 22)
5
"Top"
öppna källistan. (sida 11)
18
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Nr
Knapp
Tryck för att
6
./>
hoppa förbi ett kapitel/spår/scen/bild/fil.
Tryck och håll ett ögonblick för att snabbspola videon
bakåt/framåt och därefter upprepade gånger för att växla
hastigheten (× 2 t × 12 t × 120 t × 2…)*1. För att avbryta
trycker du på u.
Tryck och håll för att snabbspola ljudspåret bakåt/framåt.
Under paus trycker och håller du > för att spela upp videon i
slowmotion. Släpp knappen om du vill avbryta.
7
u
paus/ återuppta uppspelning efter paus.
8
"Play Menu"
öppna uppspelningsmenyn som innehåller följande.
• "Repeat"/"Shuffle" (sida 25)
• "Dolby D Level" (endast DVD VIDEO-uppspelning) (sida 24)
• "Stereo" (endast VCD/CD/MP3/WMA/AAC-uppspelning)
(sida 24)
• "Image Turn" (endast JPEG-uppspelning): Tryck för att rotera
en bild åt vänster/höger.
• "Audio" (endast DivX/MPEG-4-uppspelning) (sida 23, 24)
• "Subtitle" (endast DivX-uppspelning): Tryck upprepade
gånger för att stänga av/välja språk för undertexten.*2*3
9
"DVD Control"
öppna DVD-kontrollmenyn som innehåller följande.
• "Audio": Tryck flera gånger för att välja ljudspråk/format.
(sida 23)*2
• " Subtitle": Tryck flera gånger för att stänga av/välja språk för
undertexten.*2*3
• "Angle": Tryck flera gånger för att ändra visningsvinkel.*2
• "Top Menu": Tryck för att öppna DVD-skivans toppmeny.*2
• "Menu": Tryck för att öppna menyn på skivan.*2
0
"PBC Panel"
visa kontrollpanelen för PBC-menyn. (sida 23)
qa
"Album" –/+
hoppa över ett album (mapp) i
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/ MPEG-4.
qs
Lista
lista spår/bilder/videofiler. (sida 34)
qd
"ZAP"
aktivera ZAPPIN-läget. (sida 34)
*1 Hastigheten är beroende av formatet eller inspelningsmetoden.
*2 Kan inte användas med vissa skivor.
*3 När den 4-siffriga prompten visas, anger du språkkoden (sida 57) för det önskade språket.
Obs!
Om skivan innehåller flera filtyper, kan endast den markerade filtypen (ljud/video/bild) spelas. För detaljerad
information om hur man väljer filtyp, Se “Välja en filtyp” på sidan 34.
Att observera om JPEG-uppspelning
• Om bilden du roterar är stor kan visningen av bilden ta längre tid.
• Progressiva jpeg-filer kan inte visas.
fortsätter på nästa sida t
19
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Indikeringar under uppspelning
Tryck på skärmen för att visa indikeringarna.
För ljudskivor visas vissa indikeringar alltid under uppspelning.
MPEG-4
A
Source List
ATT
TA
AF
Top
DVD
Control
Play Menu
SHUF
15
12:00
B
C
D
E
Source List
ATT
F
TA
AF
ZAP
Top
List
A Aktuell källikon
B Volymnivå*1
C Format, Uppspelningsstatus, Förfluten
uppspelningstid*2, Kapitel/titel/album
(mapp)/spårnummer*3*4, Ljudformat*5,
Inställningsstatus (CSO, EQ7, RBE)
D Uppspelningsstatus, förfluten uppspelningstid*2
E Spårnamn, albumnamn, artistnamn
F Visning av skivomslag*6
G Format, spårnummer, albumnummer*7,
inställningsstatus (CSO, EQ7, RBE)
*1 När ATT är aktiverad visas
.
*2 Under JPEG-uppspelning eller VCD-uppspelning med
PBC-funktionen, visas ingen indikering.
*3 Indikeringarna varierar beroende på skivan/formatet.
*4 När man spelar upp en VCD med PBC-funktion
(sida 23), visas ingen indikering.
*5 Endast DVD/DivX.
*6 Den rekommenderade storleken är från 240 × 240 till
960 × 960 pixlar.
*7 Endast MP3/WMA/AAC.
Play Menu
SHUF
Album
15
12:00
G
20
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Avancerade funktioner — Radio
Visningsalternativ
A
Lagra och ta emot stationer
Source List
ATT
TA
AF
Top
Viktigt
För att undvika att trafikfarliga situationer
uppstår när du kör bör du ställa in stationer med
BTM-funktionen (Best Tuning Memory).
Lagra automatiskt
— BTM
1
2
Tryck på "Source List" och därefter på
"Tuner."
Om du vill ändra bandet trycker du på "Band"
och väljer därefter önskat band ("FM1",
"FM2", "FM3", "MW" eller "LW").
Tryck på "Preset List" och därefter på
"BTM".
Enheten lagrar stationer i frekvensordning i
snabbvalslistan (P1 till P6).
En ljudsignal hörs när inställningen är lagrad.
Band
Receive
Menu
Preset
List
15
PTY
List
12:00
B
C
A Bandnummer, Snabbvalsnummer, Frekvens
(Programtjänstnamn), RDS-data, TA*1
B Stereo*2, RDS*3, TP*4
C Tidsvisning
*1
*2
*3
*4
Under trafikinformation.
Under FM-mottagning.
Under RDS-mottagning.
Under mottagning av trafikprogram.
RDS-tjänster
Lagra manuellt
1
Medan du tar emot stationen som du
vill lagra trycker du på "Preset List".
2
Tryck på "Memory" och därefter på
numret i listan (P1 till P6).
Numret och bekräftelsebilden visas på
skärmen.
3
Tryck på "Yes".
Stationen lagras.
Obs!
Om du försöker lagra en annan station på samma
nummer raderas den tidigare lagrade stationen.
Tips
När en RDS-station lagras, lagras även
AF/TA-inställningen (sida 22).
Ta emot lagrade stationer
1
Välj band och tryck därefter på
"Preset List".
2
Tryck på önskat nummer (P1 till P6).
RDS
Enheten ger automatiskt RDS-tjänster enligt
följande:
AF (Alternativa frekvenser)
Väljer och återinställer stationen med den
starkaste signalen i ett nät. Genom att använda
denna funktion kan du lyssna kontinuerligt på
samma program under en långkörning utan att
behöva ändra stationsinställningar manuellt.
TA (Traffic Announcement)/ TP (Traffic
Program)
Tillhandahåller aktuell trafikinformation/
program. Information/program som tas emot,
avbryter den för tillfället valda källan.
PTY (Programtyper)
Visar den för tillfället mottagna programtypen.
Söker även din valda programtyp.
CT (Clock Time)
Klockan ställs med CT-data (Clock Time) från
RDS-överföringen.
Observera
• I vissa länder/områden är inte alla RDS-funktioner
tillgängliga.
• RDS fungerar eventuellt inte ordentligt om
signalstyrkan är svag eller om den inställda
stationen inte sänder RDS-data.
Översikt
FM-stationer som använder RDS (Radio Data
System) sänder ohörbar digital information
tillsammans med signaler för vanliga
radioprogram.
21
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Setting AF och TA
Välja PTY
1
1
Under FM-mottagning trycker du på
"PLAY MODE" och därefter på
"PTY LIST".
PTY-listan visas om stationen sänder
PTY-data.
Tryck på v/V för att rulla listan.
2
Tryck på den önskade programtypen.
Enheten söker efter en station som sänder
vald programtyp.
Tryck på "AF" eller "TA" under
uppspelning eller mottagning.
När den är aktiverad ändras färgen.
Tryck igen om du vill inaktivera.
Lagra RDS-stationer med AF- och
TA-inställningen
Du kan förinställa RDS-stationer med
AF/TA-inställningen. Om du använder
BTM-funktionen, lagras endast RDS-stationer
med samma AF/TA-inställning.
Om du förinställer manuellt, kan du förinställa
både RDS och icke-RDS-stationer med
AF/TA-inställningen för varje.
1 Ställ in AF/TA och lagra därefter stationen
med BTM eller manuellt.
Mottagning av brådskande
trafikmeddelanden
Med AF eller TA i läget ON, avbryter
nödmeddelanden automatiskt den för tillfället
valda källan.
Tips
Om du justerar volymnivån under ett
trafikmeddelande, lagras inställningen i minnet för
efterföljande trafikmeddelanden, oberoende av den
övergripande volyminställningen.
Fortsätta lyssna på ett regionalt
program — Regional
När AF-funktionen är aktiverad, begränsar
enhetens fabriksinställning mottagningen till en
speciell region, så du inte växlas till en annan
regional station med en starkare frekvens.
Om du lämnar mottagningsområdet för detta
regionala program, inaktiverar du regionalfunktionen under FM-mottagning.
Tryck på "Receive Menu" och därefter på
"Regional" för att ställa in på "OFF".
Obs!
Denna funktion fungerar inte i Storbritannien och
några andra länder.
Funktion för lokal länkning
(endast Storbritannien)
Denna funktion gör det möjligt att välja andra
lokala stationer i området även om de inte finns
lagrade på nummer.
22
1 Under FM-mottagning trycker du på
"Preset List" och därefter ett nummer (P1 till
P6) på vilket en lokal station har lagrats.
2 Tryck på sifferknappen för den lokala
stationen en gång till inom 5 sekunder.
Upprepa detta tills den lokala stationen tas
emot.
För att stänga PTY-listan trycker du på
"PTY List".
Programtyper
"News" (nyheter), "Current Affairs"
(aktuellt), "Information" (information),
"Sport" (sport), "Education" (utbildning),
"Drama" (teater), "Cultures" (kultur),
"Science" (vetenskap), "Varied Speech"
(underhållning), "Pop Music" (popmusik),
"Rock Music" (rockmusik), "Easy
Listening" (lättlyssnat), "Light Classics M"
(lätt klassiskt), "Serious Classics" (klassiskt
musik), "Other Music" (övrig musik),
"Weather & Metr" (väder), "Finance"
(ekonomi), "Children’s Progs"
(barnprogram), "Social Affairs" (sociala
frågor), "Religion" (andliga frågor),
"Phone In" (telefonväkteri),
"Travel & Touring" (resor och semester),
"Leisure & Hobby" (fritid och hobby),
"Jazz Music" (jazzmusik),
"Country Music" (countrymusik),
"National Music" (nationell musik),
"Oldies Music" (gamla godingar),
"Folk Music" (folkmusik), "Documentary"
(dokumentärer)
Obs!
Den här funktionen kan inte användas i länder eller
regioner där PTY-data inte finns tillgängliga.
Inställning CT
1
Ställ in "CT" på "ON" under
inställningen (sida 40).
Observera
• CT-funktionen kommer eventuellt inte att fungera
även om du tar emot en RDS-station.
• Det kan finnas en tidsskillnad mellan tiden som ställs
med CT-funktionen och den verkliga tiden.
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Avancerade funktioner — Skivor
Använda PBC-funktioner
— Uppspelningskontroll
Ändra ljudspråket/ -formatet
För DVD-skivor kan ljudspråket ändras om
skivan spelas in med flerspråkiga spår.
För DVD/DivX-skivor, kan du ändra
ljudformatet när du spelar en skiva som är
inspelad i flera ljudformat (t ex, Dolby Digital).
Med PBC-menyn får du interaktiv hjälp när en
PBC-kompatibel VCD-skiva spelas.
För dvd
1
Starta uppspelningen av
PBC-kompatibel VCD-skiva.
PBC-menyn öppnas.
1
Tryck på "DVD Control" under
uppspelning.
2
2
Tryck på "PBC Panel".
Menykontrollpanelen visas.
Tryck flera gånger på "Audio" tills
önskat ljudspråk/format visas.
3
Tryck på sifferknapparna för att välja
önskat alternativ och tryck därefter på
"Enter".
4
Ljudspråk
Source List
Audio
Följ anvisningarna i menyn.
Om du vill återgå till föregående visning
trycker du på O.
Om du vill dölja kontrollerna trycker du på
"Close."
Audio
Medan enheten är avstängd trycker du
på "Source List" och därefter på
.
2
Tryck på "Visual."
Menyn för visuella inställningar visas.
3
Tryck på v/V för att rulla och därefter
på "Video CD PBC" för att ställa in på
"OFF."
4
Börja spela en VCD-skiva.
PBC-menyn visas inte vid uppspelning.
Obs!
Skivor i DTS-format stöds inte. Ljudet avges inte om
DTS-formatet har valts.
AF
Subtitle
Top
Dolby D 3/2.1
Angle
Top Menu
DVD
Control
Menu
Play Menu
SHUF
12:00
Ljudformat/Kanalnummer*
Du kan byta mellan de olika språk som finns
tillgängliga på skivan.
När den 4-siffriga prompten visas, anger du
språkkoden (sida 57) för det önskade språket.
Om samma språk visas två eller flera gånger,
innehåller skivan flera olika ljudformat.
* Formatnamn och kanalnummer visas enligt följande.
Exempel: Dolby Digital 5.1 ch
Bakre komponent ×2
Observera
• Menyalternativen och de olika sätten att aktivera
funktionerna varierar mellan olika skivor.
• Under PBC-uppspelning visas inte spårnummer,
uppspelningsalternativ etc., på skärmbilden för
uppspelning.
• Det går inte att återuppta uppspelning under
uppspelning utan PBC.
Konfigurera ljudinställningar
TA
15
Spela upp utan PBC-funktion
1
ATT
1: English
Dolby D 3 / 2 . 1
Främre komponent ×2 +
Mittkomponent ×1
LFE-komponent ×1
Om du vill stänga DVD-kontrollmenyn trycker
du på "DVD Control".
För DivX
1
Under uppspelning trycker du på
"Play Menu" och därefter flera gånger
på "Audio" tills önskat ljudformat
visas.
För att stänga uppspelningsmenyn trycker du på
"Play Menu".
23
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Låsa skivor — Barnlås
Ändra ljudkanalen
*
MPEG-4
* Förutom DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW i VR-läge.
När du spelar VCD/CD/MP3/WMA/AAC/
MPEG-4, kan du välja höger eller vänster
ljudkanal för att lyssna genom både höger och
vänster högtalare.
Alternativen anges nedan.
"2-Ch": Standard stereoljud (standard)
"L-Ch": Ljud för vänster kanal (mono)
"R-Ch": Ljud för höger kanal (mono)
Du kan låsa en skiva eller ställa in
uppspelningsbegränsningar enligt en förbestämd
nivå som t ex åldern på den som tittar.
Bildsekvenser med uppspelningsbegränsningar
blockeras eller ersätts med annorlunda
bildsekvenser när en DVD-skiva som är
kompatibel med barnlåsfunktionen
(Parental Control) spelas.
