Sony | WX-XB100BT | Sony WX-XB100BT CD-receiver med BLUETOOTH® Bruksanvisning

4-692-908-22(1)
Bluetooth®
Audio System
Bluetooth® Lydsystem
Bluetooth® - äänijärjestelmä
Bluetooth® -lydanlegg
Bluetooth® - ljudanläggning
Hvis du vil annullere visning af demonstration (DEMO),
kan du se side 16.
Oplysninger om tilslutning/installation finder du på side 29.
Esittely (DEMO) -näytön sulkemisohjeet on annettu sivu 16.
Lisätietoja liitännöistä ja asennuksesta on sivu 29.
Hvis du vil avbryte demonstrasjonen (DEMO),
kan du se side 16.
For tilkobling/installasjon, se side 29.
För att avbryta demonstrationen (DEMO), se sidan 16.
För anslutning/installation, se sidan 29.
WX-XB100BT
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohje
FI
Bruksanvisning
NO
Bruksanvisning
SV
Af sikkerhedsårsager skal du sørge for at
installere denne enhed i instrumentbrættet i
bilen, da venstre side af enheden bliver varm
under brug.
Hvis du ønsker oplysninger, kan du se
"Tilslutning/installation" (side 29).
Fremstillet i Thailand
Egenskaber for laserdiode
 Emissionsvarighed: Kontinuerlig
 Laseroutput: Mindre end 53,3 μW
(Dette output er den målte værdi på en afstand af
200 mm fra objektivlinsernes overflade på den
optiske pickup-blok med 7 mm-blænde).
Driftsspændingen osv. er angivet på navnepladen i
bunden af kabinettet.
Sony Corporation erklærer hermed, at dette udstyr
er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EUoverensstemmelseserklæringen findes på følgende
internetadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Dette udstyr er beregnet til brug sammen med
de(n) godkendte softwareversion(er), der er angivet
i EU-overensstemmelseserklæringen.
Den software, der ligger på dette udstyr, er
verificeret til at overholde de nødvendige krav i
direktivet 2014/53 /EU.
Softwareversion: 1_
Softwareversionen kan kontrolleres i firmwarens
installationselement i den generelle
opsætningsmenu.
Meddelelse til kunderne: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr, som er
solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse for EU: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgien
Bortskaffelse af brugte batterier
og elektrisk og elektronisk udstyr
(gælder i EU og andre europæiske
lande med egne
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet, batteriet eller
emballagen betyder, at produktet og batteriet ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald. På nogle
batterier vises symbolet med et kemisk symbol. Det
kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb)
2DA
tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 %
kviksølv eller 0,004 % bly.
Ved at sikre, at sådanne produkter og batterier
bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige
negative konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering.
Genbrug af materialer er med til at bevare naturens
ressourcer.
I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelseseller dataintegritetsmæssige årsager kræver
permanent tilslutning til et indbygget batteri, må
det pågældende batteri kun udskiftes af en
kvalificeret tekniker. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet og elektriske og elektroniske
produkter må disse produkter kun afleveres på
dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter.
For alle andre batterier henvises der til afsnittet om,
hvordan batteriet tages ud af produktet på en
sikker måde. Indlever batteriet på en
deponeringsplads specielt indrettet til
genindvinding af brugte batterier.
Yderligere oplysninger om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet eller batteriet er købt.
Advarsel hvis din bils tænding ikke har en
ACC-position
Indstil AUTO OFF-funktionen (side 17). Enheden
slukkes fuldstændigt og automatisk efter den
angivne tid, efter enheden er slukket, hvilket
forhindrer afladning af batteriet. Hvis du ikke
indstiller AUTO OFF-funktionen, skal du trykke på
og holde OFF nede, indtil skærmen slukkes, hver
gang du slukker for tændingen.
Ansvarsfraskrivelse for tjenester, der tilbydes
af tredjeparter
Tjenester, der tilbydes af tredjeparter kan blive
ændret, suspenderet eller ophævet uden
forudgående varsel. Sony påtager sig intet ansvar i
denne slags situationer.
Vigtig bemærkning
Forsigtig
SONY KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER
HOLDES ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE,
FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, HERUNDER
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF INDTJENING, TAB
AF DATA, MANGLENDE ANVENDELSE AF
PRODUKTET ELLER NOGET TILKNYTTET UDSTYR,
NEDETID OG KØBERS TID MED RELATION TIL ELLER
SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE PRODUKT, DETS
HARDWARE OG/ELLER DETS SOFTWARE.
Dette produkt indeholder en radiosender.
I henhold til UNECE regulativ nr. 10 kan en
producent af motorkøretøjer stille særlige krav om
installation af radiosendere i motorkøretøjer.
Se i vejledningen til motorkøretøjet, eller kontakt
producenten af dit køretøj eller dennes forhandler,
før du installerer dette produkt i dit køretøj.
Nødopkald
Denne håndfri BLUETOOTH-enhed til bilen og den
elektroniske enhed, der er tilsluttet den håndfri
enhed, fungerer via radiosignaler, mobilnetværk og
faste linjer samt en brugerprogrammeret funktion,
der kan derfor ikke garanteres for tilslutning under
alle forhold.
Lad derfor være med udelukkende at forlade dig på
elektroniske enheder til vigtig kommunikation
(f.eks. medicinske nødssituationer).
Om BLUETOOTH-kommunikation
 Mikrobølger, der udsendes fra en BLUETOOTHenhed, kan påvirke funktionaliteten af medicinske
enheder. Sluk for denne enhed og andre
BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da de
kan forårsage en ulykke.
 på alle steder, hvor der kan være åben ild, på
hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på
benzinstationer
 i nærheden af automatiske døre eller
brandalarmer
 Denne enhed understøtter sikkerhedsfunktioner,
der overholder BLUETOOTH-standarden for at
levere en sikker trådløs tilslutning, når der
anvendes trådløs BLUETOOTH-teknologi, men
sikkerheden er muligvis ikke tilstrækkelig for
situationen. Vær forsigtig, når du kommunikerer
ved brug af trådløs BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtager os intet ansvar for lækage af
oplysninger under BLUETOOTH-kommunikation.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer i forbindelse med
enheden, som ikke er omtalt i denne vejledning.
3DA
Tilslutning/installation
Indholdsfortegnelse
Oversigt over dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kom godt i gang
Nulstilling af enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrol af batterispændingen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed . . . . . . . . .
Tilslutning af en USB-enhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning af en anden bærbar lydenhed . . . . . . .
6
6
7
7
9
9
Brug af radioen
Lytte til radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Brug af radiodatasystemet (RDS). . . . . . . . . . . . . . 10
Afspilning
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning fra en BLUETOOTH-enhed . . . . . . . . . .
Søgning og afspilning af numre . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
Håndfri opkald (kun via BLUETOOTH)
Modtage et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Foretage et opkald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tilgængelig betjening under opkald. . . . . . . . . . . 14
Nyttige funktioner
Sony | Music Center med iPhone/
Android-smartphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Brug af Siri Eyes Free. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Indstillinger
Annullering af DEMO-tilstanden . . . . . . . . . . . . . .
Grundlæggende indstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . .
Generel opsætning (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . .
Lydopsætning (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skærmopsætning (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-opsætning (BLUETOOTH) . . . . . . . . .
Sony | Music Center-opsætning (SONY APP) . . . .
16
16
16
17
19
19
20
Yderligere oplysninger
Opdatering af firmwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4DA
20
20
21
23
26
Advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over dele til installation. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
30
33
Vejledning i dele og knapper
Hovedenhed

(gennemse) (side 12)
Skift til gennemgangstilstand under afspilning.
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USBenhed i Android™-tilstand eller fra en iPod).
PTY (programtype)
Vælg PTY i RDS.
 SRC (kilde)
Tænd for strømmen.
Skift kilde.
OFF
Tryk på og hold knappen inde i 1 sekund for at
slukke for strømmen og få vist uret.
Tryk på og hold knappen inde i 2 sekunder for at
slukke for strømmen og skærmen.
 EXTRA BASS
Forstærker baslyden i synkronisering med
lydstyrkeniveauet. Tryk for at ændre EXTRA
BASS-indstillingen: [1], [2], [OFF].
 Diskindgang
 Skærmvindue
 USB-port
  (skub disk ud)

/
(SEEK –/+)
Stil automatisk ind på faste radiostationer. Tryk
på knappen, og hold den inde for manuel
indstilling.
/ (forrige/næste)
/ (hurtigt tilbage/frem)
 MODE (side 9, 14)
(tilbage)
Skift til forrige skærm.
 CALL
Skift til opkaldsmenuen. Modtag/afslut et
opkald.
Tryk på og hold knappen inde i mere end
2 sekunder for at skifte BLUETOOTH-signal.
 Modtager for fjernbetjeningen
 Nummerknapper (1 til 6)
Modtag lagrede radiostationer. Tryk på og hold
knappen inde for at gemme stationer.
ALBUM /
Spring over et album for en lydenhed. Tryk på
og hold knappen inde for at springe over flere
album i træk.
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USBenhed i Android-tilstand, eller fra en iPod).
5DA
(gentag)
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USBenhed i Android-tilstand).
Kom godt i gang
(shuffle)
(Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USBenhed i Android-tilstand).
Nulstilling af enheden
MIC (side 14)
Før du betjener enheden første gang, efter du har
udskiftet bilbatteriet eller ændret tilslutninger, skal
du nulstille enheden.
Tryk på nulstillingsknappen med spidsen af en pen
osv.
 (afspil/pause)
 Nulstillingsknap (side 6)
 Kontrolhjul
Drej det for at regulere lydstyrken.
PUSH ENTER
Åbn det valgte element.
Tryk på SRC, drej, og tryk derefter for at ændre
kilden (timeout i 2 sekunder).
MENU
Åbn opsætningsmenuen.
VOICE (side 14, 15, 16)
Tryk på og hold inde i mindst 2 sekunder for at
aktivere stemmeopkald, stemmegenkendelse
(kun Android-smartphone) eller Siri-funktionen
(kun iPhone).
N-Mark
Berør kontrolhjulet med en Androidsmartphone for at oprette en BLUETOOTHtilslutning.
Bemærk
Hvis du nulstiller enheden, slettes urindstillingen og
noget lagret indhold.
Indstilling af område/region
Efter nulstilling af enheden, vises skærmen med
indstillinger for område/region.
1
Området/regionen, der aktuelt er valgt, vises.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [EUROPE]
eller [RUSSIA], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [YES] eller
[NO], og tryk derefter på det.
 AUX-indgangsstik
 DSPL (skærm)
Tryk for at ændre skærmelementer.
Tryk på ENTER, mens [AREA] vises.
SCRL (rul)
Tryk på og hold knappen inde for at rulle til et
element på skærmen.
Hvis indstillingen for område/region ændres,
nulstilles enheden, og derefter vises uret.
Denne indstilling kan konfigureres i den generelle
opsætningsmenu (side 16).
Indstilling af uret
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [GENERAL], og tryk derefter på
det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [CLOCK
ADJ], og tryk derefter på det.
Timeindikatoren blinker.
3
Drej kontrolhjulet for at indstille time- og
minuttal.
Tryk på / (SEEK –/+) for at flytte den
digitale indikator.
4
Tryk på MENU efter indstilling af
minutter.
Opsætningen er udført, og uret starter.
Vise uret
Tryk på DSPL.
6DA
Kontrol af batterispændingen
Du kan få oplyst den aktuelle batterispænding.
(Ikke tilgængelig, mens kilden er deaktiveret, og
uret vises).
1
Tryk på DSPL gentagne gange, indtil
skærmvinduet for batterispænding
vises.
Forberedelse af en BLUETOOTHenhed
Du kan lytte til musik eller udføre håndfri opkald
afhængigt af den BLUETOOTH-kompatible enhed,
f.eks. en smartphone, mobiltelefon eller en
lydenhed (herefter kaldet "BLUETOOTH-enhed",
hvis ikke andet er angivet). Hvis du ønsker flere
oplysninger om tilslutning, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med enheden.
Før du tilslutter enheden, skal du skrue ned for
lydstyrken på enheden. Eller høres der en høj lyd.
Tilslutning af en smartphone med one
touch (NFC)
Når du lader kontrolhjulet på enheden berøre en
NFC*-kompatibel smartphone, tilknyttes enheden
og tilsluttes automatisk til smartphonen.
* NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der
aktiverer kortrækkende, trådløs kommunikation
mellem forskellige digitale enheder, f.eks.
mobiltelefoner og IC-tags. Takket være NFCfunktionen, kan der nemt opnås datakommunikation
ved blot at berøre det relevante symbol eller den
angivne placering på NFC-kompatible enheder.
Afbryde med One touch
Lad N-Mark på smartphonen berøre N-Mark-delen
på enheden igen.
Bemærkninger
 Når du opretter tilslutningen, skal du være lidt
forsigtig, så du ikke ridser smartphonen.
 One touch-tilslutning er ikke mulig, hvis enheden
allerede er tilsluttet til to NFC-kompatible enheder.
I denne situation skal du frakoble en af enhederne
og oprette tilslutning til smartphonen igen.
Tilknytning og tilslutning til en
BLUETOOTH-enhed
Når du første gang tilslutter en BLUETOOTH-enhed,
kræves der gensidig registrering (kaldes
"tilknytning"). Tilknytning sætter denne enhed og
andre enheder i stand til at genkende hinanden.
Denne enhed kan tilsluttes til to BLUETOOTHenheder (to mobiltelefoner eller en mobiltelefon og
en lydenhed).
1
Placer BLUETOOTH-enheden inden for
1 meter fra enheden.
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [BLUETOOTH], og tryk derefter på
det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [PAIRING],
og tryk derefter på det.
4
Drej kontrolhjulet for at vælge [DEVICE 1]
eller [DEVICE 2]*, og tryk derefter på det.
blinker, mens enheden tilknyttes i
standbytilstand.
For en smartphone med Android OS 4.0 eller
tidligere installeret skal du downloade appen "NFC
Easy Connect", der kan downloades fra Google
Play™. Appen kan muligvis ikke downloades i alle
lande/områder.
1
Aktiver NFC-funktionen på smartphonen.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med
smartphonen.
2
Lad N-Mark på smartphonen berøre
N-Mark-delen på enheden.
* [DEVICE 1] eller [DEVICE 2] vil blive ændret til den
tilknyttede enheds navn, når tilknytning er
fuldført.
5
Udfør tilknytning på BLUETOOTHenheden, så den registrerer denne
enhed.
6
Vælg [WX-XB100BT], som vises på
skærmen på BLUETOOTH-enheden.
Hvis navnet på din model ikke vises, skal du
gentage fra trin 2.
WX-XB100BT
Kontroller, at
lyser på enhedens skærm.
7DA
7
Hvis der kræves en adgangskode* på
BLUETOOTH-enheden, skal du indtaste
[0000].
Ikoner på skærmen:
Lyser, når håndfri opkald er tilgængeligt
ved at aktivere HFP'en (håndfri profil).
* Adgangskoden kan afhængigt af enhed være
betegnet som "Passkode", "PIN-kode", "PINnummer" eller "Passord" osv.
Tilslutte den sidst tilsluttede enhed fra
denne enhed
Indtast adgangskoden
[0000]
Når der er oprettet tilknytning, forbliver
8
tændt.
Vælg denne enhed på BLUETOOTHenheden for at oprette BLUETOOTHtilslutningen.
eller
lyder, når tilslutningen er oprettet.
Bemærk
Denne enhed kan ikke registreres fra andre enheder,
når den tilsluttes en BLUETOOTH-enhed. Hvis du vil
aktivere registrering, skal du skifte til
tilknytningstilstand og søge efter denne enhed fra en
anden enhed.
Starte afspilning
Du finder flere oplysninger i "Afspilning fra en
BLUETOOTH-enhed" (side 11).
Afbryde forbindelsen til den tilknyttede
enhed
Udfør trin 2 til 4 for at afbryde forbindelsen, efter at
have tilknyttet denne enhed og BLUETOOTHenheden.
Tilslutning med en tilknyttet
BLUETOOTH-enhed
Hvis du vil bruge en tilknyttet enhed, kræves der
tilslutning til denne enhed. Nogle tilknyttede
enheder tilsluttes automatisk.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [BLUETOOTH], og tryk derefter på
det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [BT
SIGNAL], og tryk derefter på det.
Kontroller, at
Aktiver BLUETOOTH-funktionen i
BLUETOOTH-enheden.
4
Tilslut BLUETOOTH-enheden til denne
enhed.
8DA
Aktiver BLUETOOTH-funktionen i BLUETOOTHenheden.
Tryk på SRC for at vælge [BT AUDIO] for at oprette
forbindelse med lydenheden, og tryk derefter på
 (afspil/pause).
Tryk på CALL, hvis du vil oprette tilslutning til
mobiltelefonen.
Bemærk
Under streaming af BLUETOOTH-lyd kan du ikke oprette
tilslutning fra denne enhed til mobiltelefonen. Opret i
stedet for tilslutning fra mobiltelefonen til denne
enhed.
Tip
Med BLUETOOTH-signalet tændt: Når tændingen
aktiveres igen, genopretter denne enhed automatisk
tilslutning til den sidst tilsluttede mobiltelefon.
Installere mikrofonen
Du finder flere oplysninger i "Installation af
mikrofonen" (side 32).
Tilslutning med en iPhone/iPod
(automatisk BLUETOOTH-tilknytning)
Når der tilsluttes en iPhone/iPod med iOS5 eller
senere til USB-porten, tilknyttes enheden og
tilsluttes automatisk til din iPhone/iPod.
Hvis du vil aktivere automatisk BLUETOOTHtilknytning, skal du sørge for, at [AUTO PAIR] i
[BLUETOOTH] er indstillet til [ON] (side 20).
1
Aktiver BLUETOOTH-funktionen på din
iPhone/iPod.
2
Tilslut en iPhone/iPod til USB-porten.
lyder.
3
eller
Lyser, når der kan afspilles på
lydenheden ved at aktivere A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
lyser.
Kontroller, at
lyser på enhedens skærm.
Bemærkninger
 Der kan ikke foretages automatisk BLUETOOTHtilknytning, hvis enheden allerede er tilsluttet to
BLUETOOTH-enheder. I denne situation skal du
frakoble en af enhederne og oprette tilslutning til din
iPhone/iPod igen.
 Hvis der ikke er oprettet automatisk BLUETOOTHtilknytning, kan du se "Forberedelse af en BLUETOOTH
-enhed", hvis du ønsker yderligere oplysninger
(side 7).
Tilslutning af en USB-enhed
1
2
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut USB-enheden til enheden.
Hvis du vil tilslutte en iPod/iPhone, skal du
bruge USB-tilslutningskablet til iPod (medfølger
ikke).
Brug af radioen
Brug af radioen
Hvis du vil lytte til radioen, skal du trykke på SRC for
at vælge [TUNER].
Automatisk lagring (BTM)
1
Tryk på MODE for at skifte bånd (FM1,
FM2, FM3, MW eller LW).
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [GENERAL], og tryk derefter på
det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [BTM], og
tryk derefter på det.
Enheden lagrer stationer i frekvensrækkefølgen
på nummertasterne.
Indstilling
Tilslutning af en anden bærbar
lydenhed
1
2
3
1
Tryk på MODE for at skifte bånd (FM1,
FM2, FM3, MW eller LW).
2
Udfør indstillingen.
Indstille manuelt
Tryk på og hold / (SEEK –/+) inde for at
finde den omtrentlige frekvens, og tryk derefter
på / (SEEK –/+) flere gange for at
finjustere den ønskede frekvens.
Sluk for den bærbare lydenhed.
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Indstille automatisk
Tryk på / (SEEK –/+).
Scanningen stopper, når enheden finder en
station.
Tilslut den bærbare lydenhed til AUXindgangsstikket (stereoministik) på
denne enhed med et tilslutningskabel
(medfølger ikke*).
* Sørg for at bruge et lige stik.
Lagring manuelt
1
Når du modtager den station, du vil
lagre, skal du trykke på og holde en
nummerknap (1 til 6) inde, indtil der vises
[MEMORY].
Modtagelse af lagrede radiostationer
4
Tryk på SRC for at vælge [AUX].
Matche lydstyrken på den tilsluttede enhed
med andre kilder
1
Vælg båndet, og tryk derefter på en
nummerknap (1 til 6).
Start afspilning fra den bærbare lydenhed ved en
moderat lydstyrke, og indstil din sædvanlige
lyttelydstyrke på enheden.
Tryk på MENU, og vælg derefter [SOUND]  [AUX
VOLUME] (side 19).
9DA
Brug af radiodatasystemet (RDS)
Indstilling af alternative frekvenser (AF)
og trafikmeddelelser (TA)
AF søger kontinuerligt efter den station med det
stærkeste signal i et netværk, og TA viser aktuelle
trafikoplysninger eller trafikprogrammer (TP), hvis
de modtages.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [GENERAL], og tryk derefter på
det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [AF/TA],
og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF],
og tryk derefter på det.
Lagre RDS-stationer med AF- og TAindstillingen
Du kan forudindstille RDS-stationer sammen med
en AF/TA-indstilling. Indstil AF/TA, og gem derefter
stationen med BTM eller manuelt. Hvis du
forudindstiller manuelt, kan du også forudindstille
stationer, der ikke er RDS-stationer.
Modtage nødmeddelelser
Når AF eller TA er aktiveret, vil nødmeddelelser
automatisk afbryde den valgte kilde.
Sådan justeres lydstyrkeniveauet under en
trafikmeddelelse
Lydstyrkeniveauet lagres i hukommelsen til
efterfølgende trafikmeddelelser uafhængigt af det
normale lydstyrkeniveau.
Bevare et regionalt program (REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funktionerne er aktiveret,
skiftes der ikke til en anden regional station med en
stærkere frekvens. Hvis du forlader dette regionale
programs modtagelsesområde, skal du indstille
[REGIONAL] i [GENERAL] til [REG-OFF] under FMmodtagelse (side 17).
Denne funktion fungerer ikke i Storbritannien og i
nogle andre områder.
Local Link-funktion (kun Storbritannien)
Med denne funktion kan du vælge andre lokale
stationer i området, selv hvis de ikke er lagret på
dine nummerknapper.
Tryk under FM-modtagelse på en nummerknap (1 til
6), hvor der er gemt en lokal station. Tryk inden for
5 sekunder igen på en nummerknap for den lokale
station. Gentag denne procedure, indtil den lokale
station modtages.
10DA
Valg af programtyper (PTY)
1
2
Tryk på PTY under FM-modtagelse.
Drej kontrolhjulet, indtil den ønskede
programtype vises. Tryk derefter på den.
Enheden starter med at søge efter en station,
der udsender den valgte programtype.
Programtype
NEWS (nyheder), AFFAIRS (offentlige sager), INFO
(oplysninger), SPORT (sport), EDUCATE
(uddannelse), DRAMA (drama), CULTURE (kultur),
SCIENCE (videnskab), VARIED (forskelligt), POP M
(popmusik), ROCK M (rockmusik), EASY M
(populær, LIGHT M (let klassisk musik), CLASSICS
(seriøs klassisk musik), OTHER M (anden musik),
WEATHER (vejret), FINANCE (økonomi), CHILDREN
(børneprogram), SOCIAL A (sociale sager),
RELIGION (religion), PHONE IN (ring ind), TRAVEL
(rejse), LEISURE (fritid), JAZZ (jazzmusik), COUNTRY
(countrymusik), NATION M (national musik),
OLDIES (oldies-musik), FOLK M (folkemusik),
DOCUMENT (dokumentar)
Indstilling af uret (clock time - CT)
CT-dataene fra RDS-transmissionen indstiller uret.
1
Indstil [CT] i [GENERAL] til [CT-ON]
(side 17).
Afspilning
Afspilning af en disk
1
Før du opretter tilslutning, skal du vælge USBtilstanden (Android-tilstand eller MSC/MTPtilstand) afhængig af USB-enheden (side 17).
1
Tilslut en USB-enhed til USB-porten
(side 9).
Afspilning starter.
Hvis der allerede er en enhed tilsluttet, kan du
starte afspilning ved at trykke på SRC for at
vælge [USB] (der vises [IPOD] på skærmen, når
iPod'en genkendes).
Isæt disken (denne side opad).
2
Juster lydstyrken på denne enhed.
Stoppe afspilning
Tryk på og hold OFF inde i 1 sekund.
Fjerne enheden
Stop afspilning, og fjern derefter enheden.
Afspilning starter automatisk.
Afspilning af en USB-enhed
I denne vejledning bruges "iPod" som en generel
henvisning til iPod-funktioner på en iPod og en
iPhone, medmindre andet er angivet i teksten eller
illustrationerne.
Advarsel for iPhone
Når du tilslutter en iPhone via USB, styres opkaldets
lydstyrke af iPhonen, ikke af enheden. Skru ikke
utilsigtet op for lydstyrken på enheden under et
opkald, da en pludselig høj lyd kan resultere i, at
opkaldet afbrydes.
Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
iPod, under "Om iPod" (side 21), eller du kan besøge
supportwebstedet, der er nævnt på bagsiden.
Afspilning fra en BLUETOOTHenhed
USB-enheder af typen AOA (Android Open
Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) og MTP
(Media Transfer Protocol)*, som er kompatible med
USB-standarden kan bruges. Afhængigt af USBenheden kan Android- eller MSC/MTP-tilstand
vælges på enheden.
Nogle digitale medieafspillere eller Android
smartphones kan kræve indstilling til MTP-tilstand.
Du kan afspille indhold på en tilsluttet enhed, der
understøtter BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
* f.eks. et USB-flashdrev, en digital medieafspiller,
Android-smartphone
1
Bemærkninger
 Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
USB-enhed på supportwebstedet, der er nævnt på
bagsiden.
 Smartphones med Android OS 4.1 eller nyere
installeret understøtter Android Open Accessory 2.0
(AOA 2.0). Men nogle smartphones understøtter
muligvis ikke AOA 2.0 fuldt ud, selv hvis Android OS
4.1 eller nyere er installeret.
Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
Android-smartphone på supportwebstedet, der er
nævnt på bagsiden.
 Afspilning af følgende filer understøttes ikke.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 copyrightbeskyttede filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 Multikanals lydfiler
MP3/WMA/AAC:
 lossless-komprimerede filer
WAV:
 Multikanals lydfiler
Opret BLUETOOTH-forbindelse med
lydenheden (side 7)
Vælg lydenheden ved at trykke på MENU, og
vælg derefter [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(side 19).
2
3
Tryk på SRC for at vælge [BT AUDIO].
4
Juster lydstyrken på denne enhed.
Betjen lydenheden for at starte
afspilning.
Bemærkninger
 Afhængig af lydenheden kan det forekomme, at
oplysninger som f.eks. titel, nummer/tid og
afspilningsstatus ikke vises på denne enhed.
 Selv hvis kilden ændres på denne enhed, stopper
afspilning af lydenheden ikke.
 Der vises ikke [BT AUDIO] på skærmen, når
programmet "Sony | Music Center" køres via
BLUETOOTH-funktionen.
11DA
Matche lydstyrken på BLUETOOTH-enheden
med andre kilder
Start afspilning fra BLUETOOTH-lydenheden ved en
moderat lydstyrke, og indstil din sædvanlige
lyttelydstyrke på enheden.
Tryk på MENU, og vælg derefter [SOUND]  [BTA
VOLUME] (side 19).
Søgning efter og afspilning af
numre
Gentaget afspilning og vilkårlig
afspilning
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USB-enhed i
Android-tilstand.
1
Tryk på
(gentag) eller
(shuffle)
flere gange under afspilning for at vælge
den ønskede afspilningstilstand.
Det kan tage lidt tid at starte afspilning i den
valgte afspilningstilstand.
De tilgængelige afspilningstilstande varierer,
afhængigt af den valgte lydkilde.
Søgning efter et nummer efter navn
(Quick-BrowZer™)
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USB-enhed i
Android-tilstand, eller fra en iPod.
1
Under afspilning af CD, USB eller BT
AUDIO*1 skal du trykke på
(gennemse)*2 for at få vist listen over
søgekategorier.
Tryk på
(tilbage) flere gange, når
nummerlisten vises, for at få vist den ønskede
søgekategori.
*1 Kun tilgængelig for lydenheder, der understøtter
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
eller nyere.
*2 Tryk på
(gennemse) under USB-afspilning i
mindst 2 sekunder for at vende direkte tilbage til
starten af kategorilisten.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge den
ønskede søgekategori, og tryk derefter
på det for at bekræfte.
3
Gentag trin 2 for at søge efter det
ønskede nummer.
Afspilning starter.
Afslutte Quick-BrowZer-tilstand
Tryk på
12DA
(gennemse).
Søgning ved at hoppe mellem numre
(Jump-tilstand)
Ikke tilgængelig, når der er tilsluttet en USB-enhed i
Android-tilstand, eller fra en iPod.
1
2
3
Tryk på
(gennemse).
Tryk på  (SEEK +).
Drej kontrolhjulet for at vælge
nummeret.
Listen hopper i trin på 10 % af det samlede antal
numre.
4
Tryk på ENTER for at vende tilbage til
Quick-BrowZer-tilstand.
Det valgte nummer vises.
5
Drej kontrolhjulet for at vælge det
ønskede nummer, og tryk derefter på
det.
Afspilning starter.
5
Håndfri opkald (kun via BLUETOOTH)
Drej kontrolhjulet for at vælge et
nummer på listen over numre, og tryk
derefter på det.
Opkaldet starter.
Hvis du vil bruge en mobiltelefon, skal du tilslutte
den til denne enhed. Du kan tilslutte to
mobiltelefoner til enheden. Du finder flere
oplysninger i "Forberedelse af en BLUETOOTHenhed" (side 7).
Fra opkaldshistorikken
1
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for at
vælge en telefon og derefter trykke på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [RECENT
CALL], og tryk derefter på det.
Der vises en liste med opkaldshistorik.
Modtagelse af et opkald
1
3
Tryk på CALL, når der modtages et
opkald med en ringetone.
Drej kontrolhjulet for at vælge et navn
eller et telefonnummer i
opkaldshistorikken, og tryk derefter på
det.
Opkaldet starter.
Opkaldet starter.
Bemærk
Ringetonen og talerens stemme udsendes kun gennem
fronthøjttalerne.
Afvise et opkald
Efter indtastning af telefonnummer
1
Afslutte opkaldet
Tryk på CALL igen.
Foretage et opkald
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [DIAL
NUMBER], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at indtaste
telefonnummeret og vælge [ ]
(mellemrum), og tryk derefter på
ENTER*.
Du kan foretage et opkald fra telefonbogen eller fra
opkaldshistorikken, når der er tilsluttet en
mobiltelefon, der understøtter PBAP (Phone Book
Access Profile)
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til enheden,
skal du vælge den ene telefon.
Fra telefonbogen
1
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for at
vælge en telefon og derefter trykke på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [PHONE
BOOK], og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge et
forbogstav på listen over forbogstaver,
og tryk derefter på det.
4
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for at
vælge en telefon og derefter trykke på det.
Tryk på og hold OFF inde i 1 sekund.
Opkaldet starter.
* Tryk på / (SEEK –/+) for at flytte den
digitale indikator.
Bemærk
Der vises [_] i stedet for [#] på skærmen.
Ved genopkald
1
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for at
vælge en telefon og derefter trykke på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [REDIAL],
og tryk derefter på det.
Opkaldet starter.
Drej kontrolhjulet for at vælge et navn på
listen over navne, og tryk derefter på
det.
13DA
Via stemmetags
Du kan foretage et opkald ved at sige et
stemmetag, der er lagret i en tilsluttet mobiltelefon,
der har en stemmeopkaldsfunktion.
1
Tryk på CALL.
Når der er to mobiltelefoner tilsluttet til
enheden, skal du dreje kontrolhjulet for at
vælge en telefon og derefter trykke på det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [VOICE
DIAL], og tryk derefter på det.
Eller tryk på, og hold VOICE nede på enheden i
mindst 2 sekunder.
3
Sig det stemmetag, der er lagret i
mobiltelefonen.
Din stemme gentages, og opkaldet foretages.
Afbryde stemmeopkald
Tryk på VOICE.
Tilgængelig betjening under
opkald
Justere lydstyrke på ringetonen
Drej kontrolhjulet, mens du modtager et opkald.
Justere talerens lydstyrke.
Drej kontrolhjulet under et opkald.
Justere lydstyrken for den anden part
(justering af mikrofonforstærkning)
Nyttige funktioner
Sony | Music Center med
iPhone/Android-smartphone
Den seneste version af programmet "Sony | Music
Center" skal downloades fra App Store, hvis du
bruger en iPhone, eller fra Google Play, hvis du
bruger en Android-smartphone.
Bemærkninger
 Af sikkerhedshensyn skal du overholde de lokale
trafiklove og regulativer og ikke bruge programmet,
mens du kører.
 "Sony | Music Center" er en app til styring af
forskellige Sony-lydenheder, som er kompatible med
"Sony | Music Center", med din iPhone/Androidsmartphone.
 Hvad du kan betjene med "Sony | Music Center"
varierer afhængigt af den tilsluttede enhed.
 Hvis du vil bruge "Sony | Music Center"-funktioner,
kan du se detaljerne på din iPhone/Androidsmartphone.
 Du kan få yderligere oplysninger om "Sony |
Music Center" ved at besøge følgende URL:
http://www.sony.net/smcqa/
 Besøg nedenstående websted, og kontroller de
kompatible iPhone/Android-smartphonemodeller.
Til iPhone: Besøg App Store
Til Android-smartphone: Besøg Google Play
Oprettelse af Sony | Music Centertilslutning
1
Tryk på MIC.
Justerbare lydstyrkeniveauer: [MIC-LOW], [MICMID], [MIC-HI].
Reducere ekko og støj (ekko-/
støjreduceringstilstand)
Tryk på og MIC inde.
Tilgængelig tilstand: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Vælg lydenheden ved at trykke på MENU, og
vælg derefter [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(side 19).
2
3
Start programmet "Sony | Music Center".
4
Drej kontrolhjulet for at vælge
[CONNECT], og tryk derefter på det.
Skifte mellem håndfri og håndholdt tilstand
Tryk på MODE under et opkald for at skifte
opkaldets lyd mellem enheden og en mobiltelefon.
Bemærk
Afhængig af mobiltelefonen vil denne handling
muligvis ikke være tilgængelig.
Opret BLUETOOTH-tilslutningen med
iPhone/Android-smartphonen (side 7).
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [SONY APP], og tryk derefter på
det.
Tilslutning til iPhone/Android-smartphonen
starter.
Hvis du ønsker oplysninger om betjening via
iPhone/Android-smartphonen, kan du se i
hjælpen til programmet.
Hvis enhedsnummeret vises
Kontroller, at nummeret vises (f.eks. 123456), og
vælg derefter [Yes] (Ja) på iPhone/Androidsmartphonen.
14DA
Afslutte tilslutningen
1
2
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at vælge [SONY
APP], og tryk derefter på det.
Drej kontrolhjulet for at vælge [CONNECT], og tryk
derefter på det.
Valg af kilden eller programmet
Du kan vælge den ønskede kilde eller det ønskede
program på iPhone/Android-smartphonen.
Vælge kilden
Tryk på SRC flere gange. Du kan også trykke på SRC,
dreje kontrolhjulet for at vælge den ønskede kilde
og derefter trykke på ENTER
Se kildelisten
Tryk på SRC.
Meddelelser om forskellige oplysninger
via stemmeguide (kun Androidsmartphone)
Når der modtages SMS-, Twitter/Facebook/
Calendar-beskeder osv., annonceres de automatisk
via bilhøjttalerne.
Du finder flere oplysninger om indstillinger i
hjælpen til programmet.
Aktivering stemmegenkendelse
(kun Android-smartphone)
Ved at registrere programmer kan du styre et
program med stemmekommandoer. Du finder flere
oplysninger hjælpen til programmet.
Aktivere stemmegenkendelse
1
2
Tryk på, og hold VOICE inde for at aktivere
stemmegenkendelse.
Sig den ønskede stemmekommando ind i
mikrofonen, når der vises [Say Source or App] (Sig
kilde eller app) på Android-smartphonen.
Bemærkninger
 Stemmegenkendelse er muligvis ikke tilgængelig i
alle situationer.
 Stemmegenkendelse fungerer måske ikke korrekt.
Dette afhænger af ydelsen på den tilsluttede
Android-smartphone.
 Brug funktionen under forhold, hvor støj, f.eks.
motorstøj er minimeret under stemmegenkendelse.
Besvarelse af en SMS-meddelelse (kun
Android-smartphone)
Du kan besvare en meddelelse med
stemmegenkendelse.
1
2
3
Aktiver stemmegenkendelse, og sig "Reply" (Svar).
Skærmen til angivelse af meddelelsen vises i "Sony |
Music Center"-programmet.
Angiv en svarmeddelelse med
stemmegenkendelse.
Listen over meddelelseskandidater vises i "Sony |
Music Center"-programmet.
Drej kontrolhjulet for at vælge den ønskede
meddelelse, og tryk derefter på det.
Meddelelsen sendes.
Angivelse af lyd og skærmindstillinger
Du kan justere indstillingerne med relation til lyd og
skærm via iPhone/Android-smartphonen.
Du finder flere oplysninger om indstillinger i
hjælpen til programmet.
15DA
Brug af Siri Eyes Free
Siri Eyes Free giver dig mulighed for at bruge en
iPhone håndfri ved blot at tale ind i mikrofonen.
Denne funktion kræver, at du tilslutter en iPhone til
enheden via BLUETOOTH. Tilgængelighed er
begrænset til iPhone 4s eller nyere. Sørg for, at din
iPhone kører med den nyeste iOS-version.
Du skal gennemføre BLUETOOTH-registrering og
tilslutningskonfiguration for din iPhone med denne
enhed i forvejen. Du finder flere oplysninger i
"Forberedelse af en BLUETOOTH-enhed" (side 7).
Vælg iPhone ved at trykke på MENU, og vælg
derefter [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV] (side 19).
1
Aktiver Siri-funktionen på din iPhone.
Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se den
betjeningsvejledning, der fulgte med din
iPhone.
2
Indstillinger
Annullering af DEMOtilstanden
Du kan annullere den demonstrationsskærm, der
vises, når kilden er slukket, og uret vises.
1
Tryk på MENU, drej kontrolhjulet for at
vælge [GENERAL], og tryk derefter på
det.
2
Drej kontrolhjulet for at vælge [DEMO],
og tryk derefter på det.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge [DEMOOFF], og tryk derefter på det.
Indstillingen er udført.
Tryk på, og hold VOICE nede på enheden
i mindst 2 sekunder.
4
3
Tal ind i mikrofonen, når iPhonen har
bippet.
iPhonen bipper igen, og derefter begynder Siri
at reagere.
Deaktivere Siri Eyes Free
Tryk på VOICE.
Bemærkninger
 iPhone genkender muligvis ikke din stemme. Dette
afhænger af brugsforholdene. (Hvis du f.eks. er i en
kørende bil).
 Siri Eyes Free fungerer måske ikke korrekt, eller
svartiden kan være forsinket på steder, hvor det er
vanskeligt at modtage iPhone-signaler.
 Afhængig af anvendelsesforholdene fungerer Siri
Eyes Free måske ikke korrekt eller kan afsluttes.
 Hvis du afspiller et nummer med en iPhone via
BLUETOOTH-lydtilslutningen, og nummeret starter
afspilning via BLUETOOTH, afslutter Siri Eyes Freefunktionen automatisk, og enheden skifter til
BLUETOOTH-lydkilden.
 Når Siri Eyes Free er aktiveret under afspilning af lyd,
kan enheden skifte til BLUETOOTH-lydkilden, selv hvis
du ikke angiver et nummer, der skal afspilles.
 Ved tilslutning af iPhonen til USB-porten fungerer Siri
Eyes Free måske ikke korrekt eller kan afsluttes.
 Aktiver ikke Siri på iPhonen, når du tilslutter iPhonen
til enheden via USB. Siri Eyes Free fungerer måske ikke
korrekt eller kan afsluttes
 Der er ingen lyd, når Siri Eyes Free er aktiveret.
Tryk to gange på
(tilbage).
Skærmen vender tilbage til normal modtagelse/
afspilning.
Stemmekommandoskærmen vises.
Grundlæggende indstillinger
Du kan angive indstillinger i følgende
opsætningskategorier:
Generel opsætning (GENERAL), Lydopsætning
(SOUND), Skærmopsætning (DISPLAY),
BLUETOOTH-opsætning (BLUETOOTH), Sony | Music
Center-opsætning (SONY APP)
1
2
Tryk på MENU.
Drej kontrolhjulet for at vælge
opsætningskategorien, og tryk derefter
på det.
Elementerne kan angives på en anden måde,
afhængigt af kilden og indstillingerne.
3
Drej kontrolhjulet for at vælge
indstillingerne, og tryk derefter på det.
Vende tilbage til den forrige skærm
Tryk på
(tilbage).
Generel opsætning (GENERAL)
AREA (område)
Angiver området/regionen til brug af denne
enhed: [EUROPE], [RUSSIA].
Hvis indstillingen for område/region ændres,
nulstilles denne enhed, og derefter vises uret.
(kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret, og
uret vises).
DEMO (demonstration)
Aktiverer demonstrationen: [ON], [OFF].
CLOCK ADJ (juster ur) (side 6)
16DA
BEEP (bip)
Aktiverer bipfunktionen: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatisk slukning)
Deaktiveres automatisk efter et bestemt tidsrum,
når enheden slukkes: [ON] (30 minutter), [OFF].
STEERING (styring)
Registrerer/nulstiller indstillingen for
fjernbetjeningen på rattet.
(kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret, og
uret vises).
STR CONTROL (styring fra rattet)
Vælger den tilsluttede fjernbetjenings
inputtilstand. Hvis du vil forhindre fejlfunktion,
skal du sørge for at matche inputtilstanden med
den tilsluttede fjernbetjening før brug.
CUSTOM (brugerdefineret)
Inputtilstand for fjernbetjeningen på rattet
PRESET (forudindstilling)
Inputtilstand for den kabelforbundne
fjernbetjening, som deaktiverer
fjernbetjeningen på rattet
EDIT CUSTOM (rediger brugerdefineret)
Registrerer funktionerne (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) på
fjernbetjeningen på rattet:
 Drej kontrolhjulet for at vælge den funktion,
du vil tildele til fjernbetjeningen på rattet, og
tryk derefter på det.
 Mens [REGISTER] blinker, skal du trykke på og
holde den knap på rattets fjernbetjening
nede, som du vil tildele funktionen til. Når
registrering er gennemført, vises der
[REGISTERED].
 Hvis du vil registrere andre funktioner, skal
du gentage trin  og .
(Kun tilgængelig, når [STR CONTROL] er indstillet
til [CUSTOM]).
RESET CUSTOM (nulstil brugerdefineret)
Nulstiller de registrerede funktioner for
fjernbetjeningen på rattet: [YES], [NO].
(Kun tilgængelig, når [STR CONTROL] er indstillet
til [CUSTOM]).
Bemærkninger
 Når du foretager indstillinger, er det kun
betjeningsknapperne på enheden, der er
tilgængelige. Af sikkerhedsårsager bør du parkere
bilen, før du foretager denne indstilling.
 Hvis der opstår en fejl under registrering, bevares
alle tidligere registrerede oplysninger. Genstart
registreringen fra den funktion, hvor fejlen opstod.
 Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle
køretøjer. Du finder oplysninger om kompatibilitet
med dit køretøj på supportwebstedet, der er
nævnt på bagsiden.
USB MODE (USB-tilstand)
Ændrer USB-tilstanden: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Kun tilgængelig, når USB-kilden er valgt).
AF/TA (alternative frekvenser)/TA
(trafikmeddelelser)
Vælger indstillingen for alternative frekvenser
(AF) og trafikmeddelelser (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (regional)
Begrænser modtagelse til et bestemt område:
[ON], [OFF].
(Kun tilgængelig, når der modtages FM).
BTM (best tuning memory) (side 9)
(Kun tilgængelig, når der er valgt tuner).
FIRMWARE (firmware)
(kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret, og
uret vises).
Kontrollerer/opdaterer firmwareversionen. Hvis
du ønsker oplysninger, kan du besøge
supportwebstedet på bagsiden.
FW VERSION (firmwareversion)
Viser den aktuelle firmwareversion.
FW UPDATE (firmwareopdatering)
Skifter til firmwareopdateringsproces: [YES],
[NO].
Det tager nogle få minutter at opdatere
firmwaren. Mens der opdateres, må du ikke
dreje tændingen til OFF-positionen eller fjerne
USB-enheden.
Lydopsætning (SOUND)
Denne opsætningsmenu er ikke tilgængelig, når
kilden er slukket, og uret vises.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Gengiver lyd ved at optimere det digitale signal
med de lydindstillinger, der anbefales af Sony:
[ON], [OFF].
(Indstilles automatisk til [OFF], når [EQ10 PRESET]
ændres, og/eller [EXTRA BASS] indstilles til [1]
eller [2] og/eller [DSO] indstilles til [LOW],
[MIDDLE] eller [HIGH].)
EQ10 PRESET (EQ10 forudindstilling)
Vælger en equalizerkurve mellem 10
equalizerkurver eller slukket:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Indstillingen for equalizerkurven kan gemmes
for hver kilde.
* [KARAOKE] reducerer vokallyden, men den
kan ikke fjernes fuldstændigt under afspilning.
Og brug af en mikrofon understøttes ikke.
CT (tid på ur)
Aktiverer CT-funktionen: [ON], [OFF].
17DA
EQ10 CUSTOM (EQ10 brugerdefineret)
Indstiller [CUSTOM] for EQ10.
Indstilling af equalizerkurven: [B1] 32 Hz, [B2]
63 Hz, [B3] 125 Hz, [B4] 250 Hz, [B5] 500 Hz, [B6]
1 kHz, [B7] 2 kHz, [B8] 4 kHz, [B9] 8 kHz, [B10]
16 kHz.
Lydstyrken kan justeres i trin på 1 dB fra -6 dB til
+6 dB.
POSITION (lytteposition)
F/R POS (front-/bagposition)
Simulerer et naturligt lydfelt ved at forsinke
lydoutputtet fra højttalerne, så de passer til din
position:
 [FRONT L] (venstre fronthøjttaler),
 [FRONT R] (højre fronthøjttaler),
 [FRONT] (midterste fronthøjttaler),
 [ALL] (midt i bilen),
[CUSTOM] (position indstillet med de
avancerede indstillinger for bilanlæg på "Sony |
Music Center")
[OFF] (ingen angivet position)
ADJ POS (juster position)
Finindstiller indstillingen for lytteposition:
[+3] – [CENTER] – [-3].
(Kun tilgængelig, når [F/R POS] ikke er indstillet
til [OFF] eller [CUSTOM]).
SW POS (subwooferposition)
 [NEAR] (tæt på),
 [NORMAL] (normal),
 [FAR] (langt væk)
(Kun tilgængelig, når [F/R POS] er indstillet til
nogen andet end [OFF]).
DSO (dynamic stage organizer)
Skaber en mere omgivende lyd, som om der var
højttalere i instrumentbrættet: [OFF], [LOW],
[MIDDLE], [HIGH].
(Indstilles automatisk til [OFF], når [C.AUDIO+] er
indstillet til [ON]).
BALANCE (balance)
Justerer lydbalancen: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER (fader)
Justerer det relative niveau: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)
Forbedrer digitalt komprimeret lyd ved at
gendanne høje frekvenser, der er gået tabt i
komprimeringsprocessen: [ON], [OFF].
Denne indstilling kan gemmes for hver kilde,
bortset fra tuneren.
18DA
AAV (avanceret automatisk lydstyrke)
Justerer afspilningslydstyrken for alle
afspilningskilder til det optimale niveau: [ON],
[OFF].
REARBAS ENH (bagerste basforstærker)
Forbedrer baslyden ved at anvende en
lavpasfilterindstilling på baghøjttalerne. Denne
funktion giver alle baghøjttalere mulighed for at
fungere som en subwoofer, hvis der ikke er en
tilsluttet.
(Kun tilgængelig, når [SUBW DIRECT] er indstillet
til [OFF]).
RBE MODE (bagerste basforstærkertilstand)
Vælger bagerste basforstærkertilstand: [1], [2],
[3], [OFF].
LPF FREQ (frekvens for lavpasfilter)
Vælger subwooferens afskæringsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (hældning for lavpasfilter)
Vælger LPF-hældningen: [1], [2], [3].
SUBW DIRECT (direkte tilslutning af subwoofer)
Justerer indstillingerne for den subwoofer, der er
tilsluttet til den bagerste højttalerledning uden
en strømforstærker.
(Kun tilgængelig, når [RBE MODE] er indstillet til
[OFF]).
Sørg for at tilslutte en 4-8 ohms subwoofer til en
af baghøjttalerledningerne. Tilslut ikke en
højttaler til andre baghøjttalerledninger.
SUBW MODE (subwoofertilstand)
Vælger en subwoofertilstand: [1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE (subwooferfase)
Vælger en subwooferfase: [NORM], [REV].
SW POSITION (subwooferposition)
Vælger en subwooferposition: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
(Kun tilgængelig, når [F/R POS] er indstillet til
nogen andet end [OFF]).
LPF FREQ (frekvens for lavpasfilter)
Vælger subwooferens afskæringsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (hældning for lavpasfilter)
Vælger LPF-hældningen: [1], [2], [3].
SUBWOOFER (subwoofer)
SUBW LEVEL (subwooferniveau)
Justerer subwooferens lydstyrkeniveau:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] vises ved den laveste indstilling).
SUBW PHASE (subwooferfase)
Vælger en subwooferfase: [NORM], [REV].
SW POSITION (subwooferposition)
Vælger en subwooferposition: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
(Kun tilgængelig, når [F/R POS] er ikke indstillet
til [OFF]).
LPF FREQ (frekvens for lavpasfilter)
Vælger subwooferens afskæringsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (hældning for lavpasfilter)
Vælger LPF-hældningen: [1], [2], [3].
HPF (højpasfilter)
HPF FREQ (frekvens for højpasfilter)
Vælger front-/baghøjttalerens
afskæringsfrekvens: [OFF], [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (hældning for højpasfilter)
Vælger HPF-hældningen (kun effektiv, når [HPF
FREQ] er indstillet til andet end [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOLUME (AUX-lydstyrkeniveau)
Justerer lydstyrkeniveauet for hver tilsluttet
ekstra enhed: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne indstilling fjerner behovet for at justere
lydstyrkeniveauet mellem kilder.
(Kun tilgængelig, når der er valgt AUX).
BTA VOLUME (BLUETOOTH-lydstyrkeniveau)
Justerer lydstyrkeniveauet for hver tilsluttet
BLUETOOTH-enhed: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denne indstilling fjerner behovet for at justere
lydstyrkeniveauet mellem kilder.
(Kun tilgængelig, når der er valgt BT-lyd eller program).
Skærmopsætning (DISPLAY)
DIMMER (lysdæmper)
Ændrer lysstyrken på skærmen: [OFF], [ON], [AT]
(auto), [CLK] (ur).
([AT] er kun tilgængelig, når
belysningsledningen er tilsluttet, og hovedlyset
er tændt).
Hvis du vil angive denne funktion til kun at være
aktiv i et fast tidsrum, skal du vælge [CLK] og
derefter angive start- og sluttidspunkter.
 Indstille lysstyrken, når
lysdæmpningsfunktionen er aktiveret:
Indstil [DIMMER] til [ON], og juster derefter
[BRIGHTNESS].
 Indstille lysstyrken, når
lysdæmpningsfunktionen er deaktiveret:
Indstil [DIMMER] til [OFF], og juster derefter
[BRIGHTNESS].
Lysstyrkeindstillingen lagres og anvendes, når
lysdæmpningsfunktionen aktiveres eller
deaktiveres.
BRIGHTNESS (lysstyrke)
Justerer lysstyrken på skærmen.
Lysstyrkeniveauet kan justeres: [1] – [10].
BUTTON-C (knapfarve)
Indstiller en forvalgt eller tilpasset farve til
knapperne.
COLOR (farver)
Vælger blandt 15 forvalgte farver, 1 tilpasset
farve.
CUSTOM-C (tilpasset farve)
Registrerer en tilpasset farve til knapperne.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Justerbart farveområde: [0] – [32] ([0] kan ikke
indstilles for alle farveområder).
DSPL-C (skærmfarve)
Indstiller en forvalgt eller tilpasset farve til
skærmen.
COLOR (farve)
Vælger blandt 15 forvalgte farver, 1 tilpasset
farve.
CUSTOM-C (tilpasset farve)
Registrerer en tilpasset farve til skærmen.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Justerbart farveområde: [0] – [32] ([0] kan ikke
indstilles for alle farveområder).
SOUND SYNC (lydsynkronisering)
Aktiverer synkroniseringen af belysningen med
lyden: [ON], [OFF].
MOTION DSPL (bevægelsesvisning)
Viser bevægelsesmønstre: [LM] (niveaumåler),
[ON], [OFF].
AUTO SCROLL (rul automatisk)
Ruller automatisk i lange elementer: [ON], [OFF].
(Ikke tilgængelig, når der er valgt AUX eller
tuner).
BLUETOOTH-opsætning
(BLUETOOTH)
PAIRING (parring) (side 7)
Tilslutter op til to BLUETOOTH-enheder: [DEVICE
1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] eller [DEVICE 2] vil blive ændret til den
tilknyttede enheds navn, når tilknytning er
fuldført.
AUDIO DEV (lydenhed)
Vælger lydenheden. Der vises [*] på den enhed,
der er tilknyttet [DEVICE 1] eller den aktuelle
A2DP-kompatible lydenhed.
RINGTONE (ringetone)
Vælger, om denne enhed eller den tilsluttede
mobiltelefon udsender ringetonen: [1] (denne
enhed), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANSWER (automatisk svar)
Indstiller denne enhed til at besvare et
indgående opkald automatisk: [OFF], [1]
(ca. 3 sekunder), [2] (ca. 10 sekunder).
19DA
AUTO PAIR (automatisk tilknytning)
Start BLUETOOTH-tilknytning automatisk, når
iOS-enhedsversion 5.0 eller nyere er tilsluttet via
USB: [ON], [OFF].
BT SIGNAL (BLUETOOTH-signal) (side 8)
Aktiverer/deaktiverer BLUETOOTH-funktionen.
BT INITIAL (initialiser BLUETOOTH)
Initialiserer alle de BLUETOOTH-relaterede
indstillinger (tilknytningsoplysninger, forvalgt
nummer, enhedsoplysninger, osv.): [YES], [NO].
Initialiser alle indstillingerne, når enheden
bortskaffes.
(kun tilgængelig, når kilden er deaktiveret, og
uret vises).
Sony | Music Center-opsætning
(SONY APP)
AUTO LAUNCH (automatisk start)
Aktiverer "Sony | Music Center" automatisk start:
[ON], [OFF].
Når der er valgt [ON], tilsluttes "Sony | Music
Center" automatisk, når BLUETOOTHtilslutningen er fuldført.
Yderligere oplysninger
Opdatering af firmwaren
Hvis du vil opdatere firmwaren, kan du besøge
supportwebstedet på bagsiden og derefter følge
onlineanvisningerne.
Bemærkninger
 Brug af USB-enheden (medfølger ikke) er nødvendig
for at opdatere firmwaren. Gem
opdateringsprogrammet på USB-enheden, og tilslut
enheden til USB-porten, og foretag derefter
opdateringshandlingen.
 Det tager nogle få minutter at opdatere firmwaren.
Mens der opdateres, må du ikke dreje tændingen til
OFF-positionen eller fjerne USB-enheden.
Forholdsregler
 Køl enheden af på forhånd, hvis din bil har været
parkeret i direkte sollys.
 Efterlad ikke lydenheder i bilen, da de kan blive
beskadigede på grund af høj temperatur i direkte
sollys.
 Antennen foldes ud automatisk.
Kondens
CONNECT (tilslut)
Opret og afslut "Sony | Music Center"-funktion
(tilslutning).
Hvis der skulle opstå kondens indeni enheden, skal
du fjerne disken og vente ca. en time på, at den
tørrer. Ellers fungerer enheden måske ikke korrekt.
Vedligeholde en høj lydkvalitet
Spild ikke væske på enheden eller diskene.
Bemærkninger om diske
 Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som varme luftkanaler, og lad dem
ikke ligge i en bil, som er parkeret i direkte sollys.
 Tør diskene af fra midten og
udad med en blød klud inden
afspilning. Brug ikke
opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder eller
rensemidler.
 Denne enhed er beregnet til
afspilning af diske, der er i
overensstemmelse med
Compact Disc-standarden (CD). DualDiscs og
nogle musikdiske med copyrightbeskyttede
teknologier er ikke i overensstemmelse med CDstandarden (Compact Disc) og kan derfor ikke
afspilles på denne enhed.
20DA
 Diske, som denne enhed IKKE kan afspille
 Diske med mærkater, etiketter eller
selvklæbende tape eller papir påklistret. Dette
kan medføre funktionsfejl eller kan ødelægge
disken.
 Diske, som ikke har standardform (f.eks.
hjerteformet, firkantet, stjerneformet). Enheden
kan beskadiges, hvis du forsøger at afspille dem.
 8 cm diske.
Bemærkninger til CD-R/CD-RW-diske
 Hvis multisessionsdisken begynder med en CDDA-session, genkendes den som en CD-DA-disk,
og andre sessioner afspilles ikke.
 Diske, som denne enhed IKKE kan afspille
 CD-R/CD-RW af dårlig optagelseskvalitet.
 CD-R/CD-RW, der er optaget med en ikkekompatibel optageenhed.
 CD-R/CD-RW'er, som ikke er færdigbehandlet
korrekt.
 CD-R'er/CD-RW'er ud over diske, som er
optaget i musik-CD-format eller MP3-format,
der overholder ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/
Romeo eller multisession.
Kompatibel model
Bluetooth®
USB
iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generation)


iPod touch
(5. generation)


iPod nano
(7. generation)

 "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyder, at
et elektronisk tilbehør er udviklet til specifikt at
kunne tilsluttes til henholdsvis iPod eller iPhone
og er certificeret af udvikleren til at opfylde
Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke
ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller
dens overensstemmelse med sikkerheds- og
lovgivningsmæssige standarder. Bemærk, at brug
af dette tilbehør sammen med iPod eller iPhone
kan påvirke ydeevnen for trådløs kommunikation.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer i forbindelse med
enheden, som ikke er omtalt i denne vejledning.
Afspilningsrækkefølge af lydfiler
Mappe (album)
Lydfil (nummer)
Specifikationer
Tuner-del
Om iPod
 Du kan oprette tilslutning til følgende iPodmodeller. Opdater dine iPod-enheder med den
nyeste software, før du tager dem i brug.
Kompatible iPhone/iPod-modeller
Kompatibel model
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


FM
Indstillingsområde:
Når [AREA] er indstillet til [EUROPE]:
87,5 MHz-108,0 MHz
Når [AREA] er indstillet til [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz-108,0 MHz
(i trin på 50 kHz)
FM3: 65-74 MHz (i trin på 30 kHz)
Antenneterminal:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens:
Når [AREA] er indstillet til [EUROPE]:
FM CCIR: -1.956,5 kHZ til -487,3 kHz og
+500,0 Hz til +2.095,4 kHz
Når [AREA] er indstillet til [RUSSIA]:
FM CCIR: -1.956,5 kHZ til -487,3 kHz og
+500,0 Hz til +2.095,4 kHz
FM OIRT: -1,815,6 kHz til -943,7 kHz og
+996,6 kHz til +1.776,6 kHz
Anvendelig følsomhed: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støj-forhold (mono): 73 dB
Separation: 50 dB ved 1 kHz
Frekvenskurve: 20-15.000 Hz
21DA
MW/LW
Indstillingsområde:
MW: 531-1.602 kHz
LW: 153-279 kHz
Antenneterminal:
Eksternt antennestik
Følsomhed: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-afspillerafsnit
Signal-til-støj-forhold: 120 dB
Frekvenskurve: 10-20.000 Hz
Lydfejl og frekvensflimmer: Under målelig grænse
Maksimalt antal*1 på:
Mapper (album)*2: 150
Filer (numre) og mapper*3: 300
Viser tegnene for et mappe-/filnavn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Tilsvarende codec: MP3 (.mp3), WMA (.wma) og
AAC (.m4a)
*1 kun CD-R/CD-RW
*2 herunder rodmappen
*3 hvis mappe-/filnavne indeholder mange tegn, kan
dette blive mindre end den målte værdi
USB-afspiller
Grænseflade: USB (High-speed)
Maksimumspænding: 1,5 A
Det maksimale antal genkendelige filer (numre):
10.000
Kompatibel Android Open Accessory-protokol
(AOA): 2,0
Tilsvarende codec:
MP3 (.mp3)
Bithastighed: 8-320 kbps (understøtter VBR
(variabel bithastighed))
Samplingfrekvens: 16 kHz-48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighed: 32-192 kbps (understøtter VBR
(variabel bithastighed))
Samplingfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bithastighed: 8-320 kbps
Samplingfrekvens: 11,025 kHz - 48 kHz
WAV (.wav)
Bitdybde: 16 bit
Samplingfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdybde: 16 bit, 24 bit
Samplingfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Trådløs kommunikation
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH Standard version 3.0
Udgang:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Maks. +4 dBm)
Maksimalt kommunikationsområde*1:
Synlig linje ca. 10 m
Frekvensbånd:
2,4 GHz bånd (2,4000 GHz-2,4835 GHz)
22DA
Modulationsmetode: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Tilsvarende codec:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
*1 Den faktiske rækkevidde afhænger af faktorer, som
f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter i
nærheden af mikrobølgeovn, statisk elektricitet,
modtagefølsomhed, antennens ydeevne,
operativsystem, software osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angiver
anvendelsesområder for BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
NFC-kommunikation
Frekvensbånd og maksimal effektspecifikation
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m ved 10 m
Forstærker
Udgang: Højttalerudgange
Højttalerimpedans: 4-8 Ω
Maksimum udgangseffekt: 100 watt × 4 (ved 4 Ω)
Generelt
Udgange:
Lydudgangsstik (FRONT, REAR, SUB)
Motoriseret antenne/kontrolstik på
effektforstærker (REM OUT)
Indgange:
Fjernbetjeningsindgangsterminal
Antenneindgangsterminal
MIC-indgangsterminal
AUX-indgangsstik (stereoministik)
USB-port
Strømkrav: 12 V DC bilbatteri (negativ jord)
Nominelt strømforbrug: 10 A
Mål:
Ca. 178 mm × 100 mm × 178 mm
(b/h/d)
Monteringsmål:
Ca. 182 mm × 111 mm × 160 mm
(b/h/d)
Vægt: Ca. 1,5 kg
Pakkens indhold:
Hovedenhed (1)
Mikrofon (1)
Dele til installation og tilslutninger (1 sæt)
Din forhandler fører muligvis ikke alle de ovenfor
angivne enheder. Spørg forhandleren, hvis du
ønsker yderligere oplysninger.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Copyright
Bluetooth®-varemærket og -logoer er registrerede
varemærker, der er ejet af Bluetooth SIG, Inc., og
eventuel brug af sådanne varemærker af Sony
Corporation er underlagt licens. Andre varemærker
og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.
N-Mark er et varemærke eller et registreret
varemærke, der tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i
andre lande.
Windows Media er enten et registreret varemærke
eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Brug eller distribution af sådan
teknologi uden for dette produkt er forbudt uden
licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoftdatterselskab.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch
og Siri er registrerede varemærker tilhørende Apple
Inc. i USA og andre lande. App Store er et
servicemærke, der tilhører Apple Inc.
MPEG Layer-3-teknologi til lydkodning og patenter
er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Google, Google Play og Android er varemærker
tilhørende Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Videredistribution og brug i kildeform og binær
form, med eller uden ændringer, er tilladt, såfremt
følgende betingelser overholdes:
 Videredistribution af kildekode skal bevare den
ovenstående meddelelse om copyright, denne
betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse.
 Videredistribution i binær form skal gengive
ovenstående meddelelse om copyright, denne
betingelsesliste og følgende ansvarsfraskrivelse i
dokumentationen og/eller andre materialer, der
leveres med ved distributionen.
 Hverken navnet på Xiph.org-fonden eller
navnene på dens bidragydere må bruges til at
støtte eller promovere produkter afledt af denne
software uden en specifik forudgående skriftlig
tilladelse.
DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPRETSHAVERNE
OG BIDRAGYDERNE "SOM DEN ER OG FOREFINDES",
OG ENHVER DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI,
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE
GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL, FRASKRIVES. FONDEN ELLER
BIDRAGYDERE KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE FOR
DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRSKILT
DOKUMENTEREDE SKADER, PØNALE SKADER ELLER
FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET
TIL TILVEJEBRINGELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER
TJENESTER, BRUGS-, DATA-, DRIFTSTAB ELLER FOR
DRIFTSAFBRYDELSER), UANSET HVORDAN DETTE
MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET OG I HENHOLD TIL
ENHVER TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, I
HENHOLD TIL KONTRAKT, SKÆRPET ANSVAR ELLER
TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED ELLER ANDET),
SOM FØLGE AF BRUGEN AF DENNE SOFTWARE,
SELVOM DER ER INFORMERET OM MULIGHEDEN
FOR SÅDANNE SKADER.
Fejlfinding
Følgende tjekliste kan hjælpe dig med at afhjælpe
problemer, du kan opleve med enheden.
Før du gennemgår tjeklisten nedenfor, bør du
kontrollere tilslutningen og
betjeningsanvisningerne.
Hvis du ønsker oplysninger om brug af sikringen og
fjernelse af enheden fra instrumentbrættet, kan du
se "Tilslutning/installation" (side 29).
Hvis problemet ikke kan løses, kan du besøge
supportwebstedet, der er nævnt på bagsiden.
Generelt
Enheden slukkes ved afspilning med høj lydstyrke.
 Strømmen fra strømforsyningsledningen i bilen
er muligvis ikke tilstrækkelig.
 Kontroller strømtilslutningen. Hvis der ikke blev
fundet nogen problemer i tilslutningen, så
foretag direkte tilslutning til batteriet.
Hvis situationen ikke forbedres, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Ingen lyd eller lyden er meget lav.
 Positionen for udtoningskontrollen [FADER] er
ikke indstillet til et 2-højttalersystem.
 Lydstyrken på enheden og/eller den tilsluttede
enhed er meget lav.
 Skru op for lydstyrken på enheden og den
tilsluttede enhed.
Ingen biplyd.
 Der er tilsluttet en forstærker (ekstraudstyr), og
du bruger ikke den indbyggede forstærker.
Indholdet af hukommelsen er blevet slettet.
 Der er trykket på nulstillingsknappen.
 Gem igen i hukommelsen.
 Strømforsyningsledningen eller batteriet er taget
ud eller er ikke tilsluttet korrekt.
23DA
Lagrede stationer og korrekt tid er slettet.
Sikringen er sprunget.
Der forekommer støj, når tændingens position
ændres.
 Ledningerne er ikke sat korrekt sammen med
bilens tilbehørsstrømstik.
Under afspilning eller modtagelse starter
demonstrationstilstand.
 Hvis der ikke udføres nogen betjening i
5 minutter med [DEMO-ON] indstillet,
starter demonstrationstilstanden.
 Indstil [DEMO-OFF] (side 16).
Skærmen forsvinder fra/vises ikke i
skærmvinduet.
 Lysdæmperen er indstillet til [DIMMER-ON]
(side 19).
 Skærmen forsvinder, hvis du trykker på og holder
OFF nede.
 Tryk på OFF på enheden, indtil skærmen vises.
Skærmen/belysningen blinker.
 Strømforsyningen er ikke tilstrækkelig.
 Sørg for, at bilbatteriet leverer tilstrækkelig
strøm til enheden. (Strømkravet er
12V jævnstrøm)
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken skubbes ikke ud.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
 Kontroller enhedens tilslutning.
Tryk på nulstillingsknappen, hvis situationen
ikke forbedres (side 6). Indholdet af
hukommelsen er blevet slettet.
Undlad af sikkerhedsmæssige årsager at
nulstille enheden, mens du kører.
Radiomodtagelse
Der kan ikke modtages stationer.
Lyden generes af støj.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
 Kontroller tilslutningen af bilantennen.
 Hvis bådantennen ikke foldes ud, skal du
kontrollere kontrolledningen til den
motoriserede antenne.
Indstilling af faste stationer er ikke mulig.
 Udsendelsessignalet er for svagt.
65-74 MHz på FM3 kan ikke indstilles.
 [AREA] er indstillet til [EUROPE].
 Indstil [AREA] til [RUSSIA] (side 16).
RDS
RDS-tjenester kan ikke modtages (når [AREA] er
indstillet til [RUSSIA]).
 Der er valgt FM3.
 Vælg FM1 eller FM2.
 RDS-tjenester er ikke tilgængelige i det aktuelle
område.
24DA
SEEK starter efter nogle få sekunders lytning.
 Stationen er ikke-TP eller har et svagt signal.
 Deaktiver TA (side 10).
Ingen trafikmeddelelser.
 Aktiver TA (side 10).
 Stationen udsender ikke trafikmeddelelser på
trods af, at den er TP.
 Stil ind på en anden station.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
 RDS-data er ikke blevet modtaget.
 Stationen angiver ikke programtypen.
Navnet på programtjenesten blinker.
 Der er ingen alternativ frekvens for aktuelle
station.
 Tryk på SEEK –/+, mens navnet på
programtjenesten blinker. Der vises [PI SEEK],
og enheden starter med at søge efter en anden
frekvens med samme PI-data
(programidentifikation).
CD-afspilning
Disken afspilles ikke.
 Defekt eller snavset disk.
 CD-R/CD-RW'en er ikke til lyd (side 21).
MP3-/WMA-/AAC-filer kan ikke afspilles.
 Disken er ikke kompatibel med MP3/WMA/AACformatet og -versionen. Du finder oplysninger
om diske og formater, der kan afspilles, på
supportwebstedet, der er nævnt på bagsiden.
MP3-/WMA-/AAC-filer tager længere tid at
afspille end andre filer.
 Følgende diske kan tage længere tid om at starte
afspilning.
 En disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
 En disk, som er optaget i multisessionsformat.
 En disk, der kan tilføjes data på.
Lyden springer.
 Defekt eller snavset disk.
Afspilning fra en USB-enhed
Du kan ikke afspille numre via en USB-hub.
 Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder
via en USB-hub.
Afspilning fra en USB-enhed tager længere tid.
 USB-enheden indeholder filer med en
kompliceret træstruktur.
Lyden er uregelmæssig.
 Lyden kan være uregelmæssig ved en høj
bithastighed.
 DRM-beskyttede (Digital Rights Management)
filer kan i nogle tilfælde måske ikke afspilles.
Lydfilen kan ikke afspilles.
 USB-enhed, der er formateret med et andet
filsystem end FAT16 eller FAT32, understøttes
ikke.*
* Enheden understøtter FAT16 og FAT32, men nogle
USB-enheder understøtter måske ikke alle disse FATformater. Se betjeningsvejledningen til hver enkelt
USB-enhed for at få yderligere oplysninger, eller
kontakt producenten.
Betjening til at springe over et album, springe
over numre (Jump-tilstand) og at søge et
musiknummer efter navn (Quick-BrowZer), kan
ikke udføres.
 Disse handlinger kan ikke udføres, når der er
tilsluttet en USB-enhed i Android-tilstand eller en
iPod.
 Indstil [USB MODE] til [MSC/MTP] (side 17).
 Fjern din iPod.
 Enhedens USB-tilstand er ikke indstillet til den
rigtige tilstand.
 Sørg for, at enhedens USB-tilstand er indstillet
til MSC/MTP-tilstand.
Lyden kan ikke udsendes under afspilning i
Android-tilstand.
 Mens enheden er i Android-tilstand, udsendes
lyden kun fra Android-smartphonen.
 Kontroller statussen for
lydafspilningsprogrammet på Androidsmartphone.
 Afspilning udføres muligvis ikke korrekt. Dette
afhænger af Android-smartphonen.
NFC-funktion
One touch-tilslutning (NFC) er ikke mulig.
 Hvis smartphonen ikke reagerer på berøring.
 Kontroller, at NFC-funktionen på smartphonen
er aktiveret.
 Flyt N-Mark-delen på smartphonen tættere på
N-Mark-delen på enheden.
 Hvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne
det.
 NFC-modtagelsesfølsomhed afhænger af
enheden.
Hvis one touch-tilslutning mislykkedes flere
gange med smartphonen, kan du oprette
BLUETOOTH-tilslutning manuelt.
BLUETOOTH-funktion
Den tilsluttende enhed kan ikke registrere denne
enhed.
 Før der oprettes tilknytning, skal du indstille
denne enhed til standbytilstand.
 Denne enhed kan ikke registreres fra andre
enheder, når den er tilsluttet to BLUETOOTHenheder.
 Afbryd den ene tilslutning, og søg efter denne
enhed fra en anden enhed.
 Når der er oprettet enhedstilknytning, skal du
indstille BLUETOOTH-signaludgangen til aktiv
(side 8).
Tilslutning er ikke mulig.
 Tilslutningen styres fra en side (denne enhed
eller BLUETOOTH-enheden), men ikke begge.
 Tilslut denne enhed fra en BLUETOOTH-enhed
eller omvendt.
Navnet på den registrerede enhed vises ikke.
 Afhængig af statussen på den anden enhed kan
navnet muligvis ikke hentes.
Ingen ringetone.
 Juster lydstyrken ved at dreje kontrolhjulet, mens
du modtager et opkald.
 Afhængigt af den tilsluttende enhed udsendes
ringetonen måske ikke korrekt.
 Indstil [RINGTONE] til [1] (side 19).
 Fronthøjttalerne er ikke tilsluttet til enheden.
 Tilslut fronthøjttalerne til enheden. Ringetonen
udsendes kun gennem fronthøjttalerne.
Talerens stemme kan ikke høres.
 Fronthøjttalerne er ikke tilsluttet til enheden.
 Tilslut fronthøjttalerne til enheden. Talerens
stemme udsendes kun gennem
fronthøjttalerne.
En opkaldspartner siger, at lydstyrken er for lav
eller for høj.
 Juster lydstyrken tilsvarende ved brug af justering
af mikrofonforstærkning (side 14)
Der forekommer ekko eller støj i telefonsamtaler.
 Skru ned for lydstyrken.
 Indstil EC/NC-tilstand til [EC/NC-1] eller [EC/NC-2]
(side 14).
 Hvis den omgivende støj er høj, så prøv at
dæmpe den.
F.eks.: Hvis der er et vindue åbent og støjen fra
vejen er høj, skal du lukke vinduet. Hvis der er
tændt for en aircondition, skal du skrue ned for
den.
Telefonen er ikke tilsluttet.
 Når der afspilles BLUETOOTH-lyd, tilsluttes
telefonen ikke, selv hvis du trykker på CALL.
 Opret tilslutning fra telefonen.
Telefonens lydkvalitet er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet afhænger af
mobiltelefonens modtagelsesbetingelser.
 Flyt din bil til et sted, hvor du kan forbedre
mobiltelefonens signal, hvis modtagelsen er
dårlig.
Lydstyrken på den tilsluttede enhed er lav (høj).
 Lydstyrkeniveauet er forskelligt afhængigt af
lydenheden.
 Juster lydstyrken på den tilsluttede lydenhed
eller denne enhed (side 19).
25DA
Lyden springer under afspilningen af en
BLUETOOTH-lydenhed.
 Reducer afstanden mellem enheden og
BLUETOOTH-lydenheden.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheden opbevares i et etui,
der forstyrrer signalet, skal du tage lydenheden
ud af etuiet under brug.
 Der er flere BLUETOOTH-enheder eller andre
enheder, der udsender radiobølger i nærheden.
 Sluk for de andre enheder.
 Øg afstanden til andre enheder.
 Afspilningen stopper kortvarigt, når der oprettes
tilslutning mellem denne enhed og
mobiltelefonen. Dette er ikke en fejl.
Når du kører programmet "Sony | Music Center"
via BLUETOOTH, skifter skærmen automatisk til
[BT AUDIO].
 Programmet "Sony | Music Center" eller
BLUETOOTH-funktionen fungerer ikke.
 Kør programmet igen.
Den tilsluttede BLUETOOTH-lydenhed kan ikke
styres.
 Kontroller, at den tilsluttede BLUETOOTHlydenhed understøtter AVRCP.
Nogle funktioner fungerer ikke.
 Kontroller, atom den tilsluttede enhed
understøtter de pågældende funktioner.
"Sony | Music Center"-forbindelsen afbrydes
automatisk, når enhedens USB-tilstand ændres
til [ANDROID].
 Android-smartphone understøtter ikke afspilning
i Android-tilstand.
 Indstil enhedens USB-tilstand til [MSC/MTP],
og opret "Sony | Music Center"-forbindelse
(side 14).
Et opkald besvares utilsigtet.
 Den tilsluttende telefon er indstillet til at besvare
et opkald automatisk.
Meddelelser
Tilknytning mislykkedes på grund af en timeout.
 Afhængigt af den tilsluttende enhed kan
tidsgrænsen for tilknytning være kort.
 Prøv at udføre tilknytningen inden for tiden.
BLUETOOTH-funktionen fungerer ikke.
 Sluk enheden ved at trykke på OFF i mindst 2
sekunder, og tænd derefter for enheden igen.
Der kommer ingen lyd ud af bilhøjttalerne under
håndfri opkald.
 Hvis lyden udsendes fra mobiltelefonen, skal du
indstille mobiltelefonen til at udsende lyden fra
bilhøjttalerne.
Siri Eyes Free er ikke aktiveret.
 Udfør håndfri registrering for en iPhone, der
understøtter Siri Eyes Free.
 Indstil Siri-funktionen på din iPhone til aktiveret.
 Annuller BLUETOOTH-tilslutningen mellem
iPhonen og enheden, og opret tilslutning igen.
Sony | Music Center-betjening
Programnavn svarer ikke til det faktiske program
i "Sony | Music Center".
 Start programmet igen fra programmet "Sony |
Music Center".
26DA
"Sony | Music Center"-programmet afbrydes
automatisk, når skærmen skifter til [IPOD].
 "Sony | Music Center"-programmet på iPhone/
iPod understøtter ikke iPod-afspilning.
 Skift kilden på enheden til andet end [IPOD], og
opret derefter "Sony | Music Center"tilslutningen (side 14).
Følgende meddelelser kan blive vist eller blinke
under betjening.
AUDIO OUTPUT ERROR: Der kan være en intern
fejl.
 Kontroller tilslutningen. Hvis meddelelsen stadig
forekommer på skærmen, skal du kontakte den
nærmeste Sony-forhandler.
INVALID
 Den valgte handling kan være ugyldig.
OVER TEMPERATURE CAUTION: Varmebeskytteren
er aktiveret.
 Skru ned for lydstyrken.
READ: Læser oplysninger nu.
 Vent, indtil læsningen er gennemført, og
afspilningen starter automatisk. Afhængigt af
filstrukturen kan dette tage lidt tid.
(understregning): Tegnet kan ikke vises.
For CD-afspilning:
CD ERROR: Disken kan ikke afspilles. Disken bliver
skubbet ud automatisk.
 Rengør eller indsæt disken korrekt, eller
kontroller, at disken ikke er tom eller defekt.
CD NO DISC: Der er ingen disk.
 Indsæt en disk, der indeholder filer, der kan
afspilles (side 22).
NO PI: Ingen program identifikation. Den valgte
station har ingen PI (program-id)-data.
 Vælg en anden station.
CD NO MUSIC: Der er ingen fil, der kan afspilles.
Disken bliver skubbet ud automatisk.
 Indsæt en disk, der indeholder filer, der kan
afspilles (side 22).
NO TP: Ingen trafikprogrammer.
 Enheden fortsætter med at søge efter
tilgængelige TP-stationer.
CD PUSH EJECT: Disken blev ikke skubbet ud
korrekt.
 Tryk på  (skub ud).
For BLUETOOTH-funktion:
eller
disken er nået.
: Starten eller slutningen af
For afspilning fra en USB-enhed:
HUB NO SUPPORT: USB-hubs understøttes ikke.
IPOD STOP: iPod-afspilning er færdig.
 Betjen din iPod/iPhone for at starte afspilning.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 Der er tilsluttet en USB-enhed, der ikke
understøtter (Android Open Accessory) 2.0 til
enheden, mens [USB MODE] er indstillet til
[ANDROID].
 Indstil [USB MODE] til [MSC/MTP] (side 17).
USB ERROR: USB-enheden kan ikke afspilles.
 Tilslut USB-enheden igen.
USB NO DEVICE: En USB-enhed er ikke tilsluttet
eller genkendes ikke.
 Sørg for, at USB-enheden eller USB-kablet er
tilsluttet korrekt.
USB NO MUSIC: Der er ingen fil, der kan afspilles.
 Tilslut en USB-enhed, der indeholder filer, der kan
afspilles (side 22).
USB NO SUPPORT: USB-enheden understøttes
ikke.
 Du finder oplysninger om kompatibilitet med din
USB-enhed på supportwebstedet, der er nævnt
på bagsiden.
USB OVERLOAD: USB-enheden er overbelastet.
 Afbryd USB-enheden, og tryk derefter på SRC for
at vælge en anden kilde.
 Der er fejl på USB-enheden, eller der er en ikkeunderstøttet USB-enhed tilsluttet.
For RDS-betjening:
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Tryk på SEEK –/+, mens navnet på
programtjenesten blinker. Enheden starter med
at søge efter en anden frekvens med samme PIdata (programidentifikation). (Der vises [PI SEEK]).
BT AUDIO NO DEVICE: BLUETOOTH-enheden er
ikke korrekt tilsluttet eller genkendes ikke.
 Kontroller, at BLUETOOTH-enheden er korrekt
tilsluttet, eller at der er etableret BLUETOOTHtilslutning med BLUETOOTH-enheden.
ERROR: Den valgte handling kunne ikke udføres.
 Vent et øjeblik, og prøv igen.
NO DEVICE: Den BLUETOOTH-enhed, der
understøtter (Håndfri profil) er ikke korrekt tilsluttet
eller genkendes ikke.
 Kontroller, at BLUETOOTH-enheden er korrekt
tilsluttet, eller at der er etableret HFP-tilslutning
med BLUETOOTH-enheden.
NO SUPPORT: Den valgte handling er ikke tilladt
eller understøttet.
 Sørg for, at BLUETOOTH-enheden understøtter
HFP (Håndfri profil).
UNKNOWN: Et navn eller et telefonnummer kan
ikke vises.
WITHHELD: Telefonnummeret er skjult af
opkalderen.
For Sony | Music Center-betjening:
APP -----------: Der kunne ikke oprettes tilslutning
til programmet.
 Opret "Sony | Music Center"-forbindelse igen
(side 14).
APP DISPLAY: Et programindstillingsvindue for
skærmen er åben.
 Afslut programindstillingsvinduet for skærmen
for at aktivere knapbetjening.
APP LIST: Indholdslisten på din CD/USB er åben.
 Afslut programlisten for at aktivere
knapbetjening.
APP MENU: En programindstillingsskærm er åben.
 Afslut indstillingsskærmen i programmet for at
aktivere knapbetjening.
27DA
APP NO DEVICE: Enheden med programmet
installeret er ikke tilsluttet eller genkendes ikke.
 Kontroller BLUETOOTH-forbindelsen, og opret
"Sony | Music Center"-forbindelsen igen (side 14).
APP SOUND: En programindstillingsskærm for lyd
er åben.
 Afslut programindstillingsskærmen for lyd for at
aktivere knapbetjening.
OPEN SONY APP: "Sony | Music Center"programmet kører ikke.
 Start programmet.
SONY APP DISCNCTED: Programmet er afbrudt.
 Opret "Sony | Music Center"-forbindelsen
(side 14).
For fjernbetjening på rattet:
ERROR: Der opstod en fejl under registrering af
funktionen.
 Registrer igen fra den funktion, hvor fejlen
opstod (side 17).
TIMEOUT: Registrering af funktionen mislykkedes
på grund af timeout.
 Prøv at udføre registreringen, mens [REGISTER]
blinker (ca. 6 sekunder) (side 17).
For udførelse af firmwareopdatering:
ERROR: Opdateringsprogrammet er ikke gemt i
USB-enheden.
 Gem opdateringsprogrammet i USB-enheden, og
prøv så igen (side 20).
NO DEVICE: USB-enheden, der indeholder
opdateringen, er ikke tilsluttet eller genkendt.
 Sørg for, at USB-enheden er tilsluttet korrekt.
 Frakobl USB-enheden, og tilslut derefter enheden
igen.
UPDATE ERROR PRESS ENTER:
Firmwareopdatering er ikke udført korrekt.
 Tryk på ENTER for at fjerne meddelelsen, og prøv
så igen. Mens der opdateres, må du ikke dreje
tændingen til OFF-positionen eller fjerne USBenheden (side 20).
Hvis disse løsninger ikke forbedrer situationen, skal
du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Hvis du sender enheden til reparation på grund af
problemer med CD-afspilning, skal du tage den
disk med, som blev brugt, da problemet startede.
28DA
Tilslutning/installation
Liste over dele til installation


Forsigtig
 Tilslut alle stelledninger til et fælles stelpunkt
(jord).
 Sørg for, at skruerne ikke kommer i klemme under
en skrue eller sidder fast under bevægelige dele
(f.eks. sædets skinner).
 Undgå kortslutning ved at slukke bilens tænding,
før du opretter tilslutning.
 Sæt strømforsyningsstikket  i enheden og
højttalerne, før du tilslutter det til det ekstra
strømstik.
 Sørg for at isolere alle ikke-tilsluttede ledninger
med elektrikertape af sikkerhedsårsager.
Forholdsregler
 Vælg installationsplaceringen omhyggeligt, så
enheden ikke forstyrrer normal kørsel.
 Undgå at montere enheden i områder med støv,
snavs, mange vibrationer eller høj temperatur,
f.eks. i direkte sollys eller i nærheden af
varmekanaler.
 Brug kun de medfølgende
monteringskomponenter, så installationen bliver
sikkert udført.
Bemærkning om strømforsyningsledning (gul)
Når du tilslutter denne enhed i kombination med andre
stereokomponenter, skal den gennemsnitlige
strømstyrke i bilens kredsløb, som enheden er tilsluttet,
være højere end summen af hver enkelt komponents
ampere.
Justering af monteringsvinkel
Juster monteringsvinklen til mindre end 45°.
×2


5 × maks. 8 mm
×4



 Denne liste over dele indeholder ikke hele
pakkens indhold.
 Beslaget  er monteret på enheden før
forsendelse. Før du monterer enheden, skal du
bruge frigørelsesnøglerne  for at fjerne
beslaget  fra enheden. Yderligere oplysninger
finder du under "Fjernelse af beslaget" (side 33).
 Gem frigørelsesnøglerne  til fremtidig brug, da
du også skal bruge dem, hvis du fjerner enheden
fra din bil.
29DA
Tilslutning
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Højeffektforstærker*1
*6

*2*7
Se "Strømtilslutningsdiagram" (side 32) for
at få flere oplysninger.
Ved tilslutning direkte til batteriet*8*9
Du finder flere oplysninger i
"Oprettelse af tilslutninger"
(side 31).
fra en kabelforbundet
fjernbetjening (medfølger ikke)*4
fra en bilantenne*5
30DA
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Medfølger ikke
Højttalerimpedans: 4-8 Ω × 4
RCA-kabel (medfølger ikke)
Afhængig af biltypen skal du bruge en adapter til en
kabelforbundet fjernbetjening (medfølger ikke).
Hvis du ønsker oplysninger om brug af den kablede
fjernbetjening, kan du se "Brug af den
kabelforbundne fjernbetjening" (side 33).
Afhængig af biltypen skal du bruge en adapter
(medfølger ikke), hvis antennestikket ikke passer.
Uanset om den er i brug eller ej, skal du trække
mikrofonindgangskablet, så det ikke forstyrrer kørsel
eller sejlads. Fastgør kablet med en klemme, hvis det
installeres omkring dine fødder.
Du finder flere oplysninger om installation af
mikrofonen under "Installation af mikrofonen"
(side 32).
Brug højttalere med 50 watt RMS eller højere
strømindgangskapacitet. Brug af Sony XB-seriens
fuldtonehøjttalere anbefales.
Hvis amperen på den sikring, der anvendes i bilen, er
10 A, så opret direkte tilslutning til batteriet for at
undgå kortslutning.
Inden tilslutning er det nødvendigt at behandle de
gule og sorte ledninger på strømstikket.
Oprettelse af tilslutninger
Hvis du har en antenne uden en relæboks, kan
tilslutning af denne enhed med den medfølgende
strømforsyningsledning  beskadige antennen.
 Til bilens højttalerstik
1
2
3
4
5
6
7
8
Baghøjttaler
(højre)

Lilla

Lilla/sortstribet
Fronthøjttaler
(højre)

Grå

Grå/sortstribet
Fronthøjttaler
(venstre)

Hvid

Hvid/sortstribet
Baghøjttaler
(venstre)

Grøn

Grøn/sortstribet
 Til bilens strømstik
12
kontinuerlig
strømforsyning
13
antenne/
højeffektforstærkerkont Blå/hvidstribet
rol (REM OUT)
14
omskiftet
strømforsyning til
belysning
Orange/
hvidstribet
15
omskiftet
strømforsyning
Rød
16
jordforbundet
Sort
Gul
Ved tilslutning direkte til batteriet
Hvis amperen på den sikring, der anvendes i bilen,
er 10 A, så opret direkte tilslutning til batteriet for at
undgå kortslutning.
 til et metalpunkt på bilen
 til den positive batteriterminal
Bemærkninger
 Selvom bilens strømforsyningsledning er tilsluttet, får
enheden muligvis ikke tilstrækkelig meget strøm til at
kunne yde sit bedste. Opret direkte tilslutning til
batteriet i denne situation.
 Alle strømledninger, der tilsluttes den positive
batteripol, skal være forsynet med en sikring inden for
450 mm fra batteripolen, og før de passerer gennem
noget metal.
 Sørg for, at bilens batterledninger, der er tilsluttet
bilen (jord til stel)*, er af et ledningsmål, der svarer til
hovedstrømledningen, der er tilsluttet mellem
batteriet og hovedenheden.
 Ved fuld kraft går der mere end 15 A strøm gennem
systemet. Derfor skal du sørge for, at ledningerne, der
skal tilsluttes +12 V- og GND-terminalerne på
enheden, er mindst AWG 14 eller har et tværsnit på
mere end 2 mm² (3/32").
Mindre end 450 mm
*
Sikring (15 A)
+12 V bilbatteri
Kontakt forhandleren, hvis du har spørgsmål eller
problemer i forbindelse med tilslutningen.
31DA
Nem tilslutning af subwoofer
Du kan bruge en subwoofer uden en forstærker, når
den er tilsluttet en baghøjttalerledning.
Når der er byttet om på placeringerne af de
røde og gule ledninger
Rød
Rød
Fronthøjttaler
Gul
Subwoofer
Bemærkninger
 Klargøring af de bagerste baghøjttalerledninger er
påkrævet.
 Brug en subwoofer med en impedans på 4-8 Ω og
med tilstrækkelig strømstyringskapacitet for at undgå
skade.
Gul
12
omskiftet
strømforsyning
Gul
15
kontinuerlig
strømforsyning
Rød
Når bilen er uden ACC-position
Rød
Rød
Hukommelsestilslutning
Når den gule strømforsyningsledning er tilsluttet,
leveres der altid strøm til hukommelseskredsløbet,
selv når tændingen er slukket.
Højttalerforbindelse
 Sluk for enheden, inden du tilslutter højttalerne.
 Brug højttalere med en impedans på 4-8 Ω og
med tilstrækkelig effektkapacitet for at undgå
skade.
Strømtilslutningsdiagram
Kontroller din bils ekstra strømstik, og tilslut
forbindelsesledningerne korrekt i forhold til bilen.
Gul
Gul
Når du har matchet tilslutningerne og vendt
strømforsyningens ledninger korrekt, skal du
tilslutte enheden til bilens strømforsyning. Hvis du
har spørgsmål og problemer i forbindelse med
tilslutning af din enhed, som ikke er omtalt i denne
vejledning, skal du kontakte bilforhandleren.
Installation af mikrofonen
Hvis din stemme skal kunne registreres under
håndfrit opkald, skal du installere mikrofonen .
Ekstra strømstik

Fælles tilslutning
Rød
Clip (medfølger ikke)
Rød

Gul
Gul
12
kontinuerlig
strømforsyning
Gul
15
omskiftet
strømforsyning
Rød
32DA

Forsigtig
 Det er meget farligt, hvis ledningen vikles
omkring ratstammen eller gearstangen. Sørg for,
at denne og andre dele ikke forstyrrer kørslen.
 Hvis der er airbags eller andet stødabsorberende
udstyr i vognen, skal du kontakte den forretning,
hvor du har købt denne enhed, eller
bilforhandleren inden installationen.
Bemærk
Før du påsætter den dobbeltsidede tape , skal du
rengøre instrumentbrættets overflade med en tør klud.
Brug af den kabelforbundne
fjernbetjening
1
Hvis du vil aktivere den kabelforbundne
fjernbetjening, skal du indstille [STR
CONTROL] i [STEERING] til [PRESET]
(side 17).
Montering af enheden i
instrumentbrættet
For japanske biler henvises du til "Montering af
enheden i en japansk bil" (side 34).
FORSIGTIG
Berør ikke venstre side af enheden, når du fjerner
den fra instrumentbrættet. Varmeaflederen på
venstre side af enheden forbliver meget varm
efter brug.
Montering af enheden med det leverede
beslag
Før du installerer, skal du sørge for, at låsene på
begge sider af beslaget  bøjes indad 3,5 mm.
1
Placer beslaget  i instrumentbrættet,
og bøj derefter takkerne udad, så de
slutter til.
Montering
Fjernelse af beslaget
Før du installerer enheden, skal du fjerne beslaget
 fra enheden.
1
Indsæt begge frigørelsesnøgler , indtil
de klikker, og træk beslaget nedad .
Træk derefter enheden opad for at skille
dem ad.
Griber

Større end 182 mm
Større end
111 mm

2
Monter enheden på beslaget .

 Vend krogen indad.

Bemærk
Hvis låsene er lige eller bøjet udad, bliver enheden ikke
installeret sikkert, og den kan hoppe ud.
33DA
Montering af enheden i en japansk bil
Du er muligvis ikke i stand til at installere denne
enhed i alle japanske biler. I en sådan situation skal
du kontakte din Sony-forhandler.

Til instrumentbrættet/
centerkonsollen
Beslag
Beslag
Dele, der leveres
med din bil

Når du monterer denne enhed på de
præinstallerede beslag i din bil, skal du bruge de
medfølgende skruer  i de rette skruehuller,
afhængigt af hvilken bil der er tale om:
T for TOYOTA og N for NISSAN.
Bemærk
Hvis du vil forhindre en fejlfunktion, skal du kun bruge
de medfølgende skruer .
Nulstilling af enheden
Du finder flere oplysninger i "Nulstilling af
enheden" (side 6).
Udskiftning af sikring
Når du udskifter sikringen, skal du
Sikring (15 A)
sørge for at bruge den ampere,
der er nævnt på den oprindelige
sikring. Hvis sikringen sprænger,
skal du kontrollere
strømtilslutningen og udskifte
sikringen. Hvis sikringen springer
igen efter udskiftning, kan der være en intern fejl. I
en sådan situation skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler.
34DA
Asenna tämä laite turvallisuussyistä auton
kojelaudalle, sillä laitteen vasen puoli kuumenee
käytön aikana.
Lisätietoja on kohdassa ”Liitännät/asennus”
(sivu 29).
Valmistettu Thaimaassa
Laserdiodin ominaisuudet
 Säteilyn kesto: jatkuva
 Laserin teho: alle 53,3 μW
(Teho on mitattu 200 mm:n etäisyydeltä optisen
lukupään linssin pinnalta käyttäen 7 mm:n aukkoa.)
Käyttöjännitteen ja muut tiedot sisältävä nimikilpi
sijaitsee kotelon pohjassa.
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite
vastaa direktiivin 2014/53/EU määräyksiä.
Teksti EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta
löytyy kokonaisuudessaan oheiselta verkkosivulta:
http://www.compliance.sony.de/
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain EUvaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ilmoitettujen
hyväksyttyjen ohjelmistoversioiden kanssa.
Laitteeseen asennettu ohjelmisto vastaa
2014/53/EU-direktiivin olennaisia vaatimuksia.
Ohjelmistoversio: 1_
Ohjelmistoversion voi tarkistaa laiteohjelmiston
asetuksista yleisten asetusten valikosta.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään
EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani
Tuotteen vaatimustenmukaisuus EU:ssa:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Käytöstä poistettujen
paristojen sekä sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan
unionia sekä muita Euroopan
maita, joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa oleva
symboli ilmaisee, että tuotetta ja akkua ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa tämä
merkki saattaa esiintyä yhdessä kemiallisen merkin
kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen
merkki lisätään akkuun, joka sisältää enemmän
kuin 0,0005 prosenttia elohopeaa tai 0,004
prosenttia lyijyä.
2FI
Huolehtimalla akkujen/paristojen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua akun/pariston epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen
säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto
on annettava koulutetun huoltohenkilöstön
tehtäväksi. Voit varmistaa akun/pariston
asianmukaisen käsittelyn toimittamalla sen
käyttöiän loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja
keräyspisteeseen.
Jos kyse on muista akuista, katso lisätietoja
kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun turvalliseen
irrottamiseen. Toimita akku/paristo käytöstä
poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Lisätietoja tämän tuotteen tai akun kierrättämisestä
saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote tai
akku on ostettu.
Varoitus, jos auton virtalukossa ei ole
ACC-asentoa
Muista ottaa AUTO OFF -toiminto käyttöön
(sivu 17). Laite sammuu kokonaan ja
automaattisesti määrätyn ajan kuluttua laitteen
sammuttamisesta, mikä estää akun
tyhjenemisen. Jos et ota AUTO OFF -toimintoa
käyttöön, pidä sytytystä katkaistaessa OFFpainiketta aina painettuna, kunnes näyttö
sammuu.
Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita
koskeva vastuuvapauslauseke
Kolmansien osapuolten tarjoamia palveluita
voidaan muuttaa ja ne voidaan keskeyttää tai
lakkauttaa ilman erillistä ilmoitusta. Sony ei millään
tavalla vastaa tällaisista tilanteista.
Tärkeä huomautus
Varoitus
SONY EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA
SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ
VAHINGOISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, KUTEN
ILMAN RAJOITUKSIA VOITON MENETYKSESTÄ,
LIIKEVAIHDON MENETYKSESTÄ, TIETOJEN
MENETYKSESTÄ, LAITTEEN TAI SIIHEN LIITTYVÄN
LAITTEISTON KÄYTÖN ESTYMISESTÄ JA
KÄYTTÖKATKOISTA SEKÄ OSTAJAN LAITTEEN, SEN
LAITTEISTON JA/TAI SEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN
KÄYTTÄMÄSTÄ AJASTA.
Hyvä asiakas, tämä laite sisältää radiolähettimen.
UNECE-määräyksen 10 mukaisesti ajoneuvojen
valmistajat voivat asettaa ajoneuvoihin
asennettaville radiolähettimille tiettyjä ehtoja.
Tarkista ne ajoneuvon käyttöoppaasta tai ota
yhteyttä ajoneuvon valmistajaan tai myyjään,
ennen kuin asennat tämän laitteen ajoneuvoon.
Hätäpuhelut
Tämä auton BLUETOOTH-handsfree-laite ja
laitteeseen kytketty elektroninen laite käyttävät
radiosignaaleja, matkapuhelin- ja puhelinverkkoja
sekä käyttäjän ohjelmoimaa toimintoa, eikä
yhteyttä kaikissa olosuhteissa taata.
Älä siis luota välttämättömässä viestinnässä
(esimerkiksi hätätapauksissa) ainoastaan johonkin
tiettyyn elektroniseen laitteeseen.
BLUETOOTH-tiedonsiirto
 BLUETOOTH-laitteen säteilemät mikroaallot voivat
vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden
toimintaan. Sammuta tämä laite ja muut
BLUETOOTH-laitteet seuraavissa sijainneissa, sillä
ne voivat aiheuttaa onnettomuuden:
 sairaaloissa, junissa, lentokoneissa ja
huoltoasemilla, joissa on tulenarkoja kaasuja
 automaattisten ovien ja palohälyttimien
läheisyydessä.
 Tämä laite tukee BLUETOOTH-standardin
mukaisia suojaustoimintoja, joilla voidaan suojata
tiedonsiirtoyhteys langatonta BLUETOOTHtekniikkaa käytettäessä. Joitakin asetuksia
käytettäessä suojaus ei ehkä kuitenkaan ole
riittävä. Ole varovainen, kun kommunikoit
käyttämällä langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa.
 Emme millään tavalla vastaa tietojen
joutumisesta vääriin käsiin BLUETOOTHtiedonsiirron aikana.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, joita ei käsitellä tässä käyttöohjeessa, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
3FI
Liitännät/asennus
Sisällys
Osat ja painikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Alkutoimet
Laitteen asetusten palauttaminen . . . . . . . . . . . . .
Kellon asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akun jännitteen tarkistaminen . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-laitteen valmisteleminen . . . . . . . . . .
USB-laitteen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muiden kannettavien äänilaitteiden liittäminen . . .
6
6
7
7
9
9
Radion kuunteleminen
Radion kuunteleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Radio Data System (RDS) -järjestelmän
käyttäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Toistaminen
Levyn toistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB-laitteessa olevan sisällön toistaminen . . . . .
BLUETOOTH-laitteessa olevan sisällön
toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kappaleiden hakeminen ja toistaminen . . . . . . . .
11
11
11
12
Handsfree-puhelut (vain BLUETOOTHtoiminnolla)
Puhelun vastaanottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Puhelun soittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Puhelun aikana käytettävissä olevat toiminnot. . . . 14
Hyödyllisiä toimintoja
Sony | Music Center iPhone- ja Androidpuhelimissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Siri Eyes Freen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Asetukset
DEMO-tilan peruuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perusasetusten määrittäminen . . . . . . . . . . . . . . .
Yleisten asetusten määrittäminen (GENERAL) . . .
Ääniasetusten määrittäminen (SOUND) . . . . . . . .
Näyttöasetusten määrittäminen (DISPLAY) . . . . .
BLUETOOTH-asetusten määrittäminen
(BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sony | Music Center -asetusten määrittäminen
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
19
19
20
Lisätietoja
Laiteohjelmiston päivittäminen . . . . . . . . . . . . . . .
Varotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilmoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4FI
20
20
21
23
26
Varoituksia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asennuksen osaluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liitännät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asennus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
30
33
Osat ja painikkeet
Päälaite

(selaa) (sivu 12)
Siirry selaustilaan toiston aikana.
(Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on Android™tilassa oleva USB-laite tai iPod.)
PTY (ohjelmatyyppi)
Valitse RDS-tilassa PTY.
 SRC (lähde)
Kytke virta.
Vaihda lähdettä.
OFF
Sammuta lähde ja näytä kello painamalla tätä
1 sekunnin ajan.
Katkaise virta ja sammuta näyttö painamalla
tätä yli 2 sekunnin ajan.
 EXTRA BASS
Vahvistaa bassoääntä suhteutettuna
äänenvoimakkuustasoon. Painamalla tätä voit
muuttaa EXTRA BASS -asetusta: [1], [2], [OFF].
 Levypaikka
 Näyttöikkuna
 USB-liitäntä
  (levyn poisto)

/
(SEEK –/+)
Viritä radioasemat automaattisesti. Viritä
manuaalisesti painamalla tätä jonkin aikaa.
/ (edellinen/seuraava)
/ (pikasiirto taakse- tai eteenpäin)
 MODE (sivu 9, 14)
(takaisin)
Palaa edelliseen näyttöön.
 CALL
Siirry puheluvalikkoon. Vastaanota tai lopeta
puhelu.
Vaihda BLUETOOTH-signaalia painamalla tätä yli
2 sekunnin ajan.
 Kauko-ohjaimen vastaanotin
 Numeropainikkeet (1–6)
Vastaanota tallennettujen radioasemien
lähetys. Tallenna asemat painamalla tätä jonkin
aikaa.
ALBUM /
Ohita äänilaitteen albumi. Ohita albumit
jatkuvasti painamalla tätä jonkin aikaa.
(Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on Androidtilassa oleva USB-laite tai iPod.)
5FI
(toisto)
(Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on Androidtilassa oleva USB-laite.)
Alkutoimet
(satunnaistoisto)
(Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on Androidtilassa oleva USB-laite.)
MIC (sivu 14)
 (toisto/tauko)
 Asetusten palautuspainike (sivu 6)
 Säätökiekko
Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä tätä.
Laitteen asetusten
palauttaminen
Laitteen asetukset on palautettava ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa sekä auton akun
vaihtamisen ja liitäntöjen muuttamisen jälkeen.
Paina asetusten palautuspainiketta esimerkiksi
kuulakärkikynällä.
PUSH ENTER
Anna valittu kohde.
Vaihda lähde painamalla SRC ja sitten
kiertämällä ja painamalla tätä (aikakatkaisu
2 sekunnin kuluttua).
MENU
Avaa asetusvalikko.
VOICE (sivu 14,15 16, )
Aktivoi puhevalinta ja puheentunnistus (vain
Android-älypuhelimet) tai Siri-toiminto (vain
iPhone) painamalla tätä yli 2 sekunnin ajan.
N-merkki
Muodosta BLUETOOTH-yhteys koskettamalla
säätökiekkoa Android-älypuhelimella.
Huomautus
Kun laitteen asetukset palautetaan, kellon asetukset ja
jotkin tallennetut sisällöt poistetaan.
Alueen asettaminen
Laitteen asetusten palauttamisen jälkeen näkyviin
tulee alueen asetusnäyttö.
1
 DSPL (näyttö)
Vaihda näyttökohteita painamalla tätä.
SCRL (vieritys)
Vieritä näyttökohdetta painamalla tätä jonkin
aikaa.
Paina ENTER, kun näytössä näkyy [AREA].
Asetettuna oleva alue tulee näkyviin.
 AUX-tuloliitäntä
2
Valitse [EUROPE] tai [RUSSIA] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
3
Valitse [YES] tai [NO] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Jos aluetta vaihdetaan, laitteen asetukset
palautetaan, ja kello tulee näkyviin.
Tämä asetus voidaan määrittää Yleiset asetukset
-valikossa (sivu 16).
Kellonajan asettaminen
1
Paina MENU, valitse [GENERAL]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
2
Valitse [CLOCK-ADJ] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Tunti-ilmaisin vilkkuu.
3
Aseta tunti ja minuutti kiertämällä
säätökiekkoa.
Voit siirtää digitaalista lukemaa painamalla
/ (SEEK –/+).
4
Kun minuutti on asetettu, paina MENU.
Asetus on suoritettu, ja kello käynnistyy.
Kellon näyttäminen
Paina DSPL.
6FI
Akun jännitteen tarkistaminen
Voit tarkistaa akun jännitteen nykyisen tilan. (Ei ole
käytettävissä, kun lähde on sammutettu ja kello on
näytössä.)
1
Paina DSPL-painiketta toistuvasti,
kunnes akun jännite ilmestyy näyttöön.
BLUETOOTH-laitteen
valmisteleminen
Voit nauttia musiikista tai soittaa handsfreepuheluita käyttämäsi BLUETOOTH-laitteen, kuten
älypuhelimen, matkapuhelimen tai äänilaitteen
(tästä lähtien ”BLUETOOTH-laite”, jos ei toisin ole
määritetty), mukaan. Lisätietoja yhteyden
muodostamisesta on laitteen mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
Vähennä laitteen äänenvoimakkuutta, ennen kuin
yhdistät laitteen. Muussa tapauksessa ääni voi olla
voimakas.
Yhteyden katkaiseminen yhdellä
kosketuksella
Kosketa laitteen N-merkillä älypuhelimen
N-merkkiä uudelleen.
Huomautuksia
 Kun muodostat yhteyden, käsittele älypuhelinta
varovasti, jotta se ei pääse naarmuuntumaan.
 Yhteyden muodostaminen One touch -toiminnolla
ei ole mahdollista, kun laite on jo yhdistetty kahteen
NFC-yhteensopivaan laitteeseen. Katkaise tällöin
toisen laitteen yhteys ja muodosta älypuhelimeen
yhteys uudelleen.
Pariliitoksen ja yhteyden
muodostaminen BLUETOOTHlaitteeseen
Kun yhdistät BLUETOOTH-laitteen ensimmäisen
kerran, on suoritettava molemminpuolinen
rekisteröinti (”pariliitos”). Pariliitoksen ansiosta
tämä laite ja muut laitteet pystyvät tunnistamaan
toisensa. Tähän laitteeseen voi yhdistää kaksi
BLUETOOTH-laitetta (kaksi matkapuhelinta tai
matkapuhelimen ja äänilaitteen).
Yhdistäminen älypuhelimeen yhdellä
kosketuksella (NFC)
Kun kosketat laitteen säätökiekkoa NFC-toimintoa*
tukevalla älypuhelimella, laitteesta muodostetaan
automaattisesti pariliitos ja yhteys älypuhelimeen.
1
Aseta BLUETOOTH-laite 1 metrin (3 jalan)
päähän tästä laitteesta.
* NFC (Near Field Communication) on lyhyen kantaman
langaton tiedonsiirtotekniikka, jolla välitetään tietoja
erilaisten laitteiden, kuten matkapuhelimien ja ICmerkintöjen, välillä. NFC-toiminnolla tietoja voidaan
siirtää kätevästi koskemalla laitteella NFC-yhteensopivan
laitteen vastaavaa merkkiä tai tiettyä kohtaa.
2
Paina MENU, valitse [BLUETOOTH]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
3
Valitse [PAIRING] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Jos älypuhelimeen on asennettu Android OS 4.0 tai
sitä vanhempi versio, Google Play™ -sivustosta on
ladattava NFC Easy Connect -sovellus. Sovellus ei
ehkä ole ladattavissa joissakin maissa tai joillakin
alueilla.
4
Valitse [DEVICE 1]* tai [DEVICE 2]*
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
1
Ota NFC-toiminto älypuhelimessa
käyttöön.
Lisätietoja on älypuhelimen mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.
2
Kosketa laitteen N-merkillä
älypuhelimen N-merkkiä.
vilkkuu, kun laite on pariliitoksen
valmiustilassa.
* [DEVICE 1] tai [DEVICE 2] muuttuu pariksi liitetyn
laitteen nimeksi, kun pariliitos on muodostettu.
5
Muodosta pariliitos BLUETOOTHlaitteesta, jotta se tunnistaa tämän
laitteen.
6
Valitse BLUETOOTH-laitteen näytössä
[WX-XB100BT].
Jos mallisi nimeä ei näy, suorita toimet
vaiheesta 2 alkaen uudelleen.
WX-XB100BT
Varmista, että laitteen näyttöön syttyy
.
7FI
7
Jos BLUETOOTH-laitteessa vaaditaan
salasana*, kirjoita [0000].
Näytössä olevat kuvakkeet:
Tulee näyttöön, kun handsfree-puhelut
ovat käytettävissä HFP (Handsfree
Profile) -profiilin käyttöönoton jälkeen.
* Salasanaa saatetaan kutsua laitteessa nimellä
”salausavain”, ”PIN-koodi”, ”PIN-numero” tai
”salalause” jne.
Tulee näyttöön, kun äänilaitteessa
olevaa sisältöä voi toistaa A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile)
-profiilin käyttöönoton jälkeen.
Anna salasana
[0000]
Yhteyden muodostaminen tästä laitteesta
viimeksi yhdistettyyn laitteeseen
Kun pariliitos on muodostettu,
8
jää näyttöön.
Valitse BLUETOOTH-laitteesta tämä laite
BLUETOOTH-yhteyden muodostamista
varten.
Näyttöön tulee
muodostettu.
tai
, kun yhteys on
Huomautus
BLUETOOTH-laitteeseen yhteyttä muodostettaessa tätä
laitetta ei havaita toisesta laitteesta. Jos haluat ottaa
tunnistuksen käyttöön, siirry pariliitostilaan ja hae tämä
laite toisesta laitteesta.
Toiston aloittaminen
Lisätietoja on kohdassa ”BLUETOOTH-laitteessa
olevan sisällön toistaminen” (sivu 11).
Pariksi liitetyn laitteen yhteyden
katkaiseminen
Kun tämän laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välille on
muodostettu pariliitos, voit katkaista yhteyden
suorittamalla vaiheet 2–4.
Yhteyden muodostaminen pariksi
liitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen
Pariksi liitetyn laitteen käyttämiseksi on
muodostettava yhteys tähän laitteeseen. Jotkin
pariksi liitetyt laitteet muodostavat yhteyden
automaattisesti.
1
Paina MENU, valitse [BLUETOOTH]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
2
Valitse [BT SIGNAL] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Varmista, että
Ota BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTHlaitteessa käyttöön.
4
Muodosta BLUETOOTH-laitteesta yhteys
tähän laitteeseen.
8FI
Huomautus
BLUETOOTH-ääntä suoratoistettaessa tästä laitteesta ei
voi muodostaa yhteyttä matkapuhelimeen. Muodosta
tällöin yhteys matkapuhelimesta tähän laitteeseen.
Vihje
BLUETOOTH-signaali käytössä: kun sytytys kytketään,
laite muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi
yhdistettyyn matkapuhelimeen.
Mikrofonin asentaminen
Lisätietoja on kohdassa ”Mikrofonin asentaminen”
(sivu 32).
Yhteyden muodostaminen iPhonepuhelimeen tai iPod-laitteeseen
(Automaattinen BLUETOOTH-pariliitos)
Kun USB-liitäntään liitetään iPhone-puhelin tai iPodlaite, johon on asennettu iOS5 tai sitä uudempi versio,
laitteesta muodostetaan automaattisesti pariliitos ja
yhteys iPhone-puhelimeen tai iPod-laitteeseen.
Jos haluat ottaa Automaattinen BLUETOOTH-pariliitos
-toiminnon käyttöön, varmista, että [BLUETOOTH]valikon [AUTO PAIR] -asetuksena on [ON] (sivu 20).
1
Ota BLUETOOTH-toiminto iPhonepuhelimessa tai iPod-laitteessa käyttöön.
2
Liitä iPhone-puhelin tai iPod-laite USBliitäntään.
tulee näyttöön.
3
tai
Ota BLUETOOTH-toiminto BLUETOOTH-laitteessa
käyttöön.
Jos haluat muodostaa yhteyden äänilaitteeseen,
valitse [BT AUDIO] painamalla SRC ja paina 
(toisto/tauko).
Jos haluat muodostaa yhteyden matkapuhelimeen,
paina CALL.
tulee näyttöön.
Varmista, että laitteen näyttöön syttyy
.
Huomautuksia
 Automaattinen BLUETOOTH-pariliitos -toimintoa ei voi
käyttää, kun laite on jo yhdistetty kahteen BLUETOOTHlaitteeseen. Katkaise tällöin toisen laitteen yhteys ja
yhdistä sitten iPhone-puhelin tai iPod-laite uudelleen.
 Automaattinen BLUETOOTH-pariliitos -toimintoa ei
voi käyttää, kun laite on jo yhdistetty toiseen
BLUETOOTH-laitteeseen. (sivu 7).
USB-laitteen liittäminen
1
2
Vähennä laitteen äänenvoimakkuutta.
Radion kuunteleminen
Radion kuunteleminen
Jos haluat kuunnella radiota, valitse [TUNER]
painamalla SRC.
Automaattinen tallentaminen (BTM)
1
Vaihda kaistaa (FM1, FM2, FM3, MW tai
LW) painamalla MODE.
2
Paina MENU, valitse [GENERAL]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
3
Valitse [BTM] kiertämällä säätökiekkoa ja
paina sitä.
Liitä USB-laite laitteeseen.
Käytä iPod-laitteen tai iPhone-puhelimen
liittämiseen iPod-laitteen USB-liitäntäkaapelia
(ei sisälly toimitukseen).
Laite tallentaa asemat taajuusjärjestyksessä
numeropainikkeisiin.
Virittäminen
1
Vaihda kaistaa (FM1, FM2, FM3, MW tai
LW) painamalla MODE.
2
Suorita viritys.
Muiden kannettavien
äänilaitteiden liittäminen
Manuaalinen virittäminen
Etsi summittainen taajuus painamalla /
(SEEK –/+) ja hienoviritä halutulle taajuudelle
painamalla toistuvasti / (SEEK–/+).
1
2
3
Automaattinen virittäminen
Paina / (SEEK –/+).
Haku päättyy, kun laite löytää aseman.
Sammuta kannettava äänilaite.
Vähennä laitteen äänenvoimakkuutta.
Liitä kannettava äänilaite liitäntäjohdolla
(lisävaruste) laitteen AUX-tuloliitäntään
(stereominiliitäntään)*.
Manuaalinen tallentaminen
1
* Käytä suoraa liitintä.
Kun löydät aseman, jonka haluat
tallentaa, paina jotakin
numeropainiketta (1–6), kunnes
[MEMORY] tulee näyttöön.
Tallennettujen asemien
vastaanottaminen
1
4
Valitse [AUX] painamalla SRC.
Valitse kaista ja paina sitten
numeropainiketta (1–6).
Yhdistetyn laitteen äänenvoimakkuustason
sovittaminen muihin äänilähteisiin
Aloita kannettavan äänilaitteen sisällön toisto
kohtalaisella äänenvoimakkuudella ja määritä
tavallinen kuunteluäänenvoimakkuus laitteessa.
Paina MENU ja valitse [SOUND]  [AUX VOLUME]
(sivu 19).
9FI
Radio Data System (RDS)
-järjestelmän käyttäminen
Vaihtoehtoisten taajuuksien (AF) ja
liikennetiedotteiden (TA) määrittäminen
AF-toiminto virittää aseman jatkuvasti uudelleen
verkon voimakkaimman taajuuden mukaan, kun
taas TA-toiminto lähettää ajan tasalla olevia
liikennetietoja tai liikenneohjelmia (TP), jos niitä
vastaanotetaan.
1
Paina MENU, valitse [GENERAL]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
2
Valitse [AF/TA] kiertämällä säätökiekkoa
ja paina sitä.
3
Valitse [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] tai
[AF/TA-OFF] kiertämällä säätökiekkoa ja
paina sitä.
RDS-asemien tallentaminen AF- ja TAasetuksen kanssa
Voit esiasettaa RDS-asemat yhdessä AF/TAasetuksen kanssa. Määritä AF/TA-asetus ja tallenna
sitten asema BTM-toiminnolla tai manuaalisesti.
Manuaalista esiasetusta käyttämällä voit esiasettaa
myös muita kuin RDS-asemia.
Hätäilmoitusten vastaanottaminen
Kun AF- tai TA-toiminto on käytössä,
hätäilmoitukset keskeyttävät automaattisesti
valitun äänilähteen toiston.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
liikennetiedotteen aikana
Taso tallennetaan muistiin tulevia
liikennetiedotteita varten normaalista
äänenvoimakkuustasosta riippumatta.
Jääminen kuuntelemaan yhtä paikallista
ohjelmaa (REGIONAL)
Kun AF- ja REGIONAL-toiminnot ovat käytössä, laite
ei vaihda toiselle voimakkaammalla signaalilla
lähettävälle paikallisasemalle. Jos poistut tämän
alueellisen ohjelman vastaanottoalueelta, määritä
FM-vastaanoton aikana [GENERAL]-valikossa
[REGIONAL]-asetukseksi [REG-OFF] (sivu 17).
Tämä toiminto ei toimi Isossa-Britanniassa ja
joillakin muilla alueilla.
Local Link -toiminto (vain Iso-Britannia)
Tämän toiminnon avulla voit valita muita alueellisia
paikallisasemia, vaikka niitä ei ole tallennettu
numeropainikkeisiin.
Paina FM-vastaanoton aikana numeropainiketta
(1–6), johon on tallennettu paikallisasema.
Paina 5 sekunnin kuluessa paikallisaseman
numeropainiketta uudelleen. Toista tätä
toimenpidettä, kunnes paikallisasema on
vastaanotettu.
10FI
Ohjelmatyyppien valitseminen (PTY)
1
2
Paina FM-vastaanoton aikana PTY.
Kierrä säätökiekkoa, kunnes haluttu
ohjelmatyyppi tulee näyttöön, ja paina
sitä.
Laite alkaa hakea valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää radioasemaa.
Ohjelmatyypit
NEWS (Uutiset), AFFAIRS (Ajankohtaisohjelmat),
INFO (Tiedot), SPORT (Urheilu), EDUCATE
(Koulutus), DRAMA (Draama), CULTURE (Kulttuuri),
SCIENCE (Tiede), VARIED (Sekalainen), POP M
(Pop), ROCK M (Rock), EASY M (M.O.R.), LIGHT M
(Kevyt klassinen), CLASSICS (Vakava klassinen),
OTHER M (Muu musiikki), WEATHER (Sää), FINANCE
(Talous), CHILDREN (Lastenohjelmat), SOCIAL A
(Sosiaaliasiat), RELIGION (Uskonto), PHONE IN
(Puheluohjelmat), TRAVEL (Matkailu), LEISURE
(Vapaa-aika), JAZZ (Jazz), COUNTRY (Country),
NATION M (Kansallinen musiikki), OLDIES (Oldies),
FOLK M (Folk), DOCUMENT (Dokumentti)
Kellonajan asettaminen (CT)
Kellonaika asetetaan RDS-lähetyksen CT-tietojen
perusteella.
1
Määritä [GENERAL]-valikossa [CT]asetukseksi [CT-ON] (sivu 17).
Valitse USB-laitteesta riippuen USB-tila (Android- tai
MSC/MTP-tila) ennen liitäntöjen tekemistä (sivu 17).
Toisto
1
Toisto käynnistyy.
Jos laite on jo yhdistetty, valitse toiston
käynnistämiseksi [USB] painamalla SRC (näyttöön
tulee [IPOD], kun iPod-laite tunnistetaan).
Levyn toistaminen
1
Aseta levy laitteeseen (etikettipuoli
ylöspäin).
Liitä USB-laite USB-liitäntään (sivu 9).
2
Säädä laitteen äänenvoimakkuutta.
Toiston pysäyttäminen
Paina OFF 1 sekunnin ajan.
Laitteen irrottaminen
Pysäytä toisto ja irrota laite.
iPhone-puhelinta koskeva varoitus
Toisto käynnistyy automaattisesti.
USB-laitteessa olevan sisällön
toistaminen
Tässä käyttöohjeessa ”iPod” viittaa yleisesti iPodlaitteiden ja iPhone-puhelimien iPod-toimintoihin,
jos tekstissä tai kuvissa ei toisin ole todettu.
Lisätietoja yhteensopivuudesta iPod-laitteesi kanssa
saat kohdasta ”Tietoja iPod-laitteesta” (sivu 21) tai
takakannessa ilmoitetusta tukisivustosta.
Laitteen kanssa voi käyttää USB-standardia tukevia
AOA (Android Open Accessory) 2.0-, MSC (Mass
Storage Class)- ja MTP (Media Transfer Protocol)
-tyyppisia USB-laitteita*. USB-laitteesta riippuen
laitteessa voidaan valita Android- tai MSC/MTP-tila.
Jotkin digitaaliset mediasoittimet tai Androidälypuhelimet voivat edellyttää MTP-tilan käyttöä.
Kun liität iPhone-puhelimen USB-liitäntään,
puhelun äänenvoimakkuutta säädetään iPhonepuhelimesta, ei laitteesta. Älä tahattomasti lisää
äänenvoimakkuutta laitteessa puhelun aikana, sillä
puhelun päättyessä voi kuulua yllättäen voimakas
ääni.
BLUETOOTH-laitteessa olevan
sisällön toistaminen
Voit toistaa BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) -profiilia tukevassa yhdistetyssä
laitteessa olevaa sisältöä.
1
Voit valita äänilaitteen painamalla MENU ja
valitsemalla sitten [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(sivu 19).
* esim. USB-muistitikku, digitaalinen mediasoitin,
Android-älypuhelin
Huomautuksia
 Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta saat
takakannessa ilmoitetusta tukisivustosta.
 Älypuhelimet, joihin on asennettu Android OS 4.1 tai
sitä uudempi versio, tukevat Android Open Accessory
2.0 (AOA 2.0) -protokollaa. Jotkin älypuhelimet eivät
kuitenkaan ehkä täysin tue AOA 2.0 -protokollaa,
vaikka niihin olisi asennettu Android OS 4.1 tai sitä
uudempi versio.
Lisätietoja Android-puhelimesi yhteensopivuudesta
saat takakannessa ilmoitetusta tukisivustosta.
 Seuraavien tiedostojen toistoa ei tueta.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 tekijänoikeuksin suojatut tiedostot
 DRM (Digital Rights Management) -tiedostot
 monikanavaiset äänitiedostot
MP3/WMA/AAC:
 häviöttömästi pakatut tiedostot
WAV:
 monikanavaiset äänitiedostot
Muodosta BLUETOOTH-yhteys
äänilaitteeseen (sivu 7).
2
3
4
Valitse [BT AUDIO] painamalla SRC.
Käynnistä toisto äänilaitteesta.
Säädä laitteen äänenvoimakkuutta.
Huomautuksia
 Joidenkin äänilaitteiden tapauksessa joitakin tietoja,
kuten kappaleen nimeä, numeroa ja toistoaikaa sekä
toiston tilaa, ei ehkä näytetä tässä laitteessa.
 Vaikka tässä laitteessa vaihdetaan äänilähdettä,
äänilaite ei pysäytä toistoa.
 [BT AUDIO] ei ilmesty näyttöön, kun Sony | Music
Center -sovellusta käytetään BLUETOOTH-toiminnolla.
11FI
BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuustason sovittaminen
muihin äänilähteisiin
Aloita BLUETOOTH-äänilaitteen sisällön toisto
kohtalaisella äänenvoimakkuudella ja määritä
tavallinen kuunteluäänenvoimakkuus laitteessa.
Paina MENU ja valitse [SOUND]  [BTA VOLUME]
(sivu 19).
Kappaleiden hakeminen ja
toistaminen
Hakeminen ohittamalla kohteet
(Hyppytila)
Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on Androidtilassa oleva USB-laite tai iPod.
1
2
3
Toistuva toisto ja satunnaistoisto
1
Valitse haluttu toistotila painamalla
toiston aikana toistuvasti
(toisto) tai
(satunnaistoisto).
Toiston käynnistäminen valitussa toistotilassa
voi kestää jonkin aikaa.
Käytettävissä olevat toistotilat vaihtelevat valitun
äänilähteen mukaan.
Kappaleen hakeminen nimen mukaan
(Quick-BrowZer™)
Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on Androidtilassa oleva USB-laite tai iPod.
1
Voit näyttää hakuluokkien luettelon
painamalla CD-, USB- tai BT AUDIO*1
-toiston aikana
(selaa)*2.
Kun kappaleluettelo avautuu, tuo haluttu
hakuluokka näyttöön painamalla toistuvasti
(takaisin).
*1 Käytettävissä vain AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) 1.4 -profiilia tai sitä uudempaa
versiota tukevissa äänilaitteissa.
*2 Voit palata USB-toiston aikana suoraan
luokkaluettelon alkuun painamalla
(selaa) yli
2 sekunnin ajan.
2
Valitse haluttu hakuluokka kiertämällä
säätökiekkoa ja vahvista valinta
painamalla sitä.
3
Hae haluttu kappale toistamalla vaihe 2.
Toisto käynnistyy.
Poistuminen Quick-BrowZer-tilasta
Paina (selaa).
12FI
(selaa).
Paina  (SEEK +).
Valitse kohde kiertämällä säätökiekkoa.
Luettelossa hypätään kohteiden
kokonaismäärästä 10 % olevin askelin.
4
Ei ole käytettävissä, kun liitettynä on Androidtilassa oleva USB-laite.
Paina
Voit palata Quick-BrowZer-tilaan
painamalla ENTER.
Valittu kohde tulee näyttöön.
5
Valitse haluttu kohde kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Toisto käynnistyy.
5
Handsfree-puhelut (vain BLUETOOTHtoiminnolla)
Valitse numero numeroiden luettelosta
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
Puhelu alkaa.
Puheluhistoriasta
Jos haluat käyttää matkapuhelinta, liitä se tähän
laitteeseen. Voit yhdistää laitteeseen kaksi
matkapuhelinta. Lisätietoja on kohdassa
”BLUETOOTH-laitteen valmisteleminen” (sivu 7).
1
Paina CALL.
Kun laitteeseen on yhdistetty kaksi
matkapuhelinta, valitse jompikumpi puhelin
säätökiekolla ja paina säätökiekkoa.
2
Valitse [RECENT CALL] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Puheluhistorialuettelo tulee näyttöön.
3
Puhelun vastaanottaminen
1
Puhelu alkaa.
Paina CALL, kun puhelu vastaanotetaan
soittoäänellä.
Puhelu alkaa.
Huomautus
Soittoääni ja puhujan ääni kuuluvat vain
etukaiuttimista.
Puhelinnumeron syötöllä
1
2
Valitse [DIAL NUMBER] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
3
Syötä puhelinnumero kiertämällä
säätökiekkoa, valitse [ ] (välilyönti) ja
paina ENTER*.
Puhelun lopettaminen
Paina CALL uudelleen.
Puhelun soittaminen
Voit soittaa puhelun puhelinluettelosta tai
puheluhistoriasta, kun liitettynä on PBAP (Phone
Book Access Profile) -profiilia tukeva matkapuhelin.
Kun laitteeseen on yhdistetty kaksi matkapuhelinta,
valitse jompikumpi puhelin.
Puhelinluettelosta
1
Paina CALL.
Puhelu alkaa.
* Voit siirtää digitaalista lukemaa painamalla
/ (SEEK –/+).
Huomautus
Näyttöön tulee merkin [#] sijaan merkki [_].
Uudelleenvalinnalla
1
Valitse [PHONE BOOK] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
3
Valitse alkukirjain alkukirjainten
luettelosta kiertämällä säätökiekkoa ja
paina sitä.
4
Valitse nimi nimien luettelosta
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
Paina CALL.
Kun laitteeseen on yhdistetty kaksi
matkapuhelinta, valitse jompikumpi puhelin
säätökiekolla ja paina säätökiekkoa.
Kun laitteeseen on yhdistetty kaksi
matkapuhelinta, valitse jompikumpi puhelin
säätökiekolla ja paina säätökiekkoa.
2
Paina CALL.
Kun laitteeseen on yhdistetty kaksi
matkapuhelinta, valitse jompikumpi puhelin
säätökiekolla ja paina säätökiekkoa.
Puhelun hylkääminen
Paina OFF 1 sekunnin ajan.
Valitse nimi tai puhelinnumero
puheluhistoriasta kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
2
Valitse [REDIAL] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Puhelu alkaa.
13FI
Puhetunnisteilla
Voit soittaa puhelun sanomalla laitteeseen
liitettyyn, puhevalintatoimintoa tukevaan
matkapuhelimeen tallennetun puhetunnisteen.
1
Paina CALL.
Kun laitteeseen on yhdistetty kaksi
matkapuhelinta, valitse jompikumpi puhelin
säätökiekolla ja paina säätökiekkoa.
2
Valitse [VOICE DIAL] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Voit myös painaa VOICE-painiketta yli
2 sekunnin ajan.
3
Sano matkapuhelimeen tallennettu
puhetunniste.
Puhe tunnistetaan, ja puhelu soitetaan.
Puhevalinnan peruuttaminen
Paina VOICE.
Puhelun aikana käytettävissä
olevat toiminnot
Soittoäänen äänenvoimakkuuden
säätäminen
Kierrä säätökiekkoa puhelun vastaanottamisen
aikana.
Hyödyllisiä toimintoja
Sony | Music Center iPhone- ja
Android-puhelimissa
Sony | Music Center -sovelluksen uusin versio on
ladattava App Storesta iPhoneen tai Google Playsta
Android-älypuhelimeen.
Huomautuksia
 Noudata turvallisuussyistä paikallisia liikennelakeja ja
-määräyksiä, äläkä käytä sovellusta ajon aikana.
 Sony | Music Centerin avulla voit ohjata Sony | Music
Centeriä tukevia Sony-äänilaitteita iPhone- tai
Android-älypuhelimella.
 Sony | Music Center -sovelluksella tapahtuvan
ohjauksen mahdollisuudet vaihtelevat liitetyn laitteen
mukaan.
 Lisätietoja Sony | Music Center -toimintojen
käytöstä saat iPhone- tai Android-älypuhelimestasi.
 Lisätietoja Sony | Music Center -sovelluksesta
saat seuraavasta URL-osoitteesta:
http://www.sony.net/smcqa/
 Käy alla olevassa sivustossa ja tarkista yhteensopivat
iPhone- ja Android-älypuhelinmallit.
App Store -sivusto iPhone-älypuhelimelle
Google Play -sivusto Android-älypuhelimelle
Sony | Music Center -yhteyden
muodostaminen
1
Puhujan äänen äänenvoimakkuuden
säätäminen
Voit valita äänilaitteen painamalla MENU ja
valitsemalla sitten [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(sivu 19).
Kierrä säätökiekkoa puhelun aikana.
Toisen osapuolen äänenvoimakkuuden
säätäminen (Mikrofonin vahvistuksen
säätäminen)
Paina MIC.
Säädettävät äänenvoimakkuustasot: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Kaiun ja kohinan vähentäminen
(Kaiunpoisto/kaiunpoistotila)
Paina MIC jonkin aikaa.
Asetettavissa oleva tila: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Muodosta BLUETOOTH-yhteys iPhonetai Android-älypuhelimeen (sivu 7).
2
3
Käynnistä Sony | Music Center -sovellus.
4
Valitse [CONNECT] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Paina MENU, valitse [SONY APP]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
iPhone- tai Android-älypuhelimeen
muodostetaan yhteys.
Lisätietoja iPhone- tai Android-älypuhelimen
toiminnoista on sovelluksen ohjeessa.
Vaihtaminen handsfree-tilan ja kädessä
pideltävän tilan välillä
Jos laitenumero tulee näyttöön
Voit vaihtaa puhelun äänen laitteen ja
matkapuhelimen välillä painamalla puhelun aikana
MODE.
Varmista, että numero (esim. 123456) tulee
näyttöön, ja valitse sitten iPhone- tai Androidälypuhelimesta [Yes].
Huomautus
Joissakin matkapuhelimissa tämä toiminto ei ehkä ole
käytettävissä.
14FI
Yhteyden katkaiseminen
1
2
Paina MENU, valitse [SONY APP] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Valitse [CONNECT] kiertämällä säätökiekkoa ja
paina sitä.
Lähteen tai sovelluksen valitseminen
Voit valita halutun lähteen tai sovelluksen iPhonetai Android-älypuhelimesta.
Lähteen valitseminen
Paina toistuvasti SRC. Voit myös painaa SRC, kiertää
säätökiekon halutun lähteen kohdalle ja painaa
ENTER.
Lähdeluettelon näyttäminen
Paina SRC.
Erilaisten tietojen lukeminen
puheopastuksella (vain Androidälypuhelimet)
Vastaanotetut tekstiviestit sekä Twitter-, Facebookja kalenteri-ilmoitukset luetaan automaattisesti
auton kaiuttimien kautta.
Puheentunnistuksen ottaminen käyttöön
(vain Android-älypuhelimet)
Rekisteröimällä sovellukset voit ohjata niitä
äänikomennoilla. Lisätietoja on sovelluksen
ohjeessa.
Puheentunnistuksen ottaminen käyttöön
1
2
Ota puheentunnistus käyttöön painamalla VOICE
jonkin aikaa.
Sano haluttu äänikomento mikrofoniin, kun
Android-älypuhelimen näyttöön ilmestyy [Say
Source or App].
Huomautuksia
 Puheentunnistus ei ehkä joissakin tapauksissa ole
käytettävissä.
 Liitetyn Android-älypuhelimen suorituskyvystä
riippuen puheentunnistus ei ehkä toimi oikein.
 Käytä laitetta olosuhteissa, joissa
puheentunnistuksen aikana kuuluu mahdollisimman
vähän melua, kuten moottorin ääntä.
Vastaaminen tekstiviestiin (vain
Android-älypuhelimet)
Voit vastata viestiin puheentunnistuksella.
1
Lisätietoja asetuksista on sovelluksen ohjeessa.
2
3
Ota puheentunnistus käyttöön ja sano ”Reply”.
Sony | Music Center -sovellukseen ilmestyy viestin
syöttönäyttö.
Luo vastausviesti puheentunnistuksella.
Sony | Music Center -sovellukseen ilmestyy
viestivaihtoehtojen luettelo.
Valitse haluttu viesti kiertämällä säätökiekkoa ja
paina sitä.
Viesti lähetetään.
Ääni- ja näyttöasetusten määrittäminen
Voit säätää ääni- ja näyttöasetuksia iPhone- tai
Android-älypuhelimella.
Lisätietoja asetuksista on sovelluksen ohjeessa.
15FI
Siri Eyes Freen käyttäminen
Siri Eyes Freen avulla voit käyttää iPhonepuhelimen handsfree-laitetta puhumalla
mikrofoniin. Tämä toiminto edellyttää, että yhdistät
iPhone-puhelimen laitteeseen BLUETOOTHtoiminnolla. Toiminto on käytettävissä vain iPhone
4s -puhelimissa tai sitä uudemmissa versioissa.
Varmista, että iPhone-puhelimessa käytetään
uusinta iOS-versiota.
BLUETOOTH-rekisteröinti on suoritettava sekä
iPhone-puhelimen ja laitteen väliset
yhteysasetukset on määritettävä ennakkoon.
Lisätietoja on kohdassa ”BLUETOOTH-laitteen
valmisteleminen” (sivu 7).
Voit valita iPhonen painamalla MENU ja valitsemalla
sitten [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV] (sivu 19).
1
Ota Siri-toiminto iPhone-puhelimessa
käyttöön.
Settings
DEMO-tilan peruuttaminen
Voit sulkea esittelynäytön, joka näkyy, kun lähde on
sammutettu ja kello on näytössä.
1
Paina MENU, valitse [GENERAL]
kiertämällä säätökiekkoa ja paina sitä.
2
Valitse [DEMO] kiertämällä säätökiekkoa
ja paina sitä.
3
Valitse [DEMO-OFF] kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Asetus on määritetty.
4
2
Paina VOICE-painiketta yli 2 sekunnin
ajan.
Äänikomentonäyttö avautuu.
3
Odota, että iPhone-puhelin antaa
äänimerkin, ja puhu mikrofoniin.
iPhone-puhelin antaa taas äänimerkin, ja sitten
Siri alkaa vastata.
Siri Eyes Freen poistaminen käytöstä
Paina VOICE.
Huomautuksia
 iPhone-puhelin ei ehkä kaikissa käyttöolosuhteissa
tunnista ääntäsi. (Esimerkiksi silloin, kun olet
liikkuvassa autossa.)
 Siri Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai vasteaika voi olla
tavallista pidempi paikoissa, joissa iPhone-signaaleja
on vaikea vastaanottaa.
 iPhone-puhelimen käyttöolosuhteista riippuen Siri
Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai se voi sulkeutua.
 Jos toistat kappaleen iPhone-puhelimella
BLUETOOTH-ääniyhteyden kautta, Siri Eyes Free
sulkeutuu automaattisesti ja laite siirtyy BLUETOOTHäänilähteeseen, kun kappaleen toisto alkaa
BLUETOOTH-yhteyden kautta.
 Kun Siri Eyes Free otetaan käyttöön äänentoiston
aikana, laite voi siirtyä BLUETOOTH-äänilähteeseen,
vaikka et määritä toistettavaa kappaletta.
 Kun liität iPhone-puhelimen USB-liitäntään, Siri Eyes
Free ei ehkä toimi oikein tai se voi sulkeutua.
 Kun liität iPhone-puhelimen laitteeseen USB-liitännän
kautta, älä ota Siriä käyttöön iPhone-puhelimesta. Siri
Eyes Free ei ehkä toimi oikein tai se voi sulkeutua.
 Ääntä ei kuulu, kun Siri Eyes Free otetaan käyttöön.
Paina
(takaisin) kaksi kertaa.
Näyttö palaa normaaliin vastaanotto- ja
toistotilaan.
Lisätietoja on iPhone-puhelimen mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.
Perusasetusten määrittäminen
Voit määrittää seuraavien asetusluokkien kohteet:
Yleiset asetukset (GENERAL), ääniasetukset
(SOUND), näyttöasetukset (DISPLAY), BLUETOOTHasetukset (BLUETOOTH), Sony | Music Center
-asetukset (SONY APP)
1
2
Paina MENU.
Valitse asetusluokka kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Määritettävissä olevat kohteet vaihtelevat
lähteen ja asetusten mukaan.
3
Valitse asetukset kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
Palaaminen edelliseen näyttöön
Paina
(takaisin).
Yleisten asetusten
määrittäminen (GENERAL)
AREA (alue)
Määrittää laitteen käyttöalueen: [EUROPE],
[RUSSIA].
Jos asetettuna olevaa aluetta vaihdetaan, laitteen
asetukset palautetaan, ja kello tulee näkyviin.
(Käytettävissä vain silloin, kun lähde on
sammutettu ja kello on näytössä.)
DEMO (esittely)
Ottaa esittelyn käyttöön: [ON], [OFF].
CLOCK ADJ (kellonajan asettaminen) (sivu 6)
16FI
BEEP (merkkiääni)
Ottaa äänimerkin käyttöön: [ON], [OFF].
AUTO OFF (autom. virrankatkaisu)
Hiljenee automaattisesti tietyn ajan kuluttua,
kun laite sammutetaan: [ON] (30 minuuttia),
[OFF].
STEERING (ohjauspyörä)
Rekisteröi/palauttaa ohjauspyörän kaukoohjaimen asetukset.
(Käytettävissä vain silloin, kun lähde on
sammutettu ja kello on näytössä.)
STR CONTROL (ohjauspyörän kauko-ohjain)
Valitsee yhdistetyn kauko-ohjaimen syöttötilan.
Sovita syöttötila toimintahäiriöiden välttämiseksi
ennen käyttöä yhdistettyyn kauko-ohjaimeen.
CUSTOM (mukautus)
Ohjauspyörän kauko-ohjaimen syöttötila
PRESET (esiasetukset)
Langallisen kauko-ohjaimen syöttötila
ohjauspyörän kauko-ohjainta lukuun ottamatta
EDIT CUSTOM (mukautustoiminnon muokkaus)
Rekisteröi toiminnot (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK)
ohjauspyörän kauko-ohjaimeen:
 Valitse ohjauspyörän kauko-ohjaimeen
määritettävä toiminto kiertämällä
säätökiekkoa ja paina sitä.
 Kun [REGISTER] vilkkuu, paina jonkin aikaa
sitä ohjauspyörän kauko-ohjaimen
painiketta, johon haluat liittää toiminnon.
Kun rekisteröinti on suoritettu, näyttöön
tulee [REGISTERED].
 Jos haluat rekisteröidä muita toimintoja,
toista vaiheet  ja .
(Käytettävissä vain silloin, kun [STR CONTROL]
-asetuksena on [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (palauta mukautus)
Palauttaa ohjauspyörän kauko-ohjaimen
rekisteröityjen toimintojen asetukset: [YES], [NO].
(Käytettävissä vain silloin, kun [STR CONTROL]
-asetuksena on [CUSTOM].)
Huomautuksia
 Asetuksia määritettäessä voi käyttää vain laitteen
painiketoimintoja. Pysäköi auto turvallisuussyistä
ennen tämän asetuksen määrittämistä.
 Vaikka rekisteröinnin aikana tapahtuu virhe, kaikki
aikaisemmin rekisteröidyt tiedot jäävät muistiin.
Aloita rekisteröinti alusta toiminnosta, jonka
kohdalla virhe ilmeni.
 Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikissa
ajoneuvoissa. Lisätietoja ajoneuvosi
yhteensopivuudesta saat takakannessa
ilmoitetusta tukisivustosta.
USB MODE (USB-tila)
Vaihtaa USB-tilaa: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Käytettävissä vain silloin, kun USB-lähde on
valittuna.)
CT (kellonaika)
Ottaa CT-toiminnon käyttöön: [ON], [OFF].
AF/TA (vaihtoehtoiset taajuudet /
liikennetiedotteet)
Valitsee vaihtoehtoisten taajuuksien (AF) ja
liikennetiedotteiden (TA) asetuksen: [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (alueellinen)
Rajoittaa vastaanoton tietylle alueelle: [ON],
[OFF].
(Käytettävissä vain FM-lähetyksiä
vastaanotettaessa.)
BTM (paras viritysmuisti) (sivu 9)
(Käytettävissä vain silloin, kun viritin on
valittuna.)
FIRMWARE (laiteohjelmisto)
(Käytettävissä vain silloin, kun lähde on
sammutettu ja kello on näytössä.)
Tarkistaa/päivittää laiteohjelmiston version.
Lisätietoja on takakannessa ilmoitetussa
tukisivustossa.
FW VERSION (laiteohjelmiston versio)
Näyttää nykyisen laiteohjelmiston version.
FW UPDATE (laiteohjelmiston päivitys)
Käynnistää laiteohjelmiston päivitysprosessin:
[YES], [NO].
Laiteohjelmistopäivityksen suorittaminen kestää
muutaman minuutin. Älä käännä virta-avainta
päivityksen aikana OFF-asentoon äläkä poista
USB-laitetta.
Ääniasetukset (SOUND)
Tämä asetusvalikko ei ole käytettävissä, kun lähde
on sammutettu ja kello on näytössä.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Toistaa äänen optimoimalla digitaalisen
signaalin Sonyn suositeltujen ääniasetusten
avulla: [ON], [OFF].
(Asetukseksi valitaan automaattisesti [OFF], kun
[EQ10 PRESET] -asetusta muutetaan ja/tai
[EXTRA BASS]-asetuksena on [1] tai [2] ja/tai
[DSO]-asetuksena on [LOW], [MIDDLE] tai
[HIGH].)
EQ10 PRESET (EQ10-esiasetukset)
Valitsee taajuuskorjainkäyrän kymmenestä
vaihtoehdosta tai poistaa toiminnon käytöstä:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Taajuuskorjainasetus voidaan tallentaa kunkin
lähteen osalta muistiin.
* [KARAOKE] vähentää lauluäänen
voimakkuutta, mutta lauluääntä ei voi poistaa
kokonaan toiston aikana. Mikrofonin käyttöä
ei myöskään tueta.
17FI
EQ10 CUSTOM (EQ10-mukautus)
Valitsee EQ10-asetukseksi [CUSTOM].
Taajuuskorjaimen käyrän määrittäminen: [B1] 32
Hz, [B2] 63 Hz, [B3] 125 Hz, [B4] 250 Hz, [B5] 500
Hz, [B6] 1 kHz, [B7] 2 kHz, [B8] 4 kHz, [B9] 8 kHz,
[B10] 16 kHz.
Äänenvoimakkuustasoa voidaan säätää 1 dB:n
välein -6 dB:n ja +6 dB:n välillä.
POSITION (kuuntelupaikka)
F/R POS (etu-/takapaikka)
Simuloi luonnollista äänikenttää viivästämällä
kaiuttimista tulevaa ääntä paikkasi mukaan:
 [FRONT L] (edessä vasemmalla),
 [FRONT R] (edessä oikealla),
 [FRONT] (keskellä edessä),
 [ALL] (auton keskellä),
[CUSTOM] (Sony | Music Centerin
edistyksellisten auton äänentoistoasetusten
määrittämä paikka)
[OFF] (paikkaa ei ole määritetty)
ADJ POS (säädä paikkaa)
Hienosäätää kuuntelupaikan asetuksen: [+3] –
[CENTER] – [-3].
(Käytettävissä vain silloin, kun [F/R POS] asetuksena on muu kuin [OFF] tai [CUSTOM].)
SW POS (bassokaiuttimen paikka)
 [NEAR] (lähellä),
 [NORMAL] (normaali),
 [FAR] (kaukana)
(Käytettävissä vain silloin, kun [F/R POS] asetuksena on muu kuin [OFF].)
DSO (dynaaminen äänialan järjestystoiminto)
Luo tavallista avaramman kuunteluelämyksen,
aivan kuin kojelaudalla olisi kaiuttimia: [OFF],
[LOW], [MIDDLE], [HIGH].
(Asetukseksi valitaan automaattisesti [OFF], kun
[C.AUDIO+]-asetuksena on [ON].)
BALANCE (kaiutintasapaino)
Säätää äänen tasapainoa: [RIGHT-15] – [CENTER]
– [LEFT-15].
FADER (häivytys)
Säätää suhteellista tasoa: [FRONT-15] – [CENTER]
– [REAR-15].
DSEE (digitaalinen äänenparannusmoduuli)
Parantaa digitaalisesti pakattua ääntä
palauttamalla pakkausprosessin aikana
hävinneet äänet: [ON], [OFF].
Tämä asetus voidaan tallentaa viritintä lukuun
ottamatta kunkin lähteen osalta muistiin.
18FI
AAV (kehittynyt automaattinen
äänenvoimakkuustoiminto)
Säätää kaikkien toistolähteiden toiston
äänenvoimakkuustason optimaaliselle tasolle:
[ON], [OFF].
REARBAS ENH (takabasson parannus)
Parantaa bassoääntä takakaiuttimien
alipäästösuodinasetuksen avulla. Tämä toiminto
mahdollistaa takakaiuttimien käytön
bassokaiuttimena, jos bassokaiutinta ei ole liitetty.
(Käytettävissä vain silloin, kun [SUBW DIRECT]
-asetuksena on [OFF].)
RBE MODE (takabasson parannustila)
Valitsee takabasson parannustilan: [1], [2], [3],
[OFF].
LPF FREQ (alipäästösuotimen taajuus)
Valitsee bassokaiuttimen rajataajuuden: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (alipäästösuotimen jyrkkyys)
Valitsee LPF-tilan jyrkkyyden: [1], [2], [3].
SUBW DIRECT (bassokaiuttimen suora liitäntä)
Säätää ilman tehovahvistinta takakaiuttimen
johtoon liitetyn bassokaiuttimen asetuksia.
(Käytettävissä vain silloin, kun [RBE MODE]
-asetuksena on [OFF].)
Liitä 4–8 ohmin bassokaiutin jommankumman
takakaiuttimen johtoon. Älä liitä kaiutinta
muihin takakaiuttimien johtoihin.
SUBW MODE (bassokaiutintila)
Valitsee bassokaiutintilan: [1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE (bassokaiuttimen vaihe)
Valitsee bassokaiuttimen vaiheen: [NORM], [REV].
SW POSITION (bassokaiuttimen paikka)
Valitsee bassokaiuttimen paikan: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
(Käytettävissä vain silloin, kun [F/R POS]
-asetuksena on muu kuin [OFF].)
LPF FREQ (alipäästösuotimen taajuus)
Valitsee bassokaiuttimen rajataajuuden: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (alipäästösuotimen jyrkkyys)
Valitsee LPF-tilan jyrkkyyden: [1], [2], [3].
SUBWOOFER (bassokaiutin)
SUBW LEVEL (bassokaiuttimen taso)
Säätää bassokaiuttimen
äänenvoimakkuustasoa:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Pienimpänä asetuksena näkyy [ATT].)
SUBW PHASE (bassokaiuttimen vaihe)
Valitsee bassokaiuttimen vaiheen: [NORM], [REV].
SW POSITION (bassokaiuttimen paikka)
Valitsee bassokaiuttimen paikan: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
(Käytettävissä vain silloin, kun [F/R POS]
-asetuksena ei ole [OFF].)
LPF FREQ (alipäästösuotimen taajuus)
Valitsee bassokaiuttimen rajataajuuden: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (alipäästösuotimen jyrkkyys)
Valitsee LPF-tilan jyrkkyyden: [1], [2], [3].
HPF (ylipäästösuodin)
HPF FREQ (ylipäästösuotimen taajuus)
Valitsee etu-/takakaiuttimen rajataajuuden:
[OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (ylipäästösuotimen jyrkkyys)
Valitsee HPF-tilan jyrkkyyden (voimassa vain
silloin, kun [HPF FREQ] -asetuksena on muu kuin
[OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOLUME (AUX-liitännän äänenvoimakkuus)
Säätää kunkin liitetyn lisälaitteen
äänenvoimakkuustasoa: [+18 dB] – [0 dB] –
[-8 dB].
Tätä asetusta käytettäessä
äänenvoimakkuustasoa ei tarvitse säätää
laitteiden välillä.
(Käytettävissä vain silloin, kun AUX on valittuna.)
BTA VOLUME (BLUETOOTH-äänenvoimakkuus)
Säätää kunkin liitetyn BLUETOOTH-laitteen
äänenvoimakkuustasoa: [+6 dB] – [0 dB] –
[-6 dB].
Tätä asetusta käytettäessä
äänenvoimakkuustasoa ei tarvitse säätää
laitteiden välillä.
(Käytettävissä vain silloin, kun valittuna on
BT-ääni tai -sovellus.)
Näyttöasetukset (DISPLAY)
DIMMER (himmennin)
Muuttaa näytön kirkkautta: [OFF], [ON], [AT]
(automaattinen), [CLK] (kello).
([AT] on käytettävissä vain silloin, kun
valaistuksen ohjausjohto on liitetty ja ajovalo on
käytössä.)
Jos haluat määrittää tämän toiminnon
käytettäväksi vain tiettynä aikana, valitse [CLK] ja
aseta alkamis- ja päättymisajat.
 Kirkkauden asettaminen, kun
himmennintoiminto on käytössä:
Valitse [DIMMER]-asetukseksi [ON] ja säädä
sitten [BRIGHTNESS]-asetusta.
 Kirkkauden asettaminen, kun
himmennintoiminto on poistettu käytöstä:
Valitse [DIMMER]-asetukseksi [OFF] ja säädä
sitten [BRIGHTNESS]-asetusta.
Kirkkausasetus tallennetaan ja otetaan käyttöön,
kun himmennintoiminto otetaan käyttöön tai
poistetaan käytöstä.
BRIGHTNESS (kirkkaus)
Säätää näytön kirkkautta. Kirkkaustaso on
säädettävissä: [1] – [10].
BUTTON-C (painikkeiden väri)
Määrittää painikkeille esiasetetun tai
mukautetun värin.
COLOR (väri)
Valitsee värin 15 esiasetetusta väristä ja 1
mukautetusta väristä.
CUSTOM-C (mukautettu väri)
Rekisteröi painikkeille mukautetun värin.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Säädettävä värialue: [0] – [32] ([0] ei ole
valittavissa kaikkia värialueita varten).
DSPL-C (näytön väri)
Määrittää näytölle esiasetetun tai mukautetun
värin.
COLOR (väri)
Valitsee värin 15 esiasetetusta väristä ja 1
mukautetusta väristä.
CUSTOM-C (mukautettu väri)
Rekisteröi näytölle mukautetun värin.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Säädettävä värialue: [0] – [32] ([0] ei ole
valittavissa kaikkia värialueita varten).
SOUND SYNC (äänen synkronointi)
Aktivoi valaistuksen synkronoinnin äänen
mukaan: [ON], [OFF].
MOTION DSPL (liikenäyttö)
Näyttää liikkuvia kuvioita: [LM] (tason ilmaisin),
[ON], [OFF].
AUTO SCROLL (automaattinen vieritys)
Vierittää pitkiä kohteita automaattisesti: [ON],
[OFF].
(Ei ole käytettävissä, kun valittuna on AUX tai
viritin.)
BLUETOOTH-asetusten
määrittäminen (BLUETOOTH)
PAIRING (pariliitos) (sivu 7)
Yhdistää enintään kaksi BLUETOOTH-laitetta:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] tai [DEVICE 2] muuttuu pariksi liitetyn
laitteen nimeksi, kun pariliitos on muodostettu.
AUDIO DEV (äänilaite)
Valitsee äänilaitteen. Laitteen [DEVICE 1] kanssa
pariksi liitettyyn laitteeseen tai käytössä olevaan
A2DP-äänilaitteeseen ilmestyy [*].
RINGTONE (soittoääni)
Valitsee, kuuluuko soittoääni tästä laitteesta tai
yhdistetystä matkapuhelimesta: [1] (tämä laite),
[2] (matkapuhelin).
AUTO ANSWER (automaattinen vastaus)
Asettaa tämän laitteen vastaamaan
saapuvaan puheluun automaattisesti: [OFF],
[1] (noin 3 sekuntia), [2] (noin 10 sekuntia).
19FI
AUTO PAIR (automaattinen pariliitoksen
muodostaminen)
Käynnistää automaattisesti BLUETOOTHpariliitoksen muodostamisen heti, kun USBliitäntään liitetään iOS 5.0 -pohjainen tai sitä
uudempi laite: [ON], [OFF].
BT SIGNAL (BLUETOOTH-signaali) (sivu 8)
Ottaa BLUETOOTH-toiminnon käyttöön tai
poistaa sen käytöstä.
BT INITIAL (BLUETOOTH-toiminnon alustaminen)
Alustaa kaikki BLUETOOTH-toimintoon liittyvät
asetukset (esim. pariliitostiedot,
esiasetusnumerot ja laitteen tiedot): [YES], [NO].
Kun hävität laitteen, alusta sen kaikki asetukset.
(Käytettävissä vain silloin, kun lähde on
sammutettu ja kello on näytössä.)
Sony | Music Center -asetusten
määrittäminen (SONY APP)
AUTO LAUNCH (automaattinen käynnistys)
Aktivoi Sony | Music Centerin automaattisen
käynnistyksen: [ON], [OFF].
Kun valittuna on [ON] Sony | Music Center
muodostaa automaattisesti yhteyden, kun
BLUETOOTH-yhteys on muodostettu.
CONNECT (yhdistä)
Ota Sony | Music Center -toiminto (yhteys)
käyttöön ja poista se käytöstä.
Lisätietoja
Laiteohjelmiston päivittäminen
Voit päivittää laiteohjelmiston siirtymällä
takakannessa ilmoitettuun tukisivustoon ja
toimimalla verkossa annettujen ohjeiden mukaan.
Huomautuksia
 Laiteohjelmiston päivittämiseen tarvitaan USB-laite
(lisävaruste). Tallenna päivitysohjelma USBlaitteeseen, liitä laite USB-liitäntään ja suorita sitten
päivitys.
 Laiteohjelmistopäivityksen suorittaminen kestää
muutaman minuutin. Älä käännä virta-avainta
päivityksen aikana OFF-asentoon äläkä poista USBlaitetta.
Varotoimet
 Anna laitteen jäähtyä, jos auto on ollut
pysäköitynä suorassa auringonvalossa.
 Älä jätä äänilaitteita auton sisälle, sillä suoran
auringonvalon aiheuttama kuumuus voi
vahingoittaa niitä.
 Tehoantenni työntyy automaattisesti esiin.
Kosteuden tiivistyminen
Jos laitteen sisälle tiivistyy kosteutta, poista levy ja
anna laitteen kuivua noin tunnin ajan. Muussa
tapauksessa laite ei toimi oikein.
Hyvän äänenlaadun varmistaminen
Älä läikytä nesteitä laitteen tai levyjen päälle.
Huomautuksia levyistä
 Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle äläkä
lämpölähteille kuten lämpöilmakanaville. Älä
myöskään jätä levyä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon.
 Pyyhi levyt ennen toistamista
puhdistusliinalla keskeltä
reunoja kohti. Älä käytä
puhdistamiseen bensiiniä,
tinneriä tai muita liuottimia
äläkä alan liikkeissä myytäviä
puhdistusaineita.
 Tämä laite on tarkoitettu
Compact Disc (CD) -standardin
mukaisten levyjen toistamiseen. DualDisc-levyt ja
eräät muut tekijänoikeussuojauksella varustetut
musiikkilevyt eivät ole Compact Disc (CD) -standardin
mukaisia. Siksi niitä ei ehkä voi toistaa tällä laitteella.
20FI
 Levyt, joita tällä laitteella EI VOI toistaa:
 levyt, joiden pinnassa on etikettejä, tarroja tai
teippiä. Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriön
tai tuhota levyn.
 epätavallisen (esimerkiksi sydämen, neliön tai
tähden) muotoiset levyt. Tällaisten levyjen
toistaminen voi vaurioittaa laitetta.
 8 cm:n (3 1/4 tuuman) levyt.
Huomautuksia CD-R-/CD-RW-levyistä
 Jos multisession-muodossa tallennettu levy alkaa
CD-DA-sessiolla, se tunnistetaan CD-DA-levyksi,
eikä muita sessioita toisteta.
 Levyt, joita tällä laitteella EI VOI toistaa:
 tallennuslaadultaan huonot CD-R-/CD-RW-levyt
 yhteensopimattomalla tallennusvälineellä
tallennetut CD-R-/CD-RW-levyt
 virheellisesti viimeistellyt CD-R-/CD-RW-levyt
 muut kuin musiikki-CD-formaatissa tai ISO9660
Level 1/Level 2-, Joliet/Romeo- tai multisessionyhteensopivassa MP3-muodossa tallennetut
CD-R-/CD-RW-levyt.
Äänitiedostojen toistojärjestys
Yhteensopiva malli
Bluetooth®
USB
iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. sukupolvi)


iPod touch
(5. sukupolvi)


iPod nano
(7. sukupolvi)

 Made for iPod- ja Made for iPhone -merkinnät
tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on
suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPod- tai
iPhone-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä
takaa, että laite on Applen suorituskykyä
koskevien standardien mukainen. Apple ei vastaa
tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että laite on
turvallisuusmääräysten ja muiden lakisääteisten
standardien mukainen. Huomaa, että tällaisen
lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhone-laitteen kanssa
voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, joita ei käsitellä tässä käyttöohjeessa, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kansio (albumi)
Äänitiedosto
Tekniset tiedot
Viritinosio
Tietoja iPod-laitteesta
 Voit muodostaa yhteyden seuraaviin iPodmalleihin. Päivitä iPod-laitteisiin uusin ohjelmisto
ennen käyttöä.
Yhteensopivat iPhone- ja iPod-mallit
Yhteensopiva malli
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


FM
Viritysalue:
Kun [AREA]-asetuksena on [EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
Kun [AREA]-asetuksena on [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(50 kHz:n välein)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (30 kHz:n välein)
Antenniliitäntä:
ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuus:
Kun [AREA]-asetuksena on [EUROPE]:
FM CCIR: -1 956,5 kHz – -487,3 kHz ja
+500,0 kHz – +2 095,4 kHz
Kun [AREA]-asetuksena on [RUSSIA]:
FM CCIR: -1 956,5 kHz – -487,3 kHz ja
+500,0 kHz – +2 095,4 kHz
FM OIRT: -1 815,6 kHz – -943,7 kHz ja
+996,6 kHz – +1 776,6 kHz
Käyttökelpoinen herkkyys: 8 dBf
Selektiivisyys: 75 dB, 400 kHz
Signaali-kohinasuhde (mono): 73 dB
Erottelu: 50 dB, 1 kHz
Taajuusvaste: 20 Hz – 15 000 Hz
21FI
MW/LW
Viritysalue:
MW: 531 kHz–1 602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Antenniliitäntä:
ulkoisen antennin liitäntä
Herkkyys: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-soitinosio
Signaali-kohinasuhde: 120 dB
Taajuusvaste: 10 Hz – 20 000 Hz
Huojunta ja värinä: mitattavissa olevan rajan
alapuolella
Enimmäismäärät*1:
Kansiot (albumit)*2: 150
Tiedostot (kappaleet) ja kansiot*3: 300
kansion/tiedoston näytettävissä olevat merkit:
32 (Joliet) / 64 (Romeo)
Vastaava koodekki: MP3 (.mp3), WMA (.wma) ja
AAC (.m4a)
Modulaatiomenetelmä: FHSS
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Vastaava koodekki:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
*1 Todelliseen yhteysalueeseen vaikuttavat useat
tekijät, kuten laitteiden välissä olevat esteet,
mikroaaltouunin lähellä olevat magneettikentät,
staattinen sähkö, vastaanottoherkkyys, antennin
suorituskyky, käyttöjärjestelmä, ohjelmistosovellus
jne.
*2 BLUETOOTH-standardiprofiilit määrittävät laitteiden
välisen BLUETOOTH-tiedonsiirron käyttötilan.
NFC-tiedonsiirto
*1 vain CD-R-/CD-RW-levyt
*2 pääkansio mukaan lukien
*3 voi olla mitattua arvoa pienempi, jos kansioiden/
tiedostojen nimissä on monta merkkiä
Taajuusalueen ja enimmäistehon tiedot
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m, 10 m
USB-soitinosio
Lähtö: Kaiutinlähdöt
Kaiuttimen impedanssi: 4 Ω – 8 Ω
Enimmäislähtöteho: 100 W × 4 (4 Ω)
Liittymä: USB (nopea)
Enimmäisvirta: 1,5 A
Tunnistettavissa olevien tiedostojen (kappaleiden)
enimmäismäärä: 10 000
Yhteensopiva Android Open Accessory (AOA)
-protokolla: 2,0
Vastaava koodekki:
MP3 (.mp3)
Bittinopeus: 8 kbps – 320 kbps (tukee
muuttuvaa bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuus: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Bittinopeus: 32–192 kbps (tukee muuttuvaa
bittinopeutta (VBR))
Näytteenottotaajuus: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bittinopeus: 8–320 kbps
Näytteenottotaajuus: 11,025 kHz – 48 kHz
WAV (.wav)
Bittinopeus: 16 bittiä
Näytteenottotaajuus: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bittinopeus: 16 bittiä, 24 bittiä
Näytteenottotaajuus: 44,1 kHz, 48 kHz
Langaton tietoliikenne
Tietoliikennejärjestelmä:
BLUETOOTH-standardin versio 3.0
Lähtö:
BLUETOOTH-standardin teholuokka 2
(enintään +4 dBm)
Enimmäisyhteysalue*1:
Näköetäisyydellä noin 10 m (33 jalkaa)
Taajuuskaista:
2,4 GHz:n kaista (2,4000–2,4835 GHz)
22FI
Tehovahvistinosio
Yleistä
Lähdöt:
Äänilähtöliitäntä (FRONT, REAR, SUB)
Tehoantenni / tehoantennin ohjausliitäntä
(REM OUT)
Tulot:
Kauko-ohjaimen tuloliitäntä
Antennin tuloliitäntä
MIC-tuloliitäntä
AUX-tuloliitäntä (stereominiliitäntä)
USB-liitäntä
Tehontarve: 12 V:n tasavirta, auton akku
(negatiivinen maadoitus)
Nimellinen virrankulutus: 10 A
Mitat:
Noin 178 mm × 100 mm × 178 mm
(7 1/8 tuumaa × 4 tuumaa × 7 1/8 tuumaa) (l/k/s)
Asennusmitat:
Noin 182 mm × 111 mm × 160 mm
(7 1/4 tuumaa × 4 3/8 tuumaa × 6 3/8 tuumaa) (l/k/s)
Paino: Noin 1,5 kg (3 lb 5 oz)
Pakkauksen sisältö:
Pääyksikkö (1)
Mikrofoni (1)
Asennukseen ja liitäntöihin tarvittavat osat (1 sarja)
Jotkin edellä mainituista lisävarusteista eivät ehkä
ole saatavilla jälleenmyyjältä. Pyydä lisätietoja
jälleenmyyjältä.
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeudet
Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n
omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony
Corporation käyttää lisenssillä. Muut tavaramerkit ja
tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
Windows Media on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft
Corporationin immateriaalioikeudet. Tällaisen
tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen
ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai
valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch ja
Siri ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa
maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on
Apple Inc:n palvelumerkki.
MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja
-patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja
Thomsonin luvalla.
Google, Google Play ja Android ovat Google Inc:n
tavaramerkkejä.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.Org Foundation
Edelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodossa
muuttamattomana tai muutettuna on sallittua sillä
edellytyksellä, että seuraavat ehdot täyttyvät:
 Lähdekoodin uudelleenjakelun yhteydessä on
mainittava edellä oleva tekijänoikeusilmoitus,
nämä ehdot ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 Binäärikoodin uudelleenjakelun yhteydessä
edellä oleva tekijänoikeusilmoitus, nämä ehdot ja
seuraava vastuuvapauslauseke on liitettävä
jakelun mukana toimitettavaan dokumentaatioon
ja/tai muihin materiaaleihin.
 Xiph.org Foundationin nimeä tai sen
sisällöntuottajien nimiä ei saa käyttää tämän
ohjelmiston pohjalta johdettujen tuotteiden
markkinoinnissa ilman ennalta myönnettyä
kirjallista lupaa.
TÄMÄ OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” JA
TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA MUUT
SISÄLLÖNTUOTTAJAT EIVÄT MYÖNNÄ MITÄÄN SUORAA
TAI EPÄSUORAA TAKUUTA MUKAAN LUKIEN
RAJOITTAMATTA TAKUUTA KAUPALLISTETTAVUUDESTA
TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
SÄÄTIÖ JA MUUT MYÖTÄVAIKUTTAJAT EIVÄT OLE
MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN
SUORISTA, EPÄSUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ,
ESIMERKILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA
(MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KORVAAVIEN
TAVAROIDEN TAI PALVELUIDEN HANKINTA, KÄYTÖN,
TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYS JA LIIKETOIMINNAN
KESKEYTYMINEN) AIHEUTUMISTAVASTA RIIPPUMATTA
EIVÄTKÄ OLE SOPIMUKSENALAISESTIKAAN
TEOREETTISESTI VASTUUSSA TÄMÄN OHJELMISTON
KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVASTA ANKARASTA VASTUUSTA
TAI OIKEUDENLOUKKAUKSESTA (MUKAAN LUKIEN
HUOLIMATTOMUUS JA MUUT SYYT), VAIKKA TÄLLAISEN
VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.
Vianmääritys
Seuraavan tarkistuslistan avulla voit korjata laitteen
käytön aikana mahdollisesti ilmenevät ongelmat.
Ennen kuin käyt alla olevan tarkistuslistan läpi,
tarkista liitännät ja käyttöohjeet.
Lisätietoja sulakkeen käytöstä ja laitteen
irrottamisesta kojelaudasta on kohdassa ”Liitännät/
asennus” (sivu 29).
Jos ongelma ei ratkea, käy takakannessa
ilmoitetussa tukisivustossa.
Yleistä
Laite sammuu, kun sisältöä toistetaan suurella
äänenvoimakkuudella.
 Auton virtajohdon kautta saatava virta ei ehkä
riitä.
 Tarkista virtaliitäntä. Jos liitännästä ei löydy
vikaa, liitä johto suoraan akkuun.
Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteyttä
lähimpään jälleenmyyjään.
Ääntä ei kuulu tai ääni on hyvin hiljainen.
 Etu-taka-tasapainonsäätimen [FADER] asento ei
vastaa kaksitiekaiutinjärjestelmää.
 Laitteen ja/tai yhdistetyn laitteen
äänenvoimakkuus on asetettu hyvin hiljaiseksi.
 Lisää laitteen ja yhdistetyn laitteen
äänenvoimakkuutta.
Äänimerkkiä ei kuulu.
 Laitteeseen on liitetty valinnainen tehovahvistin,
eikä sisäänrakennettu vahvistin ole käytössä.
Muisti on tyhjennetty.
 Palautuspainiketta on painettu.
 Tallenna tiedot uudelleen muistiin.
 Virtajohto tai akku on irrotettu tai niitä ei ole
liitetty oikein.
23FI
Tallennetut asemat ja oikea aika on poistettu.
Sulake on palanut.
Virta-avainta käännettäessä kuuluu ääni.
 Johtoja ei ole liitetty auton lisälaitteiden
virtaliitäntään oikein.
SEEK-toiminto käynnistyy muutaman minuutin
kuuntelun jälkeen.
 Asema ei tue TP-toimintoa tai sen signaali on
heikko.
 Poista TA-toiminto käytöstä (sivu 10).
Esittelytila käynnistyy toiston tai vastaanoton
aikana.
 Esittelytila käynnistyy, jos mitään toimintoa ei
suoriteta 5 minuuttiin, kun [DEMO-ON]-asetus on
valittuna.
 Valitse asetukseksi [DEMO-OFF] (sivu 16).
Liikennetiedotteita ei ole.
 Ota TA-toiminto käyttöön (sivu 10).
 Asema ei lähetä liikennetiedotteita, vaikka se
tukee TP-toimintoa.
 Viritä toinen asema.
Tiedot katoavat näyttöikkunasta tai ne eivät
ilmesty siihen.
 Valonsäätimen asetukseksi on valittu [DIMMERON] (sivu 19).
 Näyttö sammuu, jos painat OFF-painiketta jonkin
aikaa.
 Paina laitteen OFF-painiketta, kunnes näyttö
avautuu.
Näyttö/valaistus vilkkuu.
 Virta ei riitä.
 Varmista, että auton akku syöttää laitteeseen
tarpeeksi virtaa. (Tehontarve on 12 V DC.)
Toimintopainikkeet eivät toimi.
Levyä ei voi poistaa.
 Liitännät on tehty väärin.
 Tarkista laitteen liitännät.
Jos ongelma ei korjaannu, paina asetusten
palautuspainiketta (sivu 6). Muistiin tallennetut
sisällöt poistetaan.
Älä turvallisuussyistä palauta laitteen asetuksia
ajon aikana.
Radiovastaanotto
Asemia ei voi vastaanottaa.
Äänessä on melua.
 Liitännät on tehty väärin.
 Tarkista auton antennin liitännät.
 Jos automaattinen antenni ei työnny esiin,
tarkista tehoantennin ohjausjohdon liitännät.
Esiviritys ei ole mahdollista.
 Lähetyssignaali on liian heikko.
FM3-alueen 65–74 MHz:n taajuutta ei voi virittää.
 [AREA]-asetuksena on [EUROPE].
 Valitse [AREA]-asetukseksi [RUSSIA] (sivu 16).
RDS
RDS-palveluja ei voi vastaanottaa (kun [AREA]asetuksena on [RUSSIA]).
 Valittuna on FM3.
 Valitse FM1 tai FM2.
 RDS-palvelut eivät ole käytettävissä nykyisellä
alueella.
24FI
PTY-näytössä lukee [- - - - - - - -].
 Nykyinen asema ei ole RDS-asema.
 RDS-tietoja ei ole vastaanotettu.
 Asema ei määritä ohjelmatyyppiä.
Ohjelmapalvelun nimi vilkkuu.
 Nykyisellä asemalla ei ole vaihtoehtoista taajuutta.
 Paina SEEK –/+, kun ohjelmapalvelun nimi
vilkkuu. Näyttöön tulee [PI SEEK], ja laite alkaa
hakea toista taajuutta, jolla on samat PI-tiedot
(ohjelman tunnistetiedot).
CD-levyn toisto
Levyä ei voi toistaa.
 Levy on vioittunut tai likainen.
 CD-R-/CD-RW-levyä ei ole tarkoitettu
äänikäyttöön (sivu 21).
MP3-/WMA-/AAC-tiedostoja ei voi toistaa.
 Levy on yhteensopimaton MP3-/WMA-/AACmuodon ja -version kanssa. Lisätietoja
toistettavissa olevista levyistä ja muodoista saat
takakannessa ilmoitetusta tukisivustosta.
MP3-/WMA-/AAC-tiedostojen toistaminen
kestää tavallista kauemmin.
 Seuraavien levyjen toiston käynnistäminen
kestää tavallista kauemmin:
 monimutkaisella hakemistorakenteella
tallennettu levy
 multisession-muodossa tallennettu levy
 levy, jolle voi tallentaa tietoja.
Ääni hyppii.
 Levy on vioittunut tai likainen.
USB-laitteen toisto
Kohteita ei voi toistaa USB-keskittimen kautta.
 Tämä laite ei tunnista USB-keskittimeen liitettyjä
USB-laitteita.
USB-laitteessa olevien sisältöjen toistaminen
kestää tavallista kauemmin.
 USB-laitteessa on hakemistorakenteeltaan
monimutkaisia tiedostoja.
Ääni katkeilee.
 Ääni voi suurta bittinopeutta käytettäessä katkeilla.
 DRM (Digital Rights Management) -tiedostoja ei
joissakin tapauksissa ehkä voi toistaa.
Äänitiedostoa ei voi toistaa.
 Muilla kuin FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmillä
alustetut USB-laitteet eivät ole tuettuja.*
* Tämä laite tukee FAT16- ja FAT32-järjestelmiä, mutta
kaikki USB-laitteet eivät välttämättä tue näitä FATjärjestelmiä. Katso lisätietoja USB-laitteen
käyttöohjeesta tai ota yhteyttä laitteen valmistajaan.
Albumin ohittamista, kohteiden ohittamista
(Hyppytila) ja kappaleiden hakemista nimen
mukaan (Quick-BrowZer) ei voi suorittaa.
 Näitä toimintoja ei voi suorittaa, kun liitettynä on
Android-tilassa oleva USB-laite tai iPod.
 Valitse [USB MODE] -asetukseksi [MSC/MTP]
(sivu 17).
 Poista iPod.
 Laitteessa ei ole valittu oikeaa USB-tilaa.
 Varmista, että laitteen USB-tilaksi on valittu
MSC/MTP-tila.
Ääntä ei voi toistaa, kun sisältöä toistetaan
Android-tilassa.
 Kun laite on Android-tilassa, ääni toistetaan vain
Android-älypuhelimesta.
 Tarkista Android-älypuhelimen
äänentoistosovelluksen tila.
 Android-älypuhelimesta riippuen toisto ei ehkä
toimi oikein.
NFC-toiminto
Yhteyden muodostaminen yhdellä kosketuksella
(NFC) ei ole mahdollista.
 Jos älypuhelin ei reagoi kosketukseen, toimi
seuraavasti:
 Tarkista, että älypuhelimen NFC-toiminto on
otettu käyttöön.
 Siirrä älypuhelimen N-merkki laitteen
N-merkkiä lähemmäksi.
 Jos älypuhelin on kotelossa, ota se siitä esiin.
 NFC-toiminnon vastaanottoherkkyys vaihtelee
laitekohtaisesti.
Jos yhteyden muodostaminen älypuhelimeen
yhdellä kosketuksella epäonnistuu useamman
kerran, muodosta BLUETOOTH-yhteys
manuaalisesti.
BLUETOOTH-toiminto
Yhteyttä muodostava laite ei tunnista tätä
laitetta.
 Siirrä tämä laite ennen pariliitoksen
muodostamista pariliitoksen valmiustilaan.
 Kun tämä laite on yhdistetty kahteen
BLUETOOTH-laitteeseen, sitä ei havaita toisesta
laitteesta.
 Katkaise jompikumpi yhteys ja hae tämä laite
toisesta laitteesta.
 Kun laitepari on muodostettu, ota BLUETOOTHsignaalilähtö käyttöön (sivu 8).
Yhteyden muodostaminen ei onnistu.
 Yhteyttä hallitaan yhdeltä puolelta (tästä
laitteesta tai BLUETOOTH-laitteesta), mutta ei
molemmista.
 Muodosta yhteys BLUETOOTH-laitteesta tähän
laitteeseen tai toisin päin.
Havaitun laitteen nimi ei tule näyttöön.
 Toisen laitteen tilasta riippuen nimeä ei ehkä voi
hakea.
Soittoääntä ei kuulu.
 Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä
säätökiekkoa puhelun vastaanottamisen aikana.
 Yhteyttä muodostavasta laitteesta riippuen
soittoääntä ei ehkä lähetetä oikein.
 Valitse [RINGTONE]-asetukseksi [1] (sivu 19).
 Etukaiuttimia ei ole liitetty laitteeseen.
 Liitä etukaiuttimet laitteeseen. Soittoääni
kuuluu vain etukaiuttimista.
Puhujan ääni ei kuulu.
 Etukaiuttimia ei ole liitetty laitteeseen.
 Liitä etukaiuttimet laitteeseen. Puhujan ääni
kuuluu vain etukaiuttimista.
Soittaja sanoo, että ääni on liian hiljainen tai liian
voimakas.
 Säädä äänenvoimakkuutta mikrofonin
vahvistuksen säädöllä (sivu 14).
Puhelinkeskusteluiden aikana kuuluu kaikua tai
melua.
 Vähennä äänenvoimakkuutta.
 Valitse EC/NC-tilaksi [EC/NC-1] tai [EC/NC-2]
(sivu 14).
 Jos muu taustaääni kuin puhelun soittoääni
kuuluu voimakkaana, yritä vaimentaa kyseistä
ääntä.
Esimerkki: Jos ikkuna on auki ja kuuluu
voimakasta liikenteen melua, sulje ikkuna. Jos
ilmastointilaite on äänekäs, vähennä sen tehoa.
Puhelinta ei ole yhdistetty.
 BLUETOOTH-ääntä toistettaessa puhelinta ei
yhdistetä, vaikka painat CALL-painiketta.
 Muodosta yhteys puhelimesta.
Puhelimen äänenlaatu on heikko.
 Puhelimen äänenlaatu vaihtelee matkapuhelimen
vastaanotto-olosuhteiden mukaan.
 Siirrä auto paikkaan, jossa voit parantaa
matkapuhelimen signaalia, jos vastaanotto on
heikko.
Yhdistetyn äänilaitteen ääni on heikko (voimakas).
 Äänenvoimakkuustaso vaihtelee äänilaitteen
mukaan.
 Säädä yhdistetyn äänilaitteen tai tämän
laitteen äänenvoimakkuutta (sivu 19).
25FI
Ääni hyppii BLUETOOTH-äänilaitteen sisällön
toiston aikana.
 Vähennä laitteen ja BLUETOOTH-äänilaitteen
välistä etäisyyttä.
 Jos BLUETOOTH-äänilaitetta säilytetään
kotelossa, joka häiritsee signaalien kulkua, poista
äänilaite kotelosta käytön ajaksi.
 Lähellä on käytössä useita BLUETOOTH-laitteita
tai muita radioaaltoja lähettäviä laitteita.
 Sammuta muut laitteet.
 Lisää etäisyyttä muihin laitteisiin.
 Äänentoisto keskeytyy hetkellisesti, kun tämän
laitteen ja matkapuhelimen välille muodostetaan
yhteyttä. Tämä ei ole toimintahäiriö.
Yhdistettyä BLUETOOTH-äänilaitetta ei voi
ohjata.
 Varmista, että yhdistetty BLUETOOTH-äänilaite
tukee AVRCP-profiilia.
Kun Sony | Music Center -sovellusta käytetään
BLUETOOTH-yhteyden kautta, näyttöön vaihtuu
automaattisesti [BT AUDIO].
 Sony | Music Center -sovellus tai BLUETOOTHtoiminto epäonnistui.
 Suorita sovellus uudelleen.
Sony | Music Center -sovelluksen yhteys
katkaistaan automaattisesti, kun näyttöön
vaihtuu [IPOD].
 Sony | Music Center -sovellus ei tue iPod-toistoa
iPhone-puhelimessa tai iPod-laitteessa.
 Vaihda laitteen lähteeksi muu kuin [IPOD] ja
muodosta sitten Sony | Music Center -yhteys
(sivu 14).
Jotkin toiminnot eivät toimi.
 Varmista, että yhteyttä muodostava laite tukee
kyseisiä toimintoja.
Sony | Music Center -yhteys katkaistaan
automaattisesti, kun laitteen USB-tilaksi on
vaihdettu [ANDROID].
 Android-älypuhelin ei tue toistoa Android-tilassa.
 Aseta laitteen USB-tilaksi [MSC/MTP] ja
muodosta sitten Sony | Music Center -yhteys
(sivu 14).
Puheluun vastataan tahattomasti.
 Yhteyttä muodostava puhelin on asetettu
vastaamaan puheluun automaattisesti.
Viestit
Pariliitoksen muodostaminen epäonnistui
aikakatkaisun vuoksi.
 Yhteyttä muodostavasta laitteesta riippuen
pariliitoksen muodostamiselle varattu aika voi
olla lyhyt.
 Yritä muodostaa pariliitos annetussa ajassa.
BLUETOOTH-toimintoa ei voi käyttää.
 Sammuta laite painamalla OFF-painiketta yli 2
sekunnin ajan ja käynnistä sitten laite uudelleen.
Auton kaiuttimista ei kuulu ääntä handsfreepuhelun aikana.
 Jos ääni kuuluu matkapuhelimesta, aseta
matkapuhelin toistamaan ääni auton
kaiuttimista.
Siri Eyes Free ei käynnisty.
 Suorita handsfree-laitteen rekisteröinti Siri Eyes
Freetä tukevasta iPhone-puhelimesta.
 Ota Siri-toiminto iPhone-puhelimessa käyttöön.
 Katkaise iPhone-puhelimen ja laitteen välinen
BLUETOOTH-yhteys ja muodosta se uudelleen.
Seuraavat viestit saattavat näkyvä tai vilkkua
laitteen käytön aikana.
AUDIO OUTPUT ERROR: Laitteessa on voinut
ilmetä sisäinen toimintahäiriö.
 Tarkista liitäntä. Jos virhesanoma jää edelleen
näyttöön, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
INVALID
 Valittu toiminto voi olla virheellinen.
OVER TEMPERATURE CAUTION: Lämpösulake on
lauennut.
 Vähennä äänenvoimakkuutta.
READ: Tietoja luetaan.
 Odota, kunnes luku on päättynyt, ja toisto
käynnistyy automaattisesti. Tämä voi
tiedostorakenteen mukaan kestää jonkin aikaa.
(alaviiva): Merkkiä ei voi näyttää.
CD-toisto:
Sony | Music Centerin käyttö
Sovelluksen nimi ei vastaa todellista sovellusta
Sony | Music Center -sovelluksessa.
 Käynnistä sovellus uudelleen Sony | Music Center
-sovelluksesta.
26FI
CD ERROR: CD-levyä ei voi toistaa. Levy poistetaan
automaattisesti.
 Puhdista levy tai aseta se paikalleen oikein, tai
varmista, että levy ei ole tyhjä tai viallinen.
CD NO DISC: Levyä ei ole asetettu.
 Aseta laitteeseen levy, jolla on toistettavissa
olevia tiedostoja (sivu 22).
NO PI: Ohjelmaa ei tunnisteta. Halutulla asemalla ei
ole PI-tietoja (ohjelman tunnistetiedot).
 Valitse toinen asema.
CD NO MUSIC: Toistettavissa olevia tiedostoja ei
ole. Levy poistetaan automaattisesti.
 Aseta laitteeseen levy, jolla on toistettavissa
olevia tiedostoja (sivu 22).
NO TP: Liikenneohjelmia ei ole.
 Laite jatkaa käytettävissä olevien TP-asemien
hakemista.
CD PUSH EJECT: Levyn poistaminen epäonnistui.
 Paina  (poista).
BLUETOOTH-toiminto:
tai
loppuun.
: Saavuttu levyn alkuun tai
USB-laitteessa olevan sisällön toisto:
HUB NO SUPPORT: USB-keskittimiä ei tueta.
IPOD STOP: iPod-toisto on päättynyt.
 Käynnistä toisto iPod-laitteesta tai iPhonepuhelimesta.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 Laitteeseen on liitetty USB-laite, joka ei tue AOA
(Android Open Accessory) 2.0 -protokollaa, kun
[USB MODE] -asetuksena on [ANDROID].
 Valitse [USB MODE] -asetukseksi [MSC/MTP]
(sivu 17).
USB ERROR: USB-laitteessa olevaa sisältöä ei voi
toistaa.
 Liitä USB-laite uudelleen.
USB NO DEVICE: USB-laitetta ei ole liitetty tai sitä ei
tunnisteta.
 Varmista, että USB-laite tai USB-kaapeli on liitetty
kunnolla.
USB NO MUSIC: Toistettavissa olevia tiedostoja ei ole.
 Liitä USB-laite, jolla on toistettavissa olevia
tiedostoja (sivu 22).
USB NO SUPPORT: USB-laitetta ei tueta.
 Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta saat
takakannessa ilmoitetusta tukisivustosta.
USB OVERLOAD: USB-laite on ylikuormitettu.
 Irrota USB-laite ja valitse toinen lähde painamalla
SRC.
 USB-laite on vioittunut tai liitettynä on laite, jota
ei tueta.
RDS-toiminto:
NO AF: Vaihtoehtoisia taajuuksia ei ole.
 Paina SEEK –/+, kun ohjelmapalvelun nimi
vilkkuu. Laite alkaa hakea toista taajuutta, jolla on
samat PI-tiedot (ohjelman tunnistetiedot)
(näyttöön tulee [PI SEEK]).
BT AUDIO NO DEVICE: BLUETOOTH-laitetta ei ole
liitetty tai sitä ei tunnisteta.
 Varmista, että BLUETOOTH-laite on liitetty
kunnolla tai että BLUETOOTH-laitteeseen on
muodostettu BLUETOOTH-yhteys.
ERROR: Valittua toimintoa ei voi suorittaa.
 Odota hetki ja yritä sitten uudelleen.
NO DEVICE: HFP (Handsfree Profile) -profiilia
tukevaa BLUETOOTH-laitetta ei ole liitetty tai sitä ei
tunnisteta.
 Varmista, että BLUETOOTH-laite on liitetty
kunnolla tai että HFP-laitteeseen on muodostettu
BLUETOOTH-yhteys.
NO SUPPORT: Valittua toimintoa ei sallita.
 Varmista, että BLUETOOTH-laite tukee HFPprofiilia (Handsfree Profile).
UNKNOWN: Nimeä tai puhelinnumeroa ei voi
näyttää.
WITHHELD: Soittaja on piilottanut
puhelinnumeron.
Sony | Music Centerin käyttö:
APP -----------: Sovellukseen ei ole muodostettu
yhteyttä.
 Muodosta Sony | Music Center -yhteys uudelleen
(sivu 14).
APP DISPLAY: Sovelluksen näytön asetusnäyttö on
auki.
 Sulje sovelluksen näytön asetusnäyttö
painiketoimintojen ottamiseksi käyttöön.
APP LIST: CD-levyn tai USB-laitteen sisällysluettelo
on auki.
 Sulje sovelluksen luettelo painiketoimintojen
ottamiseksi käyttöön.
APP MENU: Sovelluksen asetusnäyttö on auki.
 Sulje sovelluksen asetusnäyttö
painiketoimintojen ottamiseksi käyttöön.
27FI
APP NO DEVICE: Laitetta, johon sovellus on
asennettu, ei ole yhdistetty tai sitä ei tunnisteta.
 Muodosta BLUETOOTH-yhteys ja sitten Sony |
Music Center -yhteys uudelleen (sivu 14).
APP SOUND: Sovelluksen äänten asetusnäyttö on
auki.
 Sulje sovelluksen äänten asetusnäyttö
painiketoimintojen ottamiseksi käyttöön.
OPEN SONY APP: Sony | Music Center -sovellus ei
ole käynnissä.
 Käynnistä sovellus.
SONY APP DISCNCTED: Sovelluksen yhteys on
katkaistu.
 Muodosta Sony | Music Center -yhteys (sivu 14).
Ohjauspyörän kauko-ohjaimen käyttö:
ERROR: Toiminnon rekisteröinnin aikana tapahtui
virhe.
 Suorita rekisteröinti uudelleen toiminnosta, jonka
kohdalla virhe ilmeni (sivu 17).
TIMEOUT: Toiminnon rekisteröinti epäonnistui
aikakatkaisun vuoksi.
 Yritä suorittaa rekisteröinti, kun [REGISTER]
vilkkuu (noin 6 sekuntia) (sivu 17).
Laiteohjelmistopäivityksen käyttö:
ERROR: Päivitystä ei ole tallennettu USBlaitteeseen.
 Tallenna päivitys USB-laitteeseen ja yritä
uudelleen (sivu 20).
NO DEVICE: Päivityksen sisältävää USB-laitetta ei
ole liitetty tai tunnistettu.
 Varmista, että USB-laite on liitetty kunnolla.
 Irrota USB-laite ja liitä se uudelleen.
UPDATE ERROR PRESS ENTER:
Laiteohjelmistopäivitystä ei suoritettu oikein.
 Kuittaa viesti painamalla ENTER ja yritä
uudelleen. Älä käännä virta-avainta päivityksen
aikana OFF-asentoon äläkä poista USB-laitetta
(sivu 20).
Jos nämä ratkaisut eivät korjaa ongelmaa, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Jos toimitat laitteen korjattavaksi CD-levyn toistoongelman vuoksi, ota ongelman ilmetessä käytetty
levy mukaan.
28FI
Liitännät/asennus
Asennuksen osaluettelo


Varoituksia
 Liitä kaikki maadoitusjohdot yhteiseen
maadoituspisteeseen.
 Älä anna johtojen jäädä ruuvin alle tai liikkuvien
osien (esimerkiksi istuinkiskon) väliin.
 Katkaise oikosulkujen välttämiseksi sytytys ennen
liitäntöjen tekemistä.
 Liitä virtajohto  laitteeseen ja kaiuttimiin, ennen
kuin liität sen lisälaitteiden virtaliitäntään.
 Eristä kaikki irralliset, liittämättömät johdot
turvallisuussyistä sähköteipillä.
×2


5 × enintään 8 mm
(7/32 × enintään 5/16 tuumaa)
×4
Varotoimet
 Valitse asennussijainti huolellisesti, jotta laite ei
häiritse normaalia ajamista.
 Älä asenna laitetta paikkoihin, joissa se on alttiina
pölylle, lialle, voimakkaalle tärinälle tai korkeille
lämpötiloille, kuten suoraan auringonvaloon tai
ilmanvaihtokanavien lähelle.
 Käytä turvallisen asennuksen varmistamiseksi
vain toimitukseen kuuluvia kiinnitystarvikkeita.
Virtajohtoa (keltainen) koskeva huomautus
Kun liität tämän laitteen yhdessä muiden
stereolaitteiden kanssa, laitteen liittämiseen
käytettävän auton virtapiirin ampeeriarvon on oltava
kunkin komponentin sulakkeiden ampeeriarvojen
summaa suurempi.
Asennuskulman säätäminen
Säädä asennuskulmaa niin, että se on alle 45°.



 Tämä osaluettelo ei sisällä kaikkia pakkauksessa
olevia tarvikkeita.
 Kiinnike  kiinnitetään laitteeseen ennen
toimitusta. Irrota kiinnike  vapautusavaimilla 
laitteesta ennen laitteen asennusta. Lisätietoja on
kohdassa Kiinnikkeen irrottaminen (sivu 33).
 Säilytä vapautusavaimet  tulevaa käyttöä
varten, sillä niitä tarvitaan myös silloin, kun irrotat
laitteen autosta.
29FI
Liitännät
Bassokaiutin*
*3
*3
*3
Tehovahvistin*1
*6

*2*7
Lisätietoja on kohdassa
”Virrankytkentäkaavio” (sivu 32).
Lisätietoja on kohdassa
”Liitäntöjen tekeminen”
(sivu 31).
Kun laite liitetään suoraan akkuun*8*9
langallisesta kaukoohjaimesta (lisävaruste)*4
auton antennista*5
30FI
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Lisävaruste
Kaiuttimen impedanssi: 4–8 Ω × 4
RCA-johto (lisävaruste)
Käytä auton tyypin mukaan langalliselle kaukoohjaimelle tarkoitettua sovitinta (lisävaruste).
Lisätietoja langallisen kauko-ohjaimen käytöstä on
kohdassa ”Langallisen kauko-ohjaimen
käyttäminen” (sivu 33).
Käytä auton tyypin mukaan sovitinta (lisävaruste),
jos antennin liitäntä ei ole sopiva.
Olipa mikrofoni käytössä tai ei, sijoita sen johto niin,
että se ei häiritse ajamista. Kiinnitä johto esimerkiksi
kiinnittimellä, jos se on asennettu jalkojesi lähelle.
Lisätietoja mikrofonin asentamisesta on kohdassa
”Mikrofonin asentaminen” (sivu 32).
Käytä kaiuttimia, joiden tuloteho on vähintään 50 W
RMS. Suosittelemme Sonyn XB-sarjan
täysaluekaiuttimien käyttöä.
Jos autossa käytetyn sulakkeen ampeeriarvo on 10 A,
liitä laite oikosulkujen välttämiseksi suoraan akkuun.
Ennen yhdistämistä virtaliitännän keltainen ja musta
johto on prosessoitava.
Jos sinulla on tehoantenni, jossa ei ole relerasiaa,
laitteen liittäminen toimitukseen kuuluvalla
virtajohdolla  voi johtaa antennin
vahingoittumiseen.
 Auton kaiutinliitäntään
1
Takakaiutin (oikea)
3
4
Etukaiutin (oikea)
5
6
7
8
Etukaiutin (vasen)
Takakaiutin
(vasen)
12
jatkuva virtalähde
Keltainen
13
tehoantenni /
tehoantennin ohjaus
(REM OUT)
Sininen/valkoinen
raidallinen
14
kytketty valaistuksen
virtalähde
Oranssi/valkoinen
raidallinen
15
kytketty virtalähde
Punainen
16
maadoitus
Musta
Kun laite liitetään suoraan akkuun
Jos autossa käytetyn sulakkeen ampeeriarvo on
10 A, liitä laite oikosulkujen välttämiseksi suoraan
akkuun.
 auton metalliseen kohtaan
Liitäntöjen tekeminen
2
 Auton virtaliitäntään

Violetti

Violetti/musta
raidallinen

Harmaa

Harmaa/musta
raidallinen

Valkoinen

Valkoinen/musta
raidallinen

Vihreä

Vihreä/musta
raidallinen
 akun positiiviseen napaan
Huomautuksia
 Vaikka laite liitetään auton virtajohtoon, laite ei
kuitenkaan ehkä toimi tehokkaasti virran
riittämättömyyden vuoksi. Liitä tällöin virtajohto
suoraan akkuun.
 Kaikki akun positiiviseen napaan liitetyt virtajohdot on
varustettava sulakkeella enintään 450 mm:n
etäisyydellä akun navasta, ennen kuin ne kulkevat
minkään metallin läpi.
 Varmista, että autoon (maasta koriin)* liitetyt auton
akkujohdot ovat vähintään yhtä paksuja kuin akusta
päälaitteeseen liitetty päävirtajohto.
 Järjestelmää täydellä teholla käytettäessä sen läpi
kulkee yli 15 A virtaa. Varmista siksi, että laitteen
+12 V- ja GND-liitäntöihin liitettävien johtojen paksuus
on vähintään 14-Gauge (AWG14) tai että niiden
poikkipinta-ala on vähintään 2 mm² (3/32 tuumaa).
Alle 450 mm
*
Sulake (15 A)
+12 V:n auton akku
Jos sinulla on liitäntöihin liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
31FI
Bassokaiuttimen vaivaton liitäntä
Voit käyttää bassokaiutinta ilman tehovahvistinta,
kun se on liitetty takakaiuttimen johtoon.
Kun punaisen ja keltaisen johdon paikat
vaihdetaan keskenään
Punainen
Punainen
Etukaiutin
Keltainen
Bassokaiutin
Huomautuksia
 Takakaiuttimen johdot on valmisteltava.
 Käytä vahinkojen välttämiseksi tehonsiedoltaan
riittävää bassokaiutinta, jonka impedanssi on 4–8
ohmia.
Keltainen
12
kytketty virtalähde
Keltainen
15
jatkuva virtalähde
Punainen
Kun autossa ei ole ACC-paikkaa
Punainen
Punainen
Pysyvän muistin liitäntä
Kun keltainen virtajohto on liitetty, muistipiiri saa
aina virtaa, myös silloin, kun virtalukko on lukittu.
Kaiutinliitäntä
 Sammuta laite ennen kaiuttimien liittämistä.
 Käytä vahinkojen välttämiseksi tehonsiedoltaan
riittäviä kaiuttimia, joiden impedanssi on 4–8 ohmia.
Keltainen
Keltainen
Kun olet tehnyt liitännät ja kytkenyt virtajohdot
oikein, liitä laite auton virtalähteeseen. Jos sinulla
on laitteen kytkemiseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, joita ei käsitellä tässä käyttöohjeessa, ota
yhteyttä automyyjään.
Mikrofonin asentaminen
Virrankytkentäkaavio
Tarkista autosi lisälaitteiden virtaliitäntä ja tee
johtojen liitännät auton mukaan oikein.
Jos haluat tallentaa puheen handsfree-puheluiden
aikana, sinun on asennettava mikrofoni .
Lisälaitteiden virtaliitäntä

Yhteinen liitäntä
Punainen
Punainen
Kiinnike (lisävaruste)

Keltainen
Keltainen
12
jatkuva virtalähde
Keltainen
15
kytketty virtalähde
Punainen
32FI

Varoituksia
 On erittäin vaarallista, jos johto pääsee
kiertymään ohjauspylvään tai vaihdekepin
ympärille. Varmista, että se tai muut osat eivät
pääse häiritsemään ajamista.
 Jos autossa on ilmatyynyjä tai muita iskuja
vaimentavia välineitä, ota yhteyttä laitteen
ostopaikkaan tai automyyjään ennen asennusta.
Huomautus
Puhdista kojelaudan pinta kuivalla liinalla ennen
kaksipuolisen teipin  kiinnittämistä.
Langallisen kauko-ohjaimen
käyttäminen
1
Jos haluat ottaa langallisen kaukoohjaimen käyttöön, valitse [STEERING] kohdan [STR CONTROL] -asetukseksi
[PRESET] (sivu 17).
Laitteen asentaminen kojelaudalle
Katso japanilaisten autojen osalta ”Laitteen
asentaminen japanilaiseen autoon” (sivu 34).
HUOMIO
Älä kosketa laitteen vasenta puolta, kun irrotat
laitteen kojelaudasta. Laitteen vasemmalla
puolella oleva jäähdytyslevy on kuuma
välittömästi käytön jälkeen.
Laitteen asentaminen käyttämällä
toimitukseen kuuluvaa kiinnikettä
Varmista ennen asennusta, että kiinnikkeen
molemmilla puolilla olevia salpoja  on taivutettu
sisäänpäin 3,5 mm (5/32 in).
1
Aseta kiinnike  kojelaudan sisälle ja
taivuta kynnet ulospäin niin, että laite on
tukevasti paikallaan.
Asennus
Kiinnikkeen irrottaminen
Irrota kiinnike  laitteesta ennen laitteen
asennusta.
1
Aseta molemmat vapautusavaimet 
paikoilleen niin, että ne napsahtavat,
vedä kiinnike  alas ja irrota osat
toisistaan vetämällä laitetta ylöspäin.
Salpa

Suurempi kuin 182 mm
(7 1/4 tuumaa)
Suurempi kuin 111 mm
(4 3/8 tuumaa)

2
Aseta laite kiinnikkeeseen .

 Suuntaa koukku sisäänpäin.

Huomautus
Jos salvat ovat suorassa tai ne on taivutettu ulospäin, laite
ei jää kunnolla paikalleen, ja se voi ponnahtaa ulos.
33FI
Laitteen asentaminen japanilaiseen
autoon
Et ehkä pysty asentamaan tätä laitetta joihinkin
japanilaisiin autoihin. Ota tällöin yhteyttä Sonyjälleenmyyjään.

Kojelautaan/keskikonsoliin
Kiinnike
Kiinnike
Auton mukana
toimitetut osat

Kun asennat tämän laitteen autossa valmiina
oleviin kiinnikkeisiin, kierrä toimitukseen kuuluvat
ruuvit  autoasi vastaaviin ruuvinreikiin:
T – TOYOTA ja N – NISSAN.
Huomautus
Käytä toimintahäiriöiden välttämiseksi vain
toimitukseen kuuluvia ruuveja .
Laitteen asetusten palauttaminen
Lisätietoja on kohdassa ”Laitteen asetusten
palauttaminen” (sivu 6).
Sulakkeen vaihtaminen
Kun vaihdat sulakkeen, käytä
Sulake (15 A)
alkuperäisessä sulakkeessa olevaa
ampeeriarvoa vastaavaa sulaketta.
Jos sulake palaa, tarkista
virtaliitäntä ja vaihda sulake. Jos
sulake palaa vaihdon jälkeen
uudelleen, syynä voi olla sisäinen
vika. Ota tällöin yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
34FI
Installerer av sikkerhetshensyn denne enheten i
bilens dashboard fordi den venstre siden kan bli
varm ved bruk.
For detaljer, se «Tilkobling/Installasjon» (side 29).
Produsert i Thailand
Egenskaper for laserdiode
 Utslippsvarighet: Kontinuerlig
 Laserutmating: mindre enn 53,3 μW
(Denne effekten er målt ved en avstand på 200 mm
fra objektivets overflate på den optiske blokken
med 7 mm blenderåpning.)
Driftsspenning og annet er angitt på navneplaten
på undersiden av enheten.
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med EU-direktivet 2014/53/EU.
Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på
følgende Internett-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
Dette utstyret er beregnet på å brukes med
godkjente versjoner av programvaren som er angitt
i EUs samsvarserklæring.
Programvaren som er lastet inn på dette utstyret er
bekreftet å være i samsvar med de grunnleggende
kravene i direktivet 2014/53 /EU.
Programvareversjon: 1_
Programvareversjonen kan kontrolleres i
oppsettelementet for fastvare i den generelle
oppsettsmenyen.
Merknad til kunder: Den følgende
informasjonen gjelder bare for utstyr som er
solgt i land som er underlagt EU-direktiver
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Om produktoverensstemmelse i EU: Sony Belgia,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgia
Avhending av brukte batterier og
elektrisk og elektronisk utstyr
(gjelder i EU-land og andre
europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Når dette symbolet er oppført på produktet,
batteriet eller emballasjen, skal produktet og
batteriet ikke håndteres som husholdningsavfall. På
noen batterier kan dette symbolet brukes sammen
med et kjemisk symbol. De kjemiske symbolene for
kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) legges til hvis batteriet
inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller
0,004 % bly.
2NO
Hvis du passer på å kvitte deg med slike produkter
og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre
potensielle negative miljø- og helsekonsekvenser
som skyldes feilaktig avfallshåndtering.
Resirkulering av materialer bidrar til å bevare
naturressurser.
I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsårsaker krever en permanent
tilkobling til et innebygd batteri, må batteriet bare
byttes av kvalifisert teknisk personell. Lever disse
produktene etter endt levetid på et egnet
innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr for å sikre at produktet og
batteriet håndteres riktig.
For alle andre batterier kan du se delen om hvordan
du trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever inn
batteriet til en gjenvinningsstasjon for resirkulering
av brukte batterier.
Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet eller
forretningen der du kjøpte produktet eller batteriet,
kan gi mer informasjon om gjenvinning av dette
produktet eller batteriet.
Advarsel hvis tenningslåsen i bilen mangler
ACC-posisjon
Husk å sette AUTO OFF-funksjonen (side 17).
Enheten slås helt av automatisk en angitt tid
etter at enheten er slått av, for å spare batteri.
Hvis du ikke aktiverer AUTO OFF-funksjonen,
holder du inne OFF til skjermen slukkes hver
gang du slår av tenningen.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester
som tilbys av tredjeparter
Tjenester som tilbys av tredjeparter kan endres,
deaktiveres midlertidig eller avsluttes uten
forhåndsvarsel. Sony er ikke ansvarlig i slike
situasjoner.
Viktig merknad
Forsiktig
SONY SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE
ANSVARLIG FOR TILFELDIGE ELLER INDIREKTE
SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER,
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV
FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP AV DATA,
MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PRODUKTET ELLER
RELATERT UTSTYR, NEDETID OG KJØPERENS TID PÅ
GRUNN AV ELLER SOM FØLGE AV BRUKEN AV DETTE
PRODUKTET, MASKINVAREN OG/ELLER
PROGRAMVAREN.
Dette produktet inneholder en radiosender.
I henhold til UNECE-forskrift nr. 10 har produsenter
av kjøretøy rett til å innføre visse krav til installasjon
av radiosendere i kjøretøy.
Les bruksanvisningen for bilen eller kontakt
bilprodusenten eller bilforhandleren før du
installerer dette produktet i kjøretøyet ditt.
Nødsamtaler
Denne BLUETOOTH-håndfrienheten for bil og den
elektroniske enheten som er koblet til
håndfrienheten, drives via radiosignaler,
mobilnettverk og telefonnettverk samt funksjoner
som programmeres av brukeren. Tilkobling er ikke
garantert under alle forhold.
Unngå derfor å være avhengig utelukkende av
elektroniske enheter for viktig kommunikasjon
(for eksempel medisinske nødssituasjoner).
Om BLUETOOTH-kommunikasjon
 Mikrobølger fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke
virkemåten til elektronisk medisinsk utstyr. Slå av
denne enheten og andre BLUETOOTH-enheter på
følgende steder fordi de kan forårsake en ulykke.
 på steder med lettantennelig gass, for
eksempel sykehus, tog, fly eller bensinstasjoner
 I nærheten av automatiske dører eller
brannalarmer
 Enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som er i
samsvar med BLUETOOTH-standarden for sikker
tilkobling under kommunikasjon ved hjelp av
trådløs BLUETOOTH-teknologi. Avhengig av
innstillingen kan imidlertid denne sikkerheten
være utilstrekkelig. Vær forsiktig når du utfører
kommunikasjon ved hjelp av trådløs
BLUETOOTH-teknologi.
 Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjon som
fanges opp under BLUETOOTH-kommunikasjon.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
3NO
Tilkobling/installasjon
Innhold
Indeks for deler og kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Komme i gang
Tilbakestilling av Enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stille inn klokken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollere batterispenningen. . . . . . . . . . . . . . . . .
Forberede en
BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koble til en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koble til en annen bærbar lydenhet . . . . . . . . . . . .
6
6
7
7
9
9
Lytte til radioen
Lytte til radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bruke RDS-systemet (Radio Data System) . . . . . . 10
Avspilling
Spille en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avspilling fra en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avspilling fra en
BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Søke etter og spille av spor . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
Ringe med håndfri
(bare via BLUETOOTH)
Motta et anrop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Foreta et anrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tilgjengelige funksjoner under anrop . . . . . . . . . . 14
Nyttige funksjoner
Sony | Music Center med iPhone/Androidsmarttelefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bruke Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Settings
Avbryte DEMO-modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grunnleggende innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generelt oppsett (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lydoppsett (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjermoppsett (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-oppsett (BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . .
Sony | Music Center-oppsett (SONY APP) . . . . . .
16
16
16
17
19
19
20
Ytterligere informasjon
Oppdatere fastvaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meldinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4NO
20
20
21
23
26
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentliste for installasjon . . . . . . . . . . . . . .
Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
30
33
Indeks for deler og kontroller
Hovedenhet

(bla gjennom) (side 12)
Gå til søkemodus under avspilling.
(Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i
Android™-modus eller en iPod er koblet til.)
PTY (programtype)
Velg PTY i RDS.
 SRC (kilde)
Slå på strømmen.
Bytt kilde.
OFF
Hold inne i ett sekund for å slå av kilden og
vise klokken.
Hold inne i minst to sekunder for å slå av
strømmen og displayet.
 EXTRA BASS
Forsterker basslyden synkronisert med
volumnivået. Trykk for å endre EXTRA
BASS-innstillingen: [1], [2], [OFF].
 Platespor
 Skjerm
 USB-port

/
(SEEK –/+)
Still inn radiokanaler automatisk. Trykk og hold
for å stille inn manuelt.
/ (forrige/neste)
/ (rask spoling bakover/forover)
 MODE (side 9, 14)
(tilbake)
Gå tilbake til forrige visning.
 CALL
Gå til anropsmenyen. Motta/avslutte et anrop.
Trykk og hold i mer enn 2 sekunder for å bytte
BLUETOOTH-signalet.
 Mottaker for fjernkontroll
 Nummerknapper (1 til 6)
Motta lagrede radiokanaler. Hold inne for
å lagre kanaler.
ALBUM /
Hopp over et album på en lydenhet. Trykk og
hold for å fortsette å hoppe over album.
(Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i
Android-modus eller en iPod er koblet til.)
  (utmating av plate)
5NO
(gjenta)
(Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i
Android-modus er koblet til.)
Komme i gang
(tilfeldig rekkefølge)
(Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i
Android-modus er koblet til.)
Tilbakestilling av Enheten
MIC (side 14)
Før du tar enheten i bruk for første gang, etter å ha
fjernet bilbatteriet, eller endret forbindelsene, må
du tilbakestille enheten.
Trykk på tilbakestillingsknappen med en kulepenn
eller lignende.
 (spill av/stopp midlertidig)
 Tilbakestillingsknapp (side 6)
 Kontrollknapp
Vri for å justere volumet.
PUSH ENTER
Angi det valgte elementet.
Trykk SRC, roterer og trykk deretter for å endre
kilden (tidsavbrudd i to sekunder).
MENU
Åpne oppsett-menyen.
VOICE (side 14, 15, 16)
Trykk og hold knappen inne i minst to sekunder
for å aktivere stemmeanrop, talegjenkjenning
(kun Android™-smarttelefoner) eller
Siri-funksjonen (kun iPhone).
N-Mark
Berør kontrollknappen med Androidsmarttelefon for å opprette
BLUETOOTH-tilkobling.
 AUX-inngang
 DSPL (skjerm)
Trykk for å endre element på skjermen.
SCRL (rulle)
Hold inne for å rulle et skjermelement.
Merknad
Tilbakestilling av enheten vil slette klokke-innstillingen
og noe lagret innhold.
Angi område/region
Etter tilbakestilling av enheten vises område/
region-innstillingsskjermbildet.
1
Trykk på ENTER mens meldingen
[AREA] vises.
Den aktuelle angitte innstillingen for område/
region vises.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[EUROPE] eller [RUSSIA], og trykk
deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge [YES]
eller [NO], og trykk deretter på den.
Hvis innstillingen av område/region endres, blir
enheten tilbakestillt, og deretter vises klokken.
Denne innstillingen kan konfigureres i den
generelle oppsettsmenyen (side 16).
Stille inn klokken
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen for å
velge [GENERAL] og trykk deretter på den.
2
Drei på kontrollknappen for å velge
[CLOCK ADJ], og trykk deretter på den.
Timeangivelsen blinker.
3
Drei på kontrollknappen for å angi
time og minutt.
Trykk på / (SEEK –/+) for å flytte den
digitale indikatoren.
4
Trykk på MENU etter at du har
angitt minuttet.
Innstillingen er fullført, og klokken starter.
Slik viser du klokken
Trykk på DSPL.
6NO
Kontrollere batterispenningen
Du kan kontrollere den nåværende
batterispenningen. (Ikke tilgjengelig når kilden
er deaktivert og klokken vises.)
1
Trykk på DSPL gjentatte ganger til
skjermbildet for batterispenning vises.
Forberede en
BLUETOOTH-enhet
Du kan lytte til musikk eller ringe med håndfri
avhengig av den BLUETOOTH-kompatible enheten,
for eksempel en smarttelefon, mobiltelefon eller
lydenhet (heretter kalt "BLUETOOTH-enhet" hvis
ikke noe annet er angitt. Les bruksanvisningen som
fulgte med enheten, hvis du vil ha mer informasjon
om tilkobling.
Før du kobler til enheten, bør du dempe volumet på
denne enheten for å unngå høy lyd.
Koble til en smarttelefon med
One touch (NFC)
Ved å holde kontrollknappen på enheten mot en
NFC*-kompatibel smarttelefon grupperes enheten
automatisk med smarttelefonen, og det opprettes
tilkobling.
* NFC (Near Field Communication) er en teknologi som
muliggjør trådløs kommunikasjon med kort
rekkevidde mellom forskjellige enheter, for eksempel
mobiltelefoner og IC-koder. Takket være
NFC-funksjonen kan du enkelt opprette
datakommunikasjon ved å holde det relevante
symbolet eller det merkede stedet på
NFC-kompatible enheter mot hverandre.
Slik kobler du fra med ettrykksfunksjon
Hold N-merket på smarttelefonen mot N-merket
på enheten på nytt.
Merknader
 Vær forsiktig når du håndter smarttelefonen ved
tilkobling for å unngå riper.
 Ettrykkstilkoblingen kan ikke utføres hvis enheten
allerede er koblet til to NFC-kompatibel enheter.
I så fall må du koble fra en av de andre enhetene
og opprette tilkobling til smarttelefonen på nytt.
Gruppering og tilkobling med en
BLUETOOTH-enhet
Den første gangen du oppretter tilkobling til en
BLUETOOTH-enhet, er det nødvendig med felles
registrering (kalt "gruppering"). Gruppering sørger
for at denne enheten og den andre enheten
gjenkjenner hverandre. Enheten kan koble til to
BLUETOOTH-enheter (to mobiltelefoner, eller en
trådløs telefon og en audio-enhet).
1
Plasser BLUETOOTH-enheten innen én
meter fra denne enheten.
2
Trykk på MENU, drei kontrollknappen for
å velge [BLUETOOTH], og trykk deretter
på den.
3
Drei på kontrollknappen for å velge
[PAIRING], og trykk deretter på den.
4
Drei på kontrollknappen for å velge
[DEVICE 1] eller [DEVICE 2], og trykk
deretter på den.
blinker mens enheten er i standbymodus
under gruppering.
For en smarttelefon med Android OS 4.0 eller
tidligere må du laste ned appen "NFC Easy Connect"
fra Google Play™. Appen er kanskje ikke
tilgjengelig i alle land/områder.
1
Aktiver NFC-funksjonen på
smarttelefonen.
* [DEVICE 1] eller [DEVICE 2] vil bli endret til navnet
på den parede enheten når parkoblingen er
fullført.
5
Utfør sammenkobling på
BLUETOOTH-enheten slik at den
registrerer denne enheten.
6
Velg [WX-XB100BT], som vises på
displayet på BLUETOOTH-enheten.
Les bruksanvisningen som fulgte med
smarttelefonen hvis du vil ha mer informasjon.
2
Hold N-merket på smarttelefonen
mot N-merket på enheten.
Hvis modellnavnet ikke vises, gjentar du fra
trinn 2.
WX-XB100BT
Kontroller at
vises på skjermen på enheten.
7NO
7
Hvis en tilgangskode* må angis på
BLUETOOTH-enheten, angir du [0000].
Ikoner på displayet:
Lyser når funksjonen for å ringe med
håndfri er tilgjengelig ved å aktivere HFP
(Handsfree Profile).
* Tilgangskoden kalles kanskje "Tilgangsnøkkel",
"PIN-kode", "PIN-nummer", "Passord" e.l.,
avhengig av enheten.
Vises når lydenheten er aktiv ved å
aktivere A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
Angi tilgangskoden
Slik kobler du til den sist tilkoblede enheten
fra denne enheten
[0000]
Når grupperingen er utført, vises
8
.
Velg denne enheten på
BLUETOOTH-enheten for å opprette
BLUETOOTH-tilkoblingen.
eller
vises når tilkoblingen er utført.
Merknad
Denne enheten kan ikke registreres av en annen enhet
mens den kobles til en BLUETOOTH-enhet. Hvis du vil
aktivere registrering, går du til grupperingsmodusen og
søker etter denne enheten fra en annen enhet.
Slik starter du avspilling
Du finner mer informasjon på Avspilling fra en
BLUETOOTH-enhet (side 11).
Slik kobler du fra den parede enheten
Utfør trinnene 2 til 4 for å koble fra etter at denne
enheten og BLUETOOTH-enhet er blitt paret.
Tilkobling med en gruppert
BLUETOOTH-enhet
For at en gruppert enhet skal kunne brukes, må den
kobles til denne enheten. Noen grupperte enheter
kobles til automatisk.
1
2
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [BLUETOOTH], og trykk
deretter på den.
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på
BLUETOOTH-enheten.
Hvis du vil koble til med lydenheten, trykk på SRC
for å velge [BT AUDIO], og trykk  (spill av/pause).
Hvis du vil koble til med mobiltelefonen, trykker
du CALL.
Merknad
Mens du strømmer BLUETOOTH-lyd, kan du ikke
opprette en tilkobling med en mobiltelefon fra denne
enheten. Opprett tilkobling med denne enheten fra
mobiltelefonen i stedet.
Tips
Med BLUETOOTH-signal på: Når tenningen er slått på,
kobles denne enheten automatisk til den sist tilkoblede
mobiltelefonen.
Slik installerer du mikrofonen
Du finner mer informasjon på Installere mikrofonen
(side 32).
Tilkobling med en iPhone/iPod
(automatisk gruppering via
BLUETOOTH)
Når en iPhone/iPod med iOS5 eller nyere kobles til
USB-porten, grupperes enheten automatisk med
iPhone-/iPod-enheten, og det opprettes tilkobling.
For å aktivere automatisk paring via BLUETOOTH må
du kontrollere at [AUTO PAIR] i [BLUETOOTH] er
angitt som [ON] (side 20).
1
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen
på iPhone-/iPod-enheten.
2
Koble en iPhone/iPod til USB-porten.
Drei på kontrollknappen for å velge
[BT SIGNAL], og trykk deretter på den.
Kontroller at
vises.
3
Aktiver BLUETOOTH-funksjonen
på BLUETOOTH-enheten.
4
Koble BLUETOOTH-enheten til
denne enheten.
eller
vises.
Kontroller at
8NO
vises på skjermen på enheten.
Merknader
 Automatisk BLUETOOTH-gruppering er ikke mulig
hvis enheten allerede er koblet til to
BLUETOOTH-enheter. I dette tilfellet, koble fra
enheten, og koble til iPhone/iPad igjen.
 Hvis automatisk BLUETOOTH-gruppering ikke er
opprettet, kan du se «Forberede en
BLUETOOTH-enhet» for detaljer (side 7).
Koble til en USB-enhet
1
2
Demp volumet på enheten.
Lytte til radioen
Lytte til radioen
Hvis du vil lytte til radio, trykker du på SRC
for å velge [TUNER].
Automatisk lagring (BTM)
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [GENERAL] og trykk
deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge [BTM],
og trykk deretter på den.
Koble USB-enheten til enheten.
Bruk en USB-kabel for iPod (medfølger ikke) til å
koble til en iPod/iPhone.
Enheten lagrer stasjoner i rekkefølge etter
frekvens på nummerknappene.
Stasjonssøk
Koble til en annen bærbar
lydenhet
1
2
3
1
Trykk på MODE for å skifte bånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Utfør stasjonssøk.
Slik søker du manuelt
Hold inne / (SEEK –/+) for å finne den
omtrentlige frekvensen, og trykk deretter på
/ (SEEK –/+) flere ganger for å finjustere
den ønskede frekvensen.
Slå av den bærbare lydenheten.
Demp volumet på enheten.
Slik søker du automatisk
Trykk på / (SEEK –/+).
Søket stopper når enheten stiller inn på
en stasjon.
Koble den bærbare lydenheten til
AUX-inngangen (stereominikontakt)
på enheten med en tilkoblingsledning
(medfølger ikke)*.
* Bruk en ledning med rett plugg.
Lagre manuelt
1
Mens den stasjonen du vil lagre, mottas,
holder du inne en tallknapp (1 til 6) til
[MEMORY] vises.
Motta lagrede stasjoner
4
1
Trykk på SRC for å velge [AUX].
Velg båndet, og trykk deretter på en
tallknapp (1 til 6).
Slik tilpasser du volumnivået på den
tilkoblede enheten til andre kilder
Start avspilling på den bærbare lydenheten med et
moderat volum, og still inn ditt normale lyttevolum
på enheten.
Trykk på MENU, og velg deretter [SOUND] 
[AUX VOLUME] (side 19).
9NO
Bruke RDS-systemet
(Radio Data System)
Velg programtyper (PTY)
1
2
Angi alternative frekvenser (AF) og
trafikkmeldinger (TA)
AF søker kontinuerlig etter stasjonen med sterkest
signal. TA sender aktuell trafikkinformasjon eller
trafikkprogrammer (TP) hvis de mottas.
1
Trykk på MENU, drei på kontrollknappen
for å velge [GENERAL], og trykk deretter
på den.
2
Drei på kontrollknappen for å velge
[AF/TA], og trykk deretter på den.
3
Drei på kontrollknappen for å velge
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] eller
[AF/TA-OFF], og trykk deretter på den.
Slik lagrer du RDS-stasjoner med AF- og
TA-innstillingen
Du kan forhåndsinnstille RDS-stasjoner sammen
med en AF/TA-innstilling. Angi AF/TA, og lagre
deretter stasjonen med BTM eller manuelt. Hvis du
forhåndsinnstiller manuelt, kan du også
forhåndsinnstille andre stasjoner enn
RDS-stasjoner.
Slik mottar du nødmeldinger
Når AF eller TA er aktivert, avbryter nødmeldinger
den valgte kilden automatisk.
Slik justerer du volumnivået for
trafikkmeldinger
Nivået lagres i minnet for kommende
trafikkmeldinger uavhengig av det vanlige
volumnivået.
Slik beholder du ett regionalt program
(REGIONAL)
Når AF- og REGIONAL-funksjonen er aktivert, byttes
det ikke til en sending på en annen regional stasjon
med sterkere frekvens. Hvis du forlater det
regionale programmets mottaksområde, angir du
[REGIONAL] i [GENERAL] som [REG-OFF] under
FM-mottak (side 17).
Denne funksjonen fungerer ikke i Storbritannia
og enkelte andre steder.
Local Link-funksjon (bare i Storbritannia)
Med denne funksjonen kan du velge andre lokale
stasjoner i området, selv om de ikke er lagret på
tallknappene.
Under FM-mottak trykker du på en tallknapp (1 til 6)
der en lokal stasjon er lagret. Trykk på en tallknapp
for den lokale stasjonen innen fem sekunder. Gjenta
fremgangsmåten til den lokale stasjonen mottas.
10NO
Trykk på PTY ved FM-mottak.
Roter kontrollhjulet til den ønskede
programtypen vises, så trykk på det.
Enheten begynner å søke etter en stasjon som
kringkaster den valgte programtypen.
Programtyper
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktuelt), INFO
(opplysninger), SPORT (sport), EDUCATE
(utdanning), DRAMA (drama), CULTURE (kultur),
SCIENCE (vitenskap), VARIED (blandet), POP M
(popmusikk), ROCK M (rock), EASY M (lett Musikk),
LIGHT M (lett klassisk), CLASSICS (seriøs klassisk),
OTHER M (annen musikk), WEATHER (været),
FINANCE (finans), CHILDREN (barneprogram),
SOCIAL A (sosiale affærer), RELIGION (religion),
PHONE IN (telefon inn), TRAVEL (reise), LEISURE
(fritid), JAZZ (jazz), COUNTRY (countrymusikk),
NATION M (nasjonalmusikk), OLDIES
(gammel musikk), FOLK M (folkemusikk),
DOCUMENT (dokumentar)
Still inn klokketid (CT)
CT-data fra RDS-overføringen stiller klokken.
1
Sett [CT] i [GENERAL] til [CT-ON] (side 17).
Avspilling
Spille en plate
1
Før du utfører en tilkobling, velger du USB-modus
(Android-modus eller MSC/MTP-modus), avhengig
av USB-enhet (side 17).
1
Koble en USB-enhet til USB-porten
(side 9).
Avspillingen starter.
Hvis en enhet allerede er tilkoblet, starter du
avspillingen ved å trykke på SRC for å velge
[USB] ([IPOD] vises på skjermen når
iPod-enheten er gjenkjent).
Sett inn platen (med etikettsiden opp).
2
Juster volumet på denne enheten.
Slik stopper du avspillingen
Hold inne OFF i ett sekund.
Slik fjerner du enheten
Stopp avspillingen og fjern deretter enheten.
Avspillingen starter automatisk.
Avspilling fra en USB-enhet
I denne bruksanvisningen brukes "iPod" som en
generell betegnelse for iPod-funksjonene på en
iPod og iPhone, med mindre noe annet er angitt
i teksten eller illustrasjonene.
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for iPod-enheten din, kan du se Om iPod (side 21)
eller gå til støttesiden som er angitt på baksiden av
denne bruksanvisningen.
USB-enheter* av typen AOA (Android Open
Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) og MTP
(Media Transfer Protocol), som samsvarer med
USB-standarden, kan brukes. Avhengig av
USB-enheten kan Android-modus eller
MSC/MTP-modus velges på enheten.
Noen digitale mediespillere eller Androidsmarttelefoner kan kreve innstilling til MTP-modus.
* Eksempler: en USB Flash-enhet, digital mediespiller,
Android-smarttelefon
Merknader
 Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten
for USB-enheten din, går du til kundestøtteområdet
som er angitt på baksiden av denne
bruksanvisningen.
 Smarttelefoner med Android OS 4.1 eller nyere
installert støtter Android Open Accessory 2.0
(AOA 2.0). Noen smarttelefoner vil imidlertid kanskje
ikke fullstendig støtte AOA 2.0 selv om Android OS 4.1
eller nyere er installert.
Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibiliteten til
din Android-smarttelefon, kan du gå til støttesiden
som er angitt på baksiden.
 Avspilling av følgende filer støttes ikke.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 opphavsrettsbeskyttede filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 Flerkanals lydfiler
MP3/WMA/AAC:
 filer med komprimering uten datatap
WAV:
 Flerkanals lydfiler
Advarsel for iPhone
Når du kobler til en iPhone via USB, styres
telefonanropets volum av iPhone-enheten og ikke
av denne enheten. Ikke øk volumet på enheten
under et anrop, fordi lyden plutselig kan bli veldig
høy når anropet avsluttes.
Avspilling fra en
BLUETOOTH-enhet
Du kan spille av innhold på en tilkoblet enhet som
støtter BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
1
Opprett BLUETOOTH-tilkobling med
lydenheten (side 7).
For å velge lydenheten trykker du på MENU og
deretter velger du [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(side 19).
2
3
Trykk på SRC for å velge [BT AUDIO].
4
Juster volumet på denne enheten.
Betjen lydenheten for å starte
avspillingen.
Merknader
 Avhengig av lydenheten kan det hende at
informasjon som tittel, spornummer/-varighet og
avspillingsstatus ikke vises på denne enheten.
 Selv om kilden endres på denne enheten, stopper
ikke avspilling på lydenheten.
 [BT AUDIO] vises ikke på skjermen mens Sony |
Music Center-appen kjører via BLUETOOTHfunksjonen.
11NO
For å tilpasse volumet i BLUETOOTH-enheten
til andre kilder
Start avspilling på BLUETOOTH-lydenheten med et
moderat volum, og still inn ditt normale lyttevolum
på enheten.
Trykk på MENU, og velg deretter [SOUND] 
[BTA VOLUME] (side 19).
Søke etter og spille av spor
Gjentakende avspilling og avspilling
i tilfeldig rekkefølge
Søke ved å hoppe mellom elementer
(hoppemodus)
Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i Android-modus
eller en iPod er koblet til.
1
2
3
Under avspilling trykker du på
(gjenta) eller
(tilfeldig rekkefølge)
flere ganger for å velge ønsket
avspillingsmodus.
Det kan ta litt tid før avspillingen i den valgte
avspillingsmodusen starter.
Tilgjengelige avspillingsmoduser varierer avhengig
av hvilken lydkilde som er valgt.
Søke etter et spor etter navn
(Quick-BrowZer™)
Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i Android-modus
eller en iPod er koblet til.
1
Under CD, USB or BT AUDIO*1 avspilling,
trykk
(browse)*2 for å vise liste over
søkekategorier.
Når sporlisten vises, trykker du på
(tilbake)
flere ganger for å vise ønsket søkekategori.
*1 Bare tilgjengelig for lydenheter som støtter
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
eller høyere.
*2 Under USB-avspilling holder du
(bla) inne i
minst to sekunder for å gå tilbake direkte til
begynnelsen av kategorilisten.
2
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
søkekategori, og trykk deretter på den
for å bekrefte.
3
Gjenta trinn 2 for å søke etter det
ønskede sporet.
Avspillingen starter.
Slik avslutter du Quick-BrowZer-modus
Trykk på
12NO
(bla gjennom).
(bla gjennom).
Trykk på  (SEEK +).
Drei kontrollknappen for å velge
elementet.
Listen hoppes over i steg på 10 % av det totale
antallet elementer.
4
Ikke tilgjengelig når en USB-enhet i Android-modus
er koblet til.
1
Trykk på
Trykk på ENTER for å gå tilbake til
Quick-BrowZer-modus.
Det valgte elementet vises.
5
Roter kontrollhjulet for å velge det
ønskede elementet, så trykk på det.
Avspillingen starter.
5
Ringe med håndfri
(bare via BLUETOOTH)
Hvis du vil bruke en mobiltelefon, kobler du den til
denne enheten. Du kan koble to mobiltelefoner til
enheten. Du finner mer informasjon på Forberede
en BLUETOOTH-enhet (side 7).
Drei kontrollknappen for å velge et tall
fra nummerlisten, og trykk deretter
på den.
Telefonsamtalen starter.
Fra anropsloggen
1
Trykk på CALL.
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten,
dreier du kontrollknappen for å velge en av
telefonen, så trykker du på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[RECENT CALL], og trykk deretter på den.
Det vises en liste over tidligere anrop.
Motta et anrop
1
3
Trykk på CALL når det mottas et anrop
med ringelyd.
Drei kontrollknappen for å velge et navn
eller telefonnummer fra anropsloggen,
og trykk deretter på den.
Telefonsamtalen starter.
Telefonsamtalen starter.
Merknad
Ringelyden og stemmen til den andre parten kommer
bare fra fronthøyttalerne.
Med inntasting av telefonnummer
1
Hold inne OFF i ett sekund.
Slik avslutter du et anrop
Trykk på CALL på nytt.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[DIAL NUMBER], og trykk deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å angi
telefonnummeret, og velg [ ]
(mellomrom). Trykk deretter på ENTER*.
Foreta et anrop
Du kan foreta anrop fra telefonlisten eller
anropsloggen når en mobiltelefon som støtter
PBAP (Phone Book Access Profile), er tilkoblet.
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten,
velger du en av telefonene.
Fra telefonlisten
1
Trykk på CALL.
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten,
dreier du kontrollknappen for å velge en av
telefonen, så trykker du på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[PHONE BOOK], og trykk deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge en
bokstav fra bokstavlisten, og trykk
deretter på den.
4
Drei kontrollknappen for å velge et navn
fra navnelisten, og trykk deretter på den.
Trykk på CALL.
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten,
dreier du kontrollknappen for å velge en av
telefonen, så trykker du på den.
Slik avviser du et anrop
Telefonsamtalen starter.
* Trykk på / (SEEK –/+) for å flytte den
digitale indikatoren.
Merknad
[_] vises i stedet for [#] på skjermen.
Med tilbakeringing
1
Trykk på CALL.
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten,
dreier du kontrollknappen for å velge en av
telefonen, så trykker du på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[REDIAL], og trykk deretter på den.
Telefonsamtalen starter.
13NO
Med stemmekommandoer
Du kan foreta et anrop ved å bruke den
stemmekommandoen som er lagret i en tilkoblet
mobiltelefon som har stemmeanropsfunksjon.
1
Trykk på CALL.
Når to mobiltelefoner er koblet til enheten,
dreier du kontrollknappen for å velge en av
telefonen, så trykker du på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge
[VOICE DIAL], og trykk deretter på den.
Eller hold inne VOICE i minst to sekunder.
3
Si stemmekommandoen som er lagret
på mobiltelefonen.
Stemmen din gjenkjennes, og anropet utføres.
Slik avbryter du stemmeanrop
Trykk på VOICE.
Tilgjengelige funksjoner
under anrop
Slik justerer du ringevolumet
Drei kontrollknappen når du mottar et anrop.
Slik justerer du talevolumet til den andre
parten
Drei kontrollknappen under en samtale.
Slik justerer du volumet til den andre parten
(justering av mikrofonforsterkning)
Nyttige funksjoner
Sony | Music Center med
iPhone/Android-smarttelefon
Du må laste ned den siste versjonen av Sony |
Music Center-appen fra App Store til iPhone eller fra
Google Play til Android-smarttelefoner.
Merknader
 Av sikkerhetsmessige årsaker må du følge lokale
trafikklover og -regler. Ikke bruk appen mens
du kjører.
 Sony | Music Center er en app som brukes til å
kontrollere Sony-lydenheter som er kompatible med
Sony | Music Center, med iPhone/Androidsmarttelefonen din.
 Hvilke funksjoner som kan styres med Sony |
Music Center, varierer avhengig av hvilken enhet
som er koblet til.
 Les informasjonen på iPhone/Androidsmarttelefonen din for å bruke Sony |
Music Center-funksjoner.
 Hvis du vil ha mer informasjon om Sony |
Music Center, kan du gå til følgende URL-adresse:
http://www.sony.net/smcqa/
 Besøk nettstedet nedenfor og se hvilke iPhone/
Android-smarttelefonmodeller som er kompatible.
For iPhone: gå til App Store
For Android-smarttelefon: gå til Google Play
Etablere en Sony |
Music Center-tilkobling
1
Trykk på MIC.
Tilgjengelige volumnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Slik reduserer du ekko og støy
(ekkodemping/støydempingsmodus)
Hold MIC inne.
Tilgjengelige moduser: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Slik bytter du mellom håndfrimodus og
håndholdtmodus
Trykk på MODE for å veksle telefonanropslyden
mellom enheten og mobiltelefonen.
Merknad
Funksjonen er ikke tilgjengelig på alle mobiltelefoner.
Aktiver BLUETOOTH-tilkoblingen med
iPhone/Android-smarttelefon (side 7).
For å velge lydenheten trykker du på MENU og
deretter velger du [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(side 19).
2
3
Start Sony | Music Center-applikasjonen.
4
Drei kontrollknappen for å velge
[CONNECT], og trykk deretter på den.
Trykk på MENU, drei på kontrollknappen
for å velge [SONY APP], og trykk deretter
på den.
Tilkobling av iPhone/Android-smarttelefon
starter.
Hvis du vil ha mer informasjon om funksjoner på
iPhone/Android-smarttelefon, kan du se i
hjelpen for programmet.
Hvis enhetsnummeret vises
Påse at nummeret vises (f.eks 123456), og velg
deretter [Ja] på iPhone/Android-smarttelefonen.
14NO
Avslutt tilkoblingen
1
2
Trykk på MENU, drei på kontrollknappen for å velge
[SONY APP], og trykk deretter på den.
Drei kontrollknappen for å velge [CONNECT],
og trykk deretter på den.
Velge kilde eller program
Du kan velge den ønskede kilden eller det ønskede
programmet med iPhone/Android-smarttelefon.
Aktivere talegjenkjenning
(bare Android-smarttelefoner)
Ved å registrere programmer kan du styre dem ved
hjelp av stemmekommandoer. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se i hjelpen for appen.
Aktiver talegjenkjenning
1
2
Velge kilde
Trykk på SRC flere ganger. Eller trykk på SRC,
drei kontrollknappen for å velge ønsket kilde,
og trykk deretter på ENTER.
Slik viser du kildelisten
Trykk på SRC.
Diverse informasjon annonseres via
taleveiledning
(bare Android-smarttelefon)
Hold inne VOICE for å aktivere talegjenkjenning.
Si den ønskede stemmekommandoen i mikrofonen
når [Si kilde eller app] vises på
Android-smarttelefonen.
Merknader
 Talegjenkjenning er ikke tilgjengelig i alle situasjoner.
 Talegjenkjenning fungerer kanskje ikke som det skal
avhengig av ytelsen til den tilkoblede
Android-smarttelefonen.
 Bruk av talegjenkjenning bør foregå under forhold der
støy, som for eksempel motorlyd, er minst mulig.
Svare på en SMS
(bare Android-smarttelefoner)
Når enheten tar imot SMS-meldinger eller
meldinger fra Twitter/Facebook/kalenderen,
leses de opp automatisk via bilens høyttalere.
Du kan svare på en melding via talegjenkjenning.
Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett, kan du
se i hjelpen for programmet.
2
1
3
Aktiver talegjenkjenning, og si "Reply".
Meldingsskjermen vises i Sony | Music Centerappen.
Si en svarmelding med talegjenkjenning.
Listen over relevante meldinger vises i Sony |
Music Center-appen.
Drei kontrollknappen for å velge ønsket melding,
og trykk deretter på den.
Meldingen sendes.
Angi lyd- og skjerminnstillinger
Du kan justere innstillinger for lyd og skjerm via
iPhone/Android-smarttelefonen.
Hvis du vil ha mer informasjon om oppsett, kan du
se i hjelpen for programmet.
15NO
Bruke Siri Eyes Free
Med Siri Eyes Free kan du bruke iPhone-håndfri ved
å ganske enkelt snakke inn i mikrofonen.
Denne funksjonen krever at du kobler en iPhone til
enheten via BLUETOOTH. Bare tilgjengelig for
iPhone 4s eller senere. Kontroller at din iPhone har
den nyeste iOS-versjonen.
Du må fullføre BLUETOOTH-registreringen og
tilkoblingskonfigureringen for din iPhone med
denne enheten på forhånd. Du finner mer
informasjon på Forberede en BLUETOOTH-enhet
(side 7).
For å velge iPhonen trykker du på MENU og deretter
velger du [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV] (side 19).
1
Aktiver Siri-funksjonen på din iPhone.
Les bruksanvisningen som fulgte med
iPhone-enheten, hvis du vil ha mer informasjon.
2
Hold inne VOICE i minst to sekunder.
Settings
Avbryte DEMO-modus
Du kan avbryte demonstrasjonsskjermen som vises
når kilden er deaktivert og klokken vises.
1
Trykk på MENU, drei kontrollknappen
for å velge [GENERAL] og trykk deretter
på den.
2
Drei kontrollknappen for å velge [DEMO],
og trykk deretter på den.
3
Drei kontrollknappen for å velge
[DEMO OFF], og trykk deretter på den.
Innstillingen er fullført.
4
3
Når iPhone piper, snakker du inn i
mikrofonen.
iPhone-enheten avgir en lyd på nytt, og så
begynner Siri å fungere.
Slik deaktiverer du Siri Eyes Free
Trykk på VOICE.
Merknader
 Det er ikke sikkert at iPhone-enheten registrerer
stemmen din i alle situasjoner. (For eksempel hvis du
befinner deg i en bil i fart.)
 Det er ikke sikkert at Siri Eyes Free fungerer som den
skal, eller responstiden kan være forsinket på steder
med dårlig mottak av iPhone-signaler.
 Det kan hende at Siri Eyes Free ikke fungerer riktig
eller avsluttes, avhengig av bruksforholdene for
iPhone-enheten.
 Hvis du spiller av et spor med en iPhone via
BLUETOOTH-lydtilkoblingen, avsluttes Siri Eyes
Free-funksjonen automatisk og enheten bytter til
BLUETOOTH-lydkilden når sporet starter avspilling
via BLUETOOTH.
 Når Siri Eyes Free er aktivert under lydavspilling, kan
det hende enheten bytter til BLUETOOTH-lydkilden
selv om du ikke velger et spor som skal spilles av.
 Når du kobler iPhonen til USB-porten, vil Siri Eyes Free
kanskje ikke fungere riktig, eller kan avsluttes.
 Ikke aktiver Siri med iPhone-enheten når du kobler
telefonen til denne enheten via USB. Siri Eyes Free
virker kanskje ikke riktig, eller vil kanskje avsluttes.
 Det finnes ikke lydutgang når Siri Eyes Free er aktivert.
Trykk på
(tilbake) to ganger.
Skjermen går tilbake til vanlig mottaks-/
avspillingsmodus.
Stemmekommando-skjermen vises.
Grunnleggende innstillinger
Du kan velge innstillinger i følgende
oppsettskategorier:
Generelt oppsett (GENERAL), lydoppsett (SOUND),
skjermoppsett (DISPLAY), BLUETOOTH-oppsett
(BLUETOOTH) og Sony | Music Center-oppsett
(SONY APP)
1
2
Trykk på MENU.
Drei kontrollknappen for å velge
innstillingskategori, og trykk deretter
på den.
Hvilke alternativer som kan angis, varierer
avhengig av kilde og innstillinger.
3
Drei kontrollknappen for å velge ønsket
alternativ, og trykk deretter på den.
Slik går du tilbake til forrige skjerm
Trykk på
(tilbake).
Generelt oppsett (GENERAL)
AREA (område)
Angir området/regionen for bruk av denne
enheten: [EUROPE], [RUSSIA].
Hvis den aktuelle innstillingen for område/
region endres, blir denne enheten tilbakestillt,
og deretter vises klokken.
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og
klokken vises.)
DEMO (demonstrasjon)
Aktiverer demonstrasjonen: [ON], [OFF].
CLOCK ADJ (juster klokke) (side 6)
16NO
BEEP (pipesignal)
Aktiverer lydsignalet: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatisk avslåing)
Skrus av automatisk etter en bestemt tid når
enheten er skrudd av: [ON] (30 minutter), [OFF].
STEERING (styring)
Registrerer/tilbakestiller innstillingen av
fjernkontrollen på rattet.
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og
klokken vises.)
STR CONTROL (rattkontroll)
Velger inndatamodus for den tilkoblede
fjernkontrollen. Vær nøye med å matche
inndatamodusen med den tilkoblede
fjernkontrollen før bruk for å forhindre
funksjonsfeil.
CUSTOM (egendefinert innstilling)
Inndatamodus for fjernkontrollen på rattet
PRESET (forhåndsinnstilling)
Input-modus for fjernkontrollen med ledning
uten fjernkontrollen til rattet
EDIT CUSTOM (rediger forhåndsinnstilling)
Registrerer funksjonene (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK)
på fjernkontrollen på rattet:
 Drei på kontrollknappen for å velge
funksjonen du vil tilordne til fjernkontrollen
på rattet, og trykk deretter på den.
 Mens [REGISTER] blinker, holder du inne
knappen på fjernkontrollen på rattet som du
vil tilordne funksjonen til. [REGISTERED] vises
når registreringen er fullført.
 Hvis du vil registrere flere funksjoner,
gjentar du trinn  og .
(Bare tilgjengelig når [STR CONTROL] er stilt inn
på [CUSTOM].)
RESETCUSTOM
(tilbakestill egendefinert innstilling)
Tilbakestill de registrerte funksjonene til
fjernkontrollen til rattet: [YES], [NO].
(Bare tilgjengelig når [STR CONTROL] er stilt inn
på [CUSTOM].)
Merknader
 Mens du gjør innstillinger kan du bare bruke
knappene på denne enheten. For din egen
sikkerhet bør du parkere bilen før du gjør denne
innstillingen.
 Hvis det oppstår feil under registreringen,
beholdes all informasjon som er registrert
tidligere. Start registreringen på nytt fra den
funksjonen der feilen oppstod.
 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
kjøretøy. Hvis du vil ha mer informasjon om
bilkompatibilitet, går du til kundestøtteområdet
som er oppgitt på baksiden av denne
bruksanvisningen.
USB MODE (USB-modus)
Endrer USB-modusen: [ANDROID], [MSC/MTP].
(Bare tilgjengelig når USB-kilde er valgt.)
AF/TA (alternative frekvenser / trafikkmelding)
Velger innstillingen for alternative frekvenser
(AF) og trafikkmeldinger (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (regional)
Begrenser mottaket til en bestemt region:
[ON], [OFF].
(Bare tilgjengelig når FM mottas.)
BTM (beste kanalsøkminne) (side 9)
(Bare tilgjengelig når tuner er valgt.)
FIRMWARE (fastvare)
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og
klokken vises.)
Kontrollerer/oppdaterer fastvareversjonen.
Hvis du vil ha mer informasjon, går du til
kundestøtteområdet som er oppført på
baksiden av denne bruksanvisningen.
FW VERSION (fastvareversjon)
Gjeldende fastvareversjon vises.
FW UPDATE (fastvareoppdatering)
Starter prosessen med å oppdatere fastvaren:
[YES], [NO].
Det tar et par minutter å oppdatere fastvaren.
Under oppdateringen må du ikke slå av
tenningen til OFF-posisjon og heller ikke fjerne
USB-enheten.
Lydoppsett (SOUND)
Denne oppsettsmenyen er ikke tilgjengelig når
kilden er deaktivert og klokken vises.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Gjenskaper lyd ved å optimalisere det digitale
signalet med anbefalte lydinnstillinger fra Sony:
[ON], [OFF].
(Angis automatisk til [OFF] når [EQ10 PRESET]
endres og/eller [EXTRA BASS] er satt til
[1] eller [2], og/eller [DSO] er satt til [LOW],
[MIDDLE] eller [HIGH].)
EQ10 PRESET (EQ10-forhåndsinnstilling)
Velger mellom ti equalizer-kurver eller
deaktivert:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Innstillingen for equalizer-kurven kan lagres for
hver kilde.
* [KARAOKE] reduserer vokallyd, men kan ikke
fjerne det helt under avspilling. Bruk av
mikrofon støttes ikke heller.
CT (klokketid)
Aktiverer CT-funksjonen: [ON], [OFF].
17NO
EQ10 CUSTOM (EQ10-egendefinert innstilling)
Stiller inn [CUSTOM] på EQ10.
Stiller inn equalizer-kurven: [B1] 32 Hz,
[B2] 63 Hz, [B3] 125 Hz, [B4] 250 Hz, [B5] 500 Hz,
[B6] 1 kHz, [B7] 2 kHz, [B8] 4 kHz, [B9] 8 kHz,
[B10] 16 kHz.
Volumet kan justeres i trinn på 1 dB,
fra -6 dB til +6 dB.
POSITION (lytteposisjon)
F/R POS (fremre/bakre posisjon)
Simulerer et naturlig lydfelt ved å forsinke
lydutmatingen fra høyttalerne ut fra din
posisjon:
 [FRONT L] (fremre venstre),
 [FRONT R] (fremre høyre),
 [FRONT] (fremre senter),
 [ALL] (midt i bilen),
[CUSTOM] (posisjon angis av de avanserte
innstillingene for bilstereoanlegget i Sony |
Music Center)
[OFF] (ingen posisjon valgt)
ADJ POS (juster posisjon)
Finjusterer innstillingene for lytteposisjonen:
[+3] – [CENTER] – [-3].
(Kun tilgjengelig når [F/R POS] ikke er av eller på
[CUSTOM].)
SW POS (subwoofer posisjon)
 [NEAR] (nærme),
 [NORMAL] (normalt),
 [FAR] (langt borte)
(Kun tilgjengelig når [F/R POS] er på annet
enn [OFF].)
DSO (dynamisk scenearrangør)
Skaper en mer omgivende lyd som om det var
høyttalere i dashbordet: [OFF], [LOW], [MIDDLE],
[HIGH].
(Skrus automatisk av når [C.AUDIO+] er slått på.)
BALANCE (balanse)
Justerer lydbalansen: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER (fading)
Justerer det relative nivået: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
DSEE (Forbedringssystem for digital lyd)
Forbedrer digitalt komprimerte lyder ved å
gjenskape høye frekvenser som blir tapt i
komprimeringsprosessen: [ON], [OFF].
Denne innstillingen kan bli lagret for hver kilde
annet enn tuner.
18NO
AAV (avansert autovolum)
Stiller inn avspilling-volumet på alle avspillingkilder til det optimale nivå: [ON], [OFF].
REARBAS ENH (bakre bass-forbedring)
Forbereder basslyden ved å bruke
lavpassfilteroppsett på de bakerste høyttalerne.
Med denne funksjonen fungerer bakhøytalerne
som basshøytaler hvis en basshøytaler ikke er
tilkoblet.
(Bare tilgjengelig når [SUBW DIRECT] er stilt inn
på [OFF].)
RBE MODE (bakre bassforsterker-modus)
Bakre bassforsterker-modus velges:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helning: [1], [2], [3].
SUBW DIRECT (direkte basshøyttalertilkobling)
Stiller inn innstillinger for subwoofer som er
koblet til den bakerste høyttalerledningen uten
en strømadapter.
(Kun tilgjengelig når [RBE MODE] er på [OFF].)
Pass på å koble til en 4 Ω – 8 Ω subwoofer på en
av de bakerste subwoofer høyttalerledningene.
Ikke koble til en høyttaler på den andre
høyttalerledningen.
SUBW MODE (basshøyttalermodus)
Velger basshøyttalermodusen: [1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE (basshøyttalerfase)
Velger basshøyttalerfasen: [NORM], [REV].
SW POSITION (subwooferposisjon)
Velger posisjon til subwoofer: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
(Kun tilgjengelig når [F/R POS] er på annet
enn [OFF].)
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helning: [1], [2], [3].
SUBWOOFER (subwoofer)
SUBW LEVEL (basshøyttalernivå)
Justerer volumnivået til basshøyttaleren:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] vises ved den laveste innstillingen.)
SUBW PHASE (basshøyttalerfase)
Velger basshøyttalerfasen: [NORM], [REV].
SW POSITION (subwooferposisjon)
Velger posisjon til subwoofer: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
(Kun tilgjengelig når [F/R POS] ikke er på [OFF].)
LPF FREQ (lavpassfilterfrekvens)
Velger basshøyttalerens avkuttingsfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (lavpassfilterhelning)
Velger LPF-helning: [1], [2], [3].
HPF (høypassfilter)
HPF FREQ (høypassfilterfrekvens)
Velger front-/bakhøyttalerens
avkuttingsfrekvens: [OFF], [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (høypassfilterhelning)
Velger HPF-helning (trer i kraft bare når [HPF
FREQ] er stilt inn på noe annet enn [OFF]):
[1], [2], [3].
AUX VOLUME (AUX-volumnivå)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
tilleggsenhet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for å
justere volumnivået mellom kildene.
(Bare tilgjengelig når AUX er valgt.)
BTA VOLUME (volumnivå på BLUETOOTH-lyd)
Justerer volumnivået for hver tilkoblet
BLUETOOTH-enhet: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for å
justere volumnivået mellom kildene.
(Bare tilgjengelig når BT-lyd eller -program
er valgt.)
BUTTON-C (knappefarge)
Angir en forhåndsinnstilt eller egendefinert
farge på knappene.
COLOR (farge)
Velger blant 15 forhåndsinnstilte farger og én
egendefinert farge.
CUSTOM-C (egendefinert farge)
Lagrer en egendefinert farge på knappene.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Tilgjengelige farger: [0]–[32] ([0] kan ikke
angis for alle fargeskalaer).
DSPL-C (skjermfarge)
Angir en forhåndsinnstilt eller egendefinert
farge for skjermen.
COLOR (farge)
Velger blant 15 forhåndsinnstilte farger og én
egendefinert farge.
CUSTOM-C (egendefinert farge)
Lagrer en egendefinert farge på skjermen.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Tilgjengelige farger: [0]–[32] ([0] kan ikke
angis for alle fargeskalaer).
SOUND SYNC (lydsynkronisering)
Aktiverer funksjonen for å synkronisere
belysningen med lyden: [ON], [OFF].
Skjermoppsett (DISPLAY)
DIMMER (dimmer)
Endrer skjermens lysstyrke:
[OFF], [ON], [AT] (auto.), [CLK] (klokke).
([AT] er bare tilgjengelig når kontrolledningen for
belysning er koblet til og slår på hovedlyset).
Hvis du vil stille denne funksjonen til bare å være
aktiv i løpet av en bestemt periode, velger du
[CLK], og angir deretter start- og sluttidspunkt.
 Slik stiller du inn lysstyrke når
dimmefunksjonen er aktivert:
Still [DIMMER] til [ON], og juster deretter
[BRIGHTNESS].
 Slik stiller du inn lysstyrke når
dimmefunksjonen er deaktivert:
Still [DIMMER] til [OFF], og juster deretter
[BRIGHTNESS].
Innstillingen for lysstyrke lagres og brukes når
dimmerfunksjonen aktiveres eller deaktiveres.
BRIGHTNESS (lysstyrke)
Juster skjermens lysstyrke. Lysstyrkenivået kan
justeres: [1] – [10].
MOTION DSPL (bevegelsesskjerm)
Mønster i bevegelse vises:
[LM] (nivåmåler), [ON], [OFF].
AUTO SCROLL (automatisk rulling)
Ruller lange elementer automatisk: [ON], [OFF].
(Ikke tilgjengelig når AUX eller tuneren er valgt.)
BLUETOOTH-oppsett
(BLUETOOTH)
PAIRING (paring) (side 7)
Kobler til opptil to BLUETOOTH-enheter:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
[DEVICE 1] eller [DEVICE 2] vil bli endret til navnet
på den parede enheten når parkoblingen er
fullført.
AUDIO DEV (lydenhet)
Velger lydenheten. [*] vises på enheten som er
paret med [DEVICE 1] eller gjeldende
A2DP-kompatibel lydenheten.
RINGTONE (ringetone)
Velger om ringelyden skal komme fra enheten
eller den tilkoblede mobiltelefonen:
[1] (denne enheten), [2] (mobiltelefon).
AUTO ANSWER (automatisk svar)
Angir at denne enheten skal besvare
innkommende anrop automatisk: [OFF], [1]
(omtrent tre sekunder), [2] (omtrent ti sekunder).
19NO
AUTO PAIR (automatisk gruppering)
Start BLUETOOTH-gruppering automatisk når en
iOS-enhet versjon 5.0 eller nyere er tilkoblet via
USB: [ON], [OFF].
BT SIGNAL (BLUETOOTH-signal) (side 8)
Aktiverer/deaktiverer BLUETOOTH-funksjonen.
BT INITIAL (BLUETOOTH-initialisering)
Initialiserer alle BLUETOOTH-relaterte
innstillinger (grupperingsinformasjon,
forhåndsinnstillinger, enhetsinformasjon osv.):
[YES], [NO].
Initialiser alle innstillinger når du skal kassere
enheten.
(Bare tilgjengelig når kilden er deaktivert og
klokken vises.)
Ytterligere informasjon
Oppdatere fastvaren
Gå til kundestøtteområdet på baksiden og
oppdater fastvaren i henhold til instruksjonene.
Merknader
 Du må bruke en USB-enhet (medfølger ikke) til å
oppdatere fastvaren. Lagre oppdateringsprogrammet
på USB-enheten, koble enheten til USB-porten, og
utfør deretter oppdateringen.
 Det tar et par minutter å oppdatere fastvaren. Under
oppdateringen må du ikke slå av tenningen til OFFposisjon og heller ikke fjerne USB-enheten.
Forsiktighetsregler
Sony | Music Center-oppsett
(SONY APP)
AUTO LAUNCH (automatisk oppstart)
Aktiverer automatisk oppstart av Sony |
Music Center: [ON], [OFF].
Når [ON] er valgt, kobler Sony | Music Center
automatisk til etter at BLUETOOTH-tilkoblingen
er fullført.
CONNECT (tilkobling)
Oppretter og avslutter Sony | Music Centerfunksjonen (tilkobling).
 La enheten avkjøles først hvis bilen har stått
parkert i direkte sollys.
 Ikke oppbevar lydenheter i bilen, fordi det kan
forårsake funksjonsfeil på grunn av høye
temperaturer i direkte sollys.
 Antennen strekkes ut automatisk.
Kondens
Hvis det oppstår kondens i enheten, må du ta ut
platen og la enheten tørke i omtrent en time. Ellers
fungerer ikke enheten riktig.
Slik opprettholder du høy lydkvalitet
Ikke søl væske på enheten eller platene.
Merknader om plater
 Ikke utsett plater for direkte sollys eller
varmekilder, for eksempel luftventiler. La dem
heller ikke ligge i en bil som står parkert i direkte
sollys.
 Rengjør platene fra midten og
utover med en klut før de
brukes. Ikke bruk løsemidler
som for eksempel
rensebensin, tynner eller
vanlige rengjøringsmidler.
 Denne enheten er laget for å
spille av plater som samsvarer
med CD-standarden.
Tolagsplater og enkelte musikkplater som er
kodet med teknologier for
opphavsrettsbeskyttelse, samsvarer ikke med
Compact Disc-standarden (CD) og kan derfor ikke
spilles av med denne enheten.
20NO
 Plater som IKKE kan spilles av på denne enheten
 Plater med etiketter, klistremerker eller
påklistret tape eller papir. Dette kan føre til
funksjonsfeil eller ødelegge platen.
 Plater som ikke har standardform
(f.eks. firkantede eller hjerte- eller
stjerneformede). Dette kan skade enheten.
 Plater på 8 cm (3 1/4 tomme).
Merknader om CD-R/CD-RW-plater
 Hvis en flerøktsplate begynner med en
CD-DA-økt, gjenkjennes den som en CD-DA-plate
og øvrige økter spilles ikke av.
 Plater som IKKE kan spilles av på denne enheten
 CD-R/CD-RW-plater med dårlig opptakskvalitet.
 CD-R/CD-RW-plater som er innspilt med en
inkompatibel opptaksenhet.
 CD-R/CD-RW-plater som ikke er avsluttet riktig.
 CD-R/CD-RW-plater som er innspilt i et annet
format enn musikk-CD-format eller MP3-format
i henhold til ISO9660 Nivå 1 / Nivå 2, Joliet/
Romeo eller flerøktsplater.
Avspillingsrekkefølge lydfiler
Kompatible
modeller
Bluetooth®
USB
iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generasjon)


iPod touch
(5. generasjon)


iPod nano
(7. generasjon)

 "Made for iPod" og "Made for iPhone" betyr at et
elektronisk tilbehør har blitt laget spesielt for
enten iPod eller iPhone, og at det er sertifisert av
utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder.
Apple er ikke ansvarlig for betjening av denne
enheten eller samsvaret med
sikkerhetsstandarder og reguleringsstandarder.
Merk at bruken av dette tilbehøret med iPod eller
iPhone kan påvirke trådløsytelsen.
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du den nærmeste Sony-forhandleren.
Mappe (album)
Lydfil (spor)
Spesifikasjoner
Tunerdel
Om iPod
 Du kan koble til følgende iPod-modeller.
Oppdater iPod-enhetene dine med den nyeste
programvaren før bruk.
Kompatible iPhone-/iPod-modeller
Kompatible
modeller
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


FM
Innstillingsområde:
Når [AREA] er satt til [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Når [AREA] er satt til [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(med trinn på 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (med trinn på 30 kHz)
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens:
Når [AREA] er satt til [EUROPE]:
FM CCIR: -1956,5 kHz til -487,3 kHz og
+500,0 kHz til +2095,4 kHz
Når [AREA] er satt til [RUSSIA]:
FM CCIR: -1956,5 kHz til -487,3 kHz og
+500,0 kHz til +2095,4 kHz
FM OIRT: -1815,6 kHz til -943,7 kHz og
+996,6 kHz til +1776,6 kHz
Tilgjengelig følsomhet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støy-forhold (mono): 73 dB
Separasjon: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensrespons: 20 – 15 000 Hz
21NO
MW/LW
Innstillingsområde:
MW: 531–1602 kHz
LW: 153 kHz til 279 kHz
Antennetilkobling:
Ekstern antennekontakt
Følsomhet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-spilleravsnitt
Signal-til-støy-forhold: 120 dB
Frekvensrespons: 10 Hz til 20 000 Hz
Hastighetsforandringer og flutter: Ikke målbart
Maksimalt antall*1 av:
Mapper (album)*2: 150
Filer (spor) og mapper*3: 300
Tegn som vises i mappe-/filnavn:
32 (Joliet) / 64 (Romeo)
Tilsvarende kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma) og
AAC (.m4a)
Modulasjonsmåte: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device-profil)
Tilsvarende kodek:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
*1 Den faktiske avstanden varierer, avhengig av faktorer
som hindringer mellom enheter, magnetiske felt i
nærheten av mikrobølgeovner, statisk elektrisitet,
mottaksfølsomhet, antenneytelse, operativsystem,
programvareversjon osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med
BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
NFC-kommunikasjon
*1 Kun CD-R/CD-RW
*2 inkludert hovedmappen
*3 kan være mindre enn den avmålte verdien hvis
mappen/filnavnet inneholder mange tegn
Frekvensbånd og maksimal effektspesifikasjon
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m på 10 m
USB-spillerdel
Utgang: Høyttalerutganger
Høyttalerimpedans: 4–8 Ω
Maksimal utgangseffekt: 100 W × 4 (ved 4 Ω)
Grensesnitt: USB (Høy speed)
Maks. strømstyrke: 1.5 A
Maksimalt antall gjenkjennelige filer (spor): 10.000
Kompatibel Android Open Accessory-protokoll
(AOA): 2,0
Tilsvarende kodek:
MP3 (.mp3)
Bithastighet: 8–320 kbps (støtter variabel
bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 16 kHz til 48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighet: 32–192 kbps
(støtter variabel bithastighet (VBR))
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bithastighet: 8 kbps – 320 kbps
Samplingsfrekvens: 11,025 kHz til 48 kHz
WAV (.wav)
Bitdybde: 16 bit
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdybde: 16 bit, 24 bit
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Trådløs kommunikasjon
Kommunikasjonssystem:
BLUETOOTH standardversjon 3.0
Utgang:
BLUETOOTH standard strømklasse 2
(maks. +4 dBm)
Maksimal kommunikasjonsrekkevidde*1:
Siktlinje på ca. 10 m
Frekvensbånd:
2,4 GHz-bånd (2,4000GHz - 2,4835GHz)
22NO
Forsterker
Generelt
Effekt:
Lydutganger (FRONT, REAR, SUB)
Terminal med ugang for antenne/forsterker
(REM OUT)
Innganger:
Inngang for fjernkontroll
Terminal med antenneinngang
MIC-inngang
AUX-inngang (stereominikontakt)
USB-port
Strømkrav: 12 V likestrømsbilbatteri (minus (jord))
Nominelt strømforbruk: 10 A
Dimensjoner:
Ca. 178 mm × 100 mm × 178 mm
(7 1/8 tommer × 4 tommer × 7 1/8 tommer)
(b/h/d)
Monteringsdimensjoner:
Ca. 182 mm × 111 mm × 160 mm
(7 1/4 tommer × 4 3/8 tommer × 6 3/8 tommer)
(b/h/d)
Masse: Ca. 1,5 kg (3 lb 5 oz)
Pakken innholder:
Hovedenhet (1)
Mikrofon (1)
Komponenter for installasjon og tilkoblinger
(1 sett)
Det er ikke sikkert at forhandleren din selger alt
tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren om detaljert
informasjon.
Design og spesifikasjoner kan bli endret uten
varsel.
Opphavsrett
Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk av slike merker hos Sony Corporation
er på lisens. Andre varemerker og -navn tilhører
sine respektive eiere.
N-merket er et varemerke eller et registrert
varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
Windows Media er enten et registrert varemerke
eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA
eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av visse
opphavsrettigheter tilhørende Microsoft
Corporation. Bruk eller distribusjon av denne
teknologien utenfor dette produktet er forbudt
uten lisens fra Microsoft eller et autorisert
Microsoft-datterselskap.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch og
Siri er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert
i USA og andre land. App Store er et servicemerke
for Apple Inc.
MPEG Layer-3-lydkodingsteknologi og -patenter er
benyttet med lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Google, Google Play og Android er varemerker som
tilhører Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.Org Foundation
Videredistribusjon og bruk i kildeform og binær
form, med eller uten endring, er tillatt så sant
følgende betingelser er oppfylt:
 Videredistribusjon av kildekode må beholde
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor.
 Videredistribusjon i binær form må reprodusere
opphavsrettsmerknaden ovenfor, listen over
betingelser og ansvarsfraskrivelsen nedenfor i
dokumentasjonen og/eller annet materiale som
følger med distribusjonen.
 Verken navnet på Xiph.org Foundation eller
navnene på bidragsyterne kan brukes til å
reklamere for eller fremheve produkter som er
utledet av denne programvaren, uten spesifikk
skriftlig tillatelse på forhånd.
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV
OPPHAVSRETTSEIERNE OG BIDRAGSYTERNE
"SOM DEN ER", OG DE FRASKRIVER SEG ALLE DIREKTE
ELLER INDIREKTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER OM
SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR ET SÆRSKILT
FORMÅL. XIPH.ORG FOUNDATION ELLER
BIDRAGSYTERNE SKAL UNDER INGEN
OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE,
INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER TAP,
DOKUMENTERTE TAP, STRAFFEERSTATNING ELLER
FØLGESKADEERSTATNING (INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL, INNKJØP AV ERSTATNINGSVARER
ELLER -TJENESTER, TAP AV BRUK, DATA ELLER
INNTEKTER ELLER FORRETNINGSAVBRUDD), UANSETT
HVORDAN DE OPPSTÅR OG UANSETT TEORIER OM
ANSVARLIGHET ETTER KONTRAKT, OBJEKTIVT
ANSVAR ELLER SUBJEKTIVT ANSVAR (INKLUDERT
UAKTSOMHET OG ANNET), SOM OPPSTÅR PÅ NOEN
SOM HELST MÅTE GJENNOM BRUK AV DENNE
PROGRAMVAREN, SELV OM DE HAR FÅTT
INFORMASJON OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.
Feilsøking
Følgende sjekkliste kan hjelpe deg med å løse
eventuelle problemer med enheten.
Kontroller tilkoblingen og bruksanvisningen før du
går gjennom sjekklisten nedenfor.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du
bruker sikringen og fjerner enheten fra dashbordet,
kan du se Tilkobling/installasjon (side 29).
Hvis problemet ikke blir løst, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden av
denne bruksanvisningen.
Generelt
Enheten er slått av når den spilles av med høyt
volum.
 Strømmen fra strømtilførselsledningen er kanskje
ikke tilstrekkelig.
 Kontroller ledningsforbindelsen. Koble
ledningsforbindelsen direkte til batteriet hvis
det ikke er noen problemer med tilkoblingen.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis
problemet vedvarer.
Ingen eller veldig lav lyd.
 Posisjonen til fader-kontrollen [FADER] er ikke stilt
inn for et system med to høyttalere.
 Volumet på enheten og/eller tilkoblet enhet er
veldig lavt.
 Øk volumet på enheten og den tilkoblede
enheten.
Ikke noe lydsignal.
 En forsterker (tilleggsutstyr) er tilkoblet, og du
bruker ikke den innebygde forsterkeren.
Minnet er slettet.
 Du har trykt på tilbakestillingsknappen.
 Lagre i minnet på nytt.
 Strømtilførselsledningen eller batteriet er
frakoblet eller ikke riktig tilkoblet.
23NO
Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett er slettet.
Sikringen har gått.
Det kommer lyd fra enheten når tenningens
posisjon endres.
 Ledningene er ikke satt i riktig i bilens ekstra
strømkontakt for tilbehør.
Demonstrasjonsmodusen starter under
avspilling eller mottak.
 Demonstrasjonsmodusen starter hvis enheten
ikke er brukt i løpet av fem minutter når
[DEMO-ON] er stilt inn.
 Still inn [DEMO-OFF] (side 16).
Visningen forsvinner fra skjermen.
 Lysdempingen er stilt inn på [DIMMER-ON]
(side 19).
 Visningen på skjermen forsvinner hvis du holder
OFF inne.
 Trykk på OFF på enheten til visningen på
skjermen forsvinner.
Skjermen/lyset blinker.
 Strømtilførselen er ikke tilstrekkelig.
 Kontroller at bilbatteriet leverer nok strøm til
enheten. (Strømkravet er 12 V likestrøm.)
Betjeningsknappene fungerer ikke.
Platen mates ikke ut.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
 Kontroller tilkoblingen til enheten.
Hvis problemet vedvarer, trykker du på
tilbakestillingsknappen (side 6). Innholdet i
minnet slettes.
Av hensyn til din egen sikkerhet må du ikke
tilbakestille enheten mens du kjører.
Radiomottak
Stasjoner tas ikke imot.
Lyden forstyrres av støy.
 Tilkoblingen er ikke riktig.
 Kontroller tilkoblingen av bilantennen.
 Hvis bilantennen ikke strekkes ut, bør du
kontrollere tilkoblingen av kontrolledningen til
antennen.
Det er ikke mulig å forhåndsinnstille stasjoner.
 Radiosignalet er for svakt.
65 MHz til 74 MHz i FM3 kan ikke stilles inn.
 [AREA] er satt til [EUROPE].
 Still [AREA] til [RUSSIA] (side 16).
Radiodatasystem (RDS)
RDS-tjenester kan ikke mottas (når [AREA] er satt
til [RUSSIA]).
 FM3 er valgt.
 Velg FM1 eller FM2.
 RDS-tjenester er ikke tilgjengelige i gjeldende
område.
24NO
Søket (SEEK) starter etter noen sekunders lytting.
 Stasjonen er ikke en TP-stasjon, eller signalet er
for dårlig.
 Deaktiver TA (side 10).
Ingen trafikkmeldinger.
 Aktiver TA (side 10).
 Stasjonen sender ingen trafikkmeldinger til tross
for at den er en TP-stasjon.
 Still inn på en annen stasjon.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle stasjonen er ikke en RDS-stasjon.
 RDS-data blir ikke mottatt.
 Stasjonen viser ikke programtypen.
Programtjenestenavnet blinker.
 Det finnes ingen alternativ frekvens for den
aktuelle stasjonen.
 Trykk på SEEK –/+ mens
programtjenestenavnet blinker. [PI SEEK] vises
og enheten begynner å søke etter en annen
frekvens med samme PI-data
(programidentifikasjon).
CD-avspilling
Platen spilles ikke.
 Platen er ødelagt eller skitten.
 CD-R/CD-RW-platen er ikke ment for lydavspilling
(side 21).
MP3/WMA/AAC-filer kan ikke spilles av.
 Platen er ikke kompatibel med MP3/WMA/
AAC-formatet eller versjonen. Hvis du vil ha mer
informasjon om hvilke plater og formater som
kan spilles av, går du til kundestøtteområdet som
er angitt på baksiden.
MP3/WMA/AAC-filer tar lengre tid å spille av enn
andre formater.
 Det tar lengre tid å starte avspilling med
følgende plater:
 En plate som er innspilt med komplisert
trestruktur.
 En plate som er innspilt som flerøktsplate.
 En plate som det kan legges til data på.
Lyden "hopper".
 Platen er ødelagt eller skitten.
Avspilling fra USB-enhet
Du kan ikke spille av elementer via en USB-hub.
 Denne enheten gjenkjenner ikke USB-enheter via
en USB-hub.
Det tar lengre tid å spille av fra en USB-enhet.
 USB-enheten inneholder filer med en kompleks
trestruktur.
Lyden er uregelmessig.
 Lyden kan bli uregelmessig ved bithastighet.
 DRM-filer (Digital Rights Management) spilles
ikke av i enkelte tilfeller.
Lydfilen kan ikke spilles av.
 USB-enheter som er formatert med andre
filsystemer enn FAT16 eller FAT32, støttes ikke.*
* Denne enheten har støtte for FAT16 og FAT32, men
enkelte USB-enheter støtter kanskje ikke disse
FAT-systemene. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du
bruksanvisningen for hver USB-enhet eller kontakter
produsenten.
Operasjoner for å hoppe over et album, hoppe
over elementer (hoppemodus) og søk i et spor
etter navn (Quick-BrowZer) kan ikke utføres.
 Disse operasjonene kan ikke utføres når en USBenhet i Android-modus eller iPod er tilkoblet.
 Sett [USB MODE] til [MSC/MTP] (side 17).
 Fjern iPod-enheten.
 Enhetens USB-modus er ikke satt til riktig modus.
 Kontroller at USB-modusen på enheten er satt
til MSC/MTP-modus.
Lyden kan ikke sendes ut under avspilling
i Android-modus.
 Når enheten er i Android-modus, avgis det bare
lyd fra Android-smarttelefon.
 Sjekk statusen for lydavspillingsprogrammet på
Android-smarttelefonen.
 Det er mulig at avspilling ikke vil fungere riktig,
avhengig av Android-smarttelefon.
NFC-funksjonen
Tilkobling med One touch (NFC) er ikke mulig.
 Hvis smarttelefonen ikke svarer på berøring:
 Kontroller at NFC-funksjonen på
smarttelefonen er slått på.
 Flytt N-Mark på smarttelefonen nærmere
N-Mark på denne enheten.
 Hvis du har deksel på smarttelefonen, tar du
det av.
 Følsomheten for NFC-mottak er avhengig av
enheten.
Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen manuelt hvis
ettrykkstilkoblingen med smarttelefonen
mislykkes flere ganger.
BLUETOOTH-funksjon
Den tilkoblede enheten kan ikke registrere
denne enheten.
 Sette denne enheten i standbymodus under
gruppering før grupperingen utføres.
 Denne enheten kan ikke registreres av en annen
enhet mens den er koblet til to BLUETOOTHenheter.
 Opphev en av tilkoblingene, og søk etter
denne enheten fra en annen enhet.
 Angi utmating av BLUETOOTH-signalet på (side 8)
når enhetsgrupperingen er fullført.
Det går ikke an å koble til.
 Tilkoblingen styres fra den ene siden
(denne enheten eller BLUETOOTH-enheten),
ikke begge.
 Koble til denne enheten fra en
BLUETOOTH-enhet eller omvendt.
Navnet på den oppdagede enheten vises ikke.
 Avhengig av statusen til den andre enheten er
det ikke alltid mulig å hente navnet.
Ingen ringelyd.
 Juster volumet ved å dreie kontrollknappen når
du mottar et anrop.
 Avhengig av den tilkoblede enheten sendes
kanskje ikke ringelyden slik den skal.
 Still inn [RINGTONE] på [1] (side 19).
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
 Koble fronthøyttalerne til enheten. Ringelyden
kommer bare fra fronthøyttalerne.
Stemmen til den andre parten høres ikke.
 Fronthøyttalerne er ikke tilkoblet enheten.
 Koble fronthøyttalerne til enheten. Stemmen til
den andre parten kommer bare fra
fronthøyttalerne.
Den andre parten sier at volumet er for lavt
eller høyt.
 Juster volumet til et passende nivå ved hjelp av
mikrofonforsterkning (side 14).
Det er ekko eller støy i telefonsamtaler.
 Reduser volumet.
 Still inn EC/NC-modus på [EC/NC-1] eller
[EC/NC-2] (side 14).
 Hvis annen omgivelsesstøy enn stemmen i
telefonsamtalen er for høy, kan du prøve å
dempe denne støyen.
Eksempel: Lukk vinduet slik at trafikkstøy
dempes. Skru av klimaanlegget.
Telefonen er ikke tilkoblet.
 Når BLUETOOTH-lyd spilles av, kobles ikke
telefonen til selv om du trykker på CALL.
 Koble fra telefonen.
Telefonens lydkvalitet er dårlig.
 Telefonens lydkvalitet er avhengig av
mobiltelefonens mottakerforhold.
 Flytt bilen til et sted der du får bedre
mobilsignal hvis mottaket er dårlig.
Volumet på den tilkoblede lydenheten er for
lavt/høyt.
 Volumnivået varierer avhengig av lydenheten.
 Juster volumet på den tilkoblede lydenheten
eller denne enheten (side 19).
25NO
Lyden "hopper" under avspilling fra en
BLUETOOTH-lydenhet.
 Reduser avstanden mellom denne enheten og
BLUETOOTH-lydenheten.
 Hvis BLUETOOTH-lydenheten oppbevares i en
veske som forstyrrer signalet, må du ta ut
lydenheten ved bruk.
 Det brukes flere BLUETOOTH-enheter eller andre
enheter som sender ut radiobølger, i nærheten.
 Slå av de andre enhetene.
 Øk avstanden til de andre enhetene.
 Avspillingen stopper midlertidig når det
opprettes tilkobling mellom denne enheten og
mobiltelefonen. Dette er ikke en feil.
Når Sony | Music Center-appen kjører via
BLUETOOTH, endres skjermen automatisk til
[BT AUDIO].
 Det har oppstått en feil ved bruk av Sony | Music
Center-appen eller BLUETOOTH-funksjonen.
 Start appen på nytt.
Den tilkoblede BLUETOOTH-lydenheten kan ikke
betjenes.
 Kontroller at den tilkoblede
BLUETOOTH-lydenheten støtter AVRCP.
Noen funksjoner fungerer ikke.
 Kontroller om den tilkoblede enheten støtter
funksjonene det gjelder.
Sony | Music Center-tilkoblingen kobles
automatisk fra når USB-modusen til enheten
endres til [ANDROID].
 Android-smarttelefonen støtter ikke avspilling i
Android-modus.
 Angi USB-modusen til enheten som
[MSC/MTP], og opprett deretter en Sony |
Music Center-tilkobling (side 14).
Et anrop besvares utilsiktet.
 Den tilkoblede telefonen er innstilt til å svare på
anrop automatisk.
Meldinger
Gruppering mislyktes på grunn av tidsavbrudd.
 Avhengig av den tilkoblede enheten kan det
hende at tidsgrensen for gruppering er for kort.
 Prøv å utføre grupperingen innenfor
tidsgrensen.
BLUETOOTH-funksjonen virker ikke.
 Skru av enheten ved å holde OFF inne i minst
2 sekunder, og slå deretter enheten på igjen.
Det kommer ingen lyd fra bilhøyttalerne under
håndfrianrop.
 Hvis det ikke kommer lyd fra mobiltelefonen, må
du stille inn mobiltelefonen slik at lyden kommer
fra bilhøyttalerne.
Siri Eyes Free aktiveres ikke.
 Utfør håndfriregistrering for en iPhone som har
støtte for Siri Eyes Free.
 Slå på Siri-funksjonen på iPhone-enheten din.
 Avbryt BLUETOOTH-tilkoblingen mellom iPhoneenheten og denne enheten, og koble til på nytt.
Sony | Music Center-betjening
Appnavnet samsvarer ikke med den faktiske
applikasjonen i Sony | Music Center.
 Start appen på nytt fra Sony | Music Centerapplikasjonen.
26NO
Sony | Music Center-appen kobles automatisk fra
når skjermen endres til [IPOD].
 Sony | Music Center-appen på iPhone/iPod
støtter ikke iPod-avspilling.
 Endre enhetens lydkilde til noe annet enn
[IPOD], og opprett deretter en Sony |
Music Center-tilkobling (side 14).
Følgende meldinger kan vises eller blinke
under bruk.
AUDIO OUTPUT ERROR: Det er kanskje en
intern feil.
 Kontroller tilkoblingen. Kontakt nærmeste
Sony-forhandler hvis feilmeldingen blir
værende på skjermen.
INVALID
 Den valgte operasjonen kan være ugyldig.
OVER TEMPERATURE CAUTION: Det termiske
vernet er aktivert.
 Senk volumet.
READ: Leser informasjon.
 Vent til lesingen er fullført og avspillingen starter
automatisk. Dette kan ta litt tid avhengig av
filorganiseringen.
(understrek): Tegnet kan ikke vises.
For CD-avspilling:
CD ERROR: Platen kan ikke spilles av. Platen mates
ut automatisk.
 Rengjør platen og sett den inn på riktig måte,
eller kontroller at platen ikke er tom eller skadet.
CD NO DISC: Det er ikke lagt i noen plate.
 Sett inn en plate med filer som kan spilles av
(side 22).
NO PI: Ingen program-ID. Den valgte stasjonen har
ingen PI-data (programidentifisering).
 Velg en annen stasjon.
CD NO MUSIC: Det finnes ingen fil som kan spilles
av. Platen mates ut automatisk.
 Sett inn en plate med filer som kan spilles av
(side 22).
NO TP: Ingen trafikkprogrammer.
 Enheten vil fortsette å søke etter tilgjengelige
TP-stasjoner.
CD PUSH EJECT: Platen kunne ikke mates ut riktig.
 Trykk på  (utmating).
For BLUETOOTH-funksjon:
eller
: Begynnelsen eller slutten av
platen.
For avspilling fra USB-enhet:
HUB NO SUPPORT: USB-hubber støttes ikke.
IPOD STOP: iPod-avspillingen er avsluttet.
 Start avspillingen fra iPod/iPhone.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 En USB-enhet som ikke støtter AOA
(Android Open Accessory) 2.0, er koblet til
enheten når [USB MODE] er satt til [ANDROID].
 Sett [USB MODE] til [MSC/MTP] (side 17).
USB ERROR: USB-enheten kan ikke avspilles.
 Koble til USB-enheten på nytt.
USB NO DEVICE: USB-enheten er ikke tilkoblet eller
gjenkjennes ikke.
 Kontroller at USB-enheten eller USB-kabelen er
ordentlig tilkoblet.
USB NO MUSIC: Det finnes ingen fil som kan
spilles av.
 Koble til en USB-enhet med filer som kan spilles
av (side 22).
USB NO SUPPORT: USB-enheten støttes ikke.
 Hvis du vil ha mer informasjon om
kompatibiliteten for USB-enheten din, går du til
kundestøtteområdet som er angitt på baksiden
av denne bruksanvisningen.
USB OVERLOAD: USB-enheten er overbelastet.
 Koble fra USB-enheten, og trykk på SRC for å
velge en annen kilde.
 Det er en feil på USB-enheten, eller det er koblet
til en enhet som ikke støttes.
For RDS-betjening:
BT AUDIO NO DEVICE: BLUETOOTH-enheten er ikke
tilkoblet eller gjenkjennes ikke.
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten er ordentlig
tilkoblet, og at BLUETOOTH-tilkoblingen er
opprettet med BLUETOOTH-enheten.
ERROR: Den valgte handlingen kunne ikke utføres.
 Vent litt og prøv på nytt.
INGEN ENHET: BLUETOOTH-enheten er ikke
tilkoblet HFP (Handsfree-profil) eller
gjenkjennes ikke.
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten er ordentlig
tilkoblet, og at HFP-tilkoblingen er opprettet med
BLUETOOTH-enheten.
NO SUPPORT: Den valgte operasjonen tillates eller
støttes ikke.
 Kontroller at BLUETOOTH-enheten støtter HFP
(Handsfree Profile).
UNKNOWN: Et navn eller telefonnummer kan
ikke vises.
WITHHELD: Telefonnummeret skjules av den
som ringer.
For Sony | Music Center-betjening:
APP -----------: Tilkobling til appen er ikke
opprettet.
 Opprett Sony | Music Center-tilkoblingen på nytt
(side 14).
APP DISPLAY: En skjerminnstillingsskjerm
i appen vises.
 Avslutt skjerminnstillingsskjermen i appen for
å kunne bruke knappene.
APP LIST: Innholdslisten til CD/USB vises.
 Lukk listen i appen for å kunne bruke knappene.
APP MENU: En innstillingsskjerm i appen vises.
 Avslutt innstillingsskjermen i appen for å kunne
bruke knappene.
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Trykk på SEEK –/+ mens programtjenestenavnet
blinker. Enheten begynner å søke etter andre
frekvenser med de samme PI
(programidentifikasjon) data ([PI SEEK] vises).
27NO
APP NO DEVICE: Enheten der appen er installert, er
ikke tilkoblet eller gjenkjennes ikke.
 Opprett BLUETOOTH-tilkoblingen og Sony |
Music Center-tilkoblingen på nytt (side 14).
APP SOUND: En lydinnstillingsskjerm i appen vises.
 Avslutt lydinnstillingsskjermen i appen for å
kunne bruke knappene.
OPEN SONY APP: Sony | Music Center-appen
kjører ikke.
 Start programmet.
SONY APP DISCNCTED: Appen er koblet fra.
 Opprett en Sony | Music Center-tilkobling
(side 14).
For fjernkontrollen på rattet:
ERROR: Det oppstod en feil under
funksjonsregistreringen.
 Registrer på nytt fra den funksjonen der feilen
oppstod (side 17).
TIMEOUT: Funksjonsregistreringen mislyktes på
grunn av tidsavbrudd.
 Prøv å fullføre registreringen mens [REGISTER]
blinker (omtrent seks sekunder) (side 17).
For betjening av fastvareoppdatering:
ERROR: Oppdateringen lagres ikke på
USB-enheten.
 Lagre oppdateringen på USB-enheten, og prøv
deretter på nytt (side 20).
INGEN ENHET: USB-enheten som inneholder
oppdateringen, er ikke koblet til eller blir ikke
gjenkjent.
 Kontroller at USB-enheten er ordentlig tilkoblet.
 Koble fra USB-enheten, og koble deretter
enheten til på nytt.
UPDATE ERROR PRESS ENTER:
Fastvareoppdateringen ble ikke fullført på riktig
måte.
 Trykk på ENTER for å fjerne meldingen, og prøv
deretter på nytt. Under oppdateringen må du
ikke slå av tenningen til OFF-posisjon og heller
ikke fjerne USB-enheten (side 20).
Kontakt nærmeste Sony-forhandler hvis
problemet vedvarer.
Hvis du sender inn enheten til reparasjon på
grunn av problemer med avspilling av CD-plater,
må du legge ved platen som ble brukt da
problemet oppstod.
28NO
Tilkobling/installasjon
Komponentliste for installasjon


Forsiktighetsregler
 Strekk alle jordledninger til et felles
jordingspunkt.
 Sørg for at ledningene ikke er klemt under en
skrue eller sitter fast i bevegelige deler
(f.eks. setet).
 Slå av tenningen før du kobler til slik at du unngår
kortslutninger.
 Koble strømtilførselsledningen  til enheten og
høyttalerne før den kobles til kontakten for
eksternt utstyr.
 Sørg for å isolere åpne ledninger med
isoleringstape av sikkerhetsårsaker.
Forsiktighetsregler
 Plasser enheten slik at den ikke er til hinder for
normal bilkjøring.
 Ikke monter enheten i områder som er utsatt for
støv, skitt, mye vibrasjon eller høy temperatur, for
eksempel i direkte sollys eller i nærheten av
varmeventiler.
 Bruk bare de medfølgende monteringsfestene
slik at enheten monteres på en sikker måte.
Merknad om strømtilførselsledningen (gul)
Når du kobler til denne enheten i kombinasjon med
andre stereokomponenter, må strømstyrken til den
elektriske kretsen til bilen som enheten er tilkoblet,
være høyere enn summen av strømstyrken på sikringen
til hver komponent.
Justere monteringsvinkelen
Juster monteringsvinkelen til mindre enn 45°.
×2


5 × maks. 8 mm
(7/32 × maks. 5/16 tommer)
×4



 Denne komponentlisten inkluderer ikke alt
innholdet i pakken.
 Braketten  festes på enheten før transport. Før
du monterer enheten, må du bruke nøklene  til
å fjerne braketten  fra enheten. Hvis du vil ha
mer informasjon, kan du se avsnittet Fjerne
braketten (side 33).
 Ta vare på nøklene  for fremtidig bruk. Du
trenger dem hvis du vil fjerne enheten fra bilen.
29NO
Connection
Basshøyttaler*1
*3
*3
*3
forsterker*1
*6

*2*7
Se “Power connection diagram” (side 32)
for detaljer.
Du finner mer informasjon på
Tilkoblinger (side 31).
Ved direkte tilkobling til batteriet*8*9
fra en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke)*4
fra bilantennen*5
30NO
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Medfølger ikke
Høyttalerimpedans: 4 Ω – 8 Ω × 4
RCA pin cord (medfølger ikke)
Bruk en adapter for en kablet fjernkontroll
(medfølger ikke), avhengig av biltype.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker den
kablede fjernkontrollen, kan du se «Hvordan bruke
den kablede fjernkontrollen» (side 33).
Bruk en adapter (medfølger ikke) hvis
antennekontakten ikke passer, avhengig av biltype.
Legg mikrofonledningen på en slik måte at den ikke
hindrer normal kjøring. Fest ledningen med en
klemme eller lignende hvis den ligger rundt
føttene dine.
For flere opplysninger om installasjon av mikrofon,
se Installere mikrofonen (side 32).
Bruk høyttalere med en kapasitet for strømforsyning
på 50 W RMS eller mer. Det anbefales å bruke Sony
XB fulltonehøytalere.
Hvis strømstyrken til sikringen i bilen er 10 A, kobler
du enheten direkte til batteriet for å unngå
kortslutninger.
Før du kobler til, må du behandle de gule og svarte
ledningene på kontakten.
Hvis du har en antenne uten releboks, kan
antennen bli skadet hvis du kobler til denne
enheten med den medfølgende
strømtilførselsledningen .
 Til bilens høyttalerkontakt
1
3
4
5
6
7
8
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
13
utgang for antenne/
forsterker (REM OUT)
Blå-/hvitstripet
14
vekslet strømtilførsel for Oransje-/
belysning
hvitstripet
15
vekslet strømtilførsel
Rød
16
jord
Sort
Ved direkte tilkobling til batteriet
Hvis strømstyrken til sikringen i bilen er 10 A,
kobler du enheten direkte til batteriet for å unngå
kortslutninger.
 til et metallpunkt på bilen
 til den positive batteriterminalen
Tilkoblinger
2
 Til bilens strømkontakt
Bakhøyttaler
(høyre)

Lilla

Lilla-/sortstripet
Fronthøyttaler
(høyre)

Grå

Grå-/sortstripet
Fronthøyttaler
(venstre)

Hvit

Hvit-/sortstripet
Bakhøyttaler
(venstre)

Grønn

Grønn-/sortstripet
Merknader
 Selv om enheten kobles til bilens
strømtilførselsledning, kan det hende at enheten ikke
yter maksimalt på grunn av utilstrekkelig
strømforsyning. I så fall, kobler du enheten direkte til
batteriet.
 Alle ledningene som kobles til den positive
batteriterminalen, må kobles via en sikring innen
450 mm (18 tommer) fra batteriterminalen og før
de går gjennom metall.
 Kontroller at bilbatteriledningene som er koblet til
bilen (jord til chassis)*, har minst like stor dimensjon
som hovedstrømledningen fra batteriet til
hovedenheten.
 Under drift med full effekt vil det være strøm på mer
enn 15 A i systemet. Kontroller derfor at ledningene
som skal kobles til +12 V- og GND-terminalene på
denne enheten har en ledningsdimensjon på minst
AWG14 eller et tverrsnittsareal på mer enn 2mm²
(3/32 tommer).
Mindre enn 450 mm (18 tommer)
*
Sikring (15 A)
+12 V-bilbatteri
Hvis du har spørsmål eller problemer vedrørende
tilkoblingen, kan du ta kontakt med forhandleren.
31NO
Enkel tilkobling til basshøyttaler
Du kan bruke en basshøyttaler uten forsterker når
den er tilkoblet en bakhøyttalerledning.
Når plasseringen av de røde og gule lederne
er omvendt
Rød
Rød
Gul
Gul
Fronthøyttaler
Basshøyttaler
Merknader
 Bakhøyttalerledninger må klargjøres på forhånd.
 Bruk en basshøyttaler med en impedans på 4 til 8 Ω
og med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet for å
unngå skade.
12
vekslet strømtilførsel
Gul
15
kontinuerlig
strømtilførsel
Rød
Når bilen ikke har ACC-posisjon
Rød
Rød
Gul
Gul
Tilkobling for bevaring av minnet
Når den gule strømtilførselsledningen er tilkoblet,
har minnekretsen strømtilførsel også når tenningen
slås av.
Tilkobling til høyttalere
 Slå av enheten før du kobler til høyttalerne.
 Bruk høyttalere med en impedans på 4 til 8 Ω og
med tilstrekkelig effekthåndteringskapasitet for å
unngå skade.
Diagram over strømtilkobling
Kontroller bilens kontakt for eksternt utstyr, og sørg
for at ledningene er tilkoblet på riktig måte,
avhengig av bilen.
Installere mikrofonen
Du må installere mikrofonen  for at stemmen din
skal høres når du ringer med håndfri.

Kontakt for eksternt utstyr
Vanlig tilkobling
Rød
Match tilkoblingene og veksle
strømtilførselsledningene riktig, og koble deretter
enheten til bilens strømtilførsel. Hvis du har
spørsmål om eller problemer med å koble til
enheten som ikke er beskrevet i denne håndboken,
kontakter du bilforhandleren.
Klemme (medfølger ikke)
Rød

Gul
Gul

12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
15
vekslet strømtilførsel
Rød
32NO
Forsiktighetsregler
 Det er ekstremt farlig å la ledningen snurre seg
rundt rattstammen eller girspaken. Påse at den og
andre deler ikke hindrer normal kjøring.
 Hvis bilen er utstyrt med kollisjonspute eller annet
støtdempende utstyr, må du kontakte
bilforhandleren eller butikken der du kjøpte
denne enheten, før du installerer den.
Merknad
Rengjør dashbordet med en tørr klut før du fester den
dobbeltsidige tapen .
Bruke den kablede fjernkontrollen
1
Aktiver den kablede fjernkontrollen ved
å angi [STR CONTROL] i [STEERING] til
[PRESET] (side 17).
Montere enheten på dashbordet
For japanske biler, se Montere enheten i en japansk
bil (side 34).
FORSIKTIG
Ikke ta på den venstre siden av enheten når du
fjerner den fra dashbordet. Kjøleribben på
venstre side av enheten er varm rett etter bruk.
Montere enheten med medfølgende
braketter
Kontroller at sperrene på begge sider av braketten
 er bøyd 3,5 mm innover før installasjonen
(5/32 tommer).
1
Plasser braketten  i dashbordet, og
bøy ut hakene for å feste.
Montering
Fjerne braketten
Før du installerer enheten, må du fjerne braketten
 fra enheten.
1
Sett inn begge nøklene  slik at de
klikker på plass, og dra braketten 
nedover og enheten oppover for
å skille dem.
Fange

Større enn 182 mm
(7 1/4 tommer)
Større enn 111 mm
(4 3/8 tommer)

2
Monter enheten på braketten .

 Vend kroken innover.

Merknad
Hvis sperrene er rette eller bøyd utover, blir ikke
enheten godt nok festet, og den kan løsne.
33NO
Montere enheten i en japansk bil
Det kan hende at du ikke kan installere denne
enheten i enkelte japanske biler. Hvis det er tilfellet,
kontakt din Sony-forhandler.

Til dashbord/midtkonsol
Brakett
Brakett
Deler som leveres
med bilen

Når du installerer denne enheten i den
forhåndsinstallerte braketten i bilen din, bruker du
de medfølgende skruene  i de rette skruehullene
i henhold til bilen:
T for TOYOTA og N for NISSAN.
Merknad
Bruk bare de medfølgende skruene  under
installering for å forhindre funksjonsfeil.
Tilbakestille enheten
Du finner mer informasjon på Tilbakestilling av
Enheten (side 6).
Bytte sikring
Når du bytter ut den gamle
Sikring (15 A)
sikringen, må du passe på å bruke
én med samme strømstyrke. Hvis
sikringen går, må du kontrollere
strømtilkoblingen og bytte ut
sikringen. Hvis sikringen går på
nytt etter at du har byttet den, kan
det ha oppstått en intern feil. Ta i så fall kontakt
med din nærmeste Sony-forhandler.
34NO
Installera enheten i instrumentbrädan, eftersom
enhetens vänstra sida blir varm under
användning.
Mer information finns i ”Anslutning/installation”
(sidan 29).
Producerad i Thailand
Laserdiodegenskaper
 Emission: Kontinuerlig
 Lasereffekt: mindre än 53,3 μW
(Uteffekten är uppmätt på ett avstånd av 200 mm
från linsytan på det optiska pickup-blocket med
7 mm bländare.)
Typskylten med information om driftspänning och
annat finns undertill på höljet.
Sony Corporation intygar härmed att denna
utrustning uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande
internetadress:
http://www.compliance.sony.de/
Den här utrustningen är avsedd att användas med
godkänd(a) version(er) av programvaran som anges
i EU-försäkran om överensstämmelse.
Programvaran i den här utrustningen är verifierad
för att uppfylla kraven i direktivet 2014/53 /EU.
Programvaruversion: 1_
Programvaruversionen kan kontrolleras i den
inbyggda programvarans allmänna inställningsmeny.
Information till kunder: Följande information
gäller endast utrustning som säljs i länder
med gällande EU-direktiv
Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Frågor om produktöverensstämmelser i EU: Sony
Belgien, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien
Avfallshantering av uttjänta
batterier och elektriska och
elektroniska produkter (gäller i EU
och andra europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, batteriet eller
förpackningen anger att produkten och batteriet
inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. På
vissa batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver
eller 0,004 % bly.
När produkterna och batterierna kasseras på rätt
sätt kan det förebygga de potentiella negativa
2SV
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig
avfallshantering. Återvinning av material hjälper till
att bevara naturens resurser.
För produkter som av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av
ett inbyggt batteri bör detta batteri endast bytas av
behörig servicetekniker. Lämna det förbrukade
batteriet och den elektriska och elektroniska
utrustningen på en återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter för att
garantera korrekt hantering.
Information om övriga batterier finns i avsnittet om
hur du tar ut batterierna ur produkten på ett säkert
sätt. Lämna in batteriet på en återvinningsstation i
behållaren för förbrukade batterier.
Om du vill ha mer information om återvinning av
produkten eller batteriet kontaktar du ditt
kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten
eller återförsäljaren där du köpte produkten eller
batteriet.
Varning om tändningslåset i bilen saknar
ACC-läge
Var noga med att stänga av funktionen AUTO OFF
(sidan 17). Enheten stängs av automatiskt efter
angiven tid för att spara batteritid. Om du inte
ställer in funktionen AUTO OFF, ska du hålla OFF
intryckt tills teckenfönstret slocknar varje gång du
stänger av tändningen.
Friskrivning avseende tjänster från tredje part
Tjänster från tredje part kan komma att ändras,
avbrytas eller upphöra utan föregående avisering.
Sony åtar sig inget ansvar i sådana situationer.
Viktigt meddelande
Varning!
SONY SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS
ANSVARIGT FÖR INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR
ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVEN
INTÄKT, FÖRLUST AV DATA, OFÖRMÅGA ATT
ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER TILLHÖRANDE
UTRUSTNING, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER
FÖRLUST AV ANVÄNDARENS TID PÅ GRUND AV
ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV DENNA
PRODUKT, DESS MASKINVARA OCH/ELLER
PROGRAMVARA.
Denna produkt innehåller en radiosändare.
Enligt UNECE-förordning nr. 10 har
fordonstillverkare rätt att införa särskilda krav på
installation av radiosändare i fordon.
Läs handboken till bilen eller kontakta tillverkaren
eller bilhandlaren innan du installerar denna
produkt i din bil.
Nödsamtal
Denna BLUETOOTH-handsfree för bilen och den
elektroniska enhet som ansluts till handsfreeenheten drivs via radiosignaler, mobilnätverk och
fasta telefonnätverk samt funktioner som
programmeras av användaren. Vi kan därför inte
garantera att anslutningen fungerar i alla
förhållanden.
Lita inte enbart till elektroniska enheter vid viktig
kommunikation (till exempel i nödsituationer som
kräver läkarvård).
BLUETOOTH-kommunikation
 Mikrovågor från BLUETOOTH-enheter kan påverka
funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning.
Stäng av denna enhet och andra BLUETOOTHenheter på följande platser eftersom de kan
orsaka olycksfall:
 på platser med lättantändlig gas, till exempel
sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
 nära automatiska dörrar eller brandlarm.
 Enheten har stöd för säkerhetsfunktioner som
uppfyller BLUETOOTH-standarden för att skydda
anslutningen vid trådlös BLUETOOTHkommunikation. Skyddet kanske emellertid inte
är tillräckligt beroende på inställningen. Var
försiktig när du kommunicerar via trådlös
BLUETOOTH-teknik.
 Vi åtar oss inget ansvar för information som
fångas upp av obehöriga under BLUETOOTHkommunikation.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har
frågor om eller problem med enheten som inte
beskrivs i denna handbok.
3SV
Anslutning/installation
Innehåll
Guide till delar och reglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Komma igång
Återställa enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa klockan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollera batteriets spänning . . . . . . . . . . . . . . . .
Förbereda en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta en USB-enhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta en annan bärbar ljudenhet. . . . . . . . . . . . .
6
6
7
7
9
9
Lyssna på radio
Lyssna på radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Använda RDS (Radio Data System) . . . . . . . . . . . . 10
Uppspelning
Spela upp en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp från en USB-enhet. . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp från en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . .
Söka efter och spela upp spår . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
Handsfreesamtal (endast via
BLUETOOTH)
Ta emot ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ringa ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tillgängliga funktioner under samtal . . . . . . . . . . 14
Praktiska funktioner
Sony | Music Center med iPhone/
Android-smartphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Använda Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Settings
Avbryta DEMO-läget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grundläggande inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allmän inställning (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . .
Ljudinställning (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displayinställning (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH) . . . . . . . . .
Sony | Music Center-inställning (SONY APP) . . . .
16
16
16
17
19
19
20
Ytterligare information
Uppdatera inbyggd programvara . . . . . . . . . . . . .
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4SV
20
20
21
23
26
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentlista inför installation . . . . . . . . . . . . .
Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
30
33
Guide till delar och reglage
Huvudenhet

(sök) (sidan 12)
Aktivera sökläge under uppspelning.
(Inte tillgängligt när en USB-enhet i Android™läge eller en iPod är ansluten.)
PTY (programtyp)
Välj PTY i RDS.
 SRC (källa)
Slå på strömmen.
Byt ljudkälla.
OFF
Håll knappen intryckt i en sekund för att stänga
av källan och visa klockan.
Håll knappen intryckt i mer än två sekunder för
att stänga av strömmen och displayen.
 EXTRA BASS
Förstärker basljudet synkroniserat med
volymnivån. Tryck för att ändra EXTRA BASSinställningen: [1], [2], [OFF]
 Skivfack
 Displayfönster
 USB-port

/
(SEEK –/+)
Ställ in radiokanaler automatiskt. Håll intryckt
för manuell inställning.
/ (föregående/nästa)
/ (snabbspolning bakåt/framåt)
 MODE (sidan 9, 14)
(bakåt)
Återgå till föregående display.
 CALL
Öppna samtalsmenyn. Ta emot/avsluta samtal.
Håll intryckt i mer än två sekunder för att växla
BLUETOOTH-signalen.
 Mottagare för fjärrkontroll
 Sifferknappar (1–6)
Välj lagrade radiokanaler. Håll intryckt för att
lagra kanaler.
ALBUM /
Hoppa över ett album på ljudenheten. Håll
intryckt för att hoppa över flera album i rad.
(Inte tillgängligt när en USB-enhet i Androidläge eller en iPod är ansluten.)
  (mata ut skiva)
5SV
(upprepningsläge)
(Inte tillgängligt när en USB-enhet i Android™läge är ansluten.)
Komma igång
(slumpläge)
(Inte tillgängligt när en USB-enhet i Android™läge är ansluten.)
Återställa enheten
MIC (sidan 14)
Du måste återställa enheten innan du använder
den första gången och efter att ha bytt bilbatteri
eller ändrat anslutningarna.
Tryck på återställningsknappen med en
kulspetspenna eller liknande.
 (spela upp/pausa)
 Återställningsknapp (sidan 6)
 Kontrollvred
Vrid för att justera volymen.
TRYCK PÅ ENTER
Bekräfta vald inställning.
Tryck på SRC, vrid och tryck för att byta källa
(inom två sekunder).
MENU
Öppna inställningsmenyn.
VOICE (sidan 14, 15, 16)
Håll intryckt i minst två sekunder för att aktivera
röstuppringning och röstigenkänning (endast
Android) eller Siri (endast iPhone).
N-Mark
Vidrör kontrollvredet med en Androidsmartphone för att upprätta BLUETOOTHanslutning.
 AUX-ingång
 DSPL (display)
Tryck för att växla alternativ.
Obs!
När du återställer enheten raderas klockinställningen
och vissa typer av lagrat innehåll.
Ställa in område/region
Efter återställning av enheten visas displayen för
inställning av område/region.
1
Tryck på ENTER när [AREA] visas.
Det inställda området/regionen visas.
2
Vrid kontrollvredet för att välja [EUROPE]
eller [RUSSIA] och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja [YES] eller
[NO] och tryck sedan på vredet.
SCRL (rulla)
Håll intryckt för att rulla bland alternativen.
Om det inställda området/regionen ändras
återställs enheten och klockan visas.
Den här inställningen kan konfigureras på den
allmänna inställningsmenyn (sidan 16).
Ställa klockan
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att
välja [GENERAL] och tryck sedan på
vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja [SET
CLOCK ADJ] och tryck sedan på vredet.
Timangivelsen blinkar.
3
Vrid kontrollvredet för att välja timme
och minut.
Tryck på / (SEEK –/+) för att växla
display.
4
Tryck på MENU efter minutinställningen.
Inställningen är klar och klockan startar.
Visa klockan
Tryck på DSPL.
6SV
Kontrollera batteriets spänning
Du kan kontrollera batteriets aktuella spänning.
(Inte tillgängligt när källan är avstängd och klockan
visas.)
1
Tryck på knappen DSPL upprepade
gånger tills batterispänningen visas.
Förbereda en BLUETOOTHenhet
Du kan spela upp musik samt ringa och ta emot
handsfreesamtal med en BLUETOOTH-kompatibel
enhet, till exempel en smartphone, mobiltelefon
eller ljudenhet (hädanefter kallad ”BLUETOOTHenhet” om inget annat anges). Mer information om
anslutning finns i bruksanvisningen till
BLUETOOTH-enheten.
Vrid ned volymen på denna enhet innan du ansluter
BLUETOOTH-enheten. I annat fall kan volymen bli
mycket hög.
Ansluta en smarttelefon med One
touch-funktion (NFC)
När du vidrör kontrollvredet på denna enhet med
en NFC*-kompatibel smarttelefon, parkopplas
enheterna och ansluts automatiskt.
* NFC (Near Field Communication) är en trådlös teknik
för korta avstånd för trådlös kommunikation mellan
olika enheter, som mobiltelefoner och IC-brickor.
Med NFC-funktionen kan du enkelt upprätta
datakommunikation genom att vidröra en viss symbol
eller plats på NFC-kompatibla enheter.
Koppla från med One touch
Vidrör N-Mark-delen på denna enhet med N-Markdelen på smarttelefonen igen.
Obs!
 Var försiktig när du upprättar anslutningen med
smartphonen så att du inte repar enheten.
 One touch-anslutning kan inte ske när denna enhet
redan är ansluten till två NFC-kompatibla enheter.
Koppla i så fall bort en av enheterna och anslut
smartphonen igen.
Parkoppla och ansluta en BLUETOOTHenhet
Första gången du ansluter en BLUETOOTH-enhet
krävs en gemensam registrering (”parkoppling”).
Parkopplingen medför att denna enhet och den
andra enheten kan identifiera varandra. Enheten
kan anslutas till två BLUETOOTH-enheter (två
mobiltelefoner eller en mobiltelefon och en
ljudenhet).
1
Placera BLUETOOTH-enheten inom en
meters avstånd från systemet.
2
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att
välja [BLUETOOTH] och tryck sedan på
vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja [PAIRING]
och tryck sedan på vredet.
4
Vrid kontrollvredet för att välja [DEVICE 1]
* eller [DEVICE 2] * och tryck sedan på
vredet.
För smartphones med Android OS 4.0 eller äldre
krävs appen NFC Easy Connect, som kan hämtas på
Google Play™. Appen kanske inte är tillgänglig i alla
länder/regioner.
1
Aktivera NFC-funktionen på
smartphonen.
Mer information finns i bruksanvisningen till
smarttelefonen.
2
Vidrör N-Mark-delen på denna enhet
med N-Mark-delen på smarttelefonen.
blinkar medan enheten är satt i viloläge för
parkoppling.
* [DEVICE 1] eller [DEVICE 2] ändras till namnet på
den parkopplade enheten när parkopplingen har
slutförts.
5
Utför parkoppling på BLUETOOTHenheten så att den identifierar denna
enhet.
6
Välj [WX-XB100BT] i teckenfönstret på
BLUETOOTH-enheten.
Upprepa från steg 2 om modellnamnet inte
visas.
WX-XB100BT
Kontrollera att
tänds i displayen på enheten.
7SV
7
Skriv [0000] om det krävs ett lösenord*
på BLUETOOTH-enheten.
Ikoner i teckenfönstret:
Tänds när handsfreesamtal är tillgängligt
genom aktivering av HFP (Handsfree
Profile).
* Lösenord kan även kallas passkod, pinkod eller
PIN-nummer osv. beroende på enheten.
Tänds när ljudenheten kan spelas upp
genom aktivering av A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
Lösenord
[0000]
När parkopplingen är klar lyser
sken.
8
med fast
Välj denna enhet på BLUETOOTHenheten för att upprätta BLUETOOTHanslutning.
eller
tänds när anslutningen är upprättad.
Obs!
Enheten kan inte identifieras av en annan enhet medan
den är ansluten till en BLUETOOTH-enhet. Aktivera
identifiering genom att starta parkopplingsläget och
söka efter denna enhet på den andra enheten.
Starta uppspelningen
Om du vill ha mer information, se ”Spela upp från
en BLUETOOTH-enhet” (sidan 11).
Koppla från den parkopplade enheten
Utför steg 2 till 4 för att koppla från enheterna efter
att denna enhet och BLUETOOTH-enhet har
parkopplats.
Ansluta en parkopplad BLUETOOTHenhet
Om du vill använda en parkopplad enhet måste du
ansluta den till denna enhet. Vissa parkopplade
enheter ansluts automatiskt.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att
välja [BLUETOOTH] och tryck sedan på
vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
[BT SIGNAL] och tryck sedan på vredet.
Kontrollera att
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheten.
4
Anslut BLUETOOTH-enheten till denna
enhet.
8SV
tänds.
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTHenheten.
Anslut denna enhet till ljudenheten genom att
trycka på SRC för att välja [BT AUDIO] och tryck
sedan på  (spela upp/pausa).
Anslut mobiltelefonen genom att trycka på CALL.
Obs!
Vid streamad uppspelning av BLUETOOTH-ljud går det
inte att ansluta från denna enhet till mobiltelefonen.
Anslut från mobiltelefonen till denna enhet i stället.
Tips
Med aktiverad BLUETOOTH-signal: När tändningen slås
på ansluter denna enhet automatiskt till den senast
anslutna mobiltelefonen.
Installera mikrofonen
Om du vill ha mer information, se ”Installera
mikrofonen” (sidan 32).
Ansluta med en iPhone/iPod
(automatisk BLUETOOTH-parkoppling)
När en iPhone/iPod med iOS5 eller senare ansluts
till USB-porten parkopplas och ansluts denna enhet
automatiskt till iPhone/iPod.
För att aktivera automatisk BLUETOOTHparkoppling, kontrollera att [AUTO PAIR] i
[BLUETOOTH] är inställt på [ON] (sidan 20).
1
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
iPhone/iPod.
2
Anslut iPhone/iPod till USB-porten.
tänds.
3
eller
Ansluta den senast anslutna enheten från
denna enhet
Kontrollera att
tänds i displayen på enheten.
Obs!
 Automatisk BLUETOOTH-parkoppling kan inte ske om
denna enhet redan är ansluten till två BLUETOOTHenheter. Koppla i så fall från någon av enheterna och
anslut sedan iPhone/iPod igen.
 Om automatisk BLUETOOTH-parkoppling inte sker
finns mer information i ”Förbereda en BLUETOOTHenhet” (sidan 7).
Ansluta en USB-enhet
1
2
Sänk volymen på enheten.
Lyssna på radio
Lyssna på radio
För att lyssna på radio, tryck på SRC och välj
[TUNER].
Lagra automatiskt (BTM)
1
Tryck på MODE och ändra
frekvensbandet (FM1, FM2, FM3,
MW eller LW).
2
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att
välja [GENERAL] och tryck sedan på
vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja [BTM],
och tryck sedan på vredet.
Anslut USB-enheten till denna enhet.
Anslut iPod/iPhone-enheten via USBanslutningskabeln för iPod (medföljer inte).
Kanalerna lagras i frekvensordning under
sifferknapparna.
Kanalinställning
Ansluta en annan bärbar
ljudenhet
1
2
3
1
Tryck på MODE och ändra
frekvensbandet (FM1, FM2, FM3,
MW eller LW).
2
Ställ in stationerna.
Stäng av den bärbara ljudenheten.
Ställa in kanaler manuellt
Håll / (SEEK –/+) intryckt för att söka
efter ungefär rätt frekvens och tryck sedan på
/ (SEEK –/+) upprepade gånger för att
finjustera frekvensinställningen.
Sänk volymen på enheten.
Anslut den bärbara ljudenheten till AUXingången (stereominiuttag) på denna
enhet via en anslutningskabel (medföljer
inte)*.
Ställa in kanaler automatiskt
Tryck på / (SEEK –/+).
Avsökningen avbryts när enheten hittar en
kanal.
* Var noga med att använda ett rakt kontaktdon.
Lagra kanaler manuellt
1
4
Tryck på SRC och välj [AUX].
Matcha volymen på den anslutna enheten
med andra källor
När du har hittat kanalen du vill lagra
håller du en sifferknapp (1 till 6) intryckt
tills [MEMORY] visas.
Ta emot lagrade kanaler
1
Välj frekvensbandet och tryck på en
sifferknapp (1 till 6).
Starta uppspelningen på den bärbara ljudenheten
på medelhög volym och ställ in normal
lyssningsvolym på denna enhet.
Tryck på MENU och välj [SOUND]  [AUX VOLYME]
(sidan 19).
9SV
Använda RDS (Radio Data
System)
Välja programtyper (PTY)
1
2
Ställa in alternativa frekvenser (AF) och
trafikmeddelanden (TA)
AF söker kontinuerligt efter kanalerna med starkast
frekvens. TA visar aktuell trafikinformation och
sänder trafikprogram (TP) om de kan tas emot.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att
välja [GENERAL], och tryck sedan på
vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja [AF/TA]
och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF]
och tryck sedan på vredet.
Lagra RDS-kanaler med AF och TA
Du kan förinställa RDS-kanaler tillsammans med en
AF/TA-inställning. Ställ in AF/TA och lagra kanalen
med BTM eller manuellt. Om du förinställer
kanalerna manuellt kan du också förinställa andra
stationer än RDS.
Ta emot nödmeddelanden
Med AF eller TA avbryts den aktuella källan
automatiskt av nödmeddelanden.
Justera volymen på ett trafikmeddelande
Volymnivån lagras i minnet inför framtida
trafikmeddelanden oberoende av den normala
volymnivån.
Behålla ett regionalt program (REGIONAL)
När funktionerna AF och REGIONAL är aktiverade
växlar sändningen inte över till en annan regional
kanal med starkare frekvens. Om du lämnar det
regionala programmets mottagningsområde ska du
ställa in [REGIONAL] i [GENERAL] på [REG-OFF]
under FM-mottagning (sidan 17).
Funktionen fungerar inte i Storbritannien och vissa
andra områden.
Local Link-funktion (endast Storbritannien)
Med denna funktion kan du välja andra lokala
kanaler i området även om de inte är lagrade under
sifferknapparna.
Tryck på en sifferknapp (1 till 6) där du har lagrat en
lokal kanal under FM-mottagning. Tryck inom fem
sekunder en gång till på en sifferknapp för den
lokala kanalen. Upprepa åtgärden tills den lokala
kanalen tas emot.
10SV
Tryck på PTY under FM-mottagning.
Vrid kontrollvredet tills önskad
programtyp visas och tryck sedan på
vredet.
Enheten börjar söka efter en kanal som sänder
den valda programtypen.
Typ av program
NEWS (nyheter), AFFAIRS (samhälle), INFO
(information), SPORT (sport), EDUCATE (utbildning),
DRAMA (drama), CULTURE (kultur), SCIENCE
(vetenskap), VARIED (diverse), POP M (popmusik),
ROCK M (rockmusik), EASY M (lättlyssnat
(lättlyssnat), LIGHT M (lätt klassiskt), CLASSICS
(klassisk musik), OTHER M (övrig musik), WEATHER
(väder), FINANCE (ekonomi), CHILDREN (för barn),
SOCIAL A (sociala frågor), RELIGION (religion),
PHONE IN (telefonväkteri), TRAVEL (resor och
semester), LEISURE (fritid och hobby), JAZZ
(jazzmusik), COUNTRY (countrymusik), NATION M
(nationell musik), OLDIES (gamla godingar),
FOLK M (folkmusik), DOCUMENT (dokumentärer)
Ställa in klocktid (CT)
Klockan ställs in med CT-data från RDS-sändningen.
1
Ställ in [CT] i [GENERAL] på [CT-ON]
(sidan 17).
Uppspelning
Spela upp en skiva
1
Innan du upprättar en anslutning ska du välja USBläge (Android- eller MSC/MTP-läge) beroende på
USB-enheten (sidan 17).
1
Anslut en USB-enhet till USB-porten
(sidan 9).
Uppspelningen startar.
Om en enhet redan är ansluten startar du
uppspelningen genom att trycka på SRC och
välja [USB] ([IPOD] visas i displayen när iPoden
har identifierats).
Sätt i skivan (med textsidan upp).
2
Justera volymen på enheten.
Stoppa uppspelningen
Håll OFF intryckt i en sekund.
Ta bort enheten
Stoppa uppspelningen och ta bort enheten.
Uppspelningen startar automatiskt.
Spela upp från en USB-enhet
I den här bruksanvisningen används ”iPod” som
generellt begrepp för iPod-funktionerna på iPod
och iPhone, om inget annat anges i texten eller
illustrationerna.
Om du vill ha mer information om iPodkompatibilitet, se ”Om iPod” (sidan 21) eller besök
vår supportwebbplats (se webbadress på
baksidan).
Du kan använda USB-enheter* av typen AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage
Class) och MTP (Media Transfer Protocol) som
överensstämmer med USB-standarden. Beroende
på USB-enheten kan du välja Android-läge eller
MSC/MTP-läge på enheten.
Vissa digitala mediespelare och Androidsmartphones kan kräva inställning av MTP-läge.
Anmärkning om iPhone
När du ansluter en iPhone via USB, styrs
samtalsvolymen från iPhone, inte från denna enhet.
Höj inte oavsiktligt volymen på enheten under ett
samtal eftersom volymen kan bli mycket hög när
samtalet har avslutats.
Spela upp från en BLUETOOTHenhet
Du kan spela upp innehåll på en ansluten enhet
som har stöd för BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
1
* till exempel USB-flash-enheter, digitala mediespelare
och Android-smartphones
Obs!
 Information om kompatibla USB-enheter finns på vår
supportwebbplats (se webbadress på baksidan).
 Smartphones med Android OS 4.1 eller senare
installerat har stöd för Android Open Accessory 2.0
(AOA 2.0). Vissa smartphones har inte fullständigt
stöd för AOA 2.0 även om Android OS 4.1 eller senare
är installerat.
Information om kompatibla Android-smartphones
finns på vår supportwebbplats (se webbadress på
baksidan).
 Följande typer av filer kan inte spelas upp:
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 upphovsrättsskyddade filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 flerkanaliga ljudfiler
MP3/WMA/AAC:
 filer med exakt komprimering
WAV:
 flerkanaliga ljudfiler
Upprätta BLUETOOTH-anslutning med
ljudenheten (sidan 7).
Välj ljudenheten genom att trycka på MENU
och välj sedan [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(sidan 19).
2
3
4
Tryck på SRC och välj [BT AUDIO].
Starta uppspelningen från ljudenheten.
Justera volymen på enheten.
Obs!
 Beroende på ljudenheten kan det hända att
information om till exempel titel, spårnummer/tid
och uppspelningsstatus inte visas på denna enhet.
 Uppspelningen från ljudenheten stoppar inte även
om du byter källa på denna enhet.
 [BT AUDIO] visas inte i teckenfönstret medan du
använder appen ”Sony | Music Center” via
BLUETOOTH-funktionen.
11SV
Matcha volymen på den anslutna
BLUETOOTH-enheten med andra källor
Starta uppspelningen på BLUETOOTH-ljudenheten
på medelhög volym och ställ in normal
lyssningsvolym på denna enhet.
Tryck på MENU och välj [SOUND]  [BTA VOLUME]
(sidan 19).
Söka efter och spela upp spår
Upprepad och slumpmässig
uppspelning
Söka genom att hoppa över spår
(hoppläge)
Inte tillgängligt när en USB-enhet i Android™-läge
eller en iPod är ansluten.
1
2
3
Tryck på
(upprepningsläge) eller
(slumpläge) upprepade gånger under
uppspelning för att välja önskat
uppspelningsläge.
Det kan ta en stund innan uppspelningen
startar i det valda uppspelningsläget.
Vilka uppspelningslägen som är tillgängliga varierar
beroende på vilken ljudkälla som har valts.
Söka efter ett spår efter namn (QuickBrowZer™)
Inte tillgängligt när en USB-enhet i Android™-läge
eller en iPod är ansluten.
1
Under uppspelning med CD, USB eller BT
AUDIO*1, tryck på
(sök)*2 för att visa
listan med sökkategorier.
När spårlistan visas, tryck på
(bakåt)
upprepade gånger tills önskad sökkategori
visas.
*1 Endast tillgängligt för ljudenheter med stöd för
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
eller senare.
*2 Tryck på
(sök) i mer än två sekunder under
USB-uppspelning för att återgå direkt till början
av kategorilistan.
2
Vrid kontrollvredet för att välja önskad
sökkategori och tryck sedan på vredet.
3
Upprepa steg 2 för att söka efter önskat
spår.
Uppspelningen startar.
Avsluta Quick-BrowZer-läget
Tryck på (sök).
12SV
(sök).
Tryck på  (SEEK +).
Vrid kontrollvredet för att välja önskat
spår.
Listan genomsöks i steg om tio procent av det
totala antalet spår.
4
Inte tillgängligt när en USB-enhet i Android-läge är
ansluten.
1
Tryck på
Tryck på ENTER för att återgå till QuickBrowZer-läget.
Det valda spåret visas.
5
Vrid kontrollvredet för att välja önskat
spår och tryck sedan på vredet.
Uppspelningen startar.
5
Handsfreesamtal (endast via
BLUETOOTH)
Om du vill använda en mobiltelefon måste du
ansluta den till denna enhet. Du kan ansluta två
mobiltelefoner till enheten. Om du vill ha mer
information, se ”Förbereda en BLUETOOTH-enhet”
(sidan 7).
Vrid kontrollvredet för att välja ett
nummer i nummerlistan, och tryck sedan
på vredet.
Samtalet aktiveras.
Via samtalshistoriken
1
Tryck på CALL.
När två mobiltelefoner är anslutna till enheten
vrider du kontrollvredet för att välja någon av
telefonerna. Tryck sedan på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja [RECENT
CALL] och tryck sedan på vredet.
Samtalshistoriken visas.
3
Ta emot ett samtal
Vrid kontrollvredet för att välja ett namn
eller telefonnummer i samtalshistoriken,
och tryck sedan på vredet.
1
Samtalet aktiveras.
Tryck på CALL när det hörs en ringsignal
för inkommande samtal.
Samtalet aktiveras.
Obs!
Ringsignalen och motpartens röst matas bara ut från
fronthögtalarna.
Via inmatat telefonnummer
1
När två mobiltelefoner är anslutna till enheten
vrider du kontrollvredet för att välja någon av
telefonerna. Tryck sedan på vredet.
Avböja ett samtal
Håll OFF intryckt i en sekund.
Avsluta ett samtal
2
Vrid kontrollvredet för att välja [DIAL
NUMBER] och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att skriva
telefonnumret, välj [ ] (blanksteg), och
tryck sedan på ENTER*.
Tryck på CALL igen.
Ringa ett samtal
Du kan ringa samtal via kontaktlistan eller
samtalshistoriken när du har anslutit en
mobiltelefon som har stöd för PBAP (Phone Book
Access Profile).
När två mobiltelefoner är anslutna till enheten
väljer du någon av dem.
Via kontaktlistan
1
Samtalet aktiveras.
* Tryck på / (SEEK –/+) för att växla display.
Obs!
[_] visas i stället för [#] i displayen.
Via återuppringning
1
2
Vrid kontrollvredet för att välja [PHONE
BOOK] och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja en initial i
bokstavslistan, och tryck sedan på
vredet.
4
Vrid kontrollvredet för att välja ett namn i
namnlistan och tryck sedan på vredet.
Tryck på CALL.
När två mobiltelefoner är anslutna till enheten
vrider du kontrollvredet för att välja någon av
telefonerna. Tryck sedan på vredet.
Tryck på CALL.
När två mobiltelefoner är anslutna till enheten
vrider du kontrollvredet för att välja någon av
telefonerna. Tryck sedan på vredet.
Tryck på CALL.
2
Vrid kontrollvredet för att välja [REDIAL]
och tryck sedan på vredet.
Samtalet aktiveras.
13SV
Via rösttaggar
Du kan ringa ett samtal genom att säga den
rösttagg som har lagrats på en ansluten
mobiltelefon med röstuppringningsfunktion.
1
Tryck på CALL.
När två mobiltelefoner är anslutna till enheten
vrider du kontrollvredet för att välja någon av
telefonerna. Tryck sedan på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja [VOICE
DIAL] och tryck sedan på vredet.
Eller håll VOICE intryckt i mer än två sekunder.
3
Säg den rösttagg som har lagrats på
mobiltelefonen.
Din röst identifieras och samtalet kopplas.
Avbryta röstuppringning
Tryck på VOICE.
Tillgängliga funktioner under
samtal
Justera volymen på ringsignalen
Vrid kontrollvredet medan du tar emot samtalet.
Justera volymen på motpartens röst
Vrid kontrollvredet under samtalet.
Praktiska funktioner
Sony | Music Center med
iPhone/Android-smartphone
Du måste hämta den senaste versionen av appen
”Sony | Music Center” från App Store för iPhone
eller från Google Play för Android-smartphones.
Obs!
 Följ av säkerhetsskäl lokala trafiklagar och regler och
använd aldrig appen under körning.
 ”Sony | Music Center” är en app du kan använda för
att styra Sony-ljudenheter som är kompatibla med
”Sony | Music Center” från din iPhone/Androidsmartphone.
 Vad du kan styra via ”Sony | Music Center” beror på
den anslutna enheten.
 Läs informationen om iPhone/Android för att kunna
använda funktionerna i”Sony | Music Center”.
 Mer information om ”Sony | Music Center” finns på:
http://www.sony.net/smcqa/
 Besök webbplatsen nedan och kontrollera kompatibla
modeller av iPhone/Android-smartphones.
För iPhone: Gå till App Store
För Android-smartphone: Gå till Google Play
Upprätta en Sony | Music Centeranslutning
1
Justera volymen för motparten (Mic gainjustering)
Tryck på MIC.
Tillgängliga volymnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI]
Reducera eko och brus (eko-/brusreducering)
Håll MIC intryckt.
Tillgängliga lägen: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Aktivera och inaktivera handsfreeläge
Tryck på MODE under ett samtal för att växla
ljudutmatningen mellan enheten och
mobiltelefonen.
Obs!
Funktionen är inte tillgänglig på alla mobiltelefoner.
Upprätta BLUETOOTH-anslutning med
iPhone/Android-smartphonen (sidan 7).
Välj ljudenheten genom att trycka på MENU och
välj sedan [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(sidan 19).
2
3
Starta ”Sony | Music Center”-appen.
4
Vrid kontrollvredet för att välja
[CONNECT] och tryck sedan på vredet.
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att
välja [SONY APP] och tryck sedan på
vredet.
Anslutningen till iPhone/Android-smartphonen
upprättas.
Information om styrfunktionerna på iPhone/
Android-smarttelefonen finns i appens
hjälpfunktion.
Om enhetsnumret visas
Kontrollera att numret visas (till exempel 123456)
och välj [Yes] på iPhone/Android-smarttelefonen.
14SV
Avsluta anslutningen
1
2
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att välja
[SONY APP] och tryck sedan på vredet.
Vrid kontrollvredet för att välja [CONNECT] och tryck
sedan på vredet.
Välja källa eller app
Du kan välja önskad källa eller app på iPhone/
Android-smartphonen på denna enhet.
Aktivera röstigenkänning (endast på
Android)
Genom att registrera appar kan du styra dem via
röstkommandon. Mer information finns i appens
hjälpfunktion.
Aktivera röstigenkänning
1
2
Välja källa
Tryck på SRC upprepade gånger. Eller tryck på SRC,
vrid kontrollvredet för att välja önskad källa och
tryck sedan på ENTER.
Visa listan med källor
Tryck på SRC.
Håll VOICE intryckt för att aktivera röstigenkänning.
Säg önskat röstkommando i mikrofonen när [Say
Source or App] visas på Android-smarttelefonen.
Obs!
 Röstigenkänning är inte tillgänglig i alla situationer.
 Funktionen kanske inte fungerar korrekt beroende på
kapaciteten på den anslutna Android-smartphonen.
 Använd funktionen i förhållanden där brus, till
exempel motorljud, är minimerat under
röstigenkänningen.
Meddelanden via röstguide (endast på
Android)
Svara på ett SMS (endast på Android)
När enheten tar emot sms, meddelanden från
Twitter/Facebook/kalendern och annat läses de
upp automatiskt via bilhögtalarna.
1
Du kan svara på sms via röstigenkänning.
2
Information om inställningarna finns i appens
hjälpfunktion.
3
Aktivera röstigenkänning och säg ”Reply”.
Meddelandedisplayen visas i ”Sony | Music Center”
appen.
Tala in ett svarsmeddelande.
Listan med relevanta meddelanden visas i ”Sony |
Music Center” appen.
Vrid kontrollvredet för att välja önskat meddelande,
och tryck sedan på vredet.
Meddelandet skickas.
Ange ljud- och visningsinställningar
Du kan ändra inställningarna för ljud och visning via
iPhone/Android-smarttelefonen.
Information om inställningarna finns i appens
hjälpfunktion.
15SV
Använda Siri Eyes Free
Med Siri Eyes Free kan du använda en iPhone med
handsfree genom att helt enkelt tala i mikrofonen.
Funktionen kräver att du ansluter en iPhone till
denna enhet via BLUETOOTH. Funktionen är
tillgänglig på iPhone 4s eller senare. Kontrollera att
den senaste iOS-versionen är installerad på din
iPhone.
Du måste slutföra BLUETOOTH-registrering och
välja anslutningsinställningar för iPhone och denna
enhet i förväg. Om du vill ha mer information, se
”Förbereda en BLUETOOTH-enhet” (sidan 7).
Välj iPhone genom att trycka på MENU och välj
sedan [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV] (sidan 19).
1
Aktivera Siri-funktionen på iPhone.
Settings
Avbryta DEMO-läget
Du kan avbryta demodisplayen som visas när källan
är avstängd och klockan visas.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att
välja [GENERAL] och tryck sedan på
vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja [DEMO]
och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja [DEMOOFF], och tryck sedan på vredet.
Mer information finns i bruksanvisningen till
iPhone.
2
Håll VOICE intryckt i mer än två sekunder.
Inställningen är klar.
4
Skärmen för röstkommando visas.
3
Inaktivera Siri Eyes Free
Tryck på VOICE.
Obs!
 Funktionen kanske inte känner igen din röst i alla
situationer. (Till exempel medan du kör bil.)
 På platser med dålig mottagning av iPhone-signaler
kan det hända att Siri Eyes Free inte fungerar korrekt
eller att svarstiden blir längre.
 Beroende på användningsförhållandena kan det
hända att Siri Eyes Free inte fungerar korrekt eller
stängs av.
 Om du spelar upp ett spår på en iPhone via
BLUETOOTH-ljudanslutning och spåret börjar spelas
upp via BLUETOOTH, avslutas Siri Eyes Free
automatiskt och enheten växlar över till BLUETOOTHljudkällan.
 När Siri Eyes Free aktiveras under uppspelning kan
enheten växla till BLUETOOTH-ljudkällan även om du
inte väljer ett spår.
 När du ansluter iPhone till USB-porten kan det hända
att Siri Eyes Free inte fungerar korrekt eller stängs av.
 Aktivera inte Siri på iPhone när du ansluter telefonen
till denna enhet via USB. Siri Eyes Free kanske inte
fungerar korrekt eller stängs av.
 Det matas inte ut något ljud medan Siri Eyes Free är
aktiverat.
(tillbaka) två gånger.
Displayen återgår till normalt mottagnings-/
uppspelningsläge.
Tala i mikrofonen efter ljudsignalen.
iPhone-enheten avger en ny ljudsignal och Siri
börjar svara.
Tryck på
Grundläggande inställningar
Du kan välja inställningar inom följande kategorier:
Allmän inställning (GENERAL), ljudinställning
(SOUND), displayinställning (DISPLAY), BLUETOOTHinställning (BLUETOOTH), Sony | Music Center setup
(SONY APP)
1
2
Tryck på MENU.
Vrid kontrollvredet för att välja önskad
inställningskategori och tryck sedan på
vredet.
Vilka alternativ som är tillgängliga varierar
beroende på källan och inställningarna.
3
Vrid kontrollvredet för att välja alternativ,
och tryck sedan på vredet.
Återgå till föregående display
Tryck på
(tillbaka).
Allmän inställning (GENERAL)
AREA (område)
Ange det område/den region där enheten ska
användas: [EUROPE], [RUSSIA]
Om det inställda området/regionen ändras
återställs enheten och klockan visas.
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
DEMO (demonstration)
Aktivera demonstrationen: [ON], [OFF].
CLOCK ADJ (justera klocka) (sidan 6)
16SV
BEEP (ljudsignal)
Aktivera ljudsignal: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatisk avstängning)
Stäng av automatiskt efter önskad tid när
enheten stängs av: [ON] (30 minuter), [OFF].
STEERING (styrning)
Registrera/återställ inställningen för
rattfjärrkontrollen.
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
STR CONTROL (rattfjärrkontroll)
Välj indataläge för den anslutna fjärrkontrollen.
Var noga med att matcha indataläget med den
anslutna fjärrkontrollen före användning för att
förhindra felfunktion.
CUSTOM (anpassad)
Indataläge för rattfjärrkontrollen
PRESET (förinställning)
Indataläge för den trådanslutna
fjärrkontrollen som inaktiverar
rattfjärrkontrollen.
EDIT CUSTOM (redigera anpassade)
Lagra funktionerna (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) på
rattfjärrkontrollen:
 Vrid kontrollvredet till önskad funktion för
rattfjärrkontrollen och tryck sedan på vredet.
 Medan [REGISTER] blinkar, håll in knappen på
rattfjärrkontrollen som du vill koppla
funktionen till. [REGISTERED] visas när
registreringen är klar.
 Upprepa steg  och  om du vill registrera
ytterligare funktioner.
(Endast tillgängligt när [STR CONTROL] är inställt
på [CUSTOM].)
RESETCUSTOM (återställ anpassade)
Funktionerna på rattfjärrkontrollen nollställs:
[YES], [NO]
(Endast tillgängligt när [STR CONTROL] är inställt
på [CUSTOM].)
Obs!
 Medan du gör inställningar kan du bara använda
knapparna på enheten. Parkera av säkerhetsskäl
bilen innan du gör inställningen.
 Om ett fel inträffar under registreringen behålls all
information som har registrerats tidigare. Börja om
registreringen från den funktion där felet
inträffade.
 Denna funktion är inte tillgänglig på alla bilar.
Information om kompatibla bilar finns på vår
supportwebbplats (se webbadress på baksidan).
USB MODE (USB-läge)
Ändra USB-läget: [ANDROID], [MSC/MTP]
(Endast tillgängligt när USB-källan har valts.)
AF/TA (alternativa frekvenser/trafikmeddelanden)
Välj inställning för alternativa frekvenser (AF) och
trafikmeddelanden (TA): [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (regional)
Begränsa mottagningen till en viss region:
[ON], [OFF].
(Endast tillgängligt med FM-mottagning.)
BTM (Best Tuning Memory) (sidan 9)
(Endast tillgängligt när radion har valts.)
FIRMWARE (inbyggd programvara)
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
Kontrollerar/uppdaterar versionen på den
inbyggda programvaran. Mer information finns
på vår supportwebbplats (se webbadress på
baksidan).
FW VERSION (version av inbyggd programvara)
Visa den aktuella versionen av den inbyggda
programvaran.
FW UPDATE (uppdatera inbyggd programvara)
Uppdatera den inbyggda programvaran: [YES],
[NO]
Uppdateringen av den inbyggda programvaran
tar några minuter. Slå inte av tändningen under
uppdateringen. Ta inte heller bort USB-enheten.
Ljudinställning (SOUND)
Denna inställningsmeny är inte tillgänglig när
källan är avstängd och klockan visas.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Återger ljudet genom att optimera
digitalsignalen med Sonys rekommenderade
ljudinställningar: [ON], [OFF].
(Ställs automatiskt in på [OFF] när [EQ10 PRESET]
ändras och/eller [EXTRABASS] är inställt på [1]
eller [2] och/eller [DSO] är inställt på [LOW],
[MIDDLE] eller [HIGH].)
EQ10 PRESET (EQ10-förinställning)
Välj mellan tio equalizerkurvor eller avstängt:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM]
Inställningen av equalizerkurvan kan lagras
separat för varje källa.
* [KARAOKE] sänker röstvolymen, men den kan
inte stängas av helt under uppspelning.
Användning av mikrofon stöds inte.
CT (klocktid)
Aktivera CT-funktionen: [ON], [OFF].
17SV
EQ10 CUSTOM (EQ10-anpassning)
Ställer in [CUSTOM] för EQ10.
Ställa in equalizerkurvan: [B1] 32 Hz, [B2] 63 Hz,
[B3] 125 Hz, [B4] 250 Hz, [B5] 500 Hz, [B6] 1 kHz,
[B7] 2 kHz, [B8] 4 kHz, [B9] 8 kHz, [B10] 16 kHz.
Volymnivån kan ställas in i steg om 1 dB, från
-6 dB till +6 dB.
POSITION (lyssningsposition)
F/R POS (främre/bakre position)
Simulerar ett naturligt ljudfält genom att fördröja
ljudutmatningen från högtalarna utifrån din
position:
 [FRONT L] (främre vänster),
 [FRONT R] (främre höger),
 [FRONT] (främre mitten),
 [ALL] (mitt i bilen),
[CUSTOM] (positionen ställs in via de avancerade
inställningarna för billjud i ”Sony | Music Center”)
[OFF] (ingen inställd position)
ADJ POS (justera position)
Finjustera lyssningspositionen: [+3] – [CENTER] –
[-3]
(Endast tillgängligt när [F/R POS] inte är inställt
på [OFF] eller [CUSTOM].)
SW POS (subwooferposition)
 [NEAR] (nära),
 [NORMAL] (normal),
 [FAR] (långt bort)
(Endast tillgängligt när [F/R POS] är inställt på
något annat än [OFF].)
DSO (Dynamic Stage Organizer)
Skapa ett fullare och jämnare ljud, som om det
fanns högtalare på instrumentpanelen: [OFF],
[LOW], [MIDDLE], [HIGH].
(Ställs automatiskt in på [OFF] när [C.AUDIO+] är
inställt på [ON].)
BALANCE (balans)
Justera ljudbalansen: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
FADER (fader)
Justera den relativa nivån: [FRONT-15] – [CENTER]
– [REAR-15]
DSEE (digital ljudförbättringsmotor)
Förbättrar digitalt komprimerat ljud genom att
återställa höga frekvenser som gick förlorade vid
komprimeringen: [ON], [OFF].
Inställningen kan lagras för varje källa utom
radio.
18SV
AAV (avancerad automatisk volym)
Optimera uppspelningsvolymen för alla
uppspelningskällor: [ON], [OFF].
REARBAS ENH (förstärkare för bakre bas)
Förstärker basljudet genom att använda en
lågpassfilterinställning på de bakre högtalarna.
Funktionen medför att de bakre högtalarna
fungerar som subwoofer om ingen är ansluten.
(Fungerar bara om [SUBW DIRECT] är inställt på
[OFF].)
RBE MODE (förstärkningsläge för bakre bas)
Välj förstärkningsläge för bakre bas: [1], [2], [3],
[OFF].
LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)
Välj subwooferns brytfrekvens: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (lågpassfilterlutning)
Välj LPF-lutning: [1], [2], [3].
SUBW DIRECT (direkt subwooferanslutning)
Justerar inställningarna för subwoofern som är
ansluten till den bakre högtalarkabeln utan
förstärkare.
(Fungerar bara om [RBE MODE] är inställt på
[OFF].)
Var noga med att ansluta en 4–8 Ω subwoofer
till endast en av de bakre högtalarkablarna.
Anslut inte en högtalare till kabeln till den andra
bakre högtalaren.
SUBW MODE (subwooferläge)
Välj subwooferläge: [1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE (subwooferfas)
Välj subwooferfas: [NORM], [REV]
SW POSITION (subwooferposition)
Välj subwooferposition: [NEAR], [NORMAL],
[FAR]
(Endast tillgängligt när [F/R POS] är inställt på
något annat än [OFF].)
LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)
Välj subwooferns brytfrekvens: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (lågpassfilterlutning)
Välj LPF-lutning: [1], [2], [3].
SUBWOOFER (subwoofer)
SUBW LEVEL (subwoofernivå)
Justera subwoofvolymen:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] visas vid den lägsta inställningen.)
SUBW PHASE (subwooferfas)
Välj subwooferfas: [NORM], [REV]
SW POSITION (subwooferposition)
Välj subwooferposition: [NEAR], [NORMAL],
[FAR]
(Endast tillgängligt när [F/R POS] inte är inställt
på [OFF].)
LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)
Välj subwooferns brytfrekvens: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (lågpassfilterlutning)
Välj LPF-lutning: [1], [2], [3].
HPF (högpassfilter)
HPF FREQ (högpassfilterfrekvens)
Välj brytfrekvens för främre/bakre högtalare:
[OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (högpassfilterlutning)
Välj HPF-lutning (får effekt endast när [HPF FREQ]
är inställt på något annat än [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOLUME (AUX-volymnivå)
Justera volymnivån på samtliga anslutna externa
enheter: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Inställningen eliminerar behovet att justera
volymnivån mellan källorna.
(Endast tillgängligt när AUX har valts.)
BTA VOLUME (volymnivå på BLUETOOTH-ljud)
Justera volymnivån på samtliga anslutna
BLUETOOTH-enheter: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]
Inställningen eliminerar behovet att justera
volymnivån mellan källorna.
(Endast tillgängligt när BT-ljudet eller BT-appen
har valts.)
Displayinställning (DISPLAY)
DIMMER (dimmer)
Ändra displayens ljusstyrka: [OFF], [ON], [AT]
(auto), [CLK] (klocka).
([AT] är endast tillgängligt när ljusledaren är
ansluten och ljuset är tänt.)
Om du vill att funktionen endast ska aktiveras
under en period väljer du [CLK] och ställer
därefter in start- och sluttider.
 Ställa in ljusstyrkan när dimmerfunktionen är
aktiverad:
Ställ in [DIMMER] på [ON] och justera sedan
[BRIGHTNESS].
 Ställa in ljusstyrkan när dimmerfunktionen är
inaktiverad:
Ställ in [DIMMER] på [OFF] och justera sedan
[BRIGHTNESS].
Inställningen av ljusstyrkan lagras och tillämpas
när dimmerfunktionen är aktiverad eller
inaktiverad.
BRIGHTNESS (ljusstyrka)
Ändrar skärmens ljusstyrka. Ljusstyrkan kan
justeras: [1] – [10]
BUTTON-C (knappfärg)
Ställ in en förinställd eller anpassad färg på
knapparna.
COLOR (färg)
Välj bland 15 förinställda färger och en anpassad
färg.
CUSTOM-C (anpassad färg)
Lagra en anpassad knappfärg.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Tillgänglig färgskala: [0]–[32] ([0] kan inte
ställas in för alla färgskalor).
DSPL-C (displayfärg)
Ställ in en förinställd eller anpassad displayfärg.
COLOR (färg)
Välj bland 15 förinställda färger och en anpassad
färg.
CUSTOM-C (anpassad färg)
Lagra en anpassad färg för displayen.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Tillgänglig färgskala: [0]–[32] ([0] kan inte
ställas in för alla färgskalor).
SOUND SYNC (ljudsynkronisering)
Aktivera synkronisering av ljus och ljud: [ON],
[OFF].
MOTION DSPL (rörelsedisplay)
Visa rörelsemönster: [LM] (volymindikator), [ON],
[OFF].
AUTO SCROLL (rulla automatiskt)
Rulla automatiskt i långa inställningsalternativ:
[ON], [OFF].
(Inte tillgängligt när AUX eller radion har valts.)
BLUETOOTH-inställning
(BLUETOOTH)
PAIRING (parkoppling) (sidan 7)
Anslut upp till två BLUETOOTH-enheter: [DEVICE 1],
[DEVICE 2]
[DEVICE 1] eller [DEVICE 2] ändras till namnet på
den parkopplade enheten när parkopplingen
har slutförts.
AUDIO DEV (ljudenhet)
Välj ljudenhet. [*] visas på enheten som är
parkopplad med [DEVICE 1] eller aktuell A2DPkompatibel ljudenhet.
RINGTONE (ringsignal)
Välj om ringsignalen ska matas ut från enheten
eller den anslutna mobiltelefonen: [1] (enhet), [2]
(mobiltelefon).
AUTO ANSWER (svara automatiskt)
Välj att enheten ska besvara inkommande
samtal automatiskt: [OFF], [1] (cirka tre
sekunder), [2] (cirka tio sekunder).
19SV
AUTO PAIR (automatisk parkoppling)
Starta BLUETOOTH-parkoppling automatiskt när
en iOS-enhet version 5.0 eller senare ansluts via
USB: [ON], [OFF].
BT SIGNAL (BLUETOOTH-signal) (sidan 8)
Aktivera/inaktivera BLUETOOTH-funktionen.
BT INITIAL (initiera BLUETOOTH)
Återställ alla BLUETOOTH-relaterade
inställningar (till exempel
parkopplingsinformation, förval,
enhetsinformation): [YES], [NO]
Initiera alla inställningar när du ska kassera
enheten.
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
Sony | Music Center-inställning
(SONY APP)
AUTO LAUNCH (autostart)
Aktivera automatisk start av ”Sony | Music
Center”: [ON], [OFF].
När du väljer [ON] startas ”Sony | Music Center”
automatiskt när BLUETOOTH-anslutningen har
slutförts.
CONNECT (anslut)
Aktivera och inaktivera funktionen ”Sony | Music
Center” (anslutning).
Ytterligare information
Uppdatera inbyggd
programvara
Besök vår supportwebbplats (se webbadress på
baksidan) och följ anvisningarna för att uppdatera
den inbyggda programvaran.
Obs!
 Du måste använda en USB-enhet (medföljer inte) för
att uppdatera den inbyggda programvaran. Spara
uppdateringsprogrammet på USB-enheten och anslut
enheten till USB-porten. Utför sedan uppdateringen.
 Uppdateringen av den inbyggda programvaran tar
några minuter. Slå inte av tändningen under
uppdateringen. Ta inte heller bort USB-enheten.
Försiktighetsåtgärder
 Låt enheten svalna om bilen har stått parkerad i
direkt solljus.
 Lämna inte kvar ljudenheter i bilen. De kan skadas
på grund av hög temperatur.
 Antennen fälls ut automatiskt.
Kondens
Om det uppstår kondens inuti enheten ska du ta
ut skivan och låta enheten torka i cirka en timme.
I annat fall fungerar den inte korrekt.
Bibehålla hög ljudkvalitet
Spill inte vätska på enheten eller skivorna.
Anmärkning om skivor
 Lägg inte skivor i direkt solljus eller vid element
och andra värmekällor. Låt dem inte heller ligga
kvar i en bil som står parkerad i solen.
 Torka av skivorna från mitten
och utåt med en
rengöringsduk innan de
används. Använd inte
lösningsmedel som bensin,
thinner eller rengöringsmedel
som finns att köpa i handeln.
 Denna enhet är utformad för
att spela upp skivor som följer
cd-standarden (Compact Disc). DualDisc-skivor
och vissa musikskivor som kodats med tekniker
för upphovsrättsskydd överensstämmer inte med
cd-standarden (Compact Disc). Sådana skivor
kanske därför inte är kompatibla med enheten.
20SV
 Skivor som INTE kan spelas upp på enheten:
 Skivor med etiketter, dekaler, tejp eller papper.
Sådana kan medföra felfunktion eller förstöra
skivan.
 Skivor utan standardformat (till exempel
fyrkantiga eller hjärt- eller stjärnformade). Detta
kan skada anläggningen.
 Skivor med storleken 8 cm (3 1/4 tum).
Anmärkningar om CD-R/CD-RW-skivor
 Om en flersessionsskiva inleds med en cd-dasession identifieras den som en cd-da-skiva och
övriga sessioner spelas inte upp.
 Skivor som INTE kan spelas upp på enheten:
 cd-r/cd-rw-skivor med dålig inspelningskvalitet
 cd-r/cd-rw-skivor inspelade med inkompatibel
inspelningsenhet
 cd-r/cd-rw-skivor som har slutbehandlats
felaktigt
 cd-r/cd-rw-skivor inspelade i annat format än
musik-cd-format eller mp3-format enligt
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo eller
flersession
Uppspelningsordning för ljudfiler
Mapp (album)
Kompatibel modell
Bluetooth®-
USB
iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(sjätte
generationen)


iPod touch
(femte
generationen)


iPod nano
(sjunde
generationen)

 ”Made for iPod” och ”Made for iPhone” innebär
att ett elektroniskt tillbehör har utformats
specifikt för anslutning till iPod respektive iPhone
samt att produkten har certifierats av utvecklaren
för att uppfylla prestandakraven från Apple. Apple
kan inte hållas ansvariga för den här enhetens
funktion eller uppfyllande av regulatoriska
säkerhetsstandarder. Obs! Om detta tillbehör
används tillsammans med iPod eller iPhone kan
det påverka trådlösa funktioner.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har
frågor om eller problem med enheten som inte
beskrivs i denna handbok.
Ljudfil (spår)
Specifikationer
Radio
Om iPod
 Enheten kan anslutas till följande iPod-modeller.
Uppdatera dina iPod-enheter till den senaste
programvaran före användning.
Kompatibla iPhone-/iPod-modeller
Kompatibel modell
Bluetooth®-
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


FM
Kanalinställningsområde:
När [AREA] är inställt på [EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
När [AREA] är inställt på [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(i steg om 50 kHz)
FM3: 65–74 MHz (i steg om 30 kHz)
Antennanslutning:
Extern antennkontakt
Mellanfrekvens:
När [AREA] är inställt på [EUROPE]:
FM CCIR: -1 956,5 kHz till -487,3 kHz och
+500,0 kHz till +2 095,4 kHz
När [AREA] är inställt på [RUSSIA]:
FM CCIR: -1 956,5 kHz till -487,3 kHz och
+500,0 kHz till +2 095,4 kHz
FM OIRT: -1 815,6 kHz till -943,7 kHz och
+996,6 kHz till +1 776,6 kHz
Känslighet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signal/brus-förhållande (mono): 73 dB
Separation: 50 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning: 20–15 000 Hz
21SV
MW/LW
Kanalinställningsområde:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennanslutning:
Extern antennkontakt
Känslighet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-spelaren
Signal-/brusförhållande: 120 dB
Frekvensåtergivning: 10–20 000 Hz
Wow och flutter: Under mätbar gräns
Maximalt antal*1:
Mappar (album)*2: 150
Filer (spår) och mappar*3: 300
visningsbara tecken i fil-/mappnamn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Motsvarande kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma) och
AAC (.m4a)
Moduleringsmetod: FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Motsvarande kodec:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
*1 Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer som
hinder mellan enheter, magnetfält runt
mikrovågsugn, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens prestanda,
operativsystem, programvara och liknande.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler anger syftet med
BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.
NFC-kommunikation
*1 endast cd-r/cd-rw
*2 inklusive rotmappen
*3 kan vara mindre än uppmätt värde om mapp-/
filnamnen innehåller många tecken
Frekvensband och maximal effekt
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m vid 10 m
USB-spelare
Utgång: Högtalare
Högtalarimpedans: 4–8 Ω
Maximal uteffekt: 100 W × 4 (vid 4 Ω)
Gränssnitt: USB (High-speed)
Maximal strömstyrka: 1,5 A
Maximalt antal identifierbara filer (spår): 10 000
Kompatibelt Android Open Accessory-protokoll
(AOA): 2,0
Motsvarande kodek:
MP3 (.mp3)
Bithastighet: 8–320 kbit/s (stöd för VBR
(Variable Bit Rate))
Samplingsfrekvens: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighet: 32–192 kbit/s (stöd för VBR
(Variable Bit Rate))
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bithastighet: 8 kbit/s – 320 kbit/s
Samplingsfrekvens: 11,025 kHz–48 kHz
WAV (.wav)
Bitdjup: 16 bitar
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdjup: 16 bitar, 24 bitar
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Trådlös kommunikation
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH-standard version 3.0
Utgång:
BLUETOOTH-standard effektklass 2
(max +4 dBm)
Största kommunikationsräckvidd*1:
Siktlinje cirka 10 m
Frekvensband:
2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
22SV
Förstärkare
Allmänt
Utgångar:
Ljudutgång (FRONT, REAR, SUB)
Utgång för antenn/förstärkare (REM OUT)
Ingångar:
Fjärrkontrollingång
Antenningång
MIC-ingång
AUX-ingång (stereominikontakt)
USB-port
Strömförsörjning: 12 V DC bilbatteri (minus (jord))
Nominell strömförbrukning: 10 A
Mått:
Cirka 178 mm × 100 mm × 178 mm
(7 1/8 tum × 4 tum × 7 1/8 tum) (b/h/d)
Mått för montering:
Cirka 182 mm × 111 mm × 160 mm
(7 1/4 tum × 4 3/8 tum × 6 3/8 tum) (b/h/d)
Vikt: Cirka 1,5 kg
Förpackningens innehåll:
Huvudenhet (1)
Mikrofon (1)
Delar för installation och anslutningar (1 sats)
Återförsäljaren kanske inte säljer alla tillbehör ovan.
Kontakta återförsäljaren för detaljerad information.
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
Upphovsrätt
Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är
registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG,
Inc., och all användning av dessa logotyper av Sony
Corporation sker under licens. Övriga varumärken
och märkesnamn tillhör respektive ägare.
N-märket är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och
andra länder.
Windows Media är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
Den här produkten skyddas av immateriell
egendomsrätt från Microsoft Corporation.
Användning eller distribution av sådan teknik
utanför denna produkt är inte tillåten utan licens
från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoftdotterbolag.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA
och andra länder. App Store är ett tjänstemärke
som tillhör Apple Inc.
Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och
tillhörande patent licensieras från Fraunhofer IIS
och Thomson.
Google, Google Play och Android är varumärken
som tillhör Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.org Foundation
Vidaredistribution och användning i källform och
binär form, med eller utan modifiering, är tillåtna
under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
 Vidaredistribution av källkoden måste innehålla
ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna
lista över villkor samt följande
friskrivningsklausul.
 Spridning i binär form måste återge det
ovanstående upphovsrättsmeddelandet, denna
lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning i
dokumentationen och/eller andra material som
medföljer vid distribueringen.
 Vare sig namnet Xiph.org Foundation eller
namnen på bidragsgivarna får användas för att
rekommendera eller marknadsföra produkter
härledda från denna programvara utan uttryckligt
föregående skriftligt tillstånd.
PROGRAMVARAN LEVERERAS AV
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH MEDVERKANDE
I BEFINTLIGT SKICK OCH DESSA FRISKRIVER SIG FRÅN
ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
VISST ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER
SKA GRUNDARNA ELLER BIDRAGSGIVARNA HÅLLAS
ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA,
TYPISKA ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR
(INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, UTEBLIVEN
PRODUKTANVÄNDNING, DATAFÖRLUST ELLER
UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET)
OAVSETT ORSAK ELLER ANSVARSTEORI, VARE SIG I
KONTRAKTSFORM, STRIKT ANSVAR ELLER
KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER I
ÖVRIGT) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING
AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM DE HAR
INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
Felsökning
Kontrollera följande checklista när du behöver
åtgärda eventuella problem med enheten.
Kontrollera anslutningen och bruksanvisningen
innan du går igenom checklistan.
Information om hur du använder säkringen och
avlägsnar enheten från instrumentpanelen finns i
”Anslutning/installation” (sidan 29).
Besök supportwebbplatsen (se uppgifter på
baksidan) om problemet kvarstår.
Allmänt
Enheten stängs av när jag spelar upp ljud på hög
volym.
 Strömmen från strömledaren i bilen kanske inte
är tillräcklig.
 Kontrollera strömanslutningen. Om
strömanslutningen är korrekt, anslut enheten
direkt till batteriet.
Kontakta närmaste återförsäljare om
problemet kvarstår.
Inget eller för lågt ljud.
 Positionen för fader-kontrollen [FADER] har inte
ställts in för ett system med dubbla högtalare.
 Volymen på denna enhet och/eller den anslutna
enheten är mycket låg.
 Höj volymen på denna enhet och den anslutna
enheten.
Ingen ljudsignal.
 En förstärkare (tillval) är ansluten och den
inbyggda förstärkaren används inte.
Minnet har raderats.
 Återställningsknappen har tryckts in.
 Lagra i minnet på nytt.
 Strömledaren eller batteriet har kopplats från
eller inte anslutits korrekt.
23SV
Lagrade kanaler och korrekt tid raderas.
Säkringen har gått.
Enheten avger brus när jag ändrar
tändningsläge.
 Ledarna är inte matchade på rätt sätt med bilens
kontakt för extern strömmatning.
Demoläget startar under uppspelning eller
mottagning.
 Demoläget startar om enheten inte används
under fem minuter när [DEMO-ON] är inställt.
 Ställ in [DEMO-OFF] (sidan 16).
Displayen släcks/tänds inte i teckenfönstret.
 Dimmern är inställd på [DIMMER-ON] (sidan 19).
 Displayen släcks när du håller OFF intryckt.
 Tryck på OFF på enheten tills displayen släcks.
Displayen/belysningen blinkar.
 Strömtillförseln är inte tillräcklig.
 Kontrollera att bilbatteriet förser enheten med
tillräckligt med ström. (Kravet på strömförsörjning
är 12 V DC.)
Funktionsknapparna fungerar inte.
Skivan matas inte ut.
 Anslutningen är inte korrekt.
 Kontrollera anslutningen på enheten.
Tryck på återställningsknappen (sidan 6) om
problemet kvarstår. Innehållet i minnet raderas.
Återställ av säkerhetsskäl inte enheten under
körning.
Radiomottagning
Kanaler tas inte emot.
Ljudet störs av brus.
 Anslutningen är inte korrekt.
 Kontrollera anslutningen av bilantennen.
 Om antennen inte fälls ut ska du kontrollera
anslutningen av styrledaren till antennen.
Förinställd kanalsökning fungerar inte.
 Radiosignalen är för svag.
65–74 MHz i FM3 går inte att ställa in.
 [AREA] är inställt på [EUROPE].
 Ställ in [AREA] på [RUSSIA] (sidan 16).
RDS
RDS-tjänster kan inte tas emot (om [AREA] är
inställt på [RUSSIA]).
 FM3 är valt.
 Välj FM1 eller FM2.
 RDS-tjänster är inte tillgängliga i den aktuella
regionen.
Sökningen (SEEK) startar efter några sekunders
lyssning.
 Kanalen är inte av TP-typ eller signalen är svag.
24SV
 Inaktivera TA (sidan 10).
Det hörs inga trafikmeddelanden.
 Aktivera TA (sidan 10).
 Kanalen sänder inga trafikmeddelanden trots att
den är en TP-kanal.
 Ställ in en annan kanal.
PTY visar [- - - - - - - -].
 Den aktuella kanalen är ingen RDS-kanal.
 RDS-data tas inte emot.
 Kanalen specificerar inte programtypen.
Programtjänstnamnet blinkar.
 Det finns ingen alternativ frekvens för den
aktuella kanalen.
 Tryck på SEEK –/+ medan
programtjänstnamnet blinkar. [PI SEEK] visas
och enheten börjar söka efter en annan
frekvens med samma PI-data
(programidentifikation).
CD-uppspelning
Skivan spelas inte upp.
 Skivan är trasig eller smutsig.
 CD-R/CD-RW-skivor inte är avsedda för
ljuduppspelning (sidan 21).
MP3/WMA/AAC-filer kan inte spelas upp.
 Skivan är inte kompatibel med MP3/WMA/AACformatet eller versionen. Mer information om
uppspelningsbara skivor och format finns på vår
supportwebbplats (se webbadress på baksidan).
MP3/WMA/AAC-filer tar längre tid att spela upp
än andra filformat.
 Följande skivor tar längre tid att starta
uppspelning:
 Skivor som är inspelade med komplicerad
trädstruktur
 skivor som är inspelade som flersession
 skivor på vilka data kan sparas
Ljudet hoppar.
 Skivan är trasig eller smutsig.
Uppspelning från USB-enhet
Det går inte att spela upp spår via en USB-hubb.
 Enheten känner inte igen USB-enheter via en
USB-hubb.
Det tar längre tid att spela upp från en USB-enhet.
 USB-enheten innehåller filer med komplex
trädstruktur.
Ljudet hackar.
 Ljudet kan hacka vid hög bithastighet.
 DRM-filer (Digital Rights Management) kanske
inte går att spela upp i vissa situationer.
Det går inte att spela upp ljudfilen.
 USB-enheter som har formaterats med andra
filsystem än FAT16 eller FAT32 stöds inte.*
* Denna enhet har stöd för FAT16 och FAT32, men vissa
USB-enheter kanske inte har stöd för båda dessa FATsystem. Mer information finns i bruksanvisningen till
USB-enheten. Du kan även kontakta tillverkaren.
Åtgärder för att hoppa över album, hoppa över
objekt (hoppläge) och söka efter spår enligt
namn (Quick-BrowZer) kan inte utföras.
 Dessa åtgärder kan inte utföras om en USB-enhet
i Android-läge eller en iPod är ansluten.
 Ställ in [USB MODE] på [MSC/MTP] (sidan 17).
 Ta bort iPoden.
 Enhetens USB-läge är inte inställt på rätt läge.
 Se till att enhetens USB-läge är inställt på MSC/
MTP-läge.
Ljudet hörs inte under uppspelning i Androidläge.
 När enheten är i Android-läge hörs ljudet enbart
från Android-smartphonen.
 Kontrollera statusen på
ljuduppspelningsappen i Androidsmartphonen.
 Uppspelningen kanske inte fungerar korrekt på
grund av Android-smartphonen.
NFC-funktion
One touch-anslutning (NFC) fungerar inte.
 Om smartphonen inte svarar på tryck:
 Kontrollera att NFC-funktionen är påslagen på
smartphonen.
 Flytta N-Mark-delen på smarttelefonen
närmare N-Mark-delen på denna enhet.
 Ta ut smarttelefonen ur eventuellt fodral.
 Känsligheten vid NFC-mottagningen beror på
enheten.
Upprätta BLUETOOTH-anslutningen manuellt om
One touch-anslutning med smartphonen
misslyckas flera gånger.
BLUETOOTH-funktion
Den anslutande enheten kan inte identifiera
denna enhet.
 Ställ in denna enhet på viloläge för parkoppling
innan parkoppling sker.
 Denna enhet kan inte identifieras av en annan
enhet medan den är ansluten till två BLUETOOTHenheter.
 Koppla från någon av enheterna och sök efter
denna enhet från en annan enhet.
 Aktivera utmatning av BLUETOOTH-signalen
(sidan 8) efter parkoppling.
Anslutningen kan inte upprättas.
 Anslutningen styrs från ena sidan (denna enhet
eller BLUETOOTH-enheten), inte båda.
 Anslut till denna enhet från BLUETOOTHenheten, eller tvärtom.
Namnet på den anslutna enheten visas inte.
 Det kanske inte är möjligt att hämta namnet,
beroende på den andra enhetens status.
Det hörs ingen ringsignal.
 Justera volymen genom att vrida kontrollvredet
medan du tar emot ett samtal.
 Ringsignalen kanske inte kan avges korrekt
beroende på den anslutande enheten.
 Ställ in [RINGTONE] på [1] (sidan 19).
 Fronthögtalarna är inte anslutna till enheten.
 Anslut fronthögtalarna till enheten.
Ringsignalen matas endast ut från
fronthögtalarna.
Motpartens röst hörs inte.
 Fronthögtalarna är inte anslutna till enheten.
 Anslut fronthögtalarna till enheten. Motpartens
röst matas endast ut från fronthögtalarna.
Motparten säger att volymen är för låg eller hög.
 Justera volymen på lämpligt sätt med hjälp av
mic gain-justering (sidan 14).
Eko eller brus hörs i telefonsamtal.
 Sänk volymen.
 Ställ in EC/NC-läge på [EC/NC-1] eller [EC/NC-2]
(sidan 14).
 Om annat bakgrundsljud än rösten i
telefonsamtalet är för högt, pröva att dämpa
ljudet.
Exempel: Stäng fönstret så att trafikljuden
dämpas. Vrid ned
luftkonditioneringsanläggningen.
Telefonen kopplas inte.
 När BLUETOOTH-ljud spelas upp kopplas
telefonen inte trots att du trycker på CALL.
 Koppla från telefonen.
Ljudkvaliteten i telefonen är dålig.
 Dålig ljudkvalitet i telefonen orsakas av
mottagningsförhållandena för mobiltelefonen.
 Flytta bilen till en plats där du kan få bättre
mobilsignal om mottagningen är dålig.
Volymen på den anslutna ljudenheten är låg/hög.
 Volymnivån varierar beroende på ljudenheten.
 Justera volymen på den anslutna ljudenheten
eller denna enhet (sidan 19).
25SV
Ljudet hoppar under uppspelning från en
BLUETOOTH-ljudenhet.
 Flytta denna enhet närmare BLUETOOTHljudenheten.
 Om BLUETOOTH-ljudenheten förvaras i ett fodral
som bryter signalen ska du ta ut enheten ur
fodralet vid användning.
 Flera BLUETOOTH-enheter och andra enheter
som avger radiovågor används i närheten.
 Stäng av de andra enheterna.
 Öka avståndet till de andra enheterna.
 Uppspelningen stoppas tillfälligt när
anslutningen mellan denna enhet och
mobiltelefonen upprättas. Detta är inget fel.
När jag kör appen ”Sony | Music Center”via
BLUETOOTH växlar teckenfönstret automatisk till
[BT AUDIO].
 ”Sony | Music Center”-appen eller BLUETOOTHfunktionen har slutat fungera.
 Kör appen igen.
Det går inte att styra den anslutna BLUETOOTHljudenheten.
 Kontrollera att den anslutna BLUETOOTHljudenheten har stöd för AVRCP.
Vissa funktioner fungerar inte.
 Kontrollera att den anslutande enheten har stöd
för funktionen.
”Sony | Music Center”-anslutningen kopplas från
automatiskt när enhetens USB-läge ändras till
[ANDROID].
 Android-smartphone saknar stöd för
uppspelning i Android-läge.
 Ange enhetens USB-läge till [MSC/MTP] och
upprätta ”Sony | Music Center”-anslutningen
(sidan 14).
Ett samtal besvaras oavsiktligt.
 Den anslutande telefonen är inställd på att
besvara samtal automatiskt.
Meddelanden
Parkoppling misslyckades på grund av
överskriden tidsgräns.
 Tidsgränsen för parkoppling kan vara kort,
beroende på den anslutande enheten.
 Försök slutföra parkopplingen inom inställd tid.
BLUETOOTH-funktionen fungerar inte.
 Stäng av enheten genom att hålla OFF intryckt i
mer än två sekunder, och starta sedan enheten
igen.
Det hörs inget ljud i bilhögtalarna under ett
handsfreesamtal.
 Om ljudet inte matas ut från mobiltelefonen, ska
du ställa in den så att ljudet matas ut från
bilhögtalarna.
Siri Eyes Free aktiveras inte.
 Utför handsfreeregistrering av en iPhone som har
stöd för Siri Eyes Free.
 Aktivera Siri-funktionen på iPhone.
 Koppla från BLUETOOTH-anslutningen mellan
iPhone och denna enhet, och anslut igen.
Appen ”Sony | Music Center” kopplas från
automatiskt när displayen ändras till [IPOD].
 Appen ”Sony | Music Center” på iPhone/iPod
saknar stöd för iPod-uppspelning.
 Ändra enhetens ljudkälla till en annan än
[IPOD] och upprätta ”Sony | Music Center”anslutningen (sidan 14).
Följande meddelanden kan visas eller blinka under
användning.
AUDIO OUTPUT ERROR: En intern felfunktion kan
ha inträffat.
 Kontrollera anslutningen. Kontakta närmaste
Sony-återförsäljare om felmeddelandet fortsätter
att visas.
INVALID
 Den valda åtgärden kan vara ogiltig.
OVER TEMPERATURE CAUTION:
Överhettningsskyddet har aktiverats.
 Sänk volymen.
READ: Enheten läser information.
 Vänta tills informationen har lästs in och
uppspelningen startar automatiskt. Detta kan ta
en stund beroende på filstrukturen.
(understreck): Tecknet kan inte visas.
För cd-uppspelning:
Sony | Music Center-funktion
Appnamnet motsvarar inte den faktiska appen i
”Sony | Music Center”.
 Starta appen igen från ”Sony | Music Center”.
26SV
CD ERROR: Skivan kan inte spelas upp. Skivan
matas ut automatiskt.
 Rengör skivan och sätt i den på rätt sätt och
kontrollera att skivan inte är tom eller skadad.
CD NO DISC: Det finns ingen skiva.
 Sätt i en skiva med uppspelningbara filer
(sidan 22).
NO PI: Programidentifikation saknas. Den valda
kanalen saknar PI-data (programidentifikation).
 Välj en annan kanal.
CD NO MUSIC: Det finns ingen uppspelningsbar fil.
Skivan matas ut automatiskt.
 Sätt i en skiva med uppspelningbara filer
(sidan 22).
NO TP: Det finns inga trafikprogram.
 Enheten fortsätter att söka efter tillgängliga TPkanaler.
CD PUSH EJECT: Skivan kunde inte matas ut korrekt.
 Tryck på  (mata ut).
För BLUETOOTH-funktion:
eller
har nåtts.
: Början eller slutet på skivan
För uppspelning från USB-enhet:
HUB NO SUPPORT: USB-hubbar stöds inte.
IPOD STOP: iPod-uppspelning har avslutats.
 Starta uppspelningen från iPod/iPhone.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 En USB-enhet som inte stöder AOA (Android
Open Accessory) 2.0 är ansluten till enheten
medan [USB MODE] är inställt på [ANDROID].
 Ställ in [USB MODE] på [MSC/MTP] (sidan 17).
USB ERROR: USB-enheten kan inte spelas upp.
 Anslut USB-enheten igen.
USB NO DEVICE: USB-enheten är inte ansluten eller
kan inte identifieras.
 Kontrollera att USB-enheten eller USB-kabeln är
korrekt ansluten.
USB NO MUSIC: Det finns ingen uppspelningsbar
fil.
 Anslut en USB-enhet med uppspelningsbara filer
(sidan 22).
USB NO SUPPORT: USB-enheten är inkompatibel.
 Information om kompatibla USB-enheter finns på
vår supportwebbplats (se webbadress på
baksidan).
USB OVERLOAD: USB-enheten är överbelastad.
 Koppla från USB-enheten och tryck på SRC för att
välja en annan källa.
 USB-enheten är defekt eller en inkompatibel
enhet har anslutits.
För RDS-funktion:
BT AUDIO NO DEVICE: BLUETOOTH-enheten är inte
ansluten eller kan inte identifieras.
 Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är ansluten
korrekt och att BLUETOOTH-anslutning är
upprättad med BLUETOOTH-enheten.
ERROR: Den valda åtgärden kunde inte utföras.
 Vänta en stund och försök igen.
NO DEVICE: En BLUETOOTH-enhet med stöd för
HFP (Handsfree Profile) har inte anslutits eller kan
inte identifieras.
 Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är ansluten
korrekt och att HFP-anslutning är upprättad med
BLUETOOTH-enheten.
NO SUPPORT: Den valda åtgärden är inte tillåten
eller stöds inte.
 Kontrollera att BLUETOOTH-enheten har stöd för
HFP (Handsfree Profile).
UNKNOWN: Ett namn eller telefonnummer kan inte
visas.
WITHHELD: Telefonnumret döljs av motparten.
För Sony | Music Center-funktion:
APP -----------: Anslutning till appen är inte
upprättad.
 Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutningen
igen (sidan 14).
APP DISPLAY: En inställningsdisplay i appen visas.
 Stäng inställningsdisplayen för att kunna
använda knapparna.
APP LIST: Innehållslistan på CD/USB-enheten visas.
 Stäng listan i appen för att kunna använda
knapparna.
APP MENU: En inställningsdisplay i appen visas.
 Stäng inställningsdisplayen för att kunna
använda knapparna.
NO AF: Det finns inga alternativa frekvenser.
 Tryck på SEEK –/+ medan programtjänstnamnet
blinkar. [PI SEEK] visas och enheten börjar söka
efter en annan frekvens med samma PI-data
(programidentifikation).
27SV
APP NO DEVICE: Enheten där appen är installerad
är inte ansluten eller kan inte identifieras.
 Upprätta BLUETOOTH-anslutning och ”Sony |
Music Center”-anslutning igen (sidan 14).
APP SOUND: En ljudinställningsdisplay
i appen visas.
 Stäng ljudinställningsdisplayen för att kunna
använda knapparna.
OPEN SONY APP: Appen ”Sony | Music Center”
körs inte.
 Starta appen.
SONY APP DISCNCTED: Appen har kopplats från.
 Upprätta ”Sony | Music Center”-anslutningen
(sidan 14).
Vid användning av rattfjärrkontroll:
ERROR: Ett fel inträffade under
funktionsregistreringen.
 Registrera igen från den funktion där felet
inträffade (sidan 17).
TIMEOUT: Funktionsregistreringen misslyckades på
grund av att tidsgränsen överskreds.
 Försök slutföra registreringen medan [REGISTER]
blinkar (cirka sex sekunder) (sidan 17).
För funktion av inbyggd programvara:
ERROR: Uppdateringsprogrammet lagras inte på
USB-enheten.
 Lagra uppdateringsprogrammet på USB-enheten
och försök igen (sidan 20).
NO DEVICE: USB-enheten som innehåller
uppdateringsprogrammet är inte ansluten eller kan
inte identifieras.
 Kontrollera att USB-enheten är korrekt ansluten.
 Koppla bort USB-enheten och anslut den igen.
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Uppdateringen av
den inbyggda programvaran har inte slutförts
korrekt.
 Tryck på ENTER för att stänga meddelandet och
försök sedan igen. Slå inte av tändningen under
uppdateringen. Ta inte heller bort USB-enheten
(sidan 20).
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om
problemet kvarstår.
Om du skickar in enheten för reparation på grund
av problem med uppspelning av cd-skivor, ska du
ta med skivan som användes då problemet
inträffade.
28SV
Anslutning/installation
Försiktighetsåtgärder
 Dra alla jordledare till en gemensam
jordningspunkt.
 Se till att ledarna inte är klämda under en skruv
eller har fastnat i rörliga delar (till exempel
stolsskenor).
 Stäng av tändningen innan du upprättar
anslutningar för att undvika kortslutning.
 Anslut strömledaren  till enheten och
högtalarna innan den ansluts till kontakten för
extern strömmatning.
 Var av säkerhetsskäl noga med att isolera öppna
ledare med eltejp.
Komponentlista inför
installation


×2


5 × högst 8 mm
(7/32 × högst 5/16 tum)
×4
Försiktighetsåtgärder
 Välj installationsplats noga, så att enheten inte
hindrar normal bilkörning.
 Undvik att installera enheten i områden som
utsätts för damm, smuts, hög vibration eller hög
temperatur, till exempel i direkt solljus eller i
närheten av värmeventiler.
 Använd endast de medföljande
monteringsfästena så att installationen blir säkert
utförd.
Anmärkning om strömledaren (gul)
När du ansluter denna enhet i kombination med andra
stereokomponenter måste amperetalet för bilkretsen
till vilken enheten är ansluten vara högre än det
sammanlagda amperetalet för delkomponenternas
säkringar.
Justera monteringsvinkeln
Justera monteringsvinkeln till mindre än 45°.



 Den här komponentlistan omfattar inte hela
innehållet i förpackningen.
 Fästet  monteras på enheten före leverans.
Innan du monterar enheten ska du använda
frigöringsnycklarna  för att avlägsna fästet 
från enheten. Mer information finns i ”Avlägsna
fästet” (sidan 33).
 Spara frigöringsnycklarna . De behövs för att
koppla loss enheten från bilen.
29SV
Connection
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Förstärkare*1
*6

*2*7
Mer information finns i avsnittet ”Diagram
över strömanslutning” (sidan 32).
Vid anslutning direkt till batteriet*8*9
Om du vill ha mer
information, se ”Upprätta
anslutningar” (sidan 31).
från trådansluten fjärrkontroll
(medföljer inte)*4
från en bilantenn *5
30SV
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Medföljer ej
Högtalarimpedans: 4–8 Ω × 4
Sladd med RCA-stift (medföljer inte)
Använd en adapter för trådansluten fjärrkontroll
(medföljer inte) beroende på typen av bil.
Mer information om hur du använder den
trådanslutna fjärrkontrollen finns i ”Använda den
trådanslutna fjärrkontrollen” (sidan 33).
Använd en adapter (medföljer inte) om
antennkontakten inte passar, beroende på typen av
bil.
Oavsett om du använder mikrofonen eller inte ska
du dra sladden på ett sådant sätt att den inte hindrar
körningen. Fäst sladden med en klämma eller
liknande om den installeras vid fötterna.
Mer information om hur du installerar mikrofonen
finns i ”Installera mikrofonen” (sidan 32).
Använd högtalare med 50 W RMS eller högre
ineffekt. Sonys fullbandshögtalare i XB-serien
rekommenderas.
När amperetalet för säkringen i bilen är 10 A, ska du
ansluta enheten direkt till batteriet för att undvika
kortslutning.
Innan en anslutning upprättas måste de gula och
svarta strömledarna till kontakten för extern
strömmatning bearbetas.
Upprätta anslutningar
Om antennen saknar reläenhet, kan den skadas
om du ansluter enheten med medföljande
strömledare .
 Till bilens högtalarkontakt
1
2
3
4
5
6
7
8
Bakre högtalare
(höger)

Lila

Lila/svartrandig
Fronthögtalare
(höger)

Grå

Grå/svartrandig
Fronthögtalare
(vänster)

Vit

Vit/svartrandig
Bakre högtalare
(vänster)

Grön

Grön/svartrandig
 Till bilens strömkontakt
12
kontinuerlig
strömförsörjning
Gul
13
utgång för antenn/
förstärkare (REM OUT)
Blå/vitrandig
14
växlad strömförsörjning
Orange/vitrandig
till belysning
15
växlad strömförsörjning Röd
16
jord
svart
Vid anslutning direkt till batteriet
När amperetalet för säkringen i bilen är 10 A, ska du
ansluta enheten direkt till batteriet för att undvika
kortslutning.
 Till metall i bilen
 Till batteriets positiva terminal
Obs!
 Enheten kanske inte fungerar med full kapacitet på
grund av att strömmen inte är tillräcklig, trots att den
ansluts till strömledaren i bilen. Anslut i så fall
strömledaren direkt till batteriet.
 Alla strömkablar som ansluts till batteriets
positiva terminal ska säkras inom 450 mm från
batteriterminalen, och innan de passerar igenom
metall.
 Kontrollera att bilens batterikablar som är anslutna till
bilen (jord till chassi)* är av minst samma dimension
som huvudströmkabeln från batteriet till
huvudenheten.
 Vid drift med full kapacitet matas ström på mer än
15 A genom systemet. Kontrollera därför att kablarna
som ska anslutas till +12 V- och GND-terminalerna på
enheten har minst dimensionen 14-Gauge (AWG14)
eller har en genomskärningsyta på mer än 2 mm².
Mindre än 450 mm
*
Säkring (15 A)
+12 V bilbatteri
Kontakta återförsäljaren om du har frågor om eller
problem med anslutningen.
31SV
Enkel anslutning till subwoofer
Du kan använda en subwoofer utan förstärkare när
den är ansluten till en bakre högtalarkabel.
När placeringen av de röda och gula ledarna
är omvänd
Röd
Röd
Fronthögtalare
Gul
Subwoofer
Obs!
 Bakre högtalarkablar måste förberedas i förväg.
 Använd en subwoofer med en impedans på 4–8 Ω
och med tillräcklig effekt för att förhindra skador.
Gul
12
växlad strömförsörjning Gul
15
kontinuerlig
strömförsörjning
Röd
När bilen saknar ACC-läge
Röd
Röd
Anslutning till minne
När den gula strömledaren är ansluten,
strömförsörjs minneskretsen utan avbrott också när
tändningen är avstängd.
Gul
Gul
Anslutning till högtalare
 Stäng av enheten innan du ansluter högtalarna.
 Använd högtalare med en impedans på 4–8 Ω
och med tillräcklig effekt för att förhindra skador.
Diagram över strömanslutning
Kontrollera att kontakten för extern strömmatning
är ansluten och matcha anslutningen av ledarna på
rätt sätt beroende på bilen.
Kontakt för extern
strömmatning
Matcha anslutningarna och växla strömledarna
korrekt och anslut sedan enheten till bilens
strömkälla. Kontakta bilhandlaren om du har frågor
om eller problem med anslutningen av enheten
som inte beskrivs i denna handbok.
Installera mikrofonen
Du måste installera mikrofonen  för att din röst
ska höras under handsfreesamtal.

Allmän anslutning
Röd
Klämma (medföljer inte)
Röd

Gul
Gul
12
kontinuerlig
strömförsörjning
15
växlad strömförsörjning Röd
32SV
Gul

Försiktighetsåtgärder
 Det är mycket farligt om sladden lindas runt
rattstången eller växelspaken. Var noga med att
förhindra att den eller andra komponenter hindrar
körningen.
 Om bilen är utrustad med airbag eller annan
stötdämpande utrustning, bör du kontakta
bilhandlaren eller butiken där du köpte denna
enhet före installationen.
Obs!
Rengör instrumentpanelen med en torr duk innan du
fäster den dubbelhäftande tejpen .
Använda den trådanslutna
fjärrkontrollen
1
Aktivera den trådanslutna fjärrkontrollen
genom att ställa in [STR CONTROL] i
[STEERING] på [PRESET] (sidan 17).
Montera enheten på
instrumentpanelen
För japanska bilar, se ”Montera enheten på en
japansk bil” (sidan 34).
VAR FÖRSIKTIG!
Vidrör inte vänstra sidan på enheten när du tar
loss den från instrumentpanelen. Kylaren till
vänster på enheten är het omedelbart efter
användning.
Montera enheten med medföljande fäste
Kontrollera före installation att hakarna på båda
sidorna av fästet  är böjda 3,5 mm inåt.
1
Placera fästet  i instrumentpanelen
och böj ut hakarna så att de sluter åt tätt.
Installera
Avlägsna fästet
Avlägsna fästet  innan du installerar enheten.
1
Större än 182 mm
Hake
Sätt i båda frigöringsnycklarna  så att
de klickar till, och dra fästet  nedåt och
enheten uppåt för att separera dem.

Större än
111 mm

2
Montera enheten på fästet .

 Vänd haken inåt.

Obs!
Om hakarna är raka eller böjda utåt, sätts enheten inte
på plats och kan fjädra ut.
33SV
Montera enheten på en japansk bil
Enheten kan inte installeras på vissa japanska
bilmodeller. Kontakta i så fall Sony-återförsäljaren.

Till instrumentpanelen/
mittkonsolen
Fäste
Fäste
Delar som medföljer
bilen

När du monterar enheten på de förinstallerade
fästena i bilen, ska du använda medföljande
skruvar  i motsvarande skruvhål på bilen:
T för TOYOTA och N för NISSAN.
Obs!
Förhindra funktionsfel genom att installera enheten
endast med medföljande skruvar .
Återställa anläggningen
Om du vill ha mer information, se ”Återställa
enheten” (sidan 6).
Byta säkring
Var noga med att byta ut den
Säkring (15 A)
gamla säkringen mot en ny med
samma strömstyrka. Om
säkringen går ska du kontrollera
strömanslutningen och byta ut
säkringen. Om säkringen går igen
efter att den har bytts, kan det ha
inträffat ett internt fel. Kontakta i så fall närmaste
Sony-återförsäljare.
34SV
Dansk
Sony Corporation erklærer hermed, at dette udstyr
er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
Den fulde ordlyd af EUoverensstemmelseserklæringen findes på følgende
internetadresse:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa
direktiivin 2014/53/EU määräyksiä.
Teksti EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta
löytyy kokonaisuudessaan oheiselta verkkosivulta:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
samsvarer med EU-direktivet 2014/53/EU.
Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på
følgende Internett-adresse:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Sony Corporation intygar härmed att denna utrustning
uppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om
överensstämmelse finns på följande
internetadress:
http://www.compliance.sony.de/
Websted for kundesupport
Nettsted for kundestøtte
Hvis du har spørgsmål eller vil se de seneste
supportoplysninger om dette produkt, skal
du besøge webstedet herunder:
Besøk webområdet nedenfor hvis du har spørsmål
eller vil lese aktuell kundestøtteinformasjon om dette
produktet:
Tukisivusto
Supportwebbplats
Jos sinulla on kysyttävää tai haluat perehtyä laitetta
koskeviin uusimpiin tukitietoihin, käy alla olevassa
tukisivustossa:
Besök webbplatsen nedan om du har frågor eller
vill läsa aktuell supportinformation om produkten:
http://www.sony.eu/support
Registrer dit produkt online nu på adressen:
Rekisteröi tuotteesi verkossa nyt seuraavassa osoitteessa:
Registrer produktet ditt på nettet på:
Registrera din produkt online på:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising