Sony | MEX-M71BT | Sony MEX-M71BT Marin cd-receiver med trådlös BLUETOOTH®-teknik Bruksanvisning

4-597-144-11(4) (SV)
Bluetooth®ljudanläggning
För att avbryta demonstrationen (DEMO),
se sidan 21.
För att växla FM/AM-inställningssteg, se sidan 8.
För anslutning/installation, se sidan 36.
MEX-M71BT
Bruksanvisning
SV
Ägarbevis
Enhetens modell- och serienummer står
angivna på enhetens undersida.
Anteckna serienumret på raden nedan.
Uppge numren om du behöver kontakta
Sony-återförsäljaren angående produkten.
Modellnummer MEX-M71BT
Serienummer:
Installera enheten i båtens
instrumentpanel eftersom enhetens
vänstra sida blir varm under användning.
Mer information finns i ”Anslutning/
installation” (sidan 36).
Typskylten med information om
driftspänning och annat är placerad på
enhetens undersida.
Producerad i Thailand
Laserdiodegenskaper
 Emission: kontinuerlig
 Lasereffekt: mindre än 53,3 μW
(Denna uteffekt är uppmätt på 200 mm
avstånd från objektivlinsens yta på det
optiska pickup-blocket med 7 mm bländare.)
Sony Corporation intygar härmed att
denna utrustning uppfyller väsentliga
krav och andra relevanta bestämmelser
i direktivet 1999/5/EG.
Här hittar du mer information:
http://www.compliance.sony.de/
Information till kunder: Följande
information gäller endast utrustning
som säljs i länder med gällande
EU-direktiv.
Tillverkare: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Frågor om produktöverensstämmelser i EU:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgien
2SV
Avfallshantering av uttjänta
batterier och elektriska och
elektroniska produkter
(gäller i EU och andra
europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Den här symbolen på produkten, batteriet
eller förpackningen anger att produkten
och batteriet inte får behandlas som vanligt
hushållsavfall. På vissa batterier kan denna
symbol användas i kombination med en
kemisk symbol. Den kemiska symbolen
för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs
till om batteriet innehåller mer än
0,0005 % kvicksilver eller 0,004 % bly.
När produkterna och batterierna kasseras
på rätt sätt kan det förebygga de potentiella
negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå vid felaktig avfallshantering.
Återvinning av material hjälper till
att bevara naturens resurser.
För produkter som av säkerhets-, prestandaeller dataintegritetsskäl kräver permanent
anslutning till ett inbyggt batteri,
bör detta batteri endast bytas
av behörig servicetekniker.
Lämna det förbrukade batteriet och den
elektriska och elektroniska utrustningen
på en återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter för att garantera
korrekt hantering. Information om övriga
batterier finns i avsnittet om hur du tar ut
batterierna ur produkten på ett säkert sätt.
Lämna in batteriet på en återvinningsstation
i behållaren för förbrukade batterier.
Om du vill ha mer information om
återvinningen av produkten eller batteriet
kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala
sophämtningstjänsten eller återförsäljaren
där du köpte produkten eller batteriet.
VARNING! Förtär inte batteriet.
Fara för kemiska brännskador.
Fjärrkontrollen innehåller ett
knappcellsbatteri. Om knappcellsbatteriet
förtärs kan det orsaka allvarliga inre
brännskador redan efter två timmar
och medföra livsfara.
Förvara nya och begagnade batterier
på avstånd från barn. Om batterifacket
inte går att stänga ordentligt bör du
sluta använda produkten och
förvara den på avstånd från barn.
Uppsök läkare omedelbart om du
misstänker att batterier har förtärts
eller hamnat inuti kroppen.
Anmärkning om litiumbatteriet
Utsätt inte batteriet för hög värme,
till exempel direkt solljus eller eld.
Varning om båtens tändningslås
saknar ACC-läge
Var noga med att stänga av funktionen
AUTO OFF (sidan 22). Enheten stängs av
automatiskt efter angiven tid för att spara
batteritid. Om du inte ställer in funktionen
AUTO OFF ska du hålla OFF intryckt tills
displayen slocknar varje gång du stänger
av tändningen.
Friskrivning avseende tjänster
från tredje part
Tjänster från tredje part kan komma att
ändras, avbrytas eller upphöra utan
föregående avisering. Sony åtar sig
inget ansvar i sådana situationer.
Viktigt meddelande
Varning!
SONY SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER
HÅLLAS ANSVARIGT FÖR INDIREKTA
SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA
SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT
TILL UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVEN INTÄKT,
FÖRLUST AV DATA, OFÖRMÅGA ATT
ANVÄNDA PRODUKTEN ELLER TILLHÖRANDE
UTRUSTNING, VERKSAMHETSAVBROTT
ELLER FÖRLUST AV ANVÄNDARENS
TID PÅ GRUND AV ELLER TILL FÖLJD
AV ANVÄNDNINGEN AV DENNA PRODUKT,
DESS MASKINVARA OCH/ELLER
PROGRAMVARA.
Denna produkt innehåller en radiosändare.
Enligt UNECE-förordning nr. 10 har
båttillverkare rätt att införa särskilda krav
på installation av radiosändare i båtar.
Läs handboken till båten eller kontakta
tillverkaren eller båthandlaren innan
du installerar denna produkt.
Nödsamtal
Denna BLUETOOTH-handsfree för båt och
den elektroniska enhet som ansluts till
handsfree-enheten drivs via radiosignaler,
mobilnät och fasta telefonnät samt
funktioner som programmeras av
användaren. Vi kan därför inte garantera att
anslutningen fungerar i alla förhållanden.
Lita inte enbart till elektroniska enheter
vid viktig kommunikation (till exempel
i nödsituationer som kräver läkarvård).
BLUETOOTH-kommunikation
 Mikrovågor från BLUETOOTH-enheter
kan påverka funktionen hos elektronisk
medicinsk utrustning. Stäng av denna
enhet och andra BLUETOOTH-enheter
på följande platser eftersom de kan
orsaka olycksfall:
– på platser med lättantändlig gas, till
exempel sjukhus, tåg, flygplan och
bensinstationer
– nära automatiska dörrar eller brandlarm
 Enheten har stöd för säkerhetsfunktioner
som uppfyller BLUETOOTH-standarden
för att skydda anslutningen vid trådlös
BLUETOOTH-kommunikation. Skyddet
kanske emellertid inte är tillräckligt
beroende på inställningen. Var försiktig
när du kommunicerar via trådlös
BLUETOOTH-teknik.
 Vi åtar oss inget ansvar för information
som fångas upp av obehöriga under
BLUETOOTH-kommunikation.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om
du har frågor om eller problem med enheten
som inte beskrivs i denna handbok.
3SV
Praktiska funktioner
Innehåll
Guide till delar och kontroller . . . . . . . . . . . 5
SongPal med iPhone/
Android-smartphone . . . . . . . . . . . . . . 19
Använda Siri Eyes Free. . . . . . . . . . . . . . . . 20
Komma igång
Ta bort frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Återställa enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Växla FM/AM-inställningssteg . . . . . . . . . . 8
Ställa in klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Förbereda en BLUETOOTH-enhet . . . . . . . . 8
Ansluta en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ansluta en annan bärbar ljudenhet . . . . . . 11
Inställningar
Avbryta DEMO-läget . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Grundläggande inställningar . . . . . . . . . . . 21
Allmän inställning (GENERAL) . . . . . . . . . . 22
Ljudinställning (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . 22
Displayinställning (DISPLAY) . . . . . . . . . . . 23
BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH) . . . 24
SongPal-inställning (SONGPAL) . . . . . . . . 24
Lyssna på radio
Lyssna på radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Använda RDS (Radio Data System) . . . . . . 12
Lyssna på SiriusXM Radio
(endast USA/Kanada). . . . . . . . . . . . . . 12
Uppspelning
Spela upp en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp en BLUETOOTH-enhet . . . . . . .
Söka efter och spela upp spår . . . . . . . . . .
14
14
14
15
Lyssna på Pandora®
Ställa in Pandora® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Streama Pandora® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tillgängliga funktioner i Pandora® . . . . . . 16
Handsfreesamtal
(endast via BLUETOOTH)
Ta emot ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ringa ett samtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tillgängliga funktioner under samtal . . . . 18
4SV
Övrig information
Uppdatera fast programvara. . . . . . . . . . .
Försiktighetsåtgärder. . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
26
27
29
33
Anslutning/installation
Försiktighetsåtgärder. . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentlista inför installation . . . . . . .
Anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
36
37
39
Guide till delar och kontroller
Huvudenhet
 Frigöringsknapp för frontpanelen
 Skivfack
 SRC (källa)
Slå på strömmen.
Byt källa.
 Display
OFF
Håll knappen intryckt i en sekund för
att stänga av källan och visa klockan.
Håll knappen intryckt i mer än
två sekunder för att stänga av
strömmen och displayen.
När enheten är avstängd och
displayen är släckt kan du inte styra
den via fjärrkontrollen.

/ (föregående/nästa)
/ (snabbspola bakåt/framåt)
  (mata ut skiva)
 PTY (programtyp)
Välj PTY i RDS.
(sök) (sidan 13, 15, 16)
Aktivera sökläge under uppspelning.
(Inte tillgängligt när en USB-enhet
i Android-läge eller en iPod är ansluten.)
 Kontrollvred
Vrid för att justera volymen.
PUSH ENTER
Bekräfta vald inställning.
Tryck på SRC, vrid och tryck för att
byta källa (inom två sekunder).

CALL
Öppna samtalsmenyn. Ta emot/
avsluta samtal.
Håll intryckt i mer än två sekunder
för att växla BLUETOOTH-signal.

(tillbaka)
Återgå till föregående display.
MENU
Öppna inställningsmenyn.
VOICE (sidan 18, 20)
Håll intryckt i minst två sekunder för
att aktivera röstuppringning och
röstigenkänning (endast Android™)
eller Siri (endast iPhone).
N-Mark
Vidrör kontrollvredet med en Androidsmartphone för att upprätta BLUETOOTHanslutning.
/
(SEEK –/+)
Ställ in radiokanaler automatiskt.
Håll intryckt för manuell inställning.
MODE (sidan 8, 11, 13, 16, 18)
 Mottagare för fjärrkontroll
 Sifferknappar (1–6)
Välj lagrade radiokanaler. Håll
intryckt för att lagra kanaler.
5SV
ALBUM /
Hoppa över ett album på ljudenheten.
Håll intryckt för att hoppa över flera
album i rad.
(Inte tillgängligt när en USB-enhet
i Android-läge eller en iPod är ansluten.)
Tryck på  för att välja tummen upp
eller  för tummen ned i Pandora®
(sidan 16).
RM-X231 fjärrkontroll
(upprepningsläge)
(Inte tillgängligt när en USB-enhet
i Android-läge är ansluten.)
(slumpläge)
(Inte tillgängligt när en USB-enhet
i Android-läge är ansluten.)
MIC (sidan 18)
 (spela upp/pausa)
 EXTRA BASS
Förstärk basljudet synkroniserat
med volymnivån. Tryck för att ändra
EXTRA BASS-inställningen: [1], [2], [OFF]
 AUX-ingång
 DSPL (display)
Ändra displayalternativ.
SCRL (rulla)
Håll intryckt för att rulla bland
alternativen.
 USB-port
VOL +-knappen (volym) har en upphöjd punkt.
 CALL
Öppna samtalsmenyn. Ta emot/avsluta
samtal.
 SOUND
Öppna SOUND-menyn direkt.
MENU
Håll intryckt för att öppna
inställningsmenyn.
 ///
Välj menyalternativ osv.
ENTER
Bekräfta vald inställning.
Håll knappen intryckt i mer än
två sekunder för att aktivera eller
inaktivera SongPal-funktionen.
/ (föregående/nästa)
+/– (album +/–)
 VOL (volym) +/–
Avlägsna skyddsfilmen före användning.
6SV
RM-X11M marinfjärrkontroll
(medföljer inte)
Komma igång
Ta bort frontpanelen
Frontpanelen kan tas bort från enheten
för att förhindra stöld.
1
Håll OFF  intryckt tills
enheten stängs av. Tryck
på frigöringsknappen för
frontpanelen  och ta bort panelen
genom att dra den mot dig.
 VOL (volym) +/–
 GP (grupp)/ALBM (album) +/–
Ta emot lagrade kanaler.
Varningslarm
Om du slår av tändningen (läget OFF)
utan att ta bort frontpanelen avges ett
varningslarm under några sekunder. Larmet
avges bara om den inbyggda förstärkaren
används.
Serienummer
Kontrollera att serienumren på enhetens
undersida och frontpanelens baksida
stämmer överens. I annat fall går det inte
att utföra BLUETOOTH-parkoppling,
anslutning och frånkoppling via NFC.
Sätta fast frontpanelen
7SV
Återställa enheten
Du måste återställa enheten innan
du använder den för första gången och
efter att ha bytt båtbatteri eller ändrat
anslutningarna.
1
Tryck på DSPL och
(tillbaka)/
MODE i mer än två sekunder.
Obs!
När du återställer enheten raderas
klockinställningen och vissa typer av lagrat innehåll.
Växla FM/AMinställningssteg
Ställ in FM/AM-inställningssteget för ditt
land. Inställningen visas endast när källan
är avstängd och klockan visas.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [GENERAL] och tryck sedan
på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET TUNER-STP] och tryck sedan
på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET 50K/9K], [SET 100K/10K] eller
[SET 200K/10K] och tryck sedan
på vredet.
Ställa in klockan
1
2
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [GENERAL] och tryck sedan
på vredet.
Vrid kontrollvredet för att välja
[SETCLOCK-ADJ] och tryck sedan
på vredet.
Förbereda en BLUETOOTHenhet
Du kan spela upp musik samt ringa
och ta emot handsfreesamtal med en
BLUETOOTH-kompatibel enhet, till exempel
en smartphone, mobiltelefon eller ljudenhet
(hädanefter kallad ”BLUETOOTH-enhet”
om inget annat anges). Mer information
om anslutning finns i bruksanvisningen
till BLUETOOTH-enheten.
Sänk volymen på denna enhet innan
du ansluter BLUETOOTH-enheten. I annat
fall kan volymen bli mycket hög.
Ansluta en smartphone med
One touch-funktion (NFC)
När du vidrör kontrollvredet på enheten med
en NFC*-kompatibel smartphone parkopplas
enheterna och ansluts automatiskt.
* NFC (Near Field Communication) är en trådlös
teknik för korta avstånd för trådlös kommunikation
mellan olika enheter, som mobiltelefoner och
IC-brickor. Med NFC-funktionen kan du enkelt
upprätta datakommunikation genom att vidröra
en viss symbol eller plats på NFC-kompatibla
enheter.
För smartphones med Android OS 4.0 eller
äldre krävs appen NFC Easy Connect, som
kan hämtas på Google Play™. Appen kanske
inte är tillgänglig i alla länder/regioner.
1
Aktivera NFC-funktionen
på smartphonen.
Mer information finns i bruksanvisningen
till smartphonen.
2
Vidrör N-Mark-delen på denna enhet
med N-Mark-delen på smartphonen.
Timangivelsen blinkar.
3
Vrid kontrollvredet för att välja
timme och minut.
Tryck på / (SEEK –/+) för att
växla display.
4
Tryck på MENU efter
minutinställningen.
Inställningen är klar och klockan startar.
Visa klockan
Tryck på DSPL.
8SV
Kontrollera att
på enheten.
tänds i displayen
Koppla från One touch
6
Vidrör N-Mark-delen på enheten med
N-Mark-delen på smartphonen igen.
Upprepa från steg 2 om modellnamnet
inte visas.
Obs!
• Var försiktig när du upprättar anslutningen med
smartphonen så att du inte repar enheten.
• One touch-anslutning kan inte ske när denna
enhet redan är ansluten till två NFC-kompatibla
enheter. Koppla i så fall bort en av enheterna
och anslut smartphonen igen.
Parkoppla och ansluta
en BLUETOOTH-enhet
Välj [MEX-XXXX] (modellnamn) som
visas i displayen på BLUETOOTHenheten.
7
Första gången du ansluter en BLUETOOTHenhet krävs en gemensam registrering
(”parkoppling”). Parkopplingen medför
att denna enhet och den andra enheten
kan identifiera varandra. Enheten kan
anslutas till två BLUETOOTH-enheter
(två mobiltelefoner eller en mobiltelefon
och en ljudenhet).
Skriv [0000] om det krävs ett
lösenord* på BLUETOOTH-enheten.
* Lösenord kan även kallas passkod, pinkod
eller PIN-nummer osv. beroende på enheten.
Skriv lösenord
[0000]
När parkopplingen är klar lyser
fast sken.
1
Placera BLUETOOTH-enheten inom
en meters avstånd från denna enhet.
2
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet
för att välja [BLUETOOTH] och tryck
sedan på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET PAIRING] och tryck sedan
på vredet.
4
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET DEVICE 1]* eller [SET DEVICE 2]*
och tryck sedan på vredet.
blinkar medan enheten är satt
i viloläge för parkoppling.
* [SET DEVICE 1] eller [SET DEVICE 2] ändras
till namnet på den parkopplade enheten
när parkopplingen är klar.
5
Utför parkoppling på BLUETOOTHenheten så att den identifierar
denna enhet.
8
med
Välj denna enhet på BLUETOOTHenheten för att upprätta BLUETOOTHanslutning.
eller
tänds när anslutningen
är upprättad.
Obs!
Denna enhet kan inte identifieras av en annan
enhet medan den är ansluten till en BLUETOOTHenhet. Aktivera identifiering genom att starta
parkopplingsläget och söka efter denna enhet
på den andra enheten.
Starta uppspelningen
Mer information finns i ”Spela upp
en BLUETOOTH-enhet” (sidan 14).
Koppla från den parkopplade enheten
Utför steg 2 till 4 för att koppla från
enheterna efter att denna enhet och
BLUETOOTH-enheten har parkopplats.
9SV
Ansluta en parkopplad
BLUETOOTH-enhet
Om du vill använda en parkopplad enhet
måste du ansluta den till denna enhet. Vissa
parkopplade enheter ansluts automatiskt.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet
för att välja [BLUETOOTH] och tryck
sedan på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET BT SIGNL] och tryck sedan
på vredet.
Kontrollera att
tänds.
3
Aktivera BLUETOOTH-funktionen
på BLUETOOTH-enheten.
4
Anslut BLUETOOTH-enheten
till denna enhet.
eller
tänds.
Tips
Med BLUETOOTH-signal på: När tändningen
slås på ansluts denna enhet automatiskt till
den senast anslutna mobiltelefonen.
Installera mikrofonen
Mer information finns i ”Installera
mikrofonen” (sidan 38).
Ansluta med en iPhone/iPod
(automatisk BLUETOOTHparkoppling)
När en iPhone/iPod med iOS5 eller
senare ansluts till USB-porten parkopplas
och ansluts denna enhet automatiskt
till iPhone/iPod.
För att aktivera automatisk BLUETOOTHparkoppling ska du kontrollera att
[SET AUTOPAIR] i [BLUETOOTH] är inställt
på [ON] (sidan 24).
1
Aktivera BLUETOOTH-funktionen
på iPhone/iPod.
2
Anslut iPhone/iPod till USB-porten.
Ikoner i displayen:
Tänds när handsfreesamtal är
tillgängligt genom aktivering av HFP
(Handsfree Profile).
Tänds när ljudenheten kan spelas
upp genom aktivering av A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile).
Ansluta den senast anslutna enheten
från denna enhet
Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheten.
Anslut denna enhet till ljudenheten genom
att trycka på SRC för att välja [BT AUDIO] och
tryck sedan på  (spela upp/pausa).
Anslut mobiltelefonen genom att trycka
på CALL.
Obs!
Vid streamad uppspelning av BLUETOOTH-ljud
går det inte att ansluta från denna enhet till
mobiltelefonen. Anslut från mobiltelefonen
till denna enhet i stället.
10SV
Kontrollera att
på enheten.
tänds i displayen
Obs!
• Automatisk BLUETOOTH-parkoppling kan inte
ske om denna enhet redan är ansluten till två
BLUETOOTH-enheter. Koppla i så fall från någon
av enheterna och anslut sedan iPhone/iPod igen.
• Om automatisk BLUETOOTH-parkoppling inte
upprättas finns mer information i ”Förbereda en
BLUETOOTH-enhet” (sidan 8).
Ansluta en USB-enhet
1
2
Sänk volymen på denna enhet.
Anslut USB-enheten till denna enhet.
Anslut iPod/iPhone-enheten via
USB-anslutningskabeln för iPod
(medföljer inte).
Lyssna på radio
Lyssna på radio
Du måste välja inställningssteg (sidan 8).
För att lyssna på radio, tryck på SRC
och välj [TUNER].
Lagra automatiskt (BTM)
1 Tryck på MODE och ändra
frekvensbandet (FM1, FM2, FM3,
AM1 eller AM2).
Ansluta en annan bärbar
ljudenhet
1
2
3
2
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för
att välja [GENERAL] och tryck sedan
på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja
[SETBTM] och tryck sedan på vredet.
Kanalerna lagras i frekvensordning
under sifferknapparna.
Stäng av den bärbara ljudenheten.
Sänk volymen på denna enhet.
Anslut den bärbara
ljudenheten till AUX-ingången
(stereominiuttag) på denna
enhet med en anslutningskabel
(medföljer inte)*.
Kanalinställning
1 Tryck på MODE och ändra
* Var noga med att använda ett rakt kontaktdon.
2
frekvensbandet (FM1, FM2,
FM3, AM1 eller AM2).
Gör en kanalsökning.
Ställa in kanaler manuellt
Håll / (SEEK –/+) intryckt för att
söka efter ungefär rätt frekvens och tryck
sedan på / (SEEK –/+) upprepade
gånger för att finjustera
frekvensinställningen.
4
Tryck på SRC och välj [AUX].
Matcha volymen på den anslutna
enheten med andra källor
Starta uppspelningen på den bärbara
ljudenheten på medelhög volym och ställ
in normal lyssningsvolym på denna enhet.
Tryck på MENU och välj [SOUND] 
[SET AUX VOL] (sidan 23).
Ställa in kanaler automatiskt
Tryck på / (SEEK –/+).
Avsökningen avbryts när enheten
hittar en kanal.
Lagra kanaler manuellt
1 När du har hittat kanalen som du vill
lagra håller du en sifferknapp (1 till 6)
intryckt tills [MEM] visas.
Ta emot lagrade kanaler
1 Välj frekvensbandet och tryck
på en sifferknapp (1 till 6).
11SV
Använda RDS
(Radio Data System)
Välja programtyper (PTY)
1
2
Ställa in klocktid (CT)
Klockan ställs in med CT-data från
RDS-sändningen.
1
Ställ in [SET CT-ON] i [GENERAL]
(sidan 22).
Tryck på PTY under FM-mottagning.
Vrid kontrollvredet tills önskad
programtyp visas och tryck
sedan på vredet.
Enheten börjar söka efter en kanal som
sänder den valda programtypen.
Typ av program (inställningssteg:
200 kHz/10 kHz)
NEWS (nyheter), INFORM (information),
SPORTS (sport), TALK (prat), ROCK (rock),
CLS ROCK (klassisk rock), ADLT HIT (vuxenhits),
SOFT RCK (mjukrock), TOP 40 (topp 40),
COUNTRY (countrymusik), OLDIES (”gamla
godingar”), SOFT (lugn musik), NOSTALGA
(nostalgi), JAZZ (jazz), CLASSICL (klassisk
musik), R & B (rhythm and blues), SOFT R&B
(lugn rhythm and blues), LANGUAGE (utländskt
språk), REL MUSC (religiös musik), REL TALK
(prat med religiös anknytning), PERSNLTY
(personlighet), PUBLIC (allmänhet), COLLEGE
(college), HABL ESP (spanskt prat), MUSC ESP
(spansk musik), HIP HOP (hiphop),
WEATHER (väder)
Typ av program (inställningssteg:
100 kHz/10 kHz, 50 kHz/9 kHz)
NEWS (nyheter), AFFAIRS (samhälle),
INFO (information), SPORT (sport),
EDUCATE (utbildning), DRAMA (drama),
CULTURE (kultur), SCIENCE (vetenskap),
VARIED (diverse), POP M (popmusik),
ROCK M (rockmusik), EASY M lättlyssnat),
LIGHT M (lätt klassisk musik), CLASSICS
(seriös klassisk musik), OTHER M (övrig musik),
WEATHER (väder), FINANCE (ekonomi),
CHILDREN (barnprogram), SOCIAL A
(samhällsfrågor), RELIGION (religion),
PHONE IN (telefonväkteri), TRAVEL (resor
och semester), LEISURE (fritid och hobby),
JAZZ (jazzmusik), COUNTRY (countrymusik),
NATION M (nationell musik), OLDIES
(”gamla godingar”), FOLK M (folkmusik),
DOCUMENT (dokumentärer)
12SV
Lyssna på SiriusXM Radio
(endast USA/Kanada)
Aktivera ditt SiriusXMabonnemang
SiriusXM ger dig all din favoritmusik på ett
och samma ställe. Fler än 140 kanaler med
bland annat reklamfri musik, sport, nyheter,
prat, komedi och underhållning. Välkommen
till satellitradions värld. SiriusXM Connect
Vehicle Tuner och abonnemang krävs.
Mer information finns på www.siriusxm.com
Installera SiriusXM Connect Vehicle Tuner
och antennen, och tryck sedan på SRC
för att välja [SIRIUSXM]. Nu bör du höra
SiriusXM-provlyssningskanalen på kanal 1.
När du har kontrollerat att du hör
provlyssningskanalen ska du välja kanal 0
för att hitta radions ID. Radions ID
står även angivet på undersidan av
SiriusXM Connect Vehicle Tuner och på
förpackningen. Du behöver numret för
att aktivera ditt abonnemang. Anteckna
numret som referens.
I USA kan du aktivera ditt abonnemang
online eller genom att ringa till SiriusXM:s
kundtjänst:
• Online: Besök
www.siriusxm.com/activatenow
• Telefon: Ring 1-866-635-2349
I Kanada kan du aktivera ditt abonnemang
online eller genom att ringa till SiriusXM:s
kundtjänst:
• Online: Besök
www.siriusxm.ca/activatexm
• Telefon: Ring 1-877-438-9677
Under aktiveringen skickar SiriusXMsatelliterna ett aktiveringsmeddelande
till radion. När radion har tagit emot
aktiveringsmeddelandet visas följande text
på radion: [SUBSCRIPTION UPDATED – PRESS
ENT TO CONTINUE]. När du har aktiverat ditt
abonnemang kan du ställa in de kanaler
som ingår i abonnemanget.
Ställa in barnspärrsfunktionen
Obs!
1 Tryck på MENU och vrid kontrollvredet.
2 Välj [GENERAL]  [SXM PARENTAL] 
• Aktiveringen tar vanligtvis mellan 10 och
15 minuter, men kan ta upp till en timme.
• Radion måste vara påslagen och ta emot
SiriusXM-signalen för att kunna ta emot
aktiveringsmeddelandet.
Välja kanaler för SiriusXM
1
2
Tryck på
3
Vrid kontrollvredet för att välja
önskad kanal och tryck sedan
på vredet.
(sök).
Vrid kontrollvredet för att välja
[CHANNEL] och tryck sedan på vredet.
Välja kanaler bland kategorier
1 Tryck på
(sök).
2 Vrid kontrollvredet för att välja [CATEGORY]
och tryck sedan på vredet.
3 Vrid kontrollvredet för att välja önskad
kategori och tryck sedan på vredet.
Kanallistan visas.
4 Vrid kontrollvredet för att välja önskad
kanal och tryck sedan på vredet.
Lagra kanaler
1 När du har hittat kanalen som du vill lagra
håller du en sifferknapp (1 till 6) intryckt
tills [MEM] visas.
Med barnspärrsfunktionen kan du begränsa
åtkomsten till SiriusXM-kanaler vars innehåll
är avsett för vuxna. När funktionen är
aktiverad krävs ett lösenord för att ställa
in de låsta kanalerna. Information om hur
du anger lösenordet och låser kanaler
följer nedan.
[LOCK SELECT]  [LOCK-ON].
3 Ange lösenordet genom att vrida
kontrollvredet på enheten eller trycka
på / på fjärrkontrollen.
Växla inmatningsposition genom att trycka
på / (SEEK –/+) på enheten eller
på / på fjärrkontrollen.
Det fördefinierade lösenordet är [0000].
4 Tryck på ENTER efter att ha angett
lösenordet.
Lås upp kanalerna genom att trycka
på [LOCK-OFF].
Ändra lösenordet
1 Tryck på MENU och vrid kontrollvredet.
2 Välj [GENERAL]  [SXM PARENTAL] 
[CODE EDIT].
3 Ange det befintliga lösenordet
i motsvarande fält och tryck på ENTER.
Det fördefinierade lösenordet är [0000].
4 Ange det nya fyrsiffriga lösenordet
i motsvarande fält och tryck på ENTER.
Ändra displayalternativ
Tryck på DSPL för att ändra enligt följande:
kanalnummer (standard)  kanalnamn 
artistnamn  låttitel  innehållsinformation 
kategorinamn  klocka
Ta emot den lagrade kanalen genom
att trycka på MODE för att välja [SX1],
[SX2] eller [SX3] och tryck sedan på en
sifferknapp (1 till 6).
13SV
Uppspelning
Spela upp en skiva
1
Sätt i skivan (med textsidan upp).
• Följande filer kan inte spelas upp:
MP3/WMA/FLAC:
– upphovsrättsskyddade filer
– DRM-filer (Digital Rights Management)
– flerkanaliga ljudfiler
MP3/WMA:
– filer med exakt komprimering
Innan du upprättar en anslutning ska
du välja USB-läge (Android- eller MSC/
MTP-läge) beroende på USB-enheten
(sidan 22).
1
Uppspelningen startar.
Om en enhet redan är ansluten startar du
uppspelningen genom att trycka på SRC
och välja [USB] ([IPD] visas i displayen när
iPoden har identifierats).
Uppspelningen startar automatiskt.
Spela upp en USB-enhet
Anslut en USB-enhet till USB-porten
(sidan 11).
2
Justera volymen på denna enhet.
Stoppa uppspelningen
I den här bruksanvisningen används
”iPod” som generellt begrepp för
iPod-funktionerna på iPod och iPhone,
om inget annat anges i texten eller
illustrationerna.
Håll OFF intryckt i en sekund.
Information om iPod-kompatibilitet finns
i ”Om iPod” (sidan 26) och på vår
supportwebbplats (se webbadress
på baksidan).
När du ansluter en iPhone via USB styrs
samtalsvolymen från iPhone, inte från
denna enhet. Höj inte oavsiktligt volymen
på enheten under ett samtal eftersom
volymen kan bli mycket hög när samtalet
har avslutats.
Du kan använda USB-enheter* av typen AOA
(Android Open Accessory) 2.0, MSC
(Mass Storage Class) och MTP (Media
Transfer Protocol) som överensstämmer
med USB-standarden. Beroende på
USB-enheten kan du välja Android-läge
eller MSC/MTP-läge på enheten.
Vissa digitala mediespelare och
Android-smartphones kan kräva
inställning av MTP-läge.
Ta bort enheten
Stoppa uppspelningen och ta bort enheten.
Anmärkning om iPhone
Spela upp en BLUETOOTHenhet
Du kan spela upp innehåll på en ansluten
enhet som har stöd för BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
* till exempel USB-flash-enheter, digitala
mediespelare och Android-smartphones
Obs!
• Information om kompatibla USB-enheter finns
på vår supportwebbplats (se webbadress
på baksidan).
• Smartphones med Android OS 4.1 eller
senare installerat har stöd för Android Open
Accessory 2.0 (AOA 2.0). Vissa smartphones
har inte fullständigt stöd för AOA 2.0 även
om Android OS 4.1 eller senare är installerat.
Information om kompatibla Android-smartphones
finns på vår supportwebbplats (se webbadress
på baksidan).
14SV
1
Upprätta BLUETOOTH-anslutning
med ljudenheten (sidan 8).
Välj ljudenheten genom att trycka på
MENU och välj sedan [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (sidan 24).
2
3
Tryck på SRC och välj [BT AUDIO].
4
Justera volymen på denna enhet.
Starta uppspelningen från
ljudenheten.
Obs!
• Beroende på ljudenheten kan det hända att
information om till exempel titel, spårnummer/tid
och uppspelningsstatus inte visas på denna
enhet.
• Uppspelningen av ljudenheten stoppar inte
även om du byter källa på denna enhet.
• [BT AUDIO] visas inte i displayen medan du
använder appen SongPal via BLUETOOTHfunktionen.
Matcha volymen på den anslutna
BLUETOOTH-enheten med andra källor
Starta uppspelningen på BLUETOOTHljudenheten på medelhög volym och ställ
in normal lyssningsvolym på denna enhet.
Tryck på MENU och välj [SOUND] 
[SET BTA VOL] (sidan 23).
Söka efter ett spår efter dess
namn (Quick-BrowZer™)
Inte tillgängligt när en USB-enhet
i Android-läge eller en iPod är ansluten.
1
Tryck på
(sök)* under uppspelning
från CD eller USB för att visa listan
med sökkategorier.
När spårlistan visas, tryck på
(tillbaka)
upprepade gånger tills önskad
sökkategori visas.
* Under USB-uppspelning, tryck på
(sök)
i mer än två sekunder för att återgå direkt
till början av kategorilistan.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
önskad sökkategori och tryck
sedan på vredet.
3
Upprepa steg 2 för att söka
efter önskat spår.
Uppspelningen startar.
Söka efter och spela
upp spår
Upprepad och slumpmässig
uppspelning
Inte tillgängligt när en USB-enhet
i Android-läge är ansluten.
1
Tryck under uppspelning på
(upprepningsläge) eller
(slumpläge) upprepade gånger för
att välja önskat uppspelningsläge.
Avsluta Quick-BrowZer-läget
Tryck på
(sök).
Söka genom att hoppa mellan
spår (hoppläge)
Inte tillgängligt när en USB-enhet
i Android-läge eller en iPod är ansluten.
1
2
3
Tryck på
(sök).
Tryck på  (SEEK +).
Vrid kontrollvredet för att välja
önskat spår.
Listan genomsöks i steg om tio
procent av det totala antalet spår.
Det kan ta en stund innan uppspelningen
startar i det valda uppspelningsläget.
4
Vilka uppspelningslägen som är tillgängliga
varierar beroende på vilken ljudkälla som
har valts.
5
Tryck på ENTER för att återgå
till Quick-BrowZer-läget.
Det valda spåret visas.
Vrid kontrollvredet för att välja önskat
spår och tryck sedan på vredet.
Uppspelningen startar.
15SV
När du aktiverar BLUETOOTHfunktionen
Lyssna på Pandora®
Med Pandora® kan du streama musik via
din iPhone eller Android-smartphone.
Du kan styra Pandora® på en BLUETOOTHansluten iPhone/Android-smartphone
från denna enhet.
Pandora® är endast tillgängligt
i vissa länder. Besök
http://www.pandora.com/legal
för mer information.
Ställa in Pandora®
1
Kontrollera att den mobila enheten
är kompatibel med appen genom att
besöka supportwebbplatsen enligt
uppgifterna på baksidan.
2
Hämta den senaste versionen av
appen Pandora® från appbutiken
för den mobila enheten. En lista
med kompatibla enheter finns på
www.pandora.com/everywhere/
mobile
Streama Pandora®
1
Du kan justera volymnivån.
Tryck på MENU och välj [SOUND] 
[SET BTA VOL] (sidan 23).
Tillgängliga funktioner
i Pandora®
Tummen upp/tummen ned
Du kan anpassa kanalerna efter dina egna
preferenser genom att välja ”tummen upp”
eller ”tummen ned”.
1
Använda kanallistan
Med kanallistan kan du enkelt välja
kanalerna du vill lyssna på.
1
2
Tryck på
3
Vrid kontrollvredet för att välja
önskad kanal och tryck sedan
på vredet.
Upprätta BLUETOOTH-anslutning
med ljudenheten (sidan 8).
Välj ljudenheten genom att trycka på
MENU och välj sedan [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (sidan 24).
2
3
Tryck på SRC för att välja [PANDORA].
4
Tryck på  (spela upp/pausa) för
att starta uppspelningen.
Starta appen Pandora® på den mobila
enheten.
Om enhetsnumret visas
Kontrollera att samma nummer visas
(till exempel 123456) på denna enhet
och den mobila enheten. Tryck sedan
på ENTER på denna enhet och välj [Ja]
på den mobila enheten.
16SV
Tryck på  (tummen upp) eller 
(tummen ned) under uppspelning.
(sök) under uppspelning.
Tryck på  (SEEK +) för att välja
sorteringsordning [BY DATE]
(datumordning) eller [A TO Z]
(bokstavsordning).
Uppspelningen startar.
Bokmärken
Du kan bokmärka spåret som spelas upp
och lagra det i ditt Pandora®-konto.
1
Tryck på MODE under uppspelningen.
Handsfreesamtal (endast
via BLUETOOTH)
Om du vill använda mobiltelefon måste
du ansluta den till denna enhet. Du kan
ansluta två mobiltelefoner till enheten.
Mer information finns i ”Förbereda en
BLUETOOTH-enhet” (sidan 8).
3
Vrid kontrollvredet för att välja
en initial i bokstavslistan och tryck
sedan på vredet.
4
Vrid kontrollvredet för att välja ett
namn i namnlistan och tryck sedan
på vredet.
5
Vrid kontrollvredet för att välja ett
nummer i nummerlistan och tryck
sedan på vredet.
Samtalet aktiveras.
Via samtalshistoriken
1
När två mobiltelefoner är anslutna till
enheten vrider du kontrollvredet för
att välja någon av telefonerna.
Tryck sedan på vredet.
Ta emot ett samtal
1
Tryck på CALL när det hörs en
ringsignal för inkommande samtal.
2
Samtalet aktiveras.
Vrid kontrollvredet för att välja
[RECENT CALL] och tryck sedan
på vredet.
Samtalshistoriken visas.
Obs!
Ringsignalen och motpartens röst matas
bara ut från fronthögtalarna.
Tryck på CALL.
3
Avböja ett samtal
Håll OFF intryckt i en sekund.
Vrid kontrollvredet för att välja
ett namn eller telefonnummer
i samtalshistoriken och tryck
sedan på vredet.
Samtalet aktiveras.
Avsluta ett samtal
Tryck på CALL igen.
Via inmatat telefonnummer
Ringa ett samtal
Du kan ringa samtal via kontaktlistan eller
samtalshistoriken när du har anslutit en
mobiltelefon som har stöd för PBAP
(Phone Book Access Profile).
När två mobiltelefoner är anslutna till
enheten väljer du någon av dem.
Via kontaktlistan
1
Tryck på CALL.
När två mobiltelefoner är anslutna till
enheten vrider du kontrollvredet för att
välja någon av telefonerna. Tryck sedan
på vredet.
2
1
Tryck på CALL.
När två mobiltelefoner är anslutna till
enheten vrider du kontrollvredet för att
välja någon av telefonerna. Tryck sedan
på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
[DIAL NUMBER] och tryck sedan
på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att skriva
telefonnumret, välj [ ] (blanksteg)
och tryck sedan på ENTER*.
Samtalet aktiveras.
* Tryck på / (SEEK –/+) för att växla
display.
Obs!
[_] visas i stället för [#] i displayen.
Vrid kontrollvredet för att välja
[PHONE BOOK] och tryck sedan
på vredet.
17SV
Via återuppringning
1
Tryck på CALL.
När två mobiltelefoner är anslutna till
enheten vrider du kontrollvredet för att
välja någon av telefonerna. Tryck sedan
på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
[REDIAL] och tryck sedan på vredet.
Samtalet aktiveras.
Via rösttaggar
Du kan ringa ett samtal genom att säga
den rösttagg som har lagrats på en ansluten
mobiltelefon med röstuppringningsfunktion.
1
Tryck på CALL.
När två mobiltelefoner är anslutna till
enheten vrider du kontrollvredet för
att välja någon av telefonerna.
Tryck sedan på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
[VOICE DIAL] och tryck sedan
på vredet.
Eller håll VOICE intryckt i mer
än två sekunder.
3
Säg den rösttagg som har
lagrats på mobiltelefonen.
Din röst identifieras och samtalet
kopplas.
Avbryta röstuppringning
Tryck på VOICE.
18SV
Tillgängliga funktioner
under samtal
Justera volymen på ringsignalen
Vrid kontrollvredet medan du tar
emot samtalet.
Justera volymen på motpartens röst
Vrid kontrollvredet under samtalet.
Justera volymen för motparten
(Mic gain-justering)
Tryck på MIC.
Tillgängliga volymnivåer: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI]
Reducera eko och brus (eko-/
brusreducering)
Håll MIC intryckt.
Tillgängliga lägen: [EC/NC-1], [EC/NC-2]
Aktivera och inaktivera handsfreeläge
Tryck på MODE under ett samtal för att
växla ljudutmatningen mellan enheten
och mobiltelefonen.
Obs!
Funktionen är inte tillgänglig på alla mobiltelefoner.
Om enhetsnumret visas
Praktiska funktioner
Kontrollera att numret visas
(till exempel 123456) och välj [Yes]
på iPhone/Android-smartphonen.
SongPal med iPhone/
Android-smartphone
Avsluta anslutningen
1 Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att
Du måste hämta den
senaste versionen av
appen SongPal från App
Store för iPhone eller från
Google Play för Androidsmartphones.
2 Vrid kontrollvredet för att välja [CONNECT]
Obs!
• Följ av säkerhetsskäl lokala
vattentrafiklagar och regler,
och använd aldrig appen
under körning.
• SongPal är en app med
vilken du kan styra Sony-ljudenheter som
är kompatibla med SongPal från din iPhone/
Android-smartphone.
• Vilka funktioner som kan styras med SongPal
varierar beroende på den anslutna enheten.
• Läs informationen om iPhone/Android för att
kunna använda funktionerna i SongPal.
• Mer information om SongPal finns på:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
• Besök webbplatsen nedan och kontrollera
kompatibla modeller av iPhone/Androidsmartphones.
För iPhone: Besök App Store
För Android-smartphone: Besök Google Play
Upprätta anslutning med SongPal
1
Upprätta BLUETOOTH-anslutning
med iPhone/Android-smartphonen
(sidan 8).
Välj ljudenheten genom att trycka
på MENU och välj sedan [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (sidan 24).
2
3
Starta appen SongPal.
4
Vrid kontrollvredet för att välja
[CONNECT] och tryck sedan på vredet.
välja [SONGPAL] och tryck sedan på vredet.
och tryck sedan på vredet.
Välja källa eller app
Du kan välja önskad källa eller app
på iPhone/Android-smartphonen på
denna enhet.
Välja källa
Tryck på SRC upprepade gånger. Eller tryck
på SRC, vrid kontrollvredet för att välja
önskad källa och tryck sedan på ENTER.
Visa listan med källor
Tryck på SRC.
Meddelanden via röstguide
(endast på Android)
När enheten tar emot sms, meddelanden
från Twitter/Facebook/kalendern och annat
läses de upp automatiskt via båthögtalarna.
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet
för att välja [SONGPAL] och tryck
sedan på vredet.
Anslutningen till iPhone/Androidsmartphonen upprättas.
Information om styrfunktionerna
på iPhone/Android-smartphonen
finns i appens hjälpfunktion.
Information om inställningarna finns
i appens hjälpfunktion.
19SV
Aktivera röstigenkänning
(endast på Android)
Ange ljud- och
visningsinställningar
Genom att registrera appar kan du styra
dem via röstkommandon. Information
finns i appens hjälpfunktion.
Du kan ändra inställningarna för ljud och
bild via iPhone/Android-smartphonen.
Aktivera röstigenkänning
1 Håll VOICE intryckt för att aktivera
röstigenkänning.
2 Säg önskat röstkommando i mikrofonen
när [Say Source or App] visas på
Android-smartphonen.
Information om inställningarna finns
i appens hjälpfunktion.
Använda Siri Eyes Free
Obs!
• Röstigenkänning är inte tillgänglig
i alla situationer.
• Funktionen kanske inte fungerar korrekt
beroende på kapaciteten på den anslutna
Android-smartphonen.
• Använd funktionen i förhållanden där brus,
till exempel motorljud, är minimerat under
röstigenkänningen.
Svara på ett sms (endast
på Android)
Du kan svara på sms via röstigenkänning.
1 Aktivera röstigenkänning och säg ”Reply”.
Meddelandedisplayen visas i SongPal.
Med Siri Eyes Free kan du använda en
iPhone med handsfree genom att helt
enkelt tala i mikrofonen. Funktionen kräver
att du ansluter en iPhone till denna enhet via
BLUETOOTH. Funktionen är tillgänglig på
iPhone 4s eller senare. Kontrollera att den
senaste iOS-versionen är installerad
på din iPhone.
Du måste slutföra BLUETOOTH-registrering
och välja anslutningsinställningar för iPhone
och denna enhet i förväg. Mer information
finns i ”Förbereda en BLUETOOTH-enhet”
(sidan 8). Välj iPhone genom att trycka
på MENU och välj sedan [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (sidan 24).
1
Listan med relevanta meddelanden visas
i SongPal.
3 Vrid kontrollvredet för att välja önskat
2
meddelande och tryck sedan på vredet.
Meddelandet skickas.
Aktivera Siri-funktionen på iPhone.
Mer information finns i bruksanvisningen
till iPhone.
2 Tala in ett svarsmeddelande.
Håll VOICE intryckt i mer än
två sekunder.
Displayen för röstkommando visas.
3
Tala i mikrofonen efter ljudsignalen.
iPhone-enheten avger en ny ljudsignal
och Siri börjar svara.
Inaktivera Siri Eyes Free
Tryck på VOICE.
20SV
Obs!
• Funktionen kanske inte känner igen din röst
i alla situationer. (Till exempel ombord på en
båt i rörelse.)
• På platser med dålig mottagning av iPhonesignaler kan det hända att Siri Eyes Free inte
fungerar korrekt eller att svarstiden blir längre.
• Beroende på användningsförhållandena kan det
hända att Siri Eyes Free inte fungerar korrekt
eller stängs av.
• Om du spelar upp ett spår på en iPhone via
BLUETOOTH-ljudanslutning och spåret börjar
spelas upp via BLUETOOTH, avslutas Siri Eyes
Free automatiskt och enheten växlar över till
BLUETOOTH-ljudkällan.
• När Siri Eyes Free aktiveras under uppspelning
kan enheten växla till BLUETOOTH-ljudkällan
även om du inte väljer ett spår.
• När du ansluter iPhone till USB-porten kan