För VCD/CD/MP3/WMA/AAC
1
Under uppspelning trycker du på
"Play Menu" och därefter flera gånger
på "Stereo" tills önskad ljudkanal
visas.
Aktivera barnlås
1
Medan enheten är avstängd trycker du
på "Source List" och därefter på
.
2
Tryck på "Visual".
Menyn för visuella inställningar visas.
3
Tryck på v/V för att rulla och därefter
på "DVD Parental Control".
En ruta för inmatning av lösenord visas.
4
Tryck på sifferknapparna för att mata
in ditt lösenord och därefter på "OK".
5
För att bekräfta trycker du på
sifferknapparna för att mata in ditt
lösenord en gång till och därefter
trycker du på "OK".
Inställningen är klar.
För MPEG-4
1
Under uppspelning trycker du på
"Play Menu" och därefter flera gånger
på "Audio" tills önskad ljudkanal
visas.
För att stänga uppspelningsmenyn trycker du på
"Play Menu".
Obs!
Med vissa skivor kan man inte ändra ljudinställningar.
Tips
Styrning med fjärrkontrollen (trycka upprepade gånger
på (AUDIO)) kan också användas.
Justera ljudnivån
— Dolby D-nivå
Du kan justera utnivån för ljudutmatning för en
DVD-skiva inspelad i Dolby Digital-format, för
att minska skillnaderna mellan volymnivåerna
för skivan och källan.
1
Tryck på "Play Menu" under
uppspelning.
2
Tryck på "Adjust" för att ställa in den
på "ON".
3
Tryck på –/+ upprepade gånger för att
justera utnivån.
Utmatningsnivån kan justeras i steg mellan
–10 och +10.
Om du vill ta bort ett inmatat nummer trycker du
på "Clear".
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
Inaktivera barnlås
1 Följ steg 1 till 3 ovan.
Skärmbilden för att låsa upp barnlås visas.
2 Tryck på sifferknapparna för att mata in ditt
aktuella lösenord.
"Parental Unlocked" visas och barnlåset
inaktiveras.
Ändra lösenordet
Inaktivera barnlåset och aktivera det därefter igen
med hjälp av det nya lösenordet.
För att stänga uppspelningsmenyn trycker du på
"Play Menu".
24
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Byta område och åldersgräns
Restriktionsnivåerna kan ställas in beroende på
området och dess filmklassificeringar.
1
Medan enheten är avstängd trycker du
på "Source List" och därefter på
.
2
Tryck på "Visual".
Menyn för visuella inställningar visas.
3
Tryck på v/V för att rulla och tryck
därefter på "DVD Parental Area".
Om barnlåset redan är aktiverat visas
skärmbilden för att ange lösenord.
Om du vill ändra inställningen anger du ditt
lösenord.
Alternativen visas.
4
Tryck på önskat område för att
använda dess filmklassificeringar.
När du väljer "Others" anger du regionskoden
genom att välja i “Lista med områdeskoder”
på sidan 57 med sifferknapparna.
Upprepad och blandad
uppspelning
MPEG-4
1
Under uppspelning trycker du på
"Play Menu" och därefter på "Repeat"
eller "Shuffle" flera gånger tills önskat
alternativ visas.
Source List
ATT
TA
AF
Chapter
OFF
ON
Repeat
Shuffle
Adjust
Top
Dolby D Level 0
DVD
Control
15
Play Menu
SHUF
12:00
Upprepad eller blandad uppspelning startar.
5
Tryck på "DVD Parental Rating".
Alternativen visas.
Ju lägre nummer, desto lägre åldersgräns.
För att stänga uppspelningsmenyn trycker du på
"Play Menu".
6
Tryck på önskad klassificering.
Inställningen är klar.
Alternativen för upprepad uppspelning och
växlingsordningen för varje skiva/format visas
nedan.
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
Skiva/format Alternativ
*1
MPEG-4
"OFF": Återgår till normalt
uppspelningsläge.
"Title": Repeterar den aktuella
titeln.
"Chapter": Repeterar det
aktuella kapitlet.
"OFF": Återgår till normalt
uppspelningsläge.
"Track": Repeterar det aktuella
spåret.
"OFF": Återgår till normalt
uppspelningsläge.
"Track": Repeterar det aktuella
spåret.
"Album": Repeterar det
aktuella albumet (mapp).
"OFF": Återgår till normalt
uppspelningsläge.
"Image": Repeterar den
aktuella bilden.
"Album": Repeterar det
aktuella albumet.
"OFF": Återgår till normalt
uppspelningsläge.
"Movie": Repeterar den
aktuella videofilen.
"Album": Repeterar det
aktuella albumet (mapp).
fortsätter på nästa sida t
25
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Alternativen för blandad uppspelning och
växlingsordningen för varje skiva/format visas
nedan.
Uppspelning med direktsökning
Skiva/format Alternativ
*2
*1
"OFF": Återgår till normalt
uppspelningsläge.
"Title": Spelar kapitel i den
aktuella titeln i slumpvis
ordning.
"OFF": Återgår till normalt
uppspelningsläge.
"Disc": Spelar spåren på
aktuell skiva i slumpvis
ordning.
"OFF": Återgår till normalt
uppspelningsläge.
"Album": Spelar spår/bilder/
videofiler i det aktuella albumet
(mappen) i slumpmässig
ordning.
MPEG-4
*1 Endast för uppspelning av version 1.0/1.1 VCD,
eller version 2.0 VCD utan PBC-funktion.
*2 Förutom DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW i VR-läge.
MPEG-4
Du kan direkt lokalisera en önskad punkt genom
att ange titelnummer, kapitelnummer, etc.
1
Under uppspelning, tryck på
sifferknapparna på fjärrkontrollen för
att ange ett nummer (spår, titel, etc.)
och tryck därefter på (ENTER).
Uppspelning börjar från början av den valda
punkten.
Följande sökes för olika skivor eller format.
DVD: Titel eller kapitel*1
VCD*2 /CD/MP3/WMA/AAC: Spår
JPEG: Bild
DivX/MPEG-4: Fil
*1 Vad som söks beror på inställningen.
*2 Endast tillgängligt vid uppspelning av en VCD utan
PBC-funktion.
Ställa in vad som söks (endast DVD)
Du kan ställa in vad som söks (titel eller kapitel)
för DVD-uppspelning.
1
Tryck på "Source List" och därefter på
.
2
Tryck på "Visual".
Menyn för visuella inställningar visas.
3
Tryck på v/V för att rulla och därefter
på "DVD Direct Search" för att ställa in
"Chapter" eller "Title."
Inställningen är klar.
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
26
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Funktioner för USB-enheter
Mer information om kompabiliteten för din
USB-enhet, finns på supportwebbplatsen.
Supportwebbplats
http://support.sony-europe.com
• USB-enheter av typen MSC (Mass Storage
Class) och MTP (Media Transfer Protocol) som
följer USB-standarden kan användas.
• Motsvarande codec är MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a), JPEG (.jpg), DivX (.avi)
och MPEG-4 (.mp4).
• Det rekommenderas att du säkerhetskopierar
USB-data.
Observera
• Anslut USB-enheten efter att du har startat motorn.
Beroende på USB-enheten kan fel eller skada
uppstå om den ansluts innan motorn startats.
• Det kan ta tid innan en stor fil börjar spelas upp.
Spela en USB-enhet
1
Ta bort locket från USB-kontakten och
anslut USB-enheten till USB-kontakten.
Uppspelningen startar automatiskt.
Om en USB-enhet är ansluten trycker du på
"Source List" för att starta uppspelningen och
därefter trycker du på "USB/iPod".
Mer information om USB-kontaktens placering
finns i den medföljande installations-/
anslutningshandboken.
Om kontroller och indikeringar under
uppspelning
Du kan styra USB-uppspelningen på samma sätt
som du styr skivuppspelningen. För mer
information hänvisas till Se
“Uppspelningskontroller” på sidan 18.
För mer information om indikeringar under
uppspelning, Se “Indikeringar under
uppspelning” på sidan 20.
Avbryta uppspelning
Tryck på (SOURCE/OFF) under 1 sekund.
Koppla bort USB-enheten
Stoppa uppspelning och koppla därefter bort
enheten.
Koppla inte bort enheten medan uppspelning
pågår eftersom data på USB-enheten kan skadas.
Om användning
• Använd inte USB-enheter som är så stora eller
tunga att de ramlar ner på grund av vibrationer eller
gör att anslutningen blir glapp.
• Lämna inte USB-enheter i en parkerad bil eftersom
fel kan uppstå.
• Denna enhet kan inte upptäcka USB-enheter via en
USB-hubb.
Att observera om uppspelning
• Om en USB-enhet innehåller flera filtyper kan
endast den valda filtypen (ljud/video/bild) spelas. För
detaljerad information om hur man väljer filtyp, Se
“Välja en filtyp” på sidan 34.
• Visade indikeringar varierar, beroende på
USB-enheten, inspelningsformat och inställningar.
Mer information finns på supportwebbplatsen.
• Maximalt antal visningsbara data är som följer:
– mappar (album): 256
– filer (spår): 2,000
• Det kan ta tid innan uppspelning börjar, beroende på
mängden inspelad information.
• Vid uppspelning eller vid snabbspolning framåt/bakåt
av en VBR (variable bit rate) MP3/WMA/AAC-fil kan
det hända att förfluten speltid inte visas korrekt.
• Uppspelning av en fil med förlustfri komprimering
stöds inte.
Upprepad och blandad
uppspelning
1
Under uppspelning trycker du på
"Play Menu" och därefter på "Repeat"
eller "Shuffle" flera gånger tills önskat
alternativ visas.
Upprepad eller blandad uppspelning startar.
Följande repeteringsalternativ är tillgängliga.
"OFF": Återgår till normalt uppspelningsläge.
"Track"/"Image"/"Movie"*1: Repeterar det
aktuella spåret/bilden/videofilen.
"Album": Repeterar det aktuella albumet
(mapp).
"Drive"*2: Repeterar den aktuella enheten.
Följande blandningsalternativ är tillgängliga
"OFF": Återgår till normalt uppspelningsläge.
"Album": Spelar spår/bilder/videofiler i det
aktuella albumet (mappen) i slumpmässig
ordning.
*1 Alternativen är beroende av filtypen.
*2 När två eller fler enheter har skapats på
USB-enheten.
För att stänga uppspelningsmenyn trycker du på
"Play Menu".
27
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Spela upp musik som passar
din sinnesstämning
— SensMe™
Sonys unika funktioner "SensMe™ channels"
och "SensMe™ mood" kategoriserar automatiskt
spår enligt kanal eller sinnesstämning och låter
dig spela upp musik intuitivt.
3 Överföra spår till USB-enheten med
hjälp av "Content Transfer"
För att kategorisera spår enligt kanal eller
sinnesstämning, måste spårmönster analyseras
med 12 TONE ANALYSIS som ingår i
"Content Transfer".
Med USB-enheten ansluten till datorn drar du
spår från Windows Utforskaren, iTunes eller
liknande program till "Content Transfer".
Såväl analys som överföring av spår utförs
med "Content Transfer."
Innan du använder
SensMe™-funktionen
Content
Transfer
Följande är den grundläggande proceduren som
krävs för att använda SensMe™-funktionen på
enheten.
1 Installera "SensMe™ Setup" och
"Content Transfer" på din dator
Installera först "SensMe™ Setup" och
"Content Transfer" från den medföljande
cd-rom-skivan.
SensMe™
Setup
4 Ansluta USB-enheten och spela upp
SensMe™-funktionen på enheten
Anslut den konfigurerade USB-enheten. Du
kan därefter spela upp "SensMe™ channels"
eller "SensMe™ mood" på den här enheten.
Content
Transfer
SensMe™
2 Registrera en USB-enhet med hjälp av
"SensMe™ Setup"
Anslut en USB-enhet till din dator och utför
registrering med hjälp av "SensMe™ Setup"
för att aktivera SensMe™-funktionen på den
här enheten.
SensMe™
Setup
Tips
Registreringen kan utföras antingen tillsammans
med installationsproceduren eller efter
installationen.
Installera "SensMe™ Setup" och
"Content Transfer" på din dator
Du måste använda den medföljande
programvaran ("SensMe™ Setup" och
"Content Transfer") för att aktivera
SensMe™-funktionen på den här enheten.
Installera programvaran i din dator från den
medföljande cd-rom-skivan.
1
Sätt i den medföljande cd-rom-skivan i
datorn.
Installationsguiden körs automatiskt.
2
Följ anvisningarna på skärmen för att
göra klart installationen.
28
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Registrera en USB-enhet med hjälp
av "SensMe™ Setup"
Spela upp spår i kanalen
— SensMe™-kanaler
USB-enheten måste registreras för att aktivera
SensMe™-funktionen på enheten.
"SensMe™ channels" kategoriserar automatiskt
spår i kanaler beroende på deras melodier. Du
kan välja och spela upp en kanal som är lämplig
för din sinnesstämning, aktivitet etc.
Om inte registreringen utförs tillsammans med
installationsproceduren ska du följa stegen nedan.
1
2
3
Starta "SensMe™ Setup" på din dator.
Anslut en USB-enhet till din dator.
Följ anvisningarna på skärmen och
slutför registreringen.
1
Anslut en USB-enhet som är
konfigurerad för SensMe™-funktionen.
2
Tryck på "Source List" och därefter
"SensMe™".
3
Tryck på "channels".
Kanallistan visas.
Tips
Om du ansluter en registrerad USB-enhet som
innehåller analyserade spår kan USB-enheten
avregistreras igen.
Shuffle All
Överföra spår till USB-enheten
med hjälp av "Content Transfer"
Energetic
För att aktivera SensMe™-funktionen på den här
enheten måste spåren vara analyserade och
överförda till den registrerades USB-enheten
med hjälp av "Content Transfer".
1
2
Anslut den registrerade USB-enheten
till din dator.
För "WALKMAN" ansluter du med
MTP-läge.
För andra USB-enheter än "WALKMAN"
ansluter du med MSC-läge.
"Content Transfer" startar automatiskt.
Om ett meddelande visas följer du
anvisningarna på skärmen för att fortsätta.
Dra spår från Windows Utforskaren,
iTunes eller liknande program till
"Content Transfer".
Analysen och överföringen av spår startar.
Mer information om användning finns i
hjälpfunktionen för "Content Transfer."
Obs!
Analysen av spår med hjälp av 12 TONE ANALYSIS
kan ta tid beroende på datormiljön.
Tips
Inte endast ljudfiler utan även bild- eller videofiler kan
överföras med hjälp av "Content Transfer". Mer
information finns i hjälpfunktionen för
"Content Transfer."
