Sony | CDX-G1100U | Sony CDX-G1100U Cd-receiver med USB Bruksanvisning

D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\010COV.fm
masterpage: Cover
010COV.book Page 1 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
4-542-302-11(1)
FM/MW/LW
Compact Disc
Player
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohjeet
FI
Brukerveiledning
NO
Bruksanvisning
SV
For oplysninger om tilslutning/montering, se side 14.
Tietoa liitännästä ja asennuksesta: katso sivu 14.
Du finner informasjon om tilkobling/installasjon se side 14.
Information om anslutning/installation finns se sidan 14.
For at annullere demonstrations (DEMO) -displayet, se side 8.
Esittelytilan (DEMO) peruuttaminen: katso sivu 8.
Du finner informasjon om hvordan du slår av
demonstrasjonsskjermen (DEMO), se side 8.
Anvisningar om hur man avbryter demonstrationsvisningen
(DEMO) finns se sidan 8.
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
Af sikkerhedshensyn skal enheden installeres i
bilens instrumentbræt, da enhedens bagside
bliver varm, når den er i brug.
For nærmere oplysninger, se “Tilslutning/
Montering” (side 14).
Fremstillet i Thailand
Egenskaber for laserdiode
 Emissionsvarighed: Kontinuerlig
 Laserudgang: Mindre end 53,3 μW
(Denne udgang er værdien målt ved en afstand på
200 mm fra objektivlinsens overflade på den
optiske pickup-blok med 7 mm åbning.)
Navnepladen med oplysninger om driftsspænding
o.lign. findes på undersiden af kabinettet.
Bemærkning til kunder: følgende information
gælder kun for udstyr solgt i lande, hvor
EU-direktiver er gældende
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For produktoverensstemmelse i EU: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland
Advarsel hvis tændingen på din bil ikke har
en ACC-position (tilbehør)
Sørg for at indstille AUTO OFF-funktionen
(side 8). Enheden slukkes helt og automatisk
efter den indstillede tid, når enheden er slået fra.
Det forhindrer, at batteriet tømmes. Hvis du ikke
indstiller AUTO OFF-funktionen, skal du trykke på
OFF og holde, indtil visningen forsvinder, hver
gang du slår tændingen fra.
2DA
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\010COVTOC.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
Indholdsfortegnelse
Oversigt over dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Klargøring
Tage frontpanelet af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning af en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutning af en anden bærbar lydenhed . . . . . . .
5
5
5
5
Lytte til radioen
Lytte til radioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Brug af Radio Data System (RDS) . . . . . . . . . . . . . . 6
Afspilning
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Afspilning af en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Søge efter og afspille spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Indstillinger
Annullere DEMO-indstillingen . . . . . . . . . . . . . . . .
Grundlæggende indstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generel opsætning (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . .
Opsætning af lyd (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opsætning af display (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
Yderligere oplysninger
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tilslutning/Montering
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Liste over dele til montering . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3DA
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
Oversigt over dele og knapper
Hovedenhed
 Frontpanel-udløserknap
 SRC (kilde)
Slå strømmen til.
Skift kilde.
OFF
Tryk og hold i ét sekund for at slå strømmen fra.
Tryk og hold i mindst to sekunder for at slå
strømmen fra og slukke displayet.
 Kontrolknap
Drej for at justere lydstyrken.
PUSH ENTER
Indtast det valgte punkt.
MENU
Åbn menuen Opsætning.
 Disk-åbning
 Displayvindue
 SEEK +/–
Stil ind på radiostationer automatisk. Tryk og
hold for at stille ind manuelt.
/ (forrige/næste),
/ (spole tilbage/frem)
  (skubbe disk ud)

(bladre) (side 8)
Aktiver bladreindstilling under afspilning.

(tilbage)
Vend tilbage til det forrige display.
MODE (side 6)
 Modtager til fjernbetjeningen
 AF (alternative frekvenser)/TA (trafikmelding)
Indstil AF og TA.
PTY (programtype)
Tryk og hold for at vælge PTY i RDS.
 Talknapper (1 til 6)
Modtag gemte radiostationer. Tryk og hold for
at gemme stationer.
ALBUM /
Spring et album over på lydenheden. Tryk og
hold for at springe album over uafbrudt.
(gentag)
SHUF (blandet)
PAUSE
 MEGA BASS
Tryk for at slå MEGA BASS-funktionen til/fra.
 DSPL (display)
Tryk for at skifte punkter på displayet.
SCRL
Tryk og hold for at rulle et displayelement.
 AUX-indgangsstik (ekstra lydenhed)
 USB-port
4DA
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
Klargøring
Tage frontpanelet af
Tilslutning af en USB-enhed
1
2
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Tilslut USB-enheden til enheden.
Du kan tage enhedens frontpanel af for at forhindre
tyveri.
1
Tryk på OFF  og hold, indtil enheden
slukkes, tryk på frontpanel
-udløserknappen , og træk derefter
panelet udad for at tage det af.
Tilslutning af en anden bærbar
lydenhed
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingskontakten til OFF-positionen
uden at fjerne frontpanelet, bipper advarselsalarmen
i nogle sekunder. Alarmen bipper kun, hvis den
indbyggede forstærker bruges.
1
2
3
Sætte frontpanelet på
Indstilling af uret
1
Tryk på MENU, drej kontrolknappen for at
vælge [GENERAL], og tryk derefter på
den.
2
Drej kontrolknappen for at vælge
[CLOCK-ADJ], og tryk derefter på den.
Time-indikationen blinker.
3
Slå den bærbare lydenhed fra.
Skru ned for lydstyrken på enheden.
Forbind den bærbare lydenhed til
AUX-indgangsstikket (stereo-ministik) på
enheden med et tilslutningskabel
(medfølger ikke)*.
* Sørg for at bruge en lige stiktype.
4
Tryk på SRC for at vælge [AUX].
Sådan tilpasses lydstyrkeniveauet på den
tilsluttede enhed til andre kilder
Start afspilning på den bærbare lydenhed ved en
moderat lydstyrke, og indstil din sædvanlige
lydstyrke på enheden.
Tryk på MENU, og vælg derefter [SOUND] 
[AUX VOL] (side 9).
Drej kontrolknappen for at indstille time
og minut.
For at flytte den digitale indikation skal du
trykke på SEEK +/–.
4
Efter indstilling af minuttet skal du trykke
på MENU.
Opsætning er afsluttet, og uret går i gang.
Til at vise uret
Tryk på DSPL.
5DA
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
Lytte til radioen
Lytte til radioen
For at lytte til radioen skal du trykke på SRC for at
vælge [TUNER].
Gemme automatisk (BTM)
1
Tryk på MODE for at skifte båndet (FM1,
FM2, FM3, MW eller LW).
2
Tryk på MENU, drej kontrolknappen for at
vælge [GENERAL], og tryk derefter på
den.
3
Drej kontrolknappen for at vælge [BTM],
og tryk derefter på den.
Enheden gemmer stationer på talknapperne i
rækkefølge efter frekvens.
Stille ind
Brug af Radio Data System (RDS)
Indstilling af alternative frekvenser (AF)
og trafikmelding (TA)
AF genindstiller løbende på stationen med det
stærkeste signal i et netværk. TA giver aktuelle
trafikmeldinger eller trafikprogrammer (TP), hvis de
modtages.
1
Tryk på AF/TA for at vælge [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF].
Sådan gemmes RDS-stationer med AF- og
TA-indstillingen
Du kan forudindstille RDS-stationer sammen med
en AF/TA-indstilling. Indstil AF/TA, og gem derefter
stationen med BTM eller manuelt. Hvis du
forudindstiller manuelt, kan du også forudindstille
andre stationer end RDS-stationer.
Sådan modtages nødmeldinger
Når AF eller TA er slået til, afbryder nødmeldinger
automatisk den aktuelt valgte kilde.
Sådan justeres lydstyrkeniveauet under en
trafikmelding
1
Tryk på MODE for at skifte båndet (FM1,
FM2, FM3, MW eller LW).
Niveauet bliver gemt i hukommelsen til
efterfølgende trafikmeldinger, uafhængigt af det
almindelige lydstyrkeniveau.
2
Udfør tuning.
Sådan holdes radioen indstillet på det samme
regionalprogram (REGIONAL)
Sådan stilles ind manuelt
Tryk på SEEK +/– og hold for at finde den
omtrentlige frekvens, og tryk derefter gentagne
gange på SEEK +/– for at finjustere til den
ønskede frekvens.
Sådan stilles automatisk ind
Tryk på SEEK +/–.
Søgningen standser, når enheden modtager en
station.
Gemme manuelt
1
Mens den station, du vil gemme,
modtages, skal du trykke på en talknap
(1 til 6) og holde, indtil [MEM] vises.
Når AF- og REGIONAL-funktionerne er slået til, vil du
ikke blive skiftet til en anden regional station med en
stærkere frekvens. Hvis du forlader dette regionale
programs modtage område, skal du indstille
[REG-OFF] i [GENERAL] under FM-modtagelse
(side 9).
Denne funktion virker ikke i Det Forenede Kongerige
og visse andre områder.
Local Link-funktion (Kun Det Forenede
Kongerige)
Med denne funktion kan du vælge andre lokale
stationer i området, selvom de ikke er lagret på
talknapperne.
Under FM-modtagelse skal du trykke på en talknap
(1 til 6), hvor der er gemt en lokal station. Tryk på en
talknap for en lokal station igen inden for fem
sekunder. Gentag denne procedure, indtil den
lokale station modtages.
Modtage de gemte stationer
1
Vælg båndet, og tryk derefter på en
talknap (1 til 6).
Vælge programtyper (PTY)
1
Tryk på PTY og hold under
FM-modtagelse.
2
Drej kontrolknappen, indtil den ønskede
programtype vises, og tryk derefter på
den.
Enheden begynder at søge efter en station, der
udsender den valgte programtype.
6DA
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
Programtyper
NEWS (Nyheder), AFFAIRS (Aktuelt), INFO
(Oplysning), SPORT (Sport), EDUCATE
(Undervisning), DRAMA (Drama), CULTURE (Kultur),
SCIENCE (Videnskab), VARIED (Blandet), POP M
(Popmusik), ROCK M (Rockmusik), EASY M (Let
underholdning), LIGHT M (Let klassisk), CLASSICS
(Klassisk), OTHER M (Andre musiktyper), WEATHER
(Vejret), FINANCE (Finansinformation), CHILDREN
(Børneprogrammer), SOCIAL A (Sociale forhold),
RELIGION (Religion), PHONE IN ("Ring ind"
-programmer), TRAVEL (Rejser), LEISURE (Fritid),
JAZZ (Jazzmusik), COUNTRY (Countrymusik),
NATION M (Nationalmusik), OLDIES (Evergreens),
FOLK M (Folkmusik), DOCUMENT
(Dokumentarprogrammer)
Afspilning
Afspilning af en disk
1
Indsæt disken (etiketsiden opad).
Afspilning starter automatisk.
Indstilling af ur-klokkeslæt (CT)
CT-data fra RDS-transmissionen indstiller uret.
1
Indstil [CT-ON] i [GENERAL] (side 9).
Afspilning af en USB-enhed
USB-enheder af MSC-typen (Mass Storage Class) og
MTP (Media Transfer Protocol) (f.eks. et USB
-flashdrev, digital medieafspiller, Android™
-telefon), der overholder USB-standarden, kan
bruges.
Afhængigt af den digitale medieafspiller eller
Android-telefon, kan indstilling af USB
-forbindelsestilstand til MTP være nødvendig.
Bemærkninger
 For nærmere oplysninger om din USB-enheds
kompatibilitet kan du gå ind på support-websiten,
der er angivet på bagsiden.
 Afspilning af følgende MP3/WMA-filer er ikke
understøttet.
 tabsfri komprimering-filer
 ophavsretsbeskyttede filer
 DRM (Digital Rights Management) -filer
 Flerkanals-lydfiler
1
Tilslut en USB-enhed til USB-porten
(side 5).
Afspilning starter.
Hvis en enhed allerede er tilsluttet, skal du for at
starte afspilningen trykke på SRC for at vælge
[USB].
2
Juster lydstyrken på denne enhed.
Sådan standses afspilning
Tryk på OFF og hold i ét sekund.
Sådan fjernes enheden
Stands afspilning, og fjern derefter enheden.
7DA
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
Søge efter og afspille spor
Gentaget afspilning og blandet
afspilning
1
Under afspilning skal du trykke
gentagne gange på
(gentag) eller
SHUF for at vælge den ønskede
afspilningsindstilling.
Det kan tage tid, før afspilning i den valgte
afspilningsindstilling starter.
De tilgængelige afspilningsindstillinger er
forskellige, afhængigt af den valgte lydkilde.
Indstillinger
Annullere DEMO-indstillingen
Du kan annullere demonstrationsdisplayet, som
vises, mens enheden er slået fra.
1
Tryk på MENU, drej kontrolknappen for at
vælge [DISPLAY], og tryk derefter på den.
2
Drej kontrolknappen for at vælge
[DEMO], og tryk derefter på den.
3
Drej kontrolknappen for at vælge
[DEMO-OFF], og tryk derefter på den.
Indstillingen er udført.
Søge efter et spor efter navn
(Quick-BrowZer™)
1
Under CD- eller USB-afspilning skal du
trykke på
(bladre)* for at vise listen
over søgekategorier.
Når sporlisten vises, skal du trykke gentagne
gange på
(tilbage) for at vise den ønskede
søgekategori.
* Under USB-afspilning skal du trykke på
(bladre) i mindst to sekunder, for at vende direkte
tilbage til begyndelsen af kategorilisten.
2
3
Drej kontrolknappen for at vælge den
ønskede søgekategori, og tryk derefter
på den for at bekræfte.
4
Grundlæggende indstilling
Du kan indstille punkter i følgende
opsætningskategorier:
Generel opsætning (GENERAL), Opsætning af lyd
(SOUND), Opsætning af display (DISPLAY)
1
2
(bladre).
Søge ved at springe punkter over
(Jump-indstilling)
1
2
3
4
Tryk på
(bladre).
Drej kontrolknappen for at vælge den
ønskede opsætningskategori, og tryk
derefter på den.
3
Drej kontrolknappen for at vælge
mulighederne, og tryk derefter på den.
Vende tilbage til det forrige display
Tryk på
(tilbage).
Generel opsætning (GENERAL)
Tryk på SEEK +.
Drej kontrolknappen for at vælge det
ønskede punkt.
CLOCK-ADJ (justere uret) (side 5)
Der springes på listen i trin på 10 % af det
samlede antal punkter.
CAUT ALM (advarselsalarm)
Aktiverer advarselsalarmen: [ON], [OFF] (side 5).
(Kun tilgængelig, når enheden er slået fra.)
Tryk på ENTER for at vende tilbage til
Quick-BrowZer-indstilling.
BEEP
Aktiverer biplyden: [ON], [OFF].
Det valgte punkt vises.
5
Tryk på MENU.
De punkter, der kan indstilles, er forskellige
afhængigt af kilden og indstillingerne:
Afspilning starter.
Tryk på
(tilbage).
Displayet vender tilbage til normal modtage/
afspilningsindstilling.
Gentag trin 2 for at søge efter det
ønskede spor.
Sådan afsluttes Quick-BrowZer-indstilling
Tryk to gange på
Drej kontrolknappen for at vælge det
ønskede punkt, og tryk derefter på den.
Afspilning starter.
AUTO OFF
Slukkes automatisk efter et ønsket tidsrum, når
enheden slås fra: [NO], [30S] (30 sekunder),
[30M] (30 minutter), [60M] (60 minutter).
8DA
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
AUX-A (Ekstra lydenhed)
Aktiverer AUX-kildedisplayet: [ON], [OFF]. (Kun
tilgængelig, når enheden er slået fra.)
CT (ur-klokkeslæt)
Aktiverer CT-funktionen: [ON], [OFF].
REGIONAL
Begrænser modtagelse til en bestemt region:
[ON], [OFF]. (Kun tilgængelig, når FM modtages.)
BTM (side 6)
Opsætning af display (DISPLAY)
DEMO (demonstration)
Aktiverer demonstrationen: [ON], [OFF].
DIMMER
Ændrer displayets lysstyrke: [ON], [OFF].
SND SYNC (synkronisering af lyd)
Vælger farven med synkronisering af lyd: [ON],
[OFF].
AUTO SCR (automatisk rulning)
Ruller lange punkter automatisk: [ON], [OFF].
Opsætning af lyd (SOUND)
M.DISPLAY (bevægelse-display)
Viser bevægelige mønstre: [ON], [OFF].
MEGABASS (megabas)
Forstærker baslyden synkroniseret med
lydstyrkeniveauet: [ON], [OFF].
EQ5 PRESET
Vælger en equalizerkurve blandt
10 equalizerkurver og slår den til eller fra:
[OFF], [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE],
[HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [CUSTOM].
Indstillingen af equalizerkurve kan lagres for
hver kilde.
EQ5 SETTING
Indstiller [CUSTOM] i EQ5.
BASE
Vælger en forudindstillet equalizerkurve som
grundlag for yderligere tilpasning: [BAND1]
(lavfrekvens), [BAND2] (mellem-lavfrekvens),
[BAND3] (mellemfrekvens), [BAND4] (mellem
-højfrekvens), [BAND5] (højfrekvens).
Lydstyrkeniveauet kan justeres i trin på 1 dB fra
-10 dB til +10 dB.
BALANCE
Justerer lydbalancen: [RIGHT-15] – [CENTER]
– [LEFT-15].
FADER
Justerer det relative niveau: [FRONT-15]
– [CENTER] – [REAR-15].
SW LEVEL (subwooferniveau)
Justerer subwooferens lydstyrkeniveau:
[+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].
AUX VOL (AUX-lydstyrkeniveau)
Justerer lydstyrken for hver tilsluttet
ekstraenhed: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne indstilling gør det unødvendigt at justere
lydstyrkeniveauet mellem kilder.
9DA
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
 Lad enheden afkøle forinden, hvis din bil har
været parkeret direkte i solen.
 Efterlad ikke frontpanelet eller medbragte
lydenheder inde i bilen, da det kan forårsage
funktionsfejl på grund af høje temperaturer i
direkte sollys.
 Motorantennen slås automatisk ud.
 Andre CD-R/CD-RW end dem, der er optaget i
musik-CD-format eller MP3-format, som
opfylder ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo
eller multisession.
Afspilningsrækkefølge for
MP3/WMA-filer
MP3/WMA
Mappe (album)
MP3/WMA-fil (spor)
Dannelse af kondensvand
Hvis der dannes kondensvand inden i enheden,
skal du tage disken ud og vente i ca. en time, indtil
den er tør. Ellers fungerer enheden ikke korrekt.
Sådan opretholdes en høj lydkvalitet
Pas på ikke at spilde væske på enheden eller
diskene.
Bemærkninger om diske
 Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. ventilationskanaler, og lad
dem ikke ligge i en bil parkeret i direkte sollys.
 Rens diskene med en
almindelig renseklud inden
afspilning. Tør disken af fra
midten og udad. Brug ikke
opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder eller
almindelige
rengøringsmidler.
 Denne enhed er designet til
at afspille diske, der opfylder CD-standarden
(Compact Disc). DualDiscs og nogle musikdiske
kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret
opfylder ikke CD-standarden (Compact Disc), og
disse diske kan derfor ikke afspilles med denne
enhed.
 Diske som enheden IKKE KAN afspille
 Diske med etiketter, mærkater eller påklistret
tape eller papir. Det kan forårsage funktionsfejl
eller ødelægge disken.
 Diske der ikke er af standardform (f.eks. hjerte
- firkantet eller stjerneform). Det kan beskadige
enheden, hvis du forsøger at afspille dem.
 8 cm diske.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har nogen spørgsmål eller problemer vedrørende
enheden, der ikke er dækket i denne vejledning.
Vedligeholdelse
Rensning af stikkene
Enheden virker ikke altid korrekt, hvis stikkene
mellem enheden og frontpanelet ikke er rene. For
at forhindre dette skal du tage frontpanelet af
(side 5) og rense stikkene med en vatpind. Brug
ikke for meget kraft, da stikkene kan beskadiges.
Bemærkninger
 Af sikkerhedsmæssige grunde bør du slå tændingen
fra og fjerne nøglen fra tændingskontakten, inden du
renser stikkene.
 Berør aldrig stikkene direkte med fingrene eller en
metalgenstand.
Bemærkninger om CD-R/CD-RW-diske
 Hvis en multisession-disk begynder med en CD
-DA-session, genkendes den som en CD-DA-disk,
og andre sessioner afspilles ikke.
 Diske som enheden IKKE KAN afspille
 CD-R/CD-RW med dårlig optagekvalitet.
 CD-R/CD-RW der er optaget med en
inkompatibel optageenhed.
 CD-R/CD-RW der ikke er afsluttet korrekt.
10DA
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
Tekniske data
Tuner
FM
Modtageområde:
87,5 - 108,0 MHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens:
FM CCIR: -1.956,5 til -487,3 kHz og
+500,0 til +2.095,4 kHz
Brugbar følsomhed: 7 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal/støjforhold: 73 dB
Separation: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensreaktion: 20 - 15.000 Hz
MW/LW
Indstillingsområde:
MW: 531 - 1.602 kHz
LW: 153 - 279 kHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Følsomhed: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-afspiller
Signal/støjforhold: 95 dB
Frekvensreaktion: 10 - 20.000 Hz
Wow og flutter: Ikke målelig
Det maksimale antal: (kun CD-R/CD-RW)
 mapper (album): 150 (inkl. rodmappe)
 filer (spor) og mapper: 300 (kan være mindre end
300, hvis mappe/filnavne indeholder mange
tegn)
 tegn, der kan vises for et mappe/filnavn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Tilsvarende codec: MP3 (.mp3) og WMA (.wma)
USB-afspillerdel
Interface: Full speed USB
Maksimal strømstyrke: 500 mA
Det maksimale antal genkendelige spor:
 mapper (album): 256
 filer (spor) pr. mappe: 256
Tilsvarende codec:
MP3 (.mp3) og WMA (.wma)
Effektforstærker
Udgang: Højttalerudgange
Højttalerimpedans: 4 - 8 ohm
Maksimal udgangseffekt: 55 W × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
Udgange:
Lydudgangsstik (bag, sub)
Stik for motorantenne/effektforstærker-kontrol
(REM OUT)
Indgange:
Indgangsstik for fjernbetjening
Indgangsstik for antenne
AUX-indgangsstik (stereo-ministik)
USB-port
Strømkrav: 12 V jævnstrøm bilbatteri (negativ
jordforbindelse)
Mål:
Ca. 178 mm × 50 mm × 177 mm
(7 1/8 in × 2 in × 7 in) (b/h/d)
Monteringsmål:
Ca. 182 mm × 53 mm × 160 mm
(7 1/4 in × 2 1/8 in × 6 5/16 in) (b/h/d)
Vægt: Ca. 1,2 kg (2 lb 11 oz)
Pakkens indhold:
Hovedenhed (1)
Dele til montering og tilslutning (1 sæt)
Din forhandler har muligvis ikke alt det ovennævnte
tilbehør i sit sortiment. Bed forhandleren om
nærmere oplysninger.
Design og tekniske data kan ændres uden
forudgående varsel.
Ophavsret
Windows Media er enten et registreret varemærke
eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation
i USA og/eller andre lande.
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Brug eller distribution af sådan
teknologi uden for dette produkt er forbudt uden
en licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoftdatterselskab.
MPEG Layer-3 lydkodningsteknologi og patenter på
licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Android er et varemærke tilhørende Google Inc.
Fejlfinding
Med den følgende kontrolliste kan du afhjælpe
problemer, du kan få med enheden.
Inden du går igennem nedenstående kontrolliste,
bør du kontrollere fremgangsmåden for tilslutning
og betjening.
For nærmere oplysninger om brug af sikringen og
at fjerne enheden fra instrumentbrættet, se
“Tilslutning/Montering” (side 14).
Hvis problemet ikke løses, kan du gå ind på
support-websiten, der er angivet på bagsiden.
Generelt
Ingen lyd.
 Faderkontrollen [FADER] er ikke indstillet på
positionen for et 2-højttalersystem.
11DA
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
Ingen biplyd.
 Der tilsluttes en ekstra effektforstærker, og du
bruger ikke den indbyggede forstærker.
Hukommelsens indhold er blevet slettet.
 Strømledningen eller batteriet er blevet afbrudt
eller er ikke tilsluttet korrekt.
Gemte stationer og korrekt klokkeslæt er slettet.
Sikringen er sprunget.
Der kommer støj, når tændingens position skiftes.
 Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til bilens
tilbehørsstrømtilslutning.
Under afspilning eller modtagelse starter
demonstrationen.
 Hvis der ikke udføres nogen betjening i fem
minutter med [DEMO-ON] indstillet, starter
demonstrationen.
 Indstil [DEMO-OFF] (side 9).
Visningen forsvinder fra/vises ikke på
displayvinduet.
 Lysdæmperen er indstillet på [DIM-ON] (side 9).
 Visningen forsvinder, hvis du trykker på OFF og
holder.
 Tryk på OFF på enheden, indtil visningen ses.
 Stikkene er beskidte (side 10).
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken skubbes ikke ud.
 Tryk på DSPL og
(tilbage)/MODE i mindst
to sekunder for at nulstille enheden.
Indholdet i hukommelsen slettes.
Af hensyn til din sikkerhed må du ikke nulstille
enheden, mens du kører.
Radiomodtagelse
Stationerne kan ikke modtages.
Lyden generes af støj.
 Tilslutningen er ikke korrekt.
 Kontroller tilslutningen af bilantennen.
 Hvis den automatiske antenne ikke slås ud,
skal tilslutningen af motorantenne
-kontrolledningen kontrolleres.
Det er ikke muligt at stille ind på forudindstillede
stationer.
 Radiosignalet er for svagt.
RDS
SEEK starter efter et par sekunders lytning.
 Stationen er ikke en TP-station eller har svagt
signal.
 Deaktiver TA (side 6).
Ingen trafikmeldinger.
 Aktiver TA (side 6).
 Stationen udsender ikke trafikmeldinger, selv om
den er en TP.
 Stil ind på en anden station.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
 Der er ikke blevet modtaget RDS-data.
 Stationen specificerer ikke programtypen.
Programnavnet blinker.
 Der findes ikke en alternativ frekvens for den
aktuelle station.
 Tryk på SEEK +/–, mens programnavnet blinker.
[PI SEEK] vises, og enheden begynder at søge
efter en anden frekvens med de samme PI
(programidentifikation) -data.
CD-afspilning
Disken afspilles ikke.
 Defekt eller snavset disk.
 CD-R’en/CD-RW’en er ikke til lydbrug (side 10).
MP3/WMA-filer kan ikke afspilles.
 Disken er ikke kompatibel med MP3/WMA
-formatet og -versionen. Du kan finde nærmere
oplysninger om diske og formater, der kan
afspilles, på support-websiten, der er angivet på
bagsiden.
Det tager længere tid at afspille MP3/WMA-filer
end andre filer.
 Det tager længere tid for følgende diske at starte
afspilning.
 En disk, der er optaget med en kompliceret
træstruktur.
 En disk, der er optaget i multisession.
 En disk, som kan tilføjes data.
Lyden springer.
 Defekt eller snavset disk.
Afspilning af USB-enhed
Du kan ikke afspille elementer via en USB HUB.
 Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder
via en USB-hub.
Det tager længere tid at afspille en USB-enhed.
 USB-enheden indeholder filer med en
kompliceret træstruktur.
Lyden falder kortvarigt bort.
 Lyden kan falde bort kortvarigt ved en høj
bithastighed på mere end 320 kbps.
Lydfil kan ikke afspilles.
 USB-enheder, som er formateret med andre
filsystemer end FAT16 eller FAT32, understøttes
ikke.*
* Enheden understøtter FAT16 og FAT32, men nogle
USB-enheder understøtter muligvis ikke alle disse
FAT. Se betjeningsvejledningen til hver USB-enhed
eller kontakt producenten for nærmere oplysninger.
12DA
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
Fejldisplay/meddelelser
ERROR: Disken eller USB-enheden kan ikke
afspilles.
 Rengør eller indsæt disken korrekt, eller
kontroller, at disken ikke er tom eller defekt.
 Tilslut USB-enheden igen.
HUB NO SUPRT: USB-hubs er ikke understøttet.
NO AF: Ingen alternative frekvenser.
 Tryk på SEEK +/–, mens programnavnet blinker.
Enheden begynder at søge efter en anden
frekvens med de samme PI
(programidentifikation) -data ([PI SEEK] vises).
NO DEV: En USB-enhed er ikke tilsluttet eller
genkendt.
 Kontroller, at USB-enheden eller USB-kablet er
tilsluttet korrekt.
NO MUSIC: Der er ingen fil, som kan afspilles.
 Indsæt en disk eller tilslut en USB-enhed, der
indeholder filer, som kan afspilles (side 11).
NO TP: Ingen trafikprogrammer.
 Enheden fortsætter søgning efter TP-stationer til
rådighed.
OVERLOAD: USB-enheden er overbelastet.
 Afbryd USB-enheden, og tryk derefter på SRC for
at vælge en anden kilde.
 Der er en fejl på USB-enheden, eller der er
tilsluttet en enhed, som ikke er understøttet.
PUSH EJT: Disken kunne ikke skubbes ud korrekt.
 Tryk på  (skub ud).
READ: Læser information nu.
 Vent, indtil læsning er afsluttet, så starter
afspilningen automatisk. Det kan tage lidt tid,
afhængigt af diskens struktur.
USB NO SUPRT: USB-enheden understøttes ikke.
 For nærmere oplysninger om din USB-enheds
kompatibilitet kan du gå ind på support
-websiten, der er angivet på bagsiden.
eller
: Begyndelsen
eller slutningen af disken er nået.
: Tegnet kan ikke vises.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
disse løsninger ikke hjælper.
Hvis du bringer enheden til reparation pga.
problemer med CD-afspilning, skal du tage den
disk med, der blev brugt på det tidspunkt, da
problemet begyndte.
13DA
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
Tilslutning/Montering
Liste over dele til montering


Forholdsregler
 Træk alle jordledninger til et fælles
jordingspunkt.
 Pas på ikke at få ledningerne i klemme under en
skrue eller mellem bevægelige dele (f.eks. en
sædeskinne).
 Inden du foretager tilslutning, skal du slå bilens
tænding fra for at undgå kortslutninger.
 Tilslut strømledningen  til enheden og
højttalerne, inden de tilsluttes til strømstikket til
ekstraudstyr.
 Af sikkerhedsårsager skal du sørge for at isolere
eventuelle løse, utilsluttede ledninger med tape.
×2




Forholdsregler
 Vælg monteringsstedet med omhu, så enheden
ikke kommer til at sidde i vejen for almindelig
kørselsbetjening.
 Undgå at montere enheden på steder, der er
udsat for støv, snavs, kraftige rystelser eller høje
temperaturer, f.eks. i direkte sollys eller tæt på
varmerør.
 Brug udelukkende det medfølgende
monteringstilbehør til en forsvarlig og korrekt
montering.
Bemærkning om strømledningen (gul)
Ved tilslutning af denne enhed sammen med andre
stereokomponenter skal det tilsluttede bilkredsløb have
højere effekt end summen af de enkelte komponenters
sikringer.
 Denne liste dele omfatter ikke alt indholdet i
pakken.
 Holderen  og beskyttelsesrammen  er
fastgjort på enheden inden afsendelsen. Før du
monterer enheden, skal du bruge
udløsernøglerne  til at fjerne holderen  fra
enheden. For nærmere oplysninger, se “Fjerne
beskyttelsesrammen og holderen” (side 17).
 Gem udløsernøglerne  til fremtidig brug, da de
også er nødvendige, hvis du fjerner enheden fra
din bil.
Indstilling af monteringsvinkel
Indstil monteringsvinklen, så den er på under 45°.
14DA
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
Tilslutning
Subwoofer*1
*3
*3
Effektforstærker*1

*2
For nærmere oplysninger,
se “Foretage tilslutning”
(side 16).
Se “Strømtilslutningsdiagram” (side 16)
for nærmere oplysninger.
fra en kabelforbundet
fjernbetjening (medfølger
ikke)*4
fra en bilantenne*5
*1
*2
*3
*4
Medfølger ikke
Højttalerimpedans: 4 - 8 Ω × 4
RCA-kabel (medfølger ikke)
Afhængigt af biltypen bruges en adapter til en
kabelforbundet fjernbetjening (medfølger ikke).
*5 Afhængigt af biltypen, skal du bruge en adapter
(medfølger ikke), hvis antennestikket ikke passer.
15DA
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
Strømforsyning til hukommelse
Foretage tilslutning
Hvis du har en motorantenne uden relæboks, kan
tilslutning af denne enhed med den medfølgende
strømledning  beskadige antennen.
 Til bilens højttalerstik
Når den gule strømledning er tilsluttet, forsynes
hukommelseskredsløbet altid med strøm, også når
tændingen er slået fra.
Højttalertilslutning
 Slå enheden fra, inden højttalerne tilsluttes.
 Brug højttalere med en impedans på 4 til 8 ohm
og med tilstrækkelig strømkapacitet for at undgå
beskadigelse.
Strømtilslutningsdiagram
1
2
3
4
5
6
7
8
Baghøjttaler
(højre)

Lilla

Lilla/sortstribet
Fronthøjttaler
(højre)

Grå

Grå/sortstribet
Fronthøjttaler
(venstre)

Hvid

Hvid/sortstribet
Baghøjttaler
(venstre)

Grøn

Grøn/sortstribet
 Til bilens strømstik
Kontroller bilens strømstik til ekstraudstyr, og tilslut
ledningerne korrekt afhængigt af bilen.
Strømstik til ekstraudstyr
Fælles tilslutning
12
konstant
strømforsyning
13
motorantenne /
effektforstærker-kontrol Blå/hvid-stribet
(REM OUT)
Gul
15
omkoblet
strømforsyning
Rød
16
jord
Sort
Rød
Rød
Gul
Gul
12
konstant
strømforsyning
Gul
15
omkoblet
strømforsyning
Rød
Når placeringen af de røde og gule
ledninger er vendt om
Nem tilslutning af subwoofer
Rød
Rød
Gul
Gul
Du kan bruge subwooferen uden en
effektforstærker, når den er tilsluttet til et
baghøjttalerkabel.
Fronthøjttaler
Subwoofer
Bemærkninger
 Forberedelse af baghøjttalerkablerne er påkrævet.
 Brug en subwoofer med en impedans på 4 til 8 ohm
og med tilstrækkelig strømkapacitet for at undgå
beskadigelse.
12
omkoblet
strømforsyning
Gul
15
konstant
strømforsyning
Rød
Når bilen ikke har en ACC-position
Rød
Rød
Gul
Gul
16DA
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
Efter at have tilpasset tilslutningerne og de
omkoblede strømledninger korrekt skal enheden
forbindes til bilens strømforsyning. Henvend dig til
bilforhandleren, hvis du har nogen spørgsmål og
problemer med at tilslutte enheden, som ikke er
dækket i denne vejledning.
182 mm (7 1/4 in)
53 mm (2 1/8 in)
Montering

Fjerne beskyttelsesrammen og
holderen
2
Spærrehage
Monter enheden på holderen , og
fastgør derefter beskyttelsesrammen .
Tag beskyttelsesrammen  og holderen  af
enheden, inden du monterer enheden.
1

Klem begge kanter af
beskyttelsesrammen , og træk den
derefter ud.




2
Indsæt begge udløsernøgler , indtil de
klikker på plads, træk holderen  ned,
og træk derefter enheden op for at
adskille.

Bemærkninger
 Hvis griberne er lige eller bøjer udad, monteres
enheden ikke forsvarligt, og kan springe ud.
 Sørg for, at de 4 spærrehager på beskyttelsesrammen
 sidder ordentligt i indgreb i enhedens huller.
Aftagning og påsætning af
frontpanelet
For nærmere oplysninger, se “Tage frontpanelet af”
(side 5).


Ret krogen indad.
Montering af enheden på
instrumentbrættet
Inden installation skal du sørge for, at griberne på
begge sider af konsollen  bøjer 2 mm (3/32 in)
indad.
1
Udskiftning af sikringen
Når du udskifter sikringen, skal du
Sikring (10 A)
sørge for at bruge en med et
amperetal, der svarer til den
originale sikring. Hvis sikringen
springer, skal du kontrollere
strømtilslutningen og udskifte
sikringen. Hvis sikringen springer
igen efter udskiftningen, kan der være en intern
funktionsfejl. Kontakt i så fald den nærmeste Sony
-forhandler.
Placer holderen  inde i
instrumentbrættet, og bøj derefter
griberne udad for at stramme til.
17DA
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\FI_sy\01GB-CDX1102UEUR\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Monday, December 1, 2014 1:36 PM
Asenna turvallisuussyistä tämä laite auton
kojelautaan, sillä laitteen takasivu kuumenee
käytön aikana.
Yksityiskohtaisia tietoja on kappaleessa
“Liitäntä/asennus” (s. 14).
Valmistettu Thaimaassa
Laserdiodin ominaisuudet
 Emission kesto: Jatkuva
 Laserteho: Alle 53,3 μW
(Tämä teho on mitattu 200 mm:n etäisyydellä
7 mm:n aukolla varustetun optisen anturilohkon
linssin pinnasta.)
Käyttöjännitteen yms. tiedot sisältävä nimikilpi
sijaitsee laitteen pohjassa.
Huomautus asiakkaille: Seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, jotka on myyty
EU-direktiivejä soveltavissa maissa
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani
EU-tuotevaatimusten mukaisuus: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa
Varoitus, joka koskee autoja, joiden
virtalukossa ei ole ACC-asentoa
Määritä AUTO OFF -toiminto (s. 8). Laite sammuu
kokonaan automaattisesti määritetyn ajan
kuluttua laitteen virran katkaisemisesta akun
tyhjenemisen estämiseksi. Jos et määritä
AUTO OFF -toimintoa, paina OFF-painiketta niin
pitkään, että näyttö pimenee, joka kerta kun
sammutat sytytysvirran.
2FI
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\FI_sy\01GB-CDX1102UEUR\010COVTOC.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Monday, December 1, 2014 1:36 PM
Sisältö
Osat ja säätimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Aloittaminen
Etupaneelin irrottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kellonajan asettaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
USB-laitteen liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muun kannettavan audiolaitteen liittäminen . . . .
5
5
5
5
Radion kuuntelu
Radion kuuntelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Radio Data System (RDS)
-toiminnon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Toisto
Levyn toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
iPod/USB-laitteen toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Raitojen haku ja toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Asetus
DEMO-tilan peruuttaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perusasetusten käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yleiset asetukset (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ääniasetukset (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Näytön asetukset (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Liitäntä/asennus
Muistutuksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Osaluettelo asennusta varten . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3FI
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\FI_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Monday, December 1, 2014 1:36 PM
Osat ja säätimet
Pääyksikkö
 Etupaneelin irrotuspainike
 SRC (lähde)
Kytke virta päälle.
Vaihda lähdettä.
OFF
Paina 1 sekunnin ajan virran sammuttamiseksi.
Paina yli 2 sekunnin ajan virran ja näytön
sammuttamiseksi.
 Säätöpyörä
Kierrä äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
PUSH ENTER
Hyväksy valittu kohde.
MENU
Avaa asetusvalikon.
 Levyaukko
 Näyttöikkuna
 SEEK +/–
Viritä radioasemat automaattisesti. Paina
pitkään manuaalista viritystä varten.
/ (edellinen/seuraava)
/ (pikakelaus taakse-/eteenpäin)
  (levyn poisto)

(selaa) (s. 8)
Siirry selaustilaan toiston aikana.

(takaisin)
Palaa edelliseen näyttöön
MODE (s. 6)
 Kauko-ohjaimen anturi
 AF (vaihtoehtoiset taajuudet)/TA
(liikennetiedotus)
Aseta AF ja TA.
PTY (ohjelmatyyppi)
Paina pitkään PTY-asetuksen valitsemiseksi
RDS:ssä.
 Numeropainikkeet (1 - 6)
Vastaanota tallennettuja radioasemia. Paina
pitkään asemien tallentamiseksi.
ALBUM /
Ohita audiolaitteen albumi. Paina pitkään
albumien ohittamiseksi toistuvasti.
(uudelleensoitto)
SHUF (sekoitus)
PAUSE
 MEGABASSO
Paina MEGA BASS -toiminnon ottamiseksi
käyttöön/poistamiseksi käytöstä.
 DSPL (näyttö)
Paina näyttöyksiköiden vaihtamiseksi.
SCRL
Paina pitkään näyttökohteen vierittämiseksi.
 AUX-tuloliitäntä
 USB-liitäntä
4FI
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\FI_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Monday, December 1, 2014 1:36 PM
Aloittaminen
Etupaneelin irrottaminen
Voit irrottaa tämän laitteen etupaneelin varkauksien
estämiseksi.
1
USB-laitteen liittäminen
1
Säädä laitteen äänenvoimakkuus
pieneksi.
2
Liitä USB-laite tähän laitteeseen.
Paina ja pidä painettuna OFF , kunnes
laite sammuu, paina etupaneelin
irrotuspainiketta  ja irrota paneeli
sitten vetämällä sitä itseäsi kohti.
Muun kannettavan
audiolaitteen liittäminen
Varoitushälytys
1
Jos käännät virtalukon OFF-asentoon irrottamatta
etupaneelia, varoitushälytys kuuluu muutaman
sekunnin ajan. Hälytys kuuluu vain
sisäänrakennettua vahvistinta käytettäessä.
Sammuta virta kannettavasta
audiolaitteesta.
2
Säädä laitteen äänenvoimakkuus
pieneksi.
3
Kytke kannettava audiolaite tämän
laitteen AUX-tulolitäntään
(stereominipistoke) liitäntäjohdolla (ei
sisälly toimitukseen)*.
Etupaneelin kiinnitys
* Käytä suoraa pistoketta.
Kellonajan asettaminen
1
2
Paina MENU, valitse [GENERAL]
säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten
sitä.
Valitse säätöpyörää kiertämällä
[CLOCK-ADJ] ja paina sitten sitä.
Tunti-ilmaisin vilkkuu.
3
Aseta tunnit ja minuutit säätöpyörää
kiertämällä.
Siirrä digitaali-ilmaisinta painamalla SEEK +/–.
4
4
Valitse SRC-painiketta painamalla [AUX].
Liitetyn laitteen äänenvoimakkuuden
tasaaminen muiden lähteiden kanssa
Aloita kannettavan audiolaitteen toisto
kohtalaisella äänenvoimakkuudella ja aseta
tavanomainen kuunteluäänenvoimakkuutesi tälle
laitteelle.
Paina MENU ja valitse sitten [SOUND]  [AUX VOL]
(s. 9).
Minuuttien asettamisen jälkeen paina
MENU.
Asetus on valmis ja kello alkaa käydä.
Kellon näyttämiseksi
Paina DSPL-painiketta.
5FI
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\FI_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Monday, December 1, 2014 1:36 PM
Radion kuuntelu
Radion kuuntelu
Radion kuuntelemiseksi valitse SRC-painiketta
painamalla [TUNER].
Automaattinen tallentaminen (BTM)
1
Vaihda taajuusaluetta (FM1, FM2, FM3,
MW tai LW) painamalla MODE.
2
Paina MENU, valitse [GENERAL]
säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten
sitä.
3
Valitse säätöpyörää kiertämällä [BTM] ja
paina sitten sitä.
Laite tallentaa asemat taajuusjärjestyksessä
numeropainikkeille.
Viritys
1
Vaihda taajuusaluetta (FM1, FM2, FM3,
MW tai LW) painamalla MODE.
2
Viritä radioasemat.
Radion viritys käsin.
Etsi likimääräinen taajuus painamalla pitkään
SEEK +/– ja paina sitten SEEK +/– toistuvasti
hienosäätääksesi halutun taajuuden.
Asemien automaattinen viritys
Paina SEEK +/–.
Haku pysähtyy, kun laite vastaanottaa aseman.
Radioasemien manuaalinen tallennus
1
Kun vastaanotat asemaa, jonka haluat
tallentaa, paina numeropainiketta (1 - 6)
niin pitkään, että [MEM] tulee näytölle.
Pikavalintapaikoille tallennettujen
asemien kuuntelu
1
Valitse taajuusalue ja paina sitten
numeropainiketta (1 - 6).
Radio Data System (RDS)
-toiminnon käyttäminen
Vaihtoehtoisten taajuuksien (AF) ja
liikennetiedotusten (TA) asettaminen
AF virittää asemaa jatkuvasti uudelleen verkon
vahvimpaan signaaliin, ja TA toistaa mahdollisesti
vastaanotetut nykyiset liikennetiedot tai
liikenneohjelmat (TP).
1
Paina AF/TA valitaksesi asetukset
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] tai
[AF/TA-OFF].
RDS-asemien tallentaminen AF- ja
TA-asetuksella
Voit esivalita RDS-asemia yhdessä AF/TA-asetuksen
kanssa. Aseta AF/TA, tallenna sitten asema
BTM-toiminnolla tai manuaalisesti. Jos tallennat
aseman muistiin manuaalisesti, voit esivalita myös
muita kuin RDS-asemia.
Hätätiedotusten vastaanottaminen
AF- tai TA-toiminnon ollessa käytössä
hätätiedotteet keskeyttävät automaattisesti
aikaisemmin valitun äänilähteen toiston.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
liikennetiedotuksen aikana
Taso tallentuu muistiin myöhemmille
liikennetiedotuksille riippumatta tavanomaisesta
äänenvoimakkuustasosta.
Alueohjelman kuunteleminen keskeytyksettä
(REGIONAL)
Kun AF- ja REGIONAL-toiminnot ovat käytössä, et
siirry toiseen alueelliseen asemaan, jonka taajuus
on voimakkaampi. Jos poistut tämän alueohjelman
kuuluvuusalueelta, aseta [REG-OFF]-asetus
[GENERAL]-asetuksista FM-vastaanoton
aikana (s. 9).
Tämä toiminto ei ole käytettävissä
Isossa-Britanniassa ja tietyillä muilla alueilla.
Paikallislinkkitoiminto (vain
Isossa-Britanniassa)
Paikallislinkkitoiminto antaa mahdollisuuden valita
alueelta muita paikallisasemia, vaikka ne eivät
olisikaan tallennettuina numeropainikkeille.
FM-vastaanoton aikana paina numeropainiketta
(1 - 6), jolle paikallisasema on tallennettu. Paina
5 sekunnin kuluessa paikallisaseman
numeropainiketta. Toista tämä menettely, kunnes
paikallisasema vastaanotetaan.
Ohjelmatyyppien valinta (PTY)
1
Paina PTY pitkään FM-vastaanoton
aikana.
2
Kierrä säätöpyörää, kunnes haluttu
ohjelmatyyppi tulee näkyviin, ja paina
sitten sitä.
Laite alkaa hakea valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää radioasemaa.
6FI
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\FI_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Monday, December 1, 2014 1:36 PM
Ohjelmatyypit
NEWS (uutiset), AFFAIRS (ajankohtaiset aiheet),
INFO (info), SPORT (urheilu), EDUCATE (koulutus),
DRAMA (draama), CULTURE (kulttuuri), SCIENCE
(tiede), VARIED (sekalainen), POP M (popmusiikki),
ROCK M (rockmusiikki), EASY M (kevyt musiikki),
LIGHT M (kevyt klassinen), CLASSICS (klassinen
musiikki), OTHER M (muu musiikki), WEATHER
(sää), FINANCE (talous), CHILDREN (lasten
ohjelma), SOCIAL A (yhteiskunnallinen keskustelu),
RELIGION (hengellinen ohjelma), PHONE IN (Phone
In "sana on vapaa"), TRAVEL (matkailu), LEISURE
(vapaa-aika), JAZZ (jazz), COUNTRY (country),
NATION M (kotimainen musiikki), OLDIES
(oldies-musiikki), FOLK M (folk-musiikki),
DOCUMENT (dokumentti)
Toisto
Levyn toisto
1
Kellonajan asettaminen (CT)
RDS-lähetyksen mukana tuleva CT-data
(kellonaikatiedot) asettaa kellon oikeaan aikaan.
1
Aseta [CT-ON] [GENERAL]-asetuksista
(s. 9).
Aseta levy paikalleen (etikettipuoli
ylöspäin).
Levyn toisto käynnistyy automaattisesti.
iPod/USB-laitteen toisto
USB-standardin kanssa yhteensopivaa MSC
(massamuistiluokka). ja MTP
(mediasiirtoprotokolla) -tyypin USB-laitteita (esim.
USB-muistikortti, digitaalinen mediasoitin,
Android™-puhelin) voi käyttää.
Digitaalisesta mediasoittimesta tai
Android-puhelimesta riippuen USB-liitännän tilaksi
voi olla tarpeen asettaa MTP.
Huomautuksia
 Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta on
takakannen tukisivulla.
 Seuraavien MP3/WMA-tiedostojen toistolle ei ole
tukea.
 häviöttömän pakkauksen tiedostot
 tekijänoikeussuojatut tiedostot
 DRM (digitaalinen oikeuksien hallinta) -tiedostot
 Monikanavaiset audiotiedostot
1
Kytke iPod/USB-laite USB-porttiin (s. 5).
Toisto käynnistyy
Jos laite on jo kytketty, toiston aloittamista
varten valitse SRC-painiketta painamalla [USB].
2
Säädä äänenvoimakkuus tällä laitteella.
Toiston keskeyttämiseksi
Paina OFF-painiketta 1 sekunnin ajan.
Laitteen irrottamiseksi
Pysäytä toisto ja irrota sitten laite.
7FI
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\FI_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Monday, December 1, 2014 1:36 PM
Raitojen haku ja toisto
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto
1
Paina toiston aikana
(uudelleensoitto)
tai SHUF tarpeeksi monta kertaa halutun
toistotilan valitsemiseksi.
Toiston alkaminen valitussa toistotilassa saattaa
kestää jonkin aikaa.
Käytettävissä olevat toistotilat vaihtelevat valitun
äänilähteen mukaan.
Raidan haku nimellä (Quick-Browzer™)
1
Paina CD- tai USB-toiston aikana
(selaa)* hakuluokkien luettelon
näyttämiseksi.
Asetus
DEMO-tilan peruuttaminen
Voit peruuttaa esittelynäytön, joka tulee näkyviin
kun tämän laitteen virta katkaistaan.
1
Paina MENU, valitse [DISPLAY]
säätöpyörää kiertämällä ja paina sitten
sitä.
2
Valitse säätöpyörää kiertämällä [DEMO]
ja paina sitten sitä.
3
Valitse säätöpyörää kiertämällä
[DEMO-OFF] ja paina sitten sitä.
Asetukset on nyt tehty valmiiksi.
4
* Paina USB-toiston aikana
(selaa) -painiketta yli
2 sekunnin ajan palataksesi suoraan
luokkaluettelon alkuun.
2
Valitse haluttu hakuluokka säätöpyörää
kiertämällä ja vahvista painamalla sitä.
3
Toista kohta 2 halutun raidan etsimiseksi.
Toisto käynnistyy
Voit asettaa yksiköitä seuraavista asetusluokista:
Yleiset asetukset (GENERAL), äänen asetukset
(SOUND), näytön asetukset (DISPLAY)
1
2
1
2
3
4
Paina
(selaa).
Valitse haluttu asetusluokka säätöpyörää
kiertämällä ja paina sitten sitä.
3
Valitse halutut asetukset säätöpyörää
kiertämällä ja paina sitten sitä.
Edelliseen näyttöön palaaminen
Paina
(takaisin).
Paina SEEK +.
Valitse kohde säätöpyörää kiertämällä.
Yleiset asetukset (GENERAL)
Luettelossa hypitään 10 %:n askelin kohteiden
kokonaismäärästä.
CLOCK-ADJ (kellonajan asetus) (s. 5)
Paina ENTER palataksesi
Quick-Browzer-tilaan.
Valittu kohde tulee näytölle.
5
Paina MENU.
Asetettavissa olevat yksiköt vaihtelevat lähteen
ja asetusten mukaan.
(selaa).
Haku kohteita ohittamalla
(Hyppytila)
(takaisin) kaksi kertaa.
Perusasetusten käyttö
Quick-BrowZer-tilasta poistuminen
Paina
Paina
Näyttö palaa normaaliin vastaanotto-/
toistotilaan.
Kun raitaluettelo tulee näkyviin, paina
(takaisin) tarpeeksi monta kertaa halutun
hakuluokan näyttämiseksi.
Valitse haluttu kohde säätöpyörää
kiertämällä ja paina sitten sitä.
Toisto käynnistyy
CAUT ALM (varoitushälytys)
Aktivoi varoitushälytyksen: [ON], [OFF] (s. 5).
(Käytettävissä vain, kun laitteen virta on
sammutettu.)
BEEP
Aktivoi merkkiäänen: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Laite sammuu automaattisesti halutun ajan
jälkeen, kun laitteen virta katkaistaan: [NO],
[30S] (30 sekuntia), [30M] (30 minuuttia), [60M]
(60 minuuttia).
8FI
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\FI_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Monday, December 1, 2014 1:36 PM
AUX-A (AUX-audio)
Aktivoi AUX-lähteen näytön: [ON], [OFF].
(Käytettävissä vain, kun laitteen virta on
sammutettu.)
CT (kellonaika)
Aktivoi CT-toiminnon: [ON], [OFF].
REGIONAL
Rajoittaa vastaanoton tietylle alueelle: [ON],
[OFF]. (Käytettävissä vain FM-vastaanoton
aikana.)
Näytön asetukset (DISPLAY)
DEMO (esittely)
Aktivoi esittelyn: [ON], [OFF].
DIMMER (HIMMENNIN)
Vaihtaa näytön kirkkautta: [ON], [OFF].
SND SYNC (äänen synkronointi)
Valitsee värin äänisynkronoinnin avulla: [ON],
[OFF].
BTM (s. 6)
AUTO SCR (automaattinen vieritys)
Vierittää pitkät kohteet automaattisesti: [ON],
[OFF].
Ääniasetukset (SOUND)
M.DISPLAY (liikenäyttö)
Näyttää liikkuvia kuvioita: [ON], [OFF]
MEGABASS (megabasso)
Vahvistaa bassoääntä äänenvoimakkuuteen
synkronoituna: [ON], [OFF].
EQ5 PRESET
Valitsee taajuuskorjaimen käytän 10 käyrästä
käyttöön tai pois:
[OFF], [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE],
[HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [CUSTOM].
Taajuuskorjainkäyrän asetuksen voi tallentaa
muistiin kullekin lähteelle.
EQ5 SETTING
Asettaa EQ5-asetuksen [CUSTOM].
BASE
Valitsee ennalta määritetyn taajuuskorjaimen
käyrän jatkomuokkauksen kohteeksi: [BAND1]
(matala taajuus), [BAND2] (keskimatala taajuus),
[BAND3] (keskitaajuus), [BAND4] (keskikorkea
taajuus), [BAND5] (korkea taajuus).
Äänenvoimakkuustasoa säädetään 1 dB:n
askelin välillä -10 dB - +10 dB.
TASAPAINO
Säätää äänen tasapainoa: [RIGHT-15] – [CENTER]
– [LEFT-15].
FADER
Säätää suhteellista tasoa: [FRONT-15] – [CENTER]
– [REAR-15].
SW LEVEL (subwooferin voimakkuus)
Säätää subwooferin äänenvoimakkuutta:
[+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].
AUX VOL (AUX-äänenvoimakkuustaso)
Säätää kunkin liitetyn lisälaitteen
äänenvoimakkuutta: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Tämä asetus poistaa tarpeen säätää
äänenvoimakkuutta lähteiden vaihtamisen
yhteydessä.
9FI
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\FI_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Monday, December 1, 2014 1:36 PM
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita
 Anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä, jos autosi on
ollut pysäköitynä suoraan auringonpaisteeseen.
 Älä jätä etupaneelia tai tuotuja audiolaitteita
auton sisään, tai seurauksena voi olla suoran
auringonvalon korkean lämpötilan aiheuttama
toimintahäiriö.
 Moottoriantenni ojentautuu automaattisesti esiin.
Kosteuden tiivistyminen
 Levyt, joita tällä laitteella EI VOI toistaa
 Tallennuslaadultaan heikko CD-R/CD-RW.
 Yhteensopimattomalla tallennuslaitteella
tallennettu CD-R/CD-RW.
 CD-R/CD-RW, joka on viimeistelty väärin.
 CD-R/CD-RW, joka on tallennettu jossakin
muussa kuin musiikki-CD-formaatissa tai
MP3-formaatissa, joka on ISO9660 Level 1/
Level 2-, Joliet/Romeo- tai multisessiolevy.
MP3/WMA-tiedostojen toistojärjestys
MP3/WMA
Jos laitteen sisällä oleva kosteus pääsee
tiivistymään nesteeksi, ota levy pois soittimesta ja
odota noin tunti nesteen haihtumista, muussa
tapauksessa laite ei ehkä toimi kunnolla.
Kansio (albumi)
MP3/WMA-tiedosto (raita)
Korkean äänenlaadun säilyttämiseksi
Älä roiskuta nestettä laitteeseen tai levyille.
Huomautuksia levyistä
 Älä säilytä levyjä suorassa auringonpaisteessa tai
lähellä lämmönlähteitä, kuten kuumailmakanavia,
tai jätä niitä suoraan auringonpaisteeseen
pysäköityyn autoon.
 Pyyhi ennen levyjen
soittamista ne puhtaiksi
puhdistusliinalla levyn
keskiosasta laitoihin edeten.
Älä käytä liuottimia kuten
bentseeniä, tinneriä tai
kuluttajakäyttöön myytäviä
puhdistussarjoja.
 Tämä laite on suunniteltu
toistamaan levyjä, jotka ovat yhteensopivia
Compact Disc (CD) -standardin kanssa.
DualDisc-levyt ja jotkin muut musiikkilevyt, jotka
on koodattu kopiosuojatekniikalla, eivät ole
yhteensopivia Compact Disc (CD) -standardin
kanssa, sen vuoksi niitä ei voi toistaa tällä
laitteella.
 Levyt, joita tällä laitteella EI VOI toistaa
 Tarroilla, etiketeillä tai tahmealla teipillä tai itse
kiinnitetyllä paperiliuskoilla varustetut levyt. Jos
käytät niitä, voi seurauksena olla toimintahäiriö
tai levyn rikkoontuminen.
 Normaalista poikkeavalla muodolla varustetut
levyt (esim. sydämen-, neliön- tai
tähdenmuotoiset levyt) saattavat vahingoittaa
tätä laitetta.
 8 cm:n levyt.
Jos laitteen käytöstä on jotakin kysyttävää tai siinä
ilmaantuu ongelmia, joita ei ratkaistuksi tämän
käsikirjan avulla, ota yhteys lähimpään Sonya
myyvään liikkeeseen.
Kunnossapito
Liitinten puhdistaminen
Laite ei välttämättä toimi oikein, jos laitteen ja
etupaneelin väliset liittimet eivät ole puhtaat.
Tämän estämiseksi irrota etupaneeli (s. 5) ja
puhdista liittimet vanupuikolla. Älä käytä liikaa
voimaa. Muuten liittimet voivat vahingoittua.
Huomautuksia
 Turvallisuussyistä sammuta sytytysvirta ennen
liittimien puhdistamista ja ota avain pois virtalukosta.
 Älä koskaan koske liittimiin sormillasi tai millään
metalliesineellä.
CD-R-/CD-RW-levyjä koskevia
huomautuksia
 Jos moni-istuntolevy alkaa CD-DA-istunnolla, se
tunnistetaan CD-DA-levyksi, eikä muita istuntoja
toisteta.
10FI
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\FI_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Monday, December 1, 2014 1:36 PM
Tekniset tiedot
Viritin
FM
Taajuusalue:
87,5 - 108,0 MHz
Antenniliitin:
Ulkoinen antennin liitin
Välitaajuus:
FM CCIR: -1 956,5 - -487,3 kHz ja
+500,0 - +2 095,4 kHz
Herkkyys: 7 dBf
Valintatarkkuus: 75 dB taajuudella 400 kHz
Häiriöetäisyys: 73 dB
Kanavaero: 50 dB taajuudella 1 kHz
Taajuusvaste: 20 – 15 000 Hz
KA/PA
Viritysalue:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenniliitin:
Ulkoinen antennin liitin
Herkkyys: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-soitin
Tuloliitännät:
Kauko-ohjaimen tuloliitäntä
Antenniliitäntä
AUX-tuloliitäntä (stereominipistoke)
USB-liitäntä
Käyttöjännite: 12 V:n tasavirta, autonakku
(miinusmaa)
Mitat:
N. 178 mm × 50 mm × 177 mm
(7 1/8 tuumaa × 2 tuumaa × 7 tuumaa) (l/k/s)
Asennusmitat:
N. 182 mm × 53 mm × 160 mm
(7 1/4 tuumaa × 2 1/8 tuumaa × 6 5/16 tuumaa)
(l/k/s)
Paino: Noin 1,2 kg (2 lb 11 oz)
Pakkauksen sisältö:
Pääyksikkö (1)
Asennus- ja liitäntäosat (1 sarja)
Kaikissa radioliikkeissä ei ole edellä lueteltuja
lisätarvikkeita. Kysy radioliikkeestä yksityiskohtaisia
tietoja.
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Tekijänoikeudet
Häiriöetäisyys: 95 dB
Taajuusvaste: 10 – 20 000 Hz
Huojunta ja värinä: Alle mitattavan tason.
Enimmäismäärä: (vain CD-R/CD-RW)
 kansiot (albumit): 150 (mukaan luettuna
juurikansio)
 tiedostot (raidat) ja kansiot: 300 (voi olla alle 300,
jos kansioidenn/tiedostojen nimissä on paljon
merkkejä)
 kansion/tiedoston nimessä näytettävä
kirjainmerkkien määrä on 32 (Joliet)/64 (Romeo)
Vastaava koodekki: MP3 (.mp3) ja WMA (.wma)
Windows Media on Microsoft Corporationin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
USB-soitin
Android on Google Inc:n tavaramerkki.
Liitäntä: USB (Nopea)
Maksimivirta: 500 mA
Tunnistettavissa olevien raitojen enimmäismäärä:
 kansioita (albumeita): 256
 tiedostoja (raitoja) kansiota kohti: 256
Vastaava koodekki:
MP3 (.mp3) ja WMA (.wma)
Tehovahvistin
Lähtöliitäntä: Kaiutinliitännät
Kaiutinten impedanssi: 4–8 ohmia
Maksimiteho: 55 W × 4 (4 ohmiin)
Tämä tuote on suojattu tietyillä Microsoft
Corporationin immateriaalioikeuksilla. Teknologian
käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on
kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun
Microsoftin tytäryhtiön lupaa.
MPEG Layer-3 -audiokoodausteknologia ja patentit
on lisensoitu Fraunhofer IIS:ltä ja Thomsonilta.
Vianetsintä
Seuraava viantarkistusluettelo auttaa sinua
selvittämään käytön yhteydessä mahdollisesti
ilmenevät ongelmat.
Tarkista ennen seuraavan tarkistuslistan
läpikäymistä liitännät ja käyttömenettelyt.
Lisätietoja sulakkeen käyttämisestä ja laitteen
irrottamisesta kojelaudasta: katso “Liitäntä/
asennus” (s. 14).
Jos ongelma ei ratkea, käy takakannen
tukisivustolla.
Yleistä
Lähtöliitännät:
Audiolähtöliitin (taka, sub)
Moottoriantennin / päätevahvistimen
ohjausliitäntä (REM OUT)
Yleistä
Ei ääntä.
 Etu/takatasapainon säädintä [FADER] ei ole
asetettu 2-kaiutinjärjestelmän mukaiseksi.
11FI
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\FI_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Monday, December 1, 2014 1:36 PM
Ei piippausääntä.
 Olet kytkenyt laitteeseen lisävarusteena saatavan
tehovahvistimen, etkä käytä sisäänrakennettua
vahvistinta.
Muistin sisältö on tyhjentynyt.
 Virransyöttöjohto tai akku on irrotettu tai sitä ei
ole kytketty kiinni kunnolla.
Tallennetut asemat ja oikea kellonaika ovat
poistuneet muistista.
Sulake on palanut.
Virtalukkoa käännettäessä kuuluu ääni.
 Johtoja ei ole kytketty oikein auton ylimääräiseen
virtaliitäntään.
Toiston tai vastaanoton aikana esittelytila alkaa.
 Jos mitään toimintoa ei tehdä 5 minuuttiin ja
[DEMO-ON]-asetus on käytössä, esittelytila alkaa.
 Valitse asetukseksi [DEMO-OFF] (s. 9).
Näyttö häviää/ei syty näyttöikkunaan.
 Himmennin on asetettu asetukseen [DIM-ON]
(s. 9).
 Näyttö häviää, jos OFF-painiketta pidetään
painettuna hetken ajan.
 Paina laitteen OFF-painiketta niin kauan, että
näyttö katoaa.
 Liittimet ovat likaiset (s. 10).
Toimintopainikkeet eivät toimi.
Levy ei tule ulos.
 Paina DSPL ja
(takaisin)/MODE yli 2 sekunnin
ajan laitteen nollaamiseksi.
Muistin sisältö poistetaan.
Älä nollaa laitetta ajaessasi oman turvallisuutesi
vuoksi.
PTY-näyttönä on [- - - - - - - -].
 Parhaillaan vastaanotettava asema ei ole
RDS-asema.
 RDS-dataa ei ole vastaanotettu.
 Asema ei näytä ohjelmatyyppiä.
Ohjelmapalvelun nimi alkaa vilkkua.
 Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole
vaihtoehtoista taajuutta.
 Paina SEEK +/– ohjelmakanavan nimen
vilkkuessa. [PI SEEK] ilmestyy näytölle ja laite
alkaa etsiä jotakin toista taajuutta, jolla on
samat PI-tiedot (ohjelman tunniste).
CD:n toisto
Levyä ei voi toistaa.
 Viallinen tai likainen levy.
 CD-R/CD-RW ei ole audiokäyttöön (s. 10).
MP3/WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
 Levy ei ole yhteensopiva MP3/WMA-formaatin ja
version kanssa. Lisätietoja toistettavissa olevista
levyistä ja formaateista on takakannen
tukisivustolla.
MP3/WMA-tiedostojen toisto kestää kauemmin
kuin muiden.
 Seuraavien levyjen toiston käynnistyminen
kestää kauemmin.
 Levy, jonka tiedostot on tallennettu
monimutkaisella puurakenteella.
 Monitallennuksella (Multi Session) tallennettu
levy.
 Levy, jolle voi lisätä dataa.
Ääni hyppii.
 Viallinen tai likainen levy.
Radiovastaanotto
Asemia ei voi vastaanottaa.
Kohina häiritsee ääntä.
 Liitäntä on tehty väärin.
 Tarkista autoantennin liitäntä.
 Jos auton antenni ei ojentaudu ulos, tarkista
moottoriantennin liitännän ohjausjohto.
Asemien esiviritys ei ole mahdollista.
 Aseman lähettämä signaali on liian heikko.
RDS
SEEK-toiminto alkaa muutaman sekunnin
kuuntelun jälkeen.
 Asema ei lähetä TP-ohjelmia tai sen signaali on
heikko.
 Ota TA pois käytöstä (s. 6).
Ei liikennetiedotuksia.
 Aktivoi TA (s. 6).
 Asema ei lähetä liikennetiedotuksia, vaikka onkin
TP-asema.
 Viritä kohdalleen jokin muu asema.
USB-laitteen toisto
Et voi toistaa kohteita USB-keskittimen kautta.
 Laite ei tunnista USB-keskittimen (hub) kautta
kytkettyjä USB-laitteita.
USB-laitteen toisto kestää kauan.
 USB-laite sisältää tiedostoja, joilla on
monimutkainen puurakenne.
Ääni on katkonainen.
 Ääni voi olla katkonainen suurempaa
bittinopeutta kuin 320 kbps käytettäessä.
Audiotiedostoja ei voida toistaa.
 Muilla tiedostojärjestelmillä kuin FAT16 tai FAT32
alustetulle USB-laitteelle ei ole tukea.*
* Tämä laite tukee FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä,
mutta kaikki USB-laitteet eivät välttämättä tue näitä
FAT-tiedostojärjestelmiä. Lue lisätietoa kunkin USBlaitteen käyttöohjeista tai ota yhteys laitteen
valmistajaan.
12FI
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\FI_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Monday, December 1, 2014 1:36 PM
Vikanäytöt /-viestit
ERROR: Levyä tai USB-laitetta ei voi toistaa.
 Puhdista levy tai laita se oikein sisään tai tarkista,
että levy ei ole tyhjä tai viallinen.
 Liitä USB-laite uudelleen.
HUB NO SUPRT: USB-keskittimiä ei tueta
NO AF: Ei vaihtoehtoisia taajuuksia.
 Paina SEEK +/– ohjelmakanavan nimen
vilkkuessa. Laite alkaa hakea toista taajuutta, jolla
on samat PI-tiedot (ohjelman tunniste) ([PI SEEK]
näkyy).
NO DEV: USB-laitetta ei ole liitetty tai tunnistettu.
 Tarkista, että USB-laite tai USB-kaapeli on liitetty
kunnolla.
NO MUSIC: Toistettavia tiedostoja ei ole.
 Laita levy sisään tai liitä USB-laite, jossa on
toistettavia tiedostoja (s. 11).
NO TP: Ei liikenneohjelmia.
 Laite hakee keskeytyksettä käytettävissä olevia
TP-asemia.
OVERLOAD: USB-laite on ylikuormitettu.
 Irrota USB-laite ja valitse sitten toinen lähde
painamalla SRC.
 USB-laitteessa on toimintahäiriö tai liitettyä
laitetta ei tueta.
PUSH EJT: Levyn poisto ei onnistunut.
 Paina  (levyn poisto).
READ: Tietojen luku on käynnissä.
 Odota, kunnes lukeminen on valmis, niin toisto
alkaa automaattisesti. Tämä voi kestää jonkin
aikaa levyn rakenteesta riippuen.
USB NO SUPRT: USB-laite ei ole tuettu.
 Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta on
takakannen tukisivulla.
tai
loppu on saavutettu.
: Levyn alku tai
: Merkkiä ei voi näyttää.
Elleivät nämä korjaustoimenpiteet ratkaise
ongelmaa, kysy neuvoa lähimmästä Sonya
myyvästä liikkeestä.
Jos viet laitteen korjattavaksi CD:n toisto-ongelmien
vuoksi, ota mukaan myös levy, jonka toiston aikana
ongelma syntyi.
13FI
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\FI_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Monday, December 1, 2014 1:36 PM
Liitäntä/asennus
Osaluettelo asennusta varten


