Sony | MEX-BT5100 | Sony MEX-BT5100 Bruksanvisning

*1 Bemærkning om antennetilslutningen
Hvis din bilantenne er af ISO-typen (Den
Internationale Standardiseringsorganisation),
skal du bruge den medfølgende adapter  til
at tilslutte den. Tilslut først bilantennen til den
medfølgende adapter, og tilslut den derefter til
hovedenhedens antennestik.
2
* RCA-ledning (medfølger ikke)
3
* Sørg for at matche den farvekodede lydledning
til de passende stik fra enheden. Hvis du
tilslutter en ekstra cd/md-skifter, kan du ikke
bruge AUX IN-klemmen.
*4 Ekstraudstyr som f.eks. bærbar DVD-afspiller
(medfølger ikke)
*5 Medfølger ekstra udstyr
6
* Indsæt med ledningen opad
*7 Leveres med XA-C40
*2
*4
Bluetooth™
Audio System
*5
*2
BUS AUDIO IN/
AUX IN*3
AUDIO OUT
FRONT
*2
Montering/tilslutning
REMOTE
IN
*1 Antennin kytkemistä koskeva huomautus
Jos autoantennisi on ISO-tyyppiä
(International Organization for
Standardization), käytä laitteen mukana
toimitettua sovitinta sen kytkemiseen. Kytke
ensin autoantenni laitteen mukana toimitettuun
sovittimeen, ja kytke sen jälkeen sovitin
päälaitteen antenniliitäntään.
2
* RCA-johto (ei sisälly toimitukseen)
*3 Aseta värikoodatut audiojohdot laitteen
vastaaviin liitäntiin. Jos kytket laitteistoon
lisävalintana saatavan cd/md-vaihtajan, et voi
käyttää AUX IN -liitäntää.
*4 Lisälaite, esimerkiksi kannettava DVD-soitin
(ei sisälly toimitukseen)
*5 Toimitettu lisälaitteen mukana
6
* Asenna paikalleen johto ylöspäin
*7 Toimitettu XA-C40:n mukana
*1 Om anslutning av antenn
Om bilantennen är av ISO-typ (International
Organisation for Standardisation) använder du
medföljande adapter  vid anslutning. Anslut
först bilens antenn till medföljande adapter och
därefter till antennuttaget på huvudenheten.
2
* RCA-stift-kabel (medföljer ej)
3
* Kontrollera att du ansluter den färgkodade
ljudkabeln till lämpliga uttag på enheten. Om
du ansluter en extra cd/md-växlare kan du inte
använda AUX IN-anslutningen.
*4 Extrautrustning, t ex bärbar dvd-spelare
(medföljer ej)
*5 Medföljer extrautrustningen
6
* Sätt in med kabeln riktad uppåt
*7 Medföljer XA-C40
*7
*6
Asennus/liitännät
L
Kildevælger
(medfølger ikke)
Ohjelmalähteenvalitsin
(ei sisälly toimitukseen)
Ingångsväljare
(medföljer ej)
R
Installation/anslutningar
SUB OUT (MONO)
*1 fra bilantennen
*1 autoantennista
*1 från bilantenn
BUS AUDIO AUDIO
AUDIO OUT
OUT
IN
REAR FRONT
AUDIO OUT
REAR

BUS
CONTROL IN
Sikring (10 A)
Sulake (10 A)
Säkring (10 A))
*7
Leveres med CD/MD-skifteren
Toimitettu CD/MD-vaihtajan mukana
Medföljer CD/MD-växlaren
XA-C40

Max. strømtilførsel 0,3 A
Maksimi syöttövirta 0,3 A
Max. strömstyrka 0,3 A
A
AMP REM
Blå/hvid-stribet
Sinivalkoraitainen
Blå/vit-randig
ATT
Lys blå
Vaaleansininen
Ljusblå
7
fra bilens strømstik
auton virtaliitännästä
från bilens strömkontakt
1
2
4
Se "Strømtilslutningsdiagram" på bagsiden for
nærmere oplysninger.
Lue yksityiskohtaiset tiedot kääntöpuolella olevasta
kappaleesta "Virrankytkentäkaavio".
Se "Kopplingsschema" på baksidan om du
önskar mer information.
MEX-BT5100
© 2007 Sony Corporation