Relax
ZAP
15
4
12:00
Tryck på v/V för att rulla i kanallistan.
Uppspelning av det första spåret i den
aktuella kanalen startar från spårets mest
melodiska eller rytmiska del*.
* Kanske inte detekteras korrekt.
5
Tryck på önskad kanal.
Uppspelning av spåren i den valda kanalen
startar.
Observera
• Vissa spår kanske inte identifieras rätt eller så
kanske de kategoriseras i en kanal som inte är
lämplig för spårets sinnesstämning.
• Om den anslutna USB-enheten innehåller många
spår kan det ta tid för "SensMe™ channels" att
starta på grund av tiden det tar att läsa data.
Tips
Spåren spelas upp i slumpmässig ordning. Ordningen
varierar vid varje val av kanal.
fortsätter på nästa sida t
29
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Kanallista
x Recommended, Shuffle All
"Morning" (5:00 – 9:59)
"Daytime" (10:00 – 15:59)
"Evening" (16:00 – 18:59)
"Night" (19:00 – 23:59)
"Midnight" (24:00 – 4:59)
Spår som rekommenderas för olika tider på
dagen.
Ställ in klockan (sida 47) så att kanalen visas
exakt.
"Shuffle All": Spelar alla analyserade spår i
slumpmässig ordning.
x Basic channels
Spelar spår enligt musiktyp.
"Energetic": Gladlynta låtar.
"Relax": Lugna låtar.
"Upbeat": Glada låtar som höjer ditt humör.
"Mellow": Sorgsna, melankoniska låtar.
"Lounge": Salongsmusik.
"Emotional": Ballader.
"Dance": Hiphop och rap, "rhythm and blues".
"Extreme": Kraftfulla rocklåtar.
x In-car channels
Spelar spår som är lämpliga när man kör bil.
Kontroller och indikeringar under
uppspelning med
"SensMe™ channels"
A
B
C
D
E
Shuffle All
Energetic
Relax
ZAP
15
12:00
F
G H
A Tar fram kontrollknapparna: "Source List",
"ATT", "TA", "AF", "Top". (sida 18)
B Rullar listan och väljer en annan kanal.
C Indikerar aktuell kanal.
D Indikerar visning av albumomslag*1.
E Indikerar förfluten uppspelningstid,
spårnamn, artistnamn.
F Pausar/fortsätter spela upp efter paus.
G Hoppar över ett spår.
H Aktivera ZAPPIN-läget. (sida 34)
Under ZAPPIN-uppspelning av
"SensMe™ channels" spelas de mest
melodiska eller rytmiska delarna*2 av spåren
upp.
*1 Den rekommenderade storleken är från 240 × 240
till 960 × 960 pixlar.
*2 Kanske inte detekteras korrekt.
"Freeway": Snabba, glada låtar.
"Chillout Drive": Känslomässiga ballader.
"Weekend Trip": Härliga, ljusa och glada låtar.
"Midnight Cruise": Jazz- eller pianolåtar med
mogen stämning.
"Party Ride": Snabba och livfulla låtar.
"Morning Commute": Glada och muntra låtar.
"Goin’ Home": Varma och avslappnande låtar.
30
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Kontroller och indikeringar under
uppspelning med "SensMe™ mood"
Spela upp spår i
sinnesstämningskartan
— SensMe™ mood
A
"SensMe™ mood" fördelar spår som punkter på
en sinnesstämningskarta med två axlar, baserat
på egenskaperna för enskilda spår.
När du vidrör en punkt på kartan som är lämplig
för din sinnesstämning visas en cirkel runt den
vidrörda punkten och spåren inom cirkeln spelas
upp.
B
C
D
E
Fast
Mood
Type
Sad
Happy
Style
Time
1
Anslut en USB-enhet som är
konfigurerad för SensMe™-funktionen.
2
Tryck på "Source List" och därefter
"SensMe™".
3
Tryck på "mood".
Sinnesstämningskartan med två axlar visas.
Cirkel
Fast
Mood
Type
Sad
Happy
Style
Time
ZAP
Slow
15
12:00
Punkter som representerar spår
4
Tryck på önskad punkt på kartan.
Det visas en cirkel runt den vidrörda punkten
och spåren inom cirkeln börjar spelas upp.
Uppspelning av de första spåret startar från
dess mest melodiska eller rytmiska del*.
* Kanske inte detekteras korrekt.
Observera
• Endast de 200 spår som senast överförts med hjälp
av "Content Transfer" visas i kartan.
• Vissa spår kanske inte identifieras rätt eller så
kanske det visas på en plats i kartan som inte
stämmer med spårets sinnesstämning.
• Om den anslutna USB-enheten innehåller många
spår kan det ta tid för "SensMe™ mood" att starta
på grund av tiden det tar att läsa data.
ZAP
Slow
15
F
12:00
G
HI
A Tar fram kontrollknapparna: "Source List",
"ATT", "TA", "AF", "Top". (sida 18)
B Flytta cirkeln och gruppera om spår.
C Ändrar cirkelns storlek: liten, medel eller stor.
D Indikerar visning av albumomslag* 1.
E Indikerar förfluten uppspelningstid,
spårnamn, artistnamn.
F Ändra parametrar på de horisontella axlarna.
G Hoppar över ett spår.
H Pausar/fortsätter spela upp efter paus.
I Aktivera ZAPPIN-läget. (sida 34) Under
ZAPPIN-uppspelning av "SensMe™ mood"
spelas de mest melodiska eller rytmiska
delarna*2 av spåren upp.
*1 Den rekommenderade storleken är från
240 × 240 till 960 × 960 pixlar.
*2 Kanske inte detekteras korrekt.
Ändra parametrar på den
horisontella axeln.
Vid användning av sinnesstämningskartan kan du
ändra parametrar på den horisontella axeln.
Spåren fördelas på nytt baserat på parametrarnas
egenskaper.
Peka på
Ändra parametrarna till
"Mood"
"Sad" – "Happy"
"Type"
"Acoustic" – "Electronic"
"Style"
"Soft" – "Hard"
"Time"
"Morning" – "Midnight"
Tips!
• Det spår som spelas för tillfället indikeras med en
grön punkt i sinnesstämningskartan.
• Spår spelas från cirkelns mittpunkt och utåt.
31
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
iPod-funktioner
Mer information om kompabiliteten för din iPod,
finns på Se “Om iPod” på sidan 51 eller besök
supportwebbplatsen.
Supportwebbplats
http://support.sony-europe.com
I den här handboken används "iPod" som en
allmän hänvisning till iPod-funktioner på iPod
och iPhone om inte något annat anges i texten
eller bilderna.
Spela upp en iPod
1
2
Sänk volymen på den här enheten.
Ta bort locket från USB-kontakten och
anslut iPod till USB-kontakten.
Du rekommenderas att använda den extra
USB-kabeln RC-200IPV.*1
Mer information finns i den medföljande
handboken för installation/anslutningar.
Följande visas på iPod-skärmen*2 och
därefter startar uppspelningen från det senaste
uppspelade spåret.
Om en iPod redan är ansluten trycker du på
"Source List" för att starta uppspelningen och
därefter på "USB/iPod".
Koppla bort iPod
Stoppa uppspelning och koppla därefter bort
enheten.
Koppla inte bort din iPod medan uppspelning
pågår eftersom data på den kan skadas.
Om läget för att återuppta
uppspelning
När iPod-enheten som spelas ansluts till
dockningskontakten ändras läget för denna enhet
till läget för att återuppta uppspelning och
uppspelningen startar i det läget som ställts in av
iPod-enheten.
I läget för fortsatt uppspelning kan funktionen
upprepa/blanda inte användas.
Varning för iPhone
När du ansluter en iPhone via USB, styrs
telefonvolymen av själva iPhone-enheten. För att
undvika plötsliga höga ljud efter ett samtal, ska du inte
öka volymen på enheten under ett telefonsamtal.
Obs!
Denna enhet kan inte upptäcka iPod-enheter via en
USB-hubb.
Tips!
• När tändningsnyckeln ställs i ACC-läget med
enheten påslagen, laddas iPod.
• Om en iPod kopplas bort under uppspelning visas
"USB device is not connected." i enhetens
teckenfönster.
Ställa in uppspelningsläge
Du kan ställa in ett av följande
uppspelningslägen.
*1 För att spela upp en video på en iPod med
video krävs att du använder RC-200IPV.
*2 Visas eventuellt inte om en iPod touch eller
iPhone ansluts eller om den iPod som senast
spelades upp användes med
passagerarstyrning.
3
Ställ in ljudvolymen på den här
enheten.
Om kontroller och indikeringar under
uppspelning
Du kan styra iPod-uppspelning på samma sätt
som du styr skivuppspelning. För mer
information hänvisas till Se
“Uppspelningskontroller” på sidan 18.
För mer information om indikeringar under
uppspelning, Se “Indikeringar under
uppspelning” på sidan 20.
För ljuduppspelning
"Album", "Track", "Genre", "Playlist",
"Artist", "Podcast"*
För videouppspelning
"Movie", "Rental", "TV Show", "Music
Video", "Playlist", "Podcast"*
* Kanske inte visas beroende på iPod-inställningen.
1
2
3
Tryck på "List" under uppspelning.
Tryck på "Music" eller "Video".
Tryck på önskat uppspelningsläge.
Tryck på önskat alternativ i listan för att starta
uppspelningen.
Tryck på v/V för att rulla listan.
Hoppa över alternativ i det valda
uppspelningsläget
Tryck på –/+ under uppspelning i det valda
uppspelningsläget.
Avbryta uppspelning
32
Tryck på (SOURCE/OFF) under 1 sekund.
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Upprepad och blandad
uppspelning
1
Under uppspelning trycker du på
"Play Menu" och därefter på "Repeat"
eller "Shuffle" flera gånger tills önskat
alternativ visas.
Upprepad eller blandad uppspelning startar.
För att stänga uppspelningsmenyn trycker du på
"Play Menu".
Följande repeteringsalternativ är tillgängliga.
För ljuduppspelning
"OFF": Återgår till normalt uppspelningsläge.
"Track": Repeterar aktuellt spår.
"Album"/"Podcast"/"Artist"/"Playlist"/
"Genre"*: Repeterar det aktuella alternativet
för det valda uppspelningsläget.
För videouppspelning
"OFF": Återgår till normalt uppspelningsläge.
"Track": Repeterar aktuell video.
"Rental"/"TV Show"/"Music Video"/
"Playlist"/"Podcast"*: Repeterar det aktuella
alternativet för det valda uppspelningsläget.
Styra en iPod direkt
— Passagerarstyrning
Du kan styra en iPod direkt när den är ansluten
till den här enheten.
1
Under uppspelning trycker du på
"Play Menu" och därefter på rutan
"Passenger Control" för att ställa in
den på "ON".
Inaktivera passagerarkontroll
Tryck på rutan "Passenger Control" för att ställa
in den på "OFF".
Uppspelningsläget ändras till läget för fortsatt
uppspelning.
För att stänga uppspelningsmenyn trycker du på
"Play Menu".
Observera
• I läget för passagerarkontroll visas alltid
uppspelningskontrollerna på den här enheten. För
att dölja kontrollerna trycker du på displayen på
något annat ställe än området för
uppspelningskontrollerna.
• För att mata ut video till den här enheten måste du
aktivera videoutmatning för iPod.
• Volymen kan endast justeras med den här enheten.
• Inställningen för upprepning stängs av om
passagerarstyrningsläget avbryts.
Följande blandningsalternativ är tillgängliga
För ljuduppspelning
"OFF": Återgår till normalt uppspelningsläge.
"Album"/"Podcast"/"Artist"/"Playlist"/
"Genre"*: Spelar spår för det valda
uppspelningsläget i slumpmässig ordning.
"Device": Spelar alla spår i en iPod i
slumpmässig ordning.
* Varierar beroende på det valda uppspelningsläget.
Obs!
Visade alternativ kanske inte stämmer med faktiskt
användning.
33
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
3
Användbara funktioner
Lista spår/bilder/videofiler
— Lista
Söka ett spår genom att lyssna
på avsnitt av spåren
— ZAPPIN™
Välja ett spår/bild/videofil
MPEG-4
Du kan visa en lista med album/mappar/spår/
bilder/videofiler och välja en som du vill spela.
Denna funktion är praktisk speciellt för skivor i
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4-format
eller USB-enheter som innehåller många album/
spår etc.
1
Tryck på önskad fil.
Uppspelning av den valda filen startar.
Genom att spela upp korta spåravsnitt från en
CD-skiva eller USB-enhet i sekvens kan du söka
efter spår som du vill lyssna på.
Denna funktion är praktisk, om man exempelvis
söker efter ett spår i blandat läge eller repeterat
blandningsläge.
1
Tryck på "List" under uppspelning.
Listan över kategorier eller filer i den för
tillfället spelade enheten visas.
Contents List
Tryck på "ZAP" under ljuduppspelning.
Uppspelningen startar från ett passage på
nästa spår.
Avsnittet spelas under en inställd tid och en
tonsignal avges innan nästa passage startar.
File 01
File 02
1/5
File 03
"ZAP"
trycks.
File 04
File 05
2
File 06
15
12:00
Sidpositionsfält
För att gå till den övre nivån trycker du på
.
Tryck på v/V för att rulla listan.
Tryck på sidpositionsfältet för att hoppa över
sidor.
2
Tryck på önskat alternativ.
Uppspelningen startar.
Välja en filtyp
MPEG-4
Om skivan/USB-enheten innehåller flera filtyper
kan endast den markerade filtypen (ljud/video/
bild) spelas. Prioritetsordningen för
uppspelningen av filer är ursprungligen inställd på
ljud, video, och därefter bild (t ex, om skivan
innehåller videofiler och bildfiler, spelas endast
videofiler). Du kan välja filtypen att lista och
därefter välja den önskade filen att spela.
1
2
34
Uppspelningsdelen av varje
spår i ZAPPIN-läge.
Tryck på "ZAP" när ett spår som du vill
lyssna på spelas upp.
Spåret som du vill välja återgår till normalt
uppspelningsläge från början.
För att söka ett spår i ZAPPIN-läget igen,
upprepar du steg 1 och 2 igen.
I fallet med uppspelning med
"SensMe™ channels" eller
"SensMe™ mood"
Om du ställer in ZAPPIN-läge under
uppspelning med "SensMe™ channels" eller
"SensMe™ mood" spelas de mest melodiska
eller rytmiska delarna* av spåren.
För mer information om SensMe™-funktionen,
Se “Spela upp musik som passar din
sinnesstämning — SensMe™” på sidan 28.
* Kanske inte detekteras korrekt.
Tips!