Muistutuksia
 Kytke kaikki maajohdot yhteiseen
maadoituspisteeseen.
 Tarkista, ettei mikään johto jää kiinni ruuvin alle
tai pääse tarttumaan liikkuviin osiin (esim.
istuimen kiskoihin).
 Kytke virta-avaimella virta pois ennen liitäntöjen
tekemistä oikosulkujen välttämiseksi.
 Kytke virtajohto  laitteeseen ja kaiuttimiin
ennen kuin se kytketään ylimääräiseen
virtaliitäntään.
 Eristä turvasyistä kaikki irrallaan olevat,
kytkemättömät johdot sähköteipillä.
×2




Yleisiä käyttöohjeita
 Valitse asennuspaikka huolella, jotta laite ei
häiritsisi normaalia ajamista.
 Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se on alttiina
pölylle, lialle, voimakkaille värinöille tai lämmölle,
kuten suora auringonpaiste tai
lämminilmasuuttimien läheisyys.
 Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja
asennustarvikkeita, jotta asennuksesta tulisi
turvallinen ja varma.
Virtajohtoa (keltainen) koskeva huomautus
Kun tämä laite kytketään muihin stereolaitteisiin, auton
virtapiirin ampeerimäärä laitteessa, johon tämä laite
kytketään, tulee olla suurempi kuin kaikkien kytkettyjen
laitteiden sulakkeiden ampeerimäärän summa.
 Tämä osaluettelo ei sisällä kaikkea pakkauksen
sisältöä.
 Konsoli  ja suojaraami  on kiinnitetty
yksikköön ennen lähettämistä. Ennen laitteen
asennusta käytä irrotusavaimia  konsolin 
irrottamiseksi laitteesta. Lisätietoja: katso
“Suojaraamin ja konsolin irrottaminen” (s. 17).
 Säilytä irrotusavaimet  tulevaa käyttöä varten,
koska niitä tarvitaan myös laitteen irrottamiseen
autosta.
Asennuskulman säätäminen
Säädä asennuskulma pienemmäksi kuin 45°.
14FI
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\FI_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Monday, December 1, 2014 1:36 PM
Liitännät
Subwoofer*1
*3
*3
Päätevahvistin*1

*2
Yksityiskohtaisia tietoja on
kappaleessa “Liitäntöjen
tekeminen” (s. 16).
Lisätietoja: katso “Virtaliitännän kytkentäkaavio”
(s. 16).
langallisesta kauko-ohjaimesta
(ei sisälly toimitukseen)*4
autonantennista*(5)
*1
*2
*3
*4
Ei sisälly toimitukseen
Kaiutinten impedanssi: 4–8 Ω × 4
RCA-johto (ei sisälly toimitukseen)
Käytä auton tyypistä riippuen sovitinta johdotetulle
kauko-ohjaimelle (ei sisälly toimitukseen).
*5 Auton tyypin mukaan vaihdellen käytä sovitinta (ei
sisälly toimitukseen), jos antennin liitin ei sovi.
15FI
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\FI_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Monday, December 1, 2014 1:36 PM
Muistinpitoliitäntä
Liitäntöjen tekeminen
Jos käytät moottoriantennia ilman relerasiaa, tämän
laitteen kytkeminen laitteistoon toimitetulla
virtajohdolla  saattaa vaurioittaa antennia.
 Auton kaiutinliitäntään
1
2
3
4
5
6
7
8
Kaiuttimien kytkentä
 Katkaise laitteesta virta ennen kaiuttimien
kytkemistä.
 Käytä impedanssiltaan 4–8 ohmin kaiuttimia,
joiden tehonkesto on riittävä. Muuten kaiuttimet
voivat vaurioitua.
Takakaiutin
(oikea)

Purppura

Purppuramustaraitainen
Etukaiutin
(oikea)

Harmaa

Harmaamustaraitainen
Etukaiutin
(vasen)

Valkoinen

Valkomustaraitainen
Takakaiutin
(vasen)
Jos keltainen virransyöttöjohto on liitetty laitteeseen,
virtaa syöttyy aina muistipiiriin, vaikkei virtaa olisikaan
kytketty päälle virta-avaimella.

Vihreä

Vihreämustaraitainen
Virtaliitännän kytkentäkaavio
Tarkista, että auton ylimääräinen virtaliitäntä ja
johtojen liitännät vastaavat toisiaan autosta
riippuen.
Ylimääräinen virtaliitäntä
 Auton virtaliitäntään
Yleiset liitännät
12
keskeytymätön
virransyöttö
Keltainen
13
moottoriantennin /
päätevahvistimen
ohjaus (REM OUT)
Sinivalkoraitainen
15
kytkimellä varustettu
virransyöttö
Punainen
16
maa
Musta
Subwooferin helppo liitäntä
Voit käyttää subwooferia ilman päätevahvistinta,
kun se on kytkettynä takakaiuttimen johtoon.
Punainen
Punainen
Keltainen
Keltainen
12
keskeytymätön
virransyöttö
Keltainen
15
kytkimellä varustettu
virransyöttö
Punainen
Kun punaisen ja keltaisen johdon paikat on
käännetty
Punainen
Punainen
Keltainen
Keltainen
Etukaiutin
12
kytkimellä varustettu
virransyöttö
Keltainen
15
keskeytymätön
virransyöttö
Punainen
Subwoofer
Huomautuksia
 Takakaiutinjohdot on valmisteltava.
 Käytä impedanssiltaan 4–8 ohmin subwooferia, jonka
tehonkesto on riittävä. Muuten se voi vaurioitua.
Kun autossa ei ole ACC-asentoa
Punainen
Punainen
Keltainen
Keltainen
16FI
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\FI_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Monday, December 1, 2014 1:36 PM
Kun liitännät on saatu vastaamaan ja virtajohdot
kytketty oikein. kytke laite auton virtalähteeseen.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä ja
ongelmia, jotka eivät ratkea tämän käsikirjan avulla,
ota yhteyttä auton myyjään.
182 mm (7 1/4 tuumaa)
53 mm
(2 1/8 tuumaa)
Asennus

Suojaraamin ja konsolin irrottaminen
Ennen laitteen asentamista irrota suojakaulus  ja
konsoli  laitteesta.
1
2
Varmistustappi
Asenna laite konsoliin  ja kiinnitä
sitten suojaraami .
Purista suojakauluksen molempia
reunoja  ja vedä se sitten ulos.





2
Työnnä molempia avaimia  sisään,
kunnes ne naksahtavat, ja vedä konsolia
 alas, ja vedä sitten yksikköä ylöspäin
sen irrottamiseksi.

Huomautuksia
 Jos pinteet ovat suorita ja ulospäin taivutettuja,
laitetta ei voi asentaa turvallisesti ja se saattaa irrota.
 Tarkista, että kaikki suojaraamin  4 varmistustappia
ovat kunnolla paikallaan laitteen asennusaukoissa.


Etupaneelin irrotus ja kiinnitys
Niin, että koukku osoittaa sisään.
Laitteen asennus kojelautaan
Tarkista ennen asennusta, että konsolin
molemmilla puolilla olevia  pinteitä on taivutettu
sisäänpäin 2 mm (3/32 tuumaa).
1
Laita konsoli  kojelaudan sisään ja
taivuta sitten pinteitä ulospäin niin, että
se sopii tiukasti.
Yksityiskohtaisia tietoja on kappaleessa
“Etupaneelin irrottaminen” (s. 5).
Sulakkeen vaihtaminen
Sulaketta vaihdettaessa pitää
Sulake (10 A)
sulakkeen olla ampeeriluvultaan
sama kuin alkuperäinen. Jos
sulake palaa, tarkista ensin
virtaliitäntä ja vaihda sitten sulake.
Jos sulake palaa uudestaan
vaihdon jälkeen, voi vika olla itse
laitteessa. Ota tällöin yhteys lähimpään Sonya
myyvään liikkeeseen.
17FI
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\NO\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Monday, December 1, 2014 2:17 PM
Av sikkerhetshensyn må denne enheten må
monteres i dashbordet i bilen, siden baksiden av
enheten blir varm under bruk.
Du finner nærmere informasjon under
“Tilkobling/installasjon” (side 14).
Laget i Thailand
Spesifikasjoner for laserdiode
 Utslippsvarighet: kontinuerlig
 Lasereffekt: mindre enn 53,3 μW
(Denne utgangseffekten er målt på en avstand av
200 mm fra objektivlinseoverflaten i den optiske
pickup-blokken med 7 mm åpning.)
Navneplaten som viser driftsspenning osv., er
plassert på undersiden av rammen.
Merknad til kundene: Følgende informasjon
gjelder bare utstyr som er solgt i land som er
underlagt EUs direktiver.
Produsent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
For oppfylling av EUs produktregler: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland
Advarsel hvis tenningen på bilen ikke har
noen ACC-posisjon
Husk å stille inn AUTO OFF-funksjonen (side 8).
Enheten slås helt av automatisk etter den angitte
tiden etter at enheten er slått av, for å hindre at
den trekker strøm fra batteriet. Hvis du ikke stiller
inn AUTO OFF-funksjonen, må du trykke og holde
på OFF til skjermen blir svart hver gang du slår av
tenningen.
2NO
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\NO\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\010COVTOC.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Monday, December 1, 2014 2:17 PM
Innhold
Oversikt over deler og kontroller . . . . . . . . . . . . . . 4
Komme i gang
Fjerne frontpanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stille klokken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koble til en USB-enhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koble til en annen bærbar lydenhet. . . . . . . . . . . .
5
5
5
5
Høre på radio
Høre på radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bruke radiodatasystem (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Avspilling
Spille av fra en CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Spille av fra en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Søke etter og spille av sanger. . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Innstillinger
Avbryte DEMO-modus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enkel innstillingsoperasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Generelt oppsett (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LYD-oppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjermoppsett (DISPLAY). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
Annen informasjon
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tilkobling/installasjon
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Deleliste for installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3NO
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\NO\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Monday, December 1, 2014 2:17 PM
Oversikt over deler og kontroller
Hovedenhet
 Utløserknapp for frontpanel
 SRC (kilde)
Slå på strømmen.
Bytt kilde.
OFF
Trykk og hold i 1 sekund for å slå av strømmen.
Trykk og hold i mer enn 2 sekunder for å slå av
strømmen og skjermen.
 Kontrollhjul
Drei for å justere volumet.
PUSH ENTER
Angi valgt element.
MENU
Åpne oppsettsmenyen.
 CD-spor
 Skjerm
 SEEK +/Still inn radiostasjoner automatisk. Trykk og
hold for å stille inn manuelt.
/ (forrige/neste)
/ (spol bakover/forover)
  (CD ut)

(bla gjennom) (side 8)
Gå inn i blamodus under avspilling.

(tilbake)
Gå tilbake til forrige skjermbilde.
MODE (side 6)
 Signalmottak for fjernkontrollen
 AF (alternative frekvenser) / TA
(trafikkmeldinger)
Still inn AF og TA.
PTY (programtype)
Trykk og hold for å velge PTY i RDS.
 Talltaster (1 til 6)
Ta inn lagrede radiostasjoner. Trykk og hold for
å lagre stasjoner.
ALBUM /
Hopp over et album for en lydenhet. Trykk og
hold for å hoppe over album kontinuerlig.
(gjenta)
SHUF (veksle)
PAUSE
 MEGA BASS
Trykk for å slå på/av MEGA BASS-funksjonen.
 DSPL (skjerm)
Trykk for å endre visningselementer.
SCRL
Trykk og hold for å rulle i et visningselement.
 AUX-kontakt
 USB-port
4NO
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\NO\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Monday, December 1, 2014 2:17 PM
Komme i gang
Fjerne frontpanelet
Koble til en USB-enhet
1
2
Skru ned volumet på enheten.
Koble USB-enheten til enheten.
Du kan ta av frontpanelet på denne enheten for å
forhindre tyveri.
1
Trykk og hold på OFF  til enheten slås
av. Trykk på utløserknappen for
frontpanelet , og dra deretter panelet
mot deg for å ta det av.
Koble til en annen bærbar
lydenhet
Advarselsalarm
Hvis du slår av tenningen uten å ta av frontpanelet,
vil advarselsalarmen høres i noen få sekunder.
Alarmen går bare hvis den innebygde forsterkeren
er i bruk.
1
2
3
Feste frontpanelet
Stille klokken
1
2
Trykk på MENU, drei kontrollhjulet for å
velge [GENERAL], og trykk deretter på
det.
Drei kontrollhjulet for å velge
[CLOCK-ADJ], og trykk på det.
Timetallet blinker.
3
Slå av den bærbare lydenheten.
Skru ned volumet på enheten.
Koble den bærbare lydenheten til AUX
-inngangen (stereominikontakt) på
enheten med en egnet kabel (følger ikke
med)*.
* Pass på at du bruker en rett plugg.
4
Trykk på SRC for å velge [AUX].
Avstemme volumnivået på den tilkoblede
enheten til andre kilder
Begynn å spille av fra den bærbare lydenheten på
moderat volum, og still inn ditt vanlige volum på
enheten.
Trykk på MENU, og velg deretter [SOUND] 
[AUX VOL] (side 9).
Drei kontrollhjulet for å stille timer og
minutter.
Du kan flytte markøren ved å trykke på SEEK +/–.
4
Når du har stilt inn minuttene, trykker du
på MENU.
Innstillingen er ferdig, og klokken begynner å gå.
Vise klokken
Trykk på DSPL.
5NO
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\NO\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Monday, December 1, 2014 2:17 PM
Høre på radio
Høre på radio
Hvis du vil høre på radio, trykker du på SRC for å
velge [TUNER].
Automatisk lagring (BTM)
Bruke radiodatasystem (RDS)
Angi alternative frekvenser (AF) og
trafikkmeldinger (TA)
AF justerer kontinuerlig stasjonen til det sterkeste
signalet i et nettverk, og TA gir aktuell
trafikkinformasjon eller trafikkprogrammer (TP) hvis
det kan mottas.
1
Trykk på MODE for å bytte radiobånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
1
2
Trykk på MENU, drei kontrollhjulet for å
velge [GENERAL], og trykk deretter på
det.
Lagre RDS-stasjoner med AF og TA
3
Drei kontrollhjulet for å velge [BTM], og
trykk på det.
Du kan forhåndsinnstille RDS-stasjoner sammen
med en AF/TA-innstilling. Still inn AF/TA, og lagre
deretter stasjonen med BTM eller manuelt. Hvis du
forhåndsinnstiller manuelt, kan du også
forhåndsinnstille radiostasjoner som ikke har RDS.
Enheten lagrer stasjonene på talltastene i
rekkefølge etter frekvensen.
Motta nødmeldinger
Stille inn stasjoner
1
Trykk på MODE for å bytte radiobånd
(FM1, FM2, FM3, MW eller LW).
2
Søke etter stasjoner
Søke manuelt
Trykk og hold på SEEK +/– for å finne frem til
den omtrentlige frekvensen, og trykk deretter
på SEEK +/– gjentatte ganger for å finjustere
frekvensen.
Søke automatisk
Trykk på SEEK +/–.
Søket stopper når enheten mottar en stasjon.
Lagre manuelt
1
Når du mottar stasjonen som du vil
lagre, trykker og holder du på en talltast
(1 til 6) til [MEM] vises.
Ta inn de lagrede stasjonene
1
Trykk på AF/TA for å velge [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF].
Velg båndet, og trykk på en talltast
(1 til 6).
Med AF eller TA på vil nødmeldinger automatisk
avbryte den kilden som er valgt.
Justere volumet under en trafikkmelding
Nivået vil bli lagret i minnet for senere
trafikkmeldinger, uavhengig av det vanlige
volumet.
Holde fast på ett regionalprogram
(REGIONAL)
Når AF og REGIONAL er på, vil du ikke flyttes over til
en annen regional stasjon med sterkere frekvens.
Hvis du kommer utenfor mottaksområdet for dette
regionalprogrammet, stiller du inn [REG-OFF] under
[GENERAL] under FM-mottak (side 9).
Denne funksjonen fungerer ikke i Storbritannia og
enkelte andre steder.
Local Link-funksjon (bare Storbritannia)
Med denne funksjonen kan du velge andre lokale
stasjoner i området, selv om de ikke er lagret på
talltastene.
Trykk på en talltast (1 til 6) som en lokal stasjon er
lagret på, under FM-mottak. Trykk en gang til innen
fem sekunder. Gjenta prosessen til du får inn den
lokale stasjonen.
Velge programtyper (PTY)
1
2
Trykk og hold på PTY under FM-mottak.
Drei kontrollhjulet til den ønskede
programtypen vises, og trykk på det.
Enheten begynner å søke etter en stasjon som
sender den valgte programtypen.
6NO
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\NO\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Monday, December 1, 2014 2:17 PM
Programtyper
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktuelt), INFO
(informasjon), SPORT (sport), EDUCATE
(utdanning), DRAMA (drama), CULTURE (kultur),
SCIENCE (vitenskap), VARIED (variert), POP M
(popmusikk), ROCK M (rock), EASY M (lett musikk),
LIGHT M (lett klassisk), CLASSICS (seriøs klassisk),
OTHER M (annen musikk), WEATHER (vær),
FINANCE (økonomi og finans), CHILDREN
(barneprogrammer), SOCIAL A (samfunnsliv),
RELIGION (religion), PHONE IN
(innringingsprogrammer), TRAVEL (reise), LEISURE
(fritid), JAZZ (jazz), COUNTRY (country), NATION M
(nasjonal musikk), OLDIES (gamle travere), FOLK M
(folkemusikk), DOCUMENT (dokumentar)
Avspilling
Spille av fra en CD
1
Sett inn CD-en (etikettsiden opp).
Avspillingen begynner automatisk.
Stille klokken (CT)
CT-dataene fra RDS-sendingen stiller klokken.
1
Velg [CT-ON] under [GENERAL] (side 9).
Spille av fra en USB-enhet
USB-enheter av typen MSC (masselagringsenheter)
og MTP (medieoverføringsprotokoll), for eksempel
minnepinner, digitale mediespiller, Android™
-telefoner, som er kompatible med USB
-standarden, kan brukes.
Det kan være nødvendig å stille inn USB
-tilkoblingsmodus til MTP, avhengig av
mediespilleren eller Android-telefonen.
Merknader
 Du finner informasjon om kompatibilitet for USB
-enheten på brukerstøttesidene som er angitt bak på
omslaget.
 Avspilling av følgende typer MP3-/WMA-filer støttes
ikke.
 filer med tapsfri komprimering
 opphavsrettsbeskyttede filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 lydfiler med flere kanaler
1
Koble en USB-enhet til USB-porten
(side 5).
Avspillingen begynner.
Hvis enheten allerede er koblet til, starter du
avspillingen ved å trykke på SRC og velge [USB].
2
Juster volumet på denne enheten.
Avslutte avspilling
Trykk og hold på OFF i 1 sekund.
Fjerne enheten
Stopp avspillingen, og koble deretter fra enheten.
7NO
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\NO\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Monday, December 1, 2014 2:17 PM
Søke etter og spille av sanger
Gjentatt og tilfeldig blandet avspilling
1
Trykk på
(gjenta) eller SHUF gjentatte
ganger under avspilling for å velge
ønsket avspillingsmodus.
Det kan ta litt tid før avspilling i den valgte
avspillingsmodusen begynner.
Hvilke avspillingsmoduser som er tilgjengelige,
avhenger av lydkilden.
Innstillinger
Avbryte DEMO-modus
Du kan avslutte demonstrasjonsskjermen som vises
når enheten er slått av.
1
Trykk på MENU, drei kontrollhjulet for å
velge [DISPLAY], og trykk på det.
2
Drei kontrollhjulet for å velge [DEMO], og
trykk på det.
3
Drei kontrollhjulet for å velge
[DEMO-OFF], og trykk på det.
Søke etter et spor etter navn
(Quick-BrowZer™)
1
Trykk på
(bla gjennom)* under CD
- eller USB-avspilling for å vise listen
over søkekategorier.
Når listen over spor vises, trykker du på
(tilbake) gjentatte ganger for å vise ønsket
søkekategori.
* Trykk på
(bla gjennom) i mer enn 2 sekunder
under USB-avspilling for å gå direkte tilbake til
begynnelsen av kategorilisten.
2
3
Drei kontrollhjulet for å velge ønsket
søkekategori, og trykk deretter på det for
å bekrefte.
Gjenta trinn 2 for å søke etter det
ønskede sporet.
Innstillingen er fullført.
4
Trykk på
(bla gjennom).
Søke ved å hoppe over elementer
(hoppemodus)
1
2
3
Trykk på
(bla gjennom).
Enkel innstillingsoperasjon
Du kan konfigurere elementer i følgende
oppsettkategorier:
Generelt oppsett (GENERAL), lydoppsett (SOUND)
og skjermoppsett (DISPLAY)
1
2
Drei kontrollhjulet for å velge elementet.
Trykk på ENTER for å gå tilbake til Quick
-BrowZer-modus.
Det valgte elementet vises.
5
Trykk på MENU.
Drei kontrollhjulet for å velge
oppsettskategori, og trykk på det.
Hva som kan konfigureres, avhenger av kilde og
innstillinger.
3
Drei kontrollhjulet for å velge de
ønskede alternativene, og trykk på det.
Gå tilbake til forrige skjermbilde
Trykk på
(tilbake).
Generelt oppsett (GENERAL)
Trykk på SEEK +/.
Listen hopper i trinn på 10 % av samlet antall
elementer.
4
(tilbake) to ganger.
Skjermen går tilbake til normal radio-/
avspillingsmodus.
Avspillingen begynner.
Gå ut av Quick-BrowZer-modus
Trykk på
Drei kontrollhjulet for å velge det
ønskede elementet, og trykk på det.
Avspillingen begynner.
CLOCK-ADJ (stille klokken) (side 5)
CAUT ALM (advarselsalarm)
Aktiverer advarselsalarmen: [ON], [OFF] (side 5)
(bare tilgjengelig når enheten er slått av).
BEEP
Aktiverer pipelyden: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Slår helt av automatisk etter et angitt tidsrom
etter at enheten ble slått av: [NO], [30S]
(30 sekunder), [30M] (30 minutter), [60M]
(60 minutter).
8NO
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\NO\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Monday, December 1, 2014 2:17 PM
AUX-A (AUX-lyd)
Aktiverer AUX-kildeskjermen: [ON], [OFF] (bare
tilgjengelig når enheten er slått av).
CT (klokketid)
Aktiverer CT-funksjonen: [ON], [OFF].
REGIONAL
Begrenser radiomottak til en bestemt region:
[ON], [OFF] (bare tilgjengelig under mottak av
FM-signaler).
Skjermoppsett (DISPLAY)
DEMO (demonstrasjon)
Aktiverer demonstrasjonen: [ON], [OFF].
DIMMER
Endrer lysstyrken på skjermen: [ON], [OFF].
SND SYNC (lydsynkronisering)
Velger fargen med lydsynkronisering: [ON],
[OFF].
BTM (side 6)
AUTO SCR (autorull)
Ruller automatisk lange elementer: [ON], [OFF].
LYD-oppsett
M.DISPLAY (skjermbevegelse)
Viser bevegelige mønstre på skjermen: [ON],
[OFF].
MEGABASS (megabass)
Forsterker basslyden synkront med volumnivået:
[ON], [OFF].
EQ5 PRESET
Velger en av 10 equalizerkurver eller slår av:
[OFF], [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE],
[HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [CUSTOM].
Innstillingen for equalizerkurve kan lagres for
hver kilde.
EQ5 SETTING
Angir [CUSTOM] av EQ5.
BASE
Velger en forhåndsinnstilt equalizerkurve som
grunnlag for videre tilpassing: [BAND1]
(lavfrekvens), [BAND2] (mellomlav frekvens),
[BAND3] (mellomfrekvens), [BAND4] (mellomhøy
frekvens), [BAND5] (høyfrekvens).
Volumnivået kan justeres i trinn på 1 dB fra
-10 til +10 dB.
BALANCE
Justerer lydbalansen: [RIGHT-15] – [CENTER]
– [LEFT-15].
FADER
Justerer det relative nivået: [FRONT-15]
– [CENTER] – [REAR-15].
SW LEVEL (subwoofer-volum)
Justerer volumet for subwooferen:
[+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].
AUX VOL (AUX-volum)
Justerer volumet for hver tilkoblede eksterne
enhet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denne innstillingen eliminerer behovet for å
justere volumet mellom kilder.
9NO
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\NO\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Monday, December 1, 2014 2:17 PM
Annen informasjon
Forholdsregler
 Kjøl ned enheten før bruk hvis bilen har stått
parkert i direkte sollys.
 Ikke legg igjen frontpanelet eller lydenheter inne i
bilen. Det kan føre til funksjonsfeil på grunn av
høye temperaturer i direkte sollys.
 Kraftantennen forlenges automatisk.
 CD-R/CD-RW med opptak i noe annet enn
musikk-CD-format eller MP3-format i samsvar
med ISO9660 nivå 1 / nivå 2, Joliet/Romeo eller
opptak i flere økter
Avspillingsrekkefølge for
MP3-/WMA-filer
MP3/WMA
Mappe (album)
MP3-/WMA-fil (spor)
Fuktkondensering
Hvis det skulle oppstå kondens inne i enheten, må
du ta ut CD-en og vente i omtrent en time så den
får tørket. Ellers vil ikke enheten fungere riktig.
Opprettholde høy lydkvalitet
Ikke sprut væske på enheten eller CD-ene.
Merknader om CD-er
 Ikke utsett CD-er for direkte sollys eller
varmekilder som varmluftsventiler, og ikke la dem
ligge i en bil som er parkert i direkte sollys.
 Tørk av CD-ene med en
rengjøringsklut fra midten og
utover før avspilling. Ikke bruk
løsemidler som bensin,
tynner eller kommersielt
tilgjengelige
rengjøringsmidler.
 Denne enheten er beregnet
på å spille av CD-er som
oppfyller CD-standarden (Compact Disc).
DualDiscs og enkelte andre musikkdisker som er
kodet med teknologisk opphavsrettsbeskyttelse,
oppfyller ikke CD-standarden, og det er derfor
mulig at disse diskene ikke kan spilles av på
denne enheten.
 CD-er som denne enheten IKKE kan spille av
 CD-er hvor det er festet etiketter, klistrelapper
eller tape eller papir. Dette kan føre til
funksjonsfeil, eller kan ødelegge disken.
 CD-er med ikke-standard form (f.eks.
hjerteformet, firkantet, stjerneformet). Forsøk
på å spille av slike CD-er kan skade enheten.
 8-cm CD-er.
Merknader om CD-R/CD-RW
 Hvis en CD med opptak i flere økter begynner
med et CD-DA-opptak, gjenkjennes den som en
CD-DA, og andre opptak vil ikke bli spilt av.
 CD-er som denne enheten IKKE kan spille av
 CD-R/CD-RW med dårlig opptakskvalitet
 CD-R/CD-RW som er tatt opp med en
inkompatibel opptaksenhet
 CD-R/CD-RW som ikke er riktig sluttbehandlet
Hvis du har spørsmål om eller problemer med
enheten som ikke dekkes av denne
brukerveiledningen, må du ta kontakt med
nærmeste Sony-forhandler.
Vedlikehold
Rengjøring av kontakter
Hvis kontaktene mellom enheten og frontpanelet
ikke er rene, kan det føre til at enheten ikke
fungerer som den skal. For å unngå dette, kan du
rengjøre kontaktene ved å ta av frontpanelet
(side 5) og rengjøre kontaktene med en
bomullspinne. Ikke bruk for mye kraft, det kan føre
til skade på kontaktene.
Merknader
 Av sikkerhetshensyn bør du slå av tenningen og ta ut
nøkkelen før du rengjør kontaktene.
 Berør aldri kontaktene direkte med fingrene eller med
metallgjenstander.
10NO
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\NO\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Monday, December 1, 2014 2:17 PM
Spesifikasjoner
Radio
FM
Frekvensområde:
87,5 til 108,0 MHz
Antenneterminal:
Ekstern antennekontakt
Mellomfrekvens:
FM CCIR: -1956,5 til -487,3 kHz og
+500,0 til +2095,4 kHz
Bruksfølsomhet: 7 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal-til-støy-forhold: 73 dB
Separasjon: 50 dB ved 1 kHz
Frekvensrespons: 20 – 15000 Hz
MW/LW
Frekvenser:
MW: 531 – 1602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antenneterminal:
Ekstern antennekontakt
Sensitivitet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-spiller
Signal-til-støy-forhold: 95 dB
Frekvensrespons: 10 – 20 000 Hz
Wow og flutter: under målbar grense
Maksimalt antall: (bare CD-R/CD-RW)
 mapper (album): 150 (inkludert rotmappe)
 filer (spor) og mapper: 300 (kan være mindre enn
300 hvis mappe-/filnavn inneholder mange tegn)
 visbare tegn for mappe-/filnavn: 32 (Joliet) /
64 (Romeo)
Tilsvarende kodek: MP3 (.mp3) og WMA (.wma)
Innganger:
Inngangsterminal for fjernkontroll
Inngangsterminal for antenne
AUX-inngangsterminal (stereominikontakt)
USB-port
Strømtilførsel: 12 V DC bilbatteri (negativ jord)
Dimensjoner:
Ca. 178 × 50 × 177 mm (b/h/d)
Monteringsdimensjoner:
Ca. 182 × 53 × 160 mm (b/h/d)
Vekt: Ca. 1,2 kg
Innhold i pakken:
Hovedenhet (1)
Deler til montering og tilkobling (1 sett)
Det kan hende at forhandleren din ikke har noe av
tilbehøret ovenfor. Spør forhandleren om nærmere
informasjon.
Design og spesifikasjoner kan endres uten
forvarsel.
Copyright
Windows Media er enten et registrert varemerke
eller et varemerke som tilhører Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
Dette produktet er beskyttet av enkelte
opphavsrettigheter som tilhører Microsoft
Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi
utenom dette produktet er forbudt uten lisens fra
Microsoft eller et autorisert selskap som
representerer Microsoft.
MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og patenter på
lisens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Android er et varemerke som tilhører Google Inc.
USB-spiller
Grensesnitt: USB (full hastighet)
Maksimum strøm: 500 mA
Maksimalt antall gjenkjennelige spor:
 mapper (album): 256
 filer (spor) per mappe: 256
Tilsvarende kodek:
MP3 (.mp3) og WMA (.wma)
Kraftforsterker
Utgang: Høyttalere
Høyttalerimpedans: 4 til 8 ohm
Maksimal utgangseffekt: 55 W x 4 (ved 4 ohm)
Generelt
Utganger:
Lydutgangsterminal (bak, subwoofer)
Kraftantenne/kraftforsterkerkontrollterminal
(REM OUT)
Feilsøking
Sjekklisten nedenfor vil hjelpe deg å løse problemer
du kan komme ut for med enheten.
Kontroller alle kontakter og prosedyrer før du går
gjennom sjekklisten.
Du finner nærmere informasjon om hvordan du
bruker sikringen og fjerner enheten fra dashbordet,
under “Tilkobling/installasjon” (side 14).
Hvis problemet ikke blir løst, kan du gå til
brukerstøttesidene som er angitt bak på omslaget.
Generelt
Ingen lyd.
 Fadekontrollen [FADER] er ikke stilt inn for et
system med 2 høyttalere.
11NO
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\NO\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Monday, December 1, 2014 2:17 PM
Ingen pipelyd.
 En valgfri kraftforsterker er koblet til, og du bruker
ikke den innebygde forsterkeren.
Innholdet i minnet har blitt slettet.
 Strømforsyningen eller batteriet er koblet fra eller
ikke riktig koblet til.
Lagrede stasjoner og riktig klokkeslett er slettet.
Sikringen har gått.
Avgir støy når man endrer stilling på nøkkelen i
tenningen.
 Ledningene er ikke riktig koblet sammen med
bilens tilbehørskontakt.
Demonstrasjonsmodus starter under avspilling
eller radiomottak.
 Hvis det ikke utføres noen operasjoner i løpet av
5 minutter og demonstrasjonsmodus er satt til
[DEMO-ON], begynner demonstrasjonsmodus.
 Sett demonstrasjonsmodus til [DEMO-OFF]
(side 9).
Skjermen er eller blir svart.
 Dimmeren er satt til [DIM-ON] (side 9).
 Skjermen blir svart hvis du trykker og holder på
OFF.
 Trykk på OFF på enheten til elementene på
skjermen vises igjen.
 Kontaktene er skitne (side 10).
Operasjonsknappene fungerer ikke.
CD-en kommer ikke ut.
 Trykk på DSPL og
(tilbake) / MODE i mer enn
2 sekunder for å tilbakestille enheten.
Innholdet i minnet blir slettet.
Av sikkerhetshensyn må du ikke tilbakestille
enheten mens du kjører.
Radiomottak
Får ikke inn stasjoner.
Lyden forstyrres av støy.
 Tilkoblingen er feil.
 Kontroller koblingen til bilantennen.
 Hvis bilantennen ikke forlenges, må du
undersøke koblingen til
kraftantenneledningen.
Det er ikke mulig å forhåndsinnstille stasjoner.
 Kringkastingssignalet er for svakt.
RDS
SEEK begynner etter noen få sekunder med
lytting.
 Stasjonen er ikke-TP eller har svakt signal.
 Deaktiver TA (side 6).
Ingen trafikkmeldinger.
 Aktiver TA (side 6).
 Stasjonen sender ingen trafikkmeldinger selv om
den er TP.
 Still inn på en annen stasjon.
PTY viser [- - - - - - - -].
 Gjeldende stasjon er ikke en RDS-stasjon.
 RDS-data blir ikke mottatt.
 Stasjonen har ikke oppgitt programtypen.
Navnet på programtjenesten blinker.
 Det finnes ingen alternativ frekvens for gjeldende
stasjon.
 Trykk på SEEK +/– mens navnet på
programtjenesten blinker. [PI SEEK] vises, og
enheten begynner å søke etter en annen
frekvens med samme PI (program-ID).
CD-avspilling
CD-en spilles ikke av.
 Defekt eller skitten CD.
 Innlagt CD-R/CD-RW er ikke beregnet på
lydavspilling (side 10).
MP3-/WMA-filer kan ikke spilles av.
 CD-en er ikke kompatibel med MP3-/WMA
-formatet og -versjonen. Du finner nærmere
informasjon om hvilke CD-er og formater som
kan spilles av, på brukerstøttesidene våre på
bakre omslagsside.
Noen MP3-/WMA-filene venter lengre før de
spilles av enn andre.
 Med følgende CD-er tar det lengre tid før
avspillingen begynner:
 en CD med en kompleks trestruktur
 en CD med opptak i flere økter
 en CD som det kan legges til data på
Lyden hopper.
 Defekt eller skitten CD.
Avspilling fra USB-enhet
Du kan ikke spille av elementer via en USB-hub.
 Enheten kjenner ikke igjen USB-enheter via en
USB-hub.
Noen USB-enheter venter lengre før de spilles av
enn andre.
 USB-enheten inneholder filer med en kompleks
trestruktur.
Lyden er ujevn.
 Lyden kan bli ujevn ved høy bithastighet på mer
enn 320 kbps.
Lydfilen kan ikke spilles av
 USB-enhet formatert med andre filsystemer enn
FAT16 eller FAT32 støttes ikke.*
* Denne enheten støtter FAT16 og FAT32, men noen
USB-enheter støtter ikke alle disse filsystemene.
Nærmere informasjon om dette bør finnes i
brukerveiledningen for den enkelte USB-enheten,
eller du kan ta kontakt med produsenten.
12NO
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\NO\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Monday, December 1, 2014 2:17 PM
Feilmeldinger
ERROR: CD-en eller USB-enheten kan ikke spilles
av.
 Rengjør eller sett inn CD-en riktig, eller kontroller
at den ikke er tom eller defekt.
 Koble til USB-enheten på nytt.
HUB NO SUPRT USB-hubber støttes ikke.
NO AF Ingen alternative frekvenser.
 Trykk på SEEK +/– mens navnet på
programtjenesten blinker. Enheten begynner å
søke etter en annen frekvens med samme
(program-ID). ([PI SEEK] vises.)
NO DEV: Det er ikke koblet til noen USB-enhet, eller
den blir ikke gjenkjent.
 Kontroller at USB-enheten eller -kabelen er riktig
koblet til.
NO MUSIC: Det finnes ingen filer som kan spilles av.
 Sett inn en CD eller koble til en USB-enhet som
inneholder filer som kan spilles av (side 11).
NO TP Ingen trafikkprogrammer.
 Enheten vil fortsette å søke etter tilgjengelige
trafikkstasjoner.
OVERLOAD: USB-enheten er overbelastet.
 Koble fra USB-enheten, og trykk deretter på SRC
for å velge en annen kilde.
 Det er en feil på USB-enheten, eller det er koblet
til en enhet som ikke støttes.
PUSH EJT: CD-en kunne ikke utløses riktig.
 Trykk på  (CD ut).
READ: Leser informasjon.
 Vent til lesingen er fullført, så begynner
avspillingen automatisk. Dette kan ta litt tid,
avhengig av CD-ens struktur.
USB NO SUPRT: USB-enheten støttes ikke.
 Du finner informasjon om kompatibilitet for USB
-enheten på brukerstøttesidene som er angitt
bak på omslaget.
eller
: Du har kommet
til begynnelsen eller slutten på CD-en.
: Tegnet kan ikke vises.
Hvis disse løsningene ikke hjelper deg å løse
problemene dine, ber vi om at du tar kontakt med
nærmeste Sony-forhandler.
Hvis du tar enheten til reparasjon på grunn av
problemer med CD-avspilling, må du ta med deg
CD-en som ble brukt da problemet oppstod.
13NO
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\NO\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Monday, December 1, 2014 2:17 PM
Tilkobling/installasjon
Deleliste for installasjon


Forsiktighetsregler
 Før alle jordledninger til et felles jordingspunkt.
 Unngå å klemme fast ledninger under skruer eller
at de henger seg opp i bevegelige deler (f.eks.
seteskinner).
 Slå av tenningen på bilen før du kobler til noe for
å unngå kortslutninger.
 Koble strømledningen  til enheten og
høyttalerne før du kobler dem til strømkontakten.
 Pass på å isolere alle løse, utilkoblede ledninger
med elektrikertape for bedre sikkerhet.
×2




Forholdsregler
 Velg monteringsstedet nøye slik at enheten ikke
forstyrrer normal kjøring.
 Unngå å montere enheten i områder som er
utsatt for støv, skitt, store vibrasjoner eller høye
temperaturer, så som direkte sollys eller nær
varmeventiler.
 Bruk bare det medfølgende monteringsutstyret
for trygg og sikker montering.
Merknad om strømledningen (gul)
Når du kobler til denne enheten i kombinasjon med
andre stereokomponenter, må den nominelle
spenningen i den strømkretsen i bilen som enheten
kobles til, være høyere en summen av hver
komponents nominelle sikringsspenning.
 Denne delelisten omfatter ikke alt innholdet i
pakken.
 Braketten  og beskyttelseskragen  festes til
enheten før forsendelse. Før du monterer
enheten, må du bruke utløsernøklene  til å
løsne braketten  fra enheten. Du finner
nærmere informasjon under “Fjerne
beskyttelseskrage og brakett” (side 17).
 Ta vare på utløsernøklene  for fremtidig bruk.
Du vil også få bruk for dem når du skal demontere
enheten fra bilen.
Justering av monteringsvinkel
Juster monteringsvinkelen til mindre enn 45°.
14NO
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\NO\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Monday, December 1, 2014 2:17 PM
Tilkobling
Subwoofer*1
*3
*3
Kraftforsterker*1

*2
Du finner nærmere
informasjon under “Koble
til” (side 16).
Se “Strømkoblingsskjema” (side 16)
for nærmere informasjon.
fra en kablet fjernkontroll
(følger ikke med)*4
fra en bilantenne*5
*1
*2
*3
*4
Følger ikke med
Høyttalerimpedans: 4 til 8 Ω × 4
RCA-pinneledning (følger ikke med)
Avhengig av typen bil må det kanskje brukes en
overgang for en kablet fjernkontroll (følger ikke
med).
*5 Avhengig av typen bil må det kanskje brukes en
overgang (følger ikke med) hvis antenneledningen
ikke passer.
15NO
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\NO\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Monday, December 1, 2014 2:17 PM
Minnetilkobling
Koble til
Hvis du har en kraftantenne uten releboks, kan
tilkobling av denne ledningen med den
medfølgende strømledningen  føre til skade på
antennen.
Når den gule strømledningen er koblet til, vil
minnekretsen alltid få tilført strøm, også når tenningen
er slått av.
Tilkobling av høyttalere
 Slå av enheten før du kobler til høyttalerne.
 Bruk høyttalere med en impedans på 4 til 8 ohm
og med tilstrekkelig kapasitet for
strømhåndtering til å unngå at de tar skade.
 Til bilens høyttalerkontakt
Strømkoblingsskjema
1
2
3
4
5
6
7
8
Høyttaler bak
(høyre)
Høyttaler foran
(høyre)
Høyttaler foran
(venstre)
Høyttaler bak
(venstre)

Lilla

Lilla- og
svartstripet

Grå

Grå- og
svartstripet

Hvit

Hvit- og
svartstripet

Grønn

Grønn- og
svartstripet
Pass på at du bruker strømkontakten for tilbehør i
bilen, og at du kobler sammen hvert ledningspar
riktig, avhengig av hvordan bilen er konfigurert.
Strømkontakt
Vanlig tilkobling
Rød
Rød
Gul
Gul
 Til bilens strømkontakt
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
13
kraftantenne/
kraftforsterkerkontroll
(REM OUT)
Blå- og hvitstripet
15
vekslet strømtilførsel
Rød
16
jord
Svart
12
kontinuerlig
strømtilførsel
Gul
15
vekslet strømtilførsel
Rød
Når gul og rød ledning er plassert speilvendt
Enkel subwoofer-tilkobling
Du kan bruke en subwoofer uten kraftforsterker når
den er koblet til en bakre høyttalerledning.
Fronthøyttaler
Rød
Rød
Gul
Gul
12
vekslet strømtilførsel
Gul
15
kontinuerlig
strømtilførsel
Rød
Når bilen ikke har noen ACC-posisjon
Rød
Rød
Gul
Gul
Subwoofer
Merknader
 Klargjøring av bakre høyttalerledninger kreves.
 Bruk en subwoofer med en impedans på 4 til 8 ohm
og med tilstrekkelig kapasitet for strømhåndtering til
å unngå at den tar skade.
16NO
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\NO\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Monday, December 1, 2014 2:17 PM
Når du har kontrollert kontaktene og byttet om på
strømledningene så koblingen blir riktig, kobler du
enheten til bilens strømforsyning. Hvis du har
spørsmål eller får problemer med å koble til
enheten som ikke dekkes i denne veiledningen, må
du kontakte bilforhandleren.
182 mm
53 mm
Installasjon

Fjerne beskyttelseskrage og brakett
Fjern beskyttelseskragen  og braketten  fra
enheten før montering.
1
2
Monter enheten på braketten , og fest
deretter beskyttelseskragen .
Klem begge kantene av
beskyttelseskragen , og dra den ut.

Hakk




2
Sett inn begge utløsernøklene  til de
klikker på plass, og dra braketten
nedover  og enheten oppover for å
løsne dem fra hverandre.
Merknader
 Hvis klemmene er rette eller bøyd utover, vil ikke
enheten bli montert sikkert, og kan sprette ut.
 Pass på at de 4 hakkene på beskyttelseskragen 
sitter godt i sporene på enheten.



