Sony | MEX-N5100BT | Sony MEX-N5100BT Mediereceiver med trådlös BLUETOOTH®-teknik Bruksanvisning

4-548-379-21(1) (SE)
Bluetooth®
ljudanläggning
För anslutning/installation, se sidan 28.
För att avbryta demonstrationen (DEMO), se sidan 17.
MEX-N5100BT/MEX-N4100BT
Bruksanvisning
SE
Installera av säkerhetsskäl systemet i bilens
instrumentpanel, eftersom systemets baksida
blir het under användning.
Mer information finns i avsnittet Anslutning/
installation (sidan 28).
Tillverkad i Thailand
Laserdiodegenskaper
 Emission: Kontinuerlig
 Lasereffekt: Mindre än 53,3 μW
(Uteffekten är uppmätt på ett avstånd av 200 mm
från linsytan på det optiska pickup-blocket med
7 mm bländare.)
Namnplåten med information om driftspänning
och annat finns undertill på chassit.
Sony Corporation intygar härmed att denna
utrustning uppfyller väsentliga krav och andra
relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.
Här hittar du mer information:
http://www.compliance.sony.de/
Information till kunder: Följande information
gäller endast utrustning som säljs i länder
med gällande EU-direktiv.
Tillverkare: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Frågor om produktöverensstämmelser i EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland
Varning om tändningslåset i bilen saknar
ACC-läge
Var noga med att stänga av funktionen AUTO
OFF (sidan 17). Systemet stängs automatiskt av
efter angiven tid för att spara batteritid. Om du
inte ställer in funktionen AUTO OFF, ska du hålla
OFF intryckt tills skärmen slocknar varje gång du
slår av tändningen.
2SE
Viktigt meddelande
Försiktighet!
SONY SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS
ANSVARIGT FÖR INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR
ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVEN
INTÄKT, FÖRLUST AV DATA, OFÖRMÅGA ATT
ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER TILLHÖRANDE
UTRUSTNING, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER
FÖRLUST AV ANVÄNDARENS TID PÅ GRUND AV
ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV DENNA
PRODUKT, DESS MASKINVARA OCH/ELLER
PROGRAMVARA.
Denna produkt innehåller en radiosändare.
Enligt UNECE-förordning nr. 10 har
fordonstillverkare rätt att införa särskilda krav
på installation av radiosändare i fordon.
Läs bruksanvisningen till bilen eller kontakta
tillverkaren eller bilhandlaren innan du installerar
denna produkt i din bil.
Nödsamtal
Denna BLUETOOTH-handsfree för bilen och den
elektroniska enhet som ansluts till handsfreeenheten drivs via radiosignaler, mobilnätverk
och fasta telefonnätverk samt funktioner som
programmeras av användaren. Vi kan därför
inte garantera att anslutningen fungerar i alla
förhållanden.
Lita inte enbart till elektroniska enheter vid viktig
kommunikation (till exempel i nödsituationer som
kräver läkarvård).
BLUETOOTH-kommunikation
 Mikrovågor från BLUETOOTH-enheter kan påverka
funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning.
Stäng av systemet och andra BLUETOOTH-enheter
på följande platser, eftersom de kan orsaka
olycksfall:
 på platser med lättantändlig gas, till exempel
sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
 nära automatiska dörrar eller brandlarm
 Systemet har stöd för säkerhetsfunktioner
som uppfyller BLUETOOTH-standarden för att
skydda anslutningen vid trådlös BLUETOOTHkommunikation. Skyddet kanske emellertid
inte är tillräckligt, beroende på inställningen.
Var försiktig när du kommunicerar med trådlös
BLUETOOTH-teknik.
 Vi åtar oss inget ansvar för information som
fångas upp av obehöriga under BLUETOOTHkommunikation.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du
har frågor eller om det inträffar problem med
systemet som inte beskrivs i denna handbok.
3SE
Anslutning/installation
Innehållsförteckning
Guide till delar och kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Komma igång
Lossa frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Återställa systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in klockan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förbereda en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta en iPod/USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta en annan bärbar ljudenhet. . . . . . . . . . . . .
6
7
7
7
9
9
Lyssna på radio
Lyssna på radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Använda RDS (Radio Data System) . . . . . . . . . . . . 10
Uppspelning
Spela upp en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp från en iPod/USB-enhet . . . . . . . . . . . .
Spela upp från en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . . .
Söka efter och spela upp spår . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
Handsfreesamtal
(endast via BLUETOOTH)
Ta emot ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ringa ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tillgängliga funktioner under samtal . . . . . . . . . . 14
Praktiska funktioner
SongPal med iPhone/Android-telefon . . . . . . . . . 15
Använda Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Inställningar
Avbryta DEMO-läget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grundläggande inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allmän inställning (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . .
Ljudinställning (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displayinställning (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLUETOOTH-inställning (BT). . . . . . . . . . . . . . . . . .
SongPal-inställning (SONGPAL) . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
18
19
20
20
Övrig information
Uppdatera fast programvara . . . . . . . . . . . . . . . . .
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4SE
21
21
22
22
24
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentlista inför installation . . . . . . . . . . . . .
Anslutning (för MEX-N5100BT) . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutning (för MEX-N4100BT) . . . . . . . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
29
30
32
Guide till delar och kontroller
Huvudenhet
Frontpanel borttagen (innerpanel)
 Skivfack
 Teckenfönster
 SEEK +/–
Ställ in radiokanaler automatiskt. Håll intryckt
för manuell inställning.
/ (föregående/nästa)
/ (snabbspolning bakåt/framåt)
  (mata ut skiva)
 Frigöringsknapp för frontpanel
 SRC (källa)
Slå på strömmen.
Byt källa.
OFF
Håll knappen intryckt i en sekund för att stänga
av källan och visa klockan.
Håll knappen intryckt i mer än två sekunder för
att stänga av strömmen och teckenfönstret.
 Kontrollvred
Vrid för att justera volymen.
PUSH ENTER
Bekräfta vald inställning.
Tryck på SRC, vrid och tryck på reglaget för att
byta källa.
Håll knappen intryckt i mer än två sekunder för
att aktivera funktionen Songpal (anslutning).
VOICE (sidan 14, 16)
Aktivera röstuppringning, röstigenkänning
med funktionen SongPal (endast Android™telefoner) eller funktionen Siri (endast iPhone).

(sök) (sidan 12, 13)
Aktivera sökläge under uppspelning.

CALL
Öppna samtalsmenyn. Ta emot/avsluta samtal.
Håll intryckt i mer än två sekunder för att växla
BLUETOOTH-signal.

(tillbaka)
Återgå till föregående visning.
MODE (sidan 10, 12, 14)
 Mottagare för fjärrkontroll
 MENU*
Öppna inställningsmenyn.
* Inte tillgänglig när BT PHONE har valts.
 Sifferknappar (1 till 6)
Välj lagrade radiokanaler. Håll intryckt för att
lagra kanaler.
Ring upp ett lagrat telefonnummer. Håll intryckt
för att lagra ett telefonnummer.
N-Mark
Vidrör kontrollvredet med en Android-telefon
för att upprätta BLUETOOTH-anslutning.
5SE
ALBUM /
Hoppa över ett album på en ljudenhet. Håll
intryckt för att hoppa över flera album i rad.
Komma igång
(repetera)
(slumpläge)
MIC (sidan 14)
PAUSE
 MEGA BASS
Tryck för att slå på/av funktionen MEGA BASS.
 AF (alternativa frekvenser)/TA
(trafikmeddelanden)
Ställ in AF och TA.
Lossa frontpanelen
Du kan ta bort frontpanelen på systemet för att
förhindra stöld.
1
Håll OFF  intryckt tills systemet
stängs av. Tryck på frigöringsknappen
för frontpanelen  och ta bort panelen
genom att dra den mot dig.
PTY (programtyp)
Håll intryckt för att välja PTY i RDS.
 AUX-ingång
 DSPL (teckenfönster)
Tryck för att växla alternativ.
SCRL (rulla)
Håll intryckt för att rulla bland alternativ.
 USB-port
Varningslarm
 RESET (innerpanel) (sidan 7)
Om du slår av tändningen (läget OFF) utan att ta
bort frontpanelen, avges ett varningslarm under
några sekunder. Larmet avges bara om den
inbyggda förstärkaren används.
 Mikrofon (innerpanel) (endast MEX-N4100BT)
Täck inte för mikrofonen med tejp eller annat,
eftersom detta kan störa handsfreefunktionen.
Serienummer
Kontrollera att serienumren på systemets undersida
och frontpanelens baksida stämmer överens.
I annat fall går det inte att utföra BLUETOOTHparkoppling, anslutning och frånkoppling via NFC.
Sätta fast frontpanelen
6SE
Återställa systemet
Du måste återställa systemet innan du använder
det första gången, och efter att du har bytt
bilbatteri eller ändrat anslutningarna. Ta bort
frontpanelen och tryck på RESET på innerpanelen
med en kulspetspenna eller liknande.
Obs!
När du trycker på RESET, raderas klockinställningen och
vissa typer av lagrat innehåll.
Ställa in klockan
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet till
[SET GENERAL] och tryck in vredet.
2
Vrid kontrollvredet till [SET CLOCK-ADJ]
och tryck in vredet.
Timangivelsen blinkar.
3
Vrid kontrollvredet och välj timme
och minut.
Tryck på SEEK +/– för att ändra displayen.
4
Tryck på MENU efter minutinställningen.
Inställningen är klar och klockan startar.
Visa klockan
Förbereda en
BLUETOOTH-enhet
Du kan spela upp musik och ringa och ta emot
samtal via handsfree med en BLUETOOTHkompatibel enhet, till exempel en smarttelefon,
mobiltelefon eller ljudenhet (hädanefter kallade
”BLUETOOTH-enhet” om inget annat anges). Mer
information om anslutning finns i bruksanvisningen
till enheten.
Vrid ned volymen på systemet innan du ansluter
BLUETOOTH-enheten. I annat fall kan volymen bli
mycket hög.
Ansluta en smarttelefon med
One touch-funktion (NFC)
När du rör vid kontrollvredet på systemet med
en NFC*-kompatibel smarttelefon, parkopplas
enheterna och ansluts automatiskt.
* NFC är en trådlös teknik för korta avstånd för
kommunikation mellan olika enheter, exempelvis
mobiltelefoner och IC-brickor. Med NFC-funktionen
kan du enkelt upprätta datakommunikation genom
att röra vid en viss symbol eller plats på
NFC-kompatibla enheter.
För smarttelefoner med Android OS 4.0 eller äldre
krävs appen NFC Easy Connect, som du kan hämta
på Google Play™. Appen kanske inte är tillgänglig
i alla länder/regioner.
1
Tryck på DSPL.
Aktivera NFC-funktionen på
smarttelefonen.
Mer information finns i bruksanvisningen
till smarttelefonen.
2
Rör vid N-Mark-delen på systemet med
N-Mark-delen på smarttelefonen.
Kontrollera att
på enheten.
tänds i teckenfönstret
Koppla från One touch
Rör åter vid N-Mark-delen på systemet med
N-Mark-delen på smarttelefonen.
Obs!
 Var försiktig när du upprättar anslutningen med
smarttelefonen, så att du inte repar enheterna.
 One touch-anslutning kan inte ske när systemet
redan är anslutet till en annan NFC-kompatibel enhet.
Koppla i så fall från den andra enheten och upprätta
anslutningen med smarttelefonen igen.
7SE
Starta uppspelningen
Parkoppla och ansluta en
BLUETOOTH-enhet
Mer information finns i avsnittet Spela upp från en
BLUETOOTH-enhet (sidan 12).
Första gången du ansluter en BLUETOOTH-enhet,
krävs en gemensam registrering (”parkoppling”).
Parkopplingen medför att systemet och andra
enheter kan känna igen varandra.
Avbryta parkoppling
Upprepa steg 2 för att avbryta parkopplingsläget
efter att systemet och BLUETOOTH-enheten
har parkopplats.
Ansluta en parkopplad
BLUETOOTH-enhet
1
Placera BLUETOOTH-enheten inom
en meters avstånd från systemet.
2
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet till
[SET PAIRING] och tryck in vredet.
För att en parkopplad enhet ska kunna användas,
måste den anslutas till systemet. Vissa parkopplade
enheter ansluts automatiskt.
blinkar medan systemet är satt i viloläge
för parkoppling.
3
Utför parkoppling på BLUETOOTHenheten så att den identifierar systemet.
4
Välj [MEX-XXXX] (modellnamnet)
som visas i teckenfönstret på
BLUETOOTH-enheten.
Upprepa från steg 2 om modellnamnet
inte visas.
1
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet till
[SET BT SIGNL] och tryck in vredet.
Kontrollera att
tänds.
2
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheten.
3
Anslut BLUETOOTH-enheten till
systemet.
eller
tänds.
Ikoner i teckenfönstret:
Tänds när handsfreesamtal är tillgängligt
via HFP (Handsfree Profile).
5
Om det krävs ett lösenord* på
BLUETOOTH-enheten, skriver du [0000].
* Lösenord kan även kallas passkod, pinkod eller
PIN-nummer osv. beroende på enheten.
[0000]
6
med
Välj systemet på BLUETOOTH-enheten
för att upprätta BLUETOOTH-anslutning.
eller
tänds när anslutningen är upprättad.
Obs!
Medan systemet är anslutet till en BLUETOOTH-enhet,
kan det inte identifieras av andra enheter. Möjliggör
identifiering genom att aktivera parkopplingsläget
och söka efter systemet från den andra enheten.
8SE
Indikerar signalstyrkan på den anslutna
mobiltelefonen.
Ansluta den senast anslutna enheten
från systemet
Skriv lösenord
När parkopplingen är klar, lyser
fast sken.
Tänds när ljudenheten kan spelas
upp via A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheten.
Tryck på SRC och välj [BT PHONE] eller [BT AUDIO].
Tryck på ENTER för att ansluta mobiltelefonen,
eller på PAUSE för att ansluta ljudenheten.
Obs!
Medan BLUETOOTH-ljud strömmas, kan du inte ansluta
från systemet till mobiltelefonen. Anslut från
mobiltelefonen till systemet i stället.
Tips!
Med aktiverad BLUETOOTH-signal: När tändningen slås
på, ansluter systemet automatiskt till den senast
anslutna mobiltelefonen.
Installera mikrofonen
Mer information finns i avsnittet Installera
mikrofonen (endast MEX-N5100BT) (sidan 32).
Ansluta till en iPhone/iPod
(automatisk BLUETOOTH-parkoppling)
Ansluta en iPod/USB-enhet
1
2
Vrid ned volymen på systemet.
Anslut iPod/USB-enheten till systemet.
Anslut iPod/iPhone-enheten med USBanslutningskabeln för iPod (medföljer inte).
När en iPhone/iPod med iOS5 eller senare ansluts
till USB-porten, parkopplas och ansluts systemet
automatiskt till iPhone/iPod-enheten.
För att aktivera automatisk BLUETOOTHparkoppling, kontrollera att [AUTOPAIR] i [BT]
är inställt på [ON] (sidan 20).
1
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
iPhone/iPod-enheten.
2
Anslut en iPhone/iPod till USB-porten.
Ansluta en annan bärbar
ljudenhet
Kontrollera att
på enheten.
tänds i teckenfönstret
1
2
3
Obs!
 Automatisk BLUETOOTH-parkoppling kan inte
användas om systemet redan är anslutet till en annan
BLUETOOTH-enhet. Koppla i så fall från den andra
enheten och anslut sedan iPhone/iPod-enheten igen.
 Om automatisk BLUETOOTH-parkoppling inte sker,
finns mer information i Förbereda en BLUETOOTHenhet (sidan 7).
Stäng av den bärbara ljudenheten.
Vrid ned volymen på systemet.
Anslut den bärbara ljudenheten till
AUX-ingången (stereominiuttag) via
systemet med en anslutningskabel
(medföljer inte)*.
* Tänk på att använda ett rakt kontaktdon.
4
Tryck på SRC och välj [AUX].
Matcha volymen på den anslutna enheten
med andra källor
Starta uppspelningen på den bärbara ljudenheten
på medelhög volym och ställ in normal
lyssningsvolym på systemet.
Tryck på MENU och välj [SET SOUND] 
[SET AUX VOL] (sidan 19).
9SE
Lyssna på radio
Använda RDS
(Radio Data System)
Lyssna på radio
För att lyssna på radio, tryck på SRC och
välj [TUNER].
Lagra automatiskt (BTM)
1
Tryck på MODE och ändra
frekvensbandet (FM1, FM2, FM3,
MW eller LW).
2
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet till
[SET GENERAL] och tryck in vredet.
3
Vrid kontrollvredet till [SET BTM] och
tryck in vredet.
Kanalerna lagras i frekvensordning under
sifferknapparna.
Inställning
Ställa in alternativa frekvenser (AF)
och trafikmeddelanden (TA)
AF söker kontinuerligt efter kanalerna med starkast
frekvens. TA visar aktuell trafikinformation och
sänder trafikprogram (TP) om de tas emot.
1
Tryck på AF/TA och välj [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF].
Lagra RDS-kanaler med AF och TA
Du kan förinställa RDS-kanaler tillsammans
med en AF/TA-inställning. Ställ in AF/TA och lagra
kanalen med BTM eller manuellt. Om du förinställer
kanalerna manuellt, kan du också förinställa andra
kanaler än RDS.
Ta emot nödmeddelanden
Med AF eller TA avbryts den aktuella källan
automatiskt av nödmeddelanden.
Justera volymen på ett trafikmeddelande
1
Tryck på MODE och ändra
frekvensbandet (FM1, FM2, FM3,
MW eller LW).
2
Gör en kanalsökning.
Behålla ett regionalt program (REGIONAL)