• Du kan ändra uppspelningstiden (sida 45) men du
kan inte välja avsnittet på spåret att spela upp.
• Du kan inaktivera tonsignalen mellan spåravsnitt
(sida 45).
Tryck på "List" under uppspelning.
Tryck på
och därefter på "Audio",
"Image" eller "Video" för att välja
filtypen.
För att stänga alternativmenyn trycker du på
"Close".
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Använda gestkommandon
Du kan aktivera vanliga funktioner genom att rita
följande kommandogester på mottagnings-/
uppspelningsskärmen.
Rita
Till
Radiomottagning:
söka stationer framåt.
(Samma som >.)
en
horisontell linje DVD/VCD-uppspelning:
(vänster till hoppa framåt ett kapitel/spår.
höger)
(Samma som >.)
JPEG/DivX/MPEG-4/
ljuduppspelning:
hoppa framåt en fil/ett spår.
(Samma som >.)
Radiomottagning:
söka stationer bakåt.
en horisontell (Samma som ..)
linje
(höger till
DVD/VCD-uppspelning:
vänster)
hoppa bakåt ett kapitel/spår.
(Samma som ..)
JPEG/DivX/MPEG-4/
ljuduppspelning:
hoppa bakåt en fil/ett spår.
(Samma som ..)
Radiomottagning:
ta emot lagrade stationer
(gå framåt).
en vertikal linje DVD/VCD-uppspelning:
(uppåt)
snabbspola videon framåt.
Ljudinställningar
Välja ljudkvalitet — EQ7
Du kan välja en equalizerkurva för 7 musiktyper
("Xplod", "Vocal", "Edge", "Cruise", "Space",
"Gravity", "Custom" eller "OFF").
1
Under mottagning/uppspelning
trycker du på "Source List" och
därefter på
.
2
Tryck på "Sound".
Ljudinställningsmenyn visas.
3
Tryck på "EQ7".
Alternativen visas.
4
Tryck på önskad equalizerkurva.
Inställningen är klar.
Välj "OFF" när du vill avbryta equalizerkurvan.
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
Justera equalizerkurvan
— EQ7 Tune
Med "Custom" under EQ7 kan du göra egna
inställningar för equalizern. Du kan justera nivån
för 7 olika band: 62 Hz, 157 Hz, 396 Hz, 1 kHz,
2,5 kHz, 6,3 kHz och 16 kHz.
1
2
3
JPEG/DivX/MPEG-4/
ljuduppspelning:
hoppa framåt ett album (mapp).
(Samma som "Album" +.)
JPEG/DivX/MPEG-4/
ljuduppspelning:
hoppa bakåt ett album (mapp).
(Samma som "Album" –.)
Visa anvisningarna om
gestkommandon
Tryck på
högra hörn.
när det visas i skärmens övre
ATT
Back
Top
EQ7 Tune : Custom
Radiomottagning:
ta emot lagrade stationer
(gå bakåt).
en vertikal linje DVD/VCD-uppspelning:
(neråt)
ändra uppspelningsriktning för
videon.
Under mottagning/uppspelning
trycker du på "Source List" och
därefter på
.
Tryck på "Sound" och därefter på
"EQ7."
Tryck på "Custom" och därefter på
"Tune".
Skärmbilden med frekvensinställning visas.
0
62 Hz
0
157 Hz
0
396 Hz
Reset
0
1 kHz
0
2.5 kHz
0
6.3 kHz
0
16 kHz
OK
15
12:00
4
Tryck på +/– för varje frekvens för att
ställa in nivåerna.
Nivån kan justeras i steg mellan –8 och +8.
Tryck på "Reset" för att återställa den
fabriksinställda equalizerkurvan.
5 Tryck på "OK".
Inställningen är klar.
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
Tips
Det går även att justera andra equalizertyper.
35
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Alternativen för " Listening Position" visas
nedan.
Justera ljudegenskaperna
Du kan justera ljudbalansen mellan höger och
vänster högtalare (balans) samt fram- och
bakhögtalare (fader) enligt eget önskemål. Du
kan även justera volymnivån för subwoofern om
den är ansluten.
1
Under mottagning/uppspelning
trycker du på "Source List" och
därefter på
.
2
Tryck på "Sound".
Ljudinställningsmenyn visas.
3
Tryck på "Balance/Fader".
Skärmbilden för inställningar visas.
Back
ATT
Top
Balance/Fader/Subwoofer Level Adjust
L
R
Fader : F0
15
5
12:00
Tryck på B/V/v/b för att justera
balans/ fader.
Nivån är justerbar i enstaka steg mellan
L15 och R15 (Balans)/F15 och R15 (Fader).
Tryck på +/ – för att justera volymnivån
för subwoofer.
Denna inställning är endast justerbar när
subwoofern är ansluten och "Subwoofer" är
inställd på "ON" (sida 42).
Nivån kan justeras i steg mellan –6 och +6.
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
Optimera ljudet för
avlyssningsplatsen
— Intelligent Time Alignment
Enheten kan ändra ljudets lokalisering genom att
fördröja ljudet som avges från varje högtalare så
att det passar din position, och ger en naturlig
ljudbild med känslan av att befinna sig mitt i
ljudfältet, oavsett var du sitter i bilen.
132
4
Du kan också ställa in ungefärlig subwooferposition från din lyssnarposition om:
– subwoofern är ansluten och "Subwoofer" är
inställd på "ON" (sida 42).
– lyssnarpositionen är inställd på "Front L",
"Front R", "Front" eller "All".
1
Under mottagning/uppspelning
trycker du på "Source List" och
därefter på
.
2
Tryck på "Sound".
Ljudinställningsmenyn visas.
3
Tryck på "Listening Position".
Skärmbilden för inställningar visas.
4
Ställ in avlyssningsplatsen.
Tryck på "Front L", "Front R", "Front", "All"
eller "Custom".
Subwoofer : 0
Balance : L0
4
"Front L" (1): Vänster fram
"Front R" (2): Höger fram
"Front" (3): Mitt fram
"All" (4): I mitten av bilen
"Custom": Exakt kalibrerad
position (sida 36)
"OFF": Ingen position
inställd
5
Ställ in subwooferpositionen.
Om du väljer "Front L", "Front R", "Front"
eller "All" i steg 4 ovan, kan du ställa in
subwooferpositionen.
Tryck på "Near", "Normal" eller "Far".
Inställningen är klar.
Välj "OFF" för att avbryta Intelligent Time
Alignment.
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
Exakt kalibrera avlyssningsplatsen
— Intelligent Time Alignment Tune
Du kan exakt kalibrera avlyssningsplatsen från
varje högtalare så att ljudet fördröjs och når
lyssnaren mera korrekt.
Mät avståndet mellan avlyssningsplatsen och
varje högtalare innan du startar.
1
Under mottagning/uppspelning
trycker du på "Source List" och
därefter på
.
2
Tryck på "Sound" och därefter på
"Listening Position".
36
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
3
Tryck på "Custom" och därefter på
"Custom Tune".
Skärmbilden för inställningar visas.
ATT
Back
R
RBE (Rear Bass Enhancer) förbättrar basljudet
genom att tillämpa lågpassfilterinställningen
(sida 43) på bakhögtalarna. Med denna funktion
kan bakhögtalarna fungera som en subwoofer
även om en sådan inte är ansluten.
1 Under mottagning/uppspelning
trycker du på "Source List" och
därefter på
.
12:00
2
Tryck på "Sound".
Ljudinställningsmenyn visas.
3
Tryck på v/V för att rulla och därefter
på "RBE".
Alternativen visas.
4
Tryck på "RBE1", "RBE2" eller
"RBE3".
Inställningen är klar.
Top
Position Tune
F
L
100 cm 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm
R
Reset
OK
15
4
5
Använda bakhögtalare som en
subwoofer — RBE
Tryck på +/– för varje högtalare för att
ställa in avståndet mellan
lyssnarpositionen och högtalarna.
Avståndet kan justeras i steg om 2 cm, mellan
0 and 400 cm.
Tryck på "Reset" för att återställa
standardinställningen.
Tryck på "OK".
Inställningen är klar.
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
Obs!
Inställningen används endast efter att du tryckt på
"OK".
Högtalarkonfiguration och
volyminställning
Skapa en virtuell mitthögtalare
— CSO
För att till fullo njuta av surroundljud behövs fem
högtalare (framhögtalare vänster och höger,
bakhögtalare vänster och höger, mitthögtalare)
och en subwoofer. CSO (Center Speaker
Organizer) gör att du kan skapa en virtuell
mitthögtalare även om en verklig mitthögtalare
inte är ansluten.
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
Justera högtalarvolymen
Du kan justera volymen för varje ansluten
högtalare.
De högtalare som kan justeras är "Front R"
(höger fram), "Front L" (vänster fram),
"Surround L" (vänster bak), "Surround R" (höger
bak) och "Subwoofer*".
* Kan endast justeras när en subwoofer är ansluten
och "Subwoofer" är inställd på "ON" (sida 42).
1
Medan enheten är avstängd trycker du
på "Source List" och därefter på
.
2
Tryck på "Sound".
Ljudinställningsmenyn visas.
3
Tryck på v/V för att rulla och därefter
på "4.1ch Speaker Level".
Skärmbilden för inställningar visas.
Back
1
Under skiv-/USB-uppspelning trycker
du på "Source List" och därefter på
.
2
Tryck på "Sound".
Ljudinställningsmenyn visas.
3
Tryck på "CSO".
Alternativen visas.
4
Tryck på "CSO1", "CSO2" eller "CSO3".
Inställningen är klar.
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
Obs!
"CSO" är endast effektivt när "Multi Ch Output" är
inställt på "Multi" (sida 44), eftersom det endast är
effektivt för uppspelning av flerkanalskällor.
ATT
Top
4.1ch Speaker Level
Front L
Front R
Surround L
Surround R
F
L
R
Subwoofer
R
0
Reset
15
OK
12:00
4
Tryck på högtalaren och därefter på
+/– för att justera nivån.
Upprepa detta steg för att justera volymen för
alla högtalare.
Tryck på "Reset" för att återställa
standardinställningen.
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
37
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Bildskärmsjustering
Kalibrering av pekskärm
Du behöver kalibrera pekskärmen om tryckläget
inte motsvarar rätt alternativ.
1
Tryck på "Source List" och därefter
på
.
2
Tryck på "General".
Menyn för allmänna inställningar visas.
3
Tryck på v/V för att rulla och därefter
på "Touch Panel Adjust".
Skärmbilden för inställningar visas.
4
Tryck på riktmärkena i sekvens.
Kalibreringen är klar.
Välja bildkvalitet — Picture EQ
Du kan välja en bildkvalitet som är lämplig för
visning inuti bilen.
Alternativen anges nedan.
"Dynamic": Intensiva bilder med ljusa, klara
färger.
"Standard": Standardkvalitet för bild.
"Theater": Gör skärmen ljusare; lämplig för
filmer med svag ljusstyrka.
"Sepia": Lägger på en sepiaton på bilden.
"Custom 1", "Custom 2": Inställningar som
kan ändras av användaren (sida 38).
1
Under video-/bilduppspelning, trycker
du på "Source List" och därefter på
.
2
Tryck på "Screen".
Skärminställningsmenyn visas.
3
Tryck på "Picture EQ".
Alternativen visas.
4
Tryck på önskat alternativ.
Tryck på "Cancel" för att avbryta kalibreringen.
Ställa in bakgrundsskärmen
Du kan välja skärmens tema, visualisering och
bildens ljusstyrka för bakgrundsskärmen enligt
dina preferenser.
Om du vill återgå till den föregående skärmbilden
trycker du på "Back".
1
Tryck på "Source List" och därefter på
.
Anpassa bildkvalitén.
2
Tryck på "Screen".
Skärminställningsmenyn visas.
3
Tryck på "Screen Select".
Alternativen visas.
Med alternativen "Custom 1" och "Custom 2" i
Picture EQ kan du göra egna inställningar för
bildkvalitet genom att justera tonerna i bilden.
4
Välj skärmtema.
Tryck på "Screen Theme" och därefter på
önskad typ.
5
Välj visualisering.
Tryck på "Visualizer" och därefter på önskad
typ.
6
Välj bildens ljusstyrka.
Tryck på "Day / Night mode" och därefter på
ett av följande alternativ.
"Auto": Växlar ljusstyrkan automatiskt när
du sätter på belysningen. (Endast tillgängligt
när kabeln för styrning av belysning är
ansluten.)
"Always Day": Alltid en ljusstyrka som är
lämplig för användning dagtid.
"Always Night": Alltid en ljusstyrka som är
lämplig för användning nattetid.
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
1
Under video-/bilduppspelning, trycker
du på "Source List" och därefter på .
2
Tryck på "Screen" och därefter på
"Picture EQ."
3
Tryck på "Custom 1" eller "Custom 2"
och därefter på "Custom Tune".
Skärmbilden för inställningar visas.
Back
ATT
Top
Picture EQ : Custom Tune
Warm
Normal
Cool
Color Tone
Brightness
0
Color
0
15
12:00
4
Tryck på "Warm", "Normal" eller
"Cool" för att välja "Color Tone".
5
Tryck på +/– i "Brightness" och
"Color" för att ställa in deras nivåerna.
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
38
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Obs!
Det går inte att ändra bildkvaliteten för backkameran.
Välja sidförhållandet
Du kan ändra skärmens sidförhållande.
Alternativen anges nedan.
"Normal": En bild med
sidförhållandet 4:3 (vanlig bild).
Inställningar
Följande kategorier ingår i inställningsmenyn.
•
•
•
•
"General": Allmänna inställningar (sida 40)
"Sound": Ljudinställningar (sida 42)
"Screen": Skärminställningar (sida 43)
"Visual": DVD och andra
uppspelningsinställningar (sida 44)
Grundläggande inställningar
"Wide": Bild med
sidförhållandet 4:3 förstorad till
vänster och höger på skärmen
med avklippta delar på övre
delen och nedre delen för att
fylla upp skärmen.
Du kan ställa in alternativ i menyn genom
följande förfaringssätt.
T ex när man ställer in demonstrationen
1
"Full": Bild med
sidförhållandet 16:9.
Medan enheten är avstängd trycker du
på "Source List" och därefter på
.
Inställningsmenyn visas.
Back
ATT
Security Control
"Zoom": En bild med
sidförhållandet 4:3 förstorad till
skärmens vänster- och
högerkant.
Clock Adjust
Auto OFF
No
CT
OFF / ON
Output Color System
1
Under video-/bilduppspelning, trycker
du på "Source List" och därefter på .
2
Tryck på "Screen".
Skärminställningsmenyn visas.
3
Tryck på "Aspect".