Ta av og sette på frontpanelet
Du finner nærmere informasjon under “Fjerne
frontpanelet” (side 5).
Bytte sikringer
Snu kroken så den vender innover.
Montere enheten i dashbordet
Før installasjonen må du passe på at klemmene på
begge sider av braketten  er bøyd 2 mm
innover.3/32
1
Plasser braketten  inne i dashbordet,
og bøy deretter klemmene utover til de
sitter stramt.
Når du skal bytte sikringen, må du
Sikring (10 A)
passe på at du bruker en med
samme strømstyrke som den
opprinnelige sikringen. Hvis
sikringen går, kontrollerer du
strømtilførselen og koblingene, og
bytter sikringen. Hvis sikringen går
igjen etter at du har byttet, kan det skyldes en
intern feil. I så fall må du ta kontakt med nærmeste
Sony-forhandler.
17NO
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\SV_sy\01GB-CDX1102UEUR\020INT.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 2 Monday, December 1, 2014 2:00 PM
Av säkerhetsskäl måste denna enhet installeras i
bilens instrumentbräda eftersom enhetens
baksida blir varm under användning.
För mer information, se “Anslutning/Installation”
(sida 14).
Tillverkad i Thailand
Laserdiodegenskaper
 Emission: Kontinuerlig
 Laseruteffekt: Mindre än 53,3 μW
(Denna effekt är värdet uppmätt på ett avstånd av
200 mm från objektivets linsyta på det optiska
pick-up-blocket med 7 mm bländare.)
Märkningen som visar driftsspänning etc., finns på
höljets undersida.
Information för kunder: följande information
gäller endast utrustning som säljs i länder
som tillämpar EU-direktiv
Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
För produktens överensstämmelse med
EU-föreskrifter: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland
Varning om bilens tändning inte har något
ACC-läge
Aktivera AUTO OFF-funktionen (sida 8). För att
förhindra att batteriet laddas ur stängs enheten
automatiskt av helt en förinställd tid efter att
enheten stängts av. Om du inte har aktiverat
AUTO OFF-funktionen ska du trycka på och hålla
OFF tills visningen släcks varje gång tändningen
stängs av.
2SV
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\SV_sy\01GB-CDX1102UEUR\010COVTOC.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 3 Monday, December 1, 2014 2:00 PM
Innehållsförteckning
Delar och kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Komma igång
Ta bort frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansluta en annan bärbar ljudenhet . . . . . . . . . . . .
5
5
5
5
Lyssna på radion
Lyssna på radion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Använda RDS (Radio Data System). . . . . . . . . . . . . 6
Uppspelning
Spela en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Spela en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Söka och spela upp spår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Inställningar
Avbryta DEMO-läget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grundläggande inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allmän inställning (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ljudinställning (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Displayinställning (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
Övrig information
Försiktighetsåtgärder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tekniska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Anslutning/Installation
Varningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Förteckning över delar för installation . . . . . . . . . 14
Anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3SV
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\SV_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 4 Monday, December 1, 2014 2:00 PM
Delar och kontroller
Huvudenhet
 Frontpanelens frigöringsknapp
 SRC (källa)
Slå på strömmen.
Växla källan.
OFF
Tryck och håll under 1 sekund för att stänga av
strömmen.
Tryck och håll under mer än 2 sekunder för att
stänga av strömmen och visningen.
 Kontrollratt
Vrid för att justera volymen.
PUSH ENTER
Bekräfta den valda alternativet.
MENU
Öppna inställningsmenyn.
 Skivplats
 Display
 SEEK +/–
Ställ in radiostationer automatiskt. Tryck och
håll för att ställa in manuellt.
/ (föregående/nästa)
/ (snabbspolning bakåt/framåt)
  (mata ut skiva)

(bläddring) (sida 8)
Aktivera bläddringsläget under uppspelning.

(tillbaka)
Återgå till föregående visning.
MODE (sida 6)
 Sensor för fjärrkontrollen
 AF (alternativ frekvens)/TA
(trafikmeddelanden)
Ställ in AF och TA.
PTY (programtyp)
Tryck och håll för att välja PTY i RDS.
 Sifferknappar (1 till 6)
Ställa in lagrade radiostationer. Tryck och håll
för att lagra stationer.
ALBUM /
Hoppa över ett album på en ljudenhet. Tryck
och håll för att hoppa över album kontinuerligt.
(upprepa)
SHUF (blanda)
PAUSE
 MEGA BASS
Tryck för att aktivera/stänga av MEGA
BASS-funktionen.
 DSPL (display)
Tryck för att ändra visningsalternativ.
SCRL
Tryck och håll för att rulla det som visas på
displayen.
 AUX-ingång
 USB-port
4SV
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\SV_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 5 Monday, December 1, 2014 2:00 PM
Komma igång
Ta bort frontpanelen
Ansluta en USB-enhet
1
2
Vrid ner volymen på enheten.
Anslut USB-enheten till enheten.
Du kan ta bort frontpanelen från denna enhet för
att förhindra stöld.
1
Tryck på och håll OFF  intryckt tills
enheten stängs av, tryck på
frontpanelens frigöringsknapp , och
dra därefter panelen mot dig.
Ansluta en annan bärbar
ljudenhet
Varningslarm
Om du stänger av tändningen (tändningsnyckeln i
OFF-läge) utan att ta bort frontpanelen hörs
varningslarmet under några sekunder. Larmet hörs
bara om den inbyggda förstärkaren används.
1
2
3
Stäng av den bärbara ljudenheten.
Vrid ner volymen på enheten.
Anslut den bärbara ljudenheten till
AUX-ingången (stereo miniuttag) på
enheten med en anslutningskabel
(medföljer inte)*.
* Se till att du använder en kontakttyp som är rak.
Fästa frontpanelen
Ställa klockan
4
1
Matcha volymnivån från den anslutna
enheten med andra ljudkällor
2
Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att
välja [GENERAL] och tryck därefter på
den.
Vrid kontrollratten för att välja
[CLOCK-ADJ] och tryck därefter på den.
Timindikeringen blinkar.
3
Tryck på SRC för att välja [AUX].
Starta uppspelningen på den bärbara ljudenheten
med måttlig volym och ställ in din vanliga
lyssningsvolym på enheten.
Tryck på MENU och välj därefter [SOUND] 
[AUX VOL] (sida 9).
Vrid kontrollratten för att ställa in timmar
och minuter.
Tryck på SEEK +/– för att flytta den digitala
indikeringen.
4
Tryck på MENU när du har ställt in
minuter.
Inställningen är klar och klockan startar.
Visa tiden
Tryck på DSPL.
5SV
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\SV_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 6 Monday, December 1, 2014 2:00 PM
Lyssna på radion
Lyssna på radion
Tryck på SRC för att välja [TUNER] om du vill lyssna
på radio.
Lagra automatiskt (BTM)
1
Tryck på MODE för att ändra band (FM1,
FM2, FM3, MW eller LW).
2
Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att
välja [GENERAL] och tryck därefter på
den.
3
Vrid kontrollratten för att välja [BTM] och
tryck därefter på den.
Enheten lagrar stationer i frekvensordning på
sifferknapparna.
Ställa in
Använda RDS (Radio Data
System)
Ställa in alternativa frekvenser (AF) och
trafikmeddelanden (TA)
AF ställer kontinuerligt in stationen till den starkaste
signalen i nätverket och TA ger aktuell
trafikinformation eller trafikprogram (TP) om det tas
emot.
1
Tryck på AF/TA för att välja [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] eller [AF/TA-OFF].
Att lagra RDS-stationer med AF- och
TA-inställning
Du kan förinställa RDS-stationer tillsammans med
en AF/TA-inställning. Ställ in AF/TA och lagra
därefter stationon med BTM eller manuellt. Om du
förinställer manuellt kan du även förinställa
icke-RDS-stationer.
Ta emot nödmeddelanden
Med AF eller TA aktiverade avbryter
nödmeddelanden automatiskt den för tillfället
valda källan.
1
Tryck på MODE för att ändra band (FM1,
FM2, FM3, MW eller LW).
Justera volymnivån under ett
trafikmeddelande
2
Ställa in kanaler.
Nivån lagras i minnet för efterföljande
trafikmeddelanden, oberoende av den vanliga
volymnivån.
Ställa in kanaler manuellt
Tryck och håll SEEK +/– för att lokalisera den
ungefärliga frekvensen, och tryck därefter
upprepade gånger på SEEK +/– för att finjustera
frekvensen.
Ställa in kanaler automatiskt
Tryck på SEEK +/–.
Skanningen avbryts när enheten tar emot en
station.
Lagra manuellt
1
Medan stationen du vill lagra tas emot,
tryck och håll (1 till 6) tills [MEM] visas.
Ta emot lagrade stationer
1
Välj bandet och tryck därefter på en
sifferknapp (1 till 6).
Fortsätta lyssna på samma regionala program
(REGIONAL)
När funktionerna AF och REGIONAL är aktiverade,
växlas du inte till en annan regional station med
starkare frekvens. Om du lämnar detta regionala
programs mottagningsområde, ställ in [REG-OFF] i
[GENERAL] under FM-mottagning (sida 9).
Denna funktion fungerar inte i Storbritannien och
några andra länder.
Funktion för lokal länkning (endast
Storbritannien)
Denna funktion gör det möjligt att välja andra
lokala stationer i området även om de inte finns
lagrade på sifferknapparna.
Tryck på en sifferknapp (1 till 6) som en lokal station
är lagrad på, under FM-mottagning. Inom
5 sekunder, tryck igen på en sifferknapp för den
lokala stationen. Upprepa denna procedur tills den
lokala stationen tas emot.
Välja programtyper (PTY)
1
Tryck och håll PTY under
FM-mottagning.
2
Vrid kontrollratten tills önskad
programtyp visas och tryck därefter på
den.
Enheten börjar söka efter en station som sänder
vald programtyp.
6SV
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\SV_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 7 Monday, December 1, 2014 2:00 PM
Programtyper
NEWS (Nyheter), AFFAIRS (Aktuellt), INFO
(Information), SPORT (Sport), EDUCATE
(Utbildning), DRAMA (Drama), CULTURE (Kultur),
SCIENCE (Vetenskap), VARIED (Blandat), POP M
(Popmusik), ROCK M (Rockmusik), EASY M
(Lättlyssnat), LIGHT M (Lätt klassisk), CLASSICS
(Klassisk musik), OTHER M (Övrig musik), WEATHER
(Väder), FINANCE (Ekonomi), CHILDREN (För barn),
SOCIAL A (Sociala frågor), RELIGION (Andliga
frågor), PHONE IN (Telefonväkteri), TRAVEL (Resor),
LEISURE (Fritid & hobby), JAZZ (Jazzmusik),
COUNTRY (Countrymusik), NATION M (Nationell
musik), OLDIES (Gamla godingar), FOLK M
(Folkmusik), DOCUMENT (Dokumentärer)
Uppspelning
Spela en skiva
1
Ställa in klocktid (CT)
Sätt i en skiva (med etiketten vänd
uppåt).
Uppspelningen startar automatiskt.
Klockan ställs med CT-data (Clock Time) från
RDS-överföringen.
1
Ställ in [CT-ON] i [GENERAL] (sida 9).
Spela en USB-enhet
Det går att använda USB-enheter av typerna MSC
(Mass Storage Class) och MTP (Media Transfer
Protocol) (t.ex. en USB-enhet, en digital
mediaspelare eller en Android-telefon) som är
kompatibel med USB-standarden.
Beroende på den digitala mediaspelaren eller
Android-telefonen, måste USB-anslutningsläget
ställas in på MTP.
Obs!
 Mer information om kompabiliteten för din
USB-enhet, finns på supportwebbplatsen som anges
på det bakre omslaget.
 Uppspelning av följande MP3-/WMA-filer stöds inte.
 filer med förlustfri komprimering
 copyright-skyddade filer
 DRM-filer (Digital Rights Management)
 Flerkanals ljudfiler
1
Anslut en USB-enhet till USB-porten
(sida 5).
Uppspelningen startar.
Om en enhet redan är ansluten trycker du på
SRC och väljer [USB] för att starta uppspelning.
2
Ställ in ljudvolymen på den här enheten.
Stoppa uppspelning
Tryck på och håll OFF i 1 sekund.
Ta bort enheten
Stoppa uppspelningen och ta därefter bort
enheten.
7SV
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\SV_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 8 Monday, December 1, 2014 2:00 PM
Söka och spela upp spår
Upprepad uppspelning och blandad
uppspelning
1
Under uppspelning, tryck upprepade
gånger på
(upprepa) eller SHUF för att
välja önskat uppspelningsläge.
Det kan ta tid att starta uppspelning i det valda
uppspelningsläget.
Vilka uppspelningslägen som är tillgängliga kan
variera beroende på den valda ljudkällan.
Söka ett spår enligt namn
(Quick-BrowZer™)
1
Inställningar
Avbryta DEMO-läget
Du kan avbryta demonstrationsvisningen som visas
medan enheten är avstängd.
1
Tryck på MENU, vrid kontrollratten för att
välja [DISPLAY] och tryck därefter på den.
2
Vrid kontrollratten för att välja [DEMO]
och tryck därefter på den.
3
Vrid kontrollratten för att välja
[DEMO-OFF] och tryck därefter på den.
Inställningen är klar.
4
* Tryck på
(sök) i mer än 2 sekunder under
uppspelning av USB för att direkt återgå till början
av kategorilistan.
2
Vrid kontrollratten för att välja önskad
sökkategori och tryck därefter för att
bekräfta.
3
Upprepa steg 2 för att välja önskat spår.
Grundläggande inställningar
Du kan göra inställningar i följande kategorier:
Allmän inställning (GENERAL), ljudinställning
(SOUND), displayinställning (DISPLAY)
1
2
Tryck på
(bläddra).
Söka genom att hoppa över objekt
(överhoppningsläge)
1
2
3
Tryck på
(bläddra).
3
Vrid kontrollratten för att välja önskat
alternativ och tryck därefter på den.
Återgå till föregående visning
Tryck på
(tillbaka).
Allmän inställning (GENERAL)
CLOCK-ADJ (klockinställning) (sida 5)
Vrid kontrollratten för att välja objektet.
Tryck på ENTER för att återgå till
Quick-BrowZer-läget.
Det valda objektet visas.
5
Vrid kontrollratten för att välja
inställningskategori och tryck därefter på
den.
Tryck på SEEK +.
Enheten hoppar i listan med steg om 10 % av
det totala antalet objekt.
4
Tryck på MENU.
Alternativ som kan ställas in varierar beroende
på källan och inställningarna.
Uppspelningen startar.
Avsluta Quick-BrowZer-läge
(tillbaka).
Visningen återgår till normal mottagning/
uppspelningsläge.
Under uppspelning av CD eller USB, tryck
på
(bläddra)* för att visa listan med
sökkategorier.
När en spårlista visas, tryck på
(tillbaka)
upprepade gånger för att visa önskad
sökkategori.
Tryck två gånger på
Vrid kontrollratten för att välja önskat
objekt och tryck därefter på den.
Uppspelningen startar.
CAUT ALM (varningslarm)
Aktiverar varningslarmet: [ON], [OFF] (sida 5).
(Endast tillgängligt när enheten stängs av.)
BEEP
Aktiverar tonsignalen: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Stänger av automatiskt efter en önskad tid när
enheten stängs av: [NO], [30S] (30 sekunder),
[30M] (30 minuter), [60M] (60 minuter).
8SV
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\SV_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 9 Monday, December 1, 2014 2:00 PM
AUX-A (AUX-ljud)
Aktiverar visningen av AUX-källan: [ON], [OFF].
(Endast tillgängligt när enheten stängs av.)
CT (klocktid)
Aktiverar CT-funktionen: [ON], [OFF].
REGIONAL
Begränsar mottagningen till en specifik region:
[ON], [OFF]. (Endast tillgängligt när FM tas emot.)
BTM (sida 6)
Displayinställning (DISPLAY)
DEMO (demonstration)
Aktiverar demonstrationen: [ON], [OFF].
DIMMER
Ändrar displayens ljusstyrka: [ON], [OFF].
SND SYNC (ljudsynkronisering)
Väljer färgen med ljudsynkronisering: [ON],
[OFF].
AUTO SCR (automatisk rullning)
Rullar automatiskt långa texter: [ON], [OFF].
Ljudinställning (SOUND)
M.DISPLAY (rörelsevisning)
Visar rörliga mönster: [ON], [OFF]
MEGABASS (mega bass)
Förstärker basljud i synkronisering med
volymnivån: [ON], [OFF].
EQ5 PRESET
Väljer en av 10 equalizerkurvor eller avstängd:
[OFF], [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE],
[HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [CUSTOM].
Inställningen av equalizerkurva kan sparas för
varje källa.
EQ5 SETTING
Ställer in [CUSTOM] för EQ5.
BASE
Väljer en förinställd equalizerkurva som grund
för ytterligare anpassning: [BAND1] (låg
frekvens), [BAND2] (mellan-låg frekvens),
[BAND3] (mellanfrekvens), [BAND4] (mellan-hög
frekvens), [BAND5] (hög frekvens).
Volymnivån kan justeras i steg om 1 dB från
-10 dB till +10 dB.
BALANCE
Justera ljudbalansen: [RIGHT-15] – [CENTER]
– [LEFT-15].
FADER
Justera den relativa nivån: [FRONT-15] – [CENTER]
– [REAR-15].
SW LEVEL (subwoofernivå)
Justerar subwooferns volymnivå:
[+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].
AUX VOL (AUX-volymnivå)
Justerar volymnivån för varje ansluten
extraenhet: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Denna inställning upphäver behovet att justera
volymnivån mellan källor.
9SV
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\SV_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 10 Monday, December 1, 2014 2:00 PM
Övrig information
Försiktighetsåtgärder
 Låt enheten svalna innan du startar den, om bilen
har varit parkerad i direkt solljus.
 Lämna inte frontpanelen eller ljudenheter inuti
bilen eftersom de kan skadas på grund av höga
temperaturer i direkt solljus.
 Motorantennen matas ut automatiskt.
 Andra CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i
musik CD-format eller MP3-format som
överensstämmer med ISO9660 Level1/Level 2,
Juliet/Romeo eller multisession.
Uppspelningsordning för
MP3/WMA-filer
MP3/WMA
Mapp (album)
MP3/WMA-fil (spår)
Kondens
Om kondens uppstår inuti enheten, ska du ta ut
skivan och vänta cirka en timme tills det torkar bort,
annars kommer enheten inte att fungera som den
ska.
För att bibehålla en hög ljudkvalitet
Låt inte enheten eller skivorna komma i kontakt
med vätskor.
Om skivor
 Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller
värmekällor som t ex varmluftskanaler och lämna
dem inte i en bil som är parkerad i direkt solljus.
 Innan du spelar en skiva bör
du rengöra den med en
rengöringsduk. Torka av
skivan från mitten och utåt.
Använd inga lösningsmedel
som bensin, thinner eller
andra rengöringsmedel.
 Denna enhet är utformad för
att spela upp skivor som följer
CD-standarden (Compact Disc). DualDiscs och
vissa musikskivor som kodats med tekniker för
copyrightskydd stöder inte CD-standarden
(Compact Disc) och därför kanske de inte kan
spelas på denna enhet.
 Skivor som denna enhet INTE KAN spela
 Skivor med etiketter, klistermärken eller tejp
fäst på ytan. Om du spelar sådana skivor kan
det orsaka fel eller förstöra skivan.
 Skivor med annorlunda former (t ex. hjärta,
fyrkant, stjärna). Sådana skivor kan orsaka
skador på enheten.
 8 cm (3 1/4 tums) skivor.
Om CD-R/CD-RW-skivor
Om du har några frågor eller problem som rör
enheten och som inte tas upp i bruksanvisning,
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Underhåll
Rengöra kontakterna
Enheten kanske inte fungerar som den ska om
kontakterna mellan enheten och frontpanelen inte
är rena. För att förhindra detta ska du ta bort
frontpanelen (sida 5) och rengöra kontakterna med
en bomullstops. Använd inte för mycket kraft. Om
du inte följer detta kan kontakterna skadas.
Obs!
 Av säkerhetsskäl bör du stänga av tändningen och ta
nyckeln ur tändningslåset innan du rengör
kontakterna.
 Vidrör aldrig kontakterna direkt med dina fingrar eller
med något av metall.
 Om en CD-DA-session är den första på en
multisessionsskiva identifieras den som en
CD-DA-skiva och övriga sessioner spelas inte upp.
 Skivor som denna enhet INTE KAN spela
 CD-R/CD-RW-skivor med dålig
inspelningskvalitet.
 CD-R/CD-RW-skivor som spelats in med en
inspelningsenhet som inte är kompatibel.
 CD-R/CD-RW-skivor som slutförts på fel sätt.
10SV
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\SV_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 11 Monday, December 1, 2014 2:00 PM
Tekniska specifikationer
Radio
FM
Inställningsområde:
87,5 – 108,0 MHz
Antennanslutning:
Kontakt för extern antenn
Mellanfrekvens:
FM CCIR: -1 956,5 till -487,3 kHz och
+500,0 till +2 095,4 kHz
Användbar känslighet: 7 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signalbrusförhållande: 73 dB
Separation: 50 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning: 20–15 000 Hz
MW/LW
Inställningsområde:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Antennanslutning:
Kontakt för extern antenn
Känslighet: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD-spelardel
Signalbrusförhållande: 95 dB
Frekvensåtergivning: 10–20 000 Hz
Svaj och vibrationer: Under mätbara gränser
Maximalt antal: (endast CD-R/CD-RW)
 mappar (album): 150 (inklusive rotmappen)
 filer (spår) och mappar: 300 (kan vara lägre än
300 om mapp-/filnamn innehåller många tecken)
 tecken som kan visas för ett mapp-/filnamn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Motsvarande kodek: MP3 (.mp3) och WMA (.wma)
USB-spelardel
Gränssnitt: USB (högsta hastighet)
Maximal ström: 500 mA
Det maximala antalet spår som känns igen:
 mappar (album): 256
 filer (spår) och mapp: 256
Motsvarande kodek:
MP3 (.mp3) och WMA (.wma)
Effektförstärkardel
Utgångar: Högtalarutgångar
Högtalarimpedans: 4–8 ohm
Maximal uteffekt: 55 W × 4 (vid 4 ohm)
Allmänt
Utgångar:
Ljudutgångskontakt (bakre, sub)
Anslutning för motorantenn/effektförstärkare
(REM OUT)
Ingångar:
Ingång för fjärrkontroll
Antenningång
AUX-ingång (stereo miniuttag)
USB-port
Strömförsörjning: 12 V likströms bilbatteri (negativ
jord)
Dimensioner:
cirka 178 mm × 50 mm × 177 mm (b/h/d)
Monteringsdimensioner:
Cirka 182 mm × 53 mm × 160 mm (b/h/d)
Vikt: cirka 1,2 kg
Förpackningens innehåll:
Huvudenhet (1)
Delar för installation och anslutningar
(1 uppsättning)
Din återförsäljare har eventuellt inte alla tillbehör
som visas ovan. Begär detaljerad information från
återförsäljaren.
Utförande och specifikationer kan komma att
ändras utan föregående meddelande.
Copyright
Windows Media är antingen ett registrerat
varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder.
Den här produkten skyddas av vissa immateriella
rättigheter som tillhör Microsoft Corporation.
Användning eller distribution av sådan teknik
utanför denna produkt är förbjuden utan licens från
Microsoft eller ett auktoriserat dotterbolag till
Microsoft.
Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och patent
licensierade från Fraunhofer IIS och Thomson.
Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Felsökning
Följande checklista kan vara användbar för att
åtgärda problem som kan uppstå med enheten.
Innan du går igenom checklistan nedan, kontrollera
rutinerna för hur man ansluter och använder
enheten.
Information om hur man använder säkringen och
tar bort enheten från instrumentpanelen finns i
“Anslutning/Installation” (sida 14).
Om problemet inte löses, besök
supportwebbplatsen som anges på det bakre
omslaget.
Allmänt
Inget ljud.
 Läget för faderkontrollen [FADER] är inte inställt
för ett system med två högtalare.
11SV
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\SV_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 12 Monday, December 1, 2014 2:00 PM
Ingen tonsignal.
 En extra effektförstärkare har kopplats in och du
använder inte den inbyggda förstärkaren.
Innehållet i minnet har raderats.
 Strömförsörjningsledningen eller batteriet har
kopplats ur eller är inte ordentligt anslutet.
Lagrade stationer och korrekt tid är raderade.
Säkringen har gått.
Ett oljud hörs när tändningsnyckelns läge
ändras.
 Ledningarna har inte kopplats på rätt sätt till
bilens kontakt för strömförsörjning av
extrautrustning.
Demonstrationsläget startar under uppspelning
eller mottagning.
 Demonstrationsläget aktiveras om ingen åtgärd
utförs under 5 minuter med [DEMO-ON] inställt.
 Ställ in [DEMO-OFF] (sida 9).
Visningen försvinner från/visas inte i displayen.
 Dimmerfunktionen är inställd på [DIM-ON]
(sida 9).
 Displayen stängs av om du trycker och håller OFF.
 Tryck på OFF på enheten tills displayen tänds.
 Kontakterna är smutsiga (sida 10).
Funktionsknapparna fungerar inte.
Skivan kan inte matas ut.
 Tryck på DSPL och
(tillbaka) MODE i mer än
2 sekunder för att återställa enheten.
Innehåll som lagrats i minnet raderas.
Av säkerhetsskäl ska du inte återställa enheten
medan du kör.
Radiomottagning
Stationerna kan inte tas emot.
Ljudet hindras av brus.
 Anslutningen är inte korrekt.
 Kontrollera bilantennens anslutning.
 Om motorantennen inte matas upp,
kontrollerar du anslutningen för
motorantennens styrledning.
Det går inte att ställa in förinställda stationer.
 Den mottagna signalen är för svag.
RDS
SEEK startar efter några sekunders lyssnande.
 Stationen är inte en TP-station eller har svag
signal.
 Inaktivera TA (sida 6).
Inga trafikmeddelanden.
 Aktivera TA (sida 6).
 Stationen sänder inga trafikmeddelanden trots
att det är en TP-station.
 Ställ in en annan station.
PTY visar [- - - - - - - -].
 Den inställda stationen är inte en RDS-station.
 RDS-data har inte tagits emot.
 Stationen specificerar inte programtyp.
Programtjänstens namn blinkar.
 Det finns ingen alternativ frekvens för den
aktuella stationen.
 Tryck på SEEK +/– medan namnet på
programtjänsten blinkar. [PI SEEK] visas och
enheten börjar söka efter en annan frekvens
med samma PI-data (programidentifiering).
CD-uppspelning
Skivan spelas inte upp.
 Skadad eller smutsig skiva.
 CD-R/CD-RW-skivan är inte en ljudskiva (sida 10).
MP3/WMA-filer kan inte spelas upp.
 Skivan är inte kompatibel med
MP3/WMA-formatet och -versionen. Mer
information om skivor som kan spelas och format
finns på supportwebbplatsen som anges på det
bakre omslaget.
Det tar längre tid att spela upp MP3/WMA-filer
än andra filer.
 Följande skivtyper tar längre tid att starta
uppspelning av.
 En skiva inspelad med en komplicerad
trädstruktur.
 En skiva som spelats in i Multi Session.
 En skiva där data kan läggas till.
Ljuded hoppas över.
 Skadad eller smutsig skiva.
Uppspelning från USB-enhet
Det går inte att spela upp via en USB-hubb.
 Denna enhet kan inte upptäcka USB-enheter via
en USB-hubb.
Det tar lång tid att spela upp från en USB-enhet.
 USB-enheten innehåller filer med en komplicerad
trädstruktur.
Ljudet avbryts ofta.
 Ljudet kan avbrytas ofta vid en bithastighet som
är högre än 320 kbit/s.
Det går inte att spela upp ljudfiler.
 USB-enhet som formaterats med andra filsystem
än FAT16 eller FAT32 stöds inte.*
* Denna enhet stödjer FAT16 och FAT32 men vissa
USB-enheter stödjer kanske inte alla dessa FAT. Mer
information finns i bruksanvisningen för varje
USB-enhet eller kontakta tillverkaren.
12SV
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\SV_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 13 Monday, December 1, 2014 2:00 PM
Felmeddelanden
ERROR: Skivan eller USB-enheten kan inte spelas.
 Rengör skivan eller sätt in den korrekt, eller se till
att skivan inte är tom eller defekt.
 Anslut USB-enheten igen.
HUB NO SUPRT: USB-hubbar stöds inte.
NO AF: Inga alternativa frekvenser.
 Tryck på SEEK +/– medan programtjänstens
namn blinkar. Enheten börjar söka efter en annan
frekvens med samma PI-data
(programidentifiering) ([PI SEEK] visas).
NO DEV: Ingen USB-enhet är ansluten eller känns
igen.
 Kontrollera att USB-enheten eller USB-kabeln
sitter i ordentligt.
NO MUSIC: Det finns ingen fil som kan spelas.
 Sätt i en skiva eller anslut en USB-enhet som
innehåller filer som kan spelas (sida 11).
NO TP: Inga trafikprogram.
 Enheten fortsätter söka efter tillgängliga
TP-stationer.
OVERLOAD: USB-enheten är överbelastad.
 Koppla bort USB-enheten och tryck därefter på
SRC för att välja en annan källa.
 Det är fel på USB-enheten eller en enhet som inte
stöds är ansluten.
PUSH EJT: Skivan kunde inte matas ut ordentligt.
 Tryck på  (mata ut)
READ: Läser nu information.
 Vänta tills läsningen är klar då uppspelningen
startar automatiskt. Detta kan ta lite tid beroende
på skivstrukturen.
USB NO SUPRT: USB-enheten stöds inte.
 Mer information om kompabiliteten för din
USB-enhet, finns på supportwebbplatsen som
anges på det bakre omslaget.
eller
slutet på skivan har nåtts.
: Början eller
: Tecknet kan inte visas.
Om dessa åtgärder inte löser problemet, bör du
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Om du lämnar in enheten för reparation på grund
av problem vid uppspelning av en CD-skiva, bör du
ta med skivan som användes vid tidpunkten då
problemet började.
13SV
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\SV_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 14 Monday, December 1, 2014 2:00 PM
Anslutning/Installation
Varningar
 Dra alla jordledningar till en gemensam
jordningspunkt.
 Kontrollera att ledningarna inte fastnar under en
skruv eller i rörliga delar (till exempel bilsätets
skenor).
 För att undvika kortslutning, stäng av bilens
tändning innan du ansluter enheten.
 Koppla strömförsörjningskabeln  till själva
enheten och till högtalarna, innan du kopplar den
till kontakten för strömförsörjning av
extrautrustning.
 Isolera för säkerhets skull eventuellt löst
hängande kablar med eltejp.
Förteckning över delar för
installation


×2




Försiktighetsåtgärder
 Var noga när du väljer var enheten ska placeras;
den får inte vara i vägen för dig när du ska köra
bil.
 Installera enheten så att den inte utsätts för
damm, smuts, kraftiga vibrationer eller höga
temperaturer, undvik t ex. direkt solljus och
värmeledningar.
 Säkraste montaget får du om du använder
medföljande monteringsbeslag.
Om strömförsörjningsledningen (gul)
När du ansluter denna enhet i kombination med andra
stereokomponenter måste amperetalet för den krets på
bilen som enheten ansluts till vara högre än summan av
alla komponenters märkström.
 Denna förteckning innehåller inte allt som finns i
förpackningen.
 Ramen  och skyddskragen  fästs på enheten
före leverans. Innan du installerar enheten ska du
använda frigöringsverktygen  för att ta bort
ramen  från enheten. Mer information finns i
“Ta bort skyddskragen och ramen” (sida 17).
 Behåll frigöringsnycklarna ; du behöver dem
om du måste demontera enheten från bilen.
Justering av monteringsvinkel
Justera monteringsvinkeln till under 45°.
14SV
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\SV_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 15 Monday, December 1, 2014 2:00 PM
Anslutning
Subwoofer*1
*3
*3
Effektförstärkare*1

*2
För mer information, se
“Göra anslutningar”
(sida 16).
Mer information finns i “Kopplingsschema”
(sida 16).
från en trådbunden
fjärrkontroll (medföljer ej)*4
från en bilantenn*5
*1
*2
*3
*4
Medföljer ej
Högtalarimpedans: 4 – 8 Ω × 4
RCA-stiftkabel (medföljer ej)
Beroende på typen av bil ska du använda en adapter
för en trådbunden fjärrkontroll (medföljer ej).
*5 Beroende på typ av bil, använd en adapter
(medföljer inte) om antennkontakten inte passar.
15SV
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\SV_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Left
010COV.book Page 16 Monday, December 1, 2014 2:00 PM
Kontakt för kontinuerlig
strömförsörjning av minne
Göra anslutningar
Om du har en motorantenn utan reläbox kan
antennen skadas om du ansluter enheten med
medföljande strömförsörjningskabel .
 Till bilens högtalarkontakt
Om den gula strömförsörjningsledningen har anslutits
strömförsörjs minneskretsen hela tiden, även när
tändningen är avstängd.
Högtalaranslutning
 Stäng av enheten innan du kopplar in högtalarna.
 Använd högtalare med en impedans på
4 till 8 ohm och med tillräckliga effektnivåer, så
undviker du skador.
1
2
3
4
5
6
7
8
Kopplingsschema
Bakre högtalare
(höger)

Lila

Lila-/svartrandig
Främre högtalare
(höger)

Grå
Kontrollera bilens kontakt för tillbehörsström och
matcha kablarna korrekt beroende på bilen.

Grå-/svartrandig
Kontakt för strömförsörjning av extrautrustning
Främre högtalare
(vänster)

Vit

Vit-/svartrandig
Bakre högtalare
(vänster)

Grön

Grön-/svartrandig
 Till bilens strömkontakt
Vanlig anslutning
12
kontinuerlig
strömförsörjning
Gul
13
motorantenn/
effektförstärkare (REM
OUT)
Blå/vit-randig
15
Switchad
strömförsörjning
Röd
16
jord
Svart
Enkel Subwoofer-anslutning
Röd
Röd
Gul
Gul
12
kontinuerlig
strömförsörjning
Gul
15
Switchad
strömförsörjning
Röd
När positionerna för de röda och gula
ledarna är omvända
Röd
Röd
Gul
Gul
Du kan använda en subwoofer utan en
strömförstärkare när den är ansluten till kabeln för
den bakre högtalaren.
Främre högtalare
Subwoofer
Obs!
 Kablarna för de bakre högtalarna måste förberedas.
 Använd en subwoofer med en impedans på
4 till 8 ohm och med tillräckliga effektnivåer, så
undviker du skador.
12
Switchad
strömförsörjning
Gul
15
kontinuerlig
strömförsörjning
Röd
Bil utan ACC-läge
Röd
Röd
Gul
Gul
16SV
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\SY\Sony\PP-69798\SV_sy\01GB-CDX1102UEUR\030CD.fm
masterpage: Right
010COV.book Page 17 Monday, December 1, 2014 2:00 PM
Anslut enheten till bilens strömförsörjning när du
korrekt har matchat anslutningarna och
ledningarna till den pulserande strömförsörjningen.
Om du har några frågor och problem när du
ansluter enheten, som inte behandlas i denna
bruksanvisning, kontakta bilåterförsäljaren.
182 mm (7 1/4 tum)
53 mm (2 1/8 tum)
Installation

Ta bort skyddskragen och ramen
Innan du installerar enheten ska du ta bort
skyddskragen  och ramen  från enheten.
1
2
Montera enheten inuti ramen  och
montera därefter skyddskragen .
Tryck ihop skyddskragens båda kanter
, och dra sedan ut den.

Hake




2
För in båda frigöringsnycklarna  tills
det klickar och dra ner ramen , dra
därefter upp enheten för att ta isär.

Obs!
 Om hakarna är raka eller böjda utåt kan inte enheten
installeras på ett säkert sätt och kan hoppa ur läge.
 Kontrollera att de fyra klorna på skyddskragen 
sitter fast ordentligt i hålen på enheten.
Demontera och montera frontpanelen


Vänd haken inåt.
Montera enheten i instrumentpanelen
Kontrollera att hakarna på båda sidorna av ramen
 är böjda inåt 2 mm före installation.
1
Placera ramen  inuti
instrumentpanelen, och böj därefter
klorna utåt så att den sitter tätt.
För mer information, se “Ta bort frontpanelen”
(sida 5).
Byta säkring
När du byter säkring, kontrollera
att du använder en säkring med
samma strömstyrka som
originalsäkringen. Om säkringen
går, kontrollera elanslutningen och
byt säkringen. Om säkringen går
igen efter bytet kan det finnas ett
internt fel. Kontakta i så fall närmaste
Sony-återförsäljare.
Säkring (10 A)
17SV
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
D:\Jobs\Sony\PP-69798_layout_FM_DAFINOSV\SY\DA\4542302111CDX1102UEUR\01GBCDX1102UEUR\040BCO.fm
masterpage: BCO
010COV.book Page 22 Monday, December 1, 2014 2:06 PM
Supportsite
Supportwebbplats
Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker de nyeste
supportinformationer til dette produkt, kan du besøge
dette websted:
Besök webbplatsen nedan om du har några frågor och
för att få den senaste supportinformationen för
produkten:
Tukisivusto
Jos sinulla on kysyttävää tai etsit uusimpia tukitietoja
tästä laitteesta, mene seuraavaan web-osoitteeseen:
Brukerstøtte
Hvis du har spørsmål eller vil ha den nyeste
informasjonen om brukerstøtte for dette produktet, kan
du gå til følgende nettadresse:
http://support.sony-europe.com/
Register dit produkt online på:
Rekisteröi nyt tuotteesi online:
Registrer produktet ditt på nettet nå på adressen:
Registrera produkten online på:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2014 Sony Corporation
Printed in Denmark
CDX-G1102U/CDX-G1101U/CDX-G1100U
4-542-302-11(1)
Download PDF

advertising