Sony | MEX-BT3800U | Sony MEX-BT3800U Bruksanvisning

4-158-430-31(2)
*1 Bemærkning om antennetilslutningen
Hvis din bilantenne er af ISO-typen (Den
Internationale Standardiseringsorganisation),
skal du bruge den medfølgende adapter 
til at tilslutte den. Tilslut først bilantennen
til den medfølgende adapter, og tilslut den
derefter til hovedenhedens antennestik.
*2 RCA-ledning (medfølger ikke)
*3 Separat adapter kan være påkrævet.
*4 Leveres med XA-C40
*2
*1 Antennin kytkemistä koskeva huomautus Jos
autoantennisi on ISO-tyyppiä (International
Organization for Standardization), käytä
laitteen mukana toimitettua sovitinta 
sen kytkemiseen. Kytke ensin autonantenni
toimitettuun sovittimeen, ja kytke sen jälkeen
antenni päälaitteen liitäntään.
*2 RCA-johto (ei sisälly toimitukseen)
*3 Erillinen sovitin saattaa olla tarpeen.
*4 Toimitettu XA-C40:n mukana
*1 Om anslutning av antenn Om bilantennen
är av ISO-typ (International Organisation
for Standardisation) använd medföljande
adapter  vid anslutning. Först ansluts
bilantennen till den medföljande adaptern
och därefter till antennuttaget på
huvudenheten.
*2 RCA-stiftkabel (medföljer ej)
*3 Det kan krävas en separate adapter.
*4 Medföljer XA-C40
*2
*4
Bluetooth
Audio System
®
FRONT
AUDIO OUT
BUS AUDIO IN
*2
REMOTE
IN*3
EXTERNAL
MICROPHONE
Kildevælger
(medfølger ikke)
XA-C40
L
R
SUB OUT (MONO)
*
bilantennen
*1autoantennista
1
* från bilantenn
1fra
BUS REAR FRONT
IN
AUDIO OUT
REAR
AUDIO OUT

Sikring (10 A)
Sulake (10 A)
Säkring (10 A)
Blå/hvid-stribet
Sinivalkoraitainen
Blå/vit-randig
Max. strømtilførsel 0,3 A
Maksimi syöttövirta 0,3 A
Max. strömstyrka 0,3 A
Ohjelmalähteenvalitsin
(ei sisälly toimitukseen)
XA-C40
BUS
CONTROL IN
Ingångsväljare
(medföljer ej)
XA-C40
*4

AMP REM
A
5
fra bilens strømstik
auton virtaliitännästä
från bilens strömförsörjningskontakt
4
Se "Strømtilslutningsdiagram" på bagsiden for nærmere oplysninger.
Gul
Keltainen
Gul
Lue yksityiskohtaiset tiedot kääntöpuolella olevasta kappaleesta "Virrankytkentäkaavio".
konstant strømforsyning
keskeytymätön virransyöttö
kontinuerlig strömförsörjning
7
motorantenne-kontrol
moottoriantennin ohjaus
styrning av motorantenn
8
Rød
Punainen
Röd
tilkoblet strømforsyning
kytkimellä varustettu virransyöttö
switchad strömförsörjning
Sort
Musta
Svart
jord
maa
jord
Se "Kopplingsschema" på baksidan om du önskar mer information.
5
Blå
Sininen
Blå