Alternativen visas.
4
Tryck på önskat alternativ.
Top
Locked
General
1/4
NTSC / PAL
Sound
Screen
Visual
15
2
12:00
Tryck på "Screen".
Fönstret för skärminställningar visas.
Back
ATT
Top
Screen Select
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
Obs!
Det går inte att ändra skärmens sidförhållande för
backkameran.
Picture EQ
Dynamic
Aspect
Full
Clock
OFF / ON
Demo
OFF / ON
General
Sound
15
3
Screen
Visual
12:00
Tryck på "Demo" för att ställa in på
"ON" eller "OFF."
Inställningen är klar.
Tryck på v/V för att bläddra mellan alternativen
(endast vid behov).
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
39
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Allmänna inställningar
Tryck på
c "General" c önskad inställning c önskat alternativ. Mer information om detta
förfarande finns i Se “Grundläggande inställningar” på sidan 39.
Följ sidhänvisningar för mer information "z" indikerar standardinställning.
Inställning
Alternativ
Syfte
Enhetens status
Security Control (sida 47)
–
–
Vilken som status.
Clock Adjust (inställning av
klocka) (sida 47)
–
–
No (z)
Auto OFF
Automatisk avstängning efter
önskad tid när enheten stängs av.
CT (Clock Time) (sida 21, 22)
Inaktivera funktionen för
automatisk avstängning.
30sec, 30min,
60min
Välja önskad tid.
ON
Aktivera CT-funktionen.
OFF (z)
Stänga av CT-funktionen.
Vilken som status.
Vilken som status.
Vilken som status.
Färgsystem för utmatning PAL (z)
Ställer in färgsystem enligt den
NTSC
anslutna bildskärmen.
(SECAM stöds inte.)
Dimmer
Ändrar displayens ljusstyrka.
Dimmer Level
Ställer in nivån för ljusstyrka
när dimmern är aktiverad.
Auto (z)
Ställa in NTSC.
Automatiskt dämpa
belysningen i teckenfönstret
när du tänder lampor.
(Endast tillgängligt när
kabeln för styrning av
belysning är ansluten.)
ON
Tona ner displayen.
(–5 ~ +5)
z: 0
Välja nivån.
Touch Panel Adjust (sida 38) –
Beep
Ställa in PAL.
Enhet avstängd.
Vilken som status.
Vilken som status.
–
ON (z)
Aktivera funktionsljud.
OFF
Inaktivera funktionsljud.
English (z),
Español,
Русский
Välja visningsspråket.
ON (z)
Slå på knappbelysningen.
OFF
Stänga av
knappbelysningen.
Vilken som status.
Vilken som status.
Language
Key Illumination
Enhet avstängd.
Vilken som status.
40
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Inställning
Alternativ
Standard (z)
Rotary Commander
Ändrar funktionsriktningen för
vridkontrollen.
Syfte
Användning med den
fabriksinställda placeringen.
Vilken som status.
Reverse
Användning på höger sida
om rattstången.
AUX1 Input (sida 47)
Ställer in typen av enhet
som är ansluten till
AUX1 IN-kontakterna för att
ändra bakgrundsskärmen i
enlighet därmed.
Video (z)
Visa bilden från den
anslutna enheten.
Ljud
Visar den här enhetens
bakgrundsskärm.
OFF
Inaktivera den
AUX-ingången.
AUX2 Input (sida 47)
Ställer in typen av enhet
som är ansluten till
AUX2 IN-kontakterna för att
ändra bakgrundsskärmen i
enlighet därmed.
Video (z)
Visa bilden från den
anslutna enheten.
Ljud
Visar den här enhetens
bakgrundsskärm.
OFF
Inaktivera den
AUX-ingången.
Through
No signal
Växlar skärmen automatiskt om
ingen extern videosignal
Blank (z)
detekteras.
Camera Input
Aktiverar videoingången från
den anslutna backkameran.
Enhet avstängd.
Enhet avstängd.
Visa skärmen för ingen
signal.
Visa
ljuduppspelningsskärmen
utan signalavisering.
OFF
Inaktivera ingången.
ON (z)
Visa bilden från
backkameran när
baklampan tänds (eller när
växelspaken ställs i R-läget
(back)).
Rear View Camera Setting –
(sida 48)
Enhetens status
–
Enhet avstängd.
Vilken som status.
Vilken som status.
41
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 42 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Ljudinställningar
Tryck på
c "Sound" c önskad inställning c önskat alternativ. Mer information om detta förfarande
finns i Se “Grundläggande inställningar” på sidan 39.
Följ sidhänvisningar för mer information "z" indikerar standardinställning.
Inställning
EQ7 (sida 35)
Alternativ
Syfte
OFF (z)
Avbryta equalizerkurvan.
Xplod, Vocal,
Välja equalizerkurvan;
Edge, Cruise, anpassa equalizerkurvan.
Space, Gravity,
Custom
Balance/Fader (sida 36)
Balance:
(L15 ~ R15)
Fader:
(F15 ~ R15)
z: 0
Justera nivån.
Subwoofer:
(–6 ~ +6)
z: 0
För att justera subwooferns
volymnivå. (Endast
tillgängligt när
"Subwoofer" är inställd på
"ON".)
Listening Position (sida 36) OFF (z)
Ställer in lyssnarposition och
subwooferposition.
CSO (Center Speaker
Organizer) (sida 37)
Ställer in högtalarläget för
virtuell mitthögtalare.
Under
mottagning/
uppspelning.
Under
mottagning/
uppspelning.
Inte ställa in
avlyssningsplatsen.
Front L
Ställa in vänster fram.
Front R
Ställa in höger fram.
Fram
Ställa in mitten fram.
All
Ställa in mitten på bilen.
Custom
Exakt kalibrera
avlyssningsplatsen
(sida 36).
Subwoofer:
Near,
Normal (z),
Far
Välja subwooferposition.
(Endast tillgänglig om
"Subwoofer" är inställd på
"ON" och
lyssnarpositionen
"Front L", "Front R",
"Front" eller "All".)
OFF (z),
CSO1, CSO2,
CSO3
Välja läget.
ON (z)
Subwoofer
Ställer in anslutningsstatus för
OFF
subwoofer.
Enhetens
status
Under
mottagning/
uppspelning.
Under
uppspelning av
skiva/USB.
Aktivera anslutningsstatus.
Inaktivera
anslutningsstatus.
Enhet avstängd.
42
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 43 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Inställning
Alternativ
Syfte
OFF (z),
RBE (Rear Bass Enhancer)
RBE1, RBE2,
(sida 37)
Använder bakre högtalare som RBE3
subwoofer.
Välja läget.
Crossover Filter
Väljer gränsfrekvensen för de
främre/bakre högtalarna (HPF)
och subwoofern (LPF).
LPF: 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz (z) ,
120 Hz
Väljer brytfrekvensen.
(Endast tillgängligt när
"Subwoofer" är inställd på
"ON.")
HPF: OFF (z)
Inte klippa av frekvensen.
HPF: 50 Hz,
Välja gränsfrekvensen.
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz, 120 Hz
4.1ch Speaker Level
(sida 37)
Subwoofer
Phase:
Normal (z),
Reverse
Välja subwooferfas.
(Endast tillgängligt när
"Subwoofer" är inställd på
"ON")
–
–
Enhetens
status
Under
mottagning/
uppspelning.
Under
mottagning/
uppspelning.
Enhet avstängd.
Skärminställningar
Tryck på
c "Screen" c önskad inställning c önskat alternativ. Mer information om detta förfarande
finns i Se “Grundläggande inställningar” på sidan 39.
Följ sidhänvisningar för mer information "z" indikerar standardinställning.
Inställning
Alternativ
Syfte
Screen Select (sida 38)
–
–
Picture EQ (sida 38)
Dynamic (z),
Standard,
Theater, Sepia
Välja bildkvalitet.
Custom 1,
Custom 2
Anpassa bildkvalitet.
Full (z),
Normal,
Wide,
Zoom
Välja skärmens
sidförhållande.
Aspect (sida 39)
ON (z)
Clock
Visar eller döljer tidsvisningen
OFF
längst ner i displayens högra
hörn.
Demo
Enhetens
status
Vilken som
status.
Under
uppspelning av
video eller bild.
Under
uppspelning av
video eller bild.
Visa tidsvisningen.
Dölja tidsvisningen.
ON (z)
Aktivera demonstrationen.
OFF
Inaktivera
demonstrationen.
Vilken som
status.
Enhet avstängd.
43
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 44 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
DVD och andra uppspelningsinställningar
Tryck på
c "Visual" c önskad inställning c önskat alternativ. Mer information om detta förfarande
finns i Se “Grundläggande inställningar” på sidan 39.
Följ sidhänvisningar för mer information "z" indikerar standardinställning.
Inställning
Enhetens
status
Alternativ
Syfte
DVD Menu Language
–
Ändra skivmenyns språk.
Enhet avstängd.
DVD Audio Language
–
Växla språk för ljudspåret.
Enhet avstängd.
DVD Subtitle Language
–
Ändra undertextspråket
som är inspelat på skivan.
Enhet avstängd.
Standard (z)
Audio DRC
Gör ljudet tydligt när volymen
Wide
är låg. Endast för
DVD-skivor* som är
kompatibla med Audio DRC
(Dynamic Range Control).
Välja standardinställningar.
Ger en känsla av
liveframträdande.
Enhet avstängd.
* Förutom DVD-R/DVD-R DL/DVDRW i VR-läge.
Multi (z)
Multi Ch Output
Ändrar metoden för utmatning
Stereo
av flerkanals källor.
För att mata ut 4.1 kanaler.
DVD Parental Control
(sida 24)
–
Låsa eller låsa upp en skiva.
DVD Parental Rating
(sida 25)
–
Ställa in restriktionsnivån
enligt det valda området.
Enhet avstängd.
Ställa in
restriktionsstandard med
område.
Enhet avstängd.
DVD Parental Area (sida 25) –
DVD Playlist Play
(Endast för DVD-R/DVDR DL/DVD-RW i VR-läge)
För att mixa ned till två
kanaler.
Original (z)
Spela originaltitlar.
Playlist
Spela en redigerad spellista.
DVD Direct Search (sida 26) Chapter (z)
Ställer in vad som söks för
Titel
DVD-uppspelning med
direktsökning.
Enhet avstängd.
Enhet avstängd.
Enhet avstängd.
Söka efter ett kapitel.
Söka efter en titel.
Vilken som
status.
44
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 45 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Inställning
Monitor Type
Väljer ett sidförhållande som
är lämpligt för den anslutna
bildskärmen.
(Sidförhållandet för den här
enheten ändras också.)
Ibland väljs "4:3 Letter Box"
automatiskt istället för
"4:3 Pan Scan" eller tvärtom
beroende på vilken skiva du
spelar.
Enhetens
status
Alternativ
Syfte
16:9 (z)
Visar breda bilder.
Välj det här alternativet om
du ansluter en
bredbildsskärm eller en
bildskärm med
bredbildsfunktion.
4:3 Letter Box
Visar bredbild med svarta
band i bildskärmens överoch underkant.
Lämpligt när man ansluter
till en bildskärm med
sidförhållandet 4:3.
4:3 Pan Scan
Visar bredbild på hela
skärmen och skär
automatiskt bort de delar av
bilden som inte får rum på
skärmen.
ZAPPIN Time (sida 34)
6sec, 15sec
(z), 30sec
Väljer uppspelningstiden
för ZAPPIN-funktionen.
ZAPPIN Tone (sida 34)
ON (z)
Aktivera ljudsignalen
mellan spåravsnitt.
Multi Disc Resume
OFF
Inaktivera tonsignalen.
ON (z)
Lagra
återupptagningsinställninga
r i minnet för upp till
5 videoskivor*.
* endast DVD VIDEO/VCD/
DivX/MPEG-4.
USB Resume
JPEG Slide Show
Video CD PBC (sida 23)
OFF
Inte lagra återstartspunkter
i minnet.
Man kan endast återuppta
uppspelning för den
aktuella skivan i enheten.
ON (z)
Lagra
återupptagningsinställninga
r i minnet för DivX/MPEG4-filer på USB-enheten.
OFF
Inte lagra återstartspunkter
i minnet.
5sec (z),
20sec, 60sec,
Fixed
Välja bildspelsintervall.
ON (z)
Spela upp VCD med
PBC-funktionen.
OFF
Spela upp VCD utan
PBC-funktionen.
Enhet avstängd.
Under
ljuduppspelning.
Under
ljuduppspelning.
Enhet avstängd.
Enhet avstängd.
Enhet avstängd.
Enhet avstängd.
fortsätter på nästa sida t
45
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 46 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Inställning
DivX VOD Registration
Code
Visar registreringskoden för
denna enhet. Mer information
finns på sida 51.
Alternativ
Syfte
Klar
Stänga bildskärmen.
DivX VOD Deactivate Code Klar
Inaktiverar denna enhets
registrering för
DivX VOD-uppspelning.
Enhetens
status
Enhet avstängd.
Stänga bildskärmen.
Enhet avstängd.
Obs!
Om barnlås används fungerar inte funktionen för att återuppta uppspelning. I detta fall startar uppspelningen i
början av skivan, när den sätts i.
46
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 47 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Ställa in säkerhetskoden
Enheten har en säkerhetsfunktion för att
förhindra stöld. Ange ett fyrsiffrigt nummer som
din säkerhetskod.
När säkerhetsfunktionen är aktiverad, måste du
ange säkerhetskoden för att slå på enheten efter
att du ominstallerat den i en annan bil eller laddat
upp batteriet.
Aktivera säkerhetsfunktionen
1
Tryck på "Source List" och därefter
på
.
Menyn för allmänna inställningar visas. Om
inte trycker du på "General".
2 Tryck på "Security Control".
Inställningsbilden för säkerhetskod visas.
3 Tryck på sifferknapparna för att mata
in din säkerhetskod och tryck därefter
på "OK".
4 För att bekräfta trycker du på
sifferknapparna för att mata in din
säkerhetskod en gång till och därefter
trycker du på "OK".
Inställningen är klar.
Om du vill ta bort ett inmatat nummer trycker du
på "Clear".
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
Den fyrsiffriga inmatningsbilden visas när du
startar enheten efter att du ominstallerat den i en
bil eller laddat upp batteriet. Tryck på
sifferknapparna för att mata in säkerhetskoden.
Inaktivera säkerhetsfunktionen
1 Följ steg 1 till 2 ovan. Skärmbilden för att låsa
upp säkerhetsfunktionen visas.
2 Tryck på sifferknapparna för att mata in
säkerhetskoden.
"Unlocked" visas och säkerhetsfunktionen är
inaktiverad.
Ställa in klockan
Klockan visar en 24-timmars tidsangivelse.
1 Tryck på "Source List" och därefter
på
.
Menyn för allmänna inställningar visas. Om
inte trycker du på "General".
2 Tryck på "Clock Adjust".
Skärmbilden för inställningar visas.
3 Ställ in timmar och minuter.
För att till exempel ställa in 8:30 trycker du på
"0830".
4 Tryck på "OK".
Inställningen är klar.
Om du vill ta bort ett inmatat nummer trycker du
på "Clear".
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
Använda extra utrustning
Extrautrustning för ljud/video
Du kan ansluta upp till 2 extra enheter, till
exempel bärbar mediaspelare, spel etc., till
enhetens AUX IN 1- och AUX IN 2-kontakter.
Välja extraenhet
1
Tryck på "Source List" och därefter
"AUX".
AUX-uppspelningsfunktionen visas.
Source List
AUX1
ATT
TA
AF
Top
AUX2
Level 0
15
2
12:00
Tryck på "AUX1" eller "AUX2" för att
välja enheten.
Använd funktionerna med knapparna på den
bärbara enheten.
Justera volymnivån
Se till att justera volymen för varje ansluten
enhet före uppspelning.
Volymnivån är gemensam för "AUX1" och
"AUX2".
1
2
Sänk volymen på enheten.
3
Starta uppspelningen av den bärbara
enheten med dämpad volym.
4
Ställ in din normala volymnivå på
enheten.
5
Tryck flera gånger på –/+ i rutan
"Level" för att justera nivån.
Nivån kan justeras i steg mellan –8 och +18.
Tryck på "Source List" och därefter
"AUX".
AUX-uppspelningsfunktionen visas.
fortsätter på nästa sida t
47
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 48 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Ställa in typ av enhet
Genom att ställa in typen (video eller ljud) för
varje ansluten enhet, kan bakgrundsskärmen
ändras i enlighet med denna.
1
Medan enheten är avstängd trycker du
på "Source List" och därefter på
.
Menyn för allmänna inställningar visas. Om
inte trycker du på "General".
2
Tryck på v/V för att rulla och därefter
på "AUX1 Input" eller "AUX2 Input".
3
Tryck på "Audio" eller "Video".
Inställningen är klar.
För att inaktivera AUX-ingången väljer du "OFF".
Om du vill återgå till den föregående skärmbilden
trycker du på "Back".
Inställningar för backkamera
Du kan visa inställningsalternativ på bilden från
backkameran som hjälp för åtgärden.
Den här inställningen är endast tillgänglig om:
– "Camera Input" är inställd på "ON" (sida 41).
– parkeringsbromsen är åtdragen.
1
Tryck på "Source List" och därefter
på
.
Menyn för allmänna inställningar visas. Om
inte trycker du på "General".
2
Tryck på v/V för att rulla och därefter
på "Rear View Camera Setting".
De olika inställningsalternativen visas.
Marker
Back
Mirror
Backkamera
1
2
Genom att ansluta backkameran (tillval) till
CAMERA IN-kontakten kan du visa bilden från
backkameran.
Bilden från backkameran visa när baklampan
tänds (eller när växelspaken ställs i R-läget
(back)).
Observera
• När du backar bilen ska du av säkerhetsskäl ha
noggrann uppmärksamhet på omgivningen. Förlita
dig inte helt på backkameran.
• Bilden från backkameran visas inte på den bakre
bildskärmen.
Tips
Även om en backkamera är ansluten kan du ställa in
att inte visa bilden från en backkamera genom att
inaktivera kameraingången (sida 41).
3
Line Edit
Check surroundings for safety.
Visa markeringslinjer
Tryck på "Marker".
Tryck igen på "Marker" för att dölja
markeringslinjerna.
Kasta om bilden
Tryck på "Mirror".
En spegelvänd bild visas.
Redigera linjer
1 Tryck på "Line Edit".
Back
1 Edit
2 Edit
3 Edit
1
2
3
Reset
Check surroundings for safety.
2 Välj linjen som du vill redigera.
Tryck på "1 Edit", "2 Edit" eller "3 Edit" som
motsvarar den linje som ska redigeras.
3 Redigera linjen.
För att öka längden trycker du på B b.
För att minska längden trycker du på bB.
För att justera läget trycker du på V eller v.
Tryck på "Reset" för att återställa
standardinställningen.
48
Om du vill återgå till den föregående
skärmbilden trycker du på "Back".
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 49 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Övrig information
Försiktighetsåtgärder
• Låt enheten svalna innan du startar den, om bilen
har varit parkerad i direkt solljus.
• Motorantennen matas ut automatiskt.
Kondenserad fukt
Om kondens uppstår inuti enheten, ska du ta ut
skivan och vänta cirka en timme tills det torkar bort,
annars kommer enheten inte att fungera som den
ska.
För att bibehålla en hög ljudkvalitet
Låt inte enheten eller skivorna komma i kontakt med
vätskor.
Om bildskärmen
• Tryck inte på bildskärmen eftersom detta kan
orsaka en förvrängd bild eller annan
funktionsstörning (dvs. bilden kan bli otydlig och
bildskärmen kan gå sönder).
• Tryck inte med något annat än med fingret
eftersom det kan skada eller förstöra bildskärmen.
• Rengör bildskärmen med en torr mjuk duk.
Använd inga lösningsmedel som bensin, thinner,
andra rengöringsmedel eller antistatisk sprej.
• Använd inte denna enhet utanför
temperaturområdet 5 – 45 ºC.
• Om bilen parkerats på en kall eller varm plats kan
bilden bli otydlig. Detta innebär emellertid inte att
bildskärmen är skadad, och bildens skärpa
återsälls igen när temperaturen i bilen blir normal.
• Orörliga blå, röda eller gröna prickar kan visas på
monitorn. Denna typ av fläckar kan uppstå på
vilken LCD-skärm som helst. LCD-skärmen är
precisionstillverkad och mer än 99,99 % av dess
bildpunkter fungerar. Det är emellertid möjligt att
en liten procentandel (typiskt 0,01 %) av
bildpunkterna inte fungerar på rätt sätt. Detta bör
emellertid inte störa ditt tittande.
Om skivor
• Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller
värmekällor som t ex varmluftskanaler och lämna
dem inte i en bil som är parkerad i direkt solljus.
• Innan du spelar en skiva bör du
rengöra den med en
rengöringsduk. Torka av skivan
från mitten och utåt. Använd
inga lösningsmedel som bensin,
thinner eller andra
rengöringsmedel.
• Denna enhet är utformad för att spela upp skivor
som följer CD-standarden (Compact Disc).
DualDiscs och vissa musikskivor som kodats med
tekniker för copyrightskydd stöder inte
CD-standarden (Compact Disc) och därför kanske
de inte kan spelas på denna enhet.
• Skivor som denna enhet INTE kan spela
– Skivor med etiketter, klistermärken eller tejp fäst
på ytan. Om du spelar sådana skivor kan det
orsaka fel eller förstöra skivan.
– Skivor med annorlunda former (t ex. hjärta,
fyrkant, stjärna). Sådana skivor kan orsaka
skador på enheten.
– 8 cm skivor.
Att tänka på när du spelar upp
DVD- och VCD-skivor
Ibland har vissa av DVD- och VCD-skivornas
uppspelningsfunktioner angivits av tillverkarna.
Eftersom enheten spelar upp DVD- och
VCD-skivorna i enlighet med skivornas
programmerade innehåll, kan då vissa
uppspelningsfunktioner inte användas. Se även
bruksanvisningarna som medföljer dina DVD- eller
VCD-skivor.
Anteckningar om DATA CD-skivor
och DATA DVD-skivor
• Vissa DATA CD-/DATA DVD-skivor (beroende
på utrustningen som används för dess inspelning,
eller skivans skick) kan inte spelas på den här
enheten.
• Stängning krävs för vissa skivor (sida 50).
• Enheten är kompatibel med följande standarder.
För DATA CD-skivor
– ISO 9660 nivå 1/nivå 2-format, Joliet/Romeo i
expansionsformat
– Multi Session
För DATA DVD-skivor
– UDF Bridge-format (kombinerad UDF och
ISO 9660)
– Multi Border
• Maximala antalet:
– Mappar (album): 256 (inklusive rotmapp och
tomma mappar).
– filer (spår/bilder/videofilmer) och mappar på en
skiva: 2000 (om ett fil-/mappnamn innehåller
många tecken kan antalet bli lägre än 2000).
– tecken som kan visas för ett mapp-/filnamn:
64 (Joliet/Romeo).
fortsätter på nästa sida t
49
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 50 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Om att stänga skivor
Följande skivor måste stängas för att kunna spelas
på den här enheten.
• DVD-R/DVD-R DL (i videoläge/VR-läge)
• DVD-RW i videoläge
• DVD+R/DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Följande skivor kan spelas utan att stängas.
• DVD+RW – automatiskt stängd.
• DVD-RW i VR-läge – stängning krävs inte.
Mer information finns i bruksanvisningen som
medföljer skivan.
Om Multi Session CD-skivor/ Multi
Border DVD-skivor
Den här enheten kan spela Multi Session CD-skivor/
Multi Border DVD-skivor under följande
förhållanden. Observera att sessionen måste vara
stängd och skivan måste vara stängd.
• När CD-DA (Compact Disc Digital Audio) är
inspelat i den första sessionen:
Enheten känner igen skivan som CD-DA och
endast CD-DA för den första sessionen spelas,
även om andra format (t ex, MP3) har spelats in i
andra sessioner.
• När CD-DA finns inspelat utanför den första
sessionen:
Enheten känner igen skivan som DATA CD eller
DATA DVD, och alla CD-DA-sessioner hoppas
över.
• När en MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4
spelas in:
Endast sessioner som innehåller den valda filtypen
(ljud/video/bild)* spelas (om CD-DA eller andra
data finns i andra sessioner, hoppas de över).
* Mer information om hur man väljer filtypen finns på
sida 34.
Uppspelningsordningen för MP3/
WMA/AAC/JPEG/DivX®/
MPEG-4-filer
MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX/
MPEG-4
Mapp (album)
MP3/WMA/AAC/
JPEG/DivX/
MPEG-4-fil
(spår/bild/
video)
Om MP3-filer
• MP3, en förkortning för MPEG-1 Audio Layer-3,
är ett standardformat för komprimering av
musikfiler. Det komprimerar information på ljudCD-skivor till cirka en tiondel av dess ursprungliga
storlek.
• ID3-tag version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 och 2.4 gäller
endast för MP3. ID3-tag kan ha 15/30 tecken
(1.0 och 1.1) eller 63/126 tecken (2.2, 2.3 och 2.4).
• Kontrollera att du lagt till filnamnstillägget ".mp3"
efter filnamnet när du namnger en MP3-fil.
• Vid uppspelning eller vid snabbspolning
framåt/bakåt av en VBR (variable bit rate) MP3-fil
kan det hända att förfluten speltid inte visas
korrekt.
Om mp3
Om du spelar upp en MP3-fil med hög
överföringshastighet, till exempel 192 kbit/s, kan ljudet
bli hackigt.
Om WMA-filer
• WMA, en förkortning för Windows Media Audio,
är ett standardformat för komprimering av
musikfiler. Det komprimerar information på ljudCD-skivor till cirka 1/22* av dess ursprungliga
storlek.
• WMA-tag har 63 tecken.
• Kontrollera att du lagt till filnamnstillägget
".wma" efter filnamnet när du namnger en
WMA-fil.
• Vid uppspelning eller vid snabbspolning framåt/
bakåt av en VBR (variable bit rate) WMA-fil kan
det hända att förfluten speltid inte visas korrekt.
* endast för 64 kbit/s
Om WMA
Uppspelning av följande WMA-filer stöds inte.
– förlustfri komprimering
– copyright-skyddad
Om AAC-filer
• AAC-tag består av 126 tecken.
• Kontrollera att du lagt till filnamnstillägget .m4a
efter filnamnet när du namnger en AAC-fil.
Om JPEG-filer
• JPEG, som står för Joint Photographic Experts
Group, är ett komprimeringsformat för bildfiler.
Det komprimerar stillbilder till cirka 1/10 till
1/100 av den ursprungliga storleken.
• Kontrollera att du lagt till filnamnstillägget .jpg
efter filnamnet när du namnger en JPEG-fil.
Om JPEG
Uppspelning av progressiva JPEG-filer stöds inte.
Om DivX-video
50
DivX® är ett digitalt videoformat som skapats av
DivX, Inc. Detta är en official DivX-certifierad
enhet som spelar DivX-video. Besök
www.divx.com för mer information och
programvaruverktyg för att omvandla filer till
DivX-video.
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 51 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Om DivX Video-on-Demand
Underhåll
DivX-certifierade®
Denna
enhet måste vara
registrerad för att kunna spela upp
DivX Video-on-Demand (VOD)-innehåll. För att
generera registreringskoden letar man upp
DivX VOD i den visuella inställningsmenyn. Gå
till vod.divx.com med denna kod för att göra
klart registreringen och lära mer om DivX VOD.
Om MPEG-4-filer
Byta ut litiumbatteriet i fjärrkontrollen
Under normala förhållanden varar batterier cirka
1 år. (Beroende på användningsförhållandena kan
batterierna dock ibland laddas ur snabbare.)
Efter hand som batteriet laddas ur förkortas
fjärrkontrollens räckvidd. Byt till ett nytt
CR2025-litiumbatteri. Att använda en annan
batterityp kan innebära risk för brand eller
explosion.
+ sidan upp
MPEG-4-filer som uppfyller följande krav kan
spelas. Uppspelning garanteras inte för alla
MPEG-4-filer som uppfyller kraven.
• Profil: MPEG-4 Enkel profil
• Bithastighet: Max. 7 Mbps på USB FS, 10 Mbps
på DVD, 7 Mbps på CD
• Bilder per sekund: Max 30 fps
• Bildstorlek: Max. 720 × 480 pixlar
• Ljud: Max. 320 kbit/s (AAC-LC)
• Filändelse: .mp4
Om iPod
• Du kan ansluta till följande iPod-modeller.
Uppdatera din iPod med den senaste
programvaran innan du använder den.
Tillverkad för
– iPod touch
– iPod touch (2:a generationen)
– iPod classic
– iPod classic (120GB)
– iPod med video*
– iPod nano (4:e generationen)
– iPod nano (3:e generationen)
– iPod nano (2:a generationen)
– iPod nano (1:a generationen)*
Fungerar med
– iPhone
– iPhone 3G
– iPhone 3GS
* Passagerarstyrning kan inte användas för iPod nano
(första generationen) eller iPod med video.
c
Om litiumbatteriet
• Förvara litiumbatteriet utom räckhåll för barn.
