Sony | WX-900BT | Sony WX-900BT Cd-receiver med trådlös BLUETOOTH®-teknik Bruksanvisning

4-575-513-21(1) (SV)
Bluetooth®ljudanläggning
För att avbryta demonstrationen (DEMO), se sidan 16.
För anslutning/installation, se sidan 27.
WX-900BT
Bruksanvisning
SV
Installera enheten i instrumentbrädan, eftersom
enhetens vänstra sida blir varm under
användning.
Mer information finns i ”Anslutning/installation”
(sidan 27).
Producerad i Thailand
Egenskaper för laserdiod
 Emission: kontinuerlig
 Lasereffekt: mindre än 53,3 μW
(Uteffekten är uppmätt på ett avstånd av 200 mm
från linsytan på det optiska pickup-blocket med
7 mm bländare.)
Namnplåten med information om driftspänning
och annat finns undertill på chassit.
Sony Corporation intygar härmed att denna
utrustning uppfyller väsentliga krav och andra
relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.
Här hittar du mer information:
http://www.compliance.sony.de/
Information till kunder: Följande information
gäller endast utrustning som säljs i länder
med gällande EU-direktiv.
Tillverkare: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Frågor om produktöverensstämmelser i EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland
Avfallshantering av uttjänta
batterier samt elektriska och
elektroniska produkter (gäller
i EU och andra europeiska länder
med separata insamlingssystem)
Den här symbolen på produkten, batteriet eller
förpackningen anger att produkten och batteriet
inte får behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas
i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver
eller 0,004 % bly. När produkterna och batterierna
kasseras på rätt sätt kan det förebygga de
potentiella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå vid felaktig avfallshantering.
Återvinning av material hjälper till att bevara
naturens resurser.
2SV
För produkter som av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning till
ett inbyggt batteri, bör detta batteri endast bytas
av behörig servicetekniker. Lämna det förbrukade
batteriet och den elektriska och elektroniska
utrustningen på en återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter för att
garantera en korrekt hantering. Information om
övriga batterier finns i avsnittet om hur du tar ut
batterierna ur produkten på ett säkert sätt. Lämna
in batteriet på en återvinningsstation i behållaren
för förbrukade batterier. Om du vill ha mer
information om återvinningen av produkten eller
batteriet, kontaktar du ditt kommunkontor, den
lokala sophämtningstjänsten eller återförsäljaren
där du köpte produkten eller batteriet.
Varning om tändningslåset i bilen saknar
ACC-läge
Var noga med att stänga av funktionen AUTO
OFF (sidan 17). Enheten stängs av automatiskt
efter angiven tid för att spara batteritid. Om du
inte ställer in funktionen AUTO OFF, ska du hålla
OFF intryckt tills teckenfönstret slocknar varje
gång du stänger av tändningen.
Friskrivning avseende tjänster från tredje part
Tjänster från tredje part kan komma att ändras,
avbrytas eller upphöra utan föregående avisering.
Sony åtar sig inget ansvar i sådana situationer.
Viktigt meddelande
Varning!
SONY SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS
ANSVARIGT FÖR INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR
ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVEN
INTÄKT, FÖRLUST AV DATA, OFÖRMÅGA ATT
ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER TILLHÖRANDE
UTRUSTNING, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER
FÖRLUST AV ANVÄNDARENS TID PÅ GRUND AV
ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV DENNA
PRODUKT, DESS MASKINVARA OCH/ELLER
PROGRAMVARA.
Denna produkt innehåller en radiosändare.
Enligt UNECE-förordning nr. 10 har
fordonstillverkare rätt att införa särskilda
krav på installation av radiosändare i fordon.
Läs bruksanvisningen till bilen eller kontakta
tillverkaren eller bilhandlaren innan du
installerar denna produkt i din bil.
Nödsamtal
Denna BLUETOOTH-handsfree för bilen och den
elektroniska enhet som ansluts till handsfreeenheten drivs via radiosignaler, mobilnätverk
och fasta telefonnätverk samt funktioner som
programmeras av användaren. Vi kan därför
inte garantera att anslutningen fungerar i alla
förhållanden.
Lita inte enbart till elektroniska enheter vid viktig
kommunikation (till exempel i nödsituationer som
kräver läkarvård).
BLUETOOTH-kommunikation
 Mikrovågor från BLUETOOTH-enheter kan påverka
funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning.
Stäng av denna enhet och andra BLUETOOTHenheter på följande platser, eftersom de kan
orsaka olycksfall:
 på platser med lättantändlig gas, till exempel
sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
 nära automatiska dörrar eller brandlarm
 Enheten har stöd för säkerhetsfunktioner
som uppfyller BLUETOOTH-standarden för att
skydda anslutningen vid trådlös BLUETOOTHkommunikation. Skyddet kanske emellertid
inte är tillräckligt, beroende på inställningen.
Var försiktig när du kommunicerar med trådlös
BLUETOOTH-teknik.
 Vi åtar oss inget ansvar för information som
fångas upp av obehöriga under BLUETOOTHkommunikation.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har
frågor om eller problem med enheten som inte
beskrivs i denna handbok.
3SV
Innehållsförteckning
Guide till delar och kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Komma igång
Återställa enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in klockan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förbereda en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta en USB-enhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta en annan bärbar ljudenhet. . . . . . . . . . . . .
6
6
7
9
9
Lyssna på radio
Lyssna på radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Använda RDS (Radio Data System) . . . . . . . . . . . . 10
Uppspelning
Spela upp en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp en BLUETOOTH-enhet. . . . . . . . . . . . . .
Söka efter och spela upp spår . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
Handsfreesamtal (endast via
BLUETOOTH)
Ta emot ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ringa ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tillgängliga funktioner under samtal . . . . . . . . . . 14
Praktiska funktioner
SongPal med iPhone/Android-smarttelefon . . . . 14
Använda Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Inställningar
Avbryta DEMO-läget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grundläggande inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allmän inställning (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . .
Ljudinställning (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teckenfönsterinställning (DISPLAY) . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-inställning (BT). . . . . . . . . . . . . . . . . .
SongPal-inställning (SONGPAL) . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
19
19
19
Övrig information
Uppdatera fast programvara . . . . . . . . . . . . . . . . .
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
21
23
Anslutning/installation
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentlista inför installation . . . . . . . . . . . . .
Anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4SV
27
27
28
30
Guide till delar och kontroller
Huvudenhet

(sök) (sidan 12)
Aktivera sökläge under uppspelning.
PTY (programtyp)
Välj PTY i RDS.
 SOURCE
Slå på strömmen.
Byt källa.
OFF
Håll knappen intryckt i en sekund för att stänga
av källan och visa klockan.
Håll knappen intryckt i mer än två sekunder för
att stänga av strömmen och teckenfönstret.
 Kontrollvred
Vrid för att justera volymen.
PUSH ENTER
Bekräfta vald inställning.
Tryck på SOURCE, vrid och tryck för att
ändra källan.
MENU*
Öppna inställningsmenyn.
* Inte tillgänglig när BT PHONE har valts.
VOICE (sidan 14, 15, 16)
Håll intryckt i minst två sekunder för att aktivera
röstuppringning och röstigenkänning när
funktionen SongPal (endast Android™)
eller Siri (endast iPhone) är aktiverad.
N-Mark
Vidrör kontrollvredet med en Androidsmarttelefon för att upprätta BLUETOOTHanslutning.
 Återställningsknapp (sidan 6)
 DSPL (display)
Tryck för att växla alternativ.
SCRL (rulla)
Håll intryckt för att rulla bland alternativen.
 Skivfack
 Teckenfönster
  (mata ut skiva)
 MEGA BASS
Förstärk basljudet synkroniserat med
volymnivån. Tryck för att ändra MEGA BASSinställningen: [1], [2], [OFF].
Ställs automatiskt in på [OFF] när [C.AUDIO+]
är inställt på [ON].
 MODE (sidan 9, 11, 14)
(bakåt)
Återgå till föregående display.
5SV
 SEEK +/–
Ställ in radiokanaler automatiskt. Håll intryckt
för manuell inställning.
/ (föregående/nästa)
/ (snabbspolning bakåt/framåt)