det hända att Siri Eyes Free inte fungerar
korrekt eller stängs av.
• Aktivera inte Siri på iPhone när du ansluter
telefonen till denna enhet via USB. Siri Eyes Free
kanske inte fungerar korrekt eller stängs av.
• Det matas inte ut något ljud medan Siri Eyes Free
är aktiverat.
Inställningar
Avbryta DEMO-läget
Du kan avbryta demodisplayen som visas
när källan är avstängd och klockan visas.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollvredet
för att välja [GENERAL] och tryck
sedan på vredet.
2
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET DEMO] och tryck sedan
på vredet.
3
Vrid kontrollvredet för att välja
[SET DEMO-OFF] och tryck sedan
på vredet.
Inställningen är klar.
4
Tryck på
(tillbaka) två gånger.
Displayen återgår till normalt
mottagnings-/uppspelningsläge.
Grundläggande
inställningar
Du kan välja inställningar inom
följande kategorier:
allmän inställning (GENERAL), ljudinställning
(SOUND), displayinställning (DISPLAY),
BLUETOOTH-inställning (BLUETOOTH),
SongPal-inställning (SONGPAL)
1
2
Tryck på MENU.
Vrid kontrollvredet för att välja
önskad inställningskategori
och tryck sedan på vredet.
Vilka alternativ som är tillgängliga
varierar beroende på källan
och inställningarna.
3
Vrid kontrollvredet för att välja
alternativ och tryck sedan på vredet.
Återgå till föregående display
Tryck på
(tillbaka).
21SV
Allmän inställning
(GENERAL)
DEMO (demonstration)
Aktivera demonstrationen: [ON], [OFF]
CLOCK-ADJ (justera klocka) (sidan 8)
TUNER-STP (inställningssteg) (sidan 8)
(Endast tillgängligt när källan
är avstängd och klockan visas.)
CAUT ALM (varningslarm)
Aktivera varningslarm: [ON], [OFF]
(sidan 7)
(Endast tillgängligt när källan
är avstängd och klockan visas.)
FIRMWARE
(Endast tillgängligt när källan
är avstängd och klockan visas.)
Kontrollera/uppdatera versionen av den
fasta programvaran. Mer information
finns på vår supportwebbplats
(se webbadress på baksidan).
FW VERSION (version av fast
programvara)
Visa den aktuella versionen av den
fasta programvaran.
FW UPDATE (uppdatera fast programvara)
Uppdatera den fasta programvaran:
[YES], [NO]
Uppdateringen av den fasta
programvaran tar några minuter. Slå inte
av tändningen under uppdateringen.
Ta inte heller bort USB-enheten.
BEEP
Aktivera ljudsignalen: [ON], [OFF]
AUTO OFF
Automatisk avstängning efter
önskad tid när enheten stängs av:
[ON] (30 minuter), [OFF]
USB MODE
Ändra USB-läget: [ANDROID], [MSC/MTP]
(Endast tillgängligt när USB-källan
har valts.)
CT (klocktid)
Aktivera CT-funktionen: [ON], [OFF]
BTM (Best Tuning Memory) (sidan 11)
(Endast tillgängligt när radion har valts.)
SXM PARENTAL
Ställ in barnspärren på [ON], [OFF]
och ändra lösenordet (sidan 13).
(Endast tillgängligt när SiriusXM har valts.)
SXM RESET
Initiera inställningarna i SiriusXM
Connect Vehicle Tuner (förinställda
kanaler/barnspärr): [YES], [NO]
(Endast tillgängligt när SiriusXM har valts.)
22SV
Ljudinställning (SOUND)
Denna inställningsmeny är inte tillgänglig
när källan är avstängd och klockan visas.
EQ10 PRESET
Välj mellan tio equalizerkurvor
och avstängt:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [KARAOKE]*, [CUSTOM]
Inställningen av equalizerkurvan
kan lagras för varje källa.
* [KARAOKE] sänker röstvolymen, men den
kan inte stängas av helt under uppspelning.
Användning av mikrofon stöds inte.
EQ10 CUSTOM
Ställ in [CUSTOM] för EQ10.
Välj en equalizerkurva: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4]
250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9]
8 kHz, [BAND10] 16 kHz
Volymnivån kan ställas in i steg om 1 dB,
från –6 dB till +6 dB.
BALANCE
Justera ljudbalansen: [RIGHT-15]–
[CENTER]–[LEFT-15]
FADER
Justera den relativa nivån: [FRONT-15]–
[CENTER]–[REAR-15]
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (subwoofernivå)
Justera subwoofervolymen:
[+6 dB]–[0 dB]–[–6 dB]
([ATT] visas vid den lägsta inställningen.)
SW PHASE (subwooferfas)
Välj subwooferfas: [NORM], [REV]
LPF FREQ (lågpassfilterfrekvens)
Välj subwooferns brytfrekvens: [80Hz],
[100Hz], [120Hz]
HPF FREQ (högpassfilterfrekvens)
Välj brytfrekvens för främre/bakre
högtalare: [OFF], [80Hz], [100Hz], [120Hz]
AUX VOL (AUX-volymnivå)
Justera volymnivån på samtliga
anslutna externa enheter:
[+18 dB]–[0 dB]–[–8 dB]
Inställningen medför att volymnivån
mellan källorna inte behöver justeras.
(Endast tillgängligt när AUX har valts.)
BTA VOL (BLUETOOTH-ljudvolym)
Justera volymnivån på samtliga
anslutna BLUETOOTH-enheter:
[+6 dB]–[0 dB]–[–6 dB]
Inställningen medför att volymnivån
mellan källorna inte behöver justeras.
(Endast tillgängligt när BT-ljudet,
BT-appen eller Pandora® har valts.)
Displayinställning (DISPLAY)
DIMMER
Ändra displayens ljusstyrka: [OFF],
[ON], [AT] (auto), [CLK]
([AT] är endast tillgängligt när ljusledaren
är ansluten och ljuset är tänt.)
Om du vill att funktionen endast ska
aktiveras under en period väljer du [CLK]
och ställer därefter in start- och sluttider.
– Ställa in ljusstyrkan när
dimmerfunktionen är aktiverad:
Ställ in [DIMMER] på [ON] och justera
sedan [BRIGHTNESS].
– Ställa in ljusstyrkan när
dimmerfunktionen är inaktiverad:
Ställ in [DIMMER] på [OFF] och
justera sedan [BRIGHTNESS].
Inställningen av ljusstyrkan lagras
och tillämpas när dimmerfunktionen
är aktiverad eller inaktiverad.
BRIGHTNESS
Ändrar displayens ljusstyrka. Ljusstyrkan
kan justeras: [1]–[10].
BUTTON-C (knappfärg)
Ställ in en förinställd eller anpassad
färg på knapparna.
COLOR
Välj bland 15 förinställda färger
och en anpassad färg.
CUSTOM-C (anpassad färg)
Lagra en anpassad knappfärg.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Tillgänglig färgskala: [0]–[32] ([0]
kan inte ställas in för alla färgskalor).
DSPL-C (displayfärg)
Ställ in en förinställd eller
anpassad displayfärg.
COLOR
Välj bland 15 förinställda färger och
en anpassad färg.
CUSTOM-C (anpassad färg)
Lagra en anpassad displayfärg.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Tillgänglig färgskala: [0]–[32] ([0] kan
inte ställas in för alla färgskalor).
23SV
SND SYNC (ljudsynkronisering)
Aktivera synkronisering av belysning
med ljud: [ON], [OFF]
AUTOPAIR (parkoppla automatiskt)
Starta BLUETOOTH-parkoppling
automatiskt när en iOS-enhet version 5.0
eller senare ansluts via USB: [ON], [OFF]
AUTO SCR (rulla automatiskt)
Rulla automatiskt i långa
inställningsalternativ: [ON], [OFF]
(Inte tillgängligt när AUX eller radion
har valts.)
BT SIGNL (BLUETOOTH-signal) (sidan 10)
Aktivera/inaktivera BLUETOOTHfunktionen.
BLUETOOTH-inställning
(BLUETOOTH)
BT INIT (initiera BLUETOOTH)
Återställ alla BLUETOOTH-relaterade
inställningar (till exempel
parkopplingsinformation, förval,
enhetsinformation): [YES], [NO]
Återställ alla inställningar när
du ska kassera enheten.
(Endast tillgängligt när källan är
avstängd och klockan visas.)
PAIRING (sidan 9)
Anslut upp till två BLUETOOTH-enheter:
[DEVICE 1], [DEVICE 2]
[DEVICE 1] eller [DEVICE 2] ändras
till namnet på den parkopplade enheten
när parkopplingen har slutförts.
AUDIODEV (ljudenhet)
Välj ljudenhet.
[*] visas på enheten som är parkopplad
med [DEVICE 1] eller aktuell
A2DP-kompatibel ljudenhet.
RINGTONE
Välj om ringsignalen ska matas
ut från enheten eller den anslutna
mobiltelefonen: [1] (denna enhet),
[2] (mobiltelefon)
AUTO ANS (svara automatiskt)
Välj om enheten ska besvara
inkommande samtal automatiskt:
[OFF], [1] (cirka tre sekunder), [2] (cirka tio
sekunder)
24SV
SongPal-inställning
(SONGPAL)
AUTO LAUNCH
Aktivera automatisk start av SongPal:
[ON], [OFF]
När du väljer [ON] startas SongPal
automatiskt när BLUETOOTHanslutningen har slutförts.
CONNECT (sidan 19)
Aktivera och inaktivera SongPal-funktion
(anslutning).
Övrig information
Uppdatera fast programvara
Besök vår supportwebbplats (se webbadress
på baksidan) och följ anvisningarna för att
uppdatera den fasta programvaran.
Obs!
• Du måste använda en USB-enhet (medföljer inte)
för att uppdatera den fasta programvaran. Spara
uppdateringsprogrammet på USB-enheten
och anslut enheten till USB-porten. Utför
sedan uppdateringen.
• Uppdateringen av den fasta programvaran tar
några minuter. Slå inte av tändningen under
uppdateringen. Ta inte heller bort USB-enheten.
• Denna enhet är utformad för att spela
upp skivor som följer cd-standarden
(Compact Disc). DualDisc-skivor och vissa
musikskivor som kodats med tekniker för
upphovsrättsskydd överensstämmer inte
med cd-standarden (Compact Disc).
Sådana skivor är därför eventuellt inte
kompatibla med denna enhet.
• Skivor som INTE kan spelas upp
på denna enhet:
– Skivor med etiketter, dekaler, tejp
eller papper. Sådana kan medföra
felfunktion eller förstöra skivan.
– Skivor utan standardformat (till
exempel fyrkantiga eller hjärt- eller
stjärnformade). Sådana kan
skada enheten.
– Skivor med storleken 8 cm (3 1/4 tum).
Anmärkningar om cd-r/cd-rw-skivor
Försiktighetsåtgärder
• Låt enheten svalna om båten har legat
förtöjd i direkt solljus.
• Lämna inte kvar frontpanelen eller
ljudenheter i båten. De kan skadas
på grund av hög temperatur.
• Antennen fälls ut automatiskt.
Kondens
Om det uppstår kondens inuti enheten
ska du ta ut skivan och låta enheten torka
i cirka en timme. I annat fall fungerar den
inte korrekt.
Bibehålla hög ljudkvalitet
Spill inte vätska på enheten eller skivorna.
Anmärkningar om skivor
• Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller
värmekällor, till exempel varmluftsventiler.
Lämna dem inte i en båt som ligger förtöjd
i direkt solljus.
• Torka av skivorna från
mitten och utåt med en
rengöringsduk innan
de används. Använd
inte lösningsmedel
som bensin, thinner
eller rengöringsmedel
som finns att köpa
i handeln.
• Om en flersessionsskiva inleds med en
cd-da-session identifieras den som en
cd-da-skiva och övriga sessioner spelas
inte upp.
• Skivor som INTE kan spelas upp
på denna enhet:
– cd-r/cd-rw-skivor med dålig
inspelningskvalitet
– cd-r/cd-rw-skivor inspelade med
inkompatibel inspelningsenhet
– cd-r/cd-rw-skivor som har
slutbehandlats felaktigt
– cd-r/cd-rw-skivor som är inspelade
i annat format än musik-cd-format
eller mp3-format enligt ISO9660 Level 1/
Level 2, Joliet/Romeo eller flersession
Uppspelningsordning för ljudfiler
Mapp (album)
Ljudfil (spår)
25SV
Om iPod
Underhåll
• Enheten kan anslutas till följande iPodmodeller. Uppdatera dina iPod-enheter
till den senaste programvaran
före användning.
Kompatibla iPhone-/iPod-modeller
Kompatibel
modell
Byta ut litiumbatteriet i fjärrkontrollen
Under normala användningsförhållanden
räcker batteriet i cirka ett år. (Batteritiden
kan bli kortare beroende på
användningsförhållandena.)
När batteriet börjar ta slut blir
fjärrkontrollens räckvidd kortare.
Bluetooth®
USB
iPhone SE


IAKTTA FÖRSIKTIGHET
iPhone 6s Plus


iPhone 6s


Batteriet kan explodera om det byts ut på
fel sätt. Byt bara ut det mot ett batteri
av samma eller motsvarande typ.
iPhone 6 Plus


+-sidan upp
iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(sjätte
generationen)


iPod touch
(femte
generationen)


iPod nano
(sjunde
generationen)
Anmärkningar om litiumbatteriet

• ”Made for iPod” och ”Made for iPhone”
innebär att ett elektroniskt tillbehör har
utformats specifikt för anslutning till iPod
respektive iPhone samt att produkten har
certifierats av utvecklaren för att uppfylla
prestandakraven från Apple. Apple kan
inte hållas ansvarigt för den här enhetens
funktion eller uppfyllande av regulatoriska
säkerhetsstandarder. Obs! Om detta
tillbehör används tillsammans med
iPod eller iPhone kan det påverka
trådlösa prestanda.
• Förvara litiumbatteriet oåtkomligt för barn.
Kontakta läkare omgående om någon skulle
svälja batteriet.
• Torka av batteriet med en torr duk
för att säkerställa god kontakt.
• Kontrollera att polerna är vända åt rätt
håll när du sätter i batteriet.
• Håll inte batteriet med en pincett av metall,
eftersom det kan leda till kortslutning.
Rengöra kontakterna
Om kontakterna mellan enheten och
frontpanelen är smutsiga kanske inte
enheten fungerar korrekt. Förhindra detta
genom att avlägsna frontpanelen (sidan 7)
och rengöra kontakterna med en
bomullstops. Var inte för hårdhänt.
Kontakterna kan skadas.
Obs!
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare
om du har frågor om eller problem med
enheten som inte beskrivs i denna handbok.
26SV
• Stäng av säkerhetsskäl av tändningen innan du
rengör kontakterna och ta ut nyckeln ur tändlåset.
• Vidrör aldrig kontakterna direkt med fingrarna
eller ett metallföremål.
FÖR KUNDER I USA. INTE AVSEDD FÖR
ANVÄNDNING I KANADA, INKLUSIVE
PROVINSEN QUÉBEC.
– filer (spår) och mappar: 300 (färre än
300 om mapp-/filnamnen är långa)
– visningsbara tecken i fil-/mappnamn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Motsvarande kodek: MP3(.mp3)
och WMA(.wma)
SPECIFIKATIONER FÖR LJUDEFFEKT
USB-spelare
Specifikationer
CTA2006-standard
Uteffekt: 20 W RMS × 4 vid 4 ohm
< 1 % THD+N
SN-förhållande: 80 dBA
(referensvärde: 1 W vid 4 ohm)
Radio
FM
Inställningsområde:
87,5–108,0 MHz (i steg om 50 kHz)
87,5–108,0 MHz (i steg om 100 kHz)
87,5–107,9 MHz (i steg om 200 kHz)
FM-inställningssteg:
50 kHz/100 kHz/200 kHz växlingsbart
Antennanslutning:
Extern antennkontakt
Mellanfrekvens:
FM CCIR: –1 956,5 kHz till –487,3 kHz och
+500,0 kHz till +2 095,4 kHz
Känslighet: 8 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signal till brus-förhållande: 73 dB
Separation: 50 dB vid 1 kHz
Frekvensrespons: 20–15 000 Hz
AM
Inställningsområde:
531–1 602 kHz (i steg om 9 kHz)
530–1 710 kHz (i steg om 10 kHz)
AM-inställningssteg:
9 kHz/10 kHz växlingsbart
Antennanslutning:
Extern antennkontakt
Känslighet: 26 μV
CD-spelare
Signal till brus-förhållande: 120 dB
Frekvensrespons: 10–20 000 Hz
Wow och flutter: Under mätbar gräns
Maximalt antal: (endast cd-r/cd-rw)
– mappar (album): 150 (inklusive rotmapp)
Gränssnitt: USB (full hastighet)
Maximal strömstyrka: 1 A
Maximalt antal identifierbara spår:
– mappar (album): 256
– filer (spår) per mapp: 256
Kompatibelt Android Open Accessoryprotokoll (AOA): 2.0
Motsvarande kodek:
MP3 (.mp3)
Bithastighet: 8–320 kbit/s (stöd
för VBR (Variable Bit Rate))
Samplingsfrekvens: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Bithastighet: 32–192 kbit/s (stöd
för VBR (Variable Bit Rate))
Samplingsfrekvens: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitdjup: 16 bitar, 24 bitar
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz, 48 kHz
Trådlös kommunikation
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH-standard version 3.0
Utsignal:
BLUETOOTH-standard effektklass 2
(max +4 dBm)
Största kommunikationsräckvidd:
Siktlinje cirka 10 m*1
Frekvensband:
2,4 GHz-bandet
(2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Moduleringsmetod: FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Motsvarande kodek:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
27SV
*1 Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer
som hinder mellan enheter, magnetfält
runt mikrovågsugn, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens prestanda,
operativsystem, programvara och liknande.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler anger syftet med
BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.
Förstärkare
Utsignal: Högtalare
Högtalarimpedans: 4–8 Ω
Maximal uteffekt: 55 W × 4 (vid 4 Ω)
Allmänt
Utgångar:
Ljudutgång: FRONT, REAR, SUB
Utgång för antenn/förstärkare (REM OUT)
Ingångar:
SiriusXM-ingång (endast USA/Kanada)
Fjärrkontrollingång
Antenningång
MIC-ingång
AUX-ingång (stereominikontakt)
USB-port
Strömförsörjning: 12 V DC båtbatteri
(minus (jord))
Nominell strömförbrukning: 10 A
Mått:
Cirka 178 × 50 × 177 mm
(b × h × d)
Mått för montering:
Cirka 182 × 53 × 160 mm
(b × h × d)
Vikt: Cirka 1,2 kg
Förpackningens innehåll:
Huvudenhet (1)
Fjärrkontroll (1): RM-X231
Mikrofon (1)
Delar för installation och anslutningar
(1 sats)
Tillbehör/kringutrustning*:
SiriusXM Connect Vehicle Tuner: SXV100,
SXV200, SXV300
Marinfjärrkontroll: RM-X11M
* Andra tillbehör/annan utrustning
än marinfjärrkontrollen RM-X11M är inte
vattentäta. Exponera dem inte för vatten.
Återförsäljaren kanske inte säljer alla
tillbehör ovan. Kontakta återförsäljaren
för detaljerad information.
Utförande och specifikationer kan ändras
utan föregående meddelande.
28SV
Upphovsrätt
SiriusXM Connect Vehicle Tuner
och abonnemang säljs separat.
www.siriusxm.com
Sirius, XM och alla tillhörande märken
och logotyper är varumärken som tillhör
Sirius XM Radio Inc. Med ensamrätt.
Bluetooth®-ordmärket och logotyperna
är registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc., och all användning av
dessa logotyper av Sony Corporation sker
under licens. Övriga varumärken och
märkesnamn tillhör respektive ägare.
N-Mark är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör NFC Forum, Inc.
i USA och andra länder.
Windows Media är ett varumärke
eller registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
Denna produkt skyddas av
immateriell egendomsrätt tillhörande
Microsoft Corporation. Användning
eller distribution av sådan teknik utanför
produkten är inte tillåten utan licens
från Microsoft eller ett auktoriserat
Microsoft-dotterbolag.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano,
iPod touch och Siri är varumärken som
tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.
App Store är ett tjänstemärke som
tillhör Apple Inc.
Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och
patent licensieras från Fraunhofer IIS
och Thomson.
Pandora®, Pandora®-logotypen och
Pandora® trade dress är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör
Pandora Media, Inc., används med tillstånd.
Google, Google Play och Android är
varumärken som tillhör Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000–2009 Josh Coalson
(C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Vidaredistribution och användning
i källformat och binär form, med eller
utan modifiering, är tillåten under
förutsättning att följande villkor
är uppfyllda:
– Vidaredistribution av källkoden
måste innehålla ovanstående
upphovsrättsmeddelande, denna
lista över villkor samt följande
friskrivningsklausul.
– Vidaredistribution i binär form
måste innehålla ovanstående
upphovsrättsmeddelande, denna
lista över villkor samt följande
friskrivningsklausul i dokumentationen
och/eller andra material som medföljer
distributionen.
– Vare sig namnet Xiph.org Foundation
eller namnen på bidragsgivarna får
användas för att rekommendera eller
marknadsföra produkter härledda från
denna programvara utan uttryckligt
föregående skriftligt tillstånd.
PROGRAMVARAN LEVERERAS AV
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH
MEDVERKANDE I BEFINTLIGT SKICK
OCH DESSA FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA
GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.
I INGA FALL SKA GRUNDARNA ELLER DE
MEDVERKANDE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR
DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, TYPISKA
ELLER DÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFANDE
AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER;
UTEBLIVEN PRODUKTANVÄNDNING,
DATAFÖRLUST ELLER UTEBLIVEN VINST
ELLER AVBROTT I VERKSAMHET) OAVSETT
ORSAK ELLER ANSVARSTEORI, OAVSETT
I KONTRAKTSFORM, STRIKT ANSVAR ELLER
KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET
ELLER I ÖVRIGT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT
SÄTT UR ANVÄNDNINGEN AV DENNA
PROGRAMVARA, ÄVEN VID INFORMATION
OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
Felsökning
Följande checklista kan hjälpa dig
att åtgärda eventuella problem
med enheten.
Kontrollera anslutningen och
bruksanvisningen innan du går
igenom checklistan.
Information om hur du använder
säkringen och avlägsnar enheten från
instrumentpanelen finns i ”Anslutning/
installation” (sidan 36).
Besök supportwebbplatsen enligt
uppgifterna på baksidan om problemet
kvarstår.
Allmänt
Enheten saknar strömförsörjning.
 När enheten är avstängd och displayen
är släckt kan du inte styra enheten
via fjärrkontrollen.
– Starta anläggningen.
Inget eller för lågt ljud.
 Positionen för fader-kontrollen [FADER]
har inte ställts in för ett system med
dubbla högtalare.
 Volymen på denna enhet och/eller
den anslutna enheten är mycket låg.
– Höj volymen på denna enhet och
den anslutna enheten.
Ingen ljudsignal.
 En förstärkare (tillval) är ansluten och den
inbyggda förstärkaren används inte.
Minnet har raderats.
 Strömledaren eller batteriet har kopplats
från eller inte anslutits korrekt.
Lagrade kanaler och korrekt tid raderas.
Säkringen har gått.
Enheten avger brus när jag ändrar
tändningsläge.
 Ledarna är inte matchade på rätt sätt med
båtens kontakt för extern strömmatning.
29SV
Demoläget startar under uppspelning
eller mottagning.
 Demoläget startar om enheten
inte används under fem minuter
när [DEMO-ON] är inställt.
– Ställ in [DEMO-OFF] (sidan 22).
Displayen släcks/tänds inte
i displayfönstret.
 Dimmern är inställd på [DIM-ON]
(sidan 23).
 Displayen släcks när du håller OFF intryckt.
– Tryck på OFF på enheten tills displayen
släcks.
 Kontakterna är smutsiga (sidan 26).
Displayen/belysningen blinkar.
 Strömtillförseln är inte tillräcklig.
– Kontrollera att båtbatteriet förser
enheten med tillräckligt med ström.
(Kravet på strömförsörjning är 12V DC.)
Funktionsknapparna fungerar inte.
Skivan matas inte ut.
 Håll DSPL och
(tillbaka)/MODE
intryckta i mer än två sekunder för
att återställa enheten.
Innehållet i minnet raderas.
Återställ av säkerhetsskäl inte
enheten under körning.
Radiomottagning
Kanaler tas inte emot.
Ljudet störs av brus.
 Anslutningen är inte korrekt.
– Om båten har en inbyggd antenn i bak-/
sidorutan ska du ansluta REM OUTledaren (blå-/vitrandig) eller den externa
strömledaren (röd) till strömledaren
i båtens antennförstärkare.
– Kontrollera anslutningen av
båtantennen.
– Om antennen inte fälls ut ska
du kontrollera anslutningen
av styrledaren till antennen.
 Inställningssteget raderas.
– Ställ in inställningssteget igen (sidan 8).
Sökning efter förinställda kanaler
fungerar inte.
 Radiosignalen är för svag.
30SV
RDS
PTY visar [- - - - - - - -].
 Den aktuella kanalen är ingen RDS-kanal.
 RDS-data tas inte emot.
 Kanalen specificerar inte programtypen.
CD-uppspelning
Skivan spelas inte upp.
 Skivan är trasig eller smutsig.
 Cd-r/cd-rw-skivor inte är avsedda
för ljuduppspelning (sidan 25).
MP3/WMA-filer kan inte spelas upp.
 Skivan är inte kompatibel med MP3/WMAformatet eller versionen. Mer information
om uppspelningsbara skivor och format
finns på vår supportwebbplats
(se webbadress på baksidan).
MP3/WMA-filer tar längre tid att spela
upp än andra filformat.
 Med följande skivor tar det längre
tid innan uppspelningen startar:
– skivor som är inspelade med
komplicerad trädstruktur
– skivor som är inspelade som flersession
– skivor på vilka data kan sparas
Ljudet hoppar.
 Skivan är trasig eller smutsig.
Uppspelning från USB-enhet
Det går inte att spela upp spår via en
USB-hubb.
 Enheten känner inte igen USB-enheter
via en USB-hubb.
Det tar längre tid att spela upp från
en USB-enhet.
 USB-enheten innehåller filer med
komplex trädstruktur.
Ljudet hackar.
 Ljudet kan hacka vid hög bithastighet.
 DRM-filer (Digital Rights Management)
kanske inte går att spela upp i vissa
situationer.
Det går inte att spela upp ljudfilen.
 USB-enheter som har formaterats med
andra filsystem än FAT16 eller FAT32
stöds inte*.
* Denna enhet har stöd för FAT16 och FAT32, men
vissa USB-enheter kanske inte har stöd för
båda dessa FAT-system. Mer information finns
i bruksanvisningen till USB-enheten. Du kan
även kontakta tillverkaren.
Åtgärder för att hoppa över album, hoppa
över objekt (hoppläge) och söka efter
spår enligt namn (Quick-BrowZer) kan
inte utföras.
 Dessa åtgärder kan inte utföras om en
USB-enhet i Android-läge eller en iPod
är ansluten.
– Ställ in [USB MODE] på [MSC/MTP]
(sidan 22).
– Ta bort iPoden.
 Enhetens USB-läge är inte inställt
på rätt läge.
– Se till att enhetens USB-läge
är inställt på MSC/MTP-läge.
Ljudet hörs inte under uppspelning
i Android-läge.
 När enheten är i Android-läge hörs ljudet
enbart från Android-smartphonen.
– Kontrollera statusen på
ljuduppspelningsappen i Androidsmartphonen.
– Uppspelningen kanske inte fungerar
korrekt på grund av Androidsmartphonen.
NFC-funktion
One touch-anslutning (NFC) fungerar inte.
 Om smartphonen inte svarar på tryck:
– Kontrollera att NFC-funktionen är
påslagen på smartphonen.
– Flytta N-Mark-delen på smartphonen
närmare N-Mark-delen på enheten.
– Ta ut smartphonen ur eventuellt fodral.
 Känsligheten vid NFC-mottagningen
beror på enheten.
Upprätta BLUETOOTH-anslutningen
manuellt om One touch-anslutning med
smartphonen misslyckas flera gånger.
BLUETOOTH-funktion
Den anslutande enheten kan
inte identifiera denna enhet.
 Ställ in denna enhet på viloläge för
parkoppling innan parkoppling sker.
 Denna enhet kan inte identifieras av
en annan enhet medan den är ansluten
till två BLUETOOTH-enheter.
– Koppla från någon av enheterna och sök
efter denna enhet från en annan enhet.
 Aktivera utmatning av BLUETOOTHsignalen (sidan 10) efter parkoppling.
Det går inte att ansluta.
 Anslutningen styrs från ena sidan
(denna enhet eller BLUETOOTH-enheten),
inte båda.
– Anslut till denna enhet från BLUETOOTHenheten, eller tvärtom.
Namnet på den anslutna enheten
visas inte.
 Det kanske inte är möjligt att
hämta namnet beroende på den
andra enhetens status.
Det hörs ingen ringsignal.
 Justera volymen genom att vrida
kontrollvredet medan du tar emot
ett samtal.
 Ringsignalen kanske inte kan avges
korrekt beroende på den anslutande
enheten.
– Ställ in [RINGTONE] på [1] (sidan 24).
 Fronthögtalarna är inte anslutna till
enheten.
– Anslut fronthögtalarna till enheten.
Ringsignalen matas endast ut från
fronthögtalarna.
Motpartens röst hörs inte.
 Fronthögtalarna är inte anslutna
till enheten.
– Anslut fronthögtalarna till enheten.
Motpartens röst matas endast
ut från fronthögtalarna.
Motparten säger att volymen
är för låg eller hög.
 Justera volymen på lämpligt sätt med
hjälp av Mic gain-justering (sidan 18).
31SV
Eko eller brus hörs i telefonsamtal.
 Sänk volymen.
 Ställ in EC/NC-läge på [EC/NC-1] eller
[EC/NC-2] (sidan 18).
 Om annat bakgrundsljud än rösten
i telefonsamtalet är för högt,
pröva att dämpa ljudet.
Exempel: Stäng fönstret så att
ljud utifrån dämpas. Vrid ned
luftkonditioneringsanläggningen.
Telefonen kopplas inte.
 När BLUETOOTH-ljud spelas upp kopplas
telefonen inte trots att du trycker på CALL.
– Koppla från telefonen.
Ljudkvaliteten i telefonen är dålig.
 Dålig ljudkvalitet i telefonen orsakas
av mottagningsförhållandena
för mobiltelefonen.
– Flytta båten till en plats där du
kan få bättre mobilsignal om
mottagningen är dålig.
Volymen på den anslutna ljudenheten
är låg/hög.
 Volymnivån varierar beroende
på ljudenheten.
– Justera volymen på den anslutna
ljudenheten eller denna enhet
(sidan 23).
Ljudet hoppar under uppspelning
från en BLUETOOTH-ljudenhet.
 Flytta denna enhet närmare BLUETOOTHljudenheten.
 Om BLUETOOTH-ljudenheten förvaras i ett
fodral som bryter signalen ska du ta ut
enheten ur fodralet vid användning.
 Flera BLUETOOTH-enheter och andra
enheter som avger radiovågor används
i närheten.
– Stäng av de andra enheterna.
– Öka avståndet till de andra enheterna.
 Uppspelningen stoppas tillfälligt när
anslutningen mellan denna enhet
och mobiltelefonen upprättas.
Detta är inget fel.
Det går inte att styra den anslutna
BLUETOOTH-ljudenheten.
 Kontrollera att den anslutna BLUETOOTHljudenheten har stöd för AVRCP.
32SV
Vissa funktioner fungerar inte.
 Kontrollera att den anslutande
enheten har stöd för funktionen.
Ett samtal besvaras oavsiktligt.
 Den anslutande telefonen är inställd
på att besvara samtal automatiskt.
Parkoppling misslyckades på grund
av överskriden tidsgräns.
 Tidsgränsen för parkoppling kan vara kort
beroende på den anslutande enheten.
– Försök slutföra parkopplingen inom
inställd tid.
BLUETOOTH-funktionen fungerar inte.
 Stäng av enheten genom att hålla OFF
intryckt i mer än två sekunder och
starta sedan enheten igen.
Det hörs inget ljud i båthögtalarna
under ett handsfreesamtal.
 Om ljudet inte matas ut från
mobiltelefonen ska du ställa in den så
att ljudet matas ut från båthögtalarna.
Siri Eyes Free aktiveras inte.
 Utför handsfreeregistrering av en iPhone
som har stöd för Siri Eyes Free.
 Aktivera Siri-funktionen på iPhone.
 Koppla från BLUETOOTH-anslutningen
mellan iPhone och denna enhet och
anslut igen.
SongPal-funktion
Appnamnet motsvarar inte den
faktiska appen i SongPal.
 Starta appen igen från SongPal.
När SongPal körs via BLUETOOTH växlar
displayen automatisk till [BT AUDIO].
 Appen SongPal eller BLUETOOTHfunktionen slutar fungera.
 Kör appen igen.
Appen SongPal kopplas från automatiskt
när displayen ändras till [IPD].
 Appen SongPal på iPhone/iPod
saknar stöd för iPod-uppspelning.
– Ändra enhetens ljudkälla till en annan
än [IPD] och upprätta SongPalanslutningen (sidan 19).
Användning av Pandora®
Pandora®-anslutningen fungerar inte.
 Stäng Pandora®-appen på den mobila
enheten och starta den igen.
Meddelanden
Följande meddelanden kan visas eller
blinka under användning.
CD ERROR: Skivan kan inte spelas upp.
Skivan matas ut automatiskt.
 Rengör skivan och sätt i den på rätt sätt,
och kontrollera att skivan inte är tom eller
skadad.
CD NO MUSIC: Det finns ingen
uppspelningsbar fil. Skivan matas
ut automatiskt.
 Sätt i en skiva med uppspelningbara
filer (sidan 27).
CD PUSH EJT: Skivan kunde inte matas
ut korrekt.
 Tryck på  (mata ut).
HUB NO SUPRT: USB-hubbar stöds inte.
INVALID
 Den valda åtgärden kan vara ogiltig.
 [USB MODE] kan inte ändras under
iPod-uppspelning.
IPD STOP: iPod-uppspelning har avslutats.
 Starta uppspelningen från iPod/iPhone.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 En USB-enhet som inte stöder AOA
(Android Open Accessory) 2.0 är ansluten
till enheten medan [USB MODE] är inställt
på [ANDROID].
– Ställ in [USB MODE] på [MSC/MTP]
(sidan 22).
OVERLOAD: USB-enheten är överbelastad.
 Koppla från USB-enheten och tryck
på SRC för att välja en annan källa.
 USB-enheten är defekt eller en
inkompatibel enhet har anslutits.
READ: Enheten läser information.
 Vänta tills informationen har lästs in och
uppspelningen startar automatiskt. Detta
kan ta en stund beroende på filstrukturen.
USB ERROR: USB-enheten kan inte
spelas upp.
 Anslut USB-enheten igen.
USB NO DEV: USB-enheten är inte
ansluten eller kan inte identifieras.
 Kontrollera att USB-enheten eller
USB-kabeln är korrekt ansluten.
USB NO MUSIC: Det finns ingen
uppspelningsbar fil.
 Anslut en USB-enhet med
uppspelningsbara filer (sidan 27).
USB NO SUPRT: USB-enheten är
inkompatibel.
 Information om kompatibla USB-enheter
finns på vår supportwebbplats
(se webbadress på baksidan).
eller
: Början eller slutet
på skivan har nåtts.
(understreck): Tecknet kan inte visas.
För BLUETOOTH-funktion:
BTA NO DEV: BLUETOOTH-enheten är
inte ansluten eller kan inte identifieras.
 Kontrollera att BLUETOOTH-enheten
är ansluten korrekt och att BLUETOOTHanslutning är upprättad med BLUETOOTHenheten.
ERROR: Den valda åtgärden kunde
inte utföras.
 Vänta en stund och försök igen.
UNKNOWN: Ett namn eller telefonnummer
kan inte visas.
WITHHELD: Telefonnumret döljs
av motparten.
33SV
För SongPal-funktion:
APP --------: Anslutning till appen är
inte upprättad.
 Utför SongPal-anslutningen igen
(sidan 19).
APP DISCNCT: Appen har kopplats från.
 Utför SongPal-anslutningen (sidan 19).
APP DISPLAY: En inställningsdisplay
i appen visas.
 Stäng inställningsdisplayen för att
kunna använda knapparna.
APP LIST: Innehållslistan i CD/USB/iPod visas.
 Stäng listan i appen för att kunna
använda knapparna.
APP MENU: En inställningsdisplay
i appen visas.
 Stäng inställningsdisplayen för att
kunna använda knapparna.
APP NO DEV: Enheten där appen är
installerad är inte ansluten eller kan inte
identifieras.
 Upprätta BLUETOOTH-anslutning och
SongPal-anslutning igen (sidan 19).
APP SOUND: En ljudinställningsdisplay
i appen visas.
 Stäng ljudinställningsdisplayen för
att kunna använda knapparna.
OPEN APP: Appen SongPal körs inte.
 Starta appen.
För användning av Pandora®:
BOOKMARK - ERROR: Det gick inte
att lägga till bokmärke.
 Vänta en stund och försök igen.
CANNOT SKIP: Det går inte att hoppa
över spår.
 Vänta tills reklamen är slut eller nästa spår
börjar, eller välj en annan kanal i listan.
Pandora® tillåter endast ett begränsat
antal överhoppningar.
LICENSING - RESTRICTIONS: Pandora®
är inte tillgängligt utanför ditt land.
34SV
MAINTENANCE - PLEASE - TRY AGAIN LATER: Det utförs underhåll på Pandora®servern.
 Vänta en stund och försök igen.
NO NETWORK: Nätverksanslutningen
är instabil eller borta.
 Upprätta nätverksanslutningen igen på
enheten, eller vänta tills anslutningen
har upprättats.
NO STATION - PLEASE - CREATE - STATION IN - PANDORA APP: Det finns inga kanaler
i ditt konto.
 Registrera kanalen på den mobila
enheten.
NOT ALLOWED: Den valda åtgärden är
inte tillåten.
 ”Tummen upp/tummen ned” är
inte tillåtet.
– Vänta tills reklamen är slut.
– Vissa funktioner, som Shared Station,
tillåter inte feedback. Vänta tills nästa
spår börjar eller välj en annan kanal
i listan.
 Bokmärken är inte tillåtna.
– Vänta tills reklamen är slut.
– Välj ett annat spår eller en annan
kanal och försök igen.
PAN ERROR: Den valda åtgärden kunde
inte utföras.
 Vänta en stund och försök igen.
PAN OPEN APP - PRESS PAUSE: Pandora®
körs inte.
 Starta Pandora®-appen på den mobila
enheten och tryck på  (spela upp/
pausa).
PLEASE LOGIN - PANDORA APP: Du är inte
inloggad på ditt Pandora®-konto.
 Koppla från enheten, logga in på ditt
Pandora®-konto och anslut enheten igen.
RATING ERROR: ”Tummen upp/tummen
ned”-feedback misslyckades.
 Vänta en stund och försök igen.
UPDATE - PANDORA APP: En äldre
version av Pandora® är ansluten.
 Uppdatera Pandora®-appen till
den senaste versionen.
För användning av SiriusXM:
CH LOCKED
 Önskad kanal är låst
med barnspärrsfunktionen.
Mer information om barnspärrsfunktionen
och hur du kommer åt låsta kanaler finns i
”Ställa in barnspärrsfunktionen” (sidan 13).
CH UNAVAIL
 Önskad kanal är inte en giltig
SiriusXM-kanal, eller kanalen du
lyssnade på är inte tillgänglig längre.
 Meddelandet kan också visas en
kort stund när du ansluter en ny
SiriusXM Connect Vehicle Tuner
för första gången.
Information om SiriusXM-kanaler finns
på www.siriusxm.com i USA respektive
www.siriusxm.ca i Kanada.
CHAN UNSUB
 Önskad kanal ingår inte i ditt
SiriusXM-abonnemang, eller kanalen
du lyssnade på ingår inte längre
i ditt SiriusXM-abonnemang.
Kontakta SiriusXM om du har
frågor om ditt abonnemang eller
vill abonnera på kanalen.
I USA: Besök www.siriusxm.com eller ring
1-866-635-2349.
I Kanada: Besök www.siriusxm.ca eller
ring 1-877-438-9677.
CHK ANT
 Radion har identifierat ett fel
på SiriusXM-antennen.
 Antennkabeln är frånkopplad eller skadad.
– Kontrollera att antennkabeln är ansluten
till SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
– Kontrollera om antennkabeln är skadad
eller har knutar.
– Byt ut antennen om kabeln är skadad.
SiriusXM-produkter finns att köpa
hos den lokala båtljudhandlaren
eller online på:
www.shop.siriusxm.com
CHECK TUNER
 Radion kan inte kommunicera med
SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
 Radion kan vara frånkopplad eller skadad.
– Kontrollera att SiriusXM Connect Vehicle
Tuner-kabeln är ordentligt ansluten
till radion.
NO SIGNAL
 SiriusXM Connect Vehicle Tuner kan inte
ta emot SiriusXM-satellitsignalen.
– Kontrollera att båten inte begränsas av
väggar och har fri sikt mot himlen.
– Kontrollera att SiriusXM-antennen
med magnetfäste är monterad på
en metallyta på båtens utsida.
– Flytta bort SiriusXM-antennen
från eventuella hinder.
– Kontrollera om antennkabeln
är skadad eller har knutar.
– Mer information om
antenninstallationen finns i handboken
till SiriusXM Connect Vehicle Tuner.
– Byt ut antennen om kabeln är skadad.
SiriusXM-produkter finns att köpa
hos den lokala båtljudhandlaren
eller online på:
www.shop.siriusxm.com
SUBSCRIPTION UPDATED - PRESS ENT
TO CONTINUE
 Radion har identifierat en förändring
i din SiriusXM-abonnemangsstatus.
– Tryck på ENTER för att stänga
meddelandet.
Kontakta SiriusXM om du har frågor
om ditt abonnemang.
I USA: Besök www.siriusxm.com
eller ring 1-866-635-2349.
I Kanada: Besök www.siriusxm.ca
eller ring 1-877-438-9677.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare
om problemet kvarstår.
Om du skickar in enheten för reparation
på grund av problem med uppspelning
av cd-skivor, ska du ta med skivan som
användes då problemet inträffade.
35SV
Anslutning/installation
Försiktighetsåtgärder
• Dra alla jordledare till en gemensam
jordningspunkt.
• Se till att ledarna inte är klämda under
en skruv eller har fastnat i rörliga delar
(till exempel stolsskenor).
• Stäng av tändningen innan du upprättar
anslutningar för att undvika kortslutning.
• Anslut de gula och röda strömledarna
efter att alla övriga ledare har anslutits.
• Var av säkerhetsskäl noga med att isolera
öppna ledare med eltejp.
Försiktighetsåtgärder
• Välj installationsplats noga så att enheten
inte hindrar normal båt- eller bilkörning.
• Undvik att installera enheten i områden
som utsätts för damm, smuts,
hög vibration eller hög temperatur, till
exempel i direkt solljus eller i närheten
av värmeventiler.
• Montera enheten på en lämplig plats
för att undvika interna skador som kan
uppstå om det kommer in vatten i enheten.
Undvik platser som utsätts för vattenstänk.
Vattentätt bilstereoskydd (medföljer inte)
rekommenderas.
• Använd endast de medföljande
monteringsfästena så att installationen
blir säkert utförd.
Komponentlista inför
installation


×2


5 × högst 8 mm
×4


Maxstorlek M4 × 6 mm




Anmärkning om strömledaren (gul)
När du ansluter denna enhet i kombination med
andra stereokomponenter måste amperetalet
för båtkretsen till vilken enheten är ansluten
vara högre än det sammanlagda amperetalet
för delkomponenternas säkringar.
Justra monteringsvinkeln
Justera monteringsvinkeln till mindre än 45°.
36SV
• Denna komponentlista inbegriper inte
hela innehållet i förpackningen.
• Fästet  och skyddsramen  fästs
på enheten inför transport. Innan du
monterar enheten ska du använda
frigöringsnycklarna  för att avlägsna
fästet  från enheten. Mer information
finns i ”Avlägsna skyddsramen och fästet”
(sidan 39).
• Spara frigöringsnycklarna . De behövs
för att koppla loss enheten från båten.
Anslutning
Subwoofer*1*8
*3
*3
*3
Förstärkare*1*8
Satellitradio
(SiriusXM)*1*8

Vit
Vit/svartrandig
Fronthögtalare*1*2*8
Grå
Grå/svartrandig
Grön
Grön/svartrandig
Bakre högtalare*1*2*8
Lila
Lila/svartrandig
Svart
Gul
Röd
Mer information finns i ”Upprätta
anslutningar” (sidan 38).
Blå/vitrandig
Orange/vitrandig
*4*7
Marinfjärrkontroll
RM-X11M*1
 *5*6*8
Från båtantenn
37SV
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
Medföljer inte
Högtalarimpedans: 4–8 Ω × 4
Sladd med RCA-stift (medföljer inte)
Använd en adapter för trådansluten fjärrkontroll
(medföljer inte) beroende på typen av båt.
Oavsett om du använder mikrofonen eller inte
ska du dra sladden på ett sådant sätt att den inte
hindrar körningen. Fäst sladden med en klämma
eller liknande om den installeras vid fötterna.
Mer information om hur du installerar
mikrofonen finns i ”Installera mikrofonen”
(sidan 38).
Marinfjärrkontroll medföljer.
Inte vattentät
Enkel anslutning till subwoofer
Du kan använda en subwoofer utan
förstärkare när den är ansluten till en
bakre högtalarkabel.
Fronthögtalare
Subwoofer
Obs!
Upprätta anslutningar
 Till en gemensam jordpunkt
Anslut först den svarta jordledaren
och därefter de gula och röda
strömledarna.
 Till +12 V-strömterminalen som alltid
är strömsatt
Var noga med att först ansluta den svarta
jordledaren till en gemensam jordpunkt.
 Till +12 V-strömterminalen
som strömsätts när tändlåsets sätts
i ACC-läge
Om det inte finns något ACC-läge
ska anslutningen ske till den +12 Vströmterminal (batteri) som alltid
är strömsatt.
Var noga med att först ansluta den svarta
jordledaren till en gemensam jordpunkt.
 Till antennstyrledaren eller
strömledaren till antennförstärkaren
Denna ledare behöver inte anslutas
om det inte finns någon antenn eller
antennförstärkare, eller om manuell
teleskopantenn används.
Till AMP REMOTE IN på en förstärkare
(tillval)
Denna anslutning är endast avsedd
för förstärkare och antenn. Om den
ansluts till ett annat system kan
enheten skadas.
 Till båtens ljussignal
Var noga med att först ansluta den svarta
jordledaren till en gemensam jordpunkt.
• Om båten är utrustad med stötdämpande
utrustning bör du kontakta båthandlaren
eller butiken där du köpte denna enhet
38SV
Använd en subwoofer med en impedans på 4–8 Ω
och med tillräcklig effekt för att förhindra skador.
Anslutning till minne
När den gula strömledaren är ansluten
strömförsörjs minneskretsen utan avbrott
också när tändningen är avstängd.
Anslutning till högtalare
• Stäng av enheten innan du ansluter
högtalarna.
• Använd högtalare med en impedans
på 4–8 Ω och med tillräcklig effekt för
att förhindra skador.
Installera mikrofonen
Du måste installera mikrofonen  för att
din röst ska höras under handsfreesamtal.


Klämma (medföljer inte)
Försiktighetsåtgärder
• Det är mycket farligt om sladden lindas
runt rattstången eller växelspaken.
Var noga med att förhindra att den eller
andra delar hindrar körningen.
före installationen.
Obs!
Rengör instrumentpanelen med en torr duk innan
du fäster den dubbelfästande tejpen .
Installation
Avlägsna skyddsramen och fästet
Innan du installerar enheten ska du avlägsna
skyddsramen  och fästet  från enheten.
1
Montera enheten
i instrumentpanelen eller
i det utskurna hålet på båten
• Kontrollera före installation att hakarna
på båda sidorna av fästet  är böjda
2 mm inåt.
• För japanska bilar, se ”Montera enheten på
en japansk bil” (sidan 40).
1
Tryck in de båda ändarna på
skyddsramen  och dra ut den.
Placera fästet  i instrumentpanelen
och böj ut hakarna så att de sluter
åt tätt.
182 mm
53 mm


Sätt i båda frigöringsnycklarna 
så att de klickar till och dra fästet 
nedåt och enheten uppåt för att
separera dem.
2
Montera enheten på fästet  och
sätt på skyddsramen .
Innerpanel




2
Hake




Vänd haken inåt.
Obs!
• Om hakarna är raka eller böjda utåt sätts
enheten inte på plats och kan fjädra ut.
• Kontrollera att de fyra hakarna på skyddsramen 
sitter fast ordentligt i hålen på enheten.
39SV
Montera enheten på en japansk bil
Enheten kan inte installeras på
vissa japanska bilmodeller. Kontakta
i så fall Sony-återförsäljaren.
Ta loss och sätta fast frontpanelen
Mer information finns i ”Ta bort
frontpanelen” (sidan 7).
TOYOTA
Återställa enheten

till instrumentpanel/mittkonsol
Mer information finns i ”Återställa enheten”
(sidan 8).
Fäste
Byta säkring
Fäste

Befintliga delar som
medföljer bilen
NISSAN

till instrumentpanel/mittkonsol
Fäste
Fäste
Befintliga delar som
medföljer bilen

Obs!
Förhindra funktionsfel genom att installera enheten
endast med medföljande skruvar .
40SV
Var noga med att byta ut
säkring (10 A)
den gamla säkringen mot
en ny med samma
strömstyrka. Om säkringen
går ska du kontrollera
strömanslutningen och
byta ut säkringen.
Om säkringen går igen efter att den har
bytts kan det ha inträffat ett internt fel.
Kontakta i så fall närmaste
Sony-återförsäljare.
Български
С настоящето Сони Корпорация
декларира, че това оборудване отговаря
на основните изисквания и другите
съответстващи клаузи на Директива
1999/5/ЕС. Подробности може да
намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga selle
seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima
i ostalim relevantnim odredbama direktive
1999/5/EZ. Dodatne informacije potražite
na sljedećoj internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto
vybavení je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer
herved, at dette udstyr overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF. For yderligere
information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit
toestel in overeenstemming is met de
essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that
this equipment is in compliance with the
essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC. For
details, please access the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation ilmoittaa täten, että tämä
laite vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia
vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia
määräyksiä. Lisätietoja on seuraavassa
URL-osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare
que cet appareil est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Pour toute information complémentaire,
veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich
dieses Gerät in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere
Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Με την παρούσα η Sony Corporation
δηλώνει ότι ο παρόν εξοπλισμός
συμμορφώνεται προς της ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως
ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του
διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara
che questo apparecchio è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Per ulteriori dettagli, si prega di consultare
il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis
aprīkojums atbilst Direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem. Plašāka
informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation
deklaruoja, kad ši įranga atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas. Susipažinti su visu atitikties
deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest tip de echipament respectă cerinţele
esenţiale şi este în conformitate cu
prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi
următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky
a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate
na webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema
v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi
relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Za podrobnosti vas naprošamo, če
pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette
utstyret er i samsvar med de grunnleggende
krav og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF. For flere detaljer, vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los
requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de
la Directiva 1999/5/CE. Para mayor
información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Srpski
Sony Corporation ovim izjavljuje da je
oprema u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama Direktive
1999/5/EC. Detaljnije informacije možete
da vidite na sledećoj URL adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este
equipamento está conforme com os
requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE. Para mais informações,
por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår
av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare
information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Supportwebbplats
Besök webbplatsen nedan om du har frågor
eller vill läsa aktuell supportinformation
om produkten:
http://www.sony.eu/support
Registrera din produkt online på:
http://www.sony.eu/mysony
©2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising