K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
4-156-428-11(1)
FM/MW/LW
Compact Disc Player
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohjeet
FI
Bruksanvisning
SV
For at annullere demonstration (DEMO) -displayet, se side 6.
Esittelynäyttötilan (DEMO) peruuttamiseksi, katso s. 6.
För att avbryta visningen av demonstrationen (DEMO), se sida 6.
CDX-GT39U
CDX-GT35U
©2009 Sony Corporation
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Enheden skal af sikkerhedsårsager installeres
i bilens instrumentbræt. Se den medfølgende
installation/tilslutning-vejledning
vedrørende installation og tilslutninger.
Dette mærkat er placeret på kabinettets underside
Bemærkning til kunder: De følgende
informationer gælder kun for udstyr,
som sælges i lande, hvor EU-direktiver
er gældende
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC
og produktsikkerhed er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For alle forhold omkring service eller
garanti henvises der til adresserne i de særskilte
service- eller garantidokumenter.
Kassering af gammelt elektrisk og
elektronisk udstyr (gældende i EU
og andre europæiske lande med
separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller på dets
emballage angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres til et indsamlingssted for genbrug af elektrisk
og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hindres eventuelle negative følger
for miljø og mennesker, som ellers kunne forårsages af
forkert affaldsbehandling for produktet. Genbrug af
materialer bidrager til bevaring af naturens ressourcer.
For nærmere oplysninger om genbrug af dette produkt kan
du henvende dig til dine lokale myndigheder, husholdningsaffaldsservice eller den butik, hvor du købte produktet.
ZAPPIN er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
Windows Media og
Windows-logoet er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation iUSA og/eller andre lande.
2
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og
og patenter er på licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.
Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft
Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi
uden for dette produkt er forbudt uden tilladelse fra
Microsoft eller autoriseret Microsoft-datterselskab.
Udbydere af indhold bruger Digital Rights
Management-teknologi til Windows Media,
der findes i denne enhed ("WM-DRM"), til at
beskytte deres indholds integritet ("Secure
Content"), så deres intellektuelle ejendomsret,
herunder ophavsret, i sådant indhold ikke bruges
uretmæssigt. Denne enhed bruger
WM-DRM-software til at afspille Secure Content
("WM-DRM Software"). Hvis sikkerheden af
WM-DRM-softwaren i denne enhed har været
bragt i fare, kan indehaverne af Secure Content
("Secure Content Owners") kræve, at Microsoft
tilbagekalder WM-DRM-softwarens ret til at
erhverve nye licenser til at kopiere, vise og/eller
afspille Secure Content. Tilbagekaldelse ændrer
ikke WM-DRM-softwarens evne til at afspille
ubeskyttet indhold. En liste over tilbagekaldt
WM-DRM Software sendes til din enhed, hver
gang du downloader en licens til Secure Content
fra internettet eller fra en pc. Microsoft kan, i
forbindelse med en sådan licens, også downloade
tilbagekaldelseslister til din enhed på vegne af
indehavere af Secure Content.
Advarsel hvis tændingen på din bil ikke
har en ACC-position (tilbehør)
Sørg for at indstille den automatiske
slukkefunktion (side 16).
Enheden slukkes helt og automatisk efter den
indstillede tid, når enheden er slået fra. Det
forhindrer, at batteriet tømmes.
Hvis du ikke indstiller den automatiske
slukkefunktion, skal du trykke på (OFF) og
holde, indtil visningen forsvinder, hver gang
du slår tændingen fra.
3
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Indholdsfortegnelse
Klargøring
Diske der kan afspilles på denne enhed. . . . . . . 6
Nulstilling af enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Annullere DEMO-indstillingen . . . . . . . . . . . . . 6
Indstilling af uret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tage frontpanelet af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sætte frontpanelet på . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Knappernes placering og
grundlæggende betjening
Hovedenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Søge efter et spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Søge efter et spor efter navn
— Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Søge efter et spor ved at lytte til
passager af sporet — ZAPPIN™ . . . . . . . . 11
Radio
Gemme og modtage stationer . . . . . . . . . . . . . 11
Gemme automatisk — BTM. . . . . . . . . . . . 11
Gemme manuelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Modtagelse af de gemte stationer . . . . . . . . 11
Stille automatisk ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Oversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Indstille AF og TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vælge PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Indstille CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CD
Displaypunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gentaget og blandet afspilning. . . . . . . . . . 13
USB-enheder
Afspille en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Displaypunkter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Gentaget og blandet afspilning. . . . . . . . . . 14
Andre funktioner
Ændre lydindstillingerne. . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af lydegenskaberne . . . . . . . . . . .
Tilpasning af equalizerkurven
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justere opsætningspunkter — SET . . . . . . . . .
Brug af ekstra udstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekstra lydudstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kort-fjernbetjening RM-X114 - . . . . . . . . .
15
15
15
16
17
17
17
Yderligere oplysninger
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bemærkninger om diske . . . . . . . . . . . . . .
Afspilningsrækkefølge for
MP3/WMA/AAC-filer . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tage enheden ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlsøgning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejldisplay/meddelelser . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
19
20
20
21
23
4
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Supportsite
Hvis du har nogen spørgsmål eller ønsker de nyeste
supportinformationer til dette produkt, kan du besøge dette websted:
http://support.sony-europe.com
Giver information om:
• Modeller og producenter af kompatible digitale lydafspillere
• Understøttede MP3/WMA/AAC-filer
5
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Klargøring
Annullere DEMO-indstillingen
Diske der kan afspilles på
denne enhed
Denne enhed kan afspille CD-DA (også med
CD-tekst) og CD-R/CD-RW
(MP3/WMA/AAC-filer (side 18)).
Disktyper
Etiket på disken
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Nulstilling af enheden
Inden enheden betjenes første gang, eller efter
udskiftning af bilbatteriet eller ændring af
tilslutningerne, skal enheden nulstilles.
Tag frontpanelet (side 7) af, og tryk på
RESET-knappen (side 8) med en spids genstand,
f.eks. en kuglepen.
Bemærk
Når der trykkes på RESET-knappen, slettes urets
indstilling samt nogle lagrede funktioner.
Du kan annullere den demonstration, der vises,
når der slås fra.
1
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2
Tryk gentagne gange på
vælgerknappen, indtil "DEMO" vises.
3
Drej kontrolknappen for at vælge
"DEMO-OFF".
4
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningen er udført, og displayet vender
tilbage til normal modtage/
afspilningsindstilling.
Indstilling af uret
Uret anvender en 24-timers digital tidsangivelse.
1
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2
Tryk gentagne gange på
vælgerknappen, indtil "CLOCK-ADJ"
vises.
3
Tryk på (SEEK) +.
Time-indikationen blinker.
4
Drej kontrolknappen for at indstille
time og minut.
For at rykke den digitale angivelse skal du
trykke på (SEEK) –/+.
5
Efter at have indstillet minuttet skal du
trykke på vælgerknappen.
Opsætning er afsluttet, og uret går i gang.
For at vise uret skal du trykke på (DSPL). Tryk
på (DSPL) igen for at vende tilbage til det
foregående display.
Råd
Du kan indstille uret automatisk med RDS-funktionen
(side 13).
6
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Tage frontpanelet af
Du kan tage enhedens frontpanel af for at
forhindre tyveri.
Sætte frontpanelet på
Sæt del A på frontpanelet i indgreb sammen
med del B på enheden, som afbildet, og skub til
venstre side, indtil den klikker på plads.
Advarselsalarm
Hvis du drejer tændingskontakten til
OFF-positionen uden at fjerne frontpanelet,
bipper advarselsalarmen i nogle sekunder.
Alarmen bipper kun, hvis den indbyggede
forstærker bruges.
1
Tryk på (OFF).
Enheden slukkes.
2
Tryk på
, og træk det derefter udad.
A
B
Bemærk
Sæt ikke noget på indersiden af frontpanelet.
Bemærkninger
• Pas på ikke at tabe frontpanelet, og tryk ikke for
hårdt på frontpanelet og displayvinduet.
• Udsæt ikke frontpanelet for varme/høje temperaturer
eller fugt. Lad det ikke ligge på
instrumentbrættet/baghylden i en parkeret bil.
• Frontpanelet må ikke tages af, når USB-enheden
afspilles. Det kan beskadige dataene på
USB-enheden.
7
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Knappernes placering og grundlæggende betjening
Hovedenhed
1 2345
6
7
89
OFF
SEEK
SOURCE
PUSH ENTER / SELECT
AF TA TP REG DISC ALBM ARTIST TRACK
PTY
MODE
SEEK
q; qa
ZAP
qs
AF/TA
ALBM
1
2
qdqf qg qh
Dette afsnit indeholder instruktioner om
knappernes placering og grundlæggende
betjening.
Se de respektive sider for nærmere oplysninger.
A OFF-knap
Til at slå strømmen fra; standse kilden.
SHUF ZAP
REP
SHUF
3
4
qj
DM
5
DM+ LOUD
PAUSE
6
SCRL
AUX
DSPL
qk ql
H Z (udkast) knap
Til at udkaste disken.
I USB-stik side 14
Til at tilslutte til USB-enheden.
C SOURCE-knap
Til at slå strømmen til; skifte kilde
(radio/CD/USB/AUX (ekstra lydenhed)).
J SEEK +/– knapper
CD/USB:
Til at springe spor over (tryk); springe spor
over uafbrudt (tryk, og tryk derefter igen
indenfor ca. 1 sekund og hold); spole et spor
tilbage/frem (tryk og hold).
Radio:
Til at stille automatisk ind på stationer (tryk);
finde en station manuelt (tryk og hold).
D
K
B
(BACK) -knap side 10
Sådan vendes tilbage til det foregående
display.
(BROWSE) -knap side 10
Til at aktivere Quick-BrowZer-indstilling.
E Kontrolknap/vælgerknap side 15, 16
Til at justere lydstyrken (drej); vælge
opsætningspunkter (tryk og drej).
F Disk-åbning
Isæt disken (etiketside opad), afspilning
begynder.
G Displayvindue
(udløsning af frontpanel) -knap
side 7
L MODE-knap side 11
Til at vælge radiobånd (FM/MW/LW).
M Modtager til kort-fjernbetjeningen
N RESET-knap (bag frontpanelet) side 6
O ZAP-knap side 11
Til at aktivere ZAPPIN™ indstilling.
8
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
P AF (alternative frekvenser)/
TA (trafikmelding)/
PTY (programtype) -knap side 12, 13
Til at indstille AF og TA (tryk);
vælge PTY (tryk og hold) i RDS.
Q Talknapper
CD/USB:
(1)/(2): ALBM –/+
(under MP3/WMA-afspilning)
Til at springe album over (tryk); springe
album over uafbrudt (tryk og hold).
(3): REP* side 13, 14
(4): SHUF side 13, 14
(5): DM+
Forbedrer digitalt komprimeret lyd,
f.eks. MP3.
For at aktivere DM+ funktionen skal du
indstille på "ON". For at annullere skal
du indstille på "OFF".
(6): PAUSE
Til at holde pause i afspilning. Tryk
igen for at annullere.
Radio:
Til at modtage gemte stationer (tryk);
gemme stationer (tryk og hold).
R DSPL (display)/SCRL (rulle) -knap
side 12, 13, 14
Til at skifte displaypunkter (tryk); rulle
displaypunktet (tryk og hold).
S AUX-indgangsstik (ekstra lydenhed)
side 17
Til at tilslutte en bærbar lydenhed.
* Denne knap har en berøringsprik.
Bemærk
Når du udkaster/isætter en disk, skal alle
USB-enheder være afbrudt for at undgå at beskadige
disken.
9
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Søge efter et spor
Søge efter et spor efter navn
— Quick-BrowZer
Du kan nemt søge efter et spor på en CD eller en
USB-enhed efter kategori.
(BROWSE)
Søge ved at springe punkter over
— Jump-indstilling
Når der er mange punkter i en kategori, kan du
hurtigt søge efter det ønskede punkt.
1 Tryk på (SEEK) + i
Quick-BrowZer-indstilling.
Følgende display vises.
Kontrolknap/
vælgerknap
A Aktuelt punkt-nummer
B Samlet antal punkter i det aktuelle lag
OFF
SEEK
SOURCE
MODE
SEEK
(BACK)
SEEK +/–
1
Tryk på
(BROWSE).
Enheden aktiverer
Quick-BrowZer-indstilling, og listen over
søgekategorier vises.
2
Drej kontrolknappen for at vælge den
ønskede søgekategori, og tryk
derefter på den for at bekræfte.
3
Derefter bliver punktets navn vist.
2 Drej kontrolknappen for at vælge det ønskede
punkt eller et punkt nær det ønskede punkt.
Den overspringer i trin på 10 % af det samlede
antal punkter.
3 Tryk på vælgerknappen.
Displayet vender tilbage til
Quick-BrowZer-indstilling, og det valgte
punkt vises.
4 Drej kontrolknappen for at vælge det ønskede
punkt og tryk på det.
Afspilning begynder, hvis det valgte punkt er
et spor.
Sådan annulleres Jump-indstilling
Tryk på
(BACK) eller (SEEK) –.
Gentag trin 2, indtil det ønskede spor
er valgt.
Afspilning begynder.
Sådan vendes tilbage til det foregående
display
Tryk på
(BACK).
Til at afslutte Quick-BrowZer-indstilling.
Tryk på
(BROWSE).
Bemærk
Når Quick-BrowZer-indstillingen aktiveres, annulleres
indstillingen gentaget/blandet.
10
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Søge efter et spor ved at lytte til
passager af sporet — ZAPPIN™
Mens der afspilles korte passager af sporet på en
CD eller USB-enhed efter hinanden, kan du søge
efter et spor, du vil lytte til.
ZAPPIN-indstilling er passende til at søge efter
et spor i blandet- eller gentaget blandetindstilling.
Vælgerknap
MODE
SEEK
ZAP
ZAP
(BACK)
Tryk på (ZAP) under afspilning.
Efter "ZAPPIN" er vist på displayet,
begynder afspilning fra en passage i det næste
spor.
Passagen afspilles i det indstillede tidsrum,
derefter høres der et klik, og den næste
passage starter.
Brug Best Tuning Memory (BTM) for at undgå
en ulykke, når du stiller ind på stationer, mens du
kører.
1
Tryk gentagne gange på (SOURCE),
indtil "TUNER" vises.
For at skifte bånd skal du trykke gentagne
gange på (MODE). Du kan vælge blandt
FM1, FM2, FM3, MW eller LW.
2
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
3
Tryk gentagne gange på
vælgerknappen, indtil "BTM" vises.
4
Tryk på (SEEK) +.
Enheden gemmer stationer på talknapperne i
rækkefølge efter frekvens.
Der høres en bip-lyd, når indstillingen er
gemt.
Gemme manuelt
1
Spor
1
2
ZAP
2
Forsigtig
PUSH ENTER
SOURCE
1
Gemme og modtage stationer
Gemme automatisk — BTM
OFF
SEEK
Radio
3
4
Den del af hvert spor, der
skal afspilles i
ZAPPIN-indstilling.
Tryk på vælgerknappen eller (ZAP),
når et spor, du vil lytte til, afspilles.
Det spor, du har valgt, starter igen normal
afspilning fra begyndelsen.
For at søge efter et spor med
ZAPPIN-indstilling igen skal du gentage
trin 1 og 2.
Råd
• Du kan vælge afspilningstiden blandt
6 sekunder/9 sekunder/30 sekunder (side 16).
Du kan ikke vælge den passage af sporet, der skal
afspilles.
• Tryk på (SEEK) +/ – eller (1)/(2) (ALBM –/+) i
ZAPPIN-indstilling for at springe et spor eller album
over.
• Hvis du trykker på
(BACK), bekræfter det også
et spor, der skal afspilles.
Mens den station, du vil gemme,
modtages, skal du trykke på og holde
en talknap ((1) til (6)), indtil "MEM"
vises.
Bemærk
Hvis du forsøger at gemme en anden station på den
samme talknap, slettes den tidligere gemte station.
Råd
Når en RDS-station gemmes, gemmes
AF/TA-indstillingen også (side 12).
Modtagelse af de gemte stationer
1
Vælg båndet, og tryk derefter på en
talknap ((1) til (6)).
Stille automatisk ind
1
Vælg båndet, og tryk derefter på
(SEEK) +/– for at søge efter stationen.
Afsøgningen standser, når enheden modtager
en station. Gentag dette, indtil den ønskede
station modtages.
Råd
Hvis du kender frekvensen på den station, du vil lytte
til, skal du trykke på og holde (SEEK) +/ – for at finde
den omtrentlige frekvens, og derefter trykke gentagne
gange på (SEEK) +/– for at finjustere til den ønskede
frekvens (manuel indstilling).
11
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
RDS
Indstille AF og TA
1
Oversigt
FM-stationer med Radio Data System
(RDS) -service kan sende digitale data, som ikke
kan opfattes af det menneskelige øre, sammen
med det almindelige radioprogramsignal.
Displaypunkter
Tryk gentagne gange på (AF/TA), indtil
den ønskede indstilling vises.
Vælg
For at
AF-ON
aktivere AF og desaktivere TA.
TA-ON
aktivere TA og desaktivere AF.
AF, TA-ON
aktivere både AF og TA.
AF, TA-OFF
desaktivere både AF og TA.
Gemme RDS-stationer med AF- og
TA-indstilling
A TA/TP*1
B Radiobånd, Funktion
C Frekvens*2 (Programnavn), forvalgsnummer,
ur, RDS-data
*1 "TA" blinker under trafikinformation. "TP" lyser,
mens en sådan station modtages.
*2 Mens RDS-stationen modtages, vises "*" til
venstre for frekvensindikationen.
Hvis du vil skifte displaypunkter C, skal du
trykke på (DSPL).
RDS-service
Enheden giver automatisk RDS-service som
følger:
AF (alternative frekvenser)
Vælger og genindstiller på stationen med det
stærkeste signal i et netværk. Ved at bruge
denne funktion kan du lytte uafbrudt til det
samme program på en køretur over lang afstand
uden at skulle genindstille den samme station
manuelt.
TA (trafikmelding)/ TP (trafikprogram)
Giver aktuelle trafikinformationer/programmer.
Enhver information/program, der modtages,
afbryder den aktuelt valgte kilde.
PTY (programtyper)
Viser den aktuelt modtagne programtype. Søger
også efter din valgte programtype.
CT (Ur-klokkeslæt)
CT-data fra RDS-transmissionen indstiller uret.
Du kan forvælge RDS-stationer sammen med
AF/TA-indstillingen. Hvis du bruger
BTM-funktionen, gemmes kun RDS-stationer
med den samme AF/TA-indstilling.
Hvis du forvælger manuelt, kan du forvælge
både RDS- og ikke-RDS-stationer med
AF/TA-indstillingen for hver.
1 Indstil AF/TA, og gem derefter stationen med
BTM eller manuelt.
Modtage nødmeldinger
Når AF eller TA er slået til, afbryder
nødmeldinger automatisk den aktuelt valgte
kilde.
Råd
Hvis du justerer lydstyrkeniveauet under en
trafikmelding, bliver dette niveau gemt i hukommelsen
til efterfølgende trafikmeldinger, uafhængigt af det
almindelige lydstyrkeniveau.
Holde radioen indstillet på det
samme regionalprogram .— REG
Når AF-funktionen er slået til: enhedens
fabriksindstilling afgrænser modtagelse til et
bestemt område, så der skiftes ikke over til en
anden regional station med en stærkere frekvens.
Hvis du forlader dette regionalprograms
modtageområde, skal du indstille "REG-OFF" i
opsætning under FM-modtagelse (side 16).
Bemærk
Denne funktion virker ikke i Det Forenede Kongerige
og i visse andre områder.
Bemærkninger
• Ikke alle RDS-funktioner er til rådighed i alle
lande/områder.
• RDS virker ikke, hvis signalstyrken er for svag, eller
hvis den station, der er stillet ind på, ikke sender
RDS-data.
12
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Local Link-funktion
(Kun Det Forenede Kongerige)
Med denne funktion kan du vælge andre lokale
stationer i området, selvom de ikke er lagret på
talknapperne.
1 Under FM-modtagelse skal du trykke på en
talknap ((1) til (6)), hvor der er gemt en
lokal station.
2 Tryk på en talknap for en lokal station igen
inden for 5 sekunder.
Gentag denne procedure, indtil den lokale
station modtages.
Vælge PTY
1
2
3
Tryk på (AF/TA) (PTY) og hold under
FM-modtagelse.
Navnet på den aktuelle programtype vises,
hvis stationen sender PTY-data.
Tryk gentagne gange på (AF/TA) (PTY),
indtil den ønskede programtype vises.
Tryk på (SEEK) +/–.
Enheden begynder at søge efter en station, der
udsender den valgte programtype.