×2

Udstyr brugt på afbildningerne (medfølger ikke)
Kuvituksessa käytetyt varusteet (eivät sisälly toimitukseen)
Utrustning som används på bilderna (medföljer ej)
Fronthøjttaler
Etukaiutin
Främre högtalare
Rear speaker
Takakaiutin
Bakre högtalare
CD/MD-skifter
CD/MD-vaihtaja
CD/MD-växlare
Active subwoofer
Aktiivinen subwoofer
Aktiv subwoofer
Drejekontrol RM-X4S
Sauvaohjain RM-X4S
Rotary commander RM-X4S
(vridkontroll)
5
Blå
Sininen
Blå
6
Orange/Hvid
Oranssi/
Valkoinen
Orange/Vit
Asenna tämä laite auton kojelautaan, koska laitteen
takaosa kuumenee käytön aikana.
Enheten ska installeras i bilens instrumentpanel eftersom
enhetens baksida blir varm under användning.
Liste over medfølgende dele
• Numrene på afbildningen henviser til de numre, der
nævnes i teksten i denne vejledning.
• Holderen  og beskyttelsesrammen  fastgøres på
enheden inden levering. Inden enheden monteres, skal
du bruge udløsernøglerne  til at fjerne holderen
 og beskyttelsesrammen  fra enheden. Se Fjerne
beskyttelsesrammen og holderen () på arkets bagside
for nærmere oplysninger.
• Gem udløsernøglerne  til fremtidig brug, da de
også er nødvendige, hvis du fjerner enheden fra
din bil.
Virtajohtoa (keltainen) koskevia huomautuksia
• Kun tämä laite kytketään toisiin stereolaitteisiin, auton
kytkettyjen virtapiirien arvon tulee olla suurempi kuin
kaikkien laitteiden sulakkeiden summa.
• Ellei mikään auton piireistä ole arvoltaan tarpeeksi suuri,
kytke laite suoraan akkuun.
Osaluettelo
• Luettelossa olevien osien numerot vastaavat ohjeissa
annettuja numeroita.
• Konsoli  ja suojaraami  on kiinnitetty laitteeseen
ennen toimitusta. Irrota ennen laitteen asennusta konsoli
 ja suojaraami  siitä irrotusavainten  avulla.
Lisätietoja on kappaleessa "Suojaraamin ja konsolin
irrotus ()" lehtisen kääntöpuolella.
• Säilytä irrotusavaimet  tulevaa käyttöä varten,
koska niitä tarvitaan myös laitteen irrottamiseen
autosta.
Muistutus
Käsittele konsolia  varovasti välttääksesi loukkaamasta
sormiasi.
• Den här enheten är endast avsedd för 12 V likström,
negativ jordning.
• Kontrollera att ledningarna inte fastnar under en skruv
eller i rörliga delar (till exempel bilsätets skenor).
• För att undvika kortslutning, stäng av bilens tändning
innan du ansluter enheten.
• Koppla elkabeln  till enheten och till högtalarna, innan
du kopplar den till kontakten för strömförsörjning av
extrautrustning.
• Dra alla jordledningar till en gemensam
jordningspunkt.
• Isolera för säkerhets skull eventuellt löst hängande kablar
med eltejp.
• Täck inte över ventilationshålen eller kylelementen på
enheten.
Om strömförsörjningskabeln (gul)
• När du ansluter enheten tillsammans med andra
stereokomponenter måste strömkretsen i bilen ha högre
märkning än summan av märkningarna på samtliga
anslutna komponenters säkringar.
• Om ingen krets i bilen har tillräckligt hög kapacitet, anslut
enheten direkt till batteriet.
Förteckning över delar
• Numren in förteckningen motsvarar de som finns i
instruktionerna.
• Ramen  och skyddskragen  fästs i enheten före
leverans. Innan du monterar enheten ska du ta bort
ramen  och skyddskragen  från enheten med hjälp
av frigöringsnycklarna . Detaljerad information
finns under "Ta bort skyddskragen och ramen ()" på
baksidan av detta blad.
• Behåll frigöringsnycklarna ; du behöver dem
om du måste demontera enheten från bilen.
Varning!
Hantera ramen  försiktigt så du inte skadar dina fingrar.
Forsigtig
Vær forsigtig ved håndtering af holderen , så du ikke
kommer til skade med fingrene.

Spærrehage
Bemærk
Inden installation skal du sørge for, at griberne på begge sider af
konsollen  bøjer 2 mm indad. Hvis griberne er lige eller bøjer
udad, installeres enheden ikke forsvarligt, og kan springe ud.
Tilslutningseksempel
Bemærkninger (-A)
• Sørg for at tilslutte jordledningen, inden forstærkeren tilsluttes.
• Alarmen bipper kun, hvis den indbyggede forstærker bruges.
Tip (-B- )
Ved tilslutning af to eller flere cd/md-skiftere er lydkildevælger
XA-C40 (medfølger ikke) nødvendig.
Tilslutningsdiagram
SUB OUT (MONO)
 Til AMP REMOTE IN på en ekstra
effektforstærker
AUDIO OUT
REAR
Denne tilslutning gælder kun for forstærkere. Tilslutning af andre
enheder kan beskadige enheden.
 Til en biltelefons interfacekabel
Advarsel
Hvis du har en motorantenne uden relæboks, kan tilslutning
af denne enhed med den medfølgende strømledning 
beskadige antennen.
B
BUS AUDIO IN
BUS CONTROL IN
BUS AUDIO IN
XA-C40
BUS CONTROL IN
* medfølger ikke
* ei sisälly
toimitukseen
* medföljer ej
Huomautus
Ennen asennusta tarkista, että konsolin  molempien puolien
varmistustappeja on taivutettu 2 mm sisään. Jos varmistustapit
ovat suorat tai ulos käännetyt, laitteen asennus ei ole vakaa, ja se
saattaa irrota itsestään.

Hake
Observera!
Kontrollera att hakarna på båda sidorna om konsolen  är böjda
inåt 2 mm innan du börjar installationen. Om de är raka eller böjda
utåt kommer enheten inte att installeras säkert och kan hoppa ur
läge.
Liitäntäesimerkki
Huomautuksia (-A)
• Tarkista, että olet kytkenyt maajohdon ennen vahvistimen
kytkemistä järjestelmään.
• Hälytysääni kuuluu ainoastaan silloin kun laitteiston
sisäänrakennettua vahvistinta käytetään.
Vihje (-B- )
Jos laitteistoon asennetaan kaksi tai useampia cd/md-vaihtajia,
on (lisälaitteena saatavan) ohjelmavalitsimen XA-C40 käyttö
välttämätöntä.
Kytkentäkaavio
 Lisävarusteena saatavan tehovahvistimen AMP
REMOTE IN -liitäntään.
Tämä kytkentä on vain vahvistimia varten. Minkä tahansa muun
laitteen kytkeminen siihen saattaa vahingoittaa laitetta.
 Autopuhelimen liitäntäkaapeliin
Varoitus
Jos moottoriantennissasi ei ole relerasiaa, voi tämän laitteen
kytkeminen sen mukana toimitetulla virtajohdolla 
vaurioittaa antennia.
Bemærkninger om kontrol- og strømledningerne
• Motorantenne-kontrolledningen (blå) tilfører +12 V jævnstrøm, når
du tænder tuneren, eller når du aktiverer funktionerne
AF (alternativ frekvens) eller TA (trafikmeldinger).
• Når din bil har en indbygget FM/MW/LW-antenne i bageller sideruden, skal motorantenne-kontrolledningen (blå)
eller strømtilførselsledningen til tilbehør (rød) tilsluttes
tilslutningsklemmen på den eksisterende antenneforstærker.
Kontakt din forhandler for nærmere oplysninger.
• Der kan ikke bruges en motorantenne uden relæboks med denne
enhed.
Huomautuksia ohjaus- ja virransyöttöjohdoista
• Moottoriantennin ohjausjohto (sininen) syöttää +12 V:n tasavirtaa
silloin kun kytket virittimen päälle tai aktivoit joko
AF- (Vaihtoehtoiset taajuudet) tai TA-toiminnon
(Liikennetiedotukset).
• Jos autossasi on sen taka/sivuikkunaan sisäänrakennettu
ULA/KA/PA-antenni, kytke moottoriantennin ohjausjohto (sininen)
tai ylimääräisen virtaliitännän tulojohto (punainen) käytössä
olevan antennivahvistimen virtaliitäntään. Kysy lisätietoja laitteen
myyjältä.
• Tämän laitteen yhteydessä ei voi käyttää moottoriantennia, jolla ei
ole relerasiaa.
Strømforsyning til hukommelse
Når den gule strømtilførselsledning er tilsluttet, forsynes
lagerkredsen altid med strøm, også når tændingskontakten er slået
fra.
Muistinpitoliitäntä
Jos keltainen virransyöttöjohto on liitetty laitteeseen, virtaa syöttyy
aina muistipiiriin, vaikkei virtaa olisikaan kytketty päälle virtaavaimella.
Bemærkninger om tilslutning af højttalere
• Sluk for enheden, inden højttalerne tilsluttes.
• Brug højttalere med en impedans på 4 til 8 ohm og med
tilstrækkelig strømkapacitet for at undgå beskadigelse.
• Højttalersystemets tilslutninger må ikke forbindes til bilens
chassis, og højre højttalers tilslutninger må ikke forbindes til
venstre højttalers tilslutninger.
• Tilslut ikke enhedens jordledning til den negative
tilslutningsklemme (–) på højttaleren.
• Forsøg ikke at forbinde højttalerne parallelt.
• Tilslut kun passive højttalere. Hvis aktive højttalere (med
indbyggede forstærkere) forbindes til højttalertilslutningerne, kan
det beskadige enheden.
• For at undgå funktionsfejl må de indbyggede højttalerkabler i bilen
ikke bruges, hvis enheden har et fælles negativt (–) kabel til højre
og venstre højttalere.
• Forbind ikke enhedens højttalerkabler med hinanden.
Kaiuttimien kytkemistä koskeva huomautus
• Katkaise laitteesta virta ennen kaiuttimien kytkemistä.
• Käytä impedanssiltaan 4–8 ohmin kaiuttimia, joiden tehonkesto on
riittävä. Muuten kaiuttimet voivat vaurioitua.
• Älä kytke kaiutinjärjestelmän johtoja auton runkoon, äläkä kytke
oikean kaiuttimen liitäntöjä vasemman kaiuttimen liitäntöihin.
• Älä kytke tämän laitteen maajohtoa kaiuttimen (–) miinusliitäntään.
• Älä yritä kytkeä kaiuttimia rinnakkain.
• Kytke laitteistoon ainoastaan passiiviset kaiuttimet. Jos kytket
kaiutinliitäntöihin aktiiviset kaiuttimet (jossa on sisäänrakennettu
vahvistin), laite voi vaurioitua.
• Toimintavikojen välttämiseksi älä käytä oman autoosi vakiona
asennettuja kaiutinjohtoja, jos laitteessa on yhteinen miinusjohto
(–) sekä oikeaa että vasempaa kaiutinta varten.
• Älä kytke mitään laitteen kaiutinjohdoista toiseen kaiutinjohtoon.
Bemærkning om tilslutning
Hvis højttaler og forstærker ikke er tilsluttet korrekt, vises “Failure”
på displayet. I så fald skal du sikre, at højttaleren og forstærkeren er
korrekt tilsluttet.
Kildevælger*
Ohjelmalähteenvalitsin*
Ingångsväljare*
strømforsyning til belysning
kytkimellä varustettu valaistusjännite
switchad strömförsörjning för
belysning
Enheden skal installeres i bilens instrumentbræt, da
enhedens bagside bliver varm, når den er i brug.

AUDIO OUT
FRONT
motorantennekontrol
moottoriantennin ohjaus
motorantenn
Varningar
• Tämä laite on suunniteltu ainoastaan 12 V:n
tasavirtakäyttöä varten miinusmaaliitännällä.
• Tarkista, ettei mikään johto jää ruuvin alle tai pääse
tarttumaan liikkuviin osiin (esim. istuimen kiskoihin).
• Kytke virta-avaimella virta pois ennen liitäntöjen
tekemistä oikosulkujen välttämiseksi.
• Kytke virtajohto  laitteeseen ja kaiuttimiin ennen kuin
se kytketään ylimääräiseen virtaliitäntään.
• Kytke kaikki maadoitusjohdot samaan
maadoituskohtaan.
• Eristä turvasyistä kaikki irrallaan olevat, kytkemättömät
johdot sähköteipillä.
• Älä peitä laitteen tuuletusaukkoa tai jäähdytysripoja.
Liitäntöjä koskeva huomautus
Mikäli kaiuttimia ja vahvistinta ei ole kytkettyä toisiinsa kunnolla,
näytölle ilmestyy "Failure". Tarkista tässä tapauksessa, onko
kaiuttimien ja vahvistimen väliset liitännät tehty oikein.
7
Rød
Punainen
Röd
6
Exempel på anslutning
Obs (-A)
• Kontrollera att jordningskabeln är ansluten innan du ansluter
förstärkaren.
• Ljudsignalen hörs endast om den inbyggda förstärkaren används.
Tip (-B- )
Om du vill ansluta två eller flera cd/md-växlare, måste du använda
ingångsväljaren XA-C40 (medföljer ej).
Kopplingsschema
 Till AMP REMOTE IN på extern effektförstärkare
Denna anslutning gäller endast förstärkare. Om du kopplar in
andra system kan enheten skadas.
 Till gränssnittskabel för biltelefon
Varning!
Om du har en motorantenn utan reläbox, kan antennen gå
sönder om du använder den medföljande elkabeln  för
anslutning.
Om styr- strömmatningsledningar
• Styrkabeln för motorantennen (blå) matar +12 V likström när du
startar tunern eller när du aktiverar någon av funktionerna
AF (Alternative Frequency) eller TA (Traffic Announcement).
• Om din bil har inbyggd FM/AM/LW-antenn i bak-/sidorutan
ansluter du motorantennens styrkabel (blå) eller kabeln
för strömförsörjning av tillbehör (röd) till den befintliga
antennförstärkarens eluttag. Kontakta din återförsäljare för mer
information.
• Du kan inte använda motorantenn utan reläskåp till den här
enheten.
Kontakt för kontinuerlig strömförsörjning av minne
När den gula strömförsörjningskabeln är ansluten kommer
minneskretsen alltid att strömförsörjas även när tändningen är
avstängd.
Att observera vid anslutning av högtalare
• Stäng av enheten innan du kopplar in högtalarna.
• Använd högtalare med en impedans på 4 till 8 ohm och med
tillräckliga effektnivåer, så undviker du skador.
• Koppla inte högtalaruttagen till bilchassit, koppla heller inte ihop
uttagen för höger och vänster högtalare med varandra.
• Enhetens jordkabel får inte anslutas till högtalarens negativa (–)
uttag.
• Parallellkoppla inte högtalarna.
• Anslut endast passiva högtalare. Om du kopplar in aktiva
högtalare (med inbyggda förstärkare) kan enheten skadas.
• Använd inte bilens inbyggda högtalarkablar om enheten har
gemensam negativ (-) jord för höger och vänster högtalare; detta
kan orsaka funktionsstörningar.
• Koppla inte ihop enhetens högtalarkablar med varandra.
Om anslutningar
Om högtalare och förstärkare inte ansluts på rätt sätt visas "Failure"
i teckenfönstret. I detta fall kontrollerar du att högtalarna och
förstärkaren är riktigt anslutna.
8
Sort
Musta
Svart
tilkoblet strømforsyning
ytkimellä varustettu virransyöttö
switchad strömförsörjning
jord
maa
jord
Positionerne 1, 2 og 3 har ikke stikben.
Nastapaikoilla 1, 2 ja 3 ei ole nastoja.
Positionerna 1, 2 och 3 har inga stift.
Lilla
Purppura
Lila
5
7
2
4
6
8
+
Højttaler, bag, højre
Kaiutinanto, taka, oikea
Högtalare, bak, höger
5
–
Højttaler, bag, højre
Kaiutinanto, taka, oikea
Högtalare, bak, höger
6
+
Højttaler, front, højre
Kaiutinanto, etu, oikea
Högtalare, fram, höger
7
8
3
4
Varmistustappi
A
konstant strømforsyning
keskeytymätön virransyöttö
kontinuerlig strömförsörjning
Muistutuksia
Bemærkninger om strømledningen (gul)
• Ved tilslutning af denne enhed sammen med andre
stereokomponenter skal det tilsluttede bilkredsløb have
højere effekt end summen af de enkelte komponenters
sikringer.
• Hvis der ikke er et elektrisk bilkredsløb med
sikringsmærkedata, der er tilstrækkeligt høje, skal
enheden tilsuttes direkte til batteriet.
Effektforstærker
Päätevahvistin
Effektförstärkare
4
Gul
Keltainen
Gul
Forholdsregler
• Enheden er kun beregnet til drift med negativt
jordforbundet 12 V jævnstrøm.
• Pas på ikke at få ledningerne under en skrue eller mellem
bevægelige dele (f.eks. en sædeskine).
• Før du foretager tilslutning, skal du slå bilens tænding fra
for at undgå kortslutninger.
• Tilslut strømledningen  til enheden og højttalerne,
inden den tilsluttes til strømstikket til ekstraudstyr.
• Træk samtlige jordforbindelsesledninger til et
fælles jordforbindelsespunkt.
• Af sikkerhedsårsager skal du sørge for at isolere
eventuelle løse, utilsluttede ledninger med tape.
• Enhedens ventilationsåbninger og varmeafledere må ikke
tildækkes.
3
fra bilens højttalerstik
auton kaiutinliitännästä
från bilens högtalarkontakt
5
B
1
Grå
Harmaa
Grå
–
De negative polpositioner 2, 4, 6 og 8 har stribede ledninger
Miinusnastapaikoilla 2, 4, 6 ja 8 on raidalliset johdot.
Positioner med negativ polaritet (2, 4, 6 och 8) har randiga kablar.
8
Hvid
Valkoinen
Vit
Grøn
Vihreä
Grön
+
Højttaler, front, venstre
Kaiutinanto, etu, vasen
Högtalare, fram, vänster
–
Højttaler, front, venstre
Kaiutinanto, etu, vasen
Högtalare, fram, vänster
+
Højttaler, bag, venstre
Kaiutinanto, taka, vasen
Kaiutinanto, taka, vasen t
–
Højttaler, bag, venstre
Kaiutinanto, taka, vasen
Kaiutinanto, taka, vasen t
1
Strømtilslutningsdiagram
2



Strømstik til ekstraudstyr kan variere afhængigt af bilen.
Kontroller strømstikket til ekstraudstyr på din bil for at
sikre, at tilslutningerne passer korrekt til hinanden. Der
findes tre basistyper (afbildet nedenfor). Det kan være
nødvendigt at skifte positionerne for de røde og gule
ledninger i bilstereoanlæggets strømledning.
Efter at have tilpasset tilslutningerne og de tilkoblede
strømledninger korrekt skal enheden forbindes til bilens
strømforsyning. Henvend dig til bilforhandleren, hvis
du har nogen spørgsmål og problemer med at tilslutte
enheden, som ikke er dækket i denne vejledning.
Ret krogen indad.
Niin, että koukku osoittaa
sisään.
Rikta haken inåt.


2
Ylimääräinen virtaliitäntä saattaa poiketa ulkonäöltään
eri autojen välillä. Tarkista oman autosi ylimääräisen
virtaliitännän kaavio oikeiden liitäntien tekemiseksi.
Virtaliitäntää on kolmea perustyyppiä (katso alla
olevasta kuvasta). Voit joutua vaihtamaan autostereosi
virtaliitännän punaisen ja keltaisen johtimen paikkaa.
Kun olet tarkistanut kaikki liitännät ja vaihtanut
virransyöttöjohtimet oikein, kytke laite auton
virtaliitäntään. Mikäli laitteen liitäntien tekemisestä on
kysyttävää tai siinä ilmenee ongelmia, joihin ei löydy
ratkaisua tästä käsikirjasta, ota yhteys auton myyneeseen
liikkeeseen.
Kopplingsschema
Kontakt för strömförsörjning av extrautrustning
kan variera beroende på bilen. Kontrollera din bils
kopplingsschema för kontakten för strömförsörjning
av extrautrustning, för att säkerställa att anslutningarna
passar. Det finns tre grundtyper (visas nedan). Du kan
behöva byta plats på de röda och gula ledningarna i
bilstereons elkabel.
Efter att ha passat ihop anslutningarna och de omflyttade
strömförsörjningskablarna, ansluter du enheten till bilens
strömförsörjning. Om du har några frågor eller problem
när det gäller att koppla in denna enhet som inte täcks i
dessa anvisningar, kontaktar du bilåterförsäljaren.

1
Virtaliitännän kytkentäkaavio
3
Instrumentbræt
Kojelauta
Instrumentbrädan
Brandvæg
Rintapelti
Motorrumsvägg

182
mm


53 m
m

Klammer
Pinteet
Greppklor

A
Strømstik til ekstraudstyr
Ylimääräinen virtaliitäntä
Kontakt för strömförsörjning av
extrautrustning
B

• Vælg monteringsstedet med omhu, så enheden
ikke kommer til at sidde i vejen for almindelig
kørselsbetjening.
• Undgå at montere enheden på steder, der er udsat for
støv, snavs, kraftige rystelser eller høje temperaturer,
f.eks. i direkte sollys eller tæt på varmerør.
• Brug udelukkende det medfølgende monteringstilbehør
til en forsvarlig og korrekt montering.
Indstilling af monteringsvinkel
Indstil monteringsvinklen, så den er på under 45°.
• Valitse asennuspaikka huolella, jotta laite ei häiritsisi
normaalia ajamista.
• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se on alttiina
pölylle, lialle, voimakkaille värinöille tai lämmölle,
kuten suora auringonpaiste tai lämminilmasuuttimien
läheisyys.
• Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja
asennustarvikkeita, jotta asennuksesta tulisi turvallinen
ja varma.
Asennuskulman säätäminen
Rød
Punainen
Röd
Gul
Keltainen
Gul
Gul
Keltainen
Gul
Säkerhetsföreskrifter
Yleisiä käyttöohjeita
Forholdsregler
Rød
Punainen
Röd
• Var noga när du väljer var enheten ska placeras; den får
inte vara i vägen för dig när du ska köra bil.
• Installera enheten så att den inte utsätts för damm,
smuts, kraftiga vibrationer eller höga temperaturer,
undvik t ex. direkt solljus och värmeledningar.
• Säkraste montaget får du om du använder medföljande
monteringsbeslag.
Justering av monteringsvinkel
Justera monteringsvinkeln till under 45°.
4
Gul
Keltainen
Gul
konstant strømforsyning
keskeytymätön virransyöttö
kontinuerlig strömförsörjning
7
Rød
Punainen
Röd
kytkimellä varustettu
virransyöttö
switchad strömförsörjning
Säädä asennuskulma pienemmäksi kuin 45°.
Fjerne beskyttelsesrammen og
holderen
Tag beskyttelsesrammen  og holderen  af
enheden, inden du monterer enheden.
1 Fjern beskyttelsesrammen .
Klem begge kanter af beskyttelsesrammen,
og træk den derefter ud.
2
Fjern holderen .
 Isæt begge udløsernøgler  sammen mellem
enheden og holderen , indtil de klikker på
plads.
 Træk holderen  ned, og træk derefter
enheden op for at adskille.
Monteringseksempel
Suojaraamin ja konsolin
irrottaminen
Irrota suojaraami  ja konsoli  laitteesta
ennen asentamista.
1 Irrota suojaraami .
Purista suojaraamin  molempia reunoja ja vedä
se ulos.
2
Irrota konsoli .
 Työnnä molempia irrotusavaimia  yhdessä
laitteen ja konsolin  väliin, kunnes kuulet
naksahduksen.
 Vedä konsolia  alaspäin ja irrota sitten laite
vetämällä laitetta ylöspäin.
Sådan aftages og fastgøres
frontpanelet
Ta bort skyddskragen  och ramen  från
enheten innan du installerar den.
1 Ta bort skyddskragen .
Kläm ihop båda kanterna på skyddskragen ,
och dra ut den.
2
Ta bort ramen .
 För in båda frigöringsnycklarna  samtidigt
mellan enheten och ramen , tills du hör ett
klickljud.
 Dra ramen nedåt  och lyft därefter ur
enheten.
Rød
Punainen
Röd
Rød
Punainen
Röd
Gul
Keltainen
Gul
Gul
Keltainen
Gul
Exempel på montering
Asennusesimerkki
Montering på instrumentbrættet
Bemærkninger
• Bøj om nødvendigt disse klammer udad for at få en stram
tilslutning (-2).
• Sørg for, at de 4 spærrehager på beskyttelsesrammen 
sidder ordentligt i indgreb i enhedens huller (-3).
Ta bort skyddskragen
och ramen
Asennus kojelautaan
Huomautuksia
• Taivuta tarvittaessa pinteitä ulospäin varman asennuksen
aikaansaamiseksi (-2).
• Tarkista, että kaikki suojaraamin  4 varmistustappia ovat
kunnolla paikallaan laitteen asennusaukoissa (-3).
Etupaneelin irrottaminen ja
kiinnittäminen
Installation i instrumentbrädan
Observera!
• Böj dessa klor utåt för att få en tättsittande inpassning (-2).
• Kontrollera att de fyra klorna på skyddskragen  sitter fast
ordentligt i hålen på enheten (-3).
Ta bort och sätta tillbaka
frontpanelen
Ta bort frontpanelen innan du installerar
enheten.
4
Gul
Keltainen
Gul
tilkoblet strømforsyning
kytkimellä varustettu
virransyöttö
switchad strömförsörjning
7
Rød
Punainen
Röd
konstant strømforsyning
keskeytymätön virransyöttö
kontinuerlig strömförsörjning
Tag frontpanelet af, inden du monterer enheden.
-A Tage af
Sørg for at trykke på , inden du tager frontpanelet
af. Tryk på , og skyd derefter frontpanelet mod
højre, og træk venstre side udad.
-B Fastgøre
Placer hullet  på frontpanelet ovenpå enhedens tap ,
som afbildet, og skub derefter venstre side ind.
Advarsel hvis tændingen på din
bil ikke har en ACC-position
(tilbehør)
Efter at have slået tændingen fra, skal du sørge
for at trykke og holde på  på enheden,
indtil displayet forsvinder.
Ellers slukkes displayet ikke, og batteriet bruges op.
RESET-knap
Når installation og tilslutning er afsluttet, skal du sørge
for at trykke på RESET-knappen med en kuglepen
el.lign., efter først at have taget frontpanelet af.
Ennen kuin asennat laitteen paikalleen, irrota
sen etupaneeli.
-A För att ta bort
-A Irrottaminen
Innan du tar bort frontpanelen ska du trycka på .
Tryck på , och för därefter frontpanelen åt höger
och dra ut den vänstra sidan.
Ennen kuin etupaneeli irrotetaan paina 
-painiketta. Paina kohtaa , työnnä etupaneelia
oikealle ja vedä sitten vasen puoli ulos.
-B Kiinnittäminen
Aseta etupaneelissa oleva reikä  laitteen karaan 
kuvan esittämällä tavalla ja työnnä sen jälkeen vasen
reuna sisään.
Varoitus, joka koskee autoja,
joiden virtalukossa ei ole
ACC-asentoa.
Kun virta on sammutettu autosta, paina ja pidä
painettuna laitteen -painiketta, kunnes
näyttö sammuu.
Muussa tapauksessa näyttö ei sammu, mikä kuluttaa
turhaan virtaa akusta.
-B För att fästa
Placera frontpanelens hål  i enhetens axeltapp , se
bilden, och tryck därefter in vänster sida.
Rød
Punainen
Röd
Rød
Punainen
Röd
Gul
Keltainen
Gul
Gul
Keltainen
Gul
Varning om din bils tändning
inte har något ACC-läge
När du har slagit av tändningen, glöm inte
att hålla  intryckt till dess att texten i
teckenfönstret försvinner.
Annars kommer displayen att lysa och slita på batteriet
i onödan.
RESET-knapp
När installation och anslutningar har utförts, ta loss
frontpanelen och tryck på RESET-knappen med en
kulspetspenna el dyl.
RESET-painike
Kun asennus ja liitännät on tehty valmiiksi, paina
RESET-painiketta esim. kuulakärkikynällä tai vastaavalla
sen jälkeen kun olet irrottanut etupaneelin.
Bil uden ACC-position
Auto, jonka virtalukossa ei ole
ACC-asentoa
Bil utan ACC-läge
Download PDF