Ställa in kanaler manuellt
Håll SEEK +/– intryckt för att söka efter ungefär
rätt sekvens, och tryck sedan på SEEK +/–
upprepade gånger för att finjustera
frekvensinställningen.
När funktionerna AF och REGIONAL är aktiverade,
växlar sändningen inte över till en annan regional
kanal med starkare frekvens. Om du lämnar det
regionala programmets mottagningsområde,
ska du välja [REG-OFF] i [GENERAL] under
FM-mottagning (sidan 18).
Funktionen fungerar inte i Storbritannien och vissa
andra områden.
Ställa in kanaler automatiskt
Tryck på SEEK +/–.
Kanalsökningen avbryts när en kanal påträffas.
Volymnivån lagras i minnet inför framtida
trafikmeddelanden, oberoende av den
normala volymnivån.
Local Link-funktion (endast Storbritannien)
Lagra kanaler manuellt
1
När du har hittat kanalen du vill lagra,
håller du en sifferknapp (1 till 6) intryckt
tills [MEM] visas.
Spela lagrade kanaler
1
Välj frekvensband och tryck på en
sifferknapp (1 till 6).
10SE
Med denna funktion kan välja andra lokala kanaler
i området, även om de inte är lagrade under
sifferknapparna.
Tryck under FM-mottagning på en sifferknapp
(1 till 6) där du har lagrat en lokal kanal. Tryck en
gång till på en sifferknapp för den lokala kanalen
inom fem sekunder. Upprepa åtgärden tills den
lokala kanalen tas emot.
Välja programtyper (PTY)
1
2
Håll PTY intryckt under FM-mottagning.
Uppspelning
Vrid kontrollvredet till önskad
programtyp och tryck in vredet.
Spela upp en skiva
Systemet börjar söka efter en kanal som
sänder den valda programtypen.
1
Sätt i skivan (med textsidan upp).
Typ av program
NEWS (nyheter), AFFAIRS (samhälle), INFO
(information), SPORT (sport), EDUCATE (utbildning),
DRAMA (drama), CULTURE (kultur), SCIENCE
(vetenskap), VARIED (diverse), POP M (popmusik),
ROCK M (rockmusik), EASY M (easy listening),
LIGHT M (lätt klassisk musik), CLASSICS (seriös
klassisk musik), OTHER M (övrig musik), WEATHER
(väder), FINANCE (ekonomi), CHILDREN
(barnprogram), SOCIAL A (sociala frågor),
RELIGION (religion), PHONE IN (ring in), TRAVEL
(resor), LEISURE (fritid), JAZZ (jazzmusik),
COUNTRY (countrymusik), NATION M (nationell
musik), OLDIES (”gamla godingar”), FOLK M
(folkmusik), DOCUMENT (dokumentär)
Ställa in klocktid (CT)
Klockan ställs in med CT-data från RDS-sändningen.
1
Ställ in [SET CT-ON] i [SET GENERAL]
(sidan 18).
Uppspelningen startar automatiskt.
Spela upp från en iPod/
USB-enhet
I den här bruksanvisningen används ”iPod” som
generellt begrepp för iPod-funktionerna på iPod
och iPhone, om inget annat anges i texten eller
illustrationerna.
Information om kompatibla iPod-enheter finns
i Om iPod (sidan 21) och på vår supportwebbplats
(se webbadressen på baksidan).
USB-enheter kan användas om de är av typen MSC
(Mass Storage Class) och MTP (Media Transfer
Protocol) (till exempel USB-flash-enheter, digitala
mediespelare och Android-telefoner) och är
kompatibla med USB-standarden.
Du kan behöva välja MTP som USB-anslutningsläge
beroende på digitalmediespelaren eller Androidtelefonen.
Obs!
 Information om kompatibla USB-enheter finns på vår
supportwebbplats (se webbadressen på baksidan).
 Följande filer kan inte spelas upp:
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 upphovsrättsskyddade filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 flerkanaliga ljudfiler
MP3/WMA/AAC:
 filer med exakt komprimering
WAV:
 flerkanaliga ljudfiler
1
Anslut en iPhone/USB-enhet till
USB-porten (sidan 9).
Uppspelningen startar.
Om en enhet redan är ansluten, startar du
uppspelningen genom att trycka på SRC
och välja [USB] ([IPD] visas i teckenfönstret
när iPod-enheten hittas).
2
Justera volymen på systemet.
11SE
Stoppa uppspelningen
Håll OFF intryckt i en sekund.
Koppla bort enheten
Stoppa uppspelningen och koppla bort enheten.
Anmärkning om iPhone
När du ansluter en iPhone via USB, styrs
samtalsvolymen från iPhone-enheten, inte från
systemet. Höj inte oavsiktligt volymen på systemet
under ett samtal, eftersom volymen kan bli mycket
hög när samtalet har avslutats.
Använda iPod direkt
(passagerarstyrning)
1
Matcha volymen på den anslutna
BLUETOOTH-enheten med andra källor
Starta uppspelningen på BLUETOOTH-ljudenheten
på medelhög volym och ställ in normal
lyssningsvolym på systemet.
Tryck på MENU och välj [SET SOUND] 
[SET BTA VOL] (sidan 19).
Söka efter och spela upp spår
Repeterad och slumpvis uppspelning
1
Håll MODE intryckt under uppspelning
tills [MODE IPOD] visas.
iPod-funktionerna blir tillgängliga.
Observera att volymen endast kan ändras
på systemet.
Avsluta passagerarstyrning
Håll MODE intryckt tills [MODE AUDIO] visas.
Spela upp från en
BLUETOOTH-enhet
Det kan ta en stund innan det valda
uppspelningsläget startar.
Vilka uppspelningslägen som är tillgängliga
varierar beroende på ljudkällan.
Söka efter ett spår efter namn
(Quick-BrowZer™)
1
Du kan spela upp innehåll på en ansluten
enhet som har stöd för BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
1
Upprätta BLUETOOTH-anslutning med
ljudenheten (sidan 8).
2
3
4
Tryck på SRC och välj [BT AUDIO].
Starta uppspelningen från ljudenheten.
Justera volymen på systemet.
Obs!
 Beroende på ljudenheten, kan det hända att
information om till exempel titel, spårnummer/
tid och uppspelningsstatus inte visas på systemet.
 Uppspelningen av ljudenheten stoppar inte även
om du byter källa på systemet.
 [BT AUDIO] visas inte i teckenfönstret medan
du använder appen SongPal via BLUETOOTH.
12SE
Tryck på
(repetera) eller
(slumpläge) upprepade gånger
under uppspelning för att välja
önskat uppspelningsläge.
Under uppspelning med CD, USB eller
(sök)*2 för att
BT AUDIO*1, tryck på
visa listan med sökkategorier.
Tryck på
(tillbaka) upprepade gånger tills
önskad sökkategori visas.
*1 Endast tillgängligt för ljudenheter som har
stöd för AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.4 eller senare.
*2 Tryck på
(sök) i mer än två sekunder under
USB-uppspelning för att hoppa direkt till början
av kategorilistan.
2
Vrid kontrollvredet till önskad
sökkategori och tryck in vredet.
3
Upprepa steg 2 för att söka efter
önskat spår.
Uppspelningen startar.
Avsluta Quick-BrowZer-läget
Tryck på
(sök).
Söka genom att hoppa mellan spår
(hoppläge)
1
2
3
Tryck på
(sök).
Tryck på SEEK +.
Vrid på kontrollvredet till önskat spår.
Listan genomsöks i steg om tio procent
av det totala antalet spår.
4
Handsfreesamtal
(endast via BLUETOOTH)
Du kan använda en mobiltelefon genom att ansluta
den till systemet. Mer information finns i avsnittet
Förbereda en BLUETOOTH-enhet (sidan 7).
Tryck på ENTER för att återgå till
Quick-BrowZer-läget.
Det valda spåret visas.
5
Vrid kontrollvredet till önskat spår
och tryck in vredet.
Uppspelningen startar.
Ta emot ett samtal
1
Tryck på CALL vid ringsignal.
Samtalet aktiveras.
Obs!
Ringsignalen och motpartens röst matas bara
ut från fronthögtalarna.
Avböja ett samtal
Håll OFF intryckt i en sekund.
Avsluta ett samtal
Tryck på CALL en gång till.
Ringa ett samtal
Du kan ringa samtal via kontaktlistan eller
samtalshistoriken när du har anslutit en
mobiltelefon med stöd för PBAP (Phone
Book Access Profile).
Via kontaktlistan
1
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet till
[PHONE BOOK] och tryck in vredet.
2
Vrid kontrollvredet till en initial
i bokstavslistan och tryck in vredet.
3
Vrid kontrollvredet till ett namn
i namnlistan och tryck in vredet.
4
Vrid kontrollvredet till ett nummer
i nummerlistan och tryck in vredet.
Samtalet aktiveras.
13SE
Via samtalshistoriken
1
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet till
[RECENT CALL] och tryck in vredet.
Samtalshistoriken visas.
2
Vrid på kontrollvredet till ett namn eller
telefonnummer i samtalshistoriken och
tryck in vredet.
Via rösttaggar
Du kan ringa upp ett samtal genom att säga
den rösttagg som har lagrats på en ansluten
mobiltelefon med röstuppringningsfunktion.
1
Eller tryck på VOICE när funktionen SongPal
är avstängd.
Samtalet aktiveras.
2
Via inmatat telefonnummer
1
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet till
[DIAL NUMBER] och tryck in vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att skriva
telefonnumret, välj [ ] (blanksteg)
och tryck på ENTER*.
Samtalet aktiveras.
* Tryck på SEEK +/– för att ändra displayen.
Obs!
[_] visas i stället för [#] i teckenfönstret.
Via återuppringning
1
2
3
Avbryta röstuppringning
Tryck på VOICE.
Tillgängliga funktioner
under samtal
Justera ringsignalvolym
Vrid kontrollvredet medan du tar emot samtalet.
Justera motpartens röstvolym
Vrid kontrollvredet under samtalet.
Samtalet aktiveras.
Tryck på MIC.
Tillgängliga volymnivåer: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Tryck på SRC, vrid kontrollvredet till
[BT PHONE] och tryck in vredet.
Tryck på en sifferknapp (1 till 6) för att
välja önskad kontakt.
Tryck på ENTER.
Förinställa telefonnummer
Du kan lagra upp till sex kontakter som förval.
2
Din röst identifieras och samtalet kopplas.
Justera volymen för motparten
(mic gain-justering)
Samtalet aktiveras.
1
Säg den rösttagg som har lagrats på
mobiltelefonen.
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet till
[REDIAL] och tryck in vredet.
Via förval
1
Tryck på CALL, vrid kontrollvredet till
[VOICE DIAL] och tryck in vredet.
Välj telefonnumret som du vill lagra som förval via
kontaktlistan eller samtalshistoriken, eller genom
att skriva numret direkt.
Telefonnumret visas i teckenfönstret.
Håll en sifferknapp (1 till 6) intryckt tills [MEM] visas.
Kontakten lagras under den valda sifferknappen.
14SE
Reducera eko och brus
(eko-/brusreducering)
Håll MIC intryckt.
Tillgängliga lägen: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Aktivera och inaktivera handsfreeläge
Tryck på MODE under ett samtal för att växla
ljudutmatningen mellan enheten och
mobiltelefonen.
Obs!
Funktionen är inte tillgänglig på alla mobiltelefoner.
Kontrollera sms-status*
blinkar när du har fått ett nytt sms och lyser
med fast sken när det finns olästa meddelanden.
* Endast tillgängligt för mobiltelefoner med stöd för
MAP (Message Access Profile).
Välja källa eller app
Praktiska funktioner
SongPal med iPhone/
Android-telefon
Du måste hämta appen SongPal
(version 2.1 eller senare) från
AppStore för iPhone eller från
Google Play för Androidtelefoner.
Obs!
 Följ av säkerhetsskäl lokala
trafiklagar och regler, och använd
aldrig appen under körning.
 Med appen SongPal kan du styra
kompatibla Sony-ljudenheter
från en iPhone/Android-telefon.
 Vilka funktioner som kan styras med SongPal
varierar beroende på den anslutna enheten.
 Läs om tillgängliga SongPal-funktioner
i informationen om iPhone/Android.
 Mer information om SongPal finns på:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
Upprätta anslutning med SongPal
1
Upprätta BLUETOOTH-anslutning med
iPhone/Android-telefonen (sidan 7).
2
3
Starta appen SongPal.
Du kan välja önskad källa eller app på iPhone/
Android-telefonen på systemet.
Välja källa
Tryck på SRC upprepade gånger. Eller tryck på SRC,
vrid kontrollvredet till önskad källa och tryck
på ENTER.
Visa listan med källor
Tryck på SRC.
Diverse meddelanden via röstguide
(endast Android-telefoner)
Mottagna sms, meddelanden från Twitter/
Facebook/kalendern och annat kan läsas
upp automatiskt via högtalarna på systemet.
Håll ENTER intryckt på systemet i mer
än två sekunder.
Anslutningen till iPhone/Android-telefonen
upprättas.
Information om styrfunktionerna på iPhone/
Android-telefonen finns i hjälpen till appen.
Information om inställningarna finns i hjälpen
till appen.
Om enhetsnumret visas
Kontrollera att numret visas (till exempel 123456)
och välj [Yes] (Ja) på iPhone/Android-telefonen.
Avsluta anslutningen
Håll ENTER intryckt.
15SE
Aktivera röstigenkänning
(endast Android-telefoner)
När du har registrerat appar, kan du styra dem
via röstkommandon. Information finns i hjälpen
till appen.
Aktivera röstigenkänning
1
2
Tryck på VOICE för att aktivera röstigenkänning.
Säg önskat röstkommando i mikrofonen när
[Say Source or App] (Säg Källa eller App) visas
på Android-telefonen.
Använda Siri Eyes Free
Med Siri Eyes Free kan du använda en iPhone via
handsfree genom att helt enkelt tala i mikrofonen.
Funktionen kräver att du ansluter en iPhone
till systemet med automatisk BLUETOOTHparkoppling. Funktionen är tillgänglig på iPhone 4s
eller senare. Kontrollera att den senaste
iOS-versionen är installerad på iPhone.
Du måste slutföra BLUETOOTH-registrering och
välja anslutningsinställningar för iPhone och
systemet i förväg. Mer information finns i avsnittet
Förbereda en BLUETOOTH-enhet (sidan 7).
1
Aktivera Siri-funktionen på iPhone.
Mer information finns i bruksanvisningen
till iPhone.
2
Tryck på VOICE.
Skärmen för röstkommando visas.
3
Obs!
 Röstigenkänning är inte tillgänglig i alla situationer.
 Funktionen kanske inte fungerar korrekt beroende
på kapaciteten på den anslutna Android-telefonen.
 Minimera brus, till exempel motorljud, när du
använder röstigenkänningsfunktionen.
Svara på sms (endast Android-telefoner)
Du kan svara på sms via röstigenkänning.
1
2
3
Aktivera röstigenkänning och säg ”Reply” (Svara).
Meddelandeskärmen visas i SongPal.
Tala in ett svarsmeddelande.
Listan med relevanta meddelanden visas i SongPal.
Vrid kontrollvredet till önskat meddelande och
tryck in vredet.
Meddelandet skickas.
Ange ljud- och visningsinställningar
Du kan ändra inställningarna för ljud och visning via
iPhone/Android-telefonen.
Information om inställningarna finns i hjälpen
till appen.
16SE
Tala i mikrofonen efter pipet.
iPhone-enheten piper igen och Siri börjar svara.
Inaktivera Siri Eyes Free
Tryck på VOICE.
Obs!
 Funktionen kanske inte känner igen din röst i alla
situationer. (Till exempel under bilkörning.)
 På platser med dålig mottagning av iPhone-signaler,
kan det hända att Siri inte fungerar korrekt eller att
svarstiden blir längre.
 Beroende på användningsförhållandena, kan det
hända att Siri inte fungerar korrekt eller stängs av.
 Om du spelar upp ett spår på en iPhone via
BLUETOOTH-ljudanslutning och spåret börjar spelas
upp via BLUETOOTH, avslutas Siri automatiskt och
systemet växlar till BLUETOOTH-ljudkällan.
 När Siri aktiveras under uppspelning, kan systemet
växla till BLUETOOTH-ljudkällan även om du inte väljer
något spår.
 När du ansluter iPhone till USB-porten, kan det hända
att Siri inte fungerar korrekt eller stängs av.
 Aktivera inte Siri på iPhone när du har anslutit
telefonen till systemet. Siri kanske inte fungerar
korrekt eller stängs av.
 Det matas inte ut något ljud medan Siri Eyes Free
är aktiverat.
AUTO OFF
Automatisk avstängning efter önskad tid när
systemet stängs av: [NO], [30S] (30 sekunder),
[30M] (30 minuter), [60M] (60 minuter).
Inställningar
Avbryta DEMO-läget
Du kan avbryta demonstrationsskärmen som visas
när källan är avstängd och klockan visas.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet till
[SET DISPLAY] och tryck in vredet.
2
Vrid kontrollvredet till [SET DEMO] och
tryck in vredet.
3
Vrid kontrollvredet till [SET DEMO-OFF]
och tryck in vredet.
Inställningen är klar.
4
Tryck på
(tillbaka) två gånger.
Skärmen återgår till normalt mottagnings-/
uppspelningsläge.
Grundläggande inställningar
Du kan välja inställningar inom följande kategorier:
allmän inställning (GENERAL), ljudinställning
(SOUND), displayinställning (DISPLAY), BLUETOOTHinställning (BT), SongPal-inställning (SONGPAL)
(Inte tillgänglig när BT PHONE har valts.)
1
2
Tryck på MENU.
Vrid kontrollvredet till önskad
inställningskategori och tryck in vredet.
Vilka alternativ som är tillgängliga varierar
beroende på källan och inställningarna.
3
Vrid kontrollvredet till önskade alternativ
och tryck in vredet.
Återgå till föregående display
Tryck på
(tillbaka).
Allmän inställning (GENERAL)
CLOCK-ADJ (justera klocka) (sidan 7)
CAUT ALM (varningslarm)
Aktivera varningslarmet: [ON], [OFF] (sidan 6).
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
BEEP
Aktivera ljudsignalen: [ON], [OFF].
STEERING
Registrera/återställ inställningen för
rattfjärrkontrollen.
(Tillgängligt vid anslutning via
anslutningskabeln (medföljer inte).)
(Endast tillgängligt när källan är avstängd
och klockan visas.)
STR CONTROL (rattfjärrkontroll)
Välj indataläge för den anslutna fjärrkontrollen.
Var noga med att matcha indataläget med den
anslutna fjärrkontrollen före användning för att
förhindra felfunktion.
USER
Indataläge för rattfjärrkontrollen (väljs
automatiskt när [STR EDIT] är klart eller
[STR RESET] utförs).
EXTERNAL
Indataläge för den trådanslutna
fjärrkontrollen som inaktiverar
rattfjärrkontrollen
STR EDIT (redigera rattfjärrkontroll)
Lagra funktionerna (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, CALL) på rattfjärrkontrollen:
 Vrid kontrollvredet till önskad funktion för
rattfjärrkontrollen och tryck in vredet.
 Håll in den knapp på rattfjärrkontrollen
som du vill koppla funktionen till medan
[REGISTER] blinkar. [REGISTERED] visas
när registreringen är klar.
 Upprepa steg  och  om du vill
registrera ytterligare funktioner.
STR RESET (återställ rattfjärrkontroll)
Återställ inställningen för rattfjärrkontrollen:
[YES], [NO].
Obs!
 Medan du gör inställningar kan du bara använda
knapparna på systemet. Parkera bilen av
säkerhetsskäl innan du gör inställningen.
 Om ett fel inträffar under registreringen, behålls
all information som har registrerats tidigare.
Börja om registreringen från den funktion där
felet inträffade.
 Denna funktion är inte tillgänglig på alla bilar.
Information om kompatibla bilar finns på vår
supportwebbplats (se webbadressen på
baksidan).
AUX-A (AUX-ljud)
Aktivera visning av AUX-källa: [ON], [OFF].
(Endast tillgängligt när källan är avstängd
och klockan visas.) (Inte tillgängligt under
SongPal-anslutning.)
17SE
REAR/SUB (endast MEX-N4100BT)
Växla ljudutsignal: [SUB-OUT] (subwoofer),
[REAR-OUT] (förstärkare). (Endast tillgängligt
när källan är avstängd och klockan visas.)
CT (klocktid)
Aktivera CT-funktionen: [ON], [OFF].
REGIONAL
Begränsa mottagningen till en viss region: [ON],
[OFF]. (Endast tillgängligt med FM-mottagning.)
BTM (sidan 10)
(Endast tillgängligt när radion har valts.)
FIRMWARE
Kontrollera/uppdatera versionen av den fasta
programvaran. Mer information finns på följande
supportwebbplats:
http://support.sony-europe.com/
FW VERSION (version av fast programvara)
Visar den aktuella versionen av den fasta
programvaran.
FW UPDATE (uppdatera fast programvara)
Uppdatera den fasta programvaran: [YES], [NO].
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
Ljudinställning (SOUND)
Denna inställningsmeny är tillgänglig när en annan
källa än BT PHONE har valts.
MEGABASS (megabas)
Förstärker basljudet synkroniserat med
volymnivån: [ON], [OFF].
(Ställs automatiskt in på [OFF] när [C.AUDIO+]
är inställt på [ON].)
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Återger ljudet genom att optimera
digitalsignalen med Sonys rekommenderade
ljudinställningar: [ON], [OFF].
(Ställs automatiskt in på [OFF] när [EQ10 PRESET]
ändras och/eller när [MEGABASS] är inställt
på [ON].)
EQ10 PRESET
Välj mellan tio equalizerkurvor och avstängt:
[OFF], [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE],
[HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [CUSTOM].
Inställningen av equalizerkurvan kan lagras
separat för varje källa.
18SE
EQ10 SETTING
Ställ in [CUSTOM] för EQ10.
BASE
Välj en förinställd equalizerkurva som
utgångspunkt för vidare anpassning:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Volymnivån kan ställas in i steg om 1 dB, från
-6 dB till +6 dB.
POSITION (lyssningsposition)
F/R POS (främre/bakre position)
Simulerar ett naturligt ljudfält genom att fördröja
ljudutmatningen från högtalarna beroende på
din position:
 [FRONT L] (främre vänster),
 [FRONT R] (främre höger),
 [FRONT] (främre mitten),
 [ALL] (mitt i bilen),
[OFF] (ingen inställning)
ADJ POSITION* (justera position)
Finjustera lyssningspositionen:
[+3] – [CENTER] – [-3].
SW POS* (subwooferposition)
 [NEAR] (nära),
 [NORMAL] (normal),
 [FAR] (långt bort)
BALANCE
Justera ljudbalansen:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Justera den relativa nivån:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (Digital Sound Enhancement Engine)
Förbättrar digitalt komprimerat ljud genom att
återställa höga frekvenser som gick förlorade
vid komprimering.
Inställningen kan lagras separat för varje källa
utom radion.
Välj DSEE-läge: [ON], [OFF].
AAV (Advanced Auto Volume)
Justera uppspelningsvolymen för alla
uppspelningskällor till optimal nivå: [ON], [OFF].
RB ENH (Rear Bass Enhancer)
Rear Bass Enhancer förstärker basljudet genom
att ett lågpassfilter tillämpas på de bakre
högtalarna. De bakre högtalarna fungerar
som subwoofer om en sådan inte har anslutits.
(Endast tillgängligt när [SW DIREC] är inställt
på [OFF].)
(MEX-N4100BT: Endast tillgängligt när
[REAR-OUT] har valts i [REAR/SUB].)
RBE MODE (Rear Bass Enhancer-läge)
Välj Rear Bass Enhancer-läge: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)
Välj brytfrekvens för subwoofer: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lågpassfilterlutning)
Välj LPF-lutning: [1], [2], [3].
SW DIREC (direkt subwooferanslutning)
Du kan använda subwoofern utan förstärkare
genom att ansluta den till den bakre högtalarens
kabel. (Endast tillgängligt när [RBE MODE]
är inställt på [OFF].)
(MEX-N4100BT: Endast tillgängligt när
[REAR-OUT] har valts i [REAR/SUB].)
Tänk på att ansluta en 4–8 ohm subwoofer till
kabeln till endast en av de bakre högtalarna.
Anslut ingen högtalare till kabeln till den andra
bakre högtalaren.
SW MODE (subwooferläge)
Välj subwooferläge: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (subwooferfas)
Välj subwooferfas: [NORM], [REV].
SW POS* (subwooferposition)
Välj subwooferposition:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)
Välj brytfrekvens för subwoofer:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lågpassfilterlutning)
Välj LPF-lutning: [1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwoofernivå)
Justera subwoofervolymen:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
([ATT] visas vid den lägsta inställningen.)
SW PHASE (subwooferfas)
Välj subwooferfas: [NORM], [REV].
SW POS* (subwooferposition)
Välj subwooferposition:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)
Välj brytfrekvens för subwoofer:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (lågpassfilterlutning)
Välj LPF-lutning: [1], [2], [3].
HPF (högpassfilter)
HPF FREQ (högpassfilterfrekvens)
Välj brytfrekvens för främre/bakre högtalare:
[OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (högpassfilterlutning)
Välj HPF-lutning (får effekt endast när
[HPF FREQ] är inställt på annat än [OFF]):
[1], [2], [3].
AUX VOL (AUX-volymnivå)
Justera volymnivån på samtliga anslutna externa
enheter: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Med denna inställning behöver du inte justera
volymnivån mellan källorna.
BTA VOL (volymnivå på BLUETOOTH-ljud)
Justera volymnivån på samtliga anslutna
BLUETOOTH-enheter: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Med denna inställning behöver du inte justera
volymnivån mellan källorna.
* Visas inte när [F/R POS] är inställt på [OFF].
Displayinställning (DISPLAY)
DEMO (demonstration)
Aktiverar demonstrationen: [ON], [OFF].
DIMMER
För MEX-N5100BT:
Släck skärmen: [ON], [OFF], [AT] (auto)
([AT] är endast tillgängligt när styrkabeln till
belysningen är ansluten och huvudlampan
är påslagen.)
För MEX-N4100BT:
Ändra skärmens ljusstyrka: [ON], [OFF].
ILLUM (belysning) (endast MEX-N4100BT)
Ändra färg på belysningen: [1], [2].
BUTTON-C (knappfärg) (endast MEX-N5100BT)
Ställ in en förinställd eller anpassad färg
för knapparna.
COLOR
Välj bland 15 förinställda färger och en
anpassad färg.
CUSTOM-C (anpassad färg)
Lagra en anpassad färg för knapparna.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Tillgänglig färgskala: [0]–[32] ([0] kan inte
ställas in för alla färgskalor).
19SE
DSPL-C (färg i teckenfönster) (endast
MEX-N5100BT)
Ställ in en förinställd eller anpassad färg
för teckenfönstret.
COLOR
Välj bland 15 förinställda färger och en
anpassad färg.
CUSTOM-C (anpassad färg)
Lagra en anpassad färg för teckenfönstret.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Tillgänglig färgskala: [0]–[32] ([0] kan inte
ställas in för alla färgskalor).
BLUETOOTH-inställning (BT)
PAIRING (sidan 8)
PHONE BOOK (sidan 13)
REDIAL (sidan 14)
RECENT CALL (sidan 14)
VOICE DIAL (sidan 14)
DIAL NUMBER (sidan 14)
ALL-C (all färg) (endast MEX-N5100BT)
Ställ in en förinställd eller anpassad färg för
teckenfönstret och knapparna.
COLOR
Välj bland 15 förinställda färger och en
anpassad färg.
CUSTOM-C (anpassad färg)
Lagra en anpassad färg för teckenfönstret
och knapparna.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Tillgänglig färgskala: [0]–[32] ([0] kan inte
ställas in för alla färgskalor).
SND SYNC (ljudsynkronisering)
Välj färg med ljudsynkronisering: [ON], [OFF].
WHT MENU (vit meny) (endast MEX-N5100BT)
Du kan visa menyn skarpare (vit) utan hänsyn till
färginställningen: [ON], [OFF].
START-WHT (börja vit) (endast MEX-N5100BT)
När du trycker på SRC, visas teckenfönstret och
knapparna vita på huvudenheten och växlar
sedan till anpassad färg: [ON], [OFF].
AUTO SCR (rulla automatiskt)
Rulla automatiskt i långa inställningsalternativ:
[ON], [OFF].
(Inte tillgängligt när AUX eller radion har valts.)
RINGTONE
Välj om ringsignalen ska matas ut från systemet
eller den anslutna mobiltelefonen: [1] (system),
[2] (mobiltelefon).
AUTO ANS (svara automatiskt)
Ställ in att systemet ska besvara inkommande
samtal automatiskt: [OFF], [1] (cirka tre
sekunder), [2] (cirka tio sekunder).
AUTOPAIR (parkoppla automatiskt)
Starta BLUETOOTH-parkoppling automatiskt när
en iOS-enhet version 5.0 eller senare ansluts
via USB: [ON], [OFF].
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (sidan 8)
Aktivera/inaktivera BLUETOOTH-funktionen.
BT INIT (initiera BLUETOOTH)
Initiera alla BLUETOOTH-relaterade inställningar
(parkopplingsinformation, förval,
enhetsinformation osv.): [YES], [NO].
Initiera alla inställningar när du ska kassera
enheten.
(Endast tillgängligt när källan är avstängd och
klockan visas.)
SongPal-inställning (SONGPAL)
Aktivera och inaktivera SongPal-funktion
(anslutning).
20SE
Anmärkningar om cd-r/cd-rw-skivor
Övrig information
Uppdatera fast programvara
Du kan uppdatera den fasta programvaran
på systemet från följande supportwebbplats:
http://support.sony-europe.com/
Besök webbplatsen och uppdatera den fasta
programvaran enligt anvisningarna.
Försiktighetsåtgärder
 Låt systemet svalna före åtgärden om bilen har
stått parkerad i direkt solljus.
 Lämna inte kvar frontpanelen eller ljudenheter
i bilen. De kan skadas på grund av hög
temperatur.
 Antennen fälls ut automatiskt.
 Om en flersessionsskiva börjar med en cd-dasession, identifieras den som en cd-da-skiva
och övriga sessioner spelas inte upp.
 Skivor som INTE kan spelas upp på systemet:
 Cd-r/cd-rw-skivor med dålig
inspelningskvalitet.
 Cd-r/cd-rw-skivor inspelade med inkompatibel
inspelningsenhet.
 Cd-r/cd-rw-skivor som har slutbehandlats
felaktigt.
 Cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade i ett annat
format än musik-cd-format eller mp3-format
enligt ISO9660 Nivå 1/Nivå 2, Joliet/Romeo
eller flersession.
Uppspelningsordning för
MP3/WMA/AAC-filer
MP3/WMA/AAC
Mapp (album)
MP3/WMA/AAC-fil (spår)
Kondens
Om det uppstår kondens inuti systemet, ska du ta
ut skivan och låta systemet torka i cirka en timme.
I annat fall fungerar systemet inte korrekt.
Bibehålla hög ljudkvalitet
Spill inte vätska på systemet eller skivorna.
Anmärkningar om skivor
 Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller
värmekällor, till exempel varmluftsventiler.
Lämna dem inte heller i en bil i direkt solljus.
 Torka av skivorna från
mitten och utåt med en
rengöringsduk innan de
används. Använd inte
lösningsmedel som bensin,
thinner eller vanliga
rengöringsmedel.
 Systemet är utformat för att
spela upp skivor som följer
cd-standarden (Compact Disc). DualDisc-skivor
och vissa musikskivor som kodats med tekniker
för upphovsrättsskydd överensstämmer inte med
cd-standarden (Compact Disc). Sådana skivor är
därför eventuellt inte kompatibla med systemet.
 Skivor som INTE kan spelas upp på systemet:
 Skivor med etiketter, dekaler, tejp eller papper.
Detta kan medföra felfunktion eller
förstöra skivan.
 Skivor utan standardformat (till exempel
fyrkantiga eller hjärt- eller stjärnformade
skivor). Detta kan skada systemet.
 Skivor med storleken 8 cm (3 1/4 tum).
Om iPod
 Du kan ansluta systemet till följande iPodmodeller. Uppdatera dina iPod-enheter till
den senaste programvaran före användning.
Kompatibla iPhone-/iPod-modeller
Kompatibel modell
Bluetooth®
USB
iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPhone 4


iPhone 3GS



iPhone 3G*
iPod touch
(femte generationen)


iPod touch
(fjärde generationen)


iPod touch
(tredje generationen)*

21SE
Kompatibel modell
Bluetooth®
USB
iPod touch
(andra generationen)*

iPod classic*

iPod nano
(sjunde generationen)*

iPod nano
(sjätte generationen)*

iPod nano
(femte generationen)*

iPod nano
(fjärde generationen)*

iPod nano
(tredje generationen)*

* SongPal saknar stöd för iPhone 3G, iPod touch (tredje
generationen), iPod touch (andra generationen),
iPod classic och iPod nano.
 ”Made for iPod” och ”Made for iPhone” innebär
att ett elektroniskt tillbehör har utformats
specifikt för anslutning till iPod respektive iPhone,
och att produkten har certifierats av utvecklaren
för att uppfylla prestandakraven från Apple.
Apple kan inte hållas ansvarigt för systemets
funktion eller dess uppfyllande av regulatoriska
säkerhetsstandarder. Om du använder tillbehöret
med iPod eller iPhone kan det påverka trådlösa
funktioner.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har
frågor eller om det inträffar problem med systemet
som inte beskrivs i denna handbok.
Underhåll
Rengöra kontakterna
Systemet kanske inte fungerar korrekt om
kontakterna mellan systemet och frontpanelen
är smutsiga. Förhindra detta genom att avlägsna
frontpanelen (sidan 6) och rengöra kontakterna
med en bomullstops. Var inte för hårdhänt,
eftersom kontakterna kan skadas.
Specifikationer
Radio
FM
Inställningsområde: 87,5–108,0 MHz
Antennanslutning:
Extern antennkontakt
Mellanfrekvens:
FM CCIR: -1 956,5 till -487,3 kHz och
+500,0 till +2 095,4 kHz
Tillgänglig känslighet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signal/brus-förhållande: 73 dB
Separation: 50 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning: 20–15 000 Hz
MW/LW
Inställningsområde:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennanslutning:
Extern antennkontakt
Känslighet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-spelare
Signal/brus-förhållande: 120 dB
Frekvensåtergivning: 10–20 000 Hz
Wow och flutter: Under mätbar gräns
Maximalt antal: (endast cd-r/cd-rw)
 mappar (album): 150 (inklusive rotmapp)
 filer (spår) och mappar: 300 (färre än 300 om
mapp-/filnamnen är långa)
 visningsbara tecken i fil-/mappnamn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Motsvarande kodec: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
och AAC (.m4a)
USB-spelare
Gränssnitt: USB (High-speed)
Maximal ström: 1 A
Maximalt antal identifierbara spår: 10 000
Motsvarande kodec:
MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav),
AAC (.m4a), AAC (.mp4) och FLAC (.flac)
Trådlös kommunikation
Obs!
 Stäng av säkerhetsskäl av tändningen och ta ut
nyckeln ur tändlåset innan du rengör kontakterna.
 Vidrör aldrig kontakterna direkt med fingrarna eller
ett metallföremål.
22SE
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH-standard version 3.0
Utmatning:
BLUETOOTH-standard effektklass 2
(max +4 dBm)
Största kommunikationsräckvidd:
Siktlinje cirka 10 m*1
Frekvensband:
2,4 GHz band (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleringsmetod: FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Motsvarande kodec:
SBC (.sbc) och AAC (.m4a)
*1 Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer
såsom hinder mellan enheter, magnetfält
runt mikrovågsugn, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennkapacitet,
operativsystem, programvara och liknande.
*2 BLUETOOTH-standardprofilerna anger syftet med
BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.
Förstärkare
Utmatning: Högtalare
Högtalarimpedans: 4–8 ohm
Maximal uteffekt: 55 W × 4 (vid 4 ohm)
Allmänt
Utgångar:
Utgång för ljud:
MEX-N5100BT: främre, bakre, sub
MEX-N4100BT: främre, bakre/sub,
växlingsbart
Utgång för antenn/förstärkare (REM OUT)
Ingångar:
fjärrkontrollingång
antenningång
MIC-ingång
AUX-ingång (stereominikontakt)
USB-port
Strömförsörjning: 12 V DC bilbatteri (minus (jord))
Nominell strömförbrukning: 10 A
Mått:
Cirka 178 mm × 50 mm × 177 mm (b/h/d)
Mått för montering:
Cirka 182 mm × 53 mm × 160 mm (b/h/d)
Vikt: Cirka 1,2 kg
Förpackningens innehåll:
Huvudsystem (1)
Mikrofon (1) (endast MEX-N5100BT)
Delar för installation och anslutning (1 sats)
Tillbehör/kringutrustning:
Mikrofon: XA-MC10 (endast MEX-N4100BT)
Alla återförsäljare kanske inte tillhandahåller
alla tillbehör ovan. Kontakta återförsäljaren
för detaljerad information.
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
Upphovsrätt
Bluetooth®-ordmärket och Bluetooth-logotyperna
är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth
SIG, Inc., och all användning av dessa logotyper av
Sony Corporation sker under licens. Övriga
varumärken och märkesnamn tillhör
respektive ägare.
N-Mark är ett registrerat varumärke eller varumärke
som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och/eller
andra länder.
Windows Media är ett registrerat varumärke eller
varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
Denna produkt skyddas av viss immaterialrätt
tillhörande Microsoft Corporation. Användning eller
distribution av sådan teknik utanför produkten är
inte tillåten utan licens från Microsoft eller ett
auktoriserat Microsoft-dotterbolag.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA
och/eller andra länder. App Store är ett tjänstmärke
som tillhör Apple Inc.
Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och patent
licensieras från Fraunhofer IIS och Thomson.
Google, Google Play och Android är varumärken
som tillhör Google Inc.
libFLAC
(C) 2000–2009 Josh Coalson
(C) 2011–2013 Xiph.org Foundation
Spridning och användning i källform och binär
form, med eller utan modifiering, är tillåten under
förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
 Spridning av källkoden måste innehålla
ovanstående upphovsrättsmeddelande,
denna lista över villkor samt följande
friskrivningsklausul.
 Spridning i binär form måste återge ovanstående
upphovsrättsmeddelande, denna lista över
villkor samt följande friskrivningsklausul
i dokumentationen och/eller annat material
som medföljer spridningen.
 Varken namnet Xiph.org Foundation eller
namnen på de medverkande får användas för att
rekommendera eller marknadsföra produkter
härledda ur denna programvara utan uttryckligt
föregående skriftligt tillstånd.
23SE
PROGRAMVARAN LEVERERAS AV
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH MEDVERKANDE
I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH DESSA FRISKRIVER SIG
FRÅN ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA
SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN UTAN
BEGRÄNSNING TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER
AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET
FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. GRUNDARNA
ELLER DE MEDVERKANDE SKA UNDER INGA
OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR
DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, TYPISKA SKADOR
ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFANDE
AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, UTEBLIVEN
PRODUKTANVÄNDNING, DATAFÖRLUST,
UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHET)
OAVSETT ORSAK ELLER ANSVARSTEORI, OAVSETT
I KONTRAKTSFORM, STRIKT ANSVAR ELLER
KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER
ANNAT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT HÄRRÖR FRÅN
ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARA,
ÄVEN EFTER ATT HA INFORMERATS OM RISKEN
FÖR SÅDANA SKADOR.
Felsökning
Följande checklista kan hjälpa dig att åtgärda
eventuella problem med systemet.
Kontrollera anslutningen och bruksanvisningen
innan du går igenom checklistan.
Information om hur du använder säkringen och
lossar systemet från instrumentpanelen finns
i Anslutning/installation (sidan 28).
Besök supportwebbplatsen enligt uppgifterna
på baksidan om problemet kvarstår.
Allmänt
Inget eller för lågt ljud.
 Fader-kontrollens [FADER] position har inte ställts
in för ett system med dubbla högtalare.
 Volymen på systemet och/eller ansluten enhet
är mycket låg.
 Höj volymen på systemet och den anslutna
enheten.
Ingen ljudsignal.
 En förstärkare (tillval) har anslutits och den
inbyggda förstärkaren används inte.
Minnet har raderats.
 Återställningsknappen har tryckts in.
 Lagra i minnet på nytt.
 Strömkabeln eller batteriet har kopplats från eller
inte anslutits korrekt.
24SE
Lagrade kanaler och korrekt tid raderas.
Säkringen har gått.
Systemet avger brus när jag ändrar
tändningsläge.
 Ledarna är inte matchade på rätt sätt med bilens
kontakt för extern strömmatning.
Demoläget startar under uppspelning eller
mottagning.
 Demoläget startar om systemet inte används
under fem minuter när [DEMO-ON] är inställt.
 Ställ in [DEMO-OFF] (sidan 19).
Displayen försvinner från eller visas inte
i teckenfönstret.
 Dimmern är inställd på [DIM-ON] (sidan 19).
 Displayen försvinner när du håller OFF intryckt.
 Tryck på OFF på systemet tills displayen visas.
 Kontakterna är smutsiga (sidan 22).
Funktionsknapparna fungerar inte.
Skivan matas inte ut.
 Anslutningen är inte korrekt.
 Kontrollera anslutningen på systemet.
Tryck på RESET (sidan 7) om problemet
kvarstår.
Innehållet i minnet raderas.
Återställ av säkerhetsskäl inte systemet
under körning.
Radiomottagning
Kanaler tas inte emot.
Ljudet störs av brus.
 Anslutningen är inte korrekt.
 Kontrollera anslutningen av bilantennen.
 Om bilantennen inte fälls ut, bör du kontrollera
anslutningen av antennens styrkabel.
Sökningen efter förinställda kanaler
fungerar inte.
 Radiosignalen är för svag.
RDS
Kanalsökningen (SEEK) startar efter några
sekunders lyssning.
 Kanalen är inte av TP-typ eller signalen är svag.
 Inaktivera TA (sidan 10).
Det hörs inga trafikmeddelanden.
 Aktivera TA (sidan 10).
 Kanalen sänder inga trafikmeddelanden trots att
den är en TP-kanal.
 Ställ in en annan kanal.
PTY visar [- - - - - - - -].
 Den aktuella kanalen är ingen RDS-kanal.
 RDS-data tas inte emot.
 Kanalen specifierar inte programtypen.
Programtjänstnamnet blinkar.
 Det finns ingen alternativ frekvens för den
aktuella kanalen.
 Tryck på SEEK +/– medan
programtjänstnamnet blinkar. [PI SEEK] visas
och systemet börjar söka efter en annan
frekvens med samma PI-data
(programidentifikation).
Cd-uppspelning
Skivan spelas inte upp.
 Skivan är trasig eller smutsig.
 Cd-r/cd-rw-skivor inte är avsedda för
ljuduppspelning (sidan 21).
NFC-funktion
One touch-anslutning (NFC) fungerar inte.
 Om smarttelefonen inte svarar på tryck:
 Kontrollera att NFC-funktionen är påslagen
på smarttelefonen.
 Flytta N-Mark-delen på smarttelefonen
närmare N-Mark-delen på systemet.
 Ta ut smarttelefonen ur eventuellt fodral.
 Känsligheten vid NFC-mottagning beror på
enheten.
Upprätta BLUETOOTH-anslutningen manuellt
om One touch-anslutning med smarttelefonen
misslyckas flera gånger.
BLUETOOTH-funktion
MP3/WMA/AAC-filer kan inte spelas upp.
 Skivan är inte kompatibel med MP3/WMA/AACformatet eller versionen. För information om
uppspelningsbara skivor och format, besök
supportwebbplatsen enligt uppgifterna på
baksidan.
MP3/WMA/AAC-filer tar längre tid att spela upp
än andra filformat.
 Det tar längre tid innan uppspelningen av
följande skivor startar:
 skivor som är inspelade med komplicerad
trädstruktur
 skivor som är inspelade i flersessionsformat
 skivor avsedda för datalagring
Ljudet hoppar.
 Skivan är trasig eller smutsig.
Uppspelning från USB-enhet
Det går inte att spela upp spår via en USB-hubb.
 Systemet känner inte igen USB-enheter via en
USB-hubb.
Det tar längre tid att spela upp från en
USB-enhet.
 USB-enheten innehåller filer med komplex
trädstruktur.
Ljudet hackar.
 Ljudet kan hacka vid en bithastighet på över
320 kBit/s.
Det går inte att spela upp en ljudfil.
 USB-enheter som har formaterats med andra
filsystem än FAT16 eller FAT32 stöds inte.*
* Systemet har stöd för FAT16 och FAT32, men vissa
USB-enheter kanske inte har stöd för alla dessa FATsystem. Mer information finns i bruksanvisningen till
USB-enheten. Du kan också kontakta tillverkaren.
Den anslutande enheten kan inte identifiera
systemet.
 Ställ in systemet på viloläge för parkoppling
innan parkoppling utförs.
 Systemet kan inte identifieras av en annan enhet
medan det är anslutet till en BLUETOOTH-enhet.
 Koppla från den befintliga anslutningen och
sök efter systemet från en annan enhet.
 Ställ in utmatning av BLUETOOTH-signalen på
(sidan 8) efter genomförd parkoppling.
Det går inte att ansluta.
 Anslutningen styrs från ena sidan (system eller
BLUETOOTH-enhet), inte båda.
 Anslut till systemet från en BLUETOOTH-enhet,
eller tvärtom.
Namnet på den avkända enheten visas inte.
 Namnet på den andra enheten kanske inte
hämtas, beroende på den andra enhetens status.
Ingen ringsignal.
 Justera volymen genom att vrida kontrollvredet
medan du tar emot ett samtal.
 Ringsignalen kanske inte kan avges korrekt,
beroende på den anslutande enheten.
 Ställ in [RINGTONE] på [1] (sidan 20).
 Fronthögtalarna är inte anslutna till systemet.
 Anslut fronthögtalarna till systemet.
Ringsignalen matas bara ut från
fronthögtalarna.
Motpartens röst hörs inte.
 Fronthögtalarna är inte anslutna till systemet.
 Anslut fronthögtalarna till systemet.
Motpartens röst matas bara ut från
fronthögtalarna.
Motparten anser att volymen är för låg eller hög.
 Justera volymen på lämpligt sätt med hjälp av
mic gain-justering (sidan 14).
25SE
Eko eller brus hörs i telefonsamtal.
 Sänk volymen.
 Ställ in EC/NC-läge på [EC/NC-1] eller [EC/NC-2]
(sidan 14).
 Försök reducera bakgrundsljudet om det är
för högt under ett telefonsamtal.
Exempel: Stäng fönstret så att trafikljuden
dämpas. Vrid ned
luftkonditioneringsanläggningen.
Telefonen kopplas inte.
 När BLUETOOTH-ljud spelas upp, kopplas
telefonen inte trots att du trycker på CALL.
 Koppla från telefonen.
Ljudkvaliteten i telefonen är låg.
 Dålig ljudkvalitet i telefonen orsakas av
mottagningsförhållandena för mobiltelefonen.
 Flytta bilen till en plats med bättre mobilsignal
om mottagningen är dålig.
Volymen på den anslutna ljudenheten är
låg/hög.
 Volymnivån varierar beroende på ljudenheten.
 Justera volymen på den anslutna ljudenheten
eller systemet.
Ljudet hoppar under uppspelning från en
BLUETOOTH-ljudenhet.
 Minska avståndet mellan systemet och
BLUETOOTH-ljudenheten.
 Om BLUETOOTH-ljudenheten förvaras i ett fodral
som bryter signalen, ska du ta ut enheten ur
fodralet vid användning.
 Flera BLUETOOTH-enheter och andra enheter
som avger radiovågor används i närheten.
 Stäng av de andra enheterna.
 Öka avståndet till de andra enheterna.
 Uppspelningen stoppas tillfälligt när
anslutningen mellan systemet och
mobiltelefonen upprättas. Detta är inget fel.
Det går inte att manövrera den anslutna
BLUETOOTH-ljudenheten.
 Kontrollera att den anslutna BLUETOOTHljudenheten har stöd för AVRCP.
Vissa funktioner fungerar inte.
 Kontrollera att den anslutande enheten har stöd
för funktionen.
Ett samtal besvaras oavsiktligt.
 Den anslutande telefonen är inställd på att
besvara samtal automatiskt.
Parkoppling misslyckades på grund av
överskriden tidsgräns.
 Tidsgränsen för parkoppling kan vara kort,
beroende på den anslutande enheten.
 Försök slutföra parkopplingen inom inställd tid.
26SE
BLUETOOTH-funktionen fungerar inte.
 Stäng av systemet genom att hålla OFF intryckt
i mer än två sekunder, och starta sedan
systemet igen.
Det hörs inget ljud i bilhögtalarna under
ett handsfreesamtal.
 Om ljudet inte matas ut från mobiltelefonen,
ska du ställa in den så att ljudet matas ut
från bilhögtalarna.
Siri Eyes Free aktiveras inte.
 Utför handsfreeregistrering av en iPhone som
har stöd för Siri Eyes Free.
 Aktivera Siri-funktionen på iPhone.
 Koppla från BLUETOOTH-anslutningen mellan
iPhone och systemet och anslut igen.
SongPal-funktion
Appnamnet motsvarar inte den faktiska appen
i SongPal.
 Starta appen igen från SongPal.
När jag kör SongPal via BLUETOOTH, växlar
teckenfönstret automatisk till [BT AUDIO].
 Appen SongPal eller BLUETOOTH-funktionen
har slutat fungera.
 Kör appen igen.
Appen SongPal kopplas från automatiskt när
displayen ändras till [IPD].
 Appen SongPal på iPhone/iPod saknar stöd för
iPod-uppspelning.
 Ändra ljudkällan på systemet till en annan än
[IPD] och upprätta SongPal-anslutningen
(sidan 15).
Fel-/informationsmeddelanden
CD ERROR: Skivan kan inte spelas upp. Skivan
matas ut automatiskt.
 Rengör skivan och sätt i den på rätt sätt, och
kontrollera att skivan inte är tom eller skadad.
CD NO MUSIC: Det finns ingen uppspelningsbar fil.
Skivan matas ut automatiskt.
 Sätt i en skiva med uppspelningbara filer
(sidan 22).
CD PUSH EJT: Skivan kunde inte matas ut korrekt.
 Tryck på  (mata ut).
HUB NO SUPRT: USB-hubbar stöds inte.
IPD STOP: iPod-uppspelning har avslutats.
 Starta uppspelningen från iPod/iPhone.
NO AF: Inga alternativa frekvenser.
 Tryck på SEEK +/– medan programtjänstnamnet
blinkar. [PI SEEK] visas och systemet börjar söka
efter en annan frekvens med samma PI-data
(programidentifikation).
NO TP: Inga trafikprogram.
 Systemet fortsätter söka efter tillgängliga
TP-kanaler.
P EMPTY: Inga telefonnummer har lagrats.
UNKNOWN: Ett namn eller telefonnummer kan
inte visas.
WITHHELD: Telefonnumret döljs av motparten.
För SongPal-funktion:
OVERLOAD: USB-enheten är överbelastad.
 Koppla från USB-enheten och tryck på SRC för
att välja en annan källa.
 USB-enheten är defekt eller en inkompatibel
enhet har anslutits.
APP --------: Anslutning till appen är inte upprättad.
 Utför SongPal-anslutningen igen (sidan 15).
READ: Systemet läser information.
 Vänta tills informationen har lästs in och
uppspelningen startar automatiskt. Detta
kan ta en stund, beroende på skivstrukturen.
APP DISPLAY: En skärminställningsdisplay
i appen visas.
 Stäng skärminställningsdisplayen för att kunna
använda knapparna.
USB ERROR: USB-enheten kan inte spelas upp.
 Anslut USB-enheten igen.
APP LIST: Innehållslistan i CD/USB/iPod visas.
 Stäng listan i appen för att kunna använda
knapparna.
USB NO DEV: USB-enheten är inte ansluten eller
kan inte identifieras.
 Kontrollera att USB-enheten eller USB-kabeln är
korrekt ansluten.
APP MENU: En inställningsdisplay i appen visas.
 Stäng inställningsdisplayen för att kunna
använda knapparna.
USB NO MUSIC: Det finns ingen
uppspelningsbar fil.
 Anslut en USB-enhet med uppspelningsbara
filer (sidan 22).
APP NO DEV: Enheten där appen är installerad
är inte ansluten eller kan inte identifieras.
 Upprätta BLUETOOTH-anslutning och
SongPal-anslutning igen (sidan 15).
USB NO SUPRT: USB-enheten är inkompatibel.
 Information om kompatibla USB-enheter finns
på vår supportwebbplats (se webbadressen
på baksidan).
APP SOUND: En ljudinställningsdisplay
i appen visas.
 Stäng ljudinställningsdisplayen för att kunna
använda knapparna.
eller
slutet på skivan har nåtts.
OPEN APP: Appen SongPal körs inte.
 Starta appen.
: Början eller
: Tecknet kan inte visas.
För BLUETOOTH-funktion:
BT BUSY: BLUETOOTH-enheten är upptagen.
 Vänta en stund och försök igen.
ERROR: Den valda åtgärden kunde inte utföras.
 Vänta en stund och försök igen.
NO DEV: BLUETOOTH-enheten är inte ansluten eller
kan inte identifieras.
 Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är ansluten
korrekt och att BLUETOOTH-anslutning är
upprättad med BLUETOOTH-enheten.
APP DISCNCT: Appen har kopplats från.
 Utför SongPal-anslutningen (sidan 15).
För rattfjärrkontroll:
ERROR: Ett fel inträffade under
funktionsregistreringen.
 Registrera igen från den funktion där felet
inträffade (sidan 17).
TIMEOUT: Funktionsregistreringen misslyckades
på grund av att tidsgränsen överskreds.
 Försök slutföra registreringen medan [REGISTER]
blinkar (cirka sex sekunder) (sidan 17).
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om
problemet kvarstår.
Om du skickar in systemet för reparation på grund
av problem med uppspelning av cd-skivor, ska du
ta med skivan som användes då problemet
inträffade.
27SE
Anslutning/installation
Försiktighetsåtgärder
 Dra alla jordledare till en gemensam
jordningspunkt.
 Se till att ledarna inte är klämda under en skruv
eller har fastnat i rörliga delar (till exempel
stolsskenor).
 Stäng av tändningen innan du upprättar
anslutningar för att undvika kortslutning.
 Anslut strömledaren  till systemet och
högtalarna innan den ansluts till kontakten
för extern strömmatning.
 Var noga med att isolera öppna ledare med
eltejp av säkerhetsskäl.
Komponentlista inför
installation


×2




Försiktighetsåtgärder
 Välj installationsplats noga så att systemet inte
hindrar normal bilkörning.
 Undvik att installera systemet i områden som
utsätts för damm, smuts, höga vibrationer eller
hög temperatur, till exempel i direkt solljus eller
i närheten av värmeventiler.
 Använd endast medföljande monteringsfästen
så att installationen blir stabil.
Anmärkning om strömledaren (gul)
När du ansluter systemet i kombination med andra
stereokomponenter, måste amperetalet för bilkretsen
till vilken systemet ansluts vara högre än det
sammanlagda amperetalet för delkomponenternas
säkringar.
Justera monteringsvinkeln
Justera monteringsvinkeln till mindre än 45°.
28SE
För MEX-N5100BT


 Denna komponentlista omfattar inte hela
innehållet i förpackningen.
 Fästet  och skyddsramen  fästs på systemet
inför transport. Innan du monterar systemet,
ska du använda frigöringsnycklarna  för att
avlägsna fästet  från systemet. Mer information
finns i avsnittet Avlägsna skyddsramen och fästet
(sidan 32).
 Spara frigöringsnycklarna . De behövs för att
lossa systemet från bilen.
Anslutning (för MEX-N5100BT)
subwoofer*1
*3
*3
*3
förstärkare*1
från trådansluten fjärrkontroll
(medföljer inte)*4

*2
Mer information finns i avsnittet
Upprätta anslutningar (sidan 31).
Mer information finns i avsnittet Diagram
över strömanslutning (sidan 31).
*5*6
från bilantenn*7
*1
*2
*3
*4
Medföljer inte
Högtalarimpedans: 4–8 Ω × 4
Sladd med RCA-stift (medföljer inte)
Använd en adapter för trådansluten fjärrkontroll
(medföljer inte), beroende på typen av bil.
*5 Vare sig du använder mikrofonen eller inte, ska du
dra sladden på ett sådant sätt att den inte hindrar
körning. Fäst sladden med en klämma eller liknande
om den installeras vid fötterna.
*6 Mer information om hur du installerar mikrofonen
finns i Installera mikrofonen (endast MEX-N5100BT)
(sidan 32).
*7 Använd en adapter (medföljer inte) om
antennkontakten inte passar, beroende
på typen av bil.
29SE
Anslutning (för MEX-N4100BT)
subwoofer*1
*7
*3
*3
förstärkare*1
från trådansluten fjärrkontroll
(medföljer inte)*4

*2
Mer information finns i avsnittet
Upprätta anslutningar (sidan 31).
Mer information finns i avsnittet Diagram
över strömanslutning (sidan 31).
Mikrofon
XA-MC10 *1*5
från bilantenn*6
*1
*2
*3
*4
Medföljer inte
Högtalarimpedans: 4–8 Ω × 4
Sladd med RCA-stift (medföljer inte)
Använd en adapter för trådansluten fjärrkontroll
(medföljer inte), beroende på typen av bil.
*5 Vare sig du använder mikrofonen eller inte, ska du
dra sladden på ett sådant sätt att den inte hindrar
körning. Fäst sladden med en klämma eller liknande
om den installeras vid fötterna.
30SE
*6 Använd en adapter (medföljer inte) om
antennkontakten inte passar, beroende
på typen av bil.
*7 AUDIO OUT kan växlas till SUB eller REAR.
Anslutning av minnet
Upprätta anslutningar
Om du har en antenn utan reläenhet, kan antennen
skadas om du ansluter systemet med medföljande
strömledare .
Anslutning av högtalare
 Till bilens högtalarkontakt
1
2
3
4
5
6
7
8
När den gula strömledaren är ansluten,
strömförsörjs minneskretsen utan avbrott
också när tändningen stängs av.
 Stäng av systemet innan du ansluter högtalarna.
 Använd högtalare med en impedans på 4–8 ohm
och med tillräcklig effektkapacitet, för att
undvika skada.
bakre högtalare
(höger)

lila

lila/svartrandig
fronthögtalare
(höger)

grå

grå/svartrandig
fronthögtalare
(vänster)

vit

vit/svartrandig
bakre högtalare
(vänster)

grön

grön/svartrandig
Diagram över strömanslutning
Kontrollera att kontakten för extern strömmatning
är påslagen och matcha anslutningen av ledarna
korrekt, beroende på typen av bil.
Kontakt för extern strömmatning
 Till bilens strömkontakt
Allmän anslutning
12
kontinuerlig
strömförsörjning
gul
13
utgång för antenn/
förstärkare (REM OUT)
blå/vitrandig
växlad strömförsörjning
14*
orange/vitrandig
till belysning
15
växlad strömförsörjning röd
16
jord
svart
röd
röd
gul
gul
12
kontinuerlig
strömförsörjning
15
växlad strömförsörjning röd
gul
När placeringen av de röda och gula ledarna
är omvänd
* endast MEX-N5100BT
röd
röd
gul
gul
Enkel anslutning av subwoofer
Du kan använda subwoofern utan förstärkare
genom att ansluta den till den bakre
högtalarens kabel.
fronthögtalare
12
växlad strömförsörjning gul
15
kontinuerlig
strömförsörjning
röd
subwoofer
Obs!
 Kablarna till de bakre högtalarna måste förberedas
i förväg.
 Använd en subwoofer med en impedans på 4–8 ohm
och med tillräcklig effektkapacitet, för att undvika
skada.
31SE
När bilen saknar ACC-läge
Använda den trådanslutna
fjärrkontrollen
röd
röd
1
gul
gul
Matcha anslutningarna och växla strömledarna
korrekt, och anslut sedan systemet till bilens
strömkälla. Kontakta bilhandlaren om du har frågor
eller om det inträffar problem med anslutningen
av systemet som inte beskrivs i denna handbok.
Aktivera den trådanslutna fjärrkontrollen
genom att ställa in [STR CONTROL]
i [SET STEERING] på [EXTERNAL]
(sidan 17).
Installation
Avlägsna skyddsramen och fästet
Installera mikrofonen
(endast MEX-N5100BT)
Du måste installera mikrofonen  för att din röst
ska höras under handsfreesamtal.
Innan du installerar systemet ska du avlägsna
skyddsramen  och fästet  från systemet.
1
Tryck in de båda ändarna på
skyddsramen  och dra ut den.


klämma (medföljer inte)
2

Sätt i båda frigöringsnycklarna  så att
de klickar till, och dra fästet  nedåt och
systemet uppåt för att separera dem.




Försiktighetsåtgärder
 Det är mycket farligt om sladden lindas runt
rattstången eller växelspaken. Var noga med
att förhindra att den eller andra delar hindrar
körningen.
 Om bilen är utrustad med airbag eller annan
stötdämpande utrustning, bör du kontakta
bilhandlaren eller butiken där du köpte systemet
innan du installerar det.
Obs!
Rengör instrumentpanelen med en torr duk innan
du fäster den dubbelfästande tejpen .
32SE
Vänd haken inåt.
Montera systemet på
instrumentpanelen
Byta säkring
Kontrollera före installationen att hakarna på båda
sidorna av fästet  är böjda 2 mm inåt.
1
Placera fästet  i instrumentpanelen
och böj ut hakarna så att de sluter åt tätt.
182 mm
Var noga med att byta ut den
säkring (10 A)
gamla säkringen mot en ny
med samma amperetal. Om
säkringen går, ska du kontrollera
strömanslutningen och byta ut
säkringen. Om säkringen går igen
efter att den nyligen har bytts, kan
det ha inträffat ett internt fel. Kontakta
i så fall närmaste Sony-återförsäljare.
53 mm

2
hake
Montera systemet på fästet  och sätt
på skyddsramen .




Obs!
 Om hakarna är raka eller böjda utåt, sätts systemet
inte på plats och kan fjädra ut.
 Kontrollera att de fyra hakarna på skyddsramen 
sitter ordentligt i hålen på systemet.
Ta loss och sätta fast frontpanelen
Mer information finns i avsnittet Lossa frontpanelen
(sidan 6).
Återställa systemet
Mer information finns i avsnittet Återställa systemet
(sidan 7).
33SE
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga
selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje,
že toto vybavení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat
na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la
directive 1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει
ότι ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται
προς της ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές
σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για
λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara
che questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
tip de echipament respectă cerinţele esenţiale
şi este în conformitate cu prevederile Directivei
1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej
webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir
kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti
su visu atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite
interneto tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
A Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Podjetje Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema
skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.
Podrobnosti najdete na spletnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim
relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite na
sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Supportwebbplats
Besök webbplatsen nedan om du har frågor
eller vill läsa aktuell supportinformation
om systemet:
http://support.sony-europe.com/
Registrera din produkt online på:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2014 Sony Corporation
Download PDF