Programtyper
NEWS (Nyheder), AFFAIRS (Aktuelt), INFO
(Oplysning), SPORT (Sport), EDUCATE
(Undervisning), DRAMA (Drama), CULTURE
(Kultur), SCIENCE (Videnskab), VARIED
(Blandet), POP M (Popmusik), ROCK M
(Rockmusik), EASY M (Let underholdning),
LIGHT M (Let klassisk), CLASSICS
(Klassisk), OTHER M (Andre musiktyper),
WEATHER (Vejret), FINANCE
(Finansinformation), CHILDREN
(Børneprogrammer), SOCIAL A (Sociale
forhold), RELIGION (Religion), PHONE IN
("Ring ind"-programmer), TRAVEL (Rejser),
LEISURE (Fritid), JAZZ (Jazzmusik),
COUNTRY (Countrymusik), NATION M
(Nationalmusik), OLDIES (Evergreens),
FOLK M (Folkmusik), DOCUMENT
(Dokumentarprogrammer)
CD
Displaypunkter
A Kilde
B Spornavn*1, Disk/kunstnernavn*1,
Kunstnernavn*1, Albumnummer*2,
Albumnavn*1, Spornummer/Forløbet
afspilningstid, Ur
*1 Informationen på en CD TEXT eller
MP3/WMA/AAC vises.
*2 Albumnummer vises kun, når der skiftes album.
For at skifte displaypunkter B skal du trykke
på (DSPL).
Råd
De viste punkter kan være forskellige, afhængigt af
model, disktype, optageformat og indstillinger.
Gentaget og blandet afspilning
1
Under afspilning skal du trykke
gentagne gange på (3) (REP) eller
(4) (SHUF), indtil den ønskede
indstilling vises.
Vælg
For at afspille
TRACK
spor gentaget.
ALBUM*
album gentaget.
SHUF ALBUM*
album i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF DISC
disk i vilkårlig
rækkefølge.
* Når der afspilles en MP3/WMA/AAC.
For at vende tilbage til normal
afspilningsindstilling skal du vælge "
eller "SHUF OFF".
OFF"
Bemærk
Du kan ikke bruge denne funktion i lande/regioner,
hvor PTY-data ikke er tilgængelige.
Indstille CT
1
Indstil "CT-ON" i opsætning (side 16).
Bemærkninger
• CT-funktionen virker ikke altid, selv om der
modtages en RDS-station.
• Der kan være en forskel mellem det klokkeslæt, som
CT-funktionen indstiller, og det faktiske klokkeslæt.
13
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
USB-enheder
Displaypunkter
Du kan finde nærmere oplysninger om
kompatible USB-enheder på support-websiten.
Supportsite
http://support.sony-europe.com
• USB-enheder af typen MSC (Mass Storage
Class) og MTP (Media Transfer Protocol), der
overholder USB-standarden, kan bruges.
• Den tilsvarende codec er MP3 (.mp3),
WMA (.wma) og AAC (.m4a).
• Det anbefales at tage backup af data på en
USB-enhed.
Bemærk
Tilslut USB-enheden efter at have startet motoren.
Afhængigt af USB-enheden kan der opstå funktionsfejl
eller skade, hvis den tilsluttes, før motoren startes.
Afspille en USB-enhed
1
Tilslut USB-enheden til USB-stikket.
Brug det kabel, der medfølger den USB-enhed,
som skal tilsluttes.
A Kilde
B Spornavn, Kunstnernavn, Albumnummer*,
Albumnavn, Spornummer/Forløbet
afspilningstid, Ur
* Albumnummer vises kun, når der skiftes album.
For at skifte displaypunkter B skal du trykke
på (DSPL).
Bemærkninger
• De viste punkter er forskellige, afhængigt af
USB-enhed, optageformat og indstillinger. Du kan
finde nærmere oplysninger på support-websiten.
• Der kan maksimalt vises følgende antal data.
– mapper (album): 128
– filer (spor) pr. mappe: 500
• Efterlad ikke en USB-enhed i en parkeret bil, da det
kan medføre funktionsfejl.
• Det kan tage nogen tid, før afspilning begynder,
afhængigt af mængden af optagede data.
• Andre DRM (Digital Rights Management) -filer kan
ikke altid afspilles.
• Under afspilning af eller frem/tilbagerykning i en
MP3/WMA/AAC-fil med variabel bithastighed (VBR)
vises forløbet afspilningstid ikke altid præcist.
• Afspilning af følgende MP3/WMA/AAC-filer er ikke
understøttet.
– databevarende komprimering
– ophavsretsbeskyttede
Gentaget og blandet afspilning
Afspilning begynder.
Hvis der allerede er tilsluttet en USB-enhed, skal
du for at starte afspilning trykke gentagne gange
på (SOURCE), indtil "USB" vises.
Tryk på (OFF) for at stoppe afspilning.
Tage USB-enheden ud
1 Stands afspilning af USB-enheden.
2 Tag USB-enheden ud.
Hvis du tager USB-enheden ud under
afspilning, kan data i USB-enheden
beskadiges.
14
Bemærkninger
• Brug ikke USB-enheder der er så store eller tunge,
at de kan falde ned som følge af rystelser eller
forårsage en løs tilslutning.
• Frontpanelet må ikke tages af, når USB-enheden
afspilles. Det kan beskadige dataene på
USB-enheden.
• Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder via
en USB-hub.
1
Under afspilning skal du trykke
gentagne gange på (3) (REP) eller
(4) (SHUF), indtil den ønskede
indstilling vises.
Vælg
For at afspille
TRACK
spor gentaget.
ALBUM
album gentaget.
SHUF ALBUM
album i vilkårlig
rækkefølge.
SHUF DEVICE
enhed i vilkårlig
rækkefølge.
Efter 3 sekunder er indstillingen udført.
For at vende tilbage til normal
afspilningsindstilling skal du vælge "
eller "SHUF OFF".
OFF"
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Andre funktioner
Ændre lydindstillingerne
Tilpasning af equalizerkurven
— EQ3
Med "CUSTOM" i EQ3 kan du lave dine egne
equalizer-indstillinger.
1
Tryk gentagne gange på
vælgerknappen, indtil det ønskede
punkt vises.
Vælg en kilde, og tryk derefter
gentagne gange på knappen for at
vælge "EQ3".
2
2
Drej kontrolknappen for at vælge
"CUSTOM".
Drej kontrolknappen for at justere det
valgte punkt.
3
3
Tryk på
(BACK).
Indstillingen er udført, og displayet vender
tilbage til normal
modtage/afspilningsindstilling.
Tryk gentagne gange på
vælgerknappen, indtil "LOW", "MID"
eller "HI" vises.
4
Drej kontrolknappen for at justere det
valgte punkt.
Lydstyrkeniveauet kan justeres i trin på 1 dB
fra –10 dB til +10 dB.
Justering af lydegenskaberne
1
Følgende punkter kan indstilles (følg
sidereferencen for nærmere oplysninger):
EQ3
Vælger en equalizerkurve blandt 7 musiktyper
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM eller OFF).
LOW*1, MID*1, HI*1 (side 15)
BAL (Balance)
Justerer lydbalancen mellem venstre og højre
højttalere.
FAD (Fader)
Justerer det relative niveau mellem front- og
baghøjttalerne.
SUB*2 (Subwooferlydstyrke)
Justerer subwooferlydstyrken.
AUX*3 (AUX-niveau)
Justerer lydstyrkeniveauet for hvert enkelt
tilsluttet ekstra udstyr: "+18 dB" – "0 dB" –
"–8 dB".
Denne indstilling gør det unødvendigt at justere
lydstyrkeniveauet mellem kilder.
Gentag trin 3 og 4 for at justere
equalizerkurven.
For at gendanne den fabriksindstillede
equalizerkurve skal du trykke på
vælgerknappen og holde, før indstillingen er
udført.
5
Tryk på
(BACK).
Indstillingen er udført, og displayet vender
tilbage til normal
modtage/afspilningsindstilling.
Råd
Andre equalizertyper kan også justeres.
*1 Når EQ3 er aktiveret.
*2 Når lydudgangen er indstillet på "SUB-OUT"
(side 16).
"ATT" vises ved den laveste indstilling, og kan
justeres op til 21 trin.
*3 Når AUX-kilden (ekstra lydenhed) er aktiveret
(side 17).
15
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Justere opsætningspunkter —
SET
1
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningsdisplayet vises.
2
Tryk gentagne gange på
vælgerknappen, indtil det ønskede
punkt vises.
3
Drej kontrolknappen for at vælge
indstillingen (eksempel "ON" eller
"OFF").
4
Tryk på vælgerknappen og hold.
Opsætningen er udført, og displayet vender
tilbage til normal
modtage/afspilningsindstilling.
Z.TIME (Zappin-tid)
Vælger afspilningstiden for ZAPPIN-funktionen.
– "Z.TIME-1 (ca. 6 sekunder),"
"Z.TIME-2 (ca. 9 sekunder),"
"Z.TIME-3 (ca. 30 sekunder)."
LPF*3 (Lavpasfilter)
Vælger afskæringsfrekvens for subwooferen:
"OFF", "55Hz", "85Hz", "120Hz".
LOUD (Lydindtryk)
Forstærker bas og diskant for at få klar lyd ved
lave lydstyrkeniveauer: "ON", "OFF".
BTM (side 11)
*1 Når enheden er slukket.
*2 Når FM modtages.
*3 Når lydudgangen er indstillet på "SUB-OUT".
Bemærk
De viste punkter er forskellige, afhængigt af kilde og
indstilling.
Følgende punkter kan indstilles (følg
sidereferencen for nærmere oplysninger):
16
CLOCK-ADJ (Justere ur) (side 6)
CT (Ur-klokkeslæt)
Aktiverer CT-funktionen: "ON", "OFF"
(side 12, 13).
BEEP
Aktiverer biplyden: "ON", "OFF".
AUX-A*1 (Ekstra lydenhed)
Aktiverer AUX-kildedisplayet: "ON", "OFF"
(side 17).
A.OFF (Automatisk sluk)
Slukkes automatisk efter et ønsket tidsrum, når
enheden slukkes: "NO", "30S (sekunder)",
"30M (minutter)", "60M (minutter)".
SUB/REAR*1
Skifter lydudgangen: "SUB-OUT" (subwoofer),
"REAR-OUT" (effektforstærker).
DEMO (Demonstration)
Aktiverer demonstrationen: "ON", "OFF".
DIM (Dæmper)
Ændrer displayets lysstyrke: "ON", "OFF".
A.SCRL (Automatisk rulning)
Ruller lange punkter automatisk: "ON", "OFF".
LOCAL (Lokal søgeindstilling)
– "ON": for kun at stille ind på stationer med
relativt stærke signaler.
– "OFF": for at stille ind på normal modtagelse.
MONO*2 (Mono-indstilling)
Vælger mono-modtagelse for at forbedre dårlig
FM-modtagelse: "ON", "OFF".
REG*2 (Regional)
Begrænser modtagelse til en bestemt region:
"ON", "OFF" (side 12).
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Brug af ekstra udstyr
Kort-fjernbetjening RM-X114
De tilsvarende knapper på fjernbetjeningen styrer
de samme funktioner, som knapperne på
enheden.
Ekstra lydudstyr
Ved at tilslutte en ekstra bærbar lydenhed til
AUX-indgangsstikket (stereo-ministik) på
enheden og derefter vælge kilden kan du lytte på
dine bilhøjttalere. Lydstyrkeniveauet kan justeres
for enhver forskel mellem enheden og den
bærbare lydenhed. Gå frem som beskrevet
nedenfor:
Tilslutte den bærbare lydenhed
1 Sluk den bærbare lydenhed.
2 Skru ned for lydstyrken på enheden.
3 Tilslut til enheden.
AUX
AUX
Tilslutningslednin*
(medfølger ikke)
* Sørg for at bruge en lige stiktype.
Juster lydstyrkeniveauet
Sørg for at justere lydstyrken for hver tilsluttet
lydenhed før afspilning.
1 Skru ned for lydstyrken på enheden.
2 Tryk gentagne gange på (SOURCE), indtil
"AUX" vises.
Derefter vises "AUX FRONT IN".
3 Begynd afspilning på den bærbare lydenhed
ved en moderat lydstyrke.
4 Indstil din sædvanlige lydstyrke på enheden.
5 Juster indgangsniveauet (side 15).
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
VOL (+/–)
D
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
VOL
ATT
–
Følgende knapper på kort-fjernbetjeningen har
også andre knapper/funktioner end enheden.
• DSPL (display) -knap
Til at skifte displaypunkter.
• </, (SEEK –/+) knapper
Til at betjene radio/CD/USB på samme måde
som (SEEK) –/+ på enheden.
• SOUND-knap
På samme måde som vælgerknappen på
enheden.
• LIST-knap
Til at vælge PTY i RDS.
• M/ m (DISC*/PRESET +/–) -knapper
Til at betjene CD/USB på samme måde som
(1)/(2) (ALBM –/+) knapperne på enheden.
• ATT (dæmpning) -knap
Til at dæmpe lyden. Tryk igen for at annullere.
* Ikke til rådighed på denne enhed.
Bemærk
Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder, kan
enheden ikke betjenes med kort-fjernbetjeningen,
med mindre der trykkes på (SOURCE) på enheden,
eller der sættes en disk i for først at aktivere den.
17
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
• Lad enheden afkøle forinden, hvis din bil har
været parkeret direkte i solen.
• Motorantennen slås automatisk ud.
Dannelse af kondensvand
Hvis der dannes kondensvand inden i enheden, skal
du tage disken ud og vente i ca. en time, indtil den er
tør. Ellers fungerer enheden ikke korrekt.
Sådan opretholdes en høj lydkvalitet
Pas på ikke at spilde væske på enheden eller
diskene.
Bemærkninger om diske
• Udsæt ikke diske for direkte sollys eller
varmekilder som f.eks. varmluftkanaler. Lad dem
ikke ligge i en parkeret bil.
• Rens diskene med en
almindelig renseklud inden
afspilning. Tør disken af fra
midten og udad. Brug ikke
opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder eller
almindelige rengøringsmidler.
• Denne enhed er designet til at
afspille diske, der opfylder
CD-standarden (Compact Disc). DualDiscs og
nogle musikdiske kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret opfylder ikke
CD-standarden (Compact Disc), og disse diske
kan derfor ikke afspilles med denne enhed.
• Diske som enheden IKKE kan afspille
– Diske med etiketter, mærkater eller påklistret
tape eller papir. Det kan forårsage funktionsfejl
eller ødelægge disken.
– Diske der ikke er af standardform (f.eks. hjertefirkantet eller stjerneform). Det kan beskadige
enheden, hvis du forsøger at afspille dem.
– 8 cm (3 1/4 in) diske.
Bemærkninger om CD-R/CD-RW
• Det maksimale antal: (kun CD-R/CD-RW)
– mapper (album): 150 (inkl. rodmappe)
– filer (spor) og mapper: 300 (hvis et fil/mappenavn
indeholder mange tegn, kan dette tal blive mindre
end 300).
– tegn, der kan vises for et mappe/filnavn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Hvis en multisession-disk begynder med en
CD-DA-session, genkendes den som en
CD-DA-disk, og andre sessioner afspilles ikke.
• Diske som enheden IKKE kan afspille
– CD-R/CD-RW med dårlig optagekvalitet.
– CD-R/CD-RW der er optaget med en
inkompatibel optageenhed.
– CD-R/CD-RW der ikke er afsluttet korrekt.
– Andre CD-R/CD-RW end dem, der er optaget i
musik-CD-format eller MP3-format, som
opfylder ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo
eller multisession.
Afspilningsrækkefølge for
MP3/WMA/AAC-filer
MP3/WMA/AAC
Mappe
(album)
MP3/WMA/
AAC-fil (spor)
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har nogen spørgsmål eller problemer vedrørende
enheden, der ikke er dækket i denne vejledning.
18
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Udskiftning af
sikringen
Vedligeholdelse
Udskiftning af kort-fjernbetjeningens
litiumbatteri
Under normale forhold holder batteriet i ca. 1 år.
(Levetiden kan dog blive kortere afhængigt af
brugsforholdene.)
Når batteriet bliver svagt, formindskes
kort-hfjernbetjeningens rækkevidde. Udskift
batteriet med et nyt CR2025-litiumbatteri. Der
opstår brand- eller eksplosionsfare, hvis du
bruger en anden type batteri.
Når du udskifter sikringen, skal
du sørge for at bruge en med et
amperetal, der svarer til den
originale sikring. Hvis
sikringen springer, skal du
kontrollere strømtilslutningen
og udskifte sikringen. Hvis
sikringen springer igen efter
Sikring (10 A)
udskiftningen, kan der være en
intern funktionsfejl. Kontakt i
så fald den nærmeste Sony-forhandler.
Rensning af stikkene
Enheden virker ikke altid korrekt, hvis stikkene
mellem enheden og frontpanelet ikke er rene. For at
forhindre dette skal du tage frontpanelet af (side 7)
og rense stikkene med en vatpind. Brug ikke for
meget kraft, da stikkene kan beskadiges.
x
+ siden opad
Hovedenhed
Bemærkninger om litiumbatteriet
• Hold litiumbatteriet uden for børns rækkevidde. Søg
omgående læge, hvis batteriet sluges.
• Aftør batteriet med en tør klud, så kontakten bliver
god.
• Sørg for at batteriets poler vender rigtigt, når det
sættes i.
• Batteriet må ikke holdes med en metalpincet, da der
kan opstå kortslutning.
Frontpanelets
bagside
Bemærkninger
• Af sikkerhedsmæssige grunde bør du slå tændingen
fra og fjerne nøglen fra tændingskontakten, inden du
renser stikkene.
• Berør aldrig stikkene direkte med fingrene eller en
metalgenstand.
ADVARSEL
Batteriet kan eksplodere, hvis det behandles
forkert.
Batteriet må ikke genoplades, demonteres
eller bortkastes i åben ild.
19
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Tage enheden ud
1
Tekniske data
Fjern beskyttelsesrammen.
Tuner
1 Løsn frontpanelet (side 7).
FM
2 Klem begge kanter af beskyttelsesrammen,
og træk den derefter ud.
Indstillingsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens: 150 kHz
Brugbar følsomhed: 10 dBf
Selektivitet: 75 dB ved 400 kHz
Signal/støjforhold: 70 dB (mono)
Separation: 40 dB ved 1 kHz
Frekvensreaktion: 20 – 15.000 Hz
MW/LW
Indstillingsområde:
MW: 531 – 1.602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennestik:
Eksternt antennestik
Mellemfrekvens: 25 kHz
Følsomhed: MW: 26 µV, LW: 45 µV
x
CD-afspiller
2
Signal/støjforhold: 120 dB
Frekvensreaktion: 10 – 20.000 Hz
Wow og flutter: Ikke målelig
Tag enheden ud.
1 Sæt begge udløsernøgler i på samme tid, så
de klikker på plads.
Krog der
vender indad.
USB-afspillerdel
Interface: Full speed USB
Maksimal strømstyrke: 500 mA
Effektforstærker
Udgang: Højttalerudgange (sikre stik)
Højttalerimpedans: 4 – 8 ohm
Maksimal udgangseffekt: 45 W × 4 (ved 4 ohm)
Generelt
2 Træk i udløsernøglerne for at løsne
enheden.
3 Skyd enheden ud af monteringsrammen.
Udgange:
Lydudgangsstik (kan skiftes mellem REAR/SUB)
Stik for motorantenne
Stik for effektforstærker
Indgange:
Stik for telefon ATT-kontrol
Indgangsstik for fjernbetjening
Indgangsstik for antenne
AUX-indgangsstik (stereo-ministik)
Indgangsstik for USB-signal
Tonekontroller:
Lav: ±10 dB ved 60 Hz (XPLOD)
Mellem: ±10 dB ved 1 kHz (XPLOD)
Høj: ±10 dB ved 10 kHz (XPLOD)
20
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Strømkrav: 12 V jævnstrøm bilbatteri
(negativ jordforbindelse)
Mål: Ca. 178 × 50 × 179 mm
(7 1/8 × 2 × 7 1/8 in) (b/h/d)
Monteringsmål: Ca. 182 × 53 × 162 mm
(7 1/4 × 2 1/8 × 6 1/2 in) (b/h/d)
Vægt: Ca. 1,2 kg
Medfølgende tilbehør:
Dele til montering og tilslutning (1 sæt)
Ekstra tilbehør/udstyr
Kort-fjernbetjening: RM-X114
Din forhandler har muligvis ikke alt det ovennævnte
tilbehør i sit sortiment. Bed forhandleren om
nærmere oplysninger.
Design og tekniske data kan ændres uden
forudgående varsel.
• Halogenated flame retardants are not used in the
certain printed wiring boards.
• Halogenated flame retardants are not used in
cabinets.
• Packaging cushions are made from paper.
Fejlsøgning
Med den følgende kontrolliste kan du afhjælpe
problemer, du kan få med enheden.
Inden du går igennem nedenstående kontrolliste, bør
du kontrollere fremgangsmåden for tilslutning og
betjening.
Hvis problemet ikke løses, kan du besøge denne
support-website.
Supportsite
http://support.sony-europe.com
Generelt
Der er ingen strømtilførsel til enheden.
• Kontroller tilslutningen eller sikringen.
• Hvis enheden slukkes, og displayet forsvinder, kan
enheden ikke betjenes med kort-fjernbetjeningen.
t Tænd enheden.
Motorantennen slås ikke ud.
Motorantennen har ikke en relæboks.
Ingen lyd.
• ATT-funktionen er aktiveret, eller Telephone
ATT-funktionen (når forbindelseskablet fra en
biltelefon er tilsluttet til ATT-ledningen) er aktiveret.
• Faderkontrollen "FAD" er ikke indstillet på
positionen for et 2-højttalersystem.
Ingen biplyd.
• Biplyden er annulleret (side 16).
• Der er tilsluttet en ekstra effektforstærker, og du
bruger ikke den indbyggede forstærker.
Hukommelsens indhold er slettet.
• Der er blevet trykket på RESET-knappen.
t Du skal gemme i hukommelsen igen.
• Strømledningen eller batteriet er blevet afbrudt eller
er ikke tilsluttet korrekt.
Gemte stationer og korrekt klokkeslæt er
slettet.
Sikringen er sprunget.
Der kommer støj, når tændingens position
skiftes.
Ledningerne er ikke tilpasset korrekt til bilens
strømstik til ekstraudstyr.
Under afspilning eller modtagelse starter
demonstrationen.
Hvis der ikke udføres nogen betjening i 5 minutter
med "DEMO-ON" indstillet, starter demonstrationen.
t Indstil på "DEMO-OFF" (side 16).
Displayet forsvinder fra/vises ikke på
displayvinduet.
• Dæmperen er indstillet på "DIM-ON" (side 16).
• Displayet forsvinder, hvis du trykker på (OFF) og
holder.
t Tryk på (OFF) på enheden og hold, indtil
displayet forsvinder.
• Stikkene er beskidte (side 19).
fortsættes på næste side t
21
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Den automatiske slukkefunktion virker ikke.
Enheden er slået til. Den automatiske slukkefunktion
aktiveres, når enheden slås fra.
t Slå enheden fra.
Radiomodtagelse
Stationerne kan ikke modtages.
Lyden generes af støj.
• Tilslutningen er ikke korrekt.
t Tilslut en motorantenne-kontrolledning (blå) eller
strømledning til tilbehør (rød) til strømledningen
på bilens antenneforstærker. (Kun hvis bilen har en
indbygget FM/MW/LW-antenne i bag/sideruden.)
t Kontroller tilslutningen af bilantennen.
t Hvis den automatiske antenne ikke slås ud, skal
du kontrollere tilslutningen af motorantennekontrolledningen.
Det er ikke muligt at stille ind på forvalgte
stationer.
• Frekvensen skal gemmes korrekt i hukommelsen.
• Radiosignalet er for svagt.
Det er ikke muligt at stille automatisk ind på
stationer.
• Indstillingen af lokal søgning er ikke korrekt.
t Indstilling standser for ofte:
Indstil på "LOCAL-ON" (side 16).
t Indstilling standser ikke ved en station:
Indstil på "LOCAL-OFF" (side 16).
• Radiosignalet er for svagt.
t Indstil manuelt.
"ST"-indikationen blinker under
FM-modtagelse.
• Indstil frekvensen præcist.
• Radiosignalet er for svagt.
t Indstil på "MONO-ON" (side 16).
Et FM-program, der udsendes i stereo, høres i
mono.
Enheden er indstillet på monomodtagelse.
t Indstil på "MONO-OFF" (side 16).
RDS
SEEK begynder efter få sekunders lytning.
Stationen er ikke en TP-station eller har svagt signal.
t Desaktiver TA (side 12).
Ingen trafikmeldinger.
• Aktiver TA (side 12).
• Stationen udsender ikke trafikmeldinger, selv om den
er en TP-station.
t Stil ind på en anden station.
PTY viser "- - - - - - - -".
• Den aktuelle station er ikke en RDS-station.
• Der er ikke blevet modtaget RDS-data.
• Stationen specificerer ikke programtypen.
CD-afspilning
Disken kan ikke lades.
• En anden disk er allerede ladet.
• Disken er sat omvendt eller forkert i.
Disken afspilles ikke.
• Defekt eller snavset disk.
• CD-R’erne/CD-RW’erne er ikke til lydbrug
(side 18).
MP3/WMA/AAC-filer kan ikke afspilles.
Disken er ikke kompatibel med
MP3/WMA/AAC-formatet og -versionen. Du kan
finde nærmere oplysninger om diske og formater, der
kan afspilles, på support-websiten.
Det tager længere tid at afspille
MP3/WMA/AAC-filer end andre filer.
Ved følgende diske tager det længere tid at begynde
afspilning.
– en disk, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– en disk, som er optaget i multisession.
– en disk, som kan tilføjes data.
Displaypunkter ruller ikke.
• For diske med særligt mange tegn kan de ikke altid
rulles.
• "A.SCRL" er indstillet på "OFF".
t Indstil på "A.SCRL-ON" (side 16).
t Tryk på (DSPL) (SCRL) og hold.
Lyden springer.
• Montering er ikke korrekt.
t Installer enheden i en vinkel på mindre end 45°
på et stabilt sted i bilen.
• Defekt eller snavset disk.
Betjeningsknapperne fungerer ikke.
Disken udkastes ikke.
Tryk på RESET-knappen (side 6).
USB-afspilning
Du kan ikke afspille elementer via en USB HUB.
Denne enhed kan ikke genkende USB-enheder via en
USB-hub.
Kan ikke afspille elementer.
En USB-enhed virker ikke.
t Tilslut den igen.
Det tager længere tid at afspille USB-enheden.
USB-enheden indeholder filer med en kompliceret
træstruktur.
Der høres en bip-lyd.
USB-enheden er blevet afbrudt under afspilning.
t Før en USB-enhed afbrydes, skal du sørge for først
at stoppe afspilning, så data beskyttes.
Lyden falder kortvarigt bort.
Lyden kan falde bort kortvarigt ved en høj bithastighed
på mere end 320 kbps.
22
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Da\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Fejldisplay/meddelelser
CHECKING
Enheden bekræfter tilslutningen af en USB-enhed.
t Vent, indtil bekræftelse af tilslutningen er afsluttet.
ERROR
• Disken er beskidt eller sat omvendt i.
t Rens disken eller sæt den korrekt i.
• Der er sat en tom disk i.
• Disken kan ikke afspilles pga. et problem.
t Sæt en anden disk i.
• USB-enheden blev ikke automatisk genkendt.
t Tilslut den igen.
• Tryk på Z for at tage disken ud.
FAILURE
Tilslutningen af højttalere/forstærkere er forkert.
t Se vejledningen Montering/tilslutning til denne
model for at kontrollere tilslutningen.
HUB NO SUPRT (Hub ikke understøttet)
USB-hub er ikke understøttet på denne enhed.
L. SEEK +/–
Lokal søgeindstilling er slået til under automatisk
indstilling.
NO AF
Der findes ikke en alternativ frekvens for den aktuelle
station.
t Tryk på (SEEK) +/– mens programservicenavnet
blinker. Enheden begynder søgning efter en anden
frekvens med de samme PI (programidentifikation)
-data ("PI SEEK" vises).
NO DEV (Ingen enhed)
(SOURCE) er valgt uden en USB-enhed tilsluttet. En
USB-enhed eller et USB-kabel er blevet afbrudt under
afspilning.
t Sørg for at tilslutte en USB-enhed og et USB-kabel.
NO MUSIC
Disken eller USB-enheden indeholder ikke en
musikfil.
t Sæt en musik-CD i enheden.
t Tilslut en USB-enhed, der indeholder en musikfil.
NO NAME
Der er ikke skrevet et disk/album/kunstner/spornavn på
sporet.
NO TP
Enheden fortsætter søgning efter TP-stationer til
rådighed.
OFFSET
Der kan være en intern funktionsfejl.
t Kontroller tilslutningen. Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis fejlindikationen fortsat vises
på displayet.
OVERLOAD
USB-enheden er overbelastet.
t Afbryd USB-enheden, og skift derefter kilde ved at
trykke på (SOURCE).
t Angiver, at USB-enheden ikke virker, eller at der er
tilsluttet en enhed, som ikke er understøttet.
READ
Enheden læser alle spor- eller albumdata på disken.
t Vent, indtil læsningen er udført, og afspilning
begynder automatisk. Afhængigt af diskstrukturen
kan det tage mere end et minut.
RESET
Denne enhed eller USB-enheden kan ikke betjenes
pga. et problem.
t Tryk på RESET-knappen (side 6).
USB NO SUPRT (USB ikke understøttet)
Den tilsluttede USB-enhed er ikke understøttet.
t Du kan finde nærmere oplysninger om kompatible
USB-enheder på support-websiten.
"
" eller "
"
Under tilbage/fremrykning er du nået til begyndelsen
eller slutningen af disken, og kan ikke komme længere.
" "
Tegnet kan ikke vises af enheden.
Henvend dig til nærmeste Sony-forhandler, hvis
disse løsninger ikke hjælper.
Hvis du bringer enheden til reparation pga.
problemer med CD-afspilning, skal du tage den disk
med, der blev brugt på det tidspunkt, da problemet
begyndte.
23
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Wednesday, December 2, 2009 2:37 PM
Register dit produkt online på:
Rekisteröi nyt tuotteesi online:
Registrera produkten online på:
www.sony-europe.com/myproducts
Bitte kreuzen Sie zunächst die genaue
Modellbezeichnung in dem dafür vorgesehenen Feld
an.
Tragen Sie danach die Seriennummer (SERIAL NO.) in
dem reservierten Feld ein. Sie finden diese auf einem
Aufkleber, der auf dem Gerätegehäuse angebracht ist.
Nehmen Sie den ausgefüllten Geräte-Pass
anschließend unbedingt aus der Bedienungsanleitung
heraus, falls Sie diese im Fahrzeug aufbewahren
möchten. Bitte bewahren Sie den Geräte-Pass an
einem sicheren Ort auf. Er kann im Falle eines
Diebstahls zur ldentifikation lhres Eigentums dienen.
caraudio
Geräte-Pass
Dieser Geräte-Pass dient als Eigentumsnachweis
für Ihr caraudio-Gerät im Falle eines Diebstahls.
Wir empfehlen, den Geräte-Pass nicht im
Fahrzeug aufzubewahren, um Missbrauch zu
verhindern.
Modellbezeichnung
sCDX-GT39U
sCDX-GT35U
Seriennummer (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Thailand
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Asenna tämä laite auton kojelautaan
turvallisuuden lisäämiseksi. Lisätietoja
asennuksesta ja liitännistä on toimitetussa
asennus/liitännät-käsikirjassa
Tämä tarra sijaitsee laitteen pohjassa.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskeva ainoastaan laitteita, jotka on
myyty EU-direktiivejä soveltavissa
maissa.
Tämän laitteen on valmistanut Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. EMC:n valtuutettu edustaja ja
tuoteturvallisuudesta vastaava yritys on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Ota kaikissa huoltoa
ja takuita koskevissa asioissa yhteys erillisissä
huolto- ja takuuasiakirjoissa mainittuihin
osoitteisiin.
ZAPPIN on Sony Corporationin tavaramerkki.
Windows Media ja Windows-logo ovat
Microsoft Corporation tavaramerkkejätai
rekisteröityjä tavaramerkkejä
USA:ssa ja/tai muissa maissa.
2
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka ja
ja patentit on lisensoinut Fraunhofer IIS and Thomson.
Tätä tuotetta suojaavat Microsoft Corporationin
tietyt immateriaalioikeudet. Tämän tekniikan
käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella
on kielletty, ellei siihen ole saatu lisenssiä
Microsoftilta tai sen valtuutetulta tytäryhtiöltä.
Sisällöntuottajat käyttävät tähän laitteeseen
("WM-DRM") sisältyvän Windows Median
digitaalisten oikeuksien in hallintatekniikkaa
suojaamaan oman ohjelmasisältönsä
integriteit van hun inhoud te beschermen
("Secure Content") immateriaalioikeuttansa,
mukaan lukien tekijänoikeudet,
ei käytettäisi väärin tällaisessa sisällössä.
Tässä laitteessa käytetään WM-DRM-ohjelmistoa
turvallisen sisällön "Secure Content"
("WM-DRM-ohjelmisto") toistamiseksi.
Jos on tingitty, turvallisen sisällön "Secure
Content" ("Secure Content -omistajat")
saattavat vaatia, että Microsoft peruuttaa
WM-DRM-ohjelmiston oikeuden saada
uusia lisenssejä Secure Content -sisällön
kopiointiin, näyttämiseen ja/tai toistamiseen.
Peruutus ei muuta WM-DRM-ohjelmiston
suorituskykyä suojaamattoman sisällön toistossa.
Lista peruutetuista WM-DRM -ohjelmistoista
lähetetään laitteeseesi aina kun lataat
Secure Content-lisenssin Internetistä tai PC:ltä.
Microsoft saattaa tällaisten lisenssien yhteydessä
myös ladata laitteeseesi peruutuslistoja
Secure Content -omistajien puolesta.
Varoitus, joka koskee autoja, joiden
virtalukossa ei ole ACC-asentoa.
Aseta automaattinen virrankatkaisutoiminto
käyttöön (s. 16).
Laitteesta katkeaa virta kokonaan ja
automaattisesti asetettuna aikana sen jälkeen
kun laite on kytketty päältä, mikä estää
akkuvirran turhan kulumisen.
Ellet ole asettanut käyttöön automaattista
virrankatkaisutoimintoa, paina ja pidä
painettuna (OFF) -painiketta joka kerta kun
katkaiset virran virta-avaimella, kunnes näyttö
on sammunut.
3
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Sisältö
Käytön aloittaminen
Levyjen soittaminen tällä laitteella . . . . . . . . . . 6
Alkuasetusten palauttaminen. . . . . . . . . . . . . . . 6
DEMO-tilan peruuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kellonajan asettaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Etupaneelin irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Etupaneelin kiinnittäminen . . . . . . . . . . . . . . 7
Säädinten sijainti ja perustoiminnot
Päälaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Raidan hakeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Raidan hakeminen nimen avulla
— Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Raidan hakeminen kuuntelemalla
raidan osia — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . 11
Radio
Radioasemien tallentaminen
pikavalintoihin ja kuuntelu . . . . . . . . . . . . . . . 11
Automaattinen tallennus — BTM. . . . . . . . 11
Radioasemien manuaalinen tallennus . . . . . 11
Muistiin tallennettujen asemien
vastaanotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Asemien automaattinen esiviritys . . . . . . . . 11
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AF- ja TA-toimintojen asettaminen . . . . . . 12
PTY:n valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CT-asetuksen tekeminen . . . . . . . . . . . . . . . 13
CD:
Näyttöyksiköt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto . . . . . . . . . 13
USB-laitteet
USB-laitteiden toisto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Näyttöyksiköt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto . . . . . . . . . 14
Muut toiminnot
Ääniasetusten muuttaminen . . . . . . . . . . . . . .
Äänenlaadun muokkaaminen . . . . . . . . . . .
Taajuuskorjaimen käyrän räätälöinti
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asetusyksikköjen asettaminen — SET. . . . . .
Lisälaitteiden käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Audiolisälaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kauko-ohjainkortti RM-X114 . . . . . . . . . .
15
15
15
16
17
17
17
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Levyjä koskevia huomautuksia . . . . . . . . .
MP3/WMA/AAC-tiedostojen
toistojärjestys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huolto ja kunnossapito . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laitteen irrottaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vikanäytöt /Tiedotteet . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
19
20
20
21
23
4
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Tukisivusto
Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat nähdä uusimmat tätä tuoteta
koskevat tukitiedot, käy seuraavalla www-sivulla:
http://support.sony-europe.com
Sisältää seuraavat tiedot:
• Yhteensopivien digitaalisten audiosoittimien mallit ja valmistajat
• Tuetut MP3/WMA/AAC-tiedostot
5
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Käytön aloittaminen
Levyjen soittaminen tällä
laitteella
Tällä laitteella voi toistaa CD-DA(myös CD-tekstejä sisältäviä) ja CD-R/CD-RWlevyjä (MP3/WMA/AAC-tiedostot (s. 18)).
Levytyypit
DEMO-tilan peruuttaminen
Voit peruuttaa esittelytilan, joka tulee esiin
laitetta päältä kytkettäessä.
1
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetusnäyttö tulee esiin.
2
Paina valintapainiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että "DEMO"
ilmestyy näyttöön.
3
Valitse hakupyörää kiertämällä
"DEMO-OFF".
4
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetus on suoritettu valmiiksi, ja näyttö palaa
normaaliin vastaanotto/toistotilaan.
Levyn merkintä
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Kellonajan asettaminen
Kellossa on 24 tunnin digitaalinen näyttö.
1
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetusnäyttö tulee esiin.
Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa tai sen
jälkeen kun autonakku on vaihdettu tai liitäntöjä
on muutettu, laite on palautettava alkuasetuksiin.
Irrota etupaneeli (s. 7) ja paina RESET-painiketta
(s. 8) jollakin terävällä esineellä, kuten
kuulakärkikynällä.
2
Paina valintapainiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että
"CLOCK-ADJ" ilmestyy näyttöön.
3
Paina (SEEK) + -painiketta.
Tuntilukemat alkavat vilkkua.
Huomautus
RESET-painikkeen painaminen nollaa kellonajan
asetuksen ja joitakin muita muistiin tallennettuja
asetuksia.
4
Aseta hakupyörällä tunti- ja
minuuttilukemat.
Digitaalisen ilmaisimen siirtämiseksi paina
(SEEK) –/+ -painiketta.
5
Kun olet asettanut minuuttilukemat,
paina valintapainiketta.
Asetus on nyt valmis ja kello lähtee käyntiin.
Alkuasetusten palauttaminen
Paina kellon esiin saamiseksi
(DSPL)-painiketta. Paina (DSPL)-painiketta
uudelleen edelliseen näyttöön palaamiseksi.
Vihje
Kello voidaan asettaa aikaan automaattisesti
RDS-toiminnon avulla (s. 13).
6
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Etupaneelin irrottaminen
Voit irrottaa etupaneelin tästä laitteesta laitteen
varastamisen estämiseksi.
Etupaneelin kiinnittäminen
Kiinnitä etupaneelin osa A laitteen osaan
B kuvituksen mukaisesti, ja paina sen vasenta
reunaa paikalleen, kunnes se napsahtaa kiinni.
Varoittava piippaus
Katkaistessasi virran virta-avaimella irrottamatta
ensin etupaneelia, varoittava hälytyspiippaus
tulee kuuluviin muutamaksi sekunniksi.
Hälytysääni kuuluu ainoastaan silloin kun
laitteiston sisäänrakennettua vahvistinta
käytetään.
1
2
Paina (OFF) -painiketta.
Laitteesta katkaistaan virta.
Paina kohtaa
ja vedä etupaneelia
sen jälkeen itseäsi kohti.
A
B
Huomautus
Älä aseta mitään esineitä etupaneelin sisäpinnalle.
Huomautuksia
• Älä pudota etupaneelia tai paina liikaa sitä tai sen
näyttöä.
• Älä altista etupaneelia kuumuudelle/suurille
lämpötiloille tai kosteudelle. Älä jätä sitä pysäköityyn
autoon ja erityisesti sen kojelaudalle tai hattuhyllylle.
• Älä irrota etupaneelia USB-laitteen toiston aikana tai
USB-data voi vahingoittua.
7
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Säädinten sijainti ja perustoiminnot
Päälaite
1 2345
6
7
89
OFF
SEEK
PUSH ENTER / SELECT
SOURCE
AF TA TP REG DISC ALBM ARTIST TRACK
PTY
MODE
SEEK
q; qa
ZAP
qs
AF/TA
A OFF-painike
Virran päällekytkemiseksi/äänilähteen
toiminnan keskeyttämiseksi.
(BACK) -painike s. 10
Edelliseen näyttöön palaamiseksi.
C SOURCE-painike
Äänilähteen päällekytkeminen/vaihtaminen
(Radio/CD/USB/AUX)
D
(BROWSE) -painike s. 10
Quick-BrowZer-tilaan siirtyminen.
E Hakupyörä/valintapainike s. 15, 16
Äänenvoimakkuuden säätämiseksi (kierrä);
asetusyksiköiden valitsemiseksi (paina ja
kierrä).