Kontakta omedelbart läkare om batteriet sväljs.
• Torka av batteriet med en torr duk för att garantera
god kontakt.
• Kontrollera att du sätter i batteriet åt rätt håll.
• Håll inte i batteriet med en metallpincett eftersom
det kan leda till kortslutning.
VARNING
Vid felbehandling kan batteriet explodera.
Du ska inte ladda det, ta isär det eller försöka
elda upp det.
Byta säkring
När du byter säkring,
kontrollera att du använder en
säkring med samma
strömstyrka som
originalsäkringen. Om
säkringen går, kontrollera
elanslutningen och byt
säkringen. Om säkringen går
igen efter bytet kan det finnas
ett internt fel. Kontakta i så fall
närmaste Sony-återförsäljare.
Säkring (10A)
• "Made for iPod" innebär att ett elektroniskt
tillbehör har konstruerats för att anslutas specifikt
till iPod och att utvecklaren intygar att enheten
uppfyller Apples prestandastandarder.
• "Works with iPhone" innebär att ett elektroniskt
tillbehör har konstruerats för att anslutas specifikt
till iPhone och att utvecklaren intygar att enheten
uppfyller Apples prestandastandarder.
• Apple är inte ansvarig för den här enhetens
funktion eller att den följer säkerhetsföreskrifter
och lagstadgade normer.
Om du har några frågor eller problem som rör
enheten och som inte tas upp i bruksanvisningen,
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
51
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 52 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
MW/LW
Ta bort enheten
1
För in båda frigöringsnycklarna
samtidigt till dess att de fäster med ett
klickljud.
Inställningsområde:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennkontakt: Kontakt för yttre antenn
Mellanfrekvens: 25 kHz
Känslighet: MW: 26 µV, LW: 45 µV
DVD/CD-spelardel
Signalbrusförhållande: 120 dB
Frekvensåtergivning: 10 – 20000 Hz
Svaj och vibrationer: Under mätbara gränser
Harmonisk distorsion: 0,01 %
Regionskod: Märkt på enhetens undersida
Krokarna inåt.
USB-spelardel
Gränssnitt: USB (högsta hastighet)
Maximal ström: 500 mA
Effektförstärkardel
2
Dra i nycklarna så att enheten lossnar.
Utgångar: Högtalarutgångar
Högtalarimpedans: 4 – 8 ohm
Max. uteffekt: 52 W × 4 (vid 4 ohm)
Allmänt
3
För enheten ut från fästet.
Tekniska specifikationer
Bildskärm
Bildskärmstyp: Bredbilds LCD-färgskärm
Dimensioner: 6,1 tum
System: TFT aktiv matris
Antal pixlar: 1 152 000 pixlar
Färgsystem:
PAL/NTSC/SECAM/PAL-M, automatisk
inställning
Radiodelen
FM
Inställningsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennkontakt: Kontakt för yttre antenn
Mellanfrekvens: 150 kHz
Användbar känslighet: 10 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signal/brus-förhållande: 70 dB (mono)
Separation: 40 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning: 20 – 15 000 Hz
52
Utgångar:
Videoutgångar (bak)
Ljudutgångar (fram/bak)
Subwooferutgång
Styrning av relä till motorantenn
Styrning av effektförstärkare
Ingångar:
Telephone ATT-styrning (dämpning av ljudet när
det ringer)
Belysningskontroll
Ingång för fjärrkontroll
Antenningång
Styrkontakt för parkeringsbroms
Reverse-ingång
Kameraingångskontakt
AUX-ljudingångar
AUX-videoingångar
USB-ingång
Strömförsörjning: 12 V likströms bilbatteri (negativ
jord)
Dimensioner: Ca. 178 × 100 × 173 mm (b/h/d)
Monteringsdimensioner:
Cirka 182 × 111 × 164 mm (b/h/d)
Vikt: Cirka 2,2 kg
Medföljande tillbehör:
Fjärrkontroll: RM-X170
Delar för installation och anslutningar
(1 uppsättning)
Förlängningssladd för AUX-ljud-/videoingångar
CD-ROM-skiva (skiva med programvara)
Tillbehör/utrustning som kan köpas till:
USB-kabel för iPod: RC-200IPV
Backkamera: XA-R800C
Din återförsäljare har eventuellt inte alla tillbehör
som visas ovan. Begär detaljerad information från
återförsäljaren.
Patent i USA och andra länder med rättigheter från
Dolby Laboratories.
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 53 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
MPEG Layer-3 ljudkodningsteknik och
patent licensierade från Fraunhofer IIS och Thomson.
Denna produkt skyddas av vissa immateriella
äganderättigheter som tillhör Microsoft Corporation.
Användning eller distribution av sådan teknik utanför
denna produkt är förbjuden utan licens från
Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-ombud.
Utförande och specifikationer kan komma att ändras
utan föregående meddelande.
• Flamhämmande medel av halogen används i
vissa kretskort.
• Flamhämmande medel av halogen används
inte i höljet.
• Emballeringskuddarna är tillverkade av papper.
Regionkod
Regionssystemet används i upphovsrättsskyddande
syfte.
Regionkoden finns angiven på enhetens undersida;
endast DVD-skivor märkta med rätt regionkod kan
spelas upp med den här enheten.
Även DVD-skivor som är märkta med ALL kan
spelas.
Om du försöker spela upp en annan DVD-skiva visas
meddelandet "Playback prohibited by region code"
("Uppspelning förhindras av regionskod") på
bildskärmen. Ibland är vissa DVD-skivor inte märkta
med regionkod, trots att sådant uppspelningsskydd
finns.
Systemkrav för programvaran på den
medföljande CD-ROM-skivan
Dator
• CPU/RAM
– IBM PC/AT-kompatibel maskin
– CPU: Intel Pentium III-processor på 450 MHz eller
högre
– RAM: 256 MB eller mer (För Windows XP),
512 MB eller mer (för Windows Vista eller senare)
• CD-ROM-enhet
• USB-port
Operativsystem
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
För mer information om kompatibla versioner eller
servicepack, besöker du följande supportplats:
http://support.sony-europe.com/
Monitor
High color (16 bitar) eller mer, 800 × 600 punkter eller
mer
Övrigt
Observera
• Följande systemkrav stöds inte.
– Datorer som inte är av typen IBM PC, t ex
Macintosh, etc.
– Hemmatillverkade datorer
– Datorer med uppgraderade operativsystem
– Miljöer med flera bildskärmar
– Installationer där du kan välja att starta upp med
olika operativsystem
– Miljöer med virtuell maskin
• Beroende på datorns skick, kanske den inte
fungerar ens med den rekommenderade miljön.
Felsökning
Följande checklista kan vara användbar för att
åtgärda problem som kan uppstå med enheten.
Innan du går igenom checklistan nedan, kontrollera
rutinerna för hur man ansluter och använder
enheten.
Om problemet inte löses besöker du följande
webbplatser.
Supportwebbplats
http://support.sony-europe.com
Allmänt
Enheten får ingen ström.
• Kontrollera anslutningen eller säkringen.
• Om enheten är avstängd och teckenfönstret är släckt
kan den inte styras med fjärrkontrollen.
t Slå på enheten.
Det går inte att mata ut motorantennen.
Motorantennen har ingen relälåda.
Ingen ljudsignal.
• Ljudsignalen är inaktiverad (sida 40).
• En extra effektförstärkare har kopplats in och du
använder inte den inbyggda förstärkaren.
Innehållet i minnet har raderats.
• Återställningsknappen har tryckts.
t Gör om inmatningarna i minnet.
• Strömförsörjningskabeln eller batteriet har kopplats
ur eller är inte ordentligt anslutet.
Lagrade stationer och korrekt tid raderas.
Säkringen har gått.
Avger oljud när tändningsläget ändras.
Ledningarna har inte kopplats på rätt sätt till bilens
kontakt för strömförsörjning av extrautrustning.
fortsätter på nästa sida t
Internet-anslutning
53
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 54 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Visningen försvinner från/syns inte på
skärmen.
• Dimmerfunktionen är inställd på "ON" (sida 40).
• Teckenfönstret stängs av om du håller
(SOURCE/OFF) intryckt.
t Tryck och håll (SOURCE/OFF) på enheten tills
displayen tänds.
• "M.OFF" har tryckts och Skärm av-funktionen är
aktiverad (sida 11).
t Tryck var som helst på bildskärmen för att slå på
den igen.
Skärmen svarar inte på rätt sätt när du trycker
på den.
• Tryck på en del av bildskärmen åt gången. Om två
eller flera delar trycks på samtidigt fungerar inte
skärmen på rätt sätt.
• Justera skärmens tryckpunkt (sida 38).
Funktionen för automatisk avstängning
fungerar inte.
Enheten slås på. Funktionen för automatisk
avstängning aktiveras efter att enheten stängs av.
t Stäng av enheten.
Det går inte att använda fjärrkontrollen.
Om Skärm av-funktionen är aktiverad (ingen
belysning) går det inte att använda fjärrkontrollen
(sida 11).
Menyalternativen kan inte väljas.
Menyalternativ som inte kan användas är gråa.
AUX kan inte väljas som källa.
Alla AUX-ingångsinställningar är inställda på "OFF".
t Ställ in "AUX1 Input"/"AUX2 Input" på "Video"
eller "Audio" (sida 48).
Radiomottagning
Stationerna kan inte tas emot.
Ljudet störs av brus.
• Anslutningen är inte korrekt.
t Anslut en styrkabel (blå) för motorantenn eller
kabel för strömförsörjning av tillbehör (röd) till
strömförsörjningskabeln för bilens
antennförstärkare (endast om bilen har en
inbyggd FM/MW/LW-antenn i bak-/sidorutan).
t Kontrollera bilantennens anslutning.
t Om motorantennen inte matas upp, kontrollerar
du anslutningen för motorantennens styrkabel.
Det går inte att ställa in förinställda stationer.
• Lagra rätt frekvens i minnet.
• Den mottagna signalen är för svag.
Den automatiska sökningen fungerar inte.
• Inställningen för det lokala sökläget är inte riktig.
t Inställningen avbryts för ofta: Ställ in "Local" på
"ON" (sida 16).
t Inställningen stoppar inte på en station: Ställ in
"Mono" på "ON" (sida 16).
• Den mottagna signalen är för svag.
t Ställ in station manuellt.
Under FM-mottagning, blinkar "Stereo"indikatorn.
• Ställ in frekvensen exakt.
• Den mottagna signalen är för svag.
t Ställ in "Mono" på "ON" (sida 16).
En FM-programutsändning i stereo avlyssnas i
mono.
Enheten är i läget för monomottagning.
t Ställ in "Mono" på OFF (sida 16).
RDS
Sökningen startar efter några sekunders
lyssning.
Stationen är inte en TP-station eller har svag signal.
t Inaktivera TA (sida 22).
Inga trafikmeddelanden tas emot.
• Aktivera TA (sida 22).
• Stationen sänder inga trafikmeddelanden trots att det
är en TP-station.
t Ställ in en annan station.
PTY visar None.
• Den inställda stationen är inte en RDS-station.
• RDS-data har inte tagits emot.
• Stationen specificerar inte programtyp.
Bild
Ingen bild syns/störningar i bilden.
• Någon av anslutningarna är inte korrekt utförd.
• Kontrollera alla anslutningar och ställ anläggningens
ingångsväljare på rätt källa.
• Trasiga eller smutsiga skivor.
• Installationen är inte riktig.
t Installera enheten med en vinkel på mindre än
45° på en stabil plats i bilen.
• Parkeringskabeln (ljusgrön) är inte ansluten till
kabeln för parkeringsbromsbrytaren eller så används
inte parkeringsbromsen.
Bilden får inte rum på bildskärmen.
Sidförhållandet är låst på dvd-skivan.
Ingen bild visas eller bildstörningar
förekommer på den bakre bildskärmen .
• Du har valt en källa eller ett läge som inte är anslutet.
Om inget matas in, visas ingen bild på den bakre
skärmen.
• Inställningen för färgsystem är felaktig.
t Ställ in färgsystemet på PAL eller NTSC enligt
den anslutna monitorn (sida 40).
• Bilden från backkameran visas på den här enheten.
t Ingen bild visas på den bakre skärmen om bilden
från backkameran visas på den här enheten.
54
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 55 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Ljud
Du får inget ljud/ljudet hoppar/ljudet skrapar.
• Någon av anslutningarna är inte korrekt utförd.
• Kontrollera alla anslutningar och ställ anläggningens
ingångsväljare på rätt källa.
• Trasiga eller smutsiga skivor.
• Installationen är inte riktig.
t Installera enheten med en vinkel på mindre än
45° på en stabil plats i bilen.
• MP3-filens samplingsfrekvens är inte 32, 44,1 kHz
eller 48 kHz.
• WMA-filens samplingsfrekvens är inte 32, 44,1 eller
48 kHz.
• AAC-filens samplingsfrekvens är inte 44,1 kHz eller
48 kHz.
• MP3-filens bithastighet är inte 48 till 192 kbps.
• WMA-filens bithastighet är inte 64 till 192 kbps.
• AAC-filens bithastighet är inte 40 till 320 kbps.
• Enheten är i läge för paus/snabbspelning framåt/
bakåt.
• Utgångarna är inte korrekt inställda.
• DVD-utsignalen är för låg (sida 24).
• Volymen är för låg.
• ATT-funktionen är aktiverad eller Telephone
ATT-funktionen (när en telefonsladd för en biltelefon
är ansluten till ATT-kontakten) är aktiverad.
• Läget för faderkontrollen "Fader" är inte inställd för
ett system med två högtalare.
• Format som inte stöds (t ex DTS).
t Kontrollera om formatet stöds av den här enheten
(sida 9).
Ljudet innehåller brus.
Se till att ledningar och kablar inte kommer i kontakt
med varandra.
Användning av skivor
Skivan kan inte laddas.
• Det finns redan en skiva i skivfacket.
• Skivan har matats in felvänd eller på fel sätt.
Det går inte att spela upp skivan.
• Trasiga eller smutsiga skivor.
• Skivan kan inte användas.
• DVD-skivan kan inte spelas på grund av fel
regionkod.
• Skivan är inte stängd (sida 50).
• Skivformat och filversion är inte kompatibla med den
här enheten (sida 9, 49).
• Tryck på Z för att ta bort skivan.
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4-filer
spelas inte upp.
• Inspelningen gjordes inte enligt ISO 9660 level 1
eller level 2, Joliet eller Romeo i expansionsformatet
(DATA CD), eller UDF Bridge-format (DATA DVD)
(sida 49).
• Filnamnstillägget är felaktigt (sida 50).
• Filerna är inte lagrade i MP3/WMA/AAC/JPEG/
DivX/MPEG-4-format.
• Om skivan innehåller flera filtyper, kan endast den
valda filtypen (ljud/video/bild) spelas.
t Välj lämplig filtyp med hjälp av listan (sida 34).
MP3/WMA/AAC/JPEG/DivX/MPEG-4-filer tar
längre tid att spela upp än andra filer.
Följande skivtyper tar längre tid att starta uppspelning
av.
– en skiva inspelad med en komplicerad trädstruktur.
– en skiva som spelats in i Multi Session/Multi Border.
– en skiva där data kan läggas till.
Skivan spelas inte upp från början.
Funktionen för att återuppta uppspelning eller
återuppta uppspelning av flera skivor (sida 45) har
aktiverats.
Vissa funktioner kan inte utföras.
Beroende på skivan kanske du inte kan utföra
funktioner som att stoppa, söka eller upprepa/blandad
uppspelning. Mer information finns i bruksanvisningen
som medföljer skivan.
Språk för ljudspår/undertext eller vinkel kan
inte ändras.
• Använd dvd-skivans meny i stället för
fjärrkontrollens direktval (sida 17).
• Flerspråkiga spår, flerspråkig undertext eller flera
vinklar finns inte inspelade på DVD-skivan.
• DVD-skivan är spärrad för dessa ändringar.
Funktionsknapparna fungerar inte.
Det går inte att mata ut skivan.
Tryck på återställningsknappen (sida 14).
Du glömde lösenordet för barnlås.
Ange "5776" i lösenordsfunktionen för att låsa upp
(sida 24).
USB-uppspelning
Kan inte spela upp via en USB-hubb.
Denna enhet kan inte upptäcka USB-enheter via en
USB-hubb.
Det går inte att spela upp filer.
Återanslut USB-enheten.
USB-enheten tar längre tid att spela upp.
USB-enheten innehåller stora filer eller filer med en
komplicerad trädstruktur.
En ljudsignal hörs.
USB-enheten har kopplats bort under uppspelning.
t Innan du kopplar bort en USB-enhet ska du stoppa
uppspelningen för att skydda informationen.
Ljudet avbryts ofta.
Ljudet kan avbrytas ofta vid en bithastighet som är
högre än 320 kbit/s.
55
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 56 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Felmeddelanden
Cannot read.
• Enheten kan av någon anledning inte läsa skivans data.
• Data på skivan kan vara skadat eller korrupt.
Cannot read disc. Disc may be corrupted.
• Skivan är korrupt.
• Skivan är inte kompatibel med den här enheten.
• Skivan är inte stängd.
Disc Error
• En felvänd eller smutsig CD-skiva.
t Rengör CD-skivan eller sätt i den på rätt sätt.
• En tom skiva har förts in i enheten.
• Skivan kan inte spelas upp på grund av något fel.
t Sätt i en annan skiva.
• Skivan är inte kompatibel med den här enheten.
t Sätt i en kompatibel skiva.
• Tryck på Z för att ta bort skivan.
Disc Reading...
Enheten läser all fil-/album (mapp)-information på
skivan.
t Vänta tills den läst klart och uppspelningen startar
automatiskt. Beroende på skivans struktur kan det
ta längre än en minut.
ERROR
Spelaren kände inte igen USB-enheten automatiskt.
t Återanslut den igen.
Hubs not supported.
USB-hubben stöds inte på denna enhet.
Local Seek +/Local Seek –
Lokalt sökläge är aktiverat under automatisk
inställning av station.
No AF
Det finns ingen alternativ frekvens för den aktuella
stationen.
t Tryck på ./> medan namnet på
programtjänsten blinkar. Enheten börjar söka efter
en annan frekvens med samma PI-data (Program
Identification) ("PI Seek" visas).
No playable data.
Skivan innehåller inte data som kan spelas.
No SensMe™ data on device.
Den anslutna USB-enheten innehåller inte data för
SensMe™-funktionen eller data har flyttats till en
felaktig plats på USB-enheten.
No TP
Enheten fortsätter söka efter tillgängliga TP-stationer.
Offset
Det kan finnas ett internt fel.
t Kontrollera anslutningen. Om felmeddelandet
kvarstår i fönstret, kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Output connection failure.
Felaktig anslutning av högtalare/förstärkare.
t Se den medföljande installations-/
anslutningshandboken för att kontrollera
anslutningarna.
Overcurrent Caution on USB
USB-enheten är överbelastad.
t Koppla bort USB-enheten och ändra källan genom
att trycka på (SOURCE/OFF).
t Indikerar att USB-enheten inte fungerar eller att en
enhet som inte stöds är ansluten.
UPlayback prohibited by region code.
DVD-skivan kan inte spelas på grund av fel regionkod.
Please push reset.
Denna enhet eller USB-enhet kan inte användas på
grund av ett problem.
t Tryck på återställningsknappen (sida 14).
SensMe™data Reading...
Enheten läser alla data för SensMe™-funktionen på
den anslutna USB-enheten.
t Vänta tills läsningen är klar. Beroende på mängden
data etc. kan det ta tid.
The connected USB device is not supported.
Mer information om kompabiliteten för din
USB-enhet, finns på supportwebbplatsen.
The SensMe™ data is corrupted.
Data för SensMe™-funktionen har ett problem, t ex
ändrat filnamn, information, etc.
USB device is not connected.
USB har valts som källa men ingen USB-enhet är
ansluten. En USB-enhet eller en USB-kabel har
kopplats bort under uppspelning.
t Anslut en USB-enhet eller en USB-kabel.
USB Reading...
Enheten läser all fil/album (mapp)-information på den
anslutna USB-enheten.
t Vänta tills läsningen är klar och uppspelning startar
automatiskt. Beroende på strukturen kan det ta tid.
"
" or "
"
Du har nått början eller slutet av skivan under
snabbspolning framåt eller bakåt och kan inte komma
längre.
" "
Tecknet kan inte visas med enheten.
Om dessa åtgärder inte löser problemet, bör du
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Om du lämnar in enheten för reparation på grund av
problem vid uppspelning, bör du ta med skivan som
användes vid tidpunkten då problemet började.
56
XAV-60
4-164-312-21 (1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Me\MP02S994\Layout\XAV60IM\SV\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 57 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Språkkod/områdeskoder
Lista med språkkoder
Språkens stavning följer ISO 639: 1988 (E/F)-standard.
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abchaziska
Afrikaans
Amhariska
Arabiska
Assamesiska
Aymara
Azerbajdzjanska
Basjkiriska
Vitryska
Bulgariska
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetanska
Bretonska
Katalanska
Korsikanska
Tjeckiska
Walesiska
Danska
Tyska
Bhutanesiska
Grekiska
Engelska
Esperanto
Spanska
Estländska
Baskiska
Persiska
Finska
Fidjianska
Färöiska
Franska
Frisiska
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Irländska
Höglandsskotska
Galiciska
Guarani
Gujarati
Haussa
Hindi
Kroatiska
Ungerska
Armeniska
Interlingua
Interlingue
Inupiaq
Indonesiska
Isländska
Italienska
Hebreiska
Japanska
Jiddisch
Javanska
Georgiska
Kazakiska
Grönländska
Kambodjanska
Kannada
Koreanska
Kashmiri
Kurdiska
Kirgisiska
Latin
Lingala
Laotiska
Litauiska
Latvian;
Lettish
Malagassiska
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoanska
Shona
Somaliska
Albanska
Serbiska
Siswati
Sesotho
Sundanesiska
Svenska
Swahili
Tamil
Telugo
Tadzjikiska
Thailändska
Tigrinja
Turkmeniska
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkiska
Tsonga
Tatariska
Twi
Ukrainska
Urdu
Uzbekiska
Vietnamesiska
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Kinesiska
Zulu
1503
1505
1506
Maori
Makedonska
Malayalam
Mongoliska
Moldaviska
Marathi
Malajiska
Maltesiska
Burmanska
Nauriska
Nepali
Nederländska
Norska
Langue d’oc
Oromo
Oriya
Punjabi
Polska
Pashto;
Pushto
Portugisiska
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Rumänska
Ryska
Rwanda
Sanskrit
Sindhi
Sango
SerboKroatiska
Singalesiska
Slovakiska
Slovenska
1703
Ej specificerat
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1345
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
Lista med områdeskoder
Kod
Område
Kod
Område
Kod
Område
Kod
Område
2044
2047
2057
2070
2090
2115
2165
2424
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Chile
Danmark
Finland
Filippinerna
2174
2248
2238
2254
2276
2079
2092
2304
Frankrike
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kanada
Kina
Korea
2363
2362
2376
2390
2379
2046
2427
2436
Malaysia
Mexiko
Nederländerna
Nya Zeeland
Norge
Österrike
Pakistan
Portugal
2489
2086
2501
2149
2184
2499
2528
2109
Ryssland
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Thailand
Tyskland
57
XAV-60
4-164-312-21 (1)
01GB+00COV-EURIX.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 58 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Index
A
D
I
AAC 9, 50
AF (Alternativa
frekvenser) 21, 22
Allmänna inställningar
(General) 40
Audio DRC (Audio DRC) 44
Automatisk avstängning
(Auto OFF) 40
Aux-inställningar
(AUX1 Input, AUX2 Input) 41
Aux-volymnivå (Level) 47
Avlyssningsplatsen
(Listening Position) 42
Avlyssningsplatsen
(Listening position) 36
DVD-kontrollmeny
(DVD Control) 19
DVD-ljudspråk (Audio, DVD
Audio Language) 23, 44
DVD-menyn 17
DVD-menyspråk (DVD Menu
Language) 44
DVD-skivans huvudmeny
(Top Menu) 17
DVD-skivans toppmeny (Top
Menu) 19
DVD-uppspelning med
direktsökning (DVD Direct
Search) 26, 44
Delningsfilter (Crossover
Filter) 43
Demonstration (Demo) 43
Dimmerinställning
(Dimmer) 40
Dimmernivå
(Dimmer Level) 40
DivX Video-on-Demand 46, 51
DivX® 9, 50
Dolby D level
(Dolby D Level) 24
Dolby Digital 23, 24
Dynamic Range Control
(DRC) 44
Ingen signal (No signal) 41
Inmatning från backkamera
(Camera Input) 41
Inställningar för backkamera
(Rear View Camera
Setting) 48
Inställningar för barnlås
(DVD Parental Control) 44
Inställningar för barnlås
(Parental Control) 24
Inställningar för
extrautrustning (AUX1ingång, AUX2-ingång) 48
Intelligent Time Alignment 36
B
BTM (Best Tuning
Memory) 21
Backkamera 48
Bakgrundsskärm
(Screen Select) 38
Balance (Balance/Fader) 42
Balans (Balans/Fader) 36
Bildskärmstyp
(Monitor Type) 45
Bildspelsintervall
(JPEG Slide Show) 45
C
Center Speaker Organizer
(CSO) 37, 42
Clock Time (CT) 21, 40
E
EQ7 35, 42
Extrautrustning 47
J
JPEG 9, 50
K
Kalibrering av pekskärm
(Touch Panel Adjust) 38
Klocktid (CT) 22
Knappbelysning
(Key Illumination) 40
L
Lista (List) 34
Ljudformat (Audio) 23
Ljudinställningar (Ljud) 42
Ljudkanal (Stereo) 24
Lokalt sökläge (Local) 16
Lågpassfilter (LPF) 43
F
Fader (Balance/Fader) 42
Fader (Balans/Fader) 36
Fjärrkontroll 12
Flerkanalsutgång (Multi Ch
Output) 44
Funktionsljud (Beep) 40
Färgsystem för utmatning
(Output Color System) 40
M
G
N
Gestkommando 35
NTSC 40
H
O
Högpassfilter (HPF) 43
Högtalarvolym (4.1ch
Speaker Level) 37
Områdeskod 57
MP3 9, 50
MPEG-4 9, 51
Monoläge (Mono) 16
Mottagningsmeny
(Receive Menu) 16
Multi Border DVD 50
Multi Session CD 50
58
XAV-60
4-164-312-21 (1)
01GB+00COV-EURIX.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 59 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
P
U
PAL 40
PTY (Programtyper) 21
Passagerarstyrning
(Passagerarstyrning) 33
Picture EQ 38, 43
Programtyper (PTY) 22
USB-enhet 27
Undertextspråk (Subtitle,
DVD Subtitle Language) 44
Upprepad uppspelning
(Repeat) 25, 27, 33
Uppspelning av DVD-spellista
(DVD Playlist Play) 44
Uppspelningsinställningar
(Visual) 44
Uppspelningskontroll
(Video CD PBC) 23, 45
Uppspelningsmeny
(Play Menu) 19
R
RBE (Rear Bass
Enhancer) 37
RDS (Radio Data System) 21
Rear Bass Enhancer
(RBE) 43
Regional (Regional) 22
Rotera bild (Image Turn) 19
S
SensMe™ 28
Skärmens sidförhållande
(Aspect ) 39
Skärmens sidförhållande
(Aspect) 43
Skärminställningar
(Screen) 43
Slow-motion-uppspelning 19
Spelbara skivor 9
Språk för undertext (Subtitle,
DVD Subtitle Language) 19
Språkkod 57
Startinställningar (Initial
Setting) 14
Subwooferinställning
(Subwoofer) 14, 42
Subwooferposition 36
Subwoofervolym (Balance/
Fader) 42
Subwoofervolymen (Balans/
Fader) 36
Säkerhetsfunktion (Security
Control) 47
Säkring 51
T
TA (Traffic Announcement)
21, 22
TP (Traffic Program) 21
Tidsinställning (Clock
Adjust) 47
Tidsvisning (Clock) 43
Tidvisning (clock) 11
V
Vinkel (Angle) 19
Visningsspråk
(Language) 14, 40
Volym 10
Vridkontroll (Rotary
Commander) 41
W
WMA 9, 50
Z
ZAPPIN-ljudsignal (ZAPPIN
Tone) 45
ZAPPIN-uppspelningstid
(ZAPPIN Time) 45
ZAPPIN™ 34
blandad uppspelning (Shuffle)
25, 27, 33
fjärrkontroll 51
fjärrkontrollen 14
format 9
iPod 32, 51
skivor 9
Å
Återställa 14
Återuppta USB-uppspelning
(USB Resume) 45
Återuppta uppspelning 19
Återuppta uppspelningen av
flera skivor (Multi Disc
Resume) 45
59
XAV-60
4-164-312-21 (1)
04GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 60 Tuesday, February 16, 2010 5:40 PM
Register dit produkt online på:
Rekisteröi nyt tuotteesi online:
Registrera produkten online på:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Thailand
XAV-60
4-164-312-21 (1)
Download PDF

advertising