×2

Udstyr brugt på afbildningerne (medfølger ikke)
Kuvituksessa käytetyt varusteet (eivät sisälly toimitukseen
Utrustning som används i bilderna (medföljer ej)
Fronthøjttaler
Etukaiutin
Främre högtalare
Mikrofon XA-MC10
Mikrofoni XA-MC10
Mikrofon XA-MC10
Baghøjttaler
Takakaiutin
Bakre högtalare
Effektforstærker
Päätevahvistin
Effektförstärkare
CD-skifter
CD-vaihtaja
Cd-växlare
Aktiv subwoofer
Aktiivinen subwoofer
Aktiv subwoofer
Forholdsregler
Muistutuksia
Varningar
Enheden skal installeres i bilens instrumentbræt, da
enhedens bagside bliver varm, når den er i brug.
Asenna tämä laite auton kojelautaan, koska laitteen
takaosa kuumenee käytön aikana.
Enheten ska installeras i bilens instrumentpanel
eftersom enhetens baksida blir varm under
användning.
• Denne enhed er udelukkende beregnet til brug med
12 V jævnstrøm, negativt jordforbundet.
• Pas på ikke at få ledningerne under en skrue eller
mellem bevægelige dele (f.eks. en sædeskinne).
• Før du foretager tilslutning, skal du slå bilens tænding
fra for at undgå kortslutninger.
• Tilslut strømledningen  til enheden og højttalerne,
inden de tilsluttes til strømstikket til ekstraudstyr.
• Træk alle jordledninger til et fælles
jordingspunkt.
• Af sikkerhedsårsager skal du sørge for at isolere
eventuelle løse, utilsluttede ledninger med tape.
• Enhedens ventilationsåbninger og varmeafledere må
ikke tildækkes.
Bemærkninger om strømledningen (gul)
• Ved tilslutning af denne enhed sammen med andre
stereokomponenter skal det tilsluttede bilkredsløb have
højere effekt end summen af de enkelte komponenters
sikringer.
• Hvis der ikke er et elektrisk bilkredsløb med
sikringsmærkedata, der er tilstrækkeligt høje, skal
enheden tilsuttes direkte til batteriet.
Medfølgende dele
• Numrene på afbildningen henviser til de numre, der
nævnes i teksten i denne vejledning.
• Holderen  og beskyttelsesrammen  fastgøres på
enheden inden levering. Inden enheden monteres, skal
du bruge udløsernøglerne  til at fjerne holderen
 fra enheden. Se "Fjerne beskyttelsesrammen
og holderen ()" på arkets bagside for nærmere
oplysninger.
• Gem udløsernøglerne  til fremtidig brug,
da de også er nødvendige, hvis du fjerner
enheden fra din bil.
• Tämä laite on suunniteltu ainoastaan miinusmaa- ja
12 V:n tasavirtakäyttöä varten.
• Tarkista, ettei mikään johto jää ruuvin alle tai pääse
tarttumaan liikkuviin osiin (esim. istuimen kiskoihin).
• Kytke virta-avaimella virta pois ennen liitäntöjen
tekemistä oikosulkujen välttämiseksi.
• Kytke virtajohto  laitteeseen ja kaiuttimiin ennen
kuin se kytketään ylimääräiseen virtaliitäntään.
• Kytke kaikki maajohdot yhteiseen
maadoituspisteeseen.
• Eristä turvasyistä kaikki irrallaan olevat,
kytkemättömät johdot sähköteipillä.
• Älä peitä laitteen tuuletusaukkoa tai jäähdytysripoja.
Virtajohtoa (keltainen) koskevia huomautuksia
• Kun tämä laite kytketään toisiin stereolaitteisiin, auton
kytkettyjen virtapiirien arvon tulee olla suurempi kuin
kaikkien laitteiden sulakkeiden summa.
• Ellei mikään auton piireistä ole arvoltaan tarpeeksi
suuri, kytke laite suoraan akkuun.
Osaluettelo
• Luettelossa olevien osien numerot vastaavat ohjeissa
annettuja numeroita.
• Konsoli  ja suojaraami  on kiinnitetty laitteeseen
ennen toimitusta. Irrota ennen laitteen asennusta
irrotusavainten  avulla konsoli  laitteesta.
Lisätietoja on kappaleessa "Suojaraamin ja konsolin
irrotus" ()" lehtisen kääntöpuolella.
• Säilytä irrotusavaimet  tulevaa käyttöä
varten, koska niitä tarvitaan myös laitteen
irrottamiseen autosta.
Muistutus
Käsittele konsolia  varovasti välttääksesi loukkaamasta
sormiasi.
Forsigtig
Vær forsigtig ved håndtering af holderen , så du ikke
kommer til skade med fingrene.
• Enheten är avsedd att drivas med ett negativt jordad
12 V likströmsbatteri.
• Kontrollera att ledningarna inte fastnar under en skruv
eller i rörliga delar (till exempel bilsätets skenor).
• För att undvika kortslutning, stäng av bilens tändning
innan du ansluter enheten.
• Koppla strömförsörjningskabeln  till själva enheten
och till högtalarna, innan du kopplar den till kontakten
för strömförsörjning av extrautrustning.
• Dra alla jordledningar till en gemensam
jordningspunkt.
• Isolera för säkerhets skull eventuellt löst hängande
kablar med eltejp.
• Täck inte över ventilationshålen eller kylelementen på
enheten.
Om strömförsörjningskabeln (gul)
• När du ansluter enheten tillsammans med andra
stereokomponenter måste strömkretsen i bilen ha högre
märkning än summan av märkningarna på samtliga
anslutna komponenters säkringar.
• Om ingen krets i bilen har tillräckligt hög kapacitet,
anslut enheten direkt till batteriet.
Förteckning över delar
• Numren in förteckningen motsvarar de som finns i
instruktionerna.
• Ramen  och skyddskragen  fästs i enheten före
leverans. Använd frigöringsnycklarna  för att ta bort
ramen  från enheten innan du monterar den. Mer
information finns under "Ta bort skyddskrage och ram
()", på andra sidan av bladet.
• Behåll frigöringsnycklarna ; du behöver dem
om du måste demontera enheten från bilen.
Viktigt
Hantera ramen  försiktigt så att du inte skadar dina
fingrar.

Varmistustappi

Spærrehage
Bemærk
Inden montering skal du sørge for, at spærrehagerne på
begge sider af holderen  bøjer 2 mm (3/32 in) indad. Hvis
spærrehagerne er lige eller bøjer udad, monteres enheden ikke
forsvarligt, og kan springe ud.
A
Tilslutningseksempel
FRONT
AUDIO OUT
Bemærkninger (-A)
• Sørg for at tilslutte jordledningen, inden forstærkeren tilsluttes.
• Alarmen bipper kun, hvis den indbyggede forstærker bruges.
Tips (-B)
• Ved tilslutning af kun en enkelt CD-skifter eller anden ekstra
enhed skal den tilsluttes direkte til denne enhed.
• Ved tilslutning af to eller flere CD-skiftere eller andre ekstra
enheder er lydkildevælger XA-C40 (medfølger ikke) nødvendig.
SUB OUT (MONO)
REAR
AUDIO OUT
Tilslutningsdiagram
 Til AMP REMOTE IN på en ekstra
effektforstærker
Denne tilslutning gælder kun for forstærkere. Tilslutning af
andre enheder kan beskadige enheden.
BUS CONTROL IN
Bemærkning om tilslutning
Hvis højttaler og forstærker ikke er tilsluttet korrekt, vises
"FAILURE" på displayet. I så fald skal du sikre, at højttaleren og
forstærkeren er korrekt tilsluttet.
*medfølger ikke
*ei sisälly toimitukseen
*medföljer ej
Kytkentäkaavio
 Lisävarusteena saatavan tehovahvistimen
AMP REMOTE IN -liitäntään.
Tämä kytkentä on vain vahvistimia varten. Minkä tahansa
muun laitteen kytkeminen siihen saattaa vahingoittaa laitetta.
 Autopuhelimen liitäntäkaapeliin
Jos käytät moottoriantennia ilman relerasiaa, tämän
laitteen kytkeminen laitteistoon toimitetulla virtajohdolla
 saattaa vaurioittaa antennia.
Bemærkninger om tilslutning af højttalere
• Sluk for enheden, inden højttalerne tilsluttes.
• Brug højttalere med en impedans på 4 til 8 ohm og med
tilstrækkelig strømkapacitet for at undgå beskadigelse.
• Højttalersystemets tilslutninger må ikke forbindes til bilens
chassis, og højre højttalers tilslutninger må ikke forbindes til
venstre højttalers tilslutninger.
• Enhedens jordledning må ikke forbindes til den negative
tilslutningsklemme (–) på højttaleren.
• Forsøg ikke at forbinde højttalerne parallelt.
• Tilslut kun passive højttalere. Hvis aktive højttalere
(med indbyggede forstærkere) forbindes til højttalernes
tilslutningsklemmer, kan det beskadige enheden.
• For at undgå funktionsfejl må de indbyggede højttalerkabler i
bilen ikke bruges, hvis enheden har et fælles negativt (–) kabel
til højre og venstre højttalere.
• Forbind ikke enhedens højttalerledninger med hinanden.
Kildevælger*
XA-C40
Ohjelmalähteenvalitsin*
XA-C40
Ingångsväljare*
XA-C40
Vihjeitä (-B)
• Ainoastaan yksi CD-vaihtaja tai lisälaite laitteistoon
kytkettäessä, kytke se suoraan tähän laitteeseen.
• Jos laitteistoon asennetaan kaksi tai useampia
CD-vaihtajia tai muista lisälaitteita, on (lisälaitteena saatavan)
ohjelmavalitsimen XA-C40 käyttö välttämätöntä.
Advarsel
Strømforsyning til hukommelse
Når den gule strømledning er tilsluttet, forsynes
hukommelseskredsløbet altid med strøm, også når tændingen
er slået fra.
BUS AUDIO IN
Huomautuksia (-A)
• Kytke maadoitusjohto ennen laitteen kytkemistä vahvistimeen.
• Hälytysääni kuuluu ainoastaan silloin kun laitteiston
sisäänrakennettua vahvistinta käytetään.
Varoitus
Bemærkninger om kontrol- og strømledningerne
• Motorantenne-kontrolledningen (blå) tilfører +12 V jævnstrøm,
når du tænder tuneren, eller når du aktiverer funktionerne AF
(Alternative Frequency - alternativ frekvens) eller TA (Traffic
Announcement - trafikmeldinger).
• Hvis din bil har en indbygget FM/MW/LW-antenne i bag- eller
sideruden, skal motorantenne-kontrolledningen (blå) eller
strømledningen til tilbehør (rød) forbindes til tilslutningen på
den eksisterende antenneforstærker. Kontakt din forhandler for
nærmere oplysninger.
• Der kan ikke bruges en motorantenne uden relæboks med
denne enhed.
BUS CONTROL IN
Liitäntäesimerkki
 Til en biltelefons interfacekabel
Hvis du har en motorantenne uden relæboks, kan
tilslutning af denne enhed med den medfølgende
strømledning  beskadige antennen.
BUS AUDIO IN
Huomautus
Ennen asennusta tarkista, että konsolin  molempien puolien
varmistustappeja on taivutettu 2 mm (3/32 in) sisäänpäin. Jos
varmistustapit ovat suorat tai käännetty ulospäin, laitteen
asennus ei ole vakaa, ja se saattaa irrota itsestään.
Huomautuksia ohjaus- ja virransyöttöjohdoista
• Moottoriantennin ohjausjohto (sininen) syöttää +12 V:n
tasavirtaa silloin kun kytket virittimen päälle tai aktivoit joko
AF- (Vaihtoehtoiset taajuudet) tai TA-toiminnon
(Liikennetiedotukset).
• Jos autosi taka-/sivuikkunassa on sisäänrakennettu
ULA/KA/PA-antenni, on välttämätöntä kytkeä moottoriantennin
ohjausjohto (sininen) tai ylimääräinen virransyöttöjohto
(punainen) käytössä olevan antennivahvistimen virtaliitäntään.
Kysy lisätietoja laitteen myyjältä.
• Tämän laitteen kanssa ei voi käyttää moottoriantennia, jossa ei
ole relerasiaa.
Muistinpitoliitäntä
Jos keltainen virransyöttöjohto on liitetty laitteeseen, virtaa
syöttyy aina muistipiiriin, vaikkei virtaa olisikaan kytketty päälle
virta-avaimella.
Kaiuttimien kytkemistä koskeva huomautus
• Katkaise laitteesta virta ennen kaiuttimien kytkemistä.
• Käytä impedanssiltaan 4–8 ohmin kaiuttimia, joiden tehonkesto
on riittävä. Muuten kaiuttimet voivat vaurioitua.
• Älä kytke kaiutinjärjestelmän johtoja auton runkoon, äläkä
kytke oikean kaiuttimen liitäntöjä vasemman kaiuttimen
liitäntöihin.
• Älä kytke tämän laitteen maajohtoa kaiuttimen (–)
miinusliitäntään.
• Älä yritä kytkeä kaiuttimia rinnakkain.
• Kytke laitteistoon ainoastaan passiiviset kaiuttimet. Jos
kytket kaiutinliitäntöihin aktiiviset kaiuttimet (jossa on
sisäänrakennettu vahvistin), laite voi vaurioitua.
• Toimintavikojen välttämiseksi älä käytä oman autoosi
vakiona asennettuja kaiutinjohtoja, jos laitteessa on yhteinen
miinusjohto (–) sekä oikeaa että vasempaa kaiutinta varten.
• Älä kytke mitään laitteen kaiutinjohdoista toiseen
kaiutinjohtoon.
Liitäntöjä koskeva huomautus
Mikäli kaiuttimia ja vahvistinta ei ole kytketty toisiinsa kunnolla,
näytölle ilmestyy FAILURE. Tarkista tässä tapauksessa, onko
kaiuttimien ja vahvistimen väliset liitännät tehty oikein.

Hake
Obs!
Kontrollera att hakarna på båda sidorna om konsolen  är böjda
inåt 2 mm (3/32 tum) innan du påbörjar installationen. Om de är
raka eller böjda utåt kommer enheten inte att installeras säkert
och kan hoppa ur läge.
Exempel på anslutning
Obs (-A)
• Anslut alltid jordningskabeln innan du ansluter förstärkaren.
• Larmet hörs endast om den inbyggda förstärkaren används.
Tips (-B)
• Om du endast ansluter en cd-växlare eller annan extraenhet
ansluter du den direkt till denna enhet.
• Om du vill ansluta två eller flera cd-växlare eller andra
extraenheter, måste du använda ingångsväljaren XA-C40
(medföljer ej).
Kopplingsschema
 Till AMP REMOTE IN på extern
effektförstärkare
Denna anslutning gäller endast förstärkare. Om du kopplar in
andra system kan enheten skadas.
 Till gränssnittskabel för biltelefon
Varning!
Om du har en motorantenn utan reläbox kan antennen
skadas om du ansluter enheten med medföljande
strömförsörjningskabel .
Om styr- strömmatningsledningar
• Styrkabeln för motorantennen (blå) ger +12 V likström när du
startar tunern eller när du aktiverar någon av funktionerna AF
(Alternative Frequency) eller TA (Traffic Announcement).
• Om bilen har inbyggd FM/MW/LW-antenn i bak-/sidorutorna
ansluter du motorantennens styrkabel (blå) eller kabeln
för strömförsörjning av tillbehör (röd) till den befintliga
antennförstärkarens eluttag. Kontakta din återförsäljare för mer
information.
• Den här enheten kan inte användas ihop med en motorantenn
utan relälåda.
Kontakt för kontinuerlig strömförsörjning av minne
När den gula strömförsörjningskabeln har anslutits strömförsörjs
minneskretsen hela tiden, även när tändningen är avstängd.
Att observera vid anslutning av högtalare
• Stäng av enheten innan du kopplar in högtalarna.
• Använd högtalare med en impedans på 4 till 8 ohm och med
tillräckliga effektnivåer, så undviker du skador.
• Koppla inte högtalaruttagen till bilchassit, koppla heller inte
ihop uttagen för höger och vänster högtalare med varandra.
• Koppla inte enhetens jordkabel till högtalarens negativa (–)
kontakt.
• Parallellkoppla inte högtalarna.
• Anslut endast passiva högtalare. Om du kopplar in aktiva
högtalare (med inbyggda förstärkare) kan enheten skadas.
• Använd inte bilens inbyggda högtalarkablar om enheten har
gemensam negativ (-) jord för höger och vänster högtalare;
detta kan orsaka funktionsstörningar.
• Koppla inte ihop enhetens högtalarkablar med varandra.
Om anslutningar
Om högtalare och förstärkare inte ansluts på rätt sätt visas
"FAILURE" i teckenfönstret. I detta fall kontrollerar du att
högtalarna och förstärkaren är riktigt anslutna.
Højttaler, bag, højre
Kaiutinanto, taka, oikea
Högtalare, bak, höge
5
–
Højttaler, bag, højre
Kaiutinanto, taka, oikea
Högtalare, bak, höger
6
4
Grå
Harmaa
Grå
+
Højttaler, front, højre
Kaiutinanto, etu, oikea
Högtalare, fram, höger
7
–
Højttaler, front, højre
Kaiutinanto, etu, oikea
Högtalare, fram, höger
8
De negative polpositioner 2, 4, 6 og 8 har stribede ledninger.
Miinusnastapaikoilla 2, 4, 6 ja 8 on raidalliset johdot.
Positioner med negativ polaritet (2, 4, 6 och 8) har randiga kablar.
Positionerne 1, 2, 3 og 6 har ikke stikben.
Nastapaikoilla 1, 2, 3 ja 6 ei ole nastoja.
Positionerna 1, 2, 3 och 6 har inga stift.

Lilla
Purppura
Lila
+
8
3
©2009 Sony Corporation Printed in Thailand
B
2
4
MEX-BT3800U

7
1
ATT
B
1
3
5
7
2
4
6
8
fra bilens højttalerstik
auton kaiutinliitännästä
från bilens högtalarkontakt
Lys blå
Vaaleansininen
Ljusblå
Montering/tilslutning
Asennus/liitännät
Installation/anslutningar
Leveres med CD-skifteren
Toimitettu CD-vaihtajan mukana
Medföljer CD-växlaren
.
Hvid
Valkoinen
Vit
Grøn
Vihreä
Grön
+
Højttaler, front, venstre
Kaiutinanto, etu, vasen
Högtalare, fram, vänster
–
Højttaler, front, venstre
Kaiutinanto, etu, vasen
Högtalare, fram, vänster
+
Højttaler, bag, venstre
Kaiutinanto, taka, vasen
Högtalare, bak, vänster
–
Højttaler, bag, venstre
Kaiutinanto, taka, vasen
Högtalare, bak, vänster
1
Strømtilslutningsdiagram
2
Strømstik til ekstraudstyr kan variere afhængigt af bilen.
Kontroller strømstikket til ekstraudstyr på din bil for at
sikre, at tilslutningerne passer korrekt til hinanden. Der
findes tre basistyper (afbildet nedenfor). Det kan være
nødvendigt at skifte positionerne for de røde og gule
ledninger i bilstereoanlæggets strømledning.
Efter at have tilpasset tilslutningerne og de tilkoblede
strømledninger korrekt skal enheden forbindes til bilens
strømforsyning. Henvend dig til bilforhandleren, hvis
du har nogen spørgsmål og problemer med at tilslutte
enheden, som ikke er dækket i denne vejledning.
Ret krogen indad.
Niin, että koukku osoittaa sisäänpäin.
Rikta haken inåt.




Virtaliitännän kytkentäkaavio
Ylimääräinen virtaliitäntä saattaa poiketa ulkonäöltään
eri autojen välillä. Tarkista oman autosi ylimääräisen
virtaliitännän kaavio oikeiden liitäntien tekemiseksi.
Virtaliitäntää on kolmea perustyyppiä (katso alla
olevasta kuvasta). Voit joutua vaihtamaan autostereosi
virtaliitännän punaisen ja keltaisen johtimen paikkaa.
Kun olet tarkistanut kaikki liitännät ja vaihtanut
virransyöttöjohtimet oikein, kytke laite auton
virtaliitäntään. Mikäli laitteen liitäntien tekemisestä on
kysyttävää tai siinä ilmenee ongelmia, joihin ei löydy
ratkaisua tästä käsikirjasta, ota yhteys auton myyneeseen
liikkeeseen.


.
1
3
2
Instrumentbræt
Kojelauta
Instrumentbrädan

182
mm
Brandvæg
Rintapelti
Brandskott
Kopplingsschema
Kontakt för strömförsörjning av extrautrustning
kan variera beroende på bilen. Kontrollera din bils
kopplingsschema för kontakten för strömförsörjning
av extrautrustning, för att säkerställa att anslutningarna
passar. Det finns tre grundtyper (visas nedan). Du kan
behöva byta plats på de röda och gula ledningarna i
bilstereons strömförsörjningskabel.
Efter att ha passat ihop anslutningarna och de omflyttade
strömförsörjningskablarna, ansluter du enheten till bilens
strömförsörjning. Om du har några frågor eller problem
när det gäller att koppla in denna enhet som inte täcks i
dessa anvisningar, kontaktar du bilåterförsäljaren.


53 m
m


Klammer
Pinteet
Greppklor
A
B
(SOURCE/OFF)
Strømstik til ekstraudstyr
Ylimääräinen virtaliitäntä
Kontakt för strömförsörjning av extrautrustning
Forholdsregler
• Vælg monteringsstedet med omhu, så enheden
ikke kommer til at sidde i vejen for almindelig
kørselsbetjening.
• Undgå at montere enheden på steder, der er udsat for
støv, snavs, kraftige rystelser eller høje temperaturer,
f.eks. i direkte sollys eller tæt på varmerør.
• Brug udelukkende det medfølgende monteringstilbehør
til en forsvarlig og korrekt montering.
Indstilling af monteringsvinkel
Indstil monteringsvinklen, så den er på under 45°.
Fjerne beskyttelsesrammen og
holderen
Tag beskyttelsesrammen  og holderen  af
enheden, inden du monterer enheden.
1 Fjern beskyttelsesrammen .
2
Klem begge kanter af beskyttelsesrammen, og
træk den derefter ud.
Fjern holderen .
Sæt begge udløsernøgler  i sammen,
mellem enheden og holderen , indtil de
klikker på plads.
Træk holderen  ned, og træk derefter
enheden op for at adskille.
Monteringseksempel
Montering på instrumentbrættet
Bemærkninger
• Bøj om nødvendigt disse klammer udad for at få en stram
tilslutning (-2).
• Sørg for, at de 4 spærrehager på beskyttelsesrammen 
sidder ordentligt i indgreb i enhedens huller (-3).
Sådan aftages og fastgøres
frontpanelet
Tag frontpanelet af, inden du monterer enheden.
-A Tage af
Sørg for at trykke på  og holde, inden du
tager frontpanelet af. Tryk på , og træk det udad.
-B Fastgøre
Sæt del  på frontpanelet i indgreb med del  på
enheden, som afbildet, og skub til venstre side, indtil den
klikker på plads.
Advarsel hvis tændingen på din bil
ikke har en ACC-position (tilbehør)’
Sørg for at indstille den automatiske slukkefunktion.
Se den medfølgende betjeningsvejledning for nærmere
oplysninger.
Enheden slukkes helt og automatisk efter den indstillede
tid, når enheden er slået fra. Det forhindrer, at batteriet
tømmes.
Hvis du ikke indstiller den automatiske slukkefunktion,
skal du trykke på  og holde, indtil
visningen forsvinder, hver gang du slår tændingen fra.
RESET-knap
Når montering og tilslutning er afsluttet, skal du sørge
for at trykke på RESET-knappen med en kugle-pen
el.lign., efter at have taget frontpanelet af.
Yleisiä käyttöohjeita
Försiktighetsåtgärder
• Valitse asennuspaikka huolella, jotta laite ei häiritsisi
normaalia ajamista.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se on alttiina
pölylle, lialle, voimakkaille värinöille tai lämmölle,
kuten suora auringonpaiste tai lämminilmasuuttimien
läheisyys.
• Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja
asennustarvikkeita, jotta asennuksesta tulisi turvallinen
ja varma.
• Var noga när du väljer var enheten ska placeras; den
får inte vara i vägen för dig när du ska köra bil.
• Installera enheten så att den inte utsätts för damm,
smuts, kraftiga vibrationer eller höga temperaturer,
undvik t ex direkt solljus och varmluftsutsläpp.
• Säkraste montaget får du om du använder medföljande
monteringsbeslag.
Asennuskulman säätäminen
Justera monteringsvinkeln till under 45°.
Säädä asennuskulma pienemmäksi kuin 45°.
Suojaraamin ja konsolin
irrottaminen
Irrota suojaraami  ja konsoli  laitteesta
ennen asentamista.
1 Irrota suojaraami .
2
Purista suojaraamin  molempia reunoja ja vedä
se ulos.
Irrota konsoli .
Työnnä molempia irrotusavaimia  yhdessä
laitteen ja konsolin  väliin, kunnes kuulet
naksahduksen.
Vedä konsolia  alaspäin ja irrota sitten laite
vetämällä laitetta ylöspäin.
Asennusesimerkki
Asennus kojelautaan
Huomautuksia
• Taivuta tarvittaessa pinteitä ulospäin varman asennuksen
aikaansaamiseksi (-2).
• Tarkista, että kaikki suojaraamin  4 varmistustappia ovat
kunnolla paikallaan laitteen asennusaukoissa (-3).
Etupaneelin irrottaminen ja
kiinnittäminen
Justering av monteringsvinkel
Ta bort skyddskragen och
ramen
2
För in båda frigöringsnycklarna  samtidigt
mellan enheten och ramen  tills du hör ett
klickljud.
Dra ramen nedåt  och lyft därefter ur
enheten.
Aseta päälle automaattinen virrankatkaisutoiminto.
Yksityiskohtaisia ohjeita on toimitetuissa käyttöohjeissa.
Laitteesta katkeaa virta kokonaan ja automaattisesti
asetettuna aikana sen jälkeen kun laite on kytketty päältä,
mikä estää akkuvirran turhan kulumisen.
Ellet ole asettanut käyttöön automaattista
virrankatkaisutoimintoa, paina ja pidä painettuna
-painiketta joka kerta kun katkaiset
virran virta-avaimella, kunnes näyttö on sammunut.
RESET-painike
Kun asennus ja liitännät on tehty valmiiksi, paina
RESET-painiketta esim. kuulakärkikynällä- tai
vastaavalla sen jälkeen kun olet irrottanut etupaneelin.
konstant strømforsyning
keskeytymätön virransyöttö
kontinuerlig strömförsörjning
7
Rød
Punainen
Röd
tilkoblet strømforsyning
kytkimellä varustettu virransyöttö
switchad strömförsörjning
Rød
Punainen
Röd
Rød
Punainen
Röd
Gul
Keltainen
Gul
Gul
Keltainen
Gul
Exempel på montering
Installation i instrumentbrädan
Observera
• Böj dessa klor utåt för att få en tättsittande inpassning (-2).
• Kontrollera att de fyra klorna på skyddskragen  sitter fast
ordentligt i hålen på enheten (-3).
Ta bort och sätta tillbaka
frontpanelen
Ta bort frontpanelen innan du installerar
enheten.
Innan frontpanelen tas bort, se till att trycka och hålla
. Tryck på och dra frontpanelen mot
dig.
Varoitus, joka koskee autoja’,
joiden virtalukossa ei ole
ACC-asentoa.
Gul
Keltainen
Gul
Ta bort ramen .
-A Irrottaminen
Aseta etupaneelin osa  laitteen osan  kohdalle
kuvan mukaisesti ja paina sen vasenta reunaa paikalleen,
kunnes se napsahtaa kiinni.
4
Gul
Keltainen
Gul
Kläm ihop båda kanterna på skyddskragen ,
och dra ut den.
-A För att ta bort
-B Kiinnittäminen
Rød
Punainen
Röd
Gul
Keltainen
Gul
Ta bort skyddskragen  och ramen  från
enheten innan du installerar den.
1 Ta bort skyddskragen .
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen, irrota
sen etupaneeli.
Ennen kuin etupaneeli irrotetaan paina ja pidä painettuna
 -painiketta. Paina kohtaa ja vedä
paneelia ulospäin itseäsi kohti.
Rød
Punainen
Röd
-B För att fästa
Sätt frontpanelens del  mot del  på enheten enligt
bilden och tryck tills det hörs ett klick.
4
Gul
Keltainen
Gul
tilkoblet strømforsyning
kytkimellä varustettu virransyöttö
switchad strömförsörjning
7
Rød
Punainen
Röd
konstant strømforsyning
keskeytymätön virransyöttö
kontinuerlig strömförsörjning
Rød
Punainen
Röd
Rød
Punainen
Röd
Gul
Keltainen
Gul
Gul
Keltainen
Gul
Varning om din bils’s tändning
inte har något ACC-läge
Kontrollera att du ställer in funktionen för automatisk
avstängning. Mer information finns i den medföljande
bruksanvisningen.
Enheten kommer automatiskt att stängas av helt inom
inställd tid efter att strömmen har stängts av. Detta
förhindrar att batteriet laddas ur.
Om du inte ställer in funktionen för automatisk
avstängning, trycker du och håller ned 
tills displayen försvinner varje gång som du stänger av
tändningen.
RESET-knapp
När installationen och anslutningarna har utförts, se till
att trycka på RESET-knappen med en kulspetspenna el
dyl. efter att frontpanelen har tagits bort.
bil uden ACC-position
auto, jonka virtalukossa ei ole ACC-asentoa
Bil utan ACC-läge
Download PDF

advertising