F Levytila
Aseta levy levyaukkoon (etikettipuoli
ylöspäin), ja toisto käynnistyy.
G Näyttö
2
qdqf qg qh
Tässä kappaleessa kuvataan säädinten sijainti ja
perustoiminnot.
Yksityiskohtaisia tietoja on ilmoitetuilla sivuilla.
B
ALBM
1
SHUF ZAP
REP
SHUF
3
4
qj
DM
5
DM+ LOUD
PAUSE
6
SCRL
AUX
DSPL
qk ql
H Z -(poisto)painike
Levyn ulos ottaminen.
I USB-liitäntä s. 14
USB-laitteen kytkentään.
J SEEK +/– -painikkeet
CD/USB:
Raitojen ohittamiseksi (paina); useamman
raidan ohittamiseksi (paina, ja paina
uudelleen noin sekunnin kuluttua sekä pidä
painettuna); pikasiirto eteen/taaksepäin
raidalla (paina ja pidä painettuna).
Radio:
Radioasemien virittäminen automaattisesti
(paina); radioaseman virittäminen
manuaalisesti (paina ja pidä painettuna).
K
-painike (etupaneelin irrotus) s. 7
L MODE-painike s. 11
Radion aaltoalueen valinta (FM/MW/LW).
M Kauko-ohjainkortin anturi
N RESET-painike
(sijaitsee etupaneelin takana) s. 6
O ZAP-painike s. 11
ZAPPIN™ siirtyminen.
8
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
P AF (Vaihtoehtoiset taajuudet)/
TA (Liikennetiedotteet)/
PTY (Ohjelmatyyppi) -painike s. 12, 13
AF- ja TA-toimintojen asettamiseksi (paina);
PTY:n valitsemiseksi RDS-toiminnoista
(pidä painettuna).
Q Numeropainikkeet
CD/USB:
(1)/(2): ALBM –/+
(MP3/WMA/AAC-toisto)
Albumien ohittaminen (paina);
albumien ohittaminen keskeytyksettä
(pidä painettuna).
(3): REP* s. 13, 14
(4): SHUF s. 13, 14
(5): DM+
Parantaa digitaalisesti pakattua ääntä,
kuten MP3:a.
Ota DM+ -toiminto käyttöön
valitsemalla "ON". Peruuta se
valitsemalla "OFF".
(6): PAUSE
Toiston tauottamiseksi. Tauon
peruuttamiseksi paina painiketta
uudelleen.
Radio:
Radioasemien vastaanottaminen (paina);
radioasemien tallentaminen (paina ja pidä
painettuna).
R DSPL (näyttö)/SCRL
(vieritys) -painike s. 12, 13, 14
Näytettävän yksikön vaihtamiseksi (paina);
näyttöyksikön vierittämiseksi (paina ja pidä
painettuna).
S AUX-tuloliitäntä s. 17
Kannettavan audiolaitteen kytkeminen
laitteistoon.
* Tässä painikkeessa on tunnistusnyppylä.
Huomautus
Levyä ulos otettaessa/laitteeseen asetettaessa älä
kytke mitään USB-laitetta laitteistoon levyn
vaurioitumisen estämiseksi.
9
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Raidan hakeminen
Raidan hakeminen nimen avulla
— Quick-BrowZer
Voit hakea raitaa CD-levyltä tai USB-laitteesta
helposti luokan mukaan.
(BROWSE)
Haku yksiköitä ohittamalla
— Jump-tila
Kun yhdessä luokassa on monia yksiköitä, voit
nopeasti saada esiin halutun yksikön.
1 Paina (SEEK) + -painiketta
Quick-BrowZer-tilassa.
Seuraava näyttö tulee esiin.
Hakupyörä/
valintapainike
OFF
SEEK
SOURCE
MODE
SEEK
(BACK)
SEEK +/–
1
Paina
(BROWSE) -painiketta.
Laite siirtyy Quick-BrowZer-tilaan ja
hakuluokkien luettelo tulee näkyviin.
2
Valitse haluttu hakuluokka
hakupyörää kiertämällä ja paina sitten
sitä vahvistukseksi.
3
Toista vaihe 2 niin monta kertaa, että
haluttu raita on valittu.
Toisto käynnistyy.
A Nykyisen yksikön numero
B Nykyisen kerroksen yksikköjen
kokonaismäärä
Yksikön nimi tulee sen jälkeen esille.
2 Valitse haluttu tai jokin sitä lähellä oleva
yksikkö hakupyörää kiertämällä.
Laite ohittaa yksiköitä 10 %:n askelin
yksikköjen kokonaismäärästä.
3 Paina valintapainiketta.
Näyttö palaa Quick-BrowZer-tilaan ja valittu
yksikkö tulee esiin.
4 Valitse haluttu yksikkö hakupyörää
kiertämällä ja paina sen jälkeen hakupyörää.
Toisto käynnistyy, mikäli valittu yksikkö on
raita.
Jump-tilan peruuttaminen
Paina
(BACK)- tai (SEEK) – -painiketta.
Edelliseen näyttöön palaamiseksi
Paina
(BACK) -painiketta.
Quick-BrowZer-tilasta poistuminen.
Paina
(BROWSE) -painiketta.
Huomautus
Kun siirryt Quick-BrowZer-tilaan,
uudelleentoisto-/satunnaissoittoasetus peruuntuu.
10
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Raidan hakeminen kuuntelemalla
raidan osia — ZAPPIN™
Radio
Toistamalla lyhyitä jaksoja CD-levyllä tai
USB-laitteella olevilta raidoilta voit hakea raitaa,
jonka haluat kuunnella.
ZAPPIN-tila sopii käytettäväksi silloin kun
haetaan raitaa satunnaissoitto- tai jatkuvan toisto
satunnaissoittotilassa.
Radioasemien tallentaminen
pikavalintoihin ja kuuntelu
Valintapainike
Muistutus
Virittäessäsi asemia autoa ajaessasi käytä
voimakkaimpien asemien viritystoimintoa (BTM)
onnettomuuksien välttämiseksi.
Automaattinen tallennus — BTM
1
OFF
SEEK
PUSH ENTER
SOURCE
MODE
SEEK
ZAP
2
ZAP
(BACK)
1
3
Paina toiston aikana
(MENU) -painiketta.
Sen jälkeen kun "ZAPPIN" on ilmestynyt
näytölle, toisto käynnistyy seuraavan raidan
osan toisto käynnistyy.
Valitun ajan pituinen jakso toistetaan tästä
raidasta, minkä jälkeen kuuluu napsahdus, ja
seuraava jakson toisto käynnistyy.
4
Piippaus vahvistaa asetuksen tallennuksen
muistiin.
Radioasemien manuaalinen tallennus
1
Raita
1
2
ZAP
2
3
4
Osa kutakin raitaa
toistetaan ZAPPIN-tilassa.
Paina valintapainiketta tai
(ZAP) -painiketta silloin kun kuulet
toistettavan sitä raitaa, jonka haluat
kuunnella kokonaisuudessaan.
Valitsemaasi raitaa aletaan toistaa normaalisti
sen alusta.
Jos haluat hakea raitaa uudelleen
ZAPPIN-tilassa, toista kohdat 1 ja 2.
Vihjeitä
• Voit valita toistoajan noin 6:, 9:n tai 30 sekunnin
mittaiseksi (s. 16). Et pysty valitsemaan itse raidasta
toistettavaa jaksoa.
• Paina (SEEK) +/ –/ tai (1)/(2)
(ALBM –/+) -painiketta ZAPPIN-tilassa raidan tai
albumin ohittamiseksi.
• Myös painamalla
(BACK) -painiketta voidaan
myös valita raita toistettavaksi alusta.
Paina (SOURCE) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että näytölle
ilmestyy "TUNER".
Paina aaltoalueen vaihtamiseksi (MODE)
-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan. Voit
valita aaltoalueeksi jonkin seuraavista: FM1
(ULA), FM2, FM3, MW (KA) tai LW (PA).
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetusnäyttö tulee esiin.
Paina valintapainiketta niin monta kertaa
kuin tarvitaan, että "BTM" ilmestyy
näyttöön.
Paina (SEEK) + -painiketta.
Laite tallentaa muistiin asemat
numeropainikkeilla niiden taajuuslukemien
mukaisessa järjestyksessä.
Kun olet virittänyt kohdalleen
radioaseman, jonka haluat tallentaa
pikavalintapaikalle, paina ja pidä
painettuna jotakin numeropainiketta
((1)–(6)), kunnes näytölle ilmestyy
"MEM".
Huomautus
Jos yrität tallentaa uutta asemaa pikavalintapaikalle,
jolle on jo tallennettu asema, vanha asema häviää, ja
uusi tulee voimaan.
Vihje
Kun RDS-asema on tallennettu pikavalintapaikalle,
sen AF/TA-asetus tallennetaan samalla kertaa (s. 12).
Muistiin tallennettujen asemien
vastaanotto
1
Valitse aaltoalue ja paina sen jälkeen
jotakin numeropainikkeista ((1)–(6)).
Asemien automaattinen esiviritys
1
Valitse aaltoalue ja paina sen jälkeen
(SEEK) +/– -painiketta aseman
hakemiseksi.
Haku keskeytyy laitteen löytäessä aseman. Jatka
hakua, kunnes haluttu asema on löytynyt.
Vihje
Jos tunnet haettavan radioaseman taajuuden, paina ja
pidä sisäänpainettuna (SEEK) +/ – -painike
paikantaaksesi kohdalleen suunnilleen oikean
taajuuden, ja paina sen jälkeen (SEEK) +/– -painiketta
niin monta kertaa kuin tarvitaan halutun taajuuden
hienosäätämiseksi kohdalleen (manuaalinen viritys).
11
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
RDS
AF- ja TA-toimintojen asettaminen
1
Yhteenveto
Paina (AF/TA) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että haluttu
asetus tulee esiin.
Radio Data System -palvelulla (RDS) varustetut
ULA-asemat lähettävät normaalin
ohjelmasignaalin ohessa ylimääräisiä,
ei-kuunneltavassa digitaalisessa muodossa olevia
tekstitietoja.
Valitse
Halutessasi
AF-ON
aktivoida AF- ja passivoida
TA-toiminnon.
Näyttöyksiköt
TA-ON
aktivoida TA- ja passivoida
AF-toiminnon.
AF, TA-ON
aktivoida sekä AF- että
TA-toiminnot
AF, TA-OFF
passivoida sekä AF- että
TA-toiminnot
A TA/TP*1
B Aaltoalue, toiminto
C Taajuus*2 (Ohjelmapalvelun nimi),
Pikavalintanumero, Kello, RDS-data
*1 "TA" vilkkuu näytöllä liikennetiedotetta
lähetettäessä. "TP" palaa näytöllä sellaista
asemaa vastaanotettaessa.
*2 RDS-asemaa kuunneltaessa taajuuslukemien
vasemmalla puolella näkyy " *".
Näyttöyksiköiden vaihtamiseksi C paina
(DSPL)-painiketta.
RDS-palvelut
Tässä virittimessä on automaattisesti
käytettävissä seuraavat RDS-palvelut:
AF (Vaihtoehtoiset taajuudet)
Valitsee ja virittää ohjelman sitä
voimakkaimmalla signaalilla verkossa
lähettävälle asemalle. Tätä toimintoa
käyttämällä voit keskeytyksettä kuunnella
samaa ohjelmaa pitkää ajomatkaa ajaessasi
tarvitsematta virittää radiota käsin aina tätä
ohjelmaa lähettävälle asemalle.
TA (Liikennetiedotukset)/ TP (Liikenneohjelmat)
Lähettää tuoreita liikenneuutisia/ohjelmia.
Liikennetiedotuksen/ohjelman käynnistyessä
lähetys siirtyy kuunnellulta äänilähteen
liikennelähetykseen.
PTY (Ohjelmatyypit)
Näyttää parhaillaan kuunneltavan ohjelman
tyypin. Hakee myös asemia valitun
ohjelmatyypin perusteella.
CT (Kellonaika)
RDS-lähetyksen mukana tuleva CT-data
(kellonaikatiedot) asettaa kellon oikeaan aikaan.
Huomautuksia
• Maasta/alueesta riippuen kaikkia RDS-palveluita ei
välttämättä ole käytettävissä.
• RDS ei toimi, jos lähetteen voimakkuus on heikko tai
ellei kohdalleen viritetty asema lähetä RDS-tietoja.
RDS-asemien tallentaminen AF- tai
TA-asetuksilla
Voit esivirittää RDS-asemat AF/TA-asetuksella.
Jos käytät BTM-toimintoa, ainoastaan
RDS-asemat tallennetaan samalla
AF/TA-asetuksella.
Jos esivirität asemat pikavalintapaikoille käsin,
voit esivirittää sekä RDS- että ei-RDS-asemat
kunkin omalla AF/TA-asetuksellaan.
1 Aseta AF/TA-asetus, ja tallenna sen jälkeen
asema BTM-toiminnolla tai käsin.
Hätätiedotusten vastaanotto
AF- tai TA-toiminnon ollessa käytössä
hätätiedotteet keskeyttävät automaattisesti
aikaisemmin valitun äänilähteen toiston.
Vihje
Jos säädät äänenvoimakkuutta liikennetiedotuksen
aikana, tämä asetus tallennetaan muistiin, ja sitä
käytetään seuraavien liikennetiedotusten aikana,
riippumatta liikennetiedotetta ennen käytetystä
äänenvoimakkuudesta.
Alueohjelman kuunteleminen
keskeytyksettä — REG
AF-toiminnon ollessa käytössä: tämän laitteen
tehdasasetus rajoittaa kuuntelun yhdelle alueelle,
jolloin asema ei siirry toiselle alueohjelmaa
voimakkaammalla signaalilla lähettävälle
asemalle.
Mikäli ajat pois tämän alueohjelman
vastaanottoalueelta, aseta asetuksista
"REG-OFF"-asetus ULA-vastaanoton aikana
(s. 16).
Huomautus
Tämä toiminto ei ole käytettävissä IsossaBritanniassa eikä tietyillä muilla alueilla.
12
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Paikallislinkkitoiminto
(vain Isossa-Britanniassa)
Paikallislinkkitoiminto antaa mahdollisuuden
valita alueelta muita paikallisasemia, vaikka ne
eivät olisikaan tallennettuina
numeropainikkeisiin.
1 Paina ULA-vastaanoton aikana jotakin
numeropainiketta ((1)–(6)), jolle on
tallennettuna jokin paikallisasema.
2 Paina 5 sekunnin sisällä uudestaan
paikallisaseman numeropainiketta.
Toista menettely, kunnes haluttu
paikallisradioasema on löytynyt.
PTY:n valinta
1
2
3
Pidä painettuna (AF/TA) (PTY)
-painiketta ULA-vastaanoton aikana.
Parhaillaan kuunneltavan ohjelmatyypin nimi
tulee näyttöön, jos asema lähettää PTY-tietoja.
Paina (AF/TA) (PTY) -painiketta niin
monta kertaa, että näytölle ilmestyy
haluttu ohjelmatyyppi.
Paina (SEEK) +/– -painiketta.
Viritin alkaa hakea valittua ohjelmatyyppiä
lähettävää radioasemaa.
Ohjelmatyypit
NEWS (Uutiset), AFFAIRS (Ajankohtaista),
INFO (Tiedotuksia), SPORT (Urheilua),
EDUCATE (Opetus), DRAMA (Kuunnelmia),
CULTURE (Kulttuuria), SCIENCE (Tiede),
VARIED (Sekalaista), POP M (Listamusiikkia),
ROCK M (Rokkia), EASY M (Kevyttä
viihdemusiikkia), LIGHT M (Kevyttä klassista),
CLASSICS (Klassista), OTHER M (Muu
musiikki), WEATHER (Säätietoja), FINANCE
(Talous), CHILDREN (Lastenohjelmia),
SOCIAL A (Yhteiskunnallista), RELIGION
(Uskonto), PHONE IN (Kuuntelijat soittavat),
TRAVEL (Matkailu), LEISURE (Vapaa-aika),
JAZZ (Jatsia), COUNTRY (Kantria),
NATION M (Kotimaista musiikkia), OLDIES
(Vanhempaa listamusiikkia), FOLK M (Etnoa),
DOCUMENT (Dokumentti)
Huomautus
Tätä toimintoa ei voi käyttää tietyissä maissa/alueilla,
joissa ei ole käytettävissä PTY-tietoja.
CD:
Näyttöyksiköt
A Toistolaite
B Raidan nimi*1, Levyn/Artistin nimi*1,
Artistin nimi*1, Albumin numero*2,
Albumin nimi*1, Raidan numero/Kulunut
toistoaika, Kello
*1 CD TEXT- ja MP3/WMA-tiedot tulevat esiin.
*2 Albumin numero näytetään ainoastaan silloin, kun
albumi vaihtuu.
Paina näyttöyksikön B vaihtamiseksi
(DSPL) -painiketta.
Vihje
Esiin tulevat yksiköt saattavat vaihdella mallista,
levytyypistä, tallennusformaatista ja asetuksista
riippuen.
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto
1
Paina toiston aikana (3) (REP) tai
(4) (SHUF) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että haluttu
asetus tulee esiin.
Valitse
Toistaaksesi
TRACK
raitaa jatkuvalla
toistolla.
ALBUM*
albumia jatkuvalla
toistolla.
SHUF ALBUM*
albumia
satunnaissoitolla.
SHUF DISC
levyn raitoja arvotussa
järjestyksessä.
* MP3/WMA/AAC-tiedostoja toistettaessa.
Normaaliin toistotilaan palaamiseksi valitse
" OFF" tai "SHUF OFF".
CT-asetuksen tekeminen
1
Aseta asetusvalikosta asetukseksi
"CT-ON" (s. 16).
Huomautuksia
• CT-toiminto ei välttämättä toimi, vaikka
RDS-aseman vastaanotto onnistuisikin.
• CT-toiminnolla asetettu aika saattaa poiketa hieman
oikeasta ajasta.
13
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
USB-laitteet
Näyttöyksiköt
Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta on
tukisivulla.
Tukisivusto
http://support.sony-europe.com
• MSC- (Mass Storage Class) ja MTP-tyyppisiä
(Media Transfer Protocol) USB-laitteita, jotka
ovat yhteensopivia standardin kanssa, voidaan
käyttää.
• Vastaava koodekki on MP3 (.mp3),
WMA (.wma) ja AAC (.m4a).
• USB-laitteen tietojen varmuuskopiointia
suositellaan.
Huomautus
Kytke USB-laite paikalleen, kun olet käynnistänyt
moottorin.
USB-laitteesta riippuen laitteistoon saattaa tulla
toimintahäiriö tai vika, jossa se kytketään paikalleen
ennen moottorin käynnistämistä.
USB-laitteiden toisto
1
Kytke USB-laite USB-liitäntään.
Käytä jokaisessa USB-laitteessa sitä
kytkiessäsi sen mukana toimitettua johtoa.
A Toistolaite
B Raidan nimi, artistin nimi, albumin numero*,
albumin nimi, raidan numero/kulunut
toistoaika, kello
* Albumin numero näytetään ainoastaan silloin, kun
albumi vaihtuu.
Paina näyttöyksikön B vaihtamiseksi
(DSPL) -painiketta.
Huomautuksia
• Näytöllä näkyvät yksiköt vaihtelevat USB-laitteesta,
tallennusformaatista ja asetuksista riippuen.
Yksityiskohtaisia tietoja on tukisivustolla.
• Näytettävien tietojen enimmäismäärä on seuraava.
– kansioita (albumeita): 128
– tiedostoja (raitoja) kansiota kohti: 500
• Älä säilytä USB-laitetta pysäköidyssä autossa.
Seurauksena voi olla toimintahäiriö.
• Toiston käynnistyminen saattaa kestää jonkin aikaa
tallennetun tiedon määrästä riippuen.
• DRM-tiedostoja (Digital Rights Management) ei
voida välttämättä toistaa.
• VBR-tyyppistä (vaihtuva bittinopeus)
MP3/WMA/AAC-tiedostoa pikatoistolla eteen/
taaksepäin toistettaessa käytetty toistoaika ei
välttämättä näy tarkasti.
• Seuraavien MP3/WMA/AAC-tiedostojen toistolle ei
ole tukea.
– häviötön pakkaus
– kopiosuojattu
Jatkuva toisto ja satunnaissoitto
1
Toisto käynnistyy.
Jos USB-laite on jo kytketty, aloita toisto
painamalla (SOURCE) niin monta kertaa, että
"USB" tulee näkyviin.
Paina (OFF) -painiketta toiston keskeyttämiseksi.
USB-laitteen irrottaminen
1 Keskeytä USB-laitteen toisto.
2 USB-laitteen irrottaminen.
Jos irrotat USB-laitteen keskellä toistoa, sen
data saattaa vaurioitua.