CALL
Öppna samtalsmenyn. Ta emot/avsluta samtal.
Håll intryckt i mer än två sekunder för att växla
BLUETOOTH-signal.
 Sifferknappar (1 till 6)
Välj lagrade radiokanaler. Håll intryckt för att
lagra kanaler.
Ring upp ett lagrat telefonnummer. Håll intryckt
för att lagra ett telefonnummer.
ALBUM /
Hoppa över ett album på ljudenheten. Håll
intryckt för att hoppa över flera album i rad.
(upprepningsläge)
(slumpläge)
Komma igång
Återställa enheten
Du måste återställa enheten innan du använder
den första gången, och efter att du har bytt
bilbatteri eller ändrat anslutningarna. Tryck på
återställningsknappen med en kulspetspenna
eller liknande.
Obs!
När du trycker på återställningsknappen, raderas
klockinställningen och vissa typer av lagrat innehåll.
MIC (sidan 14)
PAUSE
 AUX-ingång
 USB-port
Ställa in klockan
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet
för att välja [SET GENERAL], och tryck
sedan på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET CLOCK-ADJ], och tryck sedan
på vredet.
 Mottagare för fjärrkontroll
Timangivelsen blinkar.
3
Vrid kontrollvredet för att välja timme
och minut.
Tryck på SEEK +/– för att ändra display.
4
Tryck på MENU efter minutinställningen.
Inställningen är klar och klockan startar.
Visa klockan
Tryck på DSPL.
6SV
Förbereda en BLUETOOTHenhet
Du kan spela upp musik samt ringa och ta emot
samtal med handsfree med en BLUETOOTHkompatibel enhet, till exempel en smarttelefon,
mobiltelefon eller ljudenhet (hädanefter kallad
”BLUETOOTH-enhet” om inget annat anges). Mer
information om anslutning finns i bruksanvisningen
till BLUETOOTH-enheten.
Sänk volymen på denna enhet innan du ansluter
BLUETOOTH-enheten. I annat fall kan volymen bli
mycket hög.
Ansluta en smarttelefon med
One touch-funktion (NFC)
När du vidrör kontrollvredet på enheten med
en NFC*-kompatibel smarttelefon, parkopplas
enheterna och ansluts automatiskt.
* NFC (Near Field Communication) är en trådlös teknik
för korta avstånd för trådlös kommunikation mellan
olika enheter, som mobiltelefoner och IC-brickor.
Med NFC-funktionen kan du enkelt upprätta
datakommunikation genom att vidröra en viss
symbol eller plats på NFC-kompatibla enheter.
Parkoppla och ansluta en
BLUETOOTH-enhet
Första gången du ansluter en BLUETOOTH-enhet,
krävs en gemensam registrering (”parkoppling”).
Parkopplingen medför att denna enhet och andra
enheter kan identifiera varandra.
1
Placera BLUETOOTH-enheten inom en
meters avstånd från denna enhet.
2
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [SET PAIRING], och tryck sedan
på vredet.
blinkar medan enheten är satt i viloläge för
parkoppling.
3
Utför parkoppling på BLUETOOTHenheten så att den identifierar
denna enhet.
4
Välj [WX-XXXX] (modellnamnet) som
visas i teckenfönstret på BLUETOOTHenheten.
För smarttelefoner med Android OS 4.0 eller äldre
krävs appen NFC Easy Connect, som kan hämtas på
Google Play™. Appen kanske inte är tillgänglig i alla
länder/regioner.
1
Upprepa från steg 2 om modellnamnet
inte visas.
Aktivera NFC-funktionen på
smarttelefonen.
Mer information finns i bruksanvisningen till
smarttelefonen.
2
Vidrör N-Mark-delen på enheten med
N-Mark-delen på smarttelefonen.
5
Skriv [0000] om det krävs ett lösenord*
på BLUETOOTH-enheten.
* Lösenord kan även kallas passkod, pinkod eller
PIN-nummer osv. beroende på enheten.
Skriv lösenord
Kontrollera att
enheten.
tänds i teckenfönstret på
[0000]
Koppla från One touch
När parkopplingen är klar, lyser
fast sken.
Vidrör N-Mark-delen på enheten med N-Markdelen på smarttelefonen igen.
Obs!
 Var försiktig när du upprättar anslutningen med
smarttelefonen, så att du inte repar enheten.
 One touch-anslutning kan inte ske när enheten
redan är ansluten till en annan NFC-kompatibel
enhet. Koppla i så fall från den andra enheten och
upprätta anslutningen med smarttelefonen igen.
6
med
Välj denna enhet på BLUETOOTHenheten för att upprätta BLUETOOTHanslutning.
eller
tänds när anslutningen är upprättad.
7SV
Obs!
Denna enhet kan inte identifieras av en annan enhet
medan den är ansluten till en BLUETOOTH-enhet.
Möjliggör identifiering genom att aktivera
parkopplingsläget och söka efter denna enhet
från en annan enhet.
Starta uppspelningen
Mer information finns i ”Spela upp en BLUETOOTHenhet” (sidan 11).
Avbryta parkoppling
Upprepa steg 2 för att avbryta parkopplingsläget
efter att denna enhet och BLUETOOTH-enheten
har parkopplats.
Ansluta en parkopplad
BLUETOOTH-enhet
Om du vill använda en parkopplad enhet, måste du
ansluta den till denna enhet. Vissa parkopplade
enheter ansluts automatiskt.
1
Tips!
Med BLUETOOTH-signal på: När tändningen slås på,
ansluter denna enhet automatiskt till den senast
anslutna mobiltelefonen.
Installera mikrofonen
Mer information finns i ”Installera mikrofonen”
(sidan 30).
Ansluta med en iPhone/iPod
(automatisk BLUETOOTH-parkoppling)
När en iPhone/iPod med iOS5 eller senare ansluts
till USB-porten, parkopplas och ansluts denna
enhet automatiskt till iPhone/iPod-enheten.
För att aktivera automatisk BLUETOOTHparkoppling, kontrollera att [AUTOPAIR] i [BT]
är inställt på [ON] (sidan 19).
1
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
iPhone/iPod-enheten.
2
Anslut iPhone/iPod till USB-porten.
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [SET BT SIGNL], och tryck
sedan på vredet.
Kontrollera att
tänds.
2
Aktivera BLUETOOTH-funktionen
på BLUETOOTH-enheten.
3
Anslut BLUETOOTH-enheten till
denna enhet.
eller
tänds.
Ikoner i teckenfönstret:
Tänds när handsfreesamtal är tillgängligt
genom aktivering av HFP (Handsfree
Profile).
Tänds när ljudenheten kan spelas upp
genom aktivering av A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
Ansluta den senast anslutna enheten
från denna enhet
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTHenheten.
Tryck på SOURCE och välj [BT PHONE] eller
[BT AUDIO].
Tryck på ENTER för att ansluta mobiltelefonen
eller på PAUSE för att ansluta ljudenheten.
8SV
Obs!
Vid strömmad uppspelning av BLUETOOTH-ljud går det
inte att ansluta från denna enhet till mobiltelefonen.
Anslut från mobiltelefonen till denna enhet i stället.
Kontrollera att
på enheten.
tänds i teckenfönstret
Obs!
 Automatisk BLUETOOTH-parkoppling kan inte ske
om denna enhet redan är ansluten till en annan
BLUETOOTH-enhet. Koppla i så fall från den andra
enheten och anslut sedan iPhone/iPod igen.
 Om automatisk BLUETOOTH-parkoppling inte sker,
finns mer information i ”Förbereda en BLUETOOTHenhet” (sidan 7).
Ansluta en USB-enhet
1
2
Lyssna på radio
Sänk volymen på denna enhet.
Anslut USB-enheten till denna enhet.
Lyssna på radio
Anslut iPod/iPhone-enheten via USBanslutningskabeln för iPod (medföljer inte).
För att lyssna på radio, tryck på SOURCE och
välj [TUNER].
Lagra automatiskt (BTM)
1
Tryck på MODE och ändra
frekvensbandet (FM1, FM2, FM3,
MW eller LW).
2
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [SET GENERAL], och tryck sedan
på vredet.
3
Stäng av den bärbara ljudenheten.
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET BTM], och tryck sedan på vredet.
Sänk volymen på denna enhet.
Kanalerna lagras i frekvensordning under
sifferknapparna.
Ansluta en annan bärbar
ljudenhet
1
2
3
Anslut den bärbara ljudenheten till
AUX-ingången (stereominiuttag) på
denna enhet via en anslutningskabel
(medföljer inte)*.
Inställning
1
Tryck på MODE och ändra
frekvensbandet (FM1, FM2, FM3,
MW eller LW).
2
Gör en kanalsökning.
* Var noga med att använda ett rakt kontaktdon.
Ställa in kanaler manuellt
Håll SEEK +/– intryckt för att söka efter ungefär
rätt sekvens, och tryck på SEEK +/– upprepade
gånger för att finjustera frekvensinställningen.
4
Ställa in kanaler automatiskt
Tryck på SEEK +/–.
Avsökningen avbryts när enheten hittar
en kanal.
Tryck på SOURCE och välj [AUX].
Matcha volymen på den anslutna enheten
med andra källor
Starta uppspelningen på den bärbara ljudenheten
på medelhög volym och ställ in normal
lyssningsvolym på denna enhet.
Tryck på MENU och välj [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (sidan 19).
Lagra kanaler manuellt
1
När du har hittat kanalen som du vill
lagra, håller du en sifferknapp (1 till 6)
intryckt tills [MEM] visas.
Ta emot lagrade kanaler
1
Välj frekvensbandet och tryck på en
sifferknapp (1 till 6).
9SV
Använda RDS (Radio Data
System)
Välja programtyper (PTY)
1
2
Ställa in alternativa frekvenser (AF)
och trafikmeddelanden (TA)
AF söker kontinuerligt efter kanalerna med starkast
frekvens. TA visar aktuell trafikinformation och
sänder trafikprogram (TP) om de kan tas emot.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [SET GENERAL], och tryck sedan
på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja [SET AF/
TA], och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja [SET
AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON]
eller [SET AF/TA-OFF], och tryck sedan
på vredet.
Lagra RDS-kanaler med AF och TA
Tryck på PTY under FM-mottagning.
Vrid kontrollvredet tills önskad
programtyp visas, och tryck sedan
på vredet.
Enheten börjar söka efter en kanal som sänder
den valda programtypen.
Typ av program
NEWS (nyheter), AFFAIRS (samhälle), INFO
(information), SPORT (sport), EDUCATE (utbildning),
DRAMA (drama), CULTURE (kultur), SCIENCE
(vetenskap), VARIED (diverse), POP M (popmusik),
ROCK M (rockmusik), EASY M (easy listening),
LIGHT M (lätt klassisk musik), CLASSICS (seriös
klassisk musik), OTHER M (övrig musik), WEATHER
(väder), FINANCE (ekonomi), CHILDREN
(barnprogram), SOCIAL A (sociala frågor),
RELIGION (religion), PHONE IN (ring in), TRAVEL
(resor), LEISURE (fritid), JAZZ (jazzmusik),
COUNTRY (countrymusik), NATION M (nationell
musik), OLDIES (”gamla godingar”), FOLK M
(folkmusik), DOCUMENT (dokumentär)
Du kan förinställa RDS-kanaler tillsammans med en
AF/TA-inställning. Ställ in AF/TA och lagra kanalen
med BTM eller manuellt. Om du förinställer
kanalerna manuellt, kan du också förinställa
andra stationer än RDS.
Klockan ställs in med CT-data från RDS-sändningen.
Ta emot nödmeddelanden
1
Med AF eller TA avbryts den aktuella källan
automatiskt av nödmeddelanden.
Justera volymen på ett trafikmeddelande
Volymnivån lagras i minnet inför framtida
trafikmeddelanden oberoende av den normala
volymnivån.
Behålla ett regionalt program (REGIONAL)
När funktionerna AF och REGIONAL är aktiverade,
växlar sändningen inte över till en annan regional
kanal med starkare frekvens. Om du lämnar det
regionala programmets mottagningsområde,
ska du välja [SET REG-OFF] i [SET GENERAL]
under FM-mottagning (sidan 17).
Funktionen fungerar inte i Storbritannien och vissa
andra områden.
Local Link-funktion (endast Storbritannien)
Med denna funktion kan du välja andra lokala
kanaler i området, även om de inte är lagrade
under sifferknapparna.
Tryck på en sifferknapp (1 till 6) där du har lagrat
en lokal kanal under FM-mottagning. Tryck inom
fem sekunder en gång till på en sifferknapp för den
lokala kanalen. Upprepa åtgärden tills den lokala
kanalen tas emot.
10SV
Ställa in klocktid (CT)
Ställ in [SET CT-ON] i [SET GENERAL]
(sidan 17).
Stoppa uppspelningen
Håll OFF intryckt i en sekund.
Uppspelning
Spela upp en skiva
1
Sätt i skivan (med textsidan upp).
Ta bort enheten
Stoppa uppspelningen och ta bort enheten.
Anmärkning om iPhone
När du ansluter en iPhone via USB, styrs
samtalsvolymen från iPhone, inte från denna enhet.
Höj inte oavsiktligt volymen på enheten under ett
samtal, eftersom volymen kan bli mycket hög när
samtalet har avslutats.
Använda en iPod direkt
(passagerarstyrning)
1
Uppspelningen startar automatiskt.
Spela upp en USB-enhet
Håll MODE intryckt under uppspelning
tills [MODE IPOD] visas.
iPod-funktionerna blir tillgängliga.
Observera att du endast kan ändra volymen
på denna enhet.
Avsluta passagerarstyrning
I den här bruksanvisningen används ”iPod” som
generellt begrepp för iPod-funktionerna på iPod
och iPhone, om inget annat anges i texten eller
illustrationerna.
Håll MODE intryckt tills [MODE AUDIO] visas.
Information om iPod-kompatibilitet finns i ”Om
iPod” (sidan 20) och på vår supportwebbplats
(se webbadress på baksidan).
Du kan spela upp innehåll på en ansluten enhet
som har stöd för BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
USB-enheter kan användas om de är av typen MSC
(Mass Storage Class) och MTP (Media Transfer
Protocol) (till exempel USB-minnen, digitala
mediespelare och Android-smarttelefoner)
och är kompatibla med USB-standarden.
Beroende på digitalmediespelaren eller Androidsmarttelefonen kan du behöva välja MTP som
USB-anslutningsläge.
Obs!
 Information om USB-enhetens kompatibilitet finns på
vår supportwebbplats (se webbadress på baksidan).
 Följande filer kan inte spelas upp:
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 upphovsrättsskyddade filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 flerkanaliga ljudfiler
MP3/WMA/AAC:
 filer med exakt komprimering
WAV:
 flerkanaliga ljudfiler
1
Anslut en USB-enhet till USB-porten
(sidan 9).
Spela upp en BLUETOOTH-enhet
1
Upprätta BLUETOOTH-anslutning med
ljudenheten (sidan 7).
2
3
4
Tryck på SOURCE och välj [BT AUDIO].
Starta uppspelningen från ljudenheten.
Justera volymen på denna enhet.
Obs!
 Beroende på ljudenheten, kan det hända att
information om till exempel titel, spårnummer/tid
och uppspelningsstatus inte visas på denna enhet.
 Uppspelningen av ljudenheten stoppar inte även
om du byter källa på denna enhet.
 [BT AUDIO] visas inte i teckenfönstret medan du
använder appen SongPal via BLUETOOTH-funktionen.
Uppspelningen startar.
Om en enhet redan är ansluten, startar du
uppspelningen genom att trycka på SOURCE
och välja [USB] ([IPD] visas i teckenfönstret när
iPod har hittats).
2
Justera volymen på denna enhet.
11SV
Matcha volymen på den anslutna
BLUETOOTH-enheten med andra källor
Starta uppspelningen på BLUETOOTH-ljudenheten
på medelhög volym och ställ in normal
lyssningsvolym på denna enhet.
Tryck på MENU och välj [SET SOUND] 
[SET BTA VOL] (sidan 19).
Söka genom att hoppa mellan spår
(hoppläge)
1
2
3
Söka efter och spela upp spår
Upprepad och slumpvis uppspelning
1
Tryck under uppspelning på
(repetera) eller
(slumpläge)
upprepade gånger för att välja
önskat uppspelningsläge.
Det kan ta en stund innan uppspelningen
i det valda uppspelningsläget startar.
Vilka uppspelningslägen som är tillgängliga varierar
beroende på vald ljudkälla.
Söka efter ett spår efter dess namn
(Quick-BrowZer™)
1
Under uppspelning med CD, USB eller
(sök)*2 för att
BT AUDIO*1, tryck på
visa listan med sökkategorier.
När spårlistan visas, tryck på
(tillbaka)
upprepade gånger för att visa önskad
sökkategori.
*1 Endast tillgängligt för ljudenheter med stöd för
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
eller senare.
*2 Under USB-uppspelning, tryck på
(sök) i mer
än två sekunder för att återgå direkt till början av
kategorilistan.
2
Vrid kontrollvredet för att välja önskad
sökkategori, och tryck sedan på vredet.
3
Upprepa steg 2 för att söka efter
önskat spår.
Uppspelningen startar.
Avsluta Quick-BrowZer-läget
Tryck på
12SV
(sök).
Tryck på
(sök).
Tryck på SEEK +.
Vrid kontrollvredet för att välja
önskat spår.
Listan genomsöks i steg om tio procent
av det totala antalet spår.
4
Tryck på ENTER för att återgå till
Quick-BrowZer-läget.
Det valda spåret visas.
5
Vrid kontrollvredet för att välja önskat
spår, och tryck sedan på vredet.
Uppspelningen startar.
Via samtalshistoriken
Handsfreesamtal (endast via
BLUETOOTH)
Om du vill använda mobiltelefon, måste du ansluta
den till enheten. Mer information finns i ”Förbereda
en BLUETOOTH-enhet” (sidan 7).
1
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [RECENT CALL], och tryck
sedan på vredet.
Samtalshistoriken visas.
2
Vrid kontrollvredet för att välja ett namn
eller telefonnummer i samtalshistoriken,
och tryck sedan på vredet.
Samtalet aktiveras.
Via inmatat telefonnummer
Ta emot ett samtal
1
Tryck på CALL när det hörs en ringsignal
om inkommande samtal.
1
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [DIAL NUMBER], och tryck
sedan på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att skriva
telefonnumret, välj [ ] (blanksteg),
och tryck sedan på ENTER*.
Samtalet aktiveras.
Obs!
Ringsignalen och motpartens röst matas bara ut från
fronthögtalarna.
Avböja ett samtal
Håll OFF intryckt i en sekund.
Avsluta ett samtal
Tryck på CALL igen.
Samtalet aktiveras.
* Tryck på SEEK +/– för att ändra display.
Obs!
[_] visas i stället för [#] i teckenfönstret.
Via återuppringning
1
Ringa ett samtal
Du kan ringa samtal via kontaktlistan eller
samtalshistoriken när du har anslutit en
mobiltelefon med stöd för PBAP (Phone
Book Access Profile).
Samtalet aktiveras.
Via förval
1
Tryck på SOURCE, vrid kontrollvredet
för att välja [BT PHONE], och tryck
sedan på vredet.
2
Tryck på en sifferknapp (1 till 6) för att
välja önskad kontakt.
3
Tryck på ENTER.
Via kontaktlistan
1
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [PHONE BOOK], och tryck
sedan på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja en initial
i bokstavslistan, och tryck sedan på
vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja ett namn
i namnlistan, och tryck sedan på vredet.
4
Vrid kontrollvredet för att välja ett
nummer i nummerlistan, och tryck
sedan på vredet.
Samtalet aktiveras.
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [REDIAL], och tryck sedan
på vredet.
Samtalet aktiveras.
Förinställa telefonnummer
Du kan lagra upp till sex kontakter som förval.
1
2
Välj telefonnumret som du vill lagra som förval via
kontaktlistan eller samtalshistoriken, eller genom
att skriva numret direkt.
Telefonnumret visas i teckenfönstret.
Håll en sifferknapp (1 till 6) intryckt tills [MEM] visas.
Kontakten lagras under den valda sifferknappen.
13SV
Via rösttaggar
Du kan ringa upp ett samtal genom att säga
den rösttagg som har lagrats på en ansluten
mobiltelefon med röstuppringningsfunktion.
1
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [VOICE DIAL], och tryck sedan
på vredet.
Eller håll VOICE intryckt medan funktionen
SongPal är avstängd.
2
Säg den rösttagg som har lagrats på
mobiltelefonen.
Din röst identifieras och samtalet kopplas.
Avbryta röstuppringning
Tryck på VOICE.
Tillgängliga funktioner
under samtal
Justera volymen på ringsignalen
Vrid kontrollvredet medan du tar emot samtalet.
Justera volymen på motpartens röst
Vrid kontrollvredet under samtalet.
Justera volymen för motparten
(mic gain-justering)
Praktiska funktioner
SongPal med iPhone/Androidsmarttelefon
Du måste hämta den senaste
versionen av appen SongPal
från App Store för iPhone eller
från Google Play för Androidsmarttelefoner.
Obs!
 Följ av säkerhetsskäl lokala
trafiklagar och regler, och använd
aldrig appen under körning.
 SongPal är en app med vilken du
kan styra Sony-ljudenheter som
är kompatibla med SongPal från
din iPhone/Android-smarttelefon.
 Vilka funktioner som kan styras med SongPal varierar
beroende på den anslutna enheten.
 Läs informationen om iPhone/Android för att kunna
använda funktionerna i SongPal.
 Mer information om SongPal finns på:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
 Besök webbplatsen nedan och kontrollera kompatibla
modeller av iPhone/Android-smarttelefoner.
För iPhone: Besök App Store
För Android-smarttelefon: Besök Google Play
Upprätta anslutning med SongPal
Tryck på MIC.
Tillgängliga volymnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
1
Upprätta BLUETOOTH-anslutning med
iPhone/Android-smarttelefonen
(sidan 7).
Reducera eko och brus
(eko-/brusreducering)
2
3
Starta appen SongPal.
Håll MIC intryckt.
Tillgängliga lägen: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Aktivera och inaktivera handsfreeläge
Tryck på MODE under ett samtal för att växla
ljudutmatningen mellan enheten och
mobiltelefonen.
Obs!
Funktionen är inte tillgänglig på alla mobiltelefoner.
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet
för att välja [SET SONGPAL], och tryck
sedan på vredet.
Anslutningen till iPhone/Androidsmarttelefonen upprättas.
Information om styrfunktionerna på iPhone/
Android-smarttelefonen finns i appens
hjälpfunktion.
Om enhetsnumret visas
Kontrollera att numret visas (till exempel 123456)
och välj [Yes] på iPhone/Android-smarttelefonen.
Avsluta anslutningen
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att välja
[SET SONGPAL], och tryck sedan på vredet.
14SV
Välja källa eller app
Du kan välja önskad källa eller app på iPhone/
Android-smarttelefonen på denna enhet.
Välja källa
Tryck på SOURCE upprepade gånger. Eller tryck på
SOURCE, vrid kontrollvredet för att välja önskad
källa, och tryck sedan på ENTER.
Visa listan med källor
Aktivera röstigenkänning
(endast på Android)
Genom att registrera appar kan du styra dem
via röstkommandon. Information finns i appens
hjälpfunktion.
Aktivera röstigenkänning
1
2
Tryck på SOURCE.
Meddelanden via röstguide
(endast på Android)
När enheten tar emot SMS, meddelanden från
Twitter/Facebook/kalendern och annat, läses
de upp automatiskt via högtalarna på enheten.
Håll VOICE intryckt för att aktivera röstigenkänning.
Säg önskat röstkommando i mikrofonen när [Say
Source or App] visas på Android-smarttelefonen.
Obs!
 Röstigenkänning är inte tillgänglig i alla situationer.
 Funktionen kanske inte fungerar korrekt beroende på
kapaciteten på den anslutna Android-smarttelefonen.
 Använd funktionen i förhållanden där brus,
till exempel motorljud, är minimerat under
röstigenkänningen.
Svara på ett SMS (endast på Android)
Du kan svara på sms via röstigenkänning.
1
2
3
Information om inställningarna finns i appens
hjälpfunktion.
Aktivera röstigenkänning och säg ”Reply”.
Meddelandeskärmen visas i SongPal.
Tala in ett svarsmeddelande.
Listan med relevanta meddelanden visas i SongPal.
Vrid kontrollvredet för att välja önskat meddelande,
och tryck sedan på vredet.
Meddelandet skickas.
Ange ljud- och visningsinställningar
Du kan ändra inställningarna för ljud och visning via
iPhone/Android-smarttelefonen.
Information om inställningarna finns i appens
hjälpfunktion.
15SV
Använda Siri Eyes Free
Med Siri Eyes Free kan du använda en iPhone med
handsfree genom att helt enkelt tala i mikrofonen.
Funktionen kräver att du ansluter en iPhone
till denna enhet via BLUETOOTH. Funktionen är
tillgänglig på iPhone 4s eller senare. Kontrollera att
den senaste iOS-versionen är installerad på iPhone.
Du måste slutföra BLUETOOTH-registrering och
välja anslutningsinställningar för iPhone och denna
enhet i förväg. Mer information finns i ”Förbereda
en BLUETOOTH-enhet” (sidan 7).
1
3
Avbryta DEMO-läget
Du kan avbryta demodisplayen som visas när källan
är avstängd och klockan visas.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [SET GENERAL], och tryck sedan
på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET DEMO], och tryck sedan på vredet.
3
Skärmen för röstkommando visas.
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET DEMO-OFF], och tryck sedan
på vredet.
Tala i mikrofonen efter ljudsignalen.
Inställningen är klar.
Aktivera Siri-funktionen på iPhone.
Mer information finns i bruksanvisningen
till iPhone.
2
Inställningar
Håll VOICE intryckt.
iPhone-enheten avger en ny ljudsignal och
Siri börjar svara.
4
Tryck på
(tillbaka) två gånger.
Skärmen återgår till normalt mottagnings-/
uppspelningsläge.
Inaktivera Siri Eyes Free
Tryck på VOICE.
Obs!
 Funktionen kanske inte känner igen din röst i alla
situationer. (Till exempel medan du kör bil.)
 På platser med dålig mottagning av iPhone-signaler
kan det hända att Siri Eyes Free inte fungerar korrekt
eller att svarstiden blir längre.
 Beroende på användningsförhållandena kan det
hända att Siri Eyes Free inte fungerar korrekt eller
stängs av.
 Om du spelar upp ett spår på en iPhone via
BLUETOOTH-ljudanslutning och spåret börjar
spelas upp via BLUETOOTH, avslutas Siri Eyes Free
automatiskt och enheten växlar över till BLUETOOTHljudkällan.
 När Siri Eyes Free aktiveras under uppspelning,
kan enheten växla till BLUETOOTH-ljudkällan
även om du inte väljer ett spår.
 När du ansluter iPhone till USB-porten, kan det hända
att Siri Eyes Free inte fungerar korrekt eller stängs av.
 Aktivera inte Siri på iPhone när du ansluter telefonen
till denna enhet. Siri Eyes Free kanske inte fungerar
korrekt eller stängs av.
 Det matas inte ut något ljud medan Siri Eyes Free
är aktiverat.
Grundläggande inställningar
Du kan välja inställningar inom följande kategorier:
allmän inställning (GENERAL), ljudinställning
(SOUND), skärminställning (DISPLAY), BLUETOOTHinställning (BT), SongPal-inställning (SONGPAL)
(Inte tillgängligt när BT PHONE har valts.)
1
2
Tryck på MENU.
Vrid kontrollvredet för att välja önskad
inställningskategori, och tryck sedan
på vredet.
Vilka alternativ som är tillgängliga varierar
beroende på källan och inställningarna.
3
Vrid kontrollvredet för att välja alternativ,
och tryck sedan på vredet.
Återgå till föregående visning
Tryck på
(tillbaka).
Allmän inställning (GENERAL)
DEMO (demonstration)
Aktivera demonstrationen: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (justera klocka) (sidan 6)
BEEP
Aktivera ljudsignalen: [ON], [OFF].
16SV
AUTO OFF
Automatisk avstängning efter önskad tid när
enheten stängs av: [ON] (30 minuter), [OFF].
REGIONAL
Begränsa mottagningen till en viss region: [ON],
[OFF]. (Endast tillgängligt med FM-mottagning.)
STEERING
Registrera/återställ inställningen för
rattfjärrkontrollen.
(Tillgängligt när enheten är ansluten
via anslutningskabeln (medföljer inte).)
(Endast tillgängligt när källan är avstängd
och klockan visas.)
STR CONTROL (rattfjärrkontroll)
Välj indataläge för den anslutna fjärrkontrollen.
Var noga med att matcha indataläget med den
anslutna fjärrkontrollen före användning för att
förhindra felfunktion.
CUSTOM
Indataläge för rattfjärrkontrollen (väljs
automatiskt när [EDIT CUSTOM] är klart
eller [RESET CUSTOM] utförs).
PRESET
Indataläge för den trådanslutna
fjärrkontrollen som inaktiverar
rattfjärrkontrollen.
EDIT CUSTOM
Lagra funktionerna (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) på
rattfjärrkontrollen:
 Vrid kontrollvredet till önskad funktion för
rattfjärrkontrollen, och tryck sedan på vredet.
 Medan [REGISTER] blinkar, håll in knappen
på rattfjärrkontrollen som du vill koppla
funktionen till. [REGISTERED] visas när
registreringen är klar.
 För att registrera ytterligare funktioner,
upprepa steg  och .
(Endast tillgängligt när [STR CONTROL] är inställt
på [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Återställ inställningen för rattfjärrkontrollen:
[YES], [NO]. (Endast tillgängligt när
[STR CONTROL] är inställt på [CUSTOM].)
BTM (Best Tuning Memory) (sidan 9)
(Endast tillgängligt när radion har valts.)
Obs!
 Medan du gör inställningar, kan du bara använda
knapparna på enheten. Parkera av säkerhetsskäl
bilen innan du gör inställningen.
 Om ett fel inträffar under registreringen, behålls
all information som har registrerats tidigare.
Börja om registreringen från den funktion
där felet inträffade.
 Denna funktion är inte tillgänglig på alla bilar.
Information om kompatibla bilar finns på vår
supportwebbplats (se webbadress på baksidan).
FIRMWARE
Kontrollera/uppdatera versionen av den fasta
programvaran. Mer information finns på följande
supportwebbplats:
http://www.sony.eu/support
FW VERSION (version av fast programvara)
Visar den aktuella versionen av den fasta
programvaran.
FW UPDATE (uppdatera fast programvara)
Uppdatera den fasta programvaran: [YES], [NO].
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
Ljudinställning (SOUND)
Denna inställningsmeny är tillgänglig när en annan
källa än BT PHONE har valts.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Återger ljudet genom att optimera
digitalsignalen med Sonys rekommenderade
ljudinställningar: [ON], [OFF].
(Ställs automatiskt in på [OFF] när [EQ10 PRESET]
ändras och/eller [MEGABASS] är inställt på [1]
eller [2] och/eller [DSO] är inställt på [LOW],
[MID] eller [HIGH].)
EQ10 PRESET
Välj mellan tio equalizerkurvor och avstängt:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
Inställningen av equalizerkurvan kan lagras för
varje källa.
EQ10 CUSTOM
Ställer in [CUSTOM] för EQ10.
Ställa in equalizerkurvan: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz,
[BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz,
[BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Volymnivån kan ställas in i steg om 1 dB, från
-6 dB till +6 dB.
CT (klocktid)
Aktivera CT-funktionen: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativa frekvenser/trafikmeddelanden)
Välj inställning för alternativa frekvenser (AF)
och trafikmeddelanden (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
17SV
POSITION (lyssningsposition)
F/R POS (främre/bakre position)
Simulerar ett naturligt ljudfält genom att fördröja
ljudutmatningen från högtalarna utifrån din
position:
 [FRONT L] (främre vänster),
 [FRONT R] (främre höger),
 [FRONT] (främre mitten),
 [ALL] (mitt i bilen),
[CUSTOM] (positionen ställs in via de avancerade
inställningarna för billjud i SongPal)
[OFF] (ingen inställd position)
ADJ POSITION (justera position)
Finjustera lyssningspositionen:
[+3] – [CENTER] – [-3].
(Endast tillgängligt när [F/R POS] inte är inställt
på [OFF] eller [CUSTOM].)
SW POS* (subwooferposition)
 [NEAR] (nära),
 [NORMAL] (normal),
 [FAR] (långt bort)
DSO (Dynamic Stage Organizer)
Skapa ett fullare och jämnare ljud, som om
det fanns högtalare i instrumentpanelen:
[OFF], [LOW], [MID], [HIGH].
BALANCE
Justera ljudbalansen:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Justera den relativa nivån:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)
Förbättrar digitalt komprimerat ljud genom att
återställa höga frekvenser som gick förlorade
vid komprimeringen.
Inställningen kan lagras för alla källor utom
radio.
Välj DSEE-läget. [ON], [OFF].
AAV (avancerad automatisk volym)
Optimera uppspelningsvolymen för alla
uppspelningskällor: [ON], [OFF].
RB ENH (Rear Bass Enhancer)
Rear Bass Enhancer förstärker basljudet genom
att använda en lågpassfilterinställning på de
bakre högtalarna. Funktionen medför att de
bakre högtalarna fungerar som subwoofer
om ingen är ansluten.
18SV
(Fungerar bara om [SW DIREC] är inställt
på [OFF].)
RBE MODE (Rear Bass Enhancer-läge)
Välj förstärkningsläge för bakre bas:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)
Välj subwooferns brytfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lågpassfilterlutning)
Välj LPF-lutning: [1], [2], [3].
SW DIREC (direktanslutning för subwoofer)
Du kan använda subwoofern utan förstärkare
när den är ansluten till den bakre
högtalarkabeln.
(Fungerar bara om [RBE MODE] är inställt
på [OFF].)
Var noga med att ansluta en 4–8 ohm
subwoofer till endast en av de bakre
högtalarkablarna. Anslut inte en högtalare
till kabeln till den andra bakre högtalaren.
SW MODE (subwooferläge)
Välj subwooferläge: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (subwooferfas)
Välj subwooferfas: [NORM], [REV].
SW POS* (subwooferposition)
Välj subwooferposition:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)
Välj subwooferns brytfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lågpassfilterlutning)
Välj LPF-lutning: [1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwoofernivå)
Justera subwoofervolymen:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] visas vid den lägsta inställningen.)
SW PHASE (subwooferfas)
Välj subwooferfas: [NORM], [REV].
SW POS* (subwooferposition)
Välj subwooferposition:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)
Välj subwooferns brytfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lågpassfilterlutning)
Välj LPF-lutning: [1], [2], [3].
HPF (högpassfilter)
HPF FREQ (högpassfilterfrekvens)
Välj brytfrekvens för främre/bakre högtalare:
[OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (högpassfilterlutning)
Välj HPF-lutning (får effekt endast när
[HPF FREQ] är inställt på något annat än [OFF]):
[1], [2], [3].
AUX VOL (AUX-volymnivå)
Justera volymnivån på samtliga anslutna externa
enheter: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Inställningen medför att volymnivån mellan
källorna inte behöver justeras.
BTA VOL (volymnivå på BLUETOOTH-ljud)
Justera volymnivån på samtliga anslutna
BLUETOOTH-enheter: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Inställningen eliminerar behovet att justera
volymnivån mellan källorna.
SND SYNC (ljudsynkronisering)
Aktivera synkronisering av belysning med ljud:
[ON], [OFF].
M. DISPLAY (rörelsedisplay)
Visa rörelsemönster: [LM], [ON], [OFF].
AUTO SCR (rulla automatiskt)
Rulla automatiskt i långa inställningsalternativ:
[ON], [OFF].
(Inte tillgängligt när AUX eller radion har valts.)
* Visas inte när [F/R POS] är inställt på [OFF].
BLUETOOTH-inställning (BT)
Teckenfönsterinställning
(DISPLAY)
DIMMER
Släck skärmen: [ON], [OFF], [AT] (auto)
([AT] är endast tillgängligt när belysningsledaren
är ansluten och belysningen är tänd).
PAIRING (sidan 7)
PHONE BOOK (sidan 13)
REDIAL (sidan 13)
RECENT CALL (sidan 13)
VOICE DIAL (sidan 14)
BUTTON-C (knappfärg)
Ställ in en förinställd eller anpassad färg
på knapparna.
COLOR
Välj bland 15 förinställda färger och en
anpassad färg.
CUSTOM-C (anpassad färg)
Lagra en anpassad knappfärg.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Tillgänglig färgskala: [0]–[32] ([0] kan
inte ställas in för alla färgskalor).
DSPL-C (teckenfönsterfärg)
Ställ in en förinställd eller anpassad
teckenfönsterfärg.
COLOR
Välj bland 15 förinställda färger och en
anpassad färg.
CUSTOM-C (anpassad färg)
Lagra en anpassad teckenfönsterfärg.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Tillgänglig färgskala: [0]–[32] ([0] kan
inte ställas in för alla färgskalor).
ALL-C (alla färger)
Ställ in en förinställd eller anpassad färg för
teckenfönstret och knapparna.
COLOR
Välj bland 15 förinställda färger och en
anpassad färg.
CUSTOM-C (anpassad färg)
Lagra en anpassad färg på teckenfönstret
och knapparna.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Tillgänglig färgskala: [0]–[32] ([0] kan
inte ställas in för alla färgskalor).
DIAL NUMBER (sidan 13)
RINGTONE
Välj om ringsignalen ska anges från enheten
eller den anslutna mobiltelefonen: [1] (enhet),
[2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (svara automatiskt)
Välj att enheten ska besvara inkommande
samtal automatiskt: [OFF], [1] (cirka tre
sekunder), [2] (cirka tio sekunder).
AUTOPAIR (parkoppla automatiskt)
Starta BLUETOOTH-parkoppling automatiskt när
en iOS-enhet version 5.0 eller senare ansluts via
USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (sidan 8)
Aktivera/inaktivera BLUETOOTH-funktionen.
BT INIT (initiera BLUETOOTH)
Initiera alla BLUETOOTH-relaterade inställningar
(till exempel parkopplingsinformation, förval,
enhetsinformation): [YES], [NO].
Initiera alla inställningar när du ska kassera
enheten.
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
SongPal-inställning (SONGPAL)
Aktivera och inaktivera SongPal-funktion
(anslutning).
19SV
Anmärkningar om cd-r/cd-rw-skivor
Övrig information
Uppdatera fast programvara
Du kan uppdatera den fasta programvaran på
enheten från följande supportwebbplats:
http://www.sony.eu/support
Besök webbplatsen och uppdatera den fasta
programvaran enligt anvisningarna.
 Om en flersessionsskiva inleds med en cd-dasession, identifieras den som en cd-da-skiva
och övriga sessioner spelas inte upp.
 Skivor som INTE kan spelas upp på systemet:
 cd-r/cd-rw-skivor med dålig inspelningskvalitet
 cd-r/cd-rw-skivor inspelade med inkompatibel
inspelningsenhet
 cd-r/cd-rw-skivor som har slutbehandlats
felaktigt
 cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade i annat
format än musik-cd-format eller mp3-format
enligt ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo
eller flersession
Försiktighetsåtgärder
 Låt enheten svalna före åtgärden, om bilen har
stått parkerad i direkt solljus.
 Lämna inte kvar frontpanelen eller ljudenheter
i bilen. De kan skadas på grund av hög
temperatur.
 Antennen fälls ut automatiskt.
Uppspelningsordning för ljudfiler
Mapp (album)
Ljudfil (spår)
Kondens
Om det uppstår kondens inuti enheten, ska du ta
ut skivan och låta enheten torka i cirka en timme.
I annat fall fungerar den inte korrekt.
Bibehålla hög ljudkvalitet
Spill inte vätska på enheten eller skivorna.
Anmärkningar om skivor
 Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller
värmekällor, till exempel varmluftsventiler. Lämna
dem inte i en bil som står parkerad i direkt solljus.
 Torka av skivorna från
mitten och utåt med en
rengöringsduk innan de
används. Använd inte
lösningsmedel som bensin,
thinner eller rengöringsmedel
som finns att köpa i handeln.
 Denna enhet är utformad för
att spela upp skivor som följer
cd-standarden (Compact Disc). DualDisc-skivor
och vissa musikskivor som kodats med tekniker
för upphovsrättsskydd överensstämmer inte
med cd-standarden (Compact Disc). Sådana
skivor är därför eventuellt inte kompatibla
med denna enhet.
 Skivor som INTE kan spelas upp på enheten:
 Skivor med etiketter, dekaler, tejp eller papper.
Sådana kan medföra felfunktion eller
förstöra skivan.
 Skivor utan standardformat (till exempel
fyrkantiga eller hjärt- eller stjärnformade).
Sådana kan skada enheten.
 Skivor med storleken 8 cm (3 1/4 tum).
Om iPod
 Enheten kan anslutas till följande iPod-modeller.
Uppdatera dina iPod-enheter till den senaste
programvaran före användning.
Kompatibla iPhone-/iPod-modeller
Kompatibel modell
Bluetooth®
USB
iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS

iPod touch
(femte generationen)


iPod touch
(fjärde generationen)


iPod touch
(tredje generationen)
20SV


iPhone 3G

Kompatibel modell
Bluetooth®
USB
iPod touch
(andra generationen)

iPod classic

iPod nano
(sjunde generationen)

iPod nano
(sjätte generationen)

iPod nano
(femte generationen)

iPod nano
(fjärde generationen)

iPod nano
(tredje generationen)

CD-spelare
Signal/brus-förhållande: 120 dB
Frekvensåtergivning: 10–20 000 Hz
Wow och flutter: Under mätbar gräns
Maximalt antal: (endast cd-r/cd-rw)
 mappar (album): 150 (inklusive rotmapp)
 filer (spår) och mappar: 300 (färre än 300 om
mapp-/filnamnen är långa)
 visningsbara tecken i fil-/mappnamn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Motsvarande kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
och AAC (.m4a)
USB-spelare
Specifikationer
Gränssnitt: USB (High-speed)
Maximal ström: 1 A
Maximalt antal identifierbara spår: 10 000
Motsvarande kodek:
MP3 (.mp3)
Bithastighet: 8–320 kbit/s (stöd för VBR
(variabel bithastighet))
Samplingsfrekvens: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighet: 32–192 kbit/s (stöd för VBR
(variabel bithastighet))
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bithastighet: 8–320 kbit/s
Samplingsfrekvens: 11,025–48 kHz
WAV (.wav)
Bitdjup: 16 bitar
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdjup: 16 bitar, 24 bitar
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Radio
Trådlös kommunikation
FM
Inställningsområde: 87,5–108,0 MHz
Antennanslutning:
Extern antennkontakt
Mellanfrekvens:
FM CCIR: -1 956,5 till -487,3 kHz och
+500,0 till +2 095,4 kHz
Känslighet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signal/brus-förhållande: 73 dB
Separation: 50 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning: 20–15 000 Hz
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH-standard version 3.0
Utmatning:
BLUETOOTH-standard effektklass 2
(max +4 dBm)
Största kommunikationsräckvidd:
Siktlinje cirka 10 m*1
Frekvensband:
2,4 GHz-band (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleringsmetod: FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Motsvarande kodek:
SBC (.sbc) och AAC (.m4a)
 ”Made for iPod” och ”Made for iPhone” innebär
att ett elektroniskt tillbehör har utformats
specifikt för anslutning till iPod respektive iPhone,
samt att produkten har certifierats av utvecklaren
för att uppfylla prestandakraven från Apple.
Apple kan inte hållas ansvarigt för enhetens
funktion eller uppfyllande av regulatoriska
säkerhetsstandarder. Obs! Om detta tillbehör
används tillsammans med iPod eller iPhone
kan det påverka trådlösa prestanda.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har
frågor om eller problem med enheten som inte
beskrivs i denna handbok.
MW/LW
Inställningsområde:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennanslutning:
Extern antennkontakt
Känslighet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
21SV
*1 Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer
som hinder mellan enheter, magnetfält runt en
mikrovågsugn, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens prestanda,
operativsystem, programvara och liknande.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler anger syftet med
BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.
Den här produkten skyddas av immateriell
egendomsrätt tillhörande Microsoft Corporation.
Användning eller distribution av sådan teknik
utanför produkten är inte tillåten utan licens från
Microsoft eller ett auktoriserat Microsoftdotterbolag.
Förstärkare
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA
och andra länder. App Store är ett tjänstemärke
som tillhör Apple Inc.
Utmatning: Högtalare
Högtalarimpedans: 4–8 ohm
Maximal uteffekt: 55 W × 4 (vid 4 ohm)
Allmänt
Utgångar:
Ljudutgång:
främre, bakre, sub
Utgång för antenn/förstärkare (REM OUT)
Ingångar:
Fjärrkontrollingång
Antenningång
MIC-ingång
AUX-ingång (stereominikontakt)
USB-port
Strömförsörjning: 12 V DC bilbatteri (minus (jord))
Nominell strömförbrukning: 10 A
Mått:
Cirka 178 × 100 × 178 mm (b/h/d)
Mått för montering:
Cirka 182 × 111 × 159 mm (b/h/d)
Vikt: Cirka 1,4 kg
Förpackningens innehåll:
Huvudenhet (1)
Mikrofon (1)
Delar för installation och anslutningar (1 sats)
Återförsäljaren kanske inte säljer alla tillbehör ovan.
Kontakta återförsäljaren för detaljerad information.
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
Upphovsrätt
Bluetooth®-ordmärket och logotyperna
är registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc., och all användning av dessa
logotyper av Sony Corporation sker under licens.
Övriga varumärken och märkesnamn tillhör
respektive ägare.
N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke
som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
Windows Media är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
22SV
Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och patent
licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.
Google, Google Play och Android är varumärken
som tillhör Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.org Foundation
Spridning och användning i källform och binär
form, med eller utan modifiering, är tillåten under
förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
 Spridning av källkoden måste innehålla det
ovanstående upphovsrättsmeddelandet, denna
lista över villkor och följande friskrivningsklausul.
 Spridning i binär form måste återge det
ovanstående upphovsrättsmeddelandet, denna
lista över villkor och följande friskrivningsklausul
i dokumentationen och/eller andra material som
medföljer vid distribueringen.
 Varken namnet Xiph.org Foundation eller
namnen på bidragsgivarna får användas för att
rekommendera eller marknadsföra produkter
härledda ur denna programvara utan uttrycklig
föregående skriftligt tillstånd.
PROGRAMVARAN LEVERERAS AV
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH MEDVERKANDE
I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH DESSA FRISKRIVER SIG
FRÅN ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA
SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN UTAN
BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT SYFTE. I INGA FALL SKA GRUNDARNA
ELLER DE MEDVERKANDE HÅLLAS ANSVARIGA
FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, TYPISKA
ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFANDE AV
ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; UTEBLIVEN
PRODUKTANVÄNDNING, DATAFÖRLUST ELLER
UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET)
OAVSETT ORSAK ELLER ANSVARSTEORI, OAVSETT
I KONTRAKTSFORM, STRIKT ANSVAR ELLER
KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER
I ÖVRIGT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR
ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA,
ÄVEN VID INFORMATION OM RISKEN FÖR
SÅDANA SKADOR.
Felsökning
Följande checklista kan hjälpa dig att åtgärda
eventuella problem med enheten.
Kontrollera anslutningen och bruksanvisningen
innan du går igenom checklistan.
Information om hur du använder säkringen och
avlägsnar enheten från instrumentpanelen finns
i ”Anslutning/installation” (sidan 27).
Besök supportwebbplatsen enligt uppgifterna på
baksidan om problemet kvarstår.
Allmänt
Inget eller för lågt ljud.
 Positionen för fader-kontrollen [FADER] har inte
ställts in för ett system med dubbla högtalare.
 Volymen på denna enhet och/eller den anslutna
enheten är mycket låg.
 Höj volymen på denna enhet och den anslutna
enheten.
Ingen ljudsignal.
 En förstärkare (tillval) är ansluten och den
inbyggda förstärkaren används inte.
Minnet har raderats.
 Återställningsknappen har tryckts in.
 Lagra i minnet på nytt.
 Strömkabeln eller batteriet har kopplats från eller
inte anslutits korrekt.
Lagrade kanaler och korrekt tid raderas.
Säkringen har gått.
Enheten avger brus när jag ändrar
tändningsläge.
 Ledarna är inte matchade på rätt sätt med bilens
kontakt för extern strömmatning.
Demoläget startar under uppspelning eller
mottagning.
 Demoläget startar om enheten inte används
under fem minuter när [DEMO-ON] är inställt.
 Ställ in [DEMO-OFF] (sidan 16).
Displayen släcks/tänds inte i teckenfönstret.
 Dimmern är inställd på [DIM-ON] (sidan 19).
 Displayen släcks när du håller OFF intryckt.
 Tryck på OFF på enheten tills displayen släcks.
Teckenfönstret/belysningen blinkar.
 Strömtillförseln är inte tillräcklig.
 Kontrollera att bilbatteriet förser enheten
med tillräckligt med ström. (Kravet på
strömförsörjning är 12 V DC.)
Funktionsknapparna fungerar inte.
Skivan matas inte ut.
 Anslutningen är inte korrekt.
 Kontrollera anslutningen på enheten.
Tryck på återställningsknappen (sidan 6)
om problemet kvarstår.
Innehållet i minnet raderas.
Återställ av säkerhetsskäl inte enheten under
pågående körning.
Radiomottagning
Kanaler tas inte emot.
Ljudet störs av brus.
 Anslutningen är inte korrekt.
 Kontrollera anslutningen av bilantennen.
 Om bilantennen inte fälls ut, bör du kontrollera
anslutningen av styrledaren till antennen.
Förinställd kanalsökning fungerar inte.
 Radiosignalen är för svag.
RDS
Sökningen (SEEK) startar efter några sekunders
lyssning.
 Kanalen är inte av TP-typ eller signalen är svag.
 Inaktivera TA (sidan 10).
Det hörs inga trafikmeddelanden.
 Aktivera TA (sidan 10).
 Kanalen sänder inga trafikmeddelanden trots att
den är en TP-kanal.
 Ställ in en annan kanal.
PTY visar [- - - - - - - -].
 Den aktuella kanalen är ingen RDS-kanal.
 RDS-data tas inte emot.
 Kanalen specificerar inte programtypen.
Programtjänstnamnet blinkar.
 Det finns ingen alternativ frekvens för den
aktuella kanalen.
 Tryck på SEEK +/– medan
programtjänstnamnet blinkar. [PI SEEK] visas
och enheten börjar söka efter en annan
frekvens med samma PI-data
(programidentifikation).
Cd-uppspelning
Skivan spelas inte upp.
 Skivan är trasig eller smutsig.
 Cd-r/cd-rw-skivor inte är avsedda för
ljuduppspelning (sidan 20).
23SV
MP3/WMA/AAC-filer kan inte spelas upp.
 Skivan är inte kompatibel med MP3/WMA/AACformatet eller versionen. För information om
uppspelningsbara skivor och format, besök
supportwebbplatsen enligt uppgifterna på
baksidan.
MP3/WMA/AAC-filer tar längre tid att spela upp
än andra filformat.
 Med följande skivor tar det längre tid innan
uppspelningen startar:
 skivor som är inspelade med komplicerad
trädstruktur
 skivor som är inspelade som flersession
 skivor på vilka data kan sparas
Ljudet hoppar.
 Skivan är trasig eller smutsig.
Uppspelning från USB-enhet
Det går inte att spela upp spår via en USB-hubb.
 Enheten känner inte igen USB-enheter via en
USB-hubb.
Det tar längre tid att spela upp från en
USB-enhet.
 USB-enheten innehåller filer med komplex
trädstruktur.
Ljudet hackar.
 Ljudet kan hacka vid hög bithastighet.
 DRM-filer (Digital Rights Management) kanske
inte går att spela upp i vissa situationer.
Det går inte att spela upp en ljudfil.
 USB-enheter som har formaterats med andra
filsystem än FAT16 eller FAT32 stöds inte.*
* Denna enhet har stöd för FAT16 och FAT32, men vissa
USB-enheter kanske inte har stöd för båda dessa FATsystem. Mer information finns i bruksanvisningen till
USB-enheten. Du kan också kontakta tillverkaren.
NFC-funktion
One touch-anslutning (NFC) fungerar inte.
 Om smarttelefonen inte svarar på tryck:
 Kontrollera att NFC-funktionen är påslagen
på smarttelefonen.
 Flytta N-Mark-delen på smarttelefonen
närmare N-Mark-delen på enheten.
 Ta ut smarttelefonen ur eventuellt fodral.
 Känsligheten vid NFC-mottagningen beror på
enheten.
Upprätta BLUETOOTH-anslutningen manuellt
om One touch-anslutning med smarttelefonen
misslyckas flera gånger.
24SV
BLUETOOTH-funktion
Den anslutande enheten kan inte identifiera
denna enhet.
 Ställ in denna enhet på viloläge för parkoppling
innan parkoppling sker.
 Denna enhet kan inte identifieras av en
annan enhet medan den är ansluten till
en BLUETOOTH-enhet.
 Koppla från den befintliga anslutningen och
sök efter denna enhet från en annan enhet.
 Ställ in utmatning av BLUETOOTH-signalen på
(sidan 8) efter genomförd parkoppling.
Det går inte att ansluta.
 Anslutningen styrs från ena sidan (denna enhet
eller BLUETOOTH-enheten), inte båda.
 Anslut till denna enhet från BLUETOOTHenheten, eller tvärtom.
Namnet på den anslutna enheten visas inte.
 Det kanske inte är möjligt att hämta namnet,
beroende på den andra enhetens status.
Det hörs ingen ringsignal.
 Justera volymen genom att vrida kontrollvredet
medan du tar emot ett samtal.
 Ringsignalen kanske inte kan avges korrekt,
beroende på den anslutande enheten.
 Ställ in [RINGTONE] på [1] (sidan 19).
 Fronthögtalarna är inte anslutna till enheten.
 Anslut fronthögtalarna till enheten.
Ringsignalen matas endast ut från
fronthögtalarna.
Motpartens röst hörs inte.
 Fronthögtalarna är inte anslutna till enheten.
 Anslut fronthögtalarna till enheten. Motpartens
röst matas endast ut från fronthögtalarna.
Motparten säger att volymen är för låg eller hög.
 Justera volymen på lämpligt sätt med hjälp av
mic gain-justering (sidan 14).
Eko eller brus hörs i telefonsamtal.
 Sänk volymen.
 Ställ in EC/NC-läge på [EC/NC-1] eller [EC/NC-2]
(sidan 14).
 Om annat bakgrundsljud än rösten
i telefonsamtalet är för högt, pröva att
dämpa ljudet.
Exempel: Stäng fönstret så att trafikljuden
dämpas. Vrid ned
luftkonditioneringsanläggningen.
Telefonen kopplas inte.
 När BLUETOOTH-ljud spelas upp, kopplas
telefonen inte trots att du trycker på CALL.
 Koppla från telefonen.
Ljudkvaliteten i telefonen är dålig.
 Dålig ljudkvalitet i telefonen orsakas av
mottagningsförhållandena för mobiltelefonen.
 Flytta bilen till en plats där du kan få en bättre
mobilsignal om mottagningen är dålig.
Volymen på den anslutna ljudenheten
är låg/hög.
 Volymnivån varierar beroende på ljudenheten.
 Justera volymen på den anslutna ljudenheten
eller denna enhet.
Ljudet hoppar under uppspelning från en
BLUETOOTH-ljudenhet.
 Minska avståndet mellan denna enhet och
BLUETOOTH-ljudenheten.
 Om BLUETOOTH-ljudenheten förvaras i ett fodral
som bryter signalen, ska du ta ut enheten ur
fodralet vid användning.
 Flera BLUETOOTH-enheter och andra enheter
som avger radiovågor används i närheten.
 Stäng av de andra enheterna.
 Öka avståndet till de andra enheterna.
 Uppspelningen stoppas tillfälligt när
anslutningen mellan denna enhet och
mobiltelefonen upprättas. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
Siri Eyes Free aktiveras inte.
 Utför handsfreeregistrering av en iPhone som har
stöd för Siri Eyes Free.
 Aktivera Siri-funktionen på iPhone.
 Koppla från BLUETOOTH-anslutningen mellan
iPhone och denna enhet, och anslut igen.
SongPal-funktion
Appnamnet motsvarar inte den faktiska appen
i SongPal.
 Starta appen igen från SongPal.
När jag kör SongPal via BLUETOOTH, växlar
teckenfönstret automatisk till [BT AUDIO].
 Appen SongPal eller BLUETOOTH-funktionen
slutar fungera.
 Kör appen igen.
Appen SongPal kopplas från automatiskt när
displayen ändras till [IPD].
 Appen SongPal på iPhone/iPod saknar stöd för
iPod-uppspelning.
 Ändra enhetens ljudkälla till en annan än [IPD]
och upprätta SongPal-anslutningen (sidan 14).
Fel-/informationsmeddelanden
Det går inte att manövrera den anslutna
BLUETOOTH-ljudenheten.
 Kontrollera att den anslutna BLUETOOTHljudenheten har stöd för AVRCP.
CD ERROR: Skivan kan inte spelas upp. Skivan
matas ut automatiskt.
 Rengör skivan och sätt i den på rätt sätt, och
kontrollera att skivan inte är tom eller skadad.
Vissa funktioner fungerar inte.
 Kontrollera att den anslutande enheten har stöd
för funktionen.
CD NO MUSIC: Det finns ingen uppspelningsbar fil.
Skivan matas ut automatiskt.
 Sätt i en skiva med uppspelningbara filer
(sidan 21).
Ett samtal besvaras oavsiktligt.
 Den anslutande telefonen är inställd på att
besvara samtal automatiskt.
Parkoppling misslyckades på grund av
överskriden tidsgräns.
 Tidsgränsen för parkoppling kan vara kort,
beroende på den anslutande enheten.
 Försök slutföra parkopplingen inom inställd tid.
BLUETOOTH-funktionen fungerar inte.
 Stäng av enheten genom att hålla OFF intryckt
i mer än två sekunder, och starta sedan
enheten igen.
Det hörs inget ljud i bilhögtalarna under ett
handsfreesamtal.
 Om ljudet inte matas ut från mobiltelefonen,
ska du ställa in den så att ljudet matas ut från
bilhögtalarna.
CD PUSH EJT: Skivan kunde inte matas ut korrekt.
 Tryck på  (mata ut).
HUB NO SUPRT: USB-hubbar stöds inte.
IPD STOP: iPod-uppspelning har avslutats.
 Starta uppspelningen från iPod/iPhone.
NO AF: Det finns inga alternativa frekvenser.
 Tryck på SEEK +/– medan programtjänstnamnet
blinkar. [PI SEEK] visas och enheten börjar söka
efter en annan frekvens med samma PI-data
(programidentifikation).
NO TP: Det finns inga trafikprogram.
 Enheten fortsätter att söka efter tillgängliga
TP-kanaler.
OVERLOAD: USB-enheten är överbelastad.
 Koppla från USB-enheten och tryck på SOURCE
för att välja en annan källa.
 USB-enheten är defekt eller en inkompatibel
enhet har anslutits.
25SV
READ: Enheten läser information.
 Vänta tills informationen har lästs in och
uppspelningen startar automatiskt. Detta
kan ta en stund beroende på filstrukturen.
För SongPal-funktion:
APP --------: Anslutning till appen är inte upprättad.
 Utför SongPal-anslutningen igen (sidan 14).
USB ERROR: USB-enheten kan inte spelas upp.
 Anslut USB-enheten igen.
APP DISCNCT: Appen har kopplats från.
 Utför SongPal-anslutningen (sidan 14).
USB NO DEV: USB-enheten är inte ansluten eller
kan inte identifieras.
 Kontrollera att USB-enheten eller USB-kabeln är
korrekt ansluten.
APP DISPLAY: En skärminställningsdisplay
i appen visas.
 Stäng skärminställningsdisplayen för att
kunna använda knapparna.
USB NO MUSIC: Det finns ingen
uppspelningsbar fil.
 Anslut en USB-enhet med uppspelningsbara filer
(sidan 21).
APP LIST: Innehållslistan i CD/USB/iPod visas.
 Stäng listan i appen för att kunna använda
knapparna.
USB NO SUPRT: USB-enheten är inkompatibel.
 Information om USB-enhetens kompatibilitet
finns på vår supportwebbplats (se webbadress
på baksidan).
eller
på skivan har nåtts.
: Början eller slutet
APP MENU: En inställningsdisplay i appen visas.
 Stäng inställningsdisplayen för att kunna
använda knapparna.
APP NO DEV: Enheten där appen är installerad
är inte ansluten eller kan inte identifieras.
 Upprätta BLUETOOTH-anslutning och
SongPal-anslutning igen (sidan 14).
För BLUETOOTH-funktion:
APP SOUND: En ljudinställningsdisplay
i appen visas.
 Stäng ljudinställningsdisplayen för att
kunna använda knapparna.
BT BUSY: BLUETOOTH-enheten är upptagen.
 Vänta en stund och försök igen.
OPEN APP: Appen SongPal körs inte.
 Starta appen.
ERROR: Den valda åtgärden kunde inte utföras.
 Vänta en stund och försök igen.
För rattfjärrkontroll:
: Tecknet kan inte visas.
NO DEV: BLUETOOTH-enheten är inte ansluten eller
kan inte identifieras.
 Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är ansluten
korrekt och att BLUETOOTH-anslutning är
upprättad med BLUETOOTH-enheten.
P EMPTY: Inga telefonnummer har lagrats.
UNKNOWN: Ett namn eller telefonnummer kan
inte visas.
WITHHELD: Telefonnumret döljs av motparten.
26SV
ERROR: Ett fel inträffade under
funktionsregistreringen.
 Registrera igen från den funktion där felet
inträffade (sidan 17).
TIMEOUT: Funktionsregistreringen misslyckades
på grund av att tidsgränsen överskreds.
 Försök slutföra registreringen medan [REGISTER]
blinkar (cirka sex sekunder) (sidan 17).
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om
problemet kvarstår.
Om du skickar in enheten för reparation på grund
av problem med uppspelning av cd-skivor, ska du
ta med skivan som användes då problemet
inträffade.
Anslutning/installation
Försiktighetsåtgärder
 Dra alla jordledare till en gemensam
jordningspunkt.
 Se till att ledarna inte är klämda under en skruv
eller har fastnat i rörliga delar (till exempel
stolsskenor).
 Stäng av tändningen innan du upprättar
anslutningar för att undvika kortslutning.
 Anslut strömledaren  till enheten och
högtalarna innan den ansluts till kontakten
för extern strömmatning.
 Var av säkerhetsskäl noga med att isolera öppna
ledare med eltejp.
Komponentlista inför
installation


×2


5 × högst 8 mm
×6


Försiktighetsåtgärder
 Välj installationsplats noga så att enheten inte
hindrar normal bilkörning.
 Undvik att installera enheten i områden som
utsätts för damm, smuts, hög vibration eller
hög temperatur, till exempel i direkt solljus
eller i närheten av värmeventiler.
 Använd endast de medföljande
monteringsfästena, så att installationen
blir säkert utförd.
Anmärkning om strömledaren (gul)
När du ansluter denna enhet i kombination med andra
stereokomponenter, måste amperetalet för bilkretsen
till vilken enheten är ansluten vara högre än det
sammanlagda amperetalet för delkomponenternas
säkringar.
Justra monteringsvinkeln
Justera monteringsvinkeln till mindre än 45°.

 Denna komponentlista inbegriper inte hela
innehållet i förpackningen.
 Fästet  monteras på enheten före leverans.
Innan du monterar enheten ska du använda
frigöringsnycklarna  för att avlägsna fästet 
från enheten. Mer information finns i ”Avlägsna
fästet” (sidan 30).
 Spara frigöringsnycklarna . De behövs för att
koppla loss enheten från bilen.
27SV
Anslutning
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Förstärkare*1
från trådansluten fjärrkontroll
(medföljer inte)*4

*2
Mer information finns
i ”Upprätta anslutningar”
(sidan 29).
Mer information finns i ”Diagram
över strömanslutning” (sidan 29).
*6 *7
från bilantenn*5
*1
*2
*3
*4
Medföljer inte
Högtalarimpedans: 4–8 Ω × 4
Sladd med RCA-stift (medföljer inte)
Använd en adapter för trådansluten fjärrkontroll
(medföljer inte) beroende på typen av bil.
*5 Använd en adapter (medföljer inte) om
antennkontakten inte passar, beroende
på typen av bil.
*6 Vare sig du använder mikrofonen eller inte, ska du
dra sladden på ett sådant sätt att den inte hindrar
körningen. Fäst sladden med en klämma eller
liknande om den installeras vid fötterna.
*7 Mer information om hur du installerar mikrofonen
finns i ”Installera mikrofonen” (sidan 30).
28SV
Anslutning till minne
Upprätta anslutningar
Om antennen saknar reläenhet, kan den skadas
om du ansluter enheten med medföljande
strömledare .
När den gula strömledaren är ansluten,
strömförsörjs minneskretsen utan avbrott
också när tändningen är avstängd.
Anslutning till högtalare
 Till bilens högtalarkontakt
 Stäng av enheten innan du ansluter högtalarna.
 Använd högtalare med 4–8 ohm impedans och
med tillräcklig högsta effekt för att undvika skada.
Diagram över strömanslutning
1
2
3
4
5
6
7
8
Bakre högtalare
(höger)

Lila

Lila/svartrandig
Fronthögtalare
(höger)

Grå

Grå/svartrandig
Fronthögtalare
(vänster)

Vit

Vit/svartrandig
Bakre högtalare
(vänster)

Grön

Grön/svartrandig
Kontrollera att kontakten för extern strömmatning
är ansluten och matcha anslutningen av ledarna på
rätt sätt beroende på bilen.
Kontakt för extern strömmatning
 Till bilens strömkontakt
Allmän anslutning
12
kontinuerlig
strömförsörjning
Gul
13
utgång för antenn/
förstärkare (REM OUT)
Blå/vitrandig
14
växlad strömförsörjning
Orange/vitrandig
till belysning
15
växlad strömförsörjning Röd
16
jord
Svart
Röd
Röd
Gul
Gul
12
kontinuerlig
strömförsörjning
15
växlad strömförsörjning Röd
Gul
När placeringen av de röda och gula
ledarna är omvänd
Röd
Röd
Gul
Gul
Enkel anslutning till subwoofer
Du kan använda en subwoofer utan förstärkare
när den är ansluten till en bakre högtalarkabel.
Fronthögtalare
12
växlad strömförsörjning Gul
15
kontinuerlig
strömförsörjning
Röd
Subwoofer
Obs!
 Bakre högtalarkablar måste förberedas i förväg.
 Använd en subwoofer med 4–8 ohm impedans och
med tillräcklig högsta effekt för att undvika skada.
29SV
När bilen saknar ACC-läge
Installation
Röd
Röd
Avlägsna fästet
Avlägsna fästet  innan du installerar enheten.
Gul
Gul
Matcha anslutningarna och växla strömledarna
korrekt, och anslut sedan enheten till bilens
strömkälla. Kontakta bilhandlaren om du har
frågor om eller problem med anslutningen av
enheten som inte beskrivs i denna handbok.
1
Sätt i båda frigöringsnycklarna  så att
de klickar till, och dra fästet  nedåt och
enheten uppåt för att separera dem.

Installera mikrofonen
Du måste installera mikrofonen  för att din röst
ska höras under handsfreesamtal.


Vänd haken inåt.
Montera enheten på
instrumentpanelen
För information om japanska bilar, se ”Montera
enheten på en japansk bil” (sidan 31).
Klämma (medföljer inte)
Montera enheten med medföljande fäste

Kontrollera före installation att hakarna på båda
sidorna av fästet  är böjda 3,5 mm inåt.
1
Placera fästet  i instrumentpanelen
och böj ut hakarna så att de sluter åt tätt.

Försiktighetsåtgärder
 Det är mycket farligt om sladden lindas runt
rattstången eller växelspaken. Var noga med
att förhindra att den eller andra delar hindrar
körningen.
 Om bilen är utrustad med airbag eller annan
stötdämpande utrustning, bör du kontakta
bilhandlaren eller butiken där du köpte denna
enhet före installationen.
Obs!
Rengör instrumentpanelen med en torr duk innan du
fäster den dubbelhäftande tejpen .
Använda den trådanslutna
fjärrkontrollen
1
Aktivera den trådanslutna fjärrkontrollen
genom att ställa in [STR CONTROL]
i [SET STEERING] på [PRESET] (sidan 17).
30SV
Större än
182 mm

Hake
Större än
111 mm
2
Montera enheten på fästet .
Återställa enheten
Mer information finns i ”Återställa enheten”
(sidan 6).
Byta säkring

Obs!
Om hakarna är raka eller böjda utåt, sätts enheten inte
på plats och kan fjädra ut.
Montera enheten på en japansk bil
Var noga med att byta ut den
säkring (10 A)
gamla säkringen mot en ny
med samma strömstyrka.
Om säkringen går, ska du
kontrollera strömanslutningen
och byta ut säkringen.
Om säkringen går igen efter att
den har bytts, kan det ha inträffat ett internt fel.
Kontakta i så fall närmaste Sony-återförsäljare.
Enheten kan inte installeras på vissa japanska
bilmodeller. Kontakta i så fall Sony-återförsäljaren.
till instrumentpanel/mittkonsol

Fäste
Befintliga delar som
medföljer bilen

Fäste
När du monterar enheten på de förinstallerade
fästena i bilen, ska du använda medföljande
skruvar  i motsvarande skruvhål på bilen:
T för TOYOTA, M för MITSUBISHI och N för NISSAN.
Obs!
Förhindra funktionsfel genom att installera enheten
endast med medföljande skruvar .
31SV
Български
С настоящето Sony Corporation декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten
ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει
ότι ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς
της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές
σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja, kad
ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na tejto webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte la
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Supportwebbplats
Besök webbplatsen nedan om du har frågor
eller vill läsa aktuell supportinformation
om produkten:
http://www.sony.eu/support
Registrera din produkt online på:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF