Sony | MEX-XB100BT | Sony MEX-XB100BT Cd-receiver med trådlös BLUETOOTH®-teknik Bruksanvisning

4-563-800-21(1) (SE)
Bluetooth®ljudanläggning
För anslutning/installation, se sidan 29.
För att avbryta demonstrationen (DEMO), se sidan 17.
MEX-XB100BT
Bruksanvisning
SE
Installera enheten i instrumentbrädan, eftersom
enhetens vänstra sida blir varm under
användning.
Mer information finns i avsnittet ”Anslutning/
installation” (sidan 29).
Producerad i Thailand
Egenskaper för laserdiod
 Emission: kontinuerlig
 Lasereffekt: mindre än 53,3 μW
(Uteffekten är uppmätt på ett avstånd av 200 mm
från linsytan på det optiska pickup-blocket med
7 mm bländare.)
Namnplåten med information om driftspänning
och annat finns undertill på chassit.
Sony Corporation intygar härmed att denna
utrustning uppfyller väsentliga krav och andra
relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.
Här hittar du mer information:
http://www.compliance.sony.de/
Information till kunder: Följande information
gäller endast utrustning som säljs i länder
med gällande EU-direktiv.
Tillverkare: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Frågor om produktöverensstämmelser i EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland
Varning om tändningslåset i bilen
saknar ACC-läge
Var noga med att stänga av funktionen AUTO
OFF (sidan 17). Enheten stängs av automatiskt
efter angiven tid för att spara batteritid. Om du
inte ställer in funktionen AUTO OFF, ska du hålla
OFF intryckt tills teckenfönstret slocknar varje
gång du stänger av tändningen.
Friskrivning avseende tjänster från tredje part
Tjänster från tredje part kan komma att ändras,
avbrytas eller upphöra utan föregående avisering.
Sony åtar sig inget ansvar i sådana situationer.
2SE
Viktigt meddelande
Försiktighet!
SONY SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS
ANSVARIGT FÖR INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR
ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVEN
INTÄKT, FÖRLUST AV DATA, OFÖRMÅGA ATT
ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER TILLHÖRANDE
UTRUSTNING, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER
FÖRLUST AV ANVÄNDARENS TID PÅ GRUND AV
ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV DENNA
PRODUKT, DESS MASKINVARA OCH/ELLER
PROGRAMVARA.
Denna produkt innehåller en radiosändare.
Enligt UNECE-förordning nr. 10 har
fordonstillverkare rätt att införa särskilda krav
på installation av radiosändare i fordon.
Läs bruksanvisningen till bilen eller kontakta
tillverkaren eller bilhandlaren innan du installerar
denna produkt i din bil.
Nödsamtal
Denna BLUETOOTH-handsfree för bilen och den
elektroniska enhet som ansluts till handsfreeenheten drivs via radiosignaler, mobilnätverk
och fasta telefonnätverk samt funktioner som
programmeras av användaren. Vi kan därför
inte garantera att anslutningen fungerar i alla
förhållanden.
Lita inte enbart till elektroniska enheter vid viktig
kommunikation (till exempel i nödsituationer som
kräver läkarvård).
BLUETOOTH-kommunikation
 Mikrovågor från BLUETOOTH-enheter kan påverka
funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning.
Stäng av systemet och andra BLUETOOTH-enheter
på följande platser, eftersom de kan orsaka
olycksfall:
 på platser med lättantändlig gas, till exempel
sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
 nära automatiska dörrar eller brandlarm
 Enheten har stöd för säkerhetsfunktioner
som uppfyller BLUETOOTH-standarden för att
skydda anslutningen vid trådlös BLUETOOTHkommunikation. Skyddet kanske emellertid
inte är tillräckligt, beroende på inställningen.
Var försiktig när du kommunicerar med trådlös
BLUETOOTH-teknik.
 Vi åtar oss inget ansvar för information som
fångas upp av obehöriga under BLUETOOTHkommunikation.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har
frågor om eller problem med enheten som inte
beskrivs i denna handbok.
3SE
Anslutning/installation
Innehållsförteckning
Guide till delar och kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Komma igång
Ta bort frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Återställa enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in klockan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förbereda en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta en iPod/USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta en annan bärbar ljudenhet. . . . . . . . . . . . .
6
7
7
7
9
9
Lyssna på radio
Lyssna på radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Använda RDS (Radio Data System) . . . . . . . . . . . . 10
Uppspelning
Spela upp en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp en iPod/USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp en BLUETOOTH-enhet. . . . . . . . . . . . . .
Söka efter och spela upp spår . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
Handsfreesamtal (endast via
BLUETOOTH)
Ta emot ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ringa ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tillgängliga funktioner under samtal . . . . . . . . . . 14
Praktiska funktioner
SongPal med iPhone/Android-telefon . . . . . . . . . 15
Använda Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Inställningar
Avbryta DEMO-läget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grundläggande inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allmän inställning (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . .
Ljudinställning (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visningsinställning (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-inställning (BT). . . . . . . . . . . . . . . . . .
SongPal-inställning (SONGPAL) . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
18
19
20
20
Övrig information
Uppdatera fast programvara . . . . . . . . . . . . . . . . .
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4SE
21
21
22
22
24
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentlista inför installation . . . . . . . . . . . . .
Anslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
30
33
Guide till delar och kontroller
Huvudenhet
Frontpanel borttagen (innerpanel)
 Skivfack
 Teckenfönster
 SEEK +/–
Ställ in radiokanaler automatiskt. Håll intryckt
för manuell inställning.
/ (föregående/nästa)
/ (snabbspolning bakåt/framåt)
  (mata ut skiva)
 Frigöringsknapp för frontpanelen
 SRC (källa)
Slå på strömmen.
Byt källa.
OFF
Håll knappen intryckt i en sekund för att stänga
av källan och visa klockan.
Håll knappen intryckt i mer än två sekunder för
att stänga av strömmen och teckenfönstret.
 Kontrollvred
Vrid för att justera volymen.
PUSH ENTER
Bekräfta vald inställning.
Tryck på SRC, vrid och tryck på vredet för att
byta källa.
Håll knappen intryckt i mer än två sekunder för
att aktivera funktionen Songpal (anslutning).
VOICE (sidan 14, 16)
Aktivera röstuppringning och röstigenkänning
när funktionen SongPal (endast Android™) eller
funktionen Siri (endast iPhone) är aktiverad.

(sök) (sidan 12, 13)
Aktivera sökläge under uppspelning.

CALL
Öppna samtalsmenyn. Ta emot/avsluta samtal.
Håll intryckt i mer än två sekunder för att växla
BLUETOOTH-signal.

(tillbaka)
Återgå till föregående display.
MODE (sidan 10, 12, 14)
 Mottagare för fjärrkontrollen
 MENU*
Öppna inställningsmenyn.
* Inte tillgänglig när BT PHONE har valts.
 Sifferknappar (1 till 6)
Välj lagrade radiokanaler. Håll intryckt för att
lagra kanaler.
Ring upp ett lagrat telefonnummer. Håll intryckt
för att lagra ett telefonnummer.
N-Mark
Vidrör kontrollvredet med en Android-telefon
för att upprätta BLUETOOTH-anslutning.
5SE
ALBUM /
Hoppa över ett album på ljudenheten. Håll
intryckt för att hoppa över flera album i rad.
Komma igång
(upprepningsläge)
(slumpläge)
MIC (sidan 14)
PAUSE
 MEGA BASS
Tryck för att aktivera/inaktivera funktionen
MEGA BASS.
 AF (alternativa frekvenser)/
TA (trafikmeddelanden)
Ställ in AF och TA.
Ta bort frontpanelen
Frontpanelen kan tas bort från enheten för att
förhindra stöld.
1
Håll OFF  intryckt tills enheten stängs
av. Tryck på frigöringsknappen för
frontpanelen  och ta bort panelen
genom att dra den mot dig.
PTY (programtyp)
Håll intryckt för att välja PTY i RDS.
 AUX-ingång
 DSPL (teckenfönster)
Tryck för att växla alternativ.
SCRL (rulla)
Håll intryckt för att rulla bland alternativen.
 USB-port
 RESET (innerpanel) (sidan 7)
Varningslarm
Om du slår av tändningen (läget OFF) utan att ta
bort frontpanelen, avges ett varningslarm under
några sekunder. Larmet avges bara om den
inbyggda förstärkaren används.
Serienummer
Kontrollera att serienumren på enhetens undersida
och frontpanelens baksida stämmer överens.
I annat fall går det inte att utföra BLUETOOTHparkoppling, anslutning och frånkoppling via NFC.
Sätta fast frontpanelen
6SE
Återställa enheten
Du måste återställa enheten innan du använder
den första gången, och efter att du har bytt
bilbatteri eller ändrat anslutningarna. Ta bort
frontpanelen och tryck på RESET på innerpanelen
med en kulspetspenna eller liknande.
Obs!
När du trycker på RESET, raderas klockinställningen
och vissa typer av lagrat innehåll.
Ställa in klockan
1
2
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [SET GENERAL], och tryck
sedan på vredet.
Vrid kontrollvredet för att välja [SET
CLOCK ADJ], och tryck sedan på vredet.
Timangivelsen blinkar.
3
Vrid kontrollvredet för att välja timme
och minut.
Tryck på SEEK +/– för att ändra display.
4
Tryck på MENU efter minutinställningen.
Inställningen är klar och klockan startar.
Förbereda en
BLUETOOTH-enhet
Du kan spela upp musik samt ringa och ta emot
samtal med handsfree med en BLUETOOTHkompatibel enhet, till exempel en smarttelefon,
mobiltelefon eller ljudenhet (hädanefter kallad
”BLUETOOTH-enhet” om inget annat anges).
Mer information om anslutning finns
i bruksanvisningen till BLUETOOTH-enheten.
Sänk volymen på denna enhet innan du ansluter
BLUETOOTH-enheten. I annat fall kan volymen bli
mycket hög.
Ansluta en smarttelefon med
One touch-funktion (NFC)
När du vidrör kontrollvredet på enheten med
en NFC*-kompatibel smarttelefon, parkopplas
enheterna och ansluts automatiskt.
* NFC (Near Field Communication) är en trådlös teknik
för korta avstånd för trådlös kommunikation mellan
olika enheter, som mobiltelefoner och IC-brickor.
Med NFC-funktionen kan du enkelt upprätta
datakommunikation genom att vidröra en viss
symbol eller plats på NFC-kompatibla enheter.
För smarttelefoner med Android OS 4.0 eller äldre
krävs appen NFC Easy Connect, som kan hämtas på
Google Play™. Appen kanske inte är tillgänglig i alla
länder/regioner.
1
Visa klockan*
Mer information finns i bruksanvisningen till
smarttelefonen.
Tryck på DSPL.
* (Fungerar bara om [SUB DISPLAY] är inställt på
[SOURCE] (sidan 19).
Aktivera NFC-funktionen på
smarttelefonen.
2
Vidrör N-Mark-delen på enheten med
N-Mark-delen på smarttelefonen.
Kontrollera att
på enheten.
tänds i teckenfönstret
Koppla från One touch
Vidrör N-Mark-delen på enheten med
N-Mark-delen på smarttelefonen igen.
Obs!
 Var försiktig när du upprättar anslutningen med
smarttelefonen, så att du inte repar enheten.
 One touch-anslutning kan inte ske när enheten redan
är ansluten till en annan NFC-kompatibel enhet.
Koppla i så fall från den andra enheten och upprätta
anslutningen med smarttelefonen igen.
7SE
Parkoppla och ansluta en
BLUETOOTH-enhet
Första gången du ansluter en BLUETOOTH-enhet,
krävs en gemensam registrering (”parkoppling”).
Parkopplingen medför att denna enhet och
andra enheter kan identifiera varandra.
Obs!
Denna enhet kan inte identifieras av en annan enhet
medan den är ansluten till en BLUETOOTH-enhet.
Möjliggör identifiering genom att aktivera
parkopplingsläget och söka efter denna enhet från
en annan enhet.
Starta uppspelningen
Mer information finns i avsnittet ”Spela upp en
BLUETOOTH-enhet” (sidan 12).
Avbryta parkoppling
1
Placera BLUETOOTH-enheten inom en
meters avstånd från denna enhet.
2
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [SET PAIRING], och tryck sedan
på vredet.
blinkar medan enheten är satt i viloläge för
parkoppling.
3
Utför parkoppling på BLUETOOTHenheten så att den identifierar
denna enhet.
4
Välj [MEX-XB100BT] i teckenfönstret
på BLUETOOTH-enheten.
Upprepa steg 2 för att avbryta parkopplingsläget
efter att denna enhet och BLUETOOTH-enheten
har parkopplats.
Ansluta en parkopplad
BLUETOOTH-enhet
Om du vill använda en parkopplad enhet, måste du
ansluta den till denna enhet. Vissa parkopplade
enheter ansluts automatiskt.
1
Upprepa från steg 2 om modellnamnet
inte visas.
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [SET BT SIGNL], och tryck
sedan på vredet.
Kontrollera att
2
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheten.
3
Anslut BLUETOOTH-enheten till
denna enhet.
eller
5
Skriv [0000] om det krävs ett lösenord*
på BLUETOOTH-enheten.
* Lösenord kan även kallas passkod, pinkod eller
PIN-nummer osv. beroende på enheten.
tänds.
tänds.
Ikoner i teckenfönstret:
Tänds när handsfreesamtal är tillgängligt
genom aktivering av HFP (Handsfree
Profile).
Tänds när ljudenheten kan spelas upp
genom aktivering av A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
Skriv lösenord
[0000]
När parkopplingen är klar, lyser
fast sken.
6
Välj denna enhet på BLUETOOTHenheten för att upprätta BLUETOOTHanslutning.
eller
8SE
med
tänds när anslutningen är upprättad.
Ansluta den senast anslutna enheten
från denna enhet
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheten.
Tryck på SRC och välj [BT PHONE] eller [BT AUDIO].
Tryck på ENTER för att ansluta mobiltelefonen,
eller på PAUSE för att ansluta ljudenheten.
Obs!
Vid strömmad uppspelning av BLUETOOTH-ljud går det
inte att ansluta från denna enhet till mobiltelefonen.
Anslut från mobiltelefonen till denna enhet i stället.
Tips!
Med BLUETOOTH-signal på: När tändningen slås på,
ansluter denna enhet automatiskt till den senast
anslutna mobiltelefonen.
Installera mikrofonen
Mer information finns i avsnittet ”Installera
mikrofonen” (sidan 32).
Ansluta med en iPhone/iPod
(automatisk BLUETOOTH-parkoppling)
Ansluta en annan bärbar
ljudenhet
1
2
3
När en iPhone/iPod med iOS5 eller senare
ansluts till USB-porten, parkopplas och ansluts
denna enhet automatiskt till iPhone/iPod.
För att aktivera automatisk BLUETOOTHparkoppling, kontrollera att [SET AUTO PAIR]
i [BT] är inställt på [ON] (sidan 20).
1
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
iPhone/iPod.
2
Anslut iPhone/iPod till USB-porten.
Stäng av den bärbara ljudenheten.
Sänk volymen på denna enhet.
Anslut den bärbara ljudenheten till
AUX-ingången (stereominiuttag) på
denna enhet med en anslutningskabel
(medföljer inte)*.
* Var noga med att använda ett rakt kontaktdon.
4
Tryck på SRC och välj [AUX].
Matcha volymen på den anslutna enheten
med andra källor.
Kontrollera att
enheten.
tänds i teckenfönstret på
Starta uppspelningen på den bärbara ljudenheten
på medelhög volym och ställ in normal
lyssningsvolym på denna enhet.
Tryck på MENU och välj [SET SOUND] 
[SET AUX VOLUME] (sidan 19).
Obs!
 Automatisk BLUETOOTH-parkoppling kan inte ske
om denna enhet redan är ansluten till en annan
BLUETOOTH-enhet. Koppla i så fall från den andra
enheten och anslut sedan iPhone/iPod igen.
 Om automatisk BLUETOOTH-parkoppling inte sker,
finns mer information i ”Förbereda en BLUETOOTHenhet” (sidan 7).
Ansluta en iPod/USB-enhet
1
2
Sänk volymen på denna enhet.
Anslut iPod/USB-enheten till
denna enhet.
Anslut iPod/iPhone-enheten med USBanslutningskabeln för iPod (medföljer inte).
9SE
Lyssna på radio
Använda RDS (Radio
Data System)
Lyssna på radio
För att lyssna på radio, tryck på SRC och
välj [TUNER].
Lagra automatiskt (BTM)
1
Tryck på MODE och ändra
frekvensbandet (FM1, FM2, FM3,
MW eller LW).
2
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [SET GENERAL], och tryck
sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET BTM], och tryck sedan på vredet.
Kanalerna lagras i frekvensordning under
sifferknapparna.
Inställning
1
Tryck på MODE och ändra
frekvensbandet (FM1, FM2, FM3,
MW eller LW).
2
Gör en kanalsökning.
Ställa in kanaler automatiskt
Tryck på SEEK +/–.
Avsökningen avbryts när enheten hittar
en kanal.
Lagra kanaler manuellt
När du har hittat kanalen som du vill
lagra, håller du en sifferknapp (1 till 6)
intryckt tills [MEM] visas.
Ta emot lagrade kanaler
1
AF söker kontinuerligt efter kanalerna med starkast
frekvens. TA visar aktuell trafikinformation och
sänder trafikprogram (TP) om de kan tas emot.
1
Tryck på AF/TA och välj [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF].
Lagra RDS-kanaler med AF och TA
Du kan förinställa RDS-kanaler tillsammans med
en AF/TA-inställning. Ställ in AF/TA och lagra
kanalen med BTM eller manuellt. Om du förinställer
kanalerna manuellt, kan du också förinställa andra