Huomautuksia
• Älä käytä USB-laitteita, jotka ovat niin suuria tai
raskaita, että ne putoavat lattialle tärinän johdosta tai
aiheuttavat liitännän irtoamisen.
• Älä irrota etupaneelia USB-laitteen toiston aikana tai
USB-data voi vahingoittua.
• Laite ei tunnista USB-keskittimen (hub) kautta
kytkettyjä USB-laitteita.
Paina toiston aikana (3) (REP) tai
(4) (SHUF) -painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että haluttu
asetus tulee esiin.
Valitse
Toistaaksesi
TRACK
raitaa jatkuvalla
toistolla.
ALBUM
albumia jatkuvalla
toistolla.
SHUF ALBUM
albumia
satunnaissoitolla.
SHUF DEVICE
laitetta satunnaissoitolla.
Asetus on valmis 3 sekunnin kuluttua.
Valitse normaaliin toistoon palaamiseksi
" OFF" tai "SHUF OFF".
14
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Muut toiminnot
Ääniasetusten muuttaminen
Taajuuskorjaimen käyrän
räätälöinti — EQ3
EQ3:n "CUSTOM"-asetusta käyttämällä voi
tehdä omat taajuuskorjausasetuksesi.
1
Paina valintapainiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun yksikön
esiinsaamiseksi.
Valitse lähde ja paina sitten
valintapainiketta niin monta kertaa,
että "EQ3" valitaan.
2
2
Valitse hakupyörää kiertämällä
"CUSTOM".
Säädä hakupyörää kiertämällä valittu
yksikkö.
3
3
Paina
(BACK) -painiketta.
Asetus on nyt suoritettu valmiiksi, ja näyttö
palaa normaaliin vastaanotto/toistotilaan.
Paina valintapainiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan, että näytölle
ilmestyy "LOW", "MID" tai "HI".
4
Säädä hakupyörää kiertämällä valittu
yksikkö.
Äänenvoimakkuutta voi säätää 1 dB:n askelin
välillä –10 – +10 dB.
Äänenlaadun muokkaaminen
1
Seuraavien yksikköjen asetuksia voidaan vaihtaa
(lue lisätietoja ilmoitetuilta sivuilta):
EQ3
Valitsee taajuuskäyrän 7:stä eri musiikkityypistä
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM tai OFF).
LOW*1, MID*1, HI*1 (s. 15)
BAL (Tasapaino)
Säätää vasemman ja oikean kaiuttimen välisen
äänitasapainon .
FAD (Fader)
Säätää etu- ja takakaiutinten välisen suhteellisen
tason.
SUB*2 (Subwooferin äänenvoimakkuus)
Säätää subwooferin voimakkuuden.
AUX*3 (AUX-taso)
Säätää kunkin laitteistoon kytketyn laitteen
äänenvoimakkuuden: "+18 dB" – "0 dB" –
"–8 dB."
Tämä asetus poistaa tarpeen säätää eri
äänilähteiden välisiä äänenvoimakkuuden eroja.
Toista kohdat 3 ja 4 taajuuskäyrän
säätämiseksi.
Tehtaalla asetetun taajuuskäyrän
palauttamiseksi paina ja pidä painettuna
valintapainiketta ennen kuin asetus on
suoritettu valmiiksi.
5
Paina
(BACK) -painiketta.
Asetus on nyt suoritettu valmiiksi, ja näyttö
palaa normaaliin vastaanotto/toistotilaan.
Vihje
Myös muut taajuuskorjaustyypit ovat säädettävissä.
*1 EQ3-toiminnon ollessa aktivoitu.
*2 Audiotoistoasetuksen ollessa "SUB-OUT" (s. 16).
"ATT" näkyy näytöllä pienimmällä voimakkuudella,
ja voimakkuutta voidaan lisätä 21-portaisella
säädöllä.
*3 AUX-ohjelmalähteen ollessa aktivoituna (s. 17).
15
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Asetusyksikköjen asettaminen
— SET
1
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetusnäyttö tulee esiin.
2
Paina valintapainiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun yksikön
esiinsaamiseksi.
3
Valitse hakupyörää kiertämällä
haluamasi asetus
(esimerkiksi "ON" tai "OFF").
4
Paina ja pidä valintapainiketta
painettuna.
Asetus on suoritettu valmiiksi, ja näyttö palaa
normaaliin vastaanotto/toistotilaan.
Huomautus
Näytöllä näytettävät yksiköt riippuvat äänilähteestä ja
asetuksista.
Seuraavien yksikköjen asetuksia voidaan vaihtaa
(lue lisätietoja ilmoitetuilta sivuilta):
CLOCK-ADJ (Kellonajan asetus) (s. 6)
CT (Kellonaika)
Aktivoi CT-toiminnon: "ON", "OFF" (s. 12, 13).
BEEP
Aktivoi piippausäänen: "ON", "OFF".
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivoi AUX-lähteen näytön: "ON", "OFF"
(s. 17).
A.OFF (Autom. päältä)
Sammuttaa laitteen automaattisesti halutun ajan
jälkeen silloin kun laite kytketään päältä: "NO",
"30S (sekuntia)", "30M (minuuttia)",
"60M (minuuttia)".
SUB/REAR*1
Siirtyy audiotoistoon: "SUB-OUT"
(subwoofer), "REAR-OUT" (tehovahvistin).
DEMO (Esittely)
Aktivoi esittelytilan: "ON", "OFF".
DIM (Himmennin)
Muuttaa näytön kirkkaustilaa: "ON", "OFF".
A.SCRL (Automaattinen vieritys)
Vierittää pitkiä yksiköitä automaattisesti: "ON",
"OFF".
LOCAL (Paikallisasemien hakutila)
– "ON": antaaksesi virittimen virittää
kohdalleen ainoastaan voimakkainta signaalia
lähettävät asemat.
– "OFF": normaalin viritystavan käyttämiseksi.
MONO*2 (Monotila)
Valitsee monovastaanottotilan huonon
ULA-(stereo)vastaanoton parantamiseksi:"ON",
"OFF".
REG*2 (Alueradio)
Rajoittaa vastaanoton valitulle alueelle: "ON",
"OFF" (s. 12).
Z.TIME (Zappin-aika)
Valitsee ZAPPIN-toiminnon toistoajan.
– "Z.TIME-1 (noin 6 sekuntia),"
"Z.TIME-2 (noin 9 sekuntia),"
"Z.TIME-3 (noin 30 sekuntia)."
LPF*3 (Alipäästösuodin)
Valitsee subwooferin rajataajuuden: "OFF",
"55Hz", "85Hz", "120Hz".
LOUD (Loudness)
Vahvistaa basso- ja diskanttitoistoa tarkemman
äänentoiston aikaansaamiseksi hiljaisilla
äänenvoimakkuuksilla toistettaessa: "ON",
"OFF".
BTM (s. 11)
*1 Laitteen ollessa päältä.
*2 ULA-vastaanoton aikana.
*3 Audiotoistoasetuksen ollessa "SUB-OUT".
16
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Lisälaitteiden käyttö
Kauko-ohjainkortti RM-X114
Tämän laitteen ja kauko-ohjainkortin
samannimiset painikkeet tuottavat saman
toiminnon.
Audiolisälaitteet
Kytkemällä vapaavalintaisen kannettavan
audiolaitteen tämän laitteen AUX-tuloliitäntään
(stereominiliitäntä) ja valitsemalla sen jälkeen
sen, voit kuunnella sen ääntä autosi kaiuttimista.
Äänenvoimakkuus on säädettävissä mille tahansa
voimakkuudelle tämän laitteen ja kannettavan
laitteen äänenvoimakkuuksista. Seuraa alla
annettavia ohjeita:
Kannettavan audiolaitteen
kytkeminen laitteistoon.
1 Kytke kannettava laite päältä.
2 Säädä laitteen äänenvoimakkuus nollille.
3 Kytke laite tähän laitteistoon.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
VOL (+/–)
D
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
VOL
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
ATT
–
Kauko-ohjainkortissa on myös seuraavat laitteen
painikkeista/toiminnoista poikkeavat painikkeet.
AUX
AUX
Liitäntäjohto*
(ei sisälly toimitukseen)
* Käytä suoraa liitintä.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Säädä jokaisen laitteistoon kytketyn
audiolaitteen äänenvoimakkuus ennen toiston
aloittamista.
1 Säädä laitteen äänenvoimakkuus nollille.
2 Paina (SOURCE/OFF) -painiketta niin monta
kertaa, että "AUX" tulee näytölle.
Sen jälkeen ilmestyy "AUX FRONT IN"
näytölle.
3 Käynnistä kannettavan audiolaitteen toisto
kohtuullisella äänenvoimakkuudella.
4 Säädä laitteistosta äänenvoimakkuus
normaalisti käyttämäksesi.
5 Tulotason säätäminen (s. 15)
• DSPL-painike (näyttö)
Näyttöyksiköiden vaihtaminen.
• </, (SEEK –/+) -painikkeet
Radion/CD-soittimen ja USB-laitteen käyttö,
sama kuin laitteen (SEEK) –/+ -painike
• SOUND-painike
Sama kuin laitteen valintapainike.
• LIST-painike
RDS-toiminnon PTY valitseminen
• M/m (DISC*/PRESET +/–) -painikkeet
CD-soittimen/USB-laitteen ohjaaminen, sama
kuin laitteen (1)/(2) (ALBM –/+) -painikkeet.
• ATT-painike (äänenvaimennus)
Äänen vaimentamiseksi. Paina painiketta
uudelleen vaimennuksen peruuttamiseksi.
* Ei käytössä tässä laitteessa.
Huomautus
Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu, laitetta
ei voi käyttää kauko-ohjainkortilla, ellei laitteen
(SOURCE) -painiketta paineta tai ellei levyä aseteta
laitteeseen sen aktivoimiseksi.
17
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Lisätietoja
Yleisiä käyttöohjeita
• Anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä, jos autosi on
ollut pysäköitynä suoraan auringonpaisteeseen.
• Moottoriantenni ojentautuu automaattisesti esiin.
Kosteuden tiivistyminen
Jos laitteen sisällä oleva kosteus pääsee tiivistymään
nesteeksi, ota levy pois soittimesta ja odota noin
tunti nesteen haihtumista, muussa tapauksessa laite
ei ehkä toimi kunnolla.
Korkean äänenlaadun
säilyttämiseksi
Älä roiskuta nestettä laitteeseen tai levyille.
Levyjä koskevia huomautuksia
• Älä altista levyjä suoralle auringonpaisteelle tai
lämmönlähteille, kuten kuumailmakanavat, tai jätä
niitä suoraan auringonpaisteeseen pysäköityyn
autoon.
• Pyyhi ennen levyjen soittamista
ne puhtaiksi puhdistusliinalla
levyn keskiosasta laitoihin
edeten. Älä käytä liuottimia
kuten bentseeniä, tinneriä tai
kuluttajakäyttöön myytäviä
puhdistussarjoja.
• Tämä laite on suunniteltu
toistamaan levyjä, jotka ovat
yhteensopivia Compact Disc (CD) -standardin
kanssa. DualDisc-levyt ja jotkin muut
musiikkilevyt, jotka on koodattu
kopiosuojatekniikalla, eivät ole yhteensopivia
Compact Disc (CD) -standardin kanssa, sen
vuoksi niitä ei voi toistaa tällä laitteella.
• Tällä laitteella TOISTOKELVOTTOMAT
levyt
– Tarroilla, etiketeillä tai tahmealla teipillä tai itse
kiinnitetyllä paperiliuskoilla varustetut levyt. Jos
käytät niitä, voi seurauksena olla toimintahäiriö
tai levyn rikkoontuminen.
– Normaalista poikkeavalla muodolla varustetut
levyt (esim. sydämen-, neliön- tai
tähdenmuotoiset levyt) saattavat vahingoittaa
tätä laitetta.
– 8 cm:n (3 1/4 in) levyt.
CD-R(W)-levyjä koskevia
huomautuksia
• Maksimimäärä: (Vain CD-R(W)-levyt)
– kansioita (albumeja): 150 (mukaan lukien
juurikansio)
– tiedostoja (raitoja) ja kansioita: 300 (saattaa olla
vähempi kuin 300, jos kansioiden tai tiedostojen
nimissä on paljon kirjaimia)
– kansion tai tiedoston nimessä näytettävä
kirjainmerkkien määrä on 32 (Joliet/64 Romeo)
• Jos monisessiolevy alkaa CD-DA-sessiolla, se
tunnistetaan CD-DA-levyksi, eikä muita sessioita
toisteta.
• Tällä laitteella TOISTOKELVOTTOMAT
levyt
– CD-R/CD-RW-levyt, joiden äänityslaatu on
huono.
– CD-R/CD-RW-levyt, jotka on tallennettu
yhteensopimattomalla äänityslaitteella.
– CD-R/CD-RW-levyt, joiden viimeistely on tehty
väärin.
– CD-R/CD-RW-levyt, joita ei ole äänitetty
CD- tai MP3 -formaatilla, joka on yhteensopiva
standardien ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet/Romeo tai monisessiostandardin kanssa.
MP3/WMA/AAC-tiedostojen
toistojärjestys
MP3/WMA/AAC
Kansio
(albumi)
MP3/WMA/
AAC-tiedosto
(raita)
Jos laitteen käytöstä on jotakin kysyttävää tai siinä
ilmaantuu ongelmia, joita ei ratkaistuksi tämän
käsikirjan avulla, ota yhteys lähimpään Sonya
myyvään liikkeeseen.
18
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Sulakkeen vaihto
Huolto ja kunnossapito
Kauko-ohjainkortin litiumpariston
vaihto
Normaalikäytössä paristo kestää noin vuoden.
(Sen käyttöaika lyhenee entisestään
käyttöolosuhteista riippuen.)
Pariston varauksen heikentyessä kaukosäätimen
toiminta-alue supistuu. Vaihda paristo uuteen
CR2025-litiumparistoon. Minkä tahansa muun
pariston käyttö merkitsee räjähdysvaaraa.
Sulaketta vaihdettaessa pitää
sulakkeen olla
ampeeriluvultaan sama kuin
alkuperäinen. Jos sulake palaa,
tarkista ensin virtaliitäntä ja
vaihda sitten sulake. Jos sulake
palaa uudestaan vaihdon
jälkeen, voi vika olla itse
laitteessa. Ota tällöin yhteys
lähimpään Sonya myyvään
liikkeeseen.
Sulake (10 A)
Liitinten puhdistaminen
Laite ei välttämättä toimi kunnolla, jos laitteen ja
sen etupaneelin väliset liittimet eivät ole puhtaita.
Tämän estämiseksi irrota etupaneeli (s. 7) ja
puhdista sen liittimet puuvillatupolla. Älä käytä
liikaa voivaa, seurauksena voi olla liitinten
vahingoittuminen.
x
+ -puoli
ylöspäin
Päälaite
Litiumparistoa koskevia huomautuksia
• Pidä litiumparisto lasten ulottumattomissa. Jos joku
sattuisi nielaisemaan sen, ota välittömästi yhteys
lääkäriin.
• Pyyhi paristo puhtaaksi kuivalla liinalla hyvien
kosketuspintojen varmistamiseksi.
• Tarkista paristoa paristotilaan asettaessasi, että sen
navat tulevat oikein päin.
• Älä tartu akkuun metallipinseteillä. Seurauksena voi
olla oikosulku.
Etupaneelin
takaosa
Huomautuksia
• Sammuta turvallisuussyistä auton moottori ennen
liittimien puhdistusta ja ota avain pois virtalukosta.
• Älä koskaan koske liittimiin paljain sormin tai millään
metalliesineellä.
VAROITUS
Paristo voi räjähtää, jos sitä käsitellään väärin.
Älä lataa paristoa uudelleen, pura sitä tai heitä
sitä tuleen.
19
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Laitteen irrottaminen
1
Tekniset tiedot
Poista suojakehys.
Viritin
1 Irrota etupaneeli (s. 7).
FM
2 Paina suojaraamin molempien laitojen
pinteet sisään ja vedä raami ulos.
Viritysalue: 87,5–108,0 MHz
Antenniliitäntä:
Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuuskaista: 150 kHz
Herkkyys: 10 dBf
Valintatarkkuus: 75 dB taajuudella 400 kHz
Häiriöetäisyys: 70 dB (mono)
Kanavaero: 40 dB taajuudella 1 kHz
Taajuusvaste : 20–15 000 Hz
KA/PA
Viritysalue:
KA: 531–1 602 kHz
PA: 153–279 kHz
Antenniliitäntä:
Ulkoisen antennin liitäntä
Välitaajuuskaista: 25 kHz
Herkkyys: KA: 26 µV, PA: 45 µV
x
CD-soitin
2
Häiriöetäisyys: 120 dB
Taajuusvaste : 10–20 000 Hz
Huojunta ja värinä: Alle mitattavan tason.
Irrota laite.
1 Aseta molemmat irrotusavaimet
samanaikaisesti paikalleen, kunnes ne
napsahtavat kiinni.
USB-soitin
Liitäntä: USB (Nopea)
Maksimivirta: 500 mA
Tehovahvistin
Koukku
sisäänpäin.
Lähtöliitäntä: Kaiutinliitännät (sure seal -liittimet)
Kaiutinten impedanssi: 4–8 ohmia
Maksimiteho: 45 W × 4 (4 ohmiin)
Yleistä
2 Vedä irrotusavaimista laitteen
irrottamiseksi.
3 Vedä laite ulos asennuskehyksestä.
Lähtöliitännät:
Audiolähtöliitännät
(subwoofer/taka keskenään vaihdettavissa)
Moottoriantennin relerasian liitäntä
Tehovahvistimen ohjausliitäntä
Tuloliitännät:
Puhelinvaimennuksen ohjausliitäntä (ATT)
Kauko-ohjaimen tuloliitäntä
Antenniliitäntä
AUX-tuloliitäntä (stereominiliitäntä)
USB-signaalin tuloliitäntä
Äänensävysäätimet:
Matalat äänet: ±10 dB taajuudella 60 Hz (XPLOD)
Keskialue: ±10 dB taajuudella 1 kHz (XPLOD)
Korkeat äänet: ±10 dB taajuudella 10 kHz (XPLOD)
20
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Käyttöjännite: 12 V:n tasavirta, autonakku
(miinusmaa)
Mitat: Noin 178 × 50 × 179 mm
(7 1/8 × 2 × 7 1/8 in) (l/k/s)
Asennusmitat: Noin 182 × 53 × 162 mm
(7 1/4 × 2 1/8 × 6 1/2 in) (l/k/s)
Paino: Noin 1,2 kg
Toimitettu lisätarvike:
Liitäntä- ja asennusosat (1 sarja)
Valinnainen lisävaruste/tarvike
Kauko-ohjainkortti: RM-X114
Kaikissa radioliikkeissä ei ole edellä lueteltuja
lisätarvikkeita. Kysy radioliikkeestä
yksityiskohtaisia tietoja.
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta
• Painetuissa piirilevyissä ei ole käytetty halogenoituja
palonestoaineita
• Koteloissa ei ole käytetty halogenoituja
palonestoaineita.
• Paketointimateriaali on tehty paperista.
21
Vianetsintä
Seuraava viantarkistusluettelo auttaa sinua
selvittämään käytön yhteydessä mahdollisesti
ilmenevät ongelmat.
Tarkista ennen seuraavan tarkistuslistan
läpikäymistä liitännät ja käyttömenettelyt.
Ellei ongelmaan saada ratkaisua, hanki lisätietoja
seuraavalta tukisivulta.
Tukisivusto
http://support.sony-europe.com
Yleistä
Laitteeseen ei tule virtaa.
• Tarkista liitännät ja sulake.
• Jos laite on kytketty päältä ja näyttö sammuu, laitetta
ei voi käyttää kauko-ohjaimella.
t Kytke laite päälle.
Moottoriantenni ei ojennu täyteen pituuteensa.
Moottoriantennilla ei ole relerasiaa.
Ei ääntä.
• Jos ATT-toiminto on aktivoitu tai puhelimen
ATT-toiminto (silloin kun autopuhelimen
liitäntäkaapeli tai autopuhelin on kytkettynä
ATT-johtoon) on aktivoitu.
• Etu/takatasapainon säädintä (FAD) ei ole asetettu
2-kaiutinjärjestelmän mukaiseksi.
Ei piippausääntä.
• Piippausääni on peruutettu (s. 16).
• Lisävarusteena saatava päätevahvistin on kytketty
laitteeseen, eikä laitteen omaa sisäänrakennettua
vahvistinta käytetä.
Muistin sisältö on tyhjentynyt.
• RESET-painiketta on painettu.
t Tallenna asetukset uudelleen muistiin.
• Virransyöttöjohto tai akku on irrotettu tai sitä ei ole
kytketty kiinni kunnolla.
Muistiin tallennetut radioasemat ja oikea aika
ovat hävinneet muistista.
Sulake on palanut.
Melua syntyy virta-avainta kierrettäessä.
Johtoja ei ole kytketty oikein auton ylimääräiseen
virtaliitäntään.
Esittelytila käynnistyy toisto- tai
vastaanottotilan aikana.
Ellei mitään toimintoa ole suoritettu 5 minuuttiin
"DEMO-ON" -asetuksen ollessa käytössä, esittelytila
käynnistyy.
t Aseta asetukseksi "DEMO-OFF" (s. 16).
Näyttö häviää/ei ilmesty näyttöikkunaan.
• Himmennin on asetettu asetukseen "DIM-ON" (s. 16).
• Näyttö häviää, jos (OFF) -painiketta pidetään
painettuna hetken ajan.
t Paina ja pidä laitteen (OFF) -painiketta
painettuna niin kauan, että näyttö katoaa.
• Liittimet ovat likaiset (s. 19).
jatkuu seuraavalla sivulla t
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Automaattinen virrankatkaisutoiminto ei toimi.
Laite kytketty päälle. Automaattinen
virrankatkaisutoiminto toimii sen jälkeen laitteesta on
katkaistu virta.
t Kytke laite päältä.
Radiovastaanotto
Asemien vastaanotto ei toimi.
Kohina häiritsee äänentoistoa.
• Liitäntää ei ole tehty oikein.
t Jos autosi taka-/sivuikkunassa on
sisäänrakennettu ULA/KA/PA-antenni, on
välttämätöntä kytkeä moottoriantennin
ohjausjohto (sininen) tai ylimääräinen
virransyöttöjohto (punainen) käytössä olevan
antennivahvistimen virtaliitäntään.
t Tarkista autoantennin liitäntä.
t Jos auton antenni ei ojentaudu ulos, tarkista
moottoriantennin liitännän ohjausjohto.
Asemien esiviritys ei ole mahdollista.
• Tallenna muistiin oikea taajuus.
• Lähetyssignaali on liian heikko.
Automaattinen viritys ei ole mahdollista.
• Paikallisasemien hakutila ei ole oikea.
t Viritys pysähtelee liian usein:
Aseta asetukseksi "LOCAL-ON" (s. 16).
t Viritys ei pysähdy aseman kohdalla:
Aseta asetukseksi "LOCAL OFF" (s. 16).
• Lähetyssignaali on liian heikko.
t Suorita asemien viritys manuaalisesti.
"ST"-ilmaisin tulee esiin ULA-vastaanoton
aikana.
• Viritä taajuus kohdalleen tarkasti.
• Lähetyssignaali on liian heikko.
t Aseta asetukseksi "MONO-ON" (s. 16).
ULA-ohjelman stereolähetys kuuluu monona.
Laite on asetettu monovastaanottoon.
t Aseta asetukseksi "MONO-OFF" (s. 16).
RDS
SEEK-toiminto käynnistyy muutaman
sekunnin kuuntelun jälkeen.
Asema ei välitä TP-ohjelmia tai sen signaali on heikko.
t Kytke TA-toiminto päältä (s. 12).
Ei liikennetiedotuksia.
• Aktivoi TA-toiminto (s. 12).
• Asema ei lähetä liikennetiedotuksia, vaikka onkin
TP-asema.
t Viritä kohdalleen jokin muu asema.
PTY-näytössä näkyy "- - - - - - - -".
• Parhaillaan vastaanotettava asema ei ole RDS-asema.
• RDS-dataa ei ole vastaanotettu.
• Asema ei näytä ohjelmatyyppiä.
CD:n toisto
Levyä ei voida ladata soittimeen.
• Soittimessa on jo toinen levy.
• Levy on väkisin pakotettu ylösalaisin tai väärällä
tavalla levytilaan.
Levyä ei voi toistaa.
• Likainen tai viallinen levy.
• Näitä CD-R(W)-levyjä ei ole tarkoitettu
audiotoistoon (s. 18).
MP3/WMA/AAC-tiedostojen toisto ei onnistu.
Levy ei ole yhteensopiva MP3/WMA/AAC-formaatin
ja version kanssa. Lisätietoja toistokelvollisista
levyistä ja formaateista on tukisivulla.
Mp3/WMA/AAC-tiedostojen toiston
käynnistyminen kestää kauemmin kuin muiden
tiedostojen.
Seuraavien levyjen toiston aloittaminen kestää
kauemmin.
– monimutkaisella puurakenteella tallennettu levy.
– monitallennuksella tallennettu levy.
– levy, jolle voi lisätä dataa.
Näyttöyksiköt eivät vieri.
• Liian monilla kirjainmerkeillä varustetuilla levyillä
eivät pitkät nimet välttämättä vieri.
• "A.SCRL"-asetuksena on "OFF".
t Aseta "A.SCRL-ON"-asetus päälle (s. 16).
t Paina (DSPL) (SCRL) -painiketta ja pidä se
painettuna.
Ääni hypähtelee.
• Asennusta ei ole tehty oikein.
t Asenna laite pienempään kulmaan kuin
45° tukevaan paikkaan autossa.
• Likainen tai viallinen levy.
Toimintopainikkeet eivät toimi.
Levyä ei voi ottaa ulos soittimesta.
Paina RESET-painiketta (s. 6)
USB-toisto
Et pysty toistamaan yksiköitä USB-keskittimen
(hub) kautta.
Laite ei tunnista USB-keskittimen (hub) kautta
kytkettyjä USB-laitteita.
Yksiköitä ei voida toistaa.
USB-laite ei toimi.
t Kytke se uudelleen.
USB-laitteen toisto kestää kauan.
USB-laitteessa on tiedostoja, joilla on monimutkainen
puurakenne.
Laite päästää piippauksen.
USB-laite on irrotettu toiston aikana.
t Keskeytä ensin laitteen toisto ennen USB-laitteen
irrottamista laitteistosta.
Ääni on katkonainen.
Ääni voi olla katkonainen suurempaa bittinopeutta
kuin 320 kbps käytettäessä.
22
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Fi\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Vikanäytöt /Tiedotteet
CHECKING
Soitin on vahvistamassa yhteyttä USB-laitteeseen
t Odota, kunnes yhteys on vahvistettu.
ERROR
• Levy on likainen tai asetettu ylösalaisin soittimeen.
t Puhdista levy tai aseta se oikein soittimeen.
• Tyhjä levy on asetettu soittimeen.
• CD-levyä ei voi jostakin syystä toistaa.
t Aseta soittimeen toinen levy.
• USB-laitetta ei tunnistettu automaattisesti.
t Tee liitäntä uudelleen.
• Ota levy ulos painamalla Z -painiketta.
FAILURE
Jokin/jotkin kaiuttimien/vahvistinten liitännistä on
suoritettu väärin.
t Tarkista liitännät tämän mallin asennus/
liitäntäoppaasta.
HUB NO SUPRT (HUBia ei tueta)
Tämä laite ei tue USB-keskitintä (hubia).
L.SEEK +/–
Paikallishakutila on päällä automaattisen virityksen
aikana.
NO AF
Parhaillaan kuunneltavalle asemalle ei ole
vaihtoehtoista taajuutta.
t Paina (SEEK) +/– -painiketta ohjelmapalvelun
nimen vilkkuessa. Viritin alkaa etsiä samoilla
PI-tiedoilla (Ohjelman tunnistus) varustettuja
taajuuksia ("PI SEEK" ilmestyy näyttöön).
NO DEV (Ei laitetta)
(SOURCE) on valittu ilman, että USB-laite olisi ollut
kytkettynä laitteistoon. USB-laite tai -johto on irrotettu
toiston aikana.
t Kytke kunnolla USB-laite tai -johto.
NO MUSIC
Levyllä tai USB-laitteella ei ole musiikkitiedostoa.
t Aseta soittimeen musiikki-CD.
t Kytke laitteistoon musiikkitiedostoja sisältävä
USB-laite.
NO NAME
Raidalle ei ole tallennettu levyn, albumin, artistin tai
raidan nimeä.
NO TP
Laite hakee keskeytyksettä käytettävissä olevia
TP-asemia.
OFFSET
Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö.
t Tarkista liitännät. Ellei vikailmoitus häviä näytöstä,
ota yhteys johonkin Sonya myyvään liikkeeseen.
OVERLOAD
USB-laite on ylikuormitettu
t Irrota USB-laite ja vaihda sen jälkeen toistolaitetta
(SOURCE) -painikkeella.
t Ilmoittaa, että USB-laite on epäkunnossa tai
laitteistoon on kytketty tukea vailla oleva laite.
READ
Laite on lukemassa kaikkia levyllä olevia raita- ja
albumitietoja.
t Odota, kunnes lukutoiminto on suoritettu loppuun,
jolloin toisto käynnistyy automaattisesti. Levyn
rakenteesta riippuen tämä saattaa kestää minuutin
tai pitempään.
RESET
Tätä laitetta tai USB-laitetta ei voi käyttää jonkin
laiteongelman vuoksi.
t Paina RESET-painiketta (s. 6)
USB NO SUPRT (USB:tä ei tueta)
Laitteistoon kytketylle USB-laitteelle ei ole tukea.
t Lisätietoja USB-laitteesi yhteensopivuudesta on
tukisivulla.
"
" tai "
"
Levyn alku tai loppu on saavutettu pikasiirrolla, etkä
voi enää jatkaa toimintoa tästä.
" "
Tätä kirjainmerkkiä ei voi näyttää laitteella.
Elleivät nämä korjaustoimenpiteet ratkaise
ongelmaa, kysy neuvoa lähimmästä Sonya
myyvästä liikkeestä.
Jos viet laitteen korjattavaksi CD:n toisto-ongelmien
vuoksi, ota mukaan myös levy, jonka toiston aikana
ongelma syntyi.
23
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Monday, December 14, 2009 4:59 PM
Register dit produkt online på:
Rekisteröi nyt tuotteesi online:
Registrera produkten online på:
www.sony-europe.com/myproducts
Bitte kreuzen Sie zunächst die genaue
Modellbezeichnung in dem dafür vorgesehenen Feld
an.
Tragen Sie danach die Seriennummer (SERIAL NO.) in
dem reservierten Feld ein. Sie finden diese auf einem
Aufkleber, der auf dem Gerätegehäuse angebracht ist.
Nehmen Sie den ausgefüllten Geräte-Pass
anschließend unbedingt aus der Bedienungsanleitung
heraus, falls Sie diese im Fahrzeug aufbewahren
möchten. Bitte bewahren Sie den Geräte-Pass an
einem sicheren Ort auf. Er kann im Falle eines
Diebstahls zur ldentifikation lhres Eigentums dienen.
caraudio
Geräte-Pass
Dieser Geräte-Pass dient als Eigentumsnachweis
für Ihr caraudio-Gerät im Falle eines Diebstahls.
Wir empfehlen, den Geräte-Pass nicht im
Fahrzeug aufzubewahren, um Missbrauch zu
verhindern.
Modellbezeichnung
sCDX-GT39U
sCDX-GT35U
Seriennummer (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Thailand
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Var noga med att installera denna enhet på
bilens instrumentpanel av säkerhetsskäl.
För installation och anslutningar, se den
medföljande installations-/
anslutningsanvisningen.
Meddelande till kunder: följande
information gäller endast för
utrustning som sålts i länder där
EU-direktiv gäller
Denna produkt har tillverkats av Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
Japan. Befullmäktigat ombud avseende EMC
och produktsäkerhet är Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. För alla kontakter avseende serviceeller garantifrågor hänvisas till adresserna som
finns i separata service- eller garantidokument.
Denna etikett finns på undersidan av höljet
Avyttring av gammal elektrisk och
elektronisk utrustning (tillämpligt
i EU och andra Europeiska länder
med separata hanterings-system)
Den här symbolen på produkten eller på
dess förpackning anger att produkten inte
ska hanteras som hushållsavfall. Den bör i stället överlämnas till lämpligt sophanteringsställe för återvinning
av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att se till
att produkten avyttras på rätt sätt, hjälper du till att
undvika sådana potentiellt negativa konsekvenser för
miljön och människors hälsa som skulle kunna uppstå vid
olämplig avyttring av den här produkten. Med materialåtervinning hjälps vi åt att bevara naturresurser. Mer
information om återvinning av den här produkten kan du
få hos din lokala kommunförvaltning, hos företaget som
sköter sophanteringen eller i butiken där du köpte
produkten.
ZAPPIN är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
Windows Media och
Windows-logotypen är varumärken
eller registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation i
USA och/eller andra länder.
2
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
MPEG Layer-3 ljudkodningsteknik och
patent licensierade från Fraunhofer IIS och Thomson.
Denna produkt skyddas av vissa immateriella
äganderättigheter som tillhör Microsoft Corporation.
Användning eller distribution av sådan teknik utanför
denna produkt är förbjuden utan licens från
Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-ombud.
Innehållsleverantörer använder den WM-DRM-teknik
(Windows Media digital rights management) som
finns i denna enhet för att skydda integriteten
för deras innehåll (Säkert innehåll) så att deras
immateriella äganderättigheter, inklusive upphovsrätt,
gällande sådant innehåll inte förskingras. Denna enhet
använder WM-DRM-programvara för att spela upp
säkert innehåll ("WM-DRM-programvara"). Om
säkerheten för WM-DRM-programvaran i denna enhet
har äventyrats, kan ägare av säkert innehåll
("Ägare av säkert innehåll") begära att
Microsoft återkallar WM-DRM-programvarans rätt
att få nya licenser för att kopiera, visa och/eller
spela säkert innehåll. Återkallande ändrar inte
WM-DRM-programvarans möjlighet att spela oskyddat
innehåll En lista över återkallad WM-DRM-programvara
skickas till din enhet närhelst du laddar ner en
licens för säkert innehåll från Internet eller
från en dator. Microsoft kan i samband med
en sådan licens även ladda ner återkallandelistor till
din enhet för ägarna av säkert innehålls räkning.
Varning om bilens tändning inte har
något ACC-läge
Kontrollera att du ställt in funktionen för
automatisk avstängning (sida 16).
Enheten kommer automatiskt att stängas av helt
inom inställd tid efter att strömmen har stängts
av. Detta förhindrar att batteriet laddas ur.
Om du inte ställer in funktionen för automatisk
avstängning, tryck och håll ner (OFF) tills
visningen försvinner varje gång du slår av
tändningen.
3
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Innehållsförteckning
Komma igång
Skivor som kan spelas på denna enhet . . . . . . . 6
Återställa enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Avbryta DEMO-läget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ställa klockan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ta bort frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sätta fast frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kontrollernas placering och
grundläggande användning
Huvudenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Söka efter ett spår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Söka efter ett spår enligt namn
— Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Söka efter spår genom att lyssna på
spåravsnitt — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . 11
Radio
Lagra och ta emot stationer . . . . . . . . . . . . . . . 11
Lagra automatiskt — BTM. . . . . . . . . . . . . 11
Lagra manuellt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mottagning av lagrade stationer . . . . . . . . . 11
Ställa in automatiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Översikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ställa in AF och TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Välja PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ställa in CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
CD
Visningsalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Upprepad och blandad spelning . . . . . . . . . 13
USB-enheter
Spela upp från en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . 14
Visningsalternativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Upprepad och blandad spelning . . . . . . . . . 14
Övriga funktioner
Ändra ljudinställningarna . . . . . . . . . . . . . . . .
Justera ljudegenskaperna . . . . . . . . . . . . . .
Anpassa equalizerkurvan
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justera inställningsalternativ — SET . . . . . . .
Använda extrautrustning. . . . . . . . . . . . . . . . .
Extra ljudutrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjärrkontroll RM -X114 . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
16
17
17
17
Övrig information
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om skivor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppspelningsordning för
MP3/WMA/AAC-filer . . . . . . . . . . . . . . . .
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta bort enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
18
19
20
20
21
23
4
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB+00COV-EURTOC.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Supportwebbplats
Om du har några frågor eller letar efter den senast
support-informationen om produkten, ska du besöka följande webbplats:
http://support.sony-europe.com
Innehåller information om:
• Modeller och tillverkare av kompatibla digitala ljudspelare
• MP3/WMA/AAC-filer som kan användas
5
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Komma igång
Avbryta DEMO-läget
Skivor som kan spelas på
denna enhet
Enheten kan spela CD-DA-skivor (som även
innehåller CD-text) samt CD-R-/CD-RW-skivor
(MP3/WMA/AAC-filer (sida 18)).
Skivtyper
Etikett på skivan
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Återställa enheten
Innan du använder enheten första gången eller
om du har bytt bilbatteri eller kopplat om
anslutningarna, måste enheten återställas.
Ta loss frontpanelen (sida 7) och tryck på
RESET-knappen (sida 8) med ett spetsigt
föremål, exempelvis en kulspetspenna.
Obs!
Om man trycker på återställningsknappen kommer
klockans inställning och viss lagrad information att
raderas.
Du kan avbryta demonstrationen som visas under
avstängningen.
1
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Setup-menyn visas.
2
Tryck flera gånger på valknappen tills
"DEMO" visas.
3
Vrid volymkontrollen för att välja
"DEMO-OFF."
4
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Inställningen är klar och teckenfönstret
återgår till att visa normalt
mottagnings-/uppspelningsläge.
Ställa klockan
Klockan visar en 24-timmars digital
tidsangivelse.
1
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Setup-menyn visas.
2
Tryck flera gånger på valknappen tills
CLOCK-ADJ visas.
3
Tryck på (SEEK) +.
Siffrorna för timmar blinkar.
4
Vrid ratten för att ställa in timmar och
minuter.
Om du vill flytta markeringen trycker du på
(SEEK) –/+.
5
Tryck på valknappen efter att du ställt
in minuter.
Inställningen är klar och klockan startar.
För a visa klockan trycker du på (DSPL). Tryck
en gång till på (DSPL) för att återgå till
föregående visning.
Tips!
Du kan ställa klockan automatiskt med RDS-funktionen
(sida 13).
6
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Ta bort frontpanelen
Du kan ta loss enhetens frontpanel för att
förhindra att enheten stjäls.
Sätta fast frontpanelen
Sätt frontpanelens del A mot del B på enheten
enligt bilden och tryck tills det klickar till.
Varningssignal
Om du ställer tändningen på OFF utan att ta bort
frontpanelen kommer varningssignalen att ljuda
under några sekunder.
Larmet hörs endast om den inbyggda
förstärkaren används.
1
Tryck på (OFF).
Enheten stängs av.
2
Tryck på
och dra den emot dig.
A
B
Obs!
Fäst ingenting på insidan av frontpanelen.
Observera
• Tappa inte frontpanelen och använd inte för mycket
tryck på panelen och dess teckenfönster.
• Utsätt inte panelen för höga temperaturer eller fukt.
Lämna den inte i en parkerad bil eller på
instrumentbrädan/i bakrutan.
• Ta inte bort frontpanelen under uppspelning från
USB-enheten, eftersom USB-data kan skadas.
7
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Kontrollernas placering och grundläggande användning
Huvudenhet
1 2345
6
7
89
OFF
SEEK
PUSH ENTER / SELECT
SOURCE
AF TA TP REG DISC ALBM ARTIST TRACK
PTY
MODE
SEEK
q; qa
ZAP
qs
AF/TA
A OFF-knapp
Används för att slå av strömmen eller som
stoppknapp.
(BACK)-knapp sida 10
Återgå till föregående skärmbild.
C SOURCE-knapp
Används för att starta upp/växla källa
(Radio/CD/USB/AUX).
D
(BROWSE)-knapp sida 10
Aktiverar Quick-BrowZer-läget.
E Kontrollratt/valknapp sida 15, 16
För att ställa in volymen (vrid) eller för att
välja inställningsalternativ (tryck och vrid).
F Skivfack
Sätt i skivan (med etiketten vänd uppåt),
uppspelningen startar.
G Teckenfönster
2
qdqf qg qh
Detta avsnitt innehåller anvisningar om
kontrollernas placering och grundläggande
användning.
Mer information finns på respektive sidor.
B
ALBM
1
SHUF ZAP
REP
SHUF
3
4
qj
DM
5
DM+ LOUD
PAUSE
6
SCRL
AUX
DSPL
qk ql
H Z (utmatnings)-knapp
Mata ut skivan.
I USB-kontakt sida 14
Anslutning för USB-enhet.
J SEEK +/–-knappar
CD/USB:
Används för att hoppa över spår (tryck), för
att kontinuerligt hoppa över spår (tryck,
tryck därefter igen inom cirka en sekund och
håll) och för att spola bakåt/snabbspola
framåt ett spår (tryck och håll).
Radio:
Ställa in stationer automatiskt (tryck); hitta
en station manuellt (tryck och håll).
K
-knapp (frigöring av frontpanel)
sida 7
L MODE-knapp sida 11
Används för att välja radioband
(FM/MW/LW).
M Sensor för fjärrkontrollen
N RESET-knapp (placerad bakom
frontpanelen) sida 6
O ZAP-knapp sida 11
Aktivera ZAPPIN™-läge.
8
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
P AF (alternativa frekvenser)/
TA (trafikmeddelande)/
PTY (programtyp)-knapp sida 12, 13
Används för att ställa in AF och TA (tryck);
väljer PTY (tryck och håll) i RDS.
Q Sifferknappar
CD/USB:
(1)/(2): ALBM –/+
(under MP3/WMA/ACC-uppspelning)
Hoppa över album (tryck); hoppa över
album kontinuerligt (tryck och håll).
(3): REP* sida 13, 14
(4): SHUF sida 13, 14
(5): DM+
Förbättrar digitalt komprimerat ljud
som till exempel MP3.
För att aktivera funktionen DM+,
ställer du in "ON". För att avbryta,
ställer du in "OFF".
(6): PAUSE
För att pausa under uppspelning. För att
avbryta, tryck igen.
Radio:
Ta emot lagrade stationer (tryck); lagra
stationer (tryck och håll).
R DSPL (display)/SCRL (rulla)-knapp
sida 12, 13, 14
Används för att ändra visningsalternativ
(tryck); rulla visningsalternativet (tryck och
håll).
S AUX-kontakt sida 17
För att ansluta en bärbar ljudenhet.
* Knappen har en förhöjning som kan kännas med
fingret.
Obs!
Se till att ingen USB-enhet är ansluten om en skiva
matas ut eller sätts in, för att undvika att skada skivan.
9
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Söka efter ett spår
Söka efter ett spår enligt namn
— Quick-BrowZer
Du kan enkelt söka efter ett spår på en CD-skiva
eller en USB-enhet enligt kategori.
(BROWSE)
Söka genom att hoppa över poster
— Jump-läge
Om det finns många poster i en kategori kan du
snabbt söka önskad post.
1 Tryck på (SEEK) + i Quick-BrowZer-läge.
Följande display visas.
Kontrollratt/
valknapp
A Aktuellt postnummer
B Totala antalet poster i det aktuella skiktet
OFF
SEEK
SOURCE
MODE
SEEK
(BACK)
SEEK +/–
1
Tryck på
(BROWSE).
Enheten går till Quick-BrowZer-läget, och
listan över sökkategorier visas.
2
Vrid kontrollratten för att välja önskad
sökkategori och tryck därefter på den
för att bekräfta.
3
Upprepa steg 2 tills önskat spår är
valt.
Uppspelningen startar.
Namnet visas.
2 Vrid kontrollratten för att välja önskad post
eller en post nära den önskade posten.
Den hoppar över i steg om 10 % av det totala
antalet poster.
3 Tryck på valknappen
Displayen återgår till Quick-BrowZer-läget
och den valda posten visas.
4 Vrid kontrollratten för att välja önskad post
och tryck på den.
Uppspelningen startar och den valda posten är
ett spår.
Så här avbryts Jump-läge
Tryck på
(BACK) eller (SEEK) –.
Återgå till föregående skärmbild
Tryck på
(BACK).
Lämna Quick-BrowZer-läget.
Tryck på
(BROWSE).
Obs!
När du aktiverar Quick-BrowZer-läget, avbryts
inställningen för repeat/shuffle.
10
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Söka efter spår genom att lyssna
på spåravsnitt — ZAPPIN™
Genom att spela upp korta spåravsnitt från en
CD-skiva eller USB-enhet i sekvens, kan du söka
efter spår som du vill lyssna på.
ZAPPIN-läget är lämpligt för att söka efter spår i
lägena för blandning eller upprepade blandning.
Valknapp
Radio
Lagra och ta emot stationer
Viktigt
För att undvika att trafikfarliga situationer
uppstår när du kör bör du ställa in stationer med
BTM-funktionen (Best Tuning Memory).
Lagra automatiskt — BTM
OFF
SEEK
PUSH ENTER
SOURCE
1
Tryck på (SOURCE) flera gånger tills
TUNER visas.
Tryck upprepade gånger på (MODE) för att
välja band. Du kan välja FM1, FM2, FM3,
MW eller LW.
2
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Setup-menyn visas.
3
Tryck flera gånger på valknappen tills
BTM visas.
4
Tryck på (SEEK) +.
Enheten lagrar stationer i frekvensordning på
sifferknapparna.
En ljudsignal hörs när inställningen är lagrad.
MODE
SEEK
ZAP
ZAP
(BACK)
1
Tryck på (ZAP) under uppspelning.
När "ZAPPIN" visas i teckenfönstret, startar
uppspelningen av ett ljudavsnitt från nästa
spår.
Ljudavsnittet spelas upp under en förinställd
tid och därefter hörs ett klickljud och nästa
ljudavsnitt startar.
1
Spår
1
2
ZAP
2
Lagra manuellt
3
4
Delar av varje spår som ska
ge spelas upp i ZAPPIN-läget.
Tryck på valknappen eller (ZAP) när
ett spår som du vill lyssna på spelas
upp.
Spåret som du vill välja återgår till normalt
uppspelningsläge från början.
För att söka ett spår i ZAPPIN-läget igen,
upprepar du steg 1 och 2 igen.
Tips!
• Du kan välja uppspelningstiden mellan ungefär
6 sekunder/9 sekunder/30 sekunder (sida 16).
Du kan inte välja vilket avsnitt av spåret som spelas
upp.
• Tryck på (SEEK) +/– eller (1)/(2) (ALBM –/+) i
ZAPPIN-läge för att hoppa över ett spår eller album.
• Genom att trycka på
(BACK) bekräftas också ett
spår som ska spelas upp.
Medan du tar emot en station som du
vill lagra, tryck och håll nere en
sifferknapp ((1) till (6)) tills MEM
visas.
Obs!
Om du försöker lagra en annan station på samma
förinställda sifferknapp raderas den tidigare lagrade
stationen.
Tips!
Om en RDS-station lagras, lagras även
AF/TA-inställningen (sida 12).
Mottagning av lagrade stationer
1
Välj bandet och tryck därefter på en
sifferknapp ((1) till (6)).
Ställa in automatiskt
1
Välj band, tryck därefter på (SEEK) +/–
för att söka efter stationen.
Sökningen avbryts när enheten tar emot en
stationen. Upprepa detta tills den önskade
stationen tas emot.
Tips!
Om du vet vilken frekvens som stationen du vill lyssna
på har, tryck och håll nere (SEEK) +/– för att lokalisera
den ungefärliga frekvensen, tryck därefter flera gånger
på (SEEK) +/– för finjustering av önskad frekvens
(manuell inställning).
11
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
RDS
Ställa in AF och TA
1
Översikt
FM-stationer som använder RDS
(Radio Data System) sänder ohörbar digital
information tillsammans med signaler för vanliga
radioprogram.
Visningsalternativ
Tryck upprepade gånger på (AF/TA)
tills vald inställning visas.
Välj
Till
AF-ON
aktivera AF och inaktivera TA.
TA-ON
aktivera TA och inaktivera AF.
AF, TA-ON
aktivera både AF och TA.
AF, TA-OFF
inaktivera både AF och TA.
Lagra RDS-stationer med AF- och
TA-inställningen
A TA/TP*1
B Radioband, Funktion
C Frekvens*2 (namn på programtjänst),
Förinställt nummer, Klocka, RDS-data
*1 TA blinkar under trafikinformation. TP tänds när en
sådan station tas emot.
*2 När enheten tar emot RDS-stationen, visas* till
vänster om frekvensindikeringen.
För att ändra visningsalternativ C trycker du
på (DSPL).
RDS-tjänster
Enheten ger automatiskt RDS-tjänster enligt
följande:
AF (Alternativa frekvenser)
Väljer och återinställer stationen med den
starkaste signalen i ett nät. Genom att använda
denna funktion kan du lyssna kontinuerligt på
samma program under en långkörning utan att
behöva ändra stationsinställningar manuellt.
Du kan förinställa RDS-stationer med
AF/TA-inställning. Om du använder
BTM-funktionen, lagras endast RDS-stationer
med samma AF-/TA-inställning.
Om du förinställer manuellt, kan du förinställa
både RDS och icke-RDS-stationer med
AF/TA-inställningen för varje.
1 Ställ in AF/TA och lagra därefter stationen
med BTM eller manuellt.
Mottagning av brådskande
trafikmeddelanden
Med AF eller TA i läget ON, avbryter
nödmeddelanden automatiskt den för tillfället
valda källan.
Tips!
Om du justerar volymnivån under ett
trafikmeddelande, lagras inställningen i minnet för
efterföljande trafikmeddelanden, oberoende av den
övergripande volyminställningen.
Fortsätta lyssna på ett regionalt
program — REG
TA (Trafikmeddelande)/ TP (Trafikprogram)
Tillhandahåller aktuell trafikinformation/
program. Information/program som tas emot,
avbryter den för tillfället valda källan.
När AF-funktionen är aktiverad, begränsar
enhetens fabriksinställning mottagningen till en
speciell region, så du inte växlas till en annan
regional station med en starkare frekvens.
PTY (Programtyper)
Visar den för tillfället mottagna programtypen.
Söker även din valda programtyp.
Om du lämnar detta regionala programs
mottagningsområde, ställer du in REG-OFF vid
FM-mottagning (sida 16).
CT (Clock Time)
Klockan ställs med CT-data (Clock Time) från
RDS-överföringen.
Obs!
Denna funktion fungerar inte i Storbritannien och
några andra länder.
Observera
• I vissa länder/områden är inte alla RDS-funktioner
tillgängliga.
• RDS fungerar eventuellt inte ordentligt om
signalstyrkan är svag eller om den inställda
stationen inte sänder RDS-data.
12
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Funktion för lokal länkning
(endast Storbritannien)
Denna funktion gör det möjligt att välja andra
lokala stationer i området även om de inte finns
lagrade på sifferknapparna.
1 Under FM-mottagning trycker du på en
sifferknapp ((1) till (6)) som har en lokal
station lagrad.
2 Tryck igen, inom fem sekunder, på
sifferknappen för den lokala stationen.
Upprepa detta tills den lokala stationen tas
emot.
Välja PTY
1
Tryck och håll (AF/TA) (PTY) under
FM-mottagning.
CD
Visningsalternativ
A Källa
B Spårnamn*1, skiv-/artistnamn*1, artistnamn*1,
albumnummer* 2, albumnamn*1,
spårnummer/förfluten uppspelningstid, klocka
*1 Informationen från en CD TEXT-,
MP3-/WMA-/AAC-skiva visas.
*2 Albumnummer visas endast när du byter album.
Tryck på (DSPL) för att ändra
visningsalternativ B.
Namnet på den aktuella programtypen visas
om stationen sänder PTY-data.
Tips
Visade alternativ varierar, beroende på modell, typ av
skiva, inspelningsformat och inställningar.
2
Tryck flera gånger på (AF/TA) (PTY)
tills önskad programtyp visas.
Upprepad och blandad spelning
3
Tryck på (SEEK) +/–.
Enheten börjar söka efter en station som
sänder den valda programtypen.
Programtyper
NEWS (nyheter), AFFAIRS (aktuellt), INFO
(information), SPORT (sport), EDUCATE
(utbildning), DRAMA (teater), CULTURE
(kultur), SCIENCE (vetenskap), VARIED
(underhållning), POP M (popmusik), ROCK M
(rockmusik), EASY M (lättlyssnat), LIGHT M
(lätt klassiskt), CLASSICS (klassisk musik),
OTHER M (övrig musik), WEATHER (väder),
FINANCE (ekonomi), CHILDREN (för barn),
SOCIAL A (sociala frågor), RELIGION
(andliga frågor), PHONE IN (telefonväkteri),
TRAVEL (resor & semester), LEISURE (fritid
& hobby), JAZZ (jazzmusik), COUNTRY
(countrymusik), NATION M (nationell musik),
OLDIES (gamla godingar), FOLK M
(folkmusik), DOCUMENT (dokumentärer)
1
Tryck flera gånger på (3) (REP) eller
(4) (SHUF) under uppspelning tills
önskad inställning visas.
Välj
För att spela
SPÅR
spår flera gånger.
ALBUM*
ett album upprepade
gånger.
SHUF ALBUM*
ett album i slumpvis
ordning.
SHUF DISC
skivor i slumpvis
ordning.
* Om en MP3/WMA/AAC-fil spelas.
För att återgå till normal uppspelning, välj
" OFF" eller "SHUF OFF".
Obs!
Den här funktionen kan inte användas i länder eller
regioner där PTY-data inte finns tillgängliga.
Ställa in CT
1
Ställ in CT-ON under setup (sida 16).
Observera
• CT-funktionen kommer eventuellt inte att fungera
även om du tar emot en RDS-station.
• Det kan finnas en tidsskillnad mellan tiden som ställs
med CT-funktionen och den verkliga tiden.
13
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
USB-enheter
Visningsalternativ
Mer information om kompabiliteten för din
USB-enhet, finns på supportwebbplatsen.
Supportwebbplats
http://support.sony-europe.com
• USB-enheter av typen MSC (Mass Storage
Class) och MTP (Media Transfer Protocol) som
följer USB-standarden kan användas.
• Motsvarande kodec är MP3 (.mp3),
WMA (.wma) och AAC (.m4a).
• Det rekommenderas att du säkerhetskopierar
USB-data.
Obs!
Anslut USB-enheten efter att du har startat motorn.
Beroende på USB-enheten, kan fel eller skador
inträffa om den ansluts innan du startar motorn.
Spela upp från en USB-enhet
1
Anslut USB-enheten till
USB-kontakten.
Vid anslutning, använd den kabel som
levererades med USB-enheten.
A Källa
B Spårnamn, artistnamn, albumnummer*,
albumnamn, spårnummer/förfluten
uppspelningstid, klocka
* Albumnummer visas endast när du byter album.
Tryck på (DSPL) för att ändra
visningsalternativ B.
Observera
• Visade alternativ varierar, beroende på
USB-enheten, inspelat format och inställningar. Mer
information finns på supportwebbplatsen.
• Maximalt antal visningsbara data är som följer:
– mappar (album): 128
– filer (spår) och mapp: 500
• Lämna inte USB-enheter i en parkerad bil eftersom
fel kan uppstå.
• Det kan ta tid innan uppspelning börjar, beroende på
mängden inspelad information.
• DRM-filer (Digital Rights Management) kan inte
spelas.
• Vid uppspelning eller vid snabbspolning framåt/bakåt
av en VBR (variable bit rate) MP3/WMA/AAC-fil kan
det hända att förfluten speltid inte visas korrekt.
• Uppspelning av följande MP3/WMA/AAC-filer stöds
inte.
– förlustfri komprimering
– copyright-skyddad
Upprepad och blandad spelning
1
Uppspelningen startar.
Om det redan finns en USB-enhet ansluten,
startar du uppspelningen genom att trycka på
(SOURCE) flera gånger tills "USB" visas.
Tryck på (OFF) för att avbryta uppspelningen.
Ta bort USB-enheten
1 Stoppa uppspelningen av USB-enheten.
2 Ta bort USB-enheten.
Om du tar bort USB-enheten under
uppspelning kan data i den förstöras.
Observera
• Använd inte USB-enheter som är så stora eller
tunga att de ramlar ner på grund av vibrationer eller
gör att anslutningen blir glapp.
• Ta inte bort frontpanelen under uppspelning från
USB-enheten, eftersom USB-data kan skadas.
• Denna enhet kan inte upptäcka USB-enheter via en
USB-hubb.
Tryck flera gånger på (3) (REP) eller
(4) (SHUF) under uppspelning tills
önskad inställning visas.
Välj
För att spela
SPÅR
spår flera gånger.
ALBUM
ett album upprepade
gånger.
SHUF-ALBUM
ett album i slumpvis
ordning.
SHUF DEVICE
en enhet i slumpvis
ordning.
Efter 3 sekunder är inställningen klar.
För att återgå till normal uppspelning väljer
du " OFF" eller "SHUF-OFF".
14
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Övriga funktioner
Ändra ljudinställningarna
Justera ljudegenskaperna
1
Tryck på valknappen flera gånger tills
önskat alternativ visas.
2
Vrid kontrollratten för att justera det
valda alternativet.
3
Tryck på
(BACK).
Inställningen är klar och teckenfönstret
återgår till att visa normalt
mottagnings-/uppspelningsläge.
Anpassa equalizerkurvan
— EQ3
Med CUSTOM i EQ3 kan du göra egna
equalizerinställningar.
1
Välj en källa, tryck därefter på
valknappen upprepade gånger för att
välja "EQ3."
2
Vrid kontrollratten för att välja
"CUSTOM."
3
Tryck på valknappen flera gånger tills
"LOW", "MID" eller "HI" visas.
4
Vrid kontrollratten för att justera det
valda alternativet.
Volymnivån är justerbar i steg om 1 dB,
från –10 dB till +10 dB.
Följande alternativ kan ställas in (följ
sidhänvisningen för detaljerad information):
EQ3
Väljer en equalizerkurva för 7 olika musiktyper
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM eller OFF).
LOW*1, MID*1, HI*1 (sida 15)
BAL (Balans)
Justerar ljudbalansen mellan vänster och höger
högtalare.
FAD (Fader)
Justerar relativ nivå mellan fram- och
bakhögtalare.
SUB*2 (Subwoofervolym)
Justerar volymen för subwoofern.
AUX*3 (AUX-nivå)
Justerar volymen för varje ansluten
extrautrustning: "+18 dB" – "0 dB" – "–8 dB."
Denna inställning eliminerar behovet att justera
volymnivån mellan olika källor.
Upprepa stegen 3 och 4 för att ställa in
equalizerkurvan.
Återgå till fabriksinställd equalizerkurva
genom att trycka och hålla valknappen innan
inställningen är klar.
5
Tryck på
(BACK).
Inställningen är klar och teckenfönstret
återgår till att visa normalt
mottagnings-/uppspelningsläge.
Tips!
Det går även att justera andra equalizertyper.
*1 När EQ3 aktiveras.
*2 När ljudutgången ställs in på "SUB-OUT" (sida 16).
Visas "ATT" vid den lägsta inställningen, och den
kan justeras upp till 21 steg.
*3 När AUX-källa är aktiverad (sida 17).
15
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Justera inställningsalternativ
— SET
1
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Setup-menyn visas.
2
Tryck på valknappen flera gånger tills
önskat alternativ visas.
3
Vrid kontrollratten för att välja
inställning
(till exempel "ON" eller "OFF").
4
Tryck in och håll valknappen intryckt.
Inställningen är klar och teckenfönstret
återgår till att visa normalt
mottagnings-/uppspelningsläge.
Obs!
Visade alternativ varierar, beroende på källa och
inställning.
Följande alternativ kan ställas in (följ
sidhänvisningen för detaljerad information):
REG*2 (regional)
Begränsar mottagningen till en specifik region:
"ON," "OFF" (sida 12).
Z.TIME (Zappin Time)
Väljer uppspelningstiden för
ZAPPIN-funktionen.
– "Z.TIME-1 (cirka 6 sekunder),"
"Z.TIME-2 (cirka 9 sekunder),"
"Z.TIME-3 (cirka 30 sekunder)."
LPF*3 (lågpassfilter)
Väljer subwooferns brytfrekvens: "OFF",
"55Hz", "85Hz", "120Hz".
LOUD (Ljudstyrka)
Förstärker bas och diskant för tydligt ljud vid
låga volymnivåer: "ON," "OFF."
BTM (sida 11)
*1 När enheten är avstängd.
*2 När FM tas emot.
*3 När ljudutgången ställs in på "SUB-OUT."
CLOCK-ADJ (Klockjustering) (sida 6)
CT (Clock Time)
Aktiverar CT-funktionen: "ON," "OFF"
(sida 12, 13).
BEEP
Aktiverar tonsignalen: "ON," "OFF."
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktiverar AUX-källvisningen: "ON," "OFF"
(sida 17).
A.OFF (Automatisk avstängning)
Stänger av automatisk efter önskad tid när
enheten stängs av: "NO," "30S (sekunder)",
"30M (minuter)", "60M (minuter)".
SUB/REAR*1
Växlar ljudutgången: "SUB-OUT" (subwoofer),
"REAR-OUT" (effektförstärkare).
DEMO (Demonstration)
Aktiverar demonstrationen: "ON," "OFF."
DIM (Dimmer)
Ändrar ljusstyrkan i teckenfönstret: "ON," "OFF."
A.SCRL (Auto Scroll)
Rullar automatiskt långa texter: "ON," "OFF."
LOCAL (lokalt sökläge)
– ON: för att endast ställa in stationer med
starkare signaler.
– OFF: för att ställa in normal mottagning
MONO*2 (Monoläge)
Väljer monomottagning för att förbättra
FM-mottagningen: "ON," "OFF."
16
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Använda extrautrustning
Fjärrkontroll RM -X114
Knapparna på fjärrkontrollen har samma
funktioner som motsvarande knappar på enheten.
Extra ljudutrustning
Genom att ansluta en extra bärbar ljudenhet till
AUX-kontakten (stereo mini-uttag) på enheten
och sedan välja källan, kan du lyssna på den via
bilens högtalare. Det går att justera volymnivå
för att kompensera skillnaden mellan enheten
och den bärbara ljudenheten. Följ anvisningarna
nedan.
Ansluta den bärbara ljudenheten
1 Stäng av den bärbara ljudenheten.
2 Vrid ner volymen på enheten.
3 Anslut enheten.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
VOL
VOL (+/–)
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
ATT
–
Följande knappar på fjärrkontrollen har också
olika knappar/funktioner från enheten.
AUX
AUX
Anslutningssladd *
(medföljer ej)
* Se till att du använder rätt typ av kontakt.
Justera volymen
Se till att justera volymen för varje ansluten
ljudenhet innan du börjar spela upp.
1 Vrid ner volymen på enheten.
2 Tryck på (SOURCE) flera gånger tills "AUX"
visas.
Därefter visas "AUX FRONT IN".
3 Starta uppspelningen av den bärbara
ljudenheten med dämpad volym.
4 Ställ in din normala volymnivå på enheten.
5 Justera insignalnivån (sida 15).
• Knappen DSPL (display)
För att ändra visningsalternativ.
• </, (SEEK –/+)-knappar
För att styra CD/USB-spelaren eller radion,
samma som (SEEK) –/+ på enheten.
• SOUND-knapp
Samma som valknappen på enheten.
• LIST-knapp
Välja PTY i RDS.
• M/ m (DISC*/PRESET +/–)-knappar
För att styra CD/USB-spelare eller radio,
samma som (1)/(2) (ALBM –/+) på enheten.
• ATT (attenuate)-knapp
Används för att dämpa ljudet. Tryck igen för att
avbryta.
* Inte på den här enheten.
Obs!
Om enheten stängs av och visningen på
teckenfönstret försvinner, kan man inte styra den med
fjärrkontrollen om inte enheten först startas genom att
man trycker på (SOURCE) på enheten eller sätter i en
skiva.
17
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Övrig information
Försiktighetsåtgärder
• Låt enheten svalna innan du startar den, om bilen
har varit parkerad i direkt solljus.
• Motorantennen matas ut automatiskt.
Kondenserad fukt
Om kondens uppstår inuti enheten, ska du ta ut
skivan och vänta cirka en timme tills det torkar bort,
annars kommer enheten inte att fungera som den
ska.
För att bibehålla en hög ljudkvalitet
Låt inte enheten eller skivorna komma i kontakt med
vätskor.
Om skivor
• Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller
värmekällor som t ex varmluftskanaler och lämna
dem inte i en bil som är parkerad i direkt solljus.
• Innan du spelar en skiva bör du
rengöra den med en
rengöringsduk. Torka av skivan
från mitten och utåt. Använd
inga lösningsmedel som bensin,
thinner eller andra
rengöringsmedel.
• Denna enhet är utformad för att
spela upp skivor som följer
CD-standarden (Compact Disc). DualDiscs och
vissa musikskivor som kodats med teknik för
skydd av upphovsrätt följer inte CD-standarden
och dessa skivor kan inte spelas på denna enhet.
• Skivor som denna enhet INTE kan spela
– Skivor med etiketter, klistermärken eller tejp fäst
på ytan. Om du spelar sådana skivor kan det
orsaka fel eller förstöra skivan.
– Skivor med annorlunda former (t ex. hjärta,
fyrkant, stjärna). Sådana skivor kan orsaka
skador på enheten.
– 8 cm (3 1/4 tums) skivor.
Om CD-R/CD-RW-skivor
• Maximala antalet: (endast CD-R/CD-RW)
– mappar (album): 150 (inklusive rotmapp)
– filer (spår) och mappar: 300 (kan vara färre än
300 om mapp-/filnamnen innehåller många
tecken)
– tecken som kan visas för ett mapp-/filnamn:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Om en skiva med flera sessioner börjar med en
CD-DA-session känns den igen som en
CD-DA-skiva och andra sessioner spelas inte upp.
• Skivor som denna enhet INTE kan spela
– CD-R/CD-RW-skivor med dålig
inspelningskvalitet.
– CD-R/CD-RW-skivor inspelade med en
inkompatibel inspelningsenhet.
– CD-R/CD-RW-skivor har inte avslutats på rätt
sätt.
– Andra CD-R/CD-RW-skivor än sådana som
spelats in i musik CD-format eller MP3-format
som följer ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet/Romeo eller multi-session.
Uppspelningsordning för
MP3/WMA/AAC-filer
MP3/WMA/AAC
Mapp
(album)
MP3/WMA/
AAC-fil (spår)
Om du har några frågor eller problem som rör
enheten och som inte tas upp i bruksanvisningen,
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
18
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Byta säkring
Underhåll
Byta ut litiumbatteriet i
fjärrkontrollen
Under normala förhållanden varar batterier cirka
1 år. (Beroende på användningsförhållandena kan
batterierna dock ibland laddas ur snabbare.)
Efter hand som batteriet laddas ur förkortas
fjärrkontrollens räckvidd. Byt till ett nytt
CR2025-litiumbatteri. Att använda en annan
batterityp kan innebära risk för brand eller
explosion.
När du byter säkring,
kontrollera att du använder en
säkring med samma
strömstyrka som
originalsäkringen. Om
säkringen går, kontrollera
elanslutningen och byt
säkringen. Om säkringen går
igen efter bytet kan det finnas
ett internt fel. Kontakta i så fall
närmaste Sony-återförsäljare.
Säkring (10 A)
Rengöra anslutningarna
Enheten fungerar eventuellt inte på rätt sätt om
kontakterna mellan enheten och frontpanelen inte är
rena. För att förhindra detta tar du bort frontpanelen
(sida 7) och rengör kontakterna med en
bomullstops. Använd inte för mycket kraft. I annat
fall kan kontakterna skadas.
x
+ sidan upp
Huvudenhet
Om litiumbatteriet
• Förvara litiumbatteriet utom räckhåll för barn.
Kontakta omedelbart läkare om batteriet sväljs.
• Torka av batteriet med en torr duk för att garantera
god kontakt.
• Kontrollera att du sätter i batteriet åt rätt håll.
• Håll inte i batteriet med en metallpincett eftersom
det kan leda till kortslutning.
Baksidan på
frontpanelen
Observera
• För säkerhetsskull, slå av tändningen, ta bort
nyckeln och avlägsna den från tändningslåset innan
du rengör anslutningarna.
• Rör aldrig anslutningarna direkt med fingrarna eller
något metallföremål.
VARNING
Vid felbehandling kan batteriet explodera.
Du ska inte ladda det, ta isär det eller försöka
elda upp det.
19
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Ta bort enheten
1
Tekniska specifikationer
Så här tar du bort skyddskragen.
Radiodelen
1 Ta bort frontpanelen (sida 7).
FM
2 Kläm ihop båda kanterna på skyddskragen
och dra ut den.
Inställningsområde: 87,5 – 108,0 MHz
Antennkontakt:
Kontakt för yttre antenn
Mellanfrekvens: 150 kHz
Användbar känslighet: 10 dBf
Selektivitet: 75 dB vid 400 kHz
Signal/brus-förhållande: 70 dB (mono)
Separation: 40 dB vid 1 kHz
Frekvensåtergivning: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Inställningsområde:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Antennkontakt:
Kontakt för yttre antenn
Mellanfrekvens: 25 kHz
Känslighet: MW: 26 µV, LW: 45 µV
x
CD-spelare
2
Signalbrusförhållande: 120 dB
Frekvensåtergivning: 10 – 20 000 Hz
Svaj och vibrationer: Under mätbara gränser
Ta bort enheten
1 För in båda frigöringsnycklarna samtidigt
till dess att de fäster med ett klickljud.
Krokarna inåt.
USB-spelardel
Gränssnitt: USB (högsta hastighet)
Max. ström: 500 mA
Effektförstärkardel
Utgång: Högtalarkontakter (sure seal-kontakter)
Högtalarimpedans: 4 – 8 ohm
Max uteffekt: 45 W × 4 (vid 4 ohm)
Allmänt
2 Dra i nycklarna så att enheten lossnar.
3 För enheten ut från fästet.
Utgångar:
Ljudutgångar (under/bak växlingsbar)
Styrning av relä till motorantenn
Styrning av effektförstärkare
Ingångar:
Telephone ATT-styrning
(dämpning av ljudet när det ringer)
Ingång för fjärrkontroll
Antenningång
AUX-kontakt (stereo mini-uttag)
USB-ingång
Tonkontroller:
Låg: ±10 dB vid 60 Hz (XPLOD)
Med: ±10 dB vid 1 kHz (XPLOD)
Hög: ±10 dB vid 10 kHz (XPLOD)
20
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Strömförsörjning: 12 V likströms bilbatteri
(negativ jord)
Dimensioner: Cirka 178 × 50 × 179 mm
(7 1/8 × 2 × 7 1/8 tum) (b/h/d)
Monteringsdimensioner: Ca. 182 × 53 × 162 mm
(7 1/4 × 2 1/8 × 6 1/2 tum) (b/h/d)
Vikt: Cirka 1,2 kg
Medföljande tillbehör
Delar för installation och anslutningar
(1 uppsättning)
Extra tillbehör/utrustning:
Fjärrkontroll: RM-X114
Din återförsäljare har eventuellt inte alla tillbehör
som visas ovan. Begär detaljerad information från
återförsäljaren.
Utförande och specifikationer kan komma att ändras
utan föregående meddelande.
• Flamhämmande medel av halogen används i
vissa kretskort.
• Flamhämmande medel av halogen används
inte i höljet.
• Emballeringskuddarna är tillverkade av papper.
Felsökning
Följande checklista kan vara användbar för att
åtgärda problem som kan uppstå med enheten.
Innan du går igenom checklistan nedan, kontrollera
rutinerna för hur man ansluter och använder
enheten.
Om problemet inte löses besöker du följande
webbplatser.
Supportwebbplats
http://support.sony-europe.com
Allmänt
Enheten får ingen ström.
• Kontrollera anslutningen eller säkringen.
• Om enheten är avstängd och teckenfönstret är släckt
kan den inte styras med fjärrkontrollen.
t Slå på enheten.
Det går inte att mata ut motorantennen.
Motorantennen har ingen relälåda.
Inget ljud.
• ATT-funktionen är aktiverad eller Telephone
ATT-funktionen (när en telefonsladd för en biltelefon
är ansluten till ATT-kontakten) är aktiverad.
• Faderkontrollen ("FAD") är inte inställd för ett
system med två högtalare.
Ingen ljudsignal.
• Ljudsignalen är inaktiverad (sida 16).
• En extra effektförstärkare har kopplats in och du
använder inte den inbyggda förstärkaren.
Innehållet i minnet har raderats.
• Du har tryckt på RESET-knappen.
t Gör om inmatningarna i minnet.
• Strömförsörjningskabeln eller batteriet har kopplats
ur eller är inte ordentligt anslutet.
Lagrade stationer och korrekt tid raderas.
Säkringen har gått.
Avger oljud när tändningsläget ändras.
Ledningarna har inte kopplats på rätt sätt till bilens
kontakt för strömförsörjning av extrautrustning.
Under uppspelning eller mottagning, startar
demonstrationsläget.
Om ingen åtgärd utförs under fem minuter med
"DEMO-ON" aktiverat, startar demonstrationsläget.
t Ställ in "DEMO-OFF" (sida 16).
Texten försvinner från/syns inte i
teckenfönstret.
• Dimmerfunktionen är inställd
på "DIM-ON" (sida 16).
• Teckenfönstret stängs av om du håller (OFF)
intryckt.
t Tryck och håll nere (OFF) på enheten tills
teckenfönstret tänds
• Kontakterna är smutsiga (sida 19).
fortsätter på nästa sida t
21
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Funktionen för automatisk avstängning
fungerar inte.
Enheten slås på. Funktionen för automatisk
avstängning aktiveras efter att enheten stängs av.
t Stäng av enheten.
Radiomottagning
Stationerna kan inte tas emot.
Ljudet störs av brus.
• Anslutningen är inte korrekt.
t Anslut en styrkabel (blå) för motorantenn eller
kabel för strömförsörjning av tillbehör (röd) till
strömförsörjningskabeln för bilens
antennförstärkare (endast om bilen har en
inbyggd FM/MW/LW-antenn i bak-/sidorutan).
t Kontrollera bilantennens anslutning.
t Om motorantennen inte matas upp, kontrollerar
du anslutningen för motorantennens styrkabel.
Det går inte att ställa in förinställda stationer.
• Lagra rätt frekvens i minnet.
• Den mottagna signalen är för svag.
Den automatiska sökningen fungerar inte.
• Inställningen för det lokala sökläget är inte riktig.
t Inställningen avbryts för ofta:
Ställ in "LOCAL-ON" (sida 16).
t Inställningen stoppar inte på en station:
Ställ in "LOCAL-OFF" (sida 16).
• Den mottagna signalen är för svag.
t Ställ in station manuellt.
Under FM-mottagning, blinkar ST-indikatorn.
• Ställ in frekvensen exakt.
• Den mottagna signalen är för svag.
t Ställ in MONO-ON (sida 16).
En FM-programutsändning i stereo avlyssnas i
mono.
Enheten är i läget för monomottagning.
t Ställ in MONO-OFF (sida 16).
RDS
En sökning påbörjas efter några sekunders
lyssning.
Stationen är inte en TP-station eller har svag signal.
t Inaktivera TA (sida 12).
Inga trafikmeddelanden tas emot.
• Aktivera TA (sida 12).
• Stationen sänder inga trafikmeddelanden trots att det
är en TP-station.
t Ställ in en annan station.
PTY visar "--------".
• Den inställda stationen är inte en RDS-station.
• RDS-data har inte tagits emot.
• Stationen specificerar inte programtyp.
Uppspelning av CD-skivor
Skivan kan inte laddas.
• Det finns redan en skiva i skivfacket.
• Skivan har matats in felvänd eller på fel sätt.
Skivan spelar inte upp.
• Trasiga eller smutsiga skivor.
• CD-R/CD-RW-skivor är inte avsedda inspelning av
ljud (sida 18).
Det går inte att spela upp MP3/WMA/AAC-filer.
Skivan är inte kompatibel med
MP3/WMA/AAC-formatet och versionen. Mer
information om skivor och format som kan spelas upp,
finns på supportwebbplatsen.
Det tar längre tid att spela upp
MP3-/WMA-/AAC-filer jämfört med andra filer.
Följande skivtyper tar längre tid att starta uppspelning
av.
– en skiva inspelad med en komplicerad trädstruktur.
– en skiva som spelats in i Multi Session.
– en skiva där data kan läggas till.
Visningsalternativen rullar inte.
• De rullas eventuellt inte för skivor med väldigt många
tecken.
• A.SCRL är inställd på "OFF".
t Ställ in "A.SCRL-ON" (sida 16).
t Tryck och håll nere (DSPL) (SCRL).
Ljudet hoppar.
• Installationen är inte riktig.
t Installera enheten i en vinkel som är mindre än
45° i en stabil del av bilen.
• Trasiga eller smutsiga skivor.
Funktionsknapparna fungerar inte.
Det går inte att mata ut skivan.
Tryck på RESET-knappen (sida 6).
USB-uppspelning
Det går inte att spela upp via en USB-hubb.
Denna enhet kan inte upptäcka USB-enheter via en
USB-hubb.
Det går inte att spela upp filer.
En USB-enhet fungerar inte.
t Återanslut den.
Det tar lång tid innan låter från USB-enheten
börjar spelas upp.
USB-enheten innehåller filer med en komplicerad
trädstruktur.
En ljudsignal hörs.
USB-enheten har kopplats bort under uppspelning.
t Innan du kopplar bort en USB-enhet ska du stoppa
uppspelningen för att skydda informationen.
Ljudet avbryts ofta.
Ljudet kan avbrytas ofta vid en bithastighet som är
högre än 320 kbit/s.
22
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
K:\Projects\Sony\Jobb\Me\MP02S715\Layout\Sv\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Felmeddelanden
CHECKING
Enheten bekräftar anslutningen av en USB-enhet.
t Vänta tills anslutningen har bekräftats.
ERROR
• En felvänd eller smutsig CD-skiva.
t Rengör CD-skivan eller sätt i den på rätt sätt.
• En tom skiva har förts in i enheten.
• Skivan kan inte spelas upp på grund av något fel.
t Sätt i en annan skiva.
• Spelaren kände inte igen USB-enheten automatiskt.
t Återanslut den igen.
• Tryck på Z för att ta bort skivan.
FAILURE
Felaktig anslutning av högtalare/förstärkare.
t Kontrollera installations-/anslutningshandboken för
modellen i fråga.
HUB NO SUPRT (Hubb stöds inte)
USB-hubben stöds inte på denna enhet.
L.SEEK +/–
Lokalt sökläge är aktiverat under automatisk
inställning av station.
NO AF
Det finns ingen alternativ frekvens för den aktuella
stationen.
t Tryck på (SEEK) +/– när stationsnamnet blinkar.
Enheten börjar söka efter en annan frekvens med
samma PI-data (Programidentifikation)
("PI SEEK" visas).
NO DEV (igen enhet)
(SOURCE) är vald utan en ansluten USB-enhet. En
USB-enhet eller en USB-kabel har kopplats bort under
uppspelning.
t Anslut en USB-enhet eller en USB-kabel.
NO MUSIC
Skivan/USB-enheten innehåller inte en musikfil.
t Sätt i en musik-cd.
t Anslut en USB-enhet med en musikfil.
NO NAME
Det finns inget skiv-/album-/artist-/spårnamn inspelat
för spåret.
NO TP
Enheten fortsätter söka efter tillgängliga TP-stationer.
OFFSET
Det kan finnas ett internt fel.
t Kontrollera anslutningen. Om felmeddelandet
kvarstår i fönstret, kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
OVERLOAD
USB-enheten fungerar inte.
t Koppla bort USB-enheten och ändra källan genom
att trycka på (SOURCE).
t Indikerar att USB-enheten inte fungerar eller att en
enhet som inte stöds är ansluten.
READ
Enheten läser all spår- och albuminformation på
skivan.
t Vänta tills den läst klart och uppspelningen startar
automatiskt. Beroende på skivans struktur kan det
ta längre än en minut.
RESET
Denna enhet eller USB-enhet kan inte användas på
grund av ett problem.
t Tryck på RESET-knappen (sida 6).
USB NO SUPRT (USB stöds inte)
Den anslutna USB-enheten stöds inte.
t Mer information om kompabiliteten för din
USB-enhet, finns på supportwebbplatsen.
"
" eller "
"
Du har nått början eller slutet av skivan under
snabbspolning framåt eller bakåt och kan inte komma
längre.
" "
Tecknet kan inte visas med enheten.
Om dessa åtgärder inte löser problemet, bör du
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Om du lämnar in enheten för reparation på grund av
problem vid uppspelning, bör du ta med skivan som
användes vid tidpunkten då problemet började.
23
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
06GB+03BCO-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Wednesday, December 2, 2009 4:26 PM
Register dit produkt online på:
Rekisteröi nyt tuotteesi online:
Registrera produkten online på:
www.sony-europe.com/myproducts
Bitte kreuzen Sie zunächst die genaue
Modellbezeichnung in dem dafür vorgesehenen Feld
an.
Tragen Sie danach die Seriennummer (SERIAL NO.) in
dem reservierten Feld ein. Sie finden diese auf einem
Aufkleber, der auf dem Gerätegehäuse angebracht ist.
Nehmen Sie den ausgefüllten Geräte-Pass
anschließend unbedingt aus der Bedienungsanleitung
heraus, falls Sie diese im Fahrzeug aufbewahren
möchten. Bitte bewahren Sie den Geräte-Pass an
einem sicheren Ort auf. Er kann im Falle eines
Diebstahls zur ldentifikation lhres Eigentums dienen.
caraudio
Geräte-Pass
Dieser Geräte-Pass dient als Eigentumsnachweis
für Ihr caraudio-Gerät im Falle eines Diebstahls.
Wir empfehlen, den Geräte-Pass nicht im
Fahrzeug aufzubewahren, um Missbrauch zu
verhindern.
Modellbezeichnung
sCDX-GT39U
sCDX-GT35U
Seriennummer (SERIAL NO.)
http://www.sony.net/
Sony Corporation Printed in Thailand
CDX-GT39U/GT35U
4-156-428-11(1)
Download PDF

advertising