stationer än RDS.
Ta emot nödmeddelanden
Med AF eller TA avbryts den aktuella källan
automatiskt av nödmeddelanden.
Justera volymen på ett trafikmeddelande
Volymnivån lagras i minnet inför framtida
trafikmeddelanden oberoende av den normala
volymnivån.
Behålla ett regionalt program (REGIONAL)
Ställa in kanaler manuellt
Håll SEEK +/– intryckt för att söka efter ungefär
rätt sekvens, och tryck på SEEK +/– upprepade
gånger för att finjustera frekvensinställningen.
1
Ställa in alternativa frekvenser (AF)
och trafikmeddelanden (TA)
Välj frekvensbandet och tryck på en
sifferknapp (1 till 6).
10SE
När funktionerna AF och REGIONAL är aktiverade,
växlar sändningen inte över till en annan regional
kanal med starkare frekvens. Om du lämnar det
regionala programmets mottagningsområde,
ska du välja [REGIONAL-OFF] i [GENERAL] under
FM-mottagning (sidan 18).
Funktionen fungerar inte i Storbritannien och vissa
andra områden.
Local Link-funktion (endast Storbritannien)
Med denna funktion kan du välja andra lokala
kanaler i området, även om de inte är lagrade
under sifferknapparna.
Tryck på en sifferknapp (1 till 6) där du har lagrat en
lokal kanal under FM-mottagning. Tryck inom fem
sekunder en gång till på en sifferknapp för den
lokala kanalen. Upprepa åtgärden tills den lokala
kanalen tas emot.
Välja programtyper (PTY)
1
2
Håll PTY intryckt under FM-mottagning.
Vrid kontrollvredet tills önskad
programtyp visas, och tryck sedan
på vredet.
Enheten börjar söka efter en kanal som sänder
den valda programtypen.
Uppspelning
Spela upp en skiva
1
Sätt i skivan (med textsidan upp).
Typ av program
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktuellt), INFO
(information), SPORT (sport), EDUCATE (utbildning),
DRAMA (teater), CULTURE (kultur), SCIENCE
(vetenskap), VARIED (top 40), POP M (popmusik),
ROCK M (rockmusik), EASY M (lättlyssnat), LIGHT M
(lätt klassiskt), CLASSICS (klassisk musik), OTHER M
(övrig musik), WEATHER (väder), FINANCE
(ekonomi), CHILDREN (för barn), SOCIAL A
(sociala frågor), RELIGION (religion), PHONE IN
(telefonväkteri), TRAVEL (resor och semester),
LEISURE (fritid och hobby), JAZZ (jazzmusik),
COUNTRY (countrymusik), NATION M (nationell
musik), OLDIES (gamla godingar), FOLK M
(folkmusik), DOCUMENT (dokumentärer)
Ställa in klocktid (CT)
Klockan ställs in med CT-data från RDS-sändningen.
1
Ställ in [SET CT-ON] i [SET GENERAL]
(sidan 18).
Uppspelningen startar automatiskt.
Spela upp en iPod/USB-enhet
I den här bruksanvisningen används ”iPod” som
generellt begrepp för iPod-funktionerna på iPod
och iPhone, om inget annat anges i texten eller
illustrationerna.
Information om iPod-kompatibilitet finns
i ”Om iPod” (sidan 21) och på vår supportwebbplats
(se webbadress på baksidan).
USB-enheter kan användas om de är av typen MSC
(Mass Storage Class) och MTP (Media Transfer
Protocol) (till exempel USB-minnen, digitala
mediespelare och Android-telefoner) och är
kompatibla med USB-standarden.
Beroende på digitalmediespelaren eller Androidtelefonen kan du behöva välja MTP som USBanslutningsläge.
Obs!
 Information om USB-enhetens kompatibilitet finns på
vår supportwebbplats (se webbadress på baksidan).
 Följande filer kan inte spelas upp:
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 upphovsrättsskyddade filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 flerkanaliga ljudfiler
MP3/WMA/AAC:
 filer med exakt komprimering
WAV:
 flerkanaliga ljudfiler
1
Anslut en iPhone/USB-enhet till
USB-porten (sidan 9).
Uppspelningen startar.
Om en enhet redan är ansluten, startar du
uppspelningen genom att trycka på SRC och
välja [USB] ([IPD] visas i teckenfönstret när
iPod har hittats).
2
Justera volymen på denna enhet.
11SE
Stoppa uppspelningen
Håll OFF intryckt i en sekund.
Ta bort enheten
Stoppa uppspelningen och ta bort enheten.
Anmärkning om iPhone
När du ansluter en iPhone via USB, styrs
samtalsvolymen från iPhone, inte från denna enhet.
Höj inte oavsiktligen volymen på enheten under ett
samtal, eftersom volymen kan bli mycket hög när
samtalet har avslutats.
Använda en iPod direkt
(passagerarstyrning)
1
Matcha volymen på den anslutna
BLUETOOTH-enheten med andra källor
Starta uppspelningen på BLUETOOTH-ljudenheten
på medelhög volym och ställ in normal
lyssningsvolym på denna enhet.
Tryck på MENU och välj [SET SOUND] 
[SET BTA VOLUME] (sidan 19).
Söka efter och spela upp spår
Upprepad och slumpvis uppspelning
1
Håll MODE intryckt under uppspelning
tills [MODE IPOD] visas.
iPod-funktionerna blir tillgängliga.
Observera att du endast kan ändra volymen
på denna enhet.
Avsluta passagerarstyrning
Håll MODE intryckt tills [MODE AUDIO] visas.
Spela upp en BLUETOOTH-enhet
Du kan spela upp innehåll på en ansluten enhet
som har stöd för BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
Tryck under uppspelning på
(upprepningsläge) eller
(slumpläge) upprepade gånger
för att välja önskat uppspelningsläge.
Det kan ta en stund innan uppspelningen i det
valda uppspelningsläget startar.
Vilka uppspelningslägen som är tillgängliga varierar
beroende på vald ljudkälla.
Söka efter ett spår efter dess namn
(Quick-BrowZer™)
1
Under uppspelning med CD, USB eller
(sök)*2 för att
BT AUDIO*1, tryck på
visa listan med sökkategorier.
När spårlistan visas, tryck på
(tillbaka)
upprepade gånger tills önskad
sökkategori visas.
1
Upprätta BLUETOOTH-anslutning med
ljudenheten (sidan 8).
2
3
4
Tryck på SRC och välj [BT AUDIO].
Starta uppspelningen från ljudenheten.
Justera volymen på denna enhet.
Obs!
 Beroende på ljudenheten, kan det hända att
information om till exempel titel, spårnummer/tid
och uppspelningsstatus inte visas på denna enhet.
 Uppspelningen av ljudenheten stoppar inte även
om du byter källa på denna enhet.
 [BT AUDIO] visas inte i teckenfönstret medan du
använder appen SongPal via BLUETOOTH-funktionen.
12SE
*1 Endast tillgängligt för ljudenheter med stöd för
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
eller senare.
*2 Under USB-uppspelning, tryck på
(sök) i mer
än två sekunder för att återgå direkt till början av
kategorilistan.
2
Vrid kontrollvredet för att välja önskad
sökkategori, och tryck sedan på vredet.
3
Upprepa steg 2 för att söka efter
önskat spår.
Uppspelningen startas.
Avsluta Quick-BrowZer-läget
Tryck på
(sök).
Söka genom att hoppa mellan spår
(hoppläge)
1
2
3
Tryck på
(sök).
Tryck på SEEK +.
Vrid kontrollvredet för att välja
önskat spår.
Handsfreesamtal (endast via
BLUETOOTH)
Om du vill använda mobiltelefon, måste du ansluta
den till enheten. Mer information finns i avsnittet
”Förbereda en BLUETOOTH-enhet” (sidan 7).
Listan genomsöks i steg om tio procent
av det totala antalet spår.
4
Tryck på ENTER för att återgå till
Quick-BrowZer-läget.
Det valda spåret visas.
5
Vrid kontrollvredet för att välja önskat
spår, och tryck sedan på vredet.
Uppspelningen startar.
Ta emot ett samtal
1
Tryck på CALL när det hörs en ringsignal
om inkommande samtal.
Samtalet aktiveras.
Obs!
Ringsignalen och motpartens röst matas bara ut från
fronthögtalarna.
Avböja ett samtal
Håll OFF intryckt i en sekund.
Avsluta ett samtal
Tryck på CALL igen.
Ringa ett samtal
Du kan ringa samtal via kontaktlistan eller
samtalshistoriken när du har anslutit en
mobiltelefon med stöd för PBAP (Phone Book
Access Profile).
Via kontaktlistan
1
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för att
välja [SET PHONE BOOK], och tryck sedan
på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja en initial
i bokstavslistan, och tryck sedan
på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja ett namn
i namnlistan, och tryck sedan på vredet.
4
Vrid kontrollvredet för att välja ett
nummer i nummerlistan, och tryck
sedan på vredet.
Samtalet aktiveras.
13SE
Via samtalshistoriken
1
2
Via rösttaggar
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för att
välja [SET RECENT CALL], och tryck sedan
på vredet.
Du kan ringa ett samtal genom att säga den
rösttagg som har lagrats på en ansluten
mobiltelefon med röstuppringningsfunktion.
Samtalshistoriken visas.
1
Vrid kontrollvredet för att välja ett namn
eller telefonnummer i samtalshistoriken,
och tryck sedan på vredet.
Eller tryck på VOICE medan funktionen SongPal
är avstängd.
Samtalet aktiveras.
2
Via inmatat telefonnummer
1
2
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [SET DIAL NUMBER], och tryck
sedan på vredet.
Vrid kontrollvredet för att skriva
telefonnumret, välj [ ] (blanksteg),
och tryck sedan på ENTER*.
Samtalet aktiveras.
* Tryck på SEEK +/– för att ändra display.
Obs!
[_] visas i stället för [#] i teckenfönstret.
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för att
välja [SET VOICE DIAL], och tryck sedan
på vredet.
Säg den rösttagg som har lagrats på
mobiltelefonen.
Din röst identifieras och samtalet kopplas.
Avbryta röstuppringning
Tryck på VOICE.
Tillgängliga funktioner
under samtal
Justera volymen på ringsignalen
Vrid kontrollvredet medan du tar emot samtalet.
Justera volymen på motpartens röst
Via återuppringning
1
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet för
att välja [SET REDIAL], och tryck sedan
på vredet.
Samtalet aktiveras.
Via förval
1
Tryck på SRC, vrid kontrollvredet för
att välja [BT PHONE], och tryck sedan
på vredet.
2
Tryck på en sifferknapp (1 till 6) för att
välja önskad kontakt.
3
Tryck på ENTER.
Samtalet aktiveras.
Förinställa telefonnummer
Du kan lagra upp till sex kontakter som förval.
1
2
Välj telefonnumret som du vill lagra som förval via
kontaktlistan eller samtalshistoriken, eller genom
att skriva numret direkt.
Telefonnumret visas i teckenfönstret.
Håll en sifferknapp (1 till 6) intryckt tills [MEM] visas.
Kontakten lagras under den valda sifferknappen.
14SE
Vrid kontrollvredet under samtalet.
Justera volymen för motparten
(mic gain-justering)
Tryck på MIC.
Tillgängliga volymnivåer: [BTP MIC GAIN-LOW],
[BTP MIC GAIN-MID], [BTP MIC GAIN-HI].
Reducera eko och brus
(eko-/brusreducering)
Håll MIC intryckt.
Tillgängliga lägen: [BTP EC/NC-1], [BTP EC/NC-2].
Aktivera och inaktivera handsfreeläge
Tryck på MODE under ett samtal för att växla
ljudutmatningen mellan enheten och
mobiltelefonen.
Obs!
Funktionen är inte tillgänglig på alla mobiltelefoner.
Välja källa eller app
Praktiska funktioner
SongPal med iPhone/
Android-telefon
Du måste hämta appen SongPal
(version 2.1 eller senare) från
App Store för iPhone eller
från Google Play för
Android-telefoner.
Obs!
 Följ av säkerhetsskäl lokala
trafiklagar och regler, och använd
aldrig appen under körning.
 SongPal är en app med vilken du
kan styra Sony-ljudenheter som
är kompatibla med SongPal från
din iPhone/Android-telefon.
 Vilka funktioner som kan styras med SongPal varierar
beroende på den anslutna enheten.
 Läs informationen om iPhone/Android för att kunna
använda funktionerna i SongPal.
 Mer information om SongPal finns på:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
Upprätta anslutning med SongPal
1
Upprätta BLUETOOTH-anslutning med
iPhone/Android-telefonen (sidan 7).
2
3
Starta appen SongPal.
Du kan välja önskad källa eller app på iPhone/
Android-telefonen på denna enhet.
Välja källa
Tryck på SRC upprepade gånger. Eller tryck på SRC,
vrid kontrollvredet för att välja önskad källa, och
tryck sedan på ENTER.
Visa listan med källor
Tryck på SRC.
Meddelanden om diverse
information med röstguide
(endast Android-telefoner)
När enheten tar emot SMS, meddelanden från
Twitter/Facebook/kalendern och annat, läses
de upp automatiskt via högtalarna på enheten.
Håll ENTER intryckt på enheten i mer
än två sekunder.
Anslutningen till iPhone/Android-telefonen
upprättas.
Information om styrfunktionerna på iPhone/
Android-telefonen finns i appens hjälpfunktion.
Om enhetsnumret visas
Information om inställningarna finns i appens
hjälpfunktion.
Kontrollera att numret visas (till exempel 123456)
och välj [Yes] på iPhone/Android-telefonen.
Avsluta anslutningen
Håll ENTER intryckt.
15SE
Aktivera röstigenkänning
(endast på Android)
Genom att registrera appar kan du styra
dem via röstkommandon. Information finns
i appens hjälpfunktion.
Aktivera röstigenkänning
1
2
Tryck på VOICE för att aktivera röstigenkänning.
Säg önskat röstkommando i mikrofonen när
[Say Source or App] visas på Android-telefonen.
Funktionen kräver att du ansluter en iPhone till
denna enhet med automatisk BLUETOOTHparkoppling. Funktionen är tillgänglig på iPhone 4s
eller senare. Kontrollera att den senaste iOSversionen är installerad på iPhone.
Du måste slutföra BLUETOOTH-registrering och
välja anslutningsinställningar för iPhone och denna
enhet i förväg. Mer information finns i avsnittet
”Förbereda en BLUETOOTH-enhet” (sidan 7).
1
Aktivera Siri-funktionen på iPhone.
Mer information finns i bruksanvisningen
till iPhone.
2
Tryck på VOICE.
Skärmen för röstkommando visas.
3
Tala i mikrofonen efter ljudsignalen.
iPhone-enheten avger en ny ljudsignal och
Siri börjar svara.
Inaktivera Siri Eyes Free
Obs!
 Röstigenkänning är inte tillgänglig i alla situationer.
 Funktionen kanske inte fungerar korrekt beroende
på kapaciteten på den anslutna Android-telefonen.
 Använd funktionen i förhållanden där brus,
till exempel motorljud, är minimerat under
röstigenkänningen.
Svara på ett SMS (endast på Android)
Du kan svara på SMS via röstigenkänning.
1
2
3
Aktivera röstigenkänning och säg ”Reply”.
Meddelandeskärmen visas i SongPal.
Tala in ett svarsmeddelande.
Listan med relevanta meddelanden visas i SongPal.
Vrid kontrollvredet för att välja önskat meddelande,
och tryck sedan på vredet.
Meddelandet skickas.
Göra diverse inställningar
Du kan justera diverse inställningar via iPhone/
Android-telefonen.
Information om inställningarna finns i appens
hjälpfunktion.
Använda Siri Eyes Free
Med Siri Eyes Free kan du använda en iPhone med
handsfree genom att helt enkelt tala i mikrofonen.
16SE
Tryck på VOICE.
Obs!
 Funktionen kanske inte känner igen din röst i alla
situationer. (Till exempel medan du kör bil.)
 På platser med dålig mottagning av iPhone-signaler
kan det hända att Siri inte fungerar korrekt eller att
svarstiden blir längre.
 Beroende på användningsförhållandena, kan det
hända att Siri inte fungerar korrekt eller stängs av.
 Om du spelar upp ett spår med en iPhone via
BLUETOOTH-ljudanslutning och spåret börjar spelas
upp via BLUETOOTH, avslutas Siri automatiskt och
enheten växlar över till BLUETOOTH-ljudkällan.
 När Siri aktiveras under uppspelning, kan enheten
växla till BLUETOOTH-ljudkällan även om du inte
väljer ett spår.
 När du ansluter iPhone till USB-porten, kan det hända
att Siri inte fungerar korrekt eller stängs av.
 Aktivera inte Siri med iPhone när du ansluter
telefonen till denna enhet. Siri kanske inte fungerar
korrekt eller stängs av.
 Det matas inte ut något ljud medan Siri Eyes Free
är aktiverat.
CAUT ALARM (varningslarm)
Aktivera varningslarm: [ON], [OFF] (sidan 6).
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
Inställningar
Avbryta DEMO-läget
Du kan avbryta demonstrationsskärmen som visas
när källan är avstängd och klockan visas.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [SET DISPLAY], och tryck sedan
på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET DEMO], och tryck sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET DEMO-OFF], och tryck sedan
på vredet.
Inställningen är klar.
4
Tryck på
(tillbaka) två gånger.
Skärmen återgår till normalt mottagnings-/
uppspelningsläge.
Grundläggande inställningar
Du kan välja inställningar inom följande kategorier:
allmän inställning (GENERAL), ljudinställning
(SOUND), skärminställning (DISPLAY), BLUETOOTHinställning (BT), SongPal-inställning (SONGPAL)
(Inte tillgängligt när BT PHONE har valts.)
1
2
Tryck på MENU.
Vrid kontrollvredet för att välja önskad
inställningskategori, och tryck sedan
på vredet.
Vilka alternativ som är tillgängliga varierar
beroende på källan och inställningarna.
3
Vrid kontrollvredet för att välja alternativ,
och tryck sedan på vredet.
Återgå till föregående display
Tryck på
(tillbaka).
Allmän inställning (GENERAL)
CLOCK ADJ (justera klocka) (sidan 7)
CHARGE
Växlar strömkapaciteten (A) i USB-porten:
[HIGH], [STD].
(Endast tillgängligt när källan är avstängd
och klockan visas.)
BEEP
Aktivera ljudsignalen: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Automatisk avstängning efter önskad tid när
enheten stängs av: [NO], [30S] (30 sekunder),
[30M] (30 minuter), [60M] (60 minuter).
STEERING
Registrera/återställ inställningen för
rattfjärrkontrollen.
(Tillgängligt när enheten är ansluten
med anslutningskabeln (medföljer inte).)
(Endast tillgängligt när källan är avstängd
och klockan visas.)
STR CONTROL (rattfjärrkontroll)
Välj indataläge för den anslutna fjärrkontrollen.
Var noga med att matcha indataläget med den
anslutna fjärrkontrollen före användning, för att
förhindra felfunktion.
USER
Indataläge för rattfjärrkontrollen (väljs
automatiskt när [STR EDIT] är klar eller
[STR RESET] utförs).
EXTERNAL
Indataläge för den trådanslutna
fjärrkontrollen som inaktiverar
rattfjärrkontrollen.
STR EDIT (redigera rattfjärrkontroll)
Lagra funktionerna (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, CALL) på rattfjärrkontrollen:
 Vrid kontrollvredet till önskad funktion för
rattfjärrkontrollen, och tryck sedan på vredet.
 Medan [REGISTER] blinkar, håll in knappen
på rattfjärrkontrollen som du vill koppla
funktionen till. [REGISTERED] visas när
registreringen är klar.
 För att registrera ytterligare funktioner,
upprepa steg  och .
STR RESET (återställ rattfjärrkontroll)
Återställ inställningen för rattfjärrkontrollen:
[YES], [NO].
Obs!
 Medan du gör inställningar, kan du bara använda
knapparna på enheten. Parkera bilen av
säkerhetsskäl innan du gör inställningen.
 Om ett fel inträffar under registreringen, behålls
all information som har registrerats tidigare.
Börja om registreringen från den funktion där
felet inträffade.
 Denna funktion är inte tillgänglig på alla bilar.
Information om kompatibla bilar finns på vår
supportwebbplats (se webbadress på baksidan).
17SE
AUX AUDIO
Aktivera visning av AUX-källan: [ON], [OFF].
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.) (Inte tillgängligt när anslutning
till SongPal har upprättats.)
CT (klocktid)
Aktivera CT-funktionen: [ON], [OFF].
REGIONAL
Begränsa mottagningen till en viss region: [ON],
[OFF]. (Endast tillgängligt med FM-mottagning.)
BTM (sidan 10)
(Endast tillgängligt när radion har valts.)
FIRMWARE
Kontrollera/uppdatera versionen av den fasta
programvaran. Mer information finns på följande
supportwebbplats:
http://support.sony-europe.com/
FW VERSION (version av fast programvara)
Visar den aktuella versionen av den fasta
programvaran.
FW UPDATE (uppdatera fast programvara)
Uppdatera den fasta programvaran: [YES], [NO].
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
Ljudinställning (SOUND)
Denna inställningsmeny är tillgänglig när en annan
källa än BT PHONE är vald.
MEGA BASS
Förstärker basljudet synkroniserat med
volymnivån: [ON], [OFF].
(Ställs automatiskt in på [OFF] när
[CLEAR AUDIO+] är inställt på [ON].)
CLEAR AUDIO+
Återger ljudet genom att optimera
digitalsignalen med Sonys rekommenderade
ljudinställningar: [ON], [OFF].
(Ställs automatiskt in på [OFF] när [EQ10 PRESET]
ändras och/eller [MEGA BASS] är inställt
på [ON].)
EQ10 PRESET
Välj mellan tio equalizerkurvor och avstängt:
[OFF], [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE],
[HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [CUSTOM].
Inställningen av equalizerkurvan kan lagras
för varje källa.
18SE
EQ10 SETTING
Ställer in [CUSTOM] för EQ10.
BASE
Välj en förinställd equalizerkurva som
utgångspunkt för vidare anpassning: [BAND1]
32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4]
250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7]
2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10]
16 kHz.
Volymnivån kan ställas in i steg om 1 dB,
från -6 dB till +6 dB.
POSITION (lyssningsposition)
F/R POSITION (främre/bakre position)
Simulerar ett naturligt ljudfält genom att fördröja
ljudutmatningen från högtalarna utifrån
din position:
 [FRONT L] (främre vänster),
 [FRONT R] (främre höger),
 [FRONT] (främre mitten),
 [ALL] (mitt i bilen),
[OFF] (ingen inställd position)
ADJ POSITION* (justera position)
Finjustera lyssningspositionen:
[+3] – [CENTER] – [-3].
SW POSITION* (subwooferposition)
 [NEAR] (nära),
 [NORMAL] (normal),
 [FAR] (långt bort)
BALANCE
Justera ljudbalansen:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Justera den relativa nivån:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (digital ljudförbättringsmotor)
Förbättrar digitalt komprimerat ljud genom att
återställa höga frekvenser som gick förlorade
vid komprimeringen.
Inställningen kan lagras för varje källa
utom radio.
Välj DSEE-läge: [ON], [OFF].
AAV (avancerad automatisk volym)
Optimera uppspelningsvolymen för alla
uppspelningskällor: [ON], [OFF].
REARBAS ENH (förstärkare för bakre bas)
Förstärkare för bakre bas förstärker basljudet
genom att använda en lågpassfilterinställning
på de bakre högtalarna. Funktionen medför att
de bakre högtalarna fungerar som subwoofer
om ingen är ansluten. (Fungerar bara om
[SUBW DIRECT] är inställt på [OFF].)
RBE MODE (Rear Bass Enhancer-läge)
Välj förstärkningsläge för bakre bas:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)
Välj subwooferns brytfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (lågpassfilterlutning)
Välj LPF-lutning: [1], [2], [3].
SUBW DIRECT (direkt subwooferanslutning)
Du kan använda subwoofern utan förstärkare
när den är ansluten till den bakre
högtalarkabeln. (Fungerar bara om
[RBE MODE] är inställt på [OFF].)
Var noga med att ansluta en 4–8 ohm
subwoofer till endast en av de bakre
högtalarkablarna. Anslut inte en högtalare
till kabeln till den andra bakre högtalaren.
SUBW MODE (subwooferläge)
Välj subwooferläge: [1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE (subwooferfas)
Välj subwooferfas: [NORM], [REV].
SW POSITION* (subwooferposition)
Välj subwooferposition:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)
Välj subwooferns brytfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (lågpassfilterlutning)
Välj LPF-lutning: [1], [2], [3].
SUB WOOFER
SUBW LEVEL (subwoofernivå)
Justera subwoofervolymen:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] visas vid den lägsta inställningen.)
SUBW PHASE (subwooferfas)
Välj subwooferfas: [NORM], [REV].
SW POSITION* (subwooferposition)
Välj subwooferposition:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)
Välj subwooferns brytfrekvens:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (lågpassfilterlutning)
Välj LPF-lutning: [1], [2], [3].
AUX VOLUME (AUX-volymnivå)
Justera volymnivån på samtliga anslutna externa
enheter: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Inställningen medför att volymnivån mellan
källorna inte behöver justeras.
BTA VOLUME (volymnivå på BLUETOOTH-ljud)
Justera volymnivån på samtliga anslutna
BLUETOOTH-enheter: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Inställningen medför att volymnivån mellan
källorna inte behöver justeras.
* Visas inte när [F/R POSITION] är inställt på [OFF].
Visningsinställning (DISPLAY)
DEMO (demonstration)
Aktivera demonstrationsskärmen: [ON], [OFF].
DIMMER
Släck skärmen: [ON], [OFF], [AT] (auto)
([AT] är endast tillgängligt när belysningsledaren
är ansluten och belysningen är tänd).
SUB DISPLAY
Välj vad som ska visas som
subwooferinformation: [SOURCE], [CLOCK].
BUTTON COLOR
Ställ in en förinställd eller anpassad färg
på knapparna.
COLOR
Välj bland 15 förinställda färger och en
anpassad färg.
CUSTOM COLOR
Lagra en anpassad färg på knapparna.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Tillgänglig färgskala: [0]–[32] ([0] kan inte
ställas in för alla färgskalor).
DSPL COLOR (teckenfönsterfärg)
Ställ in en förinställd eller anpassad färg
för teckenfönstret.
COLOR
Välj bland 15 förinställda färger och en
anpassad färg.
CUSTOM COLOR
Lagra en anpassad färg för teckenfönstret.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Tillgänglig färgskala: [0]–[32] ([0] kan inte
ställas in för alla färgskalor).
HPF (högpassfilter)
HPF FREQ (högpassfilterfrekvens)
Välj brytfrekvens för främre/bakre högtalare:
[OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (högpassfilterlutning)
Välj HPF-lutning (får effekt endast när
[HPF FREQ] är inställt på något annat än [OFF]):
[1], [2], [3].
19SE
ALL COLOR
Ställ in en förinställd eller anpassad färg för
teckenfönstret och knapparna.
COLOR
Välj bland 15 förinställda färger och en
anpassad färg.
CUSTOM COLOR
Lagra en anpassad färg för teckenfönstret och
knapparna.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Tillgänglig färgskala: [0]–[32] ([0] kan inte
ställas in för alla färgskalor).
SOUND SYNC (ljudsynkronisering)
Välj färg med ljudsynkronisering: [ON], [OFF].
AUTO PAIR (automatisk parkoppling)
Starta BLUETOOTH-parkoppling automatiskt när
en iOS-enhet version 5.0 eller senare ansluts
via USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (sidan 8)
Aktivera/inaktivera BLUETOOTH-funktionen.
BT INIT (initiera BLUETOOTH)
Initiera alla BLUETOOTH-relaterade inställningar
(till exempel parkopplingsinformation, förval,
enhetsinformation): [YES], [NO].
Initiera alla inställningar när du ska kassera
enheten.
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
WHITE MENU
Du kan visa menyn skarpare (vit) utan hänsyn till
färginställningen: [ON], [OFF].
START WHITE
När du trycker på SRC, visas teckenfönstret och
knapparna vita på huvudenheten och övergår
sedan till anpassad färg: [ON], [OFF].
MOTION DSPL (rörelsedisplay)
Visar rörelsemönster: [ON], [OFF], [SA]
(spektrumanalysator).
AUTO SCROLL
Rulla automatiskt i långa inställningsalternativ:
[ON], [OFF].
(Inte tillgängligt när AUX eller radion har valts.)
BLUETOOTH-inställning (BT)
PAIRING (sidan 8)
PHONE BOOK (sidan 13)
REDIAL (sidan 14)
RECENT CALL (sidan 14)
VOICE DIAL (sidan 14)
DIAL NUMBER (sidan 14)
RINGTONE
Välj om ringsignalen ska matas ut från enheten
eller den anslutna mobiltelefonen: [1] (enhet),
[2] (mobiltelefon).
AUTO ANSWER
Välj att enheten ska besvara inkommande
samtal automatiskt: [OFF], [1] (cirka tre
sekunder), [2] (cirka tio sekunder).
20SE
SongPal-inställning (SONGPAL)
Aktivera och inaktivera SongPal-funktion
(anslutning).
Anmärkningar om cd-r/cd-rw-skivor
Övrig information
Uppdatera fast programvara
Du kan uppdatera den fasta programvaran på
enheten från följande supportwebbplats:
http://support.sony-europe.com/
Besök webbplatsen och uppdatera den fasta
programvaran enligt anvisningarna.
 Om en flersessionsskiva inleds med en cd-dasession, identifieras den som en cd-da-skiva
och övriga sessioner spelas inte upp.
 Skivor som INTE kan spelas upp på systemet:
 cd-r/cd-rw-skivor med dålig inspelningskvalitet
 cd-r/cd-rw-skivor inspelade med inkompatibel
inspelningsenhet
 cd-r/cd-rw-skivor som har slutbehandlats
felaktigt
 cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade i annat
format än musik-cd-format eller mp3-format
enligt ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo
eller flersession
Försiktighetsåtgärder
 Låt enheten svalna före åtgärden, om bilen har
stått parkerad i direkt solljus.
 Lämna inte kvar frontpanelen eller ljudenheter
i bilen. De kan skadas på grund av hög
temperatur.
 Antennen fälls ut automatiskt.
Uppspelningsordning för
MP3/WMA/AAC-filer
MP3/WMA/AAC
Mapp (album)
MP3/WMA/AAC-fil (spår)
Kondens
Om det uppstår kondens inuti enheten, ska du ta
ut skivan och låta enheten torka i cirka en timme.
I annat fall fungerar den inte korrekt.
Bibehålla hög ljudkvalitet
Spill inte vätska på enheten eller skivorna.
Anmärkningar om skivor
 Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller
värmekällor, till exempel varmluftsventiler. Lämna
dem inte i en bil som står parkerad i direkt solljus.
 Torka av skivorna från
mitten och utåt med en
rengöringsduk innan de
används. Använd inte
lösningsmedel som bensin,
thinner eller rengöringsmedel
som finns att köpa i handeln.
 Denna enhet är utformad för
att spela upp skivor som följer
cd-standarden (Compact Disc). DualDisc-skivor
och vissa musikskivor som kodats med tekniker
för upphovsrättsskydd överensstämmer inte med
cd-standarden (Compact Disc). Sådana skivor
är därför eventuellt inte kompatibla med
denna enhet.
 Skivor som INTE kan spelas upp på enheten:
 Skivor med etiketter, dekaler, tejp eller papper.
Sådana kan medföra felfunktion eller
förstöra skivan.
 Skivor utan standardformat (till exempel
fyrkantiga eller hjärt- eller stjärnformade).
Sådana kan skada enheten.
 Skivor med storleken 8 cm (3 1/4 tum).
Om iPod
 Du kan ansluta till följande iPod-modeller.
Uppdatera dina iPod-enheter till den senaste
programvaran före användning.
Kompatibla iPhone-/iPod-modeller
Kompatibel modell
Bluetooth®
USB
iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS



iPhone 3G*
iPod touch
(femte generationen)


iPod touch
(fjärde generationen)


iPod touch
(tredje generationen)*

21SE
Kompatibel modell
Bluetooth®
USB
iPod touch
(andra generationen)*

iPod classic*

iPod nano
(sjunde generationen)*

iPod nano
(sjätte generationen)*

iPod nano
(femte generationen)*

iPod nano
(fjärde generationen)*

iPod nano
(tredje generationen)*

* SongPal kan inte användas på iPhone 3G,
iPod touch (tredje generationen), iPod touch
(andra generationen), iPod classic och iPod nano.
 ”Made for iPod” och ”Made for iPhone” innebär
att ett elektroniskt tillbehör har utformats
specifikt för anslutning till iPod respektive iPhone,
samt att produkten har certifierats av utvecklaren
för att uppfylla prestandakraven från Apple. Apple
kan inte hållas ansvarigt för den här enhetens
funktion eller uppfyllande av regulatoriska
säkerhetsstandarder. Obs! Om detta tillbehör
används tillsammans med iPod eller iPhone
kan det påverka trådlösa prestanda.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har
frågor om eller problem med enheten som inte
beskrivs i denna handbok.
Underhåll
Rengöra kontakterna
Om kontakterna mellan enheten och frontpanelen
är smutsiga, kanske inte enheten fungerar korrekt.
Förhindra detta genom att ta bort frontpanelen
(sidan 6) och rengöra kontakterna med en
bomullstops. Var inte för hårdhänt. Kontakterna
kan skadas.
Specifikationer
Radio
FM
Inställningsområde: 87,5–108,0 MHz
Antennanslutning:
Extern antennkontakt
Mellanfrekvens:
FM CCIR: -1 956,5 till -487,3 kHz och
+500,0 till +2 095,4 kHz
Känslighet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signal/brus-förhållande: 73 dB
Separation: 50 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning: 20–15 000 Hz
MW/LW
Inställningsområde:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennanslutning:
Extern antennkontakt
Känslighet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-spelare
Signal/brus-förhållande: 120 dB
Frekvensåtergivning: 10–20 000 Hz
Wow och flutter: Under mätbar gräns
Maximalt antal: (endast cd-r/cd-rw)
 mappar (album): 150 (inklusive rotmapp)
 filer (spår) och mappar: 300 (färre än 300 om
mapp-/filnamnen är långa)
 visningsbara tecken i fil-/mappnamn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Motsvarande kodec: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
och AAC (.m4a)
USB-spelare
Gränssnitt: USB (High-speed)
Maximal strömstyrka: 1.5 A
Maximalt antal identifierbara spår: 10 000
Motsvarande kodec:
MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav),
AAC (.m4a), AAC (.mp4) och FLAC (.flac)
Trådlös kommunikation
Obs!
 Stäng av säkerhetsskäl av tändningen innan du
rengör kontakterna, och ta ut nyckeln ur tändlåset.
 Vidrör aldrig kontakterna direkt med fingrarna eller
ett metallföremål.
22SE
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH-standard version 3.0
Utmatning:
BLUETOOTH-standard effektklass 2
(max +4 dBm)
Största kommunikationsräckvidd:
Siktlinje cirka 10 m*1
Frekvensband:
2,4 GHz-band (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleringsmetod: FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Motsvarande kodec:
SBC (.sbc) och AAC (.m4a)
*1 Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer
som hinder mellan enheter, magnetfält runt
en mikrovågsugn, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens prestanda,
operativsystem, programvara och liknande.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler anger syftet med
BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.
Förstärkare
Utmatning: Högtalare
Högtalarimpedans: 4–8 ohm
Maximal uteffekt: 100 W × 4 (vid 4 ohm)
Allmänt
Utgångar:
Ljudutgång: främre, bakre, sub
Utgång för antenn/förstärkare (REM OUT)
Ingångar:
Fjärrkontrollingång
Antenningång
MIC-ingång
AUX-ingång (stereominikontakt)
USB-port
Strömförsörjning: 12 V DC bilbatteri (minus (jord))
Nominell strömförbrukning: 10 A
Mått:
Cirka 178 mm × 50 mm × 178 mm (b/h/d)
Mått för montering:
Cirka 182 mm × 53 mm × 161 mm (b/h/d)
Vikt: Cirka 1,3 kg
Förpackningens innehåll:
Huvudenhet (1)
Mikrofon (1)
Delar för installation och anslutningar (1 sats)
Återförsäljaren kanske inte säljer alla tillbehör ovan.
Kontakta återförsäljaren för detaljerad information.
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
Upphovsrätt
Bluetooth®-ordmärket och logotyperna
är registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc., och all användning av dessa
logotyper av Sony Corporation sker under licens.
Övriga varumärken och märkesnamn tillhör
respektive ägare.
N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke
som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
Windows Media är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
Den här produkten skyddas av immateriell
egendomsrätt tillhörande Microsoft Corporation.
Användning eller distribution av sådan teknik
utanför produkten är inte tillåten utan licens
från Microsoft eller ett auktoriserat
Microsoft-dotterbolag.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA
och andra länder. App Store är ett tjänstemärke
som tillhör Apple Inc.
Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och patent
licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.
Google, Google Play och Android är varumärken
som tillhör Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011–2013 Xiph.org Foundation
Spridning och användning i källform och binär
form, med eller utan modifiering, är tillåten under
förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
 Spridning av källkoden måste innehålla det
ovanstående upphovsrättsmeddelandet, denna
lista över villkor och följande friskrivningsklausul.
 Spridning i binär form måste återge det
ovanstående upphovsrättsmeddelandet, denna
lista över villkor och följande friskrivningsklausul
i dokumentationen och/eller andra material som
medföljer vid distribueringen.
 Varken namnet Xiph.org Foundation eller
namnen på bidragsgivarna får användas för att
rekommendera eller marknadsföra produkter
härledda ur denna programvara utan uttrycklig
föregående skriftligt tillstånd.
23SE
PROGRAMVARAN LEVERERAS AV
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH MEDVERKANDE
I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH DESSA FRISKRIVER SIG
FRÅN ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA
SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN UTAN
BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT
SÄRSKILT SYFTE. I INGA FALL SKA GRUNDARNA
ELLER DE MEDVERKANDE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR
DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, TYPISKA ELLER
DÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFANDE AV
ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; UTEBLIVEN
PRODUKTANVÄNDNING, DATAFÖRLUST ELLER
UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET)
OAVSETT ORSAK ELLER ANSVARSTEORI, OAVSETT
I KONTRAKTSFORM, STRIKT ANSVAR ELLER
KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER
I ÖVRIGT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR
ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA,
ÄVEN VID INFORMATION OM RISKEN FÖR
SÅDANA SKADOR.
Felsökning
Följande checklista kan hjälpa dig att åtgärda
eventuella problem med enheten.
Kontrollera anslutningen och bruksanvisningen
innan du går igenom checklistan.
Information om hur du använder säkringen och
avlägsnar enheten från instrumentpanelen finns
i ”Anslutning/installation” (sidan 29).
Besök supportwebbplatsen enligt uppgifterna på
baksidan om problemet kvarstår.
Allmänt
Enheten stängs av när jag spelar upp ljud på
hög volym.
 Strömmen från strömledaren i bilen kanske
inte är tillräcklig.
 Kontrollera strömanslutningen.
Om strömanslutningen är korrekt,
anslut enheten direkt till batteriet.
Kontakta närmaste återförsäljare om
problemet kvarstår.
Inget eller för lågt ljud.
 Positionen för fader-kontrollen [FADER] har inte
ställts in för ett system med dubbla högtalare.
 Volymen på enheten och/eller ansluten enhet
är mycket låg.
 Höj volymen på enheten och den anslutna
enheten.
Ingen ljudsignal.
 En förstärkare (tillval) är ansluten och den
inbyggda förstärkaren används inte.
24SE
Minnet har raderats.
 Återställningsknappen har tryckts in.
 Lagra i minnet på nytt.
 Strömkabeln eller batteriet har kopplats från
eller inte anslutits korrekt.
Lagrade kanaler och korrekt tid raderas.
Säkringen har gått.
Enheten avger brus när jag ändrar
tändningsläge.
 Ledarna är inte matchade på rätt sätt med bilens
kontakt för extern strömmatning.
Demoläget startar under uppspelning eller
mottagning.
 Demoläget startar om enheten inte används
under fem minuter när [DEMO-ON] är inställt.
 Ställ in [DEMO-OFF] (sidan 19).
Displayen släcks/tänds inte i teckenfönstret.
 Dimmern är inställd på [DIMMER-ON] (sidan 19).
 Displayen släcks när du håller OFF intryckt.
 Tryck på OFF på enheten tills displayen släcks.
 Kontakterna är smutsiga (sidan 22).
Funktionsknapparna fungerar inte.
Skivan matas inte ut.
 Anslutningen är inte korrekt.
 Kontrollera anslutningen på enheten.
Tryck på RESET (sidan 7) om problemet
kvarstår.
Innehållet i minnet raderas.
Återställ av säkerhetsskäl inte enheten
under pågående körning.
Radiomottagning
Kanaler tas inte emot.
Ljudet störs av brus.
 Anslutningen är inte korrekt.
 Kontrollera anslutningen av bilantennen.
 Om bilantennen inte fälls ut, bör du kontrollera
anslutningen av styrledaren till antennen.
Förinställd kanalsökning fungerar inte.
 Radiosignalen är för svag.
RDS
Sökningen (SEEK) startar efter några sekunders
lyssning.
 Kanalen är inte av TP-typ eller signalen är svag.
 Inaktivera TA (sidan 10).
Det hörs inga trafikmeddelanden.
 Aktivera TA (sidan 10).
 Kanalen sänder inga trafikmeddelanden trots att
den är en TP-kanal.
 Ställ in en annan kanal.
PTY visar [- - - - - - - -].
 Den aktuella kanalen är ingen RDS-kanal.
 RDS-data tas inte emot.
 Kanalen specificerar inte programtypen.
Programtjänstnamnet blinkar.
 Det finns ingen alternativ frekvens för den
aktuella kanalen.
 Tryck på SEEK +/– medan
programtjänstnamnet blinkar. [PI SEEK]
visas och enheten börjar söka efter en
annan frekvens med samma PI-data
(programidentifikation).
Cd-uppspelning
Skivan spelas inte upp.
 Skivan är trasig eller smutsig.
 Cd-r/cd-rw-skivor inte är avsedda för
ljuduppspelning (sidan 21).
MP3/WMA/AAC-filer kan inte spelas upp.
 Skivan är inte kompatibel med MP3/WMA/AACformatet eller versionen. För information om
uppspelningsbara skivor och format, besök
supportwebbplatsen enligt uppgifterna på
baksidan.
MP3/WMA/AAC-filer tar längre tid att spela upp
än andra filformat.
 Följande skivor tar längre tid att starta
uppspelning:
 skivor som är inspelade med komplicerad
trädstruktur
 skivor som är inspelade som flersession
 skivor på vilka data kan sparas
Ljudet hoppar.
 Skivan är trasig eller smutsig.
Uppspelning från USB-enhet
Det går inte att spela upp spår via en USB-hubb.
 Enheten känner inte igen USB-enheter via en
USB-hubb.
Det tar längre tid att spela upp från en
USB-enhet.
 USB-enheten innehåller filer med komplex
trädstruktur.
Ljudet hackar.
 Ljudet kan hacka vid en bithastighet på över
320 kBit/s.
Det går inte att spela upp en ljudfil.
 USB-enheter som har formaterats med andra
filsystem än FAT16 eller FAT32 stöds inte.*
* Denna enhet har stöd för FAT16 och FAT32, men vissa
USB-enheter kanske inte har stöd för båda dessa FATsystem. Mer information finns i bruksanvisningen till
USB-enheten. Du kan också kontakta tillverkaren.
NFC-funktion
One touch-anslutning (NFC) fungerar inte.
 Om smarttelefonen inte svarar på tryck:
 Kontrollera att NFC-funktionen är påslagen
på smarttelefonen.
 Flytta N-Mark-delen på smarttelefonen
närmare N-Mark-delen på enheten.
 Ta ut smarttelefonen ur eventuellt fodral.
 Känsligheten vid NFC-mottagningen beror på
enheten.
Upprätta BLUETOOTH-anslutningen manuellt
om One touch-anslutning med smarttelefonen
misslyckas flera gånger.
BLUETOOTH-funktion
Den anslutande enheten kan inte identifiera
denna enhet.
 Ställ in denna enhet på viloläge för parkoppling
innan parkoppling sker.
 Denna enhet kan inte identifieras av en annan
enhet medan den är ansluten till en
BLUETOOTH-enhet.
 Koppla från den befintliga anslutningen och
sök efter denna enhet från en annan enhet.
 Ställ in utmatning av BLUETOOTH-signalen på
(sidan 8) efter parkoppling.
Det går inte att ansluta.
 Anslutningen styrs från ena sidan (denna enhet
eller BLUETOOTH-enheten), inte båda.
 Anslut till denna enhet från BLUETOOTHenheten, eller tvärtom.
Namnet på den anslutna enheten visas inte.
 Det kanske inte är möjligt att hämta namnet,
beroende på den andra enhetens status.
Det hörs ingen ringsignal.
 Justera volymen genom att vrida kontrollvredet
medan du tar emot ett samtal.
 Ringsignalen kanske inte kan avges korrekt,
beroende på den anslutande enheten.
 Ställ in [RINGTONE] på [1] (sidan 20).
 Fronthögtalarna är inte anslutna till enheten.
 Anslut fronthögtalarna till enheten.
Ringsignalen matas endast ut från
fronthögtalarna.
25SE
Motpartens röst hörs inte.
 Fronthögtalarna är inte anslutna till enheten.
 Anslut fronthögtalarna till enheten. Motpartens
röst matas endast ut från fronthögtalarna.
Motparten säger att volymen är för låg eller hög.
 Justera volymen på lämpligt sätt med hjälp av
mic gain-justering (sidan 14).
Eko eller brus hörs i telefonsamtal.
 Sänk volymen.
 Ställ in EC/NC-läge på [BTP EC/NC-1] eller
[BTP EC/NC-2] (sidan 14).
 Om annat bakgrundsljud än rösten
i telefonsamtalet är för högt, pröva att
dämpa ljudet.
Exempel: Stäng fönstret så att trafikljuden
dämpas. Vrid ned
luftkonditioneringsanläggningen.
Telefonen kopplas inte.
 När BLUETOOTH-ljud spelas upp, kopplas
telefonen inte trots att du trycker på CALL.
 Koppla från telefonen.
Ljudkvaliteten i telefonen är dålig.
 Dålig ljudkvalitet i telefonen orsakas av
mottagningsförhållandena för mobiltelefonen.
 Flytta bilen till en plats där du kan få en bättre
mobilsignal om mottagningen är dålig.
Volymen på den anslutna ljudenheten
är låg/hög.
 Volymnivån varierar beroende på ljudenheten.
 Justera volymen på den anslutna ljudenheten
eller denna enhet.
Ljudet hoppar under uppspelning från en
BLUETOOTH-ljudenhet.
 Minska avståndet mellan denna enhet och
BLUETOOTH-ljudenheten.
 Om BLUETOOTH-ljudenheten förvaras i ett fodral
som bryter signalen, ska du ta ut enheten ur
fodralet vid användning.
 Flera BLUETOOTH-enheter och andra enheter
som avger radiovågor används i närheten.
 Stäng av de andra enheterna.
 Öka avståndet till de andra enheterna.
 Uppspelningen stoppas tillfälligt när
anslutningen mellan denna enhet och
mobiltelefonen upprättas. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
Det går inte att manövrera den anslutna
BLUETOOTH-ljudenheten.
 Kontrollera att den anslutna BLUETOOTHljudenheten har stöd för AVRCP.
Vissa funktioner fungerar inte.
 Kontrollera att den anslutande enheten har stöd
för funktionen.
26SE
Ett samtal besvaras oavsiktligt.
 Den anslutande telefonen är inställd på att
besvara samtal automatiskt.
Parkoppling misslyckades på grund av
överskriden tidsgräns.
 Tidsgränsen för parkoppling kan vara kort,
beroende på den anslutande enheten.
 Försök slutföra parkopplingen inom inställd tid.
BLUETOOTH-funktionen fungerar inte.
 Stäng av enheten genom att hålla OFF intryckt
i mer än två sekunder, och starta sedan
enheten igen.
Det hörs inget ljud i bilhögtalarna under ett
handsfreesamtal.
 Om ljudet inte matas ut från mobiltelefonen,
ska du ställa in den så att ljudet matas ut
från bilhögtalarna.
Siri Eyes Free aktiveras inte.
 Utför handsfreeregistrering av en iPhone som
har stöd för Siri Eyes Free.
 Aktivera Siri-funktionen på iPhone.
 Koppla från BLUETOOTH-anslutningen mellan
iPhone och denna enhet, och anslut igen.
SongPal-funktion
Appnamnet motsvarar inte den faktiska appen
i SongPal.
 Starta appen igen från SongPal.
När jag kör SongPal via BLUETOOTH, växlar
teckenfönstret automatisk till [BT AUDIO].
 Appen SongPal eller BLUETOOTH-funktionen
slutar fungera.
 Kör appen igen.
Appen SongPal kopplas från automatiskt när
displayen ändras till [IPD].
 Appen SongPal på iPhone/iPod saknar stöd för
iPod-uppspelning.
 Ändra enhetens ljudkälla till en annan än [IPD]
och upprätta SongPal-anslutningen (sidan 15).
Fel-/informationsmeddelanden
CD ERROR: Skivan kan inte spelas upp. Skivan
matas ut automatiskt.
 Rengör skivan och sätt i den på rätt sätt, och
kontrollera att skivan inte är tom eller skadad.
CD NO MUSIC: Det finns ingen uppspelningsbar fil.
Skivan matas ut automatiskt.
 Sätt i en skiva med uppspelningbara filer
(sidan 22).
CD PUSH EJT: Skivan kunde inte matas ut korrekt.
 Tryck på  (mata ut).
HUB NO SUPRT: USB-hubbar stöds inte.
För BLUETOOTH-funktion:
IPD STOP: iPod-uppspelning har avslutats.
 Starta uppspelningen från iPod/iPhone.
BT BUSY: BLUETOOTH-enheten är upptagen.
 Vänta en stund och försök igen.
NO AF: Inga alternativa frekvenser.
 Tryck på SEEK +/– medan programtjänstnamnet
blinkar. [PI SEEK] visas och enheten börjar söka
efter en annan frekvens med samma PI-data
(programidentifikation).
ERROR: Den valda åtgärden kunde inte utföras.
 Vänta en stund och försök igen.
NO TP: Inga trafikprogram.
 Enheten fortsätter att söka efter tillgängliga
TP-kanaler.
OUTPUT ERROR: En intern felfunktion kan
ha inträffat.
 Kontrollera anslutningen. Kontakta närmaste
Sony-återförsäljare om felmeddelandet
fortsätter att visas.
NO DEV: BLUETOOTH-enheten är inte ansluten eller
kan inte identifieras.
 Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är ansluten
korrekt och att BLUETOOTH-anslutning är
upprättad med BLUETOOTH-enheten.
P EMPTY: Inga telefonnummer har lagrats.
UNKNOWN: Ett namn eller telefonnummer kan
inte visas.
WITHHELD: Telefonnumret döljs av motparten.
OVERLOAD: USB-enheten är överbelastad.
 Koppla från USB-enheten och tryck på SRC för
att välja en annan källa.
 USB-enheten är defekt eller en inkompatibel
enhet har anslutits.
För SongPal-funktion:
READ: Enheten läser information.
 Vänta tills informationen har lästs in och
uppspelningen startar automatiskt. Detta kan
ta en stund, beroende på skivstrukturen.
APP DISCNCT: Appen har kopplats från.
 Utför SongPal-anslutningen (sidan 15).
TEMP CAUTION: Överhettningsskyddet har
aktiverats.
 Sänk volymen.
USB ERROR: USB-enheten kan inte spelas upp.
 Anslut USB-enheten igen.
USB NO DEV: USB-enheten är inte ansluten eller
kan inte identifieras.
 Kontrollera att USB-enheten eller USB-kabeln är
korrekt ansluten.
USB NO MUSIC: Det finns ingen
uppspelningsbar fil.
 Anslut en USB-enhet med uppspelningsbara
filer (sidan 22).
USB NO SUPRT: USB-enheten är inkompatibel.
 Information om USB-enhetens kompatibilitet
finns på vår supportwebbplats (se webbadress
på baksidan).
eller
slutet på skivan har nåtts.
: Början eller
APP --------: Anslutning till appen är inte upprättad.
 Utför SongPal-anslutningen igen (sidan 15).
APP DISPLAY: En skärminställningsdisplay
i appen visas.
 Stäng skärminställningsdisplayen för att kunna
använda knapparna.
APP LIST: Innehållslistan i CD/USB/iPod visas.
 Stäng listan i appen för att kunna använda
knapparna.
APP MENU: En inställningsdisplay i appen visas.
 Stäng inställningsdisplayen för att kunna
använda knapparna.
APP NO DEV: Enheten där appen är installerad
är inte ansluten eller kan inte identifieras.
 Upprätta BLUETOOTH-anslutning och
SongPal-anslutning igen (sidan 15).
APP SOUND: En ljudinställningsdisplay
i appen visas.
 Stäng ljudinställningsdisplayen för att
kunna använda knapparna.
OPEN APP: Appen SongPal körs inte.
 Starta appen.
: Tecknet kan inte visas.
27SE
För rattfjärrkontroll:
ERROR: Ett fel inträffade under
funktionsregistreringen.
 Registrera igen från den funktion där felet
inträffade (sidan 17).
TIMEOUT: Funktionsregistreringen misslyckades på
grund av att tidsgränsen överskreds.
 Försök slutföra registreringen medan [REGISTER]
blinkar (cirka sex sekunder) (sidan 17).
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om
problemet kvarstår.
Om du skickar in enheten för reparation på grund
av problem med uppspelning av cd-skivor, ska du
ta med skivan som användes då problemet
inträffade.
28SE
Anslutning/installation
Försiktighetsåtgärder
 Dra alla jordledare till en gemensam
jordningspunkt.
 Se till att ledarna inte är klämda under en skruv
eller har fastnat i rörliga delar (till exempel
stolskenor).
 Stäng av tändningen innan du upprättar
anslutningar, för att undvika kortslutning.
 Anslut strömledaren  till enheten och
högtalarna innan den ansluts till kontakten för
extern strömmatning.
 Var noga med att isolera öppna ledare med eltejp
av säkerhetsskäl.
Komponentlista inför
installation


×2






Försiktighetsåtgärder
 Välj installationsplats noga så att enheten inte
hindrar normal bilkörning.
 Undvik att installera enheten i områden som
utsätts för damm, smuts, hög vibration eller
hög temperatur, till exempel i direkt solljus
eller i närheten av värmeventiler.
 Använd endast de medföljande
monteringsfästena, så att installationen
blir säkert utförd.
Anmärkning om strömledaren (gul)
När du ansluter denna enhet i kombination med
andra stereokomponenter, måste amperetalet
för bilkretsen till vilken enheten är ansluten vara
högre än det sammanlagda amperetalet för
delkomponenternas säkringar.
Justra monteringsvinkeln
Justera monteringsvinkeln till mindre än 45°.

 Denna komponentlista inbegriper inte hela
innehållet i förpackningen.
 Fästet  och skyddsramen  fästs på enheten
inför transport. Innan du monterar enheten
ska du använda frigöringsnycklarna  för att
avlägsna fästet  från enheten. Mer information
finns i avsnittet ”Avlägsna skyddsramen och
fästet” (sidan 33).
 Spara frigöringsnycklarna . De behövs för att
koppla loss enheten från bilen.
29SE
Anslutning
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Förstärkare*1
från trådansluten fjärrkontroll
(medföljer inte)*4


*2*8
Mer information finns i avsnittet Diagram
över strömanslutning (sidan 32).
Röd
Röd
Gul
Gul
Svart
Svart
Mer information finns i avsnittet
”Upprätta anslutningar” (sidan 31).
Vid anslutning direkt till batteriet*9
Svart
Gul
från bilantenn*7
*5*6
30SE
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Medföljer inte
Högtalarimpedans: 4–8 Ω × 4
Sladd med RCA-stift (medföljer inte)
Använd en adapter för trådansluten fjärrkontroll
(medföljer inte), beroende på typen av bil.
Mer information om hur du använder den
trådanslutna fjärrkontrollen finns i ”Använda
den trådanslutna fjärrkontrollen” (sidan 32).
Vare sig du använder mikrofonen eller inte, ska du
dra sladden på ett sådant sätt att den inte hindrar
körningen. Fäst sladden med en klämma eller
liknande om den installeras vid dina fötter.
Mer information om hur du installerar mikrofonen
finns i ”Installera mikrofonen” (sidan 32).
Använd en adapter (medföljer inte) om
antennkontakten inte passar, beroende på
typen av bil.
Använd högtalare med 50 W RMS eller högre
ineffekt. Sonys fullbandshögtalare i XB-serien
rekommenderas.
När amperetalet för säkringen i bilen är 10 A, ska du
ansluta enheten direkt till batteriet för att undvika
kortslutning.
Upprätta anslutningar
Om antennen saknar reläenhet, kan den skadas
om du ansluter enheten med medföljande
strömledare .
15
växlad strömförsörjning Röd
16
jord
Svart
Vid anslutning direkt till batteriet
När amperetalet för säkringen i bilen är 10 A, ska du
ansluta enheten direkt till batteriet för att undvika
kortslutning.
 Till metall i bilen
 Till batteriets positiva terminal
Obs!
 Enheten kanske inte fungerar med full kapacitet på
grund av att strömmen inte är tillräcklig, trots att
den ansluts till strömledaren i bilen. Anslut i så fall
strömledaren direkt till batteriet.
 Alla strömkablar som ansluts till batteriets
positiva terminal ska säkras inom 450 mm
från batteriterminalen, och innan de passerar
igenom metall.
 Kontrollera att bilens batterikablar som är anslutna
till bilen (jord till chassi)* är av minst samma
dimension som huvudströmkabeln från batteriet
till huvudenheten.
 Vid drift med full kapacitet matas ström på mer än
15 A genom systemet. Kontrollera därför att kablarna
som ska anslutas till +12 V- och GND-terminalerna på
enheten har minst dimensionen 14-Gauge (AWG14)
eller har en genomskärningsarea på mer än 2 mm².
Mindre än 450 mm
 Till bilens högtalarkontakt
*
Säkring (15 A)
+12 V bilbatteri
Kontakta återförsäljare om du har frågor om eller
problem med anslutningen.
1
2
3
4
5
6
7
8
Bakre högtalare
(höger)

Lila

Lila/svartrandig
Fronthögtalare
(höger)

Grå

Grå/svartrandig
Fronthögtalare
(vänster)

Vit

Vit/svartrandig
Bakre högtalare
(vänster)

Grön

Grön/svartrandig
Enkel anslutning till subwoofer
Du kan använda en subwoofer utan förstärkare
när den är ansluten till en bakre högtalarkabel.
Fronthögtalare
Subwoofer
 Till bilens strömkontakt
Obs!
 Bakre högtalarsladdar måste förberedas i förväg.
 Använd en subwoofer med 4–8 ohm impedans och
med tillräcklig högsta effekt för att undvika skada.
Anslutning till minne
12
kontinuerlig
strömförsörjning
Gul
13
utgång för antenn/
förstärkare (REM OUT)
Blå/vitrandig
14
växlad strömförsörjning
Orange/vitrandig
till belysning
När den gula strömledaren är ansluten,
strömförsörjs minneskretsen utan avbrott
också när tändningen är avstängd.
31SE
Anslutning till högtalare
 Stäng av enheten innan du ansluter högtalarna.
 Använd högtalare med 4–8 ohm impedans och
med tillräcklig högsta effekt för att undvika skada.
Installera mikrofonen
För att din röst ska höras under handsfreesamtal,
måste du installera mikrofonen .

Diagram över strömanslutning
Kontrollera att kontakten för extern strömmatning
är ansluten och matcha anslutningen av ledarna
på rätt sätt beroende på bilen.
Kontakt för extern strömmatning
Klämma (medföljer inte)

Allmän anslutning
Röd
Röd

Gul
Försiktighetsåtgärder
Gul
12
kontinuerlig
strömförsörjning
15
växlad strömförsörjning Röd
Gul
När placeringen av de röda och gula ledarna
är omvänd
Röd
Gul
Röd
Obs!
Rengör instrumentpanelen med en torr duk innan
du fäster den dubbelfästande tejpen .
Gul
12
växlad strömförsörjning Gul
15
kontinuerlig
strömförsörjning
Röd
När bilen saknar ACC-läge
Röd
Gul
Röd
Gul
Matcha anslutningarna och växla strömledarna
korrekt, och anslut sedan enheten till bilens
strömkälla. Kontakta bilhandlaren om du har frågor
om eller problem med anslutningen av enheten
som inte beskrivs i denna handbok.
32SE
 Det är mycket farligt om sladden lindas runt
rattstången eller växelspaken. Var noga med
att förhindra att den eller andra delar hindrar
körningen.
 Om bilen är utrustad med airbag eller annan
stötdämpande utrustning, bör du kontakta
bilhandlaren eller butiken där du köpte denna
enhet före installationen.
Använda den trådanslutna
fjärrkontrollen
1
Aktivera den trådanslutna fjärrkontrollen
genom att ställa in [SET STR CONTROL]
i [SET STEERING] på [EXTERNAL]
(sidan 17).
2
Installation
Montera enheten på fästet  och sätt på
skyddsramen .
Avlägsna skyddsramen och fästet

Innan du installerar enheten, ska du avlägsna
skyddsramen  och fästet  från enheten.
1
Tryck in de båda ändarna på
skyddsramen  och dra ut den.




IAKTTA FÖRSIKTIGHET
2
Sätt i båda frigöringsnycklarna  så att
de klickar till, och dra fästet  nedåt och
enheten uppåt för att separera dem.

Vidrör inte vänstra sidan på enheten när du tar
loss den från instrumentpanelen. Kylaren till
vänster på enheten är het omedelbart efter
användning.
Obs!
 Om hakarna är raka eller böjda utåt, sätts enheten
inte på plats och kan fjädra ut.
 Kontrollera att de fyra hakarna på skyddsramen 
sitter fast ordentligt i hålen på enheten.
Ta loss och sätta fast frontpanelen


Mer information finns i avsnittet ”Ta bort
frontpanelen” (sidan 6).
Vänd haken inåt.
Återställa enheten
Montera enheten på
instrumentpanelen
Mer information finns i avsnittet ”Återställa
enheten” (sidan 7).
Kontrollera före installation att hakarna på båda
sidorna av fästet  är böjda 2 mm inåt.
1
Placera fästet  i instrumentpanelen
och böj ut hakarna så att de sluter åt tätt.
182 mm
53 mm
Byta säkring
Var noga med att byta ut den gamla säkringen mot
en ny med samma strömstyrka. Om säkringen går,
ska du kontrollera strömanslutningen och byta ut
säkringen. Om säkringen går igen efter att den har
bytts, kan det ha inträffat ett internt fel. Kontakta
i så fall närmaste Sony-återförsäljare.
Säkring (15 A)

Hake
Obs!
Byt ut säkringen med ett lämpligt verktyg.
33SE
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga
selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles et
aux autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Supportwebbplats
Besök webbplatsen nedan om du har frågor
eller vill läsa aktuell supportinformation
om systemet:
http://support.sony-europe.com/
Registrera din produkt online på:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising